هفته نامه روزگار خودرو شماره 21 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 21

هفته نامه روزگار خودرو شماره 21

هفته نامه روزگار خودرو شماره 21

‫توسعه صنعتی‬ ‫کشور نیازمند‬ ‫تشریک مساعی‬ ‫صنعتگران دولت و‬ ‫ملت است‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫پیش فروش های غیر قانونی‬ ‫خودروهای وارداتی‬ ‫‪7‬‬ ‫مافیای صنعت خودرو در داخل‬ ‫به دنبال تحریم رنو است‬ ‫‪8‬‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫‪4‬‬ ‫دیدگاه قضا در معاینه فنی‬ ‫خودرو‬ ‫‪6‬‬ ‫جوالن واسطه گری در نبود‬ ‫ساپالیرها‬ ‫‪7‬‬ ‫فلسفه وجودی «سازه گستر» و «ساپکو»‬ ‫‪10‬کانسپت کرایسلر که باید تولید می شدند‬ ‫متولد نشدگان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫گزارش از وضعیت بازار وارداتی ها‬ ‫جایگاه طراحی‬ ‫در استانداردهای سیستم‬ ‫مدیریت کیفیت‬ ‫پژو در ایران از ابتدا تا امروز‬ ‫پژو و رنو‬ ‫می خواهند در‬ ‫ایران بمانند‬ ‫‪14‬‬ ‫واردات خودرو تا یک سال ممنوع شد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در نامه ای به تاریخ ‪ ۳۰‬خ��رداد جدیدترین مصوبه‬ ‫س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به س��ازمان توسعه تجارت ابالغ کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این نامه امده اس��ت‪« :‬بدین وس��یله فهرس��ت گروه چهارم کاالیی شامل‬ ‫‪ ۱۳۳۹‬ردیف تعرفه ‪ ۸‬رقمی که ثبت س��فارش انها در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی ممنوع گردیده‪ ،‬جهت اجرا ابالغ می ش��ود‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که تمام ثبت‬ ‫س��فارش های صادره قبلی مربوط به این ردی��ف کاالها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل‬ ‫از این تاریخ توس��ط شبکه بانکی تامین ارز شده و یا بدون انتقال ارز باشند»‪ .‬در این‬ ‫‪ ۱۳۳۹‬ردیف تعرفه گمرکی کاالیی‪ ،‬بیش از ‪ ۱۴۰۰‬قلم کاال وجود دارد که ش��امل ‪۶‬‬ ‫سبد خودروسازان در غیاب چینی ها خالی می شود؟‬ ‫چین‪،‬کوچه بن بست خودروسازان ایرانی‬ ‫گروه کاالیی عمده بوده و خودرو اماده (‪ )CBU‬نیز از جمله کاالهای ممنوعه واردات‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د این تصمیم در راس��تای حمایت از کاالهای تولید داخل و‬ ‫‪3‬‬ ‫همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫در نشست خبری سومین نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار و صنایع‬ ‫فلزی مطرح شد‬ ‫‪10‬‬ ‫اتحادیه اروپا به دنبال راهکار‬ ‫برای ادامه همکاری با ایران است‬ ‫سومین نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار و صنایع فلزی (‪ )AMB‬با مشارکت ‪ ۱۴‬کشور‬ ‫در مجتمع نمایشگاهی شهر افتاب برگزار شد‪ .‬در این نمایشگاه بیش از ‪ ۱۴۴‬شرکت کننده‬ ‫از ایران‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬هلند‪ ،‬اتریش‪ ،‬سوئیس‪ ،‬چین‪ ،‬تایوان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬جمهوری چک‬ ‫و روس��یه حض��ور داش��تند‪ .‬این نمایش��گاه زمینه مناس��بی برای مذاکره ه��ای تجاری‬ ‫سرمایه گذاری مشترک در زمینه بهبود و ارتقای صنایع ایران و انتقال فناوری روز را فراهم‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬در نشست خبری این نمایش��گاه امیرحسین شیروی مدیر کل دفتر صنایع‬ ‫فلزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محمدرئوف قادری مدیرعامل مجموعه نمایشگاهی‬ ‫ش��هر افتاب‪ ،‬پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬ویلفرد شفر رییس اتحادیه‬ ‫سازندگان ماش��ین ابزار المان‪ ،‬کریستو استفانوف پولنداکوف سفیر بلغارستان در ایران و‬ ‫نماینده اتحادیه اروپا‪ ،‬اریک ِممِر رییس دپارتمان ویژه سیاست گذاری های اتحادیه اروپا و‬ ‫برنارد مولر رییس هیات مدیره شرکت نمایشگاهی مسه اشتوتگارت سخنرانی کردند‪ .‬در‬ ‫اغاز نشست‪ ،‬برنارد مولر ‪ ،‬رییس هیات مدیره شرکت نمایشگاهی مسه اشتوتگارت عنوان‬ ‫کرد ‪ :‬نمایشگاه همیشه پر از خالقیت و نواوری است‪ .‬این امر خود کمک زیادی به تولید و‬ ‫وضعیت ان دارد‪ .‬وی به نمایشگاه ماشین ابزار و صنایع فلزی (‪ )AMB‬در ایران اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬ش��رکت های اروپایی بهترین محصوالت خود را به نمایش��گاه ایران اوردند و این‬ ‫همکاری از س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬شکل گرفته و خوشحال هستیم که برای سومین‬ ‫سال پیاپی تکرار شد‪ .‬ما از مشکالت پیش امده در ایران اگاه هستیم و کشورهای اروپایی‬ ‫و اتحادیه تمام س��عی خود را برای رفع انها به کار می گیرند‪ .‬رییس هیات مدیره ش��رکت‬ ‫نمایشگاهی مسه اشتوتگارت ادامه داد ‪ :‬در زمینه ماشین ابزار صنعتی با ‪ ۱۴۰‬کشور جهان‬ ‫همکاری داریم و اخرین دس��تاوردها در نمایش��گاه ها به نمایش در امده و در این‬ ‫‪8‬‬ ‫مدت ‪ ۳‬سال همکاری مناسبی با شرکت های ایرانی شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ممنوعیت واردات بیش از ‪ ۱۴۰۰‬قلم کاال‬ ‫بر اساس ابالغیه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به سازمان توسعه‬ ‫تج��ارت‪ ،‬ثبت س��فارش و واردات ‪ ۱۳۳۹‬ردی��ف تعرفه ای کاال که‬ ‫ش��امل بیش از ‪ ۱۴۰۰‬قلم کاال اس��ت ممنوع شد‪ .‬خودرو نیز جزو‬ ‫کاالهای ممنوعه واردات قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در نامه ای به‬ ‫تاریخ س��ی ام خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫در این نامه امده اس��ت‪« :‬بدین وس��یله فهرس��ت گروه چهارم‬ ‫کاالیی ش��امل ‪ ۱۳۳۹‬ردیف تعرفه ‪ ۸‬رقمی که ثبت س��فارش انها‬ ‫در جلس��ه روز جاری س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی ممنوع‬ ‫گردیده‪ ،‬جهت اجرا ابالغ می شود‪ .‬الزم به ذکر است که تمام ثبت‬ ‫سفارش های صادره قبلی مربوط به این ردیف کاالها فاقد اعتبارند‬ ‫مگر اینکه قبل از این تاریخ توس��ط شبکه بانکی تامین ارز شده و‬ ‫یا بدون انتقال ارز باشند»‪.‬‬ ‫در این ش��رایط طبق ابالغیه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ثبت‬ ‫س��فارش و واردات کاالهای قرار گرفته در گروه چهارم کاالیی که‬ ‫ش��امل ‪ ۱۳۳۹‬ردیف تعرفه گمرکی کاال است ممنوع اعالم شده و‬ ‫متوقف خواهد شد و همچنین ثبت سفارش های پیشین انجام شده‬ ‫سرمقاله‬ ‫وزارتخانه‬ ‫جایگاه طراحی در استانداردهای سیستم‬ ‫مدیریت کیفیت‬ ‫سعید موسوی‬ ‫عضو هیات مدیره کانون‬ ‫طراحی مهندسی‬ ‫در نوش��تار پیش��ین عنوان ش��ده بود س��ازمان بین المللی اس��تاندارد با‬ ‫تقس��یم بندی نق��ش‪ ،‬جایگاه و اهمی��ت فرایند طراح��ی در تولید و تکوین‬ ‫محصوالت س��ازمان را هدف گرفته بود و به دلی��ل اهمیت فوق العاده ای که‬ ‫برای مقول��ه طراحی‪ ،‬به عنوان یک حوزه تاثیرگذار بر کیفیت یک محصول‬ ‫که ش��امل عملکرد‪ ،‬بها‪ ،‬خدمات و ایجاد رضایت محصول در نزد مش��تری‬ ‫است‪ ،‬قائل بود اطمینان داشت که اگر الزامات طراحی در یک سیستم مورد‬ ‫توجه و تعهد قرار گیرد‪ ،‬هدف اصلی اس��تاندارد که رضایت مشتری است را‬ ‫براورده می کند‪.‬‬ ‫اما متاس��فانه به این نکته بهای خیلی کمی در صنعت ما داده شد‪ .‬خیلی‬ ‫راحت به این نتیجه می رس��یدیم که فرایند طراحی را نداریم و به س��مت‬ ‫ای��زو ‪ ۹۰۰۲‬می رفتیم غافل از این که رمز ماندگاری و بقای ما در صنعت و‬ ‫بازار همان مقوله طراحی بوده و هست و باید به این سمت هدایت می شدیم‬ ‫که در مس��یر ایجاد فرایند طراحی و پاس��خگویی ب��ه الزامات ان حرکت و‬ ‫تالش کنیم‪.‬‬ ‫کارشناسان شرکت های خودروساز که از بخش های طراحی ان می امدند با‬ ‫قاطعیت می گفتند که هیچ شرکت قطعه سازی‪ ،‬فرایند طراحی و مسئولیت‬ ‫فرایند طراحی را ندارد در نتیجه‪ ،‬باید به سراغ ایزو ‪ ۹۰۰۲‬برود و خودشان‬ ‫هم فقط به ترجمه نقشه ها و شناسنامه های فنی و مدارک مهندسی قطعات‬ ‫که از تامین کنندگان خارجی گرفته بودند و ارس��الش برای تامین کنندگان‬ ‫داخل��ی‪ ،‬بس��نده می کردند و حتی اگر بودند قطعه س��ازانی ک��ه با دانش و‬ ‫تجربه و مهارت خودشان می خواستند قطعاتی تولید کنند که اندکی با این‬ ‫مشخصات و اس��تانداردها تفاوت داشت اما عملکرد مشابه و گاه بهتری هم‬ ‫داشت نه تنها تشویق نمی شدند که از کار انها ممانعت هم می شد‪.‬‬ ‫این وضعیت ادامه پیدا کرد تا س��ال های بعد که سیستم مدیریت کیفیت‬ ‫‪ QS ۹۰۰۰‬از طرف خودروس��ازان برای قطعه سازان الزامی شد که الزامات‬ ‫ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی را برای قطعه س��ازان بیان می کرد و ویژه‬ ‫صنع��ت خودروس��ازی ب��ود‪ .‬از ویژگی های این سیس��تم جدید داش��تن ‪۵‬‬ ‫نظامنام��ه یا ‪ manual‬بود که یکی از انها ب��ا عنوان ‪ FMEA‬به تجزیه و‬ ‫تحلی��ل و انالیز حاالت خرابی و پیامده��ای ان در فرایند طراحی تا تولید‬ ‫می پرداخت‪.‬‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از این نظامنامه مرب��وط به طراحی بود‪ .‬گویی بخش‬ ‫طراحی استاندارد ایزو ‪ ۹۰۰۰‬به شکلی دقیق تر‪ ،‬با جزییات و الزامات و البته‬ ‫راهنمایی های بیش��تر در قالب این نظامنامه دیده شده بود چراکه ‪dfmea‬‬ ‫از ارکان اصلی سیستم تعریف می شد اما با این نظامنامه هم مشابه الزامات‬ ‫طراحی اس��تاندارد ایزو ‪ ۹۰۰۰‬برخورد شد و انچه در الزامات ان از ورودی‬ ‫به طراحی تا فرایند طراحی و تا خروجی طراحی و مستندس��ازی ان و اثار‬ ‫و برکات چنین فعالیت هایی در توس��عه و بهبود محصول و رضایت مشتری‬ ‫گفته می شد‪ ،‬هیچ گاه از طرف خودروسازان و قطعه سازان جدی گرفته نشد‪.‬‬ ‫دیوار اتاق خیلی از مدیران پر ش��د از قاب ه��ای گواهینامه های گوناگون‬ ‫سیس��تم های مدیریت کیفیت اما صنعت خودرو همچنان به حمایت دولت‪،‬‬ ‫بس��ته بودن مبادی ورود خودرو به کشور‪ ،‬تعرفه های باال و قیمت های گران‬ ‫چشم داشت و بخشی از مصرف کننده نیز همچنان ناراضی و امار تصادف ها‬ ‫و کشتارها در جاده ها و نیز الودگی شهرها و‪ ...‬همچنان رو به فزونی است‪.‬‬ ‫ش��اید اگر نه در ‪ ۵۰‬س��ال گذش��ته بلکه در همین ‪ ۲۰‬سال گذشته این‬ ‫مسائل را جدی تر گرفته بودیم به الزامات طراحی در الزامات استاندارد ایزو‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬یا نظامنامه های ‪ dfmea‬و مش��ابه انها وفادار مانده بودیم و طراحی‬ ‫را به عنوان یک فرایند اصلی و محوری در سیستم تولید صنعتی خود وارد‬ ‫می کردیم امروز می توانستیم خود را خودروساز به مفهوم مهندسی و علمی‬ ‫ان معرف��ی کنیم و توان مقابله و رقابت با خودروهای اروپایی و اس��یایی را‬ ‫داش��ته باشیم و از یک تحریم ساده مطرح ش��ده در فضای مجازی در سال‬ ‫گذش��ته یا احتمال کاسته شدن از تعرفه واردات خودرو‪ ،‬کل سیستم تولید‬ ‫صنعت خودرومان به هراس و دلهره دچار نمی شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حقوق قطعه سازان در قراردادها‬ ‫مطالبه شود‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬از ریز قراردادها‬ ‫اطالعات��ی نداریم‪ ،‬اعالم ش��د افرادی ک��ه عالقه مند به مش��اهده ریزقراردادها‬ ‫هستند به خودروس��ازی ها مراجعه کنند که این امکان برای نمایندگان وجود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫حمی��د گرمابی در گفت وگو با خان��ه ملت‪ ،‬درباره امکان پرداخت خس��ارات‬ ‫قطعه سازان داخلی در پی خروج خودروسازان اروپایی از ایران از محل تضامین‬ ‫قراردادها‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬از ریزقراردادها اطالعاتی نداریم و در پی مباحث مطرح‬ ‫شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم شد افرادی که‬ ‫عالقه مند به مش��اهده ریزقراردادها هستند به خودروسازی ها مراجعه کنند که‬ ‫این امکان برای نمایندگان وجود نداشت‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با بی��ان اینکه‬ ‫امیدواریم با توجه به س��ابقه ای که در بیرون رفتن خودروس��ازها در تحریم های‬ ‫قبلی وجود دارد تضامینی را در قراردادهای جدید در نظر گرفته ش��ده باش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قراردادهای خودروسازان بعد از برجام نوعی قرارداد بین المللی هستند که‬ ‫باید تضامین بین المللی نیز در انها دیده شده باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره خروج خودروسازان اروپایی‬ ‫بر وضعیت قطعه س��ازان تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قطعه سازان داخلی در پی‬ ‫انعقاد قراردادهای جدید پس از برجام نسبت به تجهیز کارگاه های خود اقداماتی‬ ‫را داشت ه و ملزومات مورد نیاز را سفارش داده اند‪.‬‬ ‫گرماب��ی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توج��ه به بین المللی ب��ودن قراردادها‬ ‫خودروس��ازان باید با استفاده مجاری قانونی که دولت در اختیار دارد نسبت به‬ ‫حقوق خود و قطعه سازان اقامه دعوی کنند و ضرر و زیان خود را از خودروسازان‬ ‫خارجی دریافت کنند‪.‬‬ ‫برای واردات این کاالها نیز ابطال می ش��ود مگر برای ان دس��ته از‬ ‫کاالهای ثبت س��فارش ش��ده ای که ارز انها از طریق شبکه بانکی‬ ‫تامین شده یا واردات انها در شرایط بدون انتقال ارز باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن ‪ ۱۳۳۹‬ردیف تعرفه گمرکی کاالیی‪ ،‬بیش از ‪ ۱۴۰۰‬قلم‬ ‫کاال وجود دارد که شامل شش گروه کاالیی عمده بوده و خودروی‬ ‫اماده (‪ )CBU‬نیز از جمله کاالهای ممنوعه واردات تعیین ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد این تصمیم در راستای حمایت از کاالهای تولید‬ ‫داخل و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تش��ریح جزئیات‬ ‫جلس��ات وزارتخان��ه ب��ا خودروس��ازان فرانس��وی‪ ،‬از اب��زار‬ ‫عالقه من��دی انها برای ماندن در ای��ران بعد از خروج ترامپ‬ ‫از برج��ام خبر داد و گفت‪ :‬پکیج های همکاری مش��ترک در‬ ‫راه است‪.‬‬ ‫محس��ن صالحی نی��ا از برگزاری جلس��ات مک��رر وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با خودروس��ازان خارجی ش��ریک‬ ‫ای��ران‪ ،‬بعد از خ��روج امریکا از برجام خب��ر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫هفته های گذش��ته یک جلس��ه با مقامات شرکت رنو و یک‬ ‫جلس��ه با شرکت پژوی فرانس��ه برگزار شده که در تمام این‬ ‫جلسات‪ ،‬خواسته انها ایجاد شرایطی برای ماندن در ایران و‬ ‫حفظ قرارداد جوینت ونچر است‪ .‬به هر حال انها در این مدت‬ ‫بر روی قرارداد خود با ایران وقت و هزینه زیادی گذاش��ته و‬ ‫سرمایه هایی را هم به ایران اورده اند‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اف��زود‪ :‬عزم این دو‬ ‫کش��ور در انجام پروژه در ایران و حفظ قرارداد جوینت ونچر‬ ‫اس��ت اما به هرحال محدودیت های امری��کا نیز می تواند تا‬ ‫حدودی در این قراردادها‪ ،‬مشکل ساز شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا پژو می تواند سرمایه را‬ ‫از ایران خارج کند‪ ،‬گفت‪ :‬طبق قرارداد‪ ،‬اکنون پژو بخشی از‬ ‫س��رمایه مورد توافق در قرارداد را به ایران اورده و تبدیل به‬ ‫زمین و س��وله کرده است که بخشی از ان به عنوان خطوط‬ ‫تولید و مونتاژ و س��رمایه گذاری در دارایی‪ ،‬نیروی مهندسی‬ ‫و تامین قطعات اس��ت؛ بنابراین بر اساس قراردادی که میان‬ ‫ایران و این ش��رکت فرانس��وی وجود دارد‪ ،‬در صورت خروج‬ ‫پژو از قرارداد‪ ،‬باید پنالتی های الزم را به ایران بدهد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬صالحی نیا ادامه داد‪ :‬در ش��کل کالن‪ ،‬برای‬ ‫محاس��به جرایم بر اس��اس قرارداد عمل می شود‪ ،‬ولی تصور‬ ‫ما این است که ش��رکت پژو هم برای هرگونه تصمیم گیری‬ ‫در این رابطه‪ ،‬هزینه‪ -‬فایده کرده و محاس��به می کند که اگر‬ ‫از این قرارداد خارج ش��وند بیشتر ضرر خواهد کرد یا اینکه‬ ‫بمانن��د؛ در هر صورت هرگونه تصمیم گی��ری در این رابطه‬ ‫برای انها هزینه دارد‪.‬‬ ‫ماندن یا رفتن پژو تا چند روز دیگر مشخص می شود‬ ‫صالحی نیا در پاس��خ به این پرس��ش که ایا ق��رارداد پژو‬ ‫به لح��اظ منافع ق��راردادی در دوره جدید بهت��ر از قرارداد‬ ‫س��ال های گذشته است‪ ،‬گفت‪ :‬ایران خودرو خسارت قرارداد‬ ‫قبل را از پژو دریافت کرد؛ این در حالی است که در ترم های‬ ‫بین المللی‪ ،‬بر هم زدن قرارداد منجر به این خواهد ش��د که‬ ‫ش��رکت بر هم زننده قرارداد‪ ،‬در دو مس��یر ض��رر کند‪ .‬اول‬ ‫در مورد ش��رکت جوینت ونچری اس��ت که تش��کیل شده و‬ ‫برای ش��کل گیری ان‪ ،‬هزینه کرده است؛ دوم ضرر خروج از‬ ‫قرارداد است‪ .‬به هر حال تفکر پژو‪-‬سیتروئن این بوده که در‬ ‫پژو و رنو می خواهند در ایران بمانند‬ ‫ایران س��رمایه گذاری کرده و عالوه بر بازگشت اصل سرمایه‪،‬‬ ‫به سوداوری برسد؛ اگر این طور نبود‪ ،‬پژو به بازار ایران ورود‬ ‫نمی کرد؛ اما اکنون مساله این است که انها بین دو ضرر یکی‬ ‫را انتخاب کنند‪ .‬خروج از قرارداد برای انها ضرر است و باید‬ ‫ببینن��د که اگر این کار را نکنند‪ ،‬ماندن چه ضرری برای انها‬ ‫دارد؛ به نظر می رس��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با این‬ ‫شرکت‪ ،‬در مدت روزهای اینده به جمع بندی خواهد رسید‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫مجم��وع باید به این نکته اش��اره کرد ک��ه صنعت خودروی‬ ‫ای��ران‪ ،‬قبل از اینکه قراردادهایی درباره همکاری مش��ترک‬ ‫با شرکای خارجی به امضا برساند‪ ،‬فرایندهای کاری خود را‬ ‫داش��ته و به لحاظ تولید‪ ،‬مسائل کیفی و پلتفرم‪ ،‬کار خود را‬ ‫پیش برده اس��ت‪ .‬بنابراین مسائل پیش امده در مورد خروج‬ ‫امریکا از برجام اگرچه می تواند بر روی قراردادهای همکاری‬ ‫ایران با خودروس��ازان خارجی اثرگذار باش��د و قراردادهای‬ ‫جوینت ونچر را تحت الش��عاع قرار ده��د اما صنعت خودروی‬ ‫ایران را تعطیل نمی کند‪.‬‬ ‫پژو از ایران مهلت گرفت‬ ‫صالحی نیا اظهار کرد‪ :‬در مقطع فعلی اگر بخواهیم‪ ،‬بگوییم‬ ‫که خروج کامل شرکای خارجی صنعت خودروی ایران انجام‬ ‫شده‪ ،‬به نظر من صحیح نیست و اتفاق نیفتاده است زیرا به‬ ‫هر حال بخش��ی از شرکت هایی مثل رنو و پژو‪ ،‬سرمایه هایی‬ ‫را ب��ه ایران اورده و همکاری هایی را با ایران ش��روع کرده اند‬ ‫که درحال حاض��ر‪ ،‬در طی این مدت با توجه به تحوالتی که‬ ‫خودروساز‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدید سرزده از یکی از خودروسازان کشور مطرح کرد‬ ‫موضوع احتکار مربوط به ایران خودرو نیست‬ ‫قاض��ی س��راج در بازدید از خطوط تولی��د گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو اعالم کرد‪ :‬موضوع احت��کار برای ایران خودرو‬ ‫نبوده و برای س��ایر تولید کنندگان نیز بررس��ی هایی انجام‬ ‫شده که به زودی نتایج ان اعالم می شود ‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور‬ ‫در حاش��یه بازدی��د از خط��وط تولید ایران خ��ودرو گفت‪:‬‬ ‫از زم��ان التهاب ب��ازار در دو بخش خودروه��ای داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬س��ازمان بازرسی حضور مستمر داشت و با ارتباط‬ ‫مس��تقیم با مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خ��ودرو درباره‬ ‫قیمت های حاشیه بازار تصمیماتی اتخاذ شد‪.‬‬ ‫قاضی س��راج با تاکید بر این که س��ودهای حاشیه بازار‬ ‫ب��ه جیب دالل می رود و نه خودروس��از گفت‪ :‬در این میان‬ ‫خودروسازان با افزایش ظرفیت تولید برخی از محصوالت‪،‬‬ ‫برنامه ه��ای فروش را اج��را کرده اند‪ .‬باید دس��ت دالالن و‬ ‫سودجویان را از بازار کوتاه کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما در بخش های مختلف وارد ش��دیم تا طبق‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری از تولید داخل حمایت کنیم‬ ‫تا تولید داخل افزایش یابد و کارگران فعال باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در روزهای اخیر نرخ بازار کاهش قابل توجهی‬ ‫داشته اما این موضوع کافی نیست‪.‬‬ ‫قاضی س��راج با بیان این که خودرو وس��یله امرارمعاش‬ ‫مردم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کارگران ج��وان ایران خودرو نیز عنوان‬ ‫کردند در ‪ ۳‬شیفت کار می کنند‪ .‬ضمن انکه سایت فروش‬ ‫ایران خودرو ب��از بوده و برنامه فروش اجرا می ش��ود و این‬ ‫روند ادامه دارد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬با ایران خودرو توافق کردیم که خودروها را‬ ‫به دست مصرف کننده واقعی برسانند و عملکرد نمایندگی ها‬ ‫را نی��ز کنترل کنند تا خودرو به دس��ت عوامل برهم زننده‬ ‫تعادل بازار نرسد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد‪ :‬حمایت از‬ ‫تولید داخل طبق فرمایش��ات مق��ام معظم رهبری برعهده‬ ‫همه است و اگر مشکالتی وجود داشته باشد امادگی داریم‬ ‫که به خودروسازان کمک کنیم تا شرایط هر روز بهتر شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این بازدید با‬ ‫بیان این که تعداد تولید در ‪ ۳‬ماه امس��ال نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا همکاری کارگ��ران خطوط تولید ظرفی��ت خودروهای‬ ‫پرطرفدار بازار را افزایش داده ایم‪.‬‬ ‫هاش��م یکه زارع افزود‪ :‬سازوکاری را در برنامه های فروش‬ ‫به کار گرفته ایم تا خودرو به دس��ت مش��تری واقعی برسد‪.‬‬ ‫وی ممنوعی��ت صلح خودروهای ثب��ت نامی و ثبت نام هر‬ ‫کد ملی یک دستگاه خودرو را از جمله این سازوکارها برای‬ ‫حذف بازار سیاه دانست‪.‬‬ ‫معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو نیز از اجرای برنامه‬ ‫فروش بر اساس نیاز بازار خبر داد و گفت‪ :‬در عید فطر برنامه‬ ‫فروش خودروهای پرفروش را اعالم کردیم و در اختیار بازار‬ ‫ق��رار داده ایم‪ .‬همچنین برای جلوگیری از مراجعه مردم به‬ ‫بازار سیاه تمهیدات الزم را به کار گرفته ایم‪.‬‬ ‫مصطف��ی خان کرمی نظارت بر عملک��رد نمایندگی های‬ ‫ای��ران خودرو را از دیگر برنامه ه��ای فروش خواند و گفت‪:‬‬ ‫از طریق سایت اینترنتی محصوالت را به فروش می رسانیم‬ ‫و برخ��ی از مش��تریان که دسترس��ی به س��ایت ندارند به‬ ‫نمایندگی مراجعه می کنند و نمایندگی موظف است طبق‬ ‫ظرفیت اقدام به ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬نمایندگی حق دریاف��ت وجه اضافه از‬ ‫مشتری را ندارد‪.‬‬ ‫خان کرم��ی گفت‪ :‬نرخ محص��والت مطابق با مصوبه های‬ ‫شورای رقابت است‪.‬‬ ‫ممکن است در سطح روابط خارجی ایران اتفاق افتد‪ ،‬انها نیز‬ ‫رایزنی ها و اخری��ن هماهنگی های خود را با امریکا در حال‬ ‫انجام دارند و منتظریم که به شکل نهایی‪ ،‬نظرات خود را در‬ ‫این رابطه اعالم کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه در‬ ‫جلس��اتی که وزارتخانه با این دو خودروساز خارجی داشته‪،‬‬ ‫انه��ا از این نگ��ران بودند که در ادامه هم��کاری با توجه به‬ ‫قواعدی که وضع شده است به ویژه در ارتباط با شرکت های‬ ‫ب��زرگ بین المللی‪ ،‬هزین��ه زیادی را متحمل ش��وند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البته باید به این نکته نیز اش��اره داش��ت که این دو شرکت‬ ‫با تامین کنندگان مختلفی در دنیا در ارتباط هستند که انها‬ ‫در ارتب��اط با دانش فنی‪ ،‬تامین قطعات و توس��عه‪ ،‬کار واحد‬ ‫نیس��تند و هر یک با شرکت های مختلفی در سطح دنیا کار‬ ‫می کنند و فقط این طور نیس��ت که پژو و رنو به کشورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬کاال بفروشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکتی مثل پژو س��یتروئن‪ ،‬در هر یک از‬ ‫بخش های صنعت خ��ودرو با تامین کنن��دگان مختلفی کار‬ ‫می کند؛ بنابرای��ن این نگرانی وجود دارد که این تصمیماتی‬ ‫که از س��وی امریکا گرفته ش��ده‪ ،‬در این��ده همکاری انها با‬ ‫س��ایر شرکای شان اثرگذار باش��د؛ بنابراین از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت وقت خواس��ته اند تا بیشتر بررسی کنند که‬ ‫چه پکیج هایی را برای ادامه همکاری به ایران معرفی کنند‪.‬‬ ‫پکیج های همکاری خودروس��ازان فرانسوی با ایران در راه‬ ‫است‬ ‫مع��اون وزیر صنعت گفت‪ :‬تا جایی ک��ه می دانم رنو چون‬ ‫هنوز در ابتدای کار اس��ت‪ ،‬تالش شده و زمانی هم گذاشته‬ ‫بودند که در مدت روزهای اینده نتیجه نهایی بررس��ی های‬ ‫خ��ود را به وزارتخانه اعالم کنن��د که با چه پکیجی به ایران‬ ‫خواهند امد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول در وزارتخانه خاطرنشان کرد‪ :‬در مورد‬ ‫پژو ش��امل پژو و سیتروئن هم به این ترتیب است و می شود‬ ‫تامل بیش��تری در رابطه با همکاری با انها داشت تا اخرین‬ ‫پکی��ج خ��ود را ارائه دهند‪ .‬به هر حال از دیدگاه ما ش��رکت‬ ‫جوینت تش��کیل شده و س��رمایه اورده شده است؛ هر چند‬ ‫س��رمایه ای که قرار بود این ش��رکت ها به ایران بیاورند‪ ،‬قرار‬ ‫بود که در ‪ ۲‬سال به عدد تعیین شده برسد اما بخش اول ان‬ ‫به ایران اورده شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬البته از این منظر که س��رمایه گذاری پژو‬ ‫یا رنو تا انتها بر اساس برنامه‪ ،‬به نتیجه برسد‪ ،‬تردید دارم‪.‬‬ ‫صالحی نیا در پاس��خ به این پرسش که اصوال ممکن است‬ ‫که ما دوباره به ش��رایط تحریم ‪ 90‬و ‪ 91‬با شرایط بد تامین‬ ‫قطع��ات برگردیم؟ اظهار کرد‪ :‬تولید خ��ودرو از ‪ 90‬روز بعد‬ ‫از تصمیم امریکا برای خروج از برجام‪ ،‬مش��مول محدودیت‬ ‫خواهد شد‪ ،‬بنابراین ما پیش بینی های الزم را داشت ه و تدابیر‬ ‫الزم را اتخ��اذ کرده ایم‪ .‬ش��رکت های مختلف��ی در دنیا کار‬ ‫می کنند که متاثر از تصمیمات امریکا نیستند‪ .‬انها بنگاه های‬ ‫اقتصادی هستند و سهامداران مختلفی دارند که تصمیمات‬ ‫انها الزاما و به صورت ‪ 100‬درصد تصمیماتی همسو با امریکا‬ ‫نیس��ت؛ ولی ب��ه دلیل اینکه مجبورند که ب��ا نهادهای مالی‬ ‫مختلف در دنیا کار کنند‪ ،‬در تصمیمات شان اثر می پذیرند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در صنع��ت خ��ودرو یکس��ری قطع��ات‬ ‫الکترونیکی و سیستم هایی مثل ای سی یو‪ ،‬ایربگ و ای بی اس‬ ‫وج��ود دارد ک��ه در تیراژهای انبوه‪ ،‬از س��وی ش��رکت های‬ ‫محدودی در دنیا تامین می ش��ود؛ پیش بین��ی کرده ایم که‬ ‫موجودی حداکثر در این رابطه داش��ته باش��یم و جایگزینی‬ ‫برای تامین قطعات پیدا کنیم‪.‬‬ ‫صالحی نیا گفت‪ :‬بنابراین فکر نمی کنم که محدودیت ما در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬از سال ‪ 90‬و ‪ 91‬بیشتر باشد‪ .‬در ان مقاطع‪،‬‬ ‫تدابی��ر مختلفی برای تامین قطعات صورت گرفت؛ البته این‬ ‫تامین قطعاتی که در صنعت خودرو انجام ش��ده‪ ،‬نس��بت به‬ ‫جمع نیازمندی ما از نظر مقداری و ارزش��ی باال نیست‪ .‬البته‬ ‫باید اعتراف کرد که در مورد خودروهای جدید‪ ،‬اگر نتوانیم‬ ‫با ش��رایط اقتصادی و کیفی خوبی‪ ،‬این قطعات را جایگزین‬ ‫کنی��م‪ ،‬انها را به مرحله بعد موکول کنیم‪ .‬اما به لحاظ تولید‬ ‫خودروه��ای داخلی‪ ،‬هم وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫عنوان دس��تگاه سیاس��ت گذار و هم خودروس��ازان‪ ،‬از تولید‬ ‫خودروها پشتیبانی می کنند‪.‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫پیام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودور به مناسب روز صنعت و معدن‬ ‫توسعه صنعتی کشور نیازمند تشریک مساعی صنعتگران دولت و ملت است‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬در پیامی روز دهم تیر‬ ‫مص��ادف با روز صنعت و معدن را به همه صنعتگران و فعاالن‬ ‫عرص��ه تولید تبریک گفت و بر ضرورت همکاری و تش��ریک ‬ ‫مس��اعی صنعتگران دولت‪ ،‬ملت و مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫برای توس��عه صنعتی کشور تاکید کرد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫هاش��م یک��ه زارع در پیام خود ای��ن روز را روز تبریک و تذکر‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬اهتمام به این امر توس��عه صنعتی کش��ور را‬ ‫در س��ایه برنامه ریزی دقیق و اندیش��مندانه به ارمغان خواهد‬ ‫اورد‪ .‬مت��ن کامل پیام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به‬ ‫این شرح اس��ت‪« :‬روز صنعت و معدن مبارک باد اما از خاطر‬ ‫نبری��م که برای اهالی ان یعنی فع��االن در این عرصه مهم از‬ ‫اقتصاد کش��ور روز تبریک و تذکر اس��ت‪ .‬تذک��ر از ان جهت‬ ‫ک��ه به ویژه در ایام حاضر‪ ،‬نگاه ها همه به این س��وی اقتصاد‪،‬‬ ‫دوخته ش��ده است‪ .‬دهم تیر زینت تقویم شمسی برای ماست‬ ‫از ان س��بب که گرداگرد این فصل مهم از انچه با معیش��ت و‬ ‫اش��تغال جمع کثیری از این ملت مواجه است‪ .‬یاداور تالش و‬ ‫همت صنعتگران و پیشه وران و پاسدار حرمت انان باشیم که‬ ‫اهتمامی ویژه در سربلندی کش��ور عزیزمان دارند‪ .‬این روز را‬ ‫تبریک و تهنیت می گوییم به همه انان که با بازوان س��تبر و‬ ‫اندیش��ه بلند خود چرخ های س��نگین صنعت را می گردانند و‬ ‫خ��دا قوتی ویژه به خانواده بزرگ صنعت خودرو که قامت این‬ ‫صنعت به همت انها بلند است‪ .‬در این مجال یاداور می شویم‬ ‫که ایران اسالمی‪ ،‬با در اختیار داشتن منابع و ذخایر زیرزمینی‬ ‫فراوان و همچنین مواد معدنی تامین کننده بخش های مختلف‬ ‫صنعت‪ ،‬در ش��مار کشورهای غنی دنیاست‪ .‬این خود فرصت و‬ ‫زمینه ای اس��ت که رونق یافت��ن ان را در بخش های مختلف‬ ‫ن می سازد و این گونه اس��ت که باید با توجه به‬ ‫اقتصاد روش�� ‬ ‫اس��تعداد و ظرفیت سرش��ار‪ ،‬بخش صنعت‪ ،‬رکنی اساسی در‬ ‫اقتصاد کشور ما باشد‪ .‬البته بر ما نیز فرض است که بتوانیم با‬ ‫مدیریت صحیح و برنامه ریزی درست‪ ،‬چرخه بهره گیری از این‬ ‫س��رمایه و ثروت های خدادادی را هرچه مطلوب تر و بهره ورتر‬ ‫س��امان دهیم‪ .‬ای��ن روز «روز صنعت و معدن» مهلتی اس��ت‬ ‫که باید در س��ایه ان ضمن توجه به نیازها و ضرورت های این‬ ‫بخش از اقتصاد کشور‪ ،‬به تقویت ان اهتمام ورزید‪ .‬امار منتشر‬ ‫ش��ده از رشد اقتصادی س��ال گذشته کشور و سهم هر یک از‬ ‫بخش ها در ان حاکی از ان اس��ت ک��ه بخش صنعت یکی از‬ ‫بخش های موثری اس��ت که با وجود زیرس��اخت های موجود‪،‬‬ ‫امکان ایجاد اشتغال دائم و جذب سرمایه فراوانی را دارا است‪.‬‬ ‫بی تردید یکی از درخشان ترین صفحات تاریخ انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫گام های موثر و پیشرفت های در خور تحسینی است که کشور‬ ‫در عرصه صنعتی به ان دس��ت یافته و این جز در سایه تالش‬ ‫فرزن��دان صنعتگر این مرز و بوم ک��ه عرصه خدمت را تالش‬ ‫در بخ��ش صنعت برگزیده اند‪ ،‬میس��ر نبوده است‪.‬کس��ب این‬ ‫موفقیت های بی بدیل‪ ،‬نش��ان ه همت بلند فرزندان برومند این‬ ‫سرزمین اس��ت که در پرتو مسئولیت پذیری‪ ،‬تعهد و تخصص‬ ‫توانسته اند‪ ،‬مجموعه صنعت و معدن کشور را با اتکا به خالقیت‬ ‫و هوشمندی بی نظیر خود به سطح قابل توجهی ارتقاء دهند‪.‬‬ ‫ناگفته پیداس��ت که در حال حاضر به رغم همه پیشرفت های‬ ‫محسوس و حمایت های موجود‪ ،‬همچنان صنایع با موضوعات‬ ‫عدیده ای مواجه اند‪ ،‬مسائلی که رفع ان مساعدت تمامی ارکان‬ ‫تصمیم گیری اعم از دولت و مجلس و همچنین همراهی ملت‬ ‫را طل��ب می کند‪.‬حل این مس��ائل به ویژه در ش��رایط کنونی‬ ‫نیازمند تش��ریک مساعی ارزش��مند همه ملت و همراهی انها‬ ‫با سیاس��ت های دولت است‪ .‬منطقی کردن نگاه به توان تولید‬ ‫داخلی و اهتمام برای ارتقای ان ضرورتی است که در سایه این‬ ‫همکاری تامین خواهد ش��د‪ .‬اهتمام به این امر توسعه صنعتی‬ ‫کشور را در س��ایه برنامه ریزی دقیق و اندیشمندانه به ارمغان‬ ‫خواهد اورد‪ .‬بی تردید در صورت توس��عه و گس��ترش سازمان‬ ‫یافته واحدهای مختلف صنعتی می توان نس��بت به پیشرفت‬ ‫سراسری اقتصاد و تولید و اشتغال در کشور امیدوارتر بود‪ ،‬ان‬ ‫هم در مقطعی که برای حل موضوعات کشور اولویت اشتغال‪،‬‬ ‫اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬و توجه به تولید داخل هدف گذاری ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بازار را در اختیار شرکت های خارجی قرار نمی دهیم‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گف��ت‪ :‬ممنوعی��ت واردات خودرو در راس��تای مقابله ب��ه مثل با‬ ‫اروپا اس��ت‪ .‬نباید بازار را برای واردات خودروهای اماده در اختیار‬ ‫شرکت های خارجی قرار دهیم‪.‬‬ ‫ول��ی ملکی در گفت وگ��و با خانه مل��ت‪ ،‬درباره تصمیم س��تاد‬ ‫فرمانده��ی اقتصاد مقاومت��ی و اجرای ان توس��ط وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این موضوع اقدامی با توجه به اتفاقات‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬تحریم کامل صنعت خودرو کشور جدید نیست‬ ‫هر چند ک��ه واردات خودرو کامل برای تصاحب بازار ایران ممنوع‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه به دلیل افزایش تعرفه های واردات و مس��ائل ارزی نرخ‬ ‫خودروهای وارداتی به ش��دت افزایش پیدا کرد‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫ارز خ��ود را در محصوالتی که درصد وابس��تگی باالتری به واردات‬ ‫دارند‪ ،‬نشان داد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم خانه ملت با اش��اره به اینکه ای��ن اقدام ایران در‬ ‫راس��تای مقابله به مثل با اروپا اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نباید بازار را برای‬ ‫واردات خودروه��ای ام��اده در اختی��ار ش��رکت های خارجی قرار‬ ‫دهیم زیرا کش��ورهای اروپایی از واردات خودرو به ش��کل قطعات‬ ‫منفصله(‪ )CKD‬برای جلوگیری از رونق خودروس��ازی ها و مونتاژ‬ ‫ممانعت می کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه با توجه به ش��رایط موجود دلیلی وجود ندارد تا ‪ ۵‬درصد از‬ ‫بازار خودرو کش��ور را در اختی��ار خودروهای وارداتی قرار دهیم تا‬ ‫انها بازار خود را توسعه دهند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تصمیم ایران به منظور‬ ‫جلوگیری از واردات خودرو کامل از نظر سیاس��ی و مقابله به مثل‬ ‫اروپاییان‪ ،‬رفتار مناسبی است‪.‬‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫واردات‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارش از وضعیت بازار وارداتی ها‬ ‫واردات خودرو تا یک سال ممنوع شد‬ ‫صادرات و واردات برای تقویت تولید داخل‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در نامه ای به تاریخ‬ ‫‪ ۳۰‬خرداد جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی را برای اجرا به س��ازمان توسعه تجارت ابالغ‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در این نامه امده اس��ت‪« :‬بدین وس��یله‬ ‫فهرس��ت گروه چه��ارم کاالیی ش��امل ‪ ۱۳۳۹‬ردیف‬ ‫تعرفه ‪ ۸‬رقمی که ثبت س��فارش انها در جلسه ستاد‬ ‫فرماندهی اقتص��اد مقاومتی ممن��وع گردیده‪ ،‬جهت‬ ‫اجرا ابالغ می ش��ود‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که تمام ثبت‬ ‫س��فارش های صادره قبلی مربوط به این ردیف کاالها‬ ‫فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از این تاریخ توسط شبکه‬ ‫بانکی تامین ارز ش��ده و یا بدون انتقال ارز باش��ند»‪.‬‬ ‫در این ‪ ۱۳۳۹‬ردی��ف تعرفه گمرکی کاالیی‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬قلم کاال وجود دارد که ش��امل ‪ ۶‬گروه کاالیی‬ ‫عم��ده ب��وده و خودرو ام��اده (‪ )CBU‬نی��ز از جمله‬ ‫کاالهای ممنوعه واردات تعیین شده است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د این تصمیم در راستای حمایت از‬ ‫کااله��ای تولید داخل و همچنی��ن کنترل خروج ارز‬ ‫اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعیت بدون مشورت واردکنندگان‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬این ابالغیه ش��امل تمام خودروه��ای وارداتی‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬واردات خودرو متوقف یا تعطیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعیت بازار اظه��ار کرد ‪ :‬به لحاظ نرخ‬ ‫خودروهای وارداتی و همچنی��ن‪ ،‬خودروهای داخلی‬ ‫افزایش خواهند داش��ت و باید گفت در شرایط جنگ‬ ‫اقتصادی قرار داریم‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو ادامه داد ‪ :‬منطقی این اس��ت‬ ‫که برای وضع قانون و مصوبه با کارشناسان و کسانی‬ ‫که س��ال ها در ان فضا تجربه کسب کرده اند مشورت‬ ‫شود تا اسیب های احتمالی مطرح و با کار کارشناسی‬ ‫تصمیم نهایی اتخاذ شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خ��ودرو به گالیه گفت‪ :‬‬ ‫اگ��ر یک هفت��ه پیش از ای��ن ابالغیه از فع��االن این‬ ‫حوزه دعوت و نشس��ت گذاشته می شد(که ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫نفر بیش��تر نیس��تند) تصمیم های احتمالی بیان و به‬ ‫واردکننده فرصت داده می ش��د تا با امادگی بیشتر به‬ ‫موضوع پرداخته شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬اگر چنین می ش��د‪ ،‬می توانس��تیم به‬ ‫راهکاری با کمترین اسیب دست پیدا کنیم‪ .‬الزم بود‬ ‫برای اینکه فضای بازار خودرو ملتهب نش��ود کمک و‬ ‫نظره��ای دیگران که فعال در این حوزه هس��تند نیز‬ ‫گرفته می شد‪ .‬به نظر می رسد این گونه برخورد کردن‬ ‫نمی توانند مطلوب باشد‪.‬‬ ‫کمبود ارز یکی از دالیلی است که در بحث واردات‬ ‫محدودیت هایی ایجاد کرده و تنها اقالم ضروری وارد‬ ‫می ش��وند‪ .‬او در این باره گفت ‪ :‬اگر اجازه داده ش��ود‪،‬‬ ‫نمایندگی ه��ا می توانند بدون انتق��ال ارز خودروهای‬ ‫م��ورد نی��از ب��ازار را وارد کنند‪ .‬پیش ت��ر انجمن این‬ ‫موضوع را به کمیسیون های تخصصی اعالم کرده بود ‬ ‫اما فعال این ابالغیه و اجرایی ش��دن چنین موضوعی‬ ‫منتفی است‪.‬‬ ‫ف��روش اعتباری داش��تند‪ .‬بیرون از کش��ور در دوران‬ ‫تحریم هر کس بتواند پول جابه جا کند‪ ،‬هنرمند است‪.‬‬ ‫دادفر درباره وضعیت اینده بازار نگاه مثبتی نداشت‬ ‫و گف��ت ‪ :‬فاصله ن��رخ کارخانه و ب��ازار روند صعودی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬معتقدم نوع و تکنیک اتخاذ شده برای‬ ‫این مس��ئله بدون مطالعه همه جوانب بوده است؛ این‬ ‫سخن بر اس��اس تجربه و اطالعاتی اس��ت که از این‬ ‫حوزه داریم‪.‬این فعال ب��ازار خودروهای وارداتی ادامه‬ ‫داد ‪ :‬چرا همه کاالهای گروه س��وم ش��امل ممنوعیت‬ ‫شد؟ کولر گازی دو تیکه‪ ،‬غذای سگ و‪ . ...‬این تصمیم‬ ‫نمی تواند کارشناس��ی باش��د‪ .‬تصمیم های یک طرفه‬ ‫اس��ت‪ .‬چرا در لوازم خانگی تنها کولر در این فهرست‬ ‫قرار گرفته است؟ باید استدالل ها روشن باشد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬یکی از کارشناس��ان بخش صنایع در این‬ ‫باره گفت‪ :‬مس��ائل ارزی و موض��وع واردات کاالها از‬ ‫بحث هایی بود که در پایان س��ال ‪ ۹۶‬به نوعی مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬دولت تصمیم داش��ت در بخ��ش ارز و واردات‬ ‫کنترل ج��دی بر بازار داش��ته باش��د‪ .‬ابالغیه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بخش��ی از مدیریت بر بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬او افزود ‪ :‬یک سلسله اقالم و محصوالت کامل‬ ‫مانن��د خودرو ک��ه تولید داخل دارن��د در امر واردات‬ ‫به گروه ‪ ۴‬منتقل ش��دند‪ .‬در واقع‪ ،‬این گروه ش��امل‬ ‫کاالهایی است که در داخل تولید می شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره موقت و دائم ب��ودن این ممنوعیت نیز‬ ‫گفت‪ :‬به طور قطع این نوع سیاس��ت ها موقتی است‪.‬‬ ‫این سیاس��ت ها متناسب ب ا ش��رایطی که امروز کشور‬ ‫دارد‪ ،‬وضع شده است‪.‬به نظر می رسد چنین سیاستی‬ ‫التهاب بازار را بیش��تر کند زیرا به نوعی باعث نگرانی‬ ‫شده و تقاضا به ش��کل غیرواقعی افزایش می یابد و با‬ ‫توجه به اینکه ظرفیت تولید داخل س��قف مشخصی‬ ‫دارد و از س��وی دیگر‪ ،‬خودروه��ای وارداتی نیز بازار‬ ‫خود را دارند به نابس��امانی ب��ازار دامن نمی زند؟ این‬ ‫کارش��ناس صنایع در ای��ن باره توضی��ح داد ‪ :‬در این‬ ‫ممنوعیت با اولویت بندی که ش��د از کاالهایی که در‬ ‫داخل تولید دارند‪ ،‬جلوگیری می ش��ود‪ .‬اینکه بتوانیم‬ ‫ب��ا مدیریت ص��ادرات و ارزاوری در ای��ن بخش و نیز‬ ‫‹ ‹پیش بینی قیمت ها‬ ‫‹ ‹راهکار انجمن‬ ‫دادفر درباره پیش��نهاد انجمن نیز گفت ‪ :‬شاید بهتر‬ ‫ب��ود حدود یک ماه قبل به انجمن اعالم می کردند که‬ ‫به طور مثال‪ ،‬ای��ن تعداد خود و با این نرخ برای بازار‬ ‫کش��ور تامین کنید‪ .‬ب��ا تعیین قیمت ه��ا راه هرگونه‬ ‫سوءاس��تفاده نیز بسته می ش��د‪.‬وی اظهار کرد ‪ :‬با این‬ ‫ش��یوه ه��م به تقاضای بازار پاس��خ داده می ش��د هم‬ ‫فع��االن بازار روال عادی را ادام��ه می دادند و فعالیت‬ ‫داشتند‪ .‬ضروری است برای این گونه تصمیم ها از خرد‬ ‫جمعی بهره گیری ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬می توانستیم‬ ‫باور کنیم که دولت به بخش خصوصی اعتقاد دارد‪.‬‬ ‫دادفر در پایان گفت‪ :‬شرکت های تولیدکننده امکان‬ ‫‹ ‹ممنوعیت کاالهای مشابه داخلی‬ ‫ممنوعیت واردات کاالهایی که در کش��ور تولید دارند‬ ‫از خروج ارز جلوگیری ش��ود و با هدایت ان به سوی‬ ‫تولی��د داخل به تقویت روند تولید در داخل بپردازیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگ��ر واردات کاالیی مانند خودرو یا هر‬ ‫کاالیی ک��ه در داخل تولید می ش��ود ادامه یابد برای‬ ‫تامین ارز سایر اقالم ضروری و مواد اولیه مورد نیاز با‬ ‫کمبود ارز روبه رو خواهیم شد‪ .‬از این رو‪ ،‬منطقی ترین‬ ‫راه این اس��ت که از واردات محص��والت نهایی که در‬ ‫داخل تولید داریم جلوگیری شود‪.‬‬ ‫او گفت ‪ :‬بازار خودرو کش��ور بازاری است که حدود‬ ‫‪ ۹۰‬درصد ان مربوط به خودروهای داخلی است‪ .‬اگر‬ ‫بتوان این ‪ ۹۰‬درصد را به درس��تی مدیریت کرد اثار‬ ‫جانب��ی ان کمتر از این اس��ت که کل صنعت خودرو‬ ‫با مشکل روبه رو ش��ود‪ .‬در سیاست سایر کشورها نیز‬ ‫همین گونه اس��ت که اولویت تامین بخش بیشتر بازار‬ ‫است‪.‬این کارشناس صنایع درباره پیش بینی زمان این‬ ‫ممنوعیت نیز گفت ‪ :‬این امر به سیاس��ت های خارجی‬ ‫و مذاکرات در این بس��تر بستگی دارد؛ اینکه رایزنی با‬ ‫اروپا به چه نتیجه ای برس��د و انها بخواهند سیاستی‬ ‫مستقل از امریکا اتخاذ کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬فعال الزم است‬ ‫در مقابل واردات سختگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ممنوعی�ت ب�رای تقوی�ت محص�والت‬ ‫داخلی‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫وضعیت تعل��ق ارز به واردات برخ��ی کاالها گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس تصمیم های ش��ورای عالی هماهنگی سران ‪۳‬‬ ‫قوه‪ ،‬مکلف ش��دیم بخش��ی از کاالهایی که اکنون به‬ ‫اندازه کافی در داخل تولید می ش��ود یا اگر به واردات‬ ‫انها نیاز نیس��ت ممنوع ش��ود‪ .‬این محصوالت حدود‬ ‫یک هزار و ‪ ۳۳9‬قلم کاال اس��ت که به مدت یک سال‬ ‫واردات انها ممنوع می شود اگر ثبت سفارشی نیز شده‬ ‫باش��د ان نیز ابطال می شود‪ .‬شریعتمداری گفت‪ :‬اگر‬ ‫تامین ارزی برای ثبت سفارش محصوالت شده باشد‬ ‫مانع واردات انها نمی ش��ویم اما اگر غیر از این مراحل‬ ‫تامین ارز‪ ،‬ثبت سفارش ش��ده باشند‪ ،‬معتبر نخواهد‬ ‫بود‪ .‬ش��ریعتمداری همچنین تاکید کرد‪ :‬اگر غربی ها‬ ‫می خواهند از بازار ایران اس��تفاده کنند باید ش��رایط‬ ‫لو انتقال منابع ارزی برای کشور‬ ‫اسانی را به منظور نق ‬ ‫در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫یک��ی از وضعیت هایی ک��ه در دوران تحریمی قبل‬ ‫ب��ه وجود امد و بس��یاری از تولیدکنندگان نیز به ان‬ ‫اعتراض داش��تند ممنوعی��ت صادرات م��واد اولیه از‬ ‫س��وی کش��ورهای خارجی بود اما در ارسال کاالهای‬ ‫ساخته ش��ده هیچ ممنوعیتی نداشتند به طوری که‬ ‫در دوران تحریم��ی دهه ‪ ۹۰‬کره م��واد اولیه به ایران‬ ‫صادر نمی کرد اما ت��ردد خودروهای ان در خیابان ها‬ ‫بس��یار زیاد ب��ود‪ .‬حال باید دید در ن��گاه کالن اتخاذ‬ ‫این رویکرد(ممنوعیت کاالهای��ی که در داخل تولید‬ ‫دارن��د) چقدر به نفع صنعتگر خواه��د بود؟ و ایا این‬ ‫ام��ر به افزای��ش حبابی نرخ خودروه��ا در بازار منجر‬ ‫نخواهد شد؟‬ ‫پلیس راهور‬ ‫ استانداردسازی‬ ‫هشدار پلیس راهور درباره ثبت سفارش واردات خودرو‬ ‫خودرو برای پالک شدن باید استانداردها را داشته باشد‬ ‫سرپرس��ت پلی��س اگاهی تهران ب��زرگ در مورد‬ ‫پرداخ��ت هرگونه پ��ول به ش��رکت های وارد کننده‬ ‫خودروهای خارجی هشدار داد‪.‬‬ ‫س��رهنگ حمیدرض��ا یاراحم��دی‪ ،‬ب��ا اش��اره به‬ ‫مصوب��ه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت ورود هرگونه‬ ‫خودروی خارج��ی و عدم اختص��اص ارز به واردات‬ ‫ان ب��ه ش��هروندان توصیه کرد ک��ه از پرداخت پول‬ ‫به ش��رکت هایی که همچنان مدعی واردات خودرو‬ ‫هس��تند‪ ،‬خ��ودداری کنند‪ .‬یاراحم��دی اضافه کرد‪:‬‬ ‫بررس��ی های به عمل امده در بازار کنونی خودروی‬ ‫کش��ور به ویژه در کالنش��هر ته��ران حکایت از ان‬ ‫دارد که برخی ش��رکت های فع��ال در زمینه واردات‬ ‫خ��ودرو همچنان به ثبت نام غیرقانونی س��فارش از‬ ‫ش��هروندان برای خرید خودرو ادامه می دهند که با‬ ‫توجه به مصوبه اخیر دولت درباره ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو و اختصاص نیافتن ارز به این موضوع‪ ،‬به طور‬ ‫قطع انج��ام تعهدات مبنی بر تحوی��ل خودرو برای‬ ‫این گروه از ش��رکت ها وجود نخواهد داشت‪ .‬وی در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا ادامه داد‪ :‬ای��ن موضوع در حالی‬ ‫اس��ت که عمده ثبت سفارش های اخیر برای فروش‬ ‫خودرو‪ ،‬از سوی ان دسته از شرکت ها در حال انجام‬ ‫و پیگیری است که فاقد هرگونه مجوز قانونی و الزم‬ ‫از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای فعالیت‬ ‫قانونی در زمینه واردات خودرو هس��تند‪ .‬یاراحمدی‬ ‫ثبت س��فارش برای واردات خ��ودرو را درحال حاضر‬ ‫غیرقانونی برش��مرد و گفت‪ :‬این اقدامات به احتمال‬ ‫زیاد منجر به کالهبرداری خواهد شد‪.‬‬ ‫فرمان��ده نی��روی انتظامی خطاب به خودروس��ازان‬ ‫گفت‪ :‬اگر خودروس��ازان اس��تانداردها را رعایت نکنند‪،‬‬ ‫ناجا مانع عرضه این خودروها در بازار می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫خودروکار‪ ،‬س��ردار حس��ین اش��تری فرمان��ده نیروی‬ ‫انتظام��ی در اولین نشس��ت فصلی مدیران س��تادی و‬ ‫روسای پلیس راه و راهور ناجا با اعالم این مطلب که باید‬ ‫سهم هر کدام از دستگاه ها در کاهش تصادفات مشخص‬ ‫ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با صراحت و با قاطعیت باید سهم هر‬ ‫کدام از دستگاه ها را دنبال کنیم‪ ،‬اگر خودروساز ایمنی و‬ ‫استانداردهای الزم را رعایت نکند و خودرو مشکل ایمنی‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬باید ابالغ و اعالم کرده و از استفاده خودرو‬ ‫در کش��ور ش��ود‪ .‬فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫استانداردها باید رعایت شود وگرنه ناجا مانع می شود که‬ ‫خودرو در دست مردم قرار گیرد‪ .‬بنابراین سیستم های‬ ‫ایمنی خودرو باید اس��تانداردهای الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی به حوزه جاده ها پرداخت و گفت‪ :‬استانداردس��ازی‬ ‫جاده ه��ا و رفع نق��اط حادثه خیز باید لحاظ ش��ود؛ در‬ ‫گذشته ‪ ۸‬هزار نقطه حادثه خیز داشتیم که هم اکنون از‬ ‫تعداد انها کاسته شده اما به جاده های روستایی و فرعی‬ ‫کمتر توجه ش��ده‪ ،‬درحالی که هم اکنون بیشتر سفرها‬ ‫به س��وی مناطق فرعی و روستایی متمرکز شده است‪.‬‬ ‫سردار اشتری از روس��ای پلیس راه و راهور خواست که‬ ‫ایمن سازی نقاط حادثه خیز را از وزارتخانه های مربوط‬ ‫ازجمله وزارت راه مطالبه کند و هر اس��تانی در محدوده‬ ‫خود این نقاط را مش��خص کرده و به استاندار و فرماندار‬ ‫اعالم کنند؛ پلیس نیز به وزارتخانه و دولت اعالم کرده و‬ ‫پیگیری های الزم را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫واردکنندگان‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو الزم بود‬ ‫ط��ی ابالغی��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫واردات خودرو ممنوع ش��د اما مطمئنا شرکت های‬ ‫واردکنن��ده خ��ودرو عالوه بر خودروهای��ی که در‬ ‫انباره��ا دارند تعدادی خودرو نیز در مرحله واردات‬ ‫و ترخی��ص از گم��رک دارند و باید با اس��تفاده از‬ ‫ای��ن خودروه��ا‪ ،‬تعهدات خ��ود را پوش��ش داده و‬ ‫خودروهای فروخته ش��ده را ب��ه خریداران تحویل‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در مواردی ک��ه ش��رکت واردکننده‬ ‫خودرو دیگر خودرویی ب��رای تحویل به خریداران‬ ‫ن��دارد‪ ،‬بای��د براس��اس قان��ون حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان خودرو‪ ،‬پول دریافتی از مش��تری‬ ‫را به اضافه سود مشارکت ان در مدت حداکثر ‪۲۰‬‬ ‫روز به مشتریان بازگردانند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در این زمینه با توجه به سوابق‬ ‫بدحسابی شرکت های واردکننده خودرو و مواردی‬ ‫که در زمینه تاخی��ر در تحویل خودرو یا پرداخت‬ ‫پول مشتریان از سوی شرکت های واردکننده خودرو‬ ‫وجود دارد‪ ،‬بهتر است که نهادهای نظارتی به ویژه‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫وارد عمل ش��ده و ب��ا بررس��ی قراردادهای فروش‬ ‫واردکنن��دگان خودرو و همچنین کنترل موجودی‬ ‫انب��ار ای��ن ش��رکت ها‪ ،‬کنترل‬ ‫ج��دی داش��ته باش��ند ک��ه‬ ‫شرکت های واردکننده خودرو‬ ‫به ج��ای تحوی��ل خودروهای‬ ‫موج��ود در انبار به مش��تریان‪،‬‬ ‫انها را با نرخ های بسیار باال در‬ ‫بازار ازاد عرض��ه نکنند‪ .‬ضمن‬ ‫انک��ه در بازگردان��دن هزین��ه‬ ‫متقاضی��ان پول م��ردم را نزد‬ ‫خود بلوکه نکنند زیرا بر اساس‬ ‫تجربه این شرکت ها در صورت انصراف مشتریان از‬ ‫خری��د‪ ،‬پول دریافتی را با چند‬ ‫ماه برمی گردانند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط عضو هیات‬ ‫علمی دانش��گاه علم و صنعت‬ ‫ب��ا بیان اینکه اق��دام دولت در‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو اقدام‬ ‫درس��تی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫این ح��ال دولت همان طور که‬ ‫ب��ه درس��تی واردات خودرو را‬ ‫ممن��وع کرد باید نظارت کامل‬ ‫داش��ته باش��د که حقوق کس��انی که پیش از این‬ ‫خودروهای وارداتی را خری��داری نکرده اند پایمال‬ ‫نش��ود‪ .‬امیرحس��ن کاکایی ادامه داد‪ :‬شرکت های‬ ‫واردکننده خودرو پرونده ای قطور از تخلفات دارند‬ ‫همان طور که ش��اهد بودیم در چند ماه اخیر و نیز‬ ‫در سال های ‪ ۱۳۹۱‬و ‪ ۱۳۹۲‬خودروهایی که با نرخ‬ ‫ارز دولتی وارد کرده بودند را با نرخ ارز ازاد در بازار‬ ‫به فروش رساندند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با نظارت و کنترل دولت باید تمام خودروهای‬ ‫موجود در انبار شرکت های واردکننده به خریداران‬ ‫تحویل داده شود و در مواردی که موجودی انبارها‬ ‫به اتمام رس��یده و احیانا خریداران��ی مانده اند که‬ ‫دیگ��ر خودرویی برای تحویل ب��ه انها وجود ندارد‪،‬‬ ‫پول پرداختی انها به اضافه س��ود مشارکت متعلقه‬ ‫در اسرع وقت به انها بازپس داده شود‪.‬‬ ‫کاکایی اظهار کرد‪ :‬ممنوع ش��دن واردات خودرو‬ ‫اقدام درس��ت و به موقعی بود اما دولت باید مراقب‬ ‫باشد که س��ودجویی برخی شرکت های واردکننده‬ ‫خودرو ب��ا اقدامات احتمالی همچون عرضه خودرو‬ ‫ب��ا قیمت ه��ای باالت��ر در ب��ازار ازاد و تاخی��ر در‬ ‫بازپس دادن پول مش��تریان‪ ،‬باعث متضرر ش��دن‬ ‫مصرف کنندگان از یک تصمیم درست و بجا نشود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه برند‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عرضه نسل بعدی پژو ‪ 308‬در سال ‪2020‬‬ ‫گفته می شود با پایان دهه جاری‪ ،‬پژو ‪ 308‬با مدلی کامال جدید‬ ‫جایگزین خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬گفته می ش��ود نسل جدید ‪ 308‬در سال‬ ‫‪ 2020‬عرض��ه ش��ده و دارای س��بک های بدنه هاچ ب��ک و واگن و‬ ‫طراح��ی الهام گرفته از مدل های جدیدتری همچون شاس��ی بلند‬ ‫‪ 3008‬و سدان ‪ 508‬خواهد بود‪.‬‬ ‫نسخه ای اصالح شده از پلت فرم ‪ EMP2‬پژو سیتروئن برای این‬ ‫خودروی کوچک در نظر گرفته ش��ده است که اکنون در سیتروئن‬ ‫‪ C4‬پیکاسو و پژو ‪ 3008‬به کار می رود‪.‬گزارش ها حاکی از ان است‬ ‫که این مدل جدید سبک تر و در عین حال بزرگ تر از نسل کنونی‬ ‫خود ب��وده و از طیف��ی از موتورهای بنزینی و دیزلی توربوش��ارژ‬ ‫ظرفیت پایین بهره خواهد برد که ظرفیت ‪ 1.0‬تا ‪ 2.0‬لیتر دارند‪.‬‬ ‫گفته می شود نسل جدید ‪ 308‬نیرومحرکه های برقی نیز خواهد‬ ‫داش��ت که شامل یک نس��خه هیبریدی شارژی برای ‪ GT 308‬و‬ ‫‪ GTi 308‬هاچ بک نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین اعالم می ش��ود م��دل ‪ GTi‬این خ��ودرو دارای طیف‬ ‫حرکتی تمام برقی ‪ 50‬تا ‪ 60‬کیلومتر با هر بار شارژ خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ 308‬جدید به مجموعه ای از تکنولوژی های جدید و سیستم های‬ ‫کمک راننده از جمله رابط س��رگرمی جدید‪ ،‬پانل تجهیزات راننده‬ ‫تمام دیجیتال به همراه سیستم های ایمنی مورد نیاز برای هدایت‬ ‫خودران سطح ‪ 2‬مجهز خواهد شد‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود نس��ل بعدی پژو ‪ 308‬در نمایشگاه خودروی ژنو‬ ‫‪ 2020‬م معرفی ش��ده و اواخر همان س��ال به عنوان مدل ‪2021‬‬ ‫وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫پژو در ا یر ان‬ ‫از ابتد ا تا امر و ز‬ ‫تردیدی نیست که یکی از پرسودترین معامالت این خودروساز با ایران خودرو بود‪ .‬اما‬ ‫پیش از انکه پروژه های مشترکی به بازار عرضه شود‪ ،‬ایرانی ها خیلی قبل تر با مدل های‬ ‫اولیه این برند اشنا بودند‪.‬‬ ‫صنعت خودروی ایران با پیکان انگلیس��ی معنا گرفت ولی با پژوی فرانس��وی رشد‬ ‫کرد پژو پیش از انکه ساختار انواع و اقسام سمند را تشکیل دهد در ایران مطرح بود‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬شرکتی که در سال ‪ 1810‬م کار خود را با ساخت قهوه ساز‬ ‫اغاز کرد و بعد از ان در ‪ 1830‬م سراغ دوچرخه رفت‪ ،‬سپس برای اولین بار در ‪1882‬‬ ‫م یک خودروی ابتدایی ساخت‪ ،‬اکنون به عنوان یکی از بزرگ ترین خودروسازان دنیا‬ ‫شناخته می شود‪.‬‬ ‫ن مش��کل داشت‪ .‬اما بعدها با دایملر برای ساخت‬ ‫ابتدا در همکاری با الما ‬ ‫س به توافقاتی رسید‪ .‬در ادامه توانستند نظر امریکایی ها را برای انتقال‬ ‫مرس��د ‬ ‫مهندس��ی موتورهای حجیم جل��ب کند؛ مانند تمام کش��ورهای اروپایی ‪ ،‬دوران‬ ‫ش��کوفایی صنعت فرانس��ه پس از جنگ جهانی دوم اغاز ش��د‪ .‬پژو با خودروس��ازان‬ ‫بس��یاری وارد معامله ش��د‪ .‬از رنو و س��یتروئن هم وطن گرفته تا ولووی سوئد و حتی‬ ‫میتسوبیشی ژاپن‪.‬‬ ‫اما تردیدی نیس��ت که یکی از پرس��ودترین معامالت این خودروساز با ایران خودرو‬ ‫بود‪ .‬اما پیش از انکه پروژه های مشترکی به بازار عرضه شود‪ ،‬ایرانی ها خیلی قبل تر با‬ ‫مدل های اولیه این برند اشنا بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪404‬‬ ‫بر اس��اس ش��واهد نخس��تین محصول پرفروش پژو در ایران‪ ،‬مدل چهار در صندوق دار ‪ 404‬بود‪ .‬خودرویی که س��ال ‪ 1960‬م رونمایی شد‪.‬‬ ‫مدل ‪ 404‬حتی تا س��ال ‪ 1990‬م نیز در کنیا تولید می ش��د‪ .‬این خودروی کم هزینه یکی از معدود نمونه هایی در کالس خودش بود که عالوه‬ ‫بر یک جعبه دنده ‪ 4‬سرعته دستی از یک مدل ‪ 3‬سرعته اتوماتیک بهره می برد‪ .‬طبق امار دقیقا ‪ 2‬میلیون و ‪ 885‬هزار و ‪ 374‬دستگاه از پژو‬ ‫‪ 404‬تولید شد‪.‬‬ ‫بد نیس��ت بدانید این محصول را موسس��ه معتبر طراحی ‪ Pinifarina‬ایتالیا طراحی کرده بود‪ .‬شرکتی که طراحی های فراری افسانه ای را‬ ‫نیز در کارنامه دارد‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹پژو ‪504‬‬ ‫‹‬ ‫کمتر کسی است که از این خودرو خاطره ای نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬جانشین ‪ 404‬در سایز متوسط بود که در سال‬ ‫‪ 1968‬م رونمایی ش��د‪ .‬طراحی چش��م گیر ‪ ،‬فنربندی‬ ‫فوق الع��اده ن��رم‪ ،‬فرمان پذی��ری هوش��مند و موتوری‬ ‫قدرتمن��د از ویژگی هایی بود که این محصول را تبدیل‬ ‫به یکی از جهانی ترین خودروهای پژو کرد‪.‬‬ ‫طبق بررسی ها این خودرو حتی تا سال ‪ 2006‬م نیز‬ ‫لیسانس تولید داشت‪ .‬پژو ‪ 405‬را غیر از فرانسه‪ ،‬در ‪9‬‬ ‫خط تولید دیگر در سرتاس��ر دنیا ساخته می شد‪504 .‬‬ ‫در ایران طرفداران و مشتریان خاصی داشت‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹پژو ‪205‬‬ ‫بعد از مدل نه چندان موفق پژو ‪ ،104‬این ش��رکت بر ان‬ ‫ش��د تا یک هاچ بک سایز کوچک را برای جوانان و نیز برای‬ ‫خانواده های ک م جمعیت تولید کند‪ .‬پروژه ای که سال ‪1983‬‬ ‫م به بار نشس��ت‪ .‬مجله ‪ Car‬این محصول را خودروی دهه‬ ‫لقب داد‪ .‬همان سال مجله معتبری چون ‪ What Car‬این‬ ‫هاچ بک را خودروی سال معرفی کرد‪ .‬موتور این خودرو بین‬ ‫‪ 954‬تا ‪ 1905‬سی سی حجم داشت‪.‬‬ ‫حضور ‪ 205‬در بازار ایران با اقبال درخش��انی همراه شد‪.‬‬ ‫با حضور انواع گلف ها و پاس��ات ها و کورس��اها از المان یک‬ ‫رقیب فرانسوی در این کالس‪ ،‬ذائقه مشتریان را تغییر داد‪.‬‬ ‫‹پژو ‪405‬‬ ‫تردیدی نیس��ت که موفق ترین س��دان خانوادگی دنیا در دهه ‪ 80‬م مدل ‪ 405‬بود‪ .‬خودرویی که در س��ال ‪ 1988‬م به عنوان خودروی س��ال اروپا برگزیده شد‪ .‬بسیاری بر این باورند که پلت فرم این خودرو با‬ ‫الفارومئو ‪( 164‬از دیگر طراحی های پینین فارینا) مشارکت دارد‪ .‬قابلیت باالی فنی‪ ،‬فضای داخلی وسیع‪ ،‬اپشن های کاربردی و قیمت مناسب یکی از برتری های این خودرو نسبت به هم کالسان المانی اش بود‪.‬‬ ‫پس از ‪ 23‬سال هنوز می توان تاثیرات حضور این خودرو را در بازار ایران دید‪ .‬ادعای گزافی نیست که نسخه های جدید این خودرو هنوز پس از ‪ 2‬دهه نیز با تغییرات زیادی مواجه نشده است‪ 405 .‬از یک‬ ‫سو پایه گذار سبک جدیدی از خودروهای ایران شده بود و از سوی دیگر خواسته یا ناخواسته ستون فقرات صنعتی را تشکیل داد که بارها با اسامی چون تمام ایرانی و ملی معرفی شد‪.‬‬ ‫اگر پیکان گاو شیرده ایران خودرو بود‪ 405 ،‬نیز معدن طالی این شرکت است‪ .‬تیپ های ‪ GL، GLX‬و این اواخر ‪ SLX‬هر کدام با حذف و اضافه کردن یکی دو اپشن ساده ‪ ،‬مشتری خاصی را هدف قرار دادند‪.‬‬ ‫انواع سریر‪ ،‬سمند و سورن بر پایه همین خودرو ساخته شده است‪ .‬مدل های ‪( RD‬مخفف ‪ Rear Wheel‬به معنی محور عقب) و ‪ Roa‬نیز با شاسی و بدنه این خودرو و موتور پیکان ساخته می شد‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹پژو ‪206‬‬ ‫این خودرو برای پژو همه چیز است‪ .‬از پرفروش ترین و محبوب ترین گرفته تا مهم ترین عنوانش یعنی ناجی‪ 206 .‬در دوره ای معرفی شد که پژو از نظر مالی اوضاع چندان مطلوبی نداشت‪.‬‬ ‫دولت فرانسه نیز خود را درگیر برگزاری جام جهانی می دید‪ .‬بنابراین وقتی و بودجه ای برای بازافرینی شرکت های تولیدی اش نداشت‪.‬‬ ‫‪ 206‬به عنوان اخرین تیر پژو در سال ‪ 1998‬م رونمایی شد‪ .‬هاچ بک فوق العاده ای که با استقبال غیرقابل پیش بینی از سوی بازارهای جهانی روبه رو شد‪ .‬تعداد کشورهایی که این خودرو‬ ‫در انجا به صورت انبوه تولید یا توزیع می شود از شماره خارج است‪ .‬موفقیت ‪ 206‬به قدری تاریخی بود که توانست در بازار امریکا با فورد ‪ Fiesta‬و فولکس واگن ‪ Polo‬رقابت کند‪206 .‬‬ ‫در ایران پر سروصدا بود‪ .‬کسی نیست که از ان خوشش نیاید یا دوست نداشته باشد که ان را بخرد‪ .‬از پیر و جوان‪ ،‬دختر و پسر‪ ،‬متاهل و مجرد همه و همه را به سوی خودش می کشد‪.‬‬ ‫داستان ‪ 206‬خوب شروع شد‪ ،‬خوب هم ادامه پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹پرشیا‬ ‫پرش��یا یا با نام مش��هورتر خود ‪ Pars‬نیز به عنوان‬ ‫یکی از فیس لیفت ه��ای ‪ 405‬در ایران هنوز هم تولید‬ ‫می ش��ود‪ .‬بعد از اغاز همکاری پژو با س��یتروئن‪ ،‬ایران‬ ‫خودرو پ��ارس ‪ ELX‬را با موتور زانتیا عرضه کرد‪ .‬این‬ ‫اقدام جنجال های بس��یاری را برانگیخت زیرا سیتروئن‬ ‫شریک تجاری خودروساز رقیب یعنی سایپا بود‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹از ‪ CC‬تا رانا‬ ‫سال ‪ 2000‬پژوی فرانس��ه محصولی به اسم ‪( CC‬مخفف کوپه‬ ‫کانورتیبل) را روانه بازار ک��رد‪ .‬خودرویی که می توان ان را یک الگو‬ ‫برای ساخت ‪( SD 206‬که ابتدا با نام اریان شناخته می شد) معرفی‬ ‫کرد‪ .‬بد نیس��ت بدانید عبارت ‪ SD‬مخفف دس��ت و پاشکسته ای از‬ ‫‪ Sedan‬اس��ت‪ .‬یکی دو سال پیش ایران خودرو در ادامه ملی سازی‬ ‫خ��ود رانا را معرف��ی کرد‪ .‬خودروی��ی که حتی نااش��ناترین ها هم‬ ‫می توانستند ان را یک برداشت ازاد از روی ‪ SD 206‬قلمداد کنند‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹پژو ‪207‬‬ ‫اج��ازه بدهید نام��ش را یک محص��ول جنجالی‬ ‫بگذاریم‪ .‬نه برای انها‪ ،‬برای ما‪ 207 .‬واقعی خودرویی‬ ‫بود که در سال ‪ 2006‬به عنوان جانشین ‪ 206‬معرفی‬ ‫ش��د‪ .‬قضیه برای اروپایی ها خیل��ی منطقی به نظر‬ ‫می رس��ید‪ .‬اما در ایران شرایط به گونه ای دیگر رقم‬ ‫خورد‪ .‬انچه در ایران با نام پژو ‪ 207‬عرضه می ش��ود‬ ‫در حقیقت فیس لیفت ‪ 206‬استاندارد است‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹پژو ‪407‬‬ ‫جدیدتری��ن محصول پژو ک��ه در ایران انچنان‬ ‫نتوانست موفق شود‪ ،‬س��دان سایز بزرگی بود که‬ ‫خواهرخوانده سیتروئن ‪ C5‬معرفی شده است‪ .‬در‬ ‫حقیقت این خودرو توس��ط ایران خودرو زمانی به‬ ‫بازار عرضه ش��د که س��ایپا پیش از ان ‪ C5‬را به‬ ‫مشتری ایرانی شناسانده بود‪.‬‬ ‫برقی ها‬ ‫سرمایه گذاری کالن رنو برای توسعه خودروهای برقی‬ ‫شرکت خودروسازی رنو فرانسه قصد دارد تا سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میالدی بیش از ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر را به منظور توس��عه خط‬ ‫تولی��د خودروهای الکتریکی اختص��اص دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬بسیاری از کش��ورهای جهان قصد دارند با هدف‬ ‫مقابله با الودگی هوا و کاهش میزان انتشار‬ ‫االینده ها و گازهای گلخانه ای و‬ ‫حفظ بیشتر محیط زیست‪،‬‬ ‫خودروه��ای تم��ام‬ ‫الکتریکی و برقی را به‬ ‫تولید انبوه برسانند‪.‬‬ ‫بنابراین بسیاری از‬ ‫ش��ر کت ها ی‬ ‫خودروس��ازی در‬ ‫جه��ان ع��زم خ��ود‬ ‫را ب��رای تولی��د انب��وه خودروه��ای برقی جزم ک��رده و از‬ ‫برنامه ه��ای خود بدین منظور رونمای��ی کرده اند‪ .‬افزایش‬ ‫روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت اس��تفاده بیش��تر‬ ‫از این خودروهای پاک‪ ،‬موجب ش��ده اس��ت شرکت های‬ ‫خودروس��ازی در سراس��ر جه��ان ب��ه رقابت��ی تنگاتنگ‬ ‫پرداخت��ه و هر یک از برنامه های خود برای طراحی و تولید‬ ‫خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیش��تر رونمایی کنند‪.‬‬ ‫بدین منظور شرکت خودروس��ازی رنو فرانسه اعالم کرده‬ ‫است که می خواهد تا سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی در زمینه توسعه‬ ‫و گس��ترش خودروهای الکتریکی و برقی س��رمایه گذاری‬ ‫کالن و هنگفت��ی ب��ه ارزش ‪ ۱.۲‬میلی��ارد دالر کن��د‪ .‬این‬ ‫خودروس��از اروپای��ی تصمیم گرفته اس��ت ک��ه در چهار‬ ‫کارخانه خود س��رمایه گذاری کرده و پلتفرم های جدیدی‬ ‫را ب��ه منظور توس��عه خط تولید و تولی��د انبوه خودروهای‬ ‫الکتریکی و دوس��تدار محیط زیس��ت ایج��اد و راه اندازی‬ ‫کن��د‪ .‬این س��رمایه گذاری منجر به همکاری های بیش��تر‬ ‫ش��رکت های رنو فرانسه‪ ،‬نیس��ان و متیسوبیشی ژاپن در‬ ‫کارخانه دوای فرانس��ه خواهد ش��د‪.‬بدین ترتیب‪ ،‬ظرفیت‬ ‫یک��ی از کارخانه های رنو دو برابر ش��ده و تولید موتور برقی‬ ‫در یک��ی دیگ��ر از کارخانه ها ان از س��ال ‪ ۲۰۲۱‬هم زمان‬ ‫با نس��ل جدید موتورهای الکتریکی‪ ،‬س��ه برابر می ش��ود‪.‬‬ ‫کارلوس گوس��ن‪ ،‬مدیر اجرایی ش��رکت رن��و‪ ،‬در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬این که ما در زمینه توسعه پلتفرم های خط تولید‬ ‫خودروهای برقی‪ ،‬الکتریکی‪ ،‬پاک و دوستدار محیط زیست‬ ‫می کوش��یم‪ ،‬به طور قطع مش��تریان ما را در کش��ورهای‬ ‫گوناگون جه��ان افزایش داده و جذابی��ت و رقابت پذیری‬ ‫ما را نیز در میان ش��رکت های خودروساز بهبود می بخشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه س��خنان خود افزود‪ :‬ما با سیاس��ت گذاری و‬ ‫اس��تراتژی های موفقیت امی��ز خ��ود‪ ،‬می خواهیم برتری‬ ‫خود را در ب��ازار خودروهای برقی و الکتریکی جهان حفظ‬ ‫کرده و ارتقا ببخش��یم و در عین حال‪ ،‬به توسعه شیوه های‬ ‫نوی��ن حمل ونقل پای��دار و پاک بپردازی��م‪ .‬اختصاص این‬ ‫س��رمایه گذاری هنگف��ت ک��ه جزئ��ی از هدف رن��و برای‬ ‫دس��تیابی به درام��د بی��ش از ‪ ۸۱‬میلیارد دالری اس��ت‪،‬‬ ‫بخشی از برنامه های راهبردی و استراتژیک این خودروساز‬ ‫فرانس��وی به ش��مار می رود‪ .‬رنو می خواهد تا سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میالدی یعنی چهار س��ال اینده‪ ،‬هش��ت خ��ودروی تمام‬ ‫الکتریک��ی و ‪ ۱۲‬نمونه برقی ش��ده از مدل ه��ای بنزینی را‬ ‫روان��ه بازارهای جهانی کند‪ .‬دولت های بس��یاری همچون‬ ‫انگلس��تان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬نروژ‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬یونان‪ ،‬مکزیک‪ ،‬چین و‬ ‫هند از جمله پیش��گامانی هستند که قصد دارند به منظور‬ ‫جلوگی��ری از الودگی هوا و حفظ محیط زیس��ت‪ ،‬تولید و‬ ‫ف��روش خودروهای بنزینی و دیزل��ی را تا دهه ‪ ۲۰۳۰‬و در‬ ‫نهایت تا دهه ‪ ۲۰۴۰‬میالدی (حدود ‪ ۲‬دهه اینده) ممنوع‬ ‫و متوقف اعالم کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بررسی مجدد ممنوعیت واردات خودرو در جلسات مجلس و دولت‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ممنوعیت ثبت‬ ‫س��فارش خودرو را موجب ایجاد مش��کالت ج��دی در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه‬ ‫اینده‪ ،‬گران شدن خودرو و رونق هر چه بیشتر دالل بازی دانست‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادانالین‪ ،‬احمد انارکی محمدی در مورد تصمیم‬ ‫اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه از ابتدای امس��ال نزدیک به ‪ ۲۰‬میلیارد دالر ثبت‬ ‫س��فارش واردات خودرو انجام شده‪ ،‬این موضوع پیش بینی می شد‬ ‫که سایت ثبت سفارش بسته شود که همین اتفاق نیز رخ داد‪.‬‬ ‫انارکی محمدی در ادامه افزود‪ :‬این تصمیم‪ ،‬سیاس��ت درس��تی‬ ‫نیس��ت و در دو س��ه ماه اینده در بازار خودرو مشکالتی را ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬خودروها گران تر می شود و دالل بازی در مورد خودروهای‬ ‫خارج��ی و همچنی��ن خودروه��ای بی کیفیت داخل��ی دو چندان‬ ‫می ش��ود که این دالل بازی تاثیر خود را بر گرانی سایر کاالها هم‬ ‫می گذارد‪ .‬نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫قرار نیست دولت دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات خودروهای خارجی‬ ‫بدهد‪ ،‬گفت‪ :‬واردکنندگان خودرو باید خودشان ارز مورد نیازشان‬ ‫را تامی��ن کنند و بای��د از صراف ها و پولی که انها می توانند تزریق‬ ‫کنند‪ ،‬برای واردات خودرو اقدام کنند‪ .‬عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه در نشست غیر علنی هفته‬ ‫گذشته مجلس موضوع ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو نیز‬ ‫مطرح ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پاسخ دولت این بود که برای جلوگیری از‬ ‫خ��روج ارز این کار را انجام داده ولی نظ��ر نمایندگان این بود که‬ ‫واردکنن��دگان می توانند ب��ا ارز ازاد اقدام ب��ه واردات کنند و قرار‬ ‫نیس��ت که دولت واردکننده باشد‪ .‬انارکی محمدی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به س��خنان مطرح ش��ده قرار شد که کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی و دولت جلساتی داشته باشند و نظر دولت‬ ‫و مجلس بیشتر با هم هماهنگ و سپس نتیجه اعالم شود‪.‬‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وضعیت صنعت خودرو و تعلیق همکاری ها‬ ‫تهدیدها به فرصت تبدیل شود اسیب پذیری کمتر می شود‬ ‫صنعت خودرو کشور پیشینه نیم قرن فعالیت دارد‬ ‫و در این زمان‪ ،‬افت وخیز بسیاری داشته است‪ .‬سال‬ ‫‪ ۱۳۳۹‬س��راغاز تولید خودرو در کش��ور است و این‬ ‫صنعت با مونتاژ اغاز به کار کرد‪ .‬در این سال شرکتی‬ ‫به نام سایکا(‪ )SAIKA‬در جاده ابعلی تاسیس شد‬ ‫و با لیس��انس کمپانی فیات‪ ،‬ب��ه مونتاژ خودروهای‬ ‫فیات ‪ ۱۱۰۰‬اقدام کرد‪.‬‬ ‫دومین کارخانه مونتاژ خودرو‪ ،‬مربوط به مدل های‬ ‫اریا و شاهین بود‪.‬‬ ‫کارخان��ه رامبل��ر وابس��ته ب��ه کارخانه ه��ای‬ ‫جنرال موت��ورز امری��کا در ج��اده مخص��وص کرج‬ ‫تاس��یس ش��د و به مونتاژ این دو خودرو اقدام کرد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۴۴‬مقدمات س��اخت یک کارخانه خودرو‬ ‫س��واری در ایران‪ ،‬پی ری��زی و کارخانه ای مجهز در‬ ‫جاده مخصوص کرج س��اخته شد و با امتیاز شرکت‬ ‫انگلیسی روتس که بعدها به کرایسلر تبدیل شد‪۲۳ ،‬‬ ‫اردیبهشت ‪ ۱۳۴۶‬نخس��تین خودروهای سواری به‬ ‫تولید انبوه رسیدند که به عنوان «پیکان» نام گذاری‬ ‫شدند‪ .‬در سال های ‪ ۱۳۵۰‬تا ‪ ۱۳۵۲‬تولید پیکان به‬ ‫‪ ۶‬مدل رس��ید؛ پیکان دولوکس‪ ،‬پیکان کار‪ ،‬پیکان‬ ‫وانت‪ ،‬پیکان جوانان دوکاربراتوره‪ ،‬پیکان تاکس��ی و‬ ‫پیکان اتوماتیک‪ .‬در مدت ‪ ۳۸‬س��ال‪ ،‬کارخانه پیکان‬ ‫به کارخانه های بزرگ ایران ناس��یونال تبدیل ش��د و‬ ‫در نهایت س��ال ‪ ۱۳۸۴‬این کارخان��ه اخرین تولید‬ ‫از خودروهای س��واری خ��ود را به موزه فرس��تاد و‬ ‫تولیدش را متوقف کرد‪.‬‬ ‫با توجه به پیشینه طراحی بدنه پیکان و خارج از‬ ‫رده بودن فناوری ساخت ان و نیاز به سرمایه گذاری‬ ‫دوب��اره برای قال��ب بدن��ه و تجهیزات م��ورد نیاز‪،‬‬ ‫ایران خودرو تصمیم گرفت از س��ال ‪ ۱۳۶۸‬پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫را در مدل ه��ای ‪ GL‬و ‪ GLX‬تولید کند که بازتاب‬ ‫خوبی داش��ت‪ .‬در دهه های ‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬ش��اهد حضور‬ ‫انواع مدل های پژو در کش��ور هس��تیم‪ ،‬تا زمانی که‬ ‫فش��ار تحریمی دهه ‪ ۹۰‬برای کش��ور رقم خورد‪ .‬در‬ ‫این زمان‪ ،‬پژو همکاری خود را با ایران قطع کرد اما‬ ‫تولید با داخلی سازی بس��یاری از قطعات مورد نیاز‬ ‫ادام��ه یافت‪ .‬پس از مذاکره های دیپلماس��ی وزارت‬ ‫امور خارجه کش��ورمان‪ ،‬همکاری از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫قرارداده��ای خودرویی س��ال ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬با همتایان‬ ‫بین المللی‪ ،‬به نوعی به نوس��ازی تولید در مدل های‬ ‫خودرویی منتهی شد‪ .‬در این زمان‪ ،‬پژو ‪C۳ ،۲۰۰۸‬‬ ‫و پ��ژو ‪ ،۳۰۱‬تولید و دو مدل نخس��ت پیش فروش‬ ‫شدند اما اتفاق های این صنعت تمامی ندارد و تعلیق‬ ‫همکاری پژو با اغاز تحریم های جدید امریکا‪ ،‬تولید‬ ‫مدل های جدید را در هاله ای از ابهام قرار داده است‪.‬‬ ‫محمدمهدی مقدس��ی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی درباره فعالیت پس از‬ ‫خروج پژو و پژوسیتروئن گفت‪ :‬نخستین و مهم ترین‬ ‫موضوع این اس��ت ک��ه واحد تحقیق وتوس��عه را به‬ ‫سرعت گس��ترش دهیم تا بتوانیم ضعف هایی را که‬ ‫در بخش صنعت خودرو وجود دارد‪ ،‬برطرف کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت طراحی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ضرورت دارد در زمینه طراحی پلتفرم‬ ‫و مدل ه��ای مختلف خودرو و نی��ز طراحی و تولید‬ ‫قطعاتی مانند موتور و گیربکس‪ ،‬بیش��تر کار ش��ود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬معتقد هس��تیم خودروسازان بزرگ کشور‬ ‫می توانن��د تهدیدی ک��ه در فش��ارهای بین المللی‬ ‫پیش می ای��د را به فرص��ت تبدیل کنن��د‪ .‬یکی از‬ ‫بس��ترهای مهم علمی برای کمک به تحول صنعت‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان هس��تند که در‬ ‫ح��وزه خودرو فعالیت می کنند‪ .‬این ش��رکت ها باید‬ ‫از س��وی خودروسازان بیش��تر به کار گرفته شوند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ضمن تاکید بر تحقیق وتوسعه اظهار کرد‪:‬‬ ‫الزم اس��ت خودروسازان به س��اماندهی قطعه سازان‬ ‫داخل��ی بپردازند و در زمین��ه ارتقای کیفی قطعات‬ ‫فعالیت گس��ترده کنند‪ .‬با مش��کالت پیش امده در‬ ‫همکاری‪ ،‬قرار نیس��ت صنعت خودرو عقب نش��ینی‬ ‫کند‪ .‬کش��ورمان کارشناس��ان و مهندس��ان توانمند‬ ‫بس��یاری دارد ک��ه باید برای ارتق��ای محصوالت از‬ ‫انها کمک گرفت‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬ضمن انکه در کنار‬ ‫این فعالیت ها می توان با کش��ورهایی که منافعی در‬ ‫بازار امریکا ندارند‪ ،‬همکاری و مشارکت کرد و بستر‬ ‫همکاری نیز فراهم است‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت در اثر فشار امریکا‪ ،‬برخی شرکت ها‬ ‫هم��کاری خ��ود را مح��دود ی��ا قط��ع کنن��د ام��ا‬ ‫شرکت هایی که در زمینه طراحی و ساخت موتور یا‬ ‫انتقال فناوری می توانند با ایران همکاری و مشارکت‬ ‫کنن��د نیز وجود دارند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬باید بتوانیم‬ ‫تهدیدهای ایجاد ش��ده و فشارهایی را که به صنعت‬ ‫خودرو کش��ور وارد می شود با سرعت دادن به بخش‬ ‫تحقیق وتوسعه به فرصت تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت کمیس�یون صنای�ع و مع�ادن‬ ‫مجلس‬ ‫برخ��ی‪ ،‬ب��ه تاثی��ر تحریم ه��ای داخلی نس��بت‬ ‫ب��ه خارجی اعتق��اد دارن��د و عن��وان می کنند اگر‬ ‫تحریم های داخلی حذف ش��ود بار مش��کالت کمتر‬ ‫می شود‪ .‬مقدسی در این باره توضیح داد‪ :‬برای برخی‬ ‫فعالیت ها نیاز به اراده و همت است‪ .‬خودروسازان و‬ ‫سهامداران باید به مس��تقل بودن باور داشته باشند‬ ‫و بتوانند مش��کالت خود را رفع کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫راس��تای حمایت از صنعت خودرو‪ ،‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و کمیس��یون صنایع و معادن هر قانونی را‬ ‫که الزم باشد تصویب می کنند‪.‬‬ ‫در صورت��ی ک��ه از این فضا سوءاس��تفاده نش��ود‬ ‫و فعالیت ه��ا به منظ��ور تولید بیش��تر و تامین نظر‬ ‫مردم باشد‪ ،‬مش��کالت رفع می شود‪ .‬مقدسی افزود‪:‬‬ ‫طرح های مختلفی برای س��اماندهی صنعت خودرو‬ ‫در کمیسیون مطرح ش��ده و قرار است نشست ها و‬ ‫جلس��ه های مختلفی برگزار ش��ود تا به جمع بندی‬ ‫مناسب دست یابیم‪ .‬اگر بتوانیم تهدیدها را به فرصت‬ ‫تبدیل کنیم اسیب پذیری کمتر می شود‪.‬‬ ‫خارج��ی در بازار ایران چقدر اس��ت‪ .‬ش��اید جریمه‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬بیش از منافع انها در ایران باش��د‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬موضوع‪ ،‬تحریم حقوقی اس��ت و باید دید چه‬ ‫مباحثی ابالغ می شود و همکاری چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫شاید برخی ش��رکت های اروپایی‪ ،‬این خطر را برای‬ ‫ش��رکت های دیگر پوشش دهند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬باید‬ ‫گفت ش��رایط پیچیده تر می شود و س��رمایه گذاری‬ ‫جدید نمی شود‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو یاداور‬ ‫شد‪ :‬مفاد قراردادها منتشر نشده اما امیدواریم انچه‬ ‫اعالم می شود از نظر حقوقی‪ ،‬مبنای درستی داشته‬ ‫باشد و بتوان ادعای خسارت و غرامت کرد‪.‬‬ ‫فربد زاوه‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو کشور از بعد‬ ‫دیگری به وضعی��ت فعلی صنعت خودرو پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬پس از برجام‪ ،‬نقل و انتقال پول به روند عادی‬ ‫برنگشت زیرا تنها موضوع هسته ای مطرح نبود بلکه‬ ‫موضوع ‪ FATF‬و پولشویی نیز مهم به نظر می امد‪.‬‬ ‫تا زمانی که این مسئله رفع نشود حتی اگر تحریمی‬ ‫هم وجود نداش��ته باش��د با نقل وانتقال پول مشکل‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ب��ا تعلیق همکاری‬ ‫برخی خودروس��ازان بین المللی‪ ،‬طبیعی است تیراژ‬ ‫صنع��ت خودرو تا پی��دا کردن جای��گاه و جایگزین‬ ‫مناسب کاهش می یابد‪ .‬کیفیت‪ ،‬موضوع دیگری است‬ ‫ک��ه باید به ان بپردازیم اما ناگزیر خواهیم بود برای‬ ‫تامین برخی قطعات مورد نیاز از س��ازندگان دست‬ ‫چندم کمک بگیریم‪ .‬کارشناس��ان خودرویی کشور‬ ‫عنوان می کنند به شرایط پیشین برنمی گردیم زیرا‬ ‫چنین وضعیتی پیش از این نیز تجربه ش��ده است‪.‬‬ ‫او در ای��ن باره ادامه داد‪ :‬باید دی��د منافع همکاران‬ ‫زاوه گف��ت‪ :‬تامین قطعات مورد نی��از و جایگزین‬ ‫کردن سورس ها چالش س��از است‪ .‬در دوره گذشته‪،‬‬ ‫قطعات از شرکای غیراروپایی شرکت های خودروساز‬ ‫خارج��ی گرفته ش��د‪ .‬برای مث��ال‪ ،‬قطع��ات پژو را‬ ‫دانگ فنگ و ساپالیرهای ان برای ایران خودرو تامین‬ ‫می کردند‪ .‬مس��ئله س��وم نیز نرخ محصوالت خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی درب��اره راه��کار برون رف��ت از ای��ن چالش ها‬ ‫گفت‪ :‬باید به دنبال س��اپالیرهایی دست دوم و سوم‬ ‫باش��یم که نیازهای صنعت خودرو را دست کم برای‬ ‫مدتی پوش��ش دهند‪ .‬تصور اینکه تم��ام قطعات را‬ ‫در داخ��ل تولید کنیم منطقی نیس��ت زیرا ‪،ECU‬‬ ‫ایربگ و انژکتورها‪ ،‬قطعات «های تک» هس��تند که‬ ‫داخلی سازی انها از نظر تیراژ تولید خودرو در ایران‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬ضمن انکه زمان را نیز باید در‬ ‫نظر گرفت‪.‬او ادامه داد‪ :‬این بس��تر برای ایران فراهم‬ ‫است که بتوان قطعات مورد نیاز را از کشورهای دیگر‬ ‫‹ ‹چالش نقل وانتقال پول‬ ‫‹ ‹ امری�کا نمی تواند ‪ ۷‬میلیارد جمعیت را‬ ‫همراه کند‬ ‫که فشارهای تحریمی امریکا تاثیری بر فعالیت انها‬ ‫ندارد با ما همکاری کنند‪ .‬وی معتقد اس��ت شرکای‬ ‫اروپایی‪ ،‬بازار ایران را به طور کامل ترک نمی کنند و‬ ‫فرصتی است تا نرخ محصوالت خود را افزایش دهند‬ ‫و پرداخت ها نقدی شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬شرایط تغییر‬ ‫می کند اما حیات ادامه دارد‪ .‬این کارش��ناس خودرو‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬مس��ئله امروز دنی��ای معاصر این‬ ‫است که نمی توان همچون جزیره بود زیرا مراوده ها‬ ‫گس��ترده شده اس��ت‪ .‬باید به زنجیره جهانی متصل‬ ‫باش��یم‪ .‬البته می توان با جداسازی مجموعه قطعات‬ ‫«های تک» انها را وارد و در داخل مونتاژ کرد اما در‬ ‫این بستر‪ ،‬تیراژ‪ ،‬کیفیت و نرخ مهم است‪.‬‬ ‫زاوه تاکید ک��رد‪ :‬ممکن نیس��ت رئیس جمهوری‬ ‫امری��کا ‪ ۷‬میلی��ارد جمعیت جه��ان را قانع کند که‬ ‫با او همراه ش��وند و کسانی هس��تند که با او همراه‬ ‫نمی ش��وند‪ ،‬البته یک سلسله قوانین حمایتی نیز در‬ ‫اتحادیه اروپا برای این کش��ورها و ش��رکت ها ایجاد‬ ‫می شود که دارایی شان به خطر نیفتد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫فرصت ها و چالش ه��ای صنعت خودرو در صورت‬ ‫فشارهای تحریمی بین المللی در سلسله گزارش های‬ ‫صنعت خودرو بررس��ی ش��د‪ .‬جمع بندی ها نش��ان‬ ‫می دهد نمی توان مس��تقل از دنیا عمل کرد و حتی‬ ‫در زمین��ه تولید‪ ،‬ناگزی��ر به ارتباط��ات بین المللی‬ ‫هستیم اما می توان با روش ها و راهکارهای حقوقی‪،‬‬ ‫خس��ارت قطع همکاری ها را کاهش داد‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫در زمینه تحریم ه��ای امریکا‪ ،‬همه مردم جهان یک‬ ‫نظر واح��د ندارند و زیر ب��ار زور قدرت ها نمی روند‪.‬‬ ‫هس��تند دولت های مس��تقلی که منافع��ی در بازار‬ ‫امریکا ندارند و مستقل عمل می کنند‪.‬‬ ‫سایت فروش‬ ‫امار خرید‪ ،‬سایت فروش ایران خودرو را کند کرد‬ ‫اعالم برنامه های فروش به زودی‬ ‫بر اساس امارهای اعالم شده ‪ ۹۰‬درصد بازار خودرو‬ ‫مرب��وط به خودروهای داخلی و با نرخ مناس��ب بوده‬ ‫و فق��ط ‪ ۱۰‬درص��د از بازار مربوط ب��ه خودروهای به‬ ‫نسبت لوکس باالی ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬برنامه دو خودروساز بزرگ کشور از جمله گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو افزایش تیراژ در سال ‪ ۹۷‬است تا‬ ‫بتوان این بازار را به درستی مدیریت کرد و بازار عرضه‬ ‫متناسب با بازار تقاضا باشد‪.‬‬ ‫ایران خودرو در چند مرحل��ه فروش ویژه عید فطر‬ ‫را اجرا کرد که با اس��تقبال بس��یار متقاضیان خودرو‬ ‫روبه رو ش��د‪ .‬این خودروس��از برای کاهش التهاب در‬ ‫بازار و چالش��ی که به دلیل فاصله بسیار نرخ کارخانه‬ ‫و ب��ازار ب��ه وجود امده در چند مرحل��ه اعالم کرد در‬ ‫فاصل��ه زمانی اق��دام به ثبت نام از مش��تریان را تکرار‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ایران خودرو با اعالم برنامه فروش خود به‬ ‫متقاضیان اطمینان داده که می توانند خودرو خود را‬ ‫با نرخ مناسب با زمان مناسب دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪ ۷‬خ��رداد با هدف ارج نهادن به اعتماد مش��تریان‪،‬‬ ‫ط��رح فروش وی��ژه محصول پر ف��روش اچ‪ ۳0‬کراس‬ ‫اتوماتیک را به صورت اقس��اطی در دس��تور کار خود‬ ‫قرار داد‪ .‬طرح فروش اقساطی اچ‪ ۳0‬کراس اتوماتیک‬ ‫ب��ا نرخ مصوب ‪ ۵0‬میلی��ون و ‪ ۴۷‬هزار تومان و موعد‬ ‫تحویل ‪ ۳0‬روز انجام ش��د‪ .‬در این مرحله مشتریان به‬ ‫روش اقس��اطی و با پرداخ��ت ‪ ۳0‬میلیون تومان وجه‬ ‫اولیه با مراجعه به نمایندگی های مجاز این خودروساز‬ ‫برای ثبت نام اقدام کردند و باقی وجه نیز در قالب دو‬ ‫چ��ک ‪ ۶‬ماه��ه‪ ،‬یا ‪ ۳‬چک ‪ ۶‬ماهه ی��ا ‪ ۴‬چک ‪ ۶‬ماهه‬ ‫قابل پرداخت بود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در مرحله نخست پیش فروش عید سعید‬ ‫فطر ب��رای خودروه��ای پرتقاضای این خودروس��از‪،‬‬ ‫مع��اون بازاریابی و ف��روش ایران خودرو با اش��اره به‬ ‫نیاز و درخواس��ت مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫گفت‪ :‬ب��ه منظور احترام به اعتماد مش��تریان‪ ،‬برنامه‬ ‫ف��روش برخی از محصوالت پرتقاض��ای بازار همزمان‬ ‫با فر ارسیدن عید سعید فطر به اجرا گذاشته می شود‬ ‫که انجام شد‪.‬‬ ‫خان کرمی در این خبر اعالم کرده بود ‪ :‬در راس��تای‬ ‫تامین نی��از مصرف کنندگان حقیق��ی و جلوگیری از‬ ‫فعالیت واس��طه ها در بازار خودرو‪ ،‬در این بخش��نامه‬ ‫ه��ر کد مل��ی فقط مجاز به خرید یک خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬در ثبت نام فروش اقس��اطی ویژه عید‬ ‫س��عید فطر‪ ،‬مش��تریانی ک��ه هر ی��ک از محصوالت‬ ‫ایران خ��ودرو را در ‪ ۶‬ماه گذش��ته خریداری کرده اند‪،‬‬ ‫امکان نام نویسی ندارند(که این پیش شرط ها در تمام‬ ‫مراحل پیش فروش لحاظ و تکرار شد)‪.‬‬ ‫از دیگ��ر قوانین پیش فروش نی��ز این بود که امکان‬ ‫صلحنامه حذف ش��ده تا فقط مش��تری نهایی نسبت‬ ‫به خرید اقدام کند و فعالیت واسطه ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اعمال کنترل ممکن اس��ت سبب‬ ‫کندی فرایند نام نویس��ی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اقدام‬ ‫با هدف جلوگی��ری از فعالیت دالل ها بوده که به نفع‬ ‫مشتریان است‪ ،‬ضمن انکه نمایندگی های ایران خودرو‬ ‫در سراسر کشور مجاز به فروش خودرو با نرخ باالتر از‬ ‫کارخانه نبوده و در صورت مشاهده یا دریافت گزارش‬ ‫از سوی مشتریان طبق قوانین برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫خان کرم��ی با اش��اره ب��ه اس��تقبال مش��تریان از‬ ‫محصوالت ایران خودرو تصریح کرد‪ :‬از اغاز س��ال ‪۹۷‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰‬خرداد ‪ ۱۱۴ ،‬هزار دس��تگاه انواع خودرو تولید‬ ‫شده که از این تعداد ‪۱۱۲‬هزار دستگاه روانه بازار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬معاونت بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو‬ ‫در راستای پاسخگویی به نیاز بازار در اردیبهشت ‪۹۷‬‬ ‫نس��بت به مدت مشابه در سال ‪ ۹۶‬رشد ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫در ف��روش را تجرب��ه ک��رده تا بتواند هر چه بیش��تر‬ ‫پاسخگوی تقاضای مشتریان باشد‪.‬‬ ‫خان کرمی تاکید کرد‪ :‬برنامه های فروش مناس��بتی‬ ‫یا ماهانه ایران خودرو پاسخگوی نیاز متقاضیان بوده و‬ ‫مشتریان می توانند فقط با مراجعه به پایگاه اینترنتی‬ ‫ف��روش محصوالت یا نمایندگی های این خودروس��از‬ ‫برای نام نویس��ی اقدام کنند‪ .‬وی به متقاضیان خرید‬ ‫خ��ودرو توصیه ک��رد نیاز خود به خ��ودرو را با خرید‬ ‫مس��تقیم از ش��رکت ایران خودرو تامی��ن کنند و به‬ ‫هیچ وجه از س��ودجویان و واسطه ها در بازارهای ازاد‬ ‫خرید نکنند‪.‬‬ ‫به همین ترتیب‪ ،‬مرحله دوم پیش فروش ویژه عید‬ ‫سعید فطر با همان پیش ش��رط های اعالم شده انجام‬ ‫شد اما به دلیل مراجعه گسترده متقاضیان‪ ،‬نام نویسی‬ ‫مشتریان ایران خودرو در برنامه مرحله دوم فروش عید‬ ‫سعید فطر با کندی روبه رو شده است‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬بر اساس اعالم گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬مرحله دوم فروش ویژه عید س��عید فطر‬ ‫ک��ه مقرر ب��ود تا از س��اعت ‪ ۱0‬صبح یکش��نبه اغاز‬ ‫ش��ود‪ ،‬به دلیل مراجعه گس��ترده متقاضیان عملکرد‬ ‫س��ایت اینترنتی فروش با کندی روبه رو شد و امکان‬ ‫نام نویسی برای تعدادی از مشتریان فراهم نشد‪.‬‬ ‫برهمین مبنا‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو تاکید کرد‬ ‫برنامه های فروش این خودروس��از به صورت مس��تمر‬ ‫ادامه داشته باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬ضمن عذر خواهی بابت‬ ‫کندی س��امانه ثبت نام ها به دلی��ل تقاضای فراوان‪ ،‬از‬ ‫مش��تریان تقاضا می ش��ود با اتخاذ صبر و ش��کیبایی‬ ‫ب��رای ثبت ن��ام خود اق��دام کنند‪.‬بدیهی اس��ت بابت‬ ‫فروش محصوالت هیچ نگرانی وجود ندارد و به منظور‬ ‫پاس��خگویی ب��ه حجم تقاض��ای ب��ازار برنامه ریزی و‬ ‫تمهیدات الزم برای تامین به موقع و افزایش ظرفیت‬ ‫تولید انجام شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۵۳‬برای نخستین بار بحث بررسی میزان االیندگی‬ ‫و وضعیت سالمت خودروها در ایران به طور رسمی مطرح شد‪.‬‬ ‫در ای��ن س��ال در قوانین راهنمایی و رانندگی عنوان ش��د که‬ ‫انجام معاینه فنی الزامی اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬با توجه به مواردی‬ ‫همچون تغییرات شدید نرخ بنزین‪ ،‬تغییرات اساسی در نظام در‬ ‫زمان پیروزی انقالب اس�لامی و تغییر اولویت های اساسی کشور‬ ‫تا سال ‪ ۱۳۶۹‬اتفاق جدیدی در این زمینه رخ نداد‪.‬‬ ‫در این سال س��تاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران زیر‬ ‫نظر معاونت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تش��کیل شد و در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۷۲‬بیانیه ای با عنوان هوای پاک تصویب ش��د‪ ۲ .‬سال‬ ‫بعد (‪ )۱۳۷۴‬مجلس ش��ورای اس�لامی الیحه نحوه جلوگیری از‬ ‫الودگ��ی هوا (ماده ‪ ۵‬الزام گواهینام��ه رعایت حد مجاز الودگی)‬ ‫را تصویب کرد‪ .‬از همین س��ال نیز تجهیز ‪ ۹۳‬تعمیرگاه مجاز به‬ ‫‪ ۱۰۰‬دس��تگاه سنجش الودگی هوا از نوع‪SUN MEN ۱۵۰۰‬‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹معاینه فنی چگونه شکل گرفت‬ ‫عب��اس مجیدی نژاد‪ ،‬رئیس هیات مدی��ره انجمن صنفی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو درباره پیش��ینه معاینه فنی گفت‪ :‬پیش��ینه‬ ‫بح��ث معاینه فنی ب��ه س��ال ‪ ،۱۳۴۷‬به ایین نام��ه راهنمایی و‬ ‫رانندگی که به ش��کل مکتوب در امده‪ ،‬می رسد‪ .‬نخستین قانونی‬ ‫ک��ه مراکز معاینه فن��ی در ان به تصویب رس��یده‪ ،‬قانون نحوه‬ ‫جلوگیری از الودگی هوای پاک در س��ال ‪ ۱۳۷۴‬است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬این فرایند به کندی و با فرازونش��یب ها مانند دیگر الیحه ها‬ ‫و ایین نامه ه��ا به حرکت خود ادامه داده تا به مصوب بند الحاقی‬ ‫م��اده ‪ ۳۲‬قانون برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد‬ ‫معین در س��ال ‪ ۱۳۸۰‬رسید‪ .‬در نامه مربوط به ایین نامه اجرایی‬ ‫نحوه معاینه فنی در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬امده اس��ت‪« :‬مراکز مورد نیاز‬ ‫مجاز هستند از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط‬ ‫در اجرای طرح «فرهنگ پاسخگویی» انجام شد‬ ‫گفت وگوی نماینده و مشتریان ایران خودرو با مدیران خدمات پس از فروش‬ ‫مدیر عامل خدمات پس از ف��روش ایران خودرو در اجرای طرح‬ ‫فرهن��گ پاس��خگویی و تحقق ش��عار «ایران خودرو‪ ،‬خودروس��از‬ ‫پاس��خگو» در چهار جلس��ه متوالی با بی��ش از ‪ ۵۰‬نفر از صاحبان‬ ‫امتی��از نمایندگی های خدم��ات پس از فروش و مش��تریان گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو بهشکل مستقیم گفت وگو کردند‪ .‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬در این گفت وگوها ک��ه در مجموع بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬س��اعت طول کشید‪ ،‬س��ید رضا حسینی مدیر عامل شرکت‬ ‫ایس��اکو و ش��هرام صالحی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت امدادخودروایران‬ ‫پس از ش��نیدن موضوع های مطرح ش��ده از سوی صاحبان امتیاز‬ ‫نمایندگی ها و مشتریان ایران خودرو‪ ،‬دستورات الزم جهت پیگیری‬ ‫این موارد را صادر کردند‪.‬‬ ‫همچنین در هر جلس��ه‪ ،‬گزارش��ی از روند پیگیری موارد مطرح‬ ‫ش��ده در جلسه پیشین نیز ارائه شد‪ .‬ضمن اینکه در پاره ای موارد‬ ‫به ویژه موضوعات مربوط به نمایندگی های خدمات پس از فروش‪،‬‬ ‫تیم های کارشناسی ایساکو به شهرهای مختلف کشور اعزام شدند‬ ‫تا با استقرار در این نمایندگی ها‪ ،‬فرایندهای بهبود ارائه خدمات به‬ ‫مشتریان ایران خودرو را اجرا کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬دبیرخانه دایم ستاد پاسخگویی خدمات‬ ‫پس از فروش ایران خودرو‪ ،‬از اردیبهش��ت امس��ال‪ ،‬اغاز به فعالیت‬ ‫کرده و مس��ئولیت پیگیری تماس ه��ای تلفنی را تا حصول نتیجه‬ ‫قطعی به عهده دارد و در پایان نتیجه اقدامات را به مخاطب اعالم‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫تحقق ش��عار «ایران خودرو‪ ،‬خودروس��از پاسخگو» هدفی است‬ ‫ک��ه در حوزه خدمات پس از فروش ایران خ��ودرو با جدیت دنبال‬ ‫می ش��ود و ب��رای تحقق ان گفت وگوی مس��تقیم مدی��ران عامل‬ ‫شرکت های ایساکو و امدادخودروایران با نمایندگی های و مشتریان‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫دیدگاه قضا در معاینه فنی خودرو‬ ‫در خودروهای س��بک و سنگین به تاسیس انها اقدام کنند»‪ .‬او‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ورود بخش خصوصی به ای��ن عرصه مبنایی برای‬ ‫تحوالت اساس��ی در ای��ن فرایند بود‪ .‬بخش خصوصی از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬به طور رسمی وارد این عرصه شد‪ .‬ورود ان به این فرایند‬ ‫را باید به ‪ ۲‬قس��مت تقس��یم کرد؛ از س��ال ‪ ۸۳‬تا ‪ ۸۹‬و از سال‬ ‫‪ ۸۹‬تا کنون‪.‬‬ ‫‹ ‹ریشه نابه سامانی ها‬ ‫این کارش��ناس معاینه فنی در تشریح عملکردها توضیح داد‪:‬‬ ‫این امر از سال ‪ ۸۳‬تا ‪ ۸۹‬در شهرها با مصوب شورا و تهیه کارت‬ ‫برچسب از سوی خود مراکز معاینه فنی انجام شد‪ .‬از چالش های‬ ‫ان شرایط می توان به قیمت های متفاوت‪ ،‬کارت و برچسب های‬ ‫گوناگون و پیگیری نکردن نظام مند اش��اره کرد‪ .‬در س��ال ‪ ۸۹‬با‬ ‫از هم گس��یختگی به وجود امده تصمیم به یکپارچه سازی گرفته‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراین از سال ‪ ۸۹‬فرایند یکپارچه سازی در مراکز معاینه‬ ‫فنی پی ریزی شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به صورت اجمالی می توان اعتالی این روند از س��ال‬ ‫‪ ۸۹‬به بعد را مورد بررس��ی ق��رار داد‪ .‬وی همچنین نقطه عطف‬ ‫این برنامه ریزی در یکپارچه س��ازی را به وسیله سامانه یکپارچه‬ ‫نظام مند مراکز معاینه فنی خودرو کشور(س��یمفا) در س��ال ‪۹۳‬‬ ‫برای خودروهای س��نگین و در س��ال ‪ ۹۴‬در بخش خودروهای‬ ‫سبک دانست‪.‬‬ ‫مجیدی نژاد ادامه داد‪ :‬اما این رش��د و انج��ام امور را در تعدد‬ ‫مراک��ز و اجرای این فرایند را باید در حوزه نرم افزاری دانس��ت‪.‬‬ ‫کمبوده��ا در ایین نام��ه و در پی ان در ش��یوه نامه ها‪ ،‬عاملی در‬ ‫جهت اشفتگی این روند بود‪ .‬البته برای بررسی و واکاوی این امر‬ ‫فرصتی دیگر الزم است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت این خال ناشی از ساختار نادرست حمل ونقل‬ ‫در وزارت کش��ور اس��ت‪ .‬حمل ونقل یک فراین��د تخصصی بوده‬ ‫و نی��از به یک س��ازمان تخصصی برای انجام ام��ور محول دارد‪.‬‬ ‫تفکیک حمل ونقل و انجام قس��متی از ان از سوی وزارت کشور‬ ‫و سازمان های تابع ان خود عاملی در جهت این اشفتگی بود‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬س��اختار فعلی بخش خودروهای سبک در عمل‬ ‫خود به یک فرایند پارادوکس تبدیل ش��ده است‪ .‬سلسله مراتب‬ ‫س��ازمانی تعریف شده در عمل این را فرایند دچار تضاد کرده و‬ ‫هر روز با یک چالش جدید روبه رو می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معاینه فنی ادامه داد‪ :‬سلسله مراتب سازمانی‬ ‫در وزارت کشور از پایین به باال بوده و انجام امور به شهرداری ها‬ ‫و در اس��تان به اس��تانداری ارجاع داده شده اس��ت‪ .‬با خالهای‬ ‫موج��ود در ش��یوه نامه که س��ازمان های متولی خ��ود نیز بدان‬ ‫اعتراف دارند برداشت های س��لیقه ای در شهرداری ها و کارگروه‬ ‫استانداری ها عامل تنش های فعلی بوده است‪ .‬بی برنامگی و نبود‬ ‫دید کارشناسی تهدیدی برای سرمایه گذاری ها بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازنگری الگوها‬ ‫مجیدی نژاد به ش��یوه نامه های دیگر اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در‬ ‫ش��یوه نامه ماده ‪ ۳‬س��تاد معاینه فنی تش��کیالتی متمرکز برای‬ ‫برنامه ریزی هدایت‪ ،‬نظارت و کنترل امده اس��ت‪ .‬در این تعریف‬ ‫از اغاز تا پایان این فرایند برعهده س��تاد معاینه فنی در شهرها‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬کارگروه‪ ،‬نظارت بر س��تادها و س��ازمان شهرداری ها‬ ‫نظارت بر کارگروه را برعهده دارد‪ .‬این س��اختار س��ازمانی خود‬ ‫به یک گلوگاه تبدیل ش��ده و اینکه جایگاه س��ازمانی س��ازمان‬ ‫شهرداری ها در این ش��یوه نامه چگونه طراحی شده مورد غفلت‬ ‫واقع ش��ده است زیرا ایجاد یک س��اختار سازمانی برای استفاده‬ ‫بهینه از منابع باید از نخس��تین اقدام ها و فعالیت های مدیریتی‬ ‫در این فرایند باشد‪.‬‬ ‫س��پس با توجه به مناب��ع موجود الگویی مناس��ب را می توان‬ ‫برنامه ری��زی ک��رد‪ .‬البته در این مجال قص��د ارائه الگویی خاص‬ ‫نیس��ت بلکه با مقایس��ه ای که در مراکز معاینه فنی خودروهای‬ ‫س��بک و مراک��ز معاینه فنی خودروهای س��نگین وج��ود دارد‬ ‫می ت��وان به این نتیجه رس��ید که طراحی انجام ش��ده در وزارت‬ ‫کش��ور‪ ،‬الگوی مناس��ب برای این فرایند نبوده و الزم اس��ت تا‬ ‫س��اختار فعلی ای��ن فرایند مورد بازنگ��ری و واکاوی قرار گیرد‪.‬‬ ‫پرس��ش پیش روی تمامی مدیران و دیگر متصدیان معاینه فنی‬ ‫خودرو می تواند این موضوع باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ جایگاه قضایی‬ ‫مجیدی نژاد همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬در مراکز معاینه فنی‬ ‫س��نگین این اش��فتگی وجود ن��دارد اما در مراک��ز معاینه فنی‬ ‫خودروهای سبک‪ ،‬ش��هرداری ها و کارگروه های استانی مختلف‪،‬‬ ‫دائم در تنش هستند‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره افزود‪ :‬برای مس��ائل به وج��ود امده در بخش‬ ‫س��بک مراکز معاینه فنی خودروهای کشور و معضل های فعلی‬ ‫از س��وی ستادها و کارگروه های اس��تانی در استان های مختلف‬ ‫باعث مهجور ش��دن صاحب امتیازان مراک��ز معاینه فنی خودرو‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معاینه فنی جایگاه قضای��ی در این فرایند با‬ ‫ش��رایط به وجود امده و چالش های موجود را ضروری می داند و‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬بخش خصوصی در این فرایند با مشکالت جدی‬ ‫و س��لیقه های ش��خصی متفاوتی روبه رو بوده اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫پناهگاهی برای ارجاع ندارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ب��ا تصریح ای��ن جایگاه در قانون ه��وای پاک و‬ ‫نیازمندی های موجود راه اندازی دادگاه های تخصصی برای رشد‪،‬‬ ‫توسعه و اعتالی این فرایند کمک زیادی به موضوع خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی شعبه ای تخصصی‬ ‫در قان��ون هوای پاک مصوب س��ال ‪ ۱۳۹۶‬در م��اده ‪ ،۶‬در ‪۶‬‬ ‫تبصره به موارد معاینه فنی پرداخته شده است‪ .‬در تبصره ‪ ۲‬ماده‬ ‫‪ ۶‬قانون هوای پاک اورده ش��ده است‪« :‬در صورتی که متصدیان‬ ‫و کارکن��ان مراکز مجاز معاینه فنی ی��ا ماموران ناظر بر عملکرد‬ ‫ان ب��ر خالف مقررات ای��ن ماده اقدام به ص��دور گواهی معاینه‬ ‫فنی کنند ب��ه حداکثر جرم صدور گواهی خ�لاف واقع موضوع‬ ‫م��اده (‪ )۵۴۰‬قانون مج��ازات اس�لامی (کتاب پنجم‪-‬تعزیرات و‬ ‫مجازات های بازدارنده مصوب ‪ ۲/۳/۱۳۷۵‬و اصالحات و الحاقات‬ ‫بعدی) محکوم می شوند»‪.‬‬ ‫در ماده ‪ ۳۲‬قانون هوای پاک نیز امده اس��ت‪« :‬برای رسیدگی‬ ‫ب��ه تخلفات و جرایم موضوع این قانون به تش��خیص رئیس قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬شعبه اختصاصی و تخصصی در حوزه قضایی اختصاص‬ ‫می یابد»‪.‬‬ ‫مجیدی نژاد گفت‪ :‬اهمیت قضا در حیات اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫سیاسی در جامعه بر همگان روشن است به ویژه تاثیر یک شعبه‬ ‫اختصاصی و تخصصی برای بنگاه ها و واحدهای اقتصادی بسیار‬ ‫زیاد اس��ت زیرا بی تردید در زمان کوتاهی موارد مطرح ش��ده به‬ ‫شکل کارشناسانه مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معاینه فنی خودرو ادامه داد‪ :‬البته معاینه فنی‬ ‫در کش��ور را نباید تنها یک بنگاه اقتصادی دانس��ت‪ .‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی این فرایند ش��عبه های ویژه این بخش را با مسئولیت‬ ‫خطیری روبه رو خواهد کرد‪ .‬مجیدی نژاد در پایان گفت‪ :‬بنابراین‬ ‫با وجود چالش ها و برداشت های متفاوت سلیقه ای از ایین نامه ها‪،‬‬ ‫شیوه نامه ها و بخشنامه های موجود و تنش های به وجود امده بین‬ ‫بخش خصوصی و س��ازمان های ذی ربط اق��دام عاجل در جهت‬ ‫ایج��اد و راه اندازی ش��عبه های اختصاص��ی و تخصصی می تواند‬ ‫کمک بسیاری به رشد و توسعه این فرایند در کشور کند‪ .‬ضمن‬ ‫انکه بخش خصوصی نیز می تواند به حق و حقوق خود برسد‪.‬‬ ‫نمایندگی ها‬ ‫نظارت نامحسوس سازمان بازرسی بر نمایندگی های فروش خودرو‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت‪ :‬از این پس‬ ‫بازرسان این سازمان به شکل محسوس و نامحسوس‬ ‫ب��ر نمایندگی ه��ای مجاز فروش خ��ودرو نیز نظارت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان بازرس��ی کل‬ ‫کش��ور‪ ،‬قاضی سراج در بازدید از خط تولید و مراحل‬ ‫ف��روش اینترنتی گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬در جمع‬ ‫مدیران این ش��رکت صنعتی‪ ،‬با اش��اره ب��ه برخی از‬ ‫مشکالتی که کشور با ان گریبانگیر است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کش��ور ما در شرایط تحریم اس��ت و دشمنان زیادی‬ ‫داریم اما با وجود همه این دش��منی ها و کارشکنی ها‬ ‫حرکت رو به جلو داشته ایم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه‬ ‫باید کارهای بنگاه داری و بانکداری را از خودروسازان‬ ‫بگیریم‪ ،‬ب��ه مدیران این گروه صنعت��ی توصیه کرد‪:‬‬ ‫تمرک��ز خود را فق��ط بر روی کار اصل��ی خود یعنی‬ ‫تولید انواع خودرو بگذارید‪.‬‬ ‫س��راج ادام��ه داد‪ :‬قص��د نداریم چ��وب الی چرخ‬ ‫تولید بگذاریم بلکه می خواهیم کارها بر اس��اس روند‬ ‫طبیعی خود قرار گیرد‪ .‬بنابراین هر کجا مش��کلی در‬ ‫حوزه اختیارات و وظایف س��ازمان بازرسی کل کشور‬ ‫داش��تید‪ ،‬کارشناسان س��ازمان بازرسی کل کشور به‬ ‫ش��ما کمک خواهن��د کرد‪ .‬باید همه دست به دس��ت‬ ‫دهی��م و کارها را ب��ه خوبی انجام دهی��م زیرا مردم‬ ‫سزاوار بهترین خدمت ها هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به هزینه هایی که کش��ور برای تربیت‬ ‫مدیران متحمل می ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دوس��ت نداریم‬ ‫ی��ک مدیری که کش��ور برای تربی��ت و اموزش وی‬ ‫هزینه کرده تا با کار اش��نا شود‪ ،‬با یک تخلف حذف‬ ‫ش��ود زی��را مدیران را جزو س��رمایه های این کش��ور‬ ‫می دانیم اما در برخی موارد چاره ای وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه باید محصوالت را به دست مصرف کننده واقعی‬ ‫برس��انیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به تازگ��ی که نرخ خودروها به‬ ‫ش��کل کاذب باال رفت‪ ،‬بخش کوچکی از محصوالت‬ ‫به دس��ت مصرف کنندگان واقعی رس��یده اما بیشتر‬ ‫خودروها توس��ط دالل ها احتکار شده است درحالی‬ ‫که اگر محصول به دس��ت مصرف‪ ‎‬کننده نهایی برسد‪،‬‬ ‫این وضع برای کشور به وجود نمی اید‪.‬‬ ‫س��راج یاداورش��د‪ :‬تاکنون به نمایندگی های مجاز‬ ‫ورود نمی کردیم اما از این پس به ش��کل محس��وس‬ ‫یا نامحس��وس بر نمایندگی های ف��روش نیز نظارت‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬این نظارت باید از سوی خودروسازان‬ ‫نیز اعمال ش��ود زیرا از باال رفتن بی حساب قیمت ها‬ ‫تنها دالالن سود می برند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه بازدید‬ ‫از گروه صنعتی ایران خودرو برنامه های این س��ازمان‬ ‫را برای از بین بردن قیمت های کاذب خودرو تشریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫س��راج همچنین در این بازدی��د اظهار کرد‪ :‬بعد از‬ ‫افزای��ش ناگهانی نرخ خودرو س��ازمان بازرس��ی کل‬ ‫کشور به طور مستمر در دو گروه بزرگ خودروسازی‬ ‫کشور حضور داشته و ارتباط مستقیمی با مدیرعامل‬ ‫ایران خ��ودرو و س��ایر مدی��ران خودروس��از داش��ت‬ ‫ت��ا تمهیدات��ی انجام ش��ود و اقدام عاجل��ی راجع به‬ ‫شکستن فضای نرخ خودرو که افزایش سرسام اوری‬ ‫در حاشیه بازار داشته‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫س��ازمان بازرس��ی تا واقعی ش��دن نرخ خودرو به‬ ‫وظیفه خود ادامه می دهد‬ ‫رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور با اش��اره به‬ ‫مذاک��رات این س��ازمان با ش��رکت های خودروس��از‬ ‫داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬با ورود سازمان‪ ،‬شرکت های خودروساز‬ ‫هم برخورد مثبتی داش��تند و قول مس��اعد همکاری‬ ‫درب��اره افزایش تولید خودرو و عرضه به بازار داده اند‬ ‫و همان طور که امروز شاهد بودید‪ ،‬در برخی خطوط‬ ‫تولی��د مانند خط پ��ژو تولید ‪ ۲۰۶‬کارگ��ران عنوان‬ ‫کردند که ‪ ۳‬ش��یفت فعالیت دارند‪ .‬همچنین سازمان‬ ‫درباره عرضه خودرو توسط خودروسازهای داخلی از‬ ‫طریق فروش اینترنتی ورود کرده و بررس��ی ها درباره‬ ‫میزان تولید و عرضه خودرو از س��وی خودروس��ازها‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫س��راج با تاکید بر حمایت از خودروس��ازان داخلی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به بیانات و فرامین رهبر معظم انقالب‬ ‫درباره حمایت از تولید داخلی که اتفاقا ش��عار س��ال‬ ‫نیز اس��ت‪ ،‬همه وظیفه داریم از تولید داخل حمایت‬ ‫کنیم‪ .‬س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور نیز در راستای‬ ‫این سیاس��ت‪ ،‬وارد بازار خودرو شده و تالش دارد از‬ ‫خودروساز داخلی حمایت کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به کاهش‬ ‫نرخ خودرو طی چند روز اخیر گفت‪ :‬البته س��ازمان‬ ‫بازرسی به این مقدار کاهش نرخ خودرو در بازار قانع‬ ‫نیس��ت و این مس��یر را تا واقعی ش��دن نرخ خودرو‬ ‫نظارت و بازرسی خود را ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫س��راج همچنین از قول مس��اعد خودروس��ازهای‬ ‫داخل��ی در عرضه س��ریع خودرو خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫ق��رار اس��ت ایران خودرو اق��دام به ف��روش اینترنتی‬ ‫خودرو به نرخ تعیین ش��ده از س��وی شورای رقابت‬ ‫کند و ش��هروندانی که مایل به خرید خودرو هستند‪،‬‬ ‫می توانند خودروی مورد نظ��ر خود را ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫البته مقرر ش��ده که س��ایت برای فروش خودروهای‬ ‫مختلف مرحله به مرحله بازگش��ایی ش��ود و ثبت نام‬ ‫ط��ی چند روز ب��رای مدل های مختل��ف خودرو این‬ ‫شرکت ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬همچنی��ن تواف��ق کرده ایم که‬ ‫خودروس��ازان از طری��ق کنترل س��امانه ثبت نام و‬ ‫ف��روش نظارت کنند ت��ا با هر کد ملی به ش��خص‬ ‫حقیقی و مصرف کنن��ده واقعی‪ ،‬یک خودرو تحویل‬ ‫داده شود‪ .‬با این اقدامات امیدواریم نرخ خودرو را به‬ ‫حداق��ل ممکن کاهش یابد و با حذف دالالن از این‬ ‫ب��ازار‪ ،‬همه مردم بتوانند از خودرو داخلی اس��تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره‬ ‫احتکار خودرو گفت‪ :‬من نیز این موضوع را شنیده ام‪.‬‬ ‫س��ازمان بازرس��ی موضوع را بررسی کرده است و در‬ ‫اینده نزدیک درباره ای��ن موضوع نظر نهایی خود را‬ ‫اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫پیش فروش های غیر قانونی خودروهای وارداتی‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫با توجه به ممنوعیت واردات خودرو درباره سرنوش��ت خودروهای‬ ‫وارداتی پیش فروش شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مورد شرکت هایی که به‬ ‫شکل غیرقانونی پیش فروش ها را انجام داده اند باید خود شرکت ها‬ ‫پاس��خگوی مردم باش��ند‪ .‬غالمحس��ین قاس��میان در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو با اش��اره به افزایش س��ودجویی های برخی دالل بازار‬ ‫خ��ودرو گف��ت‪ :‬درحال حاضر با وج��ود اعالم ممنوعی��ت واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬برخی از ش��رکت ها از عطش مردم سوء اس��تفاده کرده و با‬ ‫پیشنهادهای وسوسه انگیز به شکل غیرقانونی مشغول پیش فروش‬ ‫خودروهای خارجی هس��تند بنابراین مردم باید مراقب باش��ند که‬ ‫در دام این افراد گرفتار نشوند‪ .‬نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروش��ندگان خودرو تهران درباره اخری��ن وضعیت خودروهای‬ ‫واردات��ی گفت‪ :‬نرخ خودروهای وارداتی با توجه به افزایش نرخ ارز‬ ‫و افزای��ش تعرفه واردات از قبل افزایش یافته بود و درحال حاضر با‬ ‫اعالم ممنوعیت واردات خودرو نرخ این خودروها بیش��تر از پیش‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی گفت‪ :‬ش��رایط به گونه ای است که هر شرکتی که‬ ‫خ��ودرو صفر در اختی��ار دارد به دلیل نبود خ��ودرو در بازار با هر‬ ‫قیمت��ی که بخواهد و ب��دون هیچ گونه نظارتی خ��ودرو خود را به‬ ‫فروش می رس��اند‪ .‬این فعال ب��ازار خودرو همچنی��ن درباره تاثیر‬ ‫ممنوعیت واردات خودروها بر افزایش نرخ خودروهای داخلی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬این موضوع نمی تواند بر قیم��ت خودروهای داخلی بی تاثیر‬ ‫باش��د و درحال حاضر نرخ خودروهای داخلی باز هم کمی افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬بای��د منتظر بود و دید وضعی��ت قیمت ها در بازار در‬ ‫نهایت به کدام س��مت خواهد رفت‪ .‬این فعال بازار تاکید کرد‪ :‬بازار‬ ‫خودرو وابس��تگی کام��ل به میزان عرضه و تقاض��ا دارد و چنانچه‬ ‫خودروس��ازان خودرو را به اندازه کافی به بازار عرضه کنند‪ ،‬عطش‬ ‫بازار فروکش کرده و نرخ خودروها به نرخ کارخانه نزدیک می شود‪.‬‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫زنجیره تامین‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فلسفه وجودی «سازه گستر» و «ساپکو»‬ ‫جوالن واسطه گری در نبود ساپالیرها‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫در پای��ان ده��ه ‪ ۶۰‬و اغاز دهه ‪ ۷۰‬بر اس��اس سیاس��ت های‬ ‫دول��ت کمک زیادی به ایجاد و توس��عه صنعت قطعه از س��وی‬ ‫خودروسازان شد‪.‬‬ ‫پای��ان دهه ‪ ۶۰‬ک��ه نفت هر بش��که زی��ر ‪ ۱۰‬دالر به فروش‬ ‫می رسید دولت با کمبود منابع ارزی روبه رو شد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬خودروس��ازان امکان اینک��ه قطعات را از خارج وارد‬ ‫کنن��د‪ ،‬نداش��تند‪ .‬به ای��ن ترتیب صنعت قطعه ش��کل گرفت و‬ ‫داخلی س��ازی قطعات تقویت ش��د‪ .‬اما پرسش این است که چرا‬ ‫این قطعات با یک واسطه (سازه گس��تر و ساپکو) به خودروسازان‬ ‫تحویل داده می ش��ود؟ چه ضرورتی دارد ک��ه نهادهایی عریض‬ ‫و طویل با س��رمایه ها و هزینه های بس��یار وجود داش��ته باشد و‬ ‫به طور کلی ضرورت وجودی ش��رکت های سازه گس��تر و ساپکو‬ ‫چیست؟‬ ‫‹ ‹مدیریت در تامین قطعات‬ ‫معص��وم نجفیان‪ ،‬مدیرعامل سازه گس��تر عن��وان کرد‪ :‬در دنیا‬ ‫مدیریت زنجی��ره تامین مقوله مهمی در صنعت خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫برای اینکه جریان اطالعات‪ ،‬مواد اولیه و امور مالی مدیریت شود‬ ‫ضرورت داشت تا زنجیره تامین ایجاد شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬برای اینکه ‪ ۳‬مس��ئله پیش گفته به ش��کل نرم و‬ ‫ب��ا کمترین چالش محقق ش��ود سازه گس��تر و س��اپکو در کنار‬ ‫خودروسازان برای همکاری با قطعه سازان ایجاد شدند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬مدیریت امور برای تحویل به موقع قطعات مورد‬ ‫نی��از‪ ،‬تامین محصوالت باکیفیت و نیز ب��ا نرخ پایین در صنعت‬ ‫خودرو کشور از رسالت وجودی این شرکت ها است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازه گس��تر در پاس��خ به این پرسش که ایا چنین‬ ‫ش��رکت هایی را صنعت خ��ودرو دنیا نی��ز در کنار خ��ود دارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بله‪ ،‬زنجیره تامین س��یتروئن ‪ PSA‬اس��ت که نقش ان‬ ‫مانند سازه گس��تر و ساپکو است که تامین قطعات مورد نیاز این‬ ‫خودروساز را مدیریت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان ارتباط بدون واسطه ها‬ ‫نجفیان با اش��اره به برخی کارهای در حال انجام سازه گس��تر‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬ساختار شرکت س��ایپا و ایران خودرو متفاوت است‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬بخش قوای محرکه سایپا همان شرکت مگاموتور‬ ‫اس��ت یا م��واد اولیه از طریق بازرگانی س��ایپا تامین می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین تامین قطعات و مهندسی ان برعهده سازه گستر است‪.‬‬ ‫البته در این بخش تامین قطعات داخلی و خارجی هر دو محقق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره ام��کان حذف این ش��رکت های واس��ط و ارتباط‬ ‫مس��تقیم بین صنعت خودرو و قطعه نیز گفت‪ :‬ش��دنی است اما‬ ‫باید توجه داشت که انها به عنوان سپر عمل می کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه گفت‪ :‬نبود انها باعث می شود تنش های‬ ‫زنجیره تامین به خودروساز وارد شود که بخش مونتاژ و کیفیت‬ ‫را تحت الشعاع قرار می دهد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬به لحاظ مهندس��ی صنعتی باید کمترین تنش‬ ‫برای تولیدکننده وجود داش��ته باش��د تا امور به ش��کل مطلوب‬ ‫پیش برود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی اینده‬ ‫مدیرعامل سازه گس��تر در ادامه خبر داد‪ :‬دو بخش مدیریت و‬ ‫تامین قطعات شرکت سازه گستر برنامه هایی در دستور کار دارد‬ ‫ک��ه واحد «پاورتریم» که همان قوای محرکه اس��ت در معاونت‬ ‫موتوری سازه گس��تر ایجاد شود تا قطعات بازرگانی مگاموتور نیز‬ ‫در سایپا متمرکز شود‪.‬‬ ‫نجفیان به بخش دوم پرداخ��ت و گفت‪ :‬تمرکز خرید از دیگر‬ ‫اولویت های برنامه های ش��رکت س��ایپا است‪ .‬اگر محقق شود در‬ ‫جهت کاهش قیمت ها نقش بسزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تکریم زنجیره تامین‬ ‫ب��رای تکمیل گزارش‪ ،‬به س��راغ ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور رفتیم‪.‬‬ ‫وی درباره نقش ش��رکت های واس��ط مانند سازه گستر و ساپکو‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲‬دهه قبل فلس��فه ایجاد این دو ش��رکت مطرح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خودروسازان برای خود این دو شرکت را به جای تامین کننده‬ ‫بزرگ( مگاساپالیرها ) یا «تیر ‪ )tier۱( » ۱‬در صنعت قطعه ایجاد‬ ‫کردند که خودروس��ازان درگی��ر تهیه قطع��ات و گرفتن ان از‬ ‫صنعتگران و زنجیره تامین نباش��ند و این ش��رکت ها بتوانند به‬ ‫شکل تخصصی و حرفه ای تامین قطعات را برعهده داشته باشند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در صورتی که بتوانیم به زنجیره تامین بها دهیم و‬ ‫برای قطعه ساز هویتی حقوقی مستقل و قابل احترام قائل باشیم‬ ‫بی تردید ش��اهد رشدهای بسیاری خواهیم بود‪ .‬با فرهنگ سازی‬ ‫در زمینه ادغام و مشارکت قطعه سازان کوچک می توانیم چندین‬ ‫قطعه ساز بزرگ داشته باشیم به شرط اینکه ابتدا فرهنگ سازی‬ ‫شود و سپس بحث تکریم زنجیره تامین و بها به قطعه سازان در‬ ‫صنعت خودرو نهادینه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف شرکت های میانی‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان‬ ‫کش��ور با بی��ان اینکه اگر چنی��ن اموری محقق ش��ود‪ ،‬به مرور‬ ‫می توانیم شاهد کمرنگ شدن نقش شرکت هایی مانند ساپکو و‬ ‫سازه گس��تر باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬در اغاز سال هاشم یکه زارع در مراسم‬ ‫رونمایی از منش��ور اجتماعی ایران خودرو و در حاشیه نخستین‬ ‫جلسه شورای سیاس��ت گذاری خودرو که در این شرکت برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬اعالم کرد که هدف نهایی در واقع برچیدن ساپکو و کار با‬ ‫زنجیره تامین توانمند اس��ت‪ .‬این موضوع حتی در همایش سال‬ ‫گذشته صنعت خودرو نیز عنوان شده بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چ��ون زنجی��ره تامین به ط��ور مرتب تضعیف‬ ‫می ش��ود و اجازه بال و پر گرفتن پیدا نمی کند درحال حاضر این‬ ‫دو ش��رکت به شکل واس��طه برخی فعالیت ها را انجام می دهند‪.‬‬ ‫البته مشکالت خودشان را دارند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه تاکید کرد‪ :‬در این راستا امیدواریم هر‬ ‫چه زودتر شاهد اصالح ساختاری صنعت خودرو کشور باشیم‪.‬‬ ‫او درب��اره نوع فعالیت این دو ش��رکت اظهار کرد‪ :‬تنها تجمیع‬ ‫قطع��ات مورد نیاز از قطعه س��از و انتقال به خودروس��از اس��ت‪.‬‬ ‫البت��ه کنترل پرداخت ها و نیز بخش��ی از کنترل کیفیت قطعات‬ ‫همچنین نظ��ارت مدیریتی و نظام مند بر قطعه س��ازان از دیگر‬ ‫وظایف این دو شرکت به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه های در حال انجام منسوخ شده‬ ‫محبی نژاد در پاسخ به این پرسش که ایا صنعت خودرو جهانی‬ ‫نیز برای تامین قطعات مورد نیاز خود همین روال را دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این روش حدود ‪ ۲‬دهه گذش��ته در کش��ورهای صنعتی اروپایی‬ ‫نیز متداول بود اما خیلی وقت اس��ت که منس��وخ ش��ده زیرا با‬ ‫تش��کیل ش��رکت های «تیر ‪ )tier۱( » ۱‬و مگاساپالیرها ضرورت‬ ‫چنین شرکت های واسطه ای از بین می رود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان‬ ‫کش��ور درباره پیش بینی تحقق ش��کل گیری شرکت های بزرگ‬ ‫تامین کنن��ده و حذف س��اپکو و سازه گس��تر گفت‪ :‬ش��رایط به‬ ‫گونه ای است که صنعتگران فقط می توانند برنامه های کوتاه مدت‬ ‫داش��ته باش��ند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬از این رو‪ ،‬نمی توان درباره چنین‬ ‫موضوع های کالنی پیش بینی کرد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬امروز درباره نرخ‬ ‫ارز تنها برای یک هفته برنامه ریزی می شود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نمی توان‬ ‫درباره این مسائل پیش بینی بلندمدت داشت‪.‬‬ ‫راهبرد و چش��م اندازها با نوسان های اقتصادی ممکن نیست و‬ ‫رون��د امور به این راحتی قابل پیش بینی نخواهد بود‪ .‬محبی نژاد‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬س��ند راهبردی صنعت خ��ودرو در معاونت طرح و‬ ‫برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تدوین شده که به بازنگری‬ ‫نی��از دارد‪ .‬این امر در حال انجام اس��ت تا چش��م انداز مورد نظر‬ ‫ترسیم ش��ود‪ .‬اما تاکید می کنم تش��کیل تامین کنندگان بزرگ‬ ‫و حذف شرکت های واس��ط به راحتی قابل پیش بینی و مذاکره‬ ‫نیس��ت زیرا تمام فعالیت سیاس��ت زده اس��ت و امروز صنعت و‬ ‫اقتصاد کشور متاثر از سیاست است‪.‬‬ ‫امداد خودرو‬ ‫بازار خودرو‬ ‫رفع ایراد خودرو در محل از اولویت های امدادخودروایران‬ ‫ایران خودرو بازار دالالن را بر هم زد‬ ‫مدیرعام��ل امدادخ��ودرو ای��ران گف��ت‪ :‬اولویت‬ ‫در خدمات ده��ی ام��دادی امدادخودرو ای��ران رفع‬ ‫ای��راد احتمالی خودروها و راه ان��دازی انها در محل‬ ‫امدادخواهی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬ش��هرام صالحی اظهار کرد‪ :‬‬ ‫تحول در خدمات دهی ام��دادی به محصوالت گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو از حدود ‪ ۲‬سال پیش در دستور‬ ‫کار قرار گرفته و با ش��تاب در مسیر هوشمندسازی‬ ‫این خدمات پیش خواهیم رفت‪.‬‬ ‫صالحی اضافه کرد‪ :‬یکی از محورهای برنامه ریزی‬ ‫جدید ‪ ،‬رفع حداکث��ری ایرادهای احتمالی خودروها‬ ‫در محل اس��ت به گونه ای ک��ه هموطنان بتوانند به‬ ‫س��فرهای درون ش��هری و برون ش��هری خود ادامه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حمل خودرو هموطنانی که با ش��ماره‬ ‫‪ ۰۹۶۴۴۰‬تماس می گیرند‪ ،‬اخرین راهکاری اس��ت‬ ‫که به ان فکر می کنی��م و اولویت امدادخودرو ایران‬ ‫ابتدا ارائه مش��اوره فنی و راه اندازی تلفنی و در گام‬ ‫بع��د‪ ،‬خدمات دهی تعمیراتی و رف��ع ایراد در محل‬ ‫توقف خودرو است‪.‬‬ ‫مدیرعامل امدادخودرو ای��ران با اعالم اینکه تمام‬ ‫تالش این ش��رکت جل��ب رضایت مش��تریان گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو است ‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای تحقق این‬ ‫هدف‪ ،‬ناوگان جدیدی را از پایان س��ال‪ ۹۶‬با عنوان‬ ‫«امدادپ�لاس» در مجموعه خدم��ات امدادی خود‬ ‫تعری��ف کرده ایم که باعث تقویت توان ش��رکت در‬ ‫رفع ایرادهای احتمالی خودروها در محل شده است‪.‬‬ ‫صالحی ب��ا بیان اینکه در س��بد قطع��ات ناوگان‬ ‫امدادپ�لاس حدود ‪ ۴۵۰‬قطعه ق��رار گرفته تا امکان‬ ‫ید هی فراتر از امدادهای معمولی فراهم اید‪،‬‬ ‫خدمات ‬ ‫اف��زود‪ :‬از جمله ای��ن خدمات می ت��وان به تعویض‬ ‫قطعاتی مانن��د رادیاتور‪ ،‬پم��پ هیدرولیک ‪ ،‬دینام ‪،‬‬ ‫اس��تارت‪ ،‬ش��یلنگ پایی��ن رادیاتور و‪ ...‬اش��اره کرد‬ ‫که ضمن ارتقای س��طح رضایت مش��تریان از اتالف‬ ‫وق��ت انها جلوگی��ری و به کاهش ترافیک ش��هری‬ ‫نی��ز کمک ش��ایانی خواهد ک��رد‪ .‬وی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ درحال حاضر ش��ماره تلفن ‪ ۰۹۶۴۴۰‬و اپلیکیش��ن‬ ‫ایس��اکو از جمل��ه روش ه��ای دریاف��ت خدمات از‬ ‫ش��رکت امدادخودروایران هستند و شماره هایی که‬ ‫ممکن اس��ت به ش��یوه های گوناگون به عنوان تلفن‬ ‫امدادخ��ودرو ایران اعالم ش��وند‪ ،‬مورد تایید نبوده و‬ ‫برای سوءاستفاده از اعتماد هموطنان به شرکت های‬ ‫مجاز ام��داد خودرویی مطرح ش��ده اند‪ .‬صالحی در‬ ‫پای��ان از هموطنان به ویژه مش��تریان گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو خواست تا با شماره ‪ ۰۹۶۴۴۰‬برای رفع‬ ‫مشکل خودرو خود تماس بگیرند‪.‬‬ ‫ب��ا اجرایی ش��دن مراح��ل مختلف ف��روش ویژه‬ ‫محصوالت گروه صنعت��ی ایران خودرو در هفته های‬ ‫گذش��ته ‪ ،‬بازار خ��ودرو در حال خ��روج از التهاب و‬ ‫بازگشت به شرایط عادی و ثبات است‪ .‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس ‪ ،‬مصطفی خان کرمی‪ ،‬معاون‬ ‫بازاریاب��ی و فروش ایران خودرو ب��ا بیان این مطلب‬ ‫گفت ‪ :‬طرح های تازه فروش ایران خودرو توانس��ته به‬ ‫خوبی اش��فتگی های ایجاد شده در بازار را مدیریت‬ ‫کند و درحال حاضر بازار از شرایط گذشته دور شده‬ ‫و هموطنان می توانند با فراغ بال برای خرید محصول‬ ‫مورد نظر خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راس��تای مدیریت تعداد مراجعان به‬ ‫وب س��ایت فروش ایران خودرو و بهبو د خدمات دهی‬ ‫به متقاضیان خرید خودرو از طریق اینترنت‪ ،‬فروش‬ ‫ه��ر گروه از محصوالت در یک روز خاص اغاز ش��د‬ ‫و به همین صورت ادام��ه می یابد‪ .‬خان کرمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬فروش های ویژه ایران خودرو که همزمان با عید‬ ‫س��عید فطر اغاز شد‪ ،‬با عرضه گسترده در روش های‬ ‫مختلف فروش‪ ،‬امکان تهی��ه محصوالت متنوع این‬ ‫ش��رکت را برای سلیقه های مختلف مشتریان فراهم‬ ‫ک��رد که این امر باعث در هم شکس��تن بازار کاذب‬ ‫دالالن و واسطه های س��ودجو شد‪ .‬معاون بازاریابی‬ ‫و ف��روش ایران خودرو تاکی��د کرد ‪ :‬ب��ا برنامه ریزی‬ ‫انجام شده مش��تریان حقیقی نیازی به خرید خودرو‬ ‫از ب��ازار ازاد نخواهند داش��ت و می توانند با خیالی‬ ‫اس��وده از طریق پای��گاه اینترنتی فروش محصوالت‬ ‫ایران خودرو یا نمایندگی های مجاز این شرکت یکی‬ ‫از روش های فروش پیش بینی شده را انتخاب کنند و‬ ‫خودرو مورد نظر خود را بخرند ‪.‬‬ ‫وی یاد اورش��د‪ :‬تمامی قیمت های عرضه ش��ده در‬ ‫روش ه��ای فروش ایران خودرو بر اس��اس فهرس��ت‬ ‫ن��رخ این ش��رکت خودروس��از بوده و هی��چ یک از‬ ‫نمایندگی ها اجازه دریافت وجه اضافه از مش��تریان‬ ‫را ندارند‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬مش��تریان می توانند در‬ ‫صورت مش��اهده چنین م��واردی ‪ ،‬با ش��ماره تلفن‬ ‫‪ ۰۹۶۴۴۰‬تماس گرفته و موضوع را گزارش کنند‪.‬‬ ‫خان کرمی خاطرنشان کرد‪ :‬ایران خودرو در راستای‬ ‫انجام تعهدات گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو مبنی بر‬ ‫عرض��ه محص��والت و تامین نی��از مصرف کنندگان‬ ‫حقیقی بازار‪ ،‬مرحله س��وم فروش ویژه عید فطر در‬ ‫قالب روش فروش قطعی(با عرضه سود مشارکت در‬ ‫تولید) که از ش��نبه‪ ۲ ،‬تیر اغاز ش��ده بود ‪ ،‬همچنان‬ ‫ادامه دارد و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت‬ ‫ف��روش اینترنتی محص��والت ش��رکت ایران خودرو‬ ‫به نش��انی ‪ esale.ikco.ir‬ی��ا نمایندگی های مجاز‬ ‫سراسر کشور برای نام نویسی اقدام کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مافیای صنعت خودرو در داخل به دنبال تحریم رنو است‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع ومعادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫افرادی از داخل کشور پیام هایی به امریکا می دهند تا رنو را تحریم‬ ‫کند و مافیای این صنعت به خواسته خود برسد‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری در گفت وگو با خانه ملت گفت‪ :‬خودروسازان‬ ‫نتوانسته اند قطعه سازان را به گونه ای رشد دهند تا بتواند قطعات با‬ ‫ظرفیت صادراتی را تولید کنند‪ .‬قطعه س��ازان برای خودروس��ازان‬ ‫به گون��ه ای تولید کرده اند که اکنون ب��ا وجود افزایش نرخ ارز توان‬ ‫صادرات محصوالت خود را ندارند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫بی��ان اینکه در بازار کنونی این امکان وجود دارد که قطعه س��ازان‬ ‫و خودروس��ازان بیش��ترین س��ود ممکن را داشته باش��ند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر خودروسازان اقداماتی را انجام می دهند تا شرکت رنو‬ ‫با وجود عالقه ای که برای فعالیت در ایران دارد‪ ،‬برود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه‬ ‫کارخانه موجود در س��اوه به رنو تحویل داده نمی ش��ود‪ ،‬در حالی‬ ‫که قرارداد ان منعقد شده و این موضوع از سوی عوامل داخلی در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در گذش��ته مخالفانی برای این امر وجود‬ ‫داشت از این رو تاکنون نیز این کارخانه تحویل داده نشده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این نوع اقدامات نش��ان می دهد که دس��ت های پشت‬ ‫پرده اجازه نمی دهند خودرو خوب در داخل تولید و صادر شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با تاکید‬ ‫کرد‪ :‬امیدوار هس��تیم مس��ئوالن نظام به موضوع وارد شوند و باید‬ ‫نسبت به پول پرداختی و قرارداد منعقد شده نظارت کنند زیرا در‬ ‫این حالت طرف ایرانی باید به تعهد خود عمل کند و کارخانه را در‬ ‫اختیار رنو بگذارد‪ .‬منصوری در پایان گفت‪ :‬افرادی از داخل کشور‬ ‫پیام هایی ب��ه امریکا می دهند تا رنو را تحری��م کند و مافیای این‬ ‫صنعت به خواسته خود برسد‪.‬‬ ‫در نشست خبری سومین نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار و صنایع فلزی مطرح شد‬ ‫اتحادیه اروپا‬ ‫به دنبال راهکاربرای ادامه همکاری با ایران است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫سومین نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار و صنایع فلزی (‪)AMB‬‬ ‫با مشارکت ‪ ۱۴‬کشور در مجتمع نمایشگاهی شهر افتاب برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نمایش��گاه بیش از ‪ ۱۴۴‬شرکت کننده از ایران‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫فرانسه‪ ،‬هلند‪ ،‬اتریش‪ ،‬سوئیس‪ ،‬چین‪ ،‬تایوان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬جمهوری چک‬ ‫و روس��یه حضور داش��تند‪ .‬ای��ن نمایش��گاه زمینه مناس��بی برای‬ ‫مذاکره های تجاری سرمایه گذاری مشترک در زمینه بهبود و ارتقای‬ ‫صنایع ایران و انتقال فناوری روز را فراهم اورده است‪.‬‬ ‫در نشس��ت خبری این نمایشگاه امیرحس��ین شیروی مدیر کل‬ ‫دفت��ر صنایع فل��زی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬محمدرئوف‬ ‫قادری مدیرعامل مجموعه نمایشگاهی شهر افتاب‪ ،‬پدرام سلطانی‬ ‫نایب ریی��س ات��اق بازرگان��ی ایران‪ ،‬ویلفرد ش��فر ریی��س اتحادیه‬ ‫سازندگان ماش��ین ابزار المان‪ ،‬کریستو استفانوف پولنداکوف سفیر‬ ‫بلغارس��تان در ای��ران و نماین��ده اتحادیه اروپا‪ ،‬اری��ک ِممِر رییس‬ ‫دپارتمان ویژه سیاست گذاری های اتحادیه اروپا و برنارد مولر رییس‬ ‫هیات مدیره شرکت نمایشگاهی مسه اشتوتگارت سخنرانی کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای ماندن‬ ‫در اغ��از نشس��ت‪ ،‬برن��ارد مول��ر ‪ ،‬ریی��س هیات مدیره ش��رکت‬ ‫نمایش��گاهی مسه اش��توتگارت عنوان کرد ‪ :‬نمایشگاه همیشه پر از‬ ‫خالقیت و نواوری است‪ .‬این امر خود کمک زیادی به تولید و وضعیت‬ ‫ان دارد‪ .‬وی به نمایشگاه ماشین ابزار و صنایع فلزی (‪ )AMB‬در ایران‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬شرکت های اروپایی بهترین محصوالت خود را به‬ ‫نمایش��گاه ایران اوردند و این همکاری از سال ‪)۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫ش��کل گرفته و خوشحال هستیم که برای سومین سال پیاپی تکرار‬ ‫ش��د‪ .‬ما از مش��کالت پیش امده در ایران اگاه هس��تیم و کشورهای‬ ‫اروپایی و اتحادیه تمام سعی خود را برای رفع انها به کار می گیرند‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت نمایشگاهی مس��ه اشتوتگارت ادامه‬ ‫داد ‪ :‬در زمین��ه ماش��ین ابزار صنعتی با ‪ ۱۴۰‬کش��ور جهان همکاری‬ ‫داریم و اخرین دس��تاوردها در نمایش��گاه ها به نمایش در امده و در‬ ‫این مدت ‪ ۳‬سال همکاری مناسبی با شرکت های ایرانی شده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬باور اتحادیه اروپا ادامه همکاری ها اس��ت و اینکه‬ ‫بین کشورهای اروپایی و ایران ارتباطات مطلوبی برقرار باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه س��خنان خود تاکید کرد‪ :‬برگزاری این نمایش��گاه و‬ ‫حضور ش��رکت های اروپایی نشان می ده د که اتحادیه اروپا به دنبال‬ ‫گسترش روابط خود با ایران است‪.‬‬ ‫مولر در پایان گفت ‪ :‬نشست های گوناگون با ایران داشتیم و اخرین‬ ‫مس��ائل مالی و سیاس��ی با طرف ایرانی مورد بحث ق��رار گرفت که‬ ‫امیدواریم به نتیجه مطلوب دست یابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹استحکام ارتباطات‬ ‫در ادامه این نشس��ت خبری‪ ،‬امیرحسین شیروی‪ ،‬مدیر کل دفتر‬ ‫صنایع فلزی وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت به برگزاری سومین دوره‬ ‫این نمایش��گاه اشاره کرد و گفت‪ :‬نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار و‬ ‫صنایع فلزی هر س��ال قوی تر از س��ال قبل برگزار شد و امسال نیز با‬ ‫وج��ود نگرانی ها در زمینه رفتار امری��کا و واکنش اتحادیه اروپا برای‬ ‫حض��ور در این نمایش��گاه‪ ،‬برگزاری ان نش��ان داد ارتباط با اتحادیه‬ ‫اروپا مس��تحکم است و می توان به ادامه همکاری ها امیدوار بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نوس��ازی و بهسازی ماش��ین االت و ابزار صنعتی برای هر یک‬ ‫از واحدهای صنعتی داخلی ضروری اس��ت‪ .‬وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫ایران و اتحادیه اروپا تفاهمنامه اداری امضا کردند‬ ‫ایران و اتحادیه اروپا در س��ومین نمایشگاه بین المللی ماشین ابزار صنعتی تفاهمنامه اداری‬ ‫امضا کردند‪ .‬دوش��نبه‪ ۵ ،‬تیر سومین نمایش��گاه بین المللی ماشین ابزار صنعتی (‪ )AMB‬کار‬ ‫خود را در نمایشگاه شهر افتاب اغاز کرد‪ .‬این نمایشگاه با حضور امیرحسین شیروی مدیر کل‬ ‫دفت��ر صنایع فلزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محمدرئوف قادری مدیرعامل نمایش��گاه‬ ‫بین المللی ش��هرافتاب‪ ،‬ویلفرد شفر رییس اتحادیه س��ازندگان ماشین االت تولید ابزار المان‬ ‫و هریس��تو پولنداکوف به نمایندگی از اتحادیه اروپا گش��ایش یافت‪ .‬یکی از دس��تاوردهای‬ ‫س��ومین دوره برگزاری نمایش��گاه بین المللی ماش��ین ابزار صنعتی که تا ‪ ۸‬تیر ادامه داشت‬ ‫امض��ای تفاهمنام��ه اداری بی��ن طرف ایران��ی و هیات عالی رتب��ه اروپایی بود ک��ه بر ادامه‬ ‫تجارت به این نیاز اگاه اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬در این مدت ‪۳‬س��ال در کنار‬ ‫برگزارکنندگان این نمایش��گاه حضور داشتیم تا هر سال پرقدرت تر‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫مدی��ر کل دفتر صنایع فلزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫ در ای��ن زمینه هر قدر صنعت ما به روزتر ش��ود‪ ،‬کمک بس��یاری به‬ ‫کاه��ش هزینه های تولید می کند زیرا یکی از پارامترهای مهم برای‬ ‫رقابت در جهان این موضوع است؛ بنابراین‪ ،‬ایران عالقه مند است در‬ ‫زمینه نوسازی و فناوری روز با کشورهای بزرگ سازنده ماشین االت‬ ‫و تجهیزات صنعتی‪ ،‬در جهت کاهش نرخ تولید و نیز بومی سازی این‬ ‫سخت افزارها همکاری مشترک داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد ‪ :‬نمایش��گاه ها بس��تری ب��رای اگاه��ی از اخرین‬ ‫فناوری ه��ا و نواوری ها در محصوالت اس��ت که در کنار برخی از این‬ ‫نمایش��گاه ها از جمله ‪ AMB‬بخش اموزش��ی برای صنعتگران نیز‬ ‫در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬ش��یروی به فرصت های فراهم شده برای‬ ‫صنعتگ��ران ایرانی در نمایش��گاه اش��اره کرد و گفت‪ :‬نشس��ت های‬ ‫دو جانبه بس��یاری بین تولیدکنندگان داخل��ی و همتایان خارجی‬ ‫برگزار شد که باید از این فرصت ها بیشترین بهره را ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹اتحادی�ه اروپ�ا به دنب�ال راه�کاری ب�رای ادام�ه‬ ‫همکاری ها‬ ‫کریس��تو استفانوف پولنداکوف‪ ،‬س��فیر بلغارستان در ایران که به‬ ‫نمایندگی از اتحادیه اروپا در این نشست خبری حضور داشت‪ ،‬درباره‬ ‫مذاکره ب��رای برون رفت از وضعیت فعلی (خ��روج امریکا از برجام و‬ ‫تهدید تحریم های جدید) گفت‪ :‬این مذاکره ها نه تنها باید در راستای‬ ‫نیاز کش��ورها برای همکاری با یکدیگر باشد بلکه برای متوجه کردن‬ ‫طرف دیگر (امریکا) به این موضوع است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬شرکت کنندگان اروپایی در این نمایشگاه با اراده‬ ‫و اش��تیاق حضور دارند و امیدواریم این بس��تر زمینه ساز ارتباطات‬ ‫بلندمدت در راستای برد‪-‬برد باشد‪.‬‬ ‫سفیر بلغارستان در ایران همچنین عنوان کرد ‪ :‬اخرین فناوری های‬ ‫ت را برای نمایش��گاه اوردیم که مورد نیاز شریک ایرانی است‪.‬‬ ‫با کیفی ‬ ‫نماینده دوره ای اتحادیه اروپا در زمینه ضرورت ارتباطات بین المللی‬ ‫ش��رکت های صنعتی نیز گفت‪ :‬این همکاری زمینه س��از پیشرفت و‬ ‫اش��تغالزایی برای ش��رکت های کوچک و متوسط طرف ایرانی و نیز‬ ‫شریک اروپایی خواهد بود‪ .‬اتحادیه اروپا به دنبال یافتن فرصت های‬ ‫پیش��رفت ه��م در اروپ��ا و هم در ایران اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫ش��رکت ها بین المللی ش��وند‪ .‬پولنداکوف در ادامه س��خنان خود از‬ ‫«تج��ارت بدون مرز» به عنوان راهکار اتحادی��ه اروپا برای ارتباطات‬ ‫همکاری ها و مشارکت ها تاکید داشت‪ .‬این نمایشگاه زمینه مناسبی برای مذاکره های تجاری‬ ‫س��رمایه گذاری مشترک در زمینه بهبود و ارتقای صنایع ایران و انتقال فناوری روز را فراهم‬ ‫اورد و دو طرف بر مش��ارکت برد‪-‬برد تاکید داشتند‪ .‬هریس��تو پولنداکوف به عنوان نماینده‬ ‫اتحادیه اروپا از تالش برای ادامه همکاری ها گفت و عنوان کرد‪ :‬اتحادیه اروپا به دنبال فراهم‬ ‫کردن تسهیالتی برای سرمایه گذاران و شرکت های اروپایی برای تداوم فعالیت خود در ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬چارچوب کلیدی که برای گس��ترش ارتباطات صنعتی ایران و اتحادیه اروپا در زمان‬ ‫وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران تعریف شده بود‪ ،‬همچنان پابرجاست و در همان‬ ‫چارچوب فعالیت ها ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫بین المللی نام برد و گفت‪ :‬تجارت بدون مرز یعنی توسعه و گسترش‬ ‫همکاری ها با ش��رکای اروپایی از جمله ای��ران‪ .‬امروز این امر مهم از‬ ‫طری��ق رویدادهای گوناگون مانند برگزاری نمایش��گاه و حضور در‬ ‫نمایش��گاه ها در حال انجام اس��ت‪ .‬اخرین فناوری ها در عرصه های‬ ‫بین المللی به نمایش در می اید تا بستر رشد برای همه فراهم شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اتحادیه اروپا در این زمینه در حال مذاکره با شریکان‬ ‫خارج��ی خود بوده تا فرصت ه��ای تجاری را مورد بحث و بررس��ی‬ ‫قرار دهند‪ .‬نشس��ت های ‪ B2B‬صنعتگران اروپایی و ایرانی در طول‬ ‫نمایش��گاه در همین راستا بوده اس��ت‪ .‬مذاکره در فضای سیاسی به‬ ‫وجود امده ضروری اس��ت زیرا امریکا به صورت یک جانبه از برجام‪،‬‬ ‫ک��ه توافقنام��ه ای چند جانبه و مورد تایید س��ازمان ملل بود‪ ،‬خارج‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نماینده دوره ای اتحادیه اروپا درباره توافقنامه برجام افزود‪ :‬هدف‬ ‫اساس��ی برجام برداش��تن تحریم ها و از سرگیری ارتباطات به شکل‬ ‫طبیعی بود‪ .‬بسیاری از ش��رکت های اروپایی براساس تعهدات خود‬ ‫می خواهند همکاری ه��ای خود را ادامه دهند و اتحادیه اروپا در این‬ ‫راس��تا تالش می کند تجارت قانونی براساس قوانین بین الملل ادامه‬ ‫یابد‪ .‬س��فیر بلغارس��تان در ایران‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬اتحادیه اروپا در حال‬ ‫فراهم س��ازی بسترهایی اس��ت تا با وجود خروج یک جانبه امریکا از‬ ‫برجام و ایجاد تحریم های جدید از س��وی ان به همکاری و مشارکت‬ ‫خود با همتای ایرانی خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬به منظور همکاری های صنعتی‪ ،‬شرکت های‬ ‫اروپای��ی در زمان وزارت محمدرضا نعم��ت زاده ‪ ،‬وزیر وقت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬به ای��ران امدند و‬ ‫مذاکرات انجام شد‪ .‬این مذاکره چارچوب مهم ارتباطات بین المللی‬ ‫طرف ایران��ی و اتحادیه اروپا بود که امیدواری��م همچنان ادامه پیدا‬ ‫کن��د‪ .‬پولنداکوف در پایان به صنعتگر ایران��ی و خارجی تاکید کرد‬ ‫که الزم اس��ت خالقیت های طرف های ایرانی و خارجی در نمایشگاه‬ ‫ماش��ین ابزار و صنایع فلزی بیرون نمایشگاه عملی و الگوگیری شود‬ ‫زیرا هدف اصلی برگزاری ان همین موضوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام اتحادیه اروپا برای طرف ایرانی‬ ‫اریک ِممِ��ر‪ ،‬رییس دپارتمان ویژه سیاس��ت گذاری های اتحادیه‬ ‫اروپا س��خنران بعدی بود که برگزاری نمایشگاه را برای هر دو طرف‬ ‫ایران��ی و اروپایی مه��م ارزیابی کرد و گفت ‪ :‬ش��رکت های اروپایی از‬ ‫حقیقت وضعیت موجود اگاه هس��تند و یکی از اهداف اتحادیه اروپا‬ ‫در فعالیت های صنعتی خود جهانی سازی کسب وکار است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫از این نوع نمایشگاه ها در خارج ار مرزها حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ت�لاش هس��تیم ک��ه برنامه های جهان��ی خود را‬ ‫عملیاتی کنیم و این پیام نخس��ت ما اس��ت‪ .‬ریی��س دپارتمان ویژه‬ ‫سیاست گذاری های اتحادیه اروپا به پیام دوم این اتحادیه اشاره کرد و‬ ‫گفت ‪ :‬ظرفیت های زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد و اتحادیه اروپا‬ ‫از تالش شرکت های اروپایی حمایت می کند تا وارد بازار ایران شوند‬ ‫که انتقال دانش فنی یکی از اهداف ان اس��ت‪ .‬او گفت ‪ :‬نشس��ت های‬ ‫بس��یاری با اتاق بازرگانی ایران برگزار ش��د که نشانگر تالش ها برای‬ ‫پایبندی به تعهدات ما اس��ت‪ِ .‬ممِر درباره پیام س��وم اتحادیه گفت‪:‬‬ ‫ در پیام سوم‪ ،‬روی س��خن با مقامات دولت ایران است و می خواهیم‬ ‫بگوییم این مسئولیت مشترک ما است که بهترین و مهم ترین فضای‬ ‫کسب وکار را به وجود اوریم تا در اینده ظرفیت های موجود به منصه‬ ‫ظهور برس��د‪ .‬او افزود‪ :‬باید با کار در محیط زمینه س��رمایه گذاری را‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬در این زمینه اتحادیه اروپا با کش��ورهای زیادی در اسیا‬ ‫از جمله چی��ن ‪ ،‬ژاپن‪ ،‬تایوان ‪ ،‬کره و همچنین کش��ورهای مدیترانه‬ ‫جنوبی همکاری داشته است‪ .‬این اتحادیه روابط قوی ازنظر اموزشی‬ ‫و بازرگان��ی با طرف قرارداد خود دارد و توافق همکاری با ایران نیز در‬ ‫همین راستاس��ت؛ بنابراین‪ ،‬اتحادیه اروپا به دنبال توسعه همکاری‬ ‫صنعتی قوی بین طرف هاست‪ .‬مذاکرات مرحله جدیدی را در روابط‬ ‫ایران و اروپا ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره مذاکرات بلندمدت بین مقامات ایرانی و اروپایی اظهار‬ ‫ک��رد که می توان امیدوار بود بهترین نتایج ب��رای اینده رقم بخورد‪.‬‬ ‫ِممِر در پایان س��خنان خود گفت‪ :‬سرمایه گذاری تجاری رویکردی‬ ‫برای بهبود و گس��ترش روابط است و ماموریت ما حداکثر سوداوری‬ ‫برای دوطرف است‪ .‬چنانکه برگزاری این نمایشگاه فرصت هایی برای‬ ‫مذاکرات رودر رو (‪ )B2B‬و نیز زمینه ای برای سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹اروپا اماده حمایت‬ ‫ویلفرد شفر‪ ،‬رییس اتحادیه س��ازندگان ماشین ابزار المان که در‬ ‫این نشس��ت خبری‪ -‬صنعتی نخست به ایرانیان برای بازی خوب در‬ ‫مقابل پرتغال تبریک گفت و س��پس به حض��ور نمایندگان اتحادیه‬ ‫اروپ��ا در ایران اش��اره کرد و گفت ‪ :‬امروز حضور ما در ایران نش��ان از‬ ‫خلوص نیت م��ا دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬نمایندگان اتحادیه در حال رایزنی و‬ ‫مذاکره هستند تا از طرح برجام حمایت و در ادامه‪ ،‬ارتباط و مشارکت‬ ‫خ��ود را ب��ا طرف ایرانی حفظ کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬برای م��ا و نیز برای‬ ‫اینده ایران مهم اس��ت تا اقتصاد خود را بهبود بخشد‪.‬رییس اتحادیه‬ ‫سازندگان ماش��ین ابزار المان به نیروهای تحصیلکرده ایرانی اشاره‬ ‫ک��رد و گفت ‪ :‬ایران مهندس��ان توانمند زی��ادی در اختیار دارد و این‬ ‫ظرفیت بالقوه این کش��ور برای توسعه صنعتی است‪ .‬شفر همچنین‬ ‫با اش��اره به بحران مالی کش��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬اروپا نیز بح��ران مالی را که‬ ‫ام��روز ایران در ان به س��ر می ب��رد‪ ،‬پیش از این تجربه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��رای برون رف��ت از ان وضعیت نرخ تولید خود را بهب��ود دادیم‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط صنایع اروپا اماده حمایت از ط��رف ایرانی برای انتقال‬ ‫دانش فنی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت های نمایشگاهی‬ ‫مدیرعامل مجموعه نمایش��گاهی ش��هر افتاب نیز به فرصت ها و‬ ‫زمینه های گفت وگو در فضای نمایشگاهی اشاره کرد و گفت ‪ :‬فعاالن‬ ‫اقتصادی بدون واس��طه دیدگاه های خود را بیان کردند ؛ امری که در‬ ‫این نمایش��گاه نیز محقق ش��د‪ .‬محمدرئوف قادری ادامه داد‪ :‬انتظار‬ ‫داریم در فضای سیاسی و اقتصادی فعلی صنعتگران تصمیم مناسبی‬ ‫داش��ته باش��ند و زمینه تبادالت فناوری و مش��ارکت را بین خود به‬ ‫وجود اورند و در نهایت‪ ،‬سرمایه گذاری مشترک انجام دهند‪.‬‬ ‫وی حضور اتحادیه اروپا در نمایش��گاه ماشین ابزار و صنایع فلزی‬ ‫را ارزش��مند دانس��ت و گفت‪ :‬این هم��کاری در حافظه تاریخی این‬ ‫دوره ثب��ت خواهد ش��د و ان را دس��تاورد مش��ترک خ��ود و طرف‬ ‫اروپای��ی تلقی می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬امیدوارم در اینده زمینه حضور و‬ ‫ارتباطات بیشتر فراهم شود‪ .‬طبیعی است در دوران گذر از تحریم ها‬ ‫محدودیت هایی برای ش��رکت های ایرانی و خارجی وجود داش��ته‬ ‫باشد اما مهم مش��ارکت دو جانبه است‪ .‬س��رمایه گذاری و برگزاری‬ ‫نمایش��گاه در بلندمدت سوداور خواهد بود و به این ترتیب‪ ،‬دو طرف‬ ‫به اهداف خود دست می یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹حکمرانی یکپارچه اسیب پذیر است‬ ‫در پای��ان‪ ،‬نماینده بخ��ش خصوصی طرف ایرانی گف��ت ‪ :‬ایران و‬ ‫اروپ��ا روابط اقتصادی طوالنی مدت با یکدیگر دارند که در دوره های‬ ‫گوناگون گذشته ‪ ،‬به دلیل اتفاق های سیاسی فراز وفرودهای زیادی‬ ‫داش��ت‪ .‬پدرام سلطانی‪ ،‬نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد ‪ :‬در‬ ‫چند س��ال گذشته شاهد رشد تجاری اتحادیه اروپا با ایران بودیم به‬ ‫نحوی که از س��ال ‪ ۲۰۱۳‬تا ‪ )۹۲-۹۶( ۲۰۱۷‬رشد روابط اقتصادی از‬ ‫‪ ۱۴‬میلیارد یورو به ‪ ۲۲‬میلیارد یورو رسید‪.‬‬ ‫ژوی اظهار کرد‪ :‬ایران کشوری است که با توجه به ظرفیت انسانی‪ ،‬‬ ‫منابع طبیعی و‪ ...‬که دارد بستر رشد بالقوه صنعتی را در اختیار دارد‬ ‫و می تواند در مسیر توس��عه صنایع خود گام های بلندی بردارد‪ .‬این‬ ‫ظرفیت ازسوی همتایان اروپایی به خوبی رصد می شود و به ان اگاه‬ ‫هس��تند‪.‬نایب رییس اتاق بازرگانی ای��ران تصریح کرد‪ :‬پس از توافق‬ ‫برجام س��رعت بازیابی و رشد تعامالت اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا‬ ‫از متوسط سرعت رشد با سایر کشورها پیشی گرفت‪.‬‬ ‫او به تهدید تحریم های ثانویه امریکا اش��اره کرد و گفت‪ :‬در یکی از‬ ‫نشست هایی که طرف ایرانی با نمایندگان اتحادیه اروپا داشت یکی‬ ‫از اعض��ا عنوان کرد که «اتحادیه اروپا در این رخداد و رویکرد اعمال‬ ‫تحریم های ثانویه از سوی امریکا متوجه شده این کشور در حکمرانی‬ ‫یکپارچه خود چقدر اسیب پذیر است»‪.‬‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی ای��ران نیز خبر داد ‪ :‬با مذاکره با اتحادیه‬ ‫اروپ��ا ‪ ،‬قرار ش��د دفتر یا واحدی دایر ش��ود برای بررس��ی همکاری‬ ‫ش��رکت های اروپایی و طرف ایران��ی در چارچوب اتفاق هایی که در‬ ‫شرف اعمال شدن است‪.‬‬ ‫س��لطانی عنوان کرد‪ :‬امیدواریم این عزم ب��رای ادامه همکاری ها‬ ‫بتواند بخشی از نگرانی س��ایه انداخته بر شرکت های صنعتی بخش‬ ‫خصوصی را رفع کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫قیمت و مشخصات لینکلن ناتیلوس ‪2019‬‬ ‫لینکل��ن ناتیل��وس ‪ 2019‬س��ال پی��ش در نمایش��گاه خودرو‬ ‫لس انجلس رونمایی شد و هم اکنون اعالم شده که قیمت پایه این‬ ‫کراس اوور در بازار امریکا برابر با ‪ 40‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫این خودرو که اساس��ا نسخه فیس لیفت شده و تغییر نامه یافته ‬ ‫‪ MKX‬می باش��د هزار و ‪ 305‬دالر گرانت��ر از مدل قبلی بوده ولی‬ ‫دارای برخی تغییرات می باشد که از جمله انها می توان به طراحی‬ ‫لوکس تر نزدیک به محصوالت جدیدتر لینکلن همچون کانتیننتال‬ ‫و نویگیتور اشاره کرد‪ .‬جدای از بهبود طراحی ظاهری‪ ،‬نسخه پایه‬ ‫ناتیلوس دارای پیشرانه ‪ 4‬سیلندر ‪ 2‬لیتری توربوی جدیدی است‬ ‫که قدرت ‪ 245‬اس��ب بخاری دارد‪ .‬این پیشرانه قدرت کمتری در‬ ‫مقایس��ه با نمونه ‪ 6‬سیلندر ‪ 3/7‬لیتری قبلی دارد اما به تکنولوژی‬ ‫استارت‪/‬اس��تاپ و گیربک��س ‪ 8‬س��رعته اتوماتی��ک جدید مجهز‬ ‫شده اس��ت‪ .‬این نسخه به صورت دیفرانس��یل جلو عرضه می شود‬ ‫ام��ا با پرداخت ‪ 2‬ه��زار و ‪ 495‬دالر می توان سیس��تم چهار چرخ‬ ‫محرک را نیز س��فارش داد‪ .‬ناتیلوس از تجهیزات مناس��بی س��ود‬ ‫می برد که ش��امل درب پش��تی برقی هندزفری و رینگ های ‪18‬‬ ‫اینچی الومینیومی می باشد‪ .‬رانندگان همچنین به پشت امپرهای‬ ‫دیجیتالی ‪ 12/3‬اینچی‪ ،‬سیس��تم تهویه خودکار دو ناحیه ای‪ ،‬اپل‬ ‫کارپلی و اندروید اتو دسترس��ی خواهند داشت‪ .‬از دیگر تجهیزات‬ ‫این خودرو می توان به تکنولوژی کاهش صدای فعال‪ ،‬صندلی های‬ ‫برقی جلو با تنظیم در ‪ 10‬جهت و سیس��تم صوتی با ‪ 10‬بلندگو و‬ ‫یک س��اب ووفر اشاره کرد‪ .‬همچنین سطح وسیعی از سیستم های‬ ‫کمک راننده همچون هش��دار برخورد از جلو‪ ،‬هشدار خروج از خط‬ ‫و پای��ش نقاط کور در ناتیلوس ب��کار رفته اند‪ .‬بهای مدل ناتیلوس‬ ‫س��لکت از ‪ 44‬هزار و ‪ 545‬دالر اغاز می ش��ود و از کابینی س��ود‬ ‫می برد که دارای صندلی های چرمی‪ ،‬غربیلک فرمان گرم شونده و‬ ‫ستون فرمان تلسکوپی برقی می باشد‪.‬‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫چینی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ن چینی خودروسازان ایران‪،‬‬ ‫خوش��بختانه ش��ریکا ‬ ‫همگ��ی در زم��ره برتری��ن و بزرگتری��ن برنده��ای‬ ‫خودروس��از کش��ور پهناور چین به ش��مار می ایند‬ ‫ام��ا این مه��م از زاویه ای دیگر به هیچ وجه به س��ود‬ ‫بازار خودرو کش��ور نیست چراکه اگر روزی نوبت به‬ ‫خداحافظی اجباری با چینی ها فرا برسد‪ ،‬بدون شک‬ ‫برترین خودروسازان این کشور نخستین شرکت هایی‬ ‫خواهند بود که ایران را ترک می کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬هن��وز با وجود تش��دید‬ ‫تحریم ها‪ ،‬ردپای برخی خودروسازان اروپایی در ایران‬ ‫دیده می شود و شاید بارقه هایی از امید در این میان‬ ‫هنوز از بین نرفته باش��د‪ .‬اما احتیاط و امادگی شرط‬ ‫عقل اس��ت و برای غافلگیر نش��دن بهترین امادگی‪،‬‬ ‫پیش بینی شرایط در اینده نزدیک و گرفتن بهترین‬ ‫و منطقی ترین تصمیم هاست‪.‬‬ ‫درصورت تش��دید تحریم ه��ا و اوج گیری ترامپ تا‬ ‫جایی که دولت چین را ملزم به عقب نش��ینی از بازار‬ ‫ ایران کند‪ ،‬نتیجه ان خواهد بود که برترین برندهای‬ ‫خودروساز چینی مانند گریت وال‪،FAW، BYD ،‬‬ ‫جیل��ی و ‪ JAC‬که هم اکن��ون در بازار ای��ران فعال‬ ‫هس��تند بدون ش��ک زرق و برق و عظم��ت بازار پر‬ ‫رونق امریکای ش��مالی را تنها به دلیل فروش ساالنه‬ ‫چندهزار دستگاه در ایران نادیده نمی گیرند و فرار را‬ ‫بر قرار ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫حال پرسش ان است که در این صورت‪ ،‬خال تعدد‬ ‫گزینه ها و سبد خالی شده محصوالت خودرویی ایران‬ ‫را چ��ه چیزی پ��ر خواهد ک��رد؟ خودروهای چینی‬ ‫ناش��ناخته و بی کیفیت یا تولی��دات داخلی صنعت‬ ‫خودروسازی کشور؟‬ ‫حس��ن کریمی س��نجری‪ ،‬کارش��ناس خودرو در‬ ‫ این ب��اره می گوید‪ :‬صنعت خودرو کش��ور ما س��یکل‬ ‫کامل خودروساز بودن را ندارد و در نتیجه نمی تواند‬ ‫به تنهایی روی پای خود بایستد و تمام سگمنت های‬ ‫بازار را تامین کند‪ .‬از این رو می توان گفت در چنین‬ ‫شرایطی دچار چالش های بسیاری خواهیم شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪ :‬ما هنوز در زمینه تولید و عرضه‬ ‫خودروهای داخلی که سال هاس��ت ب��ر پلتفرم های‬ ‫قدیمی تولید می ش��وند‪ ،‬مش��کل داری��م چراکه در‬ ‫تحریم های پیش��ین برخی قطع��ات این خودروها را‬ ‫از چی��ن وارد کردی��م‪ .‬از این رو اگر این کش��ور هم‬ ‫ب��ه جرگه تحریم کنندگان ایران بپیوندد نه تنها بازار‬ ‫عرضه خودروهای چینی را از دس��ت می دهیم‪ ،‬بلکه‬ ‫در تولی��د خودروهای داخلی نیز با مش��کل روبه رو‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در پاس��خ به این پرسش که چرا‬ ‫پس از این همه س��ال س��بد محص��والت خودرویی‬ ‫کش��ور به اندازه ای کوچک و محدود اس��ت که برای‬ ‫بقا وابسته به چینی ها باشد‪ ،‬می گوید‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫ ایران حلقه کامل خودروس��از بودن ش��امل تحقیق‬ ‫و توس��عه‪ ،‬طراحی ماژول و پلتفرم تا قطعه س��ازی و‬ ‫خطوط مدرن مونتاژ را هرگز نداش��ت چراکه نیاز به‬ ‫سرمایه نقدی باال و دانش فنی دارند‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری ادام��ه می دهد‪ :‬دلیل پیش��رفت‬ ‫چینی ها در این زمینه داش��تن شریک تجاری بزرگ‬ ‫و صاحب نام اس��ت که ‪ 3‬امتیاز اصلی شامل سرمایه‬ ‫نقدی‪ ،‬دانش فنی و بازارهای مش��ترک منطقه ای و‬ ‫بین المللی را برای خودروس��ازان چین��ی به ارمغان‬ ‫اورد و اس��تفاده مفی��د چینی ه��ا از این فرصت های‬ ‫استثنایی به پیش��رفت امروزی انها انجامید‪ .‬صنعت‬ ‫خودروس��ازی ایران اما کمت��ر از این موهبت ها بهره‬ ‫ب��رد‪ .‬حتی پس از برجام نیز فرص��ت ان را نیافت تا‬ ‫از جوینت ونچر و قراردادهای بین المللی منعقد شده‬ ‫بهره برداری کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس می افزاید‪40 :‬س��ال است صنعت‬ ‫مشخصات احتمالی نسل سوم نیسان قشقایی‬ ‫نس��ل اول نیسان قش��قایی از س��ال ‪ ۲۰۰۶‬تا ‪ ۲۰۱۳‬تولید شد‪.‬‬ ‫جایگزی��ن این خودرو هم اکنون ‪ ۵‬س��ال دارد و طبیعی اس��ت که‬ ‫ژاپنی ه��ا به فکر توس��عه جانش��ین این خودرو افتاد ه باش��ند‪ .‬اگر‬ ‫همه چیز براس��اس برنامه پیش برود‪ ،‬سومین نسل نیسان قشقایی‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬وارد نمایندگی ه��ای ف��روش می ش��ود و جدا از‬ ‫تغیی��رات واض��ح طراحی‪ ،‬در ظاهر قش��قایی جدی��د دارای قوای‬ ‫محرکه الکتریکی ش��ده هیبری��دی و پالگی��ن هیبریدی خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬معاون بخش برنامه ریزی تولید نیس��ان در اروپا می گوید‪ :‬ما‬ ‫به دنبال پلتفرمی جدید هس��تیم‪ ،‬زیرا این معماری بهترین گزینه‬ ‫ی است‪ .‬البته به نظر می رسد‬ ‫برای اس��تفاده از فناوری های الکتریک ‬ ‫این قوای محرکه ش��امل قوای تمام الکتریکی نباش��د زیرا مبحثی‬ ‫کامال مجزا اس��ت و سرمایه گذاری بیش��تری می خواهد‪ .‬باور غالب‬ ‫بر این اس��ت که معماری جدید قشقایی نس��خه بازنگری شده از‬ ‫‪ e-Power‬کنون��ی نیس��ان از یک پیش��رانه احت��راق داخلی که‬ ‫به عنوان ژنراتور عمل کرده و باتری را تغذیه می کند‪ ،‬تشکیل شده‬ ‫و این پیش��رانه قدرت موردنیاز را به پیشرانه الکتریکی می فرستد‬ ‫تا چرخ ها به حرکت درایند‪ .‬فناوری یادش��ده در نیسان نوت بازار‬ ‫ژاپن به کار رفته اما مدیر نیس��ان می گوی��د‪ :‬بزرگترین تفاوت این‬ ‫سبد خودروسازان در غیاب چینی ها خالی می شود؟‬ ‫چین‪ ،‬کوچه بن بست خودروسازان ایرانی‬ ‫خ��ودرو کش��ور از دس��تیابی ب��ه دان��ش فن��ی و‬ ‫زیرساخت های قطعه س��ازی روز جهان محروم بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬حال ممکن است این پرسش مطرح شود که‬ ‫چرا خودمان در راستای بهبود اوضاع اقدامی نکردیم‪.‬‬ ‫دو دلی��ل عمده در پیش��رفت صنعت خودروس��ازی‬ ‫کش��ور در‪ 40‬س��ال گذش��ته دخیل بوده که دلیل‬ ‫نخست ان شرایط سیاسی در جمهوری اسال می است‬ ‫که اج��ازه چنین س��رمایه گذاری و مش��ارکت های‬ ‫خارجی را نمی دهد و دلیل دوم ان است که صنعت‬ ‫خودرو ایران هرگز از زیر یوغ مدیریت دولتی بیرون‬ ‫نیامد‪.‬‬ ‫او ادام��ه می ده��د‪ :‬مدیریت دولتی با س��هامداری‬ ‫دولتی متفاوت است‪.‬س��هامداری دولتی هیچ ایرادی‬ ‫ندارد اما مدیریت دولتی به معنای دخالت های دولت‬ ‫در کس��ب وکارهای یک خودروس��از در کنار شرایط‬ ‫سیاس��ی نامناس��ب منجر ب��ه عقب افتادگی صنعت‬ ‫خودرو ایران ش��د‪ .‬مش��کالتی مانند جنگ ‪ 8‬س��اله‬ ‫فرایند خصوصی س��ازی را به تاخیر انداخت اما پس‬ ‫از ان در پاره ای از زمان دولت ها احس��اس کردند که‬ ‫در این صنع��ت درامد و قدرت وج��ود دارد و از این‬ ‫رو‪ ،‬پ��س از ان دولت ه��ا دیگر تمایلی ب��ه واگذاری‬ ‫تجاری ها‬ ‫مدیرعامل مایان فوالد با تاکید بر بازنگری در ممنوعیت واردات خودروهای تجاری اعالم کرد‬ ‫افزایش گرانی کاالها با ممنوعیت واردات کامیونت ها‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی مایان فوالد با تاکید بر ضرورت‬ ‫خ��روج خودروهای تجاری از فهرس��ت گ��روه‪ ۴‬کاالیی‬ ‫گف��ت‪ :‬با اجرایی ش��دن این ممنوعیت‪ ،‬به زودی ش��اهد‬ ‫کمبود عرض��ه و به دنبال ان افزای��ش قیمت خودروهای‬ ‫تجاری خواهی��م بود که در نهایت این روند منجر به گران‬ ‫تمام ش��دن کاالها خواهد شد‪ .‬علی جعفری در گفت وگو‬ ‫ب��ا عصر خودرو ب��ا بیان این مطلب‪ ،‬اف��زود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫خودروهای س��بک و کامیونت در ش��بکه مویرگی توزیع‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرند که با ممنوعیت واردات این‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬هزینه حمل ونقل که س��هم بس��یار زیادی در‬ ‫قیمت تمام شده کاالها دارد‪ ،‬به مصرف کننده تحمیل شده‬ ‫و او ناگزیر به خرید کاال با قیمت باالتری است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نقش حمل ونقل و ش��بکه توزیع به عنوان یکی از عوامل‬ ‫توس��عه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نگاهی به ساختار اقتصادی کشورها‬ ‫نشان می دهد که خودروهای تجاری جزو زیرساخت های‬ ‫توس��عه به ش��مار می رود و از انجا که توس��عه کش��ورها‬ ‫مبتنی بر عوامل گوناگونی اس��ت و یکی از عوامل توسعه؛‬ ‫مقول��ه حمل ونقل و توزیع اس��ت‪ ،‬ادامه ای��ن روند در بک‬ ‫برهه زمانی چال��ش جدی برای تولید خودروهای تجاری‬ ‫به وج��ود خواهد اورد و این روند را دچار چالش اساس��ی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬جعف��ری ادامه داد‪ :‬پخش مویرگی توزیع در‬ ‫ش��هرهای بزرگ با هدف توزیع مواد غذایی مورد استفاده‬ ‫نوع قوای محرکه در س��رعت های بزرگراهی است‪ .‬رانندگان ژاپنی‬ ‫به طورمعمول با سرعت های باالتر از ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۵‬کیلومتر در ساعت‬ ‫حرکت نمی کنند‪ .‬نیس��ان اذعان می کند این فناوری را برای بازار‬ ‫اروپا توس��عه می دهد‪ .‬این مدیر نیس��ان اضافه می کن��د‪ :‬در اروپا‬ ‫ش��ما با س��رعت های ‪ ۱۳۰‬تا ‪ ۱۴۰‬کیلومتر ه��م حرکت می کنید‪.‬‬ ‫در این س��رعت ها باتری به سرعت خالی می ش��ود؛ بنابراین واحد‬ ‫افزایش دهنده محدوده حرکتی مجبور است کار بسیار سختی برای‬ ‫ادامه فرایند انجام دهد‪ ،‬به همین دلیل بازدهی پایین می اید‪ .‬گفته‬ ‫شده نیسان می تواند از دانش میتسوبیشی در این زمینه سود ببرد‪.‬‬ ‫قرار می گیرد در این شرایط حرکت به سمت خودتحریمی‬ ‫و ممنوعیت واردات این خودروها در زمان کوتاهی‪ ،‬منجر‬ ‫ب��ه کمبود عرضه و به دنبال ان افزایش نرخ خواهد ش��د و‬ ‫در نهایت کاال با قیمت باالیی در اختیار مصرف کننده قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی مایان فوالد با بیان‬ ‫اینکه در حال حاضر ساختار تامین خودروهای تجاری در‬ ‫کش��ور بیشتر بر مقوله تولید در داخل استوار است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با اجرایی ش��دن تحریم های یک طرفه امریکا علیه ایران‬ ‫که در عم��ل از ‪ 6‬اوت اجرایی می ش��ود‪ ،‬قطعات منفصله‬ ‫س��ی کی دی دیگر مانند گذشته برای ایران تامین نخواهد‬ ‫ش��د و حتی ش��نیده ها حاکی از ان است که شرکت های‬ ‫چین��ی نیز قطعات س��ی کی دی را در اختی��ار ایران قرار‬ ‫نخواهند داد‪ .‬در چنین ش��رایطی اگر شرکت درجه‪2‬یا‪3‬‬ ‫نی��ز حاضر به تامین ای��ن قطعات باش��د‪ ،‬مقوله پرداخت‬ ‫مالی چالش بعدی اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شنیده ها حاکی‬ ‫از ان اس��ت که تمام شرکت ها‪ ،‬سفارش گیری که پیش از‬ ‫‪ 6‬اوت انجام می دهند را به خودرو تبدیل کرده و در اختیار‬ ‫مش��تریان قرار خواهند داد‪ .‬این شرایط در حالی است که‬ ‫خودروهای س��واری به ویژه وارداتی در حوزه مش��تریان‬ ‫متفاوت است و بیشتر از بیزینس به مشتری بوده(‪)B2C‬‬ ‫اما اس��تفاده کننده خودروهای تجاری به ویژه خودروهای‬ ‫س��بک و کامیونت ها‪ ،‬شرکت ها هس��تند که برای پخش‬ ‫ش��بکه مویرگی از این خودروها اس��تفاده می کنند که در‬ ‫نهای��ت این امر منجر به افزایش قیمت تمام ش��ده خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬جعفری ب��ا تاکید بر اینکه اولویت ه��ای ارزی اعالم‬ ‫شده در اولویت اول یا دوم بیشتر کاالهای مصرفی هستند‬ ‫و کاالهای اس��تراتژیک در این فهرست قرار ندارند که این‬ ‫امر ج��ای تعجب دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬خودروهای تجاری‬ ‫به ویژه کامیونت که برای حمل مویرگی مورد استفاده قرار‬ ‫می گی��رد و حتی کامیون س��نگین‪ ،‬در اولویت اول یا دوم‬ ‫قرار نگرفته این در حالی اس��ت که عالوه بر لغو عدم امکان‬ ‫واردات ای��ن خودروها بای��د در اولویت دریافت ارز نیز قرار‬ ‫گیرند چراک��ه در نهایت مصرف کننده نهایی باید افزایش‬ ‫قیمت را روی کاالها تحم��ل کند‪ .‬مدیرعامل مایان فوالد‬ ‫از اغ��از مذاکره با هدف بهب��ود این اوضاع از طریق انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خودرو خب��ر داد و اظهار کرد‪ :‬برای فعاالن‬ ‫ای��ن حوزه قابل درک اس��ت که دولت با توجه به ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی موجود باید درای��ت الزم را در زمینه عرضه ارز‬ ‫انجام دهد و این تقس��یم بندی بر ان اس��اس انجام ش��ده‬ ‫اما نگاهی به زیرس��اخت های موجود نش��ان می دهد منع‬ ‫واردات خودروه��ای تجاری و هم رده کردن این خودروها‬ ‫با س��س گوجه فرنگی یا چیپس وارداتی منطقی نیست و‬ ‫این روند ضرورت بازنگری در این فهرست را بیش از پیش‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫صنعت خودروسازی به بخش خصوصی از خود نشان‬ ‫ندادند‪ .‬امروز نیز ساختار شرکت های خودروسازی از‬ ‫بو کار های‬ ‫دیدگاه مالی و س��اختاری به ویژه در کس ‬ ‫غیرمرتب��ط به ان��دازه ای بزرگ و پیچیده ش��ده که‬ ‫انتقال انه��ا از بخش دولتی ب��ه بخش خصوصی به‬ ‫مراتب سخت تر از یک یا دو دهه گذشته شده است‪.‬‬ ‫حال این طور به نظر می رسد که ترس امروز صنعت‬ ‫خودرو کشور در از دست دادن تنوع سبد محصوالت‬ ‫خود به واسطه خروج احتمالی و اجباری چینی ها از‬ ‫بازار کشور‪ ،‬به موضوع همیشگی و نه چندان دلچسب‬ ‫خصوصی س��ازی باز می گ��ردد‪ .‬موضوع��ی که برای‬ ‫س��ال های طوالنی در گنجه ای در بسته مدفون ماند‬ ‫خودرو ایران همچنان اندرخم یک کوچه از‬ ‫ ‬ ‫تا صنعت‬ ‫باد هر تحریمی همچون بید به خود بلرزد‪.‬‬ ‫انجمن ها‬ ‫ممنوعیت بلندمدت واردات خودرو قانونی نیست‬ ‫با توجه به شرایط اقتصادی موجود‪ ،‬دولت چاره ای‬ ‫جز پیش بینی ش��رایط پ��س از تحریم های احتمالی‬ ‫امری��کا و مدیری��ت منابع ارزی کش��ور ن��دارد‪ ،‬اما‬ ‫براس��اس قانون تجارت ممنوعیت بلندمدت واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬قانونی نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬رییس انجم��ن صنفی‬ ‫واردکنندگان خودرو با اشاره به لزوم مدیریت منابع‬ ‫ارزی کشور در شرایط خاص کنونی‪ ،‬گفت‪ :‬به تازگی‬ ‫دولت تصمیم به ممنوعی��ت واردات ‪۱۳۳۹‬قلم کاال‬ ‫در گروه های گوناگون گرفت که برخی ردیف های ان‬ ‫مرتبط با خودروهای سواری و سنگین است اما این‬ ‫مهم را نباید فراموش کرد که دولت در این ش��رایط‬ ‫چاره ای جز این کار نداشته است‪.‬‬ ‫میثم رضایی ادامه داد‪ :‬براس��اس م��اده‪ ۲۲‬قانون‬ ‫اح��کام دائمی برنامه توس��عه کش��ور‪ ،‬ایج��اد موانع‬ ‫غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات بجز در مواردی‬ ‫که رعایت دستورات و موازین شرعی اقتضا می کند‪،‬‬ ‫ممنوع است و فقط دولت می تواند با اعمال تعرفه در‬ ‫واردات ان کااله��ا از جمله خودرو محدودیت ایجاد‬ ‫کن��د‪ ،‬در نتیج��ه این ممنوعی��ت در واردات خودرو‬ ‫به طور قطع مقطعی خواهد بود‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن صنف��ی واردکنن��دگان خودرو‬ ‫همچنین ب��ه موقتی بودن ممنوعیت واردات خودرو‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬این تصمیم با توجه به ش��رایط‬ ‫فعلی و در این زمان حس��اس اتخاذ ش��ده و به طور‬ ‫قطع با ارام شدن فضای اقتصادی و برنامه ریزی های‬ ‫بلندمدت دولت‪ ،‬واردات خودرو دوباره به روال عادی‬ ‫و منطقی خود برمی گردد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نمی ش��ود به راحت��ی اش��تغال و‬ ‫س��رمایه گذاری بزرگ انجام ش��ده در این بخش را‬ ‫برای همیش��ه از بی��ن برد و به طور قطع مس��ئوالن‬ ‫دولتی هم به این مهم اگاه هستند‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره‬ ‫به قانون تجارت و غیرقانونی بودن ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو ب��رای بلندمدت‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به غیرقانونی‬ ‫ب��ودن ممنوعی��ت واردات خودرو‪ ،‬اگ��ر این موضوع‬ ‫به طورمتم��ادی ادامه پیدا کن��د در مراجع قضایی و‬ ‫ذی ربط قابل پیگیری خواهد بود‪.‬‬ ‫رضای��ی با اش��اره به اس��یب های طوالنی ش��دن‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو به کش��ور‪،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫واردات خ��ودرو در بلندم��دت به ط��ور کلی متوقف‬ ‫ش��ود‪ ،‬به طور قطع باعث افزایش قیمت خودروهای‬ ‫واردات��ی و در مرحل��ه بع��د از ان افزای��ش قیمت‬ ‫خودروه��ای داخلی در کارخانه و بازار خواهد ش��د‬ ‫و باز هم در این ش��رایط این مش��تریان هستند که‬ ‫ضرر می کنند‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن صنف��ی واردکنندگان خ��ودرو با‬ ‫تشریح هدف دولت از محدود کردن واردات خودرو‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این تصمیم دولت بیش��تر ب��رای حمایت از‬ ‫تولید داخل و حرکت واردکنندگان خودرو به سمت‬ ‫تولید و مونتاژ اس��ت چراکه واردات خودرو در قالب‬ ‫«سی بی یو» هیچ ارزش افزوده ای برای کشور نخواهد‬ ‫داش��ت و بیشتر از همه به سود شرکت های خارجی‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اما واردکنندگان حتی اگر به طور مونتاژ‬ ‫ای��ن خودروه��ا در ب��ازار عرضه کنند ه��م موجب‬ ‫اشتغالزایی و هم ارزش افزوده بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫زبان طراحی جذاب مزدا‪ ،‬محبوب دل ها‬ ‫جدیدتری��ن زبان طراح��ی مزدا که در خودروهای تولیدی س��ال اینده‬ ‫این ش��رکت دیده خواهد ش��د این برند ژاپنی را مجبور می کند س��نت ها‬ ‫را کنار گذاش��ته و از جنبه های گوناگونی به مقوله طراحی نگاه کند‪ .‬مزدا‬ ‫به طور معمول از مدل های گلی در زمان خلق طراحی های خود اس��تفاده‬ ‫می کند اما اخیرا از طراحان دیجیتالی بیشتری استفاده می کند تا به این‬ ‫ترتیب فرم های پیچیده و پانل های بدنه عضالنی به وجود اورد‪ .‬یکی از‬ ‫مدیران طراحی مزدا در مصاحبه با اتوموتیونیوز می گوید که زبان طراحی‬ ‫جدید این برند باعث هماهنگی و همکاری طراحان گلی و دیجیتالی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬او گفته است‪ :‬این موضوع شروع همزمان تولید مشترک و رقابت‬ ‫است‪ .‬ما باید با هم کار کنیم اما در عین حال با یکدیگر رقابت نیز داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬اولین نتیجه این ارتباط نزدیک تر کانسپت ویژن کوپه بود که در‬ ‫نمایشگاه خودرو توکیو رونمایی شد‪ .‬طراحان مزدا دو سال زمان را صرف‬ ‫خلق این خودرو کرده اند که یک س��ال ان صرف خلق سطوح موج دار با‬ ‫رفلکشن های پیچیده شده است‪ .‬این موضوع پیش از این در محصوالت‬ ‫قبلی مزدا دیده نش��ده بود‪ .‬رس��یدن به این نقطه اسان نبوده است‪ .‬مزدا‬ ‫بارها و بارها تناسبات پانل های بدنه را تغییر داده و گاهی اوقات تغییراتی‬ ‫در حد ‪ 0/10‬میلی متر اعمال کرده تا ظاهری عالی ایجاد شود‪.‬‬ ‫مدیر طراحی مزدا در ادامه می افزاید‪ :‬ما باید س��طوح بدنه را به منظور‬ ‫ایجاد انچه که می خواستیم کنترل کنیم‪ .‬این فرایند مستلزم صرف زمان‬ ‫و ان��رژی زیادی می باش��د‪ .‬اگرچه مزدا از تکنولوژی به منظور س��اخت‬ ‫محص��والت اینده خود اس��تفاده می کند اما مدیر این ش��رکت هنوز هم‬ ‫معتقد اس��ت که مدل های گلی فوق العاده بوده و همچنان جایگاه باالی‬ ‫خود را حفظ خواهند کرد‪ :‬من هنوز هم فکر می کنم مدل گلی بهتر است‪.‬‬ ‫ش��اید اگر می توانس��تیم مدل دیجیتالی را لمس کنیم انگاه می توانستیم‬ ‫برنده شویم‪ .‬یکی از اولین خودروهای مزدا که از زبان طراحی جدید سود‬ ‫خواهد برد نس��ل جدید مزدا ‪ 3‬اس��ت که در ان از ش��اخصه های طراحی‬ ‫کانسپت کای الهام گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫برترین ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی بهترین پیشرانه های دهه ‪ 90‬میالدی‬ ‫قلب دهه نودی ها‬ ‫دهه ‪ 90‬میالدی از جمله طالیی ترین دوران صنعت خودرو بود با خودروهای اسپرت و قدرتمند ژاپنی‪،‬‬ ‫فناوری های برگرفته از فرمول یک و پیشرانه های تنفس طبیعی و توربو فوق العاده‪.‬‬ ‫اگرچ�ه در ده�ه‪ 90‬به اندازه ده�ه‪ 80‬میالدی با خودروهای نمادین و اس�طوره ای روب�ه رو نبودیم‪ ،‬اما‬ ‫دهه‪ 90‬از نظر پیش�رانه های تولید شده به طور کامل برجسته بوده است‪ .‬در طول این دهه پیشرانه های‬ ‫گوناگونی معرفی ش�دند و البته پرفورمنس فوق العاده ای هم داش�تند‪ .‬در فهرس�ت پیش رو ‪10‬پیشرانه‬ ‫برتر دهه ‪90‬میالدی را که در بیشتر محصوالت از خودروهای اسپرت ژاپنی گرفته تا مدل های قدرتمند‬ ‫‪12‬سیلندر‪ ،‬خدمت شما عزیزان معرفی می کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹ ائودی ‪RS2‬‬ ‫این خودرو زمانی متولد ش��د ک��ه اولین محصول‬ ‫پرفورمن��س ائودی باید به عن��وان خودرویی نمادین‬ ‫وارد می��دان می ش��د و هم��ان زم��ان نی��ز یک��ی از‬ ‫س��ریع ترین واگن ها بود‪ .‬این سرعت به لطف پیشرانه‬ ‫‪2/2‬لیتری توربو با قدرت ‪311‬اسب بخار و پیکربندی‬ ‫‪ 5‬س��یلندر به دس��ت امده بود‪ .‬در واقع این پیشرانه‬ ‫از مدل‪ S2‬با قدرت ‪ 227‬اس��ب بخار گرفته ش��ده بود‬ ‫ام��ا پورش��ه جادویی خ��ود را روی ان اعمال کرده و‬ ‫خروجی ‪311‬اسب بخار را گرفته بود‪.‬‬ ‫ای��ن قدرت بیش��تر با نص��ب توربوش��ارژر بزرگتر‬ ‫‪ ،KKK‬اینترکول��ر بزرگت��ر‪ ،‬سیس��تم تزریق بوش و‬ ‫میل لنگ اصالح شده به دس��ت امد‪ .‬به عنوان نتیجه‬ ‫این بازنگری ها‪ ،‬ائ��ودی ‪ RS2‬تنها به ‪4/8‬ثانیه زمان‬ ‫نیاز داش��ت تا از سکون به س��رعت ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت برسد و سقف سرعت ان نیز ‪262‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت بود‪ .‬این خودرو حتی با استانداردهای کنونی‬ ‫نیز سریع است‪.‬‬ ‫‹ ‹فراری ‪355‬‬ ‫ای��ن برند ایتالیای��ی کار را با پیش��رانه ‪3/4‬لیتری‬ ‫فراری‪ 348‬اغاز کرد و برای جانش��ین ان یعنی ‪355‬‬ ‫پیشرانه ای فوق العاده تدارک دید‪.‬‬ ‫این خودرو از پیشرانه ‪ 8‬سیلندر با حجم ‪3/5‬لیتری‬ ‫اس��تفاده ک��رد‪ .‬قل��ب اهنی��ن ف��راری‪ 355‬دارای‬ ‫پیس��تون های الومینیومی‪ ،‬پیچ ه��ای اتصال الیاژی‬ ‫تیتانیومی‪ ،‬سیس��تم تزریق بوش و س��ر س��یلندر‪5‬‬ ‫س��وپاپ ب��ود‪ .‬نتیجه اصالح��ات انجام ش��ده قدرت‬ ‫‪375‬اس��ب بخار و ش��تاب ‪4/7‬ثانیه ای ب��ود‪ .‬حداکثر‬ ‫س��رعت فراری‪ 355‬هم به ‪295‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫ف��راری‪ 355‬ع�لاوه ب��ر ای��ن پیش��رانه دارای‬ ‫گیربکس دس��تی نوینی بود که از فناوری فرمول یک‬ ‫فراری سود می برد‪ .‬این گیربکس دارای سیستم الکترو‬ ‫هیدرولیکی بود و با استفاده از پدال شیفترهای پشت‬ ‫فرمان هم می شد‪ ،‬دنده های شش گانه را تعویض کرد‪.‬‬ ‫این گیربکس نه تنها تعویض های س��ریع تری داشت‪،‬‬ ‫بلکه راننده با وجود پدال ها می توانس��ت دو دست را‬ ‫روی فرمان نگه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا ‪S2000‬‬ ‫پیش��رانه ای��ن خ��ودرو بی ش��ک یک��ی از بهترین‬ ‫پیش��رانه های ‪2‬لیت��ری تنفس طبیعی تاریخ اس��ت‪.‬‬ ‫پیش��رانه یاد شده بین سال های ‪ 2000‬تا ‪ 2004‬یکی‬ ‫از مدعیان کس��ب عنوان پیش��رانه برتر با حجم های‬ ‫‪ 1/8‬تا ‪ 2‬لیتر بوده اس��ت‪ .‬عالوه بر این تا زمان عرضه‬ ‫فراری ‪ 458‬ایتالیا‪ ،‬هوندا ‪ S2000‬رکورد بیش��ترین‬ ‫قدرت تولیدی به ازای هر لیتر پیش��رانه (‪ 120‬اس��ب‬ ‫بخار به ازای هر لیتر) را در دست داشت‪.‬‬ ‫قدرتمندترین نسخه این پیشرانه در مدل ‪JDM-‬‬ ‫‪ Spec‬ب��ه کار رفت و به لطف نس��بت کمپرس باالتر‬ ‫قدرت ‪ 246‬اسب بخار داشت که به ازای هر لیتر برابر‬ ‫با ‪ 123‬اس��ب بخار بود‪ .‬این پیشرانه ‪4‬سیلندر خطی تا‬ ‫ردالین ‪9‬هزار فریاد زده و بس��یار ش��بیه فراری‪458‬‬ ‫ایتالیاست‪.‬‬ ‫‹ ‹ النچیا تما ‪8/32‬‬ ‫زیر کاپوت این خودرو ش��اید یک پیش��رانه عادی‬ ‫قرار گرفته باشد اما هرگز این طور نبوده و قلب تپنده‬ ‫النچیا تما پیش��رانه فراری ‪ 308‬است‪ .‬این پیشرانه ‪8‬‬ ‫س��یلندر ‪ 2.9‬لیتری قدرت ‪ 212‬اس��ب بخار داشته‬ ‫ک��ه البته کمتر از خروجی ‪237‬اس��ب بخار پیش��رانه‬ ‫ب��ه کار رفته در فراری اس��ت؛ اما همین خروجی هم‬ ‫باعث ش��ده النچیا تما یکی از سریع ترین سدان های‬ ‫دیفرانسیل جلوی ان روزها باشد‪ .‬شتاب صفر تا ‪100‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت تما ‪ 8/32‬تنها در ‪ 6/8‬ثانیه ثبت‬ ‫شده و سقف سرعت ان ‪ 240‬کیلومتر در ساعت است‪.‬‬ ‫در مقایسه با پیشرانه به کار رفته در فراری‪ ،‬نسخه ‪8‬‬ ‫سیلندر النچیا دارای میل لنگ متفاوت و سوپاپ های‬ ‫کوچکتر به منظور هماهنگی با یک سدان بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزدا ‪7-RX‬‬ ‫پیشرانه ‪ 13B-REW‬سومین نسل از مزدا ‪7-RX‬‬ ‫اولین بار در س��ال‪ 1992‬پدیدار شد و پس از چندین‬ ‫بروزرسانی‪ ،‬نس��خه نهایی ‪ 1/3‬لیتری دارای دو توربو‬ ‫بود و قدرت ‪ 276‬اس��ب بخار و گشتاور ‪ 314‬اسب بخار‬ ‫را ارائ��ه می کرد‪ .‬این خودرو اس��پرت در ‪ 5/2‬ثانیه از‬ ‫سکون به سرعت ‪100‬کیلومتر در ساعت می رسید و‬ ‫سقف سرعت ‪ 256‬کیلومتر در ساعت را داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مک الرن ‪F1‬‬ ‫اگرچه این یک مک الرن است اما حقیقت ان است‬ ‫که زیر کاپ��وت ‪ F1‬پیش��رانه ب ام و ارمیده بود‪ .‬این‬ ‫پیشرانه ‪12‬سیلندر که در میانه خودرو قرار گرفته با‬ ‫کد ‪ 2/S70‬شناخته می شد و قدرت ‪618‬اسب بخار و‬ ‫گشتاور ‪651‬نیوتون متری داشت‪ .‬این پیشرانه گرمای‬ ‫زیادی تولید می کرد و به همین دلیل بود که گوردون‬ ‫مورای محفظه ای با فویل طالیی(حدود ‪16‬گرم طال)‬ ‫برای هر خودرو در نظر گرفت‪.‬‬ ‫ی‬ ‫پش��ت فرمان نس��خه پروتوتایپ این خودرو اند ‬ ‫واالس ق��رار گرفت و رک��ورد جهانی جدی��دی را با‬ ‫س��رعت ‪386‬کیلومت��ر در س��اعت ثب��ت ک��رد‪ .‬این‬ ‫رکورد در سال‪ 1998‬و در پیست ‪Ehra-Lessien‬‬ ‫فولکس واگن المان به دست امد‪ .‬البته این خودرو در‬ ‫واقع به س��رعت ‪391‬کیلومتر در س��اعت نیز رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬مک الرن ‪ F1‬ت��ا امروز هنوز هم س��ریع ترین‬ ‫خ��ودرو تولیدی تنفس طبیعی دنی��ا بوده و احتمال‬ ‫پابرجا ماندن ان تا مدت های بسیار زیاد وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹میتسوبیشی لنسر اوو ‪V‬‬ ‫پنجمین نسل این خودرو که در سال‪ 1998‬عرضه‬ ‫شد از پیشرانه ‪2‬لیتری توربو ارتقا یافته‪ ،‬سود می برد‪.‬‬ ‫اگرچه ق��درت پیش��رانه همچنان ‪ 276‬اس��ب بخار‬ ‫بود اما گش��تاور از ‪ 330‬به ‪ 373‬نیوتون متر رس��یده‬ ‫بود‪.‬نتیجه ای��ن چکش کاری ها ش��تاب صفر تا ‪100‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت ‪ 4.7‬ثانیه ای و حداکثر س��رعت‬ ‫‪ 237‬کیلومتر در ساعت بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان ‪300ZX‬‬ ‫نس��ل ‪ Z32‬این خودرو از همان پیش��رانه ‪ 3‬لیتری‬ ‫مدل قبلی استفاده می کرد اما نسخه توربو ان دارای‬ ‫یک جفت توربو جدید س��اخت گ��رت و ‪ 2‬اینترکولر‬ ‫بود‪ .‬این تغییرات باعث ایجاد خروجی ‪ 300‬اسب بخار‬ ‫و گش��تاور ‪ 384‬نیوتون متر ش��ده بود‪ .‬اما اعداد همه ‬ ‫داس��تان را بازگو نمی کردند زیرا بهترین نکته پاسخ‬ ‫خطی پیش��رانه بود زیرا نیسان خشونت پیشرانه های‬ ‫توربو را کاهش داده بود‪.‬‬ ‫پرفورمن��س این خ��ودرو احس��اس برانگیز بوده و‬ ‫‪ 300ZX‬بین ‪ 5‬تا ‪ 6‬ثانیه به سرعت ‪100‬کیلومتر در‬ ‫ساعت می رسید و حداکثر سرعت محدود شده ‪250‬‬ ‫کیلومتر در ساعتی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ اوپل لوتوس امگا‪/‬لوتوس کارلتون‬ ‫این خودرو در س��ال‪ 1990‬عرضه ش��ده و به لطف‬ ‫پیش��رانه قدرتمن��د برگرفته از نس��خه ‪6‬س��یلندر ‪3‬‬ ‫لیتری به کار رفته در مدل ‪ GSi‬به سریع ترین سدان‬ ‫تولیدی دنیا تبدیل ش��د‪ .‬لوتوس ب��ا اضافه کردن ‪2‬‬ ‫توربو و افزایش حجم پیشرانه به ‪ 3/6‬لیتر و همچنین‬ ‫اس��تفاده از اینترکولر جدید جادوی خود را نشان داد‬ ‫و همچنین تغییرات س��خت افزاری دیگری نیز برای‬ ‫افزایش قابلیت اطمینان این خودرو انجام شد‪.‬‬ ‫پیش��رانه یادش��ده که با گیربکس ‪6‬سرعته دستی‬ ‫‪ ZF‬همراه شده بود و قدرت ‪377‬اسب بخار و گشتاور‬ ‫‪ 568‬نیوتون متری داش��ت‪ .‬اوپل لوت��وس امگا با این‬ ‫ق��وای محرکه در ‪ 5/4‬ثانیه به س��رعت ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت می رسید و سقف س��رعت ‪ 285‬کیلومتر‬ ‫در ساعتی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا سوپرا ‪IV‬‬ ‫بدون هرگونه ش��ک و تردید‪ ،‬پیشرانه ‪2JZ-GTE‬‬ ‫چهارمی��ن نس��ل تویوت��ا س��وپرا یک��ی از مهم ترین‬ ‫پیش��رانه های ژاپنی دهه‪ 90‬میالدی بوده است‪ .‬این‬ ‫پیش��رانه بای توربو دارای قدرت های متفاوتی بوده و‬ ‫نس��خه ‪ JDM-Spec‬ان خروجی ‪ 280‬اس��ب بخار‪،‬‬ ‫نس��خه اروپای��ی خروجی ‪ 326‬اس��ب بخ��ار و مدل‬ ‫ امریکایی نیز قدرت ‪ 320‬اسب بخار داشت‪.‬‬ ‫س��وپرای بای توربو با این پیشرانه فوق العاده سریع‬ ‫ب��ود و ش��تاب ان حدود ‪5‬ثانیه تخمین زده ش��ده و‬ ‫حداکثر س��رعتش نی��ز به ‪ 250‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫محدود بود‪.‬‬ ‫گش��تاور ‪ 410‬نیوتون مت��ر ای��ن پیش��رانه تنها از‬ ‫دور‪ 1800‬پیش��رانه در دس��ترس بود و اس��تفاده از‬ ‫‪2‬توربو نیز تاخیر این گونه پیش��رانه ها را کاهش داده‬ ‫بود‪ .‬یک حالت پیش از بوس��ت نیز وجود داش��ت که‬ ‫از دور‪ 3500‬پیش��رانه اغاز می ش��د و حداکثر بوست‬ ‫نی��ز از دور ‪4‬هزار در دس��ترس بود‪ .‬ای��ن تنظیمات‬ ‫توربوها تاثیر زیادی روی پرفورمنس س��وپرا داشت و‬ ‫در ژاپن نیز از سیس��تم زمان بندی متغیر س��وپاپ ها‬ ‫سود می برد‪.‬‬ ‫معرفی‬ ‫معرفی رسمی شورولت بلیزر جدید‬ ‫س از اینکه با تولی��د مدل ‪S10‬‬ ‫حدود‪13‬س��ال پ�� ‬ ‫بلیزر در س��ال ‪ 2005‬پایان یافت‪ ،‬نام بلیزر از س��بد‬ ‫محصوالت شورولت کنار رفت‪ ،‬سرانجام شورولت طی‬ ‫رویداد ویژه ای در اتالنتا از نسل جدید این ماشین را‬ ‫به طور رسمی رونمایی کرد‪ .‬البته بلیزر جدید برخالف‬ ‫گذش��ته به یک کراس اوور میان سایز تبدیل شده که‬ ‫بین مدل های اکوئناکس و تراورز قرار می گیرد؛ یعنی‬ ‫از اکوئناک��س بزرگتر بوده و از م��دل‪ 3‬ردیفه تراورز‬ ‫کوچکتر اس��ت؛ اما شاید برجس��ته ترین ویژگی بلیزر‬ ‫جدید طراحی فوق العاده تهاجمی و اس��پرت ان باشد‬ ‫که به وضوح انقالبی در طراحی های شورولت را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬در طراحی ای��ن کراس اوور جدید الهام هایی‬ ‫از کامارو جدید ‪ 2019‬دیده می شود؛ بنابراین به نظر‬ ‫می رس��د تیم طراحی جنرال موتورز ب��ا هدف فاصله‬ ‫گرفت��ن از بلیزره��ای قدیم��ی‪ ،‬با اس��تفاده از برخی‬ ‫ویژگی های کامارو ‪ 2019‬اس��تایل و ظاهر مدرنی به‬ ‫بلیزر جدید بخشیده اند‪.‬‬ ‫در نم��ای جلوی��ی بلیزر چراغ ه��ای ‪ LED‬باریکی‬ ‫به عن��وان دی الی��ت در بخ��ش باالی��ی تعبیه ش��ده‬ ‫درحالی ک��ه زیر انها چراغ ه��ای اصلی گرفته اند که از‬ ‫نوع ‪ HID‬هستند‪ .‬در میان چراغ های نیز جلوپنجره‬ ‫بزرگی جای گرفته اس��ت‪ .‬بلی��زر همچنین با چندین‬ ‫خط جانبی و سقف شناور که این روزها در بسیاری از‬ ‫خودروها دیده می شود‪ ،‬از پروفیل جانبی قدرتمندی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬یکی از خط��وط جانبی از چراغ های‬ ‫جلو اغاز شده و در زیر اینه های جانبی محور می شود‬ ‫درحالی که یک خط دیگر هم از گلگیرهای جلو شروع‬ ‫ش��ده و با عبور از ستون ‪ D‬به اسپویلر عقب می رسد‪.‬‬ ‫در این نما خط سومی هم وجود دارد که از دستگیره‬ ‫درهای عقب تا چراغ های عقب کش��یده ش��ده است‪.‬‬ ‫در نمای عقبی هم چراغ های ‪ LED‬مدرن و دو س��ر‬ ‫اگزوز دیده می شود‪.‬‬ ‫ش��ورولت قص��د دارد بلی��زر جدی��د را در‪ 3‬تی��پ‬ ‫گوناگون ش��امل پایه‪ ،‬پریمیر و ‪ RS‬عرضه کند که در‬ ‫ظاهر تفاوت هایی باهم دارن��د مثل جلوپنجره که در‬ ‫تیپ پریمیر از تریم کرومی بیش��تری برخوردار بوده‬ ‫و نمای لوکس��ی دارد درحالی که در تیپ ‪ RS‬به رنگ‬ ‫مش��کی بوده و نمایی اسپرت را به خودرو می بخشد‪.‬‬ ‫رینگ ه��ا نیز از نمونه های اس��تاندارد ‪ 18‬اینچی اغاز‬ ‫شده و درنهایت به نمونه های ‪ 21‬اینچی سفارشی در‬ ‫تیپ های پریمیر و ‪ RS‬می رسد‪.‬‬ ‫داخ��ل بلیزر جدید نیز با خطوط تهاجمی و الهام از‬ ‫جدیدترین نسخه کامارو‪ ،‬ویژگی های طراحی بیرونی‬ ‫را منعکس کرده اس��ت‪ .‬در اینج��ا دو ردیف صندلی‬ ‫بازگشتی شکوهمند‬ ‫ب��ا ظرفیت حم��ل ‪5‬نفر وجود دارد که بس��ته به نیاز‬ ‫مالک‪ ،‬صندلی های عقب را می توان به منظور افزایش‬ ‫فض��ای صندوق بار یا افزایش فضای پای سرنش��ینان‬ ‫عقب به میزان ‪ 14‬س��انتی متر به عقب یا جلو کشید‪.‬‬ ‫بلی��زر همچنی��ن نخس��تین خودرویی اس��ت که به‬ ‫سیستم مدیریت بارگیری شورولت مجهز شده است‪.‬‬ ‫این سیس��تم که به طور استاندارد در تیپ های ‪ RS‬و‬ ‫پریمیر ارائه می شود‪ ،‬ش��امل ریل ها و حصارهایی در‬ ‫صندوق بار می ش��ود که با تقسیم فضای صندوق‪ ،‬به‬ ‫بارگیری و ایمنی اشیاء کوچک کمک می کند‪.‬‬ ‫س��ایر ویژگی ه��ا و تجهی��زات بلیزر جدید ش��امل‬ ‫م��واردی مانند ک��روز کنترل تطبیق��ی‪ ،‬اینه داخلی‬ ‫دوربین��ی در تیپ ه��ای ‪ RS‬و پریمی��ر‪ ،‬در صندوق‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬ش��ارژر بی س��یم و ش��ش پ��ورت ‪USB‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬گرم ک��ن اتوماتیک غربیلک‬ ‫فرمان و گرم کن و تهویه اتوماتیک صندلی ها نیز قابل‬ ‫س��فارش است که هنگام روش��ن کردن خودرو از راه‬ ‫دور‪ ،‬به طور خودکار فعال می ش��وند‪ .‬همچنین تمامی‬ ‫تیپ های بلیزر به طور استاندارد به یک صفحه نمایش‬ ‫لمس��ی رنگی ‪8‬اینچی برای ارائه سیستم اطالعاتی‪-‬‬ ‫س��رگرمی ‪ 3 Infotainment‬ش��ورولت مجه��ز‬ ‫هس��تند که همراه با اینترنت وای ف��ای‪ 4G‬و قابلیت‬ ‫پشتیبانی از کارپلی و اندروید اتو ارائه می شود‪.‬‬ ‫ش��ورولت یک موتور ‪2/5‬لیتری ‪4‬س��یلندر با ‪193‬‬ ‫اسب بخار قدرت و ‪ 255‬نیوتن متر گشتاور را به عنوان‬ ‫موتور پایه برای بلی��زر جدید در نظر گرفته‪ ،‬اما برای‬ ‫کس��انی ک��ه خواهان موت��ور قوی تری هس��تند یک‬ ‫پیش��رانه ‪ 3/6‬لیتری ‪ V6‬هم ارائه شده که ‪ 305‬اسب‬ ‫بخار قدرت و ‪ 365‬نیوتن متر گش��تاور تولید می کند‪.‬‬ ‫انتق��ال نیروی هردوی این موتورها فقط توس��ط یک‬ ‫گیربکس ‪ 9‬سرعته اتوماتیک انجام می شود درحالی که‬ ‫هردو موتور به طوراستاندارد به سیستم توقف حرکت‬ ‫هم مجهز هستند‪ .‬بلیزر در حالت استاندارد به صورت‬ ‫دیفرانس��یل جلو ارائه می شود اما س��امانه چهارچرخ‬ ‫مح��رک هم برای ان قابل س��فارش اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫ش��ورولت‪ ،‬بلیزر ش��ش س��یلندر می تواند تا ‪ 2‬تن بار‬ ‫را بکس��ل کند‪ .‬تیپ ه��ای باالیی پریمیر و ‪ RS‬اما به‬ ‫سامانه چهارچرخ محرک پیشرفته تر دوکالچه مجهز‬ ‫ش��ده اند که گفته ش��ده عملکرد بهتری در ش��رایط‬ ‫باران��ی‪ ،‬برفی و یخی داش��ته و در هوای خش��ک هم‬ ‫از ثبات باالتری برخوردار اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تمامی‬ ‫تیپ ها به صورت استاندارد به سیستمی به نام انتخاب‬ ‫کشش مجهز هستند که راننده از طریق ان می تواند‬ ‫حاالت رانندگی خودرو را انتخاب کند‪ .‬این سیس��تم‬ ‫همچنین در مدل های چهارچ��رخ محرک با انتخاب‬ ‫رانن��ده‪ ،‬زمانی که به قابلیت چهارچرخ محرک نیازی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬انتقال نیرو به چرخ های عقب را قطع کرده و‬ ‫ماش��ین را به نمونه ای دیفرانسیل جلو تبدیل می کند‪.‬‬ ‫ش��ورولت بلیزر جدید در کارخان��ه جنرال موتورز در‬ ‫مکزیک در کنار کراس اوور اکوئناکس و هاچ بک کروز‬ ‫به تولید خواهد رسید‪ .‬این کراس اوور جدید امریکایی‬ ‫از اوایل سال اینده راهی نمایندگی های فروش خواهد‬ ‫ش��د و قیمت مدل های گوناگون ان نیز تا پایان سال‬ ‫جاری اعالم می شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فناوری تشخیص دست انداز در نسل اینده فورد فوکوس‬ ‫اگ��ر در مناطق��ی زندگ��ی می کنید ک��ه جاده های مخمل��ی و پر‬ ‫از دس��ت انداز دارد‪ ،‬به طورقط��ع از تالش ه��ای فورد ب��رای به حداقل‬ ‫رس��اندن اسیب های این دس��ت اندازها به خودروی تان تشکر خواهید‬ ‫کرد‪ .‬تغییرات اب وهوایی ش��دید در فصول س��رد س��ال باعث اسیب‬ ‫بیش��تر به سطوح جاده ش��ده؛ بنابراین بر کیفیت اسفالت تاثیر منفی‬ ‫می گ��ذارد‪ .‬البته از کیفیت بد اس��فالت هم باید بگوییم که فقط چند‬ ‫ماه پس از نشس��تن بر کف جاده کیفیت نازل خود را نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫یکی از امارهای جالب توجه اینکه س��ال پیش در انگلس��تان و ولز هر‬ ‫‪21‬ثانی��ه یک ب��ار باید یک دس��ت انداز تعمیر می ش��د‪ .‬همان گونه که‬ ‫می دانید ناهمواری های س��طح جاده نه تنه��ا می توانند رینگ خودرو‪،‬‬ ‫بلکه الس��تیک ها و حتی سیس��تم تعلیق را خراب کرده و این امر در‬ ‫بلند مدت به معنی هزینه های بیش��تر اس��ت‪ .‬اینجاس��ت که فناوری‬ ‫تش��خیص دس��ت انداز فورد وارد میدان ش��ده و زمان��ی را که خودرو‬ ‫می خواهد در چاله بیفتد حس کرده و سیستم تعلیق را برای اسیب ها‬ ‫تنظیم می کند‪ .‬اما انچه بعدها اتفاق می افتد این اس��ت که سیس��تم‬ ‫تعلیق عقب هم اکنون می تواند س��ریع تر از بخش جلو واکنش نش��ان‬ ‫دهد و این امر به لطف هشداری است که از حسگرهای جلویی دریافت‬ ‫می ش��ود‪ .‬گای متوت س��وپروایزر دینامیک خودرو فوکوس می گوید‪:‬‬ ‫مهندس��ان ما همیش��ه به دنبال بدتری��ن جاده ها بوده اند تا سیس��تم‬ ‫تعلیق محصوالت را تس��ت کنند اما هرچه بیشتر می گردیم بیشتر به‬ ‫جاده های نامطلوب برمی خوریم‪ .‬دس��ت اندازها مشکلی هستند که به‬ ‫این زودی ها برطرف نخواهند شد اما فناوری سیستم تعلیق پیشرفته‬ ‫ما قادر خواهد بود تاثیر منفی انها را کاهش دهد‪ .‬فناوری تش��خیص‬ ‫دست انداز نسل جدید فوکوس که تابستان سال جاری معرفی می شود‬ ‫بخش��ی از سیس��تم دامپینگ با کنترل همیشگی است که پاسخ های‬ ‫سیس��تم تعلیق را با توجه به ش��اخص های ترمز‪ ،‬فرمان و بدنه تنظیم‬ ‫کرده و البته حرکات سیستم تعلیق هر ‪2‬میلی ثانیه کنترل می شود‪.‬‬ ‫تجربه رانندگی با مرسدس بنز‪ C111‬مدل‪1970‬‬ ‫سفــر بــا مــاشــیــن زمــان‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫هنگامی که مرس��دس بنز در نمایش��گاه فرانکفورت سال‪1969‬‬ ‫پرده ها را از مدل ‪ C111‬کنار زد‪ ،‬انتظار می رفت این ماشین گوی‬ ‫ش��کل نارنجی رنگ گالوینگ‪ ،‬تاریخ سوپراس��پرت ها را بازنویس��ی‬ ‫کن��د؛ اما باوجود اینکه افراد زی��ادی تمایل خود را برای خرید این‬ ‫سوپراس��پرت المانی اع�لام کردند‪ ،‬متاس��فانه ‪ C111‬هیچ گاه به‬ ‫تولید انبوه نرسید‪ .‬البته در عوض مرسدس بنز از این خودرو برای‬ ‫ازمایش های خود اس��تفاده کرد و در دهه‪ 70‬میالدی ‪16‬د ستگاه از‬ ‫ان را به عنوان خودرویی ازمایشی و رکوردشکن به تولید رساند‪ .‬اما‬ ‫با این وجود درباره هدف از س��اخت این ماش��ین ازسوی مرسدس‬ ‫بنز بین کارشناس��ان صنعت خودروسازی اختالف نظر وجود دارد‪،‬‬ ‫به گونه ای که بس��یاری معتقدند ‪ C111‬فقط خودرویی ازمایش��ی‬ ‫ب��ود درحالی که برخی دیگر می گویند مدیریت وقت‪ ،‬این ماش��ین‬ ‫را ب��رای تولی��د در نظر گرفته ب��ود اما بعدها ام��کان تولید چنین‬ ‫خودروی رادیکالی مورد تردید قرار گرفت چراکه ‪ C111‬با رویکرد‬ ‫محافظه کارانه مرسدس بنز فاصله داشت‪.‬‬ ‫بزرگترین و برجس��ته ترین ویژگی رادیکال و غیرمعمول‪C111‬‬ ‫پیشرانه ان بود زیرا مرسدس بنز هم مانند بسیاری از خودروسازان‬ ‫در ان دوران پیش��رانه های وان��کل‪ ،‬روتاری یا هم��ان دوار را مورد‬ ‫ازمایش قرار می داد و در همین راس��تا‪ ،‬نخستین نمونه از ‪C111‬‬ ‫که در نمایشگاه فرانکفورت‪ 1969‬رونمایی شد نیز به یک پیشرانه‬ ‫وانکل ‪۳‬موتوره با ‪ 280‬اسب بخار قدرت مجهز شده بود‪ .‬سپس چند‬ ‫ماه بعد پروتوتایپ دومی به نام ‪ II C111‬در نمایش��گاه ژنو‪1970‬‬ ‫رونمایی ش��د که ب��ه یک موتور وانکل ‪ 2/4‬لیت��ری ‪4‬موتوره مجهز‬ ‫ش��ده ب��ود‪ .‬این موتور ‪ 350‬اس��ب بخار قدرت تولی��د می کرد‪ .‬این‬ ‫در گذش��ته نه چندان دور‪ ،‬ش��رکت استون مارتین‬ ‫مدل‪ DB11‬را به پیشرانه ‪ 8-V‬با توان خروجی ‪ 503‬‬ ‫اسب بخار و گشتاور ‪ 6 75‬نیوتن متر مجهز کرده بود که‬ ‫حدود ‪ 204‬کیلوگرم سبک تر از نسخه ‪ 12‬سیلندر بود‪.‬‬ ‫سپس طی یکسری تغییرات‪ ،‬سیستم تعلیق و اجزای‬ ‫فنی ان بروزرس��انی قرار گرفت‪ .‬نتیجه این تغییرات‬ ‫نه تنها منجر به ایجاد پرفورمنس��ی نزدیک به نس��خه‬ ‫گران تر ‪ 12‬س��یلندر بود‪ ،‬بلکه کیفیت رانندگی با ان‬ ‫را نیز افزایش داد‪.‬‬ ‫با این تفاس��یر می ش��ود گفت ک��ه ‪ DB11‬مرده‬ ‫اس��ت و جای خود را به جانش��ینی خل��ف‪ ،‬با عنوان‬ ‫‪ AMR DB11‬س��پرده اس��ت‪ .‬اندی پالمر به عنوان‬ ‫مدیرعام��ل برند اس��تون مارتین اعالم ک��رده که این‬ ‫ش��رکت بریتانیایی در ‪ 18‬ماه گذشته موفق به فروش‬ ‫‪ 4200‬دس��تگاه ‪ DB11‬شده است‪ .‬این خودرو از این‬ ‫به بعد با عنوان ‪ AMR DB11‬به بازار عرضه خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اس��تون مارتین ‪ AMR DB11‬اینک قادر به‬ ‫تولید ‪ ۶۳۰‬اس��ب بخار قدرت بوده که حدود ‪ ۳۰‬واحد‬ ‫بیشتر از مدل‪ v12‬اس��ت‪ .‬گشتاور حاصل از پیشرانه‬ ‫‪ 8-V‬با نس��خه ‪ 12-V‬یکسان و برابر ‪ 700‬نیوتن متر‬ ‫‪ 24‬نیوتن متر بیش از پیش��رانه‬ ‫اس��ت‪ .‬این رقم تنها ‬ ‫‪ 8-V‬قبلی است‪.‬‬ ‫حداکثر س��رعت ‪ AMR‬به ‪ 335‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫می رس��د که ح��دود ‪13‬واحد فراتر از س��رعت مدل‬ ‫‪۱۲‬س��یلندر و ‪1.6‬کیلومتربرساعت بیش��تر از بنتلی‬ ‫کانتیننتال جی ت��ی اس��ت‪ .‬همچنین ت��وان خروجی‬ ‫‪ AMR‬مع��ادل ‪ 4‬اس��ب بخار بیش��تر از کانتیننتال‬ ‫‪ GT‬بوده اما گش��تاور ‪ 900‬نیوتن متری بنتلی‪ ،‬ترمز‬ ‫پیش��تازی ‪ AMR‬را در همین جا می کش��د‪ .‬شتاب‬ ‫موت��ور‪ ،‬عملک��رد فوق العاده ای را ب��رای ‪ II C111‬پدید اورده بود‬ ‫به گونه ای که ماش��ین می توانس��ت فقط در مدت ‪ 4/9‬ثانیه از صفر‬ ‫به س��رعت‪ 100‬کیلومتر در ساعت رس��یده و در نهایت به حداکثر‬ ‫سرعت ‪ 300‬کیلومتر در ساعت دست پیدا کند‪.‬‬ ‫ب��رای درک ای��ن اع��داد می ت��وان سوپراس��پرت موتور وس��ط‬ ‫المبورگینی میورا ‪ P400S‬متعلق به همان دوران را در نظر گرفت‬ ‫که برای رس��یدن به س��رعت ‪100‬کیلومتر در ساعت به یک ثانیه‬ ‫زمان بیش��تری نیاز داشت و حداکثر سرعت ان هم ‪ 20‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت کمتر بود‪ .‬حتی مدل ‪ AMG GT‬که حدود نیم قرن پس‬ ‫از ‪ C111‬ساخته شده نیز در شتاب صفرتا ‪ 100‬فقط کمتر از یک‬ ‫ثانیه سریع تر از پدربزرگ سالخورده اش است؛ بنابراین ‪ C111‬برای‬ ‫دوران خود سوپراسپرت واقعا فوق العاده ای بوده است؛ اما مشکالت‬ ‫ذاتی موتورهای وانکل همچون مصرف س��وخت باال موجب شد که‬ ‫مرس��دس بنز در نهایت این موتورها را کن��ار بگذارد‪ .‬همچنین با‬ ‫توجه به بحران نفتی س��ال‪ 1973‬تصمیم مرس��دس بنز عقالنی و‬ ‫هوشمندانه بوده اس��ت‪ .‬امروز اما ‪ C111‬به دلیل اهمیت تاریخی‬ ‫و کمیاب بودنش‪ ،‬ارزش بس��یار زیادی پی��دا کرده و نرخی حدود‬ ‫‪6‬میلیون پوند برای ان تخمین زده می شود‪.‬‬ ‫ن وجود و در کمال تعجب‪ ،‬مرس��دس بن��ز اجازه داده‬ ‫ام��ا ب��ا ای ‬ ‫یک دس��تگاه ‪ C111‬از موزه خود در اش��توتگارت خارج ش��ده و‬ ‫برای ازمایش در اختیار خبرنگاران قرار گیرد‪ .‬ازاین رو ما توانستیم‬ ‫فرص��ت ناب رانندگی با این ش��اهکار المانی را کس��ب و لحظاتی‬ ‫تکرار نش��دنی را با ان س��پری کنیم‪ .‬نمونه م��ورد ازمایش از نوع‬ ‫‪ II C111‬است اما صدایی که از عقب ان به گوش می رسد (محل‬ ‫نصب پیشرانه) صدای یک موتور وانکل نیست‪ ،‬بلکه صدای موتوری‬ ‫ن قرار است که هرچند پیشرانه‬ ‫‪ V8‬شنیده می ش��ود‪ .‬داستان از ای ‬ ‫وان��کل اصلی این خودرو هنوز وجود دارد‪ ،‬اما بس��یار ارزش��مند و‬ ‫قیمتی است و بخش کالسیک مرسدس بنز تعداد بسیار محدودی‬ ‫ن را در اختی��ار دارد‪ .‬به همین دلیل پیش��رانه وانکل‬ ‫از قطع��ات ا ‬ ‫خودرویی که برای ازمایش در اختیار خبرنگاران قرار داده ش��ده با‬ ‫یک موتور ‪3/5‬لیتری ‪ V8‬متعلق به مدل‪ 350SL‬دهه‪ 70‬تعویض‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این موتور نه تنها مناسب استفاده در ‪ C111‬است‪ ،‬بلکه از لحاظ‬ ‫زمان��ی و تاریخی هم با ان تطاب��ق دارد‪ .‬البته این موتور‪ V8‬فقط‬ ‫‪ 200‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 286‬نیوتن متر گشتاور دارد که این یعنی‬ ‫قدرت ان ‪ 150‬اس��ب بخار کمتر از موتور وانکل اصلی خودرو است‪.‬‬ ‫همچنین درحالی که ردالین موتور وانکل برابر ‪ 10‬هزار ‪ rpm‬بود‪،‬‬ ‫ردالین این موتور ‪8‬س��یلندر فقط ‪ rpm 6500‬اس��ت؛ اما تمامی‬ ‫ناراحتی ها و تاس��ف های ناش��ی از این پیوند قلب هنگام توجه به‬ ‫ای��ن واقعیت که این موتور ‪ V8‬اس��ت که امکان ازمایش رانندگی‬ ‫ب��ا ‪ C111‬را فراهم کرده‪ ،‬رنگ می ب��ازد‪ II C111 .‬برای ازمایش‬ ‫در پیست اماده است و من در صندلی راننده نشسته ام درحالی که‬ ‫پیشرانه در پشت سر من در حال کار کردن است‪.‬‬ ‫هرچند این خودرو نمونه ای ازمایشی بوده‪ ،‬اما به طرز شگفت اوری‬ ‫کابین ان تکمیل شده و همانند یک خودرو تولیدی است‪ .‬کیلومتر‬ ‫ش��مار نیز عددی بیش از ‪18‬هزار کیلومتر را نشان می دهد که این‬ ‫یعنی این خودرو مورد اس��تفاده قرار گرفته است‪ .‬در سمت راست‬ ‫غربیل��ک فرمان امپرهای س��وخت‪ ،‬دمای اب و فش��ار روغن قرار‬ ‫گرفته اند درحالی که در زیر انها نیز کنترلرهای سیس��تم گرمایشی‬ ‫و تهویه به همراه سیس��تم صوتی تعبیه شده اند‪ .‬سیستم صوتی و‬ ‫تهویه که هردو کار می کنند برای چنین خودرویی کامال قابل توجه‬ ‫هستند‪ .‬هرچند دید بیرون محدود است اما همانند سوپراسپرت ها‬ ‫و به ویژه مدل های موتور وسط بوده و طبیعی است‪ .‬البته به منظور‬ ‫بهبود دید‪ ،‬در پروتوتایپ دوم یعنی همین مدل‪ II C111‬پوشش‬ ‫موت��ور تغییر ک��رد‪ .‬اینه های جانبی هم با اس��تانداردهای امروزی‬ ‫کوچک و ناکارامد هس��تند اما باید توجه داشت که درهای خودرو‬ ‫از نوع گالوینگ هستند‪.‬‬ ‫هرچند پیش��رانه‪ C111‬در قس��مت عقب قرار دارد اما رادیاتور‬ ‫ان در جلو نصب ش��ده و برای برجس��ته ک��ردن این ویژگی‪ ،‬روی‬ ‫ورودی های هوای جلو خطوط مش��کی رنگی کار ش��ده که با رنگ‬ ‫پوش��ش موتور نی��ز هماهنگ اس��ت‪ .‬چراغ های جل��وی خودرو از‬ ‫نوع مخفی هس��تند و چراغ های عقب نیز به ط��ور یکپارچه درون‬ ‫قاب مش��کی رنگی قرار گرفته اند؛ اما طراحی بیرونی ‪ C111‬حتی‬ ‫امروزه هم تازه و مدرن به نظر می رس��د و تنها چراغ های مخفی و‬ ‫ن را نش��ان می دهند‪.‬‬ ‫رینگ های ‪ 15‬اینچی الیاژی کوچک‪ ،‬س��ن ا ‬ ‫دره��ای گالوینگ نیز که میراث سوپراس��پرت های مرس��دس بنز‬ ‫هس��تند به راحتی باال رفته و پایین کش��یدن انها هم راحت انجام‬ ‫می شود‪ .‬پیشرانه قرضی‪ C111‬عملکرد روانی دارد درحالی که وزن‬ ‫کالچ خ��وب بوده و فاصله پدال تا کف ماش��ین نیز ایده ال اس��ت‬ ‫اما تعویض دنده با گیربکس ‪5‬س��رعته نیاز به کمی تمرین دارد تا‬ ‫از صح��ت انتخاب دنده ها اطمینان حاصل ش��ود‪ .‬هرچند عملکرد‬ ‫سیس��تم تهویه نیز برای خنک کردن کابین چندان کارامد نیست‬ ‫اما به اندازه کافی توان دارد که با افتاب ظهر مقابله کند‪ .‬سیس��تم‬ ‫تعلیق در جلو از نوع دو جناقی و در عقب چند اتصالی است که در‬ ‫ان دوران نواورانه بوده و بعدها در مدل های تولیدی مورد استفاده‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬بااین حال حرکات گهواره ای بدنه بس��یار زیاد است اما‬ ‫نگران کننده نیست و خودرو پایداری خود را حفظ می کند‪ .‬ترمزها‬ ‫نیز بسیار خوب عمل کرده و خودرو را سریع متوقف می کنند‪ .‬البته‬ ‫این موضوع تعجبی ندارد زیرا یکی از ازمایش هایی که با ‪II C111‬‬ ‫در دهه‪ 70‬انجام شد توسعه سیستم ترمز ‪ ABS‬بود‪.‬‬ ‫ام��ا ازمایش ها روی مدل ‪ C111‬فقط محدود به سیس��تم ترمز‬ ‫نبود چراکه در سراسر دهه‪ 70‬از مدلی به نام ‪ II D C111‬نیز برای‬ ‫توس��عه و ازمایش سیستم توربوش��ارژر و اینترکولر در موتورهای‬ ‫توربودی��زل اس��تفاده ش��د‪ .‬این مدل به یک پیش��رانه ‪5‬س��یلندر‬ ‫دیزلی بنام ‪ OM617‬مجهز ش��ده بود که ‪ 190‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫داش��ت؛ اما برای مهندسان مرس��دس بنز مرز و محدودیتی وجود‬ ‫نداشت چراکه در س��ال ‪ 1979‬اخرین نسخه از ‪ C111‬با کد ‪IV‬‬ ‫س��اخته شد که به یک موتور ‪ 4/8‬لیتری‪ V8‬بنزینی توئین توربو با‬ ‫‪ 500‬اس��ب بخار قدرت مجهز شده بود‪ .‬این مدل که بدنه فوق العاده‬ ‫ائرودینامیکی داشت‪ ،‬با دستیابی به سرعت ‪ 404‬کیلومتر در ساعت‬ ‫در پیس��ت ناردو در جنوب ایتالیا‪ ،‬رکورد سرعت در پیست را به نام‬ ‫خ��ود به ثبت رس��اند‪ .‬وقتی می بینیم که همه ای��ن ازمایش ها در‬ ‫دهه‪70‬میالدی انجام ش��ده‪ ،‬متوجه می ش��ویم که ‪ C111‬خودرو‬ ‫خارق العاده ای بوده اس��ت ام��ا درحالی که افراد بس��یاری خواهان‬ ‫خرید ان بودند مرس��دس بن��ز از تولید ان خ��ودداری کرد؛ البته‬ ‫هرچند س��ازنده المانی بجای تولید این سوپراس��پرت‪ ،‬ان را برای‬ ‫انجام پیش��رفته ترین ازمایش های ان دوران مورداستفاده قرار داد‪،‬‬ ‫‪ C111‬بازهم به یکی از درخش��ان ترین نقطه ها در تاریخ مرسدس‬ ‫بنز تبدیل شد که همچنان تا به امروز باقیمانده است‪.‬‬ ‫منبع‪Autoclassics :‬‬ ‫جایگزین‬ ‫بررسی استون مارتین ‪ AMR DB11‬مدل ‪2019‬‬ ‫جانشین خلف موشک ‪DB11‬‬ ‫صفر تا‪ AMR 100‬بر حسب ادعای شرکت سازنده‪،‬‬ ‫تنها معادل ‪ 3/7‬ثانیه اس��ت‪ .‬گفتنی است این رقم در‬ ‫بررس��ی های انجام ش��ده روی نس��خه قبلی ‪DB11‬‬ ‫معادل ‪ 3/8‬ثانیه بود‪.‬‬ ‫عالوه بر ارتقای عملکرد پیش��ران ه اس��تون مارتین‬ ‫‪ ، AMR‬بهبود سیستم تعلیق نیز یکی دیگر از نقاط‬ ‫قوت این خودرو به شمار می رود‪ .‬عمده تغییرات انجام‬ ‫شده روی تعلیق قسمت عقب این خودرو بوده که در‬ ‫نتیجه هندلینگ بهتری را نصیب ‪ AMR‬کرده است‪.‬‬ ‫همچنین کیفیت سواری ان نیز چندان مورد مصالحه‬ ‫قرار نگرفته و کاهش نیافته است‪.‬‬ ‫از نظر بصری نیز تغییرات مناس��بی در این خودرو‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬قطعات براق به رنگ مش��کی در‬ ‫برخی نقاط بدنه به چش��م می خورند و فیبرکربن نیز‬ ‫به طورسفارش��ی به طور تقریبی برای بیش��تر قطعات‬ ‫اج��زای بدنه‪ ،‬از س��قف و اینه ها گرفته تا اس��پلیتر‪،‬‬ ‫دیفیوزر و رکاب ها‪ ،‬قابل ارائه خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن رینگ ها با نمونه اس��پرت تر ‪ ۲ ۰‬اینچی‬ ‫فورج کاری شده‪ ،‬جایگزین شده اند‪ .‬طرح های مشکی‬ ‫رن��گ به داخل کابین نیز س��رایت کرده ان��د‪ .‬الکانترا‬ ‫بسیاری از بخش ها را پوشش داده و خطوطی به رنگ‬ ‫س��بز فس��فری‪ ،‬به گونه ای هماهنگ ب��ا نمای بیرونی‬ ‫در داخ��ل کابین اس��تون مارتین ‪ AMR‬به چش��م‬ ‫می خورن��د‪ .‬اگر چه تغییرات ظاه��ری چندان زیاد به‬ ‫نظر نمی رس��د اما ب��ه هر حال‪ ،‬س��یمای جذاب تری‬ ‫را ب��رای این خ��ودرو زیبا به ارمغان اورده اس��ت‪ .‬در‬ ‫همان ابت��دای حرکت ب��ا ‪ AMR‬متوجه هندلینگ‬ ‫بهتر خودرو نس��بت به نس��ل قبل خود خواهید شد‪.‬‬ ‫اس��تون مارتین ‪ AMR‬یکی از ان خودروهایی است‬ ‫که از همان ابتدا باید ان را در حالت رانندگی اسپرت‬ ‫قرار دهید‪ .‬در این حالت‪ ،‬س��واری بس��یار نرم و رفاه‬ ‫بخش است‪.‬‬ ‫ب��رای رانندگی پ��ر س��رعت و هیجان انگی��ز باید‬ ‫حال��ت اس��پرت پالس را انتخاب کنید‪ .‬ای��ن خودرو‬ ‫‪ 1902‬کیلوگرم��ی‪ ،‬یک حالت رانندگی دیگر نیز دارد‬ ‫تا بتواند تمام قدرت خود را به رخ بکش��د و ان حالت‬ ‫‪ Track‬است‪.‬‬ ‫در حالت استاندارد نیز‪ ،‬سیستم تعلیق به طور کامل‬ ‫از حالتی اسپرت گونه برخوردار است‪ .‬همچنین حالت‬ ‫رانندگی اس��پرت برای جاده های بین شهری باریک و‬ ‫پر پیچ و خم و البته کمی ناهموار مناس��ب اس��ت و‬ ‫حالت ‪ Track‬با سیستم تعلیق سفت تر‪ ،‬کنترل بدنه‬ ‫بهتری از خود به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به رانندگی که با این خودرو داش��تیم‪ ،‬به‬ ‫نظر ما این طور احس��اس می شود که ‪ AMR‬حدود‬ ‫‪ ۵‬درصد نس��خه قبلی ‪ DB11‬قوی تر باشد‪ .‬از حیث‬ ‫ش��تاب گیری یا قدرت ترمزها‪ ،‬تف��اوت زیادی توجه‬ ‫انسان را به خود جلب نمی کند‪ ،‬حتی در سرعت های‬ ‫باالتر شتابگیری سخت تر انجام می شود‪.‬‬ ‫عملکرد جعبه دنده بس��یار بهتر از قبل شده است‪.‬‬ ‫البته ‪ AMR‬هنوز هم از همان گیربکس ‪ ۸‬س��رعته‬ ‫اتوماتی��ک ‪ ZF‬بهره می برد‪ .‬تعویض دنده ها در حالت‬ ‫اتوماتیک بهتر از قبل انجام می ش��ود‪ .‬البته ما ترجیح‬ ‫دادیم تا از حالت تعویض دس��تی با اس��تفاده از پدل‬ ‫ش��یفتر های بزرگ پش��ت غربیلک فرمان اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫تفاوت اساس��ی که بین دو حالت اسپرت و ‪Track‬‬ ‫وجود دارد‪ ،‬این اس��ت که در حالت رانندگی ‪Track‬‬ ‫عمل تعویض دنده ها با زمختی بیش��تری همراه است‬ ‫که البته گاهی دوس��ت داشتنی است و گاهی چندان‬ ‫مورد عالقه ش��ما واقع نخواهد ش��د‪ .‬اما در این بین‪،‬‬ ‫طنی��ن صدای غرش پیش��رانه در ه��ر حالتی جذاب‬ ‫و هیجان انگی��ز خواهد بود‪ .‬همچنی��ن در یک اتوبان‬ ‫س��رعت ازاد استون مارتین ‪ AMR‬سریع به سرعت‬ ‫‪ 281‬کیلومتربرساعت رسید و می توانست سریع تر نیز‬ ‫حرک��ت کند ‪ .‬به طور کلی‪ ،‬اگرچ��ه ‪ AMR‬فقط یک‬ ‫خودرو اسپرت نیس��ت اما قوای محرک فوق العاده ای‬ ‫دارد‪ ،‬زیبا و قدرتمند است و اینک از جلوه های بصری‬ ‫جذاب تری نیز نسبت به گذشته برخوردار شده است‪.‬‬ ‫‪ AMR‬یک ‪ GT‬قانع کننده و بس��یار هیجان انگیز‬ ‫اس��ت‪ .‬نه تنها اختالف عملکردی انچنانی میان مدل‬ ‫‪ V12‬و ‪ AMR V8‬وج��ود ندارد‪ ،‬بلک��ه رانندگی با‬ ‫‪ AMR‬بهتر و لذت بخش تر است‪ .‬اگر ما توانایی مالی‬ ‫خرید‪ DB11‬را داش��تیم‪ ،‬به طورحتم نس��خه ‪V12‬‬ ‫را فرام��وش می کردی��م و به س��راغ ‪AMR DB11‬‬ ‫می رفتیم‪.‬‬ ‫منبع‪motortrend :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تغییرات سوباروکراس ترک مدل ‪2019‬‬ ‫فروش سوباروکراس ترک در بازار امریکا هر سال با افزایش همراه‬ ‫بوده و این خودروساز ژاپنی امیدوار است به اعمال برخی تغییرات‬ ‫در مدل سال‪ 2019‬این خودرو به روند رو به رشد خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫کار را با نسخه پایه کراس ترک ‪ 2.0i‬اغاز می کنیم که قیمت پایه‬ ‫‪ 21895‬دالری دارد‪ .‬اگرچه این خ��ودرو افزایش نرخ ‪ 100‬دالری‬ ‫داشته اما مشتریان می توانند پکیج جدید مجهز به گیربکس‪CVT‬‬ ‫را در مدل پایه سفارش دهند‪ .‬این پکیج ‪ 845‬دالری شامل سیستم‬ ‫کمک راننده ‪ Eyesight‬اس��ت که کروز کنترل تطبیقی‪ ،‬دستیار‬ ‫حف��ظ خودرو بین خطوط‪ ،‬ترمز پیش از برخورد و هش��دار خروج‬ ‫عم��ده خودروهایی ک��ه از ابتدای اختراع این وس��یله نقلیه تاکنون‬ ‫س��اخته ش��ده اند‪ ،‬چهارچرخ داش��ته اند و به همین دلیل تا نام خودرو‬ ‫می اید‪ ،‬وسیله ای چهارچرخ به ذهن متبادر می شود؛ اما در طول تاریخ‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬خودروهای سه چرخ زیادی هم ساخته شده اند تا جایی‬ ‫که اولین وسیله نقلیه ساخته شده با پیشرانه درون سوز در اواخر قرن ‪،19‬‬ ‫نمونه ای سه چرخ بود‪ .‬پس ازان نیز خودروهای سه چرخ به طور محدود‬ ‫در کنار همتایان چهارچرخ شان س��اخته شدند؛ اما از بین خودروهای‬ ‫سه چرخ فراوانی که در طول تاریخ ساخته و به جهانیان معرفی شده اند‪،‬‬ ‫تعداد بس��یار کمی برای بیش��تر مردم شناخته شده هستند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل در این مطلب قصد داریم مشهورترین خودروهای سه چرخ تاریخ‬ ‫را معرفی کنیم‪ .‬البته هریک از س��ه چرخه های این فهرست با یکدیگر‬ ‫متفاوت هستند زیرا در بین انها از رودسترهای اسپرت سه چرخ گرفته‬ ‫تا وانت و حتی کشنده سه چرخ به چشم می خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹کار ِور وان‬ ‫کارور وان در سال‪ 2002‬معرفی شد و یکی از اولین خودروهای‬ ‫س��ه چرخ تاریخ با قابلیت کج شدن بدنه بود‪ .‬این خودرو دارای دو‬ ‫صندلی پشت سر هم بود و به یک پیشرانه ‪ 4‬سیلندر بنزینی مجهز‬ ‫شده بود که ‪ 70‬اسب بخار قدرت داشت‪ .‬کارور وان با وجود قدرت‬ ‫کم پیش��رانه‪ ،‬به لطف وزن س��بک خود می توانس��ت ظرف ‪ 8‬ثانیه‬ ‫از صفر به س��رعت ‪100‬کیلومتر در س��اعت رسیده و در نهایت به‬ ‫حداکثر سرعت ‪ 185‬کیلومتر در ساعت دست پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزدا ‪K360‬‬ ‫ای��ن وان��ت کوچک س��ه چرخ از س��ال‪ 1959‬به ب��ازار امد و به‬ ‫لط��ف توانایی مان��ور فوق العاده در خیابان ه��ای باریک‪ ،‬به یکی از‬ ‫محبوب ترین وانت ها در ژاپن تبدیل شد‪ .‬این وانت سه چرخ ژاپنی‬ ‫در کش��ورمان هم عرضه ش��د و حتی هنوز ه��م به ندرت می توان‬ ‫نمونه های��ی از ان را در حال حرک��ت در خیابان ها دید‪ K360 .‬به‬ ‫از خط را شامل می ش��ود‪ .‬این پکیج همچنین دربردارنده سیستم‬ ‫پایش باد الستیک ها‪ ،‬چراغ گرم شدن بیش از حد کنسول و پشت‬ ‫امپرهای ارتقا یافته با صفحه ‪ LCD‬رنگی اس��ت‪ .‬مدل سطح میانی‬ ‫کراس ترک ‪ 2.0i‬پریمیوم قیمت پایه ‪ 22895‬دالری داش��ته و از‬ ‫سیستم اطالعات س��رگرمی اس��تارلینک ارتقا یافته سود می برد‪.‬‬ ‫این سیس��تم دارای صفحه نمای��ش ‪ 6.5‬اینچی و ‪ CD‬پلیر جدید‬ ‫اس��ت‪ .‬مدل پرچمدار کراس ت��رک ‪ 2.0i‬لیمیتد قیمت ‪27195‬‬ ‫دالری داش��ته و از گیربکس ‪ CVT‬اس��تاندارد با کنترل حرکت‬ ‫در س��رپایینی و حال��ت ‪ X‬س��ود می ب��رد‪ .‬خری��داران همچنین‬ ‫ش��اهد سیس��تم اطالعات س��رگرمی اس��تارلینک روزامد شده با‬ ‫صفحه نمایش ‪ 8‬اینچی خواهند بود‪ .‬این سیس��تم هم اکنون شامل‬ ‫کنترل های فعال ش��ده با صوت و فناوری ‪ NFC‬است‪ .‬صرف نظر‬ ‫از مدل انتخابی‪ ،‬تمامی مدل های س��وبارو کراس ترک از پیش��رانه‬ ‫‪4‬سیلندر ‪2‬لیتری با قدرت ‪152‬اس��ب بخار و گشتاور ‪196‬نیوتون‬ ‫متر استفاده می کنند‪ .‬این پیشرانه به یک گیربکس ‪6‬سرعته دستی‬ ‫یا ‪ CVT‬متصل می شود‪ .‬پیشرانه ‪2‬لیتری تنها گزینه در دسترس‬ ‫نخواهد بود زیرا سوبارو برنامه های خود برای معرفی نسخه پالگین‬ ‫هیبریدی در اواخر سال جاری را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫یک پیشرانه دو سیلندر مجهز بود که زیر محل نشستن سرنشینان‬ ‫نصب ش��ده بود‪ .‬نسخه بزرگتر و با ظرفیت بار بیشتر از این خودرو‬ ‫نیز با نام ‪ T600‬تولید ش��د‪ .‬به دلیل فروش و محبوبیت باال‪ ،‬تولید‬ ‫این پیکاپ سه چرخ تا سال ‪ 1971‬ادامه یافت‪.‬‬ ‫ظاهر کالس��یک خود را حفظ کرده‪ ،‬به یک پیش��رانه ‪ 2‬لیتری دو‬ ‫سیلندر ‪ V‬شکل س��اخت هارلی دیویدسون مجهز شده که حدود‬ ‫‪ 115‬اس��ب بخار ق��درت دارد‪ .‬این نیرو به وس��یله ی��ک گیربکس‬ ‫‪5‬سرعته دستی ساخت مزدا به تک چرخ عقب انتقال پیدا می کند‪.‬‬ ‫ش��رکت الیو موتورز که در س��ال‪ 2009‬در امریکا تاسیس شد‪،‬‬ ‫خودرو س��ه چرخی به نام ‪ P5‬را با هدف تغییر شیوه حمل ونقل در‬ ‫امریکا معرفی کرد‪ .‬این شرکت قصد داشته با مدل‪ P5‬ویژگی های‬ ‫معم��ول خودروها مانن��د پنجره های برقی‪ ،‬ک��روز کنترل و تهویه‬ ‫مطبوع را با مصرف س��وخت بسیار پایینی ارائه کند‪ .‬بدین منظور‪،‬‬ ‫‪ P5‬به یک پیشرانه ‪ 0/9‬لیتری ‪3‬سیلندر بنزینی مجهز شده که ‪55‬‬ ‫اس��ب بخار قدرت دارد‪ .‬این موتور‪ ،‬خودرو را ظرف ‪9/6‬ثانیه از صفر‬ ‫به س��رعت ‪100‬کیلومتر در ساعت رس��انده و توانایی دستیابی به‬ ‫حداکثر سرعت ‪ 160‬کیلومتر در ساعت را برای ان فراهم می کند؛‬ ‫ام��ا بهتری��ن ویژگی ‪ P5‬هم��ان موضوع مدنظر الی��و موتور یعنی‬ ‫مصرف سوخت بسیار پایین است به گونه ای که در هر ‪100‬کیلومتر‬ ‫فقط ‪ 2/8‬لیتر بنزین مصرف می کند‪ .‬طراحی بس��یار ائرودینامیک‬ ‫بدنه ‪ P5‬نقش مهمی در دستیابی به این عدد داشته است‪.‬‬ ‫هرچن��د ش��رکت پوالریس در س��اخت اس��نومبیل ها و کوادها‬ ‫(موتورس��یکلت های چهارچرخ) تخصص دارد اما این ش��رکت در‬ ‫س��ال ‪ 2014‬یک وسیله نقلیه س��ه چرخ به نام پوالریس را معرفی‬ ‫کرد‪ .‬این وس��یله ه��م مانند مورگان دوچ��رخ در جلو و یک چرخ‬ ‫در عق��ب دارد‪ .‬داخ��ل پوالریس نیز ضداب ب��وده و به دو صندلی‬ ‫مس��ابقه ای در کنار هم و غربیلک فرمان قابل تنظیم مجهز است‪.‬‬ ‫پیشرانه این وسیله که وسیله ای بین خودرو و موتورسیکلت است‪،‬‬ ‫یک واحد ‪ 2/4‬لیتری ‪4‬س��یلندر با ‪ 173‬اس��ب بخار قدرت و ‪225‬‬ ‫نیوتن متر گشتاور است که از جنرال موتورز گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الیو ‪P5‬‬ ‫‹ ‹مورگان ‪Wheeler 3‬‬ ‫در بی��ن خودروهای س��ه چرخ‪ ،‬م��ورگان ‪ Wheeler 3‬یکی از‬ ‫برجس��ته ترین نمونه هاست‪ .‬شرکت بریتانیایی مورگان که در سال‬ ‫‪ 1910‬تاسیس شد‪ ،‬کار خود را با ساخت خودروهای سه چرخ اغاز‬ ‫کرد و نخستین س��ه چرخه خود را در سال ‪ 1911‬روانه بازار کرد‪.‬‬ ‫تولید این سری خودروها تا سال ‪ 1939‬ادامه یافت‪ .‬سپس چندین‬ ‫دهه بعد‪ ،‬مورگان تصمیم گرفت این محصول نمادین خود را احیا‬ ‫کند‪ .‬بدین ترتیب در نهایت ‪ Wheeler 3‬جدید به طوررسمی در‬ ‫نمایش��گاه ژنو ‪ 2011‬رونمایی ش��د‪ .‬این مدل جدید که همچنان‬ ‫‹ ‹پوالریس اسلینگ شات‬ ‫‹ ‹ریالینت رابین‬ ‫ریالینت یک ش��رکت خودروس��ازی کوچک بریتانیایی بود که‬ ‫یکی از مش��هورترین و پرفروش ترین خودروهای س��ه چرخ دنیا را‬ ‫تولید می کرد‪ .‬این خودرو که رابین نام داشت‪ ،‬برای نخستین بار از‬ ‫س��ال‪ 1973‬به بازار امد و سپس در‪ 3‬نسل تا سال‪ 2002‬به تولید‬ ‫رس��ید‪ .‬رابین یک هاچ بک کوچک شهری س��ه چرخ بود که حتی‬ ‫نمونه های ون و استیش��ن ان هم ساخته شد‪ .‬این هاچ بک سه چرخ‬ ‫در ابتدا به یک پیشرانه کوچک ‪ 750‬سی سی ‪4‬سیلندر مجهز شده‬ ‫بود اما در س��ال‪ 1975‬این موتور با یک نمونه بزرگتر ‪ 850‬سی سی‬ ‫جایگزین شد‪ .‬نیروی پیشرانه هم از طریق یک گیربکس ‪4‬سرعته‬ ‫دس��تی به چرخ های عقب انتقال پیدا می کرد‪ .‬همان طور که گفته‬ ‫شد‪ ،‬ریالینت رابین یکی از مشهورترین و پرفروش ترین خودروهای‬ ‫سه چرخ دنیا به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‹ ‹اسکامل اسکاراب‬ ‫در اوای��ل دهه‪ 30‬می�لادی‪ ،‬مفه��وم اس��ب مکانیک��ی به منظور‬ ‫جایگزین��ی اس��ب ها در حمل ونقل های محلی ازس��وی ش��رکت‬ ‫بریتانیایی ‪ Napier & Son‬مطرح ش��د‪ .‬س��پس در سال ‪1933‬‬ ‫شرکت اس��کامل این طرح را از ‪ Napier‬خریداری کرده و تولید‬ ‫ان را در س��ال ‪ 1934‬اغاز کرد‪ .‬این کش��نده س��ه چرخ به سرعت‬ ‫به وسیله ای مشهور تبدیل شد و به همین دلیل پس از ساخت ‪14‬‬ ‫هزار دستگاه‪ ،‬اسکامل در س��ال ‪ 1948‬مدل به طورکامل جدیدی‬ ‫به نام اسکاراب را به عنوان جایگزین اسب مکانیکی معرفی کرد‪ .‬این‬ ‫مدل جدید تمامی ویژگی های اش��نا و مفید س��لف خود را حفظ‬ ‫کرده و انها را نواوری های زیادی ترکیب کرده بود که یکی از انها‬ ‫انتقال پیشرانه به پشت کابین بود‪ .‬اسکاراب که در دو نسخه ‪3‬تن‬ ‫و ‪6‬تن س��اخته می شد‪ ،‬به یک پیشرانه بنزینی ‪ 2‬لیتری مجهز بود‬ ‫درحالی که یک موتور دیزلی هم برای ان ارائه ش��د‪ .‬این کش��نده‬ ‫جالب تا سال‪ 1967‬به تولید رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹بنز موتورواگن‬ ‫بن��ز موتورواگن که در س��ال‪ 1886‬توس��ط کارل بن��ز (یکی از‬ ‫موسسان کمپانی مرسدس بنز) ساخته شد‪ ،‬اولین خودرو مجهز به‬ ‫پیشرانه درون سوز دنیا بود و نکته جالب اینکه تنها سه چرخ داشت‪.‬‬ ‫این خودرو در جوالی س��ال‪ 1886‬در منهای��م به نمایش عمومی‬ ‫درامد‪ .‬موتورواگن به یک پیشرانه یک لیتری دو زمانه مجهز بود که‬ ‫فقط ‪ 0/66‬اسب بخار قدرت تولید می کرد‪ .‬البته طی سال های بعد‬ ‫قدرت این موتور افزایش یافته و به ‪ 2‬اسب بخار رسید‪ .‬موتور واگن‬ ‫تا سال ‪ 1893‬به تولید رسید و حدود ‪ 25‬دستگاه از ان ساخته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹واندرهال ونیز‬ ‫بین الملل‬ ‫ونیز یک خودرو اس��پرت س��ه چرخ اس��ت که توس��ط ش��رکت‬ ‫امریکایی واندرهال ساخته شده است‪ .‬البته در ایاالت متحده درباره‬ ‫موتورس��یکلت یا خودرو بودن ونی��ز اختالف وجود دارد به گونه ای‬ ‫که در برخ��ی ایالت ها مانند کالیفرنیا‪ ،‬موتورس��یکلت محس��وب‬ ‫ن را ی��ک خودرو می دانند‪.‬‬ ‫می ش��ود درحالی که ایالت های دیگر ا ‬ ‫درهرحال ونیز وس��یله ای س��رگرم کننده برای رانندگی است‪ .‬این‬ ‫ماشین دو چرخ در جلو و یک چرخ در عقب داشته و به یک پیشرانه‬ ‫‪ 1/4‬لیتری ‪4‬سیلندر توربوشارژ ساخت جنرال موتورز با ‪ 140‬اسب‬ ‫بخار قدرت مجهز است‪.‬‬ ‫‹ ‹باند باگ‬ ‫باند یک شرکت خودروس��ازی بریتانیایی بود که در سال‪1969‬‬ ‫ازس��وی شرکت ریالینت خریداری شد‪ .‬ریالینت که در طول دهه‬ ‫‪ 70‬میالدی همچنان از برند باند برای برخی محصوالتش استفاده‬ ‫می کرد‪ ،‬در سال‪ 1970‬خودرو سه چرخ جدیدی به نام باگ را با نام‬ ‫برند باند معرفی کرد‪.‬‬ ‫باگ یک خودرو کوچک با طراحی اسپرت و جذاب‬ ‫بود و تالشی ازسوی ریالینت برای جذاب تر نشان‬ ‫دادن خودروهای س��ه چرخ و جذب جوانان به‬ ‫انها به ش��مار می امد چراکه تا پیش از ان‬ ‫خودروهای سه چرخ به عنوان خودروهای‬ ‫ارزان قیمت و کس��ل کننده ش��ناخته‬ ‫می شدند‪ .‬این ماشین به یک پیشرانه‬ ‫‪4‬سیلندر ‪ 700‬سی سی مجهز بود‬ ‫که قدرتی حدود ‪ 30‬اس��ب بخار‬ ‫تولی��د می کرد‪ .‬تولی��د باند باگ‬ ‫در س��ال‪ 1974‬پس از ساخت‬ ‫‪ 2270‬دستگاه پایان یافت‪.‬‬ ‫معرفی مشهورترین خودروهای سه چرخ تاریخ‬ ‫پا به پای چهار چرخ ها‬ ‫شاسی بلندها‬ ‫معرفی ‪ 15‬شاسی بلند قوی تر از موستانگ ‪GT‬‬ ‫رقبای اسب فورد‬ ‫هاچ بک های اسپرتی مانند هوندا سیویک تایپ ‪ R‬و‬ ‫فورد فوکوس ‪ RS‬ترکیب بس��یار خوبی از پرفورمنس‬ ‫و فضای خوب کابی��ن و محفظه بار را ارائه می کنند؛‬ ‫اما اگر شما خودرویی بزرگتر با قدرت بیشتر بخواهید‬ ‫چه؟! در گذش��ته شاید این یک مش��کل بود اما این‬ ‫روزه��ا خوش ش��انس هس��تید‪ .‬در ادام��ه ش��ما را با‬ ‫‪ 15‬شاس��ی بلند پرفورمنسی اش��نا می کنیم که حتی‬ ‫قوی تر از فورد موس��تانگ ‪ GT‬با قدرت ‪ 460‬اس��ب‬ ‫بخار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹داج دورانگو ‪SRT‬‬ ‫پس از سال ها شایعه سازی و گمانه زنی سرانجام داج‬ ‫اقدام به معرفی دورانگو ‪ SRT‬کرد‪ .‬بدین ترتیب شما‬ ‫هم اکنون می توانید این شاسی بلند سه ردیفه امریکایی‬ ‫را با پیشرانه ‪ 8‬سیلندر ‪ 475‬اسب بخار سفارش دهید‪.‬‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت این خودرو به طور‬ ‫تقریبی ‪ 2‬ثانیه سریع تر از دورانگو ‪ R/T‬با قدرت ‪360‬‬ ‫اسب بخار است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬ای ام جی ‪S 63 GLC‬‬ ‫اگر خواهان یک شاس��ی بلند ‪ 469‬اسب بخار هستید‬ ‫مرس��دس مفتخر ب��ه ارائه ‪ 63 GLC‬اس��ت؛ اما اگر‬ ‫بخواهی��د حداکثر ظرفیت این ک��راس اوور لوکس را‬ ‫ببینید باید نس��خه‪ S‬را بخرید ک��ه فقط در فرم کوپه‬ ‫عرضه می شود‪ .‬این خودرو قدرت ‪ 503‬اسب بخار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹الفارومئو استلویو کوادروفولیو‬ ‫بس��یاری از طرفداران با ش��نیدن اینک��ه الفارومئو‬ ‫تصمیم گرفته نس��ل بعدی هاچ بک جیولیا را نس��ازد‬ ‫توربوی ‪ 577‬اسب بخار بنشینید‪.‬‬ ‫س��رخورده ش��دند؛ اما پس از نشس��تن پشت فرمان‬ ‫استلویو کوادروفولیو دیگر این ناامیدی نمایان نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬پیشرانه ‪ 6‬س��یلندر توئین توربو این شاسی بلند‬ ‫قدرت ‪ 505‬اسب بخار دارد که برای ایجاد شتاب ‪3.3‬‬ ‫ثانیه ای کافی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس ای ام جی ‪S 63 GLE‬‬ ‫با ق��درت ‪ 550‬اس��ب بخار‪ ،‬مرس��دس ‪63 GLE‬‬ ‫به ط��ور قط��ع قدرتمندت��ر از موس��تانگ ‪ GT‬ظاهر‬ ‫می ش��ود؛ اما پیش از اینکه مدیران ‪ AMG‬به همین‬ ‫نقطه بسنده کنند ان را با ‪ M X5‬و ‪ M X6‬مقایسه‬ ‫کرده و مدل ‪ S 63 GLE‬با خروجی ‪ 577‬اس��ب بخار‬ ‫را ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه کاین توربو‬ ‫به دلیل اینکه پورشه به تازگی کاین جدید را معرفی‬ ‫کرده؛ بنابراین هنوز نس��خه توربو ‪ S‬ان در دس��ترس‬ ‫نیس��ت‪ .‬البته کابین توربو با پیشرانه ‪ 8‬سیلندر توئین‬ ‫توربوی ‪541‬اسب بخار به طورکامل خودنمایی کرده و‬ ‫پورشه می گوید شتاب ان ‪ 3.9‬ثانیه است‪.‬‬ ‫لندروور رنجروور ‪SVAutobiography‬‬ ‫همانند رنجروور اس��پرت کوچکت��ر‪ ،‬دوقلوهایی از‬ ‫رنجروور با قدرت بیشتر از ‪ 460‬اسب بخار وجود دارند‪.‬‬ ‫البته پیشرانه ‪8‬سیلندر سوپرشارژردار ‪ 557‬اسب بخار‬ ‫مدل ‪ SVAutobiography‬قوی ترین نسخه لقب‬ ‫می گی��رد‪ .‬این خ��ودرو اگرچه به ان��دازه مدل ‪SVR‬‬ ‫توانا نیست اما برای اعطای شتاب ‪5.2‬ثانیه ای به این‬ ‫شاسی بلند لوکس فول سایز کافی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪ M X5‬و ‪M X6‬‬ ‫ب ام و نیازی به ساخت نسخه های‪ M‬از شاسی بلندهای‬ ‫‪ X5‬و ‪ X6‬نداشت اما نتیجه به دست امده‪ ،‬خوب است‪.‬‬ ‫هر دو خودرو از پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر ‪ 567‬اسب بخار سود‬ ‫برده و نیرو را به ‪4‬گوش��ه می فرس��تند‪ .‬این دو خودرو‬ ‫کامال س��ریع ب��وده و در عرض ‪ 3.7‬ثانیه از س��کون به‬ ‫تندی ‪ 96‬کیلومتر در ساعت می رسند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس ای ام جی ‪63 GLS‬‬ ‫برخالف دیگر محصوالت ‪ AMG‬در این فهرست‪،‬‬ ‫‪ 63 GLS‬بدون نس��خه اس��پرت تر ‪ S‬است‪ .‬مرسدس‬ ‫باید هم چنین تصمیمی بگیرد زیرا مدل عادی قدرت‬ ‫‪ 577‬اس��ب بخار دارد‪ .‬اخرین باری ک��ه ‪ 63 GLS‬را‬ ‫تس��ت کردیم به شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪ 4.3‬ثانیه ای دست یافتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ مزراتی لوانته تروفئو‬ ‫‹ ‹لندروور رنجروور اسپرت ‪SVR‬‬ ‫در واقع نس��خه های معدودی از رنجروور اسپرت با‬ ‫قدرت بیش��تر از ‪ 460‬اس��ب بخار وجود دارند و البته‬ ‫پادش��اه همه انها مدل ‪ SVR‬اس��ت‪ .‬این خودرو که‬ ‫توس��ط بخش محصوالت ویژه جگوار لندروور توسعه‬ ‫یافته دارای پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر سوپرشارژردار ‪575‬‬ ‫اس��ب بخار است‪ .‬شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪ SVR‬در ‪ 4.3‬ثانیه ثبت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ مرسدس‪-‬ای ام جی ‪63 G‬‬ ‫خبر بد اینکه با ورود ‪ G‬کالس به نسل جدید نسخه‬ ‫پرچم دار ‪ 65 G‬دیگر وجود ندارد‪ .‬بدین ترتیب دیگر‬ ‫پیشرانه ‪12‬سیلندر ‪ 630‬اس��ب بخار هم در دسترس‬ ‫نیس��ت؛ اما خبر خوب هم اینکه شما هنوز می توانید‬ ‫پش��ت فرمان یک هیوال با پیش��رانه ‪8‬سیلندر توئین‬ ‫نخس��تین ک��راس اوور مزراتی خودرویی ش��یک و‬ ‫هیجان انگیز اس��ت و پیش��رانه ‪ 424‬اسب بخار ان نیز‬ ‫راضی کننده نش��ان می دهد؛ اما مدل تروفئو یک گام‬ ‫جلوتر گذاشته و پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر توئین توربو ان‬ ‫خروجی ‪ 590‬اسب بخار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ بنتلی بنتایگا ‪ 12‬سیلندر‬ ‫اگ��ر می خواهید بیش از ‪ 150‬ه��زار دالر برای یک‬ ‫شاس��ی بلند خرج کنید بهتر اس��ت قدرت بیش��تری‬ ‫هم به دس��ت اورید‪ .‬خوش��بختانه بنتلی بنتایگا اکثر‬ ‫انتظارات را براورده می کند‪ .‬پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر ‪542‬‬ ‫اس��ب بخار و نسخه ‪ 12‬سیلندر ‪ 600‬اسب بخار پیش‬ ‫روی شما هستند و قلب تپنده دوم باعث ایجاد شتاب‬ ‫‪ 3.5‬ثانیه ای می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی اوروس‬ ‫پ��س از ‪ 25‬س��ال وقف��ه المبورگینی س��رانجام با‬ ‫شاسی بلند اوروس وارد بازار قدبلندها شد‪ .‬این خودرو‬ ‫همانند المبو رامبو از پیش��رانه ‪ 12‬س��یلندر استفاده‬ ‫نمی کند اما پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر ‪ 4‬لیتری توئین توربو‬ ‫ان هن��وز هم قدرت ‪641‬اس��ب بخار را دارد که باعث‬ ‫ایجاد شتاب ‪ 3.5‬ثانیه ای می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسال مدل ‪S P100D‬‬ ‫ما هن��وز این خودرو را تس��ت نکرده ای��م اما مدل‬ ‫‪ P90D‬قبل��ی قدرت ‪ 532‬اس��ب بخار و ش��تاب ‪3.2‬‬ ‫ثانیه ای داشت‪ .‬حدس می زنیم مدل قوی تر ‪P100D‬‬ ‫با قدرت ‪ 680‬اسب بخار خود سرعت و شتاب بیشتری‬ ‫را به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫‹ ‹ جیپ گرند چروکی تراک هاوک‬ ‫تمامی شاس��ی بلنده��ای حاضر در این فهرس��ت‬ ‫ق��درت زیادی دارن��د اما هیچ ک��دام از قدبلندان بازار‬ ‫کنونی قوی تر از گرند چروکی تراک هاوک نیس��تند‪.‬‬ ‫با پیشرانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 6.2‬لیتری سوپرشارژردار قرض‬ ‫گرفته شده از دوقلوهای هلکتی‪ ،‬تراک هاوک خروجی‬ ‫‪ 707‬اس��ب بخار دارد‪ .‬همچنی��ن ب��ه لطف سیس��تم‬ ‫چهارچ��رخ محرک‪ ،‬این خودرو نیم ثانیه س��ریع تر از‬ ‫اخرین هلکتی بوده که تست کرده ایم‪.‬‬ ‫منبع‪motortrend :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫کانسپت ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بازسازی تنها المبورگینی میورا ‪ SVR‬جهان‬ ‫المبورگینی میورا یکی از عجیب ترین خودروهای کالسیک جهان‬ ‫اس��ت که بین س��ال های ‪1966‬ت��ا‪ 1972‬فقط ‪763‬دس��تگاه از ان‬ ‫س��اخته شده است‪ .‬در این بین اما نسخه بسیار ویژه ای از میورا به نام‬ ‫‪ SVR‬وجود دارد که المبورگینی فقط یک دس��تگاه از ان را ساخته‬ ‫اس��ت‪ .‬حال بخش کالس��یک المبورگینی ک��ه «‪»Polo Storico‬‬ ‫نام دارد‪ ،‬این ماش��ین را به طور کامل بازس��ازی ک��رده و طی رویداد‬ ‫ویژه ای در ژاپن به نمایش دراورده اس��ت‪« .‬باب واالس» در دهه های‬ ‫‪ 60‬و‪70‬میالدی راننده ازمایش و توسعه المبورگینی بود و در ساخت‬ ‫مدل میورا نقش مهمی داش��ت‪ .‬وی در سال‪ 1970‬تصمیم به ساخت‬ ‫نسخه ویژه ای از میورا گرفت که میوراجوتا نام گذاری شد‪ .‬این مدل در‬ ‫اصل نسخه ای ازمایشی از میورا بود که براساس مقررات مسابقه ای فیا‬ ‫ساخته شده بود‪ .‬میورا جوتا در نهایت پس از ازمایش های گسترده به‬ ‫یک خریدار خصوصی فروخته ش��د اما در سال‪ 1971‬در یک تصادف‬ ‫اتش گرفت و نابود ش��د‪ .‬پس از نابودی میوراجوتا‪ ،‬تقاضای خریداران‬ ‫موجب شد المبورگینی ساخت نسخه های ویژه ای از میورا به نام های‬ ‫‪ SVJ‬و ‪ SVR‬را در دس��تور کار خود قرار دهد‪ .‬توسعه این مدل های‬ ‫ویژه نیز ازس��وی باب واالس انجام ش��د ام��ا درحالی که از مدل ‪SVJ‬‬ ‫تعداد ‪5‬دستگاه ساخته شد‪ ،‬از مدل ‪ SVR‬فقط یک دستگاه ساختند‪.‬‬ ‫این مدل نس��خه ای تکامل یافته از همان مدل جوتا به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫میورا ‪ SVR‬در اصل یک میورا‪ S‬س��بزرنگ با شماره شاسی ‪ 3781‬و‬ ‫ش��ماره موتور ‪ 2511‬با تودوزی مشکی رنگ بوده که نخست در تاریخ‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪ 1968‬به خریداری در تورین ایتالیا تحویل داده شد‪ .‬سپس‬ ‫این خودرو در‪6‬س��ال بین ‪8‬مالک گوناگون در ایتالیا دست به دس��ت‬ ‫ش��د تا اینک��ه در س��ال‪ 1974‬توس��ط«‪ »Heinz Straber‬المانی‬ ‫خریداری ش��د‪ .‬او تصمیم گرفت این میورا را به کارخانه المبورگینی‬ ‫ن را با الهام از‬ ‫در سنت اگاتا بُرده و از مهندسان این شرکت بخواهد ا ‬ ‫مدل جوتا‪ ،‬به نسخه ای ویژه به نام ‪ SVR‬تبدیل کنند‪.‬‬ ‫کرایسلر که باید تولید می شدند‬ ‫‪10‬کانسپتی شدند‬ ‫‪10‬کانسپت کرایسلر که باید تولید م‬ ‫متولد نشدگان‬ ‫متولد نشدگان‬ ‫ش��رکت باس��ابقه و کهنه کار کرایس��لر ای��ن روزها‬ ‫ح��ال وروز چن��دان خوبی ن��دارد و از دوران اوج خود‬ ‫فاصل��ه گرفته اس��ت‪ .‬این ش��رکت امریکای��ی که در‬ ‫دورانی به عالوه دوج و جیپ‪ ،‬برندهای پلیموث‪ ،‬دسوتو‬ ‫و ایمپری��ال را هم به عن��وان زیرمجموعه های خود در‬ ‫اختیار داشت و تنوع باالیی در سبد محصوالتش دیده‬ ‫می ش��د‪ ،‬این روزها تنها دو محصول ‪ 300‬و پاسیفیکا‬ ‫را روی خ��ط تولی��د دارد‪ .‬حتی چندی پیش ش��ایعه‬ ‫تعطیلی کرایس��لر منتشر ش��ده که البته خوشبختانه‬ ‫واقعیت نداشت و س��رجیو مارکیونه با قاطعیت اعالم‬ ‫کرد که کرایسلر همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد‬ ‫داد؛ اما کرایسلر تاریخ باشکوهی داشته که خودروهای‬ ‫تولیدی و کانسپت فوق العاده ای در ان دیده می شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل قصد داری��م در این مطلب تعدادی از‬ ‫بهترین و زیباترین کانسپت هایی که کرایسلر در طول‬ ‫تاریخ خود س��اخته را معرفی کنیم‪ .‬این ها جذاب ترین‬ ‫کانس��پت های کرایسلر هس��تند که ارزو داریم تولید‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایسلر ‪ D’Elegance‬کانسپت ‪1952‬‬ ‫در طول دهه های ‪ 50‬و ‪ ، 60‬کرایسلر خودروهای بسیار‬ ‫زیبای��ی را تولید می کرد اما هیچ ی��ک از این خودروها به‬ ‫زیبای��ی مدل ‪ D’Elegance‬نبودند‪ .‬این مدل ازس��وی‬ ‫ش��رکت گیا طراحی ش��ده و تولید محدود ‪ 25‬دستگاه از‬ ‫ان برنامه ری��زی ش��ده بود اما هیچ گاه ای��ن برنامه عملی‬ ‫نش��ده و ‪ D’Elegance‬به تولید نرسید‪ .‬بااین حال این‬ ‫ماش��ین یکی از زیباترین خودروهایی اس��ت که توسط‬ ‫خودروسازان امریکایی ساخته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایسلر ‪ 300‬کانسپت ‪1991‬‬ ‫در س��ال‪ 1991‬کرایس��لر تصمیم گرفت پس از بیش‬ ‫از ‪20‬س��ال‪ ،‬م��دل ‪ 300‬خود را احیا کن��د‪ .‬بدین منظور‬ ‫در همین سال کانس��پتی را معرفی کرد‪ .‬این خودرو یک‬ ‫کوپه ‪ 4‬در دوست داش��تنی با اس��تایل منحصربه فرد بود‬ ‫که می توانس��ت تنها با چند اص�لاح جزئی به یک خودرو‬ ‫تولیدی واقعا زیبا تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایسلر ‪ Chronos‬کانسپت ‪1998‬‬ ‫فقط ‪7‬س��ال بعد‪ ،‬کانس��پت ‪ Chronos‬چشم انداز‬ ‫کرایس��لر را از یک کوپه ‪ 4‬در کشیده لوکس تجدید کرد؛‬ ‫بنابرای��ن کرایس��لر حتی پیش از مرس��دس بنز ‪،CLS‬‬ ‫مفهوم سدان کوپه را ارائه کرده بود‪ .‬این کانسپت جدید‬ ‫همچنین ب��ه جلوپنجره کرومی جدید‪ ،‬رینگ های رترو‬ ‫و گلگیره��ای منحصربه فرد عقب مجهز ش��ده بود‪ .‬زیر‬ ‫کاپوت این ماش��ین نیز ی��ک پیش��رانه ‪6‬لیتری ‪V10‬‬ ‫با ‪ 350‬اس��ب بخ��ار قدرت ق��رار گرفته ب��ود؛ بنابراین‬ ‫‪ Chronos‬در اواخر دهه ‪ 90‬می توانس��ت خریدارانی‬ ‫که به دنبال یک کوپ��ه لوکس ‪4‬در از یک برند امریکایی‬ ‫بودند را به س��مت خود جذب کند‪ ،‬اما متاس��فانه هرگز‬ ‫راهی خط تولید نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایسلر جاوا کانسپت ‪1999‬‬ ‫پی��ش از اینک��ه کراس اووره��ای س��اب کامپکت ب��ه‬ ‫محبوبیت و فروش خارق العاده امروزی دست پیدا کنند‪،‬‬ ‫کرایس��لر در سال ‪ ،1999‬کانس��پت جاوا را معرفی کرد‪.‬‬ ‫این کراس اوور کوچک بیش��تر شبیه یک هاچ بک به نظر‬ ‫می رس��ید اما با سقف بلند‪ ،‬ترکیب ‪4‬در و استایل ظریف و‬ ‫زیبا‪ ،‬پیش از محبوبیت کنونی کراس اوورها‪ ،‬می توانست‬ ‫فرمول خوبی برای موفقیت باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایسلر ‪ 300‬همی ‪ C‬کانسپت ‪2000‬‬ ‫در سال ‪ 2000‬کرایس��لر بار دیگر نام ‪ 300‬را زنده کرد‬ ‫ام��ا این بار به ج��ای یک کوپه ‪4‬در‪ ،‬این ن��ام در قالب یک‬ ‫کابریولت ش��یک ارائه ش��د‪ .‬این کانس��پت به یک موتور‬ ‫قدرتمند ‪ V8‬همی با ‪ 353‬اس��ب بخار قدرت مجهز شده‬ ‫بود؛ هرچند کانس��پت ‪ 300‬همی‪ C‬به تولید نرس��ید اما‬ ‫تعداد زیادی از ویژگی های طراحی ان در نس��ل اول مدل‬ ‫س��برینگ که چندی بعد به بازار امد مورداس��تفاده قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایسلر کراس فایر کانسپت ‪2001‬‬ ‫کانس��پت کراس فای��ر در س��ال‪ 2001‬معرفی ش��د و‬ ‫هرچن��د بعدها کرایس��لر م��دل کراس فایر را ب��ه تولید‬ ‫رس��اند‪ ،‬اما مش��کل اینجا بود که بس��یاری از بسیاری از‬ ‫ویژگی های تیز و اس��پرت در اس��تایل این کانس��پت‪ ،‬در‬ ‫نسخه تولیدی جای خود را به ویژگی های بسیار ساده تری‬ ‫دادند؛ بنابراین نسخه تولیدی کراس فایر چیزی نبود که‬ ‫بسیاری از یک خودرو اس��پرت انتظار داشتند؛ به همین‬ ‫دلیل ش��اید ساخت نس��خه دقیق تری از این کانسپت در‬ ‫بازار بهتر عمل می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایسلر ‪ 12-4 ME‬کانسپت ‪2004‬‬ ‫کانسپت ‪ 12-4 ME‬یکی از بهترین ساخته های تاریخ‬ ‫کرایسلر است‪ .‬این کانسپت روی یک شاسی فیبر کربنی‬ ‫و الومینیومی النه زنبوری س��اخته شده و به یک پیشرانه‬ ‫‪ 6‬لیتری ‪ V12‬چهار توربوی س��اخت مرسدس بنز مجهز‬ ‫ش��ده بود که ‪ 850‬اس��ب بخار قدرت و ‪1150‬نیوتن متر‬ ‫گشتاور تولید می کرد‪ .‬کانسپت ‪ 12-4 ME‬با تکیه بر این‬ ‫نیروگاه می توانس��ت تنها در ‪ 2/9‬ثانیه از صفر به س��رعت‬ ‫‪ 96‬کیلومتر در س��اعت رس��یده و در نهای��ت به حداکثر‬ ‫سرعت ‪ 400‬کیلومتر در ساعت دست پیدا کند‪ .‬این اعداد‬ ‫حتی با هایپرکارهای امروزی هم قابل مقایس��ه است‪ .‬این‬ ‫سوپراسپرتی اس��ت که کرایسلر باید ان را تولید می کرد‪،‬‬ ‫ام��ا هرگز این اتفاق روی نداد و به احتمال زیاد هرگز روی‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایسلر ایمپریال کانسپت ‪2006‬‬ ‫کرایس��لر در س��ال‪ 1955‬ایمپریال را به یک برند مجزا‬ ‫ب��رای عرض��ه محصوالت لوک��س خود جه��ت رقابت با‬ ‫کادی�لاک و لینکلن تبدیل کرد اما در س��ال ‪ 1983‬این‬ ‫برند لوکس را منحل کرد‪ .‬سپس در سال ‪ 1990‬کرایسلر‬ ‫سدانی را با نام ایمپریال اما این بار تحت برند خود معرفی‬ ‫کرد ولی این س��دان جدید نتوانس��ت به موفقیت س��ابق‬ ‫دست پیدا کند و بدین ترتیب در سال ‪ 1993‬نام ایمپریال‬ ‫برای همیش��ه از س��بد محصوالت کرایسلر کنار رفت؛ اما‬ ‫در س��ال‪ 2006‬کرایس��لر به منظور احیای نام ایمپریال‪،‬‬ ‫س��دان کانس��پتی را با این نام معرفی نمود‪ .‬این کانسپت‬ ‫که به صورت رترو طراحی ش��ده ب��ود‪ ،‬هرچند برای تولید‬ ‫مناسب به نظر نمی رسید اما با ایجاد تغییراتی می توانست‬ ‫روی خ��ط تولید رفته و نام باش��کوه ایمپریال را بار دیگر‬ ‫زنده کند‪ .‬اتفاقی که هیچ گاه روی نداد‪.‬‬ ‫‹ ‹کرایسلر ‪ 200C EV‬کانسپت ‪2009‬‬ ‫هرچند س��دان ‪ 200‬ب��ا پیش��رانه های بنزینی هرگز‬ ‫خ��ودروی موفقی نب��ود اما کرایس��لر امی��دوار بود این‬ ‫کانس��پت که نس��خه پالگین هیبریدی ‪ 200‬بود بتواند‬ ‫به حفظ این نام کمک کند‪ .‬پیش��رانه بنزینی این س��دان‬ ‫پالگین هیبریدی به تنهایی ‪270‬اسب بخار قدرت داشت‬ ‫درحالی که یک موتور الکتریکی هم ‪75‬اسب بخار دیگر به‬ ‫ان اضافه می کرد‪ .‬انرژی این موتور الکتریکی نیز توس��ط‬ ‫یک پکیج باطری لیتیوم یونی تامین می شد‪200C EV .‬‬ ‫می توانس��ت با اس��تفاده از این باطری ها تا ‪65‬کیلومتر را‬ ‫به ص��ورت تمام الکتریکی طی کند درحالی که در صورت‬ ‫اس��تفاده از پیش��رانه بنزینی این عدد ب��ه ‪645‬کیلومتر‬ ‫افزایش پیدا می کرد‪ .‬این خودرو همچنین می توانس��ت‬ ‫در ح��دود ‪ 7‬ثانی��ه از صف��ر به س��رعت ‪100‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت دس��ت پیدا کند‪ .‬این ویژگی ه��ا در کنار کابینی‬ ‫خیره کننده می توانست موفقیت مناسبی را برای ‪200C‬‬ ‫‪ EV‬کانسپت به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫کرایسلر پورتال کانسپت ‪2017‬‬ ‫پورتال جدیدترین کانس��پت کرایسلر به شمار می رود‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو ک��ه برای نخس��تین بار در س��ال‪ 2017‬در‬ ‫نمایش��گاه ‪ CES‬رونمایی ش��د‪ ،‬یک کراس اوور ‪3‬ردیفه‬ ‫مربوط ب��ه اینده اس��ت‪ .‬این خ��ودرو با برخ��ورداری از‬ ‫ویژگی هایی مانند طراح��ی منحصربه فرد‪ ،‬فناوری های‬ ‫ف��راوان و ق��وای محرکه تم��ام الکتریکی‪ ،‬همه ش��رایط‬ ‫مناس��ب برای تبدیل ش��دن به نمونه ای تولیدی را دارد‪.‬‬ ‫البته همچنان ش��ایعاتی مبنی بر احتمال تولید کانسپت‬ ‫پورت��ال وجود دارد اما کرایس��لر تاری��خ تولید ان را اعالم‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫منبع‪Motor1 :‬‬ ‫مقایسه‬ ‫رویارویی سوپراس یووی های گروه فولکس واگن‬ ‫چند س��الی اس��ت ک��ه شاس��ی بلندها به ش��کل‬ ‫خارق العاده ای محبوب شده اند‪ .‬به همین دلیل می توان‬ ‫گفت به طور تقریبی همه خودروس��ازان جهانی‪ ،‬اقدام‬ ‫ب��ه س��اخت و عرض��ه کراس اووره��ا و اس یووی های‬ ‫جدی��دی کرده اند‪ .‬ای��ن رویه به بخ��ش خودروهای‬ ‫لوکس هم کش��یده ش��ده تا جایی که خودروسازانی‬ ‫که حتی در تاریخ خود هیچ گاه شاسی بلندی نساخته‬ ‫بودن��د هم رو به س��اخت این خودروه��ای بلندقامت‬ ‫اورده اند‪ .‬نخس��تین لوکس س��ازی که برای نخستین‬ ‫بار در تاریخ شاس��ی بلندی را روانه بازار کرد‪ ،‬پورش��ه‬ ‫با مدل کاین بود و س��پس در س��ال های بعد‪ ،‬جگوار‪،‬‬ ‫الفارومئو و مازراتی هم به پورش��ه پیوس��تند؛ اما در‬ ‫صدر بخ��ش اس یووی های لوک��س هم اکنون بنتلی ‬ ‫«بنتای��گا» و المبورگین��ی «اوروس» ایس��تاده اند‪.‬‬ ‫خودروهای��ی که هردو س��اخت گ��روه فولکس واگن‬ ‫هس��تند و هردو روی پلتفرم یکسانی ساخته شده اند؛‬ ‫بنتایگا یا اوروس؟‬ ‫اما از بی��ن این دو س��وپراس یووی‪ ،‬کدام یک انتخاب‬ ‫بهتری به شمار می رود؟‬ ‫‹ ‹معرفی خودروها‬ ‫اگ��ر مدل سفارش��ی و تولید مح��دود دومیناتور را‬ ‫حس��اب نکنیم‪ ،‬بنتایگا نخستین اس یووی ساخت به‬ ‫شمار می رود‪ .‬پس از رونمایی از کانسپت بنتلی ‪EXP‬‬ ‫‪ F 9‬در نمایشگاه ژنو ‪ ،2012‬در نهایت نسخه تولیدی‬ ‫بنتایگا در نمایش��گاه فرانکفورت ‪ 2015‬رونمایی شد‪.‬‬ ‫این اس ی��ووی فوق لوک��س بریتانیای��ی روی پلتفرم‬ ‫س واگن س��اخته ش��ده‪ ،‬ساختاری‬ ‫‪ MLB‬گروه فولک ‬ ‫یکپارچه دارد و از پیشرانه ‪ W12‬بای توربوی ساخت‬ ‫گروه فولکس واگن اس��تفاده می کند‪ .‬البته بعدها یک‬ ‫موت��ور ‪ 4‬لیت��ری ‪3 V8‬تورب��وی دیزل‪ ،‬ی��ک نمونه‬ ‫‪ 4‬لیت��ری ‪ V8‬توئی��ن توربوی بنزینی و یک نس��خه‬ ‫هیبری��دی هم برای بنتایگا ارائه ش��د ک��ه ما در این‬ ‫رویاروی��ی‪ ،‬دو موت��ور ‪ W12‬و ‪ V8‬بنزین��ی ان را با‬ ‫اوروس مقایس��ه کرده ایم‪ .‬برخالف شرکت هایی مانند‬ ‫مازرات��ی‪ ،‬الفارومئو و رولزرویس که برای نخس��تین‬ ‫بار به ساخت خودروهای شاس��ی بلند روی اورده اند‪،‬‬ ‫المبورگین��ی ب��ا دنی��ای بلندقامتان بیگانه نیس��ت‪،‬‬ ‫چراک��ه این ش��رکت ایتالیای��ی برای نخس��تین بار با‬ ‫س��اخت مدلی به نام ‪ LM002‬به این بخش وارد شد؛‬ ‫بنابراین اوروس دومین اس یووی ساخت المبورگینی‬ ‫است‪ .‬نسخه کانس��پت این خودرو برای نخستین بار‬ ‫در نمایش��گاه پکن ‪ 2012‬رونمایی ش��د و سپس در‬ ‫نهایت دس��امبر سال ‪ 2017‬نسخه تولیدی اوروس به‬ ‫جهانیان نش��ان داده شد‪ .‬همان طور که در ابتدا اشاره‬ ‫ش��د‪ ،‬اوروس پلتفرم مش��ترکی با بنتایگا دارد و روی‬ ‫همان پلتفرم ‪ MLB‬گروه فولکس واگن ساخته شده‬ ‫است‪ .‬اما با وجود این اشتراک‪ ،‬این دو سوپراس یووی‬ ‫گروه فولکس واگن تفاوت های قابل توجهی باهم دارند‬ ‫زی��را درحالی که بنتایگا بر لوک��س بودن تمرکز دارد‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫وقتی «ترامپ» لیموزین خود را به رخ «اون» می کشد‬ ‫گفت وگوه��ای تاریخ��ی رییس جمه��وری امری��کا و‬ ‫کره شمالی به طور قطع مهم بود اما باوجود اهمیت تاریخی‬ ‫یادش��ده‪ ،‬این موضوع ربطی به اخبار و مقاالت منتشر شده‬ ‫توسط «پدال» ندارد‪ .‬هرچند زمانی که «ترامپ» و «اون»‬ ‫هیوالیی را که ترامپ سوارش شده بررسی می کنند‪ ،‬ما هم‬ ‫به ان توجه نش��ان می دهیم! در ویدئویی که منتشر شده‬ ‫ترامپ لیموزین ضدگلوله خود را به اون نشان می دهد و او‬ ‫مدتی کوتاه توانسته داخل این لیموزین را ببیند‪.‬‬ ‫اگرچه «اون» اجازه داش��ته کابی��ن لیموزین ترامپ را‬ ‫ببیند اما اصحاب رس��انه خیلی با اس��تقبال تیم حفاظتی‬ ‫ترام��پ مواجه نش��ده و اجازه تصویرب��رداری از تجهیزات‬ ‫وی��ژه داخل این خودرو را نداش��ته اند‪ .‬ای��ن تیم حفاظتی‬ ‫خبرن��گاران را ب��ه کنار هدای��ت کرده اند تا انه��ا نتوانند‬ ‫تصوی��ری از داخل کابین تهیه کنند‪ .‬در حرکتی خنده دار‬ ‫ه��م دو خبرنگاران یکدیگر را هل می دهند تا بهتر بتوانند‬ ‫لیموزین ترامپ را ببینند‪.‬‬ ‫به منظ��ور اطمین��ان از امنیت رییس جمه��وری امریکا‪،‬‬ ‫اطالعات بسیاری کمی از این لیموزین در دسترس است‪.‬‬ ‫اگرچه ظاهر این خودرو ش��بیه لیموزین کادیالک اس��ت‪،‬‬ ‫اما اس��تفاده از شاس��ی تراک هوی دیوتی باعث استحکام‬ ‫بیشتر ان ش��ده است‪ .‬وجود مقادیر زیاد متریال حفاظتی‬ ‫باعث ش��ده وزن لیموزین بی��ن ‪ 6800‬تا ‪ 9000‬کیلوگرم‬ ‫باشد‪ .‬شایعاتی هم درباره وجود سیستم اتش خاموش کن‪،‬‬ ‫دوربین دید در شب و‪ ...‬وجود دارد‪ .‬به ظاهر از نمونه گروه‬ ‫خونی رییس جمهوری امریکا نیز در خودرو کار گذاش��ته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬تجهیزات ارتباطی رمزگذاری شده نیز باعث‬ ‫می شوند مکالمات ترامپ در امنیت باشد‪.‬‬ ‫تصاویر منتش��ر شده از سنگاپور نش��ان می دهد ترامپ‬ ‫هنوز از لیموزین زمان اوباما استفاده می کند و شاید حضور‬ ‫در س��نگاپور یکی از اخرین سفرهای این هیوال باشد‪ .‬بنا‬ ‫به گزارش فاکس نیوز‪ ،‬سرویس مخفی امریکا تالش دارد از‬ ‫اواخر تابستان س��ال جاری مدل جدید را به دست ترامپ‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫اوروس یک اس یووی اسپرت به شمار می رود؛ بنابراین‬ ‫می توان گفت اوروس درواقع یک سوپراسپرت قدبلند‬ ‫اس��ت درحالی ک��ه بنتایگا ی��ک س��دان فوق لوکس‬ ‫بلندقامت اس��ت؛ به همین دلیل‪ ،‬هرچن��د بنتایگا و‬ ‫اوروس‪ ،‬ازنظر قیمت به طور تقریبی در یک سطح قرار‬ ‫دارند و ممکن است رقیب یکدیگر تلقی شوند اما بازار‬ ‫و هدف انها باهم متفاوت اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که فولکس واگن توارگ‪ ،‬ائ��ودی ‪ ،Q7‬ائودی ‪ Q8‬و‬ ‫پورش��ه کاین هم روی همین پلتفرم ‪ MLB‬ساخته‬ ‫ش��ده اند اما هرکدام از این خودروه��ا نیز بخش های‬ ‫خاصی از بازار را پوشش می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیروز کیست؟‬ ‫تعیین برنده این مقایسه بسیار سخت است چراکه‬ ‫ه��ردوی این شاس��ی بلندها در نوع خ��ود فوق العاده‬ ‫هس��تند و هردو زیرپوس��ته خود‪ ،‬مهندسی بی نقص‬ ‫فولکس واگن را پنهان کرده اند‪ .‬از یک سو المبورگینی‬ ‫با اس��تایل بس��یار زیبا و عملکردی عالی قرار دارد و‬ ‫از س��مت دیگر بنتایگا با سطح الکچری فوق العاده و‬ ‫ویژگی های سفارشی بی شمار خودنمایی می کند؛ اما‬ ‫بااین حال به طورکلی می ت��وان بنتلی بنتایگا را برنده‬ ‫این مقایسه دانس��ت زیرا همان طور که در ابتدا گفته‬ ‫شد‪ ،‬برای این خودرو غیر از پیشرانه استاندارد ‪،W12‬‬ ‫نمونه های ‪ V8‬و هیبریدی هم ارائه می شود که قیمت‬ ‫پای��ه انها کمتر از اوروس اس��ت؛ بنابراین با پرداخت‬ ‫مبلغی کمتر می توان مالک یک اس یووی فوق لوکس‬ ‫با عملکردی نزدیک به اوروس ش��د‪ .‬البته این قیمت‬ ‫پای��ه بنتایگا بوده وبه طور حتم با س��فارش اپش��ن ها‬ ‫تا حد زی��ادی افزایش پی��دا می کند‪ .‬ازس��وی دیگر‬ ‫اوروس هم ارزان ترین و قابل دس��ترس ترین محصول‬ ‫المبورگینی اس��ت؛ اما با همه ای��ن اوصاف‪ ،‬درنهایت‬ ‫بنتلی بنتای��گا ‪ V8‬به عنوان پیروز این رقابت انتخاب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫هجوم محصوالت جدید فولکس واگن به بازار‬ ‫خبرهای جذابی درباره فولکس واگن به گوش می رس��د‪ .‬یکی از‬ ‫این خبرها معرفی طیف گس��ترده ای از خودروهای احتراق داخلی‬ ‫جدی��د و برخی محصوالت الکتریکی در چند س��ال اینده اس��ت‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع فولکس واگن صنعت خودرو را تکان خواهد داد‪ .‬گفته‬ ‫می شود این خودروساز المانی دست کم ‪17‬خودرو جدید را از حاال‬ ‫تا س��ال‪2024‬میالدی معرفی خواهد کرد که البته باید مدل به روز‬ ‫ش��ده توارگ را از این جمع مس��تثنا کرد‪ .‬سبد محصوالت جدید‬ ‫فولکس با ‪2‬محصول مش��هور یعن��ی ‪ T-Roc R‬و ارتئون ‪ R‬اغاز‬ ‫خواهد شد‪ .‬هر دو خودرو ذاتی اسپرت تر خواهند داشت و در بخش‬ ‫باالیی کالس خود خواهند درخشید‪.‬‬ ‫اواخر س��ال جاری مدل تیگوان کوپه به عنوان جایگزین لوکس تر‬ ‫نسخه اس��تاندارد تیگوان معرفی می ش��ود‪ .‬این خودرو با پیشرانه‬ ‫‪2‬لیتری ‪ TSI‬با قدرت ‪ 220‬اس��ب بخار و نس��خه قوی تر ‪ 2‬لیتری‬ ‫توئین توربو دیزل ‪240‬اس��ب بخار در دسترس خواهد بود‪ .‬پاسات‬ ‫س لیفت نیز همی��ن نزدیکی ها بوده و اندکی پ��س از ان نیز‬ ‫فی�� ‬ ‫ی��ک بچه شاس��ی بلند به ن��ام ‪ T-Cross‬به این خان��واده افزوده‬ ‫خواهد ش��د‪ T-Cross .‬که بر پایه مدل پولو س��اخته می شود از‬ ‫تعدادی از پیشرانه های ‪ 3‬سیلندر و همچنین ‪ 4‬سیلندر ‪ 1.5‬لیتری‬ ‫‪ 150‬اس��ب بخار و نسخه ‪ 2‬لیتری ‪ 200‬اس��ب بخار بهره خواهد برد‪.‬‬ ‫همچنین مدل های دیزلی ‪ 1.6‬لیتری نیز در دسترس است‪ .‬پس از‬ ‫این محصوالت جدید‪ ،‬هشتمین نسل مدل پرافتخار گلف در اوایل‬ ‫س��ال ‪ 2019‬پدیدار می ش��ود و تنها چند هفته پس از ان ش��اهد‬ ‫ظه��ور هاچ بک تم��ام الکتریکی ‪ .I.D‬خواهیم ب��ود‪ .‬انتظار می رود‬ ‫قیمت این خودرو مش��ابه گلف دیزلی جدید باش��د و معرفی ان به‬ ‫معنی پایان تولید ‪ e-Golf‬خواهد بود‪ .‬از انجایی که فولکس واگن‬ ‫به گس��ترش خانواده ‪ .I.D‬ادامه می دهد؛ بنابراین احتمال تولید ‪4‬‬ ‫محصول دیگر تا سال‪ 2024‬وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ 9‬تیر‪1397‬‬ ‫‪16‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪30‬ژوئن‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪21‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫پیشرانه ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی بهترین خودروهای ‪ 10‬سیلندر تاریخ‬ ‫ده فرمان‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫در صنع�ت خودروس�ازی‪،‬‬ ‫انواع�ی از پیش�رانه ها ب�ا تع�داد‬ ‫س�یلندرهای گوناگون مورد استفاده‬ ‫ق�رار می گی�رد‪ .‬تع�داد س�یلندرهای‬ ‫موتوره�ای خودروه�ا از نمونه ه�ای‬ ‫‪2‬س�یلندر کوچ�ک در خودروهای ش�هری‬ ‫اغاز ش�ده و به نیروگاه های ‪16‬س�یلندر در‬ ‫هایپراسپرت های میلیون دالری می رسد‪.‬‬ ‫در این بین اما ش�اید یک�ی از خاص ترین‬ ‫نوع موتورها‪ ،‬پیشرانه های ‪ V10‬یا همان‬ ‫‪10‬سیلندر باش�د‪ .‬هرچند این موتورها‬ ‫مانند نمونه های ‪6‬سیلندر و ‪8‬سیلندر‬ ‫چنداندرصنعتخودروسازیفراگیر‬ ‫نیستند و خیلی مورد استفاده قرار‬ ‫نمی گیرند و حت�ی این روزها‬ ‫‹ ‹ال مبو ر گین�ی‬ ‫گاالردو مدل ‪2003‬‬ ‫تاحدودی رو به انقراض‬ ‫گاالردو(ب��ه ایتالیای��ی‪:‬‬ ‫هس�تند‪ ،‬ام�ا در‬ ‫گای��اردو) پ��س از‬ ‫طول تاریخ‪،‬‬ ‫مورسیه الگو‪ ،‬دومین محصول‬ ‫المبورگین��ی بود ک��ه پس از‬ ‫مالکیت فولکس واگن س��اخته‬ ‫ش��د‪ .‬این خودرو بین طرفداران‬ ‫المبورگینی جایگاه ویژه ای دارد‬ ‫چراک��ه گاالردو پرفروش تری��ن‬ ‫محصول تاریخ این شرکت ایتالیایی‬ ‫و خودرویی اس��ت که المبورگینی را‬ ‫نجات داد‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬گاالردو‪ ،‬یک‬ ‫خو د ر و ه�ا ی زیبای ایتالیایی با قلبی المانی اس��ت‪،‬‬ ‫چرا المان��ی؟ زیرا پیش��رانه ‪ 5‬لیتری‬ ‫زیاد و قابل توجهی‬ ‫‪ V10‬این خودرو ازسوی ائودی توسعه‬ ‫ب�ا موتوره�ای ‪ V10‬پیدا کرد و نخس��تین موتوری به ش��مار‬ ‫س�اخته‬ ‫ش�ده اند؛ می رود که زیرچتر گ��روه فولکس واگن‬ ‫بنابرای�ن قص�د داریم ب��رای المبورگینی توس��عه داده ش��د‪.‬‬ ‫این موت��ور در نمونه ه��ای اولیه گاالردو‬ ‫در ای�ن مطل�ب‬ ‫‪500‬اس��ب بخار ق��درت و ‪510‬نیوتن متر‬ ‫بهترین خودروهای گش��تاور داش��ت اما گاالردو در‪10‬سال در‬ ‫‪10‬سیلندر تاریخ را دو نس��ل و در چندین نس��خه ویژه مختلف‬ ‫به تولید رسید و پیشرانه ان نیز همواره ارتقا‬ ‫معرفی کنیم‪.‬‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬به گونه ای که حجم ان در نسل دوم‬ ‫گاالرو به ‪ 5/2‬لیتر افزایش یافت‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹پورشه کاررا ‪ GT‬مدل ‪2004‬‬ ‫پورش��ه کاررا ‪ GT‬یکی از پرطرفدارترین‬ ‫خودروهای ‪ V10‬دنیا بوده و شاید بتوان ان را‬ ‫پادشاه دنیای‪10‬سیلندرها دانست‪ .‬این هایپرکار‬ ‫المانی که پیش��ینه ان به خودروهای مس��ابقات‬ ‫لمان��ز و فرم��ول یک بازمی گردد‪ ،‬بین س��ال های‬ ‫‪ 2003‬تا ‪ 2007‬ازس��وی پورش��ه به تولید رسید‪.‬‬ ‫کاررا ‪ GT‬به یک نیروگاه ‪ 7/5‬لیتری ‪ V10‬تنفس‬ ‫طبیعی مجهز ش��ده بود که ‪ 610‬اسب بخار قدرت‬ ‫و ‪ 590‬نیوتن متر گش��تاور تولی��د می کرد‪ .‬برای‬ ‫انتقال این نیرو تنها یک گیربکس ‪6‬سرعته دستی‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده بود که نی��رو را به چرخ های‬ ‫عقب منتقل می کرد‪ .‬کاررا ‪ GT‬با تیکه بر پیشرانه‬ ‫توانمند خود می توانس��ت ظرف ‪ 5/3‬ثانیه از صفر‬ ‫به س��رعت ‪100‬کیلومتر در س��اعت رس��یده و به‬ ‫حداکثر س��رعت ‪330‬کیلومتر در س��اعت دست‬ ‫پی��دا کند‪ .‬از این ماش��ین تعداد ‪1270‬دس��تگاه‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوج رم ‪ SRT10‬مدل ‪2004‬‬ ‫دوج در نمایشگاه شیکاگو ‪ 2003‬نسخه اسپرتی‬ ‫از پی��کاپ رم خ��ود را معرفی کرد‪ .‬هرچند ش��اید‬ ‫ای��ن مدل در ظاهر تفاوت چندانی با نس��خه های‬ ‫معمولی رم در ان س��ال ها نداش��ت اما زیر کاپوت‬ ‫ان خبره��ای فوق العاده ای وجود داش��ت چراکه‬ ‫دوج نیروگاه ب��زرگ ‪ 8.3‬لیتری ‪ V10‬مدل وایپر‬ ‫را در س��ینه رم قرار داده بود و بدین ترتیب یکی از‬ ‫قدرتمندترین پیکاپ های جهان را روانه بازار کرد‪.‬‬ ‫این موتور ‪500‬اسب بخار قدرت و ‪712‬نیوتن متر‬ ‫گشتاور تولید می کرد که رم ‪ SRT10‬با تکیه بر ان‬ ‫می توانست در فقط ‪ 4/9‬ثانیه از صفر به سرعت ‪96‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت رسیده و در نهایت به حداکثر‬ ‫س��رعت ‪250‬کیلومتر در ساعت دست پیدا کند‪.‬‬ ‫این پیکاپ اس��پرت در دو نس��خه تک کابین و دو‬ ‫کابین تا سال ‪ 2006‬به تولید رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪ M5‬مدل ‪2005‬‬ ‫اواس��ط دهه اول قرن بیس��ت ویکم‪ ،‬دورانی بود‬ ‫که خودروسازان پیشرانه های ‪10‬سیلندر بزرگی‬ ‫را در س��ینه سدان ها قرار می دادند و هیچ کس هم‬ ‫به این موضوع اعتراض نمی کرد‪ .‬نخستین نتیجه‬ ‫این رویه‪ ،‬نس��ل چهارم ب ام و ‪ M5‬بود که از سال‬ ‫‪ 2005‬به بازار امد‪ .‬این سوپرس��دان المانی به یک‬ ‫پیشرانه ‪ 5‬لیتری ‪ V10‬تنفس طبیعی مجهز شده‬ ‫بود که ‪ 500‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 520‬نیوتون متر‬ ‫گش��تاور تولید می کرد؛ بنابراین ‪ M5‬نخس��تین‬ ‫س��دان تولیدی دنیا با پیش��رانه ‪ 10‬سیلندر بود‪.‬‬ ‫چندی بع��د از همی��ن موتور در کوپ��ه ‪ M6‬هم‬ ‫استفاده ش��د؛ اما دوران استفاده از موتورهای ‪10‬‬ ‫س��یلندر در س��دان ها کوتاه بود و در نسل بعدی‪،‬‬ ‫همه انها به موتورهای ‪8‬سیلندر مجهز شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪ S8‬مدل ‪2006‬‬ ‫ائ��ودی اواخر س��ال‪ 2005‬نس��ل دوم س��دان‬ ‫عملکردی ‪ S8‬خود را معرفی کرد که با مدل ‪2006‬‬ ‫به بازار امد‪ .‬این خودرو که نسخه عملکردی سدان‬ ‫لوک��س ‪ A8‬به ش��مار می امد‪ ،‬به یک پیش��رانه‬ ‫‪2/5‬لیتری ‪ V10‬تنفس طبیعی مجهز ش��ده بود‪.‬‬ ‫ای��ن موتور ام��ا در اصل همان پیش��رانه ‪ 5‬لیتری‬ ‫‪ V10‬المبورگین��ی گاالردو بود ک��ه ائودی برای‬ ‫اس��تفاده در مدل‪ S8‬در ان تغییراتی ایجاد کرده‬ ‫و حجم ان را افزایش داده بود‪ .‬به لطف این افزایش‬ ‫حجم‪ ،‬پیشرانه ‪ 5/2‬لیتری ‪ S8‬گشتاور بیشتری را‬ ‫در دور موت��ور پایین تر تولید می ک��رد‪ .‬این موتور‬ ‫‪ 450‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 540‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫داش��ت و می توانست جثه س��نگین ‪2‬تنی ‪ S8‬را‬ ‫ظ��رف ‪ 4/8‬ثانیه از صفر به س��رعت ‪100‬کیلومتر‬ ‫در ساعت برساند‪ .‬در همان دوران‪ ،‬از این موتور در‬ ‫مدل کوچکتر ‪ S6‬هم استفاده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگ�ن ت�وارگ ‪ R50‬مدل‬ ‫‪2007‬‬ ‫فولکس واگن در س��ال‪ 2002‬نس��ل اول مدل‬ ‫ت��وارگ خ��ود را معرفی ک��رد که از هم��ان ابتدا‬ ‫در فهرس��ت موتوره��ای دیزل��ی ان ی��ک گزینه‬ ‫هیجان انگی��ز دی��ده می ش��د‪ .‬این یک پیش��رانه‬ ‫‪ 5‬لیتری ‪ V10‬توربودیزل بود که به طور استاندارد‬ ‫‪313‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 750‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫تولید می کرد‪ .‬از این موتور در سدان لوکس فیتون‬ ‫هم استفاده ش��د؛ اما پس از فیس لیفت نسل اول‬ ‫ت��وارگ در س��ال ‪ ،2007‬فولکس واگن نس��خه‬ ‫اس��پرت و ارتقایافته ای از مدل ‪ V10‬دیزلی ان را‬ ‫ب��ا نام ‪ R50‬معرف��ی کرد‪ .‬در ای��ن مدل خروجی‬ ‫پیشرانه ‪ 5‬لیتری ‪ V10‬توربودیزل توارگ به ‪350‬‬ ‫اسب بخار قدرت و ‪ 850‬نیوتن متر گشتاور افزایش‬ ‫پی��دا کرده بود‪ .‬ت��وارگ ‪ V10‬دیزلی‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫قوانین االیندگی‪ ،‬برای فروش در ایاالت متحده با‬ ‫مشکل روبه رو شد و به همین دلیل پس از دو دوره‬ ‫عرضه محدود‪ ،‬از بازار ایاالت متحده کنار رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪ RS6‬مدل ‪2008‬‬ ‫ائودی در سال‪ 2008‬نسل دوم سدان اسپرت و‬ ‫عملکردی خود یعنی ‪ RS6‬را معرفی کرد‪ .‬ویژگی‬ ‫اصلی ای��ن خودرو اما زیرکاپوت ان قرار داش��ت؛‬ ‫یعن��ی جایی که در ان یک نیروگاه ‪ 5‬لیتری ‪V10‬‬ ‫توئی��ن توربوی فوق العاده پنهان ش��ده بود‪ .‬البته‬ ‫این موتور هم در اصل براس��اس پیشرانه ‪ 5‬لیتری‬ ‫‪ V10‬تنفس طبیعی المبورگینی گاالرو س��اخته‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬اما در ‪ RS6‬به ‪2‬توربوشارژر مجهز شده‬ ‫بود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬حدود ‪400‬قطعه از این پیشرانه‬ ‫‪ V10‬نیز در ‪ RS6‬منحصربه فرد و جدید و به طور‬ ‫خاص ب��رای ‪ RS6‬طراحی ش��ده بودند‪ .‬به لطف‬ ‫این تغییرات و البته وجود ‪2‬توربوشارژر‪ ،‬حاال این‬ ‫موتور ‪5‬لیتری ‪10‬سیلندر‪ 580 ،‬اسب بخار قدرت‬ ‫و ‪650‬نیوتن متر گش��تاور تولید می کرد که ‪RS6‬‬ ‫را به قوی تری��ن محصول ائودی تا ان زمان تبدیل‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹لکسوس ‪ LFA‬مدل ‪2011‬‬ ‫‪ LFA‬که برای نخس��تین بار به طور رس��می در‬ ‫نمایش��گاه توکیو ‪ 2009‬رونمایی ش��د‪ ،‬نخستین‬ ‫و تنها سوپراس��پرت تاریخ لکس��وس محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ .‬لکس��وس اما در بخش پیش��رانه‪ ،‬برای‬ ‫نخستین سوپراس��پرت خود سنگ تمام گذاشته‬ ‫وا ‬ ‫ن را ب��ه یک نی��روگاه منحصربه فرد ‪ 4/8‬لیتری‬ ‫‪ V10‬تنف��س طبیعی مجهز ک��رد که با همکاری‬ ‫ش��رکت یاماها توس��عه پیدا کرده بود‪ .‬این موتور‬ ‫‪ 560‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 480‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫تولی��د می کرد که این نیرو از طریق یک گیربکس‬ ‫‪6‬س��رعته سکوئنش��ال به چرخ های عقب منتقل‬ ‫می ش��د‪ .‬براساس ازمایش کار اند درایور‪ LFA ،‬با‬ ‫تکیه بر موتور ‪ V10‬خود توانست ظرف ‪ 3/6‬ثانیه‬ ‫از صفر به س��رعت ‪96‬کیلومتر در س��اعت برسد‪.‬‬ ‫تولید این سوپراس��پرت ژاپنی در دسامبر‪2012‬‬ ‫پس از ساخت فقط‪500‬دستگاه پایان یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹دوج وایپر مدل ‪2013‬‬ ‫دوج وایپر برای نخس��تین بار از س��ال‪ 1991‬به‬ ‫ب��ازار ام��د درحالی ک��ه ویژگ��ی منحصربه فرد و‬ ‫همین ط��ور نم��اد ان از ابتدا تا پای��ان تولیدش‪،‬‬ ‫همواره پیش��رانه حجیم و غول پیک��ر‪ V10‬بوده‬ ‫است‪ .‬این سنت در نسل پنجم یا در واقع نسل اخر‬ ‫وایپر که برای نخستین بار در نمایشگاه نیویورک‬ ‫‪ 2012‬معرفی ش��د هم حفظ شده بود به گونه ای‬ ‫که زیر کاپوت این نس��ل نیز همچنان یک نیروگاه‬ ‫عظیم ‪ 8/4‬لیتری ‪ V10‬تنفس طبیعی قرار گرفته‬ ‫بود که حجیم ترین موتور ‪10‬سیلندر و به طورکلی‬ ‫حجیم تری��ن پیش��رانه تولیدی م��درن دنیا بود‬ ‫(البته در دنیای خودروها)‪ .‬خروجی این موتور در‬ ‫اخرین نسل وایپر به ‪ 650‬اسب بخار قدرت و ‪813‬‬ ‫نیوتن متر گش��تاور رس��یده که قوی ترین موتور‬ ‫‪10‬سیلندر دنیا به شمار می رود؛ اما متاسفانه سال‬ ‫گذش��ته تولید این افعی امریکای��ی پایان یافت و‬ ‫هنوز خبری از نسل جدید ان نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی اوراکان مدل ‪2015‬‬ ‫المبورگین��ی اوراکان که برای نخس��تین بار در‬ ‫نمایش��گاه ژنو ‪ 2014‬به عنوان جایگزین گاالردو‬ ‫معرفی ش��د‪ ،‬از نس��خه ارتقا یافته همان پیشرانه‬ ‫‪ 5/2‬لیتری ‪ V10‬تنفس طبیعی نسل دوم گاالردو‬ ‫استفاده می کند؛ بنابراین حاال خروجی این موتور‬ ‫در نس��خه اس��تاندارد اوراکان به ‪610‬اسب بخار‬ ‫قدرت و ‪560‬نیوتن متر گش��تاور رس��یده؛ مانند‬ ‫گذشته‪ ،‬از همین موتور در ائودی‪ R8‬هم استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬مانند گاالردو‪ ،‬در نس��خه اس��تاندارد‬ ‫اوراکان ه��م نیروی موتور به هر ‪4‬چرخ انتقال پیدا‬ ‫می کند اما م��دل ضعیف تر ‪ 2-LP580‬به صورت‬ ‫دیفرانسیل عقب ارائه می ش��ود‪ .‬در نمایشگاه ژنو‬ ‫‪ 2017‬ام��ا المبورگین��ی نس��خه ارتقایافته ای از‬ ‫اوراکان را با نام پرفورمانته رونمایی کرد که قدرت‬ ‫پیش��رانه ‪5/2‬لیت��ری ‪ V10‬در ان به ‪640‬اس��ب‬ ‫بخار افزایش یافته؛ بنابرای��ن اوراکان پرفورمانته‬ ‫قوی تری��ن المبورگین��ی ‪ V10‬تاریخ به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫منبع‪Road&Track :‬‬ ‫استاندارد‬ ‫ایمن ترین شاسی بلندهای لوکس سال ‪2018‬‬ ‫شاس��ی بلندهای لوک��س در تس��ت های تص��ادف‪،‬‬ ‫باالترین امتیازها را به دس��ت اورده و به طور استاندارد‬ ‫با سیستم های ترمز خودکار عالی ارائه می شوند‪.‬‬ ‫شاسی بلندهای لوکس که شامل نسخه های مبتنی‬ ‫بر پیکاپ ها و همچنین کراس اوورها هستند‪ ،‬هم اکنون‬ ‫در بحث فروش خودروهای سدان را پشت سر گذاشته‬ ‫و فرمول موفقیت امیز کاربردی بودن و اش��رافیت را با‬ ‫هم نشان می دهند‪ .‬برخی از جدیدترین کراس اوورهای‬ ‫ب��ازار که محصول خودروس��ازانی همچ��ون جگوار و‬ ‫پورشه هستند‪ ،‬دینامیک رانندگی برجسته و سواری‬ ‫چابک و سریعی داشته و جایگزین های بالقوه ای برای‬ ‫خودروهای اسپرت کم ارتفاع به شمار می روند‪.‬‬ ‫اما کدام یک از شاس��ی بلندهای س��ال‪ 2018‬هم از‬ ‫نظر محافظت سرنش��ینان و هم از نظر پیش��گیری از‬ ‫برخورد جزو ایمن ترین ها هستند؟ برای پاسخ به این‬ ‫ پرس��ش ما نگاهی به جدیدترین تس��ت های تصادف‬ ‫س��ازمان ‪ NHTSA‬و ‪ IIHS‬انداخته ایم و همچنین‬ ‫در صورت وجود تس��ت ترمز خودکار به ان نیز توجه‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪Crash Test Volvo XC90‬‬ ‫در ادامه ‪ 9‬کراس اوور لوکس را معرفی می کنیم که‬ ‫همگی بر پایه خودروهای سواری بنا شده اند و نه تنها‬ ‫در تست های تصادف س��ازمان های یادشده باالترین‬ ‫امتیازات را کس��ب کرده اند‪ ،‬بلکه به طور استاندارد با‬ ‫سیستم ترمز خودکاری که امتیاز عالی را کسب کرده‬ ‫عرضه می شوند‪ .‬بدین ترتیب سیستم خودرو می تواند‬ ‫از تصادف پیش��گیری کرده یا س��رعت ان را حداقل‬ ‫‪ 7‬کیلومت��ر در س��اعت کاه��ش دهد‪ .‬ای��ن خودروها‬ ‫همچنی��ن دارای اکث��ر تجهی��زات ایمن��ی موردنیاز‬ ‫رانندگان بوده که از جمله انها می توان به پایش نقاط‬ ‫کور‪ ،‬هش��دار ترافیک عقب و هشدار خروج خودرو از‬ ‫خط اشاره کرد‪.‬‬ ‫از انجای��ی ک��ه دو س��ازمان ‪ NHTSA‬و ‪IIHS‬‬ ‫بیش��تر روی خودروهای تولید انبوه و س��طح میانی‬ ‫گهواره های امن‬ ‫سود برده است‪ .‬تجهیزات ایمنی استاندارد این خودرو‬ ‫ت هس��تند از هش��دار برخورد از جل��و به همراه‬ ‫عبار ‬ ‫سیس��تم ترمز خودکار کامل که عاب��ران پیاده را نیز‬ ‫تشخیص می دهد‪ .‬البته سیستم هشدار خروج خودرو‬ ‫از خط هم به صورت اس��تاندارد وجود دارد اما هشدار‬ ‫نقاط کور و هشدار ترافیک پشتی به صورت سفارشی‬ ‫در دسترس است‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪Q7‬‬ ‫ب��رادر بزرگت��ر ائ��ودی ‪ Q5‬یعن��ی ‪ Q7‬به صورت‬ ‫اس��تاندارد با سیس��تم ترمز خودکار ش��هری عرضه‬ ‫می شود‪ .‬این سیستم تا سرعت حدود ‪ 90‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت می تواند از برخورد خودرو با س��ایر خودروها‬ ‫و عابران پیاده پیش��گیری کند‪ .‬هش��دار نقاط کور با‬ ‫هشدار ترافیک پشتی‪ ،‬هشدار خروج خودرو از خط به‬ ‫همراه دس��تیار حفظ ان بین خطوط و حتی سیستم‬ ‫دید در ش��ب نیز وج��ود دارد که می توان��د حیوانات‬ ‫بزرگتر را تشخیص دهد‪ .‬البته بخشی از این تجهیزات‬ ‫به صورت سفارشی عرضه می شوند‪.‬‬ ‫تمرک��ز دارن��د؛ بنابراین محص��والت تولید محدودی‬ ‫مانند لندروور رنجروور و مزراتی لوانته تست نشده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ولوو ‪XC90‬‬ ‫ولوو ‪ ،XC90‬خودرویی بزرگ و ایمن که به صورت‬ ‫دو و سه ردیفه عرضه می شود و دارای صفحه نمایش‬ ‫تبلت مانندی در داش��بورد بوده و به طور استاندارد از‬ ‫جدیدترین سیستم ها و تجهیزات ایمنی سود می برد‪.‬‬ ‫از جمله این تجهیزات می توان به سیس��تم های ترمز‬ ‫خودکار در س��رعت پایین‪ ،‬هش��دار خروج خودرو از‬ ‫خط و هش��دار نقاط کور با هش��دار ترافیک پش��تی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ولوو ‪XC60‬‬ ‫کراس اوور ولوو ‪ XC60‬که برای مدل س��ال‪2018‬‬ ‫به روز ش��ده همچن��ان در تس��ت های تصادف خوش‬ ‫درخش��یده و دارای سیستم های پیشگیری از برخورد‬ ‫اس��تاندارد است‪ .‬این سیستم ها شامل هشدار تصادف‬ ‫از جل��و‪ ،‬سیس��تم های ترمز خودکار در س��رعت های‬ ‫پایی��ن و باالو‪ ...‬اس��ت‪ .‬این سیس��تم ترم��ز خودکار‬ ‫می تواند به خودرو در پیشگیری از برخورد با خودرو‪،‬‬ ‫عابر پیاده‪ ،‬دوچرخه س��وار و حیوان ب��زرگ در جاده‬ ‫کمک کند‪ .‬سیس��تم هش��دار خروج خودرو از خط با‬ ‫دس��تیار حفظ ان بین خط��وط نیز در ‪ XC60‬وجود‬ ‫داشته‪ ،‬اما هش��دار نقاط کور و هشدار ترافیک پشتی‬ ‫بخشی از پکیج ویژن سفارشی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪GLE‬‬ ‫این خودرو میان سایز دارای همان ویژگی های مدل‬ ‫کوچکتر ‪ GLC‬بوده اما جادارتر از ان اس��ت و کابین‬ ‫بهتری نیز دارد‪ .‬این خودرو به طور اس��تاندارد با ترمز‬ ‫خودکار عرضه شده اما سیستم هشدار برخورد از جلو‬ ‫به صورت سفارشی در دسترس است‪ .‬سیستم هشدار‬ ‫نقاط کور نیز یک اپشن جداگانه بوده و هشدار خروج‬ ‫خودرو از خط نیز در گروه های سفارشی دیگری قرار‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه ‪ GLE‬هنوز توس��ط ‪ NHTSA‬تس��ت‬ ‫تصادف نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪GLC‬‬ ‫این خودرو که به صورت عادی و نس��خه ‪4‬در کوپه‬ ‫عرضه می ش��ود از نظر استایل طراحی کمی ظریف تر‬ ‫اس��ت‪ .‬سیس��تم ترمز خودکار این خودرو در تست ها‬ ‫امتیاز عالی را کس��ب ک��رده و به طور اس��تاندارد در‬ ‫خ��ودرو نصب ش��ده اما سیس��تم هش��دار برخورد از‬ ‫جلو همچنان به صورت سفارش��ی در دسترس است‪.‬‬ ‫سیس��تم هشدار نقاط کور نیز اپش��نی جداگانه بوده‬ ‫و سیستم های هش��دار خروج از خط و دستیار حفظ‬ ‫خ��ودرو بین خطوط نیز با پرداخ��ت مبالغ اضافی به‬ ‫خودرو اضافه می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ لکسوس ‪RX‬‬ ‫ای��ن شاس��ی بلند لوکس ژاپنی برای نخس��تین بار‬ ‫به صورت ‪3‬ردیفه نیز عرضه ش��ده است‪ RX .‬همانند‬ ‫ب��رادر کوچکتر خود یعنی ‪ NX‬به ص��ورت بنزینی و‬ ‫هیبریدی در دس��ترس بوده و به صورت اس��تاندارد با‬ ‫سیستم هش��دار برخورد از جلو عرضه می شود‪ .‬ترمز‬ ‫خ��ودکار این خودرو می تواند از برخورد با خودروها یا‬ ‫عابران پیاده پیشگیری کرده و سیستم هشدار خروج‬ ‫از خط نیز ش��امل دس��تیار حفظ خودرو بین خطوط‬ ‫اس��ت‪ .‬البته هشدار نقاط کور و هشدار ترافیک پشتی‬ ‫به صورت سفارشی در دسترس هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹لکسوس ‪NX‬‬ ‫ای��ن شاس��ی بلند جمع وج��ور در س��ال ج��اری‬ ‫فیس لیف��ت ش��ده و مدل ‪ 200t NX‬ج��ای خود را‬ ‫به نس��خه ‪ NX300‬داده و از تجهیزات ایمنی بیشتر‬ ‫‹ ‹ ائودی ‪Q5‬‬ ‫این خودرو جمع وجور که برای سال‪ 2018‬تغییراتی‬ ‫داش��ته در نسخه ‪ QS5‬از پیش��رانه ‪ 6‬سیلندر توئین‬ ‫توربوی قدرتمندی س��ود می برد‪ .‬سیس��تم هش��دار‬ ‫برخورد از جلو با امتیاز عالی به همراه سیس��تم ترمز‬ ‫خودکار به پیش��گیری از برخورد با س��ایر خودروها و‬ ‫عابران پیاده کمک کرده و ترمز خودکار س��رعت های‬ ‫باال و هش��دار نقاط کور نی��ز در تریم های فول تر این‬ ‫خودرو دیده می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ اکورا ‪MDX‬‬ ‫این شاسی بلند ‪3‬ردیفه و لوکس از نظر پرفورمنس‬ ‫و قابلی��ت اطمینان انتخاب مناس��بی اس��ت‪ .‬تمامی‬ ‫نس��خه های این خ��ودرو به صورت اس��تاندارد دارای‬ ‫سیستم های ایمنی پیش��رفته ای بوده و تنها سیستم‬ ‫هش��دار نقاط کور و هش��دار ترافیک پشتی به صورت‬ ‫سفارشی در پکیج های گوناگون وجود دارد‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫مطبوعات‪ :‬کم ابی واقعیتی که هنوز باور نشده است‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 9‬تیر‪16 1397‬شوال ‪30 1439‬ژوئن‪ 2018‬سال دوم شماره‪21‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫توسعه‬ ‫حمل و نقل پاک‬ ‫اولویت اصلی‬ ‫هلدینگ داتیس‬ ‫یکی از چالش های اصلی کشور‪ ،‬موضوع الودگی هواست‪ .‬چالشی که صرفا با توسعه‬ ‫حمل و نقل پاک قابل حل می باش��د‪ .‬هلدینگ داتیس از ان جمله مجموعه های مدرن‬ ‫اس��ت که با هدف توس��عه تکنولوژی نوین پا به عرصه تجارت و تولید در اقتصاد ایران‬ ‫نهاده است‪ .‬این مجموعه از معدود شرکت های فعال و موفق است که در چارچوب یک‬ ‫برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت‪ ،‬واردات و تولید دوچرخه و خودرو برقی را در دستور‬ ‫کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫می�لاد علینقی‪ ،‬مدیرعام��ل هلدینگ داتیس در همین خص��وص گفت‪ :‬به دنبال ان‬ ‫هستیم با جذب س��رمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی در توسعه حمل و نقل پاک‬ ‫ع�لاوه ب��ر کاهش هزینه های ملی از جمله واردات بنزین به ایجاد اش��تغال در کش��ور‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه داتیس خودرو به عنوان یکی از زیرمجموعه های هلدینگ داتیس از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۲‬در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای با اس��تاندارد و کیفیت‬ ‫باال فعالیت خود را اغاز کرده‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رکت با داش��تن مجموعه ای از کارشناسان‬ ‫خبره در زمینه واردات و فروش خودروهای وارداتی به مش��تریان و نیز اطالع رس��انی‬ ‫تخصصی و دقیق در زمینه فروش خودرو‪ ،‬توانسته است به یکی از معتبرترین فعاالن‬ ‫بازار خودرو در کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫علینقی در ادامه افزود‪ :‬ارائه خدمات گسترده پس از فروش‪ ،‬در کنار واردات بی واسطه‬ ‫و مس��تقیم قطعات یدکی توسط داتیس خودرو باعث ایجاد اطمینان خاطر به مشتریان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!