هفته نامه روزگار خودرو شماره 13 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 13

هفته نامه روزگار خودرو شماره 13

هفته نامه روزگار خودرو شماره 13

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 11‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪28‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪13‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫ایران خودرو‬ ‫با استاندارد یورو ‪۵‬‬ ‫در سال جاری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫سایپا و چانگان‬ ‫همکاری های‬ ‫خود را توسعه‬ ‫می دهند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫پیگیری حاشیه های واردات ‪ ۴۰‬هزار خودرو‬ ‫واردات در‪ 60‬ثانیه‬ ‫‪5‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 11‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪28‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪13‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ارز تک نرخی نوسان بازار را مهار کرد‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬ب��ا تعیین نرخ ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومانی برای دالر و‬ ‫ایجاد ارامش در بازار تا اندازه ای از افزایش قیمت ها جلوگیری و‬ ‫نوسان نرخ برخی مواد اولیه کنترل شد‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد افزود‪ :‬بهای مواد فوالدی‪ ،‬پتروش��یمی و هر‬ ‫انچه در بورس عرضه می شود و مبنای قیمتی انها ارز ازاد و فوب‬ ‫خلیج فارس است‪ ،‬در پی یکسان سازی نرخ ارز به تعادل و تناسب‬ ‫رسید و اکنون می توان بر پایه این قیمت ها برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬قیمت گذاری بر پایه فوب خلیج فارس به معنای‬ ‫یادداشت‬ ‫معاینه فنی سیار تهدید یا فرصت‬ ‫قیمتی اس��ت که زمان تحویل به کشتی در این منطقه پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که سیاست ارز تک نرخی بیستم فروردین با‬ ‫اعالم معاون اول رئیس جمهوری کلید خورد و اسحاق جهانگیری‬ ‫اعالم کرد نرخ دالر از بیس��ت و یکم فروردین برای رفع نیازهای‬ ‫قانون��ی و اداری همه فعاالن اقتصادی‪ ،‬مس��افران‪ ،‬دانش��جویان‪،‬‬ ‫پژوهشگران و دانشمندان ‪ ۴۲‬هزار ریال است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا؛ دبی��ر انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان کش��ور در ادامه ب��ه مطالبات مالی‬ ‫قطعه س��ازان از خودروسازان اش��اره کرد و گفت‪ :‬هنوز مطالبات‬ ‫جامعه قطعه سازان از ‪ ۲‬خودروساز بزرگ کشور به روز نشده و هر‬ ‫چند عمده قراردادها سه یا چهار ماهه است‪،‬اما پرداخت مطالبات‬ ‫معوق به روزرس��انی نشده و هنوز بخش زیادی از مطالبات باقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه ابراز امیدواری کرد برنامه منس��جم و‬ ‫پای��داری برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته ش��ود زیرا تداوم‬ ‫روند کنونی‪ ،‬صنعت قطع ه را به مش��کالتی مبتال می کند که در‬ ‫سال های گذشته با انها دست به گریبان بود‪.‬‬ ‫سایپا‬ ‫ایران خودرو‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‬ ‫یکه زارع خبر داد‬ ‫سایپا و چانگان همکاری های خود را توسعه می دهند‬ ‫تولید محصوالت ایران خودرو با استاندارد یورو ‪ ۵‬در سال جاری‬ ‫عباس مجیدی نژاد‬ ‫رییس هیات مدیره‬ ‫انجمن صنفی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودور‬ ‫در اواخر ماه گذش��ته خبر راه اندازی مراکز معاینه فنی خودرو های سیار از‬ ‫طرف س��تاد معاینه فنی تهران در رس��انه های مختلف اعالم شد‪ .‬اما پرسش‬ ‫پیش رو این خواهد بود که ایا این سیس��تم تهدیدی برای مراکز معاینه فنی‬ ‫ثاب��ت خواهد بود ی��ا به عنوان فرص��ت می تواند برای اعتال در این سیس��تم‬ ‫مددرسان باشد‪.‬‬ ‫ضرورت اینک��ه هر فرایند برای اجرا‪ ،‬نیازمند زیرس��اخت های مناس��ب و‬ ‫شرایط الزم است بر همگان مبرهن و مشخص است‪ .‬در فرایندهایی که بدون‬ ‫بررسی و تحلیل شرایط زمانی و مکانی راه اندازی شده اند‪ ،‬در عمل راهی جز‬ ‫شکست در پیش رو نخواهند داشت‪.‬‬ ‫البته از طرف دیگر بروزرس��انی در سیس��تم مراک��ز معاینه فنی در تمامی‬ ‫زمان ه��ا نیز امری مس��لم خواهد بود و بهره وری از تجهی��زات مدرن ‪ ،‬بروز و‬ ‫کارامد ضرورت این ساختار است‪.‬‬ ‫البته نگارنده بر اینکه در ش��رایط حاضر در کالنش��هر تهران تدبیر های این‬ ‫چنین��ی را طلب می کند‪ ،‬تاکید داش��ته تا حقوق ش��هروندان محقق ش��ود‪.‬‬ ‫درنتیجه این گونه تدبیرها در فرایند مراکز معاینه فنی را نادرست نمی داند اما‬ ‫تسریع ان را در کشور در شرایط حاضر امری خطا بوده و در ادامه ان راه به‬ ‫بیراه و کژاهه خواهد رفت‪.‬‬ ‫دس��تورالعمل ماده ‪ ۳‬ایین نامه هیات وزیران در م��ورد نحوه انجام ازمون‬ ‫معاینه فنی که تمامی مدیران ارش��د ذی ربط به اصالح ان نیز اعتراف دارند‬ ‫در مورد معاینه فنی س��یار تعریف مش��خصی ارائه نداده اس��ت‪ .‬این سیستم‬ ‫در ای��ن بخش کامال ابتر و تنها نامی از ان برده ش��ده و حوزه اس��تحفاظی‪،‬‬ ‫چگونگی عملکرد و مدیریت ان مغفول واقع ش��ده است‪ .‬درصورتی که بدون‬ ‫تدوین دستورالعمل ماده ‪ ۳‬ایین نامه نحوه اجرایی مراکز معاینه فنی و تعیین‬ ‫حوزه استحفاظی کاری مراکز معاینه فنی سیار اقدام به این فرایند در کشور‬ ‫به طور قطع تداخل کاری فی مابین مراکز معاینه فنی ثابت و س��یار به وجود‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستورالعمل ماده ‪ ۳‬در بند ‪۴۹‬‬ ‫«معاینه فنی وس��ایل نقلیه س��نگین حاض��ر مانند جرثقی��ل‪ ،‬ادوات فوق‬ ‫س��نگین‪ ،‬ادوات راه سازی‪ ،‬ادوات کش��اورزی و‪ ...‬به شکل معاینه فنی سیار در‬ ‫محل از طریق مراکز دارای مجوز خاص جهت انجام این کار انجام می شود‪».‬‬ ‫ن��کات قابل توجه در این ماده در دس��تورالعمل م��اده ‪ ۳‬برای خودروهای‬ ‫س��نگین اورده ش��ده و در ضمن خودروهای خاصی نیز مطرح ش��ده اس��ت‬ ‫جای بحث فنی خود را دارد‪ .‬در این بند خودور های (ماش��ین االت راه سازی‪،‬‬ ‫کش��اورزی وخودورهای افرود) عنوان ش��ده امکان تردد و دریافت گواهینامه‬ ‫معاین��ه فن��ی در مراکز معاین��ه را ن��دارد‪ .‬بنابراین مدیران فنی با دس��تگاه‬ ‫سوخت س��نج به مکان های تعیین ش��ده خواهند رفت و ب��ا بازدید برای این‬ ‫خودورها گواهینامه صادر می کنند‪.‬‬ ‫در دستورالعمل ماده ‪ ۳‬برای خودروهای سبک در جدول ‪ ۱۱‬برای رده بندی‬ ‫کیفی مراکز معاینه فنی سبک برای مراکز ‪۴‬ستاره یا ‪ B‬برای امتیازدهی اشاره‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در این جدول امده‪« :‬ش��رایط مراکز معاینه فنی خوب ‪ +‬دارای‬ ‫اعتبار گواهی صادره معاینه فنی در کشورهای همسایه ‪ +‬امکان انجام معاینه‬ ‫فنی س��بک س��یار در حوزه جغرافیایی تعریف ش��ده ‪ +‬امکان ارائه خدمات‬ ‫چش��می خودرو با مخزن گازسوز در صورت تامین ش��رایط استاندارد و اخذ‬ ‫مجوز از ان سازمان»‪.‬‬ ‫در همین جدول نیز به حوزه جغرافیایی تاکید ش��ده اما در همین س��طح‬ ‫و تنها نامی از این فرایند اورده ش��ده اس��ت و این حوزه مورد بررس��ی واقع‬ ‫نشده این موارد به دلیل نداشتن دستورالعمل مدون و سیلقه ای رفتار کردن‬ ‫کارگروه های در اس��تان های مختلف ک��ه هم اکنون معضل مراکز معاینه فنی‬ ‫خودور کش��ور نیز هستند مش��کل را دو چندان می کند‪ .‬بنابراین با ضرورت‬ ‫انک��ه به دلیل گرانی زمین مورد بهره ب��رداری برای مراکز معاینه فنی و تعدد‬ ‫خودورهای در کالنش��هر تهران و با در نظر داشتن صبغه ستاد معاینه تهران‪،‬‬ ‫این فرایند باید به ش��کل پایلوت انجام شود‪ .‬اما تسریع ان در کشور بی تردید‬ ‫معضالت بسیاری را در استان های به وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫در انتها نیز س��ید نواب حسینی منش مطرح کرده است که «مرکز معاینه‬ ‫فنی سیار تفاوتی با مراکز ثابت ندارد و تنها تفاوت این است که این دستگاه ها‬ ‫مکانیزه بوده و قابلیت حرکت دارند‪ .‬با یک خودرو کش��یده می شوند و در هر‬ ‫جایی نیاز باشد مستقر می ش��وند‪ ».‬در همین مصاحبه نیز عنوان شده است‬ ‫«هر دس��تگاه به ط��ور میانگین توان معاینه روزانه در ح��دود ‪ ۱۵۰‬خودرو را‬ ‫دارد‪».‬‬ ‫اگر تفاوتی بین معاینه فنی س��یار و ثابت وجود نداش��ته باش��د بر اساس‬ ‫دستورالعمل ماده ‪ ۳‬و در بند ‪ ۶‬ان تبصره برای هر شیفت کاری ‪۸‬هزار خودرو‬ ‫در سال پشتیبانی شده است‪.‬‬ ‫ب��ا لح��اظ هم زمانی برای بازدی��د خودورها نیز در طی یک ش��یفت کاری‬ ‫می توان حداکثر ‪ ۵۰‬خودور را بازدید کرد درنتیجه پس چگونه این سیس��تم‬ ‫می تواند تا ‪ ۳‬برابر افزایش کاری داشته باشد؟‬ ‫خبر‬ ‫بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت برای واردات کاال‬ ‫سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت‬ ‫منتقل شد‬ ‫س��ازمان توسعه تجارت در بخش��نامه جدیدی‪ ،‬با هدف ساماندهی فرایند‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬سامانه ثبتارش که مختص انجام عملیات ثبت سفارش بود را‬ ‫به سامانه جامع تجارت منتقل کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��ازمان توس��عه تج��ارت در بخش��نامه ای جدید فرایند‬ ‫س��اماندهی ثبت سفارش را ابالغ کرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬تمامی ردیف های تعرفه‬ ‫باقی مانده در سامانه ثبتارش به سامانه جامع تجارت منتقل شده و مجوز ثبت‬ ‫سفارش‪ ،‬اعم از افتتاح یا تمدید صرفاً باید از این سامانه انجام شود‪.‬‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت اعالم کرده اس��ت که این امر در راستای تسهیل‬ ‫امور متقاضیان و در اجرای تصویب نامه هیات وزیران در جهت س��اماندهی و‬ ‫یکپارچه سازی فرایند ثبت سفارش انجام شد است‪.‬‬ ‫در نام ها ی که از س��وی مجتبی خس��روتاج‪ ،‬رئیس سازمان توسعه تجارت‪،‬‬ ‫خط��اب به علی علی ابادی‪ ،‬مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات نوش��ته‬ ‫ش��ده‪ ،‬عالوه بر ش��رح مصوبه هیات وزیران در سه بند در مورد انتقال سامانه‬ ‫ثبتارش به س��امانه جامع تجارت‪ ،‬فرایند ویرایش در ثبت سفارشات بانکی و‬ ‫غیربانکی توضیحاتی برابر زیر داده شده است‪.‬‬ ‫ب��ا ت�لاش جه��ادی مجموع��ه بخش��های تحقیقاتی‬ ‫طراحی وفنی گروه صنعت��ی ایران خودرو اجرای برنامه‬ ‫تولیدخودروهای با س��طح االیندگی یورو‪ ۵‬زودتر از بازه‬ ‫زمانی مش��خص ش��ده از س��وی هیات دولت ودر سال‬ ‫‪۹۷‬قابل انجام است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر به نق��ل از ایران خودرو‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با ارس��ال نامه ای‬ ‫به رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست امادگی کامل‬ ‫این گروه صنعتی برای ارائه محصوالت جدید بر اس��اس‬ ‫اس��تاندارد االیندگی یورو ‪ ۵‬را اعالم کرد‪ .‬در بخش��ی از‬ ‫این نامه با اش��اره به اقدامات گسترده تحقیقاتی و فنی‬ ‫ایران خ��ودرو به منظور تحقق اهداف زیس��ت محیطی‬ ‫دولت محت��رم و تولید خودروهای با س��طح االیندگی‬ ‫محدود امده اس��ت‪ :‬خوش��بختانه با حمایت های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ،‬مجموعه زیر ساخت های الزم‬ ‫در بزرگترین خودروس��از کشور به منظور تولید و عرضه‬ ‫گس��ترده خودروهای جدید با س��طح االیندگی یورو ‪۵‬‬ ‫ایجاد ش��ده است‪ .‬هاش��م یکه زارع‪  ‬بر عزم جدی ایران‬ ‫خودرو ب��ه منظور ارتق��ای کیفی مس��تمر خودروهای‬ ‫تولیدی این ش��رکت ب��ه عنوان کاالی��ی ایرانی و مورد‬ ‫مص��رف عموم هموطن��ان عزیز تاکید ک��رد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا ک��ه به دعوت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت چانگان به چین س��فر ک��رده بود از‬ ‫مرکز تحقیق و توس��عه و همچنی��ن مرکز ازمایش این‬ ‫شرکت بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش‪ ‬س��ایپا نیوز؛‪ ‬در بازدید محس��ن جهرودی‬ ‫از مرکز تحقیق و توس��عه و مرکز تست شرکت چانگان‬ ‫که به دعوت چووانگ مدیرعامل ش��رکت چانگان انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬دو طرف بر توس��عه فعالیت های مشترک در امور‬ ‫تحقیقات و طراحی تاکید کردند‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اس��تقبال و رضای��ت مش��تریان ایرانی از‬ ‫خودروهای تولیدی شرکت چانگان در گروه خودروسازی‬ ‫سایپا که از کیفیت باالیی برخوردار است و اینکه شرکت‬ ‫چانگان در سال‪ ۲۰۱۷‬حدود سه و نیم میلیون دستگاه‬ ‫تولید داشته و شریک تجاری فورد‪ ،‬سوزوکی‪ ،‬مزدا و پژو‬ ‫سیتروئن نیز هس��ت‪ ،‬مقرر شد با تاکید بر داخلی سازی‬ ‫و مش��ارکت قطعه سازان ایرانی دو محصول دیگر نیز در‬ ‫سبد محصوالت سایپا قرار گیرد‪.‬‬ ‫در جریان این بازدید محس��ن جه��رودی مدیرعامل‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا با اشاره به برنامه توسعه سبد‬ ‫محصوالت گروه س��ایپا در سال جاری گفت‪ :‬تامین نیاز‬ ‫مش��تریان ایرانی در بخش ها و رده های مختلف بازار در‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو در ادامه این نامه با اش��اره‬ ‫به فناوری خاص و حساس��یت ب��االی موتورهای یورو‪۵‬‬ ‫نسبت به کیفیت س��وخت خاطر نشان کرد‪ :‬در صورتی‬ ‫که برنامه زمانی توزیع س��وخت یورو ‪ ۵‬در سطح کشور‬ ‫اعالم گردد‪ ،‬تولید و عرضه خودروهای جدید اغاز خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه‬ ‫امادگ��ی ارایه محصوالت با اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬را داریم‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬طبق قانون از دو س��ال این��ده باید این‬ ‫استاندارد اجرایی ش��ود ولی اگر سوخت مناسب عرضه‬ ‫شود‪ ،‬ما امادگی تولید خودرو یورو ‪ ۵‬را دارا هستیم؛ این‬ ‫در حالی اس��ت که‪  ‬دو روز پیش از مرز تولید ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه خودرو عبور کردیم‪ ،‬ضمن اینکه ما مسئول و‬ ‫حافظ منافع سهامداران هستیم‪ .‬در ادامه نیز مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو از عرضه خودروی پژو ‪ ۳۰۱‬از س��ال اینده‬ ‫ب��ه بازار خب��ر داد‪ .‬یکه زارع گفت‪ :‬پژو ‪ ۳۰۱‬در س��ال‬ ‫این��ده به بازار عرضه می ش��ود و تولید ای��ن خودرو با‬ ‫داخلی س��ازی ب��االی ‪ ۵۰‬درصد اغاز خواهد ش��د‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬تولید ازمایش��ی پژو ‪ ۳۰۱‬اغاز شده و این خودرو‬ ‫با داخلی س��ازی باالی ‪ ۵۰‬درصد در سال اینده به تولید‬ ‫انبوه می رس��د؛ بر این اساس ‪ ۹۵‬درصد بدنه این خودرو‬ ‫داخلی سازی شده است‪.‬‬ ‫دس��تور کار قرار دارد و در این مس��یر باتوجه به وجود‬ ‫قابلیت ه��ای مناس��ب در محصوالت چانگان و س��طح‬ ‫کیفی مطلوب محصوالت این ش��رکت‪ ،‬امکان توس��عه‬ ‫فعالیت های مشترک میان دو طرف براساس پیش شرط‬ ‫داخلی سازی قطعات این خودروها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باتوجه به برنامه مش��ترک دو طرف برای‬ ‫توس��عه همکاری ها‪ ،‬به زودی دو مدل خودروی دیگر را‬ ‫در ایران تولید و به بازار عرضه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه هیاتی از‬ ‫مدیران ارش��د و متخصصان این گروه از مرکز طراحی‪،‬‬ ‫ازمایش ایمنی و کارکردی قطعات‪ ،‬مرکز ازمایش موتور‬ ‫و پرس شاپ و قطعه س��ازی های شرکت چانگان بازدید‬ ‫و در دی��دار ب��ا مدیران این ش��رکت راه های گس��ترش‬ ‫همکاری را مورد بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫چان��گان به عن��وان یکی از ش��رکای اس��یایی گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در زمینه تولید خودرو محس��وب‬ ‫ش��ده و در حال حاضر خودروی‪ CS35 ‬این شرکت در‬ ‫گروه سایپا تولید می شود که باتوجه به استقبال مناسب‬ ‫مش��تریان در بازار خودروی ایران و س��طح باالی کیفی‬ ‫ان‪ ،‬س��ایپا قصد دارد دو محصول دیگر از این ش��ریک‬ ‫تجاری را در بازار داخلی تولید و عرضه کند‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫دومین محصول ایکاپ در سال ‪ ۹۷‬عرضه می شود‬ ‫مدیرعام��ل ای��کاپ از اغ��از تولید‬ ‫ازمایش��ی محص��ول مش��ترک پژو‬ ‫‪ ۳۰۱‬خب��ر داد و گفت‪ :‬پس از تایید‬ ‫توسط معتبرترین مراکز ازمایش در‬ ‫اروپ��ا در بخش بدنه و قطعات‪ ،‬تولید‬ ‫انبوه و عرضه این محصول با بیش از‬ ‫‪۵۰‬درصد س��اخت داخل امسال اغاز‬ ‫می شود‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپ��رس؛ محمدرضا‬ ‫معتمد درباره بومی س��ازی و افزایش‬ ‫عم��ق س��اخت داخ��ل محص��والت‬ ‫مش��ترک با پژو گفت‪ :‬بومی س��ازی‬ ‫تولید‪ ،‬شرط اصلی ورود خودروسازان‬ ‫خارج��ی ب��ه ب��ازار ایران اس��ت که‬ ‫محصوالت مش��ترک با پژو نیز طبق‬ ‫ای��ن قاعده تا پایان س��ال اول تولید‬ ‫ب��ه س��طح داخلی س��ازی ‪۴۰‬درصد‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬بی��ش از ‪۱۵۰‬‬ ‫مجموع��ه ای که در تولی��دات ایکاپ‬ ‫استفاده می ش��ود داخلی سازی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬تولید ‪ ۲۰۰۸‬را ب��ا ‪۲۱‬درصد‬ ‫س��اخت داخل اغ��از کرده ایم که در‬ ‫پایان س��ال اول به ‪۴۰‬درصد خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫معتمد افزود‪ :‬محصول ‪ ۳۰۱‬نیز در‬ ‫پژو ‪ ۳۰۱‬در راه بازار ایران‬ ‫بخش بدنه ت��ا ‪۹۵‬درصد و در موتور‬ ‫و ق��وای محرکه بی��ش از ‪۸۵‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده که در مجموع‬ ‫این خ��ودرو ب��ا بی��ش از ‪۵۰‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی تولید و عرضه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه ای��کاپ‬ ‫سریع ترین رشد را در فرایند افزایش‬ ‫توان قطعه س��ازان داشته خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ما به توان قطعه س��ازان داخلی‬ ‫اعتماد داش��ته ایم و با ایجاد مس��یر‬ ‫مناس��ب‪ ،‬زمینه رش��د انها را فراهم‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪۱ :‬درص��د از ‪۱۵۰‬‬ ‫مجموعه ای که ق��رارداد تولید ان با‬ ‫قطعه س��ازان داخلی منعقد کرده ایم‬ ‫از طریق جوینت ونچر سرمایه گذاری‬ ‫قطعه س��ازان اروپایی در ایران انجام‬ ‫و ‪۲۰‬درص��د نی��ز از طری��ق اعطای‬ ‫لیسانس تولید به قطعه سازان ایرانی‬ ‫از سوی قطعه س��ازان اروپایی تولید‬ ‫خواه��د ش��د‪۷۰ .‬درصد که ش��امل‬ ‫بخ��ش اصل��ی مجموعه ه��ا اس��ت‪،‬‬ ‫از طری��ق دان��ش فن��ی موج��ود در‬ ‫قطعه س��ازان ایرانی مورد تایید قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ای��کاپ تصریح کرد‪:‬‬ ‫تولی��د دو محصول ب��ه روز و جدید‬ ‫اروپای��ی در ای��ران بیانگ��ر بل��وغ و‬ ‫توانمن��دی قطعه س��ازان ایران��ی در‬ ‫بومی سازی و س��اخت داخل قطعات‬ ‫و مجموعه ها است‪.‬‬ ‫معتمد با بی��ان این که توانمندی‬ ‫قطعه س��ازان ایرانی مورد تحس��ین‬ ‫و توج��ه مدی��ران تامی��ن پ��ژو قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬قطعه س��ازان ایکاپ به‬ ‫دلی��ل کیفی��ت عالی و ن��رخ رقابتی‬ ‫محصوالت برای تامین سایت الجزایر‬ ‫پژو دعوت ش��ده اند که شکل ارسال‬ ‫قطعه از ای��ران و ی��ا راه اندازی خط‬ ‫تولی��د در کش��ور الجزایر مش��ارکت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بیمه و صنعت قطعه‬ ‫بهرام ش�هریاری‪ -‬کارش�ناس صنعت قطعه‪ :‬بیمه یکی از‬ ‫ضرورت های تولید اس��ت ت��ا تولیدکنن��ده و مصرف کننده کمتر‬ ‫دچار ضرر و زیان شوند‪ .‬این موضوعی بود که انجمن های فعال در‬ ‫صنعت قطعه ان را از س��ال های پیش مطرح کرده بودند‪ ،‬مبنی بر‬ ‫اینکه قطعه س��ازان امادگی دارند تا قطعات خود را گارانتی کنند‬ ‫و این زمان با توجه به هر قطعه(میانگین حدود ‪ ۲‬س��ال) متفاوت‬ ‫می ش��د‪ .‬این مس��ئله نیز به این دلیل مطرح ش��د تا شائبه ای که‬ ‫درباره کیفیت قطعات وجود داش��ت‪ ،‬از بین برود‪ .‬امروز نیز بحث‬ ‫بیمه قطعات مطرح است که اگر قطعه ای خراب شد‪ ،‬شرکت بیمه‬ ‫خسارت ان را بپردازد‪ .‬اگر این باشد که شرکتی مانند بیمه‪ ،‬خرید‬ ‫دین کند به این مفهوم که پول قطعه سازان از سوی انها پرداخت‬ ‫شود و طرف حساب خودروسازان انها باشند‪ ،‬روش مطلوبی خواهد‬ ‫بود‪ .‬نظر به اینکه این بیمه از سوی قطعه ساز یا خودروساز پرداخت‬ ‫می شود وضعیت فرق می کند زیرا اگر برعهده قطعه ساز به تنهایی‬ ‫باشد دوباره هزینه اضافه ای به او تحمیل می شود‪ .‬این بیمه کردن‬ ‫قطعات نباید به لحاظ کیفیت با محصوالت اروپایی مقایس��ه شود‬ ‫اما به نرخ ایرانی به فروش برسد و خریدار مطالبات را با مدت زمان‬ ‫طوالنی بپردازد‪ .‬بنابراین باید مجموع عوامل در کنار یکدیگر دیده‬ ‫ش��ود تا راه��کار از درون ان بیرون بیای��د‪ .‬درمان های موقتی راه‬ ‫چاره نیس��ت‪ .‬بنابراین عوامل مختلف در این موضوع ها تاثیرگذار‬ ‫اس��ت؛ هنگامی که نرخ تمام شده باال باش��د به دلیل تیراژ پایین‬ ‫حضور بیمه نمی تواند راهگش��ا در این امر باش��د‪ .‬مشکالت امروز‬ ‫قطعه سازان باعث شده تا انها در مباحث جدید با احتیاط بیشتری‬ ‫گام بردارند و چون س��رمایه های تولید به ش��دت افت کرده برای‬ ‫انجام هر راهکار جدید که به هزینه مالی نیاز اس��ت افراد‪ ،‬محتاط‬ ‫حرکت می کنند‪ .‬سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای صنعتی‬ ‫در این زمینه بسیار تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 11‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪28‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪13‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫برای تولید موتورسیکلت هایی با استاندارد یورو ‪۴‬‬ ‫موتورسیکلت سازان از دولت مهلت ‪ ۱۰‬ماهه خواستند‬ ‫با توج��ه به توقف تولید موتورس��یکلت های بدون‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬بر اس��اس مصوبه هیات دولت از‬ ‫ابتدای امس��ال‪ ،‬انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران‬ ‫از دولت درخواس��ت کرده است تا فرصتی ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫برای تولید موتورسیکلت هایی با استاندارد یورو ‪ ۴‬به‬ ‫تولیدکنندگان داده شود‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پس از درخواس��ت‬ ‫موتورسیکلت سازان به منظور ارائه فرصتی ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫برای تولید موتورس��یکلت بر اس��اس استاندارد یورو‬ ‫‪ ،۴‬درخواستی را به س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫ارجاع داده تا بر اس��اس ان تا ابتدای دی امس��ال به‬ ‫واحدهای تولیدی زمان داده شود که بتوانند تولیدات‬ ‫خود را با مطابق با استاندارد یورو ‪ ۴‬روانه بازار کنند‪.‬‬ ‫تقاضایی که جهت اجرا در صورت موافقت س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست‪ ،‬نیازمند موافقت و تصویب در‬ ‫هیات دولت اس��ت زیرا به دلی��ل اجرای این مصوبه‬ ‫از ابتدای امس��ال‪ ،‬هیچ موتورس��یکلتی با استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۴‬تولید نش��ده اس��ت و تمامی تولیدکنندگان‬ ‫تا مشخص شدن نتیجه نهایی دست نگه داشته اند‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل حجازی‪ ،‬عض��و هیات رئیس��ه انجمن‬ ‫صنعت موتورسیکلت ایران در ارتباط با مصوبه هیات‬ ‫دول��ت مبنی ب��ر اینکه از ابتدای امس��ال تنها تولید‬ ‫موتورس��یکلت با استاندارد یورو ‪ ۴‬مجاز است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید ب��ا صراحت اعالم کرد ک��ه درحال حاضر امکان‬ ‫تولید موتورس��یکلت در کشور بر اس��اس استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۴‬توس��ط تولیدکنندگان داخل��ی وجود ندارد‬ ‫و انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران خواستار ارائه‬ ‫مهلتی تا ابتدای دی امسال در این باره شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��رکت های تولیدکنن��ده‬ ‫موتورسیکلت درحال حاضر توانایی تولید محصوالتی‬ ‫با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬را ندارند و مسئوالنی که چنین‬ ‫تصمیم��ی را اتخ��اذ کرده اند‪ ،‬باید بدانن��د با چنین‬ ‫رویکردی صنعت موتورسیکلت از بین می رود و صد‬ ‫در ص��د تولید داخل به واردات تبدیل خواهد ش��د‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اینکه ‪ ENGINE‬موتورس��یکلت های‬ ‫انژکتوری از کش��ورهای چین و هندوستان به ایران‬ ‫وارد می ش��ود بنابراین از انها درخواست کرده ایم که‬ ‫امکان و شرایط تولید موتورسیکلت با استاندارد یورو‬ ‫‪ ۴‬را تا ابتدای دی ‪ ۹۷‬در ایران فراهم کنند‪.‬‬ ‫حج��ازی در گفت وگو با ایس��نا ب��ا انتقاد از اینکه‬ ‫درحال حاضر شرایط تامین سوخت یورو ‪ ۴‬در سراسر‬ ‫کش��ور مهیا نیست‪ ،‬یاداور شد‪ :‬موتورسیکلت هایی با‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۴‬نیازمند سوخت یورو ‪ ۴‬نیز هستند‬ ‫و اگر س��وخت استفاده ش��ده در انها یورو ‪ ۴‬نباشد‪،‬‬ ‫بنزین وارد ش��ده به موتورس��یکلت انژکتور را دچار‬ ‫مشکل می کند‪ .‬حال جالب اینکه تنها برخی از پمپ‬ ‫بنزین ها این سوخت را داشته و در شهرهای کوچک‬ ‫این سوخت وجود ندارد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه انجمن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫ایران با بیان اینکه درخواس��ت این انجمن برای ارائه‬ ‫مهلت تا دی امس��ال جهت تولید موتورسیکلت هایی‬ ‫با استاندارد یورو ‪ ۴‬به سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫ارسال شده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اجرای این درخواست‬ ‫نیازمن��د موافقت هیات دولت اس��ت و درخواس��ت‬ ‫انجمن درحال حاضر به سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫ارجاع شده است‪.‬‬ ‫حجازی با تاکید بر اینکه اگر با درخواست انجمن‬ ‫صنعت موتورس��یکلت ایران در ارتباط با ارائه مهلت‬ ‫جهت تولید موتورس��یکلت هایی با استاندارد یورو ‪۴‬‬ ‫موافقت نش��ود‪ ،‬صنعت موتورس��یکلت برای همیشه‬ ‫تعطیل خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای س��ال گذشته‬ ‫تصمی��م بر این ش��د تا تولی��د موتورس��یکلت های‬ ‫کاربرات��وری متوق��ف و تنه��ا موتورس��یکلت های‬ ‫انژکتوری تولید شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ح��ال پس از گذش��ت یک س��ال‬ ‫بالفاصل��ه تصمیم بر تولی��د موتورس��یکلت هایی با‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬ش��ده اس��ت و با توج��ه به اینکه‬ ‫تولیدکنندگان به سختی توانستند موتورسیکلت های‬ ‫انژکتوری را جایگزین موتورسیکلت های کاربراتوری‬ ‫کنند‪ ،‬اجازه نفس کش��یدن به انها داده نشده و باید‬ ‫موتورس��یکلت های با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬را جایگزین‬ ‫موتورسیکلت های انژکتوری کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه انجمن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫ای��ران با اعالم اینکه از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با توجه‬ ‫ب��ه مصوبه دولت مبن��ی بر تولید موتورس��یکلت بر‬ ‫اس��اس اس��تاندارد ی��ورو ‪ ،۴‬صنعت موتورس��یکلت‬ ‫ب��ه کلی در خ��واب فرو رفته اس��ت و تولیدی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به این مصوبه دولت‬ ‫و توانمن��د نبودن موتورسیکلت س��ازان در ارتباط با‬ ‫تولید موتورس��یکلت هایی با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬خط‬ ‫تولید کلیه موتورس��یکلت ها در کشور متوقف شده و‬ ‫از ابتدای امسال تولیدی انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ش��رایط ب��رای صنعت‬ ‫موتورس��یکلت به گونه ای پیش رفت��ه که واحدهای‬ ‫تولیدی یکی پس از دیگری در حال تعطیل ش��دن‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬با ادامه این رویه تولید داخلی جای‬ ‫خود را به واردات خواهد داد زیرا سخت شدن مسیر‬ ‫تولید موجب رونق بخش واردات است‪.‬‬ ‫حجازی در پاس��خ به اینکه مصوبه دولت مبنی بر‬ ‫تولید موتورس��یکلت بر اساس اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬از‬ ‫ابتدای سال ‪ ۱۳۹۷‬تصمیمی است که دولت در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬اتخاذ کرد و به چه دلیلی موتورسیکلت سازان‬ ‫استاندارد‬ ‫افزایش ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬درصدی قیمت قطعات داخلی‬ ‫رئیس انجمن صنای��ع تولید لنت ترمز و‬ ‫کالچ گف��ت‪ :‬درحال حاضر در بازار نس��بت‬ ‫لنت ترمزه��ای وارداتی به لن��ت ترمزهای‬ ‫تولی��د داخل تقریبا ‪ ۳۰‬به ‪ ۷۰‬اس��ت اما با‬ ‫توج��ه ب��ه تغییرات��ی که در سیاس��ت های‬ ‫اقتصادی اعمال ش��ده و دستور مقام معظم‬ ‫رهبری درباره حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬تصور‬ ‫بر این است که در چند ماه اینده بازار لنت‬ ‫ترمز به سمت تولید داخل هدایت شود‪.‬‬ ‫حس��ین الجوردی با اش��اره به افزایش‬ ‫نرخ ارز و تاثیر ان بر بازار لنت ترمز گفت‪:‬‬ ‫با افزایش ن��رخ ارز قیمت قطعات وارداتی‬ ‫باال رفته و ش��رایط واردات نیز س��خت تر‬ ‫ش��ده است و در نتیجه استفاده از قطعات‬ ‫وارداتی صرفه اقتصادی نداشته و در اینده‬ ‫نزدیک انتظار اس��ت اس��تفاده از قطعات‬ ‫تولید داخل بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهار ک��رد‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫ارز ب��رای تولی��د داخ��ل مفید ب��وده زیرا‬ ‫تولید داخل به جز تهیه یک سلس��له مواد‬ ‫اولیه وابس��تگی زیادی به نرخ ارز ندارد و‬ ‫تنها ‪۱۵‬درصد قیمت قطعات تولید داخل‬ ‫گران تر شده اند‪.‬‬ ‫او درباره واردات لنت ترمز به خبرخودرو‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر نیازی به واردات لنت‬ ‫ترمز نیس��ت و به اندازه کافی در کش��ور‬ ‫تولید می ش��ود و حتی تولید داخل بیشتر‬ ‫از نیاز کش��ور بوده و از نظر س��طح کیفی‬ ‫نیز این محصوالت در سطح خوبی هستند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنای��ع تولید لنت ترمز‬ ‫و کالچ درب��اره لنت ه��ای تقلب��ی موجود‬ ‫در ب��ازار تصری��ح کرد‪ :‬یکی از مش��کالت‬ ‫تولیدکنندگان لن��ت ترمز همچنان وجود‬ ‫لنت های تقلبی در بازار است البته انجمن‬ ‫تولیدکنندگان لنت ترمز و کالچ از سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد خواسته است که پیگیری‬ ‫این امر را به خود انجمن واگذار کند‪.‬‬ ‫الجوردی اف��زود‪ :‬در این راس��تا تالش‬ ‫داری��م تفاهمنام��ه ای ب��ا س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد تنظیم کنیم و از این طریق کار‬ ‫پیگی��ری تقلب ب��ه کارگروهی با عضویت‬ ‫انجمن واگذار ش��ود زیرا اعضا این انجمن‬ ‫از ه��ر ش��خص دیگ��ری اگاه‪ ،‬مطل��ع و‬ ‫حساس تر هس��تند‪ .‬دولت نیز می داند که‬ ‫این کار توس��ط انجمن ب��ه نحو مطلوب‬ ‫انجام می ش��ود اما تاکن��ون تالش های به‬ ‫ثمر نرسیده است‪.‬‬ ‫وی ضم��ن پیگی��ری موض��وع از‬ ‫س��وی انجمن ادامه داد‪ :‬مش��کالت‬ ‫اصلی تولیدکنندگان مس��ئله نبود‬ ‫نقدینگی‪ ،‬تسهیالت گران‪ ،‬اجناس‬ ‫تقلبی موج��ود در ب��ازار همچنین‬ ‫ی اداری اس��ت‪ .‬درحالی که‬ ‫بروکراس�� ‬ ‫برای کمک ب��ه تولید کنن��دگان باید‬ ‫سود تسهیالت بانکی و همچنین مدت‬ ‫زمان بروکراس��ی های اداری کاهش یابد‬ ‫چنانچه گاهی اوق��ات ترخیص مواد اولیه‬ ‫و ماش��ین االت از گمرک بیش از یک ماه‬ ‫به طول می انجامد و این امر موجب توقف‬ ‫کار و ضرردهی تولید کننده می شود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنای��ع تولید لنت ترمز و‬ ‫کالچ درباره کیفیت لن��ت ترمز های تولید‬ ‫داخ��ل خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر‬ ‫تولیدات داخل در مقایس��ه با اقالم خارجی‬ ‫کیفیتی مش��ابه و یا حت��ی در برخی اقالم‬ ‫کیفی��ت بهتری دارند به ویژه در مقایس��ه‬ ‫با محص��والت چینی‪ .‬از س��وی دیگر لنت‬ ‫ترمز از اس��تاندارد اجباری برخوردار است‬ ‫و ی��ک قطع��ه فوق ایمنی اس��ت به همین‬ ‫دلیل کارخانه های تولید‬ ‫لنت ترم��ز تح��ت نظارت س��خت گیرانه‬ ‫و جدی س��ازمان ملی اس��تاندارد هستند‪.‬‬ ‫الج��وردی در پایان اف��زود‪ :‬ماهانه از خط‬ ‫تولید کارخانه های تولید لنت ترمز توس��ط‬ ‫س��ازمان مل��ی اس��تاندارد نمونه ب��رداری‬ ‫می ش��ود و چنانچه محصولی واجد شرایط‬ ‫کیفی الزم نباش��د اج��ازه تولی��د نخواهد‬ ‫داشت؛ بنابراین معتقدم محصوالت داخلی‬ ‫پاسخگوی مناسبی برای نیازها هستند‪.‬‬ ‫از ان زمان تاکنون در راس��تای بروزرسانی تولیدات‬ ‫خود حرکت نکرده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما در همان زمان‬ ‫نیز اعتراض خود را اع�لام کردیم‪ .‬به طور قطع باید‬ ‫بر اس��اس توان تولید تصمیم گیری کرد‪ .‬در کش��ور‬ ‫ما نه تنها از تولید حمایت نمی ش��ود بلکه تسهیالت‬ ‫نیز در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی گیرد تا بتوانند‬ ‫شرایط بهتری را داشته باشند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه انجمن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫ایران ادامه داد‪ :‬تولید کشور به دلیل قوانین دست و‬ ‫پاگیر فلج شده است و قاچاقچیان با دور زدن قوانین‬ ‫مس��یر راحت تری را ب��رای درامدزایی در بخش های‬ ‫مختل��ف طی می کنند‪ .‬با چنین ش��رایطی نمی توان‬ ‫با کاالهای وارداتی رقاب��ت کرد و تولید داخل دچار‬ ‫اسیب شده است‪.‬وی همچنین با بیان اینکه موضوع‬ ‫توقف خ��ط تولید موتورس��یکلت های کاربراتوری از‬ ‫ابتدای سال ‪ ۱۳۹۶‬باید تنها در ارتباط با کالنشهرها‬ ‫به مرحله اجرا درمی امد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شهرهای کوچک‬ ‫و روس��تاها االیندگی باالیی ندارن��د و امکانات الزم‬ ‫برای تعمیر موتورسیکلت های انژکتوری در بسیاری‬ ‫از روستاها فراهم نیست‪.‬‬ ‫حج��ازی ادام��ه داد‪ :‬م��ا اعتق��اد داریم ک��ه باید‬ ‫تصمی��م مربوط��ه در ارتباط ب��ا توقف خ��ط تولید‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری از ابتدای سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫و جایگزی��ن ش��دن موتورس��یکلت های انژکت��وری‬ ‫در کالنش��هرها ب��ه دلی��ل االیندگ��ی ب��اال اجرایی‬ ‫می ش��د و روستاها و ش��هرهای کوچک از این قضیه‬ ‫مس��تثنا می ش��دند‪ .‬از ابت��دای س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تولید‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری متوقف شد و در طول‬ ‫سال گذشته موتورسیکلت های عرضه شده به بازار با‬ ‫موتور انژکتوری تولید ش��د‪ .‬علت این تصمیم کاهش‬ ‫می��زان االیندگی بی��ش از حد موتورس��یکلت های‬ ‫کاربرات��وری ب��ود تا ب��ا تولی��د موتورس��یکلت های‬ ‫انژکت��وری بت��وان از الودگی هر چه بیش��تر هوا به‬ ‫وی��ژه در پایتخت جلوگیری کرد‪ .‬حال پس از اجرای‬ ‫این تصمیم در س��ال گذش��ته از ابتدای امسال و بر‬ ‫اساس مصوبه هیات دولت تنها موتورسیکلت هایی را‬ ‫می توان تولید و روانه بازار کرد که از اس��تاندارد یورو‬ ‫‪ ۴‬برخوردار باش��ند‪ .‬موتورسیکلت س��ازان به تازگی‬ ‫برنامه ای از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست‬ ‫کرده اند تا فرصتی به انها تا ابتدای دی امس��ال داده‬ ‫ش��ود که تولیدات خود را بر اساس استاندارد یورو ‪۴‬‬ ‫تطبیق دهند و محصوالت شان را بر اساس استاندارد‬ ‫روز اتحادی��ه اروپا عرضه کنند‪ .‬این درخواس��ت در‬ ‫صورت موافقت س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به‬ ‫هیات دولت ارس��ال خواهد ش��د تا در ارتباط با ان‬ ‫تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 11‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪28‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪13‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حمایت از خودروی ایرانی‬ ‫محسن کوهکن ریزی‪ -‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش�ورای اسلامی‪ :‬نخس��تین قدم برای تحقق ش��عار‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی این اس��ت که خودروسازان و تشکل های‬ ‫خودروسازی با واقعیت گرایی به فضای رسانه ای کشور ورود پیدا‬ ‫کنند‪ .‬اگر خودروس��ازان داخلی بخواهند شعار حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی را تحقق بخشند نخست باید برای واقعیت گویی و شنیدن‬ ‫واقعیت ه��ا در رس��انه ها حضور فعال داش��ته باش��ند‪ .‬همچنین‬ ‫وابستگی ارزی خودش��ان را برای تامین برخی قطعات به شدت‬ ‫کاه��ش دهند و طی یک برنامه بلندمدت و زمان بندی ش��ده به‬ ‫س��مت کاهش وابس��تگی به ارز پیش بروند‪ .‬هنگامی که نرخ ارز‬ ‫با جهش های ناگهانی مواجه می ش��ود خری��دار با توجه به ثابت‬ ‫بودن نرخ خودروی داخلی نس��بت به خ��ودروی خارجی‪ ،‬برای‬ ‫خری��د به خودروی داخلی رو م��ی اورد و این امر به یک مزیت و‬ ‫جاذبه برای خودروهای داخلی تبدیل خواهد ش��د‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫باید توجه داشت که افزایش تقاضا برای خرید خودروهای داخلی‬ ‫موجب نشود که بحث افزایش و ارتقای کیفیت کمرنگ شود و یا‬ ‫حتی فتیله ان را خودروسازان پایین بکشند‪ .‬رسیدن به کیفیت‬ ‫باید مهمترین هدف صنعت خودرو کش��ور باش��د ت��ا با افزایش‬ ‫رضایتمن��دی ب��ازار خودروهای داخلی نس��بت ب��ه خودروهای‬ ‫وارداتی اقبال به این سو بیشتر شود‪.‬‬ ‫ضمن انکه در مقایس��ه صنع��ت خودرو داخل با کش��ورهای‬ ‫پیشرفته احس��اس عقب ماندگی می کنیم و انتظار پیشرفت های‬ ‫بیشتری داریم‪ .‬کشور محققان و مهندسان ترتبیت شده بسیاری‬ ‫دارد و این پژوهش��گران تالش های بسیاری در این صنعت انجام‬ ‫داده اند و موفقیت هایی نیز کسب کرده اند اما به ان نقطه مطلوب‬ ‫هنوز نرس��یده ایم‪ .‬درنتیجه الزم اس��ت در این باره از هر دو س��و‬ ‫صنعتگر و مراکز علمی تالش بیشتری شود‪.‬‬ ‫تازه وارد های‬ ‫بازار خودروی ایران‬ ‫بازار خودرو در س��ال ‪ ۹۷‬با‬ ‫ورود ‪ ۴‬مدل جدید از ش��رکت های معتبر‬ ‫خارج��ی داغ تر خواهد ش��د‪ .‬تولید انب��وه این چهار‬ ‫خودرو تا پایان نیمه ابتدایی س��ال ‪ ۹۷‬انجام خواهد ش��د و‬ ‫خودروهای جدید به بازار عرضه می ش��وند‪ .‬س��یتروئن سی‪ ،۳‬پژو‪،‬‬ ‫هیون��دای النت��را و چری تیگو‪ ۵‬بین ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان قیمت‬ ‫خواهند خورد‪.‬‬ ‫ش��اید اندکی دیر به بازار وارد شدند‪ ،‬اما حضورشان غنیمت است‪ .‬همین که‬ ‫بعد از گذش��ت حدود ‪ ۱۰‬سال پای خودروهای جدید هیوندای‪ ،‬سیتروئن و پژو‬ ‫به کشور باز شده و خودروساز‬ ‫بلندپ��رواز چین��ی نی��ز اقدام به توس��عه‬ ‫محص��والت تولیدی خود در کش��ور ک��رده‪ ،‬قدمی‬ ‫مثبت برای صنعت خودروی کش��ورمان محس��وب می شود‪.‬‬ ‫با این حس��اب ش��رایط بهتری نیز برای خریداران کشورمان ایجاد‬ ‫می شود زیرا با احتمال افزایش قیمت محصوالت به دلیل رشد قیمت ارز‬ ‫و ع��دم تحقق عرضه محصوالت مدرن ب��ا قیمت های قبلی‪ ،‬همچنان خرید‬ ‫محصوالت روز صنعت خودرو جهان با بهایی مناس��ب یک شانس بزرگ برای‬ ‫متقاضیان داخلی است‪.‬‬ ‫س��یتروئن سی‪ ،۳‬پژو ‪ ۳۰۱‬جدید‪ ،‬هیوندای النترا و چری تیگو‪۵‬‬ ‫جدید چهار محصول تازه ای هس��تند که تا نیمه اول س��ال‪ ۹۷‬در‬ ‫ای��ران به تولید انبوه رس��یده و فضای جدی��دی را در بازار خودرو‬ ‫ایجاد می کنند‪ .‬اینجا به اختصار بروی ‪ ۴‬محصول تازه بازار ایران در‬ ‫ردیف قیمتی ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان متمرکز شده و ویژگی های‬ ‫این محصوالت را بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫س��یتروئن امسال از نخس��تین محصول خود با نام سی‪ 3‬که از‬ ‫طراح��ی متفاوت و جس��ورانه‪ ،‬موتور قدرتمن��د و امکانات جذاب‬ ‫بهره می برد رونمایی خواهد کرد‪ .‬تصور دیدن نامزد جایزه بهترین‬ ‫خودروی س��ال اروپا در تهران به فاصله اندکی از تولید در فرانسه‪،‬‬ ‫مورد خوش��ایندی اس��ت و سایپا قرار است در س��ال ‪ ۹۷‬با تولید‬ ‫هاچ بک سی‪ ۳‬خال وجود خودرویی اسپورت اروپایی را در محدوده‬ ‫قیمتی ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان در بازار پر کند‪ .‬عالوه بر طراحی‬ ‫جذاب و به روز س��یتروئن س��ی‪ ،3‬این خودرو به یک پیشرانه ‪1/6‬‬ ‫لیتری ‪ ۴‬س��یلندر توربو با قدرت ‪ ۱۶۵‬اس��ب بخار مجهز بوده که‬ ‫در کنار عملکرد مناس��ب و معقول در زمینه کش��ش و ش��تاب‪ ،‬با‬ ‫مصرف ‪ ۴/۵‬لیتر س��وخت در هر ص��د کیلومتر خودرویی به غایت‬ ‫مقرون به صرفه است‪ .‬ویژگی های مثبتی چون استفاده از پالستیک‬ ‫و پارچه باکیفیت در اطراف داش��بورد و رودری ها به جاذبه بیشتر‬ ‫این خودرو کمک می کند ضمن اینکه وجود یک نمایش��گر لمسی‬ ‫بزرگ در باالی داشبورد و تزئینات رنگی درون اتاق کمک می کند‬ ‫تا حس متفاوتی هنگام س��واری با س��ی‪ 3‬برای سرنش��ینان رقم‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫ی��ک کراس اوور ج��ذاب با طرح بدنه اختصاص��ی‪ ،‬فضای کابین‬ ‫لوک��س و س��طح ایمن��ی باالتر از همیش��ه ک��ه در ردیف قیمت‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان قرار اس��ت فروش باالی��ی را عاید بزرگ ترین‬ ‫خودروساز بخش خصوصی کشور کند‪ .‬چری تیگو ‪ ۵‬جدید که در‬ ‫اواسط س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (اردیبهشت ‪ )۹۶‬به شکل رسمی در‬ ‫نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شده محصولی است روزامد با‬ ‫ظاهری کامال متفاوت از تیگو ‪ ۵‬فعلی که در کالس کراس اوورهای‬ ‫کوچک مانند هیوندای توس��ان قرار داشته و از یک موتور توربوی‬ ‫‪ ۱۴۸‬اسبی سود می برد‪ .‬پوزه این خودرو از چراغ هایی سه قسمتی‬ ‫و پویا‪ ،‬س��پری حجیم و پف الود‪ ،‬کاپوت کوت��اه و یک جلو پنجره‬ ‫عضالنی مواج تشکیل شده تا شکل نهایی کار ب ه شکل جالب تر از‬ ‫محصوالت قبلی چری دربیاید‪.‬‬ ‫تنها هدف النترا از ورود به خط تولید کرمان موتور‪ ،‬شکست دادن‬ ‫مزدا‪ ۳‬و کیا سراتو است که در محدوده ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬بیش از ‪ ۳۰‬هزار دستگاه فروش داشته و توانستند نظر‬ ‫خریداران را به س��مت خود جلب کنند‪ .‬موت��ور النترا با حجم دو‬ ‫لیتر و فناوری پاش��ش مستقیم س��وخت در سیلندرها ‪ ۱۵۶‬اسب‬ ‫بخار نیرو تولید می کند و ضمن داش��تن یک سواری نرم‪ ،‬طراحی‬ ‫جذاب بدنه و البته رتبه ایمنی عالی از موسسه ایمنی بزرگراه های‬ ‫امریکا‪ ،‬به اپش��ن های روز در زمینه رفاهی و ارتباطی مجهز است‪.‬‬ ‫جالب اینکه النترا به لطف استفاده از گیربکس تیپ ترونیک ‪۶‬دنده‬ ‫هندلینگ مناس��ب داشته و حال و هوایی اسپورت تر در مقایسه با‬ ‫‪ ۲‬رقیب مونتاژی دیگرش دارد‪.‬‬ ‫مجلس‬ ‫ایران خودرو‬ ‫به منظور تامین نیاز و سلیقه مشتریان در سال حمایت از کاالی ایرانی انجام شد‬ ‫بهره گیری از روش های متنوع فروش محصوالت ایران خودرو‬ ‫معاون بازاریابی فروش گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫با بی��ان این که اجرای روش ه��ای متنوع و جامع‬ ‫برای فروش محصوالت یکی از مس��یرهای افزایش‬ ‫رضایتمندی مشتریان و فراهم کردن امکان خرید‬ ‫کاالی ایرانی است تاکید کرد‪ :‬ایران خودرو در سال‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی برنامه های متنوعی را برای‬ ‫خرید محصوالت به اجرا خواهد گذاشت‪ .‬‬ ‫مصطف��ی خان کرم��ی ب��ا تش��ریح برنامه های‬ ‫ف��روش ایران خودرو در س��ال ‪ ،۹۷‬اعمال تخفیف‬ ‫خرید کاالی ایرانی را از جمله مش��وق های خرید‬ ‫محصوالت این گروه صنعتی دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫با مطالعه و بررس��ی بازار و نیازسنجی از مشتریان‬ ‫برنامه های فروش را منطبق با خواس��ت و س��لیقه‬ ‫انان به اجرا می گذاریم‪ .‬وی افزود‪ :‬طرح های فروش‬ ‫را متناسب با بودجه مشتریان در نظر می گیریم و‬ ‫در این راستا برنامه های فروش اقساطی و اعتباری‬ ‫را ط��رح ریزی می کنیم تا همه گروه های درامدی‬ ‫موف��ق به خرید محصوالت ایرانی این خودروس��از‬ ‫ش��وند‪.‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬خان کرمی طرح های‬ ‫پیش فروش را از جمله طرح های فروش محصوالت‬ ‫ایران خودرو نام برد و گف��ت‪ :‬در پیش فروش هایی‬ ‫که به شکل سرمایه گذاری پیشنهاد می شود امکان‬ ‫مشارکت مشتریان در فرایند تولید محصول ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬وی همچنین تصریح کرد‪ :‬پر واضح است‬ ‫که ایران خ��ودرو نیز از مش��ارکت های مردمی در‬ ‫طرح ه��ای تولید بهره مند می ش��ود‪ .‬ب��ا این روش‬ ‫بازگشت سرمایه مشتریان تا موعد تحویل خودرو‬ ‫به طور کامل تضمین شده است‪.‬‬ ‫معاون بازاریابی و ف��روش ایران خودرو افزود‪ :‬در‬ ‫طرح های پیش فروش عادی نیز امکان برنامه ریزی‬ ‫مالی بهتری را برای مشتریان فراهم می کنیم‪.‬‬ ‫خان کرم��ی اضافه ک��رد‪ :‬عالوه ب��ر فروش های‬ ‫نقدی که محصول با نرخ قطعی به دست مشتریان‬ ‫می رس��د‪ ،‬فروش اقساطی و اعتباری را نیز به اجرا‬ ‫در می اوریم که با اعمال ش��رایط منعطف‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ش��ناور بودن مبلغ پیش پرداخت‪ ،‬مش��تریان قادر‬ ‫هستند زمان بازپرداخت اقساط را براساس شرایط‬ ‫مالی خود انتخاب کنند‪.‬‬ ‫مجلس به دنبال تحقیق و تفحص از توقف ثبت سفارش خودرو‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی از احتمال تحقیق و تفحص‬ ‫در عملک��رد دولت در زمینه توقف مقطعی‬ ‫ثبت سفارش واردات خودرو خبر داد‪.‬‬ ‫عب��داهلل رضیان با بیان این مطلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��ه طور قط��ع همزمان ب��ا تصویب‬ ‫طرح یک فوریتی س��اماندهی بازار خودرو‪،‬‬ ‫اقدام��ات اخی��ر دول��ت در زمین��ه توقف‬ ‫مقطعی ثبت س��فارش خ��ودرو در صحن‬ ‫علنی مجلس شورای اسالمی مورد بررسی‬ ‫قرار گرفته و کنترل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در دوره ای از زم��ان‬ ‫نوس��انات نرخ دالر و ش��رایط جدید‪ ،‬بازار‬ ‫خودرو را با ش��وک جدی��د قیمتی روبه رو‬ ‫کرد بر این اس��اس تا زمان بازگشت دولت‬ ‫به حالت تعادل و مشخص شدن قیمت نهایی ارز‪،‬‬ ‫اقدام به توقف ثبت س��فارش کرده است زیرا نگاه‬ ‫دولت‪ ،‬توقف مقطعی با هدف کنترل این ش��رایط‬ ‫اس��ت‪.‬به گزارش عصرخودرو؛ نماین��ده مردم قائم‬ ‫ش��هر در مجلس شورای اس�لامی با تاکید بر این‬ ‫که باید طرح یک فوریتی س��اماندهی بازار خودرو‬ ‫در کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با حضور‬ ‫مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مورد‬ ‫بررس��ی قرار گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این جلس��ات‬ ‫ب��ه طور قطع دالیل توقف مقطعی ثبت س��فارش‬ ‫واردات خودرو را از مسئوالن دولتی جویا خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رضیان در پایان تاکید کرد‪ :‬نگاه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬تحقیق و تفحص از عملک��رد دولت در‬ ‫زمینه توقف مقطعی ثبت س��فارش واردات خودرو‬ ‫ب��وده که هنوز ب��ه نتیجه نهایی نرس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬س��امانه ثبت‬ ‫س��فارش خودرو از زمان انتقال به سامانه‬ ‫جامع تج��ارت امکان ثبت هیچ س��فارش‬ ‫جدیدی را ندارد و در این ش��رایط فعاالن‬ ‫ب��ازار خ��ودرو معتقدن��د ک��ه ای��ن گونه‬ ‫تصمیم ها جز تالطم ب��ازار خودرو و برهم‬ ‫زدن ان دستاورد دیگری به همراه نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ضمن انکه براس��اس ام��ار گمرک ایران‬ ‫ل جاری تعداد یک هزار و‬ ‫طی فروردین سا ‬ ‫‪ 34‬دستگاه خودرو به ارزش ‪ 23‬میلیون و‬ ‫‪ 651‬هزار دالر وارد کش��ور شده که نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال قب��ل از نظر تعداد‬ ‫‪73‬درصد و از حیث ارزش ‪77‬درصد کاهش داشته‬ ‫اس��ت‪.‬همچنین طی ‪ 12‬ماهه سال ‪ 96‬تعداد ‪70‬‬ ‫هزار و ‪ 75‬دس��تگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و‬ ‫‪ 838‬میلیون و ‪ 851‬هزار دالر به کش��ور وارد شد‬ ‫که نس��بت به س��ال ‪ 95‬از نظر تعداد ‪ 8‬و ‪66‬صدم‬ ‫درصد و از حیث ارزش ‪ 8‬و ‪44‬صدم درصد کاهش‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫چهل کالغ در کمین جامعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪ -‬روزنامه نگار‪ :‬اعتمادسازی یکی از مهم ترین‬ ‫سرمایه های اجتماعی است که جامعه را با مدیران باالدستی خود همراه‬ ‫می کند‪ .‬هر چه از این فضا دورتر ش��ویم این ش��ایعه است که حاکمیت‬ ‫پیدا می کند و یک کالغ به چهل کالغی تبدیل شده که گاهی دلسردی‬ ‫م��ردم را دامن می زن��د‪.‬در عصر فناوری‪ ،‬خبره��ا در کمتر از یک دقیقه‬ ‫در سراس��ر جهان پخش می ش��ود و ش��ایعه ها در کمتر از این زمان در‬ ‫جامع��ه ذهن مردم را به خود مش��غول می کند‪ .‬ای��ن روزها کلیپ های‬ ‫بس��یاری در شبکه های اجتماعی نشر و بازنشر می شود که شفاف سازی‬ ‫و همراه ش��دن با م��ردم می تواند از موج منفی ان بکاه��د‪ .‬اگر واقعیت‬ ‫هر اتفاق ناگواری برای مردم شفاف س��ازی ش��ود‪ ،‬اخب��ار پیرامونی ان‬ ‫کمتر می شود و ذهنیت منفی ایجاد نمی شود‪ .‬ویدئوی ورود خودروهای‬ ‫لوکس خارجی س��اعت ‪ ۳‬بامداد از گمرک بوش��هر به سرعت در گروه ها‬ ‫تلگرامی بازنش��ر ش��د اما الزم اس��ت از س��طح به عمق رفت و تخریب‬ ‫خبرهای��ی این چنینی را در ناخوداگاه پنهان جامعه جس��ت وجو کرد‪.‬‬ ‫ای��ن نوع خبرها بدون شفاف س��ازی و بیان واقعی��ت می تواند همچون‬ ‫موریان��ه ای پایه های اعتماد و باور مردم را بجود و نابود کند‪ .‬امروز مردم‬ ‫به شهروندخبرنگارانی تبدیل شده اند که در خال رسانه ای این وظیفه را‬ ‫یا به درس��تی یا نادرستی برعهده گرفته اند‪ .‬شاید در این زمینه رسانه ها‬ ‫نیز از انچه باید انجام دهند غافل شده اند و تنها خبرهای عمومی جامعه‬ ‫را پوش��ش می دهن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که «دول��ت موبایل» تهیه و‬ ‫توزیع خبر را نس��بت به گذش��ته بس��یار راحت کرده و به همین اندازه‬ ‫برداش��ت های اش��تباه را نیز دامن زده است‪ .‬ترخیص ‪ ۴۰‬هزار لکسوس‬ ‫و تویوتا یک کالغ تبدیل ش��ده به چهل کالغی اس��ت که اگر کمی تامل‬ ‫ش��ود‪ ،‬بیننده در خواهد یافت این تعداد خودرو نمی تواند در مدت ‪ ۳‬یا‬ ‫‪ ۴‬ساعت به طور کامل به سوی مقصدهای موردنظر حرکت کند‪ .‬ضمن‬ ‫انکه این حجم از خودرو ترافیک سنگینی در جاده ها به وجود می اورد و‬ ‫توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند‪.‬‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 11‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪28‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪13‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پیگیری حاشیه های واردات ‪ ۴۰‬هزار خودرو‬ ‫واردات در ‪ 60‬ثانیه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫اغاز هفته کلیپی در فضای مجازی منتش��ر ش��د‬ ‫ک��ه افرادی ب��ا گرفتن فیلم از تع��داد زیادی خودرو‬ ‫خارجی‪ ،‬در خیابانی در بوش��هر عن��وان می کردند با‬ ‫وجود ممنوعیت هایی که برای واردات خودرو هست‬ ‫و با توجه به اینکه عده ای هنوز نتوانس��ته اند ‪ ۲‬هزار‬ ‫خ��ودرو وارداتی خ��ود را از گم��رک ترخیص کنند‪،‬‬ ‫چگونه ‪ ۴۰‬هزار خودرو (به گفته شخص فیلم گیرنده)‬ ‫‪ ۳‬بام��داد ترخی��ص و در خیاب��ان اماده ارس��ال به‬ ‫مقصدهای موردنظر شده است؟ این موضوع پیگیری‬ ‫شد و دبیر انجمن واردکنندگان خودرو این موضوع را‬ ‫به طور کامل رد کرد و یکی از کارشناسان خودرویی‬ ‫تایید و رد این مسئله را منوط به توضیح های بخش‬ ‫دولتی ذی ربط دانس��ت‪ .‬در ادامه نیز گفت وگویی با‬ ‫مشاور عالی رئیس کل گمرک ایران انجام شد و وی‬ ‫به پاره ای از توضیحات پرداخت که در ادامه می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتراض غیرنمایندگی ها‬ ‫مه��دی دادفر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو‬ ‫درب��اره موضوع ترخیص و خروج این حجم از خودرو‬ ‫در گمرک بوش��هر گفت‪ :‬ای��ن خودروها تمام فرایند‬ ‫قانونی برای خ��روج از گمرک را انج��ام داده بودند‪.‬‬ ‫برای اینک��ه هماهنگی های الزم ب��رای مقصد انجام‬ ‫ش��ود و خودروه��ا وقتی خارج می ش��وند با یکدیگر‬ ‫به تهران برس��ند انها را بی��رون از بخش ترخیص و‬ ‫انبارهای گمرک نگهداری کرده بودند و سپس شبانه‬ ‫حرکت خود را به سوی مقصد انجام دادند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما اینکه اتفاق خالف قانونی در حوزه‬ ‫ترخیص در گمرک رقم خورده باش��د بعید بوده و رد‬ ‫می شود‪ .‬درنتیجه‪ ،‬روی رد این مسئله تاکید دارم‪ .‬او‬ ‫درباره چنین موضوعی عنوان کرد‪ :‬عده ای از کسانی‬ ‫که در مسئله واردات فعال هستند و جزو شرکت های‬ ‫نمایندگی نیز نیس��تند به این موضوع اعتراض دارند‬ ‫ک��ه چرا ش��رکت های نمایندگ��ی می توانند فعالیت‬ ‫داش��ته باشند اما انها خیر‪ .‬درواقع این افراد اعتراض‬ ‫خود را به این شیوه نمایش دادند و در فضای مجازی‬ ‫نیز از ان استقبال شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو گفت‪ :‬اینکه از‬ ‫برخی اس��امی اس��تفاده و عنوان کردند رانت اتفاق‬ ‫افت��اده هرگز صح��ت ن��دارد‪ .‬این قانون اس��ت که‬ ‫شرکت های غیرنمایندگی نمی توانند واردات خودرو‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬اگر قانون تغییر کند‪ ،‬موضوع متفاوت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فردی برای واردات هر کاالیی باید نخست نمایندگی‬ ‫رسمی شرکت مادر بوده و سپس مقررات موجود در‬ ‫اداره کل اصن��اف وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را‬ ‫رعایت کرده باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه ش��یوه نامه ای ک��ه‬ ‫اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمهوری‬ ‫درباره جلوگیری از خروج ارز ابالغ کردند و س��پس‬ ‫اصالحاتی در شیوه نامه ها در دی سال گذشته اعمال‬ ‫شد مجلس ش��ورای اسالمی به دولت یاداور شد که‬ ‫این کار خالف ماده ‪ ۴‬است و باید از واردات خودرو از‬ ‫سوی غیرنمایندگی ها جلوگیری شود‪ .‬بنابراین امروز‬ ‫واردات از س��وی ش��رکت های غیرنمایندگ��ی انجام‬ ‫نمی شود‪ .‬دادفر درباره شیوه واردات خودرو نیز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امروز تمرکز روی امارات متحده است و به طور‬ ‫تقریبی ‪ ۹۵‬درص��د از واردات خودرو از این کش��ور‬ ‫انجام می ش��ود و امار کس��انی که به طور مستقیم با‬ ‫شرکت مادر در ارتباط برای سفارش و واردات باشند‪،‬‬ ‫خیلی کم است‪.‬‬ ‫دادفر در پاس��خ به این پرسش که دلیل ممنوعیت‬ ‫واردات غیرنمایندگی ها به چه موضوعی برمی گردد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ماده ‪ ۴‬قانون حمایت از مصرف کننده امده‬ ‫اس��ت هر کس که می خواهد کاالی سرمایه ای وارد‬ ‫کند باید نمایندگی و خدمات پس از فروش ان کاال‬ ‫را در کشور داش��ته باشد‪ .‬این بدین معناست که هر‬ ‫ارم��ان خالقی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران نی��ز درباره واقعیت این کلیپ‬ ‫معتقد اس��ت برای کس��انی که این ویدئو را دیده اند‬ ‫واقعیت این فیلم مطرح اس��ت؛ نخست اینکه گمرک‬ ‫نمی تواند ‪ ۲۴‬س��اعت فعالیت و ترخیص داشته باشد‬ ‫پس چگونه ممکن اس��ت ‪ ۳‬بامداد این تعداد خودرو‬ ‫‹ ‹دولت اجازه داد‪ ،‬مجلس رد کرد‬ ‫‹ ‹ نهادهای ذی ربط دولتی پاسخگو باشند‬ ‫خارج شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬نمی توان��م صحت این‬ ‫فیلم را تایید کنم زیرا ممکن است این تعداد خودرو‬ ‫در س��اعت اداری نیز ترخیص ش��ده باشد و به دلیل‬ ‫گرمای روز در ان س��اعت ب��ه صالحدید رانندگان و‬ ‫ش��رکت حمل و نقل به س��وی مقصد حرکت کرده‬ ‫باش��ند‪ .‬موضوع این اس��ت که نمی توان برای صحت‬ ‫ان اعتباری قائل ش��د و موضوعی نیست که به طور‬ ‫نمونه‪ ،‬از س��وی گروهی حرفه ای و رس��انه ای معتبر‬ ‫تهیه شده باشد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬منبعی برای ارجاع باشد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اما به هر حال پرسش بیننده است که‬ ‫ایا ممکن اس��ت این تعداد خودرو وارداتی در کشور‬ ‫ازاد شود؟ احتمال دارد‪ .‬چرا؟ زیرا ممکن است ایران‬ ‫با کش��وری دیگر مانند کره جنوب��ی تبادل اقتصادی‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬نفت و مش��تقات نفتی صادر شود اما‬ ‫به ازای ان‪ ،‬به ج��ای پول‪ ،‬کاالیی مانند خودرو وارد‬ ‫ش��ود‪ .‬این امر شنیده می شود‪ .‬اگر این باشد در واقع‬ ‫تبادل کاال به کاال بین دو کشور اتفاق افتاده است اما‬ ‫اینکه خروج خودروه��ا با مجوز بوده یا خیر‪ ،‬کمرگ‬ ‫باید پاسخ شفاف دهد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ای��ران اظه��ار کرد‪ :‬معتق��دم وقت��ی موضوع هایی از‬ ‫این دست مطرح می ش��ود‪ ،‬نهادهای ذی ربط دولتی‬ ‫هستند که باید پاسخگو باشند و شفاف سازی کنند‪.‬‬ ‫باید اطالعات و اخبار به موقع منتش��ر شود تا شایعه‬ ‫واردات‬ ‫موافقت با یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو‬ ‫نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت طرح‬ ‫تعیی��ن ضوابط حق��وق ورودی خودروهای س��واری‬ ‫وارداتی و ساماندهی بازار خودرو موافقت کردند‪.‬‬ ‫نمایندگان در نشست علنی یکشنبه‪ ۲ ،‬اردیبهشت‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با طرح دو فوریتی تعیین‬ ‫ضوابط حقوق ورودی خودروهای س��واری وارداتی و‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو با ‪ ۱۴۲‬رای موافق‪ ۷۶ ،‬رای‬ ‫مخال��ف و ‪ ۷‬رای ممتن��ع از مجم��وع ‪ ۲۵۱‬نماینده‬ ‫حاضر در جلسه مخالفت کردند‪.‬‬ ‫در ادامه یک فوریت طرح مذکور به رای گذاش��ته‬ ‫ش��د ک��ه نمایندگان ب��ا ‪ ۱۶۲‬رای مواف��ق‪ ۶۸ ،‬رای‬ ‫مخال��ف و ‪ ۲‬رای ممتن��ع از مجم��وع ‪ ۲۵۱‬نماینده‬ ‫حاضر در جلسه با ان موافقت کردند‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش در ماده واح��ده طرح فوق‬ ‫امده اس��ت‪ :‬به منظ��ور س��اماندهی واردات خودرو‬ ‫و تعیین حق��وق ورودی موثر با هدف دس��تیابی به‬ ‫افزای��ش رقابت پذیری و کیفی��ت خودروهای تولید‬ ‫داخل‪ ،‬افزایش استاندارهای ایمنی و زیست محیطی‪،‬‬ ‫کاهش االیندگی‪ ،‬کاهش مصرف سوخت و مدیریت‬ ‫ب��ر واردات و بازار خودرو‪ ،‬دولت مکلف اس��ت حقوق‬ ‫ورودی خودروهای س��واری را براساس حجم موتور‪،‬‬ ‫میزان مصرف س��وخت و میزان االیندگی به صورت‬ ‫پلکانی و هدفمند تا س��قف حقوق ورودی ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫ظرف مدت س��ه ماه پس از اب�لاغ این قانون تعیین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخ��ودرو؛ بهرام پارس��ایی نماینده‬ ‫مردم ش��یراز در مجلس شورای اسالمی درباره طرح‬ ‫دو فوریت��ی تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای‬ ‫س��واری وارداتی و س��اماندهی بازار خ��ودرو گفت‪:‬‬ ‫طرح مذکور را ‪ ۲۱۷‬نماین��ده مجلس امضا کرده اند‬ ‫و ضرورت دارد بازار خودرو کشور ساماندهی مناسبی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��یراز در مجلس ده��م افزود‪ :‬اگر‬ ‫سیس��تم خودروهای داخلی اصالح شود این کار در‬ ‫جهت حمایت از کاالی ایرانی است‪ ،‬اگر خودروهای‬ ‫داخلی را با خودروهای کش��ور ترکیه مقایسه کنیم‬ ‫متوجه می ش��ویم خودروهای کشور حدود ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫ترکی��ه مصرف س��وخت دارند که بای��د این موضوع‬ ‫اصالح شود‪.‬‬ ‫پارس��ایی افزود‪ :‬ب��ا وجود تعهدات خودروس��ازان‬ ‫برای اص�لاح سیس��تم های خودرو داخل��ی در این‬ ‫زمینه اقدامی نشده است‪ .‬حمایت های بیش از حد و‬ ‫انحصارگونه نه تنها حمایت از کاالی داخلی نیس��ت‬ ‫بلکه کاالی داخلی را زمین گیر کرده اند‪.‬‬ ‫شکل نگیرد و این اعتماد عمومی خدشه دار نشود‪.‬‬ ‫اشاره شد ممکن است این اتفاق در راستای پایاپای‬ ‫و کاالب��ه کاال بیفتد اما به طور قطع این امر نمی تواند‬ ‫به ش��کل متفرقه رخ دهد‪ .‬وی در ای��ن باره توضیح‬ ‫داد‪ :‬نباید این گونه باش��د که به شکل متفرقه کاالیی‬ ‫وارد ش��ود اما این حقیقت دارد که به ازای پول نقد‪،‬‬ ‫کاال وارد می ش��ود زیرا محدودیت ه��ای بانکی هنوز‬ ‫رفع نش��ده است‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬در چین حساب های‬ ‫بانکی ایرانیان یکی یکی در حال بس��ته شدن است و‬ ‫تحریم ها در این زمینه خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��ادی ادام��ه داد‪ :‬در نتیجه‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت زیر نظارت نمایندگی رس��می ان برند‬ ‫خودرو کاال وارد ش��ده باشد و شرکت حق نمایندگی‬ ‫خ��ود را می گیرد یا ممکن اس��ت دیگری این کاالها‬ ‫را وارد کن��د اما صاحب ان دولت باش��د‪ .‬این مطالب‬ ‫در ح��د ش��ایعه مطرح می ش��ود و این م��ورد از ان‬ ‫موضوع هایی است که بهتر است به طور روشن برای‬ ‫مردم بیان شود‪.‬‬ ‫خالق��ی در پایان تاکی��د کرد‪ :‬درب��اره این فیلم و‬ ‫ش��بهه هایی از ای��ن نوع باید مرجع��ی ذی ربط ورود‬ ‫کرده‪ ،‬به طور شفاف مسئله را روشن کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸۰۰‬هزار دقیقه ب�رای خروج ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫خودرو‬ ‫در ادامه به س��راغ محمود بهش��تیان‪ ،‬مشاور عالی‬ ‫رئی��س کل گمرک ایران رفتیم و موضوع را از طریق‬ ‫او پیگیری کردیم‪ .‬وی در توضیح این مس��ئله گفت‪:‬‬ ‫بر اساس بخش��نامه هایی که دولت داشته که تا این‬ ‫تاریخ اگر کاالیی وارد ش��ده ب��ه طور کامل ترخیص‬ ‫ش��ود کارها انجام ش��د‪ .‬این موضوعی جدید نبوده و‬ ‫پیش تر اعالم شده بود‪ .‬اما به طور قطع عدد ترخیص‬ ‫‪ ۴۰‬هزار خودرو نادرست است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حدود ‪ ۲۰۰‬خودرو ترخیص ش��د‪.‬‬ ‫بر اس��اس مقررات‪ ،‬هر تعداد خودرو ثبت س��فارش‬ ‫ش��ده پی��ش از بخش��نامه ها و مصوبه ه��ای جدید‬ ‫دولت��ی مبنی بر ممنوعیت ثبت س��فارش از س��وی‬ ‫غیرنمایندگی ه��ا ک��ه نی��ز طب��ق م��اده ‪ ۱۱‬قانون‬ ‫ایین نام��ه ص��ادرات و واردات بود‪ ،‬اج��ازه ترخیص‬ ‫داش��تند بنابراین برای این تعداد بر اساس مقررات‪،‬‬ ‫پروانه صادر شده اس��ت‪ .‬وی درباره ادعای ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫خودرو اعالم کرد‪ :‬اگر ‪ ۳‬بامداد قرار باش��د این تعداد‬ ‫خودرو از گمرک خارج شود با احتساب اینکه هنگام‬ ‫خ��روج حدود ‪ ۲۰‬دقیقه معطلی ب��رای انجام برخی‬ ‫کاره��ا وجود دارد ع��دد بزرگی می ش��ود‪ ۴۰ .‬هزار‬ ‫ضرب در‪ ۲۰‬دقیقه ‪ ۸۰۰‬هزار دقیقه اس��ت و حدود‬ ‫‪ ۳۰‬روز زمان نیاز دارد تا این تعداد خودرو از گمرک‬ ‫خارج شود‪.‬‬ ‫بهش��تیان در پایان گفت‪ :‬پروانه الکترونیکی فقط‬ ‫در ساعت اداری صادر می شود اما پس از صادر شدن‬ ‫مج��وز درها باز اس��ت و ممکن اس��ت کاالها پس از‬ ‫ساعت اداری خارج شوند چون این اجازه را دارند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 11‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪28‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪13‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولید به روز خودرو‬ ‫س�عید صب�وری‪ -‬عض�و هیات مدیره انجم�ن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه س�ازی کش�ور‪ :‬همکاری‬ ‫خودروس��ازان داخلی ب��ا همتای��ان خارج��ی در صنعت داخل‬ ‫تاثیر زیادی دارد‪ .‬برای رس��یدن به افق تدوین ش��ده این صنعت‬ ‫الزم اس��ت تا خودروه��ای روز در داخل تولید ش��ود و به دنبال‬ ‫ان قطعات ان داخلی س��ازی ش��وند‪ .‬برای مثال‪ ،‬امروز اگر المان‬ ‫برخ��ی از خودروهای خود را در مال��زی تولید می کند از همین‬ ‫کش��ور به بازاره��ای جهانی نیز خودروها صادر می ش��ود و فقط‬ ‫خودروهای الکچری در المان تولید می شود در نتیجه‪ ،‬این اتفاق‬ ‫نیز باید برای ایران بیفتد که به لحاظ درامدزایی کمک زیادی به‬ ‫اقتصاد کالن کش��ور می کند‪ .‬البته باید در قراردادهای خودرویی‬ ‫با همتایان بین المللی عنوان ش��ود مدلی از خودرو در کشور اغاز‬ ‫به تولید ش��ود که از این کش��ور نیز به دنیا صادر ش��ود و کشور‬ ‫طرف قرارداد دیگر مدل مورد نظر را در کش��ور خود تولید نکند‪.‬‬ ‫بنابراین برای تحقق این امر نیاز است تا با همکاری خودروسازان‬ ‫به نام جهانی چند مدل در ایران متولد و با این امتیاز که تولید و‬ ‫توزیع و صادرات ان برند از ایران به بازارهای جهانی انجام شود‪.‬‬ ‫وقتی مدلی در داخل کشور متولد شود در ادامه مدل های جدید‬ ‫ان نیز در کش��ور تولید خواهد شد و این کار ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫ام��روز اگر بنز المان در مالزی تولید می ش��ود با انرژی و نیروی‬ ‫انسانی و نیز تمام امکانات مالزی تولید شده و صادر می شود که‬ ‫درامد ان برای هر دو کش��ور اس��ت‪ .‬اینجاست که باید در بستن‬ ‫قرارداده��ا مدبرانه عمل کنیم‪ .‬باید ق��درت چانه زنی خود را باال‬ ‫ببری��م و بخواهیم که طرف خارج��ی بازارهای خود را در اختیار‬ ‫ما قرار دهد‪ .‬اگر چنین ش��ود رسیدن به افق تعیین شده ‪۱۴۰۴‬‬ ‫س��خت نخواهد بود ضمن انکه اش��تغالزایی و رونق اقتصادی به‬ ‫زودی برای کشور رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد قول همکاری داد‬ ‫تسامح با خودروهای اروپایی‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد ایران‪ ،‬استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودرویی را تغییرناپذیر دانست زیرا‬ ‫این امر مصوب ش��ورای سیاست گذاری خودرو بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬از اول دی امس��ال س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد بازرس��ی از واحده��ای خودروس��از را‬ ‫اغ��از خواهد ک��رد و تا ان زمان خودروس��ازان باید‬ ‫برنامه ه��ای عملیات��ی خ��ود را برای تطاب��ق با این‬ ‫استانداردها پیش ببرند‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت نیز عنوان کرد در صورت مشاهده‬ ‫فعالیت هایی از س��وی خودروس��ازان ب��رای نزدیک‬ ‫شدن به اس��تانداردهای یادشده در مدت زمان چند‬ ‫ماه‪ ،‬سازمان ملی استاندارد تسهیالتی برای انها قائل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اما بر اس��اس اعتراض هایی که خودروس��ازان در‬ ‫این باره داشته اند وی اعالم کرد بررسی دوباره برای‬ ‫ویرایش استانداردها در حال انجام است‪.‬‬ ‫همچنی��ن الزم ب��ه ی��اداوری اس��ت از اغاز دی‬ ‫سال گذش��ته خودروس��ازان باید مدارک استاندارد‬ ‫پنجاه وپنج گانه را به س��ازمان ملی استاندارد تحویل‬ ‫می دادن��د و خودروهایی که قادر به پاس کردن این‬ ‫اس��تانداردها نبودند‪ ،‬از دور خارج می شدند‪ .‬پس از‬ ‫این تاریخ اگر هر یک از این خودروها می خواس��تند‬ ‫دوب��اره به خط تولید بازگردند‪ ،‬باید اس��تانداردهای‬ ‫شصت وس��ه گانه را پاس می کردند به این معنی که‬ ‫عالوه بر اس��تانداردهای پیش��ین‪ ۸ ،‬استاندارد دیگر‬ ‫نیز اضافه ش��د‪ .‬این مهلت تا اول دی امس��ال برای‬ ‫این خودروها باقی اس��ت اما از زمس��تان اینده‪۲۲ ،‬‬ ‫اس��تاندارد دیگر نیز اضافه می ش��ود و پش��ت س��ر‬ ‫گذاشتن ‪ ۸۵‬استاندارد الزامی است‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردهای هزینه بر‬ ‫احم��د نعمت بخ��ش‪ ،‬دبیر انجمن خودروس��ازان‬ ‫کش��ور درب��اره اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه و‬ ‫ش��رایطی که برای صنعت خودرو کش��ور به وجود‬ ‫خواهد اورد‪ ،‬گفت‪ :‬مدیر س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫اعالم ک��رده بود ت��ا اول دی ‪ ۹۸‬به خودروس��ازان‬ ‫فرصت داده ش��ده تا استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫را بگذرانند و چون ش��رکت های خودروساز از پیش‬ ‫نس��بت به این موضوع اگاه بودن��د برنامه اصالحیه‬ ‫و اقدام های��ی برای ای��ن موضوع در دس��تور انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬خودرو هم نتوانند تا این تاریخ به‬ ‫استانداردهای مورد نظر برسند ناگزیر باید از چرخه‬ ‫تولید خارج ش��وند‪ .‬از این رو‪ ،‬عزم ها جزم شده تا با‬ ‫سازمان استاندارد همکاری الزم انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت های خودروساز کشور در حال‬ ‫تالش ب��رای ایجاد تغیی��رات در واحدهای تولیدی‬ ‫خود هستند تا به این سطح از استانداردها برسند‪.‬‬ ‫برخ��ی خودروها به لحاظ ماهیت طراحی ش��اید‬ ‫نتوانند با تغییرات به استانداردهای مورد نظر دست‬ ‫یابند‪ .‬دبیر انجمن خودروس��ازان کش��ور در این باره‬ ‫توضیح داد‪ :‬به هر ترتیب خودروهای قدیمی ش��اید‬ ‫نتوانند به سطح مورد نظر برسند و ناگزیر تولیدشان‬ ‫متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لیزینگ ها‪ ،‬کمک به خرید مردم‬ ‫نعمت بخ��ش در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ایا‬ ‫برنامه ای ب��رای جایگزینی خودروهای از رده خارج‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نبای��د تصور کرد این جایگزینی‬ ‫ب��ا همان ن��رخ خودروه��ای قدیمی محقق ش��ود‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود با جایگزینی و محقق شدن ‪۸۵‬‬ ‫اس��تاندارد خودرویی کمت��ر از ‪ ۳۵‬میلیون تومانی‬ ‫در چرخه تولید کش��ور نداشته باشیم‪ .‬استانداردها‬ ‫هزینه ب��ر اس��ت و طبیع��ی اس��ت نرخ تمام ش��ده‬ ‫محصوالت افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو خاطرنشان کرد‪ :‬هر یک‬ ‫از خودروس��ازان در تالش هس��تند ت��ا خودروهای‬ ‫جدیدتر را جایگزین مدل های قدیمی خود کنند‪ .‬به‬ ‫طور نمونه‪ ،‬ش��رکت سایپا در حال عرضه کوییک به‬ ‫جای پراید است تا بر اساس استانداردهای مورد نیاز‬ ‫فعالیت های خود را در این راستا ادامه دهد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان کش��ور درباره تفاوت‬ ‫قیمت��ی ای��ن دو خودرو نی��ز اظهار ک��رد‪ :‬در هیچ‬ ‫ج��ای دنیا نمی توان با ای��ن نرخ(‪۲۰‬میلیون تومان)‬ ‫ان اس��تانداردها را اعمال کرد‪ .‬ما به س��وی اجرای‬ ‫اس��تانداردهای اروپایی برای صنعت خودرو حرکت‬ ‫کرده ای��م در حالی که س��رانه درام��د انها ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫میلیارد دالر به باالس��ت و سرانه درامد ایران بین ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۶‬هزار میلیارد دالر‪ .‬به هر ترتیب نرخ تمام ش��ده‬ ‫افزای��ش می یابد و باید راه هایی پیدا کرد که کمکی‬ ‫به اقشار کم درامد جامعه برای خرید خودرو شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬لیزینگ ها باید فعال ش��وند و تامین‬ ‫مالی کنند به این ترتیب که انها هزینه خودروسازان‬ ‫را هم��ان ابتدا به طور کامل بپردازند و خریداران به‬ ‫شکل اقساط هزینه ها را به لیزینگ ها پرداخت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قول مساعد همکاری‬ ‫بعضی کارشناس��ان عنوان می کنند برخی از این‬ ‫اس��تانداردها هنوز در کش��ورهای اروپای��ی نیز به‬ ‫مرحله اجرا درنیامده اس��ت‪ .‬نعمت بخش در این باره‬ ‫نیز عنوان کرد‪ :‬به عبارتی‪ ،‬درس��ت است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫مدیر س��ازمان ملی اس��تاندارد قول هم��کاری داده‬ ‫البته این همکاری به معنی عقب نش��ینی از مصوبه‬ ‫هشتادوپنج گانه استانداردها نیست‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بس��یاری از خودروسازانی که در اروپا در‬ ‫حال تولید خودرو هستند برخی از این استانداردها‬ ‫را ندارند اما مقرر شده خودروهای جدید انها به طور‬ ‫حتم این استانداردها را داشته باشند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان کشور ادامه داد‪ :‬سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد عنوان می کند وقتی خودروس��ازان‬ ‫خودروهای جدید را برای داخلی سازی وارد می کنند‬ ‫مش��مول قانون الزام استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫هس��تند و باید تمام اس��تانداردها را بگذرانند‪ .‬این‬ ‫یک چالش است زیرا مدلی که برای کشور ما جدید‬ ‫است در اروپا چندین س��ال است که اجرا می شود‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬ب��رای انها مش��مول قانون ه��ای جدید‬ ‫استانداردی نمی شود‪.‬‬ ‫او در ای��ن باره عنوان کرد‪ :‬از این رو‪ ،‬با مذاکره ای‬ ‫که با مدیریت سازمان ملی استاندارد شد درخواست‬ ‫ش��ده با ای��ن ش��رایط تولی��د خودروه��ای جدید‬ ‫خودروس��ازان را مانند اروپ��ا ببینند و خودرویی که‬ ‫در اروپ��ا تولید ش��ده و در حال تردد اس��ت اگر با‬ ‫قراردادهای خارجی از سوی خودروسازان اورده شد‬ ‫چند مورد که هنوز برای این خودروها در اروپا الزام‬ ‫نیس��ت در ایران نیز الزام نباشد‪ .‬برنامه این است که‬ ‫در این زمینه مانند اروپا عمل شود و رئیس سازمان‬ ‫ملی استاندارد نیز قول مساعد همکاری داد‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تانداردهایی که ممکن اس�ت اجرا‬ ‫نشود‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان کشور در ادامه توضیح‬ ‫داد‪ :‬س��ازمان مل��ی اس��تاندارد بر اس��اس مصوبه‬ ‫ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو و ش��ورای عالی‬ ‫استاندارد مصوبات را تعقیب می کند‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫شرکتی به شکل مس��تند ثابت کند که خودرویی‬ ‫که تصمیم به داخلی سازی ان دارد در اروپا برخی‬ ‫از این استانداردهای جدید(الزم به یاداوری است‬ ‫به لحاظ ایمن��ی تمام اس��تانداردهای الزم لحاظ‬ ‫می ش��ود و الزام است داشته باشند) را ندارد مجوز‬ ‫داده می شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬یکی از موارد استانداردی‬ ‫ک��ه ممکن اس��ت س��ازمان مل��ی اس��تاندارد با‬ ‫خودروسازان همراهی کنند سنسور حساس جاده‬ ‫اس��ت زیرا زیرس��اخت این فناوری هنوز در کشور‬ ‫فراهم نیست‪.‬‬ ‫نعمت بخش گف��ت‪ :‬در خودروهای جدید اروپایی‬ ‫این فناوری تعبیه شده که اگر راننده در جاده دچار‬ ‫خواب الودگی ش��د و از مس��یر اصل��ی متمایل و به‬ ‫سمت خط کشی وس��ط حرکت کردند این سنسور‬ ‫فعال ش��ده و به راننده هشدار می دهد‪ .‬اما چون در‬ ‫کشور زیرساخت ها و خط کشی جاده ها به طور کامل‬ ‫اماده نیس��ت قرار ش��د سازمان ملی اس��تاندارد در‬ ‫این باره سختگیری کمتری داشته باشد زیرا استفاده‬ ‫از همین قطعه و فناوری روی خودرو نرخ تمام شده‬ ‫را افزایش قابل توجهی می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییرات قیمتی و کشش بازار‬ ‫ح��ال باید پرس��ید نق��ش قطعه س��ازان در این‬ ‫اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه چیست؟ محمدرضا‬ ‫نجفی من��ش‪ ،‬رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور در این باره گفت‪:‬‬ ‫این امر بیشتر به طراحی پلتفرم خودرو برمی گردد‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان برای تولید و تامین قطعات مش��کلی‬ ‫ندارند بلکه نخس��ت باید خودرو ب��ه لحاظ طراحی‬ ‫استاندارد باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخ��ی از اس��تانداردها در خود اروپا‬ ‫نیز به تازگی اضافه ش��ده ضم��ن انکه کمک زیادی‬ ‫ب��ه صنعت خ��ودرو می کند و این صنع��ت را چند‬ ‫گام ب��ه جلو می برد‪ .‬اما چند مالحظ��ه وجود دارد؛‬ ‫اینکه خودروسازان امادگی داشته باشند تا تغییرات‬ ‫را اجرایی کنند و قطعه س��ازان نی��ز بتوانند قطعات‬ ‫موردنیاز را تولید و تامین کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬الزم به‬ ‫یاداوری اس��ت ک��ه به ط��ور قطع نرخ تمام ش��ده‬ ‫محص��والت افزای��ش خواه��د یافت‪ .‬ب��رای نمونه‪،‬‬ ‫خودرویی که امروز ‪ ۳۰‬میلیون تومان است با اعمال‬ ‫استانداردهای جدید ‪ ۵۰‬میلیون تومان تمام خواهد‬ ‫شد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬باید دید ظرفیت این تغییر به لحاظ‬ ‫نرخ در جامعه فراهم اس��ت و قدرت خرید و کشش‬ ‫بازار این اجازه را به صنعتگر می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹چال�ش خودروه�ای قدیم�ی و اف�ت‬ ‫تیراژ‬ ‫نجفی منش تاکید ک��رد‪ :‬اس��تانداردهای در نظر‬ ‫گرفته شده بس��یار مفید است و هر چه در این باره‬ ‫استانداردهای بیشتری به مرحله انجام برسد صنعت‬ ‫خودرو پیشرفت بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬نخست باید دید توان خرید وجود‬ ‫دارد و دیگر اینکه خودروسازان امادگی این تغییرات‬ ‫را دارند و سپس صنعت قطعه نیز به این سو حرکت‬ ‫کند‪ .‬همچنین این فعال صنعت قطعه تصریح کرد‪:‬‬ ‫خودروه��ای قدیمی مانند پ��ژو ‪ ۴۰۵‬از نظر پلتفرم‬ ‫دیگر قابلیت براورده کردن اس��تانداردهای جدید را‬ ‫ن��دارد و باید از خط تولید خارج ش��ود‪ .‬بنابراین به‬ ‫دلیل نیاز به پلتفرم های روز ش��اید افت تیراژ ‪۸۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۹۰۰‬هزار دس��تگاهی در صنعت خودرو کش��ور‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬این امر چالش های زیادی را در صنعت‬ ‫خودرو و قطعه به وجود خواهد اورد‪ .‬بنابراین باید به‬ ‫دلیل هزینه ها و امکانات تولید با تامل زمانی بیشتر‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫نجفی من��ش در پایان گفت‪ :‬در س��ال حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی نباید تولید تع��داد زیادی از خودروها‬ ‫متوقف ش��ود زیرا مدلی ب��رای جایگزینی انها هنوز‬ ‫تعریف نشده اس��ت‪ .‬اگر این گونه باشد فقط واردات‬ ‫اتفاق می افت��د که مورد پذیرش نیس��ت و این امر‬ ‫فشار زیادی به قطعه سازان وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫تردیدی وجود ندارد که برای ایمنی خودروها و‬ ‫نیز رفاه بیشتر حال صاحبان ان باید استانداردهای‬ ‫جدید اعمال ش��ود زیرا این ام��ر کمک زیادی به‬ ‫کاهش حوادث و تصادف ها خواهد کرد‪ .‬اما به نظر‬ ‫می رس��د اجرایی کردن ان ممکن است به صنعت‬ ‫خودرو اس��یب زده و افزایش قیمت ها در شرایط‬ ‫اقتصادی فعل��ی خانوارها باعث افت ب��ازار تقاضا‬ ‫ش��ده و به رک��ود فعلی بازار فروش بیش��تر دامن‬ ‫زده شود‪.‬‬ ‫ای��ن را نی��ز باید یاداوری ش��دکه ام��روز برخی‬ ‫خودروه��ا بدیهی ترین موارد ب��رای ایمنی خودروها‬ ‫را خیل��ی توج��ه ندارن��د و در کن��ار ام��اده نبودن‬ ‫زیرس��اخت های ج��اده ای خ��ود خودروه��ا ام��ار‬ ‫مرگ ومیره��ای تصادف ه��ا را باال می برند‪ .‬اش��تباه‬ ‫مصطلحی که در جامعه مرسوم است یکی پنداشتن‬ ‫کیفیت و اپش��ن خودرویی اس��ت در حالی که این‬ ‫دو امر کامال جدا از هم بوده و اپش��ن باعث افزایش‬ ‫کیفیت نمی شود‪ .‬به این ترتیب خودرو بدون اپشن‬ ‫به لحاظ کیفیت چیزی از خودروهایی با اپشن های‬ ‫بسیار ندارد‪.‬‬ ‫امیدواری��م با افزایش اس��تانداردها و الزام این امر‬ ‫در دوره زمان��ی که صنعتگران نی��ز بتوانند خود را‬ ‫مجهز به ان کنند ام��ار تصادف ها و مرگ ومیرهای‬ ‫جاده ای کاهش یابد و در بخش رفاه صاحبان خودرو‬ ‫رضایتمندی حداکثری محقق شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تاکید سایپا و زوتی بر همکاری های بیشتر‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا باحضور در ش��رکت زوتی‪،‬‬ ‫ضم��ن بازدی��د از توانمندی های ان با مدیران این ش��رکت دیدار و‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬محس��ن جهرودی که به منظور بازدید از کارخانه های‬ ‫تولی��د خودرو ش��رکای تجاری گروه س��ایپا به دع��وت مدیران این‬ ‫ش��رکت ها در چین به س��ر می برد‪ ،‬پ��س از بازدید از ش��رکت های‬ ‫چانگان و برلیانس‪ ،‬با حضور در ش��رکت زوتی با مدیران این شرکت‬ ‫دی��دار و گفت وگ��و کرد‪ .‬به گزارش س��ایپا نیوز؛ در ای��ن بازدید که‬ ‫اصغر خسروش��اهی‪ ،‬مشاور خودرویی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫محمدرضا هنری کیا‪ ،‬قائم مقام ارش��د مدیرعامل گروه س��ایپا‪ ،‬ناصر‬ ‫اقامحمدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت پارس خ��ودرو و علیرضا محمودی‪،‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعام��ل گروه س��ایپا در حوزه بازاریاب��ی و فروش نیز‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬شو زانگ شنگ‪ ،‬رئیس هیات مدیره گروه زوتی‪ ،‬سایپا‬ ‫را یکی از شرکای مهم این شرکت در جهان دانست و بر امادگی این‬ ‫خودروساز برای توسعه همکاری های مشترک تاکید کرد‪ .‬همچنین‬ ‫در ای��ن بازدید‪ ،‬مذاکرات مختلف��ی میان مدیران دو مجموعه جهت‬ ‫ارتقای س��طح همکاری ها و فعالیت های مش��ترک جهت طراحی و‬ ‫س��اخت محصوالت خاص بازار ایران با مشارکت قطعه سازان ایرانی‬ ‫انجام شد و هر دو شرکت بر ادامه همکاری های کنونی تاکید کردند‪.‬‬ ‫شرکت زوتی تاکنون ‪ ۲۵‬مدل خودرو در کالس ها و رده های مختلف‬ ‫تولید کرده و به عنوان یکی از پیشروترین تولیدکنندگان خودروهای‬ ‫برقی در سطح جهان به شمار می رود و سال گذشته توانسته حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار دس��تگاه انواع این خودروها را بدون جوینت ونچر تولید و‬ ‫عرضه کند‪ .‬درحال حاضر محصوالت زوتی با اس��تفاده از موتورهای‬ ‫تولید کمپانی میتسوبیشی ژاپن تولید می شوند و خطوط تولید این‬ ‫مجموعه نیز در باالترین سطوح عملکردی باحدود ‪۸۰‬درصد فعالیت‬ ‫رباتیکی هس��تند‪ .‬زوتی در اینده قصد دارد با همکاری شرکت فورد‬ ‫یک خط تولید پیشرفته را نیز در چین راه اندازی کند‪.‬‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 11‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪28‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪13‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تولید کننده‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بازار تک نرخی ارز پشتوانه ای برای صنعت خودرو‬ ‫تکیه گاه تولید به ثبـات می رسد؟‬ ‫تمام س��خنان تولیدکنندگان یکی اس��ت؛ اینکه ثبات‬ ‫در اقتصاد کش��ور به ویژه در بخش ارز وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫صنعت خ��ودرو ناگزیر به اس��تفاده از ارز برای تهیه مواد‬ ‫اولیه و محصوالت مورد نیاز است‪ .‬صنعتگر به دنبال تحقق‬ ‫واقعی نرخ ارز و ثبات ان به مدت یک تا ‪ ۲‬س��ال است تا‬ ‫بتواند با برنامه‪ ،‬تولید خود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫نمایندگان کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتقدند برای نفع تولیدکنن��ده در بازار باید بر‬ ‫اس��اس اصول اقتصاد‪ ،‬تفاوت تورم داخلی و خارجی روی‬ ‫نرخ ارز لحاظ ش��ود تا ش��اهد چالش های جدیدی در این‬ ‫باره نباشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت در تراز جهانی‬ ‫محس��ن رزم خواه یک��ی از فعاالن صنعت خ��ودرو‪ ،‬ارز‬ ‫مبادله ای ب��رای صنایع بخش خصوصی را کمک هزینه ای‬ ‫برای فعالیت انها دانست که نرخ تمام شده محصوالت شان‬ ‫را کاه��ش م��ی داد‪ .‬به ای��ن ترتیب توان رقابت با مش��ابه‬ ‫وارداتی را داشتند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ادام��ه‪ ،‬ب��ه دلیل سیاس��ت های دولت و‬ ‫بان��ک مرکزی این ارز از بخ��ش صنعت قطعه که صنعتی‬ ‫خصوصی است حذف ش��د زیرا از همان سال ها دولت به‬ ‫دنب��ال تک نرخی کردن ارز برای نظم ب��ازار بود‪ .‬به تدریج‬ ‫ارز مبادله ای از صنایع مختلف به جزو بخش های ضروری‬ ‫حذف شد‪.‬‬ ‫عضو انجمن قطعه س��ازان کشور در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫صنعتگر نیز معتقد اس��ت ارز باید تک نرخی شود تا رانتی‬ ‫که برای برخی در بازار به وجود امده از بین برود‪.‬‬ ‫ضمن انکه قطعه س��ازان داخلی نیز در این بس��تر باید‬ ‫اموزش ببینند که چگونه با ارز ازاد رقابت کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو تصری��ح کرد‪ :‬اگر تولیدکننده‬ ‫توانست در این شرایط رقابت کند که البته مقدماتی الزم‬ ‫دارد‪ ،‬می تواند در تراز جهانی حرکت کرده‪ ،‬برای بازارهای‬ ‫بین المللی کاال صادر کند‪ .‬در غیر این صورت نمی تواند به‬ ‫معنای واقعی در بازار رقابت داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت برای نواوران‬ ‫رزم خواه تس��هیالت در صنعت را تنها در ماش��ین االت‪،‬‬ ‫فن��اوری‪ ،‬دان��ش فن��ی‪ ،‬تحقیق وتوس��عه و مدیریت الزم‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬در این بخش ها باید تسهیالت در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان��ی قرار گیرد که به دنب��ال نواوری و خرید‬ ‫تجهی��زات روز دنی��ا هس��تند‪ .‬اگر این امر محقق ش��ود‪،‬‬ ‫قطعه س��از می توان��د در بازار جهانی رقاب��ت کند و در ان‬ ‫کاهش تعرفه ها نیز مطرح شود‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتی��ب صنعتگر ایران��ی محص��والت خود را‬ ‫ب��ا کیفیت و ن��رخ جهانی تولید می کند و ب��ا تعرفه صفر‬ ‫می تواند رقابت پذیر باشد‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬این زمانی محقق می ش��ود که دو طرف‪،‬‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده ایرانی هر دو بهره مند ش��وند‪.‬‬ ‫م��ن تولیدکننده معتقدم واردات باید ازاد ش��ود تا کاالی‬ ‫مرغ��وب به دس��ت مصرف کنن��ده برس��د‪ .‬اگ��ر در بخش‬ ‫ماش��ین االت فن��اوری و دانش فنی به قطعه س��از داخلی‬ ‫کمک ش��ود‪ ،‬می تواند بر اساس تراز جهانی تولید و رقابت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته مقیاس‬ ‫اقتصادی نیز در این بس��تر مهم است و الزام دیگر اتصال‬ ‫به شبکه جهانی قطعه سازی است‪ .‬اگر این دو اقدام انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬صنعتگران حوزه قطعه دچار چالش های کمتر در‬ ‫بحث گرفت��ن مطالبات می ش��وند و چالش های تعرفه ای‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹یکی از محوری ترین صنایع دنیا‬ ‫رزم خواه در ادامه حمایت های ارزی و تعرفه ای به معنای‬ ‫واقعی عن��وان کرد‪ :‬خودرو‪ ،‬یک��ی از محوری ترین صنایع‬ ‫دنیاس��ت و همه تالش می کنند وارد این صنعت شوند در‬ ‫حالی که برخی در ایران پس از گذش��ت نیم قرن‪ ،‬اکنون‬ ‫مطرح می کنند صنعت خودرو بماند یا برود‪.‬‬ ‫اگر این گونه فکر ش��ود و معای��ب و مزایای این صنعت‬ ‫بررس��ی نشود کمکی به تولید نشده و چالش های خود را‬ ‫بیشتر کرده ایم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬برخی از این مش��کالت به سیاس��ت های‬ ‫اشتباه مدیران باالدستی برمی گردد‪.‬‬ ‫دولت ه��ا در جه��ان از صنایع حمایت کردن��د و باعث‬ ‫شدند تا محصوالت شان جهانی شود و امروز این شرکت ها‬ ‫مس��تقل از دولت ه��ا روی توانمندی خ��ود در حال ادامه‬ ‫مسیر هستند و اقتصاد ملی خود را اداره می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت خودرو تاکی��د ک��رد‪ :‬امنیت ثبات‬ ‫اقتصادی یک��ی از عوامل اصلی حمایت از تولید اس��ت و‬ ‫پش��توانه گرمی برای تولیدکنندگان به ش��مار می رود‪ .‬اما‬ ‫اگر نرخ ارز‪ ،‬درصد تعرفه ها و قوانین پیوسته در حال تغییر‬ ‫باش��ند و با تغییر کابینه افراد با دیدگاه های جدید بیایند‬ ‫که ممکن اس��ت امری را بپذیرند یا نپذیرند اس��یب های‬ ‫بسیاری به تولید وارد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد تشکیل شورای عالی صنایع‬ ‫عضو انجمن قطعه سازان کشور در این باره پیشنهاد کرد‪:‬‬ ‫باید شورای عالی صنایع تشکیل شود تا سیاست های کالن‬ ‫صنعت��ی را تا حد اجرا تبیین کنند و با روی کار امدن هر‬ ‫دولتی‪ ،‬او ناگزیر به ادامه این سیاست ها باشد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در شرایط حاضر هیچ راهی جز اقتصاد‬ ‫تولیدی برای اس��تقالل کش��ور وجود ندارد‪ .‬تولید‪ ،‬محور‬ ‫فعالیت ه��ای اقتصادی اس��ت‪ .‬دولت اگ��ر ارز مبادله ای را‬ ‫ح��ذف می کند باید امتیاز خ��اص بدهد که صنعت ایجاد‬ ‫و تولید محقق شود‪.‬‬ ‫رزم خ��واه تاکید کرد‪ :‬باید محور سیاس��ت های کالن ما‬ ‫اقتصاد قدرتمند باشد و با ثبات نرخ ارز برنامه ها را محقق‬ ‫کرده و در کاهش نرخ تمام ش��ده کااله��ا گام های مثبت‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ تورم داخلی و خارجی بر نرخ ارز‬ ‫صنعتگران به طور عمده به دنبال تک نرخی ش��دن ارز‬ ‫ب��وده و معتقدند برای رونق تولید و بازار باید رانت های به‬ ‫وجود امده از ارز مبادله ای حذف شود اما سخن این است‬ ‫که عدد باید برای یک یا ‪ ۲‬س��ال ثابت باش��د تا صنعتگر‬ ‫بتواند بر اساس ان برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت کند‪.‬‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در پاس��خ به ثبات در ب��ازار ارز گفت‪:‬‬ ‫تک نرخی ش��دن ارز برای حذف رانت ها و مش��کالتی بود‬ ‫ک��ه در بازار به وج��ود امده بود و در این��ده ای نه چندان‬ ‫دور ب��ه طور قطع ارز تک نرخی ب��رای تمام صنایع اعمال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬بر اس��اس مصوبه جدیدی ک��ه بانک مرکزی‬ ‫اعالم ک��رده تنها یک نرخ (‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان) در بازار‬ ‫باید وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫یک��ی از صحبت های صنعتگر پایدار بودن این نرخ برای‬ ‫مدت یک یا ‪ ۲‬سال است تا بتواند برنامه ریزی داشته باشد‪.‬‬ ‫گرمابی در پاس��خ به این پرسش که ایا نرخ تعیین شده‬ ‫برای س��ال ‪ ۹۷‬ثاب��ت خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬درخواس��تی که‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی از دولت داشته و دولت‬ ‫نیز قول همکاری داده ثابت نبودن نرخ ارز اس��ت زیرا در‬ ‫حقیق��ت بر اس��اس اصول اقتصاد‪ ،‬تفاوت ت��ورم داخلی و‬ ‫خارجی باید به نرخ ارز اضافه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت نرخ شناور‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر قیمت ها به ش��کل مصنوعی و با فشار ثابت‬ ‫نگه داش��ته شود‪ ،‬باعث شوک های ناگهانی به بازار خواهد‬ ‫شد و این امر بسیار اسیب رسان تر است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بنابراین نرخ ارز‪ ،‬نرخ شناور مدیریت شده‬ ‫است که احتمال دارد چند ماه بعد درصدی به ان افزوده‬ ‫ش��ود‪ .‬عدد واقعی از این تفاوت تورمی به دست می اید تا‬ ‫تولید دچار اسیب و شوک نشود و این امری پذیرفته شده‬ ‫در اقتصاد بین المللی است‪.‬‬ ‫گرمابی در پایان گفت‪ :‬مجلس ش��ورای اس�لامی نیز از‬ ‫دولت خواس��ته تا ای��ن کار انجام ش��ود و دولت نیز قول‬ ‫مدیریت داده است‪.‬‬ ‫مجلس و دولت خواهان اجرایی شدن ارز شناور مدیریت‬ ‫شده برای ساماندهی و توسعه تولید ملی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اقتص��اد حوزه ای پیچیده و مالی اس��ت که مدیریت ان‬ ‫به کارشناس��ی دقیق نیاز دارد به ویژه در کشورهای جهان‬ ‫س��وم که مش��کالت مالی و کمبود نقدینگ��ی به راحتی‬ ‫می تواند استقالل انها را به خطر بیندازد‪ .‬حال باید دید با‬ ‫مدیریت بازار از س��وی دولت در سال ‪ ۹۷‬با نرخ تک ارزی‬ ‫چقدر تولیدکنندگان فضای فعالیت خواهند یافت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 11‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪28‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪13‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کیا از سال ‪ 2021‬مستقیم به سراغ خودروهای تمام الکتریکی می رود‬ ‫کیا تصمیم گرفته است که صادرات مدل های موجود هیبرید را‬ ‫متوقف کرده و تا س��ال ‪2021‬م حداقل دو خودرو تمام الکتریک‬ ‫به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫دامین مردیت‪ ،‬مدیر اجرایی کیا اس��ترالیا گفته است تصمیم‬ ‫اینکه صادرات خودروهای هیبرید متوقف شود برای برند تصمیم‬ ‫عاقالنه ای اس��ت زیرا در حال حاضر تقاضای��ی برای این خودرو‬ ‫های هیبرید نیس��ت بنابراین می توان گزینه ه��ای بهتری را در‬ ‫نظر گرفت‪.‬‬ ‫چی��زی که تا تاریخ عرضه اولین خ��ودرو های برقی تا ‪2021‬‬ ‫الزم اس��ت‪ ،‬همکاری با هیوندای و اموزش بازار اس��ت‪ .‬اما حتی‬ ‫زمان��ی که این مدل ها (احتماال یک خودروی س��واری کوچک و‬ ‫یک شاسی بلند جمع و جور) وارد بازار شوند‪ ،‬پرفروش نخواهند‬ ‫بود‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬مردیت گفت‪ :‬هنوز راه زیادی در پیش‬ ‫اس��ت‪ .‬هیچ خودرو سازی در سال ‪ 2021‬یا ‪ 2022‬صدها خودرو‬ ‫الکتریکی نخواهد فروخت اما باید شروع کرد‪ .‬این گروه در زمینه‬ ‫خودروهای برقی متخصص هس��تند و ما از این فرصت استفاده‬ ‫می کنیم اما باید صادق باشیم‪ .‬در حال حاضر هیچ تقاضایی برای‬ ‫کیاهای الکتریکی نیس��ت‪ .‬اگر به ش��رایط مدل های هیبرید نیز‬ ‫نگاه کنید متوجه می ش��وید که در استرالیا فروش زیادی ندارند‪.‬‬ ‫حقیقت این است که به طور مستقیم سراغ خودروهای الکتریکی‬ ‫خواهیم رفت‪ .‬این استراتژی ما بوده و به ان پایبند خواهیم بود‪.‬‬ ‫شنیده ایم که گروه هیوندای موتور در این زمنیه بسیار پیشرفته‬ ‫اس��ت اما زمانی که محصوالت ما وارد بازار ش��وند از انها پیشی‬ ‫خواهیم گرفت‪ .‬به نظر می رسد که در حال حاضر برنامه ای برای‬ ‫خودروهای هیدروژنی در اینده نزدیک در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که هیوندای به ش��دت در زمینه خودروهای‬ ‫برقی هیدروژنی سوخت سلولی تالش می کند‪.‬‬ ‫اشتباهات مرگبار خودروسازان جهان‬ ‫سارا گلچین‬ ‫رس��وایی در صنعت خودرو پیشینه تاریخی بلندی‬ ‫دارد‪ .‬این رسوایی ها این روزها با لطف زندگی در عصر‬ ‫اطالعات و رقابت ش��انه به ش��انه خودروسازان برای‬ ‫پیش��ی گرفتن از یکدیگر بیش از گذش��ته به چشم‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫و البت��ه از قدیمی ه��ا هم می توان ب��ه لطف اینکه‬ ‫سال ها از انها گذشته صحبت به میان اورد‪.‬مشکالت‬ ‫و ایرادهایی که برخی خودروهای س��اخته ش��ده در‬ ‫ط��ول تاری��خ این صنع��ت داش��تند گاه حتی باعث‬ ‫شده انس��ان ها به کام مرگ کشیده شوند زیرا ایمنی‬ ‫مهم ترین رکن یک خودرو است‪.‬‬ ‫وقت��ی ایمنی خ��ودرو به هر دلیلی مش��کل پیدا‬ ‫کند این جان انس��ان ها اس��ت که ب��ه خطر می افتد‪.‬‬ ‫ام��ا بخش تلخ ماجرای رس��وایی های خودروس��ازان‬ ‫انجاست که برخی از انها از نقص ها اگاه بوده و هیچ‬ ‫اقدام��ی نکرده اند یا بدتر از ان برخی خودروس��ازان‬ ‫اگاهانه و برای کسب سود بیشتر در محصوالت خود‬ ‫دس��تکاری هایی انجام داده اند‪ .‬این اقدام ها اگرچه در‬ ‫مقطعی از چش��م همگان دور مانده اما از انجایی که‬ ‫ماه همیشه پش��ت ابر نمی ماند در وقت اشکار شدن‬ ‫به رسوایی تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫گ��زارش پیش رو نگاهی به ش��ماری از بدترین و‬ ‫ش��رم اورترین رس��وایی های خودرویی در تاریخ این‬ ‫صنعت انداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹فاجعه سازی تایرهای فایرستون‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪۱۳۶۸-۶۹‬خورش��یدی)‬ ‫وقتی فورد خودرو به طور کامل جدید و ش��یک خود‬ ‫به نام اکسپلورر را عرضه کرد‪ ،‬شاسی بلندها در امریکا‬ ‫تنها ‪۷‬درصد بازار را در اختیار داشتند‪ .‬تا سال ‪۱۹۹۹‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۷۷-۷۸‬خورش��یدی) س��هم این کالس‬ ‫خودرویی در امریکا ‪ ۲۰‬درصد ش��د و این محبوبیت‬ ‫ادام��ه پیدا ک��رد تاجایی که اکن��ون کراس اوورها که‬ ‫همان شاس��ی بلندهای جمع وجور هستند ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫بازار امریکا را در اختیار دارند‪ .‬فوردی ها برای تایرهای‬ ‫اکسپلورر بازهم به سراغ شرکت تایرسازی فایرستون‬ ‫رفتن��د؛ کاری که در ط��ول ‪ ۱۰۰‬س��ال بارها انجام‬ ‫داده بودن��د‪ .‬اما اس��تفاده از این تایره��ا برای خودرو‬ ‫جدید فورد رس��وایی به بار اورد‪ .‬تایرهای فایرستون‬ ‫ب��رای خودرویی ک��ه قرار بود یک��ی از پرفروش ترین‬ ‫وس��ایل نقلیه دهه خود ش��ود‪ ،‬دردس��ر به بار اورد‪.‬‬ ‫وقت��ی اداره ملی ایمنی و ترافیک بزرگراه های امریکا‬ ‫(‪ )NHTSA‬از فورد و فایرستون خواست درباره امار‬ ‫باالی ترکیدگی الستیک بررس��ی هایی انجام دهند‪،‬‬ ‫فورد فایرستون را سرزنش کرد و فایرستون تقصیر را‬ ‫گردن فورد انداخت‪ .‬وقتی مس��ئولیت مرگ ‪ ۱۰۰‬نفر‬ ‫در سراسر جهان به گردن فایرستون افتاد این شرکت‬ ‫تایرسازی در ابتدا برای ‪ ۵/۶‬میلیون تایر فراخوان داد‬ ‫و گرم ش��دن زیاد‪ ،‬فش��ار کم تایر‪ ،‬وزن و ویژگی های‬ ‫نه چندان امیدوارکننده اکس��پلورر در برابر تصادف را‬ ‫از جمله عوامل ترکیدگی الستیک ها دانست‪ .‬چند ماه‬ ‫بعد نیز فورد برای ‪ ۱۳‬میلیون تایر دیگر فراخوان داد‬ ‫و در نهایت دو ش��رکت در سال ‪ ۲۰۰۲‬میالدی(‪-۸۱‬‬ ‫‪۱۳۸۰‬خورشیدی) و پس از اینکه هیچ یک مسئولیت‬ ‫اصلی را نپذیرفتند و میلیون ها دالر نیز هزینه دادند‪،‬‬ ‫همکاری با هم را قطع کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹گیر کردن پدال گاز تویوتا‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی (‪۱۳۹۰-۹۱‬خورشیدی) پس‬ ‫از س��ال ها انکار درباره ش��تاب ناخواسته در چندین‬ ‫مدل تویوتا و لکس��وس و مدارک مشخص دراین باره‪،‬‬ ‫تویوت��ا پذیرفت که ‪ ۲/۱‬میلیارد دالر به عنوان جریمه‬ ‫به دولت امریکا پرداخت کند‪ .‬تویوتا پذیرفت این مبلغ‬ ‫را پرداخت کند تا پیگرد قانونی نش��ود‪ .‬این بیشترین‬ ‫جریمه درطول تاریخ برای یک ش��رکت خودروسازی‬ ‫است‪ .‬تویوتا نیز مانند هر شرکت دیگری که فراخوان‬ ‫گریبانگیر ان می ش��ود‪ ،‬در ابت��دا تالش کرد خطای‬ ‫رانندگان را به رخ کشیده و انها را مقصر بداند اما در‬ ‫نهایت این خودش بود که جریمه پرداخت کرد‪.‬تویوتا‬ ‫ابتدا می گفت کفپوش های خودرو باعث می شود پدال‬ ‫گاز پ��س از پایین رفتن ب��ه انها گیر کند و دیگر باال‬ ‫نیاید‪ .‬به ادعای تویویا این باعث می شد خودرو دچار‬ ‫شتاب ناخواسته شود‪ .‬این ادعا درحالی مطرح می شد‬ ‫که اس��نادی وجود داشت که نشان می داد نقصی در‬ ‫پدال گاز وجود دارد‪ .‬اما مقاومت فایده ای نداشت و ‪۳‬‬ ‫سال بعد تویوتا پذیرفت که در پدال ها مشکلی وجود‬ ‫داشته و ‪ ۳/۹‬میلیون وسیله نقلیه را از سراسر جهان‬ ‫برای رفع ایراد فراخواند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایربگ های جانی تاکاتا‬ ‫در دنی��ای خودرو فراخوان ها رس��وایی های زیادی‬ ‫پیش اورده و برخ��ی از انها انقدر فراگیر بوده اند که‬ ‫میلیون ها وسیله نقلیه را درگیر کرده اند اما هیچ یک‬ ‫از انها بی ش��ک به اندازه رسوایی ایربگ های شرکت‬ ‫ژاپنی تاکاتا دامنه نداشتند‪ .‬ایربگ های ساخت تاکاتا‬ ‫ژاپن با مش��کلی که پی��دا کرده بودند‪ ۱۰ ،‬ش��رکت‬ ‫بزرگ خودروسازی و دس��تکم ‪ ۱۷‬میلیون خودرو را‬ ‫درگیر ماجرای خود کردند زیرا در همه انها از ایربگ‬ ‫تاکاتا استفاده ش��ده بود‪ .‬بین سال های ‪-۷۹( ۲۰۰۰‬‬ ‫‪ )۱۳۷۸‬تا ‪ ۲۰۰۸‬میالدی (‪۱۳۸۶-۸۷‬خورش��یدی)‪،‬‬ ‫این ش��رکت ژاپنی ایربگ هایی ساخت که در برخی‬ ‫م��وارد با فش��ار زی��اد منفج��ر می ش��دند و به جای‬ ‫اینک��ه جان رانن��ده را نجات دهند خ��ود بالی جان‬ ‫می ش��دند‪ .‬نیویورک تایمز در س��ال ‪ ۲۰۰۴‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۸۲-۸۳‬خورشیدی) دست به افشاگری زد و اعالم‬ ‫ک��رد تاکاتا از نقص موجود در کیس��ه های هوا اطالع‬ ‫داش��ته اما هیچ حرفی به اداره ملی ایمنی و ترافیک‬ ‫بزرگراه های امریکا نزده است‪ .‬ان اچ تی اس ای شرکت‬ ‫تاکاتا را به ازای هر روز همکاری نکردن با بررسی های‬ ‫دولت فدرال ‪۱۴‬هزار دالر جریمه کرد‪.‬‬ ‫درحال��ی ک��ه فراخوان ها از س��وی ش��رکت های‬ ‫گوناگ��ون خودروس��ازی برای رفع مش��کل ایربگ ها‬ ‫ادامه داش��ت‪ ،‬براورد ش��د که ‪ ۳۰‬میلیون خودرو با‬ ‫این مشکل رودررو باشند‪ .‬به این ترتیب تاکاتا یکی از‬ ‫فراموش نشدنی ترین رسوایی های تاریخ خودروسازی‬ ‫را رقم زد‪.‬‬ ‫‹ ‹سوئیچ احتراق نافرمان جنرال موتورز‬ ‫ش��ورولت کوبالت خودرویی بود که می توانست به‬ ‫اس��انی از ذهن ها پاک ش��ود اما نامش در کنار فورد‬ ‫پینت��و به عنوان یک��ی از خطرناک تری��ن خودروهای‬ ‫فروخته ش��ده در جهان قرار گرفت‪ .‬در س��ال ‪۲۰۰۷‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۸۵-۸۶‬خورش��یدی) ش��ورولت ‪۹۸‬هزار‬ ‫خودرو شورولت کوبالت را فراخوان داد‪ .‬این خودروها‬ ‫نتوانس��تند اس��تانداردهای ایمنی را به دست اورند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی(‪۱۳۸۸-۸۹‬خورشیدی) نیز‬ ‫یک مش��کل دیگر یعنی نقص در فرمان خودرو باعث‬ ‫شد ‪ ۳/۱‬میلیون دس��تگاه دیگر نیز فراخوانده شوند‪.‬‬ ‫اما بزرگترین مش��کل ش��ورولت کوبال��ت که حجت‬ ‫بدنامی را بر این خودرو تمام کرد‪ ،‬مش��کل در سوئیچ‬ ‫احتراق بود که باعث می ش��د در سرعت باال ایربگ ها‬ ‫و س��امانه های ضدقف��ل از کار افت��اده و تصادف های‬ ‫مرگب��اری رخ ده��د‪ .‬جنرال موتورز هم مانند س��ایر‬ ‫خودروسازان و تامین کنندگان قطعات از مشکل فنی‬ ‫خودرو خبر داش��ت اما به دلیل هزینه بر بودن تعمیر‪،‬‬ ‫هیچ حرفی درباره ان به میان نیاورد‪ .‬این خودروساز‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۰۴‬میالدی(‪۱۳۸۲-۸۳‬خورش��یدی) از‬ ‫مشکل باخبر شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دیزل گیت االینده فولکس واگن‬ ‫در ‪ ۱۷‬س��پتامبر ‪ ۲۶( ۲۰۱۵‬ش��هریور ‪)۱۳۹۴‬‬ ‫فولکس واگن بزرگترین تولیدکننده خودرو جهان بود‬ ‫و از رشدی به نسبت متوسط اما امیدوارکننده در بازار‬ ‫امریکا لذت می برد‪ .‬اما درست یک روز بعد یعنی‬ ‫‪ ۱۸‬س��پتامبر (‪۲۷‬ش��هریور ‪)۱۳۹۴‬همه چیز تغییر‬ ‫کرد‪ .‬در ان روز اژانس حفاظت از محیط زیست امریکا‬ ‫(‪ )EPA‬به این خودروس��از اعالم کرد که قانون هوای‬ ‫پاک را زیر پا گذاش��ته است‪ .‬در خودروهای دیزلی این‬ ‫شرکت که سال ها به دلیل پاک تر‪ ،‬بهینه تر و اسپرت تر‬ ‫بودن نسبت به رقیبان ستایش می شدند‪ ،‬از نرم افزاری‬ ‫اس��تفاده ش��ده بود که به خودرو اجازه می داد میزان‬ ‫االیندگ��ی را کمتر از میزان واقعی نش��ان دهد‪ .‬در ان‬ ‫زمان پوی��ش «فروش را متوقف کنید» ش��کل گرفت‬ ‫و میلیون ه��ا مش��تری عصبانی خواس��تار پاس��خ این‬ ‫خودروس��از و جبران خسارت های ش��ان شدند‪ .‬فروش‬ ‫فولکس واگ��ن (دس��تکم در امریکا) س��قوط ازاد کرد‪.‬‬ ‫درنهایت نیز تنها گذر زمان مش��خص خواهد کرد که‬ ‫فولکس واگن از این رسوایی تا چه اندازه اسیب خواهد‬ ‫دید‪ .‬فولکس واگن درحالی اقدام به این دستکاری کرد‬ ‫که خودروس��ازی ‪ ۱۴‬درصد اقتصاد المان را تش��کیل‬ ‫م��ی داد و به دلی��ل روابط خ��وب مقامات سیاس��ی با‬ ‫خودروسازان در این کشور پای بلندپایگان المان هم به‬ ‫این ماجرا باز شد‪ .‬این خودروساز تالش زیادی کرد که‬ ‫خودروهای دیزلی خود را در امریکا بفروشد و با افتخار‬ ‫از االیندگی کمتر محصوالت خود یاد می کرد اما حاال‬ ‫با این رسوایی شرایط به طور کامل متفاوت شده است‪.‬‬ ‫به تازگی یکی از مدیران این شرکت که در این رسوایی‬ ‫دخالت مستقیم داشت به ‪ ۷‬سال زندان محکوم شد‪.‬‬ ‫منبع‪Cheatsheet :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫پیش بینی رونق بی نظیر بازار موتورسیکلت های برقی‬ ‫ب��راورد ش��ده اس��ت که ت��ا س��ال ‪ ۲۰۲۳‬می�لادی می��زان فروش‬ ‫موتورس��یکلت های برقی در جهان رش��د چشمگیری پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا ‪ ،‬تحلیلگ��ران جهانی فعال در ح��وزه حمل و نقل به‬ ‫تازگی پیش بینی کرده اند که بازار خرید و فروش موتورس��یکلت های‬ ‫برقی و الکتریکی تا س��ال ‪ 2023‬میالدی رونق بس��یار بیش��تری پیدا‬ ‫ک��رده و به ‪ 40‬میلیون دس��تگاه خواهد رس��ید‪ .‬در س��ال های اخیر که‬ ‫صنعت نوپای خودروهای برقی و الکتریکی در جهان رشد قابل توجهی‬ ‫را تجربه کرده اس��ت‪ ،‬بسیاری از کش��ورهای جهان همچون انگلستان‪،‬‬ ‫فرانس��ه‪ ،‬نروژ‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬یونان‪ ،‬مکزیک‪ ،‬چین و هند اعالم کردند که قصد‬ ‫دارند به منظور جلوگیری از الودگی هوا و حفظ محیط زیس��ت‪ ،‬تولید‬ ‫و ف��روش خودروه��ای بنزینی و دیزلی را تا ده��ه ‪ 2030‬و نهایتا تا دهه‬ ‫‪ 2040‬می�لادی (حدودا دو دهه اینده) ممن��وع و متوقف اعالم کنند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب بس��یاری از ش��رکتهای خودروس��ازی در جهان عزم خود‬ ‫را ب��رای تولید انب��وه خودروهای برقی جزم ک��رده و از برنامه های خود‬ ‫بدی��ن منظور رونمایی کرده اند‪ .‬افزایش روزاف��زون خودروهای برقی و‬ ‫محبوبیت اس��تفاده بیش��تر از این خودروهای پاک‪ ،‬موجب شده است‬ ‫شرکت های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته‬ ‫و هر ی��ک از برنامه های خود برای طراحی و تولی��د خودروهایی بهتر و‬ ‫با توان پیمایش بیش��تر رونمایی کنند‪ .‬کش��ورهای متعددی در جهان‬ ‫نی��ز به منظور حفاظت از محیط زیس��ت‪ ،‬کاهش الودگی صوتی و هوا و‬ ‫همچنین افزایش کیفیت زندگی و سالمت شهروندان‪ ،‬با وضع و اجرای‬ ‫قوانین و مقررات جدیدی به حمایت از صنعت نوظهور خودروهای برقی‪،‬‬ ‫الکتریکی و پاک پرداخته اند‪ .‬در این میان عالوه بر خودروهای سواری و‬ ‫شخصی‪ ،‬بازار رونمایی از خودروهای سبک و سنگین بسیاری همچون‬ ‫کامیون‪ ،‬کامیونت‪ ،‬وانت‪ ،‬اتوبوس و همچنین موتورسیکت نیز داغ شده‬ ‫اس��ت هرچند که سابقه حضور موتورسیکلت های برقی و الکتریکی در‬ ‫خیابان های شهرهای جهان از سایر وسائل نقلیه مشابه بیشتر است‪.‬‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 11‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪28‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪13‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫هنر ائرودینامیک در طراحی خودروها‬ ‫داستان بال دارها‬ ‫هن��ر ائرودینامی��ک در س��ال های گذش��ته‪،‬‬ ‫ت سر گذاشته است‪ .‬این‬ ‫پیش��رفت های زیادی را پش ‬ ‫در حالی است که تا دهه های پیش‪ ،‬توسع ه دهندگان‬ ‫فق��ط بال ها را به عق��ب خودروها می چس��باندند تا‬ ‫ببینند که چه اتفاقی می افتد‪ .‬اما‪  ‬امروزه‪ ،‬این فرایند‬ ‫بسیار پیچیده تر ش��ده است؛ مهندسی ائرودینامیک‬ ‫ش��امل س��اعت ها کار و ازمای��ش در تون��ل ب��اد و‬ ‫شبیه سازی های پیشرفته کامپیوتری است‪ .‬اما چرا با‬ ‫اینکه علم ائرودینامیک به این اندازه پیشرفت کرده‪،‬‬ ‫هنوز هم «فاصل��ه ائرودینامیکی» خودروهایی مانند‬ ‫هوندا س��یویک تایپ ‪ R‬و فراری ‪ GTB 488‬به این‬ ‫اندازه است؟‬ ‫‹ ‹نیروی رو به پایین‬ ‫برای درک بهتر ائرودینامیک‪ ،‬ش��اید بهتر اس��ت‬ ‫به اس��مان نگاه کنیم‪ .‬همان اصول اولیه ای که باعث‬ ‫مان��دن هواپیم��ا در هوا می ش��ود‪ ،‬برای چس��باندن‬ ‫خودروها به سطح زمین مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫مقطع منحنی بال ه��ای هواپیما باعث منحرف کردن‬ ‫جریان هوا و «عبور با فش��ار» بخشی از هوا در سطح‬ ‫باال و بخش��ی دیگر در پایین بال می ش��ود‪ .‬به دلیل‬ ‫اینکه س��طح باال از انحنای بیشتری برخوردار است‪،‬‬ ‫هوا با س��رعت بیش��تری بر روی ان جریان می یابد‪.‬‬ ‫مطاب��ق اصل برنول��ی در مکانیک س��یاالت‪ ،‬هر چه‬ ‫س��رعت جریان هوای گذرنده بیش��تر باش��د‪ ،‬فشار‬ ‫کمتری خواهد داش��ت‪ .‬همین اختالف فش��ار در باال‬ ‫پایین بال باعث ایجاد یک نیروی باالبرنده ش��ده و‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫هواپیما را در اسمان نگه می دارد‪.‬‬ ‫حاال اگر یک ب��ال هواپیما را برعکس کنیم‪ ،‬همان‬ ‫اصول اولیه موجب چسبیدن هر چه بیشتر خودرو به‬ ‫سطح اسفالت می ش��ود‪ .‬یکی از رایج ترین نمونه های‬ ‫ای��ن داون فورس‪ ،‬نیرویی اس��ت که توس��ط یک بال‬ ‫س��اده در عقب ایجاد می گردد‪ .‬با استفاده از ابزارهای‬ ‫شبیه س��ازی که خودروس��ازان معتبر ب��رای طراحی‬ ‫خودروهایش��ان مورد استفاده قرار می دهند‪ ،‬می توان‬ ‫نح��وه تولید داون فورس توس��ط یک بال را به تصویر‬ ‫کشید‪.‬‬ ‫در این مدل محاس��باتی دو بعدی دینامیک سیال‪،‬‬ ‫ناحی��ه ابی رنگ در زیر بال‪ ،‬عملک��رد اصل برنولی را‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬هوای با س��رعت باالتر موجب ایجاد‬ ‫یک ناحیه ی با فش��ار کمتر ش��ده و بال را به سمت‬ ‫پایی��ن فش��ار می ده��د‪ .‬البته قب��ل از اینک��ه برای‬ ‫پیچ کردن یک بال به عقب خودرویتان دس��ت به کار‬ ‫ش��وید‪ ،‬شاید بهتر است اندکی به ناحیه قرمزرنگ در‬ ‫لبه جلوی بال دقت کنید‪ .‬متاسفانه‪ ،‬تمام این نیروی‬ ‫رو به پایین‪ ،‬با «درگ ائرودینامیک» همراه می شود‪.‬‬ ‫خودروس��ازان معموالً عملکرد درگ محصوالتش��ان‬ ‫را ب��ا پارامتری ب��ه نام «ضری��ب درگ» یا ‪ Cd‬بیان‬ ‫می کنن��د‪ .‬هر چه این عدد بدون بُعد پایین تر باش��د‪،‬‬ ‫بدنه خودرو با س��هولت بیش��تری به درون حجم هوا‬ ‫به پیش می رود‪ .‬این نکت��ه از ان جهت اهمیت دارد‬ ‫ک��ه رابطه ای بین س��رعت و درگ برقرار اس��ت‪ .‬هر‬ ‫چه س��ریعتر حرکت کنید میزان فش��ار هوا به روی‬ ‫خودرویتان با توان ‪ ۲‬اضافه می گردد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫اس��ت که مدل جدید بوگاتی ش��یرون‪ ،‬در حالی که‬ ‫قدرتش نس��بت به ویرون گرند اسپورت ویتسه ‪۳۰۰‬‬ ‫ب بخار بیشتر شده ا ّما تنها در حدود ‪ ۱۰‬کیلومتر‬ ‫اس ‬ ‫بر ساعت از ان سریعتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹اضافه کردن بال‬ ‫تعداد سطوح کنترل ائرودینامیکی که خوروسازان‬ ‫برای تولی��د داون فورس به کار می برند‪ ،‬بس��یار زیاد‬ ‫اس��ت و شاید برای نوشتن در مورد انها به یک کتاب‬ ‫بزرگ نیاز باش��د ا ّما در این میان یک مورد بیشتر از‬ ‫همه شناخته شده است‪ ،‬ان هم بال های‪  ‬ثابت‪.‬‬ ‫اولی��ن اس��تفاده از ب��ال ثاب��ت در اتومبیل ه��ا به‬ ‫س��ال های دهه ‪۱۹۲۰‬م و به فریتز فون اوپل (‪Fritz‬‬ ‫‪ )von Opel‬و م��دل ‪ 2 RAK‬برمی گ��ردد‪ .‬ای��ن‬ ‫ماش��ین مخصوص ثبت رکورد س��رعت با اس��تفاده‬ ‫از ‪ ۲۴‬موش��ک‪ ،‬توانس��ت به س��رعت ‪ ۲۳۸‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت نزدی��ک ش��ود‪« .‬اوپل» با کس��ب دانش‬ ‫مس��تقیم از مهندس��ان صنع��ت هوان��وردی‪ ،‬از دو‬ ‫مقطع ائرودینامیک��ی (ایرفویل) در دو طرف ‪RAK‬‬ ‫‪ 2‬اس��تفاده کرد تا این وس��یله نقلیه را بر روی زمین‬ ‫نگه دارد‪.‬‬ ‫اواخ��ر دهه ‪ ۱۹۶۰‬می�لادی زمانی ب��ود که برای‬ ‫اولی��ن بار یک بال عقب ثابت ب��ه فرمی که امروزه از‬ ‫ان س��راغ داریم در طراح��ی کالین چاپمن (‪Colin‬‬ ‫‪ )Chapman‬در خ��ودروی فرمول یک لوتوس ‪49‬‬ ‫به کار رفت‪ .‬در میانه راه قهرمانی فرمول یک ‪،۱۹۶۸‬‬ ‫چاپم��ن یک بال عق��ب گران قیمت را مس��تقیماً به‬ ‫سیستم تعلیق عقب‪ ،‬باالی سر انجین و راننده متصل‬ ‫کرد تا به این وسیله نیروی برخاستگی ائرودینامیک‬ ‫ناش��ی از حرکت خودرو در پیست را خنثی کند‪ .‬این‬ ‫موض��وع در ابتدا باعث برت��ری قابل مالحظه لوتوس‬ ‫نسبت به سایر شرکت کنندگان شد‪ ،‬ا ّما بعد ا ً استفاده‬ ‫از ان ب ه دلی��ل زنجیره ای از تصادفات که اتفاق افتاد‬ ‫ممنوع شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ائرودینامیک هوشمند‬ ‫ای��ن ی��ک قاعده کلی اس��ت که هر قطع��ه ای که‬ ‫داون ف��ورس ایج��اد می کند در اخر ب��ا درگ همراه‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬ام��ا چگونه می ت��وان هم ب��ه‪  ‬نیروی‬ ‫ن فورس در پیچ ها دسترس��ی داشت و هم بدون‬ ‫داو ‬ ‫درگ اضافی در مسیر مستقیم حرکت کرد؟ اینجاست‬ ‫که نقش ائرودینامیک هوشمند اهمیت پیدا می کند‪.‬‬ ‫ائرودینامیک هوشمند شامل هر قطعه ای می شود که‬ ‫بهتری��ن عملکرد را در هر دو حال��ت فراهم می کند‪.‬‬ ‫در مس��یر مس��تقیم‪ ،‬یک بال می تواند به درون بدنه‬ ‫جمع ش��ود و می��زان درگ را به حداقل برس��اند‪ .‬در‬ ‫همی��ن حال این بال در هن��گام گردش در پیچ ها باز‬ ‫می ش��ود تا نی��روی رو به پایین ایج��اد کند‪ .‬یکی از‬ ‫بهترین نمونه های ائرودینامیک هوش��مند‪ ،‬بال عقب‬ ‫هوشمند در مک الرن ‪ P1‬است‪ .‬در سرعت های پایین‬ ‫و هنگام��ی که بهترین حالت‪ ،‬داش��تن حداقل درگ‬ ‫اس��ت‪ ،‬این بال در عقب بدنه می نش��یند ا ّما هنگامی‬ ‫که س��رعت باالتر می رود‪ ،‬این بال به وسیله دو بازوی‬ ‫هیدرولیکی ب��اال رفته و نیروی داون فورس را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬در حالت مس��ابقه ای‪ ،‬مش��ابه انچه در مدل‬ ‫جدید فورد ‪ GT‬وجود دارد‪ ،‬بال به باالترین موقعیت‬ ‫ممکن و بیشترین زاویه تهاجمی می رسد و ‪ P1‬را به‬ ‫س��طح زمین فش��رده می کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این خودرو‬ ‫چس��بندگی قابل توجهی در پیچ ها خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ای��ن بال همچنین در هنگام ترمز گیری های س��خت‬ ‫به طرف جلو جمع می ش��ود تا به وس��یله جریان هوا‬ ‫از س��رعت خودرو بکاهد‪ .‬چاپارل ‪ 2E‬احتماالً اولین‬ ‫اتومبیلی اس��ت که از این نوع فناوری استفاده کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این خودروی مس��ابقه ای از یک بال بزرگ در‬ ‫عقب بهره می برد که در مواقع مورد نیاز می توانس��ت‬ ‫میزان نیروی رو به پایین را تنظیم کند‪ ۲ .‬س��ال بعد‬ ‫از این مدل‪ ،‬نیس��ان این فناوری را یک گام فراتر برد‬ ‫و ان را در شاس��ی مدل مس��ابقه ای ‪ R381‬استفاده‬ ‫کرد‪ .‬نیس��ان بال عقب را به دو قسمت چپ و راست‬ ‫ن فورس را برای‬ ‫تقسیم کرد تا سطوح متفاوتی از داو ‬ ‫چرخ های داخلی و خارجی در پیچ ها در اختیار داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اسپویلرها‬ ‫هم��ه ابزاره��ای ائرودینامی��ک متصل ب��ه عقب‬ ‫خودروها لزوم اً به شکل بال نیستند که در خودروهای‬ ‫جاده ای مدرن‪ ،‬اس��پویلرها بیش��تر از بال ها به چشم‬ ‫می خورن��د‪ .‬در حال��ی که مهمترین س��طح یک بال‬ ‫در زی��ر ان ق��رار دارد (جایی که بیش��ترین اختالف‬ ‫فش��ار ازاد می گردد) اس��پویلرها سطح زیرین ندارند‬ ‫و به ش��کلی س��اده تنها جریان هوا را از مس��یر خود‬ ‫منحرف می کنند؛ موضوعی که با جداس��ازی جریان‬ ‫در لبه صندوق عقب به پایداری در سرعت های باالتر‬ ‫کمک می کند‪ .‬یک نمونه بسیار خوب از این عملکرد‬ ‫را می توان در اس��پویلر س��ه تکه ای در پورشه پانامرا‬ ‫توربو ‪ ۲۰۱۷‬مش��اهده کرد‪ .‬وقتی صحبت از اهمیت‬ ‫اطالعات خودرویی‬ ‫سطح زیرین یک بال برای تولید داون فورس می شود‬ ‫یک موضوع در رابطه ب��ا بال های معمولی قابل توجه‬ ‫است؛ اینکه اکثر انها بوسیله دو بازو در پایین به بدنه‬ ‫ک سوم‬ ‫متصل می ش��وند‪ .‬این ستون ها می توانند تا ی ‬ ‫از عملکرد این بال ها را کاهش دهند؛ چرا که جریان‬ ‫هوا در زیر بال را بر هم می زنند‪ .‬شاید به همین دلیل‬ ‫اس��ت که برخی از خودروسازان از بال هایی با اتصال‬ ‫در باال ی��ا در اصطالح «گردن قوی��ی» در مدل های‬ ‫مس��ابقه ای مانن��د کونی��گ زگ ‪ 1:One‬اس��تفاده‬ ‫کرده ان��د‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬بیش��ترین جریان در باالی‬ ‫سطح بال ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین پیشرفت ها‬ ‫ائرودینامیک مدرن ب ه قدری پیش��رفت کرده است‬ ‫که می توان بدون نیاز به قطعات بزرگ افزاینده دراگ‪،‬‬ ‫از میزان متنابهی از داون فورس بهره گرفت‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬یک فراری ‪ GTB 488‬را در نظر بگیرید‪488 .‬‬ ‫‪ GTB‬نسبت به مدل س��ابقش ‪ 458‬ایتالیا به اندازه‬ ‫‪ ۵۰‬درصد نیروی رو به پایین بیشتری تولید می کند؛‬ ‫ان هم بدون استفاده از تجهیزات عجیب و غریب‪.‬‬ ‫در فراری ‪ ،488‬جریان هوا از روی س��قف به درون‬ ‫محفظه موتور و همین طور یک دریچه در عقب بدنه‬ ‫هدایت می شود‪ .‬این هوا سپس از یک اسپویلر داخلی‬ ‫عبور می کند که به دلیل قرار گرفتن در زیر پوس��ته‬ ‫خودرو‪ ،‬امکان اس��تفاده از یک زاوی��ه کوچکتر پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به عالوه «اس��پویلر دمنده» در عقب‪ ،‬از‬ ‫مفهومی به نام «اثر ونتوری» بهره می برد‪.‬این موضوع‬ ‫زمان��ی اتفاق می افتد که جریان هوای ورودی به یک‬ ‫س��طح مقطع کوچکتر‪ ،‬ش��تاب پیدا می کند‪ .‬ترکیب‬ ‫ماهیت دمنده اس��پویلر و شتاب ناشی از اثر ونتوری‪،‬‬ ‫باعث ش��ده که اسپویلر عقب مورد استفاده در فراری‬ ‫‪ ،GTB 488‬عملکرد ائرودینامیکی بهتری نسبت به‬ ‫یک بال معمولی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری ائرودینامیک در اینده‬ ‫ت��ا ب��ه اینج��ا رون��د پیش��رفت س��طوح کنترل‬ ‫ائرودینامی��ک از بال های ثاب��ت در عقب تا ابزارهای‬ ‫ائرودینامیکی هوشمند و مدرن را بررسی کردیم‪ .‬ا ّما‬ ‫نقطه بعدی در این زمینه احتماالً از دل داستان های‬ ‫علمی تخیلی بیرون می اید؛ کنترل جریان به وس��یله‬ ‫پالسما‪.‬‬ ‫با اینکه «کنترل جریان پالس��ما» هنوز در مراحل‬ ‫اولیه تحقیقات و توسعه قرار دارد‪ ،‬ازمایش های اولیه از‬ ‫پتانسیل باالی ان برای استفاده در خودروهای «الترا‬ ‫پرفورمنس» خب��ر می دهند‪ .‬ابزاره��ای الکترونیکی‬ ‫ق��رار گرفته در درون بدنه خودرو بدون ان که دارای‬ ‫اج��زای متحرک باش��ند می توانند ه��وای اطراف را‬ ‫تنظی��م و دس��ت کاری کنند‪ .‬یک جری��ان جایگزین‬ ‫ولتاژ باال از طریق دو الکترود عبور داده می ش��ود که‬ ‫موجب ایجاد یک «پالس��ما با درجه حرارت پایین»‬ ‫می گردد‪ .‬این پالس��ما می توان��د مولکول های هوا را‬ ‫در حال گذر از س��طح‪ ،‬یونیزه کرده و سرعت جریان‬ ‫ه��وا را افزایش دهد‪ .‬این ن��وع فناوری می تواند بدون‬ ‫اینکه تاثیر قابل توجهی بر افزایش درگ و اغتش��اش‬ ‫ائرودینامیکی داش��ته باش��د‪ ،‬میزان داون فورس در‬ ‫یک خ��ودرو را به میزان قابل توجه��ی ارتقا می دهد‪.‬‬ ‫همچین کنترلرهای جریان پالس��ما در مواقع نیاز به‬ ‫چسبندگی اضافی فعال می شوند و در زمان های دیگر‬ ‫خاموش می گردند‪ .‬حتی زمان��ی که این کنترلرهای‬ ‫خاموش باش��ند‪ ،‬هماهنگی انها با فرم بدنه و نداشتن‬ ‫قطعات متحرک اثر درگ کمتری نس��بت به بال ها و‬ ‫اسپویلرهای معمولی ایجاد کند‪ .‬این فناوری با اینکه‬ ‫تنها به صورت مختصر در کانس��پت ‪ ۲۰۱۶‬مک الرن‬ ‫ب��ا عن��وان ‪ X F1-MP4‬رونمایی ش��ده‪ ،‬با وجود‬ ‫قابلیت ها و پتانسیل های باال‪ ،‬مورد توجه سازمان هایی‬ ‫مانند ناس��ا قرار گرفته است‪ .‬البته این موضوع را هم‬ ‫باید درنظر داش��ت که پالس��ما نیاز به ولتاژ بس��یار‬ ‫باالی��ی دارد و هنوز در حال حاضر‪ ،‬نمی تواند در یک‬ ‫خودروی پرفورمنس‪ ،‬چندان مقرون به صرفه باشد‪.‬‬ ‫منبع ‪automobilemag‬‬ ‫هفت خان خرید خودرو‬ ‫خریداران خودروهای جدید به شاخص های زیادی‬ ‫در زم��ان خرید دق��ت می کنند‪ .‬ب��رای برخی افراد‬ ‫ظاهر خودرو اهمیت بیش��تری داشته و برای برخی‬ ‫نیز همه چیز در قیمت خالصه می ش��ود‪ .‬دس��ته ای‬ ‫دیگر روی مصرف سوخت یا کاربردی بودن‪ ،‬کارایی‬ ‫و ی��ا ایمن��ی و راحت��ی و حتی توانایی ه��ای افرود‬ ‫تمرکز دارند‪ .‬برای برخی نیز بررس��ی های تخصصی‬ ‫اهمیت داش��ته و در بس��یاری از موارد تنها به یک‬ ‫ش��اخص اکتفا نمی ش��ود و ترکیب��ی از موضوعات‬ ‫ی��اد ش��ده بر تصمی��م خری��دار تاثی��ر می گذارند‪.‬‬ ‫خری��داران باه��وش عالوه بر تحقیقات گس��ترده و‬ ‫مراجعه با س��ایت های تخصصی‪ ،‬چندین خودرو را‬ ‫ه��م ازمای��ش می کنند تا مطمئن ش��وند که کدام‬ ‫گزینه بهترین همخوانی را با نیازها‪ ،‬س�لایق و طرز‬ ‫زندگی شان در زمان حال و اینده دارد‪ .‬خوشبختانه‬ ‫تعدادی از نمایندگی های ف��روش خودرو در داخل‬ ‫امکان «تس��ت درایو» محدود خودروها را نیز فراهم‬ ‫کرده ان��د که امیدواریم گس��ترش یافته و عمومی و‬ ‫همیش��گی ش��ود‪.‬اگر می خواهید خودرویی جدید‬ ‫بخرید و اماده ی فرایند ازمایش خودروها هس��تید‪،‬‬ ‫توصیه ه��ای زیر را که می توانند تجربه ای بهتر برای‬ ‫شما به ارمغان بیاورند را در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان مناسبی را در نظر بگیرید‬ ‫ازمای��ش عجله ای یک خ��ودرو باعث گمراهی و‬ ‫تصمیم اشتباه می ش��ود‪ .‬مطمئن شوید که تحقیق‬ ‫کرده و نمایندگی های زیادی را دیده اید و با ازمایش‬ ‫درایوره��ای مختلف��ی درب��اره تجاربش��ان صحبت‬ ‫کرده اید‪ .‬یک ماه قبل از اینکه به نقط ه خرید خودرو‬ ‫برس��ید فرایند ازمایش خودروی مورد نظر را شروع‬ ‫کنی��د زیرا این امر زمان کاف��ی برای تفکر‪ ،‬تحلیل‪،‬‬ ‫مقایس��ه و گرفتن تصمیمی هوشمندانه را می دهد؛‬ ‫در یک هفته خرید نکنید‪ .‬زمان صرف کنید چون از‬ ‫خودتان به خاطر این موضوع تشکر خواهید کرد‪.‬‬ ‫اگر می خواهید زمانی کافی برای ازمایش خودرو‬ ‫در اختیار داش��ته باش��ید س��اعاتی ک��ه نمایندگی‬ ‫خلوت تر است مراجعه کنید‪.‬‬ ‫در نظر داشته باشید که خودروهایی با رینگ های‬ ‫بزرگ ت��ر و الس��تیک های نازک ت��ر اغلب س��واری‬ ‫س��فت تری نس��بت به نمونه های دارای رینگ های‬ ‫کوچک ت��ر دارن��د‪ .‬اگر از کیفیت س��واری س��فت‬ ‫خودروی ازمایش ش��ده راضی نیس��تید در صورت‬ ‫ام��کان می توانید درخواس��ت امتحان همان خودرو‬ ‫ب��ا رینگ های کوچک تر را بدهی��د‪ .‬به احتمال زیاد‬ ‫ل توجهی حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫بهبود قاب ‬ ‫‹ ‹سرنشین باشید‬ ‫‹ ‹فهرستی تهیه کنید‬ ‫چه چیزی برای ش��ما مهم است؟ مدت گارانتی‪،‬‬ ‫مصرف سوخت؟ سیستم چهارچرخ محرک؟ پایش‬ ‫نقاط کور؟ اندروید خودرو؟ اولویت های مهم خودتان‬ ‫را یادداش��ت کرده و ایده ال های خودتان را با توجه‬ ‫به بودج ه خود در نظر داشته باشید‪ .‬فهرست کردن‬ ‫اولویت ها کمک می کند مطمئن شوید که تنها روی‬ ‫چیزی که نیاز دارید تمرکز خواهید کرد و در نهایت‬ ‫خودرویی عالی می خرید‪.‬‬ ‫زمان��ی که بودجه و ویژگی ه��ای الزامی خودرو و‬ ‫امتیازه��ا را در نظر گرفتید‪ ،‬فهرس��ت مربوط را به‬ ‫فروش��نده نش��ان دهید‪ .‬این امر باعث می شود تا بر‬ ‫روی نیازهایت��ان تمرکز ش��ود و در زم��ان و انرژی‬ ‫شما صرفه جویی شود‪ .‬همچنین از برگه ای جداگانه‬ ‫برای هر نمایندگی استفاده کنید؛ به فروشنده نشان‬ ‫دهید که هوشمندانه خرید می کنید و دنبال بهترین‬ ‫معامله می گردید‪.‬‬ ‫‹ ‹وسایلتان را به همراه بیاورید‬ ‫ه��ر چیزی را که معموالً در خ��ودرو همراه دارید‬ ‫مثل صندلی کودک و… به همراه خودتان بیاورید‪.‬‬ ‫اش��یای بزرگ تر معم��والً برای اندازه گی��ری و قرار‬ ‫گرفتن در خودرو باید همراه باشند تا بفهمید که در‬ ‫خودرو جا می ش��وند یا خیر‪ .‬به یاد داشته باشید که‬ ‫حتی خودروهایی با ابعاد مش��ابه می توانند طراحی‬ ‫فضای بار متفاوتی داشته باشند‪.‬‬ ‫اکثر خودروها صندلی های پشتی تاشونده دارند‬ ‫اما هم ه ان ها یکسان نیستند‪ .‬ایا صندلی های عقب‬ ‫به منظور اس��ان تر شدن حمل اش��یا به طور کامل‬ ‫ت��ا می ش��وند؟ یا فقط ت��ا درجه ی مش��خصی خم‬ ‫می شوند؟ هم ه این موارد را بررسی کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹سواری خودرو را بررسی کنید‬ ‫از نمایندگی بپرس��ید که چقدر می توانید خودرو‬ ‫را ازمای��ش کنی��د و س��پس مطمئ��ن ش��وید که‬ ‫ناهموارتری��ن راه را با خودرو طی می کنید‪ .‬طراحی‬ ‫یک خودرو برای ارائه ی س��واری مناسب درراه های‬ ‫هموار اس��ان است اما طراحی سیس��تم تعلیق در‬ ‫جاده های ناهموار به منظور حفظ راحتی و اسایش‬ ‫یک خودرو کاری س��خت است‪ .‬متوجه شوید که با‬ ‫خودرو در دس��ت اندازها ناراحت می شود یا خیر و یا‬ ‫اینکه ارامش و خونسردی خود را حفظ می کنید‪.‬‬ ‫در هم�� ه صندلی ها بنش��ینید ت��ا بتوانید فضای‬ ‫پاها‪ ،‬س��ر و شانه را بس��نجید‪ .‬اگر شاسی بلندی سه‬ ‫ردیف را ازمایش می کنید به جادار بودن صندلی ها‬ ‫توجه داشته باشید‪ .‬صندلی های جلو را تنظیم کرده‬ ‫و فض��ای باقی مان��ده در عقب را مش��اهده کنید تا‬ ‫مطمئن شوید که فضای کافی برای هم ه سرنشینان‬ ‫وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫اگر فرزند دارید قطعاً در هر سفر و گشت و گذاری‬ ‫طیف وسیعی از گجت ها را در دستان ان ها خواهید‬ ‫دید‪ .‬اکثر خودروسازان این مورد را در نظر داشته و‬ ‫خروجی های برق و پورت های ‪ USB‬را در خودروها‬ ‫قرار داده اند‪ .‬اگر ش��ارژ گوش��ی فرزندتان تمام شود‬ ‫اوقاتش تلخ خواهد ش��د بنابراین باید دسترسی به‬ ‫خروجی برق وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو را پارک کنید‬ ‫خودرو را تا جای��ی که می توانید در موقعیت های‬ ‫مختلف پارک کنید‪ .‬پارک خودرو به دفعات متعدد‬ ‫می تواند بس��یاری از اطالع��ات دربار ه دید بیرونی و‬ ‫روشنایی ان‪ ،‬س��فتی فرمان‪ ،‬شعاع چرخش خودرو‬ ‫و… را اش��کار کند‪ .‬ایا خودرو فرز و چابک و پارک‬ ‫کردنش اس��ان اس��ت؟ یا دید بیرونی سخت بوده و‬ ‫پارک ان سخت است؟‬ ‫دنب��ال ویژگی های پارک پیش��رفته باش��ید‪ .‬این‬ ‫ویژگی ه��ا هم اکن��ون ارزان تر از هر زم��ان دیگری‬ ‫هستند‪ .‬اگر حسگرها و دوربین به صورت استاندارد‬ ‫روی خودرو وجود ندارند اضافه کردن ان ها می تواند‬ ‫ارامش خاطر را در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستورات مرکزی‬ ‫احتماالً خودروی انتخابی شما دارای «اینترفیس‬ ‫مرکزی» با صفحه لمس��ی است که به عنوان مدیا‪،‬‬ ‫ارتباط��ات‪ ،‬اطالع��ات و دیگر م��وارد عمل می کند؛‬ ‫زمانی را برای تحلی��ل چگونگی کارکرد این بخش‬ ‫اختصاص دهید‪ .‬ایا عملکرد ان س��ریع و پاس��خگو‬ ‫اس��ت؟ عملک��رد ناوبری‪ ،‬اتصال گوش��ی و عملکرد‬ ‫صوتی را بررسی کنید‪.‬‬ ‫به دنب��ال همخوانی با سیس��تم های اپل کارپلی و‬ ‫اندروید خودرو باشید‪ .‬این دو موضوع از جدیدترین‬ ‫اس��تانداردها در زمین ه اتصال گوشی های هوشمند‬ ‫به خودرو ب��وده و قابلیت های متنوعی دارند‪ .‬با یک‬ ‫دستور صوتی کامل نیازی به یاد گرفتن اینترفیس‬ ‫کامل نیست‪ .‬این دو سیستم استفاد ه اسانی داشته‬ ‫و ابزارهای��ی قوی برای رانندگی ارتباطی امروزی به‬ ‫شمار می روند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 11‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪28‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪13‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫دوچرخه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫لغو برگزاری مسابقات رالی کراس جهانی ردبول‬ ‫ایا به دنب��ال پیگیری اخبار مربوط به مس��ابقات رالی کالس‬ ‫فصل جدید بودید؟ خب خبرهای بدی برای شما داریم‪ .‬مسابقات‬ ‫قهرمانی رالی کراس جهانی ردبول لغو شده است‪ .‬این خبر توسط‬ ‫پیس��ت سرعت ملی النکستر منتشر ش��ده است‪ .‬این پیست که‬ ‫نزدیک نیویورک اس��ت باید اولین رویداد فصل جدید را میزبانی‬ ‫می کرد اما بنا به گفته مدیر این پیست‪ ،‬مقامات برگزارکننده رالی‬ ‫کراس جهانی ردبول کارهای مربوط به فصل ‪ 2018‬مسابقات را‬ ‫متوقف کرده و این رویداد که باید نهم و دهم ژوئن در النکس��تر‬ ‫برگزار می ش��د لغو شده است‪ .‬همچنین گفته شده مقامات رالی‬ ‫ک��راس جهانی ردبول مبلغ بلیت های خریداری ش��ده را به افراد‬ ‫بازمی گرداند‪ .‬وب سایت این مسابقات هم مدت های زیادی است‬ ‫که به روزرس��انی نشده اما گفته می ش��ود خبرهای بیشتری در‬ ‫اینده منتش��ر خواهد ش��د‪ .‬از چند فصل پی��ش تاکنون چندین‬ ‫شرکت کننده مشهور از این مسابقات کناره گیری کرده اند‪ .‬هوندا‬ ‫اولی��ن برندی بود که رالی کراس جهان��ی را ترک کرد و پس از‬ ‫ان نیز فولکس واگن و س��وبارو به دنبال نداشتن توافق با مقامات‬ ‫برگزارکننده از رالی کراس جهانی خداحافظی نمودند‪ .‬مسابقات‬ ‫قهرمانی رالی کراس جهانی در س��ال ‪ 2009‬اغاز شد و اساساً در‬ ‫امریکا برگزار می ش��د‪ .‬اگر همه چیز خوب پیش رود شاید شاهد‬ ‫برگ��زاری دوباره مس��ابقات رالی کراس جهانی در س��ال ‪2019‬‬ ‫ن بین طرفداران مس��ابقات باید ب��ه دنبال چیز‬ ‫باش��یم اما درای ‬ ‫دیگری باشند‪ .‬خوشبختانه س��ری مسابقات دیگری هم هستند‬ ‫که طرفداران زیادی دارد‪ .‬از مهم ترین این مس��ابقات می توان به‬ ‫قهرمانی رالی کراس جهانی «فیا» اش��اره کرد که ان هم با وداع‬ ‫چندین شرکت کننده مهم مواجه بوده است‪ .‬این مسابقات اساساً‬ ‫در اروپا برگزار می ش��وند اما امسال در پیست های امریکا و کانادا‬ ‫نیز برگزار خواهند شد‪.‬‬ ‫بررسی دوچرخه های موجود در بازار‬ ‫در رکاب جاینت فاتوم ‪2‬‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫اگ��ر در یک روز کاری‪ ،‬به خیابان ها س��ری بزنید‪،‬‬ ‫شاهد عبور و مرور بسیار باالیی به دلیل جمعیت زیاد‬ ‫خواهید بود؛ اما انچه ش��ما را از این کارتان پشیمان‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬ترافیک س��نگین وسایل نقلیه‪ ،‬عبور و‬ ‫مرور ُکند‪ ،‬خس��ته ش��دن از ماندن در این ترافیک‬ ‫و احتماالً دیر رس��یدن به مقصد اس��ت؛ اما با کمی‬ ‫دق��ت خواهید دید که چی��زی در حدود ‪ 60‬درصد‬ ‫و یا بیش��تر‪ ،‬خودروهای ش��خصی تک سرنشین در‬ ‫این ترافیک سنگین حضور دارند که اگر راننده های‬ ‫این خودروها مانند دیگر مردمی که از وسایل نقلیه‬ ‫عمومی مثل مترو و س��امانه اتوبوس های تندرو و یا‬ ‫حتی تاکسی استفاده می کنند‪ ،‬در سطح شهر جابجا‬ ‫می ش��دند‪ ،‬ان وقت اوضاع خیابان ها و کیفیت هوای‬ ‫ش��هر‪ ،‬زمین تا اس��مان تفاوت می ک��رد‪ .‬در تمامی‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته‪ ،‬این “نه به خودروی تک‬ ‫سرنشین” به عنوان یک فرهنگ اجتماعی در حوضه‬ ‫رانندگی وجود دارد‪ .‬ف��ارغ از تمامی نواقص موجود‬ ‫در بح��ث مدیریت ها و امکان��ات‪ ،‬اما رقم حدود ‪3/1‬‬ ‫میلیون سفر در یک شبانه روز از طریق خطوط متروی‬ ‫ش��هری همچون تهران‪ ،‬نش��ان دهنده این است که‬ ‫می شود تا حد قابل توجهی این فرهنگ را در جامعه‬ ‫بنا کرد که شروع ان هم باید از خودمان باشد‪ .‬وجود‬ ‫این حجم از خودروهای تک سرنشین در خیابان ها‪،‬‬ ‫متاسفانه نش��انه وجود ویژگی ناپسند “راحت طلبی‬ ‫ب��دون در نظر گرفتن اقتضاها”‪ ،‬در درون ما اس��ت‪.‬‬ ‫برای ان دسته از افرادی که از شلوغی مترو و بی ارتی‬ ‫فراری اند و در عین حال‪ ،‬نمی خواهند با راحت طلبی‬ ‫خود‪ ،‬در به وجود امدن این مشکالت سهیم باشند‪،‬‬ ‫گزینه بسیار مناسبی وجود دارد؛ استفاده از دوچرخه‬ ‫برای س��فرهای درون ش��هری‪ .‬این انتخاب‪ ،‬عالوه بر‬ ‫حل مش��کالت ذکرشده‪ ،‬نشاط و سالمتی و عضالت‬ ‫قوی نیز ب��رای صاحب دوچرخه ب��ه ارمغان خواهد‬ ‫اورد؛ حت��ی در همین پایتخت ش��لوغ و بعضاً الوده‪.‬‬ ‫البت��ه در روزهایی که الودگی خیلی زیاد می ش��ود‪،‬‬ ‫برای حفظ س�لامتی‪ ،‬نبای��د از دوچرخه اس��تفاده‬ ‫ک��رد‪ .‬در این مقاله به بررس��ی یکی از دوچرخه های‬ ‫«جاین��ت»‪ ،‬از س��ری کوهس��تان ان می پردازیم تا‬ ‫راهنمای��ی ب��رای خری��داران و عالقه مندان باش��د‪.‬‬ ‫«جاین��ت فات��وم» طراحی بدنه زیبای��ی دارد؛ رنگ‬ ‫س��بز‪ -‬مش��کی ان نیز ب��ا کیفیت و جذاب اس��ت‪.‬‬ ‫طراح��ی ان تقریباً مش��ابه مدل تالون این ش��رکت‬ ‫اس��ت‪ .‬میله باالیی و پایینی‪ ،‬استوانه های مستطیل‬ ‫شکل هستند که میله باالیی ان در هنگام اتصال به‬ ‫میله عمودی‪ ،‬از انحنا و کاهش قطر برای جلوگیری‬ ‫از یکنواختی بهره گرفته اس��ت‪ .‬ه��ر ‪ 2‬میله باالیی‬ ‫نگ��ه دارنده چرخ عقب که به رنگ س��بز بوده نازک‬ ‫طراحی ش��ده اند؛ ام��ا برخالف مدل تال��ون‪ ،‬جفت‬ ‫میله های پایینی از قطر مناس��بی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫در مجموع بدن��ه الومینیومی و تایوانی این مدل در‬ ‫بخش طراحی‪ ،‬کیفیت رنگ و استحکام‪ ،‬نمره خیلی‬ ‫خوبی دریافت می کند‪.‬‬ ‫فرمان فاتوم (‪ 2 )Fathom‬که س��اخت ش��رکت‬ ‫‪ CONNECT‬به س��فارش جاینت اس��ت‪ ،‬بسیار‬ ‫په��ن اس��ت؛ حتی پهن ت��ر از تالون‪ .‬ای��ن در حفظ‬ ‫تعادل بهتر خصوصاً در مس��یرهای کوهستانی نقش‬ ‫بس��زایی دارد‪ ،‬اما در مسیرهای شهری در گذر زمان‬ ‫به کمر فش��ار وارد می کند و در هنگام راندن ان در‬ ‫خیابان های ش��هری‪ ،‬ب��رای برخورد نک��ردن با اینه‬ ‫ماشین ها‪ ،‬احتیاط بیشتری را می طلبد‪.‬‬ ‫ک فنرها‪ ،‬این م��دل حرف های‬ ‫ام��ا در بخش کم�� ‬ ‫زیادی برای گفتن دارد‪ .‬شرکت ‪SR SUNTOUR‬‬ ‫سیس��تم متفاوتی نسبت به س��ه مدل قبلی بررسی‬ ‫ش��ده برای ای��ن دوچرخه در نظر گرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫سیستم دارای دو نوع تنظیم است؛ روی کمک سمت‬ ‫ک فنر را می بینیم؛‬ ‫راست همانند مدل تالون قفل کم ‬ ‫با این تفاوت که شاس��ی قفل ان روی دس��ته فرمان‬ ‫تعبیه ش��ده که کار را بسیار راحت می کند‪ .‬اما وجه‬ ‫تمای��ز خیلی عالی این کمک فن��ر‪ ،‬روی کمک چپ‬ ‫تعبیه ش��ده؛ سیس��تم تعلیق بادی‪ .‬در قسمت سری‬ ‫اس��توانه س��مت چپ‪ ،‬یک ورودی هوا همانند انچه‬ ‫روی الس��تیک های دوچرخه وجود دارد‪ ،‬نصب شده‬ ‫و می توان با خالی و پر کردن هوای داخل اس��توانه‪،‬‬ ‫میزان نرمی و س��فتی کمک فنرها را تنظیم کرد‪ .‬این‬ ‫خیلی بهت��ر از تنظیم پیچی مدل تال��ون و مریدای‬ ‫متس است؛ این درحالی است که در دو مدل ذکرشده‬ ‫تاثیر چندانی در سفتی و نرمی مشاهده نمی کردیم‪.‬‬ ‫الس��تیک های ای��ن دوچرخه نیز متمای��ز بوده و‬ ‫س��اخت ش��رکت ‪ MAXXIS‬و تایوان��ی هس��تند‬ ‫که س��ایز ان ‪ 29‬است‪ .‬این الس��تیک ها از ضخامت‬ ‫مناسبی (اما کمتر از اورلورد فایتر) برخوردارهستند‬ ‫و ب��ه دلیل بزرگ ت��ر بودن‪ ،‬ان��رژی کمتری در یک‬ ‫مس��افت مشخص از دوچرخه سوار دریافت می کنند‪.‬‬ ‫ام��ا چیزی که ش��اید با ای��ن دوچرخ��ه همخوانی‬ ‫ندارد‪ ،‬طوقه های ان هس��تند که عبارت ‪Made in‬‬ ‫‪ China‬روی ان ها حک شده است‪.‬‬ ‫زین دوچرخه هم ساخت شرکت ‪CONNECT‬‬ ‫اس��ت و تفاوت خاصی ب��ا مدل تالون ن��دارد‪ .‬نه به‬ ‫س��فتی مریدای متس و نه به راحتی مدل ‪VELO‬‬ ‫در اورلورد فایتر‪ ،‬در مس��افت طوالنی دوچرخه سوار‬ ‫را اذیت می کند‪.‬‬ ‫رکاب های این دوچرخه اما س��اخت شرکت معتبر‬ ‫‪ DEORE‬درزمینه ساخت قطعات دوچرخه بوده و از‬ ‫نظر طراحی و زیبایی در هماهنگی کامل با بدنه است‪.‬‬ ‫س��ورپرایز این دوچرخه تمام نش��ده اس��ت؛ تعداد‬ ‫حالت های سیس��تم انتقال قدرت ای��ن مدل‪ 21 ،‬و‬ ‫‪ 24‬و ‪ 27‬و ‪ 30‬و ی��ا ‪ 32‬نیس��ت‪ .‬این دوچرخه ‪20‬‬ ‫دنده اس��ت که ‪ 10‬چرخ دنده در عقب و ‪ 2‬چرخ دنده‬ ‫در جلو دارد‪ .‬سیس��تم بس��یار دقیقی که هر ‪ 5‬دنده‬ ‫عق��ب ان با یک دنده جلو کام ً‬ ‫ال هماهنگ هس��تند‬ ‫و تعوی��ض دنده ه��ا و صدای زنجی��ر ان در حرکت‪،‬‬ ‫بس��یار ارام هس��تند؛ ارام تر از تالون‪ .‬البته که ما از‬ ‫تعداد کم دنده های ان گله مند هستیم‪ .‬اما شانژمان‬ ‫‪ SHIMANO- DEORE XT‬ان به ما چشمک‬ ‫زده و م��ا را از اعتراض م��ان منص��رف می کند‪ .‬این‬ ‫یکی از بهترین س��ازنده های ش��انژمان در دنیاست‪.‬‬ ‫همچنی��ن دس��ته دنده های ان نی��ز ‪ DEORE‬و‬ ‫مونتاژ مالزی اس��ت که بدت��ر از جاینت تالون‪ ،‬هیچ‬ ‫نشان دهنده ای از وضعیت دنده های ان ندارد که این‬ ‫بسیار ازاردهنده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اما تجربه سواری با این مدل…‬ ‫زی��ن دوچرخ��ه را به ص��ورت اس��تاندارد تنظیم‬ ‫ن که وقت��ی رکاب در پایین ترین‬ ‫ن چنا ‬ ‫می کنی��م؛ ا ‬ ‫حالت خود اس��ت‪ ،‬زانوها نباید هیچ شکستی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬همان طور که عرض ش��د‪ ،‬زین این مدل از‬ ‫طراحی خوبی برخوردار است و با وجود نازک بودن‪،‬‬ ‫ابرهای باکیفیت ان‪ ،‬از اذیت ش��دن دوچرخه س��وار‬ ‫ن مدت جلوگیری می کنند؛ اما وقتی زین را‬ ‫در می��ا ‬ ‫تنظی��م می کنیم‪ ،‬فرمان های پهن ان‪ ،‬انس��ان را به‬ ‫خم ش��دن بیش��تر مجبور می کند که در کنار بهتر‬ ‫ش��دن ائرودینامی��ک‪ ،‬در هن��گام رکاب زدن کمی‬ ‫به کمر فش��ار وارد می کند که البته به قوی ش��دن‬ ‫ماهیچه ه��ای گودی کمر کمک کرده و بعد از مدتی‬ ‫ع��ادت می کنید‪ .‬کمک های ای��ن دوچرخه از همان‬ ‫ابتدا بس��یار پرباد هس��تند و به همین دلیل ضربات‬ ‫ریز و درشت را به دستان راننده منتقل می کنند که‬ ‫البت��ه می توان با کمی خالی کردن باد ان‪ ،‬به راحتی‬ ‫می ت��وان ان را مطابق میل خ��ود تنظیم کرد‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از ویژگی های ظریف این دوچرخه‪ ،‬پنهان بودن‬ ‫سیم کشی های ان در درون بدنه است‪.‬‬ ‫اما سیس��تم انتقال قدرت؛ جایی که حقیقتاً زبان‬ ‫انس��ان را به تحسین می گش��اید‪ .‬این مدل به دلیل‬ ‫وج��ود دو دن��ده در جل��و و زوج دن��ده در عق��ب و‬ ‫خصوصاً به دلیل مهندسی بسیار دقیق شرکت نامی‬ ‫‪ ،DEORE‬دارای تعوی��ض دن��ده فوق العاده روانی‬ ‫است و به طرز عجیبی این سیستم انتقال قدرت در‬ ‫هنگام رکاب زدن بی صدا عمل می کند‪.‬‬ ‫نکته اموزش��ی که در این بخ��ش می توان مطرح‬ ‫کرد‪ ،‬این اس��ت که ایده ال ماندن سیستم دنده این‬ ‫دوچرخه و هر مدل دیگری‪ ،‬نیازمند مراقبت اس��ت‪.‬‬ ‫به عنوان مثال اگر هر روز مدتی از دوچرخه استفاده‬ ‫ک بار اقدام به روغن ‬ ‫می کنیم‪ ،‬هر هفته یا دو هفته ی ‬ ‫کاری این بخش کنیم که بهترین پیشنهاد استفاده‬ ‫از اس��پری های تمیزکننده روغنی اس��ت‪ .‬اس��تفاده‬ ‫از ای��ن اس��پری ها عالوه ب��ر اینکه از ج��رم گرفتن‬ ‫چرخ دنده ها و زنجیر جلوگیری کرده‪ ،‬سیستم را نیز‬ ‫روغن کاری مجدد می کند؛ البته باید از ریختن روغن‬ ‫روی دیس��ک ب��رای دوچرخه های دیس��کی و روی‬ ‫طوق��ه برای مدل های لقم��ه ای جلوگیری کرد تا به‬ ‫تجربه مالک جاینت تالون دچار نش��ویم‪ .‬در صورت‬ ‫ریخته شدن روغن هم باید قبل از حرکت دوچرخه‬ ‫و قب��ل از هرگونه تماس لنت یا لقمه با روغن‪ ،‬روغن‬ ‫را به طور کامل از دیسک یا طوقه پاک کنیم‪.‬‬ ‫جاین��ت فات��وم ‪ 2‬در هنگام س��واری‪ ،‬ب��ه دلیل‬ ‫ضخامت مناس��ب الس��تیک ها‪ ،‬ضرب��ات را در حد‬ ‫معقولی به دوچرخه سوار منتقل می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه گیری‬ ‫شاید بعدازاین همه تعریف از مزایای این دوچرخه‬ ‫و اطالع از پتانس��یل ب��االی ان‪ ،‬به خرید ان ترغیب‬ ‫شده باشید؛ اما صبر کنید؛ هنوز تمام نشده! جاینت‬ ‫فات��وم ‪ 2‬هم اکنون در نمایندگ��ی ‪ 3‬میلیون و ‪900‬‬ ‫ه��زار تومان قیمت دارد؛ با گارانتی یک س��اله برای‬ ‫قطعات و سیس��تم های ترمز و انتقال قدرت و کمک ‬ ‫فنر و گارانتی ‪ 5‬س��اله برای بدنه و دوشاخه فرمان و‬ ‫شرایط دیگر‪.‬‬ ‫همچنین ب��دون تجهیزات جانب��ی مانند جک و‬ ‫قمقم��ه ک��ه مالک برای خرید یک جک مناس��ب و‬ ‫خ��وب با تنظیم ارتفاع غیر پیچی و دکمه ای از خود‬ ‫نمایندگ��ی‪ 110 ،‬هزار تومان دیگر پرداخت می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن هرچه فناوری یک وس��یله باالتر می رود‪،‬‬ ‫نیازمند مراقبت بیش��تر است و هزینه های رسیدگی‬ ‫ان نیز‪ ،‬بیشتر می شود‪.‬‬ ‫در مورد اینکه انتخاب این دوچرخه منطقی است‬ ‫ی��ا نه‪ ،‬هیچ نظ��ری نمی دهم؛ اما اگ��ر این دوچرخه‬ ‫را انتخ��اب کردید‪ ،‬از س��وی خود جاین��ت فاتوم ‪2‬‬ ‫پشیمان نخواهید ش��د و این دوچرخه شما را کام ً‬ ‫ال‬ ‫راضی نگه خواهد داش��ت‪ .‬این هم که گفته می شود‬ ‫ب��ا این پ��ول می توان موتورس��یکلت خری��د و این‬ ‫حرف ها‪ ،‬ش��اید حرف چندان دقیقی نباش��د؛ کسی‬ ‫که موتورس��یکلت می خرد‪ ،‬یک ه��دف و نیاز دارد‪،‬‬ ‫کس��ی که دوچرخه می خرد هدف و نیاز دیگر‪ .‬شاید‬ ‫اگر قصد خرید دوچرخه و اس��تفاده مستمر و جدی‬ ‫از ان را داش��تیم‪ ،‬این م��دل را با این هزینه انتخاب‬ ‫می کردیم‪ .‬البته باید بازار داغ دوچرخه دزدی را هم‬ ‫به طور ویژه ای در نظر گرفت‪.‬‬ ‫برقی ها‬ ‫معرفی نکسو ‪ FCEV‬مدل ‪۲۰۱۹‬‬ ‫به نظر می رس��د که ش��رایط برای پیش��رانه های‬ ‫احت��راق داخل��ی‪ ،‬روز به روز س��خت تر می ش��ود‪.‬‬ ‫علی رغم س��رمایه گذاری های پیوسته و برخی نقاط‬ ‫عطف مانند موتور چهار س��یلندر جدید اینفینیتی‬ ‫با سیس��تم تراکم متغیر‪ ،‬س��رمایه گذاران هوشمند‬ ‫رفته رفته از پیش��رانه های معمولی بنزینی و دیزل‬ ‫فاصله می گیرند و به س��مت الکتریکی سازی جذب‬ ‫می شوند‪ .‬البته این موضوع تنها شامل خودروسازان‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬بلکه برخی کشورهای مطرح اروپایی نیز‬ ‫در دهه ه��ای اینده قرار اس��ت موتورهای دیزلی (و‬ ‫یا حتی تمام موتوره��ای احتراق داخلی) را ممنوع‬ ‫کنن��د‪ .‬کره جنوبی نیز کش��وری اس��ت که فروش‬ ‫وس��ایل نقلیه دیزلی را تا سال ‪ ۲۰۳۰‬محدود کرده‬ ‫گ چانگ‬ ‫اس��ت‪.‬در این بین مسابقات زمستانی پیون ‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬در کره جنوب��ی‪ ،‬هزین��ه ای در حدود ‪9/12‬‬ ‫میلیارد دالر برای این کش��ور در بر داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در فاصله ای حدود یک صد‬ ‫مایل از غرب مح��ل برگزاری‪  ‬المپیک‪ ،‬هیوندای بر‬ ‫روی اینده ای از انرژی س��بز با مدل جدید «نکسو»‬ ‫سرمایه گذاری کرده اس��ت‪ .‬هیوندای که قرار است‬ ‫تا س��ال ‪ ،۲۰۲۰‬تعداد ‪ ۳۱‬مدل وسیله نقلیه جدید‬ ‫«سازگار با محیط زیس��ت» معرفی کند‪ ،‬کراس اور‬ ‫هیدروژن��ی نکس��و را ارائه کرده ک��ه گامی بلند در‬ ‫راس��تای همی��ن برنامه اس��ت‪ .‬البته ب��رای چنین‬ ‫خودروی��ی‪ ،‬زیرس��اخت های الزم نی��ز بای��د فراهم‬ ‫باش��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در کشوری مانند امریکا‪ ،‬اگر‬ ‫کالیفرنیا را با مجموعه ایس��تگاه های هیدروژنی اش‬ ‫کنار بگذاریم‪ ،‬نکس��و نمی تواند در نبود ایستگاه ها‪،‬‬ ‫کارایی الزم را داش��ته باش��د‪ .‬این درحالی است که‬ ‫اگر تع��داد ایس��تگاه های هیدروژن تنه��ا نیمی از‬ ‫ایستگاه های بنزین کنونی بودند‪ ،‬نگرانی از این بابت‬ ‫کام ً‬ ‫ال رفع می ش��د‪ .‬البته امکان اجرای طرحی مانند‬ ‫شبکه هیدروژنی در ابعاد یک کشور را نیز باید درنظر‬ ‫گرفت‪ .‬اگر هزینه های میلیاردی و حتی بیشتر از ان‬ ‫را فراموش کنیم‪ ،‬تولید هیدروژن‪ ،‬فرایندی اس��ت‬ ‫که همچنان بر اساس س��وخت های فسیلی استوار‬ ‫است‪ .‬در واقع‪ ،‬اگر شرکت های بزرگ نفتی نخواهند‬ ‫از تاسیساتش��ان برای تولید سوخت پاک هیدورژن‬ ‫بهره گیری نمایند‪ ،‬این س��وخت همچنان به عنوان‬ ‫ی��ک را ه ح��ل منطقه ای در نقاط خاص��ی از جهان‬ ‫باقی خواهد ماند‪ .‬نکس��و یک محصول شگفت انگیز‬ ‫تکنولوژیک در قامت یک «کراس اور» اس��ت و یکی‬ ‫از جذاب ترین وس��ایل نقلیه ای است که می توان با‬ ‫ان رانندگی کرد‪ .‬در زیر پوسته شاسی بلند‪ ،‬یک پیل‬ ‫س��وختی ‪ ۹۵‬کیلوواتی قرار گرفته که در کنار یک‬ ‫بات��ری ‪ ۴۰‬کیلوواتی کار می کند و خروجی ای برابر‬ ‫‪ ۱۸۰‬اس��ب بخار و ‪ ۳۹۴‬نیوتن متر تامین می کند‪ .‬با‬ ‫وجود ‪ ۳‬مخزن استوانه ای هیدورژن با ظرفیت ‪2/52‬‬ ‫لیتر و فش��ار ‪ ،psi 10,000‬طول مسافتی که نکسو‬ ‫در هر بار سوخت گیری می تواند طی کند به حدود‬ ‫‪ ۵۶۰‬کیلومتر رسیده است‪ .‬در عین فشار باالیی که‬ ‫برای این مخازن مورد نیاز است‪ ،‬به گفته خودروساز‪،‬‬ ‫هیوندای در مسیر سبز‬ ‫پُ��ر کردن انها به زمان��ی در حدود ‪ ۵‬دقیقه احتیاج‬ ‫دارد‪ .‬این جدیدترین فناوری پیل س��وختی اس��ت‬ ‫که هیوندای مورد اس��تفاده قرار داده اس��ت‪ .‬نکسو‬ ‫از نظ��ر عملکرد‪ ،‬دامن��ه مس��افت و کارایی‪ ،‬بهبود‬ ‫قابل توجهی نسبت به نسل قبلی توسان هیدروژنی‬ ‫نشان می دهد‪ .‬این خودرو علی رغم طول بزرگتری‬ ‫که دارد (با اختالف ‪ ۱۵۲‬میلی متر نسبت به توسان‬ ‫و طول کلی ‪ ۴۶۶۹‬میلی متر) س��ریعتر اس��ت و در‬ ‫‪ 9/2‬ثانیه می تواند س��رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫را ثبت کند‪ .‬البته این ش��تاب با تس�لا قابل مقایسه‬ ‫نیست‪ ،‬ا ّما برای استفاده های معمولی بسیار مناسب‬ ‫اس��ت‪ .‬فارغ از دستاوردهای تکنولوژیک‪ ،‬نکسو یک‬ ‫محصول برجسته از طراحی های هیوندای است‪ .‬فرم‬ ‫مس��تحکم و کشیده بدنه در جلو‪ ،‬یکی از تمیزترین‬ ‫کارهایی اس��ت که از هیون��دای دیده ایم؛ فرمی که‬ ‫در ان از طراح��ی چراغ های جلو مش��ابه س��انتافه‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬بهره گرفته ش��ده است‪ .‬این خودرو کام ً‬ ‫ال از‬ ‫قید و بندهای طراحی ه��ای بی معنای ایند ه نگرانه‬ ‫در مدل های هیدروژنی نظی��ر تویوتا میرای رهایی‬ ‫جسته اس��ت و به جایش‪ ،‬فرم یک کراس اور زیبا و‬ ‫ع وجور را انتخاب کرده است‪ .‬کراس اور در اینجا‬ ‫جم ‬ ‫یک نکته کلیدی اس��ت؛ بس��یاری بر این باورند که‬ ‫س��رخط خبرها و امار فروش همچنان از س��دان ها‬ ‫به سمت شاس��ی بلندها (در هر سایزی) در حرکت‬ ‫هس��تند‪ .‬اگر مدل ‪ X‬و محصول جدید جگوار ای‪-‬‬ ‫پیس را از ای��ن مجموعه جدا کنیم‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫چ گونه شاس��ی بلند ‪ EV‬به ص��ورت تولید انبوه‬ ‫هی ‬ ‫در بازار وجود ندارد و بیش��تر سدان ها و هاچ بک ها‬ ‫هستند که از این پیشرانه ها استفاده می کنند؛ یعنی‬ ‫دقیقاً نقطه ای که بازار رفت ه رفته از ان دور می شود‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر‪ ،‬در ب��ازار خودروه��ای هیدروژنی‪،‬‬ ‫مشتریان بیشتر بر اس��اس دامنه مسافت و قابلیت‬ ‫اعتم��اد به فناوری به کار رفت��ه در خودرو‪ ،‬انتخاب‬ ‫خود را انجام می دهند‪ .‬در این ش��رایط‪ ،‬نکسو کام ً‬ ‫ال‬ ‫یک انتخ��اب توجیه پذیر تلقی می ش��ود‪ .‬در همین‬ ‫حال‪ ،‬طراحی داخلی نکس��و دارای برخی مشکالت‬ ‫است‪ .‬در قس��مت جلو‪ ،‬یک کنس��ول نسبتاً بزرگ‬ ‫قرار گرفته که کنترل های عجیب و غریب سیس��تم‬ ‫صوتی و ‪ A/C‬به صورت ناهمگون در ان خودنمایی‬ ‫می کنن��د؛ طراحی ای که ش��اید تنه��ا بخش ناامید‬ ‫کننده کابین نکسو باشد‪ .‬دو نمایشگر با ابعاد ‪12/3‬‬ ‫اینچ وظیفه مدیریت سیس��تم اطالعات و سرگرمی‬ ‫و نمایش داده های مربوط به سیس��تم پیش��رانه را‬ ‫برعه��ده دارند‪ .‬در همین حال‪ ،‬باید گفت که کابین‬ ‫نکس��و مکان��ی خوش��ایند و دلپذی��ر همانند دیگر‬ ‫محصوالت هیوندای اس��ت‪ .‬نکت��ه قابل توجه اینکه‪،‬‬ ‫نکس��و دارای یک س��واری ارام و بی صداست‪ .‬فارغ‬ ‫از صدای ناگزیر تایرها و اندکی نویز باد‪ ،‬این خودرو‬ ‫همانن��د دیگر مدل ه��ای الکتریکی‪ ،‬ک م س��روصدا‬ ‫عمل می کند‪ .‬ضم��ن اینکه هیوندای از مجموعه ای‬ ‫ا ز اخرین فناوری های مربوط به دس��تیار راننده در‬ ‫ان اس��تفاده کرده است‪ .‬یکی از شاخص ترین نمونه‬ ‫این فناوری ها‪ ،‬ترکیبی از سیس��تم دستیار رانندگی‬ ‫در بزرگراه و دس��تیار حرکت در بین خطوط است‬ ‫که باعث می ش��ود زحمت رانندگی در مس��یرهای‬ ‫مس��تقیم و طوالنی از دوش راننده برداش��ته شود‪.‬‬ ‫ورودی های��ی که ب��ه صورت اتوماتیک به سیس��تم‬ ‫فرمان داده می ش��وند‪ ،‬موجب می گردد که نکس��و‬ ‫همچنان در مس��یر بین خط��وط حرکت کند و در‬ ‫همین حال‪ ،‬کروز کنترل انطباقی باعث می شود که‬ ‫سرعت مناس��ب حرکت در طول مسیر حفظ شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬نکس��و از وجود سیس��تم هایی چون‬ ‫هشدار و جلوگیری از برخورد از جلو‪ ،‬تشخیص عابر‬ ‫پیاده‪ ،‬نورباالی اتوماتیک‪ ،‬پایش نقطه کور و هشدار‬ ‫ترافیک پشت س��ر بهره می برد‪ .‬نکس��و همچنین به‬ ‫عنوان بس��تر معرفی فناوری سطح چهارم خودران‬ ‫هیوندای درنظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬در این سطح‬ ‫از فناوری خودران‪ ،‬سیس��تم می تواند وسیله نقلیه‬ ‫را در یک مس��یر «از پیش تعیین ش��ده» هدایت و‬ ‫کنترل کند‪ .‬در یک برنامه ازمایش��ی‪ ،‬س��ه دستگاه‬ ‫نکسو با تجهیزات خودران و البته با حضور رانندگان‬ ‫گ چانگ کره جنوبی‬ ‫در صندلی ها‪ ،‬از س��ئول تا پیون ‬ ‫به حرکت درامدند‪ .‬در هر صورت‪ ،‬این فناوری هنوز‬ ‫برای حضور در جاده های عمومی کام ً‬ ‫ال اماده نیست‬ ‫و در حال حاضر‪ ،‬بیشتر جنبه نمایشی دارد‪.‬‬ ‫منبع‪automobilemag :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ویژگی های قابل توجه اکورا ‪ RDX‬جدید‬ ‫اکورا ‪ 2019 RDX‬جدید با طیف وسیعی از ویژگی های استاندارد‬ ‫در نمایش��گاه خودروی نیویورک ‪ 2018‬معرفی ش��ده است‪ .‬جان‬ ‫ایکه دا‪ ،‬معاون رئیس اکورای امریکای ش��مالی درباره این خودرو‬ ‫می گوید‪ :‬مهندسی دقیق حاصل کار ما بوده و همین امر در تولید‬ ‫‪ RDX‬کام ً‬ ‫ال جدید لحاظ شده است‪ .‬بجای تمرکز روی رقابت شانه ‬ ‫به شانه با رقبا ما معتقدیم باید روش خود را داشته باشیم و ‪RDX‬‬ ‫جدی��د منعکس کننده این انتخاب اس��ت‪ .‬اگرچه ک��ه این خودرو‬ ‫نس��بت به نسل قبلی تغییرات شدیدی داشته و پیشرانه و طراحی‬ ‫نوین��ی دارد اما ویژگی های متفاوت دیگری نیز در این خودرو بکار‬ ‫رفته که اگرچه عموم مردم به ان توجه زیادی نداش��ته اند اما هنوز‬ ‫هم مش��اهده ان جالب توجه خواهد بود‪ .‬این خودرو دارای برخی‬ ‫ویژگی هاس��ت که شاید باعث الهام بخشی س��ایر برندها نیز شود‪.‬‬ ‫رانندگان می تواند از طریق تاچ پد نصب شده زیر داشبورد مرکزی‬ ‫اله��ام گرفته از ‪ NSX‬به منوهای زی��ادی در صفحه نمایش ‪10.2‬‬ ‫اینچی دسترس��ی داشته باشند‪ .‬برخالف دیگر سیستم های تاچ پد‬ ‫موجود در بازار که از مکان نما برای حرکت در منوها و دسترس��ی‬ ‫به ان ها اس��تفاده می کنند (همانند لکسس)‪ ،‬سیستم بکار رفته در‬ ‫‪ 2019 RDX‬دارای فناوری ردیابی انگش��ت است و به کاربر اجازه‬ ‫می ده��د تا صفحه نمایش را کنترل کند‪ .‬این تاچ پد به عنوان یک‬ ‫صفحه لمس��ی کوچک عمل کرده و نیازی به تالش س��خت برای‬ ‫بررس��ی منوها نیس��ت‪ .‬بنا به گفته اکورا‪ ،‬موسسه طراحی مشهور‬ ‫کالیفرنی��ا یعن��ی ‪ Frog Design‬با این برند هم��کاری کرده تا‬ ‫تاچ پدی بس��ازد که دقیقا نش��ان دهنده یک صفحه نمایش بوده و‬ ‫به کاربر این فرصت را می دهد تا صفحه نمایش را به صورت لمس��ی‬ ‫کنت��رل کند‪ .‬مزیت بزرگ این سیس��تم این اس��ت ک��ه رانندگان‬ ‫می توانند چش��مان خود را روی جاده نگه دارند و به اسانی صفحه ‬ ‫نمایش را کنترل کند‪.‬‬ ‫‪ 8‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 11‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪28‬اوریل‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪13‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مقایسه هیوندای سوناتا در برابر تویوتا کمری ‪2018‬‬ ‫جدال در رینگ اسیای شرقی ‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫اگرچه هم اکنون بازار روی خوشی به کراس اوورها نشان‬ ‫داده اما مردم زیادی وجود دارند که هنوز هم س��دان های‬ ‫میان س��ایزی همچون تویوتا کمری و هیوندای س��وناتا را‬ ‫خریداری می کنند‪ .‬با وجود برخی به روزرسانی های جذاب‬ ‫در این کالس‪ ،‬انتخاب محصولی کام ً‬ ‫ال برتر س��خت بوده و‬ ‫ناچاریم که مقایسه ای مهم را در این بین انجام دهیم‪.‬‬ ‫به منظور کسب بهترین تجربه درباره این دو خودروی به‬ ‫ روز شده ما نسخه های کام ً‬ ‫ال فول را به همراه پیشرانه های‬ ‫قدرتمند مقایسه کرده ایم‪ .‬کمری دارای پیشرانه ‪ 6‬سیلندر‬ ‫بوده درحالی که س��وناتا از پیش��رانه ‪ 4‬سیلندر توربو سود‬ ‫می ب��رد‪ .‬این تض��اد پررنگ تر هم می ش��ود زی��را یکی از‬ ‫خودروها دارای چه��ره ای پراغراق بوده درحالی که دیگری‬ ‫روش محافظه کارتری را در پیش گرفته است؛ و نهایتاً باید‬ ‫گفت یکی از مش��ت زن های این مقایسه دارای ویژگی های‬ ‫احس��اس برانگیز کمتری اس��ت درحالی ک��ه دیگری روی‬ ‫راحتی بیشتر تمرکز کرده است‪.‬‬ ‫نس��ل جدید کمری بیشتر به خاطر طراحی متمایز خود‬ ‫شناخته می شود و احتماالً همین امر اولین چیزی خواهد‬ ‫بود که در برخورد با کمری ‪ 2018‬خود را نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫به راحتی می ت��وان گفت تویوتا در طراحی خود دگرگونی‬ ‫کاملی را ایجاد کرده اما خب قب ً‬ ‫ال چندین محصول لکسس‬ ‫با ای��ن جلو پنجره بزرگ و خطوط بدن��ه گیرا را دیده ایم‪.‬‬ ‫ش��اید جلو پنجره این خودرو بیش از حد بزرگ باشد زیرا‬ ‫به نوعی ما را به یاد ژیلت های ‪ 5‬تیغه می اندازد‪.‬‬ ‫با ورود به کابین ش��اهد طراحی جذابی خواهیم بود‪ .‬این‬ ‫عبارت را پی��ش از این درباره کابی��ن کمری های قدیمی‬ ‫نمی توانستیم بکار ببریم‪ .‬طراحی نامتقارن کنسول مرکزی‬ ‫کمری جدید متمایز بوده و جزئیات دیگر همانند پوش��ش‬ ‫صندلی ها و عناصر کرومی روی دستگیره درب ها نیز واقعاً‬ ‫خیال انگیز است‪.‬‬ ‫دیگ��ر جنب��ه تحس��ین ش��ده کابی��ن کم��ری ‪2018‬‬ ‫محفظه ه��ای زیاد برای قرار دادن اش��یا اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بخش��ی مخفی زیر شارژ بی س��یم گوشی هوشمند تعبیه‬ ‫شده که می توانید در ان اشیای ارزشمندتان را قرار دهید‪.‬‬ ‫البته کابین کمری از فوق العاده بودن فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫م��ا متری��ال غیرلوکس بکار رفته در این بخش را دوس��ت‬ ‫نداش��ته و البته خ��ودرو فاقد ارتباط��ات اندروید اتو و اپل‬ ‫کارپلی است‪ .‬همچنین استراحتگاه دست عقبی کام ً‬ ‫ال شل‬ ‫بوده و صندلی های جلو نیز طراحی نه چندان دل چس��بی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ش��اید این ها مش��کالتی کوچک جلوه کنن��د اما زمانی‬ ‫که یک خانواده در س��ال های طوالنی از خودرو اس��تفاده‬ ‫می کن��د این موارد عصبی کنن��ده می توانند کام ً‬ ‫ال پررنگ‬ ‫نشان دهند‪.‬‬ ‫نس��خه کام ً‬ ‫ال فول کم��ری ‪ XLE V6‬دارای تجهیزات‬ ‫لذت بخش کمتری است اما از جمله تجهیزات برجسته این‬ ‫خودرو می توان به هد اپ دیسپلی ای اشاره کرد که سرعت‬ ‫خ��ودرو و همچنین اطالع��ات ناوبری را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫همچنین این خ��ودرو دارای دوربین پارک ‪ 360‬درجه ای‬ ‫است که همیشه به کار می اید‪ .‬طبیعتاً سیستم های ایمنی‬ ‫همچ��ون پایش نقاط کور‪ ،‬هش��دار برخ��ورد از جلو‪ ،‬کروز‬ ‫کنت��رل تطبیقی و هش��دار خروج خ��ودرو از خط نیز در‬ ‫کمری دیده می شوند‪.‬‬ ‫سیستم ناوبری کمری جدید نیز به خوبی بهبود یافته و‬ ‫پاسخ های سریعی دارد و البته باید به سیستم صوتی ‪JBL‬‬ ‫هم اش��اره کنیم که کیفیت صدای بسیار خوبی دارد‪ .‬البته‬ ‫تجهی��زات این خودرو چندان ش��ما را راضی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫این خودرو دارای صندلی های گرم شونده و سیستم تهویه‬ ‫اتوماتیک دو ناحیه ای است‪.‬‬ ‫بهای کمری حاضر در ازمایش تقریباً ‪ 38‬هزار دالر بوده‬ ‫که برای یک محصول تقریباً لوکس مناسب است‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪ 6‬س��یلندر ‪ 3/5‬لیتری این خ��ودرو نیز قدرت‬ ‫‪ 301‬اس��ب بخاری و گش��تاور ‪ 362‬نیوتون متری داشته‬ ‫و البته قوی تر از پیش��رانه ‪ 4‬سیلندر توربوی حریف یعنی‬ ‫س��وناتا است‪ .‬پیش��رانه کمری بس��یار نرم بوده اگرچه که‬ ‫تمامی قدرت و گش��تاور این خ��ودرو در نیمه باالیی دور‬ ‫پیشرانه ارائه می ش��ود بنابراین برای عملکرد مناسب باید‬ ‫دور پیشرانه را باالتر ببرید که برخالف ان چیزی است که‬ ‫در یک کمری می خواهید‪ .‬همچنین گیربکس ‪ 8‬س��رعته‬ ‫اتوماتی��ک نیز به بهبود این وض��ع خیلی کمک نمی کند‪.‬‬ ‫گیربکس این خودرو گاهی اوقات گیج بوده و تعویض های‬ ‫ناخواسته ای را انجام می دهد که ان هم برخالف رفتارهای‬ ‫معمول کمری ها است‪.‬‬ ‫حالت ه��ای رانندگی متفاوتی ب��رای تغییر عکس العمل‬ ‫خودرو تعبیه ش��ده اس��ت اما صرف نظر از حالت انتخابی‪،‬‬ ‫کم��ری هنوز هم ش��خصیت یکس��انی دارد‪ .‬این س��دان‬ ‫محبوب ژاپن��ی راحت بوده و هندلین��گ و رفتار جاده ای‬ ‫قابل پیش بینی ای دارد‪ .‬همچنین س��کوت بسیار دلپذیری‬ ‫در کابین حکم فرماست‪.‬عملکرد کمری جدید همانند یک‬ ‫خودروی بزرگ بوده اما با ناهنجاری همراه نیست؛ محصول‬ ‫محبوب تویوتا برای سفرهای طوالنی کام ً‬ ‫ال مناسب است‪.‬‬ ‫خب پس از بررسی مفصل کمری ‪ 2018‬بهتر است رقیب‬ ‫معروف این خودرو یعنی هیوندای س��وناتا را دریابیم‪ .‬شما‬ ‫در س��وناتا طراحی بسیار محافظه کارتری را شاهد خواهید‬ ‫بود‪ .‬این طراحی باعث ایجاد نظرات متفاوت نمی ش��ود اما‬ ‫خب چشمگیر هم نیست‪ .‬جلو پنجره جدید سوناتا جذاب‬ ‫بوده اما فاصله بین قطعات را نمی توان نادیده گرفت‪.‬‬ ‫کابی��ن نیز مرس��وم تر ش��ده و طراحی افقی ت��ری دارد‪.‬‬ ‫طراحی کابین نیز به اندازه کمری ش��یک و خوش تیپ از‬ ‫کار درنیامده اما طراحی س��رزنده تری دارد‪ .‬هر دو خودرو‬ ‫دارای صفحه لمس��ی ‪ 8‬اینچی بزرگی هستند که استفاده‬ ‫از ان ها اسان بوده اما وجود سیستم های اندروید اتو و اپل‬ ‫کارپلی در سوناتا یک مزیت بسیار بزرگ است‪.‬‬ ‫تجهی��زات متقاع��د کننده بیش��تری در س��وناتا وجود‬ ‫دارن��د که از جمل��ه ان ها می توان ب��ه صندلی های تهویه‬ ‫دار و غربیلک فرمان گرم ش��ونده اش��اره ک��رد‪ .‬همچنین‬ ‫افتاب گی��ری هم برای شیش��ه های عقب تعبیه ش��ده که‬ ‫مفید فایده اس��ت‪ .‬اگرچه فضاهای ذخیره ای کابین سوناتا‬ ‫کمتر بوده اما در داشبورد فضای هوشمندی وجود دارد که‬ ‫می توانید گوشی را در ان قرار دهید‪.‬‬ ‫صندلی های عقب س��وناتا از نظر فضای پا کمی تنگ تر‬ ‫از کمری هس��تند اما راحتی ان ک ً‬ ‫ال بیشتر است‪ .‬صندوق‬ ‫این س��دان کره ای نیز جادارتر از کمری است‪ .‬استراحتگاه‬ ‫دست عقب سوناتا بسیار بهتر از کمری بوده و دکمه مخفی‬ ‫روی نشان لوگوی پشتی هیوندای برای باز کردن صندوق‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫با ش��روع راندن س��وناتا می توانید تفاوت ان با کمری را‬ ‫احس��اس کنید‪ .‬پیش��رانه ‪ 4‬س��یلندر توربوی این خودرو‬ ‫خروجی ‪ 245‬اس��ب بخاری و گشتاور ‪ 352‬نیوتون متری‬ ‫دارد ک��ه ه��ر دو کمتر از کمری اس��ت اما ب��ه دلیل ارائه‬ ‫گش��تاور در دورهای پایین این س��وناتا اس��ت که در اغاز‬ ‫حرکت پاسخگوتر و قوی تر احساس می شود‪.‬‬ ‫گیربکس این خودرو نیز احس��اس نرمال تری داش��ته و‬ ‫البته در س��وناتا هم حالت های رانندگ��ی متفاوتی وجود‬ ‫دارد ک��ه عکس العم��ل گیربک��س را تغیی��ر می دهد اما‬ ‫باعث احس��اس ناهنجاری موجود در کمری نمی شود؛ ما‬ ‫همچنین وجود پدال شیفترها در سوناتا ‪ 2018‬را تحسین‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫پیشرانه س��وناتا قوی تر حس می شود اما متاسفانه سر و‬ ‫صدای بیش��تری نیز به گوش می رسد‪ .‬صدای اگزوز سوناتا‬ ‫عمیق بوده و شاید برای این کالس کمی غیرعادی به نظر‬ ‫برسد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬صدای بیشتری در کابین سوناتا وجود‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن امر کم��ی عصبی کننده بوده ام��ا فکر می کنم‬ ‫احس��اس رانندگی و عملکرد پیشرانه ان طبیعی تر بوده و‬ ‫برای استفاده روزمره مفیدتر است‪.‬‬ ‫این خودرو همان سیس��تم های دستیار رانندگی کمری‬ ‫را داش��ته اما ما طرز کار سیستم کروز کنترل تطبیقی ان‬ ‫را دوس��ت داریم زیرا واکنش های طبیعی تری دارد‪ .‬سوناتا‬ ‫فاقد دوربین ‪ 360‬درجه یا هداپ دیسپلی کمری بوده اما‬ ‫خب این موارد تعیین کننده نیستند‪.‬‬ ‫تکه نهایی این پازل قیمت و ارزش س��وناتا است که در‬ ‫امریکا حدود ‪ 32‬هزار دالر قیمت داشته و کمتر از کمری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ه��ر دو خودرو مصرف س��وخت ترکیب��ی ‪ 9‬لیتر در هر‬ ‫صد کیلومتر را داش��ته اما سوناتا حتی با وجود پیشرانه ای‬ ‫توربو نیازی به بنزین س��وپر ندارد‪ .‬این دو خودرو به نوعی‬ ‫پرفروش تری��ن محص��والت کمپانی خود هس��تند‪ .‬اگرچه‬ ‫کمری در نس��ل کام ً‬ ‫ال جدید خود بوده اما در مقایس��ه با‬ ‫س��وناتا پکیج کاملی را ارائه نمی کند‪ .‬ما باور نمی کنیم که‬ ‫تویوتا دارای پیشرانه ای ناهنجار باشد اما اوضاع پیچیده تر‬ ‫از این هاست‪ .‬برخی تجهیزات ب ه درد بخور در کمری جدید‬ ‫وجود نداشته و البته گران تر نیز هست‪.‬‬ ‫س��وناتا ارزان تر ب��وده و در جاده احس��اس طبیعی تری‬ ‫داش��ته و تمامی تجهیزات مورد نیاز و معقول را ارائه کرده‬ ‫و ی��ک انتخاب ایده ال برای افرادی اس��ت ک��ه به دنبال‬ ‫س��دانی جدید هستند‪ .‬س��وناتا در برابر طوفانی که کمری‬ ‫جدید ایجاد کرده ما را س��ورپرایز کرد و ش��اید شما را نیز‬ ‫سورپرایز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا کمری ‪2018 XLE V6‬‬ ‫نق��اط ق��وت‪ :‬طراح��ی ج��ذاب بدن��ه‪ ،‬کابین ش��یک‪،‬‬ ‫فناوری های جذاب‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬گیربکس عجیب وغریب‪ ،‬فضای بار کم‪ ،‬نبود‬ ‫اندروید اتو‬ ‫‹ ‹هیوندای سوناتا ‪ T‬اسپورت ‪2018‬‬ ‫نقاط قوت‪ :‬قیمت‪ ،‬قوای محرکه قوی‪ ،‬تجهیزات متقاعد‬ ‫کننده‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬صدای زیاد کابین‪ ،‬استایل محافظ ه کارانه‬ ‫تاریخچه‬ ‫معرفی بهترین خودروهای سرعت ایندی ‪500‬‬ ‫طوفان ایندیاناپولیس‬ ‫مس��ابقات این��دی ‪ 500‬ب��ه عن��وان یک��ی از‬ ‫فوق العاده تری��ن و بزرگ تری��ن مس��ابقات امری��کا‬ ‫شناخته می ش��ود و البته دلیل خوبی هم برای این‬ ‫کار وجود دارد‪ .‬ایندی ‪ 500‬تاریخچه بس��یار دور و‬ ‫درازی داش��ته و یکی از جذاب ترین مسابقات روی‬ ‫زمین اس��ت؛ امس��ال هم نباید تفاوتی با سال های‬ ‫پیش وجود داش��ته باش��د‪ .‬یک صد و دومین س��ال‬ ‫مس��ابقات ایندی ‪ 500‬امسال در ‪ 27‬ماه می شروع‬ ‫می ش��ود‪.‬کوروت ‪ 2019 ZR1‬نیز امسال به عنوان‬ ‫خودروی سرعت رسمی مسابقات معرفی شده است‪.‬‬ ‫این خودرو دارای پیشرانه سوپرشارژردار ‪ 755‬اسب‬ ‫بخ��اری بوده و س��ریع ترین و قوی تری��ن خودروی‬ ‫سرعت تاریخ ایندی ‪ 500‬است‪ .‬معرفی این خودرو‬ ‫بهانه ای ش��د تا به دنبال بهترین خودروهای سرعت‬ ‫تاری��خ این��دی ‪ 500‬باش��یم‪ .‬در ادام��ه ‪ 15‬نمونه‬ ‫از بهتری��ن خودروه��ای س��رعت تاریخ مس��ابقات‬ ‫ایندیاناپولیس ‪ 500‬را خدمت ش��ما عزیزان معرفی‬ ‫می کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Stoddard-Dayton 1911‬‬ ‫این خ��ودرو که یکی از اولین نمونه های س��رعت‬ ‫ایندی ‪ 500‬بوده قطعاً ارزش حضور در فهرست ما را‬ ‫دارد‪ .‬این خودرو توسط کمپانی دیتون موتور ساخته‬ ‫شده و البته از نمونه ای پرفورمنس بسیار فاصله دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد ‪1935 V8‬‬ ‫الستیک زاپاس در بخش پش��تی باعث شده رویال‬ ‫‪ 500‬کانورتیبل ظاهر مثال زدنی ای داشته باشد‪ .‬در‬ ‫کل ‪ 701‬دستگاه از این خودرو تولید شده است‪.‬‬ ‫بس��یار قبل از موس��تانگ‪ ،‬تاندربرد و حتی سان‬ ‫الینر‪ ،‬مدل ‪ 1935 B V8‬اولین خودروی س��رعت‬ ‫فورد در مس��ابقات ایندی ‪ 500‬بوده اس��ت‪ .‬درست‬ ‫همانند اکثر خودروهای س��رعت پیش از خود‪ ،‬این‬ ‫خودرو نیز دارای پیشرانه ‪ 8‬سیلندر بوده و به سنت‬ ‫روباز بودن خودروهای پیشین وفادار بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دسوتو فایرفلیت ‪1956‬‬ ‫کرایس��لر نیوپورت را می توان یک��ی از زیباترین‬ ‫خودروهای این فهرس��ت دانس��ت‪ .‬ای��ن خودرو در‬ ‫سال ‪ 1941‬وارد پیست شد و تنها مدل نیوپورت با‬ ‫چراغ های جلوی ثابت (غیر پنهان شونده) محسوب‬ ‫می شود‪ .‬پس از مسابقات‪ ،‬این خودرو به گاراژ والتر‬ ‫پی کرایسلر رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد تاندربرد کانورتیبل ‪1961‬‬ ‫‹ ‹کرایسلر نیوپورت ‪1941‬‬ ‫‹ ‹دوج رویال ‪ 500‬کانورتیبل ‪1954‬‬ ‫محصول نمادین دوج اولین خودروی این برند بوده‬ ‫که عنوان خودروی س��رعت ایندی ‪ 500‬را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬رنگ زرد و مشکی منحصربه‬ ‫ فرد در ظاه��ر و کابین و همچنی��ن مجهز بودن به‬ ‫م��دل پرچ��م دار فایرفلیت در س��ال ‪ 1956‬وارد‬ ‫مس��ابقات ایندی شد و دارای پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر‬ ‫همی کرایس��لر و گیربکس دس��تی س��ه س��رعته‬ ‫ب��ود‪ .‬تنها مقامات رس��می این��دی ‪ 500‬بودند که‬ ‫پرفورمنس برجسته و هندلینگ فوق العاده فایرفلیت‬ ‫را دلیل انتخاب خود می دانستند‪.‬‬ ‫خودروی مورد بحث که رنگ بس��یار جذاب طالیی‬ ‫داش��ته و البته س��قف س��فیدرنگ ان نیز چش م نواز‬ ‫اس��ت در س��ال ‪ 1961‬به عنوان یکی از برجسته ترین‬ ‫خودروهای سرعت تاریخ ایندی ‪ 500‬شناخته می شود‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود این خودرو در ان سال به عنوان جایزه‬ ‫برنده به ‪ A.J. Foyt‬داده ش��د‪ .‬البته ‪ 34‬نس��خه دیگر‬ ‫هم از این تاندربرد کانورتیبل تولید شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ کوپه ‪1964‬‬ ‫با اغاز تولید موس��تانگ در اوایل س��ال ‪ 1964‬و‬ ‫برگزاری مس��ابقات این��دی ‪ 500‬در چند ماه پس‬ ‫از ان‪ ،‬فورد به س��رعت خ��ودروی عضالنی خود را‬ ‫مناسب مسابقات س��رعت ایندی ‪ 500‬ساخت‪ .‬این‬ ‫خودرو که رنگ س��فید با نوار ابی داش��ته به یکی‬ ‫از خاطره انگیزترین خودروهای سرعت تاریخ ایندی‬ ‫‪ 500‬بدل شد‪.‬‬ ‫برجس��ته خود شناخته نمی شود اما در سال ‪1984‬‬ ‫به عنوان خودروی سرعت ایندی ‪ 500‬انتخاب شد‪.‬‬ ‫فیرو به منظور گرامی داشت حضور در ایندی ‪500‬‬ ‫باعث تولید نسخه های سفارشی نیز شد که هرکدام‬ ‫دارای پوشش سفید‪ ،‬قرمز و مشکی رنگ بودند‪.‬‬ ‫زمانی که به کادیالک فلیتوود الدورادو فکر کنید‬ ‫احتماالً واژه پرفورمن��س به ذهنتان خطور نخواهد‬ ‫کرد؛ اما باور کنید یا نه این خودرو در س��ال ‪1973‬‬ ‫به عنوان خودروی رس��می سرعت مسابقات ایندی‬ ‫‪ 500‬انتخاب شده بود‪.‬‬ ‫ل��ه بارون به خاطر پرفورمن��س‪ ،‬قدرت و یا ظاهر‬ ‫خود ش��ناخته نشده اما در س��ال ‪ 1987‬مقامات را‬ ‫متقاعد کرد و به عنوان خودروی س��رعت مسابقات‬ ‫انتخاب ش��د‪ .‬موضوع جذاب تر اینکه پادشاه سرعت‬ ‫کارول شلبی پشت فرمان این خودرو قرار داشت؛ به‬ ‫سختی می توان این خودرو را دوست نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کادیالک فلیتوود الدورادو کانورتیبل‬ ‫‹ ‹شورولت کوروت ‪1978‬‬ ‫در س��ال ‪ 1978‬ش��ورولت کوروت ب��رای دنیای‬ ‫ایندی معرفی ش��د‪ C3 .‬حضور موفقی در مسابقات‬ ‫داش��ت و ای��ن نام ت��ا به ام��روز هم در مس��ابقات‬ ‫ایندیاناپولیس حضور پررنگ��ی دارد‪ .‬کوروت که در‬ ‫س��ال ‪ 2018‬هم حضور دارد بی��ش از هر خودروی‬ ‫دیگ��ری به عن��وان خودروی س��رعت تاریخ ایندی‬ ‫‪ 500‬انتخاب شده است‪ 15( .‬مرتبه)‬ ‫‹ ‹پونتیاک فیرو ‪1984‬‬ ‫ب��ا اینک��ه پونتیاک فی��رو به خاط��ر پرفورمنس‬ ‫‹ ‹کرایسلر له بارون ‪1987‬‬ ‫‹ ‹دوج استلت ‪1991 R/T‬‬ ‫داس��تان خودروی س��رعت دوج اس��تلت جالب‬ ‫اس��ت‪ .‬مقامات رس��می ایندی ‪ 500‬این خودروی‬ ‫کوپه را در س��ال ‪ 1991‬به عنوان خودروی سرعت‬ ‫انتخاب کردند‪ .‬البته جالب اینکه اس��تلت در ژاپن و‬ ‫به همراه پس��رعموی خود میتسوبیشی ‪3000GT‬‬ ‫ساخته می شد‪ .‬متاسفانه این خودرو جای خود را به‬ ‫خودروی بعدی فهرست داد اما هنوز هم توانا بوده و‬ ‫توانست در مسابقات ‪ 1991‬برنده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دوج وایپر ‪1991 R/T‬‬ ‫جایگزین دوج اس��تلت ساخت ژاپن‪ ،‬نسخه پیش‬ ‫تولیدی دوج وایپر بود که بجای این خودرو انتخاب‬ ‫شد‪ .‬زیر کاپوت وایپر پیشرانه ‪ 10‬سیلندر ‪ 8‬لیتری‬ ‫بود که ان را به یکی از قوی ترین خودروهای سرعت‬ ‫تاریخ ایندی ‪ 500‬بدل نمود‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت کامارو ‪2014 28/Z‬‬ ‫یکی از بهتری��ن کاماروهای تاریخ یعنی ‪28/Z‬‬ ‫‪ 2014‬در فهرس��ت ما حض��ور دارد‪ .‬این خودرو‬ ‫همچنی��ن یک��ی از پرطرفدارتری��ن خودروهای‬ ‫س��رعت ایندی ‪ 500‬محس��وب می ش��ود‪ .‬پشت‬ ‫فرم��ان این خ��ودرو در ش��روع مس��ابقات داریو‬ ‫فرانچیتی قرار داشت؛ کاماروی مورد بحث دارای‬ ‫پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 7‬لیتری کارخان��ه ای بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت کوروت ‪2019 ZR1‬‬ ‫س��ریع ترین و قوی ترین خودروی تاریخ مسابقات‬ ‫ایندیاناپولیس امس��ال در پیس��ت حض��ور خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬کوروت ‪ ZR1‬جدید از پیشرانه ‪ 8‬سیلندر‬ ‫‪ 6/2‬لیتری سوپرشارژردار با قدرت ‪ 755‬اسب بخار‬ ‫استفاده می کند‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫مطبوعات‪ :‬خط و نشان دوباره « نیره پیروزبخت»‬ ‫برای خودرو سازان در زمینه رعایت استاندارد ‪85‬گانه خودرویی‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫ شنبه ‪ 8‬اردیبهشت‪ 11 1397‬شعبان ‪28 1439‬اوریل‪ 2018‬سال دوم شماره‪13‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫چاپ‪ :‬کار و کارگر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫جدایی خودرو از دولت‬ ‫حمی�د رضا کاظمی ‪-‬عضو کمیس�یون ش�وراها و ام�ور داخلی مجلس‬ ‫ش�ورای اسالمی ‪ :‬تا زمانی که صنعت خودرو وابسته به دولت است رشد نخواهد‬ ‫ک��رد؛ در نتیجه باید تالش کرد که صنعت خودرو کش��ور به طور واقعی خصوصی‬ ‫س��ازی ش��ود و در بازار رقابتی ق��رار گیرد و با رقابتی کردن ب��ازار عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫بتواند نخس��ت بازار داخلی را تصرف کند و سپس ارام گام هایی برای تصرف بازار‬ ‫کش��ورهای دیگر بردارد ‪ .‬اینکه چند س��ال پیاپی مقام معظم رهبری شعار سال را‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید و اشتغال و یا اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اقدام و عمل انتخاب کردند‬ ‫مقدمه ای بود بر اینکه متکی به داش��ته های خود باش��یم ‪ .‬در حال حاضر کش��ور‬ ‫م��ا ظرفیت های بالقوه فراوانی دارد که برای بالفعل ک��ردن انها باید اقتصاد درون‬ ‫زا را در دس��تور کار قرار داده و به ظرفیت های درون کش��ور توجه کرد‪ .‬متاسفانه‬ ‫بر خالف کش��ورهای دیگر که ش��اهد تعصب و رغبت مردم به استفاده از کاالهای‬ ‫داخلی هس��تیم نوعی واگرایی در کش��ور ما وجود دارد که بخش��ی از ان به دلیل‬ ‫فرهنگ س��ازی است و بخش��ی نیز به دلیل نبود توجه به کیفیت کاالهای داخلی‬ ‫است که موجب شده نگاه و رغبت مردم به کاالهای خارجی باشد‪ .‬از این رو برای‬ ‫تحقق ش��عار حمایت از کاالی ایرانی در سال جدید باید تالش کنیم که این شعار‬ ‫را از حالت ش��عاری‪ ،‬بخشنامه و سمینار خارج کرده و به معنای واقعی کلمه برای‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی این شعار را عملی کنیم‪ .‬دراین میان مجلس و دستگاه های‬ ‫ذیربط ‪ ،‬انجمن ها‪ ،‬نهاد ه��ا ‪ ،‬اصناف و حتی ‪NGO‬ها باید به عنوان بانیان حمایت‬ ‫از تولید داخلی اعالم امادگی کنند‪ .‬در حال حاضر برای ایجاد کارگاه های مستقل‬ ‫خ�لاء قانون��ی داریم که دس��تگاه های ذیریط باید این م��وارد را در قالب الیحه به‬ ‫مجلس پیشنهاد دهند و یا اینکه نمایندگان در قالب طرح این مسائل را به صحن‬ ‫مجل��س ببرند زیرا اولی��ن کاری که عمال مجلس می تواند در راس��تای حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی انجام دهد رفع اش��کاالت قانونی است و تا زمانی که این موضوع حل‬ ‫نش��ود حمایت از کاالی ایرانی از حالت شعار خارج نخواهد شد‪ .‬همچنین تا زمانی‬ ‫که صنعت خودرو وابس��ته به دولت است رش��د نخواهد کرد؛ در نتیجه باید تالش‬ ‫کنیم که صنعت خودرو کشور به طور واقعی خصوصی سازی شود و در بازار رقابتی‬ ‫قرار گیرد و با رقابتی کردن بازار عرضه و تقاضا ‪ ،‬بتواند نخست بازار داخلی را تصرف‬ ‫کند و س��پس ارام گام هایی برای تصرف بازار کش��ورهای دیگر بردارد و این امر تا‬ ‫زمانی که به کیفیت و خواست بازار توجه نداشته باشیم امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!