هفته نامه روزگار خودرو شماره 16 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 16

هفته نامه روزگار خودرو شماره 16

هفته نامه روزگار خودرو شماره 16

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سهم ما از اینده‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫پای قطعه سازنماها‬ ‫در واردات قطعه‬ ‫ورود تحقیق و توسعه‬ ‫به صنعت موتورسیکلت‬ ‫طرح ساماندهی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫بررسی چرایی کاهش نیافتن تعرفه واردات خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫جان مردم‪ ،‬تعرفه باال برنمی تابد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬ ‫قوانین حمایت از همکاری‬ ‫صنعت و دانشگاه‬ ‫منتفی شدن برگزاری‬ ‫نمایشگاه خودرو‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫سایپا به دنبال‬ ‫توسعه همکاری‬ ‫علمی با مراکز‬ ‫دانشگاهی است‬ ‫با خروج امریکا‬ ‫از برجام‬ ‫قرار نیست ایران‬ ‫عزا بگیرد‬ ‫در حالی که یک فوریت طرح س��اماندهی واردات خودرو در مجلس به تصویب رس��یده و‬ ‫این طرح در نوبت بررس��ی نمایندگان قرار گرفته اس��ت‪ ،‬برخی خبرها از فشار به نمایندگان‬ ‫و جلوگی��ری از ورود انه��ا به موضوع تعرفه ه��ای واردات خودرو حکای��ت دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫خودروکار‪ ،‬اوایل اردیبهشت سال جاری ‪۲۱۷‬نماینده مجلس با امضای طرح «تعیین ضوابط‬ ‫حقوق ورودی خودروهای س��واری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو» این طرح را در جلسه‬ ‫علنی مجلس ش��ورای اسالمی به جریان انداختند‪ .‬طرحی که پس از صحبت های موافقان و‬ ‫مخالفان‪ ،‬یک فوریت ان به تصویب وکالی ملت رسید و در نوبت بررسی قرار گرفت‪ .‬تصویب‬ ‫یک فوریت طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس به این معناست که این طرح باید در نهایت‬ ‫تا ‪۴۰‬روز اینده‪ ،‬در صحن علنی مجلس شورای اسالمی به رای گذاشته شود‪.‬‬ ‫شهرداری عوارض خودروها را‬ ‫کجا هزینه می کند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫یکی از محل های درامدی شهرداری‪ ،‬عوارضی است که از مردم به دالیل مختلف‬ ‫گرفته می شود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬صاحبان خودرو از جمله قشرهایی هستند که ملزم به‬ ‫پرداخت عوارض خودرو شده اند‪.‬‬ ‫یکی از پرسش هایی که در این بحث مطرح می شود و همواره مورد پرسش بوده‬ ‫به این ش��رح اس��ت که عوارض خودرو باید صرف چه اموری شود؟ و ایا برای امور‬ ‫مربوط هزینه می شود؟ برخی از کارشناسان شهری معتقدند این عوارض در محل‬ ‫خود هزینه نش��ده و بیشتر صرف بخش های نمایش��ی در امر تبلیغات شهرداری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عواقبی که گرانی دوباره خودروهای داخلی به دنبال خواهد داشت‬ ‫‪10‬‬ ‫ گیری نرخ را باال نبری‬ ‫چند می‬ ‫‪10‬‬ ‫مرسدس بنز‬ ‫برای کم درامدها‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودرو سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سهم ما از اینده صنعت خودرو‬ ‫ضرورت اصالح قانون شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت‪ :‬نابسامانی های‬ ‫بازار خودرو و افزای��ش ‪ 10‬میلیون تومانی قیمت انواع خودروها‬ ‫از س��وی ایران خودرو و س��ایپا و س��ایر ش��رکت های خودروساز‬ ‫ایجاب می کند قانون ش��ورای رقابت اصالح ش��ود تا این ش��ورا‬ ‫بتواند به مس��ئله قیمت گ��ذاری خودروهای ب��االی ‪ 50‬میلیون‬ ‫تومان ورود کند‪ .‬به گزارش ایس��نا؛ س��ید مهدی مقدسی افزود‪:‬‬ ‫س��قف اختیار ش��ورای رقابت ب��رای تعیین قیم��ت ‪ 45‬میلیون‬ ‫توم��ان اس��ت یعنی ای��ن ش��ورا ب��رای خودروهایی ک��ه بیش‬ ‫از ‪ 45‬میلی��ون توم��ان قیم��ت دارد نمی تواند سیاس��ت گذاری‬ ‫کن��د‪ .‬ب��ه گفت��ه نماین��ده م��ردم اراک در مجل��س حمایت از‬ ‫خودروسازان از طریق گران کردن قیمتها بدترین نوع حمایت از‬ ‫صنایع خودروسازی است‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬حمایت از صنایع داخلی باید انجام ش��ود اما نه به‬ ‫شکلی که خودروسازان به جای کاهش قیمت و افزایش کیفیت‬ ‫با گران کردن انواع خودرو زمینه تداوم انحصار در بازار خودرویی‬ ‫کش��ور را به وجود اورند‪ .‬با این شیوه از حمایت با صنعت خودرو‬ ‫و خودروسازان مخالف هستم‪.‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫سایپا‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا‪:‬‬ ‫‪ ۳‬محصول سایت تبریز ایران خودرو ‪ ۳‬ستاره می شوند‬ ‫سایپا به دنبال توسعه همکاری علمی با مراکز دانشگاهی است‬ ‫پس از انعقاد قراردادهای خودرویی بستر برای ارتقای‬ ‫کیفی محصوالت و رس��یدن به اس��تانداردهای جهانی‬ ‫فراهم شده و برنامه ریزی خودروسازان به این سو است‪.‬‬ ‫از این رو امید اس��ت با سختگیری هایی که سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد به لحاظ مولفه های استانداردی اعمال کرده‬ ‫صنعت خودرو را به جایگاه اصلی خود رهنمود کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش ارزیابی کیفی خودروهای س��واری‬ ‫تولیدی‪ ،‬دی سال گذشته پژو ‪ ۲۰۰۸‬در باالترین سطح‬ ‫کیفی قرار گرفت؛ ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد‬ ‫ای��ران در این گزارش خودروهای تولیدی س��اندرو‪ ،‬پژو‬ ‫‪ ۲۰۷‬اتوم��ات‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬پالس اتوم��ات و پارس تندر را‬ ‫‪ ۴‬س��تاره اعالم ک��رد‪ .‬همچنین تن��در ‪ ۹۰‬ایران خودرو‪،‬‬ ‫ران��ا‪ ،‬پژو ‪ ،۲۰۶‬دناپالس‪ ،‬برلیان��س ‪ H ۲۳۰‬و پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫صندوق دار نیز ‪ ۳‬س��تاره ش��دند‪ .‬ضمن انک��ه در گروه‬ ‫خودروهای با سطح قیمتی باالتر از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫پژو ‪ ،۲۰۰۸‬نیومزدا ‪ ۳‬و س��وگیتی گران ویتارا ‪ ۴‬ستاره از‬ ‫‪ ۵‬ستاره کیفی را کسب کرده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ارتق��ای کیف��ی و رس��یدن ب��ه س��طوح‬ ‫اس��تانداردهای جهانی برای جذب ستاره های بیشتر در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬نیز ادامه دارد و س��ایت ها و پایگاه های فعال‬ ‫خودروسازان ضمن افزایش تیراژها گویای ارتقای کیفی‬ ‫محصول هستند‪.‬‬ ‫در ادامه حمید حاجی زاد منصور‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ایران خودرو تبریز از تولید انبوه ‪ ۳‬محصول سورن سال‪،‬‬ ‫سورن توربوشارژ و سمند ‪ LX‬سال در این شرکت خبر‬ ‫داد که در سال ‪ ۳ ،۹۷‬ستاره خواهند شد‪.‬‬ ‫حاجی زاد منصور با بیان اینکه بر اس��اس برنامه ریزی‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬امسال در ش��رکت ایران خودرو تبریز ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار خودرو تولید می شود‪ ،‬به ایکوپرس گفت‪ :‬این تعداد‬ ‫از طریق شبکه نمایندگی های گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫به فروش خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت ایران خودرو تبریز سال ‪ ۹۶‬با تعریف‬ ‫اقدام های پیشگیرانه و استانداردسازی فرایندهای موثر‬ ‫بر کیفی��ت محصوالت‪ ،‬موفق به ارتق��ای رتبه کیفی ‪۲‬‬ ‫محصول س��مند و سورن از یک ستاره به ‪ ۲‬ستاره شد و‬ ‫بهبود س��طح کیفی این ‪ ۲‬محصول به ‪ ۳‬ستاره نیز جزو‬ ‫برنامه های سال ‪ ۹۷‬است‪.‬‬ ‫حاجی زاد منصور در زمینه برنامه صادراتی ایران خودرو‬ ‫تبریز اظهار کرد‪ :‬این ش��رکت س��ال گذش��ته موفق به‬ ‫صادرات ‪ ۴۸۰‬س��مند به کش��ور عراق و ‪ ۹۶‬س��مند به‬ ‫شکل ‪ SKD‬به سنگال شد‪.‬‬ ‫عبداهلل توکلی الهیجانی‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫وقت��ی صحبت از اینده صنعت خودرو می ش��ود به طور قط��ع تصویری از‬ ‫تاثی ِر انقالب چهارم صنعتی در صنعت خودرو درنظر می اید؛ تصویری که در‬ ‫ان خودروه��ای برقی و خودروهای خ��ودران نقش مهمی را ایفا می کنند‪ .‬به‬ ‫این تصوی ِر منحصر به فرد می توان تغییرات در فضای کس��ب وکار و حوزه های‬ ‫مرتب��ط با حمل ونقل را نیز افزود‪ .‬تغییراتی نظیر حمل ونقل اش��تراکی (‪car‬‬ ‫‪ )sharing‬که ب��ا اهرم های فناوریکی که در اینده به خودروها اضافه خواهد‬ ‫شد‪ ،‬می توانند به ش��دت فراگیر شوند و مدل های کسب وکار در حوزه خودرو‬ ‫را تغیی��ر دهند‪ .‬به طوری که دیگر خودروس��ازان‪ ،‬خودروها را به مش��تریان‬ ‫معمولی نمی فروش��ند بلکه عموماً ش��رکت های خدمات دهنده نو پا متکی به‬ ‫حوزه های نوین فناوری ارتباطات‪ ،‬در زمینه حمل ونقل اش��تراکی مش��تریان‬ ‫عمده خودروس��ازان خواهند بود‪ .‬گذش��ته انکه ترکیب کنونی خودروسازان‬ ‫و تامین کنن��دگان بزرگ فعلی با نفوذ ش��رکت های نو پ��ا ولی قوی درعرصه‬ ‫فناوری ارتباطات‪ ،‬دستخوش تغییر خواهد شد‪.‬‬ ‫نکته دیگر انکه با کاهش قیمت باتری‪ ،‬روند برقی ش��دن خودروها ش��تاب‬ ‫بیشتری خواهد گرفت همچنین تمایل به افزایش میزان پیمایش بیشتر میل‬ ‫به سبک سازی را در مواد به کار رفته درخودروها افزایش خواهد داد‪ .‬از این رو‬ ‫اس��تفاده از بدنه با مواد مختلف (‪ )multi material‬به کارگیری الومینیوم‬ ‫فوالدهای فوق مستحکم و فیبرکربن در خودرو شتاب بیشتری خواهدگرفت؛‬ ‫افزودن امکانات رفاهی و ارتباطی بیش��تر در خودرو‪ ،‬س��بب پیچیده تر شدن‬ ‫معماری الکتریکال خودرو خواهد ش��د و همه اینها به این معناست که سطح‬ ‫متوس��ط قیمت خودرو در اینده بسیار باالتر خواهد بود (پیش بینی ها حاکی‬ ‫از افزایش��ی حدود ‪ ۲۵۰۰‬دالر را برای قیمت مجموعه قطعات به کار رفته در‬ ‫خودرو است)‪.‬‬ ‫ام��ا ای��ا این تصویری که از اینده صنعت خودرو ترس��یم می ش��ود گویای‬ ‫زم��ان حکمرانی‬ ‫پیش روس��ت؟ درنظر بگیرید در‬ ‫ِ‬ ‫تم��ام اینده ای اس��ت که ِ‬ ‫گوشی های هوش��مند در دنیا‪ ،‬نوکیا محصولی ارزان قیمت را برای کشاورزان‬ ‫هندی طراحی کرد که نیازش��ان به گوش��ی بود که در مقاب��ل نفوذ اب (به‬ ‫س��بب کار در مزارع) زیاد باشد و شارژ ان برای مدت طوالنی پاسخ گو باشد‪.‬‬ ‫نوکیا مدل ‪ ۱۱۰۰‬توانست با فروش ‪ ۲۵۰‬میلیون گوشی در سرتاسر جهان به‬ ‫پرفروش ترین گوش��ی دنیا تبدیل شود‪ .‬این مثال و مثال های مشابه می تواند‬ ‫گویای قس��متی مهم از بازار باشد که بسیاری‪ ،‬از توجه به ان غافل می مانند‪.‬‬ ‫در بیش��تر اقتصادهای دنیا مالکیت خودرو زمانی ش��تاب می گیرد که درامد‬ ‫سرانه به محدوده ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬هزار دالر وارد می شود‪.‬‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬بس��یاری از کشورهای در حال توس��عه برای نخستین بار‬ ‫به این س��طح از درامد خواهند رس��ید که تقاضای زی��ادی برای خودروهای‬ ‫کوچک ت��ر‪ ،‬ارزان تر و با هزین��ه نگهداری کمتر ایجاد خواه��د کرد‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال هند در سال های اینده با جمعیت زیادی روبه رو خواهد شد که به دنبال‬ ‫خرید خودروهای اول شان هستند (‪ )Entry level‬به طور قطع این خودروها‬ ‫فاصله بسیاری با تصویری که ازخودروی اینده ترسیم کرده ایم خواهد داشت‪.‬‬ ‫به این معنا که درامد س��رانه بسیاری از کشورها از جمله ایران اجازه نخواهد‬ ‫داد که مش��تریان فراوانی در ان بازار‪ ،‬ت��ابِ پرداختن هزینه های خودروهای‬ ‫اینده را داشته باشند و این نکته ای است که الزم است سیاست گذاران حوزه‬ ‫صنعت خ��ودرو در مواجهه با تصویر پرزرق و ب��رق اینده خودرو از ان غافل‬ ‫نباش��ند و مرعوب ان نشوند‪ .‬زیرا جهش فناوریکی پیش روی صنعت خودرو‪،‬‬ ‫تمام تصویری نیست که در اینده با ان روبه رو خواهیم شد؛ ازاین رو است که‬ ‫توجه به مفاهیم مهندسی مقتصدانه (‪ )Frugal Engineering‬در راستای‬ ‫ایجاد محصولی که به اندازه کافی مناس��ب باشد و نیازهای مشتریان انبوهی‬ ‫را پاسخ گوید‪ ،‬می تواند دریچه ای امید بخش برای نقشی که می تواند صنعت‬ ‫خودروی ایران و زنجیره تامین مرتبط با ان ایفا کند‪ ،‬بگشاید‪.‬‬ ‫این موضوع تا انجا اهمیت دارد که بس��یاری از غو لهای خودروسازی جهان‬ ‫در کن��ا ِر پرده برداری از پیش��رفت های فناوریک خ��ود در مرزهای دانش به‬ ‫محصوالتی که بر پایه مهندسی مقتصدانه و مبتنی بر نیاز بازارهایی با درامد‬ ‫کمتر طراحی و توس��عه یافته اند‪ ،‬می بالن��د و ان را به عنوان برگ برنده خود‬ ‫در بازاره��ای نو ظه��ور تلقی می کنند‪ .‬در ادامه باید گفت طراحی و توس��عه‬ ‫یکی از ارزان ترین محصوالت ش��رکت رنو– نیسان در هند و بر پایه راه حل ها‬ ‫و روش های مهندس��ان هندی در حل مس��ئله‪ ،‬نمونه ای ب��ارز از تفکر برپایه‬ ‫ای��ن پارادایم اس��ت‪ .‬بنابراین اگرچه ایجاد امادگی ب��رای مواجهه با تحوالت‬ ‫پیش روی این مهم در صنعت خودرو کشورمان ضروری است اما مهم تر از ان‬ ‫در پیش گرفتن اس��تراتژی متناسب با توانمندی خودروساز و زنجیره تامین‬ ‫داخلی برای بهره گیری از فرصت هایی اس��ت ک��ه در اینده برای بازارهایی با‬ ‫مش��تریان کم درامدتر در کشورمان و بازارهای نو ظهور در کشورهای درحال‬ ‫توسعه می تواند نصیب مان کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫منتفی شدن برگزاری نمایشگاه خودرو‬ ‫رئیس شورای ش��هر تهران از منتفی ش��دن برگزاری نمایشگاه خودرو در‬ ‫سایت تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز؛ محسن هاشمی‪ ،‬رئیس شورای شهر تهران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬نمایش��گاه خودرو که قرار بود در مجموعه نمایش��گاه بین المللی سئول‬ ‫برگزار شود‪ ،‬منتفی شد‪.‬‬ ‫هفتمین نمایشگاه بین المللی خودرو قرار بود از ‪ ۲۹‬اردیبهشت تا ‪ ۳‬خرداد‬ ‫در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار ش��ود‪ .‬این رویداد که‬ ‫پیش از این تمام جزییات ان از جمله سالن های تحت پوشش مشخص شده‬ ‫بود‪ ،‬مهم ترین رویداد خودرویی سال به شمار می اید‪.‬‬ ‫مقدسی برای به صرفه شدن تولید خودرو در کشور راهکارهایی‬ ‫را پیش��نهاد داد؛ ابت��دا اینک��ه صنای��ع خودروس��ازی با اصالح‬ ‫س��اختارهای مالی و اداری باید هزینه های س��ربار تولید خودرو‬ ‫را کاه��ش دهند تا با کاهش قیمت هزینه تمام ش��ده تولید هر‬ ‫دستگاه خودرو و افزایش تیراژ تولید‪ ،‬هم انگیزه مصرف کنندگان‬ ‫برای خرید خودروهای ایمن و با قیمت مناسب را به وجود اورند‬ ‫و ه��م قیمت محصوالت خود را افزایش ندهند‪ .‬همچنین تقویت‬ ‫بخش تحقیق و توسعه و به اجرا درامدن قراردادهای خارجی در‬ ‫بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت‪ :‬س��ایپا‬ ‫همکاری های خود با مراکز دانشگاهی را با هدف استفاده‬ ‫از دانش بومی و خالقیت های پژوهشگران ایرانی توسعه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز؛ محسن قاسم جهرودی در جریان‬ ‫دیدار با عضو هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫جمعی از اس��تادان دانشگاهی‪ ،‬پژوهشگران مراکز علمی‬ ‫تحقیقات��ی و تع��دادی از دانش��جویان مقط��ع دکترای‬ ‫تخصصی اظه��ار کرد‪ :‬همکاری صنعت و دانش��گاه باید‬ ‫به س��متی برود که محص��والت صنایع کش��ور به ویژه‬ ‫خودروس��ازی با همکاری و اس��تفاده از دانش روز مراکز‬ ‫علمی و پژوهش��ی تولید ش��ود و این صنای��ع در زمینه‬ ‫طراح��ی مدل ه��ای مدیریتی از تجربیات دانش��گاهیان‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز اس��تفاده از روش های نوین در حوزه‬ ‫بازاریاب��ی و امور مش��تریان با اس��تفاده از دانش روز از‬ ‫جمله اموری اس��ت که باید بیش از گذش��ته در صنایع‬ ‫خودروس��ازی مورد توجه قرار گی��رد که مجموعه گروه‬ ‫س��ایپا با درک این موضوع‪ ،‬به دنبال استقرار روش های‬ ‫نوین است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا این‬ ‫مجموع��ه با توجه ب��ه برنامه ریزی ب��رای الگوبرداری از‬ ‫دانش روز جهانی‪ ،‬همکاری با برندهای معتبر بین المللی‬ ‫و تالش برای طراحی و ساخت محصوالت جدید مبتنی‬ ‫بر دانش روز‪ ،‬در مس��یر تبدیل شدن به یک خودروساز‬ ‫جهان��ی گام بر م��ی دارد و الزمه این امر را نیز توس��عه‬ ‫همکاری با مراکز علمی و پژوهشی کشور می داند‪.‬‬ ‫قاس��م جهرودی همچنی��ن به لزوم ه��م افزایی میان‬ ‫صنعت و دانش��گاه اش��اره کرد و گفت‪ :‬دانش��گاهیان و‬ ‫پژوهشگران مراکز پژوهشی کشور‪ ،‬مدل های متنوعی را‬ ‫در عرصه مدیریت و بنگاه داری از کش��ورهای پیشرفته‬ ‫اقتباس کرده و با بومی س��ازی انها‪ ،‬مش��اوران مناسبی‬ ‫برای مدیران کش��ور هستند که سایپا به دنبال استفاده‬ ‫از این تجربیات است‪.‬‬ ‫در این دیدار همچنین برخی از اس��تادان دانشگاه ها‬ ‫و پژوهش��گران مراکز علمی به بی��ان دیدگاه های خود‬ ‫در زمین��ه همکاری با صنع��ت خ��ودرو پرداختند و با‬ ‫بازدید از خطوط تولید س��ایپا در جری��ان توانمندی ها‬ ‫و فعالیت ه��ای این مجموعه در زمینه تولید خودرو قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو تبریز همچنین دیگر‬ ‫برنامه صادراتی این ش��رکت در سال گذشته را صادرات‬ ‫‪ ۱۱۷‬دس��تگاه خانواده س��مند از جمله س��مند بنزینی‬ ‫ال ایک��س با موت��ور ای اف‪ ،۷‬س��مند ال ایکس‪ ،‬س��مند‬ ‫ای ال ایکس با موتور ای اف ‪ ۷‬به کش��ورهای اذربایجان‪،‬‬ ‫ارمنستان‪ ،‬سنگال و عراق عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه ایران خودرو تبریز در توس��عه‬ ‫صنع��ت قطعه س��ازی این اس��تان بس��یار موث��ر بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور کاهش هزینه های لجس��تیکی‬ ‫و پاس��خ دهی س��ریع به ایراده��ای کیفی‪ ،‬تع��دادی از‬ ‫قطعه س��ازان در این س��ایت تولیدی مستقر شده اند که‬ ‫این امر باعث افزایش و توس��عه صنع��ت در این منطقه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫حاجی زاد منصور در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬ایران خودرو‬ ‫تبریز با تکیه بر نیروی جوان و فعال خود از اغاز تاسیس‬ ‫تاکنون توانسته اس��ت تولید بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار دستگاه‬ ‫انواع خودرو سواری را محقق کند‪.‬‬ ‫استان اذربایجان شرقی یکی از مناطق صنعتی کشور‬ ‫اس��ت که در امر خودرو و ماشین سازی فعالیت گسترده‬ ‫کرده و در این راس��تا پیشینه طوالنی در کشور داشته و‬ ‫ظرفیت مناسبی برای توسعه صنعت خودرو دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ش��یوه نامه ارزیابی کیف��ی خودروهای‬ ‫داخلی(ادی��ت) تغییر کرده و در این باره س��ختگیرانه تر‬ ‫عمل می شود‪ .‬متناسب با تغییر شیوه نامه ارزیابی‪ ،‬نحوه‬ ‫تعیین و اعالم س��طح کیفی خودروها نیز تغییر کرده و‬ ‫به جای ارائه نمره منفی‪ ،‬خودروها س��تاره دار می ش��وند‬ ‫به گونه ای که یک ستاره‪ ،‬پایین ترین و ‪ ۵‬ستاره‪ ،‬باالترین‬ ‫سطح کیفی خودروها را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در روش جدی��د ارزیاب��ی کیفی خودروه��ای داخلی‪،‬‬ ‫ب��ر عیوب عملکردی خودرو نس��بت به عیوب ظاهری و‬ ‫همچنین استفاده از ش��اخص های کاهنده سطح کیفی‬ ‫خ��ودرو ب��رای خودروه��ای دارای عیب ایمن��ی تمرکز‬ ‫بیشتری شده است‪.‬‬ ‫استاندارد‬ ‫خدمات پس از فروش با استانداردها فاصله دارد‬ ‫ایس��اکو‪ ،‬پارس خ��ودرو و ایرتوی��ا در زم��ره بهتری��ن‬ ‫شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نیوز؛ علی رغ��م اینک��ه تاکنون‬ ‫تالش ه��ای زیادی برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی‬ ‫ش��ده و صنع��ت خودرو همت خ��ود را بر ان گذاش��ته تا‬ ‫پیش��ینه مطلوبی از خود بر جای بگذارد اما هنوز پای این‬ ‫صنعت در ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان می لنگد‪.‬‬ ‫با وجود گزارش شرکت بازرسی کیفیت استاندارد مبنی بر‬ ‫روند مثبت رضایتمندی مشتری اما تا نقطه مطلوب فاصله‬ ‫زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫عضو مجمع انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫در ای��ن باره گفت‪ :‬بر خالف تمام ارزیابی ها و تحت نظارت‬ ‫بودن صنعت خودرو هنوز شاهد رضایتمندی کامل در این‬ ‫صنعت به ویژه بخش خدمات پس از فروش وجود ندارد‪.‬‬ ‫صادق بشیری ادامه داد‪ :‬کمبود قطعه و توقف غیرمتعارف‬ ‫خودروها به دلیل کاهش قطعه یکی از مهم ترین مشکالت‬ ‫در ای��ن زمینه بوده که بحث نارضایت��ی مردم را به دنبال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بش��یری تاکید کرد‪ :‬با این حال گزارش شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت استاندارد ایران در سال های گذشته نشان می دهد‬ ‫که ش��رکت ایس��اکو‪ ،‬ایرتویا و پارس خودرو به ترتیب رتبه‬ ‫اول تا سوم را به لحاظ ارائه بهتر خدمات پس از فروش به‬ ‫خود اختصاص داده اند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬با وجود گزارش های‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت استاندارد که حاکی از روند مثبت‬ ‫رضایتمندی مش��تری اس��ت هنوز فاصله زیادی با شرایط‬ ‫مطلوب وجود دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو تصریح کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬شاهد‬ ‫رش��د ‪ ۱۱‬درصدی تیراژ تولید بودی��م اما باید اعتراف کرد‬ ‫که هنوز این رش��د با کیفیت مطلوب در س��اختار و رفتار‬ ‫همسو نشده اس��ت‪ .‬بشیری افزود‪ :‬ارزیابی فوق براساس ‪۴‬‬ ‫ش��اخص تجهیزات تعمیرگاهی‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬عملکرد و‬ ‫رضایتمندی مشتری و رسیدگی به شکایات بوده است‪.‬‬ ‫قائم مقام خانه صنعت کاران ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬باید‬ ‫اعتمادسازی بیش��تر درخصوص خودروهای ساخت داخل‬ ‫باشد و خودروس��ازان باید در بحث خدمات پس از فروش‬ ‫پیشینه مطلوبی در بین مشتریان خود به جا بگذارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن امر مهم محقق نمی ش��ود مگر در‬ ‫پوی��ش زمان و به ش��رط رفتارهای هوش��مندانه از طرف‬ ‫ذی نفعان این صنعت‪.‬‬ ‫بشیری یاداور شد‪ :‬توقع این است که خودروسازان برای‬ ‫اعتب��ار این صنعت بومی در بحث نیازه��ای موجود حوزه‬ ‫خدم��ات پس از فروش‪ ،‬مدیریت خوبی داش��ته باش��ند و‬ ‫رفتاره��ای خود را با صداق��ت و واقع بینی همراه با کیفیت‬ ‫امیخته کنند‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫خودروهای گران خریدار ندارند‬ ‫یکی از اسیب پذیرترین بازارها که از نوسانات ارزی تاثیر‬ ‫می گیرد‪ ،‬بازار خودرو اس��ت‪ .‬بازاری که در چند وقت اخیر‬ ‫و همزم��ان با افزای��ش نرخ دالر‪ ،‬دیگر خری��داری به خود‬ ‫ی نمایندگی ها و همچنین‬ ‫ندیده است و عدم عرضه از سو ‬ ‫خودروسازان داخلی نیز مزید بر علت شده و پای خریداران‬ ‫را از این بازار بریده است‪.‬‬ ‫ی��ک فعال ب��ازار خ��ودرو در این زمینه ب��ه عصرخودرو‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون هرگونه تقاضا در بازار خودروهای داخلی‬ ‫تنها به واس��طه شرایط اقس��اطی پیش بینی شده از سوی‬ ‫خودروس��ازان بوده و در غیر این صورت خریداری در بازار‬ ‫وجود ندارد؛ همان گونه که این شرایط در بازار خودروهای‬ ‫وارداتی دیده می ش��ود‪ .‬در عین حال انتظار برای مشخص‬ ‫ش��دن سرنوش��ت برجام پس از خروج امریکا نیز از دیگر‬ ‫عواملی اس��ت ک��ه در بازار خودرو تاثیرگ��ذار بوده زیرا در‬ ‫صورت فراهم بودن ش��رایط برای فروش نفت و همچنین‬ ‫مشخص شدن نحوه چگونگی تامین ارز مورد نیاز اقتصاد‪،‬‬ ‫می توان به اینده ای بهتر امیدوار بود بر این اس��اس انتظار‬ ‫برای مشخص ش��دن این وضعیت نیز یکی از دالیل رکود‬ ‫اقتصاد به ش��مار می رود‪ .‬از این رو به نظر می رس��د روند‬ ‫فعلی رکود و خواب فعل��ی در بازار خودرو همچنان تداوم‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫کاظم محمدی نیکخ��واه ادامه داد‪ :‬در چنین ش��رایطی‬ ‫اخ��ذ تصمیم هایی همچون جایگزینی ی��ورو به جای دالر‬ ‫در مبادالت اقتصادی هیچ تاثیری برجای نخواهد گذاشت‬ ‫زیرا محاسبات همانند گذشته انجام می شود و تغییر ارزها‬ ‫نیز کمکی به روند موجود نخواهد کرد اما اگر دالر ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومانی مبنا‪ ،‬پایه و اس��اس محاسبات باشد در این‬ ‫شرایط می توان شاهد تغییراتی بود‪ .‬بنابراین در خریدهای‬ ‫پیله وری که ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬دستگاه خودرو وارد مرزهای کشور‬ ‫می شود‪ ،‬محاسبات گمرک باید بر پایه دالر ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومانی انجام ش��ود در غیر این صورت جابه جایی ارزها نیز‬ ‫تاثیری نخواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدی نیکخواه تصریح کرد‪ :‬اما ان چه از بازار خودرو و‬ ‫وضعیت ان در اینده پیش بینی می شود‪ ،‬ثبات در وضعیت‬ ‫فعلی بازار خواهد بود چرا که نقدینگی در اختیار خریداران‬ ‫نیس��ت و از ان جا که پایه و اس��اس اقتصاد بیمار است‪ ،‬تا‬ ‫بهب��ودی ان نیاز به زمان بیش��تری داریم زیرا بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد خریداران خودرو که مصرف کنندگان واقعی به شمار‬ ‫می روند در انتظار رسیدن به ثبات هستند چرا که امادگی‬ ‫و شرایط خرید با نرخ باال را ندارند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫طراحی پلتفرم بستری برای توسعه‬ ‫بهروز مش��هدی‪ -‬عضو هیات علمی دانش��کده مهندسی خودرو‬ ‫دانشگاه علم و صنعت ارتباط دانشگاه با خودروسازان یا قطعه سازان‪،‬‬ ‫ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ این موضوع مسئله ای ریشه دار است‬ ‫که کارشناسان زیادی درباره ان صحبت کرده اند‪ .‬بارها اشاره شده‬ ‫که این نیاز (ارتباط صنعت و دانش��گاه) باید به وجود اید تا اتفاق‬ ‫مناسبی در صنعت خودرو رخ دهد‪ .‬صنعت کشور‪ ،‬مبتنی و متکی‬ ‫بر پژوهش و توسعه نیست که به سمت مراجعی مانند دانشگاه که‬ ‫پژوهش��ی است‪ ،‬بروند‪ .‬بنیان صنعت ما بر اساس مونتاژ بنا شده و‬ ‫ب��ه طور معمول پایه خودروهای تولید داخل‪ ،‬غیربومی اس��ت و با‬ ‫تغییرات جزئی در کشور ساخته می شوند‪ .‬بنابراین به پژوهش های‬ ‫پایه ای نیاز است و این امر ارتباط بین صنعت و دانشگاه را ضروری‬ ‫می کند‪ .‬نخست الزم است طراحی خودرو در صنعت کشور محقق‬ ‫شود‪ .‬درحال حاضر محصولی را می اوریم که از فناوری داخل باالتر‬ ‫اس��ت و تا قطعه س��ازان و در نهایت خودروسازان با تولید این نوع‬ ‫فناوری به طور کامل اش��نا ش��وند‪ ،‬یک دهه گذشته و فناوری ها‬ ‫توسعه یافته و دوباره باید منتظر باشیم تا انها فناوری جدید را در‬ ‫اختیار ما قرار دهند که این روند باید تغییر کند‪ .‬زمانی می توان به‬ ‫این نقطه رس��ید و فناوری بومی و داخلی داشت که فرصت کافی‬ ‫برای تحقیقات در کش��ور وجود داش��ته باشد‪ .‬غیرممکن است که‬ ‫بتوان در مدت یک تا ‪ ۲‬س��ال صاحب فناوری و دانش ش��د‪ .‬باید‬ ‫برنامه ای ‪ ۱۰‬ساله تدوین شود تا همکاری های خوبی اتفاق بیفتد‬ ‫و نتایج مطلوبی به دس��ت اید اما این مس��ئله در ظرفیت مدیران‬ ‫صنعت خودرو کش��ور وجود ندارد‪ .‬مدیرانی که قرار اس��ت ‪ ۲‬تا ‪۴‬‬ ‫سال در سمتی باشند هیچگاه اینده بلندی را نمی بینند و در این‬ ‫مدت کوتاهی که س��مت مدیریتی دارند به دنبال این هس��تند تا‬ ‫با ش��تاب‪ ،‬محصولی را تولید و ارائه کنند که س��ابقه خوبی به جا‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫گزارش هفته‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معظمی‪:‬‬ ‫با خروج امریکا از برجام‬ ‫قرار نیست ایران عزا بگیرد‬ ‫قراردادهای خودرویی ادامه دارد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫در اغ��از ده��ه ‪ ۹۰‬تحریم ه��ای س��فت و س��خت‬ ‫کش��ورهای اروپایی و امریکا باعث شد تا صنعتگران‬ ‫داخل��ی وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود ش��وند‬ ‫و توانمن��دی و ظرفیت خود را مح��ک بزنند‪ .‬اگر چه‬ ‫صنعت خودرو و قطعه دچار وضعیت بس��یار سختی‬ ‫در امر تولید ش��د اما این تهدید باعث شد تا صنعت‬ ‫خودرو خودکفاتر از گذشته شود و با استفاده از تمام‬ ‫ظرفیت ه��ای داخلی اجازه توق��ف تولید را ندهد‪ .‬در‬ ‫ادام��ه به س��رانجام رس��یدن برجام و از س��رگیری‬ ‫مذاکرات و همکاری های بین المللی نیز‪ ،‬خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان از فرصت به دس��ت امده برای تقویت‬ ‫و روزام��دی خ��ود اس��تفاده کردن��د و هم��کاری با‬ ‫پیش بینی تهدیدهای ممکن از سرگرفته شد‪ .‬این بار‬ ‫درگی��ر کردن منابع مالی طرف خارجی باعث ش��ده‬ ‫تا در این��ده انها نتوانند به راحت��ی تعهدات خود را‬ ‫به فراموشی بسپارند‪ .‬حال با رفتارهای دوگانه امریکا‬ ‫به نظر می رسد این بار صنعت خودرو با تجربه بیشتر‬ ‫دچار سختی های اوایل دهه ‪ ۹۰‬نشده و حرکت رو به‬ ‫جلوی خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه رفتارهای دوگانه‬ ‫س هیات عامل س��ازمان‬ ‫منص��ور معظم��ی‪ ،‬رئی�� ‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره رفتار‬ ‫دوگان��ه امریکا با برج��ام و تاثیر ان ب��ر قراردادهای‬ ‫صنعت خ��ودرو گف��ت‪ :‬اقدام های امری��کا نمی تواند‬ ‫هیچ تاثیری بر قراردادهای خودرویی داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫قراردادهای��ی ک��ه تا امروز بس��ته ش��ده وارد مرحله‬ ‫اجرایی شده و فعالیت ها نیز از سر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬معتقدم اتفاق خاصی در این باره‬ ‫نخواه��د افتاد زیرا اگر تغییراتی در این روند رخ دهد‬ ‫این ش��رکت های خارجی هس��تند ک��ه فرصت های‬ ‫حاصل ش��ده خود را از دست می دهند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ک��ه بازار ای��ران را با تمام ظرفیت های ان از دس��ت‬ ‫خواهن��د داد‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ادامه داد‪ :‬ضمن انکه رفتار ما با ش��رکت هایی که به‬ ‫تعهدات خود عمل نکنند متفاوت از گذش��ته خواهد‬ ‫بود‪ .‬بنابراین اگر قراردادی بس��ته می شود شرکت ها‬ ‫ناگزی��ر به پایبندی تعهدات خود هس��تند و هر یک‬ ‫از طرف ها باید به وظایف خود درس��ت عمل کند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬ایران فرصت های زیادی در اختیار دارد که‬ ‫یکی از این راهکارها ممنوعیت واردات اس��ت؛ به این‬ ‫ترتیب انها بازار ایران را از دست خواهند داد‪.‬‬ ‫‹ ‹انعقاد قراردادهای خودروهای تجاری‬ ‫معظمی همچنین درباره مبادالت ارزی و مشکالت‬ ‫احتمال��ی پول��ی گفت‪ :‬پرس��ش این اس��ت ک��ه ایا‬ ‫امریکایی ها در برج��ام به تعهدات خود عمل کردند؟‬ ‫انها در این مدت ‪ ۲‬سال اجازه ندادند بانک های بزرگ‬ ‫بین الملل��ی وارد بازار ایران ش��وند و مبادالت پولی و‬ ‫س��رمایه ای انجام ش��ود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با ادامه این روند‬ ‫اتف��اق خیلی خاصی در این زمین��ه رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اظهار کرد‪ :‬ممکن اس��ت مش��کالتی‬ ‫ب��ه وجود اید که طبیعی اس��ت ایران نی��ز برای ان‬ ‫راه��کار دارد‪ .‬رئی��س هیات عامل ایدرو خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪« :‬با خروج امریکا قرار نیس��ت ایران عزا بگیرد»‬ ‫و راه حل ه��ای دیگری در بخش های مختلف دارد و با‬ ‫مکانیزم خودش روند توس��عه صنعت خودرو را ادامه‬ ‫می دهد‪ .‬وی درباره قرارداده��ای دیگر خودرویی در‬ ‫بخش خودروهای س��بک و س��نگین تا پایان س��ال‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬در بحث خودروهای س��واری قراردادهای‬ ‫بس��یاری بس��ته ش��ده و باید اجرای کامل ان دنبال‬ ‫ش��ود‪ .‬بس��یاری از مذاکرات و قراردادها نهایی شده‬ ‫و اجرایی ش��دن انها و رس��اندن محص��والت به بازار‬ ‫از وظایف امروز اس��ت‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افزود‪ :‬درحال حاض��ر تمرکز روی خودروهای‬ ‫تجاری و س��نگین اس��ت و ط��رح نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل که از س��وی رئیس جمهوری کشور تاکید‬ ‫ش��ده فرصتی طالیی بوده زیرا عمق س��اخت داخل‬ ‫قطع��ات این خودروها‪ ،‬کاه��ش الودگی و نیز ذخیره‬ ‫سوخت و جلوگیری از خروج ارز فرصت های بسیاری‬ ‫برای صنعت خودرو کشور فراهم می کند‪ .‬او در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیشرفت های خوبی در این زمینه شده و‬ ‫نتایج خوبی به دست امده است‪ .‬معظمی درباره ادامه‬ ‫قراردادهای خودرویی در بخش تجاری نیز اعالم کرد‪:‬‬ ‫قراردادهای دیگری تا پایان س��ال خواهیم داشت که‬ ‫در زمان خودش رسانه ای خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹به شرایط قبل بازنمی گردیم‬ ‫همچنین در بخش دانش��گاهی‪ ،‬یکی از اس��تادان‬ ‫به تجربه صنع��ت خودرو ایران اش��اره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایران به شرایط قبل بازنمی گردد‪ .‬امیرحسن کاکایی‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت ادامه داد‪:‬‬ ‫تحریم های امریکا در گذشته حتی شامل قطعه سازان‬ ‫نیز شده بود زیرا انها به درستی دریافته بودند صنعت‬ ‫خودرو صنعت��ی کلیدی برای ایران اس��ت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در گذش��ته با وج��ود تحری��م‪ ،‬ورود برخی قطعات و‬ ‫واردات خودرو بس��یار راحت ب��ود‪ .‬اما در قراردادهای‬ ‫جدی��د طرف خارج��ی دیگ��ر نمی تواند ب��ه راحتی‬ ‫عقب نش��ینی کند زیرا به لحاظ مالی درگیر همکاری‬ ‫شده و سرمایه گذاری کرده است‪ .‬تجربه های گذشته‬ ‫در قرارداده��ای جدید لحاظ ش��د؛ بنابراین مس��ائل‬ ‫گذشته به این راحتی دیگر نمی تواند از سوی شرکای‬ ‫بین المللی اتفاق بیفتد‪ .‬کاکایی در ادامه اش��اره کرد‪:‬‬ ‫همچنین برنامه های توسعه ای در صنعت خودرو دیده‬ ‫ش��ده که در ‪ ۲‬سال گذش��ته باعث جهش بزرگی در‬ ‫این حوزه ش��ده است‪ .‬خودرو سازان در حال ورود به‬ ‫الیه ه��ای عمیق تر این صنعت به طور خاص توس��عه‬ ‫قطعه س��ازان بوده که به قراردادهای بیشتر در سطح‬ ‫بین الملل نیاز دارد‪ .‬مدرس دانشکده مهندسی خودرو‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬صنعت قطعه ب��رای همراهی با صنعت‬ ‫خ��ودرو و رس��یدن به جای��گاه ویژه نی��از به تحول‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن م��ورد صنع��ت خودرو‪ ،‬خ��ود در حال‬ ‫سرمایه گذاری اس��ت اما در ادامه در سطح دیگر نیاز‬ ‫اس��ت صنعت قطعه نیز متحول شود تا زمینه ارتقای‬ ‫کیف��ی فناوری به وجود اید‪ .‬او گفت‪ :‬این امر در حال‬ ‫انجام بوده و مذاکرات بسیاری شده است‪ .‬البته برخی‬ ‫از این مذاکرات در صنعت قطعه هنوز به نتایج نهایی‬ ‫نرس��یده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬در ادامه ممکن است روند‬ ‫عمق توس��عه صنعت خودرو ش��تاب کمتری داشته‬ ‫باش��د‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اما تولید روند خود را ادامه می دهد و مش��کلی‬ ‫در این زمینه به وجود نخواه��د امد‪ .‬در قراردادهای‬ ‫جدی��د می توان گف��ت صنعت خودرو ب��ا تجربه های‬ ‫گذشته ضد ضربه تر شده است‪ .‬به طور قطع دیگر به‬ ‫سال های ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬برنمی گردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی پلتفرم دغدغه خودروسازان‬ ‫کاکایی درباره مسئله ارز و منابع مالی در این بخش‬ ‫گفت‪ :‬امروز در داخلی س��ازی ترین خودروهای کشور‬ ‫نیز یک سلس��له م��واد اولیه وارد می ش��ود که به ارز‬ ‫وابس��ته اس��ت‪ .‬بنابراین در این باره نیز راه حل هایی‬ ‫وجود دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تحریم های س��فت و س��خت‬ ‫اوایل دهه ‪ ۹۰‬باعث تقویت قطعه س��ازان داخلی شده‬ ‫و صنعت خودرو توانست از ان برهه سخت عبور کند‪.‬‬ ‫همچنین مذاکرات ‪ ۲‬س��ال گذشته در زمینه ارتقای‬ ‫کیفی فناوری ها باعث ش��ده تا پیش��رفت های خوبی‬ ‫در خص��وص تولید و تامین قطعات به وجود اید‪ .‬این‬ ‫فعال دانش��گاهی اظهار ک��رد‪ :‬موقعیت امروز صنعت‬ ‫خودرو ایران متفاوت از گذش��ته اس��ت‪ .‬به طور قطع‬ ‫در این بس��تر با وجود پیشینه و تجربه ها راه حل های‬ ‫متفاوت و جدیدی خواهیم داشت‪ .‬کاکایی به طراحی‬ ‫خودرو و قطعات خاص در داخل اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫خودروسازان در حال پیگیری طراحی برخی قطعات‬ ‫خاص و به طور خاص تر خودرو با همکاری ش��رکای‬ ‫بین المللی هس��تند‪ .‬ای��ن موقعیت نیز ب��ه کمک ما‬ ‫می اید و نمی گذارد توسعه و پیشرفت صنعت خودرو‬ ‫کش��ور دچار اسیب ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امروز باید‬ ‫به دنبال تقویت ظرفیت های داخلی باشیم و حداقل‬ ‫برخوردهای بین المللی این اس��ت که شتاب حرکت‬ ‫جهش��ی این صنعت را کمتر کن��د‪ .‬همچنین تولید‬ ‫صنعت خودرو در ‪ ۴‬و ‪ ۵‬سال گذشته متوقف نشده و‬ ‫تجربه های با ارزشی حاصل شد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫در قرارداده��ای جدید هدایت های خاصی برای تکرار‬ ‫نشدن گذشته داشتند و نکات ریزی دیده شده است‪.‬‬ ‫اما طبیعی اس��ت توس��عه این صنعت زمان بر بوده و‬ ‫چند س��الی زمان نیاز است تا نتایج این عمق جهش‬ ‫را در صنعت خودرو کش��ور شاهد باشیم‪ .‬کاکایی در‬ ‫پای��ان گفت‪ :‬اگر تحریم ها به وضعیت س��ال های ‪۹۰‬‬ ‫و ‪ ۹۱‬نی��ز برگردد صنعت خ��ودرو قدرتمندتر بوده و‬ ‫مشکلی در این باره نخواهیم داشت زیرا تا حد زیادی‬ ‫برنامه ها از پیش دیده شده است‪.‬‬ ‫معاینه فنی‬ ‫مجلس‬ ‫ایستگاه های سیار معاینه فنی دو برابر شد‬ ‫قوانین حمایت از همکاری صنعت و دانشگاه‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی ش��هرداری تهران‬ ‫گفت‪ :‬اگر س��طح مراجعه متقاضیان بیشتر از حد‬ ‫معمول باشد ‪ ۳‬ایستگاه سیار معاینه فنی را مستقر‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سید نواب حس��ینی منش با اش��اره به اینکه بر‬ ‫اس��اس افزایش متقاضیان ‪ ۳‬ایستگاه سیار معاینه‬ ‫فنی در دس��تورکار اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هدف این‬ ‫بود که ایستگاه های ثابت معاینه فنی گسترش پیدا‬ ‫کند اما بخش خصوصی تمایلی نشان نداده و هنوز‬ ‫اندر خم یک کوچه هستیم‪.‬‬ ‫حسینی منش افزود‪ :‬دلیل اینکه شهرداری تهران‬ ‫دس��ت به ابتکار برای ایجاد ایس��تگاه های سیار زد‬ ‫ای��ن بود ک��ه می توان در فضاهایی ب��ا مقیاس کم‬ ‫نهایت اس��تفاده را برده و همچنی��ن از ازدحام در‬ ‫مراکز معاینه فنی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه نرخ معاینه فنی برتر با معاینه‬ ‫فنی عادی یکس��ان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ معاینه فنی‬ ‫‪ ۲۲‬هزار تومان اس��ت و روزانه ‪ ۶۵۰۰‬معاینه فنی‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬همچنین هر خودرویی که معاینه‬ ‫فنی برتر را بگذراند‪ ،‬ش��امل تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫یا ‪ ۷۲۰۰‬تومانی در عوارض طرح جدید می شود‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران؛ مدیرعامل ستاد‬ ‫معاین��ه فنی ش��هرداری تهران با اش��اره به اینکه‬ ‫بیشترین مردودی خودورها در معاینه فنی مربوط‬ ‫به س��طح االیندگی اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪۴۰ :‬‬ ‫درصد مردودی ها ش��امل ‪ ۲۵‬درص��د االیندگی و‬ ‫‪۱۵‬درصد دیگر نقص فنی است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در معاینه فنی برت��ر نوع ‪ ۱‬میزان ‪co‬‬ ‫از ‪5/2‬ب��ه ‪ ۷‬ده��م کاهش یافته اس��ت و داش��تن‬ ‫معاینه فنی معتبر یا همان معاینه فنی نوع ‪ ۲‬برای‬ ‫محدوده ‪ LEZ‬کفایت می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد مرک��زی معاینه فن��ی تهران‬ ‫ی عال��ی ترافیک و‬ ‫با اش��اره به اینکه هدف ش��ورا ‬ ‫ش��هرداری ته��ران این اس��ت که مح��دوده طرح‬ ‫ترافی��ک به مح��دوده پاک تبدیل ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫این رو معاینه فنی موتورسیکلت ها و الزام نوع یک‬ ‫معاینه فنی ب��رای خودروهای دارای طرح ترافیک‬ ‫در دستورکار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬با مصوبه جدید وزارت کش��ور‪،‬‬ ‫تمام متقاضیانی که در طرح ترافیک س��الیانه ‪۹۷‬‬ ‫ثب��ت نام کرده ان��د‪ ،‬عالوه بر داش��تن معاینه فنی‬ ‫معتبر باید دوباره ب��ه مراکز معاینه فنی مراجعه و‬ ‫معاینه فنی برتر را اخذ کنند‪.‬‬ ‫حس��ینی منش گفت‪ :‬هم��کاران معاینه فنی در‬ ‫تمامی مراکز توجیه هس��تند و متقاضیان دریافت‬ ‫ارم ط��رح ترافیک می توانند ب��ا مراجعه به مراکز‬ ‫معاینه فنی و پرداخت نیمی از هزینه معاینه فنی‪،‬‬ ‫دوباره مورد سنجش دور موتور باال قرار گیرند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬مجلس از توس��عه همکاری خودروسازان با‬ ‫نهادهای علمی و پژوهشی حمایت کرده و به دنبال‬ ‫وضع مشوق های الزم در این باره است‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز؛ عضو هیات رئیسه مجلس‬ ‫و جمعی از استادان دانشگاهی‪ ،‬پژوهشگران مراکز‬ ‫علم��ی تحقیقاتی و تعدادی از دانش��جویان مقطع‬ ‫دکت��رای تخصص��ی با حضور در ش��رکت س��ایپا‪،‬‬ ‫ضمن بازدید از خطوط تولید و توانمندی های این‬ ‫شرکت‪ ،‬با مدیرعامل و جمعی از معاونان این گروه‬ ‫دیدار کردند‪.‬‬ ‫در این دیدار بهروز نعمتی‪ ،‬نماینده مردم تهران‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬ش��میرانات و اسالمش��هر و عضو هیات رئیسه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار کرد‪ :‬ارتباط بین‬ ‫صنعت و دانش��گاه از جمله راهکارهایی اس��ت که‬ ‫می تواند زمینه توس��عه و اعتالی صنعت کش��ور و‬ ‫همچنین توسعه کسب و کار را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که مجلس شورای اسالمی‬ ‫به دنبال تسهیل ارتباط مراکز دانشگاهی با صنایع‬ ‫خودروسازی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این زمینه به دنبال‬ ‫جاری س��ازی مش��وق های متنوع در کنار تصویب‬ ‫قوانی��ن حمایتی هس��تیم و در صورتی که بتوانیم‬ ‫اه��داف خود را محقق کنیم ش��اهد رش��د صنایع‬ ‫خودروسازی کشور خواهیم بود‪.‬نعمتی با بیان این‬ ‫مطلب که اس��تفاده از ظرفیت های داخلی یکی از‬ ‫راهکارهای مقابله با وابس��تگی و فراز و نشیب های‬ ‫سیاسی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر در عرصه بهره برداری از‬ ‫دانش بومی و تجربیات دانش��گاهیان کشور موفق‬ ‫باش��یم‪ ،‬می توانیم از اس��یب دیدن صنایع خود به‬ ‫دلی��ل چالش ه��ای بین المللی جلوگی��ری کرده و‬ ‫بنیان های این صنعت را مستحکم کنیم ‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ایدرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تحقیق و توسعه الفبای تولید‬ ‫ابوالفض�ل خلخالی‪ -‬عض�و هیات علمی دانش�گاه علم و‬ ‫صنع�ت‪ :‬در دنیای امروز مراکز علمی بخش��ی از تولید ب ه ش��مار‬ ‫می رون��د که کمک بس��یاری به توس��عه و پیش��رفت های فناوری‬ ‫می کنند‪ .‬این قابلیت نیز در ایران از سوی دانشگاه ها و پژوهشکده ها‬ ‫ب��رای صنعتگران حوزه های مختلف فراهم اس��ت ب�� ه طور نمونه‪،‬‬ ‫پژوهشکده مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت قابلیت دارد‬ ‫قو توسعه‬ ‫تا اگر قطعه ساز و واحد تولیدی امکان یا زیرساخت تحقی ‬ ‫ندارد ب ه ش��کل پروژه کار را پس از تعریف به سرانجام برساند‪ .‬این‬ ‫پژوهشکده محاسبات و تحلیل های موردنیاز را انجام داده و سپس‬ ‫نتایج و داده ها را به این واحدهای صنعتی منتقل می کند‪ .‬اما بهتر‬ ‫اس��ت مراکز اولیه ای در خود مجموعه ها وجود داش��ته باشد و اگر‬ ‫این کار در خود مراکز داخلی تعریف ش��ود یک مجموعه خارج از‬ ‫مجموعه تولیدی نیز می تواند کار را انجام دهد‪ .‬ایده ال ترین ش��یوه‬ ‫صنعتی‪ -‬تولیدی خود مجهز به یک مرکز‬ ‫ ‬ ‫این اس��ت که هر واحد‬ ‫قو توسعه امروز حلقه‬ ‫تحقیق وتوس��عه فعال و کارامد باش��د‪ .‬تحقی ‬ ‫گمش��ده صنعت خودرو کشور اس��ت در حالی که ایران در صنایع‬ ‫نانو‪ ،‬موشک‪ ،‬پزشکی و‪ ...‬ب ه دلیل اهمیت دادن به این مسئله مهم‬ ‫( ‪ )R&D‬پیشرفت های خوبی داش��ته اما برای صنعت خودرو این‬ ‫اتفاق هنوز رخ نداده اس��ت‪ .‬این ضرورت برای رس��یدن به توسعه‬ ‫م��ورد انتظار در اولویت ق��رار دارد و بای��د دو طرف (صنعتگران و‬ ‫کارشناس��ان بخش های علمی و پژوهشی) به ان توجه ویژه داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬در سال هایی که خودروسازان درامدهای مطلوبی از تولید‬ ‫خود داشتند به این مس��ئله مهم اهمیت الزم را ندادند و وضعیت‬ ‫امروز نتیجه سیاس��ت گذاری های گذشته است‪ .‬ب ه نظر می رسد با‬ ‫ارتباط��ات بین المللی که دوباره ش��کل گرفته این ضرورت در بین‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان به وجود امده و بای��د دید در اینده‬ ‫حرکت ها به این سوی تا چه اندازه جدی خواهد بود‪.‬‬ ‫ماموت و عقاب افشان با اسکانیا توافق نامه امضا کردند‬ ‫ناوگان حمل ونقل تجاری ها نو و نوار می شود‬ ‫در مراسمی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران (ایدرو) ‪ ۲‬شرکت ایرانی ماموت و عقاب افشان با‬ ‫همتای اروپایی خود (اسکانیا) توافقنامه امضا کردند‪.‬‬ ‫در این ایین که ب��ا حضور منصور معظمی‪ ،‬معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و رئیس هیات عامل‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران و پیتر‬ ‫ش��وبلوم‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل شرکت اسکانیا برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬به تولید و داخلی سازی قطعات اصلی از جمله‬ ‫موتور‪ ،‬گیربکس و شاس��ی تجاری ها در کشور اشاره‬ ‫ش��د که بر اس��اس تاکید رئیس جمهوری در راستای‬ ‫نوسازی ناوگان حمل ونقل کشور در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوس�ازی ن�اوگان حمل ونق�ل ضرورت‬ ‫امروز‬ ‫منص��ور معظم��ی‪ ،‬رئیس هی��ات عامل س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در ابتدای این‬ ‫نشست دو جانبه با اشاره به سخنان رئیس جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬ایش��ان طرح��ی را مبنی بر نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل خودروهای س��نگین کشور اعالم کرد زیرا‬ ‫امروز تعداد قابل توجهی از ترددهای کش��ور مربوط‬ ‫به خودروهای سنگین است‪ .‬این امر عالوه بر مصرف‬ ‫باالی س��وخت باعث االیندگی بس��یار محیط زیست‬ ‫ش��ده اس��ت‪.‬وی ادام��ه داد‪ :‬از ای��ن رو ب��ا توجه به‬ ‫مشکالت الودگی هوای کش��ور و ظهور فناوری های‬ ‫نو در صنعت خ��ودرو و همچنین از انجایی که یکی‬ ‫از وظایف دولت فراهم کردن ش��رایط مناس��ب برای‬ ‫زندگی بهتر شهروندان است‪ ،‬این امر مهم در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬بنابراین تصمیم گرفته ش��د‬ ‫‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬وس��یله نقلیه سنگین دربازه زمانی‬ ‫‪ ۳‬ساله جایگزین خودروهای فرسوده و االینده شوند‪.‬‬ ‫معظمی به صرفه جویی انرژی در این بستر پرداخت و‬ ‫بیان کرد‪ :‬به طور متوسط ‪ ۱۳‬میلیون لیتر سوخت در‬ ‫روز ذخیره شده و به عبارتی ساالنه حدود ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫لیتر س��وخت در س��ال ذخیره می ش��ود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ایدرو درب��اره منابع مالی این پروژه توضیح داد‪ :‬برای‬ ‫این طرح از محل صرفه جویی انرژی‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی قوای محرکه‬ ‫معظمی در ادامه به هدف دوم این پروژه اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬یکی دیگر از اهداف این کار‪ ،‬توس��عه صنعت‬ ‫حمل ونقل کش��ور است و فرصتی نو بوده که در چند‬ ‫ل گذشته کمتر به ان توجه شده است‪ .‬وی درباره‬ ‫سا ‬ ‫هدف سوم نیز گفت‪ :‬این پروژه کمک می کند به طور‬ ‫کلی صنعت خودرو کشور توسعه یابد زیرا ظرفیت های‬ ‫مناس��بی در کشور فراهم است که به دالیل متعددی‬ ‫در س��ال های گذشته به انها توجه الزم انجام نشده و‬ ‫این پروژه ظرفیت های بالقوه کش��ور را بالفعل خواهد‬ ‫کرد‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه‬ ‫از داخلی س��ازی ای��ن خودروها گفت و عن��وان کرد‪:‬‬ ‫سال هاس��ت تولیدکنن��ده خودرو به ش��مار می رویم‬ ‫اما همچنان بخش��ی از قطعات م��ورد نیاز را از خارج‬ ‫تامی��ن می کنیم‪ .‬از این رو یک��ی از اهداف این طرح‪،‬‬ ‫داخلی س��ازی قطعات اصلی مانند موت��ور‪ ،‬گیربکس‬ ‫و شاس��ی است که خودروس��ازان باید این مهم را به‬ ‫وسیله مش��ارکت با همتایان بین المللی خود به انجام‬ ‫برسانند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این زمینه برخی خودروسازان‬ ‫فعال تر عمل کرده و امروز به جمع بندی های خوبی با‬ ‫شریکان خود دست یافته اند‪ .‬رئیس هیات عامل ایدرو‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬این ط��رح یکی از بزرگتری��ن پروژه های‬ ‫صنعت خودرو است که پس از پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫در حال اجرایی شدن است‪ .‬در مرحله نخست‪ ،‬بخشی‬ ‫از حجم ‪ ۱۱‬میلیارد دالر سرمایه گذاری الزم به وسیله‬ ‫صندوق توس��عه و بخش��ی دیگر از طری��ق فاینانس‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬معظمی تاکید کرد‪ :‬امروز ش��اهد‬ ‫تفاهمنام��ه منجر به قرارداد بین دو ش��رکت ماموت‬ ‫و عقاب افش��ان با شرکت اسکانیا هستیم‪ .‬این شرکت‬ ‫خودروساز اروپایی سال ها با کشور ما همکاری مستمر‬ ‫داشته است و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همیشه‬ ‫از ش��ریکانی ک��ه در موقعیت ه��ای مختلف همکاری ‬ ‫خ��ود را ادام��ه داده اند‪ ،‬اس��تفاده می کن��د‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫س��اخت داخلی قطعات‪ ،‬یکی از نکته های بسیار مهم‬ ‫این توافقنامه به ش��مار می رود که با س��رمایه گذاری‬ ‫ش��رکت اس��کانیا و ط��رف ایرانی انجام خواهد ش��د‪.‬‬ ‫همچنین مدیرعامل ایدرو از زمینه اش��تغال این طرح‬ ‫گف��ت و بیان ک��رد‪ :‬ضمن س��رمایه گذاری دو جانبه‪،‬‬ ‫زمینه اش��تغال بیشتر در کش��ور نیز به وجود خواهد‬ ‫امد و می توان در زمین��ه بیکاری نیز گام های بلندی‬ ‫برداش��ت‪ .‬معظمی درباره تیراژ خودروهای پیش بینی‬ ‫ش��ده در این توافقنامه نیز گفت‪ :‬در مرحله نخس��ت‪،‬‬ ‫برنامه این ش��رکت ها تولید ‪ ۴۵‬هزار خودرو س��نگین‬ ‫اس��ت که میزان س��رمایه گذاری ان ‪ ۵۰‬میلیون یورو‬ ‫خواهد بود‪ .‬همچنین تامین منابع مالی از سوی طرف‬ ‫خارج��ی صورت خواهد گرفت‪ ،‬ضم��ن انکه در زمینه‬ ‫فناوری نیز شرکت سوئدی‪ ،‬برای ورود فناوری های نو‬ ‫در این صنعت به کشور‪ ،‬متعهد به همکاری است‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت اسکانیا یکی از تولیدکنندگان‬ ‫معتب��ر خودرو در جهان به ش��مار م��ی رود و به طور‬ ‫قط��ع‪ ،‬این همکاری دس��تاورهای خوبی برای صنعت‬ ‫خودرو کشور به ارمغان می اورد‪ .‬معظمی در پایان نیز‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این طرح ضم��ن جلوگیری از خروج ارز‪،‬‬ ‫زمینه اش��تغال برای جوانان کشور را فراهم می کند تا‬ ‫از ظرفیت هایی که در ایران فراهم است به نفع کشور‬ ‫بهره برداری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعه�د اس�کانیا ب�رای ب�ه روزرس�انی‬ ‫قطعه سازان ایرانی‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت پیتر ش��وبلوم‪ ،‬قائ��م مقام‬ ‫مدیرعامل ش��رکت اس��کانیا در بازارهای اس��تراتژیک‬ ‫درباره این توافقنامه گفت‪ :‬اسکانیا در بازار خودروهای‬ ‫سنگین ایران پیشینه زیادی دارد‪ .‬در سال های گذشته‪،‬‬ ‫همکاری اس��کانیا در ایران به همراه ش��ریکان تجاری‬ ‫خود (ماموت و عقاب افشان) توسعه زیادی داشته است‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه ایران جزو ‪ ۱۰‬بازار اصلی این ش��رکت به‬ ‫شمار می رود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬برای داخلی سازی قطعات‪،‬‬ ‫تعهد س��نگینی به طرف ایران��ی داده ایم‪ ،‬در حالی که‬ ‫در گذش��ته نیز اقدامات موثری در زمینه بومی س��ازی‬ ‫قطعات خودروهای سنگین انجام شده است‪ .‬قائم مقام‬ ‫مدیرعامل شرکت اسکانیا اظهار کرد‪ :‬این همکاری قرار‬ ‫است در فاز گسترده تر ادامه پیدا کند زیرا عالقه مندی‬ ‫دولت ایران برای نوسازی ناوگان حمل ونقل خودروهای‬ ‫سنگین‪ ،‬روند همکاری را تقویت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران بازار استراتژیک سوئد‬ ‫شوبلوم در ادامه‪ ،‬به استانداردهای جدید اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬چون دولت ایران در زمینه االیندگی خودروها‬ ‫اس��تانداردهای جدیدی را مطرح کرده است‪ ،‬شرکت‬ ‫اس��کانیا نیز تصمیم دارد در ای��ن زمینه‪ ،‬فناوری های‬ ‫ن��و طراحی کند‪ .‬او گفت‪ :‬طرح نوس��ازی تجاری ها در‬ ‫ی خود‬ ‫ایران باعث شد شرکت اسکانیا در ادامه همکار ‬ ‫در گام دوم‪ ،‬س��رمایه گذاری مش��ترکی ب��ا طرف های‬ ‫ایرانی داشته باشد‪ .‬داخلی سازی قطعات این خودروها‬ ‫و نیز ام��وزش تامین کنندگان ب��رای تولید قطعات با‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد جهانی‪ ،‬روندی زمان بر و طوالنی‬ ‫ب��وده و نمی خواهی��م در زمینه کیفی��ت محصوالت‪،‬‬ ‫اعتماد مشتریان را از دس��ت بدهیم‪ .‬بر همین اساس‬ ‫ب��ه ایدرو پیش��نهاد کردیم در ارتق��ای کیفی فناوری‬ ‫تامین کنندگان‪ ،‬همکاری های نزدیک تری انجام شود‪.‬‬ ‫ضمن انکه داخلی س��ازی ق��وای محرکه‪ ،‬ضرورت این‬ ‫همکاری را بیشتر می کند‪ .‬قائم مقام مدیرعامل شرکت‬ ‫اس��کانیا تاکید کرد‪ :‬مطمئن هس��تیم طرح نوس��ازی‬ ‫ناوگان فرسوده خودروهای سنگین عالوه بر کمک به‬ ‫محیط زیست باعث ایجاد زمینه اشتغال بیشتر در ایران‬ ‫می شود زیرا این پروژه در صنعت حمل ونقل ایران تاثیر‬ ‫بسزایی خواهد داشت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬استفاده از اخرین‬ ‫فناوری ها برای تولید موتور خودروهای تجاری‪ ،‬منجر‬ ‫به کاهش بسیار مصرف سوخت شده و به صرفه جویی‬ ‫انرژی کمک می کن��د‪ .‬درنتیجه این همکاری برای دو‬ ‫طرف برد‪-‬برد خواهد بود‪ .‬شوبلوم در پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫ما به دنبال همکاری نزدیک و ارتباط بیشتر با شریکان‬ ‫ایرانی و نیز سازمان ایدرو هستیم زیرا بازار ایران برای‬ ‫شرکت اسکانیا استراتژیک به شمار می رود‪.‬‬ ‫قطعه ساز‬ ‫اصناف‬ ‫پای قطعه سازنماها در واردات قطعه‬ ‫خریداران و فروشندگان لوازم یدکی در انتظار ثبات‬ ‫زهرا حسن زاده‬ ‫یک کارشناس صنعت قطعه گفت‪ :‬در دولت نهم و‬ ‫دهم یک سری قطعه ساز واقعی از این صنعت حذف و‬ ‫به ازای انها برخی قطعه سازنماها وارد فعالیت تولید‬ ‫ش��دند که کار انها واردات وابس��ته به ارز بود‪ .‬بهرام‬ ‫شهریاری با بیان اینکه واردات قطعات منفصله برای‬ ‫صنعت قطعه کشور تهدید به شمار می رود‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬نرخ باالی ارز باعث می ش��ود قطعه گران ش��ود‬ ‫ک��ه در پی ان قیمت خودرو افزایش می یابد‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط طبیعی است که قدرت رقابت از خودروساز‬ ‫داخلی گرفته می ش��ود؛ در نتیجه‪ ،‬راه برای واردات‬ ‫خودروهای خارجی هموارتر می شود‪ .‬این کارشناس‬ ‫صنعت قطعه با بیان اینکه این مسئله فرصتی برای‬ ‫خودروسازان خارجی است‪ ،‬گفت‪ :‬با این اتفاق عرصه‬ ‫ی تنگ شده و این موضوع‬ ‫برای خودروس��ازان داخل ‬ ‫ب��رای انها تهدید خواهد بود‪ .‬این سیاس��تی بود که‬ ‫در گذش��ته اجرا می ش��د و اکنون باید برای جبران‬ ‫خس��ارت های ان برنامه ریزی های دقیقی در دستور‬ ‫کار ق��رار گی��رد‪ .‬ش��هریاری با بیان اینکه س��اخت‬ ‫داخل هم نس��بت به گذش��ته کاهش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫دلی��ل ان را وجود اف��رادی که قطعه س��از نبوده اند ‬ ‫و خ��ود را قطعه س��از معرفی کرده ان��د و همچنین‬ ‫وابستگی صنعتگر به مواد اولیه خارجی عنوان کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت قطعه با بی��ان اینکه اکنون‬ ‫در زمینه مواد اولیه مش��کالتی وج��ود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ب��ه طور کل��ی اکنون در حال تهدی��د از همه طرف‬ ‫هس��تیم‪ .‬از یک سو‪ ،‬به دلیل فروش نفت و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬به دلیل مش��کالت ارزی و وابستگی به خارج‬ ‫از کش��ور قیمت ها در حال افزایش است‪ .‬شهریاری‬ ‫در زمین��ه میزان واردات بیان ک��رد‪ :‬امار دقیقی در‬ ‫این باره وجود ندارد؛ از طرفی‪ ،‬بخش��ی از قطعات به‬ ‫صورت قاچاق و بخش��ی دیگر نیز از مبادی رس��می‬ ‫وارد می شود‪ .‬همچنین در بحث قاچاق اماری وجود‬ ‫ندارد و امار داخلی نیز به دلیل اینکه وارد می ش��ود‬ ‫و روی محصول برچس��ب س��اخت ای��ران می خورد‬ ‫مشخص نیس��ت‪ .‬در این باره امار در اختیار گمرک‬ ‫است که ان هم واردات رو به رشد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬واردات در نمایشگاه های صنعت خودرو‬ ‫خود را بیش��تر نش��ان می دهد‪ .‬این درحالی اس��ت‬ ‫که ش��رکت کنندگان در این نمایش��گاه ها‪ ،‬بازاریان‬ ‫و واردکنن��دگان ب��وده که تعداد انگشت ش��ماری از‬ ‫تولیدکنندگان در این نمایشگاه ها شرکت می کنند‪.‬‬ ‫شهریاری با اش��اره به اینکه قطعه سازی کشور توان‬ ‫تامین قطعات خودرو را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ایران از گذشته‬ ‫در زمینه قطعه س��ازی توانمند بوده و اکنون نیز چه‬ ‫به لحاظ کمی و چ��ه از نظر کیفی می تواند همپای‬ ‫سایر کشورها حرکت کند؛ همچنین امکان صادرات‬ ‫ای��ن محصول وج��ود دارد‪ .‬این کارش��ناس صنعت‬ ‫قطعه در زمینه واردات روزافزون قطعات منفصله نیز‬ ‫افزود‪ :‬به دلیل باند بازی زیادی که شاهد ان هستیم‪،‬‬ ‫این اتفاق رخ داده اس��ت‪.‬وی در توضیح بیش��تر این‬ ‫موضوع گفت‪ :‬بعد از سال ‪ ۸۴- ۸۵‬با تغییر مدیران‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬فساد بسیاری دامنگیر صنعت خودرو‬ ‫شد و بسیاری از کسانی که قطعه ساز نبودند در این‬ ‫عرصه ظهور و شروع به فعالیت کردند‪ .‬این افراد که‬ ‫به طور معمول بازاریان و کس��به بازار بودند‪ ،‬با توجه‬ ‫به رانت ها و ارتباط هایی که داشتند محصولی را که‬ ‫در خارج از کش��ور به ویژه در چین تولید می ش��د را‬ ‫وارد و با بس��ته بندی ایرانی و به نام س��اخت داخل‬ ‫عرضه می کردند‪ .‬ش��هریاری در پای��ان با بیان اینکه‬ ‫صنع��ت خودرو از مس��یر اصلی خود منحرف ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ی��ک دوره قبل از پیروزی انقالب اس�لامی و‬ ‫ی��ک دوره بعد از ان هنگام وق��وع جنگ تحمیلی و‬ ‫بعد از ان در س��ال ‪ ۷۲‬که قانون خودرو در مجلس‬ ‫تصویب ش��د و این صنعت قانونمند ش��د به سمت‬ ‫داخلی س��ازی قطعات پیش رفت و در سال ‪۸۳- ۸۴‬‬ ‫نیز دوباره از مس��یر خود منحرف ش��د و به س��مت‬ ‫وابس��تگی پیش رف��ت‪ .‬اکنون خودروس��ازان بزرگ‬ ‫ایران با مونتاژ خودروها س��ود بیش��تری به دس��ت‬ ‫می اورند و می توان گفت دوباره به ‪ ۵۰‬یا ‪ ۶۰‬س��ال‬ ‫پیش برگش��ته ایم‪ .‬در بحث واردات قطعات منفصله‬ ‫نظرات متفاوتی وجود دارد برخی نسبت به ان نگاه‬ ‫مثب��ت دارند و برخی خیر‪ .‬از ن��گاه موافقان این امر‬ ‫واردات حجم باالی قطعات منفصله حاکی از فعالیت‬ ‫صنعت قطعه دارد زی��را اجزای ریزتر برخی قطعات‬ ‫نهایی نیاز است که وارد شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل‬ ‫و ماشین االت خودرو با اشاره به تاثیر افزایش نرخ‬ ‫ارز بر بازار لوازم یدکی اظهار کرد‪ :‬بحران ناخواسته‬ ‫افزای��ش نرخ ارز بر بازار همچنین نرخ لوازم یدکی‬ ‫بی تاثیر نبوده است اما درحال حاضر عواملی مانند‬ ‫میزان س��رمایه‪ ،‬میزان موج��ودی کاال‪ ،‬بدهی ها و‬ ‫کاالهای متوقف شده در گمرک از اهمیت بیشتری‬ ‫نس��بت به نرخ ارز در صنف لوازم یدکی برخوردار‬ ‫هستند‪ .‬غالمرضا بخش��ی زاده در ادامه اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر فقط فروش��ندگانی ک��ه بدهی دارند‬ ‫برای جلوگیری از برگش��ت چ��ک و رفع نیاز مالی‬ ‫اق��دام به فروش لوازم خود می کنن��د‪ .‬نظم بازار از‬ ‫کنترل خارج ش��ده اس��ت و بیش��تر فروشندگان‬ ‫تمایلی به فروش ندارند و در انتظار ثبات بازار دست‬ ‫نگه داشته اند‪ .‬وی با توجه به اخرین وضعیت بازار‬ ‫لوازم یدکی گفت‪ :‬رکود بر بازار لوازم یدکی حاکم‬ ‫اس��ت و افرادی که در شرایط فعلی کاالهای خود‬ ‫را به فروش می رسانند افراد ریسک پذیری هستند‬ ‫زی��را هر چن��د به علت اینکه پیش��تر کاال را ارزان‬ ‫خریداری کرده اند در این ش��رایط س��ود می کنند‬ ‫اما ممکن اس��ت در ادامه کاالی��ی را که خریداری‬ ‫می کنند با قیمت باالتر و س��ود کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و‬ ‫ماشین االت خودرو در گفت وگو با خبرخودرو ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاض��ر خریداران نیز فق��ط برای رفع‬ ‫نی��از‪ ،‬کاال خریداری می کنند چنانچه در گذش��ته‬ ‫خریداران از شهرس��تان ها همیش��ه در تعداد باال‬ ‫سفارش می دادند اما درحال حاضر تنها اگر مجبور‬ ‫باشند و گاهی فقط یک عدد کاال سفارش می دهند‬ ‫و همه منتظر ش��رایط بازار هستند‪ .‬این فعال بازار‬ ‫لوازم یدکی با اشاره به تک نرخی شدن ارز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پ��س از اقدام به موقع دول��ت‪ ،‬وضعیت بازار‬ ‫کمی ارام تر شده است و چنانچه بازار ارز ثبات پیدا‬ ‫کند وضعیت بازار بهتر هم خواهد شد‪.‬بخش��ی زاده‬ ‫در ادام��ه اف��زود‪ :‬راهی که دول��ت در پیش گرفته‬ ‫اس��ت راه درس��تی اس��ت اما باید راهکاری برای‬ ‫ترخی��ص کاالهای در گمرک مان��ده ارائه دهند تا‬ ‫مشکل این دسته از افراد نیز مرتفع شود و بتوانند‬ ‫هر چه زودتر کاالهای خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ورود تحقیق و توسعه به صنعت موتورسیکلت‬ ‫ماش�ااهلل قاس�می نژاد‪ -‬ریی�س هی�ات مدی�ره انجم�ن‬ ‫تولیدکنن�دگان مجموع�ه قطعات موتورس�یکلت‪ :‬درصنعت‪،‬‬ ‫واحد تحقیق و توس��عه یکی از بخش های ضروری تولید اس��ت و امروز‬ ‫بسیاری از قطعه سازان فعال در صنعت موتورسیکلت که طرف قرارداد‬ ‫کارخانه های موتورسیکلت س��ازی نیز هس��تند مرکز تحقیق و توسعه‬ ‫را در واحده��ای صنعتی خود راه ان��دازی کرده اند‪ .‬در این بین اتحادیه‬ ‫برنامه های��ی در ای��ن زمینه تدوین کرده بود و ای��ن موضوع را پیگیری‬ ‫می کند‪ .‬البته درصد اس��تانداردهای اجباری قطعات موتورس��یکلت‬ ‫نس��بت به خودرو بس��یار کمتر اس��ت و به دنبال این موضوع‪ ،‬در بحث‬ ‫راه ان��دازی مرکز تحقیق و توس��عه تاثیر دارد‪ .‬درص��د اختصاص داده‬ ‫ق و توسعه در واحدهای تولید صنعتی موتورسیکلت و‬ ‫شده برای تحقی ‬ ‫قطعات ان مشخص نیست و هر واحدی درصدی را به این امر اختصاص‬ ‫داده اما به طور عموم کارخانه قطعه سازی که دارای تنوع محصول است‬ ‫نزدیک به ‪ ۵‬درصد از فروش خود را به این امر اختصاص می دهد‪ .‬در این‬ ‫باره نیاز است تا تولیدکنندگان سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند تا‬ ‫بتوانند خود را با فناوری دنیا به روزرسانی کنند‪ .‬هر چه در بخش تحقیق ‬ ‫و توس��عه فعال تر عمل ش��ود به همان نس��بت در امر تولید محصوالت‬ ‫باکیفیت و فناوری ش��ده موفق تر خواهیم بود‪.‬صنعت موتورس��یکلت‬ ‫هنوز به معنای واقعی به س��وی داخلی س��ازی قطعات حرکت نکرده و‬ ‫الزم اس��ت تولیدکنندگان برای حمایت از ظرفیت های موجود داخلی‬ ‫ت کمکی به‬ ‫به این سو حرکت کنند‪ .‬همچنین واردات انواع موتورسیکل ‬ ‫پیشرفت و توسعه نمی کند بلکه مشکالت بسیاری را برای مصرف کننده‬ ‫به دنبال دارد‪ .‬بارها عنوان ش��ده حرکت تنوع موتورس��یکلت برعکس‬ ‫داخلی س��ازی است و به کما رفتن این امر باعث ضعف در خدمات پس‬ ‫از فروش قطعات ان خواهد ش��د؛ امری که امروز در بازار موتورسیکلت‬ ‫ش��اهد ان هستیم‪ .‬در این فرایند مصرف کننده است که متضرر شده و‬ ‫اعتماد خود را نسبت به صنعت موتورسیکلت از دست می دهد‪.‬‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودرو ساز‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارش از سایت های فعال خودروسازی کشور‬ ‫ژاپنی ها و فرانسوی ها به استان مرکزی رسیدند‬ ‫راه اندازی سایت از سوی خودروسازان در استان هایی‬ ‫که به لحاظ زیرس��اختی امادگی بیشتری دارند یکی‬ ‫از بسترهای اشتغالزایی برای جوانان جویای کار است‪.‬‬ ‫ش��اید در کوتاه مدت سود زیادی نصیب خودروسازان‬ ‫نش��ود اما به طور قطع با برنامه ریزی و توانمند کردن‬ ‫خ��ط تولید از نظر فناوری‪ ،‬در درازمدت پاس��خگوی‬ ‫این بخش از نیازهای کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫کرمانش��اه و اس��تان مرکزی از جمله اس��تان های‬ ‫کشور هستند که در انها سایت های خودروسازی در‬ ‫کنار قطعه س��ازان فعالیت خود را اغاز کرده اند‪ .‬حال‬ ‫تامین قطعات این س��ایت چند درصد اس��ت؟ برنامه‬ ‫صادرات دارند یا خیر؟ اینها موضوع هایی است که در‬ ‫این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹جهش با فناوری های جدید‬ ‫س��ال گذش��ته گروه صنعتی ایران خودرو س��ایت‬ ‫خود را در اس��تان کرمانشاه با هدف تولید پژو پارس‬ ‫راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫این ام��ر در راس��تای اه��داف تعیین ش��ده کالن‬ ‫اقتصادی کش��ور بوده و زمینه اش��تغال بس��یاری را‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬بابک کریم خ��ان‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫قطعات خودرویی استان کرمانش��اه درباره راه اندازی‬ ‫این س��ایت و ورود قطعه سازان جدید به عرصه تولید‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��رای تامین قطعات بعید اس��ت قطعه س��از‬ ‫جدی��د ب��ه مجموعه اضافه ش��ود زیرا روند س��اخت‬ ‫قطع��ات تا دریافت گواهی ه��ای الزم برای تامین در‬ ‫خطوط خودروسازی پیچیده است‪ .‬اگر قرار باشد در‬ ‫این باره کار منطقی ش��ود‪ ،‬باید قطعه س��ازانی که در‬ ‫داخل اس��تان فعالیت دارن��د و دارای مجوزهای الزم‬ ‫برای تولید قطعات خود هس��تند‪ ،‬قطعات را تولید و‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته اگر صنعتگران به دنبال توسعه‬ ‫فعالیت خود باش��ند‪ ،‬می توانند قطعات جدید را برای‬ ‫این س��ایت ام��اده کنند منوط به اینک��ه مجوزهای‬ ‫الزم را از س��اپکو مس��ئول تهی��ه و تامی��ن قطعات‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو دریاف��ت کنند‪ .‬این فعال‬ ‫صنعت خ��ودرو تصریح ک��رد‪ :‬تولید از س��وی واحد‬ ‫صنعتی جدید باید با فناوری روز باش��د؛ اینکه بتواند‬ ‫محص��والت خود را با ن��رخ رقابت��ی و کیفیت مورد‬ ‫نیاز خودروس��ازی بین المللی تولید و تامین کند که‬ ‫ساختاری زمان بر است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قطعات خودرویی اس��تان کرمانشاه‬ ‫درب��اره مدل ه��ای تولی��دی ای��ن س��ایت و تولید‬ ‫خودروه��ای مدرن ت��ر گف��ت‪ :‬ابتدا خ��ودرو مونتاژ‬ ‫ش��ده پژوپارس بود که به س��مند تغییر کرده است‬ ‫و اینکه خودرویی مدرن تر تولید شود به بازار مصرف‬ ‫و نیازمندی اس��تانی بس��تگی دارد‪ .‬ب��ه طور نمونه‪،‬‬ ‫انتخاب تولید س��مند به این دلیل بوده که در زمان‬ ‫کمت��ر به بازاره��ای هدف عرضه ش��ود؛ نزدیکی به‬ ‫لحاظ مس��احت جغرافیایی هزینه های حمل ونقل را‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی سایت های خودرویی‬ ‫کریم خان درباره تولی��د و تامین قطعات مورد نیاز‬ ‫ای��ن خودرو گفت‪ :‬درصد کم��ی از قطعات در داخل‬ ‫اس��تان تامی��ن می ش��ود و قطعاتی مانن��د بخاری‪،‬‬ ‫صندلی‪ ،‬س��پر و‪ ...‬که حجیم و بزرگ هستند نیز قرار‬ ‫اس��ت به این فهرست اضافه ش��ود‪ .‬این امر بیشتر در‬ ‫راس��تای اشتغالزایی است‪ .‬وی درباره تولید مدل های‬ ‫جدیدت��ر گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر خودروه��ای جدید‬ ‫محصوالتی است که در داخل به خودکفایی مناسبی‬ ‫نرس��یده و قرار اس��ت به تدریج درصد داخلی س��ازی‬ ‫قطعات انها افزایش یابد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قطعات خودرویی اس��تان کرمانشاه‬ ‫درباره سیاس��ت راه اندازی این س��ایت در کرمانش��اه‬ ‫به گردش کاری اس��تان اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬ضمن‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬تحولی در بخش صنعتی استان و گردش‬ ‫کاری ان به وجود اورده که برای این اس��تان بس��یار‬ ‫مفید است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ممکن اس��ت‬ ‫صادرات از این اس��تان اتفاق بیفتد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بتوان‬ ‫محصولی با نرخ مناس��ب و قاب��ل رقابت عرضه کرد‪،‬‬ ‫می توان موفقیت هایی در بازارهای فرامرزی به دس��ت‬ ‫اورد‪ .‬کریم خ��ان تحقق این امر را منوط به مس��ائل‬ ‫سیاس��ی و بخش اقتصادی دانس��ت و گفت‪ :‬فرصتی‬ ‫اس��ت که می تواند صنعت خودرو کشور را بسیار جلو‬ ‫بیندازد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروس�ازان خارج�ی وارد اس�تان‬ ‫مرکزی شدند‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی استان مرکزی نیز از راه اندازی خط تولید‬ ‫‪ ۲‬ش��رکت خودروساز در اس��تان مرکزی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬قرار اس��ت سایت شرکت رنو در ساوه و شرکت‬ ‫میتسوبیشی در خمین راه اندازی شود‪.‬‬ ‫احمدرضا رعنایی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫اس��تان مرکزی چنین ظرفیتی را از نظر تولید و بازار‬ ‫دراختیار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تان مرکزی به دلیل وجود‬ ‫صنایع مختلفی که پیوسته فعالیت داشته اند‪ ،‬پایتخت‬ ‫صنعتی ایران شناخته می ش��ود‪ .‬انواع صنایع در این‬ ‫اس��تان در حال فعالیت هس��تند و هرچند مستقیم‬ ‫قطعه س��از نیس��تند‪ ،‬تامین کننده قطعات مورد نیاز‬ ‫قطعه س��ازان بـرای س��اخت و تکمیل قطعـه نهایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توجه به ای��ن امر‪ ،‬هزینه حمل ونقل‬ ‫مجموع قطعات از قطعه کامل تا نیمه ساخته به سایر‬ ‫مراکز خودروسازی را در شکل کالن کاهش می دهد‪.‬‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬امکانات جانبی‪ ،‬ازمایشگاه های متعدد و‪...‬‬ ‫در این اس��تان نهادینه ش��ده به صورت سورس های‬ ‫زنجی��ره ای و «تیر ‪« ،»۱‬تیر ‪ »۲‬و «تیر ‪ » ۳‬زنجیره ها‬ ‫در این اس��تان وجود دارد که می توانند به خودروساز‬ ‫خدمات بدهند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این ظرفیت در استان برای‬ ‫راه اندازی سایت های خودروس��ازی فراهم است‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت قطعه تاکید کرد‪ :‬با توجه به این امکانات‬ ‫و زیرساخت ها سرمایه گذاری برای توسعه قطعه سازی‬ ‫کش��ور راحت تر خواهد بود‪.‬از ای��ن رو این امر کمک‬ ‫زی��ادی به کاه��ش هزینه های جانبی خودروس��ازان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری به شرط و شروط ها‬ ‫رعنای��ی درباره حض��ور تیرینگ ها در این اس��تان‬ ‫گف��ت‪ :‬الیه های مختلفی از قطعه س��ازی در اس��تان‬ ‫مرکزی از قطعه س��ازان بزرگ تا قطعه سازان کوچکی‬ ‫که به واحدهای صنعتی بزرگ خدمات می دهند و نیز‬ ‫قطعه سازان کوچک تر که انها نیز به صنعتگران میانی‬ ‫خدمات دهی می کنند در استان مرکزی فعالیت دارند‬ ‫که می توانند به خودروسازان کمک بسیاری کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی استان مرکزی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که قرار اس��ت از این س��ایت خودرویی نیز صادرات‬ ‫داش��ته باش��د یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬امروز در استان مرکزی‬ ‫کارخانه هایی هس��تند که به طور مس��تقل صادرات‬ ‫می کنند‪ .‬اما درباره صادرات این ‪ ۲‬سایت یکی از شروط‬ ‫قراردادی صادرات بخش��ی از قطعات از این استان به‬ ‫س��ایر سایت های بین المللی رنو و میتسوبیشی است‪.‬‬ ‫در زمینه خودرو نیز بر اس��اس قراردادهای بسته شده‬ ‫باید تمام خودروهای خارجی که با همکاری شرکای‬ ‫بین المللی در کشور داخلی سازی می شوند ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از محصوالت خود را صادر کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره ارتباط س��ایت های راه اندازی ش��ده با‬ ‫خودروس��ازان داخلی نیز توضیح داد‪ :‬این س��ایت ها‬ ‫مستقیم زیر نظر خود شرکت های مادر و نماینده انها‬ ‫در کش��ور فعالیت دارند‪ .‬س��رمایه گذاری سایت رنو و‬ ‫مدیریت ان با رنو فرانس��ه است‪ .‬درباره میتسوبیشی‬ ‫نی��ز همین گون��ه اس��ت و طرف ق��رارداد‪ ،‬ش��رکت‬ ‫نمایندگی این خودروس��از ژاپنی در ایران اس��ت که‬ ‫نخستین بار فعالیت خود را در ایران اغاز کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان سال با خودروهای جدید‬ ‫رعنایی درباره زمان حضور نخستین محصوالت این‬ ‫‪ ۲‬شرکت در بازار داخل نیز گفت‪ :‬ماه های پایانی سال‬ ‫‪ ۹۷‬محصوالت به بازار عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫او درب��اره تیراژها نیز عن��وان کرد‪ :‬رنو با ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫خودرو فعالیت خواهد داشت و میتسوبیشی نیز با ‪۵۰‬‬ ‫هزار دستگاه همکاری خود را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫رعنای��ی در پایان اظهار امیدواری کرد که ش��رایط‬ ‫سیاس��ی بر اقتصاد حاکم نش��ود تا قراردادها بتوانند‬ ‫مسیر طبیعی خود را طی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫راه اندازی سایت به کوشش خودروسازان بین المللی‬ ‫در کشور بستری برای ورود به بازارهای جهانی است‬ ‫زیرا انها برای بهره برداری حداکثری از سرمایه گذاری‬ ‫خود در این همکاری ها بخش��ی از محصوالت را برای‬ ‫توسعه بازارهای خود در نظر می گیرند؛ البته این امر‬ ‫منوط به نرخ و کیفیت رقابتی خواهد بود‪.‬‬ ‫ایساکو‬ ‫باالترین امتیاز در نمایندگی مرکزی شماره ‪ ۲‬ایران خودرو کسب شد‬ ‫در ابتدای سال‪ ،‬جش��نواره خدمات نوروزی سال‬ ‫‪ ۹۷‬گ��روه صنعت��ی ایران خودرو در ایس��اکو برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬س��ید رضا حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل ایس��اکو به‬ ‫دس��تاوردهای این جشنواره اش��اره کرد و گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس بازخوردهای رسمی نزدیک به ‪ ۳‬هزار مرکز‬ ‫در این فرایند مش��ارکت داشتند تا خدمات دهی به‬ ‫بهترین ش��کل انجام شود و رضایتمندی حداکثری‬ ‫به دست اید‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایس��اکو به اضافه شدن امداد پالس به‬ ‫ن��اوگان خدمات دهی گروه صنعت��ی ایران خودرو از‬ ‫ابتدای س��ال جاری پرداخت و گفت‪ :‬برای توس��عه‬ ‫خدم��ات امدادی ب��ه مش��تریان در ح��وزه پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی‪ ،‬ناوگان امدادپالس به مجموعه اضافه‬ ‫ش��د و نیز از نظر خدمات بالین��ی این توانایی را در‬ ‫خود ایجاد کردیم ت��ا خودروهایی که نیاز به حمل‬ ‫به مرکز برای تعمیر نداش��ته باش��ند در خود محل‬ ‫سرویس دهی ش��وند‪ .‬به این ترتیب بخش عظیمی‬ ‫از خدمات دهی توس��ط امدادگران دو منظوره ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی از رشد ‪ ۲‬و ‪ ۹‬دهم درصدی افزایش ارتباطات‬ ‫مردمی با ایس��اکو خبر داد و گفت‪ :‬در واقع با اضافه‬ ‫شدن امدادپالس در وقت صرفه جویی شده و همین‬ ‫امر در افزایش رضایتمندی مشتریان تاثیر بسیاری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایساکو مدت زمان انتظار برای خدمات‬ ‫را ‪ 24/5‬دقیقه اعالم کرد و گفت‪ :‬این زمان نس��بت‬ ‫به س��ال گذشته رشد ناچیزی داش��ت اما در حوزه‬ ‫رضایت رشد قابل توجهی اتفاق افتاد‪ .‬این امر حاکی‬ ‫از ان اس��ت که گروه صنعتی ایران خودرو و ایساکو‬ ‫در تدارک امکانات‪ ،‬طراحی و پایش ش��بکه امدادی‬ ‫خود اثربخ��ش بوده اند و این بزرگترین نتیجه برای‬ ‫تالش های شبانه روزی کارشناسان این مرکز است‪.‬‬ ‫وی همچنین اف��زود‪ :‬مدت زمان تعمیر خودروها‬ ‫حدود ‪۱۴‬درصد بهبود داشت زیرا اگر قطعات مورد‬ ‫نیاز در ش��بکه امدادی به اندازه کافی توزیع ش��ود‬ ‫این مجموعه به همراه نیروی انس��انی و کارشناسان‬ ‫ب��ه طور قطع در فرایند پذیرش تا ترخیص مس��یر‬ ‫کوتاه تری را طی کرده و می تواند به س��رویس دهی‬ ‫بهتری بپردازد‪.‬‬ ‫حسینی به تاکید مدیریت ایران خودرو برای ایجاد‬ ‫جذابیت کاالی ایرانی پرداخت و عنوان کرد‪ :‬جذابیت‬ ‫کاالی ایران��ی زمان��ی منجر به خرید و اس��تفاده از‬ ‫سوی مردم و مشتریان می شود که بتوانیم در حوزه‬ ‫خدمات پس از فروش به شیوه های مختلف و نوین‬ ‫بهترین سرویس دهی را به ثبت برسانیم‪ .‬در ‪ ۷‬پایگاه‬ ‫امدادی در ‪ ۷‬منطقه کش��ور امکاناتی ایجاد شد که‬ ‫عالوه بر خدمات س��بک به خودروهای نیمه سنگین‬ ‫نیز خدمات دهی شود ‪.‬‬ ‫همچنی��ن به گ��زارش رواب��ط عمومی ایس��اکو‪،‬‬ ‫نمایندگ��ی ‪ ۵۰۹۹‬ایران خ��ودرو بر طب��ق ارزیابی‬ ‫ش��رکت بازرس��ی اس��تاندارد و کیفیت ای��ران در‬ ‫اسفندماه ‪ ۹۶‬موفق به کسب ‪ ۸۴۶‬امتیاز در شاخص‬ ‫رضایت مش��تریان ش��د و برای نخستین بار در بین‬ ‫نمایندگی ه��ای مرکزی رتبه ممتاز در ارائه خدمات‬ ‫را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن نمایندگ��ی در حالی این امتیاز را به دس��ت‬ ‫اورده ک��ه در گزارش های میدانی و نظرس��نجی ها‪،‬‬ ‫مراجعان به شکل مستمر از خدمات دریافتی‪ ،‬تکریم‬ ‫مشتریان‪ ،‬کیفیت و سرعت تعمیرات و عدم بازگشت‬ ‫به تعمیرگاه ابراز رضایت کرده اند‪.‬‬ ‫گفتنی است از انجایی که نخستین هدف شرکت‬ ‫خدمات پ��س از فروش ایران خ��ودرو‪ ،‬ارائه بهترین‬ ‫خدمات به مشتریان و افزایش روزافزون رضایت انها‬ ‫اس��ت‪ ،‬نمایندگی های ایران خودرو به شکل مستمر‬ ‫تح��ت پای��ش و ارزیابی های مختلفی ق��رار دارند و‬ ‫عالوه بر بررس��ی های ش��رکت بازرس��ی کیفیت و‬ ‫اس��تاندارد که مورد تایی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است‪ ،‬بارها توسط واحد بازرسی ایران خودرو‬ ‫و معاونت خدمات پس از فروش و واحد مهندس��ی‬ ‫ایساکو در طی سال ارزیابی کیفی می شوند‪.‬‬ ‫ش��هریار س��لطانی‪ ،‬معاون خدمات پس از فروش‬ ‫ایس��اکو نیز در این باره عنوان ک��رد‪ :‬پروژه بهبود و‬ ‫ی از دی س��ال ‪ ۹۵‬در دس��تورکار‬ ‫ارتقا این نمایندگ ‬ ‫ش��رکت قرار گرفته اس��ت ت��ا با بهینه س��ازی ارائه‬ ‫خدمات‪ ،‬استانداردس��ازی فرایندها و به روزرسانی‬ ‫ک تخصصی محصوالت‬ ‫فضای تعمیرگاهی‪ ،‬به کلینی ‬ ‫ایران خودرو تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمایندگی مذکور در همین راستا به‬ ‫نحوی ارتقاء یافت که در ارزیابی رضایت مشتریان‬ ‫شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران‪ ،‬موفق‬ ‫به کس��ب عدد ‪ ۸۴۶‬در ارائه خدمات به مشتریان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫س��لطانی در پای��ان گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر برای‬ ‫نمایندگی مرکزی ش��ماره یک ایران خ��ودرو‪ ،‬واقع‬ ‫در خیاب��ان ازادی پروژه بهبود و ارتقا تعریف ش��ده‬ ‫اس��ت و امیدواریم ای��ن نمایندگی که درحال حاضر‬ ‫در ردیف نمایندگی های رتبه یک ش��رکت است‪ ،‬به‬ ‫زودی موفق به کس��ب رتبه ممتاز ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت روزانه تمام شکایت ها درباره‬ ‫ت می رسد رصد‬ ‫خدمات دهی این ش��رکت که به ثب ‬ ‫می ش��ود و امروز امار رسیدگی به شکایت ها به طور‬ ‫میانگین ‪ ۵‬روز پس از ثبت ان است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫برقی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فورد به برقی سازی فکر می کند‬ ‫در پس امار مالی س��ه ماهه ابتدایی فورد خبری مهم در مورد‬ ‫برنامه های این خودروس��از برای برقی سازی مدل های خود قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬ف��ورد در گزارش مالی خ��ود از نیرو‬ ‫محرکه های برقی اینده برای تعدادی از شاسی بلندها‪ ،‬وانت ها و‬ ‫موستانگ خود خبر داده است‪.‬‬ ‫این خبر پس از اعالم تصمیم این خودروس��از برای حذف خط‬ ‫تولید خودروهای س��واری در امریکای شمالی منتشر شده ست‪.‬‬ ‫همچنین فورد فیس��تا‪ ،‬فیوژن و ‪ Taurus‬نسل بعدی نخواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬فوکوس نیز تنها در مدل ‪ Activ‬به فروش می رسد که‬ ‫یک کراس اوور کوچک به شمار می رود‪.‬‬ ‫گمان می رود نیرو محرکه های هیبریدی و هیبریدی ش��ارژی‬ ‫در مدل های ‪ ، F ۱۵۰‬اس��کیپ‪ ،‬اکس��پلورر‪ ،‬موس��تانگ و حتی‬ ‫برونکوی این خودروساز ارائه شوند که تحولی در صنعت خودرو‬ ‫امریکا است‪ .‬یک دلیل مهم برای تمایل این خودروساز به شاسی‬ ‫بلنده��ا و وانت های برقی‪ ،‬س��بد محص��والت رو به کاهش فورد‬ ‫است‪ .‬در حالی که خودروهای مقرون به صرفه ای همچون فیستا‬ ‫از خط تولید حذف خواهند ش��د‪ ،‬شاسی بلندها و وانت های این‬ ‫خودروس��از نقش��ی پر رنگ تر در س��هم بازار این برند خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬خودروهای هیبریدی شارژی راهی اسان برای حل این‬ ‫مش��کل خواهند بود و س��هم بازار ان را حفظ خواهد کرد‪ .‬فورد‬ ‫اعالم کرده به طور کام��ل به نیرو محرکه های برقی‪ -‬هیبریدی‬ ‫ب��رای خط تولید اینده خود متعهد اس��ت و این مدل ها رویکرد‬ ‫خودروه��ای باتری‪ -‬برقی جدید را که دهه اینده اغاز می ش��ود‬ ‫کامل می کنند‪ .‬این خودروس��از همچنین تاکید دارد که تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱( ۲۰۲۲‬خورش��یدی) تعداد ‪ ۱۶‬خودروی برقی‪-‬‬ ‫باتری را به بازار خود عرضه خواهد کرد‪.‬‬ ‫با افزایش تولید خودروهای الکتریکی در دنیا‬ ‫برقی سازها مشتاق تولید اما نگران فروش هستند‬ ‫سارا گلچین‬ ‫صنعت خودرو در دنیای به یکپارچگی میان سیاست های دولتی‬ ‫در کش��ورهایی ش��ده که صنایع بزرگ را راهبری می کنند‪ .‬دولتمردان در این‬ ‫کشورها از خودروسازان می خواهند در بخش خودروهای برقی سرمایه گذاری های‬ ‫کالن انج��ام دهند‪ ،‬اما پس از گذر از این مرحله با موجودی بزرگی از خودروهای‬ ‫برقی روبه رو می ش��وند که مش��تری ندارند و نبود خریدار باعث شرمس��اری انها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش وال اس��تریت ژورنال با نگاهی به ب��ازار چین می توان دریافت‬ ‫ک��ه عرض��ه خودروهای برقی در این کش��ور اکن��ون از میزان تقاض��ا باالتر رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬دقیق تر اینکه‪ ،‬تقاضای بازار چین در ‪ ۹‬ماه س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی ‪۲۵‬هزار‬ ‫دس��تگاه وس��یله نقلیه برقی بود‪ ،‬حال انکه عرضه این نوع وسایل نقلیه از میزان‬ ‫موردنیاز باالتر رفت‪ .‬تحلیلگران بازار خودرو معتقدند اشخاص حقیقی تنها نزدیک‬ ‫یک چهارم ‪۳۹۸‬هزار دس��تگاه وس��یله نقلیه فروخته شده در این مدت را خریدند‬ ‫و س��ه چهارم باقی مانده به ناوگان خدمات عمومی و ش��رکت های مالیاتی دولتی‬ ‫فروخته شد‪.‬‬ ‫خودروهای برقی در نمایش��گاه خودرو پکن که در س��پتامبر (ش��هریور س��ال‬ ‫گذشته) برگزار شد‪ ،‬قبیله بزرگی را تشکیل داده بودند‪ .‬ده ها وسیله نقلیه برقی در‬ ‫این نمایشگاه جلوی چشم بازدیدکنندگان حاضر شدند اما پچ پچ قابل شنیدن این‬ ‫نمایشگاه این بود که کمتر کسی حاضر است خودروهای برقی را بخرد‪.‬‬ ‫ه��م در چی��ن و هم در امریکا‪ ،‬دو کش��وری که اکنون با این معضل دس��ت به‬ ‫گریبان هس��تند‪ ،‬هزینه تولید وسایل نقلیه برقی بیش از تولید خودروهایی است‬ ‫ک��ه از موتور احتراق داخلی (‪ )ICE‬در انها اس��تفاده می ش��ود‪ .‬این باعث ش��ده‬ ‫دولت ها نزدیک به ‪ ۶‬هزارو ‪ ۵۰۰‬دالر به برقی س��ازها یارانه بدهند تا وسایل نقلیه‬ ‫برق��ی بتوانند در بازاری که ب��ا اقایی احتراقی ها پیش م��ی رود‪ ،‬رقابت کنند‪ .‬اما‬ ‫چی��ن قصد دارد تا س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪۱۳۹۸-۹۹‬خورش��یدی) به این یارانه‬ ‫دادن ها پایان دهد‪ .‬دولت ترامپ و کنگره امریکا نیز در تالش هس��تند تا به تدریج‬ ‫انچه از انگیزش ه��ا و محرک های مربوط به‬ ‫تولید وس��ایل نقلی��ه برقی باقی مانده را با ی��ک طرح جدید برای‬ ‫اصالحات مالیاتی حذف کنند‪.‬پل رایان‪ ،‬رئیس مجلس نمایندگان امریکا چندین‬ ‫ب��ار دراین ب��اره اظهارنظر ک��رده و گفته دول��ت نباید صف برن��دگان و بازندگان‬ ‫درس��ت کند‪ .‬دنیس کین‪ ،‬مش��اور بازاریابی از لس انجلس ک��ه درباره پیش بینی‬ ‫بازار‪ ،‬نشان سازی و راهبرد شرکت ها مشاوره می دهد دراین باره گفت‪« :‬این بسیار‬ ‫س��خت اس��ت که تقاضا و عالقه مش��تری برای خودروهای برقی برانگیخته شود‬ ‫اما س��رمایه گذاری در زیرس��اخت های شارژ محدود باش��د‪ .‬حزب حاکم امریکا از‬ ‫خودروهای برقی متنفر است و تغییرات اقلیمی را انکار می کند‪ .‬نرخ بنزین اکنون‬ ‫کمتر از گالنی ‪ ۳‬دالر در بیشتر مناطق کشور است‪».‬‬ ‫اما اهداف مربوط به برقی س��ازی که در ن��وک پیکان برنامه هدف گذاری چین‪،‬‬ ‫کالیفرنیا و اتحادیه اروپا قرار دارد‪ ،‬همچنان باعث می ش��ود خودروس��ازها رقابت‬ ‫خود را برای س��اخت و توسعه وسایل نقلیه برقی بیشتر کنند؛ هرچند روند بازار‬ ‫امر دیگری باش��د‪ .‬ماه گذش��ته میالدی ش��رکت امریکایی فورد موتور اعالم کرد‬ ‫برنامه هایی برای س��اخت یک کارخانه تولید وس��ایل نقلی��ه برقی به ارزش ‪۷۵۶‬‬ ‫میلیون دالر دارد‪ .‬تس�لا نیز در حال س��اخت یک کارخانه در ش��انگهای اس��ت‪.‬‬ ‫فولکس واگن ‪ ۱۲‬میلیارد دالر در صنعت وسایل نقلیه برقی چین سرمایه گذاری‬ ‫کرده و مرس��دس برای ساخت یک کارخانه تولید باتری وسایل نقلیه برقی ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیون دالر هزینه می کند‪ .‬ش��رکت ولوو نیز اعالم کرده هر مدل جدیدی که از‬ ‫ابت��دای س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (دی ‪ )۱۳۹۷‬رونمایی می ش��ود‪ ،‬برقی خواهد بود؛‬ ‫هرچند درحال حاضر این شرکت به تولید مدل های بنزینی ادامه می دهد‪.‬‬ ‫هوبرتوس تروس��کا‪ ،‬رئیس کارخانه دایملر ای جی‪ ،‬شرکت مادر مرسدس بنز در‬ ‫چین درباره س��رمایه گذاری در حوزه وس��ایل نقلیه برقی گفت‪« :‬همه ما در حال‬ ‫حرکت به این سمت هستیم‪».‬‬ ‫اوپک در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی(‪۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی) گزارش داد که مصرف‬ ‫نفت برای خودروها تا سال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی (‪۱۴۲۸-۲۹‬خورشیدی) با قدرت ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬البته این نهاد قدرت زیادی برای ارزان نگه داش��تن نرخ بنزین و‬ ‫مقابله با کاهش نرخ در صورت قدرت گرفتن وسایل نقلیه برقی دارد‪.‬‬ ‫در گزارش سال گذشته اوپک امده‪ ،‬اگرچه ممکن است نرخ باتری در ‪ ۲۰‬سال‬ ‫اینده ‪ ۵۰‬درصد یا بیشتر سقوط کند‪ ،‬اما وسایل نقلیه برقی به جریان اصلی خرید‬ ‫تبدیل نخواهند شد زیرا مشتریان در برابر انها مقاومت خواهند کرد‪.‬‬ ‫گزارش تازه ش��رکت خدمات کس��ب و پیشه و مش��اوره مدیریت «اکسنتور»‬ ‫(‪ )Accenture‬این نکته را یاداور می شود که اگاهی و عالقه زیادی برای وسایل‬ ‫نقلیه برقی ازس��وی عموم مردم وجود دارد اما مش��کل اینجاست که انها پیش از‬ ‫اینکه در موقعیت تصمیم گیری برای خرید قرار گیرند‪ ،‬نیاز به اطالعات دارند‪.‬‬ ‫حال پرس��ش اینجاس��ت که این اطالعات از جانب چه کس��انی باید در اختیار‬ ‫خریداران ق��رار گیرد؟ برای نمونه‪ ،‬دولت امریکا خیال گذاش��تن همه توانش در‬ ‫جهت بازاریابی برای وس��ایل نقلیه برقی را ندارد‪ .‬ش��رکت های س��ازنده این نوع‬ ‫وسایل نقلیه نمی توانند هزینه بیش از حد برای محصولی کنند که تقاضای کمی‬ ‫برای ان وجود دارد‪ .‬گزارش امس��ال بلومبرگ درباره انرژی نشان می دهد نروژ و‬ ‫هلند و پس از ان فرانس��ه و هند و حاال هم بریتانیا‪ ،‬همه اراده‬ ‫خ��ود را به کار گرفته اند تا کم کم از خودروهای بنزینی و دیزلی خالی ش��وند و تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۴۰‬میالدی (‪۱۴۱۸-۱۹‬خورشیدی) دیگر خبری از این نوع خودروها در‬ ‫کشورهای انها نباشد؛ اما حتی این اقدام ها نیز مطمئن نیستند‪ .‬براساس گزارش‬ ‫بلومبرگ دالیل فراوانی وجود دارد که می توان با استناد به انها از ممنوعیت تردد‬ ‫خودروه��ای بنزینی و دیزلی تا س��ال ‪ ۲۰۴۰‬می�لادی (‪ )۱۴۱۸-۱۹‬ایراد گرفت‪.‬‬ ‫این هدف بیش از حد بلندمدت است‪ ،‬برنامه های اجرایی روشنی ندارد‪ ،‬مشخص‬ ‫نیست هیبریدی ها شامل این طرح هستند یا خیر‪ ،‬درباره زیرساخت ها ابهام هایی‬ ‫وج��ود دارد و در نهای��ت اینکه همه این مصوبه ها می توانند از س��وی دولت های‬ ‫بعدی لغو شوند‪ .‬اما در این میان یک تهدید جدی وجود دارد‪ .‬نبود سیاست گذاری‬ ‫منسجم برای پشتیبانی از وسایل نقلیه برقی اکنون ازاردهنده است و مشتری ها‬ ‫هم نمی خواهند کسی درباره سلیقه خودرویی انها چیزی را تحمیل کند‪ .‬می توان‬ ‫یک بخش��نامه داد که مردان در تمام رستوران های یک کشور هنگام غذا خوردن‬ ‫دس��تمال گردن بگذارند اما اگ��ر ان مردان نخواهند چنی��ن کاری انجام دهند‪،‬‬ ‫بخش��نامه در حد چند کاغ��ذ باقی می ماند‪ .‬پس تنها ی��ک راه می ماند و ان هم‬ ‫تحمی��ل بار مالی‪ ،‬مج��ازات یا ایجاد انگیزه برای مصرف کنندگان و ش��رکت های‬ ‫خودرویی است‪.‬‬ ‫ام��ا در این ص��ورت باز هم این دولت ها هس��تند که تصمی��م می گیرند هوای‬ ‫تمیزتری داشته باشند یا رای دهندگانی که لباس های شیک تری به تن دارند‪.‬‬ ‫منبع‪Forbes :‬‬ ‫کیفیت‬ ‫رئیس انجمن مدیریت اجرایی کشور بیان کرد‪:‬‬ ‫افزایش تولید و کیفیت محوری رموز موفقیت سایپا‬ ‫رئیس انجم��ن مدیریت اجرایی کش��ور گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به تغییر رویکرد س��ایپا در راس��تای افزایش‬ ‫تولی��د و کیفیت محوری‪ ،‬امروز ش��اهد چش��مگیر‬ ‫تولید با کیفیت در گروه سایپا هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز؛ حسین وظیفه دوست‪ ،‬رئیس‬ ‫انجمن مدیریت اجرایی کشور و استاد دانشگاه علوم‬ ‫تحقیقات به همراه تعدادی از استادان و دانشجویان‬ ‫مقطع دکت��رای بازاریابی و فروش ب��ا هدف تعامل‬ ‫بیش��تر دانش��گاه و صنعت از خطوط تولید شرکت‬ ‫سایپا بازدید کردند‪.‬‬ ‫در حاش��یه ای��ن بازدید وظیفه دوس��ت گفت‪ :‬در‬ ‫بازدید از خطوط تولید س��ایپا ش��اهد توان و انگیزه‬ ‫کارگران ایرانی در خطوط تولید هستیم که با انگیزه‬ ‫باال در حال تولید خودرو هستند و به طور قطع اگر‬ ‫کارگر ایرانی را باور داشته باشیم شاهد موفقیت های‬ ‫بیشتر در صنعت خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬با توج��ه به تغییر رویکرد در س��کان‬ ‫مدیریت مجموعه س��ایپا در راستای افزایش تولید‬ ‫و کیفیت محوری‪ ،‬امروز شاهد رشد چشمگیر تولید‬ ‫با کیفیت با حضور متخصصان و کارگران ایرانی در‬ ‫این خودروسازی بزرگ کشور هستیم‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه گفت‪ :‬این خودروساز نشان‬ ‫داده که در حوزه صادرات نیز شرایط بهتری نسبت‬ ‫به رقبا دارد و با این توان و ظرفیتی که در مجموعه‬ ‫س��ایپا وجود دارد می توان گفت روز به روز ش��اهد‬ ‫رشد چشمگیر تولید با کیفیت و حضور قدرتمند در‬ ‫بازارهای صادراتی منطقه خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن مدیری��ت اجرایی کش��ور درباره‬ ‫نوس��انات ارزی گف��ت‪ :‬ب��ا افزای��ش م��واد اولیه و‬ ‫نهاده های تولید بسیاری از شرکت ها ناگزیر هستند‬ ‫که در کاالهای خود افزایش قیمت داش��ته باشند و‬ ‫در صنعت خودرو نیز با توجه به وابس��تگی بسیاری‬ ‫از قطع��ات مورد نیاز به قیم��ت ارز‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫خودروها منطقی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از مواردی که نیاز به توجه‬ ‫ویژه در صنعت خ��ودرو دارد خدمات فروش و پس‬ ‫از فروش اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع در صورت ارائه‬ ‫خدمات ویژه و مناس��ب تر در اینده نزدیک ش��اهد‬ ‫افزایش رضایت مش��تری ایران��ی از صنعت داخلی‬ ‫و حمایت هرچه بیش��تر هموطن��ان از این صنعت‬ ‫پیشتاز و قدرتمند خواهیم بود‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬در چند س��ال گذش��ته معدود‬ ‫مدیرانی س��کان هدایت مجموعه س��ایپا را بر عهده‬ ‫داشته اند که از جنس صنعت باشند‪ .‬مدیریت فعلی‬ ‫سایپا شرایط قطعه سازان را به خوبی درک می کند و‬ ‫کسی که پله پله در صنعت و کسب و کار رشد کند‬ ‫در هدایت مجموعه موفق تر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیرعامل سایپا عالوه بر درک صحیح‬ ‫از وضعیت قطعه سازان‪ ،‬نگاه ویژه ای نیز به مشتریان‬ ‫و سهامداران دارد و در مدت مدیریت قاسم جهرودی‬ ‫با تصمیمات درست و تولید محصوالت با کیفیت و‬ ‫متنوع در راستای رشد و ارتقاء این مجموعه کسب‬ ‫رضایت مشتریان را دنبال کرده است‪.‬‬ ‫وظیفه دوس��ت درباره تعرف��ه خودروهای وارداتی‬ ‫و حمای��ت از صنعت خ��ودرو گف��ت‪ :‬حمایت های‬ ‫دولت و مجلس شورای اس�لامی باید اصولی باشد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن حمایت در حوزه معافیت ه��ای مالیاتی و‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت می تواند برای صنعت خودرو‬ ‫جزء حمایت های اصولی باش��د که تاثیر بسزایی در‬ ‫شکوفایی صنعت خودرو کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫چالش با خودروهای تسال‬ ‫خودرو تس�لا مدل اس که به دلیل تصادف بر اثر سرعت غیرمجاز‬ ‫و برخورد شدید با دیواره بتنی دچار حریق شد و جان دو سرنشین‬ ‫خ��ودرو را گرفت‪ ،‬این س��وال را ایجاد کرد ک��ه امنیت خودروهای‬ ‫برقی تولید ش��ده تا چه میزان قابل اعتماد است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫بسیاری از تحلیلگران براورد می کنند که سال جاری میالدی‪ ،‬نقطه‬ ‫عطفی برای توسعه و پیشرفت صنعت خودروهای برقی و الکتریکی‬ ‫خواهد بود‪ .‬بس��یاری از کشورهای جهان قصد دارند با هدف مقابله‬ ‫با الودگی هوا و کاهش میزان انتشار االینده ها و گازهای گلخانه ای‬ ‫و حفظ بیش��تر محیط زیست‪ ،‬خودروهای تمام الکتریکی و برقی را‬ ‫به تولید انبوه برسانند؛ بنابراین بسیاری از شرکت های خودروسازی‬ ‫در جه��ان عزم خ��ود را برای تولی��د انبوه خودروه��ای برقی جزم‬ ‫ک��رده و از برنامه های خود به ای��ن منظور رونمایی کرده اند‪ .‬افزایش‬ ‫روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت بیشتر این خودروهای پاک‪،‬‬ ‫موجب شده شرکت های خودروس��ازی در سراسر جهان به رقابتی‬ ‫تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه های خود برای طراحی و تولید‬ ‫خودروهای��ی بهتر و با توان پیمایش بیش��تر رونمایی کنند‪ .‬در این‬ ‫بین رس��انه های محلی ایالت فلوریدای امریکا از تصادف ش��دید و‬ ‫ات��ش گرفتن یکی از خودروهای تس�لا مدل اس در ش��هر فورت‬ ‫معموال قیم�ت س�وخت خ�ودر و در دنی�ا ب�ه ط�ور‬ ‫میانگی�ن کمت�ر از ‪3‬دالر اس�ت‪.‬‬ ‫بنابرای�ن می تواند پولی که ب�رای هزینه خودرو خ�ود‬ ‫ذخی�ره می کنی�د را پس ان�داز کنی�د‬ ‫الدردی��ل ایاالت متحده امریکا خب��ر دادند‪ .‬در این حادثه دو تن از‬ ‫سرنش��ینان نوجوان خودرو جان خود را از دست دادند و یکی دیگر‬ ‫از انها نیز با جراحات شدیدی به بیمارستان منتقل شد‪ .‬رسانه های‬ ‫محلی در نخس��تین لحظات حضور خبرنگاران شان در محل حادثه‪،‬‬ ‫از ش��دت برخورد خودرو با دیواره بتن��ی کنار جاده و مرگبار بودن‬ ‫این حادثه و اتش سوزی متعاقب ان گزارش دادند‪ .‬به گفته پلس این‬ ‫ش��هر‪ ،‬علت این حادثه س��رعت غیرمجاز و بسیار باالی این خودرو‬ ‫بوده که موجب انحراف از مسیر و برخورد شدید با دیواره بتنی کنار‬ ‫جاده شد و جان دو تن از سرنشینان خودرو را گرفت‪.‬‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫صـرفه جـویــ�ی‬ ‫در س�وخت خودرو‬ ‫حف�ظ و نگه�داری کارای�ی مثب�ت موت�و ر خ�ودرو‬ ‫‪% 40‬‬ ‫یک مش�کل جدی‬ ‫مانند سنسور اکس�یژن معیوب‬ ‫را می توان�د‬ ‫بهبود بخش�د‬ ‫‪%4‬‬ ‫نگه�داری صحی�ح وس�یله‬ ‫نقلیه‪ ،‬مص�رف س�وخت را ب�ه‬ ‫درس�تی تنظیم می کند و باع�ث‬ ‫صرفه جوی�ی خواه�د ش�د‬ ‫کالهک ه�ای‬ ‫اس�یب دیده‬ ‫فیلت�ر ه�وا‬ ‫روغ�ن موت�ور‬ ‫س�الم‬ ‫فش�ار مناس�ب‬ ‫الس�تیک خودرو‬ ‫س�وخت خودرو را‬ ‫تبخی�ر‬ ‫ی�ا س�رریز می کن�د‬ ‫برای مص�رف بهتر س�وخت‬ ‫خودرو ‪ ،‬فیلتر هوای ال�وده را‬ ‫تعوی�ض کنی�د‬ ‫نق�ش مهم�ی در مص�رف‬ ‫بهین�ه س�وخت خ�ودرو دارد‬ ‫مصرف س�وخت را به خوبی‬ ‫کنت�رل می کن�د‬ ‫‪% 1 -2‬‬ ‫‪%3 /3‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ایا خودروسازان داخلی ملزم به طراحی پلتفرم هستند؟‬ ‫بیش از نیم قرن از خودروس��ازی در کش��ور می گذرد و امروز‬ ‫ایران خود را برترین خودروس��از منطقه می داند‪ .‬اما خودروسازی‬ ‫تنها به تیراژ و جایگاه تولید جهانی محدود نمی ش��ود‪ .‬پرس��ش‬ ‫این اس��ت که صنعت خ��ودرو داخل پس از ای��ن مدت طوالنی‬ ‫ام��روز از دی��دگاه طراحی و تولید پلتف��رم در چه جایگاهی قرار‬ ‫دارد؟ ایا خودروسازان توان و دانش کافی برای تولید یک پلتفرم‬ ‫بومی را دارند؟ یا اصال نیاز اس��ت ایران به باشگاه تولید کنندگان‬ ‫پلتفرم بپیوندد؟ طراحی س��اخت و تولید پلتف��رم خودرو بدون‬ ‫شک دش��وارترین و پیچیده ترین بخش فرایند ارائه یک خودرو‬ ‫دهه های‪۱۳۲۸( ۱۹۵۰‬خورشیدی)‬ ‫و ‪ )۱۳۳۸( ۱۹۶۰‬س�ال های اوج طراح�ی نماده�ای‬ ‫گرافیک�ی برای خودروها اس�ت و رقابتی ج�دی در این زمینه‬ ‫بین انها ش�کل گرفت‪ .‬کادیالک نخس�تین ش�رکتی بود که در س�ال‬ ‫‪ )۱۳۷۶-۷۷( ۱۹۹۸‬لوگ�وی قدیم�ی خ�ود را تغیی�ر داد‪ .‬هن�ری ام‪ .‬لیلند‬ ‫مهن�دس کمپانی های فورد و اولدز موبیل‪ ،‬در س�ال ‪ )۱۳۷۰-۷۱(۱۹۰۲‬ش�رکت‬ ‫کادیالک را به افتخار بنیان گذار شهر دیترویت (قطب خودروسازی امریکا) انتونی‬ ‫المت کادیالک بنیان نهاد‪ .‬نش�ان اولیه کادیالک بر مبنای شناس�ه خانوادگی مردی‬ ‫که این ش�رکت را در س�ال ‪ )۱۰۷۹-۸۰( ۱۷۰۱‬تاس�یس کرد‪ ،‬طراحی شد‪ .‬برای مدت‬ ‫بس�یار طوالنی این لوگو تغییر نکرد‪ .‬نخس�تین پیام رسمی درباره اجرای تغییرات‬ ‫لوگوی این کمپانی در سال ‪ )۱۳۷۷-۷۸( ۱۹۹۹‬اعالم شد‪ .‬این نخستین تغییر در‬ ‫لوگوی کادیالک بود‪ .‬چندین تغییر کوچک هم در س�ال ‪)۱۳۷۸-۷۹( ۲00۲‬‬ ‫و ‪ )۱۳۹۲-۹۳( ۲0۱۴‬اعمال ش�د‪ .‬در نهایت لوگ�وی امروز کادیالک از‬ ‫رنگ های سیاه‪ ،‬قرمز‪ ،‬خاکستری‪ ،‬زرد‪ ،‬نقره ای و ابی است که‬ ‫هر رنگ مفهوم خاص خودش را دارد‪.‬‬ ‫جدید به بازار اس��ت‪ .‬این فرایند به ان��دازه ای پیچیده و هزینه بر‬ ‫است که شرکت های مطرح خودروساز تالش می کنند تا حداکثر‬ ‫تنوع مدل ها را تنها از یک پلتفرم واحد به دست اورند‪ .‬از این رو‬ ‫این پرس��ش مطرح است که ایا ایران پس از گذشت بیش از نیم‬ ‫قرن خودروس��ازی توان طراحی و تولی��د پلتفرم خودرو را دارد؟‬ ‫تولی��د هر پلتفرم تا چند صد میلی��ون دالر هزینه به همراه دارد‬ ‫و ه��ر پلتفرم پیش از جایگزینی با نمونه جدید‪ ،‬حداقل بین ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬س��ال از سوی خودروس��ازان مختلف و تحت کاربری های‬ ‫متنوع مورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬حال با اگاهی از هزینه های‬ ‫گزاف طراح��ی و تولید پلتفرم‪ ،‬ایا اصرار بر تولید پلتفرم بومی و‬ ‫داخلی ض��رورت دارد؟ فربد زاوه‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که ایا ایران پس از س��ال ها توانایی تولید‬ ‫پلتف��رم را دارد‪ ،‬به خودروکار گفت‪ :‬اگر بح��ث توان فنی و اجرا‬ ‫فارغ از مس��ائل اقتصادی باشد پاس��خ مثبت است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫برخی از پلتفرم های س��ایر خودروسازها در ایران تولید می شود‪.‬‬ ‫اما از دیدگاه اقتصادی شاید انجام این کار صحیح نباشد چرا که‬ ‫تیراژ تولید خودرو در ایران به اندازه ای نیس��ت که تولید پلتفرم‬ ‫توجیه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫تویوتا موتور‪،‬‬ ‫ی�ک تولیدکنن�ده چند ملیت�ی‬ ‫ژاپنی اس�ت که در ش�هر تویوت�ا (‪ )Aichi‬ژاپن‬ ‫مستقر اس�ت‪ .‬این ش�رکت در اکتبر ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬از‬ ‫لحاظ درامد پنجمین ش�رکت در جهان بود‪ .‬تویوتا تا س�ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان ش�د و نخستین‬ ‫تولیدکننده خودرو در جهان بوده که بیش از ‪ ۱۰‬میلیون خودرو در س�ال از‬ ‫س�ال ‪ )۹۰-۹۱( ۲۰۱۲‬تولید کرده اس�ت‪ .‬نام تویوتا به جای نام تویودا برگزیده‬ ‫ش�د زیرا تلفظ ان س�اده تر بوده و در زب�ان کاتاکانا‪ ،‬کلم�ه تویوتا با ‪ ۸‬حرکت‬ ‫ش یمن اس�ت‪ .‬بسیاری گمان‬ ‫ی ه ا خو ‬ ‫قلم نوش�ته می ش�ود و عدد ‪ ۸‬برای ژاپن ‬ ‫می کنند لوگوی تویوتا ش�بیه یک گاوچران اس�ت که کالهی بر سر گذاشته‬ ‫اما این طور نیس�ت‪ .‬در ای�ن لوگو ‪ ۳‬تصویر بیضی ق�رار دارد که نماد قلب‬ ‫مشتری‪ ،‬قلب محصول و پیش�رفت های فناوری و فرصت های بی حد‬ ‫و مرز تویوتا اس�ت‪ .‬در زبان ژاپن�ی «‪ »Toyo‬به معنای فراوانی‬ ‫گ های‬ ‫و «‪ »ta‬ب�ه معن�ای برنج اس�ت‪ .‬در برخ�ی فرهن ‬ ‫اس�یایی اعتقاد بر این اس�ت که فراوانی برنج‬ ‫ثروت را به همراه دارد‪.‬‬ ‫ی�ک تولید کنن�ده خ�ودرو‬ ‫چند ملیت�ی ژاپنی اس�ت که دفت�ر مرکزی ان در‬ ‫نیش�یوک‪ ،‬یوکوهاما است‪ .‬نیس�ان بزرگترین تولید کننده‬ ‫خودرو الکتریکی در جهان اس�ت‪ .‬ریش�ه های تاسیس این شرکت‬ ‫به زمان راه اندازی ش�رکت خودروس�ازی داتس�ون بازمی گ�ردد‪ .‬در پی‬ ‫خریداری ش�رکت داتس�ون از س�وی یوشیس�وکه ایکاوا‪ ،‬وی داتسون را در‬ ‫ش�رکت خوش�ه ای و تازه س�اخت خود یعنی گروه نیس�ان ادغام ک�رد و بخش‬ ‫خودروسازی جدید را نیسان نامید‪ .‬از سال ‪ )۱۳۷۷-۷۸( ۱۹۹۹‬شرکت رنو به یکی‬ ‫از س�هام داران اصلی نیس�ان تبدیل شد به طوری که تا س�ال ‪)۱۳۸۶-۸۷( ۲۰۰۸‬‬ ‫مالک ‪ ۴۴‬درصد از س�هام ان ش�د‪ .‬در مقابل هم اکنون نیس�ان نی�ز ‪۱۵‬درصد از‬ ‫س�هام رنو را در اختیار دارد‪ .‬نیسان یا ‪ Nissan‬کوتاه شده ‪Nihon Sangyo‬‬ ‫اس�ت‪ .‬لوگوی این شرکت ابتدا در یک مستطیل ابی بود که از میان دایره‬ ‫قرم�ز عبور می کرد‪ .‬ان در واقع نس�خه دیگری از پرچم ژاپن یعنی‬ ‫خورشید در حال طلوع به رنگ قرمز بود‪ .‬در دهه ‪-۶۹( ۱۹۹0‬‬ ‫‪ )۱۳۶۸‬ای�ن لوگو ب�رای نش�ان دادن مدرنیته به‬ ‫رنگ کرومی تغییر پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪)To‬‬ ‫تویوتا (‪yota‬‬ ‫ی(‪)Audi‬‬ ‫د ‬ ‫درشماره ‪« 15‬روزگار خودرو» در بحث لوگو ها ‪ ،‬در تاریخچه لوگوی بی ام و گفته شد طرح‬ ‫ان بر اساس حرکت ملخ هواپیما بوده است‪ .‬در این بین اقای واحدی طراح بدنه خودرو از‬ ‫قزوین یکی از خوانندگان «روزگار خودرو» عنوان کردند که این لوگو بر اساس پرچم ایالت‬ ‫باواریا است‪ .‬با مراجعه به سایت اصلی بی ام و صحت گفته ایشان مشخص شد‪.‬‬ ‫میت‬ ‫وبیشی (‪bishi‬‬ ‫‪ti su‬‬ ‫س‬ ‫شرکت خودروسازی المانی و‬ ‫تولیدکننده خودروهای لوکس است که دفتر‬ ‫مرکزی ان در ش�هر اینگولش�تات‪ ،‬ایال�ت بایرن قرار‬ ‫دارد‪ .‬مدل ه�ای خود را در ‪ ۹‬کارخانه که در ‪ ۸‬کش�ور اروپایی‬ ‫مستقر هستند تولید می کند‪ .‬شرکت ائودی ‪ ۱۶‬ژوئیه ‪-۸۸( ۱۹۰۹‬‬ ‫‪ )۱۲۸۷‬از سوی اگوست هورش در شهر تسویکاو المان تاسیس شد‪.‬‬ ‫این ش�رکت از س�ال ‪ )۱۳۴۲-۴۳( ۱۹۶۴‬یکی از زیرمجموعه های گروه‬ ‫فولکس واگ�ن به ش�مار می اید‪ .‬ائودی همراه با مرس�دس بنز و بی ام و‪۳ ،‬‬ ‫خودروساز مش�هور و لوکس المانی هس�تند که به عنوان پرفروش ترین‬ ‫خودروسازان لوکس جهان ش�ناخته می شوند‪ .‬همچنین گفته می شود‬ ‫‪ Audi‬در التین به معنی «گوش کن» (‪ )listen‬است‪ .‬لوگوی ائودی ‪۴‬‬ ‫حلقه است که ادغام ‪ ۴‬شرکت در یک لوگو را نشان می دهد‪ .‬ائودی‬ ‫در س�ال ‪ )۱۳۱۰-۱۱( ۱۹۳۲‬با شرکت های ‪ Horch، DKW‬و‬ ‫واندرر ادغام ش�د تا «اوتو یونیون» را تشکیل دهد که‬ ‫همان ائودی امروز است‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ائو‬ ‫اصالحیه‬ ‫سا‬ ‫ی‬ ‫‪l‬‬ ‫‪di‬‬ ‫کادیال‬ ‫هر س�ازنده ای نام و لوگویی را برای معرفی خود به مش�تریان انتخاب می کند که شناس�نامه او به ش�مار می رود‪.‬‬ ‫تصاویر و نام برندهای صنعت خودرو جهان نکته های جالبی در خود دارند که با توجه به فرهنگ انها قابل تفس�یر‬ ‫اس�ت‪ .‬تعدادی از لوگوهای مش�هور و برجسته خودروسازی جهانی را بررس�ی کردیم‪ .‬در ادامه به چند نمونه دیگر‬ ‫پرداخته می شود و در شماره بعد درباره لوگو های داخلی خواهید خواند‪.‬‬ ‫ن‬ ‫(‪)Nissan‬‬ ‫‪)Lexu‬‬ ‫ (‪s‬‬ ‫لک‬ ‫سو‬ ‫‪lac‬‬ ‫ک(‬ ‫ ‬ ‫لوگوه�ا چ�ه می گوین�د؟‬ ‫س‬ ‫‪)Ca‬‬ ‫در سرزمین خودرو ها‬ ‫‪)M‬‬ ‫ش�رکت خوش�ه ای ژاپن�ی‬ ‫است که مالکیت شمار زیادی از شرکت های‬ ‫فع�ال در صنایع مختل�ف را برعهده دارد‪ .‬ش�رکت‬ ‫میتسوبیش�ی نخست در قالب یک ش�رکت حمل ونقل‪ ،‬به‬ ‫دست ایوازاکی یاتارو سال ‪ )۱۲۴۸-۴۹( ۱۸۷۰‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫ش�رکت میتسوبیشی نخست در قالب یک شرکت حمل ونقل بود‬ ‫و هم اکنون ش�رکت های تابع ان‪ ،‬در عرصه های معدن‪ ،‬کشتی سازی‪،‬‬ ‫مخاب�رات‪ ،‬خدمات مال�ی‪ ،‬بیمه‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬صنعت خ�ودرو‪ ،‬امالک و‬ ‫مستغالت‪ ،‬صنایع سنگین‪ ،‬صنایع نفت و گاز و صنایع شیمیایی فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬لنس�ر‪ ،‬پاجرو‪ ،‬اوتلندر‪ ،‬گاالنت و ‪ ASX‬تعدادی از مدل های‬ ‫محبوب این برند هس�تند‪.‬واژه میتسوبیشی به معنای ‪ ۳‬منشور (‪۳‬‬ ‫لوزی) اس�ت‪ .‬برخی ب�ر این عقیده اند که ‪ ۳‬الماس ملخ کش�تی‬ ‫اس�ت که بعدها عنوان شد این گونه نیس�ت و این نشان از‬ ‫ترکیب دو نشان خانوادگی تشکیل شده و نمایانگر‬ ‫هیچ بخشی از یک کشتی نیست‪.‬‬ ‫این شرکت نیز خودروسازی ژاپنی‬ ‫اس�ت که وظیفه طراحی‪ ،‬تولی�د و توزیع خودروهای‬ ‫لوکس ش�رکت تویوتا را بر عهده دارد‪ .‬شرکت لکسوس در سال‬ ‫‪ )۱۳۶۷-۶۸( ۱۹۸۹‬به کوش�ش مدیرعامل وق�ت تویوتا ایجی تویودا در‬ ‫ایاالت متحده امریکا راه اندازی ش�د‪ .‬امروزه لکس�وس به برندی بین المللی‬ ‫تبدیل ش�ده که به عنوان بزرگترین تولیدکننده خودروهای سفارشی و خاص‪ ،‬در‬ ‫ژاپن شناخته می شود‪ .‬درحال حاضر لکسوس محصوالت خود را در ‪ ۷۰‬کشور جهان‬ ‫عرضه می کند‪ .‬دفتر مرکزی ش�رکت لکس�وس در ش�هر ناگویا‪ ،‬ایچی ژاپن قرار دارد‪.‬‬ ‫ریش�ه های تاسیس لکسوس به پروژه ای مخفی بازمی گردد که از سوی کمپانی تویوتا‬ ‫به منظور طراحی و س�اخت خودرویی س�دان در سال ‪ )۱۳۶۱-۶۲(۱۹۸۳‬با نام پروژه‬ ‫اف‪ ۱‬اغاز و در س�ال ‪ )۱۳۶۷-۶۸( ۱۹۸۹‬با عرضه خودرو لکسوس ال اس راه اندازی‬ ‫شد‪ .‬نام شرکت در ابتدا الکسیس بود و چون برای نام خودرو مناسب نبوده به‬ ‫لکس�وس تغییر پیدا کرده است‪ .‬لوگوی این برند ترکیبی از یک بیضی‬ ‫و حرف ‪ L‬بوده که اول کلمه خود لکس�وس است‪ .‬گفته می شود‬ ‫لوگوی این برند از یک فرمول دقیق ریاضی ب ه دست‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کم مصرف ترین خودروهای بازار کدامند؟‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫بهترین خودروهای کم مصرف داخلی و خارجی را معرفی کرد‪.‬‬ ‫میزان مصرف س��وخت یک��ی از مهم ترین مواردی اس��ت که‬ ‫تمام��ی خریداران به هنگام انتخاب خودرو به ان توجه می کنند‪.‬‬ ‫از این رو ضروری به نظر می رسد که افراد قبل از خرید خودرو با‬ ‫اط�لا ع کافی در این حوزه عمل کنند و با توجه به بودجه درنظر‬ ‫گرفته ش��ده برای خرید‪ ،‬خودرویی را انتخاب کنند که به لحاظ‬ ‫سوختی با صرفه باشد‪.‬‬ ‫سعید موتمنی در این باره به گسترش نیوز گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تندر ‪ ۹۰‬به لحاظ س��وخت و کیفیت از دیگر خودروهای داخلی‬ ‫بهتر عمل کرده و در این رابطه توانسته رتبه خوبی را کسب کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گیربکس این خودرو از نوع ‪ ۵‬س��رعته دس��تی و ‪۴‬‬ ‫س��رعته اتومات بوده که میزان مصرف س��وخت ش��هری ‪ ۹‬و در‬ ‫جاده ‪ ۵/۶‬لیتر را برای این خودرو فراهم کرده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اظهار کرد‪ :‬درباره خودروهای‬ ‫زیر ‪ ۳۰‬میلیون تومان باید گفت که تیبا کیفیتش نسبت به قبل‬ ‫بهت��ر ش��ده بنابراین هنگامی که خودرویی نس��بت به قبل بهتر‬ ‫شده باشد به طور قطع در سوخت بنزین نیز بهبود داشته و رتبه‬ ‫بهتری خواهد داشت‪ .‬موتمنی تاکید کرد‪ ۲۰۶ :‬تیپ ‪ ۲‬و ‪ ۵‬نیز به‬ ‫لحاظ مصرف سوخت به صرفه هستند که از سوی گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو تولید و عرضه می ش��ود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬س��اندرو نیز‬ ‫با نرخ زی��ر ‪ ۶۵‬میلیون از جمله خودروهای کم مصرف ش��رکت‬ ‫پارس خودرو به شمار می رود‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیکانتو محصول ش��رکت کیا‪ ،‬سراتو ‪ ،۲۰۰۸‬مزدا و‬ ‫رنو کپچ��ر‪ ،‬هیوندا ای‪ ۲۰‬از جمله خودروهای وارداتی هس��تند‬ ‫که به لحاظ میزان مصرف س��وخت و کیفیت استاندارد در رتبه‬ ‫خوبی قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫شهرداری عوارض خودروها را کجا هزینه می کند؟‬ ‫یک��ی از محل های درامدی ش��هرداری‪ ،‬عوارضی اس��ت که از‬ ‫م��ردم به دالیل مختلف گرفته می ش��ود‪ .‬ب��رای نمونه‪ ،‬صاحبان‬ ‫خودرو از جمله قشرهایی هس��تند که ملزم به پرداخت عوارض‬ ‫خودرو شده اند‪.‬‬ ‫یکی از پرس��ش هایی که در این بحث مطرح می شود و همواره‬ ‫مورد پرس��ش بوده به این ش��رح اس��ت که عوارض خودرو باید‬ ‫صرف چه اموری ش��ود؟ و ایا برای امور مربوط هزینه می ش��ود؟‬ ‫برخی از کارشناس��ان شهری معتقدند این عوارض در محل خود‬ ‫هزینه نشده و بیش��تر صرف بخش های نمایشی در امر تبلیغات‬ ‫شهرداری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹درامدهای ناچیز خودرویی‬ ‫اسماعیل چمنی‪ ،‬عضو شورای شهر تبریز درباره محل استفاده‬ ‫عوارض گرفته شده از صاحبان خودرو از طرف شهرداری ها گفت‪:‬‬ ‫به طور معمول این عوارض برای پارکینگ س��ازی و کاهش حجم‬ ‫ترافیک ش��هری و الودگی هوا باید هزینه شود‪ .‬شهرداری بودجه‬ ‫کلی در اختیار دارد و بر اساس درامدهای خود‪ ،‬ان را برای خود‬ ‫شهر در بحث خدمات شهری هزینه می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درامدها در بودجه ش��هرداری ها تعریف می ش��ود و‬ ‫محل صرف ان پس از مصوب ش��دن در ش��ورای شهر به مرحله‬ ‫اجرا درمی اید‪.‬‬ ‫این کارش��ناس شهری در پاس��خ به این پرسش که ایا محل‬ ‫هزینه ها برای ردیف بودجه ای شهرداری به طور مشخص تعریف‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری ها بر اساس براورد درامدی که دارند‬ ‫«هزینه کردها» را تعریف و مشخص می کنند‪ .‬این هزینه ها شامل‬ ‫هزینه ه��ای جاری مانن��د حقوق کارمندان خ��ود و‪ ...‬و باقی نیز‬ ‫در حوزه خدمات ش��هری مانند مس��ئله ترافیک و حمل ونقل و‬ ‫همچنین پروژه های عمرانی مانند ارتقای زیرساخت ها می شود‪.‬‬ ‫چمنی در پایان نیز اظهار کرد‪ :‬عوارض خودرو به طور معمول‬ ‫زیاد نبوده و رقم باالیی نیس��ت که بخواهیم مشخص کنیم برای‬ ‫چه اموری هزینه شوند‪.‬‬ ‫که خود اعضای ش��ورای ش��هرها به ویژه در کالنشهرهایی مانند‬ ‫تهران و مشهد ورود کنند و پیگیر موضوع باشند‪.‬‬ ‫جوادی خاطرنش��ان کرد‪ :‬شورای ش��هرها باید بر اساس قانون‬ ‫تدوین ش��ده ش��هرداری ها را به حرکت به این سو مکلف کنند و‬ ‫مانع اسیب هایی که در سطح خیابان ها و کالنشهرها رخ می دهد‪،‬‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬برخی از کارشناس��ان نظر دیگری دارند‪ .‬س��ید‬ ‫عبدالکریم جوادی‪ ،‬عضو ش��ورای شهر مش��هد بیان کرد‪ :‬قانون‬ ‫می گوی��د عوارض گوناگونی که گرفته می ش��ود باید برای همان‬ ‫صنف یا موضوع در شهر هزینه شود‪.‬‬ ‫یکی از عوارضی که در مدیریت شهری پرداخته می شود مربوط‬ ‫به خودرو اس��ت‪ .‬در نتیجه عوارضی که از صاحبان خودرو گرفته‬ ‫می ش��ود باید برای پارکینگ سازی‪ ،‬گس��ترش سطح خیابان ها‪،‬‬ ‫افزایش کیفیت اسفالت و زیرساخت ها هزینه شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا کمتر می بینی��م بودجه ای ک��ه از این راه‬ ‫به دس��ت می اید صرف امور خودش ش��ود و ب��ه طور معمول در‬ ‫جاه��ای دیگر هزینه می ش��ود‪ .‬در اصل ش��هرداری ها برای این‬ ‫موضوع اهمیتی قائل نیستند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬در کالنشهری مانند‬ ‫مش��هد پارک های حاشیه خیابان زیاد دیده می شود و شهرداری‬ ‫درامد بسیاری از محل دریافت وجوه کسب می کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ش��هری گفت‪ :‬ق��رار بود هر ‪ ۶‬ماه ش��هرداری‬ ‫پارکینگ س��ازی داش��ته باش��د و خال موجود را پوشش دهد اما‬ ‫حتی یک متر هم به این امر اختصاص داده نش��د‪ .‬این می طلبد‬ ‫امروز پ��ارک خودروها در حاش��یه خیابان ها پدیده ای اس��ت‬ ‫که در کالنش��هرها بسیار دیده می ش��ود‪ .‬این امر در کنار ایجاد‬ ‫ترافیک به ش��لختگی ش��هر دامن می زند‪ .‬ج��وادی در این باره‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خودروهای پارک ش��ده در حاش��یه خیابان ها محلی‬ ‫برای اس��یب های شهری اس��ت‪ .‬در کنار افزایش حجم ترافیکی‪،‬‬ ‫ش��لختگی چهره شهر باعث تصادف های بس��یاری از شهروندان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پ��ارک خودروها در کنار پیاده روها عبور و م��رور عابران را با‬ ‫مشکل روبه رو می کند زیرا ممکن است شهروندی ناگزیر از عبور‬ ‫بین دو خودرو پارک شده در حاشیه خیابان باشد و متوجه خودرو‬ ‫عبوری نشود و تصادف اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ضم��ن انک��ه حج��م ترافی��ک‪ ،‬مش��کالت‬ ‫زیست محیطی را به دنبال دارد و الودگی هوا را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫این موارد جزو معضل های پنهانی هستند که دیده نمی شوند اما‬ ‫اس��یب زا هستند‪ .‬او گفت‪ :‬نادر است که شورای شهر به این گونه‬ ‫مس��ائل ورود کند و اعالم کند از این ردیف بودجه ای که حاصل‬ ‫درامد به طور مثال‪ ،‬عوارض خودرو اس��ت در فالن محل هزینه‬ ‫‹ ‹ضرورت ساخت پارکینگ عمومی‬ ‫‹ ‹چالش های موجود عوارض‬ ‫شود؛ محلی که مربوط به همان حوزه می شود‪.‬‬ ‫البت��ه قانون گ��ذار ان را در قان��ون دی��ده و ام��ده اگ��ر قرار‬ ‫اس��ت هزین��ه ای از صاحبان خ��ودرو که در حاش��یه خیابان ها‬ ‫پ��ارک می کنن��د‪ ،‬گرفته ش��ود باید ب��رای هم��ان محل‪ ،‬صرف‬ ‫پارکینگ سازی شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬حتی در قانون امده است اگر‬ ‫نیمی از هزینه های ساخت پارکینگ از این محل است‪ ،‬باید نیمی‬ ‫دیگر از س��وی خود شهرداری تامین شود(از بودجه های ملی که‬ ‫به ش��هرداری ها اختصاص داده می ش��ود) و باید در ان منطقه و‬ ‫محل‪ ،‬پارکینگ عمومی ساخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ تبلیغات محل هزینه کرد عوارض خودروها‬ ‫جوادی با اشاره به ادامه دار بودن معضل ترافیک شهری عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امروز شاهد هستیم که در هیچ یک از کالنشهرها و شهرهای‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬این مهم اتفاق نمی افتد و هر روز معضل ترافیک‪ ،‬الودگی‬ ‫هوا‪ ،‬مش��کل ناامنی برای عابران پیاده‪ ،‬حتی دوچرخه سواران و‪...‬‬ ‫در ش��هرهایی مانند تهران و مش��هد بیشتر می ش��ود‪ .‬تمام این‬ ‫مس��ائل ناشی از توجه نکردن شهرداری ها به امر پارکینگ سازی‬ ‫است‪ .‬این کارشناس شهری در پاسخ به این پرسش که ایا قانونی‬ ‫وج��ود دارد که ش��هرداری ها را مکلف به هزین��ه کردن عوارض‬ ‫خودروها برای پارکینگ س��ازی کن��د و در صورت پیروی نکردن‬ ‫بازخواس��ت ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال هن��گام تعریف ردیف های‬ ‫بودجه ای عنوان می شود هر منبع درامدی باید برای همان محل‬ ‫خرج شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت حقوق شهروندان‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ش��هرداری باید به حقوق ش��هروندان احترام‬ ‫بگذارد و قانون گذار ش��ورای شهر را تعریف کرده تا قانون درست‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬اعضای ش��ورای شهر مکلف هستند ش��هرداری ها را‬ ‫مجاب کنند ردیف های بودجه را در محل خودشان هزینه کنند‪.‬‬ ‫نبای��د انح��راف بودجه از ردیفی به ردیف دیگ��ر اتفاق بیفتد که‬ ‫باعث به هم ریختن برنامه ها می شود‪.‬‬ ‫این عضو ش��ورای شهر به موقعیت های نمایشی برای تبلیغات‬ ‫از س��وی ش��هرداری ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬گاهی دیده می شود‬ ‫درامدها تنها صرف موقعیت های نمایش��ی از سوی شهرداری ها‬ ‫می شود که تبلیغاتی برای خود انها به شمار می رود‪.‬‬ ‫جوادی در نهایت گفت‪ :‬در بعضی مواقع اعضای ش��ورای شهر‬ ‫ورود می کنند اما س��لیقه ها و مشکالتی که در خود گروه اعضای‬ ‫ش��ورای شهر وجود دارد کارش��کنی هایی اتفاق می افتد و ردیف‬ ‫بودجه ای در محل خودش هزینه نمی ش��ود و در این بس��تر این‬ ‫شهروندان هستند که بیشترین اسیب را می بینند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫از انج��ا که دربرخ��ی از م��وارد بکارگیری نیروی انس��انی بر‬ ‫اساس تخصص‪ ،‬اموزش و تجربه به درستی انجام نشده نمی توان‬ ‫انتظار داش��ت درامدها نیز در محل مناس��ب خود هزینه ش��ود‪.‬‬ ‫ترافیک های خسته کننده شهری‪ ،‬مرگ ومیر ناشی از الودگی هوا‬ ‫و امار باالی تصادف ها نشان می دهد مدیریت کالن شهری دارای‬ ‫ضعف هایی اس��ت که س�لامت جامعه را تهدید می کند‪ .‬جالب تر‬ ‫اینجاست که نهادی دیگر در کنار شهرداری ها به وجود امدند تا‬ ‫تضمینی برای اجرای قوانین باشند‪ .‬اما هنوز اگر بگوییم معضل ها‬ ‫افزایش نیافته‪ ،‬کمتر نیز نشده است‪.‬‬ ‫موتور سیکلت‬ ‫تنگناهای امروز صنعت موتورسیکلت ‬ ‫موتورسیکلت ها همیش��ه متهمان اصلی الودگی‬ ‫هوا هس��تند و تصمیم ه��ای س��ختگیرانه ای برای‬ ‫ارتقای کیفی انها در چند س��ال اخیر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما به گفته فعاالن این صنعت این تصمیم ها‬ ‫ش��تاب زده بوده و چالش های صنعت موتورسیکلت‬ ‫داخل را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس مصوبه جدید هیات وزی��ران از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تمامی موتورسیکلت های تولیدی باید‬ ‫براساس استاندارد روز اتحادیه اروپا که درحال حاضر‬ ‫یورو ‪ ۴‬اس��ت‪ ،‬تولید ش��وند‪ .‬ام��ا از انجایی که زیر‬ ‫ساخت های تولید با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬هنوز فراهم‬ ‫نیس��ت موتورسیکلت سازان خواس��تار فرصتی ‪۱۰‬‬ ‫ماهه و تغییر در مصوبه ش��دند که با وجود موافقت‬ ‫س��ازمان های ذیربط همچنان تولید و پالک گذاری‬ ‫موتورسیکلت ها متوقف است‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د پیش از اج��رای مصوبه تولید‬ ‫موتورسیکلت های انژکتوری با استاندارد یورو ‪ ۴‬باید‬ ‫ب��ه موضوعات مهمتر دیگری هم در این حوزه دقت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در همین رابط��ه بهمن ضیامق��دم‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫صنعت موتورسیکلت گفت‪ :‬ارتقا کیفی هر محصول‬ ‫و انجام استانداردها شامل هزینه است و ازمون های‬ ‫این اس��تانداردها هزینه بر اس��ت و ب��ه تبع قیمت‬ ‫محصول نهایی نیز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطر نش��ان کرد‪ :‬ما در الزام تغییر‬ ‫کاربراتور ب��ه انژکتور بارها در جلس��ات و مکاتبات‬ ‫اع�لام کردی��م اگر منظ��ور کاه��ش الودگی هوای‬ ‫کالنشهر ها اس��ت این روش پاس��خگو نخواهد بود‬ ‫زیرا براس��اس امار شماره گذاری اکنون بیش از ‪۱۰‬‬ ‫میلیون موتورس��یکلت پالک گذاری وجود دارد که‬ ‫امار نشان می دهد ‪ ۷۰‬درصد موتورسیکلت های در‬ ‫حال تردد کاربراتوری هس��تند در حالی که س��ال‬ ‫گذشته تنها ‪ ۲۰‬هزار موتورسیکلت انژکتوری تولید‬ ‫و به بازار عرضه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تردد بیش از ‪۱۰‬میلیون موتورس�یکلت‬ ‫از رده خارج شده‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنع��ت موتورس��یکلت در‬ ‫گفت وگو ب��ا خ��ودروکار ادام��ه داد‪ :‬از ابتدای‬ ‫ده��ه ‪ ۸۰‬که ط��رح پالک مل��ی در کارخانه ها‬ ‫اجرا و موتورس��یکلت ها همانند خودرو ها پالک‬ ‫ملی ش��دند‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬میلیون موتورسیکلت‬ ‫شماره گذاری ش��ده و هم اکنون در حال تردد‬ ‫اس��ت ولی حتی یک دس��تگاه موتورس��یکلت‬ ‫فرسوده از رده خارج نشده است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه انژکت��وری کردن این وس��یله نقلیه‬ ‫تاثیر چندانی در کاهش الودگی هوا نداش��ت و تنها‬ ‫هزینه ای بود که به کارخانه ها تحمیل شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬حتی موتورس��یکلت هایی ک��ه در انبار‬ ‫و پارکین��گ خانه ها بوده وارد چرخه مصرف ش��ده‬ ‫است و با این طرح خرید و فروش موتورسیکلت های‬ ‫کاربراتوری دس��ت دوم بیش��تر نیز شده است‪ .‬این‬ ‫سیاس��ت تبدیل موتورس��یکلت های کاربراتوری به‬ ‫انژکتوری یک تصمیم ش��تاب زده بود که سودی به‬ ‫دنبال نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ال�زام از رده خ�ارج ک�ردن‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده‬ ‫ضیامقدم معتقد اس��ت یکی از راه کار های مفید‬ ‫برای کاهش الودگی ه��وا طرح از رده خارج کردن‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده است‪.‬‬ ‫او درباره پیش��نیه این امر ب��ه تصمیم های اتخاذ‬ ‫ش��ده گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬سال‬ ‫پیش برای از رده خارج ش��دن حدود یک صد هزار‬ ‫موتورسیکلت فرسوده ‪ ۲‬ش��رکت های دولتی ایران‬ ‫دوچرخ و نیرو محرکه وارد عمل ش��دند و بودجه ای‬ ‫را هم س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت تعریف کرد‬ ‫اما ای��ن طرح نیمه تمام ماند در حالی که صد هزار‬ ‫موتورس��یکلت در برابر ‪ ۱۰‬میلیون موتورس��یکلت‬ ‫بسیار تعداد انگشت شماری بود‪ .‬دبیر انجمن صنعت‬ ‫موتورس��یکلت تاکید کرد‪ :‬اگر در طرح از رده خارج‬ ‫کردن موتورسیکلت های فرسوده ساالنه یک میلیون‬ ‫موتورس��یکلت خارج شود حدود ‪ ۱۰‬سال زمان نیاز‬ ‫است تا موتورسیکلت های کاربراتوری از چرخه تردد‬ ‫کنار گذاش��ته شوند‪.‬او گفت‪ :‬با توجه به تعیین سن‬ ‫فرس��ودگی موتورس��یکلت ها که بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬سال‬ ‫تعریف ش��ده از سال ‪ ۸۰‬تاکنون بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫موتورسیکلت های در حال تردد فرسوده هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه�کار ب�رای برون رف�ت از وضعیت‬ ‫فعلی‬ ‫ضیامق��دم درب��اره راهکارهای پیش��نهادی خود‬ ‫گفت‪ :‬ممنوعیت فروش موتورس��یکلت های توقیفی‬ ‫در مراک��ز توقی��ف و بالصاحب و عدم برگش��ت به‬ ‫چرخه مصرف و همچنین جدی گرفتن معاینه فنی‬ ‫موتورسیکلت از راهکارهای مفید در کاهش الودگی‬ ‫هوا است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ادامه داد‪ :‬اینکه‬ ‫مطرح می شود الودگی مورتوسیکلت ها از خودرو ها‬ ‫بیشتر است صحت ندارد و تنها یک هجمه تبلیغاتی‬ ‫نامطلوب نسبت به این صنعت است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگر یک موتورسیکلت نو شماره دارای‬ ‫اس��تاندارد مشابه با خودروی نو ش��ماره در شرایط‬ ‫یکسان مورد تس��ت قرار گیرد و نه با موتورسیکلت‬ ‫کارک��رده در ای��ن صورت می��زان الودگ��ی هر دو‬ ‫مشخص می ش��ود زیرا یک خودروی چند سال کار‬ ‫کرده هم نس��بت به ی��ک خودرو صف��ر االیندگی‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬ب��زرگ ک��ردن این مس��ئله کمی‬ ‫بی انصافی است‪ .‬الودگی وسایل حمل ونقل عمومی‬ ‫حتی از خودرو و موتورس��یکلت ها هم بیشتر است‬ ‫ی��ا کارخانه ها الودگی بیش��تری دارند‪ .‬اینکه عنوان‬ ‫می ش��ود الودگی موتورس��یکلت ها ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۱۰‬برابر‬ ‫بیشتر از خودرو است نادرست است‪.‬‬ ‫‹ ‹مظلومیت صنعت موتورسیکلت‬ ‫ضیامقدم با اش��اره ب��ه این موضوع ک��ه در حق‬ ‫صنعت موتورسیکلت ظلم شده است‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت‬ ‫موتورس��یکلت صنع��ت کوچک��ی نیس��ت و کمک‬ ‫بس��زایی در چرخه تولید و اشتغالزایی کشور داشته‬ ‫است اما نگاه به این صنعت خوب نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما نس��بت به این موضوع که بیشتر‬ ‫مصوبه ها برای موتورسیکلت های تولید داخل در ‪۳‬‬ ‫ماهه پایانی س��ال که الودگی هوا بیشتر است مورد‬ ‫تصویب قرار می گیرد انتقاد داشته در ماه های پایانی‬ ‫هر سال وارونگی هوا صورت می گیرد و تصمیم های‬ ‫س��ختگیرانه ه��م ب��ر اس��اس ان ش��رایط و بدون‬ ‫همفکری با انجمن و تولیدکنندگان و توان س��نجی‬ ‫داخلی و بسیار شتاب زده اتخاذ شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬شایس��ته اس��ت که جهت جلوگی��ری از بروز‬ ‫مش��کالت در اجرا هر قانون و مصوبات و رس��یدن‬ ‫به اهداف مش��ترک‪ ،‬قبل از تصویب چنین قوانینی‪،‬‬ ‫در اوایل هر س��ال و با تش��کیل کار گروه تخصصی‬ ‫متشکل از نمایندگان انجمن‪ ،‬نهادها و سازمان های‬ ‫ذیربط‪ ،‬موضوع مورد بررس��ی قرار گرفته و براساس‬ ‫توانمندی تولیدکنندگان و امکانات داخلی و در نظر‬ ‫گرفتن فرصت مناسب‪ ،‬تصویب و ابالغ شود‪.‬‬ ‫ضیامقدم اظهار کرد‪ :‬مس��ئوالن در ش��رایطی که‬ ‫الودگی هوا در ‪ ۳‬ماه پایانی س��ال زیاد اس��ت تصور‬ ‫می کنند با چنین تصمیم های س��ریع و اجرای انها‬ ‫مش��کالت برطرف خواهد ش��د اما می بینیم که در‬ ‫اجرا این گونه نمی شود‪.‬‬ ‫بناب��ر انچه درباره وضعیت این صنعت در کش��ور‬ ‫شاهد هستیم به نظر می رسد اجرای جدی معاینات‬ ‫فنی و طرح از رده خارج کردن موتورس��یکلت های‬ ‫فرس��وده از اجرای استاندارد یورو ‪ ۴‬باشد زیرا رفتن‬ ‫به ان س��مت نیاز به زیرساخت هایی دارد که هنوز‬ ‫در کشور فراهم نیست‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اشاره‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫طرح ساماندهی بازار خودرو‬ ‫عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی درباره تعرفه‬ ‫خودروه��ای واردات��ی گفت‪ :‬طرح س��اماندهی بازار خودرو در دس��تور‬ ‫کار کمیس��یون های تخصص��ی و فرعی ق��رار دارد و در بخش مربوط به‬ ‫کمیس��یون برنامه و بودجه چگونگی طبقه بن��دی و تاثیرگذاری منابع‬ ‫ایجاد شده بررسی خواهد شد‪ .‬محمد حسینی در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫گفت‪ :‬طرح یادشده از نظر عنوان‪ ،‬طرح قابل قبولی است اما از نظر محتوا‬ ‫به طورقطع باید تغییرات عمده ای در ان ایجاد ش��ود تا چنانچه این طرح‬ ‫در اینده به عنوان یک منشور در حوزه صنعت خودرو مورد استفاده قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬افق روش��نی داشته باش��د و همچنین برنامه های این طرح برای‬ ‫قطعه سازان نیز مش��خص باشد‪ .‬نماینده مردم تفرش‪ ،‬اشتیان و فراهان‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه افزود‪ :‬طرح های توسعه ای موجود‬ ‫در طرح یادش��ده باید براس��اس مطالعات علمی باشد‪ ،‬به طوری که این‬ ‫ط��رح تبدیل به یک تکی��ه گاه داخلی برای اینده صنعت خودرو ش��ود‪،‬‬ ‫همچنین اعتماد مردم و مصرف کنندگان به خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫را جلب کند؛ به طوری که مردم ایمان داش��ته باش��ند ب��ا خرید خودرو‬ ‫داخلی متضرر نخواهند ش��د یا مشکالت زیادی برای انها پیش نخواهند‬ ‫امد‪ .‬محمد حس��ینی تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر باتوجه به شرایط فعلی‬ ‫موضوع طرح خوب اس��ت اما باید تغییرات عمده ای در جزئیات ان ایجاد‬ ‫شود‪ .‬وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا با افزایش نرخ ارز افزایش‬ ‫نرخ خودرو منطقی اس��ت یا خیر گفت‪ :‬منطقی نیست که با افزایش نرخ‬ ‫ارز هر کاالیی افزایش نرخ داش��ته باش��د و باید میزان وابس��تگی به ارز و‬ ‫الزامی بودن واردات کاالها بررس��ی ش��ود‪ .‬این عضو کمیسیون برنامه و‬ ‫بودجه مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه گفت‪ :‬متاس��فانه به علت سوء‬ ‫مدیریت ها‪ ،‬کاالهایی به کشور وارد می شوند که مشابه داخلی دارند و در‬ ‫مقابل تولیدکنندگان داخلی درگیر مشکالت فراوان هستند؛ در نتیجه‬ ‫چنانچه از واردات غیرضروری جلوگیری ش��ود‪ ،‬کنترل قیمت ها و ثابت‬ ‫نگه داشتن شرایط ممکن خواهد شد‪.‬‬ ‫مرسدس بنز برای کم درامدها‬ ‫همان گونه که می دانید‪ ،‬ش��رکت های بزرگ خودروسازی در‬ ‫سرتاس��ر جهان از س��الیان گذش��ته تاکنون در حال پیشرفت‬ ‫و تنوع بخش��یدن به محصوالت خود هس��تند و با تولید انواع‬ ‫خودروه��ا در کالس های مختلف‪ ،‬رنگ و بوی��ی زیبا را به این‬ ‫صنعت استراتژیک بخش��یده اند‪ ،‬اما صنعت خودروسازی ایران‬ ‫که در س��الیان دور جزو بهتری��ن و مدرن ترین صنایع در قاره‬ ‫اسیا بود‪ ،‬امروز در حال درجا زدن است‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان و فعاالن این حوزه‪ ،‬بازار خودرو ایران‬ ‫به حدی اشفتگی و از هم گسیختگی داشته که به محلی برای‬ ‫ازمون انواع خودروهای چینی و س��ایر کشورهای درجه دوم و‬ ‫سوم در زمینه خودروسازی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫با این تفاسیر‪ ،‬قصد داریم به یک واقعیت تلخ اشاره کنیم‪ .‬اگر‬ ‫روزی خودروسازان بین المللی همچون مرسدس بنز‪ ،‬هیوندای‪،‬‬ ‫فورد و ‪ ...‬بخواهند جانش��ین ش��رکت های خودروسازی داخلی‬ ‫در کش��ور شوند‪ ،‬چه نوع خودروهایی را برای قشرهای متوسط‬ ‫و کم درامد تولید می کنند؟ برای دریافت پاس��خ این پرسش با‬ ‫ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز‬ ‫یک��ی از بزرگترین خودروس��ازان بین المللی که از گذش��ته‬ ‫تاکنون به عنوان مش��هورترین خودروس��ازی جهان ش��ناخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬مرسدس بنز نام دارد‪ .‬این ش��رکت المانی در زمینه‬ ‫تولید انواع خودرو در تمامی کالس ها مشغول است و اگر زمانی‬ ‫شرایط به گونه ای پیش برود که مرسدس بنز بخواهد خودرویی‬ ‫را برای اقشار متوس��ط و کم درامد در ایران تولید کند‪ ،‬قاعدتا‬ ‫مدل هایی که در کالس بندی این ش��رکت ب��ا نام های ‪CLA،‬‬ ‫‪ GLA‬و ون خانوادگی ‪ Metris‬ش��ناخته می شوند در اولویت‬ ‫این کمپانی برای تولید قرار خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹هیوندای‬ ‫یک��ی از برندهایی که در س��اخت خودروه��ای ارزان نرخ و‬ ‫باکیفیت در سطح بین المللی بسیار مشهور است‪ ،‬هیوندای نام‬ ‫دارد‪ .‬حال اگر این ش��رکت کره ای بخواهد در صورت به وجود‬ ‫امدن ش��رایط مناس��ب‪ ،‬برای قشر متوس��ط و کم درامد ایران‬ ‫خودرو تولید کند‪ ،‬به طورقطع مدل هایی مانند اکس��نت‪،i۱۰ ،‬‬ ‫‪ i۳۰ ،i۲۰‬و النترا در صدر این فهرست قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد‬ ‫بی ش��ک‪ ،‬از کمپانی امریکایی ف��ورد می توان یکی از بهترین‬ ‫خودروسازان جهان نام برد‪ .‬این شرکت درحال حاضر در تمامی‬ ‫کالس ه��ا خودروهایی مناس��ب و باکیفیت تولید می کند و اگر‬ ‫زمانی شرایط مناسب برای تولید خودرو ازسوی این خودروساز‬ ‫در ایران مهیا شود‪ ،‬به طورقطع مدل هایی مانند وانت های سری‬ ‫‪ ،F‬فیس��تا‪ ،‬فوکوس و فیوژن در صدر این فهرست قرار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫‹ ‹تویوتا‬ ‫به جرات می توان این گونه گفت که بهترین خودروساز جهان‬ ‫در زمین��ه تولی��د خودروهای اقتصادی و باکیفی��ت‪ ،‬تویوتا نام‬ ‫دارد‪ .‬محصوالت این ش��رکت ژاپن��ی در ایران دارای طرفداران‬ ‫بس��یار زیادی است و اگر زمانی شرایط تولید برای این برند در‬ ‫ایران فراهم ش��ود‪ ،‬به طورقطع مدل هایی مانند یاریس‪ ،‬کروال‪،‬‬ ‫هایلوکس و پریوس در صدر فهرس��ت این ش��رکت برای تولید‬ ‫و عرضه به قشر متوسط و کم درامد ایران قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان‬ ‫یکی دیگر از ش��رکت هایی که در تولید خودروهای باکیفیت‬ ‫و اقتصادی معروف اس��ت‪ ،‬نیس��ان ن��ام دارد‪ .‬در همین زمینه‬ ‫مانند تویوتا‪ ،‬این ش��رکت ژاپنی نی��ز در ایران دارای طرفداران‬ ‫بی ش��ماری بوده و اگ��ر روزی مقدمات تولید خودرو ازس��وی‬ ‫نیسان در کشور فراهم ش��ود‪ ،‬این خودروساز تولید مدل هایی‬ ‫مانند لیف‪ ،‬ورسا‪ ،‬جوک و وانت سری ‪ Frontier‬را در اولویت‬ ‫خود قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹میتسوبیشی‬ ‫میتسوبیشی را می توان قلب تپنده خودروسازی ژاپن نام برد‪.‬‬ ‫این خودروساز اصیل همواره در تالش برای ساخت خودروهایی‬ ‫اقتصادی و بادوام اس��ت و اگر روزی شرایط برای تولید خودرو‬ ‫ازسوی این خودروساز مشهور در ایران فراهم شود‪ ،‬به طورقطع‬ ‫معیار قیمت گذاری خودروهای امروزی چیست؟‬ ‫در این مطلب قصد داریم با نگاهی به شیوه تولید‬ ‫انواع خودرو ازس��وی کمپانی های سازنده مشهور و‬ ‫متفرقه‪ ،‬معیار قیمت گذاری هر خودرو را بررس��ی‬ ‫کنیم تا بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا‬ ‫برخی خودروهای هم رده‪ ،‬نرخ بیش��تری نسبت به‬ ‫رقیبان خود دارند‪.‬‬ ‫ارزش برند تولیدکننده خودرو‬ ‫ب��ه ج��رات می ت��وان گف��ت مهم تری��ن معیار‬ ‫قیمت گ��ذاری یک خ��ودرو س��واری‪ ،‬ارزش برند‬ ‫تولیدکننده ان است‪ .‬اگر ارزش برندهای خودروساز‬ ‫در جهان به یک اندازه بود‪ ،‬هیچ گاه ش��اهد رقابت‬ ‫انه��ا در زمینه فروش محص��والت مختلف و جلب‬ ‫نظر مش��تریان نبودیم‪ .‬بهتر است این موضوع را با‬ ‫ی��ک مثال توضیح دهیم؛ به ط��ور مثال‪ ،‬خودرویی‬ ‫مانن��د ‪ ۹۱۱‬تورب��و اس ازس��وی کمپانی پورش��ه‬ ‫س��اخته می شود و با توجه به ارزش باالی این برند‬ ‫المانی در بازارهای جهانی بورس و میان مشتریان‬ ‫ثروتمند‪ ،‬طبیعی است این مدل دارای نرخ باالیی‬ ‫باشد و رده ان برای این کمپانی بسیار حائز اهمیت‬ ‫خواه��د بود‪ .‬اما در س��وی دیگر یکی از رقبای این‬ ‫مدل یعنی جی تی ار که ساخت برند ژاپنی نیسان‬ ‫است‪ ،‬باتوجه به رده پایین تر این کمپانی نسبت به‬ ‫پورش��ه در میان مش��تریان ثروتمند و ارزش برند‪،‬‬ ‫دارای ن��رخ کمتری از ‪ ۹۱۱‬توربو اس اس��ت و این‬ ‫نکته به خوبی ارزش دو خودرو هم کالس را نسبت‬ ‫به یکدیگر نمایان و معیار قیمت گذاری را مشخص‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه ساخت هر خودرو‬ ‫یک��ی دیگر از معیارهایی ک��ه می توان در زمینه‬ ‫ارزش گذاری خودروهای امروزی بیان کرد‪ ،‬ش��یوه‬ ‫س��اخت و طراحی هر اتومبیل ازسوی شرکت های‬ ‫مختلف است‪ .‬شیوه ساخت و طراحی اتومبیل های‬ ‫ام��روزی با توجه ب��ه کالس های مختلف‪ ،‬بس��یار‬ ‫متفاوت اس��ت و ه��ر خودروس��از در بخش هایی‬ ‫مانند فناوری س��اخت از ابتدا تا پایان‪ ،‬فناوری های‬ ‫اس��تفاده ش��ده در خودرو تولید شده‪ ،‬وقت صرف‬ ‫ش��ده برای طراحی خودرو و‪ ...‬با برندهای دیگر در‬ ‫حال رقابت اس��ت و این بخش از گذش��ته تاکنون‬ ‫یک��ی از مالک ه��ای اصل��ی ب��رای ارزش نهای��ی‬ ‫خودروهای تولیدشده است‪.‬‬ ‫به ط��ور مثال‪ ،‬اگ��ر بخواهیم دو خودروس��از در‬ ‫بخش خودروهای س��دان متوس��ط را ب��ا یکدیگر‬ ‫مقایس��ه کنیم‪ ،‬می توانیم دو شرکت رنو و فولکس‬ ‫واگ��ن را درنظ��ر بگیریم‪ .‬ای��ن دو برند ب��ا تولید‬ ‫مدل هایی مانند تلیسمان و پاسات‪ ،‬حضوری فعال‬ ‫در ای��ن رده دارند اما باتوجه به ش��یوه س��اخت و‬ ‫عرضه محصولی مانند پاسات (نمونه فول اپشن) از‬ ‫سوی فولکس واگن که دارای فناوری باالتر و هزینه‬ ‫بیش��تری در مقایسه با رنو تلیس��مان (نمونه فول‬ ‫اپش) اس��ت‪ ،‬به طورقطع ارزش این مدل نسبت به‬ ‫رقیبش کمی بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹امکانات رفاهی و ایمنی‬ ‫از دیگ��ر م��واردی که می ت��وان در زمینه معیار‬ ‫ارزش گذاری خودروهای امروزی بیان کرد‪ ،‬امکانات‬ ‫ایمنی و رفاهی هر مدل اس��ت‪ .‬براین اساس‪ ،‬باید‬ ‫گفت امکانات رفاهی و ایمنی جزءجدایی ناپذیر هر‬ ‫خودرو بوده و هر برند باتوجه به سیاست های خود‬ ‫در بخش تولید‪ ،‬این موارد را به صورت کم اپش��ن‪،‬‬ ‫نرمال اپش��ن‪ ،‬فول اپش��ن و اختصاصی طبقه بندی‬ ‫ت مناسب را برای‬ ‫کرده و براساس این موضوع‪ ،‬قیم ‬ ‫محصول تولیدی لحاظ می کند‪.‬‬ ‫به طورمثال ش��رکتی مانند هیوندای که متعلق‬ ‫به کره جنوبی اس��ت‪ ،‬در ساخت خودروهای خود‬ ‫هم��واره امکانات رفاهی را در ‪ 3‬حالت کم اپش��ن‪،‬‬ ‫نرمال اپشن و فول اپشن طبقه بندی و اغلب مدل ها‬ ‫را با توجه به ای��ن ‪ 3‬حالت عرضه می کند و به این‬ ‫ترتیب نرخ هر مدل ارائه ش��ده با دیگری متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما ش��رکتی مانند جنسیس که یکی از برندهای‬ ‫زیرمجموعه هیوندای به شمار می رود‪ ،‬خودروهای‬ ‫خود را در نمونه اختصاصی (مش��تریان باتوجه به‬ ‫س��لیقه خود‪ ،‬خودرو مورد نظر خود را با تغییراتی‬ ‫بیشتر نس��بت به مدل های اس��تاندارد سفارش و‬ ‫س��پس خریداری می کنند) و به سفارش مشتریان‬ ‫طراحی و تولید می کند که این امر باعث ارزشمند تر‬ ‫و گران تر شدن خودرو مورد نظر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه کارگران و موارد جانبی‬ ‫سرانجام به اخرین نکته درباره معیار ارزش گذاری‬ ‫خودروهای امروزی می رس��یم که ان نکته هزینه‬ ‫کارگران و موارد جانبی اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬باید‬ ‫گفت هر خودروس��از برای تولید خودروهای خود‬ ‫در ان��واع کالس ها‪ ،‬نیازمند کارگران و مهندس��ان‬ ‫خبره است و در صورت نبود این گونه افراد‪ ،‬چرخه‬ ‫تولید خودروها در سرتاسر جهان با مشکل روبه رو‬ ‫می شود‪ .‬در این زمینه باید خاطرنشان کرد هزینه‬ ‫دس��تمرد هر کارگر یا مهندس��ان تاثیر مستقیمی‬ ‫ب��ر ارزش نهایی هر خ��ودرو دارد و این بخش نیز‬ ‫به عنوان یکی از قس��مت های مه��م در زمینه نرخ‬ ‫محصوالت تولید شده عنوان می شود‪.‬‬ ‫هم��واره پرسش��ی بس��یار مه��م در ذه��ن‬ ‫عالقه مندان به خودروهای ام��روزی وجود دارد‬ ‫و این اس��ت که چرا خودروهای تولید ش��ده در‬ ‫چین بس��یار ارزان تر از سایر نقاط جهان هستند‬ ‫و شرکت های مش��هور خودروسازی چرا اهمیت‬ ‫ویژه ای به تولید خودروهای خود در این کش��ور‬ ‫می دهند؟‬ ‫در پاسخ به این پرسش باید گفت این عامل به‬ ‫این دلیل اس��ت که هزینه دس��تمزد کارگران در‬ ‫این کشور اسیایی بسیار کمتر از سایر نقاط جهان‬ ‫است و باتوجه به وجود نیروی کار زیاد‪ ،‬برندهای‬ ‫خودروسازی ترجیح می دهند خودروهای خود را‬ ‫باتوج��ه به صرفه اقتصادی بهت��ر در بازار چین و‬ ‫هزینه دستمزد پایین تر‪ ،‬در این کشور پرجمعیت‬ ‫تولید و س��پس انه��ا را به بازاره��ای هدف خود‬ ‫ارسال کنند‪ .‬گفتنی است شرکت های خودروساز‬ ‫چین��ی نیز باتوجه به حمای��ت دولت مرکزی این‬ ‫کش��ور و همکاری چندجانبه با برندهای مشهور‬ ‫در سطح جهان و دیگر موارد عنوان شده‪ ،‬همواره‬ ‫خودروهایی با نرخ معقول و ارزان تولید می کنند‬ ‫ک��ه این امر به خودی خود یکی از عوامل مهم در‬ ‫پیشرفت انها بوده است‪.‬‬ ‫مدل های��ی مانند‬ ‫میراژ‪ ،‬لنس��ر‪ ASX ،‬و‬ ‫وان��ت س��ری ‪ L‬در اولویت‬ ‫این ش��رکت برای تولید خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا‬ ‫یکی دیگر از خودروس��ازان ژاپنی هون��دا نام دارد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بین المللی معتقدند کمپانی هوندا همیشه مریض‬ ‫ایمنی و کیفیت اس��ت و خودروهای س��اخته شده ازسوی این‬ ‫ش��رکت خوش��نام‪ ،‬در معیارهایی مانند عمر مفید‪ ،‬استهالک‬ ‫کم و دوام باال‪ ،‬همواره جایگاه نخس��ت را در مقایس��ه با سایر‬ ‫رقیبان دارا هس��تند‪ .‬حال اگر این برند بخواهد روزی در ایران‬ ‫خودروهایی را برای قش��ر کم درامد و متوس��ط تولید کند‪ ،‬به‬ ‫طور قط��ع مدل هایی مانند س��یویک‪ HR-V، FIT ،‬و وانت‬ ‫سری ‪ Ridgeline‬در صدر این فهرست قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگن‬ ‫بی شک‪ ،‬کمپانی فولکس واگن را باید امپراتوری خودروسازی‬ ‫بازار‬ ‫در جه��ان ن��ام برد‪ .‬ای��ن برند المان��ی درحال حاضر‬ ‫مالکیت ‪ ۸‬برن��د را در این صنعت در اختیار دارد و محصوالت‬ ‫تولیدش��ده با نام تج��اری فولک��س واگن هم��واره در تمامی‬ ‫بازارهای بین المللی دارای فروش باالیی هستند‪ .‬اگر روزی این‬ ‫خودروس��از بخواهد در ایران محصوالتی را برای قشر کم درامد‬ ‫و متوس��ط تولید کند‪ ،‬به طورقطع مدل هایی مانند گلف‪ ،‬جتا و‬ ‫بیتل در صدر این فهرست حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫عواقبی که گرانی دوباره خودروهای داخلی به دنبال خواهد داشت‬ ‫چند می گیری نرخ را باال نبری‬ ‫بی ش��ک‪ ،‬یک��ی از مهم تری��ن ن��کات منفی که‬ ‫می ت��وان در زمین��ه س��اخت و عرضه خ��ودرو در‬ ‫بازار داخلی کشور عنوان کرد‪ ،‬شیوه قیمت گذاری‬ ‫محصوالت است‪ .‬در این باره باید گفت شرکت های‬ ‫ی و چ��ه خصوصی‪،‬‬ ‫خودروس��از داخلی چ��ه دولت ‬ ‫همواره در حال ماهیگیری از اب گل الود هس��تند‬ ‫و بالفاصله بع��د از رخ دادن اتفاقی مهم در عرصه‬ ‫خودرو یا نرخ ارز به سرعت نرخ محصوالت تولیدی‬ ‫خود را افزایش می دهند‪ .‬در این مطلب قصد داریم‬ ‫به این مس��ئله مهم بپردازیم که در صورت گرانی‬ ‫دوب��اره خودروهای داخلی‪ ،‬چ��ه عواقبی در انتظار‬ ‫بازار خودرو ایران خواهد بود؟‬ ‫‹ ‹کم شدن قدرت خرید مشتریان‬ ‫به جرات می ت��وان گفت مهم تری��ن تاثیر منفی‬ ‫افزای��ش دوباره ن��رخ خودروهای داخل��ی در بازار‬ ‫کشور‪ ،‬کم شدن قدرت خرید مشتریان خواهد بود‪.‬‬ ‫در ب��ازاری مانند ایران که قدرت خرید مش��تریان‬ ‫از س��ال های گذش��ته تاکنون کم و محدود بوده‪،‬‬ ‫افزایش ن��رخ دوب��اره محصوالت باع��ث نخریدن‬ ‫خودروهایی بهتر از س��وی خریداران شده و قدرت‬ ‫خرید با شیبی تند به سمت پایین می رود‪.‬‬ ‫به طور مثال فردی در سال ‪ ۱۳۹۳‬اقدام به خرید‬ ‫خودرویی مانند دنا کرده اس��ت؛ قیمت این خودرو‬ ‫در ان سال ‪ ۴۲‬میلیون تومان بوده و درحال حاضر‬ ‫قیمت ان به بیش از ‪ ۴۵‬میلیون تومان رسیده که‬ ‫این افزایش نرخ ب��دون هیچ گونه افزایش کیفیت‬ ‫در س��اخت و تولید بوده که بیش��تر این موضوع را‬ ‫روشن می سازد که شرکت های خودروساز داخلی‪،‬‬ ‫تنها به دنبال دریافت مبالغ بیشتر هستند‪.‬‬ ‫اما موضوع اصلی این است که قدرت خرید اقشار‬ ‫گوناگون جامعه س��ال به سال به دلیل نوسان های‬ ‫اقتصادی در حال کم ش��دن اس��ت و افزایش نرخ‬ ‫خودروه��ای ارزان نرخ و اقتص��ادی‪ ،‬تنها باعث از‬ ‫دس��ت رفتن رویای این گونه مش��تریان در زمینه‬ ‫خرید خودرو صفر کیلومتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ قطعات مصرفی و یدکی‬ ‫یکی دیگ��ر از م��واردی که می ت��وان در زمینه‬ ‫افزایش دوب��اره ن��رخ خودروهای داخل��ی عنوان‬ ‫کرد‪ ،‬رش��د نرخ قطع��ات مصرفی و یدکی اس��ت‪.‬‬ ‫قیمت گ��ذاری ل��وازم مصرفی خودروها هم راس��تا‬ ‫با نرخ گ��ذاری خود انها در بازار انجام می ش��ود و‬ ‫ای��ن موضوع در صورت کنترل و بازرس��ی نکردن‬ ‫سازمان های مربوط‪ ،‬باعث ورود قطعات بی کیفیت‬ ‫به جای قطعات اصلی ش��ده که ب��ا قیمتی برابر با‬ ‫لوازم اصلی به فروش می رس��ند‪ .‬همچنین‪ ،‬نوسان‬ ‫نرخ ارز که یکی از مهم ترین بهانه های خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان برای افزایش نرخ محصوالت است‪،‬‬ ‫تنها در مواردی مانند ورود قطعات و مواد مصرفی‬ ‫ب��رای مونت��اژ خودروه��ا تاثی��ر دارد و در زمینه‬ ‫تولی��دات داخل��ی که صفر تا صد س��اخت انها در‬ ‫داخل کش��ور انجام می شود‪ ،‬بی تاثیر است‪ .‬به طور‬ ‫مث��ال‪ ،‬نرخ برخی لوازم یدکی و مصرفی خودرویی‬ ‫همچ��ون ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬که دارای مخارجی بیش��تر‬ ‫نسبت به س��ایر محصوالت اقتصادی ایران خودرو‬ ‫در طول یک سال است‪ ،‬با افزایش نرخ این خودرو‬ ‫در بازار داخلی کش��ور‪ ،‬با افزایش حدود ‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصدی روبه رو خواهند ش��د ک��ه این موضوع در‬ ‫هنگام سرویس های دوره ای یا خرید قطعات اصلی‪،‬‬ ‫بیشتر خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد حباب قیمتی‬ ‫یکی دیگر از مش��کالت مهم ک��ه بعد از افزایش‬ ‫دوب��اره نرخ خودروه��ای داخلی به وق��وع خواهد‬ ‫پیوس��ت‪ ،‬ایجاد حباب قیمت��ی خواهد بود‪ .‬در این‬ ‫زمینه باید گف��ت هرقدر نرخ خودروها باالتر برود‪،‬‬ ‫دالالن و س��ودجویان بیش��تری ب��رای بهره گیری‬ ‫از ای��ن وضعیت نمای��ان خواهند ش��د و با اعمال‬ ‫قیمت ه��ای غیرمنطق��ی و هدفمن��د‪ ،‬باعث بروز‬ ‫چنددستگی در بازار خودرو می شوند که در نتیجه‬ ‫این عمل‪ ،‬نرخ محصوالت بی��ش از نرخ اعالمی از‬ ‫س��وی کارخانه خواهد بود‪ .‬به طور مثال‪ ،‬با به وجود‬ ‫امدن اشفتگی در بازار خودرو کشور در چند سال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬همواره ش��اهد افزایش ن��رخ محصوالت‬ ‫داخلی بوده ایم که این موضوع بیش��ترین مش��کل‬ ‫را ب��رای خری��داران به وجود اورده و باعث ش��ده‬ ‫این گونه افراد بهای بیش��تری را برای خرید خودرو‬ ‫موردنظر خود بپردازند‪ .‬به طورمثال خودرویی مانند‬ ‫دن��ا پالس توربو دارای قیمت��ی حدود ‪ ۵۸‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ت��ا ‪ ۵۹‬میلی��ون تومان از س��وی کارخانه‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما ب��ا نگاهی به بازار متوجه خواهیم ش��د‬ ‫که همین مدل دارای نوس��ان قیمتی زیادی بوده‬ ‫و ت��ا ‪ ۶۶‬میلیون تومان نیز به فروش می رس��د که‬ ‫این موضوع به خوبی مش��کل وجود حباب قیمتی‬ ‫را نمایان می سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش خری�د پایی�ن محص�والت‬ ‫تولیدی‬ ‫از دیگ��ر نکات مهم که می ت��وان درباره افزایش‬ ‫دوباره نرخ خودروه��ای داخلی عنوان کرد‪ ،‬ارزش‬ ‫خرید پایین این تولیدات است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬باید‬ ‫گفت هر سال شاهد افت کیفیت محصوالت داخلی‬ ‫هس��تیم و این موضوع هی��چ گاه به صورت علنی و‬ ‫منطقی بیان نمی شود‪ .‬حال شاید پرسشی در این‬ ‫زمینه پیش اید که امار ارزیابی ماهانه که از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره تولید خودرو‬ ‫در کشور منتشر می شود‪ ،‬بر چه اساس است؟‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان‪ ،‬این امار تنها برای اطالع‬ ‫افکار عمومی منتش��ر ش��ده و خودروهای حضور‬ ‫یافت��ه در ازمایش های این وزارتخانه‪ ،‬نس��خه های‬ ‫باکیفیت ت��ر از محص��والت عرضه ش��ده ب��ه بازار‬ ‫هس��تند و این موضوع به خودی خود ارزش پایین‬ ‫محصوالت تولیدی را نس��بت به به��ای پرداختی‬ ‫نمایان می سازد‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم در زمینه این موضوع خودرویی را‬ ‫معرفی کنیم که در س��ال های گذش��ته همواره از‬ ‫کیفیت ان کاس��ته شده‪ ،‬باید مدلی همچون ‪۲۰۶‬‬ ‫را نام ببریم‪ ،‬زیرا به اعتقاد کارشناسان و دارندگان‬ ‫ای��ن اتومبیل‪ ۲۰۶ ،‬در بازه زمانی س��ال ‪ ۱۳۹۱‬تا‬ ‫امروز‪ ،‬همواره در حال افت کیفیت بوده و مدل های‬ ‫جدی��د تولی��دی از این خودرو در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬و‬ ‫امس��ال‪ ،‬دارای ایرادهای بسیاری در اغلب بخش ها‬ ‫بوده و مس��ئله کیفیت س��اخت و ایمنی نیز دیگر‬ ‫در ای��ن خ��ودرو به خوبی رعایت نمی ش��ود‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬ش��اهد افزایش غیرمنطقی نرخ این خودرو‬ ‫هس��تیم و درحال حاضر قیمت پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬با‬ ‫مدل س��اختاری ‪ ۱۳۹۷‬در ب��ازار داخلی ‪ ۴۱‬تا ‪۴۲‬‬ ‫میلیون تومان است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫سایه بیگانگان روی سر کارواش ها‬ ‫به گفته یک مقام مسئول کارگری‪ ،‬صدور بخشنامه و دستورالعمل‬ ‫مانع اشتغال اتباع بیگانه نمی شود و اگر ورود مهاجران و اتباع بیگانه‬ ‫به طور جدی س��اماندهی نشود‪ ،‬زمانی می رس��د که اتباع بیگانه به‬ ‫کارفرم��ای نیروهای کار ایرانی تبدیل خواهند ش��د‪ .‬داوود امیری‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬درباره ازدیاد تع��داد مهاجران و اتباع بیگانه‬ ‫در ایران‪ ،‬گف��ت‪ :‬ورود بی ضابطه اتباع بیگانه و دادن مجوز و پروانه‬ ‫کار به انها‪ ،‬نه تنها به س��ود مملکت و اقتصاد کش��ور نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫پیامده��ای اجتماعی و فرهنگی بس��یاری در جامعه به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باوجود انکه بسیاری از قومیت ها مانند کردها و اعراب‬ ‫نس��بت به اصالت‪ ،‬ملیت و فرهنگ کار خ��ود تعصب دارند‪ ،‬ما این‬ ‫حساس��یت را نداریم که از چه قوم و ملیتی وارد کش��ورمان شوند‪،‬‬ ‫اداره امور را به دس��ت بگیرند و سال های متمادی در ایران بمانند‪.‬‬ ‫رییس کانون ش��ورای اسالمی کار خراسان شمالی با بیان اینکه این‬ ‫روزها برخی کارواش ها ازسوی اتباع بیگانه اداره می شوند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫شرایطی که جویندگان کار زیادی در کشور داریم باعث تاسف است‬ ‫ک��ه یک کارفرمای ایرانی نیروهای کار خ��ود را از بین اتباع بیگانه‬ ‫انتخ��اب می کند؛ تنها به این دلیل که کارگ��ر ایرانی را بیمه نکند‪.‬‬ ‫امیری گفت‪ :‬متاس��فانه کارفرماها به دنبال نی��روی کار ارزان قیمت‬ ‫ب��ا بهره وری باالتر هس��تند و به همین دلیل اتب��اع بیگانه را به کار‬ ‫می گیرند که توقع کمتری دارند و به فکر بیمه و حقوق باال نیستند‪.‬‬ ‫امروز کمتر کارفرمایی است که حداقل های قانونی را درباره نیروی‬ ‫کار خود رعایت و به وظایف خود در قبال کارگر عمل کند‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول کارگری درباره بخشنامه منع اشتغال اتباع بیگانه که زمانی‬ ‫ازسوی معاون اول ریاست جمهوری صادر شد‪ ،‬نیز گفت‪ :‬به شخصه‬ ‫معتقدم که این ش��یوه ها کمکی نمی کند و با صدور دستورالعمل و‬ ‫بخشنامه قانون به اجرا درنمی اید‪ ،‬چون تا دلتان بخواهد ایین نامه و‬ ‫بخشنامه داریم اما نیت و عزم جدی برای اجرا نداریم‪.‬‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی چرایی کاهش نیافتن تعرفه واردات خودرو‬ ‫جان مردم‪ ،‬تعرفه باال برنمی تابد‬ ‫در حالی ک��ه یک فوریت طرح س��اماندهی واردات خودرو در‬ ‫مجلس به تصویب رسیده و این طرح در نوبت بررسی نمایندگان‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬برخی خبرها از فشار به نمایندگان و جلوگیری‬ ‫از ورود انها به موضوع تعرفه های واردات خودرو حکایت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬اوایل اردیبهشت سال جاری ‪۲۱۷‬نماینده‬ ‫مجلس با امضای طرح «تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای‬ ‫س��واری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو» این طرح را در جلسه‬ ‫علنی مجلس شورای اسالمی به جریان انداختند‪ .‬طرحی که پس‬ ‫از صحبت ه��ای موافقان و مخالفان‪ ،‬ی��ک فوریت ان به تصویب‬ ‫وکالی ملت رس��ید و در نوبت بررس��ی قرار گرفت‪ .‬تصویب یک‬ ‫فوریت طرح پیش��نهادی نمایندگان مجلس به این معناست که‬ ‫این طرح باید در نهایت تا ‪۴۰‬روز اینده‪ ،‬در صحن علنی مجلس‬ ‫شورای اسالمی به رای گذاشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ نمایندگان مجلس به دنبال چه هستند؟‬ ‫طرح ارائه شده ازسوی نمایندگان مجلس ضمن توجه نسبی به‬ ‫ارتقای کیفی خودروهای داخلی‪ ،‬بر کاهش تعرفه واردات خودرو‬ ‫به کشور تاکید دارد‪ .‬با توجه به یک فوریتی بودن طرح مورد نظر‪،‬‬ ‫این طرح باید در نهایت تا ‪ ۴۰‬روز اینده‪ ،‬در صحن علنی مجلس‬ ‫شورای اسالمی به رای گذاشته شود‪.‬‬ ‫بهرام پارس��ایی‪ ،‬نماینده مردم ش��یراز و از طراحان اصلی این‬ ‫طرح با اش��اره به واردات قطعات خ��ودرو خارجی به نام حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی‪ ،‬انحصار و حمایت از خودروس��ازی‪ ،‬بی کیفیتی‬ ‫و غیرایم��ن بودن برخ��ی خودروهای داخلی و نب��ود نظارت بر‬ ‫قیمت گ��ذاری را از مهم تری��ن دالی��ل مدنظر نماین��دگان برای‬ ‫تصویب این طرح می داند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در حال حاضر میزان تعرفه ‪۴۵‬تا ‪۹۵‬درصد عنوان‬ ‫می ش��ود؛ این در حالی است که در کنار سایر عوارض پیش بینی‬ ‫شده ازسوی دولت‪ ،‬مصرف کننده ناگزیر به پرداخت رقمی بیش‬ ‫از ‪۱۲۰‬درصد اس��ت که این امر رقابت در بازار کش��ور را از بین‬ ‫برده است‪.‬‬ ‫در مت��ن این طرح امده اس��ت که برای س��اماندهی واردات‬ ‫خ��ودرو و تعیی��ن حق��وق ورودی موثر ب��ا هدف دس��تیابی به‬ ‫افزای��ش رقابت پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل‪ ،‬افزایش‬ ‫استانداردهای ایمنی و زیست محیطی‪ ،‬کاهش االیندگی‪ ،‬کاهش‬ ‫مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو‪ ،‬دولت مکلف‬ ‫اس��ت حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور‪،‬‬ ‫میزان مصرف سوخت و میزان االیندگی به طور پلکانی و هدفمند‬ ‫تا س��قف حقوق ورودی ‪۵۵‬درصد ظ��رف مدت‪3‬ماه پس از ابالغ‬ ‫این قانون تعیین کن��د‪ .‬به همین منظور وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت مکلف است برای افزایش رقابت پذیری خودروهای تولید‬ ‫داخل به گونه ای برنامه ری��زی کند که حقوق ورودی خودروهای‬ ‫سواری از س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به طور تدریجی و با میانگین ساالنه ‪ ۵‬تا‬ ‫‪۱۰‬درصد کاهش یابد تا در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬می��زان حقوق ورودی‬ ‫خودروهای سواری حداکثر به ‪۲۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحان و کارشناسان چه می گویند؟‬ ‫عضو کمیسیون اصل‪ 90‬مجلس با اشاره اهداف طرح مجلس و‬ ‫وضعیت ب��ازار خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬با کاهش تعرفه می توان یک فضای‬ ‫رقابت��ی در صنعت خودرو ایج��اد و کارخانه های تولید خودرو را‬ ‫مجبور به باال بردن کیفیت‪ ،‬خدمات و کاهش قیمت کرد ‪.‬‬ ‫پارس��ایی با بیان اینکه صنعت خودروسازی در ‪ ۵‬دهه به دلیل‬ ‫فعالی��ت در فضایی انحصاری و ب��دون رقابت ترقی نکرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه حقوق مصرف کنندگان و ایمنی خودرو در کشورمان‬ ‫رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫عض��و طراح��ان طرح س��اماندهی بازار خ��ودرو‪ ،‬ادام��ه داد‪:‬‬ ‫متاس��فانه هیچ نهادی بر نحوه قیمت گذاری خودروهای داخلی‬ ‫نظارت نمی کند و خودروها تنها براس��اس خوداظهاری به نوعی‬ ‫قیمت گذاری می شود که مردم باید تاوان ان را پس دهند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اصل‪ 90‬مجلس با اش��اره به خسارات مالی و‬ ‫معنوی خودروهای داخلی گفت‪ :‬ساالنه حدود ‪۱۷‬هزار کشته در‬ ‫تصادفات جاده ای‪۱۳ ،‬هزار کشته به دلیل الودگی هوا که‪۸۰‬درصد‬ ‫ان تنها مربوط به خودروهای بی کیفیت است‪۳۲۰ ،‬هزار مصدوم‪،‬‬ ‫حدود ‪۴۰‬هزار معلول‪ ،‬زنان سرپرس��ت خان��واده و وجود یتیمان‬ ‫می طلبد که بحث خودروسازی ساماندهی شود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫کاهش تعرفه واردات خودرو باعث خواهد ش��د که ش��رکت های‬ ‫خودروس��از داخلی رقابت پذیرتر شده و کیفیت تولیدات خود را‬ ‫ارتقا دهند‪.‬‬ ‫رحیم زارع افزود‪ :‬کیفیت پایین خودروهای تولید داخل سبب‬ ‫شده که در طول سال شاهد کشته و مصدوم شدن تعداد زیادی از‬ ‫هموطنان مان در حوادث جاده ای باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بررسی ها‬ ‫نش��ان می دهد که در حوادث رانندگی که منجر به فوت ش��ده‬ ‫به ط��ور تقریبی تمام خودروها تولید داخل بوده و در خودروهای‬ ‫خارجی سرنشینان انها فقط دچار مصدومیت می شوند‪.‬‬ ‫نماین��ده شهرس��تان های اباده‪ ،‬خرم بی��د و بوانات در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر خواهان ارتقای کیفیت تولید‬ ‫خودروهای داخلی هس��تیم باید تعرفه ‪۹۰‬هزار خودرویی که در‬ ‫س��ال وارد کشور می شود را کاهش دهیم تا خودروسازان داخلی‬ ‫هم وارد چرخه رقابت با خودروسازان خارجی شوند‪.‬‬ ‫در ادامه امیرحس��ن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه مهندسی‬ ‫خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز در این باره با بیان اینکه‬ ‫در سال حمایت از کاالی ایرانی باید نگاه مان را به صنعت خودرو‬ ‫تغییر دهیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نرخ های تعرفه ای که سال گذشته وجود‬ ‫داشت‪« ،‬منطقی» بود و نیازی به تغییر انها نبود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه زمان حمایت تعرفه ای از صنعت خودرو‬ ‫به س��رامده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نباید این نرخ ها را هر از چند گاهی به‬ ‫بهانه های گوناگون تغییر داد‪ ،‬زیرا حمایت واقعی از صنعت خودرو‬ ‫و سایر صنایع در گام نخست در ثبات و ارامش ان بازارها نهفته‬ ‫است‪ .‬کاکایی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز شاهدیم موضوع کیفیت در‬ ‫عمل به اخرین مس��ئله مورد توجه خودروس��ازان تبدیل شده‪،‬‬ ‫درحالی که خودروس��ازان بزرگ جهان‪ ،‬ازمون های استاندارد را‬ ‫سفت و سخت گرفته و حتی انها را به داخل خطوط خودروسازی‬ ‫منتق��ل کرده ان��د تا کیفی��ت ارتقا یاب��د؛ موضوعی ک��ه باید در‬ ‫خودروسازان داخلی نیز عملیاتی و اجرایی شود‪ .‬وی همچنین به‬ ‫لزوم اجرای طرح های جدید خودرو در بازار اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫هرچند در این زمینه حرکت هایی ازس��وی خودروس��ازان انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬اما باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود تا شاهد تردد‬ ‫خودروهای جدید با فناوری و کیفیت باال در جاده ها و خیابان ها‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ رایزنی ها برای فشار به نمایندگان‬ ‫در حالی که با تصمیم نمایندگان طرح ساماندهی بازار خودرو‬ ‫باید در یک ماه اینده در صحن علنی مجلس مطرح شود‪ ،‬برخی‬ ‫ش��نیده ها حکایت از فش��ار به نمایندگان و از دستور کار خارج‬ ‫کردن طرح یادشده دارد‪.‬‬ ‫رضا عباسی‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو در این زمینه می گوید‪:‬‬ ‫همانطور که در س��ال های گذش��ته باوجود انتقادات رس��انه ای‪،‬‬ ‫همیش��ه و در نهایت بازار خودرو به س��ود خودروسازان مدیریت‬ ‫ش��ده‪ ،‬این بار هم ش��اهد هس��تیم که تالش گس��ترده ای برای‬ ‫جلوگیری از تصویب طرح ساماندهی این صنعت می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بازار رقابتی تعرفه باال برنمی تابد‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫روش��ن است که پس از پایین امدن تعرفه‪ ،‬بازار به رقابتی بودن‬ ‫نزدیک تر می شود‪ .‬در ش��رایطی که بیشتر محصوالت ما در بازار‬ ‫خ��ودرو توان رقابت با رقبای جهانی را ندارد‪ ،‬طبیعی اس��ت که‬ ‫دست هایی برای جلوگیری از چنین تصمیمی به کار بیفتند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو‪ ،‬با تاکید ب��ر اینکه حمایت از‬ ‫تولی��د داخل به معنای ایجاد انحصار نیس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته به نام حمایت از تولی��د داخل در واقع از‬ ‫حقوق مصرف کننده چشم پوش��ی ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن در حالی‬ ‫اس��ت که حقوق و س��لیق ه مصرف کننده در جهان موتور محرک‬ ‫پیش��رفت های صنعت خودرو اس��ت‪ .‬ما با ایجاد انحصار عالوه بر‬ ‫اینک��ه به مردم جفا کرده ایم‪ ،‬دز عم��ل زمینه ای فراهم کرده ایم‬ ‫که خودروسازها در یک فضای غیررقابتی‪ ،‬از صنعت خودروی به‬ ‫روز دنیا عقب بمانند‪ .‬در بازار رقابتی به طور طبیعی خودروسازها‬ ‫خودش��ان را بهینه می کنند و به دنبال علم روز در صنعت خودرو‬ ‫می رون��د‪ .‬موضوع��ی که در نهایت هم به س��ود خودش��ان تمام‬ ‫می شود و هم به سود مردم‪.‬‬ ‫عباسی با اشاره به اینکه در فضای اطالع رسانی فعلی موضوعی‬ ‫از چش��م مردم پنهان نمی ماند‪ ،‬تاکید می کن��د که کوتاه امدن‬ ‫نمایندگان از حقوق مردم به طور حتم مورد توجه قرار گرفته و به‬ ‫شان و جایگاه خطیر مجلس در افکار عمومی لطمه خواهد زد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه دیگ��ر دوران انحصارگرایی در ب��ازار خودرو‬ ‫به س��ر امده‪ ،‬افزایش کیفیت و ارتقای محصوالت خودروس��ازان‬ ‫داخلی را زمینه ساز تقویت بازار خودروهای داخلی دانست و گفت‪:‬‬ ‫به نام حمایت از تولید داخل نمی توان بر س��ر جان و حقوق مردم‬ ‫معامله کرد‪ .‬این کارش��ناس صنعت خ��ودرو با بیان اینکه تصویب‬ ‫نش��دن دوفوریت طرح در مجلس محل سوال افکار عمومی است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬طبیعی اس��ت که وقتی ‪۲۱۷‬نماینده درخواس��ت طرح‬ ‫دوفوریت��ی برای س��اماندهی بازار خودرو را امض��ا می کنند اما در‬ ‫رای گی��ری در صحن علن��ی این عدد تا ح��د قابل توجهی ریزش‬ ‫می کند و دوفوریت طرح تصویب نمی شود‪ ،‬افکار عمومی این سوال‬ ‫برایش پیش می اید که این کاهش بر چه اساس و چرا اتفاق افتاده‬ ‫است؟ چه کسانی به دنبال تغییر نمایندگان هستند و از اینکه طرح‬ ‫ساماندهی بازار خودرو به ثمر ننشیند چه سودی می برند؟ مجلس‬ ‫به طور قطع به این موارد توجه دارد و در بررس��ی طرح در صحن‬ ‫علن��ی‪ ،‬به البی گران اثب��ات خواهد کرد که مناف��ع و جان مردم‪،‬‬ ‫اولویت نخست نمایندگان مجلس شورای اسالمی است‪.‬‬ ‫برجام‬ ‫ازمون‬ ‫کدام خودروساز ها بازنده اصلی لغو برجام هستند؟‬ ‫پیش مرگ های خوش تیپ‬ ‫به گفته تحلیلگران‪ ،‬ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫فرانس��وی و ش��رکت دایملر المان به احتمال زیاد‬ ‫بیش��ترین اسیب را در میان ش��رکت های اروپایی‬ ‫از تصمیم امریکا به خروج از برجام خواهند دید‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬گروه پژو سیتروئن فرانسه‬ ‫و گروه رنو از زمان برداشته شدن محدودیت ها در‬ ‫س��ال ‪2015‬میالدی‪ ،‬حضور خود در این کشور را‬ ‫گسترش داده اند و شرکت مرسدس بنز دایملر نیز‬ ‫عالقه مند به گس��ترش حضور خ��ود در بازار ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬تحریم های تجاری امریکا به طور مس��تقیم‬ ‫بر ش��رکت های اروپایی تاثیری ن��دارد اما اگر این‬ ‫ش��رکت ها به دنبال ف��روش خودرو ی��ا قطعات در‬ ‫ب��ازار امریکا باش��ند‪ ،‬پیامدهای ثانوی��ه تحریم ها‬ ‫گریبان این ش��رکت ها را خواهد گرفت‪ .‬اگر انها از‬ ‫سیاس��ت تجاری امریکا تخطی کنند‪ ،‬ممکن است‬ ‫ح��ق حضور در بازار امریکا را از دس��ت بدهند‪ .‬در‬ ‫ح��ال حاضر ش��رکت رنو در امریکا ف��روش ندارد‪،‬‬ ‫هرچند شرکت نیسان ژاپن که شریک این شرکت‬ ‫فرانس��وی اس��ت در امریکا فروش دارد و اغلب از‬ ‫موتورها و تجهیزات فرانس��وی در محصوالت خود‬ ‫اس��تفاده می کن��د‪ .‬بدین ترتیب رنو ممکن اس��ت‬ ‫به دلیل حضور در ایران از تحریم های امریکا متاثر‬ ‫ش��ود‪ .‬شرکت پژو در س��ال ‪ 1991‬از امریکا خارج‬ ‫ش��د اما به تازگی اعالم کرده ک��ه قصد دارد دوباره‬ ‫وارد بازار این کش��ور ش��ود‪ .‬ش��رکت مرسدس نه‬ ‫تنها خودروهای زیادی در امریکا می فروش��د‪ ،‬بلکه‬ ‫کارخانه های��ی نیز در خاک امریکا دارد‪ .‬براس��اس‬ ‫اعالم موسس��ه بی ام ای ریسرچ‪ ،‬ابهام های بسیاری‬ ‫درب��اره تحریم ه��ای تج��اری امریکا وج��ود دارد‪.‬‬ ‫این موسس��ه در گ��زارش خ��ود می افزاید‪«:‬بخش‬ ‫خودرو یکی از بزرگترین منتفعان توافق هس��ته ای‬ ‫س��ال ‪ 2015‬ب��وده و راه را ب��رای میلیون ها دالر‬ ‫سرمایه گذاری شرکت هایی نظیر پژو‪ -‬سیتروئن و‬ ‫رنو باز کرده اس��ت‪ .‬فوری ترین تاثیر خروج امریکا‬ ‫از برجام به احتمال زیاد کاهش سرمایه گذاری های‬ ‫جدید خواهد بود تا زمانی که ش��رکت ها جزئیات‬ ‫بیشتری از تحریم ها به دست بیاورند‪ .‬شرکت هایی‬ ‫ک��ه از قب��ل در ای��ران فع��ال بوده ان��د‪ ،‬به وی��ژه‬ ‫شرکت های اروپایی نیز با ابهام هایی رو به رو هستند‬ ‫زیرا نمی دانن��د این تحریم های ثانوی��ه چگونه بر‬ ‫ش��رکت هایی که در امریکا فعالی��ت تجاری دارند‪،‬‬ ‫تاثیر خواهد گذاشت‪».‬‬ ‫ب��ی ام ای ریس��رچ همچنی��ن اظهار ک��رده که‬ ‫ی��ک دوره اماده س��ازی ‪120‬روزه تا اغ��از اجرای‬ ‫تحریم ه��ای امری��کا وج��ود دارد و دور نخس��ت‬ ‫تحریم ها از جمله تحریم بخش خودروسازی برای‬ ‫ماه اوت برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫موسس��ه تحقیقاتی جفریز ه��م گفته‪ ،‬تاثیرات‬ ‫مالی تحریم ها بر ش��رکت های پژو و رنو که س��هم‬ ‫حدود ‪40‬درصدی از بازار ‪1/6‬میلیونی بازار خودرو‬ ‫ایران را دارند‪ ،‬خیلی باال نخواهد بود‪ .‬این موسس��ه‬ ‫ب��راورد کرده که منافع مالی فعالیت های ش��رکت‬ ‫پژو در ایران حدود ‪200‬میلیون یورو (‪240‬میلیون‬ ‫دالر) ف��روش و س��ودی در ح��دود ‪10‬میلی��ون‬ ‫یورویی(‪12‬میلیون دالری) است که ‪3‬درصد از کل‬ ‫س��وددهی این شرکت را تش��کیل می دهد‪ .‬میزان‬ ‫س��ود ش��رکت رنو در ایران نیز حدود ‪40‬میلیون‬ ‫یورو(‪50‬میلیون دالر) است که یک درصد کل سود‬ ‫این شرکت را تش��کیل می دهد‪ .‬شرکت پژو گفته‬ ‫امی��دوار اس��ت اتحادیه اروپا موضع مش��ترکی در‬ ‫قبال ایران اتخاذ کند‪ .‬موسس��ه تحقیقاتی ایونکور‬ ‫ای اس ای هم گفته‪ ،‬اگر اتحادیه اروپا نتواند توافق‬ ‫ب��ا ایران را حف��ظ کند‪ ،‬تولیدکنندگان فرانس��وی‬ ‫ممکن است اسیب ببینند‪« .‬خروج ترامپ از برجام‬ ‫س��رمایه گذاری های شرکت های پژو و رنو در ایران‬ ‫را تهدی��د می کند‪ ،‬مگر اینک��ه اتحادیه اروپا بتواند‬ ‫توافق با ایران را حفظ کند‪ .‬این بدان معناس��ت که‬ ‫حضور نداشتن شرکت های فرانسوی در بازار امریکا‬ ‫می��زان اس��یب پذیری انها در براب��ر مجازات های‬ ‫احتمال��ی دول��ت امریکا را کاه��ش می دهد‪ ».‬به‬ ‫گفته موسس��ه بی ام ای ریسرچ‪ ،‬شرکت دایملر هم‬ ‫در ای��ران فعالی��ت دارد و «با توجه ب��ه اینکه این‬ ‫ش��رکت نیز فعالیت هایی در امریکای شمالی دارد‪،‬‬ ‫ش��رکت دایملر ممکن اس��ت بیش از شرکت های‬ ‫فرانسوی در معرض ریسک قرار داشته باشد‪».‬‬ ‫ام��روز ادمک ه��ای ازم��ون تصادف نس��بت به‬ ‫دوره های پیشین باهوش تر ش��ده اند‪ .‬این ادمک ها‬ ‫با هر شکل و اندازه ای در دسترس پژوهشگران قرار‬ ‫دارن��د و در بدترین حالت انج��ام دادن این ازمون‪،‬‬ ‫استخوان های شان شکس��ته شده‪ ،‬به ستون فقرات‬ ‫انها فش��ار وارد امده و مفاصل انها به ش��دت خرد‬ ‫و خمی��ر می ش��ود و از جا در می ای��د اما به جای‬ ‫اینکه با عجله به س��مت بیمارس��تان برده ش��وند‪،‬‬ ‫مورد بررسی و موشکافی مهندسان قرار می گیرند‪.‬‬ ‫گروهی از مهندس��ان اطالعات ضبط ش��ده ازمون‬ ‫تص��ادف را جمع اوری ک��رده و دوب��اره هرکدام از‬ ‫قسمت های شکسته ادمک ها را جایگزین می کنند‬ ‫و با نتایج به دست امده به سمت ساخت خودروهای‬ ‫ایمن پیش می روند‪ .‬در دوره های گذشته ادمک ها‪،‬‬ ‫اف��رادی خوش تی��پ در ان��دازه انس��ان بودند و از‬ ‫فوم الس��تیک و فوالد ساخته می ش��دند اما امروز‬ ‫ادمک های ازمون تص��ادف از ابزاری با فناوری باال‬ ‫استفاده می کنند که زندگی بی شماری از انسان ها‬ ‫را نجات می دهد‪ .‬در ازمایش��گاه ازمون انسان گونه‬ ‫جنرال موت��ورز در میلفورد میش��یگان‪ ،‬ادمک های‬ ‫ازم��ون هزاران بار اطالع��ات را در یک ثانیه ضبط‬ ‫کرده و منتق��ل می کنند‪ .‬این ادمک ها که به بیش‬ ‫از ‪ 80‬سنس��ور متصل دارند‪ ،‬می توانند به مهندسان‬ ‫ایمنی اطالع��ات الزم درباره اینکه چه مقدار و چه‬ ‫نیروهای��ی را طی تصادف تحم��ل کرده اند‪ ،‬بدهند‪.‬‬ ‫جک جنس��ن‪ ،‬مهن��دس ایمن��ی جنرال موتورز و‬ ‫مدیر فنی ازمایش��گاه ادمک در میلفورد می گوید‪:‬‬ ‫ازمون ه��ای تصادف به ش��ما معی��ار می دهد‪ .‬وی‬ ‫توضیح می دهد‪ :‬نوع‪ ،‬شکل‪ ،‬اندازه و تعداد ادمک ها‬ ‫به کارشناسان این فرصت را می دهد تا ازمون های‬ ‫تصادف را در شرایط گوناگون و متفاوت انجام دهند‪.‬‬ ‫ش��رکت جنرال موتورز تقریبا ‪25‬میلیون دالر برای‬ ‫‪200‬ادمک ازم��ون تصادف س��رمایه گذاری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همان طور که گفته شد این ادمک ها مانند‬ ‫اعضای یک خانواده با هر سن و در هر اندازه ای ؛ از‬ ‫‪6‬فوت و ‪233‬پوند وزن ادمک مرد گرفته تا ادمکی‬ ‫با ‪5‬فوت ق��د و ‪105‬پوند وزن از جنس ادمک زن‪.‬‬ ‫اینها ادمک هایی هس��تند که ش��بیه بچه ها‪ ،‬نوپاها‬ ‫و حتی نوزادان تازه متولد ش��ده هستند‪ .‬هر کدام‬ ‫از انها بخش��ی از ابزاراالت ماش��ینی هستند که به‬ ‫سنسورهایی مجهز شده اند تاتاثیر نیروی تصادف را‬ ‫ضبط کنند‪ .‬قیمت مدل های جدید و بسیار پیشرفته‬ ‫به بیش از ‪400‬هزار دالر می رسید‪ .‬در بیشتر موارد‪،‬‬ ‫استخوان های پالستیکی و قفسه دنده های الستیکی‬ ‫و فوالدی در طراحی ادمک ها گنجانده ش��ده اند تا‬ ‫تاثیر تصادف بر پوس��ت و اس��تخوان بدن انسان را‬ ‫بهتر بتوانند الگوبرداری کنند‪ .‬س��اختار اساسی هر‬ ‫ادمکی یک اس��کلت فوالدی قوی و محکم اس��ت‬ ‫که ترکیبی از الستیک‪ ،‬وینیل و فوم ان را پوشانده‬ ‫اس��ت‪ .‬جنرال موتورز الگویی را ب��رای طراحی های‬ ‫ادم��ک ازمون تصادف با مدل هیبرید س��ه‪ ،‬ایجاد‬ ‫ک��رده که ش��روع توس��عه و گس��ترش ان به دهه‬ ‫‪ 1970‬بازمی گردد‪ .‬ب��رای انجام هر ازمون تصادف‬ ‫که ش��امل خودرو و ادمک اس��ت یک خودروساز‬ ‫صدها شبیه س��ازی کامپیوتری را انجام می دهد که‬ ‫اطالعات را پش��تیبانی کرده و س��ناریوهای ازمون‬ ‫بی ش��ماری را انجام دهد‪ .‬این شبیه سازهای واقعی‬ ‫هر موردی از جمله اندازه سرنش��ین تا شرایط اب‬ ‫و ه��وا و حت��ی اصطکاک خودرو بر ج��اده را مورد‬ ‫توج��ه قرار می دهند‪ .‬با این وجود امروزکه در عصر‬ ‫دیجیتال قرار داریم ادمک های ازمون تصادف برای‬ ‫ایمنی خودروها از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند‬ ‫و در اندازه های گوناگونی ساخته شده اند تا بتوانند‬ ‫در تصادف ه��ای ازمایش��ی از جل��و‪ ،‬کن��ار و عقب‬ ‫وظایفی را انجام دهند‪ .‬پروفس��ور لتا جیکبس��ون‪،‬‬ ‫متخصص فن��ی خودروهای ول��وو در مرکز ایمنی‬ ‫گوتنبرگ‪ ،‬س��وئد‪ ،‬فناوری را شروع کرده تا هنگام‬ ‫تصادف از عقب‪ ،‬مهره های گردن جابه جا نشود‪ .‬این‬ ‫کار با همکاری مش��ترک ولوو‪ ،‬ساب‪ ،‬دانشگاه فنی‬ ‫چاملر سوئد و اتولیو‪ ،‬بایورید (نام ادمک این ازمون‬ ‫تصادف) به توسعه و گسترش وسایل ایمنی کمک‬ ‫می کند تا جابه جایی مهره های گردن در تصادف از‬ ‫عقب کمتر رخ دهد‪ .‬هم اکنون نیز خودروسازان در‬ ‫سراس��ر جهان این ادمک را برای اهداف ازمایشی‬ ‫خود مورد استفاده قرار داده اند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫فناوری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫شبکه حمل ونقل در شهرهای المان رایگان می شود‬ ‫رایگان کردن شبکه حمل ونقل عمومی برای کاهش اشتیاق مردم‬ ‫به اس��تفاده از اتومبیل های شخصی‪ ،‬راهکار جدی دولت المان برای‬ ‫جلوگیری از الودگی هوا است‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو‪ ،‬بسیاری از شهروندان المانی درحال حاضر‬ ‫میلشدیدیبهخریداتومبیل هایالکتریکیدارندوهمینروندمیزان‬ ‫انتشار گازهای گلخانه ای مانند دی اکسید کربن و نیتروژن را کاهش‬ ‫داده است‪ .‬با این حال به منظور تحقق استانداردهای اتحادیه اروپا در‬ ‫شهرهای کوچکی مانند بن‪ ،‬هسن‪ ،‬روتلینگن‪ ،‬مانهایم و هرنبرگ که‬ ‫در جنوب اشتوتگارت واقع شده‪ ،‬استفاده از شبکه حمل ونقل عمومی‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫مرکز فنی جنرال موتورز در ایالت میشیگان‪ ،‬در فرهنگ‬ ‫و دول��ت امریکا جای��گاه ویژه ای دارد‪ .‬این مرکز از س��ال‬ ‫‪ ۱۹۵۶‬می�لادی‪ ،‬مرکز بزرگترین ابداعات مهندس��ی‪ ،‬از‬ ‫ترمزهای ای بی اس (‪ )ABS‬گرفته تا نخس��تین ریزرایانه‬ ‫در خودرو بوده اس��ت‪ .‬به گزارش عصرخودرو سال ‪۱۹۶۶‬‬ ‫میالدی جنرال موتورز که از زمان بحران بنزین در امریکا‬ ‫در نظر داشت سوخت هیدروژنی را جایگزین بنزین کند‪،‬‬ ‫توانست نخستین وسیله نقلیه با نام الکتر و ون را که با پیل‬ ‫سوختی هیدروژنی کار می کرد‪ ،‬تولید کند‪ .‬در این دوران‬ ‫بحث هایی در زمینه اقتصاد هیدروژن شد و جنرال موتورز‬ ‫ب��ه ازمایش های خود ادامه داد‪ .‬ام��ا از انجا که نرخ بنزین‬ ‫به ثبات رس��یده بود‪ ،‬به منظور پیدا ک��ردن راه حلی برای‬ ‫س��وخت هیدروژنی که جای بنزی��ن را بگیرد‪ ،‬اقدام های‬ ‫جدی انجام نش��د‪ .‬با این حال این مرکز کم و بیش در این‬ ‫زمینه فعالیت کرد و ‪ 5‬دهه بعد به نتایجی دست یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت فراوان پیش رو‬ ‫مش��کلی که درباره اقتصاد هیدروژنی وج��ود دارد این‬ ‫اس��ت که این ماده به ش��کل اولیه خود در جهان هس��تی‬ ‫فراوان یافت می شود؛ اما روی زمین‪ ،‬به طور خالص به ندرت‬ ‫دیده می شود‪ .‬در حقیقت هیدروژن روی زمین در ترکیب‬ ‫ب��ا مواد دیگر وجود دارد و پیش از اس��تفاده باید ابتدا ان را‬ ‫اس��تخراج کنیم‪ .‬از طرفی بنا به گفته برخی کارشناس��ان‪،‬‬ ‫هیدروژن‪ ،‬وس��یله ای برای ذخیره س��ازی انرژی اس��ت و‬ ‫س��وخت به ش��مار نمی رود‪ .‬در واقع هیدروژن انرژی های‬ ‫غیرقابل ذخیره سازی مانند الکتریسیته را به شکلی تبدیل‬ ‫می کن��د که بتوان ان را ذخیره یا جابه جا کرد‪ .‬از هیدروژن‬ ‫تولید ش��ده به روش های مختلف می توان اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫می توان ان را با اکسیژن ترکیب و برای تولید الکتریسیته‪،‬‬ ‫درون یک پیل س��وختی ذخیره کرد و در هر وسیله ای که‬ ‫به برق نیاز دارد‪ ،‬به کار برد‪ .‬از س��وزاندن هیدروژن می توان‬ ‫ح��رارت تولید کرد یا با فشرده س��ازی ان درون یک حفره‪،‬‬ ‫پیس��تونی را به حرکت دراورد‪ .‬برای اس��تفاده در کود‪ ،‬ان‬ ‫را ب��ه امونیاک تبدیل کرد یا موتور موش��کی را به حرکت‬ ‫واداشت‪ .‬هنگام مقایسه هیدروژن و بنزین باید گفت بنزین‬ ‫را می توان به ش��کل مایع در یک فضای بدون فشار ذخیره‬ ‫کرد و البت��ه مانند هیدروژن چندان انفجاری نیس��ت‪ ،‬اما‬ ‫بنزین از نظر ش��یمیایی‪ ،‬ماده ای پیچیده اس��ت‪ .‬بنزین به‬ ‫احتراق کامل نمی رسد و محصوالت جانبی بسیاری از خود‬ ‫به جای می گذارد و باعث خفه شدن ماشین االت می شود‪.‬‬ ‫این س��وخت برای اس��تفاده در خودرو مناس��ب است‪ ،‬اما‬ ‫توربین های موتور جت به س��وختی نی��از دارند که ایمن‪،‬‬ ‫پاک و ارزان باشد و در عین حال قدرت بسیاری برای موتور‬ ‫جت فراهم کند‪ .‬از بنزین می توان برای س��وخت موش��ک‬ ‫استفاده کرد‪ ،‬اما به دلیل مشکالتی که به بار می اورد‪ ،‬مانند‬ ‫محصوالت جانبی نامطلوب‪ ،‬استفاده از ان چندان فایده ای‬ ‫ندارد‪ .‬بنابراین اینجا هیدروژن به عنوان س��وختی مناسب‬ ‫مطرح می ش��ود‪ .‬به دلیل تغیی��رات اب وهوا در قرن حاضر‪،‬‬ ‫توجه ها به سمت اقتصاد هیدروژنی رفته است‪ .‬در ضمن از‬ ‫انجا که عبارت اثر کربن هر روز به دلیلی به کار برده می شود‪،‬‬ ‫مهندس��ان بار دیگر به س��راغ امکان تولید س��وخت پاک‬ ‫هیدروژنی رفته اند‪ .‬تولید پیل س��وختی هیدروژنی در دهه‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬میالدی‪ ،‬جهش بسیاری داشت و در نخستین دهه‬ ‫هزاره فعلی نیز‪ ،‬بسیاری از خودروسازان مانند هوندا‪ ،‬فورد و‬ ‫نیسان در سال ‪ ۲۰۰۲‬و چند سال بعد‪ ،‬مرسدس و شورولت‪،‬‬ ‫نمونه هایی از خودروهای با پیل سوختی هیدروژنی تولید‬ ‫کردند‪ .‬در برخی کش��ورها نیز مانند استرالیا (شهر پرت)‪،‬‬ ‫سرویس های اتوبوس شهری با اس��تفاده از پیل سوختی‪،‬‬ ‫به طور ازمایشی اغاز به کار کرد‪ ،‬اما مشکل مربوط به هزینه‬ ‫در زمینه هیدروژن هنوز به قوت خود باقی است‪ .‬هیدروژن‬ ‫م��اده اصلی تولید امونیاک اس��ت که ب��رای تولید کود در‬ ‫کش��اورزی مدرن که برای تامین غذای کافی به ان وابسته‬ ‫رایگان خواهد ش��د‪ .‬سخنگوی ش��ورای شهر بن اعالم کرد قرار است‬ ‫اتوبوس ها و تاکسی های الکتریکی جایگزین انواع دیزلی شان شوند‪.‬‬ ‫المان تاکنون تالش های گوناگونی برای کاهش الودگی هوا و انتشار‬ ‫کربن کرده است‪ .‬این کشور درحال حاضر به بزرگترین توربین بادی‬ ‫جهان مجهز اس��ت و قصد دارد تا س��ال ‪ ۲۰۲۱‬قطارهای هیدروژنی‬ ‫را نیز بس��ازد؛ همان طور که در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی نخستین قطار‬ ‫هیدروژنی در این کش��ور و در شهر زالتسگیتر رونمایی شد‪ .‬این قطار‬ ‫با انرژی الکتریسیته ای که از واکنش هیدروژن با اکسیژن موجود در‬ ‫هوا تولید می ش��ود‪ ،‬حرکت می کند‪ .‬حداکثر س��رعت حرکت قطار‬ ‫هیدروژنی ‪ ۱۴۰‬کیلومتر بر س��اعت اس��ت و می تواند مس��افت هزار‬ ‫کیلومتری را با یک بار شارژ بپیماید‪ .‬هم اکنون افزون بر ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دستگاه خودرو دیزلی در کشورهای اروپایی تردد می کنند‪ .‬این عدد‬ ‫حدود دو برابر تعداد خودروهای دیزلی در س��ایر کش��ورهای جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬گرایش اتحادیه اروپا به خودروهای دیزلی به جای س��وخت‬ ‫بنزین یک انتخاب اس��تراتژیک بود زی��را اروپایی ها بر این باور بودند‬ ‫که میزان انتشار گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن این خودروها‬ ‫بس��یار کمتر خواهد بود اما چیزی که به ان توجه زیادی نش��ده‪ ،‬گاز‬ ‫خطرناکی به نام نیتروژن دی اکسید بود‪.‬‬ ‫نگاهی به فراز و نشیب تولید سوخت هیدروژنی‬ ‫اب‪ ،‬نور‪ ،‬خورشید و خودرو‬ ‫هس��تیم‪ ،‬به کار می رود‪ .‬اما درحال حاضر‪ ،‬تولید هیدروژن‬ ‫انگون��ه که تصور می کنیم‪ ،‬پاک و با محیط زیس��ت س��بز‪،‬‬ ‫س��ازگار نیست‪ .‬با تبدیل گاز طبیعی به اجزای سازنده اش‪،‬‬ ‫گازه��ای دی اکس��یدکربن و هی��دورژن تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫در واق��ع در براب��ر هر دو مولکول هی��دروژن‪ ،‬یک مولکول‬ ‫دی اکس��ید کربن به وجود می اید‪ .‬ای��ن روش تولید رایج‬ ‫هی��دروژن‪ ،‬وضعیت گازهای گلخانه ای را بدتر می کند‪ .‬در‬ ‫نتیجه وجود هیدروژن فقط هنگام تولید غذا توجیه شدنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما نمی توان از ان به عنوان جایگزین مناسبی برای‬ ‫بنزین و سوخت خودروها یاد کرد‪ .‬استفاده از نور خورشید‬ ‫برای تجزیه اب به مولکول های تشکیل دهنده اش اکسیژن‬ ‫و هیدروژن‪ ،‬سوخت هیدروژنی پاک و سبزی در اختیارمان‬ ‫ق��رار می ده��د‪ .‬تولید هیدروژن س��بز به مراتب س��ریع تر‬ ‫از هی��دروژن قهوه ای اس��ت که از س��وخت های فس��یلی‬ ‫به دس��ت می اید‪ .‬ع�لاوه براین با اس��تفاده از تکنیک نور و‬ ‫اب‪ ،‬می ت��وان هرکج��ا و در ه��ر محل که هی��دروژن الزم‬ ‫است‪ ،‬ان را تولید کرد‪ .‬وقتی به تمام فرصت های خوبی که‬ ‫هیدروژن به عنوان س��وخت می تواند در اختیار انسان قرار‬ ‫دهد‪ ،‬توجه کنیم می توانیم تالش متخصصان برای‬ ‫تولید هیدروژن پاک را درک‬ ‫کنی��م ‪.‬‬ ‫پژوهش��گران دیگری در اس��ترالیا به طور تصادفی متوجه‬ ‫ش��دند چگونه می توانند از هوای مرطوب و بخار ابی که در‬ ‫اتمس��فر وجود دارد‪ ،‬هیدروژن تولید کنند‪ .‬انها با افزودن‬ ‫ماده ای به نام مولیبدن ـ سولفید به رنگ نقاشی ساختمان‬ ‫و ترکیب ان با ذرات اکس��یدتیتانیوم توانستند رنگی ابداع‬ ‫کنند که نور خورش��ید را جذب کرده و با استفاده از انرژی‬ ‫خورشیدی و رطوبت هوا‪ ،‬سوخت هیدروژنی تولید می کند‪.‬‬ ‫مولیب��دن ـ س��ولفید‪ ،‬رطوبت هوا را جذب ک��رده و رنگ‬ ‫نقاش��ی ساختمان با اس��تفاده از انرژی خورشیدی به ویژه‬ ‫نورفرابنفش‪ ،‬اب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه می کند‪.‬‬ ‫البته این روش مش��کالتی دارد؛ به ط��ور مثال مولیبدن ـ‬ ‫سولفید بیش از حد توان رنگ نقاشی برای تجزیه‪ ،‬رطوبت‬ ‫ج��ذب می کند و مش��کل دیگر یافتن روش��ی کامل برای‬ ‫جمع اوری هیدروژن تولیدش��ده اس��ت‪ .‬پژوهشگران غیر‬ ‫از روش ه��ای یادش��ده‪ ،‬تکنیک های دیگ��ری برای تولید‬ ‫هیدروژن پاک و ذخیره س��ازی ان بررسی و مورد ازمایش‬ ‫قرار می دهند و به طورتقریبی همه انها مطمئن هس��تند‬ ‫تا ‪ ۲۰‬سال‬ ‫اینده با تولید هیدروژن می توان از شر باتری ها خالص شد‪.‬‬ ‫لیتیوم و دیگر مواد مورد اس��تفاده در باتری ها به طور کلی‬ ‫خطرناک هس��تند و استخراج انها نیز بسیار مخرب است‪،‬‬ ‫اما تولید هیدروژن‪ ،‬پاک و اسان تر است‪ .‬این مسیری است‬ ‫که به نظر می رس��د در این��ده ای نه چندان دور پیش روی‬ ‫ما خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹شروع نویدبخش‬ ‫جان باکریس‪ ،‬مش��اور جنرال موتورز و استاد دانشگاه‬ ‫ادالید‪ ،‬نظریه اقتصاد هیدروژنی خود را در س��ال ‪۱۹۷۲‬‬ ‫می�لادی تکمیل کرد و درباره ان چنی��ن توضیح داد که‬ ‫راکتورهای اتمی روی س��کوهای شناور در اب نگهداری‬ ‫می ش��وند‪ .‬این راکتورها ب��رای تولید ح��رارت به اندازه‬ ‫کافی در عمق اب قرار می گیرند و س��پس الکتریس��یته‬ ‫تولیدی انها به وس��یله الکترولیز به اکس��یژن و هیدروژن‬ ‫تبدیل می شود‪ .‬س��پس هیدروژن با استفاده از لوله ها به‬ ‫ایس��تگاه های توزیع و بع��د به کارخانه و خانه ها ارس��ال‬ ‫می ش��ود‪ .‬هی��دروژن در محل ب��ا اس��تفاده از پیل های‬ ‫س��وختی دوباره به الکتریسیته تبدیل شده‬ ‫و تنه��ا محص��ول جانب��ی‬ ‫ای��ن فرایند نیز‬ ‫اب خالص است‪ .‬س��وخت هیدروژنی در زمانی که منابع‬ ‫سوخت فس��یلی در حال پایان یافتن هستند و همچنین‬ ‫برای برطرف کردن مش��کالت زیس��ت محیطی جهان‪،‬‬ ‫راه حل مناسبی است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده دیگری از نانو‬ ‫در این بین پژوهش��گران اس��ترالیایی به روش بهتری‬ ‫ب��رای تولید هیدروژن دس��ت یافتند‪ .‬این پژوهش��گران‬ ‫الکترودهایی از جنس فوم را با ورقه های فوق العاده نازک‬ ‫و در ح��د نانو‪ ،‬روکش کردند و ه��ر زمان که جریان برق از‬ ‫این الکترودها عبور می کرد‪ ،‬اب را به هیدروژن و اکسیژن‬ ‫تجزیه می کرد‪ .‬از طرفی پژوهش��گران دانشگاه رایس در‬ ‫تگزاس با به کارگیری گرافن تحریک شده با لیزر به تجزیه‬ ‫اب پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید هیدروژن پاک‬ ‫فرض کنید بتوان با اس��تفاده از سیس��تم کاتالیزوری و‬ ‫برق تولید شده از انرژی باد یا خورشید‪ ،‬اب را به اکسیژن و‬ ‫هیدروژن که در این حالت کامال تجدیدپذیر باشد‪ ،‬تبدیل‬ ‫کرد‪ .‬این هیدروژن وقتی در پیل سوختی به کار برده شود‪،‬‬ ‫بدون تولید هیچ نوع الودگی دوباره به اب تبدیل می شود‪.‬‬ ‫در واقع اب به اجزای تشکیل دهنده خود‪ ،‬یعنی هیدروژن‬ ‫و اکس��یژن تجزیه شده و س��پس هیدروژن و اکسیژن به‬ ‫ش��کل اولیه خ��ود‪ ،‬یعنی اب درمی اید‪ .‬ام��ا در این حالت‬ ‫روش ذخیره هی��دروژن مطرح می ش��ود و اینکه چگونه‬ ‫می توان هیدروژن تولید ش��ده از مزارع باتری مانند (انچه‬ ‫تس�لا اکنون در حال س��اخت در جنوب استرالیاست) را‬ ‫ذخی��ره ک��رد‪ .‬در حقیقت ان��رژی اضافی تولید ش��ده را‬ ‫نمی ت��وان ذخیره کرد و ه��رگاه هیدروژن زی��ادی تولید‬ ‫ش��ود‪ ،‬هدر می رود و نمی توان ان را برای زمانی حفظ کرد‬ ‫که بار انرژی کم اس��ت‪ .‬البته تسال اس��تفاده از تسهیالت‬ ‫تلمبه ای ذخیره ای را به عنوان راه حل ارائه می کند‪ .‬در این‬ ‫روش‪ ،‬از برق مازاد به منظور حرکت دادن اب به س��طحی‬ ‫باالتر استفاده می ش��ود و هر زمان برق الزم بود‪ ،‬با سامانه‬ ‫هیدروالکتریس��یته (برق ـ ابی)‪ ،‬اب به س��طح پیش��ین‬ ‫برگردانده می ش��ود‪ .‬ب��ا وجود این نوع سیس��تم‪ ،‬این نوع‬ ‫ذخیره س��ازی ها به ویژه در زمینه حمل ونقل محدودیت‬ ‫دارند‪ .‬برق تولیدی به ش��بکه وابسته است و نمی توان ان‬ ‫را در سیس��تم های غیرشبکه ای استفاده کرد و در واقع در‬ ‫مدار بسته ای قرار دارد‪ ،‬اما هیدروژن را می توان از شبکه ای‬ ‫که در ان تولید می ش��ود‪ ،‬جابه جا ک��رد و به جایی که نیاز‬ ‫اس��ت‪ ،‬انتقال داد‪ .‬می توان تولید اضافی را ذخیره کرد و تا‬ ‫وقتی به شارژ دوباره نیاز داشته باشد (ماه ها و حتی سال ها)‬ ‫ان ش��بکه را شارژ کرد‪ .‬با اس��تفاده از سیستم هیدروژنی‬ ‫می توان تمام برق تلف ش��ده را دوباره به هیدروژن تبدیل‬ ‫و ذخیره کرد و به فروش رس��اند‪ .‬اگرچه کارشناس��ان در‬ ‫زمین��ه تولی��د و ذخیره ان��رژی شکس��ت خورده اند‪ ،‬اما‬ ‫اکنون با جدیت بیش��تری به ای��ن مقوله توجه می کنند تا‬ ‫تکنیک های بهتری برای تولید هیدروژن بیابند‪.‬‬ ‫واحد کنترل قدرت‬ ‫باتری‬ ‫مخازن ذخیره سازی هیدروژن‬ ‫موتور کشش‬ ‫سلول سوختی‬ ‫معرفی‬ ‫شوالیه تاریکی‬ ‫استون مارتین رسماً از محصول جدید خود ‪DB۱۱‬‬ ‫‪ AMR‬در ایی��ن بهره ب��رداری از مرک��ز پرفورمنس‬ ‫‪ AMR‬در نورب��رگ رین��گ پرده ب��رداری ک��رد‪.‬‬ ‫"‬ ‫این خ��ودرو که ترکیب��ی از قدرت و ظرافت اس��ت‬ ‫دارای پیش��رانه ‪۱۲‬سیلندر ‪ ۵.۲‬لیتری توئین توربوی‬ ‫ارتقایافت��ه ای اس��ت که قدرت ‪ ۶۳۰‬اس��ب بخاری و‬ ‫گش��تاور ‪ ۷۰۰‬نیوتون متری دارد‪ .‬این پیشرانه به یک‬ ‫گیربکس ‪۸‬س��رعته اتوماتیک بازنگری ش��ده متصل‬ ‫اس��ت و می توان��د ‪ AMR DB۱۱‬را در ‪ ۳.۵‬ثانی��ه‬ ‫از س��کون به س��رعت ‪ ۹۶‬کیلومتر در ساعت برساند‪.‬‬ ‫سقف سرعت این خودرو نیز ‪ ۳۳۴‬کیلومتر در ساعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهبوده��ای ایجادش��ده در ‪ AMR DB۱۱‬فراتر‬ ‫از پیش��رانه هس��تند زیرا اس��تون مارتی��ن می گوید‬ ‫شاس��ی نی��ز به منظور ایجاد احس��اس بهت��ر ارتباط‬ ‫خ��ودرو با ج��اده و البته بدون اس��یب رس��اندن به‬ ‫س��واری مناس��ب خودرو بازنگری ش��ده است‪ .‬این‬ ‫خودروساز اشاره زیادی به مشخصات خودرو نداشته‬ ‫ام��ا گفت��ه ‪ AMR DB۱۱‬جدی��د از دیفرانس��یل‬ ‫لغ��زش مح��دود و دامپرهای تطبیقی س��ود می برد‪.‬‬ ‫از نظر طراح��ی ظاهری‪ ،‬رنگ کرومی روش��ن جای‬ ‫خود را به عناصر مش��کی براق و قطعات فیبر کربنی‬ ‫داده است‪ .‬به عنوان نتیجه‪ ،‬این خودرو مخوف دارای‬ ‫جلوپنجره‪ ،‬اسپلیتر فیبر کربنی و چراغ های جلو با ت ِم‬ ‫مش��کی رنگ است‪ .‬در بخش های عقب تر نیز می توان‬ ‫س��قف مش��کی براق‪ ،‬پوش��ش فیبر کربنی اینه های‬ ‫جانب��ی و رینگ های ‪۲۰‬اینچی ف��ورج کاری با رنگ‬ ‫تیره را مش��اهده کرد‪ .‬از دیگر ش��اخص های ‪DB۱۱‬‬ ‫‪ AMR‬جدی��د می ت��وان از چراغ های عق��ب تیره و‬ ‫عناصر فیب��ر کربنی روی ورودی ه��ای هوای گلگیر‬ ‫جلو نام برد‪.‬‬ ‫کابی��ن خودرو به طورعمده بدون تغییر باقی مانده‬ ‫ام��ا رانندگان ش��اهد فرمان اس��پرت و صندلی های‬ ‫چرم��ی ب��ا نوارهای متض��اد لیمویی رن��گ خواهند‬ ‫بود‪ .‬ای��ن خودرو همچنین دارای پوش��ش الکانترا و‬ ‫نش��ان های ‪ AMR‬روی پشت س��ری ها و رکاب های‬ ‫داخلی در ها است‪.‬‬ ‫مش��تریانی که به دنبال خودرویی خاص تر هستند‬ ‫می توانند این خودرو را به ‪ 3‬طرح متفاوت و همچنین‬ ‫نس��خه سفارشی تولید محدود سفارش دهند‪ .‬نسخه‬ ‫سفارش��ی یاد شده دارای رنگ بدنه سبز استرلینگ با‬ ‫عناصر لیموی��ی و همچنین جزئیات فیبرکربنی زیاد‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها ‪ ۱۰۰‬دستگاه از نسخه سفارشی ‪DB۱۱‬‬ ‫‪ AMR‬ساخته می شود و همگی دارای کابین چرمی‬ ‫تیره با کروم ویژه و تریم فیبرکربن هستند‪.‬‬ ‫صحبت از اپش��ن ها ش��د و باید گفت مش��تریان‬ ‫می توانند پوش��ش پیش��رانه و خروجی های اگزوز از‬ ‫جن��س فیبر کربن را س��فارش دهن��د‪ .‬این محصول‬ ‫اس��پرت همچنین می توان��د با فرمان فیب��ر کربنی‬ ‫اس��پرت و ست وسایل هماهنگ با طرح کلی خودرو‬ ‫همراه شود‪.‬‬ ‫قیمت اس��تون مارتین ‪ AMR DB۱۱‬جدید در‬ ‫بریتانی��ا از ‪ ۱۷۴۹۹۵‬پون��د و در امریکا از ‪ ۲۴۱‬هزار‬ ‫دالر اغاز می ش��ود‪ .‬نخستین نس��خه های این خودرو‬ ‫در ‪ 3‬ماه دوم س��ال ‪ ۲۰۱۸‬به مش��تریان تحویل داده‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫الزامی شدن نصب دوربین دنده عقب در خودروهای بازار امریکا‬ ‫پ��س از ح��دود یک ده��ه الب��ی س��نگین گروه ه��ای ایمنی‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬س��رانجام دوربین دنده عق��ب از اول مه ‪ 2018‬باید‬ ‫روی تمامی خودروهای جدید بازار امریکا نصب شوند‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫خودروس��ازان بای��د دوربین دنده عق��ب را به عن��وان یک ویژگی‬ ‫استاندارد روی محصوالت جدید خود نصب کنند‪ .‬با اینکه دوربین‬ ‫دنده عقب چندین سال است در بازار موجود بوده و بیشتر خودروها‬ ‫از ان استفاده می کنند‪ ،‬قانون جدید برخی خودروسازان همچون‬ ‫پورشه و بی ام و را تحت تاثیر قرار خواهد داد‪ .‬این کمپانی ها به طور‬ ‫معمول دوربین دنده عقب را داخل پکیج های سفارشی یا به عنوان‬ ‫یک اپشن جداگانه عرضه می کنند‪ .‬البته سابقه این قانون به سال‬ ‫‪ 2014‬می�لادی بازمی گردد‪ ،‬زمانی که دپارتمان حمل ونقل امریکا‬ ‫و س��ازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراهی نصب دوربین دنده عقب‬ ‫روی تمام��ی محصوالت جدید این ب��ازار را از اول مه‪ 2018‬الزامی‬ ‫کرده بودند‪ .‬تطبیق خودروس��ازان با این قانون جدید ‪ 4‬سال طول‬ ‫کشید‪ .‬موضوع سورپرایزکننده اینکه طرفداران الزامی شدن نصب‬ ‫این سیس��تم روی خودروها از زمان ریاست جمهوری جورج بوش‬ ‫روی این مس��ئله کار کرده ان��د! یکی از فعاالن در این زمینه گفته‬ ‫که اجباری شدن نصب این سیستم روی خودروها حدود ‪10‬سال‬ ‫زم��ان برده اس��ت‪ .‬گروهی از طرفداران نصب این سیس��تم روی‬ ‫خودروها در س��ال ‪2013‬میالدی از ‪ NHTSA‬ش��کایت کرد تا‬ ‫بدین ترتیب انها را زیر فش��ار گذاش��ته و قان��ون مربوط را زودتر‬ ‫تصویب کنند‪ .‬برنده ش��دن در این مناقشه هدف نهایی طرفداران‬ ‫نصب سیس��تم یادشده در خودروها نبوده است‪ .‬این گروه در حال‬ ‫وارد کردن فشار بیشتر به منظور الزامی شدن استفاده از تجهیزات‬ ‫ایمنی بیشتر هستند‪ .‬این سیستم ها شامل مواردی همچون ترمز‬ ‫اضطراری خودکار با هش��دار برخورد از جلو‪ ،‬هش��دار نقاط کور و‬ ‫هشدار خروج خودرو از خط هستند‪.‬‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫گوشزد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مایعاتی که در خودرو می توانند جان شما را بگیرند‬ ‫کمین مرگ‬ ‫درشریانخودرو ها‬ ‫به عن��وان اف��رادی که اغلب وقت خود را به خودرو اختصاص می دهیم‪ ،‬تصمیم گرفتیم تا پژوهش��ی درباره‬ ‫مایعات درون خودرو و تاثیر ان بر س�لامتی انس��ان داشته باش��یم و ببینیم در تماس با انها چقدر می توانیم‬ ‫زنده بمانیم‪.‬‬ ‫خ��ودروی ش��ما مایعات زیادی را درون خود ج��ای داده‪ ،‬از روغن موتور گرفته ت��ا روغن گیربکس و مایع‬ ‫شیشه ش��ور که همه انها باید دور از دستگاه گوارش انسان باشند‪ .‬در این نوشتار چگونگی سمی بودن انها را‬ ‫برای شما شرح داده ایم‪.‬‬ ‫نخس��تین کاری که انجام دادیم تماس با اداره ایمنی و س�لامت بازرگانی بود و انها گفتند که باید اوراق‬ ‫داده های ایمنی مواد را برای هر مایع بررس��ی کنیم؛ بنابراین در س��اده ترین و تنبل ترین راه ممکن تصمیم‬ ‫گرفتیم در اینترنت نام محصوالت و س��پس اوراق داده های ایمنی مواد را جس��ت وجو کنیم و جالب انکه این‬ ‫موارد به راحتی در دسترس بودند‪ .‬در حقیقت بیشتر وب سایت هایی که روغن و مایعات خودرو را می فروشند‪،‬‬ ‫توصیه های ایمنی انها را درج کرده اند‪ .‬در این راهنماها تاثیر مایعات گوناگون بر س�لامتی انسان و همچنین‬ ‫موارد ایمنی مربوط درج شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹روغن موتور‬ ‫ب��ا بلع روغن موتور مدت زیادی زنده نخواهید ماند‪.‬‬ ‫به دلیل اش��تیاق زیاد ما ب��ه داده های ایمنی چندین‬ ‫روغ��ن از جمله ‪ 30-10W 1 Mobil‬س��نتتیک و‬ ‫‪ 30-10W Pennzoil‬نگاهی انداختیم‪.‬‬ ‫نخس��تین موضوع��ی ک��ه فهمیدیم ای��ن بود که‬ ‫روغن موتور زمانی که تمیز است به طور کامل بی ضرر‬ ‫بوده و داده های ایمنی دو روغن ذکر شده در باال نیز‬ ‫می گویند استنش��اق‪ ،‬بلع و تماس با پوس��ت در برابر‬ ‫این مایعات حداقل سمی بودن را دارد‪.‬‬ ‫در حقیق��ت روغ��ن تمی��ز ان قدر امن اس��ت که‬ ‫می گویند حتی نیازی به نگرانی زیاد درباره محافظت‬ ‫پوست در برابر ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ Mobile1‬این گونه گفته است‪ :‬به طور معمول در‬ ‫ش��رایط اس��تفاده نرمال‪ ،‬نیاز به محافظت از پوست‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫تنها نگرانی دراین باره در برگه اطالعات ‪Pennzoil‬‬ ‫این گونه درج ش��ده است؛ تماس مستمر و طوالنی با‬ ‫روغ��ن بدون تمیز کردن مناس��ب ان می تواند باعث‬ ‫مس��دود شدن منافذ پوس��ت و بروز اختالالتی مانند‬ ‫جوش های پوستی شود‪.‬‬ ‫اما درباره روغن موتور اس��تفاده شده اوضاع چندان‬ ‫دلچس��ب نیس��ت‪ .‬براس��اس داده ها وقت��ی روغنی‬ ‫کثیف اس��ت به ماده ای س��رطان زا تبدیل می ش��ود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬روغن های��ی که در پیش��رانه های بنزینی‬ ‫استفاده می ش��وند‪ ،‬خطرناک هس��تند‪ .‬این روغن ها‬ ‫در تست های حیوانی مولد سرطان شناخته شده اند‪.‬‬ ‫در محیط ‪ in vitro‬باعث جهش ش��ده اند و احتمال‬ ‫ایج��اد الرژی را دارند‪ .‬ای��ن روغن ها حاوی ترکیبات‬ ‫اروماتیک پلی سیکلیک هستند‪.‬‬ ‫‪ Pennzoil‬درب��اره دلی��ل خطرن��اک ب��ودن‬ ‫روغن ه��ای کارک��رده می گوید‪ :‬روغن ه��ای کارکرده‬ ‫ح��اوی ناخالصی ه��ای مضری هس��تند ک��ه هنگام‬ ‫استفاده ذخیره کرده اند‪ .‬غلظت چنین ناخالصی هایی‬ ‫به استفاده از روغن بستگی دارد و شاید ریسک هایی‬ ‫برای س�لامت و محیط زیست داش��ته باشند‪ .‬تمامی‬ ‫روغن های کارک��رده باید با احتی��اط و تا حد امکان‬ ‫بدون تماس پوس��ت جابه جا شوند‪ .‬باید گفت تماس‬ ‫مستمر با روغن های کارکرده باعث ایجاد سرطان در‬ ‫تست های حیوانی شده است‪.‬‬ ‫درواقع پوشیدن لباس های روغنی و خوردن روغن‬ ‫ت��ا زمانی که روغن تمیز بوده مش��کل چندانی ایجاد‬ ‫نمی کن��د (ما این کار را اصال توصی��ه نمی کنیم) اما‬ ‫تماس با روغن های اس��تفاده ش��ده‪ ،‬ایده بسیار بدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹خنک کننده پیشرانه‬ ‫بی ش��ک خطرناک تری��ن مایع موج��ود در خودرو‬ ‫خنک کننده پیش��رانه یا همان ضدیخ است‪ .‬این مایع‬ ‫حاوی اتیلن گالیگول است که به عنوان افزایش دهنده‬ ‫نقطه جوش و کاهش دهن��ده نقطه انجماد اب به کار‬ ‫رفته برای خنک کردن پیشرانه عمل می کند‪ .‬هرچند‬ ‫این مایع س��بز‪ ،‬صورتی یا زرد مض��ر بوده و می تواند‬ ‫مرگبار باشد‪.‬‬ ‫برگه اطالعات ایمنی ‪ Prestone‬نش��ان می دهد‬ ‫اگر ش��ما ضدیخ بنوشید‪،‬اس��یب های زیادی خواهید‬ ‫دید‪ .‬نشانه های مهم این بخش عبارت اند از‪:‬‬ ‫بل��ع ای��ن م��اده می تواند باع��ث ناراحت��ی و درد‬ ‫وریدهای ش��کمی‪ ،‬حالت تهوع‪ ،‬اس��تفراغ‪ ،‬سرگیجه‪،‬‬ ‫خواب الودگی‪ ،‬بی قراری‪ ،‬زودرنجی‪ ،‬کمردرد‪ ،‬کاهش‬ ‫حجم ادرار‪ ،‬نارس��ایی کلیه و تاثیراتی روی سیس��تم‬ ‫عصبی مرکزی شود‪.‬‬ ‫در اخرین مراحل و سطوح بلع اتیلن گالیکول شاید‬ ‫عصب های مغزی نیز درگیر شود‪ .‬به طور خاص اثراتی‬ ‫از درگی��ری عصب ه��ای هفتم‪ ،‬هش��تم و نهم مغزی‬ ‫گزارش ش��ده که ای��ن امر با فلج ش��دن عصب های‬ ‫صورت‪ ،‬کاهش ش��نوایی و نارسایی در بلع دیده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به نظر می رسد از این بدتر وجود ندارد‪ .‬برگه‬ ‫اطالعات می گوید که نارسایی قلبی و ریه نیز می تواند‬ ‫از نتایج خوردن زیاد ضدیخ باش��د و در بخش اثرات‬ ‫مزمن گفته ش��ده که استنشاق مکرر و بلند مدت این‬ ‫ماده می تواند نشانه هایی از درگیری سیستم اعصاب‬ ‫مرکزی به ویژه س��رگیجه و حرکات چشم را به دنبال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد که اتیلن گالیکول باعث‬ ‫اختالل تنفسی حیوانات ازمایشگاهی می شود‪ .‬هنوز‬ ‫اثرات این یافته در انس��ان تخمین زده نش��ده است‪.‬‬ ‫بر پایه داده های ازمایشگاهی‪ ،‬اتیل هگزانوئیک اسید‬ ‫(نمک سدیم) رشد و نمو را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫بنابراین در واقع اگر مایع ضدیخ را بخورید ش��اید‬ ‫دچار دس��ت رفتن مغ��ز‪ ،‬ازکارافت��ادن قلب‪ ،‬کاهش‬ ‫ش��نوایی‪ ،‬فلج ش��دن بخش��ی ازصورت‪ ،‬رنج بردن از‬ ‫نارسایی کلیه و‪ ...‬شوید‪.‬‬ ‫خبر خوب اینکه تماس پوست و چشم با این مایع‬ ‫خطر چندان زیادی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مایع شیشه شور‬ ‫این مایع از حدود یک س��وم متانول تش��کیل شده‬ ‫و چندان مایع خوش��ایندی نیست‪ .‬برگه اطالعات دو‬ ‫برن��د مطرح در این زمینه یعن��ی ‪ Splash‬و ‪Peak‬‬ ‫نش��ان می دهد که همانند ضدیخ‪ ،‬بلع یا استنش��اق‬ ‫مایع شیشه ش��ور می تواند به نارسایی کلیه‪ ،‬درگیری‬ ‫سیس��تم عصبی مرکزی یا اس��یب ب��ه بینایی منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫برگه اطالعات ‪ Splash‬نشان می دهد که استنشاق‬ ‫این ماده خطر بزرگتری دارد‪.‬‬ ‫استنش��اق یا بل��ع متانول می توان��د باعث اختالل‬ ‫بینای��ی و در نهایت کوری ش��ود‪ .‬همچنین اس��یب‬ ‫دائمی و برگش��ت ناپذیر سیس��تم عصبی نیز ممکن‬ ‫است رخ دهد‪ .‬این برگه همچنین می گوید که مایع‬ ‫شیشه ش��ور س��می بوده و بلع ‪30‬تا ‪250‬میلی لیتر از‬ ‫متانول خال��ص می تواند منجر به مرگ ش��ود‪ .‬البته‬ ‫گفته نشده که برای مرگ چقدر مایع شیشه شور الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬مقادیر مضر متیل الکل می تواند بر چشم ها و‬ ‫سیستم عصبی مرکزی اثر بگذارد‪ .‬غلظت های باالی‬ ‫ای��ن ماده می تواند باعث تاثیرات حاد روی سیس��تم‬ ‫اعصاب مرکزی و ایجاد سردرد‪ ،‬سرگیجه‪ ،‬حالت تهوع‬ ‫و گیجی شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت اینکه بلع این ماده می تواند باعث ایجاد‬ ‫حالت تهوع‪ ،‬درد ش��کمی‪ ،‬س��ردرد‪ ،‬کاهش تنفس و‬ ‫کوری ش��ود‪ .‬مقادیر زیاد ان می توان��د باعث به کما‬ ‫رفتن فرد و در نهایت مرگ شود‪.‬‬ ‫بل��ع مقادی��ر زی��اد متیل ال��کل باعث اس��یب به‬ ‫اندام هایی مانند کبد‪ ،‬کلیه‪ ،‬پانکراس‪ ،‬قلب‪ ،‬شش ها و‬ ‫مغز می شود‪ .‬اگرچه این موضوع به ندرت رخ می دهد‬ ‫ام��ا افرادی که پ��س از بلع ای��ن میزان م��اده زنده‬ ‫می مانند شاید از اسیب های دائمی اعصاب رنج ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹روغن گیربکس‬ ‫ما نگاهی به روغن های دنده س��نتتیک و مرس��وم‬ ‫انداختیم و به نظر می رسد که این مایعات تاحدودی‬ ‫ایمن هس��تند تنها هنگامی ک��ه مقادیر زیادی از این‬ ‫ماده به دس��تگاه تنفس��ی وارد ش��ود‪ ،‬ایجاد بیماری‬ ‫می کن��د‪ .‬تنفس ح��اد و بلندمدت مقادی��ر زیاد مواد‬ ‫حاوی روغن‪ ،‬ش��اید الته��اب جدی ری��ه را به دنبال‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬اف��رادی که ای��ن می��زان روغن ها را‬ ‫استنش��اق کرده اند ب��ا پیامدهای بلندم��دت درگیر‬ ‫خواهند بود‪ .‬استنش��اق مکرر مقادیر کم‪ ،‬روغن های‬ ‫معدنی می تواند التهاب مزمن ریه ها را در پی داش��ته‬ ‫باشد و شاید باعث ورم ریه شود‪ .‬نشانه ها اغلب ضعیف‬ ‫ب��وده اما تغییرات رادیولوژیک��ی بدتر از موارد بالینی‬ ‫ظاهر می ش��وند‪ .‬گه گاه س��رفه های مزم��ن‪ ،‬تحریک‬ ‫بخش باالیی مجرای تنفس��ی‪ ،‬نفس ه��ای کوتاه و با‬ ‫زحمت زیاد و خلط خونی نیز دیده می شود‪.‬‬ ‫برگ��ه اطالعات همچنین می گوید که استنش��اق‪،‬‬ ‫بلع یا تماس پوس��تی می تواند باعث تهوع‪ ،‬اس��تفراغ‬ ‫و اس��هال و تحریک بینی‪ ،‬گلو و راه های هوایی شود‪.‬‬ ‫گفته شده روغن سنتتیک باعث تحریک جدی چشم‬ ‫و ایجاد جوش می شود درحالی که روغن مرسوم باعث‬ ‫سردرد‪ ،‬بی قراری و واکنش الرژیک پوست می شود‪.‬‬ ‫توازن و اختالالت بینایی شود‪.‬‬ ‫اگر روغن ترمز را بنوش��ید اثرات بعدی را خواهید‬ ‫دید‪ .‬بلع این ماده می تواند باعث اختالالت روده ای از‬ ‫جمله التهاب‪ ،‬درد ش��کمی‪ ،‬تهوع و استفراغ‪ ،‬اسهال‪،‬‬ ‫س��ردرد‪ ،‬بی قراری و خواب الودگ��ی‪ ،‬اختالل بینایی‪،‬‬ ‫کاهش حجم ادرار و اسیب کلیه ها و کبد شود‪.‬‬ ‫در انته��ا برگه اطالع��ات خاطرنش��ان می کند که‬ ‫تماس روغن ترمز با پوس��ت زخمی می تواند منجر به‬ ‫جذب مقادیر مرگ اور این ماده شود‪.‬‬ ‫مایع گیربک��س اتوماتیک در اصل روغنی س��بک‬ ‫اس��ت که بر پایه اطالعات موجود مضر است‪ .‬ریسک‬ ‫بیماری های ایجاد ش��ده توس��ط این مایع درس��ت‬ ‫همان هایی هس��تند که در باال و در بحث روغن دنده‬ ‫به انها اشاره شد‪.‬‬ ‫س��ردکنی( ُمبرد) که برای ش��ارژ سیس��تم تهویه‬ ‫خ��ودرو به کار م��ی رود‪ ،‬خیلی برای س�لامتی خوب‬ ‫نیس��ت‪ .‬برگه اطالعات این ماده می گوید که تنفس‬ ‫خنک کننده ‪ R134a‬نه تنها باعث سرطان می شود‪،‬‬ ‫بلکه می توان��د عوارضی مانند بی قراری‪ ،‬ضعف‪ ،‬تهوع‬ ‫و‪ ...‬را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫س��ردکن در حقیق��ت می تواند اکس��یژن خون را‬ ‫جایگزین کرده و باعث خفگی شود‪ .‬مصرف باالی این‬ ‫ماده می تواند باعث ضربان غیرمعمول قلب ش��ود که‬ ‫در واقع مرگبار است‪.‬‬ ‫‹ ‹روغن ترمز‬ ‫مایعات��ی ک��ه در ای��ن دو قس��مت ذکر ش��ده اند‬ ‫به طورمعم��ول در ه��ر تعمی��رگاه و گاراژی یاف��ت‬ ‫می شوند‪ .‬البته باید گفت اغلب اثراتی که ذکر شده اند‬ ‫در اثر استنش��اق یا بلع مقادیر زیاد مواد ذکر ش��ده‪،‬‬ ‫ب��روز می یابند‪ .‬حتی روغن موتور تمیز و دیگر مایعات‬ ‫نی��ز مضر بوده و می توانن��د تاثیرات مخرب زیادی بر‬ ‫سیستم عصبی‪ ،‬کلیه و کبد داشته باشند‪ .‬روغن موتور‬ ‫کارکرده و س��ردکن کولر حتی باعث ایجاد س��رطان‬ ‫می ش��وند‪ .‬هنگام کار با این مایع��ات نهایت دقت را‬ ‫به عمل اورده و انها را دور از دس��ترس کودکان قرار‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫‹ ‹مایع گیربکس اتوماتیک‬ ‫‹ ‹مایع هیدرولیک فرمان‬ ‫برگه اطالعات مای��ع هیدرولیک فرمان ‪Quaker‬‬ ‫‪ State‬در واق��ع همان بیماری ه��ای مربوط به روغن‬ ‫دن��ده و گیربک��س اتوماتی��ک را ذک��ر ک��رده که از‬ ‫مهم ترین انها می توان مش��کالت تنفس��ی را هنگام‬ ‫استنشاق و همچنین اسهال در صورت بلع را نام برد‪.‬‬ ‫روغن ترمز ترکیبات مشابه ضدیخ را دارد بنابراین‬ ‫ج��ای تعجبی ن��دارد ک��ه در برگه اطالع��ات روغن‬ ‫‪ Prestone‬ببینیم که محصوالت شان می تواند باعث‬ ‫اسیب چشم‪ ،‬التهاب پوست و اسیب به کلیه ها و کبد‬ ‫از طریق بلع ش��ود‪.‬در بخش مهم ترین نشانه ها‪ ،‬برگه‬ ‫اطالعات می گوید تماس روغن ترمز با چش م می تواند‬ ‫باع��ث اس��یب قرنیه و تماس ان با پوس��ت می تواند‬ ‫باعث حساس��یت و تحریک پوس��تی شود‪ .‬استنشاق‬ ‫میزان باالیی از بخارات روغن می تواند باعث تحریک‪،‬‬ ‫سردرد‪ ،‬بی قراری‪ ،‬خواب الودگی‪ ،‬از دست دادن حس‬ ‫‹ ‹سردکن‬ ‫‹ ‹مراقب باشید‬ ‫اموزش‬ ‫طرز برخورد با رانندگانی که در جاده ها روی اعصاب تان رانندگی می کنند‬ ‫مهارت و هوش��یاری در رانندگی‪ ،‬موضوعی است‬ ‫که دالی��ل زیادی می ت��وان برای ان ذک��ر کرد‪ .‬با‬ ‫این وجود‪ ،‬هنگامی که هر عملی ازس��وی ش��ما در‬ ‫پش��ت فرمان‪ ،‬دقیق و حساب ش��ده باش��د‪ ،‬باز هم‬ ‫رانندگان دیگر در اطراف تان کارهایی انجام می دهند‬ ‫که واقعا دیوانه کنند ه است‪ .‬صحبت از کسانی است‬ ‫که در جاده‪ ،‬بدون انکه دلیل خاصی وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬خط خود را عوض می کنن��د‪ ،‬رانندگانی که‬ ‫وقتی می خواهید از انها س��بقت بگیرید‪ ،‬به سرعت‬ ‫خود اضاف��ه می کنند (ان هم فقط به این دلیل که‬ ‫ناخ��وداگاه و غری��زه انها حرکت گل��ه ای را ترجیح‬ ‫می ده��د و به انها می گوید که رانندگی با س��رعت‬ ‫‪۱۲۰‬کیلومت��ر ب��ر س��اعت در کنار یک «موش��ک‬ ‫بی هدف» ‪ ۱۸۰۰‬کیلوگرمی‪ ،‬ایمن و راحت اس��ت)‪،‬‬ ‫رانندگانی که به س��پر عقب ماشین جلویی نزدیک‬ ‫می ش��وند و همین طور کس��انی که نمی توانند خود‬ ‫را با س��رعت جاده تطبیق دهن��د‪ .‬البته نمونه های‬ ‫دیگری نیز از این دست می توان بیان کرد اما شاید‬ ‫همین ها برای رساندن مفهوم کافی بوده باشند‪.‬‬ ‫اگ��ر راننده ه��ای بی محاب��ا و س��رکش را کن��ار‬ ‫بگذاریم (کسانی که به نوبه خودشان نیز مشکل ساز‬ ‫می شوند)‪ ،‬بیش��تر رفتارهای عجیبی که در جاده ها‬ ‫مش��اهده می کنیم ناش��ی از این واقعیت اس��ت که‬ ‫راننده های متوسط پش��ت فرمان‪ ،‬تفکر زیادی برای‬ ‫انتخاب های ش��ان ندارند‪ .‬البته انها قصدشان صدمه ‬ ‫ی کردن ش��ما نیس��ت‪ ،‬بلکه به نوعی‬ ‫زدن یا عصبان ‬ ‫غریزه خود را دنبال می کنند و در اعماق ذهن شان‪،‬‬ ‫برخی اموزه های مربی رانندگی وجود دارد‪ .‬شاید به‬ ‫همین دلیل است که در خط سرعت ‪۱۲۰‬کیلومتر‪،‬‬ ‫با یک خودرو روبه رو می ش��وید که با سرعت حدود‬ ‫‪۹۰‬کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است‪ .‬این گونه‬ ‫افراد‪ ،‬حتی نگاه هم به تابلوهای محدودیت س��رعت‬ ‫نمی کنن��د‪ .‬ب��ه جای ای��ن کار‪ ،‬در هر س��رعتی که‬ ‫احساس راحتی بکنند‪ ،‬رانندگی می کنند؛ همه چیز‬ ‫در اینجا کامال به طور ناخوداگاه است‪.‬‬ ‫راننده های ناهش��یار به راحتی می توانند در جاده‬ ‫ش��ما را عصبانی کنند‪ .‬اما «خش��م» سود چندانی‬ ‫ندارد و اگر هم به میانس��الی رس��یده اید‪ ،‬رفته رفته‬ ‫باید نگران تاثیر خشم بر سالمتی تان باشید‪ .‬بیایید‬ ‫از ی��ک زاوی��ه دیگر به این موضوع ن��گاه کنیم‪ .‬اگر‬ ‫عملکرد کس��ی از روی ناخوداگاه باش��د‪ ،‬به احتمال‬ ‫ب محرک هایی است که از پیرامون خود‬ ‫زیاد در جوا ‬ ‫دریافت می کند‪ .‬به دلیل اینک��ه این گونه افراد واقعا‬ ‫توجه��ی به عملی که انجام می دهند‪ ،‬ندارند و عمل‬ ‫اگاهانه شما هیچ تاثیری بر انها نخواهد داشت‪.‬‬ ‫یک��ی از رایج ترین و در عین ح��ال‪ ،‬رنج اورترین‬ ‫رفتار نااگاهانه ای که در جاده ها مش��اهده می شود‪،‬‬ ‫«تمای��ل ب��ه حرکت گله ای» اس��ت‪ .‬م��ا در اعماق‬ ‫وجودم��ان‪ ،‬حیواناتی اجتماعی هس��تیم و بنابراین‪،‬‬ ‫بس��یاری از م��ردم وقت��ی در کنار دیگ��ر خودروها‬ ‫رانندگی می کنند‪ ،‬س��طح مش��خصی از قوت قلب‬ ‫و اطمین��ان را دارند؛ موضعی که البته «مس��خره»‬ ‫و «احمقانه» اس��ت‪ .‬در واق��ع‪ ،‬خطرناک ترین مورد‬ ‫در ج��اده‪ ،‬حضور یک خودرو یا کامیون چس��بیده‬ ‫به شماس��ت‪ .‬در ادامه خواهی��م گفت که «عملکرد‬ ‫گله ای» خودش را در رفتارها چگونه نشان می دهد‪.‬‬ ‫قفل فرمون من کو!؟‬ ‫رانندگی در کنار ش��ما در حالتی که ازادراه خالی‬ ‫و مسیر ازاد است‪.‬‬ ‫ماندن در نقطه کور خودروی شما‪.‬‬ ‫ت و سپس کاهش سرعت برای هماهنگی با‬ ‫سبق ‬ ‫سرعت شما با فاصله طول یک یا دو خودرو در جلو‬ ‫چس��بیدن بدون دلیل به سپر عقب خودرو شما‪،‬‬ ‫ان هم در حالتی که خطوط دیگر خالی هستند‪.‬‬ ‫افزایش سرعت برای رسیدن به شما در حالتی که‬ ‫از انها سبقت می گیرید‪.‬‬ ‫به جای از کوره در رفت��ن در مقابل این رفتارها‪،‬‬ ‫س��عی کنید ب��ا انگیزه های ناخ��وداگاه راننده بازی‬ ‫کنید‪ .‬اگر راننده ای در کنار شماس��ت و س��عی در‬ ‫تنظیم س��رعت براساس س��رعت خودرو شما دارد‪،‬‬ ‫یک ترمز ناگهانی (اگر کسی پشت سرتان نیست) یا‬ ‫شتاب ناگهانی (اگر جلوی تان خالی است) می تواند‬ ‫راهگش��ا باشد‪ .‬اگر به اندازه کافی از انها دور شوید‪،‬‬ ‫غری��زه گله ای انها کاهش یافت��ه و به احتمال زیاد‬ ‫شما را فراموش خواهند کرد‪.‬‬ ‫همین موض��وع کمابیش ب��رای خودروهایی که‬ ‫با س��رعت هماهنگ‪ ،‬در پش��ت س��ر ش��ما حرکت‬ ‫می کنند‪ ،‬صادق اس��ت‪ .‬رانندگان زیادی در جاده ها‬ ‫هس��تند که تمایل دارند س��رعت خود را با سرعت‬ ‫خ��ودروی جلویی تنظی��م و روند ش��تاب گیری یا‬ ‫ترم��ز ان خودرو را دنب��ال کنند‪ .‬انه��ا از این کار‪،‬‬ ‫هیچ گون��ه منظوری ندارند و فق��ط اصول گله ای را‬ ‫دنب��ال می کنند که در پس زمینه مغزش��ان پنهان‬ ‫اس��ت‪ .‬اما اگر با ش��دت هر چه تمام تر‪ ،‬از سرعت از‬ ‫‪۹۶‬به ‪۱۱۲‬کیلومتر بر س��اعت ش��تاب بگیرید‪ ،‬انها‬ ‫به طورقطع به دنبال تان نخواهند امد‪.‬‬ ‫اگر ب��ه خودرویی در س��مت راس��ت تان نزدیک‬ ‫می ش��وید که س��رعت باالتری دارد‪ ،‬سعی کنید در‬ ‫پشت س��ر ان ق��رار بگیرید؛ چراکه چنی��ن افرادی‬ ‫به ط��ور معمول وقتی کس��ی را در اینه بغل ش��ان‬ ‫می بینند‪ ،‬دچار اس��ترس می ش��وند‪ .‬پس از اندکی‬ ‫گذر زمان‪ ،‬می توانید دوب��اره به خط قبلی برگردید‬ ‫و س��بقت خود را انجام دهید‪ .‬در این حالت‪ ،‬باید با‬ ‫استفاده از یک ش��تاب گیری ناگهانی از این خودرو‬ ‫فاصله بگیرید و شعله «رفتار گله ای» وی را خاموش‬ ‫کنید‪ .‬اکنون حالتی را درنظر بگیرید که یک خودرو‬ ‫پشت س��رتان بدون انکه دلیل خاصی وجود داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬در یک مس��یر باز به س��پر عقب چس��بیده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این حالت‪ ،‬بهتر است خط خود را عوض‬ ‫کرده و سپس ش��تاب بگیرید‪ .‬در بیشتر مواقع این‬ ‫نوع افراد به دنبال ش��ما نمی ایند‪ .‬اگر خودرویی در‬ ‫نقطه کور ش��ما پرسه می زند‪ ،‬سعی کنید در همان‬ ‫جهت راهنما بزنید‪ .‬در نتیجه انها یا به پشت سرتان‬ ‫متمایل می ش��وند یا برای جا گرفتن در خط مسیر‪،‬‬ ‫برای سبقت گرفتن از شما عجله می کنند‪ .‬در همین‬ ‫حال‪ ،‬یک راه حل جایگزین‪ ،‬حرکت به س��مت خط‬ ‫دیگر مس��یر در جهت مخالف و اندکی شتاب گیری‬ ‫است‪ .‬تمام این تاکتیک ها و دیگر مواردی که ممک ‬ ‫ن‬ ‫اس��ت به ذهن هر ک��دام از ما برس��د‪ ،‬در یک چیز‬ ‫مش��ترک هس��تند؛ این که طراحی انها به گونه ای‬ ‫اس��ت که با ایج��اد عالئم ظاهری و هش��داردهنده‬ ‫بیش��تر به رانندگان نااگاه‪ ،‬غری��زه گله ای را مغلوب‬ ‫کنند‪ .‬این روش ها ش��ما را از ی��ک موجود مبهم و‬ ‫نامعلوم در اینه ها یا پنجره جلو به اتومبیل واقعی و‬ ‫قابل تش��خیص تبدیل می کنند؛ وسیل ه نقلیه ای که‬ ‫نباید زیاد به ان نزدیک شد‪.‬‬ ‫اما یک کار وجود دارد که نباید ان را برای هشیار‬ ‫ک��ردن راننده ای ک��ه توجه کافی در پش��ت فرمان‬ ‫ن��دارد‪ ،‬به کار برد و ان «بوق زدن» اس��ت‪ .‬این کار‬ ‫موجب وحشت انها می شود‪ .‬در حالی که یک راننده‬ ‫ماهر با ش��نیدن بوق‪ ،‬دقت بیشتری در رانندگی به‬ ‫خرج می دهد اما بیش��تر رانندگان ناشی‪ ،‬عملکردی‬ ‫کامال برعکس دارند‪ .‬انها در حالتی که چشم شان به‬ ‫داشبورد اس��ت‪ ،‬فرمان را با سرعت به جهت خالف‬ ‫صدایی که ش��نیده اند‪ ،‬منحرف می کنند؛ موضوعی‬ ‫که می تواند منجر به حادثه ای ناخوشایند شود‪ .‬اگر‬ ‫بتوانید رفتار بع��دی رانندگان را پیش بینی کنید و‬ ‫بدانی��د که پس از هر ن��وع رفتاری‪ ،‬چه اقدامی باید‬ ‫انجام دهید تا ش��رایط امن ت��ری در جاده‪ ،‬هم برای‬ ‫این رانن��ده و هم ب��رای خود ایجاد کنی��د‪ ،‬در ان‬ ‫صورت یک «شوالیه » در جاده ها خواهید بود‪ .‬فقط‬ ‫به یاد داش��ته باشید که همیش��ه از قدرت تان برای‬ ‫مقاصد خوب‪ ،‬و نه ش��یطانی‪ ،‬استفاده کنید تا همه‬ ‫چیز به خوبی پیش برود‪.‬‬ ‫منبع‪roadandtrack :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫هنر و خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سمت راست یا چپ؛ مسئله این است‬ ‫ایا تاکنون به علت سمت رانندگی کشورمان و تفاوت ان با برخی‬ ‫کش��ورهای دیگر فکر کرده اید؟ ایا تاکنون با خود اندیشیده اید که‬ ‫چرا این تفاوت فرهنگی بزرگ در نقاط گوناگون جهان وجود دارد؟‬ ‫خب ما به شما توضیح می دهیم‪ .‬حمل ونقل با استفاده از راه ها برای‬ ‫هزاران س��ال اس��ت که ادامه دارد و در قرون وسطا راه های اصلی و‬ ‫قدیمی گس��ترش یافتند‪ .‬همه ما از سیس��تم رانندگی فرمان چپ‬ ‫اس��تفاده می کنیم‪ ،‬اما عجیب انکه علت استفاده برخی کشورها از‬ ‫سیستم فرمان راست به دفاع از خود بازمی گردد‪۸۵ .‬درصد جمعیت‬ ‫جهان راست دست هستند و هرکسی که بخواهد فرد دیگری را در‬ ‫هر لحظه ای بکش��د برای ایمن بودن باید دس��تی که شمشیر را در‬ ‫اختی��ار دارد را به ناحیه حرکت کننده نزدیک کند؛ درس��ت مانند‬ ‫لحظه ای که ی��ک زد وخورد اغاز می ش��ود‪ .‬کل جهان غیرنظامی‬ ‫به همین دلیل تا س��ال های ‪ ۱۷۰۰‬از س��مت چ��پ جاده حرکت‬ ‫می کردند‪ .‬در این عصر اروپا شاهد انقالبی بزرگ از طریق استعمار و‬ ‫اکتشاف بود‪ .‬انقالب فرانسه منجر به تغییر همه چیز از جمله قوانین‬ ‫ش��د که از جمله این قوانین اس��تفاده از س��مت راست جاده برای‬ ‫حرکت بود؛ ناپلئون ای��ن حرکت را ادامه داد‪ .‬با افزایش حمل ونقل‬ ‫و افزایش جمعیت بیشتر سرزمین های اروپایی از سیستم رانندگی‬ ‫در س��مت راست جاده اس��تفاده کردند‪ ۶۵ .‬درصد مردم جهان از‬ ‫سیس��تم رانندگی در سمت راست جاده اس��تفاده می کنند و تنها‬ ‫چند کش��ور معدود تحت تاثیر انگلیس سیس��تمی برعکس دارند‪.‬‬ ‫این موضوع (رانندگی در س��مت راس��ت) از طریق نوع جدیدی از‬ ‫حمل ونقل محبوب ش��د که از ‪ ۴‬اس��ب در حالت مس��تطیل شکل‬ ‫برای حمل ونقل استفاده می شد‪ .‬ازانجایی که صندلی راننده ای برای‬ ‫ش��خص کنترل کننده گاری تعبیه نش��ده بود او در نزدیکی اس��ب‬ ‫س��مت چپ می نشست و با دست راست خود به منظور وادار کردن‬ ‫سایر اسب ها برای کار به انها تازیانه می زد‪.‬‬ ‫بررسی نکات کلیدی طراحی خودرو همراه با طراحان بزرگ‬ ‫سه تفنگدار‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫بس��یاری از افراد ارزو دارند روزی یک طراح خودرو شوند‪ ،‬اما تعداد خیلی کمی‬ ‫از انها می توانند به این رویای خود حقیقت ببخش��ند‪ .‬ما س��ری به کالج سلطنتی‬ ‫هنر انگلیس زدیم تا بفهمیم برای طراح خودرو ش��دن چه مهارت هایی مورد نیاز‬ ‫است‪ .‬خطوط بدنه زیبای استون مارتین ‪ ،DB۱۱‬زیبایی بی رحم جگوار اف تایپ‬ ‫و درخش��ش زمخت رنجروور اسپرت؛ تمام این ها خودروهایی دوست داشتنی و‬ ‫پرطرفدار و همگی محصول بریتانیا هس��تند‪ ،‬اما چیز دیگری وجود دارد که این‬ ‫‪ 3‬خودرو را به هم مرتبط می کند؛ کس��انی که انه��ا را طراحی کرده اند‪ .‬مارک‬ ‫ریچم��ن‪ ،‬ایان کالوم و گری مک گاورن طراحان خودرو حرفه ای هس��تند که‬ ‫ای��ن خودروه��ا را خلق کرده اند و هر ‪ 3‬این طراح��ان دوره طراحی خود را در‬ ‫کالج سلطنتی هنر لندن (‪)RCA‬گذرانده اند‪ .‬با اطمینان می توان گفت این‬ ‫‪ 3‬ابرس��تاره طراحی درحال حاضر در باالترین سطح دنیای طراحی خودرو‬ ‫وقتی ب��ه بخش طراح��ی خودرو می رس��یم‪ ،‬کامال‬ ‫واضح است که قابلیت رانندگی خودکار و فناوری های‬ ‫جدید دنیای خودرو درحال حاضر موضوع اصلی تمرکز‬ ‫دانشجویان هستند‪ .‬پروژه خودرو ‪ ۶۰‬دقیقه که ازسوی‬ ‫تام الیس طراحی ش��ده‪ ،‬با توجه ب��ه نواوری هایی که‬ ‫ارائ��ه کرده‪ ،‬به نظر می رس��د دنیای صنعت حمل ونقل‬ ‫را در صورت��ی که به س��رانجامی برس��د کامال متحول‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در بین طراحی هایی که در این مرکز دیده می شوند‬ ‫پروژه های مش��ترک زیادی با خودروسازهای گوناگون‬ ‫وج��ود دارن��د‪ .‬پروژه لن��دروور ‪ Aegis‬متیو رابس��ون‬ ‫و لکس��وس ‪ LF-CS‬یوکی ایس��وگای تنه��ا دو نمونه‬ ‫جالب توجه از بین انها هستند‪ .‬این موضوع که ‪RCA‬‬ ‫به خوبی دانش��جویان خود را این گونه با صنعت خودرو‬ ‫درگیر می کند کامال قابل تحسین است‪ .‬باوجود اینکه‬ ‫طراحان جوان در طول تحصیل خود با خودروس��ازان‬ ‫بزرگ همکاری می کنند‪ ،‬این موضوع اس��تخدام شدن‬ ‫انها پ��س از پایان تحصیل را تضمی��ن نمی کند‪ .‬متیو‬ ‫کونت��ی اس��تاد ارش��د ‪ RCA‬اعتق��اد دارد ب��ا رقابت‬ ‫ش��دیدی که درحال حاضر در این عرص��ه وجود دارد‪،‬‬ ‫پیدا کردن یک ش��غل مناسب کار بسیار سختی است‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬میزان تقاضا برای طراحان جدید ان قدر‬ ‫ک��ه ما می خواهی��م باال نیس��ت و درحال حاضر میزان‬ ‫دانشجویان طراحی که هر سال فارغ التحصیل می شوند‬ ‫بسیار باالس��ت‪ .‬همین موضوع صنعت طراحی خودرو‬ ‫را ب��ه صنعتی جذاب و درعین ح��ال فوق العاده رقابتی‬ ‫تبدیل می کند‪.‬‬ ‫از وی می پرس��یم پ��س ی��ک طراح ج��وان چگونه‬ ‫می تواند س��ری بین س��رها دربیاورد؟ کونتی می گوید‪:‬‬ ‫یو حرفه ای و عملی است‬ ‫فعالیت دانشجویان بیشتر فن ‬ ‫و به طورمعم��ول انها زمان زی��ادی را صرف یادگیری‬ ‫مهارت ه��ای جدید می کنند‪ .‬بزرگترین چالش انها این‬ ‫اس��ت که چیزی طراحی کنند که قابل توجیه باش��د‪.‬‬ ‫انها اص�لا به این فک��ر نمی کنند ک��ه صنعت خودرو‬ ‫درحال حاضر واقعا به چه چیزهایی نیاز دارد‪.‬‬ ‫این موض��وع حقیق��ت دارد‪ ،‬درحالی ک��ه دوره های‬ ‫طراح��ی در حال تربی��ت طراحان درجه یک اس��ت‪،‬‬ ‫درحال حاض��ر در بریتانیا کمب��ود نیروهای فنی وجود‬ ‫قرار دارند و برای هر طراح خودرویی حضور در موقعیت فعلی انها و قبول مس��ئولیت‬ ‫طراحی هرکدام از این خودروها می تواند یک رویای بی نظیر باشد؛ به ویژه وقتی این‬ ‫موض��وع را در نظر بگیریم که دنیای طراحی خودرو درحال حاضر به ش��دت رقابتی‬ ‫اس��ت‪ .‬اما درنهایت باید از یک جا ش��روع کرد؛ از این رو تیمی از اتو اکسپرس به یکی‬ ‫از کالس های دوره طراحی خودرو کالج س��لطنتی هنر لندن در کنزینگتون رفت تا‬ ‫ببینیم نس��ل فعلی دانش��جویان این کالج چه حرف هایی برای گفتن دارند‪ .‬در این‬ ‫گ��زارش همچنین درمی یابیم دانش��جویان این دوره پ��س از فارغ التحصیلی با چه‬ ‫چالش هایی روبه رو خواهند بود‪ .‬درحالی که داخل نمایش��گاه کالج به گش��ت وگذار‬ ‫می پرداختیم این نکته را متوجه ش��دیم که دانش��جویان این رش��ته استعدادهای‬ ‫گوناگونی دارند؛ داخل نمایش��گاه همه چیز بود‪ ،‬از یک پین بال انتیک تا یک بازوی‬ ‫رباتیک که با اش��اره کنترل می ش��د‪ .‬این فقط گوش��ه ای از توانایی ها و استعدادهای‬ ‫دانش��جویان این کالج است‪ .‬درحال حاضر طراحان بسیاری از دانشگاه های گوناگون‬ ‫سراسر کشور نیز رقابت شدیدی با هنرمندان این کالج دارند‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬این کمبود هرچند بس��یار کمت��ر از نیاز بریتانیا‬ ‫به ‪ ۵۰۰۰‬نیروی جدید با مهارت های باالی مهندس��ی‬ ‫در صنع��ت خودرو اس��ت و باوجود دانش��جویانی که‬ ‫در این��ده ب��رای تحصی�لات تکمیلی قص��د ورود به‬ ‫‪ RCA‬را دارند و در گذش��ته بورسیه تحصیالت‬ ‫کارشناس��ی را دریافت کرده اند‪ ،‬این مش��کل‬ ‫وج��ود دارد ک��ه به ای��ن دلی��ل برخی از‬ ‫بهترین طراحان نتوانند برای تحصیالت‬ ‫تکمیلی وارد این کالج ش��وند‪ .‬کونتی‬ ‫در این ب��اره توضیح می دهد‪ :‬برخی‬ ‫دانش��جویان فکر می کنن��د برای‬ ‫اینک��ه در کال��ج س��لطنتی هنر‬ ‫لن��دن پذیرش ش��وند باید یک‬ ‫ابرقهرمان باش��ند‪ ،‬ب��ه همین‬ ‫دلیل گهگاه فکر می کنند برای‬ ‫تحصی��ل در این کالج امادگی‬ ‫کافی ندارند؛ حتی وقتی که از‬ ‫توانایی خوبی برخوردار باشند‪.‬‬ ‫این یک تحلیل نادرست است‬ ‫که برای پذیرش در اینجا باید‬ ‫بهتری��ن باش��ی‪ .‬ای��ن موضوع‬ ‫به هیچ وج��ه صحت ن��دارد؛ ما‬ ‫همواره به دنبال رزومه فوق العاده‬ ‫قوی نیس��تیم‪ .‬این موض��وع هیچ‬ ‫وقت تا ام��روز این قدر ملموس نبوده‬ ‫اس��ت‪ .‬این روزها فن��اوری خودروهای‬ ‫خودران و کابین های خودرویی با فناوری‬ ‫ب��اال به خوبی را در مدل هایی ک��ه وارد بازار‬ ‫می شوند تاثیرگذار بوده اند‪ .‬کونتی به خوبی یک‬ ‫فاصله در بازار را جایی که طراحان اینده بتوانند به‬ ‫نوعی تاثیر خود را بگذارند‪ ،‬می بیند‪.‬‬ ‫او می گوید‪« :‬من فک��ر می کنم درحال حاضر کمبود‬ ‫طراح��ان داخل کابین در صنعت خ��ودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫بس��یاری از دانش��جویان فقط به فکر طراحی خارجی‬ ‫و بدنه خودروها هس��تند اما بخ��ش واقعی خودرو که‬ ‫موضوع تغییرات فناوریکی ش��دید شده‪ ،‬بخش داخلی‬ ‫و کابین است‪».‬‬ ‫به منظ��ور پر کردن ای��ن فاصله‪ ،‬مقام��ات این کالج‬ ‫انس��ان و ماشین ‪ HMI‬است یا انهایی که در صنعت‬ ‫بازی ه��ای ویدئویی فعالیت کرده اند‪ ،‬اس��ت‪ .‬این یک‬ ‫تغیی��ر بزرگ در ذهنیت هاس��ت‪ .‬ما ت�لاش می کنیم‬ ‫تا ج��ای ممک��ن روش��ن فکر باش��یم و طراحانی با‬ ‫پس زمینه های گوناگون را کنار هم داشته باشیم؛‬ ‫بنابرای��ن اگر فک��ر می کردید فق��ط مهارت‬ ‫طراح��ی تصاوی��ر خودروه��ای بی نظیر را‬ ‫داش��تن تنه��ا توانایی مورد نی��از برای‬ ‫تبدیل ش��دن به ایان کالوم یا مارک‬ ‫ریچم��ن بع��دی اس��ت‪ ،‬کامال در‬ ‫اشتباه بودید‪ .‬کونتی ادعا می کند‬ ‫دانشجویی روش��ن فکر با شور و‬ ‫اش��تیاق واقعی برای یک رشته‬ ‫خاص‪ ،‬کسی که کامال متعهد‬ ‫و اماده یادگیری اس��ت را به‬ ‫یک اس��تعداد صرف که اماده‬ ‫یادگیری و کنجکاو نیس��ت‪،‬‬ ‫ترجی��ح می ده��د‪ .‬ب��ه بیانی‬ ‫س��اده‪ ،‬کونتی می گوید هدف‬ ‫او از فعالی��ت به عن��وان ی��ک‬ ‫استاد در کالج س��لطنتی هنر‬ ‫لندن این اس��ت که تصورات و‬ ‫ذهنیت ه��ای قدیم��ی را از بین‬ ‫بب��رد و ب��ا از بین ب��ردن تفکرات‬ ‫کلیش��ه ای‪ ،‬طراحانی قدرتمند برای‬ ‫اینده صنع��ت خودرو جه��ان تربیت‬ ‫کند‪ .‬باتوجه به سابقه درخشان این کالج‪،‬‬ ‫به سختی می توان با این نظریه وی مخالفت‬ ‫کرد‪ .‬پرسش��ی که مطرح می شود این است که‬ ‫ایا شما انچه که الزم است را برای تبدیل شدن به‬ ‫فرد موردنظر کونتی دارید؟‬ ‫‹ ‹ایان کالوم‪ ،‬رییس بخش طراحی جگوار‬ ‫بـــــه دنـب��ال ج��ذب‬ ‫دانش��جویانی ب��رای دوره ه��ای‬ ‫ویژه طراحی داخل کابین خودرو هس��تند که بیش��تر‬ ‫مخاطبان ان نیز طراحان مبلمان و معمارها به ش��مار‬ ‫می رون��د‪ .‬کونت��ی در‬ ‫ادام��ه می افزای��د‪ :‬بخ��ش رو به‬ ‫رش��دی در صنع��ت خودرو وج��ود دارد ک��ه نیازمند‬ ‫دانش��جویانی که تخصص انها درزمینه روابط کاربری‬ ‫کالوم اعتق��اد دارد هنگامی که بحث طراحی خودرو‬ ‫مطرح می شود‪ ،‬بریتانیا بیش از حدی که انتظار می رود‬ ‫می توان��د تاثیر خود را در این صنع��ت جهانی بگذارد‬ ‫و میراث فوق الع��اده صنعت خودرو بریتانیا نیز در این‬ ‫زمینه بی تاثیر نیس��ت‪ .‬وی به طراح��ان اینده توصیه‬ ‫می کند هیچ وقت دس��ت از طراحی اسکچ برندارند‪ .‬او‬ ‫می افزاید‪ :‬این موضوع که طراحان باید بتوانند ایده های‬ ‫خ��ود را روی کاغذ پیاده کنند بس��یار مهم اس��ت اما‬ ‫مهم تر از همه این است که همواره ذهنی خالق داشته‬ ‫و به دنبال نواوری باش��ند‪« .‬خالق باشید و ریسک های‬ ‫ان را هم بپذیرید‪».‬‬ ‫‹ ‹گ�ری مک گاورن‪ ،‬رییس بخش طراحی‬ ‫لندروور‬ ‫«قبول کنید ما متفاوت هستیم؛ ما به زبانی متفاوت‬ ‫س��خن می گوییم؛ با تصاویر‪ ،‬ن��ه کلمات»‪ .‬مک گاورن‬ ‫این گونه س��خنان خود را ش��روع می کن��د‪ .‬وی اعتقاد‬ ‫دارد طراحان هیچ گاه نباید دست از نواوری و خالقیت‬ ‫بردرن��د و نبای��د هم��واره به عملک��رد فک��ر کنند‪ .‬او‬ ‫می افزاید‪ :‬طراحی فوق العاده فقط به یک مهارت خاص‬ ‫نیاز ن��دارد‪ .‬یک طراح خوب باید ق��ادر به رویارویی با‬ ‫چالش های مهندسی‪ ،‬تولید و فروش باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مارک ریچم�ن‪ ،‬مدیر اجرای�ی و رییس‬ ‫بخش طراحی استون مارتین‬ ‫زمان حضور ما در کالج ریچمن به مالقات پروفس��ور‬ ‫امده بود و بار دیگر قرار بود در تیم اس��تادان دوره قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬وی می گوید‪ :‬اس��تادان کال��ج به نمونه کارهای‬ ‫ش��ما نگاه خواهند کرد تا ببینند ایا ش��ما توانایی های‬ ‫تفکر جایگزین را دارید یا خیر؛ ایا ش��ما فرایند فکری‬ ‫م��ورد نیاز برای خالقیت در دنی��ای خودروها را دارید‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹پیت�ر ش�رایر‪ ،‬ریی�س بخ�ش طراح�ی‬ ‫هیوندای‪-‬کیا‬ ‫طراح پش��ت پ��رده ائ��ودی تی ت��ی هم اکن��ون در‬ ‫باالتری��ن بخش طراحی هیوندای‪-‬کیا فعالیت می کند‪.‬‬ ‫وی مسئولیت تغییر س��بک طراحی محصوالت کیا را‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۰۶‬به این س��و برعهده گرفته و می گوید‪:‬‬ ‫طراحی خودرو بیشتر کاربرد‪ ،‬درک و فعالیت در حوزه‬ ‫پارامتره��ای تولید اس��ت و فقط به معن��ی «چیزی را‬ ‫زیباتر س��اختن» نیس��ت‪ .‬وی اضافه می کند‪ :‬عش��ق و‬ ‫عالقه به دنیای خودرو و داش��تن ی��ک ذهن هنری و‬ ‫معماری از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬ایا‬ ‫تاکن��ون در رویاهای تان خ��ودرو موردعالق��ه خود را‬ ‫طراحی کرده اید؟ رویاهای خود را با ما درمیان بگذارید‪.‬‬ ‫منبع‪autoexpress :‬‬ ‫طراحان‬ ‫نگاهی به مفهوم زبان طراحی در خودروسازان‬ ‫در نمایش��گاه خودرو پاریس ‪ ۲۰۱۲‬این شانس را‬ ‫داش��تیم که با والتر دس��یلوا‪ ،‬رییس بخش طراحی‬ ‫گروه فولکس واگن تا س��ال ‪ ۲۰۱۵‬در برنامه ش��ب‬ ‫فولکس واگن گفت وگویی داشته باشیم‪ .‬این شرکت‬ ‫در ان زمان نس��ل جدید ائودی ‪ A۳‬و سئات لئون‬ ‫را معرفی کرده بود و بس��یاری از خودروهای ان تا‬ ‫حد زیادی شبیه یکدیگر به نظر می رسیدند‪ .‬در ان‬ ‫زمان از دس��یلوا در این مورد پرسیدیم و او موضعی‬ ‫بسیار تدافعی به خود گرفت‪.‬‬ ‫اما به نظر می رسد امروز بسیاری از خودروسازان‬ ‫دیگر نی��ز در وضعیت��ی مش��ابه فولکس واگن قرار‬ ‫گرفته ان��د؛ وضعیت��ی ک��ه برخ��ی از ان به عن��وان‬ ‫ماتروش��کا در خودروها یاد می کنند‪ .‬ماتروش��کا که‬ ‫به ان عروس��ک تودرتوی روسی هم گفته می شود‪،‬‬ ‫مجموعه ای از عروس��ک ها ب��ا ابع��ادی از بزرگ تا‬ ‫کوچک اس��ت که چهره ای مش��ابه یکدیگر دارند و‬ ‫داخل هم قرار می گیرند‪ .‬بااین حال به نظر می رس��د‬ ‫امروز اس��تراتژی چهره خانوادگی در صنعت خودرو‬ ‫به یک مد تبدیل ش��ده است‪ .‬اما ایا استفاده از این‬ ‫ش از اندازه شده است؟ در تالش برای‬ ‫اس��تراتژی بی ‬ ‫یافتن پاس��خ این پرس��ش با تعدادی از اش��خاص‬ ‫کلیدی در صنعت خودروسازی صحبت کرده ایم‪.‬‬ ‫عروسک های ماتروشکا‬ ‫پیش از ش��روع مطلب مهم اس��ت یاداوری کنیم‬ ‫ک��ه طراحی خودروهای مش��ابه در س��گمنت های‬ ‫گوناگون در راستای هویت کلی برند‪ ،‬کار اشتباهی‬ ‫نیس��ت‪ .‬این چیزی اس��ت که موجب می شود یک‬ ‫خودرو بدون نگاه به لوگوها و نشان ها شناخته شود‬ ‫و دریابیم این خودرو س��اخت چه ش��رکتی اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن امر یک��ی از جنبه های بس��یار مهم در صنعت‬ ‫خ��ودرو مدرن اس��ت‪ .‬یک طراح خ��ودرو در ‪IED‬‬ ‫(موسس��ه طراحی ‪ Europeo di‬در س��ائوپائولو)‬ ‫به ن��ام «‪ »Fernando Morita‬در ای��ن ب��اره‬ ‫می گوی��د‪ :‬این رون��د تنها در صنعت خ��ودرو به کار‬ ‫نم��ی رود؛ باتوجه ب��ه تنوع فزاین��ده ای از برندهای‬ ‫گوناگون خودروس��ازی در ب��ازار و همچنین تعامل‬ ‫مردم با این برندها‪ ،‬ارائه زبان طراحی مش��ترک در‬ ‫محصوالت‪ ،‬پیوند عاطفی بیشتری بین خودروسازان‬ ‫و خریداران انها ایجاد می کند‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که خودروس��ازان چینی هم به تازگی اهمیت ایجاد‬ ‫یک هویت برای برند را درک کرده اند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫شرکت چری «‪Sergio Loureiro»، «Hakan‬‬ ‫‪ »Saracoglu‬و «‪ »James Hope‬را به عن��وان‬ ‫طراح اس��تخدام کرده ک��ه ‪ Loureiro‬برای پژو‪-‬‬ ‫س��یتروئن‪ ،‬ب ام و‪ ،‬جن��رال موتورز و مرس��دس بنز‬ ‫کار کرد ه اس��ت‪ Saracoglu .‬در پروژه هایی مانند‬ ‫پورشه ‪ ،۹۱۸‬باکس��تر و کیمن کار کرده و ‪Hope‬‬ ‫نیز طراح ارشد فورد بوده و به عنوان پدر نسل پنجم‬ ‫موستانگ شناخته می شود‪.‬‬ ‫ش از این با استخدام‬ ‫خودروس��ازان کره ای نیز پی ‬ ‫طراح��ان موفق ب��ا رزومه قابل توجه‪ ،‬راهی مش��ابه‬ ‫چینی ه��ا را طی کرده اند‪ .‬کیا در س��ال ‪ ۲۰۰۶‬پیتر‬ ‫ش��رایر را به عنوان یک��ی از موفق ترین طراحان دنیا‬ ‫استخدام کرد‪ .‬او یکی از ‪ 3‬طراحی است که تابه حال‬ ‫توانس��ته اند دکترای افتخاری از کالج سلطنتی هنر‬ ‫لن��دن را کس��ب کنن��د‪ .‬دو نفر دیگر نیز س��رجیو‬ ‫پینین فارینا و جورجتو جیارو هستند‪.‬‬ ‫پیتر شرایر گفته است‪ :‬من همیشه در بحث درباره‬ ‫طراحی گفته ام اگر این کار اس��انی بود‪ ،‬هرکس��ی‬ ‫می توانست ان را انجام دهد‪ .‬من نمی خواهم درباره‬ ‫عروسک های ماتروشکا‬ ‫کار افراد دیگر به ویژه رقیبان اظهارنظر کنم اما بله‪،‬‬ ‫اس��تفاده از طراحی مش��ابه در تمام��ی محصوالت‬ ‫یک خودروس��از خطرناک اس��ت‪ .‬ما همیشه وجود‬ ‫شخصیت در هر یک از خودروها را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال اس��تینگر به راحتی به عنوان یک کیا‬ ‫قابل تشخیص است‪ ،‬درحالی که به طورمثال می توان‬ ‫ریو را هم از دیگر س��اخته های کیا تش��خیص داد‪.‬‬ ‫به هرح��ال من در طراحی چی��زی را می خواهم که‬ ‫قابل تشخیص باشد نه کامال مشابه‪.‬‬ ‫شرایر طراحی است که توانسته هویتی برای برند‬ ‫کیا ایجاد کند بدون انکه شخصیت خودروهای این‬ ‫ش��رکت به خطر بیفتد‪ .‬وی در این ب��اره می گوید‪:‬‬ ‫این چیزی اس��ت که من در دس��تور کار خود قرار‬ ‫داده ام‪ .‬م��ا ب��ه یک چهره یا به عب��ارت دیگر به یک‬ ‫امضا برای برند کیا نیاز داش��تیم و من ان را با پوزه‬ ‫بب��ر ایجاد کردم‪ .‬البته ما هم اکن��ون در حال ایجاد‬ ‫تغییرات��ی در این امض��ا هس��تیم و در محصوالت‬ ‫مختل��ف ان را نازک ت��ر‪ ،‬ضخیم تر‪ ،‬عریض ت��ر یا ‪...‬‬ ‫می کنیم‪ .‬این جلوپنجره را من در نخستین کانسپت‬ ‫خود در کی��ا با نام ‪ Kee‬در نمایش��گاه فرانکفورت‬ ‫‪ ۲۰۰۷‬ارائه کردم‪ .‬ما هنوز در حال ایجاد یک میراث‬ ‫هستیم‪ .‬کیا ش��رکت جوانی است و در حال توسعه‬ ‫میراثی در طراحی هستیم که تنها ‪ ۱۰‬سال از ایجاد‬ ‫ان گذش��ته اس��ت‪ .‬عالوه بر این ما قص��د داریم در‬ ‫خودروهای کیا عناصر طراحی ای را توس��عه دهیم‬ ‫که فورا قابل تش��خیص هستند مانند خم هافمیستر‬ ‫در س��دان های ب ام و‪ .‬البته ممکن است هنگامی که‬ ‫هیچ امضا یا میراثی وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬طراحی‬ ‫خودرویی ب��ا ظاهر نواورانه راحت تر باش��د اما این‬ ‫بدان معنا نیس��ت که میراث گذش��ته مانع از ایجاد‬ ‫عناصر جدید می ش��ود‪ .‬تا جایی که به گفته ش��رایر‬ ‫چشم پوشی از میراث در طراحی اشتباه خواهد بود‬ ‫و این عنصری قوی در هویت یک برند است‪.‬‬ ‫«‪ »Luiz Alberto Veiga‬طراح دیگری است‬ ‫که از س��ال ‪ ۲۰۰۵‬در کنار شرایر در گروه فولکس‬ ‫واگن کار می کرد تا زمانی که کیا این طراح برزیلی‬ ‫را هم به اس��تخدام خود دراورد‪ .‬درگذشته هردوی‬ ‫انه��ا در مرکز طراحی فولکس واگن در ‪Potsdam‬‬ ‫کار می کردند‪ .‬به نظر ویگا‪ ،‬یک اس��تراتژی طراحی‬ ‫موفق در یک ش��رکت به استعدادهای تیم طراحی‬ ‫ن زمینه می گوید‪:‬‬ ‫ان شرکت بستگی دارد‪ .‬وی درای ‬ ‫این کار بس��یار دشواری اس��ت‪ .‬در ایجاد یک زبان‬ ‫طراح��ی واحد‪ ،‬این خط��ر وجود دارد ک��ه تمامی‬ ‫خودروها شبیه یکدیگر شوند که این برای طراحان‬ ‫محدودیت ایجاد می کند‪ .‬دس��تیابی به نتایج خوب‬ ‫در س��اختاری امکان پذیر اس��ت ک��ه در ان طراح‬ ‫ارش��د مقام باالیی در سلسله مراتب شرکت داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در حالت ایده ال‪ ،‬طراح ارش��د باید باالتر از‬ ‫س��رمهندس قرار گرفته باش��د و به طورمستقیم به‬ ‫رییس شرکت گزارش دهد؛ بنابراین در این حالت‪،‬‬ ‫این طراح ارشد اس��ت که تصمیم گیری های نهایی‬ ‫طراحی را انجام می دهد‪ .‬به عنوان مثال پیتر در کیا‬ ‫در سطح رییس شرکت قرار دارد‪ ،‬به طوری که حتی‬ ‫رییس کیا هم نمی تواند تصمیم گیری های شرایر را‬ ‫زیر سوال ببرد‪.‬‬ ‫باتوجه به گفته های ویگا‪ ،‬ش��رکتی با س��اختاری‬ ‫غی��ر از این‪ ،‬رون��د پیچیده تری ب��رای تیم طراحی‬ ‫خواهد داشت زیرا به طور مثال در این صورت طراح‬ ‫به ج��ای ایجاد و تمرک��ز روی پروژه های اصلی باید‬ ‫به دنبال دس��تور از س��وی مقامات باالتر باشد‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه گفته اس��ت‪ :‬به عنوان مث��ال فولکس واگن‬ ‫ش��رکتی با ساختاری سنتی و زنجیره تصمیم گیری‬ ‫پیچیده بود‪ .‬من به عنوان یک طراح باتجربه در این‬ ‫شرکت محدود به پیروی از پارامترها و تصمیم های‬ ‫اتخاذ شده در جلس��ات مقامات ارشد فولکس واگن‬ ‫ب��ودم‪ .‬این رویه در اغاز بس��یار دش��وار بود که نقد‬ ‫طراحی ه��ای خارج��ی و داخلی محص��والت گروه‬ ‫فولکس واگن نیز از نتایج ان بود؛ اما از س��وی دیگر‬ ‫امروز ای��ن رویه به طورتقریبی از بین رفته و جریان‬ ‫کار خیلی بهتر از گذشته شده است؛ با ازادی خیلی‬ ‫بیشتر‪.‬‬ ‫«‪ »John Jullens‬مدیر ش��رکت &‪Strategy‬‬ ‫‪ PwC‬نی��ز درباره موضوع بح��ث ما می گوید‪ :‬وقتی‬ ‫در ایجاد ی��ک زبان طراحی‪ ،‬تعادل وجود نداش��ته‬ ‫باش��د ممکن است به ارائه خودروهایی بسیار شبیه‬ ‫هم بینجامد اما درعین حال باید هر ش��رکت برای‬ ‫خ��ود یک نماد در طراحی ایج��اد کند‪ .‬به طورمثال‬ ‫خودروس��ازان امریکای��ی درگذش��ته خودروه��ای‬ ‫مش��ابهی را ب��ا برنده��ای گوناگون به ب��ازار عرضه‬ ‫می کردند‪ ،‬اما امروز به وضوح این روش کار نمی کند‪.‬‬ ‫خریداران خواس��تار تغییراتی بسیار بیش از این ها‬ ‫هس��تند؛ بنابراین برای پاسخ به این تقاضا‪ ،‬راه های‬ ‫هوشمندانه تری مانند ایجاد تغییرات در پیشرانه ها‪،‬‬ ‫قطعات و پلتفرم وجود دارد؛ روشی که فولکس واگن‬ ‫در انجام ان بسیار موفق بوده است‪ .‬حال با توجه به‬ ‫این تغیی��رات‪ ،‬جالب خواهد بود که دوباره به دیدار‬ ‫والتر دسیلوا برویم‪ .‬اگر ما امروز همان پرسش سال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬را از او بپرس��یم‪ ،‬به طورقطع با تغییراتی که‬ ‫طی این ‪ 6‬سال در فولکس واگن روی داده و ازادی‬ ‫بیشتری که در ساختار سازمانی ان به وجود امده‪،‬‬ ‫پاسخ بسیار متفاوتی دریافت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫منبع‪Motor۱ :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫الفبای تایرها‬ ‫یکی از مش��خصه های مهم در انتخاب خودرو نوع تایر است و‬ ‫دقت در گزینش تایر و عالئم اختصاری ان هنگام خرید ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬شاید در نگاه اول این طور به نظر برسد که تمامی تایر ها‬ ‫ازنظر ظاهری مش��ابه هم هس��تند اما در واقع چنین نیس��ت و‬ ‫هر تایری برای ش��رایطی معین س��اخته و استفاده می شود‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که بسیاری به این موضوع توجه نداشته و نه تنها‬ ‫ف��رق تایرها را با یکدیگر نمی دانند‪ ،‬بلک��ه از عالئم روی تایر نیز‬ ‫س��ر در نمی اورند‪ .‬از این رو برای هر تایر شناس��ه ای ایجاد شده‬ ‫که توجه به عالئم اختصاری ان س��بب می ش��ود تا از استهالک‬ ‫ان در کوتاه مدت پیش��گیری شود‪ .‬اگر رانندگان هنگام خرید به‬ ‫این عالئم توجه نکنند ممکن است تایری را انتخاب کنید که در‬ ‫ن و سرعت باال نتواند از خود مقاومت مناسبی نشان دهد و در‬ ‫وز ‬ ‫نتیجه بترکد‪ .‬اتفاقی که تاکنون برای رانندگان زیادی رخ داده و‬ ‫منجر به خسارات مالی و حتی جانی به انها شده است‪ .‬از این رو‬ ‫توجه و اش��نایی با عالئم اختصاری تایرها در هنگام خرید بسیار‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫سرعت تایرها‬ ‫حداکثر س��رعتی که تایر می تواند تحمل کند‪ ،‬با یک حرف از‬ ‫‪ A‬تا ‪ Z‬بیان می شود‪ .‬برای مثال روی جداره تایر خودروی پراید‪،‬‬ ‫نماد ‪ H‬برای سرعت درج شده که نشان می دهد هنگامی که تایر‬ ‫دارای فش��ار بار و بارگذاری مناس��ب است‪ ،‬حداکثر توان حرکت‬ ‫‪۲۱۰‬کیلومتر در ساعت را داراست‪.‬‬ ‫بهتری��ن حرف مناس��ب در جای��گاه این مولفه برای بیش��تر‬ ‫س��دان های ورزش��ی ‪ H‬اس��ت‪ .‬ام��ا ‪ S‬و ‪ T‬هم می توان��د برای‬ ‫الس��تیک های این دسته از خودروها مناسب باشد که اکثربسیار‬ ‫هم رایج هستند‪ .‬حداکثر سرعت منتسب به این حروف به ترتیب‬ ‫‪۱۸۰‬و ‪۱۹۰‬کیلومتر بر ساعت است‪.‬‬ ‫رنگ رخسار و سر درون‬ ‫‪ 29‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 3‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪19‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اموزش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی برخی ایرادهای خودرو‬ ‫‹ ‹پدال کالچ به نظر معمولی اس�ت‬ ‫ولی دنده نمی توان عوض کرد‬ ‫‹ ‹کالچ سر می خورد‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬پدال کالچ را فشار می دهید‬ ‫و دن��ده ع��وض می کنید‪ ،‬س��رعت موت��ور زیاد‬ ‫می ش��ود ولی س��رعت خودرو تغیی��ر نمی کند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د که کالچ سر می خورد و درست‬ ‫چس��بندگی ندارد‪ .‬س��ر خوردن بیش��تر باعث‬ ‫اسیب رساندن به سیستم کالچ می شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫کالچ باید تنظیم شود‪.‬‬ ‫صفحه کالچ فرسوده شده است‪.‬‬ ‫صفحه کالچ روغنی شده است‪.‬‬ ‫اتصال کالچ گیر کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دنده از جا می پرد‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬تعویض دنده ها خوب انجام‬ ‫می ش��ود ولی با گاز دادن‪ ،‬دنده از جا می پرد و‬ ‫به وضعیت خالص در می اید‪ .‬این مش��کل به‬ ‫تدریج بدتر می شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫درون گیربکس مشکلی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫اتصال گیربکس احتیاج به تنظیم دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدای وز وز از جعبه دنده شنیده‬ ‫می شود‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬هرگاه ک��ه در دنده جلو یا‬ ‫عقب حرکت می کنید‪ ،‬صدای وزوزی ش��نیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬این صدا هنگامی که در حالت پارک‬ ‫یا خالص هستید‪ ،‬شنیده نمی شود و با مدتی‬ ‫رانندگی‪ ،‬این صدا از بین می رود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫روغن گیربکس خیلی کم است‪.‬‬ ‫روغن گیربکس کثیف شده است‪.‬‬ ‫درون گیربکس مشکلی پدید امده است‪.‬‬ ‫مبدل گشتاور خراب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرخ ه�ا در حین رانندگی لرزش‬ ‫دارند‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬در حین رانندگی‪ ،‬در فرمان‬ ‫احس��اس لغزش می کنید که به نظر می رسد از‬ ‫چرخ ها منتقل می ش��ود‪ .‬هرچه این ارتعاشات‬ ‫بیشتر باشد‪ ،‬مشکل بدتر است‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫چرخ ها به باالنس احتیاج دارند‪.‬‬ ‫چرخ ها خورده شده اند‪.‬‬ ‫چرخ کج یا خراب شده است‪.‬‬ ‫پیچ های چرخ شل شده اند‪.‬‬ ‫قسمت هایی در فرمان خورده یا خراب شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹هنگامی ک�ه ب�ه موت�ور گاز داده‬ ‫نمی شود‪ ،‬صدای کلیک از ان شنیده‬ ‫می شود‬ ‫توضیح مشکل ‪ :‬با گاز ندادن از موتور صدای‬ ‫کلیک و برخورد فلز ضعیف ش��نیده می شود‪.‬‬ ‫این صدا با گرم ش��دن موتور بیشتر می شود و‬ ‫هنگام حرکت اغلب شنیده نمی شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫سوپاپ ها باید تنظیم شوند‪.‬‬ ‫روغن موتور کم شده است‪.‬‬ ‫فشار روغن موتور پایین امده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صدای تق تق از اگزوز‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬با فش��ار دادن پدال گاز‪ ،‬از‬ ‫اگزوز صدای تق تق می شنوید‪ .‬کار کردن موتور‬ ‫به نظر خوب می رس��د ولی مصرف سوخت باال‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫در سیستم واکیوم نشت وجود دارد‪.‬‬ ‫یک ی��ا چند تا از انژکتورهای خودرو ش��ما‬ ‫نشت دارند‪.‬‬ ‫در اگزوز خودرو سوراخی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬پدال کالچ را فشار می دهید‬ ‫ول��ی دن��ده را نمی توانید عوض کنید‪ .‬س��عی‬ ‫نکنید ک��ه با زور دن��ده را ع��وض کنید‪ .‬این‬ ‫مشکل به طور معمول ناگهانی انجام می شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫اتصال گیربکس گیر کرده است‪.‬‬ ‫در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫کالچ ممکن است که رها نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹دنده کم کردن سخت شده است‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬با گاز ندادن‪ ،‬دنده اتوماتیک‬ ‫خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان‬ ‫کار نمی کند‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫اتصال گیربکس از تنظیم خارج یا خراب شده‬ ‫است‪ .‬میزان روغن در گیربکس درست نیست‪.‬‬ ‫در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مشکلی در موتور ایجاد شده است‪.‬‬ ‫در سیستم های کنترل گیربکس الکترونیکی‬ ‫مشکلی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫هریک از مش��کالت و ایرادهای یک خودرو دارای نش��انه هایی اس��ت که می تواند برای‬ ‫ش��ناخت و رفع و چاره مش��کل به صاحب ان کمک کند‪ .‬برخی مش��کالت تنها توس��ط‬ ‫متخصصان یا با دستگاه قابل شناسایی است اما برخی ایرادها را می توان به شخصه پیدا و‬ ‫برای رفع ان اقدام کرد‪.‬‬ ‫تعدادی از عیوب خودرو و علل به وجود امدن ان در ادامه می خوانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کالچ به راحتی پایین می رود ولی‬ ‫دنده ها عوض نمی شوند‬ ‫‹ ‹تعویض دنده مشکل است‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬هنگامیکه موتور گرم است و‬ ‫دنده را عوض می کنید‪ ،‬احساس می کنید اهن‬ ‫با گیربک��س برخورد می کن��د‪ .‬گاهی تعویض‬ ‫دنده خیلی مشکل می شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫روغن گیربکس کم شده است‪.‬‬ ‫روغن گیربکس کثیف شده است‪.‬‬ ‫گیربکس مشکل درونی دارد‪.‬‬ ‫سرعت گاز ندادن موتور خیلی باالست‪.‬‬ ‫اتصاالت ‪ CV‬یا ‪ U‬خودرو ش��ما فرس��وده‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫اتصال گیربک��س از تنظیم خارج یا خراب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬پدال کالچ را فشار می دهید‬ ‫و پ��دال به زمین می رس��د‪ .‬با اینک��ه پدال به‬ ‫زمین رسیده ولی شما هنوز نمی توانید دنده ها‬ ‫را عوض کنید‪ .‬این مشکل در برخی خودرو ها‬ ‫ممکن اس��ت ناگهانی رخ ده��د و در برخی به‬ ‫تدریج‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫کابل اتصال کالچ خراب شده است‪.‬‬ ‫کابل اتصال کالچ قطع شده است‪.‬‬ ‫در مدار هیدرولیک کالچ‪ ،‬روغن تمام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مدار هیدرولیک کالچ‪ ،‬نشت وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹از گیربکس صدای غیرعادی شنیده می شود‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬هرگاه که رو به جلو یا عقب ش��روع به حرکت‬ ‫می کنید‪ ،‬ص��دای جیغی از خودرو به گوش می رس��د‪ .‬با رانندگی‬ ‫بیش��تر‪ ،‬این صدا بیشتر می شود‪ .‬در حالت خالص این صدا شنیده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫روغن گیربکس کم شده است‪.‬‬ ‫روغن گیربکس کثیف شده است‪.‬‬ ‫دردرون گیربکس خرابی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مبدل گشتاور خراب شده است‪.‬‬ ‫فیلتر روغن کثیف شده است‪.‬‬ ‫فالیویل شل یا خراب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الس�تیک ها در مرکز بیش از لبه ها‬ ‫خورده می شوند‬ ‫توضی��ح مش��کل‪ :‬متوج��ه می ش��وید ک��ه‬ ‫الس��تیک ها در مرک��ز خیلی بیش��تر خورده‬ ‫شده اند ولی لبه ها خیلی بهتر به نظر می رسند‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫فشار چرخ ها خیلی زیاد است‪.‬‬ ‫چرخ ها به اندازه کافی جابه جا نشده اند‪.‬‬ ‫الس��تیک ها در دو لبه بیش از مرکز خورده‬ ‫می ش��وند توضیح مشکل‪ :‬متوجه می شوید که‬ ‫الستیک ها در دو لبه خیلی بیشتر خورده شده ‬ ‫ولی در مرکز خوب هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�دای س�وت ارام از موت�ور در‬ ‫حال کار کردن شنیده می شود‬ ‫توضیح مشکل ‪ :‬موتور ممکن است که خوب‬ ‫کار کند یا با مش��کل‪ .‬به ط��ور معمول به این‬ ‫صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫موتور جوش اورده است‪.‬‬ ‫سیس��تم اگزوز یا مب��دل کاتالیتیک وصل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خط واکیوم قطع شده است‪.‬‬ ‫نشت از یک وسیله واکیوم‪.‬‬ ‫‹ ‹دود خاکستری از اگزوز‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬متوجه دود خاکس��تری از‬ ‫اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شوید‪.‬‬ ‫این دود ممکن است با گرم شدن خودرو کمتر‬ ‫ش��ود‪ .‬رنگ ان نیز ممکن اس��ت کمی به ابی‬ ‫بزند‪ .‬این مشکل با زمان زیاد می شود و میزان‬ ‫دود‪ ،‬وخامت اوضاع را بیان می کند‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫رینگ پیستون خورده شده‪ ،‬خوردگی بوش‬ ‫سوپاپ یا خرابی بوش سوپاپ‪.‬‬ ‫‹ ‹ریپ زدن موتور در حال حرکت‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬روشن شدن موتور و حرکت‬ ‫ان بدون مشکل اس��ت ولی هنگامی که سعی‬ ‫می کنید با س��رعت ثابت حرکت کنید‪ ،‬موتور‬ ‫بد کار می کند‪ .‬مش��اهده می کنید که عملکرد‬ ‫موتور هنگامیکه گرم و سرد می شود‪ ،‬متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫اگر خودروی ش��ما دارای کاربراتور اس��ت‪،‬‬ ‫دهانه ان ممکن اس��ت تنظیم نباشد یا خراب‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد‪.‬‬ ‫تنظیم کننده فش��ار بنزین ممکن اس��ت در‬ ‫فشار خیلی کمی کار کند‪.‬‬ ‫زمان بندی احتراق ممکن است غلط باشد‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت مش��کل احتراق وجود داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ممک��ن اس��ت مش��کلی در کامپیوت��ر‬ ‫کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫فیلتر بنزین ممکن اس��ت گرفتگی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مبدل گش��تاور در گیربکس ممکن است در‬ ‫زمان مناسب قفل نکند یا سر بخورد‪.‬‬ ‫ممک��ن اس��ت نش��ت در سیس��تم واکیوم‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ .‬موتور ممکن است مشکل‬ ‫مکانیکی داشته باشد‪.‬‬ ‫سوپاپ ‪ Egr‬ممکن است گیر کرده باشد‪.‬‬ ‫اکسل ها ممکن است شل شده یا خوردگی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫انژکتور های س��وخت ممکن اس��ت کثیف‬ ‫شده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بوی تخم مرغ گندیده از اگزوز به مش�ام‬ ‫می رسد‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬ه��رگاه که در حال س��کون موتور‬ ‫روش��ن شود‪ ،‬متوجه بوی بسیار بدی از اگزوز می شوید‬ ‫و این بو مش��ابه بوی تخم مرغ گندیده است‪ .‬به احتمال‬ ‫زیاد مصرف سوخت خودرو شما نیز باال رفته است‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫در سیس��تم کنترل الکترونیک موتور اش��کالی پیدا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مشکل سیستم احتراق وجود دارد‪.‬‬ ‫تنظیم کننده فش��ار بنزین ممکن است خراب شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫موتور ممکن است که مشکل مکانیکی داشته باشد‬ ‫یا موتور خیلی داغ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مص�رف روغن بیش از حد معمول‬ ‫است و از اگزوز دود بیرون می اید‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬متوجه می شوید که سطح‬ ‫روغن هنگام تعویض روغن بسیار پایین است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته‬ ‫می شود‪ .‬قدرت خودرو نیز کم شده است‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫سیس��تم ‪ Pcv‬درست عمل نمی کند‪ .‬موتور‬ ‫ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد‪.‬‬ ‫واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده‬ ‫شده باشند‪ .‬رینگ های پیستون موتور ممکن‬ ‫است فرسوده شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف سوخت بیش از حد است و بوی زیادی از اگزوز می اید‬ ‫توضیح مش��کل‪ :‬متوجه می شوید که یک باک بنزین مانند سابق دوام نمی اورد‪.‬‬ ‫اگزوز نیز بوی تخم مرغ گندیده می دهد‪ .‬احتماال قدرت خودرو نیز کمتر از س��ابق‬ ‫ش��ده است‪ .‬این مشکل به تدریج زیاد می ش��ود تا به جایی برسد که خودرو دیگر‬ ‫روشن نشود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫اگر خودرو ش��ما دارای کاربراتوراست‪ ،‬دهانه ان یا درست تنظیم نشده است یا‬ ‫درست کار نمی کند‪.‬‬ ‫موتور ممکن است مشکل مکانیکی داشته باشد‪.‬‬ ‫تنظیم کننده فشار بنزین ممکن است در فشار بسیار باالیی کار کند‪.‬‬ ‫زمان بندی احتراق می تواند اشتباه باشد‪.‬‬ ‫ممکن است مشکل در سیستم احتراق باشد‪.‬‬ ‫در کامپیوتر مرکزی کنترل خودرو ممکن است مشکلی ایجاد شده باشد‪.‬‬ ‫موتور ممکن است خیلی داغ شده باشد‪.‬‬ ‫یک قطعه کنترل الودگی ممکن است درست عمل نکند‪.‬‬ ‫انژکتورهای سوخت ممکن است نیمه باز مانده باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹با خاموش ک�ردن خودرو‪ ،‬موتور‬ ‫همچنان کار می کند‬ ‫توضیح مشکل‪ :‬موتور خوب کار می کند ولی‬ ‫نمی خواهد خاموش ش��ود‪ .‬بع��د از اینکه برای‬ ‫مدتی رانندگی کردید‪ ،‬سوئیچ را می چرخانید‬ ‫که موتور خاموش ش��ود ولی موتور برای چند‬ ‫ثانیه کار می کند‪ .‬در ابتدا این مش��کل گاهی‬ ‫اتفاق می افتد و به تدریج بیشتر می شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫یک یا چند انژکتور بنزین نشت دارند‪.‬‬ ‫دور موت��ور در حال��ت گاز ندادن خیلی باال‬ ‫تنظیم شده است‪.‬‬ ‫زمان بندی احتراق درس��ت تنظیم نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ سـرعــت مــوتــور زیـاد‬ ‫نمی شود‬ ‫توضی��ح مش��کل‪ :‬هرگاه پ��دال گاز‬ ‫را فش��ار می دهید‪ ،‬س��رعت موتور کم‬ ‫می ش��ود‪ .‬برای زیاد کردن سرعت باید‬ ‫خیلی کم پدال گاز را فشرد اما قدرت‬ ‫کلی خودرو کم شده است‪ .‬این مشکل‬ ‫به مرور زمان بدتر می شود‪.‬‬ ‫مشکالت احتمالی عبارتند از‪:‬‬ ‫فیلتر هوا ممکن اس��ت کثیف شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫فیلت��ر بنزی��ن ممکن اس��ت با گل‬ ‫گرفته باشد‪.‬‬ ‫پمپ بنزین ممکن اس��ت فرسوده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫زمان بن��دی احتراق ممکن اس��ت‬ ‫اشتباه باشد‪.‬‬ ‫اب ممکن اس��ت در بنزین مخلوط‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫مبدل کاتالیتیک ممکن است وصل‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫رشد تولید خودرو همچنان ادامه دارد‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 29‬اردیبهشت‪ 3 1397‬رمضان ‪19 1439‬مه‪ 2018‬سال دوم شماره‪16‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانی به بسیاری از قطعه‬ ‫سازان نرسید‬ ‫مازیار بیگلو ‪ -‬دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران‪:‬‬ ‫این روزها برخی رس��انه ها از دریافت ارز ‪ 4200‬تومانی توس��ط بسیاری از قطعه سازان‬ ‫خب��ر دادند‪ .‬باید گفت مرج��ع ارائه امار و اطالعات در خصوص قطعه س��ازان‪ ،‬انجمن‬ ‫قطعه سازان ایران است و در حال حاضر ارز ‪ 4‬هزار و ‪ 200‬تومانی به دست تعداد بسیار‬ ‫اندکی از قطعه س��ازان رسیده است و عمده قطعه س��ازان بزرگ که درصد بیشتری از‬ ‫س��هم تامین را دارا هستند موفق به دریافت ارز نشده اند‪ .‬در این بین مشکالت اساسی‬ ‫در ش��بکه تامین ارز وجود دارد؛ از جمله این که برخی از انواع ثبت س��فارش مانند ال‬ ‫سی های یوزانس برای سیستم قابل شناسایی نیست و در مواردی نیز که ثبت سفارش‬ ‫انجام می گیرد و تخصیص توسط بانک مرکزی در سیستم اعالم می شود‪ ،‬ارز به شعبه‬ ‫مورد نظر نمی رسد در حالی که در سیستم نوشته شده ارز تخصیص یافته است اما عمال‬ ‫ارز به دست قطعه سازان نرسید ه است‪ .‬این امر یکی از بزرگترین معضالت قطعه سازان‬ ‫اس��ت همچنین افراد بس��یار کمی نیز که ارز توسط ش��عبه به انها پرداخت شده است‬ ‫حدود ‪ 2‬تا ‪ 3‬هفته طول کش��یده تا تاییدیه حواله را دریافت کنند‪ .‬قطعه سازان عموما‬ ‫مواد اولیه ای مانند پلیم ها و یا اهن االت مهندس��ی که در کش��ور تولید نمی شوند را از‬ ‫خارج از کشور تامین می کنند که در حال حاضر زمان خرید این مواد به شدت افزایش‬ ‫یافته است و چنانچه به همین شکل پیش برویم ظرف چند هفته اینده شاهد تعطیلی‬ ‫خطوط تولیدی قطعه سازان و در نهایت توقف خطوط تولید خودروسازان خواهیم بود‪.‬‬ ‫از مح��ل مابه التفاوت قیمت ارز افزایش قیمت قطعات طبیعی اس��ت؛ در حال حاضر‬ ‫محاسبه قیمت قطعات با میانگین قیمت ارز ‪ 3200‬تومانی انجام گرفته است و چنانچه‬ ‫ارز به ‪ 4‬هزار و ‪ 200‬تومان افزایش یابد قطعا قیمت قطعات افزایش خواهد یافت‪ .‬در این‬ ‫خصوص جلسه ای با معاون اول رییس جمهوری و با حضور نماینده انجمن قطعه سازان‬ ‫تش��کیل شد و موارد با جزئیات کامل ذکر شد و اقای جهانگیری قول مساعد همکاری‬ ‫را دادند؛ اما در قطعه سازی بحث بر سر دقیقه است نه هفته یا ماه و تا کنون پروسه تک‬ ‫نرخی ش��دن ارز‪ ،‬انتقال سیستم بانکی به سیستم جدید و اتصال گمرکات زمان بسیار‬ ‫زیادی را از قطعه سازان و خودروسازان گرفته است و چنانچه زمان بیشتری صرف شود‬ ‫به معنی توقف خطوط تولید خودروسازان از ماه اینده است؛ این خالف تمام زحماتی‬ ‫است که در چند سال گذشته انجام گرفته است‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!