هفته نامه روزگار خودرو شماره 19 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 19

هفته نامه روزگار خودرو شماره 19

هفته نامه روزگار خودرو شماره 19

‫یکشنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قامت بلند انجمن حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫کجا نهفته است؟‬ ‫‪2‬‬ ‫تعیین درصد تعرفه با براورد‬ ‫شرایط داخلی‬ ‫‪4‬‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه ‬ ‫خودرویی به تعویق نمی افتد‬ ‫‪8‬‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫طراحی پلتفرم خودرو بومی در کشور نشان داد‬ ‫همه می خواهند اما نمی شود‬ ‫‪6‬‬ ‫انتخاب تراک سال ‪ 2018‬ازسوی موتورترند‬ ‫نبـرد تـایـتـان هـــا‬ ‫‪13‬‬ ‫معرفی بدترین ماسل کارهای دهه ‪ ۹۰‬میالدی‬ ‫عضالنـی های بی ریـخـت‬ ‫‪14‬‬ ‫یادی از اوانتی‪ ،‬خودرو ناشناخته امریکایی‬ ‫جوجه اردک زشت‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫بخشنامه اجرایی‬ ‫نحوه واردات از‬ ‫محل اظهارنامه‬ ‫صادراتی به زودی‬ ‫اعالم می شود‬ ‫اعالم تعلیق فعالیت‬ ‫خودرو سازان‬ ‫خارجی به معنای‬ ‫قطع همکاری با‬ ‫شرکای ایرانی نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫افت شدید واردات خودرو‬ ‫پرواز قیمت ها ی خودرو‬ ‫خودروسازان مانند همیشه بر طبل افزایش قیمت می کوبند و محصوالت‬ ‫ان ها تا زمان تش��کیل جلس��ات س��ازمان های مختلف و اعالم تصمیم های‬ ‫ات��ی افزای��ش قیم��ت چندمیلیونی را تجرب��ه می کنن��د‪ .‬در ادامه قیمت‬ ‫روز برخ��ی محصوالت داخل��ی را اورده ایم که این روزها ش��نیدن قیمت‬ ‫برخ��ی خودروهای وارداتی نیز باعث می ش��ود مغ��ز ادم هنگ کند‪ .‬قیمت‬ ‫‪420‬میلیونی س��انتافه یا ‪ 550‬میلیونی سانگ یانگ رکستون‪ ،‬بیشتر شبیه‬ ‫ش��وخی تلخی هس��تند که اجباری هم برای پذیرفتن ان نیست‪ .‬کاش ما‬ ‫ایرانیان یاد بگیریم زیر بار این گرانی ها نرویم و فروش��ندگان سودجو‬ ‫‪12‬‬ ‫را با نخریدن تنبیه کنیم‪.‬‬ ‫راهکار خودروسازان برای دور زدن تحریم چیست؟‬ ‫پای صنعت خودرو در بند زنجیر های دولت‬ ‫بدعهدی دوباره فرانسوی ها‬ ‫در صنعت خودرو ایران‬ ‫‪10‬‬ ‫پژو را سه طالقهکنید‬ ‫فرانس��وی ها دوباره رفتند‪ .‬این بار با سوال های بی جوابی که از‬ ‫روز اول با مهر محرمانگی‪ ،‬راه پاسخ را بر خود بستند‪.‬‬ ‫حال مش��خص نیست چند درصد قطعات داخلی سازی و چند‬ ‫دستگاه خودرو صادر شده است؟‬ ‫پژو دوباره از ایران رفت‪ .‬ش��رکتی که مدعی بود با بازگش��ت‬ ‫دوب��اره اش به صنعت خودرو ایران‪ ،‬می خواهد برای ان‪ ،‬س��نگ‬ ‫تمام بگذارد‪.‬‬ ‫ش��اید وقت ان رس��یده ک��ه بلیت پ��ژو را در صنعت خودرو‬ ‫ایران یک بار برای همیش��ه بسوزانیم‪ ،‬خودروساز بدعهدی که تا‬ ‫ب��ه حال‪ ،‬دو بار ایران را ت��رک کرده؛ هرچند اعالم کرده بود که‬ ‫سرمایه اورده و نمی رود‪.‬‬ ‫پژو از ایران رفت‪ .‬این خبر را رویترز اعالم کرد‪.‬‬ ‫ان گون��ه ک��ه در خبره��ا ام��ده‪ ،‬گ��روه خودروس��ازی‬ ‫پی اس ای(پژوس��یتروئن) فرانس��ه ش��روع به تعلی��ق پروژه های‬ ‫مش��ترک خود در ای��ران کرده تا از تحریم ه��ای امریکا که پس‬ ‫از خروج این کش��ور از توافق هسته ای‪ ،‬علیه ایران وضع شده اند‪،‬‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫پژو س��یتروئن در بیانیه دوش��نبه(‪۱۴‬خرداد) اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫گروه ش��روع ب��ه تعلیق همکاری های مش��ترک تجاری خود در‬ ‫ای��ران کرده تا به این ترتیب فعالیت ه��ای ان تا ‪ ۶‬اوت‪ ،‬با‬ ‫‪11‬‬ ‫قانون امریکا مطابقت داشته باشد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معاون صادراتی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بخشنامه اجرایی نحوه واردات از محل اظهارنامه صادراتی به زودی اعالم می شود‬ ‫رییس س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت‪ ۹.۷ :‬میلی��ارد دالر ارز‬ ‫تخصیص یافته برای متقاضیان از ابتدای س��ال تاکنون اس��ت که ‪۷.۵‬‬ ‫میلیارد دالر ان تامین ش��ده است‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬مجتبی خسروتاج‬ ‫ب��ا بیان این مطل��ب افزود‪ :‬اس��تفاده از منابع ارزی ناش��ی از صادرات‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬پتروشیمی و اقالم معدنی فلزی که در سامانه نیما‬ ‫فروخته می شود از سیاست های دولت در خصوص تامین ارز کاالهای‬ ‫وارداتی اس��ت ‪ .‬رییس سازمان توس��عه تجارت ایران ارزش براوردی‬ ‫صادرات اقالمی که در س��امانه نیما به فروش می رس��د را برای امسال‬ ‫ح��دود ‪ ۳۰‬میلیارد دالر براورد کرد و ادام��ه داد‪ :‬در دوره های ‪ ۳‬ماهه‬ ‫یادداشت‬ ‫قامت بلند انجمن حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان کجا نهفته است؟‬ ‫صادق بشیری‬ ‫عضو مجمع عمومی‬ ‫انجمن ملی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان کشور‬ ‫حقوق مصرف کننده یکی از پرکاربردترین مسائل و واژگانی است که امروز‬ ‫که در تمام صنفوف و س��طوح جامعه مطرح اس��ت و به ش��کل های مختلف‬ ‫دنبال می ش��ود اما نااگاهی مصرف کنندگان‪ ،‬تبلیغات اغواکننده و نادرس��ت‪،‬‬ ‫ضعف ه��ای مدیریت��ی و نظارتی‪ ،‬نبود ش��فافیت‪ ،‬ضعف های کیف��ی‪ ،‬از بین‬ ‫رفتن صرفه های اقتصادی در بس��یاری از فعالیت ها‪ ،‬انحصار‪ ،‬زیاده خواهی ها‪،‬‬ ‫سوءجریان امور کشور‪ ،‬عقب ماندگی خیلی از مسائل کشور‪ ،‬انباشت مشکالت‬ ‫ناکارامدی س��ازمان های متولی‪ ،‬سوءاس��تفاده از حق از س��وی کس��انی که‬ ‫در مقام اعمال حق دس��ت به اعمالی بیش��تر از حد مش��روع خود می زنند و‬ ‫در مح��دوده حق خود عم��ل نمی کنند‪ ،‬از زمینه های رعایت نش��دن حقوق‬ ‫مصرف کننده اس��ت درحالی که افراد عمل اف��راط و تفریط غیرموجه خود را‬ ‫مس��تند به حقی مش��روع می دانند‪ .‬این درحالی اس��ت که حق بر حسن نیت‬ ‫اس��توار است و حس��ن نیت خمیرمایه اعتماد است‪.‬بس��تر اطمینان شرایطی‬ ‫مطلوب را به وجود خواهد اورد که طرف ها و ذی نفعان به ش��کل منصفانه ای‬ ‫س��ود ببرن��د زیرا ارزش تعامل و ه��ر ارتباط و یا مبادله ای در س��ود طرف ها‬ ‫است‪ .‬برای ایجاد شرایط منصفانه‪ ،‬از طرفی به منظور مهار غریزه سودجویان و‬ ‫هدایت رفتار مصرف کنندگان در اصالح الگوهای مصرف‪ ،‬قانون گذار‪ ،‬حقوقی‬ ‫چندگان��ه را برای کنترل روابط اقتص��ادی جامعه برای مصرف کنندگان قائل‬ ‫ش��ده است که به مواردی از ان اشاره می کنم؛ ‪.۱‬حق برخورداری از سالمتی‬ ‫و ایمنی‪ :‬مصرف کننده اطمین��ان حاصل کند که کاالیی که دراختیار او قرار‬ ‫می گی��رد هیچ گونه اس��یبی به تندرس��تی او وارد نمی کند‪.۲ .‬حق داش��تن‬ ‫اطالع رس��انی صحیح و کامل‪ :‬تمامی اطالعات الزم برای انتخاب اگاهانه کاال‬ ‫در دس��ترس مصرف کننده گذاشته ش��ود و در قبال تبلیغات گمراه کننده یا‬ ‫اطالعات نادرس��ت مورد حمای��ت قرار گیرد‪.۳ .‬حق انتخ��اب‪ :‬برخورداری از‬ ‫ب��ازار رقابتی و ضدانحصار که مصرف کننده قادر باش��د از بین انواع کاالها و‬ ‫خدم��ات ان‪ ،‬خدمات باکیفیت و نرخ رقابت��ی را انتخاب کند‪.۴ .‬حق دخالت‬ ‫در تصمیم گیری ها‪ :‬در تصمیم گیری ها منافع مصرف کننده مراعات شود یعنی‬ ‫نماینده‪( ،‬اگاه‪ ،‬مستقل غیروابسته) جامعه مصرف کنندگان در تصمیم گیری ها‬ ‫دخیل باشد و به نمایندگی از مصرف کنندگان کشور ایفای نقش کارشناسانه‬ ‫و موثر داش��ته باش��د‪.۵ .‬حق ش��کایت و مطالبه خسارت ها‪ :‬ش��کایات وی به‬ ‫طریق منصفانه رس��یدگی و جبران منافات شود‪.۶ .‬حق اموزش‪ :‬برخورداری‬ ‫از ام��وزش برای افزایش اگاهی و مهارت های موردنیاز ‪.۷‬حق محیط زیس��ت‬ ‫س��الم‪ :‬مصرف کننده حق دارد از محیط س��الم‪ ،‬محل زندگی و کار برخوردار‬ ‫باش��د که نس��ل های اینده نیز است‪.۸ .‬حق داشتن تش��کل‪ :‬برای حفاظت از‬ ‫حق های تعریف ش��ده و یکپارچگی داش��تن تش��کل مثل انجمن حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کنندگان مس��تقل غیروابسته‪ ،‬غیردولتی از ضرورت ها است که‬ ‫در حقوق مصرف کنندگان در س��طح بین المللی‪ ،‬ملی‪ ،‬اس��تانی و شهرستانی‬ ‫به رسمیت شناخته شده اس��ت‪.‬مقصود از ایجاد تشکل برای مصرف کنندگان‬ ‫ایج��اد و پیگی��ری س��ازوکار صیانت از حقوق انهاس��ت‪ .‬تش��کل مربوط به‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید پش��توانه مردمی داشته باشد‪ .‬تشکل‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنندگان محل تجمع ظرفیت های افراد شایس��ته و‬ ‫عاش��ق خدمت‪ ،‬ش��جاع‪ ،‬کاردان‪ ،‬مطلع‪ ،‬غیروابسته و مستقل‪ ،‬اگاه و هوشیار‬ ‫با حس��ن نیت اس��ت‪.‬در چنین شرایطی است که این تش��کل می تواند جلب‬ ‫حمایت کرده و خود را تقویت و ارتقا دهد‪ .‬تش��کل مردمی اش��نا به مس��ائل‬ ‫روز اولویت های مصرف کنندگان و منافع کشور را می شناسد و با ارزش ترین‪،‬‬ ‫مهم ترین های حقوق مردم را شناس��ایی و مسیر تحقق ان را می دانند و برای‬ ‫اهداف ارزشی تالش می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تا یک ماه اینده بازار خودرو ارام می شود‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫با اقداماتی که درباره پیش فروش خودروانجام ش��ده در کمتر از یک ماه بازار‬ ‫خودرو ارام می شود و قیمت های حاشیه بازار از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا؛ امیرحسین قناتی افزود‪ :‬در عرضه خودرو مشکلی به وجود‬ ‫نیامده بلکه هجوم نقدینگی س��رگردان به بازار خ��ودرو و افزایش تقاضا‪ ،‬این‬ ‫حاشیه افزایش قیمت ها را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امس��ال بالغ بر ‪ ۲۶۰‬هزار دس��تگاه خودرو تولید شده که‬ ‫در مقایس��ه با تولید مدت مش��ابه سال گذش��ته بیش از ‪ ۳۵‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫قناتی گفت‪ :‬امس��ال حدود ‪ ۲۲۵‬هزار دستگاه خودرو سند فروش خورده و‬ ‫این نابسامانی حاشیه بازار کار واسطه ها و دالالن است‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره‬ ‫به اینکه خودروساز برای تامین نیاز مالی خود باید خودرو را به فروش برساند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های خودرو سازی بر اس��اس نیاز بازار خودرو تولید می کنند و‬ ‫اجازه نمی دهیم برای افزایش نرخ خودرو در بازار خودرو ها را انبار کنند‪.‬‬ ‫قناتی افزود‪ :‬شرکت های خودرو سازی ساالنه بر اساس نیاز بازار یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه خودرو تولید می کنند‪.‬‬ ‫وی درباره پیش فروش خودروها نیز اضافه کرد‪ :‬شرکت های خودرو سازی بر‬ ‫اساس دستوالعمل شورای رقابت عمل می کنند و با توجه به تقاضا در بازار این‬ ‫اجازه به خودروساز داده خواهد شد تا تعداد بیشتری خودرو پیش فروش کند‪.‬‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره ثبات در بازار‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حداکثر تا یک ماه اینده شاهد ثبات در بازار خواهیم بود‪.‬‬ ‫قنات��ی افزود‪ :‬این افزایش نرخ خودرو به نفع وزارت صنایع و ش��رکت های‬ ‫خودروساز نیست و از این افزایش نرخ حمایت نمی کنند‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت به مقدار اقالم تحت پوش��ش سامانه نیما افزایش یابد به‬ ‫طوری که ‪ ۸۰‬درصد صادرات غیرنفتی را شامل شود‪ .‬معاون صادراتی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اعالم اینکه بخش��نامه اجرایی نحوه‬ ‫واردات از محل اظهارنامه صادراتی در روزهای اینده اعالم می ش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نرخ ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان تعیین ش��ده ب��رای ارز به طور عمده‬ ‫متوجه شرکت هایی است که تحت نظارت دولت هستند ‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با اش��اره به اینک��ه ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬مورد از تخلفات انجام ش��ده در ثبت‬ ‫سفارش��ات خودرو شناس��ایی و فهرس��ت انها از ‪ ۶‬ماه پیش به مراجع‬ ‫قضایی و امنیتی ارس��ال ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع ثبت سفارشات‬ ‫غیرقانونی قاچاق تلقی نمی ش��ود چ��ون واردکننده در مقطع خاصی‬ ‫مجاز به واردات نبوده اما حقوق دولتی را واریز کرده اس��ت‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬فهرس��ت اقالم خاص وارداتی در کارگروه ماده ‪ ۱۴‬سیاست های‬ ‫ارزی جدی��د‪ ،‬نهای��ی و منتظر تایید نهایی مع��اون اول رییس جمهور‬ ‫برای ابالغ اس��ت‪ .‬رییس س��ازمان توس��عه تجارت ایران همچنین از‬ ‫فعاالن اقتصادی خواس��ت تا هرچه بیش��تر با سامانه نیما کار کنند و با‬ ‫روند ان اشنا ش��وند‪ .‬خسروتاج در پایان کنترل مرزها‪ ،‬توجه به تولید‬ ‫و س��امانه های نظارتی را بر کنترل روند قاچاق موثر دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫رجیستری کمک شایانی به کنترل قاچاق در زمینه موبایل کرد‪.‬‬ ‫ایدرو‬ ‫سایپا‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرد‬ ‫مدیرعامل سایپا‬ ‫اعالم تعلیق فعالیت خودرو سازان خارجی به معنای قطع همکاری‬ ‫با شرکای ایرانی نیست‬ ‫امادگی سایپا در مقابله با تحریم ها‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا گف��ت‪ :‬با تمام‬ ‫قطعه سازان غیراروپایی وارد مذاکره شده ایم و در صورت‬ ‫شروع تحریم ها امادگی مقابله با ان را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایپانیوز؛ در بازدید جمع��ی از اعضای‬ ‫فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی از خطوط تولید‬ ‫محصوالت س��ایپا انها از نزدیک در جریان فرایند تولید‬ ‫محصوالتی همچون تیبا‪ ،‬کوییک و سراتو قرار گرفتند‪.‬‬ ‫پ��س از این بازدید‪ ،‬نمایندگان مجلس در نشس��تی با‬ ‫محس��ن قاس��م جهرودی‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و بر حمایت‬ ‫همه جانبه مجلس از صنعت خودرو داخلی تاکید کردند‪.‬‬ ‫در این مراس��م پروان��ه مافی‪ ،‬نماینده م��ردم تهران‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬سرمایه گذاری بسیاری در صنعت خودرو‬ ‫انجام ش��ده و با برنامه ریزی مناسب می توانیم به نتیجه‬ ‫مطلوب برسیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به لزوم اینده نگ��ری و ایجاد راهبردهای‬ ‫اساس��ی برای افزایش تولید خودرو گفت‪ :‬باید تمرکز بر‬ ‫روی صادرات محصوالت داش��ته باش��یم و از این طریق‬ ‫بتوانیم سیاست افزایش تولید را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫معصومه اقاپور علیشاهی‪ ،‬عضو هیات رئیسه کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز با انتقاد از عملکرد‬ ‫ش��ورای رقابت گفت‪ :‬ما ش��اهد افزایش نرخ مواد اولیه‪،‬‬ ‫حقوق و دستمزد ها هستیم و می دانیم که شورای رقابت‬ ‫مانع از افزایش قیمت ها ش��ده و از خودروس��ازان انتظار‬ ‫دارند با این ش��رایط به راه خود ادام��ه دهند‪ .‬این رویه‬ ‫نیاز به اصالح دارد‪.‬‬ ‫قاس��م جهرودی در ادامه با اش��اره به تحریم ها گفت‪:‬‬ ‫در تحریم اخی��ر صنعت خودرو ایران م��ورد هدف قرار‬ ‫گرفت��ه به نحوی ک��ه ورود تمامی قطع��ات منفصله به‬ ‫کشور ممنوع ش��ده و البته در واردات خودرو هیچ گونه‬ ‫مش��کلی وجود ندارد‪ .‬این موضوع نشان دهنده ان است‬ ‫که امریکایی ها برای ایجاد فش��ار به ایران‪ ،‬بحث اشتغال‬ ‫کشور را مورد هدف قرار داده اند‪.‬‬ ‫وی درباره تعیین نرخ محصوالت نیز گفت‪ :‬تمامی مواد‬ ‫اولی��ه و نهاده های تولید خودرو همچ��ون فوالد‪ ،‬چدن‪،‬‬ ‫مواد پتروش��یمی و س��ایر مواد اولیه افزایش یافته ولی‬ ‫مجوز افزایش نرخ خودرو به خودروساز داده نمی شود و‬ ‫این موضوع باعث زیان شده است که باید در این زمینه‬ ‫تصمیم گی��ری منطقی گرفته ش��ود‪.‬وی گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫س��ال پیش بینی وجود شرایط سخت را در نظر داشتیم‬ ‫و بر همین اس��اس در ایام عید نوروز س��تادی را به نام‬ ‫«ستاد تدابیر ویژه» تشکیل دادیم و از ان طریق با تمام‬ ‫قطعه سازان غیراروپایی وارد مذاکره شده ایم و در صورت‬ ‫شروع تحریم ها امادگی مقابله با ان را داریم‪.‬‬ ‫قاس��م جهرودی گف��ت‪ :‬در این برهه حس��اس نیاز به‬ ‫حمایت مجلس شورای اسالمی و دولت داریم زیرا سایه‬ ‫تحریم بر تولید ما تاثیر خواهد گذاش��ت اما به طور قطع‬ ‫تولید خود را متوقف نخواهیم کرد‪ .‬بر همین اساس بعد‬ ‫از عید فطر نقدینگی الزم به قطعه سازان پرداخت خواهد‬ ‫شد تا بتوانند س��فارش گذاری خود را انجام داده و روند‬ ‫تولید در سایپا همچنان استمرار داشته باشد‪.‬‬ ‫قراردادهای بسته ش��ده بی��ن خودروس��ازان ایرانی و‬ ‫شرکای خارجی طبق روال در حال اجرا است و مشتریان‬ ‫برای تحویل خودروهای پیش خرید شده‪ ،‬تامین قطعات‬ ‫یا خدمات دهی نگرانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس س��ازمان‬ ‫گسترش و نوس��ازی صنایع ایران درباره مباحث مطرح‬ ‫ش��ده مبنی بر تعلیق فعالیت ش��رکت های خودروس��از‬ ‫فرانس��وی در ای��ران و تاثیر ان بر رون��د تولید و عرضه‬ ‫خودروهای تولید مش��ترک گفت‪ :‬فعالیت ش��رکت های‬ ‫پژو‪ ،‬س��یتروئن و رنو در ای��ران در چارچوب قراردادهای‬ ‫منعقدش��ده با شرکای ایرانی و طبق روال در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایدرو نی��وز؛ منصور معظمی در زمینه‬ ‫ابراز نگرانی برخی از مشتریان برای دریافت خودروهای‬ ‫پیش فروش ش��ده تولید مش��ترک‪ ،‬خدمات دهی پس از‬ ‫فروش و خدمات و تامین قطعات این خودروها‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫چارچوب قرارداد پژو‪ -‬س��یتروئن با سایپا ‪ ۲‬هزار خودرو‬ ‫سیتروئن ‪ ۳C‬به متقاضیان پیش فروش شده که تحویل‬ ‫این خودروها به مشتریان طبق روال پیش بینی شده در‬ ‫این قرارداد صورت خواهد گرفت و مش��کلی برای تامین‬ ‫قطع��ات و خدمات دهی پس از فروش این گونه خودروها‬ ‫نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مش��کلی ب��رای تامی��ن و تحویل‬ ‫خودروهای پیش فروش ش��ده تولید مشترک با شرکای‬ ‫خارجی وج��ود ندارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در ق��رارداد ایران خودرو‬ ‫و پژو نی��ز تاکنون فقط پژو ‪ ۲۰۰۸‬به عنوان نخس��تین‬ ‫خودرو تولید مشترک از طریق پیش فروش به مشتریان‬ ‫عرضه شده که برخی از این تعهدات با تحویل خودرو به‬ ‫مشتریان انجام شده و بقیه خودروهای پیش فروش شده‬ ‫نیز طبق روال به خریداران تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران‬ ‫موضع گیری اخیر ش��رکای خارجی خودروسازان ایرانی‬ ‫را در واکن��ش به فش��ارهای ظالمانه و خ��روج امریکا از‬ ‫برج��ام تلقی کرد و افزود‪ :‬اعالم تعلیق فعالیت به معنای‬ ‫قطع همکاری این خودروسازان با شرکای ایرانی نیست‬ ‫و تاکنون نیز هیچ کدام از ش��رکای خارجی خودروسازان‬ ‫ایران��ی درب��اره قطع هم��کاری خ��ود در چارچوب این‬ ‫قراردادها و خروج از ایران موضع گیری رسمی نکرده اند‪.‬‬ ‫مطالب مطرح شده در زمینه تعلیق فعالیت برخی از این‬ ‫ش��رکت ها نیز در واکنش به فشارهای امریکا بوده است‪.‬‬ ‫معظمی با بیان اینکه این شرکت های خودروساز بخش‬ ‫خصوص��ی اروپا‪ ،‬دارای قرارداده��ای معتبر و منافعی در‬ ‫چارچ��وب این قراردادها در ایران هس��تند و برای حفظ‬ ‫این قراردادها تالش می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬شیوه برخورد کنونی‬ ‫شرکای اروپایی با خودروسازان ایرانی پس از رویکرد تازه‬ ‫امریکا طبیعی است‪ .‬این قراردادها تابع قواعد و مقررات‬ ‫بین الملی اس��ت و اگر ما نیز به جای پژو‪ -‬س��یتروئن یا‬ ‫رنو بودیم‪ ،‬شاید رویکرد احتیاطی را برای ادامه این گونه‬ ‫همکاری ها اتخاذ می کردیم‪ .‬با وجود این واقعیت فرجام‬ ‫قرارداده��ای خودرویی با برخ��ی گمانه زنی های مطرح‪،‬‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در قراردادهای منعقد شده‬ ‫شرکای ایرانی با خودروسازان خارجی نیز پیش بینی های‬ ‫الزم برای چنین ش��رایطی شده اس��ت و این شرکت ها ‬ ‫انگی��زه کافی برای عمل به تعه��دات خود و باقی ماندن‬ ‫در ایران دارند‪.‬‬ ‫کیفیت و استاندارد‬ ‫اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‬ ‫‪ ۱۶‬خودرو سبک و سنگین با درجه کیفی ‪ ۴‬ستاره اردیبهشت امسال تولید شد‬ ‫بر اساس ارزشیابی کیفی انجام شده در اردیبهشت ‪ ۹۷‬در‬ ‫گروه خودروهای س��بک ‪ ۱0‬خودرو و در گروه خودروهای‬ ‫سنگین ‪ ۶‬خودرو توانستند ‪ ۴‬ستاره کیفی به دست اورند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل که‬ ‫از س��وی اداره کل خ��ودرو و نیرو محرک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت منتشر شد‪ ،‬اردیبهشت ‪ ۹۷‬در گروه وانت‪،‬‬ ‫وانت تندر ش��رکت ایران خودرو با دریافت ‪ ۳‬ستاره کیفی‬ ‫باالتری��ن کیفیت خودروه��ای تولیدی س��اخت داخل را‬ ‫در س��طح قیمت��ی پایین تر از ‪ ۵00‬میلی��ون ریال به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬وانت مزدا کارا ‪ ۲000‬تک کابین بهمن موتور‬ ‫و وانت سایپا ‪ ۱۵۱‬ش��رکت سایپا بن رو با کسب ‪ ۲‬ستاره‬ ‫کیفی در رده بعدی جای گرفتند‪.‬‬ ‫در ای��ن کالس قیمت��ی وانت های م��زدا کارا ‪ ۲000‬دو‬ ‫کابین بهمن موتور‪ ،‬اریس��ان ایران خودرو دیزل و وانت های‬ ‫نیس��ان تک سوز و دوگانه س��وز زامیاد هر کدام یک ستاره‬ ‫کیفی را از ان خود کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بخ��ش س��واری خودروهای پ��ژو ‪۲00۸‬‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬نیومزدا ‪ ۳‬شرکت بهمن موتور و گرند ویتارای‬ ‫شرکت ایران خودرو خراسان در سطح قیمتی باالتر از یک‬ ‫هزار میلیون ریال با کسب ‪ ۴‬ستاره کیفی باالترین کیفیت‬ ‫خودروها را به دس��ت اوردند‪ .‬این خودروها در ارزش��یابی‬ ‫قبلی (فروردین امسال) نیز ‪ ۴‬ستاره بودند‪.‬‬ ‫در س��طح قیمتی ‪ ۷۵0‬ت��ا یک هزار میلی��ون ریال نیز‬ ‫خودروهای هیوندا ‪ ۲0i‬کرمان موتور و کیاس��راتوی شرکت‬ ‫سایپا موفق به دریافت ‪ ۴‬ستاره کیفی شدند‪.‬‬ ‫تیگو ‪ ۵‬مدیران خودرو و ‪ JAC-S ۵‬کرمان موتور و هایما‬ ‫‪ S ۷‬اتوماتی��ک ایران خودرو خراس��ان نی��ز در این کالس‬ ‫قیمتی با کسب ‪ ۳‬ستاره کیفی در رتبه بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در کالس قیمت��ی ‪ ۵00‬ت��ا ‪۷۵0‬‬ ‫میلی��ون ریال خودرو‪ B ۳۰‬س��اخت ش��رکت بهمن موتور‬ ‫‪ ۴‬س��تاره کیفی ب ه دس��ت اورد و اریزو ‪ ۵‬مدیران خودرو‪،‬‬ ‫اریو اتوماتیک سایپا بن رو‪ ،‬چانگان ‪ CS ۳۵‬سایپا‪-‬سیتروئن‬ ‫و برلیانس ‪ H ۳۳۰‬شرکت پارس خودرو توانستند ‪ ۳‬ستاره‬ ‫کیفی به دس��ت اورن��د‪ .‬در این کالس قیمتی لیفان‪X ۶۰‬‬ ‫کرمان موتور نیز ‪ ۲‬ستاره کیفی کسب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬همچنین در س��طح قیمت��ی ‪ ۲۵0‬تا‬ ‫‪ ۵00‬میلی��ون ریالی خودروهای رنو س��اندرو و پارس تندر‬ ‫پارس خ��ودرو و خودروه��ای پ��ژو ‪ ۲0۷‬اتوماتیک و تندر‬ ‫‪ ۹0‬پالس ایران خودرو با دریافت ‪ ۴‬س��تاره کیفی باالترین‬ ‫کیفیت خودروهای تولید س��اخت داخ��ل را در این ماه به‬ ‫خود اختصاص دادند‪ .‬خودروهای تندر ‪ ،۹0‬تندر ‪ ۹0‬پالس‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬رانا‪ ،‬دنا پالس‪ ،‬پژو ‪ ۲0۶‬و پژو ‪ ۲0۶SD‬همگی از‬ ‫ایران خودرو به همراه تندر ‪ ۹0‬پارس خودرو در این کالس‬ ‫قیمتی ‪ ۳‬ستاره کیفی به دست اوردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن خ��ودرو ‪NEW MVM ۳۱۵‬‬ ‫مدیران خودرو‪ ،‬س��ورن و س��مند ش��رکت ایران خودرو‬ ‫تبری��ز‪ ،‬پژو پ��ارس ایران خ��ودرو ف��ارس‪ ،‬پژو پ��ارس‬ ‫ایران خ��ودرو مازندران‪ ،‬پژوپارس صنایع خودروس��ازی‬ ‫فردا(س��منان) و پ��ژو ‪ ۴0۵‬ایران خ��ودرو خراس��ان ‪۲‬‬ ‫س��تاره در این کالس قیمتی کسب کردند‪ .‬خودروهای‬ ‫پژو پارس ایران خودرو کرمانشاه‪ ،‬دنا و دانگ فنگ ‪H ۳۰‬‬ ‫از محصوالت ایران خودرو به همراه تیبا ‪ ۲‬شرکت سایپا‬ ‫نیز توانستند در این ماه در کالس قیمتی ‪ ۲۵0‬تا ‪۵00‬‬ ‫میلیون ریالی ‪ ۲‬ستاره ای شوند‪.‬‬ ‫همچنین خودروهای تیبا و س��اینای ش��رکت س��ایپا‪-‬‬ ‫س��یتروئن ‪ ۲‬س��تاره ش��دند‪ .‬در کالس قیمتی پایین تر از‬ ‫‪ ۲۵0‬میلیون ریال نیز خودرو سایپا‪ X ۱۳۱‬و سایپا ‪X ۱۳۲‬‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫مدیرعامل شرکت سایپادیزل تشریح کرد‬ ‫اقدام سایپادیزل برای رفاه حال خریداران ولوو ‪FH500‬‬ ‫مدیرعامل س��ایپادیزل گفت‪ :‬این شرکت برای جلب‬ ‫رضایت متقاضیان جایگزینی کامیون های فرس��وده با‬ ‫خودروه��ای ولوو ‪ FH500‬چندین برنامه را به مرحله‬ ‫اجرا دراورده است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نی��وز‪ ،‬محمدهادی ن��وری گفت‪:‬‬ ‫افزایش س��قف تعه��دات ط��رح جایگزینی س��ازمان‬ ‫بهینه س��ازی مصرف سوخت‪ ،‬سازمان راهداری و بانک‬ ‫عامل از یک هزار دس��تگاه به ‪ 5‬هزار دستگاه در قالب‬ ‫الحاقی��ه جدید‪ ،‬افزایش مبلغ تس��هیالت پرداختی به‬ ‫مش��تریان از مبلغ ‪ 3‬میلی��ارد و ‪ 200‬میلیون ریال به‬ ‫‪ 4‬میلی��ارد ریال که زمینه جب��ران بخش عمده ای از‬ ‫افزایش قیمت احتمالی را برای مشتریان فراهم خواهد‬ ‫کرد و ارائه درخواس��ت رس��می به شرکت ولوو جهت‬ ‫تس��ریع در ارس��ال پروفرما و تحویل ‪ 2‬هزار دس��تگاه‬ ‫‪ FH500‬به ش��کل ‪ CKD‬ت��ا قب��ل از پایان امس��ال‬ ‫و تحوی��ل ب��ه مش��تریان از جمله اقدام های ش��رکت‬ ‫سایپادیزل بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در صورت اعمال احتمالی تحریم ها‪،‬‬ ‫ش��رکت س��ایپادیزل امادگی الزم جه��ت جایگزینی‬ ‫خودروهای ولوو با خودروهای غیراروپایی استاندارد و‬ ‫باکیفی��ت در کمترین زمان ممکن را دارد و اقدام های‬ ‫عملی در این راستا نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫به گفته نوری تاکنون ‪ 800‬دستگاه خودروی تجاری‬ ‫در راس��تای طرح جایگزینی خودروهای فرس��وده به‬ ‫مش��تریان تحویل شده و در سال ‪ ۹۷‬نیز با قیمت های‬ ‫‪ 4‬میلی��ارد و ‪ 730‬میلیون و ‪ 5‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون‬ ‫ریال در حال واگذاری به مشتریان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��ایپادیزل ادام��ه داد‪ :‬قیمت‬ ‫قابل محاس��به کامی��ون ‪ FH500‬برای ان دس��ته از‬ ‫ثبت نام کنندگان که در موعد مقرر اقدام به واریز وجوه‬ ‫و تکمیل اس��ناد نکرده اند ‪ 5‬میلی��ارد و ‪ 950‬میلیون‬ ‫ریال است‪.‬‬ ‫ن��وری گف��ت‪ :‬ب��رای ح��دود ه��زار و ‪ 900‬نف��ر از‬ ‫ثبت نام کنندگانی ک��ه فاقد دعوتنامه هس��تند‪ ،‬اعالم‬ ‫قیمت نهایی منوط به دریافت تایید نهایی از ش��رکت‬ ‫ولوو مبنی بر امکان تامین ‪ CKD‬و همچنین تخصیص‬ ‫ارز ‪ 4‬هزار و ‪ 200‬تومانی در ان زمان است و هیچ گونه‬ ‫افزایش قیمتی برای این دسته از متقاضیان در دستور‬ ‫کار نیست‪.‬شرکت س��ایپادیزل به عنوان هسته مرکزی‬ ‫ط��رح جایگزینی خودروهای تجاری فرس��وده تاکنون‬ ‫در دو مرحل��ه اقدام به تحویل کامیون های تولیدی به‬ ‫متقاضیان مشارکت در این طرح کرده است‪.‬‬ ‫شرکت س��ایپا و همچنین س��ایپا‪ X ۱۳۱‬پارس خودرو هر‬ ‫کدام ‪ ۲‬س��تاره به دست اوردند و س��ایپا ‪ X ۱۱۱‬شرکت‬ ‫سایپا یک ستاره ای شد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬خودرو سنگین ‪ ۴‬ستاره ای در اردیبهشت امسال‬ ‫اما در گروه کش��نده ها‪ ،‬خودروهای کش��نده ولوو ‪۵۰۰‬‬ ‫‪ FH‬و کش��نده ولوو ‪ FH ۴۶۰‬شرکت سایپادیزل وکشنده‬ ‫اس��کانیا ‪ ۴۱۰G‬ماموت دیزل ‪ ۴‬ستاره کیفی را از ان خود‬ ‫کرد‪.‬همچنین کشنده کاوه سایپادیزل توانست یک ستاره‬ ‫کیفی را به دست اورد‪.‬‬ ‫در گ��روه کامیون��ت‪ ،‬کامیون��ت ایس��وزو ‪NPR K۷۵‬‬ ‫بهمن دی��زل ‪ ۴‬س��تاره کیفی ب��ه دس��ت اورد و کامیونت‬ ‫‪ FAW‬سیباموتور ‪ ۲‬ستاره کسب کرد‪.‬‬ ‫در بخ��ش کامی��ون نیز کامی��ون ولوو ب��اری‪FM ۴۶۰‬‬ ‫س��ایپادیزل و کامیون ایس��وزو ‪ NPR M۷۵‬بهمن دیزل‬ ‫‪ ۴‬ستاره کیفی کسب کردند‪.‬‬ ‫اتوب��وس بین ش��هری اس��کانیا ‪ ۴۲۱۲‬م��ارال ش��رکت‬ ‫عقاب افش��ان در گروه اتوبوس ‪ ۳‬س��تاره کیفی کسب کرد‬ ‫ ‬ ‫و مینی ب��وس ایس��وز ‪ SAHAR‬بهمن دی��زل در گ��روه‬ ‫مینی بوس ‪ ۲‬ستاره شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫فوب خلیج فارس و تاثیر ارز بر محصوالت پتروشیمی‬ ‫ارش محبی نژاد‪ -‬دبیر انجم�ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س�ازان کش�ور‪ :‬صنعت قطعه در کش��ور‬ ‫ایجاد ش��د تا ارزبری در کش��ور کم ش��ود و توان داخل افزایش‬ ‫یابد‪ .‬اما ایراد کار اینجاست که مواد اولیه داخلی که باید صنعتگر‬ ‫برای س��اخت اس��تفاده کند مانند محصوالت پتروشیمی‪ ،‬ورق و‬ ‫فلزهای رنگین مثل مس یا فلزات س��بک مانن��د الومینیوم و‪...‬‬ ‫تم��ام تولید و توزیع ان در انحصار ش��رکت های دولتی بوده که‬ ‫متاس��فانه با وجود اینکه این محصوالت ارزبری خاصی ندارند و‬ ‫تنها ارزبری ان مربوط به تامین و نگه داری ماش��ین االت اس��ت‬ ‫قیمت ه��ای خود را در بورس اعالم می کنند و مبنای محاس��به‬ ‫بورس نیز فوب خلیج فارس اس��ت‪ .‬زمانی که ارز گران می ش��ود‬ ‫ف��وب خلیج فارس نیز گران می ش��ود و انه��ا نیز نرخ محصوالت‬ ‫خ��ود را افزای��ش می دهند‪ .‬بنابراین این گونه نیس��ت که صنعت‬ ‫قطعه از داخلی س��ازی قطعات با وجود نوسان های نرخ ارز به کل‬ ‫ایزوله و مبرا باش��د‪ .‬امروز با افزایش و کاهش نرخ ارز مواد اولیه‬ ‫اساس��ی تولید داخلی که به طور عموم دولتی اس��ت تغییر نرخ‬ ‫داش��ته و این امر تاثیر مس��تقیم روی صنعت خودرو (خودروساز‬ ‫و قطعه س��از) دارد‪ .‬فوب خلیج فارس به این معنی اس��ت که نرخ‬ ‫کاالهای مختلف بر اس��اس محاس��بات بین المللی است‪ .‬به طور‬ ‫نمونه‪ ،‬تحویل کاال در خلیج فارس با چه قیمتی تمام می شود؟ در‬ ‫این امر سیستم حمل ونقل‪ ،‬فاصله جغرافیایی و‪ ...‬تاثیر دارد‪ .‬باید‬ ‫دید خوراک محصوالت پتروش��یمی بر اس��اس فوب خلیج فارس‬ ‫اگر بخواهد صادر ش��ود چه قیمتی است؟ البته تعیین قیمت ها‬ ‫مساوی فوب خلیج فارس گذاش��ته نمی شود و درصدی زیر نرخ‬ ‫فوب خلیج فارس اس��ت؛ یعنی قیمتی که ان محصول یا خوراک‬ ‫م��واد اولیه ان محصول در خلیج فارس یا بندر ماهش��هر یا امام‬ ‫خمینی دارد محاسبه می شود و ان مبنای قیمت گذاری می شود‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گفت وگو با یک کارشناس بررسی شد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫نخس��تین خودروی سواری که وارد کشور شد یک‬ ‫فورد بود که در اغاز قرن ‪ ۲۰‬به دس��تور مظفرالدین‬ ‫ش��اه قاجار از بلژیک خریداری ش��د‪ .‬این خودرو که‬ ‫دود زیادی از ان خارج می ش��د به «کالسکه دودی»‬ ‫معروف بود‪ .‬به دنبال گس��ترش شهرنش��ینی میزان‬ ‫واردات خودرو از سال ‪۱۹۲۰( ۱۳۰۰‬میالدی ) افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫اما نخستین خودرو ساخته شده در ایران‪« ،‬پیکان»‬ ‫بود که در ش��رکت س��هامی عام کارخانجات صنعتی‬ ‫ایران ناسیونال با لیسانس کارخانه «تالبوت» انگلستان‬ ‫ساخته و در س��ال ‪ ۱۳۴۶‬وارد بازار شد‪ .‬تولید وانت‪،‬‬ ‫مینی بوس و اتوبوس نیز به مرور در سال های بعد در‬ ‫این کارخانه اغاز شد‪.‬‬ ‫در همان س��ال سواری های «اریا» و «شاهین» نیز‬ ‫در کارخانه پارس خودرو و در س��ال ‪ ۱۳۴۷‬س��واری‬ ‫«ژیان» در کارخانه سایپا تولید و به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۱‬با تبدیل کارخانه پارس خودرو به‬ ‫ش��رکت جنرال موتورز ایران تولید خودروهای اریا و‬ ‫ش��اهین متوقف و تولید س��واری های شورولت (اپل)‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬و ‪ ۲۸۰۰‬سی س��ی‪ ،‬همچنی��ن تولی��د ‪۳‬‬ ‫خودرو بیوک‪ ،‬کادیالک و ش��ورولت نوا با لیس��انس‬ ‫جنرال موتورز امریکا ش��روع ش��د و تولی��د این نوع‬ ‫خودروها تا پایان س��ال ‪ ۱۳۶۰‬ادامه داشت‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۹‬تولید سواری ژیان در کارخانه سایپا متوقف و‬ ‫به جای ان تولید سواری رنو ‪ ۵‬که از سال ‪ ۱ ۳۵۴‬در‬ ‫کنار تولید ژیان اغاز شده بود‪ ،‬ادامه یافت‪.‬‬ ‫ام��ا در دهه ‪ ۶۰‬با توجه به تحوالتی که در کش��ور‬ ‫رخ داد و ش��رایط سختی که کشور در ان قرار داشت‬ ‫به نوع��ی داخلی س��ازی خودروه��ا در دس��تور کار‬ ‫خودروس��ازان قرار گرفت و در پایان این دهه صنعت‬ ‫قطعه در کش��ور شکل گرفت‪ .‬بسیاری از کارشناسان‬ ‫معتقدن��د روند تولی��د در صنعت خودرو در کش��ور‬ ‫انتظارها را ب��راورده نکرده و در این صنعت همچنان‬ ‫مونتاژ می شود‪ .‬محس��ن رزم خواه‪ ،‬کارشناس صنعت‬ ‫خودرو ک��ه تجربه فعالیت در برخی از ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی را در کارنامه کاری خ��ود نیز دارد در‬ ‫گفت وگویی مفصل به موش��کافی چالش های صنعت‬ ‫خودرو و قطعه کشور پرداخت که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €چ�را صنعت خ�ودرو با گذش�ت چند دهه‪،‬‬ ‫توس�عه قابل انتظار را نداش�ته و به گفته ش�ما‬ ‫هنوز مونتاژکار است؟‬ ‫خودرو‪ ،‬صنعتی اس��ت که از نظر تمام کش��ورهای‬ ‫جه��ان‪ ،‬ویژگی ه��ای منحصر به ف��ردی دارد‪ .‬برخی‬ ‫معتقدند صنعتی سیاسی است زیرا سرمایه در گردش‬ ‫زی��ادی دارد و به اقتصاد کش��ورها کمک بس��یاری‬ ‫ت فن��اوری ان را دارای‬ ‫می کن��د‪ .‬بعضی دیگر از جه ‬ ‫اهمیت می دانند که به طور تقریبی تمام رش��ته های‬ ‫صنعتی و فناوریک��ی در ان فعال و میلیون ها نفر در‬ ‫ان مشغول به کار هستند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬درامدهای کالن‬ ‫داشته و مالیات زیادی به دولت های خود می پردازند‪.‬‬ ‫در کش��ور ما نیز صنعت خ��ودرو از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار اس��ت و با وجود پیشین ه ‪ ۵۰‬ساله همچنان‬ ‫گرفتار دور باطل اس��ت‪ .‬دلیل اصل��ی ان نیز به این‬ ‫صنعت خودرو در گذر زمان‬ ‫برمی گردد که هیچ گاه سیاس��ت و برنامه مش��خصی‬ ‫ب��رای این صنعت وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬هیچ زمانی‬ ‫صنعت خودرو کش��ور دارای استراتژی توسعه نبوده‬ ‫و جهت گیری مش��خصی نداش��ته و ب ه ط��ور عمده‬ ‫سرنوشت خودروس��ازی کشور را خودروسازان بزرگ‬ ‫دنیا رقم زده اند‪.‬‬ ‫انها بر اساس سیاس��ت های تقسیم بازارهای خود‪،‬‬ ‫بازار ایران را به چند کش��ور واگ��ذار کرده و در ادامه‬ ‫هیچ کدام از خودروس��ازان بزرگ دنیا برای همکاری‬ ‫اقدام نکردند زیرا بازار تقسیم شده بود‪.‬‬ ‫البته دالیل زیادی وجود دارد که می توان به عنوان‬ ‫ش��اهد این ادعا ارائه کرد اما ب ه طور مشخص حضور‬ ‫پژو و رنو را در کشور داریم که با وجود اینکه این دو‬ ‫ش��رکت به ویژه پژو خودروساز ممتاز جهانی شناخته‬ ‫نمی ش��ود –البته ممکن اس��ت در بین خودروسازان‬ ‫درجه یک باشد‪ -‬زیرا هنوز نتوانسته وارد بازار امریکا‬ ‫شود‪ ،‬بازار امریکا بازار شاخصی است و استانداردهای‬ ‫پیچیده ای دارد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬هر خودروسازی نمی تواند‬ ‫به سهولت وارد ان شود‪.‬‬ ‫بنابراین امروز ش��رکت پژو در بازار ایران به شدت‬ ‫فعال اس��ت و راه برای س��ایر خودروسازان به راحتی‬ ‫باز نیس��ت‪ .‬البت��ه یک بخش از این مس��ئله نیز تابع‬ ‫سیاست های دولت ها است که این شرایط را به وجود‬ ‫می اورد زیرا این سیاس��ت ها باعث می شود تا نتوانیم‬ ‫توسعه منطقی صنعت خودرو را داشته باشیم‪.‬‬ ‫نتیجه این می ش��ود که پس از گذش��ت ‪ ۵‬دهه از‬ ‫صنعت خودرو در کش��ور همچنان در فاز مونتاژ قرار‬ ‫قو توس��عه خودرو‬ ‫داری��م و در زمینه طراحی و تحقی ‬ ‫ف زیادی برای گفتن نداریم‪.‬‬ ‫حر ‬ ‫مس��ئله دیگر این است که توس��عه صنعت خودرو‬ ‫بدون اتصال به شبکه جهانی این صنعت مفهوم ندارد‬ ‫و هی��چ کش��وری نمی تواند به تنهای��ی از صفر تا صد‬ ‫تولید یک خ��ودرو را مدیریت کند‪ .‬باید جایگاه خود‬ ‫را در صنع��ت خودرو جهانی تعریف و تبیین و بر ان‬ ‫اس��اس حرکت کنیم‪ .‬حضور م��ا در بازارهای جهانی‬ ‫منوط به این اتصال شبکه جهانی است و مهم تر اینکه‬ ‫اگر بخواهیم خودرو با کیفیت و نرخ مناس��ب عرضه‬ ‫کنی��م باید س��رمایه گذاری های س��نگینی در زمینه‬ ‫طراحی و تحقیق و توس��عه با توجه به خواس��ته های‬ ‫مشتریان داش��ته باشیم که این به طور عموم توجیه‬ ‫اقتصادی در محدوده یک کشور ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین کشورهایی که تالش می کنند صنعت شان‬ ‫موفق باشد باید اتصال جهانی به شبکه خودرو جهانی‬ ‫داشته باشند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن و چین با اتصال‬ ‫به این شبکه پیشرفت کرده اند و حرکت معجزه اسای‬ ‫چینی ها که باعث شده تا امروز ساالنه بیش از چندین‬ ‫میلیون خودرو تولید کنند بر این اساس است‪ .‬برنامه‬ ‫انه��ا برای س��ال ‪ )۲۰۲۰ (۱۳۹۸-۹۹‬نی��ز تولید ‪۳۰‬‬ ‫میلیون خودرو است‪ .‬بنابراین به دلیل وسعت حرکت‬ ‫جهانی‪ ،‬انها مشغول صادرات گسترده بوده و حتی در‬ ‫ایران برای خودروهای بی کیفیت چینی افراد به صف‬ ‫ایس��تاده اند‪ .‬با وجود اینکه همه از کیفیت محصوالت‬ ‫چینی با خبر هستند‪ ،‬ظاهر و نرخ انها به گونه ای است‬ ‫که مش��تری را فریب می دهد و پس از خرید‪ ،‬گرفتار‬ ‫خدمات پس از فروش ان می شوند‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو ای��ران جز مش��کل راهبردی یک‬ ‫سلسله مشکالت ساختاری نیز دارد؛ از جمله توسعه‬ ‫صنعت خودرو وابس��ته به رش��د اقتصاد ملی اس��ت‬ ‫و اگر اقتصاد نرخ رش��د قابل قبولی داش��ته باش��د‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری در این صنعت توجیه خواهد داشت‬ ‫و از س��وی دیگر‪ ،‬قدرت خری��د مصرف کنندگان باال‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش درام��د ملی‪ ،‬قدرت خری��د در جامعه‬ ‫افزون ش��ده و افراد می توانند خودروهای باکیفیت تر‬ ‫بخرند‪ .‬اما زمانی که س��اختار اقتصادی ضعیف است‬ ‫م��ردم چون ام��کان خریدش��ان کاه��ش می یابد به‬ ‫خودروهای بی کیفیت راضی ش��ده و باعث می ش��ود‬ ‫بازار کشور میدانی برای عرضه خودروهای بی کیفیت‬ ‫چینی می ش��ود‪ .‬بنابراین در این زمان رشد و توسعه‬ ‫معنا و مفهوم خود را از دس��ت می دهد؛ امری که در‬ ‫کشور دچار ان هستیم‪.‬‬ ‫بحث مهم دیگر‪ ،‬کیفیت و نرخ مناس��ب در مقیاس‬ ‫اقتصادی مناس��ب اس��ت ک��ه مفهوم پی��دا می کند‪.‬‬ ‫بنابراین ضروری است تولید در تیراژهایی باشد که به‬ ‫حاش��یه سود مناسب رسید که بتوان برای طراحی و‬ ‫تحقیقو توس��عه هزینه کرد که در کشور ما امکان ان‬ ‫ ‬ ‫ن رو‪ ،‬اتصال به شبکه جهانی در این‬ ‫وجود ندارد‪ .‬از ای ‬ ‫بخش ملموس تر می ش��ود تا با صادر کردن بخشی از‬ ‫محصوالت تیراژ تولید افزایش یابد‪.‬‬ ‫درحال حاضر دو خودروساز بزرگ کشور به گونه ای‬ ‫حرک��ت می کنند ک��ه امید زیادی ب��ه اینده صنعت‬ ‫خودرو نیس��ت زیرا هر یک از انها قرار است چندین‬ ‫مدل خودرو تولید کنند که تیراژی بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار دستگاه است‪ .‬از این رو‪ ،‬تولید قطعات انها برای‬ ‫بومی سازی خودرو توجیه اقتصادی نداشته و در ادامه‬ ‫قطعات باید از خارج کشور تامین شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در ن��رخ ف��روش خودروه��ا‬ ‫محدودیت های��ی وج��ود دارد و تولیدکنندگان با هر‬ ‫قیمتی نمی توانند محصوالت خود را به بازار کش��ور‬ ‫عرض��ه کنند‪ .‬محدودی��ت نرخ خودروه��ا به زنجیره‬ ‫تامین نیز تس��ری پیدا می کن��د و باید قطعات با نرخ‬ ‫مشخصی عرضه شوند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬تولید برای بسیاری از صنعتگران توجیه‬ ‫اقتصادی نداشته و باعث می شود که به مرحله مونتاژ‬ ‫خ��ودرو بازگردی��م و قطعات خود را از خارج کش��ور‬ ‫وارد کنی��م‪ .‬کیفیت و نرخ این خودروها ب ه طور قطع‬ ‫رضایت مش��تری را جلب می کند اما توس��عه صنعت‬ ‫خودرو در کشور محقق نمی شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن اگر بخواهیم ن��رخ و کیفیت محصوالت‬ ‫خود را به مرحله مطلوب برس��انیم به سرمایه گذاری‬ ‫در بخش دانش فنی‪ ،‬ماش��ین االت و تجهیزات تولید‬ ‫ب��رای روزامدی نی��از داریم که به ط��ور عموم انجام‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وضعیت فناوری کارخانجات خودروس��ازی کشور‬ ‫مربوط به ‪ ۴‬دهه گذش��ته بود‪ .‬در حقیقت‪ ۴۰ ،‬سال‬ ‫از کارخانجات خودروسازی مدرن عقب تر هستند‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬انتظار داشتن محصولی باکیفیت توقعی نابجا‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که عمر ماشین االت خطوط‬ ‫تولید ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬سال است و خودروسازان بزرگ جهانی‬ ‫پس از نیم دهه فعالیت‪ ،‬ماشین االت خط تولید خود‬ ‫را با فناوری های جدیدتر تعویض کرده تا س��رعت و‬ ‫کیفیت محصوالت را ارتقا بخشند‪.‬‬ ‫در عصر حاضر جنگ س��رعت‪ ،‬نرخ و کیفیت است‪.‬‬ ‫هر تولیدکننده ای که بخواهد دنبال بهترین خدمات‬ ‫به مش��تریان خود باشد باید در این ‪ ۳‬شاخص موفق‬ ‫عمل کند‪ .‬همچنین باید پیوسته در فرایند طراحی‪،‬‬ ‫قو توسعه و نواوری محصوالت خود باشد و برای‬ ‫تحقی ‬ ‫اصالح و بهب��ود خطوط تولید س��رمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫بنابراین برای ما به تنهایی این کار دشوار است‪.‬‬ ‫برخ��ی عن��وان می کنند چ��ه لزومی دارد کش��ور‬ ‫تولیدکننده خودرو باش��د‪ ،‬مانند بسیاری از کشورها‬ ‫واردکننده باش��یم و س��رمایه ای که برای این صنعت‬ ‫هزینه می شود برای سایر صنایع داخلی استفاده شود‪.‬‬ ‫این نیز اس��تدالل نادرستی است زیرا صنعت خودرو‬ ‫پس از پتروش��یمی و نفت‪ ،‬صنعتی جهانی است و ما‬ ‫نباید به هیچ قیمتی ان را از دس��ت بدهیم‪ .‬به دلیل‬ ‫ویژگی منحصر به ف��ردی که این صنعت دارد جامع‬ ‫هم��ه صنایعی اس��ت که در جهان وج��ود دارد و در‬ ‫واقع محرک قوی برای توس��عه صنعتی کش��ورها به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫در ادام��ه چالش ه��ای صنعت خودرو کش��ور باید‬ ‫به مدیریت ان اش��اره ش��ود و امروز ب��ه دلیل عقب‬ ‫ماندن کشور از چرخه اموزه های مدیریتی‪ ،‬مشکالت‬ ‫بس��یاری در نح��وه اداره واحدهای صنعت��ی داریم؛‬ ‫به ویژه دولتی بودن شرکت های خودروسازی مشکل‬ ‫عمده ای اس��ت که به هر دلیل��ی در مقابل خصوصی‬ ‫ک��ردن انها مقاومت می ش��ود در حالی ک��ه یکی از‬ ‫راهکارهای اصلی صنعت خودرو برای خارج ش��دن از‬ ‫دور باطل‪ ،‬خصوصی س��ازی ان است‪ .‬اگر این صنعت‬ ‫خصوصی ش��ود‪ ،‬رقابت خوب��ی در واحدهای تولیدی‬ ‫ایجاد می ش��ود زیرا انها ناگزیر خواهند بود برای بقا‬ ‫رقابت کنند‪.‬‬ ‫خطرپذیری رقابتی در بخش خصوصی بسیار باالتر‬ ‫از مدیریت دولتی است زیرا به دلیل محدودیت هایی‬ ‫که در مدیریت دولتی وجود دارد خطرپذیری بس��یار‬ ‫پایین اس��ت‪ .‬بنابراین در بزنگاه های تاریخی تغییر و‬ ‫تح��ول صنعتی از دیگران جا می ماند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫در صنعت خودرو داخل نمی توانیم جهش های الزم را‬ ‫داشته باشیم و کار را به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫€ €کیفی�ت خودرو نش�ات گرفته از قطعات ان‬ ‫است‪ .‬ایا بخشی از مشکالت کیفی خودروها به‬ ‫صنعت قطعه داخل مربوط نیست؟‬ ‫درب��اره قطع��ات‪ ،‬دائم عن��وان کرده ام ک��ه نحوه‬ ‫شکل گیری صنعت قطعه در کشور نیز نابسامان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در پای��ان دهه ‪ ۶۰‬و اغاز دهه ‪ ۷۰‬بر اس��اس‬ ‫سیاس��ت های دولت کمک زیادی به ایجاد و توس��عه‬ ‫صنعت قطعه از س��وی خودروسازان ش��د‪ .‬اما ایجاد‬ ‫و رش��د این صنعت به ش��کل نامناسبی انجام شده و‬ ‫تش��کیل بیش از ‪ ۲‬هزار واحد قطعه سازی با کمترین‬ ‫س��طح کیفیت و امکانات‪ ،‬مش��کالت بس��یاری برای‬ ‫کشور و صنعت خودرو به وجود اورده است‪.‬‬ ‫ابت��دا باید ب��ا توجه ب��ه محدودیت ه��ای منابع و‬ ‫امکانات��ی ک��ه در کش��ور وج��ود دارد ب��رای ایجاد‬ ‫واحدهای قطعه س��ازی در مقیاس اقتصادی تولید و‬ ‫با تجهیزات مناس��ب اقدام می شد‪ .‬شاید اگر ان زمان‬ ‫بهت��ر عمل می ش��د و فقط بین ‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬واحد‬ ‫صنعتی قطعه سازی شکل می گرفت‪ ،‬می توانستیم از‬ ‫بین انها تعدادی شرکت های «تیر‪ )tier۱(»۱‬داشته‬ ‫باشیم‪ .‬انها اخر خط قطعه سازی هستند و محصول را‬ ‫تحویل خط تولید خودروس��ازی می دهند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫قو توس��عه و س��رمایه گذاری‬ ‫امکان طراح��ی‪ ،‬تحقی ‬ ‫در توس��عه محص��ول باکیفیت در ای��ن مجموعه ها‬ ‫ش��کل می گرفت‪ .‬تحقق این امر مستلزم این بود که‬ ‫ش��رکت های بزرگی تشکیل می ش��د که منابع مالی‬ ‫مناسب در اختیار داش��تند و از طریق اتصال انها به‬ ‫ش��بکه بین المللی قطعه س��ازی‪ ،‬دسترسی به دانش‬ ‫فنی و تجهیزات پیش��رفته میسر می شد‪ .‬اگر چنین‬ ‫می شد قطعه سازان مشکالت مطالبات معوق امروز را‬ ‫نداشتند زیرا به قول معروف‪ ،‬تمام تخم مرغ های خود‬ ‫را در یک سبد نچیده بودند تا هر زمان خودروسازی‬ ‫با مش��کل روبه رو ش��د انها نیز دچار مشکل و اسیب‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫روی ش��بکه خدم��ات پ��س از ف��روش و صادرات‬ ‫محص��والت در صنعت قطع��ه هیچ اقدام مناس��بی‬ ‫انجام نش��ده و تنها ه��دف متوجه تحویل محصوالت‬ ‫ب��ه کارخانجات داخلی متمرکز ش��ده اس��ت‪ .‬از این‬ ‫ رو‪ ،‬هر زمانی که خودروس��ازان دچار مش��کل شوند‬ ‫قطعه سازان نیز دچار اس��یب می شوند ب ه طوری که‬ ‫اکنون صنعت قطعه س��ال ها اس��ت با کمبود منابع و‬ ‫سرمایه در گردش روبه رو اس��ت زیرا تعداد انها زیاد‬ ‫بوده و هیچ راه چاره ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬چ��ون شکل گیری ش��ان به روش‬ ‫مهندسی معکوس و ابداعات داخلی بود از فناوری روز‬ ‫دنی��ا عقب ماندند و گاهی محصوالتی تولید می کنند‬ ‫که کیفیت و نرخ مناس��بی ندارند‪ .‬از س��ویی‪ ،‬اگرچه‬ ‫کیفی��ت را تا حدودی بهب��ود داده اند ام��ا قیمت ها‬ ‫ع مش��تری خ��ود (خودروس��ازان) را‬ ‫باالس��ت و توق ‬ ‫نمی توانند به لحاظ نرخ و کیفیت تامین کنند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه ‪ ،‬زمانی ک��ه محصول نهای��ی وارد بازار‬ ‫می شود ش��اهد نارضایتی مصرف کنندگان هستیم و‬ ‫مردم تنها به دلیل اختالف قیمت‪ ،‬محصوالت داخلی‬ ‫را می خرند و مش��خص نیس��ت قرار اس��ت برای این‬ ‫مسئله چه زمانی چاره اندیشی شود‪.‬‬ ‫البته راهکار وجود دارد اما به مدیریت منس��جم و‬ ‫منطقی نیاز دارد و نیز داش��تن یک برنامه راهبردی‬ ‫مش��خص برای صنعت قطع��ه‪ ،‬ک��ه همانند صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬فاقد ان است‪.‬‬ ‫البته مشکالت سیاسی گذشته در این امر دخالت‬ ‫داش��تند اما امروز ش��رایط تا حدودی فراهم شده و‬ ‫امیدواریم در اینده گس��ترده تر نیز ش��ود‪ .‬می توان با‬ ‫ش��بکه بین المللی قطعه س��ازی ارتباط بر قرار کرد تا‬ ‫ارتباطات در هر شرایطی ایجاد شود‪.‬‬ ‫نقش عمده را در این امر مهم دولت ها ایفا می کنند‬ ‫همان گونه که در سایر کش��ورها اگر توسعه صنعتی‬ ‫اتف��اق افتاده این دولت ها بودند ک��ه به عنوان محور‬ ‫برنامه ریزی ه��ای راهب��ردی‪ ،‬سیاس��ت هایی را اتخاذ‬ ‫کردن��د؛ انچه دول��ت یازدهم در بح��ث لوازم خانگی‬ ‫ناگزیر به انجا م شده است‪ .‬امروز دولت ادغام واحدهای‬ ‫تولید لوازم خانگی را در دستور کار خود قرار داده که‬ ‫ضروری است در بخش صنعت قطعه نیز اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫با تشکیل هلدینگ های بزرگ قطعه سازی می توان با‬ ‫جمع اوری منابع ش��رایطی را به وجود اورد که بتوان‬ ‫به عنوان شرکت های «تیر‪ » ۱‬اقدام کرد‪ .‬به طور قطع‬ ‫اگر این امر محقق شود‪ ،‬کیفیت و نرخ مناسبی را در‬ ‫صنعت قطعه و مجموعه های خودرو ش��اهد خواهیم‬ ‫بود‪..‬‬ ‫€ €صنع�ت قطعه با چ�ه هدف�ی و برنامه ای به ‬ ‫وج�ود امد؟ زی�را اگر ه�دف خودکفایی بود به‬ ‫بیان ش�ما صنعت خ�ودرو همچن�ان مونتاژکار‬ ‫اس�ت و می توانس�ت قطع�ات را وارد کند‪ .‬چه‬ ‫لزومی به ش�کل گیری صنعت قطعه در کش�ور‬ ‫بود؟‬ ‫علت عمده ای که باعث ش��د به سوی این سیاست‬ ‫حرکت کنیم کمبود ارز بود‪ .‬پایان دهه ‪ ۶۰‬سال هایی‬ ‫ب��ود که نفت بس��یار ارزان به فروش می رس��ید و هر‬ ‫بش��که نفت زیر ‪ ۱۰‬دالر بود و دولت با کمبود منابع‬ ‫ارزی روب��ه رو ب��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬خودروس��ازان امکان‬ ‫اینکه قطعات را از خارج کش��ور وارد کنند‪ ،‬نداشتند‪.‬‬ ‫بنابراین به این س��مت حرکت ش��د تا ساخت داخل‬ ‫تقویت شود‪ .‬در این زمان بخشی از سرمایه گذاری ها‬ ‫در جهت ایجاد واحدهای ساخت داخلی شکل گرفت‪.‬‬ ‫البته متاسفانه در تاریخ ایران پس از پیدا شدن نفت‬ ‫و افزایش درامدهای ارزی کش��ور‪ ،‬در بخش صنعت‬ ‫ب��ا واردات روب��ه رو بودیم و با کاه��ش منابع ارزی به‬ ‫ساخت داخل می پرداختیم‪.‬‬ ‫ای��ن روند یکی از عوامل پیش��رفت نکردن صنعت‬ ‫داخل اس��ت زیرا سیاست مش��خصی برای تولید در‬ ‫صنعت کشور وجود نداشته است‪ .‬بنابراین‪ ،‬کشورهایی‬ ‫مانند کره می دانس��تند امکانات و منابع شان محدود‬ ‫اس��ت و تنها برای بخشی از صنایع می توان در کشور‬ ‫مزی��ت ایجاد کرد و در س��طح بین المللی مطرح بود‪.‬‬ ‫انق�لاب صنعتی ک��ه ژنرال پارک ایج��اد کرد تنها ‪۵‬‬ ‫رشته صنعتی را مش��خص کردند و تمام توان و نیرو‬ ‫کشور در این ‪ ۵‬رشته (کشتی سازی‪ ،‬نساجی‪ ،‬خودرو‪،‬‬ ‫الکترونیک و فوالد) قرار گرفت و امروز جزو ‪ ۱۰‬کشور‬ ‫نخست و برتر جهان هستند‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬صنعت قطعه در ان تاریخ با کمبود ارز‪،‬‬ ‫به س��اخت داخل هجوم اورد و خودروس��ازان کمک‬ ‫کردند تا عده ای قطعه ساز شوند اما چون بدون برنامه‬ ‫بود کس��انی که قطع��ه را نیز نمی ش��ناختند طرف‬ ‫قرارداد خودروس��ازان ش��دند‪ .‬موارد بس��یاری وجود‬ ‫دارد که قرارداد بستند و پیش پرداخت نیز گرفتند اما‬ ‫هیچ گاه نتوانس��تند تولید کنند با این شرایط طبیعی‬ ‫اس��ت پس از ‪ ۲‬دهه هنوز نمی توانیم درباره قطعات‬ ‫تولیدی خود با اطمینان سخن بگوییم‪.‬‬ ‫€ €ایا جبری که به ان اش�اره می کنید امروز از‬ ‫بین رفته است؟‬ ‫جبر همیشه وجود دارد و در هیچ کشوری سرمایه‬ ‫فراوان یافت نمی شود‪ .‬همچنین شرایط کشور همیشه‬ ‫مطلوب نخواهد بود بلکه اراده ملی دولت ها است که‬ ‫تعیین می کند صنایع به کدام سو حرکت کنند‪.‬‬ ‫همیش��ه محدودی��ت وج��ود دارد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬باید‬ ‫ش��رایط را س��نجید و برنامه ریزی مناس��ب داشت تا‬ ‫بحران ها را با برنامه های مشخص و راهبردی مدیریت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار وارداتی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تعیین درصد تعرفه با براورد شرایط داخلی‬ ‫احمدرضا رعنایی‪ -‬رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرو محرک�ه و قطعه س�ازان اس�تان مرک�زی‪ ۳ :‬عامل مهم‬ ‫تاثیرگذار بر تعیین درصد تعرفه ها نرخ ارز‪ ،‬تورم و نرخ سود بانکی‬ ‫ل مهمی است که باعث رقابت پذیری‬ ‫اس��ت‪ .‬این مولفه ها از عوام ‬ ‫تولی د داخلی با کاالهای وارداتی می ش��ود‪ .‬تعرفه ها با نرخ س��ود‬ ‫باالی تس��هیالت بانکی و تورم و افزایش ‪ ۱۴‬درصدی دستمزدها‬ ‫کمک زیادی به تولیدکنن��ده داخلی در حوزه رقابت با کاالهای‬ ‫خارجی نمی کند‪ .‬ضمن انکه تسهیالت بانکی رقم زیادی به خود‬ ‫اختص��اص داده که در هیچ جای دنیا بدین گونه نیس��ت‪ .‬این در‬ ‫حالی است که سرمایه در گردش تولید و حرکت رو به جلوی ان‬ ‫بیشتر با سرمایه گذاری و تسهیالت بانکی انجام می شود‪ .‬مسئله‬ ‫دیگر مالیات ارزش افزوده است که به دلیل مشکالتی که در این‬ ‫باره وجود دارد با پیگیری صنعتگران قرار است اصالحاتی در ان‬ ‫اعمال ش��ود زیرا بسیاری از کاالهایی که در حال قاچاق و تولید‬ ‫زیرپله ای هس��تند این ‪ ۹‬درص��د را ندارند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬به اندازه ‪۹‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰‬درصد نرخ کاالهای قاچاق نس��بت به کاالهای واحدهای‬ ‫دارای پروانه ساخت داخل رقابت پذیرتر هستند‪ .‬در واقع دولت ها‬ ‫این مالیات را می گیرند و برای زیرساخت های کشور خود هزینه‬ ‫می کنند‪ .‬در ایران نیز خوب اس��ت که این اتفاق افتاده است‪ .‬اما‬ ‫کاس��تی هایی دارد که باید برطرف شود که به تولیدکننده اصلی‬ ‫لطمه ای وارد نشود‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬برای تعیین درصد تعرفه ها عدد نهایی باید براوردی‬ ‫از ش��رایط داخل باش��د تا تولیدکننده واقعی نیز متضرر نش��ود‬ ‫ضم��ن انکه توان رقابت حداقل در بازار داخل را داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫رم��ز ماندگاری در چرخه تولید رقابت پذیر بودن کاالها اس��ت و‬ ‫در ای��ن زمینه بای��د با کمک قوانین و مق��ررات به تقویت تولید‬ ‫صنعتی پرداخت‪.‬‬ ‫در بحث خودروهای وارداتی س��خنان ض دو نقیض‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬در حال��ی که عنوان می ش��ود خودرو از‬ ‫فهرس��ت کاالهای عم��ده وارداتی حذف ش��ده و ارز‬ ‫متعل��ق به واردکنندگان ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۸۵۰‬هزار تومان‬ ‫اس��ت‪ ،‬رئی��س انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو از در‬ ‫نوبت ق��رار گرفتن واردکنندگان ب��رای تخصیص ارز‬ ‫تک نرخی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان خبر داد‪.‬‬ ‫همچنین حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره تخصیص‬ ‫ارز تک نرخی به این محصول پیش تر به «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» گفته بود درحال حاضر ب��ا تغییراتی که در‬ ‫بازار ارز اعمال شد باید با رایزنی درباره مسئله واردات‬ ‫خ��ودرو و ام��ا و اگرهای ان ب��ه جمع بندی منطقی‬ ‫رس��ید‪ .‬وی در توضیح این مس��ئله گفت‪ :‬چون در ‪۲‬‬ ‫سال گذشته تفاوت نرخ ارز مبادله ای و ازاد کم بوده‬ ‫و بر اس��اس گفته خود فع��االن این صنف‪ ،‬از ارز ازاد‬ ‫اس��تفاده ش��ده امروز با تک نرخی شدن ارز ابتدا باید‬ ‫در ای��ن باره تصمیم گیری ش��ود ‪ ،‬ضمن انکه این امر‬ ‫به سیاس��ت دولت بس��تگی دارد که بخواهد با توجه‬ ‫به منابع ارزی که در اختیار دارد چه س��همی را برای‬ ‫ورود خودروه��ای خارجی در نظر بگیرد‪ .‬همچنین از‬ ‫انجا که س��امانه نیما (نظام یکپارچه معامالت ارزی)‬ ‫به تازگ��ی فعالیت خود را اغاز کرده به زمان نیاز دارد‬ ‫تا جا بیفتد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬پس از براورد منابع ارزی‬ ‫سیاست های جدید اتخاذ خواهد شد‪.‬‬ ‫جای برنده��ای وارداتی را پر نمی کن��د زیرا متقاضی‬ ‫خ��ود را دارد‪ .‬به طور معم��ول برندهای وارداتی جزو‬ ‫نخستین های دنیا به شمار می روند‪.‬‬ ‫او درباره دلیل افزایش قیمت ها ادامه داد‪ :‬قیمت ها‬ ‫افزایش می یاب��د زیرا در ب��ازار خودروهای داخلی یا‬ ‫مونتاژ قادر به پاس��خگویی تقاضاها نخواهند بود زیرا‬ ‫میزان عرضه بس��یار محدود اس��ت‪ .‬زمان��ی که کاال‬ ‫کمیاب یا نایاب شود بی قیمت خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییرات در جهت بهبود فرایند‬ ‫‹ ‹اصالح خالها‬ ‫ب��رای بررس��ی وضعی��ت واردات خودرو به س��راغ‬ ‫فرهاد احتشام زاد‪ ،‬رئیس انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫رفت‪ .‬وی درب��اره ارز تخصیص یافته به این امر گفت‪:‬‬ ‫ واردکنندگان خودرو ب��رای دریافت ارز تک نرخی در‬ ‫نوبت هستند و تا امروز برخی توانسته اند با استفاده از‬ ‫ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی ثبت سفارش داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که س��امانه ثبتارش‬ ‫برای مدتی بس��ته ش��ده بود‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬فروردین‬ ‫امسال برای مدتی سامانه ثبت سفارش خودرو بسته‬ ‫بود به این دلیل که باید نرم افزار س��امانه ثبتارش به‬ ‫سامانه جامع تجارت منتقل می شد‪ .‬این امر تا اواسط‬ ‫اردیبهشت به طول انجامید‪ .‬پس از این تاریخ‪ ،‬امکان‬ ‫ثبت س��فارش صادر ش��د‪ .‬اما از انجا که شرایط ثبت‬ ‫سفارش وابس��ته به شرایط بانکی است طبیعی است‬ ‫ثب��ت س��فارش و تخصی��ص ارز به یکدیگر وابس��ته‬ ‫باشند‪ .‬در نتیجه خود ثبت سفارش به تنهایی کارامد‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که دلی��ل انتقال‬ ‫یک س��امانه به س��امانه دیگر چه بود‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫به روزرس��انی‪ ،‬این امر انجام ش��د و در خ��ود وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬س��ال گذش��ته انتقادها و ایرادهای زیادی‬ ‫به این موضوع (ثبت س��فارش) وارد بود مبنی بر اینکه‬ ‫در دورانی که سامانه ثبت سفارش بسته است باز هم‬ ‫امکان ثبت سفارش‪ ،‬اصالح و تمدید وجود داشته اما‬ ‫در سامانه جدید این ایرادها برطرف شده است‪.‬‬ ‫تک نرخی هستند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این‬ ‫پرسش که در زمینه واردات خودرو قرار است تعدیلی‬ ‫به لحاظ امار واردات داش��ته باشیم یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به روند فعل��ی و پیش بینی هایی که در الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۷‬وج��ود دارد مبنی بر پرداخت مالیات ویژه‬ ‫واردکنندگان خودرو به میزان ‪ ۶۰‬درصد سود خالص‪،‬‬ ‫ردیف تعرفه های جدید و نیز افزایش تعرفه ای که در‬ ‫پایان سال گذشته اتفاق افتاد کشور با کاهش واردات‬ ‫خودرو در بازار روبه رو شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬فعالیت شرکت های‬ ‫غیرنمایندگی از اسفند س��ال گذشته ممنوع شد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬کم کم با کمبود عرضه در بازار روبه رو خواهیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد درب��اره روند ثبت جدی��د خودروهای‬ ‫وارداتی گفت‪ :‬متقاضیان دریافت ارز برای تمام کاالها‬ ‫در صف انتظار قرار دارند‪ .‬باید این تخصیص از سوی‬ ‫بانک مرکزی انجام ش��ود و پس از ان‪ ،‬واردکنندگان‬ ‫می توانند ثبت س��فارش کنند‪ .‬بر اساس میزان انبوه‬ ‫تقاضاهای��ی که برای گرفتن ارز تک نرخی وجود دارد‬ ‫و دریافت تاییدیه بانک مرکزی این امر کمی زمان بر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ر پایه تدابیر دول��ت با تک نرخی‬ ‫ک��ردن ارز‪ ،‬راهکارهایی نیز به طور حتم در نظر دارد‬ ‫که در بازار با کمبود ارز روبه رو نباشیم‪ .‬در این راستا‬ ‫اعالم ش��ده نقدینگی ب��ه میزان کافی وج��ود دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن درحال حاض��ر برای ثبت س��فارش خودرو‬ ‫مش��کلی نیس��ت و افراد در صف انتظ��ار دریافت ارز‬ ‫احتش��ام زاد در این باره اظهار کرد‪ :‬طبیعی اس��ت‬ ‫بخش��ی از این کمبود به س��وی خودروهای داخلی‪،‬‬ ‫سرریز و موجب افزایش تقاضا در انجا خواهد شد‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬باید منتظر التهاب در بازار خودروهای داخلی‬ ‫باشیم‪ .‬بخشی دیگر از التهاب نیز وارد سایر بازارهای‬ ‫سرمایه ای خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این موض��وع که افزایش تقاضا به‬ ‫نف��ع بازار داخ��ل خواهد بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬زمانی می توان‬ ‫این طور گفت که تناس��ب وجود داشته باشد یعنی با‬ ‫افزایش تقاضا‪ ،‬عرضه نیز فزونی یابد‪ .‬در شرایطی که‬ ‫شاهد هس��تیم نرخ بازار و کارخانه با هم تفاوت دارد‬ ‫نشان دهنده کمبود عرضه خودرو در بازار است‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودروهای وارداتی ادامه داد‪ :‬شواهد‬ ‫نشان می دهد در شرایط فعلی کمبود عرضه در بازار‬ ‫‹ ‹کاهش محصول در بازار‬ ‫گزارش وضعیت بازار خودروهای خارجی نشان داد‬ ‫وارداتی ها در پیچ وخم اصالحات‬ ‫‹ ‹التهاب در بازار‬ ‫خودروهای داخلی وجود دارد و این امر باعث التهاب‬ ‫در بازار می ش��ود‪.‬رئیس انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫درب��اره بخش دوم التهاب نیز ب��ه بازارهای ارز و طال‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬برخی به واس��طه سرمایه ای که‬ ‫دارند و برای رسیدن به سود وارد بازار خودرو شده اند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬برای ادامه فعالیت خود و رس��یدن به سود‬ ‫موردنظر در اینده سرمایه خود را وارد بازار ارز و طال‬ ‫می کنند‪ .‬این جریان نقدینگی از بازاری به بازار دیگر‬ ‫منتقل و باعث بروز شوک به ان بازارها خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اما متقاضی واقعی به بازارهای دس��ت‬ ‫دوم یا خودروهای داخلی رجوع می کند که با کمبود‬ ‫محصول این بازار نیز دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد در پایان سخنان خود گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫در این ش��رایط خاص ک��ه در ان ق��رار داریم بتوان‬ ‫ب��ا اقدام های عقالیی و منت��ج از اتاق های فکر نتایج‬ ‫خوبی به دست اید‪ .‬تصمیم گیری پشت درهای بسته‬ ‫و از س��وی افراد که به میزان کافی تخصص در حوزه‬ ‫ندارند باعث تصمیم های اش��تباهی خواهد ش��د که‬ ‫هزینه ان را مردم باید بپردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو کد شناسه دریافت می کند‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در‬ ‫ادامه سخنان احتش��ام زاد گفت‪ :‬جلسه های بسیاری‬ ‫با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��تیم تا سامانه‬ ‫ثبت��ارش به پنج��ره جامع تجارت منتقل ش��ود‪ .‬این‬ ‫س��امانه نیز تشکیل ش��ده از بانک های اطالعاتی که‬ ‫در کن��ار یکدیگر قرار می گیرند و فرد زمانی می تواند‬ ‫خ��ودرو را ثبت س��فارش کن��د که تم��ام بانک های‬ ‫اطالعاتی به سفارش دهنده پاسخ مثبت بدهد؛ بدین‬ ‫معنی که کارت بازرگانی معتبر داشته و انتقال وجه به‬ ‫طور دقیق مشخص باشد‪ .‬انتقال وجه و تخصیص ارز‬ ‫موضوع بعدی اس��ت که پس از ثبت خودرو سفارش‬ ‫به بانک عامل منتقل می شود و درخواست تامین ارز‬ ‫برای ثبت سفارش از سوی واردکننده انجام می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه مراحل کار گفت‪ :‬سپس باید درخواست‬ ‫گواهی ثبت اماری شود(یک گواهی برای بانک ایجاد‬ ‫می کند و تعه��دات و وثیقه ها را تحویل می دهد)‪ .‬در‬ ‫ادام��ه ثبت درخواس��ت‪ ،‬تقاضای خرید ارز از س��وی‬ ‫خود واردکننده در س��امانه نیما وارد می شود و ارز را‬ ‫دریافت کرده و دوباره به سامانه تجارت برمی گردد و‬ ‫این اطالعات را ثبت می کند‪ .‬سپس کد شناسه کاالی‬ ‫قاچاق و سایر مدارک باید پیگیری و انجام شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس مکاتب��ه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫شیوه نامه اجرایی ثبت‪ ،‬دریافت و نصب شناسه کاالی‬ ‫خودرو به نهادهای اجرایی مرتبط ابالغ شد‪ .‬به استناد‬ ‫ش��یوه نامه ابالغ��ی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫نهادهای اجرایی درباره شناس��ه دار شدن خودروهای‬ ‫س��واری‪ ،‬خودروهای تجاری حمل ب��ار‪ ،‬خودروهای‬ ‫تجاری حمل مسافر‪ ،‬ماشین االت راه سازی و معدنی و‬ ‫موتورسیکلت از ‪۱۳۹۷ /۰۲/۰۵‬در فرایند جدیدشان‬ ‫به این شکل عمل خواهد شد ‪ .‬درحال حاضر این روند‬ ‫برای انواع خودروها الزامی ش��ده و پ��س از دریافت‬ ‫شناس��ه کاالی این گ��روه کاالیی‪ ،‬ثبت س��فارش بر‬ ‫اساس شناسه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫دادف��ر درباره مزایا و معایب س��امانه جامع تجارت‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل وابس��تگی بخش ه��ای مختلف مزایا و‬ ‫معایبی وجود دارد؛ اینکه هر کس نمی تواند مبادرت‬ ‫به واردات خودرو کند از مزایای این س��امانه اس��ت‪.‬‬ ‫اما عیب ان ب��ه دلیل تقدم و تاخر مجوزها از معایب‬ ‫هیبریدی ها‬ ‫بالتکلیفی بازار خودروهای هیبریدی‬ ‫برند تویوتا پرچمدار فهرس��ت پرفروش ترین های‬ ‫خودروهای هیبریدی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نیوز؛ درحال حاضر بحث‬ ‫طراحی و فروش خودروهای هیبریدی بسیار داغ تر‬ ‫از گذش��ته شده اس��ت تا جایی که خودروسازان با‬ ‫تمرک��ز بر توس��عه فن��اوری خودروه��ای برقی در‬ ‫این��ده ای ن��ه چن��دان دور ب��ازار از ان مدل ه��ای‬ ‫هیبری��دی و تمام برقی خواهد ش��د‪ .‬ژوئن (خرداد)‬ ‫امس��ال یکی از بهترین ماه های فروش خودروهای‬ ‫هیبریدی بوده است و برای دومین بار در تاریخ این‬ ‫خودروها‪ ،‬بیش از یکصد هزار خودرو عرضه ش��د و‬ ‫رشدی ‪ ۳۸‬درصدی برای ان رقم خورد‪ .‬در ایران نیز‬ ‫فروش این قبیل خودروها نسبت به گذشته افزایش‬ ‫یافته و متقاضیان خاص خود دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از فعاالن ب��ازار خودرو در ای��ن باره گفت‪:‬‬ ‫ف��روش خودروه��ای هیبریدی در نیمه اول س��ال‬ ‫‪۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬خورش��یدی) نسبت به گذشته‬ ‫پیش��رفت چش��مگیری داش��ته که این امر بیانگر‬ ‫افزای��ش تقاض��ای بس��یار ب��اال در ح��وزه این نوع‬ ‫خودروهای دوست دار طبیعت بوده است‪.‬‬ ‫کاظ��م محم��دی نیک خواه اف��زود‪ :‬برن��د تویوتا‬ ‫بهترین و پرفروش ترین خودروی هیبریدی اس��ت‪.‬‬ ‫پریوس پرایم نیز پرمخاطب ترین این نوع خودروها‬ ‫در جهان و ایران اس��ت که در حالت برقی مسافت‬ ‫کارک��ردی حدود ‪ ۴۰‬کیلومتر و در حالت هیبرید یا‬ ‫ترکیبی برد مسافت یک هزار و ‪ ۳۰‬کیلومتر خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬درحال حاضر ب��ازار خودروهای‬ ‫هیبریدی کش��ور بالتکلیف بوده و در س��ال جدید‬ ‫وارداتی نداشتیم‪ .‬فروش نیز بر اساس عرضه و تقاضا‬ ‫بوده که باعث ش��ده این نوع خودروها ثبات قیمتی‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫این فعال بازار خ��ودرو ادامه داد‪ :‬بازه قیمتی این‬ ‫نوع خودروه��ای هیبریدی به طور نرمال بین ‪۲۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان اس��ت اما تا ثبات قیمتی در‬ ‫این باره ایجاد نشود نرخ ها مدام باال و پایین می رود‪.‬‬ ‫محم��دی نیک خواه تصریح کرد‪ :‬تفاوت و در واقع‬ ‫امتی��از این خودروها با دیگر مدل ها‪ ،‬االینده نبودن‬ ‫انها برای محیط زیس��ت اس��ت‪ .‬این ن��وع خودروها‬ ‫محبوبیت بسیاری بین مردم دارد‪ .‬البته اگر نرخ این‬ ‫خودروها به گونه ای بود که درامد افراد اجازه می داد‬ ‫همه مبادرت به خرید این نوع خودروها می کردند‪.‬‬ ‫ان به ش��مار می رود که مربوط به واردکننده نیست‬ ‫بلکه به مجرای صادرکننده نهایی مجوزها برمی گردد‪.‬‬ ‫بنابراین به نوعی روند کار برای واردکننده س��خت و‬ ‫پیچیده شده است‪.‬او افزود‪ :‬به طور قطع در ‪ ۱۰‬بانک‬ ‫اطالعاتی که به طور جمعی باید فرد درخواست دهنده‬ ‫خودرو مورد نظر خود را تایید کند کافی است در یک‬ ‫مرحله به مش��کل برخورد کند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت به بانک عامل مراجعه و نتوان��د ارز مورد نیاز‬ ‫را دریاف��ت کن��د کل روند از بین می رود زیرا ش��یوه‬ ‫دیگری متصور نیست‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودروهای وارداتی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به تمام ای��ن موارد و نیز افزای��ش نرخ ارز‪،‬‬ ‫محدودی��ت در تخصی��ص ارز ب��رای واردات خودرو‪،‬‬ ‫افزای��ش تعداد اس��قاط‪ ،‬دریاف��ت ‪ ۱۰‬درصد عوارض‬ ‫عالوه بر ع��وارض گمرکی به عن��وان بودجه درامدی‬ ‫دول��ت‪ ،‬محدودیت واردات خودروهای باالی ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫دالر و باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی و‪ ...‬می توان پیش بینی‬ ‫کرد امسال سال خوشی برای واردات خودرو نخواهد‬ ‫بود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬اگر س��ال گذشته ‪ ۶۳‬هزار خودرو‬ ‫وارد شد نسبت به سال ‪ ۹۵‬که ‪ ۷۵‬دستگاه وارد شده‬ ‫بود ‪ ۱۲‬درصد افت داش��ت و این کاهش برای س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬بیشتر خواهد شد و ‪ ۳۰‬درصد دیگر به امار قبلی‬ ‫اضافه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ حباب قیمتی‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو ب��ه افزایش‬ ‫قیمت ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬پیش بینی این است که‬ ‫ب��ا این روند نرخ خودروه��ای وارداتی دوباره افزایش‬ ‫پیدا کند زیرا هر قدر خودروهای داخلی تولید ش��ود‬ ‫یا خودروهای چینی که در کش��ور مونتاژ می ش��ود‪،‬‬ ‫دادف��ر درباره اجرایی ش��دن ثبت شناس��ه کاالیی‬ ‫خ��ودرو نی��ز توضی��ح داد‪ :‬پیش از س��ال ‪ ۹۷‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حدود ‪ ۵‬جلس��ه تشکیل داد‪.‬‬ ‫مدیران این وزارتخانه قصد داش��ت شناس��ه جدیدی‬ ‫را ب��رای خ��ودرو ایجاد کند‪ .‬در جلس��ه های مختلف‬ ‫رایزن��ی ش��د و انجم��ن اس��تدالل اورد همان ‪Vin‬‬ ‫‪(Number‬کدی ‪ ۱۸‬رقمی که تک اس��ت و واحدی‬ ‫ب��رای هر خودرو در دنیا به ش��مار م��ی رود مانند اثر‬ ‫سرانگشت) خودروها که سازمان ملی استاندارد اعالم‬ ‫و تاکید می کند قابلیت ایجاد شناسه کاال را دارد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خ��ودرو تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫این بحث ش��رکت های نمایندگی با مش��کلی روبه رو‬ ‫نخواهند ش��د زیرا این موضوع مورد کار کارشناس��ی‬ ‫بس��یاری ق��رار گرفته تا مدیران و فع��االن این حوزه‬ ‫به نقطه مش��ترک دقیقی رسیدند‪ .‬با کار کارشناسی‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نی��ز از خروج��ی ان حمایت ک��رد‪ ،‬دریافت‬ ‫شناسه کاالی خودرو کار سختی نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا با این شناسه‬ ‫امکان دارد اتفاق های س��ال های گذش��ته مانند ثبت‬ ‫س��فارش با کارت های بازرگانی متفرقه و‪ ...‬دوباره رخ‬ ‫دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با س��امانه جامع تجارت این مسئله رفع‬ ‫ش��ده است‪ .‬شناسه کاال کدی است که به هر کاالیی‬ ‫تخصیص داده می ش��ود ب��رای اینکه ای��ن محصول‬ ‫همان کاالی ثبت سفارش شده باشد‪ .‬کارکرد شناسه‬ ‫این امر بوده ضمن انکه موضوع ثبت س��فارش قابل‬ ‫پیگیری برای پلیس راهور یا گمرکات در زمینه امار‬ ‫ب��وده و کارهای مربوط به انها راحت تر قابل پیگیری‬ ‫و انجام است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬جلوگیری از ثب��ت کاال با کارت‬ ‫بازرگان��ی نامعی��ن و غیراصی��ل‪ ،‬نپرداختن حقوق و‬ ‫ع��وارض گمرکی یا اظهار خ�لاف واقع به گمرکات و‬ ‫خروج کاالی��ی دیگر و‪ ...‬با س��امانه جامع تجارت به‬ ‫طور کامل انجام خواهد شد‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در سامانه‬ ‫بخش ات��اق بازرگان��ی نخس��ت کارت بازرگانی باید‬ ‫م��ورد تایید قرار گیرد‪ ،‬حس��اب بانکی به نام کس��ی‬ ‫ک��ه کارت بازرگانی دارد‪ ،‬باش��د و تمام پرداخت ها از‬ ‫همان کارت بازرگانی که تقاضای ثبت خودرو داشته‬ ‫انجام ش��ود تا خودرو ثبت و مج��وز واردات ان صادر‬ ‫شود‪ .‬بنابراین س��امانه جامع تجارت دارای فرایندی‬ ‫است که مانع هرگونه تخلف و تقلب خواهد شد‪.‬دادفر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انجمن از این سامانه استقبال کرد و برای‬ ‫شکل گرفتن ان نیز همکاری و همراهی داشت چون‬ ‫باید ش��فافیت تجارت محقق می ش��د‪ .‬پیش تر یکی‬ ‫از اس��یب هایی که فعاالن تج��اری در بخش خودرو‬ ‫داشتند این بود که افراد متخلف وارد این صنف شده‬ ‫و فعالیت داش��تند‪ .‬بنابراین با تغییر و تحوالت انجام‬ ‫شده امیدواریم هیچ تقلبی را در ادامه شاهد نباشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره تامین ارز واردکنندگان‬ ‫خودرو به محدودیت ها اش��اره کرد و این امر در ادامه‬ ‫به اولویت بندی برای واردات کاالها منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬یکی از اقدام های مدیریت ارزی تخصیص‬ ‫بهینه منابع است‪.‬‬ ‫حال باید دید در این��ده برنامه دولت برای واردات‬ ‫خودرو چیست و ایا امار واردات روند کاهشی خواهد‬ ‫داشت؟‬ ‫یکشنبه‬ ‫درخواست اروپایی ها برای لغو تحریم های خودرویی‬ ‫وزیران سه کشور فرانسه‪ ،‬المان و انگلیس در نامه ای به سران‬ ‫امریکا خواستار حمایت از شرکت های اروپایی برای همکاری انها‬ ‫با ایران شدند‪.‬‬ ‫وزرای خارجه و اقتصاد این س��ه کش��ور در ای��ن نامه‪ ،‬درباره‬ ‫معافیت های تحریمی س��خن گفته اند که ش��امل ش��رکت های‬ ‫اروپای��ی در زمینه های دارویی‪ ،‬بهداش��تی‪ ،‬ان��رژی‪ ،‬خودرویی‪،‬‬ ‫حمل ونقل عمرانی‪ ،‬سازمانی و بانکی می شود‪.‬‬ ‫ماه گذشته واشنگتن اعالم کرد پس از خروج از توافق هسته ای‬ ‫که تمامی قدرت های جهان با ایران در سال ‪ ۲۰۱۵‬امضا کردند‪،‬‬ ‫مجازات ها و تحریم های اقتصادی جدید برای ایران در نظر گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬در این نامه‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان و انگلیس بر پایبندی خود به‬ ‫این توافق تاکید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار به نقل از رویترز‪ ،‬در این نامه امده است‪:‬‬ ‫«خروج از توافق هس��ته ای با ایران‪ ،‬باعث مش��کالت‪ ،‬درگیری ها‬ ‫و ناامنی ها بیش��تری در منطقه می شود‪ .‬پایبندی به این توافق‪،‬‬ ‫بهترین راه برای دوری از مشکالت است»‪.‬‬ ‫این وزیران به این موضوع اش��اره کردند که از امریکا به عنوان‬ ‫متح��د توقع دارند تا از اعمالی که باعث ب��ه خطر افتادن منافع‬ ‫امنیتی اروپا‪ ،‬از جمله اعمال تحریم های جدید می شود خودداری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫انها ب��رای همتایان خود نوش��ته اند‪« :‬ما به عن��وان متحدانی‬ ‫نزدی��ک به امریکا توقع داریم تا اث��رات این تحریم های ثانویه بر‬ ‫اشخاص و نهاد های اروپایی اعمال نشود و امریکا به تصمیم های‬ ‫سیاسی ما احترام بگذارد»‪.‬‬ ‫وزرای این سه کشور همچنین خواستار معافیت های تحریمی‬ ‫ب��رای ارتباط ه��ای بانکی و مال��ی خود با بانک مرک��زی و دیگر‬ ‫بانک های ایران شدند‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودرو سازان خارجی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گفت وگو با یک کارشناس صنعت خودرو بررسی شد‬ ‫شیر فرانسوی در دو راهی ماندن و رفتن‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫چن��د روزی اس��ت که خب��ر تعلی��ق همکاری های‬ ‫خودروس��ازان خارجی به گوش می رسد‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫دولت ه��ای اروپایی ب��ه ادامه همکاری ه��ا تمایل دارند‬ ‫ش��رکت های صنعتی خ��ود را مخت��ار در اتخاذ تصمیم ‬ ‫نهای��ی کرده اند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬خودروس��ازانی مانند پژو و‬ ‫پژوسیتروئن در حال رایزنی برای گرفتن تصمیم نهایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫€ €در ادامه فعالیت ه�ا‪ ،‬اگر بخواهیم منفی ترین‬ ‫حالت را در نظ�ر بگیریم با قطع همکاری ها برنامه‬ ‫صنعت خودرو کشور چه خواهد بود؟‬ ‫فره��اد به نیا‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه های خودرو‪ ،‬درب��اره وضعیت پیش‬ ‫روی صنعت خودرو کشور معتقد است اگر کمی به عقب‬ ‫برگردیم زمانی که ش��رکت پژو و رن��و برای پلتفرم های‬ ‫جدید اعالم همکاری کردند انجمن های مرتبط از جمله‬ ‫انجمن قطعه سازان کشور توصیه اکید داشتند که چون‬ ‫قطع همکاری ش��رکای خارجی یک بار در اغاز دهه ‪۹۰‬‬ ‫تجربه شد هوشمندانه تر عمل شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این کارش��ناس صنعت خ��ودرو در ان دوره‬ ‫ش��رکت رنو اگرچه به همکاری خود ادامه داد‪ ،‬اما سطح‬ ‫داخلی س��ازی قطعات را افزایش نداد و بیش از یک دهه‬ ‫ال ‪ ۹۰‬با هم��ان ‪ ۵۶‬درصد داخلی س��ازی در حال تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €پیامد خروج احتمالی شرکت های خودروساز‬ ‫بین المللی برای صنعت خودرو چه خواهد بود؟‬ ‫ در قرارداده��ای پس��ابرجامی باید تم��ام مواردی که‬ ‫ممکن است در ش��رایط مشابه دوباره رقم بخورد دیده و‬ ‫برای ان راهکار اعالم شود‪ .‬در این زمینه نیز بارها خواسته‬ ‫ش��د تا برخی مفاد قراردادها اعالم عمومی شود تا فعاالن‬ ‫حوزه های مرتبط از جمله قطعه سازان درباره نقاط قوت‬ ‫و ضعف ان اظهارنظر کارشناسی داشته باشند‪.‬‬ ‫این درخواست انجام نشد و با انعقاد قراردادهای جدید‬ ‫بس��یاری از کارخانه های بزرگ شروع به سرمایه گذاری‬ ‫سنگینی برای ساخت قطعات پلتفرم های جدید کردند‪.‬‬ ‫شرکت های خارجی به ویژه خودروسازان فرانسوی در‬ ‫قراردادها تعهد دادند حتی با وجود خروج امریکا از برجام‬ ‫به تعهدات خود پایبند بمانند و ذهنیت منفی نس��بت به‬ ‫قطع همکاری های گذشته را جبران کنند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا وجود ای�ن‪ ،‬ادامه همکاری ه�ای رنو‪ ،‬پژو و‬ ‫پژوسیتروئن چگونه ارزیابی می شود؟‬ ‫ وقتی اعالم می ش��ود در زمینه همکاری مش��کالتی‬ ‫وجود دارد و نیاز به بازنگری هس��ت‪ ،‬در ادامه مناس��بات‬ ‫همکاری ها تا اطالع بعدی به تعلیق در می اید‪ .‬بانک های‬ ‫اروپای��ی ت��ا ح��دودی ارتباط مال��ی و پولی خ��ود را با‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی قطع کرده اند و این نمی تواند برای‬ ‫صنعت خودرو کشور خوشایند باشد‪.‬‬ ‫ ممکن اس��ت تصمی��م رنو نیز این باش��د که س��طح‬ ‫داخلی س��ازی خود را افزایش ندهد‪ .‬پژو و پژوسیتروئن‬ ‫ب��ه طور تقریبی از یک سیاس��ت پی��روی می کنند و در‬ ‫بیانیه هایی که اعالم می ش��ود چون خصوصی هس��تند‬ ‫دولت تسلطی بر انها نداشته و ادامه همکاری ها را منوط‬ ‫به تصمیم خودشان اعالم کرده اند و این شرکت ها نیز به‬ ‫دلیل ترس از جرائم س��نگین امریکا و برای حفظ منافع‬ ‫خود همکاری های خود را به حالت تعلیق در اورده اند‪.‬‬ ‫ش��رکت هایی که درباره همکاری ها تعهدی به طرف‬ ‫ایران��ی نداده اند قطع همکاری مشکل س��از نیس��ت اما‬ ‫ش��رکت هایی که یک ب��ار قطع همکاری انها داش��ته و‬ ‫ب��رای همکاری دوباره متعهد ش��ده اند در صورت خروج‬ ‫به برخورد جدی نیاز دارند‪.‬‬ ‫ صنع��ت قطعه ب��رای همراهی ب��ا خودروهای جدید‬ ‫س��رمایه گذاری س��نگینی داشته اس��ت که در صورت‬ ‫قطع همکاری ها باید خسارت انها از سوی خودروسازان‬ ‫مشخص و پرداخت شود‪.‬‬ ‫€ €ح�ال با ای�ن پیش فرض ک�ه دو خودروس�از‬ ‫فرانسوی قطع همکاری کنند‪ ،‬باید چه کرد؟‬ ‫ بر اساس تاکید سخنان رهبر معظم انقالب مهم ترین‬ ‫مس��ئله تکیه بر توان تولید داخل است‪ .‬باید پروژه هایی‬ ‫ک��ه تا امروز اغاز به کار کرده اند با ش��تاب به بیش��ترین‬ ‫میزان خودکفایی برس��ند‪ .‬در ادامه‪ ،‬چند نتیجه به دست‬ ‫می اید؛ نخست تولید ناخالص ملی افزایش پیدا می کند‪،‬‬ ‫ دیگر اینکه س��طح اشتغال را در کشور ارتقا داده ایم و در‬ ‫نهایت نیاز به ارز برای واردات را بسیار کاهش می دهیم‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری ب��رای تولید داخل بس��یار تش��ویق‬ ‫می شود اما یکی از راه های جلب رضایت برای این موضوع‬ ‫کاهش هزینه های مالیاتی اس��ت ک��ه از تولیدکنندگان‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬اگ��ر دولت یا وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در نشست هایی وضعیت سرمایه گذاری در تولید‬ ‫داخل را مورد بررس��ی قرار دهند به این نتیجه می رسند‬ ‫که باید مش��وق های تولیدی افزایش پیدا کند‪ ،‬وام های‬ ‫کم بهره تخصیص داده ش��ود‪ ،‬س��هم تامین اجتماعی در‬ ‫تولید داخل کاهش یافته و ش��اهد تثبیت و حتی کاهش‬ ‫نرخ مواد اولیه مورد نیاز باشیم‪.‬‬ ‫ب��ا این اهن��گ می توان اس��یب های احتمال��ی را در‬ ‫صورت خروج ش��رکت هایی مانند رنو و پژو پوش��ش داد‬ ‫و فعالیت ه��ای خ��ود را بهتر از هنگامی ک��ه انها حضور‬ ‫داشتند پیش برد‪.‬‬ ‫€ €در این مدت که همکاری های ایران و فرانس�ه‬ ‫اغاز ش�د وضعیت بازار خودروهای جدید چگونه‬ ‫بود؟‬ ‫ ش��رکت پژو در یک سال گذش��ته ‪ ۴۰۴‬هزار و رنو نیز‬ ‫ح��دود ‪ ۱۶۰‬هزار خ��ودرو به فروش رس��انده اند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬ب��دون اینکه س��رمایه گذاری قابل توجهی پس‬ ‫از انعق��اد قراردادها در ایران انجام ش��ود این ش��رکت ها‬ ‫بیش��ترین حجم فروش را داش��ته اند‪ .‬این امر جای تامل‬ ‫دارد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) باید واکنش‬ ‫مقتضی داشته باشند‪.‬‬ ‫در ‪ ۲‬سال گذشته سرمایه گذاری از سوی شرکت های‬ ‫نیاز انها مس��ائل مالی و فناوری اس��ت‪ .‬در این راستا باید‬ ‫مواد اولیه ارزان تامین شود تا هزینه ها کاهش یابد‪ .‬بحث‬ ‫دوم در قالب مش��وق های حمایتی اس��ت که کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی می تواند برای‬ ‫تحق��ق ان کمک زی��ادی کند‪ .‬به طور نمون��ه‪ ،‬تثبیت و‬ ‫حتی کاهش ن��رخ مواد اولیه برای تولی��د داخل یکی از‬ ‫این مشوق ها است‪.‬‬ ‫در امار کاالهای صادراتی کشور حجم خام فروشی باال‬ ‫بوده و رتبه نخس��ت را در اختیار دارد و این اسیب جدی‬ ‫برای صنعت داخل اس��ت‪ .‬البته اختصاص دادن یارانه ها‬ ‫از س��وی دولت تاثیر زی��ادی بر کاهش ب��ار هزینه های‬ ‫مالیات��ی‪ ،‬تامین اجتماعی و بازپرداخ��ت وام های بانکی‬ ‫خواهد داش��ت‪.‬اگر این راهکارها مورد بررسی قرار گیرد‬ ‫و زیر ش��اخه های دیگر برای ان تعریف شود به طور قطع‬ ‫س��رمایه های س��رگردان داخلی که رق��م قابل توجهی‬ ‫ارزی یا ریالی اس��ت به این س��و (صنعت خودرو که یکی‬ ‫از مس��ائل مورد توجه مردم نیز هست) هدایت می شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر این حجم س��رمایه در بازار ارز و طال هزینه‬ ‫می شود‪ .‬در واقع‪ ،‬یکی از راهکارهایی که می تواند صنعت‬ ‫خودرو کش��ور را از شرایط بحرانی خارج کند این خواهد‬ ‫بود‪ .‬امیدواریم در انعق��اد قراردادها پیش بینی احتمالی‬ ‫خروج شرکت های اروپایی شده باشد که در صورت قطع‬ ‫همکاری به طور مثال‪« ،‬ا» ریال خسارت پرداخت کنند‬ ‫و طرف قطع کننده همکاری ملزم به پرداخت خس��ارت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خارجی به میزان رضایت بخش��ی انجام نشد در حالی که‬ ‫بازار خودرو ایران بیشترین نفع را برای انها داشته است‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی از انها انتظار ایس��تادگی و مقاومت در‬ ‫برابر خواسته های کشوری مانند امریکا وجود دارد و باید‬ ‫دید در پایان چه تصمیمی خواهند گرفت‪.‬‬ ‫€ €یکی از پیش شرط ها برای انعقاد قراردادهای‬ ‫جدید مش�ارکت مالی ش�رکت های خارجی برای‬ ‫حضور در بازار ایران بود تا در صورت بروز مشکلی‬ ‫همچ�ون خروج امریکا از برجام ش�رکای خارجی‬ ‫ملزم به ادامه همکاری ها باشند‪ .‬ایا سرمایه گذاری‬ ‫الزم انجام نشده است؟‬ ‫الزم اس��ت امارها دقیق بیان ش��ود تا مش��خص شود‬ ‫این شرکت ها چقدر سرمایه گذاری داشته اند‪ .‬همچنین‬ ‫با ب��راورد س��رمایه گذاری صنعت قطعه باید خس��ارت‬ ‫صنعتگران داخلی از این محل تامین شود‪ .‬درباره میزان‬ ‫س��رمایه گذاری امار دقیق و رس��می اعالم نشده است؛‬ ‫زمان��ی س��خن از س��رمایه گذاری ‪ ۶۰۰‬میلیون یورویی‬ ‫گفته می ش��ود و زمانی دیگر صحبت از س��رمایه گذاری‬ ‫یک میلیارد یورویی اس��ت‪ .‬اما هنوز هیچ عدد دقیقی از‬ ‫مجرای رسمی اعالم نشده است‪.‬‬ ‫€ €اما حال در داخل باید چه کرد؟‬ ‫توصیه می ش��ود مقام های رس��می صنعت کش��ور با‬ ‫حض��ور فع��االن و تولیدکنندگان داخل��ی برنامه ریزی‬ ‫یک تا ‪ ۲‬ساله داش��ته باشند‪ .‬محور این برنامه ها نخست‬ ‫حمایت از تولید داخل و پلتفرم های جدید باشد که پیش‬ ‫مالیات‬ ‫شرکای خارجی‬ ‫مالیات از خودروهای وارداتی و داخلی چگونه خواهد بود؟‬ ‫بازی برد و باخت در همکاری پژو‬ ‫قائ��م مقام س��ازمان امور مالیاتی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده در ‪ ۱۶۰‬کش��ور جهان در‬ ‫حال اجراست و تنها در بخش های محدودی تمایز‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫محمدقاس��م پناهی‪ ،‬قائ��م مقام س��ازمان امور‬ ‫مالیات��ی کش��ور در م��ورد گله من��دی برخ��ی از‬ ‫تولیدکنن��دگان درباره اخذ چند مرحله ای مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده اظه��ار کرد‪ :‬ارزش افزوده مالیاتی‬ ‫بر پایه مصرف محس��وب ش��ده که دارای مراحل‬ ‫زنجی��ره واری در حوزه ه��ای واردات‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع‬ ‫و مصرف است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ه��ر کاالی واردات��ی ک��ه در عرصه‬ ‫تولیدی و یا مصارف دیگر به کار گرفته می ش��ود‬ ‫بای��د با ورود به کش��ور‪ ،‬مالیاتی بر اس��اس ارزش‬ ‫افزوده پرداخت کند‪.‬‬ ‫پناه��ی ادامه داد‪ :‬به طور مث��ال زمانی که یک‬ ‫خودروی ‪ ۱۵‬هزار دالری به گمرک وارد می ش��ود‬ ‫بای��د ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد گمرک��ی پرداخت کند که‬ ‫ب��ا احتس��اب این درص��د از تعرفه ه��ای گمرکی ‪،‬‬ ‫ارزش خودرو به ‪ ۲۵‬هزار دالر می رس��د‪ .‬با تبدیل‬ ‫ارزش تعیینی به ریال‪ ،‬نرخ انها تغییراتی را شامل‬ ‫می ش��ود زیرا به طور معم��ول هر ریال به ازای ارز‬ ‫دیگر کشورها تفاوت دارد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬گمرک با اخذ ‪ ۹‬درصد گمرکی‬ ‫ح��دود ‪ ۷.۵‬میلیون تومان ارزش اف��زوده به اداره‬ ‫امور اقتصادی و مالیات��ی پرداخت می کند‪ .‬زمانی‬ ‫که خودرو وارد بازار مصرف می شود عرضه کننده با‬ ‫احتساب سود خود و پرداخت مالیات ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫خ��ودروی مذکور را تا ‪ ۹۰‬میلیون تومان به فروش‬ ‫می رس��اند‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در نهایت فروشنده حدود‬ ‫‪ ۵‬میلیون تومان بر چنین خودرویی س��ود حاصل‬ ‫می کند که در این س��ود و مالیات پرداختی میزان‬ ‫گمرکی خ��ودروی مذکور که در مرحله پیش��ین‬ ‫اخذ ش��ده‪ ،‬حس��اب می ش��ود و در مراحل بعدی‬ ‫متقاضی��ان با مق��دار کمت��ری از پرداخت مالیات‬ ‫روبه رو می شوند‪ .‬قائم مقام س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور تشریح کرد‪ :‬در واقع با فروش خودرو حدود‬ ‫‪۱.۵‬میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده به اداره‬ ‫ام��ور مالیاتی و اقتصادی پرداخت می ش��ود که با‬ ‫احتس��اب مبلغ ‪ ۷‬میلی��ون تومانی گمرک‪ ،‬نهایت‬ ‫پرداخت مالیات به همان ‪ ۹‬درصد معمول می رسد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ت��وازن در تمام بخش ها رعایت‬ ‫ش��ده اس��ت و بخش های داخلی ه��م موظف به‬ ‫پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هس��تند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تولی��د خودروه��ای داخلی ه��م موظف به‬ ‫پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند به طوری‬ ‫که در فرایند تولی��د ان مالیات هر بخش به طور‬ ‫مرحله ای و مجزا اخذ می شود‪.‬‬ ‫پناهی ادام��ه داد‪ :‬تولیدکننده خودروی داخلی‬ ‫در وهله نخست از مراکزی همچون فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ورق‪ ،‬مواد اولیه مورد نی��از خود را تامین می کند‬ ‫و با تهی��ه این مواد اولیه بای��د ارزش افزوده ای را‬ ‫پرداخ��ت کن��د‪ .‬خرید هر م��واد اولی��ه و کاالیی‬ ‫متناسب با ارزش ان کاال شامل حال ارزش افزوده‬ ‫می شود‪ .‬قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور بیان‬ ‫کرد‪ :‬قطعه س��ازان هم پس از تبدیل مواد اولیه به‬ ‫قطعه و محصوالت خودرو‪ ،‬باید ارزش افزوده ای در‬ ‫این مرحله پرداخت کنند‪ .‬به طور مثال تولید کننده‬ ‫باید با س��اخت یک قطعه یک میلیون تومانی ‪۱۰‬‬ ‫درص��د مالیات بر ارزش اف��زوده پرداخت کند که‬ ‫این میزان حاصل تخفیف و احتس��اب مالیات های‬ ‫مراحل قبلی اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬پس از اینکه‬ ‫این قطعات از س��وی خودروساز داخلی خریداری‬ ‫می شود‪ ،‬سازنده داخلی هم باید ارزش افزوده ای از‬ ‫تولید هر خودرو پرداخت کند‪ ،‬بنابراین این زنجیره‬ ‫تولیدی هیچگاه قطع نمی شود و هر مرحله به طور‬ ‫مجزا مالیاتی را پرداخت می کند‪.‬‬ ‫پژو برای بازگش��ت دوباره ب��ه ایران هم غرامت‬ ‫پرداخ��ت ک��رده و هم مجبور به س��رمایه گذاری‬ ‫شده بود‪ .‬شرایط جدید برای این شرکت با اعالم‬ ‫تعلیق فعالیت ها در ایران‪ ،‬دو س��ر باخت می شود‪.‬‬ ‫بالفاصله پس از اجرایی ش��دن برجام خودروساز‬ ‫فرانس��وی رایزنی خود را برای بازگشت به ایران‬ ‫اغاز کرد‪ .‬با این حال‪ ،‬راه بازگش��ت این ش��رکت‬ ‫هموار نبود زیرا به پژو گفته ش��د که به دلیل لغو‬ ‫یک طرفه همکاری و ترک ایران در س��ال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫باید به طرف ایرانی غرامت پرداخت کند‪.‬‬ ‫بازار ای��ران اما ان قدر ب��رای خارجی ها جذاب‬ ‫بود که طرف فرانس��وی با پرداخت غرامت ‪۴۲۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار یوروی��ی موافقت کرد‪ .‬البته‬ ‫این تنها ش��رط حضور دوباره پ��ژو در ایران نبود‬ ‫بلکه این شرکت برای اغاز دور جدید همکاری ها‬ ‫مل��زم به س��رمایه گذاری در ایران ش��د و به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬ش��رکت مش��ترک ایکاپ با س��هم ‪۵۰‬‬ ‫درصدی پژو و ایران خودرو تش��کیل و اغاز به کار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط ام��ا گویا ترس فرانس��وی ها از‬ ‫امریکا در حدی اس��ت که پ��ژو با وجود پرداخت‬ ‫غرامت چند صد میلیون یورویی و سرمایه گذاری‬ ‫در ای��ران‪ ،‬پس از خ��روج امری��کا از برجام اقدام‬ ‫به تعلی��ق فعالیت های خود ک��رده و از رایزنی با‬ ‫امریکا برای کس��ب مجوز فعالی��ت در ایران خبر‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در این وضعیت کارشناسان معتقدند‬ ‫که برخالف ش��رایط س��ال ‪ ۱۳۹۱‬که پژو بدون‬ ‫هیچ هزین��ه و توضیحی ای��ران را ترک کرد‪ ،‬در‬ ‫این دوره بازنده نهایی این خروج طرف فرانسوی‬ ‫است زیرا پژو امکان بازپس گیری غرامت پرداخت‬ ‫شده و همچنین خروج سرمایه گذاری انجام شده‬ ‫در ایران را ندارد‪.‬‬ ‫شاید به همین دلیل است که گروه پژوسیتروئن‬ ‫در بیانیه رس��می خود نه از لغ��و فعالیت ها بلکه‬ ‫تعلیق ان سخن گفته و البته خاطرنشان کرده که‬ ‫با همکاری دولت فرانسه در حال رایزنی با دولت‬ ‫امریکا برای کسب مجوز فعالیت در ایران است‪.‬‬ ‫در ای��ن باره‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار کرد‪ :‬پژو به‬ ‫دلیل فش��ارهای احتمالی که فکر می کند ممکن‬ ‫است از طرف امریکا وارد شود مجبور به خودزنی‬ ‫و تعلیق فعالیت های خود در ایران شد‪.‬‬ ‫امیرحس��ن کاکای��ی ادام��ه داد‪ :‬با ای��ن حال‪،‬‬ ‫برخ�لاف س��ال ‪ ۱۳۹۱‬بازنده این خ��روج طرف‬ ‫فرانس��وی اس��ت زیرا نمی تواند غرامتی که برای‬ ‫بازگش��ت به ایران پرداخت کرده را مطالبه کند‪.‬‬ ‫همچنین پ��ژو در دور جدید برای انتقال فناوری‬ ‫و همچنین سرمایه گذاری اقدام کرده که طبیعی‬ ‫است نمی تواند سرمایه گذاری انجام شده در ایران‬ ‫را به پول نقد تبدیل کرده و از کشور خارج کند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان‬ ‫اینکه خروج پژو و سیتروئن ‪ ،‬صنعت خودرو ایران‬ ‫را متاثر نخواهد کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تیراژ تولید پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬و همچنین سیتروئن ‪ C ۳‬در حدی پایین‬ ‫اس��ت که ادامه تولید یا توقف تولید انها در عمل‬ ‫تاثیر خاصی بر صنعت خودرو نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگرچه خروج پژو س��یتروئن به ضرر‬ ‫خود فرانس��وی ها است اما این اتفاق حامل درس‬ ‫بزرگی نیز برای خودروس��ازان ایرانی است که از‬ ‫تقویت توان داخلی غافل نش��ده و اولویت را بر به‬ ‫س��رانجام رس��اندن پروژه طراحی و تولید پلتفرم‬ ‫ملی قرار دهند‪.‬‬ ‫کاکایی خاطرنشان کرد‪ :‬حتی اگر پژو سیتروئن‬ ‫در رایزنی ه��ای خود با امریکا مج��وز فعالیت در‬ ‫ایران را هم کسب کند باز هم خودروسازان ایرانی‬ ‫باید تمرکز اصلی ش��ان بر توسعه برندهای داخلی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫پلتفرم‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عرض اندام وارداتی ها در بازار داخل‬ ‫سیدحس�ین الج�وردی‪ -‬رئی�س انجمن صنای�ع تولید‬ ‫لنت ترمز و کالچ‪ :‬حمایت از تولید داخل با توجه به شعار امسال‬ ‫همواره در اولویت کار فعاالن اقتصادی و مسئوالن قرار گرفته است‬ ‫این در حالی اس��ت که در برخی از محصوالت با توجه به ش��رایط‬ ‫موجود‪ ،‬تولید گران تر از واردات و حتی قاچاق تمام می ش��ود این‬ ‫امر باعث می ش��ود تا انگیزه تولید کاهش پیدا کند‪ .‬امروز ش��اهد‬ ‫هس��تیم بیشتر بازار لوازم یدکی خودرو در دست کاالهای خارجی‬ ‫اس��ت و این مسئله با وجود فعالیت قطعه س��ازان داخلی رخ داده‬ ‫اس��ت‪ .‬واحدهای تولیدی کش��ور بیش از مص��رف داخل ظرفیت‬ ‫س��اخت دارن��د و در بحث روزام��دی نیز تولیدکنن��دگان بخش‬ ‫لنت ترمز و دیس��ک و صفحه کالچ متعهد هستند از ماشین االت‬ ‫مدرن و روزامد استفاده کنند و توانایی توسعه محصوالت را دارند‪.‬‬ ‫اگر سازندگان فعال این صنف با تمام ظرفیت خود فعالیت داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬کل بازار داخل را پوش��ش می دهند در حال��ی که امروز‬ ‫بسیاری از صنعتگران با نیمی از ظرفیت و حتی کمتر از این رقم‬ ‫در حال تولید هستند‪ .‬طبیعی است که اگر فضا مهیا شود و جلوی‬ ‫قاچاق و واردات بی رویه گرفته شود بسیاری از تولیدکنندگانی که‬ ‫فعالیت انها نیمه تعطیل است نیز می توانند وارد عرصه تولید شوند‪.‬‬ ‫کشور می تواند همچون گذشته صادرات داشته باشد به شرط انکه‬ ‫نرخ تمام ش��ده کاهش یابد‪ .‬از صادرات روز به روز کاسته شد زیرا‬ ‫تس��هیالت بانکی باال نرخ تمام شده تولید را افزایش داد‪ .‬همچنین‬ ‫خال امتیازها و جایزه های صادراتی از دیگر موانع امروز صادرات به‬ ‫شمار می رود‪ .‬امروز توان تولید مازاد وجود دارد‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫اهداف صنعتگر نیز تحقق صادرات اس��ت‪ .‬اما مش��کالت مالی روز‬ ‫به روز تولیدکنن��دگان را تضعیف و ناکارامد می کند؛ بدین معنی‬ ‫ک��ه کاالی خود را به صورت نقد به فروش می رس��انند اما با وجود‬ ‫گذشت چند ماه پول خود را دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫هن‬ ‫طراح‬ ‫ی پلت‬ ‫فرم خو‬ ‫یکی از چالش های صنعت خودرو داخل غیر بومی‬ ‫بودن طراحی ان و به همان نس��بت قدیمی بودن و‬ ‫به روز نبودن صنعت قطعه است‪ .‬خال در امر طراحی‬ ‫این صنعت را تا حدودی عقب نگه داش��ته اس��ت و‬ ‫امروز قطعه س��ازان با مهندس��ی معکوس به قطعات‬ ‫مورد نظر و نیاز خودروس��ازان دست می یابند‪ .‬البته‬ ‫ای��ن امر به دانش خ��اص خود نی��از دارد و به قول‬ ‫طراحان نیاز نیست قطعاتی که پیش تر ساخته شده‬ ‫است را انها از نو طراحی کنند‪.‬‬ ‫اما ب��رای رفتن به س��وی طراحی پلتف��رم بومی‬ ‫چه چالش هایی در کش��ور وجود دارد و راهکارهای‬ ‫برون رفت از ان چیست؟ پرسش دیگر این است که‬ ‫با طراحی پلتفرم ظرفیت موجود صنعت قطعه برای‬ ‫طراحی قطع��ات و همراهی با خودروس��ازان چقدر‬ ‫است؟‬ ‫‹ ‹دانشی که در اختیار برخی است‬ ‫نخست این موضوع را از دیدگاه یکی از کارشناسان‬ ‫صنعت خودرو دنبال می کنیم‪ .‬درباره طراحی پلتفرم‬ ‫نظرهای متفاوتی وجود دارد؛ برخی برای خودکفایی‬ ‫و رس��یدن به خودرو بوم��ی ان را ضروری می دانند‬ ‫ام��ا برخی دیگر ان را هزینه بر دانس��ته و با وضعیت‬ ‫موج��ود بر ای��ن باورند ک��ه ان را باید به ش��رکتی‬ ‫خارجی سفارش داد‪.‬‬ ‫ای��ا طراحی پلتف��رم برای صنعت خودرو کش��ور‬ ‫صرفه اقتصادی دارد؟ اگر بله‪ ،‬چرا در این زمینه کند‬ ‫عمل می ش��ود؟ فضل اهلل جمالو‪ ،‬کارش��ناس صنعت‬ ‫خودرو در این زمینه گفت‪ :‬پرس��ش س��ختی است‬ ‫زی��را طراحی پلتفرم موضوعی پیچیده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫رفتن به ان سمت زیرساخت های متفاوتی نیاز است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬نمی ت��وان راه حل عملی و اقتصادی برای‬ ‫موضوع مطرح کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مجموع��ه ای از قطع��ات بای��د در‬ ‫ی��ک س��ازگاری کنار هم ق��رار گیرند ت��ا پلتفرم به‬ ‫نیازمندی های مورد نظر پاس��خگو باشد‪ .‬در این باره‬ ‫نخس��ت باید گفت دانش ان به طور کامل در اختیار‬ ‫ما نیست‪ .‬این گونه نیست که خودروساز دانش ان را‬ ‫داشته باشد و نخواهد این کار را بکند‪.‬‬ ‫دان��ش ان وجود ندارد همان گونه که بس��یاری از‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته دنیا این دان��ش را در اختیار‬ ‫ندارند‪ .‬امروز کمتر می ش��نویم ک��ه بلژیک یا هلند‬ ‫پلتف��رم طراح��ی ک��رده باش��ند بلکه فق��ط تعداد‬ ‫محدودی از کش��ورها در امر طراحی پلتفرم فعالیت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنع��ت خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫مقوله و پدیده ای پیچیده اس��ت و خودروسازان اگر‬ ‫قابلیت ها و زیرساخت ها را داشتند به این سو حرکت‬ ‫می کردن��د‪ ،‬ضم��ن انکه طبیعی اس��ت که طراحان‬ ‫پلتفرم دان��ش فنی خود را در اختی��ار دیگران قرار‬ ‫ندهن��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬خودروس��ازان مدل خودرویی را‬ ‫وارد و ان را داخلی س��ازی می کنند و در این راس��تا‬ ‫نیز س��ازندگان قطعات هوشمندانه ناگزیر هستند از‬ ‫طریق مهندس��ی معکوس ساخت قطعات مورد نیاز‬ ‫را اغ��از کنند‪ .‬در ای��ن زمینه صنعت خودرو و قطعه‬ ‫موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫جمال��و تصریح کرد‪ :‬با وج��ود برخی چالش ها در‬ ‫انتقال قطع��ات بای��د از این توانمندی ب��ه بهترین‬ ‫شکل اس��تفاده کرد که این امر (مهندسی معکوس)‬ ‫خود قابلیت مهمی اس��ت‪ .‬چین یا ژاپن اگر امروز به‬ ‫این سطح از توانمندی رسیده اند از طریق مهندسی‬ ‫معکوس بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدهای غیرمنصفانه‬ ‫س��خن این اس��ت که با پلتفرم بوم��ی می توانیم‬ ‫خودروهای بومی مختلف تولید کنیم و به طور قطع‬ ‫در ادامه‪ ،‬خودکفایی مورد نظر به دست خواهد امد‪.‬‬ ‫جمالو در این باره توضیح داد‪ :‬باید در این موضوع‬ ‫مقوله ه��ای مختل��ف را در نظ��ر گرف��ت‪ .‬تاجران و‬ ‫بازرگانان داخلی صدها میلیون دالر س��رمایه گذاری‬ ‫و خ��ودرو اماده وارد می کنند اما کس��ی در این باره‬ ‫نقدی ندارد در حالی که این هزینه ها از سرمایه های‬ ‫همین کش��ور اس��ت در نهایت تمام نقدها به سوی‬ ‫خودروس��از متمرکز می شود‪ .‬در حالی که مشکالت‬ ‫داخل��ی دیگری نیز وجود دارد که زمینه س��از ایجاد‬ ‫باقی مشکالت شد ه است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمینه پیش��نهاد ک��رد‪ :‬وقتی تاجری‬ ‫خودرویی وارد می کند‪ ،‬می تواند در این زمینه همراه‬ ‫با خودروس��از بوده و از شرکت مادر بخواهد به ازای‬ ‫خودرو کاملی که قرار اس��ت وارد ش��ود بخش��ی از‬ ‫دانش ان را به صنعت خودرو کشور منتقل کند‪.‬‬ ‫او ب��ا گالیه ادام��ه داد‪ :‬در بح��ث بازرگانی‪ ،‬خرید‬ ‫و واردات فض��ا باز اس��ت و خودروه��ای لوکس وارد‬ ‫می ش��وند اما تمام نقدها متوجه خودروس��از است‪.‬‬ ‫کس��ی منصفانه نق��د نمی کند که خودروس��از چه‬ ‫مشکلی دارد‪ .‬امروز که با بدهی های بانکی به سختی‬ ‫در حال فعالیت است چگونه می تواند میلیون ها دالر‬ ‫ص��رف طراحی کند؟ طراحی پلتفرم ارزان نیس��ت‪.‬‬ ‫باید حمایت های داخلی از ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫بای��د دولتمردان بابت ان یاران��ه بپردازند یا پول‬ ‫ارزان در اختی��ار خودروس��از قرار داده ش��ود‪ ،‬واحد‬ ‫قو توس��عه باید مورد حمایت قرار گیرد تا این‬ ‫تحقی ‬ ‫موضوع نهادینه شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به طور کلی طراحی در تمام صنایع‬ ‫به وی��ژه در صنع��ت خ��ودرو کار کوچکی نیس��ت و‬ ‫پرداختن به ان صدها ساعت کار کارشناسی زبده و‬ ‫خبره نیاز دارد که باید در فضای بدون تعصب باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ پیش نیازها برای طراحی‬ ‫جمال��و با ش��کایت از نقدهای موجود نس��بت به‬ ‫محص��والت داخل��ی‪ ،‬افزود‪ :‬ام��روز فق��ط یکدیگر‬ ‫را محک��وم می کنیم و متاس��فم ک��ه در کانال های‬ ‫اجتماع��ی محص��والت داخلی م��ورد س��خره قرار‬ ‫می گیرند درحالی که نباید دس��تاوردهای خود را به‬ ‫س��خره بگیری��م و باید با حمایت از ای��ن توان برای‬ ‫توسعه و توانمندتر شدن ان بکوشیم‪ .‬وقتی شخصی‬ ‫به نام شیخ محمد (شیخ محمد بن راشد ال مکتوم)‬ ‫حاکم دوبی به ایران امد(در دوره ریاس��ت جمهوری‬ ‫دول��ت نهم و ده��م) خبر داد ایرانی ه��ا ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫‹ ‹مدیریت های چالشی‬ ‫در ادامه به س��راغ یکی از طراحان قطعات خودرو‬ ‫رفت‪ .‬حامد خونم��ری در این زمینه گفت‪ :‬طراح در‬ ‫کش��ور وجود دارد ام��ا به دلیل گران��ی تجهیزات و‬ ‫ماش��ین االت به چین با تیراژ سفارش داده می شود‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬مدیران کارخانه ها خود را درگیر واردات‬ ‫ماش��ین االت نمی کنند‪ .‬ترجیح می دهن��د کارگر و‬ ‫طراح اس��تخدام نکنند و س��فارش بدهند و مشکل‬ ‫اصلی این است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬مشکل در طراحی نیست قطعه در داخل‬ ‫طراحی می شود و سپس ساخت ان به چین سفارش‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫یکی از مس��ائل مطرح این اس��ت که قطعه ای که‬ ‫فقط ایران سفارش می دهد و فقط برای خودروهای‬ ‫در حال تردد ایران مصرف دارد چگونه س��اخت ان‬ ‫برای چینی ها توجیه اقتصادی دارد؟ وی در این باره‬ ‫توضیح داد‪ :‬صنعت چین منعطف اس��ت؛ ش��ما تنها‬ ‫س��فارش می دهید با مدلی که نیاز دارید‪ .‬برای انها‬ ‫مهم نیس��ت‪ ،‬با هر دستگاهی ان را تولید می کنند و‬ ‫نش‬ ‫ان داد‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫ش‬ ‫ود‬ ‫تحویل می دهند‪ .‬البته قطعات جدید را نیز با همان‬ ‫دس��تگاه می توانند تولید و تامین کنن��د‪ .‬برای این‬ ‫کش��ور قدیم و جدید بودن قطعه مهم نیس��ت بلکه‬ ‫نقشه و طرح مهم است‪.‬‬ ‫خونمری ادامه داد‪ :‬بحث مهم مدیریت کارخانه ها‬ ‫است‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬کولر پراید طراحی و نقشه ان به‬ ‫شکل بومی اماده شد‪ .‬نقشه ها به چین رفت و قطعات‬ ‫ساخته ش��دند‪ .‬در ادامه قرار بود ماشین االت وارد و‬ ‫خط تولید ان در ایران راه اندازی شود‪ .‬با مناسبات و‬ ‫رایزنی ها وام گرفته شد اما پروژه به سرانجام نرسید‬ ‫و حتی یک کولر در داخل ساخته نشد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬مش��کل امروز صنعت خ��ودرو‪ ،‬طراح یا‬ ‫تجهیزات نیس��ت زیرا طراح داریم و ماشین االت را‬ ‫نیز می توان وارد کرد‪ .‬چالش در بخش مدیریت است‬ ‫که پیگیر جدی چنین موضوع هایی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹اهم و مهم مسائل‬ ‫خونمری تاکید کرد‪ :‬به طور قطع طراحان داخلی‬ ‫این توانمن��دی را دارند تا مولفه هایی جدید را حتی‬ ‫به قطع��ه ای اضافه کنند اما برای تحقق این امر نیاز‬ ‫به مدیریت است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اگر پلتفرم بومی طراحی شود‪ ،‬با همکاری‬ ‫ش��رکت های مختلف طراح می ت��وان قطعاتی(حتی‬ ‫ق��وای محرکه) را به بهترین ش��کل طراحی و اماده‬ ‫کرد به ش��رطی که هدف این بوده و مدیریت پیگیر‬ ‫موضوع باش��د‪ .‬گاهی شاهد هستیم کارشناسانی که‬ ‫در بخش مدیریت قرار می گیرند به معنای واقعی از‬ ‫جنس ان صنعت نبوده و نمی توانند مدیریت بهینه‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬بحث مهم امروز این است که چرا با‬ ‫گذش��ت چند دهه هنوز نتوانسته ایم به جایگاه ویژه‬ ‫به عنوان خودروساز در سطح بین المللی برسیم زیرا‬ ‫ب��ا این پیش��ینه باید تا امروز صاح��ب خودرو برقی‬ ‫می ش��دیم‪ .‬باید دید منافع در کجا است و مدیریت‪،‬‬ ‫منافع را در کجا می بیند؟‬ ‫این ط��راح اف��زود‪ :‬جوان��ان تحصیلکرده کش��ور‬ ‫ظرفیت ها و توانمندی های فراوانی دارند و هر چه از‬ ‫انها خواس��ته شود عملیاتی می کنند تنها به شرطی‬ ‫که از انها خواسته شود و به دور از سود‪ ،‬نگاه ملی بر‬ ‫طرح ها و پروژه ها حاکم باشد‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تعدادهای بوم��ی تفاوت��ی ب��ا طراحان‬ ‫خودروهای جهان ندارند بلکه فقط مش��تری ندارند‪.‬‬ ‫تجربه نشان داده هر پروژه ای به جوانان سپرده شده‬ ‫عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫اگ��ر امروز در این مس��ائل چالش ها و ضعف هایی‬ ‫هست‪ ،‬به نبود دانش و توانمندی مربوط نیست بلکه‬ ‫به این باز می گردد که انجام این فعالیت ها خواس��ته‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایا تاکن��ون از جوان ایرانی‬ ‫تحصیلکرده خواسته شده یک خودرو بسیار ساده‬ ‫اما بوم��ی طراحی کند و او نتوان��د؟ یا خودرویی‬ ‫که کارایی مح��دودی در فاصل��ه جغرافیایی کم‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬برای نمونه‪ ،‬جابه جایی قطعات در‬ ‫کارخانه‪ .‬همه چیز با اموزش شدنی است به شرط‬ ‫خواستن‪.‬‬ ‫وی به موفقیت جوانان ایرانی در س��ایر کش��ورها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬امروز ایران طراح ‪ ۱۹‬س��ال های‬ ‫دارد ک��ه طرح��ی می کش��د و ب��رای ش��رکت بنز‬ ‫می فرس��تد و دعوت به همکاری می شود اما به دلیل‬ ‫مشکالت س��ربازی نمی تواند‪ .‬پس مهندسان کارامد‬ ‫در داخل داریم مس��ئله این اس��ت که از انها امری‬ ‫خواسته نمی شود‪.‬‬ ‫امروز کافی اس��ت برای طراحی یک خودرو ملی‬ ‫فراخوان داده شود‪ ،‬اس��تقبال چشمگیر خواهد بود‪،‬‬ ‫اما به توانمندی های داخل بهای الزم داده نمی شود‪.‬‬ ‫خونم��ری در پای��ان تصریح ک��رد‪ :‬صنعت نظامی‬ ‫که تا این س��طح پیشرفت داشته و در دنیا س رو صدا‬ ‫می کند از بیرون وارد نشده بلکه از توانمندی داخلی‬ ‫اس��تفاده شده است‪ .‬با اس��تعدادهای داخلی به این‬ ‫جایگاه دس��ت یافته ایم که در دنیا مطرح هس��تیم‪.‬‬ ‫پس اگر امری محقق نمی ش��ود دلیل بر نتوانس��تن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫موتور سیکلت‬ ‫فرسوده ها‬ ‫خبرخوش برای دارندگان موتورسیکلت‬ ‫چالش های شهری‪ ،‬از مترو تا اتوبوس و تاکسی‬ ‫جرایمی که بخشیده می شود‬ ‫جریمه بن��د (ب) م��اده ‪ ۲۴‬قانون بیم��ه اجباری‬ ‫ش��خص ثالث برای موتورس��یکلت ها و ماشین االت‬ ‫کشاورزی فاقد بیمه نامه شخص ثالث بخشیده شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا؛ در راس��تای مصوبه مجمع عمومی‬ ‫صندوق تامین خس��ارت های بدن��ی و موافقت بیمه‬ ‫مرکزی ب��ه منظور حمایت از اقش��ار اس��یب پذیر و‬ ‫دالر در دوبی سرمایه گذاری کرده اند‪ .‬اما پرسش این‬ ‫است که نمی شد همین حجم سرمایه در داخل برای‬ ‫طراحی پلتفرم هزینه شود؟‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬پیش از‬ ‫پرداختن به مقوله پلتفرم الزم است به مسئله مربوط‬ ‫به ام��ور فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماعی و سیاس��ی پرداخت‪.‬‬ ‫فضاه��ای زیادی وجود دارد که باید نخس��ت به انها‬ ‫پرداخته ش��ود تا برس��یم به اینکه چ��را در طراحی‬ ‫پلتفرم موفق نبوده ایم‪ .‬س��پس ب��ه این بپردازیم که‬ ‫برای طراحی و س��اخت پلتفرم چه سازوکاری و نیز‬ ‫زیرساختی نیاز است‪.‬‬ ‫جمال��و در پایان عنوان کرد‪ :‬البت��ه اگر می گوییم‬ ‫نبای��د تولید داخل را به س��خره گرفت به این معنی‬ ‫نیست که مصرف کننده هر محصولی را استفاده کند‬ ‫ما مکلف هس��تیم که تولید با کیفیت داش��ته باشیم‬ ‫زیرا مشتری حق دارد وسیله ایمن استفاده کند‪.‬‬ ‫درو ب‬ ‫ومی د‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫پیشگیری از اس��یب های اجتماعی و ترویج فرهنگ‬ ‫بیمه‪ ،‬ش��رکت های بیمه مکلف هستن د از ‪ ۱۹‬خرداد‬ ‫‪ ۹۷‬برابر با عید سعید فطر تا ‪ ۱۹‬شهریور ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫مبل��غ جریمه موضوع بند (ب) م��اده ‪ ۲۴‬قانون بیمه‬ ‫اجب��اری ش��خص ثالث مصوب س��ال ‪ ۱۳۹۵‬مربوط‬ ‫به موتورس��یکلت ها و ماشین االت کش��اورزی فاقد‬ ‫بیمه نامه که دارندگان انها در بازه زمانی مورد اش��اره‬ ‫اق��دام به خرید بیمه نامه ش��خص ثال��ث می کنند را‬ ‫دریافت نکنند‪.‬‬ ‫سال گذشته نیز صندوق تامین خسارت های بدنی‬ ‫در‪ ۳‬مرحلهطرحبخشودگیجرائمموتورسیکلت های‬ ‫فاقد بیمه نامه شخص ثالث را اجرا کرده بود‪.‬‬ ‫ته��ران سال هاس��ت ک��ه ب��ا کهنگی ن��اوگان‬ ‫حمل ونق��ل عمومی دس��ت و پنجه ن��رم می کند‪،‬‬ ‫دغدغ��ه ای که به گفته حس��ن خلیل ابادی‪ ،‬عضو‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران به امکانات مالی زیادی نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز؛ نگاهی به اوضاع ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل عمومی کش��ور نش��ان می دهد وضع‬ ‫سالمت وسایل نقلیه عمومی به ویژه در کالن شهر‬ ‫تهران چندان مطلوب نیس��ت‪ .‬ام��ار اتوبوس های‬ ‫فرسوده‪ ،‬تاکس��ی هایی که از رده خارج شده اند و‬ ‫حتی مترو نش��ان می دهد تهران به اجرای سریع‬ ‫طرح نوسازی نیازمند است‪.‬‬ ‫حس��ن خلیل ابادی‪ ،‬عضو شورای شهر تهران به‬ ‫وضعیت ترافیکی تهران اشاره کرد و گفت‪ :‬شواهد‬ ‫نش��ان می دهد افرادی که در مناطق دورتر نسبت‬ ‫به مرکز ش��هر زندگی می کنند با مشکل بیشتری‬ ‫در تردد و دسترسی به وسایل نقلیه عمومی دست‬ ‫به گریبان هس��تند‪ .‬با این حال برنامه های شورای‬ ‫پنجم بر حمل ونقل عمومی متمرکز شده است‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس تمام تالش ما برای حل مش��کالت‬ ‫ترافیکی تهران با کمک وسایل نقلیه عمومی است‪.‬‬ ‫خلیل اب��ادی همچنی��ن با نگاهی ب��ه وضعیت‬ ‫اتوبوس های فرس��وده در حمل ونقل شهری گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع خودروهای فرس��وده باید از سیستم‬ ‫حمل ونقل ریلی کشور خارج شوند اما این موضوع‬ ‫به امکانات مالی زیادی نیاز دارد‪.‬‬ ‫‪ ۷‬هزار تاکسی ون در استانه فرسودگی‬ ‫این در حالی است که براساس برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده باید تع��داد اتوبوس های تهران به ‪۱۱‬‬ ‫هزار دس��تگاه برس��د و با وجود فرسودگی ناوگان‬ ‫اتوبوس های ش��هری تهران‪ ،‬نرخ اتوبوس در حال‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫همچنی��ن چالش اصلی این اس��ت که کهنگی‬ ‫ن��اوگان حمل ونق��ل عموم��ی تنه��ا ب��ه مت��رو و‬ ‫اتوب��وس ختم نمی ش��ود بلک��ه تاکس��ی ها را نیز‬ ‫درگیر این مس��ئله کرده اس��ت‪ .‬به گفته علیرضا‬ ‫قن��ادان‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر‬ ‫تاکسی رانی شهر تهران با اشاره به اینکه در تهران‬ ‫بیش از ‪ ۷‬هزار دس��تگاه تاکسی ون وجود دارد که‬ ‫در استانه فرسودگی هستند‪ ،‬گفت‪ ۶ :‬هزار و ‪۸۷۴‬‬ ‫دستگاه تاکسی ون در صف نوسازی قرار دارند‪.‬‬ ‫افزای��ش قیمت ه��ا راه��ی ب��رای برون رفت از‬ ‫چالش ها‬ ‫محمد علیخانی‪ ،‬رئیس کمیس��یون حمل ونقل‬ ‫ش��ورای ش��هر ته��ران معتق��د اس��ت بهترین و‬ ‫س��ریع ترین راه برای نوس��ازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی ته��ران افزای��ش قیمت انها اس��ت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬دلیل رای ش��ورا به افزایش نرخ تاکس��ی و‬ ‫اتوبوس راه حلی برای نوس��ازی این ناوگان اس��ت‬ ‫زیرا بنابر محاسباتی که انجام داده ایم باید کارکرد‬ ‫هر تاکس��ی به لحاظ درامدی تقریبا به ‪ ۲۰۳‬هزار‬ ‫تومان در روز برسد تا بتواند اقدام به نوسازی کند‪.‬‬ ‫روند نوس��ازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهری با‬ ‫یک مرحله و طی یک دوران به اتمام نمی رسد‪ ،‬هر‬ ‫روز ناوگان فرس��وده می شود و نیازمند جایگزینی‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین نیاز اس��ت روند نوسازی به شکل‬ ‫دائمی ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫انگیزه ای برای بخش خصوصی؟‬ ‫در همین ح��ال زهرا صدراعظم ن��وری‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون سالمت‪ ،‬محیط زیست و خدمات شهری‬ ‫شورای ش��هر تهران نظر دیگری دارد‪ .‬وی معتقد‬ ‫است در صورتی که کل ناوگان نوسازی شود تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد می توان��د کرایه خود را گران تر کند اما این‬ ‫طرح تقریبا غیرممکن است زیرا کل ناوگان امکان‬ ‫نوس��ازی را ندارند‪ .‬پیش��نهاد من این است که هر‬ ‫اتوبوس��ی که نوسازی می شود‪ ،‬این اجازه را داشته‬ ‫باشد تا برای بخش خصوصی ایجاد انگیزه شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫مسئله ‪ FATF‬و چالش صنعت خودرو‬ ‫فرب�د زاوه‪ -‬کارش�ناس صنع�ت خ�ودرو‪ :‬در قرارداده��ای‬ ‫جدید صنعت خودرو که پس از برجام بس��ته ش��د بارها عنوان شد‬ ‫خودروسازانی هستند که در بازار امریکا بازاری ندارند‪ .‬در خودروهای‬ ‫سنگین جز اسکانیا که بازاری در امریکا دارد در خودروهای سواری‬ ‫به طور عمده شرکت هایی در ایران حضور دارند(پژو و پژوسیتروئن)‬ ‫ک��ه در بازار امریکا حضور ندارند‪ .‬خط اتصال ان اپل اس��ت که این‬ ‫م��دل در واقع قطعات امریکای��ی مصرف می کند ام��ا در بازار انها‬ ‫فروش ندارد‪ .‬همچنین درباره شرکت رنو شاخه نیسان ان در امریکا‬ ‫فعالیت دارد و خود شرکت(رنو) بازاری در این کشور ندارد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫تحریم ها و فشارهای امریکا تاثیر مستقیمی بر این خودروساز ندارد‬ ‫اما به واس��طه بحث های مالی ممکن اس��ت وضعیت متفاوت شود‬ ‫لو انتقال های‬ ‫زیرا احتمال مطرح ش��دن پیامدهای بسته ش��دن نق ‬ ‫پول اس��ت که می تواند تاثیر بس��یاری در بحث هایی که در توسعه‬ ‫صنعت خودرو مطرح است برای فرانسه به وجود اورد‪ .‬در این زمینه‬ ‫ممکن اس��ت صنعت خودرو ایران با چالش هایی روبه رو شود حتی‬ ‫در بح��ث تولید محصوالت موجود‪ .‬ضمن انکه امروز خودروس��ازی‬ ‫وجود ندارد که ‪ ۱۰۰‬درصد محصوالت خود را در داخل تولید کند‪،‬‬ ‫معن��ی هم ندارد زیرا صرفه اقتصادی و محدودیت تیراژ صنعتگر را‬ ‫از حرکت به ان سو منع می کند‪ .‬همچنین خودروهای پسابرجامی‬ ‫مانند پژو ‪ ۲۰۰۸‬تاثیر زیادی نه در اقتصاد ما و نه در اقتصاد فرانسه‬ ‫دارد‪ .‬ب��رای امریکا نیز مهم نیس��ت‪ .‬اما موضوع این اس��ت که اگر‬ ‫لو انتقال های مالی دچار مش��کل ش��ود در تولیدات پر تیراژ دچار‬ ‫نق ‬ ‫مش��کل خواهیم شد‪ .‬امروز در بحث مالی مشکالتی وجود دارد‪ .‬در‬ ‫لو انتقاالت‬ ‫واقع‪ ،‬حتی پس از برجام مش��کالت بانکی رفع نشد و نق ‬ ‫به روند عادی برنگشت زیرا مسئله تنها موضوع هسته ای نبود بلکه‬ ‫موضوع ‪ FATF‬و پولش��ویی نیز مطرح است که هنوز قانون ان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی به تصویب نرسیده است‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گفت وگوی با مشاور عالی گروه خودروسازی سایپا مطرح شد‬ ‫جنگ اقتصادی در دنیا و تاثیر ان بر صنعت خودرو‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫ش��بکه های مجازی امروز یکی از وس��ایل ارتباطی‬ ‫جدایی ناپذیر جوامع هس��تند که خبرها را با س��رعت‬ ‫بسیار باال نشر و بازنشر می کنند‪ .‬البته به دلیل سرعت‬ ‫باال و س��بقت هر منبع خبری از دیگری بس��یاری از‬ ‫وقت ها ش��ایعه جای خبر را می گیرد و خبرها صحت‬ ‫ندارند یا اگر هم حقیقت داش��ته باشند‪ ،‬بازنشر انها با‬ ‫شاخ و برگ زیادی همراه است که اصل خبر مخدوش‬ ‫شده اس��ت‪« .‬س��اندرو بخرید ال ‪ ۹۰‬تحویل بگیرید»‬ ‫یکی از تیترهایی بود که در فضای مجازی بس��یاری‬ ‫را به خود مش��غول کرد‪ .‬از همین رو‪ ،‬در این راس��تا‪،‬‬ ‫گفت وگویی با س��عید مدنی‪ ،‬مش��اور عالی مدیرعامل‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا انجام شد و چن دو چون این‬ ‫موضوع پیگیری شد‪ .‬همچنین درباره ادامه همکاری ها‬ ‫با طرف فرانسوی‪ ،‬وضعیت تولید خودروهای جدید و‬ ‫نیز پلتفرم های تازه طراحی ش��ده به نکاتی اشاره شد‬ ‫که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €خبر جایگزینی ال ‪ ۹۰‬با رنو ساندرو از سوی‬ ‫پارس خودرو‪ ،‬چقدر حقیقت دارد؟‬ ‫در بخش��نامه امده اس��ت‪ :‬این پیش��نهاد ش��امل‬ ‫س��اندروهای دن��ده ای اس��ت‪ .‬این ش��رکت چون از‬ ‫تعه��دات خود کمی عقب اس��ت به ش��کل اختیاری‬ ‫به ثبت نام کنندگان این نوع خودروها پیش��نهاد داده‬ ‫تا با ال ‪ ۹۰‬دنده ای خ��ودرو مورد نظر خود را تعویض‬ ‫کنند‪ .‬اما در فضای مجازی در نشر و بازنشر‪ ،‬بخشنامه‬ ‫خبر به گونه ای اس��ت که این مفهوم از ان اس��تنباط‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫ش��رکت پارس خودرو به متقاضی��ان ثبت نامی که‬ ‫تمایل داش��ته باش��ند خودرو خود را سر زمان مقرر‬ ‫دریافت کنند چنین پیشنهاد داده که با ال ‪ ۹۰‬خودرو‬ ‫مورد نظر خود را تعویض کنند‪ ،‬ضمن اینکه اگر تمایل‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬مشکلی وجود ندارد و با کمی دیرکرد‬ ‫خودر و مورد نظر به صاحبانش تحویل داده می ش��ود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اجباری در این مسئله نیست‪.‬‬ ‫€ €ب�ازار به نوعی ملتهب اس�ت و نگرانی هایی‬ ‫وج�ود دارد‪ .‬ب�ا این پیش فرض که اگر ش�رکای‬ ‫خارج�ی نتوانند در مقابل خواس�ته های امریکا‬ ‫مقاومت کنند و برای نمونه‪ ،‬شرکت پژوسیتروئن‬ ‫ب�ه همکاری ه�ای خود ادام�ه نده�د‪ ،‬وضعیت‬ ‫تولی�د ‪ ۳C‬در سایپاکاش�ان چگون�ه خواه�د‬ ‫بود؟ همچنی�ن پلتفرم های جدیدی که س�ایپا‬ ‫ب�رای تولید مدل های جدی�د در حال طراحی و‬ ‫اماده س�ازی اس�ت فعالیتش به چه شکل ادامه‬ ‫خواهد یافت؟‬ ‫ش��رکت پژوسیتروئن اعالم کرده خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫البته این قطع همکاری مش��کلی ب��ه وجود نمی اورد‬ ‫زی��را هنوز خ��ودرو مورد نظر به تولید انبوه نرس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها مدل ‪ ۳C‬تولید ش��د که ان نیز به تعداد‬ ‫بس��یار محدود ثبت نام ش��ده و قرار است تولید شود‪.‬‬ ‫امیدواریم با تامین قطعات این تعداد خودرو سر زمان‬ ‫مقرر خودرو به صاحبانش تحویل داده ش��ود‪ .‬به طور‬ ‫کلی مشکل خاصی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬سایت سایپاکاش��ان جز این پروژه‬ ‫برنامه های دیگری نیز در دس��تور کار خود دارد‪ .‬اگر‬ ‫چینی ها بر اساس روال گذشته عمل کرده و در مقابل‬ ‫تحریم های امریکا ایس��تادگی کنند همکاری ها ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬البت��ه درحال حاضر صنع��ت خودرو‬ ‫محتاطانه تر عمل می کند زیرا به نوعی رفتار چینی ها‬ ‫تغییر کرده است‪ .‬باید تمام تالش ها به کار گرفته شود‬ ‫تا حداقل برای مدتی با همکاری چینی ها ظرفیت های‬ ‫موجود را با خودروهای چینی پر کنیم‪ .‬اگر این اتفاق‬ ‫بیفتد‪ ،‬می توان امیدوار بود کارها بهتر پیش برود‪.‬‬ ‫اما انچه باید خودروس��ازان در دستور کار خود قرار‬ ‫دهن��د تکیه ب��ر طراحی و تولی��د پلتفرم های داخلی‬ ‫خودش��ان است‪ .‬پلتفرم بومی که هر دو خودروساز به‬ ‫س��وی ان حرکت کرده اند‪ .‬برای مثال‪ ،‬امروز شرکت‬ ‫س��ایپا پروژه ‪ ۱۰۰SP‬را در دست اجرا دارد که قابل‬ ‫اجرا برای ساخت مدل های جدید خودرویی در کشور‬ ‫است‪ .‬نمونه های ان اماده بوده و باید شبانه روزی روی‬ ‫این پروژه کار ش��ود تا در مدت زمان کمتری به تولید‬ ‫انبوه برس��یم‪ .‬در زمینه قطعات بیشتر قالب ها ساخته‬ ‫ش��ده اس��ت و مورد کنترل هیچ خودروساز خارجی‬ ‫نبوده و قطعه س��ازان داخلی با پروژه ارتباط مستقیم‬ ‫دارند‪ ،‬ضمن انکه به نوعی شرکت های همکار با ما در‬ ‫این پروژه های بومی چون به طور عمده ش��رکت های‬ ‫کوچک هس��تند ش��اید کمتر تحت تاثی��ر اتفاق های‬ ‫سیاسی و بین المللی باشند و همکاری خود را با ایران‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫خودروس��از دیگر نیز سال ‪ ۹۵‬برای طراحی پلتفرم‬ ‫قراردادهایی را بسته است اما بیشتر طرف های قرارداد‬ ‫اروپایی بوده اند‪ .‬حال باید دید در ادامه پروژه طراحی‬ ‫پلتفرم انها چگونه پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫به هر حال در ش��رایط امروز و حتی برای سال های‬ ‫این��ده ک��ه ممکن اس��ت تحریم هایی وجود داش��ته‬ ‫باش��د(زیرا ایران همواره به لحاظ سیاسی تنش هایی‬ ‫را در س��طح بین الملل دارد) بهتر است روی طراحی‬ ‫پلتفرم های ملی همت بیشتری شود و هدف به سوی‬ ‫طراحی خودروهای بومی باشد‪.‬‬ ‫€ €عن�وان می ش�ود دانش الزم ب�رای طراحی‬ ‫پلتفرم در اختیار صنعت خودرو داخل نیست و‬ ‫نیاز به همکاری ش�رکت های خارجی است‪ .‬نظر‬ ‫شما در این باره چیست؟‬ ‫در طراحی پلتفرم ه��ای بومی و ملی به طور عمده‬ ‫ب��ا ش��رکت های کوچکت��ر هم��کاری می ش��ود نه با‬ ‫ش��رکت های بزرگ که درگیر مسائل سیاسی باشد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬این امر بس��یار کمک کننده است و می توانیم‬ ‫زودتر به هدف (طراحی پلتفرم و داش��تن خودروهای‬ ‫بومی) برسیم‪.‬‬ ‫€ €ایا ب�ه جز قطع�ات های تک‪ ،‬باق�ی قطعات‬ ‫پلتفرم ‪ ۱۰۰SP‬داخلی است ؟‬ ‫همان طور که همه می دانند هیچ خودرویی در هیچ‬ ‫جای دنیا کامل و ‪ ۱۰۰‬درصد در همان کشور ساخته‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬قطع��ات «های تک» را نیز ش��رکت هایی‬ ‫تولی��د و تامی��ن می کنن��د ک��ه خیل��ی تحت تاثی��ر‬ ‫تنش های بین المللی نیس��تند‪ .‬برای مثال‪ ،‬در چنین‬ ‫موقعیت هایی ایران توانس��ته انژکتور‪ ،‬ایربگ و‪ ...‬را از‬ ‫همین شرکت های کوچک تهیه کند و مشکل خاصی‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو شرایط سختی دارد اما به هر ترتیب‪،‬‬ ‫ای��ن رویکرد (تمرکز روی پلتفرم ه��ای بومی) تنش ها‬ ‫را ب��رای ان کمت��ر می کن��د زیرا برنده��ای خارجی‬ ‫مانند پژو‪ ،‬پژوس��یتروئن‪ ،‬رنو و‪ ...‬وقتی قطع همکاری‬ ‫می کنند به طور معمول با هیچ ش��رکت وابس��ته به‬ ‫خودش��ان‪ ،‬با ط��رف ایرانی هم��کاری نخواهند کرد‪.‬‬ ‫اما ش��رکت هایی که مستقل هس��تند ولی خودروساز‬ ‫نیستند و با خودروسازان مش��ارکت دارند‪ ،‬می توانند‬ ‫با ما همکاری داش��ته باشند چراکه تمام قطعات این‬ ‫پلتفرم ه��ای داخلی به دس��ت کارشناس��ان خودمان‬ ‫طراحی شده و لوگو و برند مستقلی دارد‪.‬‬ ‫در نشس��ت های خبری پ��س از انعق��اد قراردادها‬ ‫وقتی اهالی رس��انه با مدیران عامل خارجی گفت وگو‬ ‫داشتند نخستین پرسش این بود که در صورت اعمال‬ ‫تحریم های جدید این شرکت ها چه واکنشی در مقابل‬ ‫ش��ریک ایرانی خود خواهند داش��ت؟ ب��ه طور عموم‬ ‫اع�لام می کردن��د‪ ،‬می مانند‪ .‬یا اعالم می ش��ود(چون‬ ‫مفاد قراردادها عمومی نشده است) با توجه به تجربه‬ ‫قبلی که خودروس��ازان داشتند در بندهای قراردادی‬ ‫بس��یاری از امور دیده شده اس��ت‪ .‬حال پرسش این‬ ‫اس��ت که به لحاظ حقوقی خودروس��از ایرانی چقدر‬ ‫می تواند ادعای خسارت داشته باشد و طرف خارجی‬ ‫چقدر به پرداخت غرامت به خودروسازان ایرانی ملزم‬ ‫هستند؟ زیرا برخی از قطعه سازان اعالم می کنند برای‬ ‫ساخت قطعات خودروهای جدید قالب ها را ساخته و‬ ‫سرمایه زیادی برای این امر هزینه کرده اند‪.‬‬ ‫اگ��ر ش��رایط تحری��م را در قرارداده��ا مش��مول‬ ‫فورس ماژور (ب��ه فرانس��وی‪،Force majeure :‬‬ ‫اصطالح��ی در حقوق فرانس��ه اس��ت که ب��ه ظاهر‬ ‫نخس��تین بار در قانون مدنی فرانس��ه ب��ه کار رفته و‬ ‫س��پس در کشورهای دیگر‪ ،‬همین اصطالح‪ ،‬حتی در‬ ‫حقوق و کتاب های متعدد‪ ،‬مورد اس��تفاده قرار گرفته‬ ‫و رایج ش��ده اس��ت‪ .‬در حقوق فرانس��ه‪ ،‬فورس ماژور‬ ‫دارای معنی عام و معنی خاص اس��ت؛ به معنی عام‪،‬‬ ‫عبارت اس��ت از هر حادثه خارج��ی «خارج از حیطه‬ ‫قدرت متعهد» غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب‪،‬‬ ‫که مانع اجرای تعهد باش��د‪ ).‬نکرده باش��ند که البته‬ ‫تمام تالش های س��ایپا در قرارداده��ا و مذاکراتی که‬ ‫با طرف خارجی و رنو داش��ت این بود که این موضوع‬ ‫را مش��مول این امر نکند تا طرف فرانس��وی نتواند از‬ ‫تعهدات خود سر باز بزند (اما از قراردادهای پژو اطالع‬ ‫ندارم) احقاق حقوق ممکن است‪ .‬اما واقعیت موضوع‬ ‫این اس��ت که منافع مالی و نقل و انتقاالت اروپاییان‬ ‫با امریکا بس��یار زیاد است ش��اید اگر درباره همکاری ‬ ‫نکردن ش��ان به مجامع بین الملل ش��کایت هم ش��ود‬ ‫ترتیب اثر زیادی داده نشود‪.‬‬ ‫البته این تجربه نیز وجود دارد که در دوره ای درباره‬ ‫ش��رکت کیاموت��ورز و همکاری نک��ردن ان در بحث‬ ‫تولید س��راتو به مجامع بین المللی شکایت شد و انها‬ ‫مجبور ش��دند فعالیت خود را ادامه دهند و تجهیزات‬ ‫و ماشین االت مورد قرارداد را نصب کنند زیرا در غیر‬ ‫این صورت محکوم به پرداخت خس��ارت می ش��دند‪.‬‬ ‫مهم این است که این مسائل در قراردادها دیده شود‪.‬‬ ‫در هر حال می ش��ود به مراج��ع قانونی بین المللی‬ ‫شکایت و ادعای خسارت کرد ولی باید بدانیم این امر‬ ‫باعث نگه داش��تن این خودروسازان در ایران نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬نهایت مجبور به پرداخت غرامت ش��وند که در‬ ‫مقابل مراودات مالی و منافعی که با امریکا دارند رقم‬ ‫خیلی زیادی نیست‪.‬‬ ‫€ €با این ش�رایط ب�ه نوعی تولی�د خودروهای‬ ‫قدیمی ب�ه روال گذش�ته برمی گردد‪ ،‬درس�ت‬ ‫است؟‬ ‫برای دوره ای ناگزیر به این امر با افت تیراژ هستیم‬ ‫زیرا برخ��ی از قطعات همین خودروه��ا نیز از خارج‬ ‫تامین می ش��ود به وی��ژه اگر چین هم��کاری خود را‬ ‫ب��ا ای��ران کمتر کند و همچون گذش��ته مس��تقل از‬ ‫سیاس��ت های تهدیدی نباشد (زیرا به هر حال انها نیز‬ ‫یک سلس��له معامالتی با امریکا دارند) صنعت خودرو‬ ‫باید با اتکا به توان خود ادامه فعالیت دهد‪.‬‬ ‫در دوره فش��ارهای تحریمی اغاز دهه ‪ ۹۰‬قطعات‬ ‫م��ورد نی��از از طریق چین ب ا کیفی��ت کمتری تامین‬ ‫می شد و به این ترتیب‪ ،‬خطوط تولید فعال بودند‪.‬‬ ‫€ €وضعیت به ط�ور کامل چه زمانی مش�خص‬ ‫می شود؛ اینکه طرف فرانسوی می ماند یا خیر؟‬ ‫درحال حاضر فعالیت ها کند شده است و دورنما این‬ ‫اس��ت که نباید منتظر ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ماه اینده باشیم‪ .‬البته‬ ‫بای��د تالش ها برای قانع ک��ردن انها در پیش گرفته‬ ‫و دوباره مذاکراتی ش��ود شاید تغییر رویه هایی انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬یا ش��اید خود اروپاییان فش��ارهایی به امریکا‬ ‫داش��ته باش��ند و بتوانند همکاری های خود را ادامه‬ ‫دهن��د‪ .‬در هر معامله ای طرف ها ب��ه دنبال نفع خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫شاید فشار کشورهای اروپایی فرصتی به وجود اورد‬ ‫تا ارتباط هایی ش��کل گیرد و توافق هایی حاصل شود‪.‬‬ ‫با وجود تمام این ش��رایط باید بدبین بود و شرایط را‬ ‫جنگ اقتصادی دانس��ت‪ .‬اگر وضعیت بهتر شد کارها‬ ‫راحت ت��ر پیش می رود‪ .‬اما ما باید برنامه ریزی خود را‬ ‫برای ش��رایط بس��یار سخت داشته باش��یم؛ این مهم‬ ‫است‪ .‬امروز کشوری مانند امریکا نیز شرایط اقتصادی‬ ‫خود را ش��رایط اقتصاد جنگ در نظر گرفته است‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬ما نیز باید برنامه ریزی خود را برای بر مبنای‬ ‫شرایط سخت پیش ببریم‪.‬‬ ‫€ €در تس�لیحات نظام�ی‪ ،‬کش�ور به س�رعت‬ ‫پیش�رفت کرد‪ .‬ایا نمی توان همان رویه را برای‬ ‫صنعت خودرو داشت؟‬ ‫تس��لیحات نظامی‪ ،‬صنعتی ویژه است‪ .‬هزینه هایی‬ ‫که در تس��لیحات نظامی صرف می شود قابل مقایسه‬ ‫با س��ایر صنایع نیس��ت‪ .‬در همه جای دنیا نیز همین‬ ‫اس��ت‪ .‬البته نباید فکر کرد پیچیدگی صنعت خودرو‬ ‫کمتر از صنعت موشکی است‪ .‬برای صنعت خودرو در‬ ‫تیراژ انبوه ب��ا این قیمت های رقابتی که وجود دارد و‬ ‫ملزم به رقابت اس��ت کار ساده ای نیست‪ .‬برای صنایع‬ ‫نظامی امکانات به طور کامل فراهم اس��ت و نخبگان‬ ‫کش��ور در این پروژه ها فعال هستند و صنعت خودرو‬ ‫با وج��ود اینکه پیش از انقالب فعالی��ت خود را اغاز‬ ‫ک��رده و نیم قرن از عمر ان می گذرد هنوز به جایگاه‬ ‫خود نرس��یده و تفاوت زیادی با گذش��ته خود ندارد‪.‬‬ ‫این نشان می دهد تحول و پیشرفت در این صنعت‬ ‫کار ساده ای نیس��ت‪ .‬صنعت خودرو با بسیاری از‬ ‫س��ازمان ها در ارتباط بوده و باید باشد؛ مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬جامعه‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و‪ ...‬ک��ه صنایع نظامی دارای این‬ ‫موقعیت نیستند‪.‬‬ ‫قطعه ساز‬ ‫چینی ها‬ ‫صنعت قطعه کشور با تحریم ها مقابله می کند‬ ‫شرکت های چینی جایگزین اروپایی ها می شوند‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور گف��ت‪ :‬قطعه س��ازان ب��ه‬ ‫ش��رط پرداخت حقوق و مطالبات ش��ان از س��وی‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬توان مقابله با تحریم ها و فشارهای‬ ‫اقتصادی را دارن��د‪ .‬ارش محبی نژاد گفت‪ :‬نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۸۴‬درص��د ن��رخ تمام ش��ده یک خ��ودرو را‬ ‫قطعات ان تشکیل می دهد؛ بر این اساس صنعت‬ ‫خودروسازی بدون قطعه س��ازی معنی ندارد‪.‬دبیر‬ ‫انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کش��ور ادامه داد‪ :‬قطعه سازان ایرانی‬ ‫در س��ال های س��یاه تحریم به ویژه بین سال های‬ ‫‪ ۹۱‬ت��ا ‪ ۹۴‬کم��ر هم��ت بس��تند و بس��یاری از‬ ‫قطعات وارداتی را داخلی س��ازی کردند‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬با این حال به نظر می رس��د حافظه تاریخی‬ ‫خودروسازان کشورمان ضعیف شده و این همت و‬ ‫تالش شبانه روزی را فراموش کرده اند زیرا شاهدیم‬ ‫نه نرخ قطعات تعدیل ش��ده و نه ش��یوه پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه س��ازان اصالح شده است‪ .‬این مقام‬ ‫صنفی یاداور ش��د‪ :‬عمده قراردادهای قطعه سازان‬ ‫و خودروس��ازان ‪ ۴‬ماهه اس��ت اما مطالبات برخی‬ ‫قطعه س��ازان حتی ت��ا ‪ ۲۳۰‬روز نیز معوق ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین برخی ش��رکت های وابس��ته به‬ ‫خودروسازان بزرگ نیز حدود یک سال است بدهی‬ ‫خ��ود را به قطعه س��ازان نپرداخته ان��د‪ .‬محبی نژاد‬ ‫با بی��ان اینکه صنعت قطعه در اواخر سالگذش��ته‬ ‫وضعیت قرمز اعالم کرده بود‪ ،‬هشدار داد‪ :‬اگر این‬ ‫صنعت زمینگیر ش��ود‪ ،‬احیا و راه اندازی دوباره ان‬ ‫بسیار هزینه بر خواهد بود‪ .‬وی با یاداوری اینکه در‬ ‫‪ ۲‬س��ال گذشته نرخ محصوالت فوالدی ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬مس ‪ ۸۰‬درص��د و پلیمرهای تولید داخل‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد گران تر ش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این‬ ‫شرایط چه اصراری اس��ت که قطعه سازان «گندم‬ ‫بین دو س��نگ اس��یاب» تولیدکنندگان دولتی و‬ ‫خودروسازان داخلی باشند که اولی نرخ مواد اولیه‬ ‫را افزای��ش داده و دومی قیمت ه��ا را به زور ثابت‬ ‫نگه داشته است؟‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازان کش��ور تاکید کرد‪ :‬در صورت تداوم‬ ‫این بی مهری‪ ،‬دیگر نباید انتظار داشت قطعه سازان‬ ‫با ان انگیزه پیشین به مصاف تحریم ها بروند‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد تصریح ک��رد‪ :‬صنعت قطع�� ه ایران‬ ‫توان مقابله با تحریم ها را دارد‪ ،‬به شرط اینکه اگر‬ ‫حمایت نمی شوندحداقل حقوق حقه انها پرداخت‬ ‫شود‪ .‬محبی نژاد خاطرنشان کرد‪ :‬از حدود ‪ ۲‬هفته‬ ‫گذشته تاکنون دس��تکم ‪ ۱۲‬قطعه ساز عضو این‬ ‫انجم��ن به تعلیق فعالیت های خ��ود اقدام کرده و‬ ‫منتظرند ببینند چه اتفاق��ی خواهد افتاد‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط به نظر می رس��د سیاس��تگذاران صنعت‬ ‫کش��ور در خواب عجیبی به س��ر می برند یا خود‬ ‫را ب��ه خواب زده اند‪ .‬وی گفت‪ :‬در حالی که در اوج‬ ‫تحریم ها ش��مارگان (تیراژ) تولید خودرو به ‪۷۴۰‬‬ ‫هزار دس��تگاه کاهش یافته بود‪ ،‬اما با تالش قطعه‬ ‫س��ازان در مدت دو سال به بیش از یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار دستگاه افزایش یافت‪ ،‬پس کاری نکنیم‬ ‫که قطعه سازان انگیزه های خود را از دست بدهند‪.‬‬ ‫خودروس��ازی کش��ور در افق ‪ ۱۴۰۴‬غیرممکن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪،‬ای��ن مقام صنف��ی تاکید کرد‪:‬‬ ‫صنعت قطعه سازی بیش از تحریم های بین المللی‪،‬‬ ‫از تحریم های داخلی و نادیده گرفته شدن ها ضربه‬ ‫دیده و این رویه باید اصالح ش��ود‪ .‬وی در پاس��خ‬ ‫به پرسش��ی درخص��وص کیفیت قطع��ات‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬قطعه با کیفی��ت نرخ خ��ودش را دارد‪ ،‬اما‬ ‫اگر خودروس��از نرخ را به گون��ه ای جذاب تعریف‬ ‫نکند‪ ،‬انگاه ش��اهد روانه شدن سرمایه گذاری های‬ ‫س��رگردان از قطعه سازی به سوی سایر بخش ها و‬ ‫رونق سفته بازی خواهیم بود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬جایگزین هایی برای‬ ‫خودروه��ای اروپای��ی از س��وی تولیدکنندگان‬ ‫داخلی پیش بینی ش��ده که بخشی از ان چینی‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر بهمن موت��ور‪ ،‬ه��اوال را‬ ‫جایگزین مزدا کرده‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫و ش��رکت س��ایپا نی��ز پیش بینی ه��ای الزم را‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫ول��ی ملکی درباره خروج پ��ژو از قرارداد خود‬ ‫با خودروس��ازان داخلی اظهار کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫خارجی ک��ه با ایران طرف قرارداد بودند قبل از‬ ‫برج��ام نیز در زمان تحریم ایران را ترک کردند‬ ‫و یک طرفه قرارداد خود را فس��خ و از همکاری‬ ‫خودداری کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خانه ملت؛ ریی��س کمیته صنایع‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه تولیدکنندگان کشورهای‬ ‫اروپایی تحت تاثیر امریکا ق��رار دارند و منافعی‬ ‫ک��ه با این کش��ور دارند زیاد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫تولیدکنندگان در سخنان خود مطرح می کنند‪،‬‬ ‫نمی توانند منافع خود را نادیده بگیرند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه یک بعد فشارها سیاسی‬ ‫و بعد دیگر اقتصادی است و بر اساس این اصل‪،‬‬ ‫پ��ژو همکاری خ��ود را با ایران خ��ودرو و مزدا و‬ ‫هیوندا با گروه بهمن قراردادهای خود را فس��خ‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬این قط��ع همکاری ها‬ ‫منافعی برای کش��ور دارد که یک��ی از انها این‬ ‫است که در سال های گذش��ته دانش فنی را از‬ ‫انها گرفته ای��م و در اختیار داری��م‪ .‬مورد دیگر‬ ‫خودروس��ازان از تحری��م قبلی عب��رت گرفته و‬ ‫خود را برای چنین شرایطی اماده کرده بودند‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه جایگزین هایی برای خودروهای‬ ‫اروپای��ی از س��وی تولیدکنن��دگان داخل��ی‬ ‫پیش بینی شده که بخش��ی از ان چینی است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر بهمن موت��ور‪ ،‬ه��اوال را‬ ‫جایگزی��ن مزدا کرده‪ ،‬ایران خودرو و س��ایپا نیز‬ ‫پیش بینی الزم را داش��ته اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تمام‬ ‫خودروه��ای چینی کیفی��ت پایین��ی ندارند و‬ ‫بیش��تر خودروس��ازان اروپایی و اسیایی مطرح‬ ‫در چین ب��ه دلیل کم بودن نرخ تمام ش��ده در‬ ‫این کشور واحد اصلی را به شکل جوینت وینچر‬ ‫راه اندازی کرده و بزرگترین قطعه سازان انها در‬ ‫چین اس��ت‪ .‬خودروس��ازانی که با چین قرارداد‬ ‫می بندند اگر قطعات تحت لیسانس خودروسازان‬ ‫دریاف��ت ش��ود کیفی��ت الزم را داش��ته و تنها‬ ‫دریافت قطعات کمی زمان بر اس��ت‪ .‬در گذشته‬ ‫وقت��ی بن��ز و «زد اف» ب��ه ایران خ��ودرو دیزل‬ ‫قطعات تحویل نداد قطع��ات مورد نیاز از چین‬ ‫تامین شد‪.‬‬ ‫ملکی با تاکید بر اینکه باید به خودروس��ازان‬ ‫داخلی اعتماد کنیم اگر به خودروس��ازان اجازه‬ ‫افزایش نرخ ندهیم قطعه سازان زمین می خورند‪،‬‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬برای تعیین ن��رخ خودروهای زیر‬ ‫‪ ۴۵‬میلی��ون توم��ان باال رفتن نرخ م��واد اولیه‪،‬‬ ‫دستمزدها و‪ ...‬را باید در نظر گرفت‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ژاپنی ها لیتری چند بنزین می زنند؟‬ ‫مرک��ز اطالعات نفت ژاپن اعالم کرد به دلیل برخی بی ثباتی ها‬ ‫در خاورمیانه نرخ بنزین در این کش��ور به باالترین میزان در ‪۴۱‬‬ ‫ماه گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬میانگین بهای خرده فروشی بنزین در ژاپن در‬ ‫هفته گذشته برای نخستین بار از ‪ 3‬سال و ‪5‬ماه گذشته از ‪۱۵۰‬‬ ‫ین یا حدود ‪ ۱.۳۸‬دالر در هر لیتر فراتر رفت‪.‬‬ ‫مرک��ز اطالعات نفت ژاپن این افزایش ن��رخ را به نگرانی ها در‬ ‫زمینه بی ثبات��ی در خاورمیانه پس از تصمیم امریکا برای خروج‬ ‫از توافق هسته ای ایران و اقدام برای انتقال سفارت این کشور در‬ ‫اسرائیل به بیت المقدس نسبت می دهد‪.‬‬ ‫تاکایوکی نوگامی‪ ،‬اقتصاددان ارش��د در شرکت ملی نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و فل��زات ژاپن گفت در بازار همواره ای��ن دیدگاه وجود دارد که‬ ‫ذخایر نفتی ایران و ونزوئال در امریکای جنوبی احتماال با نزدیک‬ ‫ش��دن فصل تعطیالت در نیم کره ش��مالی که نرخ بنزین در ان‬ ‫به طورمعمول باال اس��ت‪ ،‬کاهش می یابد و این نیز می تواند یکی‬ ‫از دالی��ل افزایش بهای بنزین باش��د‪ .‬پس از عربس��تان‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫قط��ر و کویت‪ ،‬ایران با تامی��ن ‪ ۶.۲‬درصد از نفت مورد نیاز ژاپن‬ ‫پنجمین صادرکننده نفت به این کش��ور اس��یایی اس��ت‪ .‬توافق‬ ‫هسته ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) ‪ 23‬تیر سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫(‪14‬ژوئیه ‪ )۲۰۱۵‬در وین بین نمایندگان جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و گروه ‪ ۵+۱‬شامل انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬امریکا‪ ،‬روسیه‪ ،‬چین و المان‬ ‫امضا ش��د‪ .‬دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری امریکا ‪ 18‬اردیبهشت‬ ‫امسال برخالف هشدارهای جهانی از برجام خارج شدو اعالم کرد‬ ‫تحریم ها علیه ایران را ازس��ر می گی��رد‪ .‬طرف های دیگر برجام و‬ ‫بسیاری دیگر از کشورها از جمله چین با تصمیم ترامپ مخالفت‬ ‫کرده اند‪ .‬اتحادیه اروپا در نظر دارد با اجرای «قانون انس��داد» از‬ ‫شرکت های خود در مقابل تحریم های امریکا دفاع کند‪.‬‬ ‫گزارش از وضعیت مطالبات قطعه سازان‬ ‫دیرکرد مطالبات‬ ‫همچنان صنعت قطعه را ازار می دهد‬ ‫خودروس��ازان مشتریان اصلی قطعه سازان به شمار‬ ‫می روند که با تامین قطعات مدل های مختلف صنعت‬ ‫خودرو کشور مورد پشتیبانی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫با حمایت قطعه س��ازان صنعت خودرو در برخی از‬ ‫خودروها تا ‪ ۸۰‬درصد به خودکفایی رسیده اما عقب‬ ‫مان��دن این صنعت در چند س��ال گذش��ته به لحاظ‬ ‫دان��ش فنی و فن��اوری روز دنیا س��بب کندی روند‬ ‫همراهی با خودروهای جدید شده است‪.‬‬ ‫یک��ی از مولفه ه��ای مهم که از س��وی صنعتگران‬ ‫قطعه س��از برای نوس��ازی نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫خط تولیدش��ان مطرح می شود بحث نقدینگی است‬ ‫که اعالم می ش��ود تغییر نکردن نرخ قطعات در چند‬ ‫س��ال گذش��ته و نیز مطالب��ات معوق انها از س��وی‬ ‫خودروسازان باعث شده تا با کمبود منابع مالی برای‬ ‫ادامه فعالیت های حت��ی عادی و روزمره خود روبه رو‬ ‫باش��ند‪ .‬این در حالی است که خال ان در این صنعت‬ ‫محسوس است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت های در راه مانده‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان کش��ور درباره‬ ‫وضعیت مطالب��ات و پرداخت های خودروس��ازان به‬ ‫قطعه س��ازان گفت‪ :‬پرداخت ها از سوی خودروسازان‬ ‫وضعیت مناسبی ندارد و نقدینگی در صنعت خودرو‬ ‫به حد کافی موجود نیست‪ .‬خودروسازان در تعامل با‬ ‫نظام بانکی نیز روش های تامین نقدینگی دیگر مانند‬ ‫مراوحه و‪ ...‬اقدام هایی در حال انجام دارند و قول هایی‬ ‫در این راس��تا داده اند که نویدبخش این اس��ت که تا‬ ‫پایان خرداد بخشی از بدهی های معوق پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬انجمن صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان کش��ور در این زمینه دوباره بر فرمول‬ ‫پیش��نهادی خود در س��ال گذش��ته تاکی��د دارد‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتی��ب‪ ،‬قطعه س��ازان کوچکی ک��ه ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫تامین کنندگان را تش��کیل می دهند و به طور عمده‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د مطالبات را ش��امل می ش��وند در اولویت‬ ‫باش��ند‪ .‬ب��رای ادامه حیات ض��رورت دارد بدهی این‬ ‫قطعه سازان زودتر تسویه شود‪ .‬در مدت یک ماه و اگر‬ ‫مقدور نبود باید کمتر از ‪ ۳‬ماه بدهی این صنعتگران‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬با پرداخت این بخش‬ ‫از بدهی ها مش��کل عمده قطعه سازان رفع می شود و‬ ‫در ادامه بر اس��اس بس��ته چند بخشی که بارها از ان‬ ‫سخن گفته شده سایر مطالبات تسویه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته ‪ ۵‬بخشی انجمن همگن‬ ‫جزئیات بس��ته ‪ ۵‬بخش��ی به این ش��رح است که‬ ‫قس��مت نخس��ت این بس��ته مرب��وط ب��ه واگذاری‬ ‫چک های حاصل از فروش خودرو یا صدور چک هایی‬ ‫از سوی خودروساز برای تحویل به قطعه سازان است‪.‬‬ ‫بخش دوم دریافت تس��هیالت در قالب خرید دین یا‬ ‫معرفی قطعه س��از به بانک و پرداخت اقس��اط با سود‬ ‫مربوط از سوی خودروساز است‪.‬‬ ‫همچنی��ن واگ��ذاری ام��وال قاب��ل معامل��ه بدون‬ ‫دخالت خودروس��از مانند امالک‪ ،‬مستغالت یا سهام‬ ‫قاب��ل معامله در بورس به جای بدهی خودروس��از به‬ ‫قطعه س��از بخش سوم بوده و بخش چهارم مربوط به‬ ‫بدهی هایی اس��ت که قطعه سازان به برخی از نهادها‬ ‫و س��ازمان های مش��خص دارند مانند س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی و اداره برق یا شهرداری ها و دیگر سازمان ها‪،‬‬ ‫ در این باره چون خودروس��از نمی تواند بدهی خود را‬ ‫به ش��کل نقدی بپردازد پیش بینی ش��ده تا به جای‬ ‫پول‪ ،‬خودرو تحویل دهد تا قطعه س��از به جای بدهی‬ ‫خود این خودرو را واگذار کند‪ .‬بند اخر این بس��ته ‪۵‬‬ ‫بخش��ی نیز مربوط به بخش نقدی اس��ت که در کل‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬درصد کل بدهی را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫محبی نژاد در پایان گفت‪ :‬امیدواریم با تدابیری که‬ ‫از سوی مدیران دولتی و خودروسازان اتخاذ می شود‬ ‫این مشکل برای صنعت قطعه هر چه زودتر رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش های نامتوازن‬ ‫همچنین س��عید صبوری‪ ،‬کارشناس صنعت قطعه‬ ‫در ای��ن باره بیان کرد‪ :‬درحال حاضر پرداخت ها روند‬ ‫طبیعی ندارد‪ .‬سال گذشته در پایان سال با اقدام هایی‬ ‫که مدیرعامل یکی از خودروس��ازان داشت بخشی از‬ ‫معوقات پرداخت شد‪ .‬اما از اغاز سال جدید پرداختی‬ ‫انجام نشده و مطالبات بدون پاسخ باقی مانده است‪.‬‬ ‫در خبرها امد با تدابی��ری که وزیر صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اتخ��اذ ک��رد ن��رخ خودروه��ا ‪ ۹/۶‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬صبوری در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ای��ن افزایش چق��در بر روند پرداخت ها موثر اس��ت‪ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬رقم افزایش��ی زیاد نبوده و نمی تواند مشکالتی‬ ‫را ک��ه صنعت خ��ودرو با ان درگیر اس��ت‪ ،‬رفع کند‪.‬‬ ‫این ع��دد در مقابل افزای��ش ‪ ۷۰‬درصدی مواد اولیه‬ ‫یا دس��تمزدهایی که ‪ ۲۰‬درصد باال رفت و‪ ...‬پاسخگو‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه در بخ��ش محصوالت‬ ‫پلیمری اظهار کرد ‪ :‬ش��اید اگر نرخ قطعات بین ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۳۵‬درصد افزایش یابد تا حدودی چالش ها کم شده‬ ‫و در رفع مشکالت روزمره کارساز باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد ‪ :‬البته افزایش قیمت ها به قطعات‬ ‫و موادب��ری انه��ا ب��رای س��اخت بس��تگی دارد زیرا‬ ‫همان طور که اش��اره ش��د برخی از م��واد اولیه مورد‬ ‫نیاز قطعه س��ازان نسبت به سال گذشته تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬رقم افزایشی باید عددی باشد که‬ ‫پاسخگوی این گرانی باشد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در حالی که عنوان می ش��ود تورم یک‬ ‫رقمی است حقوق و دستمزدها دو رقمی باال می رود‪.‬‬ ‫این روند باعث می شود که معادالت به هم بریزد‪.‬‬ ‫‹ ‹خطرپذیری فعالیت ها‬ ‫با تغیی��ر نرخ م��واد اولی��ه هنگام تحوی��ل قطعه‬ ‫تفاوت نرخ اولیه و زمان تحویل محاس��به و از س��وی‬ ‫خودروس��ازان به قطعه س��ازان پرداخت می شود‪ .‬وی‬ ‫در ای��ن باره توضی��ح داد‪ :‬این مابه التفاوت محاس��به‬ ‫می شود اما چنین امری زمان بر بوده و پس از انالیزها‬ ‫افزایش ها اعمال می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با شرایط موجود این رقم ها کمک چندانی‬ ‫به صنعت قطعه نمی کند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که قطعه سازان در افزایش قیمت ها برای بازار‬ ‫لوازم یدکی چقدر می توانند اعمال نظر داشته باشند‪،‬‬ ‫ گفت‪ :‬قطعه ساز برای پوشش بازار لوازم یدکی می تواند‬ ‫قیمت ها را افزایش دهد اما تیراژ زیادی در این بخش‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بخ��ش اصلی تیراژ صنعت قطعه مربوط‬ ‫به خط تولید خودروسازان است به این معنا که حدود‬ ‫‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۵‬درصد قطعات به خط تولید خودروس��ازی‬ ‫تحویل داده می ش��ود‪ .‬برای ب��ازار لوازم یدکی رقمی‬ ‫نیست که کمبودها را جبران کند‪.‬‬ ‫صب��وری در انتها یاداور ش��د ‪ :‬پرداخ��ت مطالبات‬ ‫می تواند قطعه سازان را از نابودی نجات دهد‪ .‬وضعیت‬ ‫امروز ب��ازار که به یک ب��اره ارز مبادله ای از یک هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬توم��ان به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان رس��ید برای‬ ‫تک نرخی کردن ان و نیز س��ایر اتفاق هایی که برای‬ ‫تولید رخ داده ادام��ه فعالیت را برای صنعتگرانی که‬ ‫مانده اند با خطر جدی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫نارضایتی قطعه سازان از وضعیت پرداخت مطالبات‬ ‫موضوع امروز نیست و چند سالی است که صنعتگران‬ ‫این حوزه را با خود درگیر کرده و بارها اعالم کرده اند‬ ‫ای��ن ام��ر باعث ورشکس��تگی و تعطیل��ی واحدهای‬ ‫صنعتی بسیاری شده است‪.‬‬ ‫مس��ئله اینجاس��ت که خود صنعت خودرو نیز با‬ ‫کمبود نقدینگی روبه رو ب��وده و هزینه کردهای مالی‬ ‫خود را اولویت بندی کرده اند‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود تنها راه برون رف��ت از این وضعیت‬ ‫ارزان ک��ردن هزینه های تولی��د در بخش مواد اولیه‪ ،‬‬ ‫وام ه��ای بانکی ‪ ،‬مالیات و بیمه اس��ت که این امر نیز‬ ‫مصوبات دولتی را می طلبد‪.‬‬ ‫استاندارد‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی به تعویق نمی افتد‬ ‫رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران در استانه‬ ‫فاز دوم اجرای طرح اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫ خودروی��ی تاکید ک��رد که موع��د زمان��ی و موارد‬ ‫استانداردهای تعیین شده دچار تغییر نمی شود‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت‪ ،‬به پرسش های ایسنا در ارتباط با‬ ‫برنامه های سازمان ملی استاندارد ایران در حمایت از‬ ‫تولید داخلی‪ ،‬اعتقاد برخی افراد بر عدم سختگیری‬ ‫این سازمان در تدوین استاندارد برخی محصوالت به‬ ‫ویژه اخرین وضعیت استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫خودروی��ی و اختالف نظرهای موج��ود در ارتباط با‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬اس��تاندارد و برنامه های مدنظر در‬ ‫ی کردن موتورس��یکلت ها پاس��خ داد که‬ ‫زمینه برق ‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ح�دود چند روز ت�ا اجرای ف�از دوم طرح‬ ‫اج�رای اس�تانداردهای هش�تادوپنج گانه‬ ‫خودروی�ی باق�ی مان�ده اس�ت و همچن�ان‬ ‫صحبت های مختلفی در این رابطه مطرح است‬ ‫و به نظر می رسد اختالف نظرهایی بین سازمان‬ ‫ملی استاندارد ایران با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و نیز خودروسازان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫درست است؟‬ ‫انچ��ه که بای��د تاکید کنی��م که اس��تانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودرویی تغییر نمی کند‪ .‬مساله ای‬ ‫در ارتباط با استانداردهای اجباری و اختیاری توسط‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح ش��د که در‬ ‫ارتب��اط با این مس��اله شفاف س��ازی های الزم انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫‪ ۸۵‬اس��تاندارد خودروی��ی ب��رای مدل های��ی که‬ ‫ی س��ال ‪ ۱۳۹۶‬وارد کش��ور ش��وند باید‬ ‫از ابتدای د ‬ ‫رعای��ت ش��ود و به طور قط��ع خودروهای��ی که در‬ ‫حال تولید هس��تند نیز باید با رعایت استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه باش��د زیرا در غیر این صورت در‬ ‫ی س��ال‬ ‫این��ده به مش��کل برمی خورند‪ .‬از ابتدای د ‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬نیز س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران کنترل و‬ ‫نظارت خ��ود را در مورد خودروهای��ی که در داخل‬ ‫تولید می ش��وند اغاز می کند و خودروسازان تا تاریخ‬ ‫اشاره شده فرصت دارند تغییرات مورد نظر را اعمال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به دنبال این بود‬ ‫ی س��ال اینده‬ ‫ی امس��ال به اول د ‬ ‫ک��ه تاریخ اول د ‬ ‫موکول ش��ود‪ .‬در این رابطه اخت�لاف مفهومی بین‬ ‫این وزارتخانه و سازمان ملی استاندارد وجود داشت‬ ‫ی امسال بررسی‬ ‫که در نهایت قرار ش��د از ابتدای د ‬ ‫و نظارت توس��ط سازمان ملی اس��تاندارد اغاز شود‪.‬‬ ‫اگر خودروسازان نتوانند اس��تانداردهای اعالم شده‬ ‫را پاس کنند با توقف خط تولید روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تص��ور کرده بود‬ ‫ی سال‬ ‫که س��ازمان ملی استاندارد ایران از ابتدای د ‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بازرس��ی و نظارت بر رعایت اس��تانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودرویی را اغاز می کند و به همین‬ ‫دلیل نیز درخواست کردند که اجرای این طرح یک‬ ‫س��ال به تعویق بیفتد‪ .‬گفتنی اس��ت پس از شروع‬ ‫تاریخ یاد ش��ده ممکن است فرایند بررسی و نظارت‬ ‫به طول بنیجامد و حتی یک خودرو حدود ‪ ۱.۵‬سال‬ ‫بع��د با توقف خط تولی��د روبه رو ش��ود‪ .‬اما موضوع‬ ‫ی سال ‪ ۹۷‬کنترل‬ ‫قطعی این اس��ت که از ابتدای د ‬ ‫و بازرس��ی توسط سازمان ملی اس��تاندارد در مورد‬ ‫رعایت استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا اج�رای ط�رح اس�تانداردهای‬ ‫هش�تادوپنج گانه خودروی�ی از ابت�دای دی ‬ ‫امسال قابلیت اجرایی خواهد داشت؟‬ ‫درحال حاض��ر ی��ک خودروس��از ‪ ۸۴‬اس��تاندارد‬ ‫خودرویی را گذرانده اس��ت هر چند برخی خودروها‬ ‫نی��ز پلتفرم��ی دارند ک��ه نمی توان اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه را روی ان اعمال کرد‪ .‬اگر شرایط‬ ‫همین گون��ه برای انه��ا پیش برود از هم��ان ابتدا با‬ ‫توقف خط تولید روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫همچنی��ن الزم به ی��اداوری اس��ت خودروهایی‬ ‫ک��ه پیش از تاریخ اول دی ‪ ۱۳۹۷‬تولید می ش��وند‪،‬‬ ‫می توانند روانه بازار شده و به فروش برسند‪.‬‬ ‫€ €ایا خودروهایی که خط تولید انها از ابتدای‬ ‫دی امس�ال متوق�ف می ش�ود‪ ،‬و اینکه به طور‬ ‫خاص شاهد پایان تولید پراید خواهیم بود؟‬ ‫در مورد توقف خط تولید هیچ خودرویی اظهارنظر‬ ‫نمی کنیم‪ .‬پراید از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬که ‪ ۸۰‬درصد تولید‬ ‫س��ایپا را پوش��ش می داد در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به رقمی‬ ‫‪ ۲۳‬درصدی رس��ید وبه طور قطع خودروس��ازان در‬ ‫ارتباط با اجرای طرح استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫برنامه های زمانبندی خاص خود را دارند‪.‬‬ ‫€ €اخری�ن وضعی�ت برق�ی ش�دن‬ ‫موتورس�یکلت ها چگون�ه اس�ت و ای�ا امکان‬ ‫اجرای چنین امر مهمی وجود دارد؟‬ ‫س��ازمان حفاظ��ت از محیط زیس��ت در ح��ال‬ ‫برنامه ریزی در ارتباط با موتورسیکلت های انژکتوری‬ ‫و برقی است تا بتواند هرچه بیشتر این مقوله را اشاعه‬ ‫دهد‪ .‬موضوع استانداردهای موتورسیلکلت های برقی‬ ‫به س��ازمان ملی اس��تاندارد ارجاع ش��ده و مشکلی‬ ‫در ای��ن رابطه وجود ن��دارد‪ .‬اما در بخش االیندگی‪،‬‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست عهده دار مساله است‪.‬‬ ‫در ارتباط با نقش سازمان ملی استاندارد ایران در‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی و اینکه برخی اعتقاد دارند با‬ ‫توجه به وجود قوانین سخت گیرانه تصمیم های این‬ ‫س��ازمان می تواند منجر به تعطیلی برخی واحدهای‬ ‫تولیدی شود‪ ،‬در این باره می توانید توضیح دهید‪.‬‬ ‫مقول��ه اس��تاندارد ج��زو جدایی ناپذی��ر حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی اس��ت و مقام معظ��م رهب��ری و‬ ‫رئیس جمهوری بر این مساله تاکید دارند که افزایش‬ ‫کیفیت کاالی ایرانی می تواند موجب استقبال مردم‬ ‫از این تولیدات ش��ود‪ .‬در صورتی که ش��اهد افزایش‬ ‫کیفی تولید کاالهای ایرانی نباش��یم‪ ،‬نمی توان توقع‬ ‫داشت مردم از محصوالت تولید شده داخلی حمایت‬ ‫و استقبال کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ب��ر ارتباط کیفیت و قیمت تاکید‬ ‫دارد و امیدوار هس��تیم با ارتق��ای کیفیت و در نظر‬ ‫گرفتن قیمت مناس��ب برای محصوالت تولید شده‬ ‫ش��اهد استقبال مردم و حمایت انها از کاالی ایرانی‬ ‫باشیم‪ .‬سازمان ملی استاندارد باید بر تولیدات داخل‬ ‫نظ��ارت کن��د و رعایت اس��تاندارد و ارتقای کیفیت‬ ‫محصوالت تولید ش��ده از جمله مس��ائل مورد نظر‬ ‫س��ازمان است و سیاست های مختلفی در این رابطه‬ ‫اتخاذ کرده است‪.‬‬ ‫عبارت برخورد س��ختگیرانه از سوی سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران ب��ا تولیدکنن��دگان را نمی پذیریم‪.‬‬ ‫اس��تاندارد مساله س��ختگیرانه ای نیس��ت و همگی‬ ‫اعتق��اد داری��م که ای��ن مقول��ه بای��د در ارتباط با‬ ‫محصوالت تولیدی رعایت ش��ود‪ .‬استاندارد‪ ،‬ویژگی‬ ‫قابل قبولی اس��ت ک��ه هر کاال و ه��ر خدمتی باید‬ ‫داش��ته باش��د تا مصرف کنن��ده بتوان��د ان را مورد‬ ‫استفاده قرار دهد و در این رابطه از سالمت و ایمنی‬ ‫مطمئن ش��ود‪ ،‬بنابراین ما این مساله را سختگیرانه‬ ‫نمی پنداریم‪.‬‬ ‫نکته قابل بیان دیگر این اس��ت که سرمایه گذاری‬ ‫در بخش کیفی س��ازی محصول ب��ه منزله هدررفت‬ ‫هزینه نیس��ت و سرمایه گذاری اس��ت که در اینده‬ ‫س��ود ان ملم��وس خواهد بود‪ .‬چند س��الی اس��ت‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد در حال فعالیت بر رویکرد‬ ‫نوین استانداردس��ازی اس��ت و در این رویکرد تمام‬ ‫کااله��ای ایران��ی و محصوالتی ک��ه در داخل مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرد براساس بند ‪ ۴‬سیاست های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی ش��امل اس��تاندارد تعریف ش��ده‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫با برنامه ریزی که از س��ال ها قبل انجام شده قانون‬ ‫تقویت و توس��عه نظام اس��تاندارد به عن��وان قانون‬ ‫جدید س��ازمان ملی اس��تاندارد در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫تصویب رس��ید و توسط رئیس جمهوری ابالغ شد تا‬ ‫شاهد افزایش وظایف‪ ،‬ارتقای جایگاه و بیشتر شدن‬ ‫حساسیت ها نس��بت به عملکرد س��ازمان در حوزه‬ ‫اس��تاندارد باشیم‪ .‬قرار است این سازمان بر ‪ ۳‬مقوله‬ ‫تولید‪ ،‬واردات و صادرات تمرکز بیشتری داشته باشد‬ ‫زیرا این مقوله ها از یکدیگر جدایی ناپذیر هس��تند و‬ ‫نمی توانیم به موفقیت تولید بدون توجه به صادرات‬ ‫و واردات توج��ه کنیم و این ‪ ۳‬ه��دف الزام و ملزوم‬ ‫یکدیگر هستند‪.‬‬ ‫در راس��تای مدیری��ت واردات بای��د هماهنگی با‬ ‫س��ایر سازمان های ذیربط در دس��تور کار قرار گیرد‬ ‫ت��ا محصوالت تولیدی داخلی ک��ه از کیفیت باالیی‬ ‫برخوردارند و رضایت مشتری را نیز به همراه دارند‪،‬‬ ‫مشابه خارجی انها به کش��ور وارد نشود‪ .‬البته برای‬ ‫تهیه م��واد اولیه واحدهای تولیدی داخلی باید روند‬ ‫برعکس��ی مدنظر ق��رار گیرد و برای ان تس��هیالت‬ ‫وی��ژه ای در نظر گرفته ش��ود تا بتوان ش��اهد رونق‬ ‫تولید در کشور باشیم‪.‬‬ ‫برخی معتقدن��د تاکنون روند س��ختگیرانه ای در‬ ‫ارتب��اط با صنعت خ��ودرو در حوزه اس��تاندارد رخ‬ ‫نداده و اگر به طور حتم ش��اهد نظ��ارت و عملکرد‬ ‫س��ختگیرانه تر س��ازمان ملی اس��تاندارد در صنعت‬ ‫خودروس��ازی باش��یم رضای��ت مردم بیش��تر جلب‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫خودروس��ازی در دنی��ا ب��ه عن��وان ی��ک صنعت‬ ‫اس��تراتژیک تلقی می شود و بس��یاری از کشورها را‬ ‫می بینید که برای ارتق��ا کیفیت خودروهای داخلی‬ ‫خ��ود درحالی ک��ه ممنوعی��ت ایج��اد نمی کنند اما‬ ‫مقررات نانوشته ای دارند‪ .‬در بسیاری از صنایع شاهد‬ ‫ایجاد تحول در طول س��ال های گذش��ته هستیم و‬ ‫صنایعی همچون مصالح س��اختمانی‪ ،‬صنایع غذایی‬ ‫و مواردی از این دس��ت در کش��ور از کیفیت باالی‬ ‫تولید برخوردارند و س��ازمان ملی استاندارد در وهله‬ ‫اول به عنوان یک مش��اور در کن��ار تولیدکنندگان‬ ‫قرار دارد و به انها کمک خواهد کرد که تولیدش��ان‬ ‫همراه با رعایت استانداردها و جلب رضایت مشتریان‬ ‫متوقف نش��ود‪ .‬اما اگر به نقطه ای برسیم که ببینیم‬ ‫تولید به مصرف کنندگان ضرر می رساند و سالمت و‬ ‫ایمنی انها را در مع��رض خطر قرار می دهد به طور‬ ‫قطع با ان برخورد خواهیم کرد‪ .‬نقش اول س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد حمایت از مصرف کننده و نقش دوم‬ ‫ان حمای��ت از تولیدکننده اس��ت‪ .‬این س��ازمان از‬ ‫تولیدکننده ای که کاالی باکیفیت و قانون مند تولید‬ ‫می کند و رضایت مش��تری را مدنظ��ر دارد حمایت‬ ‫می کند و به طور حتم در این راس��تا س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران با تولیدکنن��دگان متخلف برخورد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫چین تعرفه خودروهای وارداتی را کاهش می دهد‬ ‫چین در راس��تای اع�لام برنامه بلندمدت خود ب��رای افزودن‬ ‫ب��ر واردات اعالم کرد تعرفه خودروه��ای وارداتی را از اول ژوئیه‬ ‫امسال کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬هدف چین از این اقدام رساندن ارزش واردات‬ ‫تا ‪ 3‬سال دیگر به ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬هزار میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫وزارت دارایی چین پس از انکه این کشور و امریکا برای تعلیق‬ ‫تعرفه ه��ای متقابل به توافق رس��یدند اعالم ک��رد میزان تعرفه‬ ‫واردات خودرو را تا ‪ ۱۵‬درصد کاهش می دهد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه کاهش رقم تعرف��ه از ‪ ۲۵‬درصد به ‪۱۵‬درصد بس��یار‬ ‫چش��مگیر است اما هنوز با خواس��ت امریکا برای رساندن ان به‬ ‫‪ ۲/۵‬درصد مانند تعرفه های امریکا فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫وزارت دارایی چین در تارنمای خود این را برای خودروس��ازان‬ ‫خارج��ی ی��ک اقدام مهم توصی��ف کرده و همزمان بس��یاری از‬ ‫شرکت های خودروساز خارجی از ان استقبال کرده اند‪.‬‬ ‫چین پی��ش از این هم اعالم کرده بود قص��د دارد اجازه دهد‬ ‫شرکت های خارجی در صورت تاسیس کارخانه خودروسازی در‬ ‫چین سهامی بیش از ‪ ۵۰‬درصد در اختیار داشته باشند که میزان‬ ‫سهام این ش��رکت ها اکنون به ‪ ۵۰‬درصد محدود است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر پس از رایزنی های چین و امریکا و با نظرداشت واکنش های‬ ‫پک��ن در مقابل تعرفه های جدید امری��کا بر بیش از هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫محصول وارداتی از چین‪ ،‬واش��نگتن این تعرفه ها را تعلیق کرد‪.‬‬ ‫گرچ��ه برخی بر این باورند که جنگ تجاری میان امریکا و چین‬ ‫همچن��ان ادامه دارد اما با اقدام امریکا مبنی بر تعلیق تعرفه های‬ ‫تجاری علیه چین‪ ،‬به نظر می رس��د اوضاع میان دو کشور اندکی‬ ‫ارام شود‪ .‬اعمال تعرفه های متقابل میان دو کشور زمانی اغاز شد‬ ‫که دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمه��وری امریکا تعرفه واردات فوالد و‬ ‫الومینیوم را به ترتیب به ‪ ۲۵‬و ‪ ۱۰‬درصد افزایش داد‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خطـر در جــاد ه هـای امریکا‬ ‫در طول ‪ 4‬سال گذشته بیش از‬ ‫‪ 200‬هزار تصادف‬ ‫در جاد ه های امریکا خرابی به وجود اورده است‬ ‫تصادفات مربوط به وسایل نقلیه خودرویی‬ ‫از سال ‪ 2001‬تا کنون افزایش‬ ‫‪ 40‬درصدی‬ ‫داشته اند‬ ‫تصادفات شدید بین سا ل های ‪ 2011‬تا ‪ 2014‬باعث‬ ‫کشته شدن بیش از ‪ 500‬نفر و زخمی شدن‬ ‫‪ 39‬هزار نفر‬ ‫شد‬ ‫از هر ‪ 3‬تصادف همراه با صدمات شدید یکی از انها بین‬ ‫ساعت ‪ 10‬صبح تا ‪ 4‬عصر‬ ‫رانندگان می توانند از تصادفات و خرابی هایی که در جاده ایجاد‬ ‫می شود جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫به شرطی که وسایل نقلیه خود را به درستی هدایت کنند‬ ‫مراقب بار ماشین باشند و به صورت مداوم رانندگی کنند‪.‬‬ ‫رخ می دهد‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت و دولت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خ��روج ش��رکت های اروپای��ی از ای��ران و قط��ع‬ ‫همکاری انها به س��بب فشار ها و تحریم های امریکا با‬ ‫شرکت های خودروساز و قطعه ساز ایرانی نگرانی های‬ ‫زیادی را ب��رای صنعتگران این حوزه به وجود اورده‪،‬‬ ‫حال س��والی ک��ه به وجود می اید این اس��ت که چه‬ ‫راهکار های��ی ب��رای دور زدن تحریم ه��ا و کاه��ش‬ ‫اس��یب های وارد ش��ده به بدنه صنعت خودرو وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫به گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬صنعت خودرو ب��از هم با‬ ‫یک ش��وک و خبر جدید اما قاب��ل پیش بینی مواجه‬ ‫شد ‪ .‬همان گونه که تصور می شد شرکت های اروپایی‬ ‫به خصوص فرانس��وی ها پس از خروج امریکا از برجام‬ ‫فعالیت های خ��ود را در ایران متوقف کنند تا فرصت‬ ‫حضور در بازار های امریکا را از دست ندهند‪ ،‬گروه پژو‬ ‫س��یتروئن در بیانیه ای تصریح کرد که فرایند تعلیق‬ ‫فعالیت های مربوط به س��رمایه گذاری های مش��ترک‬ ‫خ��ود در ایران را اغاز کرده و ب��رای احترام به قانون‬ ‫تحریم ه��ای امریکا بر ضد تهران‪ ،‬تا ‪15‬مرداد س��ال‬ ‫جاری ایران را ترک می کند ‪.‬‬ ‫قطع همکاری گروه فرانسوی پژو سیتروئن بی شک‬ ‫ض��رر و زیان قابل توجهی را متوجه صنعت دوم ایران‬ ‫خواهد کرد و معلوم نیس��ت انها برای این تصمیمی‬ ‫ک��ه گرفته اند به ایران غرام��ت پرداخت خواهند کرد‬ ‫یا خیر ‪.‬‬ ‫در این زمینه ولی ملکی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی می گوید‪ :‬این نخستین‬ ‫باری نیس��ت که شرکت های اروپایی همانند پژو‪ ،‬رنو‬ ‫و زانتی��ا ما را تحریم می کنن��د‪ ،‬پیش از برجام انها با‬ ‫ایران همکاری نکردند ‪.‬‬ ‫او در ادام��ه می افزای��د‪ :‬وابس��تگی م��ا ب��ه پ��ژو‬ ‫‪ 100‬درصدی نیس��ت هم قطعه س��ازان داخلی و هم‬ ‫کشور های دیگری مانند چین و ترکیه با ما همکاری‬ ‫دارند و برای تامین قطع��ات به ایران کمک خواهند‬ ‫کرد و قطعات برای تولید خودرو در دسترس خواهد‬ ‫بود ‪ .‬اما مش��خص اس��ت اگر امور به طور طبیعی روند‬ ‫خود را طی کند‪ ،‬کارها س��رعت بیشتری می گیرند و‬ ‫قیمت تمام شده کاهش می یابد ‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تصریح می کند‪ :‬ش��رکت های اروپایی منافع‬ ‫خود را بیشتر در امریکا می بینند و از طرفی از امریکا‬ ‫نیز حساب می برند؛ بنابراین خروج انها از ایران کامال‬ ‫قابل پیش بینی بود ‪.‬‬ ‫«علی بابا» و خودرو کاالرسان‬ ‫فروش��گاه بزرگ اینترنتی «علی بابا» اقدام به ساخت یک ربات‬ ‫تحویل کاال به شکل خودرو بدون راننده کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو ربات کاالرس��ان شرکت علی بابا موسوم‬ ‫به «‪ »G Plus‬حاصل همکاری این ش��رکت با ش��رکت توسعه‬ ‫رباتیک «روبوسنس» است که می تواند بسته ها را با سرعت حدود‬ ‫‪ ۱۵‬کیلومتر در ساعت به مشتریان برساند‪.‬‬ ‫علی باب��ا به تازگی از به کارگیری دو ن��واوری در تدارکات خود‬ ‫خبر داده که ش��امل یک ربات کاالرسان بدون راننده و یک قفل‬ ‫با فناوری تشخیص چهره است‪.‬‬ ‫گفته می شود وسیله نقلیه اتوماتیک به نام ‪ G Plus‬به راحتی‬ ‫تولی��د می ش��ود و تولید انبوه ان س��خت نیس��ت و می تواند در‬ ‫بخش های گوناگونی به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫به گفته س��ازندگان‪ G plus،‬اس��تقامت بیش��تری نسبت به‬ ‫نمونه های مش��ابه دارد و به این ترتیب می تواند فواصل بیش��تر‬ ‫را پوشش دهد‪.‬‬ ‫این ربات دارای بیش��ینه سرعت ‪ ۱۵‬کیلومتر در ساعت است و‬ ‫زمانی که ترافیک را تشخیص دهد‪ ،‬سرعت خود را تا ‪ ۱۰‬کیلومتر‬ ‫در ساعت کاهش می دهد‪.‬‬ ‫سیستم ناوبری ان بر اساس ‪ LIDAR‬برنامه ریزی شده که به‬ ‫ایجاد یک نقشه ‪۳‬بعدی برای دیدن مسیر کمک می کند‪«.‬لیدار»‬ ‫یکی از فناوری های س��نجش از راه دور است که از طریق روشن‬ ‫کردن هدف با لیزر و تجزیه و تحلیل نور منعکس ش��ده‪ ،‬فاصله ها‬ ‫را اندازه گی��ری می کن��د‪ .‬فناوری لیدار مش��ابه اص��ول رادار کار‬ ‫می کند که برخی اوقات نیز رادار لیزری نامیده می شود‪.‬‬ ‫‪ LIDAR‬رایج ترین راه حل برای دید در خودروهای خودران‬ ‫اس��ت که مانند رادار کار می کند؛ با این تفاوت که به جای امواج‬ ‫رادیویی از نور استفاده می کند‪.‬‬ ‫راهکار خودروسازان برای دور زدن تحریم چیست؟‬ ‫پای صنعت خودرو در بند زنجیر های دولت‬ ‫‹ ‹سازمان استاندارد باید در استاندارد های‬ ‫‪ 85‬گانه تجدیدنظر کند‬ ‫‹ ‹ خودروس�ازان ب�ه فک�ر جایگزین های‬ ‫جدید باشند‬ ‫ملک��ی با اش��اره به اینکه ما در تولی��د خودرو های‬ ‫جدید همانن��د پژو ‪ 2008‬و پژو ‪ 301‬ممکن اس��ت‬ ‫با مش��کل مواجه شویم‪ ،‬عنوان می کند‪ :‬خودروسازان‬ ‫ما برای رفع این مشکل باید تدبیر دیگری بیندیشند ‪.‬‬ ‫همانند بهمن موتور در شرایطی که مزدا به همکاری‬ ‫خ��ود با ای��ران ادامه ن��داد‪ ،‬خودرو ه��اوال چینی را‬ ‫جایگزین کردند؛ بنابراین خودروسازان ما هم باید به‬ ‫فکر جایگزین باشند ‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه ب��رای کاه��ش ضرر هایی که به‬ ‫خودروسازان تحمیل می شود باید قیمت ها ازاد شود‪،‬‬ ‫خاطر نش��ان می کند‪ :‬قیمت بس��یاری از مواد اولیه و‬ ‫ش یافته و طبیعی‬ ‫حت��ی حامل های انرژی نیز افزای�� ‬ ‫است که قیمت ها هم افزایش پیدا کند ‪ .‬اگر قیمت ها‬ ‫ازاد اعالم ش��ود‪ ،‬توجه خودروسازان و قطعه سازان به‬ ‫کیفیت محصوالت نیز افزایش پیدا می کند و این گونه‬ ‫می توانن��د هف��ت تا تحریم را ه��م دور بزنند و حتی‬ ‫قطعات��ی ک��ه ض��رورت دارد را وارد می کنند ‪ .‬اگر ما‬ ‫دست و پای انها را ببندیم نمی توانند عملکرد خوبی‬ ‫داش��ته باشند ‪ .‬ازاین رو‪ ،‬بازار است که باید قیمت ها را‬ ‫تعیی��ن کند ‪ .‬نظارتی هم اگر وجود دارد نباید نظارت‬ ‫قیمت گذاری باش��د بلک��ه باید ب��ا فرصت طلب ها و‬ ‫توجه بیش��تری کنیم و تا جایی ک��ه امکانش وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مواد اولیه و قطعات مان را داخلی س��ازی کنیم‪.‬‬ ‫گام دوم ان اس��ت که منابع مطمئن��ی را پیدا کنیم‬ ‫تا از نظر تامین دچار مش��کل نش��ویم و در گام سوم‬ ‫نیز باید کاالهای غیرضروری و لوکسی که نیاز فوری‬ ‫جامعه نیست را حذف کنیم ‪ .‬گام چهارم این است که‬ ‫صادرات مان را به کشور های همسایه و کشور هایی که‬ ‫رابطه س��نتی با انها داریم‪ ،‬گس��ترده تر و خودمان را‬ ‫برای شرایط سخت اماده کنیم ‪.‬‬ ‫دالالن برخورد شود ‪.‬‬ ‫عبدالرضا مصری‪ ،‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫و محاس��بات مجلس نگاه مثبتی به این موضوع دارد‬ ‫و می گوید‪ :‬اگرچه رفتن این ش��رکت ها هنوز قطعی‬ ‫نیست و س��ران کش��ور های اروپایی در حال رایزنی‬ ‫هستند و به امریکا نامه نوشته اند که این چند کشور‬ ‫از تحریم های علیه ایران مس��تثنا باش��ند اما اگر این‬ ‫ت و سوی‬ ‫موضوع قطعی شده و سبب شود ما به سم ‬ ‫اقتص��اد مقاومتی پی��ش برویم‪ ،‬بهتر اس��ت چرا که‬ ‫به طور قطع نجات صنعت خودرو ما در این اس��ت که‬ ‫روی پای خود بایستد ‪ .‬تا زمانی که در صنعت خودرو‬ ‫وابسته به این کشور های اروپایی هستیم و انها به طور‬ ‫انب��وه محصوالت خ��ود را تولید می کنن��د و قیمت‬ ‫تمام ش��ده این محصوالت پایین است‪ ،‬ما نمی توانیم‬ ‫با انها رقابت کنیم ‪ .‬باید امیدوار باشیم صنعت خودرو‬ ‫کشور پس از ‪ 50‬سال فعالیت بتواند روی پای خود‬ ‫بایستد و خودکفا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹صنع�ت خ�ودرو دولت�ی‪ ،‬محک�وم ب�ه‬ ‫شکست است‬ ‫مصری با اش��اره به اینکه برای خودکفایی ایران در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬استعداد‪ ،‬توانایی و امکانات الزم وجود‬ ‫دارد اما س��اختار دولتی صنعت خ��ودرو این اجازه را‬ ‫نمی ده��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬صنعت خ��ودرو دولتی یا هر‬ ‫اقتص��اد دولتی محکوم به توقف یا شکس��ت اس��ت ‪.‬‬ ‫اگر این س��اختار تغییر پیدا کن��د و در اختیار بخش‬ ‫خصوصی قرار بگیرد توانایی رش��د بخش��یدن به این‬ ‫صنعت را خواهد داشت ‪ .‬هر جا بخش خصوصی ورود‬ ‫پیدا کرده موفق بوده‪ ،‬اما به پای صنعت خودرو ایران‬ ‫زنجیر های دولتی بسته شده است ‪.‬‬ ‫چ یک از کش��ور هایی که‬ ‫مص��ری می افزاید‪ :‬هی�� ‬ ‫صنع��ت خودرو موفقی دارن��د‪ ،‬صنعت خودرو دولتی‬ ‫ندارن��د ‪ .‬ما تصور می کنیم صنعت خ��ودرو ایران باید‬ ‫همپای ش��ورولت‪ ،‬دوو‪ ،‬بنز و شرکت های بزرگ دیگر‬ ‫دنیا پیش��رفت کند اما یک کش��ور نمی تواند با همه‬ ‫دنیا رقابت کند‪ ،‬بلک��ه باید یک صنعت خودرو مفید‬ ‫را تعریف و بخش خصوص��ی را تقویت کنیم و از ان‬ ‫انتظار داشته باشیم ‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت قطع�ات خ�ودرو از ان�رژی‬ ‫هسته ای سخت تر نیست‬ ‫عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودجه و محاس��بات‬ ‫مجلس درباره س��اخت قطعات خودرو و قطعه سازی‬ ‫ایران خاطرنشان می کند‪ :‬س��اخت قطعات خودرو از‬ ‫اورانیوم و نان��و تکنولوژی ‪،‬‬ ‫ ‬ ‫انرژی هس��ته ای‪ ،‬صنعت‬ ‫بیو تکنولوژی و س��لول های بنیادی و ساخت موشک‬ ‫که پیچیده تر نیس��ت ‪ .‬م��ا هرجا خواس��ته ایم‪ ،‬عمل‬ ‫کرده ایم ‪ .‬اما ش��رکت های دنیا و مدیریت دولتی این‬ ‫اج��ازه را نمی دهد ‪ .‬برای دولت طوالن��ی بودن زمان‬ ‫مدیریت ش��رط اس��ت و اگ��ر بخواه��د کوچکترین‬ ‫ریس��کی بکند ب��ا مخالفت ها رو به رو می ش��ود اما در‬ ‫بخش خصوصی این مشکالت وجود ندارد ‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رییس انجمن قطعه سازان‬ ‫نی��ز در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه ب��رای رهایی از‬ ‫فش��ار هایی که تحریم های امریکا به صنعت خودرو و‬ ‫و قطعه سازی ایران می اورد‪ ،‬چه راهکاری وجود دارد‬ ‫می گوید‪ :‬برای انکه بتوانیم بهترین تصمیم را در این‬ ‫زمینه اتخاذ کنیم باید همیش��ه بدترین شرایط را در‬ ‫نظر بگیریم؛ یعنی پیش فرض ما این باش��د که همه‬ ‫این ها با ایران قطع همکاری کنند و بر همین اساس‬ ‫باید چند اقدام و حرکت انجام دهیم تا اس��یب وارد‬ ‫ش��ده کمتر شود ‪ .‬در گام نخست باید به داخلی سازی‬ ‫نجفی منش در ادامه می گوید‪ :‬از نظر اس��تاندارد ها‬ ‫هم با توجه به اینکه دسترسی کیفی مطلوبی نداریم‪،‬‬ ‫باید تجدیدنظر شود و رسانه ها هم از انتقادات کوبنده‬ ‫و مخرب دس��ت بردارند تا مردم با رغبت بیشتری به‬ ‫س��مت خرید خودرو های داخل��ی بروند ‪ .‬البته این به‬ ‫معنی انها نیست که تالش مان را برای بهبود کیفیت‬ ‫نکنی��م‪ .‬ریی��س انجمن قطعه س��ازان خاطرنش��ان‬ ‫می کند‪ :‬در فرص��ت باقیمانده بان��ک مرکزی ازنظر‬ ‫ارزی بای��د کم��ک کند تا بخش��ی از م��واد اولیه ای‬ ‫ک��ه ما تولید داخل��ی ان را نداریم‪ ،‬تامین و پایداری‬ ‫خودمان را بیش��تر کنیم تا راه��کاری برای حل این‬ ‫مشکالت پیدا شود‪ ،‬ضمن انکه باید براورد کنیم در‬ ‫بخش ه��ای داخلی چه موادی را نیاز داریم تا س��ایر‬ ‫بخش ه��ا هم کمک کنند ‪ .‬به ط��ور مثال فوالد مان را‬ ‫گ��روه فوالد تامی��ن کند و همین طور م��واد معدنی‬ ‫و پتروش��یمی مورد نیاز هم تامین ش��ود تا نیازمان‬ ‫ب��ه واردات کمت��ر ش��ود ‪ .‬نجفی منش درب��اره اینده‬ ‫قرارداد های قطعه س��ازان ایرانی با دیگر کش��ور های‬ ‫جهان نیز تصریح می کند‪ :‬به طور منطقی اگر کشوری‬ ‫با امریکا در حال همکاری اس��ت ادامه فعالیت هایش‬ ‫با ما بس��یار دشوار خواهد شد‪ ،‬زیرا تحریم های جدید‬ ‫ امریکا این بار بسیار کش��نده است و این شرکت ها با‬ ‫تحری��م و جریمه رو به رو خواهند ش��د و اموال ش��ان‬ ‫توقیف می شود و نمی توان انتظار داشت این شرکت ها‬ ‫به دلی��ل اینکه با ما قرارداد دارن��د‪ ،‬منافع خود را فدا‬ ‫کنند ‪ .‬مجموعه دیپلماس��ی ما باید راهی پیدا کند تا‬ ‫این فشار ها به قطعه سازان کمتر شود ‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این سوال که در حالی که وضعیت‬ ‫واحدهای قطعه سازی زیاد مناسب نیست و برخی از‬ ‫انها در استانه تعطیلی هستند یا تعطیل شده اند‪ ،‬این‬ ‫قطع همکاری ها چه اس��یب هایی به انها خواهد زد‪،‬‬ ‫عنوان می کند‪ :‬مش��کالت قطعه سازان بیشتر داخلی‬ ‫اس��ت تا خارج��ی‪ ،‬همانند قیمت ها ی م��واد اولیه ما‬ ‫افزایش پی��دا می کند اما قیمت قطع��ه افزایش پیدا‬ ‫نمی کند و دلیل ان هم قیمت گذاری خودرو اس��ت ‪.‬‬ ‫اولین اقدامی که باید انجام ش��ود این است که دولت‬ ‫دست از قیمت گذاری خودرو بردارد و اجازه دهد بازار‬ ‫روال طبیع��ی خود را طی کن��د و دوم انکه مطالبات‬ ‫قطعه سازان به موقع و یک ماهه پرداخت شود و سوم‬ ‫هم نیاز ارزی قطعه سازان را بانک مرکزی تامین کند‬ ‫تا در اینده فرصت بیشتری برای ارائه راهکار اساسی‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫طبق گفته کارشناسان و مسئوالن‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫صنعت خودرو ایران بار دیگر باید دست روی زانو های‬ ‫خود گذاش��ته ت��ا بتواند قد علم کند ‪ .‬ازس��وی دیگر‬ ‫دولتی ه��ا باید صنعت خ��ودرو را رها ک��رده و ان را‬ ‫بخش خصوصی واگذار کنند‪ ،‬همچنین دولتی ها باید‬ ‫از قیمت گذاری خودرو دست بکشند و اجازه دهند تا‬ ‫بازار خودرو راهش را پیدا کند و تنها دست دالالن را‬ ‫از این صنعت کوتاه کنند ‪ .‬در این بین شاید الزم باشد‬ ‫سازمان ملی استاندارد نیز در این بحرانی که صنعت‬ ‫خودرو را فراخواهد گرفت‪ ،‬بخش��ی از استاندارد های‬ ‫‪ 85‬گانه را تعدیل کند تا ضرر کمتری به صنعت دوم‬ ‫کشور وارد شود ‪.‬‬ ‫واردات‬ ‫هر انچه درباره واردات خودرو باید بدانید‬ ‫ش��رایط و پرداختی ه��ای الزم به منظ��ور انجام‬ ‫واردات خودروهای س��واری به کش��ور اعالم ش��د‪.‬‬ ‫ارزش گمرکی خودروهای وارداتی براساس قیمت‬ ‫صادرات��ی و در مقایس��ه با قیمت ه��ای جهانی در‬ ‫کمیته تبصره ‪ ۶‬قانون خودرو به طور ساالنه تعیین‬ ‫می ش��ود‪ .‬ارزش گمرکی تما م��ی خودروهای قابل‬ ‫ورود براس��اس تبصره یک بند‪ ۴‬م��اده‪ ۱۷‬ایین نامه‬ ‫اجرایی قانون امور گمرکی پس از تعیین در کمیته‬ ‫تبصره‪ ۶‬قانون خودرو منتشر می شود‪.‬‬ ‫ارزش خودرو ش��امل قیمت خرید در کشور مبدا‬ ‫(‪ )FOB‬بیم��ه و کرایه حمل اس��ت که اصطالحا‬ ‫س��یف (‪ )Cif‬گفته می ش��ود‪ .‬کرایه حمل از مبدا‬ ‫کش��ورهای حوزه خلیج فارس به مقصد بندرعباس‬ ‫به طور متوسط هر خودرو سواری بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪۷۵۰‬‬ ‫دالر امریکاست‪.‬‬ ‫واردات خ��ودرو در گام اول مش��مول اخذ مجوز‬ ‫ثبت س��فارش از سازمان توس��عه تجارت است که‬ ‫ه��م اکنون مجوز ثبت س��فارش خودرو به صورت‬ ‫الکترونیک��ی صادر و در س��امانه گمرک بارگذاری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداختی های الزم جهت واردات‬ ‫حقوق ورودی‬ ‫به طور کلی خودرو سواری کمتر از ‪ ۱۵۰۰‬سی سی‬ ‫در ردیف تعرف��ه ای‪ ۸۷۰۳۲۲۹۰‬ج��دول مقررات‬ ‫ص��ادرات و واردات طبقه بندی می ش��ود و واردات‬ ‫این خودروها مش��مول ‪ ۵۵‬درصد حقوق و عوارض‬ ‫گمرکی است‪.‬‬ ‫واردات خودروهای س��واری بین‪ ۱۵۰۰‬تا‪۲۰۰۰‬‬ ‫سی س��ی در ردی��ف تعرف��ه ای ‪۸۷۰۳۲۳۱۹‬‬ ‫طبقه بندی ش��ده و مش��مول ‪۷۵‬درص��د حقوق و‬ ‫عوارض گمرکی است‪.‬‬ ‫خودروهای س��واری از ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬سی سی‬ ‫ه��م در ردیف تعرف��ه ای ‪ ۸۷۰۳۲۳۲۹‬طبقه بندی‬ ‫و مش��مول ‪۹۵‬درص��د حقوق و ع��وارض گمرکی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫حق�وق ورودی خودروه�ای هیبری�دی‬ ‫بدون پایه برق (بنزین ‪ -‬هیبرید)‬ ‫تا ‪ ۱۵۰۰‬سی سی حقوق ورودی ‪ ۵‬درصد ارزش‬ ‫گمرکی‬ ‫از ‪ ۱۵۰۱‬ت��ا ‪ ۲۰۰۰‬س��ی س��ی حقوق ورودی‬ ‫‪۲۵‬درصد ارزش گمرکی‬ ‫از ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ۲۵۰۰‬س��ی س��ی حق��وق ورودی‬ ‫‪۲۵‬درصد ارزش گمرکی‬ ‫متناس��ب با نوع و حجم و پای��ه بنزین‪ /‬هیبرید‬ ‫و دیزل هیبرید و قابلیت ش��ارژ از طریق اتصال به‬ ‫منبع خارجی ‪ ۵‬تا ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫‪ ‬واردات خ��ودرو مش��مول ‪ ۹‬درص��د مالیات بر‬ ‫ارزش اف��زوده ( از جم��ع ارزش گمرک��ی به عالوه‬ ‫حقوق ورودی)‬ ‫‪  ‬درص��د مالی��ات علی الحس��اب (از جمع ارزش‬ ‫گمرکی به عالوه حقوق ورودی)‬ ‫ع��وارض هالل احم��ر مع��ادل یک درصد حقوق‬ ‫ورودی‬ ‫‪ ۵‬درص��د از ارزش فوب به عنوان عوارض خاص‬ ‫واردات خودرو‬ ‫هزینه استاندارد معادل ‪ ۸‬در هزار ارزش ‪cif‬‬ ‫گواه�ی اس�قاط خ�ودرو جهت پلاک هر‬ ‫خودرو ترخیص شده‪:‬‬ ‫مص��رف کمتر از ‪ ۵‬لیتر در ‪۱۰۰‬کیلومتر چرخه‬ ‫ترکیبی نیاز به اسقاط خودرو فرسوده ندارد‬ ‫ب��ا مص��رف ‪ ۵‬لیت��ر و بی��ن ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬لیت��ر در‬ ‫‪۱۰۰‬کیلومتر ‪۲‬دستگاه خودرو فرسوده‬ ‫ب��ا مص��رف ‪ ۶‬لیت��ر و بی��ن ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۷‬لیت��ر در‬ ‫‪۱۰۰‬کیلومتر ‪۴‬دستگاه خودرو فرسوده‬ ‫ب��ا مص��رف ‪ ۷‬لیت��ر و بی��ن ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۸‬لیت��ر در‬ ‫‪۱۰۰‬کیلومتر ‪۶‬دستگاه خودرو فرسوده‬ ‫ب��ا مص��رف ‪ ۸‬لیت��ر و بیش��تر در ‪۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫‪۸‬دستگاه خودرو فرسوده‬ ‫توضی�ح‪ :‬هزینه ای برای اس��قاط خودرو تعیین‬ ‫نش��ده و خرید‪ ،‬اسقاط و ارائه گواهی اسقاط جهت‬ ‫شماره گذاری بر عهده واردکننده است‪.‬‬ ‫خودروه��ای وارداتی ب��ه مناطق ازاد مش��مول‬ ‫ش��رایط شماره گذاری(اس��قاط خودرو) هس��تند‪.‬‬ ‫منظور از س��واری شامل سواری معمولی‪ ،‬استیشن‬ ‫و س��واری کار مطابق ماده یک ایین نامه راهنمایی‬ ‫و رانندگی و اصالحات بعدی ان (ظرفیت با راننده‬ ‫تا ‪ ۱۵‬نفر) است‪.‬‬ ‫‪۱۰‬درص��د از ارزش گمرکی خودرو طبق س��ند‬ ‫ترخیص جهت شماره گذاری (عوارض راهنمایی و‬ ‫رانندگی)‬ ‫‪3‬درصد ارزش گمرکی در هنگام ش��ماره گذاری‬ ‫هزینه نقل و انتقال دارایی‬ ‫عوارض ش��هرداری هنگام پالک بس��ته به نوع‬ ‫خودرو از ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫‹ ‹ن�کات مه�م در واردات خودروه�ای‬ ‫سواری‬ ‫‪ ‬واردات خودروه��ای س��واری ب��االی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی سی ممنوع است‬ ‫واردات خودروهای س��واری باالی ‪ 40‬هزار دالر‬ ‫ممنوع است‬ ‫براساس ماده ‪ ۷۸‬قانون امور گمرکی امکان ورود‬ ‫موقت خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی فقط برای‬ ‫مس��افران غیرمقیم ایران و ایرانیان مقیم خارج از‬ ‫کش��ور برای استفاده ش��خصی افراد مذکور وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬قب��ل از اخ��ذ مج��وز واردات‪ ،‬اخ��ذ مجوزهای‬ ‫چهارگانه‪  ‬نمایندگی از اصناف‪ ،‬مجوز اس��تاندارد‪،‬‬ ‫ی بوده که‬ ‫بهینه سازی سوخت و محیط زیست الزا م ‬ ‫بر عهده نمایندگی مربوط است‪.‬‬ ‫‹ ‹عم�ر خودروه�ای واردات�ی از زمان‬ ‫س�اخت ان نباید بیش از‪  ‬یکس�ال گذشته‬ ‫باشد‬ ‫خودروهای وارداتی باید اس��تانداردهای الزم را‬ ‫جهت ورود داش��ته باش��ند از جمله انطباق شماره‬ ‫شاسی‪ ،‬نوع و تیپ موتور‬ ‫‹ ‹واردات خ�ودرو توس�ط اش�خاص‬ ‫حقیقی و حقوقی مجاز است‬ ‫ترخیص خودرو با ارائه ثبت س��فارش به نام افراد‬ ‫حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی امکان پذیر نیست‬ ‫دو گروه از پرداخت سود بازرگانی واردات خودرو‬ ‫معاف هستند که ش��امل معافیت از پرداخت سود‬ ‫بازرگانی معادل ‪۳۰۰‬میلیون ریال برای مجوزهای‬ ‫جانب��ازان و همچنی��ن معافیت از س��ود بازرگانی‬ ‫مع��ادل ‪۳۰۰‬میلیون ریال برای مجوزهای معلوالن‬ ‫بهزیستی می شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایبِنا‬ ‫یکشنبه‬ ‫راهکاری جدید برای دستیابی به سوخت پاک‬ ‫پژوهش��گران در یافته های جدید خود موفق به تهیه س��وخت‬ ‫هیدروژن��ی با بازدهی باال از طریق انرژی خورش��یدی ش��دند‪ .‬به‬ ‫گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان یک دستگاه فتوسنتز مصنوعی‬ ‫جدید توانس��ته بهره برداری از نور خورشید را به منظور جدا کردن‬ ‫اب ش��ور و ش��یرین و تولید هیدروژن برای اس��تفاده در سوخت‬ ‫س��لولی ‪ ۲‬برابر کند‪ .‬از این دستگاه برای تبدیل کربن دی اکسید‬ ‫به س��وخت نیز می توان استفاده کرد‪ .‬هیدروژن سالم ترین سوخت‬ ‫است و تنها مایعی است که دفعی ان اب است‪ ،‬اما تولید هیدروژن‬ ‫مشکالتی برای محیط زیست ایجاد می کند‪ .‬در روش های متعارف‬ ‫تولید هیدروژن به گاز طبیعی و انرژی برق نیاز است اما دستگاهی‬ ‫جدید با استفاده از اب و انرژی خورشیدی این کار را انجام می دهد‪.‬‬ ‫زتیان می که از اس��تادان رشته مهندسی برق دانشگاه میشیگان‬ ‫اس��ت‪ ،‬می گوید اگر بتوانیم انرژی خورشیدی را به عنوان سوخت‬ ‫شیمیایی ذخیره کنیم یعنی همان کاری را که طبیعت با فتوسنتز‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬دنبال کردیم و این موضوع به رفع مشکل استفاده‬ ‫از انرژی های تجدیدپذیر کمک می کند‪ .‬یکی از دانشجویان مقطع‬ ‫دکترای رش��ته مهندسی برق در دانش��گاه میشیگان معتقد است‬ ‫که مشکل سلول های خورشیدی ذخیره نشدن انرژی برق در انها‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این هزینه باال و عمر کوتاهی نیز دارند‪ .‬در ساخت‬ ‫این دستگاه جدید از همان موادی که در سلول های خورشیدی و‬ ‫دیگر وس��ایل الکترونیکی به کار رفته‪ ،‬از جمله سیلیکون و نیترید‬ ‫گالیم که اغلب در ال ای دی ها وجود دارد‪ ،‬اس��تفاده ش��ده است؛‬ ‫این دستگاه مسیر تولید سوخت هیدروژنی پاک را هموار می کند‪.‬‬ ‫دس��تگاه های مشابه پیشین تنها امکان تبدیل یک درصد از انرژی‬ ‫خورشیدی به سوخت هیدروژنی در اب شیرین یا شور را داشتند‬ ‫و دیگر روش ها مانند اس��تفاده از تیتانیوم دی اکسید نیز پرهزینه‪،‬‬ ‫ناکارامد و ناپایدار بودند‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خارجی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بدعهدی دوباره فرانسوی ها در صنعت خودرو ایران‬ ‫پـژو را سه طالقه کنید‬ ‫فرانس��وی ها دوب��اره رفتند‪ .‬این بار با س��وال های‬ ‫بی جوابی که از روز اول با مهر محرمانگی‪ ،‬راه پاس��خ‬ ‫را بر خود بس��تند‪ .‬حال مشخص نیست چند درصد‬ ‫قطعات داخلی س��ازی و چند دس��تگاه خودرو صادر‬ ‫شده است؟‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬پژو دوباره از ایران رفت‪ .‬ش��رکتی‬ ‫که مدعی بود با بازگشت دوباره اش به صنعت خودرو‬ ‫ایران‪ ،‬می خواهد برای ان‪ ،‬س��نگ تمام بگذارد‪ .‬شاید‬ ‫وقت ان رس��یده که بلیت پ��ژو را در صنعت خودرو‬ ‫ایران یک بار برای همیش��ه بس��وزانیم‪ ،‬خودروس��از‬ ‫بدعه��دی که تا به حال‪ ،‬دو ب��ار ایران را ترک کرده؛‬ ‫هرچند اعالم کرده بود که سرمایه اورده و نمی رود‪.‬‬ ‫‹ ‹بیانیه پژو ب�رای ترک دوباره ایران چه‬ ‫بود؟‬ ‫پ��ژو از ایران رفت‪ .‬این خب��ر را رویترز اعالم کرد‪.‬‬ ‫ان گون��ه ک��ه در خبرها ام��ده‪ ،‬گروه خودروس��ازی‬ ‫پی اس ای(پژوس��یتروئن) فرانس��ه ش��روع به تعلیق‬ ‫پروژه ه��ای مش��ترک خ��ود در ای��ران ک��رده تا از‬ ‫تحریم ه��ای امری��کا که پس از خروج این کش��ور از‬ ‫توافق هس��ته ای‪ ،‬علیه ایران وضع شده اند‪ ،‬جلوگیری‬ ‫کن��د‪ .‬پژو س��یتروئن در بیانیه دوش��نبه(‪۱۴‬خرداد)‬ ‫اعالم کرد‪ :‬این گروه ش��روع به تعلیق همکاری های‬ ‫مشترک تجاری خود در ایران کرده تا به این ترتیب‬ ‫فعالیت ه��ای ان تا ‪ ۶‬اوت‪ ،‬با قان��ون امریکا مطابقت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫البت��ه در ای��ن خبر به این نکته هم اش��اره ش��ده‬ ‫بود که با حمایت دولت فرانس��ه‪ ،‬گروه خودروسازی‬ ‫پ��ی اس ای درحال مذاک��ره با مقام��ات امریکا برای‬ ‫در نظ��ر گرفتن ی��ک معافیت از تحری��م‪ ،‬برای این‬ ‫شرکت اس��ت‪ .‬پژو یک قرارداد تولید خودرو با ایران‬ ‫امضا کرده ک��ه ارزش ان ‪۷۰۰‬میلی��ون یورو (‪۸۱۸‬‬ ‫میلیون دالر) اس��ت‪ .‬در این میان گروه خودروسازی‬ ‫پی اس ای اعالم کرد که تعلیق قراردادهای مشارکت‬ ‫این ش��رکت با ایران‪ ،‬بر چشم انداز مالی این شرکت‬ ‫تاثیری نمی گذارد؛ چراکه فعالیت های پژوس��یتروئن‬ ‫در ای��ران‪ ،‬کمتر از یک درصد درامد این ش��رکت را‬ ‫تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫اطالعات ارائه ش��ده درب��اره قرارداد پژو و انتش��ار‬ ‫نیافتن عموم��ی متن این قرارداد ک��ه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ مع��دن و تج��ارت و مدیرعامل ایران خ��ودرو‪ ،‬ان را‬ ‫محرمانه خوانده بودند‪ ،‬در حالی با انتقادهای زیادی‬ ‫همراه شده که به نظر می رسد در این قرارداد بحثی‬ ‫درباره تعهد پژو به پایبن��دی به مفاد قرارداد مطرح‬ ‫نشده و مشخص نیست اگر باز هم پژو یک شبه ایران‬ ‫را ترک کند‪ ،‬چه غرامتی برای جبران خسارت ایجاد‬ ‫شده‪ ،‬پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ق�راردادی ک�ه‬ ‫رییس جمهوری را شکست‬ ‫حرم�ت‬ ‫دو‬ ‫‪ 8‬بهم��ن س��ال‪ ۹۴‬ب��ود ک��ه حس��ن روحان��ی‪،‬‬ ‫رییس جمه��وری ای��ران پ��س از امض��ای توافقنامه‬ ‫برجام‪ ،‬س��فر اروپایی خود را اغاز کرد‪ .‬در ان زمان‪،‬‬ ‫یک��ی از مقاصد س��ه گانه‪ ،‬فرانس��ه ب��ود‪ .‬این بار کاخ‬ ‫الی��زه به میزبانی اوالند‪ ،‬رییس جمهوری این کش��ور‬ ‫دست کم‪20‬س��ند همکاری و توافقنامه را با ایران به‬ ‫امضا رس��اند که از جمله انها‪ ،‬قرارداد با ش��رکت پژو‬ ‫بود که سند همکاری ان در حضور روسای جمهوری‬ ‫دو کش��ور به امضا رس��ید‪ .‬هر چند ایران خاطره تلخ‬ ‫خ��روج فرانس��وی ها در دوران تحریم های قبلی را از‬ ‫یاد نبرده بود‪.‬‬ ‫ان روزه��ا محم��د نهاوندیان‪ ،‬ریی��س وقت دفتر‬ ‫رییس جمهوری که نتایج س��فر روحان��ی به اروپا را‬ ‫بازگو می کرد‪ ،‬با اش��اره به قرارداد امضا ش��ده با پژو‬ ‫گفت‪ :‬این شرکت متعهد شده سهام قبلی خود را در‬ ‫ایران به قیمت باالتری بخرد‪ ،‬س��رمایه گذاری جدید‬ ‫داشته باش��د و فناوری و تجهیزات روز را وارد ایران‬ ‫کند‪ .‬وی با بیان اینکه براس��اس قرارداد امضا ش��ده‬ ‫با پژو‪۳۰ ،‬درصد تولیدات مش��ترک برای صادرات به‬ ‫خارج از ایران در نظر گرفته شده‪ ،‬افزود‪ :‬این مسئله‬ ‫کیفی��ت تولید خودرو در داخل را افزایش می دهد و‬ ‫درامد ارزی را هم باال می برد‪ .‬نهاوندیان با بیان اینکه‬ ‫م��ا خودمان را محدود به یک ش��رکت نمی کنیم‪ ،‬به‬ ‫این نکته هم اشاره کرده بود که همزمان با مذاکرات‬ ‫با ط��رف فرانس��وی‪ ،‬مذاکراتی هم با خودروس��ازان‬ ‫ایتالیای��ی و المان��ی داش��تیم و ای��ن تنوع بخش��ی‬ ‫هوشمندانه مدیریت شده است‪.‬‬ ‫رییس دفتر رییس جمه��وری قرارداد جدید با پژو‬ ‫را با قرارداد پیش��ین متفاوت دانسته و گفته بود که‬ ‫در قرارداد پیش��ین‪ ،‬پژو تعهداتی به س��رمایه گذاری‬ ‫و صادرات نداش��ت؛ در حالی ک��ه در قرارداد جدید‪،‬‬ ‫شرکت پژو عالوه بر سرمایه گذاری و انتقال فناوری‪،‬‬ ‫در ص��ادرات محصوالت مش��ترک هم فعال اس��ت‬ ‫و زنجی��ره بازاریاب��ی جهانی این ش��رکت در اختیار‬ ‫تولی��دات ایران ق��رار می گیرد‪ .‬موضوع��ی که اما و‬ ‫اگرهای بس��یاری درب��اره ان وج��ود دارد‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫گفته های نهاوندیان در شرایطی است که این روزها‬ ‫خب��ری از صادرات حتی یک دس��تگاه خودرو پژو از‬ ‫ایران به بازار کش��ورهای دیگر به گوش نمی رس��د و‬ ‫حتی تعهدات برخی خری��داران داخلی نیز به موقع‬ ‫پاس��خ داده نمی شود‪ .‬حال س��وال اینجاست که پژو‬ ‫چ��ه مف��ادی از قرارداد خود با ای��ران را در ایام پس‬ ‫از برجام‪ ،‬پیاده س��ازی کرده و چرا هیچ گزارش��ی از‬ ‫اقدامات احتمالی این ش��رکت فرانسوی‪ ،‬در رسانه ها‬ ‫منتش��ر نمی ش��ود؟ ش��اید هم گزارش عملکرد این‬ ‫قرارداد مبهم هم‪ ،‬محرمانه است!‬ ‫‹ ‹محرمان�ه ای که برای ب�ار دوم هم «تو‬ ‫زرد» از اب درامد‬ ‫ان روزهای��ی که پژو دوباره س��ر از صنعت خودرو‬ ‫ایران دراورد‪ ،‬ش��اید بیش��تر از همه مدی��ران گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو‪ ،‬از امدن ش��ریک قدیمی ش��ان‬ ‫خوش��حال بودند‪ .‬تمام اینها در شرایطی بود که انها‬ ‫خوب می دانس��تند فرانسوی ها با ترک قرارداد خود‪،‬‬ ‫چه بر س��ر صنعت خودرو ایران اورده اند؛ اما باز هم‬ ‫ب��ا انها پای میز مذاکره نشس��تند و اعالم کردند که‬ ‫جزئیات قرارداد ایران خودرو با پژو محرمانه است‪.‬‬ ‫همان روزها انتقادات بس��یاری بر ق��رارداد پژو با‬ ‫ایران مطرح شد‪ ،‬قراردادی که اما و اگرهای بسیاری‬ ‫در ان روزه��ا درباره پرداخت غرام��ت قرارداد قبلی‬ ‫این مجموعه با ایران خودرو مطرح می شد‪ ،‬اما برخی‬ ‫مدیران ی��ک تنه ایس��تادند و با محرمان��ه خواندن‬ ‫قرارداد‪ ،‬یک بار دیگر ابروی ش��ریک فرانس��وی خود‬ ‫را در ایران خریدند‪.‬‬ ‫براس��اس قراردادی که بی��ن ایران خ��ودرو و پژو‬ ‫به امضا رس��ید و هاش��م یک��ه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو در ان روزها‪ ،‬بخش هایی از ان‬ ‫را بازگ��و کرد‪ ،‬بابت غرامت قرارداد قبلی‪ ،‬پژو باید به‬ ‫ای��ران ‪۴۲۷‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار ی��ورو بپردازد که از‬ ‫ای��ن رقم‪۱۱۶ ،‬میلیون یورو مربوط به مس��ائل حال‬ ‫و گذشته اس��ت و ‪۳۱۱‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار یورو نیز‬ ‫در مس��ائل اینده دیده ش��ده اس��ت‪ .‬او البته به این‬ ‫نکته هم اشاره کرد که از ‪۱۱۶‬میلیون یورو خسارت‬ ‫مربوط به مس��ائل جاری و گذشته‪۲۵ ،‬میلیون یورو‬ ‫بابت دریافت قطعات مجانی از پژو محاس��به خواهد‬ ‫شد که به گفته وی در ان روزها‪ ،‬ایران بخشی از ان‬ ‫را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫ام��ا نکته حائز اهمی��ت در این می��ان‪ ،‬گفته های‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایران خودرو در نشس��ت‬ ‫خبری مشترک خود با مدیرعامل پژو بود که عنوان‬ ‫شد در مدت ‪ 3‬سال‪ ،‬داخلی سازی قطعات در ایران به‬ ‫‪۷۰‬درصد خواهد رسید‪ .‬درست مهر‪ ۹۵‬بود که او این‬ ‫جمله را اعالم کرد که در سال نخست اجرای قرارداد‬ ‫پژو با ایران‪ ،‬میزان داخلی سازی قطعات به ‪۴۰‬درصد‬ ‫خواهد رس��ید و این رقم در مدت‪۳‬سال تا ‪۷۰‬درصد‬ ‫افزای��ش می یابد؛ یعنی اکنون که س��ال‪ ۹۷‬اس��ت‪،‬‬ ‫ایران باید دس��ت کم دو سوم مسیر را تا دستیابی به‬ ‫داخلی سازی ‪ ۷۰‬درصدی پیش رفته باشد؛ موضوعی‬ ‫که حداقل تا به حال‪ ،‬در هیچ رسانه ای عدد و رقم و‬ ‫گزارشی درباره ان ارائه نشده است‪.‬‬ ‫حال زمان ان رس��یده ب��ا خروج دوباره ش��رکت‬ ‫پ��ژو س��یتروئن از ایران‪ ،‬ی��ک بار برای همیش��ه از‬ ‫این خودروس��از فرانس��وی دل کند ی��ا به صراحت‬ ‫اعالم کنیم که ثمره حضور دو س��اله این خودروساز‬ ‫فرانسوی در صنعت خودرو ایران چه بوده است؟ ایا‬ ‫کار به همان مونتاژ همیشگی خودروها و ادامه تولید‬ ‫خودروهای قدیمی و فرسوده پژو پیش رفته یا واقعا‪،‬‬ ‫تکنولوژی و داخلی س��ازی با همان ش��رایطی که در‬ ‫تعهدات ‪-‬البته محرمانه!‪ -‬ذکر شده‪ ،‬براساس قرارداد‬ ‫پیش رفته است‪.‬‬ ‫در دوران تحریم های سال ‪ ،۹۱‬جان بسیاری از مردم‬ ‫را گرفت‪.‬‬ ‫ت��اوارس همان فردی اس��ت که ب��ا حضورش در‬ ‫ایران وقتی مقابل س��واالت خبرن��گاران ایرانی قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬گف��ت که نمی خواهد درباره گذش��ته حرف‬ ‫بزند و اکنون وقت ان رس��یده که ب��ه اینده بنگرد؛‬ ‫اما دوباره تاریخ ثابت ک��رد که او و هم تیم هایش در‬ ‫صنعت خودرو فرانسه‪ ،‬هنوز هم قابل اعتماد نیستند‪.‬‬ ‫ای��ن تاوارس بود ک��ه به صراحت اع�لام کرد منافع‬ ‫بنگاه��ش را به منافع ایران ترجیح می دهد و به دلیل‬ ‫مش��کالت مالی که کمپانی اش داشته است‪ ،‬ایران را‬ ‫ترک کرده تا مشکالت مالی شان بیشتر نشود؛ چراکه‬ ‫امریکایی ها ان را تحت فشار قرار داده بودند‪.‬‬ ‫ت��اوارس البته مدعی ب��ود که ش��رکتش‪ ،‬قربانی‬ ‫تحریم های امریکا بر علی��ه ایران بود و اکنون تاریخ‬ ‫دوباره برایش تکرار ش��ده اس��ت! اما این چه قربانی‬ ‫اس��ت که هر چند س��ال یکب��ار‪ ،‬خود را ب��ه قتلگاه‬ ‫می برد؟‬ ‫این جمل��ه ماندگار کارل��وس تاوارس‪ ،‬س��کاندار‬ ‫پژو س��یتروئن ب��ود که در دیدار خ��ود با محمدرضا‬ ‫نعم��ت زاده‪ ،‬وزیر وقت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫ایران‪ ،‬بیان کرد‪ .‬او گفت که برای ایران س��نگ تمام‬ ‫می گذارد و حال با خروج دوباره ش��رکتش از صنعت‬ ‫خ��ودرو ایران‪ ،‬وعده خود را عملیاتی کرده اس��ت‪ .‬او‬ ‫برای صنعت خودرو ایران سنگ تمام گذاشت‪ ،‬چراکه‬ ‫هیچ ش��رکت خودروس��ازی در جهان نیس��ت که با‬ ‫ایران کار کند و صنعت خودرو ایران را از یک سوراخ‬ ‫دو بار بگزد‪ .‬البته تمام این موضوع به او برنمی گردد‪،‬‬ ‫بلکه شاید باید س��همی را هم برای مدیران ذوق زده‬ ‫صنع��ت خودرو ایران لحاظ ک��رد که با چنان لبخند‬ ‫رضایتی بر لب‪ ،‬پشت میز مذاکره با او و مدیرانش در‬ ‫ایران نشس��تند که گویی نیمی از س��هم بازار پژو در‬ ‫دنیا را از ان خود کرده اند‪ .‬همان هایی که ان روزها‪،‬‬ ‫حتی حاضر نبودند صدای انتقاد رس��انه های منتقد‬ ‫را در اعتراض به مفاد قراردادهای قبلی ش��رکت پژو‬ ‫بشنوند؛ رس��انه هایی که به دنبال خسارتی بودند که‬ ‫این شرکت بدعهد فرانس��وی‪ ،‬در قرارداد قبلی خود‬ ‫با ایران به جا گذاش��ته بود‪ .‬از اتش سوزی های مکرر‬ ‫و ج��ان باختن مردم به دلی��ل نقص فنی خودروهای‬ ‫پژو ‪ ۴۰۵‬گرفت��ه تا قطعات چینی که به دلیل خروج‬ ‫یکباره این ش��رکت فرانسوی از صنعت خودرو ایران‬ ‫ام��ا این تمام داس��تان حض��ور پژوس��یتروئن در‬ ‫ایران نبود‪ .‬این گروه خودروس��از فرانس��وی‪ ،‬با سایپا‬ ‫که به نوعی ش��ریک تاریخی س��یتروئن در ایران از‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۶۶‬بوده ه��م موافقتنامه س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک برای تولید و فروش خودروهای سیتروئن‬ ‫در ایران امضا کرد که براس��اس قرارداد‪ ،‬مقرر ش��ده‬ ‫بود تولیدات مشترک ان در سال ‪( ۲۰۱۸‬تیر امسال)‬ ‫اغاز شود‪ .‬حال مشخص نیست چه بالیی بر سر این‬ ‫قراردادی که هنوز به تولید هم نرسیده‪ ،‬خواهد امد‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ،‬طب��ق ان ق��رارداد‪ ،‬مقام��ات پ��ژو‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک ب��ا س��ایپا را ش��راکتی‬ ‫اس��تراتژیک بین دو ش��رکت عنوان کرده بودند که‬ ‫تمامی مراح��ل تولید از طراحی گرفته تا بازاریابی و‬ ‫فروش را ش��امل می شد؛ همان تولیداتی که قرار بود‬ ‫در کارخانه ای در کاش��ان انجام ش��ود و شرکت پژو‪،‬‬ ‫مالکیت ‪۵۰‬درصدی این کارخانه را در اختیار داشته‬ ‫باش��د‪ .‬اما اکنون نه خبری از ان کارخانه هست و نه‬ ‫مشخص اس��ت که تولید در ان به چه صورتی پیش‬ ‫خواهد رفت‪ ،‬ایا تیر امس��ال‪ ،‬تولیدات مشترک واقعا‬ ‫به بازار خواهد رس��ید؟ این س��والی اس��ت که قاسم‬ ‫جه��رودی‪ ،‬مدیرعامل تازه نفس گروه خودروس��ازی‬ ‫سایپا باید به ان جواب دهد‪.‬‬ ‫در این میان س��وال دیگر ان اس��ت که براس��اس‬ ‫توافق دو شرکت پژو و سایپا که قرار بود ‪۳۰۰‬میلیون‬ ‫‹ ‹ش�رکتی ک�ه ب�رای ای�ران س�نگ تمام‬ ‫گذاشت!‬ ‫بازار‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو خبر داد‬ ‫اختالف قیمت ‪ 16‬تا ‪ 65‬میلیون تومانی خودروها در بازار‬ ‫ریی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو از اختالف قیمت ‪ 16‬ت��ا ‪ 65‬میلیون تومانی‬ ‫خودروهای داخلی و مونتاژ در بازار خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش زیادی از مش��کالت افزایش قیم��ت بازار به‬ ‫محدودیت عرضه خودرو برمی گردد‪.‬‬ ‫سعید موتمنی در گفت وگو با خودروکار‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اخری��ن وضعیت بازار خودرو اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر قیمت خودروهای داخلی با اختالف حداکثر‬ ‫‪16‬میلی��ون تومانی و خودروه��ای مونتاژ با اختالف‬ ‫حداکثر ‪ 65‬میلیون تومانی همراه است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در حال حاضر اختالف قیمت کارخانه‬ ‫و ب��ازار به دلیل محدودیت عرضه خودرو اس��ت که‬ ‫البته یکی از تنش های اصلی بازار طی هفته گذشته‬ ‫و به دلیل اعالم قیمت ها ازس��وی شورای رقابت بود‬ ‫که در نهایت هم اعالم نش��د‪ .‬به گفته موتمنی‪ ،‬اگر‬ ‫ش��ورای رقابت می خواهد قیمت های جدید را اعالم‬ ‫کن��د‪ ،‬چرا از مدتی قبل خبر افزایش قیمت می دهد‬ ‫تا بازار به التهاب برس��د و بازار خودرو درگیر اشفته ‬ ‫بازار شود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو با اش��اره به تصمیم ه��ای بین المللی و تاثیر‬ ‫ان ب��ر بازار خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬ه��ر خودرویی در بازار با‬ ‫کمبود روبه رو ش��ود‪ ،‬به طور قط��ع با افزایش قیمت‬ ‫همراه می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬هنگامی که بازار خودرو ما‬ ‫وابس��ته به بازار خارجی باشد‪ ،‬این اتفاق می افتد که‬ ‫البته اکنون مهم ترین مس��ئله در بازار به محدودیت‬ ‫عرضه خودرو برمی گردد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه با اش��اره به قیمت ه��ای خودروهای‬ ‫داخلی در بازار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز خودرو تندر پالس‬ ‫با اختالف ‪13‬میلیون تومانی‪ ،‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک با‬ ‫اختالف ‪10‬میلیون تومانی و تندر دستی با اختالف‬ ‫‪11‬میلیون تومانی در بازار به فروش می رسد‪.‬‬ ‫موتمن��ی اف��زود‪ :‬در ب��ازار خودروه��ای کمتر از‬ ‫‪ 45‬میلیون تومان نیز پژو پارس با اختالف‪7/5‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬پژو‪ 206‬تیپ‪ 5‬با اختالف ‪ 5‬میلیون و ‪900‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬پ��ژو ‪ 206‬تیپ‪ 2‬با اختالف ‪4‬میلیون و‬ ‫‪ 400‬هزار تومانی فروخته می شود‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو با اش��اره به ب��ازار خودروه��ای ‪ 5 0‬میلیون‬ ‫تومانی و با احتس��اب افزایش ‪10‬درصدی قیمت ها‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امروز خ��ودرو ‪ H30‬کراس با اختالف‬ ‫قیمت ‪ 9‬میلیون تومانی‪ ،‬س��اندور با اختالف قیمت‬ ‫‪20‬میلی��ون تومانی‪ ،‬س��راتو با اخت�لاف ‪27‬میلیون‬ ‫تومان��ی‪ ،‬مزدا با اختالف ‪ 65‬میلیون تومانی و هایما‬ ‫تولی��د ایران خودرو ب��ا اختالف قیم��ت ‪26‬میلیون‬ ‫تومانی به فروش می رسد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬طی هفته های گذش��ته مش��تریان با‬ ‫بودجه ‪ 200‬میلیون تومانی خودروهایی در س��طح‬ ‫قیمتی و امکاناتی النترا خریداری می کردند و اکنون‬ ‫خودروه��ای مونتاژ داخلی خری��داری می کنند که‬ ‫البت��ه این خودروها نیز ب��ا محدودیت عرضه همراه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹وعده های ناتمام سیتروئن در سایپا‬ ‫ی��ورو در بخ��ش تحقیقات و تولید در ‪۵‬س��ال اینده‬ ‫س��رمایه گذاری شود‪ ،‬با اعالم قطع همکاری پژو‪ ،‬چه‬ ‫سرنوش��تی پیدا خواهد کرد و ای��ا انتقال تکنولوژی‬ ‫و اس��تفاده قابل توجه از توانایی ه��ای داخلی که از‬ ‫جمله مفاد این قرارداد بوده‪ ،‬عملیاتی ش��ده اس��ت؟‬ ‫الزم است سایپا نیز در این زمینه توضیح دهد‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬انتظ��ار می رود طبق ق��رارداد‪ ،‬تولید‬ ‫‪۳‬محصول سیتروئن در کارخانه کاشان از تیر امسال‪،‬‬ ‫تاریخی که محس��ن صالحی نیا‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اعالم کرده‪ ،‬اغاز ش��ود؛ ضمن اینکه‬ ‫اکنون باید اماری اعالم شود که از ‪۱۵۰‬دفتر فروش‬ ‫س��یتروئن در ایران که قرار ب��ود طبق قرارداد ظرف‬ ‫مدت ‪ ۵‬س��ال تاس��یس ش��وند‪ ،‬چه تعداد راه اندازی‬ ‫شده است؟‬ ‫‹ ‹بلیت پژو را برای همیشه بسوزانید‬ ‫ش��اید وقت ان رس��یده که بلیت پژو را در صنعت‬ ‫خ��ودرو ای��ران یک ب��ار برای همیش��ه بس��وزانیم‪،‬‬ ‫خودروس��از بدعه��دی که تا به حال‪ ،‬دوب��ار ایران را‬ ‫ترک کرده است؛ هرچند اعالم کرده بود که سرمایه‬ ‫اورده و نمی رود‪.‬‬ ‫ه��ر چه باش��د صنعت خودرو ایران ی��ک بار برای‬ ‫همیش��ه باید تکلیف خود را مش��خص کند‪ .‬یا باید‬ ‫بس��اط بی کیفیتی و خوش بینی به شریکان قدیمی‬ ‫خ��ود را جمع کن��د یا اینکه بداند ک��ه با این روش‪،‬‬ ‫به هیچ جا نخواهد رس��ید‪ .‬حال دیگ��ر نه خبری از‬ ‫ماندگاری پژو اس��ت که خودروس��ازان ایرانی به ان‬ ‫دل خوش کنند و نه داخلی سازی و صادرات قطعات‬ ‫و خودرو محقق شده است‪ .‬شاید باید ایران همچون‬ ‫صنایع «های تک»‪ ،‬خود را به سکوی پرتاب برساند و‬ ‫پرونده این وابستگی ها را یک بار برای همیشه ببندد‪.‬‬ ‫اکنون صنع��ت خودرو ایران بای��د روی پای خود‬ ‫بایستد و بداند که شراکت با فرانسوی ها‪ ،‬چیزی بیشتر‬ ‫از در اختیار گذاش��تن مفت بازار به چهارچرخ هایی‬ ‫که کمت��ر ردپای��ی در خ��ود از محص��والت ایرانی‬ ‫می ببینند‪ ،‬نیس��ت و این قطعه سازان ایرانی هستند‬ ‫که باید همانطور ک��ه می توانند برای کمپانی بنز در‬ ‫المان تولید کنند‪ ،‬باید با اعتماد خودروس��ازان‪ ،‬یک‬ ‫بار برای همیش��ه خ��ود را از وابس��تگی رها کنند و‬ ‫بخواهن��د که صنعت خودرو ایران را با اتکای به توان‬ ‫داخل��ی پیش ببرند‪ .‬برای گام نهادن در این مس��یر‪،‬‬ ‫نخس��ت باید پرون��ده رانت و پورس��انت هایی که در‬ ‫برخ��ی قراردادهای خارجی میان مدیران دس��ت به‬ ‫دست می شود‪ ،‬یک بار برای همیشه بسته شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫برکناری مدیرعامل خودروساز ژاپنی‬ ‫رییس و مدیرعامل ش��رکت خودروسازی سوبارو ژاپن به علت‬ ‫مصرف س��وخت و االیندگی بس��یار ب��االی خودروهای تولیدی‬ ‫برکنار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تازه ترین امار و گزارش های منتشر شده حاکی‬ ‫از ان است که بسیاری از خودروهای سوبارو معیوب و دستکاری‬ ‫شده بوده و اطالعات مبنی بر مصرف سوخت و انتشار االیندگی‬ ‫را اشتباه نشان می دادند؛ به گونه ای که بازرسان و کارشناسان در‬ ‫بررسی های دقیق خود متوجه شده اند مصرف سوخت بسیاری از‬ ‫این خودروها به طورتقریبی دو برابر ان چیزی اس��ت که نمایش‬ ‫داده شده است‪ .‬یاسویوکی یوشیناگا‪ ،‬رییس و مدیرعامل شرکت‬ ‫س��وبارو که قرار بود در جلسه ای با سهامداران این شرکت درباره‬ ‫مس��ائل مختلفی به بحث و گفت وگو بنشیند‪ ،‬تحت تاثیر میزان‬ ‫باالی االیندگی و مصرف س��وخت باالی خودروهای تولیدی اش‬ ‫برکنار خواهد شد و جای خود را به تامومی ناکامورا که هم اکنون‬ ‫معاون اجرایی سوبارو است‪ ،‬خواهد داد‪.‬‬ ‫در ابتدا کارمندان این ش��رکت اعالم ک��رده بودند که مصرف‬ ‫س��وخت خودروهای سوبارو بس��یار بیشتر از ان چیزی است که‬ ‫عنوان می شود‪ .‬سپس بررسی و پژوهش های انجام شده نشان داد‬ ‫اعداد نمایش داده شده بسیار کمتر از داده های واقعی هستند‪.‬‬ ‫البته این مسئله برای تمامی خودروهای سوبارو صدق نمی کند‪،‬‬ ‫بلکه امار فروردین امس��ال نشان داد میزان االیندگی تنها ‪۹۰۳‬‬ ‫خودرو بس��یار باالتر از حد اس��تاندارد و نمایش داده شده‪ ،‬است‪.‬‬ ‫پس از ان با بررس��ی های انجام شده معلوم شد که ‪ ۹۲۷‬خودرو‬ ‫دیگر یعنی در مجموع ‪ ۱۵۵۱‬خودرو س��وبارو معیوب هس��تند و‬ ‫مصرف س��وختی معادل دو برابر انچه که نشان می دهند‪ ،‬دارند‪.‬‬ ‫همین امر موجب ش��د مدیرعامل این ش��رکت ژاپنی تصمیم به‬ ‫کناره گیری بگیرد و فرد دیگری را جایگزین خود کند‪.‬‬ ‫افت شدید واردات خودرو‬ ‫پرواز قیمت ها ی‬ ‫خودرو‬ ‫گزارش ای��ن هفته را با ام��اری از خودروهای وارداتی که‬ ‫هم اکنون افزایش قیمت سرسام اوری را تجربه کرده اند‪ ،‬اغاز‬ ‫می کنیم‪ .‬اخرین امار تجارت خارجی کش��ور نشان می دهد‬ ‫در‪ 2‬ماه نخس��ت س��ال جاری ‪3‬هزار خودرو وارد کشور شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب میزان واردات خودرو نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال پیش کاه��ش ‪70‬درصدی را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫همچنین طبق امار گمرک در فروردین س��ال جاری ‪1034‬‬ ‫خودرو وارد کشور شد که ان هم حاکی از کاهش ‪73‬درصدی‬ ‫واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل تر است‪ .‬براساس امار‬ ‫ت نیز ‪1996‬خودرو وارد گمرک شده که‬ ‫یاد شده در اردیبهش ‬ ‫مجموع ‪2‬ماه نخس��ت همان گونه که گفته شد‪ ،‬نشان دهنده‬ ‫کاهش ‪70‬درصدی واردات خودروهای خارجی است‪.‬‬ ‫بن��ا به گزارش امار گم��رک ارزش خودروهای وارداتی در‬ ‫نخس��تین ماه س��ال جاری به ‪23‬میلی��ون و ‪ 651‬هزار دالر‬ ‫رسید که از نظر ارزش ‪77‬درصد کاهش را نشان می دهد‪ .‬در‬ ‫‪12‬ماه سال‪ 96‬تعداد ‪ 70075‬خودرو به ارزش یک میلیارد و‬ ‫‪ 838‬میلیون و ‪ 851‬هزار دالر به کشور وارد شده بود‪.‬‬ ‫اگرچه واردات خودرو در دو ماه ابتدایی س��ال جاری افت‬ ‫قابل توجهی داش��ته ام��ا واردات قطعه تغییرات محسوس��ی‬ ‫نداش��ته اس��ت و اخرین امار تج��ارت خارجی کش��ور نیز‬ ‫نش��ان می دهد از میان عمده ترین کاالهای وارداتی به کشور‬ ‫واردات قطعات منفصله حجم قابل توجهی از واردات کاالهای‬ ‫غیرنفتی را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫خودروسازان قوت بیشتری می گیرد‪.‬‬ ‫س��عید باستانی از امار ضد و نقیض واردات خودرو گفت و‬ ‫اینکه وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت موظف شده امار دقیق‬ ‫واردات خ��ودرو را هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش ان به‬ ‫کمیس��یون ارائه کند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره میزان داخلی سازی خودروها نیز گفت‪ :‬انچه‬ ‫درباره داخلی سازی‪ 80‬درصدی خودروها از نظر صنعت گفته‬ ‫می ش��ود از این جنبه که مثال م��ا تولیدکننده بدنه یا رینگ‬ ‫هس��تیم‪ ،‬درس��ت اس��ت اما مواد انها را وارد می کنیم و این‬ ‫یعنی وابس��تگی خودروس��ازان به ارز‪ .‬همزمان با دادن چراغ‬ ‫س��بز وزارت صنعت ‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��رای افزایش حدود‬ ‫ت خودروهای داخلی‪ ،‬ظاهرا مجلس��ی ها هم‬ ‫‪10‬درصدی قیم ‬ ‫با وجود اعتراض اولیه‪ ،‬در کمیس��یون مربوط با این افزایش‬ ‫ب��ه بهانه جلوگی��ری از ورشکس��تگی قطعه س��ازان موافقت‬ ‫کرده اند‪ .‬از س��وی دیگر ش��ورای رقابت هم برای مشروعیت‬ ‫بخش��یدن به این تصمیم ها و البته اشفته کردن بیشتر بازار‪،‬‬ ‫وارد خواهد ش��د‪ .‬هرچند خودروسازان‪ ،‬به این افزایش راضی‬ ‫نب��وده و قصد دارند در دو نوبت ‪10‬درصدی و در مجموع به‬ ‫افزایش ‪20‬درصدی قیمت ها برس��ند‪ .‬الزم به توضیح نیست‬ ‫که خودروس��ازان ما به خوبی راه افزایش قیمت را درس هم‬ ‫می دهند و کافیس��ت با تغییر در چند اپشن مثال حذف یک‬ ‫سپر یا تغییر ش��کل چراغ یا نام خودرو به ساخت خودرویی‬ ‫جدید با قیمتی جدید اقدام کنند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع مجلس با اش��اره به اینکه‬ ‫در چند وقت اخیر خودروس��ازان فروش نقدی نداش��ته اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همین اقدام جای بحث داش��ته و اگر در نشس��ت های‬ ‫اینده به نتیجه مش��خصی نرسیم‪ ،‬بحث تحقیق و تفحص از‬ ‫دولت ما ظاهرا س��ر ش��وخی دارد و دوب��اره پس از یک بار‬ ‫افزایش ‪110‬درصدی‪ ،‬تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و‬ ‫س��پس کاهش ان به دنبال اعتراض ها‪ ،‬ای��ن بار دوباره تعرفه‬ ‫واردات انه��ا را ‪10‬درص��د افزوده اس��ت‪ .‬بهان��ه این افزایش‬ ‫‹ ‹دردسر افزایش قیمت برای خودروسازان‬ ‫‹ ‹افزایش دوباره تعرفه واردات هیبریدی ها‬ ‫هم این ب��وده که خودروهای هیبریدی چ��ون از موتور پایه‬ ‫بنزین س��وز استفاده می کنند باید مشمول این افزایش تعرفه‬ ‫قرار گیرند‪ .‬معلوم نیس��ت کی باید این سریال بخشنامه های‬ ‫دس��توری س��لیقه ای و خانمان برانداز به پایان برسد و شاهد‬ ‫ی و قابل اطمینان‬ ‫ثبات تصمیم گیری و تصمیم های کارشناس ‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش محصوالت میتسوبیشی در ماه جاری‬ ‫ش��رکت ارین موتور‪ ،‬نماینده رس��می میتسوبیش��ی ژاپن‬ ‫ش��رایط فروش ویژه برای م��اه مبارک رمض��ان را در تعداد‬ ‫و م��دت مح��دود اعالم ک��رد‪ .‬به گ��زارش رواب��ط عمومی‬ ‫ارین موتورز‪ ،‬ش��رایط فروش این ش��رکت در م��اه رمضان با‬ ‫تاکید روی دو خودرو اوتلندر بنزینی و لنس��ر است‪ .‬اوتلندر‬ ‫بنزین��ی در دو م��دل ‪ 2017‬و ‪ 2018‬با قیمت های قطعی و‬ ‫تحویل فوری به فروش می رسد و در شرایطی بی سابقه تعداد‬ ‫اقساط از ‪ 6‬ماهه بدون سود شروع شده و تا ‪ 36‬ماه نیز ادامه‬ ‫می یابد‪ .‬این شاسی بلند ژاپنی در شرایط فروش نقدی دارای‬ ‫تخفیف ه��ای ویژه خرید نقدی اس��ت‪ .‬اوتلندر تیپ ‪ 5‬دارای‬ ‫تجهیزاتی همچون ‪7‬کیس��ه هوا‪ ،‬سنسور پارک جلو و عقب‪،‬‬ ‫ترمزدستی برقی‪ ،‬کنترل پایداری فعال و کنترل کشش است؛‬ ‫اما لنس��ر مدل ‪ 2018‬نیز با قیمت قطع��ی‪ ،‬تحویل فوری و‬ ‫تخفیف خرید نقدی به فروش می رس��د‪ .‬اقس��اط این خودرو‬ ‫از ‪ 6‬ماهه بدون س��ود ش��روع شده و تا ‪ 60‬ماه ادامه می یابد‪.‬‬ ‫این سدان ژاپنی دارای تجهیزاتی همچون چرخش چراغ های‬ ‫جلو در پیچ ها‪ ،‬پدال شیفتر منیزیومی‪6 ،‬کیسه هوا و… است‪.‬‬ ‫نکته جالب اینکه در میانه ش��ایعات خروج میتسوبیش��ی‬ ‫از بازار رس��می ایران ب��ه علت ترس از تحریم ه��ای امریکا‪،‬‬ ‫ارین موتور از احتمال ش��روع مونتاژ تع��دادی از محصوالت‬ ‫میتسوبیش��ی با میزان داخلی س��ازی ‪20‬درصدی و بیش��تر‬ ‫ت س��فارش و تعرفه گمرکی و قوانین‬ ‫برای رهایی از ش��ر ثب ‬ ‫خلق الساعه واردات خبر داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تحویل اولین سری از خودروهای بورگوارد‬ ‫بورگوارد که خود را برندی المانی می داند و هنوز در المان‬ ‫و اروپا عرضه نمی ش��ود با مبدا چین و شرکت فوتون توسط‬ ‫ش��رکت کیان موتور وارنا وارد ایران ش��ده و اولین س��ری از‬ ‫خودروهای ان پس از یک سال تحویل تعدادی از خریداران‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جک ‪J4‬به سبد کرمان موتور پیوست‬ ‫پس از موفقیت خودروهای سدان ‪ J5‬جک و بعد از ان هم‬ ‫کراس اوور ‪ S5‬و‪ ،S3‬اینک نوبت سدان کوچکتر ‪ J4‬است که‬ ‫خ��ود را در این بازار بیازماید‪ J4.‬یک موتور ‪1/5‬لیتری تنفس‬ ‫طبیعی ‪ 103‬اس��ب بخ��ار و ‪164‬نیوتن متری دارد که با یک‬ ‫گیربکس ‪ CVT‬خودکار متصل می ش��ود‪ .‬کرمان موتور برای‬ ‫ای��ن خودرو قیم��ت ‪ 66‬میلیون و ‪ 900‬ه��زار تومانی درنظر‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت روز خودروهای داخلی‬ ‫خودروس��ازان مانن��د همیش��ه ب��ر طبل افزای��ش قیمت‬ ‫می کوبن��د و محص��والت ان ه��ا تا زمان تش��کیل جلس��ات‬ ‫سازمان های مختلف و اعالم تصمیم های اتی افزایش قیمت‬ ‫چندمیلیون��ی را تجربه می کنند‪ .‬در ج��دول زیر قیمت روز‬ ‫برخ��ی محصوالت داخل��ی را اورده ایم‪ .‬این روزها ش��نیدن‬ ‫قیم��ت برخی خودروه��ای وارداتی باعث می ش��ود مغز ادم‬ ‫هنگ کند‪ .‬قیمت ‪420‬میلیونی س��انتافه ی��ا ‪ 550‬میلیونی‬ ‫سانگ یانگ رکستون‪ ،‬بیشتر شبیه شوخی تلخی هستند که‬ ‫اجب��اری هم برای پذیرفتن ان نیس��ت‪ .‬کاش ما ایرانیان یاد‬ ‫بگیریم زیر بار این گرانی ها نرویم و فروشندگان سودجو را با‬ ‫نخریدن تنبیه کنیم‪.‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت خودرو (میلیون تومان)‬ ‫پژو ‪ 206‬تیپ ‪5‬‬ ‫‪44/5‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتومات‬ ‫‪63‬‬ ‫تندر ‪ E2 90‬پارس خودرو‬ ‫‪48/5‬‬ ‫تندر اتومات‬ ‫‪56‬‬ ‫تیبا ‪2‬‬ ‫‪28/7‬‬ ‫ساینا‬ ‫‪28/9‬‬ ‫پراید ‪131‬‬ ‫‪22/3‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫‪59‬‬ ‫رانا‬ ‫‪36‬‬ ‫سمند ‪EF7‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ساندرو استپ وی‬ ‫‪74‬‬ ‫سراتو اتومات اپشنال‬ ‫‪118‬‬ ‫پارس تندر‬ ‫‪50‬‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫کدام یک از خودروهای بازار دارای کمترین لوازم یدکی و قطعات هستند؟‬ ‫همان گون��ه که می دانید‪ ،‬تهی��ه قطعات مصرفی‬ ‫و یدکی خودروها یک��ی از مهم ترین و اصلی ترین‬ ‫موضوع هایی اس��ت که باید هنگام استفاده از این‬ ‫وس��ایل نقلیه م��ورد توجه قرار داد‪ .‬اگر ش��خصی‬ ‫خودرویی را خریداری کند و ان مدل دارای لوازم‬ ‫کمی در بازار باش��د‪ ،‬بدون تردید این ش��خص در‬ ‫اس��تفاده چندین س��اله خود از خودرو خریداری‬ ‫ش��ده دچ��ار مش��کل خواهد ش��د و بای��د هزینه‬ ‫بیش��تری را برای تهیه این گونه قطعات نسبت به‬ ‫سایر رقبای اتومبیل خود پرداخت کند‪.‬‬ ‫در ای��ن مطلب قصد داریم ب��ا تکیه بر این مورد‬ ‫اساسی درباره خودروهای سواری ‪ ،‬به معرفی چند‬ ‫م��دل از این اتومبیل ها ک��ه دارای کمترین لوازم‬ ‫یدکی و مصرفی در بازار داخلی هستند‪ ،‬بپردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۱‬جک ‪j3‬‬ ‫بی تردید‪ ،‬یکی از خودروهایی که می توان نام ان‬ ‫را در این فهرس��ت به عنوان مدلی با کمترین لوازم ‬ ‫یدکی و مصرفی در بازار خودرو ایران مشاهده کرد‪،‬‬ ‫جک ‪ j3‬است‪ j3 .‬به واسطه همکاری گروه صنعتی‬ ‫کرمان خودرو با کمپانی جک چین‪ ،‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته تولید و عرضه شد‪ .‬به اعتقاد کارشناسان‪،‬‬ ‫این خودرو نتوانس��ت مشتریان زیادی را به سمت‬ ‫خ��ود جلب کند و به س��رعت از اذهان خریداران‬ ‫به عنوان یک انتخاب خوب‪ ،‬خارج شد‪ .‬تهیه لوازم‬ ‫یدک��ی و مصرفی این خودرو در بازار داخلی امری‬ ‫مش��کل و گاه بلندمدت بوده و نمی توان به راحتی‬ ‫لوازم مورد نیاز ‪ j3‬را در سرتاسر کشور پیدا کرد‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬ویرا پس از حضور به نسبت موفق در خطوط‬ ‫تولید زاگرس خودرو (‪ ،)۱۳۸۷-۱۳۸۲‬دچار توقف‬ ‫تولی��د و پ��س از چندین س��ال‪ ،‬به ط��ور کامل از‬ ‫اذهان مشتریان و خریداران خارج شد‪ .‬تهیه لوازم‬ ‫مصرف��ی و یدک��ی این مدل با توجه به اس��تقبال‬ ‫نشدن از مدل های دس��ته دوم ان و خدمات دهی‬ ‫ضعیف‪ ،‬در سراسر کشور مشکل است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۲‬ام وی ام ‪۵۳۰‬‬ ‫یکی دیگر از خودروهای موجود در این فهرس��ت‬ ‫که از ان نی��ز به عنوان خودرویی ب��ا کمترین لوازم‬ ‫مصرفی و یدکی یاد می ش��ود‪ ،‬ام وی ام‪ ۵۳۰‬نام دارد‪.‬‬ ‫‪ ۵۳۰‬به واس��طه همکاری ش��رکت مدیران خودرو با‬ ‫کمپانی چری چین در کشور تولید و عرضه شد و در‬ ‫س��ال های حضور در خط تولید و عرضه‪ ،‬از استقبال‬ ‫به نسبت خوبی نیز برخوردار بود اما در همان سال ها‬ ‫نی��ز تهیه لوازم مصرفی و یدکی این خودرو س��خت‬ ‫ب��ود و دارندگان این م��دل در حال حاضر همواره از‬ ‫خدمات ضعیف شرکت ارائه کننده این خودرو و نبود‬ ‫قطعات ان در اغلب شهرهای کشور ناراضی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۷‬سوبارو لگاسی‬ ‫‹ ‹‪-۳‬برلیانس ‪v5‬‬ ‫از دیگ��ر خودروهایی ک��ه از ان به عنوان مدلی‬ ‫با قطعات مصرفی و یدکی کم نام برده می ش��ود‪،‬‬ ‫برلیان��س ‪ v5‬اس��ت‪ .‬این خودرو ب��ر خالف دیگر‬ ‫اتومبیل های چینی‪ ،‬از کیفیتی بس��یار قابل قبول‬ ‫برخ��وردار بود و ازس��وی ش��رکت پارس خودرو و‬ ‫به واسطه همکاری با کمپانی برلیانس چین‪ ،‬تولید‬ ‫و عرضه ش��د‪ ،‬اما به دلیل اس��تقبال کم خریداران‬ ‫و خروج س��ریع ان از خط تولی��د‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫تهیه قطعات مصرفی و یدکی این مدل در سراسر‬ ‫کشور‪ ،‬امری سخت و مشکل است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۴‬ام جی ‪۵۵۰‬‬ ‫یک��ی دیگ��ر از خودروهایی که ن��ام ان در این‬ ‫فهرست به چش��م می خورد‪ ،‬ام جی‪ ۵۵۰‬است‪ .‬در‬ ‫ایران ش��اید دیدن نام این خودرو کمی تعجب اور‬ ‫باش��د‪ ،‬اما با توجه به ارائه خدمات ضعیف ازسوی‬ ‫نمایندگی برند ام جی در ایران‪ ،‬دارندگان این مدل‬ ‫در سراس��ر کش��ور همواره در زمینه تهیه قطعات‬ ‫یدک��ی و مصرف��ی با مش��کل رو به رو هس��تند و‬ ‫به دلی��ل کمبود این ل��وازم در بازار داخلی‪ ،‬مجبور‬ ‫به پرداخت هزینه های بیش��تری ب��رای تهیه انها‬ ‫هس��تند که این موضوع به خودی خود باعث این‬ ‫شده تا بیشتر این افراد به فکر فروش خودرو خود‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۵‬اپل کورسا‬ ‫یکی دیگر از خودروهای موجود در این فهرست‬ ‫که شاید بردن نام ان برای همگان تعجب برانگیر‬ ‫باشد‪ ،‬اپل کورسا نام دارد‪ .‬این خودرو نیز به واسطه‬ ‫حضور ضعیف در بازار داخلی ایران‪ ،‬به سرنوش��ت‬ ‫برخی دیگر از خودروهای خوش��نام دچار ش��د و‬ ‫در ح��ال حاضر به دلیل خدمات ضعیف نمایندگی‬ ‫برن��د اپل در ای��ران‪ ،‬تهیه ل��وازم مصرفی و یدکی‬ ‫کورس��ا در سرتاسر کش��ور امری سخت و مشکل‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۶‬پروتون ویرا‬ ‫از دیگ��ر مدل های موجود در این فهرس��ت که‬ ‫می ت��وان از ان به عنوان ی��ک اتومبیل با کمترین‬ ‫قطع��ات مصرفی و یدکی یاد کرد‪ ،‬پروتون ویرا نام‬ ‫یکی دیگ��ر از خودروهای با کیفیت و با اصالتی‬ ‫ک��ه نام ان در این فهرس��ت به چش��م می خورد‪،‬‬ ‫س��وبارو لگاس��ی ن��ام دارد‪ .‬این خ��ودرو خارج از‬ ‫مرزه��ای ای��ران‪ ،‬یک��ی از بهتری��ن انتخاب ها در‬ ‫س��گمنت خ��ود اس��ت‪ ،‬ام��ا متاس��فانه در داخل‬ ‫کش��ور به دلیل خدمات ضعیف نمایندگی و حضور‬ ‫کم رنگ در بازار‪ ،‬لگاس��ی نیز به سرنوش��ت برخی‬ ‫دیگر از خودروهای خوش��نام دچار شد و در حال‬ ‫حاضر تهیه ل��وازم مصرفی و یدکی این خودرو در‬ ‫سرتاسر کش��ور امری بسیار سخت و همراه هزینه‬ ‫زیاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۸‬گک گونو ‪G5‬‬ ‫از دیگر خودروهای موجود در بازار داخلی کشور‬ ‫که نام ان همواره به عن��وان خودرویی با کمترین‬ ‫ل��وازم مصرفی و یدکی مطرح می ش��ود‪ ،‬گک گونو‬ ‫‪ G5‬ن��ام دارد‪ G5.‬به واس��طه همکاری ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی مرتب با کمپانی گون��و چین تولید‬ ‫و عرضه ش��د‪ ،‬اما هرگز نتوانس��ت فروش خوب یا‬ ‫حتی متوسطی را در بازار خودرو ایران تجربه کند‬ ‫و به همین دلیل به سرعت از خط تولید خارج شد‪.‬‬ ‫‪ G5‬نی��ز به دلیل حضوری اندک و خدمات ضعیف‬ ‫نمایندگی‪ ،‬از جمله خودروهایی به ش��مار می رود‬ ‫که تهیه لوازم مصرفی و یدکی ان در کشور‪ ،‬امری‬ ‫مشکل است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪-۹‬هوندا سیویک‬ ‫اخری��ن خودرویی که نام ان در این فهرس��ت‬ ‫به چش��م می خ��ورد‪ ،‬هوندا س��یویک ن��ام دارد‪.‬‬ ‫ش��اید برای همگان تعجب اور باش��د که چرا باید‬ ‫نام خودرویی که در بازاره��ای جهانی دارای امار‬ ‫فروش��ی حیرت اور اس��ت‪ ،‬در این فهرس��ت قرار‬ ‫گیرد‪ .‬باید گفت س��یویک نیز همانند برخی دیگر‬ ‫از همتایان خود‪ ،‬به دلی��ل حضور کمرنگ در بازار‬ ‫داخلی کش��ور و خدمات دهی ضعی��ف نمایندگی‬ ‫برند هوندا در ایران‪ ،‬به س��رعت از اذهان خریداران‬ ‫و مش��تریان به عنوان انتخابی خوب خارج شد که‬ ‫همین موضوع باعث اس��تقبال نکردن قابل قبول از‬ ‫این خودرو ش��د‪ .‬در مقایسه با رقبای این مدل که‬ ‫غالبا اتومبیل های کره ای هس��تند‪ ،‬باید این نکته‬ ‫را خاطرنش��ان کرد که سیویک به راحتی میدان را‬ ‫برای همتایان خود خالی کرد و تهیه لوازم مصرفی‬ ‫و یدکی این مدل در سرتاسر کشور‪ ،‬امری مشکل‬ ‫و در اغلب اوقات با هزینه های زیاد است‪.‬‬ ‫درس��ت اس��ت که چنین خودروهایی به راحتی‬ ‫نیاز ب��ه لوازم و قطع��ات پیدا نمی کنن��د‪ ،‬اما اگر‬ ‫روزی این اتفاق بیفتد انگاه ش��روع یک داس��تان‬ ‫ناخوشایند است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اعتراض ها به افزایش بهای بنزین در روسیه‬ ‫اعتراض ه��ا به افزایش بهای بنزین در روس��یه مناطق مختلف‬ ‫این کش��ور پهناور را فراگرفته و معترضان خواستار کاهش بهای‬ ‫بنزین هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بهای بنزین سوپر (اکتان ‪ )۹۸‬در برخی مناطق‬ ‫تا بی��ش از ‪ ۵۰‬روبل (حدود ‪5‬هزار تومان) برای هر لیتر افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫در مس��کو‪ ،‬بهای بنزین سوپر در ایس��تگاه های پمپ بنزین به‬ ‫ه��ر لیتر ‪ ۴۶‬روبل (حدود ‪ ۴۶۰۰‬توم��ان) افزایش یافته و بنزین‬ ‫اکت��ان ‪ ۹۵‬یا بنزین عادی نیز به ن��رخ ‪ ۴۴‬روبل (‪ ۴۴۰۰‬تومان)‬ ‫همان طور ک��ه به احتمال زی��اد اطالع دارید‪،‬‬ ‫وب س��ایت معتبر و مش��هور موتورترند هرسال‬ ‫اقدام ب��ه انتخاب خودروهای س��ال در ‪3‬بخش‬ ‫خ��ودرو س��ال‪ ،‬اس یووی س��ال و تراک س��ال‬ ‫می کند‪ .‬امسال هم مانند همیشه این انتخاب ها‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬پیش ازاین در مطالبی مجزا‬ ‫به ط��ور مفصل ب��ه خ��ودرو س��ال و اس یووی‬ ‫س��ال ‪ 2018‬موتورترن��د پرداختیم و حاال قصد‬ ‫داریم در این مطلب به س��راغ اخرین بخش این‬ ‫رقابت ها یعنی بخش تراک س��ال ‪ 2018‬برویم‪.‬‬ ‫البته نام رقابت تراک سال ‪ 2018‬را باید افرودر‬ ‫سال گذاشت؛ چراکه ‪3‬نمونه از شرکت کنندگان‬ ‫مجهز به پکیج های افرودی شده اند که برای باال‬ ‫رفتن از صخره ها و انجام مسابقات صحرایی انها‬ ‫را مناس��ب کرده اس��ت‪ .‬هرچند این تراک ها به‬ ‫پکیج های افرود ویژه ای مجهز ش��ده اند اما این‬ ‫موض��وع انه��ا را از ازمون یدک کش��ی و دیگر‬ ‫معیارهایی که هر س��ال در رقابت تراک س��ال‬ ‫اعمال می شود‪ ،‬مستثنا نکرده است‪.‬‬ ‫ام��ا بپردازی��م ب��ه ش��رکت کنندگان رقابت‬ ‫ت��راک س��ال ‪ .2018‬هر س��ال ب��رای انتخاب‬ ‫ش��رکت کنندگان ای��ن رقاب��ت‪ ،‬جدیدتری��ن‬ ‫تراک های بازار مورد بررس��ی قرار می گیرند که‬ ‫این رویه هم امس��ال اجرا شد‪ .‬درنهایت پس از‬ ‫بررس��ی های فراوان‪3 ،‬تراک به عنوان فینالیست‬ ‫به بخش نهایی ی��ا همان فینال راه پیدا کردند‪.‬‬ ‫این‪ 3‬فینالیست عبارت اند از‪:‬‬ ‫شورولت کلرادو ‪ZR2‬‬ ‫جی ام سی سی یرا ‪ 3500HD‬دنالی‬ ‫فورد ‪F150‬‬ ‫ش��ورولت برای این رقابت دو نمونه از پیکاپ‬ ‫میان سایز خود یعنی کلرادو را فرستاده که البته‬ ‫هر دو از نس��خه افرود ‪ Z72‬هستند و هردو به‬ ‫کمک فنره��ای چندمنظوره مجهز ش��ده اند اما‬ ‫یک��ی از ای��ن خودروها از پیش��رانه ‪ 6/3‬لیتری‬ ‫‪ V6‬جدید و گیربکس ‪8‬سرعته اتوماتیک جدید‬ ‫اس��تفاده می کند و دیگری پیشرانه‪ 2/8‬لیتری‬ ‫‪ 4‬س��یلندر توربودیزل دورامک��س را زیر کاپوت‬ ‫دارد‪ .‬فورد ‪ F150‬که یکی از ش��رکت کنندگان‬ ‫بس��یار قدرتمند ای��ن رقابت به ش��مار می رود‪،‬‬ ‫امس��ال با ‪4‬مدل متنوع در رقابت تراک س��ال‬ ‫ش��رکت کرده است‪ .‬مدل اول که ‪ XL‬نام دارد‪،‬‬ ‫به یک پیش��رانه ‪ ۳.۳‬لیت��ری ‪ V6‬جدید مجهز‬ ‫است‪ .‬مدل بعدی از پیشرانه محبوب ‪ 7/2‬لیتری‬ ‫عرضه می ش��ود‪ .‬روزنامه کامرسانت چاپ مسکو نوشت‪ :‬رانندگان‬ ‫معترض در اس��تان های نووسیبیرس��ک و ایرکوتس��ک (واقع در‬ ‫منطقه سیبری)‪ ،‬عالوه بر تجمع‪ ،‬مسیرهای ورود به چند ایستگاه‬ ‫پمپ بنزین را بستند‪.‬‬ ‫انتظ��ار م��ی رود در روزهای این��ده تجمعاتی در اس��تان های‬ ‫اومسک‪ ،‬کراسنویارسک و استاوروپول برگزار شود‪ .‬افزایش بهای‬ ‫بنزین در روسیه به دلیل رشد سریع نرخ نفت در بازار جهانی بوده‬ ‫که در هفته های اخیر تا بش��که ای ‪ ۸۰‬دالر افزایش یافت‪ .‬روسیه‬ ‫در مقام نخس��ت تولید نفت جهان قرار دارد و با تولید روزانه ‪۱۱‬‬ ‫‪ V6‬توئین توربوی اکوبوست استفاده می کند و‬ ‫نمونه سوم یا پالتینیوم هم با بزرگترین پیشرانه‬ ‫یعنی ‪ 5‬لیتری ‪ V8‬به این رقابت امده اس��ت؛ و‬ ‫درنهایت اخرین عضو خانواده ‪ F150‬در رقابت‬ ‫امسال مدل افرود و مشهور‪ ،‬رپتور است‪.‬‬ ‫جی ام سی س��ی یرا ام��ا تنه��ا ی��ک نماین��ده‬ ‫در رقاب��ت ت��راک س��ال ‪ 2018‬دارد ک��ه مدل‬ ‫‪ 3500HD‬دنالی اس��ت‪ .‬ای��ن هیوالی ‪ 6‬چرخ‬ ‫که بزرگترین تراک گروه اس��ت‪ ،‬به یک نیروگاه‬ ‫‪ 6/6‬لیتری توربودیزل دورامکس مجهز شده که‬ ‫گشتاور ویرانگری برابر با ‪ 1234‬نیوتن متر تولید‬ ‫می کند‪ .‬هریک از این تراک ها مجموعه خاصی‬ ‫از توانایی های ویژه خود را دارند که از همه انها‬ ‫گزینه های قدرتمندی برای کسب عنوان تراک‬ ‫سال ‪ 2018‬ساخته است‪ ،‬اما درنهایت تنها یک‬ ‫تراک می تواند جایز رقابت تراک س��ال یا همان‬ ‫کالیپر طالی��ی را از ان خود کند‪ .‬بدین منظور‬ ‫باید تمامی ش��رکت کنندگان تحت ازمون های‬ ‫تخصصی و س��ختی قرار گیرن��د تا بتوان از بین‬ ‫انها پی��روز رقابت را انتخاب ک��رد؛ بنابراین هر‬ ‫ت��راک به مدت ی��ک هفته م��ورد ازمایش های‬ ‫گسترده ای قرار گرفت که این ازمون ها از محل‬ ‫میلیون بشکه نفت با عربستان سعودی رقابت می کند‪.‬‬ ‫بخ��ش عمده نفت روس��یه را ش��رکت های غیردولت��ی تولید‬ ‫می کنند که سیاس��ت گذاری صادرات نف��ت و عرضه ان در بازار‬ ‫داخلی را خود انجام می دهند‪ .‬حدود نیمی از نفت تولیدی روسیه‬ ‫به کش��ورهای دیگر صادر می ش��ود و افزایش بهای نفت در بازار‬ ‫جهانی به طور مس��تقیم بر عرضه فراورده های نفتی شامل بنزین‬ ‫و گازوئیل تاثیر می گذارد‪ .‬دولت روسیه امیدوار است با در پیش‬ ‫گرفت��ن تدابیری افزایش بی قاعده بهای بنزین در این کش��ور را‬ ‫مهار کند‪.‬‬ ‫ازمایش های فیات کرایسلر در اریزونا اغاز شد‪ .‬از‬ ‫این مکان برای ازمون یدک کش��ی استفاده و ‪5‬‬ ‫تریلر با اوزان دقیق به منظور مطابقت با ظرفیت‬ ‫بکسل اعالم شده برای هر تراک اماده کرده ایم‪.‬‬ ‫همان طور که گفته ش��د هریک از این ‪5‬تریلر‬ ‫اوزان متفاوتی داش��تند چراکه ظرفیت کشش‬ ‫تراک های فینالیس��ت با یکدیگ��ر متفاوت بود؛‬ ‫بنابرای��ن تریلرهایی ب��ا وزن حداق��ل ‪ 2/2‬تن‬ ‫برای تراک های س��بک و یک تریل��ر ‪3‬محور با‬ ‫وزن��ی بی��ش از ‪ 10‬تن برای جی ام سی س��ی یرا‬ ‫هِوی دیوت��ی اماده ش��د‪ .‬به عنوان مثال باری که‬ ‫روی یک��ی از تریلره��ا قرار گرف��ت یک مینی ‬ ‫بیل مکانیکی س��اخت جان دییر با وزن ‪ 5/3‬تن‬ ‫بود‪ .‬در نهایت پ��س از اختصاص یک روز کامل‬ ‫برای ارزیابی هر تراک در مسیر حلقه ای شکلی‬ ‫به طول ‪ 33‬کیلومتر‪ ،‬به جمع بندی برای انتخاب‬ ‫تراک س��ال ‪ 2018‬رس��یدیم و بدی��ن ترتیب‬ ‫سرانجام فورد ‪ F150‬به عنوان تراک سال ‪2018‬‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�گاه کوتاهی به فورد ‪ ،F150‬تراک‬ ‫سال ‪ 2018‬موتورترند‬ ‫فورد بیش از یک میلی��ارد دالر هزینه کرد تا‬ ‫نبـرد تـایـتـان هـــا‬ ‫رندر ها‬ ‫ترکیب خودروهای کالسیک و مدرن در دنیای رندرها‬ ‫دو زیست ها‬ ‫‹ ‹دوج چارجر‬ ‫دوج چارجر کنونی به طور قطع س��دان خوش اس��تایلی اس��ت اما از نظر‬ ‫طراحی‪ ،‬نمای عضالنی کالس��یک خود را ارائ��ه نمی کند‪ .‬حال در این رندر‬ ‫ش��کوه طراحی سابق چارجر با اس��تایل مدرن ان ترکیب شده است‪ .‬برای‬ ‫طراحی این رندر از عناصر چارجر ‪ RT‬مسابقه ای مدل ‪ 1968‬استفاده شده‬ ‫اس��ت و ویژگی هایی چون بال عقب بزرگ و قالپاق های استیل‪ ،‬نمای بسیار‬ ‫زیبایی را ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بوگاتی شیرون‬ ‫در این رندر‪ ،‬اس��تایل ظاهری جدیدترین محصول بوگاتی یعنی هایپرکار‬ ‫ش��یرون با یکی از مش��هورترین س��اخته های کالس��یک این شرکت یعنی‬ ‫تایپ‪ 57‬ترکیب ش��ده؛ بنابراین در ش��یرون المان های کالسیکی متعلق به‬ ‫س��ال های بسیار دور دیده می ش��ود که ازجمله ان ها می توان به رینگ های‬ ‫سیمی‪ ،‬گلگیرهای پوشیده عقب و شیوه باز شدن برعکس درها اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪R8‬‬ ‫در این رندر‪ ،‬سوپراس��پرت مدرن ائودی ‪ R8‬با ویژگی های ظاهری مدل‬ ‫کواتروی کالس��یک دهه ‪ 80‬ترکیب شده درحالی که در دماغه ان الهاماتی‬ ‫هم از ائودی‪ 100‬دیده می ش��ود‪ .‬در این رندر‪ ،‬جلوپنجره پالس��تیکی ساده‬ ‫و رینگ ه��ای چن��د پره نمایی رت��رو ایجاد کرده اند‪ .‬ائ��ودی کواترو یکی از‬ ‫محصوالت مش��هور این شرکت بود که در دهه‪ 80‬در دو نسخه مسابقه ای و‬ ‫جاده ای تولید می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فراری الفراری‬ ‫ای��ا تابه حال فکر کرده اید ک��ه یک فراری ‪ F40‬هیبری��دی می تواند چه‬ ‫شکلی باش��د؟ این رندر پاسخ خوبی به این سوال داده زیرا استایل ظاهری‬ ‫م��دل کالس��یک ‪ F40‬را با هایپ��رکار الفراری ترکیب کرده اس��ت‪ .‬یکی از‬ ‫ویژگی های دوست داش��تنی این رندر‪ ،‬بال ثابت عقب ان اس��ت که‪ F40‬را‬ ‫ی��اداوری می کند درحالی که نمای جلویی ان با چراغ ها و ورودی های هوای‬ ‫مشابه الفراری‪ ،‬بسیار مدرن تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹استون مارتین ‪DB11‬‬ ‫این رندر به قدری زیبا و جذاب از اب درامده که ارزو داشتیم استون مارتین‬ ‫ان را به تولید برساند! البته به طور حتم این اتفاق روی نخواهد داد اما ترکیب‬ ‫اس��تایل ظاهری مدل کالس��یک ‪ DB5‬با مدل مدرن ‪ DB11‬بسیار زیبا و‬ ‫هماهنگ جلوه می کند‪ ،‬زیرا برخی اجزای کالس��یک ‪ DB5‬به ظاهر زیبای‬ ‫‪ DB11‬اضاف��ه ش��ده اند که ازجمله زیباترین انها می توان به س��پر کرومی‬ ‫جلو‪ ،‬رینگ های سیمی و اینه های جانبی روی گلگیرهای جلو اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬اام گ ‪GT‬‬ ‫این رندر زیبا‪ ،‬دو خودروی اس��پرت عالی مرس��دس بن��ز را باهم ترکیب‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این رندر براس��اس م��دل مدرن ‪ AMG GT‬ش��کل گرفته‬ ‫درحالی که عناصر طراحی مدل افس��انه ای ‪ SL 300‬گالوینگ س��ال ‪1954‬‬ ‫به ان اضافه شده است‪ .‬در نمای جلویی این رندر بیش از هر چیز چراغ های‬ ‫ب��زرگ و مدرن ‪ AMG GT‬به همراه جلوپنجره بزرگ جلب توجه می کند‬ ‫درحالی که در دیگر قسمت ها بیشتر ویژگی های ‪ SL 300‬دیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نسخه فیس لیفت شده نسل کنونی موستانگ اوایل سال جاری معرفی شد‬ ‫اما برخی طرفداران‪ ،‬چهار چرخ جدید این ماس��ل ار امریکایی را ناخوشایند‬ ‫توصیف کرده اند‪ .‬حال این رندر راه حل خوبی را برای کس��انی ارائه کرده که‬ ‫دماغه جدید موس��تانگ را دوست ندارند‪ .‬در این رندر‪ ،‬دماغه متفاوتی دیده‬ ‫می ش��ود که با الهام از س��ری کالسیک موستانگ طراحی شده و باید گفت‬ ‫خوب از اب درامده اس��ت‪ .‬تنها موضوعی که به نظر می رس��د باید در این‬ ‫رندر تغییر کند‪ ،‬دریچه روی کاپوت است که هرچند بد نیست اما با استایل‬ ‫تهاجمی یک موستانگ مدرن هماهنگی ندارد‪.‬‬ ‫مقایسه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پس از ‪7‬دهه‪ ،‬بدنه فوالدی را کنار گذاشته و در‬ ‫‪ F150‬مدل ‪ 2015‬از بدنه الومینیومی استفاده‬ ‫کن��د‪ .‬این کار موجب کاه��ش ‪ 320‬کیلوگرمی‬ ‫وزن این تراک ش��د که به ادعای فورد‪ ،‬مصرف‬ ‫س��وخت را بهب��ود‪ ،‬ظرفیت بکس��ل را افزایش‪،‬‬ ‫نس��بت قدرت به وزن را افزای��ش و زنگ زدگی‬ ‫قطعات را کاهش می دهد‪ .‬این حرکت جسورانه‬ ‫و هزینه بری بود چراکه دو کارخانه فورد هرکدام‬ ‫ب��ه مدت ‪13‬هفته تعطیل ش��دند تا خط تولید‬ ‫انها برای ساخت بدنه الومینیومی ‪ F150‬تجهیز‬ ‫ش��ود‪ .‬این یعنی از دست دادن فروش ‪ 60‬هزار‬ ‫دس��تگاه تراک با ارزش هرکدام ‪ 40‬هزار دالر یا‬ ‫بیشتر‪ .‬بدین ترتیب فورد یک سال از سهم بازار‬ ‫و س��ود خود را از دس��ت داد و به همین دلیل‬ ‫منتقدان این اقدام فورد را غیرضروری‪ ،‬اش��تباه‬ ‫و پرهزینه دانستند‪ .‬ازسوی دیگر جنرال موتورز‬ ‫هم ادعا می کرد که ‪ F150‬الومینیومی به اندازه‬ ‫شورولت س��یلورادوی فوالدی مستحکم نیست‪.‬‬ ‫بااین ح��ال در هم��ان زمان فورد اذعان داش��ت‬ ‫که کاه��ش وزن فقط گام اول در نس��ل جدید‬ ‫‪ F150‬بوده و هنوز قوای محرکه جدید ش��امل‬ ‫پیشرانه ها و گیربکس های جدید در راه هستند‪.‬‬ ‫انتخاب تراک سال ‪ 2018‬ازسوی موتورترند‬ ‫برخی خودروهای کالس��یک دهه ‪70‬میالدی و قبل از ان ‪ ،‬از طراحی های‬ ‫فوق الع��اده ای برخوردار بودند که دیگر هیچ گاه تکرار نش��دند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت ک��ه بس��یاری از خودروهای مدرن ام��روزی طراحی ه��ای بی روح و‬ ‫خس��ته کننده ای دارند که حتی نزدیک به طراحی های جاودانه دهه ‪ 70‬هم‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫ح��ال در دنیای رندرها که هیچ چیز غیرممکن نیس��ت‪ ،‬طراحی تعدادی‬ ‫از خودروهای پرطرفدار مدرن با طراحی پیش��ینیان کالس��یک انها ترکیب‬ ‫ش��ده و نم��ای جالبی را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬ب��رای طراحی ای��ن رندرها‪ ،‬از‬ ‫ویژگی های ظاهری قدیمی و جدید خودروها اس��تفاده ش��ده تا خودروهای‬ ‫منحصربه فردی به تصویر کشیده شوند‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫با تمام این ماجراها‪3 ،‬س��ال پیش فورد ‪F150‬‬ ‫عن��وان ت��راک س��ال ‪ 2015‬موتورترن��د را به‬ ‫ش��ورولت کلرادو واگذار کرد؛ اما در حال حاضر‬ ‫فورد برای نشان دادن حجم تغییرات زیر کاپوت‬ ‫‪4 ،F150‬نمونه از ان را راهی رقابت تراک س��ال‬ ‫‪ 2018‬کرده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬کابی��ن ‪ F150‬بهتر ش��ده‪،‬‬ ‫سیستم اطالعاتی‪-‬س��رگرمی ان بهبود یافته و‬ ‫سیستم فرمان ان نیز عملکرد بهتری پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬همچنین نواوری های این تراک امریکایی‬ ‫افزای��ش پیدا ک��رده و در ازمون ه��ای تصادف‬ ‫‪NHTSA5‬س��تاره کام��ل را به دس��ت اورده‬ ‫است‪ .‬به لطف تمامی این ویژگی ها‪ ،‬فورد ‪F150‬‬ ‫توانس��ت عنوان تراک سال ‪ 2018‬موتورترند را‬ ‫کس��ب کند‪ .‬امس��ال ‪ F150‬برای گرفتن انتقام‬ ‫از ش��ورولت کلرادو ‪ ZR71‬و جی ام سی سی یرا‬ ‫‪ 3500HD‬دنالی امده بود و بدین ترتیب فورد‬ ‫موفق ش��د برتری تراک مشهور و محبوب خود‬ ‫را اثبات کند‪ .‬همان طور که گفته ش��د امس��ال‬ ‫فورد ‪ F150‬در‪ 4‬مدل مختلف با پیش��رانه های‬ ‫گوناگون در رقابت تراک سال موتورترند شرکت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ترامپ واردات خودروهای المانی را ممنوع می کند‬ ‫«دونالد ترامپ»‪ ،‬رییس جمهوری امریکا که فش��ار بر متحدان‬ ‫اروپایی اش را با تهدید به افزایش تعرفه واردات فوالد و الومینیوم‬ ‫تش��دید کرده‪ ،‬این ب��ار قصد دارد با بیرون کردن خودروس��ازان‬ ‫المانی از کشورش‪ ،‬فشارها بر اروپا را مضاعف کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬خبرگزاری رویترز با اس��تناد به گزارش مجله‬ ‫المانی زبان ویرتشافتسووخه (‪ )Wirtschaftswoche‬با اعالم‬ ‫این خبر نوش��ت‪ :‬خودروس��ازان المانی ‪ ۹۰‬درص��د بازار خودرو‬ ‫امریکا را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫ای��ن مجله به نقل از برخی دیپلمات ه��ای امریکایی و اروپایی‬ ‫که نام شان فاش نش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬ترامپ اوریل (فروردین) گذشته‬ ‫در گفت وگ��و با مکرون بر حفظ سیاس��ت تجاری اش تاکید کرد‬ ‫و گفت به دنبال توقف تردد «مرس��دس بنز» در نیویورک است‪.‬‬ ‫دولت ترامپ پژوهش هایی را اغاز کرده که هدف از ان بررس��ی‬ ‫میزان اس��یب واردات خودرو به این صنعت در امریکا اس��ت‪ .‬در‬ ‫بین کشورهای اتحادیه اروپا‪ ،‬المان بزرگترین صادرکننده خودرو‬ ‫به امریکا است‪ .‬امریکا نیز از بزرگترین صاحبان صنایع خودرو در‬ ‫جهان به شمار می رود‪ .‬براساس امار انجمن تولیدکنندگان خودرو‬ ‫اروپا (‪ )ACEA‬میزان واردات خودروهای س��واری اتحادیه اروپا‬ ‫از امریکا س��ال گذشته ‪ ۶.۲‬میلیارد یورو (‪ ۷.۳‬میلیارد دالر) بود‪،‬‬ ‫در حال��ی که ای��ن اتحادیه ‪ ۳۷‬میلیارد یورو ب��ه امریکا صادرات‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬امار انجمن صنعت��ی ‪VDA‬المان‪ ،‬نیز نش��ان‬ ‫می دهد خودروس��ازان المانی سال گذشته‪ ۸۰۴ ،‬هزار خودرو در‬ ‫کارخانه های امریکا مونتاژ کرده اند‪ .‬این کش��ور ‪ ۶۵۷‬هزار خودرو‬ ‫دیگر به امریکای شمالی صادر کرده است‪ .‬انتظار می رود ترامپ تا‬ ‫روز جمعه تصمیم خود را درباره تعرفه های واردات فلزاتی مانند‬ ‫الومینی��وم و فوالد از اتحادی��ه اروپا اعالم کند؛ اقدامی که المان‬ ‫هشدار داده می تواند به یک جنگ تجاری مخرب منجر شود‪.‬‬ ‫معرفی بدترین ماسل کارهای دهه ‪ ۹۰‬میالدی‬ ‫عضـالنـی هـــــای بـی ریـخـتــــــــــ‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫ده��ه ‪ ۹۰‬می�لادی ب��رای خودروه��ای عضالنی‬ ‫امریکای��ی دوران چندان مناس��بی نب��ود‪ .‬یک دهه‬ ‫پیش نام های نمادین ای��ن کالس برای زنده ماندن‬ ‫تالش می کردن��د اما تنها تعداد انگشت ش��ماری از‬ ‫انها توانس��تند از دوران س��یاه دهه ‪ ۸۰‬جان سالم‬ ‫به در ب��رده و به ده��ه ‪ ۹۰‬برس��ند‪ ،‬درحالی که در‬ ‫دهه نخس��ت قرن ‪ 21‬تعداد ماسل کارها حتی کمتر‬ ‫ش��ده و نام های بزرگی مانند مرکوری کوگار‪ ،‬فورد‬ ‫تاندربرد و پونتیاک فایربرد برای همیش��ه به تاریخ‬ ‫پیوس��تند‪ .‬البت��ه در ده��ه ‪ ۹۰‬ق��درت خودروهای‬ ‫عضالن��ی افزایش پیدا کرد ام��ا نمونه های پایه انها‬ ‫هنوز هم کم توان بودند و در طراحی بسیاری از انها‬ ‫نیز هیچ نشانی از یک ماسل کار اصیل دیده نمی شد‪.‬‬ ‫در این مطلب قصد داریم به بدترین ماس��ل کارهای‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬میالدی بپردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت مونت کارلو مدل ‪۱۹۹۵‬‬ ‫ش��ورولت پس انکه در سال ‪ ۱۹۸۷‬به تولید مدل‬ ‫مونت کارلو خاتمه داد‪ ،‬این ماشین بار دیگر در سال‬ ‫‪ ۱۹۹۵‬با نس��ل پنجم بازگش��ت اما این مونت کارلو‬ ‫هیچ ش��باهتی به اسالف خود نداش��ت‪ .‬داستان از‬ ‫این قرار بود که ش��ورولت در سال ‪ ۱۹۹۵‬نسل دوم‬ ‫مدل لومینا را معرفی و نس��خه کوپه لومینا را با نام‬ ‫مونت کارل��و به بازار عرضه ک��رد‪ ،‬به همین دلیل در‬ ‫مونت کارلوی جدید نه از پیش��رانه‪ V۸‬خبری بود و‬ ‫نه از سیس��تم انتقال قدرت دیفرانسیل عقب‪ .‬برای‬ ‫این خودرو دو پیشرانه ‪ V۶‬مختلف ارائه می شد که‬ ‫اولی از نوع ‪ ۳.۱‬لیتری با ‪ ۱۵۰‬اس��ب بخار قدرت و‬ ‫دومی ‪ ۳.۴‬لیتری با ‪ ۲۱۵‬اسب بخار قدرت بود‪ .‬تنها‬ ‫گزینه برای انتقال نیرو هم یک گیربکس ‪4‬س��رعته‬ ‫اتوماتی��ک بود که قدرت را به چرخ های جلو منتقل‬ ‫می ک��رد‪ .‬به این ترتیب مونت کارلو با همین وضع تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۹۹‬تولید ش��د تا اینکه نسل ششم ان در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۰‬به بازار امد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد تاندربرد مدل ‪۱۹۹۶‬‬ ‫تاندربرد که یکی از مش��هورترین نام ها در س��بد‬ ‫محص��والت ف��ورد به ش��مار م��ی رود‪ ،‬در دهه ‪۹۰‬‬ ‫تاریک تری��ن دوران خود را س��پری می کرد‪ .‬نس��ل‬ ‫دهم این خودرو که در س��ال ‪ ۱۹۸۹‬معرفی ش��د‪،‬‬ ‫به یک کوپه دو در بزرگ ‪4‬نفره تبدیل شده بود که‬ ‫بر لوکس بودن تاکید داش��ت‪ .‬در سال ‪ ۱۹۹۶‬فورد‬ ‫تولید نسخه س��وپر کوپه که به پیش��رانه قدرتمند‬ ‫‪ V۶‬سوپرش��ارژ با ‪ ۲۳۰‬اس��ب بخار ق��درت و ‪۴۴۷‬‬ ‫نیوتن متر گش��تاور مجهز ب��ود را متوقف و به جای‬ ‫ان دو موت��ور ‪ ۳.۸‬لیت��ری ‪ V۶‬با ‪ ۱۴۰‬اس��ب بخار‬ ‫قدرت و ‪ ۴.۶‬لیتری ‪ V۸‬با ‪ ۲۰۵‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫را ارائ��ه کرد؛ اما با امکان انتخاب تنها دو پیش��رانه‪،‬‬ ‫فروش تاندربرد بسیار کاهش یافت تا اینکه درنهایت‬ ‫فورد در س��ال ‪ ۱۹۹۷‬به تولید ان خاتمه داد‪ .‬البته‬ ‫حدود ‪ 5‬سال بعد‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۰۲‬تاندربرد به شکل‬ ‫ناخوش��ایندی احیا ش��د که ان هم در بازار شکست‬ ‫خورد و بدین ترتیب تاندربرد در س��ال ‪ ۲۰۰۵‬برای‬ ‫همیشه از سبد محصوالت فورد کنار رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت کامارو مدل ‪۱۹۹۳‬‬ ‫هرچند در سال ‪ ۱۹۹۳‬نسل سوم کامارو با طراحی‬ ‫بیرونی کامال جدید معرفی شد اما زیر بدنه ان هنوز‬ ‫همان پلتفرم ‪ F-Body‬جنرال موتورز قرار داشت‪.‬‬ ‫البته این پلتفرم به ش��دت برای نسل چهارم کامارو‬ ‫روزامد ش��ده بود‪ .‬در نس��ل چهارم کامارو خبری از‬ ‫طراحی جعبه ای ش��کل نسل سوم نبود و در عوض‬ ‫خودرو استایلی خمیده و نرم به خود گرفته بود که‬ ‫ن را از نم��ای تهاجمی و نمادین دور کرده بود‪ .‬در‬ ‫ا ‬ ‫کامارو هم مانند سایر خودروهای عضالنی دهه ‪،۹۰‬‬ ‫یک پیشرانه ‪ V۶‬به عنوان موتور پایه ارائه شده بود‪،‬‬ ‫بااین حال نس��ل چهارم کامارو هنوز هم خودرویی با‬ ‫ظاهر یک ماس��ل کار اما بدون اسب بخار کافی بود‬ ‫زیرا پیشرانه ‪ ۳.۴‬لیتری ‪ V۶‬ان تنها ‪ ۱۶۰‬اسب بخار‬ ‫قدرت داشت‪ .‬برای انتقال نیرو هم به طور استاندارد‬ ‫یک گیربکس ‪5‬سرعته دس��تی در نظر گرفته شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬درحالی که یک نمونه ‪4‬س��رعته اتوماتیک هم‬ ‫برای ان قابل سفارش بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ مدل ‪۱۹۹۴‬‬ ‫هرچند فورد تصمیم داش��ت نسل سوم موستانگ‬ ‫را با کوپه دیفرانس��یل جلوی جدی��دی به نام پراب‬ ‫جایگزین کند اما به خاطر اعتراض شدید طرفداران‪،‬‬ ‫از این کار منصرف شد و در سال ‪ ۱۹۹۴‬نسل کامال‬ ‫جدی��د موس��تانگ را معرفی کرد؛ بااین حال نس��ل‬ ‫چهارم موس��تانگ هم روی نس��خه به شدت روزامد‬ ‫ش��ده ای از همان پلتفرم فاکس فورد س��اخته شده‬ ‫بود که پیش��ینه ان به س��ال ‪ ۱۹۷۸‬بازمی گش��ت‪.‬‬ ‫زیر کاپوت موس��تانگ نسل ‪ 4‬نیز یک پیشرانه ‪۳.۸‬‬ ‫لیتری ‪ V۶‬به عنوان موت��ور پایه قرار گرفته بود که‬ ‫‪ ۱۴۵‬اس��ب بخار قدرت و ‪ ۲۹۰‬نیوتن متر گش��تاور‬ ‫داش��ت‪ .‬هرچند این موتور قوی تر از پیش��رانه پایه‬ ‫نس��ل پیش��ین بود اما هن��وز هم فاصل��ه زیادی با‬ ‫پیشرانه ‪ V۸‬مدل ‪ GT‬داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پونتیاک فایربرد مدل ‪۱۹۹۳‬‬ ‫در ده��ه ‪ ۹۰‬میالدی مهندس��ی ری ب��ج یا همان‬ ‫تغییر برند خودروها بس��یار فراگیر و محبوب ش��ده‬ ‫بود و خودروهای یکسان زیادی با برندهای مختلف‬ ‫ساخته می شدند‪ ،‬مانند مرکوری کوگار که در اصل‬ ‫نسخه ری بج ش��ده فورد تاندربرد محسوب می شد‪.‬‬ ‫در ان دوران‪ ،‬پونتی��اک فایربرد ه��م به یکی دیگر‬ ‫از قربانیان مهندس��ی ری بج تبدیل ش��د زیرا نسل‬ ‫چهارم فایربرد اشتراک های فراوانی با کامارو داشت‬ ‫تا جای��ی که حتی همان پیش��رانه ‪ ۳.۴‬لیتری پایه‬ ‫کامارو با همان ‪ ۱۶۰‬اس��ب بخار قدرت برای فایربرد‬ ‫هم ارائه می شد‪ .‬هرچند در ظاهر تفاوت هایی مانند‬ ‫چراغ های جلوی مخفی‪ ،‬بین نس��ل چهارم کامارو و‬ ‫فایربرد وجود داش��ت اما این دو ماس��ل کار جنرال‬ ‫موتورز پایه و اساس یکسانی با یکدیگر داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکوری کوگار مدل ‪۱۹۹۹‬‬ ‫درس��ت پیش از پایان قرن بیستم‪ ،‬یعنی در سال‬ ‫‪ ،۱۹۹۸‬مرکوری کوپه دیفرانسیل عقب کوگار خود‬ ‫که در اواخر دهه ‪ ۶۰‬متولد شده بود را به یک کوپه‬ ‫کامپکت دیفرانس��یل جلو تبدیل کرد‪ .‬پیشرانه های‬ ‫‪8‬س��یلندر هم از فهرس��ت موتورهای ک��وگار کنار‬ ‫رفتند و به جای ان یک موتور ‪4‬س��یلندر ‪ ۱۲۵‬اسب‬ ‫بخ��اری و یک نمونه ‪ V۶‬با ‪ ۱۷۰‬اس��ب بخار ارائه‬ ‫شد‪ .‬هرچند این اقدام مرکوری موجب شد کوگار در‬ ‫سال ‪ ۱۹۹۹‬به بهترین میزان فروش از سال ‪۱۹۸۹‬‬ ‫به بعد دس��ت پیدا کند اما یک س��ال بعد یعنی در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۰‬فروش ان به نصف کاهش یافت و این‬ ‫روند نزولی فروش تا س��ال ‪ ۲۰۰۲‬یعنی س��الی که‬ ‫مرکوری به تولید کوگار برای همیش��ه خاتمه داد‪،‬‬ ‫ادامه یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ مدل ‪۱۹۹۹‬‬ ‫به مناسبت ‪ 35‬سالگی موستانگ در سال ‪،۱۹۹۹‬‬ ‫ف��ورد اقدام به انجام فیس لیفت میان دوره ای نس��ل‬ ‫چهارم این خودرو کرد‪.‬‬ ‫در این فیس لیفت طراحی موس��تانگ براس��اس‬ ‫زبان طراح��ی جدید فورد که «‪ »New Edge‬نام‬ ‫داشت شکل گرفته بود‪.‬‬ ‫هرچند استایل موستانگ جدید بسیار تهاجمی تر‬ ‫از پیش ش��ده بود اما پیش��رفت چندانی در بخش‬ ‫پیش��رانه ها رخ نداده بود‪ .‬در این فیس لیفت قدرت‬ ‫پیشرانه ‪ ۳.۸‬لیتری ‪ V۶‬نس��ل چهارم موستانگ با‬ ‫کمی افزایش به ‪ ۱۹۰‬اس��ب بخار رسید که هرچند‬ ‫بهتر از گذش��ته بود اما هنوز هم عالی و درخور نام‬ ‫موستانگ نبود‪.‬‬ ‫‹ ‹اولدزمبیل کاتالس مدل ‪۱۹۹۷‬‬ ‫ای��ن هم یکی دیگر از فجایعی اس��ت که نش��ان‬ ‫می دهد در دهه ‪ ۹۰‬چه اتفاقی برای ماس��ل کارهای‬ ‫امریکایی رخ داد‪ .‬در ان دوران بسیاری از خودروهای‬ ‫عضالن��ی به طور کامل از خط تولید کنار رفتند یا از‬ ‫نام های انها در خودروهایی اس��تفاده ش��د که هیچ‬ ‫شباهتی به اسالف نمادین شان نداشتند‪ .‬اولدزمبیل‬ ‫کات�لاس هم یکی از همین خودروها بود که قربانی‬ ‫فجیع مهندسی ری بج شد‪.‬‬ ‫س��ال های پایانی عمر کاتالس بس��یار دش��وار و‬ ‫ناراحت کننده س��پری ش��د و گویا اولدزمبیل تنها‬ ‫قصد داشت به هر نحوی که شده این نام را در سبد‬ ‫محصوالت خود حفظ کند‪ .‬به این منظور در س��ال‬ ‫‪ ۱۹۹۷‬جنرال موتورز به نسل پنجم شورولت مالیبو‬ ‫تعدادی تجهیزات رفاهی اضافه کرد و پس از ری بج‬ ‫ک��ردن (تغییر برند دادن)‪ ،‬ن��ام کاتالس را روی ان‬ ‫نهاد و ان را به عنوان نسل جدید اولدزمبیل کاتالس‬ ‫به بازار عرضه کرد‪.‬‬ ‫این خودرو یک س��دان دیفرانسیل جلو بود و تنها‬ ‫ویژگ��ی ای ک��ه از اولدزمبیل در ان دیده می ش��د‪،‬‬ ‫لوگ��وی روی جلوپنج��ره اش بود‪ .‬ای��ن به اصطالح‬ ‫کات�لاس جدید که با مدل ‪ ۱۹۹۷‬به بازار امد‪ ،‬تنها‬ ‫با یک پیشرانه ‪ V۶‬ارائه می شد که ان هم از مالیبو‬ ‫گرفته شده بود‪ .‬سرانجام در سال ‪ ۱۹۹۹‬اولدزمبیل‬ ‫برای همیشه کاتالس را کنار گذاشت‪.‬‬ ‫معرفی‬ ‫معرفی بزرگترین وسایل نقلیه دنیا‬ ‫در دنیای وس��ایل نقلیه تع��دد و تنوع حرف اول‬ ‫را می زن��د زی��را این گزینه ها هس��تند که دس��ت‬ ‫مصرف کنن��ده را برای انتخاب ب��از می گذارد‪ .‬اما در‬ ‫این میان هس��تند وس��ایل نقلیه ای که با توجه به‬ ‫کاربردش��ان بعضاَ بزرگتر از همنوع هایشان هستند‪.‬‬ ‫در این گزارش تعدادی از این غول پیکرها را به شما‬ ‫معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹میل ‪ Mi۲۶‬بزرگترین بالگرد دنیا‬ ‫می��ل ‪ Mi۲۶‬بالگ��رد حمل ونق��ل س��نگین‬ ‫دوموتوره ای اس��ت که ازس��وی شرکت میل روسیه‬ ‫برای مقاصد نظامی و شخصی طراحی و ساخت ه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این بالگ��رد دارای چرخانه اصلی با ‪ ۸‬تیغه و‬ ‫چرخانه دم با ‪ 5‬تیغه است‪ .‬بالگرد یادشده دارای دو‬ ‫موتور توربوشفت ‪ turboshaft ۱۳۶- D‬با توان‬ ‫هرکدام ‪ ۱۱۲۳۷‬اس��ب بخار است که به ان توانایی‬ ‫پرواز با حداکثر س��رعت ‪ ۲۹۵‬کیلومتر بر س��اعت و‬ ‫حمل ‪ ۲۱‬تن بار را می دهد‪ .‬سقف پروازی این بالگرد‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬پا اس��ت‪ .‬به این م��وارد توانایی حمل ‪ ۷۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬مس��افر تا مسافت ‪ ۱۹۰۰‬کیلومتر را نیز اضافه‬ ‫کنید‪ ۲۷۶ .‬عدد از این بالگرد س��اخته شده که نرخ‬ ‫هرکدام بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ Globemaster III C۱۷‬دومی�ن‬ ‫هواپیمای ترابری بزرگ جهان‬ ‫‪ Globemaster III C۱۷‬انعطاف پذیرتری��ن‬ ‫هواپیم��ای تراب��ری نی��روی هوای��ی ایاالت متحده‬ ‫اس��ت‪ C۱۷ .‬ق��ادر به حم��ل س��ریع محموله های‬ ‫اس��تراتژیک و نیروهای نظامی به پایگاه های نظامی‬ ‫ی��ا به طورمس��تقیم به خط مقدم جبهه اس��ت‪ .‬این‬ ‫هواپیم��ا همچنی��ن قادر ب��ه انج��ام ماموریت های‬ ‫حمل ونق��ل هوای��ی تحوی��ل هوای��ی و حمل ونقل‬ ‫تخت های بیمارس��تانی به عن��وان امبوالنس هوایی‬ ‫اس��ت‪ .‬طول ای��ن هواپیما ‪ ۵۳‬متر و فاصله دو س��ر‬ ‫بال ان حدود ‪ ۵۲‬متر است‪ .‬این هواپیما از ‪ 4‬موتور‬ ‫پرت اند ویتنی ‪ ۱۰۰-PW-F۱۱۷‬که نمونه نظامی‬ ‫موتور ‪ PW۲۰۴۰‬مورداس��تفاده در بوئینگ ‪۷۵۷‬‬ ‫اس��ت استفاده می کند و دارای فشاری برابر با ‪۱۸۰‬‬ ‫کیلو نیوتن اس��ت‪ .‬حداکثر ظرفی��ت بارگیری این‬ ‫هواپیما ‪ ۷۷‬تن و حداکثر وزن برخاس��تن ان ‪۲۶۵‬‬ ‫تن اس��ت‪ .‬این هواپیما طوری طراحی شده که قادر‬ ‫اس��ت از فرودگاه های کوچک نیز پرواز کند؛ درواقع‬ ‫برای به پرواز درامدن و فرود تنها به باندی به طول‬ ‫یک کیلومتر نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ DORNIER DO‬بزرگتری�ن قای�ق‬ ‫پرنده تاریخ‬ ‫‪ Dornier Do X‬بزرگتری��ن‪ ،‬س��نگین ترین و‬ ‫ت که‬ ‫قدرتمندترین قایق پرنده تفریحی تاریخ اس�� ‬ ‫ازسوی شرکت دورنیر المان در سال ‪ ۱۹۲۹‬ساخته‬ ‫ش��د‪ .‬این قایق پرن��ده روی بال های خود ‪ ۱۲‬موتور‬ ‫داش��ت و برای حم��ل مس��افران در نهایت راحتی‬ ‫و تجم��ل طراحی ش��ده بود‪ .‬فاصله دو س��ر بال ان‬ ‫‪ ۴۸‬مت��ر بود و قیمت ان به ح��دود ‪ 7‬میلیون دالر‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ C۵M Super Galaxy‬بزرگتری�ن‬ ‫هواپیمای ترابری جهان‬ ‫هواپیمای حمل ونقل اس��تراتژیک ‪ m-c۵‬س��وپر‬ ‫گلکس��ی ازسوی ش��رکت الکهید مارتین طراحی و‬ ‫اسمان خراش ها‬ ‫توانایی رسیدن به شعاع حرکتی ‪ ۷۸۰۰‬کیلومتری‬ ‫ب��ا حداکثر ظرفیت بارگیری را می دهد‪ .‬دریم لیفتر‬ ‫دارای ‪ ۴‬موتور توربوفن ‪ pw۴۰۶۲‬ساخت پرت اند‬ ‫ویتنی اس��ت که هرکدام از انها توان تولید فشاری‬ ‫برابر با ‪ ۲۸۲‬کیلو نیوتن را دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۸۰۰-Airbus A۳۸۰‬‬ ‫ساخت ه شده اس��ت‪ .‬طول کهکشان الکهید مارتین‬ ‫‪ ۷۵‬متر‪ ،‬ارتفاع حدود ‪ ۲۰‬متر و طول دو سر بال ان‬ ‫حدود ‪ ۶۸‬متر اس��ت‪ .‬وزن عملیاتی و حداکثر وزن‬ ‫برخاس��تن ان به ترتیب ‪ ۱۸۱‬تن و ‪ ۳۸۱‬تن است‪.‬‬ ‫ظرفیت سوخت این هواپیمای عظیم ‪ ۱۵۰‬تن است‬ ‫و قابلیت بارگیری ‪ ۱۲۹‬تن محموله را دارد‪m-C۵ .‬‬ ‫دارای ‪ ۴‬موتور توربوفن ‪ ۸۰C۲-GE CF۶‬با رانش‬ ‫‪ ۲۲۵‬کیلو نیوتون است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ Bullet۵۸۰‬بزرگترین کش�تی هوایی‬ ‫دنیا‬ ‫این کش��تی هوایی ب��ا ‪ ۷۱‬متر ط��ول و ‪ ۲۰‬متر‬ ‫قط��ر توانایی حم��ل ‪ ۹۰۰‬کیلوگرم بار ت��ا ارتفاع ‪۶‬‬ ‫کیلومتری از س��طح زمی��ن را دارد‪ .‬این گلوله ‪۵/۵‬‬ ‫میلیون پوندی از توانایی پرواز با یک خدمه و کنترل‬ ‫از راه دور برخ��وردار اس��ت‪ .‬بار این کش��تی هوایی‬ ‫داخل محفظه بیرونی ان حمل می شود؛ محفظه ای‬ ‫که ضخامت ان تنها ‪ ۱/۵‬میلی متر است اما ‪ 10‬برابر‬ ‫قوی تر از فوالد است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ dreamlifter ۷۴۷ boeing‬بزرگترین‬ ‫هواپیمای باری جهان‬ ‫ای��ن هواپیما دارای دهانه بال��ی برابر با ‪ ۶۴‬متر و‬ ‫‪ ۷۲‬متر طول است‪ .‬دریم لیفتر دارای فضای باری به‬ ‫حجم ‪ ۱۸۴۰‬مترمکعب است‪ .‬نرخ این هواپیما یک‬ ‫میلیارد دالر است‪ .‬وزن این هواپیما در حالت خالی‬ ‫‪ ۱۸۰‬تن و حداکثر وزن برخاستن ان ‪ ۳۶۴‬تن است‪.‬‬ ‫طول باند پروازی موردنیاز برای برخاستن با حداکثر‬ ‫وزن‪ ۲۸۰۰ ،‬مت��ر اس��ت‪ .‬این بارب��ر عظیم ظرفیت‬ ‫حم��ل ‪ ۱۹۹‬هزار لیت��ر س��وخت را دارد که به ان‬ ‫ایرب��اس ‪ A۳۸۰‬یکی از بزرگتری��ن هواپیماهای‬ ‫مس��افربری جهان اس��ت‪ .‬نرخ هر دس��تگاه از این‬ ‫پرن��ده اهنی��ن ‪ ۴۴۵‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬طول این‬ ‫هواپیم��ا ‪ ۷۲‬متر و فاصله دو س��ر ب��ال ان ‪ ۸۰‬متر‬ ‫اس��ت‪ .‬حداکثر وزن برخاستن این هواپیما ‪ ۵۷۵‬تن‬ ‫ام��ا حداکثر وزن فرود ان ‪ ۳۹۴‬تن اس��ت‪ .‬ظرفیت‬ ‫مخ��ازن س��وخت هواپیم��ا ‪ ۲۲۴‬هزار لیتر اس��ت‪.‬‬ ‫هرکدام از ‪ 4‬موتور توربوفن رولزرویس این هواپیما‬ ‫توان تولید فشاری برابر با ‪ ۳۱۱‬کیلونیوتن را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۶۰۰-Airbus A۳۴۰‬‬ ‫ای��ن هواپیم��ا در رده دوم بزرگترین هواپیماهای‬ ‫مس��افربری جهان ق��رار دارد‪ .‬ش��رکت هواپیمایی‬ ‫ماهان در ایران ‪ ۷‬فروند از این هواپیمای غول اس��ا‬ ‫را در اختی��ار دارد‪ .‬ن��رخ هرکدام از ای��ن هواپیماها‬ ‫‪ ۲۷۵‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬طول این هواپیما ‪ ۷۵‬متر‬ ‫و فاصله دو س��ر بال ان ‪ ۶۳‬متر است‪ .‬حداکثر وزن‬ ‫برخاست ان ‪ ۳۸۰‬تن و حداکثر وزن فرود ان ‪۲۶۵‬‬ ‫تن است‪ .‬ظرفیت مخزن های سوخت هواپیما برابر با‬ ‫‪ ۲۰۴‬هزار لیتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۸-۷۴۷ Boeing‬‬ ‫بوئینگ ‪ ۸-۷۴۷‬بزرگترین هواپیمای مس��افربری‬ ‫پهن پیکر جهان اس��ت‪ .‬این هواپیم��ا و دریم لیفتر‬ ‫ه��ر دو از روی مدل ‪ ۴۰۰-۷۴۷‬س��اخته ش��ده اند‪.‬‬ ‫نرخ این هواپیما ‪ ۴۰۲‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬طول این‬ ‫هواپیما ‪ ۷۶‬متر و فاصله دو سر بال ان ‪ ۶۸‬متر است‪.‬‬ ‫حداکثر وزن برخاس��ت ان ‪ ۴۴۸‬تن و حداکثر وزن‬ ‫فرود ‪ ۲۹۵‬تن اس��ت‪ .‬ظرفیت مخازن س��وخت این‬ ‫غول هوایی ‪ ۲۳۸‬هزار لیتر برابر با ‪ ۱۹۳‬تن اس��ت‪.‬‬ ‫ه��ر کدام از ‪ 4‬موتور توربوف��ن جنرال الکتریک این‬ ‫غول هوایی توان تولید ‪ ۲۹۶‬کیلونیوتن فشار را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪mriya Antonov An۲۲۵‬‬ ‫این باربر غول اسا در سال ‪ ۱۹۸۵‬میالدی ساخته‬ ‫ ش��ده و نخس��تین پرواز خ��ود را در س��ال ‪۱۹۸۸‬‬ ‫میالدی انجام داده است‪ .‬تنها یک فروند از این غول‬ ‫باربری در دنیا موجود اس��ت‪ .‬طول این هواپیما ‪۸۴‬‬ ‫متر و فاصله دو سر بال ان ‪ ۸۸‬متر است‪ .‬وزن خالی‬ ‫ان ‪ ۲۸۵‬تن و حداکثر وزن برخاست ‪ ۶۴۰‬تن است‪.‬‬ ‫این پرنده ظرفیت حمل ‪ ۳۰۰‬تن س��وخت را دارد‪.‬‬ ‫هرکدام از ‪ ۶‬موتور توربوفن این هواپیما توان تولید‬ ‫‪ ۵/۲۲۹‬کیلو نیوتن فشار را دارد‪.‬‬ ‫بزرگتری��ن هواپیمای درخدم��ت دنیا ‪An۲۲۵‬‬ ‫اس��ت اما بزرگترین هواپیمای دنیا ‪tratolaunch‬‬ ‫اس��ت که درحال انجام ازمایش های پروازی است و‬ ‫در سال اینده به طوررسمی معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫درباره ای��ن هواپیما در مقاله بع��دی توضیحاتی‬ ‫خواهم داد‪.‬‬ ‫در قس��مت های پیش��ین مقاله بعضی از دوستان‬ ‫اش��تباهاتی را گوش��زد کردند‪ ،‬این جانب از ایش��ان‬ ‫بسیار متشکرم‪ .‬در قسمت پایانی این سری مقاله به‬ ‫مواردی که اشاره کردید خواهم پرداخت‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫تبدیل دی اکسید کربن به سوخت با کمترین هزینه‬ ‫یک شرکت کانادایی‪ ،‬طرح جدید و کم هزینه ای را برای تبدیل‬ ‫دی اکس��ید کربن به سوخت ارائه داده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫کاهش دی اکس��ید کربن در جو‪ ،‬یک��ی از موضوعات موردتوجه‬ ‫در جه��ان امروز اس��ت‪ .‬کاهش میزان دی اکس��ید کربنی که به‬ ‫هوا منتقل می ش��ود‪ ،‬ضروری اس��ت اما بای��د راهی برای کاهش‬ ‫میزان دی اکس��ید کربن موجود در جو پیدا کرد‪ .‬سیس��تم های‬ ‫«جذب مس��تقیم ه��وا» یا «داک» ((‪ DAC‬ب��رای از بین بردن‬ ‫دی اکسید کربن مورد استفاده قرار می گیرند و یک راه احتمالی‬ ‫برای پاکس��ازی هوا در اینده هستند اما تصور می شود که هزینه‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫شرکت امریکایی اس��تودبیکر در سال ‪ ۱۹۶۲‬کوپه‬ ‫ب��زرگ و لوکس��ی به نام اوانت��ی را به عن��وان خودرو‬ ‫اسپرت پرچم دار خود معرفی کرد‪ .‬سازنده‪ ،‬این خودرو‬ ‫را به عنوان تنها خودرو ‪4‬نفره عملکرد باالی امریکایی‬ ‫ن را یک��ی از مهم ترین نقاط‬ ‫توصی��ف کرده و برخی ا ‬ ‫عطف صنعت خودروسازی امریکا پس از جنگ جهانی‬ ‫دوم دانسته اند‪ .‬درحالی که استودبیکر فروش ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه اوانتی را در سال ‪ ۱۹۶۲‬در نظر داشت‪ ،‬تنها‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬دس��تگاه از ان ب��ه ف��روش رس��ید‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل و همچنین به دلیل مش��کالت مالی استودبیکر‪،‬‬ ‫این ش��رکت امریکایی کارخانه خود در ایندیانا را که‬ ‫به تولید اوانتی مش��غول بود در دس��امبر سال ‪۱۹۶۳‬‬ ‫تعطی��ل کرد و به این ترتی��ب تولید این کوپه لوکس‬ ‫پ��س از تنها یک س��ال پایان یاف��ت‪ .‬هرچند پس از‬ ‫پایان دادن به تولید اوانتی توسط استودبیکر‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسید این ماش��ین به تاریخ خودروهای کالسیک‬ ‫امریکای��ی پیوس��ته اما ش��خصی به نام نی��ت التمن‬ ‫(‪ )Nate Altman‬که نمایندگی فروش اس��تودبیکر‬ ‫در ایندیان��ا را در اختیار داش��ت‪ ،‬معتق��د بود اوانتی‬ ‫همچنان ظرفیت تولید را دارد‪ ،‬به همین دلیل التمن با‬ ‫شراکت شخصی به نام لئو نیومن (‪)Leo Newman‬‬ ‫تصمی��م گرفت به تولید اوانت��ی ادامه دهد‪ .‬برای این‬ ‫کار انه��ا با خودروس��ازان بزرگ امری��کا وارد مذاکره‬ ‫ش��دند اما هیچ کدام از خودروس��ازان پیشنهاد تولید‬ ‫اوانتی را قبول نکردند‪ .‬حتی ش��رکت امریکن موتورز‬ ‫یا ‪ AMC‬که به نظر انتخاب مناس��بی می رسید هم‬ ‫عالقه ای به تولید این کوپه لوکس نداش��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل التمن و نیومن ح��ق تولید اوانتی و همین طور‬ ‫کارخانه سابق ان در ایندیانا را از استودبیکر خریداری‬ ‫ی از اوانتی‪،‬‬ ‫یاد‬ ‫و شرکتی به نام اوانتی موتور را تاسیس کردند تا خود‬ ‫به تولید این خودرو بپردازند‪ .‬التمن همچنین قرارداد‬ ‫ش��رکت ‪ Molded Fiberglass‬را که بدنه اوانتی‬ ‫را تولی��د می کرد هم تمدید کرد تا همچنان س��اخت‬ ‫بدنه این ماش��ین را ادامه دهد‪ ،‬سپس این دو شریک‬ ‫تصمیم گرفتند پیشرانه اصلی منسوخ شده اوانتی را با‬ ‫موتور جدیدی جایگزین کنند‪ .‬برای این کار پیش��رانه‬ ‫قدرتمندت��ر و س��بک تر ‪ ۵.۴‬لیت��ری ‪ V۸‬ش��ورولت‬ ‫کوروت انتخاب شد که ‪ ۳۰۰‬اسب بخار قدرت داشت‪،‬‬ ‫اما از انجایی که این موتور جدید از پیشرانه ‪ ۴.۷‬لیتری‬ ‫‪ V۸‬اصل��ی اوانت��ی کمی بلندتر ب��ود‪ ،‬باید در کاپوت‬ ‫و گلگیرهای جلوی خودرو تغییراتی ایجاد می ش��د و‬ ‫ارتفاع انها افزایش پیدا می کرد‪ .‬همچنین چون موتور‬ ‫کوروت وزن کمتری داش��ت‪ ،‬توزیع وزن خودرو بهتر‬ ‫ش��ده و تاثیر مثبتی روی هندلینگ ان گذاش��ت‪ .‬به‬ ‫این ترتیب درنهایت اوانتی جدید با تغییراتی نس��بت‬ ‫به نمونه اولیه در اوت ‪ ۱۹۶۴‬با مدل اوانتی ‪ II‬معرفی‬ ‫ش��ده و با مدل ‪ ۱۹۶۵‬به بازار امد‪ .‬این نس��خه جدید‬ ‫به ش��کل دست ساز ازسوی شرکت اوانتی موتور تولید‬ ‫می ش��د و التمن به خریداران این امکان را می داد که‬ ‫هر نوع ترکیب داخلی و رنگی که دوست دارند را برای‬ ‫خودرو خود انتخاب کنند‪ .‬عالوه بر این هرچند اوانتی‬ ‫‪ II‬روی همان شاس��ی قدیم استودبیکر ساخته شده‬ ‫بود‪ ،‬اما ساکت تر و سریع تر از استودبیکر اوانتی بود‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب درحالی که ش��رکت اس��تودبیکر در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۶۷‬به طور کامل تعطیل شده‪ ،‬فروپاشید و از‬ ‫بین رفت‪ ،‬تولی��د اوانتی با تالش های التمن و نیومن‬ ‫و همین طور به لطف نقاط قوتش همچنان تا چندین‬ ‫دهه بعد ادامه یافت‪ .‬در سال های بعد تولید اوانتی ‪II‬‬ ‫کماکان با پیشرانه ‪ ۵.۴‬لیتری کوروت ادامه پیدا کرد‬ ‫اما از سال ‪ ۱۹۶۹‬یک پیشرانه ‪ ۵.۷‬لیتری شورولت هم‬ ‫انها بسیار باالست‪ .‬شرکت کانادایی «کربن انجنیرینگ» (‪،)CE‬‬ ‫هزینه این سیس��تم ها را کاهش داده و ادع��ا می کند می توان از‬ ‫انها به ش��کل کارامدتری اس��تفاده کرد‪ .‬به گفته گروه پژوهشی‬ ‫ای��ن ش��رکت‪ ،‬فن��اوری داک‪ ،‬کام�لا هم جدید نیس��ت‪ .‬س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬ش��رکت سوئیس��ی «کالیم ورک» (‪،)Climeworks‬‬ ‫نخس��تین برنامه استفاده از این سیس��تم ها را در نزدیکی زوریخ‬ ‫اغاز کرد‪ .‬در این برنامه‪ ،‬از دس��تگاه های مس��قفی استفاده شده‬ ‫ب��ود که دی اکس��ید کرب��ن را از هوا می گرفتن��د و ان را به یک‬ ‫گلخانه نزدیک می رس��اندند‪ .‬در هر حال‪ ،‬هزین��ه راه اندازی این‬ ‫در کنار موتور قبلی ارائه ش��د و سپس در سال ‪۱۹۷۳‬‬ ‫یک موتور ‪ ۶.۶‬لیتری ‪ V۸‬جایگزین دو موتور پیشین‬ ‫شد که ان هم از شورولت گرفته شده بود‪ .‬درنهایت در‬ ‫سال ‪ ۱۹۸۱‬یک موتور کوچکتر ‪ ۵‬لیتری با ‪ ۱۵۵‬اسب‬ ‫بخار قدرت جایگزین موتور ‪ ۶.۶‬لیتری شد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۷۵‬ش��رکت اوانت��ی ب��ه هفتمی��ن‬ ‫خودروساز ایاالت متحده تبدیل شد‪ .‬البته این شرکت‬ ‫تولید بسیار محدودی داش��ت‪ ،‬به گونه ای که در سال‬ ‫‪ ۱۹۷۸‬با فروش تنها ‪ ۱۶۵‬دستگاه‪ ،‬به بیشترین میزان‬ ‫فروش دست پیدا کرد‪ .‬این به ان دلیل بود که ساخت‬ ‫هر دس��تگاه از اوانتی ‪ II‬بسته به سفارش های خاص‬ ‫و ت��ودوزی ان بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هفته طول می کش��ید‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬در اوریل س��ال ‪ ،۱۹۷۶‬نیت التمن از‬ ‫دنیا رفت و سکان هدایت ش��رکت به برادرش ارنولد‬ ‫التمن رس��ید که از همان ابت��دا در اوانتی موتور کار‬ ‫می کرد‪ .‬س��پس در سال ‪ ،۱۹۸۲‬ارنولد التمن شرکت‬ ‫اوانتی موتور را به ش��خصی به نام «استفان بلیک» که‬ ‫در زمینه توسعه امالک فعالیت داشت‪ ،‬واگذار نمود‪.‬‬ ‫پس از انتقال مالکیت ش��رکت اوانتی موتور‪ ،‬مالک‬ ‫جدید ب��ه فکر انجام یک بروزرس��انی کلی در اوانتی‬ ‫‪ II‬افتاد زیرا این خودرو از س��ال ‪ ۱۹۶۵‬به طورتقریبی‬ ‫بدون تغییر چندانی در حال تولید بود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۸۲‬تولید اوانتی ‪ II‬پایان یافت و نس��ل‬ ‫جدید ان با چراغ های جلوی مس��تطیلی‪ ،‬س��پرهای‬ ‫پالستیکی هم رنگ بدنه و تغییرات دیگری معرفی شد‪،‬‬ ‫درحالی که در زیر کاپوت ان همچنان همان موتور ‪۵‬‬ ‫لیتری ساخت شورولت قرار داشت‪ .‬همچنین با معرفی‬ ‫این نس��ل‪ ،‬نش��ان ‪ II‬از نام اوانتی حذف شد‪ .‬معرفی‬ ‫نسل جدید اوانتی برای سازنده موفقیت قابل توجهی‬ ‫را به همراه داش��ت چراکه فروش ان در س��ال ‪۱۹۸۳‬‬ ‫به ‪ ۲۸۹‬دس��تگاه افزایش پیدا کرده و به س��ال خوبی‬ ‫نوع سیستم ها‪ ،‬بسیار باال در نظر گرفته شده بود‪ .‬در ابتدا هزینه‬ ‫ای��ن کار‪ ،‬بین ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۱۰۰۰‬دالر تخمین زده ش��د اما پژوهش‬ ‫جدید ش��رکت کربن انجنیرینگ که برمبنای داده های ‪ 3‬س��ال‬ ‫گذش��ته یک کارخانه ازمایش��ی انجام شده است‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫چگون��ه می توان این طرح را با هزینه ‪ ۹۴‬تا ‪ ۲۳۲‬دالر در هر تن‬ ‫استاندارد‪ ،‬انجام داد‪« .‬دیوید کیت» (‪ )David Keith‬پژوهشگر‬ ‫ارش��د این پروژه می گوید‪ :‬هزینه های تخمین زده شده تا امروز‪،‬‬ ‫اس��تفاده از این فناوری را به یک راه حل بس��یار پرهزینه برای از‬ ‫بین بردن دی اکسید کربن تبدیل کرده بودند‪.‬‬ ‫برای اوانتی تبدیل ش��د‪ .‬سپس در سال ‪ ۱۹۸۵‬نسخه‬ ‫کابریول��ت اوانتی معرفی ش��د و در س��ال ‪ ۱۹۸۷‬نیز‬ ‫نس��خه ویژه ای از ان با نام الکچری اس��پرت کوپه به‬ ‫بازار امد‪.‬در س��ال ‪ ۱۹۸۶‬به دلیل ایجاد مشکالتی در‬ ‫رنگ امیزی خودروها‪ ،‬اوانتی موتور ورشکس��ت ش��د‬ ‫و رییس ان یعنی اس��تفان بلیک اس��تعفا داد و هیچ‬ ‫خودرویی در ان س��ال توسط این شرکت تولید نشد‪،‬‬ ‫اما در مارس همان سال اوانتی موتور ازسوی شخصی‬ ‫به ن��ام «‪ »Michael Eugene Kelly‬خری��داری‬ ‫ش��د‪ .‬او نام شرکت را به نیو اوانتی موتور تغییر داده و‬ ‫تولید اوانتی را در همان کارخانه ایندیانا از سر گرفت‪.‬‬ ‫این مالک جدید قصد مدرن کردن اوانتی را داش��ت‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلیل در نخس��تین گام تصمی��م به تغییر‬ ‫پلتفرم ان گرفت که برای این کار از پلتفرم ش��ورولت‬ ‫مونت کارلو اس��تفاده شد‪ .‬به این ترتیب اوانتی از سال‬ ‫‪ ۱۹۸۷‬روی پلتفرم جدید شورولت مونت کارلو ساخته‬ ‫ش��د‪ .‬سپس در سال ‪ ،۱۹۸۸‬بار دیگر مالکیت شرکت‬ ‫اوانتی موتور جابه جا ش��ده و ش��خصی به نام «‪John‬‬ ‫ن را خری��داری و به اوهایو منتقل کرد و‬ ‫‪ »Cafaro‬ا ‬ ‫نام شرکت را هم به اوانتی اتوموتیو تغییر داد‪.‬‬ ‫هرچند پلتفرم مونت کارلو در اوانتی عملکرد خوبی‬ ‫داشت اما شورولت در سال ‪ ۱۹۸۸‬به تولید مونت کارلو‬ ‫پای��ان داد‪ ،‬به همین دلیل از س��ال ‪ ۱۹۸۹‬از پلتفرم‬ ‫ش��ورولت کاپریس برای اوانتی اس��تفاده شد‪ .‬مالک‬ ‫جدید شرکت اوانتی یعنی جان کافارو‪ ،‬در اواخر دهه‬ ‫‪ ۸۰‬تصمیم به س��اخت نسخه س��دان اوانتی گرفت‪.‬‬ ‫این خودرو که در س��ال ‪ ۱۹۹۰‬با نام اوانتی تورینگ‬ ‫سدان معرفی ش��د‪ ،‬در ظاهر شباهت بسیار زیادی به‬ ‫نسخه کوپه معمولی اوانتی داشت؛ تا جایی که به نظر‬ ‫می رس��ید تنها دو در ان اضافه شده است‪ .‬بااین حال‬ ‫این خودرو نخستین و تنها س��دان تاریخ اوانتی بود‪.‬‬ ‫‪ 27‬خرداد‪1397‬‬ ‫‪3‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪17‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪19‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی کهنه ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در پایان این مطلب بیش��تر به اوانتی تورینگ سدان‬ ‫خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۱۹۹۰ Avanti Touring Sedan‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۲‬ش��رکت اوانت��ی بازه��م درگی��ر‬ ‫مش��کالت مالی ش��ده و به این ترتی��ب تولید تمامی‬ ‫محصوالت ان پایان یافت و تا سال ‪ ۱۹۹۶‬این شرکت‬ ‫هی��چ خودرویی تولید نکرد تا اینکه در س��ال ‪،۱۹۹۷‬‬ ‫طراح اصلی شرکت اوانتی به نام «تام کِلوگ» طراحی‬ ‫نس��ل کامال جدید اوانت��ی را روی پلتفرم ‪F-Body‬‬ ‫جنرال موتورز اغاز کرده و چندی بعد ‪ 3‬پروتوتایپ از‬ ‫نسل جدید این خودرو با نام ‪ AVX‬ساخته شد‪ .‬این‬ ‫نس��ل از اوانتی طراحی و استایل کامال مدرنی داشت‬ ‫ام��ا درعین حال ب��ه اصالت و ریش��ه های اصلی خود‬ ‫نیز وفادار مانده بود‪ ،‬درحالی که همچنان از پیش��رانه‬ ‫جنرال موتورز استفاده می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۰۱ Avanti‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۹‬یعنی در زمان توسعه نسل جدید‬ ‫اوانتی‪ ،‬ش��رکت اوانتی بار دیگر ازسوی مالک پیشین‬ ‫ان یعن��ی ‪ Michael Eugene Kelly‬خری��داری‬ ‫شد‪ .‬وی تاسیسات تولید شرکت را از اوهایو به جورجیا‬ ‫منتقل و درنهایت تولید نس��ل جدید اوانتی را از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬اغاز کرد‪ .‬این خودرو تا س��ال ‪ ۲۰۰۴‬همچنان‬ ‫از پلتفرم پیش��رانه جنرال موتورز استفاده می کرد اما‬ ‫از این سال به بعد برای ساخت اوانتی از پلتفرم فورد‬ ‫موس��تانگ استفاده ش��د که با فاصله محوری بیشتر‪،‬‬ ‫فضای داخلی بیش��تر و همین ط��ور راحتی باالتری را‬ ‫برای سرنش��ینان فراهم می کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اوانتی‬ ‫به پیش��رانه ‪ ۴.۶‬لیتری ‪ V۸‬موستانگ ‪ GT‬نیز مجهز‬ ‫شده بود که ‪ ۳۰۰‬اسب بخار قدرت داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰۰۱ Avanti Convertible‬‬ ‫در اوایل س��ال ‪ ۲۰۰۶‬خط تولید اوانتی به کارخانه‬ ‫جدیدی در مکزیک منتقل ش��د‪ ،‬اما این سال پایانی‬ ‫تولی��د این خودرو بود چراکه درنهای��ت تولید اوانتی‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۶‬برای همیشه به پایان رسید و اخرین‬ ‫دس��تگاه ان در مارس این س��ال از کارخانه مکزیک‬ ‫خارج شد‪ .‬اخرین نمونه های تولیدشده این خودرو نیز‬ ‫در اوایل سال ‪ ۲۰۰۷‬به فروش رسیدند و به این ترتیب‬ ‫پرونده اوانتی که در سال ‪ ۱۹۶۲‬با استودبیکر باز شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬پ��س از فرازوفرودهای فراوان س��رانجام به طور‬ ‫کامل بسته ش��د‪.‬حال اما یک دستگاه اوانتی تورینگ‬ ‫س��دان برای فروش گذاشته شده است‪ .‬همان طور که‬ ‫گفته شد‪ ،‬این مدل از سال ‪ ۱۹۹۰‬به بازار امد اما تنها‬ ‫‪ ۹۰‬دس��تگاه از ان ساخته ش��د و سپس تولید ان در‬ ‫سال ‪ ۱۹۹۰‬به پایان رس��ید؛ بنابراین اوانتی تورینگ‬ ‫س��دان خودرو بسیار منحصربه فردی است‪ .‬همان طور‬ ‫ک��ه در تاریخچه اوانت��ی به طور کام��ل توضیح داده‬ ‫شد‪ ،‬نسخه س��دان این خودرو نیز روی همان پلتفرم‬ ‫ش��ورولت کاپریس ساخته شده و به همان پیشرانه ‪۵‬‬ ‫لیتری‪ V۸‬ش��ورولت با ‪ ۱۷۰‬اسب بخار قدرت مجهز‬ ‫است که نیروی ان به وس��یله یک گیربکس ‪4‬سرعته‬ ‫اتوماتیک انتقال پیدا می کند‪ .‬گفته ش��ده این سدان‬ ‫لوکس امریکایی به ترمزهای دیس��کی جلو‪ ،‬سیستم‬ ‫کنت��رل تهویه‪ ،‬صندلی ه��ای چرمی‪ ،‬ک��روز کنترل‪،‬‬ ‫ب��اک ‪ ۶۸‬لیتری‪ ،‬فرم��ان هیدرولیک‪ ،‬قف��ل مرکزی‪،‬‬ ‫پنجره ه��ای برقی‪ ،‬اینه ه��ای جانبی برق��ی و بازکن‬ ‫برقی در صندوق بار مجهز است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اوانتی‬ ‫تورینگ س��دان از س��انروف برقی و یک تلویزیون هم‬ ‫در قسمت عقب برخوردار است‪ .‬کارکرد خودرویی که‬ ‫برای فروش گذاشته ش��ده‪ ۱۴۱ ،‬هزار کیلومتر است‬ ‫و در ش��رایط بس��یار خوبی قرار دارد‪ .‬اوانتی تورینگ‬ ‫س��دان زمانی که نو و صفرکیلومتر بود‪ ،‬قیمتی حدود‬ ‫‪ ۵۲‬هزار دالر داشت‪.‬‬ ‫خته امریکایی‬ ‫ه اردک زشت‬ ‫خودرو ناشنا‬ ‫جوج‬ ‫تجربه‬ ‫نخستین تجربه رانندگی با جگوار ای پیس ‪۲۰۱۸‬‬ ‫مهم تری��ن محص��ول جگ��وار پ��س از ای تای��پ‪،‬‬ ‫شاس��ی بلند ای پی��س اس��ت‪ .‬مدیران ش��رکت این‬ ‫موض��وع را ب��ه صراحت بی��ان کرده اند ک��ه حضور‬ ‫نداش��تن در کالس شاس��ی بلندهای الکتریکی برای‬ ‫جگوار پذیرفتنی نبود و این شرکت چند صد میلیون‬ ‫پوند س��رمایه را صرف توس��عه این خودرو و تس��ت‬ ‫چند میلی��ون کیلومتری نمونه های پیش تولیدی ان‬ ‫در سراس��ر جه��ان کرد تا از درس��ت بودن محصول‬ ‫جدیدش مطمئن شود‪.‬‬ ‫ای پی��س کام�لا کالس جدی��دی را ک��ه‬ ‫شاس��ی بلندهای لوکس الکتریکی ن��ام دارد توصیف‬ ‫می کند و به زودی رقبایی از ائودی‪ ،‬ب ام و‪ ،‬مرسدس‬ ‫و حتی فولکس واگن و اش��کودا نیز وارد ان خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬مدیران جگوار به این نکته اعتراف نکرده اند اما‬ ‫حتی انها هم از شکست دادن رقبای المانی در بازار‬ ‫س��ورپرایز ش��ده اند‪ ،‬به همین دلیل توجه زیادی را‬ ‫صرف جزئیات کرده اند‪.‬‬ ‫اما درباره تس�لا چه؟ جگوار تس�لا را به عنوان یک‬ ‫رقیب مهم نمی بیند زیرا به حد کافی لوکس نیست‪.‬‬ ‫اگرچه اف��راد زیادی با این گفته ها مخالف هس��تند‬ ‫اما مدی��ران جگوار می دانند که تس�لا به عنوان یک‬ ‫کاتالی��زور در بحث پیش��رفت فناوری های الکتریکی‬ ‫مطرح است‪ ،‬به همین دلیل تمامی خودروسازان تراز‬ ‫اول جهانی در مس��ابقه توسعه خودروهای الکتریکی‬ ‫ش��رکت کرده اند‪ .‬تس�لا ثاب��ت کرده ای��ن خودروها‬ ‫مش��تریان زیادی دارند و حاال هر ش��رکتی خواهان‬ ‫یک تکه از کیک لذیذ الکتریکی ها است‪.‬‬ ‫ای پیس نخستین خودرو جگوار است که از معماری‬ ‫اسکیت بورد جدید کمپانی استفاده کرده است‪ .‬این‬ ‫معماری فقط مخصوص خودروه��ای تمام الکتریکی‬ ‫است و کل خانواده الکتریکی جگوار در اینده را پذیرا‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ای پیس از مجموعه باتری ‪ ۹۰‬کیلووات‬ ‫س��اعتی با ‪ ۸‬سال گارانتی اس��تفاده کرده است‪ .‬این‬ ‫باتری دو پیش��رانه الکتریکی را حمایت می کند‪ .‬این‬ ‫سیستم ‪ ۳۹۶‬اسب بخار قدرت و گشتاور ‪ ۶۹۶‬نیوتون‬ ‫متری دارد و باعث ایجاد شتاب صفر تا ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫در ‪ ۴.۸‬ثانی ه می ش��ود و با یک بار شارژ می توانید در‬ ‫شرایط رانندگی واقعی ‪ ۴۸۰‬کیلومتری می شود‪.‬‬ ‫ ای پیس چگونه اس��ت؟ در یک کالم زیباست‪ .‬این‬ ‫خودرو خیال انگیز به نظر رس��یده و ابعاد و تناسبات‬ ‫ان فوق الع��اده هس��تند‪ .‬ای��ن خ��ودرو ویژگی هایی‬ ‫عضالن��ی دارد و اورهنگ ه��ای کوت��اه ان به معن��ی‬ ‫حضوری بی همتا در جاده است‪ .‬البته این اورهنگ ها‬ ‫ش��اید برای جگوار مشکل ساز باش��ند زیرا با گذشت‬ ‫چند سال باعث دل زده شدن مالک از خودرو شده و‬ ‫سن باالی ان را نشان می دهند‪.‬‬ ‫با قدم گذاشتن داخل کابین شاهد فضای اشنایی‬ ‫خواهید بود‪ .‬در نس��خه های سفارشی ابتدایی که در‬ ‫تس��ت نیز حاض��ر بود کابین دریای��ی از چرم‪ ،‬چوب‬ ‫پولیش خورده و الومینیوم است‪ .‬با وجود سلول های‬ ‫باتری زیادی زیر کف خ��ودرو‪ ،‬موقعیت راننده عالی‬ ‫و تنظیمات زیادی ب��رای صندلی ها و فرمان تدارک‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫کاپ��وت خ��ودرو باعث می ش��ود ح��س کنید در‬ ‫جگوارهای کالس��یک ک��ه کاپوت طویلی داش��تند‪،‬‬ ‫نشس��ته اید‪ .‬کابین به طور شگفت انگیزی جادار است‬ ‫پشت فرمان پلنگ سیاه‬ ‫و سقف پانورامیک بزرگ‪ ،‬ستون های ‪ A‬و شیشه های‬ ‫بزرگ حس فراخ بودن را تشدید کرده اند‪.‬‬ ‫دکمه استارتر در سمت چپ کنسول مرکزی قرار‬ ‫ن ای پیس از خواب بیدار می شود‬ ‫گرفته و با فش��ار ا ‬ ‫و با انتخ��اب حالت درایو خ��ودرو راه می افتد‪ .‬مانند‬ ‫تمام��ی خودروه��ای الکتریکی در ارام��ش کامل به‬ ‫س��رعت ‪ ۶۰‬کیلومتر در ساعت می رس��د‪ .‬شواهدی‬ ‫مبنی بر سفتی س��واری در سرعت های پایین وجود‬ ‫دارد اما نمی توانید س��واری خودرو را ناراحت بنامید‪.‬‬ ‫با وزن ‪ ۲.۲‬تنی و رینگ های ‪ ۲۰‬اینچی نباید انتظار‬ ‫حال��ت خوبی هنگام عبور از چاله ها و دس��ت اندازها‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫سواری خودرو با اس��تفاده از سیستم تعلیق بادی‬ ‫اس��تاندارد در س��رعت های باال خوب اس��ت و نرمی‬ ‫معقول��ی را ایجاد می کند اما همیش��ه از وزن باالی‬ ‫خودرو اگاه خواهید بود‪.‬‬ ‫ایا ای پس سریع تر از تسالست؟ نه! اما این خودرو‬ ‫چیزی بیش��تر از ش��تابگیری در چنت��ه دارد‪ .‬حس‬ ‫پای��داری‪ ،‬چابک��ی و دقت چیزی اس��ت که در همه‬ ‫خودروهای الکتریکی نخواهید یافت‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫ ای پی��س نه تنه��ا قواعد بازی را ب��رای جگوار تغییر‬ ‫می ده��د بلک��ه درمجموع روی صنع��ت خودروهای‬ ‫الکتریکی هم تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫البت��ه تمامی قدرت و گش��تاور خ��ودرو از همان‬ ‫نخس��تین لحظات حرکت در دسترس است و از این‬ ‫نظر ای پیس فوق العاده س��ریع احس��اس می شود و‬ ‫سریع تر از شتاب ‪ ۴.۸‬ثانیه ای ادعایی نشان می دهد‪.‬‬ ‫به منظور جایگزینی حس نبود صدای پیشرانه جگوار‬ ‫صدای پیش��رانه مصنوعی را به خودرو تزریق کرده و‬ ‫ش��ما می توانید ان را از حالت خونس��رد تا دینامیک‬ ‫تنظیم کنید‪ .‬به طورقطع خیلی این ویژگی را دوست‬ ‫نخواهید داشت!‬ ‫ام��ا ان چی��زی که باع��ث تمایز ای پی��س از کل‬ ‫خودروه��ای الکتریکی می ش��ود‪ ۷‬کنترل مناس��ب‬ ‫حرکات بدنه و تنظیمات فرمان است‪ .‬شاید ای پیس‬ ‫یک شاس��ی بلند ‪ ۲.۲‬تنی باش��د اما بیش��تر ش��بیه‬ ‫خودروهای اس��پرت اس��ت و در پیچ ه��ای پی درپی‬ ‫جاده های کش��ور پرتغ��ال جذابیت باالیی را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬فرمان در اغاز کار کمی مبهم نشان می دهد‬ ‫ام��ا توزی��ع وزن خوبی دارد و ح��س دقتی را که در‬ ‫تس�لا مدل ‪ X‬نیست نشان می دهد‪ .‬وقتی با سرعت‬ ‫باال وارد پیچ شوید ای پیس به طور قابل توجهی تخت‬ ‫باقی می ماند و کار خود را به خوبی انجام می دهد‪.‬‬ ‫در اواس��ط پی��چ می توانی��د انتق��ال ق��درت بین‬ ‫پیش��رانه ها را به منظور کمک به طی س��ریع تر پیچ‬ ‫در نرم تری��ن حال��ت ممکن حس کنی��د‪ .‬نتیجه این‬ ‫کار کش��ش قابل توجه است‪ .‬ای پیس با یک احساس‬ ‫قهرمان��ی واقعی تغیی��ر الی��ن داده و این خصیصه‬ ‫به دلیل تنظیمات سیستم تعلیق مشترک با اف تایپ‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین به منظور ایج��اد مرکز ثقل پایین تر‬ ‫باتری ه��ا در پایین تری��ن نقطه ممک��ن جای گذاری‬ ‫شده اند‪.‬البته ای پیس به طور کامل نمی تواند فیزیک‬ ‫را دور بزن��د‪ .‬اگ��ر بی محابا وارد پیچ ش��وید با بیش‬ ‫فرمانی روبه رو خواهید شد‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهی��م ب��ه نقطه ضع��ف این شاس��ی بلند‬ ‫الکتریکی اش��اره کنیم باید از ترمزه��ا نام ببریم که‬ ‫البته برای یک خودرو الکتریکی خیلی عجیب نیست‪.‬‬ ‫احس��اس پدال ترمز نرم و اسفنجی بوده اما ای پیس‬ ‫دارای ترمز احیا شونده است که شما به ندرت از ترمز‬ ‫استفاده خواهید کرد‪ .‬زمانی که پا را از روی پدال گاز‬ ‫بردارید س��رعت خودرو کم می شود‪ .‬این یک ویژگی‬ ‫شگفت انگیز اس��ت و به سرعت شما را از زمان فشار‬ ‫پدال گاز و ترمز اگاه می کند‪.‬‬ ‫خالی کردن ظرفیت باتری یک هیجان کامل را به‬ ‫ارمغان می اورد اما پر ک��ردن دوباره ان طوالنی تر از‬ ‫ان چیزی است که گفته می شود‪ .‬با استفاده از شارژر‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلوواتی می توانی��د در ‪ ۴۰‬دقیقه به محدوده‬ ‫حرکتی ‪ ۳۸۶‬کیلومتری دس��ت یابید اما مشکل این‬ ‫اس��ت که ش��ارژر ‪ ۱۰۰‬کیلوواتی تنها پیدا نمی شود‪.‬‬ ‫با یک ش��ارژر ‪ ۵۰‬کیلووات��ی در ‪ ۸۵‬دقیقه به همین‬ ‫برد دست می یابید؛ اما بیش��تر خریداران در خانه یا‬ ‫محل کار اقدام به شارژ ای پیس با شارژر ‪ ۷‬کیلوواتی‬ ‫خواهند ک��رد و با این کار ‪ ۱۲‬س��اعت طول خواهد‬ ‫کشید تا خودرو به طور کامل شارژ شود‪.‬‬ ‫باوجود کف کامال مس��طح و نبود پیشرانه ای پیس‬ ‫فوق العاده کاربردی و دارای فضاهای ذخیره ای زیادی‬ ‫اس��ت‪ .‬استراحتگاه مرکزی دس��ت فضای ‪ ۱۰‬لیتری‬ ‫داشته و کنس��ول مرکزی نیز دارای دو پورت ‪USB‬‬ ‫برای گوشی ها است‪.‬‬ ‫منبع‪autoexpress :‬‬ ‫کارتون‬ ‫حال و روز خودرو سازان بزرگ ایرانی و شرکای انها پس از خروج امریکا از برجام‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬خرداد‪ 3 1397‬شوال ‪1439‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫‪ 17‬ژوئن‪ 2018‬سال دوم شماره‪19‬‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خسارت قطعه سازان باید از محل تضامین‬ ‫شرکت های پژو و رنو پرداخت شود‬ ‫فرهاد به نیا ‪ -‬س�خنگوی انجمن س�ازندگان قطع�ات و مجموعه های‬ ‫خودرو‪ :‬زمانی که شرکت پژو برای بار دوم به ایران بازگشت انجمن قطعه سازان‬ ‫هش��دارهای الزم را درباره خروج دوباره پژو از ایران و دریافت تضامین کافی از‬ ‫این ش��رکت به مقامات ذی ربط داده بود‪ .‬در این بین بس��یاری از قطعه س��ازان‬ ‫باتوجه به قول هایی که از ایدرو و خودروسازان دریافت کردند سرمایه گذاری های‬ ‫بسیار سنگینی روی قالب ها و تجهیزات پلتفرم های جدیدی که بین شرکت پژو‬ ‫و ایران خودرو همچنین ش��رکت رنو با سایپا منعقد شد‪ ،‬انجام دادند‪ .‬نخستین‬ ‫درخواس��ت قطعه س��ازانی که در این زمینه س��رمایه گذاری های سنگین انجام‬ ‫داده اند این اس��ت که چنانچه تضامین کافی از ش��رکت های پژو و رنو در مقابل‬ ‫این قراردادها اخذ ش��ده‪ ،‬به قطعه سازان اطالع داده شود تا خسارت انها از این‬ ‫محل دریافت شود‪ .‬یکی از بهترین اقداماتی که قطعه سازان می توانند در شرایط‬ ‫کنون��ی انجام دهند این اس��ت که تم��ام توان خود را متمرکز ب��ر پلتفرم هایی‬ ‫کنن��د که بدون نیاز ب��ه حضور پژو و رنو قابل انجام اس��ت‪ .‬از طرفی باید برای‬ ‫افزایش کیفیت‪ ،‬ایمنی و اپشن های خودروهایی که درحال حاضر در خط تولید‬ ‫خودروس��ازان و قطعه سازان قرار دارند سرمایه گذاری ش��ود تا این خودروها با‬ ‫کیفی��ت باال تولید ش��وند و بتوانند نظ��ر مصرف کننده داخل��ی را جلب کنند‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه نقدینگی س��رگردان زیادی در کشور وجود دارد‪ ،‬دولت با ایجاد‬ ‫مش��وق هایی برای بنگاه ه��ای تولیدی از جمله کاهش درص��د مالیات‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه ه��ای پرداختی تامین اجتماعی از س��وی تولیدکنن��دگان و کاهش نرخ‬ ‫بهره های بانکی‪ ،‬می تواند سرمایه های سرگردان را به سمت بنگاه های تولیدی از‬ ‫جمله قطعه سازی هدایت کند‪ .‬شورای رقابت‪ ،‬سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نیز می توانند با تثبیت نرخ‬ ‫مواد اولیه تولید داخل و حتی کاهش نرخ انها‪ ،‬زمینه کاهش و تثبیت نرخ تمام‬ ‫شده خودرو را فراهم سازند‪ .‬چنانچه این اقدامات اولیه ازسوی مسئوالن ذی ربط‬ ‫و کمیس��یون اقتصادی مجلس انجام ش��ود‪ ،‬زمینه ب��رای ادامه و حتی افزایش‬ ‫تیراژ تولید خودروهای داخلی کامال فراهم خواهد ش��د و از این طریق کمترین‬ ‫خسارت را از خروج شرکت های پژو و رنو خواهیم دید‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!