هفته نامه روزگار خودرو شماره 17 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 17

هفته نامه روزگار خودرو شماره 17

هفته نامه روزگار خودرو شماره 17

‫خرید خودرو‬ ‫یا سپرده گذاری در بانک؟‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫در سال ‪2030‬‬ ‫پژو بر تعهدات خود‬ ‫پایبند می ماند‬ ‫بازار لوازم یدکی‬ ‫بیماری تب دار‬ ‫انحصار بازار دلیل‬ ‫سختگیری شورای رقابت‬ ‫ورود برقی ها باید‬ ‫کارشناسانه باشد‬ ‫مشکلی برای‬ ‫همکاری با‬ ‫اروپایی ها‬ ‫وجود ندارد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫ناگفته هایی از داستان شکل گیری اولیه «خودرو ملی»‬ ‫پدرگمنام سمند‬ ‫درامد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫درب��اره تاریخچه س��مند تاکن��ون مطالب‬ ‫زی��ادی در روزنامه ها‪ ،‬س��ایت ها و مجله های‬ ‫گوناگون منتشر ش��ده که برخی به واقعیت‬ ‫نزدیک بوده و برخی دیگر نیز درس��ت نبوده‬ ‫و به نظر می رس��د بیش��تر براساس شایعه یا‬ ‫حدس و گمان بیان شده اند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ازانجایی که س��مند بخ��ش جدایی ناپذیر‬ ‫از تاری��خ صنعت ایران اس��ت‪ ،‬بران ش��دیم‬ ‫تا ضم��ن بازگو کردن برخ��ی حقایق در باره‬ ‫این خودرو‪ ،‬طراح س��مند را نیز که تاکنون‬ ‫هیچ گاه نامی از وی برده نش��ده‪ ،‬به همگان‬ ‫معرفی کنیم‪.‬‬ ‫رویارویی ‪ 5‬اس یو وی دوست داشتنی‬ ‫‪10‬‬ ‫شاخ به شاخ‬ ‫غول ها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قطعه سازان باید برای همراهی‬ ‫با خودروسازان روزامد شوند‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارشی از نیم قرن تولید موتورسیکلت در کشور‬ ‫صادرات به واردات ختم شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بازار متعادل خودروهای داخلی در مقابل وارداتی ها نامتعادل‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران درباره‬ ‫اخری��ن وضعیت بازار خودروه��ای داخلی گفت‪ :‬پ��س از افزایش نرخ‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی برخی خودروهای داخلی در طی روزهای گذش��ته‪ ،‬ش��اهد‬ ‫کاه��ش نرخ ب��ازار برخی خودروه��ای داخلی و کاه��ش اختالف نرخ‬ ‫کارخانه و بازار بودیم‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران با اش��اره به افزایش عرضه خودروهای داخلی گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫خودروس��از پس از افزایش قیمتی که داش��تند از روز سه ش��نبه هفته‬ ‫گذشته عرضه خودرو به بازار را افزایش دادند و به همین دلیل وضعیت‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت خودرو در سال ‪2030‬‬ ‫بازار خودروهای داخلی کمی متعادل تر شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬البت��ه دو نرخی قیمت ها هنوز وجود دارد اما این‬ ‫اختالف افزایش پیدا نکرده اس��ت و چنانچه ت��ا چند روز اینده عرضه‬ ‫به همین ش��کل انجام شود اختالف نرخ کارخانه و بازار کاهش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو با اشاره به کاهش نرخ برخی خودروهای داخلی‬ ‫در طی هفته جاری گفت‪ :‬به طور نمونه نرخ س��مند‪ EF ۷‬روند کاهش‬ ‫داشت و در انواع خودروهای گروه پژو شاهد کاهش قیمت ها بوده ایم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو تهران در‬ ‫ایران خودرو‬ ‫وزارت خانه‬ ‫دو پروژه عمرانی در سرپل ذهاب افتتاح شد‬ ‫مشکلی برای همکاری با خودروسازان اروپایی وجود ندارد‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو‪ ،‬هم زمان با حل��ول ماه مبارک‬ ‫رمضان‪ ،‬پروژه عمرانی خود در سرپل ذهاب را افتتاح کرد‪ .‬پس از‬ ‫برگزاری مراس��م جشن نیکوکاری‪ ،‬شب یلدا‪ ۲۲ ،‬بهمن و اکران‬ ‫فیلم س��ینمایی صفر تا س��کو با حضور عوامل فیلم در منطقه‬ ‫سرپل ذهاب‪ ،‬بار دیگر گروه صنعتی ایران خودرو در راستای ایفای‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی خود مراسم س��ال نو را در این منطقه‬ ‫برگزار کرد‪ .‬بیس��ت و یکم ابان ‪ ۹۶‬تاریخی فراموش نش��ده در‬ ‫ایران است زیرا زلزله ای ‪ ۷/۳‬ریشتری کرمانشاه را لرزاند و باعث‬ ‫خرابی خانه های س��رپل ذهاب ش��د‪ .‬بسیاری بی خانمان شدند و‬ ‫مشکالت انها هنوز ادامه دارد‪ .‬در این راستا برخی سازمان ها برای‬ ‫همدردی با مردم زلزله زده این منطقه مراسم های ملی خود را در‬ ‫سرپل ذهاب برگزار کردند که از جمله گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫نوروز ‪ ۹۷‬همراه با مردم این منطقه سال نو را اغاز کرد‪ .‬برگزاری‬ ‫مراسم سال نو در چادر همراه زلزله زدگان‪ ،‬توزیع غذای شب عید‬ ‫در روستای قلمه و اختصاص هدایا به کودکان ‪ 6‬روستای همجوار‬ ‫س��رپل ذهاب از جمله برنامه های انجام شده این خودروساز بود‪.‬‬ ‫تهی��ه لباس های رنگی برای زنان داغدیده ‪ 6‬روس��تای همجوار‬ ‫س��رپل ذهاب به منظور اجرای س��نت دیرین مردم در تعویض‬ ‫لب��اس عزا از دیگر کارهایی بود ک��ه ایران خودرو در این منطقه‬ ‫داش��ت‪ .‬همچنین به تاخیر انداختن پرداخت اقساط محصوالت‬ ‫ایران خودرو که پیش از این توس��ط مشتریان خریداری شده نیز‬ ‫از دیگر اقدامات این خودروس��از برای کاهش دغدغه هموطنان‬ ‫زلزل��ه زده بود‪ .‬گروه صنعتی ایران خودرو از روزهای ابتدایی پس‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکی��د کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به تدابیر اندیش��یده ش��ده خروج امریکا از برج��ام تاثیری بر‬ ‫همکاری های خارجی صنعت خودرو از جمله با خودروس��ازان‬ ‫اروپایی نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫محسن صالحی نیا در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنعت‬ ‫خودروی م��ا ارتباطی با صنعت خودروی امریکا نداش��ت که‬ ‫بخواهد از اقدام این کشور متاثر شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در روابط ما با کش��ورهای اروپایی نیز‬ ‫مشکلی وجود ندارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این زمینه کشورهای‬ ‫اروپای��ی تاکید کرده اند که به روابط اقتص��ادی با ایران ادامه‬ ‫از وقوع زلزله در منطقه سرپل ذهاب چادر فرهنگی هنری خود با‬ ‫نام «هیوا» برپا کرده و به درخواست خانواده ها تا زمان بازگشت‬ ‫زندگی به ش��رایط عادی‪ ،‬این چادر در محل مس��تقر خواهد بود‪.‬‬ ‫چ��ادر هیوا به معنی امید با کمک ه��ای مالی کارکنان و مدیران‬ ‫ایران خ��ودرو و ایس��اکو برپا ش��ده و ضمن اج��رای برنامه های‬ ‫فرهنگی همچون موس��یقی و تئاتر‪ ،‬وسایل بازی برای کودکان‬ ‫تدارک دیده است‪ .‬برنامه های این خودروساز در قالب پروژه های‬ ‫عمرانی برای مردم کرمانش��اه ادامه دارد و به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫اجرای دو پروژه عمرانی ش��امل اجرای سیستم نوین اب رسانی‪،‬‬ ‫لوله کشی اب اشامیدنی و بازسازی مسجد دارالسالم که در زلزله‬ ‫تخریب شده بود را از مبعث مبارک حضرت محمد صلی اهلل علیه‬ ‫و اله در روس��تای «قلمه» شهرس��تان س��رپل ذهاب اغاز و هم‬ ‫زم��ان با فرا رس��یدن ایام ماه مبارک رمض��ان از ان بهره برداری‬ ‫ک��رد‪ .‬روس��تای قلمه با جمعیت بالغ ب��ر ‪ ۳۰۰‬نفر در فاصله ‪۱۸۰‬‬ ‫کیلومتری کرمانش��اه واقع ش��ده اس��ت‪ .‬س��اکنان این روستا به‬ ‫دلیل عدم وجود اب ش��رب مناس��ب و بهداشتی در معرض انواع‬ ‫بیمارهای واگیردار ناش��ی از الودگی اب قرار داشتند و مشکالت‬ ‫مختلف پوستی‪ ،‬گوارشی و‪ ...‬خانواده ها را تهدید می کرد‪ .‬از این‬ ‫رو حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت ایران خودرو‪ ،‬پس از گذر‬ ‫از بحران اولیه با نیازس��نجی از منطقه پروژه هایی را برای بهبود‬ ‫ش��رایط زندگی بازماندگان زلزله طراحی ک��رده و در زمان های‬ ‫مختلف اجرایی می کند که دو پروژه مذکور نیز ذیل این اقدامات‪،‬‬ ‫اجرا شده و به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬بنابراین هیچ‬ ‫مش��کلی در قراردادهای خارجی صنعت خودرو وجود ندارد و‬ ‫این همکاری ها ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر تمام قراردادهای خارجی منعقد شده‬ ‫با خودروسازان خارجی طبق برنامه از پیش تعیین شده در حال‬ ‫انجام است‪ .‬صالحی نیا در پایان اظهار کرد‪ :‬بر اساس تجربه ای‬ ‫که از گذشته وجود داشت در قراردادهای جدید صنعت خودرو‬ ‫موارد الزم برای عدم قطع همکاری خودروس��ازان خارجی از‬ ‫جمله از بعد سرمایه گذاری انها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫عرضه محصول‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو در اطالعیه ای اعالم کرد‬ ‫عرضه محصول ‪ ۲۰۰۸‬فقط در چارچوب بخشنامه های فروش ایران خودرو‬ ‫پژو ‪ ۲۰۰۸‬به عنوان نخس��تین محصول مونتاژ ش��ده در‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مشترک ایران خودرو و پژو (ایکاپ)‬ ‫است‪ .‬این خودرو به عنوان نخستین کراس اوور شرکت پژو‬ ‫در ایران ش��ناخته می شود‪ .‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬را می توان نخستین‬ ‫محصول مونت��اژ داخلی بعد از برجام دانس��ت که حاصل‬ ‫قرارداد ایران خودرو و پژو است‪.‬‬ ‫بر اس��اس توافق بین طرف ایرانی و فرانسوی و شرایطی‬ ‫که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دولت یازدهم اعالم‬ ‫کرده است‪ ،‬خودروهایی در این کارخانه تولید می شود که‬ ‫کمتر از ‪ ۳‬س��ال از طراحی و تولید انها در بازار روز جهان‬ ‫گذشته باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت ایکاپ در فاز نخست داخلی سازی ‪ ۳‬خودرو پژو‬ ‫‪ ،۲۰۰۸‬پ��ژو ‪ ۳۰۱‬و پژو ‪ ۲۰۸‬را در دس��تور کار دارد و بر‬ ‫اساس پیش شرط های انجام شده از سوی وزارتخانه‪ ،‬باید در‬ ‫مدت ‪ ۳‬سال این خودروها به ‪ ۸۰‬درصد عمق ساخت داخل‬ ‫دست یابند‪ .‬همچنین در کنار این ‪ ۳‬خودرو قرار است پژو‬ ‫‪ ۵۰۸‬وارد بازار خودرو شود اما درباره داخلی سازی ان هنوز‬ ‫اما و اگرهایی مطرح است‪.‬‬ ‫پژو در طراحی ‪ ۲۰۰۸‬س��بک جدی��دی را اجرا کرد که‬ ‫می توان گفت مش��تری با یک محصول زیبا روبه رو اس��ت‪.‬‬ ‫بدنه عضالنی با خطوط قوس دار‪ ،‬یک خودرو زیبا و اسپرت‬ ‫را تش��کیل داده که با جزئیات دقیق‪ ،‬بس��یار کامل ش��ده‬ ‫است‪ .‬چراغ های جلو با طراحی جدید و به روز با جلو پنجره‬ ‫کروم��ی رنگ‪ ،‬نمای خاصی را ایج��اد کرده اند‪ .‬بخش های‬ ‫پالس��تیکی به ش��کل عمده در بدنه به کار رفته اس��ت و‬ ‫چراغ های دایره ای مه شکن جلو شباهت زیادی با چراغ های‬ ‫رنو کپچر دارند‪.‬‬ ‫ارتفاع خودرو برای یک کراس اوور کوچک مناسب به نظر‬ ‫می رس��د‪ .‬بخش عقب خودرو نیز از لحاظ کیفیت طراحی‪،‬‬ ‫مانند نمای جلویی‪ ،‬اس��تاندارد باالیی دارد که نمونه ان را‬ ‫می ت��وان در چراغ های عقب زیب��ا و هماهنگ با چراغ های‬ ‫جلو دید‪ .‬نش��انه های طراحی اس��پرت در تمام بخش های‬ ‫کابین دیده می شود و غربیلک فرمان را نیز می توان بخش‬ ‫شاخص ان دانست‪ .‬خودروهای فرانسوی پژو و رنو همیشه‬ ‫ایمنی را در راس کار خود قرار داده اند و محصوالت انها را‬ ‫می توان جزو ایمن ترین خودروها دانس��ت و پژو ‪ ۲۰۰۸‬نیز‬ ‫از این موضوع پیروی می کند‪ .‬از جمله امکانات ایمنی این‬ ‫خودرو می توان به ‪ ۶‬کیسه هوای ایمنی‪ ،‬شبکه کمک ترمز‬ ‫مجلس‬ ‫پژو بر تعهدات خود پایبند می ماند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬به تازگی ش��رکت پژو اعالم کرد ه اس��ت که نس��بت به‬ ‫قرارداده��ای خود پایبند می ماند و به طور قطع رنو نیز چنین‬ ‫تصمیم��ی اتخ��اذ خواهد ک��رد و با تداوم روابط بی��ن ایران و‬ ‫اتحادیه اروپا مش��کلی در ادام��ه همکاری ها به وجود نخواهد‬ ‫امد‪.‬ولی ملکی درب��اره وضعیت قراردادهای خودرویی بعد از‬ ‫خ��روج امریکا از برجام اظهار ک��رد‪ :‬اگر اتحادیه اروپا بر حرف‬ ‫خود مبنی بر پایبندی نس��بت به برجام اس��توار باش��د اتفاق‬ ‫خاص��ی در وضعیت قرارداده��ای خودروی��ی رخ نمی دهد‬ ‫زیرا خودروس��ازان ب��ا اروپایی ها قرارداد منعق��د کرده اند نه‬ ‫امریکایی ها‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه به تازگی ش��رکت پژو اعالم کرد ه است‬ ‫که نس��بت به قراردادهای خود پایبند می ماند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور‬ ‫قط��ع رنو نیز چنین تصمیمی اتخاذ خواهد کرد و با تداوم روابط بین ایران و اتحادیه‬ ‫اروپا مشکلی در ادامه همکاری ها به وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه در شرکت هایی که امریکا سهم عمده ای داشته باشد‪ ،‬می تواند‬ ‫در ادامه برنامه های گروه صنعتی ایران خودرو برای مردم زلزله زده کرمانشاه‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫کارشناس‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫جه��ان به س��رعت در حال تغییر اس��ت‪ .‬س��رعت ظهور فناوری ه��ای جدید‪،‬‬ ‫سیاس��ت های دولت ها در جهت ایمنی بیشتر‪ ،‬حفظ منابع و محیط زیست‪ ،‬تغییر‬ ‫س��لیقه مصرف کنندگان و روش های مصرف‪ ،‬صنعت خ��ودرو را دگرگون خواهد‬ ‫کرد‪ .‬از سویی دیگر پدیده های جهان دیجیتالی و مدل های جدید کسب وکار اثار‬ ‫ش��گرفی بر حیات اجتماعی انسان ها خواهد گذاشت‪ .‬در اثر این تحوالت صنعت‬ ‫خودرو نیز دچار تغییرات بسیاری خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود تا ‪ ۲۰۲۵‬تعداد ‪ ۸۰‬میلیارد دستگاه کامپیوتر فعال شود و تا‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۰‬هر خانواده حداقل ‪ ۱۰‬دستگاه متصل و هر فرد ‪ ۵‬دستگاه فعال در‬ ‫اختیار داشته باشد‪ .‬در این زمان ‪ ۵‬میلیارد نفر به اینترنت وصل هستند و به ازای‬ ‫هر کیلومترمربع ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه فعال است‪ .‬در چنین جهانی پیش بینی می شود‬ ‫در م��دت ‪ ۱۰‬س��ال اینده ‪ ۸‬میلیون خ��ودرو نیمه اتوماتیک ی��ا تمام اتوماتیک‬ ‫درحرکت باش��د و به تدریج خودروها جای انسان ها را در کنترل در اختیار داشته‬ ‫باش��ند؛ جایگاه خودروهای برقی و سپس خودروهای خودران به سرعت در حال‬ ‫ش��کل گیری اس��ت و به این ترتیب تا ‪ ۲۰۳۰‬تعداد خودروه��ای برقی بین ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪۵۰‬درص��د افزایش خواهد یافت و ‪۱۵‬درصد کل خودروه��ا مربوط به خودران ها‬ ‫خواهد بود‪ .‬تولید خودروهای برقی و خودران‪ ،‬ساختار صنعت خودرو را دگرگون‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در این راس��تا فعالیت ش��رکت های کوچک تر مختل و ش��رکت های‬ ‫بزرگ و قدرتمند گس��ترده تر خواهد ش��د‪ .‬علت اصلی این ام��ر نیز فناوری های‬ ‫جدید اس��ت که نیازمند حجم عظیمی از سرمایه گذاری خواهد داشت‪ .‬بااین حال‬ ‫خودروس��ازان اینده با چالش های بس��یاری روبه رو خواهند ب��ود ازجمله عوامل‬ ‫بیرونی ش��امل ایمنی‪ ،‬محیط زیست از یک سو‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬هزینه انرژی‪ ،‬نرخ بهره‬ ‫و‪ ...‬از س��وی دیگر از مش��خصه های قابل تامل در اینده صنع��ت خودرو خواهد‬ ‫بود‪ .‬همچنین ازنظر رقابت‪ ،‬تولید محصوالت نس��ل جدید‪ ،‬س��اماندهی مجدد و‬ ‫ورود رقبای جدید از مش��خصه های خودروس��ازی جهانی در اینده است؛ تغییر‬ ‫سلیقه و روش مصرف مشتریان از مالکیت خودرو (‪ )car ownership‬به سوی‬ ‫خودرو مش��ارکتی (‪ usership‬ی��ا ‪ )car shaelns‬از دیگر دگرگونی ها خواهد‬ ‫بود‪ .‬از طرف دیگر خودروس��ازان با ظرفی��ت اضافه تولید در عرصه جهانی روبه رو‬ ‫هس��تند که مدیریت هزینه ها را بسیار مشکل می کند بنابراین مسئولیت فروش‬ ‫و ارائه خدمات پس از فروش را س��خت تر از گذشته خواهد کرد‪ .‬راه حل هایی که‬ ‫پیشنهادش��ده کاهش چرخه عمر خ��ودرو (‪ )car life cycle‬و انطباق با تغییر‬ ‫س��لیقه مش��تریان و همچنین کاهش زمان طراحی محصوالت جدید از ‪ ۵۴‬ماه‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۴‬به ‪ ۳۸‬ماه س��ال ‪ ۲۰۱۲‬ازجمله روش هایی است که جبران کاهش‬ ‫سهم بازار را خواهد کرد‪ .‬همچنین در این زمان برون سپاری فرایندهای طراحی‬ ‫و ساخت‪ ،‬کمک زیادی به سرعت عملیات تولید خودرو می کند‪.‬‬ ‫البته افزایش تقاضا از چین و هند به دلیل رشد جمعیت‪ ،‬درامد سرانه و بهبود‬ ‫زیرس��اخت ها‪ ،‬درهای جدیدی برای خودروسازان بازکرده و تقاضای جهانی برای‬ ‫سوخت های جایگزین افزایش یافته است؛ در حال حاضر تامین کنندگان اسیایی‬ ‫‪۹۰‬درصد بازار باتری لیتیوم را در اختیاردارند‪.‬‬ ‫اروپا و امریکا هنوز مرحله نمونه س��ازی و مراحل س��خت ازمایشگاهی را طی‬ ‫می کنند‪ .‬بازار خودروهای هیبریدی به ‪۱۱‬میلیون دس��تگاه س��ال ‪ ۲۰۲۰‬خواهد‬ ‫رسید و تعداد مدل ها از ‪ ۱۵۰‬مدل ‪ ۲۰۱۴‬به ‪ ۲۰۰‬مدل در ‪ ۲۰۱۹‬خواهد رسید‪.‬‬ ‫در فرایند این تحوالت داش��تن نی��روی کار بامهارت و منعط��ف یکی از عوامل‬ ‫موفقیت کسب وکار خودروسازی خواهد بود‪.‬‬ ‫با توجه به این تحوالت پیش بینی می شود که درامد ‪۵/۲‬تریلیون دالری فعلی‬ ‫صنعت خودرو با رش��د ‪۳۰‬درصدی به ‪۶/۲‬تریلیون دالر در س��ال ‪ ۲۰۳۰‬برس��د‪.‬‬ ‫فروش جهانی خودرو همچنان با رش��د روبه رو است اما رشد ساالنه از ‪۳/۶‬درصد‬ ‫به ‪۲‬درصد کاهش خواهد یافت (‪ .)۲۰۳۰‬از این رو این امر وابس��ته به فاکتورهای‬ ‫اقتصاد کالن و الگوهای جدید مصرف خودرو ازجمله خودرو مش��ارکتی معطوف‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش بینی ها نش��ان می دهد سال ‪ ۲۰۳۰‬معادل ‪۳۰‬درصد خودروهای پرفروش‬ ‫مشارکتی خواهد شد‪ .‬چالش های دیگری نیز پیشروی خودروسازان قرار دارد که‬ ‫از ان جمله تنوع پلتفرم هاست که به این ترتیب فناوری های جدید به خودروسازان‬ ‫تحمیل می کند و فشار هزینه ها نیز معضل دیگری است‪.‬‬ ‫همچنین پدیدار ش��دن بازارهای جدید از س��ایر تغییرات است که ‪OEM‬ها‬ ‫نی��از دارد در تطابق ب��ا تغییرات الگوی منطق��ه ای ان را تحمل کنند‪ .‬همچنین‬ ‫ب��ا ورود هرچه بیش��تر به عصر دیجیتالی‪ ،‬مصرف کنندگان نیازهای بیش��تری به‬ ‫خدمات دیجیتال��ی تقاضا می کنند‪ .‬به هرحال باوجوداین تحوالت س��ود صنعت‬ ‫خودرو از ‪۴۱‬میلیارد یورو س��ال ‪ ۲۰۰۷‬به ‪۵۴‬میلیارد یورو س��ال ‪ ۲۰۱۲‬رس��ید‬ ‫اما اروپا به س��مت دیگری حرکت کرد و س��ود ‪۱۵‬میلیارد یورویی س��ال ‪۲۰۰۷‬‬ ‫را به یک میلیارد یورو ضرر س��ال ‪ ۲۰۱۲‬تغییر داد‪ .‬کارشناس��ان از دالیل عمده‬ ‫این ضرر را دو عامل کاهش تقاضا و ظرفیت اضافه خودروس��ازان مطرح کردند‪.‬‬ ‫ژاپ��ن و کره نیز از بحران اقتصادی رنج می برند اما س��ال ‪ ۲۰۱۲‬س��ود را تجربه‬ ‫کردند‪ .‬امریکای ش��مالی نیز وضع مطلوبی را داراس��ت و س��وداوری ‪۹‬میلیارد‬ ‫یورویی س��ال ‪ ۲۰۰۷‬را به ‪۲۳‬میلیارد یورو سال ‪ ۲۰۱۲‬رساند‪ .‬امید است با توجه‬ ‫به روند صنعت خودرو جهان بخش��ی از مشکالتی که پیشروی این صنعت است‬ ‫موردتوجه قرارگرفته باشد‪.‬‬ ‫گفت وگو با خبرخ��ودرو درباره اخرین وضعیت بازار خودروهای وارداتی‬ ‫گفت‪ :‬بازار خودروهای وارداتی اشفته است به این صورت که قیمت ها‬ ‫بسیار باالست و خودرویی توسط نمایندگی ها عرضه نمی شود همچنین‬ ‫سایت نمایندگی های مجاز درحال حاضر بسته است‪.‬‬ ‫موتمنی در ادامه اظهار کرد‪ :‬از بهمن س��ال ‪ ۹۶‬تعداد بس��یار کمی از‬ ‫خودروهای وارداتی فروخته ش��ده و به مشتریان تحویل داده شده است‬ ‫حتی برخی نمایندگی ها محصوالتی را که در سال ‪ ۹۵‬فروخته اند هنوز‬ ‫تحویل مش��تریان نداده اند و نمایندگی ها علت ع��دم عرضه خودرو را‬ ‫بی ثباتی بازار ارز اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫اعمال نظر داش��ته باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید منتظر بمانیم تا‬ ‫ببینی��م روابط بین ایران و اروپا بع��د از خروج امریکا از‬ ‫برجام چگونه پیش می رود‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در گفت وگ��و با خان��ه ملت عنوان ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫قراردادها روند عادی و تعیین شده را طی کنند طرفین‬ ‫تعهدات��ی از جمل��ه اینکه بومی س��ازی دان��ش فنی‪،‬‬ ‫داخلی س��ازی ‪ ۷۰‬درصدی محصوالت و رعایت میزان‬ ‫صادرات نسبت به یکدیگر دارند که در ادامه همکاری ها‬ ‫باید محقق شود‪ .‬ملکی در پایان درباره اینکه در قرارداد‬ ‫پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬ص��ادرات ‪ ۳۰‬درصد محص��والت محقق‬ ‫خواهد ش��د یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هنوز قرارداد تولید پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬با فرانس��ه عملیاتی نشده تا ‪ ۳۰‬درصد محصول‬ ‫ان صادر شود و همچنین تاکنون قرارداد به تولید نرسیده و خط تولید این محصول‬ ‫اماده نیست‪ .‬طبیعی است با تولید انبوه این محصول انتظار صادرات ‪ ۳۰‬درصدی ان‬ ‫وجود دارد و باید عملیاتی شود‪.‬‬ ‫ی (‪ ،)ESP‬ش��بکه ترمز ضد قفل (‪ )ABS‬ش��بکه‬ ‫اضطرار ‬ ‫کنترل الکتریکی پایداری خودرو (‪ )EBA‬و شبکه کمکی‬ ‫سرباالیی اشاره کرد‪.‬‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو درباره ف��روش این محصول‬ ‫خود در اطالعی��ه ای اعالم کرده اس��ت‪ :‬درحال حاضر پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬در خارج از چارچوب بخشنامه های فروش‪ ،‬از جمله‬ ‫روش کارتکس از سوی هیچ یک از نمایندگی های مجاز این‬ ‫گروه صنعتی عرضه نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو بر اساس‬ ‫بخش��نامه های فروش این محصول در سال گذشته‪ ،‬مجوز‬ ‫صل��ح قرارداد تا به امروز برای هیچ ی��ک از نمایندگی های‬ ‫مجاز این ش��رکت و مش��تریان صادر نکرده و اس��تفاده از‬ ‫عنوان هایی از قبی��ل کارتکس‪ ،‬صلح نامه یا خرید و فروش‬ ‫حواله غیرقانونی بوده و وجود مواردی از این قبیل در بازار‪،‬‬ ‫می تواند زمینه ای برای کالهبرداری باشد‪.‬‬ ‫ایران خ��ودرو تصریح کرده تنها روش تهیه و خرید این‬ ‫محصول تاکن��ون در بازار ازاد‪ ،‬از طری��ق ثبت در دفاتر‬ ‫اسناد رس��می و تعویض پالک در مراکز نیروی انتظامی‬ ‫بوده و سایر موارد غیرقانونی و غیررسمی از سوی برخی‬ ‫از افراد س��ودجو اس��ت که در این باره ش��رکت ایکاپ و‬ ‫ایران خودرو حق شکایت از این افراد را برای خود محفوظ‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫در ادام��ه این اطالعیه امده اس��ت‪ :‬در هنگام ثبت نام در‬ ‫تیر ‪ ،۹۶‬هیچ گونه س��همیه خاص ب��رای نمایندگی در نظر‬ ‫گرفته نشده و تمامی ظرفیت نام نویسی به شکل اینترنتی‬ ‫و انالی��ن در اختیار مش��تریان و متقاضی��ان قرار گرفته و‬ ‫تمهیدات الزم به منظور جلوگیری از س��فته بازی و داللی‬ ‫ان اندیش��یده ش��ده و تحویل خ��ودرو فقط ب��ه تعهدات‬ ‫ثبت نامی انجام شده است‪.‬‬ ‫محدودیت ثبت نام یک دس��تگاه با هر کد ملی‪ ،‬استفاده‬ ‫نش��دن از شماره مشتری موجود در س��امانه ایران خودرو‪،‬‬ ‫نبود ام��کان ثبت ن��ام از طریق زیرس��اخت های اینترنتی‬ ‫و ثبت نامی ش��رکت از جمله تمهی��دات ایران خودرو برای‬ ‫جلوگیری از سوءاستفاده بوده است‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید وضعی��ت بازار این کراس اوور در کش��ور‬ ‫چگون��ه خواهد بود و افرادی ک��ه با ترفندهایی مبادرت به‬ ‫خرید چند دس��تگاه هنگام پیش فروش کرده اند‪ ،‬می توانند‬ ‫انها را در بازار ازاد به فروش برسانند یا خیر‪.‬‬ ‫برقی ها‬ ‫موتورسیکلت برقی اجباری می شود‬ ‫برای کاه��ش الودگی در طرح ترافیک بعدی اس��تفاده از‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی را اجباری می کنی��م‪ .‬به گزارش‬ ‫گس��ترش نیوز؛ طرح ترافیک جدید در حالی دوره ازمایشی‬ ‫خود را طی می کند که کارشناس��ان معای��ب زیادی را برای‬ ‫ان برش��مردند‪ .‬هجوم موتورس��یکلت ها در س��اعات طرح و‬ ‫الودگ��ی ناش��ی از ان از جمله مهم ترین عی��وب این طرح به‬ ‫ش��مار می رود‪ .‬ناهید خداکرمی در گفت وگو با گسترش نیوز‬ ‫گفت‪ :‬موتورسیکلت ها همواره در مناطق طرح وجود داشتند‬ ‫و ترددشان در این محدوده ها زیاد بوده است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫باید دید که االیندگی ناش��ی از افزایش موتورس��یکلت ها در حد قابل توجهی است که‬ ‫بش��ود به ان اس��تناد کرد یا خیر؟ این عضو شورای ش��هر تصریح کرد‪ :‬سروسامان دادن‬ ‫به موتورس��یکلت ها و وانت بارها مس��ئله مهمی اس��ت که در کمیسیون سالمت به طور‬ ‫جدی پیگیر ان هس��تیم‪ .‬خداکرمی تاکید کرد‪ :‬از این رو برای کاهش الودگی ناش��ی از‬ ‫موتورسیکلت ها‪ ،‬در طرح بعدی در صدد هستیم تا دستور برقی کردن موتورسیکلت ها‬ ‫را صادر کنیم‪ .‬عضو کمیس��یون سالمت و محیط زیست ش��ورای شهر ادامه داد‪ :‬تالش‬ ‫این اس��ت تا برای س��ازمان ها‪ ،‬نهادها و مراک��ز تجاری که نیاز به موتورس��یکلت دارند‬ ‫مث��ل رس��توران ها‪ ،‬پی��ک موتوری ه��ا و‪ ...‬لزوم اس��تفاده از‬ ‫موتورسیکلت های برقی اجباری شود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬با اینکه‬ ‫ش��هرداری در این زمینه تس��هیالتی را ارائه کرده اما تالش‬ ‫ش��هردای به تنهایی کافی نیس��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ،‬خودروسازان و‪ ...‬نیز باید این مسئله را‬ ‫مدیریت کنند‪ .‬این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد‪ :‬مردم‬ ‫اگر بدانند که هر موتورس��یکلتی که در س��طح ش��هر روشن‬ ‫می ش��ود چه مقدار الودگی و تبعات منفی زیس��ت محیطی‬ ‫برای خودش��ان و دیگ��ران دارد به طور قطع در اس��تفاده از‬ ‫این وس��یله نقلیه تجدید نظر می کردند‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬شورای شهر از رسانه ها‬ ‫درخواست دارد تا در این زمینه فرهنگ سازی بیشتری کنند و استفاده از موتورسیکلت‬ ‫برقی را ترویج دهند‪ .‬این نماینده مردم در ش��ورای ش��هر بیان کرد‪ :‬از ان جایی که طرح‬ ‫ترافیک جدید توانس��ته مانع پرداخت کارت های شناور طرح ترافیک که به شکل رانت ‬ ‫بود‪ ،‬شود پس از انجام طرح ترافیک ازمایشی‪ ،‬همین روند به طور اصلی اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫خداکرمی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬این طرح تا به این لحظه موفق عمل کرده و توانسته‬ ‫بار ترافیکی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بازار لوازم یدکی‪ ،‬بیماری تب دار‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ -‬روزنامه ن�گار‪ :‬در حال��ی ک��ه فع��االن و‬ ‫کارشناس��ان بسیاری در صنعت قطعه کشور از ورود و خرید و فروش‬ ‫قطع��ات بی کیفیت و حتی دس��ت دوم و س��وم در ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫می گویند از س��وی مس��ئوالن این اتحادیه شنیده می شود مشکالت‬ ‫پیگیری ش��ده و به س��رعت با این گونه خالف ها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنان که این مقامات مسئول به شدت مخالف رسیدن این اشتباه ها‬ ‫به امار یک درصد هستند‪ ،‬واقعیت ها از وضعیتی دیگر حکایت دارند‪.‬‬ ‫وقتی در کوچه پس کوچه های تنگ و قدیمی چراغ برق می گذرید‬ ‫فروش��ندگان از فعالیت زیرپله ای برخی اف��راد با کارگران غیرقانونی‪،‬‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫بر اساس قوانین بازار‪ ،‬تولید و عرضه محصوالت جدید‬ ‫باعث افزایش نرخ سهام خودروسازان در بورس شده و این‬ ‫مهم بر وضعیت مالی انها تاثیر بسیاری دارد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو قراردادهایی برای تولید مدل های جدید‬ ‫با همتایان بین المللی خود بس��ته که هنوز به تولید انبوه‬ ‫نرس��یده اس��ت‪ .‬گروه صنعتی ایران خودرو ‪ ۲‬مدل پژوی‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬و ‪ ۳۰۱‬را در دستور تولید خود دارد که البته تعداد‬ ‫محدودی از مدل ‪ ۲۰۰۸‬در س��ال گذش��ته تولید و وارد‬ ‫چرخه فروش شد‪ .‬حال باید دید ‪ ۳۰۱‬قرار است چه زمانی‬ ‫در بازار کشور ادعای سهم خواهی کند؟‬ ‫در کن��ار این‪ ،‬تی��راژ و میزان داخلی س��ازی انها نیز از‬ ‫موضوع ه��ای مهمی اس��ت که ب��ا افزایش تی��راژ‪ ،‬ارزش‬ ‫س��هام در بورس خودروسازان باالتر رفته و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫داخلی سازی قطعات انها صرفه اقتصادی برای صنعتگران‬ ‫داخلی خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن الزم به یاداوری اس��ت که ش��رکت س��ایپا‬ ‫محصوالت جدیدی در س��بد کاالیی خ��ود دارد که ورود‬ ‫این خودروه��ا می تواند تاثی��ر زیادی روی تح��رک بازار‬ ‫خودرو داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪ ۳۰۱‬در مرحله ازمایش‬ ‫در بح��ث ورود خودروهای جدید یکی از کارشناس��ان‬ ‫ارش��د خودرویی کش��ور گفت‪ :‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬در حال تولید‬ ‫اس��ت و تا ام��روز بیش از ‪ ۴‬ه��زار خودرو تولید ش��ده و‬ ‫به دست مشتری رسیده است‪.‬‬ ‫وی درباره ادامه وضعیت این خودرو نیز افزود‪ :‬همچنین‬ ‫با گش��ایش ال س��ی‪ ،‬این خودرو در مسیر تولید انبوه قرار‬ ‫دارد و تولید ان بر اس��اس سفارش از سوی متقاضیان در‬ ‫حال انجام است‪ .‬این کارشناس خودرویی درباره وضعیت‬ ‫تولی��د پژو ‪ ۳۰۱‬نیز اظهار ک��رد‪ ۳۰۱ :‬در مرحله ازما یش‬ ‫قرار دارد و بخش نخس��ت سنجش این محصول در حال‬ ‫پایان است‪ .‬در ادامه مرحله دوم ان نیز انجام خواهد شد و‬ ‫پس از موفقیت‪ ،‬تولید انبوه ان اغاز ش��ده و به این ترتیب‬ ‫وارد بازار می شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ورود این خودرو به‬ ‫بازار چه زمانی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬در نیمه دوم امس��ال (به‬ ‫احتمال زیاد اذر) ‪ ۳۰۱‬وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو درب��اره وضعیت خرید و‬ ‫ف��روش نیز گفت‪ :‬ب��ه طور کلی برنامه ب��رای بازار خودرو‬ ‫از س��وی خودروس��ازان پیش ف��روش و ثبت نام از س��وی‬ ‫متقاضیان است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه ایا وضعی��ت بازار‬ ‫خودروهای نو داخلی به همین شکل خواهد بود که تولید‬ ‫بر اس��اس پیش فروش و ثبت ن��ام متقاضیان پیش برود و‬ ‫مازاد بر ان خودرویی در بازار وجود نداش��ته باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر برنامه تولید بر اس��اس نیاز بازار اس��ت‬ ‫و اگر م��ازادی در بازار وجود ندارد ب��ه دلیل تقاضای باال‬ ‫و ثبت س��فارش برای مدل های خودرویی از س��وی مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین خودروها بدون مان��دن در انبار به فروش‬ ‫می رس��ند‪ .‬شاید اگر درخواست کمتر ش��ود مازاد هم در‬ ‫بازار داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی تولید ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو‬ ‫تولی��د خودرویی مانن��د ‪ ۲۰۰۸‬با تی��راژ ‪ ۴‬هزار خیلی‬ ‫قاب��ل مالحظه نبوده به ویژه اینکه در برخی مواقع ش��اهد‬ ‫هس��تیم یک فرد با ترفنده��ای مختلف مبادرت به خرید‬ ‫چند دستگاه کرده است‪.‬‬ ‫او در ای��ن ب��اره توضیح داد‪ :‬باید دی��د این تیراژ با چه‬ ‫موضوعی مورد مقایس��ه قرار می گیرد و پرسش این است‬ ‫که ک��دام خودرو در مراحل اولی��ه ورود و ‪ ۱۵‬ماه پس از‬ ‫تاس��یس شرکت و راه اندازی خط تولید ‪ ۴‬هزار خودرو ان‬ ‫در خیابان تردد می کند‪ .‬بنابراین باید عمیق تر به موضوع‬ ‫نگاه شود‪ .‬بر اساس سختگیری های سازمان ملی استاندارد‬ ‫و الزام اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه به طور قطع برخی‬ ‫مدل ه��ای قدیمی از خط تولید خارج ش��ده و بازار دچار‬ ‫خال خواهد ش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬بای��د تیراژ خودروهای جدید‬ ‫این خال را پوشش دهد‪ .‬وی در پاسخ به این مسئله گفت‪:‬‬ ‫پش��ت برخ��ی دیواره��ا می گویند ک��ه به تعمی��ر قطع��ات کارکرده‬ ‫می پردازند و بازار ان ها را نیز کساد کرده اند‪.‬‬ ‫مدیران دس��ت اندرکار بی��ش از انکه نگ��ران وضعیت کلی صنف‬ ‫خود باش��ند به موقعیت های اجتماعی خود می اندیشند که زیر سوال‬ ‫نرود‪.‬‬ ‫پاک کردن صورت مسئله انقدر امر عادی است که افراد به راحتی‬ ‫به جای پذیرفتن حقیقت و چاره اندیش��ی‪ ،‬مسئله را وارد مسیر دیگری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫یکی از چالش های مدیریتی مس��ئوالن در همین امر نهفته اس��ت‬ ‫این امر در دس��تور کار قرار دارد و به مرور تیراژها افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬برنامه این است که تا ‪ ۲‬سال اینده‬ ‫تیراژ مدل های جدید خودرویی به ‪ ۲۰۰‬هزار دس��تگاه در‬ ‫سال برسد‪.‬‬ ‫همچنین او در بحث داخلی سازی پژو ‪ ۵۰۸‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫چون تیراژ محدودی دارد قرار نیس��ت داخلی سازی شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د خودرویی درباره افزایش مدل های‬ ‫جدید خودرویی گفت‪ :‬باید برنامه های فعلی به طور کامل‬ ‫اجرا و س��پس برای مدل های جدید اغاز ش��ود‪ .‬تصمیم و‬ ‫اجرای برنامه در این راستا زمانبر است‪.‬‬ ‫گزارشی درباره‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار و تولید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عرضه مد ‬ ‫لهای جدید خودرویی‬ ‫«‬ ‫پ‬ ‫ژ‬ ‫و‬ ‫‪۳۰۱‬‬ ‫»‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫‪۷‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫شود‬ ‫‹ ‹داخلی سازی قطعات‬ ‫یکی از مهم ترین اس��تراتژی های مش��ترک هر کشوری‬ ‫اس��تقالل و خودکفایی بوده که تولید داخل نقش مهمی‬ ‫در ان دارد‪ .‬خ��ودرو به عنوان یک��ی از صنایع مهم نقش‬ ‫بس��یاری در این امر داشته به ویژه برای ایران که سومین‬ ‫منب��ع تولید ناخالص ملی پس از صنعت نفت و بانکداری‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن داخلی س��ازی قطع��ات خودروه��ا یک��ی از‬ ‫بس��ترهای اس��تقالل کش��ور بوده که در این باره رئیس‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان‬ ‫کش��ور معتقد اس��ت‪ :‬عمق س��اخت خودروها باید به ‪۸۰‬‬ ‫درصد برس��د‪ .‬محمدرضا نجفی منش درباره داخلی سازی‬ ‫خودروهای جدید نیز گفت‪ :‬بر اس��اس اماری که از سوی‬ ‫خودروس��از اعالم ش��ده تولی��د پژو ‪ ۳۰۱‬ب��ا بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد داخلی س��ازی اغاز شده و تولید پژو ‪ ۲۰۰۸‬نیز قرار‬ ‫است در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۴۰‬درصد برسد‪ .‬درباره محصوالت‬ ‫پژوسیتروئن نیز همین گونه است و انها نیز در حال بستن‬ ‫قراردادهایی با قطعه سازان ایرانی هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اما نظر فعاالن صنعت قطعه کشور‬ ‫این اس��ت که باید داخلی س��ازی خودروها به ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫برس��د‪ .‬در این باره نیز پیشنهاد ش��د تعرفه ها به گونه ای‬ ‫وضع شود که س��اخت ‪ ۸۰‬درصد قطعات به صرفه باشد؛‬ ‫ب��ه این معنی که اگ��ر تعرفه برخی قطعات پایین باش��د‬ ‫خودروساز انگیزه ای برای ساخت داخل نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬درحال حاضر واردات برخی قطعات به ش��کل‬ ‫«سی کی دی» با عمق ساخت ‪ ۶۰‬درصدی لحاظ شده که‬ ‫س��خن فعاالن صنعت قطعه این است که این عدد باید به‬ ‫‪ ۸۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست افزایش حجم تعرفه ها‬ ‫رئیس انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور در ادامه توضیح داد‪ :‬تعرفه باقی قطعات‬ ‫که داخلی س��ازی نمی ش��ود و جزو ‪ ۴۰‬درصد باقی مانده‬ ‫هس��تند ( با عمق س��اخت ‪ ۶۰‬درصد) ‪ ۱۵‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫پیش��نهاد فعاالن صنعت قطعه این اس��ت ک��ه تعرفه ‪۱۵‬‬ ‫ت (با عمق س��اخت ‪۸۰‬‬ ‫درص��دی ب��رای ‪ ۲۰‬درصد قطعا ‬ ‫درصد قطعات) باشد و به این ترتیب برای قطعات زیر ‪۸۰‬‬ ‫درصد تعرفه ها ‪ ۳۲‬درصد تعیین شود‪.‬‬ ‫نجفی منش درباره پیش بینی برای داخلی سازی قطعات‬ ‫خودروهای جدید در س��ال ‪ ، ۹۷‬گفت‪ :‬حجم قراردادها با‬ ‫قطعه سازان هنوز کامل نش��ده و انتظار این است که این‬ ‫حجم در سال ‪ ۹۷‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬باید این امر با تیراژ و‬ ‫س��رعت بیشتر همراه باشد و اگر حتی تیراژ نیز در داخل‬ ‫پایین است باید برای سایر سایت های خودروسازان طرف‬ ‫قرارداد تولید و تامین قطعه داشت زیرا این مدل ها فقط در‬ ‫ایران تولید نش��ده و در سایر کشورها نیز ساخته می شود‪.‬‬ ‫نجفی من��ش در پایان اظه��ار کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط و‬ ‫پیش بینی های اینده که ممکن است فشار تحریمی دوباره‬ ‫اعمال ش��ود باید با عمق بخشیدن به ساخت داخل اجازه‬ ‫اس��یب به صنعت خودرو و در ش��کل کالن اقتصاد کشور‬ ‫ن��داد تا اقتصاد مقاومتی به معن��ای واقعی کلمه عملیاتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫داخلی س��ازی قطعات یک��ی از مهم تری��ن دغدغه های‬ ‫صنعت خودرو است و در این بستر روزامدی نرم افزاری و‬ ‫سخت افزاری خطوط تولید در صنعت قطعه از موضوع های‬ ‫پیگیری شده از سوی خودروسازان و قطعه سازان است‪.‬‬ ‫مشتریان‬ ‫در راستای تکریم مشتری‬ ‫سایپا در بخشنامه ای‪ ،‬تکمیل وجه با شرایط خاص را اعالم کرد‬ ‫به مناس��بت فرا رس��یدن ماه مب��ارک رمضان‪ ،‬ب��ا دس��تور مدیرعامل گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا و در راس��تای حمایت از مشتریان و افزایش رضایتمندی‪،‬‬ ‫تمام مش��تریانی که براس��اس دعوتنامه ارس��الی زمان تکمی��ل وجه انها تا ‪۸‬‬ ‫اردیبهش��ت بوده اس��ت و موفق به هزینه پرداختی دعوتنام��ه و تکمیل وجه‬ ‫نش��ده اند‪ ،‬می توانند با نرخ مص��وب فروردین اقدام به تکمی��ل وجه و تحویل‬ ‫خودرو ثبت نامی خود کنند‪.‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬برمبنای اعالم حوزه بازاریابی‬ ‫و فروش گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬برای ان دسته از مشتریانی که شامل این‬ ‫شرایط می ش��وند‪ ،‬دعوتنامه جدید از طریق نمایندگی های گروه سایپا‪ ،‬دوباره‬ ‫ارس��ال خواهد شد و این افراد می توانند در بازه زمانی مقرر شده‪ ،‬برای تکمیل‬ ‫وجه و تحویل خودرو خود با نرخ فروردین امسال اقدام کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬مهل��ت اعالم ش��ده در دعوتنامه ه��ای جدید ارس��الی برای‬ ‫بهره گی��ری از این بخش��نامه محدود بوده و بعد از پای��ان زمان در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ،‬به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه همکاری زامیاد با قطعه سازان داخلی‬ ‫بنابرای��ن ب��ه جای رفت��ن به دنب��ال اینکه مش��کالت صنعت قطعه‬ ‫را چگون��ه بای��د رفع کرد باید ب��ه دنبال این بود ک��ه تفکر مدیریتی‬ ‫مسئوالن امر را چگونه تغییر داد اینکه دیدی واقع بین تر داشته باشند‬ ‫و در هر بار پرسش‪ ،‬از وضعیت مطلوب و ارام صنف خود نگویند و به‬ ‫پرتاب توپ به زمین دیگری نپردازند‪.‬‬ ‫امروز بازار لوازم یدکی خودرو بیماری اس��ت که نیاز به درمان دارد‬ ‫اما تا هنگامی که مدیران و مس��ئوالن نپذیرند بازار تب دارد و بیمار‬ ‫است‪ ،‬درمان حاصل نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت زامی��اد در بازدی��د از ش��رکت فرمان خودرو س��پاهان‬ ‫از گس��ترش هم��کاری با قطعه س��ازان داخلی در س��ال «حمای��ت از کاالی‬ ‫ایران��ی» خب��ر داد‪.‬به منظور بررس��ی توانمندی ه��ا و امادگی ب��رای افزایش‬ ‫ظرفیت های تولیدی و گس��ترش همکاری های دو جانبه با قطعه سازان‪ ،‬محمد‬ ‫زارع پور اش��کذری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت زامیاد به همراه جمعی از مدیران ارشد‬ ‫این ش��رکت از دس��تاوردها‪ ،‬امکانات و ظرفیت های تولید یکی از شرکت های‬ ‫قطعه س��ازی داخلی بازدید کرد‪.‬بنا بر این گ��زارش‪ ،‬در این بازدید که با هدف‬ ‫ارتقای داخلی س��ازی محصوالت جدید تولیدی زامیاد از جمله «وانت ریچ» و‬ ‫«پادرا» در س��ال حمایت از کاالی ایرانی انجام ش��د‪ ،‬مدیرعامل شرکت زامیاد‬ ‫بر گس��ترش همکاری با قطعه س��ازان داخلی تاکید و خاطرنشان کرد‪ :‬با ایجاد‬ ‫زمینه های همکاری با قطعه س��ازان دارای محصول با کیفیت می توانیم عالوه بر‬ ‫افزای��ش ظرفیت های تولیدی‪ ،‬در جهت تحقق ش��عار حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫گام های بلندی برداریم‪.‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫مدیرعامل شرکت خدمات فنی رنا‪:‬‬ ‫افزایش سهم بازار قطعات‪ ،‬اولویت اصلی ماست‬ ‫گردهمای��ی نمایندگان فروش و خدمات پ��س از فروش و عاملیت های فروش‬ ‫قطعات محصوالت سایپادیزل برگزار شد‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر اخبار این خودروساز کشور اعالم این مطلب بود که همکاری‬ ‫با قطعه س��ازان در بخش خودروهای تجاری بیشتر می ش��ود‪ .‬در این باره بابک‬ ‫منصوری‪ ،‬مدیرعامل شرکت خدمات فنی رنا با اشاره به افزایش تولید محصوالت‬ ‫س��ایپا دی��زل در س��ال های اخیر گفت‪ :‬با توج��ه به تن��وع و کیفیت محصوالت‬ ‫س��ایپا دیزل‪ ،‬فرصت مناس��بی برای ش��رکت خدمات فنی رنا ایجاد شده که در‬ ‫بازار خودروهای تجاری به یک برند بزرگ تبدیل ش��ود زیرا این شرکت ظرفیت‬ ‫افزایش س��هم بازار در حوزه تهیه و توزیع قطعات محصوالت س��ایپادیزل را دارا‬ ‫است‪.‬‬ ‫منصوری افزود‪ :‬مهم ترین دغدغه مشتریان تامین به موقع قطعات است که باید‬ ‫قطعات به ش��کل مستمر تامین ش��ود‪ .‬همچنین ثبات نرخ از دیگر موارد افزایش‬ ‫رضایتمندی مش��تریان است که می تواند امنیت تجاری ش��رکت و نمایندگان را‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت خدمات فن��ی رنا گفت‪ :‬در نظ��ر داریم با ایجاد س��ازمان‬ ‫تحقیقات بازار در س��طح کش��ور نیازهای مشتریان را مورد بررسی قرار دهیم و با‬ ‫شناسایی ظرفیت هر استان‪ ،‬نسبت به توزیع قطعات اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬مذاکراتی با تولید کنن��دگان قطعات تجاری داخلی و خارجی‬ ‫انجام خواهد ش��د و س��عی می شود در همه قس��مت های خودرو اعم از موتوری‪،‬‬ ‫گیربک��س‪ ،‬بدنه و‪ ...‬قطعات با کیفیت را تامین کنیم و دراختیار مش��تریان نهایی‬ ‫خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫او همچنی��ن از اجرای برنامه های��ی برای نمایندگان ف��روش خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ا ایجاد وب س��ایت جام��ع فروش قطع��ات‪ ،‬نماین��دگان به راحت��ی می توانند‬ ‫س��فارش گذاری کنند‪ .‬همچنین با اعمال تخفیفات به ش��کل یکسان جهت ثبات‬ ‫نرخ در سراسر کشور حرکت خواهد شد‪.‬‬ ‫منصوری در پایان ابراز امیدواری کرد تا با برنامه هایی که در حال تدوین است‬ ‫بتوان افزایش سهم بازار و رضایت مشتریان را کسب کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سهام خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫انحصار بازار‪ ،‬دلیل سختگیری شورای رقابت‬ ‫عبدالرضا مصری‪ :‬عضو ناظر ش��ورای رقابت و نماینده کمیس��یون‬ ‫برنامه ‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‪:‬‬ ‫برخی از قطعه سازان و خودروسازان معتقدند زمانی که شورای رقابت‬ ‫توانای��ی کنترل نرخ مواد اولیه داخلی را ندارد باید قیمت گذاری به خود‬ ‫تولیدکننده قطعات و خودرو محول شود اما یک سلسله وظایف قانونی‬ ‫برای مراجع قانونی تعریف شده است که شورای رقابت هم در راستای‬ ‫وظایف قانونی که به ان محول ش��ده باید به مسئولیت های خود عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬تا زمانی که قانون پابرجا باش��د ان مس��ئولیت نیز پایدار‬ ‫خواهد بود مگر انکه کس��ی که به انها مس��ئولیت و اختیار داده‪ ،‬ان را‬ ‫از ش��واری رقابت پس بگیرد که این امر جزو وظایف مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫اگ��ر مجلس و ش��ورای رقاب��ت قانون گ��ذاری و قیمت گ��ذاری در‬ ‫مورد خ��ودرو را برعهده گرفته اند‪ ،‬دالیل زیادی ب��رای ان وجود دارد‪.‬‬ ‫م��ا امتیاز زیادی ب��رای تولید داخ��ل قائل ش��ده ایم و زمانی که برای‬ ‫کااله��ای خارجی تعرفه های ‪ ۱۰۰‬درصدی تعریف می کنیم در بازار ان‬ ‫محص��والت انحصار ب��ه وجود می اید‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬در این بخش باید‬ ‫حق��وق مصرف کننده نیز به نوعی دیده و رعایت ش��ود‪ .‬نمی ش��ود در‬ ‫بازاری که محدودیت های بسیار برای رقیب به وجود اورده ایم از سوی‬ ‫دیگ��ر ان را رها کنیم‪ .‬وظیفه نهایی م��ا رعایت حقوق مصرف کننده و‬ ‫تولیدکننده است و قرار هم نیست انها نیز همه چیز را تعیین نرخ کنند‪.‬‬ ‫در این زمینه شورای رقابت تمام عوامل موثر بر نرخ را برای تمام اجزا‬ ‫محاس��به می کند و سپس نرخ نهایی تعیین می ش��ود‪ .‬در واقع ترکیب‬ ‫ش��ورای رقابت ترکیب ‪ ۳‬قوه بوده و فرا قوه ای تصمیم گیری می ش��ود‪.‬‬ ‫اگر این موضوع رها شود‪ ،‬عنوان خواهد شد هیچ نظارتی بر بازار خودرو‬ ‫نیس��ت‪ .‬بنابراین تا زمانی که بحث انحصار در بازار این محصول وجود‬ ‫دارد در حیطه اختیار شورای رقابت است که به ان ورود کند‪.‬‬ ‫تولید و عرضه محصوالت جدید بر سهام خودروسازان چه تاثیری دارد‬ ‫عرضه خودروهای جدید افزایش ارزش سهام را به دنبال دارد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫چند س��الی اس��ت که خودروس��ازان با ش��رکای‬ ‫اروپایی خود در حال س��اخت خودروهای جدید در‬ ‫کش��ور هس��تند که البته نکته مهم در این خودروها‬ ‫الزام داخلی سازی ‪ ۴۰‬درصدی قطعات ان و رسیدن‬ ‫به سهام ‪ ۷۰‬درصد است‪.‬‬ ‫خودرو‪ ،‬ج��زو یکی از مهم ترین صنای��ع در ایجاد‬ ‫ی که رونق و‬ ‫ارزش افزوده در کش��ور اس��ت به ط��ور ‬ ‫رکود این صنعت‪ ،‬می تواند فعالیت های صنایع دیگر‬ ‫مانند فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬الستیک و‪ ...‬را در پرتو‬ ‫خود قرار دهد‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت های خودروس��ازی پس از موج‬ ‫خصوصی سازی در کشور‪ ،‬بخش عمده ای از سهام شان‬ ‫در سبد سهامداران قرار گرفت که این موضوع سبب‬ ‫شد تا این شرکت ها در بورس اوراق بهادار‪ ،‬جایگاهی‬ ‫اس��تراتژیک پیدا کنند و جزو یکی از صنایع مهم در‬ ‫بازار سرمایه شوند که با توجه به تاثیر صنعت خودرو‬ ‫در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در کشور بسیار مورد‬ ‫اهمیت قرار دارد‪ .‬در بحث رضایتمندی س��هامداران‬ ‫خودروی��ی‪ ،‬چندی پی��ش معاونت اقتص��ادی گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو از رونمایی اپلیکیشن سهام این‬ ‫خودروس��از خبر داد و هدف از طراح��ی ان را ارتقا‬ ‫و بهبود خدمات س��هامداری و افزایش رضایتمندی‬ ‫س��هامداران اعالم کرد‪ .‬این اقدام برای نخس��تین بار‬ ‫در میان ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس اوراق‬ ‫بهادار‪ ،‬از سوی ایران خودرو انجام شده و سهامداران‬ ‫می توانند اطالعات سهامداری خود را از قبیل تعداد‬ ‫س��هام‪ ،‬مانده مطالبات‪ ،‬اگاه��ی از کاردکس مالی و‬ ‫وضعیت نقل و انتقال سهام را از طریق این اپلیکیشن‬ ‫دریافت کنند‪ .‬همچنین امکان ثبت و ویرایش نشانی‬ ‫یا ش��ماره حس��اب بانکی از این طریق فراهم ش��ده‬ ‫است‪ .‬درباره وضعیت س��هام خودروسازان در بورس‬ ‫به س��راغ کارشناس��ان بورس رفته و با انها گفت وگو‬ ‫کردیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود محصوالت جدید و تاثیر بر سهام‬ ‫ولید ه�لاالت‪ ،‬یکی از کارشناس��ان بخش بورس‬ ‫درب��اره وضعیت تولید و عرض��ه محصوالت جدید و‬ ‫تاثیر بر نرخ س��هام خودرو گف��ت‪ :‬محصوالت دارای‬ ‫حاشیه سودهای متفاوتی هستند‪ .‬محصوالتی که در‬ ‫نظام قیمت گذاری هستند و شورای ملی رقابت نرخ‬ ‫انه��ا را تعیین می کن��د (خودروهای زیر ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان) ب��ه طور عمده دارای حاش��یه س��ود اندک‬ ‫هس��تند به این معنی که می��زان و مبلغ فروش این‬ ‫محص��والت داخلی که از کاالهای قدیمی به ش��مار‬ ‫می روند در مقایسه با محصوالتی که وارداتی هستند‬ ‫یا خط تولیدشان به تازگی راه اندازی شده مانند پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬کمتر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬محص��والت جدید که مبلغ فروش‬ ‫زیادی دارند حاش��یه س��ود بس��یار متفاوتی از سایر‬ ‫محصوالت مانند پژو ‪ ۲۰۶‬یا ‪ ۴۰۵‬خواهند داش��ت‪.‬‬ ‫بنابراین محصوالت جدید هر چقدر تیراژ بیش��تری‬ ‫داش��ته باش��ند روی حاشیه سود خودروس��از تاثیر‬ ‫زیادتری خواهد داش��ت‪ .‬ام��ا محصوالت دیگر که به‬ ‫نس��بت قدیمی بوده و در حال تولید هستند اگرچه‬ ‫تی��راژ باالیی دارند‪ ،‬ب��ه طور معمول برای پوش��ش‬ ‫هزینه ها می توانند کاربرد داشته باشند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار ب��ورس اظهار کرد‪ :‬هر ش��رکتی‬ ‫هالالت در ادامه درباره نس��بت س��ود محصوالت‬ ‫جدی��د خودروس��ازان از جمل��ه گ��روه صنعت��ی‬ ‫ایران خودرو افزود‪ :‬هر چقدر خودروس��از بتواند سهم‬ ‫این محصوالت را در س��بد کاالیی خود افزایش دهد‬ ‫طبیعی اس��ت سود بیش��تری دریافت خواهد کرد و‬ ‫به همان نس��بت ارزش س��هام ان خودروساز باالتر‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی درب��اره تاثیر تیراژ ای��ن خودروها گفت‪ :‬تیراژ‬ ‫تولید بس��یار اهمیت دارد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬امروز برای‬ ‫تولید پژو ‪ ۲۰۰۸‬سرمایه گذاری و برنامه ریزی شده تا‬ ‫تیراژ ‪ ۲۰۰‬هزار دس��تگاهی داشته باشد‪ .‬اگر این امر‬ ‫محقق شود روی سود این خودروساز در بورس تاثیر‬ ‫بسیاری خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫و خرید و فروش با دالر بازار ازاد محاسبه می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس تاکید کرد‪ :‬افزایش نرخ ارز بر ارزش‬ ‫س��هام تاثیر دارد و به طور قطع چون ش��رکت ها در‬ ‫نظ��ام نرخ گ��ذاری در حال ف��روش محصوالت خود‬ ‫هستند قادر به تغییر قیمت ها نیستند هر چقدر بازار‬ ‫دالر متالطم و مبهم باش��د به ضرر خودروس��ازان و‬ ‫سهام انها در بازار بورس است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که اگ��ر ارز از دالر‬ ‫ب��ه ی��ورو تغییر کند چ��ه تاثیری روی ب��ازار بورس‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تاثیر چندان��ی ندارد چون ارز‬ ‫م��ورد نیاز از س��وی دولت تعیین می ش��ود تفاوتی‬ ‫نمی کند دالر باش��د یا یورو‪.‬ه�لاالت در پایان گفت‪:‬‬ ‫به نظر می رس��د در این فض��ای پس از برجام خیلی‬ ‫مهم اس��ت که هم��کاری با اروپاییان به چه ش��کل‬ ‫باشد‪ .‬چش��م انداز صنعت خودرو کش��ور با توجه به‬ ‫همکاری ه��ای بین المللی که دارد مثبت اس��ت چه‬ ‫در بحث خودروهای سواری و به ویژه در خودروهای‬ ‫تجاری‪ .‬اما به هر حال نیازمند ریس��ک های جدیدی‬ ‫در صنعت خودرو هستیم‪.‬‬ ‫در ادامه همچنین هالالت درباره نوس��ان های نرخ‬ ‫ارز و تاثیر ان بر بورس و س��هام خودروسازان گفت‪:‬‬ ‫هر چقدر ش��فافیت بازار در بحث ارز ش��فاف تر باشد‬ ‫تاثیر مثبت تر خواهد داشت و برعکس‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طبیعی اس��ت در بح��ث خودروها‬ ‫چه تولیدی و چه وارداتی به ارز وابس��ته هستند زیرا‬ ‫برخی از نیازهای خودروسازان در بخش مواد اولیه از‬ ‫خارج کشور تهیه می شود‪ .‬حتی اگر این مواد از بازار‬ ‫داخل نیز تامین شوند در عمل با دالر مبادالتی نبوده‬ ‫س��یدمصطفی صفاری از دیگر کارشناسان بورس‬ ‫در ای��ن باره ادامه داد‪ :‬واقعیت این اس��ت که خودرو‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬کاالیی لوکس به ش��مار می رود و این امر‬ ‫ب��ه درامد خانوارهایی که برای خرید اقدام می کنند‪،‬‬ ‫بستگی دارد‪.‬‬ ‫وی در اش��اره ب��ه ارزش قیمت��ی خودروها افزود‪:‬‬ ‫محصوالتی که از س��وی گروه صنعت��ی ایران خودرو‬ ‫تولید می شود به لحاظ نرخ‪ ،‬متوسط رو به باال است‪.‬‬ ‫البته این امر برای ش��رکت س��ایپا متفاوت اس��ت و‬ ‫بخواه��د به س��ود خوبی دس��ت پیدا کن��د به ویژه‬ ‫در صنع��ت خودرو س��ازنده باید به س��وی طراحی‬ ‫پلتفرم های جدید حرکت کن��د و محصوالت جدید‬ ‫در س��بد کاالیی خود داشته باش��د که حاشیه سود‬ ‫بیشتری به دست اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر تیراژ بر حاشیه سودها‬ ‫‹ ‹ اینده ای روشن‬ ‫‹ ‹رقابت ارزش سهام را باال می برد‬ ‫محصوالت این خودروس��از به لحاظ نرخ برای اقشار‬ ‫متوس��ط رو به پایین است‪ .‬از این رو‪ ،‬می توان گفت‬ ‫وضعیت اقتص��اد جامعه روی بازار خودروس��ازان از‬ ‫جمله ایران خودرو تاثیر دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ورس ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫تنوع تولید در صنعت خودرو موضوع مهمی اس��ت و‬ ‫این گونه نیست که خودرو به هر قیمتی فروخته شود‬ ‫و باید در بازار رقابتی ارزش ان براورد شود‪ .‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که ایران خودرو رقیبان بیش��تری دارد و‬ ‫جوینت ونچر ش��دن ان با شرکت پژو تاثیر زیادی بر‬ ‫نرخ سهام ان دارد‪ .‬مدل های جدیدی که این شرکت‬ ‫در حال س��اخت انها در کشور است در اینده نشان‬ ‫می دهد (هنگامی که محصوالت وارد بازار شوند) که‬ ‫چقدر روی حاشیه سود ان تاثیر مثبت داشته است‪.‬‬ ‫البته رویکرد شرکت پژو بر اینده صنعت خودرو تاثیر‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬یک��ی از صنایعی که در برجام از‬ ‫ان نام برده می ش��ود‪ ،‬خودرو اس��ت و طبیعی است‬ ‫هر تصمیمی از س��وی ش��رکای اروپایی روی درامد‬ ‫صنعت خودرو کش��ور تاثیر دارد‪ .‬زمانی که امریکا از‬ ‫برجام خارج ش��د س��هام پژو و رنو در بازار دنیا افت‬ ‫کرد و در س��هام خودروسازان داخلی نیز همین گونه‬ ‫بود‪ .‬ایا اروپاییان از شرکت های خود حمایت خواهند‬ ‫کرد؟ ایا انه��ا بازار خود را به چین واگذار می کنند؟‬ ‫اینها پرس��ش هایی اس��ت که روی سوداوری خودرو‬ ‫از جمله دو خودروس��از بزرگ کشور تاثیر دارد و به‬ ‫نوعی دنیا به ان چشم دوخته است‪ .‬او گفت‪ :‬در چند‬ ‫هفته گذش��ته سهام خودروسازان روند منفی داشته‬ ‫و به پایین ترین حد خود در تاریخ شان رسیده و این‬ ‫شاید فرصتی برای خرید این سهام باشد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود با گذشت زمان ارزش سهام این‬ ‫صنعت به وضعیت واقعی خود برگردد‪.‬‬ ‫صفاری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬چون برج��ام به طور‬ ‫مش��خص بیش��تر روی صنعت خودرو اثر دارد و در‬ ‫واقع با امضای برجام بیشترین رشد در بخش صنعت‬ ‫خودرو کش��ور اتفاق افتاد باید صبر کرد و دید در ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬هفته اینده موضع اروپا چیس��ت و خودروسازان‬ ‫بین المللی شریک خودروس��ازان ایرانی چه موضعی‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ام��روز صنعت خودرو بس��یار متفاوت از گذش��ته‬ ‫اس��ت و همان طور که بارها از سوی مدیران دولتی‬ ‫در بخش صنعت خودرو و کارشناس��ان این صنعت‬ ‫عنوان ش��د در قراردادهای جدید خودروس��ازان به‬ ‫گونه ای حرکت می کنند که گذش��ته تکرار نش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین پیش بینی این اس��ت که با ورود محصوالت‬ ‫جدید خودرویی به بازار ارزش س��هام خودروسازان‬ ‫افزای��ش یافت��ه اگرچ��ه موج های��ی ممکن اس��ت‬ ‫خطرپذیری ان را نیز باال ببرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بحث اپلیکیش��ن ایران خودرو الزم‬ ‫به یاداوری اس��ت ک��ه س��هامداران می توانند برای‬ ‫بهره من��دی از ان به س��ایت س��هام ایران خودرو به‬ ‫نشانی (‪ )Stock.ikco.ir‬مراجعه و نسبت به نصب‬ ‫این برنامه اقدام کنند‪.‬اپلیکیش��ن سهام ایران خودرو‬ ‫در دو نس��خه اندروی��د و ‪ IOS‬طراحی ش��ده و کد‬ ‫مل��ی س��هامدار به عن��وان ن��ام کاربری و ش��ماره‬ ‫شناس��نامه (تایپ التین) به عنوان رم��ز عبور برای‬ ‫ورود به اپلیکیشن درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫‪ ۷‬نکته برای انتخاب تایر ایمن و کدشناسی تخصصی ان‬ ‫الهه بهرام‬ ‫اگر می خواهید خس��ارات مالی و جانی خودرویی‬ ‫ناشی از ترکیدن الستیک ها را کاهش دهید با عالئم‬ ‫اختصاری تایرها اشنا شوید‪.‬‬ ‫از ان جای��ی ک��ه یکی از مش��خصه های مهم در‬ ‫انتخاب خودرو نوع الستیک است؛ دقت در گزینش‬ ‫الس��تیک و عالئ��م اختصاری ان به هن��گام خرید‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬ش��اید در نگاه اول این طور به نظر‬ ‫برسد که تمامی الستیک ها به لحاظ ظاهری مشابه‬ ‫هم هستند اما در واقع چنین نیست و هر الستیکی‬ ‫برای شرایط معین س��اخته و استفاده می شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که بس��یاری از افراد به این موضوع‬ ‫توجه ندارند و نه تنها فرق الس��تیک ها را با یکدیگر‬ ‫نمی دانن��د بلک��ه از عالئم روی الس��تیک نیز غافل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از این رو برای هر الستیک شناسه ای ایجاد شده‬ ‫که توجه به عالئم اختصاری ان س��بب می ش��ود تا‬ ‫از اس��تهالک ان در کوت��اه مدت پیش��گیری کند‪.‬‬ ‫اگ��ر رانندگان در هنگام خرید ب��ه این عالئم توجه‬ ‫نکنند ممکن اس��ت تایری را انتخ��اب کنید که در‬ ‫ن و س��رعت باال نتواند از خود مقاومت مناس��بی‬ ‫وز ‬ ‫نش��ان دهد و در نتیجه بترک��د‪ .‬اتفاقی که تاکنون‬ ‫برای رانندگان مختلف زیادی رخ داده است و منجر‬ ‫به خس��ارات مالی و حتی جانی شده است‪ .‬بنابراین‬ ‫توجه و اش��نایی با عالئم اختصاری تایر ها در هنگام‬ ‫خرید بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخ ساخت الستیک‬ ‫تمام تایرها دارای تاریخ ساخت روی جداره خود‬ ‫هس��تند که با چهار رقم نش��ان داده می ش��ود‪ .‬دو‬ ‫عدد اول نش��ان دهنده هفته س��اخت و دو رقم بعد‬ ‫سال ساخت تایر هستند‪ .‬برای مثال عدد «‪»۲۵۰۶‬‬ ‫نش��ان می دهد این تایر(الستیک) در هفته بیست و‬ ‫پنجم سال ‪ ۲۰۰۶‬میالدی تولید شده است‪ .‬در واقع‬ ‫الس��تیک ‪ ۴‬س��ال پس از این تاریخ‪ ،‬قابل استفاده‬ ‫نیست‪ .‬پس دقت داشته باشید در صورتی که تاریخ‬ ‫مصرف الستیک شما گذشته باشد‪ ،‬این احتمال که‬ ‫به دلیل ترکیدن ناگهانی ان باعث تصادف شده و یا‬ ‫حتی مرگ اور باشد‪ ،‬بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹اندازه تایر‬ ‫اندازه تایر (الس��تیک) خودرو با عالئمی همچون‬ ‫‪ 60R14/P185‬نشان داده می شود که بدین معنی‬ ‫است‪:‬‬ ‫‪ = P‬تایر خودروی سواری‬ ‫‪ =۱۸۵‬پهنای الستیک (برحسب میلی متر)‬ ‫‪ =۶۰‬نس��بت ارتف��اع دی��واره تایر ب��ه پهنای ان‬ ‫(برحسب میلی متر)‬ ‫‪ = R‬رادیال‬ ‫‪ =۱۴‬قطر رینگ (بر حسب اینچ)‬ ‫‹ ‹سرعت تایرها‬ ‫حداکثر س��رعتی که تایر می تواند تحمل کند‪ ،‬با‬ ‫یک حرف از ‪ A‬تا ‪ Z‬بیان می ش��ود‪ .‬برای مثال روی‬ ‫ج��داره تایر خودروی پراید‪ ،‬نماد ‪ H‬برای س��رعت‬ ‫درج ش��ده که نشان می دهد هنگامی که تایر دارای‬ ‫فش��ار بار و بارگذاری مناس��ب اس��ت حداکثر توان‬ ‫حرکت ان ‪ ۲۱۰‬کیلومتر در ساعت خواهد بود‪..‬‬ ‫بهترین حرف مناس��ب در جایگاه این مولفه برای‬ ‫بیش��تر سدان های ورزش��ی ‪ H‬است‪ .‬اما ‪ S‬و ‪ T‬هم‬ ‫می تواند برای الس��تیک های این دسته از خودروها‬ ‫ج هستند‪ .‬حداکثر‬ ‫مناس��ب باشد که بس��یار هم رای ‬ ‫س��رعت منتس��ب به این حروف ب��ه ترتیب ‪ ۱۸۰‬و‬ ‫‪ ۱۹۰‬کیلومتر بر ساعت است‪.‬‬ ‫برای خودروهایی با ردیف سرعتی باال این حروف‬ ‫می توان��د ‪( W‬حداکث��ر س��رعت ‪ ۲۷۰‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت) یا حتی حرف محبوب و دوس��ت داشتنی‬ ‫‪( Y‬حداکثر سرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتر در ساعت) باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حداکثر فشار باد‬ ‫مطل��ب حائز اهمی��ت دیگ��ری که غالب��ا ان را‬ ‫فراموش کرده و یا به ان اهمیتی نمی دهیم‪ ،‬میزان‬ ‫فشار باد مجاز الس��تیک است‪ .‬در صورتی که قصد‬ ‫سفر داش��ته باشید‪ ،‬فشار الس��تیک ها را نسبت به‬ ‫فش��ار توصیه شده در ش��رایط عادی به مقدار ‪psi‬‬ ‫‪ ۴‬کاهش دهید زیرا الس��تیک ها به هنگام رانندگی‬ ‫طوالنی در بزرگراه ها‪ ،‬گرم ش��ده و فش��ار باد درون‬ ‫انها باال می رود‪.‬‬ ‫میزان حداکثر فشار باد مجاز برای هر الستیک را‬ ‫می توانید بر روی دیواره کناری ان مش��اهده کنید‪.‬‬ ‫حداکثر فشار مجاز برای بعضی الستیک ها ‪۳۲ psi‬‬ ‫ب��رای برخ��ی ‪ ۴۴ psi‬و برای بعضی دیگ��ر از انواع‬ ‫الس��تیک ها حت��ی تا ‪ ۵۰ psi‬در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاومت حرارتی‬ ‫مقاوم��ت حرارت��ی تایره��ا ب��ا حروف مش��خص‬ ‫می ش��وند‪ .‬مقاوم��ت حرارت��ی تایره��ا به ترتیب از‬ ‫باالتری��ن تا پایین ترین درجه‪ ،‬با حروف ‪ A ، B‬یا ‪C‬‬ ‫مشخص می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ M+S‬درج ش�ده ب�ر الس�تیک‬ ‫نشان دهنده چیست؟‬ ‫دو حرف ‪ M‬و ‪ S‬مخفف دو کلمه «گِل» و «برف»‬ ‫هستند و درج انها بر روی الستیک نشان دهنده ان‬ ‫اس��ت که می توان از تایر در زمین های گل والی و یا‬ ‫جاده های برفی نیز استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برند سازنده الستیک‬ ‫نام کارخانه س��ازنده الس��تیک که اصطالحا برند‬ ‫نامیده می ش��ود‪ ،‬به طور معمول با حروف بزرگ بر‬ ‫روی الستیک درج می شود و پیدا کردن ان زحمت‬ ‫زیادی نمی خواهد‪ .‬نام سازنده‪ ،‬تنها یک یا دو کلمه‬ ‫است که قبل از شناس��ه الستیک و در سمت چپ‬ ‫شناسه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ورود برقی ها باید کارشناسانه باشد‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی از مدل ه��ای ت��ازه وارد صنع��ت‬ ‫موتورس��یکلت کشور هس��تند که برای کاهش الودگی هوا از سوی‬ ‫مدیران دولتی م��ورد حمایت قرار گرفته اس��ت‪ .‬یکی از متقاضیان‬ ‫موتورس��یکلت جوانان هس��تند که در دوره حاضر ب��ه طور معمول‬ ‫دنبال موتورس��یکلت ها با ش��تاب باال بوده و به این گونه انرژی خود‬ ‫را تخلیه می کنن��د‪ .‬انها به دنبال موتورس��یکلت هایی ‪ ۲۵‬میلیونی‬ ‫هس��تند ک��ه نیازهای ش��ان را برطرف کن��د اما به طور کلی قش��ر‬ ‫موتورسیکلت سوار بیش��تر از اقشار کم درامد جامعه بوده که از این‬ ‫وس��یله نقلیه برای امرارمعاش خانواده های خود اس��تفاده می کنند‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری با توجه به کاربری که داشتند بیشتر‬ ‫برای حمل ونقل ها‪ ،‬پیک موتوری ها و‪ ...‬اس��تفاده می شدند و امروز با‬ ‫ورود موتورس��یکلت های برقی بهتر اس��ت برای اداره های دولتی به‬ ‫شرط داش��تن خدمات پس از فروش مورد استفاده قرار گیرند تا به‬ ‫نوعی اعتماد سایر اقشار جامعه جلب شود‪ .‬برای کاهش الودگی هوا‬ ‫موتورس��یکلت برقی و به طور کلی وس��ایل حمل ونقل برقی مطرح‬ ‫هس��تند که انها نیز مس��ائل خود را دارند‪ .‬هنگام برنامه ریزی برای‬ ‫جایگزینی باید کارشناس��انه عمل ش��ود تا برای داشتن هوای پاک‬ ‫چالش های دیگ��ری ایجاد نش��ود‪ .‬بازخوردها و مش��اوره گرفتن از‬ ‫دست اندرکاران فعال در هر صنفی می تواند کمک زیادی به موفقیت‬ ‫برنامه ها کند که تا حدودی از ان غفلت می شود‪ .‬بارها پیشنهاد شده‬ ‫تا مدیران باالدس��ت با مش��اوره از کسانی که سال ها عمر خود را در‬ ‫این صنعت صرف کرده اند سیاست گذاری و برنامه ریزی داشته باشند‬ ‫زیرا افرادی که در بطن بازار فعالیت مس��تقیم دارند بهتر می توانند‬ ‫برای س��اماندهی ان کم��ک کنند‪ .‬موتورس��یکلت های برقی زمانی‬ ‫می توانند راهی برای رفع مش��کالت باش��ند که ب��ا برنامه در داخل‬ ‫تولی��د و در بخش خدمات پس از فروش رضایت مش��تریان خود را‬ ‫جلب کنند‪.‬‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارشی از نیم قرن تولید موتورسیکلت در کشور‬ ‫صادرات به واردات ختم شد‬ ‫صنعت موتورسیکلت فراز و فرودهای بسیاری را‬ ‫پشت سر گذاشته تا به اینجا رسیده است‪ .‬نقطه اوج‬ ‫ای��ن صنعت با پیش زمینه های دهه ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬و ‪۶۰‬‬ ‫اوج تولی��د در اواخر دهه ‪ ۷۰‬و نیز دهه ‪ ۸۰‬بود که‬ ‫با مدیریت های غیراصولی در این دهه ش��اهد افت‬ ‫صنعت موتورس��یکلت کش��ور در دهه ‪ ۹۰‬هستیم‪.‬‬ ‫در میانه این سال پوس��ت اندازی بنیادین برای ان‬ ‫رقم خ��ورد که به گفته یکی از اعضای هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت با رانت به نفع‬ ‫انگشت شماری از تولیدکننده نماها تمام شد‪.‬‬ ‫� مونتاژ به داخلی سازی رسید‬ ‫ابوالفض��ل حجازی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت درباره ش��کل گیری‬ ‫این صنعت در کش��ور گفت‪ :‬صنعت موتورسیکلت‬ ‫در ای��ران از دهه ‪ ۴۰‬با مونتاژ اغاز ش��د‪ .‬برندهایی‬ ‫مانند یاماها به اس��م «ایران دوچرخ» و هوندا با نام‬ ‫«تیزرو» فعالیت خود را در ایران ش��روع کردند‪ .‬در‬ ‫بخش خصوصی نیز ش��رکتی به نام کاوازاکی تولید‬ ‫موتورس��یکلت را در ایران اغاز کرد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ای��ن برندها در ده��ه ‪ ۴۰‬و ابتدای دهه ‪ ۵۰‬فعالیت‬ ‫خود را در صنعت موتورسیکلت ایران با مونتاژ اغاز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی درباره صنعت قطعه این وس��یله نقلیه ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ده��ه ‪ ۵۰‬بخش��ی از قطعه س��ازی در ای��ن‬ ‫مجموعه ها نیز راه اندازی شد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬شرکت‬ ‫ایران دوچرخ س��اخت بس��یاری از قطع��ات همان‬ ‫موتورس��یکلت (یاماها) را مانند قطعات بدنه‪ ،‬باک‪،‬‬ ‫زین‪ ،‬طوقه و اگ��زوز در فاصله دهه ‪ ۵۰‬و اغاز دهه‬ ‫‪ ۶۰‬در کارخانه داخلی سازی کردند‪.‬‬ ‫او درباره ادامه فعالیت ها گفت‪ :‬به دلیل ش��رایط‬ ‫انق�لاب و جن��گ و با ش��روع تحریم ه��ا ژاپن نیز‬ ‫هم��کاری خود را ب��ا ای��ران قطع ک��رد و واردات‬ ‫کااله��ای م��ورد نیاز به کش��ور کاه��ش یافت‪ .‬در‬ ‫این زمان موتورس��یکلت به ش��کل سهمیه بندی و‬ ‫ثبت نامی از سوی ش��رکت های بازرگانی در اختیار‬ ‫متقاضیان قرار می گرفت‪ ،‬ثبت نام ها انجام می شد و‬ ‫به طور عموم به بخش های خاصی مانند کشاورزان‬ ‫داده می شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫روند ت��ا دهه ‪ ۷۰‬ادامه یافت‪ .‬پ��س از پایان جنگ‬ ‫تحمیل��ی و در دوره ریاس��ت جمهوری مرح��وم‬ ‫هاشمی رفس��نجانی ش��رایط کش��ور جهش زیادی‬ ‫در بح��ث ورود فناوری‪ ،‬جذب س��رمایه گذاری های‬ ‫داخلی و خارجی داشت و در این زمان شرکت های‬ ‫موتورسیکلت س��ازی رش��د و توس��عه زیادی پیدا‬ ‫کردند‪ .‬در این دوره بود که بخش خصوصی نیز وارد‬ ‫ش��د و کارخانه کاوازاکی که بعده��ا به «جهان رو»‬ ‫نام گذاری شد فعالیتش را اغاز کرد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت ب��ه افزای��ش کارخانه ه��ای بخش‬ ‫خصوص��ی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬به م��رور در دهه‬ ‫‪ ۷۰‬تعداد کارخانه ه��ای بخش خصوصی به ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫کارخانه رسید که در این دوره تولید موتورسیکلت‬ ‫و قطعات ان در کنار هم اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫� جایگزینی چینی ها و حضور خصوصی‬ ‫حجازی از متمایل ش��دن صنعت موتورسیکلت‬ ‫کش��ور به محص��والت چینی گفت و عن��وان کرد‪:‬‬ ‫در ادامه فعالیت صنعت موتورس��یکلت در کش��ور‬ ‫محص��والت از نوع ژاپنی به چینی تغییر کرد که به‬ ‫لحاظ نرخ تفاوت زیادی از هم داشتند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ن��رخ موتورس��یکلت های چین��ی‬ ‫یک س��وم محصوالت ژاپنی بود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬اگر‬ ‫موتورسیکلت ژاپنی یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫نرخ داش��ت نوع چینی ان ‪ ۵۰۰‬هزار تومان بود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل مردم اس��تقبال خوبی از ان کردند‪ .‬در‬ ‫این زمان نیز موتورسیکلت با پیش فروش و ثبت نام‬ ‫در اختیار متقاضیان قرار می گرفت‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫ب��ه افزایش ناگهانی فعاالن این صنعت اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در دهه ‪ ۸۰‬ام��ار تولیدکنندگان به ‪۲۲۰‬‬ ‫کارخانه رسید که بیشتر مونتاژکننده بودند‪ .‬بخشی‬ ‫از این مس��ئله ب��ه بی برنامگی و نب��ود مدیریت در‬ ‫ای��ن دوره برمی گردد‪ .‬در واقع ب��رای از بین رفتن‬ ‫رانت ه��ا و باندها در بحث مج��وز تولید‪ ،‬هر فردی‬ ‫تقاضای مجوز تولید در هر زمینه ای داش��ت دولت‬ ‫پ��س از هاشمی رفس��نجانی اقدام ب��ه صدور مجوز‬ ‫می کرد در حالی که الزم بود به شیوه ای منطقی تر‬ ‫عمل می ش��د‪ .‬وی معتقد اس��ت خط��ا در صنعت‬ ‫موتورس��یکلت از ابتدای دهه ‪ ۸۰‬اغاز ش��د و باید‬ ‫ای��ن ‪ ۲۲۰‬کارخانه و س��رمایه گذاری هنگفتی که‬ ‫برای ان انجام شد برای ‪ ۱۰‬یا ‪ ۲۰‬مجموعه فعال به‬ ‫شکل شرکت سهامی هزینه می شد‪ .‬ضرورت داشت‬ ‫وزارت صنایع سابق که مجری این امر بود سرمایه ها‬ ‫را به این س��و هدایت می کرد‪ .‬اگر این گونه می شد‬ ‫ب��ا ان حجم از س��رمایه‪ ،‬امروز یک��ی از بزرگترین‬ ‫کارخانجات صنعت موتورسیکلت را به لحاظ تامین‬ ‫بازار داخل‪ ،‬داخلی سازی قطعات‪ ،‬صادرات‪ ،‬فناوری‬ ‫و دانش روزامد در جهان داشتیم‪.‬‬ ‫ن تولید‬ ‫� خطوط نوسا ‬ ‫حج��ازی از ش��کل گیری رقاب��ت تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت در دهه ‪ ۸۰‬گفت و افزود‪ :‬سال ‪۸۱‬‬ ‫برای نخس��تین بار در کش��ور حدود یک میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار موتورس��یکلت در کشور تولید شد‪ .‬سال‬ ‫‪ ۸۲‬این امار با کمی تفاوت تکرار ش��د اما سال ‪۸۳‬‬ ‫این امار روند کاهش��ی داش��ت و تا دهه ‪ ۹۰‬ادامه‬ ‫یافت و به زیر ‪ ۵۰۰‬هزار دس��تگاه رسید‪ .‬سال ‪۹۵‬‬ ‫دوباره در یک جه��ش ‪ ۱۰۰‬درصدی امار تولید به‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار موتورسیکلت رس��ید که به دلیل توقف‬ ‫کاربراتوری و ورود انژکتوری بود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورسیکلت ادامه داد‪ :‬از این فضا چند کارخانه از‬ ‫مصوبه دولت سوءاستفاده و بیش از حد نیاز انجین‬ ‫وارد کردن��د‪ .‬تولید انبوه به ش��کل غیرقانونی انجام‬ ‫ش��د و فقط ‪ ۳۰۰‬هزار موتورس��یکلت کاربراتوری‬ ‫از س��وی ‪ ۳‬ی��ا ‪ ۴‬کارخانه تولید ش��د در حالی که‬ ‫ظرفیت این کارخانه ها در س��ال قبل کمتر از ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار دستگاه بود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬این امر باعث ش��د تا چند ماه‬ ‫ش��ماره گذاری موتورس��یکلت ها متوقف ش��ود و با‬ ‫پیگیری های بسیار از سوی نهادهای مربوط به ویژه‬ ‫وزارت کشور بخشی از پالک گذاری ها در پایان سال‬ ‫‪ ۹۵‬و بخش��ی دیگر در اغاز سال ‪ ۹۶‬انجام شد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که سال ‪ ۹۶‬امار تولید از ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه به ‪ ۱۰۶‬هزار موتورسیکلت انژکتوری رسید‪.‬‬ ‫ک در خارج تنظیم می شود‬ ‫� باد الستی ‬ ‫حجازی در پاس��خ به شروع داخلی سازی قطعات‬ ‫نی��ز توضی��ح داد‪ :‬از ده��ه ‪ ۶۰ ،۵۰‬و ‪ ۷۰‬ب��ه مرور‬ ‫داخلی سازی از ‪ ۴۰‬به ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬درصد رسید‪ .‬تولید‬ ‫موتورس��یکلت که در دهه ‪ ۴۰‬با مونتاژ اغاز ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬با تالش صنعتگران میزان داخلی س��ازی ها رو‬ ‫به افزایش بود که با مدیریت نادرس��ت در دهه ‪،۸۰‬‬ ‫در دهه ‪ ۹۰‬به اینجا رس��یده ایم که موتورسیکلت ها‬ ‫به طور کامل «س��ی کی دی» وارد می ش��ود و حتی‬ ‫می توان گفت باد الستیک های این موتورسیکلت ها‬ ‫در خارج از کشور تنظیم و سپس وارد می شود‪.‬‬ ‫وی درباره نحوه ورود این موتورس��یکلت ها گفت‪:‬‬ ‫در چند بخش ش��رکت ها ب��ا کارت بازرگانی خود‬ ‫افراد مبادرت به واردات «س��ی کی دی» می کنند و‬ ‫بخشی دیگر نیز با کارت های بازرگانی متفرقه انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬البته این امر در گذشته نیز وجود داشت‬ ‫اما س��هم ان انقدر نبود که تاثیری بر بازار داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬ش��اید بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬موتورس��یکلت به این‬ ‫ش��کل وارد می شد اما بیشتر سهم بازار داخل از ان‬ ‫موتورسیکلت های ایرانی بود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت همچنین ب��ه صادرات اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬در ده��ه ‪ ۸۰‬ای��ران ح��دود ‪ ۲۰۰‬ه��زار‬ ‫موتورس��یکلت به افغانس��تان‪ ،‬عراق و پاکستان از‬ ‫طری��ق بازارچه های مرزی صادر می ک��رد و از این‬ ‫طریق ارزاوری خوبی برای کش��ور می ش��د‪ .‬امروز‬ ‫هنوز موتورسیکلت های ساخت ایران در خیابان های‬ ‫افغانستان و عراق در حال تردد هستند‪.‬‬ ‫� حضور نمایندگی هایی با ضوابط خاص‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت ک��ه چه اتفاق��ی افتاد‬ ‫که از صادرات موتورس��یکلت در مدت ‪ ۲‬س��ال به‬ ‫اینجا رس��یدیم که نه تنه��ا ص��ادرات نداریم بلکه‬ ‫موتورسیکلت ها به طور کامل وارد کشور می شوند؟‬ ‫حجازی در پاس��خ به این پرس��ش گفت‪ :‬در این‬ ‫فاصل��ه به ج��ای وارد ک��ردن فن��اوری‪ ،‬نمایندگی‬ ‫برندهایی را گرفتیم که انها به طور کامل با شرایط‬ ‫و ضوابط خودش��ان به ما محصول می فروش��ند‪ .‬از‬ ‫انج��ا که ارز ب��ه راحتی در اختی��ار تولیدکنندگان‬ ‫قرار می گرفت انها نیز بیش��تر تمایل داشتند (البته‬ ‫راحت تر هم بود) که موتورس��یکلت ها را به ش��کل‬ ‫کامل وارد کنند؛ با تعداد کارگر کمتر و سود بیشتر‪.‬‬ ‫این ام��ر برای تولیدکننده موتورس��یکلت جذابیت‬ ‫بیشتری داش��ت‪.‬وی افزود‪ :‬این افراد دغدغه منافع‬ ‫ملی نداش��تند و غافل از این هستند که چه تعداد‬ ‫کارگران بیکار می ش��وند‪ .‬انها تنها به دنبال سود و‬ ‫درامدزای��ی ب��رای خود بودند و به نوعی از چش��م‬ ‫مدیران و مس��ئوالن نیز به دلیل مش��غله انها دور‬ ‫ماندند‪ .‬این فعال صنعت موتورس��یکلت خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬از ‪ ۲۲۰‬کارخان��ه امروز ب��ه ‪ ۳۰‬تولیدکننده‬ ‫رسیده ایم که به دلیل ورشکستگی و از دست دادن‬ ‫سرمایه بسیاری تغییر شغل دادند و تنها گروهی به‬ ‫ثروت های باداورده دس��ت یافتند‪ .‬این گروه با وارد‬ ‫کردن موتورسیکلت هایی به شکل «سی کی دی» و‬ ‫تعطیل��ی صدها واح��د تولیدی ‪-‬صنعتی با تعطیلی‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬واحد قطعه س��ازی و از بین بردن ‪۲۰‬‬ ‫هزار فرصت ش��غلی و همچنین با رانت و فسادهای‬ ‫اداری ثروت های کالن به دست اوردند‪.‬‬ ‫� راهکار برون رفت‬ ‫حجازی در پاس��خ ب��ه راهکاره��ای برون رفت از‬ ‫این وضعیت صنعت موتورسیکلت به تشکیل گروه‬ ‫کارشناس��ی اش��اره کرد و گفت‪ :‬بر مبنای ش��عار‬ ‫س��ال بای��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گروه‬ ‫کارشناسی نه از سوی انجمن صنعت موتورسیکلت‬ ‫زیرا این انجمن حامی صنعتگران و بی طرف نیست‪،‬‬ ‫تشکیل ش��ود‪ .‬همان افرادی که از فرصت ها به نفع‬ ‫منافع خود اس��تفاده کردند امروز نیز این انجمن را‬ ‫در اختیار دارند و با البی هایی که در اداره جات برای‬ ‫خود به دست اورده اند اجازه نمی دهند مسیر تولید‬ ‫به شکل واقعی طی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین الزم اس��ت دولت ارز را‬ ‫برای موتورسیکلت های «سی کی دی» ممنوع کند‬ ‫و بر اساس برنامه های دهه ‪ ۸۰‬نیز تنها قطعاتی که‬ ‫در داخل قابل ساخت نیستند مانند کمک ها‪ ،‬توپی‪،‬‬ ‫کیلومترشمار و انجین که ‪ ۴۵‬درصد موتورسیکلت‬ ‫را تشکیل می دهند‪ ،‬وارد شوند‪ .‬باقی قطعات امکان‬ ‫ساخت ان در کشور فراهم است و تولید می شوند‪.‬‬ ‫او ب��ه داخلی س��ازی کامل قطعات اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬همچنین با برنامه ای یک یا دو ساله از سوی‬ ‫قطعه سازان می توان میزان داخلی سازی را افزایش‬ ‫داد به ش��رط اینکه فضای امن اقتصادی در این امر‬ ‫از س��وی دولت برای صنعتگران فراهم ش��ود‪.‬عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫نیز در ادامه راهکارهای پیشنهادی اعالم کرد‪ :‬باید‬ ‫برای رشد و توسعه زمان بندی داشت و تعیین کرد‬ ‫این صنعت پس از ‪ ۵‬س��ال بای��د در بخش فناوری‬ ‫کجا باشد یا در امر ساخت موتورسیکلت بومی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد قطعات داخلی سازی شده باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬ض��رورت دارد همچون صنعت‬ ‫خودرو داخلی سازی قطعات از ‪ ۴۰‬درصد اغاز شود‬ ‫و پ��س از ‪ ۵‬س��ال به تولید محص��ول ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫ایرانی با فناوری روز دنیا دست یابیم‪ .‬این مهم باید‬ ‫از طری��ق ارتباط گیری با مهندس��ان داخلی‪ ،‬افراد‬ ‫متخصصی که در دانش��گاه ها و مراکز علمی کشور‬ ‫در حال فعالیت هستند‪ ،‬انجام شود‪ .‬ضرورت دارد با‬ ‫همراهی بخش دانشگاهی به ویژه بخش سرمایه گذار‬ ‫داخلی و با فروش سهام به صنعتگران و قطعه سازان‬ ‫این پروژه به ش��کل مش��ارکتی پیش ب��رود‪ .‬البته‬ ‫همراهی و همفکری شرکت های بین المللی فعال در‬ ‫امر طراحی نیز نیاز اس��ت‪ .‬اگر چنین شود می توان‬ ‫در مدت ‪ ۵‬س��ال کل بازار داخل را پوش��ش داد و‬ ‫نی��ز بازارهای منطقه به وی��ژه خاورمیانه که مصرف‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیون موتورس��یکلت در س��ال را دارد‬ ‫در اختیار داشت‪.‬این فعال صنعت موتورسیکلت به‬ ‫فرصت های شغلی این امر پرداخت و افزود‪ :‬در این‬ ‫بستر حداقل ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار فرصت شغلی برای‬ ‫جوانان کش��ور به وجود می ای��د‪ .‬همچنان می توان‬ ‫گفت درامد های دولت از محل درامد های مالیاتی‬ ‫از ای��ن صنعت چش��مگیر می ش��ود‪ .‬ضم��ن اینکه‬ ‫ش��رکت های مادر سازنده موتورس��یکلت در کشور‬ ‫ش��کل می گیرد‪ .‬این ش��دنی است به ش��رط انکه‬ ‫افراد سودجو و فرصت طلب که با رانت وارد صنعت‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬شناسایی و دست انها کوتاه شود‪.‬حجازی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬امروز برخی از کارشناس��ان با هدف‬ ‫و برنامه و با گرفتن پورس��انت از برخی ش��رکت ها‬ ‫داخلی و خارجی افراد را به این ش��رکت ها سوق و‬ ‫هدایت می کنند که الزم است حذف شوند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروساز‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قطعه سازان باید برای همراهی با خودروسازان روزامد شوند‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت‪ :‬در ش��رایط پس��ابرجام‬ ‫صنعت خودرو به خوبی از شرایط موجود بهره گرفته و همکاری‬ ‫ب��ا خودروس��ازان بین المللی را اغاز کرد ام��ا صنعت قطع ه هنوز‬ ‫ان طور که باید با ش��رایط جدید همراه نش��ده است‪ .‬امیرحسن‬ ‫کاکای��ی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته صنعت خودرو با هدایت دولت قراردادهای‬ ‫مش��ارکتی در تولید با خودروس��ازان مط��رح بین المللی منعقد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه تا ام��روز این همکاری ها به نتایج‬ ‫مناس��بی دست یافته و شاهد سرمایه گذاری خودروسازان مطرح‬ ‫بین المللی در ایران هس��تیم‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در قراردادهای‬ ‫جدید تضمین های الزم برای اس��تمرار همکاری از خودروسازان‬ ‫خارجی اخذ ش��ده که از جمله انها سرمایه گذاری این شرکت ها‬ ‫در ای��ران اس��ت‪ .‬این مدرس مهندس��ی خ��ودرو در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا ادامه داد‪ :‬بنابراین با وجود خ��روج امریکا از برجام روابط‬ ‫صنعت خودرو با خودروس��ازان خارجی ادامه خواهد داش��ت اما‬ ‫این وضعیت تلنگر خوبی اس��ت تا صنعت خودرو از توسعه توان‬ ‫داخل��ی به ویژه احیای صنعت قطع ه غافل نش��ود‪ .‬کاکایی افزود‪:‬‬ ‫در هم��کاری با خودروس��ازان مطرح بین الملل��ی انتقال فناوری‬ ‫‪3‬‬ ‫ب��ه طور کامل باید انجام ش��ود به گونه ای که پس از چند س��ال‬ ‫خودروس��ازان داخلی بدون مشارکت همتایان بین المللی بتوانند‬ ‫خودروه��ای به روز جهان را طراحی و تولید کنند که البته کامل‬ ‫ش��دن ای��ن فرایند منوط به داخلی س��ازی قطعات و مش��ارکت‬ ‫قطعه س��ازان اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در این زمینه باید صنعت‬ ‫قطع ه متحول ش��ده و همکاری با قطعه س��ازان بین المللی را در‬ ‫برنامه های توسعه ای خود قرار دهند تصریح کرد‪ :‬فعاالن صنعت‬ ‫قطعه باید بتوانند توان طراحی و تولید خود را ارتقا دهند‪ .‬درواقع‬ ‫صنعت قطع ه نیاز به احیای دوباره دارد‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ ا‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫‪ C‬نخستی‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫حصو‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫تر‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫تو‬ ‫سایپ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫تر‬ ‫وئ‬ ‫ن کا‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫اقت‬ ‫صا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫در قراردادها‬ ‫ی خودرویی سایپا‬ ‫خ‬ ‫ود‬ ‫رو‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪C‬‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫یکی از‬ ‫از م‬ ‫دغدغ ههای تولید م‬ ‫حصوالت مشترک‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫صو‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫که‬ ‫ج‬ ‫هف‬ ‫دی‬ ‫ته‬ ‫د‪،‬‬ ‫گ‬ ‫سن‬ ‫مش�خ‬ ‫ذشته «تست درا‬ ‫جش انهاست که بر‬ ‫صات این خودرو ج‬ ‫خ‬ ‫دی‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دا‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫یور» ان انجام شد‪.‬‬ ‫و‬ ‫صو‬ ‫بع‬ ‫ل‬ ‫همکاری س�ی‬ ‫معقول نبودن‬ ‫ضی دیگر خارج‬ ‫تروئن و سایپای کا‬ ‫از کشور انجام م ‬ ‫ی‬ ‫راه اندازی برخی از‬ ‫شا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫شو‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫د‪.‬‬ ‫س‬ ‫کز‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫ت‪،‬‬ ‫س‬ ‫ای‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫ره‬ ‫ک‬ ‫ضمن بیان‬ ‫نه انواع تس ‬ ‫شور پرداخت‬ ‫تخ‬ ‫که در ادامه چرایی ا‬ ‫ودرو نیز یکی از کار‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫نا‬ ‫را‬ ‫م‬ ‫سا‬ ‫ ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫وا‬ ‫نی‬ ‫ود‬ ‫د‪.‬‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫‹ ‹نخستین محصول مشترک سایپا‪ -‬سیتروئن کاشان‬ ‫در حاش��یه نخستین تس��ت درایور این خودرو با حضور تعداد‬ ‫مح��دودی از اصحاب رس��انه از خط تولید بازدید ش��د‪ .‬به گفته‬ ‫مدیران سایپاس��یتروئن‪ ،‬تاکید ش��ریک فرانسوی بر تولید کیفی‬ ‫خودروه��ا باع��ث ش��ده ت��ا در گام نخس��ت فقط ام��کان تولید‬ ‫خودروهایی با رنگ سفید و سقف قرمز مهیا باشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که به دلیل شرایط خاص بازار ایران‪ ،‬تصمیم‬ ‫بر ان ش��ده تا در خط تولید ایران برای نخس��تین بار در جهان از‬ ‫پیشرانه ‪ 1/6‬لیتری و ‪ ۱۶۳‬اسب بخاری موسوم به ‪ THP‬استفاده‬ ‫ش��ود و بدین ترتیب ش��اهد خلق قدرتمندترین نسخه سیتروئن‬ ‫‪ C ۳‬ویژه بازار ایران خواهیم بود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬می توان این هاچ بک ریز نقش را در زمره قدرتمندترین‬ ‫خودروهای مونتاژی در کشور قلمداد کرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬به دلیل‬ ‫حضور دوباره س��یتروئن در ایران‪ ،‬این شرکت خواهان خودنمایی‬ ‫قدرتمند در نخس��تین گام اس��ت به همین دلیل حساسیت های‬ ‫زی��ادی برای تولید با کیفیت این محص��ول وجود دارد که زمینه‬ ‫نظارت دقیق و همه جانبه کارشناس��ان فرانسوی را در خط تولید‬ ‫سایپاسیتروئن به وجود اورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تیراژ تولید‬ ‫در ش��رایط فعلی تولید ازمایش��ی این خودرو با ظرفیت روزی‬ ‫‪ ۳‬دس��تگاه در خط تولید مش��ترک با چانگان ‪ CS ۳۵‬در س��ایپا‬ ‫کاش��ان انجام می ش��ود و قرار اس��ت به مرور با افزایش تولید و‬ ‫انتقال چان��گان ‪ CS ۳۵‬به خطوط تولید داخلی س��ایپا‪ ،‬خطوط‬ ‫تولید کاشان به محصوالت سیتروئن اختصاص یابد‪.‬‬ ‫این شرکت در نظر دارد تا در سال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۱۱‬هزار دستگاه‬ ‫از این خودرو را تولید کند و پس از تیراژ تولید را افزایش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹وارداتی ها‬ ‫درحال حاضر بدنه خودرو وارد ایران می ش��ود‪ ،‬سپس در سایت‬ ‫تولیدی س��ایپا کاش��ان رنگ امیزی و مونتاژ کامل قطعات اتاق و‬ ‫ترمیم داخلی ان انجام می شود‪ .‬رینگ ها و ایربامپرهای روی درها‬ ‫داخلی سازی شده است و سایپاسیتروئن با بیش از ‪ ۲۰۰‬قطعه ساز‬ ‫مختلف برای تولید قطعات ای��ن خودرو قرارداد همکاری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی در بلندمدت‬ ‫خودرو است که عالوه بر اینکه از خودرو در برابر ضربه های کوچک‬ ‫محافظت می کند‪ ،‬به نوعی در حکم خش گیر برای خودرو است‪.‬‬ ‫از انجا که نخس��تین نکته مهم برای راننده خودرو‪ ،‬احس��اس‬ ‫امنیت است‪ ،‬یکی از شاخصه های این خودرو ضمن ایمنی‪ ،‬خاص‬ ‫بودن ان اس��ت‪ .‬همچنین این خودرو می تواند برخی سلیقه های‬ ‫خاص را تامین کند‪.‬‬ ‫نخس��تین نکته ای که در ظاهر س��یتروئن با طراحی خاص ان‬ ‫دیده می ش��ود ترکیب رنگ بدنه س��فید و س��قف قرمز ان است‬ ‫که خودرو را از س��ایر خودروهای هم کالس خود متمایز می کند‪.‬‬ ‫همچنین یکی از ش��اخصه هایی که در س��یتروئن ‪ C ۳‬از س��وی‬ ‫راننده قابل دیدن است ارتباط با خودرو بوده که صاحب خودرو با‬ ‫نشستن در ان احساس راحتی و امنیت می کند‪.‬‬ ‫یک سلسله فاکتور به عنوان خصیصه های اصلی از جمله به روز‬ ‫بودن‪ ،‬طراحی متفاوت و نو بودن که در حقیقت از ان می توان به‬ ‫عنوان یک خودرو جمع وجور شهری نام برد‪.‬‬ ‫همچنین هنگام رانندگی با طی مسافتی هیچ صدایی از بیرون‬ ‫به داخل خودرو نفوذ نمی کند‪ .‬ضمن انکه در جاده چس��بندگی‬ ‫خوبی دارد و به طور کلی خودرو بی صدایی اس��ت‪ .‬عالوه بر اینکه‬ ‫خودرویی شهری به شمار می رود در ابعاد بیرونی و داخلی فضایی‬ ‫باز در اختیار دارد‪ ،‬به ویژه داشبورد که با خطوط افقی که دارد ان‬ ‫را پهن و بزرگ نش��ان می دهد‪ .‬مواد استفاده شده برای داشبورد‬ ‫و صندل��ی‪ ،‬ترکیب خاصی دارد مانند فرمان خودرو که با روکش‬ ‫چرم و خط های قرمز تزئین شده است‪.‬‬ ‫در واقع سیس��تم های کمک راننده در ترافیک ش��هری و جاده‬ ‫احس��اس راحتی ایج��اد می کند‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬وقت��ی راننده در‬ ‫س��رباالیی قرار می گیرد و خودرو توقف دارد هنگام برداش��تن پا‬ ‫از روی پدال گاز خودرو به عقب برنمی گردد‪.‬‬ ‫این خودرو دارای تثبیت کننده س��رعت در اتوبان اس��ت یعنی‬ ‫در مس��افتی طوالنی با سرعتی مشخص حرکت می کند‪ .‬شاخصه‬ ‫مهم دیگر در بحث فنی خودرو موتور قوی ‪ ۱۶۵ THT‬با قدرت‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬سی س��ی و گیربکس ‪ ۶‬جعبه ای اس��ت مانند یک ‪ADS‬‬ ‫سیس��تم هایی ش��امل ‪ ۱۶‬ایربکس‪ ،‬نمایش ب��اد‪ ،‬چراغ های جلو‪،‬‬ ‫سیستم صندلی‪ ،‬سیستم تهویه مطبوع‪ ،‬تنظیم صندلی راننده در‬ ‫ارتفاع‪ ،‬فرمان خودرو در ارتفاع و عمق قابل تنظیم است‪ .‬سیستم‬ ‫پخش با ‪ ۴‬باند یکی از باکیفیت ترین سیستم های صوتی را دارد‪.‬‬ ‫همچنین در بحث بومی س��ازی خودرو برنامه این است که در‬ ‫بلندمدت میزان داخلی س��ازی به ‪ ۴۰‬درص��د و پس از ان تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬می ت��وان س��یتروئن‪ C ۳‬را برخ�لاف بس��یاری از‬ ‫خودروهای مونتاژی موجود در کشور‪ ،‬محصولی با ظرفیت تولید‬ ‫انب��وه در داخ��ل توصیف کرد و در صورت تغییر نیافتن ش��رایط‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی امیدواریم عرضه این خودرو به سنگ بنایی‬ ‫برای حضور قدرتمند و متفاوت س��یتروئن در بازار کشور تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فروش این خودرو چهارشنبه ‪ ۲۶‬اردیبهشت به صورت اینترنتی‬ ‫در وب سایت ایرانی کار(‪ )Irane car‬با پیش پرداخت حدود ‪۶۰‬‬ ‫میلیون تومان و موعد تحویل مرداد و شهریور اغاز شد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در شرایط فعلی سایپاسیتروئن قیمتی در حدود‬ ‫‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان را برای این هاچ بک ریز نقش در نظر‬ ‫داشته باشد‪.‬الزم به یاداوری است مرحله نخست پیش فروش این‬ ‫خودرو با تکمیل ظرفیت به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫یکی از ویژگی های اصلی این خودرو قطعات مش��کی دو طرف‬ ‫اما یکی از مس��ائل مطرح درباره تس��ت خودروها این است که‬ ‫‹ ‹ویژگی های خودرو‬ ‫‹ ‹قیمت و شرایط فروش سیتروئن‪C ۳‬‬ ‫‹ ‹ازمون های خودرویی‬ ‫چقدر امکانات ان در کش��ور فراهم است و چه بخش هایی خارج‬ ‫از کشور س��نجش می شود‪ .‬فربد زاوه‪ ،‬کارش��ناس خودرو درباره‬ ‫تست های خودرویی بیان کرد‪ :‬سنجش های خودرویی تعریف های‬ ‫مختلف از تست دوام‪ ،‬کیفیت قطعات و تست استانداردها دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بحث تس��ت های دوام اگ��ر خودرو در حال‬ ‫توس��عه و طراح��ی باش��د در عمل‪ ،‬انج��ام ان در ی��ک محیط‬ ‫جغرافیایی ش��دنی نیس��ت زیرا زمان زیادی می برد‪ .‬خودرو باید‬ ‫در ش��رایط گرم و سرد‪ ،‬ارتفاع باال و پایین و‪ ...‬مورد ازمایش قرار‬ ‫گیرد‪ .‬از این رو‪ ،‬این تست ها در نقاط مختلف دنیا انجام می شود‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬صندوق دار هم در ایران ازمایش ش��د تا‬ ‫تطبیق ان با ش��رایط اب وهوایی کش��ور و عملکرد ان در شرایط‬ ‫جغرافیایی کشور مورد سنجش قرار گیرد و هم در سایر کشورها‪.‬‬ ‫او تصریح ک��رد‪ :‬تولید خودروهای گروه صنعت��ی ایران خودرو تا‬ ‫تس��ت جاده نداش��ت وارد خط تولید انبوه نمی ش��د و بر اساس‬ ‫تعری��ف ‪ ۲۰‬یا ‪ ۳۰‬هزار کیلومتر حرک��ت می کرد تا تطبیق ان با‬ ‫شرایط کشور سنجش شود‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد‪ :‬به طور عموم‪ ،‬طراحان‬ ‫خ��ودرو ان را در جاه��ای مختلف مورد ازمای��ش قرار می دهند‪.‬‬ ‫همان ط��ور که گفته ش��د‪ ۲۰۶ ،‬صندوق دار به ط��ور همزمان در‬ ‫ایران‪ ،‬شمال اروپا و مناطق گرمسیری و افریقای جنوبی ازمایش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این بخش از س��نجش که تس��ت دوام خودرو است‬ ‫فقط مربوط به ان نبوده و ش��امل تس��ت کالیبراسیون و تنظیم‬ ‫خودرو با شرایط محیطی نیز می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمون قطعات‬ ‫زاوه به س��نجش کیفیت قطعات ک��ه در واقع بخش دیگری از‬ ‫س��نجش های خودرویی است‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬این ازمایش از‬ ‫سوی قطعه سازان انجام می شود و هر صنعتگری با تولید قطعه ای‬ ‫جدید به طور معمول باید تست کیفیت و دوام داشته باشد‪.‬‬ ‫امکانات ازمایش این بخش در کش��ور فراهم اس��ت اما برخی‬ ‫تس��ت ها در داخل انجام نمی شود‪ .‬این امر دالیل مختلف دارد؛ از‬ ‫جمله به روز نبودن ماشین االت یا اینکه قطعه ساز ایرانی نیست و‬ ‫ترجیح می دهد با تجهیزات خود در خارج از کش��ور انها را مورد‬ ‫سنجش قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمون استانداردی‬ ‫این کارش��ناس خودرو به تست س��وم پرداخت و گفت‪ :‬تست‬ ‫استانداردی همان موارد استانداردهای هشتادوپنج گانه است که‬ ‫گاهی در خبرها عنوان می ش��ود‪ .‬البته برداش��ت های اشتباهی از‬ ‫س��وی مردم در این باره وجود دارد که ان را تس��ت دوام قطعات‬ ‫می دانند اما منظور این س��نجش نیس��ت بلکه تست استانداردی‬ ‫اس��ت که به لحاظ مش��خصات فنی (دینامیک و ایس��تا) بتواند‬ ‫حداقل ها را بگذراند‪ .‬برای مثال‪ ،‬تست امواج رادیویی‪ ،‬ایستا است‬ ‫که در حال س��کون خودرو انجام می ش��ود؛ اینک��ه تداخل امواج‬ ‫رادیویی در بین قطعات به وجود می اید یا خیر‪ .‬تست چراغ ها نیز‬ ‫ایستا است زیرا چراغ به تنهایی به عنوان یک قطعه استانداردهای‬ ‫خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫وی درباره تست های دینامیک نیز گفت‪ :‬سنجش ترمز مربوط‬ ‫به تس��ت های دینامیک اس��ت که خ��ودرو در ح��ال حرکت در‬ ‫شرایط مختلف ترمز می کند و مورد سنجش قرار می گیرد‪ .‬تست‬ ‫االیندگی و سوخت نیز از این دست است‪.‬‬ ‫زاوه گفت‪ :‬تس��ت های اس��تانداردی را در کشور می توان انجام‬ ‫داد و امکانات ان در کش��ور (مرکز تحقیقات سایپا و ایران خودرو‬ ‫و در بحث االیندگی سازمان بازرسی) فراهم است‪ .‬البته امکانات‬ ‫انها ممکن اس��ت به روز نباشد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬درحال حاضر برخی‬ ‫امکان تست خودرو یورو ‪ ۶‬را ندارند یا یورو ‪ ۵‬را نمی توانند انجام‬ ‫دهند و در حال انجام تست یورو ‪ ۴‬هستند‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬بخش��ی دیگر از این تس��ت (تست استانداردی)‬ ‫در خارج انجام می ش��ود زیرا امکاناتش در کش��ور فراهم نیس��ت‬ ‫مانن��د ازمایش تصادف‪ .‬به طور عموم‪ ،‬این تس��ت در اس��پانیا و‬ ‫اروپای شرقی انجام می شود که مراکز معتبری در جهان به شمار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫‹ ‹خوابیدن سرمایه منطقی نیست‬ ‫زاوه در پاس��خ به این پرس��ش که ایا به وجود اوردن امکانات‬ ‫و خرید تجهیزات برای کش��ور صرفه اقتص��ادی ندارد یا موضوع‬ ‫مرب��وط به موضوعی دیگری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��رای راه اندازی یک‬ ‫مرکز تس��ت تصادف باید پرس��ید هر چند سال یک بار قرار است‬ ‫خودرویی تس��ت ش��ود؟ به طور نمونه‪ ،‬اگر قرار است هر ‪ ۳‬سال‬ ‫یک بار خودرویی مورد س��نجش قرار گیرد توجیه منطقی ندارد‬ ‫که میلیاردها تومان س��رمایه بدون استفاده در این یکجا بخوابد‪.‬‬ ‫کش��ورهایی که صنعت خودرو به معنای واقع��ی دارند خود این‬ ‫تست ها را انجام نمی دهند‪.‬‬ ‫یک��ی از معروف ترین مراکز تس��ت در جهان اس��پانیا (ایلیادا)‬ ‫اس��ت‪ .‬انگلس��تان و المان نیز دارای این مراکز هس��تند‪ .‬به طور‬ ‫مثال‪ ،‬گاهی شاهد هستیم خودرویی المانی یا ایتالیایی در ایلیادا‬ ‫اسپانیا مورد سنجش تصادف قرار می گیرد‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬بنا بر این دس��ته بندی جغرافیایی که ما در ان‬ ‫متوقف شده ایم اینکه همه چیز باید ایرانی باشد در سایر کشورها‬ ‫خیلی مالک نیست و بحث اقتصادی ان مهم تر است‪.‬‬ ‫یکی از دغدغه های راه اندازی چنین مراکزی به روز نگه داشتن‬ ‫انها است‪ .‬اگر قرار است هر ‪ ۵‬سال یک بار تستی انجام شود بهتر‬ ‫اس��ت در سایر مراکز دنیا انجام شود که تجهیزات ان فراهم بوده‬ ‫و درگیر تحریم و سایر مشکالت نیستند‪.‬‬ ‫زاوه گفت‪ :‬شاید بتوان گفت راه اندازی بسیاری از این مراکز در‬ ‫کش��ور عاقالنه نیس��ت جدا از اینکه صرفه اقتصادی داشته باشد‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ای��ران که طراحی خودرو ندارد یا قطعه س��ازان‬ ‫قطعات را که ‪ ۳‬دهه مش��غول تولید هس��تند حتی با کیفیت روز‬ ‫نخس��ت ان نمی توانند تولید کنند چالش ما است‪ .‬بنابراین ایراد‬ ‫کار از جای��ی دیگر اس��ت و ب��ا راه اندازی مراکز تس��ت چالش ها‬ ‫برطرف نمی شود‪.‬‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ار‬ ‫د‬ ‫ شنبه‬ ‫مازراتی ‪ 590‬اسب بخاری‬ ‫روی��ای صنع��ت خودرو این روزه��ا در واقع هم��ان چیزهایی‬ ‫هستند که این صنعت را به حرکت در می اورند‪ ،‬خواه این محرکه‬ ‫ابداع یک مینی ون باش��د‪ ،‬خواه معرفی ی��ک خودرو تمام جدید‬ ‫اس��پرت موتورمیانی؛ هر چه که باشد صنعت اتومبیل را از حالت‬ ‫سکون خارج می کند‪ .‬به عبارتی صنعت خودرو امروز چیزی فراتر‬ ‫از بازی اعداد بین بخش مالی ش��رکت و مهندسان شاغل در ان‬ ‫نیس��ت‪ .‬اغلب این دو بخش با هم به توافق نمی رس��ند‪ ،‬اما این‬ ‫ن ش��ده درست قبل از به ثمر‬ ‫دال بر این نیس��ت که اهداف تعیی ‬ ‫رس��یدن‪ ،‬بی نتیجه بمانند‪ .‬گاهی اوقات ه��م این اهداف به کلی‬ ‫ناپدید می شوند‪ ،‬مثل ش��ایعه ای که در خصوص معرفی مازراتی‬ ‫موتورمیانی بر پایه الفارومئو ‪ 4C‬پیدا شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودرونویس‪ ،‬هارالد وس��تر‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین‬ ‫مازراتی در س��ال ‪ 2012‬اطالعات جدیدی از یک خودرو اسپرت‬ ‫موتورمیانی با س��اختار فیبرکربنی و وزن حدود ‪ 1200‬کیلوگرم‬ ‫ارایه داد‪ .‬این خودرو مجهز به پیش��رانه ‪ 4/7‬لیتری ‪ V8‬یا نسخه‬ ‫توربوش��ارژ بود که قدرتی معادل ‪ 454‬اسب بخار تولید می کرد‪.‬‬ ‫با تمام این ها‪ ،‬این مدل هرگز چراغ سبز تولید را دریافت نکرد‪.‬‬ ‫خ��ب حاال این م��دل جدید مازرات��ی موتورمیانی که صحبت‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫از ان ب��ه میان امده چه ویژگی هایی دارد؟ بر اس��اس رندرنینگ‬ ‫منتشرش��ده‪ ،‬این خودرو بسیار ش��بیه به المبورگینی است‪ .‬این‬ ‫خودرو تمام نشانه ها و المان های ضروری یک سوپرخودرو مدرن‬ ‫روز را دارد‪ .‬در قس��مت جلوی خودرو نش��ان سه شاخه بزرگ و‬ ‫نمادین مازراتی در جلوپنجره به چش��م می خ��ورد‪ .‬از ظاهر این‬ ‫خودرو پیداس��ت که هیچ اش��تراک س��اختاری با الفارومئو ‪4C‬‬ ‫ندارد‪ .‬اگر مازراتی چنین خودرویی را برای برند خود تولید کند‪،‬‬ ‫احتماال از پیشرانه ‪ 3/8‬لیتری توربودوقلو ‪ V8‬که اخیرا در مدل‬ ‫لوانته تروفئو معرفی شد‪ ،‬استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خودر و های بدون راننده‬ ‫میلیار د ه�ا دالر‪ ،‬در اقتص�اد را ذخی�ره می کن�د‬ ‫(درواق�ع بی�ش از ‪ 890‬میلی�ارد دالر)‬ ‫امروزه‪ ،‬تصادفات ماشینی‪ ،‬تاثیر بسیار باالیی در اقتصاد امریکا دارد تا نیمه قرن حاضر‬ ‫نفوذ وسایل نقلیه بدون سرنشین باعث می شود‪ ،‬جایگاه امریکا در تصادفات وسایل نقلیه رتبه دوم‬ ‫به نهم ارتقا یابد‪.‬‬ ‫براساس نتایج به دست امده‪ ،‬وسایل نقلیه بدونه راننده‪ ،‬هزینه های تصادفات ماشینی را‬ ‫تا ‪90‬درصد کاهش می دهد‪ .‬این دقیقا همان چیزی است که در اقتصاد جهانی امروز‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‪% 90‬‬ ‫المان‬ ‫بیش از ‪40‬میلیارد دالر هزینه‬ ‫می کند‪ ،‬می تواند تا ‪ 36‬میلیارد‬ ‫دالر هم صرفه جویی کند‪.‬‬ ‫روسیه‬ ‫باالی ‪34‬میلیارد دالر‬ ‫هزینه می کند اما می تواند‬ ‫‪31‬میلیارد دالر هم‬ ‫صرفه جویی کند‪.‬‬ ‫ژاپن‬ ‫بیش از ‪ 53‬میلیارد د الر هزینه‬ ‫می کند که با وسایل نقلیه بدون‬ ‫راننده می تواند صرفه جویی‬ ‫‪48‬میلیارد دالری داشته باشد‪.‬‬ ‫به طور کلی مقایسه ‪ 74‬کشور‬ ‫جهان نشان می دهد که می توان‬ ‫در مجموع‬ ‫‪890‬میلیارد دالر‬ ‫صرفه جویی کنند‪.‬‬ ‫هند‬ ‫هر سال بیش از‬ ‫‪62‬میلیارد دالر در حوادث‬ ‫ترافیکی هزینه می کند اما‬ ‫می تواند بیش از ‪56‬میلیارد‬ ‫دالر صرفه جویی کند‪.‬‬ ‫امریکا‬ ‫درحال حاضر بیش از ‪ 340‬میلیارد‬ ‫دالر در سال برای حوادث ترافیکی‬ ‫هزینه می کند‪ .‬می تواند با وسایل‬ ‫نقلیه بدون راننده تا ‪ 306‬میلیارد‬ ‫دالر هم صرفه جویی کند‪.‬‬ ‫هرچند امریکا بخش بسیاری‬ ‫از تولید ناخالص ملی خود را در‬ ‫حوادث ترافیکی هزینه می کند اما‬ ‫افریقای جنوبی باالترین درصد تولید‬ ‫ناخالص خود را در این حوادث از‬ ‫دست می دهد‪.‬‬ ‫شما فکر نمی کنید این پول ها می تواند در بخش های بهتری هزینه شود؟!‬ ‫‪%7/8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رکورد کاهش زمان انتظار امداد خودرو ایران ثبت شد‬ ‫رکورد کاهش زمان انتظار امداد خودرو ایران ثبت شد و در ‪۳۰‬‬ ‫اردیبهشت به ‪ 22‬دقیقه و ‪ 25‬ثانیه رسید‪ .‬‬ ‫پیش از س��ال جدید گروه امداد خودرو ای��ران با تدابیری که‬ ‫مدیران ان اندیشیدند به نوعی تحوالتی در ان برای خدمات دهی‬ ‫بیش��تر و بهتر مش��تریان به وج��ود اورد‪ .‬اضافه ک��ردن برخی‬ ‫مولفه های جدید در زمینه س��رویس دهی به صاحبان خودرو در‬ ‫همین راس��تا بود‪ .‬همچنین با توجه ب��ه گرفتن بازخوردها نتایج‬ ‫عملکردها خوب ارزیابی و موجب رضایت بیشتر مشتریان شد‪.‬‬ ‫در ادامه امداد خودرو ایران به دنبال کوتاه کردن فاصله انتظار‬ ‫و انجام خدمات دهی خود به ثبت رکوردهای تازه پرداخته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ارتباطات ام��داد خودرو ایران‪ ،‬ای��ن کاهش زمان‬ ‫انتظار و ثبت رکورد جدید در حالی انجام شد که تعداد خدمات‬ ‫امدادی ارائه شده‪ ،‬روال معمول را طی کرده است‪.‬‬ ‫میانگین زمان انتظار ارائه خدمات امداد خودرو ایران در دو ماه‬ ‫نخست سال جاری ‪ 24‬دقیقه و ‪ 58‬ثانیه بوده است‪.‬‬ ‫این کاهش زم��ان انتظار در نتیجه برنامه ریزی های هدفمند و‬ ‫در راس��تای اقدامات امداد خودرو ایران با هدف هوشمندس��ازی‬ ‫خدمات امدادی انجام گرفته اس��ت‪ .‬نصب جی‪.‬پی‪.‬اس روی تمام‬ ‫ناوگان امدادی و اعزام هوش��مند امدادگر با اس��تفاده از نقشه از‬ ‫جمله این اقدامات هستند‪ .‬امداد خودرو ایران با یک هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ن��اوگان امدادی به عنوان بزرگترین ناوگان امداد خودرویی‪ ،‬ارائه‬ ‫خدم��ات امدادی به محصوالت گ��روه صنعتی ایران خودرو و در‬ ‫صورت نیاز خودروهای غیر ایران خودرویی را در دستورکار دارد‪.‬‬ ‫ارائه مشاوره تلفنی‪ ،‬امداد بالینی و حمل‪ ،‬امداد پالس‪ ،‬سرویس‬ ‫در مح��ل و خدمات بنزین و الس��تیک از جمله خدمات متنوع‬ ‫امداد خودرو ایران در سراسر کشور‪ ،‬هفت روز هفته و ‪ 24‬ساعت‬ ‫شبانه روز است‪.‬‬ ‫موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با نظر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قیمت خودروها ‪ ۹/۶‬درصد افزایش می یابد‬ ‫صنعتگران فعال حوزه خودرو و قطعه عنوان می کنند با وجود‬ ‫افزایش قیمت ها در بخش مواد اولیه‪ ،‬قیمت ها در محصول نهایی ‬ ‫(خودرو) و نیز قطع��ات ان افزایش نیافته و انها همچنان با نرخ‬ ‫سال های قبل محصوالت خود را به بازار عرضه می کنند‪.‬‬ ‫در روزهای نخست سال شاهد بودیم که نرخ خودروها به نسبت‬ ‫از س��وی خودروس��ازان افزایش یافت که این امر باعث اعتراض‬ ‫برخ��ی نهاده��ا از جمله مجلس ش��ورای اس�لامی و نمایندگان‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن ش��د‪ .‬البته در کنار مخالفان افزایش‬ ‫نرخ خودروها برخی از نمایندگان این کمیس��یون نیز موافق این‬ ‫امر بودند زیرا معتقدند با افزایش نرخ مواد اولیه و نیز نوسان های‬ ‫ارزی و باال رفتن ساالنه دستمزدها و حامل های انرژی صنعتگران‬ ‫حق دارند نرخ محصوالت خود را باال ببرند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نی��ز اعالم کرد‪ :‬خودروس��ازان فقط می توانن��د افزایش نرخ ‪۹/۶‬‬ ‫درصدی ب��رای خودروهای داخلی داش��ته باش��ند و در صورت‬ ‫مش��اهده تخلف های��ی در این امر با ان برخورد خواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫نهایت مجلس شورای اسالمی با تشکیل جلسه ای تصمیم نهایی‬ ‫را در این باره گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست خودروسازان رد شد‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی درباره تصمیم نهایی مجلس برای افزایش نرخ خودروها‬ ‫گفت‪ :‬درباره موضوع های مختلفی در حوزه خودرو صحبت ش��د‬ ‫که یکی از محورها نرخ ان بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن بحث محور گفت وگوها بیش��تر درباره‬ ‫خودروه��ای داخل��ی بود که البت��ه بحث مختصری نی��ز درباره‬ ‫خودروهای وارداتی شد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬درخواستی‬ ‫که خودروس��ازان برای افزایش قیمت ها داش��تند با توجه به این‬ ‫بود که بیش��تر نهادهای تولیدی نسبت به سال ‪ ۹۵‬افزایش قابل‬ ‫توجهی داش��تند‪ .‬اما نرخ رس��می خودرو در کارخانه ثابت باقی‬ ‫مانده که با توجه به شرایط موجود تقاضای افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫داشتند‪ .‬در این باره وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نپذیرفته و با‬ ‫افزایش ‪ ۶/۹‬درصد موافقت کرده بود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬به نوعی این امر که قیمت ها باید افزایش پیدا کند‬ ‫نیز در کمیسیون مطرح شد اما در حد همان ‪ ۹/۶‬درصد‪.‬‬ ‫‹ ‹قانونی برای همه‬ ‫قیمت گ��ذاری خ��ودرو از س��وی ش��ورای رقابت فق��ط برای‬ ‫خودروه��ای زیر ‪ ۵۰‬میلیون تومان انجام می ش��ود و گرمابی در‬ ‫پاس��خ به این پرسش که ایا تصمیمی نیز درباره نرخ خودروهای‬ ‫باالتر از این نرخ نیز گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چون س��هم این‬ ‫گروه از خودروها در بازار پایین اس��ت بیش��تر تمرکز روی ردیف‬ ‫خودروه��ای زی��ر ‪ ۴۵‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬اما با وج��ود این‪ ،‬تا‬ ‫حدودی به نظر ش��ورای رقابت بس��تگی دارد ک��ه بخواهد ورود‬ ‫کند یا خیر‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی همچنین در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا تعیین قیمت ها از س��وی شورای‬ ‫رقابت فقط ش��امل ش��رکت س��ایپا و گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫می ش��ود یا سایر خودروس��ازان بخش خصوصی اگر خودرویی با‬ ‫این ردیف قیمتی داش��ته باشند نیز مشمول این قانون می شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر خودروس��ازان بخش خصوصی خودرویی زیر‬ ‫‪ ۴۵‬میلیون تومان تولید ندارند اما نمایندگان این بخش در جلسه‬ ‫کمیسیون نیز حضور داشتند‪ .‬در صورت تولید این ردیف قیمتی‬ ‫شامل این قانون خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز تک نرخی شامل وارداتی ها نمی شود‬ ‫در بحث خودروهای وارداتی نیز همچنان سامانه ثبت سفارش‬ ‫بس��ته اس��ت‪ .‬گرمابی در این ب��اره گفت‪ :‬درحال حاض��ر درباره‬ ‫تغییرات��ی که در بحث دالر وجود داش��ت ثبتارش باز نیس��ت تا‬ ‫تصمیم نهایی گرفته شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس اع�لام انجم��ن واردکنن��دگان‪ ،‬خ��ودرو از اولویت‬ ‫دریاف��ت دالر دولتی ب��ه نرخ ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان خارج ش��ده‬ ‫و نرخ واقعی دالر ب��رای واردکنندگان این محصول ‪ ۴‬هزار ‪۸۵۰‬‬ ‫تومان لحاظ خواهد شد‪ .‬این نماینده کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در توضیح این مس��ئله گفت‪ :‬چون در‬ ‫‪ ۲‬س��ال گذش��ته تفاوت نرخ ارز مبادل��ه ای و ازاد کم بوده و بر‬ ‫اس��اس گفته خود فعاالن این صنف‪ ،‬از ارز ازاد استفاده می شده‬ ‫امروز با تک نرخی ش��دن ارز ابتدا باید در این باره تصمیم گیری‬ ‫ش��ود زیرا س��همیه ای برای انه��ا در دالر ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬تومان‬ ‫درنظر گرفته نشده است‪ .‬بنابراین نیاز به رایزنی دارد‪ .‬وی درباره‬ ‫زمان نهایی ش��دن این مس��ئله نیز عنوان کرد‪ :‬این امر بستگی‬ ‫به سیاس��ت دول��ت دارد که بخواهد با توجه ب��ه منابع ارزی که‬ ‫در اختیار دارد چه س��همی را برای ورود خودروهای وارداتی در‬ ‫نظ��ر بگیرد و از انجا که س��امانه نیما (نظ��ام یکپارچه معامالت‬ ‫نمایندگی ها‬ ‫قائم مقام مدیرعامل گروه سایپا‪:‬‬ ‫شعار «اول مشتری» راه دستیابی به برتری در رقابت است‬ ‫قائم مقام مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا گفت‪ :‬شعار «اول مشتری» به‬ ‫عنوان راه دس��تیابی به برتری رقابتی مدنظر س��ازمان خدمات پس از فروش‬ ‫س��ایپا قرار گرفته است زیرا در هر کسب وکاری باید مشتریان انتخاب نخست‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬اردشیر امینی با بیان این مطلب تصریح کرد‪ :‬فرهنگ‬ ‫خدمت رسانی و تکریم مشتری در ش��بکه نمایندگی های سایپا در حال انجام‬ ‫اس��ت اما باید از این حد هم فراتر برویم ب��ه طوری که با تقویت این فرهنگ‪،‬‬ ‫احترام به کرامت مشتریان و سلیقه انها مورد توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این فرایند از یک س��و به عنوان رفتار اس��تراتژیک در ش��رکت ها‬ ‫تلقی می ش��ود که هدف ان جذب و حفظ مش��تریان سوداور است و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬مبنایی برای استخراج هوشمند اطالعات مشتریان و استفاده از ان برای‬ ‫بازاریابی‪ ،‬رشد و توسعه منافع شرکت ها است‪ .‬به همین منظور سازمان خدمات‬ ‫پس از فروش گروه س��ایپا با بهره گی��ری از روش های نوین‪ ،‬بر مبنای نیازهای‬ ‫مشتریان خدمات متنوع ارائه می دهد‪.‬‬ ‫امینی افزود‪ :‬در برنامه ریزی های خود باید همواره به این نکته توجه کنیم که‬ ‫اگر در ارائه خدمات نواوری نداشته باشیم و سلیقه مشتری را در نظر نگیریم‪،‬‬ ‫پیشرفت نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سایپایدک یاداور شد‪ :‬س��ایپا همواره پرچم دار صنعت خودرو در‬ ‫کشور بوده و برخورداری از شبکه گسترده فروش و خدمات پس از فروش‪ ،‬یک‬ ‫مزیت رقابتی برای گروه سایپا به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر توس��عه کیفی ش��بکه نمایندگی ها‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور توس��عه‬ ‫کیفی س��طح خدم��ات‪ ،‬با مش��ارکت نمایندگی های��ی که رتب��ه باالیی دارند‬ ‫برنامه هایی برای افزایش س��طح خدمات با محوریت توجه به خواسته مشتری‬ ‫و توس��عه کسب وکارهای جدید تدوین می شود که اجرای این برنامه ها افزایش‬ ‫رضایت مشتریان را به دنبال خواهد داشت‪ .‬برای افزایش و توسعه کیفی سطح‬ ‫خدمات در کشور‪ ،‬باید انرژی و زمان بیشتری اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعام��ل گروه س��ایپا اظهار ک��رد‪ :‬درک انتظارات مش��تریان‪،‬‬ ‫مهمترین دغدغه و اولویت برای جلب و حفظ مشتری است‪.‬‬ ‫امین��ی با تاکید ب��ر نقش بهبود کس��ب وکار نمایندگی ب��ر افزایش رضایت‬ ‫مش��تری‪ ،‬گفت‪ :‬زمینه های ورود به فضای جدید رونق اقتصادی و تولید اماده‬ ‫شده و باید در این مسیر‪ ،‬کسب وکارهای جدید بیشتر مورد توجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای دس��تیابی به تعالی باید از مش��تریان بیاموزیم که چه کاری‬ ‫انجام دهیم‪ .‬همچنین سطح دانش مدیران حوزه امور مشتریان باید ارتقا پیدا‬ ‫کند و برای همه اجزاء برنامه های تدوین ش��ده‪ ،‬استانداردهایی تدوین شود تا‬ ‫به ثبات در عملکرد برسیم‪.‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعامل گروه س��ایپا ادامه داد‪ :‬ایجاد روابط مناس��ب مبتنی بر‬ ‫خدمت بین گروه های کاری در شرکت و اندازه گیری شاخص های تعریف شده‬ ‫در این زمینه و اعطای پاداش به عملکردهای مثبت‪ ،‬رشد فرهنگ سازمانی در‬ ‫زمینه مشتری مداری را امکان پذیر کرده و این امر‪ ،‬ارائه خدمات عالی به جامعه‬ ‫را برای سال های طوالنی‪ ،‬تضمین و حفظ می کند‪.‬‬ ‫امینی یاداور ش��د‪ :‬مدیریت ارتباط با مش��تریان‪ ،‬روش��ی پیچیده و مشکل‬ ‫برای توس��عه کس��ب وکار اس��ت با این وجود برخی معتقدند که ‪ CRM‬فقط‬ ‫نصب نرم افزار یا مکانیزه کردن نقاط تماس با مش��تری اس��ت‪ .‬این موارد ‪ ،‬در‬ ‫کنار مس��ائلی همچون بازافرینی کسب وکار با محوریت مشتری «مشتری مدار‬ ‫ش��دن» و «مش��تری مدار باقی ماندن» را نیز هدف ق��رار داده و موجب بهبود‬ ‫ان می شود‪.‬‬ ‫برجام‬ ‫محصوالت خریداری شده با دالر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان عرضه شود‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬ایران خودرو و‬ ‫س��ایپا باید محصوالتی که با دالر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی خریداری کرده اند هر‬ ‫چه سریع تر به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫ن��ادر قاضی پ��ور در گفت وگو ب��ا خانه ملت‪ ،‬درب��اره وضعی��ت قراردادهای‬ ‫خودرویی بین ایران و ش��رکت های اروپایی بعد از خروج امریکا از برجام اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در زمان انعقاد قرارداد جدید بین خودروسازان داخلی با پژوسیتروئن در‬ ‫مصاحبه ای اعالم کردم که نخس��ت ش��رکت پژو باید از ملت ایران عذرخواهی‬ ‫کند و زیان قرارداد گذشته خود را بپردازد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عجله‬ ‫مس��ئوالن باعث شد تا دوراندیش��ی از بین برود‪ ،‬گفت‪ :‬در این گفت وگو اعالم‬ ‫کرده بودم که شرکت پژو باید در داخل کشور محصوالتی را تولید کند سپس‬ ‫این محصوالت صادر شود در حالی که تولیدکنندگان فرانسوی بازار خود را از‬ ‫دست داده و خودروسازان دیگر این بازار را تصاحب کرده اند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ارومیه در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مقرر شده بود‬ ‫‪ ۳0‬درصد تولید محصوالتی مانند پژو ‪ ۲00۸‬را صادر کنند‪ ،‬ایا تاکنون از این‬ ‫مدل صادراتی داشته ایم؟‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار این اس��ت که ایران خودرو و س��ایپا با درایت و هوش��یاری‬ ‫بیشتر قرارداد بسته شده را پیگیری کنند تا به نتیجه نهایی برسند‪.‬‬ ‫قاضی پور در پایان تاکید کرد‪ :‬خودروس��ازان باید محصوالتی را که با دالر ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۲00‬خریده اند هر چه سریع تر به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫ارزی) به تازگی فعالیت خود را اغاز کرده است نیاز به زمان دارد‬ ‫ت��ا ج��ا بیفتد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ب��ه این ترتیب پس از ب��راورد منابع‬ ‫ارزی سیاس��ت های جدید اتخاذ شود‪ .‬باید تصمیم گرفت ایا قرار‬ ‫است همچون گذشته واردات خودرو انجام شود یا در این زمینه‬ ‫تعدیلی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫گرمابی در پایان س��خنان خ��ود از تش��کیل کارگروهی برای‬ ‫رس��یدگی به مشکالت خودروس��ازان خبر داد و گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی مشکالت‬ ‫خودروسازان مطرح و قرار شد برای رفع چالش های خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان کارگروه��ی تعیین ش��ود تا مجل��س نیز در رفع‬ ‫مش��کالت همراه با خودروس��ازان کمک کند ت��ا این صنعتگران‬ ‫روی ثبات نرخ خودرو و کیفیت بیشتر کار کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزایش تک نرخی پاسخگو نیست‬ ‫در ادامه به س��راغ یک��ی از صنعتگران حوزه خ��ودرو رفتیم و‬ ‫نظر وی را درباره این افزایش جویا ش��دیم‪ .‬رضا رضایی به عنوان‬ ‫یکی از تامین کنندگان بزرگ قطعات در این باره گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی خودروس��ازان و قطعه سازان نیز حضور‬ ‫داش��تند و این افزایش ‪ ۹/۶‬درصدی به عنوان پیش��نهاد مطرح‬ ‫ش��ده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫قطعه در پاسخ به این پرسش که اگر این موضوع نهایی شود ایا‬ ‫تاثی��ری بر نرخ قطعات خودرو نیز خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬رعایت‬ ‫حق��وق مصرف کننده قابل احترام و پیگیری اس��ت اما در ‪ ۶‬ماه‬ ‫دوم سال ‪ ۹۶‬به ویژه در ‪ ۴‬ماه پایانی سال و ماه های اغازین سال‬ ‫‪ ۹۷‬م��واد اولیه بین ‪ ۳۵‬تا ‪ ۵۰‬درصد افزایش نرخ داش��ت‪ .‬با این‬ ‫افزایش ‪ ۲‬برابر نمی تواند افزایش ‪ ۹/۶‬درصدی نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫رئی��س پیش��ین انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرویی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان این تضادها‬ ‫را رفع کرد که نه تولیدکننده و نه مصرف کننده هیچ کدام متضرر‬ ‫نش��وند‪ ،‬گف��ت‪ :‬دولت بای��د ورود کند و در این ب��اره یا به مردم‬ ‫در خری��د خودرو کمک کن��د یا به تولیدکننده‪ .‬ب��ه این ترتیب‬ ‫مانند سایر کش��ورها که دولت برای خرید خودرو از سوی اقشار‬ ‫کم درامد تس��هیالتی را لحاظ می کند وام های ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬درصدی با‬ ‫در نظر گرفتن باز پرداخت ‪ ۱۰‬ساله بپردازد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با افزایش نرخ مواد اولیه مورد نیاز این گونه نیست که‬ ‫تولید محصول نهایی با نرخ کمتر تمام شود‪.‬‬ ‫رضایی در پایان یاداور ش��د‪ :‬هنوز نرخ پیشنهادی نهایی نشده‬ ‫و باید دید چه زمانی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در رون��د تولی��د نوع��ی تض��اد وج��ود دارد و با وج��ود اینکه‬ ‫تولی��د و تامین کنندگان مواد اولیه از جمله پتروش��یمی ها و نیز‬ ‫ف��والد قیمت ه��ای خود را با تغیی��ر نرخ ارز افزای��ش می دهند‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان میانی و نی��ز پایانی در این ب��اره با چالش هایی‬ ‫روبه رو هس��تند که حت��ی نمی توانند مواد مورد نی��از خود را از‬ ‫ن کنند زی��را نرخ ارز و تعرفه ها ای��ن راه را نیز برای‬ ‫خ��ارج تامی ‬ ‫انها بس��ته است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬کیفیت یکی از مولفه های مهم‬ ‫در خرید خودرو اس��ت‪ .‬حال پرس��ش این است که ایا با افزایش‬ ‫قیمت ه��ا تولیدکنندگان نهایی در بحث اس��تانداردها و کیفیت‬ ‫سعی خواهند کرد تا بیشترین رضایتمندی را جلب کنند؟‬ ‫صادرات‬ ‫امسال محقق می شود‬ ‫صادرات ‪ ۶‬هزار دستگاه محصوالت ایران خودرو به عراق‬ ‫به سرانجام رسیدن برجام امید به صادرات را برای صنعت خودرو به ارمغان‬ ‫اورد‪ .‬از این رو‪ ،‬یکی از هدف های در نظر گرفته شده برای افق ‪ ۱۴۰۴‬صادرات‬ ‫‪ ۳۰‬درصد محصوالت جدید عنوان ش��ده است‪ .‬البته این امر مهم در ‪ ۲‬بخش‬ ‫خودرو و قطعه اس��ت‪ .‬تحقق این مسئله مستلزم روزامدی محصوالت و اعمال‬ ‫استانداردهای جهانی است‪.‬‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان طراحی محصوالت را اغاز کرده اند و در این بستر‪،‬‬ ‫پلتفرم در صنعت خودرو طراحی شده است و بنا بر گفته کارشناسان‪ ،‬روی هر‬ ‫یک از پلتفرم ها بین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬خودرو قابل ساخت است‪ .‬با ورود مدل های جدید‬ ‫به طور قطع بازار رقابتی تر خواهد شد و بازار هدف وسیع تر می شود‪.‬‬ ‫بس��یاری معتقدند صنعت خودرو ایران می تواند به هاب منطقه تبدیل شود‬ ‫زیرا بسیاری از کشورهای منطقه در این زمینه فعالیتی ندارند‪ .‬در دوره ای حتی‬ ‫خودروهای ایرانی به بازار شاخ افریقا نیز راه یافتند و امروز برخی از این مدل ها‬ ‫در خیابان های تونس تردد دارند‪ .‬به هرحال فش��ارهای تحریمی اغاز دهه ‪۹۰‬‬ ‫اس��یب بس��یاری به بازارهای جهانی صنعت خودرو کش��ور زد‪ .‬امروز با تالش‬ ‫دولتمردان ارتباطات بین المللی از س��ر گرفته ش��ده اس��ت و با شیوه نامه های‬ ‫جدی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی بر داخلی س��ازی خودروهایی که‬ ‫در ایران تولید می شوند امیدواریم در اینده شاهد حضور خودروهای جدید در‬ ‫بخش خصوصی نیز باش��یم‪ .‬این محصوالت ضمن پوشش بازار داخل می تواند‬ ‫به بازارهای جهانی کشور مادر نیز صادر شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر بازار عراق یکی از بهترین بازارهای صادراتی کش��ور به ش��مار‬ ‫م��ی رود و قرار اس��ت امس��ال ‪ ۶‬ه��زار دس��تگاه از محصوالت گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو از جمله س��مند‪ ،‬س��ورن‪ ،‬پژو پارس و دنا به این کشور صادر شود‪.‬‬ ‫بازار این کش��ور فرصت خوبی برای توس��عه در این حوزه اس��ت زیرا به لحاظ‬ ‫جغرافیایی فاصله زیادی نداش��ته و هزینه ه��ای حمل ونقل را کاهش می دهد‬ ‫به ویژه اینکه با راه اندازی س��ایت سمند در اس��تان کرمانشاه که مرز مشترک‬ ‫با این کشور دارد راه کوتاه تر می شود‪ .‬ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬حس��ن‬ ‫گلچوبیان‪ ،‬مدیر صادرات منطقه خاورمیانه و افریقای گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫با بیان صادرات ‪ ۶‬هزار خودرو به این کش��ور افزود‪ :‬با توجه به اس��تقبال و نیاز‬ ‫مشتریان در بازار کش��ورهای عربی همسایه از خودروهای اتوماتیک‪ ،‬صادرات‬ ‫خودروهای اتومات به عنوان یکی از اهداف و اولویت های اصلی ایران خودرو در‬ ‫کش��ورهای همسایه و منطقه دنبال می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از محصوالتی که‬ ‫در بین بازارهای هدف تقاضای بسیاری دارد‪ ،‬دنا پالس است‪ .‬در صورتی که این‬ ‫خودرو با گیربکس اتوماتیک تولید ش��ود به طور قطع بازارهای هدف بسیاری‬ ‫خواهد داشت و به توسعه بازار خودرو کشور منجر می شود‪.‬‬ ‫گلچوبیان درباره شناس��ایی بازارهای صادراتی س��وداور نیز به کش��ورهای‬ ‫افزیقایی اشاره کرد و گفت‪ :‬بازار نیجریه نیز به عنوان یکی از بازارهای صادراتی‬ ‫س��وداور برای ایران خودرو شناسایی ش��ده است که پس از رفع موانع موجود‪،‬‬ ‫صادرات محصوالت به این کشور نیز اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن بازار نی��ز خواهان محص��والت اتومات گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو است که به زودی شاهد صادرات به این کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫عمان بازار دیگری اس��ت که این خودروس��از دنبال می کند‪ .‬از این رو‪ ،‬مدیر‬ ‫صادرات منطقه خاورمیانه و افریقا درباره صادرات به عمان نیز گفت‪ :‬استقبال‬ ‫مردم این کشور از سبد محصوالت ایران خودرو بسیار باال است‪ .‬بنابراین انتظار‬ ‫هست امسال با صدور ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬محصول اتوماتیک به بازار عمان‪ ،‬گام های بلندی‬ ‫در توسعه بازار خود در کشورهای همجوار برداشته شود‪.‬‬ ‫گلچوبیان با ابراز رضایت از عملکرد صادرات به منطقه خاورمیانه در سال ‪۹۶‬‬ ‫افزود‪ :‬این شرکت در تالش است با تسهیالت و خدمات دهی پس از فروش در‬ ‫دسترس‪ ،‬سهم خود را در بازارهای خاورمیانه افزایش دهد‪.‬‬ ‫ش خودروس��ازان داخلی‪ ،‬باید منتظ��ر بود تا بازار خودروهای‬ ‫با توجه به تال ‬ ‫چینی با توجه به گرانی قطعات انها در بخش لوازم یدکی‪ ،‬محدود شود زیرا در‬ ‫دوره تحریمی انها از خال بازار منطقه اس��تفاده و محصوالت خود را جایگزین‬ ‫خودروهای ایرانی کردند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫رونمایی از دوچرخه الکتریکی المبورگینی‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی المبورگین��ی ب��ا همکاری ش��رکت ایتال‬ ‫تکنولوژی‪ ،‬از دو مدل دوچرخه برقی و الکتریکی رونمایی کرد‪.‬‬ ‫‪ ‬به گزارش ایسنا‪ ،‬این روزها که بازار معرفی و رونمایی از خودروهای‬ ‫برقی و الکتریکی در کش��ورهای جهان داغ و پر تب و تاب ش��ده است‬ ‫بسیاری از شرکتهای خودروسازی عزم خود را برای تولید انبوه خودرو‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه برقی جزم کرده و از محصوالت خود به این‬ ‫منظور رونمایی کرده اند‪ .‬کش��ورهای متعددی در جهان نیز به منظور‬ ‫حفاظ��ت از محیط زیس��ت‪ ،‬کاهش الودگی صوت��ی و هوا و همچنین‬ ‫افزایش کیفیت زندگی و سالمت شهروندان‪ ،‬با وضع و اجرای قوانین و‬ ‫ایران خودرو‬ ‫ن ناس�یونال در‬ ‫با نام پیش�ین ایرا ‬ ‫سال ‪ ۱۳۴۱‬به کوشش برادران خیامی با سرمایه‬ ‫مال�ی ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال بنیان گذاری ش�د‪ .‬این ش�رکت‬ ‫مهم ترین ش�رکت خودروس�ازی داخلی است که انواع خودرو‬ ‫س�بک و س�نگین را تولید و عرضه می کند‪ .‬لوگوی این خودروساز‬ ‫پس از پیکان نخس�تین بار روی س�مند نصب شد‪ .‬این خودرو در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬در داخل تولید و ضمن پوش�ش بازار کش�ور‪ ،‬صادر نیز شده است‪.‬‬ ‫س�مند در ادبیات فارس�ی به اسبی گفته می ش�ود که رنگی متمایل به زرد‬ ‫دارد‪.‬سمند به عنوان خودرویی ملی پیش از تولید انبوه نشانه خود را یافته‬ ‫بود‪ .‬در کشاکش سخت تولید خودرو ملی‪ ،‬طراحی ارم جدیدی برای این‬ ‫محصول فراخوان عمومی شد و در نهایت طرح سر یک اسب به عنوان‬ ‫بهتری�ن اثر برای قرار گرفتن روی بدنه این خودرو برگزیده ش�د‪.‬‬ ‫طرحی که اش�کارا با نام خودرو نیز همخوانی داش�ت و امروز‬ ‫لوگوی این خودروساز به شمار می رود‪ .‬همچنین بیژن‬ ‫جناب‪ ،‬تایپوگرافی گروه این خودرو را س�ال‬ ‫‪ ۱۳۷۳‬طراحی کرده است‪.‬‬ ‫مقررات جدیدی به حمایت از صنعت نوظهور خودروهای برقی و پاک‬ ‫پرداخته اند‪ .‬در این میان عالوه بر خودروهای س��واری و شخصی‪ ،‬بازار‬ ‫رونمایی از خودروهای س��بک و سنگین بس��یاری همچون کامیون‪،‬‬ ‫کامیونت‪ ،‬وانت‪ ،‬اتوبوس و همچنین موتورس��یکت و دوچرخه نیز داغ‬ ‫ش��ده اس��ت هرچند که سابقه حضور موتورس��یکلت و دوچرخه های‬ ‫برقی و الکتریکی در خیابان های ش��هرهای جهان از سایر وسائل نقلیه‬ ‫مشابه بیشتراست‪ .‬حاال شرکت المبورگینی که سالهاست به طراحی‬ ‫و س��اخت خودروهای لوک��س و پرقدرت در جهان معروف اس��ت‪ ،‬با‬ ‫همکاری ش��رکت ایت��ال تکنولوژی از دو مدل کوهس��تانی و جاده ای‬ ‫دوچرخه های تمام برقی و الکتریکی پرده برداری و رونمایی کرده است‬ ‫تا به این ترتیب‪ ،‬ورود خود به جمع تولیدکنندگان وس��ائل نقلیه برقی‬ ‫و دوس��تدار محیط زیست را به جهانیان اعالم کند‪ .‬طبق گزارش های‬ ‫منتشر شده از س��وی این خودروساز‪ ،‬فروش دوچرخه های الکتریکی‬ ‫المبورگینی در ماه اینده میالدی اغاز خواهد شد‪ .‬البته این نخستین‬ ‫باری نیس��ت که این ش��رکت با تولیدکنندگان دوچرخه برای ساخت‬ ‫مدل های مسابقه ای از این وسیله نقلیه کوچک و سبک وارد همکاری‬ ‫ش��ده بلکه تاکنون دو بار س��ابقه همکاری با چنین شرکت هایی را در‬ ‫کارنامه خود داشته است‪.‬‬ ‫پیکان‬ ‫در سال ‪ ۱۳۴۶‬خورشیدی از‬ ‫سوی شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو) و‬ ‫گ�روه صنعتی روتس (مالک کارخان�ه تالبوت) تولید‬ ‫و به بازار عرضه ش�د‪ ،‬پیکان نخس�تین خودرو تولید ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫این خودرو به س�رعت به ماش�ین محبوب ایرانی ها بدل ش�د و‬ ‫مدل های مختلف ان از س�وی ایران خودرو تولید ش�د‪ .‬پس از انقالب‬ ‫نی�ز ب�ا تولید قطع�ات در داخل کش�ور حی�ات پیکان تا س�ال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫ادام�ه یاف�ت و تیراژ ان در زم�ان توقف بیش از ‪ ۲‬میلی�ون بود‪ .‬امروز‬ ‫نی�ز نمونه های قدیمی و بازسازی ش�ده پیکان ب�ه عنوان یک خودرو‬ ‫کالسیک و گران قیمت مورد توجه است‪.‬‬ ‫نخس�تین نش�انه ای که در صنعت خودرو ایران استفاده شد‬ ‫تصویری از یک ارابه باس�تانی و یک اسب در حال حرکت‬ ‫بود که در سال های میانی دهه ‪ ۴0‬روی پیکان نقش‬ ‫بس�ت‪ .‬این ارم تا پایان تولید پیکان روی‬ ‫ان باقی ماند‪.‬‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫س�ـایپا‬ ‫یک�ی دیگ�ر از خودروس�ازان‬ ‫ایرانی اس�ت که س�ال ‪ ۱۳۴۴‬با سرمایه اولیه‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیون ریال تاس�یس ش�د‪ .‬مالک اصلی ش�رکت‬ ‫انتوان ایس�ه ی�ک لبنانی االصل بود که پس از او پس�رانش‬ ‫تا زمان پیروزی انقالب اسلامی اداره ش�رکت را برعهده گرفتند‪.‬‬ ‫ش�رکت س�ایپا‪ ۱۶ ،‬تیر ‪ ۱۳۵۸‬به مالکیت دولت ایران درامد و از اذر‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬در سرپرس�تی سازمان گسترش و نوس�ازی صنایع ایران (ایدرو)‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫لوگوی س�ایپا به دس�ت مرتضی ممیز‪ ،‬پدر گرافیک ایران در س�ال ‪۶۶‬‬ ‫طراح�ی ش�د‪ .‬ممیز طراحی این نش�انه را چنین توصی�ف می کند‪ :‬این‬ ‫طرح را بر اس�اس نقوش اجری بناهای مراغه ساخته بودم و شباهتی‬ ‫به لوگوی خودروس�ازی مرس�دس بنز دارد‪.‬در نگاه نخست نشان‬ ‫س�ایپا به ش�کل چرخ دنده خودنمایی می کند که نماد اصلی‬ ‫صنعت و تولید است و با دقت بیشتر تحرک و چرخش‬ ‫ح�ول محور مرکزی با توجه به تقارن ابعادی‬ ‫ان در ذهن تداعی می شود‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ن خ‬ ‫گروه صنع‬ ‫یر‬ ‫تی ا‬ ‫‪)Renau‬‬ ‫(‪lt‬‬ ‫ ‬ ‫رنو‬ ‫رنو‬ ‫یک�ی از ش�رکای ایران�ی‬ ‫در صنع�ت خودرو اس�ت که خودروس�ازی‬ ‫چندملیت�ی فرانس�ه اس�ت‪ .‬ای�ن ش�رکت در ‪۱۸۹۹‬‬ ‫میالدی (‪۱۲۷۷-۷۸‬خورش�یدی) تاس�یس شده و در زمینه‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و توزیع کالس های مختلف خودرو فعالیت دارد‪.‬‬ ‫شرکت رنو مالک بیشترین س�هام شرکت رومانیایی داچیا‪ ،‬شرکت‬ ‫ترکیه ای اویاک‪-‬رنو‪ ،‬ش�رکت کره ای رنو سامسونگ موتورز و شرکت‬ ‫ایرانی رنو پارس است و طبق گفته سازمان بین المللی سازندگان خودرو‬ ‫در س�ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲0۱۶‬رنو بزرگترین تولیدکننده خودرو در جهان‬ ‫با حجم تولید باال بوده است‪.‬‬ ‫لوگوی رنو شبیه الماس است و نخستین بار به شکل ارم ایستاده‪،‬‬ ‫روی در موتور به کار رفت و بوق خودرو پشت ان قرار می گرفت‪.‬‬ ‫در س�ال ‪ )۱۳۰۰-۱۳۰۱(۱۹۲۲‬قس�مت مرکزی نش�ان برای‬ ‫خروج هوا بریده شد دقیق به صورت ارم کنونی‪ .‬رنو‬ ‫نشان امروز خود را از س�ال ‪-۱۳۰۴( ۱۹۲۴‬‬ ‫‪ )۱۳۰۲‬با خود همراه دارد‪.‬‬ ‫لوگوه�ا ب�ا مخاطب�ان‬ ‫س�خن می گویند‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی‪ :‬ایران دارای تمدنی کهن اس�ت اما واقعیت این اس�ت که به لحاظ حافظه تصویری فرهن�گ ایرانی دارای‬ ‫ضعف هایی اس�ت و بحث لوگوها (نش�انه ها) نیز براوردی از این امر اس�ت‪ .‬با کنکاش در لوگوهای خودروسازان جهان در می یابیم‬ ‫که تصاویر هر یک مفهومی بنیادی دارد‪ .‬هر چه به س�وی لوگوهای ایرانی حرکت می کنیم اگر چه تصاویر س�اده هستند‪ ،‬نشان از‬ ‫مفاهیم بیرون امده از تاریخ این س�رزمین دارند‪ .‬لوگو یا نش�انه ها‪ ،‬نمادی برای بیان یک عبارت یا القای یک مفهوم اس�ت‪ .‬ارم ها‬ ‫چیزی شبیه امضا یا نشانه ای برای وجود یا حضور شخص یا موسسه بوده که ارم متعلق به ان است‪.‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪ge‬‬ ‫‪)Peu‬‬ ‫پ‬ ‫ژ و(‬ ‫‪ot‬‬ ‫ودرو‬ ‫پیکان‬ ‫امیاد(‪myad‬‬ ‫‪)za‬‬ ‫ز‬ ‫زامی�اد‬ ‫ن�ام روز بیس�ت و هش�تم از‬ ‫ماه های شمس�ی و ب�ه معن�ی «زمین داد»‬ ‫همچنی�ن نام فرش�ته م�وکل ب�ر حوران بهش�تی‬ ‫ اس�ت‪ .‬در ایین زرتش�ت زامیاد فرش�ته م�وکل بر زمین‬ ‫است‪.‬‬ ‫خودروس�ازی زامی�اد یک�ی دیگر از ش�رکت های س�هامی عام‬ ‫خودروس�ازی کشور است که در سال ‪ ۱۳۴۲‬در سه راه اذری تاسیس‬ ‫ش�د‪ .‬خودروهای تولیدی این ش�رکت وان�ت‪ ،‬کامی�ون‪ ،‬مینی بوس و‬ ‫اتوبوس است‪.‬‬ ‫زامیاد از زیرمجموعه های گروه خودروسازی سایپا است‪.‬‬ ‫لوگ�وی این ش�رکت از ابتدای ن�ام ان (‪ )Z‬در داخل یک بیضی‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫با وجود جست وجوهای فراوان چیزی بیشتر از ان یافت‬ ‫نشد و س�ایت شرکت قطع بوده و ش�رکت نام برده‬ ‫پاس�خگوی تماس های «گسترش صنعت»‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫ش�رکت‬ ‫فرانس�وی پژو از دیگر ش�رکای‬ ‫خودروس�ازی ای�ران اس�ت ک�ه در س�ال‬ ‫‪ )۱۱۸۸-۸۹( ۱۸۱۰‬از س�وی خان�واده پژو برای س�اخت‬ ‫اسیاب های قهوه‪ ،‬در شهر فرانش‪-‬کنته فرانسه تاسیس شد‪.‬‬ ‫ورود رس�می پژو به صنعت خودروسازی با تولید دوچرخه «گراند‬ ‫بای» از سوی ارماند پژو در سال ‪ )۱۲۶۰-۶۱( ۱۸۸۲‬اغاز شد‪ .‬نخستین‬ ‫خودرو پژو که خودرویی س�ه چرخ بود سال ‪ )۱۲۶۷-۶۸( ۱۸۸۹‬به دست‬ ‫ارمان�د پژو و با همکاری گوتلیب دایملر تولید ش�د‪ .‬امروز ش�رکت پژو از‬ ‫زیرمجموعه های گروه «پی اس ای» به شمار می رود‪ .‬در نام گذاری مدل های‬ ‫خودروهای شرکت پژو‪ ،‬اندازه عدد سمت راست نشانه نسل خودرو است‬ ‫و ان�دازه عدد س�مت چپ دالل�ت بر بزرگی خ�ودرو دارد‪ .‬برای نمونه‬ ‫در مدل ‪ ۶ ،۲۰۶‬نس�ل خودرو و ‪ ۲‬اندازه خودرو را نش�ان می دهد‬ ‫بنابرای�ن‪ ،‬م�دل ‪ ۵۰۴‬از ‪ ۲۰۶‬بزرگتر و قدیمی تر اس�ت‪ .‬یکی‬ ‫از نخس�تین خودروهای پژو به نام مدل ش�یر شناخته‬ ‫می ش�ود که نشان محلی ش�هر بلفورد محل‬ ‫ساخت تندیس ازادی است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه تولید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫هشدار سازمان حمایت‬ ‫واردکنندگان ملزم به عرضه کاال در بازار هستند‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان گفت‪ :‬واردکنندگان انواع تایر‬ ‫ملزم به اجرای دقیق ضوابط عمومی قیمت گذاری براساس مفاد‬ ‫مندرج در درگاه اینترنتی این سازمان هستند و هرگونه افزایش‬ ‫ت به بهانه افزایش نرخ ارز ممنوع است‪ .‬به گزارش‬ ‫خودسرانه قیم ‬ ‫خبرخ��ودرو‪ ،‬وحید منای��ی با بیان اینکه ح��دود ‪ ۳۷‬درصد نیاز‬ ‫کش��ور به تایر از محل واردات تامین می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬براس��اس‬ ‫مصوب��ه ابالغی هی��ات وزیران مبنی بر یکسان س��ازی نرخ ارز از‬ ‫همان تاریخ برای همه مصارف ارزی قانون تعریف (براس��اس هر‬ ‫دالر مع��ادل ‪ ۴۲۰۰۰‬ریال) و تمامی هزینه های مرتبط با واردات‬ ‫انواع تایر نیز برمبنای نرخ یادشده تامین و تخصیص داده شده و‬ ‫هرگونه اظهار نظر درباره افزایش یا کاهش نرخ مس��تلزم بررسی‬ ‫اسناد و مدارک مربوط است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باتوجه به قرار گرفتن تایر و الس��تیک در زمره‬ ‫کاالهای گروه دوم مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها و به لحاظ‬ ‫حساسیت تامین نیاز بازار این کاال‪ ،‬تمام شرکت های واردکننده‪،‬‬ ‫موظ��ف به عرضه به موقع انواع تایر با اولویت تایرهای فاقد تولید‬ ‫داخل در س��طح بازار سراسر کشور و خودداری از نگهداری انواع‬ ‫تایر وارداتی (س��واری‪ ،‬اتوبوس��ی‪ ،‬باری و‪ )...‬به قصد گرانفروشی‪،‬‬ ‫احتکار و انتفاع بیشترهستند‪.‬‬ ‫منایی تصریح کرد‪ :‬این شرکت ها ملزم به اجرای دقیق ضوابط‬ ‫عمومی قیمت گذاری کاالهای وارداتی براس��اس مفاد مندرج در‬ ‫سامانه این سازمان به نشانی ‪ CPPO.mimt.gov.ir‬هستند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره و معاون نظارت بر کاالهای س��رمایه ای و‬ ‫خدمات س��ازمان حمایت تاکید کرد‪ :‬هرگونه افزایش خودسرانه‬ ‫قیمت به بهانه افزایش نرخ ارز ممنوع بوده و با تخلفات احتمالی‬ ‫مطابق قوانین تعزیری برخورد می شود‪.‬‬ ‫ناگفته هایی از داستان شکل گیری اولیه «خودرو ملی»‬ ‫درباره تاریخچه سمند تاکنون مطالب زیادی در‬ ‫روزنامه ها‪ ،‬س��ایت ها و مجله های گوناگون منتش��ر‬ ‫ش��ده که برخ��ی به واقعیت نزدیک ب��وده و برخی‬ ‫دیگر نیز درس��ت نبوده و به نظر می رس��د بیش��تر‬ ‫براساس شایعه یا حدس و گمان بیان شده اند‪.‬‬ ‫ازانجایی که س��مند بخش جدایی ناپذیر از تاریخ‬ ‫صنعت ایران اس��ت‪ ،‬بران ش��دیم ت��ا ضمن بازگو‬ ‫کردن برخی حقایق در باره این خودرو‪ ،‬طراح سمند‬ ‫را نیز که تاکنون هیچ گاه نامی از وی برده نشده‪ ،‬به‬ ‫همگان معرفی کنیم‪.‬‬ ‫چندی پیش باخبر شدیم یکی از طراحان بزرگ‬ ‫اتومبیل انگلیس به ن��ام جف متیوز ‪Matthews‬‬ ‫‪ Geoff‬در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی فوت کرد اما چرا‬ ‫ای��ن خبر مهم بود؟ زیرا نتیجه فکر و کار این طراح‬ ‫بر زندگی بسیاری از ما و همچنین جامعه و صنعت‬ ‫خودرو کشور ما تاثیر گذاشت‪.‬‬ ‫جف متیوز (‪ )۲۰۱۵-۱۹۴۶‬یکی از بانفوذترین و‬ ‫در عین حال تاثیرگذارترین طراحان خودرو بریتانیا‬ ‫بود‪ .‬او پس از دریافت مدرک مهندسی‪ ،‬برای ادامه‬ ‫تحصیل درزمینه طراحی خودرو به کالج هنر رویال‬ ‫لندن ‪ RCA‬رف��ت‪ .‬پ��روژه دانش اموختگی او در‬ ‫س��ال ‪۱۹۷۲‬میالدی طراحی یک کامیون ‪8‬چرخ با‬ ‫رویکرد ایجاد بیشترین فضای بار با کمترین اندازه ‬ ‫ممکن بود‪ .‬ش��اید همین ایده بود ک��ه بعدها او را‬ ‫به س��وی طراحی تک جعبه ای (‪ )Monobox‬که‬ ‫حاصل ان مدل «اس��پیس» و «توینگو» در شرکت‬ ‫رنو و «اکو» در شرکت سیتروئن بود‪ ،‬سوق داد‪.‬‬ ‫جف ط��راح اینده نگ��ری بود‪ .‬او ط��رح مفهومی‬ ‫خودرو «تک فضایی» خود را ابتدا به ش��رکتی که‬ ‫در اصل بازمانده ش��رکت روتس ‪ Rootes‬انگلیس‬ ‫بود و ب��رادران خیامی‪ ،‬بنیانگذاران ش��رکت ایران‬ ‫ناسیونال پیش��ین (ایران خودرو امروزی) نیز خط‬ ‫تولید پیکان را از ان خریداری کرده بودند‪ ،‬در شهر‬ ‫کاونتری ارائ��ه داد اما درنهایت طرح پیش��نهادی‬ ‫جف متیوز از شرکت ماترا در فرانسه سر دراورد‪.‬‬ ‫جف پس از دانش اموختگی‪ ،‬در شرکت کرایسلر‬ ‫مش��غول کار ش��د و در طراحی بیرونی کرایس��لر‬ ‫الپاین مدل ‪ ۱۹۷۶‬نقش داشت اما از برجسته ترین‬ ‫طراحی ه��ای او می ت��وان ب��ه س��یتروئن ائول��ه‬ ‫‪ )Citroën (Eole۱۹۸۶‬ب��ا طرحی ائرودینامیک‬ ‫و جلوت��ر از زمان و ش��کلی نزدیک به مفهوم طرح‬ ‫کام ‪ Kamm‬اشاره کرد‪ .‬این خودرو ضریب پسایی‬ ‫برابر ‪ Cd ۰/۱۹‬داشت‪.‬‬ ‫پس از اینکه ش��رکت کرایس��لر‪-‬تالبوت بخشی‬ ‫از گروه خودروس��ازی پژو‪-‬س��یتروئن شد‪ ،‬جف با‬ ‫س��ازماندهی دوباره فعالیت های طراحی گروه پژو‪-‬‬ ‫س��یتروئن‪ ،‬به فرانس��ه رفت و به عنوان طراح ارشد‬ ‫در س��یتروئن مش��غول کار ش��د تا اینکه در اواخر‬ ‫دهه ‪ 80‬میالدی به دلیل اینکه مدیران س��یتروئن‪،‬‬ ‫ط��رح ش��رکت برتونه را ب��ه طرح پیش��نهادی او‬ ‫برای س��یتروئن ایکس‪-‬ام ک��ه بعدها طرح زانتیا از‬ ‫ان گرفته ش��د‪ ،‬ترجیح دادند‪ ،‬جای��گاه خود را در‬ ‫این گروه خودروس��ازی از دس��ت داد و به انگلیس‬ ‫بازگش��ت‪ .‬وی پس از بازگشت به انگلیس‪ ،‬شرکت‬ ‫مشاور مس��تقل طراحی خودرو خود را بنا نهاد‪ .‬او‬ ‫در این ش��رکت به ارائه خدمات طراحی به بسیاری‬ ‫از ش��رکت های خودروسازی ازجمله نیسان‪ ،‬مزدا و‬ ‫بنتل��ی پرداخت‪ .‬البته در ط��ول زمانی که در گروه‬ ‫پژو‪-‬س��یتروئن (‪ )PSA‬کار می ک��رد‪ ،‬ب��ا شاس��ی‬ ‫و پلتف��رم پ��ژو ‪ ۴۰۵‬نیز کامال اش��نایی پیدا کرده‬ ‫بود‪ .‬این تجربه و ش��ناخت‪ ،‬سال ها بعد به او کمک‬ ‫ک��رد که نقش مهمی در صنعت خ��ودرو ایران ایفا‬ ‫کند‪ .‬جالب اینکه پروژه طراحی خودرو ملی‪ ،‬یعنی‬ ‫س��مند نیز در همین س��ال ها کلید خ��ورده بود و‬ ‫همزمانی این رویدادها‪ ،‬بعدها سبب خلق رویدادی‬ ‫بزرگ در صنعت خودرو ایران شد‪.‬‬ ‫جف ماتیوس در طول دوران کاری و زندگی خود‪،‬‬ ‫همچنین به عنوان یک کارشناس حرفه ای طراحی‬ ‫خودرو به تدریس‪ ،‬سخنرانی و مشاوره در دوره های‬ ‫طراحی خودرو در بس��یاری از دانشگاه ها از جمله‬ ‫دانش��گاه ‪ Coventry‬و ‪ Swansea‬می پرداخت‪.‬‬ ‫او همیش��ه عالقه مند بود که اس��تعدادهای جدید‬ ‫طراحی و طراحان جوان را مورد حمایت قرار دهد‪.‬‬ ‫یک��ی از خاط��رات جالب��ی ک��ه جف همیش��ه‬ ‫ب��رای دانش��جویان رش��ته طراحی وس��ایل نقلیه‬ ‫‪ Transportation Design‬دانش��گاه مع��روف‬ ‫کاونت��ری‪ ،‬تعریف می ک��رد‪ ،‬این بود ک��ه به خاطر‬ ‫برخی مش��کالت و ش��رایط بد مالی‪ ،‬تا مدت ها در‬ ‫فضای س��بز روب��ه روی کارخانه در چ��ادر زندگی‬ ‫می ک��رد و مجبور بود هر روز صبح با شس��تن س��ر‬ ‫و صورت در س��رویس های بهداش��تی شرکت‪ ،‬خود‬ ‫را اماده س��رکار رفتن کند‪ .‬این درس ش��اید برای‬ ‫عالقه من��دان به تحصیل در رش��ته طراحی خودرو‬ ‫و کس��انی که عاشق پیوس��تن به خانواده طراحان‬ ‫هستند‪ ،‬بسیار اموزنده باشد‪ .‬تالش و کوشش جدی‬ ‫و پیگیری اهداف متعالی‪ ،‬دلسرد نشدن از مشکالت‬ ‫و نترسیدن از سختی ها تا رسیدن به نتیجه دلخواه‬ ‫از شروط اساسی موفقیت در این حرفه هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹جف متیوز و میراث «خودرو ملی»‬ ‫در اواسط دهه ‪ 70‬خورش��یدی به دنبال واردات‬ ‫خودروه��ای کره ای و داغ ش��دن بح��ث طراحی و‬ ‫ارائ��ه یک م��دل جدید خودرو که پس از س��ال ها‬ ‫تولی��د پیکان‪ ،‬بتواند جایگزین ان ش��ود‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ایران خودرو از ط��رف وزارت صنایع وقت ماموریت‬ ‫یافت با اس��تفاده از شاسی و پلتفرم پژو ‪ ،۴۰۵‬یک‬ ‫خ��ودرو جدید ب��رای جایگزینی پی��کان طراحی و‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫در ای��ن زم��ان‪ ،‬مهن��دس ایزدپن��اه به واس��طه‬ ‫تجربه و اش��نایی و همچنین حس میهن دوس��تی‬ ‫که داش��ت‪ ،‬تالش می کرد برای کمک به رش��د و‬ ‫اینده صنعت خودرو کش��ور‪ ،‬با برق��راری تماس با‬ ‫مدیران و مس��ئوالن ش��رکت ایران خودرو‪ ،‬یک پل‬ ‫ارتباطی سازنده و مفید بین این شرکت و طراحان‬ ‫و مهندس��ان برجس��ته خودروس��ازی در انگلیس‪،‬‬ ‫ازجمله جف ماتیوس ک��ه امادگی خود را از پیش‬ ‫ب��رای همکاری ب��ا صنعت خودرو ایران به ایش��ان‬ ‫اعالم کرده بود‪ ،‬ایجاد کند‪ .‬متاس��فانه به دالیلی که‬ ‫روشن نیست‪ ،‬ایران خودرو در مراحل نهایی با کنار‬ ‫پدر گمنام سمند درامد‬ ‫گذاشتن طرح ها‪ ،‬پیشنهادها‪ ،‬گفت وگوها و مکاتبات‬ ‫انجام شده با ایشان در این زمینه‪ ،‬کار را به شرکت‬ ‫به نسبت ناش��ناخته ای که تجربه چندانی درزمینه‬ ‫طراحی خودرو نداش��ت‪ ،‬واگذار کرد اما حدود یک‬ ‫سال بعد پس از ارائه نمونه های اولیه ای که غیرقابل‬ ‫قب��ول بودند و صرف وقت و هزین��ه بیهوده‪ ،‬پروژه‬ ‫«خودرو ملی» درنهایت به طور غیرمستقیم به اقای‬ ‫جف متیوز تحویل داده شد‪.‬‬ ‫ش��اید دلی��ل اینک��ه ج��ف ماتی��وس در ایران‬ ‫ناش��ناخته باق��ی ماند‪ ،‬این بود که مس��ئولیتی که‬ ‫برعهده وی گذاشته شده بود‪ ،‬یعنی طراحی سمند‬ ‫ی��ا همان خ��ودرو مل��ی‪ ،‬محرمانه بود و براس��اس‬ ‫قرارداد و اخ�لاق حرفه ای‪ ،‬او نمی توانس��ت اجازه‬ ‫دهد تصاویر ان منتش��ر ش��ود اما وی دوستانه به‬ ‫نویسنده این مطلب‪ ،‬مهندس ایزدپناه اذعان کرده‬ ‫بود که همیش��ه این مس��ئله برایش مایه تعجب و‬ ‫پرسش بوده که چرا طراحی بدنه پروژه خودرو ملی‬ ‫ایران در انگلیس انجام ش��ده اما طراحی داخلی ان‬ ‫به ط��ور جداگانه در الم��ان؛ درصورتی که به اعتقاد‬ ‫وی اگر طراحی داخلی ان هم در انگلیس ازس��وی‬ ‫همان گروه انجام می ش��د‪ ،‬هم منطقی تر بود و هم‬ ‫خیلی مقرون به صرفه تر‪.‬‬ ‫ام��ا عل��ت اینک��ه پ��روژه طراحی خ��ودرو ملی‬ ‫درنهایت به دس��ت جف ماتیوس داده ش��د این بود‬ ‫که همان طور که پیش تر اش��اره ش��د‪ ،‬وی مدت ها‬ ‫به عن��وان طراح اصلی ب��رای گروه پژو‪-‬س��یتروئن‬ ‫کار ک��رده بود؛ بنابرای��ن با رویه ه��ا و ویژگی های‬ ‫فن��ی (ابعاد و اندازه ها و فاصله طولی و عرضی بین‬ ‫چرخ ها و نقاط پاشنه ای و‪ ) ...‬محصوالت پژو به طور‬ ‫کامل اش��نا ب��ود و این برای ش��رکت ایران خودرو‬ ‫که در ان زمان می خواس��ت روی شاسی و پلتفرم‬ ‫پ��ژو ‪ ۴۰۵‬یک خودرو جدید طراح��ی و ارائه کند‪،‬‬ ‫موقعیتی عالی و بی نظیر بود‪.‬‬ ‫اگرچ��ه ط��رح محافظه کاران��ه س��مند باوج��ود‬ ‫محدودیت های فنی و گاهی س��لیقه ای که از طرف‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو و مدی��ران ان ب��رای طراح‬ ‫گذاش��ته ش��ده بود (مانند اینک��ه به طورحتم باید‬ ‫نمای پشت خودرو ش��بیه میتسوبیشی گاالنت که‬ ‫در ان دوران تازه به ایران وارد ش��ده بود و بس��یار‬ ‫هم محبوب و پرطرفدار بود‪ ،‬باش��د) در زمان خود‬ ‫قابل قب��ول بود اما ط��رح ان امروز ب��رای رقابت با‬ ‫خودروهای ائرودینامیک جدید و پیش��رفته کنونی‬ ‫کام�لا قدیمی ش��ده و دیگر چن��دان حرفی برای‬ ‫گفتن ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹گاالنت ‪۹۵‬‬ ‫نکته غیرقابل توجیه این اس��ت ک��ه بیش از دو‬ ‫ده��ه پس از زحمات جف متی��وز‪ ،‬در طراحی کلی‬ ‫«خ��ودرو ملی» تغییری داده نش��ده و این خودرو‬ ‫تنها با تفاوت هایی ظاهری و س��طحی‪ ،‬به مشتری‬ ‫ایرانی که شایستگی اس��تفاده از بهترین ها را دارد‬ ‫تحویل داده می ش��ود‪ ،‬درحالی که می ش��د با کمی‬ ‫هزینه بیش��تر و رفع نواق��ص و ایرادهای طراحی و‬ ‫حتی فنی‪-‬مهندس��ی ان‪ ،‬این خ��ودرو را تبدیل به‬ ‫خودرویی خواس��تنی و جذاب و قابل رقابت در بازار‬ ‫تبدیل کرد‪.‬‬ ‫جالب اینکه در کن��ار مطرح کردن لزوم بازنگری‬ ‫کلی در طرح س��مند یا به اصالح ‪ Facelift‬ان‪ ،‬در‬ ‫جلس��ه ای با ش��رکت مدیران ایران خودرو‪ ،‬طرح ها‬ ‫و ایده ه��ای جال��ب و جذابی هم از ط��رف ما ارائه‬ ‫ش��د که یک��ی از جذاب ترین انه��ا طراحی و تولید‬ ‫س��مند شاس��ی بلند و مدل وان��ت دوکابین ان بود‬ ‫که با اس��تفاده از امکانات فعلی ش��رکت و ترکیب‬ ‫محص��والت ای��ران خودرو ب��رای کاه��ش هزینه و‬ ‫زم��ان طراحی و تولید بود‪ .‬پیش��نهاد دیگر طراحی‬ ‫و ساخت سمند سوپر اسپرت (با شاسی فیبرکربن‪-‬‬ ‫الومینیومی و توانایی ‪ ۷۵۰‬اسب بخار) و سمند کوپه‬ ‫با سقف بازش��و بود اما متاسفانه از هیچ کدام از انها‬ ‫استقبالی نشد‪( .‬ناگفته نماند ساخت سمند هیبرید‬ ‫برقی‪ ،‬اجرا و بکارگیری شبکه انتقال نیروی ای‪.‬وی‪.‬‬ ‫ت��ی در محصوالت ایران خ��ودرو و طراحی‪ ،‬اموزش‬ ‫و انتق��ال فناوری پلتفرم مش��ترک برای طراحی و‬ ‫س��اخت ‪ 3‬تا ‪ ۵‬مدل خودرو گوناگ��ون نیز از دیگر‬ ‫پیشنهادهای مطرح شده در این جلسه بودند‪).‬‬ ‫این دو خودرو س��مند (سمند س��واری جدید و‬ ‫سمند شاسی بلند) هم اکنون می توانستند جلوی در‬ ‫خانه بسیاری از ایرانی ها پارک شده باشند‪.‬‬ ‫ایا خودرو ملی به سرانجام شوم طراح خود دچار‬ ‫می شود؟‬ ‫نکت��ه ناگفته دیگ��ر درباره اقای متی��وز در کنار‬ ‫طراحی «خ��ودرو ملی» برای مردم ایران‪ ،‬نقش��ی‬ ‫بود که وی به همراه مهندس ایزدپناه در مذاکرات‬ ‫ب��ا ش��رکت روور ‪ Rover‬ب��رای راه ان��دازی خط‬ ‫تولید یک م��دل در ایران (بروج��رد) که محصول‬ ‫مش��ترک شرکت های روور انگلیس و هوندای ژاپن‬ ‫بود‪ ،‬داش��تند‪ .‬قرار بود طراحی بیرونی این خودرو‬ ‫به طور اختصاصی برای بازار ایران ازس��وی مهندس‬ ‫ایزدپن��اه و جف ماتیوس به طور کام��ل تغییر پیدا‬ ‫کن��د و ظاه��ر زیباتر‪ ،‬مدرن ت��ر و بروزتری به خود‬ ‫بگی��رد‪ .‬این خودرو از تم��ام خودروهایی که در ان‬ ‫زمان در ایران تولید می ش��د پیشرفته تر و ایمن تر‬ ‫بود و می توانس��ت نقطه عطف��ی در صنعت خودرو‬ ‫کشور باشد اما متاسفانه به دلیل کارشکنی هایی که‬ ‫انجام شد به سرانجام نرس��ید‪ .‬جف متیوز‪ ،‬باوجود‬ ‫وقت و انرژی زیادی که در این پروژه گذاش��ته بود‪،‬‬ ‫حتی دس��تمزد خود را نیز درخواس��ت نکرد و این‬ ‫نشانه ای از جوانمردی و معرفت این طراح بزرگ و‬ ‫یکی از دالیل ارائه این مقاله برای یادبود و تقدیر از‬ ‫وی بود‪.‬اما نکته شگفت اور و البته تاثربرانگیز دیگر‬ ‫درباره س��رانجام این طراح تاثیرگذار‪ ،‬این است که‬ ‫وی متاس��فانه چند س��ال پایانی زندگی خود را با‬ ‫وضعیت بسیار بدی درحالی که همه اموال و دارایی‬ ‫خود را از دس��ت داده و مبتال به سرطان شده بود‪،‬‬ ‫در فقر مالی شدید سپری کرد‪.‬‬ ‫ش��کی نیس��ت اینده س��مند و درنهایت صنعت‬ ‫خ��ودرو ایران‪ ،‬در صورت ادام��ه روند کنونی (نبود‬ ‫پژوه��ش‪ ،‬نواوری‪ ،‬رقابت و اینده نگری) در طراحی‬ ‫و تولید محصوالت‪ ،‬درس��ت مانند سرنوشت طراح‬ ‫ان دردناک خواهد بود‪.‬‬ ‫توصیه‬ ‫خرید خودرو یا سپرده گذاری در بانک؟‬ ‫نوس��انات ش��دید نرخ ارز در ‪ 2‬ماه نخست سال‬ ‫و ش��رایط فعلی اقتصاد کشور و همچنین کاهش‬ ‫سود بانکی سبب شده مردم برای سرمایه گذاری و‬ ‫حفظ سرمایه شان به خرید ارز‪ ،‬طال و حتی خودرو‬ ‫روی بیاورند‪ ،‬اما ایا خرید خودرو در شرایط فعلی‬ ‫سرمایه گذاری امنی به شمار می اید؟‬ ‫به گزارش خ��ودروکار‪ ،‬خرید خ��ودرو در ایران‬ ‫برای برخی مردم بیش��تر از انکه خرید یک وسیله‬ ‫کاربردی باش��د‪ ،‬ابزاری برای حفظ سرمایه ش��ان‬ ‫به شمار می رود‪ .‬برخی ها خودرو را می خرند تا پس‬ ‫از مدتی ان را گران تر به فروش برس��انند و از این‬ ‫خرید و فروش س��ودی نصیب شان شود و در واقع‬ ‫توان مالی خود را بهبود بخشند‪.‬‬ ‫ه��رگاه نرخ ت��ورم باال می رود و ن��رخ ارز باال و‬ ‫پایین می ش��ود‪ ،‬برخی افراد جامعه سپرده گذاری‬ ‫در بانک را یک ریسک می پندارند و معتقدند برای‬ ‫انکه بتوانند س��رمایه خود را افزای��ش دهند باید‬ ‫سوار بر موج نوسانی نرخ ارز با خرید اقالمی مانند‬ ‫دالر‪ ،‬س��که‪ ،‬خودرو و‪ ...‬س��ود خوبی کسب کنند‪.‬‬ ‫اما ای��ا این تفکر منطقی اس��ت و خریدن خودرو‬ ‫در ش��رایط اقتصادی فعلی کار درس��تی به ش��مار‬ ‫می رود؟‬ ‫حمیدرضا صفری کارش��ناس بازار س��رمایه در‬ ‫پاسخ به این پرسش می گوید‪« :‬درست است زمانی‬ ‫که گرانی و تورم ایجاد می ش��ود خودرو هم گران‬ ‫خواهد شد اما خودرو یک کاالی مصرفی است‪ ،‬در‬ ‫مقابل س��پرده گذاری در بانک یک سرمایه گذاری‬ ‫بدون ریس��ک به ش��مار می اید و خرید خودرو در‬ ‫چنین شرایطی کار منطقی به نظر نمی رسد‪».‬‬ ‫او می افزای��د‪« :‬زمانی که نرخ ارز تغییر می کند‬ ‫و تورم ایجاد می ش��ود برای هرکس هر دارایی که‬ ‫تورم را پوش��ش بدهد‪ ،‬بهتر اس��ت؛ در واقع مردم‬ ‫س��عی می کنند دارای��ی خود را حف��ظ کنند و از‬ ‫انجایی که ابتدا نرخ ارز رش��د می کند بعد س��ایر‬ ‫اقالم‪ ،‬هرچه دارایی ک��ه افراد می خرند به نرخ ارز‬ ‫نزدیک تر باش��د سرمایه انها بیشتر حفظ می شود‪.‬‬ ‫ام��ا خودرو همانط��ور که عنوان ش��د یک کاالی‬ ‫مصرفی است و از انجایی که ما هم خودرو داخلی‬ ‫داریم و هم خودرو خارجی و بر قیمت گذاری انها‬ ‫نظارت وج��ود دارد و به راحت��ی افزایش نرخ پیدا‬ ‫نمی کنن��د‪ ،‬خرید انها به صالح نیس��ت اما دارایی ‬ ‫مانند طال که یک کاالی مصرفی نیس��ت به راحتی‬ ‫می تواند نرخ خود را حفظ کند‪».‬‬ ‫در ادامه علی اصغر پورمتین‪ ،‬اقتصاددان با اشاره‬ ‫به اینکه خودرو یک س��رمایه حس��اب نمی شود‪،‬‬ ‫می گوید‪« :‬اگر قرار باش��د همه با این نگاه خودرو‬ ‫بخرند پس تکلیف توس��عه اقتصادی چه می شود؟‬ ‫اگر ش��خصی پول خود را در بانک بگذارد بانک با‬ ‫پول سرمایه گذاری کرده و شغل ایجاد می کند‪ ،‬اما‬ ‫با خرید خودرو که ش��غل ایجاد نمی شود؛ بنابراین‬ ‫خرید خودرو با هدف س��رمایه گذاری کار بس��یار‬ ‫اشتباهی است‪».‬‬ ‫او می افزای��د‪« :‬اگ��ر ش��خصی بخواه��د ب��رای‬ ‫سرمایه گذاری خودرو خریداری کند باید بداند هم‬ ‫نگهداری خودرو مشکل است و هم باید بحث افت‬ ‫مدل خودرو خود را در نظر بگیرد و به مش��کالت‬ ‫دیگری مانند بیمه هم فکر کند‪».‬‬ ‫پورمتین معتقد اس��ت خرید و فروش خودرو با‬ ‫ب��ازار عرضه و تقاضای ان رابطه مس��تقیم دارد و‬ ‫هر زمان ممکن اس��ت خودروساز خودرو بیشتری‬ ‫وارد بازار کند و این س��ود حاصل از خرید خودرو‬ ‫یک سود کامال مقطعی است و در بلندمدت حتی‬ ‫ممکن است به ضرر تبدیل شود‪.‬‬ ‫در زمین��ه ریس��ک س��رمایه گذاری در ح��وزه‬ ‫خودرو در برابر سپرده گذاری بانکی‪ ،‬محمد حسین‬ ‫صدرایی‪ ،‬عضو هیات مدیره صندوق توس��عه بازار‪،‬‬ ‫نظر متفاوتی دارد‪.‬‬ ‫او می گوی��د‪« :‬اگر از منظ��ر اقتصاد ملی به این‬ ‫موض��وع نگاه کنیم خرید س��هام از س��وی مردم‬ ‫نسبت به س��پرده گذاری در بانک یا خرید خودرو‬ ‫بهتر اس��ت زیرا ممکن اس��ت بانک ه��ا نتوانند به‬ ‫اقتصاد ملی کمک کنند‪».‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪« :‬ن��ه خرید ط�لا و نه خرید‬ ‫خودرو و ارز هیچ کدام س��رمایه گذاری نیس��ت‪ .‬ما‬ ‫ام��روز خ��ودرو می خریم و بعد به واس��طه کاهش‬ ‫ارزش پ��ول ملی مان بعد از ‪ ۱۰‬س��ال نرخ خودرو‬ ‫همانی می شود که هنگام خرید پرداخت کرده ایم‪.‬‬ ‫این دیگر سرمایه گذاری به شمار نمی اید؛ بنابراین‬ ‫باید کمک کنی��م در افکار عمومی بازار س��رمایه‬ ‫توس��عه پیدا کند و مردم در چنین شرایطی پول‬ ‫خود را در بازار سرمایه بگذارند‪».‬‬ ‫صدرایی معتقد اس��ت نباید منافع ملی را فدای‬ ‫سود و منفعت ش��خصی کرد‪ .‬وی در ادامه عنوان‬ ‫می کند‪« :‬م��ردم خودرو می خرند ن��ه برای اینکه‬ ‫گران می ش��ود‪ ،‬زیرا این جمله اشتباه است؛ مردم‬ ‫این کار را انجام می دهند تا ارزش پول ش��ان حفظ‬ ‫شود‪».‬‬ ‫این کارشناس بازار س��رمایه می افزاید‪« :‬ارزش‬ ‫پول ملی هر کش��وری دیگر به پشتوانه ذخایر طال‬ ‫و‪ ...‬ان نیست‪ ،‬بلکه به پشتوانه اقتصاد ملی و تولید‬ ‫ان کش��ور است‪ .‬اگر مردم پول ش��ان را در بخش‬ ‫تولید س��رمایه گذاری کنند به ط��ور قطع ما دیگر‬ ‫دچار چنین نوسان هایی نخواهیم شد‪».‬‬ ‫انچه کارشناسان بر ان تاکید دارند این است که‬ ‫خرید خ��ودرو به عنوان یک کاالی مصرفی به نظر‬ ‫کار عاقالنه ای به ش��مار نمی اید‪ ،‬زیرا ممکن است‬ ‫این خودرو دچار حادثه ش��ده یا مدل ان قدیمی‬ ‫ش��ود و حتی ممکن اس��ت س��ودی که از فروش‬ ‫این خودروها به دس��ت می اید مقطعی باشد‪ .‬انها‬ ‫معتقدند سرمایه گذاری در بازار سرمایه نه تنها به‬ ‫اقتصاد ملی کمک می کند‪ ،‬بلکه ما را از این خرید‬ ‫و فروش های با سود مقطعی هم می رهاند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اسنپ و تپسی فقط مجوز تردد داخل شهر را دارند‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه س��واری کرایه بین ش��هری اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه مالکان سواری کرایه بین شهری‪ ،‬برای ثبت نام در طرح‬ ‫ترافیک جدید‪ ،‬مانند س��ایر خودروهای س��واری باید به س��ایت‬ ‫مراجعه کنند؛ با این تفاوت که مالکان سواری کرایه بین شهری‪،‬‬ ‫مشمول ‪ ۵۰‬درصد تخفیف در این طرح می شوند‪.‬‬ ‫رحمت ح��اج محمدعل��ی در گفت وگو با خبرخ��ودرو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مالکان سواری های کرایه بین شهری به علت رفت وامد در خارج‬ ‫از شهر و انتقال مسافران به سایرشهرها‪ ،‬هنگام ورود و خروج به‬ ‫محدوده طرح ترافیک‪ ،‬دچار مش��کل هستند و رانندگان سواری‬ ‫کرایه فرودگاه نیز از این مشکل مستثنا نیستند‪ .‬حاج محمدعلی‬ ‫افزود‪ :‬با ارس��ال نامه ای به معاونت حمل ونقل شهرداری و رییس‬ ‫سازمان حمل ونقل و ترافیک‪ ،‬خواستار حل مشکل طرح ترافیک‬ ‫خودروهای سواری کرایه شده ایم اما هنوز به نتیجه قطعی دست‬ ‫نیافته ای��م‪ .‬وی در زمین��ه افزایش نرخ کرایه گف��ت‪ :‬به روال هر‬ ‫س��ال در تمام��ی بخش های حمل ونقل عمومی‪ ،‬ش��اهد افزایش‬ ‫تا ‪ ۱۵‬درصدی کرایه هس��تیم اما هن��وز افزایش کرایه ای صورت‬ ‫نگرفته است‪ .‬مدیرعامل اتحادیه سواری کرایه بین شهری درباره‬ ‫تاکسی های اینترنتی خاطرنشان کرد‪ :‬اسنپ و تپسی فقط مجوز‬ ‫تردد داخل شهر را دارند و به تازگی معاونان شرکت های یادشده‬ ‫در این زمینه‪ ،‬متعهد شده اند‪.‬‬ ‫ح��اج محمدعلی ادام��ه داد‪ :‬این تعهد به این دلیل اس��ت که‬ ‫انتقال مس��افر به خارج از ش��هر قوانین خاص خود از قبیل بیمه‬ ‫خودرو و بیمه سرنش��ینان را دارد اما شرکت های یادشده دارای‬ ‫این قوانین نیس��تند‪ .‬همچنین س��اعات تردد سواری های کرایه‬ ‫ازسوی پلیس کنترل می ش��ود‪ ،‬اما درحال حاضر اطالعی نداریم‬ ‫ن مسئله در هست‬ ‫که س��ازمانی یا شخصی متصدی نظارت بر ای ‬ ‫یا خیر و این امر بر عهده سازمان حمل ونقل است‪.‬‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تولید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی موضوع افزایش تعرفه واردات الستیک های وارداتی‬ ‫تایر روی میخ‬ ‫تعرفه باال‬ ‫افزایش تعرفه واردات در بخش تایرهای س��واری و‬ ‫الستیک های اتوبوسی و کامیون سبب نگرانی برخی‬ ‫تاج��ران و واردکنندگان این حوزه ش��ده و در مقابل‬ ‫تولیدکنندگان داخلی نیز معتقدند این افزایش تعرفه‬ ‫کامال درست است و برای حمایت از کاالی ایرانی این‬ ‫اتفاق خوبی است‪ .‬ام ا به راستی حق با کدا م یک است؛‬ ‫واردکنندگان یا تولیدکنندگان داخلی؟‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬درصد نیاز کشور به‬ ‫تایر‪ ،‬ازسوی تولیدکنندگان داخلی تامین و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫باقیمانده نیز ازسوی تاجرانی که پروانه واردات دارند‬ ‫وارد می شود‪ .‬بنا بر اعتقاد مسئوالن و کارشناسان این‬ ‫حوزه تولید تایرهای وارداتی مانند تایر ماش��ین االت‬ ‫معدنی و راه سازی و تایرهای خاص در کشور به صرفه‬ ‫نیس��ت و اگرچه فن��اوری تولید این گون��ه تایرها در‬ ‫کش��ور وجود دارد اما تصمیم این است که این تایرها‬ ‫وارد ش��وند‪ .‬البته در کنار تایره��ای خاص‪ ،‬تایرهای‬ ‫س��واری و الستیک های اتوبوسی که درحال حاضر در‬ ‫ایران تولید می ش��ود هم در س��بد وارداتی ها موجود‬ ‫اس��ت زیرا در بازار تقاضا برای این الستیک ها وجود‬ ‫دارد و برخ��ی م��ردم نمونه خارجی الس��تیک های‬ ‫خودروهای س��واری و اتوبوس را به نمونه داخلی ان‬ ‫ترجی��ح می دهند و معتقدند عمر این الس��تیک ها و‬ ‫کیفیت شان نسبت به محصوالت داخلی بیشتر است‪.‬‬ ‫اما انچه امروز س��بب دل نگرانی برخی واردکنندگان‬ ‫الس��تیک شده افزایش نرخ دالر و پس از ان افزایش‬ ‫تعرفه واردات این محصول اس��ت‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که تعرفه تایر خودرو س��واری امسال از ‪ ۳۲‬درصد به‬ ‫‪ ۴۰‬درصد و تعرفه الستیک اتوبوسی و کامیون نیز از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد به ‪ ۲۶‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در همین زمینه س��ید محم��د میرعابدینی‪ ،‬دبیر‬ ‫اجرایی انجمن واردکنندگان الس��تیک می گوید‪« :‬ما‬ ‫ب��ه جز خودروه��ای نظامی و انتظام��ی‪ ،‬بیش از ‪۲۰‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار خ��ودرو در کش��ور داریم که‬ ‫نیازمند ساالنه ‪ ۴۰۰‬هزار تن الستیک خودرو هستند‪.‬‬ ‫درحال حاضر میزان تولید داخل ‪ ۲۵۰‬هزار تن اس��ت‬ ‫و بقی��ه نیاز کش��ور یعن��ی ‪ ۱۵۰‬هزارت��ن از طریق‬ ‫واردات تامین می ش��ود‪ .‬اکنون ‪ ۴۰‬درصد الس��تیک‬ ‫خودروهای س��واری و ‪ ۸۰‬درصد الس��تیک اتوبوسی‬ ‫و کامیون��ی رادی��ال و ‪ ۱۰۰‬درص��د الس��تیک های‬ ‫ماش��ین االت راه س��ازی و فوق راه س��ازی از طری��ق‬ ‫واردات تامین می ش��ود‪ .‬درحال حاض��ر در ایران تنها‬ ‫یک کارخانه وجود دارد که تایر اتوبوس��ی و کامیونی‬ ‫رادیال تولید می کند و در بخش تایرهای سواری نیز‬ ‫ما هیچ تولی��دی در اندازه هایی با رینگهای ‪-۱۸-۱۷‬‬ ‫‪ ۲۱-۲۰-۱۹‬نداری��م‪ ،‬به همین عل��ت نیاز مبرمی به‬ ‫واردات وجود دارد‪».‬‬ ‫ام��ا محمدرضا تقی گنجی‪ ،‬ریی��س انجمن صنعت‬ ‫تای��ر دراین باره نظر دیگ��ری دارد‪ .‬او عنوان می کند‪:‬‬ ‫«افزای��ش تعرف��ه روی تایرهایی انجام ش��ده که در‬ ‫ایران تولید می ش��ود‪ .‬واردات الس��تیک در دو گروه‬ ‫انجام می شود؛ الس��تیک های وارداتی که مشابه انها‬ ‫در ایران تولید می شوند و الستیک هایی که در ایران‬ ‫تولیدی ندارند‪ .‬اکنون تعرفه واردات الس��تیک هایی‬ ‫ک��ه در ایران تولید می ش��وند‪ ،‬به درس��تی باال رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی که ش��رکت های داخلی کاالیی را تولید‬ ‫می کنند‪ ،‬مشخص است که باید تعرفه واردات نمونه‬ ‫مشابه خارجی‪ ،‬افزایش پیدا کند‪».‬‬ ‫او اضاف��ه می کن��د‪« :‬ان محصوالت��ی ک��ه نمونه‬ ‫مشابه ش��ان در ای��ران تولی��د نمی ش��ود‪ ،‬مانن��د‬ ‫الستیک های ماشین االت کشاورزی‪ ،‬افرود و معدنی‬ ‫هن��وز تعرفه ش��ان ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬درصد اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫واردکنن��دگان از ای��ن مس��ئله اس��تفاده می کنند و‬ ‫می گویند تعرفه واردات الستیک افزایش پیدا کرده‪،‬‬ ‫در حال��ی ک��ه چنین چیزی نیس��ت و تنه��ا تعرفه‬ ‫الس��تیکی که در ایران تولید می ش��ود‪ ،‬افزایش پیدا‬ ‫ک��رده که این افزایش تعرفه به س��ود تولیدکنندگان‬ ‫داخلی است‪ .‬با این حال به نظر می رسد واردکنندگان‬ ‫تایر با مش��کالت دیگری هم درگیر هس��تند و تنها‬ ‫افزایش تعرفه سبب نگرانی انها نشده است‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان الس��تیک نیز با‬ ‫اشاره به مشکالت واردکنندگان بیان می کند‪« :‬تعرفه‬ ‫تایر خودروهای س��واری امس��ال از ‪ ۳۲‬درصد به ‪۴۰‬‬ ‫درص��د افزایش یافته و تعرفه الس��تیک اتوبوس��ی و‬ ‫کامی��ون نی��ز از ‪ ۲۰‬درص��د ب��ه ‪ ۲۶‬درصد رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬از طرفی هم تولید کنندگان و ش��رکت ها نرخ‬ ‫محصوالت خود را بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬درصد افزایش داده اند‬ ‫زیرا نرخ جهانی کائوچو گران ش��ده اس��ت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر دول��ت در حال برنامه ریزی برای اعالم تعرفه ها‬ ‫براس��اس دالر ‪ ۳۸۰۰‬تومان بود که اعالم شد اکنون‬ ‫تعرفه ها براساس دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان محاسبه می شود‬ ‫و تمامی این اتفاق هایی که پش��ت س��رهم رخ داده‪،‬‬ ‫سبب افزایش نرخ می شود‪».‬‬ ‫او همچنی��ن با بیان اینکه دول��ت اعالم کرده دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی ب��ه همه تعلق گرفته اما این امر هنوز‬ ‫اجرایی نش��ده‪ ،‬بی��ان می کند‪« :‬ممکن اس��ت تعداد‬ ‫مع��دودی این ارزهای ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را دریافت کرده‬ ‫باشند اما بس��یاری هنوز با مشکل ارز دست و پنجه‬ ‫نرم می کنند و موفق به دریافت ارز نش��ده اند‪ .‬مشکل‬ ‫دیگری که وجود دارد این اس��ت که در بیشتر مواقع‬ ‫تاجران کاالی ش��ان ب��ه ایران می رس��د و پس از ان‬ ‫هزین��ه را پرداخت می کنند؛ با ش��رایطی که به وجود‬ ‫ام��ده دولت هیچ گونه راهکار ی��ا برنامه ای برای این‬ ‫موضوع نداشته و واردکنندگان الستیک نتوانسته اند‬ ‫به تعهداتی که داده اند عمل کنند‪.‬‬ ‫میرعابدینی با اش��اره به امار ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫گم��رک اظهار می کند‪« :‬در س��ال ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬ما ‪۱۰۸‬‬ ‫هزار تن واردات رسمی تایر داشتیم و حدود ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تن به ش��کل قاچاق وارد کشور شد زیرا کمبودی در‬ ‫بازار احساس نشد‪ ،‬در سال ‪ ۹۶‬این رقم به ‪ ۱۲۶‬هزار‬ ‫تن رس��ید که این یعنی حجم قاچاق کمتر شده اما‬ ‫با اعمال تعرفه های جدی��د و افزایش هزینه ها زمینه‬ ‫قاچ��اق دوباره فراهم می ش��ود و ش��رایطی به وجود‬ ‫می اید که قاچاق کامال صرفه اقتصادی پیدا می کند‪».‬‬ ‫او با اشاره به اینکه بیشتر سختگیری های استاندارد‬ ‫ب��رای تایرهای وارداتی اس��ت خاطرنش��ان می کند‪:‬‬ ‫«الستیک های وارداتی باید اس��تانداردهای روز دنیا‬ ‫مانند ایمارک و استانداردهای سه گانه را برای ورود به‬ ‫کشور پاس کنند‪ ،‬در صورتی که الستیک های داخلی‬ ‫گوشزد‬ ‫ناهماهنگی سازمان ها و سردرگمی در مواقع اضطرار‬ ‫پ��س از وقوع زمین ل��رزه در مالرد که ل��رزش ان به‬ ‫تهران رسید و شهروندان تهرانی را ترساند‪ ،‬شاهد هجوم‬ ‫گس��ترده مردم به پمپ های بنزی��ن و خیابان ها بودیم؛‬ ‫به گونه ای که در س��اعت اولیه پ��س از وقوع زمین لرزه‬ ‫بسیاری از معابر شهر تهران حتی معابر بزرگراهی با چند‬ ‫الین قفل شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬پس از ان بود که مس��ئوالن‬ ‫ش��هر به این فکر افتادند که اگ��ر زمین لرزه ای در تهران‬ ‫رخ دهد که موجب بروز س��وانح و حوادثی مانند ریزش‬ ‫س��اختمان‪ ،‬مصدومیت افراد و‪ ...‬ش��ود‪ ،‬با وجه به تجربه‬ ‫قف��ل ش��دن خیابان ه��ا در زلزله مالرد ک��ه تنها لرزش‬ ‫ان در تهران احس��اس ش��د‪ ،‬چ��ه اتفاق��ی می افتد؟ ایا‬ ‫می توان ب��ه مصدومان احتمالی کمک ک��رد؟ ایا امکان‬ ‫تردد خودروهای امدادی وجود دارد یا اینکه خودروهای‬ ‫ام��دادی نی��ز در ترافیک خودروهای مردم وحش��ت زده‬ ‫گرفتار می شوند؟‬ ‫پس از تجربه تلخ تهران در ش��ب ‪ ۲۹‬اذر‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫طرح ه��ا و ایده ه��ای گوناگونی برای کمک رس��انی ارائه‬ ‫کرده ان��د و پیش��نهادهای متع��ددی از جمل��ه ایج��اد‬ ‫س��ایت اورژانس هوایی تا تعیین مس��یرهای اضطرار در‬ ‫خیابان های تهران مطرح ش��د‪ ،‬اما بعد از گذشت حدود‬ ‫‪ 5‬ماه از ان ش��ب‪ ،‬هنوز هم پیش��نهادها روی کاغذ و در‬ ‫حد حرف باقی مانده اس��ت؛ هرچند مس��ئوالن مدیریت‬ ‫بحران شهر تهران تصمیم گرفتند یکی از کم هزینه ترین‬ ‫راه ها که همان تعیین مسیرهای اضطرار در خیابان های‬ ‫تهران برای کاهش س��رفاصله رسیدن نیروهای امدادی‬ ‫به محل ه��ای احتمالی حادثه اس��ت را در دس��تور کار‬ ‫قرار دهن��د‪ .‬در این زمینه مع��اون حمل ونقل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری ته��ران می گوید اج��رای این ط��رح نیازمند‬ ‫همکاری و همراهی همه س��ازمان ها در تهران اس��ت و‬ ‫تنها با پای کار امدن ش��هرداری‪ ،‬این پروژه یعنی تعیین‬ ‫مسیرهای اضطرار‪ ،‬راه به جایی نمی برد‪.‬‬ ‫محسن پورس��یداقایی با بیان اینکه تعیین مسیرهای‬ ‫تردد ش��هر تهران در مواقع اضطرار‪ ،‬با دانش��کده عمران‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت مذاکرات اولیه انجام شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که در ابتدا باید از ش��دت زلزله های‬ ‫محتمل تهران و اس��یب های ناشی از بروز انها به شبکه‬ ‫معابر‪ ،‬ساختمان ها‪ ،‬بیمارس��تان ها و مراکز مهم امدادی‬ ‫شهر شناخت کاملی داشته باشیم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه ش��ناخت یادش��ده این امکان را‬ ‫ب��ه ما می دهد ک��ه تصمیم بگیریم نس��بت به باز کردن‬ ‫چ��ه مس��یرهایی در زمان اضط��رار اق��دام کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تصور کنید همه اقدام های مهم از جمله اسیب شناس��ی‬ ‫س��اختمان ها و پل ه��ا انجام و مس��یرهای اضط��رار نیز‬ ‫مشخص ش��ده باش��د‪ ،‬نکته مهم این اس��ت که پس از‬ ‫وقوع ش��رایط یادشده که با ترس بس��یاری از مردم نیز‬ ‫همراه اس��ت‪ ،‬با بهره گیری از چ��ه راهکارهایی می توان‬ ‫به باز نگاه داشتن این مس��یرها مبادرت ورزید‪ .‬پورسید‬ ‫اقایی افزود‪ :‬در زمان زلزله مالرد که هیچ خس��ارتی در‬ ‫تهران نداش��ت و تنها لرزش��ش س��بب ترس مردم شده‬ ‫بود‪ ،‬دیدیم چه ترافیک��ی ایجاد و حتی خطوط ویژه نیز‬ ‫به دلیل ورود خودروها قفل شد‪ .‬حال تصور کنید مسیری‬ ‫خودرو و زلزله‬ ‫در شرایط اضطرار باز است‪ ،‬اکنون سوال این است که با‬ ‫چه روشی می توان مانع از ورود خودروهای شهروندان به‬ ‫این مسیر شد؟ ایا گذاشتن تنها یک نیروی پلیس راهور‬ ‫یا انتظامی جواب می دهد؟ پرسش بزرگتر اینجاست که‬ ‫در مواقع وقوع حوادث چه کسی مسئولیت تامین امنیت‬ ‫و نظم تهران را برعهده دارد که مدیریت این مس��یرها را‬ ‫نیز عهده دار باش��د؟ ایا می توان جلوی مردم را گرفت یا‬ ‫باید طراحی ویژه ای داش��ت که مانع از ورود خودروهای‬ ‫شخصی شویم؟‬ ‫پورس��یداقایی با بیان اینکه این اتفاق نیازمند پشت سر‬ ‫گذاش��تن چند مرحله مهم اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬مرحله نخس��ت‬ ‫جمع اوری اطالعات از همه دس��تگاه ها و س��اختمان ها و‬ ‫تاسیس��ات شهری اس��ت که ان اطالعات به طورقطع باید‬ ‫جامع باشد‪ .‬در مرحله دوم باید نسبت به مدل سازی و بعد‬ ‫از ان نس��بت به اتخاذ راهکارهای عملیاتی اقدام کنیم‪ .‬او‬ ‫در ادامه اظهار کرد‪ :‬هرچند در گذش��ته در زمینه طراحی‬ ‫ش��بکه اضطراری ش��هر تهران مطالعه هایی انجام شده اما‬ ‫نکت��ه ای که ای��ن مطالع��ه را نیازمند بازنگ��ری و تکمیل‬ ‫می کند‪ ،‬توجه بیش��تر به واقعیت ها‪ ،‬توان نیروهای امدادی‬ ‫و انتظامی و بهره گیری از راهکارهای عملیاتی مناس��ب تر‬ ‫ب��رای در اختیارگی��ری و باز کردن این معابر اس��ت‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر تاثیر قابل توجه حضور همه س��ازمان های مسئول‬ ‫ب��ر افزایش امادگی ش��هر ته��ران در هنگام وق��وع زلزله‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬عملیاتی کردن این نوع مطالعات‪ ،‬نیازمند همراهی‬ ‫و همکاری عملیاتی تمامی س��ازمان ها اس��ت و امیدواریم‬ ‫بتوانیم در شهر تهران به این سطح از همکاری برسیم‪.‬‬ ‫نیازی ب��ه این کار ندارند؛ از این رو اگر مصرف کننده‬ ‫اهمیت دارد باید این مس��ئله برای همه یکسان اجرا‬ ‫شود و کیفیت همه تایر و الستیک ها باال برود‪».‬‬ ‫در مقاب��ل رییس انجم��ن صنعت تای��ر در زمینه‬ ‫اس��تانداردهایی ک��ه مربوط ب��ه تایره��ای داخلی و‬ ‫وارداتی اس��ت‪ ،‬تصریح می کند‪« :‬برای تولید تایر یک‬ ‫اس��تاندارد ملی وج��ود دارد و تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫تایر‪ ،‬این اس��تاندارد را رعایت می کنند‪ .‬برای تاجران‬ ‫نیز اس��تاندارد دیگری تعریف ش��ده که انها باید این‬ ‫استانداردها را پاس کنند‪.‬‬ ‫او همچنین خاطرنش��ان می کند‪« :‬استاندارد ملی‬ ‫ای��ران در ح��ال تدوی��ن و تغییر اس��ت و زمانی که‬ ‫تدوین ش��د تولیدکنندگان داخلی هم مکلف هستند‬ ‫استانداردهای وارداتی را رعایت کنند‪».‬‬ ‫گنجی در پاسخ به این پرسش که ایا افزایش تعرفه‬ ‫و نرخ الس��تیک خارجی سبب نمی شودزمان تعویض‬ ‫الستیک به ویژه در حوزه اتوبوس و کامیون طوالنی تر‬ ‫شود و به دنبال ان امار تصادف ها باال برود؟ می گوید‪:‬‬ ‫«م��ردم می توانن��د الس��تیک های ایران��ی را با نرخ‬ ‫کمتری خریداری کنند‪ .‬باید تعرفه واردات تایرهایی‬ ‫که در ایران هم تولید می ش��وند بیشتر باشد تا مردم‬ ‫انگیزه داشته باشند از کاالی داخلی خریداری کنند‪.‬‬ ‫کاالهایی که در ایران ساخته می شود به اندازه کافی‬ ‫تولید می شود و مصرف کنندگان تایر می توانند کاالی‬ ‫داخلی را مصرف کنند‪ .‬ما به دلیل اینکه مصرف کننده‬ ‫حق انتخاب داشته باش��د درخواست کردیم واردات‬ ‫ممنوع نش��ود‪ .‬تعرفه واردات تایر خودروهای سواری‬ ‫تنها ‪ ۸‬درص��د باالتر رفته که می ش��ود حلقه ای ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان که به نظر نمی رس��د این مبلغ برای تایر‬ ‫خارجی مبلغ زیادی باش��د‪ .‬در حوزه الس��تیک های‬ ‫کامیون��ی و اتوبوس��ی هم ف��راوان الس��تیک ایرانی‬ ‫تولید می شود و هنوز کارخانه های ایرانی برای تولید‬ ‫این گونه الس��تیک ها ظرفیت خال��ی دارند و افزایش‬ ‫واردات این الس��تیک ها به هیچ وجه منطقی نیست‬ ‫زیرا زیرساخت تولیدشان فراهم است‪».‬‬ ‫او در ادام��ه تصریح می کند‪« :‬تای��ری که در ایران‬ ‫تولی��د می ش��ود از باالتری��ن اس��تاندارد بین المللی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬اس��تاندارد ملی ای��ران مخلوطی از‬ ‫اس��تاندارد اروپا و امریکا است‪ .‬شرکتی مانند یزدتایر‬ ‫توانس��ته مارک اروپا را بگیرد و ب��ه رومانی صادرات‬ ‫داشته باشد‪ .‬الس��تیکی که توانسته به بازارهای اروپا‬ ‫را ه پیدا کند‪ ،‬الس��تیک خوبی است و نمی توان گفت‬ ‫الستیک های ایرانی کیفیت ندارند‪».‬‬ ‫واردکنن��دگان تای��ر و همچنی��ن تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی این کاال هرک��دام با مش��کالت خاص خود‬ ‫دس��ت و پنجه نرم می کنند‪ ،‬اما بای��د امیدوار بود با‬ ‫رسیدن به یک ثبات اقتصادی در کشور هم مشکالت‬ ‫واردکنن��دگان رف��ع ش��ود تا ب��دون هیچ مش��کلی‬ ‫وارداتی را که الزم اس��ت به کشور انجام دهند و هم‬ ‫تولیدکنندگان داخلی بتوانند ظرفیت های خالی خود‬ ‫را پر کنند و بخش های جدید کارخانه های خود را راه‬ ‫بیندازند و محصوالت بیشتری را با استاندارد روز دنیا‬ ‫وارد بازارهای داخلی و خارجی کنند و جلوی قاچاق‬ ‫محصوالت نیز گرفته شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫استفاده ژاپن از اتوبوس های هیدروژنی تویوتا در المپیک ‪۲۰۲۰‬‬ ‫عص��ر خودرو‪ -‬صندلی ها در این اتوبوس در صورت عدم نیاز به‬ ‫شکل خودکار جمع خواهند شد‪ .‬این عملکرد باعث راحتی حرکت‬ ‫و استقرار صاحبان صندلی های چرخ دار می شود‪ .‬به گزارش عصر‬ ‫خودروکمپانی تویوتا فروش اولین اتوبوس های سوخت سلول خود‬ ‫با نام «سورا» در ژاپن را اغاز کرد‪ .‬تویوتا انتظار دارد بیش از ‪100‬‬ ‫دس��تگاه از این خودروها را در حین معرفی به منظور استفاده در‬ ‫بازی های المپیک و پاراالمپیک ‪ 2020‬بفروشد و انها را در بخش‬ ‫مرکزی متروپلیتن توکیو مس��تقر کند‪ .‬تویوتا بر این باور اس��ت‬ ‫اس��تفاده از شمار بیش��تری از اتوبوس های سوخت سلولی پیش‬ ‫اگاهی بیش��تری در بین عموم نسبت به استفاده از این خودروها‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬این اتوبوس س��وخت سلولی تویوتا‪ ،‬سازگاری خود‬ ‫را با محیط زیس��ت نشان داده و منبع انرژی ان در موفقیت های‬ ‫بحرانی کارایی زیادی از خود نشان می دهد‪.‬‬ ‫سیستم پیل س��وختی تویوتا که بر مبنای خودروی الکتریکی‬ ‫پیل س��وختی میرای (‪ )Mirai‬توس��عه یافته است‪ ،‬باعث بهبود‬ ‫عملک��رد زیس��ت محیطی اتوبوس س��ورا ش��ده و‪  ‬مانع انتش��ار‬ ‫االینده هایی نظیر دی اکسید کربن می شود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از فناوری خودروی هیدروژنی میرای عالوه بر موارد‬ ‫یادش��ده‪ ،‬باعث کاهش ارتعاشات اتوبوس و ایجاد سروصدا خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬یک سیستم منبع تغذیه خارجی پرتوان‪ ،‬تا ‪ 9‬کیلووات برق‬ ‫را برای اتوبوس «س��ورا” تامین می کند؛ در نتیجه این سیس��تم‬ ‫می تواند ‪ 235‬کیلووات ساعت انرژی الکتریکی به اتوبوس انتفال‬ ‫دهد که به نظر می رس��د بس��ته به شرایط اس��تفاده‪ ،‬بین یک تا‬ ‫دو روز کاری ظرفیت داش��ته باشد‪ .‬صندلی ها در این اتوبوس در‬ ‫صورت عدم نیاز به شکل خودکار جمع خواهند شد‪ .‬این عملکرد‬ ‫باعث راحتی حرکت و اس��تقرار صاحب��ان صندلی های چرخ دار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ــبــ ر ا م نـشـد ه فــو ر د‬ ‫گـلـه ا س‬ ‫نسخه پایه نسل چهارم موستانگ برای نخستین بار در‬ ‫دس��امبر‪ 1993‬رونمایی شد و به دنبال ان چندی بعد در‬ ‫ژانویه‪ 1994‬نس��خه ‪GT‬ان هم معرفی شد‪ .‬نسل چهارم‬ ‫موس��تانگ پیشرفت بزرگی را نسبت به نسل سوم تجربه‬ ‫کرده و در س��واری‪ ،‬هندلینگ‪ ،‬شکل ظاهری‪ ،‬ارگونومی‬ ‫و تجهیزات اس��تاندارد و سفارشی یک گام بزرگ به جلو‬ ‫برداش��ته بود‪ .‬در ادامه با برخی از این اسب های رام نشده‬ ‫فورد اشنا می شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪1994 Mustang GT‬‬ ‫موس��تانگ نس��ل چهار با ‪2‬پیش��رانه گوناگون به بازار‬ ‫عرضه ش��د‪ .‬مدل پایه ب��ه یک موتور ‪3/8‬لیت��ری ‪ V6‬با‬ ‫ب بخار قدرت مجهز شده بود درحالی که مدل‬ ‫‪145‬اس�� ‬ ‫‪ GT‬هم از همان موتور ‪5‬لیتری (با حجم دقیق ‪4/9‬لیتر)‬ ‫‪V8‬نس��ل قبلی اس��تفاده می کرد که ‪215‬اس��ب بخار‬ ‫قدرت داش��ت؛ اما طرفداران موس��تانگ قدرتی باالتر از‬ ‫این می خواس��تند زیرا نس��ل جدید هر دو مدل شورلت‬ ‫کام��ارو ‪ Z28‬و پونتی��اک فایربرد ترنس ام که در س��ال‬ ‫‪1993‬میالدی معرفی ش��ده بودند‪ ،‬به صورت استاندارد‬ ‫‪275‬اس��ب بخار قدرت داش��تند؛ درحالی که موستانگ‬ ‫‪GT‬به عنوان قوی ترین مدل نسل چهارم موستانگ تنها‬ ‫‪215‬اسب بخار قدرت داشت‪ .‬به همین دلیل ساخت مدل‬ ‫‪ SVT‬کب��را جدید برای رقابت با کامارو و فایربرد الزم به‬ ‫نظر می رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪1994 Mustang SVT Cobra‬‬ ‫بدین ترتیب‪ SVT‬کبرا جدید در سال ‪1994‬میالدی‬ ‫معرفی ش��د‪ .‬این مدل از همان پیشرانه‪ SVT‬کبرا نسل‬ ‫قبل استفاده می کرد که ان نیز خود نسخه تقویت شده ای‬ ‫از پیش��رانه ‪5‬لیتری مدل ‪GT‬بود‪ .‬البته درحالی که این‬ ‫موتور در‪ SVT‬کبرا نس��ل قبلی ‪235‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫تولید می کرد‪ ،‬در نسل جدید با ایجاد تغییراتی قدرت ان‬ ‫به ‪240‬اس��ب بخار افزایش پیدا کرد‪ .‬فورد ادعا کرده بود‬ ‫ک��ه این مدل می تواند ظرف ‪6/3‬ثانیه از صفر به س��رعت‬ ‫‪96‬کیلومتر در ساعت برسد اما در ازمایش های مستقل‪،‬‬ ‫‪SVT‬کب��را این کار را در ‪ 5/7‬ثانیه انجام داد‪ .‬این مدل در‬ ‫ظاهر اما تا حد زیادی نس��بت به م��دل ‪GT‬بدون تغییر‬ ‫مانده بود و فقط با تغییراتی جزئی مانند رینگ های جدید‬ ‫و مه ش��کن های دای��ره ای جلو از ‪ GT‬متمایز ش��ده بود‪.‬‬ ‫‪SVT‬کب��را در ابتدا فقط به صورت کوپه ارائه ش��د اما از‬ ‫اواخر س��ال میالدی نس��خه کابریولت ان نیز تولید و به‬ ‫بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪1994 Mustang SVT Cobra‬‬ ‫اگر به یاد داش��ته باش��ید‪ ،‬در نس��ل قبلی‪ SVT‬کبرا‪،‬‬ ‫نس��خه مس��ابقه ای ان نیز با نام کبرا ‪R‬س��اخته شد اما‬ ‫به دلی��ل موفقی��ت غیرمنتظ��ره کبرا‪R‬م��دل‪،1993‬‬ ‫مهندس��ان‪ SVT‬تصمیم گرفتند در نسل جدید‪SVT‬‬ ‫کبرا هم نسخه ‪R‬را تولید کنند‪ .‬اولویت و درخواست اصلی‬ ‫خریداران درباره این مدل‪ ،‬پیشرانه بزرگتر و قدرتمندتر‬ ‫و همین طور ظرفیت س��وخت بیش��تر بود‪ .‬در پاس��خ به‬ ‫این درخواس��ت ها‪ SVT ،‬پیش��رانه ‪5‬لیتری‪V8‬کبرای‬ ‫معمولی را با یک پیش��رانه ‪5/8‬لیتری ‪V8‬جایگزین کرد‪.‬‬ ‫این موتور که به طور کامل اصالح و بازمهندس��ی ش��ده‬ ‫بود‪300 ،‬اس��ب بخار ق��درت تولید می ک��رد‪ .‬همچنین‬ ‫ظرفیت باک سوخت ان نیز به ‪83‬لیتر افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫در کبرا ‪R‬کاهش وزن بس��یار مورد توجه قرار گرفته بود و‬ ‫به همین دلی��ل صندلی های عقب‪ ،‬باالبر برقی پنجره ها‪،‬‬ ‫تنظیم کنن��ده برقی صندلی ها‪ ،‬رادیو‪ ،‬سیس��تم تهویه و‬ ‫حتی مه شکن های جلو حذف شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪1995 Mustang Cobra R‬‬ ‫حذف مه ش��کن ها موجب ایجاد کانال هایی به منظور‬ ‫چه نسل چهارم موستانگ‬ ‫رسی ماسل کارها؛ تاریخ‬ ‫بر‬ ‫رس��اندن هوای خنک به دیسک های ترمز جلو شده بود‪.‬‬ ‫در تعلیق کبرا ‪R‬نیز تغییراتی ایجاد شد تا هندلینگ ان در‬ ‫پیس��ت مسابقه بهبود یابد‪ .‬ازجمله این تغییرات می توان‬ ‫به نسبت سنگین تر فنرها‪ ،‬نوارهای تثبیت کننده بزرگتر‬ ‫و اس��ترس بار جدید اشاره کرد‪ .‬کبرا ‪R‬جدید که در سال‬ ‫‪1995‬میالدی معرفی ش��د‪ ،‬مانند نس��ل قبلی نمونه ای‬ ‫تولید محدود بود و فقط‪250‬دستگاه از ان ساخته شد که‬ ‫چون گذشته‪ ،‬تنها کسانی که گواهینامه معتبر مسابقه ای‬ ‫داش��تند می توانس��تند یکی از انها را خری��داری کنند‪.‬‬ ‫تمامی این ‪250‬دستگاه به رنگ سفید بودند و هرکدام از‬ ‫انها به کاپوت فایبرگالس منحصربه فردی مجهز ش��ده و‬ ‫در میانه ان دریچه هوای بزرگی برای رساندن هوای کافی‬ ‫به پیشرانه تعبیه شده بود‪.‬‬ ‫با موتور قدیمی یکس��ان بوده و ‪215‬اس��ب بخار قدرت و‬ ‫‪ 386‬نیوتن متر گشتاور تولید می کرد‪ ،‬درحالی که روان تر‬ ‫کار کرده و مصرف س��وخت ان نی��ز کمی بهتر بود‪ .‬البته‬ ‫خروجی این پیش��رانه ‪4/6‬لیتری جدید در س��ال ‪1998‬‬ ‫افزایش��ی جزئی داش��ته و به ‪225‬اس��ب بخ��ار قدرت و‬ ‫‪ 393‬نیوتن متر گش��تاور رس��ید‪ .‬این افزای��ش قدرت با‬ ‫اس��تفاده از کالیبراس��یون جدید ماجول کنترل موتور و‬ ‫همین طور سیس��تم سوخت رسانی اصالح شده به دست‬ ‫امده بود‪ .‬بااین حال هرچند خروجی پیشرانه ‪4/6‬لیتری‬ ‫جدید موس��تانگ با موتور ‪5‬لیتری قدیمی یکسان بود و‬ ‫بع��دا از ان حتی افزایش پیدا کرد ام��ا این موتور به دلیل‬ ‫ارائه عملکرد نامناس��ب مورد انتقاد قرار گرفت به ویژه در‬ ‫مقایس��ه با پیشرانه ‪V8‬بزرگتر ‪ OHV‬مورد استفاده در‬ ‫رقیب اصلی موستانگ یعنی شورلت کامارو‪.‬‬ ‫در س��ال ‪1996‬می�لادی ام��ا در خانواده موس��تانگ‬ ‫تغییرات��ی ایجاد ش��د‪ .‬مهم ترین تغییر ظاه��ری در این‬ ‫س��ال تغییر قاب افقی چراغ ه��ای عقب به نمونه عمودی‬ ‫سه بخش��ی بود که با س��نت چراغ های عمودی سه تایی‬ ‫موستانگ همخوانی بیشتری داشت‪ .‬در بخش پیشرانه ها‬ ‫نیز ق��درت موت��ور ‪V6‬پایه با اس��تفاده از ی��ک ماجول‬ ‫کنترل جدید ‪5‬اس��ب بخار افزایش یافته و به ‪150‬اسب‬ ‫بخار رس��ید‪ .‬همچنین در این س��ال گیربکس ‪4‬سرعته‬ ‫اتوماتیک قبلی با یک ‪4‬سرعته اتوماتیک جدید جایگزین‬ ‫ش��د اما مهم ترین تغییر موستانگ در سال ‪ 1996‬تغییر‬ ‫پیش��رانه م��دل ‪GT‬بود‪ .‬در این س��ال ف��ورد در نهایت‬ ‫پیش��رانه ‪ 5‬لیتری ‪ V8‬س��ری ‪Windsor‬که از س��ال‬ ‫‪1968‬می�لادی در حال تولید بود را کنار گذاش��ته و یک‬ ‫پیشرانه ‪4/6‬لیتری ‪ V8‬را برای موستانگ ‪ GT‬ارائه کرد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه پیش��رانه موس��تانگ ‪GT‬در س��ال‬ ‫‪1996‬می�لادی تغییر کرد‪ ،‬در م��دل ‪SVT‬کبرا هم این‬ ‫موتور جدی��د جایگزین موتور ‪5‬لیتری قبلی ش��د‪ .‬البته‬ ‫مثل قب��ل این موتور ‪4/6‬لیتری هم در‪ SVT‬کبرا قدرت‬ ‫بیشتری نسبت به ‪ GT‬تولید می کرد به نحوی که قدرت‬ ‫ان به ‪305‬اسب بخار رسیده بود؛ بنابراین حاال موستانگ‬ ‫‪SVT‬کبرا مدل‪ 1996‬براساس ازمایش «کارانددرایور»‬ ‫می توانست ظرف ‪5/4‬ثانیه از صفر به سرعت ‪96‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت دس��ت پیدا کند‪ SVT‬کبرا در سال های بعد‬ ‫به طور تقریب��ی بدون تغییر باقی مان��د و فقط تغییراتی‬ ‫جزئی در ان اعمال ش��د ک��ه ازجمله انها می توان به ارائه‬ ‫رینگ های جدید که ب��ه رینگ های الومینیومی کبرا‪R‬‬ ‫ش��باهت داشتند‪ ،‬طراحی دوباره کنس��ول میانی و ارائه‬ ‫سیستم صوتی پریمیوم استاندارد اشاره کرد‪.‬‬ ‫این موت��ور از نظر س��اختاری تفاوت ه��ای ظریفی با‬ ‫موت��ور ‪5‬لیتری قدیمی داش��ت اما خروجی ان درس��ت‬ ‫در سال ‪1998‬میالدی اما نسل چهارم موستانگ پس‬ ‫از ‪5‬سال نخس��تین فیس لیفت عمده خود را تجربه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪1995 Mustang Cobra R‬‬ ‫‹ ‹‪1996 Mustang GT‬‬ ‫‹ ‹‪1996 Mustang GT Cabriolet‬‬ ‫‹ ‹‪1996 Mustang SVT Cobra‬‬ ‫موستانگ جدید در دس��امبر سال ‪ 1998‬معرفی شده و‬ ‫با مدل‪ 1999‬به بازار ام��د درحالی که تولید ان از نوامبر‬ ‫‪ 1998‬اغاز ش��ده ب��ود‪ .‬در این فیس لیفت‪ ،‬موس��تانگ‬ ‫تغیی��رات ظاه��ری به نس��بت زی��ادی را تجرب��ه کرده‬ ‫بود‪ .‬این تغییرات براس��اس زبان طراح��ی جدید فورد با‬ ‫نام«‪ » NewEdge‬ایجاد شده بود و یکی از ویژگی های‬ ‫برجس��ته ان جایگزینی خطوط نرم بدنه قبلی با خطوط‬ ‫ش��ارپ و گوش��ه های تیز بود‪ .‬ضمن انک��ه گلگیرها نیز‬ ‫بزرگتر شد و در قسمت جانبی خودرو هم دو خط موازی‬ ‫کار ش��ده بود که طرح جانبی نس��ل اول موستانگ را به‬ ‫یاد می اورد‪.‬‬ ‫‪V6‬پای��ه‪ ،‬خروج��ی ان ب��ه ‪190‬اس��ب بخار ق��درت و‬ ‫‪298‬نیوتن متر گش��تاور افزایش پیدا ک��رد‪ .‬مدل ‪GT‬‬ ‫نیز همچنان از همان پیش��رانه‪ 4/6‬لیتری ‪V8‬استفاده‬ ‫می ک��رد اما خروج��ی این موتور هم به ‪260‬اس��ب بخار‬ ‫ق��درت و ‪410‬نیوتن مت��ر گش��تاور افزایش پی��دا کرد‪.‬‬ ‫با این ح��ال حتی هنوز هم موس��تانگ ‪GT‬دقیقا ‪100‬‬ ‫اس��ب بخار از مک وان‪428‬مدل ‪ 1969‬ضعیف تر بود‪ .‬با‬ ‫این وجود موس��تانگ‪ GT‬مدل‪ 1999‬با تکیه بر قدرت‬ ‫بیش��تر پیش��رانه خود می توانس��ت ظ��رف ‪5/5‬ثانیه از‬ ‫صفر به س��رعت ‪96‬کیلومتر در ساعت دست پیدا کند و‬ ‫بنابراین با وجود قدرت کمتر اما شتاب ان با مک وان‪428‬‬ ‫مدل‪ 1969‬یکسان بود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این تغیی��رات‪ ،‬چراغ های جل��و‪ ،‬جلوپنجره‪،‬‬ ‫رینگ ها و س��پرهای موس��تانگ ‪ 1999‬نیز به طور کامل‬ ‫نسبت به قبل تغییر کرده و جدیدتر شده بودند‪ .‬همچنین‬ ‫در چراغ های عقب هم تغییراتی اعمال ش��د به نحوی که‬ ‫قاب انها حذف ش��ده بود ام��ا چراغ های عقب هنوز هم از‬ ‫سه بخش عمودی تشکیل شده بودند که طراحی تیزتری‬ ‫نس��بت به فرم منحنی قبل داش��تند و حاال بیش ازپیش‬ ‫فرم س��نتی چراغ های موس��تانگ را یاداوری می کردند‪.‬‬ ‫مجموعه این تغییرات نمای بس��یار مدرن تری به نس��ل‬ ‫چهارم موس��تانگ بخش��یده بود که ان را به طور کامل از‬ ‫فرم س��اده پی��ش از فیس لیفت دور کرده ب��ود؛ بنابراین‬ ‫موس��تانگ در ظاهر بیش��تر به یک خودروی اس��پرت و‬ ‫حتی یک ماسل کار واقعی نزدیک شده بود و با استفاده از‬ ‫المان های کالسیک خود مانند طرح جانبی و چراغ های‬ ‫س��ه تکه عقب‪ ،‬س��عی کرده بود به ریشه ها و اصالت خود‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫در همین س��ال همزم��ان با فیس لیفت موس��تانگ و‬ ‫اعمال تغییراتی در پیش��رانه های ان‪ ،‬موتور مدل ‪SVT‬‬ ‫هم ارتقا پیدا کرد‪ .‬به گفته فورد‪ ،‬حاال پیشرانه ‪4/6‬لیتری‬ ‫‪ V8‬در م��دل ‪SVT‬کب��را ‪320‬اس��ب بخ��ار ق��درت و‬ ‫‪430‬نیوتن متر گش��تاور تولید می ک��رد؛ اما وقتی‪SVT‬‬ ‫کبرای جدید ازس��وی مالکان م��ورد ازمایش قرار گرفت‬ ‫مشخص ش��د که در شتاب صفر تا ‪96‬کیلومتر در ساعت‬ ‫کندتر از مدل‪ 1998‬است درحالی که ازمایش های داینو‬ ‫هم نش��ان دادند که قدرت پیش��رانه این مدل نیز حدود‬ ‫‪ 285‬اسب بخار است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Mustang 1999 Mustang Cabriolet‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‹ ‹ ‪1999 Mustang‬‬ ‫همزم��ان ب��ا فیس لیف��ت س��ال ‪ 1999‬در بخ��ش‬ ‫پیش��رانه ها ه��م تغییراتی انجام ش��د‪ .‬به گون��ه ای که با‬ ‫استفاده از سیستم انژکتور جدید در پیشرانه ‪3/8‬لیتری‬ ‫‹ ‹‪1999 Mustang GT‬‬ ‫‹ ‹‪1999 Mustang SVT Cobra‬‬ ‫در حالی که فورد ادعا کرده بود قدرت پیش��رانه‪SVT‬‬ ‫کبرا جدید نسبت به قبل ‪15‬اسب بخار افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬بدین ترتیب پس از اعتراض هایی که نسبت به این‬ ‫موضوع انجام ش��د‪ ،‬فورد فروش ‪ SVT‬کبرا مدل ‪1999‬‬ ‫را متوقف کرده و برای تمامی نمونه های فروخته شده ان‬ ‫هم فراخوان داد‪ .‬س��پس منیفول��د هوا و برخی از قطعات‬ ‫کامپیوتری خودرو را تغییر داد و مبدل کاتالیزوری هم به‬ ‫داخل س��ر اگزوزها منتقل شد تا خروجی پیشرانه ‪SVT‬‬ ‫کبرا به ‪ 320‬اسب بخار واقعی برسد‪.‬‬ ‫چینی ها‬ ‫پرفروش ترین خودروسازان بازار چین در سال ‪2017‬‬ ‫باوجود رش��د اقتصادی س��ریع‪ ،‬صنع��ت خودرو‬ ‫یکی از محرک های اصل��ی حرکت اقتصادی چین‬ ‫اس��ت‪ .‬از س��ال ‪ 2015‬چین به بزرگترین کش��ور‬ ‫تولیدکنن��ده خ��ودرو در دنیا تبدیل ش��د و به طور‬ ‫تقریب��ی ‪25‬درصد کل تولید خودرو در جهان را به‬ ‫خود اختصاص داد‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬تعداد راننده های‬ ‫جدید در این کش��ور همچنان روبه افزایش اس��ت‬ ‫و در ح��ال حاض��ر تعداد گواهینامه ه��ای رانندگی‬ ‫صادر ش��ده در چین به طور تقریب��ی دوبرابر تعداد‬ ‫خودروه��ای موجود اس��ت که این امر به روش��نی‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬رش��د بازار خودرو همچنان در این‬ ‫کش��ور ادامه خواهد داش��ت‪ .‬سال گذشته در چین‬ ‫درمجم��وع ‪28/88‬میلی��ون خودرو فروخته ش��ده‬ ‫که ‪24/72‬میلیون خودرو س��واری و ‪ 4/16‬میلیون‬ ‫دس��تگاه وس��ایل نقلیه تجاری بوده اند؛ اما در این‬ ‫بازار خودرو فوق العاده‪ ،‬کدام خودروسازان بیشترین‬ ‫س��هم را داشتند؟ برای پاس��خ به این پرسش قصد‬ ‫داریم در این مطلب به پرفروش ترین خودروسازان‬ ‫بازار چین در سال ‪ 2017‬بپردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه نخست‪ :‬فولکس واگن‬ ‫فروش‪ 3/14 :‬میلیون دستگاه‬ ‫مطلب ما درباره پرفروش ترین خودروس��ازان بازار‬ ‫چی��ن با رهب��ر این ب��ازار یعن��ی فولکس واگن اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬این غول خودروسازی جهان از دهه ‪ 80‬با‬ ‫جوینت ونچرهای گوناگون همواره خودروهای بیشتر‬ ‫و بیشتری را به طور خاص برای بازار چین تولید کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر موفقیت بزرگی را برای فولکس واگن‬ ‫و به وی��ژه خودروهای محبوب این ش��رکت در چین‬ ‫یعنی الویدا و فیدئون به دنبال داشته است‪ .‬همچنین‬ ‫ازانجای��ی ک��ه خودروه��ای دیزل��ی در چین نقش‬ ‫پررنگی ندارند‪ ،‬دیزل گیت بر فروش فولکس واگن در‬ ‫چین تاثیری نداش��ته است‪ .‬این شرکت ‪13‬درصد از‬ ‫بازار خودرو چین را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه دوم‪ :‬هوندا‬ ‫فروش‪1/42 :‬میلیون دستگاه‬ ‫فروش هوندا در چین س��االنه به میزان ‪18/5‬درصد‬ ‫افزایش داشته؛ بنابراین طولی نخواهد کشید که چین‬ ‫ج��ای ایاالت متحده را به عن��وان بزرگترین بازار هوندا‬ ‫خواهد گرفت زیرا فروش هوندا در سال‪ 2017‬در چین‬ ‫‪1/42‬میلیون دستگاه بوده که فاصله چندانی با فروش‬ ‫‪1/49‬میلیون دستگاهی ان در ایاالت متحده ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه سوم‪ :‬جیلی‬ ‫فروش‪1/25 :‬میلیون دستگاه‬ ‫در بازارهای جهان��ی جیلی به طور عمده به عنوان‬ ‫مالک ش��رکت های ولوو و لوتوس شناخته می شود‬ ‫اما این شرکت چینی سال گذشته موفق شده برای‬ ‫نخس��تین بار در خانه اش سهم بازار خود را به بیش‬ ‫از ‪5‬درصد برس��اند‪ .‬در سال ‪ 2017‬فروش جیلی در‬ ‫چین با ‪61‬درصد افزایش به ‪1/25‬میلیون دس��تگاه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه چهارم‪ :‬بیوک‬ ‫فروش‪ 1/22 :‬میلیون دستگاه‬ ‫جنرال موت��ورز در دهه ‪ 90‬تصمیم گرفت در بازار‬ ‫چین بیوک را جایگزین اوپل کند‪ .‬با این وجود هنوز‬ ‫هم در این کشور بسیاری از محصوالت اوپل با برند‬ ‫بیوک عرضه می ش��وند مانند بی��وک ریگال که در‬ ‫اصل اوپل اینس��یگنیا با برند بیوک اس��ت؛ یا بیوک‬ ‫ورانوهاچ بک که همان اوپل اس��ترا است‪ .‬با این حال‬ ‫هم اکنون بیوک یکی از پرفروش ترین خودروسازان‬ ‫در بازار چین اس��ت و س��همی ‪5‬درص��دی از بازار‬ ‫خودرو این کشور را دارد‪.‬‬ ‫زی��را به دلیل عوارض واردات باال‪ ،‬واردات تنها بخش‬ ‫کوچکی از فروش خودروس��ازان در چین را تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬به عنوان مثال نیسان از طریق جوینت ونچر‬ ‫با دانگ فنگ اقدام به تولید خودرو در چین می کند‪.‬‬ ‫فروش‪ 1/14 :‬میلیون دستگاه‬ ‫فروش کراس اوورها به ویژه در سال‪ 2017‬در چین‬ ‫افزایش چشمگیر ‪13‬درصدی داشته است؛ بنابراین‬ ‫به نظر می رس��د کراس اوورها در حال گرفتن جای‬ ‫س��دان ها به عنوان محبوب ترین سگمنت خودرویی‬ ‫در چی��ن هس��تند‪ .‬در همین حال تویوت��ا یکی از‬ ‫برندهایی اس��ت که کراس اوورهای زیادی در سبد‬ ‫محصوالت خود دارد‪ .‬این امر به سازنده ژاپنی کمک‬ ‫کرده تا س��ال گذش��ته فروش خ��ود را در چین به‬ ‫میزان ‪7‬درصد نسبت به سال ‪ 2016‬افزایش دهد‪.‬‬ ‫فروش‪ 1/06 :‬میلیون دستگاه‬ ‫سال ‪ 2017‬برای چانگان سال چندان خوبی نبود‬ ‫زی��را فروش ان با ‪8‬درصد کاه��ش به ‪1/06‬میلیون‬ ‫دستگاه رس��یده است‪ .‬بااین حال این شرکت چینی‬ ‫با معرفی نس��ل جدید محصوالتش ب��ا ویژگی های‬ ‫اروپایی قصد دارد فروش خود را بهبود دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه پنجم‪ :‬تویوتا‬ ‫‹ ‹رتبه ششم‪ :‬نیسان‬ ‫فروش‪ 1/12 :‬میلیون دستگاه‬ ‫اماری که در این مطلب عنوان ش��د ه فقط شامل‬ ‫خودروهایی می ش��ود که در چین س��اخته شده اند‬ ‫‹ ‹رتبه هفتم‪ :‬چانگان‬ ‫‹ ‹رتبه هشتم‪ :‬بائوجون‬ ‫فروش‪ 1/02 :‬میلیون دستگاه‬ ‫در کن��ار جیل��ی‪ ،‬بائوجون هم یک��ی از برندهای‬ ‫چینی موف��ق در زمینه فروش اس��ت‪ .‬این برند که‬ ‫محص��ول جوینت ونچ��ر جن��رال موتورز و س��ایک‬ ‫موتور اس��ت‪ ،‬ب��ه لطف محص��والت جدید و جذاب‬ ‫خود مانند کراس اوور‪ 510‬توانس��ته فروش خود را‬ ‫در س��ال‪ 2017‬بیش از ‪34‬درصد افزایش داده و به‬ ‫‪1/02‬میلیون دستگاه برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه نهم‪ :‬هاوال‬ ‫فروش‪ 849 :‬هزار دستگاه‬ ‫ه��اوال برند اس یووی های گروه چینی گریت وال‬ ‫اس��ت‪ .‬این برند سال گذش��ته اوضاع خوبی نداشت‬ ‫زیرا فروش ان کاهش��ی بیش از ‪9‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده است‪ .‬در اصل قرار بود هاوال در کنار لندروور‬ ‫و جیپ به یکی از س��ازندگان مط��رح اس یووی در‬ ‫جهان تبدیل شود اما هنوز در پس رقبای بریتانیایی‬ ‫و امریکایی خود قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه دهم‪ :‬فورد‬ ‫فروش‪ 840 :‬هزار دستگاه‬ ‫فورد در س��ال‪ 2017‬نس��بت به س��ال‪ 2016‬در‬ ‫چین به طور تقریبی ‪12‬درصد کمتر فروخته اس��ت‪.‬‬ ‫محصوالت هاچ ب��ک انحصاری فورد برای بازار چین‬ ‫مانند مدل اس��کورت که به تازگی بروزرسانی شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬دیگر فروش خوبی ندارند زیرا بازار به سمت‬ ‫کراس اوورها حرکت کرده است‪.‬‬ ‫منبع‪Motor1 :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫المانی ها با تحریم های امریکا چه می کنند؟‬ ‫مدیرعامل شرکت زیمنس المان در مصاحبه ای اعالم کرد که‬ ‫این شرکت حق پذیرش هیچ کسب وکار جدیدی با ایران را ندارد‬ ‫و در غیر این صورت با تنبیه های امریکا روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلن��ا‪ ،‬ش��رکت های اروپایی با تردیدهایی بر س��ر‬ ‫کسب وکار با ایران روبه رو شده اند‪ .‬این رسانه با اشاره به اظهارات‬ ‫اخیر مدیرعامل ش��رکت زیمنس المان نوش��ت‪ :‬جو کیس��ر روز‬ ‫گذش��ته در مصاحبه ای با س��ی ان ان اعالم کرده شرکت زیمنس‬ ‫بو کار جدیدی با ایران را ندارد و در غیر‬ ‫حق پذیرش هیچ کس�� ‬ ‫این صورت با تنبیه های امریکا روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬نگرانی های زیمنس قابل تسری به سایر‬ ‫کمپانی های المانی اس��ت که در ایران مش��غول به کار و فعالیت‬ ‫هس��تند‪ .‬شینهوا با اش��اره به قرارداد ش��رکت فولکس واگن که‬ ‫صادراتش را به ایران در سال‪ 2017‬از سر گرفته بود‪ ،‬نوشت‪ :‬این‬ ‫شرکت خودروسازی گفته از نزدیک وضعیت و تحوالت سیاسی‬ ‫و اقتص��ادی را در منطق��ه رصد می کند‪ .‬دایملر‪ ،‬دیگر ش��رکت‬ ‫خودروسازی المانی نیز گفته تاثیر تصمیم ترامپ بر کسب وکار با‬ ‫ایران را تحلیل خواهند کرد‪.‬‬ ‫این رس��انه چینی با اش��اره ب��ه تردیدها درب��اره نتایج خروج‬ ‫امریکا از برجام و تاثیر ان بر کسب وکارهای المانی نوشت‪ :‬اریک‬ ‫ش��وایتزر رییس اتاق بازرگانی المان نیز ب��ر این تردیدها تاکید‬ ‫کرده و گفته ترس ما از این اس��ت که موسسه های مالی با توجه‬ ‫بو کار با ایران عقب نشینی‬ ‫به تحریم های امریکا علیه ایران از کس ‬ ‫کنن��د‪ .‬ش��وایتزر هش��دار داد در ص��ورت خروج موسس��ه های‬ ‫مالی از بازار ایران‪ ،‬تامین مالی پروژه ها با این کش��ور زیرس��وال‬ ‫خواه��د رفت‪ .‬او از دولت المان و اتحادیه اروپا خواس��ته مراقب‬ ‫بو کارهایی که در ایران دارند‪ ،‬باشند و اسیب های مستقیم‬ ‫کس�� ‬ ‫را محدود کرده و اجرای قراردادهای موجود را تضمین کنند‪.‬‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مقایسه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رویارویی ‪ 5‬اس یو وی دوست داشتنی‬ ‫شـاخ به شـاخ غــول هــا‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫امریکایی ه��ا از خودروه��ای خانوادگ��ی زی��ادی‬ ‫اس��تفاده می کنند ام��ا هیچ کدام از انه��ا کاربردی تر‬ ‫از اس یووی های فول س��ایز س��ه ردیفه نیس��تند‪ .‬این‬ ‫اس یووی ه��ای ‪7‬ی��ا ‪8‬نفری وظیفه رس��اندن اعضای‬ ‫خانواده به مدرس��ه‪ ،‬س��ر کار یا باش��گاه ورزش را در‬ ‫ط��ول هفته بر عه��ده دارند‪ .‬در اخر هفت��ه نیز این‬ ‫ماش��ین ها تریلرهای حمل قایق یا اس��ب را تا نقاط‬ ‫دوری مانند ش��کارگاه یا تفریحگاه یدک می کش��ند‬ ‫و درحال��ی که سرنش��ینان ب��ه تفری��ح می پردازند‪،‬‬ ‫اس یووی ها س��خت کار می کنن��د‪ .‬به دلیل محبوبیت‬ ‫عجیب این غول ه��ای چهارچ��رخ در ایاالت متحده‪،‬‬ ‫خودروس��ازان نیز توجه ویژه ای به این بخش از بازار‬ ‫دارند‪ .‬اس یووی های فول سایز به طور معمول مجهز به‬ ‫پیش��رانه های بزرگ ‪ V8‬و سامانه چهارچرخ محرک‬ ‫بوده و روی پلتفرم پیکاپ ها س��اخته می شوند‪ .‬حال‬ ‫در ضیافتی بزرگ‪5 ،‬نمونه از اس یووی های فول سایز‬ ‫مطرح بازار را به رقابتی س��خت دع��وت کرده ایم‪ .‬در‬ ‫این رقابت‪ ،‬ازمایش کنندگان تس��ت های س��ختی را‬ ‫برای ش��رکت کنندگان در نظر گرفته اند که براساس‬ ‫معیاره��ای معمول��ی مانن��د رانندگ��ی‪ ،‬س��واری و‬ ‫هندلینگ به همراه توانایی حمل حداقل ‪7‬سرنش��ین‬ ‫به همراه بارهای انها به راحتی کامل انجام می شوند‪.‬‬ ‫همچنین از خودروها خواسته شده که تریلری حامل‬ ‫دو اف��رودر س��بک هون��دا ‪ Pioneer‬را نی��ز یدک‬ ‫بکشند‪ .‬شرایط حضور در این رقابت بسیار ساده بوده‬ ‫و ش��امل برخورداری از س��ه ردیف صندلی در داخل‪،‬‬ ‫حداق��ل ظرفیت بکس��ل ‪2‬یا‪3‬تن‪ ،‬تجهیز به س��امانه‬ ‫چهارچ��رخ مح��رک و حداکثر قیمت‪65‬ه��زار دالر‬ ‫می ش��ود‪ .‬این متوس��ط قیمت برای خودروهای این‬ ‫سگمنت به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی شرکت کنندگان‬ ‫‹ ‹شورلت تاهو‬ ‫مش��هورترین خودروی این سگمنت شورلت تاهو و‬ ‫برادر کش��یده ان یعنی س��ابربرن اس��ت‪ .‬تاهو که به‬ ‫همراه پس��رعمویش جی ام س��ی یوکان پرفروش ترین‬ ‫خودروی این بخش به ش��مار م��ی رود‪ ،‬به طور مداوم‬ ‫بهبودیافت��ه اس��ت‪ .‬نس��ل کنونی این خ��ودرو برای‬ ‫نخس��تین بار‪ 3‬س��ال پیش به بازار امد‪ .‬نمونه مورد‬ ‫ازمای��ش ما‪ ،‬ام��ا از نوع ‪ 4WD LT‬اس��ت که تیپ‬ ‫میانی تاهو محس��وب می شود اما به اپشن هایی چون‬ ‫پکیج ‪Z71‬نیمه ش��ب مجهز ش��ده که الستیک های‬ ‫افرود‪ ،‬تعلیق مخصوص افرود‪ ،‬سپر جلوی تجدیدنظر‬ ‫ش��ده‪ ،‬رنگ مش��کی و موارد دیگری را به ان اضافه‬ ‫می کند‪ .‬تاهوی چهارچرخ محرک مورد ازمایش ما به‬ ‫پیشرانه استاندارد ‪5/3‬لیتری ‪V8‬با گیربکس‪ 6‬سرعته‬ ‫اتوماتیک مجهز است‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد اکسپیدیشن‬ ‫اکسپیدیش��ن همواره زیرس��ایه ش��ورلت تاهو قرار‬ ‫داشته است اما در نسل جدید این خودرو‪ ،‬فورد تمام‬ ‫ت�لاش خ��ود را انجام داده تا اکسپیدیش��ن در مرکز‬ ‫توجه قرار گی��رد‪ .‬همچنین نبای��د فراموش کرد که‬ ‫این اس یو وی فول س��ایز براساس پرفروش ترین تراک‬ ‫ب��ازار و پیروز رقاب��ت تراک س��ال‪ 2018‬یعنی فورد‬ ‫‪ F150‬س��اخته شده اس��ت؛ بنابراین همانند‪،F150‬‬ ‫بدنه اکسپیدیش��ن هم از الومینیوم ساخته شده و در‬ ‫زیر کاپوت ان هم پیشرانه ‪3/5‬لیتری ‪V6‬توئین توربو‬ ‫به همراه گیربکس‪ 10‬س��رعته اتوماتیک قرار گرفته‬ ‫ک��ه نیرو را به چرخ های عقب یا هر چهارچرخ انتقال‬ ‫می ده��د‪ .‬نمونه مورد ازمایش م��ا از نوع ‪4×4 XLT‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا سکویا‬ ‫اس یو وی ه��ای فول س��ایز ب��زرگ تنه��ا امریکایی‬ ‫نیس��تند زیرا تویوتا هم در سال ‪2000‬با مدل سکویا‬ ‫به این بخش وارد ش��د‪ .‬هرچند ای��ن خودرو از زمان‬ ‫معرفی نس��ل دومش در س��ال‪ 2008‬تغییری نکرده‬ ‫بود اما تویوتا برای س��ال ‪ 2018‬بروزرس��انی هایی را‬ ‫در ان انجام داده اس��ت‪ .‬م��دل ‪4×4 TRD Sport‬‬ ‫جدیدترین تیپ سکویاس��ت که همانند سایر تیپ ها‬ ‫به چراغ های جلوی ‪LED‬و بروزرس��انی های دیگری‬ ‫مجهز ش��ده اس��ت‪ .‬با وج��ود دماغه جدی��د‪ ،‬در زیر‬ ‫کاپوت سکویا همچنان همان پیشرانه ‪/7‬لیتری ‪V8‬و‬ ‫گیربکس ‪6‬سرعته اتوماتیک قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان ارمادا‬ ‫همانن��د تویوتا‪ ،‬نیس��ان هم با م��دل ارمادا در این‬ ‫بخش حضور داش��ته است‪ .‬نس��ل دوم این خودرو از‬ ‫سال‪ 2016‬در ایاالت متحده عرضه شد اما برادر لوکس‬ ‫ان یعنی اینفینیتی ‪QX56‬که هم اکنون ‪QX80‬نام‬ ‫گرفته از س��ال‪ 2010‬در ایاالت متحده حضور داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬نسل دوم ارمادا در اصل همان مدلی است که‬ ‫در بازارهای جهانی با نام پاترول ش��ناخته می ش��ود؛‬ ‫بنابراین درواقع در امری��کا همان پاترول با تغییراتی‬ ‫جزئی و با نام ارمادا عرضه ش��ده است‪ .‬این اس یووی‬ ‫ژاپنی به یک پیش��رانه ‪5/6‬لیت��ری ‪V8‬به همراه یک‬ ‫گیربکس‪7‬س��رعته اتوماتیک مجهز است‪ .‬نمونه مورد‬ ‫ازمایش ما از نوع فول اپشن پالتینوم بوده و به سامانه‬ ‫چهارچرخ محرک سفارشی هم مجهز است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوج دورانگو‬ ‫و درنهای��ت به اخری��ن ش��رکت کننده این رقابت‬ ‫بزرگ رس��یدیم‪ .‬ای��ن خودرو دوج دورانگو اس��ت که‬ ‫البته تفاوت هایی با سایر شرکت کنندگان دارد چراکه‬ ‫این خ��ودرو در اصل خودرویی بی��ن کراس اوورهای‬ ‫فول س��ایز و اس یووی های فول س��ایز اس��ت‪ .‬دورانگو‬ ‫کمی بزرگتر از کراس اوورهای فول س��ایز بوده و کمی‬ ‫از اس یووی های فول س��ایز کوچکتر اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال فاصله محوری این ماشین به میزان قابل توجهی‬ ‫از ش��ورلت تاهو بیش��تر است اما ‪5‬س��انتی متر طول‬ ‫کمتری نس��بت به ان دارد‪ .‬همچنی��ن دورانگو تنها‬ ‫اس یووی این رقابت اس��ت که از ساختار سنتی بدنه‬ ‫روی شاسی اس��تفاده نمی کند‪ .‬نمونه مورد ازمایش‬ ‫م��ا از نوع ‪RT‬اس��ت که به یک پیش��رانه ‪5/7‬لیتری‬ ‫‪V8‬مجهز اس��ت‪ .‬نیروی تولیدی این موتور به وسیله‬ ‫یک گیربکس ‪8‬سرعته اتوماتیک و سیستم چهارچرخ‬ ‫محرکی که از جیپ گرند چروکی گرفته ش��ده به هر‬ ‫چهارچرخ انتقال پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز نبرد‬ ‫‹ ‹سواری و هندلینگ‬ ‫م��ا ط��ی دو هفت��ه ب��ه ازمای��ش گس��ترده این‬ ‫اس یووی ها در مسیرهای گوناگونی شامل خیابان های‬ ‫شهری‪ ،‬مسیرهای بزرگراهی‪ ،‬جاده های پرپیچ وخم و‬ ‫جاده های با اس��فالت خیلی بد پرداختیم‪ .‬در ابتدای‬ ‫رقاب��ت تفاوت های می��ان این ‪ 5‬اس ی��و وی به راحتی‬ ‫اش��کار شد‪ .‬ش��ورلت تاهو احس��اس راحتی بیشتری‬ ‫نس��بت به پلتفرم س��یلورادو دارد‪ .‬هرچند تاهو تنها‬ ‫خ��ودروی این رقابت نیس��ت ک��ه روی پلتفرم یک‬ ‫پیکاپ س��اخته شده (سکویا و اکسپیدیشن هم روی‬ ‫شاس��ی نردبانی تاندرا و ‪ F150‬س��اخته شده اند) اما‬ ‫این تنها خودرویی اس��ت که از مح��ور عقب پیکاپ‬ ‫اس��تفاده می کند که این یعنی هردو چرخ عقب روی‬ ‫محور مشترکی قرار گرفته اند و در نتیجه هر ضربه ای‬ ‫ک��ه به یک��ی از چرخ ها وارد ش��ود‪ ،‬روی دیگری هم‬ ‫تاثیر می گذارد‪ .‬از این نوع تعلیق بیش��تر در پیکاپ ها‬ ‫استفاده می شود چون استحکام و سنگینی ذاتی انها‬ ‫نق��ص این طراحی را از بین می برد اما ظاهرا در تاهو‬ ‫به دلی��ل کاهش هزینه ها از این نوع تعلیق اس��تفاده‬ ‫ش��ده که ب��ر س��واری و هندلین��گ ان تاثیر منفی‬ ‫گذاشته اس��ت؛ اما هرقدر تاهو سواری خشنی دارد‪،‬‬ ‫ارمادا نرم عمل می کند‪ .‬س��واری ارمادا روی بیش��تر‬ ‫موان��ع و ناهمواری ه��ا انعطاف پذیر و ش��ناور بوده و‬ ‫تعلیق نیز به طور کامل نرم است اما این نرمی موجب‬ ‫ضعف عملکرد ارمادا در پیچ ها می شود‪.‬‬ ‫بهترین عملکرد در پیچ ها را دورانگو دارد‪ .‬فرمان در‬ ‫نمونه اس��پرت ‪RT‬دقیق عمل کرده و ارتباط کاملی‬ ‫با رانن��ده برقرار می کند که اج��ازه می دهد راننده از‬ ‫تمامی اتفاق هایی که در چرخ های جلو روی می دهد‪،‬‬ ‫باخبر شود‪ .‬سواری دورانگو نیز عالی است‪ ،‬اما هرچند‬ ‫احساس خشک تری نس��بت به تاهو دارد اما دورانگو‬ ‫اس��پرت ترین خودروی این رقابت بوده؛ بنابراین این‬ ‫ویژگ��ی در ان تعجبی ندارد‪ .‬اکسپیدیش��ن اما بین‬ ‫س��فتی س��واری تاهو و دورانگو و نرم��ی ارمادا قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬همچنین کنترل بدنه این خودرو چشمگیر‬ ‫است و برای چنین خودروی بزرگی حرکت گهواره ای‬ ‫بدنه به طرز شگفت انگیزی کم است‪ .‬اس یووی بزرگ‬ ‫تویوتا س��کویا برای یک دهه است که بدون تغییرات‬ ‫قابل توجهی در حال تولید اس��ت؛ بنابراین پشت سر‬ ‫سایر خودروهای این نبرد قرار می گیرد‪ .‬فرمان سکویا‬ ‫نیاز به اصالحات ثابتی دارد تا در خط مس��تقیم باقی‬ ‫بماند و احساس ان نیز بسیار مبهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد‬ ‫س��الیان س��ال اس��ت که فرم��ول عملک��رد برای‬ ‫اس یووی های این کالس بسیار ساده است‪ .‬این فرمول‬ ‫پیش��رانه ‪V8‬تنبلی به همراه گیربکس ‪4‬یا‪ 5‬سرعته‬ ‫است اما امروزه همه چیز تغییر کرده است‪ .‬بزرگترین‬ ‫تغییرات را می توان زیر کاپوت فورد اکسپیدیشن دید‪.‬‬ ‫فورد از اواخر نسل گذشته‪ ،‬پیشرانه‪5/4‬لیتری ‪V8‬را‬ ‫با یک نمونه ‪V6‬اکوبوست توئین توربو جایگزین کرد‪.‬‬ ‫این رویه در نس��ل جدید اکسپیدیشن هم ادامه پیدا‬ ‫کرده و این نس��ل نیز به جدیدترین نس��خه از موتور‬ ‫‪V6‬اکوبوس��ت فورد مجهز ش��ده که ‪375‬اس��ب بخار‬ ‫ق��درت و ‪637‬نیوتن متر گش��تاور دارد‪ .‬این موتور در‬ ‫کنار یک گیربکس ‪10‬س��رعته اتوماتیک جدید قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬اس��تفاده از قوای محرکه جدید در کنار‬ ‫کاهش وزن ناش��ی از بدنه الومینیومی‪ ،‬اکسپیدیشن‬ ‫را به یکی از سریع ترین خودروهای این رقابت تبدیل‬ ‫کرده به نحوی که تنها در ‪ 6/2‬ثانیه از صفر به سرعت‬ ‫‪96‬کیلومتر در ساعت رسیده و برای پیمودن مسافت‬ ‫‪400‬مت��ر نیز به ‪14/8‬ثانیه زمان نی��از دارد؛ بنابراین‬ ‫در اکسپیدیش��ن جدید هرگز افسوس نبود موتور را‬ ‫نخوردیم چون این موتور ‪V6‬به طور کامل پاس��خگو‬ ‫بوده و گش��تاور مناسب و یکدس��تی را ارائه می کند‪.‬‬ ‫همچنین گیربکس نیز فوق العاده است و همواره دنده‬ ‫درست را انتخاب می کند‪.‬‬ ‫نیس��ان ارمادا نیز عملکرد یکسانی با اکسپیدیشن‬ ‫را ب��ه نمایش می گذارد‪ .‬پیش��رانه ‪5/6‬لیتری ‪V8‬این‬ ‫خودرو ‪390‬اسب بخار قدرت و ‪ 520‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫داش��ته و در کنار یک گیربکس ‪7‬س��رعته اتوماتیک‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬ارمادا شتاب صفر تا ‪ 96‬و مسافت‬ ‫‪ 400‬متر را در زمانی درس��ت یکسان با اکسپیدیشن‬ ‫طی می کند‪ .‬پاس��خ پدال گاز این ماشین اما به شدت‬ ‫تهاجمی اس��ت و همه ازمایش کنندگان پیشرانه ان‬ ‫را دوس��ت داشتند‪ .‬پیش��رانه ارمادا قدرتمند است و‬ ‫می خواهد که راننده این را بداند درحالی که گیربکس‬ ‫هم روان و هوشمند عمل می کند‪.‬‬ ‫دورانگو نیز عملکرد بس��یار خوبی دارد‪ .‬پیش��رانه‬ ‫‪5/7‬لیتری ‪ V8‬این ماشین که در کنار یک گیربکس‬ ‫‪8‬س��رعته اتوماتیک قرار گرفته است‪ 360 ،‬اسب بخار‬ ‫ق��درت و ‪530‬نیوتن متر گش��تاور تولید می کند‪ .‬این‬ ‫نی��رو‪ ،‬خودرو را ظ��رف ‪6/5‬ثانیه از صفر به س��رعت‬ ‫‪96‬کیلومتر در ساعت می رساند و در مسافت ‪400‬متر‬ ‫نیز ب��ا تنها یک ده��م ثانیه اختالف‪ ،‬پش��ت ارمادا و‬ ‫اکسپیدیش��ن قرار می گی��رد‪ .‬دورانگ��و به طور قطع‬ ‫اسپرت ترین عضو گروه است‪.‬‬ ‫برای خودرویی ‪10‬س��اله‪ ،‬پیش��رانه س��کویا بسیار‬ ‫خ��وب عم��ل می کن��د‪380 .‬اس��ب بخار ق��درت و‬ ‫‪543‬نیوتن متر گش��تاور ازسوی این موتور ‪5/7‬لیتری‬ ‫‪V8‬تولی��د می ش��ود‪ .‬البته س��کویا عملک��رد ارامی‬ ‫دارد اما هنگامی که پدال گاز بیش��تر فش��رده ش��ود‬ ‫ت��ا گیربکس‪6‬س��رعته اتوماتی��ک از خ��واب بی��دار‬ ‫ش��ود‪ ،‬این تنبل��ی از بین می رود‪ .‬همچنین س��کویا‬ ‫خودرویی خوب و قدرتمند به نظر می رسد اما هنگام‬ ‫شتاب گیری‪ ،‬ارتعاش قوای محرکه در غربیلک فرمان‬ ‫احس��اس می شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬هرچند موتور قدرت‬ ‫کافی را فراهم می کند اما قدیمی احس��اس می شود‪.‬‬ ‫با این حال با وجود سن باال‪ ،‬تویوتا خود را به اعضای‬ ‫جدید می رس��اند به گونه ای که ظرف‪6/8‬ثانیه از صفر‬ ‫به س��رعت ‪96‬کیلومتر در ساعت رس��یده و مسافت‬ ‫‪400‬متر را هم در ‪15/2‬ثانیه طی می کند‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪5/3‬لیتری ‪V8‬تاهو اما ‪355‬اس��ب بخار‬ ‫قدرت و ‪520‬نیوتن متر گش��تاور تولی��د می کند که‬ ‫کمترین قدرت و گش��تاور بین اعضای گروه به شمار‬ ‫می رود‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬ب��ا وجود اینکه تاهو دومین‬ ‫خودروی سبک این رقابت است اما هنوز هم بدترین‬ ‫نس��بت قدرت به وزن را دارد‪ .‬ب��ه همین دلیل تاهو‬ ‫ُکندتری��ن خودروی رقابت اس��ت به نح��وی که برای‬ ‫رس��یدن از صفر به س��رعت ‪96‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫ب��ه ‪ 7/9‬ثانیه زم��ان احتی��اج دارد و ‪16/2‬ثانیه طول‬ ‫می کشد تا مسافت ‪400‬متر را طی کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ح��دود نیمی از خری��داران این‬ ‫خودروها حداقل یک بار در س��ال اقدام به کش��یدن‬ ‫تریل��ر می کنند‪ ،‬به این نتیجه رس��یدیم که ازمایش‬ ‫یدک کش��ی اهمی��ت باالی��ی دارد‪ .‬به همی��ن دلیل‬ ‫دو هون��دا ‪ Pioneer‬روی تریل��ری ق��رار داده ش��د‬ ‫که مجم��وع وزن ان را به ‪ 2130‬کیلوگرم رس��اند تا‬ ‫هری��ک از اس یو وی ه��ا اقدام به کش��یدن ان کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن ازمای��ش‪ ،‬اکسپیدیش��ن با ظرفیت بکس��ل‬ ‫‪ 4/2‬ت��ن خودرو م��ورد عالقه ازمایش کنن��دگان بود‬ ‫چراک��ه هنگام کش��ش تریلر در بزرگراه س��ریع تر از‬ ‫دیگ��ر خودروها بود و توان بیش��تری داش��ت‪ .‬ارمادا‬ ‫نیز دومین انتخاب در ازمایش یدک کش��ی به ش��مار‬ ‫می رفت‪ .‬ازسوی دیگر هرچند بیشتر خریداران هرگز‬ ‫از این اس یووی ها برای افرود اس��تفاده نمی کنند اما‬ ‫توانایی انها در افرود سبک به طور مستقیم با توانایی‬ ‫انها در پیمودن مس��یرهای برف��ی‪ ،‬جاده های خاکی‬ ‫و هر مانع پیش بینی نش��ده دیگ��ری ارتباط دارد‪ .‬در‬ ‫ازمایش افرود‪ ،‬تاهو و اکسپیدیشن که هردو به پکیج‬ ‫افرود مجهز بودند‪ ،‬عملکرد خوبی از خود نشان دادند‬ ‫و درحالی که دورانگو به طرز شگفت انگیزی توانا بود‪،‬‬ ‫سکویا و ارمادا هردو ناامید کننده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف سوخت‬ ‫در این کالس مصرف س��وخت چندان مورد توجه‬ ‫قرار نمی گیرد اما با توج��ه به اینکه قیمت بنزین در‬ ‫کالیفرنی��ا لیتری بیش از یک دالر اس��ت و میانگین‬ ‫ظرفی��ت ب��اک خودروهای این گروه ح��دود ‪95‬لیتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬پُر کردن مکرر باک ای��ن اس یو وی ها هزینه بر‬ ‫خواه��د بود‪ .‬در بین این ‪5‬ماش��ین‪ ،‬براس��اس اعالم‬ ‫‪ ،EPA‬بهتری��ن مصرف س��وخت را اکسپیدیش��ن با‬ ‫مصرف ‪12/3‬لیتر در س��یکل ترکیب��ی دارد‪ ،‬درحالی‬ ‫که در رتبه های بعدی به ترتیب شورلت‪ ،‬دوج‪ ،‬نیسان‬ ‫و تویوتا ق��رار می گیرند‪ .‬در ازمای��ش واقعی مصرف‬ ‫س��وخت نیز رتبه های دوم‪ ،‬چه��ارم و پنجم تغییری‬ ‫نداش��ت ام��ا دورانگو ب��ا ثبت مص��رف ‪12/3‬لیتر در‬ ‫جایگاه اول و اکسپیدیش��ن با ‪13/6‬لیتر در رتبه سوم‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹کابین‬ ‫با توج��ه به اینکه این اس یو وی ه��ا به طور تقریبی‬ ‫روزانه ازسوی خانواده ها مورد استفاده قرار می گیرند‪،‬‬ ‫در این ازمایش توجه ویژه ای به کابین انها داشته ایم‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د در این خودروها هر شرکت رویکرد‬ ‫متفاوتی نس��بت به کابین داش��ته است‪ .‬اگر خواهان‬ ‫خودرویی لوکس هس��تید باید س��راغ ارم��ادا بروید‬ ‫به وی��ژه تیپ پالتینوم ک��ه نمونه م��ورد ازمایش ما‬ ‫ب��ود‪ ،‬به نح��وی که کابی��ن ان حت��ی از اینفینیتی‬ ‫‪QX80‬ه��م لوکس تر به نظر می رس��د‪ .‬صندلی های‬ ‫ارم��ادا راحت و دو ردیف جلویی ان جادار هس��تند‬ ‫اما ردیف س��وم صندلی های ارمادا کوچکترین نمونه‬ ‫ای��ن گروه اس��ت به نحوی که اگر اف��رادی بزرگتر از‬ ‫کودکان در ان بنش��ینند‪ ،‬س��ر انها به سقف برخورد‬ ‫کرده و زانوهای شان نزدیک قفسه سینه قرار می گیرد؛‬ ‫اما این موضوع تنها نکته منفی کابین ارمادا نیس��ت‬ ‫چراکه سیستم اطالعاتی‪ -‬س��رگرمی ان نیز عملکرد‬ ‫مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫در تاهو نیز تنگی و کوچکی ردیف سوم صندلی ها‬ ‫به چش��م می خورد هرچند در اینجا کمی فضا بیشتر‬ ‫اس��ت اما به اعتق��اد ازمایش کنن��دگان‪ ،‬کابین تاهو‬ ‫بخ��ش م��ورد عالقه انهاس��ت‪ .‬اینجا ب��ه نظر مدرن‬ ‫می رس��د و متریالی که در ان ب��ه کار رفته برای این‬ ‫کالس خوب اس��ت‪ .‬همچنی��ن در اتاق این اس یووی‬ ‫امریکایی پورت های ‪USB‬زیادی به همراه مکان هایی‬ ‫برای قرار دادن اشیا وجود دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شورلت‬ ‫در اینجا سیستم اطالعاتی‪ -‬سرگرمی دوست داشتنی‬ ‫با قابلیت پشتیبانی از کارپلی و اندروید اتو را به همراه‬ ‫اینترنت وای فای ارائه کرده که س��فری لذت بخش را‬ ‫برای سرنشینان فراهم می کند‪.‬‬ ‫دورانگ��و کوچکترین اس یووی این جمع اس��ت اما‬ ‫این موضوع لزوما در داخل ان احس��اس نمی ش��ود‪.‬‬ ‫البت��ه ردی��ف دوم صندلی ه��ای این خ��ودرو کمی‬ ‫کوچکتر از دیگر رقبا است اما هنوز هم فضای زیادی‬ ‫را ب��ا راحتی م��ورد انتظار ارائه می کند‪ .‬ردیف س��وم‬ ‫صندلی های دورانگو نیز به راحتی قابل دسترسی بوده‬ ‫و افراد بالغ هم می توانند در ان بنش��ینند‪ .‬همچنین‬ ‫هرچند سیستم اطالعاتی‪ -‬سرگرمی دورانگو هنوز جا‬ ‫ب��رای بهب��ود دارد اما ازمایش کنن��دگان واقعا به ان‬ ‫عالقه داش��تند‪ .‬پکیج س��رگرمی سفارشی عقب نیز‬ ‫یک پخش کننده«بل و ری» را به کنسول میانی اضافه‬ ‫می کند اما دورانگو یکی از دو خودرو گروه اس��ت که‬ ‫در ردیف س��وم صندلی های ان پ��ورت ‪ USB‬وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬هرچن��د دورانگو هم از س��ال ‪ 2010‬در بازار‬ ‫حضور دارد و خودروی س��الخورده ای به شمار می رود‬ ‫اما دوج اقداماتی خوبی به منظور بروز نگه داش��تن ان‬ ‫انجام داده درحالی ک��ه تویوتا چنین کاری را درباره‬ ‫س��کویا نکرده اس��ت‪ .‬به همین دلیل رفتن به داخل‬ ‫س��کویا مانند پا گذاشتن به ماش��ین زمان است زیرا‬ ‫صندلی های پارچه ای ان یاداور کمری ‪ 2005‬هستند‬ ‫و در کابین��ی ب��ه این بزرگی تنها ی��ک پورت ‪USB‬‬ ‫وجود دارد؛ بنابراین نبود فناوری های مدرن به شدت‬ ‫در داخل این خودرو احس��اس می ش��ود‪ .‬البته کابین‬ ‫سکویا بس��یار جادار اس��ت تا جایی که حتی مردان‬ ‫درش��ت هیکل نیز می توانن��د در صندلی های ردیف‬ ‫سوم ان بنشینند اما مشکل اینجاست که هیچ پورت‬ ‫‪ USB‬یا برنام ه و دس��تگاهی برای س��رگرم شدن در‬ ‫این قسمت وجود ندارد‪.‬‬ ‫اکسپیدیشن به شدت از جدیدتر بودن خود نسبت‬ ‫به دیگر رقبا بهره برده است‪ .‬کابین این خودرو که از‬ ‫‪ F150‬اله��ام گرفته‪ ،‬دارای محفظه های بزرگ‪ ،‬تعداد‬ ‫زیادی نگه دارنده لیوان و فضای زیاد برای بزرگساالن‬ ‫و بارهای ش��ان در هر ‪3‬ردیف است‪ .‬هردو ردیف اول‬ ‫و دوم صندلی های اکسپیدیش��ن به عقب می روند و‬ ‫دسترسی به ردیف سوم صندلی ها بسیار راحت است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬در هر ردیف از صندلی ها تعداد زیادی‬ ‫خروجی ه��ای برق‪ ،‬پورت ه��ای ‪ USB‬و محفظه های‬ ‫قرار دادن اش��یا وج��ود دارد درحالی که سرنش��ینان‬ ‫ردی��ف دوم می توانن��د از طری��ق کنس��ول مرکزی‪،‬‬ ‫سیس��تم اطالعاتی‪ -‬س��رگرمی را کنترل کنند‪ .‬همه‬ ‫این موارد نش��ان می دهد که فورد اکسپیدیشن یک‬ ‫اس یو وی قرن بیست ویکمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه گیری‬ ‫پ��س از انج��ام ازمایش ه��ای گوناگون و بررس��ی‬ ‫م��واردی مانن��د عملک��رد کل��ی‪ ،‬رفت��ار روی جاده‪،‬‬ ‫مصرف س��وخت‪ ،‬ارزش و‪ ،...‬درنهایت رتبه بندی این‬ ‫‪5‬اس یووی را انج��ام دادیم‪ .‬اخرین م��کان به تویوتا‬ ‫س��کویا می رس��د‪ .‬البته همه ما جاداری کابین ان را‬ ‫دوس��ت داش��تیم اما همه چیز در این خودرو قدیمی‬ ‫اس��ت‪ .‬از عملکرد روی جاده گرفته تا طراحی داخلی‬ ‫و انتخاب متریال‪ .‬ش��ورلت و نیسان برای کسب رتبه‬ ‫س��وم جدال سختی باهم داش��تند اما در نهایت تاهو‬ ‫م��دال برنز را از ان خ��ود کرده و ارم��ادا در جایگاه‬ ‫چه��ارم قرار گرف��ت‪ .‬البته بیش��تر ازمایش کنندگان‬ ‫قوای محرکه‪ ،‬سواری و توانایی بکسل ارمادا را بر تاهو‬ ‫ترجیح می دادند‪ ،‬اما کارایی کم بیش��تر صندلی های‬ ‫ردیف س��وم‪ ،‬سیس��تم اطالعاتی‪ -‬س��رگرمی بهتر و‬ ‫عملک��رد اف��رود قابل توج��ه تاهو‪ ،‬در کن��ار مصرف‬ ‫سوخت بهتر و هزینه های نگهداری کمتر موجب شد‬ ‫ازمایش کنندگان اس یووی فول سایز شورلت را الیق‬ ‫مقام سوم بدانند‪.‬‬ ‫با وج��ود اینکه دورانگ��و کوچکترین خودروی این‬ ‫گ��روه بود اما هنوز هم در همه قس��مت ها نزدیک به‬ ‫مقام اول این رقابت عمل می کند‪ .‬دورانگو هم اسپرت‬ ‫و ه��م گران قیم��ت احس��اس می ش��ود‪ ،‬درحالی که‬ ‫کم مص��رف و ایمن اس��ت اما ازس��وی دیگ��ر کابین‬ ‫کم��ی کوچکت��ر و هزینه های نگه��داری باال موجب‬ ‫شد درنهایت از دستیابی به جایگاه نخست باز بماند‪.‬‬ ‫فورد اکسپیدیش��ن اما خودرویی همه کاره است‪ .‬این‬ ‫خودرو به طرز ماهرانه ای توانایی رانندگی ش��هری و‬ ‫بزرگراه��ی را با توانایی های افرود و ظرفیت بکس��ل‬ ‫پیش��رو در این کالس ترکیب کرده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫کابی��ن اکسپیدیش��ن از یک اپارتم��ان در نیویورک‬ ‫بیشتر جا دارد‪ ،‬از سیستم اطالعاتی‪ -‬سرگرمی مدرنی‬ ‫برخوردار است و یکی از کم مصرف ترین و ارزان ترین‬ ‫اس یووی های بازار به ش��مار می رود؛ بنابراین انتخاب‬ ‫ما به عنوان پیروز این رقابت بزرگ بدون ش��ک فورد‬ ‫اکسپیدیشن است‪.‬‬ ‫مقام پنجم‪ :‬تویوتا سکویا ‪4WD TRD Sport‬‬ ‫این خودرویی ده ساله است و سن باالی ان به طور‬ ‫کامل احس��اس می شود‪ .‬البته سکویا اس یو وی بزرگ‬ ‫و ارزان است و اگر این ها تنها ویژگی هایی هستند که‬ ‫به دنبال انها هستید می تواند انتخاب مناسبی باشد‪.‬‬ ‫مقام چهارم‪ :‬نیسان ارمادا پالتینوم ‪4WD‬‬ ‫با وجود ارائه س��واری راحت و برخورداری از قوای‬ ‫محرک��ه س��ریع؛ صندلی های ردیف س��وم بی فایده‪،‬‬ ‫کنترل های الکترونیکی مبهم و پیچیده و هزینه های‬ ‫نگهداری باال‪ ،‬ارمادا را از رفتن روی سکو بازمی دارد‪.‬‬ ‫مقام سوم‪ :‬شورلت تاهو ‪4WD LT Z71‬‬ ‫تاهو به عنوان پرفروش ترین اس یو وی فول سایز بازار‪،‬‬ ‫به لطف صندلی های ردیف سوم کمی قابل استفاده تر‪،‬‬ ‫مصرف س��وخت بهتر‪ ،‬عملکرد اف��رود قدرتمندتر و‬ ‫سیستم اطالعاتی‪ -‬س��رگرمی مدرن‪ ،‬در جایگاه سوم‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫مقام دوم‪ :‬دوج دورانگو ‪RT‬‬ ‫دورانگو نیز خودروی س��الخورده ای به شمار می رود‬ ‫اما دوج ان را تازه نگه داش��ته اس��ت‪ .‬در کابین این‬ ‫خودرو فض��ای زیادی وجود ندارد اما تجربه رانندگی‬ ‫ن را در جایگاه‬ ‫عالی‪ ،‬متریال خ��وب و قیمت ارزان‪ ،‬ا ‬ ‫دوم قرار داد‪.‬‬ ‫مقام اول‪ :‬فورد اکسپیدیشن ‪4×4 XLT‬‬ ‫ای��ن خودرو ج��ادار‪ ،‬هوش��مند‪ ،‬راحت‪ ،‬س��ریع و‬ ‫کم مص��رف اس��ت درحالی که چ��ه در بزرگ��راه‪ ،‬چه‬ ‫در خ��ارج جاده و چه هنگام یدک کش��ی عالی عمل‬ ‫می کند؛ بنابراین فورد اکسپیدیش��ن بهترین خودرو‬ ‫این کالس لقب می گیرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی خودروساز‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫توافق نفتا اشتغال خودروسازی امریکا را بهتر نمی کند‬ ‫یک��ی از اه��داف دولت ترام��پ در بازبینی توافق نفت��ا این بود‬ ‫ک��ه ش��رکت های خودروس��ازی فع��ال در امری��کا را مجبور کند‬ ‫ت��ا کارخانه های خ��ود را به داخل امریکا منتق��ل کنند‪ ،‬اما توافق‬ ‫جدید نمی تواند این خواس��ته امریکا را ب��راورده کند‪ .‬به گزارش‬ ‫عصرخ��ودرو‪ ،‬مدیران ش��رکت های خودروس��ازی و کارشناس��ان‬ ‫زنجیره تامین قطعات خودرو در امریکا اعالم کردند که معیارهای‬ ‫جدی��د تعیین ش��ده در واردات خودرو در ق��رارداد جدید نفتا به‬ ‫احتمال زیاد نخواهد توانست خواسته های امریکا در مجبور کردن‬ ‫شرکت های خودروس��ازی برای انتقال کارخانه های خود به داخل‬ ‫امریکا را براورده کند‪ .‬کارشناسان معتقدند براساس توافق جدید‬ ‫بعید به نظر می رسد خودروس��ازان میلیاردها دالر سرمایه گذاری‬ ‫خ��ود در کارخانه ه��ای خ��ارج از امریکا را رها ک��رده و در داخل‬ ‫امریکا کارخانه جدید تاسیس کنند‪ .‬این کارشناسان معتقدند این‬ ‫شرکت ها به احتمال زیاد گزینه پرداخت تعرفه ‪800‬تا ‪900‬دالری‬ ‫ب��ه ازای هر خودرو را به جای انتقال کل کارخانه به داخل امریکا‬ ‫انتخاب کرده و این هزینه را نیز از طریق خرید قطعات ارزان قیمت‬ ‫از بازارهای اسیایی جبران می کنند‪ .‬مارک ویکفیلد‪ ،‬مدیر موسسه‬ ‫مشاوره ای امور خودروسازی الیکس پارنترز‪ ،‬می گوید‪ :‬در قالب این‬ ‫توافق تعرفه ها انقدر که باید افزایش نیافته تا بتواند تغییر عمده ای‬ ‫در روند کنونی خودروس��ازان ایجاد کند‪ .‬وی گفت‪ :‬بعید به نظر‬ ‫می رس��د هیچ خودروس��ازی کارخانه خود در مکزیک را تعطیل‬ ‫ک��رده و در امریکا کارخانه جدید تاس��یس کن��د‪ .‬یکی از اهداف‬ ‫امریکا در به هم زدن توافق تجارت ازاد امریکای ش��مالی موسوم‬ ‫ب��ه نفتا که بین کانادا‪ ،‬مکزیک و امریکا امضا ش��د‪ ،‬این بود که با‬ ‫افزایش فش��ار‪ ،‬شرکت های خودروسازی را مجبور کند تا کارخانه‬ ‫خود را از خارج این کش��ور به داخل منتقل کرده و اوضاع اشتغال‬ ‫در داخل امریکا را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫معرفی بهترین کاماروهای تاریخ‬ ‫نورچشمی های شورولت‬ ‫شورولت به تازگی نسخه فیس لیفت شده‬ ‫نسل شش�م کامارو را معرفی کرده است‪.‬‬ ‫صرف نظ�ر از واکنش ه�ای منفی و مثبتی‬ ‫که نس�بت ب�ه فیس لیفت این ماس�ل کار‬ ‫افسانه ای نشان داده شده است‪ ،‬کاماروی‬ ‫جدی�د ظاه�ر تهاجمی تری پی�دا کرده و‬ ‫فناوری های جدیدی هم به ان اضافه شده‬ ‫اس�ت اما درباره کام�ارو موضوعی که در‬ ‫درجه نخس�ت اهمیت قرار دارد‪ ،‬عملکرد‬ ‫ان اس�ت‪ .‬با توجه به ای�ن موضوع‪ ،‬حال‬ ‫این پرس�ش مطرح می ش�ود که بهترین‬ ‫کاماروهایی که تاکنون س�اخته شده اند ‪،‬‬ ‫کدامند؟ برای پاس�خ به این پرس�ش‪ ،‬در‬ ‫ای�ن مطل�ب فهرس�تی تهیه ک�رده و در‬ ‫ان ب�ه معرفی برتری�ن کاماروهای تاریخ‬ ‫پرداخته ای�م‪ .‬کامارو هم اکنون در نس�ل‬ ‫شش�م خود قرار دارد ک�ه هرکدام از این‬ ‫نس�ل ها خود مدل ه�ا و ان�واع گوناگونی‬ ‫داش�ته اند‪ .‬این یعن�ی در خانواده کامارو‪،‬‬ ‫مدل های بس�یار زیادی حض�ور دارند که‬ ‫برای انتخاب بهترین ها‪ ،‬باید تعداد زیادی‬ ‫از انها کنار گذاش�ته شوند؛ بنابراین پس‬ ‫از مطالع�ه و پژوهش های زیاد و بررس�ی‬ ‫نظره�ای گوناگ�ون‪ ،‬م�ا به فهرس�ت زیر‬ ‫رس�یده ایم که ش�امل ‪15‬کام�اروی برتر‬ ‫تاریخ می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو توربو ‪ 1LE‬مدل ‪2019‬‬ ‫بزرگ قرار گرفته بود که ‪350‬اسب بخار قدرت داشت‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت حضور جدیدترین عضو خان��واده کامارو‬ ‫ک��ه بیش از چند ماه از معرفی ان نمی گذرد‪ ،‬در فهرس��ت‬ ‫برترین ها مس��خره و دور از انتظار به نظر برس��د اما کامارو‬ ‫تورب��و ‪ 1LE‬ظرفیت ایج��اد تغییری ج��دی در خانواده‬ ‫کامارو را دارد‪ .‬پکیج عملکردی ‪ 1LE‬که پیش تر تنها برای‬ ‫مدل های ‪ V6‬و ‪ V8‬ارائه می ش��د‪ ،‬حال در این مدل برای‬ ‫نمونه ‪4‬سیلندر هم ارائه شده و عملکرد را در تیپ پایه هم‬ ‫فراهم کرده اس��ت‪ .‬اگر کام��ارو توربو ‪ 1LE‬در بازه قیمتی‬ ‫‪ 35‬هزار دالر عرضه ش��ود می تواند طیف گس��ترده ای از‬ ‫خریداران پیر و جوان را به سوی خود جذب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪SS‬مدل ‪2010‬‬ ‫نس��ل چهارم کامارو که از سال‪1993‬تا‪ 2002‬به تولید‬ ‫رسید شاید درخشان ترین نقطه در تاریخ این کوپه اسپرت‬ ‫نباشد اما شورولت در سال‪ 1998‬نمونه قدرتمندی از نسل‬ ‫چهارم کامارو را تولید کرد‪ .‬نسل چهارم کامارو ‪ SS‬که بین‬ ‫سال های‪ 1998‬تا‪ 2002‬تولید شد‪ ،‬به پیشرانه ‪V8‬بلوک‬ ‫الومینیومی ‪ LS1‬مجهز بود که بین ‪305‬تا‪ 325‬اس��ب‬ ‫بخار قدرت تولید می کرد‪ .‬البته این مدل هیچ گاه وضعیت‬ ‫کالس��یکی کس��ب نکرد اما یک نمونه دس��ت دوم تمیز‬ ‫ان می تواند خودرو عملکردی مناس��بی حتی با توجه به‬ ‫معیارهای امروزی باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ Z28‬مدل ‪1993‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ SS‬مدل ‪1998‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ SS‬مدل ‪1970‬‬ ‫اگر از عالقه مندان کامارو پرسش کنید‪ ،‬نسل های یک‪،‬‬ ‫‪ 3‬و ‪ 6‬را به عنوان بهترین نس��ل ها نام می برند اما نسل دوم‬ ‫کامارو ‪ SS‬مدل‪ 1970‬هم یکی از بهترین مدل ها در تاریخ‬ ‫این خودرو است‪ .‬در سال‪ 1970‬نوسازی بزرگی در قدرت‬ ‫و ظاهر کامارو رخ داد‪ .‬طراحی نسل دوم کامارو با همکاری‬ ‫طراحان پونتیاک و همراه با نسل دوم فایربرد انجام شد که‬ ‫البته این طراحی ازسوی برخی مورد انتقاد قرار گرفت اما‬ ‫ازسوی دیگر‪ ،‬زیر کاپوت این مدل یک پیشرانه ‪V8‬بلوک‬ ‫پس از ‪8‬س��ال غیبت‪ ،‬مهندس��ان شورولت باهم متحد‬ ‫ش��دند و تصمیم گرفتند که کامارو را احی��ا کنند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬در سال ‪ 2010‬نس��ل پنجم کامارو با طراحی مدرن و‬ ‫پیش��رانه های قدرتمند بازگشت‪ .‬نسل پنجم مدل ‪ SS‬به‬ ‫یک پیشرانه ‪6/2‬لیتری ‪V8‬مجهز شده بود که ‪426‬اسب‬ ‫ن را به یکی از قدرتمندترین کاماروها‬ ‫بخار قدرت داشت و ا ‬ ‫تا ان زمان تبدیل کرده بود‪ .‬همچنین برای انتقال این نیرو‬ ‫یک گیربکس دس��تی هم در نظر گرفته ش��ده بود‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬نس��ل پنجم کامارو به عنوان بهترین طراحی سال‬ ‫‪ 2010‬نیز انتخاب شد‪.‬‬ ‫بیش��تر طرفداران کامارو از معرفی نسل چهارم کامارو‬ ‫خوش��حال نبودند زیرا اس��تایل نمادین کام��ارو در این‬ ‫نس��ل نمای مدرنی پیدا کرده بود و اث��ری از ویژگی های‬ ‫اصیل کامارو در ان دیده نمی ش��د‪ .‬همچنین این نس��ل‬ ‫در کارخانه جنرال موتورز در ِکبِک کانادا تولید می ش��د و‬ ‫نخستین کاماروی ساخته شده در خارج از ایاالت متحده‬ ‫به شمار می رود اما با وجود تمامی این ویژگی های منفی‪،‬‬ ‫هنوز هم مدل ‪Z28‬امید را در کامارو زنده نگه داشته بود‪.‬‬ ‫هرچند نس��ل چهارم ‪ Z28‬با پیش��رانه ‪275‬اسب بخار ‪8‬‬ ‫وس��یلندر ‪ LT1‬که پیش تر در کوروت مورد استفاده قرار‬ ‫گرفته بود‪ ،‬گیربکس دس��تی و سقف ‪ ،T-Top‬خودرویی‬ ‫عالی نبود اما سرگرم کننده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو مدل ‪1967‬‬ ‫نخستین نسل‪ ،‬نخس��تین مدل؛ در سال ‪ 1967‬کامارو‬ ‫برای رقابت مس��تقیم با فورد موس��تانگ معرفی ش��ده و‬ ‫به س��رعت موردتوجه خریداران قرار گرفت‪ .‬در سال های‬ ‫بع��د مدل های بس��یار متن��وع و گوناگون��ی از کامارو در‬ ‫نسل های گوناگون به تولید رسید که در همه انها بر بهبود‬ ‫ن حال نخستین‬ ‫و ارتقای خودرو تمرکز ش��ده بود اما با ای ‬ ‫نمونه کامارو یکی از بهترین مدل های ان به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ ZL1‬مدل ‪2012‬‬ ‫شورولت که همچنان از موفقیت فوق العاده کامارو ‪SS‬‬ ‫مدل‪ 2010‬ش��گفت زده بود‪ ،‬تصمیم گرفت ‪45‬س��الگی‬ ‫کامارو را به س��بک ویژه ای جشن بگیرد‪ .‬این همان زمانی‬ ‫بود که مهندس��ان ش��ورولت کار بر توسعه قدرتمندترین‬ ‫کامارو تاریخ را اغاز کردند‪ .‬این مدل که ‪ ZL1‬نام داشت‪،‬‬ ‫به پیش��رانه ‪V8‬سوپرش��ارژ با ‪580‬اس��ب بخار قدرت و‬ ‫اصالحاتی در بدنه برای بهبود ائرودینامیک مجهز ش��ده‬ ‫ب��ود‪ .‬بدین ترتی��ب کامارو ‪ ZL1‬م��دل‪ 2012‬به یکی از‬ ‫عملک��رد محورترین خودروهای تاریخ ش��ورولت تبدیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ RS‬مدل ‪2016‬‬ ‫نسل ششم کامارو با تغییر عمده ای همراه بود که ان هم‬ ‫استفاده از پلتفرم جدیدی بود‪ .‬درحالی که در نسل قبلی‪،‬‬ ‫مدل ‪6‬س��یلندر ‪RS‬جذابیت کمتری نسبت به مدل‪SS‬‬ ‫داش��ت‪ ،‬حتی پایه ترین مدل نسل ششم بین خودروهای‬ ‫اس��پرت و ماسل کارها قرار می گرفت و همچنان این رویه‬ ‫را ادامه می دهد‪ .‬در این نس��ل همچنی��ن موتور ‪2‬لیتری‬ ‫‪4‬س��یلندر توربو نیز به فهرس��ت موتورهای کامارو اضافه‬ ‫شده و حس چابکی را برای این خودرو پدید اورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪Z28‬مدل ‪1970‬‬ ‫کام��ارو ‪ Z28‬م��دل‪ 1970‬با ‪360‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫نه تنها از مدل ‪350‬اسب بخاری‪ SS‬قدرتمندتر بود‪ ،‬بلکه‬ ‫یکی از مهم ترین ویژگی های مهندسی در تاریخ شورولت‬ ‫را هم به همراه داشت که ان استفاده از پیشرانه ‪8‬سیلندر‬ ‫‪ LT1‬بود‪ .‬این پیش��رانه دست س��از برای نخستین بار در‬ ‫سال‪ 1970‬در کوروت معرفی شد و سپس در همان سال‬ ‫در کامارو هم مورد استفاده قرار گرفت‪ .‬این پیشرانه جدید‬ ‫گام بسیار بزرگی به سمت جلو نسبت به موتور ‪4/9‬لیتری‬ ‫‪ V8‬قبلی به ش��مار می امد که در کنار نوار تثبیت کننده‬ ‫عق��ب و ترمزهای دیس��کی ارتق��ا یافته‪ ،‬کام��ارو ‪Z28‬‬ ‫مدل‪ 1970‬را به خودرویی فوق العاده ای تبدیل کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪1LE ZL1‬مدل ‪2018‬‬ ‫با ‪650‬اس��ب بخار قدرت و ‪880‬نیوتن متر گش��تاور که‬ ‫ازس��وی یک پیش��رانه ‪6/2‬لیتری‪ V8‬سوپرشارژ تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬کام��ارو ‪ZL1‬م��دل‪ 2018‬قدرتمندتری��ن‬ ‫کامارویی به ش��مار می رود که ش��ورولت تاکنون ساخته‬ ‫ام��ا این بدان معنا نیس��ت که کام��ارو ‪ ZL1‬فقط به درد‬ ‫مس��ابقات درگ می خورد زیرا این هیوال با برخورداری از‬ ‫تجهیزاتی عملکردی همچون دیفرانسیل لغزش محدود‬ ‫الکترونیک��ی و سیس��تم کنترل س��واری مغناطیس��ی‪،‬‬ ‫به احتم��ال زیاد پیش��رفته ترین کام��اروی تاریخ هم به‬ ‫ش��مار می رود؛ اما برای کس��انی که حتی این را هم کافی‬ ‫نمی دانند‪ ،‬شورولت پکیج سفارش��ی ‪ 1LE‬را ارائه کرده‬ ‫که بالی بزرگ و س��ایر قطعات ائرودینامیکی را به ‪ZL1‬‬ ‫اضافه می کند ‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو‪ IROC-Z‬مدل ‪1985‬‬ ‫در س��ال‪ 1985‬در نسل سوم کامارو‪ ،‬شورولت پکیجی‬ ‫به ن��ام ‪ IROC-Z‬را معرف��ی ک��رد که ن��ام ان از مخفف‬ ‫مس��ابقات قهرمانی بین المللی گرفته شده بود‪ .‬این پکیج‬ ‫به طور سفارش��ی با قیمت‪ 659‬دالر روی مدل ‪Z28‬ارائه‬ ‫می ش��د‪ .‬این پکیج ش��امل کاهش ارتفاع خودرو‪ ،‬ارتقای‬ ‫تعلیق‪ ،‬شاس��ی مستحکم تر و سیس��تم انژکتور متعلق به‬ ‫کوروت می شد‪ .‬همچنین به منظور ارتقای هندلینگ‪ ،‬این‬ ‫پکیج الس��تیک های‪ 245‬کوروت را ه��م به کامارو اضافه‬ ‫می کرد‪ .‬کامارو ‪IROC-Z‬با دو پیش��رانه مختلف شامل‬ ‫‪190‬اس��ب بخار ‪ L69‬و ‪ 205‬اسب بخار ‪LB9‬انژکتوری‬ ‫قاب��ل انتخاب بود‪ .‬در ان زم��ان کار انددرایور ادعا کرد که‬ ‫کامارو ‪ IROC-Z‬ب ه قدری خوب است که می توان برای‬ ‫ان قیمت یک فراری را مطالبه کرد‪ .‬این مدل در ظاهر هم‬ ‫به لطف برچس��ب های روی بدنه به راحتی قابل تشخیص‬ ‫اس��ت‪ .‬از کامارو ‪ IROC-Z‬در س��ال نخست در مجموع‬ ‫تعداد ‪ 18/418‬دستگاه به فروش رسید‪ .‬این مدل همواره‬ ‫به عنوان یکی از نقاط روشن دهه‪ 80‬یاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ Z28‬مدل ‪1968‬‬ ‫در ابتدا مدل های کامارو به اس��پرت کوپه‪ ،‬رالی اسپرت‬ ‫(‪ )RS‬و سوپر اس��پرت(‪ )SS‬مح��دود بود اما ش��ورولت‬ ‫س��ریع متوجه ش��د که کامارو به مدلی عملکردی تر نیاز‬ ‫دارد‪ .‬به همین دلیل در س��ال‪ 1968‬نسخه جاده ای مدل‬ ‫مس��ابقه ای ‪Z28‬ارائه ش��د‪ .‬ای��ن مدل به یک پیش��رانه‬ ‫‪302‬این��چ مکعبی(‪4/9‬لیت��ری) بل��وک کوچک ‪V8‬با‬ ‫کاربراتور ‪4‬دهنه‪ ،Holly‬تعلیق بهتر‪ ،‬خطوط مسابقه ای‬ ‫و رینگ ه��ای ‪15‬اینچ��ی رالی مجهز ش��ده ب��ود‪Z28 .‬‬ ‫م��دل‪ 1968‬قدرتی برابر با ‪290‬اس��ب بخار داش��ت که‬ ‫هرچند کم به نظر می رس��ید اما به یکی از مش��هورترین‬ ‫خودروهای مسابقه ای تاریخ کامارو تبدیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪1LE SS‬مدل ‪2017‬‬ ‫هرچن��د ‪ ZL1‬قوی ترین مدل نس��ل کنون��ی کامارو‬ ‫اس��ت اما نمی ت��وان از مدل ‪SS1LE‬هم چشم پوش��ی‬ ‫کرد‪ .‬این مدل هم از همان پیش��رانه ‪6/2‬لیتری ‪ V8‬مدل‬ ‫قدرتمند ‪ ZL1‬اس��تفاده می کند که فقط سوپرش��ارژر‬ ‫در ان وج��ود ندارد‪ ،‬بااین حال هنوز هم ‪455‬اس��ب بخار‬ ‫قدرت و ‪617‬نیوتن متر گش��تاور تولید می کند‪ .‬همچنین‬ ‫‪ SS1LE‬از هم��ان ارتق��ا عملکردهای��ی مثل ترمزهای‬ ‫برمب��و‪ ،‬سیس��تم کنترل س��واری مغناطیس��ی و‪ ...‬نیز‬ ‫بهره مند است‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو ‪ Z28‬مدل ‪2014‬‬ ‫در نس��ل پنجم کامارو‪ ،‬ش��ورولت بار دیگر نام پراوازه و‬ ‫افس��انه ای ‪ Z28‬را احی��ا کرد‪ .‬زیر کاپ��وت این مدل یک‬ ‫نی��روگاه ‪7‬لیت��ری ‪V8‬تنفس طبیعی پنهان ش��ده بود‬ ‫که از کوروت ‪ Z0‬نس��ل قبل گرفته ش��ده بود‪ .‬این موتور‬ ‫‪505‬اس��ب بخار قدرت و ‪652‬نیوتن متر گش��تاور قدرت‬ ‫داش��ت که به وسیله یک گیربکس ‪6‬سرعته دستی انتقال‬ ‫پیدا می ک��رد‪ .‬در این خودرو همچنی��ن تمرکز زیادی بر‬ ‫روی کاه��ش وزن وج��ود داش��ت و با ح��ذف تجهیزاتی‬ ‫چون سیس��تم تهوی��ه مطبوع و سیس��تم صوتی‪ ،‬حدود‬ ‫‪136‬کیلوگرم از ‪ ZL1‬س��بک تر بود‪ .‬عالوه بر این‪Z28 ،‬‬ ‫به دیفرانس��یل لغزش محدود و تنظیم ویژه تعلیق مجهز‬ ‫شده بود و به لطف برخورداری از ترمزهای کربن سرامیکی‬ ‫برمبو‪ ،‬باقدرت متوقف می شد‪ Z28 .‬مدل‪ 2014‬با قیمت‬ ‫‪75‬ه��زار دالری یک��ی از کمیاب ترین مدل ه��ای کامارو‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کامارو مدل ‪1969‬‬ ‫‪ Yenko،ZL1 ،Z28‬و ‪ ،COPO‬اینها تنها تعدادی‬ ‫از مدل های مختلف کامارو بودند که در س��ال‪ 1969‬ارائه‬ ‫ش��دند؛ اما کامارو مدل‪ 1969‬فقط به دلیل گس��تردگی‬ ‫و تنوع مدل ها‪ ،‬در رتبه نخس��ت فهرس��ت ما قرار نگرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬کامارو‪ 1969‬اغاز اینده ای بزرگ برای ش��ورولت‬ ‫بود‪ .‬با س��پری کردن دو سال کامال موفق ‪ 1967‬و ‪،1968‬‬ ‫ش��ورولت قصد داشت برای س��ال‪ 1969‬تنها اصالحاتی‬ ‫جزئی در کامارو انج��ام دهد‪ .‬بدین منظور‪ ،‬دماغه خودرو‬ ‫تهاجمی تر ش��د و تمامی عناصر ظاهری‪ ،‬کامارو را از یک‬ ‫کوپه اس��پرت به یک ماس��ل کار واقعی تبدیل کردند‪ .‬در‬ ‫س��ال‪ 1969‬همچنی��ن در کن��ار طراحی به روز ش��ده‪،‬‬ ‫ترمزهای دیس��کی با کالیپرهای ‪4‬پیستونه که در نمونه‬ ‫مخصوص مسابقات ترنس ام همان سال مورداستفاده قرار‬ ‫گرفته بود‪ ،‬به طورسفارش��ی برای نمونه های تولیدی هم‬ ‫ارائه ش��د‪ .‬امروز اکثر طرفداران‪ ،‬کامارو ‪ 1969‬را بهترین‬ ‫مدل تاریخ این خودرو می دانند‪ .‬نمونه های کمیابی از این‬ ‫خ��ودرو مثل مدل ‪ COPO‬ام��روزه قیمتی حدود ‪135‬‬ ‫هزار دالر دارند‪.‬‬ ‫منبع‪Motor1 :‬‬ ‫خودرو برقی‬ ‫تسال‪، 3‬حریف می طلبد‬ ‫ت��ا همی��ن چند وق��ت پی��ش خودروه��ای الکتریک��ی را خودروهایی س��ریع‬ ‫نمی دانس��تند‪ .‬اما این دیدگاه به سرعت تغییریافته به ویژه زمانی که تسال مدل ‪S‬‬ ‫توانسته مس��افت ‪400‬متر را حدود ‪10‬ثانیه طی کند‪ .‬این خودروساز امریکایی در‬ ‫نهایت تحویل مدل‪ 3‬به مش��تریان را اغاز کرده و بسیاری از مالکان خودرو خود را‬ ‫به پیست برده اند تا پرفورمنس ان را تخمین بزنند‪.‬‬ ‫به تازگی برخی افراد ادعا می کنند رکورد جهانی با تسال مدل ‪ 3‬را برای مسافت‬ ‫‪400‬متر ثبت کرده اند و در مریلند زمان ‪13/330‬ثانیه را با س��رعت ‪167‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت به دس��ت اورده اند‪ .‬این بار تصمیم گرفته ایم محصول جدید تسال را با‬ ‫خودروهای اس��پرت امروزی مقایس��ه کنیم‪.‬زمان های طی کردن مسافت ‪400‬متر‬ ‫دقیق نیستند‪ .‬متغیرهای زیادی روی عملکرد خودرو در این فاصله تاثیر می گذارند‪.‬‬ ‫برخی فاکتورها همچون دما‪ ،‬فاصله پیست از سطح دریا و حتی راننده پشت فرمان‬ ‫را باید برای ثبت این زمان در نظر گرفت‪ .‬از انجایی که بیشتر خودروسازان تمایلی‬ ‫به انتشار رکوردهای ‪400‬متر خودروهای خود ندارند‪ ،‬ما از نشریه «کار اند درایو»‬ ‫به عنوان منبع مقایسه های پیش رو اس��تفاده کرده ایم‪ .‬گفتنی است کار اند درایور‬ ‫رکورد تس�لا مدل‪ 3‬در فاصله ‪400‬متر را ‪13/8‬ثانیه با سرعت ‪162/5‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت اعالم کرده که تفاوت رکوردهای گرفته ش��ده را نشان می دهد؛ اما همین‬ ‫موضوع تخمینی از میزان سریع بودن مدل‪ 3‬را به دست می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪TT‬کوپه‬ ‫با پیش��رانه ‪4‬س��یلندر ‪2‬لیتری توربویی که در قلب ائ��ودی ‪ TT‬کوپه می تپد‪،‬‬ ‫ای��ن خ��ودروی المانی می تواند مس��افت ‪400‬مت��ر را در ‪13/8‬ثانیه و با س��رعت‬ ‫‪159/3‬کیلومتر در س��اعت طی کند‪ .‬بله به طورقطع نس��خه های قوی تر و سریع تر‬ ‫‪TT‬در دس��ترس هس��تند اما این نس��خه پایه از نظر قیمت به طور کامل با تس�لا‬ ‫‪306‬اسب بخار استفاده می کند؛ اما با رکورد ‪13/5‬ثانیه ای و سرعت ‪173/8‬کیلومتر‬ ‫در س��اعتی‪ ،‬سیویک تایپ ‪R‬کندتر از تس�لا مدل‪ 3‬است که باعث شگفتی عده ای‬ ‫زیاد می شود‪.‬‬ ‫مدل‪ 3‬قابل مقایسه است‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت کامارو ‪ 1LE‬کوپه‬ ‫این نس��خه به اندازه کاماروی ‪8‬سیلندر سریع نیس��ت اما مدل ‪6‬سیلندر ‪1LE‬‬ ‫می تواند مس��افت ‪400‬متر را در ‪13/8‬ثانیه و با س��رعت ‪162/5‬کیلومتر در ساعت‬ ‫طی کند‪ .‬این پیش��رانه قدرت ‪335‬اسب بخار داش��ته و از یک گیربکس ‪6‬سرعته‬ ‫دس��تی استفاده می کند‪ .‬انتظار داریم برخی مالکان کامارو از اینکه ببینند در برابر‬ ‫مدل‪ 3‬شکست می خورند‪ ،‬سورپرایز شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد فوکوس ‪RS‬‬ ‫همانند س��یویک تایپ ‪ ،R‬فورد فوکوس ‪RS‬نیز با ورود به امریکا هیجان زیادی‬ ‫را به وجود اورد‪ .‬بی ش��ک رکورد ‪13/4‬ثانیه ای و سرعت ‪167/3‬کیلومتر در ساعتی‬ ‫فورد به طور کامل مناسب است و به طور کامل به رکورد کنونی تسال مدل‪ 3‬نزدیک‬ ‫اس��ت‪ .‬با نزدیک ش��دن به انتهای فهرس��ت واقعا فاکتور راننده پشت فرمان باعث‬ ‫س��ریع تر بودن خودرو در مس��ابقه درگ خواهد ش��د‪ .‬با این وجود تسال مدل‪ 3‬از‬ ‫نظر مس��افت ‪400‬متر ثبات بیش��تری خواهد داشت زیرا مجبور به تعویض دستی‬ ‫دنده ها نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سوبارو ‪WRX STI‬‬ ‫یک سیس��تم چهارچرخ محرک پرفورمنس و پیش��رانه ای توربو در زیر پوس��ت‬ ‫خودرو دارید؟ حتی سوبارو ‪ WRXSTI‬هم در خط درگ از تسال مدل‪ 3‬شکست‬ ‫می خورد‪ .‬رکورد ‪400‬متر این خودرو ژاپنی ‪13/8‬ثانیه و س��رعت ‪164‬کیلومتر در‬ ‫ساعت بوده که برای یک خودرو چهار در اسپرت به طور کامل قابل احترام است اما‬ ‫در برابر یک سدان تمام الکتریکی به زحمت می افتد ‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ اکوبوست‬ ‫جدیدترین نسخه موستانگ از شر پیشرانه ‪6‬سیلندر راحت شده و هم اکنون قلب‬ ‫اهنین س��یلندر ‪۲/۳‬لیتری توربو را زیر کاپوت دارد‪ .‬این خودرو مس��افت ‪400‬متر‬ ‫را در ‪۱۳/۷‬ثانیه و با سرعت ‪164‬کیلومتر در ساعت طی می کند‪ .‬اگرچه موستانگ‬ ‫اکوبوست به پای مدل ‪8‬سیلندر نمی رسد اما هنوز هم یک موستانگ است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان ‪370Z‬‬ ‫ش��اید فرام��وش کرده اید ک��ه نیس��ان‪370Z‬وجود دارد؟ یک��ی از قدیمی ترین‬ ‫خودروهای اسپرت بازار‪ ،‬امروز پرفورمنس خوبی در مقایسه با مبلغ پرداختی دارد‪.‬‬ ‫با قدرت ‪332‬اس��ب بخار‪ ،‬این هاچ بک دو در مسافت ‪400‬متر را در ‪13/7‬ثانیه و با‬ ‫‹ ‹فولکس واگن گلف ‪R‬‬ ‫سرعت ‪170/5‬کیلومتر در ساعت طی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اینفینیتی ‪ 3.0t Q50‬اسپرت‬ ‫اینفینیتی واقعا با نس��خه های رداس��پرت‪ 400‬وارد قلمرو سدان های پرفورمنس‬ ‫لوکس ش��ده اما مدل‪ Q503.0t‬اس��پرت چقدر سریع است؟ با پیشرانه ‪6‬سیلندر‬ ‫‪3‬لیتری توئین توربو‪ ،‬این خودرو رکورد ‪13/6‬ثانیه ای و س��رعت ‪165/7‬کیلومتر در‬ ‫ساعتی دارد اما با این وجود هنوز هم کندتر از تسال مدل‪ 3‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا سیویک تایپ ‪R‬‬ ‫زمانی که س��یویک تایپ ‪R‬جدید به بازار امریکا راه یافت س��ر و صدای زیادی‬ ‫ب��ه راه افتاد‪ .‬این هاچ بک تند و تیز از پیش��رانه ‪4‬س��یلندر ‪2‬لیتری توربو با قدرت‬ ‫یکی از محبوب ترین هاچ بک های اس��پرت امروزی گلف ‪ R‬اس��ت که از پیشرانه‬ ‫‪2‬لیتری توربو ‪292‬اس��ب بخار استفاده کرده و در مسابقه درگ شانه به شانه تسال‬ ‫مدل ‪ 3‬حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جگوار اف تایپ ‪ S‬کوپه‬ ‫ب��اور کنی��د یا ن��ه‪ ،‬جگوار اف تای��پ ‪S‬کوپه با قدرت ‪ 380‬اس��ب بخار مس��افت‬ ‫‪400‬متری را در ‪13/14‬ثانیه و با س��رعت ‪168/9‬کیلومتر در س��اعت طی می کند‪.‬‬ ‫قیمت این خودرو حدود دو برابر تس�لا مدل‪ 3‬اس��ت اما مقایسه اف تایپ با مدل‪3‬‬ ‫همانند مقایس��ه سیب با پرتقال است؛ اما با این وجود فکر می کنیم برخی مالکان‬ ‫اف تایپ به طورقطع در پیست سورپرایز خواهند شد‪.‬‬ ‫‪: autoguide‬منبع‬ ‫ شنبه‬ ‫کیفیت چینی ها بهتر است یا اروپایی ها؟‬ ‫مع��اون ارش��د تیم طراحی ش��رکت خودروس��ازی ولوو اعالم‬ ‫ک��رد کیفیت س��اخت و عملکرد نیروی انس��انی فع��ال در خط‬ ‫تولید کارخانه های خودروس��ازی مس��تقر در چین بسیار بهتر از‬ ‫خط��وط تولید روباتیک و هوش��مند اروپایی هاس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬رابین پیج‪ ،‬معاون ارشد تیم طراحی شرکت خودروسازی‬ ‫ول��وو در اظهارات��ی عجیب عن��وان کرد کیفیت س��اخت و خط‬ ‫تولی��د کارخانه های مس��تقر در چین بهتر از همتای��ان اروپایی‬ ‫ان اس��ت‪ .‬در س��ال های اخیر بس��یاری از کارخانه های مشهور‬ ‫جهان ازجمله غول های خودروسازی بین المللی تصمیم گرفتند‬ ‫کارخانه ه��ای خ��ود را به چین منتقل کنند ت��ا عالوه بر کاهش‬ ‫هزین��ه در تولید‪ ،‬به افزایش بهره وری و میزان تولید و عرضه نیز‬ ‫دس��ت یابند‪ .‬بازار چین تحت تاثیر جمعیت بسیار باال و تقاضای‬ ‫فراوان شهروندان برای اس��تفاده از محصوالت گوناگون‪ ،‬یکی از‬ ‫بزرگتری��ن و پرتقاضاترین بازارهای جهان اس��ت؛ بنابراین وجود‬ ‫کارخان��ه خودروس��ازان بزرگ در این کش��ور از اهمیت خاص و‬ ‫بس��زایی برخوردار اس��ت‪ .‬حاال معاون ارشد تیم طراحی شرکت‬ ‫ولوو س��وئد در اظهاراتی عجیب خطاب به تیم تحریریه نش��ریه‬ ‫اس��ترالیایی گواتو می گوید‪ :‬بااینکه بسیاری از مردم و شرکت ها‬ ‫هنوز هم به کیفیت محصوالت و خودروهای چینی شک دارند و‬ ‫درباره ان ابراز نگرانی می کنند اما باید بگویم اتفاقا خالف انتظار‬ ‫بسیاری از مردم‪ ،‬کیفیت ساخت خودروهایی که توسط نیروهای‬ ‫انس��انی متخصص فعال در کارخانه های مس��تقر در چین تولید‬ ‫می ش��وند‪ ،‬بسیار بیشتر از ان دس��ته از خودروهایی است که در‬ ‫کارخانه های اروپایی با خط تولید روباتیک و کامال هوش��مندانه‬ ‫ساخته می شوند‪ .‬به نظر می رسد وی دلیل عمده و اساسی تفاوت‬ ‫میان کیفیت محصوالت تولیدی کارخانه های چینی و اروپایی را‬ ‫تنها میزان اتوماسیون انها می داند‪.‬‬ ‫‪ 5‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪10‬رمضان ‪ 1439‬‬ ‫‪26‬مه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سریع و خشن‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی قوی ترین پیشرانه های حال حاضر دنیا‬ ‫همه مـــوتـــورهای خـفـن‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫به طور قطع در صنعت خودرو‪ ،‬همه پیشرانه ها شرایط یکسانی‬ ‫ندارند‪ .‬عالوه بر تولید مقادیر بس��یار متنوع قدرت‪ ،‬مهندسان در‬ ‫طراحی پیشرانه‪ ،‬مجموعه گسترده ای از گزینه ها را برای مطابقت‬ ‫با خودرویی که از ان پیشرانه استفاده می کند در نظر می گیرند؛‬ ‫مانند طراحی یک پیش��رانه دوس��یلندر برای خودرویی ش��هری‬ ‫یا س��اخت موتوری ‪ 16‬س��یلندر برای یک هایپ��رکار‪ .‬اما در این‬ ‫زمینه این سوال پیش می اید که قدرتمندترین پیشرانه های دنیا‬ ‫نس��بت به تعداد س��یلندر کدام اند؟ به عبارت دیگر کدام موتورها‬ ‫بیش��ترین بازدهی را دارند؟ در ادامه ای��ن مطلب قصد داریم به‬ ‫این پرسش پاس��خ دهیم‪ .‬به منظور انجام مقایسه ای منصفانه‪ ،‬ما‬ ‫در این فهرس��ت خودروهای هیبریدی را در نظر نگرفته ایم زیرا‬ ‫نیروی الکتریکی بر قدرت انها می افزاید‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬پیش��رانه‬ ‫‪ ۱/۶‬لیتری هایپرکار مرسدس‪-‬ا ام گ پروجکت وان به همراه ‪4‬‬ ‫موتور الکتریکی حدود ‪ ۱۱۰۰‬اسب بخار قدرت تولید می کند که‬ ‫به طورقطع بخش قابل توجهی از این قدرت به وس��یله موتورهای‬ ‫الکتریکی تولید می شود‪ .‬همچنین فقط موتورهایی در این مطلب‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرفته اند که هم اکنون در خودروهای تولیدی‬ ‫ارائه می شوند‪ ،‬وگرنه ممکن است پیشرانه های زیادی درگذشته‬ ‫ساخته یا تیونینگ ش��ده باشند که با وجود تعداد سیلندر برابر‪،‬‬ ‫قدرت بیش��تری نس��بت به موتورهای این فهرست دارند‪ .‬با این‬ ‫مقدمه به س��راغ معرفی قدرتمندترین پیش��رانه های حال حاضر‬ ‫دنیا می رویم‪.‬‬ ‫قوی ترین پیشرانه دو سیلندر‬ ‫‪ ۰/۹‬لیتری ‪ I۲‬توربو فیات‬ ‫قدرت‪ ۱۰۵ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۵۲/۵ :‬اسب بخار‬ ‫با حجمی کمتر از یک لیتر‪ ،‬پیش��رانه ‪2‬س��یلندر توربوش��ارژ‬ ‫فیات‪ ۱۰۵ ،‬اس��ب بخار قدرت تولید می کند‪ .‬این موتور کوچک‬ ‫هم اکن��ون در محص��والت مختلف فی��ات ازجمل��ه ‪ ،۵۰۰‬پاندا‬ ‫و ‪ ۵۰۰L‬م��ورد اس��تفاده قرار می گیرد‪ .‬هرچند این پیش��رانه ‪2‬‬ ‫س��یلندر‪ ،‬درحال حاضر قوی ترین نمونه در دنیای خودرو به شمار‬ ‫می رود اما در بین موتورس��یکلت ها پیشرانه هایی وجود دارد که‬ ‫حتی از این هم قدرتمندتر هس��تند؛ مانند پیش��رانه ‪ ۱/۳‬لیتری‬ ‫دو س��یلندر ‪ V‬شکل دوکاتی پانیگال که ‪ ۲۱۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫تولید می کند‪ ،‬اما چون این مطلب تنها به پیشرانه های خودروها‬ ‫اختصاص دارد‪ ،‬پیشرانه های موتورسیکلت ها را در نظر نگرفته ایم‪.‬‬ ‫قوی ترین پیشرانه ‪ 3‬سیلندر‬ ‫‪ ۱/۵‬لیتری ‪ I۳‬توربو فورد‬ ‫قدرت‪ ۲۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۶۶/۶ :‬اسب بخار‬ ‫ت��ا پیش از معرفی نس��ل جدید ف��ورد فی یس��تا ‪ ،ST‬عنوان‬ ‫قدرتمندترین پیش��رانه ‪ 3‬سیلندر دنیا در اختیار موتور ‪ ۱‬لیتری‬ ‫اکوبوس��ت توربوشارژ فورد بود که ‪ ۱۴۰‬اسب بخار قدرت داشت‪،‬‬ ‫اما پس از معرفی نس��ل جدید فی یستا‪ ،‬فورد رکورد خود را ارتقا‬ ‫داد؛ بنابراین حاال پیشرانه جدید ‪ ۱/۵‬لیتری ‪ 3‬سیلندر توربوشارژ‬ ‫اکوبوس��ت فورد با ‪ ۲۰۰‬اس��ب بخار ق��درت‪ ،‬قوی ترین موتور ‪3‬‬ ‫س��یلندر دنیا به شمار می رود‪ .‬همان طور که اشاره شد‪ ،‬این موتور‬ ‫در مدل اسپرت فی یستا ‪ ST‬ارائه می شود‪.‬‬ ‫قوی ترین پیشرانه ‪ 4‬سیلندر‬ ‫‪ ۲‬لیتری ‪ I۴‬توربو مرسدس‪-‬ا ام گ‬ ‫قدرت‪ ۳۸۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۹۵ :‬اسب بخار‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬پیش��رانه ‪ ۲‬لیت��ری ‪ 4‬س��یلندر توربوش��ارژ‬ ‫مرس��دس‪-‬ا ام گ با ‪ ۳۸۰‬اس��ب بخار ق��درت‪ ،‬قوی ترین موتور‬ ‫‪4‬س��یلندر دنیا به ش��مار می رود‪ .‬این موتور در مدل های اسپرت‬ ‫‪ GLA۴۵ ،A۴۵‬و ‪ CLA۴۵‬مورداستفاده قرار می گیرد‪ .‬هرچند‬ ‫‪ ۳۸۰‬اسب بخار برای پیشرانه ای ‪ 4‬سیلندر رقم چشمگیری است‬ ‫اما این باالترین قدرتی نیس��ت که تاکنون به وسیله یک موتور ‪4‬‬ ‫س��یلندر تولید شده‪ ،‬زیرا در سال ‪ ۲۰۱۴‬میتسوبیشی مدل ویژه‬ ‫لنس��ر اوولوش��ن ‪ MR ۴۴۰-X FQ‬را معرفی کرد که پیشرانه‬ ‫‪ ۲‬لیتری ان ‪ ۴۴۰‬اس��ب بخار ق��درت تولید می کرد‪ .‬البته از این‬ ‫خودرو تنها ‪ ۵۰‬دستگاه فقط برای بازار بریتانیا ساخته شد‪ .‬یکی‬ ‫دیگ��ر از موتورهای ‪4‬س��یلندر قدرتمند تاریخ نیز پیش��رانه ‪۱/۶‬‬ ‫لیتری توئین ش��ارژر جگوار ‪ C-X۷۵‬اس��ت که ‪ ۵۰۷‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولید می کند‪.‬‬ ‫قوی ترین پیشرانه ‪ 5‬سیلندر‬ ‫‪ ۲/۵‬لیتری ‪ I۵‬توربو ائودی‬ ‫قدرت‪ ۴۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۸۰ :‬اسب بخار‬ ‫موتورهای ‪5‬سیلندر به اندازه نمونه های ‪ 4‬سیلندر و ‪ 6‬سیلندر‬ ‫فراگیر و پرکاربرد نیس��تند؛ تا جایی که درحال حاضر تنها ائودی‬ ‫به تولید موتور ‪ 5‬سیلندر می پردازد و عنوان قوی ترین پیشرانه ‪5‬‬ ‫س��یلندر دنیا نیز در اختیار پیشرانه ساخت همین شرکت است‪.‬‬ ‫این موتور از نوع ‪ ۲/۵‬لیتری توربو بوده و ‪ ۴۰۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫تولید می کند‪ .‬پیشرانه ‪5‬س��یلندر ائودی هم اکنون در مدل های‬ ‫‪ TT RS‬و ‪ RS۳‬به کار می رود‪.‬‬ ‫قوی ترین پیشرانه ‪ 6‬سیلندر‬ ‫‪ ۳/۸‬لیتری ‪ H۶‬توئین توربو پورشه‬ ‫قدرت‪ ۷۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۱۱۶/۶ :‬اسب بخار‬ ‫س��ال های طوالنی اس��ت ک��ه پورش��ه ‪ ۹۱۱‬به عن��وان یکی‬ ‫از محبوب تری��ن و مش��هورترین خودروه��ای اس��پرت دنی��ا از‬ ‫پیش��رانه های ‪ 6‬س��یلندر تخ��ت اس��تفاده می کن��د‪ .‬ح��ال اما‬ ‫قدرتمندترین عضو خانواده این خودرو یعنی مدل ‪ RS GT۲‬که‬ ‫امروز یکی از جذاب ترین سوپراس��پرت های دنیا به شمار می رود‪،‬‬ ‫عنوان قوی ترین موتور ‪ 6‬س��یلندر دنی��ا را در اختیار دارد‪ .‬موتور‬ ‫این ماش��ین از نوع ‪ ۳/۸‬لیتری ‪ H۶‬توئین توربو است که قدرت‬ ‫شگفت انگیزی برابر با ‪ ۷۰۰‬اسب بخار تولید می کند‪.‬‬ ‫قوی ترین پیشرانه‪ 8‬سیلندر‬ ‫‪ ۷/۴‬لیتری ‪ V۸‬توئین توربو هنسی‬ ‫قدرت‪ ۱۶۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۲۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫موتورهای ‪ 8‬سیلندر به لطف ابعاد به نسبت جمع وجور و توانایی‬ ‫تولید ق��درت زیاد‪ ،‬از پرکاربردترین موتوره��ا در بین خودروهای‬ ‫عملکردی هس��تند‪ ،‬به همین دلیل‪ ،‬سوپراس��پرت های مشهور و‬ ‫معتبری مانند ش��ورولت کوروت‪ ،‬مک الرن ‪ ۷۲۰S‬و فراری ‪۴۸۸‬‬ ‫همگی از موتورهای ‪ 8‬س��یلندر استفاده می کنند‪ .‬تا چندی پیش‪،‬‬ ‫پیش��رانه ‪ ۵‬لیتری ‪ V۸‬توئین توربوی کوئنیگ زگ اگرا ‪۱ :One‬‬ ‫با ‪ ۱۳۶۰‬اس��ب بخار قدرت‪ ،‬تاج قدرتمندترین پیشرانه ‪ 8‬سیلندر‬ ‫دنیا را برسر داشت‪ ،‬اما هنسی با معرفی هایپرکار جدید ونوم ‪،F۵‬‬ ‫این عنوان را از کوئنیگ زگ گرفت؛ بنابراین هم اکنون پیش��رانه‬ ‫‪ ۷/۴‬لیتری ‪ V۸‬توئین توربوی ونوم ‪ F۵‬با ‪ ۱۶۰۰‬اسب بخار قدرت‪،‬‬ ‫قوی ترین موتور ‪ 8‬سیلندر دنیا به شمار می رود‪.‬‬ ‫قوی ترین پیشرانه ‪10‬سیلندر‬ ‫‪ ۵/۲‬لیتری ‪ V۱۰‬تنفس طبیعی المبورگینی‬ ‫قدرت‪ ۶۴۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۶۴ :‬اسب بخار‬ ‫اگر این فهرس��ت را س��ال گذش��ته تهیه کرده بودیم‪ ،‬عنوان‬ ‫قوی ترین پیش��رانه ‪10‬س��یلندر دنیا به موتور ‪ ۸/۲‬لیتری ‪V۱۰‬‬ ‫تنف��س طبیع��ی دوج وایپر ‪ ACR‬با ‪ ۶۴۵‬اس��ب بخ��ار قدرت‬ ‫می رس��ید‪ ،‬اما چ��ون هم اکن��ون متاس��فانه تولید وایپ��ر پایان‬ ‫یافته‪ ،‬این عنوان به پیش��رانه ‪ ۵/۲‬لیت��ری ‪ V۱۰‬تنفس طبیعی‬ ‫المبورگینی اوراکان تعلق می گیرد‪ .‬این موتور در نسخه استاندارد‬ ‫اوراکان ‪ ۶۱۰‬اسب بخار قدرت تولید می کند اما این عدد در مدل‬ ‫پرفورمانته به ‪ ۶۴۰‬اسب بخار افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫قوی ترین پیشرانه ‪ 12‬سیلندر‬ ‫‪ ۶/۵‬لیتری ‪ V۱۲‬تنفس طبیعی فراری‬ ‫قدرت‪ ۸۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۶۶۶/۶ :‬اسب بخار‬ ‫هرچند امروز استفاده از موتورهای ‪ 12‬سیلندر کاهش یافته اما‬ ‫هنوز هم می توان غرش این پیشرانه های دوست داشتنی را در زیر‬ ‫کاپوت سدان های لوکس‪ ،‬گرند تورهای مجلل و سوپراسپرت های‬ ‫رده باال شنید‪ .‬درحال حاضر نیز پیشرانه ‪ ۶/۵‬لیتری ‪ V۱۲‬تنفس‬ ‫طبیعی فراری قوی ترین موتور ‪12‬س��یلندر دنیا به شمار می رود‪.‬‬ ‫این موتور متعلق به مدل ‪ ۸۱۲‬سوپرفس��ت است‪ .‬در جایگاه دوم‬ ‫قوی ترین موتور ‪ 12‬س��یلندر دنیا هم پیشرانه ‪ ۶/۵‬لیتری ‪V۱۲‬‬ ‫تنفس طبیعی المبورگینی اونتادور ‪ S‬با ‪ ۷۵۰‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬نکته جالب دراین باره این اس��ت که با وجود‬ ‫اینکه هم اکنون پیشرانه های ‪12‬سیلندر توربو یا حتی توئین توربو‬ ‫ازسوی ش��رکت هایی مانند مرسدس بنز‪ ،‬بنتلی و استون مارتین‬ ‫ساخته می شوند‪ ،‬عنوان قدرتمندترین پیشرانه های ‪12‬سیلندر را‬ ‫دو موتور تنفس طبیعی در اختیار دارند‪.‬‬ ‫قوی ترین پیشرانه ‪ 16‬سیلندر‬ ‫‪ ۸‬لیتری ‪ W۱۶‬چهار توربو بوگاتی‬ ‫قدرت‪ ۱۵۰۰ :‬اسب بخار‬ ‫قدرت تولیدی هر سیلندر‪ ۹۳/۷ :‬اسب بخار‬ ‫و درنهای��ت به اخرین پیش��رانه این فهرس��ت می رس��یم که‬ ‫بزرگترین و حجیم ترین موتور نیز به ش��مار می رود‪ .‬این پیشرانه‬ ‫ک��ه از نوع ‪ ۸‬لیتری ‪ W۱۶‬چهار توربو اس��ت‪ ،‬متعلق به بوگاتی‬ ‫ش��یرون است‪ .‬این نیروگاه عظیم ‪ ۱۵۰۰‬اسب بخار قدرت دارد و‬ ‫به طوررس��می قوی ترین موتور ‪ 16‬سیلندر حال حاضر دنیا است‪.‬‬ ‫البته سازنده هایپرکار اماراتی ِد ِول سیکستین ادعا کرده پیشرانه‬ ‫‪ ۱۲/۳‬لیتری ‪ V۱۶‬این ماشین توانایی تولید حداکثر ‪ ۵۰۰۰‬اسب‬ ‫بخار قدرت را دارد و حتی با انتشار یک ویدئو از تست داینو‪ ،‬این‬ ‫ادعا را تا حدودی ثابت کرد اما چون ِد ِول سیکستین فعال در حد‬ ‫پروتوتایپ بوده و خودرویی تولیدی به شمار نمی رود‪ ،‬در فهرست‬ ‫ما جایی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫منبع‪Motor۱ :‬‬ ‫ماشین بازها‬ ‫سوپر لوکس ها‬ ‫اسب بخار یا گشتاور؟‬ ‫شاسی بلند شگفت انگیز رولزرویس‬ ‫ماشین بازها همیش��ه درباره گشتاور و اسب بخار صحبت می کنند و هر دو‬ ‫عدد نقل محافل خودرویی هس��تند‪ .‬اما معنی دقیق انها چیس��ت و کدام یک‬ ‫مهم تر است؟‬ ‫گشتاور چیست؟‬ ‫گش��تاور معیار نیروی پیچشی ای است که پیشرانه تولید می کند‪ .‬این معیار‬ ‫به طورمعمول در میل لنگ اندازه گیری می شود؛ مگر اینکه ایالن ماسک باشید‪.‬‬ ‫مدیرعامل تسال این معیار را در چرخ اندازه گیری می کند تا همه را گیج کند‪.‬‬ ‫گش��تاور به طورمعمول ب��ا واحدهای پوند‪-‬فوت یا نیوتون متر اعالم می ش��ود‪.‬‬ ‫همان گون��ه ک��ه می دانید م��ا در پدال گش��تاور را با واحد نیوت��ون متر اعالم‬ ‫می کنیم‪ .‬هر خودرو به طورمعمول بیش��ترین گش��تاور خ��ود را در دور معینی‬ ‫ارائه می کند‪ .‬این عدد بیش��ترین گشتاوری است که یک پیشرانه در محدوده‬ ‫دور خ��ود ایجاد می کند‪ .‬به طورمعمول گفته می ش��ود خودرو در این دور ویژه‬ ‫به باالترین میزان گش��تاور خود می رس��د اما گاهی اوقات نیز یک محدوده را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬در دیگر دورهای پیشرانه گشتاور تولیدی کمتر از عدد اعالمی‬ ‫کارخانه است‪ .‬این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید‪.‬‬ ‫اسب بخار چیست؟‬ ‫اسب بخار معیاری از میزان کاری است که پیشرانه در زمانی مشخص انجام‬ ‫می دهد‪ .‬یک اسب بخار برابر با حدود ‪ ۷۴۵‬وات است؛ به عبارت دیگر‪ ،‬یک اسب‬ ‫بخ��ار براب��ر با نیروی مورد نیاز برای بلند کردن یک فرد متوس��ط به ارتفاع ‪۱‬‬ ‫متر و در زمان ‪ ۱‬ثانیه اس��ت‪ .‬بیش��تر خودروسازان حداکثر اسب بخار تولیدی‬ ‫پیش��رانه در دور معین را بیان می کنند؛ بنابراین خروجی پیشرانه هم در دیگر‬ ‫دورها کمتر از عدد اعالمی خواهد بود‪.‬‬ ‫ایا گشتاور معادل شتاب گیری است؟‬ ‫این دو پیشرانه را در نظر بگیرید‪:‬‬ ‫پیش��رانه اول‪ ۳۰۰ :‬اسب بخار در دور ‪۴‬هزار پیش��رانه‪ ۶۷۸ ،‬نیوتون متر در‬ ‫دور ‪ ۱۵۰۰‬پیشرانه‬ ‫پیش��رانه دوم‪ ۳۰۰ :‬اس��ب بخار در دور ‪۸‬هزار پیشرانه‪ ۳۳۹ ،‬نیوتون متر در‬ ‫دور ‪ ۳‬هزار پیشرانه‬ ‫کدام پیشرانه باعث شتاب گیری سریع تر خودرو خواهد شد؟‬ ‫اگر شما نسبت های متفاوت دنده را انتخاب کنید پاسخ سوال هر دو پیشرانه‬ ‫خواهد بود‪ .‬اگر شما نسبت دنده دو به یک را برای پیشرانه دوم در نظر بگیرید‪،‬‬ ‫تمامی دورهای پیش��رانه نصف خواهد ش��د و تمامی گشتاور تولیدی دو برابر‬ ‫خواهد شد اما اسب بخار تولیدی همان میزان باقی خواهد ماند (دو برابر کردن‬ ‫یک فاکتور و نصف کردن فاکتور دیگر تغییری ایجاد نمی کند)‪ .‬به این ترتیب‬ ‫مشخصات پیشرانه دوم مانند پیشرانه اول خواهد بود‪.‬‬ ‫موضوع مهم این است که دور پیشرانه نیز به اندازه گشتاور اهمیت دارد زیرا‬ ‫اس��ب بخار و درنهایت چگونگی کاری که پیشرانه می تواند در زمانی مشخص‬ ‫انجام دهد عملکرد هر دو فاکتور را تعیین می کند‪.‬‬ ‫معنی واقعی گشتاور چیست؟‬ ‫خب بیایید ‪ 3‬پیشرانه دیگر را در نظر بگیریم‪:‬‬ ‫پیش��رانه اول‪ ۳۰۰ :‬اسب بخار در دور ‪۶‬هزار پیش��رانه‪ ۳۹۳ ،‬نیوتون متر در‬ ‫دور ‪ ۲۵۰۰‬پیشرانه‬ ‫پیش��رانه دوم‪ ۳۰۰ :‬اس��ب بخار در دور ‪۶‬هزار پیشرانه‪ ۵۲۹ ،‬نیوتون متر در‬ ‫دور ‪ ۲۵۰۰‬پیشرانه‬ ‫پیش��رانه سوم‪ ۳۰۰ :‬اس��ب بخار در دور ‪۶‬هزار پیشرانه‪ ۳۹۳ ،‬نیوتون متر در‬ ‫دور ‪ ۴۵۰۰‬پیشرانه‬ ‫هر ‪ 3‬پیش��رانه همان میزان قدرت را در حداکثر دور ‪ ۶‬هزار ارائه می کنند و‬ ‫عملکرد یکسانی خواهند داشت اما گشتاور انها متفاوت است‪.‬‬ ‫بیایید نگاهی به نمودار قدرت‪/‬گشتاور این پیشرانه ها بیندازیم‪.‬‬ ‫منحنی گش��تاور خیلی اهمیت ندارد زیرا به اسانی می تواند تحت تاثیر دنده‬ ‫قرار گیرد‪ .‬اس��ب بخار با تعویض دنده تغییر نمی کند؛ بنابراین تمرکز ما روی‬ ‫منحنی قدرت است‪.‬‬ ‫پیشرانه ‪ 1‬منحنی قدرتی دارد که به طورتقریبی به شکل خطی صعود می کند‬ ‫زیرا منحنی گشتاور ان به طورتقریبی تخت است‪ .‬پیشرانه ‪ ۲‬در دورهای پایین‬ ‫گش��تاور بیش��تری دارد؛ بنابراین منحنی قدرتش حالت صعودی ش��دید و به‬ ‫نوعی بادکرده دارد‪ .‬پیشرانه ‪ ۳‬همان حداکثر گشتاور مشابه پیشرانه ‪ ۲‬را نشان‬ ‫می دهد اما این گشتاور در دور باالتری به دست می اید‪ .‬در دورهای پایین شاهد‬ ‫گشتاور کمتری هستیم؛ بنابراین قدرت کمتری در بخش پایین ایجاد می شود‪.‬‬ ‫اگر طرز رانندگی شما به گونه ای است که به طورمعمول نزدیک ردالین دنده‬ ‫را تعویض می کنید هیچ یک از اینها اهمیت زیادی ندارند زیرا هر ‪ 3‬پیش��رانه‬ ‫هم��ان میزان قدرت را در دورهای نزدیک ردالین عرضه می کنند‪ ،‬اما بیش��تر‬ ‫م��ردم مانند ما رانندگی نمی کنند؛ بنابراین می خواهن��د حداکثر قدرت را در‬ ‫دورهای پایین همچون ‪ ۲‬هزار داشته باشند تا در هنگام سبقت گیری استرس‬ ‫کمتری داش��ته باش��ند‪ .‬پیشرانه ‪ ۲‬در این دور قدرت بیش��تری دارد؛ بنابراین‬ ‫سریع تر سبقت می گیرد‪.‬‬ ‫در مجموع گش��تاور بیش��تری که در دور پایین تر به دس��ت می اید احساس‬ ‫بهت��ری ایجاد می کند‪ .‬خودروه��ای الکتریکی از این موضوع اس��تفاده خوبی‬ ‫می کنند زیرا همه گشتاور از دور صفر پیشرانه در دسترس است‪.‬‬ ‫جایی که اعداد رنگ می بازند‬ ‫مش��کل اعداد مربوط به گشتاور و اس��ب بخار این است که تنها دو جنبه از‬ ‫یک پیشرانه را در دو دور مخصوص نشان می دهند و چیزی که بین این دو دور‬ ‫پیش��رانه رخ می دهد را باید حدس زد‪ .‬به دو پیشرانه زیر هم نگاهی بیندازید‪.‬‬ ‫هر دو دارای برگه مشخصات یکسان پیشرانه ‪ ۲‬هستند اما مشخصات متفاوتی‬ ‫دارند‪ .‬هر دو این پیشرانه ها در دورهای ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۵۰۰‬عملکرد کامال مشابهی‬ ‫دارند‪ ،‬اما در دورهای دیگر این پیشرانه ‪ ۱‬است که بهتر نشان می دهد‪ .‬در دور‬ ‫‪ ۴‬هزار‪ ،‬پیشرانه ‪ ۱‬قدرت ‪ ۲۹۴‬اسب بخاری تولید می کند‪ ،‬درحالی که خروجی‬ ‫پیشرانه ‪ ۲‬برابر با ‪ ۲۰۷‬اسب بخار است‪ .‬البته بیشتر پیشرانه ها منحنی قدرت‬ ‫به طورتقریبی مشابهی دارند اما شما باید دراین باره دقیق و هوشیار باشید زیرا‬ ‫برخی فناوری ها مانند هیبرید‪ ،‬پرخوران و‪ ...‬می توانند منحنی گشتاور را به طور‬ ‫قابل توجهی تغییر دهند‪.‬‬ ‫خالصه انچه گفته شد به این شرح است‪:‬‬ ‫اس��ب بخار بهترین معیار ش��تاب گیری و حداکثر سرعت اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫موضوع در صورتی درست است که فاکتورهای دیگری مانند وزن‪ ،‬چسبندگی‬ ‫و درگ را یکسان در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫گشتاور بدون اعداد اعالمی دور پیشرانه یا محدوده تولیدی خیلی معنی ندارد‪.‬‬ ‫گشتاور بیشتر و ارائه ان در دورهای پایین به طورمعمول به معنی شتاب بهتر‬ ‫در دورهای پایین است که برای رانندگی روزمره بهتر است‪.‬‬ ‫البته اعداد اعالمی سازنده همه داستان را بازگو نمی کند‪.‬‬ ‫انتظارات برای رولزرویس کولینان به پایان رسید‪ .‬این خودروساز بریتانیایی‬ ‫نخس��تین شاس��ی بلند خ��ود را که دارای ش��اخص های س��وپرلوکس و البته‬ ‫توانایی های قابل توجه افرود نیز است‪ ،‬معرفی کرده است‪.‬‬ ‫کولینان برپایه پلتفرم فانتوم شکل گرفته اما از اساس از صفر طراحی شده و‬ ‫ظاهری سفارشی دارد و احساسی کامال متفاوت نسبت به ساخته های پیشین‬ ‫این کمپانی افسانه ای به فرد می دهد‪ .‬البته کولینان هنوز هم شاخص های یک‬ ‫رولزرویس را به نمایش می گذارد‪ .‬هرکس که اندکی با دنیای خودرو اشنا باشد‬ ‫فوری خواهد فهمید که کولینان به چه خودروسازی تعلق دارد‪.‬‬ ‫سیس��تم چهارچرخ محرک تمام وقت این خودرو فاقد دنده سنگین سنتی‬ ‫بوده اما جای ان را دکمه «همه جا» گرفته است‪ .‬همان گونه که نام این حالت‬ ‫رانندگی نش��ان می ده��د‪ ،‬راننده به س��ادگی این حالت را انتخ��اب می کند و‬ ‫کامپیوترهای کولینان کار خود را انجام می دهند‪ .‬رولزرویس می گوید کولینان‬ ‫به لطف سیستم تعلیق بادی تطبیق پذیر خود بیشترین عمق غوطه وری (‪۵۴۰‬‬ ‫میلی متر) را دارد‪ .‬به نظر می رس��د رولزروی��س رنجروور را در حد رقبای خود‬ ‫نمی داند زیرا این خ��ودرو عمق غوطه وری ‪ ۹۰۰‬میلی متری دارد‪ .‬با این وجود‬ ‫کولینان به حوزه هایی وارد شده که هیچ یک از محصوالت پیشین این شرکت‬ ‫ب��ه انها فک��ر هم نمی کردند‪ .‬این شاس��ی بلند فوق لوکس دارای پیش��رانه ‪۱۲‬‬ ‫س��یلندر ‪ ۶/۷۵‬لیتری اش��نای به کار رفته در فانتوم اس��ت اما این قلب توئین‬ ‫توربو هم اکنون قدرت ‪ ۵۶۳‬اس��ب بخاری و گش��تاور ‪ ۸۵۰‬نیوتون متری دارد‪.‬‬ ‫این قدرت برای به حرکت وا داشتن شاسی بلند ‪ ۲۶۶۰‬کیلویی کافی است‪.‬‬ ‫کولینان از معماری مشترک با فانتوم استفاده می کند اما سیستم تعلیق ان‬ ‫خاص این شاس��ی بلند اس��ت‪ .‬رولزرویس ادعا می کند سواری قالیچه جادویی‬ ‫مش��هورش صرف نظر از مکان های عبور کولینان‪ ،‬همچنان حفظ ش��ده است‪.‬‬ ‫دامپره��ای تطبیق پذیر این خودرو نه تنها ارتفاع را افزایش می دهد بلکه باعث‬ ‫نرم تر ش��دن سواری نیز می ش��ود‪ .‬برای مثال اگر حسگرها تشخیص دهند که‬ ‫الس��تیک در حال از دست دادن کش��ش است‪ ،‬دامپرهای یادشده فوری فشار‬ ‫بیش��تری را برای بهبود چس��بندگی اعمال می کنند‪ .‬سیستم تعلیق مستقل‬ ‫جلویی و ‪ ۵‬اتصالی عقبی باعث می ش��وند کولینان در جاده س��واری بسیار نرم‬ ‫و قایق مانندی داش��ته باش��د‪ .‬از انجایی که کولینان با س��ایر قدبلندان دنیای‬ ‫خودرو فرق دارد‪ ،‬رولزرویس پارتیشن شیشه ای را به پشت صندلی های ردیف‬ ‫دوم اضافه کرده اس��ت‪ .‬این بخش باعث جدا ش��دن کامل کابین سرنشینان از‬ ‫بخش محفظه بار ش��ده و از ورود هوا و گردوغبار به کابین پیشگیری می شود‪.‬‬ ‫صندلی های بس��یار راحت ردیف دوم همبه صورت الکتریکی تنظیم می شوند و‬ ‫راحتی انها همانی اس��ت که از ساخته های رولزرویس انتظار دارید‪ .‬مشتریانی‬ ‫که کاربردی بودن را به تجمل زیاد ترجیح می دهند می توانند صندلی نیمکتی‬ ‫ردیف دوم را س��فارش دهند که باعث می ش��ود فضای بیش��تری در محفظه‬ ‫بار ایجاد ش��ود‪ .‬زمانی که بخواهید حداکثر کاربرد را داش��ته باشید‪ ،‬می توانید‬ ‫کولینان را با ماژول های سفارش��ی ویژه تعطیالت دریافت کنید‪ .‬این ماژول ها‬ ‫به اس��انی به داخل محفظه بار حرکت می کنن��د‪ .‬انها می توانند با هر فعالیتی‬ ‫هماهنگ ش��وند؛ از ماهیگیری گرفته تا تصویربرداری‪ ،‬اسنوبرد و‪ ....‬نخستین‬ ‫شاسی بلند تاریخ رولزرویس نام خود را از الماس کولینان گرفته است‪ .‬کولینان‬ ‫بزرگترین الماس خشنی است که تاکنون یافته شده و سال ‪ ۱۹۰۵‬در افریقای‬ ‫جنوبی به دس��ت امده اس��ت‪ .‬این الماس وزن ‪ ۶۲۱/۳۵‬گرمی داشته و ارزش‬ ‫ان به پول امروزی حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر تخمین زده می ش��ود‪ .‬کولینان در‬ ‫سال ‪ ۱۹۰۸‬تکه تکه شده و از ان ‪ ۹‬قطعه کوچکتر شکل گرفته اند‪ .‬دو قطعه ای‬ ‫ک��ه بزرگت��ر از نمونه های دیگر بودند هم اکنون در تاج پادش��اهی بریتانیا قرار‬ ‫دارند‪ .‬مدیرعامل رولزرویس گفته اس��ت‪ « :‬م��ا فهمیدیم که نام کولینان برای‬ ‫شاسی بلند ما کامال مناسب است‪».‬‬ ‫کارتون‬ ‫مطبوعات‪ :‬خودرو سازان محدود به مونتاژ نشوند‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 5‬خرداد‪ 10 1397‬رمضان ‪26 1439‬مه‪ 2018‬سال دوم شماره‪17‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خودروسازان به سمت مونتاژکاری حرکت‬ ‫کرده اند‬ ‫محم�د عزیزی‪ ،‬عضو کمیس�یون صنایع و معادن مجلس ش�ورای‬ ‫اسلامی‪ :‬روندی که در صنعت خودرو کش��ور ما وجود دارد اش��تباه است‬ ‫و متاس��فانه خودروسازان بیشتر به سمت مونتاژکاری در این صنعت حرکت‬ ‫کرده اند‪ .‬در این زمینه باید گفت حدود ‪ ۲۰‬س��ال است که خودروهای تولید‬ ‫ش��ده داخل کش��ور بدون تغییر خاصی در حال تولید و عرضه هستند و این‬ ‫موضوع در حالی اس��ت که دولت همواره با تعرف��ه واردات از صنعت خودرو‬ ‫حمایت کرده اس��ت‪ .‬حال این پرسش پیش می اید که چرا در صنعت خودرو‬ ‫پیش��رفت چش��مگیری نداریم‪ ،‬به طوری که خودمان توان طراحی پلتفرم و‬ ‫خودرو را پیدا کنیم و به معنی واقعی مش��کل اصلی صنعت خودرو کشور ما‬ ‫چیس��ت؟ در پاسخ باید گفت خودروسازان نمی توانند در جهت بهبود شرایط‬ ‫موجود اقدامی انجام دهند زیرا تا زمانی که دو خودروساز بزرگ کشور با این‬ ‫حجم از کارکنان اضافی و بدهکاری به کار ادامه دهند شرایط همین است‪ ،‬به‬ ‫طوری که مشاهده می کنیم هیچ یک از شرکت های زیرمجموعه خودروسازان‬ ‫سوداور نیستند‪ .‬خودروسازان با شرایط موجود از ترس تعدیل نیرو و بیکاری‬ ‫کارگران و بدتر ش��دن ش��رایط به فعالیت خود ادامه می دهند‪ ،‬به طوری که‬ ‫درحال حاضر حدود ‪ ۴۵‬هزار نفر در یکی از خودروس��ازی ها کار می کنند که‬ ‫تعداد زیادی از انها مازاد هس��تند‪ .‬در این بین برای بهبود وضعیت باید توان‬ ‫رقابتی خودروسازان افزایش یابد‪ .‬پس از مطرح شدن شعار سال‪ ،‬در حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی بس��یاری از ذهن ها به این س��مت حرکت کرد که باید جلوی‬ ‫واردات خودرو به کش��ور گرفته ش��ود‪ ،‬در حالی که این طرز فکر اشتباه است‬ ‫و نمی توان درهای کشور را به روی تجارت جهانی بست؛ بلکه باید با واردات‬ ‫خودروهای خارجی امکان رقابت را ب��رای خودروهای داخلی فراهم کرد‪ .‬در‬ ‫س��خنان رهبر معظم انقالب چند نکته کلیدی وجود داشت؛ اول کاهش نرخ‬ ‫تمام ش��ده کاال و دوم افزایش کیفیت؛ نه اینکه مرزها بسته شود و هر کاالی‬ ‫بی کیفیت تولید داخل را با زور به مردم تحمیل کرد‪ .‬مردم زمانی برای خرید‬ ‫کاالی ایرانی هزینه می کنند که کاالیی کیفیت خوب و نرخ مناس��ب داشته‬ ‫باشد؛ حتی در ش��رایط برابر با کاالی خارجی مردم حاضرند برای حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی پول بیشتری پرداخت کنند‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!