هفته نامه روزگار خودرو شماره 1 - مگ لند
0

هفته نامه روزگار خودرو شماره 1

هفته نامه روزگار خودرو شماره 1

هفته نامه روزگار خودرو شماره 1

‫‪1‬‬ ‫الزام نمایندگان رسمی‬ ‫به پرداخت خسارت‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره یک‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫تورم پلکانی نتیجه تعرفه گذاری‬ ‫غیرکارشناسی‬ ‫‪4‬‬ ‫مشوق های خرید خودروهای پاک‬ ‫حذف شد‬ ‫‪10‬‬ ‫خط و نشان مجلس برای‬ ‫ایین نامه جدید واردات خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره یک‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫رویداد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تحقق مالکیت فکری ایرانی با طراحی خودروهای مدرن در سایپا‬ ‫معاون تجاری س��ازی و نواوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت‬ ‫جمه��وری گفت‪ :‬خوش��حالیم در مرک��ز تحقیقات س��ایپا به همت‬ ‫متخصص��ان داخلی چند خ��ودرو جدید و مدرن طراحی ش��ده که‬ ‫مالکیت فکری انها متعلق به خودمان اس��ت‪ .‬به گزارش سایپا نیوز؛‬ ‫محمود ش��یخ زین الدین در جریان بازدید از مرکز تحقیقات سایپا با‬ ‫بی��ان این مطلب اظهار کرد‪ :‬مالکیت فکری بیش��تر خودروهایی که‬ ‫مردم استفاده می کنند ایرانی نیست و برحسب گزارش های مدیران‬ ‫مرکز تحقیقات سایپا توانستیم این قدم بزرگ را برداریم که طراحی‬ ‫خودرو متعلق به خودمان باش��د‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬نگاه معاونت‬ ‫علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری ب��رای معرفی مرک��ز تحقیقات‬ ‫س��ایپا به عنوان یک مرکز دانش بنیان‪ ،‬وج��ود قابلیت های الزم در‬ ‫این مجموعه اس��ت که فعالیت های مبتنی بر دانش و فناوری ایرانی‬ ‫را پیگی��ری ک��رده و انجام می دهد‪ .‬معاون تجاری س��ازی و نواوری‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گف��ت‪ :‬هم اکنون پس از‬ ‫‪ ۲‬س��ال دوباره از مرکز تحقیقات سایپا بازدید کردیم تا نتایج مثبت‬ ‫عملک��رد این مرک��ز را از نزدیک ببینیم و ش��اهدیم برنامه هایی که‬ ‫در گذش��ته از س��وی این مرکز اعالم شده هم اکنون به اجرا درامده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تاکید ک��رد‪ :‬برنامه های مرکز تحقیقات س��ایپا اجرایی‬ ‫ش��ده و ازمایش��گاه های مرجع صنعت خودرو مانند تس��ت تصادف‬ ‫که ضروری اس��ت در این مرکز فعال ش��ده که نشان می دهد برنامه‬ ‫ارائه شده بر اس��اس زمان بندی پروژه پیش می رود‪ .‬شیخ زین الدین‬ ‫اظه��ار امیدواری ک��رد خودروهایی که در مرکز تحقیقات س��ایپا با‬ ‫مالکی��ت فکری متخصص��ان ایرانی در حال طراحی و تولید اس��ت‬ ‫بتوانند در اینده موفق به کس��ب س��هم بازار و صادرات شوند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در خودروس��ازان معروف دنیا از تخصص و دانش متخصصان‬ ‫ایرانی استفاده می شود و چه بهتر که خودروهای داخلی را بر اساس‬ ‫فرهنگ‪ ،‬سالیق و عالیق ایرانیان طراحی و تولید کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعتی به پهنای یک کشور‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫سردبیر‬ ‫اگ��ر صنعت خودرو جهان را با گردش مال��ی بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۹۰‬میلیارد‬ ‫دالری و اشتغال بیش از ‪ ۴۸‬میلیون نفری مستقیم و غیر مستقیم‪ ،‬یک کشور‬ ‫در نظ��ر بگیریم‪ ،‬این صنع��ت معادل هفتمین اقتصاد ب��زرگ دنیا خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن صنعت در ای��ران نیز به عنوان لکوموتیو س��ایر صنایع ب��ا ظرفیت تولید‬ ‫ح��دود ‪ ۲‬میلیون دس��تگاه خودرو و تولید روزانه بی��ش از ‪ ۱۰‬میلیون قطعه و‬ ‫‪ ۶‬هزار دس��تگاه خودرو‪ ،‬بیش از ‪ ۶۰‬رش��ته بزرگ و کوچک صنعتی از جمله‬ ‫فوالد‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬الستیک‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬شیشه‪ ،‬نساجی‪ ،‬رنگ و پوشش ها مواد‬ ‫ش��یمیایی را درگیر خود کرده به طوری که با رونق این صنعت ش��اهد پویایی‬ ‫صنایعی از این دست خواهیم بود‪ .‬در حال حاضر صنعت خودرو ایران با فروش‬ ‫بیش از ‪ ۳۴‬هزار میلیارد تومان (حدود ‪ ۱۹‬درصد کل صنعت) سهم‪ ۲/ ۷‬درصد‬ ‫از تولید ناخالص ملی کش��ور را به خود اختصاص داده و ثبت این ارقام انگیزه‬ ‫دولت ه��ا را برای حمایت از این صنعت کلیدی و پیش��ران بیش از پیش کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در حال حاضر حمایت از صنعت خودرو ایران به شکل های متفاوتی در‬ ‫حال انجام است که نظام تعرفه ای متداول ترین نوع حمایت به شمار می رود در‬ ‫کنار این روند حمایت های غیر تعرفه ای نیز در حال انجام اس��ت به طوری که‬ ‫این صنعت با تکیه بر این حمایت ها امروز توانس��ته نیاز کشور به واردات را به‬ ‫میزان چشمگیری کاهش داده و از این محل از خروج بیش از ‪ ۱۱‬میلیارد دالر‬ ‫ارز از کشور جلوگیری کند و در عین حال نیز با برنامه ریزی برای صادرات‪ ،‬در‬ ‫راه رهایی از اقتصاد وابس��ته نفت گام های موثری بردارد‪ .‬یاداوری این نکات از‬ ‫ان جهت است که روزگار خودرو‪ ،‬هفته نامه ای جدید در این حوزه سعی دارد با‬ ‫نگاهی فراتر از خبر‪ ،‬موضوعات و رویدادهای این حوزه را به دقت واکاوی و برای‬ ‫حل مشکالت ان‪ ،‬راهکاری اساسی و منطقی ارایه دهد‪ .‬از این رو در شماره یک‬ ‫این هفته نامه‪ ،‬اثرات دس��تورالعمل جدی��د واردات خودرو و اثرات ان بر بازار و‬ ‫همچنین تولید داخلی به طور گسترده مورد توجه و در عین حال نیز تخلفات‬ ‫نمایندگی های فعال در این زمینه نیز مورد بررسی قرار گرفته است‪ .‬امیدواریم‬ ‫بتوانیم در ادامه مس��یر نیز به دور از هرگونه جانبداری‪ ،‬فضا را برای نقد هرچه‬ ‫بیشتر فراهم کنیم تا شاید کمکی باشد در مسیر توسعه صنعتی کشور!‬ ‫تخلفات و دالیل شرکت های واردکننده خودرو بررسی شد‬ ‫الزام نمایندگان رسمی به پرداخت خسارت‬ ‫ضد و نقیض های کاهش نرخ خودروهای وارداتی پس از بازگشایی ثبتارش‬ ‫خبر‬ ‫برنامه جبرانی برای تاخیر‬ ‫در ساخت خودروهای فرانسوی‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمینه تاخیر خودروسازان ایرانی در‬ ‫تولید محصوالت مش��ترک فرانسوی اعالم کرد‪ :‬این تاخیرها در کنترل است‪ .‬به‬ ‫گزارش شاتا‪ ،‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در واکنش به گزارش برخی‬ ‫رسانه ها اعالم کرد که این تاخیرها در کنترل ایدرو بوده و برای ان برنامه جبرانی‬ ‫در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬در توضیح ایدرو امده‪ ،‬تفاوت عمده قراردادهای اخیر‬ ‫صنعت خودرو با ش��رکت های معتبر بین المللی (فرانسوی‪ ،‬المانی و‪ ) ...‬مربوط به‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم شرکت های خارجی و مشارکت با شرکت های خودروساز و‬ ‫قطعه سازان داخلی است بنابراین مقایسه فنی‪ ،‬اقتصادی و حتی برنامه زمان بندی‬ ‫اجرای این گونه طرح ها با قراردادهای س��ال های گذشته که بیشتر قرارداد تحت‬ ‫لیسانس بوده چندان معتبر و درست به نظر نمی رسد‪ .‬در قراردادهای اخیر عالوه‬ ‫بر س��رمایه گذاری ش��ریک خارجی ان هم به میزان ‪ ۵۰‬درصد و حتی بیشتر در‬ ‫ساخت خطوط جدید و ارتقای خطوط موجود اما با ظرفیت های پایین مقرر است‬ ‫حجم س��اخت داخل و پیش بینی های الزم ب��رای صادرات محور بودن محصوالت‬ ‫در اولویت باشد‪ .‬بر این اساس تاخیرهای به وجود امده در قراردادهای مشارکت‬ ‫اخیر در صنعت خودرو چه با ش��رکت های بزرگ و چه با شرکت هایی که به طور‬ ‫کامل خصوصی هس��تند در کنترل بوده و برنامه های جبرانی برای ان تهیه شده‬ ‫یا در دست تهیه است‪.‬‬ ‫گروه بهمن در نمایشگاه حمل ونقل و‬ ‫خدمات شهری‬ ‫ش��رکت های بهم��ن دیزل و س��یبا موت��ور با ارائ��ه اخرین دس��تاوردها و‬ ‫جدیدترین محص��والت کاربری و خدمات ش��هری خودرویی در پانزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین الملل��ی حمل ونقل عمومی و خدمات ش��هری حضور خواهند‬ ‫داشت‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» شرکت های بهمن دیزل و سیبا موتور‬ ‫در فضای��ی بیش از ‪۱۱۰۰‬مترمربع محصوالت جدید و دس��تاوردهای خود را‬ ‫در معرض دید عالقه من��دان و بازدیدکنندگان قرار خواهند داد‪ .‬پانزدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی حمل ونقل و خدمات ش��هری از ‪۳‬تا ‪ ۶‬دی امس��ال در‬ ‫محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود و گروه بهمن در فضای‬ ‫بس��ته‪ ،‬سالن ‪ ۳۸‬این نمایشگاه در روزهای یادشده از ساعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۷‬پذیرای‬ ‫بازدیدکنندگان و عالقه مندان صنعت خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫کوتاهی گمرک و سازمان استاندارد‬ ‫در بازار قطعات یدکی‬ ‫سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین االت با‬ ‫توجه به طرح نهایی شدن نصب کد رهگیری روی قطعات گفت‪ :‬در راستای‬ ‫ط��رح مب��ارزه با قاچاق قطعات خ��ودرو و الصاق کد رهگی��ری روی قطعات‬ ‫تاکنون این طرح برای اجرا به اتحادیه ابالغ نشده است‪ .‬سیدمهدی کاظمی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هرچند در جریان جلس��اتی که دو س��ال گذشته با حضور وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ستاد مبازره با قاچاق کاال‪ ،‬اتحادیه صنف لوازم یدکی‬ ‫و تعزیرات برگزار شد روند قاچاق قطعات رو به کاهش است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫امروز بیشتر قطعات یدکی از مبادی ورودی و گمرکات وارد کشور می شود و‬ ‫نسبت به سال های گذشته قاچاق قطعات کاهش یافته و نظم به نسبت خوبی‬ ‫بر این جریان حاکم ش��ده اس��ت‪ .‬او با اش��اره به طرح دولت برای مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال افزود‪ :‬البته طرح س��اماندهی با کولبران نیز در دست دولت است؛‬ ‫این در حالی است که عمده قطعات و کاالهایی که ازسوی این بخش قاچاق‬ ‫می ش��ود شامل کاالهای باکیفیت است‪ .‬وی با تاکید بر کاهش سهم قطعات‬ ‫قاچاق در بازار ادامه داد‪ :‬در این راس��تا اطالع رسانی مناسبی از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به اتاق اصناف و اتحادیه شده و با پیگیری ها و انتشار‬ ‫اطالعیه ها از سوی اتحادیه لوازم یدکی‪ ،‬جریان عرضه و خرید قطعات قاچاق‬ ‫بدون فاکتور کاهش مناس��بی داشته اس��ت‪ .‬وی در گفت وگو با خبرخودرو‪،‬‬ ‫بیشترین دغدغه کنونی بازار قطعات یدکی را ورود قطعات بی کیفیت دانست‬ ‫و گفت‪ :‬با وجود اقدامات انجام شده سهم قاچاق کاهش یافته و امروز بیشترین‬ ‫مشکل بازار مربوط به عرضه قطعات بی کیفیت است‪.‬‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫پس از تصویب افزایش نرخ تعرفه ها در کمیسیون زیربنایی‬ ‫و صنع��ت دولت‪ ،‬انتظارات برای بازگش��ایی ثبت س��فارش‬ ‫افزای��ش یافت��ه و تاریخ های متفاوتی در ای��ن زمینه مطرح‬ ‫می ش��ود‪ .‬این در حالی است که اظهارات جدید مطرح شده‬ ‫مبنی بر شناس��ایی متخلفانی که به افزایش نرخ خودروهای‬ ‫واردات��ی دامن زده اند نیز باعث ش��ده انتظ��ار برای کاهش‬ ‫قیمت ها افزایش یابد‪ .‬هرچند سعید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان خودرو معتقد اس��ت اظهارات او در این زمینه‬ ‫به درس��تی منعکس نش��ده اما معتقد است تخلفاتی در این‬ ‫زمینه از سوی شرکت های واردکننده رسمی وجود داشته و‬ ‫باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز معتقد‬ ‫اس��ت تخلفات موج��ود در این زمینه به دلی��ل بی ثباتی در‬ ‫تصمیم گیری های اقتصادی بوده و فعاالن اقتصادی در حوزه‬ ‫تجارت خودرو بندهای قراردادها را به درستی اجرا کرده اند‪.‬‬ ‫می ش��ود با ف��روش در بازار ازاد اقدام به دریافت س��ودهای‬ ‫باالتر در بازار ازاد کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزانی خودرو قابل پیش بینی نیست‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران در تش��ریح‬ ‫وضعیت بازار همزمان با بازگشایی ثبتارش نیز اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫طور قطع شاهد کاهش بار روانی و کاهش قیمت ها خواهیم‬ ‫بود؛ این در حالی اس��ت که به دلیل انتظار برای بازگش��ایی‬ ‫این سایت و مشخص شدن تعرفه ها هم اکنون میزان خرید و‬ ‫فروش در بازار با وجود ثابت ماندن قیمت ها به صفر رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر قیمت ها واقعی نیس��ت و با باز ش��دن‬ ‫س��ایت ثبت س��فارش احتمال ترکیدن حباب قیمتی وجود‬ ‫دارد‪ .‬موتمن��ی با تاکید بر اینکه با وجود کاهش قیمت ها باز‬ ‫هم شاهد بازگش��تن انها به نرخ اولیه نخواهیم بود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به طور قطع عرضه و تقاضا تنظیم کننده بازار اس��ت و‬ ‫در صورت محدود نش��دن عرضه قیمت ه��ای واقعی در بازار‬ ‫مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫خود واجب می دانیم در صورت نیاز از این حق استفاده و در‬ ‫مراجع قضایی‪ ،‬اقامه دعوی کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هم اکنون برچسب هایی به واردکنندگان‬ ‫خودرو نصب می ش��ود در صورتی که فعاالن بخش اقتصادی‬ ‫واردات خودرو مانند باق��ی تاجران در دیگر اصناف در حال‬ ‫فعالیت تجاری خود هستند‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون فعالیت تجاری‬ ‫واردات خ��ودرو جزو ش��فاف ترین نوع واردات ب��وده و تنها‬ ‫کاالی قاچاق ناپذیر در کش��ور خودرو به شمار می رود با این‬ ‫ح��ال تخلفات برخی از نمایندگی ها نیز به دلیل بی ثباتی در‬ ‫تصمیم گیری ها بوده است‪.‬‬ ‫دادف��ر ادام��ه داد‪ :‬محی��ط اقتص��ادی به معن��ای محیط‬ ‫اطمینان و قابل پیش بینی اس��ت و از انجا که حفظ سرمایه‬ ‫سرمایه گذار بر عهده حاکمیت بوده و حکومت اسالمی ضامن‬ ‫حفظ سرمایه های احاد مردم است انجام اقدامی بدون برنامه‪،‬‬ ‫مش��ورت‪ ،‬هماهنگی‪ ،‬بررس��ی علمی و کارشناسانه و تنها با‬ ‫یک دلیل منجر به مش��کالت متعددی می شود که نمونه ان‬ ‫‹ ‹شناسایی تخلف های نمایندگی های عرضه کننده‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬ریی��س اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو‬ ‫تهران در پاس��خ به اینکه ایا با ای��ن ادعا که نمایندگی های‬ ‫متخلف در عرضه خودرو شناسایی شده اند می توان در انتظار‬ ‫ارزان��ی خودرو بود‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توان به این صراحت ارزانی را‬ ‫پیش بینی کرد زیرا قیمت ها در بازار به واس��طه عرضه بدون‬ ‫محدودیت تعیین می شود‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که شما اعالم کردید با شناسایی‬ ‫ای��ن تخلف ها باید انتظار ارزانی خودروها را داش��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شناسایی این متخلفان در توان اتحادیه نیست تا نسبت‬ ‫به یافتن و جس��ت وجوی این خودروها اقدام کند اما انتظار‬ ‫م��ی رود با میزان خودرو وارد ش��ده به کش��ور در این مدت‬ ‫که به ‪ ۵۸‬هزار دس��تگاه رس��یده‪ ،‬کمبودی در زمینه خودرو‬ ‫وجود نداش��ته باشد و اگر عنوان می ش��ود کمبودی در این‬ ‫بخش وجود دارد باید به دنبال انها در انبارها گش��ت‪ .‬انچه‬ ‫مسلم است عرضه تعداد باالی خودروها می تواند قیمت ها را‬ ‫تا اندازه زیادی کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تخلف های موجود از سوی نمایندگی های‬ ‫عرضه کنن��ده خودرو اظهار کرد‪ :‬برخی از این ش��رکت ها که‬ ‫دارای نمایندگی رس��می بودند بی��ش از ظرفیت خود اقدام‬ ‫به ثبت ن��ام کردند و درحال حاضر ت��وان تحویل خودروهای‬ ‫ثبت نامی را ندارند‪.‬‬ ‫موتمنی ادامه داد‪ :‬در عین حال برخی از خودروها در بازار‬ ‫با قیمت هایی به فروش می رس��د که در صورت اعمال تعرفه‬ ‫‪ ۹۰‬درصدی باز هم نباید با ان نرخ به فروش برسند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سایر تخلف های موجود در این زمینه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برخی از نمایندگی ها بیش از ‪ ۱۵‬ماه است که اقدام به‬ ‫ثبت نام خودرو کرد ه اما نسبت به تحویل ان اقدام نمی کنند‬ ‫و دلیل ان را بسته بودن سایت ثبتارش عنوان می کنند؛ این‬ ‫در حالی اس��ت که این س��ایت در ‪ ۶‬ماه گذشته بسته بود و‬ ‫دلیلی برای این زمان وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو ته��ران ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین برخی از نمایندگی ها در ش��هریور اقدام به ثبت نام‬ ‫خودروه��ای جدید با موعد تحویل دو م��اه اینده کردند در‬ ‫حال��ی که س��ایت ثبتارش بس��ته بود که ای��ن روند تخلف‬ ‫اشکاری است‪.‬‬ ‫موتمنی یاداور ش��د‪ :‬برخی از ش��رکت ها نیز خودروهای‬ ‫ثبت نامی را با هدف کس��ب سود بیش��تر در بازار به صورت‬ ‫ازاد فروختن��د اما از ارائه خودروهای ثبت نامی امتناع کردند‬ ‫زیرا در قراردادهای منعقدش��ده‪ ۱۸ ،‬درصد س��ود مشارکت‬ ‫پیش بینی شده و با این ذهنیت که این سود به انها پرداخت‬ ‫به مش��تری وجود ندارد‪ .‬با این حال این احتمال وجود دارد‬ ‫که در میان برخ��ی از نمایندگی ه��ای واردات قراردادهایی‬ ‫منعقد شده باش��د که توان انجام ان وجود نداشته باشد که‬ ‫این ام��ر نیز به دلیل بی ثباتی در تصمیم گیری هاس��ت زیرا‬ ‫کمتر کس��ی به این موضوع فکر می کرد که چنین شرایطی‬ ‫برای واردات ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعهدات انجام شد‪ ،‬خودروها در گمرک دپو شد‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو‪ ،‬مصرف کنندگان را‬ ‫گرفتار تصمیم یک ش��به دانس��ت و افزود‪ :‬کمتر دیده شده‬ ‫ک��ه ش��رکت های نمایندگی قادر به جلب رضایت مش��تری‬ ‫نباش��ند زیرا شرکت ها همواره در تالش برای کسب رضایت‬ ‫مش��تریان خود هس��تند و در صورت قادر نب��ودن به جلب‬ ‫رضایت هنگام تخلف‪ ،‬ضامن جبران خس��ارت هستند‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو در تشریح پیش فروش خودروها‬ ‫در زمان بسته شدن ثبتارش نیز گفت‪ :‬فعالیت های اقتصادی‬ ‫یک فعالیت ساری و جاری است و نمی توان مانع پیش فروش‬ ‫شد چراکه یکی از راه های گردش مالی به شمار می رود‪.‬‬ ‫این در حالی است که بر اساس ثبت نام انجام شده‪ ،‬خودرو‬ ‫تعهد داده خریداری اما در گمرک ها دپو ش��ده به طوری که‬ ‫هم اکن��ون دپو بیش از ‪ ۱۳‬هزار خ��ودرو در گمرک ها تایید‬ ‫شده است بنابراین وقتی دولت بعد از سال ها به دنبال تعریف‬ ‫شاخص اس��تاندارد است به طور قطع بخشی در این شرایط‬ ‫اسیب خواهند دید و مش��تری از نظر روانی و تا اندازه ای از‬ ‫لحاظ مالی اس��یب می بیند اما بیش��تر از همه شرکت های‬ ‫نمایندگی با مشکالت جدی همراه می شوند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در جلس��ه با ش��رکت های نمایندگی این‬ ‫تعهد داده شده و نماینده ها مکلف به جبران خسارت و زیان‬ ‫وارد به مش��تریان بر اس��اس انچه حاصل تصمیم نادرس��ت‬ ‫شرکت نمایندگی بوده‪ ،‬هستند‪.‬‬ ‫دادفر درباره پیش بینی زمان بازگش��ایی و وعده های داده‬ ‫ش��ده در ای��ن زمینه نیز اظهار کرد‪ :‬ش��نیده ها حاکی از ان‬ ‫اس��ت که نمی توان چن��دان امیدوار به بازگش��ایی ثبتارش‬ ‫در تاریخ های اعالم ش��ده بود زیرا مناقش��ات درون دولت و‬ ‫تصمیم گی��ری در این زمینه همراه ب��ا نظرات و نگرش های‬ ‫متفاوت بوده و هنوز جمع بن��دی کامل و دقیقی در این باره‬ ‫انجام نشده و ناتوانی دولت در گرفتن تصمیم بهینه منجر به‬ ‫طوالنی شدن بازگشایی سایت ثبتارش شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ها ارزان نمی شود!‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در س��ال های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬خودروهای‬ ‫وارداتی با هیچ مشکلی همراه نبودند و حتی شرکت هایی که‬ ‫نمایندگی رس��می بودند خودروهای خود را با کمترین سود‬ ‫ارائ��ه می کردند‪ ،‬دلیل این روند را عرضه مناس��ب و تقاضای‬ ‫اندک اع�لام و تصریح کرد‪ :‬در دوره ای از زمان برخی از این‬ ‫نمایندگی ها اق��دام به عرضه خودروها باالت��ر از نرخ واقعی‬ ‫کردند؛ در شرایطی که ان خودرو در بازار با نرخ پایین تری به‬ ‫ف��روش می رفت که اتحادیه اعتراض خود را در این زمینه به‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلفی در قراردادها نشد‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به‬ ‫تخلفات مطرح شده از سوی شرکت های عرضه کننده خودرو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نخستین گرفتاری فعلی واردکنندگان این است‬ ‫که برخی از افراد با پشتوانه و هدایت شده اظهاراتی را مطرح‬ ‫می کنند که واردکننده ها متهم ش��وند و در عین حال برخی‬ ‫نیز بدون اگاهی نسبت به اظهار نظر خود اقدام می کنند اما‬ ‫به طور قطع شناسایی تخلفات موجود در این اظهارنظرها بار‬ ‫قضایی دارد و به عنوان نماینده واردکنندگان‪ ،‬این حق را بر‬ ‫تخلفات در تعهدات شرکت های نمایندگی عرضه کننده خودرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو با تاکید ب��ر اینکه‬ ‫وارد کنندگان براساس قرارداد اقدام به پیش فروش کرده اند‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬دس��تگاه های نظارتی مانند س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان که با ی��ک تصمیم این‬ ‫مش��کالت را ب��رای مصرف کننده ها به وج��ود اورده اند باید‬ ‫به این موضوع اگاه باش��ند که این ش��رکت ها باید در قبال‬ ‫مصرف کنندگان پاس��خگو باش��ند و انداختن توپ در زمین‬ ‫واردکننده ها مشکلی را حل نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امادگی داریم با حضور نهادهای نظارتی این‬ ‫موضوع را بررس��ی کنیم زیرا این سازمان قرارداد دیگری را‬ ‫برای س��ازمان ها فراهم نکرده که اعالم کند تنها این قرارداد‬ ‫مورد پذیرش خواهد بود‪.‬‬ ‫دادفر معتقد اس��ت ش��رکت های نمایندگی در قرارداد به‬ ‫فک��ر حفظ منافع دو طرف هس��تند و به ط��ور قطع در هر‬ ‫قراردادی شرایط خاص دیده شده و در صورت ایجاد هرگونه‬ ‫محدودیت و معذوریتی از طریق حاکمیت‪ ،‬معذوریتی نسبت‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو یاداور ش��د‪ :‬در این‬ ‫شرایط عالوه بر واردکنندگان‪ ،‬فعاالن حوزه اسقاط نیز از این‬ ‫تصمیم متضرر ش��دند زیرا هم اکنون بار مسئولیت اسقاط بر‬ ‫دوش واردکنندگان اس��ت اما این کار بر عهده مراکز اسقاط‬ ‫ست و اگر تعهدات قبلی واردکنندگان نبود هم اکنون مراکز‬ ‫اسقاط به طور کامل بسته شده بودند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تعطیلی ‪ ۲۰۰‬مرکز اسقاط خودرو یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬این شرایط در حالی اس��ت که خودروسازان داخلی از‬ ‫اجرای این مصوبه معاف ش��دند در حالی که الودگی هوا به‬ ‫دلیل از رده خارج نکردن کافی خودروها بوده است‪.‬‬ ‫دادفر درباره پیش بینی قیمت ها همزمان با س��ایت ثبت‬ ‫س��فارش نیز گفت‪ :‬با توجه به مطرح شدن موضوع افزایش‬ ‫تعرفه ها و فضای نااطمینان ایجاد ش��ده و مش��خص نبودن‬ ‫وضعیت حت��ی برای چند ماه اینده پیش بینی می ش��ود نه‬ ‫تنه��ا قیمت ها به هیچ عن��وان کاهش نیاب��د بلکه به زودی‬ ‫ش��اهد افزایش نرخ خودروهای داخلی نیز باشیم اما در عین‬ ‫حال پیش بینی می ش��ود که قیمت ها بی��ش از این افزایش‬ ‫نخواهد یافت اما بازگش��ت قیمت ها امکان پذیر نیس��ت مگر‬ ‫اینکه سیستم واردات و فرایند ان از سوی دولت به گذشته‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫پلتفرم های قدیمی ماندگار شدند!‬ ‫در حال��ی س��خن از مهل��ت ابالغ ش��ده ب��ه خودروس��ازان با هدف‬ ‫استاندارد سازی محصوالت تا دی ‪ ۹۸‬گفته می شود که بر اساس تصمیم‬ ‫ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو‪ ،‬ای��ن مهلت تا دی ‪ ۹۷‬تعیین ش��ده و‬ ‫سخنی از ارفاق یکساله به خودروسازان مطرح نشده بود‪ .‬در حالی تاریخ‬ ‫جدید مطرح شده که سازمان ملی استاندارد هفته گذشته نام ‪ ۲۵‬خودرو‬ ‫را به عنوان خودروهای غیراستاندارد اعالم کرده و خبر از توقف تولید انها‬ ‫داد‪ .‬اکنون با توجه به مهلت یکساله مازادی که تاکنون درباره ان صحبت‬ ‫نشده این پرسش مطرح است که ایا امیدی به خروج پلتفرم های قدیمی‬ ‫از خطوط تولید اس��ت؟ پلتفرم هایی که گرچه از رده خارج شده اند اما به‬ ‫دلیل تیراژ باال‪ ،‬درامد خوبی را برای خودروسازان رقم زده اند‪ .‬فربد زاوه‪،‬‬ ‫کارش��ناس صنعت خودرو در این زمین��ه در گفت وگو با خودروکار بیان‬ ‫می کند‪« :‬دبیرانجمن خودروس��ازان اعالم کرده برای رس��یدن به تولید‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار خودرو س��االنه ‪ ۱۰‬سال زمان نیاز است‪ .‬این درحالی است که‬ ‫ورود و خروج یک خودرو از خط تولید تا مصرف ‪ ۶‬س��ال است اما ان گونه‬ ‫ک��ه از صحبت های دبیر انجمن خودروس��ازان بر می اید‪ ،‬این اس��ت که‬ ‫باید ‪ ۲۰‬س��ال دیگر هم این خودروها را تحمل کرد‪ .‬باوجود فش��ارهای‬ ‫بیرونی مبنی بر اصالح این خودروها همچنان خودروهای قدیمی تولید‬ ‫می ش��وند اما اینکه برخی بر این باورند س��ازمان ملی استاندارد کمر به‬ ‫قتل برخی خودروس��ازان بسته اس��ت‪ ،‬این گونه نیست‪ .‬به طور قطع این‬ ‫مشکالت از سوی خودروس��ازان است و باید خود انها را برطرف کنند‪».‬‬ ‫او با بیان اینکه این روزها به گونه ای رفتار ش��ده که گویی خودروس��ازان‬ ‫از خب��ر توقف خط تولید برخی خودروها ش��گفت زده ش��ده اند اما همه‬ ‫تولید کنندگان از پیش از ماجرا خبر داشتند‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫خودروهای��ی جایگزین پراید و پژو کنیم به ط��ور قطع نرخ خودروهای‬ ‫با کیفی��ت‪ ،‬طراحی و اس��تاندارد باالتر افزایش می یاب��د اما ان گونه که‬ ‫نعمت بخش از نیاز به ‪ ۱۰‬س��ال زمان صحبت کرده اند به نظر می رس��د‬ ‫استاندارد خودروها تا ‪ ۱۰‬سال دیگر تمدید می شود‪».‬‬ ‫‪ 23‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره یک‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫مجلس‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫همزمان با باال گرفتن اختالف نظرها و درخواست انجمن واردکنندگان مبنی بر اصالح برخی بندها‬ ‫خط و نشان مجلس برای ایین نامه جدید واردات خودرو‬ ‫تنها چند روز از اب�لاغ مصوبه هیات وزیران مبنی‬ ‫بر ایین نامه جدید واردات گذشته که اختالف نظرها‬ ‫بر س��ر اجرا و اثرات ان در بازار باال گرفته اس��ت‪ .‬از‬ ‫یک س��و انجمن واردکنندگان خودرو در بیانیه ای که‬ ‫از ان به عنوان بیانیه ش��ماره یک یاد کرده‪ ،‬خواستار‬ ‫اصالح بندهایی از این ایین نامه شده و اجرای برخی‬ ‫از بنده��ا را عاملی برای رانت اعالم کرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫بخش��ی از این بیانیه به نداش��تن قابلیت « عطف به‬ ‫ماسبق» اشاره و تاکید شده؛ همه خودروهای موجود‬ ‫در گم��رکات کش��ور که به دلیل بس��ته ب��ودن غیر‬ ‫قانونی ثبت سفارش خودرو در گمرکات متوقف شده‬ ‫بودن��د باید براس��اس روال و ضوابط قبلی ترخیص و‬ ‫تحویل مش��تریان شوند و افزایش نرخ ناشی از اعمال‬ ‫تصویب نامه جدید اگرچه تامین کننده کسری بودجه‬ ‫دولت در بخش درامد از واردات خودرو اس��ت اما از‬ ‫مصادی��ق تضییع حقوق مصرف کنن��دگان و اجحاف‬ ‫جدی در حق مشتریان خواهد بود‪ .‬بر اساس تبصره‬ ‫(‪ )۲‬ماده (‪ )۱۳‬این تصویب نامه که س��قف ارزشی ‪۴۰‬‬ ‫هزار دالری ب��رای خودروهای وارداتی تعیین ش��ده‬ ‫با وج��ود فرم��ول (‪ ) Luxury Car Tax‬به عنوان‬ ‫مبن��ای بین المللی برای اخذ مالیات از کاالی لوکس‪،‬‬ ‫فاق��د وجاهت و ش��فافیت اس��ت‪ .‬به اعتق��اد انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو ای��ن تصمیم‪ ،‬تکرار اش��تباه‬ ‫دیگ��ری مانند احتس��اب حجم موتور ب��االی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی س��ی به عن��وان مبنای تش��خیص کاالی لوکس‬ ‫اس��ت‪ .‬این انجمن این تصویب نامه را ضمن افزایش‬ ‫ردیف ه��ای تعرفه ای ب��ا تغییر در ردیف ه��ای موثر‪،‬‬ ‫عاملی برای رشد ‪ ۱۰۴‬درصدی میانگین تعرفه اعالم‬ ‫و تاکید ک��رده در صورت مقابله با امار واردات ‪ ۸‬ماه‬ ‫امس��ال‪ ،‬افزایش نرخ موثر تعرفه واردات به میزان ‪۹۳‬‬ ‫را شاهد هس��تیم‪ .‬این اقدام به مفهوم افزایش تعرفه‬ ‫واردات باالت��ر ب��رای خودروهای بنزین��ی پرطرفدار‬ ‫و ح��ذف جذابیت ورود خودروه��ای هیبریدی برای‬ ‫واردکنندگان اس��ت‪ .‬همچنین نظرخواهی نکردن از‬ ‫انجمن ها در تصویب ای��ن ایین نامه از دیگر انتقادات‬ ‫وارد به ان است چراکه به اعتقاد انجمن واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو رعایت نکردن م��واد (‪ )۲‬و (‪ )۳‬قانون بهبود‬ ‫مس��تمر محیط کسب و کار از سوی دولت در تدوین‬ ‫این تصویب نامه با وجود تاکیدات مکرر رییس جمهور‪،‬‬ ‫ابهامات موجود در این تصویب نامه و بیم رانتی شدن‬ ‫این حوزه را افزایش داده اس��ت‪ .‬در پایان این بیانیه‬ ‫امده؛ وجود بندهای مبهم و پرایراد نشان می دهد که‬ ‫دولت بدنه کارشناس��ی و اتاق فکری با هدف تدوین‬ ‫یک قانون همس��و با سایر قوانین منطبق با مدل های‬ ‫جهان��ی ندارد بنابراین انجم��ن واردکنندگان خودرو‬ ‫ایران خواس��تار اصالح بخش��ی از این تصویب نامه و‬ ‫رفع م��وارد تضییع کننده حق��وق مصرف کنندگان و‬ ‫بنگاه های فعال اقتصادی این حوزه است‪ .‬این بیانیه‬ ‫در حالی است که بس��یاری از کارشناسان این حوزه‬ ‫و نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ر ضرورت‬ ‫اص�لاح بندهایی از این ایین نامه اصرار داش��ته و ان‬ ‫را مخل فضای کس��ب وکار عن��وان می کنند؛ تاجایی‬ ‫که نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید دارند‬ ‫در صورت اصالح نش��دن برخی از بندها با ارائه طرح‬ ‫فوریتی مانع اجرای این ایین نامه می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتم�ال توقف اجرای ایین نامه با ارائه‬ ‫طرح فوریتی مجلس‬ ‫در همی��ن ح��ال یک عض��و کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی خواستار اصالح مصوبه اخیر‬ ‫هی��ات دولت درباره افزایش ع��وارض واردات خودرو‬ ‫ش��د و گفت‪ :‬در ص��ورت اصالح نش��دن این مصوبه‪،‬‬ ‫نمایندگان در نخس��تین فرصت با ارائه طرح فوریتی‬ ‫مانع اجرای ان خواهند ش��د‪ .‬بهرام پارسایی با اشاره‬ ‫ب��ه پروند ه واردات خ��ودرو در کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی و همچنین صنعت خودرو‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬دغدغه هایی وجود دارد و الزم اس��ت در‬ ‫صنع��ت خودرو تغیی��رات و تصمیم گیری هایی انجام‬ ‫شود تا فش��اری به مردم وارد نش��ود‪ .‬درباره عوارض‬ ‫خودروهای وارداتی نیز قرار بود تعدیلی اعمال شود‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه تعرفه ه��ای فعلی عالوه بر‬ ‫انحصاری ک��ردن واردات خودرو منجر به ایجاد رانت‬ ‫برای عده ای انگشت ش��مار خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫افزای��ش ن��رخ خودروه��ای خارجی و ب��ه دنبال ان‬ ‫افزای��ش ن��رخ خودروهای داخلی ب��رای عموم مردم‬ ‫خوش��ایند نیس��ت‪ .‬به تازگ��ی نیز در هی��ات دولت‬ ‫مصوبه ای در زمینه واردات خودرو به تصویب رسیده‬ ‫ک��ه به دالیل متعدد نگران کننده اس��ت‪ .‬پارس��ایی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه پیش از این تفاهمی انجام ش��ده بود‬ ‫تا ع��وارض خودرو س��االنه کاهش یاب��د و به حدی‬ ‫برس��د که صنایع خودروس��ازی داخلی کیفیت را به‬ ‫می��زان قابل قبولی برس��اند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اما به این‬ ‫موضوع توجه نش��ده و در ظاهر قرار اس��ت با بستن‬ ‫راه خودروه��ای وارداتی که از نظر مصرف س��وخت‬ ‫و امنیت نس��بت به نمونه های داخل��ی برتری دارند‪،‬‬ ‫خ��ودرو داخل را ب��دون تغییر و به اجب��ار در اختیار‬ ‫مصرف کننده داخلی بگذارند‪ .‬این عضو کمیس��یون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای اس�لامی با انتقاد از تعیین‬ ‫عوارض سنگین برای خودروهای هیبریدی نیز یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬با وجود مش��کل الودگی هوا چنین تصمیمی‬ ‫گرفته ش��ده و این در حالی است که هم اکنون توان‬ ‫ساخت این خودروها در داخل وجود ندارد و افزایش‬ ‫چند برابری عوارض انها در راستای حمایت رانت گونه‬ ‫از صنایع خودروسازی داخلی است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در مصوبه هیات دولت امده در صورت مش��ارکت در‬ ‫تولی��د خودروهای خارجی یا قطعات ان‪ ،‬عوارض ان‬ ‫‪ ۲۰‬درصد کاهش خواهد یافت؛ این در حالی اس��ت‬ ‫که تعیین چنین ش��رطی رانت زیادی ایجاد می کند‬ ‫و هرکس می تواند با ساخت سول ه و تولید حتی لنت‬ ‫خ��ودرو از تخفیف وارداتی اس��تفاده کن��د‪ .‬نماینده‬ ‫مردم ش��یراز در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫مصوب��ه هیات دولت گفته ش��ده خودروهای وارداتی‬ ‫باید نمایندگی رسمی در کشور داشته باشند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که خودروس��ازهای بزرگ دنیا با واسطه‬ ‫در ای��ران فعالی��ت می کنند و نمایندگی رس��می در‬ ‫کش��ور ندارند‪ .‬پارس��ایی با بیان اینکه مصوبه اخیر‬ ‫هی��ات دولت باعث نارضایتی م��ردم و ایجاد تورم در‬ ‫بازار خودرو خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬از دولت می خواهیم‬ ‫هرچه سریع تر نسبت به اصالح این مصوبه اقدام کند‪.‬‬ ‫در غیر این صورت نمایندگان در نخس��تین جلس��ه‬ ‫مجلس ب��ا ارائه طرح فوریتی مانع اجرای این مصوبه‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تعرف ه روش درمانی نیست‬ ‫امیرحس��ن کاکایی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو نیز‬ ‫گفت‪ :‬دولت در چند س��ال گذشته تعرفه ها را به حد‬ ‫معقولی رسانده بود اما این افزایش تعرفه ها این پیغام‬ ‫را می ده��د که صنعت خودرو به ش��دت در حمایت‬ ‫است و این در حمایت بودن از این نظر که صنعتگران‬ ‫کار خود را در ارامش انجام می دهند وضعیت خوبی‬ ‫است اما س��وال این است که ایا این تعرفه ها مشکل‬ ‫صنعت خ��ودرو را حل می کند یا خی��ر و به عبارتی‬ ‫این کار درمان است یا مسکن؟ او افزایش بی پشتوانه‬ ‫تعرفه ه��ا را گامی به عقب دانس��ت و گفت‪ :‬افزایش‬ ‫تعرفه ها ب��رای صنعت خودرو روش درمانی نیس��ت‬ ‫و خودروس��ازی برای ارتقای خط��وط تولید و تولید‬ ‫قطعات جدید احتیاج به سرمایه گذاری خارجی دارد‪،‬‬ ‫ب��ه عالوه اگر تعرفه ها بی پش��توانه باال ب��رود دوباره‬ ‫چند س��ال به عقب برمی گردیم‪ .‬کاکایی با اشاره به‬ ‫مشکالت اساس��ی صنعت خودرو و لزوم رسیدگی به‬ ‫این مش��کالت همگام با افزایش تعرفه ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫رسیدگی به فضای کس��ب و کار و نرخ سود بانکی و‬ ‫سرمایه گذاری های خارجی از جمله این مسائل است‬ ‫که باید همزمان با افزایش تعرفه ها به انها رس��یدگی‬ ‫ش تعرفه ها‬ ‫شود‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو افزای ‬ ‫را مانعی برای پیش��رفت خودروهای داخلی دانس��ت‬ ‫و خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ن تعرفه ها جل��وی معلول را‬ ‫می گیرد نه علت‪ ،‬و اگر مانع واردات شویم خودروهای‬ ‫تولی��دی قابلی��ت رقابت ب��ا خودروه��ای خارجی را‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��کالت فضای کس��ب و کار و‬ ‫س��اختار تولید در صنعت خ��ودرو تصریح کرد‪ :‬تاثیر‬ ‫افزایش تعرفه ها بر خودروهای داخلی این اس��ت که‬ ‫خودروس��ازان با ارامش روبه رو می ش��وند اما ساختار‬ ‫تولید و فضای کس��ب و کار اش��کال دارد یعنی روی‬ ‫کیفیت کار نمی ش��ود و تضمینی در افزایش کیفیت‬ ‫و به موقع رس��اندن خودروهای جدید به بازار وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫(‪ )cif‬خ��ودرو افزای��ش یابد‪ ،‬تعرفه بیش��تری از ان‬ ‫گرفته می ش��ود یا در ازای ان تعداد خودرو فرسوده‬ ‫بیشتری از رده خارج خواهدشد‪ .‬نعمت بخش گفت‪:‬‬ ‫عادالنه اس��ت که هر کس قص��د خرید خودرو گران‬ ‫دارد‪ ،‬تعرفه گمرکی بیش��تری پرداخت کند و تعرفه‬ ‫گمرکی بر اس��اس ارزش س��یف خودرو و به صورت‬ ‫پله ای تعیین ش��ود‪ .‬دبیر انجمن خودروسازان کشور‬ ‫با بیان اینکه ما با محدودیت پله های تعرفه ای مواجه‬ ‫هس��تیم‪ ،‬گفت‪ :‬پله ه��ای تعرفه ای به لح��اظ قانونی‬ ‫حداکثر می تواند ش��امل ‪ ۸‬محدوده قیمتی باشد؛ در‬ ‫هر صورت منطقی تر بود به جای وضع محدودیت های‬ ‫بیش��تر‪ ،‬تعرفه به ش��کل پلکانی تعیین شده و تعداد‬ ‫خودروهای فرس��وده بیش��تری در مقابل خودروهای‬ ‫گران تر از رده خارج شود‪.‬‬ ‫ای��ن اظهارنظره��ا و مخالف��ت با افزای��ش میزان‬ ‫تعرفه واردات خودرو در حالی اس��ت که دبیر انجمن‬ ‫خودروس��ازان کش��ور افزایش تعرفه واردات خودرو‬ ‫را ب��ه دلی��ل تف��اوت کالس خودروه��ای وارداتی با‬ ‫تولی��دات داخلی ب��ه منزله حمای��ت از تولید داخل‬ ‫نمی داند‪ .‬احمد نعمت بخش با اش��اره به ش��یب تند‬ ‫واردات خودرو در نیمه نخس��ت امسال‪ ،‬ورود بیش از‬ ‫‪ ۵۸‬ه��زار خودرو به کش��ور را عامل خروج ارز فراوان‬ ‫از کش��ور دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬با ای��ن روند دولت‬ ‫تصمیم گرفت نس��بت به س��اماندهی واردات خودرو‬ ‫اق��دام کند که دس��تاورد ان‪ ،‬تدوین ایین نامه جدید‬ ‫واردات خودرو اس��ت‪ .‬وی اظه��ار کرد‪ :‬اگر دولت در‬ ‫این زمینه با انجمن خودروس��ازان مش��ورت می کرد‬ ‫نظ��ر متفاوت��ی را ارائه و تاکی��د می کردیم که تعرفه‬ ‫واردات بر اس��اس ارزش س��یف خودرو (بهای خرید‬ ‫کاال در مب��دا به اضاف��ه هزینه بیم��ه و حمل ونقل)‬ ‫تعیی��ن ش��ود؛ در این ش��رایط هرچه ارزش س��یف‬ ‫ای��ن اظه��ارات در حال��ی اس��ت که همزم��ان با‬ ‫بازگش��ایی ثبت س��فارش اخر وقت اداری ‪ ۱۰‬دی‪،‬‬ ‫زمان ثب��ت خودروهای مدل ‪ ۲۰۱۶‬ب��ود و به گفته‬ ‫عل��ی علی اب��ادی‪ ،‬مدی��رکل دفتر مقررات س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت‪ ،‬بر اس��اس ماده ‪ ۷‬ایین نامه ضوابط‬ ‫فن��ی واردات خودرو الزم بود برای ثبت س��فارش و‬ ‫واردات ان��واع خ��ودرو که بیش از یک س��ال از زمان‬ ‫س��اخت انها نگذشته‪ ،‬اقدام شود‪ .‬وی به ارائه اماری‬ ‫از ثبت سفارش خودرو پس از وقفه ‪ ۶‬ماهه پرداخت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در نخستین روزی که سایت ثبت سفارش‬ ‫باز ش��د حدود ‪ ۱۹۰۰‬سفارش واردات خودرو به ثبت‬ ‫رسید که از این تعداد حدود ‪ ۱۲۰۰‬تا ‪ ۱۳۰۰‬سفارش‬ ‫مربوط به خودروهای ساخت سال ‪۲۰۱۶‬میالدی بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توج��ه به قرار گرفتن در س��ال جدید‬ ‫میالدی تنها یک روز زمان برای ثبت سفارش واردات‬ ‫خودروهای س��ال ‪ ۲۰۱۶‬در نظر گرفته ش��ده بود و‬ ‫براس��اس قوانین واردات خودروهایی که بیش از یک‬ ‫سال از ساخت انها گذشته باشد‪ ،‬ممنوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش�نامه واردات خ�ودرو کمک�ی ب�ه‬ ‫تولید داخل نمی کند‬ ‫‹ ‹ثبت ‪ ۲۰۰۰‬سفارش در نخستین روز‬ ‫گزارش‬ ‫اسقاط‪ ،‬راهکار جدید مجلس برای حمایت از صنعت خودرو‬ ‫در حالی در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬شاهد کاهش درامد هزارمیلیارد‬ ‫تومانی دول��ت از واردات خودرو بودیم که تصمیمات جدید در‬ ‫زمین��ه افزایش تعرفه ها نش��ان از حمایت ویژه دولت از صنعت‬ ‫خودرو در سال جدید است؛ موضوعی که پیش از این نیز سعید‬ ‫باس��تانی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی بر ان تاکید و اظهار کرده که خودروس��ازان باید قدر‬ ‫این فرصت ه��ا را بدانند و در جهت اصالح فرایند تولید‪ ،‬بهبود‬ ‫کیفیت و ارتقای ایمنی خودروها بکوشند‪ .‬این تاکیدها در حالی‬ ‫است که پیش از این نیز علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو در پاس��خ به‬ ‫مدیرعامل این گروه خودروس��ازی برای حمایت بیشتر مجلس‬ ‫از این صنعت‪ ۴ ،‬ش��رط را تعیین و تاکید کرد‪ :‬خودروسازان در‬ ‫صورت رعایت این شروط مشمول حمایت مجلس خواهند بود‪.‬‬ ‫حال با نزدیک ش��دن به زمان بررس��ی الیح��ه بودجه ‪ ۹۷‬این‬ ‫پرسش مطرح می شود که ایا مجلس شورای اسالمی و به ویژه‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن برنامه ویژه ای برای حمایت از صنعت‬ ‫خودرو خواهند داش��ت؟ ایا عملکرد خودروسازان در سال های‬ ‫گذشته با وجود حمایت های دولت و مجلس به گونه ای بوده که‬ ‫این حمایت ها با هدف بهبود شرایط و رضایت مصرف کنندگان‬ ‫همچنان ادامه داشته باشد؟ موضوعی که اظهارات نایب رییس‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس ان را تایید نمی کند زیرا به‬ ‫گفته او‪ ،‬حمایت هایی که تاکنون از خودروس��ازان ش��ده کافی‬ ‫بوده و هم اکنون فرصت استفاده از این حمایت هاست‪.‬‬ ‫راهکار جدید حمایت از صنعت خودرو‬ ‫فری��دون احمدی‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه تنه��ا بند ضروری‬ ‫در الیح��ه بودجه ‪ ۹۷‬با ه��دف حمایت از صنعت خودرو‪ ،‬رونق‬ ‫اسقاط خودروهاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به این بند در بودجه ‪۹۷‬‬ ‫فضا برای اسقاط بیشتر خودروها فراهم خواهد شد و از انجا که‬ ‫بیشتر خودروهای فرسوده متعلق به قشر اسیب پذیر است توان‬ ‫انها برای خری��د خودروها افزایش می یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬این روند‬ ‫به بهبود تقاضای خودرو خارجی کمک فراوانی خواهد کرد که‬ ‫درنهایت سود ان برای صنعت خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫بی��ان اینکه همزمان با بررس��ی الیحه بودج��ه ‪ ۹۷‬در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی باید نظر کمیس��یون تلفیق را درباره حمایت‬ ‫از صنعت خودرو جویا ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬انچه مسلم است‪ ،‬تاکنون به‬ ‫اندازه کافی از صنعت خودرو حمایت شده و حمایت های فعلی‬ ‫اخرین فرصت های داده ش��ده به خودروسازان داخلی است که‬ ‫باید از این فضا به اندازه کافی استفاده کنند‪.‬‬ ‫احم��دی ادامه داد‪ :‬به طور قط��ع نمی توان به این حمایت ها‬ ‫همچن��ان ادام��ه داد زی��را مصرف کنن��ده خ��ودرو داخلی نیز‬ ‫ب��ا ض��رر و زیان هایی همراه می ش��ود چراک��ه هم اکنون جان‬ ‫م��ردم به دلیل پایین بودن س��طح اس��تاندارد فعلی خودروها‬ ‫در خط��ر اس��ت بنابراین ب��ا توجه به چنین ش��رایطی باید در‬ ‫زمینه حمایت از صنعت خودرو‪ ،‬یکپارچه به مس��ائل نگریست‬ ‫ک��ه چنین نگاهی به صنعت خودرو نش��ان می ده��د به اندازه‬ ‫کافی در جهت حمایت از این صنعت گام هایی برداش��ته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪ :‬به طور قطع این کمیسیون تنها به ا نچه در‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۷‬درباره صنعت خودرو پیش بینی شده‪ ،‬بسنده‬ ‫کرده و اعتقادی به حمایت بیش��تر از صنع��ت خودرو ندارد و‬ ‫تنها تاکیداتی بر اسقاط خودروهای فرسوده داشتند که به طور‬ ‫ج��دی در بودجه ‪ ۹۷‬ب��ه ان خواهیم پرداخت‪ .‬وی در پاس��خ‬ ‫به الزام خودروس��ازان مبنی بر ارائه گزارش عملکرد به مجلس‬ ‫شورای اسالمی با هدف بررسی روند اقدامات و حمایت مجلس‬ ‫از انه��ا گف��ت‪ :‬هم اکنون خودروس��ازان ملزم ب��ه ارائه گزارش‬ ‫عملکرد خود به مجلس ش��ورای اسالمی هستند اما از انجا که‬ ‫ش��رط مجلس برای حمایت از خودروس��ازان به صورت شفاف‬ ‫اعالم ش��ده‪ ،‬ارائه قطعی این گزارش عملکرد به مجلس شورای‬ ‫اسالمی به طور ویژه در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹مجلس به دنبال تحول در صنعت خودرو‬ ‫شهاب نادری‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی نیز با توجه به اغاز بررسی بودجه سال ‪ ۹۷‬در مجلس‬ ‫گف��ت‪ :‬در این جریان به طور قطع نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در بخش صنعت خودرو به ویژه در حوزه تولید داخل‪،‬‬ ‫واردات و صادرات به دنبال حمایت از این صنعت خواهند بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ارائه بودجه سال ‪ ۹۷‬ازسوی دولت اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر بحث بودجه ‪ ۹۷‬با مش��کالت خاصی مواجه شده‬ ‫و دولت با توجه به برنامه ریزی و بودجه بندی امس��ال با کمبود‬ ‫مالی روبه رو است‪.‬‬ ‫نادری با بیان اینکه باتوجه به برنامه ریزی بودجه س��ال ‪،۹۷‬‬ ‫کمیس��یون اقتصادی انتقاداتی در این راس��تا داشته‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫‪ ۲‬س��ال اخیر به دلیل اهمیت این موضوع رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫شعار س��ال را «اقتصاد مقاومتی ؛ تولید‪ ،‬اش��تغال» نام گذاری‬ ‫کردند اما دولت در س��ال نخست نمره قابل قبولی کسب نکرد‬ ‫و س��ال دوم نیز به تولید و اش��تغال نام گذاری ش��د از این رو‬ ‫نمایندگان مجلس در بحث صنعت خودرو به دنبال تحوالتی در‬ ‫ان هستند تا از این وضعیت خارج شده و بتوانند از این صنعت‬ ‫مهم در کشور حمایت های الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم پ��اوه‪ ،‬جوان��رود و ثالث در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی همچنین با تاکید بر اهمیت خصوصی سازی در صنعت‬ ‫خ��ودرو تاکید ک��رد‪ :‬امروز باید به بخ��ش خصوصی در صنعت‬ ‫خودرو توجه ویژه ای ش��ود زیرا براساس اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫و فرمایش��ات رهبر معظم انق�لاب توجه به بخش خصوصی در‬ ‫صنع��ت خودرو باعث رونق ان خواهد ش��د‪ .‬نادری افزود‪ :‬امید‬ ‫است دولت در شرایط حاضر به این نتیجه برسد که به تنهایی‬ ‫از پس جریان کنونی این صنعت برنیامده و باید خصوصی سازی‬ ‫در این صنعت به طور جدی دنبال شود‪.‬‬ ‫ن��ادری تاکید ک��رد‪ :‬انتظار م��ی رود نماین��دگان مجلس در‬ ‫حوزه صنعت خودرو و حمای��ت از تولید داخل و بازار صادرات‬ ‫تصمیمات عاقالنه ای را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره یک‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تعرفه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫درخواستی برای اصالح مصرف سوخت خودروهای داخلی‬ ‫در روزهایی که کالنش��هرهای کش��ور با الودگی هوا دست وپنجه‬ ‫نرم می کنند و نوک پیکان این الودگی به سمت خودروهای فرسوده‬ ‫نش��انه رفته به گفته بسیاری از کارشناس��ان عالوه بر تردد بی شمار‬ ‫فرسوده ها‪ ،‬توزیع نشدن سراسری سوخت استاندارد و مصرف باالی‬ ‫برخ��ی از خودروها دیگ��ر مقصران اصلی الودگی هوا هس��تند‪ .‬لغو‬ ‫مصوبه الزام خودروس��ازان داخلی به اس��قاط در حال��ی در روزهای‬ ‫اغازی��ن حضور ش��ریعتمداری در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫انج��ام ش��د که در چند س��ال گذش��ته انتظار می رف��ت این مصوبه‬ ‫ازسوی خودروس��ازان اجرایی ش��ود‪ .‬حال باوجود گذشت چند ماه‬ ‫از لغ��و این بخش از مصوبه و ابالغ ان از س��وی دول��ت همچنان این‬ ‫تصمیم دول��ت موردانتقاد برخی از دستگاه هاس��ت و معتقدند باید‬ ‫این مصوب��ه با اصالحاتی دوباره عملیاتی ش��ود‪ .‬اصالح مصوبه الزام‬ ‫خودروس��ازان به اس��قاط در حالی مورد پیگیری برخی از منتقدان‬ ‫دولت است که به گفته دبیر انجمن خودروسازان ایران لغو این بخش‬ ‫از مصوبه اس��قاط خودروهای فرس��وده با توجه ب��ه تاثیراتی که الزام‬ ‫ان ب��ر قیم��ت خودروهای پرتی��راژ در بازار ایجاد می ک��رد به دولت‬ ‫پیش��نهاد و با توجه به درخواس��ت خودروس��ازان از سوی دولت لغو‬ ‫شد‪ .‬احمد نعمت بخش در گفت وگو با خبر خودرو با توجه به پیامدهای‬ ‫این الزام بر قیمت خودرو و افزایش فشار قیمتی ناشی از ان بر بخش‬ ‫مهمی از مصرف کنندگان داخلی به درخواست خودروسازان درباره‬ ‫افزایش فرصت شرکت ها نسبت به اصالح مصرف سوخت خودروهای‬ ‫تولیدی اش��اره کرده و می گوید‪ :‬در صورت لغو نشدن و اجرای مصوبه‬ ‫الزام ش��رکت های داخلی به خروج فرس��وده ها‪ ،‬خودروسازان ناگزیر‬ ‫بودند قیمت خروج فرس��وده را ب��ه قیمت خودروهای تولیدی اضافه‬ ‫کنن��د بنابراین از دولت درخواس��ت ش��د به خودروس��ازان فرصتی‬ ‫بدهد تا مصرف س��وخت خودروها را اصالح کنند که دولت نیز با این‬ ‫درخواست خودروسازان موافقت کرد‪.‬‬ ‫همزمان با تهیه طرح دوفوریتی با هدف لغو مصوبه افزایش تعرفه واردات مطرح شد‬ ‫تورم پلکانی نتیجه تعرفه گذاری غیرکارشناسی‬ ‫نبود خودرو‬ ‫نمایندگی ها را‬ ‫به تخلف کشاند‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬ری��س اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران اتومبی��ل اظه��ار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر با تخلف ‪ ۷‬تا ‪۸‬‬ ‫نماینده رس��می واردکننده خودرو‬ ‫روب��ه رو هس��تیم به ط��وری که با‬ ‫تاخیرهای چند ماهه که در برخی‬ ‫موارد به ‪ ۱۶‬ماه نیز می رسد خودرو‬ ‫را به خریدار تحویل نمی دهند و او‬ ‫را وادار ب��ه دریاف��ت س��ود پایین‬ ‫بابت مبلغ پرداخت شده خودرو به‬ ‫شرکت می کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این در حالی اس��ت‬ ‫که ارزش پول م��ردم پایین امده‪،‬‬ ‫ش��رکت ها از پول انها سوءاستفاده‬ ‫ک��رده و درنهای��ت می خواهن��د‬ ‫س��ود پایینی به خری��دار بپردازند‪.‬‬ ‫برخی از این ش��رکت های متخلف‬ ‫ب��رای واردات‪ ۳۰۰ ،‬خ��ودرو ثبت‬ ‫س��فارش اما حدود ‪ ۲‬هزار خودرو‬ ‫را پیش ف��روش کرده ان��د و ح��اال‬ ‫نمی توانند خودرو پیش فروش شده‬ ‫را ب��ه م��ردم تحوی��ل دهن��د‪ ،‬در‬ ‫عین حال رش��د ن��رخ خودروهای‬ ‫خارج��ی در بازار نیز باعث ش��ده‬ ‫این نمایندگی ها از تحویل خودرو‬ ‫با قیمت های پیش فروش ش��ده به‬ ‫خری��داران جلوگی��ری کنند‪ .‬وی‬ ‫درباره وضعیت فروش شرکت های‬ ‫متخلف عرضه کنن��ده خودروهای‬ ‫خارج��ی ک��ه پی��ش از ای��ن نام‬ ‫انه��ا از س��وی س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫اعالم ش��ده بود نیز گفت‪ :‬شکایت‬ ‫از این شرکت ها مربوط به ماه های‬ ‫شهریور و مهر بوده و در ابان و اذر‬ ‫شکایتی در این باره نداشته ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬وارد نش��دن‬ ‫خودروه��ای جدی��د باعث ش��ده‬ ‫بس��یاری از ش��رکت ها خودرویی‬ ‫برای عرضه به بازار نداش��ته باشند‬ ‫بنابراین س��ایت این ش��رکت ها تا‬ ‫زم��ان ورود خودروه��ای جدی��د‬ ‫بس��ته اس��ت‪ .‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫نمایشگاه داران اتومبیل در ادامه با‬ ‫توجه به پیش بینی ترکیدن حباب‬ ‫قیمتی خودروهای وارداتی در بازار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ب��ا واردات خودروهای‬ ‫جدی��د و افزای��ش تن��وع در بازار‬ ‫پیش بینی می ش��ود نرخ خودرو در‬ ‫بازار کاهش پیدا کن��د بنابراین تا‬ ‫هنگامی که خودرو جدیدی که در‬ ‫این چند روز ثبت سفارش می شود‬ ‫وارد بازار شود و قیمت ها تغییر کند‬ ‫جریانی زمان بر اس��ت‪ .‬موتمنی با‬ ‫اشاره به اینکه اصالح یک سیاست‬ ‫اشتباه به این اسانی نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سیاست بستن یک شبه سایت‬ ‫ثبت سفارش‪ ،‬بازار خودرویی را که‬ ‫در ‪ 2‬س��ال با تعادل نرخ همراه بود‬ ‫به یکباره به اشفته بازار تبدیل کرد‬ ‫ک��ه ماه ها زمان می برد به ش��رایط‬ ‫قبل بازگشته و ش��اهد تعادل نرخ‬ ‫در بازار وارداتی ها باشیم‪.‬‬ ‫اثر و تکانه های مصوبه افزایش تعرفه واردات‬ ‫خودرو تمامی ندارد و هرروز عالوه بر نارضایتی‬ ‫فع��االن این حوزه‪ ،‬ش��وک های جدیدی را به‬ ‫ب��ازار وارد می کند‪ .‬دامنه نارضایتی ها تا جایی‬ ‫پیش رفت��ه که نمایندگان مجل��س به دنبال‬ ‫تهی��ه طرحی دوفوریتی با هدف توقف اجرای‬ ‫مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو هس��تند؛‬ ‫مصوبه ای ک��ه به اعتقاد انها در زمان تعطیلی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی از س��وی دولت ارائه‬ ‫شده و راه را برای هرگونه اعتراض یا اظهارنظر‬ ‫بس��ته اما اثرات این اقدام ب��ه گونه ای بود که‬ ‫انها را ناگزیر به اس��تفاده از حق قانونی خود‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در همین حال فعاالن این حوزه‬ ‫و کارشناس��ان اقتص��ادی پیش بین��ی اوضاع‬ ‫نابس��امان فعلی بازار خودروه��ای وارداتی را‬ ‫نمی کردن��د و با روند اش��تباهی که در پیش‬ ‫گرفته ش��ده نه تنها درامدی به کیسه دولت‬ ‫افزوده نخواهد ش��د بلکه به ت��ورم پلکانی نیز‬ ‫دامن خواهد زد‪ .‬بر این اساس بهرام پارسایی‪،‬‬ ‫رییس کمیته اقتصادی کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی از تهیه طرحی دو‬ ‫فوریتی ازس��وی تع��دادی از نمایندگان برای‬ ‫لغو مصوبه افزایش تعرفه خودروهای وارداتی‬ ‫خبر داد و اعالم کرد‪ :‬در حال تهیه طرحی دو‬ ‫فوریتی برای بررس��ی در صحن علنی مجلس‬ ‫به منظور لغو مصوبه افزایش سرسام اور تعرفه‬ ‫واردات خودرو هستیم زیرا این افزایش تعرفه‬ ‫هیچ توجیهی ن��دارد‪ .‬وی با بیان اینکه برخی‬ ‫اظه��ار می کنند ب��ا افزایش تعرفه ب��ه دنبال‬ ‫جلوگیری از خروج ارز از کشور هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه اکنون با افزایش نرخ‬ ‫ب��ه دلیل انحص��ار در واردات هیچ تاثیری در‬ ‫کاهش واردات احساس نشده و ارز همچنان از‬ ‫کشور خارج می شود‪ .‬رییس کمیته اقتصادی‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس با تاکید بر اینکه‬ ‫افزای��ش تعرف��ه واردات خودرو ب��رای گروه‬ ‫خاصی ران��ت ایج��اد می کند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ما‬ ‫اصرار داریم حتی برای خودروهای هیبریدی‬ ‫بس��ته های تش��ویقی در نظر گرفته ش��ود نه‬ ‫اینک��ه در ش��رایط الودگی هوا و مش��کالت‬ ‫زیس��ت محیطی جل��وی واردات خودروه��ای‬ ‫هیبریدی گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اشفته بازار وارداتی ها‬ ‫مهدی دادف��ر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خودرو با تایی��د اقدامات نمایندگان مجلس با‬ ‫ه��دف ممنوعیت اجرای ای��ن ایین نامه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن ایین نامه تنها باع��ث ایجاد انحصار‬ ‫و ران��ت و افزای��ش بی رویه ن��رخ خودروهای‬ ‫وارداتی در بازار ش��ده است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫برخی از خودروها با این اقدام دولت تبدیل به‬ ‫کاالیی نایاب شده اند‪ ،‬افزود‪ :‬اگر اعضای انجمن‬ ‫نیز چنی��ن وضعیت��ی را پیش بینی می کردند‬ ‫پیش از ای��ن و در زمان ارزانی‪ ،‬اقدام به خرید‬ ‫خ��ودرو می کردند به طوری که ارزش هر کاال‬ ‫از سوی بازار تعیین می شود‪ .‬وقتی فعاالن این‬ ‫حوزه با تعداد محدودی خ��ودرو برای فروش‬ ‫روبه رو هس��تند و از سوی دیگر تقاضا در حال‬ ‫افزایش اس��ت‪ ،‬ناگزیر ن��رخ خودروها افزایش‬ ‫می یابد؛ ش��رایطی که درحال حاض��ر در بازار‬ ‫حکمفرما ش��ده که نتیجه ان افزایش بی رویه‬ ‫قیمت هاست‪ .‬این فعال بازار ادامه داد‪ :‬اقدامات‬ ‫اخی��ر دولت باعث ش��ده برخ��ی از خودروها‬ ‫تبدیل به خودروهای خاص و بی قیمت ش��وند‬ ‫ب��ه طوری ک��ه هم اکنون لکس��وس ان ایکس‬ ‫‪ ۳۰۰‬ب��ا ن��رخ ‪ ۵۴۰‬میلیون توم��ان به فروش‬ ‫می رس��د! دادف��ر دلیل ای��ن رون��د را اعمال‬ ‫تعرفه ها دانس��ت و گف��ت‪ :‬دولت رون��د را به‬ ‫سمتی هدایت کرده که تنها به فکر درامدزایی‬ ‫اس��ت و منافع هیچ گروهی در این میان دیده‬ ‫نشده است‪ .‬این در حالی است که پیش از این‬ ‫گم��ان می رفت این اقدام ب��ا هدف حمایت از‬ ‫تولیدات داخلی اس��ت اما رون��د فعلی نیز این‬ ‫تصور را رد می کند و تنها منبع درامدی برای‬ ‫دولت است‪ .‬وی با اشاره به مفاسد ایجادشده‬ ‫بعد از ابالغ ای��ن ایین نامه اظهار کرد‪ :‬درحال‬ ‫بررسی و جست وجوی مستندات در این زمینه‬ ‫هس��تیم چراکه ادامه این روند منجر به تورم‬ ‫پلکانی خواهد شد‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو با اش��اره به اظهارات غیرکارشناس��ی‬ ‫مط��رح ش��ده در روزهای گذش��ته ادامه داد‪:‬‬ ‫انجم��ن واردکنن��دگان امادگ��ی دارد بان��ک‬ ‫اطالعاتی تهیه شده از منابع علمی مورد تایید‬ ‫مجامع علمی و جهانی که ش��امل به روزترین‬ ‫اطالعات اس��ت را در کمترین زمان در اختیار‬ ‫دس��ت اندرکارانی قرار دهد که قصد اظهارنظر‬ ‫دارن��د‪ .‬دادفر با تاکید ب��ر اینکه بویی از تدبیر‬ ‫در اقدام��ات فعلی برای خودروه��ای وارداتی‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬به نظر می رس��د‬ ‫اقداماتی با س��عی و خطا در حال انجام اس��ت‬ ‫تا ش��اهد اثرات مثبت و منفی ان باشند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که این انتظار وجود داشت که‬ ‫این اقدام��ات به خوبی پیش رود و انجمن نیز‬ ‫بتوان��د در این میان کمکی ب��ه دولت کند اما‬ ‫این شرایط به درستی پیش نرفت و نهادهای‬ ‫نظارت��ی ازجمله س��ازمان تعزی��رات در حال‬ ‫مکاتبه با انجمن هس��تند که قیمت گذاری ها‬ ‫با نظارت انجمن واردکنن��دگان خودرو انجام‬ ‫شود‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون در نرخ هر یک دالر‬ ‫‪ ۳۰۰‬توم��ان و تعرفه واردات حداقل ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد به صورت میانگین افزایش داش��ته ایم‪.‬‬ ‫این هزینه ها به همراه هزینه اسقاط خودروها‪،‬‬ ‫افزای��ش اس��تانداردهای خودروی��ی‪ ،‬هزین��ه‬ ‫نگه��داری در گم��رکات و پرداخت دیرکرد به‬ ‫مش��تریان باعث می ش��ود تا نمایندگی ها نیز‬ ‫اقدام به افزایش نرخ خودروها کنند‪ .‬این فعال‬ ‫بازار خودرو با طرح این پرسش که دستاوردی‬ ‫که باید از این اقدامات داش��ت چیست؟ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر هدف دولت در این زمینه مش��خص‬ ‫باش��د انجم��ن نی��ز در کنار دول��ت همکاری‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که هم اکنون‬ ‫با مهندس��ی کردن بازار و ایجاد خال‪ ،‬بازار را از‬ ‫نظر روانی هیجانی می کنیم و در عین افزایش‬ ‫هزینه های مصرف کنن��ده‪ ،‬نرخ خودرو داخلی‬ ‫نیز افزای��ش می یاب��د‪ .‬دادفر ادام��ه داد‪ :‬اگر‬ ‫عنوان می شود که این اقدام با هدف جلوگیری‬ ‫از خ��روج ارز انجام می ش��ود از نظ��ر اقتصاد‬ ‫کالن‪ ،‬ایج��اد تع��ادل در بازار ارز کش��ورها با‬ ‫افزایش تعرفه محقق نخواهد شد‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫واردکنندگان خ��ودرو از تصمیمات اقتصادی‬ ‫دولت اظهار نارضایتی کرد و افزود‪ :‬این انتظار‬ ‫وجود داشت که با تغییر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت فراتر از تصمیمات فعلی گامی برداشته‬ ‫شود که این روند محقق نشد‪.‬‬ ‫وی اق��دام کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬در زمینه‬ ‫ص��دور طرح دو فوریت��ی را اختیار قانونی انها‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬در فض��ای فرضی تصمیمی‬ ‫گرفته نش��ده بلکه با مشاهده موقعیت ها اقدام‬ ‫به عمل کرده اس��ت‪ .‬بدنه ای که سیاست ها را‬ ‫در دولت گذشته تدوین کرده برای این دولت‬ ‫نیز تصمیم سازی کرده که این اقدام تنها بدنه‬ ‫دولت را ضعیف تر نشان می دهد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به شکایت انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو از س��ازمان توس��عه تجارت نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این ش��کایت در حال بررس��ی است و به‬ ‫زودی به نتیجه مش��خصی خواهیم رسید اما‬ ‫برخ��ورد انها به گونه ای اس��ت ک��ه گویی در‬ ‫گذش��ته و س��ال های دور زندگی می کنند که‬ ‫نتیج��ه این لجاجت ه��ا‪ ،‬وضعیت فعل��ی بازار‬ ‫خودروهای وارداتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹روند غیرمنطقی افزایش تعرفه ها‬ ‫اظه��ارات و نارضایتی فع��االن خودروهای‬ ‫واردات��ی در حالی افزایش یافته و تاکید دارند‬ ‫اختی��ار بازار نیز از دس��ت انها گرفته ش��ده‬ ‫که کارشناس��ان اقتصادی ه��م بر پیش بینی‬ ‫راهکاره��ای جایگزین افزای��ش تعرفه تاکید‬ ‫دارند‪ .‬فرزاد هاش��می‪ ،‬اقتصاددان با اش��اره به‬ ‫رون��د قیمت گذاری خودرو در دنیا اظهار کرد‪:‬‬ ‫در هیچ کشوری نرخ خودرو به جز خودروهای‬ ‫دست س��از‪ ،‬خاص و لوکس گران نیست اما در‬ ‫مقابل ب��ا انج��ام اقداماتی همچ��ون افزایش‬ ‫نرخ بنزین‪ ،‬درامدزایی ب��رای دولت به وجود‬ ‫می اید‪ .‬وی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر‬ ‫افزایش تعرفه ها با هدف درامدزایی گفت‪ :‬این‬ ‫درامدزایی زمانی مفهوم پیدا می کند که بازار‬ ‫رقابتی برای س��اخت داخل در اختیار داشته‬ ‫باش��ید اما زمانی که خ��ودرو به اندازه کافی و‬ ‫به صورت برابر وارد کش��ور نمی ش��ود چندان‬ ‫منبع درامدزایی خوبی برای دولت به ش��مار‬ ‫نم��ی رود‪ .‬ای��ن اقتصاددان معتقد اس��ت که‬ ‫دولت در حال حرکت بر مسیر اشتباهی است‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد او کش��ور باید به س��مت ارزان‬ ‫ک��ردن نرخ خودروها گام ب��ردارد؛ روندی که‬ ‫در دنیا نیز در حال انجام اس��ت‪ .‬هاش��می با‬ ‫بیان اینکه در س��ال های ن��ه چندان دور همه‬ ‫اف��راد دارای خودرو نبودن��د اما هم اکنون این‬ ‫روی��ه تغییر کرده‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در دنیا نیز با‬ ‫اینکه همه خودرو در اختیار دارند اما به دلیل‬ ‫توسعه حمل ونقل عمومی چندان استفاده ای‬ ‫از خودروهای ش��خصی نمی ش��ود و در عین‬ ‫حال نرخ باالی بنزین مانع اس��تفاده بی رویه‬ ‫از خودرو می ش��ود ک��ه این ام��ر درامدزایی‬ ‫بیش��تری برای دولت به هم��راه دارد بنابراین‬ ‫می ت��وان حتی تا افزایش ‪ ۳‬برابری نرخ بنزین‬ ‫را در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد ادام��ه این روند را‬ ‫منجر ب��ه افزایش درامده��ای عمومی دولت‬ ‫عنوان و تصریح کرد‪ :‬می توان چنین اقداماتی‬ ‫را جایگزی��ن افزای��ش تعرفه ک��رد زیرا حتی‬ ‫ب��ا وجود افزای��ش تعرفه نمی توان به کس��ب‬ ‫درامدهای باال برای دولت امیدوار بود چراکه‬ ‫مردم الزام��ی برای خرید خ��ودرو لوکس که‬ ‫مشمول تعرفه می شود‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫هاش��می روند فعل��ی افزای��ش تعرفه ها در‬ ‫کش��ور را غیرمنطقی دانس��ت و گف��ت‪ :‬اگر‬ ‫خودروی��ی با نرخ باال با افزایش تعرفه ها دچار‬ ‫افزایش بیش��تر قیمت شود به طور قطع روند‬ ‫غیرمنطقی در پیش گرفته شده است بنابراین‬ ‫اگر برای تامین درامد عمومی کش��ور عوارض‬ ‫را ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬براب��ر کنیم ش��وک ب��دون هدفی‬ ‫ایج��اد کرده ایم ک��ه تاثی��ری در درامدهایی‬ ‫پیش بینی شده نخواهد داشت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر امروز دولت خواس��تار بازگشت به شرایط‬ ‫قبل باش��د و بخواه��د از موض��ع قبلی خود‬ ‫بازگردد‪ ،‬تجربه های گذش��ته نش��ان داده که‬ ‫قیمت ها دیگر به وضعیت پیش��ین بازنخواهد‬ ‫گش��ت و تنها ش��اهد شوکی از س��وی دولت‬ ‫ب��ه بازار بوده ایم‪ .‬ای��ن اقتصاددان تاکید کرد‪:‬‬ ‫همزمان با افزایش ن��رخ خودروهای خارجی‪،‬‬ ‫تقاضا ب��رای کاالی داخلی افزایش می یابد که‬ ‫روندی طبیعی اس��ت اما همزم��ان با افزایش‬ ‫نرخ خودروهای غیر لوکس به دنبال کاالهای‬ ‫جانش��ین خواهیم بود که این افزایش نرخ بر‬ ‫س��ایر محصوالت تاثیر می گذارد به طوری که‬ ‫به تازگی نی��ز خودروهای داخلی با تکانه های‬ ‫قیمتی همراه شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫تالش برای گفت وگو با امیرحس��ین قناتی‬ ‫مدی��رکل دفتر نیرو محرک��ه و خودرو وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان تنظیم کننده‬ ‫اصل��ی ایین نامه واردات خ��ودرو و همچنین‬ ‫مجتبی خس��روتاج رییس س��ازمان توس��عه‬ ‫تجارت با هدف اگاه��ی از اهداف تنظیم این‬ ‫ایین نامه بی نتیجه ماند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬این اظهارات نش��ان‬ ‫می دهد تصمیم دولت در زمینه افزایش تعرفه‬ ‫واردات خ��ودرو به هردلی��ل از جمله افزایش‬ ‫درامد‪ ،‬جلوگیری از خروج ارز و حتی حمایت‬ ‫از تولیدات داخلی نه تنها در این شرایط محقق‬ ‫نخواهد شد بلکه اثرات منفی دامنه داری برای‬ ‫اقتصاد به ارمغان خواه��د اورد؛ اثراتی که در‬ ‫صورت بازگشت دوباره مصوبات به حالت قبلی‬ ‫نیز به هیچ عنوان قابل جبران نخواهد بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ورود مجلس به ایین نامه واردات خودرو‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫ایین نام��ه جدی��د واردات خودرو ک��ه نگاهی به ان‬ ‫نشان از محدودیت های متعدد در واردات خودرو دارد‬ ‫در حالی از سوی دولت برای اجرا ابالغ شد که مجلس‬ ‫در تعطیلی دو هفته ای به س��ر می برد و ش��اید بتوان‬ ‫زمان ابالغ این مصوبه از سوی دولت را عمدی دانست‪.‬‬ ‫به هر روی مجلس ش��ورای اس�لامی به طور قطع‬ ‫مخال��ف این تصمیم خواهد ب��ود‪ .‬نگاهی به روند بازار‬ ‫نش��ان می دهد بازگشایی س��ایت ثبت سفارش که در‬ ‫انتظار اب�لاغ مصوبه جدید واردات بود نیز نتوانس��ت‬ ‫گرهی از مش��کالت باز کند و ب��ازار همواره با افزایش‬ ‫قیمت ها روبه رو است‪ .‬نگاهی به جزئیات این ایین نامه‬ ‫نشان می دهد در همه بندها شاهد مشکالتی هستیم؛‬ ‫از افزای��ش تعرفه خودروه��ای هیبریدی تا ممنوعیت‬ ‫واردات خودروه��ای باالی ‪ ۴۰‬ه��زار دالر تصمیماتی‬ ‫اس��ت که به اش��فته بازار خودروه��ای وارداتی دامن‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫با توجه به شرایط به وجود امده‪ ،‬کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اسالمی به این موضوع ورود‬ ‫کرده و پس از بررسی دقیق این ایین نامه‪ ،‬نظرات خود‬ ‫را ارائه خواهد داد اما انچه مشخص است ورود مجلس‬ ‫به بررس��ی بیشتر این موضوع بوده و حتی تهیه طرح‬ ‫یک ی��ا دو فوریتی با هدف توقف اج��رای این مصوبه‬ ‫را دنب��ال خواهد کرد و از کن��ار این موضوع به راحتی‬ ‫نخواهد گذشت‪.‬‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با همراهی سایر کمیسیون ها از جمله کمیسیون اصل‬ ‫‪ ۹۰‬پس از بررس��ی این ایین نامه و مش��اهده هرگونه‬ ‫مغایرت با سیاس��ت های نظام و دول��ت اقدام به تهیه‬ ‫ط��رح یک یا دو فوریت��ی با هدف توق��ف اجرای این‬ ‫ایین نامه خواهد کرد‪.‬‬ ‫به طور قطع تصمیم اخی��ر دولت در زمینه واردات‬ ‫خ��ودرو با هر دلیلی تنها منجر ب��ه برهم ریختن بازار‬ ‫شده و دولت را به اهداف اصلی نزدیک نخواهد کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ماهیندرا با ‪ ۳‬خودرو جدید الکتریکی به بازار برقی ها می اید‬ ‫ماهیندرا‪ ،‬تنها س��ازنده وس��ایل نقلیه الکتریک��ی در هند که‬ ‫به تازگ��ی ‪ ۳‬محص��ول شاس��ی بلند و پی��کاپ ان در نمایش��گاه‬ ‫اتومبیل تهران رونمایی ش��ده‪ ،‬اعالم کرد تا سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۸-۹۹‬خورش��یدی) قصد دارد ‪ ۳‬خ��ودرو تمام برقی جدید‬ ‫را اماده عرضه به مش��تریان کن��د‪ .‬مدیرکل بخش اتومبیل های‬ ‫الکتریکی ماهیندرا در گفت وگوی تازه خود با رس��انه های محلی‬ ‫هند اعالم کرد‪ :‬ما طراحی و تولید ‪ ۳‬محصول به طورکامل جدید‬ ‫الکتریکی را در برنامه ریزی شرکت خود داریم که دارای عملکرد‬ ‫و کارایی بس��یار خوبی هس��تند و تالش می کنیم تا سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۹۸-۹۹‬خورشیدی) اماده عرضه به مشتریان شوند‪.‬‬ ‫براس��اس ادعای مناب��ع خبری‪ ،‬انتظار م��ی رود ‪ ۳‬محصول تمام‬ ‫الکتریک��ی جدی��د ماهیندرا در قالب خودروهای شاس��ی بلند و‬ ‫کراس اوور ظاهر ش��وند که محدوده رانندگی انان با هر بار شارژ‬ ‫به ترتیب مع��ادل ‪ ۳۵۰‬کیلومتر‪۳۰۰ ،‬کیلومتر و همچنین ‪۲۵۰‬‬ ‫کیلومتر خواهد بود که سریع ترین نسخه ان قادر به ثبت شتاب‬ ‫صف��ر تا صد در ‪ ۸‬ثانیه اس��ت‪ .‬به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬این‬ ‫موضوع در حالی مطرح ش��د که در سیاس��ت های داخلی کشور‬ ‫هند امده است تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪۱۴۰۸-۰۹‬خورشیدی)‪،‬‬ ‫تنها ف��روش خودرو های تمام برقی در این کش��ور مجاز خواهد‬ ‫بود و فعالیت ماش��ین های اس��تاندارد بنزینی یا دیزلی به دلیل‬ ‫االیندگی های زیس��ت محیطی‪ ،‬به طور کامل متوقف خواهد شد‬ ‫یا حداقل کم مصرف ترین خودروهای بنزینی با االیندگی بس��یار‬ ‫پایین اجازه فعالیت در هند را خواهند داشت‪ .‬البته این موضوع‬ ‫تنها ش��امل حال کشور هند نمی شود و چندین کشور اروپایی و‬ ‫اسیایی نیز اعالم کرده اند تا چند سال اینده‪ ،‬فعالیت ماشین های‬ ‫بنزینی و دیزلی را به شدت محدود خواهند کرد که به طور قطع‬ ‫یک چالش بزرگ برای خودروسازان بزرگ جهانی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ 23‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره یک‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی چرایی مهندسی معکوس با وجود فعالیت در حوزه طراحی صنعت قطعه نشان داد‬ ‫«طراحی مهندسی»‬ ‫در صنعت خودرو خریدار ندارد‬ ‫بح�ث طراح�ی در صنایع خرد و کالن اهمیت بس�زایی در تولی�د و نیز بازاریاب�ی ان دارد‪ .‬به طور عموم در‬ ‫کش�ور به وس�یله مهندسی معکوس محصوالت ساخته می ش�ود و این امر در بازاریابی صنعتگر را با چالش‬ ‫همراه می کند زیرا رقبای زیادی هس�تند که با طراحی محصوالت و نیز نرخ تمام ش�ده پایین س�هم خود‬ ‫را از ب�ازار جهان�ی ج�دا کرده اند‪ .‬صنعت قطعه جزو صنایع بومی اس�ت که بخش زیادی از ان به ش�کل‬ ‫مهندس�ی معکوس ساخته می ش�ود و یکی از ضعف های این صنعت با فعالیت بیش از ‪ ۳‬دهه به همین‬ ‫امر برمی گردد‪ .‬حال پرس�ش این اس�ت که چرا با وجود فعالیت کانون طراحی مهندس�ی و طراحی‬ ‫مونتاژ صنایع داخلی به ویژه صنعت قطعه نتوانسته است به سوی طراحی قطعات خود گام بردارد؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫حسینعلی بهجو‪ ،‬رییس هیات مدیره کانون طراحی‬ ‫مهندسی و طراحی مونتاژ کش��ور درباره این مسئله‬ ‫گفت‪ :‬موضوع این اس��ت که پای��ه صنعت بر مبنای‬ ‫مونتاژ بنا ش��ده نه طراحی‪ .‬ب ه طور قطع وقتی چنین‬ ‫مس��یری انتخاب می ش��ود ناگزیر ب��ه رعایت ضوابط‬ ‫مونتاژ خواهیم بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬زمانی که با یک س��ازنده خارجی قرارداد‬ ‫بسته می ش��ود و در داخل خودرویی تولید می کنیم‬ ‫ناگزیر هس��تیم قطعاتی را بس��ازیم که در ان خودرو‬ ‫به کار می رود در نتیجه دس��ت صنعتگر برای اعمال‬ ‫تغییرات بسته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بح��ث طراحی مهندس��ی فراتر از‬ ‫طراحی قطعه اس��ت و در این کانون اعتقاد این است‬ ‫که هر فعالیتی که در کش��ور و جامعه انجام می شود‬ ‫باید بر اساس اصول طراحی مهندسی باشد‪ .‬مسیری‬ ‫که باید به س��وی توس��عه طی ش��ود تنه��ا با اصول‬ ‫طراحی مهندسی قابل دستیابی است‪.‬‬ ‫‹ ‹اکراه در استفاده از تولیدهای داخل‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره کانون طراحی مهندس��ی و‬ ‫طراحی مونتاژ کشور به گالیه عنوان کرد‪ :‬در کشوری‬ ‫که ب��رای محص��والت داخلی ش��عار داده می ش��ود‬ ‫تولیدکنندگان��ی داریم که با وجود تولید تجهیزات و‬ ‫قطعات با توجه به اس��تانداردهای جهانی که قابلیت‬ ‫رقابت با برترین ش��رکت های بین المللی را دارد مورد‬ ‫اقبال قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫ب��رای اس��تفاده از این قطعات در صنایع ش��رط‬ ‫گذاش��ته می ش��ود که صنعتگر باید ب��ا یک طرف‬ ‫خارجی قرارداد ببندد تا از قطعات ش��ان اس��تفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بهجو تاکید کرد‪ :‬درحالی که بسیاری از قطعات در‬ ‫برخی صنایع براس��اس دانش بومی طراحی و ساخته‬ ‫ش��ده و فراتر از ان ضمانت هایی اس��ت ک��ه دارند و‬ ‫درواق��ع ‪ ۱/۵‬براب��ر محصوالت مش��ابه خارجی خود‬ ‫ضمانت دارند اما در استفاده از کاالهای داخلی اکراه‬ ‫وجود دارد‪ .‬زمانی که ش��رایط این گونه است سازنده‬ ‫داخلی ناگزیر به تبعیت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این موضوع به دلیل توانمند نبودن‬ ‫س��ازندگان داخلی یا کس��انی که در زمینه طراحی‬ ‫مهندسی فعالیت دارند‪ ،‬نیست بلکه شرایط این گونه‬ ‫ایجاب می کند و باید در این باره به درستی برنامه ریزی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بهجو اظهار کرد‪ :‬جلس��ات متعدد تشکیل می شود‬ ‫تا به برخی از مش��کالت در این حوزه رسیدگی شود‬ ‫و امیدواری��م مدی��ران باالدس��تی راه چ��اره ای برای‬ ‫برون رفت از این مس��ئله بیابند و س��ازندگان در هر‬ ‫صنعت��ی را مجاب به رفتن به س��وی دانش طراحی‬ ‫مهندس��ی کرده و مصرف کنندگان را نیز به استفاده‬ ‫از محصوالت طراحی شده در داخل تشویق کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پلتفرم بومی‪ ،‬ضرورتی اجتناب ناپذیر‬ ‫اش��اره ش��د از ضعف های داخل صنعت قطعه این‬ ‫اس��ت که محصول نهایی کاالیی مونت��اژ بوده و این‬ ‫امر منجر می ش��ود دان��ش طراحی در صنعت خودرو‬ ‫ش��کل نگیرد اما می بینیم که برخی کشورها با تغییر‬ ‫اپش��ن ها برخی قطعات را خود طراحی دوباره کرده‬ ‫تا بازار خود را در اختیار داش��ته باش��ند‪ .‬ایا طراحان‬ ‫ما نمی توانند در این بحث همکاری داش��ته باش��ند‬ ‫و ب��ا تغییرات��ی در برخی قطعاتی ک��ه ظرفیت ان را‬ ‫دارند بازارس��ازی کنند؟ علیرضا درویش‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از اعض��ای پیشکس��وت کانون طراحی مهندس��ی و‬ ‫طراحی مونتاژ کش��ور در این باره توضیح داد‪ :‬صنعت‬ ‫خودرو ی��ک طراحی پایه دارد که ان پلتفرم اس��ت‪.‬‬ ‫زمانی که یک پلتفرم طراحی ش��د در ادامه می توان‬ ‫روی همان فیس لیفت های زی��ادی انجام داد به طور‬ ‫نمون��ه می بینیم پراید با اتاق ه��ای مختلف وارد بازار‬ ‫می ش��ود‪ .‬از سوی دیگر با توجه به شرایط و وضعیتی‬ ‫ک��ه امروز صنعت خودرو کش��ور دارد‪ ،‬می توان گفت‬ ‫خودروساز به دنبال طراحی پلتفرم بومی به طور جدی‬ ‫نبوده است‪ .‬این است که می بینیم پلتفرمی گرفته و‬ ‫مدل ها روی ان ساخته می شود‪.‬‬ ‫ای��ن مدرس دانش��گاه افزود‪ :‬س��ایر کش��ورها اگر‬ ‫صاحب صنع��ت خودرو ش��ده اند پلتفرم ه��ا را خود‬ ‫طراح��ی می کنند‪ .‬امروز کش��ورهایی مانن��د کره و‬ ‫چین که پس از ما وارد صنعت خودرو شده اند بسیار‬ ‫جلوتر از ایران هس��تند‪ .‬انها با کشورهای جهانی در‬ ‫زمین��ه طراحی مهندس��ی و حتی پلتفرم به ش��کل‬ ‫جوینت ونچر هم��کاری کردن��د و این گونه نبوده که‬ ‫به شکل الیسنس ان را بخرند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ی��ا به ط��ور کامل مب��ادرت به خرید‬ ‫ش��رکت ها کرده اند و از صفر اغاز نکرده اند‪ .‬زمانی که‬ ‫پلتفرم باش��د س��اخت قطعات راحت تر انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتگر خارجی پیش�تازتر از داخلی در‬ ‫بازار کشور‬ ‫درویش در ادامه به چالش های صنعت قطعه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از س��وی دیگر نس��بت به قطعه س��ازان‬ ‫داخلی نامهربانی ش��ده و به همان نس��بت با سازنده‬ ‫چینی همکاری شده است‪ .‬حتی برای انها خط تولید‬ ‫راه اندازی ش��ده تا قطعات را بس��ازند و ب��رای ایران‬ ‫ارس��ال کنند‪ .‬پرس��ش این اس��ت که چرا این کار را‬ ‫در ای��ران انجام نمی دهند؟ اولویت این نوع فعالیت ها‬ ‫چیست که خودروساز در چین سرمایه گذاری می کند‬ ‫و هزینه ها را می پردازد اما همان معامله را با س��ازنده‬ ‫ایرانی انجام نمی دهد؟‬ ‫وی در ادامه به مشکالت مالی قطعه سازان پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬مطالبات میلیاردی باعث مش��کالت بسیاری‬ ‫در تولید ش��ده و زمانی که گردش مالی یک سازنده‬ ‫داخلی دچار اخالل می ش��ود اگاهانه یا نااگاهانه در‬ ‫حال حذف او هستیم‪.‬‬ ‫دروی��ش افزود‪ :‬ب��ه این ترتیب کم ک��م توان تولید‬ ‫قطعات در داخل از بین م��ی رود و چاره ای نمی ماند‬ ‫جز اینکه واردات داشته باشیم‪.‬‬ ‫این فعال دانش��گاهی به بازار کش��ور اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ایران یک��ی از بازارهای بزرگ خودرو جهان را‬ ‫در اختیار دارد چون مردم ایران دوست دارند خودرو‬ ‫شخصی داشته باشند که خود کمک کننده در توسعه‬ ‫صنعت خودرو و قطعه کشور می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬امروز حت��ی در زمینه خودروهای لوکس‬ ‫هیچ کش��ور به اندازه ایران (با توجه به جمعیت ان)‬ ‫از خودروهای گران استفاده نمی کند‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫ظرفیت بسیاری برای تحول در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه ه�ای اموزش طراح�ی که تکرار‬ ‫نشد‬ ‫دروی��ش ب��ه فعالیت های انجام ش��ده در دهه ‪۷۰‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در دهه ‪ ۷۰‬کارهای زیادی برای‬ ‫ای��ن صنایع (خ��ودرو و قطعه) در داخ��ل انجام و در‬ ‫هم��ان دوره به مدیران دس��ت اندرکار تاکید ش��د به‬ ‫س��مت طراحی و فناوری نو بروند؛ طراحی به کمک‬ ‫رایانه و نمونه س��ازی و قالب س��ازی با شتاب بیشتر‪.‬‬ ‫نیروها را با حساس��یت باال انتخ��اب کرده و اموزش‬ ‫دادی��م و ان تعداد نیرویی ک��ه در این دوره اموزش‬ ‫دیدند امروز می توانن��د از ابتدا تا انتهای یک خودرو‬ ‫را طراحی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انه��ا می توانند قطعات را طراحی کرده‪،‬‬ ‫فرایند تولید بنویس��ند و نیز اب��زار تولید را طراحی‬ ‫کنند‪ .‬این مس��ئله در اوایل دهه ‪ ۷۰‬دنبال شد‪ .‬امروز‬ ‫این اف��راد در یکی از ش��رکت های خودروس��ازی از‬ ‫کارشناسان ش��اخص به شمار می روند اما به گونه ای‬ ‫که باید از توانمندی انها اس��تفاده نش��ده است‪ .‬این‬ ‫ش��یوه باید تکرار می شد‪ .‬این مدرس دانشگاه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬فردی که به دنبال پیشرفت در یک زمینه خاص‬ ‫است باید برنامه ریزی داشته باشد‪ .‬امروز در هر زمینه ‬ ‫از س��طوح صنعتی امادگی فناوری و تولید داریم‪ .‬در‬ ‫صنعت خودرو زیرس��اخت های مناس��بی در اختیار‬ ‫داریم (هر خودرویی در دنیا طراحی و تولید می شود‬ ‫تعمیرکار ان در ایران وجود دارد)‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬چرا نتوانستیم به شکل بومی این صنعت را‬ ‫جلو ببریم؟ پاسخ این است که به شکل پایه ای زمان‬ ‫صرف نمی ش��ود و امور با ش��تاب مدیریت می ش��ود‪.‬‬ ‫صنعتگران داخلی حاضر به طی مراحل نبوده و سعی‬ ‫دارن��د با واردات راه را طی کنند و س��اخت بومی به‬ ‫نوعی به فراموشی سپرده شده است‪.‬‬ ‫درویش در پایان اظهار کرد‪ :‬س��ود کالن باعث این‬ ‫امر می ش��ود درحالی که باید برای توسعه نخست از‬ ‫س��ود چشم پوش��ی کرد و در ادامه به دنبال بهره وری‬ ‫ب��ود‪ .‬در ای��ن راه الزم اس��ت از فرصت ه��ای طالیی‬ ‫که برای کش��ور به وجود می اید صنعتگر بیش��ترین‬ ‫بهره وری را داش��ته باشد و از توان طراحی مهندسی‬ ‫موجود داخلی استفاده کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جذب مشارکت‪‎‬های بین‪‎‬المللی و دستیابی به جایگاه مطلوب‬ ‫ارش محبی‪‎‬نژاد‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه‪‎‬سازی کشور‬ ‫ارتباطات بین المللی و اخذ مش��ارکت های بین المللی‬ ‫ب��ه صنعت قطع��ه کمک می کن��د تا بازاره��ای خود را‬ ‫توس��عه ده��د و به بهب��ود وضعیت تولید بپ��ردازد زیرا‬ ‫کش��ور ظرفیت های مناس��بی برای تغذیه بازار جهانی‬ ‫دارد بنابرای��ن در ص��ورت فراهم ش��دن این بس��تر در‬ ‫اینده ای نزدیک باید شاهد رشد سرمایه گذاری خارجی‪،‬‬ ‫انتقال دانش فنی و حضور خودروس��ازان بین المللی در‬ ‫عرصه صنعت خودرو ایران باش��یم که به همان تناسب‪،‬‬ ‫قطعه‪‎‬سازان زنجیره تامین انه‪‎‬ا نیز با قطعه‪‎‬سازان داخلی‬ ‫به توسعه مشارکت ها و گسترش همکاری باید بپردازند‪.‬‬ ‫ت در س��طح مطل��وب به طور قطع‬ ‫با برقراری ارتباطا ‬ ‫س��طح کیفی و فناوری قطعه س��ازی و خودروسازی در‬ ‫س��طح بین المللی در تراز اول جهانی قرار خواهد گرفت‬ ‫و در بازاره��ای جهان��ی حرف های زی��ادی برای گفتن‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫صنعت قطعه به دلیل وجود منابع انسانی تحصیلکرده‬ ‫و ارزان و نی��ز در دس��ترس بودن مواد اولیه به نس��بت‬ ‫ارزان‪‎‬ت��ر از کش��ورهای دیگ��ر قابلیت ه��ای باالیی دارد‬ ‫همچنین کشور به دلیل اینکه حامل انرژی زیاد و منابع‬ ‫متنوع زیرزمینی است می تواند صنعت را در رسیدن به‬ ‫اهداف مورد نظر حمایت کند‪ .‬کشور ما دارای یک درصد‬ ‫جمعیت دنیاس��ت اما ح��دود ‪۱۰‬درصد منابع طبیعی و‬ ‫زیرزمین��ی دنیا را در خود دارد؛ این امتیازی نس��بی در‬ ‫تولید کشور ایران است که به دنبال ان می توانیم شاهد‬ ‫شکوفایی چشمگیر در صنعت خودرو و قطعه باشیم‪.‬‬ ‫ام��روز کش��ورهایی مانند ترکیه تنه��ا در فرصتی که‬ ‫ب��ه دلی��ل تحریم ه��ا و محرومیت ه��ای بین المللی به‬ ‫ایران تحمیل ش��د‪ ،‬توانست از فرصت استفاده کند و به‬ ‫جایگاه مناسبی دس��ت پیدا کند بنابراین تنها به لحاظ‬ ‫فناوری و جذب مش��ارکت های خارجی قابلیت رقابت با‬ ‫ای��ران را دارد‪ .‬در دنی��ای امروز با رقابت های بس��یاری‬ ‫در خودروس��ازی و قطعه‪‎‬سازی روبه‪‎‬رو هستیم که حتی‬ ‫ترکیه نیز می تواند از ظرفیت های ایران در جهت توسعه‬ ‫و ارتقای صنعت قطع ه و خودروسازی خود استفاده کند‬ ‫و در کنار ایران نیز نقش مکملی داش��ته باشد تا به این‬ ‫ترتیب ایران در خاورمیانه به قطب بین المللی در صنعت‬ ‫خودرو و قطعه سازی تبدیل شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع کامیون و کامیونت ‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫کامیون ایویکو‪-‬یورو کارگو‬ ‫‪258/000/000‬‬ ‫‪244/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 6‬تن‬ ‫‪118/150/000‬‬ ‫‪119/000/000‬‬ ‫‪273/220/000‬‬ ‫‪272/000/000‬‬ ‫کامیونت ارنا‬ ‫‪98/300/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ - 6‬جفت محور‬ ‫‪263/200/900‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫ایسوز ‪ 5‬تن بدون کاربری‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬تک محور کی تی ‪420‬‬ ‫‪260/000/000‬‬ ‫کشنده ایویکو‪-‬استرالیس‬ ‫کامیون ایسوزو ‪ 18‬تن‬ ‫کامیون کشنده فاو جی‪ -6‬تک محور‬ ‫کامیون کشنده اسکانیا ‪ -‬جی ‪400‬‬ ‫‪461/000/000‬‬ ‫‪253/200/000‬‬ ‫‪109/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز کمپرسی (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫‪127/000/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫کامیونت الوند ‪ 6‬تن‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪86/000/000‬‬ ‫‪213/000/000‬‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫کامیونت ‪ 5.2‬امیکو‪ -‬ای ام ‪6‬‬ ‫‪473/000/000‬‬ ‫‪480/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن‬ ‫‪410/000/000‬‬ ‫فرتون ‪ 8.5‬تن‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫کشنده کاوه ‪ -‬جفت محور کی تی ‪420‬‬ ‫کشنده فوتون‬ ‫‪263/000/000‬‬ ‫اریا کمپرسی ‪ 1924‬ال کی‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪460‬‬ ‫کامیون کشنده ولوو اف اچ ‪500‬‬ ‫کامیون دانگ فنگ ار‪ 270‬تک محور باری ‪4*2‬‬ ‫کشنده داف ‪ 105‬ایکس اف‬ ‫‪242/000/000‬‬ ‫کامیونت جک ‪ 5.6‬تن‬ ‫‪78/800/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪106/000/000‬‬ ‫‪265/500/000‬‬ ‫کشنده دنیز‬ ‫‪436/000/000‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ 8‬تن‬ ‫‪126/350/000‬‬ ‫‪126/500/000‬‬ ‫‪418/000/000‬‬ ‫‪186/200/000‬‬ ‫‪430/000/000‬‬ ‫‪460/000/000‬‬ ‫‪256/000/000‬‬ ‫‪261/000/000‬‬ ‫‪265/000/000‬‬ ‫‪490/000/000‬‬ ‫‪185/000/000‬‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 6‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت ایسوز (‪ 8.4‬تن اتاق جدید)‬ ‫کامیونت الوند ‪ 8‬تن‬ ‫کامیونت کاویان ‪K 1052‬‬ ‫فرتون ‪ 6.5‬تن ‪ .‬خوابدار‬ ‫‪122/650/000‬‬ ‫‪130/350/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪122/000/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪78/540/000‬‬ ‫‪100/400/000‬‬ ‫‪101/000/000‬‬ ‫‪101/600/000‬‬ ‫‪105/000/000‬‬ ‫‪102/000/000‬‬ ‫‪103/000/000‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره یک‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تحقیق و توسعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫شهرهای جهان چگونه با الودگی هوا مبارزه می کنند؟‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی(‪1394-93‬خورش��یدی) مقام ه��ای‬ ‫اوسلو در کشور نروژ اعالم کردند ورود خودروها به مرکز شهر در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی(‪۱۳۹۷-۹۸‬خورشیدی) ممنوع خواهد شد‪.‬‬ ‫در هم��ان زمان این طرح با اعتراض هایی از س��وی ش��رکت های‬ ‫تجاری روبه رو ش��د و اجرایی شدن ان را برای مقام های ذی ربط‬ ‫س��خت کرد‪ .‬بنابراین مقام های دولتی و ش��هری به جست وجوی‬ ‫راه های هوش��مندانه تری برای اجرایی کردن این طرح پرداختند‪.‬‬ ‫در ژوئیه ‪( ۲۰۱۷‬تیر ‪ ،)۱۳۹۶‬ش��ورای شهر اوسلو به جای اینکه‬ ‫خودروه��ا را از مرکز ش��هر دور کن��د‪ ،‬راه ورود به این بخش را با‬ ‫حذف جاهای پارک در این منطقه س��خت و سخت تر کرد‪ .‬چند‬ ‫ماه پیش نیز نروژ تایید کرد قانونی برای حذف حرکت خودروهای‬ ‫بنزینی و دیزلی تا سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی(‪۱۴۰۳-۰۴‬خورشیدی) را‬ ‫در دس��ت تصویب و اجرا دارد‪ .‬به گزارش عصر ایران‪ ،‬ش��هرهای‬ ‫نروژ تنها نقاط جهان نیس��تند که قصد دارند‪ ،‬حرکت اتومبیل ها‬ ‫را در مناطق مرکزی محدود کنند‪ .‬مردم ش��هر چنگدو در چین‪،‬‬ ‫در م��دت ‪ ۱۵‬دقیق��ه یا کمتر می توانند در ه��ر مکانی پیاده روی‬ ‫کنن��د‪ .‬ادرین ویل و گ��ردون گیل با الهام از پایه طراحی ش��هر‬ ‫شیکاگو شهرک مسکونی جدیدی را برای یکی از شهرهای چین‬ ‫بازطراحی کردند‪ .‬این شهر با راهبرد راه رفتن ساخته شده است‪.‬‬ ‫ب��ا این راهبرد راه رفتن از رانندگی در ش��هر اس��ان تر می ش��ود‪.‬‬ ‫ساختار شهر به گونه ای اس��ت که مردم می توانند بیشتر نیازهای‬ ‫خود با ‪ ۱۵‬دقیقه پیاده روی روزانه برطرف کنند‪ .‬باوجود اینکه در‬ ‫تو امد خودروها ممنوع نیست‪ ،‬تنها نیمی از جاده ها و‬ ‫چنگدو رف ‬ ‫خیابان های این ش��هر ‪ ۸۰‬هزار نفری امکان رفت و امد خودروها‬ ‫را فراهم می کنند‪ .‬قرار بود این شهرک با چنین شرایط و مقرراتی‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی(‪۱۳۹۸-۹۹‬خورشیدی) ساخته شود اما‬ ‫به دلیل مشکالت ناحیه ای با تاخیر در تحویل روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫خطر ناسیونالیسم اقتصادی بیخ گوش «تحقیق و توسعه»‬ ‫«تحقیق وتوس��عه » (‪ )Research and development‬تالش��ی اس��ت از‬ ‫سوی ش��رکت های گوناگون برای استفاده از تازه ترین دستاوردها و نواوری ها در‬ ‫تولید‪« .‬س��ازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» (‪ ،)OECD‬تحقیق و توسعه‬ ‫را این گون��ه تعریف می کند‪ :‬کار خالقانه ای که به طور نظام مند انجام می ش��ود تا‬ ‫به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به کار ببرد‪.‬‬ ‫ش��رکت های گوناگ��ون به طور معمول از ابزار تحقیق و توس��عه ب��رای ایجاد و‬ ‫توسعه یک محصول جدید یا دستیابی به دانش و فناوری های نوین برای توسعه‬ ‫محصوالت موجود اس��تفاده می کنند‪ .‬شرکت های خودروساز در دنیا هر سال در‬ ‫میان برترین شرکت هایی هستند که بودجه تحقیق و توسعه زیادی برای کار خود‬ ‫اختصاص می دهند‪ .‬هر بار که فهرستی از شرکت ها براساس میزان سرمایه گذاری‬ ‫در بخش تحقیق و توس��عه منتشر می شود‪ ،‬شرکت های خودروسازی در رده های‬ ‫به نسبت باال قرار دارند‪ .‬امسال نیز «گزارش هزار شرکت برتر در نواوری جهانی»‬ ‫منتش��ر شد که شرکت هایی مانند فولکس واگن‪ ،‬جنرال موتورز‪ ،‬فورد و تویوتا در‬ ‫میان برترین ها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگن‬ ‫ش��رکت فولکس واگن الم��ان بی تردید از اینکه یکی از پرچم��داران تحقیق و‬ ‫توس��عه (‪ )R&D‬در میان شرکت های تولیدی جهان است‪ ،‬به خود می بالد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۵-۹۶‬خورشیدی) ‪۱۲/۱‬‬ ‫میلی��ارد دالر صرف بخش تحقیق و توس��عه خود کرده اس��ت‪ .‬این رقم هرچند‬ ‫کمی از سال پیش از ان یعنی ‪ ۲۰۱۶‬میالدی(‪۱۳۹۴-۹۵‬خورشیدی) کمتر است‬ ‫اما همچنان شرکت بزرگ المانی را در رده پنجم از نظر هزینه کرد برای تحقیق‬ ‫و توس��عه در میان کل ش��رکت های جهان قرار داده است‪ .‬در سال ‪-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬فولکس واگن ‪ ۱۲/۵‬میلیارد دالر را برای بخش تحقیق و توس��عه هزینه‬ ‫کرد‪ .‬این شرکت که همچنان درگیر ماجرای دیزل گیت است‪ ،‬باوجود مشکالتی‬ ‫که به دلی��ل کم کاری دراین زمینه گریبانش را گرفته از تحقیق و توس��عه غافل‬ ‫نش��ده است‪ .‬فولکس واگن در میان خودروس��ازان از نظر هزینه کرد برای تحقیق‬ ‫و توس��عه در رتبه نخس��ت قرار دارد‪ .‬این ش��رکت در میانه نوامبر (ابان) اعالم‬ ‫کرد قصد دارد طرحی را برای ش��تاب بخش��یدن به تالش ها با هدف پرچمداری‬ ‫در دنیای خودروهای برقی کلید بزند‪ .‬بزرگترین خودروس��از از نظر میزان فروش‬ ‫خودرو قرار اس��ت برپایه این طرح ‪۳۴‬میلیارد ی��ورو (‪ ۴۰‬میلیارد دالر) به تولید‬ ‫خودروهای برقی اختصاص دهد‪.‬‬ ‫قرار است این بودجه برای خودروهای برقی‪ ،‬خودران و خدمات حمل ونقل نوین‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی (‪۱۴۹۹-۰۱‬خورشیدی) صرف شود‪ .‬فولکس واگن‬ ‫توانسته هزینه های اضافی در بخش تحقیق و توسعه را کنترل کند و مدیرانش از‬ ‫این موضوع ابراز رضایت کرده اند‪ .‬متئوس مولر‪ ،‬مدیر ارشد اجرایی فولکس واگن‬ ‫دراین ب��اره گف��ت‪« :‬فولکس واگ��ن در حال نظ��ارت بر هزینه های خود اس��ت تا‬ ‫س��رمایه گذاری های خود را در بخش فناوری های جدید سروسامان دهد؛ هرچند‬ ‫با هزینه های میلیارد دالری برای رس��وایی انتش��ار گازهای گلخانه ای‪ ،‬این کار با‬ ‫مشکل مواجه می شود‪».‬‬ ‫‹ ‹تویوتا‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی ژاپنی تویوتا نه تنها بزرگترین تولیدکنن��ده خودرو در‬ ‫ژاپن اس��ت بلکه در رتبه نخست خودروسازان از نظر تولید خودرو قرار دارد‪ .‬این‬ ‫خودروس��از پراوازه و پیش��ینه دار ژاپنی در سال ‪۹/۳ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬میلیارد‬ ‫دالر در بخ��ش تحقی��ق و توس��عه هزینه کرد که کمتر از س��ال پیش از ان بود‪.‬‬ ‫تویوتایی ها در س��ال ‪ ۹/۵ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬میلی��ارد دالر در بخش تحقیق و‬ ‫توس��عه هزینه کردند‪ .‬تویوتا‪ ،‬براس��اس هدف گذاری های مدیران این ش��رکت به‬ ‫تحقیق و توسعه روی اورده تا نیازهای بازار متنوع این روزهای جهان را شناسایی‬ ‫و محصوالتی باکیفیت باالتر و نرخ پایین تر به جهان عرضه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جنرال موتورز‬ ‫غول خودروس��ازی دنیا اکنون در رده س��یزدهم در میان هزار ش��رکت برتر از‬ ‫نظر هزینه کرد در بخش تحقیق و توس��عه قرار دارد و در میان خودروس��ازان نیز‬ ‫سوم است‪ .‬جنرال موتورز در سال جاری میالدی به میزان ‪ ۸/۱‬میلیارد دالر برای‬ ‫تحقیق و توسعه هزینه کرد که نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬این شرکت بزرگ خودروسازی ‪ ۷/۵‬میلیارد دالر برای‬ ‫این کار سرمای ه در نظر گرفت‪.‬‬ ‫برای جنرال موتورز بودجه گذاری در این زمینه حرکت رو به باال است‪ ۳ .‬سال‬ ‫پی��ش جی ام به طور کلی اجازه نم��ی داد حتی خودروهای خودران از پارکینگ ها‬ ‫بی��رون بیاین��د‪ ،‬اما ح��اال اوضاع ف��رق ک��رده و برنامه ریزان و توس��عه دهندگان‬ ‫س��یلیکون ولی در میان خودروس��ازی مانند جنرال موتورز قدر و منزلت یافته اند‪.‬‬ ‫جنرال موتورز سال گذشته میالدی با پرداخت ‪ ۵۸۱‬میلیون دالر شرکت «کروز»‬ ‫(‪ )Cruise‬را خرید‪ .‬این ش��رکت یک استارت اپ فعال در زمینه فناوری وسایل‬ ‫نقلیه خودران اس��ت‪ .‬این خرید به خوبی نشان از توجه جی ام به بخش تحقیق و‬ ‫توسعه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد‬ ‫دیگر خودروس��ازی که نامش در میان باالنش��ین های فهرست هزارتایی دیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬فورد اس��ت‪ .‬این خودروس��از امریکایی رده پانزدهم را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫فورد امسال ‪۷/۳‬میلیارد دالر برای تحقیق و توسعه هزینه کرده که افزایش خوبی‬ ‫نسبت به سال پیش داشته است‪ .‬در سال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬فوردی ها به میزان‬ ‫‪ ۶/۷‬میلیارد دالر برای تحقیق و توسعه بودجه گذاشتند‪.‬‬ ‫بخش اروپایی فورد قرار است در سال اینده میالدی یعنی ‪ ۲۰۱۸‬میالدی(‪-۹۷‬‬ ‫‪۱۳۹۶‬خورش��یدی) یک فناوری تش��خیص عاب��ر پیاده را راه ان��دازی کند که به‬ ‫نگرانی ها به ویژه درباره رانندگی در شب پایان دهد‪ .‬در نظرسنجی که این شرکت‬ ‫از هزاران راننده انجام داده‪۸۰ ،‬درصد رانندگان از رانندگی در ش��ب هراس دارند‬ ‫زی��را دی��د ناکافی انها را ازار می ده��د‪ ۲۰ .‬درصد نیز نگران هس��تند که هنگام‬ ‫رانندگی با عابر پیاده تصادف کنند‪ .‬این طرح اگر به نتیجه برسد یکی از کارهای‬ ‫مهم فورد خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دایملر‬ ‫ش��رکت دایملر نیز در این رده بندی درس��ت پس از فورد و در رده ش��انزدهم‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬این شرکت که به عنوان شرکت مادر مرسدس‪-‬بنز نیز شناخته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬به میزان ‪۶/۹‬میلی��ارد دالر برای بخش‬ ‫تحقیق و توس��عه هزینه کرد‪ .‬این بودجه از س��رمایه گذاری س��ال گذش��ته که‬ ‫‪۶/۳‬میلی��ارد دالر ب��ود فراتر رفت‪ .‬برای دایملر پیش بینی روندها‪ ،‬خواس��ته های‬ ‫مشتریان و الزامات حمل ونقل در اینده اهمیت زیادی دارد‪ .‬در پایان سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(ابتدای زمستان ‪ )۱۳۹۵‬دایملر ‪۲۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬کارمند در بخش تحقیق و توسعه‬ ‫داشت که این نشان از اهمیت دایملر به موضوع تحقیق و توسعه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا‬ ‫در این پژوهش همچنین شرکت هوندا در رده نوزدهم قرار گرفت‪ .‬این شرکت‬ ‫در سال ‪۶/۲ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬میلیارد دالر برای بخش تحقیق و توسعه بودجه‬ ‫اختصاص داد؛ رقمی که نس��بت به سال پیش از ان افزایش نشان می دهد‪ .‬هوندا‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ )۱۳۹۴-۹۵‬به میزان ‪۵/۹‬میلیارد دالر در بخش تحقیق‬ ‫و توسعه هزینه کرده بود‪ .‬در شرکت هوندا اکنون ‪ ۲۷‬هزار نفر در بخش تحقیق‬ ‫و توسعه فعال هستند‪.‬‬ ‫این ش��رکت با هدف گذاری هایی مانند توجه و پاسخ دادن به نیازهای جامعه‪،‬‬ ‫درک‪ ،‬تواف��ق‪ ،‬تعهد و مش��ارکت کارکن��ان و بکارگیری مناس��ب منابع از جمله‬ ‫شرکت های جهان است که نگاه جدی به تحقیق و توسعه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و‬ ‫ش��رکت خودروسازی ب ام و اعالم کرد برای سال اینده میالدی هزینه کرد خود‬ ‫در بخ��ش تحقیق و توس��عه را افزایش می دهد‪ .‬این افزایش براس��اس اعالم این‬ ‫ش��رکت المان��ی بین ‪ ۶/۵‬تا ‪ ۷‬درصد میزان فروش خواه��د بود‪ .‬این را نیکوالس‬ ‫پتر‪ ،‬رییس امور مالی ب ام و به تازگی اعالم کرده اس��ت‪ .‬او ‪ ۲۷‬نوامبر (‪ ۶‬اذر) در‬ ‫گفت وگوی��ی با روزنام��ه المانی «هندلس بالت» این خبر را اع�لام و اظهار کرد‪:‬‬ ‫«این‪ ،‬پول زیادی اس��ت و ع��دد دقیق ان نزدیک ‪ ۷‬میلیارد ی��ورو (‪۸/۳‬میلیارد‬ ‫دالر) خواهد بود که به طور تقریبی با مجموع رقم سال های ‪)۱۳۸۹-۹۰( ۲۰۱۱‬‬ ‫و ‪ ۲۰۱۲‬میالدی (‪۱۳۹۰-۹۱‬خورشیدی) برابری می کند‪ ».‬او درباره سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۹۷-۹۸‬خورشیدی) نیز گفت هزینه کرد ب ام و در این بخش همچنان‬ ‫باال خواهد ماند‪ .‬مدیران ب ام و ابتدای س��ال جاری میالدی تاکید کرده بودند که‬ ‫بودجه تحقیق و توس��عه این ش��رکت بزرگ باید افزایش یابد تا این خودروس��از‬ ‫المانی بتواند پاس��خگوی تقاضا برای کاهش انتش��ار گازه��ای گلخانه ای‪ ،‬تولید‬ ‫خودروهای برقی و فناوری رانندگی با خودروهای خودران باشد‪.‬‬ ‫البته ب ام و تنها خودروس��ازی نیست که این روزها بیش از گذشته به افزایش‬ ‫بودجه و باال بردن هزینه کرد در زمینه تحقیق و توس��عه بها می دهد‪ .‬شرکت های‬ ‫گوناگ��ون خودروس��ازی در سراس��ر دنیا حاال ب��ه این نکته پ��ی برده اند که اگر‬ ‫می خواهن��د از فناوری دنیا عق��ب نمانند چاره ای جز س��رمایه گذاری در بخش‬ ‫تحقیق و توسعه ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار به خودروسازان‬ ‫اگرچه در گزارش منتش��ر شده جایگاه خودروسازان قابل توجه است اما هشدار‬ ‫داده ش��ده که جریان استعدادیابی‪ ،‬س��رمایه گذاری و ایده پردازی که باعث شده‬ ‫ش��رکت ها به بودجه تحقیق و توس��عه خود توجه ویژه نشان دهند ممکن است‬ ‫خیلی زود در س��ایه گسترش ناسیونالیس��م اقتصادی قرار گیرد‪ .‬در این مطالعه‬ ‫گفته شده تحقیق و توس��عه با روندی که اقتصادها به سمت ملی گرایی می روند‬ ‫ممکن است اسیب ببیند و یکی از اسیب پذیرترین کشورها در این زمینه امریکا‬ ‫معرفی شده است‪ .‬کشورهایی مانند انگلیس‪ ،‬چین‪ ،‬مکزیک و هند در این زمینه‬ ‫در رده های بعدی هستند زیرا هر یک نشانه هایی از ناسیونالیسم را دارند‪.‬‬ ‫منبع‪Bloomberg :‬‬ ‫‪Tthedrive.com‬‬ ‫‪Just-auto‬‬ ‫ شنبه‬ ‫صنعت قطعه نیازمند سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران گفت‪۸۶ :‬درصد یک خودرو‪،‬‬ ‫قطع��ات اس��ت و ب��رای ارتق��ای این صنع��ت و همگام ش��دن‬ ‫قطعه س��ازان با صنعت خ��ودرو نیازمند س��رمایه گذاری انها در‬ ‫واحدهای تحقیق و توسعه هستیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬احم��د نعمت بخش با اش��اره به هدف‬ ‫پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو به ادغام قطعه سازان‬ ‫در کشورهای پیشرفته پرداخت و تصریح کرد‪ :‬به دلیل تحریم ها‬ ‫از دانش روز دنیا عقب افتاده ایم و بیشتر ماشین االت قطعه سازان‬ ‫فرس��وده بوده و برای رقابت بای��د دانش فنی و تجهیزات خود را‬ ‫روزامد کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بر اس��اس ضوابط وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ی نخست‬ ‫در قراردادهای جدید خودروس��ازان با ش��رکای خارج ‬ ‫قرار بود با حدود ‪۴۰‬درصد س��اخت داخل کار اغاز شود اما چون‬ ‫قطعه سازان نتوانستند خود را روزامد کنند درحال حاضر ساخت‬ ‫یکی از خودروهای جدید با ‪۲۰‬درصد س��اخت داخل اغاز شد تا‬ ‫در ادامه به ‪۴۰‬درصد مورد نظر برسیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان کش��ور تصریح کرد‪ :‬صنعت قطعه‬ ‫نیازمن��د یاری اس��ت و حدود ‪۳‬میلیارد ی��ورو و بیش از ‪۱۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان نی��از ب��ه س��رمایه گذاری دارد و وزارتخانه باید‬ ‫تس��هیالت ارزی ب��رای انها فراهم کند‪ .‬صنعتگ��ران می توانند با‬ ‫اجرای طرح نوس��ازی صنایع کوچک تجهی��زات خود را روزامد‬ ‫کرده و قطعات باکیفیت تولید و تامین کنند‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش با اش��اره به مح��ور اصلی همایش ک��ه زنجیره‬ ‫تامین رقابت پذیر‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬قطعه س��ازی و لجستیک است ابراز‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬امید است پس از برگزاری همایش اتفاق خوبی در‬ ‫صنعت قطعه بیفتد و دستاوردهای مطلوبی برای صنعت خودرو‬ ‫رقم بخورد‪.‬‬ ‫‪ 23‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره یک‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت و دانشگاه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کارشناسان با تشریح راهکار های جبرانی پیشنهاد کردند‬ ‫فاصله کوتاه‬ ‫صنعت و دانشگاه‬ ‫با طرح های عملیاتی‬ ‫یک��ی از ضعف ها و چالش های صنعت کش��ور به ارتباط نداش��تن صنع��ت با مراکز علمی و نیز دانش��گاه ها‬ ‫برمی گردد‪ .‬این مس��ئله برای بومی کردن صنعت خودرو مشکالتی را به وجود اورده و درحالی که تاکید زیادی‬ ‫روی طراحی پلتفرم و تولید خودرو ملی می شود هنوز به این امر مهم دست نیافته ایم‪.‬‬ ‫تولید خودرو بومی کمک بسیاری به بومی شدن صنعت قطعه و توسعه ان می کند و در این شرایط وضعیت‬ ‫بازار برای این صنایع به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫درباره فاصله گرفتن صنعت و دانشگاه دالیل بسیاری از سوی هردو بخش (صنعتگر و کارشناس دانشگاهی)‬ ‫مطرح می شود و صنعتگر معتقد است دانشگاهیان نمی توانند نیازهای صنعت قطعه را رفع کنند و دانشگاهیان‬ ‫نیز گالیه مند هس��تند که قطعه سازان از ایده ها و طرح های انها اس��تفاده نمی کنند‪ .‬حال باید دید چگونه این‬ ‫چالش برطرف شود‪« .‬گسترش صنعت» نظرات هر دو طرف را جویا شد که می خوانید‪.‬‬ ‫حمیدرضا تق��ی راد‪ ،‬رییس دانش��کده برق خواجه‬ ‫نصیرالدین طوسی درباره نقش مراکز علمی در تولید‬ ‫گف��ت‪ :‬طراحی پلتفرم و تولید قطع��ات موردنیاز ان‬ ‫س��طوح مختلفی دارد‪ .‬امروز اگر ب��ه خودروهای روز‬ ‫دنیا نگاه کنیم سطح هوشمندی این خودروها بسیار‬ ‫باال رفته و تحوالت اساس��ی را در این صنعت ش��اهد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬صنعت خودرو و به دنبال ان قطعه کشور با‬ ‫وجود پیشینه ‪ ۴۰‬ساله در امر مونتاژ از این نظر حتی‬ ‫از همتایان چینی خود عقب تر اس��ت‪ .‬الزم اس��ت در‬ ‫این باره کمی به فضای پژوهشی نزدیک شویم‪.‬‬ ‫او درب��اره تاثیر مطالع��ات و پژوهش ها در صنعت‬ ‫خ��ودرو ب��ه نمونه هایی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬امروز‬ ‫بس��یاری از خودروها پارک دوبل خودکار یا س��رعت‬ ‫کروز خودکار دارند‪.‬‬ ‫پ��ردازش تصویر و نیز راداری که در این خودروها‬ ‫وجود دارد از اس��یب انه��ا جلوگیری می کند ضمن‬ ‫اینکه سیس��تم ترم��ز در این خودروه��ا نیز خودکار‬ ‫است‪.‬‬ ‫درباره سامانه بازدارنده سرعت یا کروز کنترل الزم‬ ‫به توضیح اس��ت سامانه ای خودکار برای مهار سرعت‬ ‫در وسایل نقلیه است‪ .‬این سامانه یک خودمهار کاری‬ ‫اس��ت که ب��ا کنترل جریان س��وخت مای��ه پایداری‬ ‫سرعت می شود‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه به پروژه های پژوهشی مراکز‬ ‫علمی کش��ور اشاره کرد و گفت‪ :‬دانشگاه های داخلی‬ ‫به لحاظ مطالعاتی کارهایی در این زمینه ها داشته اند‬ ‫درنتیجه دانشگاه ها به لحاظ پژوهشی کارهای زیادی‬ ‫در این حوزه ها انجام داده اند اما به دلیل شفاف نبودن‬ ‫همکاری ها ارتباطی پیوسته و مناسب بین دانشگاه ها‬ ‫و مراکز پژوهش��ی با خودروس��ازی وجود نداش��ته و‬ ‫طرح های پژوهشی در خود دانشگاه ها باقی می ماند و‬ ‫ظرفیت بازار موجود در داخل نیز از سوی سازندگان‬ ‫خارجی پر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه ها بازارمحور باشند‬ ‫تق��ی راد در ادامه اظهار کرد‪ :‬ام��روز فناوری مانند‬ ‫مهندس��ی برق در محصوالت خودروی��ی زیاد دیده‬ ‫می ش��ود ام��ا به دلی��ل نبود ارتب��اط در ای��ن زمینه‬ ‫خالهایی در محصوالت داخلی وجود دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در این زمینه پیشنهاد می کنم دانشگاهیان نگاهی به‬ ‫بازار داشته باشند و کارها و پروژه های پژوهشی خود‬ ‫را به س��مت محصوالت مورد اس��تفاده صنعت سوق‬ ‫دهند همچنین بر صنعتگران اس��ت از دانشی که در‬ ‫دانشگاه ها وجود دارد استقبال کنند‪.‬‬ ‫این م��درس تاکید ک��رد‪ :‬گفتمان مس��تقیم بین‬ ‫صنعت و دانش��گاه وجود ندارد و اگر ارتباطی باش��د‬ ‫تنها ازسوی اشخاص به شکل حلقه های محلی است‪.‬‬ ‫در س��ایر کشورها این گونه نیس��ت و به طور قطع در‬ ‫کشوری مانند کره و حتی چین توسعه خودروسازی‬ ‫انها مرهون فعالیت های پژوهشی مراکز دانشگاهیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نشر ایده های دانش�گاهی بدون رعایت‬ ‫حق مولف‬ ‫یک��ی از چالش های��ی ک��ه صنعتگر به ان اش��اره‬ ‫می کند این است که اگر طرح خود را به مراکز علمی‬ ‫یا دانشگاهی س��فارش دهند در جاهای دیگر پخش‬ ‫می شود ازاین رو نمی توان اعتماد الزم را کرد‪ .‬تقی راد‬ ‫در این باره اظهار کرد‪ :‬این مس��ئله راه حل دارد و ان‬ ‫ثبت اختراع و حفظ مالکیت معنوی است‪.‬‬ ‫ثب��ت مالکیت اقتصادی طرح ه��ا و ایده ها موجب‬ ‫خ��روج از ای��ن وضعیت برای انها می ش��ود‪ .‬امروز به‬ ‫قانون کپی رایت اعتقاد نداریم و این گونه می شود که‬ ‫کپی کردن موردی ش��اید به نفع باش��د اما در عمل‬ ‫به ضرر تولیدکنندگان دانش فنی کش��ور و در سطح‬ ‫کالن‪ ،‬صنعت تمام می شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬معتقدم در صنعت نیاز وجود دارد و ایده‬ ‫در دانش��گاه ها شکل می گیرد و در این بحث بسیاری‬ ‫از ایده های��ی ک��ه مط��رح می ش��ود و در پرپوزال ها‬ ‫می اید در جاهای دیگر مورد اس��تفاده قرار گرفته در‬ ‫نتیجه این س��خن برعکس است و طرح ها و ایده های‬ ‫دانشگاهی اس��ت که در بخش های مختلف نشر داده‬ ‫می شود بدون رعایت حق مالکیت معنوی ایده پرداز‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این وظیفه س��ازمان های قانون گذار و‬ ‫جامعه علمی و فرهنگی کش��ور است که این مسئله‬ ‫را به طور جدی پیگیری کند‪ .‬چالش ها بسیار است‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه برای برون رفت از این مسئله‬ ‫نیز پیش��نهاد کرد‪ :‬در این راستا باید دانشگاه ها یک‬ ‫گام به سمت نیازها جلو بیایند و صنعت نیز یک گام‬ ‫به سمت فناوری های نوین حرکت کند‪ .‬نخستین گام‬ ‫راه را برای دو طرف هموار می کند؛ حداقل هموار تر از‬ ‫شرایطی که امروز در ان قرار داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباط صنعت و دانشگاه برای ادامه حیات ‬ ‫س��ال ها این موضوع عنوان می شود اما هنوز اتفاق‬ ‫خاصی در این باره رخ نداده است‪ .‬تقی راد گفت‪ :‬کلید‬ ‫کار اقتصاد اس��ت‪ .‬برای اینکه حیات دانشگاه ها حفظ‬ ‫شود باید این امر محقق شود و صنعت نیز برای اینکه‬ ‫ادامه فعالیت داش��ته باشد و بتواند وارد میدان رقابت‬ ‫شود باید به این سمت حرکت کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬صنایع کشور ازجمله خودرو و قطعه و نیز‬ ‫مراکز اموزشی و دانش��گاهی همچنان ارتزاق دولتی‬ ‫دارند و به اس��تفاده از پول نفت عادت کرده ایم و این‬ ‫نقطه اغاز ضعف هاست‪.‬‬ ‫این م��درس دانش��گاه تصریح ک��رد‪ :‬البته معتقد‬ ‫نیس��تم این منبع بای��د به طور کامل قطع ش��ود اما‬ ‫امروز بحث اقتصاد مقاومتی نش��ان می دهد درامدها‬ ‫و خزانه ای که برای س��ازمان های مختلف وجود دارد‪،‬‬ ‫محدود اس��ت‪ .‬اگر بازار فروش محصوالت خود را به‬ ‫سایر کشورها گسترش دهیم می توانیم با فناوری روز‬ ‫حرکت کنیم زیرا تنها با اس��تفاده از فناوری است که‬ ‫صنعت می تواند حیات خود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫تقی راد تاکید کرد‪ :‬مس��یر س��ختی است و در این‬ ‫رقابت افراد زیادی ممکن است حذف شوند اما انهایی‬ ‫که می مانند کس��انی هس��تند که می توانند صنعت‬ ‫خودرو و قطعه کشور را تغییر دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجربه های همکاری صنعت و دانشگاه‬ ‫الزم ب��ود در این باره با یکی از صنعتگران که ضمن‬ ‫فعالیت در صنعت‪ ،‬خود دانش اموخته دانش��گاه باشد‬ ‫نیز گفت وگویی ش��ود تا چالش ها شناس��ایی شده و‬ ‫بت��وان برای بر ون رف��ت از ان راهکار پیش��نهاد کرد‬ ‫ازاین رو به س��راغ میرحس��ین صدر‪ ،‬مدی��ر کیفیت‬ ‫مگاموتور رفته و موضوع را از سوی او پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫وی در این باره گفت‪ :‬مگاموتور تجربه خوبی از ارتباط‬ ‫با دانش��گاه دارد‪ .‬س��ال ‪ ۷۷‬این ش��رکت قراردادی با‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف بست و بخشی از استادان این‬ ‫دانشگاه به همراه برخی از دانشجویان در این شرکت‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این پروژه تا یک س��ال ادامه یافت اما‬ ‫پس از ان متوقف ش��د‪ .‬همچنین پ��روژه ای دیگر در‬ ‫بخش کیفی مگاموتور با یکی از دانش��گاه های شمال‬ ‫کش��ور برای پیگیری یکی از مسائل مشتریان منعقد‬ ‫شد‪ .‬پایان این همکاری این گونه بود که مطالعه ای که‬ ‫قرار بود انها برای مگاموتور داش��ته باشند مهندسان‬ ‫‪ ۷‬ماه زودتر از پژوهشگران دانشگاهی به ان رسیدند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال در صنعت گفت‪ :‬این پروژه ای بود که در‬ ‫نیمه دوم دهه ‪ ۸۰‬اجرا ش��د اما دانشگاه از مهندسان‬ ‫این ش��رکت عقب تر بود که نشان می دهد فاصله بین‬ ‫دانشگاه و صنعت در این باره زیاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹ پیشتازی صنعتگر در طرح های اجرا‬ ‫صدر در پاس��خ به این پرسش که چرا پژوهشگران‬ ‫دانشگاهی عقب تر از کارشناسان صنعتی بودند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به این دلیل که صنعتگر نمی تواند مسائل و مشکالت‬ ‫مربوط به محصولش را که از س��وی مش��تری مطرح‬ ‫می ش��ود کنار بگذارد‪ .‬شکایتی که از سوی مشتریان‬ ‫عنوان می ش��ود باید در کوتاه ترین زمان ممکن رفع‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر این گونه نباش��د بازار و اعتماد مشتری از‬ ‫دست می رود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ش��اید یک سلس��له تبلیغات منفی‬ ‫در فض��ای بیرونی درباره خدمات دهی وجود داش��ته‬ ‫باش��د اما واقعیت این اس��ت که تمام کارشناسان در‬ ‫بخ��ش اجرایی ت�لاش دارند بهترین خدم��ات را به‬ ‫مصرف کنن��دگان خ��ود ارائه دهند‪ .‬باید یاداور ش��د‬ ‫بخشی از این تبلیغات منفی در جامعه ناعادالنه است‪.‬‬ ‫این فعال در حوزه صنعت تصریح کرد‪ :‬س��ازنده به‬ ‫شکل انالین همیش��ه در دسترس مشتریان است تا‬ ‫بهترین س��رویس دهی را در سطح خود داشته باشد‬ ‫و نیز مش��کالت دس��ته بندی می ش��ود ت��ا در مدت‬ ‫کوتاهی برطرف شود‪ .‬صدر ادامه داد‪ :‬این دو نمونه از‬ ‫همکاری های تجربه شده عنوان شد که به این مشکل‬ ‫برس��یم؛ نخست اینکه فضای مراکز دانشگاهی علمی‬ ‫بوده و فضای صنعت را باور ندارند و نیز صنعت فضای‬ ‫کاری و اجرایی اس��ت به همین دلیل صنعتگر بهای‬ ‫الزم را به مراکز پژوهشی نمی دهد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تنه��ا ارتب��اط این دو بخش ب��ا یکدیگر‬ ‫مح��دود به ج��ذب نیروهای انس��انی اموزش دیده و‬ ‫فارغ التحصیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعری�ف پروژه ه�ای بلندم�دت ب�رای‬ ‫مراکز پژوهشی‬ ‫مدیر کیفیت مگاموتور به حلقه های گمشده در این‬ ‫بستر اشاره کرد و گفت‪ :‬هریک از دست اندرکاران این‬ ‫دو ح��وزه تنها در محدوده خود می اندیش��ند و نگاه‬ ‫خ��ود را فرات��ر از مرزهای موجود نمی برند‪ .‬مس��ئله‬ ‫درباره دانشگاه ها این اس��ت که به طور عموم مسائل‬ ‫عموم��ی را عن��وان می کنند که به نتیج��ه موردنیاز‬ ‫نمی رس��یم یا در بخش صنعت نی��ز به گونه ای دیگر‬ ‫باعث این فاصله شده است‪ .‬صدر اظهار کرد‪ :‬با تمام‬ ‫این مس��ائل در برخی از بخش ها همکاری ها در حال‬ ‫انجام اس��ت به طور نمونه در بخش طراحی‪ ،‬صنعتگر‬ ‫تالش دارد از افراد و طرح های دانش��گاهی اس��تفاده‬ ‫کند اما این بس��تر خیلی قوی نیست‪ .‬او ضمن تاکید‬ ‫ب��ر فاصله گرفتن از فضای ش��عاری عنوان کرد‪ :‬باید‬ ‫چنین فضایی در تمام بخش های تولید کش��ور ایجاد‬ ‫شود و تیمی از صنعت و نیز تیمی از دانشگاه در کنار‬ ‫هم تشکیل شوند و با همفکری برنامه های بلندمدت‬ ‫تدوین کنند و از فضای شعاری به سمت عمل گرایی‬ ‫حرک��ت کنیم‪.‬این فعال صنعتی همچنین درباره این‬ ‫فاصله یاداور ش��د‪ :‬دانشگاه به لحاظ دانشی و صنعت‬ ‫به لحاظ اجرایی به خود متکی هستند‪ .‬این امر باعث‬ ‫ش��ده که هریک به نوعی به هم اعتماد نداشته باشند‪.‬‬ ‫صدر درباره ش��کل محتوایی پروژه های تعریف شده از‬ ‫س��وی صنعت برای مراکز علمی و پژوهش��ی گفت‪:‬‬ ‫به نظر می رس��د باید پروژه های صنعتی برای دانشگاه‬ ‫در راستای برنامه های اینده باشد‪ .‬شاید در پروژه های‬ ‫اجرایی صنعتگر پیشتازتر از دانشگاهیان باشد اما در‬ ‫طرح های دانش محور انها جلوتر هستند‪.‬‬ ‫هدیه مالیاتی ترامپ به خودروسازان‬ ‫دونال��د ترام��پ‪ ،‬رییس جمه��وری امری��کا‪۲۲ ،‬‬ ‫دس��امبر پ��ای «قان��ون اص�لاح نظ��ام مالیات��ی»‬ ‫(‪)Tax Bill‬را امضا کرد تا این الیحه پس از ماه ها‬ ‫کش وق��وس که بر س��ر راه تصویبش قرار داش��ت‪،‬‬ ‫ب��رای اجرا ابالغ ش��ود‪ .‬ترامپ تنه��ا دو روز پس از‬ ‫تصوی��ب این قانون در مجلس س��نا با امضای خود‬ ‫به طور رسمی این قانون را برای اجرا‪ ،‬ابالغ کرد‪ .‬هم‬ ‫مجلس سنا و هم مجلس نمایندگان امریکا باوجود‬ ‫مخالفان به نسبت زیاد این قانون را تصویب کردند تا‬ ‫رییس جمهوری و هم حزبی هایش این پیروزی را در‬ ‫استانه سال نو میالدی جشن بگیرند‪.‬‬ ‫اصالح نظامی مالیات��ی از وعده های اصلی دونالد‬ ‫ترامپ در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫س��ال گذش��ته ب��ود و تصوی��ب ان در کنگره یک‬ ‫پیروزی بزرگ برای او به شمار می رود زیرا بی تردید‬ ‫اصالح نظام مالیات��ی یکی از مهم ترین وعده های او‬ ‫در دوران انتخابات شناخته می شد‪.‬‬ ‫هدف ای��ن قانون کم ک��ردن مالی��ات پرداختی‬ ‫ش��رکت ها ب��ه دول��ت و در نتیجه تش��ویق انها به‬ ‫س��رمایه گذاری های بیش��تر در خاک امریکا است‪.‬‬ ‫ترامپ که در کاخ س��فید ب��رای تصویب این قانون‬ ‫جش��ن گرفته بود در حاش��یه ای��ن ایین گفت این‬ ‫قان��ون تنها برای ش��رکت ها نیس��ت و خانواده های‬ ‫امریکایی را ش��امل می شود‪ .‬او اصالح نظام مالیاتی‬ ‫را در کش��ورش «تجربه ای ش��گفت انگیز» توصیف‬ ‫ک��رد‪ .‬پیش بینی ه��ا حاک��ی اس��ت قان��ون جدید‬ ‫مالیاتی درمدت ‪ ۱۰‬س��ال اینده‪۱/۵ ،‬تریلیون دالر‬ ‫ب��ه بدهی ه��ای امریکا اضاف��ه کند‪ .‬بده��ی امریکا‬ ‫درحال حاضر ‪ ۲۰‬تریلیون دالر است‪.‬‬ ‫امیدواری نمایندگان جمهوری خواه این است که‬ ‫طبقه بسیار پولدار باتوجه به کاهش مالیات‪ ،‬هزینه‬ ‫بیش��تری را صرف صنایع و خدمات کرده و سرمایه‬ ‫بیشتری را در تجارت به کار بیندازند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که شرکت های امریکایی سال های زیادی است‬ ‫که پول نقد خود را انباشت می کنند و درصد خیلی‬ ‫کمی از ان صرف بهینه سازی و بروز کردن صنایع یا‬ ‫باال بردن حقوق پرداختی می شود‪.‬‬ ‫ام��ا به ب��اور کارشناس��ان تصویب قان��ون جدید‬ ‫اص�لاح مالیاتی در امریکا ب��رای صنعت خودرو در‬ ‫این کش��ور س��ودمند و در حکم هدیه ای است که‬ ‫رییس جمهوری امریکا کادوپیچ شده به خودروسازان‬ ‫و نمایندگی های فروش فرستاده است؛ هدیه ای که‬ ‫خودروس��ازان ان را نه تنها پس نمی فرس��تند که با‬ ‫ش��وق باز ک��رده و از مزایایش بهره مند می ش��وند‪.‬‬ ‫انتظار کارشناس��ان از این الیحه بحث برانگیز برای‬ ‫صنعت خودرو این اس��ت که با اصالح نظام مالیاتی‬ ‫رونقی بزرگ در فروش خودرو در امریکا ایجاد شود‪.‬‬ ‫در حالی که کمتر از یک هفته به پایان سال میالدی‬ ‫جاری فرصت مانده‪ ،‬انچه روشن است اینکه فروش‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی(‪۱۳۹۵-۹۶‬خورشیدی) وسایل‬ ‫نقلیه جدید در امریکا به بیش از ‪ ۱۷‬میلیون دستگاه‬ ‫می رس��د‪ .‬تحلیلگران انتظار ندارند کل فروش سال‬ ‫ج��اری میالدی به رکورد ‪ ۱۷/۵۵‬میلیون دس��تگاه‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی(‪۱۳۹۴-۹۵‬خورشیدی) برسد‬ ‫اما نزدیک میزان فروش س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی(‪-۹۴‬‬ ‫‪۱۳۹۳‬خورش��یدی) یعنی ‪ ۱۷/۵‬میلیون دس��تگاه‬ ‫برای بازار امریکا دور از دسترس نیست‪.‬‬ ‫رونق ف��روش انتظارها از این صنع��ت را افزایش‬ ‫داده ام��ا حزب جمهوری خ��واه می توان��د به لطف‬ ‫قان��ون اصالح مالیاتی ب��ا خیال راحت پا به س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی(‪۱۳۹۶-۹۷‬خورش��یدی) بگ��ذارد‪.‬‬ ‫جاناتان اسموک‪ ،‬اقتصاددان ارشد شرکت «کوکس‬ ‫اتوموتی��و» (‪ )Cox Automotive‬در بیانی��ه ای‬ ‫دراین باره گفت‪« :‬این قدرت هزینه کرد بیش��تر که‬ ‫بس��یاری از خانوارها در نتیجه اصالح نظام مالیاتی‬ ‫به دست خواهند اورد‪ ،‬باید به یک «حرکت روبه جلو»‬ ‫ادامه دار در انچه مردم می خرند‪ ،‬بینجامد‪».‬‬ ‫او در بخش دیگری اظهارکرد‪« :‬اکنون می بینیم‬ ‫اولویت از سدان ها به س��مت کراس اوورها رفته که‬ ‫ای��ن با افزایش ن��رخ معامالت در ب��ازار خودروهای‬ ‫جدید س��ازگاری دارد‪ .‬اکنون با پول بیش��تری که‬ ‫در جی��ب خانواده ها می ماند‪ ،‬خانوارهای بیش��تری‬ ‫می توانن��د خودروه��ای گران تری مانن��د کامیون‪،‬‬ ‫شاسی بلند و خودروهای لوکس بخرند‪».‬‬ ‫پیش بینی کوکس فروش کمتر خودرو در س��ال‬ ‫‪ )۱۳۹۶-۹۷( ۲۰۱۸‬در بازار امریکا اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫داده های این ش��رکت فروش خ��ودرو در امریکا در‬ ‫س��ال اینده حداکثر ‪ ۱۶/۸‬میلیون دستگاه خواهد‬ ‫بود‪ .‬اگر این پیش بینی درس��ت از اب دربیاید سال‬ ‫این��ده نخس��تین بار در ‪ 4‬س��ال گذش��ته یعنی از‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬میالدی(‪۱۳۹۲-۹۳‬خورش��یدی) خواهد بود‬ ‫که فروش خودرو در امریکا به ‪ ۱۷‬میلیون دس��تگاه‬ ‫نمی رسد‪ .‬کاهش مالیات هزینه های باالتر برای وام‬ ‫خ��ودرو را متعادل ک��رده و در نرخ معامالت نیز اثر‬ ‫مثبت خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ش��کل و شمایل جدید پرداخت مالیات در امریکا‬ ‫جلوی افزایش نرخ بهره را می گیرد و توان مشتریان‬ ‫را برای خرید وس��ایل نقلیه جدید گران تر بیش��تر‬ ‫می کند‪ .‬وقتی توان خرید مش��تریان بیش��تر شود‪،‬‬ ‫خودروس��ازان هم می توانند حاش��یه س��ود خود را‬ ‫حتی در صورت کاهش فروش حفظ کنند‪.‬‬ ‫اما یک نگرانی روشن برای این صنعت وجود دارد‪.‬‬ ‫عوامل غیرمرتبط به شرایط طبیعی بازار می تواند در‬ ‫صورت رکود منجر به کاهش بیش��تر فروش ساالنه‬ ‫در بازار امریکا شود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬پیش از بحران مالی‬ ‫جهانی که در فاصله سال های ‪)۱۳۸۴-۸5( ۲۰۰۷‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪۱۳۸۷-۸۸‬خورش��یدی) رخ داد‪،‬‬ ‫بازار امریکا یک رکورد تاریخی ثبت کرد که از دهه‬ ‫‪ ۹۰‬میالدی (دهه ‪ ۷۰‬خورشیدی) پیشینه نداشت‪.‬‬ ‫در ان زمان فروش خودرو در بازار این کش��ور تنها‬ ‫سالی حدود ‪ ۱۵‬میلیون دستگاه بود‪.‬‬ ‫ی��ک نگرانی دیگ��ر در بازار خودرو امریکا فش��ار‬ ‫ی اس��ت ک��ه عرضه خودروه��ای کارکرده‬ ‫بلندمدت ‬ ‫به تدری��ج ب��ر فروش وس��ایل نقلیه جدی��د خواهد‬ ‫اورد‪ .‬رون��د رو به رش��د فروش خودروهای دس��ت‬ ‫دوم در ‪ ۳‬س��ال گذشته در کنار شیوه های تهاجمی‬ ‫مورداس��تفاده ش��رکت ها برای لیزینگ یعنی موج‬ ‫درخواست برای خودروهای به نسبت سبک کارکرده‬ ‫ک��ه این باعث کاهش تقاضا برای خودروهای جدید‬ ‫می ش��ود‪ .‬به این ترتیب این احتمال کم می ش��ود‬ ‫که مصرف کنندگان به دنبال خودروهایی باشند که‬ ‫به اخرین فناوری های روز مجهز ش��ده اند و به جای‬ ‫ان به دنبال خودروهایی هستند که برچسب ارزان تر‬ ‫دارند اما از امکانات خودروهای هوش��مند بهره مند‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن برخ��ی کارشناس��ان دغدغ��ه این را‬ ‫داش��تند که پس از اصالح نظام مالیاتی در امریکا‪،‬‬ ‫مش��وق ها برای خرید خودروهای برقی کاهش پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬حاال اما اینطور به نظر می اید که انچه کاهش‬ ‫یافته مشوق ها نیست بلکه تهدیدهایی است که در‬ ‫اطراف این مش��وق ها وجود داش��ت‪ .‬جنویو کولن‪،‬‬ ‫رییس انجمن حمل ونقل برقی امریکا در واش��نگتن‬ ‫دراین باره گفت‪« :‬اعتبار مالیاتی برای وس��ایل نقلیه‬ ‫برق��ی پالگینی باقی مانده اس��ت»‪ .‬ای��ن اعتبار به‬ ‫برقی سازها داده می شود تا ‪۲۰۰‬هزار دستگاه وسیله‬ ‫نقلیه را پوش��ش دهد‪ .‬از این رو حاال برقی س��ازها و‬ ‫فعاالن صنعت انرژی های تجدیدپذیر می توانند پس‬ ‫از مدت ها نفس��ی به راحتی بکشند زیرا قانون جدید‬ ‫مالیاتی باری بر دوش انها نمی گذارد‪ .‬برداشته شدن‬ ‫کمک ه��ا برای خری��د خودروه��ای برقی همچنین‬ ‫می توانس��ت ش��اغالن در این بخش را ب��ا خطر از‬ ‫دست رفتن شغل ش��ان روبه رو کند اما حاال تمامی‬ ‫‪۲۱۵‬ه��زار کارگری که در ای��ن بخش کار می کنند‬ ‫دستکم خیال شان از این موضوع راحت می شود که‬ ‫قانون مالیاتی جدید برای شان دردسر جدی درست‬ ‫نمی کند‪ .‬در مجموع بیش��تر خودروس��ازان از این‬ ‫اصالح مالیاتی خوشحال هستند زیرا به نظر می رسد‬ ‫اسیب چندانی در انتظار انها نخواهد بود و به رونق‬ ‫فروش نیز منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫منبع‪Businessinsider :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره یک‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رین اسپید اسنپ؛ ایده ای برای ساخت خودروهای اشتراکی‬ ‫«رین اس��پید» یک خودروس��از سوئیس��ی اس��ت که در زمینه‬ ‫بازس��ازی‪ ،‬تقویت و تولید خودرو فعالی��ت می کند‪ ،‬با این حال در‬ ‫سال های گذشته نام این شرکت بیشتر به دلیل ارائه کانسپت های‬ ‫مدرن و متفاوت بر س��ر زبان ها افتاده اس��ت‪ .‬این شرکت به تازگی‬ ‫از یک کانس��پت عجیب رونمایی کرده که براس��اس برنامه ریزی ها‬ ‫قرار اس��ت ماه اینده میالدی در نمایش��گاه سی ای اس در معرض‬ ‫دید عموم قرار گیرد‪ .‬این کانس��پت خودران‪ ،‬اس��نپ (‪ )Snap‬نام‬ ‫دارد و در اصل ش��امل یک شاس��ی و بدنه جدا از هم می شود‪ .‬به‬ ‫گزارش دیجیاتو شاسی اسکیت برد مانند اسنپ اجزای پیشرانه ای‬ ‫الکتریکی را در خود جای داده و باتوجه به مس��تقل بودن می تواند‬ ‫به بدنه هایی با کاربری متفاوت متصل ش��ود‪ .‬مهندس��ان سوئیسی‬ ‫معتقدند با این ایده تا حد بس��یار زیادی در منابع و س��رمایه های‬ ‫مالی صرفه جویی می شود‪ .‬نکته جالب اینکه در صورت در دسترس‬ ‫بودن پیش��رانه یا شاسی بهتر نیز می توان به راحتی هر کدام از این‬ ‫موارد را تغییر داد‪ .‬در داخل بدنه ای که برای جابه جایی مس��افران‬ ‫تدارک دیده شده‪ ،‬انبوهی از صفحات لمسی وجود دارند‪ .‬به وسیله‬ ‫این صفحات‪ ،‬هر کدام از سرنش��ینان از طریق حس��گرهایی مانند‬ ‫اس��کنر عنبیه احراز هویت می شوند؛ بعد از شناسایی افراد حاضر‪،‬‬ ‫موس��یقی های مورد عالقه‪ ،‬صفحات وب و مقصدهای پرکاربرد هر‬ ‫کدام از انها در دسترس ش��ان قرار می گیرد‪ .‬به گفته رین اس��پید‪،‬‬ ‫از اتاقک کانس��پت جدید می ت��وان به عنوان یک دفتر کار متحرک‬ ‫نیز اس��تفاده کرد‪ .‬مانند کانسپت های پیش��ین رین اسپید‪ ،‬اسنپ‬ ‫نیز از قابلیت های جالبی برخوردار اس��ت‪ .‬برای نمونه در کابین این‬ ‫مفهومی مدرن ربات هایی هوش��مند وظیف��ه انجام برخی کارها را‬ ‫برعهده گرفته اند‪ ،‬گلدان های نعناع و تمشک نیز برای ایجاد فضایی‬ ‫متفاوت در داخل خودرو قرار داده ش�� ده اند و به نوعی نشان دهنده‬ ‫اهمیت محیط زیست برای رین اسپید هستند‪.‬‬ ‫سایه سنگین تقلب بر صنعت کشور افتاب تابان‬ ‫رسوایی ژاپن در جعل استاندارد‬ ‫سارا گلچین‬ ‫ژاپنی ه��ا روزی که اراده کردند ب��ه ژاپن امروزی‬ ‫تبدیل ش��وند یک هدف برای خ��ود در نظر گرفتند‪.‬‬ ‫انها با خود عهد بس��تند هرچه تولیدکنندگان ش��ان‬ ‫تولی��د می کنند‪ ،‬بخرند‪ .‬ان زم��ان تولیدات ژاپنی نه‬ ‫رنگ و روی تولیدات امروزی را داشت و نه از کیفیت‬ ‫و دوام محصوالت امروزی برخوردار بود‪.‬‬ ‫ژاپنی ها اما هرچه در چنته داشتند را می گذاشتند‬ ‫ت��ا محص��ول را خودش��ان تولید کرده و در مس��یر‬ ‫پیشرفت گام بردارند‪ .‬ان زمان حتی خبری از تقلب‬ ‫و کم کاری هم نبود‪.‬‬ ‫هر جنس ژاپنی که س��اخته می ش��د تمام تالش‬ ‫تولیدکنندگان این کش��ور بود و دور زدن برای انها‬ ‫مفهومی نداشت‪.‬‬ ‫پس ش��گفت اور نیست که س��ال ها ژاپن به عنوان‬ ‫نماد درخش��انی از یکپارچگ��ی و کیفیت محصوالت‬ ‫شناخته شود و اطمینان به محصوالت ژاپنی در دل‬ ‫مردم سراسر جهان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫این روند اما در چند ماه گذشته دچار تیرگی هایی‬ ‫شده و مدیران شرکت های ژاپنی یکی پس از دیگری‬ ‫باید در برابر مردم سراس��ر جهان به نش��انه پوزش و‬ ‫عذرخواهی تعظیم کنند‪.‬‬ ‫در اکتبر امس��ال (مهر) شرکت فوالدسازی «کوبه‬ ‫اس��تیل» ژاپن به عنوان یکی از غول های فوالدسازی‬ ‫دنیا پذیرفت محصوالتی که به حدود ‪ ۲۰۰‬ش��رکت‬ ‫در جهان فروخته ب��ا داده هایی غلط درباره قدرت و‬ ‫دوام همراه بوده اند‪.‬‬ ‫براساس اعالم مدیران کوبه استیل برخی محصوالت‬ ‫الومینیوم��ی و مس��ی این ش��رکت ک��ه در فاصله‬ ‫س��پتامبر ‪( ۲۰۱۶‬ش��هریور ‪ )۱۳۹۵‬ت��ا اوت ‪۲۰۱۷‬‬ ‫(مرداد ‪ )۱۳۹۶‬برای ش��رکت های گوناگون فرستاده‬ ‫ش��ده اند به اش��تباه به عنوان محصوالتی س��ازگار با‬ ‫ویژگی ه��ای موردنی��از مش��تریان برچس��ب گذاری‬ ‫شده اند‪ .‬این ش��رکت همچنین پذیرفته دستکاری ها‬ ‫از یک دهه پیش شروع شده است‪.‬‬ ‫در میان ش��رکت هایی که محصوالت دس��تکاری‬ ‫شده ژاپنی برای انها فرستاده شده‪ ،‬نام خودروسازانی‬ ‫مانن��د تویوتا‪ ،‬هوندا‪ ،‬م��زدا و جنرال موتورز نیز دیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬ش��رکت تویوتا پس از مشخص شدن این‬ ‫رس��وایی اعالم ک��رد از محصوالت کوبه اس��تیل در‬ ‫س��اخت در صندوق عقب‪ ،‬کاپ��وت و برخی قطعات‬ ‫دیگر خودرو اس��تفاده می کرده اس��ت‪ .‬هوندا و مزدا‬ ‫ه��م از الومینیوم های کوب��ه در تولید کاپوت برخی‬ ‫خودروهای خود استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی نیس��ان نی��ز در ادام��ه‬ ‫رس��وایی های ژاپنی در همان م��اه اکتبر (مهر) برای‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون خودرو فراخوان داد‪.‬‬ ‫کارمندان این ش��رکت بدون مجوز مناسب برای‬ ‫بازرسی های نهایی در برخی وسایل نقلیه‪ ،‬خودروها‬ ‫را از مراحل بازرس��ی رد کرده و به بازار داخلی ژاپن‬ ‫می فرستادند‪ .‬ش��رکت خودروسازی سوبارو نیز برای‬ ‫نزدی��ک ‪۴۰۰‬هزار خودرو به همی��ن دالیل فراخوان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫شرکت میتسوبیش��ی متریال نیز در نوامبر (پایان‬ ‫ابان) پذیرفت که ش��رکت های تابع این ش��رکت در‬ ‫داده های مربوط به محصوالت این ش��رکت دس��ت‬ ‫برده اند‪.‬‬ ‫در اخری��ن رس��وایی از ن��وع ژاپن��ی نی��ز یکی از‬ ‫ش��رکت های تاب��ع ش��رکت ت��ورای‪ ،‬س��ازنده فیبر‬ ‫مصنوعی در اواخر نوامب��ر (ابتدای اذر) اعتراف کرد‬ ‫در داده های مربوط به محصوالت این ش��رکت تقلب‬ ‫اسکوتر هیبریدی با سامانه گرمایشی و کمربند ایمنی‬ ‫یک ش��رکت خودروسازی از اس��کوتری هیبریدی و ‪۴‬چرخ رونمایی کرده که سامانه گرمایشی و‬ ‫کمربند ایمنی دارد‪ .‬این وسیله نقلیه برای تردد در شهر و اتوبان های عریض مناسب است‪.‬‬ ‫ش��رکت خودروسازی پژو به تازگی اسکوتری ‪ ۴‬چرخ و هیبریدی ساخته که می تواند با سرعت در‬ ‫بزرگراه ها حرکت کند‪.‬‬ ‫طراحی و ساخت اسکوتر الکتریکی هیبریدی بخشی از طرح «وسیله نقلیه سبک شهری» است که‬ ‫به کنسرسیومی اروپایی تعلق دارد‪ .‬در این کنسرسیوم ‪ ۱۲‬شرکت از ‪ ۶‬کشور حضور دارند‪.‬‬ ‫هدف کنسرس��یوم یادشده ایجاد استانداردی برای طراحی‪ ،‬توسعه و تولید وسایل نقلیه الکتریکی‬ ‫«گروه ال» است‪ .‬این گروه شامل موتورسیکلت‪ ۳ ،‬چرخه و ‪ ۴‬چرخه است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از نیواطلس‪ ،‬به هرحال اس��کوتر یادش��ده نیروی محرک خود را از ‪ ۲‬موتور‬ ‫الکتریکی که در چرخ های ان قرار دارد و یک موتور احتراق داخلی‪ ،‬تامین می کند‪ .‬عالوه بر ان یک‬ ‫باتری وی‪ ۴۸‬سامس��ونگ نیز در این وس��یله نقلیه تعبیه شده که با یک بار شارژ ‪ ۳۰۰‬کیلومتر طی‬ ‫می کند‪ .‬موتورهای الکتریکی برای تردد در شهر مناسب هستند و حداکثر سرعت انها ‪ ۷۰‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت است‪ ،‬اما در اتوبان های عریض موتور تک سیلندر بنزینی اسکوتر با قدرت ‪ ۳۱‬کیلووات با‬ ‫حداکثر سرعت ‪۱۳۰‬کیلومتر بر ساعت کارامدتر خواهد بود‪.‬‬ ‫ابعاد اس��کوتر ‪ ۴‬چرخ ‪ ۲/۴‬در ‪ ۰/۸۵‬متر است‪ .‬داخل کابین اسکوتر نیز سامانه گرمایشی‪ ،‬کمربند‬ ‫ایمنی و ایربگ وجود دارد‪.‬‬ ‫درهای ان نیز در راستای بدنه می چرخند‪ ،‬به همین دلیل پارک ان در فضاهای باریک و کوچک‬ ‫اسان است‪.‬‬ ‫شده اس��ت‪ .‬پس از اعتراف‬ ‫ت��ورای‪ ،‬س��هام ای��ن ش��رکت ‪ ۸‬درصد‬ ‫کاهش ارزش داشت‪.‬‬ ‫سوءرفتار کوبه اس��تیل غیر از اینکه شرکت هایی‬ ‫مانند نیس��ان و میتسوبیش��ی را وادار به فراخوان و‬ ‫اعتراف به رفتن در مس��یر غلط کرد‪ ،‬تهدیدی برای‬ ‫شرکت تاکاتا هم بود‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت که برای بس��یاری از ش��رکت های‬ ‫خودروسازی کیسه هوا می سازد‪ ،‬در ماه ژوئن (تیر)‬ ‫پس از یک فراخوان جهانی اعالم ورشکستگی کرد‪.‬‬ ‫کیسه های هوای ساخت این شرکت باعث مرگ ‪۱۶‬‬ ‫نفر و مجروح شدن بسیاری دیگر شده بود‪.‬‬ ‫کارشناسان بر این باورند که کاهش بلندمدت رشد‬ ‫اقتص��ادی از دهه ‪ 1990‬میالدی (دهه ‪ )۷۰‬تاکنون‬ ‫یک��ی از مهم ترین عوامل ب��روز چنین تقلب هایی از‬ ‫س��وی ش��رکت های گوناگون ژاپنی بوده است‪ .‬این‬ ‫کاهش رشد س��ریع شرکت های ژاپنی را وادار کرده‬ ‫مدل های کس��ب وکاری خ��ود را تغییر دهند و حاال‬ ‫به نظر اینطور می اید که وقت تلفات دادن است‪.‬‬ ‫تاکوجی اوکبو‪ ،‬رییس و اقتصاددان ارشد موسسه‬ ‫مش��اوران «ژاپ��ن ماک��رو» (‪)Japan Macro‬‬ ‫دراین باره چنین گفت‪« :‬ش��رکت های بزرگ به ادامه‬ ‫روند با شرایط پایدار‪ ،‬قابل پیش بینی و بازار در حال‬ ‫رش��د عادت کرده بودند اما شرایط حاال تغییر کرده‬ ‫و برخی ش��رکت ها (در شرایط کاهش سرعت رشد)‬ ‫متوسل به صرفه جویی در هزینه ها و زمان شدند‪».‬‬ ‫تا دو دهه پیش ش��رکت های ژاپنی بر راهبردهای‬ ‫رش��د تمرکز داش��تند ام��ا این واقعیت ک��ه اقتصاد‬ ‫کشورشان دیگر به قدرت گذشته رشد نخواهد کرد‬ ‫به این معنی اس��ت که ش��رکت ها باید بر بازسازی‪،‬‬ ‫کاه��ش هزینه ها و بهینه س��ازی حداکث��ری تمرکز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مارتین ش��ولز‪ ،‬پژوهشگر ارش��د موسسه پژوهشی‬ ‫«فوجیتس��و» در توکیو می گوید این س��ازگاری های‬ ‫دردناک برخی ش��رکت ها را به سمت این کشمکش‬ ‫ب��رده که خود را با قوانین تازه بازی هماهنگ کنند‪.‬‬ ‫به گفته او فش��ار ب��رای بهبود بهره وری باعث ش��ده‬ ‫مدیران این ش��رکت ها از نتایج مثبت و گاهی حتی‬ ‫ازمایش محدودیت های کنترل کیفیت ناامید شوند‪.‬‬ ‫براساس گفته های ش��ولز مدیران و کارمندان اصلی‬ ‫این ش��رکت ها به این محدودیت ها کش��یده شده اند‬ ‫که در بعضی موارد باعث ش��ده کارهای نادرس��ت و‬ ‫سوء رفتارهایی از انها دیده شود‪.‬‬ ‫اما نیاز به باز شدن پای این شرکت ها به بازارهای‬ ‫خارجی برای بیش��تر کردن سود مشکالت دیگری را‬ ‫برای ش��رکت های ژاپنی ایجاد کرد که این مشکالت‬ ‫بیش��تر دامن گیر ش��رکت های تابع این شرکت ها در‬ ‫خارج از مرزهای ژاپن شد‪.‬‬ ‫رونمایی از فناوری شناسایی موانع در خودروهای خودران‬ ‫یکی از چالش های جدی بر س��ر راه همه گیرش��دن خودروهای خودران‪ ،‬شناس��ایی موانع‪ ،‬به ویژه‬ ‫موانع مخفی اس��ت اما با ابداع فناوری های جدید تش��خیص این موانع س��خت برای این خودروها‬ ‫ممکن شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از انگجت‪ ،‬اپل از دستاورد تازه گروه ابداع فناوری های خودران خود رونمایی‬ ‫کرد‪ .‬سامانه یادشده بعد از نصب روی خودرو های خودران با استفاده از دوربین های خودرو شناسایی‬ ‫تمامی اشیا و موانع محیطی را حتی در شرایط دشوار ممکن می کند‪.‬‬ ‫این فناوری تا جایی پیشرفته است که حتی اگر بارش باران روی لنز دوربین باعث مات و کدرشدن‬ ‫ان شود‪ ،‬باز هم قادر به تشخیص موانع و خطرات پیش رو خواهد بود‪.‬‬ ‫این س��امانه می تواند موقعیت عابران پیاده را حتی در صورت نشس��تن در خودروهای پارک شده‬ ‫تش��خیص دهد‪ ،‬از این رو از امادگی الزم برای هش��دار دادن در صورت پیاده شدن انها و حرکت به‬ ‫سمت خیابان برخوردار است‪.‬‬ ‫صدور فرمان حرکت و نقش��ه خوانی‪ ،‬طراحی نقش��ه های ‪۳‬بعدی مس��یر با استفاده از حسگرهای‬ ‫خودرو و تصمیم گیری مناس��ب در موقعیت های حساس مانند ورود ناگهانی عابر پیاده به خیابان از‬ ‫دیگر مزایای این سامانه است‪.‬‬ ‫هنوز مش��خص نیس��ت اپل برای تجاری سازی این س��امانه تازه چه برنامه هایی دارد‪ .‬ممکن است‬ ‫از فناوری یادش��ده در مینی بوس های خودرانی که وظیفه حمل ونقل کارکنان اپل را برعهده دارند‪،‬‬ ‫استفاده شود‪ .‬همچنین احتمال می رود این سامانه به دیگر شرکت های سازنده خودروهای خودران‬ ‫فروخته شود‪.‬‬ ‫تاکسی های‬ ‫خاطره انگیز لندن‬ ‫نونوار شدند‬ ‫اما ش��اید اگر در عصر اطالعات زندگی نمی کردیم‬ ‫چنی��ن رس��وایی هایی س��خت ف��اش می ش��دند‪.‬‬ ‫فلوری��ن کولباچر‪ ،‬رییس ش��رکتی به نام «اکونومیت‬ ‫کورپوریت ن��ت وورک» دراین باره بر این باور اس��ت‬ ‫که مش��خص ش��دن کجروی های ژاپنی ه��ا تاحدی‬ ‫به دلیل فناوری ه��ای جدید از جمله اینترنت اش��یا‬ ‫و حس��گرهایی اس��ت که ام��روز راحت ت��ر عملکرد‬ ‫نادرس��ت‪ ،‬خطاه��ا و تقلب ها را نش��ان می دهد‪ .‬در‬ ‫واقع دیجیتالی س��ازی کمک ک��رده اطالعات درباره‬ ‫مشکالت راحت تر انتشار پیدا کرده و شفافیت بیشتر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به هرح��ال ژاپنی ها که عمری به تالش و س��اخت‬ ‫کااله��ای با کیفیت مش��هور بودند ح��اال گرفتار یک‬ ‫مش��کل بزرگ شده اند و این مشکل بیش از هر چیز‬ ‫اعتبار انها را زیرسوال می برد‪.‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی نیز از این اس��یب در‬ ‫امان نیس��تند‪ .‬صدمه ای که این تقلب به شرکت های‬ ‫خودروس��ازی وارد می کن��د مانند صنای��ع دیگر نه‬ ‫فق��ط داخل ژاپن که کل دنیا را زیر س��ایه خود قرار‬ ‫می دهد‪ .‬از این روست که چسبیدن عنوان «ساخت‬ ‫ژاپن» حاال و پس از س��ال ها پرس��ش هایی در ذهن‬ ‫مصرف کننده ایجاد می کند‪.‬‬ ‫در این میان اما برخی معتقدند این رس��وایی برای‬ ‫ژاپنی ها می تواند نتایج س��ودمندی به همراه داش��ته‬ ‫باش��د زیرا اکنون به نظر می رس��د ی��ک توافق کلی‬ ‫به وج��ود امده که تنها تمرکز ب��ر هزینه ها و افزایش‬ ‫سوداوری برای شرکت ها کافی نیست و راهبرد های‬ ‫دیگ��ری نیز بای��د در راه تولید اجن��اس و کاالهای‬ ‫باکیفیت در نظ��ر گرفته ش��ود‪.‬درباره جریمه ها نیز‬ ‫برخ��ی بر این باورن��د که این ش��رکت ها در صورت‬ ‫رعایت نکردن استانداردهای دولتی باید جریمه های‬ ‫س��خت تری شوند و قوانین و بررس��ی های خود این‬ ‫شرکت ها برای کارشان کافی نخواهد بود‪.‬‬ ‫منبع‪BBC :‬‬ ‫تولید عسل در پورشه‬ ‫یکی از اقدام هایی که پورش��ه به طور اش��کار خود را متعهد به انجام ان می داند‪ ،‬موضوع محیط زیس��ت‬ ‫اس��ت و فعالیت خود را به گونه ای انجام می دهد که محیط زیس��ت را حفظ کند‪ .‬پورشه با اینکه راه اندازی‬ ‫خط تولید خودروهای برقی را در چش��م انداز خود دارد و اپش��ن های هیبرید را برای بس��یاری از مدل ها‬ ‫امکان پذیر کرده‪ ،‬از محیط زیست غافل نشده و به زنبورهای عسل اهمیت می دهد زیرا این حشرات حیاتی‬ ‫در برخی نقاط در معرض خطر هستند و از بین رفتن انها یعنی نابودی گل ها و محصوالت کشاورزی؛ از‬ ‫این رو پورشه در کنار ارتقای سطح کیفی و فناوری خودروهای خود‪ ،‬سخت مشغول کار برای مقابله با این‬ ‫فاجعه است‪ .‬به گزارش خودرونویس‪ ،‬پورشه در شهر الیپزیگ المان که به واسطه قرارگیری کارخانه اش‬ ‫در انجا‪ ،‬بسیاری از عملیات خود را در این منطقه انجام می دهد‪ ،‬همواره سعی در مراقبت از محیط زیست‬ ‫اط��راف کارخان��ه دارد‪ .‬در این منطقه‪ ،‬مکانی ویژه برای انجام ازمای��ش خودروهای اف رود وجود دارد‪ ،‬از‬ ‫این رو پورش��ه با فراهم کردن محیطی ویژه‪ ،‬از طیف گس��ترده حیات وحش به ویژه زنبور عسل محافظت‬ ‫می کند‪ .‬پورش��ه در این محیط‪ ۲۵ ،‬کلونی زنبور عس��ل را راه اندازی کرده تا گرده افش��انی گل های بومی‬ ‫منطقه حفظ ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مرکز خدمات مش��تریان الیپزیگ‪ ،‬عسل حاصل این کلونی ها را با نشان‬ ‫تجاری ‪ Turbienchen‬در معرض فروش قرار می دهد‪ .‬یکی از مدیران پورشه این پروژه را بسیار موفق‬ ‫خواند و گفت‪ :‬س��ال اینده نی��ز عالوه بر تداوم تولید‪ ،‬برنامه هایی برای گس��ترش این پروژه داریم؛ پروژه‬ ‫حفاظت از محیط زیست و طبیعت شرکت‪ ،‬شرایط عالی و ایده الی را برای زنبورهای عسل فراهم می کند‪.‬‬ ‫اگرچه عسل واقعی پورشه‪ ،‬مدل های کاین و ماکان است‪ ،‬اما توجه به تولید عسل از سوی یک خودروساز‪،‬‬ ‫امری فوق العاده اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت به دلیل تولید عسل و توجه پورشه به ان‪ ،‬خودرو الکتریکی میژن ای‬ ‫اینده‪ ،‬در رنگ زرد عسلی نیز موجود باشد‪.‬‬ ‫س��اعت بزرگ لندن‪ ،‬ملکه‪ ،‬گارد ملکه‪ ،‬اتوبوس های‬ ‫دو طبق��ه‪ ،‬باجه ه��ای تلفن عمومی قرم��ز رنگ و پل‬ ‫لندن‪ ،‬همه از ویژگی های بریتانیا هستند که در کنار‬ ‫انها باید تاکسی لندن را نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫حدود نیم قرن است که تاکسی های انگلیس‪ ،‬دارای‬ ‫اتاق های منحصربه فردی هس��تند که به یک نماد در‬ ‫این کشور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو ب��ا اینکه این خودروها‬ ‫بسیار قابل اعتماد بودند‪ ،‬چندان هم در جهان مطرح‬ ‫نبودند‪ .‬درحال حاضر ش��رکت س��ازنده تاکسی لندن‪،‬‬ ‫ب��ه چینی ها تعلق دارد و امس��ال تغییراتی را در این‬ ‫خودروها به وجود اورده است‪ .‬اسم این خودرو جدید‪،‬‬ ‫«ال ای وی س��ی تی ایکس» (‪ )LEVC TX‬اس��ت اما‬ ‫مردم به ان تاکسی لندن جدید می گویند‪.‬‬ ‫البت��ه به این موضوع باید اش��اره کرد که این تنها‬ ‫م��دل این خودرو نیس��ت‪ ،‬بلکه تاکس��ی لندن مدل‬ ‫دیگری دارد که براس��اس ون نیس��ان «ان ای ‪»۲۰۰‬‬ ‫(‪ )NV۲۰۰‬ساخته شده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر ش��رکت خودروس��ازی جیلی چین‪،‬‬ ‫مالک تاکس��ی لندن اس��ت که عالوه بر این شرکت‪،‬‬ ‫ولوو سوئد را نیز خریداری کرده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت از تمام رانندگان تاکسی لندن‪ ،‬انچه‬ ‫را ک��ه به ان نیاز داش��تند پرس��ید و ب��ه این نتیجه‬ ‫دس��ت یافت که این تاکسی باید شباهت بیشتری به‬ ‫خودروهای معمولی داشته و از صندلی های راحت تری‬ ‫نسبت به مدل پیشین برخوردار باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن به دلی��ل عایق بندی بهت��ر کابین‪ ،‬نفوذ‬ ‫صدای بیرون به داخل کابین کمتر شده است‪.‬‬ ‫با داشتن کابینی ارام تر‪ ،‬این خودرو از یک پیشرانه‬ ‫‪ ۱/۵‬لیت��ری هیبریدی برخوردار اس��ت که در حالت‬ ‫تم��ام برق��ی می توان��د مس��افت ‪ ۱۱۵‬کیلومتری را‬ ‫بپیماید‪.‬‬ ‫خودروه��ای جدی��د س��اخت جیلی برای س��امانه‬ ‫تاکس��ی رانی لن��دن به دلی��ل اس��تفاده از پیش��رانه ‬ ‫هیبریدی‪ ،‬صدای کمتری را نسبت به پیشرانه دیزلی‬ ‫تولید می کنند و ص��دای کمتری هم به داخل کابین‬ ‫نفوذ می کند‪.‬‬ ‫داش��بورد ای��ن خ��ودرو‪ ،‬ب��ا قطعات ولوو س��اخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬س��امانه ترمز‪ ،‬ش��یفتر تعوی��ض دنده‪،‬‬ ‫فرم��ان و برخی از قطعات دیگر این خ��ودرو‪ ،‬از ولوو‬ ‫«ایکس سی‪ )XC۹۰( »۹۰‬قرض گرفته شده است‪.‬‬ ‫کابین راننده ش��باهت زیادی به نسل پیشین دارد‪،‬‬ ‫اما در این مدل‪ ،‬برای راننده یک جالیوانی تعبیه شده‬ ‫که به جذابیت این کابین افزوده است‪.‬‬ ‫به گزارش خودرونویس‪ ،‬برای مسافران‪ ،‬این خودرو‬ ‫دارای یک کابین راحت و بزرگ اس��ت و به دلیل دارا‬ ‫بود سانروف پانورامیک‪ ،‬حس یک خودرو لوکس را به‬ ‫سرنشین القا می کند‪.‬‬ ‫کنترل دیجیتال س��امانه تهویه‪ ،‬سوکت برق ‪۲۲۰‬‬ ‫ول��ت و پورت یواس بی از جمله امکاناتی هس��تند که‬ ‫در دسترس سرنشین این تاکسی جدید قرار دارند‪.‬‬ ‫این نکات مثبت به این معنی نیست که این خودرو‬ ‫هیچ نقص��ی ندارد‪ ،‬زیرا ترمز ه��ای این خودرو‪ ،‬کمی‬ ‫ضع��ف دارند و این برای خودرویی که برچس��ب نرخ‬ ‫باالیی دارد‪ ،‬کمی تعجب اور است‪.‬‬ ‫به هرحال انچه مش��خص است اینکه تاکسی های‬ ‫لندن از این پس ش��کل و ش��مایل و حت��ی کارکرد‬ ‫تازه ای خواهند داشت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫سربلندی موقعیت یاب ماهواره ای از ازمایش در خودران ها‬ ‫ازمایش جامع نس��ل دوم س��امانه موقعیت یاب ماهواره ای با دقت‬ ‫‪۱۰‬س��انتی متر‪ ،‬در استرالیا با موفقیت انجام ش��د‪ .‬این فناوری نقش‬ ‫زی��ادی در پیش��رفت س��امانه های خ��ودران خواهد داش��ت‪ .‬بنیاد‬ ‫«ویک رودز» (‪ )VicRoads‬به همراه ش��رکت بوش‪ ،‬ش��رکت بیمه‬ ‫«تی ای سی» (‪ )TAC‬و مرکز پژوهشی و تعاونی علوم زمین‪ ،‬گرد هم‬ ‫امدند تا نخس��تین سامانه موقعیت یاب ماهواره ای جهان را در البرت‬ ‫پارک ملبورن ازمایش کنند‪ .‬این ازمایش که بخشی از برنامه وسیع تر‬ ‫سامانه تقویت سراسری ماهواره ای (‪ )SBAS‬استرالیا است‪ ،‬با بودجه‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون دالری دولت اس��ترالیا و ‪۲‬میلیون دالری دولت نیوزلند‪،‬‬ ‫حمایت می ش��ود‪ .‬به گزارش خودروکار برای ازمایش این س��امانه‪ ،‬از‬ ‫یک دستگاه تسال مدل اس که با کمک مالی شرکت بیمه تی ای سی و‬ ‫از سوی کارشناسان شرکت بوش خریداری و تنظیم شده بود‪ ،‬استفاده‬ ‫شد‪ .‬این ازمایش در جاده های اطراف دریاچه البرت پارک انجام شد‪.‬‬ ‫ه��دف از ایجاد این س��امانه‪ ،‬ایجاد داده ه��ای موقعیت یابی دقیق تر و‬ ‫کمک به فناوری خودران اس��ت‪ .‬نسل اول سامانه اس بی ای اس تا نیم‬ ‫متر فاصله دقت دارد‪ ،‬اما نسل دوم این سامانه که در ملبورن ازمایش‬ ‫ش��د‪ ،‬با دقت ‪ ۱۰‬سانتی متر موقعیت یک خودرو را تشخیص می دهد‪.‬‬ ‫این س��امانه که با کد اس بی ای اس‪ ۲-‬ش��ناخته می شود‪ ،‬در شهریور‬ ‫امسال فعال شد تا اس��ترالیا نخستین کشور جهان باشد که سیگنال‬ ‫اس بی ای اس‪ ۲-‬به فضا می فرس��تد‪ .‬دکتر گ��رم کرنیش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫موسس��ه پژوهش��ی و تعاونی اطالع��ات فضایی اس��ترالیا و نیوزلند‪،‬‬ ‫درب��اره این ازمایش گفت‪ :‬س��امانه اس بی ای اس اس��ترالیا‪ ،‬با ایجاد‬ ‫موقعیت یاب��ی دقیق تر در خودروهای پیش��رفته تر‪ ،‬ظرفیت به وجود‬ ‫امدن ترافیک س��نگین و مس��دود ش��دن جاده ها را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫یک مورد احتمالی که مانع گس��ترش س��ریع تر خودروهای خودران‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نبود س��رویس های موقعیت یابی مناطق وس��یع با دقت و‬ ‫یکپارچگی باال به طور ازادانه است‪.‬‬ ‫‪ 23‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره یک‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫فناوری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رقابت خودروسازان پرجمعیت ترین کشور جهان با رقیبان سرسخت شتاب گرفت‬ ‫خودروسازی چین‬ ‫از کپی کاری دیروز تا ایده پردازی امروز‬ ‫نشان تجاری جدید چین در صنعت خودرو یعنی «لینک ان د کو» (‪ )Lynk & Co‬مشتریان نسل جوان را هدف گرفته است‪ .‬این نشان تجاری تازه وارد در‬ ‫واقع تالشی دیگر از سوی چین برای رقابت با رقیبان سرسختی است که در خارج از مرزهای این کشور به سختی تالش می کنند‪.‬‬ ‫ک » قرار است با تولید وسایل نقلیه هم تراز با‬ ‫این نش��ان تجاری جدید به تازگی توانس��ته در بازار چین برای خود نامی دس��ت و پا کرده و شناخته شود‪« .‬لین ‬ ‫خودروسازان بزرگ جهان‪ ،‬نماد تالش خودروسازان چینی برای نشان دادن توانایی هایشان در تولید خودروهایی در کالس جهانی باشد‪.‬‬ ‫خودروسازی لینک مشتریان جوان را هدف گرفته و به انها وسایل نقلیه نسل اینده را پیشنهاد می کند‪ .‬خودروهایی که در انها امکاناتی مانند اینترنت بی سیم‬ ‫و خدمات به اشتراک گذاری خودرو وجود دارد‪ .‬این تالش در واقع اینه تمام نمای قد کشیدن درخت ارزوهای خودروسازان چینی است؛ خودروسازانی که حاال‬ ‫از ساخت خودروهای ارزان برای مشتریان داخلی فاصله گرفت ه و به مرزهای جهانی نزدیک تر شده اند‪.‬‬ ‫بی تردید بازار داخلی تنها هدف نش��ان تجاری مانند لینک نیس��ت و این شرکت خودروس��ازی در نظر دارد ابتدا در اروپا و سپس در امریکا حضور یابد‪ .‬این‬ ‫درست همان راهی است که شرکت مادر لینک یعنی «هلدینگ ژجیانگ جیلی» ان را پیموده است‪ .‬این هلدینگ بزرگ همان شرکتی است که خودروهایی‬ ‫با نشان تجاری جیلی تولید می کند‪.‬‬ ‫ان کانگوئی‪ ،‬رییس جیلی در اغاز یک برنامه برای فروش‬ ‫خودروهای تازه گف��ت‪« :‬چین در حال تغییر دادن صنعت‬ ‫جهانی خودرو در باالترین سطح است‪».‬‬ ‫مدیران جیلی ادعا می کنند شرکت لینک به همان اندازه‬ ‫که یک نش��ان تجاری فعال در خودروس��ازی اس��ت‪ ،‬یک‬ ‫ش��رکت فعال در حوزه فناوری نیز اس��ت‪ ،‬زیرا همپوشانی‬ ‫دنیای اینترنت و خودروس��ازی روزبه روز بیش��تر می شود‪.‬‬ ‫این نش��ان تجاری جایگاهی بین خودروهای ممتاز ساخت‬ ‫شرکت همکار ولوو در چین و خودروهای تولید انبوه جیلی‬ ‫دارد‪ .‬به گفته یال ژانگ‪ ،‬مدیر ش��رکت مش��اوره خودرویی‬ ‫«اتوموتیور فورس��ایت» (‪)Automotive Foresight‬‬ ‫لینکی ه��ا برای ورود ب��ه بازارهای جهانی نگ��ران رقیبانی‬ ‫مانن��د فورد ی��ا ش��ورولت و جنرال موتورز هس��تند که در‬ ‫کشمکش بازار خودرو از بزرگترین ها به شمار می ایند؛ انهم‬ ‫در ش��رایطی که فروش خودروهای مسافری امسال تنها ‪۲‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ژان��گ در ادام��ه صحبت های خود گف��ت‪« :‬خودروهای‬ ‫داخلی (چین) اکنون در دسته ای هستند که به واقع ارزشی‬ ‫برابر پولی که برایش��ان داده می شود را دارند‪ .‬این خودروها‬ ‫در این��ده امکاناتی مانند اینترنت را نی��ز با کمترین هزینه‬ ‫ممکن خواهند داشت‪».‬‬ ‫جیلی ک��ه دفتر مرکزی ان در ش��هر هانگژو ق��رار دارد‬ ‫توانس��ت امس��ال یک تکان اساس��ی به بازار کم رمق چین‬ ‫بده��د و فروش این نش��ان تجاری در ‪ ۹‬ماه س��ال میالدی‬ ‫جاری (ابتدای دی ‪ ۱۳۹۵‬تا ابتدای مهر ‪ ۸۰ ،)۱۳۹۶‬درصد‬ ‫افزایش را ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گفته لئوهو‪ ،‬یکی از تحلیلگران موسس��ه اعتبارسنجی‬ ‫جهان��ی «اس اند پ��ی» (‪ )S&P‬وقت��ی خودروهای ممتاز‬ ‫چینی رشد بیشتری نسبت به کل بازار از خود نشان داده اند‪،‬‬ ‫راهبرد داشتن یک نشان تجاری جدید‪ ،‬درست و بجا است‪.‬‬ ‫فروش خودروهای ممتاز براساس اعالم موسسه اس اند پی‬ ‫امسال تا نزدیک یک پنجم افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫خ��ودرو «لینک‪ »۰۱‬محصول ش��رکت لینک اس��ت که‬ ‫به تازگی به بازار عرضه ش��ده اس��ت؛ خودروی��ی بنزینی و‬ ‫اسپرت که طراحی جوان پس��ندانه ای دارد‪ .‬به گفته ماتس‬ ‫فاگرهاگ‪ ،‬نایب رییس شرکت جیلی‪ ،‬این خودرو با امکانات‬ ‫یک خودرو هوش��مند از جمله س��امانه پخش موسیقی که‬ ‫سرنش��ین می تواند تنها با صحبت کردن با دس��تگاه ان را‬ ‫کنترل کند و طراحی اسپرت از ‪ ۹۰‬درصد فناوری هایی که‬ ‫ولووهای تولید چین دارند‪ ،‬بهره مند است‪.‬‬ ‫خودروهای برقی لینک‪ ۰۱‬و س��ایر مدل های در دستور‬ ‫کار این خودروس��از تازه کار چینی نی��ز به زودی راهی بازار‬ ‫خواهند شد‪ .‬ش��رکت لینک در ابتدای نوامبر (ابان) ‪ ۶‬هزار‬ ‫خودرو را برای فروش انالین در یک سایت قرار داد تا میزان‬ ‫تقاضا را بس��نجد‪ .‬همه این خودروها در مدت تنها ‪ ۲‬دقیقه‬ ‫فروخته شدند‪.‬‬ ‫جیلی نخس��تین ش��رکت خودروس��از چینی نیست که‬ ‫تالش کرده فعالیت خود را برای جذب مش��تری گسترده تر‬ ‫کند‪ .‬سال گذشته شرکت «گریت وال موتورز»‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫پرفروش ترین شاسی بلندهای چینی‪ ،‬نشان تجاری «وی»‬ ‫(‪ )Wey‬را معرف��ی ک��رده ک��ه اکن��ون از پرطرفدارترین‬ ‫خودروها در چین است‪.‬‬ ‫شرکت س��یاک موتور‪ ،‬بزرگترین تولیدکننده خودرو در‬ ‫ی موفقیت هایی با ‪ Roewe‬داش��ته است‪.‬‬ ‫چین نیز به تازگ ‬ ‫م��دل ارایکس‪ ۵‬این خودرو از س��امانه اتص��ال به اینترنت‬ ‫برخوردار اس��ت ک��ه با همکاری ش��رکت علی بابا و فناوری‬ ‫تیتان این شرکت توس��عه پیدا کرده و مشابه فناوری است‬ ‫که لینک قول داده از ان در خودروهایش استفاده کند‪.‬‬ ‫در نوامبر (ابان) شرکت خودروسازی «زوتی» (‪)Zotye‬‬ ‫که قرار اس��ت در یک س��رمایه گذاری مشترک با همکاری‬ ‫ش��رکت فورد‪ ،‬خودرو برقی بس��ازد‪ ،‬یک نشان تجاری تازه‬ ‫به نام «تروم» (‪ )Traum‬را معرفی کرده است‪.‬‬ ‫ژان��گ می گوید اینک��ه حاال نزدیک ‪۲۵‬ه��زار دالر برای‬ ‫خری��د محص��والت نش��ان ها ی تجاری چین��ی پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬موضوعی است که ‪ ۱۰‬س��ال پیش خودروسازان‬ ‫چینی هرگز حتی فکر ان را هم نمی کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان پت��ر هربوری‪ ،‬نایب ریی��س بخش طراحی‬ ‫جیل��ی اذعان کرد کیفیت رو به بهب��ود خودروهای چینی‬ ‫باعث ش��ده کار ش��رکت لینک مش��کل تر ش��ود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫«ش��کاف میان جیلی و ولوو در حال کمتر ش��دن اس��ت و‬ ‫سرعت زیادی نیز در این روند وجود دارد‪».‬‬ ‫لئوه��و‪ ،‬تحلیلگر اس اند پی در ادامه صحبت هایش اظهار‬ ‫ک��رد‪« :‬چرخش به س��مت تولید خودروه��ای نیمه ممتاز‬ ‫در چین باعث می ش��ود خودروس��ازان این کشور به جاده‬ ‫اصلی که خودروسازان بزرگ در انها حرکت می کنند‪ ،‬وارد‬ ‫شوند‪».‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬ممکن اس��ت نیاز باش��د نش��ان های تجاری‬ ‫غیرچینی نگاهی دوباره به راهبرد های خود بیندازند‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال با این نگاهی ک��ه چین به کل اقتصاد‪ ،‬به ویژه‬ ‫بخش خودروس��ازی دارد هیچ بعید نیس��ت ک��ه در اینده‬ ‫جایگاه بس��یار بهتری کس��ب کن��د‪ .‬ای��ن را پیش بینی ها‬ ‫برای بازار س��ال اینده چی��ن نیز تایید می کند‪ .‬براس��اس‬ ‫ای��ن پیش بینی ها فروش خودروهای س��واری در بازار این‬ ‫کشور نزدیک ‪ ۴‬درصد افزایش خواهد یافت‪ .‬تسهیل قوانین‬ ‫دولتی و سیاست های توسعه اقتصادی از جمله عوامل رشد‬ ‫بازار چین در سال اینده میالدی است‪.‬‬ ‫در س��ال جاری میالدی بیش از ‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫خودرو س��واری در چین به فروش رس��یده که در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ‪ ۶‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫محبوب ها‬ ‫فناوری‬ ‫رسانه‬ ‫شاسی بلندهای کوچک محبوب قلب اروپایی ها‬ ‫تراشه هوش مصنوعی تسال برای خودروهای خودران‬ ‫رسانه رنو در راه است‬ ‫استقبال خریداران از خودروهای شاسی بلند کوچک‪،‬‬ ‫موجب افزایش فروش خودرو در بازارهای اروپایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بررس��ی امارهای فروش ‪ ۹‬ماه امسال میالدی نشان‬ ‫می ده��د محبوبی��ت خودروهای شاس��ی بلند کوچک‬ ‫موجب افزایش ‪ ۲۵‬درصدی ف��روش خودروهای نو در‬ ‫اروپا شده است‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬در ای��ن مدت مهم ترین‬ ‫عرضه کنندگان شاس��ی بلندهای کوچک ش��رکت های‬ ‫فولکس واگن‪ ،‬پژو و سئات بوده اند‪.‬‬ ‫نیس��ان قش��قایی باوجود رقابت س��ختی که با تیگوان فولکس واگن دارد‪ ،‬هنوز در این بخش بازار‬ ‫پیشتازی خود را حفظ کرده است‪ .‬نسخه بروزشده فورد کوگا هم مورد توجه خریداران اروپایی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود تا پایان سال جاری میالدی بیش از ‪ ۱ /۸‬میلیون خودرو شاسی بلند کوچک در‬ ‫اروپا به فروش برسد که رکورد تازه ای برای این مدل ها خواهد بود‪.‬‬ ‫خودروسازان پیش بینی می کنند روند رشد فروش شاسی بلندهای کوچک تا سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۸-۹۹‬خورش��یدی) ادام��ه یاب��د؛ به طوری که این مدل ها در س��ال ‪ ۲۰۲۱‬می�لادی(‪-۱۴۰۰‬‬ ‫‪۱۳۹۹‬خورشیدی) بیش از یک سوم کل فروش خودرو در قاره سبز را تشکیل دهند‪.‬‬ ‫الون ماس��ک‪ ،‬مدیرعامل تس�لا می گوید این شرکت‬ ‫سازنده خودروهای برقی‪ ،‬در حال طراحی تراشه هوش‬ ‫مصنوعی خاصی اس��ت که در نس��ل ت��ازه خودروهای‬ ‫خودران به کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی می گوی��د تس�لا در زمین��ه تولی��د خودروهای‬ ‫خ��ودران پیش��رفته ج��دی اس��ت و به دنب��ال ارتقای‬ ‫نرم افزاری و سخت افزاری گس��ترده انهاست‪ ،‬به همین‬ ‫منظور تراش��ه های سخت افزاری خاص خود را طراحی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫البت��ه ال��ون ماس��ک جزئی��ات بیش��تری را در این‬ ‫زمین��ه اعالم نک��رده اما منابع مطلع می گویند تس�لا برای پیش��برد اهداف خ��ود در این زمینه با‬ ‫تعدادی از مهندس��ان طراح تراش��ه که پیش از این در ش��رکت های ای ام دی و اپل کار می کردند‪،‬‬ ‫هم��کاری خواهد ک��رد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬ماس��ک پیش از این تصریح کرده ب��ود هوش مصنوعی‬ ‫در ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬س��ال اینده به طور گس��ترده در خودروها مورد اس��تفاده قرار می گیرد و بخش زیادی از‬ ‫فعالیت های حرفه ای انجام ش��ده از سوی انسان ها درحال حاضر‪ ،‬به گردن ربات های پیشرفته خواهد‬ ‫افتاد‪ .‬مدیرعامل تس�لا درباره خطرهای ناشی از چنین تحولی نیز هشدار داد و گفت همه گیرشدن‬ ‫هوش مصنوعی می تواند خطرهایی نیز برای امنیت و سالمت انسان ها به همراه داشته باشد و ما باید‬ ‫درباره شیوه استفاده از این فناوری دقت داشته باشیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«اثر چارچوب»‪ ،‬تعیین کننده ارزانی و گرانی‬ ‫حامد هدایی‬ ‫اقتصاد دان رفتاری‬ ‫«بنزین ارزان ش��د»؛ «بنزین گران ش��د»‪ .‬ایا این جمالت معنای‬ ‫یکسانی دارند؟ پاسخ درست به منظور شما از «معنا» بستگی دارد‪.‬‬ ‫همان گونه که فیلس��وف ها می گویند‪ ،‬ش��رایط حقیق��ت در این دو‬ ‫جمله یکسان است‪ .‬این یعنی اگر یکی از این جمله ها درست باشد‪،‬‬ ‫دیگری نیز درست است‪.‬‬ ‫این موضوع حقیقت دارد که جمله هایی که از نظر منطقی متعادل‬ ‫هس��تند‪ ،‬واکنش های متفاوت��ی را برمی انگیزند و باعث می ش��وند‬ ‫ادم ه��ا مانند اقتصادی ها با عقالنی��ت رفتار نکنند‪ .‬در واقع این «اثر‬ ‫چارچوب» اس��ت ک��ه بر تصمیم گیری ها س��ایه می ان��دازد‪ .‬اموس‬ ‫تروسکی و دانیل کانمن به منظور بررسی اثر چارچوب پرسش های‬ ‫زیر را مطرح کردند‪:‬‬ ‫ایا ش��ما معامله ای را قبول می کنید که در ان ‪ ۱۰‬درصد احتمال‬ ‫برد ‪ ۹۵‬دالر و ‪ ۹۰‬درصد احتمال باخت ‪ ۵‬دالر وجود دارد؟‬ ‫ایا حاضرید ‪ ۵‬دالر بپردازید و در یک معامله شرکت کنید که در‬ ‫ان ‪ ۱۰‬درصد احتمال برد ‪ ۱۰۰‬دالر و ‪ ۹۰‬درصد احتمال بردن هیچ‬ ‫چیز وجود دارد؟‬ ‫فردی که تمایالتش براس��اس «واقعیت» تعیین می ش��ود‪ ،‬به هر‬ ‫دو پرس��ش پاسخی یکس��ان می دهد‪ ،‬اما این افراد به راستی نادرند‪.‬‬ ‫در حقیقت‪ ،‬یکی از این پرس��ش ها‪ ،‬پاسخ های مثبت بسیار بیشتری‬ ‫را ج��ذب می کن��د؛ گزینه دوم‪ .‬نتیج��ه ای بد‪ ،‬اگر به عن��وان هزینه‬ ‫معامله ای که برنده نشد در چارچوب قرار بگیرد‪ ،‬نسبت به باخت در‬ ‫یک معامله پذیرفتنی تر خواهد بود‪ .‬باخت‪ ،‬درد ش��ناختی بیشتری‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬پس انتخاب ها برمبنای واقعیت نیستند‪ ،‬زیرا بخشی‬ ‫از مغ��ز که چنین کارکردی را پش��تیبانی می کند برمبنای واقعیت‬ ‫کار نمی کند‪.‬‬ ‫ب��ه باور ریچار تال��ر‪ ،‬برنده جایزه نوبل اقتصاد امس��ال «هزینه ها‬ ‫باخت نیس��تند»‪ .‬وی می گوید‪ :‬ایا باید به پمپ بنزین ها اجازه داده‬ ‫ش��ود براس��اس پرداخت نقدی یا اعتباری مبال��غ متفاوتی دریافت‬ ‫کنن��د؟ این تفاوت‪ ،‬اگر مجاز باش��د‪ ،‬باید به عنوان تخفیف نقدی در‬ ‫نظر گرفته شود نه هزینه اضافی اعتباری‪ .‬افراد تخفیف را راحت تر از‬ ‫هزینه اضافی می پذیرند‪ .‬این دو مقوله شاید از نظر اقتصادی یکسان‬ ‫باشند‪ ،‬اما از نظر احساسی معادل نیستند‪.‬‬ ‫در پژوهشی که یک گروه از عصب شناسان در دانشگاه لندن انجام‬ ‫دادن��د‪ ،‬تاثیر چارچوب مورد بررس��ی قرار گرفت‪ .‬این پژوهش��گران‬ ‫متوجه شدند وقتی بخشی از مغز کلمه داشتن را تشخیص می دهد‪،‬‬ ‫به س��مت گزینه قطعی متمایل می ش��ود و هنگام��ی که باخت را‬ ‫تشخیص می دهد‪ ،‬خالف همان گزینه را انتخاب می کند‪.‬‬ ‫این پژوهش که «ش��اخص عقالنیت» نامیده ش��د نشان می دهد‬ ‫چطور گران ش��دن بنزین در چارچوب باخت پول می تواند به سایر‬ ‫کاالهای مصرفی سرایت کند تا درد شناختی مازاد پرداخت با گران‬ ‫شدن کاالیی دیگر کاهش یابد‪.‬‬ ‫ریچ��ارد الری��ک و ج��ک س��ول در مقاله خود باعن��وان خطای‬ ‫حس��ی «مایل ب��ر گالن» م��وردی را شناس��ایی کردندک��ه در ان‬ ‫پذی��رش ناخوداگاه چارچوبی گمراه کننده‪ ،‬هزینه های چش��مگیر و‬ ‫عواقب بس��یاری را به دنبال داش��ت‪ .‬مصرف سوخت یکی از شرایط‬ ‫تعیین کنن��ده برای انتخاب خودرو اس��ت‪ .‬اما چارچ��وب امریکایی‬ ‫تع��داد گال��ن مصرفی به ازای ه��ر مایل برای تصمیم ه��ای افراد و‬ ‫سیاستگذاران راهبردی بسیار ناکارامد است‪.‬‬ ‫برداش��ت های گمراه کننده که به وسیله چارچوب «مایل بر گالن»‬ ‫القا می ش��وند به احتم��ال زیاد همان گونه که خری��داران خودرو را‬ ‫گمراه می کند سیاس��تگذاران را نیز به اش��تباه می ان��دازد زیرا این‬ ‫چارچوب ذهنی باعث می ش��ود مصرف کنندگان به مصرف بیش��تر‬ ‫بنزین ترغیب شوند و باید با «گالن بر مایل» جابه جا شود‪.‬‬ ‫دول��ت اوباما در س��ال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪۱۳۹۱-۹۲‬خورش��یدی)‬ ‫تصمیم گرفت برچسب «اقتصاد‪ ،‬سوخت و محیط زیست)» را روی‬ ‫همه خودرروهای امریکایی بچس��باند که اطالعات را بر مبنای گالن‬ ‫به ازای مایل ارائه می دهد‪.‬‬ ‫متاسفانه اطالعات درست از اطالعات پیشین نمود کمتری دارد‪،‬‬ ‫تو س��وی درس��تی پیدا کرده است‪ .‬با این حال‬ ‫اما این حرکت سم ‬ ‫فاصل��ه ‪ ۵‬س��ال میان چاپ خطای حس��ی مایل بر گال��ن و اجرای‬ ‫اصالح��ات جزئ��ی درباره کاربرد چش��مگیر دانش روانشناس��ی در‬ ‫سیاست های اجتماعی رکورد خوبی به نظر می اید‪.‬‬ ‫بیش��تر افراد ب��دون فکر تصمی��م می گیرند و ای��ن تفاوت های‬ ‫چش��مگیر در نتیجه اثر چارچوب اس��ت که در قالب پرس��ش های‬ ‫مهم ایجاد می ش��ود‪ .‬وقتی نقش چارچوب بندی پذیرفته می ش��ود‪،‬‬ ‫پرسش مربوط به سیاس��ت گذاری مطرح می شود؛ کدام یک از این‬ ‫چارچوب ها باید مورد استفاده قرار گیرد؟‬ ‫انتخ��اب را ویژگ��ی غیرمنطقی موقعیت تعیی��ن می کند که این‬ ‫حقیقت به راس��تی خجالت اور اس��ت‪ .‬این روشی نیست که دوست‬ ‫داریم تصمیم های مهم خود را بگیریم اما شواهد مبنی بر این خطای‬ ‫ذهنی انکار ناپذیر است‪.‬‬ ‫منبع‪Wall Street Journal :‬‬ ‫خودروس��از فرانس��وی رنو‪ ،‬با خرید بخشی از سهام‬ ‫گروه رسانه ای سوفیا‪ ،‬وارد عرصه رسانه شد‪.‬‬ ‫شرکت خودروس��ازی رنو با اعالم اینکه ‪۴۰‬درصد از‬ ‫سهام گروه رسانه ای س��وفیا را خریداری کرده‪ ،‬به طور‬ ‫رس��می وارد دنیای رس��انه ش��د‪ .‬گروه س��وفیا ناشر‬ ‫مجله های معتبر و مطرحی مانند چلنجز‪ ،‬هیس��توریا‬ ‫و ‪ Sciences et Avenir‬متعل��ق ب��ه ف��ردی به نام‬ ‫کلودپردرس��ل اس��ت‪ .‬مجله ه��ای هفتگ��ی چلنجز و‬ ‫‪ Sience et Avenir‬ب��ه ترتیب با ‪ ۲۰۶‬هزار نس��خه‬ ‫و ‪ ۲۳۶‬هزار نس��خه دو زیرمجموعه ب��زرگ این گروه‬ ‫هس��تند‪ .‬کلودپردریل‪ ،‬روزنامه نگار ‪ ۹۱‬ساله درباره شریک شدن رنو با گروه رسانه ای سوفیا اظهار‬ ‫کرد‪« :‬از پیوستن رنو به سوفیا که در راستای راهبردهای ما بود‪ ،‬بسیار خوشحالیم‪ .‬گروه سوفیا در‬ ‫بو کار خود در زمینه رسانه‪ ،‬در حوزه دیجیتال و رویدادهای مربوط به ان‬ ‫نظر داشت با توسعه کس ‬ ‫نیز پیشرفت کند‪ ».‬او همچنین گفت رنو با سرمایه گذاری ‪۵‬میلیون یورویی‪ ،‬بدهی های گروه سوفیا‬ ‫را پرداخت خواهد کرد‪ .‬به گزارش خودروکار‪ ،‬قصد رنو از ورود به دنیای رسانه و رونق بخشیدن به‬ ‫این حوزه این است که بیشتر از گذشته توانایی تعامل با مشتریان‪ ،‬رانندگان و کاربران خودروهای‬ ‫خودران و هوشمند را داشته باشد و بتواند در راستای تامین محتوای سازگار با حوزه خود و فناوری‬ ‫خودروهای خودران‪ ،‬به رسانه کمک کند‪.‬‬ ‫ترین ها‬ ‫پربازدیدترین نشان های تجاری خودرویی امسال در گوگل‬ ‫گ��وگل فهرس��تی از ‪ ۱۰‬نش��ان تج��اری پربازدی��د صنع��ت خ��ودرو در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۹۵-۹۶‬خورش��یدی) را ارائ��ه ک��رده که بیش��ترین جس��ت وجو را در مدت یک س��ال در موتور‬ ‫جست وجوگر گوگل (تنها در امریکا) داشتند‪.‬‬ ‫با بررس��ی این فهرس��ت‪ ،‬البته از انتها به ابتدا‪ ،‬دهمین نشان تجاری پربازدید را می توان تنها شرکت‬ ‫متعلق به گروه خودروسازی «فیات کرایسلر»‪ ،‬یعنی شرکت خودروسازی «دوج» اعالم کرد که خودرو‬ ‫دوج چارجر بیشترین بازدید را دارد و پس از ان خودرو دوج چلنجر قرار می گیرد‪ .‬خودرو معروف این‬ ‫شرکت یعنی «دوج دیمن» هم موفق به کسب جایگاه چهارم شده است‪.‬‬ ‫باالتر از شرکت خودروسازی دوج در جایگاه دهم‪ ،‬یکی از شرکت های خودروساز اسیایی قرار گرفته‬ ‫که در چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و توانسته اعتماد بسیاری از بازارهای بزرگ جهان را‬ ‫به خود جلب کند‪ .‬شرکت خودروسازی هیوندای‪ ،‬نخستین نشان تجاری اسیایی در این فهرست است‬ ‫اما اخرینش نیست‪ .‬بیشترین جست وجو در بین محصوالت هیوندای‪ ،‬مربوط به سوناتا است و پس از‬ ‫ان به ترتیب االنترا‪ ،‬جنسیس و در پایان خودرو شاسی بلند هیوندای سانتافه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫هش��تمین برند پربازدید گوگل در س��ال جاری میالدی که ماه گذش��ته یک برنامه ویژه داشت و به‬ ‫نوعی یک شوک بزرگ به صنعت خودروسازی وارد کرد‪ ،‬تسال است که مدل های پربازدید ان به ترتیب‬ ‫تسال مدل اس‪ ،‬تسال مدل ایکس و تسال مدل ‪ ۳‬هستند؛ هرچند پس از رونمایی رسمی ماه گذشته از‬ ‫کامیون تمام الکتریکی این شرکت یعنی رودستر‪ ،‬این خودرو سنگین هم بازدید بسیار خوبی داشت‪.‬‬ ‫در رتبه هفتم این فهرس��ت ش��رکت خودروس��ازی «اکورا»‪ ،‬در رتبه ششم «بیوک»‪ ،‬در رتبه پنجم‬ ‫«هوندا» و در رتبه چهارم نیز نام شرکت «تویوتا» دیده می شود‪.‬‬ ‫«کیا» موفق به حضور در جایگاه سوم این فهرست شده و دلیل اصلی ان می تواند رونمایی از خودرو‬ ‫س��دان اس��پرت «کیا استینگر» در س��ال جاری میالدی باشد که باعث شد س��یل توجه مردم به این‬ ‫شرکت خودروساز کره ای جلب شود‪ .‬بعد از خودرو کیا استینگر هم می توان به خودرو کیا اپتیما‪ ،‬کیا‬ ‫سورنتو‪ ،‬کیا سول و همچنین خودرو شاسی بلند کیا اسپورتیج به عنوان پربازدیدترین خودروهای گوگل‬ ‫در سال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬شرکت خودروسازی لکس��وس موفق به حضور در جایگاه دوم فهرست‬ ‫پربازدیدترین ش��رکت های خودروسازی در موتور جست وجوگر گوگل شده که پربازدیدترین محصول‬ ‫ان‪ ،‬خودرو کوپه اسپرت لکسوس ال سی ‪ ۵۰۰‬است؛ خودرویی که به معنای واقعی یک شاهکار بی بدیل‬ ‫در این صنعت به شمار می رود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره یک‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫نسل جدید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولید خودروهای برقی ‪ ،‬نیازمند اعمال مشوق ‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬نایب رییس کمیس�یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش�ورای اسالمی‪ :‬االیندگی شهرهای ایران از یک سو و‬ ‫قوانین موجود در بودجه از محل صرفه جویی در مصرف س��وخت‬ ‫از سوی دیگر مشوقی برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی در‬ ‫کشور به شمار می رود اما درحال حاضر نه تنها کسی به فکر تولید‬ ‫این دسته از خودروها و حمایت از انها نیست بلکه اقدام جدید دولت‬ ‫نیز با هدف افزایش تعرفه واردات خودرو‪ ،‬تولید خودروهای نس��ل‬ ‫جدید را با ابهام همراه کرده اس��ت‪ .‬درحال حاضر به دلیل مصرف‬ ‫س��وخت های فسیلی از یک سو و اهمیت محیط زیست و االیندگی‬ ‫هوا از سوی دیگر‪ ،‬تولید خودروهای برقی به یک نیاز اساسی برای‬ ‫کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬به طور قطع با توجه به شرایط کشور‬ ‫به ویژه الودگی کالنشهرها و حرکت کلی که در این زمینه در دنیا‬ ‫انجام شده نیازمند تولید و فعالیت گسترده تر در عرضه خودروهای‬ ‫برقی در کشور هستیم اما در این میان ایجاد زیرساخت های تولید‬ ‫خودروهای برقی از جمله ضرورت ها در این مسیر شناخته می شود‪.‬‬ ‫تولید و عرضه خودروهای برقی به لحاظ نرخ باالی باتری گران تمام‬ ‫می ش��ود که این امر نیازمند کمک و حمایت درست است هرچند‬ ‫در قوانین بودجه س��االنه این حمایت ها تاحدودی دیده ش��ده اما‬ ‫تاکنون کس��ی نتوانسته از تس��هیالت و مشوق ها استفاده درستی‬ ‫کند و کسانی که با همکاری شرکای خارجی در تالش برای تولید‬ ‫این دسته از خودروها بودند نیز با وزارت نفت و سازمان های مرتبط‬ ‫درگیرند تا برای تولید این خودروها قرارداد یا موافقتنامه ای بگیرند‬ ‫تا از محل یارانه ها تس��هیالتی دریافت کنند که در نهایت منجر به‬ ‫کاهش نرخ تولیدات انها شود‪ .‬هم اکنون به دلیل مشکالت بودجه‬ ‫اقدامی در زمینه توسعه خودروهای برقی نشده و زمانی توسعه این‬ ‫خودروها در دس��تور کار قرار می گیرد که شرایط اضطراری شده و‬ ‫باید زودتر از اینها اقدام به تولید خودروها می شد‪.‬‬ ‫مزیت واردات خودروهای هیبریدی از بین رفت‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت‪ :‬در ش��رایطی که نرخ بنزین را با دنیا مقایس��ه می کنیم باید شرایط‬ ‫واردات خودروهای لوکس را نیز با دنیا مقایس��ه کنیم و مبنایی ش��فاف برای ان در نظر بگیریم‪ .‬این در حالی‬ ‫است که تعرفه هایی که اعالم شده نه تنها اشتباه قبلی را اصالح نکرده بلکه از شفافیت الزم نیز برخوردار نیست‪.‬‬ ‫فرهاد احتشام زاد به افزایش تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬مزیتی که خودروهای‬ ‫برقی برای تردد در محدوده طرح ترافیک داشتند از ابتدای سال لغو شد و درحال حاضر با توجه به تعرفه ای که‬ ‫برای واردات انها تعیین شده مزیت واردات انها از بین می رود‪.‬‬ ‫احتشام زاد اضافه کرد‪ :‬از انجایی که نرخ پایه خودروهای هیبریدی نسبت به همان مدل خودرو با موتور بنزینی‬ ‫باالتر اس��ت تعرفه های جدید باعث می شود نرخ این خودروها بیشتر تمام شود و در نتیجه جذابیت خودروهای‬ ‫هیبریدی از بین می رود‪.‬‬ ‫بررسی اثرات افزایش ‪ ۱۱‬برابری تعرفه واردات خودروهای هیبریدی‬ ‫مشوق های خرید خودروهای پاک حذف شد‬ ‫مجلس به موضوع افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی وارد می شود‬ ‫بررس��ی هرچه بیش��تر ایین نامه پرحاشیه جدید‬ ‫واردات خ��ودرو نش��ان از اقدام��ات تعجب برانگیزی‬ ‫دارد‪ .‬ممنوعی��ت خودروهای ب��االی ‪ ۴۰‬هزار دالر تا‬ ‫افزایش میانگین ‪ ۴۵‬برابری تعرفه واردات خودروهای‬ ‫هیبری��دی از جمله چالش های ج��دی این ایین نامه‬ ‫به ش��مار می رود؛ تا جایی که ای��ن اعداد‪ ،‬مجلس را‬ ‫ناگزیر به واکنش کرد و اعضای کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرده اند در صورت‬ ‫اصالح نش��دن این ایین نامه‪ ،‬اجرای این ایین نامه را‬ ‫ب��ا ارائه طرح دو فوریتی به تاخی��ر خواهند انداخت‪.‬‬ ‫براس��اس ایین نام��ه جدی��د واردات‪ ،‬تعرف��ه واردات‬ ‫خودروه��ای هیبری��دی با حج��م موتور پیس��تونی‬ ‫درون سوز جرقه ای احتراقی ‪ ۱۵۰۱‬تا ‪ ۲۰۰۰‬سی سی‬ ‫برابر با ‪ ۲۵‬درصد و تعرفه واردات خودروهای هیبرید‬ ‫با حجم موتور پیس��تونی درون سوز جرقه ای احتراقی‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ۲۵۰۰‬سی سی ‪ ۶۵‬درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس این ایین نامه واردات خودروهای‬ ‫بنزینی‪-‬هیبری��دی ب��ا حجم موتور بی��ش از ‪۲۵۰۰‬‬ ‫سی سی بدون پایه برقی صد درصد تعیین شده است‪.‬‬ ‫تعرف��ه واردات خودروهای بنزین��ی‪ -‬هیبریدی نیز با‬ ‫حجم موتور بیش از ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی با پایه برقی ‪۹۵‬‬ ‫درصد خواهد بود‪ .‬بررس��ی این اعداد نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه میانگین تعرفه واردات خودروهای هیبریدی ‪۱۱‬‬ ‫برابر و رشدی معادل هزار درصد را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن اع��داد در حالی تعیین ش��ده که هم��واره بر‬ ‫اس��تفاده از خودروه��ای هیبری��دی و برقی با هدف‬ ‫کاهش الودگی هوا تاکید شده و خودروسازان داخلی‬ ‫نیز به س��مت تولید این خودروها هدایت می شوند و‬ ‫پیش از این نیز دولت با هدف تشویق مصرف کنندگان‬ ‫به اس��تفاده از این خودروها تعرفه ‪ ۴‬درصدی واردات‬ ‫را در نظر گرفته بود که به واسطه این اقدام‪ ،‬نرخ این‬ ‫خودروها در بازار از نمونه های بنزینی کمتر بود و این‬ ‫ارزانی مردم را به خرید این دسته از خودروها تشویق‬ ‫می کرد‪ .‬هرچند به گفته کارشناس��ان این حوزه‪ ،‬نرخ‬ ‫ی و فناوری های‬ ‫ای��ن خودروها در دنیا به دلی��ل باتر ‬ ‫مورد اس��تفاده گران تر از خودروهای بنزینی است اما‬ ‫به دلیل نرخ ارزان س��وخت در ای��ران‪ ،‬این خودروها‬ ‫ارزان تر از مدل بنزینی تمام و این امر منجر به اقبال‬ ‫خریداران به این دسته از خودروها شده است‪.‬‬ ‫واردات خودروه��ای هیبری��دی و برق��ی با هدف‬ ‫کاهش الودگی هوا یکی از سیاست گذاری های کالن‬ ‫کشور بوده و مشوق هایی برای این امر در نظر گرفته‬ ‫ش��ده بود اما افزای��ش تعرفه واردات ای��ن خودروها‬ ‫نش��ان داد که توسعه استفاده از این خودروها نه تنها‬ ‫هدف گ��ذاری نهادها و دس��تگاه های مختلف دولتی‬ ‫بلک��ه تاکید کارشناس��ان نی��ز بوده که ح��ال با این‬ ‫تصمیم در اجرا با موانعی همراه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود مجلس به بررسی ایین نامه‬ ‫عب��داهلل رضیان‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید ب��ر اینکه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی به طور قطع با این تصمیم دولت‬ ‫مخالف��ت خواهد کرد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬دولت همزمان با‬ ‫تعطیلی مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ه ارائه جزئیات‬ ‫جدید واردات خودرو و ایین نامه مرتبط در این زمینه‬ ‫پرداخت که اقدام درستی نبود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تصمیم دول��ت مبنی بر افزایش‬ ‫‪ ۱۱‬درص��دی تعرف��ه واردات خودروه��ای هیبریدی‬ ‫مغایر با سیاس��ت های پیش��ین دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫طور قطع کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در این زمینه ورود کرده و پس از بررس��ی‬ ‫دقیق این ایین نامه نظرات خود را ارائه خواهد داد اما‬ ‫انچه مشخص اس��ت‪ ،‬ورود مجلس به بررسی بیشتر‬ ‫این موضوع است‪.‬‬ ‫نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این اقدام باعث می شود از این پس چندان‬ ‫تمایلی ب��رای خری��د خودروهای هیبری��دی وجود‬ ‫نداشته باشد و نرخ این خودروها همپای خودروهای‬ ‫بنزینی باشد که چندان مشوقی برای خرید این دسته‬ ‫از خودروها نیس��ت‪ .‬رضیان یاداور شد‪ :‬به طور قطع‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی پیگیر این موض��وع بوده‬ ‫و نظ��رات خ��ود را ارائه کرده و بر اج��رای انها تاکید‬ ‫ن بی تفاوت نخواهد گذشت‪.‬‬ ‫خواهد داشت و از کنار ا ‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در پاس��خ به اینکه ایا احتم��ال ارائه طرح‬ ‫ی��ک فوریتی با هدف توقف اجرای ای��ن ایین نامه از‬ ‫س��وی مجلس وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بل��ه‪ ،‬این احتمال‬ ‫وجود خواهد داشت که کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی پس از بررسی این ایین نامه و‬ ‫مشاهده هرگونه مغایرت با سیاست های نظام و دولت‬ ‫اقدام به صدور طرح یک فوریتی با هدف توقف اجرای‬ ‫این ایین نامه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ دلیل افزایش تعرفه‬ ‫امیرحس��ن کاکای��ی‪ ،‬عضو دانش��کده مهندس��ی‬ ‫خ��ودرو دانش��گاه علم و صنع��ت نیز با بی��ان اینکه‬ ‫اعداد پیش بینی ش��ده در ایین نام��ه جدید واردات‬ ‫خودرو کارشناس��ان این حوزه را ب��ا پیچیدگی های‬ ‫زیادی همراه کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬در گذشته مذاکرات‬ ‫و فضاس��ازی هایی انجام ش��د تا تعرفه این دس��ته از‬ ‫خودروه��ا کاهش یاب��د و با هدای��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کش��ور به مسیر مش��خصی در این‬ ‫زمینه رهنمون شود‪.‬‬ ‫وی حمای��ت از ورود اس��ان خودروه��ای برقی و‬ ‫هیبری��دی را یک��ی از محورهای مذاک��رات اعالم و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به نظر می رس��د مش��کل برسر تعاریف‬ ‫این دسته از خودروهاست زیرا خودرو هیبریدی از یک‬ ‫خودرو س��اده که تنها در پشت چراغ قرمز با خاموش‬ ‫و روش��ن ش��دن صرفه جویی ایجاد می کند‪ ،‬ش��روع‬ ‫می ش��ود و تا یک خودرو ف��ول هیبرید با ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫صرفه جویی در مصرف س��وخت می رس��د بنابراین با‬ ‫توجه به چنین ش��رایطی عنوان هیبرید با مشکالتی‬ ‫همراه است‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو روند فعلی‬ ‫تعرفه واردات را نشان از اگاهی دولت به این موضوع‬ ‫اعالم و تصریح کرد‪ :‬هم اکن��ون برخی از خودروهای‬ ‫هیبریدی که وارد کش��ور می ش��ود خواص مدنظر را‬ ‫ندارند‪ .‬من نیز معتقدم خودروهای هیبریدی و برقی‬ ‫راه نجات ما از الودگی نیس��ت زیرا هر خودرویی که‬ ‫نام هیبرید می گیرد دارای ویژگی های الزم نیست اما‬ ‫درعین حال تغییر شدید تعرفه ها نیز درست نیست‪.‬‬ ‫کاکای��ی تاکید ک��رد‪ :‬در دنیا خودروه��ای برقی و‬ ‫هیبریدی هم��واره گران ت��ر از خودروه��ای بنزینی‬ ‫هس��تند و اگ��ر در نظ��ر داری��م ب��ه ارام��ی در این‬ ‫زمین��ه حرکت کنیم بای��د مش��وق های الزم را ارائه‬ ‫داده و دی��دن این دس��ته از خودروه��ا در خیابان ها‬ ‫و در اختی��ار مصرف کنن��ده ق��رار دادن انه��ا باعث‬ ‫می ش��ود تا سرنوش��ت انها پس از مصرف مش��خص‬ ‫ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه به اعتقاد بنده در ش��رایط‬ ‫فعلی کشور و ترافیک موجود‪ ،‬این خودروها پاسخگو‬ ‫نخواه��د بود‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که فناوری این دس��ته از‬ ‫خودروها خارجی اس��ت به طور قطع در بحث تعمیر‬ ‫و نگهداری به خارجی ها وابس��ته خواهیم شد اما در‬ ‫ش��رایط فعلی به عنوان یک دانش��گاهی که هرچند‬ ‫مخالف خودرو هیبریدی و برقی است‪ ،‬معتقدم باید از‬ ‫ورود تعدادی از این خودروها به کشور حمایت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ پاک کردن صورت مسئله‬ ‫عضو دانش��کده مهندس��ی خودرو دانش��گاه علم و‬ ‫صنعت با بیان اینکه در گذشته با وجود تعرفه پایین‬ ‫ای��ن خودرو‪ ،‬تع��داد زیادی خ��ودرو هیبرید به دلیل‬ ‫ن��رخ باالی این دس��ته از خودروها وارد نش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دلی��ل این امر را باید نرخ اولیه خودرو از یک جنبه و‬ ‫تعمیر و نگهداری این خودروها از جنبه دیگر دانست‬ ‫که با وج��ود تعرفه ‪ ۴‬درصدی اس��تقبال چندانی از‬ ‫این خودروها نش��د زیرا وضعی��ت تعمیر خودروهای‬ ‫هیبریدی مشخص نیست و مصرف کننده برای خرید‬ ‫این خودروها جانب احتیاط را رعایت می کند‪.‬‬ ‫کاکایی در پاس��خ ب��ه اینکه ایا ای��ن امکان وجود‬ ‫دارد ک��ه ای��ن افزایش تعرف��ه به دلی��ل حمایت از‬ ‫خودروسازانی باشد که در این زمینه مشغول فعالیت‬ ‫هستند نیز اظهار کرد‪ :‬ورود به حوزه تولید خودروهای‬ ‫هیبریدی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال زمان می برد و افزایش تعرفه با‬ ‫هدف حمایت از صنعت داخل تا حدودی جای سوال‬ ‫دارد و اگ��ر ق��رار به حمایت از تولی��د خودرو داخلی‬ ‫است‪ ،‬دولت می توانس��ت در زمان عرضه خودروهای‬ ‫هیبریدی تولید داخل نسبت به اعمال تعرفه واردات‬ ‫این خودروها اقدام کند‪.‬‬ ‫وی دلی��ل این تغییر رویه ناگهانی از س��وی دولت‬ ‫را فاقد وجاهت علمی دانس��ت و گف��ت‪ :‬تعرفه‪ ،‬تنها‬ ‫و بهترین راهکار برای حمایت از اش��تغال در کش��ور‬ ‫نیست و بهتر است به جای تکیه بر تعرفه و تشویش‬ ‫بازار با ثب��ات رویه تکلیف س��رمایه گذاران داخلی و‬ ‫خارجی را مش��خص و از س��وی دیگر موانع کسب و‬ ‫کار را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫دانش��یار دانش��گاه علم و صنعت وجود موانعی در‬ ‫صنعت خودرو را دلیل اصلی رشد نیافتن این صنعت‬ ‫اع�لام و تصریح کرد‪ :‬این موانع نی��از به انرژی و کار‬ ‫دارد که انجام نش��ده و تنها با تکیه بر تعرفه و تغییر‬ ‫ناگهانی ان هزین��ه این تصمیمات و ناکارامدی را به‬ ‫مصرف کنن��ده منتقل می کنیم ک��ه در درازمدت به‬ ‫ض��رر انها خواهد ب��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که قرار‬ ‫ب��ود تعرفه ها به صورت منطقی کاهش یابد و صنعت‬ ‫خ��ودرو در بهره وری و موارد دیگر کار کرده و رش��د‬ ‫یاب��د که نه تنها این کار را انج��ام نداد بلکه تعرفه ها‬ ‫را افزایش داد که این پاک کردن صورت مسئله بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت شفاف سازی دولت‬ ‫رضا عباس��ی‪ ،‬یک کارشناس صنعت خودرو نیز در‬ ‫این باره معتقد اس��ت که الودگی هوا در کالنش��هرها‬ ‫بیداد می کند و تعداد روزهای پاک در تهران هر سال‬ ‫کمتر می ش��ود و با وجود چنین شرایطی‪ ،‬تعرفه های‬ ‫جدید اعالم شده‪ ،‬بازار را به سمت خودروهای بنزینی‬ ‫و افزایش االیندگی کانالیزه می کند که اتفاق بس��یار‬ ‫عجیبی اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬تاکن��ون تصمیم این‬ ‫ب��ود که با ه��دف تغییر فرهن��گ خودرویی مردم به‬ ‫سمت استفاده از خودروهای پاک‪ ،‬تعرفه خودروهای‬ ‫هیبری��دی حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬درصد باش��د‪ .‬ح��ال با این‬ ‫تصمیم مس��ئوالن دولتی باید شفاف سازی کنند که‬ ‫چرا و ب��ا کدام مبن��ای منطقی‪ ،‬تعرف��ه خودروهای‬ ‫بنزین��ی را ح��دود ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۳۰‬درص��د و ام��ا تعرفه‬ ‫خودروهای هیبریدی را حدود ‪ ۱۱۰۰‬درصد افزایش‬ ‫داده اند؟‬ ‫‹ ‹در اخر‪...‬‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬ای��ن اظهارات نش��ان‬ ‫می ده��د که تصمیم جدید دول��ت در افزایش تعرفه‬ ‫واردات ک��ه فاقد وجاهت علمی اس��ت به دلیل نبود‬ ‫تعریف مش��خص از خودروهای هیبریدی در کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫هرچند این خودروها در س��ال های گذشته فروش‬ ‫نه چندان چش��مگیری در ایران داشته اند اما با اشنا‬ ‫ش��دن بیش��تر مصرف کنندگان‪ ،‬فضا برای خرید این‬ ‫خودروه��ا افزایش یافت��ه و ش��رکت های واردکننده‬ ‫نی��ز با توجه به چنین اس��تقبالی در حال وارد کردن‬ ‫خودروهای جدید با موتورهای هیبریدی هستند که‬ ‫به نظر می رسد با این روند چندان انگیزه ای برای بازار‬ ‫پررونق این خودروها وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫یک فراخوان عجیب‬ ‫میتسوبیش��ی به ‪ 56‬هزار و‪ 600‬دستگاه خودرو خود فراخوان‬ ‫داده است که دلیل ان ترک خوردن شیشه سانروف انها در حین‬ ‫رانندگی اس��ت که از چارچوب خود جدا می شود و ممکن است‬ ‫خطر وقوع تصادف را افزایش دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن خودروهای��ی ک��ه مش��مول ای��ن فراخ��وان‬ ‫می ش��وند عبارتن��د از اوتلن��در مدل ه��ای ‪ 2007‬ت��ا ‪،2010‬‬ ‫لنس��ر مدل ه��ای ‪ 2008‬تا ‪ ،2010‬لنس��ر اوولوش��ن مدل های‬ ‫‪ 2009‬ت��ا ‪ 2010‬و لنس��ر اس��پرت ب��ک م��دل ‪.2010‬‬ ‫در این بین میتسوبیشی در ماه مارس ‪ 2015‬از یک مالک ژاپنی‬ ‫یک ش��کایت دریافت کرد مبنی بر اینکه شیشه سانروف خودرو‬ ‫از محل خود جدا ش��ده است‪ .‬از این رو میتسوبیشی این موضوع‬ ‫را بررس��ی کرده و اعالم کرد که ش��رکت تامین کننده قطعات‪،‬‬ ‫م��واد «پولی اورتان» به کار رفته در قس��مت های خارجی قاب‬ ‫س��انروف را در اکتبر ‪ 2009‬عوض کرده اس��ت تا ظاهر سانروف‬ ‫زیباتر به نظر برسد‪.‬‬ ‫میتسوبیش��ی مدعی ش��د ک��ه تغیی��رات دمای��ی و رطوبت‬ ‫م��ی توان��د روی این م��واد تاثی��ر بگ��ذارد و اس��تحکام انها را‬ ‫ضعی��ف کن��د تا حدی ک��ه نتوانند شیش��ه س��انروف را محکم‬ ‫س��ر جایش نگه دارن��د‪ .‬در صورت بروز ای��ن حادثه خطر جدی‬ ‫سرنش��ینان خ��ودرو را تهدی��د م��ی کند زیرا س��قوط شیش��ه‬ ‫س��انروف به داخل کابین نه تنها باعث اس��یب رس��یدن به انها‬ ‫م��ی ش��ود بلکه احتم��ال وقوع تص��ادف نیز افزایش م��ی یابد‪.‬‬ ‫ب��رای ح��ل ای��ن مش��کل نمایندگ��ی ه��ای میتسوبیش��ی‬ ‫پ��س از بررس��ی خودروه��ا در ص��ورت ل��زوم کل مجموع��ه‬ ‫س��انروف را ب��ه ص��ورت رای��گان تعوی��ض م��ی کنن��د‪.‬‬ ‫از ای��ن رو میتسوبیش��ی برای رفع این مش��کل در ‪ 27‬مارس به‬ ‫مالکین اطالع رسانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ 23‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 25‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 13‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره یک‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫فرمول یک‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی تاثیر فناوری خودروهای مسابقه در خودروها نشان داد‬ ‫ژن برتر «فرمول ‪ »1‬در رگهای عادی ها‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫اکثر اختراعات بزرگ بش�ر در جنگ ه�ا و برای حفظ‬ ‫جان و پیروز ش�دن بوده‪ ،‬جایی که اگه پیروز نمی ش�د‬ ‫جانش از دس�ت می رفت‪ .‬عرصه مسابقات و رقابت های‬ ‫اتومبیل ران�ی هم بی ش�باهت به جنگ نیس�ت‪ ،‬تیم ها‬ ‫هزینه های زیادی صرف می کنند تا بتوانند پیروز رقابت‬ ‫شده و در عرصه باقی بمانند‪ ،‬و چون ورزش های موتوری‬ ‫نقطه تالقی فناوری با ورزش و رقابت اس�ت‪ ،‬پس تیم ها‬ ‫همیش�ه باید از این لحاظ ‪ ،‬در س�طح باالیی باش�ند تا‬ ‫بتوانند در رقابت باقی مانده و پیروز شوند‪.‬‬ ‫با این اوصاف شاید تا به حال نتیجه گرفته باشید که بیشتر فناوری های خودرویی‬ ‫از فرمول ‪ ۱‬و بقیه مس��ابقات‪ ،‬به صنعت خودرو هدیه داده ش��ده اند‪ ،‬جایی که تیم ها‬ ‫هزینه های میلیون دالری را صرف می کنند تا بتوانند هر دور از مسابقه را شاید چند‬ ‫هزارم ثانیه سریع تر طی کنند‪ .‬به همین دلیل است که فناوری خودروهای مسابقه ای‬ ‫همیش��ه چند قدم جلوتر از خودروهای تولیدی اس��ت‪ .‬اما با گذش��ت زمان و کاهش‬ ‫هزینه های تولید‪ ،‬فناوری های مسابقه ای به خودروهای تولیدی راه می یابند‪ .‬در ادامه‬ ‫چند نمونه از این فناوری ها را با هم بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫و ب��ه «جگوار ‪ »C-type‬امکان ترمز گی��ری قوی تر و با ثبات تری می داد‪ .‬همچنین‬ ‫رانندگان این خودرو می توانس��تند برای ورود به پیچ‪ ،‬دیرتر از بقیه رانندگان اقدام به‬ ‫ترمز گیری کرده و دورهای سریع تری را ثبت کنند‪ .‬با این سیستم جدید‪ ،‬در مسابقات‬ ‫«لمانز» سال ‪ 3 ،1953‬خودروی «جگوار» در بین ‪ 4‬خودروی برتر بودند؛ درحالی که‬ ‫بس��یاری از رقبا‪ ،‬به دلیل مشکل داغ ش��دن ترمز از ادامه مسابقه باز ماندند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬سیستم ترمز دیسکی با ورود به عرصه خودروهای تولید انبوه‪ ،‬و با عملکرد بهتر‬ ‫و قابلیت اطمینان بیشتر‪ ،‬جان های بسیاری را کنون نجات داده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1953‬اولین ترمز دیسکی قابل اطمینان‪ ،‬برای «جگوار ‪ »C-type‬ساخته‬ ‫ش��د‪ .‬ترمز جدید‪ ،‬نسبت به ترمز کاسه ای امکان خنک شوندگی بسیار بهتری داشت‬ ‫یکی دیگر از نواوری های عظیم در عرصه تولید خودرو‪ ،‬اس��تفاده از فیبرهای کربن‬ ‫است‪ .‬امروزه فیبر کربن در برخی خودروهای تولید انبوه‪ ،‬بسیاری از سوپر اسپرت ها و‬ ‫‹ ‹ترمزهای دیسکی‬ ‫‹ ‹فیبر کربن‬ ‫‹ ‹ایرودینامیک‬ ‫ام�روزه بهترین متخصصان ایرودینامیک را می ت�وان در تیم های فرمول ‪ 1‬یافت‪ .‬اما در روزهای‬ ‫ابتدایی ش�روع مس�ابقات اتومبیل رانی‪ ،‬تفاوت زیادی میان خودروهای مس�ابقه ای و خودروهای‬ ‫ج�اده ای نب�ود‪ .‬عرض خودروها کم بود و مرکز جرم ان ها در ارتفاع زیادی قرار داش�ت‪ ،‬در نتیجه‬ ‫این اتومبیل ها در هنگام پیچیدن‪ ،‬استعداد زیادی برای واژگونی داشته و به ارابه های مرگ تبدیل‬ ‫می ش�دند‪ .‬اتومبیل ه�ای مس�ابقه ای اولیه‪ ،‬موتورهای کم قدرتی داش�تند‪ ،‬پس برای رس�یدن به‬ ‫س�رعت های بیش�تر‪ ،‬مهندس�ان س�عی کردند خودروها را گرد‪ ،‬و غیر مقاوم در مقابل جریان هوا‬ ‫بس�ازند‪ .‬طبق قوانین نیوتن‪ ،‬اتومبیل تا جایی می تواند شتاب گرفته و بر سرعت خود بیافزاید که‬ ‫نیروی پیش برنده ان‪ ،‬بیشتر از نیروی مقاوم وارد شده به ان باشد‪.‬‬ ‫ای�ن فن�اوری به تدری�ج ب�ا پیش�رفت خ�ود ب�ه جای�گاه ام�روزی رس�ید‪ .‬ش�رکت های‬ ‫خودروس�ازی ام�روزی ب�رای کاه�ش مص�رف س�وخت و افزای�ش عملک�رد محص�والت خود‪،‬‬ ‫س�عی در کاه�ش درگ (مقاوم�ت در براب�ر ه�وا) محصوالت خ�ود دارن�د‪ .‬نی�روی« ‪» Drag‬یا‬ ‫ ‬ ‫پس�ای ائرودینامیک�ی همان نیروی بازدارنده ای اس�ت که در هنگام حرکت یک جس�م (خودرو‪،‬‬ ‫هواپیما و…) در هوا‪ ،‬در خالف حرکت جسم‪ ،‬به ان وارد می شود‪.‬‬ ‫با افزایش سرعت‪ ،‬چگالی هوا و ضریب پسا همچنین نیروی مقاوم هوا افزایش می یابد؛ از سوی‬ ‫دیگر این نیروی مقاوم با توان ‪ 2‬س�رعت رابطه داشته و در سرعت های باال‪ ،‬نیروی مقاوم بسیاری‬ ‫تمامی خودروهای فرمول ‪ 1‬دیده می شود‪ .‬اولین استفاده از فیبر کربن‪ ،‬به سال ‪1981‬‬ ‫و استفاده در شاسی مونوکوک اتومبیل فرمول ‪« 1‬مک الرن ‪ » 1-MP4‬برمی گردد‪.‬‬ ‫زمانی که ماده ای سبک تر و درعین حال مقاوم تر از فوالد‪ ،‬معرفی شد‪ ،‬بعضی مهندسان‬ ‫در مقاومت ان در تصادفات‪ ،‬ش��ک داش��تند‪ .‬این عقیده بعد از تصادف ش��دید «جان‬ ‫واتسون» در «گرندپری مونزا» به کلی تغییر کرد‪ .‬به صورتی که خود راننده اعالم کرد‬ ‫که بس��یار خوش شانس بوده که اتومبیلش از شاسی الومینیومی استفاده نمی کرده و‬ ‫مجهز به مدل جدید فیبر کربن بود‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن حال عل��ت عمده گران ب��ودن فیبر کربن ان��رژی زیادی اس��ت که برای‬ ‫تولی��د ان مص��رف می ش��ود‪ .‬بعضی از ش��رکت های خودروس��ازی س��هم عمده ای‬ ‫در تجاری س��ازی این م��اده داش��تند‪ .‬دراین بی��ن «ب ام و» س��رمایه گذاری عظیم‬ ‫باید توس�ط خودرو خنثی ش�ود‪ ،‬ب�ه همین دلیل کاهش ضریب پس�ا اهمیت بس�یار زیادی برای‬ ‫طراحان وس�ایلی که قرار بود در س�رعت های باال کار کنند داش�ت‪ .‬چون افزایش اندکی سرعت‪،‬‬ ‫نی�روی مورد نیاز با ت�وان ‪ 2‬افزایش می یافت‪ .‬پس طراحان تالش کردن�د تا خودروهایی با ضریب‬ ‫پسای کمتر طراحی کنند تا بتوانند بدون افزایش قدرت موتور‪ ،‬به سرعت های باالتری دست یابند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬ضریب پس�ای مربع‪ 1/05 ،‬و ضریب پس�ای دایره ‪ 0/47‬اس�ت‪ ،‬پس با تغییر شکل‬ ‫ضریب پس�ا و به دنبال ان نیروی پس�ا تغییر می کنند‪ .‬در ضمن با کمتر کردن مس�احت روبروی‬ ‫جریان نیز می توان نیروی مقاوم هوا (نیروی پسا) را کاهش داد که خودروسازان همیشه در تالش‬ ‫برای کاهش این ضریب هستند‪.‬‬ ‫ام�ا با هموارتر س�اختن خودروه�ا برای عبور بهتر جری�ان هوا بر روی ان ها و افزایش س�رعت‬ ‫خودروها مش�کالت جدیدی به وجود امد‪ .‬در س�رعت های باال‪ ،‬نیروی رو به باال به خودروها وارد‬ ‫ش�د و چسبندگی ان ها به سطح کاهش یافت‪ ،‬بزرگ ترین مش�کل این امر‪ ،‬ناپایداری خودروها و‬ ‫‪ 300‬میلی��ون دالری ب��رای تولی��د فیبر کربن که ان��رژی مورد نیاز خ��ود را از یک‬ ‫نی��روگاه ابی ب��ر روی دریاچه « ‪ Moses‬واش��ینگتن» تامین می کن��د انجام داد‪ ،‬با‬ ‫ه��دف تولی��د ‪ 9000‬تن فیبر کربن در س��ال ب��رای اس��تفاده در خودروهایش‪ .‬باید‬ ‫گف��ت که تولید انب��وه این ماده باعث پایی��ن امدن قیمت نهایی فیبر کربن ش��د و‬ ‫ان را ب��رای اس��تفاده در تولید خودروه��ای تولید انبوه اماده ک��رد‪ .‬به طوری که دو‬ ‫محصول اینده نگرانه ‪ i3‬و ‪ i8‬ش��رکت «ب ام و» از شاس��ی پالستیک تقویت شده با‬ ‫فیبر کربن اس��تفاده می کنند که باعث کاهش وزن این خودروها در عین اس��تحکام‬ ‫مثال زدنی ان ها ش��ده است‪ .‬فیبر کربن حتی به صنعت تولید هواپیماهای مسافربری‬ ‫هم راه یافته به گونه ای در ساخت هواپیماهای« ‪ » Dreamliner 787 Boeing‬و‬ ‫ایرباس ‪ XWB A350‬از مواد کامپوزیتی بسیاری استفاده شده‪.‬‬ ‫ایجاد تصادفات بس�یار ب�ود که رانندگی را بیش از پیش خطرناک می ک�رد‪ .‬در ضمن به دلیل عدم‬ ‫چسبندگی کافی‪ ،‬قدرت هم به صورت کامل به زمین منتقل نمی شد‪.‬‬ ‫اولین شخصی که راه حلی برای این مشکل پیشنهاد کرد‪ ،‬راننده و مهندس جوان سوئیسی به نام‬ ‫ی » بود‪ .‬او دریافت که با استفاده از یک« ‪ » Airfoil‬شبیه به بال هواپیما می توان نیروی‬ ‫« مایکل م ‬ ‫رو به پایین ایجاد کرد و با این کار چسبندگی اتومبیل به سطح را افزایش داد‪.‬‬ ‫او ب�ا ق�رار دادن بالی بزرگ باالی پورش�ه« ‪ » 550 Type‬خ�ود‪ ،‬این ایده را عمل�ی کرد‪ .‬کار او‬ ‫موفقیت امی�ز بود و توانس�ت در مس�ابقه ‪ 1000‬کیلومت�ری« نوربرگ رینگ» در س�ال ‪ 1956‬بقیه‬ ‫اتومبیل ها را شکس�ت دهد‪ .‬در سال ‪« ،1963‬جیم هال» با خودروی ‪ 2E Chaparral‬در مسابقه‬ ‫«لمانز» برنده شد که مجهز به یک بال عقب قابل تنظیم بود‪ .‬این بال عقب در مسیرهای مستقیم‬ ‫به صورت افقی قرار می گرفت تا نیروی درگ را کم کند و در پیچ ها زاویه دار می ش�د تا نیروی رو‬ ‫به پایین ایجاد کرده و چسبندگی و پایداری اتومبیل را افزایش دهد‪ .‬درست شبیه بالچه هایی که‬ ‫در «پاگانی هوایرا» اس�تفاده می شود‪ .‬این ایده به سرعت پیشرفت کرد و سازندگان‪ ،‬سعی کردند‬ ‫تمام قس�مت های بدنه خودرو را با توجه به این اصول بس�ازند‪.‬در پایان باید گفت که تاثیرپذیری‬ ‫فناوری ها در عرصه صنعت از بخشی به بخش دیگر همواره ملموس بوده و صنعت خودرو نیز از این‬ ‫قاعده مستثنی نبوده است‪ .‬این در حالی است که سلطان سرعت خودروها در پیست تاثیر بسزایی‬ ‫در تغییر ساختار بیشتر خودروهای عادی داشته است‪.‬‬ ‫بررسی افت و خیزهای بازر خودرو امریکا در سالی که گذشت‬ ‫ب��ا وجود اینکه می توان نش��انه های نش��انه های مثبت��ی را در اقتصاد امریکا مش��اهده کرد ب��ا این حال‬ ‫برای نخس��تین بار از رکورد ب��زرگ اقتصادی تاکنون‪ ،‬بازار خودروی این کش��ور افت فروش را تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال به لطف رکوردش��کنی محبوب ترین پیکاپ این کش��ور یعنی «فورد» توانس��ته پیشروی‬ ‫خ��ود را حف��ظ کند و دیگر رقب��ای خود یعنی تویوتا و ش��ورولت را در این بازار مهم پش��ت س��ر بگذارد‪.‬‬ ‫با این حال اقتصاد امریکا به رشد خود ادامه می دهد اما مشاهدات تولید صنعتی این کشور نشان دهنده رشد‬ ‫ویژه ای در بخش تولید تجهیزات تجاری بوده است‪.‬‬ ‫بازار خودروی امریکا پس از بحران مالی سال ‪ 2008‬و ‪ 2009‬احیا شد و افزایش فروش قابل توجهی را از‬ ‫ان سال ها به بعد نشان داده است‪ .‬این بازار در سال ‪ 2016‬با فروش ‪ 17‬میلیون ‪ 500‬هزار دستگاهی رکورد‬ ‫جدیدی را بر جای گذاشت‪ .‬با این حال وقتی به سال ‪ 2017‬می رسیم که این رشد پس از ‪ 7‬سال پیشتازی‬ ‫متوقف ش��ده و فروش خودرو در امریکا با افت ‪ 1/8‬درصدی به ‪ 17‬میلیون ‪ 230‬هزار دستگاه رسیده است‪.‬‬ ‫اما دورنمای س��ال ‪ 2018‬بازار خودروی امریکا نشان می دهد این بازارنسبتاً مثبت خواهد بود و کارشناسان‬ ‫رشد ‪ 3/1‬درصدی و رکوردشکنی احتمالی را پیش بینی کرده اند‪.‬‬ ‫در جدول زیر میزان فروش خودرو در بازار امریکا را برای ش��ما اورده ایم و البته پیش بینی فروش س��ال‬ ‫‪ 2018‬را نیز ذکر کرده ایم‪.‬‬ ‫نوسان در کیلومترشمار بازار خودرو یانکی ها‬ ‫فروش خودروی سواری و خودروهای تجاری سبک‬ ‫سال ‪2013‬‬ ‫سال ‪2014‬‬ ‫سال ‪2015‬‬ ‫سال ‪2016‬‬ ‫سال ‪2017‬‬ ‫سال ‪2018‬‬ ‫‪15,598,195‬‬ ‫‪16,527,947‬‬ ‫‪17,471,283‬‬ ‫‪17,558,919‬‬ ‫‪17,237,702‬‬ ‫‪17,763,613‬‬ ‫در این جدول نیز درصد تغییر میزان فروش نسبت به سال قبل از ان را اورده ایم‪:‬‬ ‫خودروهای مسافری‬ ‫خودروهای تجاری سبک‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪6‬‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫درصد‬ ‫تغییر‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪-1.8‬‬ ‫درصد‬ ‫تغییر ‪2018‬‬ ‫(پیش بینی)‬ ‫‪3.1‬‬ ‫در ادامه بد نیست نگاهی هم به پرفروش ترین برندهای بازار خودروی امریکا در سال ‪ 2017‬بیندازیم که در این میان‬ ‫«فورد» با فروش ‪ 2‬میلیون ‪ 400‬هزار دستگاهی و افت فروش ‪ 0/9‬درصدی در رتبه اول قرار داشته و ‪ 14/3‬درصد از بازار‬ ‫فروش امریکا را به خود اختصاص داده است‪ .‬پس از «فورد» پیشتاز‪«،‬تویوتا » نماینده سامورایی ها نیز با فروش ‪ 2‬میلیون‬ ‫و ‪ 100‬هزاردستگاهی (رشد ‪ 3/2‬درصدی) و «شورولت» با فروش ‪ 2‬میلیون دستگاهی (افت ‪ 1/5‬درصدی) قرار دارند‪.‬‬ ‫«هون��دا» نی��ز در س��کوی چهارم ایس��تاده و با ف��روش ‪1‬میلی��ون و ‪ 486‬هزار دس��تگاهی و رش��د فروش ‪0/7‬‬ ‫درص��دی در ای��ن بازار ب��زرگ جا خوش کرده اس��ت‪ .‬اما «نیس��ان» در رقابتی س��خت با هوندا قافی��ه را باخته‬ ‫و ف��روش ‪1‬میلی��ون و‪ 440‬ه��زار دس��تگاهی رش��د ‪ 1‬درصدی داش��ته و ب��ه رتبه پنجم بس��نده کرده اس��ت‪.‬‬ ‫رتبه شش��م ب��ا فروش ‪ 828‬هزار و ‪ 522‬دس��تگاهی و اف��ت ‪10/9‬درصدی به «جیپ» رس��یده و پس از ان نیز‬ ‫«هیوندای» با فروش ‪664‬هزار و ‪ 943‬دستگاه (افت ‪13/4‬درصدی)‪« ،‬سوبارو» با فروش ‪ 647‬هزارو ‪ 956‬دستگاه‬ ‫(رش��د ‪5/3‬درصدی)‪ «،‬کیا» با فروش ‪ 589‬هزار و ‪ 308‬دستگاه (افت ‪ 9‬درصدی) و «جی ام سی» با فروش ‪560‬‬ ‫هزار و ‪ 678‬دستگاهی (رشد ‪ 2/6‬درصدی) قرار دارند‪ .‬از نظر پرفروش ترین خودروی بازار امریکا در سال ‪،2017‬‬ ‫این «فورد» س��ری ‪ F‬اس��ت که رکوردی تاریخی ثبت کرده و با فروش ‪ 896‬هزار و ‪ 385‬دس��تگاهی و رشد ‪9/3‬‬ ‫درصدی در رتبه اول جا خوش کرده است‪« .‬شورولت سیلورادو» و «رم پیکاپ» برای رتبه دوم جنگیده اند اما این‬ ‫«س��یلورادو» اس��ت که با فروش ‪ 585‬هزار و ‪ 864‬دستگاهی و رشد ‪ 1/9‬درصدی رقیب را کنار زده و رتبه دوم را‬ ‫به دست اورده است‪« .‬پیکاپ رم» نیز با فروش ‪ 500‬هزار و‪ 723‬دستگاهی و رشد ‪ 2/7‬درصدی روی سکوی سوم‬ ‫ایس��تاده اس��ت‪.‬اما بهترین خودروی مسافری نیز« تویوتا راو ‪ »4‬با فروش ‪ 407‬هزار و ‪ 594‬دستگاهی بوده و رشد‬ ‫‪ 15/7‬درصدی را ثبت کرده است‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫ شنبه ‪ 23‬دی‪ 25 1396‬ربیع الثانی ‪ 13 1439‬ژانویه‪ 2018‬سال اول شماره یک‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫سردبیر‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫هم��کاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬س��اراگلچین‪،‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫چاپ‪:‬کار و کارگر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫رویداد‬ ‫بزرگداشت کهنه سربازان ژاپنی در امریکا‬ ‫س��وبارو ‪ 50‬امی��ن س��الگرد حض��ور خ��ود در ب��ازار امری��کا را جش��ن م��ی‬ ‫گی��رد‪ .‬امس��ال س��وبارو به مناس��بت ای��ن رویداد‪ ،‬نس��خه های تولی��د محدود‬ ‫‪ 50‬امی��ن س��الگرد از تم��ام م��دل های خ��ود تولید کرده اس��ت که هم��ه انها‬ ‫ب��ه رن��گ اب��ی مخصوصی ک��ه میراث س��وبارو اس��ت رن��گ امیزی ش��ده اند‪.‬‬ ‫این خودروها که در نمایشگاه خودروی شیکاگو معرفی شدند یک نشان مخصوص‬ ‫‪ 50‬امی��ن س��الگرد در نمای خارجی خ��ود دریافت خواهند ک��رد و عالمت های‬ ‫بیشتری روی صندلی های جلو و کفپوش های انها نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫این خودروها در نمای خارجی از تزئینات کروم ساتنی برخوردار خواهند شد و به‬ ‫جزمدلهای« ‪BRZ»،«WRX‬و‪،»STI‬مدلهایدیگراینتزئیناتکرومیرادر‬ ‫قسمتاینههایجانبینیزدریافتخواهندکرد‪.‬درتماممدلهابهاستثنای«‪»BRZ‬‬ ‫رینگ های الیاژی ویژه نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫طبق گفته سوبارو این مدل ها بر اساس رده های تجهیزاتی باال ساخته خواهند‬ ‫ش��د‪ ،‬بنابراین می توان انتظار داش��ت که این خودروها مملو از امکانات باش��ند‪.‬‬ ‫داخل کابین این نس��خه های ویژه پوش��ش س��یاه رنگ برای صندلی ها به همراه‬ ‫تودوزیهای��ی با رنگ متضاد نقره ای و کمربندهایی به رنگ نقره ای به چش��م می‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫س��وبارو ‪ 1050‬دستگاه از هر یک از نسخه های ویژه «کراس تک»‪« ،‬فارستر»‪،‬‬ ‫«ایمپرزا»‪« ،‬لگاس��ی» و «ات بک» تولید خواهد کرد‪ .‬عالوه بر این ‪ 250‬دستگاه«‬ ‫‪ 600 ،»BRZ‬دس��تگاه« ‪ » WRX‬و ‪ 200‬دس��تگاه« ‪» WRX STI‬نیز تولید‬ ‫خواهند شد‪.‬نسخه های ‪ 50‬امین سالگرد ممکن است چند هزار دالر گران تر از مدل‬ ‫هاییباشندکهبرپایهانهاساختهشدهاند‪.‬برخیاز برجستهترینتفاوتهایقیمتی‬ ‫را می توان در نسخه های تولید محدود «ایمپرزا» مشاهده کرد که مدل سدان ان‬ ‫‪ 29‬ه��زار و ‪ 200‬دالر و م��دل هاچبک ان ‪ 29‬هزار و ‪ 700‬دالر قیمت دارد‪ .‬فارغ از‬ ‫اینکه «ایمپرزا» را با چه نوع اتاقی انتخاب کنید‪ ،‬قیمت انها نس��بت به نسخه های‬ ‫معمولی« ‪ » 2.0i Limited‬که بر اساس انها ساخته شده اند ‪ 4‬هزار و ‪ 445‬دالر‬ ‫بیشتر بوده که رقم گزافی است‪ .‬نسخه تولید محدود ‪ 36 WRX‬هزار و ‪355‬دالر‬ ‫قیمت دارد که ‪ 3‬هزار و ‪ 900‬دالر بیشتر از نسخه معمولی« ‪ »WRX‬است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که تمام نسخه های تولید محدود سوبارو هم اکنون در سرتاسر ایاالت‬ ‫متحده به فروش می رسند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!