هفته نامه روزگار خودرو شماره 12 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 12

هفته نامه روزگار خودرو شماره 12

هفته نامه روزگار خودرو شماره 12

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫یک اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪21‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪12‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫با دخالت کمتر دولت‬ ‫بازار متعادل می شود‬ ‫کیفیت برتر از برند‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫رییس انجمن وارد کنندگان خودرو‬ ‫تعادل بازار با تعامل دولت‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫یک اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪21‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪12‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بازرگانی بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫لنت ترمز منتظر حمایت های مردمی‬ ‫سید حسین الجوردی‪ /‬مدیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز و‬ ‫کالچ‪ :‬انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ کار خود را از حدود ‪ ۲‬دهه‬ ‫پیش اغاز کرد و پیش از تحریم های س��نگین اوایل دهه ‪ ۹۰‬با نزدیک‬ ‫به ‪ ۳۰‬عضو رس��می فعالیت داشت اما ش��رایط سخت باعث شد تا یک‬ ‫س��وم از انها تعطیل ش��وند‪ .‬بنابراین امروز با ظرفیت ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬درصدی‬ ‫این صنعت در حال فعالیت اس��ت‪ .‬البته وضعیت حال حاضر این صنف‬ ‫ضمن تاثیر تحریم ها‪ ،‬ناشی از ورود بی رویه لنت ترمزها از طریق قاچاق‬ ‫نیز است که خود زمینه س��از تولید قطعات تقلبی در داخل کشور شد‪.‬‬ ‫به طور نمونه وقتی یک کانتینر کاالیی از خارج وارد می کنند مشابه ان‬ ‫چند کانتینر در داخل به شکل تقلب و زیرزمینی تولید و به بازار عرضه‬ ‫سرمقاله‬ ‫می ش��ود‪ .‬تمام این مسائل منجر به این شده تا تولید داخل اسیب های‬ ‫بس��یاری ببیند که در واقع ر به تعطیلی یا نیمه تعطیل ش��دن واحدها‬ ‫منجر شده است‪ .‬بنابراین واحدهای تولیدی لنت ترمز و کالچ امروز زیر‬ ‫ظرفیت واقعی خود در حال فعالیت هستند‪ .‬البته گزارش وضعیت امروز‬ ‫این صنف به س��ازمان های مربوطه اعالم شده است اما تاکنون اقدامی‬ ‫برای ان انجام نشده است‪ .‬وقتی بازار نابه سامان شده باشد و محصوالت‬ ‫خارجی در بازار زیاد شود فرهنگ کشور در خرید تغییر می کند و ذائقه‬ ‫مردم به س��وی خرید محصوالت خارجی س��وق پیدا می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫تمام فروش��ندگان در پوش��ش واردکننده اقدام ب��ه واردات لنت ترمز‬ ‫باکیفی��ت‪ ،‬کم کیفیت و بی کیفیت از کش��ور چین‪ ،‬هن��د و‪ ...‬کرده اند‪.‬‬ ‫در پاس��خ به چرایی این مس��ئله باید به س��وداوری ان اشاره کرد زیرا‬ ‫به این ترتیب کاالها با ‪ ۷۰‬تا ‪۱۰۰‬درصد س��ود به فروش می رس��د‪ .‬و با‬ ‫فرهنگ س��ازی که برای مصرف کننده در بح��ث خرید کاالی خارجی‬ ‫انجام ش��ده به موفقیت هایی دست یافته اند‪.‬بیان این نکته نیز ضرورت‬ ‫دارد ک��ه تمام این کاالها‪ ،‬محصوالت باکیفیت نبوده و خریداران اغلب‬ ‫تحت تاثی��ر توضیح های فروش��نده مجاب به خرید می ش��ود‪ .‬و چون‬ ‫فروش��نده به طور دائم از نش��ان (برند)های مختلف استفاده می کند و‬ ‫هیچ مس��ئولیتی در مقابل کاالی خارجی ندارد با ش��یوه های مختلف‬ ‫بازار را به دست می گیرد‪ .‬به طوری که امروز بیش از ‪ ۲۰۰‬برند خارجی‬ ‫در در بازار لنت ترمز دیده می شود‪.‬‬ ‫در گفت وگو با رییس انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫اهمیت نقش «لجستیک»‬ ‫در توسعه اقتصادی‬ ‫با دخالت کمتر دولت بازار متعادل می شود‬ ‫مهرداد مهربد‬ ‫کارشناس و مدرس لجستیک‬ ‫امروز با مطالعه اس��ناد باالدس��تی ازجمله برنامه شش��م توس��عه می توان‬ ‫دریاف��ت بخش قاب��ل توجهی از دیدگاه های تاثیرگ��ذار بر تصمیم های کالن‬ ‫کش��وری لجس��تیک را تا حدود زیادی معادل با حمل ونقل تعبیر می کنند‪،‬‬ ‫درحالی که لجستیک حرکت کاال به واسطه یک شبکه از خدمات و فعالیت ها‬ ‫در س��طح محلی‪ ،‬منطقه ای و جهانی را سازماندهی می کند و مقوله ای فراتر‬ ‫از حمل ونقل کاالست‪.‬‬ ‫کارامدی لجس��تیک‪ ،‬مردم و ش��رکت ها را به بازاره��ا و فرصت ها متصل و‬ ‫در دس��تیابی س��طح باالتری از بهره وری و رفاه کمک می کند‪ .‬مهم تر اینکه‬ ‫لجستیک تنها یک تالش نیست بلکه یک سیاست عمومی نیز است‪ .‬عملکرد‬ ‫و قابلیت اطمینان لجس��تیک وابس��ته به سلس��له مداخالتی اعم از تسهیل‬ ‫تجارت در مرز به واس��طه زیرساختارها‪ ،‬قوانین و مقررات‪ ،‬برنامه ریزی شهری‬ ‫و مهارت ها است‪ .‬شواهد تجربی اثبات می کند لجستیک و مداخالت مربوط‪،‬‬ ‫دارای باالترین ظرفی��ت به منظور کاهش هزینه تجارت و افزودن یکپارچگی‬ ‫در زنجیره های ارزش جهانی است‪.‬‬ ‫عملک��رد لجس��تیک در وجهه بین المللی و محلی موضوعی مهم در رش��د‬ ‫اقتصادی و رقابت پذیری کشورها است و امروز بخش لجستیک به عنوان یکی‬ ‫از ستون های اصلی توسعه اقتصادی شناخته می شود‪ .‬سیاست گذاران نه تنها‬ ‫در کشورهای توس��عه یافته بلکه در اقتصادهای نوظهور نیز به طور فزاینده ای‬ ‫نیاز به اجرای سیاس��ت های منسجم و سازگار برای لجستیک پایدار به عنوان‬ ‫موتور رشد دارند‪.‬‬ ‫راهبردهای جاری لجستیک در انواع اقتصادها دارای دو هدف اصلی است؛‬ ‫نخست اینکه لجستیک یک ورودی به بخش بزرگی از اقتصاد یعنی صنعت‪،‬‬ ‫بازرگانی و‪ ...‬بوده و عملکرد ان بر بهره وری این بخش ها تاثیرگذار است‪ .‬دوم‬ ‫اینکه لجستیک می تواند به خودی خود به عنوان بخشی از توسعه ایفای نقش‬ ‫کند به طوری که کش��ورها با اتصاالت ب��االی جهانی یا منطقه ای انتظار دارند‬ ‫نقش یک کانون دادوستد را مانند هلند‪ ،‬امارات و سنگاپور برعهده گیرند‪.‬‬ ‫امروز لجستیک از ‪ ۳‬جنبه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و زیست محیطی مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬از نظر اقتصادی بهتر است نیم نگاهی به موقعیت لجستیک‬ ‫در اقتصاد داش��ته باش��یم‪ .‬در اروپا بخش لجس��تیک ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۱۴‬درصد تولید‬ ‫ناخالص ملی را نمایندگی می کند‪ .‬از سویی دیگر لجستیک ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫هزینه تمام ش��ده محصول را در اروپا شامل می ش��ود‪ .‬گفتنی است عملکرد‬ ‫لجس��تیکی اروپا در وضعیت خوبی قرار دارد‪ ،‬به طوری که از میان ‪ ۱۰‬کش��ور‬ ‫با بهترین عملکرد لجس��تیکی در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪۱۳۹۵‬خورشیدی)‬ ‫‪ ۷‬کش��ور از اروپا بودند و ‪ ۴‬کشور نخس��ت این فهرست المان‪ ،‬لوکزامبورگ‪،‬‬ ‫س��وئد و هلند هستند‪( .‬ایران در فهرست یادشده در جایگاه نود و ششم قرار‬ ‫گرفته است‪).‬‬ ‫لجستیک از جنبه اجتماعی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است‪ .‬در اروپای‬ ‫واحد ‪۱۲‬میلیون نفر (برابر با جمعیت کشور بلژیک) در بخش لجستیک فعال‬ ‫هس��تند‪ .‬البته لجس��تیک نیازمند بهره گیری همزمان از نیروهایی با س��طح‬ ‫تحصیالت پایین در کنار متخصصان است‪.‬‬ ‫باتوج��ه به جایگاه صنعتی و اقتصادی المان در جهان اش��تغال ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و‪ 500‬هزار نفر در بخش لجس��تیک این کشور می تواند بیانگر اهمیت باالی‬ ‫این حوزه باش��د‪ .‬نیمی از جمعیت یادش��ده در بخش حمل ونقل‪ ۱۰ ،‬درصد‬ ‫در فراین��د برنامه ریزی و س��فارش گذاری و باقیمانده نیز در فرایند مدیریت‬ ‫موجودی فعالیت می کنند‪ .‬همچنین ‪ ۷۰۰‬هزار نفر دیگر باعنوان مشارکت نوع‬ ‫س��وم در ارتباط با لجستیک مشغول کار هستند‪ .‬وظایف طرف های مشارکت‬ ‫نوع سوم راه اندازی سامانه های اطالعاتی و تولید خودرو و تجهیزات لجستیک‬ ‫ب��وده که این فعالیت ها خود نیازمند اش��تغال حدود ‪ ۲‬میلیون نفر اس��ت تا‬ ‫بتوانند اموری مانند اموزش‪ ،‬توس��عه‪ ،‬اداری‪ ،‬منابع انس��انی و زیرساخت های‬ ‫اطالعاتی و ارتباطی را برعهده گیرند‪.‬‬ ‫از انجا که به طور معمول حمل ونقل بیش از نیمی از هزینه های لجس��تیک‬ ‫را دربرمی گی��رد و ب��ا چالش های بزرگی نیز روبه رو اس��ت از ان به عنوان راز‬ ‫لجس��تیک پایدار نام برده می ش��ود‪ .‬نخس��تین چالش در بخش حمل ونقل‬ ‫وابس��تگی به نفت اس��ت؛ چنانکه افزایش نرخ این کاال به عنوان سوخت ‪۹۵‬‬ ‫درص��د از ناوگان حمل ونقل ش��وک بزرگی را به هزینه های لجس��تیک وارد‬ ‫می کن��د‪ .‬دومین چالش مهم در ای��ن بخش اقدام های ملی و بین المللی علیه‬ ‫انتشار گازهای گلخانه ای است‪.‬‬ ‫ت��ا س��ال ‪ )۱۴۲۹( ۲۰۵۰‬اروپا قصد دارد انتش��ار این گون��ه گازها را ‪ ۸۰‬تا‬ ‫‪ ۹۰‬درصد در مقایس��ه با س��ال ‪ )۱۳۶۸( ۱۹۹۰‬کاهش دهد‪ .‬در اروپا بخش‬ ‫حمل ونقل مسئول تولید یک چهارم گازهای گلخانه ای انتشار یافته است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۰‬درصد ارزش گمرکی به عوارض‬ ‫واردات خودرو اضافه شد‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر ب��ا موانع تعرفه ای‬ ‫و غیرتعرف��ه ای کار واردات خ��ودرو‬ ‫دش��وارتر از هر زمان دیگری است به‬ ‫طوری که با احتس��اب بندهای اضافه‬ ‫شده در بودجه ‪ ،۹۷‬میزان تعرفه واردات‬ ‫به ‪ ۱۵۰‬تا ‪۲۰۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫مه��دی دادف��ر با اش��اره ب��ه بند ‪۷‬‬ ‫دستورالعمل صادر ش��ده در تاریخ ‪ ۲۸‬اسفند که مانعی دیگر در مسیر واردات خودرو‬ ‫به ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬در بودجه امسال و جدول شماره ‪ ۳‬بخش درامدها‪ ،‬واگذاری‬ ‫دارایی های س��رمایه ای و واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه س��ال ‪ ۹۷‬کل‬ ‫کش��ور‪ ،‬پیش بینی ش��ده به میزان ‪ ۱۰‬درصد ارزش گمرکی خودروهای بنزین س��وز‬ ‫ب��ه عنوان درامد حاص��ل از وضع عوارض خودرو‪ ،‬طی ردی��ف درامدی ‪ ۱۶۰۱۸۱‬از‬ ‫واردکنندگان اخذ شود‪.‬‬ ‫وی همچنین در گفت وگو با عصرخودرو افزود‪ :‬بر اساس پیگیری های انجام شده از‬ ‫سوی انجمن‪ ،‬اعالم شده که این بند از منابع درامدی معین شده در بودجه سال ‪۹۷‬‬ ‫است در حالی که پیش از این واردکنندگان ملزم به پرداخت چنین هزینه هایی نبودند‪.‬‬ ‫دادفر اظهار کرد‪ :‬واردکنندگان در ابتدا و همزمان با ابالغ این دس��تورالعمل گمان‬ ‫می کردن��د که این میزان همان ‪ ۱۰‬درصد مربوط به ناجا و ش��ماره گذاری خودروها‬ ‫اس��ت که با پیگیری های انجام شده مشخص شد بند جدید متفاوت بوده که بر این‬ ‫اساس پیگیری ها برای مشخص شدن ان همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫بازار خودرو همچنان سرد و راکد است به ویژه‬ ‫ای��ن امر ب��رای ن��وع وارداتی ها بیش��تر صدق‬ ‫می کند زیرا قیمت انها به یکباره افزایش زیادی‬ ‫داش��ت‪ .‬بخش��ی از این موضوع به بسته شدن‬ ‫چند ماهه س��امانه ثبتارش برمی گ��ردد‪ .‬با باز‬ ‫شدن سامانه ثبت سفارش از دی ‪ ۹۶‬انتظار این‬ ‫بود تا بازار ب��ه حالت عادی برگردد اما این طور‬ ‫نشد‪ .‬بنا بر گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروش��ندگان خودرو تهران با وجود باز شدن‬ ‫سامانه ثبتارش خودروی جدیدی ثبت سفارش‬ ‫نش��د و تنها خودروهایی که دپو شده بودند به‬ ‫بازار عرضه شدند‪.‬‬ ‫فره��اد احتش��ام زاد‪ ،‬ریی��س انجم��ن‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو ب��ه برخ��ی ابهام ها در‬ ‫این باره پاسخ گفت که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €گالیه های�ی درب�اره افزای�ش قیم�ت‬ ‫خودروه�ای وارداتی وجود دارد که برخی‬ ‫ان را مربوط به نی�از بازار می دانند‪ .‬چرا با‬ ‫باز شدن سامانه ثبتارش‪ ،‬سفارش جدیدی‬ ‫به ثبت نرسید؟‬ ‫با از س��رگیری فعالیت س��امانه ثبتارش در‬ ‫وهله نخس��ت تنها تعداد زیادی از خودروهایی‬ ‫ک��ه در مدت ‪ ۶‬ماه وارد گمرکات و دپو ش��ده‬ ‫ت زیادی‬ ‫بود باید ترخیص می ش��دند‪ .‬چون مد ‬ ‫درگیر تعرفه خود بودند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تعرفه از س��وی دولت اعالم ش��د‬ ‫اما مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا ان مخالفت‬ ‫و درنتیج��ه ق��وه قضایی��ه ان را متوقف کرد و‬ ‫عنوان کرد امکان اج��رای ان وجود ندارد‪ .‬این‬ ‫امر سردرگمی بس��یاری را برای واردکنندگان‬ ‫ب ه وج��ود اورد که در نهایت باید چه مبلغی به‬ ‫دولت بپردازند‪.‬‬ ‫در ادامه قوه قضاییه نیز اعالم کرد دولت ملزم‬ ‫است بر اس��اس همان تعرفه قبلی خودروها را‬ ‫ترخیص کند‪.‬‬ ‫€ €ایا این امر اجرایی هم شد؟‬ ‫بله‪ ،‬افرادی که به دیوان عدالت اداری مراجعه‬ ‫کردند مجوزهای موردی به انها داده ش��د و به‬ ‫ای��ن طریق محصوالت خود را ب��ا همان تعرفه‬ ‫قبلی ترخیص کردند‪.‬‬ ‫€ €بناب�ر گفته ش�ما دپوه�ای وارد ش�ده‬ ‫ب�ه بازار مربوط ب�ه خودروهایی ب�وده که از‬ ‫گمرکات ترخیص نشده بودند‪ ،‬درست است؟‬ ‫بله‪ ،‬حجم زیادی از این خودروها در گمرکات‬ ‫دپو ش��ده بودند و از طرفی در بدترین شرایط‬ ‫ب��ازار در بهم��ن و اس��فند ک��ه پی��ک فروش‬ ‫ش��رکت های خودرویی است این شوک به بازار‬ ‫خودرو وارداتی وارد شد‪ .‬در این وضعیت دولت‬ ‫اعالم می کرد خودروها باید با نرخ جدید و باالتر‬ ‫از نرخ گذش��ته معامله ش��وند اما دیوان عدالت‬ ‫اداری اص��رار داش��ت قیمت ها بای��د با قیمت‬ ‫پایین تر باشد‪.‬‬ ‫بنابراین مردم به نوعی سردرگم شدند که اگر‬ ‫در ان بازده زمانی خرید داش��ته باشند متضرر‬ ‫می ش��وند و ممکن اس��ت در چند روز یا چند‬ ‫ماه اینده خودروها ارزان تر ش��وند‪ .‬ازاین رو بازار‬ ‫تقاضا دچار افت شد و بسیاری از خرید منصرف‬ ‫شدند تا ثبات به بازار برگردد‪.‬‬ ‫حجم باالی خودروهای دپو شده در گمرکات‬ ‫و ج��و روانی حاکم بر بازار خودرو که ناش��ی از‬ ‫انتظار برای کاهش نرخ ها بود باعث شد تا بازار‬ ‫در کم��ا ف��رو رود‪ .‬این امر باعث ش��د در عمل‬ ‫حجم زیادی از خودروهای وارداتی باقی بمانند‬ ‫ک��ه با افزایش نرخ ارز طبیعی اس��ت در س��ال‬ ‫جدید شاهد افزایش قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫€ €ثب�ت س�فارش ها در س�ال جدی�د با‬ ‫تعرفه های جدید انجام می ش�ود یا اینکه‬ ‫ت�ا رای دیوان عدالت ادرای با همان تعرفه‬ ‫گذشته خواهند بود؟‬ ‫زمانی که ثبت س��فارش انجام می ش��ود نیاز‬ ‫ب��ه تعرفه نیس��ت و تنها زمانی ک��ه خودروها‬ ‫قرار اس��ت از گمرک ترخیص ش��ود بر اساس‬ ‫تعرفه مشخص‪ ،‬تس��ویه حساب انجام می شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر بر اساس رای دیوان عدالت اداری‬ ‫ترخی��ص خودروها با همان مصوب��ه قبلی و با‬ ‫تعرفه گذش��ته امکان پذیر اس��ت و کسانی که‬ ‫به این دیوان مراجعه می کنند می توانند مجوز‬ ‫خ��ود را تمدید کنند و در گمرک با همان نرخ‬ ‫قدیمی خودروهای خود را ترخیص کنند‪.‬‬ ‫€ €اگر ثبت س�فارش ها برای سال جدید‬ ‫باش�د و ف�ردی به ط�ور مث�ال فروردین‬ ‫امس�ال خودروهایی را سفارش داده باشد‬ ‫این قانون شامل او نیز می شود؟‬ ‫در هر صورت مصوبه جدید قابلیت اجرا ندارد‬ ‫تا رای دیوان عدالت اداری اعالم شود‪ .‬چون این‬ ‫مصوبه قابل اجرا نیست مصوبه اخرین نرخ های‬ ‫تعرف��ه ای الزم االجرا اس��ت‪ .‬ضم��ن انکه ثبت‬ ‫س��فارش های قدیمی نیز باید بر اس��اس همان‬ ‫تعرفه های قدیم تسویه حساب شوند‪.‬‬ ‫€ €چ�را تعرفه ها به طور مش�خص اعالم‬ ‫نمی شود؟‬ ‫رای ق��وه قضاییه نس��بت ب��ه رای نهادهای‬ ‫دیگر ارجحی��ت دارد‪ .‬امروز قوه قضاییه رای بر‬ ‫توقف اجرای مصوبه جدید داده است‪ .‬بنابراین‬ ‫امکان پذی��ر نیس��ت که ای��ن تعرفه های جدید‬ ‫اجرایی باش��ند و چون این گونه اس��ت اخرین‬ ‫تعرفه مالک عمل قرار می گیرد‪.‬‬ ‫€ €در بحث خودروهای هیبریدی چگونه‬ ‫خواه�د بود ای�ا تعرفه ها تغیی�ر خواهند‬ ‫کرد؟‬ ‫در کتاب تعرفه سال ‪ ۹۷‬تغییراتی داده شده‬ ‫و کاهش��ی را در این باره شاهد هستیم‪ .‬اما باید‬ ‫دید ای��ن از س��وی کمیته م��اده یک مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی است یا خیر‪ .‬اگر از این طریق‬ ‫به تصویب رسیده باشد قابلیت اجرا دارد و اگر‬ ‫خارج از فرایند این کمیته باش��د طبیعی است‬ ‫دارای ایراد بوده و قابلیت اجرایی ندارد‪.‬‬ ‫همچنین اردیبهش��ت امسال بر اساس طرح‬ ‫نظ��ام تعرفه ای که کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬اعالم‬ ‫ک��رده اس��ت در دس��تورکار مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی قرار دارد تا تبدیل به قانون شود‪.‬‬ ‫بدین ترتیب قرار اس��ت ب��ا تصویب مجلس‬ ‫این قانون بر اس��اس نظرات دولت های مختلف‬ ‫دس��تخوش تغیی��رات نش��ود و از اعم��ال نظر‬ ‫دولت ها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫€ €در ‪ ۳‬ماه�ه پایانی س�ال ‪ ۹۶‬قیمت ها‬ ‫در ب�ازار خودروه�ای واردات�ی به ش�کل‬ ‫سرس�ام اوری افزایش یافت‪ .‬به طور نمونه‬ ‫ب�رای برخی خودروها ش�اهد افزایش ‪۲۰۰‬‬ ‫ت�ا ‪۲۵۰‬میلی�ون تومانی بودی�م‪ .‬به نوعی‬ ‫می ت�وان گف�ت قیمت ها نس�بت ب�ه نرخ‬ ‫جهانی ان واقعی نبوده و ش�هروند ایرانی‬ ‫برای خرید ناگزیر به پرداخت هزینه چند‬ ‫برابری اس�ت‪ .‬چقدر احتمال دارد در سال‬ ‫جدید قیمت ها تغییر کند؟‬ ‫دو عامل اصلی تاثیر جدی روی نرخ خودروها‬ ‫دارند؛ ن��رخ ارز و درصد تعرفه ه��ا‪ .‬در روزهای‬ ‫گذش��ته ش��اهد افزایش ‪۳۰‬درصدی نرخ دالر‬ ‫در کشور بودیم و تعرفه ها نیز بر اساس مصوبه‬ ‫جدید تغییراتی داش��ت که درراستای افزایش‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫تلفیق ای��ن دو‪ ،‬روند افزایش��ی را برای بازار‬ ‫خودروه��ای واردات��ی رقم خواهد زد‪ .‬امس��ال‬ ‫اگرچ��ه درصد تعرفه هنوز مش��خص نش��ده و‬ ‫نوعی بالتکلیفی وجود دارد (زیرا دولت معتقد‬ ‫به نظام تعرفه ای جدید اس��ت و قوه قضاییه نیز‬ ‫نظام تعرفه ای قدیم��ی را الزم االجرا می داند)‬ ‫واقعی��ت دیگ��ری در حال اتفاق اس��ت و انهم‬ ‫افزایش نرخ ارز است‪.‬‬ ‫ف��ارغ از تعرفه باید این موضوع را نیز در نظر‬ ‫داش��ته باش��یم که خودروهای جدید که مدل‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬هس��تند نس��بت به مدل های سال های‬ ‫قب��ل افزای��ش قیمت در ارزش گ��ذاری حقوق‬ ‫گمرکی و در پایه خرید خواهند داشت‪ .‬بنابراین‬ ‫پیش بینی در راس��تای افزایش قیمت های بازار‬ ‫است تا کاهش‪.‬‬ ‫€ €ای�ا خودروه�ای وارداتی ک�ه به طور‬ ‫عموم قیمتی باالت�ر از ‪۱۵۰‬میلیون تومان‬ ‫دارن�د با تمام نوس�اناتی که ب�رای ان در‬ ‫داخل متصور اس�ت در سال جدید رونقی‬ ‫خواهند داش�ت یا همچنان بازار انها سرد‬ ‫و راکد باقی خواهد ماند؟‬ ‫این مس��ئله تا حدود زیادی به میزان دخالت‬ ‫دولت در این ب��ازار برمی گردد‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫س��هم ب��ازار در خودروه��ای واردات��ی کمتر از‬ ‫‪۵‬درصد اس��ت و هیچ گونه ارز دولتی نیز دریافت‬ ‫نمی ش��ود رون��ق ان بهتری��ن اتفاقی اس��ت که‬ ‫می تواند ب��ازار رقابتی ب��رای خودروهای داخلی‬ ‫به وج��ود اورد‪.‬هر چقدر به این ب��ازار دخالت و‬ ‫ش��وک های پیاپی به ان وارد شود طبیعی است‬ ‫رفتاره��ای غیرقاب��ل پیش بینی از ب��ازار و مردم‬ ‫داش��ته باشیم‪.‬سال گذشته هر ماه یک بخشنامه‬ ‫داشتیم که بازار خودروهای وارداتی را دستخوش‬ ‫تغییرات بسیاری می کرد‪ .‬امیدواریم سال جدید‬ ‫دولت دخالت کمتری داشته باشد تا بازار به روال‬ ‫عادی خ��ود برگردد‪ .‬طبیعی اس��ت اگر دخالت‬ ‫کمتر باشد تقاضا در همان ‪۵‬درصد باقی بماند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ش�ما ب�ر ای�ن ب�اور هس�تید که‬ ‫خودروهای وارداتی به نوعی می تواند بازار‬ ‫خودروهای داخلی را کس�اد کند و س�هم‬ ‫انها را در بازار تقاضا کاهش دهد؟‬ ‫خودروهای واردات��ی و داخلی در یک ردیف‬ ‫ق��رار ندارند‪ .‬درنتیجه نمی توانند رقیب یکدیگر‬ ‫باش��ند‪ .‬بازار زمانی می تواند به این سو حرکت‬ ‫کند که کاالها قابلیت جایگزینی داشته باشند‪.‬‬ ‫کسانی که برای خرید خودروهای ‪۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی اقدام می کنن��د نمی توانند رقیبی برای‬ ‫خودروه��ای ‪ ۵۰‬یا ‪۸۰‬میلی��ون تومانی داخلی‬ ‫باش��ند‪ .‬خرید خودرو بس��تگی به سطح درامد‬ ‫و س��رمایه ای که افراد برای خرید وسیله نقلیه‬ ‫ش��خصی خود کنار می گذارن��د‪ ،‬دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫تف��اوت نرخ چن��د براب��ری نمی توان��د گزینه‬ ‫مناسبی برای جایگزینی و جانشینی باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫مولفه های مهم در برگزاری نمایشگاه صنعت خودرو‬ ‫س�ید جالل موسوی‪/‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬نمایشگاه‬ ‫بس��تری برای رش��د و تعالی صنعتگر است‪ .‬قطعه‪‎‬س��ازان برای‬ ‫شرکت نیاز به انگیزه دارند و این انگیزه همان مشتریان جدیدی‬ ‫است که در این فضا پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫صنعتگ��ر مش��تریان داخلی خ��ود را پیدا ک��رده و حضور در‬ ‫نمایش��گاه برای یافتن مش��تریان بین‪‎‬المللی است‪ .‬ازاین رو برای‬ ‫تحقق این امر مهم نیاز اس��ت تا با برنامه ریزی پیش رفت‪ .‬ضمن‬ ‫انک��ه باید برگزارکنن��دگان فرصت کافی برای تبلیغات داش��ته‬ ‫باشند و افراد بیش��تری را در قالب شرکت کننده و بازدیدکننده‬ ‫جذب کنند‪ .‬ضمن انکه زمان برگزاری نمایشگاه نیز در موفقیت‬ ‫ان تاثیر بس��یاری دارد و ب�� ه طور قطع اس��فند نمی تواند زمان‬ ‫مناسبی برای برگزاری نمایشگاه صنعت خودرو باشد زیرا بیشتر‬ ‫ش��رکت ها درگیرهای مسائل پایان س��ال خود هستند‪ .‬بنابراین‬ ‫برای بازخورد بهتر مناس��ب‪‎‬تر است این نمایشگاه اخر فصل بهار‬ ‫یا اوایل فصل پاییز برگزار شود‪.‬‬ ‫ب��ه طور کل��ی ه��ر کاری نیاز ب��ه مدیری��ت دارد و برگزاری‬ ‫نمایش��گاه اگر چه در طول برپایی ان بهبود یافته اما به نس��بت‬ ‫نمایش��گاه های بین الملل��ی هنوز فاصل��ه داریم ت��ا نتایج مورد‬ ‫درخواست به دست اید‪.‬‬ ‫«زمان» و «اطالع‪‎‬رس��انی در س��طح بین المللی» دو مشخصه‬ ‫ضروری برای برگزاری یک نمایشگاه در سطح کیفی باال و مطابق‬ ‫با استانداردهای جهانی است و باید این مولفه ها از سوی مدیران‬ ‫برگزارکننده در برنامه ریزی ها دیده شود‪.‬‬ ‫حضور در نمایشگاه های خارجی و الگو گرفتن از انها در جذب‬ ‫مخاطب نیز از دیگر راه هایی اس��ت که می ت��وان برای برگزاری‬ ‫نمایشگاه صنعت خودرو کشور داشت‪ .‬تجربه همتایان بین المللی‬ ‫مسیر را کوتاه تر کرده و ما را به مقصد نزدیک تر می کند‪.‬‬ ‫یک اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪21‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪12‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫شدت نوسانات نرخ ارز تولیدکننده را به عکس العمل سریع واداشت‬ ‫تنها یک ربع زمان برای تصمیم گیری‬ ‫نوس��انات ن��رخ دالر و افزایش ان ت��ا بیش از‬ ‫‪۶‬ه��زار تومان ش��وکی بود که هفته گذش��ته به‬ ‫بازار ارز وارد ش��د‪ .‬به نظر می رس��د افزایش نرخ‬ ‫دالر تا حدودی به نفع تولید داخل باشد و کاالی‬ ‫س��اخت داخل که با نرخ تمام شده باال در میدان‬ ‫رقاب��ت با محصوالت واردات��ی نتواند عرض اندام‬ ‫کند مجالی برای سهم خواهی بیشتر داشته باشد‪.‬‬ ‫اما وابستگی به مواد اولیه حتی اگر از داخل (زیرا‬ ‫تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی محصوالت خود‬ ‫را با نرخ دالر به فروش می رسانند) مشکالت انها‬ ‫را نی��ز دو برابر کرده اس��ت‪ .‬البته این مس��ئله با‬ ‫ص��ادرات مرتفع می ش��ود خللی ک��ه در صنعت‬ ‫کشور بسیار نمایان است‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ واقعی و نفع ان در درازمدت‬ ‫ابراهی��م احم��دی‪ ،‬رئی��س انجم��ن همگ��ن‬ ‫قطعه س��ازان اس��تان اصفهان در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫صادرات بسیار مهم اس��ت و باعث می شود تا در‬ ‫این نوسانات ارزی اسیب کمتری به تولیدکننده‬ ‫وارد ش��ود اما پرسش این است که مگر صادرات‬ ‫ای��ران در محص��والت غیرنفتی چقدر اس��ت که‬ ‫مش��کالت و نوس��انات ارزی را کم کن��د؟ امروز‬ ‫بیشتر واردکننده هستیم تا صادرکننده‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افزایش نرخ ارز و رسیدن به نرخ‬ ‫واقعی در ش��رایط امروز باعث زی��ان صنعتگران‬ ‫خواهد شد‪ .‬ممکن است اگر برنامه ریزی درستی‬ ‫انجام شود و زیرساخت های مناسبی فراهم باشد‬ ‫در درازمدت به حال تولید مفید واقع شود‪ .‬اما در‬ ‫کوتاه مدت بیشتر متضرر می شویم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو عنوان کرد‪ :‬از سال ‪۹۲‬‬ ‫تا کنون نرخ دالر تغییر زیادی نداش��ت اما حدود‬ ‫صد درصد افزایش تورم داشتیم‪ .‬این امر امروز با‬ ‫افزایش لحظه ای خودش را نشان داد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬تمام صحبت این اس��ت که باید‬ ‫نرخ دالر متناسب با تورم باشد‪ .‬زمانی که به طور‬ ‫نمون��ه ‪۲۰‬درصد حقوق کارگر افزایش می یابد به‬ ‫همان نسبت باید نرخ ارز نیز باال رود‪ .‬اگر چنین‬ ‫ش��ود در جهت حمایت از تولید داخلی بیش��تر‬ ‫مثمرثمر خواهد بود‪ .‬اما افزایش ناگهانی ان باعث‬ ‫کمبود نقدینگی ش��د زیرا بین ‪ ۲‬روز ‪ ۶۰۰‬تومان‬ ‫تفاوت نرخ داش��تیم‪ .‬این امر نمی تواند منطقی و‬ ‫قابل قبول باشد‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن قطعه س��ازان اس��تان اصفهان‬ ‫خطرنش��ان کرد‪ :‬در کوتاه م��دت تمام افرادی که‬ ‫با این مس��ئله س��روکار دارند متضرر می ش��وند‬ ‫تردیدی نیس��ت‪ .‬فقط کسانی که کاالی خارجی‬ ‫مانن��د خودرو وارد کرده باش��ند امروز در چنین‬ ‫بازار حتی مقطعی س��ود زیادی به دست خواهند‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫ت پنهان در نوسانات‬ ‫‹ ‹ران ‬ ‫احمدی در پاسخ به این پرسش که عنوان شد‬ ‫در بلندمدت این امر به نفع کش��ور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همان طور که ابتدا عنوان ش��د به ش��رط فراهم‬ ‫بودن زیرس��اخت ها باید اتفاق بیفتد‪ .‬سخن این‬ ‫است که افزایش باید بر اساس مباحث اقتصادی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫انچ��ه امروز ب��رای دالر اتفاق افت��اده موضوع‬ ‫اقتصادی نیس��ت‪ .‬ب��ه طور نمونه ی��ک صنعتگر‬ ‫‪ ۱۰‬قالب سفارش داده اس��ت که برایش بسازند‬ ‫ب��ا توجه به براوردی که از نرخ دالر داش��ته باید‬ ‫‪ ۴‬میلیارد پرداخت می کرده اما با نوسانات امروز‬ ‫زمان��ی این رقم به ‪ ۷‬میلیارد رس��ید و هنوز هم‬ ‫وضعیت مش��خص نیس��ت و بازار دچ��ار التهاب‬ ‫اس��ت‪ .‬زیان ‪۳‬میلیارد تومانی چگونه قابل جبران‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫او توضی��ح داد‪ :‬هی��چ تولیدکنن��ده ای در دنیا‬ ‫خودکفا نیس��ت به نوعی همه به یکدیگر وابسته‬ ‫هس��تند‪ .‬کش��وری مانند المان اگر در سال یک‬ ‫ه��زار میلی��ارد ی��ورو واردات دارد در مقابل یک‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۰۰‬میلی��ارد ی��ورو ص��ادرات می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر کشورها بر اساس مزیت های نسبی‬ ‫فعالیت انجام می دهند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو ضمن بیان این مطلب‬ ‫که افزایش ن��رخ ارز به نفع هیچ گروه و صنفی‬ ‫نیس��ت عنوان کرد‪ :‬این امر پذیرفتنی اس��ت که‬ ‫قیمت دالر واقعی نیس��ت ام��ا اینکه در یک روز‬ ‫‪ ۶۰۰‬تومان گران تر شود معقول و منطقی نیست‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چنانچه این امر روی حوزه های‬ ‫فرهنگ��ی نیز تاثیر منفی داش��ته و بس��یاری از‬ ‫مراکزی که در حال تولید محتوا در قالب کتاب‪،‬‬ ‫روزنامه و‪ ...‬هس��تند ناگزیر به خری��د کاغذ ازاد‬ ‫هس��تند‪ .‬در ادامه این مس��ئله تا هنگامی که به‬ ‫لحاظ روانی اثر خود را بگذارد و مردم نرخ جدید‬ ‫را بپذیرن��د این مراکز دچار اف��ت در بازار تقاضا‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در این فاصله تا قب��ول کردن بازار‬ ‫ممکن اس��ت تی��راژ نیز دچار افت ش��ود‪ .‬همین‬ ‫مسئله برای تولید و صنعتگر نیز صادق است‪.‬‬ ‫احمدی در پایان اظهار کرد‪ :‬این تفاوت قیمتی‬ ‫بین ارز مبادله ای و ارز ازاد نیز خود زمینه فساد‬ ‫و رانت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ‪۱۰‬هزار تومانی اما ثابت‬ ‫درب��اره افزایش ن��رخ ارز موافق��ان و مخالفانی‬ ‫وج��ود دارد که برخ��ی معتقدند بای��د قیمت ها‬ ‫واقعی ش��ود اما برخی دیگر عنوان می کنند این‬ ‫امر با ش��رایط اقتصادی و صنعتی کش��ور ممکن‬ ‫نیست‪ .‬محمود نجفی سهی از دیگر فعاالن صنعت‬ ‫خ��ودرو در این ب��اره ب��ه بی��ان دیدگاه های خود‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬معتقدم بازی نوسانات نرخ دالر‬ ‫از ‪ ۲‬مسیر اس��ت‪ ،‬دولت و بانک مرکزی و سوی‬ ‫دیگر دالرهای صادراتی زیرا برخی صادرکنندگان‬ ‫ملزم به برگرداندن دالرها به کشور نیستند‪.‬‬ ‫وی در توضیح بیشتر دالرهای صادراتی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬به طور نمونه ‪ ۲۲‬میلیارد دالر صادرات مواد‬ ‫پتروش��یمی (‪۱۴‬میلی��ارد دالر) و میعانات گازی‬ ‫(‪۷‬میلیارد دالر) صادرکنندگان مجاز هستند ارز‬ ‫ان را به کش��ور برنگردانن��د‪ .‬همین امر وضعیت‬ ‫بازار را بهم می ریزد‪.‬‬ ‫وقت��ی این حج��م از دالر در اختیار ش��رکتی‬ ‫باش��د ک��ه مالیات نمی ده��د‪ ،‬مالیات ب��ر ارزش‬ ‫افزوده ندارد‪ ،‬زمانی که می خواهد ماش��ین االت‬ ‫و تجهی��زات بخرد از دول��ت دالر ‪ ۳‬هزار تومانی‬ ‫دریاف��ت می کند‪ ،‬به راحتی می توان��د با صادرات‬ ‫دالری خود بازار را بهم بریزد‪.‬‬ ‫عض��و انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان خودرویی کشور افزود‪:‬‬ ‫انچه در روزهای اخیر اتفاق افتاد و اسیب جدی‬ ‫بر تولید و صنعت کش��ور زد همین امر بود‪ .‬روی‬ ‫این نوسانات نمی توان برنامه تعریف کرده و تولید‬ ‫داش��ت‪ .‬حتی تولیدکننده نمی توان برنامه ریزی‬ ‫کند که کاالی خود را بفروش��د ی��ا نگه دارد‪ .‬در‬ ‫واقع با این نوس��انات ن��رخ دالر قفل بزرگی روی‬ ‫تولید زده می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت به این امور بی توجه است‬ ‫و زمانی که قیمت دالر افزایش می یابد مواد اولیه‬ ‫تولید داخل نیز به همان نسبت افزایش می یابد؛‬ ‫فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الیاژهای روی‪ ،‬الومینیوم و‪ ..‬شرایط‬ ‫بسیار نامطلوب است‪.‬‬ ‫نجفی س��هی نیز عن��وان کرد قیم��ت واقعی با‬ ‫محاسبه به دس��ت می اید و صنعتگر معترض به‬ ‫افزایش نیس��ت بلکه می گوید قیمت ان ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومان شود اما پایدار برای ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال باقی بماند‬ ‫یا سالی ‪ ۲‬یا ‪۳‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم ه�ای دولت�ی ک�ه الته�اب را‬ ‫دامن می زند‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت خودرو ب��ه انتش��ار اوراق‬ ‫مش��ارکت از س��وی برخی بانک ها اش��اره کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬اش��تباه دوم این بود که نرخ تسهیالت‬ ‫‪۱۵‬درصد ش��ده و این امر خود موجب شوکی در‬ ‫بازار شد‪ .‬مقداری پول وارد واحدهای صنعتی شد‬ ‫ام��ا در ادامه دولت اجازه داد اوراق مش��ارکت با‬ ‫بیش از ‪۲۰‬درصد س��ود از س��وی برخی بانک ها‬ ‫منتشر شود‪.‬‬ ‫با این ش��رایط به طور قطع تس��هیالت بانکی‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬کمتر از ‪۲۵‬درصد نخواه��د بود‪ .‬البته‬ ‫ممکن است به ظاهر ‪۲۵‬درصد نباشد اما در عمل‬ ‫این اتفاق افتاده اس��ت و مش��کالت کس��انی که‬ ‫ناگزیر به گرفتن وام هستند دو برابر خواهند شد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬تع��داد ارزی که در دس��ت‬ ‫صرافی ها و مردم عادی است رقم محدودی است‬ ‫اگر این حجم ارز حتی در دس��ت دالل باش��د نه‬ ‫ارز صادراتی‪ ،‬عددی نیس��ت ک��ه بخواهد بازار را‬ ‫بهم بریزد‪.‬‬ ‫بای��د دولت به مدت یک م��اه ارزی وارد بازار‬ ‫نکند و حتی به من تولیدکننده نیز ارز نپردازد به‬ ‫طور قطع در این یک ماه مش��کلی بیش از امروز‬ ‫ب��ه وجود نخواه��د امد باید اج��ازه داد با همین‬ ‫روند کس��انی که بازی را در بازار شروع کرده اند‬ ‫متالش��ی شوند‪ .‬باید انگل های این بازار را به این‬ ‫روش سمپاشی کرد‪.‬‬ ‫نجفی س��هی در اخر بیان ک��رد‪ :‬وقتی یکی از‬ ‫تولیدکنندگان برای خرید م��واد اولیه با صرافی‬ ‫تماس می گی��رد این تماس یک ربع به ‪ ۲‬بوده و‬ ‫صاحب صرافی ب��ه وی اعالم می کند قیمتی که‬ ‫ب��ه او داده تنها برای یک ربع س��اعت بوده و به‬ ‫طور حتم س��اعت ‪ ۲‬قیمت عدد دیگری اس��ت‪.‬‬ ‫او معت��رض بود که مگ��ر می تواند در عرض یک‬ ‫ربع تصمیم گیری کرد؟ ایا با این شدت نوسانات‬ ‫می توان برنامه ریزی و تصمیم گیری داشت؟‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫رضایت حداکثری مشتریان از «ایساکو»‬ ‫هشدار مدیرعامل امدادخودروسایپا نسبت به امدادخودروهای متفرقه‬ ‫نشس��ت جش��نواره خدمات نوروزی س��ال ‪ ۹۷‬گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو در ایس��اکو برگزار ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش نیوز‪ :‬سید رضا حسینی‪ ،‬مدیرعامل ایساکو به‬ ‫دس��تاوردهای این جشنواره اشاره کرد و گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫بازخوردهای رسمی که پیش از تعطیالت نوروزی انجام‬ ‫ش��د اطالعاتی درب��اره حجم ترافیک و محل بیش��رین‬ ‫تردده��ا و‪ ...‬انجام ش��د ک��ه بر اس��اس ان برنامه ریزی و‬ ‫ناوگان ام��دادی ایران خودرو تعریف ش��د‪ .‬او اعالم کرد‪:‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۳‬هزار مرکز در این فرایند مش��ارکت داشتند‬ ‫تا خدمات دهی به مسافران به بهترین شکل انجام شود و‬ ‫رضایتمندی حداکثری به دست اید‪ .‬مدیرعامل ایساکو‬ ‫به اضافه ش��دن امدادپالس به ناوگان خدمات دهی گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو از س��ال‪ 97‬اشاره کرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫توس��عه خدمات امدادی به مش��تریان در ح��وزه پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی‪ ،‬ن��اوگان امدادپالس ب��ه مجموعه اضافه‬ ‫ش��د و نیز از نظر خدمات بالینی ای��ن توانایی را در خود‬ ‫ایجاد کردیم ت��ا خودروهایی که نیاز به حمل به مرکزی‬ ‫برای تعمیر نداشته باشند در محل سرویس دهی شوند‪.‬‬ ‫حس��ینی ادام��ه داد‪ :‬به ای��ن ترتیب بخ��ش عظیمی از‬ ‫خدمات دهی توس��ط امدادگران دومنظوره به مسافران‬ ‫نوروزی ارائه شد‪ .‬وی از رشد ‪ ۲‬و ‪ ۹‬دهم درصدی افزایش‬ ‫ارتباطات مردمی با ایس��اکو خب��ر داد و گفت‪ :‬در واقع با‬ ‫اضافه ش��دن امدادپالس در وقت مسافران صرفه جویی‬ ‫ش��د و همین امر در افزایش رضایتمندی مشتریان تاثیر‬ ‫بسیاری داش��ت‪ .‬مدیرعامل ایس��اکو مدت زمان انتظار‬ ‫برای خدمات را ‪ ۲۴.۵‬دقیقه اعالم کرد و گفت‪ :‬این زمان‬ ‫نس��بت به سال گذشته رشد ناچیزی داشت اما در حوزه‬ ‫رضایت رش��د قابل توجهی اتفاق افت��اد‪ .‬این امر حاکی‬ ‫از ان اس��ت که گروه صنعتی ایران خودرو و ایس��اکو در‬ ‫ت��دارک امکانات‪ ،‬طراحی و پایش ش��بکه امدادی خود‬ ‫اثربخش بوده اند و این بزرگترین نتیجه برای تالش های‬ ‫شبانه روزی کارشناس��ان این مرکز است‪ .‬وی همچنین‬ ‫اف��زود‪ :‬مدت زمان تعمی��ر خودروها ح��دود ‪۱۴‬درصد‬ ‫بهبود را نش��ان می ده��د زیرا اگر قطعات م��ورد نیاز در‬ ‫ش��بکه امدادی به اندازه کافی توزیع ش��ود این مجموعه‬ ‫به همراه نیروی انس��انی و کارشناس��ان به طور قطع در‬ ‫فرایند پذیرش تا ترخیص مسیر کوتاهتری را طی کرده‬ ‫و می تواند به س��رویس دهی بهتری بپردازد‪ .‬در ادامه این‬ ‫نشس��ت حسینی به بس��یج ‪ ۷‬هزار نفری طرح جشنواره‬ ‫نوروزی س��ال ‪ ۹۷‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬با حضور تیم های‬ ‫محس��وس و نامحس��وس نظارت و کنت��رل زیادی روی‬ ‫نحوه خدمات دهی اعمال ش��د‪ .‬به طور نمونه در نظارت‬ ‫نامحسوس کارشناس��ان در قالب مشتری برای گرفتن‬ ‫برخی خدم��ات ورود می کردند تا در نحوه خدمات دهی‬ ‫مش��کلی وجود نداشته باشد‪ .‬این امر باعث می شد اگر در‬ ‫بخشی کمبودی وجود داشت در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫جبران کمبود شود‪ .‬حسینی در پایان سخنان خود بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬در ‪ ۷‬پایگاه امدادی در ‪ ۷‬منطقه کش��ور امکاناتی‬ ‫ایجاد ش��د که عالوه بر خدمات س��بک ب��ه خودروهای‬ ‫نیمه سنگین نیز خدمات دهی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل امدادخودروسایپا نسبت به حضور رو‬ ‫به افزایش امدادخودروهای متفرقه هشدار داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��ایپا نی��وز؛ به��زاد پناه��ی‪،‬‬ ‫امدادخودروه��ای متفرق��ه را ب�لای ج��ان مردم‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬در ح��وزه خدمات امدادی‬ ‫س��ودجویانی هس��تند که تنها به فکر منافع خود‬ ‫ب��وده و زحم��ات ام��داد خودروه��ای رس��می را‬ ‫خدش��ه دار می کنند‪ ،‬بر همین اساس از هموطنان‬ ‫خواهش��مندیم با دقت نظر خود مانع فعالیت این‬ ‫سودجویان شوند‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس گزارش ه��ا در بعض��ی از جاده ها و‬ ‫پیچ ه��ای خطرناک برخ��ی از ای��ن امدادگرنماها‬ ‫ب��ا دس��تکاری س��طح جاده س��بب می ش��وند تا‬ ‫خودروهای عبوری دچار لغزش و س��انحه شده‪ ،‬تا‬ ‫پس از ان نسبت به حمل این خودروها و دریافت‬ ‫وجه اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی در برخی موارد امدادگران متفرقه‬ ‫با تهدید و حمله با س�لاح س��رد به امدادرس��انان‬ ‫مجاز باع��ث زخمی ش��دن انها ش��ده اند و بدین‬ ‫ترتیب در جاده ها و مسیرهای مواصالتی کشور به‬ ‫منظ��ور جلوگیری از فعالیت امدادگران رس��می و‬ ‫حضور انحصاری در برخی محورها‪ ،‬ایجاد وحش��ت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل امدادخودرو س��ایپا ضمن اعالم اینکه‬ ‫خرید بسته های خدمت گروه سایپا اختیاری است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬عالوه بر این اتفاقات و همان گونه که بارها‬ ‫هشدار داد ه شد سودجویان دیگری نیز هستند که‬ ‫به شهروندان امداد جعلی می فروشند؛ این افراد به‬ ‫اس��م امداد خودروهای رسمی با شهروندان تماس‬ ‫گرفت��ه و با فریب های مختلف از انها درخواس��ت‬ ‫وج��ه می کنند‪ ،‬درحالی که هی��چ ارتباطی با امداد‬ ‫خودروهای رسمی ندارند‪.‬‬ ‫پناهی اظهار کرد‪ :‬در بس��یاری از موارد مشاهده‬ ‫ش��ده اس��ت که امدادخودروه��ای متفرقه پس از‬ ‫حمل خودروها به ش��یوه نادرس��ت و غیر اصولی‬ ‫انها را به تعمیرگاه های ناش��ناس و متفرقه معرفی‬ ‫می کنند که اغلب نارضایتی گس��ترده مشتریان را‬ ‫در پی داشته است‪.‬‬ ‫طرح خدمات و امداد نوروزی گروه سایپا‪ ،‬از ‪۲۴‬‬ ‫اس��فند سال گذشته ش��روع و تا ‪ ۱۷‬فروردین ‪۹۷‬‬ ‫ادامه داش��ت و در این طرح ‪ ۷۴۴‬واحد امدادی در‬ ‫قال��ب ‪ ۵۷‬پایگاه ش��بانه روزی و ‪ ۳۶۳‬پایگاه روزانه‬ ‫به ارائه خدمات امدادی در س��طح محورها و معابر‬ ‫درون شهری و برون شهری سراسر کشور پرداختند‬ ‫و ‪ ۴۶۰‬نمایندگی مجاز کشیک نیز به منظور ارائه‬ ‫خدمات درون تعمیرگاهی در محل نمایندگی های‬ ‫مجاز حضوری فعال داشتند‪.‬‬ ‫امدادخودروس��ایپا با شماره تماس شبانه روزی‬ ‫‪ ۰۹۶۵۵۰‬در سراس��ر ایران اماده پاس��خگویی به‬ ‫هموطنان است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫یک اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪21‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪12‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خودروهای مفهومی زیر ذره بین‬ ‫ده��ه ‪ ۸۰‬می�لادی اتفاقات عجیبی در صنعت خودرو توس��ط‬ ‫ش��رکت اولدزمبیل رقم خورد که حتی ام��روز هم غیرقابل باور‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬ش��رکت خودروس��ازی اولدزمبیل‬ ‫امریکا (‪ )Oldsmobile‬که چندین س��ال پیش ورشکس��تگی‬ ‫خ��ودش را اع�لام ک��رد و درحال حاض��ر دیگر هی��چ خودرویی‬ ‫تولید نمی کند‪ ،‬زمانی از پیش��تازان صنع��ت خودرو و همچنین‬ ‫فناوری بود‪ .‬این ش��رکت در دهه ‪ ۸۰‬توانس��ت با س��اخت مدل‬ ‫‪ Aerotech‬رکورده��ا و اماره��ای باور نکردن��ی از خودش به‬ ‫ی��ادگار بگذارد‪ .‬رکوردهای��ی که حتی امروز با وجود پیش��رفت‬ ‫اشنایی با افسانه ای به نام اولدزمبیل‬ ‫فناوری‪ ،‬غیرقابل دسترس��ی هستند‪ .‬با این که دهه ‪ ۸۰‬میالدی‬ ‫س��ال های خوبی برای اولدزمبیل نبود اما در س��ال ‪۱۹۸۷‬م این‬ ‫ش��رکت با خودرو مفهومی ‪ Aerotech‬توانس��ت بازی را تغییر‬ ‫ده��د و همه را به حی��رت وادارد‪ .‬در ان زمان تمامی خودروهای‬ ‫این ش��رکت دارای پیشرانه ‪ ۴‬سیلندر (‪ )-Quad ۴‬بودند و تنها‬ ‫‪ ۱۶۰‬اس��ب بخار تولید می کردند‪ ،‬این مدل مفهومی با داش��تن‬ ‫همین پیش��رانه و اضافه شدن دو توربوشارژر‪ ،‬قادر بود تا ‪۱۰۰۰‬‬ ‫اس��ب بخار تولید کند‪ .‬شاس��ی این خودرو بر اساس یک خودرو‬ ‫مسابقه ای در مس��ابقات اتومبیل رانی امریکا ساخته شده بود که‬ ‫وزنی بسیار س��بک داشت و قدرتی بسیار باال‪ .‬اما چیزی که این‬ ‫خ��ودرو را منحصر ب��ه فرد می کرد‪ ،‬این بود که در قس��مت های‬ ‫زی��ر خودرو‪ ،‬صفحاتی قابل تنظیم وجود داش��تند که با افزایش‬ ‫سرعت می توانستند باعث شوند تا چسبندگی خودرو به زمین دو‬ ‫چندان شود‪ .‬این خودرو‪ ،‬رکوردهایی از خودش به جای گذاشت‬ ‫که امروزه به سختی قابل دسترسی است‪ .‬این خودرو رکورد های‬ ‫سرعت ‪ ۴۲۹‬کیلومتر بر ساعت در مسیر کوتاه‪ ۴۴۷ ،‬کیلومتر بر‬ ‫س��اعت و ‪ ۴۶۶‬کیلومتر بر ساعت در مسیر طوالنی را به نام خود‬ ‫ثبت کرد که یک شگفتی بزرگ بود‪.‬‬ ‫رکوردزنی تولید و فروش خودرو در امریکای التین ادامه دارد‬ ‫مکزیک‪ ،‬برنده جنگ نفتا‬ ‫سارا گلچین‬ ‫تولی��د و ص��ادرات وس��ایل نقلی��ه در مکزیک در‬ ‫‪ ۱۱‬ماه امس��ال میالدی توانس��ت رکوردشکنی کند‬ ‫و از س��طحی که س��ال گذش��ته مقامات این کشور‬ ‫پیش بین��ی کرده بودند‪ ،‬باالتر ب��رود‪ .‬این را مقامات‬ ‫صنعت خودرو در مکزیک روز چهارش��نبه ‪ ۶‬نوامبر‬ ‫(‪ ۱۵‬ابان) اعالم کردند‪.‬‬ ‫تولید خودرو در مکزیک در ماه گذش��ته میالدی‬ ‫یعن��ی نوامب��ر (اب��ان) ‪ ۴/۵‬درصد نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته افزای��ش یاف��ت‪ .‬در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫گذش��ته میالدی‪ ،‬تولید خ��ودرو در مکزیک با ‪۹/۴‬‬ ‫درصد افزایش به ‪ ۳/۵۳‬میلیون دس��تگاه رس��ید که‬ ‫این رقم از مجموع تولید سال گذشته میالدی یعنی‬ ‫‪ ۳/۴۷‬دستگاه خودرو بیش��تر است‪ .‬میزان صادرات‬ ‫این کش��ور نیز در ‪ ۱۱‬ماه گذشته ‪ ۱۲‬درصد افزایش‬ ‫پی��دا کرد‪ .‬به این ترتیب صادرات خودرو مکزیک در‬ ‫‪ ۱۱‬ماه امس��ال به رقم ‪ ۲/۸۵‬میلیون دستگاه رسید‬ ‫که از رقم مدت مشابه س��ال گذشته میالدی یعنی‬ ‫‪۲/۵۵‬میلیون دس��تگاه بیشتر است‪ .‬در ‪ ۱۲‬ماه سال‬ ‫گذشته میالدی نیز میزان صادرات مکزیکی ها ‪۲/۷۷‬‬ ‫میلیون دستگاه بود‪.‬‬ ‫رکوردزنی مکزیکی ها در تولید و فروش باعث شد‬ ‫جایگاه این کش��ور به عنوان چهارمین صادرکننده و‬ ‫هفتمین تولیدکننده بزرگ وس��ایل نقلیه در جهان‬ ‫ثبت ش��ود‪ .‬این را ادواردو س��ولیس‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫خودروس��ازان مکزیک اعالم کرد و گفت این انجمن‬ ‫انتظار دارد تولید خودرو در مکزیک در س��ال اینده‬ ‫میالدی به ‪ ۴‬میلیون دس��تگاه و صادرات نیز به ‪۳/۲‬‬ ‫میلیون دستگاه برسد‪.‬‬ ‫رش��د بی وقفه صنعت خودرو مکزیک در ‪ ۸‬س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬این صنعت را در کان��ون توجه مذاکرات با‬ ‫مکزی��ک و کانادا برای تغیی��ر در موافقتنامه تجارت‬ ‫ازاد امریکای شمالی (نفتا) قرار داده است‪.‬‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رئیس جمهوری امری��کا از زمان‬ ‫تبلیغات برای رئیس جمهور ش��دن ت��ا همین روزها‬ ‫بارها بر تغییر در نفتا تاکید کرده و با شعار «نخست‬ ‫امریکا» خواهان تغییر در این قرارداد ش��ده است‪ .‬از‬ ‫نظر ترام��پ موافقتنامه فعلی به مش��اغل در امریکا‬ ‫ضربه وارد می کند‪.‬‬ ‫قرار است دور تازه ای از مذاکرات غیررسمی درباره‬ ‫نفتا میان ‪ ۳‬کشور در سطح مذاکره کنندگان میان رده‬ ‫برگزار شود اما به گفته اقای سولیس‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫خودروسازان مکزیک‪ ،‬خبر ویژه و قابل توجهی درباره‬ ‫قوانین اولیه موجود در این قرارداد در بخش خودرو‬ ‫از این مذاکرات بیرون نخواهد امد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن خودروس��ازان مکزی��ک گفت ما به‬ ‫جایگاه خود چس��بیده ایم‪ .‬به گفته او تنها پیش��نهاد‬ ‫مکزیک برای میز مذاکره همان پیش��نهادی اس��ت‬ ‫ک��ه خواس��ته دولت ه��ای کان��ادا و مکزی��ک و نیز‬ ‫خودروسازان دو کش��ور و البته خودروسازان امریکا‬ ‫اس��ت و چیزی جز دست نخورده ماندن قرارداد اولیه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گفته این مق��ام بلندپایه خودرویی در مکزیک‬ ‫پیش��نهاد دولت امریکا برای تغییر قوانین نفتا حتی‬ ‫برای خودروسازان امریکایی هم قابل اجرا نیست‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو‪ ،‬دومین بخش ب��زرگ تولیدی در‬ ‫مکزیک پس از صنایع غذایی و بس��ته بندی اس��ت و‬ ‫نزدیک یک س��وم صادرات این کشور در بخش تولید‬ ‫را تشکیل می دهد‪ .‬البته این میزان با احتساب بخش‬ ‫قطعه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫امریکایی ه��ا در ماه نوامبر (ابان) یک درصد کمتر‬ ‫از مکزیک خودرو خریدند اما واردات انها از مکزیک‬ ‫در ‪ ۱۱‬م��اه گذش��ته ‪۹/۳‬درص��د افزای��ش یافت که‬ ‫این یعن��ی واردکننده ‪ ۷۵‬درص��د مجموع صادرات‬ ‫خودرویی مکزیک بودن��د‪ .‬دقیق تر اینکه ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫مجم��وع خودروهای فروخته ش��ده در امریکا تولید‬ ‫مکزیک هستند و از این کشور وارد امریکا می شوند‪.‬‬ ‫هرچند امریکا همچنان نقش پررنگی در باال بودن‬ ‫ص��ادرات مکزیک ایفا می کند اما مکزیکی ها از زمان‬ ‫روی کار ام��دن ترامپ به روش��نی ب��ا عزمی جدی‬ ‫به دنب��ال یافتن گزینه های جایگزی��ن برای صادرات‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در ان سوی ماجرا‪ ،‬صنعت خودرو در امریکا نه تنها‬ ‫مربوط به شهر دیترویت و ایالت میشگان است بلکه‬ ‫اثرگذاری سراسری در این کشور دارد‪ .‬تولید خودرو‬ ‫و قطعات ان در امریکا به طور مستقیم ‪ ۸۷۱‬هزار نفر‬ ‫را مش��غول کار کرده است‪ .‬شکی نیست که بسیاری‬ ‫از ای��ن اف��راد در قلب خودروس��ازی امری��کا یعنی‬ ‫دیترویت و میشیگان کار می کنند اما ده ها هزار نفر‬ ‫دیگر هس��تند که در ایالت هایی مانند اهایو‪ ،‬ایندیانا‪،‬‬ ‫تنس��ی‪ ،‬کنتاکی‪ ،‬االباما و ایلینویز در صنعت خودرو‬ ‫امریکا مش��غول فعالیت هستند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬نزدیک‬ ‫‪۳۲‬هزار ش��غل مربوط به تولید قطعات وسایل نقلیه‬ ‫در کالیفرنیا اس��ت که البته این رقم ش��امل مشاغل‬ ‫روبه رش��د بخش فناوری های خودرویی نمی ش��ود؛‬ ‫مشاغلی که از س��یلیکون ولی تا س��ایر نقاط امریکا‬ ‫گسترده شده است‪.‬‬ ‫سال گذشته‪۱۶ ،‬هزار و ‪ ۷۰۸‬نمایندگی فروش در‬ ‫هر گوشه از امریکا فعالیت می کردند که یک میلیون و‬ ‫‪۱۳۱‬هزار و ‪ ۹۰۰‬ش��غل پردرامد را برای امریکایی ها‬ ‫فراهم کرده و همه توانس��تند ‪ ۱۷/۴‬میلیون وس��یله‬ ‫نقلیه س��بک را بفروشند‪ .‬این رقم ‪۲‬میلیون دستگاه‬ ‫بیش از سالی بود که موافقتنامه نفتا اجرایی شد‪.‬‬ ‫نفت��ا با حذف تعرفه ها و س��ایر موانع برای تجارت‬ ‫و س��رمایه گذاری در فناوری ه��ای بس��یار جدید به‬ ‫ش��رکت های امریکایی اج��ازه داده در فضای رقابتی‬ ‫بازارهای جهانی باقی بمانند‪ .‬از زمان اجرایی ش��دن‬ ‫نفتا‪ ،‬تولیدکنندگان و عرضه کنندگان بسیاری صدها‬ ‫میلیارد دالر در کارخانه های جدید و بازسازی ش��ده‬ ‫امریکای��ی س��رمایه گذاری کردن��د‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫طبیعی اس��ت که اش��تغالزایی زیادی در این حوزه‬ ‫انجام ش��ده باش��د‪ .‬میزان درامد حاص��ل از صنعت‬ ‫خودرو نی��ز در این مدت در امری��کا ‪۶۴/۸۶‬میلیارد‬ ‫دالر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی ب��ه این ام��ار و ارقام به نظر می رس��د‬ ‫بروزرس��انی ای��ن موافقتنامه ‪۲۳‬س��اله تنه��ا باید با‬ ‫این هدف انجام ش��ود ک��ه رقابت پذیری امریکایی ها‬ ‫با حفظ مس��یر رو به جلوی زنجی��ره جهانی تامین‬ ‫باشد‪ .‬در ‪ ۴‬سال گذشته بخش زنجیره تامین در این‬ ‫کشور باعث شده ‪ ۱۹‬درصد افزایش در تولید قطعات‬ ‫خودرو و ‪۱۷/۵‬درصد نیز در مشاغل نمایندگی ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دولت ترامپ در ماه های گذش��ته بارها اعالم کرده‬ ‫قوانین و مقررات جدید باید به رقابت کسب وکارهای‬ ‫امریکایی کمک کند اما به ظاهر رویه ای که برای این‬ ‫کار در پیش گرفته چندان با این خواسته هماهنگی‬ ‫ندارد‪ .‬ترامپ اص��رار دارد نفتا را لغو کند‪ ،‬حال انکه‬ ‫شواهد و امار از سودمند بودن این توافقنامه حکایت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به هرحال نفتا یکی از پرچالش ترین موافقتنامه هایی‬ ‫بود که دونالد ترامپ روی ان دس��ت گذاشته است‪.‬‬ ‫این قرارداد که ش��رکت های خودروس��ازی و فعاالن‬ ‫زی��ادی در این ح��وزه را درگیر می کند‪ ،‬همچنان به‬ ‫نتیجه دلخواه ترامپ یا خودروس��ازان نرسیده است‪.‬‬ ‫حال باید منتظر ماند و دید که ترامپ می تواند مانند‬ ‫توافقنام��ه پاریس از این توافق خارج ش��ود یا ان را‬ ‫تغییر دهد یا اینکه زور مکزیک و کانادا به او خواهد‬ ‫رسید و نفتا به همین روال یا با تغییرات جزئی باقی‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫منبع‪Thehill.com :‬‬ ‫‪Foxbusiness‬‬ ‫مدیران خودرو‬ ‫راه اندازی خط جدید تولید مدیران خودرو به زودی‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت مدیران خودرو در نشست خبری با‬ ‫اصحاب رسانه درباره برنامه های این شرکت برای اشتغالزایی در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬تالش ما بر این است که با ایجاد ظرفیت های‬ ‫جدی��د اش��تغالزایی را افزای��ش دهیم چنانچ��ه درحال حاضر‬ ‫حدود ‪ ۴‬هزار نفر به ش��کل مس��تقیم و بی��ش از ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫به غیرمس��تقیم در سراسر ایران مش��غول فعالیت در مجموعه‬ ‫مدیران خودرو هستند‪.‬‬ ‫حس��ین ش��ریعت تصریح کرد‪ :‬ب��ه زودی ف��از دوم کارخانه‬ ‫مدیران خودرو با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هزار دس��تگاه شروع به فعالیت‬ ‫خواهد کرد و ش��اهد تولید محصوالت جدید و باکیفیت در این‬ ‫کارخانه خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهار کرد‪ :‬کیفیت همواره یکی از دغدغه های‬ ‫اصلی شرکت بوده است چنانچه ارتقای کیفیت در محصوالتی‬ ‫که پیش��تر تولید می ش��د و درحال حاضر نیز تولید می شود به‬ ‫طور کامل مش��هود است و در بررسی های انجام شده مشخص‬ ‫شد که محصوالتی مانند ام وی ام ‪ ۳۱۵‬رشد کیفی خوبی داشته‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬در فاز دوم کارخانه زیرساخت های خوبی از نظر‬ ‫فناوریکی ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬مانند خط رنگ تمام رباتیک که‬ ‫کیفیت تولید و مونتاژ را ارتقا می بخشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬شریعت درباره برنامه های این شرکت‬ ‫برای افزایش داخلی سازی گفت‪ :‬س��رمایه گذاری های جدید با‬ ‫ش��رکت هایی در حوزه قطعه سازی انجام شده و برای تولید ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬محصول برنامه ریزی کرده ایم و سعی داریم تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۷‬از مرز داخلی سازی ‪ ۳۰‬درصد عبور کنیم‪.‬‬ ‫ش��ریعت در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه ایا محصوالت‬ ‫مدیران خ��ودرو اس��تانداردهای ‪ ۸۵‬گان��ه را خواه��د گذراند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای دس��تیابی به اس��تانداردهای ‪ ۸۵‬گان��ه یک برنامه‬ ‫زمان بندی مشخص شده است و بیشتر محصوالت این شرکت‬ ‫اس��تانداردهای ‪ ۸۵‬گان��ه را گذرانده اند ب ه جز یکی دو مورد که‬ ‫انها نیز به زمان نیاز دارند‪.‬‬ ‫حسین ش��ریعت درباره تولید و پرفروش ترین محصوالت نیز‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬میزان تولید مدیران خودرو ‪ ۷۰‬هزار دستگاه‬ ‫ب��وده اس��ت و برای س��ال ‪ ۹۷‬با توج��ه به افزای��ش ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصدی ظرفیت تولید‪ ،‬برنامه تولید حداقل ‪ ۸۰‬هزار دستگاه را‬ ‫در نظر داریم البته دستیابی به این رقم وابسته به شرایط بازار‪،‬‬ ‫نرخ ارز و چند فاکتور دیگر است‪.‬‬ ‫وی درباره ارائه تس��هیالت به مشتریان در سال ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به برنامه اغاز فعالیت خ��ط تولید جدید گمان نمی کنم‬ ‫توانایی ارائه تسهیالت بر پایه خواسته مشتری را داشته باشیم‬ ‫اما چنانچه ش��رایط فراهم ش��ود به طور قطع این خودروس��از‬ ‫جزء نخس��تین شرکت ها است که این تسهیالت را ارائه خواهد‬ ‫داد‪ ،‬البته بحث ش��رایط فروش منعطف برای اقشار خاص را در‬ ‫دستورکار دارد‪.‬‬ ‫معاونت کل فروش ش��رکت مدیران خودرو در نشست خبری‬ ‫با اصحاب رس��انه گفت‪ :‬شرکت مدیران خودرو هر ساله با توجه‬ ‫به نیازهای بازار و مش��تریان در زمین��ه ارائه محصوالت جدید‬ ‫به بازار فعالیت های مطلوبی داش��ته اس��ت و در س��ال ‪ ۹۷‬نیز‬ ‫از خ��ودروی تیگو ‪ ۵‬جدید که تغییرات��ی در طراحی داخلی و‬ ‫اپشن های ان انجام شده رونمایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین اعالم ش��د؛ سال ‪ ۹۷‬خودرویی شاسی بلند و مدلی‬ ‫س��واری به بازار ارائه خواهد ش��د که خودروی شاس��ی بلند از‬ ‫خ��ودروی فعلی ش��رکت بزرگتر بوده و نام ان هنوز مش��خص‬ ‫نیس��ت اما خودروی س��واری ب��ه علت تغییرات زی��ادی که با‬ ‫خودروی اریزو ‪ ۵‬دارد‪ ،‬اریزو ‪ ۶‬نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫همچنین ج��واد اکبری‪ ،‬جانش��ین معاونت فروش ش��رکت‬ ‫مدیران خودرو در پاس��خ به پرسش مبنی بر برنامه های شرکت‬ ‫درباره افزایش نرخ ارز گفت‪ :‬برنامه های ش��رکت مدیران خودرو‬ ‫بر مبنای ارائه نرخ مطلوب به مش��تری بنا شده و تمام تالش ها‬ ‫در این زمینه انجام خواهد ش��د‪ .‬این ش��رکت خودروس��از در‬ ‫مواقع بحران��ی واکنش س��ریع دارد چنانچه درحال حاضر نیز بر‬ ‫خالف بس��یاری از ش��رکت ها‪ ،‬فروش ش��رکت مدیران خودرو‬ ‫همچن��ان ادام��ه دارد‪.‬اکبری افزود‪ :‬س��عی خواهد ش��د تاثیر‬ ‫تغیی��رات نرخ ارز بر روی برنامه های ش��رکت کنترل ش��ود و‬ ‫در ای��ن زمینه منتظر تصمیم های دولت هس��تیم و اینکه این‬ ‫تصمیم ها چه تاثیراتی بر شرایط و بازار خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ادامه محمدعلی قادری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت خدمات پس‬ ‫از ف��روش مدیران خودرو گفت‪ :‬یک��ی از نواقص خدمات پس از‬ ‫فروش ش��رکت مدیران خودرو بحث اموزش اس��ت که در این‬ ‫زمینه سعی داریم فضای اموزشی را از حالت متمرکز به حالت‬ ‫غیرمتمرکز تغییر داده و همچنین در نظر داریم ساعات اموزش‬ ‫را از ‪ ۵۰‬هزار نفر ساعت در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۸۰‬هزار نفر ساعت در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬بیش��تر قطعات موج��ود در بازار تقلبی و‬ ‫ارزان قیمت هس��تند به همین دلیل یکی از برنامه های شرکت‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬افزایش تعداد فروش��گاه های قطعات مجاز به ‪۵۰‬‬ ‫واحد اس��ت‪ .‬وی درباره بهبود خدمات پ��س از فروش مدیران‬ ‫خودرو در سال ‪ ۹۶‬گفت‪ :‬زمان رسیدگی به شکایات از ‪ ۲۰‬روز‬ ‫به ‪ ۷‬روز کاهش یافته و همچنین نوبت دهی اینترنتی در س��ال‬ ‫گذشته اغاز شد و برنامه فرهنگ سازی و گسترش این خدمت‬ ‫در سراسر کشور را در دستورکار قرار گرفت‪.‬‬ ‫قادری درباره رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش‬ ‫این خودروس��از گفت‪ :‬از نظر اس��تاندارد ‪ isqi‬از عدد ‪ ۶۶۰‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬به ‪ ۶۹۰‬در سال ‪ ۹۶‬رس��یده ایم و با هماهنگی هایی‬ ‫که با نمایندگی ها انجام ش��د امیدواریم عدد ‪ ۷۵۰‬در سال ‪۹۷‬‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫«توسعه» نتیجه تحقیق و پژوهش‬ ‫ابوالفضل خلخالی‪ /‬عضو هیات علمی دانش�گاه علم و صنعت‪:‬‬ ‫ارتباط مراکز علمی و تولید یکی از مولفه های انکارناپذیر در دنیای مدرن‬ ‫امروزی اس��ت‪ .‬این تعامل رش��د و توسعه را در بخش صنعت و اقتصاد هر‬ ‫کشور رقم می زند و منجر به پیشرفت حوزه ها می شود‪ .‬صنعت خودرو از‬ ‫جمله صنایع مهمی است که کشورهای صنعتی روی ان سرمایه گذاری‬ ‫هنگفت��ی دارند‪ .‬مطالعه و تحقیق بس��تری برای توس��عه اس��ت و امروز‬ ‫پژوهش��کده ای به نام پژوهش��کده مهندس��ی خودرو در دانشگاه علم و‬ ‫صنعت وجود دارد که قابلیت این را دارد تا اگر قطعه ساز و واحد تولیدی‬ ‫داخلی امکان و یا زیرس��اخت تحقیق و توسعه در اختیار نداشت به شکل‬ ‫پروژه کار را بعد از تعریف ان انجام دهد‪ .‬پژوهشکده محاسبات و تحلیل ها‬ ‫را انجام می دهد و سپس نتایج و داده ها را به این واحدها منتقل می کند‪.‬‬ ‫اما بهتر این اس��ت مراکز اولیه ای در خود مجموعه ها وجود داشته باشند‬ ‫و اگر این کار تعریف ش��ود یک مجموعه خارجی نیز می تواند کار را انجام‬ ‫دهد‪ .‬بهترین ش��یوه این است که هر مجموعه یک مرکز تحقیق و توسعه‬ ‫در داخ��ل واحد تولیدی خ��ود به وجود اورد تا نیازه��ای تحقیقاتی ان‬ ‫را پوش��ش دهد‪ .‬تحقیق و توس��عه امروز حلقه گم ش��ده صنعت خودرو‬ ‫کش��ور اس��ت در حالی که ایران در صنایع نانو‪ ،‬موش��ک‪ ،‬پزشکی و غیره‬ ‫به دلیل اهمیت تحقیق و توس��عه پیش��رفت های خوبی داشته اما برای‬ ‫صنعت خودرو این اتفاق رخ نداده اس��ت‪ .‬در سال هایی که خودروسازان‬ ‫درامدهای خوبی داش��تند به امر تحقیق و توسعه اهمیت الزم را ندادند‬ ‫و وضعیت نامطلوب امروز نتیجه ان سیاست گذاری های نادرست است‪.‬‬ ‫همچنین الزم به یاداوری اس��ت نباید تحقیق و توس��عه صوری و برای‬ ‫توجیه کارها باش��د و یا تنها برای ارائه گزارش م��وردی مورد توجه قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬امروز صنایع خودرویی دنیا بین ‪ ۵‬ت��ا ‪۱۰‬درصد درامدهای خود‬ ‫را به بخش تحقیق و توس��عه اختص��اص می دهند و این رقم تا ‪۳۰‬درصد‬ ‫نیز قابل افزایش اس��ت در حالی که صنعت خودرو کش��ور تنها برای ارائه‬ ‫گزارش های خود بخش بسیار کمی به این امر مهم اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫یک اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪21‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪12‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تولید کنندگان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تولید قطعات خاص صنعت خودرو نشان داد‬ ‫برخی محصوالت اس��ت که هنگام تحریم اس��یب‬ ‫زی��ادی می بینند زیرا برخی قطع��ات خاص ان نیاز‬ ‫اس��ت با واردات تامین شود‪ .‬در این گزارش به سراغ‬ ‫‪ ۲‬تولیدکنن��ده تک س��ورس صنعت خودرو کش��ور‬ ‫رفتی��م که هر دو با ظرفیت پایی��ن در حال فعالیت‬ ‫هس��تند‪ .‬رین��گ پیس��تون و کاغذ فیلت��ر از جمله‬ ‫قطعات موردنیاز صنعت خودرو بوده که احتیاج است‬ ‫تا واحدهای صنعتی جدیدتر سرمایه گذاری کرده تا‬ ‫تنها بازار داخل را پوشش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییرات برای سال ‪۹۸‬‬ ‫عباس صالحی‪ ،‬معاونت فروش یکی از شرکت های‬ ‫تولیدکننده داخل��ی درباره برنام��ه تولید این واحد‬ ‫صنعتی ب��ا وجود خروج برخ��ی خودروهای قدیمی‬ ‫از خ��ط تولید در س��ال جدید گفت‪ :‬خ��روج برخی‬ ‫مدل ها از گذشته نیز مطرح بوده که به نظر می رسد‬ ‫امس��ال نیز تنها در حد حرف باشد زیرا برنامه ای که‬ ‫خودروس��ازان اعالم کرده اند تفاوت زیادی با س��ال‬ ‫گذش��ته ندارد‪ .‬به طور نمونه برای تولید پژو ‪ ۴۰۵‬و‬ ‫‪ ۲۰۶‬محدودیت زیادی ایجاد نشده یا همچنان وانت‬ ‫پیکان در حال تولید است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امس��ال برنامه ها با اختالف بسیار کمی‬ ‫به زیرمجموعه ها اعالم ش��ده و به تبع تفاوت زیادی‬ ‫در تولی��د محص��ول پیش بینی نمی ش��ود‪ .‬اما انچه‬ ‫مشخص است از س��ال ‪ ۹۸‬موتورهای جدیدی وارد‬ ‫خط تولید خواهد ش��د که باید استانداردهای یورو‪۵‬‬ ‫و ‪ ۶‬را بگذراند‪ .‬بنابراین برنامه های این ش��رکت برای‬ ‫سال اینده متفاوت خواهد بود و در حال تجهیز خود‬ ‫برای امادگی تولید بدون وقفه است‪.‬‬ ‫صالح��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ب��ا ورود‬ ‫خودروه��ای جدی��د در نیمه نخس��ت س��ال ‪ ۹۷‬به‬ ‫بازار ف��روش ایا در تیراژ تولید این ش��رکت تفاوتی‬ ‫رخ خواه��د داد‪ ،‬گفت‪ :‬خودروهای��ی مانند پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫و ‪ ۲۰۰۸‬ک��ه قرار اس��ت وارد بازار ش��وند در مرحله‬ ‫تک سورس ها در مسیر توسعه‬ ‫نخس��ت‪ ،‬تیراژ محدودی دارند‪ .‬تولید انگشت ش��مار‬ ‫خ��ودرو جذابیتی برای تامین کننده ن��دارد تا دنبال‬ ‫س��رمایه گذاری جدی��د ب��رای قالب س��ازی و تولید‬ ‫قطع��ات ان باش��د‪ .‬بنابرای��ن هنوز سفارش��ی داده‬ ‫نش��ده و باید منتظر بود تا به مقیاس تولید برس��ند‬ ‫و سپس بومی س��ازی قطعه ای مانند رینگ پیستون‬ ‫تولیدش اغاز ش��ود‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ای��ا مذاکره ای برای تامین این قطعه برای ‪ ۶‬ماه دوم‬ ‫یا حتی س��ال اینده دارند‪ ،‬گفت‪ :‬این واحد صنعتی‬ ‫خودش در حال اماده شدن برای تولید و تامین این‬ ‫نوع رینگ ها برای مدل های جدید است اما تا زمانی‬ ‫که بر اس��اس مقیاس اقتصادی نباشد داخلی سازی‬ ‫ان برای صنعتگر جذابیت��ی ندارد‪ .‬اما همان طور که‬ ‫در حال اماده کردن زمینه تولید هستیم تا با فراهم‬ ‫شدن شرایط داخلی سازی محقق شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فروش درباره نیاز کشور و پوشش‬ ‫تولید این شرکت نیز گفت‪ :‬این شرکت هنوز به تیراژ‬ ‫کامل نرس��یده و نتوانست ه از تمام ظرفیت خود برای‬ ‫پوشش نیاز بازار استفاده کند‪ .‬اگر قرار باشد نیازهای‬ ‫خودروس��ازان بزرگ کش��ور و ب��ازار خدمات پس از‬ ‫فروش تامین شود فاصله تولید و نیاز بسیار است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تامین نیاز بازار ب��ه واردات این قطعه‬ ‫از چین اش��اره کرد و گفت‪ :‬اینک��ه این تولیدکننده‬ ‫نمی توان��د به تیراژی برس��د که تمام نیاز کش��ور را‬ ‫پوش��ش دهد ب��ه این مس��ئله برمی گردد ک��ه باید‬ ‫سرمایه گذاری جدیدی داشته باشد‪ .‬با وجود وضعیت‬ ‫صنعت در س��ال های گذش��ته به دلی��ل تحریم ها و‬ ‫درحال حاضر نوسانات نرخ دالر شرایط فراهم نیست‪.‬‬ ‫به ط��ور نمونه در چند روز اخیر برای به روزرس��انی‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات گروه��ی از کارشناس��ان‬ ‫مربوط��ه از اروپا دعوت ش��دند‪ .‬درب��اره پرداخت ها‬ ‫مذاکراتی انجام شد و این گفت وگو زمانی انجام شد‬ ‫ک��ه نرخ دالر ‪۴‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان بود اما زمانی که‬ ‫کارها به پایان رسید این عدد به ‪۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫رسید درنتیجه هزینه با اختالف بسیار پرداخت شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضی��ح داد‪ :‬بر اس��اس مذاکره ها‬ ‫قرار شد این کارشناس��ان در روزهای نخستین عید‬ ‫ن��وروز که کارخانه تعطیل اس��ت کارهای مربوط به‬ ‫روزامدی تجهیزات را انجام دهند و درست زمانی که‬ ‫کار انها به پایان رسید نرخ دالر لحظه ای باال می رفت‬ ‫و در پای��ان همان روز که باید دس��تمزدها پرداخت‬ ‫می شد قیمت ان ‪۶‬هزار و ‪۴۰۰‬تومان بود‪ .‬این شدت‬ ‫نوس��انات برای برنامه های تولید بس��یار اسیب رسان‬ ‫اس��ت‪ .‬او یاداور شد‪ :‬در بحث س��رمایه گذاری برای‬ ‫نوسازی و به س��ازی ماش��ین االت نیاز است بخشی‬ ‫از تجهی��زات از اروپ��ا و بعضی از ژاپن وارد ش��ود با‬ ‫محاسبه ای که انجام ش��د امیدوارم برای امسال این‬ ‫دس��تگاه ها وارد و راه اندازی ش��وند و این نوس��انات‬ ‫برنامه ه��ا را دچار دس��ت انداز نکند‪ .‬از س��وی دیگر‬ ‫تحریم ها کاره��ا را به تعویق می اندازد و زمانی که با‬ ‫همتایان اروپایی برای همکاری مذاکره می شود ان را‬ ‫به اردیبهشت موکول می کنند که امریکا درباره ادامه‬ ‫برجام تصمیم می گیرد‪ .‬به طور نمونه ‪ ۲‬تامین کننده‬ ‫ماش��ین االت مذاکره خود را با این ش��رکت متوقف‬ ‫کرده ان��د تا در ماه اینده تکلیف روش��ن ش��ود‪ .‬این‬ ‫برخوردها و ش��رایطی ک��ه وجود دارد ت��ا حدودی‬ ‫فعالیت و همکاری ها را با چالش روبه رو می کند‪.‬‬ ‫صالحی در پاس��خ به این پرسش که با چند درصد‬ ‫ظرفی��ت در حال فعالیت هس��تند و ت��ا چه میزان‬ ‫می توانند ان را ارتقا دهند‪ ،‬گفت‪ :‬تا ‪۳۰‬درصد امکان‬ ‫ارتق��ا ظرفیت وجود دارد اما با افزایش این ‪۳۰‬درصد‬ ‫همچنان خال وج��ود دارد زیرا با براوردی که از نیاز‬ ‫بازار شده است حدود ‪۳۰‬میلیون عدد رینگ پیستون‬ ‫در سال نیاز است که اگر امروز با همین امکانات و با‬ ‫ظرفیت کامل کار ش��ود حدود ‪۴۰‬درصد قابل تامین‬ ‫است و همچنان ‪۶۰‬درصد باید وارد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اتوماسیون کاهش هزینه های سربار‬ ‫همچنی��ن فیلت��ر از جمل��ه وس��ایل پرکاربرد در‬ ‫صنعت برای تصفیه س��وخت‪ ،‬هوا و روغن اس��ت‪ .‬در‬ ‫بحث تولی��د این قطعه در صنعت خ��ودرو برخی از‬ ‫تولیدکنندگان به س��وی تولی��د دانش بنیان حرکت‬ ‫کرده ان��د که یکی از قطعات موردنیاز ان کاغذ فیلتر‬ ‫اس��ت که تا چند ماه پیش به طور کامل وارد می شد‬ ‫اما یکی از ش��رکت های بازرگان��ی داخلی با توجه به‬ ‫تحریم ها و با س��فارش مقام معظ��م رهبری مبنی بر‬ ‫تبدی��ل تهدیدها ب��ه فرصت تولی��د ان را در داخل‬ ‫اغاز کرده اس��ت‪ .‬سعیدرضا فتحعلیخانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫این ش��رکت عنوان کرد‪ :‬نزدیک به یک دهه اس��ت‬ ‫ک��ه در این حوزه در ح��ال تحقی��ق و تامین ان از‬ ‫خارج هس��تیم اما از ‪ ۴‬ماه پیش تولید ان در داخل‬ ‫ب��ا فناوری روز المان اغاز ش��د‪ .‬تا پیش از این هیچ‬ ‫تولیدکننده داخلی در این زمینه فعالیت نداش��ت و‬ ‫حتی در خاورمیانه نیز کاغذ فیلتر تولید نمی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بخش��ی از نیاز داخ��ل با کاغذهای‬ ‫فیلتر چینی و کره ای تامین می شود‪.‬‬ ‫او درب��اره ظرفی��ت این واحد صنعت��ی نیز عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر این کارخانه ب��ه ظرفیت تولید نهایی خود‬ ‫برسد که حدود ‪ ۳۰‬تن در روز است حداقل از خروج‬ ‫چند میلیون دالر ارز از کش��ور جلوگیری می ش��ود‪.‬‬ ‫هم اکنون با کمترین ظرفیت (‪ ۸‬تن در روز) فعالیت‬ ‫دارد زیرا ماش��ین االت تازه نصب شده اند اما می توان‬ ‫پ��س از ‪ ۶‬م��اه خط را ب��ه ظرفیت نهایی رس��اند‪ .‬با‬ ‫برنامه ریزی های��ی که انجام ش��ده امیدواریم تا نیمه‬ ‫دوم سال ‪ ۹۷‬به تولید ‪ ۳۰‬تن در روز برسیم‪.‬‬ ‫فتحعلیخان��ی درباره تفاوت کاغ��ذ فیلتر داخل و‬ ‫ن��وع واردات��ی ان نیز عنوان کرد‪ :‬در کش��ور دو نوع‬ ‫کاغذ فیلتر شناسنامه دار (به همراه داشتن اطالعات‬ ‫فن��ی) و بدون شناس��نامه وجود دارد که بس��یاری‬ ‫از مصرف کنن��دگان داخل��ی کاغذهایی را اس��تفاده‬ ‫می کنن��د که اطالع��ات کیفی ان کامل نیس��ت اما‬ ‫محصول این ش��رکت دارای اطالعات جامع بوده و از‬ ‫برخی جهات بهتر از نوع وارداتی است‪.‬‬ ‫وی به دس��تگاه اس��کنر موجود در خط تولید این‬ ‫واح��د صنعتی اش��اره کرد و گفت‪ :‬این دس��تگاه در‬ ‫لحظ��ه خروج کاغذ از خط‪ ،‬به وس��یله تشعش��عات‬ ‫رادیواکتیو‪ ،‬تم��ام پارامترهای کاغ��ذ را اندازه گیری‬ ‫می کند‪ .‬درنتیج��ه در هنگام تولید مولفه های کیفی‬ ‫قابل اندازه گیری و سنجش است‪ .‬یکی از پارامترهای‬ ‫مه��م در تولی��د کاغ��ذ «گرام��اژ» اس��ت و تم��ام‬ ‫قسمت های کاغذ با این دستگاه اندازه گیری می شود‬ ‫و اگر تغییراتی داش��ته باش��د اطالع��ات به حافظه‬ ‫دستگاه منتقل و به شکل خودکار مواد موردنیاز وارد‬ ‫دستگاه می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬اس��کنر از هدر رفت��ن وقت و منابع‬ ‫مالی جلوگیری می کن��د و درواقع حذف هزینه های‬ ‫س��ربار است و اگر این امر به شکل دستی انجام شود‬ ‫تا هنگام تصحیح‪ ،‬حداقل ‪ ۲۰۰‬متر کاغذ با «گرماژ»‬ ‫اشتباه از خط خارج می شود‪.‬‬ ‫این تولیدکننده خاطرنش��ان کرد‪ :‬یک سال زمان‬ ‫برد تا این دستگاه «های تک» وارد کشور شود‪ .‬برای‬ ‫ورود ‪ ۴‬مج��وز نیاز بود که این مجوزها برای کش��ور‬ ‫سازنده نیز ارسال و سازنده مادر نیز باید این مجوزها‬ ‫را در کش��ور خود دریاف��ت می کرد‪ .‬ازای��ن رو زمان‬ ‫زیادی صرف شد‪.‬‬ ‫فتحعلیخانی همچنی��ن درباره مواد اولیه موردنیاز‬ ‫تولی��د این کاغذ نیز گفت‪ :‬الیاف س��لولزی از جمله‬ ‫م��واد موردنی��از بوده ک��ه روند فراوری ان س��خت‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین برای مواد ش��یمیایی از مواد با پایه‬ ‫اب اس��تفاده می ش��ود که کمترین اس��یب را برای‬ ‫محیط زیس��ت و اف��راد مش��غول در کارخان��ه دارد‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه چین از مواد فنولیک اس��تفاده می کند‪.‬‬ ‫ب بسیاری به محیط زیست می رساند و‬ ‫فنولیک اسی ‬ ‫گازی که از ان متصاعد می شود برای سالمتی انسان‬ ‫بسیار مضر اس��ت‪ .‬حتی بازیافت ان روند پیچیده ای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امکان تولید الیاف موردنیاز در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد اما به دلیل کمب��ود منابع جنگلی تولید‬ ‫نداریم با این وجود بیش از ‪۳۰‬درصد مواد اولیه مورد‬ ‫استفاده از داخل تامین می شود‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگر درباره میزان اش��تغالزایی این واحد‬ ‫صنعت��ی ادامه کرد‪ :‬برای ‪ ۲‬ش��یفت کاری می توانیم‬ ‫‪ ۵۰‬نیرو را در اختیار داشته باشیم اما درحال حاضر با‬ ‫یک شیفت و ‪ ۲۵‬نفر فعالیت داریم‪ .‬اگر ماشین االت‬ ‫به ظرفیت مطلوب برس��د می توانیم افراد بیشتری را‬ ‫جذب مجموعه کرده و مس��ئولیت تامین کاغذ برای‬ ‫تولیدکنندگان فیلتر در ایران که براساس امار وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بیش از ‪ 500‬بخش اس��ت‬ ‫را ب�� ه عه��ده بگیریم‪.‬وی تاکید ک��رد‪ :‬نکته مهم این‬ ‫اس��ت که اگرچه شرکت با س��رمایه گذاری و نیروی‬ ‫انسانی کم‪ ،‬تولید کاغذ فیلتر را اغاز کرد اما به لحاظ‬ ‫خودکفایی تاثیر زیادی در اس��تقالل صنعت خودرو‬ ‫دارد به طوری ک��ه اگر امروز تمام تحریم ها برداش��ته‬ ‫شود و تنها این کاغذ وارد نشود به طور قطع بسیاری‬ ‫از صنای��ع داخلی که نیاز به کاغ��ذ فیلتر دارند فلج‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫فتحعلیخان��ی درب��اره تولید این کاغ��ذ خاص در‬ ‫کش��ور تاکی��د ک��رد‪ :‬خودکفای��ی تولید ب��ه همین‬ ‫راحت��ی نبود زیرا روزی که کار ش��روع ش��د در اوج‬ ‫تحریم ها بودیم‪ .‬کش��ورهای اروپایی حتی حاضر به‬ ‫پاس��خ مکاتبات نبودند‪ .‬اما با هر سختی که بود کار‬ ‫به سر انجام رسید و امروز مدعی هستیم حتی امکان‬ ‫تولید تجهیزات در داخ��ل را نیز داریم‪ .‬دانش تولید‬ ‫را در اختیار داش��ته و در این راس��تا می توان به هر‬ ‫شرکتی که قصد تولید کاغذ فیلتر دارد کمک کرد تا‬ ‫در این زمینه به خودکفایی کامل دست یابیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫یک اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪21‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪12‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫انجمن ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نمایشگاه های حاشیه شهری «هووی» نمایشگاه های درون شهری‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪/‬روزنامه‪‎‬نگار‪ :‬تغییر و تحوالت به طور قطع در‬ ‫رش��د و پیشرفت نقش به سزایی خواهد داش��ت‪ .‬اما نه تحوالتی که یک‬ ‫گام پیش و دو گام پس باش��د‪ .‬زمانی نمی گذرد که جهان سومی بودن را‬ ‫با گوش��ت و پوست درک می‪‎‬کنم‪ .‬این بدین معنا نیست که اگر من جای‬ ‫فالن مدیر بودم وضعیت عالی بود چرا که در ریش��ه‪‎‬یابی مس��ئله به نوع‬ ‫اندیشه‪‎‬مان می‪‎‬رسیم که به طور قطع «سر و ته یک کرباسیم»‪ .‬سوژه این‬ ‫یادداشت کوتاه وضعیتی است که امروز نمایشگاه‪‎‬داران خودرو با ان دست‬ ‫به گریبان هستند‪ .‬صحبتی که به شوخی یا جدی یکی از نمایشگاه‪‎‬داران‬ ‫در گزارش هفته گذش��ته گفت؛ کم‪‎‬کم باید به فکر تبدیل نمایشگا ‪‎‬ه خود‬ ‫به ساندویج فروشی باشیم‪ .‬گفته می شود تاریخ تکرار زمان‪‎‬هاست‪ .‬شاید‬ ‫وی بی خبر از چنین وضعیتی در س��ال هایی نه چن��دان دور از وضعیت‬ ‫«کفش ملی» این س��خن را به زبان راند‪ .‬زیرا در دوره ای س��عی بعضی از‬ ‫دس��ت اندرکان این برند ملی کفش بر واگذاری و تبدیل فروش��گاه‪‎‬های‬ ‫«کفش ملی» به رستوان‪ ،‬ساندویج فروشی و غیره بود‪ .‬اگرچه برای برخی‬ ‫ش��عبه‪‎‬ها این اتفاق افتاد اما اهالی صنعت کفش اجازه گسترده شدن این‬ ‫ام��ر را ندادند‪ .‬ام��روز کفش ملی با همت اهالی کفش جانی دوباره گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬ضعف‪‎‬هایی که نمایش��گاه های خودرو دارند بماند برای فرصتی‬ ‫دیگر‪ ،‬اما س��وال این است ایا کارکرد این شکل از نمایشگاه‪‎‬داری به پایان‬ ‫رس��یده است؟ و بازارهای بزرگ بدون حصار که زیر سقف اسمان برگزار‬ ‫می شوند باید جایگزین این دست از نمایشگاه های درون شهری شوند؟ یا‬ ‫این بار نیز شوخی بر سر منافع و درامدزایی برای سازمان مربوطه است؟‬ ‫اگر کارکرد این نوع از نمایش��گاه‪‎‬ها به پایان رس��یده است و باید فکری نو‬ ‫درانداخته شود حداقل کار‪ ،‬این است که برای انباشت نشدن چالش روی‬ ‫چالش‪ ،‬کارها با برنامه‪‎‬ریزی و سیاس��ت‪‎‬گذاری خاص خود پیش رود چرا‬ ‫که هر تغییر و تحول به معنای نابودی نیست بلکه جایگزین کردن چیزی‬ ‫در جای چیز دیگر قوت محسوب می‪‎‬شود‪ ،‬جایگزینی که حداقل اسیب‬ ‫را به جامعه بزند‪.‬‬ ‫برنامه های انجمنی در سال جدید نشان داد‬ ‫«یک و دو» قطعه سازان با دولت‬ ‫امروز انجمن ها در کشور با ‪ ۵‬مرجع فعالیت دارند؛‬ ‫وزارت کش��ور که انجمن های سیاسی و اجتماعی زیر‬ ‫نظ��ر ان فعالیت می کند‪ ،‬وزارت عل��وم و فناوری که‬ ‫انجمن های علمی را در پوش��ش خ��ود دارد‪ ،‬وزارت‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نیز انجمن های صنفی را‬ ‫شکل می دهند‪ ،‬دیگری اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی اس��ت که انجمن های زیر پوشش خود‬ ‫را دارد و در نهای��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت که انجمن های همگن را در پوشش دارد‪ .‬تمام‬ ‫قطعه س��ازان خودرو و نیرومحرکه ش��امل به اصطالح‬ ‫پاورتری��م (موتور‪ ،‬گیربکس‪ ،‬اکس��ل و تمام مواردی‬ ‫که ش��امل قطعات خودرو است) در ‪ ۲۷‬استان کشور‬ ‫‪ ۲۷‬انجمن همگن استانی دارند که جغرافیای انجمن‬ ‫همگن می تواند استانی و سپس کشوری باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��ماره بر اس��اس سلس��له گزارش های‬ ‫برنامه های انجمن های صنعت خودرو کشور از جمله‬ ‫انجمن های قطعه س��ازی به سراغ اعضای هیات مدیره‬ ‫‪ ۲‬انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازی رفتیم که‬ ‫به نوعی صنعتگران برای برنامه ریزی و اجرایی ش��دن‬ ‫برنامه ها توپ را به زمین دولت می اندازد دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار حمایت های دولتی‬ ‫رستم سعدالهی‪ ،‬رئیس انجمن قطعه سازان استان‬ ‫س��منان درباره برنامه ه��ای این انجمن برای س��ال‬ ‫جدید گفت‪ :‬برنامه ریزی و اج��رای برنامه ها منوط به‬ ‫حمایت ه��ای دولتی نه در بخش مالی بلکه در بخش‬ ‫معنوی اس��ت تا حرکت ها با اطمینان بیش��تر انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی درباره خواس��ته های صنعتگران گفت‪ :‬نخست‬ ‫بای��د دولت تعرف��ه قطعاتی ک��ه در داخل س��اخته‬ ‫می ش��ود را افزای��ش دهد تا صنعتگر ت��وان و انگیزه‬ ‫ادامه راه را داش��ته باش��د‪ ،‬همچنین از ورود قطعات‬ ‫بی کیفی��ت چینی به کش��ور که با ن��رخ پایین تر در‬ ‫ب��ازار عرضه می ش��ود باید جلوگیری ش��ود‪ ،‬مالیات‬ ‫ارزش افزوده که خودروس��از به شکل نقد از خریدار‬ ‫می گیرد به قطعه س��از پرداخت شود‪ ،‬مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز قطعه ساز به نرخ جهانی عرضه نشود و‪ . ...‬به طور‬ ‫قطع این حمایت ها در رش��د و ارتقا صنعت خودرو و‬ ‫زیرمجموعه ها کمک بسیاری می کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اما اگر این روند به همین ش��کل حاضر‬ ‫پی��ش رود نمی ت��وان ب��رای صنع��ت قطع��ه داخل‬ ‫چشم اندازی متصور بود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قطعه س��ازان اس��تان س��منان ادامه‬ ‫داد‪ :‬قطعات چینی در بازار کش��ور بس��یار بیش��تر از‬ ‫نیاز کش��ور موجود اس��ت و اگر حتی خودروساز در‬ ‫برخی موارد با قطعه س��از به توافق نرس��د به راحتی‬ ‫از چی��ن وارد می کند‪ .‬درواقع باید گفت فعال صنعت‬ ‫قطعه امنیت ش��غلی الزم را ندارد‪ .‬ام��روز به راحتی‬ ‫قطعات چینی مهر س��اخت داخل می خورد و عرضه‬ ‫و اس��تفاده می شود‪ .‬از سوی دیگر برخی قراردادهای‬ ‫خودرویی که در داخل بس��ته می ش��ود ت��ا در ادامه‬ ‫تولیدش قطعات ان داخلی س��ازی شود با ‪۲۰‬درصد‬ ‫اغاز می شود درحالی که این عدد شامل قطعات نشده‬ ‫و تغییری در توس��عه فناوری صنعت خودرو نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اگر قرار اس��ت مدلی از س��وی‬ ‫خودروس��از برای داخلی سازی وارد کشور شود باید با‬ ‫مذاکره با قطعه سازان از انها خواسته شود این قطعات‬ ‫در مدت به طور مثال ‪ ۲‬س��ال داخلی سازی شوند‪ .‬در‬ ‫غیر این صورت این خواسته صنعتگران خارجی است‬ ‫تا محصوالت خود را سی کی دی به فروش برسانند‪ .‬از‬ ‫این روند خودروساز داخلی نیز سودی نخواهد برد‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬نوسانات اقتصادی باعث می شود‬ ‫تا صنعتگر برنامه ریزی نداشته باشد زیرا بخش زیادی‬ ‫از فعالیت او مربوط به نرخ ارز اعم از دالر و یورو است‪.‬‬ ‫یکی از پرس��ش های اصلی تولیدکنن��ده محصوالت‬ ‫کامل این اس��ت که چرا مواد اولی��ه ای که در داخل‬ ‫تولید می شود مانند اهن االت‪ ،‬پلیمرها‪ ،‬مواد معدنی‬ ‫و کان��ی به ن��رخ جهانی به صنعتگران عرضه ش��وند‪.‬‬ ‫درواقع این ظلمی است که در حق تولید می شود‪.‬‬ ‫سعدالهی معتقد است رفع این مشکل تنها از سوی‬ ‫دول��ت ممکن اس��ت‪ .‬اگر دولت در ب��ازار کمتر ورود‬ ‫کند و قیمت گذاری های کاذب حذف ش��ود بسیاری‬ ‫از مش��کالت رفع خواهد شد اما این شیوه عملکردها‬ ‫انگیزه را از صنعت می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تیم اقتصادی تدبیر کنند‬ ‫رئیس انجمن قطعه سازان استان سمنان همچنین‬ ‫درباره این پرس��ش که برای برون رفت از این شرایط‬ ‫ایا انجمن با مدیران مربوطه مذاکره ای داش��ته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انجمن ها نقطه نظرات خود را از طریق نهادهای‬ ‫مربوط��ه به دولت اعالم می کنن��د تصمیم گیر نهایی‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬امروز به نوعی شاهد هستیم مشکالت‬ ‫از کنترل دولت خارج شده و تیم اقتصادی دولت باید‬ ‫در این باره مدبرانه عمل کند‪.‬‬ ‫س��عدالهی در ادام��ه چالش ه��ای برنامه ری��زی‬ ‫در صنع��ت داخ��ل گفت‪ :‬ب��ا این ش��رایط نمی توان‬ ‫برنامه ریزی داش��ت زیرا تضمین��ی برای موفقیت ان‬ ‫وجود ن��دارد‪ .‬تولیدکننده نمی تواند این��ده را با این‬ ‫نوس��انات اقتص��ادی پیش بینی کند‪ .‬ب��ه طور نمونه‬ ‫س��رمایه گذاری می ش��ود ت��ا محصولی تولید ش��ود‪،‬‬ ‫قیمت ه��ا محاس��به و فعالیت با خری��د تجهیزات و‬ ‫ماشین االت اغاز می ش��ود‪ .‬اما در همین بازده زمانی‬ ‫کوت��اه از نظر قوانین‪ ،‬ن��رخ ارز و‪ ...‬تغییراتی به وجود‬ ‫می اید که پیش تر قابل پیش بینی نبوده اس��ت‪ .‬ثبات‬ ‫اقتصادی تضمین کننده اجرای برنامه ها و تولید است‬ ‫در غی��ر این ص��ورت س��رمایه گذار داخلی و خارجی‬ ‫جذب این بازار نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت همراه با چالش های بانکی‬ ‫ام��ا مه��دی مطل��ب زاده‪ ،‬نایب رئی��س انجم��ن‬ ‫قطعه سازان استان البرز در باره برنامه های این انجمن‬ ‫توضیح داد‪ :‬هر س��ال از س��وی مق��ام معظم رهبری‬ ‫نامی انتخاب می ش��ود و امسال نیز سال «حمایت از‬ ‫تولید ملی» اس��ت‪ .‬امیدواریم در س��ال جدید با این‬ ‫نام حمایت هایی را صنعتگران از سوی دولت دریافت‬ ‫کنند‪ .‬خبرها حاکی اس��ت ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان به‬ ‫صنایع اختصاص داده شده و برنامه انجمن البرز این‬ ‫اس��ت که بیش��ترین جذب را برای قطعه سازان این‬ ‫استان داشته باشد زیرا استان البرز قطب قطعه سازی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تالش ها ب��رای مذاکره با بانک های‬ ‫استان البرز در حال انجام است‪ .‬به دلیل نزدیکی این‬ ‫اس��تان به قطب خودروسازی‪ ،‬بیشتر قطعه سازان در‬ ‫این استان متمرکز هستند‪ .‬بنابراین جا دارد بخشی از‬ ‫تسهیالت به صنعتگران این استان تعلق گیرد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو اظهار کرد‪ :‬امروز مش��کل‬ ‫صنعتگر برای دریافت تس��هیالت در مقابل بانک ها‪،‬‬ ‫وثیقه ملکی اس��ت ک��ه جدا از کارخانه درخواس��ت‬ ‫می شود‪ .‬این مسئله مش��کل بوده ازاین رو هدف این‬ ‫اس��ت که با خودروسازان مذاکره شود تا ضمانت های‬ ‫مربوط به بازپرداخت را خودروس��از داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫خودروس��از مقادی��ری بدهی به قطعه س��از دارد که‬ ‫در این باره می تواند ب��ه زیرمجموعه های خود کمک‬ ‫کن��د‪ .‬اگر بانک ها بپذیرند که خودروس��ازان ضمانت‬ ‫بازپرداخت داش��ته باش��ند دریافت تسهیالت با روند‬ ‫اسان تری قابل پیگیری و انجام است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در س��ال گذشته توافق هایی برای خرید‬ ‫دین با بانک انجام ش��د این در ح��د کمی برای کل‬ ‫کشور توس��عه پیدا کرد‪ .‬هدف این است با مذاکرات‬ ‫بیشتر این امر توسعه بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹از ش�ورای ح�ل اختلاف ت�ا برگزاری‬ ‫همایش‬ ‫مطلب زاده به برنامه دوم انجمن قطعه س��ازی البرز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به قطب بودن استاد البرز‬ ‫در ام��ر صنعت قطعه در حال تالش هس��تیم تا میز‬ ‫صنعت خودرو در این اس��تان برقرار باش��د‪ .‬از س��ال‬ ‫گذش��ته اقداماتی با همکاری سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و نیز اس��تانداری در حال پیگیری است اما‬ ‫هنوز به مرحله اجرا نرس��یده اس��ت‪ .‬در سال جدید‬ ‫این مس��ئله از برنامه هایی اس��ت که از سوی انجمن‬ ‫پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برنامه دیگر که ش��روع شده اما هنوز‬ ‫کامل نشده مسئله هیات های حل اختالف است‪.‬‬ ‫در ای��ن هیات ه��ا در عم��ل از بخ��ش خصوصی‬ ‫نماینده ای حضور ندارد‪.‬‬ ‫اگر یک��ی از فعاالن صنعت قطع��ه تولیدکننده یا‬ ‫بنگا ه تجاری برای رفع مش��کل به این هیات مراجعه‬ ‫کند نماینده بنگاه معامالتی ملک در انجا حضور دارد‬ ‫درحالی که منطقی اس��ت نماین��ده بخش خصوصی‬ ‫همان صنف به مس��ئله رس��یدگی کنددر این رابطه‬ ‫با مدیرکل دارایی استان‪ ،‬تامین اجتماعی و مدیرکل‬ ‫کار استان مذاکره شده و پیگیریم امسال به طور حتم‬ ‫اجرایی شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن قطعه س��ازان استان البرز افزود‪:‬‬ ‫البته موافقت های اولیه گرفته شده اما باید به مرحله‬ ‫عمل درای��د تا با مراجعه هر ی��ک از فعاالن صنعت‬ ‫قطعه به این هیات ها‪ ،‬نماینده صنف نیز حضور داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مطل��ب زاده در پایان به برگ��زاری همایش صنعت‬ ‫قطعه در اس��تان اش��اره کرد و گفت‪ :‬کار دیگری که‬ ‫سال گذشته انجمن نتوانس��ت انجام دهد اما امسال‬ ‫با همکاری س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و اتاق‬ ‫بازرگانی اس��تان باید محقق ش��ود برگزاری همایش‬ ‫قطعه سازان البرز است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ضلع های صادراتی صنعت خودرو‬ ‫امید رضایی‪ /‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور‪ :‬قراردادهای خارجی‬ ‫فرصتی برای حرکت به س��وی روزامدی و توس��عه است زیرا در‬ ‫همکاری با کش��ورهایی که تجربه های زی��ادی به لحاظ فناوری‬ ‫کس��ب کرده اند کمک کننده برای رس��یدن به هدف های تعیین‬ ‫ش��ده در امر پیش��رفت اس��ت‪ .‬در قراردادهای خودرویی اولویت‬ ‫نخس��ت قطعه سازان هس��تند زیرا خودرو مجموعه ای از قطعات‬ ‫اس��ت اما سیاست گذاری های کش��ور بدین گونه پایه ریزی نشده‬ ‫اس��ت که در این مذاکرات قطعه س��ازان حضور مستقیم داشته‬ ‫باشند‪ .‬در ابتدا خودروسازان داخلی و خارجی مذاکره می کنند و‬ ‫قراردادها که نهایی ش��د قطعه سازان وارد می شوند‪ .‬به طور قطع‬ ‫بازنگری در این مس��ئله اگر به ش��کل حرفه ای انجام شود هر دو‬ ‫طرف س��ود خواهند برد‪ .‬همچنین در این همکاری ها اگر شرایط‬ ‫صادرات محقق شود نگرانی ها کمتر خواهد شد‪ .‬شرکت های پژو‬ ‫و رن��و با م��دل خودروهای روز در حال اس��تعالم از توانمندی و‬ ‫ظرفیت قطعه س��ازان داخلی هس��تند که این اتفاق خوشایندی‬ ‫است‪ .‬تمام خودروسازان جدیدی که در حال ورود به کشور برای‬ ‫انعقاد قرارداد و همکاری هس��تند تامین قطعات خود را از طریق‬ ‫قطعه سازان ایرانی پیش بینی کرده اند مگر اینکه به لحاظ فناوری‬ ‫یا قیمت پاس��خگوی نیازهای انها نباش��د‪ .‬بنابراین برای صنعت‬ ‫خ��ودرو داخل این فرصت فراهم ش��ده که قطع��ه ای را تولید و‬ ‫تامین کند که بازار صادرات داش��ته باش��د‪ .‬اما الزام این صادرات‬ ‫بر دوش خودروس��از است‪ .‬در نتیجه هر خودرویی که صادر شود‬ ‫قطعات ان تولید داخل اس��ت و به این ش��کل قطعه س��از ایرانی‬ ‫خ��ود را به بازاره��ای جهانی معرفی می کن��د‪ .‬همچنین به ازای‬ ‫هر خ��ودرو صادراتی‪ ،‬فروش لوازم یدکی نیز وجود دارد بنابراین‬ ‫چنین فرمولی برای امروز این صنعت را راهبری می کند‪.‬‬ ‫یک اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪21‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪12‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بازرگانی داخلی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کیفیت برتر از برند‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو تهران معتقد است امروز برای‬ ‫مردم برند مهم نیس��ت و انها به دنبال خودروهای‬ ‫باکیفیت هستند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ :‬جامعه ایران از سطوح‬ ‫مختلف اقتصادی تش��کیل ش��ده که عموما بخش‬ ‫طبقه متوس��ط بیش��ترین امار را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬اما نبای��د فراموش کرد قش��ر کمی از‬ ‫مردم از درامد قابل توجهی برخوردار هس��تند و به‬ ‫همان نسبت برای خرید خانه‪ ،‬وسایل منزل‪ ،‬خودرو‬ ‫شخصی برای خود و اعضای خانواده هزینه می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پارامتره�ای خری�د خودروه�ای‬ ‫وارداتی‬ ‫در این گزارش س��عی ش��ده تا بر اس��اس سطوح‬ ‫مختل��ف درامدی خودروهایی پیش��نهاد ش��ود که‬ ‫خری��دار کمترین دردس��ر را داش��ته باش��د‪ .‬فرهاد‬ ‫احتش��ام زاد‪ ،‬رئی��س انجمن واردکنن��دگان خودرو‬ ‫درباره پیش��نهاد خرید به مردم گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫تغییرات مکرر و بر اس��اس اخرین بخش��نامه اعالم‬ ‫ش��ده که ش��رکت های غیرنمایندگی اج��ازه ثبت‬ ‫سفارش ندارند نخست پیشنهاد می شود افراد هنگام‬ ‫خرید به این نکته توجه داشته باشند که خرید خود‬ ‫را از مراکز معتبر داش��ته باشند‪ .‬الزم است مشتری‬ ‫در زمان خرید حتما از وجود ثبت س��فارش توسط‬ ‫ش��رکت های غیرنمایندگی اطمینان پیدا کنند که‬ ‫این فرایند کنترلی برای مش��تریان بس��یار سخت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این موضوع ک��ه خریدار چگونه‬ ‫می تواند از مجوز نمایندگی ها اطالع کس��ب کنند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نمایندگی ه��ای رس��می گواه��ی فعالی��ت‬ ‫نمایندگ��ی خارجی دارند و از طریق وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت صادر می ش��ود و در سایت سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران مش��خص ش��ده چه کسانی‬ ‫نمایندگی رسمی دارند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن واردکنن��دگان خودرو درباره تعداد‬ ‫نمایندگی ه��ای برندهای خارجی در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر در ح��دود ‪ ۱۰‬نمایندگی خارجی در‬ ‫کش��ور فعالیت دارند و گواهی فعالیت نمایندگی ها‬ ‫در شهرهای دیگر از طریق اصناف صادر می شود‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرس��ش که با توجه به قدرت‬ ‫خری��د س��طوح مرفه جامع��ه پیش��نهاد خرید چه‬ ‫خودرویی می دهید‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر به واس��طه‬ ‫افزای��ش رقابت در بازار به دلیل برندهای زیادی که‬ ‫در کش��ور فعالی��ت دارند و بی��ن مدل های مختلف‬ ‫ب��ازاری رقابتی وج��ود دارد و مش��تری می تواند بر‬ ‫اس��اس پارامترهای مختلف تصمیم گیری کند‪ .‬این‬ ‫پارامترها بر اس��اس س��طح ایمنی و رف��اه خودرو‪،‬‬ ‫اپش��ن ها‪ ،‬قیمت‪ ،‬مدل‪ ،‬خدمات پس از فروش انها‬ ‫می تواند برای خرید از دیدگاه مشتری اولویت بندی‬ ‫ش��ود‪ .‬احتش��ام زاد افزود‪ :‬یکی از بهترین رفرانس ها‬ ‫برای مش��تری‪ ،‬اس��تفاده از نتایج ارزیابی ش��رکت‬ ‫بازرس��ی کیفی��ت اس��تاندارد کش��ور اس��ت‪ .‬تمام‬ ‫ش��رکت های خودرویی و نمایندگی ها مورد ارزیابی‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬در این راس��تا برخی در سطح ایمنی‬ ‫باالت��ر قرار دارند‪ ،‬بعض��ی در بخش رضایتمندی در‬ ‫تامی��ن قطع��ات و خدمات پس از ف��روش حداکثر‬ ‫رضای��ت را جل��ب کرده اند و‪ . ...‬درنتیجه مش��تری‬ ‫می تواند بر اس��اس معیارهای خ��ود ازادانه انتخاب‬ ‫کند‪ .‬رییس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران چه خودرویی سوار می شود؟‬ ‫ش��اید برای ما جالب باش��د کسانی که در صنفی‬ ‫مش��غول به کار هستند خود در همان بخش از چه‬ ‫برندی اس��تفاده می کنند‪ .‬به طور نمونه خودروساز‬ ‫چه مدل خودرویی س��وار می ش��ود؟ کسی که کت‬ ‫و ش��لوار مورد نیاز مردم را تهی��ه می کند خود چه‬ ‫مارکی را استفاده می کند؟‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو تهران معتقد است امروز برای‬ ‫مردم برند مهم نیس��ت و انها به دنبال خودروهای‬ ‫باکیفیت هستند‪ .‬وی درباره ردیف درامدی افرادی‬ ‫ک��ه بین ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬میلیون توم��ان برای خودرو‬ ‫ش��خصی خود کنار می گذارند پیشنهاد می کند به‬ ‫سراغ خودروهای مونتاژی داخل از جمله سوزوکی‪،‬‬ ‫س��راتو‪ ،‬رنوکپچر یا مزدا برون��د‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫مدل ه��ا خودروهای ‪ ۴‬س��تاره هس��تند و به لحاظ‬ ‫کیفیت حتما نظر مشتری را تامین می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که خود به عنوان‬ ‫رییس اتحادیه چه خودرویی سوار می شود‪ ،‬به ‪20 I‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬این مدل محصول ‪ ۲۰۱۰‬است‬ ‫و در زمان خودش ‪۳۰‬میلیون تومان قیمت داش��ت‪.‬‬ ‫در این ‪ ۶‬سالی که از ان استفاده می کنم تنها برای‬ ‫تعویض روغن به تعمی��رگاه مراجعه کرده ام و هیچ‬ ‫مشکلی تا امروز با ان نداشته ام‪ .‬البته الستیک ها نیز‬ ‫پس از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار کیلومتر نیاز به تعویض دارند‬ ‫و این امری طبیعی برای خودروست‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت خالف جهت اب چینی ها‬ ‫موتمنی در ادامه به نکته مهمی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫امروز افتخار ش��رکت های سازنده خارجی این است‬ ‫ک��ه برای خدمات پس از ف��روش در صورت تصادف‬ ‫نکردن به هیچ قطعه ای نیاز نیست‪ .‬ازاین رو می بینید‬ ‫که اف��راد در برخی نمایندگی ها مانند هیوندا عموما‬ ‫بیکار هس��تند برعکس نمایندگی ه��ای خودروهای‬ ‫چینی‪ .‬البته این ترفند خودروسازان چینی است زیرا‬ ‫س��ود خود را از بازار لوازم یدکی به دست می اورند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران اظهار کرد‪ :‬خودروهای باکیفیت خارجی حتی‬ ‫پ��س از ‪ ۳۰۰‬تا ‪۴۰۰‬هزار کیلومت��ر نیاز به تعویض‬ ‫قطعه ندارن��د‪ .‬موتمنی برای کس��انی که بخواهند‬ ‫ب��االی ‪۲۰۰‬میلیون تومان هزینه خرید خودرو کنند‬ ‫نی��ز پیش��نهاد داد‪ :‬برای خودروهای ب��االی ‪ ۲۰۰‬تا‬ ‫‪۲۵۰‬میلیون تومان تلیسمان‪ ،‬اسپورتج و توسان نیز‬ ‫خودروهای مناسبی هستند‪.‬‬ ‫استاندارد‬ ‫اجرای استانداردهای ‪ ۸۵‬گانه و نوسازی صنعت خودرو‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران درباره اس��تانداردهای‬ ‫‪ ۸۵‬گان��ه خودرویی تاکید کرد‪ :‬این اس��تانداردها در ش��ورای‬ ‫سیاستگذاری خودرو مصوب شده و تغییرناپذیر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس سازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران با اشاره به ش��عار سال ‪ ۱۳۹۷‬گفت‪ :‬در برنامه حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی مهم ترین موضوع‪ ،‬تعامل دستگاه های درگیر با امر‬ ‫تولید‪ ،‬صادرات و واردات است‪.‬‬ ‫پیروزبخت ادام��ه داد‪ :‬اگر تولید با رویکرد صادراتی و مبتنی‬ ‫بر مدیریت واردات نباش��د نمی توان در پیش��برد ش��عار سال‬ ‫موف��ق بود‪ .‬وی بر مدیریت بهینه واردات برای حمایت از تولید‬ ‫ایرانی تاکید و ی��اداوری کرد‪ :‬کاالهای ایرانی مورد تقاضا‪ ،‬باید‬ ‫مشخصاتی داش��ته باش��د که تایید انها به عهده سازمان ملی‬ ‫استاندارد است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬از دیگر رویکردهای این سازمان در سال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫گس��ترش استاندارد به همه تولیدات داخلی است؛ در حالی که‬ ‫در رویکرد پیشین‪ ،‬فقط بر استانداردهای اجباری تمرکز می شد‬ ‫اما در رویکرد جدید فراتر از انها عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران گف��ت‪ :‬در این پیوند‪،‬‬ ‫ش��یوه نامه ای با عن��وان «خوداظهاری» ی��ا «اظهاریه انطباق»‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت تا بر مبنای ان همه کااله��ای ایرانی‬ ‫استاندارد خود را معرفی کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬پس از ان‪ ،‬این اس��تانداردها ثبت می ش��ود و‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد همراه با تولیدکنندگان بر ان کاالها‬ ‫نظارت می کند‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت بی��ان ک��رد‪ :‬در تعامل ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬در س��ال نخس��ت فق��ط کاالهای موجود در س��بد‬ ‫کاالیی احاد جامعه مش��مول این ش��یوه نامه می شود و پس از‬ ‫جمع بندی‪ ،‬به سایر کاالها تعمیم می یابد‪.‬‬ ‫دولت در بخش��نامه ای‪ ،‬همه دس��تگاه های دولتی را از خرید‬ ‫کاالهای خارجی که مشابه خارجی دارند‪ ،‬منع کرد‪.‬‬ ‫استانداردهای ‪۸۵‬گانه خودرویی‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران درباره اس��تانداردهای‬ ‫‪ ۸۵‬گان��ه خودرویی تاکید کرد‪ :‬این اس��تانداردها در ش��ورای‬ ‫سیاستگذاری خودرو مصوب شده و تغییرناپذیر است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬از اول دی امس��ال س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫بازرس��ی از واحدهای خودروس��از را اغاز می کند و تا ان زمان‬ ‫خودروسازان باید برنامه های عملیاتی خود را برای تطابق با این‬ ‫استانداردها به پیش ببرند‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت تصری��ح کرد‪ :‬مطاب��ق مقررات داخلی س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد با خودروسازانی که موفق نشوند خود را با این‬ ‫استانداردها تطبیق دهند‪ ،‬برخورد می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در صورتی مش��اهده فعالیت هایی از س��وی‬ ‫خودروس��ازان برای نزدیک شدن به استانداردهای یاد شده در‬ ‫مدت زمان چند ماهه‪ ،‬تس��هیالتی قائل می شویم؛ البته درباره‬ ‫خروج برخی برندها از خط تولید‪ ،‬به ویژه انها که از پلتفرم های‬ ‫قدیمی برخوردارند‪ ،‬اطمینان داریم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یاداوری کرد‪ :‬خودروسازی‬ ‫صنعتی حس��اس برای کشور اس��ت اما ما نمی خواهیم خودرو‬ ‫بی کیفیت سالمت و جان مردم را به خطر بیندازد‪.‬‬ ‫بررسی دوباره استانداردهای خودرویی‬ ‫پیروزبخت درباره برنامه این سازمان برای بررسی دوباره این‬ ‫اس��تانداردها پس از اعتراض برخی خودروسازان داخلی‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ ۸۵ :‬استاندارد یاد شده به قوت خود باقی مانده اما بررسی‬ ‫دوباره برای ویرایش استانداردها در حال انجام شدن است‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت ی��اداوری کرد‪ :‬هم��ه خودروها نبای��د همه ‪۸۵‬‬ ‫استاندارد را پاس کنند‪ ،‬بلکه این تعداد‪ ،‬مجموعه استانداردهایی‬ ‫است که همه خودروها اعم از تجاری‪ ،‬سواری و غیره باید پشت‬ ‫سر بگذارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیش از فرا رس��یدن س��ال جدی��د‪ ،‬یک خودرو از‬ ‫محصوالت تولید مش��ترک ایران و فرانسه موفق به پاس کردن‬ ‫استانداردهای ‪ ۸۵‬گانه شد‪.‬‬ ‫در پی اجرای مرحله نخس��ت اس��تانداردهای جدید اجباری‬ ‫خودرو از اول دی ‪ ،۱۳۹۶‬خودروس��ازان تولید و واردات برخی‬ ‫خودروهای غیراستاندارد را از دستور کار خارج کردند‪.‬‬ ‫ت��ا ابتدای دی س��ال گذش��ته خودروس��ازان بای��د مدارک‬ ‫استاندارد ‪۵۵‬گانه را به سازمان ملی استاندارد تحویل می دادند‬ ‫و خودروهایی که قادر به گذراندن این اس��تانداردها نبودند‪ ،‬از‬ ‫دور خارج می شوند‪.‬‬ ‫از ای��ن تاریخ به بع��د‪ ،‬اگر هر یک از ای��ن خودروها بخواهد‬ ‫دوب��اره به خط تولی��د بازگردد‪ ،‬باید اس��تانداردهای ‪۶۳‬گانه را‬ ‫بگذرانند؛ به این معنی که عالوه بر اس��تانداردهای پیش��ین‪۸ ،‬‬ ‫استاندارد دیگر نیز اضافه شد‪.‬‬ ‫این مهلت تا اول دی سال اینده (‪ )۱۳۹۷‬برای این خودروها‬ ‫باقی اس��ت ام��ا از زمس��تان این��ده ‪ ۲۲‬اس��تاندارد دیگر نیز‬ ‫اضافه می ش��ود و پشت سر گذاش��تن ‪ ۸۵‬استاندارد برای تمام‬ ‫خودروسازان داخلی الزامی است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫از سوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم شد‬ ‫یک اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪21‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪12‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ابالغ کاهش تعرفه هیبریدی ها به دستگاه های اجرایی‬ ‫مصوبه دولت برای کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی به‬ ‫دستگاه های اجرایی ابالغ شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬از اب�لاغ مصوبه کاهش‬ ‫تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به دستگاه های اجرایی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫با اش��اره به مصوب��ه جدید دولت برای تعرف��ه خودروهای‬ ‫هیبری��دی‪ ،‬گف��ت‪ :‬مصوبه قبل��ی دولت ک��ه فاصله تعرفه‬ ‫خودروه��ای هیبریدی مختلف را کم کرده و ش��رایطی را‬ ‫فراهم کرده بود که ش��اید اش��تیاق برای ورود خودروهای‬ ‫هیبریدی کم شده بود تغییر یافت‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینک��ه با مصوبه‬ ‫جدید دولت فاصله بین انواع مختلف بیش��تر ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بنابر این مصوبه خودروهای هیبریدی تولید شده به شکل‬ ‫س��ه نوع موازی‪ ،‬س��ری و س��ری موازی مورد حمایت قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری تصریح کرد‪ :‬بهترین ن��وع ان مانند‬ ‫خودروهای برقی ش��ده و بقیه نیز با نرخ س��ود تعرفه‬ ‫ترجیحی نس��بت به خودروهایی که س��وخت فسیلی‬ ‫مص��رف می کنند ام��کان ورود پی��دا می کنند که این‬ ‫مصوبه به دستگاه های اجرایی نیز ابالغ شده است‪.‬‬ ‫تولید موتورسیکلت های بدون یورو ‪ ۴‬متوقف شد‬ ‫تولید موتورسیکلت هایی که استانداردهای یورو‬ ‫‪ ۴‬را نداشته باشند متوقف شد‪.‬‬ ‫براس��اس مصوبه هی��ات دول��ت از ابتدای مهر‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬تا پایان سال ‪ ۱۳۹۶‬تولید موتورسیکلت ها‬ ‫براس��اس اس��تانداردهای یورو ‪ ۳‬بالمانع بوده اما‬ ‫از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬کلیه موتورس��یکلت های‬ ‫تولیدی باید براس��اس استاندارد روز اتحادیه اروپا‬ ‫که درحال حاضر یورو ‪ ۴‬است‪ ،‬تولید شوند‪.‬‬ ‫براین اساس از ابتدای امسال هیچ تولیدکننده ای‬ ‫نباید موتورسیکلتی را که استاندارد یورو ‪ ۴‬ندارد‬ ‫تولید و به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫قابل اشاره اینکه موتورسیکلت سازان به تازگی‬ ‫از سازمان محیط زیست درخواست کرده اند که تا‬ ‫ی امس��ال فرصتی به انها داده ش��ود تا‬ ‫ابتدای د ‬ ‫تولیدات خود را براساس استاندارد یورو ‪ ۴‬تطبیق‬ ‫دهند و محصوالت خود را بر اساس استاندارد روز‬ ‫اتحادیه اروپا به بازار عرضه کنند‪ .‬این درخواس��ت‬ ‫در صورت موافقت سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫به هیات دولت ارس��ال خواهد شد تا در ارتباط با‬ ‫ان کسب تکلیف شود‪.‬‬ ‫بای��د منتظ��ر مان��د و دی��د ک��ه در ص��ورت‬ ‫موافق��ت هی��ات دول��ت ب��ا ای��ن درخواس��ت‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت چه سرنوش��تی‬ ‫در انتظ��ار موتورس��یکلت هایی خواه��د ب��ود که‬ ‫درحال حاضر براس��اس اس��تاندارد یورو ‪ ۳‬قابلیت‬ ‫تولی��د دارن��د‪ .‬اینکه ای��ا تا زمان توانمند ش��دن‬ ‫موتورسیکلت س��ازان در ارتباط با محصوالت یورو‬ ‫‪ ۴‬همچنان موتورس��یلکت ها با استاندارد یورو ‪۳‬‬ ‫تولید یا عرضه خواهند ش��د‪ ،‬هیات دولت با تولید‬ ‫این دست از موتورسیکلت ها و یا حتی درخواست‬ ‫موتورسیکلت سازان موافقت خواهد کرد؟‬ ‫مه��دی دهق��ان ازاد‪ ،‬کارش��ناس مس��ئول‬ ‫اس��تانداردهای موتورس��یکلت س��ازمان مل��ی‬ ‫استاندارد‪ ،‬با اشاره به مصوبه هیات دولت مبنی بر‬ ‫اینکه تولید موتورس��یکلت ها تا پایان سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫براس��اس اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۳‬بوده اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬قرار بر این ش��ده از ابت��دای مهر ‪ ۱۳۹۳‬تا‬ ‫پایان سال ‪ ۱۳۹۶‬تولید موتورسیکلت ها براساس‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۳‬باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از ان یعنی از ابتدای س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬تا ‪ ۱۴۰۲‬براس��اس مصوب��ه هیات وزیران‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت موظف هس��تند‬ ‫براس��اس اس��تاندارد روز اتحادیه اروپا که یورو ‪۴‬‬ ‫است تولیدات خود را به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس مس��ئول اس��تانداردهای‬ ‫موتورس��یکلت س��ازمان ملی اس��تاندارد با اشاره‬ ‫ب��ه اینک��ه موتورس��یکلت های تولی��د ش��ده با‬ ‫اس��تانداردهای یورو ‪ ۴‬االیندگی کمتری داش��ته‬ ‫موج��ب بهبود وضعیت هوا می ش��وند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫موتورس��یکلت هایی که قرار اس��ت با اس��تاندارد‬ ‫یورو ‪ ۴‬تولید شوند باید سه تغییر در خود داشته‬ ‫باش��ند که ش��امل افزایش کیفیت کاتالیس��ت‪،‬‬ ‫اجرای سیس��تم ‪ OBD‬و اضاف��ه کردن محفظه‬ ‫کنیس��ترس و از این طریق بتوانند استانداردهای‬ ‫یورو ‪ ۴‬را پاس کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۶‬تولید‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری متوقف شد و از ان‬ ‫زمان تاکنون موتورس��یکلت های عرضه ش��ده به‬ ‫بازار با موتور انژکتور تولید شدند‪.‬‬ ‫عل��ت این تصمیم می��زان االیندگ��ی بیش از‬ ‫حد موتورس��یکلت های کاربراتوری بود تا با تولید‬ ‫موتورس��یکلت های انژکتوری بتوان از الودگی هر‬ ‫چه بیشتر هوا به ویژه در پایتخت جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ در س��ال گذشته تنها ‪ ۱۵۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۱۹‬موتورس��یکلت انژکتوری تولید شده است‬ ‫ک��ه با توجه به فرارس��یدن زمان اج��رای مصوبه‬ ‫دول��ت مبنی بر رعایت اس��تانداردهای یورو ‪ ۴‬در‬ ‫تولید موتورس��یکلت ها به نظر امس��ال سازندگان‬ ‫با چالش های بیش��تری در تولید محصوالت خود‬ ‫روبه رو هستند‪.‬‬ ‫برقی ها‬ ‫لوکس ترین مرسدس بنز دنیا الکتریکی می شود‬ ‫کالس ‪ S‬از محصوالت مرسدس بنز همیشه پرچم دار محصوالت لوکس و مدرن در صنعت خودرو‬ ‫بوده است‪ .‬تمام امکانات در ان فراهم بوده و از بهترین پیشرانه های موجود در بازار استفاده می کنند‪.‬‬ ‫مرس��دس بنز در نظر دارد برای رقابت با تس�لا مدل ‪ S‬لوکس ترین محصول و شاید معروف ترین‬ ‫خودروی خود را به س��مت الکتریکی شدن هدایت کند‪ .‬دنیای خودروهای الکتریکی خیلی زود قرار‬ ‫نیست به پایان برسد و حاال مرسدس بنز با یکی از خاص ترین مدل های خود وارد این رقابت سخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کالس ‪ S‬الکتریکی یکی از ‪ ۱۰‬خودروی برقی اس��ت که این کارخانه در نظر دارد تا سال ‪ ۲۰۲۲‬م‬ ‫تحت عنوان خط تولید ‪ EQ‬وارد بازار کند‪ .‬دیتر زیتچ‪ ،‬مدیرعامل دایملر در ضمن برگزاری مراس��م‬ ‫رونمای��ی از م��دل کالس ‪ A‬جدید در کرواس��ی اعالم کرد که تمام خودروه��ای خط تولید ‪ EQ‬با‬ ‫خودروهای هایبرید پالگ این پشتیبانی می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروکار؛ درحالی ک��ه خودروهای هایبرید پالگ این به خط تولید اضافه می ش��وند‬ ‫باید اشاره کنیم که وسایل نقلیه معمولی به شکل استاندارد با باتری های ‪ ۴۸‬ولتی همراه می شوند‪.‬‬ ‫این ش��رکت هدف اصلی خود را برقی کردن تمام خودروهای الکتریکی خط تولید کارخانه قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مدل ‪ EQ S‬به طور قطع نخس��تین خودروی برقی نیس��ت که مرسدس بنز وارد بازار می کند‪ .‬انها‬ ‫برنامه های ویژه ای برای اینده شرکت خواهند داشت‪.‬‬ ‫ضمن انکه اعالم کرده اند که نرخ ‪ EQ S‬در نزدیکی ‪ ۹۰‬هزار دالر اس��ت‪ .‬همچنین مرس��دس بنز‬ ‫برنامه دارد تا ون اسپرینتر را نیز الکتریکی کند‪.‬‬ ‫استاندارد سازی‬ ‫امادگی برای تولید محصوالت با استاندارد یورو‪۵‬‬ ‫ب��ا تالش جهادی مجموعه بخش های تحقیقاتی‪ ،‬طراحی و فنی گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬اجرای‬ ‫برنامه تولید خودروهای با س��طح االیندگی یورو‪ ۵‬زودتر از بازه زمانی مش��خص شده از سوی هیات‬ ‫دولت و در سال ‪ ۱۳۹۷‬قابل انجام است‪ .‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس؛ مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با ارس��ال نامه ای به رئیس س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست امادگی کامل این گروه صنعتی برای ارائه محصوالت جدید بر اساس استاندارد‬ ‫االیندگی یورو ‪ ۵‬را اعالم کرد‪.‬‬ ‫در بخش��ی از این نامه با اش��اره به اقدامات گسترده تحقیقاتی و فنی ایران خودرو به منظور تحقق‬ ‫اه��داف زیس��ت محیطی دولت محترم و تولید خودروهای با س��طح االیندگی محدود امده اس��ت‪:‬‬ ‫خوشبختانه با حمایت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجموعه زیر ساخت های الزم در بزرگترین‬ ‫خودروساز کشور به منظور تولید و عرضه گسترده خودروهای جدید با سطح االیندگی یورو ‪ ۵‬ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬هاشم یکه زارع بر عزم جدی ایران خودرو به منظور ارتقا کیفی مستمر خودروهای تولیدی‬ ‫این شرکت به عنوان کاالیی ایرانی و مورد مصرف عموم هموطنان تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در ادامه این نامه با اشاره به فناوری خاص و حساسیت باالی‬ ‫موتورهای یورو‪ ۵‬نس��بت به کیفیت سوخت خاطرنشان کرد‪ :‬اگر برنامه زمانی توزیع سوخت یورو ‪۵‬‬ ‫در سطح کشور اعالم شود تولید و عرضه خودروهای جدید اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش��تر وزرای بهداشت و نفت و نیز رئیس سازمان حفاظت محیط زیست طی سخنانی با انتقاد از‬ ‫س��طح فناوری خودروهای ساخت داخل بر ضرورت ارتقاء کیفی خودروها و کاهش اثرات االیندگی‬ ‫ان تاکید کردند‪.‬‬ ‫فروش برند داخلی‬ ‫افزایش فروش محصول در شبکه نمایندگی های سایپا‬ ‫قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در بازاریابی و فروش گفت‪ :‬با حذف موارد غیرضروری‬ ‫و موانع و بازنگری درفرایندها‪ ،‬سرعت فروش خودرو در شبکه نمایندگی ها افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت؛ سیدعلیرضا محمودی اظهار کرد‪ :‬با توجه به برنامه گروه سایپا برای‬ ‫افزایش تولید در س��ال جدید‪ ،‬سرعت بخشی به فرایند فروش و پاسخگویی به نیازهای مشتریان در‬ ‫دستورکار گرفته است‪.‬‬ ‫وی معرف��ی نمایندگی ه��ای برتر اس��تانی به ص��ورت ماهان��ه را در کنار اقدام ه��ای دیگر مانند‬ ‫توانمندسازی کارکنان شبکه فروش‪ ،‬ارتقای انگیزه و توسعه شبکه‪ ،‬پاسخگویی به مسائل و مشکالت‬ ‫شبکه نمایندگی ها و اجرای طرح فروش استانی برای تامین نیازهای منطقه ای را از جمله اولویت های‬ ‫بازاریابی و فروش سایپا در سال ‪ ۹۷‬عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گفته محمودی گروه س��ایپا تالش می کند ش��ان و جایگاه شبکه نمایندگی های فروش را ارتقا‬ ‫داده و درباره توانمندسازی نمایندگی های فروش برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعام��ل گروه س��ایپا در ادامه از ایج��اد انضباط مالی و ش��فافیت در حوزه فروش و‬ ‫بازاریابینیز س��خن گفت و افزود‪ :‬امس��ال یکی از شعارهای مهم س��ایپا استقرار خرد مالی و انضباط‬ ‫اقتصادی است که حوزه بازاریابی و فروش نیز در این زمینه اقدامات خود را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫محمودی تصریح کرد‪ :‬تالش س��ایپا بر سیاس��ت گذاری در عرصه فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫با اس��تفاده از تجربه و نگرش نمایندگی ها اس��ت و در این راس��تا و در یک سیاست اصولی به دنبال‬ ‫منافع مش��ترک با نمایندگی ها بوده و در این مس��یر خود را موظف به رفع موانع و تسهیل همکاری‬ ‫با شبکه می داند‪.‬‬ ‫سهم انواع وسائل نقلیه در مرگ و میر جاده های هند‬ ‫ موتورسیکلت های ‪3‬چرخ‬ ‫‪ 6/155‬کشته ‬ ‫(‪4/2‬درصد)‬ ‫ ماشین های سواری‪ ،‬جیپ ها و تاکسی ها‬ ‫ موتور و دوچرخ ها‬ ‫(‪19/6‬درصد)‬ ‫(‪25/2‬درصد)‬ ‫‪ 28/610‬کشته ‬ ‫‪ 36/803‬کشته‬ ‫ تراکتور‪ ،‬اتوبوس و دیگر ماشین های سنگین‬ ‫‪ 49/591‬کشته‬ ‫(‪33/9‬درصد)‬ ‫ شنبه‬ ‫پایان یک دوران درخشان‬ ‫زمانی که صنعت خودرو حرکت به سمت سیستم های پرخوران‬ ‫همچون توربو و سوپرشارژر و همچنین قوای محرکه هیبریدی و‬ ‫الکتریکی شده را اغاز کرد بسیار از افراد گفتند دیر یا زود باید با‬ ‫بهترین پیشرانه های دنیا خداحافظی کنیم‪ .‬یکی از قربانیان این‬ ‫ماجرا پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر ‪ M156‬مرس��دس بنز بود‪ .‬هم اکنون‬ ‫به نظر می رس��د مرس��دس‪-‬ای ام جی قربانی دیگری را برای این‬ ‫راه در نظر گرفته اند‪ .‬پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر ‪ M156‬مرسدس یک‬ ‫ش��اهکار صنعتی و در سال ‪ 2006‬زینت بخش برخی محصوالت‬ ‫این کمپان��ی بود‪ .‬از جمله این خودروها می توان به مرس��دس‪-‬‬ ‫ای ام جی ‪ CL63 ،S63 ،ML63 ،E63‬و ‪ R63‬اشاره کرد‪ .‬پس از‬ ‫موفقیت های فراوان‪ AMG ،‬اقدام به نصب این پیشرانه در مدل‬ ‫موفق ‪ CLK63‬نیز کرد‪.‬‬ ‫این پیش��رانه هماهنگ��ی فوق العاده ای با س��دان ‪ C‬کالس و‬ ‫نس��خه ‪ AMG C63‬داش��ت‪ .‬برخالف پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر ‪4‬‬ ‫لیت��ری توئین توربوی کنونی‪ ،‬صدای پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪6/2‬‬ ‫لیتری تنفس طبیعی ‪ M156‬ش��خصیت فوق العاده ای به خودرو‬ ‫می بخش��ید‪ .‬خداحافظی با پیشرانه ‪ M156‬بسیار سخت بود؛ اما‬ ‫به نظر می رس��د کار س��خت تری در پیش داری��م و ان بدرود با‬ ‫پیشرانه ‪ 12‬س��یلندر ‪ AMG‬است‪ .‬اوایل ماه جاری مدیر ارشد‬ ‫این برند پرفورمنس توبیاس موئزر گفته بود که ‪ AMG‬استفاده‬ ‫از پیش��رانه های ‪ 12‬سیلندر خود در سری مدل های ‪ 65‬را پایان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫اولین پیشرانه ‪ 12‬سیلندر ‪ AMG‬که با کد ‪ M275‬شناخته‬ ‫می شود در خودروهای ‪ SL65 ،CL65 ،S65‬و ‪ G65‬بکار رفت‪.‬‬ ‫صدای این پیشرانه فوق العاده بود‪ .‬خروجی این پیشرانه ‪ 6‬لیتری‬ ‫توئین توربو ‪ 604‬اس��ب بخار است و جدای از خروجی سوپرکار‬ ‫مانند ان باید به صدای شگفت انگیزش نیز اشاره کنیم‪.‬‬ ‫یک اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪21‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪12‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫چالش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی بهترین خودروها برای مسافرت‬ ‫رفقای گرمابه و گلستان جاده ای‬ ‫ه��وس کردید ب��ه مس��افرت برید‪ .‬س��احل دریا‪،‬‬ ‫کوهس��تان‪ ،‬جنگل و‪ ...‬حاال قراره با چی بریم؟ وسیله‬ ‫عموم��ی یا هواپیما؟ اما نه م��ا همراهان بهتری برای‬ ‫مسافرت می شناس��یم؛ َمثَل « طرفت رو تو مسافرت‬ ‫بش��ناس» دراینجا صدق می کن��د‪ .‬خودروهایی که‬ ‫می توانند همسفران خوبی برای جاده ها باشند‪ .‬با این‬ ‫حال برای لذت بردن چند س��اعته یا چند روزه الزم‬ ‫است که این خودروها را شناخت‪.‬‬ ‫از این رو در س��فر‪ ،‬بیشتر از ان که مقصد اهمیت‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬این مس��یر و ماجراجویی ان است که‬ ‫ارزش دارد‪ .‬مهمتر از همه‪ ،‬همسفر است که اگر یکی‬ ‫از خودروهای زیر باشد‪ ،‬می تواند شرایط مطلوب تری‬ ‫را برای شما ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ولوو ‪ V60‬پولستار‬ ‫ولوو شرکتی است که به خاطر تولید خوش ساخت‬ ‫صندلی های��ش مش��هور اس��ت و بنابرای��ن ‪V60‬‬ ‫«پولس��تار» نیز از این نظر مستثنی نیست‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫یک موتور دو توربوش��ارژر در چهار سیلندر خطی و‬ ‫قدرت ‪ ۳۶۲‬اس��ب بخار در کنار سیس��تم دیفرانسیل‬ ‫تمام چرخ محرک‪ ،‬شرایط مناسبی برای یک خودرو‬ ‫در مسافرت جاده ای فراهم می کنند‪ .‬البته بهتر است‬ ‫رنگ ابی ان را انتخاب نکنید!‬ ‫‹ ‹پورشه ‪۹۱۱‬‬ ‫تقریب��اً هر نس��خه ای از ‪ 911‬که داش��ته باش��ید‪،‬‬ ‫گزینه بس��یار خوبی برای مس��افرت خواه��د بود‪ .‬ا ّما‬ ‫دراین میان‪ ،‬مدل های «توربو» متمایزتر هستند‪ .‬این‬ ‫خودروها لوکس ترین و یکی از سریع ترین نسخه های‬ ‫کنونی س��ری ‪ 911‬پورش��ه می باش��ند؛ ضمن اینکه‬ ‫چه��ره فوق العاده جذاب��ی دارند‪ .‬البته ب��ه این نکته‬ ‫نیز باید اش��اره کرد که اگرچه گنجایش ‪ ۴‬سرنشین‬ ‫برای کابین این خودرو درنظر گرفته ش��ده است‪ ،‬ا ّما‬ ‫نشس��تن کس��ی در عقب برای طوالنی مدت در سفر‬ ‫توصیه نمی شود زیرا می تواند خسته کننده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فراری ‪GTC4Lusso‬‬ ‫اگ��ر در ‪ GTC4Lusso‬از ی��ک ‪ V12‬ب��ا قدرت‬ ‫‪ ۶۸۰‬اس��ب بخار یا یک ‪ V8‬دو توربوش��ارژر با قدرت‬ ‫‪ ۶۰۸‬اس��ب بخار استفاده می شود‪ ،‬این دلیل نمی شود‬ ‫ک��ه بگویی��م این خ��ودرو جنب��ه کاربردی ن��دارد‪.‬‬ ‫‪ GTC4Lusso‬دارای چه��ار صندل��ی اس��ت ک��ه‬ ‫قابل استفاده برای سرنشینان هستند و مجموعه ای از‬ ‫تجهیزات لوکس باعث می شوند که بیشتر احتیاجات‬ ‫شما در طول سفر رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت ‪SS‬‬ ‫اگر بخواهی��د توجه کمتر کس��ی را به خود جلب‬ ‫کنید‪ ،‬شاید بهتر اس��ت به سراغ شورولت ‪ SS‬بروید‪.‬‬ ‫در نم��ای بیرون��ی‪ ،‬این خودرو چیزی ش��بیه به یک‬ ‫«مالیبو» اس��ت‪ ،‬ا ّما در زیر پوس��ته ان یک پیشرانه‬ ‫ک��وروت ‪ V8 LS3‬ب��ا ق��درت ‪ ۴۱۵‬اس��ب بخار قرار‬ ‫دارد که به یک گیربکس ‪ ۶‬س��رعته دس��تی متصل‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬هنگامی که از یک بزرگراه رد‬ ‫می ش��وید‪ ،‬هیچ کس نگاهش را دوباره به سمت شما‬ ‫برنمی گردان��د‪ ( .‬البته این اتف��اق در ایران به گونه ای‬ ‫دیگر است)‪.‬‬ ‫‹ ‹مورگان تری‪ -‬ویلر‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬اِی ام جی ‪ S E63‬واگن‬ ‫برای یک مس��افرت ج��اده ای طوالنی‪ ،‬هیچ چیز به‬ ‫مانند یک استیش��ن واگن کارایی ندارد و چه چیزی‬ ‫بهتر از یک مرسدس‪-‬اِی ام جی ‪ S E63‬در این کالس‬ ‫خودرویی اس��ت؟‪  ‬این مدل مجهز ب��ه یک موتور ‪۴‬‬ ‫لیتری ‪ V8‬با دو توربوشارژر است که قدرت خروجی‬ ‫ان به بیش از ‪ ۶۰۰‬اسب بخار می رسد و این قدرت را‬ ‫به تمام چهار چرخش انتقال می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مک الرن ‪F1‬‬ ‫مک الرن ‪ F1‬شاید یکی از افراطی ترین خودروهای‬ ‫اسپورتی اس��ت که تاکنون ساخته شده است‪ ،‬ا ّما در‬ ‫عین حال می تواند گزینه مناسبی برای یک مسافرت‬ ‫جاده ای باشد‪ .‬سه سرنش��ین می توانند در کابین ان‬ ‫ج��ای بگیرند و حتی برخی جاها در بدنه برای حمل‬ ‫وسایل درنظر گرفته شده است‪ .‬واقعاً چه کسی است‬ ‫که نخواهد سراسر کشور را با یک سوپر اسپرت سریع‬ ‫سفر نکند؟‬ ‫‹ ‹فولکس واگن فائتون‬ ‫فائتون مدلی اس��ت که ب��رای مدت زمانی کوتاه به‬ ‫عنوان رقیبی برای سری ‪ ،7‬کالس ‪ S‬و ‪ A8‬در ایاالت‬ ‫متحده به فروش می رسید‪ .‬این خودرو‪ ،‬پایه اصلی اش‬ ‫را «بنتلی فالیینگ اس��پور» قرار داده بود و بنابراین‬ ‫به راحتی می شد حدس زد که سواریِ راحتی خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬ا ّما در عین حال نشان «فولکس واگن» باعث‬ ‫می شد که توجه چندانی را به خود جلب نکند‪.‬‬ ‫احتم��االً هی��چ خودرویی ب��ه اندازه ی��ک مورگان‬ ‫تری‪ -‬ویلر برای یک س��فر جاده ای با کمبود امکانات‬ ‫مواجه نیس��ت‪ ،‬ا ّما در عین ح��ال‪ ،‬هیجان زیادی در‬ ‫مسیر خواهد داشت‪ .‬در طراحی ای که مورگان به کار‬ ‫گرفته‪ ،‬هر چیزی ام��کان دارد‪ ،‬همه چیز را می توانید‬ ‫حس کنید و حتی زیر باران خیس شوید‪.‬‬ ‫ن مارتین ونکوئیش والنته‬ ‫‹ ‹استو ‬ ‫طراح��ی زیب��ا و پیش��رانه ‪ V12‬با ق��درت ‪۵۶۸‬‬ ‫اس��ب بخار‪ ،‬ترکی��ب فوق الع��اده ای در ای��ن خودرو‬ ‫حس‬ ‫ایجاد کرده اند‪ .‬ضمن اینکه با باز کردن س��قف‪ّ ،‬‬ ‫بیش��تری از محیط اطراف به ش��ما منتقل می شود‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ،‬اس��تون مارتین ونکوئی��ش والنته باالترین‬ ‫س��طح از مس��افرت جاده ای را برای شما رقم خواهد‬ ‫زد‪ .‬حتی در فضای پش��ت صندلی های جلو می توان‬ ‫از ی��ک «خنک کننده» کوچ��ک و برخی خوراکی ها‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت کوروت استینگری‬ ‫ف��ارغ از اینک��ه با چه نس��خه ای از ای��ن خودروی‬ ‫اسپورت امریکایی رانندگی کنید‪ ،‬همیشه این خودرو‬ ‫ل و هوایی خاص دارد‪ .‬شورولت در مدل‬ ‫در جاده‪ ،‬حا ‬ ‫‪ C7‬کوروت‪ ،‬خودرویی ساخته که احتماالً یک وسیله‬ ‫نقلیه کامل برای س��فر است‪ .‬به مانند همیشه‪  ،‬یک‬ ‫پیش��رانه قدرتمند و یک هندلین��گ عالی در اختیار‬ ‫ش��ما قرار می گی��رد‪ ،‬ا ّما در این می��ان‪ ،‬یک کابین با‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬فض��ای زی��اد در صندوق عق��ب و مصرف‬ ‫س��وخت ‪ 9/4‬لیتر در ه��ر ‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر‪ ،‬مواردی‬ ‫هستند که نمی توان از انها صرف نظر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز اسپرینتر‬ ‫اگر هر ش��ب ب��رای خوابیدن در ی��ک هتل توقف‬ ‫نداش��ته باشید‪ ،‬احتماالً مجبورید که در وسیله نقلیه‬ ‫خ��ود بخوابید‪ .‬این چیزی اس��ت که در بس��یاری از‬ ‫خودروه��ای ام��روزی امکان ندارد‪ ،‬ا ّما مرس��دس بنز‬ ‫اس��پرینتر وسیله ای است که می توانید با ان یک ماه‬ ‫را به همین صورت س��پری کنید‪ .‬تماش��ای جاهای‬ ‫مختلف بر روی ی��ک خانه متحرک‪ ،‬مطمئن اً فرصتی‬ ‫است که کمتر پیش می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹ایکون درلیکت‬ ‫خودروه��ای امروزی چندان با اس��تایل و طراحی‬ ‫مدل های کالسیک مطابقت نمی کنند‪ .‬قابلیت اعتماد‪،‬‬ ‫بازدهی‪ ،‬ایمنی و هندلینگ‪ ،‬حوزه هایی هس��تند که‬ ‫خودروهای مدرن نس��بت به نمونه های کالس��یک‬ ‫برت��ری دارند‪ .‬ا ّم��ا «ایک��ون» همه این م��وارد را با‬ ‫یکدیگر ترکیب کرده و خودرویی ساخته که با اینکه‬ ‫به خروجی انبارهای قدیمی شباهت دارد‪ ،‬ا ّما همانند‬ ‫یک مدل معمولی عمل می کن��د؛ یک راه فوق العاده‬ ‫برای گ��ذران وق��ت در یک مس��افرت ج��اده ای به‬ ‫مقصدی دوردست‪.‬‬ ‫‹ ‹جیپ چروکی ‪XJ‬‬ ‫اگر از ان دس��ت افرادی هس��تید که مس��افرت را‬ ‫خروج از جاده ها و دور ش��دن از ترافیک می دانید‪ ،‬به‬ ‫وس��یله نقلیه ای احتیاج دارید که در عین سرسختی‬ ‫و قابل اعتماد بودن‪ ،‬انقدر س��اده باشد که بتوانید ان‬ ‫را در هر شرایطی دوباره به حرکت دربیاورید؛ چیزی‬ ‫شبیه یک ‪ XJ‬قدیمی‪ .‬این خودرو دارای فضای کافی‬ ‫برای تمام ابزارها و تجهیزات شماست و می تواند شما‬ ‫را بهتر از هر وسیله ای‪ ،‬از جاده ها دور کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان اسکای الین ‪GT-R‬‬ ‫چ��ه چیزی بهتر از رانندگی با یک خودروی جدید‬ ‫و سرک کش��یدن به بهترین جاده ها برای رانندگی؟‬ ‫می توانی��د از ‪ ۲۷۶‬اس��ب بخار نهایت اس��تفاده را در‬ ‫نیسان اسکای الین ‪ GT-R‬ببرید‪.‬‬ ‫‹ ‹تسال مدل ‪S‬‬ ‫بای��د اذعان کرد که تس�لا مدل ‪ S‬دامنه مس��افت‬ ‫مح��دودی دارد و ش��ما را مجب��ور می کند‪  ‬که پس‬ ‫از چند ساعت برای ش��ارژ دوباره باتری هایش توقف‬ ‫کنی��د‪ ،‬ا ّم��ا همین موضوع باعث می ش��ود که س��فر‬ ‫ش��ما تبدیل به یک ماجراجویی جالب شود‪ .‬به جای‬ ‫مسافرت بدون توقف به سمت مقصد‪ ،‬شما می توانید‬ ‫مسیر خود را بر اس��اس ‪ ‬ایستگاه های «سوپرشارژر»‬ ‫تنظیم کنید‪ .‬به عالوه‪ ،‬امکان بهره گیری از سیس��تم‬ ‫کروز کنترل ویژه تس�لا برای مس��یر های مستقیم و‬ ‫طوالنی وجود دارد‪.‬‬ ‫حاال نوبت شماست تا با انتخاب یکی از این رفقای‬ ‫گرمابه و گلستان دل به جاده داده زده از امکانات این‬ ‫دوس��تان اهنی استفاده کنید‪ .‬اما باید در نظر داشته‬ ‫باشید کاربری هرکدام از این خودروها متفاوت است‬ ‫پس در انتخاب دوست خود دقت کنید‪.‬‬ ‫فناوری‬ ‫جاده پیچید من نپیچیدم‬ ‫راننده ای بس��یار مش��تاق قس��م می خورد که با‬ ‫سرعت بس��یار بیش��تری می تواند از یک پیچ عبور‬ ‫کند! اما س��ورپرایزی ب��رای او داری��م‪ :‬فاکتورهای‬ ‫زیادی وجود دارند که حداکثر س��رعت یک خودرو‬ ‫در عب��ور از پی��چ را تح��ت تاثیر ق��رار می دهند و‬ ‫تنه��ا مه��ارت رانن��ده در این بخش مهم نیس��ت‪.‬‬ ‫بله جس��ارت رانن��ده در کنترل خودرو در ش��رایط‬ ‫حیاتی مهم اس��ت اما تئوری مهندسی به ما کمک‬ ‫می کند تا محدودیت ه��ای خودرو را تخمین بزنیم‪.‬‬ ‫در این نوش��تار موارد برجسته ای دخیل در سرعت‬ ‫خودرو هنگام عبور از پیچ ها را با همدیگر بررس��ی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹الستیک ها‬ ‫الس��تیک یک فاکتور تاثیرگذار ابتدایی در شتاب‬ ‫گیری‪ ،‬کنترل و پایداری خودرو اس��ت‪ .‬الستیک ها‬ ‫همچنین تنها نقاط تماس خودرو با مس��یر هستند‪.‬‬ ‫به همی��ن ترتیب چس��بندگی نیز ب��ه برهم کنش‬ ‫عناصر الستیک و سطح جاده اشاره دارد‪ .‬برهم کنش‬ ‫الس��تیک با جاده از طریق مکانیس��م های مختلفی‬ ‫اس��ت‪ ،‬از اج های الس��تیک گرفته ت��ا بافت جاده و‬ ‫چس��بندگی مولکولی س��طح جاده‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫فهم برهم کنش فیزیکی یاد ش��ده ضروری نیس��ت‪.‬‬ ‫نیروهای تماس الس��تیک‪ ،‬عملکرد ش��تاب گیری‬ ‫خودرو در هر سطحی را محدود می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیروهای جانبی‬ ‫ای��ن نیروها که ب��ه خودرو اجاز ه عب��ور از پیچ را‬ ‫می دهن��د در مس��یرهای تماس تولید می ش��وند‪.‬‬ ‫نیروهای جانبی نتیج ه زاوی ه لغزشی الستیک (زاوی ه‬ ‫بین مس��یر طی شد ه الس��تیک و جهت ان) است؛‬ ‫بنابراین بااینکه شاید چرخ های عقب فرمان پذیری‬ ‫نداشته باشند اما هنوز هم نیروهای جانبی در بخش‬ ‫عقبی وجود دارد‪ .‬تجاوز از حد مجاز زاوی ه لغزش��ی‬ ‫بهین��ه و نیروی جانبی می تواند منجر به از دس��ت‬ ‫رفتن کنترل خودرو شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل شبیه سازی خودرو‬ ‫خودروس��ازان از نر م افزار شبیه سازی پیشرفته ای‬ ‫ب��رای پیش بینی رفت��ار هندلینگ خ��ودرو قبل از‬ ‫توس��ع ه نمونه های پیش تولیدی برای ازمایش های‬ ‫کارب��ردی اس��تفاده می کنن��د‪ .‬م��دل هندلین��گ‬ ‫پیچی��ده دربردارن��د ه پارامترهای گوناگونی اس��ت‪.‬‬ ‫ابع��اد دقیق خودرو و وزن قطع��ات‪ ،‬موقعیت مرکز‬ ‫ثقل خودرو (‪ ،)COG‬ژئومتری سیس��تم تعلیق از‬ ‫جمل��ه «کمبر»‪« ،‬کس��تر» و زوایای انه��ا‪ ،‬فنرها و‬ ‫س��رعت دامپرها‪ ،‬ژئومتری فرمان و مدل الستیک‪.‬‬ ‫این مورد اخری بس��یار مهم است زیرا الستیک در‬ ‫هنگام عبور خودرو از پیچ با سطح جاده تماس دارد‪.‬‬ ‫ای��ن روش همچنی��ن می تواند به منظور محاس��ب ه‬ ‫گش��تاور لحظه ای در محور عمودی و برای تخمین‬ ‫ویژگی های کم وبیش فرمانی بکار گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شعاع پیچ‬ ‫ش��عاع پیچ در راس پیس��ت ‪ Killarney‬برابر با‬ ‫‪ 66‬متر اس��ت‪ .‬به منظور محاسبه ی حداکثر سرعت‬ ‫را به دس��ت اورد که برابر با ‪ 83‬کیلومتر در ساعت‬ ‫بود‪ .‬اگرچه ترکیبات تشکیل دهنده ی الستیک های‬ ‫این خودرو شاید دارای ضریب اصطکاک پایین ترین‬ ‫باش��ند اما فاکتورهای دیگری نی��ز وجود دارند که‬ ‫چس��بندگی نهایی را تح��ت تاثیر ق��رار می دهند‪.‬‬ ‫برخی از فاکتورها را نمی توان در محاس��بات نشان‬ ‫داد مث��ل تنظیمات نرم سیس��تم تعلی��ق که باعث‬ ‫می ش��وند تکان های بدن ه بیش��تری را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع نیز ژئومتری سیس��تم تعلیق را تحت ‬ ‫فشار قرار می دهد‪.‬‬ ‫الستیک در ش��روع به چرخش در سطحی خشک‬ ‫می کند خطی مش��کی از خود بر ج��ای می گذارد‪.‬‬ ‫این حرکت به معنی عدم چرخش الستیک بر روی‬ ‫سطح خشک است اما نیروی برشی الیه ای نازک از‬ ‫الستیک را برمی دارد‪ .‬الستیک بزرگ تر این نیروی‬ ‫برش��ی را روی س��طحی پهن تر می گس��تراند و به‬ ‫الس��تیک اجازه می دهد تا دست نخورده باقی مانده‬ ‫و بنابراین چسبندگی افزایش یابد؛ الستیک پهن تر‬ ‫همچنین باعث افزایش پای��داری خودرو در هنگام‬ ‫عبور از پیچ ها می شود‪.‬‬ ‫داون ف��ورس ائرودینامیک ب ه طور موثری نیروی‬ ‫نرمال بین الستیک و جاده را افزایش می دهد و در‬ ‫عین ح��ال وزن خودرو همان اس��ت‪ .‬این امر باعث‬ ‫افزایش ش��تاب گیری جانبی و سرعت در راس پیچ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ت خودروها در هن��گام عبور از‬ ‫همچنی��ن س��رع ‬ ‫پیچ ها نش��ان می دهد که داون فورس بس��یار کمی‬ ‫وج��ود داش��ته اس��ت‪ .‬همی��ن موض��وع زمان های‬ ‫فوق العاده ی خودروهای فرمول ‪ 1‬در یک دور پیست‬ ‫را توجیه می کند‪.‬‬ ‫حداکث��ر نیرو می تواند تنه��ا در یک جهت تولید‬ ‫ش��ود؛ بنابراین حداکثر نیروی جانبی در زمان عبور‬ ‫از پی��چ در راس ان و زمان��ی که راننده نه پدال گاز‬ ‫و نه ترم��ز را اس��تفاده می کند‪ ،‬به وج��ود می اید‪.‬‬ ‫ترکی��ب ترمز و پی��چ باعث کاهش نی��روی جانبی‬ ‫می شود‪ .‬س��ریع ترین راه برای عبور از پیچ استفاده‬ ‫از حداکث��ر ترم��ز در خط مس��تقیم اس��ت‪ .‬زمانی‬ ‫که خ��ودرو به داخل پیچ وارد می ش��ود و نیروهای‬ ‫جانبی تولید می ش��وند‪ ،‬راننده تا زمان رس��یدن به‬ ‫راس ترمز می گیرد‪ .‬پ��س از راس‪ ،‬راننده پدال گاز‬ ‫را برای اس��تفاده از افزایش چسبندگی طولی فشار‬ ‫داده تا شتاب افزایش یابد‪ .‬بهترین راننده ها همیشه‬ ‫در لب ه بیرونی دایر ه اصطکاک پیست می مانند‪ .‬حال‬ ‫با توجه به نکات گفته ش��ده مراقب پیچ ها باش��ید‪.‬‬ ‫ممکن است پیچ بپیچد و شما نپیچید‪.‬‬ ‫‹ ‹داون فورس‬ ‫راس‪ ،‬م��ا ضری��ب اصطکاک را ثاب��ت فرض کرده و‬ ‫ش��عاع متغیر را برای محاس��به انتخ��اب کردیم‪ .‬ما‬ ‫ف��رض کردیم که زاوی ه کناری وجود نداش��ته و در‬ ‫راس پیچ نیز شتاب گیری طولی وجود ندارد‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن جدول مربوطه‪ ،‬حداکثر سرعت‬ ‫تئوری در راس پیچ برابر با ‪ 91/6‬کیلومتر در ساعت‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن عدد با س��رعت مرس��دس‪-‬ای ام جی‬ ‫‪ ،GT S‬ائ��ودی ‪ RS6‬اوانت کوات��رو (‪ 92‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت)‪ ،‬نیس��ان ‪ GT-R‬بلک ادیشن و جگوار‬ ‫اف تایپ ‪ R‬کوپه ‪ 93( AWD‬کیلومتر در ساعت)‬ ‫همبس��تگی دارد‪ .‬ذکر این نکته مهم اس��ت که دو‬ ‫برابر کردن ش��عاع پیچ باعث دو برابر شدن سرعت‬ ‫خودرو نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضریب چسبندگی‬ ‫اگر ما محاس��بات را تکرار کنیم اما ش��عاع پیچ را‬ ‫ثابت و برابر با ‪ 66‬متر نگه داشته و ضریب اصطکاک‬ ‫بی��ن الس��تیک و ج��اده را متغی��ر حس��اب کنیم‬ ‫می توانیم تاثیر چس��بندگی الستیک روی حداکثر‬ ‫سرعت تئوری در راس پیچ را مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫به وضوح‪ ،‬چسبندگی الستیک تاثیری عمیق روی‬ ‫حداکثر س��رعت خودرو در هنگام عبور از پیچ دارد‪.‬‬ ‫مزدا ‪ 5-MX‬در پیچ اول پایین ترین حداکثر سرعت‬ ‫‹ ‹چرا الس�تیک های پهن تر‪ ،‬چس�بندگی‬ ‫بیشتری دارند؟‬ ‫تئوری مهندسی می گوید ضریب اصطکاک بین دو‬ ‫سطح به سطح تماس بستگی ندارد‪ .‬خواص فیزیکی‬ ‫الس��تیک ها ممکن است متفاوت باش��د‪ .‬زمانی که‬ ‫‹ ‹مفهوم اصطکاک‪-‬دایره‬ ‫ شنبه‬ ‫یک اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪21‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪12‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫برند بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حمایت از توسعه خودروهای پاک و خودران‬ ‫وزی��ر اقتص��اد و انرژی الم��ان حمایت کامل خود را از توس��عه و‬ ‫تولید خودروهای برقی و خودران اعالم و خودروسازان المانی را نیز‬ ‫به س��اخت کارخانه های تولید باتری قدرتمند و جدید موظف کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪   ،‬پیتر التمایر – وزیر اقتصاد و امور دارایی المان‬ ‫‪ ،‬حمای��ت قاطع خود و دولت المان از توس��عه فناوری خودروهای‬ ‫خودران و همچنین تولید و اس��تفاده از خودروهای برقی و دوستدار‬ ‫محیط زیس��ت را اعالم ک��رد‪ .‬وی در ادامه س��خنانش همچنین به‬ ‫لزوم سرمایه گذاری های هنگفت و عظیم در بخش تولید خودروهای‬ ‫برقی و الکتریکی در صنعت خودروس��ازی المان و دیگر کشورهای‬ ‫پیشگام اش��اره و تاکید کرد‪ .‬او افزود‪ :‬المان باید به منظور توسعه و‬ ‫گس��ترش خط تولید خودروهای الکتریکی‪ ،‬به ساخت کارخانه های‬ ‫تولید باتری ه��ای قدرتمند مخصوص این گونه خودروها روی اورند‬ ‫ت��ا از رقبای خود همچون تس�لا موتورز در ای��االت متحده امریکا‬ ‫عق��ب نماند‪ .‬التمایر می گوید‪ :‬جهان هم اکنون نیازمند گس��ترش‬ ‫فن��اوری خودروهای برقی اس��ت‪ ،‬بنابراین باید ش��رکت های برتر و‬ ‫پیشگام خودروسازی در جهان که المان میزبان چندی از انهاست‪،‬‬ ‫هرچه س��ریع تر به طراحی و تولید انب��وه خودروهای پاک بپردازند‪.‬‬ ‫به عقیده وی‪ ،‬علت تعلل و تردید برخی از ش��رکت های خودروس��از‬ ‫توجیه پذیر نیس��ت‪ ،‬چراکه هم اکنون باتوجه به شرایط خاص جهان‬ ‫اع��م از الودگی هوا‪ ،‬گرمای زمین‪ ،‬افزایش قیمت س��وخت و بحران‬ ‫سوخت های فس��یلی‪ ،‬این ضرورت وجود دارد که بدون اتالف وقت‪،‬‬ ‫صنعت س��اخت خودروهای برقی و همچنین توسعه زیرساخت های‬ ‫الزم همچون ایستگاه های شارژ خودرو پیشرفت کرده و توسعه یابد‪.‬‬ ‫وی بر این باور است تا زمانی که تبلیغات الزم برای فرهنگ سازی از‬ ‫سوی دولت های مختلف و همچنین توسعه زیرساخت های کافی به‬ ‫صورت تمام و کمال انجام نش��ود‪ ،‬شهروندان نیز نمی توانند چندان‬ ‫استقبال زیادی داشته باشند‪.‬‬ ‫مقایسه پرفروش ترین پیکاپ های بازار امریکا‬ ‫خوب‪ ،‬بد‪ ،‬زشت‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫ب��ا اس��تفاده از پیش��رانه های قدرتمن��د‪ ،‬سیس��تم های چهار‬ ‫چرخ محرک پیش��رفته‪ ،‬ارتفاع مناسب از س��طح زمین و وجود‬ ‫فناوری ه��ای فراوان‪ ،‬پیکاپ های فول س��ایز امروزی برای انجام‬ ‫هر کاری از یدک کشی سنگین گرفته تا تفریح های اخر هفته و‬ ‫البته روبرو شدن با سخت ترین شرایط اب و هوایی اماده شده اند‪.‬‬ ‫این بار س��ه نمون��ه از پرفروش تری��ن پیکاپ های ب��ازار امریکا‬ ‫را ب��ا یکدیگ��ر مقایس��ه خواهیم کرد‪ .‬هر س��ه خودرو ش��هرت‬ ‫زی��ادی در صنع��ت خ��ودروی ای��ن کش��ور دارن��د‪ .‬ای��ا اماده‬ ‫نظ��اره ای��ن جن��گ س��ه طرف��ه هس��تید؟! کالس پیکاپ ه��ا‬ ‫بس��یار رقابتی ت��ر از گذش��ته ب��وده و هم اکنون رم و ش��ورولت‬ ‫محص��والت خ��ود را ب��رای س��ال ‪ 2019‬ت��ازه کرده ان��د‪.‬‬ ‫ام��ا پیش از انکه وارد اصل مطلب ش��ویم بیایید نگاهی کوتاه به‬ ‫هر س��ه خودرو بیندازیم‪ .‬فیات‪ -‬کرایسلر خودروی رم ‪ 1500‬را‬ ‫به این مصاف فرس��تاده اس��ت‪ .‬این خودرو تنها چیزی بیشتر از‬ ‫اس��تایل زیبا دارد زیرا چندین س��ال است در بازار حضور داشته‬ ‫ولی خب مهندس��ان «رم» تالش داش��ته اند ان را تاز ه نفس نگه‬ ‫دارند‪ .‬از جمله تجهیزات این خودرو می توان به فنرهای پیچشی‬ ‫عقب‪ ،‬سیس��تم تعلی��ق ب��ادی‪ ،‬گیربکس ‪ 8‬س��رعته اتوماتیک‪،‬‬ ‫به روزرسانی کابین و… اشاره کرد‪ .‬با اینکه «رم» مرد مسن این‬ ‫مقایس��ه اس��ت اما هنوز هم حرف های زیادی برای گفتن دارند‪.‬‬ ‫دومی��ن ضل��ع از این مثلث ف��ورد ‪ 150-F‬فوق الع��اده محبوب‬ ‫اس��ت که ب��رای مدل س��ال ‪ 2018‬فیس لیفت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ا وجود بدنه ای الومینیومی و اس��تفاده از فوالد با کش��ش باال‬ ‫و البت��ه پیش��رانه های تورب��و‪ ،‬ای��ن خ��ودرو همه چی��ز را برای‬ ‫هم�� ه کس ارائ��ه کرده اس��ت‪ .‬از کارگران س��اختمانی گرفته تا‬ ‫کابوی های ش��هری که خواهان چرم نرم و جدیدترین فناوری ها‬ ‫در کابی��ن هس��تند‪ ،‬هم��ه از این خ��ودرو راض��ی خواهند بود‪.‬‬ ‫نهایت��اً به گاو ش��یرده جنرال موت��ورز یعنی س��یلورادو ‪1500‬‬ ‫می رسیم‪ .‬این پیکاپ دارای پیشرانه ای کم مصرف‪ ،‬استایل شیک‬ ‫بوده و به نوعی قابل اعتمادترین پیکاپ فول سایز بازار محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬در کل شورولت می تواند بهترین هم ه کاره این مصاف‬ ‫باشد اما خب قضاوت را به اینده موکول می کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه منظ��ور هرچ��ه منصفانه تر ب��ودن این مقایس��ه ما تالش‬ ‫داش��ته ایم هر سه خودرو را در شبیه ترین حاالت ممکن مقایسه‬ ‫کنیم‪ .‬هر خودرو مدل س��ال ‪ 2018‬بوده‪ ،‬از سیستم چهار چرخ‬ ‫محرک و بدنه کروکب جادار بهره برده و در فول ترین تریم خود‬ ‫قرار دارند‪ .‬البته ش��ورولت در تریم ‪ LTZ Z71‬قرار دارد که یک‬ ‫پله پایین تر از مدل پرچم دارهای کانتری می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رم ‪ 1500‬مدل ‪2018‬‬ ‫کار را ب��ا قدیمی ترین پیکاپ این مقایس��ه یعن��ی رم ‪1500‬‬ ‫لیمیتد تنگس��تن اغاز می کنیم‪ .‬بهای این خودرو حدود ‪ 60‬هزار‬ ‫دالر می باشد‪.‬‬ ‫زیر کاپوت «رم» پیشرانه ‪ 8‬سیلندر ‪ 5/7‬لیتری ِهمی با قدرت‬ ‫‪ 395‬اسب بخار و گشتاور ‪ 556‬نیوتون متر قرار دارد‪ .‬این پیشرانه به‬ ‫یک گیربکس ‪ 8‬سرعته اتوماتیک متصل شده است‪ .‬به منظور سطح‬ ‫باال بودن هر چه بیشتر‪« ،‬رم» از سیستم تعلیق بادی سود می برد‪.‬‬ ‫ای��ن نس��ل از «رم» ک��ه از ح��دود س��ال ‪ 2009‬تاکن��ون در‬ ‫ب��ازار حض��ور دارد قطع��اً پیر ش��ده ام��ا هرگز ای��ن موضوع را‬ ‫نخواهی��د فهمی��د‪ .‬پی��کاپ «رم» ‪ 1500‬از نظ��ر تجهی��زات‬ ‫و فناوری ه��ا به روزرس��انی های بی وقف��ه ای داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫ام��ا تغییر یک مورد احس��اس نش��ده و ان پیش��رانه ِهمی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این پیش��رانه در دورهای گس��ترده قدرت را ارائه کرده و‬ ‫ک حال ان می باشد‪ .‬صدای تولیدی‬ ‫گیربکس ‪ 8‬س��رعته نیز کم ‬ ‫این پیش��رانه بهترین است؛ صدای پیشرانه س��یلورادو کم بوده‬ ‫و صدای پیش��رانه فورد نی��ز مصنوعی به نظر می رس��د‪ .‬جدای‬ ‫از ارائ��ه حداکث��ر پرفورمن��س و تالش برای هر چ��ه کم کردن‬ ‫مص��رف س��وخت‪ ،‬گیربکس تعویض ه��ای نرم و مناس��بی دارد‪.‬‬ ‫سیس��تم تعلیق ب��ادی «رم» در جاده و خ��ارج از ان ارزش های‬ ‫خود را نشان می دهد و سواری نرم و روانی را شاهد هستیم؛ این‬ ‫خودرو کام ً‬ ‫ال پایدار احساس می شود‪.‬‬ ‫ب��ه لطف بخش عقب��ی پایدار‪« ،‬رم» ‪ 1500‬در ش��رایط افرود‬ ‫نیز پایدارترین خودروی گروه بوده و س��واری و احس��اس نرم و‬ ‫پای��داری دارد‪ .‬البته این تنظیم پذیری سیس��تم تعلیق به بهبود‬ ‫اوضاع کمک می کند و به ش��ما اجازه می دهد ت��ا ارتفاع بدنه را‬ ‫چند سانتی متری باال ببرید‪.‬‬ ‫موضوع سورپرایز کننده اینکه«رم» سنگین ترین سواری را در‬ ‫این مقایسه داشته و البته همین امر به ایجاد احساس پایداری کمک‬ ‫می کند‪ .‬البته ارزو داشتیم کاش سواری خودرو کمی راحت تر بود‪.‬‬ ‫جدای از این موارد‪ ،‬پیکاپ «رم» ‪ 1500‬طراحی کابین ش��یک و‬ ‫دلپذیری دارد‪ .‬متریال بکار رفته کیفیت باالیی داشته و طراحی‬ ‫کلی ان نیز ظریف و کاربردی اس��ت‪ .‬احتم��االً طراحی ظاهری‬ ‫و کابی��ن «رم» بهترین نمره را در این مقایس��ه می گیرد‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب «رم» پیکاپی اس��ت که شکس��ت دادن ان کاری سخت‬ ‫جلوه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشخصات رم ‪ 1500‬مدل ‪2018‬‬ ‫پیشرانه‪ 8 :‬سیلندر ‪ 5/7‬لیتری‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 395 :‬اسب بخار‪ 556/‬نیوتون متر‬ ‫گیربکس‪ 8 :‬سرعته اتوماتیک‬ ‫مصرف سوخت ش��هری‪/‬بزرگراهی‪/‬ترکیبی‪ 14/11.5/16 :‬لیتر‬ ‫در هر صد کیلومتر‬ ‫قیمت‪ 59045 :‬دالر به همراه ‪ 1395‬دالر هزینه تحویل‬ ‫نقاط قوت‪ :‬صدای زیبای پیش��رانه‪ ،‬پایداری باال در زمان یدک‬ ‫کشی‪ ،‬کابین لوکس‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬ظرفیت یدک کش��ی پایین‪ ،‬س��ن باالی خودرو‪،‬‬ ‫احساس سنگین بودن‬ ‫‹ ‹فورد ‪ Limited 4×4 150-F‬مدل ‪2018‬‬ ‫دیگر پی��کاپ ت��ازه نفس کالس نی��م تنی ها ف��ورد ‪150-F‬‬ ‫لیمیتد با بدنه ای الومینیومی اس��ت‪ .‬این خودرو دارای پیش��رانه‬ ‫بس��یار قابل ‪ 6‬سیلندر ‪ 3/5‬لیتری اکوبوست با قدرت ‪ 375‬اسب‬ ‫بخار و گش��تاور ‪ 637‬نیوتون متر می باش��د‪ .‬گیربکس پیشرانه از‬ ‫نوع ‪ 10‬س��رعته اتوماتیک اس��ت‪ .‬این خودرو ب��ا قیمت نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ 66‬هزار دالر گران ترین پیکاپ مقایس��ه نی��ز لقب می گیرد‪.‬‬ ‫زمان��ی که از «رم» دس��ت کش��یده و به فورد می رس��ید اولین‬ ‫موضوع��ی ک��ه جلب توج��ه می کند صندل��ی رانن��ده ‪150-F‬‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��ما ان را دوس��ت خواهی��د داش��ت‪ .‬صندلی ه��ا که‬ ‫دارای عملک��رد گ��رم و س��رد ش��ونده هس��تند بس��یار راحت‬ ‫ب��وده و البته در زمان رانندگی ش��ما را ماس��اژ ه��م می دهند‪.‬‬ ‫کابین ‪ 150-F‬نیز لوکس و خوش س��اخت است‪ .‬تریم چرم بکار‬ ‫رفته به همراه متریال نرم و کنترل های خوب باعث شده اند فورد‬ ‫در این زمینه خوش بدرخشد‪ .‬البته علیرغم تالش های زیاد فورد‬ ‫در کابین‪ ،‬شاید «رم» ‪ 1500‬هنوز هم از نظر کیفیت کلی کابین‬ ‫در رتبه باالتری قرار گیرد‪.‬‬ ‫اما بخش��ی که فورد واقعاً در ان می درخشد میزان اسان شدن‬ ‫یدک کشی است‪.‬‬ ‫با وجود س��طح وس��یعی از حس��گرها و دوربین ها‪ ،‬بستن یک‬ ‫ک‬ ‫تریلر بسیار اس��ان خواهد بود‪ .‬اگر بخواهید ‪ 150-F‬حتی چ ‬ ‫لیستی را در اختیارتان خواهد گذاشت که با استفاده از ان هرگز‬ ‫خام��وش کردن چراغ ها ی��ا وصل کردن زنجیر ایمن��ی تریلر را‬ ‫فراموش نخواهید کرد‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪ 6‬س��یلندر اکوبوس��ت ای��ن پی��کاپ ی��ک هیوالی‬ ‫قاط��ع ب��وده و ب��دون توج��ه ب��ه دور خود ب��ه پیش م��ی رود‪.‬‬ ‫گیربکس نیز در هر زمانی تعویض های بدون تعللی دارد‪ .‬با فشار‬ ‫بیشتر روی پدال گاز‪ ،‬گیربکس در چشم به هم زدنی از دنده نهم‬ ‫به دنده سوم معکوس می دهد‪ .‬از انجایی که گیربکس نسبت های‬ ‫زیادی دارد‪ ،‬بنابراین واحدی ش��لوغ بوده اما هرگز تعویض دنده‬ ‫را متوجه نخواهید ش��د‪ .‬تنها موضوعی که جای شرمساری دارد‬ ‫صدای غیرواقعی پیشرانه ‪ 150-F‬است‪.‬‬ ‫اگرچه عملکرد سیستم تعلیق خوب است اما اگر کمی پایدارتر‬ ‫بود اوضاع بهتر می ش��د؛ همین داستان در زمان یدک کشی نیز‬ ‫برقرار اس��ت زیرا برخی اوقات احس��اس می ش��ود تریلر در حال‬ ‫حرکت دادن خودرو است و این درست در نقطه مقابل ان چیزی‬ ‫که می خواهید قرار می گیرد‪.‬‬ ‫البته فورد بیش��ترین ظرفیت یدک کشی بین این سه خودرو‬ ‫را دارد‪ .‬ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که فورد ‪150-F‬‬ ‫دو مش��کل دیگر نیز دارد‪ .‬اول اینکه رکاب های جانبی به صورت‬ ‫سفارشی نصب می ش��وند‪ .‬این رکاب ها بسیار کمک کننده بوده‬ ‫و دومین نکته نیز الستیک های پیرلی نصب شده هستند که در‬ ‫زمستان سواری مناسب ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشخصات فورد ‪ 150-F‬مدل ‪2018‬‬ ‫پیشرانه‪ 6 :‬سیلندر ‪ 3/5‬لیتری توئین توربو‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 375 :‬اسب بخار‪ 637/‬نیوتون متر‬ ‫گیربکس‪ 10 :‬سرعته اتوماتیک‬ ‫مصرف سوخت ش��هری‪/‬بزرگراهی‪/‬ترکیبی‪ 12/10.7/13 :‬لیتر‬ ‫در هر صد کیلومتر‬ ‫قیمت‪ 65830 :‬دالر به همراه ‪ 975‬دالر هزینه تحویل‬ ‫نقاط ق��وت‪ :‬گیربکس ‪ 10‬س��رعته اتوماتیک‪ ،‬فن��اوری تریلر‬ ‫نواورانه‪ ،‬پیشرانه ‪ 6‬س��یلندر عضالنی‪ ،‬صندلی های نرم و راحت‪،‬‬ ‫ظرفیت یدک کشی باال‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬عدم وجود رکاب های اس��تاندارد‪ ،‬الستیک های نه‬ ‫چندان مناسب فصل‪ ،‬صدای غیرواقعی پیشرانه‬ ‫‹ ‹شورولت سیلورادو ‪ 4WD LTZ 1500 Z71‬مدل‬ ‫‪2018‬‬ ‫خودرویی که تفاوت ه��ای بین «رم» و «فورد» را جدا می کند‬ ‫ش��ورولت «س��یلورادو» است‪ .‬این خودرو از پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر‬ ‫‪ 5/3‬لیت��ری با قدرت ‪ 355‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪ 519‬نیوتون‬ ‫متر س��ود می برد‪ .‬یک گیربک��س ‪ 8‬س��رعته اتوماتیک هم این‬ ‫نیرو را به تمامی چرخ ها می فرس��تد‪ .‬محصول شورولت با قیمت‬ ‫ح��دود ‪ 56‬ه��زار دالری ارزان ت��ر از دو رقی��ب دیگر می باش��د‪.‬‬ ‫«سیلورادو» در زمان حرکت از رقبای اصلی خود عقب می افتد‪ .‬برای‬ ‫نمونه باید گفت موقعیت رانندگی این پیکاپ مناسب نبوده و این‬ ‫احساس به وجود می اید که پدال ها در جای اشتباهی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫همچنین ورود و استارت بدون کلید که این روزها استانداردهای‬ ‫پای��ه صنع��ت خ��ودرو می باش��ند در س��یلورادو وجود ن��دارد‪.‬‬ ‫دیگر مش��کل این خودرو کابین اس��ت که با رقبای دیگر فاصله‬ ‫دارد‪ .‬هیچ ش��اخصه برجس��ته ای در این بخش دیده نمی ش��ود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د هر چیزی از متریال متوس��ط س��اخته شده و‬ ‫طرح عمومی ان ش��بیه محصوالت دهه ‪ 90‬میالدی است‪ .‬تریم‬ ‫پالستیک کنسول مرکزی ارزان قیمت و خراش پذیر است‪ .‬نسخه‬ ‫فول کامل های کانتری نیز تقریباً همین گونه است اما دارای چرم‬ ‫متفاوت می باشد که در کل یک ناامیدی محض به چشم می اید‪.‬‬ ‫ظرفیت یدک کشی سیلورادو مناسب بوده اما چیزی که مشهود‬ ‫است حرکات بیش��تر بخش عقبی این پیکاپ است‪ .‬نکته مثبت‬ ‫اینک��ه کنترل ترمز تریلر در دس��ترس بوده و راننده به اس��انی‬ ‫می تواند از ان استفاده کند‪.‬‬ ‫پیش��رانه ش��ورولت در مقایس��ه با قلب های اهنین «همی» و‬ ‫اکوبوس��ت «رم» و «فورد» کام ً‬ ‫ال ک م جان احس��اس می ش��ود از‬ ‫این رو قطعاً خواهان پیشرانه سفارشی ‪ 6/2‬لیتری خواهید بود‪.‬‬ ‫اما نکته مثبت اینکه به لطف الس��تیک های بهتر شورولت در‬ ‫برف و یخبندان بس��یار پایدارتر از فورد می باشد‪ .‬این موضوع در‬ ‫افرود نیز مش��اهده می ش��ود به گونه ای که شاهد کشش زیاد و‬ ‫ک وزن بودن بدنه هستیم‪.‬‬ ‫احساس سب ‬ ‫‹ ‹مشخصات شورولت سیلورادو ‪ 1500‬مدل ‪2018‬‬ ‫پیشرانه‪ 8 :‬سیلندر ‪ 5/3‬لیتری‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 355 :‬اسب بخار‪ 519/‬نیوتون متر‬ ‫گیربکس‪ 8 :‬سرعته اتوماتیک‬ ‫مصرف سوخت ش��هری‪/‬بزرگراهی‪/‬ترکیبی‪ 13/11.6/15 :‬لیتر‬ ‫در هر صد کیلومتر‬ ‫قیمت‪ 56340 :‬دالر به همراه ‪ 1295‬دالر هزینه تحویل‬ ‫نقاط قوت‪ :‬مکان مناسب کنترل های ترمز تریلر‪ ،‬سواری سبک‬ ‫و چابک‪ ،‬پله های پشتی هوشمندانه‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬سواری لق مخصوصاً در زمان یدک کشی‪ ،‬موقعیت‬ ‫رانندگی بد‪ ،‬پیشرانه ‪ 5/3‬لیتری ضعیف‪ ،‬کابین ارزان قیمت‬ ‫حال پس از ازمایش وسیع داخل و خارج جاده ای زمان انتخاب‬ ‫برنده نهایی فرا رسیده است‪.‬‬ ‫هر سه این پیکاپ بسیار توانا بوده و همگی انتخاب های خوبی‬ ‫هس��تند؛ اما از نظر م��ا شورولت«س��یلورادو» کمترین عالقه را‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬اش��تباه نکنید‪ ،‬این خ��ودرو خوب بوده و عملکرد‬ ‫سرس��ختانه ای دارد اما شورولت هرگز ما را به تحسین وا نداشته‬ ‫است‪ .‬بدین ترتیب رقابت اصلی بین «رم» ‪ 1500‬و فورد ‪150-F‬‬ ‫ش��کل می گیرد‪ .‬هر دو خودرو واقعاً رقیب��ی قوی برای همدیگر‬ ‫بوده اما خب یک برنده وجود دارد و از نظر ما برنده فورد است‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪ 6‬سیلندر اکوبوس��ت ‪ 150-F‬قوی بوده و گیربکس‬ ‫‪ 10‬سرعته اتوماتیک نیز یک اثر هنری است‪ .‬از طرف دیگر«رم»‬ ‫علیرغم س��ن باالی خود همچنان رقیبی توانا بوده و با فاصله ای‬ ‫ان��دک در رتب��ه دوم قرار می گی��رد‪ .‬این خ��ودرو دارای کابینی‬ ‫لوکس‪ ،‬سیستم تعلیق بادی و سواری نرم و پیشرانه ‪ 8‬سیلندر با‬ ‫صدایی جذاب می باشد‪.‬‬ ‫فع ً‬ ‫ال فورد ‪ 150-F‬رتبه اول را کس��ب می کند اما به یاد داشته‬ ‫باش��ید نس��ل جدید رم ب��ه زودی وارد نمایندگی ه��ای فروش‬ ‫می ش��ود‪ .‬ش��ورولت نیز بیکار ننشسته و نس��ل جدید سیلورادو‬ ‫را معرف��ی کرده اس��ت‪.‬منتظر رقابت داغ تر این س��ه تفنگدار در‬ ‫اینده ای نزدیک باشید‪.‬‬ ‫منبع‪autoguide :‬‬ ‫موتور سیکلت‬ ‫فهرستی از بهترین موتورسیکلت های برقی در جهان‬ ‫این روزها که بازار معرفی و رونمایی از خودروهای‬ ‫برقی و الکتریکی در کش��ورهای جهان بس��یار داغ‬ ‫و پر تب و تاب ش��ده است‪ ،‬بس��یاری از شرکتهای‬ ‫خودروس��ازی ع��زم خ��ود را ب��رای تولی��د انب��وه‬ ‫خودروه��ای برقی جزم ک��رده و از برنامه های خود‬ ‫بدین منظور رونمایی کرده اند‪.‬‬ ‫افزایش روزافزون خودروه��ای برقی و محبوبیت‬ ‫استفاده بیشتر از این خودروهای پاک‪ ،‬موجب شده‬ ‫است ش��رکت های خودروسازی در سراسر جهان به‬ ‫رقابتی تنگاتنگ پرداخت��ه و هر یک از برنامه های‬ ‫خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان‬ ‫پیمایش بیشتر رونمایی کنند‪.‬‬ ‫کش��ورهای متع��ددی در جه��ان نیز ب��ه منظور‬ ‫حفاظت از محیط زیس��ت‪ ،‬کاهش الودگی صوتی و‬ ‫ه��وا و همچنین افزایش کیفیت زندگی و س�لامت‬ ‫ش��هروندان‪ ،‬ب��ا وضع و اج��رای قوانی��ن و مقررات‬ ‫جدیدی به حمایت از صنع��ت نوظهور خودروهای‬ ‫برقی‪ ،‬الکتریکی و پاک پرداخته اند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬عالوه ب��ر خودروهای س��واری و‬ ‫ش��خصی‪ ،‬ب��ازار رونمای��ی از خودروهای س��بک و‬ ‫س��نگین بسیاری همچون کامیون‪ ،‬کامیونت‪ ،‬وانت‪،‬‬ ‫اتوبوس و همچنین موتورسیکت نیز داغ شده است‬ ‫هرچند که س��ابقه حضور موتورسیکلت های برقی و‬ ‫الکتریکی در خیابان های ش��هرهای جهان از سایر‬ ‫وسائل نقلیه مشابه بیشتر است‪.‬‬ ‫در این گزارش به بررس��ی و م��رور مختصری بر‬ ‫اسامی بهترین موتورسیکلت های برقی در جهان و‬ ‫اطالعات انها می پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Zero SR‬‬ ‫موتورس��یکلت «زیرو اس ار»‪ ،‬با وزن حدود ‪188‬‬ ‫کیلوگرم‪ ،‬قادر است مس��افتی معادل ‪ 122‬مایل یا‬ ‫‪ 196‬کیلومتر را بپیماید و به حداکثر س��رعت ‪164‬‬ ‫کیلومتر بر س��اعت ( ‪ 102‬مایل بر س��اعت) برسد‪.‬‬ ‫قدرت گش��تاور این موتورسیکلت برقی ‪ 157‬نیوتن‬ ‫هیوالهای سبز‬ ‫متر بوده و قیمت ان نیز حدودا بین ‪ 15‬هزار تا ‪18‬‬ ‫هزار دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪218-Lightning LS‬‬ ‫موتورس��یکلت «الیتینگ ال اس» ‪ ،2018‬با وزن‬ ‫‪ 224‬کیلوگرم‪ ،‬می تواند با هر بار ش��ارژ‪ ،‬مس��افتی‬ ‫ح��دود ‪ 160‬کیلومتر ی��ا ‪ 100‬مای��ل را طی کند‪.‬‬ ‫حداکثر س��رعت ان به ‪ 350‬کیلومتر بر س��اعت (‬ ‫‪ 218‬مایل بر ساعت) می رسد‪ .‬قدرت تولید گشتاور‬ ‫ان نیز ‪ 227‬نیوتن متر بوده و قیمت ان نیز ‪ 38‬هزار‬ ‫دالر گزارش شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Alta Motors Redshift MX‬‬ ‫موتورس��یکلت «التا موتورز ردشیفت ام ایکس»‪،‬‬ ‫با وزن ‪ 121‬کیلوگرم‪ ،‬قادر است به حداکثر سرعت‬ ‫‪ 104‬کیلومتر بر س��اعت معادل ‪ 65‬مایل بر ساعت‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫قدرت تولید گشتاور ان نیز ‪ 162‬نیوتن متر است‬ ‫و قیمتی معادل ‪ 14‬هزار دالر دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪APWorks Light Rider‬‬ ‫موتورس��یکلت «ای پ��ی ورک الی��ت‬ ‫رای��در»‪ ،‬ب��ا وزن ‪ 35‬کیلوگ��رم‪ ،‬ق��ادر اس��ت ب��ا‬ ‫ه��ر ب��ار ش��ارژ مس��افتی مع��ادل ‪ 60‬کیلومت��ر‬ ‫( ‪ 37‬مایل) را بپیماید‪ .‬بیش��ینه سرعتی ان نیز ‪80‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت یا ‪ 49‬مایل بر ساعت گزارش شده‬ ‫است و قیمتی معادل ‪ 49‬هزار دالر دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Victory Empulse TT‬‬ ‫موتورس��یکلت «ویکتوری ایمپال��س تی تی»‪ ،‬با‬ ‫وزن ‪ 213‬کیلوگرم‪ ،‬قادر اس��ت با هر بار ش��ارژ یک‬ ‫مسافت ‪ 225‬کیلومتری یا ‪ 140‬مایلی را طی کند‪.‬‬ ‫حداکثر س��رعت ان نیز ‪ 160‬کیلومتر بر س��اعت (‬ ‫‪ 100‬مایل بر س��اعت) بوده و قدرت تولید گش��تاور‬ ‫ان نی��ز ‪ 82‬نیوتن متر اس��ت‪ .‬قیمت ان هم حدودا‬ ‫‪ 19‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Energica EGO‬‬ ‫موتورس��یکلت «انرجی��کا ایگ��و»‪ ،‬ب��ا وزن ‪265‬‬ ‫کیلوگرم‪ ،‬قادر اس��ت با هر بار ش��ارژ یک مس��افت‬ ‫‪ 149‬کیلومتری ی��ا ‪ 93‬مایلی را طی کند‪ .‬حداکثر‬ ‫سرعت ان نیز ‪ 240‬کیلومتر بر ساعت ( ‪ 149‬مایل‬ ‫بر ساعت) بوده‪  ‬و قدرت تولید گشتاور ان نیز ‪195‬‬ ‫نیوتن متر است‪ .‬قیمت ان هم حدودا ‪ 35‬هزار دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Brutus V9‬‬ ‫موتورس��یکلت «بروت��وس وی ‪ ،»9‬ب��ا وزن ‪355‬‬ ‫کیلوگرم‪ ،‬قادر است با هر بار شارژ یک مسافت ‪450‬‬ ‫کیلومت��ری یا ‪ 280‬مایلی را طی کند‪ .‬البته الزم به‬ ‫ذکر اس��ت این مسافت ها بر اساس جاده های درون‬ ‫ش��هری تخمین زده شده است‪ .‬حداکثر سرعت ان‬ ‫نیز ‪ 185‬کیلومتر بر س��اعت ( ‪ 115‬مایل بر ساعت)‬ ‫بوده و قدرت تولید گش��تاور ان نیز ‪ 375‬نیوتن متر‬ ‫است‪ .‬قیمت ان هم حدودا ‪ 32‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Lita sora‬‬ ‫موتورسیکلت «لیتا سورا»‪ ،‬با وزن ‪ 260‬کیلوگرم‪،‬‬ ‫قادر اس��ت ب��ا هر ب��ار ش��ارژ یک مس��افت ‪193‬‬ ‫کیلومتری یا ‪ 120‬مایلی را طی کند‪.‬‬ ‫البته الزم به ذکر اس��ت این مسافت ها بر اساس‬ ‫جاده های درون ش��هری تخمین زده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫حداکثر س��رعت ان نیز ‪ 193‬کیلومتر بر س��اعت (‬ ‫‪ 120‬مایل بر س��اعت) بوده و قدرت تولید گش��تاور‬ ‫ان نیز ‪ 90‬نیوتن متر اس��ت و قیمت ان هم حدودا‬ ‫‪ 77‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Motorman‬‬ ‫موتورس��یکلت «موتورمن»‪ ،‬با وزن ‪ 45‬کیلوگرم‪،‬‬ ‫قادر است با هر بار شارژ یک مسافت ‪ 65‬کیلومتری‬ ‫یا ‪ 40‬مایلی را طی کند‪ .‬البته الزم به ذکر است این‬ ‫مسافت ها بر اساس جاده های درون شهری تخمین‬ ‫زده شده است‪ .‬حداکثر سرعت ان نیز ‪ 45‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت ( ‪ 28‬مایل بر ساعت) بوده و قدرت تولید‬ ‫گشتاور ان نیز ‪ 60‬نیوتن متر است که قیمت ان هم‬ ‫حدودا پنج هزار دالر است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫توقف خط تولید تسال ‪۳‬‬ ‫خط تولید خودروی لوکس و برقی تس�لا ‪ ۳‬به مدت یک هفته‬ ‫به حالت تعلیق درامد‪ .‬به گزارش وب س��ایت س��ی نت‪ ،‬گزارش‬ ‫های منتش��ر شده از سوی منابع اگاه حاکی از ان است که غول‬ ‫تکنولوژی امریکایی که ش��هرت و اوازه بسیاری در زمینه تولید‬ ‫خودروه��ای لوکس برق��ی و الکتریکی برای خود بدس��ت اورده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به مدت یک هفته خط تولید خودروی برقی مدل تس�لا‬ ‫‪ ۳‬خود را تحت تاثیر اصالح مش��کالت فنی موجود در این مدل‬ ‫خودروها متوقف کرده است‪.‬‬ ‫البته ین نخس��تین باری نیس��ت که کارخانه مش��هور تس�لا‬ ‫موت��ورز‪ ،‬خط تولی��د خودروهای لوکس‪ ،‬الکتریکی و دوس��تدار‬ ‫محیط زیس��ت خود را متوقف کرده اس��ت بلکه در گذش��ته نیز‬ ‫بارها پیش امده که ب��ه دلیل برطرف کردن نقایص فنی در این‬ ‫خودروها‪ ،‬خط تولید ان مدل را به حالت تعویق دراورده است‪.‬‬ ‫ایالن ماس��ک که موس��س و مدیرعامل ش��رکت تسال موتورز‬ ‫اس��ت‪ ،‬بارها از س��ایر شرکت های خودروس��ازی جهان به دلیل‬ ‫محافظه کاری و تولید خودروهای االینده بنزینی و دیزلی انتقاد‬ ‫کرده و ان ها را به الودگی محیط زیس��ت و کمک به گرم شدن‬ ‫کره زمین متهم کرده اس��ت‪ .‬تسال موتورز را می توان به جرات‬ ‫نخستین شرکت خودروسازی که به فکر تولید انبوه خودروهای‬ ‫لوکس‪ ،‬کاربردی‪ ،‬پاک و برقی افتاده است‪ ،‬معرفی کرد که همواره‬ ‫از برنامه و طراحی های جاه طلبانه و نواورانه خود رونمایی کرده‬ ‫و تاکنون به بس��یاری از این اهداف نیز دس��ت یافته است‪ .‬تسال‬ ‫موتورز با این توقف یک هفته ای در خط تولید مدل تسال ‪ ،۳‬به‬ ‫کارگ��ران و کارمندان بخش ه��ای مربوطه یک هفته مرخصی با‬ ‫حقوق داده است تا به استراحت و تفریح بپردازند تا در این مدت‪،‬‬ ‫متخصصان و مهندسان زبده تسال هم به رفع مشکالت موجود در‬ ‫این خودرو بپردازند‪.‬‬ ‫یک اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 4‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪21‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪12‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی تاریخچه جیپ‬ ‫تانکی که در صنعت خودرو چشم باز کرد‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫اولین چیزی که بعد از ش��نیدن نام جیپ به ذهن‬ ‫ش��ما خطور م��ی کند یک خودرو نظام��ی با قابلیت‬ ‫گذر از مس��یرهای ناهموار و صعب العبور اس��ت‪ .‬در‬ ‫‪ ۱۶‬ج��والی ‪ ۱۹۴۱‬کمپان��ی ‪Willis Overland‬‬ ‫‪ Motor Company‬با قرارداد ساخت یک خودرو‬ ‫‪ ۴‬چ��رخ محرک و به اصط�لاح همه جا رو برای ارتش‬ ‫امری��کا در جنگ جهانی دوم روبه رو ش��د که پس از‬ ‫س��اخت‪ ،‬نام ان را ‪ Willis MB‬گذاش��تند اما به‬ ‫یکباره نام کمپان��ی و محصوال ت ان به جیپ تغییر‬ ‫ک��رد و هیچکس نمی دان��د این نام از کج��ا بر روی‬ ‫محصوالت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫جیپ در میدان نبرد در ش��کل های مختلف مانند‬ ‫امبوالنس و خودروهای نظامی کمک بس��یار زیادی‬ ‫را به متحدین کرد و باعث پیروزی انها نیز ش��د‪ .‬بعد‬ ‫از جنگ‪ Willis،‬ب��ا تغییراتی در مدل ‪ MV‬اولین‬ ‫جیپ را به بازار عرضه کرد که با نام ‪2a Willis CJ‬‬ ‫ش��ناخته می شد‪ .‬در سال ‪ 1946‬یک نمونه استیشن‬ ‫واگ��ن‪ ،‬و در س��ال ‪ 1963‬مدل محب��وب «واگونیر»‬ ‫توسط جیپ طراحی و ساخته شد که محبوبیت برند‬ ‫جیپ را در دل مردم بیش��تر از قبل کرد اما در همان‬ ‫سال‪ Willis Overland ،‬توسط کمپانی ‪Kaiser‬‬ ‫خریداری شد و نام ‪ Kaiser-Jeep‬شکل گرفت‪ .‬این‬ ‫خری��د تنها ‪ 6‬س��ال دوام اورد و ای��ن بار ‪ AMC‬پا‬ ‫پیش گذاش��ت و ‪ Kaiser-Jeep‬را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫در این زم��ان جیپ چروکی‪ ،‬یک��ی از محبوب ترین‬ ‫خودروهای ‪ SUV‬تاریخ جیپ شکل گرفت‪ .‬در سال‬ ‫‪ 1987‬این بار «کرایسلر» قصد تملک جیپ را کرد و‬ ‫ان را به دس��ت اورد اما «کرایس��لر» نیز خود توسط‬ ‫فیات خریداری شد و حاال جیپ تحت مالکیت گروه‬ ‫‪ FCA‬در ح��ال تولید مدل های��ی مانند «رنه گید»‪،‬‬ ‫«گرندچروکی»‪« ،‬رنگلر» و «چروکی» اس��ت‪ .‬با این‬ ‫مقدمه‪ ،‬اش��نا ش��وید با ‪ 14‬حقیقتی که احتماال در‬ ‫مورد جیپ نمی دانستید‪.‬‬ ‫اولی��ن جی��پ در ‪ 2‬روز و در زمان��ی که امریکا در‬ ‫اس��تانه ورود به جنگ جهانی دوم بود طراحی ش��د‪.‬‬ ‫در ان زمان ارتش امریکا به ‪ 135‬کمپانی درخواستی‬ ‫را مبنی بر س��اخت نمونه ای از یک خودرو نظامی با‬ ‫قابلی��ت توزیع نیرو به ه��ر چهار چرخ و قابلیت عبور‬ ‫از مس��یرهای ناهموار ارسال کرد که از ‪ 135‬کمپانی‬ ‫فقط ‪ 2‬کمپانی به این درخواس��ت جواب دادند یعنی‬ ‫‪ American Bantam car Company‬و‬ ‫‪ Willis Overland‬که قرار بر ان ش��د تا در عرض‬ ‫‪ 49‬روز یک نمونه به ارت��ش تحویل دهند‪Willis .‬‬ ‫درخواس��ت مدت زمان بیشتری را داشت که توسط‬ ‫ارتش رد ش��د ام��ا ‪ Bantam‬به عنوان یک کمپانی‬ ‫ورشکس��ته یک طراح ازاد به ن��ام ‪ Karl Prost‬را‬ ‫استخدام کرد تا بدون حقوق و مزایا این خودرو چند‬ ‫منظ��وره را طراحی کند؛ ای��ن فرایند فقط ‪ 2‬روز به‬ ‫ط��ول انجامید‪ .‬ارتش از نمونه این کمپانی راضی بود‬ ‫اما از این موضوع وحش��ت داش��ت ک��ه این کمپانی‬ ‫نتواند ‪ 4500‬دس��تگاه از این خودرو را س��ر وقت به‬ ‫ارتش تحویل دهد‪.‬‬ ‫‪ ‬یک س��ناتور امریکایی به نام ‪ James Made‬در‬ ‫س��ال ‪ 1941‬همراه یک نمونه جدید ‪ 4×4‬جیپ در‬ ‫واشنگتن از پله های کاخ سفید باال رفت و در حضور‬ ‫خبرنگاران بس��یار همان مس��یر رفت را اینبار بدون‬ ‫اتص��ال خودرو ب��ه محل خاصی پایین ام��د‪ .‬بعد از‬ ‫ان شرکت ‪ Willis‬قرارداد بزرگی را با ارتش امریکا‬ ‫برای تامین خودروهای نظامی بست‪.‬‬ ‫در ابت��دای تولی��د هام��ر ‪ ،H2‬جی��پ علیه هامر‬ ‫ش��کایتی تنظیم کرد‪ .‬این ش��کایت مربوط به کپی‬ ‫برداری جلو پنجره ‪ 7‬شکاف هامر از روی جیپ بوده‬ ‫است که به ادعای هامر این طرح هیچگونه شباهت و‬ ‫یا کپی برداری خاصی از روی جیپ نیس��ت‪ .‬در سال‬ ‫‪ 2002‬دادگاه نی��ز رای را به نفع هامر صادر می کند‬ ‫و این طرح را کپ��ی برداری و تجاوز به حقوق جیپ‬ ‫نمی داند‪.‬‬ ‫کمپانی جیپ ساالنه در ماه اوریل به مناسبت عید‬ ‫پاک مراسمی را ترتیب‬ ‫می بیند تا هزاران نفر‬ ‫عالقمند و یا مالک‬ ‫خودروهای جیپ‬ ‫در ت��ور اف��رود‬ ‫ب��ه س��مت‬ ‫‪ Moab‬در ایالت یوتا ش��رکت کنند‪ .‬در این مراسم‬ ‫بس��یاری از مهندس��ان و صاحبان برن��د نیز حضور‬ ‫دارن��د و س��االنه خودروهای کانس��پتی نی��ز در این‬ ‫مراسم معرفی می شود‪ .‬در سال ‪ 2017‬کانسپت های‬ ‫‪Quicksand،Safari،Grand Won،Trail‬‬ ‫‪ Pass‬و ‪ Switchback‬در همی��ن مراس��م معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫دوس��تان کوین ه��ارت‪ ،‬کمدین و بازیگر مش��هور‬ ‫امریکای��ی برای س��ورپرایز کردن ان‪ ،‬یک دس��تگاه‬ ‫جیپ رنگلر کاس��توم شده به رنگ مشکی خریداری‬ ‫و ب��ه ان هدیه داده اند‪ .‬کوین در س��ال ‪ 2015‬یک‬ ‫اس��تنداپ کمدی به ن��ام ‪Kevin harts: whats‬‬ ‫‪ now‬اج��را کرده بود که با اس��تفاده از این نام رنگلر‬ ‫خود را ‪ whats now jeep wrangler‬نامگذاری‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬او در یک پست اینستاگرامی عکسی از‬ ‫خ��ودش در حالیک��ه بر روی رکاب ان ایس��تاده بود‬ ‫منتش��ر کرد و از دوس��تان خود نیز تشکر ویژه ای به‬ ‫عم��ل اورد‪ .‬کوین خودروهای��ی همچون ‪Pontiac‬‬ ‫‪ 1966 GTO‬و ‪ BMW i8‬را نیز در پارکینگ خود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2014‬لب��رون جیمز س��تاره بس��کتبال‬ ‫قصد فروش جیپ رنگلر لیمیتد ادیش��ن ‪ 2010‬خود‬ ‫را داش��ت ک��ه موفق به فروش ان نش��د‪ .‬این خودرو‬ ‫‪ 33‬هزار دالر در نس��خه پایه قیم��ت دارد اما لبرون‬ ‫جیمز نزدی��ک به ‪ 30‬هزار دالر تجهی��زات اضافه بر‬ ‫روی این خودرو نصب کرده اس��ت‪ .‬رنگ بدنه خاص‪،‬‬ ‫چرم نارنجی و مش��کی‪ ،‬لوگو شیر بر روی صندلی ها‬ ‫و ‪ ...‬از جمله موارد اضافه ش��ده هستند‪ .‬لبرون جیمز‬ ‫قیمت پایه این خودرو ک��ه فقط ‪ 3‬هزار و‪ 200‬مایل‬ ‫کارکرد داش��ت را در حراجی‪ 50 ،‬ه��زار دالر تعیین‬ ‫کرده بود اما باالترین قیمت پیش��نهادی نیز کمتر از‬ ‫حد انتظار این ستاره بود و به همین دلیل این خودرو‬ ‫در پارکینگ این ستاره بسکتبال باقی ماند‪.‬‬ ‫جیپ در سال ‪ 2005‬در نمایشگاه دیترویت از یک‬ ‫نمون��ه خاص به نام ‪ Hurricane‬رونمایی کرد‪ .‬این‬ ‫م��دل دارای یک بدنه فیبر کربن بدون در و س��قف‬ ‫است و قابلیت چرخش هر چهار چرخ به طرف بیرون‬ ‫را دارد که باعث می ش��ود خودرو به بغل نیز حرکت‬ ‫کند‪.‬از این خودرو نمایشی فقط یک نمونه تولید شد‬ ‫و قیمت ان ‪ 2‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫‪ ‬در سال ‪ 2016‬فیات‪-‬کرایسلر بیش از یک میلیون‬ ‫جی��پ را به کارخانه فراخوان کرد‪ .‬علت این فراخوان‬ ‫گیربکس جدیدی بود که باعث سردرگمی بسیاری از‬ ‫مالکان شده بود بطوریکه بسیاری از انها خودرو را به‬ ‫حالت پارک می گذاش��تند اما خودرو در حالت درایو‬ ‫باقی می ماند‪.‬‬ ‫صبح روز ‪ 19‬ژوئن سال ‪ 2016‬بدن انتون یلچین‬ ‫بازیگ��ر جوان هالیوود بین جیپ گرندچروکی خود و‬ ‫دیوار اجری خانه اش پیدا شد‪ .‬این اتفاق نیز به همان‬ ‫علت به وقوع پیوس��ته بود‪ .‬در اثر این برخورد جیپ‬ ‫ریه های این بازیگر را له و پاره کرده و در مدت زمان‬ ‫کمت��ر از ‪ 1‬دقیقه این بازیگر جان خود را از دس��ت‬ ‫داده بود‪.‬‬ ‫پدر و مادر این بازیگر از فیات‪-‬کرایس��لر ش��کایت‬ ‫کرده اند و هنوز منتظر رای دادگاه هستند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2017‬جی��پ یک مدل کانس��پت به نام‬ ‫‪ Luminator‬را معرف��ی کرد‪.‬ای��ن مدل بر اس��اس‬ ‫امنی��ت نوری در مس��یرهای ناهموار و یا دش��تهای‬ ‫حی��ات وحش طراحی ش��ده اس��ت‪.‬این خ��ودرو در‬ ‫قس��مت جلو به غیر از چراغهای اصلی بر روی سپر‬ ‫‪ 2‬پروژکت��ور ‪ LED‬و درون س��پر نیز ‪ 2‬مه ش��کن‬ ‫‪ LED‬دارد‪ .‬ب��ر روی کاپوت یک مجموعه ‪ ،LED‬که‬ ‫در مرکز ان یک لیزر تش��خیص حرکت نصب ش��ده‬ ‫است قرار دارد که می تواند حرکات را تشخیص داده‬ ‫و ان را دنبال کند‪ .‬این سیستم در حیات وحش برای‬ ‫اس��یب نزدن به حیوانات و یا بروز خطرات احتمالی‬ ‫بسیار کاربردی اس��ت‪ .‬بر روی شیشه اخر در سمت‬ ‫راننده یک ‪ LCD‬لمسی نصب شده است که نقشه را‬ ‫به ش��ما نشان می دهد و قابلیت اتصال به اینترنت را‬ ‫نیز دارد‪ .‬ستونهای ‪ A‬و پشت خودرو نیز از این قضیه‬ ‫پی��روی می کنند و دارای ‪ LED‬هس��تند اما ‪LED‬‬ ‫نصب شده بر روی زاپاس دارای ‪ 3‬رنگ مختلف است‬ ‫که با توجه به سرعت خودرو رنگ ان تغییرمی کند‪.‬‬ ‫در ابت��دا جی��پ س��فارش تولید ‪ 1500‬دس��تگاه‬ ‫خ��ودرو نظام��ی را دریافت ک��رده بود ام��ا در پایان‬ ‫جن��گ جهان��ی دوم ای��ن خودروس��از ‪ 361‬هزار و‬ ‫‪ 400‬خ��ودرو نظام��ی تولی��د ک��رد که رقم بس��یار‬ ‫زیادی در ان زمان محس��وب می ش��د‪ .‬تنها کمپانی‬ ‫امریکای��ی که توانس��ت ب��ه این عدد نزدیک ش��ود‬ ‫ف��ورد ب��ود که ب��ه رقم ‪ 277‬هزار دس��تگاه رس��ید‪.‬‬ ‫جیپ در طوالنی ترین مس��یر پیمایی افرود تاریخ که‬ ‫توس��ط گ��روه ‪ De las Americas‬از پایین ترین‬ ‫نقط��ه در ‪ Tierra del Fuego‬ش��یلی ش��روع و‬ ‫در باالتری��ن نقطه ق��اره امری��کا ‪Prudhoe Bay‬‬ ‫‪ Alaska‬ب��ه اتم��ام رس��ید‪ ،‬حضور داش��ته اس��ت؛‬ ‫در س��ال ‪ ،1978‬چه��ارده رانن��ده ‪ 21000‬مایل را‬ ‫ب��ا ‪ 6‬جی��پ و در مدت زم��ان ‪ 122‬روز درنوردیدند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2015‬جش��نی ب��رای هفت��اد و پنجمین‬ ‫س��الگرد کمپان��ی ‪ Bantam‬برگ��زار ش��د‪ .‬در این‬ ‫جش��ن ک��ه در خیابان ه��ای پنس��یلوانیا برگ��زار‬ ‫ش��ده ب��ود ‪ 2420‬دس��تگاه جیپ ش��رکت کردند و‬ ‫بزرگتری��ن رژه خودروی��ی را در تاریخ رقم زدند‪ .‬این‬ ‫رک��ورد در کتاب گینس نیز به ثبت رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫ویلیامز فاکس پیت یکی از مش��هور ترین چهره های‬ ‫ورزش��ی انگلس��تان محسوب می ش��ود‪ .‬این قهرمان‬ ‫اسب سواری انگلس��تان که دارنده مدال های جهان‪،‬‬ ‫اروپا و ‪ 3‬مدال المپیک اس��ت‪ ،‬یک دستگاه ‪Grand‬‬ ‫‪ Cherokee Overland‬دارد‪ .‬‬ ‫مقایسه برند‬ ‫مروری بر نسل های گذشته هیوندای گرنجور‪/‬ازرا‬ ‫ازرا گرنجور‪ ،‬از ابتدا تا دیروز‬ ‫انچه که ما با نام ازرا‪ ،‬و بعد تر گرنجور ش��ناختیم و به زودی‬ ‫در نس��ل جدید پا به خیابان ها و جاده های کش��ورمان خواهد‬ ‫گذاش��ت‪ ،‬راهی بس طوالنی را تا تبدیل ش��دن ب��ه پرچم دار‬ ‫فعلی س��اخته های هیوندای طی کرده اس��ت؛ انچه که زمانی‬ ‫ب��رای جلب نظر در المپیک س��ئول ‪ ۱۹۸۸‬و به زیر کش��یدن‬ ‫دِوو ایمپریال با همکاری میتسوبیشی طراحی و مهندسی شد‪،‬‬ ‫امروز نقطه اوج ان چیزی است که برند هیوندای می تواند باشد‪.‬‬ ‫به گزارش عصر خودرو‪ ،‬به بهانه اشنایی با نسل ششم هم که‬ ‫ش��ده‪ ،‬بد نیست نیم نگاهی داشته باش��یم به پنج نسل گذشته‬ ‫این خودرو‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل اول ‪)1992 – 1986( L‬‬ ‫نس��ل اول گرنجور در اصل یک میتسوبیشی دیبون ِر با نشان‬ ‫هیوندای بود که از موتور ‪ 2/0‬لیتری ساخت میتسوبیشی نسل‬ ‫اول سوناتا نیرو می گرفت‪ .‬البته بعد ها موتور ‪ 2/4‬لیتری و ‪3/0‬‬ ‫لیتری ‪ V6‬هم به پیش��رانه ها اضافه شد تا بهتر بتواند با رقیب‬ ‫اصل��ی خود در بازار ُکر ه جنوبی یعن��ی دِوو ایمپریال به رقابت‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬گرنج��ور خیلی زود به پرفروش تری��ن خودرو بزرگ‬ ‫خانوادگی بازار کره جنوبی تبدیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل دوم ‪)1998 – 1992( LX‬‬ ‫نسل دوم گرنجور هم حاصل همکاری هیوندای با میتسوبیشی‬ ‫بود و در واقع همزاد نس��ل س��وم میتسوبیشی دیبون ِر به حساب‬ ‫می ام��د‪ .‬ب��ه این ترتیب که توس��عه پلتفرم و پیش��رانه بر عهده‬ ‫میتسوبیش��ی ب��ود و طراحی بدن��ه و چیدمان داخلی‪ ،‬توس��ط‬ ‫هیون��دای صورت گرفت‪ .‬گرنجور نس��ل دو هم در ُکر ه جنوبی با‬ ‫اقبال خوبی مواجه شد اما همزاد ژاپنی این خودرو‪ ،‬هرگز در ژاپن‬ ‫رقیب قدری برای ساخته های هم رده از برند تویوتا‪ ،‬مزدا و نیسان‬ ‫نبود و همین باعث شد پایان میتسوبیشی دیبونر رقم بخورد‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل سوم ‪)2005-1999( XG‬‬ ‫برخالف نسل های اول و دوم‪ ،‬نسل سوم گرنجور که در ژاپن‬ ‫با نام ‪ XG‬عرضه ش��د‪ ،‬کامال طراحی و مهندس��ی شده توسط‬ ‫هیوندای بود‪ .‬گرنجور نس��ل س��ه برپایه پلتفرم مشترک با کیا‬ ‫اوپریوس توسعه یافت و با بسیاری از امکانات باال رده ای که ان‬ ‫روز ها‪ ،‬تنها در خودروهایی همچون مرسدس ‪ E‬کالس و ب ام ‬ ‫و سری ‪ 5‬وجود داشتند‪ ،‬ارائه شد‪ .‬حتی در اتاق النگ‪ ،‬گرمکن‬ ‫صندلی ه��ای جل��و‪ ،‬چراغ مطالعه سرنش��ینان عق��ب‪ ،‬حافظه‬ ‫صندلی راننده و ایینه های جانبی‪ ،‬مونروف برقی‪ ،‬پخش استریو‬ ‫اینفینیتی با شش بلندگو‪ ،‬سی دی چنجر ‪ 8‬دیسک تعبیه شده‬ ‫در صندوق بار‪ ،‬غربیل��ک فرمان با تریم چوب‪ ،‬ایینه دید عقب‬ ‫الکتروکرومیک‪ ،‬مکانیزم باز و بسته شدن در پارکینگ از داخل‬ ‫خودرو برای این سدان بزرگ ُکره ای در نظر گرفته شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل چهارم؛ ‪)2011 – 2006( TG‬‬ ‫نس��ل چهارم که اغاز اش��نایی ما ب��ا نام ازرا ب��ود‪ ،‬تا زمان‬ ‫معرفی جنس��یس در س��ال ‪ 2008‬و پس از ان‪ ،‬اکئوس نسل‬ ‫دو‪ ،‬گران قیمت ترین س��اخته هیوندای در بازار های بین المللی‬ ‫به حساب می امد‪ .‬نه تنها با سیستم تعلیق مستقل و امکاناتی‬ ‫همچون گرمکن صندلی های جلو‪ ،‬پوش��ش چرم کابین‪ ،‬پرده‬ ‫برقی شیش��ه عق��ب‪ ،‬پخش پریمیوم اینفینیت��ی با ‪ 10‬بلندگو‬ ‫و س��ی دی چنج��ر ‪ 6‬دیس��ک‪ ،‬س��انروف برقی‪ ،‬فرم��ان برقی‬ ‫تلسکوپیک و ب ِشکن‪ ،‬حسگر باران برف پاک کن ها‪ ،‬نویگیشن‪،‬‬ ‫تریم چ��وب‪ ،‬ایربگ های جلو‪ ،‬جانبی جل��و و عقب و پرده ای و‬ ‫سیستم ورود و استارت بدون کلید‪ ،‬در نسل چهارم هم ماهیت‬ ‫لوک��س گرنجور (ازرا) حفظ ش��ده بود بلکه ب��ا قدرتمندترین‬ ‫گزینه پیش��رانه یعنی واح��د ‪ 3/8 LambdaV6‬لیتری ‪265‬‬ ‫اس��ب بخاری که در ترکی��ب با گیربکس ‪ 6‬س��رعته اتوماتیک‬ ‫ش��یفت ترونیک‪ ،‬ش��تاب صفر تا صدی در مح��دوده ‪ 6‬ثانیه را‬ ‫امکان پذیر می کرد‪ ،‬هیوندای یک س��دان خانوادگی قدرتمند و‬ ‫پُر کشش را ارائه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نسل پنجم ‪)2017 – 2011( HG‬‬ ‫با نس��ل پنج��م و در پیروی از س��بک طراح��ی تهاجمی و‬ ‫پویای هیوندای موس��وم به پیکره س��یال‪ ،‬گرنجور‪ -‬ازرا نیز از‬ ‫ان ژس��ت س��اده و در عین حال‪ ،‬شیک نس��ل های قبل فاصله‬ ‫گرفت و ترکیب طراحی جسورانه با تناسبات بزرگ بدنه‪ ،‬حس‬ ‫قدرتی تری به س��دان خانوادگی نیمه لوک��س هیوندای داد که‬ ‫نمود ان‪ ،‬در مدل های مجهز به پیش��رانه ‪3/3 LambdaV6‬‬ ‫لیتری ‪ 293‬اس��ب بخاری (با ‪ 346‬نیوتن متر گش��تاور)‪ ،‬بیشتر‬ ‫هم بود‪ .‬هیوندای حتی برپایه این نس��ل‪ ،‬پیش��رانه هایبرید را‬ ‫ب��رای گرنجور ارائ��ه کرد که از یک موت��ور ‪ 2.4‬لیتری بنزینی‬ ‫‪ 157‬اس��ب بخاری و یک موتور برقی ‪ 46‬اس��ب بخاری تشکیل‬ ‫یافت��ه ب��ود‪ .‬کروزکنترل تطبیق پذیر‪ ،‬سیس��تم همی��ار پارک‬ ‫نیمه اتوماتی��ک‪ ،‬نورب��االی اتوماتیک چراغ های جلو‪ ،‬هش��دار‬ ‫انحراف از مس��یر‪ ،‬هش��دار نقاط کور راننده‪ ،‬ترمز پارک برقی‪،‬‬ ‫تهوی��ه مطب��وع با کنت��رل اتوماتی��ک دو نقطه ای‪ ،‬س��انروف‬ ‫پانورامیک‪ ،‬سیس��تم اطالعات و س��رگرمی با نمایشگر ‪ 6‬اینچ‪،‬‬ ‫گرمک��ن صندلی های جلو‪ ،‬دوربین دنده عقب‪ ،‬نویگیش��ن و ‪...‬‬ ‫نیز تنها بخش��ی از لیس��ت امکانات ایمنی و رفاهی این نس��ل‬ ‫در مجهز ترین مدل را تش��کیل می دادند‪ .‬و این در حالی بود‬ ‫ک��ه باالت��ر از ازرا‪ ،‬هیوندای مدل های جنس��یس و اکئوس را‬ ‫نی��ز به عن��وان الترناتیو هایی ارزان قیمت تر برای س��دان های‬ ‫میدسایز و فول س��ایز لوکس المانی ارائه می کرد‪ .‬برخالف ازرا‬ ‫‪ ،TG‬حضور نسل ‪ HG‬در کشورمان به واسطه محدودیت های‬ ‫واردات خودرو های باالی ‪ 2500‬سی سی‪ ،‬بسیار کوتاه بود و به‬ ‫مدل های ‪ 2012‬و ‪ 2013‬محدود شد‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫مطبوعات‪ :‬ورود سازمان بازرسی به موضوع گرانی خودرو های وارداتی‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫ شنبه یک اردیبهشت‪ 4 1397‬شعبان ‪21 1439‬اوریل‪ 2018‬سال اول شماره‪12‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫چاپ‪ :‬کار و کارگر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫صادرات سدی مقابل تالطم ناگهانی دالر‬ ‫جواد مرزبان ‪-‬کارش�ناس صنعت خودرو ‪ :‬از انجایی که قطعه س��ازان‬ ‫برای ساخت برخی قطعات از مواد اولیه وارداتی استفاده می کنند؛ با افزایش‬ ‫نرخ دالر قیمت این قطعات نیز افزایش می یابد و پیرو ان قیمت خودروهایی‬ ‫که این قطعات در انها به کار رفته اند نیز افزایش خواهد یافت‪ .‬البته باید اشاره‬ ‫کرد که افزایش نرخ ارز روی همه قطعات و نمونه ها یکس��ان نیست‪ ،‬چنانچه‬ ‫تاثیر ان بر روی برخی قطعات بیشتر و بر روی برخی دیگر کمتر است‪.‬‬ ‫بای��د گفت که اهمی��ت مقوله ص��ادرات و تاثیر ان بر کاه��ش اثر گذاری‬ ‫تغییرات نرخ ارز موجب می ش��ود تولیدکنندگانی که صادرات داشته باشند‬ ‫اعم از قطعه ساز و یا خودروساز‪ ،‬با تغییرات ناگهانی نرخ ارز به مشکل کمتری‬ ‫برخورد کنند؛ زیرا صادرات ارزاوری را به همراه داشته و تولیدکنندگان از این‬ ‫طریق دالر مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه و یا قطعات را به دس��ت می اورند‬ ‫و چنانچه صادرات باالیی داش��ته باشند افزایش نرخ دالر نه تنها تاثیر منفی‬ ‫بر کس��ب و کار انها نمی گذارد بلکه موجب س��ود اوری نیز خواهد شد‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط چنانچه حجم واردات چه از نظر ارزی و چه از نظر ریالی بیشتر‬ ‫از صادرات باش��د تولید کنندکان متضرر خواهند ش��د و برای تعدیل شرایط‬ ‫مجبور هستند که قیمت کاالهایشان را افزایش دهند‪ .‬چنانچه افزایش قیمت‬ ‫دالر با یک تناس��ب منطقی‪ ،‬تحت برنامه ای مشخص و برنامه ریزی شده و به‬ ‫مرور اتفاق بیفتد مش��کل خاصی ایج��اد نمی کند ؛ مثال اگر دولت اعالم کند‬ ‫قیمت دالر سالی ‪ 5‬درصد افزایش خواهد داشت ؛ از انجایی که برنامه افزایش‬ ‫قیمت مش��خص اس��ت هم تولید کننده و هم وارد کننده‪ ‬تکلیف خودشان را‬ ‫می دانن��د؛ اما اگر بدون برنامه بعد از چند س��ال ثابت ب��ودن قیمت دالر به‬ ‫یکباره افزایش ‪ 50‬درصدی داشته باشد برنامه ها به هم می ریزد و تالطم های‬ ‫ش��دیدی ایجاد می ش��ود که تاثیرات منفی زیادی در جامعه خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین تالطم های ناگهانی افزایش قیمت دالر می تواند اثرات زیادی هم از‬ ‫نظر اقتصادی و هم از نظر روانی در جامعه داشته باشد و در این شرایط است‬ ‫ک��ه ضرردهی به صورت تصاعدی باال می رود‪ ،‬بنابراین دولت نباید به صورت‬ ‫مصنوع��ی و با اعمال فش��ار قیمت دالر را پایین نگ��ه دارد زیرا بعد از مدتی‬ ‫یکباره و به صورت جهش��ی قیمت دالر افزایش می یابد‪ ،‬همانند انچه که در‬ ‫شرایط فعلی شاهد هستیم‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!