هفته نامه روزگار خودرو شماره 15 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 15

هفته نامه روزگار خودرو شماره 15

هفته نامه روزگار خودرو شماره 15

‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫راهبردی برای‬ ‫تقویت اقتصاد ملی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫قراردادهای بین‬ ‫قطعه سازان و‬ ‫خودروسازان نیاز‬ ‫به اصالح دارد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫طراحی در صنعت خودرو‬ ‫و تعرفه واردات‬ ‫‪2‬‬ ‫عدم نظارت برخودروسازی‬ ‫عامل گرانی خودرو است‬ ‫‪2‬‬ ‫همکاری مشارکتی راهی‬ ‫برای روزامدی دانش فنی‬ ‫‪3‬‬ ‫نقض اشکار حقوق‬ ‫شهروندی‬ ‫‪4‬‬ ‫کاهش تعرفه ها باید پیشرفت‬ ‫و رشد خودروسازان را‬ ‫به همراه داشته باشد‬ ‫‪4‬‬ ‫سبک سازی خودرو و‬ ‫کاهش مصرف سوخت‬ ‫‪5‬‬ ‫دالر‪ ،‬تومان وخودرو‬ ‫تالطم در بازار ارز‪ ،‬چگونه موجب گرانی خودروها در بازار داخلی کشور می شود؟‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫خودرو سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫طراحی در صنعت خودرو و تعرفه واردات‬ ‫سعید موسوی‬ ‫عضو هیات مدیره کانون‬ ‫طراحی مهندسی و طراحی‬ ‫مونتاژ کشور‬ ‫در روزنام��ه می خوان��دم که بحث تعرفه جدید واردات خ��ودرو دوباره گرم‬ ‫ش��ده و ذی نفعان افزایش تعرفه واردات خودرو به کش��ور‪ ،‬از زوایای گوناگون‬ ‫در این باره مطالب مختلفی بیان کرده اند‪ .‬بدون تردید شرکت های خودروساز‬ ‫و قطعه س��ازان (به مراتب کمتر) از بزرگترین ذی نفعان افزایش تعرفه واردات‬ ‫خودرو به کش��ور که یکی از پیامدهای ان افزایش نرخ خودروهای وارداتی و‬ ‫در نتیجه توسعه بازار خودروهای ساخت داخل بوده‪ ،‬هستند‪.‬‬ ‫بخش��ی از این موضوع که در زمینه اس��تفاده از تولیدات داخلی و اشتغال‬ ‫نیروی کار و رونق بازار صنعت در داخل کشور است‪ ،‬به طبع باعث خوشحالی‬ ‫همه افرادی اس��ت که دغدغه توسعه و بهبود اقتصاد کشور را دارند اما بخش‬ ‫دیگر ان که به کیفیت‪ ،‬نرخ و خدمات مرتبط با صنعت خودرو و خودروهای‬ ‫ساخت داخل مربوط بوده و از دیدگاه مصرف کننده که از مهم ترین ذی نفعان‬ ‫این گونه تصمیم گیری هاس��ت‪ ،‬خیل��ی انتظارها را ب��راورده نمی کند و اما و‬ ‫اگرهای زیادی را در زمینه ایجاد محدودیت برای واردات به وجود می اورد‪.‬‬ ‫اگر سال ‪ ۱۳۳۹‬که نخستین خودروهای جیپ در داخل کشور تولید شد را‬ ‫سال شروع فعالیت های خودروسازی کشور بدانیم یا اینکه سال تولید خودرو‬ ‫پیکان در کارخانه ایران ناس��یونال در سال ‪ ۱۳۴۶‬را مبنا قرار دهیم‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬س��ال اس��ت که صنعت خودرو در ایران شکل گرفته اما چگونه است که‬ ‫این صنعت مانند یک طفل ‪ ۵۰‬ساله هنوز نیاز به حمایت و کمک دولت دارد‬ ‫تا بتواند روی پای خود بایستد و باوجود رسیدن به ظرفیت تولید یک میلیون‬ ‫خودرو در س��ال هنوز نگرانی اش این باش��د که نکند تعرفه واردات خودرو به‬ ‫کشور کاهش پیدا کند و خودروهای وارداتی با نرخ‪ ،‬کیفیت و خدمات پس از‬ ‫فروش مناسب تر بتوانند وارد کشور شوند و بازار انحصار خودروسازان داخلی‬ ‫را با مشکل روبه رو کنند‪.‬‬ ‫این مسائل من را به حدود ‪ ۲۰‬سال پیش برد که در یک شرکت قطعه سازی‬ ‫مشغول کار بودم‪ .‬در سال های ‪ ۷۶ ،۷۵‬بحث استقرار سامانه مدیریت کیفیت‬ ‫ای��زو ‪ ۹۰۰۰‬در صنع��ت کش��ور به وی��ژه در صنعت قطعه مطرح ش��ده بود‪.‬‬ ‫ش��رکت های مشاور و گواهی نامه دهنده سامانه مدیریت کیفیت اندکی که در‬ ‫کش��ور حضور و فعالیت داش��تند درباره مزیت های این سامانه چنین اظهار‬ ‫می کردند که ایزو ‪ ۹۰۰۰‬یک اس��تاندارد مش��تری محور اس��ت و تالش دارد‬ ‫تضمی��ن کافی برای مش��تری به وجود اورد؛ به این ترتیب که اگر س��ازمانی‬ ‫دارای ای��ن گواهی نامه و اس��تاندارد باش��د‪ ،‬محصولی را ب��ا کیفیت موردنظر‬ ‫مش��تری تولید و تحویل می ده��د و تا زمان تعهدش به اس��تاندارد می توان‬ ‫اطمینان داشت همواره به تولید محصول با همان کیفیت موردنظر ادامه دهد‪.‬‬ ‫از مس��ائل جالبی ک��ه ان روزها مطرح بود این بود که اس��تاندارد ایزو هم‬ ‫‪ ۹۰۰۱‬داش��ت و هم ‪ ۹۰۰۲‬و توضیح تفاوت این دو استاندارد برای ما خیلی‬ ‫جذابیت داشت؛ به ویژه انگاه که متوجه شدیم تفاوت نه درترتیب ‪ ۱‬و ‪ ۲‬بلکه‬ ‫در داش��تن فعالیت و فرایند طراحی یا نداش��تن ان است‪ .‬متوجه شدیم اگر‬ ‫س��ازمانی در حوزه ماموریتش فعالیت طراحی داشته باشد و الزامات طراحی‬ ‫اس��تاندارد را براورده کند‪ ،‬ایزو ‪ ۹۰۰۱‬ش��امل حالش می ش��ود و در غیر این‬ ‫صورت ایزو ‪.۹۰۰۲‬‬ ‫درواقع س��ازمان بین المللی استاندارد با این تقس��یم بندی نقش‪ ،‬جایگاه و‬ ‫اهمیت فرایند طراحی در تولید و تکوین محصوالت س��ازمان را هدف گرفته‬ ‫بود و به دلیل اهمیت فوق العاده ای که برای مقوله طراحی‪ ،‬به عنوان یک حوزه‬ ‫تاثیرگذار بر کیفیت یک محصول که ش��امل عملک��رد‪ ،‬بها‪ ،‬خدمات و ایجاد‬ ‫رضایت محصول در نزد مش��تری است‪ ،‬قائل بود‪ ،‬اطمینان داشت اگر الزامات‬ ‫طراحی در یک س��ازمان مورد توجه و تعهد قرار گیرد‪ ،‬هدف اصلی استاندارد‬ ‫که رضایت مشتری است را براورده می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت سازمان صنعت‬ ‫از خوشه صنعت قطعه‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران از همکاری این سازمان با‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران با هدف خوشه سازی در صنعت قطعه‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬قطعه سازانی که این امادگی را دارند که در قالب فعالیت یکپارچه‬ ‫با سایر قطعه سازان همکاری کنند‪ ،‬می توانند نسبت به ایجاد خوشه صنعتی اقدام‬ ‫کنند‪ .‬یداهلل صادقی‪ ،‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران با تاکید‬ ‫بر این که این س��ازمان نیز حمایت های الزم را از خوشه های قطعه سازی با هدف‬ ‫تولید و تامین قطعات خودرو انجام خواهد داد‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر قطعه س��ازان‬ ‫زی��ادی در ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران در ش��هرک های صنعتی مش��غول به‬ ‫فعالیت هس��تند و هرکدام بر اساس سنخیت کاری خود با خودروسازان متعددی‬ ‫ارتباط داش��ته و قراردادی منعقد کرده اند و یا در حال برنامه ریزی با هدف انعقاد‬ ‫قراردادهای جدید هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از ان جا که در سال حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی قرار داریم با تاکید بر حمایت از کاالی ایرانی و همچنین چش��م انداز بازار‬ ‫خ��ودرو داخلی چش��م انداز مثبتی ب��وده و تقاضا برای این دس��ته از خودروها با‬ ‫تعرفه های وضع ش��ده‪ ،‬بهبود یافته اس��ت‪ ،‬چش��م انداز بهتری برای تولید و بازار‬ ‫خودرو ایرانی پیش بینی می شود که به طور قطع این شرایط شامل صنعت قطعه‬ ‫نیز خواهد ش��د بر این اس��اس حمایت ها از فعاالن این حوزه به طور جدی دنبال‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران در ادامه با اشاره‬ ‫به طرح نوس��ازی ناوگان تجاری و مشارکت دستگاه هایی همچون وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬سازمان های برنامه بودجه و محیط زیست‬ ‫و همچنی��ن بانک ه��ای عامل تصریح کرد‪ :‬برنامه ای که از س��وی دولت و به طور‬ ‫ویژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این زمینه پیش بینی ش��ده اس��ت شامل‬ ‫پیش بینی ‪ ۵۰‬درصد منابع مورد نیاز به شکل یارانه ای است‪ .‬صادقی در گفت وگو‬ ‫با عصرخ��ودرو تصریح کرد‪ ۵۰ :‬درصد باقی مانده نی��ز به صورت اورده متقاضی‬ ‫و همچنین لیزینگ خودروهای فرس��وده تامین خواهد ش��د که این تس��هیالت‬ ‫مهمکتری��ن بخش حمایت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواهد بود‪ .‬وی با‬ ‫بیان این که از ان جا که یکی از منابع مهم االینده شهر تهران‪ ،‬خودروهای سبک‬ ‫و س��نگین به ویژه خودروهای س��نگین هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر سهم‬ ‫خودروها از االیندگی هوای تهران در حدود ‪ ۷۰‬درصد است که از این رو نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل به ویژه خودروهای س��نگین و تج��اری به مرور زمان می تواند‬ ‫االیندگی را به شدت کاهش دهد‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران تبعات این پروژه را عالوه بر کاهش االیندگی‪ ،‬افزایش بهره وری در سیستم‬ ‫حمل ونقل اعالم کرد و گفت‪ :‬به طور قطع با اجرایی شدن این پروژه‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫و همچنین حلقه های پیش��ین و پس��ین تولید خودروهای تجاری نیز تحت تاثیر‬ ‫قرار گرفته و فعال خواهند ش��د که این امر می تواند رونق فزاینده ای در کس��ب و‬ ‫کار به شکل مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫عدم نظارت بر خودروسازی عامل گرانی خودرو است‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫گفت‪ :‬بازار خودرو به علت عدم نظارت‪ ،‬در اختیار خودروس��ازان‬ ‫قرار گرفته و این امر موجب اشفتگی این بازار شده است‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان‬ ‫خودرو ته��ران اظهار ک��رد‪ :‬محصوالت یکی از خودروس��ازهای‬ ‫داخل��ی طی هفته گذش��ته ح��دود ‪ ۱۰‬درص��د در ب��ازار و در‬ ‫نمایندگی ها حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فقدان نظارت کافی بر عملکرد خودروس��ازان‬ ‫موج��ب ایجاد چنین ش��رایط مطلوبی ب��رای افزایش پی در پی‬ ‫نرخ توس��ط خودروسازان شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خودروسازان‬ ‫محصوالت خود را به بازار عرضه نمی کنند‪ ،‬به همین س��بب بازار‬ ‫با کمبود خودرو روبه رو می شود و کاهش عرضه‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫نرخ خودرو در بازار می شود البته الزم به ذکر است هم اکنون در‬ ‫بازار خودرو تقاضای زیادی برای خرید نبوده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفت وگو با خودروکار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طی این س��ال ها بازار خودرو به شکل انحصاری در‬ ‫اختیار خودروس��ازان قرار گرفته اس��ت و به دلیل نبود نظارت و‬ ‫کنترل بر عملکرد خودروس��ازان‪ ،‬انها به راحتی نرخ خودروها را‬ ‫افزایش داده و موجب ایجاد اشفتگی در بازار خودرو شده اند‪.‬‬ ‫موتمن��ی در نهایت گفت‪ :‬هم اکنون برخی خودروس��ازان نرخ‬ ‫نمایندگ��ی خود را اعالم نکرده اند اما ن��رخ محصوالت این گروه‬ ‫در بازار با افزایش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیون تومانی همراه بوده اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو افزایش قیم��ت خودروهای داخلی در روزهای اینده دور‬ ‫از انتظار نیست‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت عنوان می شود برخی خودروها افزایش‬ ‫قیمت��ی حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومانی داش��ته اند که باید منتظر بود‬ ‫و دید وضعیت قیمت گذاری خودروها به چه شکل خواهد بود‪.‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫با هدف ارتقا و بهبود خدمات سهامداری‬ ‫با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رونمایی از اپلیکیشن سهام ایران خودرو‬ ‫سامانه های فروش و نمایشگاه مجازی سایپا افتتاح شد‬ ‫س��امانه های فروش��گاه مجازی‪ ،‬ف��روش منعطف و‬ ‫فروش فوری اعتباری محصوالت سایپا از سوی محمد‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افتتاح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز؛ در راستای طرح نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل تج��اری که با حضور محمد ش��ریعتمداری‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محس��ن قاس��م جهرودی‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬محسن صالحی‬ ‫نی��ا معاون امور صنایع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و جمعی از مدیران ارش��د و کارکنان گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا برگزار شد از سامانه های جدید فروشگاه مجازی‪،‬‬ ‫فروش منعطف و فروش فوری اعتباری محصوالت سایپا‬ ‫رونمایی شد ‪.‬‬ ‫حس��ن قره یی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک گروه‬ ‫س��ایپا درباره این س��امانه ها گفت‪ :‬در س��امانه فروشگاه‬ ‫مج��ازی مش��تریان می توانند با ثبت ن��ام از طریق این‬ ‫س��امانه خودروی خود را بدون واسطه و در مدت ‪ ۴‬روز‬ ‫تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در س��امانه فروش منعطف نیز مشتریان با‬ ‫مراجعه به س��ایت‪ ،‬مبلغ وام مورد نظ��ر برای خرید هر‬ ‫خودرو و نحوه پرداخت اقساط ان را انتخاب کرده و برای‬ ‫تعیین اقساط خود حق انتخاب خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته قره یی در س��امانه فروش فوری اعتباری هم‪،‬‬ ‫مش��تریان با مراجعه به س��ایت درخواست خود را ثبت‬ ‫می کنند و در مدت زمان کمتر از ‪ ۷‬ثانیه شبکه سایپا با‬ ‫اتصال به سامانه بانک مرکزی اعتبارسنجی از مشتریان‬ ‫را انجام می دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن س��امانه ام��کان پرداخت اقس��اط به صورت‬ ‫منعط��ف و با ش��رایط متفاوت فراهم ش��ده و نیازی به‬ ‫مراجعه مشتریان به نمایندگی ها نخواهد بود‪.‬‬ ‫تسهیل در فرایند ثبت نام و فروش خودرو با شرایط و‬ ‫قابلیت های جدید از جمله برنامه های سایپا است‪.‬‬ ‫معاون��ت اقتص��ادی ایران خودرو اعالم ک��رد‪ :‬هدف از‬ ‫طراحی اپلیکیشن سهام ارتقا و بهبود خدمات سهامداری‬ ‫و افزایش رضایتمندی س��هامداران است‪ .‬این اقدام برای‬ ‫نخستین بار در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس‬ ‫اوراق بهادار‪ ،‬توسط ایران خودرو انجام شده است‪ .‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬معاونت اقتص��ادی ایران خودرو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با اس��تفاده از اپلیکیشن سهام ایران خودرو‪،‬‬ ‫سهامداران می توانند اطالعات سهامداری خود را از قبیل‬ ‫تعداد س��هام‪ ،‬مانده مطالبات‪ ،‬اگاهی از کاردکس مالی‪،‬‬ ‫وضعیت نقل و انتقال سهام و یا نرخ سهام را از طریق این‬ ‫اپلیکیشن دریافت کنند‪ .‬همچنین امکان ثبت و ویرایش‬ ‫نش��انی و یا شماره حساب بانکی نیز از این طریق فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اداره سهام ایران خودرو در سال های اخیر با بهره گیری‬ ‫از خدمات نوین الکترونیک و طراحی و راه اندازی سایت‬ ‫سهام‪ ،‬امور سهامداری را از حالت سنتی به مکانیزه تغییر‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫در افزای��ش س��رمایه ‪ ۲۷ .۵‬درصدی س��ال ‪ ۹۴‬برای‬ ‫نخس��تین بار در میان تمامی شرکت های پذیرفته شده‬ ‫در بورس اوراق بهادار تهران‪ ،‬تمامی مراحل پذیره نویسی‬ ‫از قبیل توزیع گواهی نامه های حق تقدم‪ ،‬دریافت اسمی‬ ‫مبالغ افزایش س��رمایه‪ ،‬فروش حق تقدم های اس��تفاده‬ ‫نش��ده و توزیع اوراق س��هام به صورت الکترونیکی و از‬ ‫طریق وب سایت انجام شده است‪.‬‬ ‫کاهش مراجعه س��هامداران به اداره س��هام و تسریع‬ ‫در ثبت فرایند افزایش س��رمایه در کمت��ر از ‪ ۱۵‬روز و‬ ‫همچنین کاهش هزینه از نتایج این اقدام اس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که فرایند ثبت افزایش سرمایه در بسیاری‬ ‫از شرکت های بورسی بیش از ‪ ۳‬ماه به طول می انجامد‪.‬‬ ‫معاونت اقتصادی ایران خودرو تاکید کرد‪ :‬گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو با سرمایه ‪ ۱۵۳۰‬میلیارد تومانی و ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫س��هامدار یکی از بزرگ ترین شرکت های بورسی و لیدر‬ ‫گروه صنعت خودروس��ازی اس��ت‪ .‬امید اس��ت با تداوم‬ ‫روند ایجاد شده در توس��عه خدمات سهامداری رضایت‬ ‫حداکثری سهامداران فراهم شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬س��هامداران ایران خودرو می توانند برای‬ ‫بهره مندی از این اپلیکیشن از طریق گوشی تلفن همراه‬ ‫خود به سایت س��هام ایران خودرو به نش��انی (‪Stock.‬‬ ‫‪ )ikco.ir‬مراجعه و نسبت به نصب این برنامه اقدام کنند‪.‬‬ ‫لینک اپلیکیشن سهام برای ان دسته از سهامدارانی که‬ ‫ش��ماره تلفن همراه انان پیش��تر در سیستم سهام ثبت‬ ‫ش��ده پیامک خواهد شد‪ .‬اپلیکیش��ن سهام ایران خودرو‬ ‫در ‪ ۲‬نسخه اندروید و ‪ IOS‬طراحی شده است‪ .‬کد ملی‬ ‫سهامدار به عنوان نام کاربری و شماره شناسنامه (تایپ‬ ‫انگلیس��ی) به عنوان رمز عبور برای ورود به اپلیکیش��ن‬ ‫درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫لوازم یدکی ‪ ۴۰‬درصد گران شد‬ ‫س��خنگوی اتحادی��ه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی‬ ‫اتومبیل و ماش��ین االت با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر‬ ‫ت��ورم حاصل از ان بر لوازم یدکی اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه بیشتر لوازم یدکی از خارج کشور تامین و همچنین‬ ‫در تولی��دات داخلی نیز بخش��ی از مواد اولیه از خارج وارد‬ ‫می ش��ود صنف فروش��ندگان لوازم یدکی وابستگی بسیار‬ ‫زیادی به ارز داشته و افزایش نرخ دالر روی این صنف نیز‬ ‫همانند سایر اصناف تاثیر زیادی داشته است‪.‬‬ ‫س��ید مهدی کاظمی با اش��اره به افزای��ش نرخ قطعات‬ ‫یدک��ی در بازار اظهار کرد‪ :‬در پی افزایش نرخ ارز‪ ،‬در اقالم‬ ‫مختلف لوازم یدکی شاهد افزایش نرخ ‪ ۱۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫در بازار بودیم و در ش��رایط فعلی عدم ثبات نرخ ارز باعث‬ ‫ایجاد مش��کالت زیادی برای تولید کنندگان شده است و با‬ ‫وجود اعالم تک نرخی ش��دن ن��رخ ارز‪ ،‬درحال حاضر دالر‬ ‫با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان به دس��ت تولیدکنندگان نمی رسد در‬ ‫نتیجه تولید کنندگان مجبور هس��تند ب��رای جلوگیری از‬ ‫توقف تولید‪ ،‬ارز را با قیمت های باال خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دخالت دولت و کمک به ش��رایط فعلی‬ ‫تولید کنن��دگان لوازم یدکی گف��ت‪ :‬درحال حاضر رکود بر‬ ‫صنف لوازم یدکی مس��تولی ش��ده اس��ت و دولت باید با‬ ‫استفاده از کارشناس��ان صنف تمهیداتی را به کار گیرد تا‬ ‫مش��کل صنف لوازم یدکی حل ش��ود در غیر این صورت‬ ‫بس��یاری از تولید کنندگان و فروشندگان ورشکست شده‬ ‫و ی��ا مجبور به تعطیلی کار خواهند ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت کاهش وابستگی به ارز در صنف لوازم یدکی تا ‪۹۰‬‬ ‫درصد در کش��ور وجود دارد با استفاده از نخبگان ایرانی و‬ ‫حمایت مالی و معن��وی دولت از تولیدکنندگان و یا حتی‬ ‫با کاهش س��ختگیری های دولت در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و همچنین گمرک‪ ،‬مالیات و س��ازمان استاندارد‬ ‫این امر قابل تحقق است‪.‬کاظمی در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در ادارات دولت��ی کارش��ناس وج��ود ندارد و‬ ‫باره��ا از دولت درخواس��ت کرده ایم که ب��رای ارائه راهکار‬ ‫از کارشاس��ان صنوف و تجربیات چندین ساله انها کمک‬ ‫بگیرند اما تاکنون توجهی به این موضوع نشده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادی��ه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی‬ ‫اتومبیل و ماش��ین االت با اش��اره به اخرین وضعیت بازار‬ ‫لوازم یدکی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر در خودروهای قدیمی‬ ‫تولید داخل مانند پژو و پراید حدود ‪ ۸۰‬درصد لوازم یدکی‬ ‫در داخل کش��ور تولید می شود و در صورت حمایت دولت‪،‬‬ ‫در این دو خودرو می توان به رقم ‪ ۱۰۰‬درصد نیز رسید اما‬ ‫در خودروهای تولید داخل با عمر تولید کمتر از ‪ ۱۰‬س��ال‬ ‫ک��ه تیراژ تولید باالیی ندارند حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد لوازم‬ ‫یدکی ها در داخل کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫کاظمی تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر حدود ‪ ۱۲۰‬هزار واحد‬ ‫ف��روش لوازم یدکی در سرتاس��ر ایران وج��ود دارد که به‬ ‫طور متوسط حداقل ‪ ۳‬کارمند در هر واحد مشغول به کار‬ ‫هس��تند و دولت باید با کاهش فش��ارهای موجود از جمله‬ ‫کاهش مالیات به اشتغالزایی کشور کمک کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫همکاری مشارکتی راهی برای روزامدی دانش فنی‬ ‫غالمعلی قرایی‪ -‬دبیر انجمن قطعه سازان استان تهران‪:‬‬ ‫در یکی از نمایش��گاه های بین المللی زمانی که خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان خارجی از نزدیک دستاوردهای قطعه سازان ایرانی‬ ‫را دیدند اظهار شگفتی می کردند و برای همکاری تمایل داشتند‪.‬‬ ‫همچنین انها بس��یار مشتاق هس��تند تا وارد بازار ایران شوند‬ ‫و همکاری نزدیک داش��ته باش��ند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬نشست هایی‬ ‫ترتیب داده ش��ده و گفت وگوهایی با صنعتگران برای حضور در‬ ‫نمایشگاه های خودرویی کشورهای مختلف شده اما باید با جدیت‬ ‫برای این همکاری ها وارد عمل شد‪.‬‬ ‫اگ��ر همکاری ه��ای مش��ارکتی(جوینت ونچر) توس��عه یابد‪،‬‬ ‫قطعه سازان ایرانی می توانند از دانش فنی روز دنیا بهره مند شوند‬ ‫و در نتیج��ه باید منتظر تحول بزرگی در صنعت خودرو و قطعه‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫حض��ور در نمایش��گاه های خارجی کمک می کند ت��ا ارزیابی‬ ‫درستی نسبت به بازارهای کشورهای اسیایی‪ ،‬افریقایی‪ ،‬اروپایی‬ ‫و امریکایی داشته باشیم و بازارهای هدف خود را شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه‪ ،‬برخی از کش��ورها ترجیح ب��ر واردات قطعه با نرخ‬ ‫مناس��ب دارند که تونس از ان جمله است؛ این کشور در صنعت‬ ‫قطعه فعالیت چش��مگیری ندارد زی��را واردات برای ان راحت تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫دلیل این امر نیز هزینه های پایین گمرکی است‪ .‬تونس بیشتر‬ ‫به این سو حرکت کرده تا محصوالت مورد نیاز خود را وارد کند‬ ‫امـا قطعه سازان محـدود در ایـن کشور فعالیت دارند‪.‬‬ ‫ه��ر چ��ه فعالیت فرام��رزی صنعتگ��ران به لح��اظ حضور در‬ ‫همایش ها و نمایشگاه های خودرویی بیشتر باشد زمینه روزامدی‬ ‫انها بیش��تر خواهد بود که خود بستری برای توسعه و تضمینی‬ ‫برای حضور بـه عنوان فروشنده در بازار جهانی است‪.‬‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫وزیر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قراردادهای بین قطعه سازان و خودروسازان نیاز به اصالح دارد‬ ‫وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬خودروس�ازی کش�ور‪،‬‬ ‫علیرغم رش�د چشمگیری که داش�ته‪ ،‬نتوانسته محصولی که‬ ‫شایسته ایران و ایرانی باشد‪ ،‬تولید کند‪.‬‬ ‫محم�د ش�ریعتمداری در نشس�تی ب�ا مدی�ران و صاحبان‬ ‫واحده�ای تولیدی قطعه س�از در خراس�ان رضوی با اش�اره‬ ‫به رقابت س�نگینی ک�ه در عرص�ه خودروس�ازی دنیا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬صنعت خودروس�ازی کش�ور س�ال گذشته رشد‬ ‫چش�مگیری داش�ت که از ان جمله در استان خراسان رضوی‬ ‫شاهد رشد ‪ ۲.۷‬درصدی تولید خودرو بودیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش�ان کرد‪ :‬معلوم می ش�ود که بین خودروسازان‬ ‫بزرگ داخلی رقابتی به وجود امده و انها درصدد برامده اند تا‬ ‫تولیدات خود را رشد کمی و کیفی بدهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به نسبت رشد ایجاد شده‪ ،‬تقاضای اشتغال‬ ‫نیز در حوزه صنعت خ�ودرو افزایش یافته‪ ،‬افزود‪ :‬در مجموعه‬ ‫خراس�ان رضوی در حوزه خودرو کار قابل قبولی انجام شده و‬ ‫این صنعت روند خیلی خوبی را طی کرده است‪.‬‬ ‫ش�ریعتمداری تاکید کرد‪ :‬اگر قرار اس�ت رو به جلو حرکت‬ ‫کرده و مس�یر توس�عه را در صنعت خ�ودرو طی‬ ‫کنیم نباید نگران فش�ارهای خارجی‬ ‫باش�یم بلکه باید تولید را در‬ ‫کش�ور مستحکم‬ ‫ک�رده و‬ ‫محصولی رقابتی متکی بر دانش ایرانی و متناس�ب با بازار دنیا‬ ‫عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی ب�ا اش�اره ب�ه وضعی�ت قرارداده�ای منعقد ش�ده بین‬ ‫قطعه س�ازان و خودروس�ازان گف�ت‪ :‬س�ال های قب�ل در این‬ ‫قرارداده�ا در م�ورد پلتف�رم‪ ،‬تحقی�ق و توس�عه و ص�ادرات‬ ‫اصالحاتی باید انجام می ش�د که نش�ده و ما ام�روز درباره این‬ ‫نوع قراردادها‪ ،‬پاس�خ مش�خصی برای مردم نداری�م اما باید‬ ‫نق�اط مبهم ای�ن قراردادها‪ ،‬ان طور که به نفع قطعه س�از و نیز‬ ‫خودروساز باشد‪ ،‬اصالح شود‪.‬‬ ‫او ب�ا تاکید بر تقویت صنعت حمل ونق�ل به ویژه خودروهای‬ ‫سنگین گفت‪ :‬امس�ال باید ‪ ۳.۲‬میلیارد دالر از منابع کشور در‬ ‫صنعت تولید خودروهای س�نگین استفاده شود بنابراین باید‬ ‫در مورد ساخت قطعات ماشین های سنگین صاحب فن باشیم‬ ‫و از این امکان فوق العاده استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ب�ه گ�زارش ایرن�ا؛ ش�ریعتمداری در ادام�ه اف�زود‪ :‬تولید‬ ‫خودروهای س�نگین و استفاده از ان در کشور‪ ،‬نیازمند اصالح‬ ‫قراردادها میان قطعه سازان و خودروسازان است‪.‬‬ ‫وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مورد درخواس�ت واگذاری‬ ‫بخشی از ش�رکت های ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی‬ ‫گفت‪ :‬سهام ش�رکت های ایران خودرو و س�ایپا قابل واگذاری‬ ‫نیس�ت مگر انکه رقبا انقدر زیاد ش�وند که ام�کان واگذاری‬ ‫میس�ر شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬باید در شرایط کنونی عمر قطعات‬ ‫س�اخت داخل را افزای�ش دهیم به این معنا که اس�تاندارد ان‬ ‫را ب�اال ببریم و این افزایش اس�تاندارد تولید به معنای خدمت‬ ‫واقعی به کشور است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬خودروسازان حق ندارند‬ ‫قطعه غیراستاندارد از قطعه س�ازان بخرند و هر خودروسازی‬ ‫ک�ه قطعه غیراس�تاندارد خریداری کند خود بای�د در این باره‬ ‫پاس�خگو باش�د‪ .‬وزیر صنعت تاکید کرد‪ :‬خودروسازانی که‬ ‫پلتفرم ه�ای انه�ا اس�تاندارد الزم را ن�دارد باید تعطیل‬ ‫ش�وند و اگر پلتفرمی توانایی رعایت همه استانداردها‬ ‫را نداشته باش�د مربوط به هر خودروی که باشد باید‬ ‫جمع اوری شود‪.‬‬ ‫وی ب�ا تاکی�د ب�ر افزای�ش ح�د اعتب�اری‬ ‫خودروس�ازان کشور گفت‪ :‬گشایش ال سی‬ ‫داخلی به نفع قطعه س�از و هم خودروساز‬ ‫هر دو است‪.‬‬ ‫وی در ادام�ه ب�ا تاکید بر ضرورت‬ ‫اس�تقرار نظ�ام س�الم در بخش‬ ‫صنعت کش�ور‪ ،‬گف�ت‪ :‬باید از‬ ‫فس�اد و پیش�برد ناس�الم‬ ‫برنامه ه�ا در کش�ور‬ ‫جلوگی�ری ک�رد زیرا‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه تهران‬ ‫الهه بهرام‬ ‫محمد خادم منص��وری‪ ،‬رییس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه تهران درباره نرخ موتورسیکلت ها‬ ‫گف��ت‪ :‬پایین تری��ن قیمت موتورس��یکلت از ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان و باالترین نرخ بی��ن ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان مختص به بهترین برند یعنی موتورس��یکلت های‬ ‫هندی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گران ترین گ��روه موتورس��یکلت های بازار‬ ‫ته��ران مربوط به موتورس��یکلت هایی اس��ت ک��ه تردد‬ ‫انه��ا نیاز به مج��وز دارد و تنها اف��رادی می توانند بر این‬ ‫موتورس��یکلت ها سوار شوند که مجوز مربوطه را دریافت‬ ‫کرده باشند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬درحال حاضر موتورس��یکلت هایی به نرخ‬ ‫‪۱۸۰‬میلیون تومان نیز در سطح شهر دیده می شود؛ این‬ ‫نوع موتورس��یکلت ها که به انها فدراس��یونی یا ورزش��ی‬ ‫گفته می شود به طور عمده پالک نمی شوند و جواز تردد‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫خادم منصوری افزود‪ :‬فروش این نوع موتورسیکلت ها در‬ ‫فروشگاه ها بسیار محدود است‪ .‬در تهران نیز فروشگاه های‬ ‫محدودی اقدام به فروش این نوع موتورسیکلت ها می کند‬ ‫برای مثال فروش��گاهی در خیابان افریقا موجود است که‬ ‫این نوع موتورس��یکلت ها را وارد و ب��ه افرادی که مجوز‬ ‫خرید دارند‪ ،‬می فروشند‪.‬‬ ‫وی درب��اره بورس فروش موتورس��یکلت ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫جوالن موتورسیکلت ها در پایتخت؛ از ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان‬ ‫اصلی ترین بورس فروش موتورس��یکلت خیابان ش��هدا و‬ ‫بعد از ان خیابان هالل احمر اس��ت‪ .‬همچنین در خیابان‬ ‫گرگان و سبالن نیز به طور پراکنده موتورسیکلت فروشی‬ ‫یافت می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫تهران بیان کرد‪ :‬این که گفته می شود یک موتورسیکلت‬ ‫به اندازه ‪ ۷‬اتومبیل الودگی دارد بحث اش��تباهی اس��ت‪.‬‬ ‫الودگی اغلب موتورس��یکلت ها ناش��ی از اگزوز است که‬ ‫درحال حاض��ر انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت این‬ ‫اس��تانداردها را رعای��ت می کن��د‪ .‬در ای��ن زمینه اگرچه‬ ‫موتورس��یکلت های برقی نیز ورود پیدا کردند اما استفاده‬ ‫از انها ان طور که باید در بین عموم جا نیفتاد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بحث موتورسیکلت های برقی موضوع بسیار‬ ‫چالش س��ازی در تهران اس��ت‪ .‬این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫در قس��مت خدم��ات پس از فروش بس��یار ضعیف عمل‬ ‫می کنن��د؛ در صورتی که خدمات پس از فروش بس��یار‬ ‫مهم تر از فروش است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫ته��ران اضاف��ه ک��رد‪ :‬ن��رخ موتورس��یکلت های برقی از‬ ‫‪ ۱۲‬میلی��ون توم��ان ب��ه ب��اال اس��ت و تعداد ای��ن نوع‬ ‫موتورس��یکلت ها در خیابان های تهران بسیار کم است و‬ ‫بیش��تر موتورس��یکلت های انژکتور یا کاربراتور به فروش‬ ‫می رس��د‪ .‬به عنوان مث��ال در فروش��گاهی در بین ‪۱۰۰‬‬ ‫موتورس��یکلت انژکتور یا کاربراتور ممکن اس��ت تنها دو‬ ‫موتورس��یکلت برقی یافت شود که صاحب اول و اخرش‬ ‫هم خود فروشنده است‪.‬‬ ‫خادم منص��وری خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬ما ش��کایت های‬ ‫بس��یاری درباره این موتورس��یکلت های برقی داریم که‬ ‫قسمت عمده ان درباره خدمات پس از فروش است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که موتورس��یکلت های برقی باید دوگانه‬ ‫سوز باشد که اگر با مشکل برق مواجه شد از کار نیفتد‪.‬‬ ‫نظام ناسالم برکت را از فعالیت های اقتصادی می گیرد‪.‬‬ ‫وزی�ر صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت گفت‪ :‬ش�رکت ایران خودرو‬ ‫خراس�ان باید می�زان تولید خودروه�ای داخل�ی را افزایش‬ ‫دهد و نس�بت به اس�تفاده از قطعات تولی�دی داخل در تولید‬ ‫خودروهای جدید نیز اهتمام داشته باشد‪.‬‬ ‫ش�ریعتمداری با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو در کش�ور‬ ‫نیازمند اصالح اس�ت‪ ،‬افزود‪ :‬در قیمت گ�ذاری خودرو گرفتار‬ ‫مش�کالت زیادی هس�تیم و خ�ودرو به هیچ وج�ه انحصاری‬ ‫نیست و این وزارتخانه در نرخ گذاری ان پایبند مقررات کشور‬ ‫اس�ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬کار شورای رقابت‪ ،‬قاعده گذاری و تعیین‬ ‫قواعد در مورد نرخ گذاری خودرو اس�ت و در مورد خودروهای‬ ‫زی�ر ‪ ۴۵۰‬میلیون ری�ال تصمیم می گیرد ام�ا تصمیم در مورد‬ ‫انحصاری ب�ودن یا نبودن خ�ودرو در اختیار ش�ورای اقتصاد‬ ‫اس�ت و اگر انحصاری باش�د‪ ،‬باید چهارچ�وب قانونی در مورد‬ ‫نرخ گذاری رعایت ش�ود تا خودروس�از بتواند تنفسی داشته‬ ‫باش�د‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬حمایت از قطعه س�ازی موجود در مورد‬ ‫نرخ گذاری زمانی مس�یر اس�ت که خودروس�از حرف منطقی‬ ‫بش�نود اما باید پیگیری کرد که قیمت گذاری خودرو به نحوی‬ ‫اصالح شود که مشکلی برای قطعه ساز به وجود نیاید‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬مش�کل کمبود نقدینگی‬ ‫واحده�ای صنعتی مش�کل جدی اس�ت و در اینج�ا‪ ،‬از جمع‬ ‫قراردادهای در دست اجرا بین قطعه ساز و خودروساز خراسان‬ ‫رضوی یک هزار و ‪ ۷۸۵‬میلیارد تومان مطالبات قطعه س�ازان‬ ‫به خودروسازان است‪.‬‬ ‫ش�ریعتمداری با اش�اره به تغییر نرخ تعرف�ه ترجیحی برای‬ ‫واردات خ�ودرو و قطعات افزود‪ :‬تالش می کنیم که عمر قطعات‬ ‫داخلی را افزایش دهیم و تعرفه ترجیحی به همین روش اصالح‬ ‫خواهد ش�د‪ .‬وی خاطرنش�ان ک�رد‪ :‬به تازگی در م�ورد تعیین‬ ‫تعرفه ترجیح�ی واردات قطعات منفصله پیش�نهاد جدیدی‬ ‫اعالم شده است که امیدواریم این پیشنهاد به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫وی تاکی�د کرد‪ :‬با توجه به اینکه اولویت و نیاز اصلی کش�ور‬ ‫اش�تغال اس�ت‪ ،‬تالش داریم تا واردات خودرو کامل س�اخته‬ ‫ش�ده محدود و به حداقل برس�د و ش�ورای سیاستگذاری نیز‬ ‫به ص�ورت موازی با این وزارتخانه در حال به حداقل رس�اندن‬ ‫واردات این نوع خودروهاس�ت‪ .‬ش�ریعتمداری ب�ا بیان اینکه‬ ‫کل بخ�ش صنعت گرفتار چند ودیعه اس�ت‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از این‬ ‫ودیعه ها‪ ،‬مالیات بر ارزش افزوده اس�ت که باید این نوع مالیات‬ ‫از زنجی�ره اخ�ر بخش تولید تا مصرف اخذ ش�ود ک�ه در حال‬ ‫پیگیری برای این موضوع هستیم‪ .‬در این نشست وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با راه اندازی دفتر رسیدگی به امور قطعه سازان‬ ‫شرکت خودروسازی س�ایپا‪ ،‬مشابه دفتر ساپکو گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬در خراسان رضوی موافقت کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫تولید کننده‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نقض اشکار حقوق شهروندی‬ ‫رضا انصاری ‪ -‬عضو کمیس�یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ :‬یکی از مشکالتی که امروز برای مردم از سوی‬ ‫خودروس��ازان به وجود ام��ده‪ ،‬افزایش نرخ خودروها اس��ت که‬ ‫موجب نگرانی های بسیاری شده است‪.‬‬ ‫مبنای این امر هنوز برای نمایندگان مجلس روش��ن نیست و‬ ‫نیاز به بررسی دارد‪ .‬مسئله دیگر مربوط به قراردادهایی است که‬ ‫خودروس��ازان در زمینه پیش فروش خودروهای خود با مشتریان‬ ‫داش��ته اند‪ .‬یکی از خودروس��ازان پس از پیش فروش محصوالت‬ ‫در ‪ ۴‬اردیبهشت امسال بخشنامه ای صادر کرده(شماره بخشنامه‬ ‫نیز موجود اس��ت) و در دعوتنامه ای از مشتریان خود خواسته تا‬ ‫مابه التف��اوت نرخ قبلی(در زمان پیش فروش) و فعلی را بپردازند‪.‬‬ ‫در این دعوتنامه عنوان شده افراد تا ‪ ۱۵‬اردیبهشت مهلت دارند‬ ‫تا این مبلغ را بپردازند‪ .‬طبیعی است برخی ‪ ۵‬اردیبهشت مراجعه‬ ‫کنند و مبلغ را بپردازند و برخی نیز در روزهای باقی مانده مراجعه‬ ‫کنن��د‪ .‬نکته جالب این اس��ت که ب��ه مراجعه کنندگان پس از ‪۵‬‬ ‫اردیبهش��ت اعالم می شود باید منتظر بخشنامه جدید باشند که‬ ‫این بخش��نامه ‪ ۸‬اردیبهشت دوباره از سوی این خودروساز صادر‬ ‫می شود‪ .‬در بخشنامه جدید مابه التفاوت نرخ قبلی و فعلی مبلغی‬ ‫باالتر از عدد ‪ ۴‬اردیبهش��ت است و چرایی این مسئله به بررسی‬ ‫نیاز دارد‪ .‬چرا در فاصله ‪ ۴‬روز باید ‪ ۲‬بخش��نامه با مبلغ متفاوت‬ ‫صادر شود؟ قیمت ها به شکل نجومی باال رفته که تفاوت بین ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬درصد اس��ت‪ .‬بخشنامه ها و دعوتنامه ها از سوی شهروندان‬ ‫ارس��ال شده و موجود اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬سراتو تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫افزایش نرخ را نش��ان می دهد‪ .‬بر اساس اطالعات جمع اوری شده‬ ‫با این عملکردی که یکی از خودروس��ازان داشته حدود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫نفر از ش��هروندان دچار مشکل ش��ده اند و ‪ ۲‬دعوتنامه برای انها‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫نظر مخالفان و موافقان افزایش نرخ خودروها نشان داد‬ ‫دستور؛ بیراهه ای در مسیر توسعه‬ ‫ای��ن روزها افزایش نرخ خودروه��ا یکی از مباحث‬ ‫داغ ب��ازار اس��ت‪ .‬خودروس��ازان و زیرمجموعه ه��ای‬ ‫تامین کننده انها س��ال ها اس��ت درخواست افزایش‬ ‫قیمت ها را دارند در حالی که با توجه به قدرت خرید‬ ‫مردم شورای رقابت مجوز ان را صادر نکرده است‪.‬‬ ‫حتی در خبرها عنوان ش��ده افزایش قیمتی که در‬ ‫روزهای گذش��ته در بازار خودرو داخلی اتفاق افتاده‬ ‫غیرقانونی بوده و باید به قیمت های پیش��ین برگردد‪.‬‬ ‫البته ورود شورای ملی رقابت برای قیمت گذاری فقط‬ ‫مربوط به خودروهای زیر ‪ ۵۰‬میلیون تومان است که‬ ‫بخش بس��یاری از خرید مربوط به این نوع خودروها‬ ‫است‪.‬‬ ‫مس��ئله گران ش��دن مواد اولیه که به طور معمول‬ ‫س��االنه اتفاق می افتد ی��ا افزایش دس��تمزد نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬از جمله عواملی است که تولید را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده و هزینه ها را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫بنابراین امروز یکی از خواس��ته های خودروس��ازان‬ ‫و به دنبال انها قطعه س��ازان افزایش نرخ خودروها و‬ ‫قطعات ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹تناقض رشد بلندمدت و قیمت گذاری‬ ‫ش��هرام ازادی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه خواجه‬ ‫نصیرالدین طوس��ی‪ ،‬درباره قیمت گ��ذاری خودروها‬ ‫گفت‪ :‬بدیهی است که ش��رایط فروش خودرو اکنون‬ ‫مناسب نیس��ت؛ اینکه نرخ خودرو به شکل دستوری‬ ‫به خودروسازان ابالغ ش��ود نمی تواند شیوه مناسبی‬ ‫برای فروش باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قیمت گذاری باید با سیستم عرضه وتقاضا‬ ‫و رقابت موجود در بازار باشد‪ .‬قیمت گذاری دستوری‬ ‫باعث زیان خودروس��از و در برخی مواقع باعث ضرر‬ ‫به مشتری می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬بهتر است این باالنس‬ ‫در بازار اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫ام��ا زمانی می توان گفت بازار متعادل اس��ت و نرخ‬ ‫می توان��د در ب��ازار رقابتی تعیین ش��ود ک��ه واردات‬ ‫خودرو روال عادی داشته باشد‪ .‬انحصار نمی تواند بازار‬ ‫را متعادل و قیمت ها را به ش��یوه درست تعیین کند‪.‬‬ ‫معاون فناوری های پیشرفته خودرویی شرکت سایپا‬ ‫در این باره گفت‪ :‬چالش در بحث واردات بیش از این‬ ‫اس��ت؛ ما هنوز در زمینه انتقال ارز مشکالتی داریم و‬ ‫چون نمی توان با تم��ام دنیا ارتباط خارج از وضعیت‬ ‫تحریمی داشت این امر شرایط را برای صنعت خودرو‬ ‫س��خت تر کرده است‪ .‬حال نرخ دس��توری هم به ان‬ ‫اضافه شود شرایط را بدتر می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زمانی که با این شرایط سخت داخلی‬ ‫مانند بهره های بانکی و‪ ...‬و نیز مش��کالت خارجی در‬ ‫حال تولید هس��تیم اعمال قید دیگر به عنوان تعیین‬ ‫نرخ خودروها فشاری دوچندان به خودروساز است‪.‬‬ ‫ازادی تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��ه نظر می رس��د اگ��ر ما به‬ ‫دنبال توس��عه بلندمدت و پایدار هس��تیم راهکار ان‬ ‫قیمت گذاری دستوری نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات قیمتی با افزایش هزینه تولید‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی از جمله نمایندگانی اس��ت که با‬ ‫افزای��ش نرخ خودروه��ا موافق اس��ت‪ .‬او در این باره‬ ‫گفت‪ :‬تجربه ای ‪ ۳۰‬س��اله در صنعت دارم و دو دوره‬ ‫نیز عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس بوده ام‪.‬‬ ‫نگرش ش��خصی من این است که نرخ خودروها باید‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬البته ممکن است در مجلس عده ای‬ ‫نیز مخالف این موضوع باش��ند با دالیلی که برای این‬ ‫امر دارند‪ .‬او در ادامه عنوان کرد‪ :‬نمی توان نرخ عوامل‬ ‫تولید را افزایش داد و سپس انتظار داشت خودروساز‬ ‫ی��ا هر تولیدکننده دیگری نرخ محصول خود را ثابت‬ ‫نگ��ه دارد‪ .‬باید با توجه به عوامل تولید تصمیم گیری‬ ‫ش��ود؛ حقوق کارگر باال می رود‪ ،‬ن��رخ فوالد افزایش‬ ‫پی��دا می کند‪ ،‬حامل های انرژی گران می ش��ود‪ ،‬نرخ‬ ‫بهره ه��ای بانکی باالتر از کش��ورهای دنیاس��ت‪ ،‬ارز‬ ‫در کش��ور نوس��ان بس��یاری دارد و‪ ....‬با این وضعیت‬ ‫نمی توان انتظار داش��ت خودروساز با همان نرخ قبلی‬ ‫محصوالت خود را به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬هرگون��ه افزای��ش در ن��رخ م��واد اولیه‪،‬‬ ‫دس��تمزد‪ ،‬انرژی و منابع مالی که به طور مس��تقیم‬ ‫در تولید دخالت دارند طبیعی اس��ت موجب افزایش‬ ‫نرخ تمام شده شود و این اصلی غیرقابل تغییر است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بی��ان اینکه ترکیبات محص��ول نهایی یا‬ ‫خودرو شامل مواد اولیه یا قطعه‪ ،‬انرژی‪ ،‬منابع انسانی‪،‬‬ ‫منابع مالی و اس��تهالک ماش��ین االت می شود و نرخ‬ ‫تمام ش��ده بر این اساس تامین می شود‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی‬ ‫که هر کدام از این فاکتورها تغییر کند نرخ تمام شده‬ ‫محصول نیز باید به همان نس��بت متغیر ش��ود‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه در این ش��رایط یا باید قطعه س��از و‬ ‫خودروس��از نرخ محصول خود را به منظور پوش��ش‬ ‫افزایش هزینه تمام شده افزایش دهد یا با تولید انبوه‪،‬‬ ‫اتوماسیون کردن تولید و استفاده از حداکثر ظرفیت‪،‬‬ ‫نرخ تمام شده را کاهش دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬افزایش تولید‬ ‫همواره نتیجه بخش نیست زیرا تولیدکنندگانی که با‬ ‫حداکثر ظرفیت مش��غول کار بوده اند امکان افزایش‬ ‫تولی��د ندارند‪ .‬در چنین ش��رایطی اگر قطعه س��ازان‬ ‫افزایش نرخ نداش��ته باش��ند ورشکسته می شوند که‬ ‫درنتیجه‪ ،‬موجب بیکاری کارگران خواهد شد‪.‬‬ ‫ملکی ب��ا تاکید بر اینک��ه به ناچار بای��د راهکاری‬ ‫در نظر بگیریم تا افزایش نرخ تمام ش��ده به تعطیلی‬ ‫واحد تولی��دی و بیکاری کارگر ایرانی منجر نش��ود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اینکه تولید قطعه نیازمند‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه از طریق ارز اس��ت باید در ردیف‬ ‫کاالهای اولویت دار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تامین کنندگان اولیه‬ ‫یک��ی از بس��ترهای افزای��ش قیمت ه��ا مربوط به‬ ‫م��واد اولیه ای اس��ت ک��ه از س��وی فوالدس��ازی و‬ ‫پتروشیمی های داخلی اعمال می شود‪ .‬در این زمینه‬ ‫صنعتگران گله مند هس��تند که چرا در حالی که این‬ ‫م��واد در داخل با هزینه های داخلی تولید می ش��ود‪،‬‬ ‫با ن��رخ جهانی در اختی��ار تولیدکنن��ده داخلی قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬ملکی در این ب��اره توضیح داد‪ :‬فوالد مورد‬ ‫اس��تفاده در خودرو بیش��تر وارداتی ب��وده و نرخ ان‬ ‫ب��ه عنوان فلز گرانبها پیرو قیمت های جهانی اس��ت‪.‬‬ ‫پی��ش از عید ب��ه ازای هر تن ف��والد‪ ،‬قیمت ها ‪۱۵۰‬‬ ‫دالر افزایش یافت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نرخ فوالد داخلی را نیز‬ ‫تحت تاثیر خود قرار داد‪ .‬وی درباره مواد اولیه تامین‬ ‫ش��ده از س��وی پتروش��یمی که عنوان می شود نرخ‬ ‫جهانی دارد نیز گف��ت‪ :‬در این زمینه تولیدکنندگان‬ ‫ن��رخ ف��وب خلیج فارس(بنابر قوانی��ن بین المللی در‬ ‫شرایط فوب فروش��نده وظیفه دارد تمام هزینه های‬ ‫کاال را ت��ا مح��ل حمل اصلی متقبل ش��ده و تمامی‬ ‫هزینه های بعد از این مرحله اعم از کرایه حمل‪ ،‬بیمه‪،‬‬ ‫تعرفه های وارداتی و‪ ...‬را خری��دار بپردازد‪ .‬همچنین‬ ‫مفه��وم قیمت گذاری ب��ر پایه ف��وب خلیج فارس به‬ ‫معنای قیمتی اس��ت که زمان تحویل به کش��تی در‬ ‫ای��ن منطقه پرداخت می ش��ود) را مط��رح می کنند‬ ‫که بیش��تر در صادرات اس��ت زیرا از طریق بورس به‬ ‫فروش می رسد‪ .‬در واقع نرخ محصوالت پتروشیمی بر‬ ‫اساس نرخ جهانی نیست زیرا اگر این گونه باشد نباید‬ ‫انگیزه ای برای صادرات مواد اولیه وجود داشته باشد‬ ‫در حالی که بسیاری این مواد را در داخل می خرند و‬ ‫به سایر کشورها صادر می کنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نرخ پایین‬ ‫است که صرفه اقتصادی دارد و فردی می خرد و صادر‬ ‫می کند‪ .‬انچه در بورس عرضه می ش��ود حجم باالیی‬ ‫از مواد و کاالها اس��ت که تولیدکننده عنوان می کند‬ ‫من سازنده خرد‪ ،‬نیازی به این حجم نداشته و هزینه‬ ‫پرداخت ان را نیز ندارم‪ .‬ضمن انکه انبار کردن مواد‬ ‫اضافه ای که مورد نیاز نیست خود هزینه ها را افزایش‬ ‫می دهد و نرخ تمام ش��ده را باال می برد‪ .‬ملکی در این‬ ‫باره گفت‪ :‬این موضوع در ش��ورای رقابت مطرح شد‪.‬‬ ‫کسانی که پول و کارگزار ماهری در بورس دارند مواد‬ ‫را ب��ا تناژ ب��اال می خرند و این ب��رای خریداران خرد‬ ‫مش��کالتی را به وجود اورده اس��ت که م��ا نیز ان را‬ ‫می پذیریم‪ .‬از این رو‪ ،‬واحدی در نظر گرفته شده که‬ ‫بتواند این هماهنگ��ی را ایجاد کند و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و نیز نفت متولی این کار هستند‪ .‬در‬ ‫واقع یکی از معضل های بورس همین موضوع اس��ت‬ ‫که هنوز حل نش��ده اس��ت‪ .‬ملکی گف��ت‪ :‬وقتی نرخ‬ ‫جهانی نفت تغییر کند پتروشیمی نیز که از میعانات‬ ‫گازی و نفتی است تحت تاثیر واقع شده و تغییر نرخ‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ در دستور کار کمیسیون‬ ‫همان طور که اش��اره ش��د‪ ،‬در بح��ث افزایش نرخ‬ ‫خودروها برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی مخالف این امر هس��تند‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری معتقد اس��ت اقدام خودروسازان‬ ‫در افزایش نرخ خودرو خودس��رانه اس��ت‪ .‬وی عنوان‬ ‫می کن��د که نرخ انواع خودرو ح��دود ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬میلیون‬ ‫توم��ان افزایش یافته که اقدام��ی غیرمنطقی بوده و‬ ‫موجب افزایش بیشتر نرخ تورم در جامعه شده است‬ ‫زیرا ش��رایط اقتصادی کش��ور به گونه ای نیست که‬ ‫اقتصاد‪ ،‬توان شوک و ایجاد التهاب جدیدی در کاالها‬ ‫به ویژه خودرو را داشته باشد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬بررس��ی افزایش نرخ بی رویه انواع‬ ‫خودرو که در روزها و هفته های گذش��ته ش��اهد ان‬ ‫بودی��م‪ ،‬در دس��تور کار جدی کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس قرار گرفته و با حضور مس��ئوالن‪ ،‬علل‬ ‫و عوامل ان مورد بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫منص��وری در گفت وگو ب��ا خانه ملت ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید در زمینه‬ ‫افزایش نرخ خودروها پاسخگو باشد‪ ،‬گفت‪ :‬ای کاش‬ ‫خودروس��ازان در کنار افزایش نرخ محصوالت ش��ان‪،‬‬ ‫کیفی��ت را نیز ارتقا می دادند در این صورت توجیهی‬ ‫ب��رای افزایش نرخ پیدا می ش��د‪ .‬به طور قطع در این‬ ‫زمین��ه نماین��دگان مجلس با هر گون��ه افزایش نرخ‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬ب��دون در نظر گرفتن ارتقای س��طح کیفی‬ ‫محصوالت مخالف هستند و باید به نمایندگان مردم‬ ‫در خانه ملت توضیح داده شود‪.‬‬ ‫منص��وری در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬م��ردم از‬ ‫کیفی��ت پایین و نرخ باالی محص��والت کارخانه های‬ ‫خودروس��ازی داخلی گالیه دارن��د و معتقدم حقوق‬ ‫مصرف کننده در هیچ کدام از ارکان روند خودروسازی‬ ‫مدنظر قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫مجلس‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درب��اره تصویب مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر مس��ئله کاه��ش تعرفه ها دچار‬ ‫تناقض است‪ ،‬از یک طرف خواهان افزایش تعرفه ها‬ ‫و حمای��ت از تولید داخلی هس��تیم و از طرفی حق‬ ‫مردم است که از خودروهای باکیفیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫کاهش تعرفه ها باید پیشرفت و رشد خودروسازان را به همراه داشته باشد‬ ‫هدایت اهلل خادم��ی در گفت وگو با خبرخودرو با‬ ‫اش��اره به حمایت های دولت از خودروسازان گفت‪:‬‬ ‫صنعت خودرو ایران حدود ‪ ۵۰‬سال است که توسط‬ ‫دولت حمایت می ش��ود و خودروسازان در چندین‬ ‫مرحله قول دادند که ارتقا کیفیت و پیشرفت داشته‬ ‫باش��ند ولی هیچ��گاه این اتف��اق در صنعت خودرو‬ ‫نیفتاده است و در نهایت خودروسازان با یک شرکت‬ ‫خارج��ی قرارداد بس��ته و حداکثر ب��ه مونتاژ روی‬ ‫اوردن��د‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬با حمایت هایی که طی‬ ‫س��الیان از خودروسازان انجام شده باید این صنعت‬ ‫در وضعیت مطلوبی باشد اما این گونه نیست و دلیل‬ ‫این ام��ر ناکارامدی در پیش��رفت‪ ،‬توس��عه و ارتقا‬ ‫بوده اس��ت‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر حتی‬ ‫خودروهایی که در داخل کش��ور تولید می ش��وندبه‬ ‫طور کامل داخل��ی نبوده و برخی از قطعات انها در‬ ‫چین تولید و وارد کش��ور می شود‪ .‬او درباره کاهش‬ ‫تعرفه ها نیز تصریح ک��رد‪ :‬تعرفه ها و میزان واردات‬ ‫باید به گونه ای باشد که امکان پیشرفت و رشد برای‬ ‫خودروس��ازان وجود داشته باش��د و از سوی دیگر‬ ‫مردم حق انتخاب کاالی باکیفیت تر را داشته باشند‪.‬‬ ‫خادمی در پایان گفت‪ :‬اگر کاالی ایرانی باکیفیت‬ ‫و اس��تانداردهای الزم را داش��ته باش��د مردم از ان‬ ‫استقبال خواهند کرد‪ .‬ضمن انکه باید توجه داشته‬ ‫باشیم نباید به تولید کاالی بی کیفیت عادت کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چاره ای جز اصالح نیست‬ ‫محسن قاسم جهرودی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سایپا نیز‬ ‫درباره افزایش قیمت ها بیان کرد‪ :‬قطعات منفصله که‬ ‫وارد می ش��ود متاثر از دالر است‪ .‬فوم به کار رفته در‬ ‫صندلی ها‪ ،‬انواع قطعات الستیکی و پالستیکی تحت‬ ‫تاثیر نرخ دالر بوده و خودروسازان در انتهای کار قرار‬ ‫دارند‪ .‬امروز فوالدسازی به راحتی محصول خود را در‬ ‫بورس عرضه و نرخ ان را تعیین می کند‪.‬‬ ‫وی در جمع خبرنگاران نشس��ت تحویل ‪۲۵۰‬ولوو‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته بین ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬درصد نرخ‬ ‫ف��والد افزایش یافت اما این افزایش در خودرو اعمال‬ ‫نش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت س��ایپا همچون برخی از‬ ‫کارشناسان اقتصادی معتقد است بازار از عرضه وتقاضا‬ ‫شکل می گیرد و باید بدانیم بازار کنترلی بازاری است‬ ‫که باید همه چیز ان کنترلی باشد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ب��ازار در تم��ام دنی��ا ب��ا عرضه وتقاض��ا‬ ‫می چرخ��د و وقتی بت��وان ای��ن دو را همخوان کرد‬ ‫تعادل به وج��ود می اید‪ .‬در حالی ک��ه ملکی عنوان‬ ‫ک��رد فوالد به کار رفته در خ��ودرو گرانبها و وارداتی‬ ‫است‪ ،‬قاسم جهرودی در این باره گفت‪ :‬امروز صنعت‬ ‫خودرو نزدیک ب��ه ‪ ۷۰‬درصد از فوالد مورد نیاز خود‬ ‫را از داخل تامین می کند و خودروسازان مشتری ‪۷۰‬‬ ‫درصد محصوالت فوالدی کش��ور هستند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫نرخ ان به شدت محصول نهایی یعنی خودرو را تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهد‪ .‬همچنین در سایر مولفه ها همین‬ ‫معادل��ه برقرار اس��ت؛ نرخ انها ن��رخ نهایی خودرو را‬ ‫تعیی��ن می کن��د‪ .‬وی در ادامه به تف��اوت نرخ ارز در‬ ‫چند ماه گذشته اش��اره کرد و گفت‪ :‬ارز مبادله ای ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان پایان س��ال ‪ ۹۶‬به ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومان در س��ال ‪ ۹۷‬رس��ید و ‪ ۵۰۰‬تومان تفاوت نرخ‬ ‫وج��ود دارد که حدود ‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۱۴‬درصد نرخ قطعات‬ ‫منفصله را باال می برد‪ .‬قاسم جهرودی در پایان گفت‪:‬‬ ‫با کنار هم قرار گرفت��ن تمام این عوامل چاره ای جز‬ ‫حفظ بنگاه باقی نمی ماند‪ .‬یکی از راه های حفظ بنگاه‬ ‫نیز اصالح قیمت ها است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫سبک سازی خودرو و کاهش مصرف سوخت‬ ‫ارش محبی نژاد‪-‬دبی�ر انجمن تخصص�ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س�ازی کش�ور‪ :‬ام��روز در صنعت خودرو‬ ‫جه��ان طراحی ایرودینامیک خ��ودرو و طراحی جدید موتور به‬ ‫مراتب از وزن خودرو کاس��ته و این امر بر کاهش مصرف سوخت‬ ‫نیز تاثیر دارد‪.‬‬ ‫البته کاهش مصرف س��وخت به عوامل مختلفی بستگی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه طور نمون��ه‪ ،‬خودروهای ام��روز ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد وزن ش��ان‬ ‫بیشتر از خودرو پیکان است اما طراحی موتورهای این خودروها‬ ‫ایرودینامیک اس��ت و ش��بکه های گردنده ان به شکل مناسبی‬ ‫ضری��ب اصطکاک ها را به حداقل می رس��اند و در نتیجه مصرف‬ ‫س��وخت کمتری از پیکان دارد و مصرف سوخت پیکان با وجود‬ ‫سبک تر بودن وزنش بیشتر از خودروهای امروزی است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بحث سبک س��ازی قطعات خ��ودرو باید برخی‬ ‫از قطعات س��بک تر تولید ش��وند‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬میل بادامک‬ ‫می توان��د به روش در اصط�لاح‪ ،‬هالوتایت تولید ش��ود که میل‬ ‫میانی توخالی اس��ت و نه تنها مواد کمتری در تولید و ساخت ان‬ ‫اس��تفاده می شود بلکه وزن ان را نیز کاهش می دهد بدون اینکه‬ ‫مشکل فنی در خودرو ایجاد کند‪ .‬بعضی قطعات از جمله قطعات‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫ایزوالسیون خودرو باید وزن باالیی داشته باشند زیرا اگر از وزن‬ ‫ان کاس��ته شود کیفیت عایقی ان در بحث صوت و حرارت افت‬ ‫پیدا می کند و عملکرد خودرو در این زمینه کم می ش��ود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ای��ن تحلیل ابتدایی که گفته می ش��ود برای کاهش مصرف‬ ‫س��وخت باید وزن خ��ودرو را کاهش داد زی��اد نمی تواند صادق‬ ‫باش��د و جزو مولفه های چهارم و پنجم به ش��مار می رود‪ .‬بحث‬ ‫طراحی ایرودینامیک خودرو به ویژه در سرعت باال و نیز طراحی‬ ‫نیرومحرکه اع��م از موتور‪ ،‬گیربکس و ش��بکه انتقال قوا همگی‬ ‫باید حداقل اصطکاک و حداکثر بازده را در خودرو داشته باشند‪.‬‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تامین قطعه یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو در دستور کار سال ‪ ۹۷‬قرار گرفت‬ ‫اماده باش قطعه سازان برای ثبت رکوردی تازه‬ ‫سیاست گذاری در امر تولید باید همراه با برنامه های کوتاه مدت‬ ‫و بلندمدت باش��د تا با یک نقش��ه راه حرکت های رو به جلو اغاز‬ ‫ش��ود‪ .‬البته پایش و تحلیل پایانی س��االنه نشان می دهد چقدر‬ ‫س��ازمان ها و نهادها در رسیدن به برنامه های تعیین شده در بازه‬ ‫زمانی خاص‪ ،‬موفق عمل کرده اند‪.‬‬ ‫پیش��تر برنامه برخی از انجمن ه��ای فعال در صنعت خودرو را‬ ‫بررسی کرد که بیشتر انها به دلیل کمبود نقدینگی و نیاز مالی به‬ ‫دنبال جذب تسهیالت حداکثری برای واحدهای صنعتی بودند‪.‬‬ ‫در این شماره نیز با انجمن صنعت خودرو کشور و نیز انجمن‬ ‫قطعه سازی استان مرکزی گفت وگو شد که محور سخنان تامین‬ ‫حداکث��ری قطع��ات یک میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬اس��ت در کنار دریافت تس��هیالتی که دولت برای نوسازی و‬ ‫به سازی واحدهای صنعتی پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال رضایتمندی حداکثری‬ ‫احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودرو کشور درباره برنامه های‬ ‫این انجمن به افزایش تولید اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬برنامه ها مانند‬ ‫گذشته خواهد بود و تنها در بخش تیراژ با افزایش تولید برنامه ها‬ ‫تعریف و تدوین می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از اهداف و برنامه دیگر ارتقای کیفی خودروهاست‬ ‫که باید در کنار ان نیز نحوه خدمات دهی در بحث خدمات پس‬ ‫از ف��روش ارتقا یابد‪ .‬البته در ای��ن زمینه خودروها حداقل دارای‬ ‫‪ ۲‬س��ال گارانتی هستند و اگر در این مدت صاحب خودرو دچار‬ ‫مشکل ش��ود می تواند با مراجعه به تعمیرگاه ها به طور رایگان با‬ ‫استفاده از این خدمات‪ ،‬خودرو خود را رفع عیب کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودرو کش��ور توضیح داد‪ :‬شبکه رایانه ای در این‬ ‫مراکز به گونه ای طراحی ش��ده که عیوب به کارخانه ها منعکس‬ ‫می ش��ود و در واقع اگر این عیب مربوط به بخش مونتاژ باش��د‪،‬‬ ‫پروژه تعریف می شود و ان را اصالح می کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اگر‬ ‫ایراد مربوط به قطعات باش��د به قطعه س��از منعکس می شود‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬سعی بر رفع عیوب به طور کامل است‪.‬‬ ‫او درب��اره برنامه ه��ای این انجم��ن یاداور ش��د‪ :‬برنامه ها جزو‬ ‫مس��ائلی است که انجمن پیوس��ته پیگیری می کند تا در جهت‬ ‫بهبود و رضایت مش��تری گام های بیشتری برداشته شود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬برنامه های سال ‪ ۹۷‬نیز بر همین مبنا خواهد بود‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا بازخوردی از‬ ‫رضایتمندی مشتریان نیز گرفته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ایران به طور تصادفی از خریداران‪ ،‬کسانی‬ ‫که خودروش��ان در دوره گارانتی یا حتی وارانتی و چه کس��انی‬ ‫ک��ه به تعمیرگاه ها مراجع��ه کرده اند اف��رادی را انتخاب کرده و‬ ‫پرس��ش هایی را مطرح می کنند‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬این گزارش‬ ‫ماهانه به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز شرکت خودروساز‬ ‫و انجمن ان ارسال می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین قطعات خودروها‬ ‫در ادامه به س��راغ یکی از انجمن های استانی رفتیم‪ .‬احمدرضا‬ ‫رعنای��ی‪ ،‬رئی��س انجمن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی اس��تان مرکزی‪ ،‬درباره برنامه های این انجمن گفت‪:‬‬ ‫برنامه های انجمن قطعه سازی استان مرکزی‪ ،‬همراهی و همکاری‬ ‫با برنامه های انجمن همگن کش��وری اس��ت زیرا سیاس��ت ها و‬ ‫برنامه هایی که در انجمن مرکزی تدوین و تصویب شده‪ ،‬در سایر‬ ‫استان ها نیز اجرا می شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬از جمل��ه برنامه های��ی که در س��ال ‪ ۹۷‬بر اس��اس‬ ‫نخستین جلسه شورای سیاست گذاری خودرو تعریف شده تولید‬ ‫و تامین قطعات یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو س��واری اس��ت‪.‬‬ ‫سورس های مختلف قطعه سازی کش��ور از جمله استان مرکزی‬ ‫پیگیری شده است‪.‬‬ ‫هر کدام بر اساس نوع محصولی که تولید می کنند و نسبت به‬ ‫تیراژی که در حال تولید هس��تند برنامه ریزی داشته تا بیشترین‬ ‫قطعات این تعداد خودرو در داخل تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از استانداردسازی تا حضور مهمانان جدید‬ ‫رعنایی به برنامه دیگر انجمن اشاره کرد و گفت‪ :‬موضوع دوم‪،‬‬ ‫استانداردهاست که با توجه به استانداردهای هشتادوپنج گانه ای‬ ‫که دی امسال اجباری می شود‪ ،‬قطعه سازان از جمله صنعتگران‬ ‫این اس��تان در این راستا برای رس��یدن به سطح استانداردهای‬ ‫مورد نظر تالش می کنند و انجمن به دنبال بهبود فعالیت ها برای‬ ‫رسیدن به این سطح از استانداردهاست‪.‬‬ ‫وی در ادامه به برنامه ویژه انجمن قطعه س��ازی استان مرکزی‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬با توجه به حضور دو شرکت رنو و میتسوبیشی‬ ‫در این اس��تان که قرار است تولید خود را به ترتیب در شهرهای‬ ‫س��اوه و خمین شروع کنند جلس��ه های هماهنگی با استانداری‬ ‫این اس��تان و نیز قطعه سازان و مدیران برگزار شد تا برای تامین‬ ‫قطعات این خودروها از تمام توان و ظرفیت صنعت قطعه استان‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ جمع اوری اطالعات‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫اس��تان مرکزی در ادامه به مش��کالت عموم قطعه س��ازان مانند‬ ‫کمبود نقدینگی اش��اره کرد و گفت‪ :‬اس��تفاده از تس��هیالت ‪۳۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی که دولت برای صنایع در راستای نوسازی و‬ ‫به سازی خطوط تولیدی گرفته است از برنامه های بعدی ماست‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬تم��ام انجمن های اس��تانی در حال جمع اوری‬ ‫اطالعات درباره نیاز قطعه س��ازان هستند تا با جمع بندی‪ ،‬داده ها‬ ‫در اختیار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار گیرد‪ .‬امیدواریم با‬ ‫این اطالعات که به دس��ت می اید مشکالت قطعه سازان تا حدود‬ ‫زیادی رفع شود‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار کرد‪ :‬یکی از مش��کالت صنعتگران در اغاز‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬به دلیل ش��رایط اقتصادی و بازار ارز تامین مواد اولیه‬ ‫بود‪ .‬صنعتگران با نشست و هم اندیشی تالش دارند وضعیت تولید‬ ‫را به ثبات نس��بی برسانند تا صنعتگران در این زمینه با کمترین‬ ‫مشکل روبه رو باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت ها‬ ‫رعنایی در پاس��خ به این پرسش که واحدهای صنعتی تولیدی‬ ‫این اس��تان برای به سازی و نوسازی خود چقدر اعتبار نیاز دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طرح جمع اوری اطالعات در حال انجام اس��ت و اطالعات‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫استاندارد‬ ‫راهی برای عدم افزایش نرخ خودرو وجود دارد؟‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬انجام می شود‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درباره قیمت گ��ذاری خودروها توس��ط‬ ‫ش��ورای رقابت گفت‪ :‬اقتصاد دس��توری نیس��ت و‬ ‫کس��انی که با اقتصاد دس��توری برخورد می کنند‬ ‫ی��ا اقتصاد را نمی فهمند ی��ا مدیریت اقتصادی را ؛‬ ‫اقتصاد تابع یک س��ری فاکتورهایی اس��ت که ان‬ ‫فاکتورها شرایط اقتصاد را تعیین می کنند‪.‬‬ ‫فریدون احمدی گفت‪ :‬اقتصاد متاثر از شاخص ها‬ ‫و فاکتورهای متعددی اس��ت اما دس��توری نیست‬ ‫؛ ن��رخ هر کاالی��ی را باید عرض��ه و تقاضا تعیین‬ ‫کن��د و نظ��ام حاکم ب��ر قیمت گ��ذاری باید یک‬ ‫نظام رقابتی باش��د‪ ،‬اما در برخ��ی موارد چون زیر‬ ‫س��اخت های بازار رقابتی فراهم نش��ده اس��ت و یا‬ ‫اینکه به علت محدودیت های حاکم بر کشور نظام‬ ‫رقابتی امکان پذیر نیس��ت ؛ ممکن س��ازمان هایی‬ ‫مانند س��ازمان حمایت از حق��وق مصرف کننده و‬ ‫تولید کننده و ش��ورای رقابت وارد عمل ش��وند اما‬ ‫تصمیماتی که این س��ازمان ها اتخاذ می کنند باید‬ ‫تصمیم��ات منطقی و قابل توجیه و کارشناس��انه‬ ‫باشد نه تصمیمات دستوری‪.‬‬ ‫وی درباره افزایش نرخ دالر افزود‪ :‬تصمیم دولت‬ ‫در خصوص نرخ دالر منطقی بود و اکنون باید ساز‬ ‫و کارها به صورتی باشد که نیازهای ارزی اساسی و‬ ‫منطقی کشور را پاسخ دهد ؛ درحال حاضر یکی از‬ ‫مش��کالت کشور بی ثباتی و ارزش پایین پول رایج‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫او درخصوص رابطه نرخ خ��ودرو با افزایش نرخ‬ ‫قطعات و دس��تمزد ها خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬دولت‬ ‫باید س��عی کن��د در درجه اول بازار خ��ودرو را به‬ ‫سمت بازاری رقابتی پیش ببرد‪ ،‬به طوری که بازار‬ ‫تعیین کننده ارزش و نرخ واقعی یک خودرو باش��د‬ ‫اما طبیعی است زمانی که نرخ ارز‪ ،‬نرخ مواد اولیه‪،‬‬ ‫حامل ه��ای ان��رژی و یا دس��تمزد ها افزایش یابد‪،‬‬ ‫حتما افزایش��ی در نرخ تمام شده خودرو نیز ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با خبرخودرو ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��رای عدم افزایش نرخ خ��ودرو دو راه وجود‬ ‫دارد ی��ا باید س��ود خودروس��ازان کاه��ش یابد یا‬ ‫افزایش قیمت ها با افزایش بهره وری جبران ش��ود‬ ‫در غیر اینص��ورت حتما باید افزای��ش نرخ اعمال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فری��دون احمدی اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس س��ند‬ ‫چشم انداز باید حداقل ‪ ۲.۵‬درصد از رشد اقتصادی‬ ‫بر اساس بهره وری باشد و این مشکلی است که در‬ ‫مدیریت ها وجود دارد و قاعدتا به دلیل افزایش نرخ‬ ‫ارز سهم نهادهای تولید نیز از لحاظ نیروی انسانی‬ ‫و حامل های ان��رژی و مواد اولی��ه افزایش خواهد‬ ‫یاف��ت ؛ بنابراین نهایتا ش��اهد افزایش نرخ در نرخ‬ ‫تمام شده خواهیم بود و بخشی از افزایش نرخ دالر‬ ‫از این طریق به مصرف کننده انتقال خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با اینکه شورای پول و اعتبار اعتبار‬ ‫خودروس��ازان را افزای��ش نداده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫بنگاه ها کارامد باش��ند منابع مالی را نیز به خوبی‬ ‫پی��دا می کنند ؛ بن��گاه هایی ام��روز گرفتار منابع‬ ‫مالی هس��تند که بنگاه نیستند زیرا نرخ تمام شده‬ ‫یا هزینه های س��ر بار انها باالس��ت و یا به صورت‬ ‫دولتی و س��نتی اداره می ش��وند‪ .‬اگر تولید کننده‬ ‫کاالی خوب و باکیفیت تولید کند‪ ،‬سیستم عالوه‬ ‫بر اینکه تسهیالت و اعتبار به ان تولید کننده ارائه‬ ‫می کند در اعتبار سنجی نیز اعتبار ان تولید کننده‬ ‫باال می رود‪.‬‬ ‫احم��دی در پایان اف��زود‪ :‬بخش��ی از گرفتاری‬ ‫تولید کنندگان ناش��ی از ش��رایط کش��ور است و‬ ‫بخشی نیز مربوط به سوء مدیریت است‪ ،‬در بخش‬ ‫س��وء مدیریت بای��د حمایت دولت قطع ش��ود تا‬ ‫دانای��ی حاکم ش��ود و مدیران کار بلد بر س��ر کار‬ ‫قرار گیرند وگرنه تا زمانی که حمایت های تصنعی‬ ‫وجود دارد شرایط همین خواهد بود‪.‬‬ ‫یکی یکی از س��وی قطعه سازان در حال ارس��ال و دریافت است‪.‬‬ ‫هنوز امار دقیقی در این زمینه در دست نیست تا انجمن بسنجد‬ ‫چقدر به جذب این ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان نیاز دارد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫استان مرکزی درباره امار قطعه سازان فعال این استان نیز گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬واحد قطعه س��ازی در استان مرکزی در حال فعالیت‬ ‫هس��تند که ‪ ۵۰‬درصد انها فعالیت گسترده دارند‪ .‬البته به دلیل‬ ‫مشکالتی که وجود دارد هنوز با ‪ ۱۰۰‬درصد ظرفیت خود فعالیت‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬نیمی از این امار برای خط تولید خودروسازان‬ ‫تامی��ن قطع��ه دارد و نیمی نیز نیاز بازار لوازم یدکی را پوش��ش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رعنایی درباره افزایش نرخ قطعات در سال ‪ ۹۷‬نیز عنوان کرد‪:‬‬ ‫قیمت ه��ا به طور قطع افزای��ش خواهد یافت و این عدد بین ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۵‬درصد است‪.‬‬ ‫این قیمت ها برای ش��رایط فعلی است و اگر شرایط تغییر کند‬ ‫مانند نوس��ان های ن��رخ ارز‪ ،‬تعرفه واردات و‪ ...‬ممکن اس��ت نرخ‬ ‫محصوالت نیز به همان نسبت افزایش داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫افزایش تیراژ خودرو در کش��ور نویدبخش توسعه فعالیت ها در‬ ‫صنعت خودرو اس��ت‪ .‬البته باید دی��د در این زمینه تا چه حد از‬ ‫توان و ظرفیت داخل برای ساخت این خودروها استفاده می شود؛‬ ‫دغدغه ای که بسیاری از قطعه سازان را درگیر خود کرده است‪.‬‬ ‫تولید انبوه ‪ ۳‬محصول با ‪ ۳‬ستاره‬ ‫س��تاره شدن محصوالت نش��انه کیفیت انها بوده که در جلب رضایتمندی‬ ‫مشتریان بسیار کارساز است‪ .‬در این بحث صنعت خودرو ایران خالهای بسیار‬ ‫دارد که خودروسازان تالش در پر کردن این امر دارند‪.‬‬ ‫پ��س از انعقاد قراردادهای خودرویی بس��تر برای ارتق��ا کیفی محصوالت و‬ ‫رسیدن به اس��تانداردهای جهانی فراهم ش��ده و برنامه ریزی خودروسازان به‬ ‫این س��و است‪ .‬امید است با س��ختگیری هایی که س��ازمان ملی استاندارد به‬ ‫لحاظ مولفه های اس��تانداردی اعالم کرده صنعت خ��ودرو را به جایگاه اصلی‬ ‫خود رهنمود کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش ارزیابی کیفی خودروهای س��واری تولیدی در دی س��ال‬ ‫گذش��ته پژو ‪ ۲۰۰۸‬در باالترین س��طح کیفی قرار گرفت‪ .‬ش��رکت بازرس��ی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ای��ران در این گزارش خودروهای تولیدی س��اندرو‪ ،‬پژو‬ ‫‪ ۲۰۷‬اتوم��ات‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬پالس اتومات و پارس تندر ‪ ۴‬س��تاره دریافت کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تندر ‪ ۹۰‬ایران خودرو‪ ،‬رانا‪ ،‬پژو ‪ ،۲۰۶‬دنا پالس‪ ،‬برلیانس ‪ H ۲۳۰‬و‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬صندوق دار نیز س��ه س��تاره شدند‪ .‬ضمن انکه در گروه خودروهای با‬ ‫س��طح قیمتی باالتر از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان پژو ‪ ،۲۰۰۸‬نیو مزدا ‪ ۳‬و سوگیتی‬ ‫گران ویتارا چهار ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند‪.‬‬ ‫ارتق��ای کیفی و رس��یدن به س��طوح اس��تانداردهای جهانی ب��رای جذب‬ ‫س��تاره های بیشتر در س��ال ‪ ۹۷‬نیز ادامه دارد و س��ایت ها و پایگاه های فعال‬ ‫خودروس��ازان ضمن افزایش تیراژها از ارتقا کیفی محصول می گویند و در این‬ ‫رابطه مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو تبریز از تولید انبوه ‪ ۳‬محصول س��ورن‬ ‫سال‪ ،‬سورن توربوشارژ و سمند ‪ LX‬سال در این شرکت خبر داد که در سال‬ ‫‪ ۹۷‬سه ستاره خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬حمید حاجی زاد منصور ب��ا بیان این مطلب گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده امسال در ش��رکت ایران خودروی تبریز ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار دس��تگاه خودرو تولید می ش��ود که ف��روش این تعداد از طریق ش��بکه‬ ‫نمایندگی های گروه صنعتی ایران خودرو انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت ایران خودرو تبریز سال ‪ ۹۶‬با تعریف اقدامات پیشگیرانه‬ ‫و استانداردسازی فرایندهای موثر در کیفیت محصوالت‪ ،‬موفق به ارتقاء رتبه‬ ‫کیفی ‪ ۲‬محصول سمند و سورن از یک ستاره به دو ستاره شد و ارتقاء سطح‬ ‫کیفی ‪ ۲‬محصول مذکور به سه ستاره نیز جزو برنامه های سال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫حاجی زاد منصور در زمینه برنامه صادراتی ایران خودرو تبریز اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت سال گذش��ته موفق به صادرات ‪ ۴۸۰‬دستگاه سمند به کشور عراق و‬ ‫‪ ۹۶‬دستگاه سمند به شکل ‪ SKD‬به سنگال شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو تبریز همچنین از دیگر برنامه صادراتی این‬ ‫شرکت در سال گذشته را صادرات ‪ ۱۱۷‬دستگاه خانواده سمند از جمله سمند‬ ‫بنزینی ال ایکس با موتور ای اف‪ ،۷‬س��مند ال ایکس‪ ،‬س��مند ای ال ایکس با‬ ‫موتو ر ای اف ‪ ۷‬به کشور های اذربایجان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬سنگال و عراق عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این که ایران خودرو تبریز در توسعه صنعت قطعه سازی این‬ ‫اس��تان بسیار موثر بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور کاهش هزینه های لجستیکی‬ ‫و پاس��خ دهی س��ریع به ایرادات کیفی‪ ،‬تعدادی از قطعه س��ازان در این سایت‬ ‫تولیدی مس��تقر ش��ده اند که این امر باعث افزایش و توس��عه صنعت در این‬ ‫منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫حاجی زاد منصور در پایان خاطر نش��ان کرد‪ :‬ایران خ��ودرو تبریز با تکیه بر‬ ‫نیروی جوان و فعال خود از بدو تاس��یس تاکنون توانسته است تولید بیش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار دستگاه انواع خودروی سواری را محقق کند‪.‬‬ ‫استان اذربایجان شرقی یکی از مناطق صنعتی کشور است که در امر خودرو‬ ‫و ماشین س��ازی فعالیت گس��ترده داشته و در این راس��تا پیشینه طوالنی در‬ ‫کشور داشته و ظرفیت مناسبی برای توسعه صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یاداوری اس��ت؛ دس��تورالعمل ارزیابی کیف��ی خودروهای داخلی‬ ‫(ادیت) تغییر کرده و در این باره س��ختگیرانه تر عمل می ش��ود‪ .‬متناس��ب با‬ ‫تغیی��ر دس��تورالعمل ارزیابی‪ ،‬نحوه تعیین و اعالم س��طح کیفی خودروها نیز‬ ‫تغییر کرده و به جای ارائه نمره منفی‪ ،‬خودروها س��تاره دار می شوند به گونه ای‬ ‫که یک س��تاره داشتن پایین ترین سطح کیفی را و پنج ستاره‪ ،‬باالترین سطح‬ ‫کیفی خودروها را نش��ان می دهد‪ .‬در روش جدی��د ارزیابی کیفی خودروهای‬ ‫داخلی‪ ،‬تمرکز بیش��تری بر عیوب عملکردی خودرو نسبت به عیوب ظاهری و‬ ‫همچنین استفاده از شاخص های کاهنده سطح کیفی خودرو برای خودروهای‬ ‫دارای عیب ایمنی انجام شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫گزارش هفته‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کودکان در دنیای صنعتی زود بزرگ می شوند‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی ‪ -‬روزنامه ن�گار‪ :‬انق�لاب صنعتی در‬ ‫اواس��ط قرن ‪۱۸‬می�لادی وضعیت تولی��د را در جهان به هم زد‪.‬‬ ‫تولید انبوه با ماشین االت صنعتی که کم شدن کار یدی را درپی‬ ‫داشت‪ ،‬باعث شد کشورهای صنعتی با پدیده ای به نام «کودکان‬ ‫کار» روبه رو شود‪.‬‬ ‫صنعتی ش��دن به معنی اس��تفاده از ماش��ین به جای نیروی‬ ‫انس��انی است اما در این بس��تر کودکان کم سن وس��ال در کنار‬ ‫پ��در و مادره��ای خ��ود در کارخانه ها و کارگاه ه��ای صنعتی با‬ ‫ش��رایط نامناسب و سخت مشغول فعالیت ش��دند‪ .‬در این دوره‬ ‫بیماری های ریوی مانند اس��م و مرض هایی چون س��ل در بین‬ ‫کودکان زیاد شد و جان بسیاری از انها را گرفت‪.‬‬ ‫به مرور قانون ها تدوین و ممنوعیت کار کودک تصویب ش��د‪.‬‬ ‫البته تعریف کودک خود چالش برانگیز اس��ت زیرا هر کشوری بر‬ ‫اس��اس فرهنگ و ایدئولوژی خود س��نی را برای کودکی تعریف‬ ‫می کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬فقر در بسیاری از کشورهای جهان سوم‬ ‫و در بی��ن مهاجران‪ ،‬چاره ای جز کار حتی برای کودک ‪ ۷‬س��اله‬ ‫نمی گذارد‪ .‬تمام این مس��ائل واقعیت هایی اس��ت که وجود دارد‪.‬‬ ‫در کنار این برخی گروه های س��ودجو نی��ز با در خدمت گرفتن‬ ‫ک��ودکان درامدزایی دارند ب��دون اینکه کودک حقی از درامدها‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬وقتی از کودک کار صحبت می شود باید‬ ‫ریش��ه ای به موضوع پرداخت و یکی از عوام��ل چنین پدیده ای‬ ‫فقر اس��ت که ممکن اس��ت اقتصادی یا حتی فرهنگی باشد‪ .‬در‬ ‫کن��ار این‪ ،‬کارام��وزی و کارورزی را نباید نادی��ده گرفت‪ .‬برخی‬ ‫از دانش اموزان تابس��تان ها اوقات فراغت خ��ود را به این ترتیب‬ ‫پر می کنند‪ .‬مهم در این بس��تر‪ ،‬حقوق و ش��ان انسانی است که‬ ‫بای��د کارفرمای��ان رعایت کنند و قانون نیز انه��ا را به رعایت ان‬ ‫ملزم کند‪.‬‬ ‫لزوم ساختارمند کردن مهارت اموزی به نوجوانان‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫قوانین جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬ف��ردی را کودک اطالق‬ ‫می کند که به سن بلوغ نرسیده باشد‪ .‬در تبصره «یک» ماده‬ ‫‪ ۱۲۱۰‬قانون مدنی نیز اعالم ش��ده سن بلوغ پسر ‪ ۱۵‬سال‬ ‫تمام قمری و دختر ‪ ۹‬سال تمام قمری است‪.‬‬ ‫در م��واردی ک��ودک کار مش��مول تعری��ف کار ک��ودک‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬به طور نمون��ه‪ ،‬زمانی که ک��ودکان به علت فقر‬ ‫اقتص��ادی یا فرهنگ��ی خانواده ها مجبور ب��ه ترک تحصیل‬ ‫شوند یا اصال از ابتدا سر کالس درس حاضر نشوند یا اینکه‬ ‫به اجبار س��اعات زیادی از شبانه روز را به کار کردن و درس‬ ‫خواندن مشغول شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاراموزی زیر ‪ ۱۸‬سال‬ ‫علیرض��ا نیک ایین‪ ،‬رئی��س اتحادیه صن��ف تعمیرکاران‬ ‫خودرو تهران درباره کودکان زیر ‪ ۱۸‬س��ال مش��غول به کار‬ ‫در تعمیرگاه ها گفت‪ :‬مکانیکی حرفه س��ختی اس��ت و افراد‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬سال توان انجام ان را ندارند‪ .‬اگر هم پذیرشی باشد‬ ‫از هنرستان ها برای کاراموزی است‪ .‬یا در تعطیالت تابستان‬ ‫برخی خانواده ها برای اینکه فرزندش��ان حرفه ای بیاموزد در‬ ‫تعمیرگاه ها انها را مش��غول فعالی��ت می کنند که البته این‬ ‫موضوع فصلی و مقطعی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ممکن است برنامه اینده ان فرزند‪ ،‬تحصیل‬ ‫در رش��ته مکانیک باش��د که به این ترتیب به شکل میدانی‬ ‫کار را می اموزد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چقدر ممکن اس��ت از‬ ‫نیروه��ای کار افغانس��تانی زیر ‪ ۱۸‬س��ال در تعمیرگاه های‬ ‫کش��ور اس��تفاده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید بپذیریم ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬میلیون‬ ‫افغانس��تانی در کش��ور زندگی می کنند‪ .‬در اروپا بخشی از‬ ‫مخ��ارج این مهاجران به عن��وان پناهنده تعیی��ن و تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ایران نیز برخ��ی از مهاجران افغانس��تانی در‬ ‫حرفه ه��ای گوناگون جذب و مش��غول فعالیت هس��تند که‬ ‫امری اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬ممکن است تعدادی‬ ‫از انها نیز در تعمیرگاه ها و مکانیکی ها پذیرش شده باشند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬الزم به یاداوری است برخی از نیروی کار جوان ایرانی‬ ‫ام��روز زیر بار کارهای س��خت نم��ی رود و این خال بزرگ با‬ ‫بکارگیری نیروهای افغانستانی پر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کودک کار در کارگاه های بسته‬ ‫نیک ایی��ن درباره قانون جهانی این موضوع و نیز وضعیت‬ ‫بیم��ه انه��ا گفت‪ :‬این مس��ئله باید از باال دیکته ش��ود زیرا‬ ‫اتحادی��ه صنف تعمیرکاران خودرو ته��ران در بخش پایانی‬ ‫موضوع قرار دارد و بر اساس بخشنامه و قوانین فعالیت دارد‪.‬‬ ‫در این باره مدیران باالدستی باید نسبت به ان به عنوان یک‬ ‫معضل تدبیر کنند‪ .‬به طور معمول به دلیل فقر‪ ،‬کودک کار‬ ‫وارد ش��غل یا حرفه ای می شود‪ .‬امروز برای امرارمعاش افراد‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬س��ال در حال کار هس��تند به ویژه در تولیدی ها که‬ ‫کارگاه های بس��ته بوده و از نظر ماموران بیمه دور هس��تند‬ ‫در حالی که تعمیرگاه ها جزو کارگاه های باز به ش��مار رفته‬ ‫و در معرض دید هس��تند‪ .‬امروز بیش��تر افراد زیر ‪ ۱۸‬سال‬ ‫در کارگاه ه��ای تولیدی فعالیت دارند که نان اور خانواده نیز‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬اصل موضوع باید درس��ت ش��ود‪ ،‬نباید صورت‬ ‫مسئله را پاک کرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که چه اماری از کودکان(افراد‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬س��ال) در مکانیکی ها و تعمیرگاه ها در حال فعالیت‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدا عنوان ش��د حرفه مکانیکی شغلی‬ ‫س��نگین است و کار نیروی زیر ‪ ۱۸‬سال نیست اما نمی توان‬ ‫کتم��ان کرد تع��دادی از این کودکان مش��غول کار در این‬ ‫موتورسیکلت برقی‬ ‫اینده مبهم موتورسیکلت های برقی در ایران‬ ‫سیس��تم حمل ونق��ل در سراس��ر جهان به‬ ‫منظ��ور جلوگی��ری از الودگی هوا به س��مت‬ ‫خودروها و موتورس��یکلت های برقی و پاک در‬ ‫حال حرکت اس��ت اما به نظر می رسد در ایران‬ ‫هنوز برنامه ای برای ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر ک��ه صنع��ت نوپ��ای‬ ‫خودروه��ای برقی و الکتریکی در جهان رش��د‬ ‫چشمگیری داشته است‪ ،‬بسیاری از کشورهای‬ ‫جهان همچون انگلستان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬نروژ‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫یون��ان‪ ،‬مکزیک‪ ،‬چین و هن��د اعالم کردند که‬ ‫قصد دارند به منظور جلوگیری از الودگی هوا و‬ ‫حفظ محیط زیست‪ ،‬تولید و فروش خودروهای‬ ‫بنزینی و دیزلی را ت��ا دهه ‪ ۲۰۳۰‬و در نهایت‬ ‫تا ده��ه ‪ ۲۰۴۰‬میالدی ممنوع و متوقف اعالم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچی��ن تحلیلگران جهان��ی فعال در حوزه‬ ‫حمل ونقل ب��ه تازگی پیش بین��ی کرده اند که‬ ‫بازار خرید و فروش موتورس��یکلت های برقی و‬ ‫الکتریکی نیز در همین راس��تا تا سال ‪۲۰۲۳‬‬ ‫میالدی رونق بسیار خواهد یافت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در ایران توقف تولید‬ ‫موتورس��یکلت های کاربرات��وری و جایگزینی‬ ‫موتورس��یکلت های انژکت��وری و همچنی��ن‬ ‫استاندارد س��ازی ای��ن موتورس��یکلت ها ب��ه‬ ‫اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬سبب توقف و کاهش تولید‬ ‫این صنعت شده است و حتی موتورسیکلت های‬ ‫انژکتوری نیز خریدار چندانی نس��بت به نمونه‬ ‫کاربرات��وری و ارزان قیمت خود نداش��ته و به‬ ‫عقیده کارشناس��ان موتورس��یکلت های برقی‬ ‫نیز هزینه بس��یاری را برای قشر متوسطی که‬ ‫از طریق موتورس��یکلت کسب درامد می کنند‬ ‫تحمیل می کند‪.‬‬ ‫حال باید منتظر بود و دید موتورسیکلت های‬ ‫برقی از اقبال خوبی در ایران برخوردار خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در همین رابطه پارسا حکمت پور‪ ،‬کارشناس‬ ‫صنع��ت خودرو و موتورس��یکلت به خودروکار‬ ‫گفت‪ :‬امکان رشد قابل توجه موتورسیکلت های‬ ‫برق��ی در ای��ران وج��ود ن��دارد زی��را در یک‬ ‫ده��ه گذش��ته پنج ی��ا ش��ش م��دل از انواع‬ ‫موتورسیکلت های برقی در ایران تولید شد اما‬ ‫به مرحله تجاری نرسیدند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته در هفته دولت‬ ‫موتورس��یکلت برقی مجدد همانند س��ال های‬ ‫پیش در حاشیه جلسه هیات دولت به نمایش‬ ‫در امد و حتی بعضی از وزرا با ان موتورسیکلت‬ ‫موتورسواری کردند اما نتیجه ای در بر نداشت‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس در مورد عل��ت بی توجهی‬ ‫ب��ه موتورس��یکلت های برقی عن��وان کرد‪ :‬در‬ ‫ای��ن رابطه مش��کالت زی��ادی وج��ود دارد و‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی ج��زو اولویت های‬ ‫دول��ت نیس��ت‪ .‬ضم��ن انک��ه تولی��د کردن‬ ‫موتورس��یکلت های نس��ل قب��ل در برند های‬ ‫مختل��ف ب��ا هزینه بس��یار پایین ک��ه فروش‬ ‫هم دارند جای��ی برای مدل ه��ای جدید باقی‬ ‫نمی ماند‪.‬‬ ‫وی درباره زیرس��اخت ها گف��ت‪ :‬دولت باید‬ ‫ب��ه عن��وان متولی بح��ث امنیت ش��هروندی‬ ‫زیرساخت های شارژ موتورسیکلت های برقی را‬ ‫در ش��هر فراهم کن��د و درحال حاضر به قدری‬ ‫تولی��د موتورس��یکلت های برقی در سیس��تم‬ ‫دولتی ما با سازوکار پیچیده ای همراه است که‬ ‫به نظر نمی رس��د تا س��ه و یا چهار سال اینده‬ ‫اثری از ان دیده شود‪.‬‬ ‫پارس��ا حکمت پور با اش��اره ب��ه این موضوع‬ ‫ک��ه ای��ن فراین��د تولی��د و تجاری س��ازی‬ ‫موتورسیکلت های برقی فرایند بسیار زمان بر و‬ ‫هزینه بر اس��ت بیان کرد‪ :‬این موضوع نیازمند‬ ‫ان اس��ت که تیم کامل و متخصصی روی این‬ ‫قضیه کار کند‪.‬‬ ‫در حال��ی که کش��ور های مختلف جهان در‬ ‫حال توس��عه صنعت خودرو ه��ای الکتریکی و‬ ‫تالش برای تولید موتورسیکلت های الکتریکی‬ ‫هستند‪ ،‬در ایران نه تنها هنوز زیر ساخت های‬ ‫ورود فناوری های تولید این وس��ایل نقلیه پاک‬ ‫فراهم نش��ده اس��ت بلکه به نظر می رسد هیچ‬ ‫برنام��ه خاصی ه��م در دولت ب��رای ان وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫زمینه هس��تند‪ .‬اما امار دقیقی در دست نیست ضمن انکه‬ ‫عدد کمی است‪.‬‬ ‫نیک ایین تصری��ح کرد‪ :‬امار تغییر می کن��د‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫در فصل تابس��تان امار کودکان زیر ‪ ۱۸‬س��الی که مشغول‬ ‫هستند بیشتر می شود کس��انی که می خواهند در اینده در‬ ‫همین رشته ادامه تحصیل دهند و به طور میدانی کاراموزی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل اشتغال موقت‬ ‫در ادام��ه با یکی دیگر از فع��االن صنعتی گفت وگو ادامه‬ ‫یافت‪ .‬حسن صانعی نیا‪ ،‬رئیس اتحادیه ماشین ساز و فلزتراش‬ ‫تهران در این باره گفت‪ :‬در واحدهای صنعتی ماشین س��از و‬ ‫فلزتراش کارگر زیر ‪ ۱۸‬س��ال فعالیت ن��دارد و اگر تعدادی‬ ‫مشغول باش��ند به ندرت و انگشت شمار هستند که به طور‬ ‫قطع به شکل غیرقانونی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به نرخ بیمه کارگران برای س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی که عدد بزرگی ب��رای کارگاه های صنعتی‬ ‫است برخی به شکل زیرزمینی فعالیت دارند که ممکن است‬ ‫از نیروی کار زیر ‪ ۱۸‬سال نیز استفاده کنند‪ .‬کارگاه های فنی‬ ‫مانند ماشین س��از و فلزتراش از کارگر زیر ‪ ۱۸‬سال استفاده‬ ‫نمی کنند زی��را تخصص خاصی نداش��ته و صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن بخ��ش از کارگران زبده اس��تفاده‬ ‫می شود که بازدهی داشته باشد‪ .‬امروز هزینه های فعالیت و‬ ‫تولید باالس��ت باید حرکت به گونه ای باشد که با استفاده از‬ ‫تخصص از هزینه های سربار کاست‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬البته ب��رای پادویی به ط��ور موقت در حد‬ ‫انگشت شمار از این کودکان استفاده می شود در کارگاه های‬ ‫پرس کاری یا کارگاه هایی که از نظر حرفه ای تخصص خاصی‬ ‫نیاز ندارند‪.‬‬ ‫اشاره ش��د بیمه کارگران هزینه باالیی دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬از‬ ‫کارگران زبده و ماهر اس��تفاده می شود اما شاهد هستیم به‬ ‫دلیل اینکه این افراد به حقوق شهروندی خود اگاه نیستند‬ ‫یا ناگزیر به کار هس��تند (مانند کودکان افغانی که مهاجرت‬ ‫قانونی ی��ا غیرقانونی دارن��د) بدون بیمه مش��غول فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫صانعی نیا در این باره اظهار کرد‪ :‬سازمان تامین اجتماعی‬ ‫از ‪ ۱۵‬سال گذش��ته به طور مرتب از کارگاه ها بازرسی دارد‬ ‫و اگر چنین موردی دیده ش��ود‪ ،‬برخ��ورد می کند‪ .‬این گونه‬ ‫نیس��ت که ازاد باش��ند‪ .‬البته ما درباره کارگاه های مجوزدار‬ ‫صحبت می کنیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی افزود‪ :‬کارگاه های غیرقانونی جدا از این‬ ‫مس��ئله اس��ت که موقت در مکانی کار می کنند و در ادامه‬ ‫دوباره مکان خود را تغییر می دهند‪ .‬اگر این کارگاه ها چنین‬ ‫نیروهای��ی را به کار بگیرند چون جابه جایی دارند‪ ،‬نمی توان‬ ‫نظارت دقیقی داشت‪ .‬امروز نیرو را استفاده می کنند و چون‬ ‫بیمه نمی کنند فردا می توانند بگویند نیاز ندارند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬کارگاه های دارای پروانه کس��ب که اتحادیه‬ ‫به انها اشراف دارد این امکان صفر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت در حد تذکر‬ ‫رئی��س اتحادیه ماشین س��از و فلزتراش ته��ران در ادامه‬ ‫درب��اره برنامه های اتحادی��ه برای جلوگی��ری از بکارگیری‬ ‫کودکان زیر ‪ ۱۸‬سال در کارگاه های این صنف گفت‪ :‬در این‬ ‫باره اگر بازرس اتحادیه برخورد کند تذکر می دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬حتی اموری که در حیطه وظایف اتحادیه‬ ‫نیست تنها برای کمک و هدایت به کارفرمایان موارد گوشزد‬ ‫می ش��ود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬وس��ایل ایمنی و حفاظت شخصی‬ ‫کارگران کنترل و بازرس��ی ان بر عهده وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی است اما بازرسان این اتحادیه اگر در نظارت ها‬ ‫متوجه امری ش��وند به طور حتم تذکر شفاهی می دهند اما‬ ‫اتحادیه نمی تواند مانع فعالیت شان شود زیرا این موارد جزو‬ ‫وظایف وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��ت‪ .‬بازرس��ان‬ ‫اتحادی��ه تنها در حد تذکر عمل می کنند چون جزو وظایف‬ ‫انها تعریف نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اتحادیه مج��وز قانونی ب��رای کنترل مواردی‬ ‫مانند فعالیت ک��ودکان کار در واحده��ای صنعتی را ندارد‬ ‫زیرا ضوابط‪ ،‬وظیفه او را محدود به صدور پروانه کرده اس��ت‬ ‫وظایفی که از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ان‬ ‫تعریف شده است‪.‬‬ ‫صانعی نیا درب��اره امار این نیروه��ا در واحدهای صنعتی‬ ‫ماشین ساز و فلزتراش گفت‪ :‬چون در حد تذکر است به طور‬ ‫عموم گزارش نمی شود که اماری در دست باشد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ضم��ن اینکه این چنین اتفاقی حادث اس��ت و‬ ‫مس��تمر نیست‪ .‬ممکن است امروز کارگاهی به ‪ ۱۰‬نیرو نیاز‬ ‫داش��ته باشد و این تعداد را به کار گیرد اما فردا نیاز نداشته‬ ‫باش��د و انها را مرخص کند و چون بیمه نیستند این کار به‬ ‫راحتی انجام می ش��ود‪ .‬در این باره فق��ط می توان از طریق‬ ‫کارهای مس��تمر موضوع را پیگیری ک��رد اموری که حادث‬ ‫اس��ت ممکن اس��ت هر روز تغییر کند و به محض دریافت‬ ‫تذکر نیرو را مرخص کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بازرس��ی های اتحادی��ه زمان های خاصی‬ ‫دارد و برای تمدید پروانه کس��ب هر ‪ ۵‬س��ال یک بار اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬همچنین سالی یک بار ممکن است بر اساس قانون‬ ‫یا بخشنامه ای بازرسی اتفاق بیفتد‪ .‬اما کنترل خاصی در این‬ ‫باره وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ کار در گذشته‬ ‫رئیس اتحادیه ماشین س��از و فلزت��راش تهران در ادامه به‬ ‫تجرب��ه میدانی صنعتگران در گذش��ته اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫توجه داشته باش��یم ممنوعیت کار کودکان مربوط به چند‬ ‫س��ال گذشته اس��ت در حالی که در گذش��ته کودکان که‬ ‫مدرس��ه نمی رفتند و امکان ان برای انها فراهم نبود به طور‬ ‫عموم از س��ن پایی��ن در کارگاه های مختل��ف به کار گرفته‬ ‫می شدند تا مهارتی را بیاموزند‪.‬‬ ‫ممک��ن بود کودکی ‪ ۵‬س��اله برای انج��ام برخی امور در‬ ‫کارگاهی مشغول به کار شود که همان نظام استاد‪-‬شاگردی‬ ‫از ان نام برده می شود‪ .‬چنانکه بسیاری از صنعتگران باتجربه‬ ‫این حوزه دارای س��واد دانشگاهی و علمی نبوده و به همین‬ ‫ش��کل تربیت شده اند‪ .‬در ‪ ۵۰‬سال گذشته این امر به عنوان‬ ‫فرهنگ در کشور مرسوم بود‪.‬‬ ‫صانعی نیا یاداور ش��د‪ :‬در گذشته شاید این کودکان حتی‬ ‫در فضاهایی ناامن مش��غول ب��ه کار بودند و به طور معمول‬ ‫در زیرزمین های نامناس��ب که امروز ب��ه این مکان ها مجوز‬ ‫داده نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬هنوز برخی از کارگاه ها به بکارگیری‬ ‫از کودکان کار مب��ادرت می ورزند که در واحدهای تولیدی‬ ‫سربس��ته بیش��تر نمود دارد؛ کارگاه های کوچکی که برخی‬ ‫در پارکینگ ها یا حتی منازل مس��کونی راه اندازی می شود‬ ‫و نیروی انس��انی کمتر از ‪ ۱۸‬س��ال در انه��ا فعالیت دارند‪.‬‬ ‫گزارش های زیادی نش��انگر فعالیت کودکان افغانستانی در‬ ‫برخی از مشاغل است که غیرقانونی انها را به کار می گیرند‬ ‫و از چش��م قانون دور هستند‪ .‬بماند که خال مدیریت قانونی‬ ‫نیز در این زمینه هست و نظارت و کنترل الزم وجود ندارد‪.‬‬ ‫وقتی پدیده ای رخ می دهد یک امر دخیل نبوده و مسائل‬ ‫مختلف باعث بروز و ظهور ان می شوند‪.‬‬ ‫بنابراین چنین پدیده ای شاید حاصل کم کاری بخش های‬ ‫مختلف باشد که باز هم به مدیریت برمی گردد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خودروسازان خارجی ایران می مانند‬ ‫مشاور انجمن خودروسازان ایران گفت‪ :‬در زمان مذاکره و انعقاد‬ ‫قراردادهای خودرویی پسابرجام‪ ،‬موضوع بدعهدی و پیمان شکنی‬ ‫امریکایی ه��ا مدنظر قرار گرفته و در قراردادها لحاظ ش��ده بود‬ ‫بنابراین خروج امریکا از برجام تاثیری بر این قراردادها نگذاشته‬ ‫و همکاری با خودروسازان خارجی همچنان ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری ایسنا‪ :‬داوود میرخانی رشتی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همان طور که پیش بینی می ش��د امریکا از برجام خارج ش��د اما‬ ‫اروپایی ه��ا تاکید کرده اند که در برجام می مانند و به همکاری با‬ ‫ایران ادامه می دهند‪.‬‬ ‫‪1746‬‬ ‫نفر‬ ‫شهریور ماه‬ ‫بیشترین کشته های‬ ‫و با اش��اره به اینکه صنعت خودرو در س��ال های اخیر قرارداد‬ ‫همکاری با خودروس��ازان خارجی همچون پژو‪ ،‬س��یتروئن‪ ،‬رنو‬ ‫و هیوندایی منعقد کرده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫در زمان مذاک��ره برای انعقاد این قرارداده��ا‪ ،‬تجربه تحریم های‬ ‫پیشین و قطع همکاری برخی شرکتهای خارجی وجود داشت و‬ ‫به همین دلیل بندهای پیشگیرانه ای در قراردادها گنجانده شده‬ ‫که ش��رکتهای خارجی از خروج یکجانبه از همکاری منع شده و‬ ‫از نظر حقوق بین الملل مجبور به پرداخت غرامت خواهند بود‪.‬‬ ‫مشاور انجمن خودروسازان ایران ادامه داد‪ :‬عالوه بر این در دور‬ ‫‪77‬‬ ‫کشته‬ ‫پرتلفات ترین‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪790‬‬ ‫نفر‬ ‫‪65‬‬ ‫نفر‬ ‫بیشترین کشته ها‬ ‫کمترین کشته ها‬ ‫بیشترین افزایش مرگ های‬ ‫از کشته های ناشی از‬ ‫حوادث رانندگی‬ ‫مرد ‪6780‬‬ ‫زن ‪1911‬‬ ‫ایالم‬ ‫فارس‬ ‫‪1610‬‬ ‫نفر‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪% 30/5‬‬ ‫‪ 9‬تیرماه‬ ‫تیر ماه‬ ‫جدید همکاری ها‪ ،‬خودروس��ازان خارجی ملزم به سرمایه گذاری‬ ‫در ایران شده اند و در یکی دو سال اخیر بخشی از سرمایه خود را‬ ‫به ایران منتقل کرده اند بنابراین از نظر منطقی نیز این شرکت ها‬ ‫سرمایه گذاری های انجام شده در ایران را رها نخواهند کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ع�لاوه ب��ر تمام م��وارد و پیش بینی ه��ای صورت‬ ‫گرفته در قراردادهای خودرویی پس��ابرجام‪ ،‬اروپایی ها نیز بعد از‬ ‫اع�لام خروج امریکا از برج��ام‪ ،‬متفق القول تاکید کرده اند که در‬ ‫برجام باقی مانده و از منافع ش��رکت های خود در ایران در برابر‬ ‫تحریم های امریکا دفاع خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪% 78‬‬ ‫روز سال‬ ‫حوادث رانندگی‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫ناشی از حوادث رانندگی‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫‪649‬‬ ‫نفر‬ ‫‪93‬‬ ‫نفر‬ ‫بیشترین کشته ها‬ ‫کمترین کشته ها‬ ‫‪647‬‬ ‫نفر‬ ‫‪99‬‬ ‫نفر‬ ‫بیشترین کشته ها‬ ‫کمترین کشته ها‬ ‫تهران‬ ‫‪% 23/8‬‬ ‫کهکیلویه و بویر احمد‬ ‫بیشترین افزایش مرگ های‬ ‫ناشی از حوادث رانندگی‬ ‫کرمان‬ ‫میزان تصادف های رانندگی در سال‪96‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫‪% 26/8‬‬ ‫میزان تلفات‬ ‫‪% 6/7‬‬ ‫‪% 0/2‬‬ ‫‪% 12/8‬‬ ‫میزان تلفات در مسیر های‬ ‫تلفات در مسیر های‬ ‫کاهش تصادفات‬ ‫درون شهری‬ ‫خاکی و روستایی‬ ‫‪2331‬‬ ‫کشته‬ ‫‪585‬‬ ‫کشته‬ ‫تیر ماه‬ ‫اردبیل‬ ‫نا معلوم‬ ‫‪17‬‬ ‫کشته‬ ‫فروردین ماه‬ ‫‪% 9/2‬‬ ‫بیشترین تصادفات‬ ‫تیر ماه‬ ‫‪%66/3‬‬ ‫‪1164‬‬ ‫نفر‬ ‫میزان تلفات‬ ‫کمترین کشته های‬ ‫در جاده های برون شهری‬ ‫‪5758‬‬ ‫کشته‬ ‫حوادث رانندگی‬ ‫فروردین ماه‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فوق ایمنی ها نیازمند نظارت بیشتر‬ ‫سید حسین الجوردی ‪ -‬رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز‬ ‫و کالچ‪ :‬خری��دار حق دارد به دنبال کاالی باکیفیت باش��د اما این بدین‬ ‫معنا نیس��ت که محصول خارجی ‪ ۱۰۰‬درصد باکیفیت اس��ت‪ .‬این نوع‬ ‫محصوالت مش��کالت خود را دارد که یکی از انها مس��ئله خدمات پس‬ ‫از ف��روش اس��ت‪ .‬به طور نمون��ه‪ ،‬تاجری ب��رای واردات محصولی از یک‬ ‫برن��د اقدام می کند ک��ه به طور عموم خدمات پس از ف��روش ندارد و در‬ ‫ادام��ه‪ ،‬مصرف کننده به دردس��ر می افتد‪ .‬به این دلیل که فروش��ندگان‬ ‫برای واردات نش��ان های مختلف اقدام می کنن��د فضایی برای پیگیری‬ ‫موضوع از سوی مصرف کننده باقی نمی ماند و فروشنده هیچ مسئولیتی‬ ‫در قبال محصول خارجی خود نمی پذیرد‪.‬در این بس��تر لنت ترمز یکی از‬ ‫قطعات فوق ایمنی است و باید حساسیت بیشتری نسبت به واردات ان و‬ ‫کنترل بیشتری وجود داشته باشد‪ .‬قیمت نیز از دیگر مولفه های مهم در‬ ‫جذابیت بازار است‪ .‬مصرف کننده حق دارد کاالیی را با کیفیت عالی و نرخ‬ ‫مناس��ب بخرد‪ .‬اما تجربه نشان داده است وقتی کاالیی برای نخستین بار‬ ‫خریداری می شود توضیح های فروش��نده تاثیر زیادی روی خرید افراد‬ ‫دارد‪ .‬زمانی که قطعه ای با جان و س�لامت افراد ارتباط دارد به طور قطع‬ ‫تعریف های فروشنده تاثیر بیشتری روی تصمیم خریدار می گذارد و در‬ ‫نهایت نااگاهی افراد منجر می ش��ود به کاالی خارجی نسبت به محصول‬ ‫ایرانی اعتماد بیش��تری کند‪ .‬اما پرسش این است که اگر تولید مشابه در‬ ‫داخ��ل وجود دارد چرا نباید توزیع کننده از محصوالت داخلی خریداری‬ ‫کن��د؟ چه دلیلی دارد قطع��ه ای که در داخل با کیفیت مناس��ب تولید‬ ‫می ش��ود از خارج کشور وارد ش��ود؟ در این باره به نظر می رسد فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از کاالی خارجی و اعتماد به این محصوالت در بین خریداران‬ ‫اپیدمی ش��ده اس��ت و مش��تریان با پیش زمینه فکری همیشه به دنبال‬ ‫نقصی در تولیدات داخل هس��تند در صورتی که چنین امری برای امروز‬ ‫صحت ندارد و بسیاری از کاالهای داخلی کیفیت مطلوب تری نسبت به‬ ‫مشابه های چینی خود دارند‪.‬‬ ‫بررسی از مشکالت جانمایی پارکینگ ها نشان داد‬ ‫شهر تشنه جای پارک‬ ‫زندگی شهری در کشورهای در حال توسعه‪ ،‬حجم ترافیک را به‬ ‫ذهن متبادر می کند زیرا به لحاظ زیرساختی خیابان های کم عرض‬ ‫و تعداد خودروها اعم از شخصی و عمومی‪ ،‬مشکالتی را برای شهر‬ ‫و شهرنش��ینان به وجود اورده اس��ت‪ .‬تهران یکی از کالنشهرهای‬ ‫دنیاس��ت که با معضل ترافیک و کمبود پارکینگ های شخصی و‬ ‫عمومی روبه رو اس��ت‪ .‬خودروهای پارک شده در حاشیه خیابان ها‬ ‫و نیز کنار خانه ها نش��انگر این است که در این زمینه کمبودهای‬ ‫زیادی وجود دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬مس��افرت افراد از اس��تان های‬ ‫همجوار به محل کار خود در این شهر از دیگر بسترهای ترافیکی‬ ‫اس��ت زیرا برخی به دلیل ضعف ناوگان حمل ونقل عمومی ناچار‬ ‫هستند با خودرو شخصی تا جایی بیایند و در ادامه برای رسیدن‬ ‫به محل کار خود از خودروهای عمومی اس��تفاده کنند‪ .‬جانمایی‬ ‫پارکینگ ها نیز از دیگر مباحث مهم در این باره اس��ت که به نظر‬ ‫می رس��د استانداردهای الزم در ان رعایت نشده است‪ .‬در این باره‬ ‫گفت وگوی��ی با ابوالفضل قناعتی‪ ،‬عضو ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫انجام ش��د که وی به مش��کالت فضای تعریف شده درباره‬ ‫مجتمع های مسکونی و تجاری اشاره کرد که بخشی از‬ ‫مشکالت امروز به این امر برمی گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹مس�کونی ها اداری و تج�اری‬ ‫شدند‬ ‫ابوالفضل قناعتی‪ ،‬عضو شورای‬ ‫ش��هر تهران درب��اره نقش‬ ‫پارکینگ ه��ا در‬ ‫ایج��اد و‬ ‫رف��ع ترافیک ش��هری بر اس��اس اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بح��ث جانمایی پارکینگ مناطق‪ ،‬پهنه بندی ش��ده و تعریف‬ ‫می ش��ود هر پهنه چه ماموریتی داش��ته باشد‪ .‬نخستین مشکل‬ ‫ام��روز پارکینگ ها به این امر برمی گردد ک��ه در این پهنه بندی‬ ‫یک سلس��له مالحظ��ات در مجوزهایی که ب��ه بعضی از ملک ها‬ ‫داده ش��ده لحاظ نشده اس��ت‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در مناطق مسکونی‬ ‫که تعریفش مس��کونی بوده با مجوز یا بدون مجوز‪ ،‬بهره برداری‬ ‫تجاری یا اداری ش��ده که این مسئله موجب مشکالتی در مرکز‬ ‫شهر شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین بعضی از مناطق ب��ه عنوان مجتمع‬ ‫مس��کونی تعریف ش��ده اما امروز برخی خانواده ها دارای ‪ ۲‬یا ‪۳‬‬ ‫خودرو شخصی هستند و به نوعی این امر فرهنگ شده است‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬با مساحتی که به عنوان پارکینگ هر واحد تعریف شده‬ ‫یک��ی نبوده و ناگزیر افراد خودروهای خ��ود را در کوچه و معابر‬ ‫پارک می کنند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬تغیی��ر کاربری ملک ها به اداری‬ ‫باعث ش��ده تا ب��ه جز صاحبان و کارمندان ای��ن اداره ها مراجعه‬ ‫ارب��اب رج��وع ب��ا خودروهای ش��خصی نیز مش��کل دیگری به‬ ‫مشکالت پیشین اضافه کند‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران در ادامه به برخی مصداق های شهری‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در بسیاری از خیابان های تهران به ویژه مناطق‬ ‫مرک��زی مانن��د ‪ ۶‬و ‪ ۷‬و ‪ ۸‬ی��ا مناطق ‪ ۲‬و ‪ ۳‬بیش��تر ملک های‬ ‫مس��کونی اداری یا تجاری شده و زمانی که در یک منطقه پهنه‬ ‫ان تجاری تعریف می ش��ود از ابتدا فضا برای س��اخت پارکینگ‬ ‫پیش بینی می ش��ود‪ .‬اما با تغییر کارب��ری امروز در این مناطق با‬ ‫خال پارکینگ روبه رو هستیم‪ .‬ضمن انکه فضایی برای ساخت‬ ‫پارکین��گ موجود نیس��ت و این نکته بس��یار‬ ‫مهمی است‪.‬‬ ‫قناعتی به نکته دیگری اشاره کرد و گفت‪ :‬در مدت بهره برداری‬ ‫ش��هر تهران ضمن اینکه این موضوع مهم لحاظ نشده اتفاق های‬ ‫نامطلوب دیگری در حال رخ دادن است‪ .‬برای مثال‪ ،‬شاهد کوچ‬ ‫م��ردم بومی در برخی مناطق مانند منطقه ‪ ۶‬هس��تیم زیرا افراد‬ ‫واحدهای مس��کونی را خریداری و ب��ا مجوز یا بدون مجوز از ان‬ ‫اس��تفاده اداری و تج��اری می کنن��د‪ .‬همین امر باعث می ش��ود‬ ‫مراجعه کنن��دگان به این مناطق زیاد ش��ود و به بار ترافیکی این‬ ‫منطقه بیفزاید‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های فضایی‬ ‫قناعتی در ادامه س��خنان خود به سرمایه گذاری برای ساخت‬ ‫پارکینگ از س��وی بخش خصوصی‪ ،‬اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬امروز‬ ‫ب��رای افرادی که می خواهند در این حوزه س��رمایه گذاری کنند‬ ‫و پارکینگ بس��ازند صرفه اقتصادی ندارد زیرا باید با هزینه های‬ ‫زیادی فضای مورد نیاز را خریداری و تجهیزات ان را اماده کنند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر شهروندان نیز تمایل به پرداخت هزینه ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬هزار‬ ‫تومان برای استفاده از پارکینگ را ندارند‪ .‬این است که امروز در‬ ‫این کالنشهرها با چنین مشکالتی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران در ادامه به موضوع دیگری اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در برخی از مناطق بر اساس ترددها ساخت پارکینگ ها‬ ‫پیش بینی شده است اما اکنون که روزانه یک هزار خودرو به تعداد‬ ‫خودروهای شهر تهران اضافه می شود فضای اختصاص یافته برای‬ ‫این امر پاس��خگو نبوده و مشکل افرین شده است‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫خیابانی که ‪ ۷۰‬س��ال از عمر ان می گ��ذرد و پیش تر منطقه ای‬ ‫ویالیی بوده که تنها خودروهای محدود در ان تردد داشته است‪،‬‬ ‫امروز به خیابانی با مجتمع مس��کونی تبدیل ش��ده و هر خانواده‬ ‫نیز با ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬خودرو ش��خصی کمبود پارکینگ دارند‪ .‬بخش��ی از‬ ‫وزارتخانه‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خودروهای با کالس و کیفیت جهانی تولید می شود‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ب��ه طور قطع امس��ال وضعی��ت واردات‬ ‫خودرو اسان تر از قبل نخواهد شد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در پاس��خ به اینکه سیاس��ت و‬ ‫برنامه ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫س��ال ج��اری در قبال واردات خ��ودرو چگونه‬ ‫خواهد ب��ود؟ اظهار ک��رد‪ :‬واردات خ��ودرو بر‬ ‫اس��اس مصوبه دولت که در سال گذشته ابالغ‬ ‫ش��د‪ ،‬انجام می ش��ود و ما به عنوان وزارتخانه‬ ‫موظف به اجرای این سیاست ها هستیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اما به هر حال برای بخش خودرو‬ ‫یکی از سیاس��ت های کلی تولیدات مش��ترک‬ ‫اس��ت که به طور قط��ع به نف��ع تولید داخل‬ ‫اصالح خواهد ش��د و سیاس��ت ما ان است که‬ ‫برای تقویت خودروهای ساخت داخل این روند‬ ‫را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که به این شرایط ایا باید‬ ‫انتظار سخت شدن مقررات واردات خودرو را داشت؟ توضیح داد‪ :‬به طور حتم وضعیت‬ ‫واردات از ش��رایط فعلی اسان تر نخواهد ش��د‪ .‬اکنون پروژه های جدیدی در دست اجرا‬ ‫اس��ت که اگر به بهره برداری برسند همان خودروهای خارجی با همان کالس و کیفیت‬ ‫را در ایران خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رحمانی در گفت وگو با ایس��نا ادامه داد‪ :‬به عبارتی فرض کنید که شرکتی مانند رنو‬ ‫وارد ایران شود و بخواهد به تولید بپردازد به طور قطع این شرکت به عنوان مثال پراید‬ ‫تولید نمی کند و خودرویی به روز و مناسب روز دنیا تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه با این وجود رنو با بنز و بی ام و تفاوت بس��یار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازار ما این گونه نیس��ت که مصرف عامه مردم‬ ‫ما بنز و بی ام و باش��د اکنون بیش��ترین تولید و‬ ‫مصرف خ��ودرو مربوط به س��واری هایی مانند‬ ‫پراید‪ ،۴۰۵ ،‬سمند و خودروهایی از این دست‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان‬ ‫گفت‪ :‬با این وجود به طور حتم در طول زمان‪،‬‬ ‫خودروه��ای کیفی تر در همی��ن کالس قیمت‬ ‫جایگزین موارد قبلی خواهند شد و در سال های‬ ‫اینده باید روی این روند حساب کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬قوانین مرتب��ط با واردات‬ ‫خودرو در سال گذشته باعث شده است تعرفه‬ ‫واردات خ��ودرو افزایش یافت��ه و واردات برخی‬ ‫خودروها در عمل ممنوع شود‪.‬‬ ‫در دستورالعمل واردات خودرو تعرفه واردات‬ ‫خودرو با حجم موتور ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪ ۱۵۰۰‬سی سی از ‪ ۴۰‬درصد به ‪ ۵۵‬درصد‪ ،‬تعرفه واردات‬ ‫خودروهای با حجم موتور ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬سی س��ی از ‪ ۵۵‬درصد به ‪ ۷۵‬درصد و تعرفه‬ ‫واردات خودروه��ای با حجم موتور ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی نی��ز از ‪ ۵۵‬درصد به ‪۹۵‬‬ ‫درصد افزایش یافته و طبق این دستورالعمل واردات خودروهای با ارزش گمرکی بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬هزار دالر نیز ممنوع اعالم شده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب واردات برند پورشه به کشور متوقف شده و در برندهایی همچون بی ام و‪،‬‬ ‫بنز و لکس��وس نیز تنها مدل های پایه و ارزان تر از ‪ ۴۰‬هزار دالر‪ ،‬امکان ورود به کش��ور‬ ‫را خواهند داشت‪.‬‬ ‫برندهای��ی همچ��ون س��یتروئن‪ ،‬رنو‪ ،‬هیون��دای‪ ،‬تویوتا‪ ،‬نیس��ان‪ ،‬س��انگ یانگ‪ ،‬کیا‪،‬‬ ‫میتسوبیشی و دی اس نیز همچون گذشته امکان ورود به کشور را خواهند داشت‪.‬‬ ‫مش��کالت ترافیکی نیز به بافت خیابان ها و ساختارهای گذشته‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬در ادامه‪ ،‬با افزایش خودروها مدیران شهری برای‬ ‫رفع مش��کالت بعدی فکری نکردند و بررسی نشده که به لحاظ‬ ‫مهندسی شهرها و خیابان ها بهره برداری ان در گذشته این بوده‬ ‫اما امروز با افزایش خودروها یا تبدیل خانه های مسکونی به اداری‬ ‫و تجاری باید پیش از افزایش مش��کالت به ان رسیدگی شود و‬ ‫این است که به بار ترافیکی شهر تهران دامن زده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ش��ورای ش��هر اضافه ک��رد‪ :‬در کنار ای��ن موضوع‪،‬‬ ‫مناطقی که ب��ازار در ان قرار گرفته و فضایی برای پارکینگ ان‬ ‫تعریف ش��ده مربوط ب��ه فعالیت ان مقطع زمانی ب��وده و امروز‬ ‫با گس��ترش جمعیت و خودرو پاس��خگوی نیازها نیست‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه نمی توانیم فضای بیش��تر در ای��ن زمینه تعریف کنیم زیرا‬ ‫محدودیت فضایی داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ خالهایی که پر نمی شود‬ ‫قناعت��ی در ادامه به پیش بینی س��اخت پارکینگ ها در برنامه‬ ‫دوم شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت‪ :‬در برنامه ‪ ۵‬ساله دوم‬ ‫شورای شهر تهران به شهرداری تکلیف شده که ساالنه ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫پارکینگ در مرکز ش��هر احداث کند ک��ه در نهایت به ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫پارکینگ برسیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اما امارها نش��ان می دهد این عدد هنوز به ‪۱۵‬‬ ‫ه��زار پارکینگ هم نرس��یده در حالی که ب��ا براوردهای اعضای‬ ‫شورای ش��هر تهران ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬هزار پارکینگ تنها در مرکز شهر‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬در خال این افراد ناگزیر هستند خودروها را در معابر‬ ‫پارک کنند و خروجی ان ترافیک امروز شهری است‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای ش��هر تهران از مصوبه های طرح ترافیکی جدید‬ ‫شهرداری در سال ‪ ۹۷‬انتقاد کرد و گفت‪ :‬طرح ترافیک جدید که‬ ‫از س��وی شهرداری اعالم شده و عموم مردم می توانند‬ ‫از ظرفیت تردد در مناطق با پرداخت ریالی استفاده کنند‬ ‫مشکالت بیش��تر خواهد شد زیرا به طور عموم‪ ،‬مردم تمایل‬ ‫دارند با خودرو ش��خصی برای رس��یدگی به کارهای خود تردد‬ ‫کنند و رفت وامد انها به مرکز شهر در حالی که با کمبود فضای‬ ‫پارکینگی روبه رو هس��تیم به حجم ترافی��ک می افزاید‪ .‬بنابراین‬ ‫وقتی هنوز اصل چالش رفع نش��ده با دستورهای جدید به حجم‬ ‫مش��کالت اضافه می کنیم‪ .‬در نتیجه‪ ،‬باید ش��هردار فعلی در این‬ ‫باره چاره ای بیندیشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اختصاص اعتبارهای دولتی‬ ‫عضو ش��ورای شهر تهران در پاس��خ به راهکارها به اعتبارهای‬ ‫دولتی اشاره کرد و گفت‪ :‬باید اعتباری برای تملک بعضی فضاها‬ ‫دیده ش��ود‪ .‬البته این امر همان طور که اش��اره ش��د برای بخش‬ ‫خصوص��ی توجیه اقتصادی ندارد زیرا مردم تا س��قفی می توانند‬ ‫اج��اره پارکین��گ بدهن��د که ب��رای پیمانکار بخ��ش خصوصی‬ ‫سرمایه گذاری ان جذابیتی ندارد‪ .‬او ترجیح می دهد سرمایه خود‬ ‫را در بانک قرار دهد و بدون مش��کل‪ ،‬س��ود ان را دریافت کند‪.‬‬ ‫این اس��ت که باید با بودجه ش��هرداری و با کمک دولت بعضی‬ ‫ملک ها خریداری و تبدیل به پارکینگ ش��وند‪ .‬قناعتی به راهکار‬ ‫دوم پرداخت و گفت‪ :‬راه دیگر توس��عه حمل ونقل عمومی است‪.‬‬ ‫بسیاری از افراد هستند که از شهرهای اطراف سر کار خود حاضر‬ ‫می ش��وند که با ورود این خودروه��ا ‪ ۲۰‬درصد به حجم ترافیک‬ ‫اضافه می شود‪ .‬اگر در حاشیه شهرها که فضای خالی وجود دارد‬ ‫و می توان پارکینگ ها را توسعه داد مبادرت به ساخت پارکینگ‬ ‫و نیز گسترش ناوگان حمل ونقل عمومی شود افراد به راحتی و با‬ ‫کمترین حجم بار ترافیکی به مرکز شهر منتقل شده و مشکالت‬ ‫در این بخش کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و تعهدات گروه صنعتی ایران خودرو در قبال جامعه انجام می شود‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫‏‪‎‬توسعه فعالیت های اقتصادی و تولیدی ایران خودرو در کشور‬ ‫‏‪‎‬در راس��تای ایف��ای مس��ئولیت های اجتماع��ی‪ ،‬فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی و تولی��دی گروه صنعت��ی ایران خودرو توس��عه پیدا‬ ‫می کن��د‪ .‬به گزارش ایکوپرس؛ پس از احداث مدرس��ه ش��هدای‬ ‫ایران خودرو در روستای الر زاهدان در اسفند سال گذشته‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو ساخت مرکز کارگاهی حاج حسن اذرخشی‬ ‫در حاشیه شهر زاهدان را در دستورکار خود قرار داد‪ .‬این کارگاه‬ ‫در فضایی به مساحت ‪ ۲‬هزار مترمربع مجهز به امکانات اموزشی‬ ‫هوشمند به همت محمد رضا اذرخشی صاحب امتیاز نمایندگی‬ ‫‪ ۴۲۰۷‬ف��روش گروه صنعت��ی ایران خودرو احداث خواهد ش��د‪.‬‬ ‫شناخته ش�د ه ترین‬ ‫برن�د مع�روف خودروس�ازی جهان‬ ‫اس�ت‪ .‬ی�ک تولیدکنن�ده جهان�ی خ�ودرو و‬ ‫بخش المانی ‪ Daimler AG‬اس�ت‪ .‬دفتر مرکزی در‬ ‫اش�توتگارت‪ ،‬بادن وورتمبرگ اس�ت‪ .‬این نام ابتدا در سال‬ ‫‪ )۱۳۰۵-۱۳۰۴(۱۹۲۶‬با عنوان ‪ Daimler-Benz‬ظاهر شد‪ .‬کارل‬ ‫بنز و گوتلیب دایملر موسس شرکت مرسدس بنز و «مرسدس» نام‬ ‫دختر اقای «بنز» اس�ت‪ .‬پیشینه این برند به سال ‪)۱۲۶۴-۶۵( ۱۸۸۶‬‬ ‫با ‪ Benz Patent-Motorwagen‬برمی گردد که به عنوان نخستین‬ ‫خودرو بنزینی اس�ت‪ .‬ش�عار برند تج�اری ان «بهترین یا هیچ چیز»‬ ‫اس�ت‪ .‬ستاره ‪ ۳‬پری که نش�ان مرسدس بنز است به معنای تسلط‬ ‫ان بر زمین‪ ،‬دریا و اس�مان اس�ت‪ .‬این لوگو نخس�تین بار روی‬ ‫دایملر مدل ‪ )۱۲۸۷-۸۸( ۱۹0۹‬دیده ش�د‪ .‬لوگوی کنونی که‬ ‫در ان حلقه ای به دور یک س�تاره اضافه شده است در‬ ‫سال ‪ )۱۳۱۵-۱۶( ۱۹۳۷‬طراحی شد و نشان تاج‬ ‫افتخاری برای این برند است‪.‬‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫سد‬ ‫‪es‬‬‫س بنز (‪Benz‬‬ ‫‪er‬‬ ‫‪ce d‬‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بی ام دبلی�و (‪Bayerische‬‬ ‫‪ )Motoren Werke‬ک�ه در ای�ران ب�ه‬ ‫نام بی ام و معروف اس�ت ش�رکتی المانی است که‬ ‫خ�ودرو و موتورس�یکلت تولی�د می کند‪ .‬البته از س�ال‬ ‫‪ )۱۳۲۳-۲۴( ۱۹۴۵‬موتوره�ای هواپیم�ا را نی�ز تاکنون تولید‬ ‫می کند‪ .‬این شرکت در س�ال ‪ )۱۲۹۴-۹۵( ۱۹۱۶‬از سوی فرانتس‬ ‫یوزف پوپ تاس�یس ش�د و دفتر مرکزی ان در مونیخ‪ ،‬بایرن است‪.‬‬ ‫خانواده کوندت از س�هامداران بلندمدت ش�رکت هس�تند و حدود‬ ‫نیمی از سهام این شرکت نیز در بازار بورس فرانکفورت در دسترس‬ ‫عموم سهامداران قرار دارد‪ .‬این شرکت هم اکنون مالک شرکت های‬ ‫رولز‪-‬رویس‪ ،‬موتور کارز و مینی است‪.‬‬ ‫اما درباره لوگوی ان؛ از وقتی بی ام و به تولید موتور هواپیما‬ ‫روی اورد‪ ،‬ارم امروز خود را برگزید‪ .‬این عالمت نش�ان‬ ‫ی�ک ملخ خوش ف�رم و در حال چرخ�ش هواپیما‬ ‫اس�ت و رنگ ابی ان نیز یاداور اس�مان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫)‬ ‫ی�ک تولیدکنن�ده خودرو‬ ‫المان�ی اس�ت ک�ه متخص�ص در تولی�د‬ ‫خودروهای با عملکرد باال ‪ SUV‬و س�دان اس�ت‪.‬‬ ‫‪ Porsche AG‬در اش�توتگارت مس�تقر است و متعلق‬ ‫به ‪ Volkswagen AG‬اس�ت که بیشتر متعلق به ‪Porsche‬‬ ‫‪ Automobil Holding SE‬اس�ت‪ .‬خودروه�ای پورش�ه در‬ ‫می�ان همه برندهای دیگر‪ ،‬رکوددار بیش�ترین برد در مس�ابقه های‬ ‫خودروسواری اس�ت‪ .‬لوگوی پورشه نش�ان محلی شهر اشتوتگارت‬ ‫اس�ت‪ .‬در مرکز ارم پورش�ه اس�بی مشاهده می ش�ود که این اسب‬ ‫عالمت مزرعه اش�تات اس�ت‪ .‬همچنین ش�اخ ها و خط�وط رنگی و‬ ‫پهن مش�کی و سرخ و زرد بخشی از نش�ان سلطنتی پادشاهی‬ ‫وورتمبرگ اس�ت‪ .‬از نظر گرافیکی ارم پورشه چندان جالب‬ ‫و اصولی نیس�ت چرا ک�ه اجرای ان در ان�دازه کوچک و‬ ‫تک رنگ هویت خود را از دست می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫به ج�ای نمادها از خ�ود تصاویر در لوگو‬ ‫استفاده شده است ‪.‬‬ ‫در مراس��م کلنگ زنی این واحد اموزشی مدیر مسئولیت پذیری‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬مدیر امالک و مس��تغالت و مدیر بازاریابی و ش��بکه‬ ‫ف��روش ایران خودرو حضور داش��تند‪ .‬ب��ر مبنای ای��ن گزارش‪،‬‬ ‫مدیر اموزش و پرورش زاهدان در حاش��یه این مراس��م از انجام‬ ‫مسئولیت های اجتماعی گروه صنعتی ایران خودرو در عرصه های‬ ‫مختل��ف و ارائه خدمات خیرخواهان��ه در مناطق محروم و کمتر‬ ‫توس��عه یافته قدردانی کرد و گفت‪ :‬اموزش و پرورش بیش از هر‬ ‫زمانی نیازمند مشارکت خیرین است و گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫در این زمینه به موقع و به جا قدم برداشته و توانسته در توسعه‬ ‫فضاه��ای اموزش��ی نقش به س��زایی ایفا کن��د‪ .‬نخعی فرهنگ‬ ‫مدرسه س��ازی را ام��ری معن��وی دانس��ت و گفت‪ :‬اح��داث این‬ ‫کارگاه هنرستانی توس��ط ایران خودرو می تواند مشکالت زیادی‬ ‫را در بحث اموزش��ی منطقه برطرف کند‪.‬‏‪‎‬وی رش��د اموزشی در‬ ‫سیستان و بلوچستان را از اهداف اصلی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬ایران خودرو همواره جایگاه خود را در توس��عه‬ ‫زیرس��اخت ها‪ ،‬عمران و ابادی‪ ،‬فعالیت ه��ای اقتصادی و تولیدی‬ ‫در کش��ور نشان داده و به عنوان بازوی اقتصادی همواره در کنار‬ ‫دولت به خوبی ایفای نقش کرده است‪.‬‬ ‫ی ‬ ‫(‪)Ferrari‬‬ ‫بو‬ ‫ش�رکت خودروس�ازی‬ ‫ایتالیایی اس�ت که در سال ‪-۱۳۰۸( ۱۹۲۹‬‬ ‫‪ )۱۳۰۷‬ب�ه دس�ت انزو ف�راری و با نام اس�کودر یا‬ ‫فراری راه اندازی ش�د‪ .‬این ش�رکت که یک برند معروف‬ ‫خودروسازی است در سال های نخست فعالیت خود به عنوان‬ ‫حامی مال�ی رانندگان و در زمینه طراحی و س�اخت خودروهای‬ ‫مسابقه ای متمرکز بود‪ .‬از سال ‪ )۱۳۲۵-۲۶( ۱۹۴۷‬تولید خودرو های‬ ‫ج�اده ای را با برند فراری اغاز کرده و امروز در حوزه طراحی و تولید‬ ‫خودروهای سوپر اسپورت فعالیت دارد‪.‬‬ ‫لوگوی مربوط به این شرکت یک اسب بلند شده روی ‪ ۲‬پا در یک‬ ‫زمینه زرد رنگ اس�ت که به طور معمول ح�روف ‪ S F‬به عالمت‬ ‫«‪ »Scuderia Ferrari‬در پایی�ن ان مش�اهده می ش�ود‪.‬‬ ‫ای�ن ارم در حقیق�ت مربوط به یک خلبان بس�یار ماهر‬ ‫ایتالیایی در جنگ جهانی اول اس�ت که همیش�ه‬ ‫این ارم را روی هواپیماهای خود ترسیم‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫گاتی (‪atti‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪)Bu‬‬ ‫یک ش�رکت خودروسازی‬ ‫فرانس�وی و برند معروف خودروس�ازی با‬ ‫عملکرد باالس�ت که در س�ال ‪ )۱۲۸۷-۸۸( ۱۹۰۹‬از‬ ‫س�وی یک صنعتگر نابغه ایتالیای�ی به نام اتوره بوگاتی به‬ ‫منظور تولید خودروهای سفارش�ی تاسیس ش�د‪ .‬وی ب ه علت‬ ‫پیروزی هایی که در مس�ابقه های اتومبیلرانی به دس�ت اورده بود‬ ‫نیز مشهور بود‪ .‬در ادامه شرکت بوگاتی در سال ‪ )۱۳۷۶-۷۷( ۱۹۹۸‬از ‬ ‫سوی گروه فولکس واگن خریداری شد و اکنون با مدیریت این کمپانی‬ ‫المانی فعالی�ت می کند‪ .‬قیمت خودروهای مدل باالی بوگاتی بس�یار‬ ‫زیاد اس�ت و توجیه ان این اس�ت که بهتری�ن خودرو های لوکس را‬ ‫می س�ازد و از نظر امنیت و کیفیت حرف نخست را می زند‪ .‬لوگوی‬ ‫این برند‪ ،‬س�اده و تنها نام بوگاتی نوش�ته ش�ده ک�ه با ضربه‬ ‫خوردن خسارت زیادی روی دست صاحب خودرو خواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬این هزینه برای پایان سال ‪ ۹۶‬حدود ‪۵۵۰‬‬ ‫دالر مع�ادل ‪۲‬میلی�ون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان‬ ‫براورده شده بود‪.‬‬ ‫ب‬ ‫رار‬ ‫کلمه لوگو (‪ )logo‬از واژه یونانی (‪ )logos‬به معنای زبان مشتق شده که نماد و نمایانگر یک سازمان‪ ،‬محصول و‪ ...‬است‪ .‬نشانه ها‬ ‫ممکن اس��ت حرف‪ ،‬عدد‪ ،‬تصویر‪ ،‬طرح گرافیکی یا ترکیبی از انها باش��د‪ .‬نشانه نمایانگر حجم زیادی از اطالعات بوده که در یک‬ ‫بیان بصری متراکم شده است‪ .‬به همین دلیل در طول تاریخ از نمادها و نشانه ها که دارای هویتی بصری هستند به عنوان ابزاری‬ ‫برای ایجاد ارتباط استفاده شده است‪.‬‬ ‫در این شماره «گسترش صنعت» تعدادی از لوگوهای مشهور و برجسته خودروسازی جهانی را بررسی کرده است که در چند‬ ‫شماره امده و سپس به بررسی لوگوی خودرو های داخلی می پردازیم‪:‬‬ ‫ مد‬ ‫یا‬ ‫ ‬ ‫ف‬ ‫‪ch‬‬ ‫خط و نش�ان خــودروه�ا‬ ‫پیـــ�ش از تـــولیـــ�د‬ ‫بل‬ ‫یو (‪)BMW‬‬ ‫‪hin‬‬ ‫‪)Lamborg‬‬ ‫المبورگ‬ ‫ین ‬ ‫ی(‪i‬‬ ‫پ ور ش‬ ‫ه (‪e‬‬ ‫‪rs‬‬ ‫‪) Po‬‬ ‫«گسترش صنعت» از چرایی لوگوی خودرو های خارجی گزارش می دهد‬ ‫خودروس�ازی‬ ‫ش�رکت‬ ‫ایتالیایی است که در زمینه طراحی و ساخت‬ ‫خودروهای سوپر اس�پورت فعالیت می کند‪ .‬شرکت‬ ‫المبورگینی در س�ال ‪ )۱۳۴۱-۴۲( ۱۹۶۳‬به دس�ت فروچیو‬ ‫المبورگینی تاس�یس شد‪ .‬دفتر مرکزی این شرکت در دهکده ای‬ ‫کوچک‪ ،‬به نام س�ن اگاتا بولونیز در نزدیکی بولونیا و در کشور ایتالیا‬ ‫ق�رار دارد‪ .‬ای�ن ن�ام روی این خودرو بعد از مش�هور ش�دن ان به «گاو ‬ ‫وحش�ی» گذاشته ش�د‪ .‬واژه گاالردو در زبان اس�پانیایی به معنای دالور‬ ‫و دلی�ر (‪ )gallant‬و در زبان ایتالیایی به معنای ضربه زننده (‪)striking‬‬ ‫است‪ .‬کارخانه المبورگینی در شهر تورینوی ایتالیا واقع شده که ‪Toro‬‬ ‫در زبان ایتالیایی به معنای گاو و ‪ torino‬به معنای گاو کوچک است‪.‬‬ ‫همچنین در ارم کمپانی المبورگینی یک گاو خشمگین مشاهده‬ ‫می ش�ود که گارد گرفته و اماده حمله به حریف خود اس�ت‪.‬‬ ‫گفتنی است که نام بیش�تر مدل های المبورگینی از‬ ‫گاوهای وحشی صاحب نام ورزش گاوبازی‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫رونمایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مذاکره با ژاپنی ها برای واردات برند جدید‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهمن موتور در خص��وص برنامه های تولید‬ ‫این ش��رکت در س��ال ‪ 97‬و تاثیر اتفاقات برج��ام بر میزان تولید‬ ‫گفت‪ :‬برنامه س��ال جاری شرکت برای تولید هاوال ‪ H2‬حدود ‪6‬‬ ‫هزار دس��تگاه است و با توجه به استقبال خوبی که صورت گرفت‬ ‫در ح��ال مذاکره با ط��رف خارجی هس��تیم و امیدواریم بتوانیم‬ ‫می��زان تولید را افزایش دهیم‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬حمید رضا‬ ‫داوودزاده افزود‪ :‬خودرو جزء تحریم های سه ماهه اول قرار گرفته‬ ‫اس��ت اما خوشحال هس��تیم که تعهداتی که داریم تامین شده و‬ ‫فکر می کنیم که با تعامالتی که با طرف خارجی صورت می گیرد‬ ‫یادداشت‬ ‫شناخت عوامل موثر برتقویت اقتصاد ملی‬ ‫مش��کلی وجود نداشته باش��د‪ ،‬هرچند باید صبر کنیم ببینیم در‬ ‫هفته های اینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد اما در برداشت های اولیه‬ ‫به نظر نمی رس��د که مش��کلی پیش ای��د‪ .‬داوودزاده در خصوص‬ ‫برنامه های این شرکت برای صادرات گفت‪ :‬در مورد بحث صادرات‬ ‫در حال مذاکره با ش��رکت هاوال هستیم و مذاکره در حال نهایی‬ ‫شدن اس��ت و امیدواریم در سطح منطقه صادرات داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنین در مورد محصوالت جدید گفت‪ :‬هاوال ‪ H9‬ممکن‬ ‫است تعدادی به صورت ‪ CBU‬وارد شود اما هاوال ‪ H6‬محصول‬ ‫بع��دی اس��ت که از ابان م��اه عرضه می ش��ود و از نظر کیفیت و‬ ‫زیبای��ی یک محصول فوق العاده اس��ت و ب��رای واردات یک برند‬ ‫جدید نیز در حال مذاکره با یک شرکت ژاپنی هستیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت بهمن موتور در خصوص تغییرات خودروی مزدا ‪ 3‬گفت‬ ‫‪ :‬ت��ا پایان امس��ال طبق برنامه مزدا ‪ 3‬فعلی تولید می ش��ود و در‬ ‫حال مذاکره برای تولید محصول دیگری از مزدا هستیم اما هنوز‬ ‫قطعی نشده است‪ .‬وی در خصوص افزایش قیمت خودروها گفت‬ ‫‪ :‬قطعا افزایش قیمت خواهیم داشت زیرا برای شناسایی محصول‬ ‫در بازار قیمت فعلی ارائه شده است و در سری بعد افزایش قیمت‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫با راه اندازی نخستین کارخانه طراحی و تولید قالب های دایکاست‬ ‫خودروسازان از واردات بی نیاز می شوند‬ ‫محسن جهرودی‬ ‫مدیر عامل سایپا‬ ‫از زمانی که اقتصاددان معروف نورث (‪ )North‬اندیش��ه خود را مبنی بر توس��عه بر‬ ‫پایه صادرات (‪ )Export Base Theory‬در س��ال ‪ ۱۹۵۵‬مطرح کرد‪ ،‬کمتر کس��ی‬ ‫گم��ان می ک��رد این تئوری در مقام عمل هم بتواند موفق باش��د‪ .‬اما امروزه این تئوری‬ ‫به عنوان یک رویکرد اصلی در مباحث توسعه اقتصادی جای خود را باز کرده است‪ .‬این‬ ‫تئوری بعدها توسط ریچاردس��ون (‪ )۱۹۸۵‬به طور گسترده در تحلیل های منطقه ای‬ ‫به کار گرفته و توسط دو اقتصاددان بزرگ یعنی هارتمن و اسکلر (‪ )۱۹۶۷‬در چارچوب‬ ‫کینزی‪ ،‬مدل سازی شد‪.‬‬ ‫این تئوری امروزه به عنوان یکی از راهکارهای اصلی «حمایت از تولید ملی» شناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬با توجه به نامگذاری س��ال ‪ ۹۷‬از س��وی مقام معظم رهبری به عنوان س��ال‬ ‫«حمای��ت از کاالی ایرانی»‪ ،‬وظیفه مهم و خطیری بردوش همه احاد ملت گذاش��ته‬ ‫ش��ده است‪ .‬مردم‪ ،‬مسووالن و صنعتگران به عنوان س��ه رکن اساسی جامعه‪ ،‬هر کدام‬ ‫نقش و س��همی در دس��تیابی به اهداف مدنظر خواهند داش��ت‪ .‬انچه در این بین مهم‬ ‫اس��ت ش��ناخت عوامل موثر بر تقویت اقتصاد ملی‪ ،‬توسعه تولید ملی و در نتیجه حفظ‬ ‫حاکمیت و امنیت ملی است‪.‬‬ ‫حفظ حاکمیت ملی کش��ورها را بر ان می دارد ک��ه از دو جهت داخلی و خارجی در‬ ‫عرصه تجارت خارجی محدودیت هایی ایج��اد کنند‪ .‬ازجمله محدودیت های تجاری‬ ‫خارج��ی می توان به جلوگی��ری از واردات بی رویه کاال و در بع��د داخلی به حمایت از‬ ‫تولیدات ملی اش��اره کرد‪ .‬بعد امنیت ملی هم طیف گس��ترده ای از اقدامات را ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ .‬نمونه های بارز اقدامات حمایت گرایانه به بهانه حفظ امنیت ملی و س�لامت‬ ‫ش��هروندان را می توان در محدودیت های اعمالی کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا بر‬ ‫واردات گوشت های هورمونی یا محصوالت اصالح شده ژنتیک از امریکا مشاهده کرد‪.‬‬ ‫کشورهای مختلف به بهانه حفظ امنیت ملی و سالمت شهروندان خود دست به تدوین‬ ‫مقررات��ی می زنند که اگرچه ظاهرا هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی را ندارند اما‬ ‫در واقع شدیدا حمایت گرایانه تلقی می شوند‪.‬‬ ‫همچنین اعمال سیاس��ت های قرنطینه ای ژاپن بر محصوالت کش��اورزی امریکا از‬ ‫جمله س��یب ان کش��ور اگرچه در ظاهر تجارت ازاد بین دو کشور را ممنوع یا محدود‬ ‫نمی کن��د‪ ،‬اما در عمل زمان و هزینه های اضاف��ی برای صادرکنندگان امریکایی به بار‬ ‫م��ی اورد؛ به طوری که برای انها دیگر چنین صادراتی مقرون به صرفه نیس��ت و خود‬ ‫به خود از ورود به بازار ژاپن محروم می ش��وند‪ .‬همچنین مقررات کش��ورهای اروپایی‬ ‫درخصوص میزان مجاز قارچ افالتوکسین پسته صادراتی ایران به ان کشورها نیز نوعی‬ ‫اقدام حمایت گرایانه تلقی می شود که نتیجه ان در برخی سال های قبل کاهش میزان‬ ‫صادرات پسته ایران بوده است‪.‬‬ ‫در کش��ور ما به دلیل وجود مزیت های بس��یار‪ ،‬راهکارهای متعددی برای «حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی» وج��ود دارد‪ ،‬یکی از مهم ترین انها «تولید بهره ور» اس��ت‪ .‬اگر چه از‬ ‫بهره وری تعاریف زیادی ش��ده اس��ت‪ ،‬اما به نظر می رس��د اگر بهره وری را «به حداکثر‬ ‫رساندن استفاده از منابع و نیروی انسانی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان‪،‬‬ ‫مدیران و مصرف کنندگان» تعریف کنیم‪ ،‬در ان صورت می توانیم با تهیه «نقش��ه راه»‬ ‫مناس��ب‪ ،‬تمام تولیدات‪ ،‬اعم از «تولید کاال» یا «تولید خدمت» را به گونه ای ارائه کنیم‬ ‫که در راستای بهره وری بیشتر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر اگر «تولید بهره ور» هس��ته اصلی فعالیت ه��ای هر بنگاه اقتصادی‬ ‫باش��د‪ ،‬می توان به اینده ان بن��گاه اقتصادی و جامعه ای که تع��داد زیادی بنگاه های‬ ‫به��ره ور دارد امی��دوار بود و به طری��ق علمی از تولیدات ملی حمایت ک��رد‪ .‬امروزه در‬ ‫ادبیات اقتصادی دو اس��تراتژی جانشینی واردات و اس��تراتژی توسعه صادرات‪ ،‬برای‬ ‫حمایت از تولید ملی وجود دارد‪ .‬فرایندی که «جانش��ینی واردات» نامیده می ش��ود‪،‬‬ ‫به طور خالصه می خواهد برای صنعت یا صنایعی از خود کش��ور‪ ،‬بازاری اماده به وجود‬ ‫اورد‪ .‬در واقع سیاس��ت جانش��ینی واردات‪ ،‬سیاستی است که به جای واردات و به ویژه‬ ‫واردات صنعت��ی از تولیدات داخلی ان کاالها و فراورده ها اس��تفاده می کند یا صنایع‬ ‫الزم برای تولید داخلی انها را فراهم می اورد‪ .‬دالیل عمده اتخاذ این استراتژی از یکسو‬ ‫کاهش تقاضای جهانی برای کاالهای اساس��ی و مواد خام‪ ،‬کس��ری رو به افزایش تراز‬ ‫پرداخت ها و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی معجزه امیز سیاست یادشده برای صنعتی‬ ‫ش��دن کشورها بوده اس��ت‪ .‬اما این سیاس��ت دارای نقاط ضعف فراوانی است؛ یکی از‬ ‫ایرادهای اساس��ی این نظریه این اس��ت که تحت این سیاس��ت کاالهایی که کشور در‬ ‫انها مزیت نس��بی ندارد و صرفا با اتکا به حمایت های دولت سودده به نظر می رسند نیز‬ ‫در داخل تولید می ش��وند و دیگر انکه این سیاس��ت باعث می شود کشور از مزیت های‬ ‫تجارت جهانی محروم شود‪ .‬در عمل هم کشورهایی مثل پاکستان‪ ،‬کره شمالی و برزیل‬ ‫(دهه های‪ ۶۰‬و ‪۷۰‬م‪ ).‬که این سیاست را در پیش گرفته اند‪ ،‬موفق نبوده اند‪ .‬استراتژی‬ ‫توسعه صادرات به معنای ان است که کاالها و خدماتی که کشور در انها برای صادرات‬ ‫مزیت نسبی دارد‪ ،‬شناسایی شود تا با تولید این کاالها و استفاده از صرفه های مقیاس‬ ‫در فروش انبوه این کاالها‪ ،‬کش��ور به س��وی توس��عه حرکت کند‪ .‬این اس��تراتژی در‬ ‫عمل در کش��ورهای ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ارژانتین و مالزی موفقیت خود را ثابت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬یکی از مناسب ترین اس��تراتژی ها برای توسعه خودروسازی ایران‪ ،‬اتخاذ‬ ‫استراتژی توسعه صادرات است‪ ،‬صنعت خودرو با پیش گرفتن این استراتژی می تواند‬ ‫از کمند بس��یاری از مس��ائل و مش��کالتی که چند دهه با ان دست و پنچه نرم می کند‬ ‫رهایی یابد‪ .‬مطابق س��ند اس��تراتژی توسعه خودروسازی تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬که به تایید‬ ‫خودروس��ازان داخلی نیز رس��یده‪ ،‬مقرر ش��ده که عالوه بر تولید ‪ ۳‬میلیونی و صادرات‬ ‫ی��ک میلیون��ی‪ ،‬اهداف دیگری نیز برای صنعت خودرو کش��ور در نظر گرفته ش��ود و‬ ‫بناست با اجرای انها‪ ،‬خودروسازی ایران در مسیر جهانی شدن قرار بگیرد‪ .‬برای تحقق‬ ‫این چش��م انداز راهبردهایی باید در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬ازجمله «پایگاه تولید خودرو با‬ ‫عالمت تجاری داخلی‪ ،‬مش��ترک یا جهانی در منطق��ه با تاکید بر صادرات محصوالت‬ ‫تولیدی»‪« ،‬پایگاه تولید قطعات و مجموعه های خودرو با عالمت تجاری معتبر داخلی‬ ‫ی��ا جهانی در منطقه‪ ،‬ب��ا تاکید بر مزیت رقابتی» و همچنین «جذب س��رمایه گذاری‬ ‫داخلی و خارجی (مس��تقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری های نوین و توسعه‬ ‫صادرات»‪ .‬ناگفته پیداس��ت که دس��تیابی به چنین افق��ی نیازمند عزم ملی و تحکیم‬ ‫بنیان های اقتصاد ملی اس��ت‪ .‬راهب��ردی که مقام معظم رهبری در نام گذاری س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬ب��ه کار گرفتن��د و نکاتی که در پیام نوروزی خود ارائه فرمودند‪ ،‬همچون چراغ های‬ ‫راهنما‪ ،‬چگونگی مس��یر «حمایت از کاالی ایرانی» را روش��ن کرده است‪ .‬دکتر حسن‬ ‫روحانی رئیس جمهوری نیز در پیام نوروزی خود به نکته مهمی اش��اره کردند و گفتند‬ ‫ک��ه « ق��درت ملی ما در کن��ار تولید ما خواهد ب��ود و این کارافرینانن��د که می توانند‬ ‫قدم های مهمی را در س��ال جدید بردارند‪ ».‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛ جناب اقای‬ ‫ش��ریعتمداری نیز ضمن پیامی نظر صنعتگران را اعالم کردند و گفتند‪« :‬در سایه این‬ ‫حمایت ملی و به وجود اوردن بستر و زمینه مناسب برای سرمایه گذاری جدید و حفظ‬ ‫سرمایه گذاری های موجود با توجه به بازسازی و نوسازی و رقابتی ساختن انها می توان‬ ‫به اینده کش��ور و اشتغال پایدار و منافع ملی ایران‪ ،‬احساس نشاط و سرزندگی جوانان‬ ‫میهن و رضایت مصرف کنندگان‪ ،‬امید بس��ت‪ ».‬حال نوبت صنعتگران است که با ارائه‬ ‫طرح های خالق و نواورانه و با استفاده از مفهوم «تولید بهره ور» کاالیی را تولید و ارائه‬ ‫کنند که ضمن اعتالی نام ایران بتوانند از یکسو رضایت مصرف کنندگان را جلب کنند‬ ‫و از س��وی دیگر نقش خود را به عنوان عضو موثری از اقتصاد ایران در توس��عه مفهوم‬ ‫«تولید ملی» و تقویت بنیان های اقتصاد ملی ایفا کنند‪.‬‬ ‫نخس��تین کارخانه طراحی و تولید قالب های دایکاس��ت‬ ‫(تحت فش��ار) و ریژه اوایل اردیبهش��ت ماه به دستور رییس‬ ‫جمهور‪ ،‬توس��ط وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و با حضور‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫کارخان��ه ای که گفت��ه می ش��ود در نتیج��ه فعالیت ان‪،‬‬ ‫خودروسازان کش��ور از واردات قالب های قطعات موتوری از‬ ‫جمله انواع سرس��یلندر‪ ،‬بلوک س��یلندر‪ ،‬پوسته کالچ و کپه‬ ‫یاتاق��ان بی نی��از خواهند ش��د‪ .‬به نظر می رس��د اصلی ترین‬ ‫اهمی��ت این موض��وع در افزایش خودکفای��ی تولید خودرو‬ ‫داخل مطابق با اس��تانداردهای جهانی و جلوگیری از خروج‬ ‫ارز از کش��ور باش��د‪ .‬بر این اس��اس مجید باویلی‪ ،‬به عنوان‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت اهنگری تراکتورسازی ایران در‬ ‫گفت وگوی��ی درباره جزییات فعالیت این کارخانه و تاثیر ان‬ ‫بر صنعت خودرو و قطعه سازی‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫€ €ساخت این کارخانه تا افتتاح و بهره برداری‪ ،‬چقدر‬ ‫طول کشید؟‬ ‫فرایند پایه گذاری سالن‪ ،‬واردات ماشین االت تولید و سایر‬ ‫اقدام��ات تا اغاز کار حدود ‪ 14‬ماه طول کش��ید‪ .‬اما پیش از‬ ‫این مرحله‪ ،‬همین پروژه در س��الن قبلی شرکت و در پروژه‬ ‫قدیمی اهنگری اغاز ش��ده بود‪ .‬اما اس��تارت اصلی کار چند‬ ‫هفته قبل به دستور رییس جمهور و با حضور برخی مقامات‬ ‫انجام ش��د‪ .‬این واحد جامع ترین کارخان��ه در خاورمیانه به‬ ‫شمار می رود که از نظر طراحی و ساخت قالب های دایکاست‬ ‫منحصر به فرد است‪.‬‬ ‫این قالب ها از نظر تکنولوژیکی در ایتالیا‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬ژاپن و‬ ‫کره جنوب��ی با قیمت باال تولید می ش��ود‪ .‬فارغ از نرخ ارز‪ ،‬به‬ ‫طور متوس��ط حدود ‪ 350‬تا ‪ 600‬هزار یورو قیمت هر ست‬ ‫قالب است‪ .‬کارایی هر قالب برای تولید ‪ 80‬تا ‪100‬هزار قطعه‬ ‫اس��ت و بع��د از ان نیاز به تعمیرات و نگه��داری دارد‪ .‬اما با‬ ‫داخلی سازی این قالب ها در ابهر‪ ،‬مشهد واصفهان ‪ ...‬خدمات‬ ‫پس از فروش قالب در خود کش��ور ص��ورت می گیرد بدین‬ ‫طریق که کلیه مراحل ‪ Setup‬و راه اندازی و تولید قالبها با‬ ‫حضور سازنده قالبها انجام می پذیرد که در تولید داخل این‬ ‫روند با باالترین راندمان کاری و در اس��رع ترین زمان ممکن‬ ‫انجام می پذیرد و ایرادات ان برطرف می ش��ود‪ .‬در حالی که‬ ‫اگر این قالب از فرانسه یا هر کشور دیگر تامین شود‪ ،‬با خرید‬ ‫قالب کار تمام نمی ش��ود و همیش��ه نیازمند واردات قطعات‬ ‫قالب ه��ا خواهیم بود ضمن اینکه اگر قالب ایرادی پیدا کند‪،‬‬ ‫برای برطرف ک��ردن این ایراد باید از کارشناس��ان کارخانه‬ ‫تولیدکننده خارجی درخواس��ت کنیم ت��ا برای رفع ایراد به‬ ‫ایران بیایند‪ .‬این روند غیر از هزینه اصلی‪ ،‬مس��تلزم پرداخت‬ ‫هزینه ویزا‪ ،‬هواپیما‪ ،‬هتل‪ ،‬بیمه کار و‪ ...‬است‪ .‬همچنین طی‬ ‫این فرایند در موقعیت فعلی تولید‪ ،‬از نظر زمانی‪ ،‬هزینه های‬ ‫ریال��ی و‪ ...‬به صرفه نیس��ت‪ .‬به این ترتی��ب در حال حاضر‬ ‫ایران خ��ودرو و س��ایر خودروس��ازان داخلی ب��رای تولیدات‬ ‫جدید‪ ،‬فقط نقشه قالب مورد نظر را برای ما ارسال می کنند‪.‬‬ ‫قالب در این کارخانه تولید می ش��ود و مجموعه ان توس��ط‬ ‫کارشناس به خودروساز تحویل‪ ،‬نصب و راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫€ €گفته می ش�ود فعالیت ای�ن کارخان�ه می تواند از‬ ‫خ�روج ح�دود ‪ 30‬الی‪ 40‬میلی�ون یورو ارز از کش�ور‬ ‫جلوگیری کند‪ .‬این موضوع تا چه حد تحقق می یابد؟‬ ‫ای��ن رقم به نوع��ی حداقل رق��م و در زمان اغ��از به کار‬ ‫کارخانه بود‪ .‬این در حالی است که فقط پورسانتی که برخی‬ ‫نمایندگی های ش��رکت ها در ازای فروش قالب های خارجی‬ ‫به خودروس��ازان دریافت می کنند‪ ،‬گاهی از این رقم بیشتر‬ ‫است‪ .‬ضمن اینکه اگر قرار باشد قالب ها و قطعات هر خودرو‬ ‫از خارج وارد ش��ود‪ ،‬دیگر نمی توانیم صاحب خودرو ش��ویم‪.‬‬ ‫چراکه بهای تمام شده ان بسیار باالخواهد بود به این ترتیب‬ ‫نیاز اس��ت در صنعت خودرو فناوری و تولید کارخانه مادر را‬ ‫در کشور داشته باشیم و در این زمینه خودکفا باشیم‪.‬‬ ‫€ €خودکفای�ی ک�ه به ان اش�اره کردید ب�ه افزایش‬ ‫درص�د داخلی س�ازی بس�یاری از خودروه�ای تولید‬ ‫داخل منجر می ش�ود‪ .‬ایا مشخص اس�ت این افزایش‬ ‫چه میزان خواهد بود؟‬ ‫کلیه قالب قطعات ایران خودرو سرسیلندر‪ ،‬بلوک سیلندر‪،‬‬ ‫پوس��ته کالچ‪ ،‬پوس��ته اوی��ل پمپ‪ ،‬کپ��ه یاتاق��ان و‪ ...‬همه‬ ‫توسط ش��رکت اهنگری تولید می ش��ود‪ .‬همچنین قطعاتی‬ ‫از جمل��ه دنده گیربکس‪ ،‬جلوبندی‪ ،‬ش��اتون‪ ،‬میل لنگ و‪...‬‬ ‫نیز از تولیدات این ش��رکت است‪ .‬در مجموع می توان گفت‬ ‫حدود‪ 80‬درصد از نیاز فورج و ‪90‬درصد نیاز قالب ش��رکت‬ ‫ایران خودرو توسط این شرکت تامین می شود‪.‬‬ ‫€ €نوسانات و افزایش قابل توجه نرخ ارز طی ماه های‬ ‫اخیر‪ ،‬قطعه س�ازان را برای تامی�ن مواد اولیه داخلی و‬ ‫خارجی مورد نیاز‪ ،‬با مش�کالت فراوانی مواجه ساخته‬ ‫اس�ت‪ .‬تاثیر این موضوع بر تولید شرکت شما چگونه‬ ‫بوده است؟‬ ‫در واقع مش��کالت در زمینه تولید قطعات وجود دارد‪ .‬اما‬ ‫در یک کارخانه صنعتی نمی توان روزانه و بر اس��اس اتفاقات‬ ‫تصمی��م گرفت‪ .‬افزای��ش قیمت ارز در ش��رایط فعلی مانند‬ ‫حباب است‪ .‬با ایجاد حباب نه می توان تولید یک کارخانه را‬ ‫تعطیل کرد و نه تولید را توس��عه داد یا قیمت تمام ش��ده را‬ ‫به روز حس��اب کرد‪ .‬تالش دولت در راستای از بین بردن این‬ ‫حباب است و نگاه ما هم به این مساله باید واقع بینانه باشد‪.‬‬ ‫تالش در این جهت اس��ت که از طریق سیس��تم بانکی‪ ،‬باز‬ ‫کردن ال س��ی و راهکارهای دیگر قطعه ساز بتواند مواد اولیه‬ ‫وارد کن��د‪ .‬در حال حاضر بخش قاب��ل توجهی از مواد اولیه‬ ‫خارج��ی مورد نیاز تولید وجود دارد و ما منتظریم به یکی از‬ ‫این طرق فوق‪ ،‬بتوانیم نیاز تولیدمان را به کشور وارد کنیم و‬ ‫اجازه تعطیل شدن خط تولید را ندهیم‪.‬‬ ‫€ €سهم تولید این شرکت از صادرات چقدر است؟‬ ‫کاالی��ی که این ش��رکت تولید می کن��د در خاورمیانه در‬ ‫انحصار این ش��رکت اس��ت و کش��ورهای دیگر منطقه توان‬ ‫تولید ای��ن قطعات را ندارد‪ .‬میل لن��گ را به عنوان قطعه ای‬ ‫که کشورهای انگشت شماری امکان تولید ان را دارند‪ ،‬صادر‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫همچنین ش��اتون و میل لنگ س��نگین به اروپا صادر می‬ ‫کنیم‪ .‬ضمن اینکه اخیرا ً س��فارش تولید تعدادی قابل توجه‬ ‫میل لنگ و صادرات ان به کشور ترکیه را داشته ایم‪.‬‬ ‫€ €بطور کلی نحوه صادرات شما به کشورهای اروپایی‬ ‫با توجه به تحریم ها چگونه است؟‬ ‫تحریم های اقتصادی باعث شده است که ما نتوانیم به طور‬ ‫مس��تقیم و با بارنامه ایرانی‪ ،‬محصوالت خود را به کشورهای‬ ‫دیگر ص��ادر کنی��م‪ .‬به این ترتی��ب از طریق ش��رکت های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬بارنامه ه��ا و خودروی حمل کاالیی که به کش��ور‬ ‫ترکیه به عنوان کشور واسطه صادر می کنیم‪ ،‬تغییر می کند‬ ‫و از انجا محصوالت به کشورهای اروپایی صادر می شود‪.‬‬ ‫€ €محص�والت ای�ن ش�رکت از نظ�ر کیفی�ت از‬ ‫استانداردهای بین المللی برخوردار است؟‬ ‫تولیدات این ش��رکت هر س��ال مورد ارزیابی کارشناسان‬ ‫خارجی ق��رار می گیرد و ب��ه این ترتیب موف��ق به دریافت‬ ‫چندین گواهی معتبر جهانی اع��م‪Iso/ ,ISo9001:2008‬‬ ‫‪ IATF16949:2016 ,1649:2009 TS‬ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫واق��ع معتبرترین گواهی اس��تاندارد المان و فرانس��ه را نیز‬ ‫دریافت کرده است‪.‬‬ ‫€ €گفت�ه می ش�ود ای�ن کارخان�ه ب�ا حمای�ت گروه‬ ‫خودروسازی ایران خودرو به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫این حمایت به چه شکل انجام شد؟‬ ‫ای��ن حمایت از طریق حمایت خرید انجام پذیرفته اس��ت‬ ‫طی مذاکراتی که با مدیران ایران خودرو انجام شد‪ ،‬پذیرفتند‬ ‫که اگر ما قطعات مورد نیاز انها را تولید کنیم‪ ،‬حجم واردات‬ ‫قطعات مش��ابه را کاهش دهند و قطع��ات و قالب های مورد‬ ‫نیاز توسط این شرکت تامین شود‪ .‬این اتفاق در قالب قرارداد‬ ‫ف��روش قالب و قطعات انجام گرفت که جای بس��ی تقدیر و‬ ‫تشکر از مدیریت محترم ان شرکت را دارد‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر یکی از مش�کالت قطعه سازان این‬ ‫است که حجم مطالبات معوقه انها از خودروسازان باال‬ ‫اس�ت‪ .‬با این وجود چگونه چنین تعاملی میان شرکت‬ ‫اهنگری و ایران خودرو ایجاد شده است؟‬ ‫رون��د رایج به این ش��کل اس��ت که خودروس��از قطعات‬ ‫مورد نیاز را از قطعه س��از می گی��رد‪ ،‬خودرو را تولید می کند‬ ‫و پ��س از فروش محصول می تواند پول قطعه س��از را بدهد‪.‬‬ ‫این فرایند در کوتاه مدت ممکن نیس��ت و نیاز به زمان دارد‪.‬‬ ‫به این ترتیب خودروس��از و قطعه س��از باید یکدیگر را درک‬ ‫کنند و تعامل مناس��بی میان انها باش��د‪ .‬اگر اینطور نباشد‪،‬‬ ‫تولیدکننده نمی تواند سود داشته باشد‪ .‬شرکت اهنگری نیز‬ ‫با توجه به سیس��تم پرداخت شرکت س��اپکو و ایران خودرو‬ ‫مطالب��ات خ��ود را دریاف��ت می کند و با توجه ب��ه اینکه در‬ ‫س��الهای اخیر تولید و فروش ش��رکت ایران خودرو مناسب‬ ‫بوده است‪،‬پرداخت مطالبات اینشرکت و سایر شرکتها روند‬ ‫بهتری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫نمایشکاه‬ ‫یک نمایشگاه و ده ها سوال بی جواب؛‬ ‫نمایش��گاه اجباری خودرو تهران در ‪ 4‬روز برگزاری فقط‬ ‫‪ 16‬ساعت پذیرای عالقمندان خواهد بود و هزینه ای که به‬ ‫خودروسازان برای این حضور ‪ 16‬ساعته تحمیل می شود‬ ‫حدود ‪ 10‬میلیارد ریال است!‬ ‫به گزارش پرش��ین خ��ودرو‪ ،‬در روزهای گذش��ته بارها‬ ‫از رویدادی س��خن گفتیم که س��واالت بی جواب بسیاری‬ ‫را در صنعت خودرو ایجاد کرد اس��ت‪ .‬برگزاری نمایش��گاه‬ ‫خودرو در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران!‬ ‫نمایش��گاهی که بیش از ‪ 10‬سال است به دلیل ترافیک و‬ ‫الودگی هوا به حکم ش��ورای ش��هر وقت از تهران رخت بر‬ ‫بس��ته و ‪ 2‬س��الی بود که در ش��هر افتاب دوباره بازگشت‬ ‫مجدد خود را جشن می گرفت‪.‬‬ ‫نمایش��گاه اجباری خودرو تهران قرار ب��ود به دلیل ایام‬ ‫ماه مبارک رمضان از س��اعت ‪ 6‬بعداظهر تا ‪ 12‬ش��ب برای‬ ‫‪ 4‬روز برگزار ش��ود‪ .‬چنانچه همین اتفاق هم عملی می شد‬ ‫جمعا قرار بود ش��رکت های مجبور شده به این حضور ‪24‬‬ ‫ساعت فرصت داشته باشند تا خودروها و برنامه های فروش‬ ‫و ‪ ...‬خ��ود را ب��ه عالقه من��دان عرضه کنن��د‪ .‬و هزینه هر‬ ‫خودروس��ازی که یک س��الن اختصاصی در اختیار خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬یک میلیارد تومان براورد شده است!‬ ‫‪ 10‬میلیارد ریال برای ‪ 4‬روز و جمعا نمایشی ‪ 24‬ساعته‬ ‫ان هم در ماه مبارک رمضان که مردم روزه دار باید فرصتی‬ ‫هم برای افطار داش��ته باشند و این یعنی از ‪ 24‬ساعت هم‬ ‫کمی کمتر زمان بازدید برای عالقمندان فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫هزینه ‪ 10‬میلیارد ریالی خودروسازان فقط برای ‪ 16‬ساعت!‬ ‫ام��ا اتف��اق جالبی ک��ه افت��اده اس��ت اینکه دوس��تان و‬ ‫تصمیم گیران س��اعت این نمایش��گاه را ‪ 2‬س��اعت کاهش‬ ‫دادند و قرار است این نمایشگاه از ساعت ‪ 20‬تا ‪ 24‬پذیرای‬ ‫مردم و عالقمندان باشد و این یعنی کل فرصت برای تبلیغ‬ ‫و عرضه خودروهای خودروسازان فقط ‪ 16‬ساعت است که‬ ‫خوب از این زمان باید تایم افطار را هم کم کرد‪.‬‬ ‫حال این س��وال پیش می اید ک��ه چه توجیه اقتصادی‬ ‫موجب خواهد ش��د تا ش��رکت های خودرویی که با حجم‬ ‫باالی بدهی به قطعه ساز و بازار رو به رو هستند به راحتی‬ ‫‪ 10‬میلیارد ریال خود را دور بریزند‪.‬‬ ‫در اهداف این نمایش��گاه از جذب سرمایه‪ ،‬اشتغال زایی‪،‬‬ ‫ارتقای کیفیت صنعت خودرو و معرفی ظرفیت ها نام برده‬ ‫ش��ده است که نگارنده را به این فکر می اندازد که احتماال‬ ‫برگزار کنندگان این نمایش��گاه‪ ،‬اساسا تعریف این اهداف را‬ ‫نمی دانند وگرنه خود ایش��ان بهتر از ما می فهمند که در‬ ‫‪ 16‬س��اعت ان هم در ش��ب و در ایام ماه مبارک رمضان‪،‬‬ ‫برگ��زاری چنین نمایش��گاهی نه به اش��تغال زایی کمک‬ ‫می کن��د و نه به جذب س��رمایه و فقط ب��ه الودگی هوا و‬ ‫ترافیک تهران البته در جهت منفی کمک ش��ایانی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر در تمامی اصول قانون گذاری ایران از بعد‬ ‫از تصوی��ب اصل ‪ 44‬و رهنمودها و دس��تورات مقام معظم‬ ‫رهب��ری برای حمایت از بخش خصوصی‪ ،‬تمام تالش ها به‬ ‫منظور کمک به بخش خصوصی شکل گرفته است اما چه‬ ‫می شود که در سال حمایت از کاالی ایرانی‪ ،‬دولت خود را‬ ‫در مقابل بخش خصوصی قرار داده است‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگ��ر مدیرعام��ل ش��رکت نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی ایران که نظارت صنعت نمایشگاهی کشور را نیز‬ ‫بر عهده دارد وقتی خود را به عنوان یک س��د برای بروز و‬ ‫حضور نمایشگاه های دیگر از سوی بخش خصوصی معرفی‬ ‫می کند‪ ،‬به خود و موقعیت دولتی خویش بی اعتنایی کرده‬ ‫و این مقام را زیر سوال می برد؟‬ ‫کمی تفکر موجب می شود که اشتباهات سال های اخیر‬ ‫را کمتر تکرار کنیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫مترو‪ ،‬عزیزکرده فراموش شده تهران‬ ‫همزمان با سنگین تر ش��دن ترافیک تهران‪ ،‬مترو روز به روز عزیزتر از‬ ‫قبل ش��د‪ ،‬اما این محبوبیت هیچ وقت بهانه ای برای نوس��ازی واگن های‬ ‫این قطار فرس��وده نشد‪ .‬گسترش نیوز‪« :‬حمل ونقل مسئله اصلی تهران‬ ‫اس��ت‪ ».‬جمله ای که بارها از زبان مسئوالن مختلف شنیده شده‪ ،‬این بار‬ ‫از زبان س��میع اهلل حسینی مکارم‪ ،‬سرپرست ش��هرداری تهران مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬حس��ینی مکارم می گوید به منظور حل مشکالت ترافیکی تهران‪،‬‬ ‫خط ش��ش مترو با ظرفیت جابه جایی حدود یک میلیون مسافر در حال‬ ‫اماده سازی است که تا پایان شهریورماه‪ ،‬فاز اول ان به طول ‪ ۱۰‬کیلومتر‬ ‫راه اندازی ش��ده و تا پایان س��ال نیز خط ش��ش مترو اماده بهره برداری‬ ‫خواهد بود‪ .‬این خط مترو قرار است از جنوب شرق به سمت شمال غرب‬ ‫ته��ران حرکت کن��د و به همین دلیل می توان ب��ه اثرگذاری ان بر وضع‬ ‫اقتصادی شهر امیدوار بود‪ .‬این در حالی است که مترو تهران باید ساالنه‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتر توس��عه می یافت‪ .‬براین اساس باید خط ‪ ۷‬تا پایان سال ‪۹۴‬‬ ‫و خط ‪ ۶‬تا پایان س��ال ‪ ۹۵‬به بهره برداری می رس��ید و تا پیش از ش��روع‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬نیز کار س��اخت خطوط ‪ ۸‬و ‪ ۹‬باید اغاز می ش��د‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫بودجه ش��هرداری تهران براساس تعهد ساخت ساالنه ‪ ۳۰‬کیلومتر مترو‬ ‫نوشته شده و با توجه به اینکه تهران و حومه ان در مجموع ‪ ۷۴۰‬کیلومتر‬ ‫مترو الزم دارد‪ ،‬حتی اگر ش��هرداری براس��اس برنامه توسعه ساالنه ‪۳۰‬‬ ‫کیلومت��ری هم پی��ش رود‪ ،‬درمجموع تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬می تواند ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر مترو داشته باشد؛ رقمی که فاصله زیادی با رقم پیش بینی شده‬ ‫دارد‪ .‬در کنار همه این موضوعات باید این نکته را هم در نظر داش��ت که‬ ‫با سنگین تر شدن روز به روز ترافیک شهر تهران‪ ،‬مترو روز به روز عزیزتر‬ ‫ب شهری همچنان فرسوده هستند‪.‬‬ ‫ش��د‪ ،‬اما ناوگان این قطارهای محبو ‬ ‫البت��ه ناگفته نماند که در کنار مترو‪ ،‬تاکس��ی و اتوبوس های تهران نیز از‬ ‫مشکالتی مانند فرسودگی رنج می برند به طوری که ‪ ۲۰‬درصد تاکسی ها‬ ‫و نیم��ی از اتوبوس های ته��ران درحال حاضر فرس��وده اند و نمی توانند‬ ‫خدمات مناسبی به شهروندان ارائه کنند‪.‬‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫بازار و صنعت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تالطم در بازار ارز‪ ،‬چگونه موجب گرانی خودروها در بازار داخلی کشور می شود؟‬ ‫دالر‪ ،‬تومان وخودرو‬ ‫همان گون��ه که می دانید‪ ،‬در روزهای اخیر بازار اقتصادی کش��ور‬ ‫ش��اهد رش��د قیمت ارزهای خارجی به خصوص دالر بوده است و‬ ‫این موضوع در صورت تداوم باعث فروپاش��ی ارزش پول ملی و بازار‬ ‫داخلی خواهد شد‪.‬‬ ‫در ای��ن مطلب می خواهیم تاثیر باال رفتن قیمت ارزهای خارجی‬ ‫بر روی خودروهای موجود در بازار داخلی را رصد کنیم و با نگاهی‬ ‫دقی��ق به این مس��ئله‪ ،‬یک بررس��ی کلی را با ذک��ر چندین مثال‬ ‫مفهمومی با توجه به این شرایط به موجود امده‪ ،‬انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای داخلی و شرایط تولید‬ ‫بی تردید‪ ،‬تولید خودرو در کشور به واسطه وجود قطعات فراوان‬ ‫برای س��اخت یک اتومبیل‪ ،‬امری سخت و دشوار است و در برخی‬ ‫موارد‪ ،‬ش��رکت های خودروساز داخلی می بایست برای تولید خودرو‬ ‫مورد نظر‪ ،‬قطعاتی را به عنوان اجزای اصلی برای ساخت محصوالت‪،‬‬ ‫وارد کشور و خطوط تولید خود کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه‪ ،‬بهتر اس��ت بگوییم که چرخ��ه تولید خودروهای‬ ‫داخلی نیز در برخی موارد نیازمند قطعات وارد شده از خارج کشور‬ ‫هس��تند و در صورت نبود ای��ن قطعات‪ ،‬تولید برخ��ی خودروها با‬ ‫مشکل رو به رو خواهد شد‪ .‬حال گرانی بیش از حد ارزهای خارجی‬ ‫در بازار اقتصادی کشور باعث ان خواهد شد که برخی شرکت های‬ ‫تولید کننده با مش��کالتی در ساخت و عرضه محصوالت خود رو به‬ ‫رو ش��وند و برای جبران این مورد و ضرر احتمالی‪ ،‬قیمت تولیدات‬ ‫خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬با توجه به پایین امدن ارزش پول ملی در برابر ارزهایی‬ ‫همچون دالر‪ ،‬یورو‪ ،‬ین و درهم‪ ،‬شرکت های تولیدکننده برای تهیه‬ ‫مبال��غ مورد نیاز خود برای خری��د و پرداخت هزینه قطعات‪ ،‬قطعا‬ ‫با مش��کالت بیش��تری رو به رو می ش��وند و می بایس��ت تسهیالت‬ ‫سنگین تری را از بنگاه های اقتصادی دریافت کنند‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم با ذکر یک مثال س��اده این شرایط را توصیف کنیم‪،‬‬ ‫باید بگوییم که یک خودروساز و قطعه ساز داخلی چه دولتی و چه‬ ‫خصوصی‪ ،‬برای تهیه برخی از قطعات خود‪ ،‬به واس��طه نبود برخی‬ ‫فناوری های روز در زمینه تولید قطعات کلیدی‪ ،‬نیازمند خرید این‬ ‫م��وارد از کش��ورهایی همچون چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬المان‪ ،‬فرانس��ه و …‬ ‫اس��ت و اگر ارزهای رایج در این کشورها و بازار بین المللی افزایش‬ ‫غیر منطقی را دارا باشد‪ ،‬شرکت های داخلی برای پاسخ به تقاضای‬ ‫داخلی و س��ر پا نگه داش��تن خط تولید‪ ،‬باید به هر صورتی قطعات‬ ‫مورد نظر را خریداری و به خطوط تولید وارد کنند تا دچار ضررهای‬ ‫جبران ناپذیر چه از نظر مالی و چه از نظر انس��انی نش��وند (الزم به‬ ‫ذکر است که این موضوع تاثیر مستقیم بر چرخه تولید خودروهای‬ ‫سواری‪ ،‬تجاری و سنگین خواهد داشت‪).‬‬ ‫‹ ‹خودروهای وارداتی و تعرفه های گمرکی‬ ‫ح��ال به بخش��ی دیگ��ر از این موضوع می رس��یم ک��ه ان بازار‬ ‫خودروه��ای وارداتی و تعرفه های گمرکی موج��ود بر واردات ان ها‬ ‫اس��ت‪ .‬مهم ترین اش��خاص و ش��رکت هایی که از باال رفتن قیمت‬ ‫ارزه��ای خارجی ض��رر خواهند ک��رد‪ ،‬واردکنن��دگان خودروهای‬ ‫خارجی به کشور هستند‪ .‬زیرا اگر قیمت ارزهای خارجی به صورت‬ ‫غیر منطقی همچنان در حال باال رفتن باشد‪ ،‬این افراد و شرکت ها‬ ‫دچار ضرری بس��یار زیاد خواهند ش��د و با توجه به تعرفه سنگین‬ ‫واردات بر روی خودروهای س��واری‪ ،‬شرکت های واردکننده مجبور‬ ‫به تامین تعداد کمتری از خودروهای مورد نظر خود ش��ده که این‬ ‫امر هم باعث گرانی خودروهای وارداتی می ش��ود و هم باعث عمل‬ ‫نکردن به تعهدات داده شده به مشتریان و خریداران خواهد شد‪.‬‬ ‫بر فرض مثال‪ ،‬شرکت ایرتویا (نماینده رسمی برند تویوتا در ایران)‬ ‫می خواه��د خودروی��ی همچون تویوتا راو‪ ۴‬با م��دل ‪ ۲۰۱۸‬را طبق‬ ‫تعرفه فعلی (خودروهایی با حجم پیش��رانه ‪ 2/0‬تا ‪ 2/5‬لیتر‪ ،‬ش��امل‬ ‫تعرفه ‪ ۹۵‬درصدی هس��تند اما در حال حاض��ر این تعرفه به حالت‬ ‫نیم��ه تعلیق در امده اس��ت) وارد و به بازار خودرویی کش��ور برای‬ ‫فروش عرضه کند‪ .‬می بایس��ت مجم��وع هزینه گمرکی برابر با ‪۱۸۷‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۲۹۰‬ه��زار و ‪ ۶۳۶‬هزار تومان را پرداخ��ت کند که این‬ ‫هزینه ش��امل بارگیری این خودرو از مبدا کشور امارات‪ ،‬انبار داری‬ ‫و ترخیص ان از بندر عباس و ارسال ان به شهر تهران خواهد بود‪.‬‬ ‫اما قیمت این خودرو با توجه به مدل س��ال میالدی در باالترین‬ ‫نمون��ه از س��طح امکانات رفاه��ی و ایمنی در ب��ازار داخلی امارات‬ ‫متحد عربی و خریداری ان برای ورود به بازار خودرویی ایران چقدر‬ ‫است؟‬ ‫راو‪ ۴‬م��دل ‪ ۲۰۱۸‬در نمون��ه فول اپش��ن‪ ،‬دارای قیمتی برابر با‬ ‫‪ ۱۱۸‬هزار درهم (قیمت هر درهم در زمان نگارش این مطلب برابر‬ ‫با ‪ ۱۶۰۰‬تومان اعالم ش��ده اس��ت) یا به واحد مال��ی ایران‪ ،‬برابر با‬ ‫‪ ۱۸۸‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان اس��ت که اگر این قیمت را با مبلغ‬ ‫به دس��ت امده از مجموع هزینه های گم��رک جمع کنیم‪ ،‬متوجه‬ ‫خواهیم ش��د که یک دس��تگاه تویوتا راو‪ ۲۰۱۸ ۴‬بدون احتساب ‪۷‬‬ ‫درصد سود فروشنده یا نمایندگی مجاز‪ ،‬قیمتی برابر با ‪ ۳۷۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰‬هزار ‪ ۶۳۶‬تومان را خواهد داشت که با توجه به ‪ ۷‬درصد سود‬ ‫فروشنده و با توجه به قیمت خودرو از کشور مبدا محاسبه می شود‬ ‫(با توجه به قیمت ‪ ۱۱۸‬هزار درهمی تویوتا راو‪ ۲۰۱۸ ۴‬در امارات‪،‬‬ ‫‪ ۷‬درصد س��ود فروش��نده در این بخش برابر با ‪ ۱۳‬میلیون و ‪۲۱۶‬‬ ‫هزار تومان خواهد ب��ود)‪ ،‬قیمت نهایی راو‪ ۲۰۱۸ ۴‬هنگامی که به‬ ‫دس��ت مشتری می رس��د‪ ،‬برابر با ‪ ۳۸۹‬میلیون و ‪ ۳۰۶‬هزار و ‪۶۳۶‬‬ ‫تومان خواهد بود‪.‬پس از تویوتا راو‪ ،۴‬نوبت به بررس��ی قیمت یکی‬ ‫دیگر خودروهای پر فروش وارداتی یعنی هیوندای سانتافه می رسد‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه باید گفت‪ ،‬اگر گ��روه صنعتی کرمان موتور (نماینده‬ ‫رسمی برند هیوندای کره در ایران) بخواهد این خودرو را در نمونه‬ ‫فول اپش��ن‪ ،‬از مبدا کش��ور امارات وارد بازار خودرویی کشور کند‪،‬‬ ‫باید مجموع هزینه گمرکی برابر با ‪ ۱۸۲‬میلیون و ‪ ۸۲۰‬هزار و ‪۸۰۸‬‬ ‫تومان را پرداخت کند که این هزینه ش��امل بارگیری این خودرو از‬ ‫مبدا کشور امارات‪ ،‬انبار داری و ترخیص ان از بندر عباس و ارسال‬ ‫به شهر تهران خواهد بود‪( .‬سانتافه دارای تعرفه گمرکی ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫به دلیل حجم موتوری بیش از ‪ ۲۰۰۰‬هزار سی سی است)‬ ‫حال با احتساب قیمت سانتافه ‪  ۲۰۱۸‬در امارات متحد عربی‬ ‫که برابر با ‪ ۱۱۶‬درهم (قیمت درهم در زمان نگارش این مطلب‬ ‫برابر با ‪ ۱۶۰۰‬تومان اس��ت و قیمت این خودرو به واحد مالی‬ ‫ایران‪ ،‬براب��ر با ‪ ۱۸۵‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬ه��زار تومان خواهد بود)‬ ‫اس��ت‪ ،‬مجموع هزینه واردات این خودرو و ترخیص ان بدون‬ ‫احتس��اب ‪ ۷‬درصد سود فروش��نده یا نمایندگی مجاز‪ ،‬برابر با‬ ‫‪ ۳۶۸‬میلیون و ‪ ۴۲۰‬هزار و ‪ ۸۰۸‬تومان بوده که اگر این قیمت‬ ‫را با توجه به س��ود فروش��نده که برابر با ‪ ۷‬درصد است (هفت‬ ‫درصد از مجموع قیمت این خودرو در کشور مبدا که برابر با ‪۱۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۹۲‬هزار تومان است)‪ ،‬محاسبه کنیم‪ ،‬متوجه خواهیم‬ ‫شد که یک دستگاه س��انتافه ‪ ۲۰۱۸‬فول اپشن در صورت واردات‬ ‫ب��ا این تعرفه و قیمت ‪ ۱۶۰۰‬تومانی ارز درهم در زمان نگارش این‬ ‫مطلب‪ ،‬دارای ارزشی برابر با ‪ ۳۸۱‬میلیون و ‪ ۴۱۲‬هزار و ‪ ۸۰۸‬تومان‬ ‫در زمان تحویل به مش��تری خواهد بود‪ .‬در پایان الزم به ذکر است‬ ‫که این مطلب صرفا برای اش��کار سازی ش��رایط به وجود امده در‬ ‫ی خارجی بوده و در صورت تغییرات‬ ‫بازار اقتصادی و شاخص ارزها ‬ ‫قیمت ارز و تعرفه گمرکی برای خودروهای وارداتی‪ ،‬نویس��نده این‬ ‫مطلب مسئولیتی را در قابل هزینه های جدید دارا نخواهند بود‪.‬‬ ‫کار و تولید‬ ‫ابعاد د وگانه توسعه صنعت خودرو‬ ‫چینی ها‬ ‫چینی ها چگونه در بازار خودروی ایران پیشروی کردند؟‬ ‫چینی ه��ا با ش��رایط فروش بس��یار مناس��ب‬ ‫توانس��ته اند بازار را به س��مت خرید این خودروها‬ ‫هدایت کنند‪.‬‬ ‫در سال های اخیر خودروسازان چینی به شکل‬ ‫بی س��ابقه ای رشد و پیشرفت داش��ته اند‪ .‬ان ها با‬ ‫داشتن اس��تراتژی صحیح و مدون پیش امده اند‬ ‫و طی این س��ال ها با انواع خودرو و سگمنت های‬ ‫قیمتی‪ ،‬بازار خودروی کش��ورمان را ارزیابی کرده‬ ‫و در دس��ت گرفته اند‪ .‬اما برنامه چینی ها در این‬ ‫مدت چه بوده و چگونه توانس��ته اند بازار را تغییر‬ ‫دهند و س��طح قیمتی و کالس خودرویی خود را‬ ‫از زیر ‪۵۰‬میلیون تومان در س��ال های ابتدایی‪ ،‬به‬ ‫باالی ‪۱۲۰‬میلیون تومان در شرایط فعلی برسانند‬ ‫و اتفاقا همچنان هم فروش خوبی داشته باشند؟‬ ‫در همی��ن زمین��ه باب��ک صدرایی کارش��ناس‬ ‫صنع��ت خودرو در گفت وگو ب��ا «دنیای خودرو»‬ ‫می گوی��د‪« :‬به هر ص��ورت خودروه��ای وارداتی‬ ‫درح��ال افزایش قیمت هس��تند‪ .‬افزایش تعرفه و‬ ‫افزایش قیمت ارز باعث ش��ده اس��ت خودروهای‬ ‫وارداتی روز به روز بیشتر از دسترس مردم خارج‬ ‫شوند‪».‬‬ ‫وی می افزاید‪ « :‬از س��وی دیگ��ر جامعه تغییر و‬ ‫تحوالت��ی را به خود دیده اس��ت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫تقاض��ا برای خودروه��ای زیبا با اپش��ن های باال‬ ‫به وجود امده اس��ت که نه خودروسازان داخلی از‬ ‫پس عرضه این نوع خودروها برامده اند و نه قیمت‬ ‫خارجی های وارداتی برای همگان قابل دس��ترس‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬چینی ها این خالء موجود را به خوبی‬ ‫درک کردند و وارد بازار ما شدند‪».‬‬ ‫صدرای��ی با بیان این که چینی ها به خوبی خالء‬ ‫موجود بین خودروهای داخلی و خودروهای گران‬ ‫خارجی را پیدا کردند و توانس��تند ان را پوشش‬ ‫دهند‪ ،‬اظهار می کند‪« :‬یعنی درواقع چینی ها نیاز‬ ‫افراد به خودروهایی با اپشن باال و زیبا را برطرف‬ ‫کردند که گران و خارج��ی بودند و مردم توانایی‬ ‫خرید ان ها را نداشتند‪».‬‬ ‫وی دیگ��ر دلیل اقبال ب��ه خودروهای چینی را‬ ‫فروش مناس��ب می داند و می گوید‪« :‬در کنار این‬ ‫موضوع‪ ،‬چینی ها با ش��رایط فروش بسیار مناسب‬ ‫توانس��ته اند بازار را به س��مت خرید این خودروها‬ ‫هدایت کنند‪».‬‬ ‫صدرایی در پاسخ به این پرسش که ایا چینی ها‬ ‫ب��ازار را تغییر داده اند یا این ب��ازار ایران بوده که‬ ‫باع��ث تغییر رویکرد و پیش��رفت چینی ها ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬می گوید‪ « :‬این که چینی ه��ا ذائقه بازار را‬ ‫تغیی��ر دادند یا بازار به س��مت خودروهای چینی‬ ‫حرکت کرده‪ ،‬مانند یک معادله شیمیایی دوطرفه‬ ‫اس��ت‪ .‬بازار خ��ودروی م��ا ب��ا ورود خودروهای‬ ‫خارجی به ایران دچار تغییر ذائقه ش��د و خواسته‬ ‫مردم به س��مت خرید خودروهای ژاپنی و کره ای‬ ‫(به صورت ویژه به سمت خودروهای کره ای) تغییر‬ ‫پیدا کرد‪».‬‬ ‫وی می افزای��د‪« :‬چینی ه��ا نی��ز از این فرصت‬ ‫اس��تفاده کردند و بازار را که خواهان خودروهای‬ ‫ارزان تر و درعین حال اپش��نال تر بود‪ ،‬به دس��ت‬ ‫اوردند‪».‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو می گوی��د‪ :‬‬ ‫«نکته ای که نباید از نظر دور داش��ت‪ ،‬این اس��ت‬ ‫که ب��ه هرصورت بازار ایران از یک بازار انحصاری‬ ‫به یک بازار نیمه رقابتی تبدیل شده است‪ .‬هرچند‬ ‫تا رسیدن به استانداردهای جهانی فاصله بسیاری‬ ‫دارد‪ ،‬اما این که فکر مردم در خرید خودرو تغییر‬ ‫پیدا کرده بس��یار مهم اس��ت‪ .‬مردم ایران مردمی‬ ‫هس��تند ک��ه طراحی زیبا‪ ،‬اپش��ن ب��اال و موتور‬ ‫پرقدرت را بسیار دوست دارند‪».‬‬ ‫وی درخص��وص این که چ��را چینی ها از حضور‬ ‫در بازار سگمنت زیر ‪۵۰‬میلیون تومان کوچ کرده‬ ‫و ب��ه بازه های قیمت��ی باالتر رفته ان��د‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«موضوع دیگر درخصوص اس��تراتژی چینی ها در‬ ‫بازار کش��ور ما‪ ،‬بحث تغییر سگمنت خودروهای‬ ‫چینی اس��ت‪ .‬بازار ایران در بحث خودروهای زیر‬ ‫‪۵۰‬میلیون تومان در اختیار خودروس��ازان داخلی‬ ‫و دارای رقابت بسیار سخت و پیچیده ای است‪».‬‬ ‫وی می افزاید‪« :‬چینی ها متوجه شدند که رقابت‬ ‫در ب��ازار خودروه��ای کمت��ر از ‪۵۰‬میلیون تومان‬ ‫بس��یار س��خت اس��ت و به همین دلیل س��طح‬ ‫سگمنت قیمتی خود را افزایش دادند‪ .‬یعنی ان ها‬ ‫متوجه شدند که رقابت با خودروسازان داخلی در‬ ‫این این رنج قیمتی س��خت است و باید سگمنت‬ ‫قیمتی خودروهای خود را باالتر بیاورند به سطح‬ ‫قیمتی ‪۱۰۰‬میلیون تومان برس��انند تا با ش��رایط‬ ‫فروش مناس��ب‪ ،‬بس��یاری از مش��تریان را جذب‬ ‫خودشان کنند‪».‬‬ ‫صدرایی تاکید می کند‪« :‬ان ها حتی مش��تریان‬ ‫س��گمنت های باالتر را مجاب کردن��د تا با خرید‬ ‫ای��ن خودروه��ا در س��گمنت پایین ت��ر انتخاب‬ ‫ارزش��مندی داشته باش��ند‪ ».‬صدرایی با مقایسه‬ ‫بی��ن خودروه��ای خارجی و خودروه��ای چینی‬ ‫و بح��ث انتخاب م��ردم می گوید‪« :‬برای داش��تن‬ ‫خودروی��ی با اپش��ن باال و موت��ور قدرتمند‪ ،‬باید‬ ‫چی��زی بین ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪۱۵۰‬میلیون توم��ان هزینه‬ ‫کرد‪ .‬در حال حاضر می توان با پول یک خودروی‬ ‫شهری کوچک وارداتی‪ ،‬یک خودروی شاسی بلند‬ ‫خانوادگ��ی چین��ی خری��داری ک��رد‪ .‬در نتیجه‬ ‫اس��تراتژی چینی ها این است که به سگمنت های‬ ‫پایین دس��تی واردات��ی حمله کنن��د و بنابراین با‬ ‫پیش پرداخت بس��یار پایین و در حد خودروهای‬ ‫داخل��ی می توانید یک شاس��ی بلند چینی س��وار‬ ‫شوید‪».‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو ب��ا بیان این که‬ ‫چینی ها مش��تریان خودروهای داخلی و خارجی‬ ‫را ج��ذب کرده اند‪ ،‬اظه��ار می کند‪« :‬از این جهت‬ ‫چینی ها مشتریان خودروهای داخلی و مشتریان‬ ‫خودروهای ارزان تر و کوچک خارجی را تش��ویق‬ ‫ب��ه خرید خودرو هایش��ان می کنند‪ .‬ب��ه نظر من‬ ‫این اس��تراتژی صحیحی اس��ت ک��ه چینی ها در‬ ‫پیش گرفته ان��د و با تنوع محصول و تنوع فروش‬ ‫درنظرگرفته ‪ ،‬به خوبی بازار را پوشش داده اند‪».‬‬ ‫اولین نکته این اس��ت که خودروسازان به سمت‬ ‫تولید خودرو ه��ای رقابتی بروند‪ .‬تولید خودروهای‬ ‫رقابتی بدین معناس��ت که محص��ول تولیدی باید‬ ‫قابلیت رقابت در بازارهای صادراتی را داشته باشد‪،‬‬ ‫چه از نظر قیمت‪ ،‬چه از نظر کیفیت‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن موضوعاتی ک��ه در صنعت‬ ‫خ��ودرو باید به ان توجه کرد‪ ،‬تجربیاتی اس��ت که‬ ‫دیگر کش��ورها به خصوص پیش��روهای این عرصه‬ ‫کس��ب کردند؛ باید دید انان چگونه مسیر توسعه‬ ‫را در این صنع��ت پیموده اند‪ .‬این امر برای صنعت‬ ‫خودروی کش��ورمان با توجه ب��ه موقعیتی که در‬ ‫حال حاض��ر در ان قرار دارد‪ ،‬از اهمیت بس��زایی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫انها در این عرصه‪ ،‬در دو بعد کلی راه موفقیت را‬ ‫پیموده اند‪ ،‬بعد اول مربوط به بخش سیاستگذاری‬ ‫یا همان دولت است که جنبه نظری و کالن قضیه‬ ‫را دارد و ب��ه نوعی بخش حاکمیتی صنعت خودرو‬ ‫محس��وب می ش��ود و سند توس��عه این صنعت را‬ ‫می نویس��د‪ .‬بخش دوم موضوع نیز خودروس��ازان‬ ‫هستند که در بخش عملیاتی و تولید حضور دارند‪.‬‬ ‫این طیف باید با به کار بستن راهکارهایی بتوانند‬ ‫سیاست های تعیین شده توسط بخش سیاست گذار‬ ‫را جنبه عملی ببخش��ند تا صنع��ت خودروی ان‬ ‫کش��ور در جهان بتواند به عرض اندام بپردازد‪ .‬در‬ ‫ادامه این دو بعد ذکر شده در مورد صنعت خودرو‬ ‫کشورمان را بررسی و ارزیابی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت خودرو داخلی‬ ‫در مورد بعد سیاس��ت گذار‪ ،‬مهم ترین موضوعی‬ ‫که در خودروس��ازی وجود دارد‪ ،‬مس��اله قوانین و‬ ‫مق��ررات اس��ت‪ .‬در همین زمینه محمد حس��ین‬ ‫برخ��وردار ‪ ،‬عضو هی��ات نمایندگان ات��اق ایران با‬ ‫اش��اره به اینکه یک موض��وع مهم در فضای کالن‬ ‫و سیاس��ت گذاری صنع��ت خ��ودرو ‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫بو کار در کشور است‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬برخی از‬ ‫کس ‬ ‫قوانین موجود در کش��ور اضافی و برخی نیز دارای‬ ‫هم پوشانی هس��تند که باید مورد تعدیل و اصالح‬ ‫قرار گیرند‪».‬‬ ‫وی اف��زود‪« :‬در صنعت خ��ودرو همچنین باید‬ ‫بخش خصوص��ی واقعی وارد گود رقابت ش��ود تا‬ ‫صنعت خودرو به معنای واقعی رقابتی شود و بتوان‬ ‫در بازارهای جهانی عرض اندام کرد‪».‬‬ ‫برخ��وردار ادامه داد‪« :‬از س��وی دیگر در س��ایر‬ ‫کش��ورها دولت نقش سیاست گذار را بر عهده دارد‬ ‫و در عمل صنعت خودرو را فقط رهبری کرده و در‬ ‫کار اجرا دخالت نمی کند‪ ،‬اگر چنین موقعیتی نیز‬ ‫در کشورمان به وقوع بپیوندد‪ ،‬به طور قطع صنعت‬ ‫خودروی ما نیز در مسیر رشد و توسعه مستمر قرار‬ ‫خواهد گرفت‪».‬‬ ‫همچنین محمد الهوتی‪ ،‬رئیس کنفدراس��یون‬ ‫ص��ادرات ای��ران نیز در پاس��خ به این س��وال که‬ ‫چند س��الی از تصویب قانون بهبود مستمر فضای‬ ‫بو کار در مجلس و دولت می گذرد اما متاسفانه‬ ‫کس ‬ ‫تاکنون این قانون به مرحله اجرا گذاشته نشده و به‬ ‫نوعی نسبت به اجرای ان بی اعتنایی صورت گرفته‬ ‫بو کار‬ ‫اس��ت و در این باره برای بهبود فضای کس ‬ ‫در کشور چه اقداماتی باید صورت گیرد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫بو کار موجود در کشور‬ ‫«اگر بخواهیم موانع کس�� ‬ ‫را از بی��ن ببریم‪ ،‬نخس��ت باید فض��ا را برای کار و‬ ‫تولی��د فراهم کنیم که این مه��م از طریق کاهش‬ ‫مراحل اداری و همچنین حذف کاغذبازی ها فراهم‬ ‫می ش��ود‪ .‬دوم انکه قوانین و مقرراتی که در زمینه‬ ‫سرمایه گذاری هستند نیاز به تغییر و اصالح دارند‬ ‫و ع�لاوه بر ای��ن برخی قوانین در ای��ن رابطه باید‬ ‫حذف شوند‪».‬‬ ‫دومی��ن بع��د نی��ز در ای��ن زمینه مرب��وط به‬ ‫خودروسازان اس��ت که باید در همه زمینه ها خود‬ ‫را تجهی��ز به دانش و فن��اوری روز کنند تا بتوانند‬ ‫محصوالت رقابتی تولید کنند‪.‬‬ ‫این موض��وع در تولید محص��ول صادرات محور‬ ‫تجلی پیدا می کند‪ .‬در همین رابطه الهوتی با اشاره‬ ‫به اینکه در زمینه صادرات خودرو ‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫باید نکاتی را رعایت کنند‪ ،‬اظهار داش��ت‪« :‬اولین‬ ‫نکته این اس��ت که خودروس��ازان به سمت تولید‬ ‫خودرو های رقابتی بروند‪ .‬تولید خودروهای رقابتی‬ ‫بدین معناس��ت که محصول تولی��دی باید قابلیت‬ ‫رقابت در بازارهای صادراتی را داش��ته باشد‪ ،‬چه از‬ ‫نظر قیمت‪ ،‬چه از نظ��ر کیفیت و چه از نظر تنوع‬ ‫محصول‪ .‬این س��ه مولف ه باید رعایت شوند تا بتوان‬ ‫به صادرات پایدار خودرو دست یافت‪».‬‬ ‫رئیس کنفدراس��یون صادرات در پاس��خ به این‬ ‫سوال که جهت تعیین قیمت رقابتی برای خودرو‪،‬‬ ‫خودروس��ازان باید چ��ه اقدامات��ی را انجام دهند‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬باید قیمت خودرو از سوی تولیدکنندگان‬ ‫کاهش یابد‪ .‬یعنی هزینه های سربار تولید از میان‬ ‫برداشته شوند‪ .‬از س��وی دیگر با افزایش بهره وری‬ ‫می توان هزینه های تولید را کاهش داد‪ .‬نوس��ازی‬ ‫خط��وط‪ ،‬تجهیزات تولید و ام��وزش مداوم نیروی‬ ‫انسانی از سوی خودروسازان در این زمینه می تواند‬ ‫بسیار راهگشا باشد‪».‬‬ ‫مه��دی پورقاض��ی‪ ،‬رئی��س کمیس��یون‬ ‫تو معدن اتاق بازرگانی تهران نیز با اش��اره به‬ ‫صنع ‬ ‫قراردادهای خودرویی که خودروس��ازان کشورمان‬ ‫با شرکای خارجی خود به منظور تولید مشترک و‬ ‫صادرات محصوالت تولیدی منعقد کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«اگر می خواهیم به یک صادر کننده پایدار خودرو‬ ‫تبدیل ش��ویم‪ ،‬باید به نکته بس��یار ظریفی توجه‬ ‫کنیم‪ .‬خودروسازانی که با شرکت های خودروسازی‬ ‫ما قرارداد بستند‪ ،‬به دنبال منافع بلند مدت هستند‬ ‫و به این موضوع می اندیشند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در دو خودروس��ازی‬ ‫بزرگ کش��ور‪ ،‬مدیریت دولتی حاکم است و با این‬ ‫م��دل مدیریتی نمی توان ب��رای بلند مدت و اینده‬ ‫برنامه ریزی کرد‪ ،‬چراکه مدیر این سیستم نمی داند‬ ‫تا چه زمانی س��ر کار است و بعد از ان چه اتفاقی‬ ‫روی خواهد داد‪ .‬خودروسازان ما باید به طور واقعی‬ ‫خصوصی ش��وند‪ ،‬در ای��ن صورت می ت��وان برای‬ ‫اینده برنامه ریزی بلند مدت داشت و در ان صورت‬ ‫می توان به صادرات پایدار اندیشید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫نمایشگاه بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در کدام مسیرها از بی ار تی استفاده کنیم؟‬ ‫در تهران بی ار تی دومین وسیله حمل و نقل محبوب به شمار‬ ‫می اید‪ .‬تندروهایی که با اس��تفاده از خط ویژه‪ ،‬ترافیک طوالنی‬ ‫خیابان ها را به یک س��وم کاهش داده اند و از همین راه مشتریان‬ ‫پر و پاقرصی در سطح شهر پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫گسترش نیوز‪ :‬اتوبوس ها یکی از مهم ترین وسایل حمل و نقل‬ ‫عمومی در تهران به ش��مار می ایند‪ .‬سابقه اتوبوسرانی در تهران‬ ‫به دوران قاچار و ‪ ‬س��رویس اتوبوسرانی به نام «خط کمربندی»‬ ‫در دهه ‪ ۳۰‬باز می گردد‪ .‬با این حال فقط ‪ ۱۱‬س��ال از تولد نسل‬ ‫جدید اتوبوس های تهران که با نام بی ارتی ش��ناخته می ش��وند‪،‬‬ ‫می گذرد‪ .‬اتوبوس هایی که با بهره مندی از خط ویژه‪ ،‬س��رعت در‬ ‫عبور و مرور را هم با خود به ارمغان اورده اند‪ .‬در مس��یرهایی که‬ ‫دسترس��ی به مترو دشوار اس��ت و راهی جز حرکت در ترافیک‬ ‫خیابان ها نیست‪ ،‬بی ار تی بهترین‪ ،‬سریع ترین و ارزان ترین گزینه‬ ‫به شمار می اید‪ .‬به عنوان نمونه اگر قرار باشد در خیابان ولیعصر‬ ‫از نقط��ه ای به نقطه دیگر بروی��د‪ ،‬به خصوص اگر این حرکت در‬ ‫مسیر ش��مال به جنوب باشد‪ ،‬بی ار تی س��ریع ترین راه به شمار‬ ‫می اید‪.‬ای��ن تندروه��ای محبوب در بزرگراه هایی مانند رس��الت‬ ‫توانس��ته اند ب��ار ترافیکی را تا حدودی کاهش دهند‪ .‬بر اس��اس‬ ‫پیش��نهاد کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران امسال قرار‬ ‫اس��ت نرخ حمل و نقل عموم��ی بین ‪ ۱۰‬ت��ا ‪۱۵‬درصد افزایش‬ ‫یابد‪ .‬به عبارت دیگر امس��ال نرخ بی ارتی از ‪۵‬هزار ریال حداقل‬ ‫به ‪۵‬ه��زار و ‪۵۰۰‬ریال و از ‪۸‬هزار ریال ب��ه ‪۸‬هزار و ‪۸۰۰‬ریال تا‬ ‫‪۹‬هزار و ‪۲۰۰‬ریال خواهد رس��ید‪.‬در حال حاضر ‪ ۱۰‬خط بی ار تی‬ ‫در تهران وجود دارد‪.‬خط یک س��امانه اتوبوس های تندرو تهران‬ ‫در مسیر پایانه ازادی به س��مت چهارراه تهران پارس و برعکس‬ ‫فعالیت می کند‪ .‬این مس��یر ‪ ۲۵‬ایس��تگاه دارد و در حالت عادی‬ ‫‪ ۴۵‬دقیقه طول می کشد‪.‬‬ ‫گزارشی کامل از نمایشگاه خودروی پکن ‪2018‬‬ ‫همـه دلــــبــــــرا یـکـ ـجـا‬ ‫س��رانجام پس از چند روز گشت وگذار در نمایشگاه خودروی‬ ‫پکن ‪ ،2018‬این رویداد مهم اس��یایی به پایان رسید‪ .‬در اینجا‬ ‫س��عی ما نیز بر ان اس��ت تا جدیدترین دس��تاوردهای صنعت‬ ‫خودروی چین و البته جهان را خدمت شما عزیزان تقدیم کنیم‪.‬‬ ‫در ابتدا با برند اورا اغاز می کنیم که زیر چتر حمایتی گریت‬ ‫وال قرار داش��ته و محصوالت الکتریکی تولید می کند‪ .‬این برند‬ ‫تالش دارد خریداران جوانی را که در ش��هرهای بزرگ سکونت‬ ‫دارند به محصوالت خود جذب کند‪.‬‬ ‫اورا س��ه محصول جدید را روانه نمایش��گاه کرده که به نوعی‬ ‫جذاب هم هس��تند‪ .‬اولین خودرو که نمونه ای شهری است ‪R2‬‬ ‫نام داش��ته و شبیه المپ های ابی است‪ .‬اورا می گوید طول این‬ ‫خودرو ‪ 3/5‬متر بوده و حداکثر سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت‬ ‫و برد ‪ 350‬کیلومتری دارد‪.‬‬ ‫دومین محصول این شرکت ‪ R1‬نام داشته و طول ‪ 3/4‬متری‪،‬‬ ‫سقف سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت و محدوده حرکتی ‪300‬‬ ‫کیلومتری دارد‪ .‬هنوز مش��خص نیست که این دو محصول وارد‬ ‫بازار می شوند یا خیر‪.‬‬ ‫اما اولین محصول تولیدی برند اورا ‪ IQ‬نام دارد که متاسفانه‬ ‫به اندازه دو خودروی قبلی جذاب نیس��ت‪ .‬با طول ‪ 4/4‬متری‪،‬‬ ‫س��قف سرعت ‪ 150‬کیلومتر در ساعت و محدوده حرکتی ‪360‬‬ ‫کیلومتری‪ ،‬اورا ‪ IQ‬در نیمه دوم سال وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫غرفه بعدی که مش��اهده کردیم به برند ‪ BYD‬تعلق داشت‪.‬‬ ‫ای��ن برند س��ه محصول جدی��د را به پکن اورده ک��ه اولین ان‬ ‫کراس اوور مفهومی ‪ E-Seed‬است‪ .‬این خودروی الکتریکی از‬ ‫الومینیوم ساخته ش��ده و برد ‪ 600‬کیلومتری و شتاب صفر تا‬ ‫‪ 100‬کیلومتر در س��اعت ‪ 3/9‬ثانیه ای دارد‪.‬طراحی این خودرو‬ ‫در مقایسه با س��ایر محصوالت ‪ BYD‬بسیار متفاوت بوده و به‬ ‫نوعی عجیب است‪ .‬لوگوی ‪ BYD‬نیز روی این خودرو متفاوت‬ ‫کار شده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه ه��م زبان طراحی جدید ‪ BYD‬که توس��ط طراح‬ ‫ارشد ش��رکت ولفگانگ اگر پیاده شده اس��ت را می بینیم‪ .‬این‬ ‫س��دان ‪ Qin Pro‬نام داشته و قوای محرکه پالگین هیبریدی‬ ‫ان قدرت ‪ 304‬اسب بخاری دارد‪.‬‬ ‫همچنین ‪ BYD‬تانگ ‪ 500‬اس��ب بخ��اری که ظاهر زیبایی‬ ‫هم دارد‪ .‬تانگ همین چند هفته پیش عرضه شده و بهای ان از‬ ‫‪ 265900‬یوان اغاز می شود‪.‬‬ ‫غرفه بعدی به ولمایس��تر تعل��ق دارد‪ .‬اولین خ��ودروی این‬ ‫شرکت یک شاسی بلند الکتریکی با نام ‪ EX5‬است‪.‬‬ ‫خودروی بعدی هم کانسپت ‪ EX6‬است که کمی بزرگ تر از‬ ‫خودروی قبلی بوده و ‪ 6‬نفره اس��ت‪ .‬محدوده حرکتی ان ‪600‬‬ ‫کیلومتر بوده و به نظر اماده تولید می باشد‪.‬‬ ‫ام��ا بخش خودروهای ویژه م��ک الرن از تمام خالقیت خود‬ ‫برای ارائ��ه ت ِم اژدها بر روی ‪ 570S‬اس��تفاده کرده اند‪ .‬احتماالً‬ ‫تیم چینی مک الرن نمی دانس��تند که سال ‪ 2012‬سال اژدها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫یک��ی از نکات جالب توجه نمایش��گاه پکن ‪ 2018‬عدم وجود‬ ‫پی��کاپ های تراک زیاد در این رویداد بود‪ .‬البته خودروس��ازان‬ ‫چینی در این بخش بهتر می ش��وند‪ .‬جک از جمله چینی هایی‬ ‫اس��ت که پیکاپ جدید ‪ T8‬را معرفی کرده اس��ت‪ .‬این پیکاپ‬ ‫‪ 5/3‬متری از پیش��رانه ‪ 2‬لیتری توربودیزل ‪ 136‬اس��ب بخاری‬ ‫استفاده کرده و ماه اینده وارد بازار چین خواهد شد‪.‬‬ ‫توقفی کوتاه هم جلوی غرفه ائودی داشتیم‪ .‬این برند المانی‬ ‫از نسخه کشیده تر شاسی بلند ‪ Q5L‬رونمایی کرده است‪ .‬طول‬ ‫این خودرو ‪ 8/8‬س��انتی متر بیشتر بوده تا فضای بیشتری برای‬ ‫سرنشینان عقب ایجاد گردد‪.‬‬ ‫س��ینگوالتو نیز یکی دیگر از برندهای الکتریکی جدید چینی‬ ‫می باش��د که شاس��ی بلند ‪ iS6‬را معرفی کرده ان��د‪ .‬این خودرو‬ ‫دارای درب های موس��وم به ‪ suicide‬است که جالب می باشد!‬ ‫باتری ‪ 75‬کیلووات س��اعتی و برد حرکت��ی ‪ 400‬کیلومتری از‬ ‫جمله شاخصه های این خودرو هستند‪.‬‬ ‫و می رسیم به غرفه هیوندای! این برند کره ای به دلیل عرضه‬ ‫س��دان های زیاد ان هم در زمانه ای که اکثر خریداران به دنبال‬ ‫شاسی بلندها و کراس اوورها هستند به مشکل برخورده است‪.‬‬ ‫خب ان ها برای حضور در پکن چه کرده اند؟ یک سدان معرفی‬ ‫کرده اند! این خودرو الفس��تا نام داش��ته و در زبان ایتالیایی به‬ ‫معنی فستیوال است‪.‬‬ ‫الفس��تا به دنبال جذب خری��داران جوان اس��ت‪ .‬البته اکثر‬ ‫جوانان این روزها به دنبال شاس��ی بلندها هستند‪ .‬پیشرانه ‪1/6‬‬ ‫لیتری توربوی الفستا قدرت ‪ 190‬اسب بخاری داشته و توسط‬ ‫جوینت ونچر بیجینگ‪-‬هیوندای ساخته می شود‪.‬‬ ‫کیا باهوش تر از هیوندای است‪ .‬ان ها یک کراس اوور جدید با‬ ‫نام ‪ Yipao‬را رونمایی کرده اند که نس��خه چینی کیا استونیک‬ ‫می باش��د‪ .‬و این زیبای ابی نس��خه فیس لیفت ش��ده نیس��ان‬ ‫‪ GT-R‬نیس��ت بلکه ‪ Aiways RG‬ناتالی نام دارد که توسط‬ ‫دو شرکت ‪ Aiways‬و روالند گامپرت توسعه یافته است‪RG .‬‬ ‫ناتالی یک خودروی اسپورت سلول سوخت هیدروژنی با شتاب‬ ‫‪ 2/9‬ثانیه ای اس��ت‪ .‬بنا به گفته شرکت تولید این خودرو‪ ،‬سال‬ ‫اینده شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫ب ام و نی��ز کانس��پت ‪ iX3‬را به نمایش��گاه پک��ن اورده که‬ ‫پیش نمایش��ی از نسخه الکتریکی ‪ X3‬برای بازار چین می باشد‪.‬‬ ‫این خودرو در سال ‪ 2020‬توسط جوینت ونچر برلیانس‪ -‬ب ام‬ ‫و ساخته خواهد شد‪ iX3 .‬دارای قدرت ‪ 270‬اسب بخاری و برد‬ ‫‪ 400‬کیلومتری است‪.‬‬ ‫یک جانور قهوه ای هم چانگ فنگ لئوپارد ماتو جدید اس��ت‬ ‫که پرچم دار شاس��ی بلندهای این شرکت می باشد‪ .‬جلوپنجره‬ ‫ب��زرگ ای��ن خودرو را دوس��ت داری��م‪ .‬ماتو ط��ول ‪ 4/7‬متری‬ ‫داش��ته و از پیشرانه ‪ 1/6‬لیتری ‪ 204‬اس��بی استفاده می کند‪.‬‬ ‫به دلیل تعداد بس��یار زیاد خودروهای جدید ما در ابتدا به ذکر‬ ‫شاخص ترین خودروها خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫خودرویی دیگری که در این قس��مت دیدیم ‪Qiantu K50‬‬ ‫است که چند ماه دیگر وارد بازار می شود‪ .‬این برند سه محصول‬ ‫در غرف��ه به نمایش دراورده که اولین ان ها رنگ بدنه مش��کی‬ ‫مات‪ ،‬کابین قرمز و رینگ های بسیار جذاب دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن دومین محصول ب��ه نمایش درامده یک نس��خه‬ ‫جذاب ابی رنگ است‪.‬‬ ‫س��ومین محصول نیز نمونه ای به رنگ خاکس��تری و مشکی‬ ‫اس��ت‪ Qiantu .‬می گوی��د ‪ K50‬از دو پیش��رانه الکتریکی که‬ ‫هر یک قدرت ‪ 214‬اس��بی و گشتاور ‪ 290‬نیوتون متری دارند‬ ‫استفاده می کند‪ .‬این اسب های الکتریکی باعث ایجاد شتاب صفر‬ ‫تا ‪ 100‬کیلومتر در س��اعت ‪ 4/6‬ثانیه ای‪ ،‬حداکثر سرعت ‪200‬‬ ‫کیلومتر در ساعتی و برد حرکتی ‪ 365‬کیلومتری می شوند‪.‬هنوز‬ ‫قیمت خودروی یاد شده مشخص نیست اما خبرهایی از قیمت‬ ‫‪ 750‬هزار یوانی ‪ K50‬منتش��ر شده اس��ت‪ .‬البته اخبار جدید‬ ‫حاکی از قیمت نزدیک به یک میلیون یوانی هستند‪.‬‬ ‫کانس��پت ‪ K20‬یک خودروی اس��پورت الکتریکی و کوچک‬ ‫اس��ت که به طور ویژه برای مردم جوان طراحی شده است‪ .‬این‬ ‫محصول ‪ Qiantu‬دارای دو پیشرانه الکتریکی بوده و شتاب ‪6‬‬ ‫ثانیه ای و حداکثر س��رعت ‪ 190‬کیلومتر در ساعتی دارد‪ .‬هنوز‬ ‫مشخصات دیگر این محصول مفهومی منتشر نشد ه است‪.‬‬ ‫کانسپت دیگر س��دانی اسپورت است که تالش دارد به تسال‬ ‫مدل ‪ S‬برس��د‪ .‬ای��ن خودرو از همان پیش��رانه الکتریکی ‪K50‬‬ ‫استفاده می کند‪ .‬هنوز تولید این خودروی مفهومی تایید نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خودروی کانس��پت وی ‪ S7‬پیش نمایشی از نسخه وحشی تر‬ ‫وی ‪ VV7‬اس��ت‪ .‬ای��ن خودرو ظاهر س��ریع و خوب��ی دارد اما‬ ‫متاس��فانه قدرت ان چندان زیاد نیست‪ .‬خودرو یاد شده قدرت‬ ‫‪ 230‬اس��ب بخاری و گش��تاور ‪ 320‬نیوتون متری داشته که به‬ ‫اندازه نسخه استاندارد است‪.‬‬ ‫و البته فراموش نکنید برند «وی» قب ً‬ ‫ال در حال فروش نس��خه‬ ‫اس��پورتی با نام ‪ VV7s‬بوده اس��ت‪ .‬این خودرو نیز قدرت ‪230‬‬ ‫اسبی داش��ته و ظاهر ان جوان پسندتر است‪ .‬شاید وی بتواند از‬ ‫پیش��رانه هیبریدی قوی تر برای ‪ RS7‬استفاده کند اما نه این طور‬ ‫نیس��ت زی��را ان ها قب ً‬ ‫ال م��دل ‪ P8‬را معرفی کرده اند که نس��خه‬ ‫پالگین هیبریدی ‪ VV7‬می باشد‪ .‬این خودرو خروجی ‪ 340‬اسب‬ ‫بخاری و گشتاور ‪ 524‬نیوتون متری دارد‪ .‬عرضه این محصول به‬ ‫بازار اغاز شده و قیمت ان از ‪ 260‬هزار یوان اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی ادعا می کند ش��تاب خودروی یاد ش��ده ‪ 6/5‬ثانیه و برد‬ ‫حالت الکتریکی ان ‪ 50‬کیلومتر است‪ .‬گفته می شود ‪ P8‬در هر‬ ‫صد کیلومتر مصرف ‪ 2/3‬لیتری داشته و گیربکس ان از نوع ‪6‬‬ ‫سرعته دوکالچه است‪.‬‬ ‫دیگ��ری کانس��پت وی ‪ X‬که پیش نمایش��ی از کراس اووری‬ ‫کام ً‬ ‫ال الکتریکی می باشد‪ .‬این خودرو دارای ویژگی های معمول‬ ‫محصوالت مفهومی همچون ش��ارژر بی س��یم‪ ،‬صفحات نمایش‬ ‫بزرگ‪ ،‬خودران س��طح ‪ 5‬و محدوده حرکت��ی ‪ 530‬کیلومتری‬ ‫می باش��د؛ اما موض��وع جالب لوگوی ‪ X‬روی جلوپنجره اس��ت‬ ‫ک��ه تفاوت زیادی نس��بت به لوگ��وی «وی» دارد‪.‬یکی دیگر از‬ ‫برندهای پرشمار چینی که در بازار کشورمان حضور دارد هاوال‬ ‫اس��ت که تنها یک خودروی جدید را به پکن اورده اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودرو ‪ F5‬نام دارد‪« .‬وی» نیز این خودرو را با نام ‪ VV5‬عرضه‬ ‫می کند‪ .‬حرکات عجیب وغریب چینی ها تمامی ندارد! اولین بار‬ ‫گریت وال این شاس��ی بلند را در «وی» تولید کرد سپس همان‬ ‫خودرو را به عنوان هاوال معرفی کرد‪ F5 .‬از همان پیشرانه ‪1/5‬‬ ‫لیتری توربوی ‪ 169‬اس��بی و ‪ 2‬لیتری توربوی ‪ 197‬اسبی وی‬ ‫‪ VV5‬استفاده می کند‪.‬میتسوبیش��ی ژاپن نیز اقدام به معرفی‬ ‫نس��خه بازار چین اکلیپس کراس کرده که توسط جوینت ونچر‬ ‫گوانگژو‪-‬میتسوبیشی ساخته می شود‪.‬‬ ‫اما یکی از شاخص ترین برندهای نمایشگاه پکن لکسس است‬ ‫که نس��ل جدید ‪ ES‬را در نس��خه های هیبری��دی و بنزینی به‬ ‫نمایش گذاشته! جلوپنجره این خودرو شاخصه اصلی محصوالت‬ ‫لکسس را به همراه دارد‪ .‬شایان ذکر است مدل پرچم دار ‪ LS‬نیز‬ ‫به چین وارد خواهد ش��د‪ .‬با گذر از غرفه لکسس به غرفه فورد‬ ‫می رس��یم که اقدام به رونمایی از اس��کورت فیس لیفت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬نام اس��کورت هنوز هم در چین زنده بوده و بر روی یک‬ ‫س��دان شکل گرفته بر پایه نس��ل دوم فورد فوکوس بکار رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬این خودرو ارزان بوده و فروش خوب��ی دارد‪ .‬جلوپنجره‬ ‫و چراغ های جدید جلو از جمله تغییرات اس��کورت فیس لیفت‬ ‫هستند‪ .‬اما بد نیست به غرفه کوروس نیز نگاهی داشته باشیم‪.‬‬ ‫این برند به مشکل افتاده است‪ .‬بزرگ ترین سهامدار این شرکت‬ ‫چ��ری بوده و ان ه��ا نمی دانند با این برند چ��ه کار کنند‪ .‬چری‬ ‫در حال لوکس تر ش��دن بوده و اکس��ید جدید نیز این روند را‬ ‫پی��ش خواهد برد‪ .‬خب ان ها با ک��وروس چه کار خواهند کرد؟‬ ‫هنوز کس��ی نمی داند و در چند س��ال اینده نیز سرمایه گذاری‬ ‫زیادی در این ش��رکت انجام نخواهد ش��د بنابراین خودروهای‬ ‫ان امیدوارکننده نیس��تند‪ .‬به نظر می رس��د مدل شکل گرفته‬ ‫ب��ر پایه تیگو نیز اص� ً‬ ‫لا تولید نخواهد ش��د‪.‬اما کوروس مایل ‪1‬‬ ‫یک خودروی اسپورت الکتریکی است که دارای شارژ بی سیم و‬ ‫محدوده حرکتی ‪ 700‬کیلومتری می باشد‪ .‬متاسفانه این خودرو‬ ‫وارد بازار نخواهد شد‪.‬‬ ‫این بار از جلوی غرفه اکورا رد شدیم‪ .‬پروتوتایپ ‪ RDX‬این‬ ‫خودروساز چیزی بیش��تر از نسخه چینی اکورا ‪ RDX‬نیست‪.‬‬ ‫این خودرو توسط جوینت ونچر گوانگژو‪-‬هوندا ساخته می شود‪.‬‬ ‫محصول بعدی این ش��رکت ‪ CDX‬است که یک فیس لیفت‬ ‫مالیم را تجربه کرده اس��ت‪ .‬همچنین نس��خه اسپورت هیبرید‬ ‫جدید از همان سیس��تم هیبریدی بکار رفته در اکورد اسپورت‬ ‫هیبرید اس��تفاده کرده است‪ .‬خروجی کل این مجموعه برابر با‬ ‫‪ 215‬اسب بخار بوده و در هر صد کیلومتر نیز مصرف ‪ 5‬لیتری‬ ‫دارد‪ .‬یودو یکی دیگر از برندهایی است که روی گسترش تعداد‬ ‫شاسی بلندهای خود کار می کند‪ .‬پیش از محصوالت ‪Pi ،1 Pi‬‬ ‫‪ 5 Pi ،3‬و ‪ 7 Pi‬این شرکت به بازار چین عرضه شده اند‪ .‬نسخه‬ ‫تولیدی ‪ 7 Pi‬در س��ال ‪ 2019‬وارد بازار می شود‪ .‬یودو می گوید‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت این خودرو برابر با ‪ 9‬ثانیه‬ ‫بوده و برد ان به ‪ 400‬کیلومتر می رسد‪.‬‬ ‫برند هیبرید کینتیک نیز دو کانس��پت الکتریکی جدید را به‬ ‫پکن اورده که یک س��دان ‪ H500‬و دیگری شاسی بلند ‪K30‬‬ ‫می باشد‪ .‬این دو خودرو باعث می شود تعداد محصوالت مفهومی‬ ‫هیبرید کینتیک به ‪ 6‬عدد برسد‪.‬محصوالت این شرکت توسط‬ ‫خانه طراحی پینین فارینا خلق شده اند‪ .‬تولید اولین محصوالت‬ ‫هیبرید کینتیک در سال ‪ 2020‬اغاز می شود‪.‬‬ ‫س��دان ‪ H500‬و شاس��ی بلند ‪ K350‬از یک ق��وای محرکه‬ ‫‪ 403‬اسب بخاری استفاده می کنند‪ .‬سدان یاد شده شتاب ‪4/5‬‬ ‫ثانیه ای داشته و برد ان به ‪ 1000‬کیلومتر می رسد‪ .‬شتاب مدل‬ ‫شاس��ی بلند نیز ‪ 4/7‬ثانیه و سقف سرعت ان ‪ 250‬کیلومتر در‬ ‫ساعت است‪ .‬هر دو خودرو طراحی خوبی دارند و امیدواریم این‬ ‫محصوالت با همین شمایل به بازار وارد شوند‪.‬‬ ‫از غرفه زوت��ی بازدید می کنیم‪ .‬اولین محصول این ش��رکت‬ ‫کانس��پت ‪ i-Across‬است که پیش نمایشی از یک کراس اوور‬ ‫کامپکت جدید بوده و زبان طراحی جدید این ش��رکت را نشان‬ ‫می دهد (البته بعید می دانیم چنین شرکت کپی کاری به زبان‬ ‫طراحی اعتقادی داشته باشد!)‪ .‬در همین خودرو هم نشانه های‬ ‫زیادی از یک جگوار می بینیم‪.‬‬ ‫خ��ودرو زوت��ی ‪ T800‬پرچم دار شاس��ی بلندهای ش��رکت‬ ‫می باش��د‪ .‬این خودروی هفت نفره از پیش��رانه ‪ 2‬لیتری توربو با‬ ‫قدرت ‪ 231‬اسب بخار و گشتاور ‪ 350‬نیوتون متر استفاده کرده‬ ‫و نی��روی خ��ود را از طریق یک گیربکس ‪ 6‬س��رعته دوکالچه‬ ‫به چرخ ه��ا منتقل می کند‪ .‬خودروی جالب دیگری که در پکن‬ ‫حضور داش��ته کانس��پت اینده نگرانه ‪ COS‬اوش��ان است که‬ ‫توجه��ات زیادی را به خ��ود جلب کرده بود‪.‬ام��ا این خودروی‬ ‫واقع��ی ‪ 1 COS‬ن��ام دارد که اولین محص��ول جدید زیر برند‬ ‫چانگان است‪ .‬این برند در ادامه شاسی بلندهای لوکس با قیمت‬ ‫مناسب را روانه بازار خواهد کرد‪ 1 .‬در ماه ژوئن با پیشرانه ‪1/5‬‬ ‫لیتری توربوی ‪ 178‬اسب بخاری و گیربکس ‪ 6‬سرعته اتوماتیک‬ ‫به بازار وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫پ��س از بازدید غرفه های زیاد چین��ی نهایتاً به غرفه هوندای‬ ‫ژاپن رسیدیم که سه محصول جدید را معرفی کرده است‪ .‬اولین‬ ‫خودرو کانسپت اینسپایر است‪ .‬این نام برای نسخه های لوکس تر‬ ‫اکورد س��ال های ‪ 1990‬تا ‪ 2012‬بکار رفته اس��ت‪ .‬این نام تنها‬ ‫برای بازار چین بازخواهد گش��ت‪ .‬کانس��پت اینسپایر بار دیگر‬ ‫بر پایه اکورد ش��کل گرفته و دارای اش��رافیت بیش��تر و برخی‬ ‫تمای��زات در طراحی اس��ت‪ .‬این خودرو توس��ط جوینت ونچر‬ ‫دانگ فنگ‪-‬هوندا س��اخته می ش��ود‪ .‬اما هوندا زیر برند جدید‬ ‫خ��ود با ‪ Everus‬را نیز معرفی کرد‪ .‬تنها محصول این زیر برند‬ ‫خودروی ‪ S1‬است که بر پایه چهارمین نسل هوندا سیتی شکل‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬هوندا ظاهرا ً تصمیم گرفته ت��ا خونی تازه به این‬ ‫برند ببخش��د و اقدام به معرفی خودروی��ی الکتریکی کرده که‬ ‫ان هم بر پایه هوندا ‪ XR-V‬س��اخته شده است‪ .‬محصول دیگر‬ ‫ژاپنی ها اکورد اسپورت هیبریدی است که از پیشرانه ‪ 2‬لیتری‬ ‫تنفس طبیعی با قدرت کل ‪ 211‬اس��ب بخار استفاده می کند‪.‬‬ ‫این خودرو طراحی زیبایی داشته اما استفاده از پیشرانه تنفس‬ ‫طبیع��ی و قوای محرکه هیبریدی بج��ای پالگین جای تعجب‬ ‫دارد‪ .‬یک��ی از متفاوت ترین برندهای چینی که س��ودای حضور‬ ‫در بازاره��ای جهانی را نیز در س��ر می پروراند جیلی اس��ت که‬ ‫دو خ��ودروی جدید تولیدی و مفهومی را به پکن اورده اس��ت‪.‬‬ ‫خودروی زیبای بو ری ‪ GE‬یک سدان پالگین هیبریدی است‬ ‫ک��ه همان قدرت خروج��ی ولوو ‪ XC40‬پالگی��ن هیبریدی و‬ ‫محصوالت لینک اند کو را دارد‪ .‬با قدرت کل ‪ 250‬اسب بخاری‬ ‫و گش��تاور ‪ 400‬نیوتن متری‪ ،‬ب��و ری ‪ GR‬قوی ترین محصول‬ ‫تاریخ جیلی است‪ .‬دومین محصول این برند کانسپت ایکن است‬ ‫ک��ه بر پایه ولوو ‪ XC40‬ش��کل گرفته و البت��ه نام ان نیز ما را‬ ‫به ی��اد ام جی ایک��ن ‪ 2012‬و جیپ ایک��ن ‪ 1997‬می اندازد‪.‬‬ ‫ایا جیلی اص ً‬ ‫ال توجهی ب��ه این موارد می کند؟! به هرحال ایکن‬ ‫مفهومی نش��ان دهن��ده جهت گیری ش��یک تر جیلی در بحث‬ ‫طراح��ی بوده و نس��خه تولی��دی ان از پلتف��رم ‪ CMA‬ولوو‬ ‫اس��تفاده خواهد کرد‪ .‬در هنگام گذر از جلوی غرفه چانگان نیز‬ ‫چش��ممان به خودروهای فیس لیفت ‪ CS75 ،CS75‬پالگین‬ ‫هیبریدی و‪ ...‬افتاد‪ .‬این خودروی قرمزرنگ نیز چانگان ایدو ‪XT‬‬ ‫فیس لیفت اس��ت که جلوپنجره عجیب وغریبی دارد‪ .‬همچنین‬ ‫چانگان ‪ CS55‬فیس لیفت که طراحی بهتری نس��بت به قبل‬ ‫دارد‪ .‬تمامی این محصوالت م��اه اینده وارد بازار چین خواهند‬ ‫شد‪ .‬ونوس��یا زیر برندی است که از حمایت دانگ فنگ‪-‬نیسان‬ ‫برخوردار بوده و تنها زیر برندی است که توانسته در بازار چین‬ ‫موفق ش��ود؛ بنابراین ان ها با ای��ن خودروی بزرگ ‪ X‬به میدان‬ ‫امده اند‪ .‬ونوس��یا گفته که ای��ن خودرو پیش نمایش��ی از زبان‬ ‫طراحی جدیدش بوده اما اگر این خودرو س��اخته شود تعجبی‬ ‫نخواهیم کرد‪ .‬درادامه نیس��ان ترا که با نام پاالدین هم شناخته‬ ‫می ش��ود می بینیم‪ .‬نسل قبلی پاالدین هنوز هم در چین تولید‬ ‫می ش��ود بنابراین باید نام متفاوت��ی را برای این خودرو انتخاب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ترا هفته پیش عرضه شده و قیمت پایه ‪ 160‬هزار یوانی دارد‪.‬‬ ‫نیروبخش این خودرو پیشرانه سنتی ‪ 2/5‬لیتری با قدرت ‪184‬‬ ‫اسب بخار است‪ .‬اما ستاره نیس��ان در نمایشگاه پکن خودروی‬ ‫س��لفی ‪ ZE‬است که نسخه الکتریکی از همین سدان می باشد‪.‬‬ ‫س��لفی الکتریکی برای بازار چین توس��عه یافته و جز چین در‬ ‫جای دیگری فروخته نخواهد ش��د‪ .‬دانگ فنگ و ونوسیا دارای‬ ‫نس��خه های خاص خود خواهند بود‪ .‬خروجی این خودرو ‪109‬‬ ‫اسب بخار بوده و محدوده حرکتی ‪ 330‬کیلومتری دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫هیوالی افرود‬ ‫خودروی��ی ک��ه مالحظه خواهید کرد ش��اید یک هیوال باش��د‬ ‫ام��ا برای هم��ه افراد نیس��ت زی��را به��ای ‪ 57900‬یورویی دارد‬ ‫ک��ه بی��ش از ‪ 20‬هزار یورو گران تر از نس��خه اس��تاندارد اس��ت‪.‬‬ ‫دلی��ل ان چیس��ت؟ چون توس��ط ‪ BBM‬موتور اس��پورت تیون‬ ‫س واگن ام��اروک تا بن‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬س��اده بگوییم‪ ،‬این فولک�� ‬ ‫دن��دان مس��لح‪ ،‬اگرچ��ه قیم��ت باالی��ی دارد اما در واق��ع کام ً‬ ‫ال‬ ‫هیجان انگی��ز ب��وده و به��ای خود را ب��ه خوبی توجی��ه می کند‪.‬‬ ‫چ��ه چی��زی باعث ش��ده این اماروک ت��ا این حد خاص باش��د؟‬ ‫ش��اخصه های منحصرب ه فرد زیادی در ان وجود دارد که از جمله‬ ‫انها می ت��وان به کیت افزایش ارتفاعی اش��اره کرد که ارتفاع کل‬ ‫بدنه را ‪ 100‬میلی متر افزایش می دهد‪ .‬این کیت که توس��ط دلتا‬ ‫‪ 4×4‬س��اخته ش��ده قیمت ‪ 2067‬یورویی داش��ته و البته تکمیل‬ ‫کنن��ده ان رینگ ه��ای ‪ 18‬اینچ��ی و الس��تیک های کوپر ‪STT‬‬ ‫"‪ Pro‬اس��ت‪ .‬ای��ن موارد نی��ز ‪ 3772‬یوروی دیگ��ر قیمت دارند‪.‬‬ ‫اما چیزی که باعث افزایش ابهت اماروک شده گلگیرهای بسیار پهنی‬ ‫است که قیمت خودرو را ‪ 2119‬یوروی دیگر باال می برد‪ .‬همچنین‬ ‫دیسک های اسپیس��ر ‪ 30‬میلی متری در هر اکسل نیز ‪ 297‬یورو‬ ‫قیمت دارند‪ .‬همچنین ‪ BBM‬می تواند با یک کیت متفاوت دیگر‬ ‫ارتف��اع اماروک را ‪ 40‬میلی متر افزایش دهد‪ .‬بازهم این کار بدون‬ ‫هزینه نبوده و باید ‪ 1309‬یوروی دیگر بپردازید‪ .‬یک اپش��ن دیگر‬ ‫هم الستیک های متفاوت کوپر است که قیمت ‪ 4194‬یورویی دارد‪.‬‬ ‫نگاه��ی ب��ه فهرس��ت قطع��ات در دس��ترس ای��ن تیونر نش��ان‬ ‫می ده��د ک��ه المپ ه��ای ‪ LED‬اضاف��ی ‪ 648‬یوروی��ی‪ ،‬گارد‬ ‫زی��ر بدن��ه و پلتف��رم س��قف ‪ 800‬و ‪ 2400‬یوروی��ی همچنی��ن‬ ‫اس��نورکل س��فری ‪ 600‬یوروی��ی نی��ز قابل س��فارش هس��تند‪.‬‬ ‫در انتها باید گفت‪ BBM‬موتور اسپورت قدرت پیشرانه ‪ 6‬سیلندر‬ ‫‪ TDI‬اماروک را کمی افزایش داده است‪.‬‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫برق‬ ‫اشنای‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫کالب‬ ‫تولید بین الملل‬ ‫یب‬ ‫ل‬ ‫ا مد ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یبر‬ ‫ید‬ ‫ب ام و‬ ‫د‬ ‫«‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫ها»‬ ‫امروزه تقریبا تمامی مدل های ب ام و با فناوری پالگین هیبرید نیز عرضه ش�ده و با پس�وند ‪ e‬و عبارت‬ ‫‪ iPerformance‬از س�ایر برادرانش�ان متمایز می ش�وند‪.‬همچنین مدل هایی که صرف�ا برقی یا هیبرید‬ ‫هس�تند نیز در س�ری جداگانه ای به نام ‪ i‬ق�رار می گیرند‪ .‬در مطل�ب پیش رو‪ ،‬نگاهی خواهیم داش�ت به‬ ‫ویژگی های این باواریایی های پاک‪.‬‬ ‫‹ ‹‪330e iPerformance‬‬ ‫س��لطان باواریا برای ان دس��ته از افرادی که مایلند‬ ‫تجرب��ه رانندگ��ی جذاب س��ری ‪ ، 3‬مصرف س��وخت‬ ‫اقتصادی و دوس��تی با محیط زیست را همزمان داشته‬ ‫باشند‪ ،‬نسخه ای تحت عنوان ‪330e iPerformance‬‬ ‫ن هیبرید‬ ‫در نظ��ر گرفته ک��ه از یک مجموع��ه پالگی ‬ ‫ن پاور‬ ‫ش��امل بلوک بنزینی ‪ 4‬س��یلندر ‪ 2‬لیتری تویی ‬ ‫توربو و یک موتور برقی نیرو می گیرد‪ .‬پیشرانه بنزینی‬ ‫قادر اس��ت حداکثر ‪ 180‬اس��ب بخار قدرت در ‪5000‬‬ ‫ت��ا ‪ 6500‬دور بر دقیقه و ‪ 292‬نیوتن متر گش��تاور در‬ ‫‪ 1350‬ت��ا ‪ 4250‬دور ب��ر دقیقه تحوی��ل دهد که در‬ ‫ترکی��ب با خروجی ‪ 87‬اس��ب بخ��اری‪  ‬و ‪ 250‬نیوتن ‬ ‫متری موتور برقی‪ ،‬مجموعا به رقم جذاب ‪ 248‬اس��ب‬ ‫بخار و ‪ 420‬نیوتن متر می رس��د‪ .‬مجموع��ه باتری نیز‬ ‫از ن��وع لیتیوم‪ -‬یون ب��ا توان ‪ 7/6‬کیلووات س��اعت و‬ ‫ظرفیت س��لولی (ظرفیت هریک از سلول های باتری)‬ ‫‪ 26‬امپرساعت بوده و خروجی مجموعه از گذرگاه یک‬ ‫گیربکس ‪ 8‬سرعته استپ ترونیک مجهز به حالت های‬ ‫اس��پرت و تعویض دس��تی به چرخ های عقب می رود‪.‬‬ ‫‪ 330e‬با تکیه بر این تش��کیالت قادر اس��ت طی ‪5/6‬‬ ‫ثانیه از حالت ایس��ت کامل به س��رعت ‪ 96‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت دس��ت یافته و حداکثر تا مرز ‪ 225‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت پیش برود‪ .‬همچنین در صورت پر بودن مخزن‬ ‫س��وخت ‪ 41‬لیت��ری و باتری می توان��د ضمن مصرف‬ ‫سوخت ترکیبی بسیار خوب ‪ 3/3‬لیتری‪ ،‬مسافت ‪350‬‬ ‫مایل یا ‪ 563‬کیلومت��ر را بپیماید‪ .‬از دیگر ویژگی های‬ ‫‪ 330e‬نی��ز می توان به مدت زمان ‪ 2/2‬س��اعتی برای‬ ‫شارژ کامل باتری‪ ،‬س��امانه بازیابی نیروی ترمز‪ ،‬شارژر‬ ‫‪ 3/5‬کیلووات��ی ‪ AC‬و فناوری اختصاصی ‪ eDrive‬با‬ ‫سه حالت خودکاراشاره کرد‪.‬‬ ‫گشتاور را دارد که بهبود به ترتیب ‪ 24‬و ‪ 96‬واحدی را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬گیربکس مورد استفاده نیز همان نمونه‬ ‫‪ 8‬س��رعته اتوماتیک اس��تپ ترونیک بوده که این بار‬ ‫عملکرد اسپرت تری ارائه کرده و عالوه بر انتقال ورودی‬ ‫خود به هر چهار چرخ‪ ،‬از پدال های تعویض دنده پشت‬ ‫فرمان نیز سود می برد‪ .‬علی رغم تمامی این تغییرات به‬ ‫ظاهر مثبت‪ ،‬ش��تاب اولیه ب��ه ‪ 6‬ثانیه کاهش یافته اما‬ ‫بیشینه سرعت به ‪ 235‬کیلومتر بر ساعت رسیده است‪.‬‬ ‫ب ام و در وب س��ایت رس��می خود رقم مشخصی برای‬ ‫مصرف سوخت ترکیبی و مسافت قابل پیمایش ‪530e‬‬ ‫اعالم نکرده ولی با نگاهی به اعداد و ارقام ذکر ش��ده و‬ ‫مدت زمان کمتر از ‪ 3‬ساعت برای شارژ کامل مجموعه‬ ‫بات��ری می توان ح��دس زد که عملک��رد ان در دنیای‬ ‫واقعی بهتر از ب��رادر کوچک ترش خواهد بود‪ .‬عالوه بر‬ ‫اینها‪ ،‬شیارهای فعال جلوپنجره‪ ،‬سامانه احیای نیروی‬ ‫ترمز‪ ،‬ش��ارژر ‪ 3/5‬کیلوواتی ‪ AC‬و فناوری اختصاصی‬ ‫‪ eDrive‬با س��ه حالت خ��ودکار (‪،)Auto eDrive‬‬ ‫بیشینه (‪ )Max eDrive‬و کنترل باتری (‪Battery‬‬ ‫‪ )Control‬نیز برخی دیگر از خصوصیت های فنی این‬ ‫المانی شیک پوش را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪740e xDrive iPerformance‬‬ ‫ب��ه بزرگ تری��ن س��دان هواپیما نش��ان باواری��ا که‬ ‫می رس��یم‪ ،‬قضیه بازهم متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫زی��ر کاپ��وت نمون��ه پالگین ‬ ‫هیبری��د س��ری ‪ 7‬که‬ ‫با ک��د ‪740e‬‬ ‫‪ xDrive iPerformance‬ش��ناخته می شود‪ ،‬یک‬ ‫بل��وک ‪ 4‬س��یلندر ‪ 2‬لیتری توربو و ی��ک موتور برقی‬ ‫ارمیده ک��ه در ظاهر تفاوتی با کوچک ترها ندارند‪ ،‬اما‬ ‫اختالف ها خیلی زود خودشان را نشان می دهند‪ .‬موتور‬ ‫برقی بازدهی مش��ابه ‪ 530e‬دارد و گیربکس دقیقا با‬ ‫نمونه ‪ 8‬س��رعته موج��ود در ‪ 330e‬برابر اس��ت‪ ،‬اما‬ ‫قدرت پیشرانه بنزینی به ‪ 255‬اسب بخار در ‪ 5000‬تا‬ ‫‪ 6500‬دور بر دقیقه و گشتاور ان به ‪ 400‬نیوتن متر در‬ ‫‪ 1550‬تا ‪ 400‬نیوتن متر رسیده است‪ .‬توان و گشتاور‬ ‫مجموع نیز به ‪ 322‬اس��ب بخار و ‪ 500‬نیوتن متر بالغ‬ ‫شده تا این مدل با تکیه بر شتاب اولیه ‪ 5/1‬ثانیه ای و‬ ‫سقف سرعت ‪ 250‬کیلومتر بر ساعت قوی ترین سدان‬ ‫بنزین��ی‪ -‬برقی حال حاضر ب ام و باش��د‪ 740e.‬برای‬ ‫ش��ارژ کامل باتری ‪ 9/2‬کیلووات ساعتی خود به ‪2/7‬‬ ‫س��اعت زمان احتیاج دارد و در کنار ان به یک مخزن‬ ‫بنزین ‪ 46‬لیتری مجهز اس��ت‪ ،‬ام��ا کمپانی بازهم از‬ ‫اعالم رسمی مصرف س��وخت ترکیبی و مسافت قابل‬ ‫پیمایش ان در وب س��ایت خود سرباز می زند‪ .‬از دیگر‬ ‫داشته های ان نیز می توان سامانه احیای نیروی ترمز‪،‬‬ ‫فناوری ‪ eDrive‬با تنظیماتی مشابه ‪ 530e‬و شارژر‬ ‫‪ 3/7‬کیلوواتی ‪ AC‬را نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪40e iPerformance xDrive X5‬‬ ‫ن هیبرید را‬ ‫البت��ه که ب ام و ارائه نس��خه های پالگی ‬ ‫به‪  ‬س��دان های خود محدود نکرده اس��ت‪ .‬زیر کاپوت‬ ‫ورم کرده ‪ 40e xDrive X5‬بلوک ‪ 4‬س��یلندر تویین‬ ‫ پاور توربو با حجم ‪ 2‬لیتر و خروجی ‪ 240‬اس��ب بخار‬ ‫در ‪ 5000‬ت��ا ‪ 6500‬دور بر دقیق��ه و‪ 353‬نیوتن متر‬ ‫در ‪ 1250‬ت��ا ‪ 4800‬دور ب��ر دقیق��ه ق��رار گرفته که‬ ‫در هم��کاری با موت��ور بنزینی ‪ 111‬اس��ب بخاری و‬ ‫ن متری مجموعا ‪ 308‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫‪ 450‬نیوت�� ‬ ‫و‪450‬نیوتن مت��ر گش��تاور را از گ��ذرگاه گیربکس ‪8‬‬ ‫سرعته اتوماتیک اس��تپ ترونیک مجهز به حالت های‬ ‫اس��پرت و تعویض دستی به هر چهار چرخ می رساند‪.‬‬ ‫تغذیه موت��ور الکتریکی اینجا هم ب��ر عهده مجموعه‬ ‫بات��ری ‪ 9/2‬کیلووات س��اعتی بوده که طی ‪ 3‬س��اعت‬ ‫به طور کامل ش��ارژ می ش��ود‪ .‬این مجموعه قادر است‬ ‫‪ X5‬پالگی��ن هیبرید را در ‪ 6/5‬ثانیه به مرز س��رعت‬ ‫‪ 96‬کیلومتر بر س��اعت رس��انده و تاخت وتاز ان را تا‬ ‫سقف در حدود ‪ 225‬کیلومتر بر ساعت امتداد بخشد‪.‬‬ ‫مس��افت قابل پیمایش این قد بلن��د المانی با باک و‬ ‫باتری پُر‪ ،‬ضمن مصرف س��وخت ترکیب��ی ‪ 4/2‬لیتر‬ ‫به ‪ 869‬کیلومتر می رس��د که رقم بسیار قابل توجهی‬ ‫است‪ .‬این المانی جذاب همچنین‬ ‫مخ��زن س��وخت ‪83‬‬ ‫لیتـــــ��ری‬ ‫‹ ‹‪530e xDrive iPerformance‬‬ ‫داش��ته و از س��امانه بازیابی نیروی ترمز‪ ،‬ش��ارژر ‪3/5‬‬ ‫کیلووات��ی ‪ ،AC‬حالت رانندگی ‪ Eco Pro‬و فناوری‬ ‫اختصاصی ‪ eDrive‬با س��ه حالت خ��ودکار (‪Auto‬‬ ‫‪،)eDrive‬بیش��ینه (‪ )Max eDrive‬و صرفه جویی‬ ‫در مصرف باتری (‪ )Save Battery‬سود می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪i3‬‬ ‫کوچک ترین فرزند برق��ی ب ام و همین چند وقت‬ ‫پیش برای مدل ‪ 2018‬فیس لیفت شد و هم اکنون‬ ‫در دو نس��خه اس��تاندارد و اس��پرت که با پسوند ‪S‬‬ ‫شناخته می شود در دسترس عالقه مندان قرار دارد‪.‬‬ ‫زیر پوس��ت مدل اس��تاندارد یک موتور برقی با توان‬ ‫‪ 170‬اس��ب بخار در ‪ 4800‬دور بر دقیقه و گش��تاور‬ ‫‪ 244‬نیوتن متر جا خوش کرده که از مجموعه باتری‬ ‫لیتیوم‪ -‬یون با توان ‪ 33‬کیلووات و ظرفیت س��لولی‬ ‫‪ 94‬امپرس��اعت تغذیه کرده و قادر اس��ت ‪ i3‬را طی‬ ‫م��دت زم��ان ‪ 7/2‬ثانیه از حالت س��کون به مرز ‪96‬‬ ‫کیلومتر بر س��اعت برس��اند‪ .‬بیشینه س��رعت و برد‬ ‫حرکتی خ��ودرو نیز به ترتیب ب��ه ‪ 150‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت و ‪ 184‬کیلومتر می رسد‪ .‬همچنین شارژ کامل‬ ‫باتری ها با شارژر نسل دوم ‪ 4/8‬ساعت طول می کشد‬ ‫که البته این زمان با ش��ارژر ‪ 50‬کیلوواتی برای شارژ‬ ‫‪ 80‬درصدی به ‪0/7‬ساعت کاهش می یابد‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫می توانید بس��ته موس��وم به ‪Range Extender‬‬ ‫شامل موار د باک بنزین ‪ 8/7‬لیتری‪ ،‬افزایش مسافت‬ ‫قابل پیمایش به ‪ 290‬کیلومتر و کاهش شتاب اولیه‬ ‫ب��ه ‪ 8‬ثانیه را نیز برای ان س��فارش دهید‪ .‬اما گونه‬ ‫اس��پرت این ریزنقش المانی ی��ا همان ‪S i3‬‬ ‫چنته متفاوتی دارد و پیش‬ ‫از ه��ر چی��ز با‬ ‫عناصـ��ر‬ ‫یک پله باالتر از س��ری ‪ ،3‬س��ری ‪ 5‬ج��ذاب و تاز ه‬ ‫واردی می ایس��تد ک��ه در نس��خه پالگی��ن هیبری��د‬ ‫خ��ود یعن��ی ‪ 530e xDrive iPerformance‬از‬ ‫هم��ان قوای فنی برادر کوچک ترش یعنی پیش��رانه ‪4‬‬ ‫س��یلندر‪ 2‬لیتری توربو به همراه موتور برقی سنکرونیزه‬ ‫با توان و گش��تاور مجموع به ترتیب ‪ 248‬اس��ب بخار‬ ‫و ‪ 420‬نیوتن مت��ر نی��رو می گیرد‪.‬البت��ه تفاوت های��ی‬ ‫نیز وج��ود دارد؛ ق��درت مجموع��ه بات��ری از ‪ 7/6‬به‬ ‫‪ 9/2‬کیل��ووات س��اعت و ظرفیت س��لولی ان از ‪ 26‬به‬ ‫‪ 90‬امپرس��اعت افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬موتور برقی‬ ‫توانایی تولید ‪ 111‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 346‬نیوتن متر‬ ‫طراحی جدید خود (که در س��پر جلو نمایی مش��ابه‬ ‫کیت های گروه ‪ M‬خلق کرده) ش��ناخته می ش��ود‪.‬‬ ‫موتور برقی در این نس��خه‪ ،‬به روزرسانی شده و ‪181‬‬ ‫اس��ب بخار ق��درت در ‪ 4800‬دور ب��ر دقیقه و ‪270‬‬ ‫نیوتن متر گش��تاور تحویل می دهد تا شتاب صفر تا‬ ‫‪ 96‬کیلومتر بر س��اعت به ‪ 6/8‬ثانیه و سقف سرعت‬ ‫به ‪ 160‬کیلومتر بر س��اعت برس��د ‪.S i3‬برای شارژ‬ ‫‪ 100‬درص��دی (با ش��ارژر نس��ل‪ )2‬و ‪ 80‬درصدی‬ ‫(با شارژر‪ 50‬کیلوواتی) ‪ DC‬به ترتیب به ‪ 4/8‬و ‪0/7‬‬ ‫س��اعت زمان احتیاج دارد و مس��افت قابل پیمایش‬ ‫ان در حالت عادی ‪ 172‬کیلومتر اس��ت‪ .‬در صورت‬ ‫انتخاب بس��ته ‪ Range Extender‬نیز باک بنزین‬ ‫‪ 8/7‬لیتری‪ ،‬مس��افت قابل پیمایش ‪ 290‬کیلومتر و‬ ‫شتاب اولیه ‪ 7/6‬ثانیه ای را خواهید داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪i8‬‬ ‫‪ i8‬که ایده س��اخت ان نخس��تین بار س��ال ‪2009‬‬ ‫و در قال��ب م��دل مفهوم��ی ‪Vision Efficient‬‬ ‫‪ Dynamics‬معرف��ی ش��د‪ ،‬پیش از ه��ر چیز نمادی‬ ‫است از یک طراحی کامال ایند ه نگرانه و تلفیق عملکرد‬ ‫فنی یک کوپه اسپرت تمام عیار و دغدغه هایی همچون‬ ‫مصرف س��وخت اقتصادی و االیندگی بس��یار کم‪ .‬این‬ ‫المان��ی متف��اوت از پیش��رانه ‪ 1/5‬لیتری ‪ 3‬س��یلندر‬ ‫بنزینی ‪ 231‬اسب بخاری (در پشت صندلی ها) و موتور‬ ‫الکتریکی ‪ 131‬اس��ب بخاری (در مح��ور جلو) با توان‬ ‫و گش��تاور مجموع به ترتیب ‪ 357‬اس��ب بخار و ‪569‬‬ ‫نیوتن متر نیرو می گیرد‪ .‬شتاب صفر تا ‪100‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت برای ‪ i8‬تنها ‪ 4/4‬ثانیه به طول انجامیده و سقف‬ ‫سرعت ان به بیش از‪ 250‬کیلومتر بر ساعت می رسد‪ .‬از‬ ‫طرفی برای دستیابی به این عملکرد قابل توجه در‪100‬‬ ‫کیلومتر ترکیبی‪ ،‬تنها ‪ 1/9‬لیتر بنزین می س��وزاند و به‬ ‫ازای ه��ر کیلومتر فقط ‪ 42‬گرم دی اکس��ید کربن ازاد‬ ‫می کند‪ .‬همچنین ش��اید برایتان جالب باشد که میزان‬ ‫مصرف انرژی الکتریکی ان ‪ 14‬کیلووات ساعت به ازای‬ ‫هر ‪100‬کیلومتر بوده و چون حین حرکت هیچ صدایی‬ ‫ندارد‪ ،‬سامانه اگزوز برای پیشگیری از خطرات احتمالی‬ ‫به یک تولیدکننده صدای مصنوعی تجهیز ش��ده است‪.‬‬ ‫‪ i8‬از مدل ‪ 2013‬تا ‪ 2018‬تنها در نس��خه کوپه تولید‬ ‫ش��د اما انطور ک��ه از اخبار برمی اید‪ ،‬قرار اس��ت مدل‬ ‫‪ 2019‬نسخه روباز یا همان اسپایدر (‪ )Spider‬ان نیز‬ ‫روی خط تولید برود و با جذب دوستداران خودروهای‬ ‫اسپرت سقف باز‪ ،‬لقب پرفروش ترین کوپ ه هیبرید دنیا‬ ‫را همچنان در تصاحب سلطان باواریا نگه دارد‪.‬‬ ‫ایندگان‬ ‫معرفی برخی خودروهای پاک که در اینده نزدیک‪ ،‬کالسیک های ارزشمندی خواهند شد‬ ‫پاک های امروز؛ کالسیک های فردا‬ ‫در بیش��تر مواقع‪ ،‬تصوی��ر ذهنی ما از یک خودرو‬ ‫کالسیک‪ ،‬خودرویی است که مصرف سوخت باالیی‬ ‫داشته و انبوهی از دود و گازهای االینده از اگزوزش‬ ‫خارج می ش��ود‪ .‬به همین جهت است که در تمامی‬ ‫ی نس��بی ب��رای تردد‬ ‫نق��اط جه��ان‪ ،‬محدودیت ها ‬ ‫اینگونه خودروها وضع شده و مالکان را عاصی کرده‬ ‫است‪ .‬به گزارش عصرخودرو‪ ،‬در عوض‪ ،‬خودروهای‬ ‫مدرن و ربات گونه امروز نمادی از پاکی و سبز بودن‬ ‫هستند و بیشتر عالقه مندان خودروهای کالسیک‪،‬‬ ‫از انها دل خوش��ی ندارند‪ .‬در ای��ن مطلب اما قصد‬ ‫داریم خودروهایی را معرف��ی کنیم که امروزه نماد‬ ‫پاک بودن هس��تند و در اینده به دالیلی کالس��یک‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 1-GM EV‬‬ ‫تس�لا خودروسازی اس��ت که به سرعت در حال‬ ‫رش��د بوده و پ��س از عرضه مدل ‪ S‬توانس��ته نظر‬ ‫مش��تریان متعددی را به برند خ��ود جلب کند‪ ،‬اما‬ ‫ای��ن مدل ‪ X‬اس��ت که توانس��ته مرزهای خالقیت‬ ‫و عملک��رد فن��ی را در موفق ترین کالس خودرویی‬ ‫ح��ال حاضر یعنی ک��راس اوورها‪ ،‬جابه ج��ا کند‪ .‬با‬ ‫وجود حفظ زبان طراحی جدید تس�لا در ‪Model‬‬ ‫‪ ،X‬درهای عقب باز ش��ونده رو به باال در کنار کابین‬ ‫اس��تثنایی و خالقیت قابل توجه مهندسان تسال در‬ ‫طراحی جزئیاتی همانند پنل میانی و نرم افزار اصلی‬ ‫ک شدن این‬ ‫خودرو‪ ،‬مواردی هس��تند که کالس��ی ‬ ‫خودرو را در اینده نزدیک تضمین می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا ‪FCX Clarity‬‬ ‫‹ ‹تسال ‪Model X‬‬ ‫‪ 70‬می�لادی ب��ود که با چاش��نی اسپرت ش��دن‪ ،‬به‬ ‫خودروه��ای محبوب تری تبدیل ش��ده و تا به امروز‬ ‫نی��ز همچون گلف ‪ GTi‬و هوندا س��یویک تایپ ‪،R‬‬ ‫راه گذشتگان پرافتخار خود را ادامه می دهند‪ .‬با این‬ ‫حال کمتر خودرو الکتریک��ی خانوادگی و اقتصادی‬ ‫کوچکی تصمیم گرفته است تا با اسپرت بودن اشتی‬ ‫کند و به نحوی فلسفه هاچ بک های سریع را در قالب‬ ‫خ��ودرو پاک عرضه کند‪ .‬اما نیس��ان با عرضه نس��ل‬ ‫جدید ‪ LEAF‬س��عی دارد این قضیه را پایان داده و‬ ‫نمونه ‪ Nismo‬را برای افزودن حال و هوای اسپرت‬ ‫به این خودرو محبوب‪ ،‬تولید کند‪ .‬همانند نس��ل اول‬ ‫گلف ‪ ،GTi‬نیسمو ‪ LEAF‬نیز کالسیک خواهد شد‪.‬‬ ‫اولین خ��ودرو الکتریکی تولید انبوه جهان که در‬ ‫حقیقت س��راغازی غرورافرین و پایانی تلخ داشت‪،‬‬ ‫در دهه ‪ 90‬میالدی و توس��ط جنرال موتورز عرضه‬ ‫ش��د‪ .‬این خودرو با ن��ام ‪ 1-EV‬یک کوپه با روحی‬ ‫اسپرت و درعین حال اقتصادی بود که براساس یک‬ ‫خ��ودرو مفهومی و ب��رای همخوانی ‪ GM‬با قوانین‬ ‫جدی��د ایالت کالیفرنیا طراحی و س��اخته ش��د‪ .‬در‬ ‫زمان عرضه‪ ،‬بحث های زیادی در مورد امتیازات این‬ ‫خودرو مطرح ش��د و ‪ 1-EV‬به ستاره ای جدید در‬ ‫جهان خودرو بدل شد اما با این حال‪ ،‬جنرال موتورز‬ ‫به یک باره بیشتر نمونه های ‪ 1-EV‬را جمع اوری و‬ ‫از بین برد تا امروزه این خودرو بس��یار کمیاب باشد‬ ‫و قطعا در اینده‪ ،‬به کالسیکی ارزشمند بدل شود‪.‬‬ ‫معموال کالسیک شدن اولین ها در جهان خودرو‪،‬‬ ‫حتی با وجود مشکالت و نواقص انها‪ ،‬حتمی است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬فناوری برت��ری که احتماال در اینده‬ ‫بخ��ش جدایی ناپذی��ری از خودروه��ا خواهد بود‪،‬‬ ‫سلول های سوختی هستند که هنوز نتوانسته اند به‬ ‫قدر کافی در می��ان خودروها رخنه کنند اما هوندا‬ ‫در اقدامی جس��ورانه اولین خودرو جهان با فناوری‬ ‫سلول های س��وختی را در سال ‪ 2008‬با نام ‪FCX‬‬ ‫‪ Clarity‬عرض��ه کرد‪ .‬این حرک��ت هوندا علی رغم‬ ‫محدودی��ت ش��دید در عرضه و عدم ف��روش ان به‬ ‫عم��وم مردم‪ ،‬به قدری قابل توجه بود که تحس��ین‬ ‫‹ ‹ریمک ‪1 Concept‬‬ ‫متخصص��ان را برانگیخ��ت و ‪ FCX‬نی��ز نظرهای‬ ‫مثبتی به خود جلب کرد‪ .‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪ SLS Electric Drive‬‬ ‫در بحبوحه عرضه خودروهای الکتریکی مفهومی‬ ‫توس��ط خودروس��ازان مطرح بود که مرسدس بنز‬ ‫تصمیم گرفت نمون��ه ای الکتریک��ی برپایه برترین‬ ‫محصول��ش را روانه ب��ازار کند و حت��ی در تیراژی‬ ‫محدود به فروش برس��اند‪ .‬این خ��ودرو یعنی ‪SLS‬‬ ‫‪ ،Electric Drive‬از نظ��ر ارق��ام و اع��داد فن��ی‪،‬‬ ‫برتر از برادر ‪ 8‬س��یلندری اش از اب درامد و همین‬ ‫نکته بس��یاری را ش��وکه کرد‪ .‬با ای��ن وجود نقایص‬ ‫متع��ددی در این گونه از ‪ SLS‬وجود داش��ت که از‬ ‫نظر بسیاری‪ ،‬ناش��ی از عرضه زودهنگام و نمایشی‬ ‫ان بود‪ .‬با این حال‪ ،‬این خودرو اس��تثنایی به عنوان‬ ‫نمادی از مهندسی برتر المان‪ ،‬کالسیکی ارزشمند‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سوپراس��پرت های الکتریکی مدت هاست در میان‬ ‫م��ا حضور دارند و در قالب خودروهای مفهومی و یا‬ ‫تولید محدود‪ ،‬حیرت جهانیان را برانگیخته اند‪ .‬اما در‬ ‫این میان یک خودروساز اهل کرواسی‪ ،‬توانسته نظر‬ ‫متخصصان را بیش از سایر رقبا به خود جلب کند و‬ ‫به نحوی اولین ابرخودرو الکتریکی جهان باش��د که‬ ‫همه انچه سایر سوپراس��پرت ها دارند را یکجا ارائه‬ ‫کند‪ .‬ریمک کانس��پت وان اما عالوه بر مش��خصات‬ ‫فنی‪ ،‬ظاهری بس��یار زیبا و قیمتی سرسام اور دارد‬ ‫ک��ه در ترکیب‪ ،‬با تعداد بس��یار مح��دود تولیدش‪،‬‬ ‫کالسیک شدنش در اینده را بیمه کرده است‪.‬‬ ‫خودروه��ای هاچ ب��ک خانوادگ��ی از اواخ��ر دهه‬ ‫اولین خودرو اس��پرت سبک و س��ریع جهان که‬ ‫‹ ‹نیسان ‪LEAF Nismo‬‬ ‫‹ ‹تسال ‪Roadster‬‬ ‫در قال��ب یک خودرو س��بز الکتریکی عرضه ش��د‪،‬‬ ‫تس�لا رودستر بود‪ .‬این رودس��تر کوچک که برپایه‬ ‫پلت فرم لوتوس الیزه س��اخته و پرداخت شد‪ ،‬قطعا‬ ‫بدون نقص و ایراد نبود و مش��کالت زیادی برای ان‬ ‫عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬اما در زمان عرضه اولیه بود که‬ ‫ش��تاب صفر تا ‪ 100‬ان که در حدود نیم ثانیه برتر‬ ‫از لوتوس الیزه بود‪ ،‬تحس��ین همگان را برانگیخت‪.‬‬ ‫تولید محدود در کنار تبلیغات گسترده تسال و حتی‬ ‫فرستادن یک دستگاه از ان به فضا‪ ،‬مواردی هستند‬ ‫که کالسیک شدن اولین تسال را حتمی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا پریوس نسل ‪1‬‬ ‫در میان بس��یاری از عالقه مندان س��نتی‪ ،‬تویوتا‬ ‫ی بودنی اس��ت ک��ه با جذابیت‬ ‫پری��وس نماد منطق ‬ ‫مورد نظر خودر و دوستان در تضاد است‪.‬‬ ‫اما هیچ کس نمی تواند منکر اهمیت و تاثیرگذاری‬ ‫این خودرو خانوادگی در جهان خودرو باشد‪.‬‬ ‫اما در این بین‪ ،‬بس��یاری نسل اول پریوس را که‬ ‫در س��ال ‪ 1997‬تحس��ین جهانی��ان را برانگیخت‪ ،‬‬ ‫فراموش کرده اند‪ .‬در زمانی که هنوز مفهوم خودرو‬ ‫پاک تعریف نش��ده ب��ود‪ ،‬پریوس به عن��وان اولین‬ ‫خ��ودرو هیبرید تولید انب��وه‪ ،‬موجی نو را در جهان‬ ‫به راه انداخت که در سال ‪ 1999‬با هوندا اینسایت‬ ‫ادام��ه یافت و امروزه به تولی��د محصوالت هیبرید‬ ‫متعدد توس��ط برندهای گوناگون انجامیده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین باید این نس��ل را مس��تحق کالسیک شدن‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫اموزش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دوج دیمن هزار اسبی‬ ‫ج��ادوی ش��گفت انگیز هنس��ی پرفورمن��س‪ ،‬ای��ن ب��ار روی‬ ‫فوق العاده تری��ن و خش��ن ترین محص��ول دوج یعن��ی چلنج��ر‬ ‫‪ SRT‬دیم��ن اثر ک��رده اس��ت‪ .‬همان گون��ه ک��ه می دانید این‬ ‫هیوالی قدرت ‪ 840‬اس��ب بخاری داش��ته و با در نظر داش��تن‬ ‫مس��ابقات درگ تولی��د ش��ده اس��ت‪ .‬البته هنس��ی امریکا فکر‬ ‫ک��رده می تواند پرفورمنس ای��ن خودرو را ب��ه رده های باالتری‬ ‫برس��اند بنابراین قدرت ان را به هزار اس��ب بخار رس��انده است‪.‬‬ ‫دیم��ن حت��ی در حال��ت اس��تاندارد کارخانه ای نی��ز خودروی‬ ‫کام ً‬ ‫ال وحش��ی و سرکش��ی اس��ت‪ .‬به لطف پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر‬ ‫‪ 6/2‬لیت��ری سوپرش��ارژردار همی و البته الس��تیک های رادیال‬ ‫قانون��ی‪ ،‬این خ��ودروی عضالن��ی می تواند در ع��رض ‪ 2/3‬ثانیه‬ ‫خود را از س��کون به س��رعت ‪ 96‬کیلومتر در س��اعت برساند و‬ ‫البت��ه قابل توج��ه ش��رکت کنندگان در مس��ابقات درگ اینک��ه‬ ‫دیمن مس��افت ‪ 400‬مت��ر را تنها در ‪ 9/65‬ثانی��ه طی می کند‪.‬‬ ‫هنس��ی خواهان عملکرد بهتری بوده و ش��روع به سبک سنگین‬ ‫ک��ردن پکیج ‪ HPE1000‬ب��رای این خودرو کرده اس��ت‪ .‬یک‬ ‫هفته پیش این تیونر مش��هور ویدئویی از تس��ت داینوی دیمن‬ ‫تقویت ش��ده را منتش��ر ک��رد‪ .‬این خ��ودرو قدرت ‪ 880‬اس��ب‬ ‫بخاری و گش��تاور ‪ 1092‬نیوتون متری خ��ود را به رخ حریفان‬ ‫کشیده اس��ت‪ .‬پس از تلف ش��دن ‪ 20‬درصدی قدرت‪ ،‬خروجی‬ ‫ای��ن خ��ودرو در میل لنگ برابر با ‪ 1056‬اس��ب بخار و گش��تاور‬ ‫ان ‪ 1311‬نیوت��ون متر بوده اس��ت‪ .‬بدین ترتیب دیمن هنس��ی‬ ‫پرفورمنس ‪ 216‬اس��ب بخ��ار قوی تر از مدل کارخانه ای اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ا این میزان افزایش قدرت انتظار داریم دیمن هنس��ی در خط‬ ‫مستقیم سریع تر هم باشد‪ .‬این کمپانی اخیرا ً ویدئوی جدیدی را‬ ‫منتش��ر کرده تا میزان سریع تر بودن ان نسبت به مدل استوک‬ ‫را نشان دهد‪.‬‬ ‫بررسی خطرناک ترین عوامل بروز تصادف در رانندگی‬ ‫استه بیا استه برو‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫ف��ارغ از اس��تانداردهای ایمنی به کار رفته در وس��ایل نقلیه‪،‬‬ ‫این رفتار رانندگان در جاده هاس��ت که س��هم زی��ادی در امار‬ ‫تصادفات رانندگی دارد‪ .‬در این میان برخی رانندگان می توانند‬ ‫با نش��ان دادن برخی رفتارها‪ ،‬خطرات بیش��تری را برای خود و‬ ‫دیگران در جاده ایجاد کنند‪ .‬در ادامه‪ ،‬به ‪ ۹‬نمونه از خطرناک ترین‬ ‫کارهایی می پردازیم که می توانند از راننده ها سر بزنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت نکردن حق تقدم‬ ‫یک��ی از مهم ترین دالیل تصادف��ات‪ ،‬رعایت نکردن حق تقدم‬ ‫است‪ .‬موسسه بیمه ایمنی بزرگراه های امریکا (‪ )IIHS‬می گوید‬ ‫ای��ن موض��وع باالترین ام��ار را در علت تصادف بی��ن رانندگان‬ ‫با س��ن ‪ ۷۰‬سال و بیش��تر دارد و بیش��تر در محل ورود و خروج‬ ‫از ازادراه ه��ا دیده می ش��ود‪ .‬ج��ان مکفی در کتاب��ش با عنوان‬ ‫«باربره��ای غیرمعمول» که در مورد حمل بار در مس��افت های‬ ‫طوالنی نوش��ته شده‪ ،‬اشاره می کند فضای خط شتاب گیری در‬ ‫ورود به بزرگراه یکی از منابع اصلی نگرانی رانندگانی اس��ت که‬ ‫وسیله نقلیه ای با وزن بیش از ‪ ۳۶‬تُن در زیر پای خود دارند‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از نمونه های این موضوع که بیش��تر در سطح شهرها رایج‬ ‫است‪ ،‬عالئم توقف و چراغ های قرمز است‪ .‬رانندگانی که از مسیر‬ ‫خودش��ان می ایند‪ ،‬انتظار دارند که در حالت س��بز شدن چراغ‪،‬‬ ‫تقاطع برایشان خالی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته نشدن کمربند ایمنی‬ ‫مطابق گزارش ‪ ،NHTSA‬کمربندهای ایمنی جان بیش از‬ ‫‪ ۷۵‬هزار نفر را بین سال های ‪ ۲۰۰۴‬تا ‪ ۲۰۰۸‬نجات داده اند‪ .‬البته‬ ‫کیس��ه های هوا نیز باعث ایمن تر شدن خودروها می شوند‪ ،‬ولی‬ ‫طراحی ان ها به گونه ای است که باید همراه با کمربندهای ایمنی‬ ‫عمل کنند؛ یعنی حالتی که از پرت شدن مسافر در تصادف های‬ ‫با س��رعت های باال و غلتیدن های خودرو جلوگیری شود‪ .‬بستن‬ ‫کمربند ان قدر کار س��اده ای اس��ت که اگر کس��ی ان را نبندد‪،‬‬ ‫غیرقابل توجیه است‪ .‬با توجه به اینکه همه با کمربندهای ایمنی‬ ‫در داخل خودروها بزرگ شده ایم‪ ،‬وقتی کمربند را نبسته باشیم‪،‬‬ ‫انگار چیزی را برای پوشیدن فراموش کرده ایم‪ .‬همچنین در نظر‬ ‫داشته باشید که بسیاری از تصادفات در سرعت های کم و نزدیک‬ ‫به خانه محل زندگی ش��خص اتفاق می افتند ؛ بنابراین خود را با‬ ‫این نکته که «مقصد چند خیابان جلوتر اس��ت» برای نبس��تن‬ ‫کمربند توجیه نکنید‪.‬‬ ‫‹ ‹رانندگی بی محابا‬ ‫رانندگی بی محابا‪ ،‬ی��ا اگر بخواهیم کمی خودمانی تر بگوییم‪:‬‬ ‫رانندگی دیوانه وار‪ ،‬یک روش خوب برای تصادف کردن اس��ت‪.‬‬ ‫این حالت از رانندگی ش��امل منحرف ش��دن‪ ،‬الیی کشیدن در‬ ‫ترافیک‪ ،‬سبقت از راست‪ ،‬شتاب گرفتن و ترمز به صورت ناگهانی‬ ‫و همین طور رانندگی با س��رعت کم در خط س��رعت در بزرگراه‬ ‫و برخی موارد دیگر می ش��ود‪ .‬در بس��یاری از ایالت های امریکا‪،‬‬ ‫سرعت به اندازه ‪ ۲۰‬مایل بر ساعت (‪ ۳۲‬کیلومتر بر ساعت) بیشتر‬ ‫نسبت به محدودیت س��رعت جاده‪ ،‬به عنوان رانندگی بی محابا‬ ‫ش��ناخته شده و جریمه هایی ش��امل پرداخت نقدی‪ ،‬زندان و یا‬ ‫ترکیب��ی از ان ها برای فرد راننده درنظر گرفته می ش��ود‪ .‬در هر‬ ‫صورت‪ ،‬وقتی در یک ترافیک مش��غول رانندگی هس��تید و نوع‬ ‫حرکت شما نسبت به بقیه تفاوت دارد‪ ،‬بیشتر از همه در معرض‬ ‫خطر تصادف قرار خواهید داش��ت‪ .‬در ای��ن میان‪ ،‬مردان جوان‬ ‫ی و مسابقه های دیوانه وار هستند که‬ ‫بیش��تر مستعد این رانندگ ‬ ‫البته جای تعجب چندانی هم ندارد‪.‬‬ ‫خطرناک باش��د‪ .‬راننده های حواس پرت‪ ،‬مثال های خوبی برای‬ ‫کس��انی هس��تند که فکر می کنند ایده فناوری راننده خودکار‬ ‫در خ��ودرو‪ ،‬یک ای��ده عالی و بس��یار مفید اس��ت‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫می خواهید نس��ل کنونی خودروها را حفظ کنید‪ ،‬گوش��ی خود‬ ‫را کنار بگذارید‪.‬‬ ‫حرکت کردن پشت س��ر یک کامیون تریلر حتماً باعث بهبود‬ ‫مصرف س��وخت شما می ش��ود‪ ،‬ولی این دلیل نمی شود که باید‬ ‫حتماً این کار را انجام دهید‪ .‬کار درافتینگ‪ ،‬مخصوص رانندگان‬ ‫نس��کار اس��ت؛ در حالی که پنهان ش��دن یک خودروی ‪۱۸۰۰‬‬ ‫کیلوگرم��ی در ناحیه کم فش��ار پش��ت یک کامی��ون ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫کیلویی و با ‪ ۴‬متر ارتفاع‪ ،‬منطقی نیس��ت‪ .‬در سال ‪ ،۲۰۰۷‬برنامه‬ ‫تلویزیون��ی افس��انه زدایان (‪ )MythBusters‬نیز نش��ان داد‬ ‫که ای��ن موضوع حقیقت دارد‪ .‬ولی ان ها در همین حال نش��ان‬ ‫دادند که دنبال ک��ردن یک کامیون با فاصله ای کمتر از ‪ ۴۵‬متر‬ ‫فوق العاده خطرناک اس��ت‪ .‬حتی با حفظ این فاصله‪ ،‬هنگامی که‬ ‫کامیون به صورت ناگهانی ترمز کند‪ ،‬ش��ما کمتر از ‪ ۲‬ثانیه برای‬ ‫عکس العمل زمان خواهید داشت‪ .‬از جمله موضوعات دیگری که‬ ‫باید در این زمینه به ان توجه داشته باشید این است که برخی از‬ ‫رانندگان کامیون‪ ،‬به صورت مستقیم نمی توانند ببینند که دقیقاً‬ ‫پشت سرشان چه خبر است و نسبت ارتفاع تریلر و کاپوت خودرو‬ ‫خطر بیشتری ایجاد می کند‪.‬‬ ‫سرعت در بین عوامل تصادفات منجر به مرگ‪ ،‬پس از رانندگی‬ ‫در حالت مس��تی‪ ،‬در جایگاه دوم ق��رار دارد‪ .‬طبق مطالعه ای که‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۵‬توس��ط موسسه بیمه ایمنی بزرگراه های امریکا‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬رابطه بین س��رعت وسیله نقلیه و شدت تصادف‬ ‫«غیرقابل انکار» بوده و بر اس��اس قوانین فیزیک اس��ت؛ هر چه‬ ‫س��ریع تر حرکت کنید‪ ،‬در هنگام برخورد‪ ،‬بیشتر ضربه خواهید‬ ‫دید‪ .‬مطالعه ‪ IIHS‬همچنین اشاره می کند احتمال یک تصادف‬ ‫به صورت کلی وقتی افزایش پیدا می کند که یک راننده باالتر یا‬ ‫حد مجاز س��رعت برای یک جاده حرکت کند‪ .‬وقتی‬ ‫پایین تر از ّ‬ ‫همه با یک س��رعت مشخص در یک جاده حرکت کنند‪ ،‬شرایط‬ ‫ل پیش بینی تر می شود و ایمنی جاده نیز باالتر می رود‪.‬‬ ‫قاب ‬ ‫‹ ‹درافتینگ پشت سر کامیون ها‬ ‫‹ ‹سرعت زیاد به خاطر شرایط جوی‬ ‫البته قب ً‬ ‫ال به موضوع رانندگی دیوانه وار اش��اره ش��ده‪ ،‬ولی این‬ ‫موضوع شایس��ته بحث و بررسی بیشتر اس��ت‪ .‬وقتی شرایطی‬ ‫جوی از حالت عادی خارج می ش��ود‪ ،‬بهترین راه برای جلوگیری‬ ‫از تصادف‪ ،‬کاستن از سرعت است و این موضوع شامل رانندگان‬ ‫باتجربه و ماهر نیز می ش��ود‪ .‬این مس��ئله از علم فیزیک نش��ات‬ ‫می گیرد که متاس��فانه همه به ان توج��ه نمی کنند‪ .‬اگر خودرو‬ ‫ش��ما از دیفرانس��یل تمام چرخ متحرک استفاده می کند‪ ،‬دلیل‬ ‫نمی شود که با ان در هوای طوفانی و سرد با سرعت زیاد حرکت‬ ‫کنید‪ .‬وقتی س��طح جاده لغزنده باشد‪ ،‬یک وسیله نقلیه ‪۱۵۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۲۰۰‬کیلوگرمی در هنگام کاهش سرعت ناگهانی از سرعت‬ ‫باال‪ ،‬کش��ش خود را احتماالً از دست خواهد داد‪ .‬مطابق گزارش‬ ‫سازمان مدیریت فدرال بزرگراه های امریکا‪ ۲۴ ،‬درصد تصادفات‬ ‫رانندگی با شرایط اب وهوایی مرتبط هستند‪ .‬همین دلیل کافی‬ ‫است تا سرعت خود را کم کنید و فاصله مناسبی با خودرو جلویی‬ ‫ایجاد کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹رانندگی با حواس پرتی‬ ‫خودتان روش صحیح را می دانی��د؛ جای انجام دادن کارهای‬ ‫شخصی در خانه اس��ت‪ .‬همچنین تلفن همراه خود را در هنگام‬ ‫رانندگ��ی خاموش کنی��د‪ NHTSA .‬تخمی��ن می زند که در‬ ‫بیش��تر اوقات ‪ ۶۰۰‬هزار راننده حواس پرت در جاده های امریکا‬ ‫حضور داشته باشند‪ .‬در این میان‪ ،‬دولت فدرال امریکا به مقامات‬ ‫ایالتی فش��ار می اورد که جلوی ارس��ال اس ام اس و خوردن غذا‬ ‫در حین رانندگی و دیگر فعالیت هایی را که باعث منحرف شدن‬ ‫نگاه و ذهن راننده ها از جاده می ش��وند‪ ،‬بگیرند‪ .‬ارس��ال پیام در‬ ‫زم��ان رانندگی‪ ،‬می تواند ب��ه اندازه رانندگی در حالت مس��تی‬ ‫‹ ‹سرعت گرفتن‬ ‫‹ ‹رانندگی در حالت خستگی‬ ‫رانندگ��ی با حالتی خواب ال��ود به ان��دازه رانندگی در حالت‬ ‫مستی خطرناک است‪ .‬وقتی بدن شما به استراحت و خواب نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬به هر ترتیب می خواهد ان را به دس��ت بیاورد‪ .‬وقتی کسی‬ ‫با وجود نیاز به توقف و اس��تراحت‪ ،‬همچن��ان به ادامه رانندگی‬ ‫اص��رار بورزد‪ ،‬واکنش های ُکندتری داش��ته و حتی می تواند در‬ ‫پش��ت فرمان به خواب برود‪ .‬نتیجه ای��ن حالت‪ ،‬چندان جالب و‬ ‫خوش��ایند نخواهد بود‪ .‬راننده های خس��ته و خواب الود‪ ،‬شانس‬ ‫بیش��تری برای تصادف در جاده های با محدودیت س��رعت باال‬ ‫هس��تند و معموالً قبل از وقوع تص��ادف نمی توانند کار خاصی‬ ‫حدی است که برخی از خودروسازان‬ ‫انجام دهند‪ .‬این مشکل به ّ‬ ‫لوکس برخی تجهیزات رانندگی برای مقابله با حالت خس��تگی‬ ‫و خواب الودگی را معرفی کرده اند‪ .‬بنابراین اگر احس��اس خواب‬ ‫الودگ��ی و سرس��نگینی می کنی��د‪ ،‬از جاده بی��رون بزنید و در‬ ‫یک جای امن‪ ،‬اندکی اس��تراحت کنید‪ .‬ش��اید دیرت��ر از زمان‬ ‫پیش بینی ش��ده به مقصد برس��ید‪ ،‬ولی این زمان را برای ایمنی‬ ‫بیشتر خود و دیگر رانندگان حاضر در جاده صرف کرده اید‪.‬‬ ‫‹ ‹رانندگی در حالت غیرعادی‬ ‫داده های ‪ NHTSA‬نش��ان می دهند که رانندگان مس��ت‪،‬‬ ‫یک��ی از عوام��ل اصلی تصادف ها هس��تند‪ .‬بخش عم��ده ای از‬ ‫تصادف��ات رانندگی منجر به مرگ‪ ،‬تحت تاثیر رانندگی با حالت‬ ‫مستی اس��ت‪ .‬الکل مشخصاً توانایی رانندگی را پایین می اورد و‬ ‫مهم تر از همه اینکه‪ ،‬قدرت واکنش را کاهش می دهد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫در این حالت س��عی کنید از روش های معمول‪ ،‬مانند استفاده از‬ ‫تاکسی یا کمک از یک ش��خص مورداعتماد برای رفتن به خانه‬ ‫اس��تفاده کنید‪ .‬چنین کاری‪ ،‬حتماً از حوادث تراژیک احتمالی‬ ‫جلوگیری خواهد کرد‪ .‬در همین حال‪ ،‬ازاد ش��دن اس��تفاده از‬ ‫بعضی مواد مخ��در در برخی ایالت های امریکا‪ ،‬باعث ش��ده که‬ ‫این مواد نیز پتانس��یل باالیی برای ایجاد تصادفات رانندگی پیدا‬ ‫کنن��د‪ .‬در ه��ر حال‪ ،‬از ط��رف پلیس با رانندگان��ی که در حالت‬ ‫غیرعادی هستند‪ ،‬برخوردهای زیادی اعمال می شود‪.‬‬ ‫تجربه‬ ‫نکاتی درباره افرودهای بی خطر‬ ‫خوشبختانه‪ ،‬اگر ش��ما تصمیم به رفتن به افرود‬ ‫را داش��ته باشید نیاز به تجهیزات عجیب و غریب و‬ ‫گران قیمت ندارید‪ .‬با یک ماش��ین قابل اعتماد‪ ،‬یک‬ ‫مخزن پر از س��وخت به همراه ذخی��ره اب و غذا و‬ ‫کمی حس مش��ترک برای پیمودن مسیر در بیابان‬ ‫هم می توان به مس��یرهای خاکی ولی نسبتاً هموار‬ ‫رفت‪.‬اما اگر مثل ما ماجراجو هس��تید و می خواهید‬ ‫ب ه مکان های بکر س��فر کنید در بسیاری از مواقع با‬ ‫یک مسیر سنگالخی و یا شنی که پر از چالش های‬ ‫مختلف هس��ت روبه رو خواهید ش��د‪ .‬ب��رای چنین‬ ‫مس��یرهایی حتماً بای��د یک خ��ودرو ‪ SUV‬چهار‬ ‫چ��رخ محرک با ارتفاع مناس��ب و حداقل مجهز به‬ ‫قفل دیفرانسیل داشته باشیم که البته خرید چنین‬ ‫خودرویی گران قیمت نیس��ت و در ح��ال حاضر با‬ ‫پرداخت حدود ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬میلیون تومان هم می توان‬ ‫یک ‪ SUV‬کارکرده ولی قابل اعتماد خریداری کرد‪.‬‬ ‫اما با وجود داش��تن یک ‪ SUV‬مناس��ب هم امکان‬ ‫گیر افتادن وجود دارد و هیچ کس دوس��ت ندارد در‬ ‫یک باتالق یا شنزار و یا مسیر سنگالخی‪ ،‬زمین گیر‬ ‫ش��ود و پیاده ب��ه دنبال کمک بگردد‪ .‬ب��رای اینکه‬ ‫چنین اتفاق��ی نیافتد رعایت این چن��د نکته برای‬ ‫تمام افرود کارها یک امر ضروری اس��ت‪ .‬حتی اگر‬ ‫سال هاست که این کار را انجام می دهید‪ ،‬بازهم این‬ ‫نکات را مرور کنید و تجهیزات خود را بروز کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹اگاهی از محدودیت های وسیله نقلیه‬ ‫تم��ام چرخ مح��رک بودن یک ک��راس اوور دلیل‬ ‫بر این نیس��ت که همانند جی��پ روبیکون تریل یا‬ ‫تویوت��ا فوررانر قادر ب��ه مقابله با موان��ع و پیمودن‬ ‫مس��یرهای سنگالخی باش��د‪ .‬این خیلی مهم است‬ ‫که مطمئن شوید محدودیت ها و قابلیت های خودرو‬ ‫شما چیس��ت و اگر چنین نکته ای را رعایت نکنید‬ ‫به دردس��ر می افتید و ممکن اس��ت خ��ود را درون‬ ‫ی��ک باتالق گیر بی اندازید که در این صورت اگر به‬ ‫شهر یا روستایی نزدیک باشید تنها سفر شما خراب‬ ‫می ش��ود اما اگر در وسط دشت کویر یا لوت چنین‬ ‫اتفاقی برایتان رخ دهد به طور حتم جان شما هم به‬ ‫خطر می افتد‪ .‬در اینجا عقل س��لیم حاکم است؛ اگر‬ ‫در مس��یر به جایی رس��یدید که به طور قابل توجهی‬ ‫تنگ به نظر می رسد‪ ،‬یا خیلی سنگالخی و ناهموار‬ ‫هس��ت و یا ش��یب خیلی تند دارد بهتر است مسیر‬ ‫دیگری را انتخاب کنی��د؛ در چنین مواقعی ممکن‬ ‫اس��ت با ادامه مسیر شما در وسط راه گیر بیافتید و‬ ‫یا کف خودرو شما برخورد شدید با سنگ ها داشته‬ ‫باش��د که در این صورت‪ ،‬موجب اس��یب جدی به‬ ‫خودرو می ش��ود‪ .‬اگر وس��یله نقلیه شما یکی از ‪۱۵‬‬ ‫شاس��ی بلند برتر هس��ت چندان نگ��ران این بخش‬ ‫نباشید و بقیه نکات را دنبال کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹سفر به همراه دوستان‬ ‫یکی دیگر از پیش��نهادهای منطقی این است که‬ ‫چنین س��فرهایی را به همراه دوستان انجام دهیم‪.‬‬ ‫تنها بودن در س��فر خارج از جاده هرگز ایده خوبی‬ ‫نیس��ت‪ .‬در چنین مواقعی اتفاقاتی می افتد که شما‬ ‫به تنهای��ی قادر ب��ه ادامه راه نخواهی��د بود و گاهی‬ ‫اوقات این اتفاقات خطرناک هس��تند‪ .‬سفر گروهی‬ ‫زمین گیر نشوید‬ ‫تغییر ش��کل بیش��تری می دهن��د‪ .‬بااین حال‪ ،‬مهم‬ ‫اس��ت که توجه داشته باش��ید که نباید بیش ازحد‬ ‫ب��اد الس��تیک ها را کم کنی��د‪ .‬جاش برن��ز یکی از‬ ‫نویس��ندگان وب س��ایت ‪ Offroad.com‬توصیه‬ ‫می کند که باد الس��تیک کمی از نصف بیشتر باشد‪.‬‬ ‫او می گوید عموماً حدود ‪ PSI ۱۸‬بی خطر است‪ .‬اگر‬ ‫بیش ازح��د هوای تایر را ک��م کنید نتیجه معکوس‬ ‫می گیرید و به عالوه خطر اسیب دیدن رینگ ها هم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬که می تواند به یک فاجعه تبدیل گردد‪.‬‬ ‫بنابراین همیش��ه یک پمپ ب��اد قابل اعتماد با خود‬ ‫همراه داشته باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹ پرهیز ازسهل انگاری‬ ‫مزیت های بی ش��ماری دارد‪.‬هرگاه یکی از خودروها‬ ‫گرفتار ش��ود دیگر خودروها کم��ک می کنند و ان‬ ‫را از مهلکه نج��ات می دهند‪ .‬در هنگام اتراق هم از‬ ‫گزند حیوانات وحش��ی در امان خواهید بود‪ .‬افرود‬ ‫مشترک به همراه دوستان سرگر م کننده تر است و‬ ‫امکان حمل تجهیزات و مواد غذایی بیش��تر برایتان‬ ‫فراهم می گردد‪ .‬به عالوه اینکه در چنین س��فرهایی‬ ‫نیروی انسانی کارایی زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش باد تایر ها‬ ‫درس��ت اس��ت که کم بودن باد الس��تیک باعث‬ ‫کاهش س��رعت و شتاب و همچنین افزایش مصرف‬ ‫س��وخت می گردد‪ ،‬اما در خارج از جاده قضیه فرق‬ ‫می کند و باد کمتر بهتر است‪ .‬به خصوص این که اگر‬ ‫از الس��تیک های مخصوص افرود استفاده می کنید‬ ‫قبل از افرود باید باد الس��تیک را کاهش دهید‪ .‬این‬ ‫عمل به دو دلیل باعث اسایش بیشتر می شود‪ .‬اول‬ ‫اینکه الس��تیک نرم تر شده و دیواره های جانبی تایر‬ ‫به انعطاف پذیری بیش��تر کم��ک می کنند‪ ،‬که هم‬ ‫برای وسیله نقلیه و هم برای سرنشینان بهتر است‪.‬‬ ‫دوم اینکه فش��ار کمتر اجازه می دهد تا الس��تیک‬ ‫چس��بندگی بیش��تری به زمین داش��ته باشد‪ ،‬زیرا‬ ‫بیشتر تغییر شکل می دهند و مطابق با ناهمواری ها‬ ‫همراه با دانس��تن اینکه وس��یله نقلیه ش��ما چه‬ ‫توانایی های��ی دارد‪ ،‬ای��ن را هم باید در نظر داش��ت‬ ‫ک��ه در افرود جای هیچ س��هل انگاری و بی گدار به‬ ‫اب زدن نیس��ت‪ .‬داش��تن خودرو افرود حرفه ای با‬ ‫الس��تیک های بزرگ‪ ،‬ارتفاع ب��اال و تعلیق بزرگ و‬ ‫پوش��ش زرهی کف خودرو‪ ،‬به این معنا نیس��ت که‬ ‫شکست ناپذیرشده اید‪ .‬رانندگی با سرعت کنترل شده‬ ‫اجازه می دهد سیس��تم تعلیق خ��ودرو کاری را که‬ ‫برایش طراحی شده به درستی انجام دهد و ضربات و‬ ‫اثرات ناهمواری ها را بهتر جذب کند تا نه به خودرو‬ ‫و نه به س��تون فقرات سرنشینان اسیب وارد شود‪.‬‬ ‫کنترل وسیله نقلیه در سرعت باال در خارج از جاده‬ ‫به مراتب س��خت تر از روی اسفالت است‪ .‬تاز ه کارها‬ ‫باید دقت داشته باش��ند که در سراشیبی ها به هیچ ‬ ‫وجه نباید اجازه داد تا کنترل س��رعت از دس��تتان‬ ‫ی که کاهش سرعت همواره باید‬ ‫خارج ش��ود به طور ‬ ‫با پدال گاز کنترل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ تجهیزات کامل‬ ‫یکی از مهم تری��ن کارهایی که قبل از افرود باید‬ ‫انجام ش��ود تهیه و ی��ا ازمایش تجهی��زات بازیابی‬ ‫هس��ت‪ .‬چیزهای س��اده مانند یک جعبه ابزار‪ ،‬یک‬ ‫ریس��مان فوالدی یا به اصطالح سیم بکسل و جک‬ ‫می توانند کمک زیادی کنند و ش��ما را از گرفتاری‬ ‫نجات دهند‪.‬‬ ‫هم��راه داش��تن یک تب��ر و ی��ا اره می تواند ایده‬ ‫خوبی باش��د به خصوص زمانی که در مس��یرتان از‬ ‫جنگل عبور می کنید‪.‬البته‪ ،‬اگر یک افرود جدی در‬ ‫انتظارتان است و وسیله نقلیه ای که در اختیاردارید‬ ‫تطبیق پذیراست‪ ،‬حتماً یک وینچ که حداقل تحمل‬ ‫‪ ۵‬تن وزن را داش��ته باشد‪ ،‬تهیه کنید و نصب ان را‬ ‫به یک متخصص بسپارید‪ .‬درواقع نام وینچ اصطالح‬ ‫«فرش��ته نجات» را در ذهن افرود کارهای حرفه ای‬ ‫تداعی می کند‪.‬‬ ‫ش��ما می توانید با اس��تفاده از ان خ��ود را از هر‬ ‫مهلک��ه ای نج��ات دهید‪ .‬همچنین‪ ،‬همراه داش��تن‬ ‫دس��تگاه رهیاب ‪ GPS‬جز وس��ایل ضروری اس��ت‬ ‫و ع�لاوه بر ان همراه داش��تن ی��ک رادیو ‪ CB‬کار‬ ‫عاقالنه ای اس��ت زیرا در بیاب��ان و جنگل خبری از‬ ‫خدمات اپراتورهای تلفن همراه نیس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫گالن س��وخت‪ ،‬پم��پ باد‪ ،‬شیب س��نج‪ ،‬پروژکتور و‬ ‫جک جز تجهیزات مهم به شمار می روند‪ .‬این نکات‬ ‫را رعایت کنید و از افرود خود لذت ببرید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫الفارومئو ‪،4‬انتقام ایتالیایی‬ ‫در اغاز سال جاری بود که الفارومئو اعالم کرد نسخه کوادروفولیو‬ ‫‪ 4C‬را نخواهد س��اخت زیرا این خ��ودرو بهترین نمونه در کالس‬ ‫خود اس��ت‪ .‬پوجیا ریسینگ ه م اکنون در حال نشان دادن راه های‬ ‫زیاد برای ارتقای این کوپه پیشرانه وسط است تا محصول محبوب‬ ‫ایتالیایی ه��ا بتوان��د رقابت بهتری با خودروهایی همچون پورش��ه‬ ‫‪ 718‬کیمن و الپاین ‪ A110‬داش��ته باش��د‪ .‬پس از معرفی فراری‬ ‫‪ GTB FPlus 488‬کورس��ا که قوی تر از پیس��تا ب��ود‪ ،‬این تیونر‬ ‫هم اکنون پروژه ‪ Nemesis‬خود را برای ‪ 4C‬رو کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫اغاز باید گفت مهندس��ان پوجیا حجم پیش��رانه ‪ 4‬سیلندر ‪1/75‬‬ ‫لیت��ری را به ‪ 1/95‬لیتر ارتق��ا داده و میل لنگ فورج کاری جدید‪،‬‬ ‫سر سیلندر متفاوت و سوپاپ های ورودی بزرگ تر را روی این قلب‬ ‫اهنین نصب کرده اند‪ .‬فهرس��ت خوبی های این خودرو با سیس��تم‬ ‫اگزوز سفارش��ی با خروجی های کربنی‪ ،‬گیربکس بازنگری شده و‬ ‫سیستم های الکترونیکی به روزتر برای مطمئن شدن بیشتراز خلق‬ ‫هیوالی��ی جدید ادامه می یابد‪ .‬نتیجه این تغییرات خلق یک انتقام‬ ‫جوی ایتالیایی با قدرت ‪ 477‬اسب بخار است‪ .‬بدین ترتیب قدرت‬ ‫الفارومئو‪ 4C‬تیون ش��ده دو برابر شده است‪ .‬همچنین باید گفت‬ ‫گش��تاور‪ 350‬نیوتون متری پیش��رانه اس��تاندارد به ‪ 535‬نیوتون‬ ‫متر رس��یده است‪ .‬شایان ذکر اس��ت این قدرت بیشتر تاثیر بسیار‬ ‫ش ترکیب داش��ته زیرا الفای‬ ‫مثبتی روی پرفورمنس این کوپه خو ‬ ‫کوچک ه م اکنون تنها به ‪ 3/6‬ثانیه زمان برای رس��یدن به سرعت‬ ‫‪ 100‬کیلومت��ر در س��اعت نیاز دارد‪ .‬حداکثر س��رعت ‪ 4C‬پوجیا‬ ‫ریس��ینگ نیز ‪ 308‬کیلومتر در ساعت است‪ .‬بد نیست بدانید مدل‬ ‫اس��تاندارد‪ 4C‬در بحث شتاب ‪ 0/9‬ثانیه کندتر بوده و تنها سقف‬ ‫سرعت ‪ 258‬کیلومتر در ساعتی دارد‪ .‬جدای از ارتقای عملکردی‪،‬‬ ‫پوجیا ریس��ینگ کیت بدنه ائرودینامیکی را نیز تدارک دیده که از‬ ‫قطعات فیبر کربنی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪12‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪15‬‬ ‫گزارش بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی خودروهایی که در اینده ارزش انتظار دارند‬ ‫ارتشـی ازاینـده‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫باید گفت چند سال اینده بسیار هیجان انگیزخواهند‬ ‫بود زیرا محصوالت ج��ذاب زیادی وارد بازار خواهند‬ ‫شد‪ .‬ازاین رو با همکاری نوستراداموس ما فهرستی از‬ ‫‪ 25‬خودروی جذاب این��ده که ارزش انتظار را دارند‬ ‫معرفی کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹اکورا ‪ NSX‬تایپ ‪2019 R‬‬ ‫از انجای��ی ک��ه برای برخ��ی افراد پیش��رانه ‪573‬‬ ‫اس��ب بخ��اری اک��ورا ‪ NSX‬ق��درت کاف��ی ندارد‬ ‫ش��ایعاتی درباره عرضه نس��خه قوی تر این خودرو به‬ ‫گوش می رس��د‪ .‬انتظار می رود ‪ NSX‬تایپ ‪ R‬دارای‬ ‫پیش��رانه ‪ 6‬س��یلندر ‪ 3/5‬لیتری بای توربوی قوی تر‬ ‫به هم��راه واحدهای الکتریک��ی و همچنین جزئیات‬ ‫ائرودینامیکی جدید باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و سری ‪ 8‬کانورتیبل ‪2019‬‬ ‫ب ام و عالوه بر نس��خه اس��تاندارد س��ری ‪ 8‬کوپه‬ ‫مدل کانورتیبل ان را نیز خواهد ساخت‪ .‬قب ً‬ ‫ال تصاویر‬ ‫جاسوس��ی و رندره��ای زی��ادی از محص��ول جدید‬ ‫باواریایی ها منتش��ر ش��ده و انتظار می رود پیشرانه ‪8‬‬ ‫س��یلندر ‪ 4/4‬لیتری بای توربو با قدرت ‪ 630‬اس��ب‬ ‫بخار زیر کاپوت این محصول جذاب قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪2019 i5‬‬ ‫به نظر می رسد ب ام و تنها به ساخت دو محصول‬ ‫‪ i3‬و ‪ i8‬اکتف��ا نکرده و در س��ال های اینده خانواده ‪i‬‬ ‫را گسترش خواهد داد‪ .‬مدل جدید ‪ i5‬بزرگ تر از ‪i3‬‬ ‫هاچ بک ب��وده و محدوده حرکت��ی ان بیش از ‪320‬‬ ‫کیلومت��ر خواهد بود‪ .‬برخ�لاف دیگر محصوالت بخش‪،i‬‬ ‫ب ام و می خواه��د جدیدتری��ن محصول��ش کام� ً‬ ‫لا‬ ‫متفاوت باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ شلبی ‪2019 GT500‬‬ ‫یکی از لذت بخش ترین کارهایی که می توان انجام‬ ‫داد دراوردن صدای پیش��رانه موس��تانگ ‪GT350‬‬ ‫کنونی اس��ت‪ .‬پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 5/2‬لیتری این‬ ‫خودرو صدای فوق العاده ای داش��ته و البته ‪GT500‬‬ ‫ک��ه بیاید هم ه چیز به س��طح باالت��ری ارتقا خواهد‬ ‫یافت‪.‬خبر خوب اینکه ش��ایعاتی درب��اره قرار گرفتن‬ ‫پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ GT350‬با قدرت بیش��تر در‬ ‫دل ب��رادر بزرگ تر ق��رار دارد‪ .‬بدی��ن ترتیب ترکیب‬ ‫قدرت باال با صدای ش��گفت انگیز باعث به وجد امدن‬ ‫طرفداران موستانگ خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لینکلن کانتیننتال ‪2019‬‬ ‫هنوز چند سالی با این خودرو فاصله داریم‪ .‬اگرچه‬ ‫انتظ��ار نداریم این خودرو از نظر قدرت یا طراحی به ‬ ‫روزرس��انی بسیار وسیعی داشته باشد اما برند لوکس‬ ‫امریکایی ه��ا در ح��ال برنامه ریزی ب��رای یک تغییر‬ ‫جالب اس��ت؛ درب های موس��وم ب��ه ‪ . suicide‬این‬ ‫س��دان لوکس و ب��زرگ می تواند در چن��د ماه اینده‬ ‫درب های متفاوت را دریافت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوپل اینسیگنیا ‪2019 OPC‬‬ ‫پی��رو معرفی بی��وک رگال ‪ GS‬احتم��اال اوپل نیز‬ ‫روش مش��ابهی را دنبال خواه��د کرد‪.‬انتظار می رود‬ ‫این خودرو در س��ال جاری معرفی ش��ود‪ .‬نمایشگاه‬ ‫خودروی فرانکف��ورت یکی از رویداده��ای احتمالی‬ ‫معرف��ی محصول جدید اوپل اس��ت‪ .‬انتظ��ار می رود‬ ‫اینسیگنیا ‪ OPC‬از پیشرانه ‪ 4‬سیلندر توربو با قدرت‬ ‫‪ 310‬اسب بخار استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسال مدل ‪2019 Y‬‬ ‫با اینکه تس�لا درگیر افزایش تولید مدل ‪ 3‬اس��ت‬ ‫اما گفته می ش��ود برنامه هایی برای تولید شاسی بلند‬ ‫کوچک تر با جایگاهی پایین تر از مدل ‪ X‬وجود دارد‪.‬‬ ‫این خودرو مدل ‪ Y‬نامیده خواهد شد و دارای برخی‬ ‫شاخصه های الکتریکی برادران دیگر خود خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا سوپرا ‪2019‬‬ ‫بی ش��ک یکی از مورد انتظارترین خودروهای نس��ل‬ ‫جدید تویوتا سوپرا است‪ .‬این خودرو که پیش از این به‬ ‫فرم کانس��پت ‪ 1-FT‬و ‪ GR‬ریسینگ دیده شده چند‬ ‫ماهی با معرفی رسمی فاصله ندارد‪ .‬البته قب ً‬ ‫ال خبرهای‬ ‫بی شماری درباره س��وپرای جدید منتشر شده و گفته‬ ‫شده که نسل جدید این خودرو ارزان نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹الفارومئو ‪2020 6C‬‬ ‫الفارومئ��و ‪ 4C‬دیگ��ر ب��رای این دنیا نیس��ت‪ .‬با‬ ‫برنده��ای تثبیت ش��ده به منظور ازمای��ش فناوری‬ ‫خودران در خیابان ها شده است‪.‬‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬هنوز مشخص نیس��ت محصول این‬ ‫شرکت چگونه خواهد بود اما رندرهایی از ان با الهام‬ ‫از محصوالت مک الرن منتشر شده است‪.‬‬ ‫استون مارتین والکری بسیار خاص‪ ،‬در اینده برادر‬ ‫جدیدی خواهد داش��ت که ارزان تر ب��وده و طراحی‬ ‫پیشرانه وس��ط دارد‪ .‬این برند بریتانیایی برنامه هایی‬ ‫برای معرفی محصول پیش��رانه وس��ط خود در اینده‬ ‫دارد تا بتواند به جنگ مستقیم خودروهایی همچون‬ ‫ف��راری ‪ 488‬و مک الرن ‪ 720S‬برود‪ .‬هنوز جزئیات‬ ‫زیادی از این خودرو منتش��ر نش��ده اما می دانیم که‬ ‫توسعه ان توسط مهندس اسبق فراری صورت خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اگ��ر فکر می کردی��د ایده تولید ی��ک المبورگینی‬ ‫شاس��ی بلند عجیب اس��ت باید با شاسی بلند فراری‬ ‫هم روبرو ش��وید‪ .‬مدیرعامل فراری سرجیو مارکیونه‬ ‫س��رانجام تایید کرد این خودرو توس��ط این شرکت‬ ‫تولید خواهد ش��د‪ .‬پروژه شاس��ی بلند ف��راری با کد‬ ‫‪ FX16‬ش��ناخته می ش��ود و از پلتفرم مش��ترک با‬ ‫جایگزین فراری ‪ GTC4Lusso‬سود خواهد برد‪.‬‬ ‫‹ ‹مک الرن ‪2020 BP23‬‬ ‫برانک��و بازگش��ته اس��ت‪ .‬اگرچ��ه از مدت ها قبل‬ ‫ش��ایعاتی درباره این خودرو منتش��ر می شد اما فورد‬ ‫جزئیات بیش��تری از این شاسی بلند جدید را منتشر‬ ‫کرده است‪ .‬برانکو و رنجر جدید به همراه یکدیگر در‬ ‫تاسیس��ات وین میشیگان تولید خواهند شد و انتظار‬ ‫می رود به عنوان مدل س��ال ‪ 2019‬یا ‪ 2020‬عرضه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوپل ‪2020 GT‬‬ ‫فورد در حال بازنشس��ته کردن خودروهای س��واری‬ ‫خود بوده اما موس��تانگ هنوز هم نفس خواهد کشید؛‬ ‫اما فکر نمی کنیم این خودروی عضالنی کام ً‬ ‫ال در امنیت‬ ‫باش��د‪ .‬فورد قب ً‬ ‫ال تایید کرده شاسی بلند الکتریکی مک‬ ‫‪ 1‬را با الهام از موستانگ تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه میشن ‪2020 E‬‬ ‫‹ ‹خ�ودروی اس�پورت و پیش�رانه وس�ط‬ ‫استون مارتین‬ ‫‹ ‹شاسی بلند شورولت کامارو ‪2020‬‬ ‫اگرچه فورد برنامه هایی برای عرضه یک شاسی بلند‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ 911‬هیبریدی ‪2019‬‬ ‫نسل بعدی پورشه ‪ 911‬می تواند با باتری لیتیوم ‪-‬یونی‬ ‫عرضه ش��ود‪ .‬تصاویر جاسوسی متعددی از این کوپه‬ ‫نمادین منتشر شده است اما هنوز مشخص نیست که‬ ‫‪ 911‬جدید چه زمانی معرفی خواهد شد‪ .‬حتی گفته‬ ‫شده این خودرو قدرتی در حدود ‪ 700‬اسب بخار هم‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ 911‬توربو ‪2019‬‬ ‫اجازه ندهید که معرفی ‪ 911‬هیبریدی تمام تمرکز‬ ‫ش��ما را به خود جلب کند‪ .‬م��دل جدید توربو نیز در‬ ‫اینده به س��بد محصوالت این شرکت افزوده خواهد‬ ‫ش��د و همانن��د مدل هیبری��دی یاد ش��ده دارای به‬ ‫ روزرس��انی های زیادی در داخل و ظاهر خود خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬اکثر اصالحات ظاه��ری در بخش جلو متمرکز‬ ‫خواهند شد و در این بخش ورودی های هوا بزرگ تر‬ ‫و اسپلیتر گیراتری را خواهیم دید‪ .‬رینگ های جدید‬ ‫به همراه چراغ های متفاوت عقب باعث ایجاد ظاهری‬ ‫نوین برای این خودروی اس��پورت افسانه ای خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شاسی بلند فراری ‪2020‬‬ ‫‹ ‹فورد برانکو ‪2020‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ مک ‪ 1‬مدل ‪2020‬‬ ‫عرضه جیولیا و اس��تلویوی جدید‪ ،‬این برند ایتالیایی‬ ‫جان تازه ای گرفته اس��ت و البت��ه نیازمند خودرویی‬ ‫لوکس تر و اس��پورت تر نیز است‪ .‬گفته می شود ‪6C‬‬ ‫جدیدتری��ن محص��ول الفارومئو خواهد ب��ود که از‬ ‫پیشرانه ای قوی تر و طراحی برجسته تری سود خواهد‬ ‫برد؛ بی صبرانه منتظر تولید این خودرو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروی اپل ‪2020‬‬ ‫اگرچه پروژه تایتان اپل س��ر و صدای زیادی به پا‬ ‫کرد و البت��ه در نهایت بدون نتیج��ه خاصی خاتمه‬ ‫یاف��ت اما این غول دنیای فناوری به صورت رس��می‬ ‫از دنی��ای خودروه��ا خداحافظی نکرده اس��ت‪ .‬اپل‬ ‫در نام��ه ای ب��ه ‪ NHTSA‬خواهان فرص��ت برابر با‬ ‫‹ ‹سدان المبورگینی ‪2020‬‬ ‫بر پایه موس��تانگ داش��ته اما ش��ورولت تعهدی به‬ ‫عرضه کاماروی قدبلند ندارد؛ اما احتمال معرفی یک‬ ‫شاس��ی بلند الهام گرفته از کامارو در سال های اینده‬ ‫وجود دارد‪ .‬با حرکت بیش��تر به س��مت خودروهای‬ ‫شاسی بلند‪ ،‬شورولت می تواند برند بعدی ای باشد که‬ ‫این رویه را شدت می بخشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروی اسپورت دایسون ‪2020‬‬ ‫ش��رکت جاروبرقی سازی دایس��ون می خواهد وارد‬ ‫دنیای خودروها ش��ود‪ .‬مدیرعامل این شرکت جیمز‬ ‫دایس��ون اوایل س��ال ‪ 2017‬اعالم کرد این شرکت‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ 2‬میلیارد پوندی برای تولید خودرو‬ ‫ما دقیقاً نمی دانیم که ای��ا چنین محصولی متولد‬ ‫خواهد ش��د یا خیر ام��ا تولید اوروس‪ ،‬م��ا را به این‬ ‫فکر انداخت که ش��اید محصول بع��دی المبورگینی‬ ‫یک سدان باشد‪ .‬با اس��تفاده از شاخصه های طراحی‬ ‫شاسی بلند اوروس و اوراکان‪ ،‬سدان چهار درب المبو‬ ‫می تواند خودرویی استثنایی لقب بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لوتوس الیزه ‪2020‬‬ ‫لوتوس کانس��پت های متمایزی را در سال ‪2010‬‬ ‫معرفی کرد‪ .‬ان هم بر پایه کانسپت الیزه معرفی شد‬ ‫که در س��ال ‪ 2010‬تهیه شده اس��ت‪ .‬گفته می شود‬ ‫الیزه جدید س��بک تر و قوی تر از نس��ل فعلی خواهد‬ ‫بود؛ البته باید تا سال ‪ 2020‬منتظر دیدن ان بمانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مازراتی گرن توریسمو ‪2020‬‬ ‫ش��اید حتی فراموش کرده باشید که مازراتی گرن‬ ‫توریسمو هنوز هم تولید می شود؛ اما پس از ‪ 10‬سال‬ ‫حضور در بازار و عدم تغییر زیاد‪ ،‬گرن توریسمو نیازی‬ ‫مبرم به نس��ل جدید دارد‪ .‬موضوع بد اینکه حداقل تا‬ ‫س��ال ‪ 2020‬نس��ل جدید گرن توریسمو را نخواهیم‬ ‫دید‪.‬‬ ‫سنا تنها سوپرکار فوق العاده ای نیست که مک الرن‬ ‫عرضه کرده اس��ت‪ .‬در اینده ای نزدیک شاهد معرفی‬ ‫‪ BP23‬خواهیم بود که به نوعی جایگزین خودروهای‬ ‫‪ F1‬و ‪ P1‬محس��وب می ش��ود‪ .‬ای��ن خ��ودرو عنوان‬ ‫س��ریع ترین محصول تاریخ مک الرن را یدک خواهد‬ ‫کشید؛ امیدواریم این خودرو نیز طراحی فوق العاده ای‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫اگر نس��ل جدید اینسیگنیا را در نظر بگیریم‪ ،‬اوپل‬ ‫در حال حرکت به س��مت درستی بوده و می خواهد‬ ‫طراح��ی بهت��ری را در محصوالت خود نش��ان دهد‪.‬‬ ‫این ظاهر بالغ می تواند در نس��خه تولیدی خودروی‬ ‫اسپورت ‪ GT‬نیز بکار رود‪ .‬گفته می شود این خودرو‬ ‫در چند سال اینده وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به کانس��پت اصلی رونمایی ش��ده می توان‬ ‫گف��ت اولین محصول کام ً‬ ‫ال الکتریکی پورش��ه یعنی‬ ‫میش��ن ‪ E‬طراحی کامال برجس��ته ای خواهد داشت‪.‬‬ ‫این خ��ودرو در س��ال ‪ 2020‬وارد خط تولید خواهد‬ ‫شد‪ .‬حدس می زنیم میشن ‪ E‬در ‪ 3‬ثانیه از سکون به‬ ‫سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت خواهد رسید و قیمتی‬ ‫در حدود ‪ 100‬هزار دالر خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیکاپ تسال ‪2020‬‬ ‫ایالن ماس��ک در بخشی از برنامه های اینده کمپانی‬ ‫ب��ه تولید یک پی��کاپ تراک نیز اش��اره کرده اس��ت‪.‬‬ ‫اگرچه مطمئن نیس��تیم که ماسک چه نقشه هایی در‬ ‫س��ر دارد اما ایده وجود گش��تاورانی و طراحی جذاب‬ ‫باعث می شود محصول اینده تسال را قابل توجه بدانیم‪.‬‬ ‫حداقل تا سال ‪ 2020‬این خودرو تولید نخواهد شد‪.‬‬ ‫منبع ‪motor1 :‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪ ۸‬تصادف که دنیای موتور اسپرت را برای همیشه دگرگون کردند‬ ‫دور اخر عزرائیل در پیست مرگ‬ ‫ح��وادث جدی‪ ،‬بخش جدایی ناپذیر از مس��ابقات‬ ‫اتومبیلران��ی اس��ت؛ مس��ابقاتی ک��ه با س��رعت و‬ ‫ش��تاب همراه بوده‪ ،‬همواره احتمال خطرناک ترین‬ ‫برخوردها در انها باالست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش عصرخودرو‪ ،‬همین مس��ئله س��بب‬ ‫ش��ده تا ایمنی و پایداری خودروها‪ ،‬بخشی مهم از‬ ‫طراحی و مهندس��ی خودروهای مسابقه ای باشد و‬ ‫به تدریج همی��ن فناوری های برتر که برای افزایش‬ ‫ایمنی رانندگان حرفه ای پدید امده‪ ،‬به خودروهای‬ ‫خیابانی نیز سرایت کند‪ .‬با این حال هنوز هم مرگ‬ ‫و میر در مسابقات اتومبیلرانی دیده می شود و گاهی‬ ‫این حوادث به قدری مهم هستند که صحنه را برای‬ ‫همیش��ه تغییر می دهن��د‪ .‬در برخی م��وارد تعداد‬ ‫قربانیان بهت اوراس��ت و گاهی نیز از دس��ت دادن‬ ‫راننده ای ارزشمند و اسطوره ای‪ ،‬جهان موتوراسپرت‬ ‫را برای همیش��ه داغدار می کند‪ .‬در این مطلب قصد‬ ‫داریم تا ‪ 8‬تصادف مرگبار که جهان موتوراسپرت را‬ ‫دگرگون کردند‪ ،‬معرفی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لمان‪1955‬‬ ‫تص��ادف مرگباری که درمس��ابقات لمان س��ال‬ ‫‪ 1955‬رخ داد‪ ،‬سبب شد تا سوئیس‪ ،‬المان‪ ،‬فرانسه‬ ‫و اس��پانیا مس��ابقات اتومبیلرانی جدی را در خاک‬ ‫کشورش��ان ممن��وع اع�لام کنند و قوانی��ن ایمنی‬ ‫همچنین پیس��ت لمان تغییر کند‪ .‬همین دو مورد‬ ‫کافی است تا ش��دت این حادثه غم انگیز برای شما‬ ‫روشن ش��ود‪ .‬در این تصادف ‪ 84‬نفر جان دادند که‬ ‫چهره های جهان فرمول یک می دانند که تیمی که‬ ‫در دهه ‪ 60‬با نام خودش بنا کرد‪،‬هنوز هم در پیست‬ ‫افتخارافرینی می کند‪.‬‬ ‫ب��ا انکه بس��یاری فعالیت حرفه ای ب��روس را با‬ ‫مقام های کس��ب ش��ده در فرمول یک می شناسند‪،‬‬ ‫اما او در مسابقات لمان نیز خوش درخشید و همین‬ ‫کافی بود تا تیم��ش را برای حضور در ‪Can-Am‬‬ ‫در فص��ل ‪ Can-Am‬اماده کند که با پیروزی در‬ ‫تمامی مسابقات همراه شد‪ .‬با این حال وی در سال‬ ‫‪ 1970‬و هنگامی که خودرویش در یک دور تمرینی‬ ‫برای ازمایش ش��کل جدید بدنه ب��ا دیواره برخورد‬ ‫کرد و درگذشت‪.‬‬ ‫در ای��ن میان فقط یک نف��ر‪Pierre Levengh ،‬‬ ‫راننده و باقی تماشاچی بودند‪ .‬او که راننده مرسدس‬ ‫بنز ب��ود‪ ،‬برای مدت ‪ 2‬س��اعت در جایگاه دوم قرار‬ ‫داشت و هنگامی که سعی داشت تا از خودرویی که‬ ‫مسیرش را سد کرده بود بگذرد‪ ،‬با ان برخورد کرده‪،‬‬ ‫با سرعت بیش از ‪ 240‬کیلومتر در ساعت به سمت‬ ‫تماشاگران پرتاب شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ‬مرگ ‪MarkDonohue‬‬ ‫بسیاری مارک دانوهیو را به خاطر موفقیت هایش‬ ‫در مسابقات ‪ Can-Am‬می شناسند‪ .‬او توانست در‬ ‫ س��ال ‪ 1973‬در تمامی مس��ابقات این سری پیروز‬ ‫ش��ود و رکوردی خیر ه کننده به جا بگذارد که لقب‬ ‫قاتل ‪ Can-Am‬را برایش ب��ه ارمغان اورد‪ .‬با این‬ ‫حال او س��ابقه موفقیت در نس��کار و ایندی ‪ 500‬را‬ ‫نیز داشت‪ .‬عالوه بر این مسابقات ‪ IROC‬و فرمول‬ ‫یک را نیز امتحان کرد‪ .‬متاسفانه فرمول یک برای او‬ ‫خوش یمن نبود و در یک دور ازمایش��ی در بلژیک‪،‬‬ ‫تایر خودرویش ترکید ‪ ،‬ب��ا گاردریل برخورد کرد تا‬ ‫به خاط��ر ضربه مغزی جان دهد‪ .‬بس��یاری او را از‬ ‫اخرین رانندگانی می دانستند که تنظیمات خودرو‬ ‫را خودش به همراه تیم فنی انجام می داد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرگ ‪GillesVillenueve‬‬ ‫اگر ایرتون س��نا برترین رانن��ده تاریخ فرمول یک‬ ‫است‪ ،‬ژیل ویلنو نیز مس��تعدترین راننده ای است که‬ ‫مرگ نگذاش��ت به انچه اس��تحقاقش را داشت برسد‪.‬‬ ‫او در س��ال ‪ 1978‬تنها پس از ‪2‬سال از اغاز رانندگی‬ ‫‹ ‹مرگ ‪RolandRatzenberger‬‬ ‫حرفه ای‪ ،‬با تیم فراری به مقام دوم دس��ت یافت‪ .‬همه‬ ‫نگاه ها متوجه این راننده جوان و ریس��ک پذیر بود که‬ ‫به سرعت قله های ترقی را پیموده بود‪ .‬در سال ‪1982‬‬ ‫و در گراندپری بلژیک بود که در دور تمرینی با سرعت‬ ‫‪ 220‬کیلومت��ر در س��اعت با خ��ودرو جلویی برخورد‬ ‫کرده و به هوا برخاست‪ .‬خودرو شدیدا با سطح پیست‬ ‫برخورد کرده‪ ،‬ویلنو از خودرو به سمت گاردریل پرتاب‬ ‫شد‪ .‬مرگ ویلنو ایتالیا و کانادا را در ماتم فروبرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرگ ‪HenriToivonen‬‬ ‫از اواخ��ر دهه ‪ 70‬و با مطرح ش��دن قوانین جدید‬ ‫مس��ابقات رالی‪ ،‬گروه ‪ B‬ش��کل گرف��ت که در ان‬ ‫خودروهای��ی بس��یار قدرتمند و س��ریع ک��ه اکثرا‬ ‫دودیفرانس��یل و موتور وس��ط بودند‪ ،‬با یکدیگر به‬ ‫رقاب��ت می پرداختند‪ .‬در این می��ان تیم النچیا در‬ ‫فصل ‪ 1986‬قصد داش��ت با دلتا ‪ S4‬دودیفرانسیل‪،‬‬ ‫قهرمانی را از پژو و ائودی پس بگیرد و برای همین‬ ‫رانن��ده جدیدی با نام هن��ری تایوونن را به خدمت‬ ‫گرف��ت‪ .‬این فص��ل در کل پر از حوادث و حواش��ی‬ ‫ن کننده ش��د‪ ،‬اما مرگ تایوونن در کورسیکا و‬ ‫نگرا ‬ ‫رالی تور دو کورس بود که س��بب ش��د نگرانی ها به‬ ‫شدت افزایش یافته‪ ،‬گروه ‪ B‬کال از تقویم مسابقات‬ ‫حذف شود و قوانین رالی به شدت تغییر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرگ ‪BruceMcLaren‬‬ ‫بس��یاری ب��روس م��ک الرن را از تاثیرگذارترین‬ ‫بسیاری مرگ ایرتون سنا را مهم ترین و تلخ ترین‬ ‫واقعه فصل ‪ 1994‬مس��ابقات فرمول یک می دانند‪.‬‬ ‫ام��ا متاس��فانه دقیقا ی��ک روز پیش از مرگ س��نا‬ ‫بود که ی��ک راننده تاز ه کار با ن��ام رولن راتزنبرگر‬ ‫نی��ز درگذش��ت‪ .‬راتزنبرگر ت��ازه کار در همان فصل‬ ‫ب��رای حضور در ‪ 5‬مس��ابقه ق��راردادی امضا کرده‬ ‫بود و توانس��ت نتای��ج خوبی نیز بگیرد و بس��یاری‬ ‫به موفقیت این راننده مس��تعد امید داش��تند‪ .‬او در‬ ‫دور تمرینی پیست ایموال و هنگامی که خودرویش‬ ‫اسیب دیده بود‪ ،‬س��عی کرد تا دور اخر را به پایان‬ ‫ببرد که اس��پویلر جلو خودرویش جدا شده‪ ،‬به زیر‬ ‫خودرو کشیده شد و خود خودرو نیز با سرعت ‪315‬‬ ‫کیلومتر در ساعت به دیواره برخورد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرگ ‪AyrtonSenna‬‬ ‫در س��ال ‪ 2009‬در یک نظرس��نجی‪ ،‬ایرتون س��نا‬ ‫برتری��ن رانن��ده تاریخ فرم��ول یک لق��ب گرفت‪ .‬این‬ ‫اس��طوره برزیل��ی اعجوبه زمان خود بود که بس��یاری‬ ‫همانند الن پروس��ت و مایکل ش��وماخر در س��ایه او‬ ‫قرار داشتند‪ .‬در مس��ابقه سن مارینو در پیست ایموال‬ ‫در س��ال ‪ 1994‬اما س��نا در موقعیتی قرار داشت که‬ ‫باید به هر قیمتی مس��ابقه را با پیروزی تمام می کرد‪.‬‬ ‫ام��ا این واقعه هیچ گاه رخ نداد و س��نا هرگز از خودرو‬ ‫هون��دا‪ -‬مک الرن خود زنده بی��رون نیامد‪ .‬وی پس از‬ ‫برخورد با دیواره پیس��ت با س��رعت ‪ 210‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت‪ ،‬به خاطر ضربه ای که به سرش وارد شده بود‪،‬‬ ‫در دم جان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرگ ‪DaleEarnhardt‬‬ ‫قطعا دیل ارنتهارت یکی از برترین رانندگان تاریخ‬ ‫نسکار است که خودرو سیاه رنگش همیشه برای بقیه‬ ‫رقبا موجب رعب و وحش��ت ب��ود‪ .‬او در طول دوران‬ ‫حرف��ه ای خود ‪ 76‬مس��ابقه و ‪ 7‬فصل را پیروز ش��د‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 2001‬هنگامی که ‪ 50‬سال داشت و تقریبا‬ ‫به پایان دوران حرفه ای خود رس��یده بود‪ ،‬در مسابقه‬ ‫دیتونا ‪ 500‬و در دور اخر‪ ،‬در جایگاه سوم قرار داشت‬ ‫که خودرویی از پش��ت با سپر عقبش برخورد کرده‪،‬‬ ‫پ��س از چرخیدن با دیواره پیس��ت با س��رعت ‪260‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت برخورد کرد‪ .‬متاس��فانه تالش ها‬ ‫ب��رای نجات وی کافی نبودن��د و ارنتهارت در مقابل‬ ‫چشمان پسرش که هم تیمی اش نیز بود‪ ،‬جان داد‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫مطبوعات‪ 8 :‬درصد قاچاق از مناطق ازاد است‬ ‫ شنبه ‪ 22‬اردیبهشت‪ 25 1397‬شعبان ‪12 1439‬مه‪ 2018‬سال دوم شماره‪15‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫افزایش نرخ ارز بر دوش مصرف کننده‬ ‫ارم�ان خالقی ‪-‬عضو هی�ات مدیره خانه صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‬ ‫ای�ران‪ :‬با توجه به اینکه بخش��ی از قطعات و تجهیزات��ی که در خودروها به‬ ‫کار می رود همچنین مواد اولیه مورد نیاز س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرو وارداتی هس��تند‪ ،‬وابس��تگی به ارز به طور قط��ع در صنعت خودرو و‬ ‫قطعه وجود دارد‪.‬‬ ‫از ای��ن روافزایش قیمت ارز موج��ب افزایش هزینه های تمام ش��ده برای‬ ‫قطعه س��ازان و همچنین مصرف کنندگان قطعات یعنی خودروسازان خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬از این رو افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام ش��ده قطعه و در‬ ‫نهایت خودرو خواهد ش��د و دست اخر مصرف کننده نهایی باید بار افزایش‬ ‫قیمت را به دوش بکشد‪.‬‬ ‫در این بین خودروس��ازان ت��ا مدتی می توانند افزایش قیم��ت را بر عهده‬ ‫گرفته و ان را در قیمت تمام شده لحاظ نکنند اما پس از مدتی به علت اجبار‬ ‫قطعه سازان ناچار به افزایش قیمت خواهند شد‪ .‬باید گفت در چند سال اخیر‬ ‫قدرت خرید مردم نه تنها افزایشی نداشته بلکه کاهش نیز پیدا کرده است و‬ ‫با توجه به شرایط کنونی به نظر می رسد در اینده خودرو گران خواهد شد و‬ ‫در مقابل میزان خرید خودرو کاهش خواهد یافت و این امر در نهایت موجب‬ ‫افت بازار خودرو خواهد شد‪ .‬در حال حاضر از یک سو خودروسازان با اگاهی‬ ‫از کاهش قدرت خرید مردم رغبتی به افزایش قیمت خودرو ندارند و از سوی‬ ‫دیگر قیمت خودروها تحمیلی است و خودروسازان باید افزایش قیمت داشته‬ ‫باش��ند تا بتوانند هزینه هایش��ان را جبران کنند‪ .‬با وجود دو عامل باز دارنده‬ ‫کش��ش نداش��تن بازار برای افزایش قیمت و افزایش هزینه های تحمیلی به‬ ‫تولید‪ ،‬در نهایت خودروساز اگر بخواهد بازار را حفظ کند باید از سود خود کم‬ ‫کند تا بتواند هزینه ها را جبران کند‪ .‬باید منتظر باش��یم ببینیم خودروسازان‬ ‫چه سیاست هایی را در پیش خواهند گرفت و ایا قیمت ها را افزایش خواهند‬ ‫داد و یا اینکه به کاهش س��ود راضی خواهند ش��د‪.‬امیدوارم هر سیاستی که‬ ‫خودروس��ازان در پیش می گیرند منجر به کاهش کیفیت خودروها نشود زیرا‬ ‫زمانیکه خودروساز مجبور به عدم افزایش قیمت باشد در حالیکه هزینه های‬ ‫تولید افزایش یافته است ممکن است به سمت استفاده از قطعات بی کیفیت‬ ‫گام برداشته و در نهایت این اقدام منجر به بی کیفیتی خودروها شود‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!