هفته نامه روزگار خودرو شماره 22 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 22

هفته نامه روزگار خودرو شماره 22

هفته نامه روزگار خودرو شماره 22

‫ شنبه‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تخم مرغ دزد‬ ‫شتر دزد شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫مذاکرات پژو و رنو برای ادامه‬ ‫همکاری ها ادامه دارد‬ ‫قطعات خودرو در فهرست‬ ‫گروه اول برای تخصیص ارز‬ ‫خروج پژو و رنو از ایران هنوز‬ ‫به طور رسمی اعالم نشده است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫جایگاه کره جنوبی در صنعت خودرو جهان‬ ‫نـه معجـزه‪ ،‬نـه جـادوگـری‬ ‫دستاوردهای‬ ‫برجام‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫تشریح پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس‬ ‫اسامی متخلفان واردات‬ ‫خودرو اعالم نشده است‬ ‫پرداخت مطالبات معوقه‬ ‫کلید خورد‬ ‫خودروسازان و‬ ‫واردکنندگان‬ ‫متخلف را معرفی‬ ‫کنید‬ ‫‪11‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫افرادی که موقعیت دورزدن‬ ‫قانون را دارند‬ ‫‪3‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودرو سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫تخم مرغ دزد‪ ،‬شتر دزد شود‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫یکی از قصه هایی که مادرم زیر س��قف اسمان و زمانی که چشم های مان دنبال ستاره‬ ‫بخت مان در بیکران هس��تی می گش��ت‪ ،‬تعریف می کرد‪ ،‬قصه پسربچه ای کم سن و سال‬ ‫بود که از فقر یا نادانی دست به تخم مرغ دزدی می زند‪ .‬پسربچه وقتی نخستین تخم مرغ‬ ‫را از خانه همسایه می دزدد و به خانه می اورد با تشویق و شادی مادرش روبه رو می شود‪،‬‬ ‫به همین دلیل فردا از خانه همس��ایه ‪ ۲‬تخم مرغ برمی دارد و بدین گونه است که یک روز‬ ‫دیگر تخم مرغ ها کفافش را نمی دهد و مرغ همس��ایه را می دزدد و بعد مرغ های بیشتر و‬ ‫سراغ اردک ها و بزها و گوسفندها و گاوها می رود‪ .‬زمانی که پسربچه مرد بزرگی می شود‪،‬‬ ‫ش��تر حاکم را می دزدد و اس��یر می ش��ود و به همه دزدی هایی که در این سال ها کرده‪،‬‬ ‫اعتراف می کند و زمانی که پای چوب اعدام برده می ش��ود‪ ،‬به عنوان اخرین درخواست‪،‬‬ ‫دیدار مادرش را ارزو می کند و وقتی پیرزن را نزد پس��رش می اورند‪ ،‬او از مادر می خواهد‬ ‫که زبانش را به او نشان دهد تا به پاس زحماتش بر ان زبان بوسه زند‪...‬‬ ‫به طور معمول قصه که به اینجا می رس��ید‪ ،‬چشم های کودکی که دنبال ستاره بخت و‬ ‫اقبال می گش��ت به خواب می رفت تا ش��بی دیگر و باز هم یک قصه تکراری اما تاثیرگذار‬ ‫در روح و جان ما کودکان ان روز‪....‬‬ ‫حاال ش��اید بپرسید خب‪ ،‬پایان قصه چه می شد؛ باور کنید از زبان مادر در ذهن ندارم‪،‬‬ ‫ام��ا خودم این گونه ان را تمام کرده ام‪ :‬پس��ر به بهانه بوس��یدن زبان مادر که به طورحتم‬ ‫مادر واقعی نبوده‪ ،‬زبان مادر را گاز می گیرد و ان را می کند‪ .‬حاکم و دژخیمان به س��رش‬ ‫می ریزند و مادر زبان کنده خون الود را از پس��ر دزد نابکار دور می کنند و می پرس��ند این‬ ‫چه کاری بود که تو با این پیرزن که مادرت بود انجام دادی‪ ،‬پس��ر پاس��خ می دهد اگر روز‬ ‫اولی که من کودکی نادان بودم و تخم مرغی بی ارزش را دزدیدم‪ ،‬ازس��وی این به اصطالح‬ ‫مادر تش��ویق نمی شدم و بالعکس تنبیه می ش��دم‪ ،‬امروز شتردزد نشده بودم و دست به‬ ‫سرقت های بزرگتر نمی زدم و اعدام نمی شدم‪.‬‬ ‫قصه تخم مرغ دزدی که ش��تردزد ش��د‪ ،‬ما را به یاد نخستین دزدی هایی می اندازد که‬ ‫خبرش��ان گاه و بیگاه در روزهای بعد از انقالب در روزنامه ها چاپ می ش��د؛ نخس��تین‬ ‫فسادهای مالی در بعضی از بانک ها با اعداد چند صدهزار و یک میلیون و ‪ 2‬میلیون تومانی‬ ‫از بعضی شعبه های بانک ها در صفحه حوادث روزنامه ها اعالم شد و بعد خبر تصرف بعضی‬ ‫از زمین های کوچک و خانه های طاغوتی امد‪ .‬کم کم قصه فس��ادهای مالی و دزدی های‬ ‫یک میلیونی و ‪۱۰‬میلیونی به میلیارد کش��ید‪ .‬بعد هم قصه ش��عبه های بانک های ایکس‬ ‫و ایگرگ در خارج از کش��ور مطرح ش��د‪ .‬اگر دست و زبان س��ارقان اولیه و اختالس گران‬ ‫در همان س��ال های اول قطع می ش��د‪ ،‬ش��اید کار به قصه های ‪۱۲۳‬میلیاردی و ‪۳۰۰۰‬‬ ‫میلی��اردی و ‪ ۷۰۰۰‬میلی��اردی و ‪ ۱۰۰۰۰‬میلیاردی نمی کش��ید تا ذه��ن ما را به قصه‬ ‫تخم مرغ دزدهای ش��تردزد هدایت کند‪ .‬اگر جل��و تخم مرغ دزد اولیه را می گرفتیم‪ ،‬قصه‬ ‫س��رقت دکل نفتی و گازی و پتروش��یمی و اب و برق و خشک کردن رودخانه ها و خالی‬ ‫کردن معدن ها و بهانه ساختن سد و جاده و خیابان و بیابان اتفاق نمی افتاد‪.‬‬ ‫امروز‪ ،‬قصه‪ ،‬قصه تخم مرغ دزدهایی است که با گران کردن همه چیز زندگی از خودرو‬ ‫و لوازم خانگی تا گوش��ت و مرغ و برنج و حبوبات و نان و دارو و بس��تنی و ماس��ت و شیر و‬ ‫پنیر و کاغذ و دفتر و روزنامه و کتاب و قلم و خودکار و پیاز و سیب زمینی و خیار و گوجه‬ ‫فرنگی و‪ ...‬سعی در فلج کردن دولت و ناامید کردن مرد م دارند‪.‬‬ ‫قصه‪ ،‬قصه نادیده گرفتن حقوق ش��هروندی و وضع عوارض بی حساب وکتاب بر خانه‬ ‫و زندگی و حمله مغول وارانه ش��هرداری و سازمان های به اصطالح خدماتی به کسب وکار‬ ‫و زندگی مردم اس��ت که رییس جمهوری هم چند روز پیش به همه وزیران دس��تور داد‬ ‫که س��ریع تر بررسی کنند و ما هم در رس��انه از همه مردم می خواهیم که هرگونه ظلم و‬ ‫گران فروشی س��ازمان های دولتی و خصوصی و سازمان هایی مانند شهرداری ها را به ما‬ ‫اطالع دهند تا در ستون درددل های مردم چاپ کنیم‪.‬‬ ‫قصه‪ ،‬قصه هزار برابر کردن قیمت ها به واسطه ماده های قانونی است‪ ،‬عوارض خروج و‬ ‫گران کردن ارز و س��که و بلیت هواپیما و اتوبوس و قطار و تاکسی است که رییس جمهور‬ ‫خود به انها اگاه است و امیدواریم این دستور مقدمه برگشت به شرایط عادی باشد‪.‬‬ ‫قصه‪ ،‬قصه چنددرصدی تورم اس��ت که بدون دیده ش��دن صدها کاال و عوارض دولتی‬ ‫و غیردولتی در س��بد تورمی بانک مرکزی با ش��اخص های نظری دو کارشناس کم سواد‬ ‫تک رقمی اعالم می ش��ود و مردم از این دروغ های اش��کار در رنج هستند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫مادران عزیز بعضی از اقایان به ویژه مدیران‪ ،‬باید دوباره‪ ،‬ش��ب ها قصه تخم مرغ دزدهایی‬ ‫را که شتردزد می شدند برای بچه های بزرگ شده و البته گم شده در غبار زندگی‪ ،‬حرص‬ ‫و طمع بازگو کنند‪ ،‬تکرار کنند‪ ،‬ان قدر بگویند تا باورش��ان ش��ود که تخم مرغ دزدی کار‬ ‫بدی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫به قاچاق ‪ ۳۴‬هزار خودرو ورود می کند‬ ‫رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از تهیه گزارش کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درباره واردات قاچاق ‪ ۳۴‬هزار خودرو به‬ ‫کشور برای قرائت در صحن علنی مجلس خبر داد‪.‬‬ ‫ت با اشاره به واردات غیرقانونی و قاچاق‬ ‫امیر خجسته در گفت وگو با خانه مل ‬ ‫چند هزار خودرو به کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در زمنی��ه واردات غیرقانونی‪ ،‬غیرمتعارف و‬ ‫قاچاق اقدام های خوبی ش��ده اس��ت که از جمله انها ورود کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن و اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی به موضوع این تخلف ها است‪.‬‬ ‫رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تش��ریح اقدام های کمیسیون صنایع و معادن درباره بررسی تخلف ها‪ ،‬افزود ‪ :‬این‬ ‫کمیسیون درحال حاضر گزارشی در این باره برای تحویل به صحن علنی مجلس‬ ‫تهیه می کند و این گزارش بررس��ی ها در حال جمع بندی بوده تا در هفته های‬ ‫اینده به سرعت در صحن علنی مجلس قرائت شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ‪ ۳۴‬هزار خودرو به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد کش��ور‬ ‫شده که اسناد ان موجود است‪ ،‬ادامه داد ‪ :‬این اسناد به قوه قضاییه ارسال شده‬ ‫که دادستان کل کشور نیز با قدرت به این پرونده ورود کرده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اس�لامی یاداور شد ‪ :‬همه مسئوالن نظارتی‬ ‫و قضای��ی بای��د ورود قدرتمندانه به موضوع ثبت س��فارش های جعلی و ورود و‬ ‫ترخیص غیرقانونی خودرو از گمرک داشته باشند‪.‬‬ ‫رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اش��اره به تالش های فراکسیون متبوعش برای بررسی و پیگیری پرونده واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬افزود‪ :‬فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتص��ادی در برابر ورود‬ ‫ ‬ ‫غیرقانونی‬ ‫غیرقانونی کاال به ویژه خودرو از مبادی رسمی کشور ایستادگی می کند‪.‬‬ ‫خجس��ته در پایان اب��راز امیدواری کرد ک��ه این پرونده در کمیس��یون های‬ ‫تخصصی مجلس ش��ورای اس�لامی و قوه قضاییه به برخورد جدی با تخلف ها و‬ ‫متخلفان در این حوزه منجر شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری خطاب به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خودروسازان و واردکنندگان متخلف را معرفی کنید‬ ‫رئیس جمهوری ب��ا تعیین ضرب االجل��ی ‪ ۱۵‬روزه به وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت دس��تور داد‪ :‬موض��وع تخل��ف در واردات خودروی‬ ‫خارجی و نیز توزیع خودرو از س��وی خودروس��ازان داخلی را بررس��ی‬ ‫و ه��ر گونه تخلف را ش��فاف به مردم و دس��تگاه قضای��ی اعالم کند‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬در پی تخلف اعالم شده‬ ‫از س��وی مراجع نظارتی مبنی بر ثبت سفارش و واردات بیش از ‪۶۴۰۰‬‬ ‫خودرو از مسیرهای غیرقانونی و همچنین دریافت گزارش هایی مبنی‬ ‫بر نارضایتی م��ردم و مصرف کنندگان از نحوه توزیع و یا قیمت گذاری‬ ‫محصوالت خودروس��ازان داخلی؛ حجت االس�لام والمسلمین حسن‬ ‫روحانی ضمن تاکید بر لزوم ش��فافیت و مقابله با هر گونه فساد به وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دس��تور داد تا در م��دت ‪۱۵‬روز هر دو موضوع‬ ‫را بررس��ی و چنان چه هر گونه تخلفی انجام ش��ده‪ ،‬متخلفان را هر چه‬ ‫س��ریع تر به مردم و دستگاه قضایی معرفی کند‪ .‬در دو هفته اخیر اخبار‬ ‫بس��یاری از ثبت س��فارش های غیرقانونی واردات خودرو منتشر شده‬ ‫اس��ت به طوری که مجتبی خس��روتاج‪ ،‬رییس کل س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت در واکن��ش به اخبار در ای��ن حوزه عنوان ک��رد‪ :‬در زمانی که‬ ‫س��امانه ثبتارش بس��ته بود تخلفی روی داده و برخی افراد وارد سایت‬ ‫ش��ده و مبادرت به ثبت س��فارش خودرو کرده ان��د‪ .‬در حالی که اعداد‬ ‫اعالم ش��ده از سوی نمایندگان مجچلس شورای اسالمی خیلی بیشتر‬ ‫از ‪ ۶۴۰۰‬خ��ودرو ب��ود در نهای��ت رییس جمهوری خط��اب به محمد‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��تار معرفی اسامی‬ ‫شرکت های متخلف در این زمینه شد‪ .‬الزم به یاداوری است که سامانه‬ ‫ثبت س��فارش خودرو(ثبتارش) در ‪ ۲‬دوره مختلف(تیر تا دی ‪ ۹۶‬و نیز‬ ‫اواس��ط فروردین تا اواخر اردیبهشت ‪ )۹۷‬مسدود شد و عنوان می شود‬ ‫در این فاصله متخلفان با هک کردن سایت‪ ،‬خودروهای مورد نظر خود‬ ‫را ثبت س��فارش کردند که معدودی از انه��ا نیز از گمرکات ترخیص و‬ ‫وارد بازار شدند‪.‬‬ ‫پرداخت مطالبات معوقه کلید خورد‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از امادگی برای واگذاری‬ ‫قطعه س��ازی زیرمجموعه این گروه خبر داد و گفت‪ :‬استراتژی‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا خالی ش��دن از قطعه سازی است‪.‬‬ ‫هرچند قص��د نداریم چوب حراج به دارایی های خود بزنیم اما‬ ‫قطعه سازی را به خریداران با صالحیت واگذار می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش عصر خودرو ‪ ،‬محس��ن قاس��م جهرودی در نشست‬ ‫هم اندیش��ی قطعه سازان خودرو سراس��ر کشور وضعیت فعلی‬ ‫این گروه خودروس��ازی را ناشی از ورود به حوزه هایی از جمله‬ ‫خرید اموال مازاد‪ ،‬سهامداری و قطعه سازی عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫ در دوره ای از زمان قطب صنعتی کش��ور به جوان ‪ ۲۶‬ساله ای‬ ‫واگذار و این گروه جوالنگاه کس��انی شد که به صنعت‪ ،‬قطعه‬ ‫و رفت��ار با کارگ��ر اگاهی نداش��تند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد ‪ :‬در ان دوران مناب��ع به س��مت دارایی های‬ ‫غیرمول��د رفت‪ ،‬در عین ح��ال‪ ،‬وارد حوزه هایی‬ ‫از جمله قطعه س��ازی ش��د در حال��ی که ورود‬ ‫ب��ه انها خارج از تخصص ب��ود‪ .‬مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا با تاکید بر اینکه عدالت در‬ ‫پرداخت مطالبات قطعه س��ازان از رئوس اصلی‬ ‫ای��ن گروه خودروس��ازی اس��ت ‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫ ت��ا روزی که در س��ایپا هس��تم عدال��ت در پرداخت ها رعایت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬قاس��م جهرودی یاداور ش��د‪ :‬امروز تمام کسانی‬ ‫ک��ه گمان می کردیم ش��رکای تج��اری مطمئنی ب��رای ایران‬ ‫هس��تند زمزمه خروج از ایران را سر داده اند‪ .‬این‬ ‫ش��رایط نش��ان می دهد انچه برای کش��ور باقی‬ ‫می ماند تولیدکنندگان داخلی هس��تند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫در فض��ای فعل��ی صنعتگران یکدیگ��ر را دارند و‬ ‫هم اکنون س��ایپا با ‪ ۴۳۰‬هزار قطعه ساز به شکل‬ ‫مس��تقیم همکاری می کند‪ .‬وی با اش��اره به قرار‬ ‫گرفتن قطعات منفصله در فهرس��ت تحریم های‬ ‫جدید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دور جدید تحریم ها قطعات‬ ‫منفصله در اش��ل اقتصادی در فهرس��ت تحریم ها قرار گرفته‬ ‫که نشان می دهد اش��تغال را هدف گرفته اند‪ .‬مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا ادامه داد ‪ :‬با توجه به چنین شرایطی نظر‬ ‫سایپا دیزل‬ ‫ایران خودرو‬ ‫با اجرای طرح ملی دولت محقق می شود‪:‬‬ ‫رشد تولید و فروش سایپادیزل در ‪ ۳‬ماه نخست سال‬ ‫ش��رکت س��ایپادیزل توانس��ت با برنامه ریزی مناس��ب‬ ‫و هدف گ��ذاری مش��خص‪ ،‬می��زان تولید و ف��روش انواع‬ ‫محصوالت تجاری را در ‪ ۳‬ماه امسال نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل ‪ ،‬افزایش دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایپانیوز ‪ ،‬این ش��رکت در ‪ ۳‬ماه گذش��ته‬ ‫توانسته تیراژ تولید خود را به ‪ ۱۲۷۰‬دستگاه انواع کامیون‬ ‫و کامیونت برس��اند که این می��زان تولید در قیاس با مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذشته نش��ان از رش��د ‪۱۵۵‬درصدی (‪۲/۶‬‬ ‫برابری) دارد‪ .‬بر این اس��اس ‪ ،‬تولیدات بهاری سایپادیزل را‬ ‫تعداد ‪ ۵۷۵‬ول��وو ‪ ۵۰۳ ،‬کامیونت فوتون و ‪ ۱۹۲‬دانگ فنگ‬ ‫تش��کیل می دهند در حالی که ای��ن مجموعه صنعتی در‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۴۸‬ولوو و ‪ ۱۵۰‬فوتون را تولید و‬ ‫خ��ود را به وزی��ر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت ارائه و قطعه س��ازان‬ ‫مرتب��ط را به گروه ی��ک کاالیی منتقل کردی��م که دلیل این‬ ‫اقدام خودکفایی ‪ ۹۰‬درصدی برخی از مجموعه ها بود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه‪ ،‬در تشریح سیاست های حمایت از قطعه سازان نیز گفت‪:‬‬ ‫ بر اس��اس برنامه ریزی های انجام شده تا ‪ ۷‬هفته‪ ،‬هفته ای ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان به قطعه س��ازان منابع مالی پرداخت خواهد شد‬ ‫که این رقم جدا از مبلغی اس��ت که به ش��کل روزانه پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬قاس��م جهرودی دلی��ل پذیرفتن بار ای��ن هزینه را‬ ‫برداش��تن باری از روی دوش قطعه سازان عنوان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ شفافیت در دستور کار قرار دارد و همه این موارد نیز به شکل‬ ‫مکتوب به باالترین مقام اجرایی نیز ارسال شده است‪.‬‬ ‫نوسازی بیش از ‪ ۶0‬هزار خودرو تجاری از سوی ایران خودرو دیزل‬ ‫روانه بازار کرده بود‪ .‬این گزارش حاکی است‪ ،‬سایپادیزل به‬ ‫منظور تناسب عرضه‪ ،‬تقاضا و پاسخگویی به نیاز مشتریان ‪،‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست امس��ال‪ ۷۳۵ ،‬دستگاه از انواع محصوالت‬ ‫خود را به مشتریان تحویل قطعی داد که این میزان فروش‬ ‫نس��بت به مدت مشابه‪ ،‬رشد ‪۱۹‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬حجم ریالی فروش محصوالت س��ایپادیزل در‬ ‫دوره یاد شده‪ ،‬با رشد ‪ ۷۱‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫با توجه به رس��الت شرکت سایپادیزل در راستای تامین‬ ‫محصوالت نوس��ازی ناوگان حمل ونقل جاده ای کشور ‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت در ‪ ۳‬ماه نخست س��ال‪ ،‬برای صدور ‪ ۱۵۸‬فاکتور‬ ‫فروش محصول و نیز تحویل ‪ ۱۵۰‬دس��تگاه از خودروهای‬ ‫تجاری به مشتریان طرح نوسازی اقدام کرده است‪.‬‬ ‫تولید خودرو در س��ال ‪ ۹۷‬روند رو به رش��دی داش��ت‪ .‬این‬ ‫افزای��ش تیراژ به بخش خودروهای س��بک و س��نگین مربوط‬ ‫می ش��ود به طوری که امارها نش��ان می دهد در اردیبهش��ت‬ ‫امس��ال تولید انواع کامیون به طور میانگین ‪ ۲۲/۳‬درصد رشد‬ ‫داش��ته است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در این مدت تولید انواع کامیون‬ ‫در ش��رکت ایران خودرو دیزل صعودی بوده و از ‪ ۵‬دس��تگاه در‬ ‫اردیبهشت سال گذشته به ‪ ۵۲‬دستگاه رسیده است‪ .‬تولید این‬ ‫محصول در س��ایپا دیزل نیز افزایش داش��ته و از ‪ ۲۳۵‬دستگاه‬ ‫در اردیبهش��ت ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۴۲۹‬دس��تگاه افزایش یافت‪ .‬تولید‬ ‫ان��واع کامیون در کاریزان خودرو نی��ز با افزایش همراه بوده و از‬ ‫‪ ۸۰‬دس��تگاه در اردیبهشت سال گذشته به ‪ ۹۷‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫تولی��د این محصول در گروه بهمن در همین ماه نیز روند رو به‬ ‫رش��د داشته و از ‪ ۵۱۴‬به ‪ ۵۷۵‬دستگاه رسیده است‪ .‬تولید انواع‬ ‫کامیون در زامیاد نیز صعودی بوده و به ‪ ۳۴‬دس��تگاه رسیده در‬ ‫حالی که اردیبهشت سال گذشته تولید کامیون در این شرکت‬ ‫متوقف بود‪ .‬اما تولید انواع کامیون در ‪ ۳‬ش��رکت روند کاهشی‬ ‫داشت؛ اردیبهشت امس��ال تولید انواع کامیون در اذهایتکس‬ ‫کاهش��ی بوده و از ‪ ۱۰‬دس��تگاه در اردیبهشت ‪ ۹۶‬به ‪ ۶‬دستگاه‬ ‫رس��ید‪ .‬تولید این محصول در تیراژه دیزل نیز کاهش یافته و از‬ ‫‪ ۲۰‬دس��تگاه سال گذشته به ‪ ۵‬دس��تگاه کاهش یافت‪ .‬در این‬ ‫م��دت تولید انواع کامیون در مام��وت نیز با کاهش همراه بوده‬ ‫و از ‪ ۲۱۱‬دس��تگاه در اردیبهشت سال گذشته به ‪ ۱۸۰‬دستگاه‬ ‫رس��یده است‪ .‬همچنین‪ ،‬در این راستا‪ ،‬مدیرعامل ایران خودرو‬ ‫دیزل از سهم ‪ ۳0‬درصدی این شرکت در طرح نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل تجاری خبر داد و گفت‪ :‬امس��ال حدود ‪ ۱۵‬هزار و تا‬ ‫پای��ان اجرای طرح نیز بی��ش از ‪ ۶0‬هزار خودرو تجاری تولید و‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫وارد ناوگان تجاری کشور خواهیم کرد‪ .‬‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬علیرضا س��اجی با بی س��ابقه خواندن طرح نوسازی‬ ‫ناوگان تجاری در تاریخ صنعت کشور و با اشاره به نقش کلیدی‬ ‫ایران خودرو دیزل در ان گفت‪ :‬با اجرایی ش��دن طرح در س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬این ش��رکت حدود ‪ ۱۵‬هزار خ��ودرو تولید خواهد کرد‬ ‫و در اختی��ار ناوگان حمل ونقل تجاری ق��رار خواهد داد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به برنامه تولید اریسان در ایران خودرو دیزل تصریح کرد‪:‬‬ ‫ام��کان افزایش ظرفیت تولید این محصول در س��ال ‪ ۹۷‬تا ‪۲0‬‬ ‫هزار دستگاه وجود دارد‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو دیزل با اشاره‬ ‫به ش��رایط تحریم در سال جاری‪ ،‬توانایی و ظرفیت این شرکت‬ ‫برای داخلی سازی محصوالت در مقایسه با سایر تولیدکنندگان‬ ‫را ب��اال ارزیابی کرد و گفت‪ :‬قوای محرکه محصوالت از س��وی‬ ‫شرکت های زیرمجموعه از جمله ایدم‪ ،‬چرخشگر‪ ،‬محورخودرو‬ ‫و قطعات خاور با درصد باالی س��اخت داخل تولید می شود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬در شرایط تحریم نیز مشکل زیادی برای تامین نخواهیم‬ ‫داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬با برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬دو مدل از محصول‬ ‫واگن هود را به چرخه ناوگان فرسوده وارد خواهیم کرد که این‬ ‫موجب افزایش تیراژ تولید محصوالت شرکت های زیرمجموعه‬ ‫و تامین کنندگان ایران خودرو دیزل خواهد شد‪ .‬ساجی کاهش‬ ‫تعداد تولید در سال گذشته را ناشی از تمرکز بر ارتقای کیفیت‬ ‫و اجرای برنامه های بهبود محصوالت با همکاری ش��رکت های‬ ‫صاحب فناوری دانس��ت و گفت‪ :‬در س��ال جاری تولید در این‬ ‫ش��رکت رونق گرفته و محصوالت با استانداردهای االیندگی‬ ‫ی��ورو ‪ ۴‬تولید و عرضه می ش��ود‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو دیزل‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از اغاز س��ال تاکنون با تامی��ن قطعات مورد نیاز‪،‬‬ ‫تولید به ش��رایط به نسبت مطلوبی رس��یده و در نیمه نخست‬ ‫س��ال موفق خواهیم شد اهداف تعیین ش��ده را محقق کنیم‪.‬‬ ‫وی احی��ای جای��گاه ایران خ��ودرو دیزل به عنوان نخس��تین‬ ‫تجاری س��از ایران را هدف اصلی این شرکت عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫موفقیت های زیادی در این مس��یر کس��ب کرده ایم‪ .‬او درباره‬ ‫اعمال اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه نیز گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫استانداردها در محصوالت جاری ایران خودرو دیزل اجرا شده و‬ ‫بر مبنای برنامه زمانبندی که از سوی سازمان استاندارد تعیین‬ ‫شده‪ ،‬در تالش هس��تیم تا موارد باقی مانده را نیز اعمال کنیم‪.‬‬ ‫ساجی خطاب به همه ذی نفعان از جمله سهامداران‪ ،‬مشتریان‬ ‫و کارکنان گفت‪ :‬ایران خودرو دیزل تنها تجاری سازی است که‬ ‫با در اختیار داشتن ظرفیت و تخصص الزم‪ ،‬با قدرت و راحت تر‬ ‫از دیگران توان مقابله با ش��رایط تحریم و محدودیت های مالی‬ ‫و ارزی را خواهد داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬مزیت مشترک تمام محورهای اقتصادی‪ -‬صنعتی‬ ‫صادق بش�یری ‪ -‬عضو انجمن مل�ی حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان کش�ور‪ :‬مشکالت کش��ور کدامند؟ امارها‪،‬‬ ‫قوت ه��ا و تهدیده��ا و نیز معضالت کش��ور را بی��ان می کنند‪.‬‬ ‫برای مقابله با مش��کالت و تقویت نکات ق��وت و بهره مندی از‬ ‫فرصت ه��ا در هرک��دام از عرصه ها نیازمند لکوموتیو هس��تیم‪.‬‬ ‫بهره وری‪ ،‬بیکاری‪ ،‬تولید‪ ،‬خدمات‪ ،‬توسعه‪ ،‬اموزش و‪ ...‬نیازمند‬ ‫پیش��ران حرکت هستند؛ انچه باید پیش��ران باشد و ب ه عنوان‬ ‫لکوموتیو‪ ،‬نیروی حرکت را به وجود اورد همان اموری هس��تند‬ ‫که در انها دارای مزیت هس��تیم‪ .‬منابع انس��انی کش��ور شاید‬ ‫یکی از مزیت های مش��ترک باش��د که در تمام زمینه ها از ان‬ ‫بهره مندیم و این س��رمایه انسانی چنانچه رفتارهای خود را در‬ ‫مسیر حمایت قرار دهد بی تردید نیروی عظیمی برای پیشبرد‬ ‫مقاصد مختلف کش��ور به وجود خواه��د اورد‪.‬اگرچه در فضای‬ ‫رقابتی جهان امروز و وجود عوامل بازدارنده داخلی و خارجی و‬ ‫از سویی سرعت تغییر و تحوالت گوناگون متاثر‬ ‫از فناوری های رسانه ای و شبکه های مجازی و‪...‬‬ ‫شرایط را پیچیده کرده است از همین روی برای‬ ‫هر توفیقی در هر زمینه ای نیازمند نقش افرینی‬ ‫تمام جریانات کشور هستیم‪ .‬تجربیات سال های‬ ‫گذشته نش��ان داده که مردم توانستند جریانات‬ ‫کش��ور را جهت دهند‪ .‬هرجا که مردم به صحنه‬ ‫امدند تعیین کننده بودند ازاین رو بهره مندی از نیروی ش��گرف‬ ‫مردم نیازمند تدبیر برای تش��کیل سرمایه های اجتماعی است‪.‬‬ ‫س��ازمان های مردمی می توانند با ایجاد ظرفیت الزم به عنوان‬ ‫سرمایه اجتماعی بار سنگینی از کارکردهای هزینه دار دولت را‬ ‫کاه��ش دهند‪ .‬البته این بدان معنا نیس��ت که دولتمردان نگاه‬ ‫ابزاری به این سرمایه های اجتماعی داشته باشند‪ .‬سازمان های‬ ‫مردم��ی با هدف ارزش افرینی به وجود می ایند و قرار نیس��ت‬ ‫ابزار براورده س��ازی خواس��ته های عده ای خاص‬ ‫باشند بلکه این سازمان ها برای پوشش نیازهای‬ ‫جامعه ب��ه وجود می ایند‪ .‬س��ازمان های مردمی‬ ‫محل س��ودجویی های افراد متظاه��ر و نقاب دار‬ ‫به عنوان فعال اجتماعی نمایش نیست و انان که‬ ‫به دنبال شهرت‪ ،‬قدرت و متاع سیاسی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫هستند نباید فرصت استفاده از بستر سازمان های‬ ‫مردمی را به دست اورند‪ .‬تش��کل های مردمی به تدریج مراحل‬ ‫تکامل خود را پشت سر می گذارند و با پاک سازی افراد سودجو‬ ‫و فرصت طلب‪ ،‬با مش��ارکت افراد شایسته و الیق‪ ،‬تفکر تعاون و‬ ‫همکاری را پیشه خود خواهند کرد و چنین رویه ای باید رویکرد‬ ‫حاک��م بر رفتارها و عملکردهای س��ازمان های مردمی باش��د‪.‬‬ ‫مش��ارکت‪ ،‬تعاون و همکاری سبب س��از حرکت های سنجیده‬ ‫ارزش افرین خواهد ش��د و این حرکت می تواند موجبات پیوند‬ ‫بیشتر مردم و نیز دولت و مردم را فراهم اورد‪ .‬در خود تشکل ها‬ ‫در سال های گذش��ته در اغلب موارد رفتار دولت با تشکل ها از‬ ‫بلوغ و تناس��ب مطلوبی برخوردار نبوده اگرچه در شعار به گونه‬ ‫دیگری بیان شد اما در عمل این گونه بوده که دولتمردان خود‬ ‫را متن و س��ازمان های مردمی را حاش��یه پنداش��ته اند‪ ،‬برای‬ ‫همی��ن فرصت های ایفای نقش را از نقش افرینی مردم س��لب‬ ‫کرده اند‪ .‬البته ضعف های عدی��ده ای ازجمله کم مهارتی فعاالن‬ ‫تشکل ها نیز مزید بر این علت بوده است‪ .‬حقیقت سازمان های‬ ‫مردم نهاد‪ ،‬ایجاد س��رمایه اجتماعی ب��رای ایفای نقش مردم به‬ ‫شکل سازمان یافته در منافع کش��ور است؛ زیبایی این حرکت‬ ‫در این اس��ت که خودجوش��ی داوطلبان��ه دارد و بدون توقع و‬ ‫حسابگری ایده ها و سلیقه ها تجمیع می شود‪ .‬بحث تشکل های‬ ‫مردم نهاد‪ ،‬موضوعی مفصل اس��ت که در نوشتاری دیگر به ان‬ ‫خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫طرح و ترافیک‬ ‫زیرساخت های اجرای طرح ترافیک اماده نبود‬ ‫رییس کمیس��یون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران ‬ ‫گفت‪ :‬زیرساخت های اجرای طرح ترافیک جدید اماده نبود‬ ‫و ‪ ۷۰‬درصد خودروها بدون انکه در دوربین ها ثبت شوند به‬ ‫محدوده طرح ترافیک وارد می شوند‪.‬‬ ‫محم��د علیخان��ی در گفت وگو ب��ا مهر با اش��اره به اینکه‬ ‫پیش بینی کمیس��یون عم��ران و حمل ونقل این اس��ت که‬ ‫درامد حاصل از ع��وارض ورود به محدوده طرح ترافیک در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬نصف شود‪ ،‬گفت‪ :‬زیرساخت های اجرای این طرح‬ ‫فراهم نبود و اطالعات اشتباه به شورا دادند‪ .‬به‬ ‫ما اعالم شد دوربین های ورودی کامال درست‬ ‫اس��ت و بای��د چن��د دوربی��ن خروجی نصب‬ ‫کنند و ای��ن دوربین ها تا زم��ان اجرای طرح‬ ‫اماده خواهد ش��د اما درحال حاضر ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫خودروهای��ی که وارد مح��دوده طرح ترافیک‬ ‫می ش��وند ‪ ،‬دوربین ها از انها فیلم نمی گیرد و‬ ‫مردم این موضوع را متوجه شده اند و می بینیم محدوده طرح‬ ‫در حال ش��لوغ شدن اس��ت زیرا راننده ای که‬ ‫‪ ۱۰‬بار وارد محدوده طرح ترافیک ش��ده تنها‬ ‫یک بار پالکش ثبت شده یا کارمندان خودمان‬ ‫ک��ه هر روز با خودرو می این��د نیز به ما اعالم‬ ‫کرده ان��د تاکنون جریمه نش��ده اند‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬کاهش درامدهای حاصل از عوارض طرح‬ ‫ترافیک به دلیل نبود زیرساخت های الزم است‬ ‫که اگر این زیرس��اخت ها تکمیل شود ‪ ،‬تازه به اندازه گذشته‬ ‫درامد کس��ب می کنیم‪ .‬علیخانی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا اجرای طرح ترافیک جدید که قرار بود باعث حذف رانت‬ ‫ش��ود ‪ ،‬گفت ‪ :‬رانت ط��رح ترافیک خبرنگاران نیس��ت‪ ،‬رانت ‪،‬‬ ‫حذف طرح ترافیک اژانس ها و وانت بارها نیس��ت‪ ،‬این افراد‪،‬‬ ‫افراد زحمتکش��ی هس��تند که دارند کار می کنند‪ .‬رانت خوار‬ ‫اقایان��ی هس��تند که کارمند رس��می جای دیگر هس��تند‪ ،‬‬ ‫حقوق می گیرند اما در ش��هرداری نیز حضور دارند و حقوق‬ ‫شهرداری را هم می گیرند‪ .‬نام این افراد رانت خوار است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫وزارت صنعت اسامی شرکت های واردکننده خودرو را به بانک مرکزی اعالم کرد‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��امی ش��رکت های وارد کننده‬ ‫خودرو و تعرفه های مربوط به تمامی خودروهای س��واری(با کد ‪۸‬‬ ‫رقمی) را به بانک مرکزی اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��امی شرکت های وارد کننده خودرو و میزان ارز‬ ‫تامین شده برای انها به بانک مرکزی اعالم شده است‪.‬‬ ‫پس از انتش��ار اخباری مبنی بر اعالم نشدن اسامی شرکت های‬ ‫وارد کنن��ده خ��ودرو مرکز رواب��ط عمومی و اطالع رس��انی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬همه تعرفه های‬ ‫مربوط به تمامی خودروهای س��واری(با کد ‪ ۸‬رقمی) که برای هر‬ ‫مورد شامل ذکر نام شرکت وارد کننده و میزان ارز تامین شده برای‬ ‫واردات ان خودرو به بانک مرکزی اعالم شده است تا به استحضار‬ ‫همه هموطنان برس��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت جز ثبت س��فارش برای واردات کاال‪ ،‬فرایند دیگری انجام‬ ‫نمی ش��ود و مراحل تخصیص و س��پس تامین ارز برای متقاضیان‬ ‫واردات در بانک مرکزی جمهوری اس�لامی انجام و اطالعات ارزی‬ ‫در اختیار ان دس��تگاه است‪ .‬این روابط عمومی اعالم کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اعالم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بار دیگر تاکید می شود این‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫وزارتخانه با انتش��ار همه اطالعات تامین ارز ‪ ٤٢٠٠‬تومانی موافق‬ ‫اس��ت‪ .‬فهرست کاالهای اساسی مورد نیاز عامه مردم بنا به دستور‬ ‫رئیس جمهوری در اختیار ریاس��ت کل بان��ک مرکزی قرار گرفت‬ ‫و انه��ا نیز با اجازه ریاس��ت جمهوری اقدام به انتش��ار ان کردند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت کنندگان ارز ‪٤٢٠٠‬‬ ‫تومان��ی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد و در نخس��تین‬ ‫فهرست مورد درخواست بانک مرکزی شماره تعرفه کاالهای مورد‬ ‫نیاز و ضروری مردم را به بانک اعالم کرد تا ارز تخصیصی و تامین‬ ‫شده برای واردات را اعالم کند‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫ذره بین‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ای��ن روزها موض��وع خودروهای ثبت سفارش ش��ده‬ ‫غیرقانون��ی در کنار ممنوعیت واردات انها بازار خودرو‬ ‫را داغ ک��رده اس��ت‪ .‬واردات خودروهای خارجی دچار‬ ‫تحوالت بسیاری در یک سال گذشته شده است؛ سال‬ ‫‪ ۹۶‬سامانه ثبتارش حدود ‪ ۶‬ماه بسته بود و پس از باز‬ ‫ش��دن ان در دی همان سال ثبت س��فارش خودروها‬ ‫از سر گرفته ش��د‪ .‬اما ضعف هایی که در سامانه وجود‬ ‫داش��ت از جمله ورود و ثبت سفارش حتی در دوره ای‬ ‫که بس��ته اس��ت موجب ش��د تا دوباره این سامانه از‬ ‫اواس��ط فروردین تا پایان اردیبهش��ت‪ ۹۷‬برای انتقال‬ ‫ان روی س��امانه جامع تجارت از دسترس خارج شود‪.‬‬ ‫روزهای پایانی اردیبهشت ثبت سفارش اغاز شد اما در‬ ‫نهای��ت‪ ،‬پایان خرداد با ابالغ ممنوعیت واردات خودرو‬ ‫از س��وی محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬سامانه بسته شد‪.‬‬ ‫موضوع��ی ک��ه در ای��ن فاصل��ه مشکل س��از ش��د‬ ‫ثبت س��فارش بیش از ‪ ۶۴۰۰‬خودرو در زمانی اس��ت‬ ‫که امکان ثبت وجود نداش��ته و این سامانه بسته بوده‬ ‫و برخی ش��رکت های واردکننده موفق به ثبت سفارش‬ ‫خودروهای موردنظر خود ش��ده اند‪ .‬انتشار این اخبار‪،‬‬ ‫در ابتدا واکنش خاصی را از س��وی دولت و س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت به دنبال نداشت اما در نهایت‪ ،‬مجتبی‬ ‫خسروتاج‪ ،‬رئیس سازمان توسعه تجارت تایید کرد که‬ ‫‪ ۶۴۸۱‬خودرو خارجی به شکل غیرقانونی ثبت سفارش‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ثبت س��فارش ممنوع ب��ود‪ ،‬در یک مقط��ع زمانی این‬ ‫تعداد خودرو وارد کش��ور می ش��ود‪ .‬ش��ایبه هایی که‬ ‫درباره مافیای واردات خودروهای لوکس مطرح ش��ده‪،‬‬ ‫نیز به طور عمده مربوط به همین مسئله است‪.‬‬ ‫فوالدگر اظهار کرد‪ :‬در حال بررسی ثبت سفارش در‬ ‫فاصله ممنوعیت و س��پس تغیی��ر تعرفه ها در مقطعی‬ ‫دیگر هس��تیم که ببینیم چه کسانی پشت پرده تخلف‬ ‫در این حوزه بوده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹امار تایید شده خودروهای غیرقانونی‬ ‫‹ ‹ورود سازمان توسعه تجارت‬ ‫مجتبی خس��روتاج با اشاره به اینکه حراست وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در چندین نوبت در این باره‬ ‫که برخ��ی ثبت س��فارش واردات خودروها مورد تایید‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اطالع رسانی کرده اس��ت به صداوسیما گفت‪:‬‬ ‫با وجود انکه در تیر س��ال گذش��ته بارها اعالم ش��د‬ ‫ثبت س��فارش واردات متوقف ش��ده اما خودروهایی از‬ ‫مسیر گمرکات ترخیص شده که ثبت سفارش های انها‬ ‫بعد از تاریخ اعالمی بوده اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫به طور قطع در این باره تخلف ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫اشکال هم می تواند در سامانه و هم در افرادی باشد که‬ ‫در ارتباط با ثبت س��فارش بودند اما وقتی موضوع را با‬ ‫شرکت های واردکننده در میان می گذاریم‪ ،‬می گویند‬ ‫کارمن��دان ثبت س��فارش انج��ام داده اند و م��ا از ان‬ ‫بی خبریم‪ .‬خسروتاج در اغاز اردیبهشت با یاداوری این‬ ‫موضوع که نباید قضاوت های زودهنگام داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫م��ا هم تایید می کنیم تخلف هایی رخ داده و اعالم هم‬ ‫کردیم که کدام شرکت ها و کدام واردکنندگان چه نوع‬ ‫تخلف هایی کرده اند زیرا این موارد اشکال‪ ،‬در شرایطی‬ ‫انجام ش��ده که مرتب اطالع رس��انی می کردیم در این‬ ‫ایام ثبت س��فارش برای این افراد و شرکت های خاص‬ ‫ممنوع اس��ت اما اینکه انها چطور توانستند این کار را‬ ‫انجام دهند باید رسیدگی ش��ود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره تعداد خودروهای ترخیص شده‬ ‫پس از اعالم توقف ثبت س��فارش واردات نیز گفته بود‪:‬‬ ‫امار ثبت س��فارش هیچ گاه امار قطعی واردات نیس��ت‬ ‫و ممکن اس��ت ب��ه دلیل کمبود مناب��ع ریالی یا ارزی‬ ‫واردکننده به تعداد ثبت س��فارش‪ ،‬خ��ودرو وارد نکند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در س��ال های گذش��ته نیز چندین برابر‬ ‫واردات ثبت س��فارش انجام ش��ده است‪ ،‬همان طور که‬ ‫تجربه ما نش��ان می دهد ش��اید در یک س��ال ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار خودرو ثبت سفارش شده اما در عمل‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۷۰‬هزار دستگاه وارد شده است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫ثبت سفارش فاقد اصالت شناسایی شده را به گمرکات‬ ‫اع�لام کردیم و این گمرکات هس��تند که باید بگویند‬ ‫چه تعداد خودروهایی که اعالم کردیم ثبت س��فارش‬ ‫انها واقعی نیست‪ ،‬ترخیص شده که باید به تخلف های‬ ‫واردکنندگان خودروهای ترخیص شده رسیدگی شود‪.‬‬ ‫خس��روتاج عن��وان ک��رد‪ :‬انچ��ه درحال حاض��ر در‬ ‫قالب ‪ ۶۴۰۰‬خودرو مطرح می ش��ود م��واردی از ثبت‬ ‫سفارش های خارج از تایید ما بوده که در واقع‪ ،‬چنین‬ ‫ثبت سفارشی را در سامانه انجام نداده ایم‪ .‬حال اینکه‬ ‫چطور ش��رکت ها و افراد توانسته اند ثبت سفارش انجام‬ ‫تشریح پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس‬ ‫افرادی که موقعیت دورزدن قانون را دارند‬ ‫دهند باید به شکل فنی رسیدگی شود‪.‬‬ ‫ت سفارش غیرقانونی خودرو‬ ‫‹ ‹ثب ‬ ‫عض��و کمیته تحقی��ق و تفحص از س��تاد مبارزه با‬ ‫قاچ��اق کاال و ارز درباره اخری��ن وضعیت این پرونده‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬گزارش��ی مبنی بر قاچ��اق ‪ ۶۰۰۰‬خودرو‬ ‫داش��تیم که مورد بررس��ی قرار گرفت و مشخص شد‬ ‫ثبت سفارش این خودروها تخلف بوده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مش��رق‪ ،‬احم��د انارک��ی اف��زود‪ :‬برگه‬ ‫ثبت س��فارش جعلی نیست اما در زمانی برگه سفارش‬ ‫صادر شده که ثبت سفارش ممنوع بوده است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫تخلف و جعلی بودن ان محرز است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در زمینه این خودروها جعل کاغذی‬ ‫رخ ن��داده اما تخلف قانونی ب��وده و اکنون هم منتظر‬ ‫دستور قاضی هس��تیم تا ببینیم چه تصمیمی در این‬ ‫باره گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم واردات ‪ ۱۵‬هزار خودرو از س�وی‬ ‫انجمن واردکنندگان‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬مناقش��ه واردات غیرقانون��ی خودروهای‬ ‫خارج��ی ب��ا اظهارنظر رئیس بازرس��ی کل کش��ور و‬ ‫واکنش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باال گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش همش��هری انالین‪ ،‬رئیس بازرس��ی کل‬ ‫کشور اعالم کرده در دوره ‪ ۶‬ماهه مسدود بودن سامانه‬ ‫ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی یعنی از تیر تا‬ ‫دی سال گذشته‪ ،‬تعدادی خودرو از طریق هک سامانه‬ ‫ثبت سفارش وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫پ��س از افش��ای ماج��رای تخلف ه��ای میلی��اردی‬ ‫در واردات ای��ن خودروه��ا وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت توقف س��امانه ثبت سفارش واردات خودروهای‬ ‫خارجی(ثبت��ارش) را ت��ا زم��ان تصوی��ب و اج��رای‬ ‫ش��یوه نامه جدید ساماندهی واردات خودرو‪ ،‬در دستور‬ ‫کار قرار داد؛ رویه ای که با ابالغ بخش��نامه معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری مبنی ب��ر مدیریت مناب��ع ارزی وارد‬ ‫مرحله تازه ای شد‪.‬‬ ‫پس از ان مس��ئوالن وزارتخانه نیز با استناد به رشد‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی واردات خودرو در ماه های پایانی سال ‪۹۵‬‬ ‫و بهار سال ‪ ۹۶‬نسبت به قبل از ان‪ ،‬تخصیص ارز برای‬ ‫واردات خودروهای گران قیمت را مغایر با سیاست های‬ ‫ارزی دولت تلقی کردند‪ .‬از این رو‪ ،‬سامانه ثبت سفارش‬ ‫واردات خودروهای خارجی از تابستان ‪ ۹۶‬تا دی همان‬ ‫س��ال مس��دود ماند اما در این فاصله زمانی این تعداد‬ ‫خودرو (بیش از ‪ ۶‬هزار خودرو) ثبت سفارش شدند‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬فرهاد احتش��ام زاد‪ ،‬رئیس انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو در واکنش به تعداد خودروهای ثبت س��فارش‬ ‫شده غیرقانونی گفت‪ :‬مسئوالن تعداد این خودروها را‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬دس��تگاه اعالم می کنند اما تعداد واقعی‬ ‫واردات ان ‪۱۵‬هزار خودرو است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬در ادام��ه‪ ،‬خبرهای��ی مبنی ب��ر واردات‬ ‫‪۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه انواع خودرو خارجی در دوره‬ ‫توقف ثبت سفارش با دسترسی ‪ ۲‬نمایندگی مجاز و ‪۴‬‬ ‫نمایندگی غیرمجاز به این سامانه منتشر شد‪.‬‬ ‫نکته مهم این است که با وجود این اظهارنظرها‪،‬‬ ‫هیچ گاه توضیح داده نش��د که این حجم از خودرو‬ ‫در دوره ممنوعیت و توقف ثبت س��فارش‪ ،‬چگونه‬ ‫بدون اطالع وزارتخانه و گمرک وارد کش��ور ش��ده‬ ‫و از ان مهم ت��ر چگون��ه ترخیص و ب��ه بازار عرضه‬ ‫شده است؟‬ ‫‹ ‹سازمان بازرسی کل کشور به مسئله ورود‬ ‫کرد‬ ‫نهاده��ای متولی ام��ار و ارقام متفاوت��ی را از تعداد‬ ‫واردات و ترخی��ص خودروهای خارج��ی اعالم کردند‬ ‫تا اینکه س��رانجام رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬در دوره توقف ثبت سفارش واردات خودرو‪،‬‬ ‫متاسفانه س��ایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هک‬ ‫شد و ‪ ۵۰۰۰‬خودرو مدل باال و گران قیمت وارد کشور‬ ‫شد که از این تعداد ‪ ۴۰۰۰‬خودرو ترخیص و وارد بازار‬ ‫شده و ‪ ۱۰۰۰‬خودرو در گمرک دپو شده است‪ .‬قاضی‬ ‫س��راج تخمین زده‪ ،‬اختالف نرخ ای��ن خودروها مانند‬ ‫ولوو و بی ام و به نیم میلیارد تومان می رسد و هیچ کدام‬ ‫از این خودروها نرخ واقعی ندارند‪ .‬این اعالم نظر رئیس‬ ‫س��ازمان بازرسی کل کش��ور ابهام بزرگی ایجاد کرده‬ ‫است‪ .‬فعاالن بازار خودرو می پرسند چه کسانی از نظر‬ ‫فن��ی توان هک کردن یکی از مهم ترین و کلیدی ترین‬ ‫سایت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را داشته اند‬ ‫و از ان مهم تر انکه مسئوالن مربوط در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت چطور متوجه هک ش��دن س��ایت‬ ‫وابس��ته به این وزارتخانه نش��ده اند؟ در ش��رایطی که‬ ‫س��ازمان بازرسی کل کشور هک ش��دن سایت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را عامل ثبت سفارش و واردات‬ ‫خودروهای خارجی در دوره ممنوعیت ثبت س��فارش‬ ‫اع�لام ک��رده‪ ،‬وزارتخانه ب��ا صدور اطالعی��ه ای ضمن‬ ‫تکذی��ب هک ش��دن س��ایت‪ ،‬تخل��ف در ورود ‪۶۴۸۱‬‬ ‫خ��ودرو به گمرک را تایید کرد و از پیگیری و برخورد‬ ‫قانون��ی با متخلف��ان خبر داد(این در حالی اس��ت که‬ ‫رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور از دستگیری فردی‬ ‫که سامانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را هک کرده‬ ‫خبر داده و به صراحت اعتراف و کدی که از طریق ان‬ ‫وارد شده را نیز اعالم کرده است)‪.‬‬ ‫در ادامه اطالعیه مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت امده است‪ ،‬بررسی های‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت مش��خص کرده در‬ ‫مجم��وع این تع��داد خودرو با تخل��ف واردکنندگان و‬ ‫س��امانه ثبت س��فارش‪ ،‬به گمرک وارد شده که از این‬ ‫تع��داد ‪ ۱۹۰۰‬خودرو ترخیص ش��ده و بقیه خودروها‬ ‫همچن��ان در گم��رک باقی مانده اس��ت(این در حالی‬ ‫اس��ت که امار اعالم ش��ده متف��اوت با امار س��ازمان‬ ‫بازرسی کل کشور است) و سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫و نهادهای نظارتی و اطالعاتی در حال بررسی موضوع‬ ‫تخلف و ترخیص ‪۱۹۰۰‬خودرو به کشور هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نماین�دگان پرون�ده ثبت س�فارش های‬ ‫غیرقانونی را بررسی می کنند‬ ‫همچنی��ن رئی��س کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از‬ ‫تولید ملی از ورود این کمیس��یون ب��ه پرونده واردات‬ ‫غیرقانونی خبر داد و گفت‪ :‬گزارش��ی درباره مشکالت‬ ‫پیش ام��ده از پایان س��ال ‪ ۹۵‬تا پایان س��ال ‪ ۹۶‬تهیه‬ ‫شده که با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی و بر اساس ماده ‪ ۲۳۶‬ایین نامه داخلی‬ ‫مجلس تهیه می ش��ود و در صورت تشخیص تخلف در‬ ‫صحن مجلس‪ ،‬به قوه قضاییه ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگ��ر در ای��ن ب��اره به مه��ر گفت‪:‬‬ ‫مس��ئله ثبت س��فارش در بازه زمانی اشاره ش��ده‪ ،‬ابتدا‬ ‫ب��ه نمایندگی ها موکول و س��پس به طور کلی منتفی‬ ‫ش��د‪ .‬در ادامه‪ ،‬تعرفه ها تغییر کرد و در ش��رایطی که‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬مرک��ز حراس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در واکن��ش ب��ه امار اعالم ش��ده از س��وی‬ ‫رئیس انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو مبنی بر واردات‬ ‫‪ ۱۵۰۰۰‬دس��تگاه اعالم کرد‪ ،‬تعداد ثبت س��فارش های‬ ‫غیرقانونی در س��امانه همان ‪ ۶۴۸۱‬دس��تگاه است که‬ ‫موضوع در حال رس��یدگی است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت هم ثبت س��فارش غیرقانونی‬ ‫ای��ن خودروها را در س��امانه ثبت س��فارش س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت به طور رس��می قبول کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش گمرک جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬خودروهای‬ ‫ترخیص ش��ده از گم��رکات ک��ه در فهرس��ت ‪۶۴۸۱‬‬ ‫دس��تگاه قرار دارند بر اساس بررسی ها ‪ ۱۹۰۰‬دستگاه‬ ‫بوده که همگی در زمان ترخیص مجوز ثبت س��فارش‬ ‫معتبر‪ ،‬اس��تاندارد و تاییدیه سازمان توسعه تجارت را‬ ‫دارند‪ .‬حقوق و عوارض گمرکی این خودروها پرداخت‬ ‫ش��ده و تشریفات گمرکی به طور کامل انجام و پروانه‬ ‫الکترونیک��ی برای ای��ن خودروها صادر ش��ده و بقیه‬ ‫خودروها در گمرکات توقیف شده است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر معتبر ب��ودن ثبت س��فارش های دریافتی‬ ‫در زم��ان ترخی��ص از طریق س��امانه ثبت س��فارش‪،‬‬ ‫هنگام خ��روج نیز گمرکات کش��ور ضمن ارائه ‪VIN‬‬ ‫خودروهای وارداتی به سازمان توسعه تجارت به منظور‬ ‫تاییدیه دوباره در زمان خروج خودروها از این سازمان‬ ‫به طور سیستمی مبادرت می کردند‪.‬‬ ‫گمرک ایران اعالم کرده است‪ ،‬متولی «تایید یا عدم‬ ‫تایید اصالت مجوزهای ثبت س��فارش گمرک» نیست‬ ‫زیرا اساس��ا مرجع صدور مجوز ثبت س��فارش بر عهده‬ ‫سازمان توسعه تجارت است‪.‬‬ ‫نکت��ه جالب درب��اره این موضوع که در کنار س��ایر‬ ‫مس��ائل هن��وز در هال��ه ای از ابه��ام ق��رار دارد تعداد‬ ‫خودروهای ثبت س��فارش ش��ده و نیز ام��ار ترخیص‬ ‫ش��ده ها اس��ت که هر مرجعی اماری متف��اوت اعالم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع در حال پیگیری است‬ ‫در نهای��ت مرکز حراس��ت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره انتش��ار اخبار غیردقی��ق در این پرونده‬ ‫اطالعیه ش��ماره ‪ ۲‬خود را صادر و اعالم کرد‪ :‬عملیات‬ ‫ترخی��ص ‪ ۴۵۰۰‬خ��ودرو از مجم��وع ‪ ۶۴۸۱‬خ��ودرو‬ ‫ثبت سفارش ش��ده غیرقانونی در گمرکات متوقف شد‬ ‫و پرون��ده مابق��ی خودروهای مش��مول در پرونده که‬ ‫بیش از ‪ ۱۹۰۰‬دس��تگاه بوده در حال پیگیری اس��ت‪.‬‬ ‫متن اطالعیه به این شرح است؛ به اطالع ملت شریف‬ ‫ایران اس�لامی می رساند مرکز حراست وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بر اس��اس وظیفه ذات��ی و رصدهای‬ ‫الزم از زیر مجموعه ه��ای وزارت متبوع بدون دریافت‬ ‫گزارشی از دیگر مراکز نظارتی نسبت به کشف تخلف‬ ‫در ثبت سفارش خودرو از روش های غیرقانونی اقدام و‬ ‫پس از بررسی های قانونی و تخصصی اطالعات به دست‬ ‫امده‪ ،‬به جهت ممانعت از س��ودجویی افراد دخیل در‬ ‫پرون��ده‪ ،‬ظرف زمان مش��خص‪ ،‬پیگی��ری و مکاتبه با‬ ‫گم��رک جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومت��ی‪ ،‬وزارت اطالعات و دیگر مراکز مرتبط انجام‬ ‫که منجر ب��ه توقف ادامه عملی��ات و ترخیص ‪۴۵۰۰‬‬ ‫خ��ودرو از مجم��وع ‪ ۶۴۸۱‬خ��ودرو از گمرکات ش��د‪.‬‬ ‫همچنین برای مابقی خودروهای مش��مول در پرونده‬ ‫که بالغ بر ‪ ۱۹۰۰‬دس��تگاه بوده پیگیری های الزم برای‬ ‫شناس��ایی افراد دخیل در پرونده از طریق شناسه های‬ ‫سیس��تمی و ادرس های اینترنت��ی در حال انجام و در‬ ‫پرون��ده ای که به همی��ن منظ��ور در مجتمع قضایی‬ ‫قاچاق کاال و ارز تشکیل شده است‪ ،‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫کیفیت و استاندارد‬ ‫مجلس‬ ‫توقف تولید خودروهای غیراستاندارد ادامه خواهد داشت؟‬ ‫خودروی تولید مشترک باید با نرخ پایین باشد‬ ‫درحال��ی که ابتدای تیر امس��ال به عن��وان موعد زمانی اج��رای فاز دوم طرح‬ ‫اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی تعیین شده بود اما با گذشت حدود دو‬ ‫هفته از نخستین ماه تابستان‪ ،‬خبری از توقف خط تولید خودروهای غیراستاندارد‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬اس��فند سال ‪ ۱۳۹۵‬بود که س��ازمان ملی استاندارد ایران از‬ ‫افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ‪ ۵۵‬به ‪ ۸۵‬مورد خبر داد و اعالم کرد که‬ ‫بر اس��اس تفاهمنامه ای بین این سازمان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارتقای‬ ‫این اس��تانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس‬ ‫مصوبه شورای سیاست گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬خودروسازان و قطعه س��ازان در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬بر اس��اس زمان بندی انجام شده باید تا ابتدای دی سال گذشته ‪ ۶۱‬مورد‬ ‫استاندارد خودرویی اجرایی می شد و پس از ان تا ابتدای تیر سال ‪ ۱۳۹۷‬دو مورد‬ ‫به ‪ ۶۱‬اس��تاندارد قبلی اضافه شده و در نهایت با اضافه شدن ‪ ۲۲‬مورد استاندارد‬ ‫خودروی��ی دیگر تا دی س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬تعداد اس��تانداردهای اجباری خودروهای‬ ‫سواری به ‪ ۸۵‬مورد افزایش می یافت‪ .‬بنابراین اگر خودرویی نمی توانست تا ابتدای‬ ‫دی س��ال گذشته ‪ ۶۱‬مورد اس��تاندارد تعیین ش��ده را رعایت کند در نخستین‬ ‫مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبه رو می ش��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که قرار بر این بود که دو مورد اس��تاندارد خودرویی دیگر نیز به این ‪۶۱‬‬ ‫مورد از ابتدای تیر س��ال اینده اضافه شود و اگر خودرویی نتواند این دو مورد را‬ ‫رعایت کند با توقف خط تولید در تیر امس��ال روبه رو ش��ود‪ .‬گفتنی است در فاز‬ ‫اول اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی‪ ،‬در ابتدای دی سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬مدل خودروی سبک و سنگین غیراستاندارد با توقف خط تولید روبه رو شدند‬ ‫و برای اجرای فاز دوم این طرح کمتر از یک ماه فرصت باقی اس��ت‪ .‬پیش از این‬ ‫نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به اینکه چه تعداد‬ ‫خودرو در فازهای دوم و سوم اجرای طرح هشتادوپنج گانه استاندارهای خودویی‬ ‫مواجه می شوند‪ ،‬گفته بود که در فاز اول اجرای این استانداردها ‪ ۲۳‬مدل خودرو‬ ‫ب��ا توق��ف خط تولید روبه رو ش��دند و به ترتیب در فازهای دوم و س��وم اجرا که‬ ‫ی س��ال ‪ ۱۳۹۷‬اجرایی می ش��ود‪ ،‬دوباره برخ��ی مدل های خودرویی‬ ‫در تیر و د ‬ ‫خط تولیدش��ان متوقف خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه ما پیش بینی خود را انجام‬ ‫داده ای��م اما فع�لا قصد نداریم نام و تع��داد این خودروها را اع�لام کنیم‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��ده بود که بر اس��اس پیش بینی انجام ش��ده در فاز دوم رعایت استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودرو که تیر سال ‪ ۱۳۹۷‬اجرا می شود‪ ،‬دو مدل خودرو دیگر با‬ ‫توقف خط تولید روبه رو شوند‪ .‬با این حال موعد زمانی فاز دوم طرح استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودرویی با اغاز تیر کلید خورده است اما خبری از اطالع رسانی‬ ‫در مورد خودروهایی که به دلیل عدم رعایت ‪ ۶۳‬مورد استانداردهای خودرویی با‬ ‫توقف خط تولید روبه رو خواهند شد‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی معتقد است خودروی‬ ‫مش��ترک ایران و فیات باید ارزان نرخ باش��د تا عامه مردم توانایی استفاده از ان‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫س��ید جواد حسینی کیا در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اشاره به زمزمه هایی مبنی‬ ‫بر بازگشت دوباره فیات به ایران‪ ،‬گفت‪ :‬در انعقاد این قرارداد باید به چند موضوع‬ ‫توجه ش��ود‪ ،‬نخس��ت باید دانش و فناوری خودروی تولیدی فیات به همراه این‬ ‫خودرو وارد کشور شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ب��ا تاکید بر اخذ‬ ‫ضمانت های الزم از ش��رکت فیات‪ ،‬افزود‪ :‬تضمین الزم باید اخذ شود که اگر این‬ ‫ش��رکت تصمیم گرفت در میانه راه ایران را ترک کند و خودروساز ایرانی را تنها‬ ‫بگذارد تمام خسارت الزم پرداخت شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬قرارداد فیات باید به گونه ای طراحی ش��ود که ‪ ۲۰‬درصد تولیدات‬ ‫این محصول در کشور مشارکت کننده یعنی ایتالیا به فروش برسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خودروی مشترک تولیدی با فیات باید به روز باشد که قابلیت‬ ‫عرضه در دنیا را داش��ته باش��د‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این خودرو باید ارزان قیمت بوده و‬ ‫خودرویی باشد که عامه مردم توانایی خرید ان را داشته باشند‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس دهم افزود‪ :‬فیات باید پش��تیبانی الزم را از خودروی‬ ‫تولیدی داش��ته و خدمات پس از فروش و گارانتی خودرو را حداقل برای ‪ ۳‬دهه‬ ‫نیز تضمین کند تا این خودرو با تضمین بعدی در اختیار مشتریان قرار گیرد‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا از بررس��ی این قرارداد در جریان انعقاد در کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی خبر داد و با بیان اینکه ایران نباید در این قرارداد‬ ‫تنها مونتاژکار باش��د و فناوری ان باید به کش��ورمان منتقل ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫حداقل ‪ ۷۰‬درصد قطعات این خودرو باید در داخل کش��ور تولید ش��ود تا برای‬ ‫کشور مقرون به صرفه بوده و حمایت از تولید داخلی محسوب شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ایدرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مذاکرات پژو و رنو برای ادامه همکاری ها ادامه دارد‬ ‫نمایندگان ش��رکت های خودروسازی فرانس��وی با حضور در تهران سازوکارهای‬ ‫اجرایی قراردادهای تولید مش��ترک پس از خروج امریکا از برجام را بررس��ی کردند‬ ‫و ب��ه زودی در این زمینه تصمیم گیری می کنند‪ .‬ب��ه گزارش ایدرونیوز‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت و رییس س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)‬ ‫از ادامه مذاکره با ش��رکت های پژو‪-‬س��یتروئن و رنو در تهران برای بررسی و تعیین‬ ‫سازوکارهای چگونگی تداوم اجرای قراردادهای همکاری تولید مشترک خودرو خبر‬ ‫داد‪ .‬منصور معظمی که برای توضیح درباره سرنوش��ت این قراردادها به کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی رفته بود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬همان طور که در این‬ ‫جلسه تاکید کردم مذاکرات با خودروسازان خارجی طبق روال در حال انجام است‬ ‫و ش��رکت های خودروس��ازی فرانس��وی به ادامه اجرای قراردادهای تولید مشترک‬ ‫خودرو عالقه مند هس��تند اما ب ه دلیل برخی محدودیت ها و تنگناهای اعمال ش��ده‬ ‫امریکایی ها‪ ،‬خودروسازان خارجی به دنبال ان هستند که بتوانند به نحوی راهکاری‬ ‫برای رفع مس��ائل و مش��کالتی که ممکن است در اینده از طریق امریکایی ها باعث‬ ‫ازار و اذیت یا ایجاد محدودیت برای فعالیت انها ش��ود‪ ،‬پیدا کنند‪ .‬منصور معظمی‬ ‫افزود ‪ :‬بر اساس مذاکراتی که تاکنون انجام شده و اطالعاتی که در اختیار داریم‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی برای تداوم همکاری با شرکای ایرانی بسیار عالقه مند و‬ ‫جدی هستند‪ .‬اما واقعیت ان است که امریکایی ها به دنبال اعمال شرارت هستند و‬ ‫باید با صبر و تامل کمک کنیم تا این شرکت های خودروسازی با انجام بررسی های‬ ‫لو فصل‬ ‫الزم و مذاک��ره با امریکایی ها این گونه مس��ائل و مش��کالت احتمالی را ح ‬ ‫کنند‪ .‬او با بیان اینکه مذاکرات رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای‬ ‫چگونگی اجرای قرارداد تولید مشترک خودرو طبق روال در حال انجام است ‪ ،‬افزود‪ :‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی خارجی از شرکای ایرانی مهلت خواس��ته اند تا موانع و‬ ‫لو فصل کنند‪ .‬عالقه اتحادیه اروپا به ادامه همکاری‬ ‫مشکالت موجود را به نحوی ح ‬ ‫و مشارکت ها با طرف ایرانی نیز در گزارشی مفصل پیشتر در روزگار خودرو منتشر‬ ‫ش��د و ش��رکای اروپایی اعالم کرده بودند که به دنبال راهکاری برای برون رفت از‬ ‫وضعیت موجود هس��تند‪ .‬انها ضمن محکوم کردن خروج یک طرفه امریکا از برجام‬ ‫گفتند حکمرانی یکپارچه امریکا نخست به خود دولت این کشور اسیب می زند‪.‬‬ ‫موافقتنامه حمل ونقل جاده ای ایران و سوئیس امضا شد‬ ‫دستاوردهای برجام‬ ‫ادامه دارد‬ ‫ت همراه کش��ورمان به س��وئیس و در حضور رییسان جمهوری دو کشور‬ ‫در ادامه س��فر رییس جمهوری و هیا ‬ ‫موافقتنامه حمل ونقل جاده ای از س��وی معاون وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت و معاون وزارت حمل ونقل و انرژی‬ ‫سوئیس امضا شد‪ .‬این موافقنامه را منصور معظمی‪ ،‬رییس هیات عامل ایدرو به نمایندگی از ایران پیتر فوبلستاگر‪،‬‬ ‫معاون وزیر حمل ونقل و انرژی به نمایندگی از س��وئیس برای گس��ترش حمل ونقل بین المللی جاده ای‪ ،‬مسافر و‬ ‫کاال به صورت عبوری از قلمرو های خود امضا کردند‪.‬‬ ‫به گفته معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشورمان در این موافقنامه تسهیالت و توافق های مهمی برای سهولت‬ ‫حمل ونقل کاال و مسافر در دو کشور و کشور های ثالث در نظر گرفته شده است که به توسعه تعاون تجاری کشورمان‬ ‫کمک شایانی خواهد کرد‪ .‬معظمی افزود‪ :‬دو کشور برای این موافقتنامه پیش تر مذاکرات و بررسی های کارشناسی‬ ‫دقیقی انجام داده اند‪.‬‬ ‫ وی همچنین این موافقتنامه را در راس��تای گس��ترش تعامالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا و در فضای مثبت‬ ‫ناش��ی از برجام براورد کرد‪ .‬همچنین در حاش��یه امضای این موافقتنامه سیدعلی عراقچی‪ ،‬مدیر امور بین الملل‬ ‫ایدرو با اش��اره به اینکه برجام هنوز با وجود عهد ش��کنی و رفتار غیر دیپلماتیک امریکا میوه می دهد تاکید کرد‬ ‫که کشورهای مستقل و متعهد به اصول و قواعد بین الملل همواره در تالش برای توسعه تعامالت با ایران بوده و‬ ‫هستند که انعقاد چنین قراردادهایی نمونه های خوبی از این موضوع است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اسامی متخلفان واردات خودرو اعالم نشده است‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت اعالم کرد ‪ :‬شرکت های متخلف در‬ ‫ثبت سفارش واردات ‪ ۶۴۰۰‬خودرو هنوز از سوی نهادهای مربوط‬ ‫اعالم نشده و عوامل ان دستگیر نشده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نادر قاضی پور‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی از بازداشت عوامل متخلف در واردات بیش‬ ‫از ‪ ۶۴۰۰‬خ��ودرو خبر داده و اعالم کرده بود که این افراد از درون‬ ‫وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت بوده اند که با دسترسی به اطالعات‬ ‫ اند مرتکب این تخلف شوند‪ .‬در این‬ ‫دقیق و امکانات ویژه توانس��ته ‬ ‫باره‪ ،‬مجتبی خسروتاج‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫ط اسامی شرکت های متخلف را به‬ ‫کرد ‪ :‬هنوز نهاد های نظارتی مربو ‬ ‫این وزارتخانه اعالم نکرده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ثبت س��فارش غیرقانون��ی ‪ ۶۴۰۰‬خودرو در‬ ‫س��ال گذش��ته از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مشخص‬ ‫و به نهاده��ای نظارتی مربوط اعم از تعزیرات حکومتی‪ ،‬س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گمرکات کش��ور برای‬ ‫رس��یدگی به موضوع اعالم ش��ده اظهار کرد ‪ :‬این تعداد خودرو به‬ ‫شکل رسمی وارد کشور شده و حقوق گمرکی و ورودی را پرداخت‬ ‫کرده اند و ضوابط فنی و خدمات پس از فروش را داش��ته اند و تنها‬ ‫تخلف انها این بوده که در دو دوره ممنوعیت ثبت س��فارش‪ ،‬ثبت‬ ‫ش کرده اند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬یک‬ ‫س��فار ‬ ‫دوره از ثبت سفارش غیرقانونی این خودروها مربوط به زمانی بوده‬ ‫که ثبت س��فارش تنها از سوی نمایندگی های رسمی مجاز بوده و‬ ‫دوره دیگر تخلف در ثبت س��فارش نیز زمانی انجام ش��ده که ثبت‬ ‫س��فارش واردات خودرو به طور کامل ممنوع بوده اس��ت‪ .‬در ادامه‬ ‫بای��د منتظر بود و دید نتیجه پیگی��ری نهادهای مربوط از پرونده‬ ‫ثبت س��فارش غیرقانونی خودروهای وارداتی چه خواهد شد و قرار‬ ‫است با متخلفان این حوزه چه برخوردی شود‪.‬‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫وزارتخانه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست خبری به مناسبت روز «صنعت و معدن»‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫خروج پژو و رنو از ایران هنوز به طور رسمی اعالم نشده است‬ ‫پ��س از خ��روج ترام��پ از برج��ام گفته ش��د که‬ ‫ش��رکت های نفتی بزرگ و خودروسازانی مانند رنو و‬ ‫پژو از ایران خارج خواهند شد‪.‬‬ ‫این موضوع تالطم های بسیاری را در پیش داشت‬ ‫اما محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در نشست خبری این موضوع را تکذیب و اعالم کرد‬ ‫خ��روج پژو و رنو از ایران هنوز به طور رس��می اعالم‬ ‫نشده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬موضوع دیگری که در این‬ ‫نشست مطرح ش��د خرید ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان پراید‬ ‫در ‪ ۳‬ساعت بود‪.‬‬ ‫نشس��ت خبری وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫حالی برگزار ش��د که نوس��ان های بازار ارز‪ ،‬وضعیت‬ ‫خودروسازان و واردکنندگان‪ ،‬بازار طال و تامین مواد‬ ‫اولیه از کلیدی ترین محورهای اقتصادی کشور در ‪۲‬‬ ‫ماه گذشته بود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینک��ه ‪ ۷‬ه��زار کاال‪ ،‬دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی می گیرند و‬ ‫ن��رخ پایه دالر برای گروه س��وم کاالها نیز در بورس‬ ‫از س��وی بخش خصوصی و بورس تعیین می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در همین چند روز اش��فتگی بازار پول‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۴‬هزار پراید در فاصله زمانی ‪ ۳‬ساعت خریداری شد‬ ‫که رقمی مع��ادل ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان بود و این رقم‬ ‫از س��وی مردم پرداخت ش��ده و خرید کارتکسی هم‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در ای��ن نشس��ت خب��ری توضیح‬ ‫داد‪ :‬ش��رکت های فرانس��وی پژو و رن��و هنوز به طور‬ ‫رس��می خروج خ��ود از ایران را اع�لام نکرده اند زیرا‬ ‫س��رمایه گذاری هایی در ایران انج��ام داده و منافعی‬ ‫در کش��ورمان دارن��د‪ .‬پ��ژو در راه ان��دازی ش��رکت‬ ‫ایکاپ(ش��رکت مش��ترک ایران خودرو و پژو) تاکنون‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلی��ون دالر س��رمایه گذاری ک��رده و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون دالر اورده داش��ته و با توجه به این س��رمایه‬ ‫گذاری ها عالقه مند به ادامه حضور در ایران است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هر چند معامالت این ش��رکت ها‬ ‫با امریکا محدود اس��ت‪ ،‬اما شاید کمی ترس و واهمه‬ ‫در ادامه کار با ای��ران دارند‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬هنوز‬ ‫خروج انها قطعی نیس��ت‪ .‬صنعت خودروس��ازی به‬ ‫س��مت گزینه های جایگزین این ش��رکت ها از طریق‬ ‫سایر کشورها حرکت کرده است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری ادام��ه داد‪ :‬صنع��ت خ��ودرو جزو‬ ‫نخس��تین تحریم ه��ای امریکایی ها ق��رار گرفت زیرا‬ ‫ب��ه خیال باطل انها اش��تغالزایی باالی این صنعت از‬ ‫بی��ن خواهد رفت‪ .‬با وجود ای��ن‪ ،‬اطمینان می دهیم‬ ‫با همت متخصصان و تکنس��ین های ایرانی می توانیم‬ ‫این تحریم را پش��ت س��ر بگذاریم و بحرانی در اداره‬ ‫کارخانه ها به وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫‹ ‹نمی خواهیم به جنگ اقتصاد برویم‬ ‫سوءاستفاده افراد را بگیریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به شرایط تحریم اسامی کسانی‬ ‫ک��ه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان دریاف��ت می کنند را در اختیار‬ ‫بخ��ش نظارتی قرار می دهیم ت��ا اگر تخلفی رخ داد‪،‬‬ ‫با ان برخورد شود‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬ما بای��د ببینیم که ای��ا در ابتدا‬ ‫ش��خص ثبت س��فارش انجام داده و سپس ارز مورد‬ ‫نی��از به ان تخصیص یافته و در نهایت ارز را دریافت‬ ‫کرده اس��ت یا خیر‪ ،‬نمی توانیم تنها به این دلیل که‬ ‫ثبت س��فارش انجام داده است او را به عنوان متخلف‬ ‫ارائه دهیم بلکه باید مطمئن باش��یم که ارز تا ‪۱۲۰۰‬‬ ‫تومان دریافت کرده و تخلفی انجام داده است یا خیر‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ادام��ه داد‪:‬‬ ‫درحال حاضر و با توجه به سیاست کنترل بازار‪ ،‬نظام‬ ‫قیمت گذاری باید اصالح ش��ود و در شرایط مقابله با‬ ‫تحریم باید حمایت دولت و مردم را داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری اظهار کرد‪ ۳۵ :‬مرک��ز وظیفه تعیین‬ ‫نرخ دارند اما با توجه به ش��رایط کنونی تنها سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان وظیفه‬ ‫تعیین نرخ را دارد‪.‬‬ ‫به گفته شریعتمداری‪ ،‬بانک مرکزی اسامی افرادی‬ ‫که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را به انها داده ش��ده اس��ت در‬ ‫اختی��ار دارد‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬ما به عن��وان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت نمی توانیم ثبت س��فارش کنندگان‬ ‫را افش��ا کنیم زی��را در این صورت ب��ه جنگ بخش‬ ‫خصوصی رفته ایم‪ .‬این در حالی است که در فهرست‬ ‫اعالمی از س��وی وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات‬ ‫نیز اس��امی اف��رادی بود که تخصیص ارز داش��تند و‬ ‫ارز انها تامین نش��ده بود‪ ،‬م��ا نمی خواهیم به جنگ‬ ‫اقتصاد کش��ور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬با استفاده از نیروی عقل خدادادی‪ ،‬تصمیم هایی‬ ‫خواهیم گرفت که به صالح اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با اعالم اسامی افرادی که ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی گرفت��ه و کاال وارد کرده اند‪ ،‬مخالفت‬ ‫نیستیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬موافق دریافت این اسامی از سوی‬ ‫نهادهای نظارتی هس��تیم اما نکته اینجاست که هر‬ ‫ی��ک از انواع ارز‪ ،‬هزینه مبادل��ه متفاوتی دارد و نرخ‬ ‫تمام شده ان را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره تامین ارز مورد‬ ‫نیاز قطعه سازان گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر ارز‬ ‫مورد نیاز قطعه سازان تامین شده و بقیه ان تا سقف‬ ‫‪ ۲‬میلیارد دالر با توجه به نوع کش��ورها و ارز انها در‬ ‫دست تامین است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری افزود‪ :‬تامین ارز قطعه س��ازان بنابر‬ ‫دستور صریح دولت در اولویت ویژه قرار گرفته و برای‬ ‫تامین قطعات منفصله‪ ،‬متصله‪ ،‬یدکی و امکانات مورد‬ ‫نیاز قطعه سازان به بانک مرکزی ابالغ شده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه این نشس��ت‬ ‫خبری که به مناس��بت «روز مل��ی صنعت و معدن»‬ ‫برگزار ش��ده بود‪ ،‬با اش��اره به سیاس��ت های کنترل‬ ‫ب��ازار گفت‪ :‬کنترل بازار یک��ی از اقدام های دولت در‬ ‫س��ال جدید بود‪ .‬تالش کردیم با این سیاست جلوی‬ ‫ش��ریعتمداری ب��ا بی��ان اینک��ه در ح��وزه تولید‪،‬‬ ‫سیاس��ت های جدید اتخاذ شده است‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله‬ ‫این سیاس��ت ها‪ ،‬راه اندازی واحدهای تولیدی جدید‬ ‫اس��ت‪ .‬در این باره‪ ،‬سال گذشته ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد‬ ‫تولیدی جدید پا به عرصه گذاش��ت‪ .‬این عضو کابینه‬ ‫‹ ‹اسامی دریافت کنندگان ارز‬ ‫‹ ‹تامین ارز مورد نیاز قطعه سازان‬ ‫‹ ‹‪ ۵۸۰۰‬واحد جدید تولید‬ ‫دول��ت دوازدهم از وجود حدود ‪ ۵‬هزار و ‪ ۷۰۰‬معدن‬ ‫فعال در کش��ور خبر داد و اف��زود‪ :‬به تازگی ‪ ۴۰‬پهنه‬ ‫امیدبخش معدنی شناس��ایی ش��ده و بهره برداری از‬ ‫انها‪ ،‬افزایش تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداور ش��د‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۵۷‬و اغاز پیروزی انقالب اسالمی مجموع واحدهای‬ ‫صنعتی کش��ور ‪ ۸۹۰‬واحد ب��زرگ و کوچک بود که‬ ‫اکنون به بیش از ‪ ۸۴‬هزار مورد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما ایجاد امنیت در فضا‬ ‫اقتصادی کشور است‪ ،‬افزود‪ :‬شورای هماهنگی سران‬ ‫ق��وا نیز در فعالیت های اقتصادی به دنبال تحقق این‬ ‫مهم هستند‪ .‬تسهیالت پرداختی به بخش صنعت در‬ ‫همسنجی با سال گذش��ته ‪۱۳‬درصد رشد داشت اما‬ ‫با س��هم ‪ ۴۰‬درصدی رشد پیش بینی شده همچنان‬ ‫فاصله داریم‪.‬‬ ‫وی کمبود نقدینگی و تامین سرمایه در گردش را‬ ‫مشکل ‪ ۷۰‬درصد از واحدهای تولیدی کشور دانست‬ ‫و اف��زود‪ :‬واحده��ای تولی��دی ما ام��روز‪ ،‬از پرداخت‬ ‫مالیات ارزش افزوده رنج می برند‪ ،‬البته این موضوع در‬ ‫دس��تور کار مجلس شورای اسالمی قرار دارد و حتی‬ ‫یک روز رس��یدگی زودتر ب��ه ان‪ ،‬به نفع تولیدکننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری اس��تقبال از خری��د کاالی ایرانی و‬ ‫کاهش نرخ تمام ش��ده را دو اقدام مهم برای حمایت‬ ‫از تولی��د عنوان کرد و افزود‪ :‬در این راس��تا به دنبال‬ ‫حذف مالیات ارزش افزوده‪ ،‬به حداقل رساندن مالیات‬ ‫بر درامد در شرایط رکودی و نیز تامین مالی پروژه ها‬ ‫و طرح ها هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت‬ ‫درنظ��ر گرفته ش��ده‪ ،‬زودت��ر در اختی��ار واحدهای‬ ‫تولیدی ق��رار گیرد‪ ،‬حرکت نقدینگی س��رگردان به‬ ‫سمت فعالیت های س��فته بازی متوقف می شود‪ .‬این‬ ‫عضو کابین��ه دولت افزود‪ :‬میزان ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫کش��ور در ‪ ۲‬م��اه اغاز امس��ال‪ ۱۸/۸ ،‬میلیون تن به‬ ‫ارزش ‪ ۷/۷‬میلی��ارد دالر بود که ‪ ۵/۸‬میلیارد دالر ان‬ ‫به بخش صنعت اختصاص داشت و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر‬ ‫سهم بخش معدن بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ ۲‬ماه امسال برای تاسیس واحدهای‬ ‫صنعت��ی جدی��د ‪ ۲۲/۲‬درصد از نظر تع��داد افزایش‬ ‫تقاضا مطرح ش��ده که بیانگر عالقه من��دی مردم به‬ ‫بخش تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتکار خودرو دروغ است‬ ‫ش��ریعتمداری همچنین‪ ،‬ش��ایعه احتکار ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫خودرو از س��وی خودروس��ازان داخل��ی را رد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬روزانه حدود ‪ ۲‬هزار خودرو تولید می ش��ود که‬ ‫هر یک به ‪ ۲‬مترمربع فضا برای پارکینگ نیاز دارد و‬ ‫این فضا برای نگهداشت خودرو‪ ،‬امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ‪ ۲‬م��اه امس��ال‪ ،‬ش��اخص مصرف‬ ‫ب��رق واحده��ای صنعتی بزرگ‪ ،‬متوس��ط و کوچک‬ ‫‪ ۷/۹‬درصد رش��د داش��ته که از پا به عرصه گذاشتن‬ ‫واحدهای صنعتی جدید حکایت دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در این مدت‪،‬‬ ‫تولید انواع خودرو س��واری با رش��د ‪ ۲۴/۶‬درصدی‪،‬‬ ‫تولی��د فوالد خام با رش��د ‪ ۱۱۲‬درصدی‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫جاده ای با رش��د ‪ ۱۰/۵‬درص��دی و ترانزیت جاده ای‬ ‫با رش��د ‪ ۱۷/۸‬درصدی همراه ش��ده و برای تشویق‬ ‫صادرات نیز امس��ال ‪ ۱۳۰۰‬میلی��ارد تومان بودجه و‬ ‫منابع مالی دیده شده است‪.‬‬ ‫وی از ارس��ال ‪ ۲۰‬هزار پرونده برای طرح نوسازی‬ ‫ناوگان فرس��وده خودروهای تجاری سنگین خبر داد‬ ‫و افزود‪ :‬طرح نوسازی در قراردادهایی با شرکت های‬ ‫خارجی در دست اقدام است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به انعق��اد موافقتنامه ه��ای تجاری‬ ‫دوجانب��ه و چندجانبه با کش��ورهای مختلف گفت‪:‬‬ ‫دوس��وم ص��ادرات ایران به کش��ورهای همس��ایه و‬ ‫اسیایی انجام می ش��ود که ‪ ۷‬شریک تجاری نخست‬ ‫ما را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری ی��اداور ش��د‪ :‬فعال س��ازی معادن‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬تکمی��ل زنجیره فل��زات اساس��ی‪ ،‬ارتقای‬ ‫به��ره وری عوامل تولی��د‪ ،‬بهبود فضای کس��ب وکار‪،‬‬ ‫توس��عه س��رمایه گذاری در حوزه صنع��ت و معدن‪،‬‬ ‫حمای��ت از صادرات غیرنفت��ی‪ ،‬مدیریت تراز تجاری‬ ‫شرکای خارجی‬ ‫پژو می خواهد در ایران بماند‬ ‫یک مس��ئول فرانس��وی که خواس��ت نامش فاش‬ ‫نشود‪ ،‬با اشاره به کارشکنی های دولت امریکا در توافق‬ ‫هس��ته ای با ای��ران‪ ،‬در گفت وگو با رادی��و بین المللی‬ ‫گفت که شرکت خودروسازی پژو تالش می کند چراغ‬ ‫خاموش در ایران باقی بماند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از رادیو بین المللی فرانس��ه‪،‬‬ ‫پس از اق��دام یکجانبه دولت ترام��پ مبنی بر خروج‬ ‫از تواف��ق س��ال ‪ ۲۰۱۵‬با ای��ران و تهدی��د وی علیه‬ ‫ش��رکت های اروپایی‪ ،‬ش��رکت خودروس��ازی پژو در‬ ‫ابتدای م��اه ژوئن اعالم کرد که در نظ��ر دارد از بازار‬ ‫ایران خارج و به ادامه همکاری با ش��رکت های ایرانی‬ ‫پایان دهد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که یک مقام اگاه فرانسوی که‬ ‫نامش فاش نشده‪ ،‬به خبرگزاری فرانسه گفت که این‬ ‫شرکت در انتظار دوران پس از ترامپ یا احتمال تغییر‬ ‫ناگهانی نظر رئیس جمهوری امریکا‪ ،‬تالش خواهد کرد‬ ‫تا به عنوان یک شریک خاموش در ایران باقی بماند‪.‬‬ ‫در همین ارتباط‪ ،‬خبرگزاری فرانسه در گزارشی به‬ ‫تالش های دو ش��رکت مهم خودروس��ازی این کشور‪،‬‬ ‫رنو و پژو برای باقی ماندن در بازار ایران‪ ،‬که یک بازار‬ ‫حیاتی برای این دو شرکت به شمار می رود‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫کارلوس غصن مدیرعامل ش��رکت رنو چندی پیش‬ ‫تاکی��د کرده بود که این ش��رکت‪ ،‬با وج��ود برقراری‬ ‫مج��دد تحریم های اقتص��ادی امریکا‪ ،‬ای��ران را ترک‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬ه��ر چند که میزان تولی��د خودروهای‬ ‫خود در ایران را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫رنو در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬فق��ط یکصد و ‪۶۰‬‬ ‫هزار خودرو خود را در ایران به فروش رس��اند‪ ،‬اما پژو‬ ‫توانس��ت با فروش ‪ ۴۴۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬خودرو در ایران‪،‬‬ ‫بازار خودرو این کش��ور را تا حدود زیادی قرق کند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬منافع ش��رکت خودروساز پژو قابل مقایسه با‬ ‫منافع شرکت رنو در ایران نیست‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬برای پژو دش��وار اس��ت که روابط‬ ‫تج��اری خود ب��ا ایران را ب��ه طور کام��ل قطع کند‪.‬‬ ‫ضم��ن این که خاط��ره ترک بازار ایران از س��وی پژو‬ ‫در س��ال های گذشته به علت تحریم ها‪ ،‬برای ایرانی ها‬ ‫هنوز زنده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬پس از خروج امریکا از برجام‪ ،‬کاخ‬ ‫ریاس��ت جمهوری فرانس��ه (الیزه) با صدور بیانیه ای‬ ‫اعالم کرد که پاریس تمام تالش خود را برای حفاظت‬ ‫از مناف��ع ش��رکت های فرانس��وی در ای��ران در برابر‬ ‫تهدیدهای واشنگتن به کار خواهد بست‪.‬‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا پیش تر با تک��رار اتهام و‬ ‫توهی��ن علیه ای��ران اعالم کرد که دولت��ش دیگر در‬ ‫برج��ام نخواه��د ماند‪ .‬فدری��کا موگرینی‪ ،‬مس��ئول‬ ‫سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپ��ا بالفاصل��ه پس از‬ ‫اع�لام تصمیم رئیس جمهوری امری��کا تاکید کرد که‬ ‫این اتحادیه به توافق هس��ته ای با ایران پایبند اس��ت‪.‬‬ ‫سران انگلیس‪ ،‬المان و فرانسه نیز با انتشار بیانیه های‬ ‫جداگانه ای حمایت خود را از برجام اعالم کردند‪.‬‬ ‫کش��ور و سایر اقدام های اساس��ی در دستور کار این‬ ‫وزارتخانه قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تشکیل صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذی��ر برای حمایت از ابت��کار جوانان ایرانی نیز‬ ‫گفت‪ :‬این وزارتخانه خود به دنبال واحدهای تولیدی‬ ‫است که با ظرفیت خالی کار می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات دول��ت با بیان اینکه در کش��ور با‬ ‫کمب��ود واگ��ن و لکوموتی��و روبه رو هس��تیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در قرارداده��ای هم��کاری ش��رکت های داخل��ی با‬ ‫ش��رکت هایی از ایتالیا‪ ،‬س��وئیس و چی��ن‪ ،‬به دنبال‬ ‫تامین این نیازها هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نظام یکپارچه صادرات و واردات‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬با محدودیت‬ ‫منابع ارزی‪ ،‬باید یک نظام مدیریت صادرات و واردات‬ ‫در کنار سیاست ارزی داشته باشیم‪.‬‬ ‫شریعتمداری که در استانه ‪ ۱۰‬تیر‪« ،‬روز صنعت و‬ ‫معدن» با خبرنگاران سخن می گفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روز‬ ‫صنعت و معدن امسال در شرایطی برگزار می شود که‬ ‫تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال شده است‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬و اغاز به کار دول��ت یازدهم‪ ،‬اقتصاد ایران‬ ‫و سیاس��ت خارجی‪ ،‬از موض��وع «عدم قطعیت» رنج‬ ‫می برد اما با بازگش��ت قطعیت در سیاس��ت خارجی‬ ‫ای��ران و انتظارات مردمی‪ ،‬ش��اهد ارامش و ثبات در‬ ‫اقتصاد بودیم به طوری که رشد ‪ ۳۰۰‬درصدی ارزش‬ ‫دالر در مقاب��ل پول ملی‪ ،‬از ت��ب و تاب افتاد و روند‬ ‫انتظارات عقالیی مردم نیز مثبت شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ادامه مذاکرات سیاس��ی ایران‪ ،‬سرانجام‬ ‫به برجام ختم ش��د که مثبت شدن رشد اقتصادی و‬ ‫تک رقمی شدن تورم از دستاوردهای ان بود‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری گفت‪ :‬ب��ا روی کار ام��دن «دونالد‬ ‫ترام��پ» ب��ه عن��وان رئیس جمهوری امری��کا‪ ،‬همه‬ ‫مناس��بات بین المللی ب��ه تاخیر افت��اد و پمپاژ عدم‬ ‫قطعی��ت‪ ،‬تخریب انتظارات مردم��ی‪ ،‬ایجاد انتظارات‬ ‫عقالی��ی منفی و به هم ریختگی در عرصه سیاس��ت‬ ‫خارجی به وجود امد و نوک تیز خنجر شرایط جدید‪،‬‬ ‫قلب مردم ایران را نشانه رفت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫شاخص های کیفیت و رضایت از خدمات پس از فروش سایپا روند صعودی داشت‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا در س��ال ‪ ۹۶‬و ماه های ابتدایی س��ال ‪ ۹۷‬با‬ ‫اج��رای برنامه های متنوعی در راس��تای ارتقای کیف��ی خودروها‪ ،‬افزایش‬ ‫رضایت مندی مش��تریان از خدم��ات پس از فروش و کاه��ش مدت زمان‬ ‫پاس��خگویی به درخواس��ت های مشتریان توانسته اس��ت گام های مهمی‬ ‫در راس��تای ارتقای رضایت مندی مش��تریان بردارد و به اهداف پیش بینی‬ ‫ش��ده دس��ت یابد‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬براس��اس گزارش شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ایران‪ ،‬گروه س��ایپا توانس��ت با اخذ یک ستاره کیفی‬ ‫بیشتر برای خودروهای گروه‪ ، ۱۰۰X‬همه محصوالت این گروه به استثنای‬ ‫خودروی سایپا ‪ ۱۱۱‬را به سطح دو ستاره کیفی در تولید برساند و بر اساس‬ ‫برنامه ریزی انجام ش��ده تنها خودروی تک س��تاره این گروه نیز به زودی با‬ ‫پیگیری موارد کیفی حائز کس��ب دو ستاره کیفی خواهد شد‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬گروه سایپا در سال ‪ ۱۳۹۶‬با افزایش ‪ ۱.۵‬درصدی میانگین رضایت‬ ‫مشتریان در شاخص رضایت مشتری نیز با رشد روبه رو بوده است و در رده‬ ‫خودروه��ای با نرخ پایین تر از ‪ ۲۵‬میلیون تومان ‪ ۲.۴‬درصد‪ ،‬در رده قیمتی‬ ‫خودروه��ای با نرخ بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان یک درصد و در رده قیمتی‬ ‫خودروهای با نرخ بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۵‬میلیون تومان ‪ ۰.۷‬درصد رشد در شاخص‬ ‫رضایت مش��تری را تجربه کرده است‪ .‬همچنین نمودار مقایسه روند زمانی‬ ‫رس��یدگی به درخواس��ت های مشتریان گروه س��ایپا در سال ‪ ۱۳۹۶‬نشان‬ ‫می دهد که در این بخش ‪ ۱۵‬درصد بهبود حاصل ش��ده است به این صورت‬ ‫که مدت زمان پاس��خگویی به مشتریان در س��ال ‪ ۹۶‬نسبت به سال ‪۴ ،۹۵‬‬ ‫روز کاهش داشته است به عبارتی مدت زمان پاسخگویی به درخواست های‬ ‫مشتریان از ‪ ۲۶.۱‬روز در سال ‪ ۹۵‬به ‪ ۲۲.۱‬روز در سال ‪ ۹۶‬کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬روند امتیاز رضایت مندی مشتریان از خدمات پس از فروش‬ ‫گروه خودروسازی س��ایپا بین سال های ‪ ۱۳۹۴‬تا ‪ ۱۳۹۶‬حاکی از ان است‬ ‫که در ‪ ۳‬ماهه چهارم سال ‪ ۹۶‬نسبت به مدت مشابه در سال ‪۹۵‬؛ ‪ ۴.۲‬درصد‬ ‫و در ‪ ۳‬ماهه چهارم س��ال ‪ ۹۶‬نسبت به مدت مشابه در سال ‪۹۴‬؛ ‪ ۸.۴‬درصد‬ ‫رشد رضایت مندی مشتریان از خدمات پس از فروش را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫گزارش نشست هم اندیشی صنعت قطعه و خودرو کشور‬ ‫قطعات خودرو در فهرست گروه اول برای تخصیص ارز‬ ‫فراکسیون قطعه سازان در مجلس شورای اسالمی تشکیل می شود‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫یکی از مولفه های توسعه و پیشرفت‪ ،‬کار جمعی است زیرا می توان گفت‬ ‫با تعامل مش��کالت راحت تر از پیش روی فعالیت ها برداش��ته می شود و راه‬ ‫رسیدن به اهداف و برنامه ها هموارتر خواهد شد‪.‬‬ ‫برگ��زاری نشس��ت و گردهمایی های��ی ک��ه صنعتگران بدون واس��طه‬ ‫مش��کالت و درخواس��ت های خود را به مدیران باالدستی منتقل می کنند‬ ‫بس��یار کمک کننده در رفع موانع بوده و صنعتگران را به ادامه راه امیدوارتر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در هفت��ه جاری گردهمایی قطعه س��ازان اس��تان های مختلف در کنار‬ ‫خودروسازان و نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی برای بررسی وضعیت‬ ‫صنعت قطعه و خودرو و برون رفت از مشکالت صنعتگران این حوزه برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت همه جانبه از صنعت قطعه‬ ‫امی��د رضایی ‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور درباره موضوع های مطرح شده در این‬ ‫ی گف��ت ‪ :‬تخصیص ارز ‪ ،‬پرداخ��ت مطالبات قطعه س��ازان و نیز‬ ‫گردهمای�� ‬ ‫دوره پرداخت ه��ا‪ ،‬قیمت گ��ذاری قطع��ات‪ ،‬قراردادهای بسته ش��ده بین‬ ‫خودروساز و قطعه ساز‪ ،‬داخلی سازی قطعات‪ ،‬برنامه های اینده خودروساز‪،‬‬ ‫ مش��کالت نرخ تمام شده باالی تولید ‪ ،‬اش��تغالزایی‪ ،‬تاثیر اجتماعی تحریم‬ ‫و محدودیت ه��ای زمانی که تا ‪ ۱۵‬م��رداد (‪ ۶‬اوت) وجود دارد و تعامل بین‬ ‫قطعه س��از ‪ ،‬خودروساز ‪ ،‬دولت و مجلس شورای اسالمی از مهم ترین رئوس‬ ‫مطرح شده بود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد ‪ :‬در این نشس��ت نمایندگان قطعه سازان استان های حاضر‬ ‫ امارهای��ی از وضعیت صنع��ت قطعه خود در اس��تان ها دادند‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫موضع مجلس شورای اسالمی در این نشست حمایت همه جانبه از صنعت‬ ‫قطعه به لحاظ اشتغال و محدودیت هایی که دارند و خودروسازی به عنوان‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن بخش های صنعتی کش��ور بود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬نمایندگان‬ ‫کمیس��یون های مختل��ف حاضر در این جلس��ه قول مس��اعد ب��رای رفع‬ ‫مشکالت پیش روی خودروساز و قطعه ساز دادند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود ‪ :‬در این نشس��ت از وزارت صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نماینده ای حضور نداشت و شاید اگر از این وزارتخانه نماینده ای نیز حضور‬ ‫داشت تعامل قوام بیشتری می یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل فراکسیون قطعه سازان‬ ‫رضایی در ادامه به برخی س��خنان نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در ای��ن گردهمایی صنعتی اش��اره کرد و گفت ‪ :‬ش��هاب الدین بی مقدار از‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی اعالم کرد فراکسیون‬ ‫قطعه س��ازان در مجلس شورای اس�لامی در حال تشکیل است‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫از صنعتگران این حوزه دعوت ش��د تا امار و مس��ائل موجود را به طور دقیق‬ ‫گزارش کنند تا راهکارهای الزم برای توس��عه صنعت خودرو هر چه زودتر‬ ‫تدوین شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬محمدمه��دی مقدس��ی از دیگر اعضای کمیس��یون به‬ ‫تعامل نزدیک قطعه س��ازان و مجلس تاکید کرد‪ .‬زهرا ساعی از نمایندگان‬ ‫کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی به تاثیر اجتماعی اشتغالزایی‬ ‫اش��اره و اظهار امیدواری کرد با همتی جدی وضعیت اشتغال موجود حفظ‬ ‫ش��ود‪ .‬عضو هیات مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کش��ور همچنین‪ ،‬به س��خنان نصراهلل پژمان فر از نمایندگان‬ ‫کمیس��یون فرهنگی مجلس اش��اره کرد که وی معتقد اس��ت در ش��رایط‬ ‫موج��ود نمی توان با نگاه دیروز حرکت رو به جلویی داش��ت و باید این نگاه‬ ‫در تعامل با کارشناس��ان و مدیران مربوط تغییر کند تا ش��اهد پیشرفت در‬ ‫صنعت خودرو کشور باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت مطالبات معوقه‬ ‫رضایی درباره پرداخت مطالبات معوقه گفت‪ :‬در این نشس��ت محس��ن‬ ‫قاسم جهرودی‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا اعالم کرد قرار است‬ ‫به طور هفتگی ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان به قطعه س��ازان بابت معوقه های باالی‬ ‫‪ ۱۲۰‬روز پرداخت شود‪ .‬گفتنی است که اولویت با قطعه سازی های کوچک‬ ‫و متوسط خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درباره رقم پرداختی نیز افزود‪ :‬قرار است در ‪۷‬هفته و در هر هفته ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان به صنعت قطعه از س��وی شرکت سایپا تزریق خواهد شد که‬ ‫این موضوع از هفته جاری اغاز می شود‪ ،‬ضمن انکه قول مساعد داده شد با‬ ‫توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و محدودیت هایی که قطعه س��ازان به لحاظ‬ ‫منابع مالی دارند نرخ قطعات به روزرس��انی ش��ود تا به این ترتیب بخشی از‬ ‫مش��کالت نقدینگی در این حوزه برطرف ش��ود‪ .‬وی تاکی��د کرد ‪ :‬این خبر‬ ‫خوبی بود که قطعه سازان را به ادامه فعالیت ها امیدوار می کند‪.‬‬ ‫رضایی در پاسخ به این پرسش که با پرداخت های پیش بینی شده چقدر‬ ‫از مطالبات تس��ویه خواهد شد ‪ ،‬گفت ‪ :‬بر اساس فرمولی که مدیرعامل گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا ارائه کرد به این ترتیب معوقه های ‪ ۱۲۰‬روزه سایپا با‬ ‫زیرمجموعه های قطعه ساز خود تسویه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬میلیون اشتغالزایی در صنعت خودرو‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کشور درباره سایر مش��کالت موجود صنعت خودرو کشور به‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه اش��اره کرد و گفت‪ :‬بخش��ی از مواد اولیه مورد نیاز از‬ ‫س��وی شرکت های دولتی مانند مس و فوالد تولید و تامین می شود‪ .‬در این‬ ‫زمینه نمایندگان مجلس و خودروس��ازان قرار اس��ت با مذاکراتی که با این‬ ‫ش��رکت ها دارند تا جایی که ممکن اس��ت قیمت ها را تعدیل کنند‪ .‬رضایی‬ ‫افزود ‪ :‬درخواست قطعه سازان تشکیل کمیته بحران با حضور قطعه سازان‪،‬‬ ‫ خودروس��ازان ‪ ،‬مجل��س و دولت با وضعیتی که صنعت قطعه کش��ور دارد‪ ،‬‬ ‫بود‪ .‬امروز این صنعت ‪ ۷۵۰‬هزار نفر اش��تغال مستقیم ایجاد کرده و به طور‬ ‫غیرمستقیم این رقم به ‪ ۳‬میلیون نفر می رسد‪ .‬بنابراین‪ ،‬در این برهه زمانی‬ ‫حفظ این عدد برای کشور بسیار مهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت قطعه اولویت نخست برای دریافت ارز‬ ‫در خبرها امده اس��ت که وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت درخواس��ت ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر تخصیص ارز برای صنعت قطعه از طریق بانک مرکزی داش��ته‬ ‫است که در این باره رضایی گفت ‪ ۲ :‬میلیارد دالر ان در حال تامین است‪.‬‬ ‫او همچنین اش��اره کرد‪ :‬امروز اگر مش��کل نقدینگی و تخصیص ارز ر فع‬ ‫لو انتقال پول اس��ت‪ .‬تخصیص ارز با دولت و در حال‬ ‫ش��ود‪ ،‬مسئله دیگر نق ‬ ‫لو انتقال پول است که از طریق مذاکرات با‬ ‫انجام اس��ت اما مس��ئله دیگر نق ‬ ‫کشورهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا در حال پیگیری است و امیدواریم در‬ ‫این باره هرچه زودتر نتایج مورد نظر به دست اید‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد ‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬برای خودکفایی و کاهش وابس��تگی به‬ ‫خارج قرار اس��ت داخلی س��ازی با عمق بیش��تری انجام شود اما به هر روی‬ ‫این خودکفایی بنا بر دالیلی که بارها به ان اشاره شده است نمی تواند ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد باشد اما می توان ان را به سطح معقول رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست تغییر روش قیمت گذاری‬ ‫یکی از اصلی ترین مش��کالت صنعت خودرو که از سوی صنعتگران این‬ ‫حوزه زیاد به ان پرداخته می ش��ود قیمت گذاری محصوالت است‪ .‬رضایی‬ ‫در این باره نیز به موضوع های مطرح شده در نشست اشاره کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫بر سیاس��ت گذاری صنعت خودرو تغییراتی اعمال شود‪ .‬در حالی که تمام‬ ‫کاالها به لحاظ نرخ روند افزایش��ی داش��تند افزایش نرخ خودرو به تناسب‬ ‫س��ایر کاالها افزایش قیمت��ی را تجربه نکرد‪ .‬به م��وازات کمبود نقدینگی‬ ‫در صنع��ت خودرو توزیع پول به زیرمجموعه های خودروس��ازی نیز دارای‬ ‫مشکالت بسیاری می ش��ود‪ .‬وی افزود ‪ :‬در این زمینه خودروسازان در حال‬ ‫مذاکره با شورای رقابت هستند زیرا نرخ خودروها باید در بازار ازاد از سوی‬ ‫خریدار انجام شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت خودرو نیز از دیگر درخواست های قطعه سازان به تغییر‬ ‫نرخ قطعات اش��اره کرد و گفت ‪ :‬با ش��رایط موجود‪ ،‬ادام��ه فعالیت ها برای‬ ‫واحدهای صنعتی قطعه س��از بس��یار مشکل اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬باید در نرخ‬ ‫قطعات نیز همان طور که در اغاز بحث به ان اش��اره شد با توجه به نرخ مواد‬ ‫اولیه تغییراتی اعمال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر خودروهای موجود‬ ‫به گفته قطعه سازان‪ ،‬قالب های برخی قطعات خودروهای جدی د ساخته‬ ‫ش��ده و در این زمینه س��رمایه گذاری زیادی شده است‪ .‬رضایی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که اگر به هر دلیلی همکاری خودروسازان بین المللی متوقف‬ ‫ش��ود تکلیف چیست‪ ،‬گفت ‪ :‬ادامه همکاری خودروسازان خارجی هنوز در‬ ‫هاله ای از ابهام قرار دارد‪ .‬در این باره چون برخی از سیاست گذاری ها مربوط‬ ‫به ش��رکت های خارجی است فقط به این موضوع اش��اره شد اما قرار است‬ ‫در نشس��تی جداگانه به این مسئله پرداخته و راهکارها ارائه شود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫درحال حاضر بیشترین تمرکز روی تولید و تامین خودروهای داخلی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تولید خودروهای جدید بر اساس میزان قطعاتی ‪ CKD‬که‬ ‫وارد شده ادامه دارد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬برنامه رنو تولید ‪ ۴۵‬هزار دستگاه تا پایان‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۷( ۲۰۱۸‬است و خود ش��رکت با دقت موضوع را رصد می کند‪.‬‬ ‫اما مش��کل فعلی انتقال قالب ها و تجهیزات اس��ت که با وجود مشکالت ارز‬ ‫و تعام�لات و زمان کوتاه تا ‪ ۱۵‬مرداد باید برنامه ای تدوین ش��ود که هر چه‬ ‫زودتر این تجهیزات وارد کش��ور شوند‪ .‬رضایی در پایان گفت ‪ :‬تمام قطعات‬ ‫خودرو جزو فهرس��ت گروه یک برای تخصی��ص ارز بوده و اگر ارز مورد نیاز‬ ‫اختصاص داده شود‪ ،‬می توان خود را برای ادامه راه اماده تر و مجهزتر کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تخصیص ارز به نام تایر به کام موسسه ای ورزشی‬ ‫س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران با اش��اره بهفهرست‬ ‫ارزبگی��ران بانک مرکزی گفت‪ :‬در فهرس��ت اعالم ش��ده عالوه بر‬ ‫اسم ش��رکت خودروساز‪ ،‬اس��م برخی از نمایندگی ها و حتی یک‬ ‫موسس��ه ورزش��ی در بندر کنگ وجود دارد که با اس��تفاده از ارز‬ ‫دولتی تای��ر وارد کرده اند‪ .‬مصطفی تنها در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نکته جالب اینجا است که امسال وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اصال حاضر به تمدید نمایندگی شرکت های خارجی تایر‬ ‫در ایران نشده است و معلوم نیست که چگونه به نمایندگی شرکت‬ ‫بریجس��تون ارز دولتی برای واردات تایر تعلق گرفته اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫ن و متناقض وار‬ ‫مارهای گوناگو‬ ‫واکاوی ا‬ ‫ابهام‬ ‫دات خودرو در‬ ‫اشاره به تب وتاب کمبود تایرهای سنگین باری و اتوبوسی در بازار‬ ‫افزود‪ :‬در حالی این س��خنان به گوش می رسد که با بررسیفهرست‬ ‫منتش��ر شده مشاهده می کنیم که بخش قابل توجهی از ارزی که‬ ‫به واردات تایر تخصیص داده ش��ده صرف واردات تایرهای سواری‬ ‫شده است‪ .‬وی با اش��اره به تخصیص ندادن ارز دولتی به تایر های‬ ‫سواری گفت‪ :‬در هیچ دوره ای ارز دولتی به تایر اندازه سواری تعلق‬ ‫نمی گرفته است و در گذشته همیشه قبل از تخصیص ارز دولتی به‬ ‫واردات تایر از درخواست کننده می خواستند که اندازه تایرهایی که‬ ‫قصد واردات انها را دارد مش��خص کنند سپس فهرست به انجمن‬ ‫صنفی صنعت تایر منعکس می شد و پس از اینکه مشخص می شد‬ ‫کدام اندازه تایر در داخل کش��ور امکان س��اخت ن��دارد ارز دولتی‬ ‫به ان تعلق می گرفت‪ .‬س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران‬ ‫در ادامه تصری��ح کرد‪ :‬درحال حاضر هیچ یک از تش��ریفات مانند‬ ‫س��ابق‪ ،‬در تخصیص ارزی که انجام ش��ده رعایت نشده است‪ .‬تنها‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در حالی ارز دولتی به بخشی از ورادات تایر تعلق‬ ‫گرفته که تا هفته گذشته مجبور بودیم بخشی از مواد اولیه را با ارز‬ ‫در ازای صادرت وارد کنیم بنابراین نحوه تخصیص ارز برای واردات‬ ‫تایر خیلی جای تعجب دارد‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫واردات‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نندگان خودرو‬ ‫گفت وگو با رئی‬ ‫فسازی دارد‬ ‫فا ‬ ‫س انجمن واردک‬ ‫شها نیاز به ش‬ ‫ر ‬ ‫اماری ثبت سفا‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫امار واقعی ثبت س��فارش غیرقانونی خودروها و نی��ز ترخیص انها از گمرکات‬ ‫کش��ور در هال��ه ای از ابهام قرار دارد‪ .‬اعداد و ارقام اعالم ش��ده از س��وی مدیران‬ ‫بخش های مختلف تفاوت زیادی با یکدیگر داش��تند‪ .‬در حالی که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت امار ثبت س��فارش های غیرقانونی را ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۸۱‬خودرو اعالم‬ ‫می کند‪ ،‬فرهاد احتش��ام زاد‪ ،‬رئیس انجمن واردکنن��دگان خودرو این عدد را ‪۱۵‬‬ ‫هزار عنوان کرده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬یکی از نمایندگان کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی فراتر از این امار به عدد ‪ ۳۴‬هزار خودرو اشاره کرد‪.‬‬ ‫در حاشیه بیست ودومین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن که در محل مرکز‬ ‫همایش های بین المللی جمهوری اسالمی ایران برگزار شد محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به پرس��ش «گس��ترش صنعت» درباره‬ ‫اخت�لاف امارها ک��ه فاصله زیادی با یکدیگر دارند‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن اس��ت هر کس‬ ‫ع��ددی اعالم کند و عدد اعالمی وزارتخانه صح��ت دارد زیرا رقم های باالیی که‬ ‫برخی اعالم می کنند باید با عقل و منطق س��ازگار باشد‪ .‬کل واردات خودروهای‬ ‫خارجی در کش��ور مگر چند دس��تگاه بوده اس��ت؟ وی عنوان ک��رد‪ :‬مهم تعداد‬ ‫خودروها نیس��ت؛ چه یک دس��تگاه‪ ،‬چه ‪ ۱۰۰‬هزار‪ ،‬مهم این اس��ت که نهادهای‬ ‫نظارتی برخورد قاطع با متخلفان داشته باشند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬به سراغ فرهاد احتشام زاد رفتیم و درباره مبنای اعالم ورود ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫خودرو با وی گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫امارهای متفاوتی که درباره واردات خودرو به ش��کل غیرقانونی عنوان می شود‬ ‫به چه موضوعی برمی گردد؟‬ ‫موضوع واردات خودرو به ش��کل غیرقانونی به دوره ای برمی گردد که س��امانه‬ ‫ثبت سفارش به مدت ‪ ۶‬ماه بسته بوده است‪ .‬نخست باید ریشه این موضوع مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد؛ مسئله ای که از ان غافل شده ایم‪.‬‬ ‫بس��ته شدن س��امانه ثبت س��فارش تصمیمی بود که در دولت یازدهم گرفته‬ ‫ش��د بدون اینکه چنین موضوعی در قانون دیده ش��ده باشد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬ثبت‬ ‫سفارش متوقف شد‪ .‬در عمل‪ ،‬این مسئله باعث شد تا رانت و فساد به وجود اید‪.‬‬ ‫امروز این موضوع(تصمیم اش��تباه دوره دولت یازده��م) را فراموش کرده ایم و‬ ‫به دنبال معلول هس��تیم‪ .‬در واقع‪ ،‬ثبت سفارش��ی که در این مدت انجام ش��ده‪،‬‬ ‫بر اس��اس اخرین اماری که از س��وی نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی اعالم‬ ‫شده ‪ ۳۵‬هزار ثبت سفارش غیرقانونی بوده که در زمان بسته بودن سامانه انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن دوره ‪ ۶‬ماهه به ط��ور تقریبی ‪ ۳‬ماه در دوره وزیر پیش��ین و باقی ان در‬ ‫دوره وزیر کنونی بوده اس��ت‪ .‬در نهایت‪ ،‬با مصوبه جدید دولت س��ایت دوباره باز‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬در این دوره ‪ ۶‬ماهه مس��دود بودن س��امانه ‪ ۳۵‬هزار خودرو ثبت‬ ‫سفارش شد‪.‬‬ ‫امار ‪ ۱۵‬هزار خودرویی که اعالم کردید مربوط به چه خودروهایی است؟‬ ‫ام��اری ک��ه انجمن واردکنن��دگان خودرو اع�لام کرد مربوط ب��ه خودروهای‬ ‫ترخیص شده از گمرک بوده است‪ ۳۵ .‬هزار خودرو ثبت سفارش شد اما بر اساس‬ ‫امار و مستندات بازار بیش از ‪ ۱۵‬هزار خودرو ترخیص شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس بررس��ی که مراجع نظارتی روی موضوع داش��تند این تفاوت اماری‬ ‫در مدت بس��ته بودن سامانه ثبت سفارش‪ ،‬ممکن است بنا بر اقتضای شرایط که‬ ‫برخی از ثبت س��فارش ها بر اساس تایید خود دولت بوده‪ ،‬باشد که به صالحدید‬ ‫و اختیار دولت برمی گردد‪.‬‬ ‫این به نحوی کار سلیقه ای است ؛ اینکه مبنای این تصمیم گیری چه مسئله ای‬ ‫بوده برای ما ش��فاف نیس��ت اما به احتمال در دول��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید مس��تنداتی وجود داش��ته باش��د زیرا از این امار( ‪ ۱۵‬هزار خودرویی‬ ‫که بر اس��اس امار‪ ،‬در این فاصله در بازار عرضه ش��ده است) ‪ ۷‬هزار خودرو ثبت‬ ‫سفارش شده از سوی وزارتخانه غیرقانونی اعالم شد یعنی باقی ان قانونی بوده و‬ ‫باید با نظارت خود وزارتخانه بوده باشد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬بیش از ‪ ۳۵‬هزار خودرو ثبت سفارش شده که از این تعداد‪ ۱۵ ،‬هزار‬ ‫خودرو از گمرک ترخیص شده است و از این عدد ‪ ۱۵‬هزار دستگاه نیز وزارتخانه‬ ‫اعالم کرد که ‪ ۶۴۸۱‬دستگاه مورد تایید نیست یعنی باقی را به لحاظ قانونی تایید‬ ‫کرده اند‪ .‬این مس��ئله می تواند بر اساس دستورها و مجوزهای خاص که بر مبنای‬ ‫اقتضای زمانی ان دوره بوده انجام شده باشد‪.‬‬ ‫نکته مهم این است که در جمع عدد خودروهای ترخیص شده و دپو در گمرک‬ ‫عدد ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬به دست می اید که دوباره تکلیف بقیه مشخص نیست‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه هر خودرو هم ‪ ۲۶‬هزار دالر نرخ داش��ته باش��د‪ ،‬این ‪ ۸۱‬دستگاه که در‬ ‫امارها نیست رقم بزرگی می شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط موضوع(ثبت س��فارش ‪ ۶۴۸۱‬خودرو) از س��وی س��ازمان های‬ ‫ذی صالح در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫انجمن منتظر نتیجه است زیرا در بازاری که باید شفاف عمل شود خودرو جزو‬ ‫کاالهایی است که به هیچ عنوان قاچاق ان امکان پذیر نیست‪ .‬اگر به همین شکل‬ ‫از اغاز ثبت سفارش که در سیستم خود دولت انجام می شود تا مرحله نهایی که‬ ‫شماره گذاری اس��ت و بر اساس مستندات از سوی نیروی انتظامی شماره گذاری‬ ‫می شود‪ ،‬باشد تنها کاالیی است که امکان قاچاق ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫کل موضوع قابل ردیابی اس��ت و مراجع قضایی احاطه کامل روی این موضوع‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ایا انجمن متوجه چنین موضوعی در بازار شده بود؟‬ ‫در اس��فند ‪ ۹۵‬یک ب��ار انجمن به دفتر مقررات ص��ادرات و واردات اعالم کرد‬ ‫که مواردی از این دس��ت وجود دارد و به نظر می رس��د مشکالتی در سیستم رخ‬ ‫داده اس��ت زیرا در ان مقطع انجمن واردکنندگان خودرو مسئول کنترل اصالت‬ ‫شرکت های غیرنمایندگی بود‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت در ان دوره که انجمن مسئولیت بخشی از ثبت سفارش ها را در‬ ‫کنترل داش��ت وقتی با این مغایرت ها روبه رو شد‪ ،‬اعالم کند که همین کار را نیز‬ ‫انجام داد‪ .‬اما اتفاقی که افتاد این بود که انجمن از این فرایند کنترلی حذف شد‪.‬‬ ‫ب��ا ممنوعیت واردات خودرو عنوان می ش��ود موضوع اس��قاط خودرو به نوعی‬ ‫منتفی می شود‪ .‬سال گذشته چقدر خودرو با واردات اسقاط شد؟‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۸۵۴‬خودرو س��واری وارد شد که ارزش کل ان یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۶۹‬میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬از این تعداد ‪ ۷‬هزار و ‪ ۸۸۱‬دس��تگاه به‬ ‫ارزش ‪ ۱۷۰‬میلیون دالر سهم شرکت های تولیدکننده و مجوزهای خاص واردات‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬نزدیک به ‪ ۱۰‬درصد واردات س��ال گذش��ته نیز مربوط به خود‬ ‫شرکت های تولیدکننده و مجوزهای خاصی بوده که به انها داده شده بود‪.‬‬ ‫در این باره بیشتر توضیح دهید‪.‬‬ ‫شرکت های تولیدکننده ای که واردات نیز دارند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬واردات خودروهایی‬ ‫مانن��د رنوکپچ��ر‪ ،‬پژو ‪ ،۲۰۰۸‬پژو ‪ ۵۰۹‬و پژو ‪ ۳۰۶‬داش��تیم‪ .‬تعداد رنو کپچر که‬ ‫س��ال گذش��ته در بازار خرید و فروش شد از س��وی خودروساز داخلی وارد شده‬ ‫بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬موضوعی که مورد بحث قرار می گیرد و عنوان می شود فالن مقدار‬ ‫ارزبری داشته است بخشی مربوط به حوزه های دولتی بوده که خود وارد‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین ‪ ۲/۲‬میلیارد دالر ارزش خودروهای واردش��ده اعالم شد که‬ ‫عدد درس��تی نیست و عدد دقیق همان یک میلیارد و ‪ ۷۶۹‬میلیون دالر است و‬ ‫این عدد به تفکیک شاسی و بر اساس گزارش های گمرک است‪.‬‬ ‫با توجه به این مبلغ‪ ،‬چقدر به اسقاط خودروها منجر شده است؟‬ ‫به طور متوس��ط به ازای هر خودرویی که س��ال گذشته وارد شد نزدیک به ‪۵‬‬ ‫دس��تگاه اسقاط ش��د‪ .‬برای هر ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۸۵۴‬خودرو سواری حدود ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫خودرو اسقاط شد‪ .‬این امار مربوط به امار واردات سال گذشته بوده است‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬با واردات هر یک خودرو خارجی ‪ ۴‬ظرفیت برای خودروهای داخلی خالی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬ضمن انکه در زمینه االیندگی های هوا نیز روند کاهشی داشتیم‪.‬‬ ‫س��ال گذشته سهم واردکنندگان از کل بازار خودرو کشور حدود ‪ ۴‬درصد بوده و‬ ‫‪ ۹۶‬درصد بازار مربوط به تولیدهای داخل بود‪ .‬س��ال گذشته سهم دو خودروساز‬ ‫بزرگ کش��ور ‪ ۹۱‬درصد از کل بازار خودرو بوده و در ‪ ۲‬ماه نخس��ت امسال سهم‬ ‫واردات از کل بازار به یک درصد کاهش پیدا کرد و س��هم دو خودروس��از داخلی‬ ‫‪ ۹۵‬درصد شد‪ .‬این در حالی است که فرمایشات رهبر معظم انقالب در فروردین‬ ‫س��ال گذش��ته مبنی بر این بود که کاالیی نباید وارد شود که به تعطیلی فعالیت‬ ‫تولیدکنندگان داخلی بینجامد و س��هم ‪ ۴‬درصدی هیچ گاه نه منجر به تعطیلی‬ ‫بوده نه منجر به تهدید بازار‪ ،‬ضمن اینکه الگوی خودروسازان داخلی برای اطالع‬ ‫از مدل ها و فناوری روز دنیا بوده است‪.‬‬ ‫سازمان حمایت‬ ‫مجلس و واردات‬ ‫پرداخت مطالبات معوقه کلید خورد‬ ‫توقف واردات خودرو برای عبور از بحران های موجود‬ ‫عضو هیات مدیره س��ازمان حمایت ب��ا ابراز امیدواری از‬ ‫تاثی��ر مثبت تصمیمات و تمهیدات اتخاذ ش��ده در اینده‬ ‫نزدیک ب��ر بازار خ��ودرو از خریداران خودرو درخواس��ت‬ ‫ک��رد‪ :‬با عدم خری��د از نمایندگی ها‪ ،‬واحده��ای صنفی و‬ ‫نمایشگاه دارانی که نس��بت به عرضه خودرو با قیمت های‬ ‫غیررسمی اقدام می کنند‪ ،‬به ساماندهی بازار خودرو کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وحی��د منای��ی‪ ،‬معاون نظ��ارت بر کاالهای س��رمایه ای‬ ‫و خدم��ات س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬نرخ ب��ازار خودرو را تابع عرضه و تقاضا‬ ‫و مولفه ه��ای تاثیرگ��ذار بر ان دانس��ت و گفت ‪ :‬با توجه ب��ه تغییرات ایجاد‬ ‫ش��ده در س��مت تقاضا از حی��ث افزایش انتظ��ارات تورمی ناش��ی از تاثیر‬ ‫بازارهای مس��کن‪ ،‬طال و ارز‪ ،‬انتق��ال تقاضای واقعی اینده ب��ه حال‪ ،‬انتقال‬ ‫بخش��ی از تقاضای خرید خودروه��ای وارداتی به دلی��ل افزایش نرخ ان به‬ ‫بخ��ش خودروه��ای جایگزین تولید داخ��ل و افزایش تقاضای س��فته بازی‬ ‫موج��ب ع��دم تعادل ش��دید و قابل مالحظ��ه عرضه و تقاضا در بازار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫منایی افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که در طرف عرضه میزان تولید خودروی‬ ‫س��واری در ‪ ۲‬ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود‬ ‫‪ ۳۱.۵‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای س��رمایه ای و خدمات س��ازمان حمایت با اعالم‬ ‫اینکه در ‪ ۲‬ماهه نخست امسال‪ ،‬حدود ‪ ۳۱‬هزار دستگاه خودرو توسط ایران‬ ‫خودرو و ‪ ۲۷‬هزار دس��تگاه توسط شرکت س��ایپا به صورت تحویل فوری به‬ ‫بازار عرضه شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرخ فروش کارخانجات‬ ‫بر اس��اس نرخ مصوب شورای رقابت و فهرست رسمی نرخ‬ ‫فروش به صورت مس��تمر مورد نظ��ارت واقع و تاکنون نیز‬ ‫تخلفی در این زمینه مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با اش��اره به تصمیمات اتخاذ شده به‬ ‫منظور برون رفت از تنش های ایجاد ش��ده در بازار خودرو‬ ‫و ایجاد تع��ادل در بازار خودرو تصریح ک��رد‪ :‬ثبت نام های‬ ‫س��بدی و کاردکسی برای نمایندگی ها متوقف و به منظور‬ ‫فاکتور ش��دن تمام کاردکس های موجود نزد نمایندگی ها‪،‬‬ ‫محدودی��ت زمان��ی معادل حداکثر ظرف مدت ‪ ۲۰‬روز در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از دیگر تصمیمات اتخاذ شده می توان به تبدیل فروش های‬ ‫نقدی به فروش اقساطی جهت تامین نیاز مشتریان واقعی‪ ،‬همچنین افزایش‬ ‫پیش فروش های مدت دار در قالب مش��ارکت در تولید‪ ،‬بازگش��ایی س��ایت‬ ‫ش��رکت ها جهت فروش و محدودیت در خرید خودرو تنها از طریق یک ‪IP‬‬ ‫و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره س��ازمان حمای��ت با اب��راز امی��دواری از تاثیر مثبت‬ ‫تصمیم��ات و تمهی��دات اتخاذ ش��ده در این��ده نزدیک بر ب��ازار خودرو از‬ ‫خریداران خودرو درخواس��ت کرد‪ :‬با عدم خری��د از نمایندگی ها‪ ،‬واحدهای‬ ‫صنفی و نمایشگاه دارانی که نسبت به عرضه خودرو با قیمت های غیررسمی‬ ‫اقدام می کنند‪ ،‬به ساماندهی بازار خودرو کمک کنند‪.‬‬ ‫منایی همچنین از مردم درخواست کرد تخلفات مرتبط در این زمینه را از‬ ‫طریق تماس با سامانه ارتباطی ‪ ۱۲۴‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درباره ممنوعیت واردات خودرو اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی‬ ‫که قیمت ارز در حال رشد است و وضعیت پولی کشور مناسب‬ ‫نیست ممکن اس��ت دولت نتواند ارز مورد نیاز واردات خودرو‬ ‫را تامین کند چرا که با بازگشت تحریم ها درامد دولت کاهش‬ ‫یافته اس��ت بنابراین بای��د از مخارج نیز کاس��ت‪ .‬محمدرضا‬ ‫منصوری در گفتگو با خبرخودرو گفت‪ :‬توقف واردات در مقطع‬ ‫زمانی کوتاهی انجام می ش��ود و همیش��گی نیست و به نظر‬ ‫می رسد برای گذر از بحران مجبور هستیم که واردات خودرو‬ ‫را که مبلغ قابل توجهی ارز به ان تعلق می گیرد متوقف کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬البته می توان با روش های مختلف از‬ ‫تاثیرات این تصمیم کاست از جمله ازادسازی خودروهایی که در مناطق گمرکی‬ ‫دپو ش��ده است؛ حتی می توان خودروهای خارجی با ‪ 10‬سال کارکرد را به جای‬ ‫اسقاط وارد بازار کرد زیرا این خودروها عالوه بر اینکه کیفیت‬ ‫خوبی دارند ارزبری ندارند‪ .‬با این کار ضمن ارام س��ازی بازار با‬ ‫جلوگیری از خروج ارز می توان به اقتصاد کشور نیز کمک کرد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫در ادامه با اش��اره به قراردادهای جوینت ونچر گفت‪ :‬می توان‬ ‫از خودروسازان خارجی درخواست کرد که خودروهای خود را‬ ‫به جای صادرات به ایران در کش��ور ما تولید کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درس��ت است که برخی از ش��رکای خارجی در صدد خروج از‬ ‫ایران هس��تند اما برخی از ش��رکت ها خواستار ادامه همکارها‬ ‫بوده که مخالفت هایی برای انها در داخل وجود دارد‪ .‬منصوری‬ ‫در پایان تاکید کرد‪ :‬وجود چنین مش��ارکت هایی ضمن ورود س��رمایه به کش��ور‬ ‫باعث می ش��ود که خودروهای برن��د خارجی در ایران تولید ش��وند و نباید حق‬ ‫استفاده از خودروهای باکیفیت اما ارزان قیمت را از مردم گرفت‪.‬‬ ‫وزیر‬ ‫با دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد‬ ‫تعیین هیئت بازرسی ویژه برای رسیدگی به تخلفات ثبت سفارش ها‬ ‫با دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هیئت ویژه بازرس��ی برای رس��یدگی‬ ‫به تخلفات ثبت س��فارش خ��ودرو وارداتی و همچنین نح��وه فروش خودروهای‬ ‫داخلی تعیین شد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬به دنبال کشف بروز تخلفات در ثبت سفارش‬ ‫خودروی وارداتی توسط مرکز حراست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین‬ ‫نحوه فروش خودروهای داخلی و با توجه به دستور رییس جمهوری برای پیگیری‬ ‫ویژه و تس��ریع درباره بررسی موضوع‪ ،‬این هیئت با دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تعیین شد‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری به این هیئت دستور داد تا هر چه سریع تر تحقیقات خود‬ ‫را در این زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف‪ ،‬انها را به مراجع ذیربط و مردم‬ ‫معرفی کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫روز ملی صنعت و معدن‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی میتسوبیشی اوت لندر ‪ PHEV‬فیس لیفت ‪2018‬‬ ‫این موضوع که میتسوبیشی اوت لندر ‪ PHEV‬هنوز هم به عنوان‬ ‫یک شاس��ی بلند پالگین هیبریدی با قیمت مناسب در بازار حضور‬ ‫دارد باعث سورپرایز و شگفتی ما شده است‪.‬‬ ‫این خودرو از س��ال‪ 2013‬تاکنون در بازار حضور داش��ته و هیچ‬ ‫خودروس��از دیگری نتوانس��ته یا نخواس��ته رقیب مستقیمی برای‬ ‫کالس قیمت��ی زیر‪40‬ه��زار پون��د تولی��د کند‪ .‬با توج��ه به اینکه‬ ‫اوت لن��در پالگین هیبریدی در اروپا ف��روش باالیی دارد؛ بنابراین‬ ‫خودروسازان دیگر یک فرصت بسیار بزرگ را از دست داده اند‪.‬‬ ‫اما این موضوع به زودی تغییر می یابد‪ .‬گزینه های گران تری مانند‬ ‫سامورایی هیبریدی‬ ‫ولوو ‪ T8 XC60‬وجود داش��ته اند و کیا نیروی پالگین نیز استایل‬ ‫یک شاس��ی بلند را در مقیاس��ی کوچکتر ارائه می کند؛ اما به نظر‬ ‫نمی رس��د اوت لندر‪ PHEV‬در این کالس نگرانی زیادی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این خودرو از نظر قوای محرکه هیبریدی برخی تغییرات بزرگ‬ ‫را تجرب��ه کرده و تنها پیش��رانه الکتریکی جلو اس��ت که از مدل‬ ‫قبلی به نس��خه فیس لیفت راه یافته است‪ .‬یک پیشرانه الکتریکی‬ ‫جدید در عقب‪ ،‬ژنراتور نوین‪ ،‬باتری با ظرفیت بیش��تر و پیش��رانه‬ ‫بنزین��ی جدید همه و همه برای نخس��تین بار در اوت لندر ‪2018‬‬ ‫دیده می شوند‪ .‬این پیشرانه بنزینی ‪2/4‬لیتری جای نسخه ‪ 2‬لیتری‬ ‫قبلی را گرفته و قدرت ‪133‬اس��ب بخار ان به طور کامل به خروجی‬ ‫‪119‬اس��ب بخار مدل قبل��ی برتری دارد‪ .‬همچنین گش��تاور نیز از‬ ‫‪ 190‬به ‪ 211‬نیوتون متر افزایش یافته است‪ .‬به عالوه قدرت پیشرانه‬ ‫الکتریکی عقبی نیز از ‪ 81‬به ‪ 94‬اس��ب بخار رسیده است‪ .‬اوت لندر‬ ‫همچون قبل به صورت چهارچرخ محرک الکتریکی عمل می کند و‬ ‫پیشرانه بنزینی تنها چرخ های جلو را در شتاب گیری های سنگین‬ ‫به حرکت درمی اورد‪ .‬در بیشتر زمان ها این پیشرانه احتراق داخلی‬ ‫به عنوان یک ژنراتور و کمک حال باتری کار می کند‪.‬‬ ‫بـیسـت ودومیـن همایش گرامیــداشت روز ملی صنعت و معدن برگزار شد‬ ‫همه سیاست های ترامپ نقش بر اب می شود‬ ‫بیست و دومین بزرگداش��ت روز ملی صنعت و معدن با حضور اسحاق‬ ‫جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬محمد شریعتمداری وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬منصور معظمی رئیس هیات عامل س��ازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران(ایدرو)‪ ،‬مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل سازمان‬ ‫توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬نیره پیروزبخت‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬غالمحسین ش��افعی رئیس اتاق ایران‪،‬‬ ‫سید عبدالوهاب س��هل ابادی رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‪،‬‬ ‫عزیز اکبریان رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫و جمعی از نمایندگان و مدیران بخش خصوصی و دولتی یکش��نبه دهم‬ ‫تیر در محل مرکز همایش های بین المللی جمهوری اسالمی ایران برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬مسئوالن و فعاالن بخش صنعت و معدن در این جشن به همفکری‬ ‫و همدلی برای رفع مشکالت پیش روی صنایع و معادن کشور پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان خرید نفت توسط بخش خصوصی‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری از تصمیم دولت برای عرضه نفت در بورس‬ ‫داخلی خبر داد و گفت‪ :‬نخس��تین هدف امریکا‪ ،‬جلوگیری از فروش نفت‬ ‫ایران اس��ت که به این شیوه‪ ،‬بخش خصوصی می تواند نفت را از بورس به‬ ‫طور شفاف خریداری و صادر کند‪.‬‬ ‫اس��حاق جهانگیری در همایش روز ملی صنع��ت و معدن که با حضور‬ ‫صنعتگ��ران و معدن��کاران و فعاالن بخش اقتصادی و مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��الن اجالس سران برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬هدف‬ ‫امریکا نخس��ت نفت اس��ت‪ .‬می خواهند نفت ایران ف��روش نرود که این‬ ‫غیرممکن است و این اقدام ها برای جنگ روانی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬کس��ی که کمترین ش��ناخت بین المللی را داشته باشد‬ ‫می داند چنین کاری ش��دنی نیس��ت به همین دلیل به سمت سعودی ها‬ ‫رفتند تا اگر نفت ایران کم شد‪ ،‬اتفاقی در بازار نفت انها نیفتد‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬هر کش��وری در این مبارزه به‬ ‫ج��ای ایران بخواهد بازار نف��ت را بگیرد‪ ،‬به ملت ایران و فضای بین المللی‬ ‫خیانت کرده و روزی تقاص این خیانت را پس خواهد داد‪ .‬ما کش��ورهای‬ ‫«دوس��ت» داریم که نفت خود را می فروش��یم و مذاکراتی را با انها شروع‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫جهانگیری اظهار ک��رد‪ :‬نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد‬ ‫ش��د و بخش خصوصی می تواند به طور ش��فاف نفت بخ��رد و صادر کند‪.‬‬ ‫ت�لاش ما این خواهد بود که ب��رای کاهش فروش نفت به طور حتم کاری‬ ‫کنیم که ش��عار امریکا را به شکس��ت بکش��انیم و در دولت در این زمینه‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پشیمان کردن امریکا‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬ب��رای ص��ادرات غیرنفتی نیز‬ ‫مش��کل ایجاد خواهند ک��رد اما هدف گذاری هایی ش��ده و در ان بخش‪،‬‬ ‫از صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی انتظار داریم مانند س��رباز خط مقدم‬ ‫تالش کنند تا صادرات شان نسبت به سال گذشته افزایش یابد‪ .‬باید برای‬ ‫پشیمان کردن امریکایی ها هدف گذاری ملی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انها هدف گذاری کردند تا جابه جایی پول ما به راحتی ممکن‬ ‫نباش��د‪ .‬اگرچه نظام بانکی ما در دنیا نتوانس��ته خدمات کافی دهد که از‬ ‫س��ال ‪ ۹۱‬این مشکالت را ایجاد کردند و هنوز به طور کامل برطرف نشده‬ ‫اس��ت و هزینه هایی برای نقل وانتقال پول وجود دارد اما با راهکارهایی که‬ ‫اتخاذ خواهیم کرد ان را حل می کنیم‪.‬‬ ‫جهانگی��ری اضافه کرد‪ :‬هدف گذاری بعدی روی حمل ونقل اس��ت که‬ ‫در این زمینه نیز ایران با ‪۱۵‬کش��ور همس��ایه و کش��ورهای اسیای میانه‬ ‫از طری��ق زمین و دریا متصل اس��ت و می توانیم خدمات مورد نیاز خود را‬ ‫بدهیم و شرکت های خارجی نیز اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری درباره سیاس��ت های ارزی کشور نیز گفت‪:‬‬ ‫سیاست ارزی باید شفاف باشد‪ .‬مهم ترین هدف این است که ارز حاصل از‬ ‫صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد‪.‬‬ ‫جهانگیری از فعاالن اقتصادی و صاحب نظران و نخبگان خواس��ت در‬ ‫این زمینه نظر مشورتی خود را به دولت بدهند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در بخش واردات نیز مهم ترین موضوع این اس��ت که فردی‬ ‫ک��ه ارز می گیرد‪ ،‬ب��ه ازای ان کاال وارد کش��ور کند‪ .‬اگر چه در گذش��ته‬ ‫اتفاق های��ی می افتاد که درحال حاضر حوصله بحث در ان زمینه نیس��ت‬ ‫البته واهمه ای برای گفتن ان ندارم‪ .‬در شرایطی که دشمن می خواهد در‬ ‫ب��ازار و اقتصاد ما التهاب وارد کند‪ ،‬نمی توانیم نس��بت به مدیریت نرخ ارز‬ ‫بی تفاوت باش��یم و همچنین‪ ،‬نمی توانیم مبنای نرخ ارز را خرید و فروش‬ ‫در نقطه ای قرار دهیم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری به نقش فعاالن اقتصادی در بخش صنعت و‬ ‫معدن برای دستیابی به توسعه اشاره کرد و گفت‪ :‬دولت هم در این زمینه‬ ‫وظایف��ی دارد‪ .‬در دولت یازدهم مس��ئولیت اصلی م��ا تعامل با دنیا بود تا‬ ‫بتوانیم فضای بین المللی را برای فعاالن اقتصادی و پیش��رفت و تش��ویق‬ ‫انها درست کنیم‪.‬‬ ‫جهانگی��ری افزود‪ :‬سیاس��ت های پولی‪ ،‬بانکی و اقتص��ادی دولت باید‬ ‫ثبات زا و ارامش افرین باشد‪ .‬در تالش بودیم که ثبات را در فضای فعالیت‬ ‫اقتصادی کشور حاکم کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صدای واحد در مدیریت کشور‬ ‫جهانگی��ری با بیان اینکه اگر فضای بین المللی بر مبنای تعامل باش��د‪،‬‬ ‫ثبات به فضای اقتصاد داخلی بازخواهد گشت‪ ،‬گفت‪ :‬دعواهای بی خود که‬ ‫فقط ذهن مردم را مشغول می کند به ویژه دعوای بین مسئوالن را باید به‬ ‫هماهنگی تبدیل کنیم تا صدای واحدی در مدیریت کشور به گوش مردم‬ ‫و فعاالن اقتصادی برسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در سیاس��ت خارجی به برجام رس��یدیم و ایران‬ ‫توانس��ت در مذاکره نفس��گیر ‪ ۱۸‬ماهه به توافق بین المللی برسد و ثبات‬ ‫اقتص��ادی ب��ه وجوداید و تورم کاهش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬در این ش��رایط فعاالن‬ ‫اقتصادی احساس کردند فضا برای فعالیت مناسب است‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬ممکن است گفته شود این شرایط‬ ‫هنوز برای مردم خوب تعبیر نشده که حرف درستی است زیرا وقتی شوک‬ ‫درس��تی وارد می ش��ود‪ ،‬درامد مردم کاهش می یابد و زمان طوالنی باید‬ ‫صرف شود تا به وضعیت قبل بازگردیم‪.‬‬ ‫جهانگیری با اش��اره به اینکه اتفاق جدیدی در این ش��رایط در فضای‬ ‫بین المللی به وجود ام��د‪ ،‬گفت‪ :‬با روی کارامدن رئیس جمهوری کنونی‬ ‫امری��کا‪ ،‬با فضای جدیدی روبه رو ش��دیم و اینک��ه قدرت های بزرگ که‬ ‫همواره در تالش بودند تا با گفت وگو مسائل چالش برانگیز حل شود‪ ،‬وقتی‬ ‫از طرف همین قدرت ها توافق های بین المللی زیر س��وال برده می ش��ود‪،‬‬ ‫کشورها را نگران می کند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬رئیس جمهوری امریکا از اغاز ب��ا این توافق مخالفت‬ ‫می کرد و ان را بدترین توافق تاریخ امریکا نامید در حالی که در مذاکرات‬ ‫تیم ایرانی ‪ ۲۰‬نفر و تیم امریکایی ‪ ۱۵۰‬نفر بودند‪ .‬در چنین شرایطی مگر‬ ‫می شود گفت ایران توافق را علیه امریکا نوشته است؟‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬جریانی مرک��ب از امریکا‪ ،‬رژیم‬ ‫صهیونیس��تی و س��عودی ها به دنبال این بودند که فضای توس��عه ای که‬ ‫در ایران ش��کل گرفته اس��ت و ش��رکت های خارجی به ایران می ایند و‬ ‫سیاست های روشنی در اقتصاد ایران پیش بینی می شود را برهم زند‪.‬‬ ‫جهانگیری با اش��اره به بی س��ابقه بودن تعامل بخش خصوصی با دولت‬ ‫افزود‪ :‬رژیم صهیونیس��تی‪ ،‬س��عودی ها و امریکایی ها به دنبال بر هم زدن‬ ‫این شرایط و فضای اقتصادی بودند و به همین منظور محدودیت هایی را‬ ‫علیه فعاالن اقتصادی به وجود اوردند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬انها فکر می کنند کشور بزرگی که ارامش منطقه‬ ‫به دلیل توانمندی ان اس��ت را می توانند بر هم بزنند‪ ،‬ش��ما فکر می کنید‬ ‫عددی بودید که االن بخواهید ارامش خلیج فارس را حفظ کنید؟‬ ‫‹ ‹محدودیت ارزی‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری اضافه کرد‪ :‬محدودیت های نخس��ت این‬ ‫جریان روی تامین اسکناس و ارز در داخل بود که کشور به دلیل استفاده‬ ‫نک��ردن از کارت ه��ای اعتب��اری در داخل نیاز زیادی به اس��کناس برای‬ ‫مسافرت و ارز دانشجویی داشت‪.‬‬ ‫جهانگیری گفت‪ :‬طبیعی است وقتی محدودیت ها اعمال شد تقاضای‬ ‫داخل برای اسکناس و ارز با فضای دیگری روبه رو شد و عده ای در این فضا‬ ‫به بازار ارز مراجعه کردند که ارز بخرند و در خانه نگه دارند و حجم ان هم‬ ‫مشخص نیست؛ همین عاملی برای تغییر نرخ ارز شد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در ماه های مهر‪ ،‬ابان و اذر نفت کش��ور به فروش رسید‬ ‫و س��ال گذش��ته درامد حاصل از فروش نفت ‪ ۵۰‬میلی��ارد دالر و درامد‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات غیرنفتی ‪ ۴۵‬میلیارد دالر ب��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬بی تعادلی‬ ‫در عرضه وتقاضای ارز در کش��ور نداش��تیم اما تالطم ن��رخ را در بازار ارز‬ ‫مشاهده می کردیم‪.‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬البته همه موضوع ه��ا را نباید به‬ ‫تحریم ه��ا رب��ط داد‪ .‬اقتصاد ایران از دولتی بودن و وابس��تگی به نفت رنج‬ ‫می برد و از طرفی‪ ،‬حضور بخش خصوصی در ان کمرنگ است‪.‬‬ ‫‹ ‹اتاق باروت‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬در کنار این موضوع ها مشکالت نظام بانکی و افزایش‬ ‫نقدینگ��ی را هم باید مورد توجه قرار داد و همه این مش��کالت مانند اتاق‬ ‫باروتی اس��ت که نیازمند یک جرقه اس��ت و این جرق��ه می تواند تالطم‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا به عن��وان ای��ران و ایرانی و دولت ای��ران می توانیم‬ ‫مش��کالتی را که برای اقتصاد کش��ور طراحی شده‪ ،‬به زمین بزنیم و از ان‬ ‫عبور کنیم اما شروطی دارد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬ش��رط نخس��ت ان‪ ،‬داش��تن‬ ‫روحیه اس��ت‪ .‬همان طور که در دوران جنگ واحده��ای صنعتی خود را‬ ‫اداره کردی��م امروز ه��م باید نیازهای خود را تامین کنی��م‪ .‬نباید در برابر‬ ‫کس��ی که به ملت بزرگ ایران بی احترامی ک��رده و حرف زور می زند و به‬ ‫معاهدات بین المللی اعتنا نمی کند کوتاه بیاییم‪ .‬باید او را پشیمان کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر امریکا احس��اس می کند که می توان��د پای میز مذاکره‬ ‫بنشیند و توافق کند و بعد از تغییر دولت با بی اعتنایی نسبت به ان پشت‬ ‫پا بزند‪ ،‬دلیلی ندارد بار دیگر پای میز مذاکره بنشینیم‪ .‬باید کاری کنیم در‬ ‫دنیا ثبت شود که ملت ایران امریکایی ها را پشیمان کردند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد‪ :‬راهبرد نخست برای این منظور‬ ‫در داخل تعریف می شود و نیازمند انسجام و وحدت در قوای سه گانه‪ ،‬همه‬ ‫جریان های سیاسی و احزاب و گروه هایی عالقه مند به ایران هستیم‪ .‬باید‬ ‫در این مقطع تاریخی متحد باشیم و اختالف ها را کنار بگذاریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راهبرد دوم این است که سیاست خارجی ما مانند گذشته‬ ‫تعامل با کس��انی است که اهل گفت وگو باشند؛ ما می توانستیم زمانی که‬ ‫امریکا از برجام خارج ش��د‪ ،‬خارج ش��ویم اما روس��ای جمهوری فرانسه‪،‬‬ ‫روس��یه و چین از ما خواستند در برجام بمانیم‪ .‬ما به انها اعالم کردیم که‬ ‫مذاکره می کنیم و فرصت دادیم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد‪ :‬تا این لحظه همان شورای‬ ‫امنیت س��ازمان ملل که در اختیار امریکا قرار دارد هر زمان موضوع ایران‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت هر ‪ ۱۴‬عضو علیه امریکا و خارج ش��دن ان از برجام‬ ‫صحبت کرده اند‪.‬‬ ‫جهانگی��ری اف��زود‪ :‬امریکایی ها امروز در فضای بین المللی احس��اس‬ ‫بازندگی می کنند و به غیر از رژیم صهیونیس��تی و سعودی ها هیچ کس از‬ ‫انها حمایت نکرد‪ .‬ما قرار نیست این فضای بین المللی را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دلخوری ها را کنار بگذارید‬ ‫جهانگی��ری خطاب به صنعتگران گفت‪ :‬از ش��ما فعاالن می خواهم در‬ ‫زمینه تامین نیازهای اصلی کش��ور و مواد اولیه کارخانجات کمک کنید‬ ‫و در ش��رایط س��خت‪ ،‬دلخوری ها را کنار بگذاریم تا از این شرایط با کمک‬ ‫هم عبور کنیم‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه محدودیت هایی که در بخش‬ ‫خارجی ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نهادها باید به هر میزان که می توانند‬ ‫محدودیت های پیش روی بخش صنعت و معدن را بردارند‪ .‬این موضوع را‬ ‫با جدیت در ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری خواهم کرد‪.‬‬ ‫جهانگیری افزود‪ :‬هدف دولت این اس��ت که بازار داخلی کشور تقویت‬ ‫شود و به همین منظور واگذاری طرح ها و پروژه های نفتی به شرکت های‬ ‫داخلی در اولویت قرار دارد و واگذاری ‪ ۲۹‬میدان نفتی کشور در این طرح‬ ‫دیده شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬دوران محدودیت‪ ،‬بهاری ب��رای رانت خواران و‬ ‫مفس��دان اقتصادی است‪ .‬همه باید برای شناس��ایی انها کمک کنند و با‬ ‫انها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار هدف متغیر شود‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری از فعاالن اقتصادی خواس��ت تا بازار هدف‬ ‫خود را در صورت امکان متغیر کنند و کاالهای وارداتی خود را به س��متی‬ ‫سوق دهند که کشور در انجا ارز دارد و برای خود بازارهای هدف جدیدی‬ ‫طراحی کنند‪.‬‬ ‫جهانگیری با بیان اینکه در این ش��رایط اقشاری که ممکن است بیش‬ ‫از همه اس��یب ببیند‪ ،‬اقشار ضعیف هستند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت برای این منظور‬ ‫راهکارهایی را برنامه ریزی کرده تا این اقش��ار اس��یبی نبینند و از فعاالن‬ ‫اقتصادی توقع داریم به این بخش توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در پایان اضافه کرد‪ :‬با کمک همدیگر این دوران را پشت سر خواهیم‬ ‫گذاش��ت و با تجربه های بزرگی که داریم و با داش��تن رهبری قدرتمند و‬ ‫رئیس جمهوری و دولتمردانی که در صحنه هس��تند از این شرایط عبور‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تولیدات صنعتی در سال های اخیر‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬در صنعت کشور باید به سمت خلق‬ ‫ارزش افزوده بیشتر و دانش بنیان کردن فعالیت های صنعتی گام برداریم‬ ‫و این قدم ه��ا به یقین نیازمند کمک همه جانبه دولت اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫شاتا‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری در همایش گرامیداش��ت روز ملی صنعت و‬ ‫معدن گفت‪ :‬اگر بخواهیم بر مش��کالت فایق اییم‪ ،‬باید گام های موثرتری‬ ‫برداری��م و یکی از کمک های دولت با حمایت معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫ممنوعیت واردات ‪ ۱۳۵‬ش��اخه کاالی اصلی مع��ادل ‪ ۱۳۳۹‬قلم کاال بود‬ ‫ک��ه این اقدام به معنی برگردان��دن کفه رقابت به نفع تولید داخل و ایجاد‬ ‫ظرفی��ت برای بکارگیری وضعیت های خال��ی و ایجاد واحدهای صنعتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬نکته قابل توجه این اس��ت ک��ه ‪ ۳۰‬درصد مجموعه‬ ‫ظرفیت های یادشده صنعتی خالی است و در بهترین شرایط در صنایعی‬ ‫که از منابع سرمایه ای استفاده می کنند حدود ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت تولید در‬ ‫حال فعالیت است و بدون نیاز به سرمایه گذاری ثابت و فقط با بهره گیری از‬ ‫ظرفیت های ایجادشده می توانیم تولید را رشد دهیم‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری در ادامه با اشاره به لزوم کاهش هزینه های تولید افزود‪:‬‬ ‫کاه��ش هزینه های مالی��ات ارزش افزوده و تامین اجتماع��ی و نیز دادن‬ ‫مش��وق های صادراتی باعث می شود بتوانیم تولید را سرپا نگه داریم‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که تقاضای مطمئن یعن��ی حیات تولید و اقتصاد باید هم‬ ‫تقاضامحور و هم تولیدمحور باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬واردکنن��ده و صادرکننده باید بتوانند در بازار رقابتی‬ ‫کنترل ش��ده با هم مبادله کنن��د‪ ،‬واردکننده و صادرکنن��ده باید ازادانه‬ ‫و ب��ا کمترین بروکراس��ی با ن��رخ ارز متعارف به فعالی��ت بپردازند و همه‬ ‫سیاس��ت های ترامپ نقش بر اب می ش��ود اگر زنجیر از دست و پای شان‬ ‫برای فعالیت ازادانه تر بگشاییم‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت به سمت کاهش نرخ تمام شده‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا تاکید بر لزوم کاه��ش ارزش افزوده‬ ‫بخش صنعت افزود‪ :‬باید نرخ تمام شده در تولید را کاهش دهیم و به دلیل‬ ‫عوامل عارض ش��ده بر صنعت نرخ تمام ش��ده ما باالست و به عنوان مثال‪،‬‬ ‫هزینه های حمل ونقل به طور متوس��ط دو برابر اروپا است‪ .‬شریعتمداری‬ ‫در ادامه یاداور ش��د‪ :‬رشد صنعتی در دوره های قبل باعث ایجاد ضایعاتی‬ ‫بر پیکره اقتصاد کشور شد البته هر چند می گذرد روند بهبود را در ‪ ۴‬سال‬ ‫دول��ت یازدهم و اکنون ش��اهدیم اما برای جبران گذش��ته باید قدم های‬ ‫جدی برداریم‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری اظهار کرد‪ :‬این سربازان ارزش��مند نظام صنعت کشور‬ ‫ق��ول می دهند که برای درک بهره وری تامین نیازمندی ها از تولید داخل‬ ‫تغییر بازارها و ارز و هزینه های مبادله تالش کنند اما در کنار ان انتظاراتی‬ ‫ه��م دارند که کاه��ش هزینه های مالی طرح های تولی��دی و نیز کاهش‬ ‫هزینه های تسهیالت بانکی برای انها از جمله خواسته های شان است‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که با تصویب ‪ ۳۲‬هزار میلیارد ریال از منابع عمومی دولت‬ ‫به عنوان یارانه به صنعت می توان به جریان تولید کمک کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد چشمگیر تولیدات صنعتی و معدنی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تشریح وضعیت موجود صنعت کشور و‬ ‫توسعه صنعتی و تولیدی افزود‪ :‬در اغاز انقالب شمار واحدهای کوچک و‬ ‫بزرگ صنعتی ‪ ۸۵۴‬مورد بود که اکنون به ‪ ۱۰۰‬برابر افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫تعداد شهرک های صنعتی از ‪ ۲‬به ‪ ۵۹۲‬مورد افزایش یافت و ارزش افزوده‬ ‫بخش صنعت از سال ‪ ۵۷‬تا ‪ ۹۴‬به ‪ ۷‬برابر رسیده‪ ،‬در حالی که ارزش افزوده‬ ‫کل اقتصاد ‪ ۲/۹‬برابر بیش��تر شده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬ارزش افزوده بخش‬ ‫صنع��ت در کل اقتصاد از ‪ ۸‬درصد در س��ال ‪ ۵۷‬به ‪ ۱۵/۶‬درصد در س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫شریعتمداری ادامه داد‪ :‬در عرصه ظرفیت سازی های صنعتی قدم هایی‬ ‫برداشته شده که قابل توجه است به طوری که ظرفیت تولید زنجیره فوالد‬ ‫از ‪ ۲/۴‬میلیون تن به ‪ ۲۰۰‬میلیون تن رس��ید که فقط ‪ ۸۰‬میلیون تن ان‬ ‫در دولت یازدهم تاکنون بوده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ظرفیت تولید الومینیوم‬ ‫‪ ۱۰‬برابر شده و به ‪ ۴۵۷‬هزار تن‪ ،‬کنسانتره مس و کاتد مس از صفر به ‪۱/۶‬‬ ‫میلیون تن از سال ‪ ۵۷‬تاکنون رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مصالح س��اختمانی به ویژه س��یمان‪ ،‬ش��اهد رشد ‪۱۴‬‬ ‫براب��ری بودیم و اکن��ون میزان تولید ‪ ۸۶/۵‬میلیون تن اس��ت که تا ‪۱۴۰‬‬ ‫میلیون تن نیز هدف گذاری ش��ده است‪ .‬در زمینه کاشی و سرامیک رشد‬ ‫‪ ۵۰‬براب��ر را از اغاز انقالب تاکنون تجربه کرده ایم‪ .‬صنایع س��اخت محور‬ ‫مانند خودرو ‪ ۱۳‬برابر رشد کرده و اکنون به ‪ ۲/۲‬میلیون تن تولید خودرو‬ ‫رس��یده ایم‪ .‬تایر با رش��د ‪ ۵/۷‬برابری به ‪ ۴۵۷‬هزار تن‪ ،‬یخچال به ‪ ۱۰‬برابر‪،‬‬ ‫تلویزیون به ‪ ۶۰‬برابر و لباسشویی به ‪ ۷۴‬برابر رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹امارهای تولید‪ ،‬نشان دهنده رشد‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین با یاداوری امارهای رشد تولید‬ ‫یک س��ال گذشته افزود‪ :‬رشد ‪ ۱۳‬درصدی معادن فعال و کشف ‪ ۴۰‬پهنه‬ ‫امیدبخش و واگذاری به مردم‪ ،‬بهره برداری از ‪ ۹‬ش��هرک جدید‪ ،‬رش��د ‪۶‬‬ ‫درصدی اس��تخراج معادن با ‪ ۷۲۲‬میلیون تن ظرفیت و ‪ ۴۴۰‬میلیون تن‬ ‫استخراج واقعی از دستاوردهای یک سال گذشته بود‪.‬‬ ‫به گفته ش��ریعتمداری‪ ،‬خودرو ‪ ۸‬درصد‪ ،‬پتروشیمی ‪ ۴‬درصد‪ ،‬کاغذ ‪۸‬‬ ‫ شنبه‬ ‫استون مارتین رکورد نوربرگ رینگ پورشه را می شکند؟!‬ ‫مدیر تیم فرمول‪ 1‬ردبول ریس��ینگ‪ ،‬کریس��تین هورن��ر ادعای بزرگی‬ ‫کرده و گفته که خودرو جدید اس��تون مارتی��ن والکری پرو که با همراهی‬ ‫ای��ن تیم توس��عه یافته‪ ،‬می تواند رکورد کلی پیس��ت نوربرگ رینگ را که‬ ‫ازسوی پورش��ه به دست امده بشکند‪ .‬این خودروساز المانی توانست یک‬ ‫دور جهن��م س��بز را فقط در ‪ 5‬دقیق��ه و ‪ 19/546‬ثانیه ط��ی کند‪ .‬این کار‬ ‫با نس��خه اصالح شده ی خودرو برنده مس��ابقات لمانز یعنی ‪ 919‬هیبرید‬ ‫به دس��ت امده است‪ .‬رکورد جدید این پیس��ت ‪52‬ثانیه سریع تر از رکورد‬ ‫قبلی ثبت ش��ده ازسوی استفان بلوف در پشت فرمان پورشه ‪ C 956‬سال‬ ‫‪ 1983‬بوده اس��ت‪ .‬اگرچه گمانه زنی هایی درباره ثبت رکورد س��ریع تر با‬ ‫درصد‪ ،‬تایر ‪ ۱۶‬درصد‪ ،‬چوب ‪ ۹/۵‬درصد‪ ،‬زنجیره فوالد ‪ ۱۱‬درصد‪ ،‬س��یمان ‪۳/۵‬‬ ‫درصد و کاشی و سرامیک ‪ ۱۰/۵‬درصد در یک سال گذشته رشد تولید داشت‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬عملکرد صادرات صنعتی کش��ور ‪ ۲۲‬درصد بیش از چیزی‬ ‫است که در برنامه ها و اسناد راهبردی به ان اشاره شده است در حالی که به ‪۳/۷‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات صنعتی دست یافته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹امار صادرات غیرنفتی در ‪ ۲‬ماه اغاز سال‬ ‫ش��ریعتمداری در ادامه‪ ،‬با اعالم رش��د تولید ‪ ۲‬ماه اغاز امس��ال تصریح کرد‪:‬‬ ‫ص��ادرات غیرنفت��ی ‪ ۱۸/۸‬میلیون تن با ارزش ‪ ۷/۷‬میلی��ارد دالر ‪ ۲۱/۹‬درصد‬ ‫رش��د کرد‪ .‬این در حالی اس��ت که از این مقدار ‪ ۶‬میلیارد دالر صادرات صنعتی و‬ ‫‪ ۱/۷‬میلی��ارد دالر بقیه حوزه های غیرنفتی هس��تند‪ .‬همچنین‪ ،‬واردات کاهش‬ ‫نیم درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل داشت و جواز تاسیس واحدهای‬ ‫صنعتی با ‪ ۲۲/۲‬درصد رشد به ‪ ۲۷۴۳‬جواز تاسیس جدید رسید‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه افزایش مصرف برق مش��ترکین کوچک و متوسط و بزرگ‬ ‫صنعتی نشان از رشد و فعال بودن تولید دارد‪ ،‬افزود‪ :‬برق صنعتی در ‪ ۲‬ماه امسال‬ ‫‪ ۷/۹‬درصد رش��د کرد‪ ،‬حمل ونقل جاده ای با ‪ ۴۲۸/۳‬میلیون تن حمل کاال رشد‬ ‫‪ ۱۰/۵‬درصدی داشت‪ .‬تولیدخودرو ‪ ۲۴/۶‬درصد و فوالد ‪ ۱۲‬درصد رشد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتگران رزمندگان جبهه اقتصادی‬ ‫در ادام��ه همای��ش‪ ،‬عبدالوهاب س��هل ابادی‪ ،‬رئیس خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران گفت‪ :‬دولت باید امروز به میان مردم بیاید و ش��فاف عمل کند‪ .‬به‬ ‫گزارش گسترش نیوز‪ ،‬وی ضمن تبریک این روز‪ ،‬گفت‪ :‬ما از این جنگ اقتصادی‬ ‫که درحال حاضر با ان روبه رو هستیم به سالمتی گذر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران اظهار کرد‪ :‬ما از تهدیدهای دشمنان‬ ‫نمی هراس��یم و در برابر ان ایس��تادگی می کنیم به ش��رطی که دولت هم با ما‬ ‫بایستد‪ .‬دولت باید امروز به میان مردم بیاید و شفاف عمل کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ما بای��د درباره اتفاق های پیش امده تقس��یم تقصیر کنیم و‬ ‫ببینیم س��هم ما صنعتگران و تولیدکنندگان در اتفاق های پیش امده اخیر چه‬ ‫میزان است‪ .‬سهم دولت در دیون معوقه که بیشتر صنعتگران را از کار بازداشته‬ ‫چقدر است؟‬ ‫سهل ابادی خاطرنشان کرد‪ :‬در س��ال های گذشته برای تک نرخی شدن ارز‬ ‫فریاد زدیم اما کس��ی به ان توجه نکرد و ام��روز می بینیم که چه اتفاقی افتاده و‬ ‫وضع به کجا رس��یده اس��ت‪ .‬ما نمی خواهیم هر روز اخبار ناخوشایند بشنویم و‬ ‫بعد انتظار حمایت از کاالی ایرانی را داشته باشیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫باید از صنعت دفاع کند‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران بیان کرد‪ :‬متاسفانه در شرایط حاضر‬ ‫خیلی از مصوبات هیات دولت اجرا نمی ش��ود‪ .‬ما در ارتباط با بانک ها با مش��کل‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬ما احتیاج به کمک دولت داریم و انتظار داریم که با ما ش��فاف‬ ‫باش��ند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امیدوارم س��ال اینده اگر قرار است وضعیت به همین‬ ‫منوال پیش رود من دیگر در این جایگاه نباشم‪ .‬بر صنعت و تولید روزهای بسیار‬ ‫سختی گذشته است‪ .‬من از مسئوالن تقاضا دارم که جانبازان این جبهه را مداوا‬ ‫کنند نه اینکه هر روز به انها فشار بیاورند‪.‬‬ ‫س��هل ابادی یاداور شد‪ :‬طرح نجات تولید و صنعت در دست ماست لطفا قبل‬ ‫از تصمیم گیری های تان ما را به شمار اورید‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم ها عامل اصلی مشکالت اقتصادی نیست‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران گفت‪ :‬مش��کالت‬ ‫اقتصادی کشور به گونه ای مطرح می شود که گویی تحریم ها علت همه انهاست‬ ‫اما در واقع مسائلی که ایجاد کرده ایم‪ ،‬کمتر از تحریم ها نیست‪.‬‬ ‫در ادامه غالمحس��ین ش��افعی در ایین روز ملی صنعت و معدن گفت‪ :‬امروز‬ ‫اقتصاد کشور به ویژه در بخش صنعت و تولید‪ ،‬در وضعیت خوبی به سر نمی برد‬ ‫و این واقعیتی انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اما این مس��ئله به معن��ای توجیه ناامیدی یا وجود نداش��تن‬ ‫راه حل برای غلبه بر مش��کالت اقتصادی کشور نیس��ت‪ .‬شافعی به نبود راهبرد‬ ‫‪ 919‬اوو وجود داش��ته اما همی��ن رکورد هم باعث ش��ده درها برای ثبت‬ ‫رکوردهای بهتر باز باش��د‪ .‬در گرندپ��ری اتریش هفته پیش صحبت هایی‬ ‫درباره اس��تفاده مرس��دس از یکی از خودروهای فرمول‪ 1‬چند سال پیش‬ ‫خود برای شکس��تن رکورد پیس��ت نوربرگ رینگ به میان امد‪ .‬اگرچه به‬ ‫نظر می رس��د تیم تحت هدایت رهبری توتو ولف اید ه انجام چنین کاری را‬ ‫در ذهن می پروراند اما او تاکید داشته خود مرسدس به احتمال زیاد چنین‬ ‫تجربه ای نخواهد داش��ت‪ .‬هم اکنون زمان خوبی برای ذکر این نکته اس��ت‬ ‫که پیش از ثبت رکورد در جهنم س��بز‪ ،‬پورش��ه توانس��ت رکورد فرمول‪1‬‬ ‫مرس��دس در پیست اسپا فرانکوشمپس را حدود یک ثانیه بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫و دیدگاه بلندمدت در بیش��تر دولت ها و تعلل و تردید در فراهم کردن امکانات‬ ‫و ملزومات در س��ال های گذش��ته اش��اره کرد و گفت‪ :‬با این وجود‪ ،‬می توان بر‬ ‫مشکالت فائق امد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در سال های گذش��ته با افزایش درامدهای نفتی‪ ،‬دولت ها با‬ ‫توهم بی نیازی اقتصاد کشور از بخش خصوصی و نقش انها در توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫دایره فعالیت های این بخش را محدود کردند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق ایران ادامه داد‪ :‬بدون وجود برنامه های دقیق برای توسعه صنعتی‪،‬‬ ‫دولت در عمل به رقیب پرقدرت بخش خصوصی‪ ،‬تبدیل و س��بب شد نواوری و‬ ‫خالقیت در تولید‪ ،‬موتور اصلی خلق ثروت نباش��د و واسطه گری و فروش منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬منبع اصلی خلق ثروت شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ش��رایط‪ ،‬اقتصاد کشور را ش��کننده کرد و اکنون با هر تکانه ای‬ ‫تحت تاثیر جدی قرار می گیرد‪ .‬رئیس اتاق ایران یاداور شد‪ :‬اکنون بخش صنعت‬ ‫و معدن فقط ‪ ۱۳‬درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد و س��هم صادرات‬ ‫صنعت��ی از کل صادرات ‪ ۰/۲‬درصد اس��ت‪ ،‬در حالی که در س��ال های اخیر ‪۹۲‬‬ ‫درصد رشد تولیدات صنعتی به بازار داخل اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر بدون توجه به حجم مشکالت‪ ،‬بر اقدام ها و تصمیم های ناکارامد‬ ‫گذشته پافش��اری کنیم‪ ،‬به کاهش رقابت پذیری بنگاه ها دامن زده ایم‪ .‬شافعی‪،‬‬ ‫فرمان رهبر انقالب اس�لامی در ایجاد ستاد هماهنگی اقتصادی را نقطه عطفی‬ ‫در تاریخ اقتصادی کش��ور دانس��ت و افزود‪ :‬در این زمینه‪ ،‬سال گذشته خواستار‬ ‫ایجاد نهاد فراقوه ای شدیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کره جنوبی‪ ،‬چین‪ ،‬مالزی و ترکیه نیز برای توس��عه اقتصادی خود‬ ‫از ش��یوه واحد اس��تفاده کردند که در فرمایش��ات رهبر معظم انقالب نیز به ان‬ ‫اشاره شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه در مصرف کاالی ایرانی به نظر می رس��د عمده توجه ها به‬ ‫س��مت تقاضا متمرکز شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی از مردم و س��ازمان های دولتی‬ ‫خواس��ته ایم کاالی ایرانی بخرند‪ ،‬حمایت ها نیز بای��د از کاالی ایرانی در بخش‬ ‫عرضه متمرکز ش��ود ک��ه پرداخت تس��هیالت‪ ،‬تقویت بنیه تولی��د و کمک به‬ ‫رقابت پذیر بودن تولید به معنای حمایت از بخش عرضه است‪.‬‬ ‫‹ ‹مجلس مخالف ارز تک نرخی‬ ‫رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با انتقاد از حضور‬ ‫نیافتن رئیس جمهوری در مراسم روز صنعت و معدن‪ ،‬گفت‪ :‬دولت برای تصمیم‬ ‫ناگهانی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با چه کس��ی مشورت کرد؟ مجلس از اغاز مخالف بود‬ ‫اما به دلیل اینکه دولت شکست نخورد‪ ،‬سکوت کردیم‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬عزیز اکبریان‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی در بیست و دومین بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن‬ ‫گفت‪ :‬جای رئیس جمهوری در این مراس��م خالی است‪ .‬اگر در جنگ اقتصادی‬ ‫قرار داریم امروز باید س��کاندار اجرایی کشور در این مراسم حضور می یافت‪ .‬چه‬ ‫کاری مهم تر از جلسه با صنعتگران وجود دارد؟‬ ‫وی با اشاره به اینکه در شرایط سختی قرار داریم و نباید با مردم تعارف داشت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با وجود این شرایط نباید نگران باشیم چراکه تجربه نشان داده از این‬ ‫شرایط عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تیم اقتصادی کش��ور باید متشکل از کسانی باشد که در این‬ ‫شرایط کمر خم نکنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر مسئولی در بین اصناف حضور می یافت‪،‬‬ ‫ش��اهد ان اتفاق ها در بازار نبودیم‪ .‬برای مب��ارزه با جنگ اقتصادی تمام قوا باید‬ ‫متحد شوند‪.‬‬ ‫اکبریان با خطاب قرار دادن اس��حاق جهانگیری‪ ،‬گفت‪ :‬ش��ما رئیس س��تاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی هستید‪ .‬در جریان تولید هزاران مانع بر سر راه وجود دارد‪ .‬چرا‬ ‫یک الیحه برای رفع این موانع به مجلس ارائه نکرده اید؟ مجلس مدام نمی تواند‬ ‫طرح ارائه کند‪ .‬پس کارشناسان تیم اقتصادی چه می کنند؟‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز به کار کارشناس��ی و مش��ورت در امور نیازمندیم‪ .‬دولت برای‬ ‫اتخاذ سیاس��ت های ارزی چرا با مجلس مشورت نمی کند؟ کجای دنیا یک شبه‬ ‫اگرچه مرس��دس به احتمال زیاد به ای��ن زودی ها به رکورد نوربرگ رینگ‬ ‫حمله نخواهد کرد اما دیگر تیم تاپ فرمول‪ 1‬جلو امده و می گوید ش��انس‬ ‫کنار زدن پورشه را دارد‪ .‬کریستین هورنر در مصاحبه با ‪ RaceFans‬گفته‬ ‫که استون مارتین والکری ‪ AMR‬پرو توسعه یافته توسط این تیم می تواند‬ ‫در جهنم سبز یک رقیب ترسناک باشد‪ .‬او گفته است‪ :‬مشکل این است که‬ ‫خودرو پورشه رکوردی را در اسپا زد که به وسیله خودرو فرمول‪ 1‬مرسدس‬ ‫به دس��ت امده بود‪ .‬من مطمئن نیس��تم که یک خودروی فرمول‪ 1‬بتواند‬ ‫این کار را انجام دهد اما فکر می کنم والکری (نس��خه مخصوص پیست این‬ ‫خودرو) می تواند یک رقیب قابل باشد‪.‬‬ ‫نرخ ارز را‪ ۴۲۰۰‬تومان می کنند و نرخ بازار را قاچاق اعالم کند؟‬ ‫وی ب��ا انتقاد از دولت گفت‪ :‬در تمام ام��ور زندگی مردم دخالت می کنیم بعد‬ ‫ش��عار برون س��پاری امور به مردم را می دهیم‪ .‬در کشوری که ‪ ۲۰‬تا‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫دالر ارز در خان��ه وج��ود دارد و حجم مبادالت تجاری با کش��ورهای همس��ایه‬ ‫باالست‪ ،‬ارز را چگونه می توان به زور نرخ گذاری کرد ؟ رئیس کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در شرایط جنگی باید ارز به کاالی اساسی‬ ‫اختص��اص پی��دا کند‪ .‬ب��رای واردات تلفن همراه ارز تخصی��ص می دهند اما به‬ ‫تولیدکننده برای واردات مواد اولیه ارز داده نمی شود‪.‬‬ ‫ذییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با خطاب قرار دادن‬ ‫شریعتمداری و انتقاد از ممنوعیت ‪ ۱۳۳۹‬قلم کاال‪ ،‬گفت‪ :‬واردات را ممنوع اعالم‬ ‫کردید اما سوال اینجاست که می توانید جلوی واردات را بگیرید؟ اگر بتوانیم این‬ ‫اقدام مثبت اس��ت اما اگر توان مقابله با قاچاق را نداشته باشیم فقط قاچاقچیان‬ ‫را پولدارتر کرده ایم و درامد تعرفه ای دولت را قطع کرده اید‪.‬‬ ‫اکبریان افزود‪ :‬اگر این تصمیم یک یا دو سال به طول بینجامد‪ ،‬مناسب است‬ ‫اما اگر بناس��ت چند ماه دیگر کااله��ا را ازاد کنید‪ ،‬قاچاقچیان را پولدار نکنید و‬ ‫زودتر این تصمیم را لغو کنید‪ .‬رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینکه با انتشار اس��امی ارزبگیران مشکالت حل نمی شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دولت باید نظارت قوی داش��ته باش��د و به شدت با متخلفان برخورد‬ ‫کند‪ .‬انتشار اسامی به تنهایی فایده ای ندارد‪.‬‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫روز ملی صنعت و معدن‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ت پس از فروش و کاهش مدت زمان پاسخگویی به درخواست ها‬ ‫رشد شاخص های کیفیت‪ ،‬رضایت از خدما ‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬گروه خودروس��ازی س��ایپا در سال‪ 96‬و‬ ‫ماه های ابتدایی س��ال‪ 97‬با اجرای برنامه های متنوعی در راستای‬ ‫ارتقای کیفی خودروها ‪ ،‬افزایش رضایت مندی مشتریان از خدمات‬ ‫پس از فروش و کاهش مدت زمان پاس��خگویی به درخواست های‬ ‫مش��تریان توانس��ته اس��ت گام های مهم��ی در راس��تای ارتقای‬ ‫رضایت مندی مش��تریان بردارد و به اهداف پیش بینی شده‪ ،‬دست‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‪ ،‬گروه‬ ‫س��ایپا توانست با دریافت یک ستاره کیفی بیشتر برای خودروهای‬ ‫گروه‪ ، X100‬همه محصوالت این گروه به اس��تثنای خودرو سایپا‬ ‫‪ 111‬را ب��ه س��طح ‪2‬س��تاره کیفی در تولید برس��اند و براس��اس‬ ‫برنامه ریزی انجام شده تنها خودرو تک ستاره این گروه نیز به زودی‬ ‫با پیگیری موارد کیفی حائز کسب ‪2‬ستاره کیفی خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬گروه س��ایپا در س��ال‪ 1396‬ب��ا افزایش‬ ‫‪1/5‬درصدی میانگین رضایت مشتریان در شاخص رضایت مشتری‬ ‫نیز با رش��د رو به رو ب��وده و در رده خودروهای با قیمت پایین تر از‬ ‫‪25‬میلیون تومان ‪2/4‬درص��د‪ ،‬در رده قیمتی خودروهای با قیمت‬ ‫بین ‪ 25‬تا ‪50‬میلیون تومان یک درصد و در رده قیمتی خودروهای‬ ‫با قیمت بین ‪ 50‬تا ‪ 75‬میلیون تومان ‪ 0/7‬درصد رش��د در شاخص‬ ‫رضایت مشتری را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫همچنین نمودار مقایسه روند زمانی رسیدگی به درخواست های‬ ‫مش��تریان گروه سایپا در س��ال‪ 1396‬نش��ان می دهد که در این‬ ‫بخش ‪15‬درصد بهبود حاصل ش��ده به این صورت که مدت زمان‬ ‫پاسخگویی به مشتریان در سال‪ 96‬نسبت به سال‪4 ،95‬روز کاهش‬ ‫داش��ته است به عبارتی مدت زمان پاس��خگویی به درخواست های‬ ‫مشتریان از ‪26/1‬روز در س��ال‪ 95‬به ‪22.1‬روز در سال‪ 96‬کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫به بهانه روز صنعت‬ ‫دست اندازهایی که مسیر خودروسازی را منحرف کردند‬ ‫حرکت صنعت خودرو و قطعه س��ازی در یک س��ال گذش��ته با‬ ‫دس��ت اندازها و چاله های گوناگونی از نوسان های نرخ ارز گرفته تا‬ ‫ت و ممنوعیت واردات خودرو همراه بوده‬ ‫افزایش ‪ 80‬درصدی قیم ‬ ‫که قرار است تا پایان امسال نیز ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروکار‪ ،‬دهم تیرماه‪ ،‬روز مهم ترین موتور محرک‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬روز صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪ .‬صنعتی متشکل‬ ‫از واحدهای بزرگ و کوچک‪ ،‬از تولید پوشاک تا خودرو که هر یک‬ ‫به نوعی توان ایجاد اشتغال پایدار چندصد هزار نفری و به حرکت‬ ‫دراوردن موت��ور اقتص��ادی کش��ور را دارند ت��ا در تولید ناخالص‬ ‫ملی نقش بس��زایی ایفا کنند‪ .‬اما در س��ال های گذش��ته به میزان‬ ‫فرصت ه��ای پیش روی بخش صنعت‪ ،‬چالش هایی نیز بر س��ر راه‬ ‫این بخش وجود داش��ته؛ چالش های داخلی و خارجی که همواره‬ ‫تاثیر زیادی بر حیات صنایع دارد‪ .‬در ادامه این گزارش بخش��ی از‬ ‫فرصت ها و تهدید هایی که در یک س��ال گذشته در مسیر صنایع‬ ‫خودروسازی و قطعه سازی قرار گرفته‪ ،‬بازبینی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از تیر‪ 96‬تاتیر ‪97‬‬ ‫یک��ی از مهم ترین چالش های پیش روی صنعت خودروس��ازی‬ ‫از س��ال گذش��ته تاکنون که تاثی��ر ان بر صنعت و ب��ازار خودرو‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬بس��ته ش��دن ناگهانی س��ایت ثبت��ارش و ادامه ان تا‬ ‫‪ 6‬ماه بعد بود‪ .‬س��ایتی که اگرچه بس��ته بود اما پس از ‪ 9‬ماه خبر‬ ‫ثبت سفارش‪ 6‬هزار خودرو در ان به گوش رسید‪.‬‬ ‫اواخر تیر سال گذش��ته ناگهان سایت ثبت سفارش برای خرید‬ ‫هرگونه خودرو خارجی بس��ته شد‪ .‬البته بس��ته شدن این سایت‬ ‫بهانه ه��ای گوناگونی از جمل��ه ثبت نام بیش از ح��د خودروهای‬ ‫خارجی در ‪2‬ماه نخس��ت سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫ت��ا خرابی ه��ای پی درپی و تغییر پرتال ثبتارش به س��امانه جامع‬ ‫تجارت را در برداش��ت که در نهایت مش��خص نشد‪ ،‬دلیل اصلی‬ ‫چه بوده است؟‬ ‫در هر صورت‪ ،‬بهانه های بسته ماندن این سایت‪6 ،‬ماه زمان برد‬ ‫و همین ‪6‬ماه برای شروع مشکالت گوناگون برای بازار خودروهای‬ ‫خارج��ی بس بود‪ .‬به گونه ای که در همان زمان مش��کالت واردات‬ ‫خودرو یکی پس از دیگری نمایان ش��د‪ ،‬مشکالتی مانند افزایش‬ ‫پلکانی قیمت خودروهای موجود در بازار‪ ،‬دیرکرد اعالم تعرفه های‬ ‫واردات به واس��طه بس��ته ب��ودن س��ایت ثبتارش و حک��م دیوان‬ ‫عدالت اداری مبنی بر تعیین تکلیف قیمت وارداتی ها‪ ،‬ش��رط های‬ ‫پی��ش روی واردات خودروه��ای خارجی با حجم موتور سی س��ی‬ ‫مشخص‪ ،‬ثبت س��فارش غیرقانونی بیش از‪ 6‬هزار خودرو در زمان‬ ‫بسته بودن س��ایت ثبتارش و در نهایت ممنوعیت واردات خودرو‬ ‫دس��ت کم تا پایان امس��ال‪ ،‬همگی چالش های این صنعت بود که‬ ‫البته هنوز برخی از انها به قوت خود باقی است‪.‬‬ ‫ش��اید هر یک از ای��ن چالش ها ب��ه تنهایی ب��رای زمین زدن‬ ‫ای��ن صنعت کافی باش��د اما همزمان��ی همه ای��ن اتفاق ها باعث‬ ‫ک س��ال خودروهای وارداتی ‪50‬تا‪ 80‬درصد‬ ‫ش��د تا در کمتر از ی ‬ ‫افزای��ش قیمت را تجربه کند‪ ،‬جالب اس��ت ک��ه در همین زمان‬ ‫دول��ت این افزایش قیمت را حب��اب عنوان می کند و فعاالن بازار‪،‬‬ ‫اتفاق ه��ای داخلی و بین المللی را مقصر اصلی می دانند‪ ،‬در مقابل‬ ‫صاحب نظران نیز می گویند نبود نظارت بر بازار دلیل برهم خوردن‬ ‫ت خودرو در بهار‬ ‫بازار خودرو است‪ .‬به واسطه افزایش پرتالطم قیم ‬ ‫امسال‪ ،‬مجلس استین باال زد و گفت که می خواهد بازار خودرو را‬ ‫ساماندهی کند که پس از حدود ‪2‬ماه و با اعالم ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو ازسوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مجلس نیز نظارت بر‬ ‫بازار خودرو را به ‪6‬ماه اینده موکول کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پای قطعه س�ازان به مشکالت صنعت خودروسازی‬ ‫باز شد‬ ‫ازسویی دیگر‪ ،‬قطعه س��ازان پا به پای خودروسازان در این مسیر‬ ‫هموار امدند تا جایی که این روزها خبر ورشکستگی و کناره گیری‬ ‫برخی قطعه سازان به گوش می رسد‪ .‬همان قطعه سازانی که روزی‬ ‫امید به شراکت و افزایش سهم حضور انها در قراردادهای مشترک‬ ‫ت��ا ‪ 40‬درصد عن��وان می ش��د‪ ،‬همان هایی که با قطع ش��دن ارز‬ ‫مبادله ای در پاییز س��ال گذشته کنار امدند و در کنار سختی های‬ ‫کار در ب��ازاری با حضور قطعات واردات��ی و تولید های زیرزمینی‬ ‫ادام��ه همکاری دادند‪ ،‬حاال در اس��تانه روز صنعت‪ ،‬با دریافت ارز‬ ‫تو پنجه نرم می کنند ‪ ،‬حتی برخی از انها‬ ‫دولتی ‪ 4200‬تومانی دس ‬ ‫قصد جمع کردن بنگاه اقتصادی شان را دارند‪.‬‬ ‫اکنون به بهانه دهم تیر به نام روز صنعت‪ ،‬این پرس��ش مطرح‬ ‫اس��ت که در یک سال گذشته صنعت خودرو چه میزان پیشرفت‬ ‫و پسرفت داشته و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی این صنعت تا‬ ‫چه میزان به بهبود ش��رایط کمک کرده اس��ت؟ دولت که همواره‬ ‫حامی صنعت خودروسازی اس��ت‪ ،‬چه گام هایی درراستای بهبود‬ ‫ش��رایط صنعت خودروس��ازی و به دنبال ان صنعت اس��تراتژیک‬ ‫قطعه سازی برداشته است؟ ایا دولت توانسته در یک سال گذشته‬ ‫صنعت خودروسازی و قطعه سازی را ان گونه که از انها توقع دارد‪،‬‬ ‫حمایت کند؟‬ ‫ک س�ال حول‬ ‫‹ ‹نگاه�ی اجمالی به همه انچه در ی ‬ ‫خودروسازی چرخید‬ ‫‹ ‹بن رو به بن بست رسید‬ ‫ق��رارداد رنو‪-‬ای��درو که قرار بود از ابتدای س��ال‪ 96‬وارد مرحله‬ ‫اجرایی ش��ود و با تعویق ‪5‬ماهه روبه رو ش��د‪ ،‬با خلف وعده طرف‬ ‫ایرانی برای در اختیار قرار دادن س��ایت بن رو‪ ،‬به بن بس��ت رسید‪.‬‬ ‫با این حال خبرهایی مبنی بر اجرای بخش��ی از بن رو در سال ‪97‬‬ ‫به گوش می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیتروئن تولید شد‬ ‫براس��اس انچه از اواس��ط س��ال‪ 96‬مقرر ش��ده بود‪ ،‬ق��رارداد‬ ‫سایپاکاشان با سیتروئن براساس زمانبندی پیش رفت و در نهایت‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫ریی��س انجم��ن واردکنن��دگان خودرو گفت‪ :‬ب��ا وجود ممنوع ش��دن واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬نمایندگی های واردکننده این محصوالت تا ‪۱۰‬سال اینده به خودروهای‬ ‫فروخته شده‪ ،‬خدمات پس از فروش ارائه خواهند کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬فرهاد احتش��ام زاد در پاسخ به اینکه با توجه به گفته های‬ ‫برخ��ی واردکنندگان خ��ودرو مبنی بر احتمال تعدیل(بیکاری) نیروهای ش��اغل‬ ‫در ای��ن بخ��ش‪ ،‬نگرانی هایی درباره ارائه نش��دن خدمات پس از فروش ازس��وی‬ ‫ش��رکت های واردکنن��ده خودرو مطرح ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬اظهارات بیان ش��ده در این‬ ‫زمین��ه دقی��ق نبوده و اطمینان می دهیم که براس��اس قان��ون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان خودرو‪ ،‬تا ‪۱۰‬سال پس از فروش اخرین خودرو وارداتی‪ ،‬خدمات‬ ‫پس از فروش به دارندگان این خودروها ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از ‪۱۵‬هزار نفر در شرکت های واردکننده خودرو مشغول‬ ‫به کار هس��تند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬حدود ‪7‬هزار نفر از این افراد در بخش فروش‬ ‫خودرو و دیگر بخش های مرتبط مانند لجستیک و بازرگانی خارجی فعال هستند‬ ‫که در صورت ادامه ممنوعیت واردات‪ ،‬احتمال بیکاری این افراد وجود دارد‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن واردکنندگان خ��ودرو ادامه داد‪ :‬از این‪ 7‬ه��زار نفر اگر هر یک‬ ‫متعل��ق به ی��ک خانواده ‪3‬نفری باش��ند با تصمیم اخیر دول��ت احتمال به خطر‬ ‫افتادن اقتصاد ‪ ۲۱‬هزار نفر وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬ما نمی دانیم سرنوشت ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو چه خواهد شد‪ .‬متاسفانه تصمیم گیری ها پشت درهای بسته انجام‬ ‫می شود و رویکرد خاصی در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد در پاس��خ به اینکه برخی کارشناس��ان از تصمی��م اخیر دولت در‬ ‫ممنوعی��ت واردات خودرو و دیگ��ر کاالهای لوکس و غیرض��روری دفاع کرده و‬ ‫معتقدند که در این شرایط واردات خودرو باعث وارد امدن فشار مضاعف به منابع‬ ‫ارزی کش��ور خواهد ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر ما دچار برخی محدودیت های خارجی‬ ‫هس��تیم نباید به سمت خودتحریمی حرکت کنیم‪ .‬ممنوع کردن واردات خودرو‬ ‫نوعی خودتحریمی در راستای تحریم های صنعت خودرو در دوره ‪ ۹۰‬روزه اعالمی‬ ‫اس��ت‪ .‬با مصوبه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬از ابتدای تیر واردات بیش از‬ ‫‹ ‹فولکس واگن نیامده‪ ،‬رفتنی شد؟‬ ‫در حالی ک��ه قرار بود ماموت به نمایندگ��ی از بخش خصوصی‬ ‫در ش��هریور‪ 96‬ب��ا فولکس واگ��ن المانی قرارداد امض��ا کند‪ ،‬این‬ ‫خودروس��از بزرگ به دلیل سیاس��ت های وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در رویارویی با موض��وع واردات خودرو‪ ،‬از امضای قرارداد‬ ‫تولیدی پا پس کش��ید و فقط اجازه واردات محصوالتش به ایران‬ ‫را داد‪ .‬پ��س از ان نیز‪ ،‬با اعالم تصمیم های ترامپ مبنی بر خروج‬ ‫امریکا از برجام‪ ،‬بس��یاری از صاحب نظ��ران صنعت خودرو اعالم‬ ‫کردند به طور حتم فولکس واگن از ایران می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹صعود دو پله ای ایران در جهان‬ ‫نگاه��ی به صنعت خودروس��ازی ایران در یک س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫فقط خبرهای بد به همراه نداش��ته‪ ،‬چراکه اخرین گزارش انجمن‬ ‫جهانی خودروسازان نش��ان می دهد؛ خودروسازی ایران براساس‬ ‫میزان تولید با دو پله صعود در رتبه شانزدهم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ناگهانی قیمت خودروهای داخلی و خارجی‬ ‫از هم��ان هفته دوم فروردین بود که ن��رخ ارز روند صعودی به‬ ‫خود گرفت و همین امر باعث ش��د تا به تدریج قیمت خودروهای‬ ‫خارجی روز به روز با افزایش قیمت همراه ش��وند‪ .‬ازس��وی دیگر و‬ ‫براساس رسم افزایش دستمزد و حقوق ساالنه و در مقابل افزایش‬ ‫قیمت ‪ 50‬ت��ا ‪ 10‬درصدی قیمت خودروه��ای تولید داخل‪ ،‬روند‬ ‫صعودی قیمت خودروهای داخلی پیش از اعالم مصوبه از س��وی‬ ‫ش��رکت ها و ش��ورای رقابت اغاز و بازار با هرج و مرج و ش��تاب‬ ‫پ��س از صحبت ه��ای ترامپ مبن��ی بر خروج امری��کا از برجام‬ ‫و تقوی��ت تحریم ه��ا علیه ای��ران‪ ،‬پژو فرانس��ه به عن��وان یکی از‬ ‫قدیمی ترین ش��رکای تجاری ایران نیز خب��ر خروجش از ایران را‬ ‫اعالم کرد‪ .‬اما پس از ان رنو از ماندنش در ایران ان هم به واسطه‬ ‫بازار خوب و با پتانس��یل کش��ورمان خبر داد‪ .‬در همین میان نیز‬ ‫شایعه هایی خروج و ماندن برخی دیگر از شرکت های خودروسازی‬ ‫خارجی به گوش رس��یده که البته هن��وز ماندن یا رفتن هیچ یک‬ ‫قطع��ی نیس��ت و باید ت��ا مرداد صبر ک��رد‪ .‬با ادام��ه این روند و‬ ‫نا بس��امانی بازار خ��ودرو‪ ،‬ناگهان ترامپ تیر نهای��ی را زد و خبر‬ ‫خروج��ش از برج��ام و نیز اغاز دوباره تحریم ه��ا علیه ایران را در‬ ‫دو فاز اعالم کرد‪ .‬ش��اید قس��مت بد ماجرا برای ایران‪ ،‬زوم کردن‬ ‫تصمیم های ترامپ بر صنعت خودروس��ازی ایران اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫در تحریم های پیش��ین‪ ،‬خودروس��ازی در اولویت های نهم و دهم‬ ‫تحریم ها بود؛ اما این بار تحریم های صنعت خودروسازی در اولویت‬ ‫اول قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ش��اید ترامپ می خواهد با این اقدام چرخ صنعت خودرو ایران‬ ‫را پنچ��ر کند ام��ا مقامات ایرانی بر این باورن��د اگر ایران بخواهد‬ ‫می تواند عالوه بر تحکیم روابطش با ش��ریکان تجاری که در ایران‬ ‫می مانند‪ ،‬تولیدات داخلی را در بازار رقابتی عرضه کند‪ .‬همان گونه‬ ‫که اورده ش��د‪ ،‬از دهم تیر س��ال گذش��ته تاکن��ون اتفاقی نبوده‬ ‫که صنعت خودروس��ازی و قطعه س��ازی درگیر ان نشده باشد‪ ،‬از‬ ‫افزایش قیمت گرفته تا خروج شریکان خارجی و پس از ان بسته‬ ‫ش��دن درهای ورود خودرو؛ همه این اتفاق ها دست به دست هم‬ ‫داده اند تا صنعت خودروس��ازی ای��ران را زمین بزنند اما همچنان‬ ‫این امیدواری وجود دارد که دولت و ش��ریکان خارجی خوش قول‬ ‫تا جای ممکن در کنار این صنعت باقی بمانند‪.‬‬ ‫داخلی ها‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد‪:‬‬ ‫خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی تا ‪ ۱۰‬سال اینده ارائه می شود‬ ‫اردیبهشت امسال س��ری اول تولیدات سیتروئن‪ C3‬اماده و پس‬ ‫از ان این خودرو پیش فروش ش��د که البته با اعالم خروج شرکت‬ ‫پژو ازایران‪ ،‬در ادامه فعالیت سیتروئن نیز ایجاد شبهه کرده است‪.‬‬ ‫حال باید منتظر ماند و دید تا مرداد امس��ال و در مرحله اول اغاز‬ ‫تحریم های سختگیرانه‪ ،‬کدام شرکت های خودروسازی توان مقابله‬ ‫با فشارهای ترامپ را دارد و در ایران ماندگار خواهند بود‪.‬‬ ‫قیمتی شدید روبه رو شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پژو می رود‪ ،‬رنو می ماند‬ ‫کامیونت های تولید ایران‪ ،‬ارزان تر از خارجی ها‬ ‫خرید کامیونت یا خاور با خرید س��ایر وس��ایل نقلیه تجاری سبک تفاوتی عمده‬ ‫دارد؛ خاور قرار اس��ت منبع درامد باش��د و از این رو انتخاب مدل متناسب با نیاز‬ ‫کاری بسیار مهم است‪ .‬کامیونت ها هنگام تولید‪ ،‬تحمل وزن بار مشخصی دارند که‬ ‫به طور معمول بین ‪ 5‬تا‪8‬تن اس��ت‪ .‬با این حال کاربری هرکدام متفاوت است‪ ،‬یکی‬ ‫از انها ویژه حمل زباله اس��ت و دیگری یخچال دار‪ .‬تا چند س��ال پیش ایران بیشتر‬ ‫در زمینه کامیونت واردات داش��ت و نتوانسته بود به جز خاور‪ ،‬کامیونت هایی بومی‬ ‫تولید کند‪ .‬اما رفته رفته خرید خاور دس��ت دوم یا صفر تولید داخل هم وارد س��بد‬ ‫کاالی کامیون داران ش��د تا بتوانند با قیمتی کمتر از کامیونت های وارداتی صاحب‬ ‫یکی از انها شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹امیکو‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬قلم کاالی لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شد‪ .‬کارشناسان از‬ ‫این تصمیم دفاع کرده و معتقدند که در ش��رایط فعلی ارز کش��ور باید به واردات‬ ‫مواد اولیه واحدهای تولیدی و همچنین کاالهای استراتژیک و اساسی اختصاص‬ ‫یابد‪ .‬برخی کارشناسان معتقدند اختصاص ارز به واردات خودرو در شرایط فعلی‬ ‫به منزله خیانت به اکثریت افراد جامعه اس��ت که دسترسی به خودروهای لوکس‬ ‫و گران قیمت ندارند‪.‬‬ ‫روز گذش��ته نیز وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��تی خبری در پاسخ به‬ ‫پرس��ش خبرنگاری مبنی بر اینکه واردکنندگان خودرو اعالم کرده اند اگر واردات‬ ‫خودرو ممنوع نباشد‪ ،‬انها می توانند با ارز خودشان خودرو وارد کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این یک ادعای خوش��مزه اس��ت‪ .‬منش��ا ارز واردکنندگان که اعالم کرده اند با ارز‬ ‫خودشان خودرو وارد می کنند‪ ،‬باید مشخص شود‪ .‬وقتی ارزی در بازار غیرمتشکل‬ ‫پولی ایران خلق نش��ده‪ ،‬پس باید از س��بد ارزی استفاده کرد و منشا این ارز باید‬ ‫مشخص باشد‪ .‬این چه استداللی است که واردکنندگان می گویند که می خواهند‬ ‫خودرو را با ارز خودشان وارد کنند؟!‬ ‫منبع‪:‬ایسنا‬ ‫سال‪ 1368‬شرکت صنعتی اذرخودرو پا به میدان گذاشت که بعدها توانست چند‬ ‫کارخانه زیرمجموعه تاس��یس کند‪ .‬یکی از انها گروه امیکو بود که در زمینه تولید‬ ‫خودروهای دیزل��ی فعالیت می کرد‪ .‬در حال حاض��ر کامیونت ‪ 6‬تن امیکو بهترین‬ ‫محصول این ش��رکت به ش��مار می اید‪ .‬از مشخصات فنی این کامیونت می توان به‬ ‫خ جلو و ‪ 4‬چرخ پشت به همراه‬ ‫قدرت موتور ‪ 110‬اس��ب بخار‪ ،‬موتور ‪ 4‬سیلندر‪ 2 ،‬چر ‬ ‫یک زاپاس اشاره کرد‪ .‬در سایت دیوار خرید خاور دست دوم امیکو ‪ 5200‬با‪30‬هزار‬ ‫کیلومتر کارکرد و تولید س��ال ‪ 29 ،1387‬میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین یک امیکو ‪6‬تن مسقف شده با چادر ‪ 33‬میلیون تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫کارکرد این کامیونت ‪ 300‬هزار کیلومتر عنوان شده است‪.‬‬ ‫همین دلیل نهایت باری که کامیونت های دند بتوانند حمل کنند‪ 3/5 ،‬تن است‪.‬‬ ‫کاربری این کامیونت ها حمل زباله‪ ،‬یخچال‪ ،‬مسقف فلزی و چادری‪ ،‬کمپرسی‪،‬‬ ‫جرثقیل و‪ ...‬عنوان ش��ده اس��ت‪ .‬خرید کامیونت دند در سایت دیوار چند اگهی‬ ‫دارد‪ .‬البته به دلیل جدید بودن این برند‪ ،‬اگهی خرید خاور دس��ت دوم موجودی‬ ‫چن��دان زیادی ن��دارد و به طور عمده صفر کیلومتر هس��تند‪ .‬به عنوان نمونه یک‬ ‫کامیون��ت ‪ 5/2‬دند با قابلیت نصب کاربری های گوناگون ‪70‬میلیون تومان در این‬ ‫س��ایت به فروش می رس��د که به ‪ 28‬میلیون تومان نقد و اقساط ماهانه نیز قابل‬ ‫تبدیل است‪.‬‬ ‫پ��س از فروش باالی کامیونت های ایس��وزو در ایران‪ ،‬طراحان داخلی تصمیم به‬ ‫شبیه سازی ان در ایران گرفتند‪ .‬زمانی که برند «دند» در زمینه تولید ماشین های‬ ‫س��نگین و نیمه سنگین معرفی شد‪ ،‬تنها مدل ‪ 5/2‬تنی ان در بازار پیدا می شد؛ اما‬ ‫موفقیت پی درپی این برند مهندس��ان را به این فکر انداخت تا کامیونت ‪ 6‬تنی نیز‬ ‫روانه بازار کنند‪ .‬نام دند‪ ،‬از کوهی در تبریز اقتباس شد تا به طور کامل بومی بودن‬ ‫ان را نش��ان دهد‪ .‬البته وزن خالص ‪2‬تنی کامیونت «دند» کمی زیاد اس��ت و به‬ ‫ایران خ��ودرو دیزل به تازگی تولید خاور «پرس��یکا» را اغاز ک��رد که با توجه به‬ ‫استقبال خوب از پیش فروش ان می توان حدس زد‪ ،‬اینده درخشانی خواهد داشت‪.‬‬ ‫از این رو خرید خاور دس��ت دوم یا صفر«پرس��یکا» هم می تواند س��رمایه گذاری‬ ‫مطمئن��ی باش��د‪ .‬قدرت موتور پرس��یکا ‪ 6‬تن‪140 ،‬اس��ب بخار و پرس��یکا ‪ 8‬تن‪،‬‬ ‫‪ 154‬اسب بخار توصیف شده که در میان کامیونت های ایرانی قابل تامل است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ویرلن‬ ‫‹ ‹«دند»‬ ‫‹ ‹پرسیکا‬ ‫ شنبه‬ ‫اطالعات جدید نسل بعدی ب ام و ‪M3‬‬ ‫ب ام و ‪ CS M3‬به دلی��ل قدرت ب��اال و عملکرد خوبی که دارد‪ ،‬تا به‬ ‫امروز توجه عالقه مندان به خودروهای اسپرت را به خوبی جلب کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این خودرو به دلیل استفاده گس��ترده از قطعات فیبرکربنی در‬ ‫س��اختار ان‪ ،‬وزن به مراتب کمتری نس��بت به ‪ M3‬اس��تاندارد دارد‪.‬‬ ‫اما ب ام و به این خودرو بس��نده نکرده و قصد دارد برای س��ال‪،2020‬‬ ‫‪ M3‬اس��تاندارد جدید را با پیشرانه قدرتمندتر و بدنه سبک تر نسبت‬ ‫ب��ه ‪ CS M3‬فعل��ی به بازار عرض��ه کند‪ .‬به گ��زارش خودرونویس‪،‬‬ ‫منابع نزدیک به ب ام و بیان کرده اند که نس��خه استاندارد نسل بعدی‬ ‫ب ام و ‪ ،M3‬به یک پیش��رانه ‪ 465‬اس��ب بخار مجهز است‪ .‬این پیشرانه‬ ‫اخت�لاف زمانی زی��ادی میان صنعت خودروس��ازی‬ ‫کر ه و اروپا وجود دارد اما س��رعت و پیشروی کره ای ها‬ ‫در طراح��ی‪ ،‬تولید و فروش در ب��ازار خودرو جهان به‬ ‫اندازه ای باال رفته که حاال کمی بیش از نیم قرن‪ ،‬نه تنها‬ ‫ژاپنی ها از رقابت دش��وار با کره ای ها در امان نیستند‪،‬‬ ‫بلک��ه به دلیل طراح��ی پویا و پافش��اری ب��ر کیفیت‪،‬‬ ‫المانی ها ه��م نیم نگاهی دقیق به روند پیش��رفت این‬ ‫کش��ور در صنعت خودروس��ازی دارند که نکند ناغافل‬ ‫عقب مانده و بازی را ببازند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬در مقایس��ه با کش��ورهای‬ ‫اروپایی‪ ،‬کره جنوبی به دلی��ل تاخیر در ورود به صنعت‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬به ذاتِ کش��وری پیرو به شمار می اید‪.‬‬ ‫صنای��ع خودروس��ازی پیرو ب��ه ذات از کمب��ود منابع‬ ‫رن��ج می برند و ه��دف اصلی انها در دس��تیابی هرچه‬ ‫س��ریع تر به جایگاه صنعت خودروس��ازی کش��ورهای‬ ‫پیش��رو اس��ت‪ .‬تنها نقطه قوت کش��وری مانند کره در‬ ‫صنعت خودروسازی در مقایسه با صنعت خودروسازی‬ ‫کشورهای پیشرو‪ ،‬در داشتن نیروی کار ارزان است که‬ ‫باعث می ش��ود قیمت نهایی محص��والت ان در رقابت‬ ‫با کش��ورهای پیش��رو قرار بگیرد‪ .‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫ویژگی های موثر در پیشرفت صنعت خودرو یک کشور‬ ‫پیرو مانند کره جنوبی‪ ،‬توانایی و ظرفیت ان کش��ور در‬ ‫جذب و بکارگیری اپشن های روز در محصوالت عنوان‬ ‫می ش��ود‪ .‬به این معنا که خودروس��از کشور پیرو‪ ،‬باید‬ ‫ت��وان خ��ود را در ج��ذب حداکثر فناوری و اپش��ن ها‬ ‫افزایش داده و به توانایی اس��تفاده از محصوالت دست‬ ‫یابد‪ .‬کره جنوبی نیز از این دستور استفاده کرده است‪.‬‬ ‫نتیجه کار ان ش��د ک��ه فقط در مدت بس��یار محدود‬ ‫‪10‬س��ال‪ ،‬محصوالت صنع��ت خودروس��ازی این برند‬ ‫از دی��دگاه فناوری و اپش��ن پا به پای محصوالت مطرح‬ ‫خودروسازان کشورهای پیشرو اروپایی حرکت کرده و‬ ‫ام��روز رقابت میان انها نزدیک به رقابت برندس��ازی و‬ ‫تصویر برند در جامعه جهانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرموالسیون پیشرفت‬ ‫کره با وجود پیروی از کش��ورهای پیشرو در صنعت‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬نقاط ضعف خود را مالک قرار داد و انها‬ ‫را به اندازه ای تقویت کرده که در تئوری‪ ،‬برای پیش��رو‬ ‫ش��دن نیاز و الزامی به حضور کشورهای دیگر نداشته‬ ‫باشد‪ .‬از این رو کره جنوبی رویه ای مشخص را در پیش‬ ‫گرفت که بررسی ان نشان می دهد این رویه نه معجزه‬ ‫اس��ت و نه جادوگری‪ ،‬بلک��ه تنها با تکی��ه بر دانش و‬ ‫توانایی ه��ا و هدف گذاری های مناس��ب نتیجه امروزی‬ ‫صنعت خودروسازی این کشور پاسخ داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد اولیه‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن میانبرهای اتح��اد هیوندای‪-‬کیا‬ ‫‪11‬اسب بخار قدرت بیشتری را نسبت به پیشرانه ب ام و ‪ CS M3‬فعلی‬ ‫تولید می کند‪ .‬گرچه هنوز این موضوع به طور رس��می ازسوی ب ام و به‬ ‫تایید نرسیده‪ ،‬اما این افزایش جزیی قدرت به دلیل استفاده از سیستم‬ ‫خنک کننده تزریق اب به داخل سیلندر است که در ب ام و ‪GTS M4‬‬ ‫نیز ش��اهد ان بوده ایم‪ .‬نصب این سیستم به دلیل خنک کنندگی بهتر‬ ‫پیش��رانه‪ ،‬باعث باالبردن بازدهی خودرو می ش��ود‪ .‬ع�لاوه بر افزایش‬ ‫قدرت پیش��رانه‪ ،‬ب ام و ‪ M3‬مدل‪ ،2020‬وزن کمتری نسبت به ب ام و‬ ‫‪ CS M3‬فعلی خواهد داشت‪ .‬دلیل این موضوع این است که ب ام و در‬ ‫ای��ن خودرو قصد دارد از پلتفرم‪ CLAR‬بهره ببرد که با ‪ M5‬و ‪M7‬‬ ‫مش��ترک است‪ .‬عالوه بر استفاده گسترده از فیبرکربن در این پلتفرم‪،‬‬ ‫این خودروساز قصد دارد تا سقف ‪ M3‬جدید را به طور کامل از جنس‬ ‫فیبرکربن تولید کند؛ بنابراین وزن این خودرو نس��بت به وزن ‪1585‬‬ ‫کیلوگرم��ی ‪ CS M3‬ب��ه مراتب کمتر خواهد ب��ود‪ .‬این کاهش وزن‬ ‫نس��ل جدید ‪ M3‬در حالی است که ب ام و قصد دارد طول کلی نسل‬ ‫جدید ‪ M3‬را ‪ 60‬میلی متر و فاصله محور ان را ‪ 20‬میلی متر نسبت به‬ ‫نسل فعلی افزایش دهد‪ .‬همچنین به منظور جلوگیری از افزایش وزن‪،‬‬ ‫ب ام و قصد دارد تا سیس��تم چهارچرخ محرک نیمه وقت ‪ M5‬را روی‬ ‫این خودرو نیز نصب کند‪.‬‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫جایگاه کره جنوبی در صنعت خودرو جهان‬ ‫نـه معجـزه‪ ،‬نـه جـادوگـری‬ ‫برای شناس��اندن برند بهره می برند‪ ،‬هیوندای‪-‬کیا با از‬ ‫بین بردن تصویر بد محصوالت خود دس��ت وپنجه نرم‬ ‫می کرد‪ .‬از این رو از هی��چ فرصتی برای بازیابی اعتبار‬ ‫از دس��ت رفته خود طی زمان دری��غ نکرد و در بخش‬ ‫بازاریاب��ی با حداکث��ر توان به تبلی��غ محصوالت نوین‬ ‫روزامد خود پرداخت‪ .‬نتیجه ان ش��د که این برند پس‬ ‫از ورود ب��ه بازار ایاالت متحده امریکا در س��ال‪،2005‬‬ ‫توانست هر سال به جایگاه بهتری در جدول رده بندی‬ ‫بهتری��ن برندهای جهانی دس��ت یابد و در این مس��یر‬ ‫از برنده��ای شناخته ش��ده ای مانند لکس��وس‪ ،‬فراری‬ ‫و پورش��ه نیز پیش��ی بگیرد‪ .‬همچنین در نظرس��نجی‬ ‫موسسه ‪ JD Power‬امریکا‪ ،‬هیوندای به عنوان برترین‬ ‫برند غیرلوکس بازار در بررس��ی کیفیت اولیه برگزیده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساختار تشکیالت‬ ‫به عنوان بزرگترین خودروس��از کره ای‪ ،‬استفاده از مواد‬ ‫اولی��ه تولید داخ��ل بود‪ .‬ازاین رو‪ ،‬این گ��روه خودرویی‬ ‫سال ها پیش اقدام به راه اندازی کارخانه فوالد هیوندای‬ ‫و سایر کارخانه های تولید قطعات تخصصی خودرو کرد‬ ‫ت��ا بتواند مواد اولیه مورد نیاز خودروس��ازی خود را از‬ ‫منبع داخلی و با حذف تعرفه واردات به دست اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹ فناوری و نواوری‬ ‫اس��تفاده از م��واد اولیه داخلی باعث ش��د کره ای ها‬ ‫هزینه و س��رمایه بیشتری را در بخش تحقیق و توسعه‬ ‫صرف کنند‪ .‬ب��ه این ترتیب که بودجه بخش تحقیق و‬ ‫توسعه هیوندای‪-‬کیا از ‪160‬میلیون دالر در سال‪1990‬‬ ‫ب��ه ‪2‬میلیارد دالر در س��ال‪ 2008‬رس��ید‪ .‬این بودجه‬ ‫اختصاص یافته پیش��رفت های قابل توجهی را در مدت‬ ‫زمان بس��یار کوتاه برای این گروه خودرویی به ارمغان‬ ‫اورد ک��ه فناوری های پاک ‪ ،Blue Drive‬خودروهای‬ ‫هیبرید‪ ،‬پالگین‪ ،‬سلول سوختی(‪ )Fuel Cell‬و زیست ‬ ‫س��وخت(‪ )Bio Fue‬از مهم ترین انها به شمار می رود‪.‬‬ ‫جال��ب ان اس��ت که این گ��روه خودرویی ب��ه ترتیب‬ ‫ت��ا س��ال‪ 1995‬و ‪ 1998‬هی��چ برنامه ای ب��رای تولید‬ ‫خودروهای هیبریدی و سلول سوختی در سر نداشت‪،‬‬ ‫درحال��ی که المانی ها از س��ال ها پیش برای تولید این‬ ‫خودروها سرمایه گذاری کرده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹گسترش محصوالت جدید‬ ‫گروه خودروسازی هیوندای‪-‬کیا به منظور پاسخگویی‬ ‫به نیاز تعداد زیاد از مشتریان جدید خود تصمیم گرفت‬ ‫محصوالت خط تولید خود را متناس��ب با زمان روزامد‬ ‫کند‪ .‬از این رو هیوندای دستور تولید ‪7‬خودرو جدید یا‬ ‫فیس لیفت شده فقط در ‪ 24‬ماه را صادر کرد اما کیا در‬ ‫اقدامی مشابه تصمیم به تولید خودروهای کم مصرف و‬ ‫دوستدار محیط زیست‪ ،‬ویژه بازار کشورهای جهان سوم‬ ‫مانند هند گرفت‪ .‬این برنامه در سال‪ 2010‬در دستور‬ ‫کار ق��رار گرف��ت و موجب پیدای��ش خودروهای نوین‬ ‫هیوندای‪-‬کیا در کالس جهانی‪ ،‬مانند برند جنس��یس‪،‬‬ ‫کیا اس��تینگر و سری خودروهای هیبریدی و اقتصادی‬ ‫ای��ن گروه ش��ده که امروز ش��اهد ان هس��تیم‪ .‬برنامه‬ ‫توس��عه برای گروه هیوندای‪-‬کیا فقط در ‪3‬سال معادل‬ ‫‪338‬میلیون دالر هزینه در برداشت‪ .‬این سرمایه گذاری‬ ‫انه��ا را ترغیب کرد تا به س��گمنت پریمی��وم اروپایی‬ ‫وارد شده و هیوندای س��نتنیال (هیوندای ایکوئ ِس) را‬ ‫به منظور رقابت مس��تقیم با لکسوس‪ ،‬ب ام و و مرسدس‬ ‫بن��ز وارد میدان کند که به عقیده هیوندای‪ ،‬این خودرو‬ ‫جایگاه برند هیوندای را در بازار جهانی یک سر وگردن‬ ‫باالتر برد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید‬ ‫گ��روه خودرویی هیوندای‪-‬کیا تالش بس��یار کرد تا‬ ‫ضم��ن حفظ خط��وط تولید خود در بازار کش��ورهای‬ ‫مهمی نظیر ایاالت متحده امریکا و کره‪ ،‬در کشورهای‬ ‫در حال توس��عه مانند هند‪ ،‬اسلواکی‪ ،‬جمهوری چک‪،‬‬ ‫برزیل‪ ،‬چین و ترکیه که نیرو کار ارزان است خط تولید‬ ‫بنا کند‪ .‬این مهم باعث می ش��ود هزینه نهایی تولید و‬ ‫حمل ونقل محصول حتی با توجه به فاصله دور از بازار‬ ‫جهانی بسیار ارزان تر تمام شود‪ .‬همچنین داشتن شبکه‬ ‫عرضه جهانی ش��رکت مادر را از تغییرات نرخ ارز بهتر‬ ‫محافظت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاریابی و فروش‬ ‫درحالی که خودروس��ازان تازه وارد از مزیت فرصت‬ ‫یکی از نقاط ق��وت بارز هیوندای‪-‬کیا‪ ،‬توانایی ان در‬ ‫انطباق سریع با تغییرات بازار است‪ .‬براساس گفته های‬ ‫مدیرعام��ل هیون��دای امریکا‪ ،‬این س��اختار مس��طح‬ ‫نیروی انسانی شرکت است که اجازه می دهد هیوندای با‬ ‫تعداد کارکنان و کاغذبازی کمتر‪ ،‬در مقایسه با رقبا‪ ،‬با‬ ‫انعطاف و سرعت بسیار بیشتری با تغییرات بازار همراه‬ ‫شود‪ .‬با وجود اینکه مرکز فرماندهی و نظارت هیوندای‪-‬‬ ‫کی��ا در کره جنوبی ق��رار دارد‪ ،‬عملکرد جهانی برند هر‬ ‫لحظه تح��ت نظارت اس��ت‪ .‬هیوندای‪-‬کی��ا همچنین‬ ‫ب��ه هدف گذاری های بزرگ بدون داش��تن برنامه ای از‬ ‫پیش تعیین شده‪ ،‬یا به عبارت دیگر به برداشتن سنگ‬ ‫بزرگ مش��هور اس��ت‪ .‬اگر چه این روش معایب خود را‬ ‫به همراه دارد اما بزرگ اندیش��ی های هیوندا‪-‬کیا یکی‬ ‫از مهم ترین عواملی اس��ت که ام��روز ان را توانا کرده‬ ‫از دیدگاه بزرگی اهداف تجاری با تویوتا مقایس��ه شود‪.‬‬ ‫این خودروس��از تصمیم های نهایی خود را به دقیقه‪90‬‬ ‫واگ��ذار می کند ت��ا فع��ل تصمیم گیری را ب��ا اخرین‬ ‫اطالعات موجود به بوته ازمایش بگذارد‪.‬‬ ‫ش��اید بتوان بزرگترین ضع��ف هیوندای‪-‬کیا را ضرر‬ ‫انباش��ته و بدهی های ان دانس��ت که ب��ر تصویر برند‬ ‫در جامع��ه جهانی تاثی��ر بد می گذارد‪ .‬ام��ا از جایگاه‬ ‫یک مش��تری‪ ،‬انچه اهمی��ت دارد حاص��ل‪ ،‬خروجی‬ ‫و دس��تاوردهای ای��ن خودروس��از اس��ت ک��ه امروز‬ ‫به عنوان یکی از برترین های جهان ش��ناخته می ش��ود‬ ‫و شانه به ش��انه اروپایی ها در بازار گام برمی دارد‪ .‬مسیر‬ ‫ترق��ی برندهای کره ای به وی��ژه هیوندای‪-‬کیا به خوبی‬ ‫نش��ان می دهند که در ‪ 5‬تا‪10‬س��ال این��ده‪ ،‬این برند‬ ‫در کن��ار برترین ه��ای امریکایی‪ ،‬ژاپن��ی و اروپایی از‬ ‫مهره ه��ای تعیین کننده رویه صنعت خ��ودرو جهانی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫معرفی‬ ‫معرفی مک الرن ‪600LT‬‬ ‫در سطح باالی سری اسپرت مک الرن‪ ،‬بخش ویژه ای‬ ‫به نام ‪ Longtail‬وجود دارد که با حروف ‪ LT‬شناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬اولین س��اخته این بخش‪ ،‬مدل نمادین ‪F1‬‬ ‫‪ GTR‬ب��ود ک��ه یک��ی از خالص تری��ن خودروه��ای‬ ‫مسابقه ای در تاریخ موتوراسپرت مدرن به شمار می رود‪.‬‬ ‫چندین سال بعد نیز این بخش مدل‪ 675LT‬را تولید‬ ‫ک��رد که هدف ان خالص تر کردن لذت رانندگی کامل‬ ‫محصوالت م��ک الرن بود‪ .‬ح��ال جدیدترین محصول‬ ‫‪ Longtail‬معرف��ی ش��ده ک��ه ‪ 600LT‬ن��ام دارد و‬ ‫براس��اس مدل‪ 570S‬س��اخته شده اس��ت‪ .‬این مدل‬ ‫چهارمین ساخته ‪ Longtail‬در بیش از ‪2‬دهه به شمار‬ ‫می رود‪ .‬محصوالت قبلی ‪ Longtail‬یعنی ‪GTR F1‬‬ ‫و همین طور ‪ 675LT‬که الهام بخش ‪ 600LT‬بوده اند‪،‬‬ ‫خودروهای��ی برای ارائه بهترین عملکرد هم در جاده و‬ ‫هم در پیست مس��ابقه بودند‪ .‬حال ‪ 600LT‬هم قصد‬ ‫دارد راه پیش��ینیان خ��ود را ادامه ده��د‪ .‬بدین منظور‬ ‫در گام نخس��ت با استفاده از اس��پلیتر جلویی بزرگتر‪،‬‬ ‫دیفیوزر عقب کشیده تر و بال ثابت عقبی که همگی از‬ ‫فیبرکربن هستند‪ ،‬طول خودرو به میزان ‪ 7/3‬سانتی متر‬ ‫نس��بت به مدل اس��تاندارد‪ 570S‬افزای��ش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬بال عقب عالوه بر بهبود ائرودینامیک خودرو‪،‬‬ ‫ن را هم افزایش داده است‪ .‬همچنین برای‬ ‫داون فورس ا ‬ ‫تمایز بیش��تر ‪ 600LT‬از نسخه معمولی‪ ،‬خروجی های‬ ‫اگزوز ان به قسمت باالیی منتقل شده اند؛ بنابراین حاال‬ ‫سیس��تم اگزوز ‪ 600LT‬حتی از مدل سنا هم کوتاه تر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این خروجی ه��ای اگ��زوز منحصربه فرد‬ ‫پرنس مک الرن چهارم‬ ‫ع�لاوه بر ایج��اد نمای��ی متمایز‪ ،‬صدای��ی عالی را هم‬ ‫ارائ��ه می کنند‪ .‬ب��ا این حال حتی اگ��ر بازهم از ظاهر‬ ‫‪ 600LT‬مش��خص نباش��د‪ ،‬به گفته مک الرن بیش از‬ ‫‪23‬درص��د قطعات ای��ن مدل جدید با م��دل معمولی‬ ‫‪ 570S‬متفاوت اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که سازنده‬ ‫بریتانیایی تغییرات زیادی را برای کاهش وزن‪600LT‬‬ ‫انج��ام داده ک��ه به لطف این تغیی��رات‪ ،‬وزن خودرو با‬ ‫‪96‬کیلوگرم کاهش به ‪1247‬کیلوگرم رسیده است‪ .‬این‬ ‫کاهش وزن با استفاده از قطعات سبک وزنی که ازسوی‬ ‫بخش عملیات وی��ژه مک الرن(‪ )MSO‬توس��عه پیدا‬ ‫کرده به دست امده است‪ .‬ازجمله این قطعات می توان‬ ‫به مواردی مانند سقف فیبرکربنی و ورودی های هوای‬ ‫روی گلگیرهای جلو اشاره کرد که از متریال سبک وزن‬ ‫اما بسیار بادوام ساخته شده اند‪ .‬اما تغییرات ‪600LT‬‬ ‫فق��ط در بخش بیرون��ی ان خالصه نمی ش��ود چراکه‬ ‫م��ک الرن داخل خ��ودرو نیز تغیی��رات قابل توجهی را‬ ‫انجام داده است‪ .‬یکی از این تغییرات ارائه صندلی های‬ ‫فیبرکربنی مس��ابقه ای مش��ابه م��دل‪ P1‬و همین طور‬ ‫اس��تفاده فراوان از تریم سبک وزن الکانتراست‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که خریداران حتی می توانند برای کاهش‬ ‫وزن بیشتر‪ ،‬صندل های فیبرکربنی فوق سبک مدل سنا‬ ‫را نیز برای ‪ 600LT‬س��فارش دهند‪ .‬دیگر ویژگی های‬ ‫این سوپراس��پرت بریتانیایی هم شامل سیستم تعلیق‬ ‫الومینیوم��ی دوجناق��ی‪ ،‬سیس��تم ترمز س��بک وزن‪،‬‬ ‫الس��تیک های متمرکز بر پیس��ت پیرل��ی ‪P-Zero‬‬ ‫‪ ،Trofeo R‬سیستم فرمان سریع تر‪ ،‬پاسخگویی تیزتر‬ ‫پدال های گاز و ترمز و دس��ته موتورهای مس��تحکم تر‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما عالوه بر تمرکز ف��راوان بر کاهش وزن‪،‬‬ ‫ازس��وی دیگر مک الرن به افزایش قدرت ‪ 600LT‬هم‬ ‫توجه داش��ته اس��ت‪ .‬بدین منظور درحالی که پیشرانه‬ ‫‪ 3/8‬لیت��ری ‪V8‬توئین توربو در مدل اس��تاندارد‪570S‬‬ ‫ قدرت��ی برابر ب��ا ‪ 570‬اس��ب بخار و گش��تاوری معادل‬ ‫‪ 600‬نیوتن مت��ر تولید می کند‪ ،‬ای��ن اعداد در ‪600LT‬‬ ‫ب��ه ‪600‬اس��ب بخار ق��درت و ‪620‬نیوتن متر گش��تاور‬ ‫رسیده اند که با یک حساب س��اده می توان به افزایش‬ ‫‪ 30‬اسب بخار قدرت و ‪ 20‬نیوتن متر گشتاور این موتور‬ ‫پی برد‪ .‬به لطف این افزایش قدرت حاال نس��بت قدرت‬ ‫به وزن ‪ 600LT‬به ‪480‬اس��ب بخار به هر تن رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته این نس��بت ق��درت ب��ه وزن در صورتی‬ ‫به دس��ت می اید که تمامی اپشن های سبک وزن برای‬ ‫‪ 600LT‬س��فارش داده شده باشد‪ .‬هنوز اعداد مربوط‬ ‫به عملک��رد ‪ 600LT‬اعالم نش��ده اند اما ب��ا توجه به‬ ‫افزایش ق��درت و همین طور کاهش وزن ان‪ ،‬این مدل‬ ‫جدی��د باید به راحتی بتواند از مدل اس��تاندارد ‪570S‬‬ ‫ک��ه ظرف ‪ 3/2‬ثانی��ه از صفر به س��رعت ‪100‬کیلومتر‬ ‫در ساعت می رسد‪ ،‬س��ریع تر باشد‪ .‬مک الرن گفته که‬ ‫تولید ‪ 600LT‬بس��یار محدود خواهد بود اما تعداد ان ‬ ‫را اعالم نکرده اس��ت‪ .‬همچنین گفته ش��ده تولید این‬ ‫ماشین از اکتبر امسال اغاز شده و فقط به مدت‪12‬ماه‬ ‫تولید خواهد ش��د‪ .‬قیمت ‪ 600LT‬در بریتانیا از ‪185‬‬ ‫و ‪ 500‬پون��د اغاز می ش��ود که این رقم ش��امل هزینه‬ ‫کالس های ام��وزش رانندگی حرف��ه ای مک الرن هم‬ ‫می شود‪ .‬قیمت این ماشین برای بازار ایاالت متحده اما‬ ‫در اینده اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تسال‪5 ،‬هزار مدل‪ 3‬در هفته تولید کرد‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫تس�لا در اخرین هفته فصل دوم خود‪ ،‬به تولید ‪5‬هزار دس��تگاه‬ ‫م��دل‪ 3‬در هفته نزدیک تر ش��د‪ .‬البته انها توانس��تند به این هدف‬ ‫با چند س��اعت تاخیر دس��ت یابند‪5 .‬هزارمین دستگاه مدل‪ 3‬در‬ ‫اخرین هفته‪ ،‬چند س��اعت پس از نیمه شب از خط تولید کارخانه‬ ‫خارج شد‪ .‬این مدل در ساعت‪ 5‬صبح‪ ،‬اخرین تست های کیفی خود‬ ‫را پش��ت سر گذاش��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬همچنان مشخص نیست که‬ ‫تسال بتواند توان تولیدی خود را به این شکل ادامه دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خودرونویس‪ ،‬تس�لا پیش از پایان اخرین هفته فصل‬ ‫دوم مالی خود در س��ال‪ 2018‬در روز ش��نبه‪ ،‬ه��دف تولید ‪ 5‬هزار‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫هیبریدی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دس��تگاه مدل‪ 3‬را برای خود تعیین کرده بود‪ .‬فرایند تولیدی این‬ ‫مدل از زمان معرفی ان تا به امروز‪ ،‬مشکالت و چالش های فراوانی‬ ‫را تجربه کرده بود‪ .‬ماس��ک با ایجاد انگیزه و افتتاح یک خط تولید‬ ‫جدید در خارج از کارخانه اصلی‪ ،‬قصد داشت تسال را به این هدف‬ ‫برس��اند و اگرچه انها توانس��تند در اخرین بازه ‪ 24‬س��اعتی خود‪،‬‬ ‫‪5‬هزارمین دستگاه را تولید کنند اما این خودرو در عمل در اولین‬ ‫روز فصل سوم از خط تولید خارج شده و نمی توان ان را از تولیدات‬ ‫ماه ژوئن حساب کرد‪.‬‬ ‫یکی از کارگران تسال درباره جو حاکم در چند ساعت اخر تولید‬ ‫بو جوش بود و همه در‬ ‫این دس��تگاه‪ ،‬گفت‪ :‬فضا به ش��دت پر جن ‬ ‫ح��ال کار بودن��د‪ .‬یکی دیگ��ر از کارکنان گفت ک��ه پس از خروج‬ ‫‪5‬هزارمین دستگاه‪« ،‬جشن عمومی» در کارخانه تبدیل شده بود‪.‬‬ ‫تس�لا به احتم��ال زیاد تا پای��ان هفته‪ ،‬ام��ار مربوط ب��ه تولید‬ ‫و ارس��ال محصوالت خ��ود در فصل دوم را منتش��ر خواهد کرد و‬ ‫سرمایه گذاران و سهام داران این شرکت می خواهند ببینند که این‬ ‫کمپانی می تواند سرعت تولیدی خود را در اخرین هفته های فصل‬ ‫دوم تا پایان س��ال نگه دارد یا همچنان‪ ،‬باید منتظر ‪5‬هزار مدل‪3‬‬ ‫در هفته باشیم‪.‬‬ ‫معرفی قوی ترین خودروهای پالگین هیبریدی بازار‬ ‫دو رگـه هـای قـوی و ارزان‬ ‫از شاس��ی بلندها گرفته تا س��وپرکارها‪ ،‬از سدان ها‬ ‫ت��ا کوپه ها‪ ،‬خریداران انتخاب ه��ای فراوانی به منظور‬ ‫دس��تیابی ب��ه کم مصرف ترین خودروه��ای پالگین‬ ‫هیبری��دی دارن��د؛ اگرچ��ه خریداران این دس��ته از‬ ‫خودروها به طورمعمول به دنبال محصولی کم مصرف‬ ‫هستند اما شاید برخی نیز بخواهند قدرت بیشتری را‬ ‫با مصرفی کم ترکیب کنند‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن این موضوع ما فهرستی ‪ 15‬تایی از‬ ‫سریع ترین و قوی ترین خودروهای پالگین هیبریدی‬ ‫بازار را گرداوری کرده ایم‪ .‬خودروسازانی مانند ب ام و‪،‬‬ ‫ولوو و مرسدس بنز بیشترین حضور را در این فهرست‬ ‫دارند اما برخی خودروه��ای جالب توجه نیز در زمره‬ ‫قوی ترین ها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ولوو ‪ T8 XC60‬پالگین‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 320 :‬اسب بخار‪ 640/‬نیوتون متر‬ ‫با وجود یک پیشرانه ‪ 4‬سیلندر سوپرشارژر و توربو‬ ‫ش��ارژرداری که با یک مجموعه بات��ری لیتیوم یونی‬ ‫‪ 10/4‬کیلووات س��اعتی ترکیب ش��ده‪ ،‬ولوو ‪XC60‬‬ ‫قدرت ‪ 320‬اس��ب بخار داش��ته و به فهرس��ت ما راه‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬این شاسی بلند خانوادگی شتاب صفر تا‬ ‫‪96‬کیلومتر در س��اعت ‪ 5/5‬ثانیه ای داشته و می تواند‬ ‫به سقف سرعت ‪ 228‬کیلومتر در ساعت دست یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪740e xDrive iPerformance‬‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 322 :‬اسب بخار‪ 500/‬نیوتون متر‬ ‫این س��دان ب��زرگ و لوک��س ق��درت قابل احترام‬ ‫‪322‬اس��ب بخاری دارد‪ .‬پیشرانه ‪ 4‬س��یلندر ‪ 2‬لیتری‬ ‫بای تورب��و ‪ 740e xDrive iPerformance‬ب��ا‬ ‫یک مجموعه باتری لیتیوم یونی ‪ 9/1‬کیلووات ساعتی‬ ‫ترکیب شده و باعث می شود این خودرو تنها در عرض‬ ‫‪ 5/1‬ثانیه از س��کون به ش��تاب ‪ 96‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫برس��د و تا حداکثر ‪ 250‬کیلومتر در ساعت نیز به راه‬ ‫خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کادیالک ‪PHEV CT6‬‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 355 :‬اسب بخار‪ 583/‬نیوتون متر‬ ‫اگ��ر دنبال خودرویی امریکایی هس��تید می توانید‬ ‫این س��دان لوکس با قدرت ‪355‬اسب بخار را بخرید‪.‬‬ ‫‪ CT6‬پالگین هیبریدی ‪ 32‬اسب بخار بیشتر از ب ام و‬ ‫داش��ته و می تواند در ‪ 5/2‬ثانیه از س��کون به سرعت‬ ‫‪ 96‬کیلومتر در ساعت برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪ i8‬کوپه و رودستر‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 369 :‬اسب بخار‪ 569/‬نیوتون متر‬ ‫اگرچه این خودرو یکی از معدود محصوالت اسپرت‬ ‫حاضر در فهرس��ت است اما به طور سورپرایز کننده ای‬ ‫رتب��ه نازل‪ 12‬را به دس��ت اورده اس��ت‪ .‬ب��ا قدرت‬ ‫بیش��تری که برای س��ال‪ 2018‬به دس��ت امده‪ ،‬این‬ ‫ب ام و اسپرت هم اکنون قدرت ‪ 369‬اسب بخار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ولوو ‪T8 S60‬‬ ‫قدرت‪ 400 :‬اسب بخار‬ ‫هنوز رنگ بدنه نس��ل جدید ‪ S60‬خش��ک نش��ده‬ ‫اما نس��خه پای��ه پالگی��ن هیبریدی این خ��ودرو به‬ ‫فهرست ما راه یافته است‪ .‬این سدان تیز هم ه قدرت‬ ‫‪ 400‬اس��ب بخار خود را به لطف سیس��تم هیبریدی‬ ‫توئین انجی��ن‪ T8‬به چهارگوش��ه می فرس��تد اما این‬ ‫قوی ترین نس��خه ‪ S60‬نیس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت هنوز‬ ‫میزان گشتاور این خودرو اعالم نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ولوو ‪ T8 S60‬طراحی پولستار‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 400 :‬اسب بخار‪ 640/‬نیوتون متر‬ ‫‪T8 Volvo XC90 2016‬‬ ‫یک بار دیگر ول��وو با محصولی دیگ��ر برتری خود‬ ‫در دنی��ای پالگی��ن هیبریدی ه��ای ق��وی را دیکته‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬شاسی بلند فول س��ایز ‪ XC90‬با قوای‬ ‫محرکه تقریبی مش��ابه‪ S60‬در این فهرس��ت حضور‬ ‫دارد‪ .‬این خودرو قدرت ‪ 400‬اس��ب بخار و گش��تاور‬ ‫‪ 640‬نیوتون متری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ پورشه کاین ‪S E-Hybrid‬‬ ‫‹ ‹ولوو ‪T8 XC90‬‬ ‫‹ ‹ولوو ‪T8 S90‬‬ ‫قدرت‪ 415 :‬اسب خار‬ ‫قوی ترین محصول ولوو در این فهرست نسل جدید‬ ‫‪ T8 S60‬اس��ت که به پکیج سفارشی پولستار مجهز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬با برخی بازنگری های طراحی‪ ،‬سیستم‬ ‫تعلی��ق اس��پرت تر و افزای��ش خروجی پیش��رانه به‬ ‫‪ 415‬اسب بخار‪ ،‬این سدان شیک و جذاب قوی ترین و‬ ‫گیراترین ‪ S60‬تاریخ است‪ .‬هنوز گشتاور تولیدی این‬ ‫پیشرانه اعالم نشده است‪.‬‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 402 :‬اسب بخار‪ 651/‬نیوتون متر‬ ‫این سدان فول س��ایز قوی تر از دو برادر دیگر خود‬ ‫ب��وده و از همان قوای محرک هیبریدی‪ T8‬مش��هور‬ ‫سود می برد اما این تنظیمات در سدان ‪ S90‬خروجی‬ ‫‪ 402‬اسبی دارد‪.‬‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 416 :‬اسب بخار‪ 590/‬نیوتون متر‬ ‫با وجود یک پیش��رانه ‪ 6‬س��یلندر قوی که قدرت‬ ‫‪ 333‬اس��ب بخار داش��ته و از مجموعه باتری لیتیوم‪-‬‬ ‫یونی س��ود می برد‪ ،‬کای��ن ‪ S E-Hybrid‬خروجی‬ ‫کل ‪ 416‬اس��بی دارد‪ .‬این خ��ودرو عنوان قوی ترین‬ ‫شاسی بلند پالگین هیبریدی پورشه را یدک می کشد‪.‬‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 403 :‬اسب بخار‪ 1330/‬نیوتون متر‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 436 :‬اسب بخار‪ 649/‬نیوتون متر‬ ‫‹ ‹کارما رورو‬ ‫نکته‬ ‫چند نکته مهم در رویارویی با سارقان خشن خودرو‬ ‫سرقت در ‪ 60‬ثانیه‬ ‫امیدواریم این اتفاق برای هیچ کس نیفتد اما بهتر اس��ت خودتان و خانواده تان‬ ‫برای موقعیتی که در ان خودروی تان به سرقت می رود‪ ،‬اماده باشید‪ .‬در ادامه شما‬ ‫را با ‪ 10‬نکته مهمی که زمان سرقت خودروی تان به کار می اید‪ ،‬اشنا می کنیم‪.‬‬ ‫س��رقت خودرو به ویژه زمانی که داخل ان حضور داشته باشید یکی از بدترین‬ ‫تجربه هایی است که ممکن است برای یک نفر اتفاق بیفتد‪ .‬اکادمی پیشگیری از‬ ‫سرقت افریقای جنوبی در س��ال‪ 2016‬فهمید که اگرچه برخی رویه های سارقان‬ ‫و خالفکاران در حال تغییر است اما زمان و مکان سرقت خودرو چندان تغییری‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬جمعه محبوب ترین روز برای س��رقت خودرو بوده و البته بعد ازان‬ ‫روز سه ش��نبه در رتبه دوم قرار گرفته است‪ .‬ازسوی دیگر احتمال سرقت خودرو‬ ‫در روزهای ش��نبه یا یک شنبه کمتر اس��ت؛ اما از نظر زمانی باید گفت بیشترین‬ ‫ریس��ک سرقت خودرو بین س��اعت های ‪ 4‬تا ‪ 8‬بعدازظهر و پس از ان نیز بین ‪4‬‬ ‫تا ‪ 8‬صبح است‪.‬‬ ‫برای پیشگیری‪ ،‬س��عی کنید در مکان های خلوت و دورافتاده در معرض افراد‬ ‫ناش��ناس و مش��کوک قرار نگیرید‪ .‬اگر شما با سارق یا س��ارقانی خشن یا مسلح‬ ‫روبه رو ش��دید ک��ه می خواهند خودروی تان را به س��رقت ببرند ای��ن ‪ 10‬نکته را‬ ‫به طورحتم به یاد داشته باشید‪.‬‬ ‫خونس��رد باشید‪ .‬اگرچه این موضوع دیوانه وار به نظر می رسد اما اخرین کاری‬ ‫که می خواهید انجام دهید مخالفت کردن با سارقان است‪ .‬شما می خواهید تا حد‬ ‫ممکن همکاری کنید و به طورقطع نمی خواهید که با س��ارقان وارد چالش ش��ده‬ ‫یا انها را تهدید کنید‪ .‬درس��ت انچ��ه را می گویند‪ ،‬انجام دهید‪ .‬کمربند ایمنی را‬ ‫باز کرده و فوری دس��تان خود را باالی س��رتان گذاشته و به انها نشان دهید که‬ ‫مسلح نیستید‪.‬‬ ‫خودرو را خاموش نکنید‪ .‬اگر س��ارق به شما می گوید از خودرو خارج شوید در‬ ‫سریع ترین زمان ممکن این کار را انجام داده و تالش کنید بیشترین فاصله ممکن‬ ‫بین خودتان و سارقان را داشته باشید‪ .‬اگر سارقان مسلح هستند و شما نیز تحت‬ ‫ل انها قرار دارید از دستورات شان اطاعت کنید‪.‬‬ ‫کنتر ‬ ‫اگ��ر در صندلی عق��ب کودکی به همراه دارید س��ارقان را از این موضوع اگاه‬ ‫ک��رده و به انها بگویید که می خواهید کودک را از خ��ودرو خارج کنید‪ .‬کودکی‬ ‫که س��ن بیشتری از همه دارد همیش��ه باید در صندلی پشت راننده بنشیند‪ .‬در‬ ‫عقب را باز کرده و یک پای تان را داخل خودرو بگذارید تا بتوانید کمربند ایمنی‬ ‫صندلی کودک را باز کنید و به کودک بزرگ تان بگویید که او نیز از خودرو خارج‬ ‫این برند جدید که ریشه های فیسکر کارما را نشان‬ ‫می دهد از همان استایل جذاب مدل کارمای قبلی و‬ ‫البته قوای محرک قوی تر س��ود می برد‪ .‬کارما روروی‬ ‫جدید از پیشرانه ‪ 4‬سیلندر ‪2‬لیتری توربو و یک جفت‬ ‫پیش��رانه الکتریکی س��ود برده و ق��درت قابل توجه‬ ‫‪ 403‬اسب بخار دارد‪.‬‬ ‫شود‪ .‬البته صحبت کردن با کودک بزرگ تان درباره موقعیت پیش امده ایده بدی‬ ‫نیست‪ .‬متاسفانه این دنیایی است که در ان زندگی می کنیم‪ .‬اگر سارقان به شما‬ ‫اجازه نمی دهند کودک یا کودکان را از خودرو خارج کنید به عنوان مقابله به مثل‬ ‫کلیدهای خودرو را بردارید‪ ،‬هرچند این عمل همیشه ریسک است‪.‬‬ ‫ارام و روش��ن حرف بزنید تا سارقان درست انچه را می گویید‪ ،‬بفهمند و البته‬ ‫که حرکات ناگهانی انجام ندهید‪.‬‬ ‫اگر س��ارقان ش��ما را داخل خودرو نگه داش��ته و مجبورتان می کنند تا خودرو‬ ‫را نگه دارید در س��رعت های پایین به خودرودیگری بزنید تا بدین ترتیب شانس‬ ‫زیادی برای رها ش��دن از شر انها داشته باش��ید‪.‬اگر توسط سارقان ربوده شدید‬ ‫سعی کنید نشانه ها‪ ،‬خیابان ها‪ ،‬زمان و مکان را به یاد بسپارید‪ .‬اگر خودرو متوقف‬ ‫ش��د و انها مسلح بودند اما ش��ما تحت کنترل انها نیستید تالش کنید راه فراری‬ ‫بیابید‪ .‬اگر انها شلیک کنند شانس بسیار کمی برای اصابت به شما وجود خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬تماس چشمی با س��ارق برقرار نکنید‪ .‬قهرمان بازی درنیاورید‪ .‬جان شما‬ ‫مهم تر از خودروی تان اس��ت‪ .‬این نکات تنها به عنوان یک دس��تورالعمل عادی به‬ ‫کار می روند زیرا هر موقعیتی با موقعیت دیگر فرق می کند‪ .‬بهترین نکته این است‬ ‫که درباره هر حرکتی که انجام می دهید و هر س��خنی که می گویید خونس��ردی‬ ‫خود را حفظ کنید‪ .‬در موقعیت های بس��یار اس��ترس زا شما با خالفکاران منطقی‬ ‫س��روکله نخواهید زد؛ بنابراین تالشی برای مقاومت درباره انها انجام ندهید‪ .‬این‬ ‫جان شماس��ت و جان تان نیز مساوی با خانواده تان است؛ بنابراین همیشه به یاد‬ ‫داشته باشید که اموال تان را هرگز با جان تان یکی ندانید‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪S550e‬‬ ‫اگر به دنبال یک مرس��دس بن��ز لوکس‪ ،‬قوی و‬ ‫پالگین هیبریدی هس��تید باید ‪ S550e‬را انتخاب‬ ‫کنی��د‪ .‬با پیش��رانه ‪ 6‬س��یلندر ‪ 3‬لیت��ری و باتری‬ ‫لیتیوم‪-‬یون��ی ‪ 13.5‬کیلووات س��اعتی‪ ،‬این خودرو‬ ‫لوک��س ق��درت ‪ 436‬اس��ب بخار دارد‪ .‬این خودرو‬ ‫می تواند به حداکثر سرعت ‪ 210‬کیلومتر در ساعت‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ مرسدس بنز ‪500e GLE‬‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 436 :‬اسب بخار‪ 649/‬نیوتون متر‬ ‫یکی از سورپرایزهای این فهرست حضور مرسدس‬ ‫بن��ز ‪ 4Matic 500e GLE‬پالگی��ن هیبریدی در‬ ‫رتب��ه چهارم اس��ت‪ .‬این خودرو که از یک پیش��رانه‬ ‫‪ 6‬سیلندر ‪ 3‬لیتری بای توربو و واحدی الکتریکی سود‬ ‫می برد‪ ،‬خروجی ترکیبی ‪ 436‬اسب بخار داشته و تنها‬ ‫در ‪ 5/2‬ثانیه می تواند از س��کون به شتاب ‪ 96‬کیلومتر‬ ‫در ساعت برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ پورشه پانامرا ‪E-Hybrid 4‬‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 462 :‬اسب بخار‪ 700/‬نیوتون متر‬ ‫اگرچه این خودرو نسخه توربو ‪ S‬نیست اما به لطف‬ ‫پیشرانه ‪6‬س��یلندر ‪ 2/9‬لیتری بای توربو و مجموعه‬ ‫باتری لیتیوم‪-‬یونی ‪ 14/1‬کیلووات س��اعتی خروجی‬ ‫‪ 462‬اسب بخار دارد‪ .‬پانامرای مورد بحث در ‪4/4‬ثانیه‬ ‫از س��کون به سرعت ‪96‬کیلومتر در ساعت می رسد و‬ ‫حداکثر سرعت ‪277‬کیلومتر در ساعتی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه پانامرا ‪S E-Hybrid‬‬ ‫قدرت‪/‬گشتاور‪ 680 :‬اسب بخار‪ 849/‬نیوتون متر‬ ‫ای��ن خودرو یکی از قوی تری��ن محصوالت پالگین‬ ‫هیبریدی بازار بوده و بسیار سریع است‪ .‬با وجود یک‬ ‫پیشرانه ‪8‬سیلندر ‪4‬لیتری بای توربو و مجموعه باتری‬ ‫‪14/1‬کیلووات ساعتی‪ ،‬این پورش ه قدرتمند می تواند‬ ‫تنها در ‪3/2‬ثانیه به س��رعت ‪96‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫شلیک ش��ود و سقف سرعت ‪309‬کیلومتر در ساعت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کونیگ زگ رگرا‬ ‫قوی تری��ن خودرو پالگی��ن هیبریدی یک کونیگ‬ ‫زگ رگ��رای چن��د میلی��ون دالری خواهد ب��ود‪ .‬این‬ ‫خودرو در سال‪ 2016‬معرفی شده و تنها ‪ 80‬دستگاه‬ ‫از ان ساخته خواهد ش��د‪ .‬سازنده رگرا می گوید این‬ ‫خودرو قوی ترین و س��ریع ترین خودرو تولیدی تاریخ‬ ‫خواهد بود؛ و البته با قدرت ‪ 1500‬اس��ب بخاری چه‬ ‫کسی می تواند به این گفته ها شک کند؟‬ ‫نی��روی تولیدی این هیوال از پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر‬ ‫‪ 5‬لیتری بای توربو که قدرت ‪ 1100‬اسب بخار داشته و‬ ‫‪3‬پیشرانه الکتریکی حاصل می شود‪ 3 .‬مجموعه باتری‬ ‫‪ 4.5‬کیلووات س��اعتی و ‪ 800‬ولتی نیز نیروبخش این‬ ‫‪3‬پیشرانه الکتریکی هس��تند‪ .‬یک سیستم ریکاوری‬ ‫انرژی جنبشی نیز در رگرا به کار رفته است‪.‬‬ ‫منبع‪insideevs :‬‬ ‫معرفی‬ ‫معرفی داج چارجر مدل سال‪2019‬‬ ‫وقتی جهنم قد می کشد‬ ‫اگرچ��ه خودروس��ازان بیش از هر زم��ان دیگری به فکر تولی��د کراس اوورها و‬ ‫شاس��ی بلندها هستند اما داج چارجر در مدل س��ال‪ 2019‬خود برخی بهبودها را‬ ‫به منظ��ور جلب توجه خریداران انجام داده اس��ت‪ .‬از س��ال‪ 2008‬تاکنون فروش‬ ‫چارج��ر و چلنج��ر ‪70‬درصد افزایش یافته و از س��ال‪ 2014‬تاکن��ون نیز فروش‬ ‫مدل های پرفورمنس از ‪4‬به بیش از ‪25‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫بازنگ��ری در تعداد تریم ها باعث ش��ده چارجر با ‪6‬نس��خه عرضه ش��ود که از‬ ‫مدل پایه ‪ SXT‬تا نس��خه ‪ 707‬اس��ب بخار هلکت را شامل می شود‪ .‬این خانواده‬ ‫همچنین ش��امل تریم های ‪ GT، SXT AWD، R/T‬و ‪ R/T‬اسکات پک است‪.‬‬ ‫اگرچه چارجر هلکت همان قدرت ‪ 707‬اس��ب بخار و گشتاور ‪881‬نیوتون متری را‬ ‫از پیش��رانه ‪8‬سیلندر ‪6/2‬لیتری سوپرشارژردار به دست می اورد اما دارای برخی‬ ‫خوبی های چلنجر دیمن اس��ت‪ .‬مدل س��ال‪ 2019‬چارجر هلک��ت هم اکنون از‬ ‫دستیار النچ‪ ،‬چیلر ویژه و رزرو گشتاور سود می برد‪ .‬سیستم چیلر یادشده پس از‬ ‫خاموش شدن پیشرانه اقدام به خنک کردن سوپرشارژر می کند درحالی که رزرو‬ ‫گش��تاور نیز سوپاپ میانبر به سوپرشارژر را می بندد‪ .‬این سیستم جریان سوخت‬ ‫و جرقه را به منظور توازن دور پیش��رانه و گش��تاور مدیریت می کند و این کار بنا‬ ‫به گفته داج گشتاور رزروی را تولید می کند که شتاب گیری بهینه ای را به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬از دیگر تغییرات این خودرو می توان به پشت امپرهای جدید‪ ،‬اپشن کاپوت‬ ‫مشکی‪ ،‬رینگ های ‪ 20‬اینچی جدید و پکیج کابین الکانترا اشاره کرد‪ .‬مدل هلکت‬ ‫همچنین دارای جلوپنجره جدید با دو ورودی هواست‪ .‬چارجر ‪ R/T‬اسکات پک‬ ‫نی��ز از همان جلوپنج��ره پرفورمنس جدید و دو ورودی هوا س��ود برده و قدرت‬ ‫‪ 485‬اسب بخار و گشتاور ‪644‬نیوتون متری دارد‪ .‬این خودرو نیز به طور استاندارد‬ ‫دارای دس��تیار النچ بوده و دکمه های جدید روی داشبورد اجازه دسترسی سریع‬ ‫به سیس��تم النچ کنترل را می دهند‪ .‬همچنین نش��ان اسکات پک جایگزین نشان‬ ‫‪ R/T‬ش��ده اس��ت‪ .‬از جمله اپش��ن های این خودرو می توان به کاپوت مشکی‪،‬‬ ‫نوارهای کربنی دوگانه و سیس��تم تعلیق با دامپرهای تطبیقی بیلش��تین اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬داج می گوید قیمت پایه این نس��خه کمتر از ‪40‬هزار دالر اس��ت‪ .‬به مدل‬ ‫‪ R/T‬می رسیم که دارای کاپوت‪ ،‬اسپویلر‪ ،‬ورودی های هوای جانبی و صندلی های‬ ‫جدید است‪ .‬این نسخه از سیستم تعلیق پرفورمنس جدید‪ ،‬پدال شیفترهای روی‬ ‫غربیلک فرمان‪ ،‬صفحه نمایش ‪ 8/4‬اینچی و رینگ های ‪ 21‬اینچی کربنی و مشکی‬ ‫سود می برد‪ .‬پیشرانه ‪ 8‬سیلندر ‪5/7‬لیتری چارجر ‪ R/T‬خروجی ‪ 370‬اسب بخار و‬ ‫گش��تاور ‪ 535‬نیوتون متری دارد‪ .‬اما تریم جدیدی که برای مدل س��ال‪ 2019‬در‬ ‫نظر گرفته شده ‪ SXT AWD‬است‪ .‬این چارجر چهارچرخ محرک دارای جعبه‬ ‫انتقال فعال و سیس��تم قطع ارتباط اکس��ل جلو به منظ��ور کاهش تلفات قدرت‬ ‫پیش��رانه است‪ .‬پیشرانه ‪ 6‬سیلندر پنتاس��تار این نسخه خروجی ‪ 300‬اسب بخار و‬ ‫ت هس��تند از‬ ‫گش��تاور ‪358‬نیوتون متری دارد‪ .‬اپش��ن های ‪ SXT AWD‬عبار ‬ ‫چرم ناپا‪ ،‬صندلی های اس��پرت و رینگ های ‪ 19‬اینچی‪ .‬همچنین پکیج اب وهوای‬ ‫سرد هم عرضه شده که شامل غربیلک فرمان گرم شونده و صندلی های راننده و‬ ‫سرنشین گرم شونده می شود‪ .‬دومین تریم جدید چارجر‪ GT‬است که نباید ان‬ ‫را با چلنجر ‪ GT AWD‬اش��تباه گرفت‪ .‬این نس��خه از همان پیشرانه ‪6‬سیلندر‬ ‫‪ SXT AWD‬استفاده می کند و دارای سیستم تعلیق پرفورمنس‪ ،‬صفحه نمایش‬ ‫‪ 8/4‬اینچی و پدال ش��یفترهای روی فرمان اس��ت‪ .‬رینگ ه��ای ‪20‬اینچی را نیز‬ ‫می توان به طور سفارش��ی خریداری کرد‪ .‬این نس��خه نیز از پکیج اب وهوای سرد‬ ‫س��ود می برد‪ .‬چارجر‪ SXT‬هم نسخه پایه اس��ت که دارای قدرت ‪ 292‬اسب بخار‬ ‫و گش��تاور ‪ 352‬نیوتون متری اس��ت‪ .‬این نیرو از طریق یک گیربکس ‪8‬س��رعته‬ ‫اتوماتیک به چرخ ها منتقل می شود‪ .‬از جمله اپشن های این خودرو نیز می توان به‬ ‫کابین چرم ناپا‪ ،‬پکیج مشکی شامل رینگ های ‪ 20‬اینچی تیره و پکیج اب وهوای‬ ‫س��رد اش��اره کرد‪ .‬داج رنگ های بدنه گوناگونی را با نام های ویژه عرضه می کند‪.‬‬ ‫این خودرو در مدل سال‪ 2019‬خود دارای رنگ های ابی‪ ،‬خاکستری‪ ،‬سبز‪ ،‬مانگو‪،‬‬ ‫کریستال گرانیت‪ ،‬ابی ایندیگو‪ ،‬فوالدی ماکزیمم‪ ،‬قرمز اکتان‪ ،‬مشکی‪ ،‬پالم کریزی‪،‬‬ ‫نیکل و س��فید اس��ت‪ .‬پیش فروش این خودرو از ماه جاری اغاز شده و نخستین‬ ‫نسخه ها در ‪ ۳‬ماه سوم سال ‪ 2018‬به دست مشتریان خواهد رسید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫استقبال مرسدس از بازگشت پورشه به فرمول ‪1‬‬ ‫مرس��دس می گوی��د زمانی که قوانی��ن جدید در س��ال‪2021‬‬ ‫عملیاتی ش��ود‪ ،‬از بازگشت پورش��ه به فرمول‪ 1‬استقبال می کند‪.‬‬ ‫پورشه یکی از خودروسازان مشهور است که درباره قوانین پیشرانه‬ ‫جدید صحبت هایی داشته و خواستار قوای محرکه ساده تری شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این برند المان��ی اخرین بار در س��ال‪ 1991‬در فرمول‪ 1‬و‬ ‫به عنوان تامین کننده پیشرانه فوت ورک اروز حضور داشت هرچند‬ ‫بهترین نتایج انها در دهه ‪80‬میالدی و توس��ط مک الرن به دست‬ ‫امده اس��ت‪ .‬البته پورش��ه در ان زمان نسخه ری برند شده ‪TAG‬‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬مدیر مرس��دس توتو ولف که با اسکای فرمول‪1‬‬ ‫درباره احتمال پیوس��تن پورش��ه به این مس��ابقه های سال‪2021‬‬ ‫صحب��ت می کرد گفته که از حضور ی��ک رقیب جدید در فرمول‪1‬‬ ‫اس��تقبال می کند‪ .‬ولف گفته است‪ :‬هر چه بیشتر بتوانیم بجنگیم‬ ‫بیش��تر لذت خواهیم برد‪ .‬حدس می زنم که پورش��ه به حضور در‬ ‫فرمول‪ 1‬عالقه مند بوده و به دنبال فضایی اس��ت که در حال حاضر‬ ‫خیلی روشن نیست‪ .‬انها روی میز نشسته اند و بررسی های خود را‬ ‫انجام می دهند‪ .‬پورشه پیش تر در مصاحبه با اتواسپرت گفته که با‬ ‫تیم خود به فرمول‪ 1‬باز نخواهد گشت اما می تواند به عنوان شریک‬ ‫یک تیم کنونی‪ ،‬به احتمال زیاد به عنوان تامین کننده پیش��رانه یا‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫یک اسپانس��ر ساده ظاهر ش��ود‪ .‬بحث و گفت وگوها درباره قوای‬ ‫محرکه این��ده فرمول‪ 1‬هنوز هم ادامه دارد‪ .‬تع��دادی از تیم ها از‬ ‫جمله مرس��دس می خواهند پیشرانه ها همچنان بسیار پیشرفته و‬ ‫کارا باقی بمانند اما برخی تیم های دیگر نیز خواهان پیش��رانه های‬ ‫س��اده تر اما جذاب تر هس��تند‪ .‬ولف خاطرنش��ان می کند‪ :‬برای ما‬ ‫مهم است که پیام حضور فناوری همچنان باقی بماند زیرا بازدهی‬ ‫پیش��رانه همچنان به اندازه پرفورمنس اهمیت دارد‪ .‬پیشرانه های‬ ‫فرمول‪ 1‬باید در س��طح بسیار باال از نظر پرفورمنس و کارایی باقی‬ ‫بمانند‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫کراس اوور ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی اس یووی هایی که کراس اوور شدند‬ ‫تبدیل شوندگان‬ ‫در س��ال هایی نه چندان دور که مفهوم کراس اوور تا این حد گسترده نشده‬ ‫بود‪ ،‬خودروس��ازان اقدام به تولید اس یووی هایی واقعی با س��اختار بدنه روی‬ ‫شاسی می کردند که بسیاری از انها برپایه شاسی تراک ها و پیکاپ ها ساخته‬ ‫ش��ده بودند‪ ،‬اما در سال های اخیر با افزایش ش��دید محبوبیت کراس اوورها‪،‬‬ ‫خودروس��ازان سراسر جهان بس��یاری از اس یووی های بدنه روی شاسی خود‬ ‫را به کراس اوورهایی با س��اختار یکپارچه تبدیل کردند که براس��اس پلتفرم‬ ‫خودروهای س��واری س��اخته ش��ده اند‪ .‬هرچن��د کراس اووره��ا به طورعمده‬ ‫خودروهای کم مصرف تر و س��بک تری هس��تند و تجربه رانندگی راحت تری‬ ‫را ارائه می کنند اما از توانایی های افرود اس یووی ها بهره مند نیس��تند چراکه‬ ‫کراس اوورها در اصل س��واری های قدبلندی هستند که بسیاری از انها حتی‬ ‫به صورت دیفرانس��یل جلو ارائه می ش��وند و از س��امانه چهارچرخ محرک در‬ ‫انه��ا خبری نیس��ت؛ بااین حال این روزه��ا رویه و تقاضای بازار‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫اس یووی های واقعی را به کراس اوورهای دیفرانس��یل جلو تبدیل کرده است‪،‬‬ ‫به همین دلیل قصد داری��م در این مطلب به معرفی اس یووی هایی بپردازیم‬ ‫که به کراس اوور تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت بلیزر‬ ‫و ک��راس اوور فلکس تولی��د کرد و به این ترتیب اکس��پلورر از یک اس یووی‬ ‫دیفرانسیل عقب به یک کراس اوور دیفرانسیل جلو تبدیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان پث فایندر‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۶‬نیسان با مدل پث فایندر به بازار اس یووی ها وارد شد‪ .‬این‬ ‫اس یووی که براس��اس پلتفرم پیکاپ ‪ D۲۱‬نیس��ان ساخته شده بود‪ ،‬با فورد‬ ‫برانکو‪ ،‬شورولت بلیزر و جیپ چروکی به رقابت پرداخت‪ .‬پث فایندر اولیه یک‬ ‫افرودر جان سخت بود که در ایاالت متحده کسانی که خواهان یک افرودر توانا‬ ‫از خودروس��ازان غیرداخلی بودند را به سمت خود جذب کرد‪ ،‬اما درحالی که‬ ‫نسل اول پث فایندر ساختار بدنه روی شاسی داشت‪ ،‬در نسل دوم که در سال‬ ‫‪ ۱۹۹۶‬به بازار امد‪ ،‬از س��اختار یکپارچه اس��تفاده ش��ده بود‪ .‬سپس در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬در نسل سوم‪ ،‬پث فایندر بار دیگر به ساختار بدنه روی شاسی بازگشت‬ ‫که براس��اس شاسی پیکاپ ناوارا ساخته ش��ده بود‪ .‬در نسل کنونی یا چهارم‬ ‫پث فایندر‪ ،‬بار دیگر از س��اختار یکپارچه اس��تفاده شده است‪ .‬این نسل روی‬ ‫پلتفرم یکسانی با مدل های مورانو و ماکسیما ساخته شده و به طوررسمی یک‬ ‫کراس اوور فول س��ایز دیفرانس��یل جلو به شمار می رود که از ریشه های افرود‬ ‫خود بسیار فاصله گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹جیپ چروکی‬ ‫ش��ورولت در س��ال ‪ ۱۹۶۹‬مدل بلیزر ‪ K۵‬را معرفی ک��رد که کوچکترین‬ ‫خودرو س��اخته شده براساس شاسی تراک های س��ری ‪ CK‬به شمار می رفت‪.‬‬ ‫بلیزر یک اس یووی افرود سرس��خت بود که برای رقابت با فورد برانکو که ‪3‬‬ ‫سال پیش به بازار امده بود‪ ،‬در نظر گرفته شده بود؛ اما در سال ‪ ۱۹۹۴‬بلیزر‬ ‫‪ K۵‬از سبد محصوالت شورولت کنار رفت و مدل تاهو جایگزین ان شد‪ .‬البته‬ ‫نام بلیزر همچنان تا سال ‪ ۲۰۰۹‬در قالب مدل های ‪ S۱۰‬بلیزر و تریل بلیزر در‬ ‫سبد محصوالت شورولت وجود داشت اما بلیزر اصلی همان مدل ‪ K۵‬بود که‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۹۴‬از خط تولید کنار گذاشته شد‪ .‬حال اما شورولت از نام بلیزر‬ ‫برای یک کراس اوور جدید استفاده کرده است‪ .‬البته شباهت میان بلیزر ‪ K۵‬و‬ ‫بلیزر ‪ ۲۰۱۹‬صرفاً تنها نام انها خالصه می شود زیرا بلیزر جدید یک کراس اوور‬ ‫دیفرانس��یل جلو است که براساس پلتفرم ‪ C۱XX‬جنرال موتورز مشترک با‬ ‫کادیالک ‪ XT۵‬و جی ام سی اکادیا ساخته شده است‪.‬‬ ‫بین س��ال های ‪ ۱۹۶۳‬ت��ا ‪ ۱۹۶۷‬جیپ‪ ،‬مدل فول س��ایز واگنییر را در دو‬ ‫نسخه دودر و چهاردر تولید می کرد اما در سال ‪ ۱۹۷۴‬نسخه دودر واگنییر را‬ ‫بازطراحی و ان را با نام چروکی معرفی کرد‪ .‬چروکی یک اس یووی جان سخت‬ ‫ب��ا توانایی های اف��رود بی نظیر مورد انتظار از یک جی��پ بود که درعین حال‬ ‫ویژگی های اس��پرتی داش��ت‪ .‬نام چروکی تا امروز از س��بد محصوالت جیپ‬ ‫کنار نرفته اما نس��ل های س��وم و چه��ارم ان در ایاالت متح��ده با نام لیبرتی‬ ‫عرضه ش��دند‪ ،‬درحالی ک��ه در بازارهای خارج از امریکا ب��ا همان نام چروکی‬ ‫ارائه می ش��دند‪ .‬در سال ‪۲۰۱۳‬میالدی جیپ نس��ل کنونی یا پنجم چروکی‬ ‫را معرفی کرد که روی پلتفرم یکس��انی با کرایسلر ‪ ۲۰۰‬و مینی ون پاسیفیکا‬ ‫س��اخته شده است؛ بنابراین چروکی هم نمونه دیگری از یک محصول جدید‬ ‫است که تنها از نام اسالف خود استفاده می کند و هیچ شباهتی به انها ندارد‪.‬‬ ‫فورد در سال ‪ ۱۹۹۰‬مدل اکسپلورر را به عنوان جایگزینی برای مدل برانکو‬ ‫‪ II‬معرفی کرد‪ .‬اکس��پلورر که س��اختار بدنه روی شاسی داشت‪ ،‬در دو نسخه‬ ‫دودر و چهاردر تولید می ش��د‪ .‬هرچند این خودرو روی شاس��ی پیکاپ فورد‬ ‫ی افرود باالیی داش��ت اما برای استفاده های‬ ‫رنجر س��اخته ش��ده بود و توانای ‬ ‫خانوادگی هم مناسب بود‪ .‬در سال ‪ ۱۹۹۵‬نیز نسل دوم اکسپلورر به بازار امد‬ ‫که همچنان ریش��ه های افرود خود را حفظ و پاالیش و راحتی بیشتری را به‬ ‫ان اضافه کرده بود‪ .‬اکس��پلورر همچنان تا س��ال ‪ ۲۰۱۰‬یعنی تا پایان تولید‬ ‫نس��ل چهارم ساختار بدنه روی شاسی مبتنی بر پیکاپ خود را حفظ کرد اما‬ ‫فورد نس��ل پنجم این ماش��ین را روی پلتفرم ‪ D۴‬مشترک با سدان تاروس‬ ‫تاریخچه کیا اسپورتیج به سال ‪ ،۱۹۹۳‬یعنی زمان اتحاد کیا با فورد و مزدا‬ ‫بازمی گردد‪ .‬در ان س��ال کیا برای ساخت یک اس یووی کامپکت از پلتفرم و‬ ‫بس��یاری از قطعات فنی ون مزدا بونگو اس��تفاده کرد‪ .‬نسل اول اسپورتیج با‬ ‫پیشرانه های چهارس��یلندر بنزینی و دیزل‪ ،‬گیربکس های دستی و اتوماتیک‬ ‫و سیس��تم های انتقال قدرت دیفرانسیل عقب و دو دیفرانسیل به بازار عرضه‬ ‫ش��د‪ ،‬اما با معرفی نسل دوم اسپورتیج در سال ‪ ،۲۰۰۵‬دوران اس یووی بودن‬ ‫ان به پایان رس��ید زیرا در این نس��ل کیا برای ساخت اس��پورتیج از پلتفرم‬ ‫دیفرانس��یل جلوی س��دان هیوندای االنترا اس��تفاده کرده بود‪ .‬این رویه در‬ ‫نس��ل های بعدی هم ادامه یافت؛ بنابراین اس��پورتیج که هم اکنون در نس��ل‬ ‫‹ ‹فورد اکسپلورر‬ ‫‹ ‹کیا اسپورتیج‬ ‫چهارم خود قرار دارد به یک کراس اوور کامپکت تبدیل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیا سورنتو‬ ‫دومین شاسی بلند کیا یعنی سورنتو هم کار خود را به عنوان یک اس یووی‬ ‫اغاز کرد‪ .‬نس��ل اول این خودرو که در سال ‪ ۲۰۰۲‬معرفی شد‪ ،‬یک اس یووی‬ ‫س��نتی با ساختار بدنه روی شاس��ی مبتنی بر پیکاپ بود که با پیشرانه های‬ ‫گوناگ��ون ‪ 4‬و ‪ 6‬س��یلندر و به ص��ورت دیفرانس��یل عقب یا دو دیفرانس��یل‬ ‫(سفارش��ی) به بازار عرضه شد‪ ،‬اما سورنتو هم در نسل دوم به یک کراس اوور‬ ‫دیفرانس��یل جلو با ساختار یکپارچه تبدیل شد‪ .‬این نسل که در سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫به بازار امد‪ ،‬پلتفرم مش��ترکی با هیوندای س��انتافه و وراکروز داشت‪ .‬سورنتو‬ ‫هم اکنون در نسل سوم قرار دارد که همچنان با ساختار یکپارچه ساخته شده‬ ‫و سیستم انتقال قدرت ان از نوع دیفرانسیل جلو است‪.‬‬ ‫‹ ‹لینکلن اویاتور‬ ‫لینکلن در س��ال ‪ ۲۰۰۲‬اس یووی متوسطی به نام اویاتور را معرفی کرد که‬ ‫براساس فورد اکسپلورر ان زمان ساخته شده بود؛ بنابراین ساختار بدنه روی‬ ‫شاس��ی داش��ت‪ ،‬اما اویاتور تنها ‪ 3‬سال تولید ش��د و لینکلن در سال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫به علت فروش پایین به تولید ان پایان داد‪ .‬س��پس در س��ال ‪ ۲۰۰۷‬لینکلن‬ ‫کراس اوور جدیدی را به عنوان جایگزینی برای اویاتور معرفی کرد که براساس‬ ‫ش��یوه نام گذاری جدید این ش��رکت‪ MKX ،‬نام گرفته ب��ود‪ ،‬اما درحالی که‬ ‫اویاتور یک اس یووی با س��اختار بدنه روی شاس��ی بود‪ MKX ،‬روی پلتفرم‬ ‫دیفرانس��یل جلوی ‪ CD۳‬فورد ساخته شده بود که با فورد فیوژن‪ ،‬مرکوری‬ ‫میالن و لینکلن زفیر مش��ترک بود‪ .‬البته لینکلن قصد دارد نام اویاتور را بار‬ ‫دیگر احیا و به زودی نسل جدید ان را معرفی کند‪ .‬هرچند اویاتور جدید روی‬ ‫پلتفرم دیفرانسیل عقب جدیدی ساخته می شود‪ ،‬اما به احتمال زیاد ساختاری‬ ‫ن را یک اس یووی دانست‪.‬‬ ‫یکپارچه خواهد داشت‪ ،‬به همین دلیل نمی توان ا ‬ ‫‹ ‹شورولت تراورز‬ ‫تریل بلیزر در ابتدا در سال ‪ ۱۹۹۹‬به عنوان یک نسخه خاص برای اس یووی‬ ‫ن را به یک مدل مجزا و مستقل‬ ‫بلیزر ارائه شد اما در سال ‪ ۲۰۰۲‬شورولت ا ‬ ‫تبدی��ل ک��رد‪ .‬هرچند بلیزر و تریل بلی��زر روی پلتفرم های متفاوتی س��اخته‬ ‫ش��ده بودند‪ ،‬اما هر دو س��اختار بدنه روی شاسی و با هم همپوشانی داشتند‪،‬‬ ‫ب��ه همین دلیل تولید بلیزر در س��ال ‪ ۲۰۰۵‬پایان یاف��ت‪ ،‬درحالی که تولید‬ ‫تریل بلیزر همچنان ادامه یافت تا اینکه در س��ال ‪ ۲۰۰۹‬س��رانجام پس از ‪7‬‬ ‫سال‪ ،‬ش��ورولت به تولید تریل بلیزر هم پایان داد‪ .‬سپس سازنده امریکایی در‬ ‫همین س��ال مدل جدید تراورز را به عن��وان جایگزین تریل بلیزر معرفی کرد‪،‬‬ ‫اما تراورز یک کراس اوور فول س��ایز با ساختار یکپارچه بود که هرچند امکان‬ ‫سفارش س��امانه چهارچرخ محرک برای ان وجود داشت اما هسته و ترکیب‬ ‫اصلی ان دیفرانس��یل جلو بود؛ بنابراین اس یووی دیفرانسیل عقب تریل بلیزر‬ ‫هم به یک کراس اوور دیفرانسیل جلو تبدیل شد‪.‬‬ ‫منبع‪Motor۱ :‬‬ ‫معرفی‬ ‫معرفی دوج چلنجر جدید مدل ‪۲۰۱۹‬‬ ‫وقتی چلنجر پوست می اندازد‬ ‫پس از انتش��ار یک تیزر‪ ،‬دوج درنهایت به طور رسمی نسخه بروز شده خانواده‬ ‫مدل چلنجر خود را معرفی کرد‪ .‬در این بروزرسانی‪ ،‬در کل اعضای خانواده چلنجر‬ ‫تغییراتی ایجاد و مدل جدیدی هم به خانواده این ماسل کار اصیل امریکایی اضافه‬ ‫ش��ده اس��ت؛ بنابراین در ادامه این مطلب تغییرات هریک از مدل های چلنجر را‬ ‫به طور مجزا بررسی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدل های ‪ RT‬و ‪( GT AWD‬مدل ‪ GT AWD‬نس��خه چهارچرخ محرک‬ ‫چلنجر است) به طور استاندارد به پکیج ‪ Super Track‬مجهز شده اند که شامل‬ ‫تعلیق عملکردی‪ ،‬کاپوت اسپرت‪ ،‬اسپلیتر جلو و رینگ های ‪ ۲۱‬اینچی کریستالی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬درحالی که در داخل هم صندلی های پارچه ای تقویت شده و پدال های‬ ‫تعویض دنده پش��ت غربیلک فرمان (در مدل ه��ای اتوماتیک) را به خودرو اضافه‬ ‫می کن��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برای هردو مدل امکان س��فارش پکیج ‪Performance‬‬ ‫‪ Handling‬وجود دارد‪.‬‬ ‫ای��ن پکیج به م��دل ‪ GT AWD‬ترمزهای برمبو‪ ،‬میله انت��ی رول بزرگتر و‬ ‫رینگ ه��ای ‪۲۰‬اینچی عریض تر را اضافه می کن��د‪ .‬ویژگی های این پکیج در مدل‬ ‫‪ RT‬اما متفاوت اس��ت و ش��امل تنظیم دوباره تعلیق با فنره��ای ارتقایافته‪ ،‬میله‬ ‫انت��ی رول تجدیدنظر ش��ده و کمک های ‪ Bilstein‬می ش��ود‪ .‬برای ‪ RT‬جدید‬ ‫پکیج پرفورمنس پالس نیز قابل س��فارش اس��ت که دیفرانسیل لغزش محدود و‬ ‫رینگ های ‪۲۰‬اینچی الیاژی فورج کاری شده با الستیک های پیرلی ‪ P-Zero‬را‬ ‫ارائه می کند‪.‬‬ ‫هرچن��د پرچم دار خانواده چلنجر مدل هلکت اس��ت اما دوج مدل ‪RT Scat‬‬ ‫‪ Pack‬را ارائه کرده تا خریداران بتوانند برخی امکانات هلکت را با قیمتی پایین تر‬ ‫به دس��ت اورن��د‪ .‬نرخ این م��دل از کمتر از ‪ ۴۰‬هزار دالر اغاز می ش��ود و به یک‬ ‫پیشرانه ‪ ۶/۴‬لیتری ‪ V۸‬با ‪ ۴۸۵‬اسب بخار قدرت و ‪ ۶۴۳‬نیوتن متر گشتاور مجهز‬ ‫است‪ .‬این مدل در جلو از یک کاپوت الومینیومی با دریچه های دوگانه اختصاصی‬ ‫سود می برد‪ .‬دیگر ویژگی های مدل ‪ RT Scat Pack‬نیز شامل نشان های ‪Scat‬‬ ‫‪ Pack‬و کابین تجدیدنظر شده با تریم تیتانیومی می شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬مانند هلکت‪ ،‬برای ای��ن مدل هم پکی��ج ‪ Widebody‬قابل‬ ‫س��فارش است که ش��امل اسپلیتر جلو و اسپویلر عقب متعلق به هلکت به همراه‬ ‫بچه گلگیرهای عریض تر می ش��ود که نمای عضالنی تری به خودرو می بخشد؛ اما‬ ‫این پکیج عالوه بر گلگیرهای عریض تر‪ ،‬کمک فنرهای تطبیقی با فنرهای سفت تر‬ ‫جل��و‪ ،‬تنظیم دوب��اره کمک ها و میله انتی رول بزرگت��ری را هم به چلنجر اضافه‬ ‫می کند‪.‬چلنجر هلکت استاندارد هم اکنون به نسخه ارتقایافته ای از همان پیشرانه‬ ‫‪ ۶/۲‬لیتری ‪ V۸‬سوپرش��ارژ مجهز ش��ده ک��ه خروجی ان با افزایش��ی جزئی به‬ ‫‪ ۷۱۷‬اس��ب بخار قدرت و ‪ ۸۸۸‬نیوتن متر گش��تاور رس��یده و افزایشی ‪ ۱۰‬اسب‬ ‫بخاری و ‪ ۸‬نیوتن متری را نس��بت به گذشته تجربه کرده است؛ عالوه بر پیشرانه‬ ‫ارتقایافته‪ ،‬نسخه جدیدی از پکیج ‪ Widebody‬هم برای هلکت ارائه شده است‬ ‫که همان طور که در باال گفته ش��د‪ ،‬بچه گلگیرهای��ی را به خودرو اضافه می کند‬ ‫که عرض کلی ان را نزدیک ‪ ۹‬س��انتی متر افزایش می دهد‪ .‬این پکیج ش��امل یک‬ ‫اسپویلر مشکی رنگ جدید هم می شود‪.‬‬ ‫هلکت روی رینگ های سبک وزن مشکی رنگ ‪۲۰‬اینچی قرار گرفته‪ ،‬درحالی که‬ ‫نمونه ه��ای ‪۲۰‬اینچ��ی پنج پره هم برای ان قابل س��فارش اس��ت‪ .‬در نمونه های‬ ‫مجه��ز به پکی��ج ‪ Widebody‬این رینگ های الومینیومی فورج کاری ش��ده با‬ ‫الس��تیک های پیرلی ‪ P-Zero‬پوش��یده می شوند تا عملکرد ماش��ین را بهبود‬ ‫بخش��ند‪ .‬همچنین تمامی مدل ه��ای هلکت جدید به کمک فنره��ای تطبیقی‪،‬‬ ‫ترمزهای برمبو و سیستم کمکی النچ مجهز شده اند‪.‬‬ ‫این سیس��تم که برای نخس��تین بار در مدل دیمن معرفی شد‪ ،‬از سنسورهای‬ ‫سرعت درون چرخ ها استفاده می کند تا از چسبندگی الستیک ها اطمینان حاصل‬ ‫کند‪ .‬اگر سیس��تم لغزش یا هرزگردی را تش��خیص دهد‪ ،‬ماجول کنترل پیشرانه‬ ‫به طور موقت گش��تاور را کاهش می دهد تا حداکثر کش��ش ب��دون نیاز به اینکه‬ ‫راننده پای خود را از روی پدال گاز بردارد‪ ،‬ارائه شود‪.‬‬ ‫هلکت جدید در داخل هم به غربیلک فرمان ‪ D‬شکل با پوشش چرمی‪ ،‬دوخت‬ ‫متض��اد نقره ای رنگ و صندلی های پارچه ای عملکردی مجهز ش��ده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫خریداران می توانند صندلی های چرمی ناپا‪ ،‬الکانترا یا الگونا را هم سفارش دهند‪.‬‬ ‫درنهای��ت به برتری��ن و جذاب ترین مدل چلنجر جدید رس��یدیم که نس��خه‬ ‫جدی��دی به نام هلکت ‪ Redeye‬اس��ت‪ .‬این مدل به همان پیش��رانه ‪ ۶/۲‬لیتری‬ ‫‪ V۸‬سوپرش��ارژ هلکت استاندارد مجهز اس��ت اما خروجی این موتور با افزایشی‬ ‫چش��مگیر به ‪ ۷۹۷‬اسب بخار قدرت و ‪ ۹۵۷‬نیوتن متر گشتاور رسیده است‪ .‬برای‬ ‫رس��یدن به این خروجی قابل توجه‪ ،‬پیشرانه ‪ Redeye‬مانند دیمن به ‪ ۲۵‬قطعه‬ ‫ارتقایافته مجهز ش��ده اس��ت‪ .‬این قطعات جدید شامل سوپرش��ارژر بزرگتر ‪۲/۷‬‬ ‫لیتری‪ ،‬پیس��تون ها و ش��اتون های تقویت شده‪ ،‬س��وپاپ های سرعت باال‪ ،‬سیستم‬ ‫روغن کاری ارتقایافته و سیستم انژکتور ویژه می شود‪.‬‬ ‫به لطف این افزای��ش قدرت‪ ،‬حاال چلنجر هلکت ‪ Redeye‬به قدرتمندترین و‬ ‫س��ریع ترین ماسل کار دنیا تبدیل شده است؛ به گونه ای که می تواند در مدت تنها‬ ‫‪ ۳/۴‬ثانیه از صفر به س��رعت ‪ ۹۶‬کیلومتر در س��اعت برس��د و به حداکثر سرعت‬ ‫‪ ۳۲۶‬کیلومتر در ساعت دست پیدا کند‪ .‬همچنین دوج این ماشین را سریع ترین‬ ‫گرند تورر تولیدی دنیا می داند زیرا می تواند در مدت ‪ ۱۰.۸‬ثانیه مسافت ‪ ۴۰۰‬متر‬ ‫یا همان یک چهارم مایل را طی کند؛ بنابراین هرچند مدل دیمن نمونه ای با تولید‬ ‫محدود بود که چندی اس��ت تولید ان به پایان رسیده اما حاال هلکت ‪Redeye‬‬ ‫می تواند جای خالی دیمن را در خانواده چلنجر پر کند‪ .‬تولید دوج چلنجر جدید‬ ‫مدل ‪ ۲۰۱۹‬از پاییز امسال اغاز شده و نخستین نمونه های ان در سه ماهه پایانی‬ ‫امسال به خریداران تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫بوگاتی شیرون چگونه ساخته می شود؟!‬ ‫مونالیزای بوگاتی‬ ‫گردش��گران مجارس��تانی از دیدن المبورگینی کانتاش‪ ،‬فراری ‪ F۵۰‬و بوگاتی‬ ‫ویرون س��یر نمی شوند‪ .‬البته با این اس��تثنا که اخری خودرویی ایتالیایی نیست‪.‬‬ ‫بنیانگذار ش��رکت بوگاتی اقای اتوره بوگاتی در میالن ایتالیا به دنیا امد اما همه‬ ‫خودروهایی که او طراحی کرد در شهری به نام مولشایم متولد شدند‪ .‬این سنت‬ ‫هنوز نیز ادامه دارد و ش��یرون جدیدترین محصول این ش��رکت است که از زمان‬ ‫معرفی تاکنون سر و صدای زیادی به پا کرده است‪.‬‬ ‫بوگاتی کارخانه خود را «کارگاه هنری» می نامد‪ .‬فرایند تولید این خودرو فقط‬ ‫متکی به دس��ت انس��ان اس��ت و هیچ الگوریتم یا نرم افزاری در کار نیست‪ .‬حتی‬ ‫ی��ک ربات نیز در داخل کارخانه دیده نمی ش��ود‪ .‬این موضوع برای ش��رکتی که‬ ‫قطعات خود را نمی س��ازد کمک حال اس��ت‪ .‬همه چیز از تامین کنندگان اروپایی‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬مونوکوک فیبر کربنی ش��یرون محصول داالرا است‪ ،‬کالیپرهای‬ ‫ترمز را ‪ AP‬ریس��ینگ می س��ازد و صندلی ها نیز محص��ول تامین کننده معروف‬ ‫اسپارکو است‪ .‬مکانیک های بسیار باتجربه بوگاتی حدود یک هفته را صرف مونتاژ‬ ‫پیشرانه ‪۱۶‬سیلندر کوادتوربو می کنند‪ .‬این قلب اهنین در تاسیسات خاص گروه‬ ‫فولکس واگن س��اخته می ش��ود‪ .‬بوگاتی قطعات موردنیاز برای ساخت شیرون را‬ ‫حدود ‪ 3‬ماه پیش از شروع تولید سفارش می دهد‪.‬‬ ‫ش��یرون در کارگاه هنری ‪ ۱۲‬جایگاه را پش��ت سر می گذارد‪ .‬نخستین قدم در‬ ‫فراین��د تولید تبدیل پیش��رانه و گیربکس به یک واحد تنه��ا و البته مورد دیگر‬ ‫مونتاژ س��اب فریم جلو اس��ت‪ .‬کارکنان شرکت سپس مونوکوک را در جای خود‬ ‫قرار داده و بخش عقبی را با استفاده از ‪ ۱۴‬پیچ تیتانیومی نصب می کنند‪ .‬شاسی‬ ‫پس از حدود یک هفته کار اماده ش��ده اس��ت‪ .‬خودرو س��پس به جایگاه دیگری‬ ‫رفته و روغن‪ ،‬مایع خنک کننده روغن ترمز و نخس��تین سوخت بنزین را دریافت‬ ‫می کند‪ .‬سپس شیرون روی داینامومتر قرار می گیرد و تا سرعت ‪ ۲۰۰‬کیلومتر در‬ ‫ساعت رانده می شود‪ .‬رییس فرایند تولید اقای کریستوف پیچون می گوید بوگاتی‬ ‫بای��د داینامومتر جدیدی را که قادر به هماهنگی با قدرت و گش��تاور فوق العاده‬ ‫ش��یرون اس��ت س��فارش دهد زیرا این داینامومتر برای ویرون به کار می رفت و‬ ‫هم اکنون نمی تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد‪ .‬بوگاتی الکتریسیته اضافی‬ ‫را در زمان تست ش��یرون به دست می اورد‪ .‬شما می توانید گوشی خود را در این‬ ‫مکان ش��ارژ کنید و به دوس��تان تان بگویید که ش��ارژ ان حاصل گردش ‪ 4‬چرخ‬ ‫ش��یرون بوده اس��ت‪ .‬کارکنان حدود ‪ ۳‬روز را صرف نصب و تنظیم پانل های بدنه‬ ‫فیبر کربنی می کنند و بوگاتی حالت پیش از رنگ پیدا می کند‪ .‬شیرون سپس با‬ ‫رنگ ابتدایی اشنا می شود تا هرگونه نشتی ان پیش از نصب کابین بررسی شود‪.‬‬ ‫هر شیرون نیازمند تست ازسوی دو راننده در جاده های عمومی است‪ .‬در جریان‬ ‫نخستین تست این خودرو کارگاه هنری را ترک می کند و به شهر کلمار می رود‪.‬‬ ‫یک فرودگاه در این شهر وجود دارد که به بوگاتی اجازه می دهد خودروهای خود‬ ‫را در بان��د فرود تس��ت کند‪ .‬رانندگان با برج مراقبت در تماس هس��تند تا زمان‬ ‫مناسب برای رسیدن به سرعت ‪ ۳۲۲‬کیلومتر در ساعت را اعالم کنند‪ .‬پس از این‬ ‫تس��ت پرسرعت خودرو به مولشایم می رود‪ .‬بعد از دریافت مایعات جدید شیرون‬ ‫اماده دومین تست می شود که کوتاه تر است‪.‬‬ ‫پس از تست های انجام شده شیرون حدود ‪ 3‬روز در جایگاه تمیزکاری و پولیش‬ ‫زدن متوقف اس��ت‪ .‬سپس خودرو وارد تونل نور می شود و متخصصان شرکت هر‬ ‫سانتی متر خودرو را بررس��ی می کنند تا هرگونه ایراد احتمالی را بیابند‪ .‬این کار‬ ‫حدود ‪ ۶‬ساعت طول می کشد‪.‬‬ ‫درنهایت خودرو پیش از س��فر اخر به جایگاه بررسی باز هم فرایند تمیزکاری‬ ‫را پش��ت س��ر می گذارد‪ .‬ش��یرون چراغ سبز تحویل به مش��تری را در پایان این‬ ‫فرایند دریافت می کند‪ .‬تا رسیدن به این نقطه‪ ،‬خودرو حدود ‪ ۲‬ماه را در کارگاه‬ ‫هنری بوگاتی س��پری کرده است‪ .‬پیشرانه ‪ ۱۶‬سیلندر دست ساز شیرون به مدت‬ ‫‪ ۸‬س��اعت روی دس��تگاه داینو تست شده و س��پس از المان به کارگاه هنری در‬ ‫مولش��ایم می اید‪ .‬تولید ان با اتصال پیش��رانه به گیربکس دوکالچه ‪ ۷‬سرعته و‬ ‫به وجود امدن یک واحد تنها ش��روع می ش��ود‪ .‬نصب پانل های بدنه فیبر کربنی‬ ‫روی مونوکوک خودرو حدود ‪ 3‬روز طول می کش��د‪ .‬این تصویر نشان می دهد که‬ ‫‪ 3‬رادیاتور در بخش جلویی جاگذاری ش��ده و یک مجرای هوا نیز جلوی چراغ ها‬ ‫قرار دارد‪ .‬این مجرا هوای خنک را به طورمس��تقیم به ترمزهای جلو می رس��اند‪.‬‬ ‫شیرون به خاطر نداش��تن صفحه نمایش در کنسول مرکزی با دیگر خودروهای‬ ‫بازار متفاوت اس��ت و به جای ان ش��اهد دو صفحه نمایش باکیفیت در هر طرف‬ ‫سرعت س��نج هس��تیم که اطالعات اساس��ی خودرو را به راننده منتقل می کند‪.‬‬ ‫بوگاتی هر دستگاه ش��یرون را حدود ‪ ۳۵۴‬کیلومتر تست می کند‪ .‬بخش جلویی‬ ‫این خودرو دارای پوشش استتاری است تا از اسیب احتمالی جلوگیری شود‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل خودروهای تست شده از رینگ های خود یا پوشش زیر بدنه استفاده‬ ‫نمی کنند‪ .‬پس از پایان تست ها است که خودرو حالت نهایی به خود می گیرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬پیچ بس��یار سبک تیتانیومی باعث اتصال مونوکوک به بخش عقبی خودرو‬ ‫می ش��وند‪ .‬در مجموع حدود ‪ ۱۸۸‬نقطه اتصال باعث می ش��ود شیرون به صورت‬ ‫ی��ک مجموعه باقی بماند‪ .‬کارکنان از اچارهای ویژه دیجیتالی به منظور اطمینان‬ ‫از اینکه هر پیچ به اندازه کافی س��فت شده استفاده می کنند‪ .‬بوگاتی فاصله بین‬ ‫برخی قطعات بدنه را با فوم و ساختار شانه عسلی الومینیومی پر کرده است‪ .‬این‬ ‫متریال باعث می شوند وزن شیرون در حالت ایده ال باقی بماند‪.‬‬ ‫زمانی که خودرو اماده راندن شد‪ ،‬مکانیک های بوگاتی عملکردهای الکترونیکی‬ ‫مانند کشش و کنترل پایداری را کالیبره می کنند‪ .‬سپس خودرو روی داینامومتر‬ ‫ق��رار می گیرد و حدود ‪ ۶۴‬کیلومتر را با س��رعت ‪ ۲۰۰‬کیلومتر در س��اعت رانده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫منبع‪autocar :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تجربه رانندگی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رکورد جدید هوند ا سیویک تایپ‪ R‬در سیلورستون‬ ‫اول مگنی کورس س��پس اسپا و حاال سیلورس��تون‪ .‬هوندا سیویک‬ ‫تایپ‪ R‬پس از ثبت رکوردهای جدید برای طی یک دور پیس��ت های‬ ‫مگنی کورس و اسپا توانسته در سیلورستون که خان ه گرندپری بریتانیا‬ ‫است‪ ،‬رکوردشکنی کند‪ .‬مات نیل که ‪3‬بار قهرمان مسابقه های تورینگ‬ ‫ش��ده این هاچ بک داغ را رانده و یک دور پیس��ت را فقط در ‪2‬دقیقه‬ ‫و ‪31/32‬ثانیه طی کرده و رکورد قبلی س��ریع ترین خودرو دیفرانسیل‬ ‫جلوی سیلورستون را شکسته است‪ .‬این رکورد در سال‪ 2016‬و توسط‬ ‫نس��ل قبلی همین خودرو ثبت ش��ده بود‪ .‬نیل درباره س��یویک تایپ‬ ‫‪ R‬می گوی��د‪ :‬جای��ی که من مزی��ت واقعی تای��پ‪ R‬را یافتم در زمان‬ ‫عب��ور پرس��رعت از پیچ ها بود جای��ی که پایداری خ��ودرو ترکیبی از‬ ‫ائرودینامیک و سیس��تم تعلیق پیشرفته جدید نشان می دهد‪ .‬شما در‬ ‫پیچ های تند می توانید با س��رعت باال وارد پیچ شده و با اعتمادبه نفس‬ ‫فوق العاده ای این کار را انجام دهید‪ .‬سیلورستون سومین پیستی است‬ ‫که هوندا چالش رکوردش��کنی ‪ 2018‬خود را در ان ادامه داده است‪.‬‬ ‫این برند با س��یویک تایپ‪ R‬خود در ‪3‬پیس��ت یادشده توانسته رکورد‬ ‫س��ریع ترین خودروی دیفرانسیل جلو را ارتقا دهد‪ .‬البته رکورد مهم تر‬ ‫این خودرو سال پیش به دست امد جایی که تایپ‪ R‬توانست یک دور‬ ‫پیس��ت مش��هور نوربرگ رینگ را در ‪7‬دقیقه و ‪43/8‬ثانیه طی کند و‬ ‫بهترین هاچ بک های فولکس واگن‪ ،‬س��ئات و رنو را پش��ت سر بگذارد‪.‬‬ ‫هوندا در ماه های اینده به پیست های استرویل و هونگارورینگ نیز سر‬ ‫خواهد زد و البته پشت فرمان این خودرو رانندگان مشهوری همچون‬ ‫تیاگو مونتیرو و جنس��ن باتن خواهند نشست‪ .‬نیل در پایان می گوید‪:‬‬ ‫این تنها موضوعی نیست که باعث می شود این تایپ‪ R‬بهترین کالس‬ ‫خود باشد‪ .‬نسل جدید سیویک تایپ‪ R‬از پلتفرمی جدید سود می برد‬ ‫و هون��دا همه چیز از پای��داری و هندلینگ گرفته تا سیس��تم تعلیق‪،‬‬ ‫ائرودینامی��ک‪ ،‬مرکز ثقل و‪ ...‬را ارتقا داده اس��ت ت��ا بدین ترتیب این‬ ‫خودرو کم ارتفاع تر‪ ،‬پهن تر و طویل تر باشد‪.‬‬ ‫نخستین تجربه رانندگی با ائودی ‪Q۸‬‬ ‫نورسیده کال یا رسیده؟‬ ‫‪ Q۸‬به عنوان پرچم دار جدید کراس اوورهای ائودی معرفی شده‪ ،‬اما این‬ ‫کراس اوور نورسیده در جاده چه عملکردی دارد؟ در ادامه خواهیم فهمید‪.‬‬ ‫ای��ا دنیا به کراس اوور کوپه دیگری نیاز دارد؟ اگر این س��وال را از ائودی‬ ‫بپرس��ید جواب به طورقطع مثبت اس��ت‪ .‬هم اکنون ک��راس اوور پنج نفره‬ ‫جدید ‪ Q۸‬به کراس اوور پرچم دار کنونی ائودی یعنی مدل هفت نفره ‪Q۷‬‬ ‫پیوس��ته که با عرض بیش��تر‪ ،‬ارتفاع کمتر و استایل پویاتر‪ ،‬به طور مستقیم‬ ‫با ب ام و ‪ X۶‬و مرس��دس بنز ‪ GLE‬کوپه به رقاب��ت خواهد پرداخت‪ .‬ابعاد‬ ‫متفاوت و اس��تایل جدید به طورقطع ب��ه ‪ Q۸‬کمک می کند که راه خود را‬ ‫از ‪ Q۷‬ج��دا کند؛ به گونه ای که هنگامی که ای��ن دو کراس اوور در کنار هم‬ ‫قرار می گیرند هیچ ش��باهتی میان انها دیده نمی شود‪ Q۸ .‬با برخورداری‬ ‫از جلوپنجره بس��یار عریض تر که در ارتفاع پایین تری قرار گرفته‪ ،‬از نمای‬ ‫جلوی��ی تفاوت های خ��ود را با ‪ Q۷‬نش��ان می دهد‪ .‬قس��مت پایینی این‬ ‫جلوپنجره نیز با ورودی های هوای بزرگی احاطه ش��ده و درس��ت زیر لبه‬ ‫کاپوت هم چراغ های ‪ LED‬جلو قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫این تفاوت ها در قس��مت جانبی هم باوجود گلگیرهای برجس��ته دیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬درحالی که رینگ های بزرگ ‪ ۲۱‬اینچ��ی (در مدل ‪،)S-Line‬‬ ‫زیبای��ی این قس��مت را تکمیل کرده اند‪ .‬همچنین س��قف ش��یب دار که‬ ‫به اس��پویلر عقب ختم می ش��ود‪ ،‬ب��ر هویت کوپه ‪ Q۸‬تاکی��د دارد و ان را‬ ‫به طورکام��ل از ‪ Q۷‬متمای��ز کرده اس��ت‪ .‬در نمای عقب��ی هم چراغ هایی‬ ‫متصل به هم که به طور کامل در عرض خودرو کش��یده شده اند‪ ،‬جلب توجه‬ ‫می کنن��د‪ .‬به طورکل��ی درحالی ک��ه ‪ Q۸‬از برخی زوایا ش��باهت هایی با‬ ‫المبورگین��ی اوروس دارد‪ ،‬به طورکام��ل مانند یک ائ��ودی واقعی به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در داخ��ل ‪ Q۸‬اما ویژگی های دیگر پرچم دار ائودی یعنی س��دان ‪A۸‬‬ ‫به طور کامل انعکاس پیدا کرده است‪ .‬داشبورد خودرو به دو قسمت تقسیم‬ ‫ش��ده که در بخش باالیی ان نمایشگر بزرگتر ‪ ۱۰/۱‬اینچی قرار گرفته و در‬ ‫بخ��ش پایینی نمونه کوچکتر ‪ ۸/۶‬اینچی جا خوش کرده اس��ت‪ .‬در باالی‬ ‫داش��بورد هم دریچه های تهویه به صورت افقی تعبیه شده اند؛ اما در کابین‬ ‫‪ Q۸‬نمایشگر س��ومی هم وجود دارد که ان سیستم کابین مجازی ائودی‬ ‫یا همان صفحه امپر دیجیتالی است و به صورت استاندارد ارائه می شود‪.‬‬ ‫باوجود س��قف شیب دار‪ ،‬سرنشینان عقبی مش��کل کمبود فضا ندارند و‬ ‫حتی در صورتی که در جلو بزرگساالن قدبلندی هم نشسته باشند‪ ،‬فضای‬ ‫س��ر و پای خوبی در عقب وجود خواهد داش��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫پشت سر سرنشینان عقب صندوق بار بزرگی با ظرفیت ‪ ۶۰۵‬لیتر قرار دارد‬ ‫که ‪ ۲۵‬لیتر بزرگتر از صندوق ب ام و ‪ X۶‬است‪ .‬راحتی صندلی های جلو نیز‬ ‫عالی است و تنظیمات زیادی برای صندلی ها و غربیلک فرمان وجود دارد‪.‬‬ ‫کیفیت متریال داخلی هم طبق اس��تانداردهای سطح باالی ائودی‪ ،‬بسیار‬ ‫خوب است‪ .‬به طورکلی هرچند روی کاغذ ‪ Q۸‬کوتاه تر از ‪ Q۷‬است اما این‬ ‫خودرو هنوز هم کراس اووری با طولی نزدیک ‪ 5‬متر اس��ت و فضای زیادی‬ ‫را در اختیار سرنشینان خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪ Q۸‬درح��ال حاض��ر تنه��ا در دو تیپ عرضه می ش��ود ک��ه ‪ S-Line‬و‬ ‫‪ Vorsprung‬ن��ام دارن��د‪ .‬در تی��پ دوم��ی‪ ،‬رینگ ه��ای ‪۲۱‬اینچی به‬ ‫نمونه های ‪۲۲‬اینچی تبدیل می شود‪ ،‬صندلی های اسپرت‬ ‫الکانترا با صندلی های چرمی ‪ Valcona‬جایگزین می شود‬ ‫و سیس��تم فرمان گیری چهارچرخ‪ ،‬نمایش��گر س��رباال‪ ،‬سقف‬ ‫پانورامیک و سیستم صوتی ‪ Bang & Olufsen‬هم به خودرو‬ ‫اضافه می ش��ود‪ .‬این تیپ همچنین به پکیج‪ Tour Pack‬ائودی‬ ‫هم مجهز اس��ت که شامل کروز کنترل تطبیقی‪ ،‬هشدار خروج از خط‬ ‫و سیستم های دیگری می ش��ود‪ .‬قیمت های رسمی ائودی ‪ Q۸‬هنگام‬ ‫اغاز فروش ان اعالم خواهند شد‪.‬‬ ‫فهرس��ت موتورهای ‪ Q۸‬نیز درحال حاضر بسیار ساده است زیرا شامل‬ ‫هم��ان دو موت��ور ‪ ۳‬لیتری ‪ V۶‬تورب��وی بنزینی و دیزلی می ش��ود که به‬ ‫سیس��تم هیبریدی خفیف ‪ ۴۸‬ولت مجه��ز و در مدل های ‪ A۷ ،A۶‬و ‪A۸‬‬ ‫هم ارائه ش��ده اس��ت‪ Q۸ .‬در ابتدا تنها با پیشرانه دیزلی عرضه خواهد شد‬ ‫که در مدل ‪ TDI ۵۰‬ارائه می شود و به طور استاندارد به سامانه چهارچرخ‬ ‫محرک ائودی یعنی کواترو هم مجهز اس��ت‪ .‬از س��ال ‪ ۲۰۱۹‬نیز مدل ‪۵۵‬‬ ‫‪ TFSI‬ب��ا موتور ‪ ۳‬لیت��ری بنزینی به همراه یک م��دل دیزلی دیگر به نام‬ ‫‪ TDI ۴۵‬به بازار خواهد امد‪ ،‬درحالی که س��اخت مدل های اسپرت ‪SQ۸‬‬ ‫و ‪ RSQ۸‬ه��م در برنام��ه کار ائ��ودی قرار دارد‪ .‬هرچن��د در حال حاضر از‬ ‫مدل های اس��پرت ‪ Q۸‬خبری نیست‪ ،‬اما این کراس اوور کوپه در مدل ‪۵۰‬‬ ‫‪ TDI‬خود نیز عملکرد قدرتمن��دی را به نمایش می گذارد؛ به گونه ای که‬ ‫در مدت حدود ‪ ۶‬ثانیه از صفر به س��رعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت می رسد‬ ‫و توانایی دس��تیابی به حداکثر سرعت ‪ ۲۳۰‬کیلومتر در ساعت را هم دارد‪.‬‬ ‫در حال حاضر اطالعات مربوط به مصرف س��وخت و تولید االیندگی ‪Q۸‬‬ ‫منتش��ر نش��ده اما باتوجه به اینکه سدان ‪ A۸‬با همین موتور و با کمی وزن‬ ‫کمتر مصرف س��وختی حدود ‪ ۵/۶‬لیتر در ه��ر ‪ 100‬کیلومتر دارد‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود مدل سنگین تر ‪ Q۸‬مصرفی زیر ‪ ۷‬لیتر در هر ‪ 100‬کیلومتر داشته‬ ‫باش��د‪ .‬در نخس��تین ازمایش رانندگی با ائودی ‪ Q۸‬راننده پش��ت فرمان‬ ‫مدل دیزلی ‪ TDI ۵۰‬قرار گرفت‪ .‬محل ازمایش ‪3‬هزار متر از س��طح دریا‬ ‫ارتفاع داشت‪ ،‬به همین دلیل هوا در انجا رقیق بود که این وضعیت به خوبی‬ ‫می توانس��ت توانایی های ‪ Q۸‬را به چالش بکش��د اما این کراس اوور جدید‬ ‫المانی حتی در شرایط دشوار نیز شتاب و سرعت باالی خود را حفظ کرد‪.‬‬ ‫این ماشین همچنین از کابین اکوستیکی برخوردار است که این به معنای‬ ‫صدای کم باد در داخل است؛ حتی با وجود پنجره های بدون قاب که اغلب‬ ‫هنگام حرکت با سرعت های باال سروصدا تولید می کنند‪ .‬درواقع ‪ Q۸‬یکی‬ ‫از س��اکت ترین محصوالت ائودی است که باتوجه به استانداردهای باال در‬ ‫مدل های ‪ A۷ ،A۶‬و ‪ ،A۸‬یک شاهکار قابل توجه به شمار می رود‪.‬گیربکس‬ ‫هشت سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک خودرو نیز دنده ها را روان و بدون تکان‬ ‫تعویض می کند و به خوبی به فشردن پدال های تعویض دنده پشت غربیلک‬ ‫فرمان پاسخ می دهد‪ .‬البته باوجود اینکه ‪ Q۸‬به احتمالی یکی از گران ترین‬ ‫محصوالت ائودی خواهد بود‪ ،‬برای رانندگی هرگز سرگرم کننده تر از دیگر‬ ‫ساخته های جدید این شرکت نیست زیرا ‪ Q۸‬مانند ‪ Q۷‬بیشتر از رانندگی‬ ‫هیجان انگیز‪ ،‬به س��کوت و راحتی اهمیت داده اس��ت‪ .‬عملکرد فرمان ‪Q۸‬‬ ‫نیز بی حس اس��ت و به کندی به درخواس��ت های راننده پاسخ می دهد که‬ ‫ای��ن نقیصه‬ ‫موجب ش��ده‬ ‫رانندگ��ی با این‬ ‫کراس اوور بزرگ‬ ‫ارب��اب حلقه ه��ا‪،‬‬ ‫جذابی��ت رانندگ��ی‬ ‫ب ام و ‪ X۶‬را نداش��ته‬ ‫باش��د؛ بااین حال س��واری‬ ‫‪ Q۸‬خ��وب اس��ت و تعلی��ق‬ ‫ب��ادی ان دس��ت اندازهای‬ ‫جاده را بدون ش��ناور ش��دن روی‬ ‫ناهمواری های بزرگ جذب می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه‬ ‫ائ��ودی ‪ Q۸‬جدی��د خ��ودرو ارزان��ی‬ ‫نیس��ت ام��ا از لح��اظ ظاه��ری‪ ،‬پاالیش و‬ ‫محیط داخل��ی به طورکام��ل توانایی رقابت‬ ‫ب��ا کراس اووره��ای کوپ��ه رقی��ب را دارد‪ .‬این‬ ‫کراس اوور المانی اس��پرت ترین خودرو در کالس‬ ‫خود نیست اما رانندگی خوبی دارد و در این ازمایش‬ ‫نیز عملکرد مناس��بی از خود به نمایش گذاشت‪ .‬البته‬ ‫نمونه مورد ازمای��ش از نوع مخصوص بازار المان بود که‬ ‫تعلیقی معمولی دارد‪ ،‬درحالی که نمونه های مخصوص بازار‬ ‫بریتانیا به تعلیق بادی اس��پرت مجهز هستند که ممکن است‬ ‫ت ش��عاع قرار ده��د؛ بنابراین پیش از‬ ‫راحتی سرنش��ینان را تح ‬ ‫انکه قضاوت نهایی را درباره راحتی س��واری ‪ Q۸‬انجام دهیم‪ ،‬باید‬ ‫منتظر عرضه نسخه بریتانیایی بمانیم و با ان هم به ازمایش رانندگی‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫یدک کش ها‬ ‫‪ ۱۰‬نکته جنرال موتورز برای یدک کشی‬ ‫اسب ها و ارابه ها‬ ‫در برخی مواقع‪ ،‬داش��تن مهارت در یدک کش��ی می تواند بس��یار حیاتی باشد‪.‬‬ ‫جنرال موتورز به تازگی تکنیک هایی را برای یدک کشی ارائه کرده که دانستن انها‬ ‫خالی از لطف نیست و برخی از انها واقعا کاربردی هستند‪ .‬از یک راننده تازه کار‬ ‫تا یک ش��خص باتجربه‪ ،‬همگی می توانند از نکاتی که در ادامه می اید‪ ،‬به عنوان‬ ‫یک مرجع استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فشار باد الستیک ها‬ ‫فشار مناسب باد الس��تیک ها برای یک هندلینگ بهینه‪ ،‬داشتن کنترل خوب‬ ‫و مصرف س��وخت بهتر در زمان کشیدن یک تریلر‪ ،‬امری اساسی است‪ .‬البته این‬ ‫تنها مختص تایرهای وس��یله نقلیه ای نیس��ت که تریلر را به دنبال خود می کشد‪،‬‬ ‫بلک��ه باید تایرهای تریلر را نیز بررس��ی کرد‪ .‬همچنین نباید از حداکثر س��رعت‬ ‫اعالم شده ازسوی خودروساز تجاوز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تایر زاپاس‬ ‫خودرو شما یک تایر زاپاس دارد‪ ،‬اما تریلر شما چطور؟ یک تریلر بدون زاپاس‬ ‫می تواند در یک محدوده خارج از شهر شما را به طورکامل زمین گیر کند؛ بنابراین‬ ‫پیش از هر چیز‪ ،‬به فکر تایر زاپاس برای تریلر باشید و مطمئن شوید که فشار باد‬ ‫در ان به خوبی تنظیم شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دید مناسب‬ ‫موقعیت اینه های بغل برای ش��رایط عادی هستند و شاید برای زمانی که یک‬ ‫تریلر را به دنبال خود می کشید‪ ،‬چندان مناسب نباشند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬باید اینه ها‬ ‫را به گون��ه ای تنظی��م کنید که در یک نگاه بتوانید عق��ب تریلر را ببینید‪ .‬به این‬ ‫ترتیب می توانید در مواقعی مانند تعویض خط یا دور زدن‪ ،‬دید مناسبی از پشت‬ ‫ س��ر و کناره های تریلر داش��ته باش��ید‪ .‬همچنین می توانید اضافه کردن اینه های‬ ‫مخصوص یدک کش��ی را به طور موقت در نظر بگیرید‪ .‬برای تراک هایی که مجهز‬ ‫به این اینه ها هستند‪ ،‬می توانید انها را به سمت بیرون برگردانید تا دید وسیع تری‬ ‫داشته باشید و در همین حال‪ ،‬اینه های پایینی را به سمت تایرهای تریلر تنظیم‬ ‫کنید‪ .‬به این ترتیب می توانید هنگام برخورد با موانع‪ ،‬بهتر تصمیم بگیرید‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع بار‬ ‫وقت��ی یک تریلر را بارگی��ری می کنید‪ ،‬بخش عمده وزن را در قس��مت عقب‬ ‫ان قرار ندهید‪ .‬این کار می تواند باعث نوس��ان و ناپایداری ش��ود‪ .‬توزیع بار باید‬ ‫به گونه ای باش��د که دست کم ‪ ۱۰‬درصد وزن ان روی اتصال یدک باشد‪ .‬می توان‬ ‫به طورمنظم بار را بررس��ی کرد تا از موقعیت مناس��ب ان مطمئن شد‪ .‬همچنین‬ ‫بس��ت ها را در همین زمان ها چک کنید ت��ا از محک م بودن انها اطمینان حاصل‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹پارک مناسب‬ ‫برای حرکاتی که می خواهید انجام دهید‪ ،‬برنامه داش��ته باشید و محل مناسب‬ ‫پارکینگ را پیدا کنید تا بتوانید مس��تقیم وارد ش��وید و نی��ازی به راهنمایی یا‬ ‫پیچیدن با زاویه تند پیدا نکنید‪.‬‬ ‫‹ ‹دنده عقب‬ ‫ابتدا با قرار دادن دس��ت روی قس��مت پایین فرمان شروع کنید و از روی شانه تان‬ ‫به عقب نگاه کنید‪ .‬دست خود را به سمت راست حرکت دهید تا تریلر نیز به سمت‬ ‫راست برود و اگر می خواهید به سمت چپ برود‪ ،‬دست خود را به سمت چپ حرکت‬ ‫دهید‪ .‬اگر احساس کردید تریلر می خواهد شیرجه بزند‪ ،‬به شکلی ساده‪ ،‬به طرف جلو‬ ‫حرکت کنید تا ان را در خط مستقیم قرار دهید‪ .‬سپس دوباره کار را شروع کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت در پیچ ها‬ ‫برای پیچ های تند ‪ ۹۰‬درجه مانند تقاطع ها‪ ،‬پیش از اینکه بپیچید‪ ،‬وسیله نقلیه‬ ‫خود را اندکی به س��مت داخل مسیر بکشید و سعی کنید دایره عریض تری برای‬ ‫پیچیدن داشته باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹ترمزگیری مناسب‬ ‫برخی تریلرهای خ��اص نیاز به ترمزهای تریلر دارند‪ .‬البته با این نوع تریلر نیز‬ ‫وسیله نقلیه ش��ما که بار زیادی را روی تریلر به دنبال خود می کشد‪ ،‬برای توقف‬ ‫کامل به فاصله بیش��تری احتیاج پی��دا می کند؛ بنابراین وقت��ی از ازادراه خارج‬ ‫می ش��وید‪ ،‬به طورحتم این موضوع را درنظر داش��ته باشید‪ .‬همچنین باید فاصله‬ ‫ایمنی را با خودرو جلو حفظ کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با پیچ وتاب تریلر‬ ‫اگر تریلر شروع به نوسان بیش از حد یا «پیچ و تاب» در بزرگراه کرد‪ ،‬پیش از‬ ‫همه‪ ،‬پای خود را از روی پدال بردارید تا مومنتوم را کاهش دهید‪ .‬در این حالت‪،‬‬ ‫نه ترمز بگیرید و نه سرعت را اضافه کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹حرکت در سرازیری‬ ‫برای کنترل بیش��تر در مواقعی که از مسیرهای با ش��یب زیاد عبور می کنید‪،‬‬ ‫پای خود را از روی پدال گاز بردارید و از س��رعت خود بکاهید‪ .‬اگر خودرو ش��ما‬ ‫دارای حالت یدک کشی و حمل بار است یا ترمز موتور دیزل دارد‪ ،‬به طور حتم ان‬ ‫را فعال کنید‪ .‬این کار باعث می ش��ود بدون کش��ش و باالرفتن بیش از حد دمای‬ ‫ترمزها‪ ،‬سرعت را کاهش دهید‪.‬‬ ‫بررسی خودرو‬ ‫بررسی بیوک الکراس ‪ Avenir‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫بیوک برندی اس��ت که خودروهای به نسبت لوکس در امریکای شمالی تولید‬ ‫می کن��د و تصمی��م گرفته جایگاه خود را در بازار ارتقا دهد‪ .‬س��ال گذش��ته این‬ ‫ش��رکت خط تولید محصوالت لوکس خود موسوم به ‪ Avenir‬را راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫در سری تولیدات ‪ avenir‬مدل هایی با تزئینات لوکس‪ ،‬کابین بسیار باکیفیت و‬ ‫طراحی خارجی ویژه تولید می شوند‪.‬‬ ‫انکلیو نخستین مدلی بود که به نسخه ‪ Avenir‬مجهز شد و برای سال ‪،۲۰۱۸‬‬ ‫بیوک مدل الکراس را نیز به ان اضافه کرده است‪ .‬ایا بیوک الکراس اونیر نسبت‬ ‫به کیا کادنزا‪ ،‬تویوتا اوالون یا حتی لکسوس ‪ es‬برتری دارد؟ با ما همراه باشید تا‬ ‫به پاسخ این سوال برسید‪.‬‬ ‫در پیست مخصوص‪ ،‬شتاب صفر تا صد الکراس اونیر معادل ‪ ۵/۶‬ثانیه و نتایج‬ ‫حاصل از ازمون یک چهارم مایل برابر ‪ ۱۴/۲‬ثانیه و س��رعت ‪ ۱۶۰/۵‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت همراه بوده است‪ .‬چنین شتابی ما را واقعا هیجان زده کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫گیربکس اتوماتیک ‪۹‬س��رعته نیز بسیار سریع واکنش نشان می دهد و از ضریب‬ ‫دنده های مناسبی برخوردار است‪.‬‬ ‫در ضمن مس��افت مورد نیاز برای توقف این خودرو از س��رعت ‪ ۹۶‬کیلومتر بر‬ ‫س��اعت معادل ‪ ۳۷/۵‬متر است و کمی لرزش نیز در پدال ترمز احساس می شود‪.‬‬ ‫همچنین الکراس مس��یر ‪ ۸‬ش��کل را در مدت زمان ‪ ۲۶/۴‬ثانیه به پایان رسانده‬ ‫است‪.‬سیس��تم تعلیق به نسبت نرم بوده و مقداری کم فرمانی در هنگام پیچیدن‬ ‫مش��اهده می ش��ود‪ .‬ان گونه که ما در ازمایش ها پی بردیم‪ ،‬الکراس یک س��دان‬ ‫اس��پرت نیس��ت و بیشتر مناسب گش��ت وگذار در بزرگراه اس��ت‪ .‬سواری بسیار‬ ‫دلنشینی دارد و سیستم تعلیق به خوبی ضربات جاده را جذب می کند‪ .‬سرنشینان‬ ‫نیز نسبت به محیط بیرون کامال ایزوله هستند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر در جاده های پر پیچ و خم‪ ،‬به طرز غیرعادی الکراس با کم فرمانی‬ ‫روبه رو می شود که اصال از خودرویی در این سطح انتظار نمی رود‪ .‬غربیلک فرمان‬ ‫نیز نس��بتا نرم اس��ت اما خیلی درگیرکننده نیست‪ .‬سیس��تم تعلیق بسیار نرم و‬ ‫اسایش بخش اس��ت و روی ناهمواری ها حالتی ش��ناور به کابین دست می دهد؛‬ ‫البت��ه نه ان ط��ور که خیال کنی��د از روی یک تکه ابر ب��ه روی دیگری جهش‬ ‫می کنید‪.‬‬ ‫دامپرهای فعال از طریق س��فارش پکیج «رانندگی دینامیک» قابل س��فارش‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین رینگ های ‪ ۲۰‬اینچی و حالت رانندگی اس��پرت نیز در بسته‬ ‫یادشده گنجانده شده اند‪ .‬پیشرانه ‪ ۳/۶‬لیتری ‪ ۶-V‬جنرال موتورز در این خودرو‬ ‫ب��ه کار گرفته ش��ده که توانی معادل ‪ ۳۱۰‬اس��ب بخار تولی��د می کند‪ .‬همچنین‬ ‫گش��تاور حاصل از ان معادل ‪ ۳۶۳‬نیوتن متر است‪ .‬گیربکس ‪۹‬سرعته بسیار نرم‬ ‫عم��ل می کن��د و در صورت لزوم‪ ،‬ب��ه اندازه یک تا ‪ 3‬دنده معکوس می کش��د تا‬ ‫عملکرد خودرو در مواقع نیاز دچار ضعف نشود‪.‬‬ ‫قابلیت تعویض دس��تی دنده ها نیز وجود دارد اما بهتر اس��ت اجازه دهید خود‬ ‫گیربکس وظیفه اش را به طور اتوماتیک انجام دهد‪ .‬میزان مصرف سوخت الکراس‬ ‫در سطح شهر و جاده به ترتیب معادل ‪ ۱۱/۲‬و ‪ ۷/۸‬لیتر بر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫در مقام مقایسه‪ ،‬کیفیت سواری کیا کادنزا به طورتقریبی به همین نرمی است‪،‬‬ ‫اسایش کابین نس��خه های ‪ XLE‬و لیمیتد تویوتا اوالون ‪ ۲۰۱۹‬هم در شرایطی‬ ‫مشابه با بیوک الکراس اونیر قرار دارد‪.‬‬ ‫کیفیت س��اخت الکراس اونیر در سطح مناس��بی قرار دارد اما جای پیشرفت‬ ‫همچنان باقی است‪ .‬در برخی نقاط کابین از پالستیک با کیفیت و مقاوم استفاده‬ ‫ش��ده و هر چیزی که قابل لمس اس��ت‪ ،‬حس خوبی را به انسان منتقل می کند‪.‬‬ ‫تری��م چوبی به کار رفته در کابین درجه لوکس بودن ان را افزایش می دهد‪ .‬البته‬ ‫برخی اجزای داش��بورد خ��وب به هم متصل نش��ده اند‪ .‬صندلی های ردیف عقب‬ ‫بس��یار جادار هس��تند و فضای کافی برای ‪ 3‬سرنش��ین را حتی در مسافرت های‬ ‫طوالن��ی فراهم می کنند‪ .‬گنجایش صندوق عقب معادل ‪ ۴۲۵‬لیتر اس��ت که در‬ ‫صورت خواباندن صندلی ها افزایش خواهد یافت‪ .‬الکراس اونیر به طور اس��تاندارد‬ ‫به گرمکن‪ ،‬ماساژور و تهویه صندلی های جلو مجهز شده است‪.‬‬ ‫دید به بیرون کابین به ویژه از س��مت شیش��ه عقب در حد مطلوبی قرار دارد‪.‬‬ ‫صفحه نمایش ‪۸‬اینچی سیس��تم اطالعات سرگرمی وضوح مناسبی دارد و کار با‬ ‫ان اس��ان است‪ .‬اندرویداتو‪ ،‬اپل کارپلی و سیس��تم صوتی ‪ Bose‬با ‪ ۱۱‬اسپیکر‪،‬‬ ‫جزو امکانات الکراس اونیر به ش��مار می روند‪ .‬همچنین سری اونیر از نظر ظاهری‬ ‫به وس��یله تزئینات کرومی بیرونی‪ ،‬جلوپنجره خاص با الگوی مش��بک و نوارهای‬ ‫کرومی در دو طرف لوگوی بیوک‪ ،‬متمایز می شوند‪.‬‬ ‫در نس��خه پریمیوم امکاناتی مانند س��انروف بزرگ‪ ،‬هشدار ترافیک پشت سر‪،‬‬ ‫سیستم هش��دار نقاط کور نیز وجود دارد‪ .‬همچنین نمونه مورد بررسی به پکیج‬ ‫موس��وم به «اطمینان رانندگی» مجهز اس��ت که امکاناتی مانند ترمز خودکار در‬ ‫مواقع اضطراری‪ ،‬تش��خیص عابر پیاده‪ ،‬کروز کنترل تطبیق پذیر و سامانه کمکی‬ ‫پارک را ضمیمه خودرو می کند‪ .‬بهای نمونه مورد بررس��ی ‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۴۸۰‬دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪motortrend :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫هشدار جنرال موتورز درباره تعرفه های ترامپ‬ ‫جنرال موت��ورز می گوی��د تعرفه ه��ای پیش��نهادی ترامپ برای‬ ‫خودروه��ای واردات��ی می تواند منجر به تعدیل نیروی چش��مگیر و‬ ‫اس��یب به این کمپانی نمادین امریکایی ش��ود‪ .‬در بیانیه ای که برای‬ ‫دپارتم��ان بازرگانی امریکا فرس��تاده ش��ده جنرال موتورز می گوید‬ ‫تعرفه های موردبحث توانایی های خود برای رقابت با خودروس��ازان‬ ‫خارج��ی را به تحلی��ل خواهد برد و این کار را ب��ا ایجاد موانع تجاری‬ ‫که باع��ث افزایش هزینه های جهانی این خودروس��از‪ ،‬حذف رقابت‬ ‫واقعی با خودروس��ازان دیگر و ایجاد جنگ تجاری می ش��ود‪ ،‬انجام‬ ‫خواه��د داد‪ .‬برای ما که در ایران زندگی می کنیم این موضوع ممکن‬ ‫اس��ت بسیار عجیب باشد زیرا حمایت های تعرفه ای دولت ما همواره‬ ‫مورد درخواس��ت و استقبال خودروس��ازان داخلی گریزان از رقابت‬ ‫بوده اس��ت و البته نتیجه ان را نی��ز در طول این چند دهه می بینیم‪.‬‬ ‫بیانی��ه جنرال موتورز در ادامه بیانیه های مش��ابهی اس��ت که تویوتا‬ ‫و مزدا منتش��ر کرده و گفت��ه بودند تعرفه های در نظر گرفته ش��ده‬ ‫توسط ترامپ قیمت خودروها را افزایش خواهد داد و این هزینه های‬ ‫اضافی به مصرف کنندگان تحمیل خواهد ش��د‪ .‬جنرال موتورز اظهار‬ ‫کرده ک��ه این امر باعث کاهش فروش داخل��ی و تهدید فرصت های‬ ‫ش��غلی در زنجیره تامین و‪ ...‬خواهد ش��د‪ .‬اگر جنرال موتورز خودش‬ ‫‪ 16‬تیر‪1397‬‬ ‫‪23‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪7‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪22‬‬ ‫افزایش هزینه های ناش��ی از تعرفه های جدید را متحمل شود‪ ،‬شاهد‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬فرصت شغلی و دس��تمزدهای کمتر برای کارکنان‬ ‫خواهیم بود‪ .‬بدی��ن ترتیب امریکا می تواند مزیت رقابت پذیری خود‬ ‫در نس��ل بعدی فناوری ه��ای خودرویی را که ای��ن صنعت را به طور‬ ‫کلی تغییر خواهند داد از دس��ت دهد‪ .‬ترامپ ماه پیش به دپارتمان‬ ‫بازرگان��ی و تجارت دس��تور بررس��ی تاثیر خودروه��ا و قطعات انها‬ ‫روی امنی��ت ملی امریکا را بررس��ی کنند‪ .‬او خواه��ان اعمال تعرفه‬ ‫‪25‬درصدی اس��ت‪ ،‬تعرفه هایی ک��ه به تازگی روی فوالد و الومینیوم‬ ‫وارداتی وضع شده و صدای بسیاری از کشورها را دراورده است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تقابل خودرو ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی پرشتاب ترین هاچ بک های بازار‬ ‫جنگـــ اسبـــــــ هـــای بـخــار‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫اعداد مربوط به ش��تاب خودروها روی کاغذ همیشه‬ ‫مهم تری��ن عام��ل برای خرید خ��ودرو نیس��تند اما در‬ ‫برخ��ی موارد مانند بخش بس��یار رقابت��ی هاچ بک های‬ ‫داغ‪ ،‬ش��تاب صف��ر تا صد می تواند بس��یار مهم باش��د‪.‬‬ ‫هرچن��د در بین ای��ن خودروها همچنان جنگ اس��ب‬ ‫بخ��ار ادامه دارد اما در کنار این‪ ،‬سیس��تم های پیچیده‬ ‫کنترل گش��تاور و همین طور سیستم های النچ کنترل‬ ‫موجب ش��ده هاچ بک های داغ س��ریع و سریع تر شوند‪.‬‬ ‫برای روشن تر شدن این موضوع‪ ،‬در این مطلب فهرستی‬ ‫از پرش��تاب ترین هاچ بک ه��ای داغ را تهیه کردیم‪ .‬این‬ ‫فهرست شامل ‪ ۱۰‬هاچ بک اسپرت می شود که هم اکنون‬ ‫در بازار حضور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه دهم پژو ‪GTI ۳۰۸‬‬ ‫شتاب صفر تا صد ‪ ۶‬ثانیه‬ ‫پ��ژو یک��ی از ش��رکت هایی اس��ت ک��ه به س��اخت‬ ‫هاچ بک ه��ای اس��پرت ش��هرت دارد‪ ،‬ام��ا بزرگترین و‬ ‫قوی ترین هاچ بک حال حاضر این شرکت فرانسوی مدل‬ ‫‪ GTI ۳۰۸‬اس��ت‪ .‬زیر کاپوت این هاچ بک اسپرت یک‬ ‫پیش��رانه ‪ ۱/۶‬لیتری ‪4‬سیلندر توربوشارژ قرار گرفته که‬ ‫‪ ۲۷۰‬اس��ب بخار قدرت و ‪ ۳۳۰‬نیوتن متر گشتاور تولید‬ ‫می کند و نیروی ان به وس��یله یک گیربکس ‪6‬س��رعته‬ ‫دس��تی به چرخ های جلو انتقال می یابد؛ بنابراین ‪۳۰۸‬‬ ‫‪ GTI‬ضعیف ترین خودرو این فهرست به شمار می رود‪،‬‬ ‫به همین دلیل برای اینکه از حالت س��کون به س��رعت‬ ‫‪ 100‬کیلومتر در س��اعت برسد به ‪ ۶‬ثانیه زمان احتیاج‬ ‫دارد و در جایگاه دهم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه نهم رنو مگان ‪RS‬‬ ‫شتاب صفر تا صد ‪ ۵/۸‬ثانیه‬ ‫نس��ل جدید رن��و مگان ‪ RS‬س��ال گذش��ته معرفی‬ ‫شد‪ .‬این ماشین به یک پیش��رانه ‪ ۱/۸‬لیتری ‪4‬سیلندر‬ ‫توربوشارژ مجهز است که ‪ ۲۸۰‬اسب بخار قدرت و ‪۳۹۰‬‬ ‫نیوتن متر گش��تاور تولید می کند‪ .‬برای انتقال این نیرو‬ ‫به چرخ های جل��و خریداران می توانن��د بین گیربکس‬ ‫‪7‬س��رعته اتوماتیک ‪ EDC‬یا ‪6‬س��رعته دستی یکی را‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬به لطف سیستم کنترل الکترونیکی توزیع‬ ‫گشتاور رنو‪ ،‬این هاچ بک فرانسوی در مدت ‪ ۵/۸‬ثانیه از‬ ‫صفر به س��رعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت می رسد و در‬ ‫جایگاه نهم فهرست ما قرار می گیرد‪ .‬البته نسخه قوی تر‬ ‫م��گان ‪ RS‬به نام تروفی در اینده نزدیک به بازار می اید‬ ‫که به طورقطع شتاب بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه هشتم سئات لئون کوپرا‬ ‫شتاب صفر تا صد ‪ ۵/۷‬ثانیه‬ ‫نس��خه بروز شده سئات لئون کوپرا در سال ‪ ۲۰۱۷‬با‬ ‫تغییرات ظاهری جزئی و کمی افزایش قدرت نسبت به‬ ‫نمونه قبلی معرفی ش��د؛ بنابرای��ن حاال موتور ‪ ۲‬لیتری‬ ‫‪4‬سیلندر توربوش��ارژ این هاچ بک اسپانیایی ‪ ۳۰۰‬اسب‬ ‫بخ��ار ق��درت و ‪ ۳۸۰‬نیوتن متر گش��تاور تولید می کند‬ ‫که این نیرو از طریق یک گیربکس ‪7‬س��رعته اتوماتیک‬ ‫دوکالچه ‪ DSG‬به چرخ های جلو منتقل می شود‪ .‬لئون‬ ‫کوپرا ب��ه لطف برخورداری از دیفرانس��یل جلوی گروه‬ ‫فولکس واگ��ن می توان��د در مدت ‪ ۵/۷‬ثانی��ه از صفر به‬ ‫سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت دست پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه هفتم هوندا سیویک تایپ ‪R‬‬ ‫شتاب صفرتاصد ‪ ۵/۷‬ثانیه‬ ‫برخی افراد هوندا سیویک تایپ ‪ R‬را بهترین هاچ بک‬ ‫اس��پرت دیفرانس��یل جلوی تاریخ می دانند‪ ،‬درحالی که‬ ‫برخ��ی دیگر از ظاه��ر بیش از اندازه ش��لوغ و پرزرق و‬ ‫برق ان انتقاد می کنند‪ .‬در هر حال این ماش��ین با ثبت‬ ‫زمان ‪ ۷‬دقیقه و ‪ ۴۳‬ثانیه سریع ترین خودرو دیفرانسیل‬ ‫جلو در پیس��ت نوربرگ رینگ به شمار می رود‪ .‬سیویک‬ ‫تای��پ ‪ R‬از ی��ک پیش��رانه ‪ ۲‬لیتری‪ 4‬س��یلندر توربو‬ ‫اس��تفاده می کند که ‪ ۳۱۰‬اس��ب بخار ق��درت و ‪۴۰۰‬‬ ‫نیوتن متر گش��تاور دارد‪ .‬یک گیربکس ‪6‬سرعته دستی‬ ‫و دیفرانس��یل جلوی لغزش محدود ه��م وظیفه انتقال‬ ‫این نیرو را به س��طح مس��یر برعهده دارد تا این ماشین‬ ‫در مدت ‪ ۵/۷‬ثانیه از صفر به س��رعت ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫ساعت برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه ششم فورد فوکوس ‪RS‬‬ ‫شتاب صفر تا صد ‪ ۴/۷‬ثانیه‬ ‫هرچن��د فورد فوک��وس ‪ RS‬که در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬به‬ ‫بازار امده‪ ،‬هم اکنون س��ال های اخر عمر خود را سپری‬ ‫می کن��د اما هنوز ه��م در بین س��ریع ترین خودروهای‬ ‫بخ��ش خود قرار دارد‪ .‬پیش��رانه ‪ ۲/۳‬لیتری‪ 4‬س��یلندر‬ ‫طراحی خودرو‬ ‫شباهت زیاد طراحی های گروه فولکس واگن دردسرساز می شود؟!‬ ‫تئوری توطئه‬ ‫جدا از تولید ‪ ۱۰/۷‬میلیون خودرو در سال ‪ ۲۰۱۷‬و تبدیل شدن به بزرگترین‬ ‫خودروساز سال گذش��ته‪ ،‬گروه خودروس��ازی فولکس واگن همچنین بزرگترین‬ ‫س��بد محصوالت خودرویی در سراس��ر جهان را داراس��ت‪ .‬ش��رکت هایی که زیر‬ ‫چتر فولکس واگن فعالیت می کنند‪ ،‬ش��امل ش��رکت های ائودی‪ ،‬بنتلی‪ ،‬بوگاتی‪،‬‬ ‫المبورگینی‪ ،‬پورشه‪ ،‬سئات‪ ،‬اشکودا‪ ،‬فولکس واگن‪ ،‬دوکاتی‪ ،‬مان و اسکانیا هستند‪.‬‬ ‫به منظ��ور مدیریت موثر تمامی برندها و همچنین کاهش هزینه ها‪ ،‬خودروهای‬ ‫بیشتری از این گروه خودروسازی دارای فناوری های مشترک هستند که از جمله‬ ‫ای��ن فناوری ها می توان به پلتفرم مدوالر ‪ MQB‬اش��اره ک��رد که درحال حاضر‬ ‫زیرس��اخت بیش از ‪ ۲۵‬محصول ائودی‪ ،‬سئات‪ ،‬اشکودا و فولکس واگن را تشکیل‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫گرچه این کار در بین خودروسازان امری معمول به شمار می رود اما فولکس واگن‬ ‫به تازگی نه تنها اقدام به استفاده مشترک از پیشرانه ها‪ ،‬بخش های فنی و قطعات‬ ‫کابین در محصوالت و برنده��ای گوناگون خود کرده‪ ،‬بلکه جزئیات طراحی بین‬ ‫محصوالت گوناگون این غول خودروسازی نیز مشترک است‪.‬‬ ‫ب ام و در اواخر دهه ‪ ۸۰‬میالدی سیاست یکسان سازی محصوالت گوناگون خود‬ ‫را اعالم کرد اما دیگر لوکس س��ازان مانند ائودی و مرس��دس بنز این روش را به‬ ‫مرحله دیگری رساندند و برخی محصوالت شان برای افرادی که اشنایی زیادی با‬ ‫صنعت خودرو ندارند‪ ،‬عین هم به چشم می ایند‪ .‬نمونه بارز این کار نسل کنونی‬ ‫‪ C‬کالس کوپه‪ E ،‬کالس کوپه و ‪ S‬کالس کوپه اس��ت که تنها در ابعاد و برخی‬ ‫عناصر طراحی متفاوت است‪ .‬با این وجود بسیار شبیه یکدیگر هستند‪.‬‬ ‫محصوالت تازه معرفی ش��ده نش��ان داده ان��د این نوع یکسان س��ازی در میان‬ ‫برندهای گروه فولکس واگن نیز دیده می شود‪.‬‬ ‫به منظور اش��اره دقیق تر ب��ه برخی جزئیات طراحی مش��ترک بین محصوالت‬ ‫گوناگون گروه خودروسازی فولکس واگن فهرستی تهیه کرده ایم که ان را تقدیم‬ ‫شما عزیزان می کنیم‪ .‬گفتنی است ما خودروهایی مانند فولکس واگن اپ‪ ،‬سئات‬ ‫‪ Mii‬و اشکودا سیتی گو (‪ )۲۰۱۲‬یا سئات ‪ )۲۰۰۸( Exeo‬و ائودی ‪)۲۰۰۱)A۴‬‬ ‫را در ای��ن فهرس��ت نیاورده ایم زیرا ای��ن خودروها به منظور کاه��ش هزینه ها از‬ ‫پانل های بدنه یکسانی استفاده کرده و تنها نشان های متفاوتی داشته اند‪.‬‬ ‫جدیدترین نس��ل توارگ به عنوان پرچم دار برن��د فولکس واگن عمل می کند و‬ ‫از زیرس��اخت مشترک با ائودی ‪ ،Q۷‬پورش��ه کائن و بنتلی بنتایگا سود می برد‪.‬‬ ‫موضوع عجیب اینکه طراحان فولکس واگن در بخش خطوط شانه‪ ،‬پروفایل جانبی‬ ‫و طراحی گلگیر عقب از ائودی ‪ Q۵‬استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫ش��کل مربع��ی مانن��د چراغ های عق��ب ائودی ‪ Q۲‬بس��یار ش��بیه چراغ های‬ ‫فولکس واگن پولوی نسل ششم بوده و این موضوع را به راحتی توانستیم با انتشار‬ ‫نخستین تیزر از پولو در سال گذشته تشخیص دهیم‪.‬‬ ‫هر دوی این شاس��ی بلندهای کامپکت بر پایه پلتفرم ‪ MQB‬ساخته شده اند؛‬ ‫بنابرای��ن از نظر ابعاد ش��باهت های زیادی دارند‪ .‬این موضوع با مش��اهده هر دو‬ ‫خودرو پررنگ تر نیز می ش��وند زیرا اتکا و کاروک دارای پانل های بدنه مش��ترک‬ ‫مانند در ها‪ ،‬گلگیرها‪ ،‬سقف و‪ ...‬هستند اما طراحان هر دو شرکت تصمیم گرفته اند‬ ‫خطوط مش��ابهی در چراغ های عقب و نمای پش��تی به کار گیرند و ان را با برادر‬ ‫بزرگتر یعنی اشکودا کودیاک به اشتراک بگذارند‪.‬‬ ‫درنهایت به تئوری توطئه می رس��یم‪ .‬به نظر ما طراحان فولکس واگن و پورشه‬ ‫اغل��ب با یکدیگر گفت وگو می کنند‪ .‬در این بخش ش��باهت زیادی نمی بینیم اما‬ ‫می توان دید طراحی س��پر عقب و دیفیوزر گلف شباهت هایی به سپر شاسی بلند‬ ‫لوکس و کامپکت پورشه دارد‪.‬‬ ‫می دانی��م که ش��اید برخی از ش��ما فکر کنید ما خیلی حس��اس هس��تیم اما‬ ‫می ترس��یم که این نش��انه ها درنهایت منجر به طراحی های یکس��ان تر در اینده‬ ‫ش��ود و البته به دیگر خودروسازان نیز س��رایت کند‪ .‬اگر رویه گروه فولکس واگن‬ ‫موفقیت امیز باشد شاید دیگر خودروسازان بزرگ مانند فیات‪-‬کرایسلر‪ ،‬هیوندای‪-‬‬ ‫کیا و رنو‪ -‬نیسان‪ -‬میتسوبیشی نیز همین روش را در پیش بگیرند‪.‬‬ ‫مش��کل اصلی ما با این اس��تراتژی ان اس��ت که درباره معیارهای صرفه جویی‬ ‫هزینه استفاده از پانل های بدنه یکسان در محصوالت گوناگون صحبت نمی کنیم‬ ‫(این موضوعی منطقی و همیش��ه در همکاری های خودروس��ازان وجود داش��ته‬ ‫اس��ت) بلکه روش یادشده را ش��بیه یک ابزار بازاریابی برای یکی کردن برندینگ‬ ‫می دانیم‪ .‬در بدترین س��ناریو‪ ،‬این روش می توان��د به تدریج ازادی عمل طراحان‬ ‫برای ساخت خودروهایی منحصربه فرد و بی همتا را از بین ببرد و در طوالنی مدت‬ ‫باع��ث فقدان خودروهای جدید و هیجان انگیز ش��ود که ای��ن کار نیز زندگی را‬ ‫کالفه کنند ه خواهد کرد‪.‬‬ ‫توربوشارژ این هاچ بک امریکایی ‪ ۳۵۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫و ‪ ۴۷۰‬نیوتن متر گش��تاور دارد که این نیرو به وس��یله‬ ‫یک گیربکس ‪6‬س��رعته دس��تی به هر ‪ 4‬چرخ ارس��ال‬ ‫می شود‪ .‬فوکوس ‪ RS‬با استفاده از سیستم النچ کنترل‬ ‫فعال‪ ،‬خود را در مدت ‪ ۴/۷‬ثانیه از صفر به سرعت ‪100‬‬ ‫کیلومتر در ساعت می رساند‪.‬‬ ‫قدرت و ‪ ۴۰۰‬نیوتن متر گش��تاور قرار گرفته که نیروی‬ ‫ان از طریق یک گیربکس ‪7‬س��رعته اتوماتیک ‪ DSG‬و‬ ‫س��امانه ‪ ۴Motion‬به هر ‪ 4‬چرخ انتقال پیدا می کند‪.‬‬ ‫این قوای محرکه شتاب صفر تا صدی برابر با ‪ ۴/۶‬ثانیه‬ ‫ن را به یکی از‬ ‫را ب��رای گل��ف ‪ R‬فراه��م می کند ک��ه ا ‬ ‫سریع ترین هاچ بک های داغ بازار تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫شتاب صفر تا صد ‪ ۴/۷‬ثانیه‬ ‫هرچن��د مدل ‪ S۳‬قوی ترین عضو خانواده ائودی ‪A۳‬‬ ‫نیست اما هنوز هم خودرو بسیار سریعی به شمار می رود‪.‬‬ ‫این هاچ ب��ک المانی از یک موتور ‪ ۲‬لیتری ‪4‬س��یلندر‬ ‫توربوشارژ اس��تفاده می کند که ‪ ۳۱۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬نیوتن متر گش��تاور دارد‪ .‬این نیرو به وسیله یک‬ ‫گیربکس ‪7‬س��رعته اتوماتیک ‪ S-Tronic‬و سیس��تم‬ ‫کوات��رو ب��ه هر ‪ 4‬چرخ منتقل می ش��ود‪ .‬ب��ه لطف این‬ ‫ویژگی ه��ا‪ ،‬ائ��ودی ‪ S۳‬در مدت ‪ ۴/۷‬ثانی��ه از صفر به‬ ‫سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت دست پیدا می کند‪.‬‬ ‫شتاب صفر تا صد ‪ ۴/۴‬ثانیه‬ ‫تنها هاچ بک این فهرس��ت که از پیش��رانه ‪6‬سیلندر‬ ‫اس��تفاده می کند‪ ،‬نس��خه باال رده ب ام و سری ‪ ۱‬یعنی‬ ‫م��دل ‪ M۱۴۰i‬اس��ت که زی��ر کاپوت ان ی��ک موتور‬ ‫‪۳‬لیتری ‪ 6‬س��یلندر خط��ی با ‪ ۳۴۰‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نیوتن مت��ر قرار دارد‪ .‬ب��رای انتقال این نیرو هم‬ ‫یک گیربکس ‪8‬سرعته اتوماتیک استپ ترونیک در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬در نسخه پایه ‪ M۱۴۰i‬نیروی موتور‬ ‫ب��ه چرخ های عقب انتق��ال پیدا می کن��د؛ بنابراین این‬ ‫ماش��ین تنها هاچ بک دیفرانسیل عقب بازار هم به شمار‬ ‫می رود‪ .‬برای این هاچ بک المانی امکان سفارش سامانه‬ ‫‪ 4‬چرخ محرک ‪ XDrive‬هم وجود دارد که شتاب صفر‬ ‫تا صد ان را به تنها ‪ ۴/۴‬ثانیه می رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه پنجم ائودی ‪S۳‬‬ ‫‹ ‹رتبه چهارم فولکس واگن گلف ‪R‬‬ ‫شتاب صفر تا صد ‪ ۴/۶‬ثانیه‬ ‫فولکس واگن گلف هم اکنون در نسل هفتم خود قرار‬ ‫دارد که س��ال گذشته فیس لیفتی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫قدرتمندترین عضو خانواده این هاچ بک محبوب المانی‪،‬‬ ‫گلف ‪ R‬اس��ت که از لحاظ قوای محرکه شباهت زیادی‬ ‫ب��ه ائ��ودی ‪ S۳‬دارد زیرا زیر کاپ��وت گلف ‪ R‬هم یک‬ ‫پیشرانه ‪ ۲‬لیتری ‪ 4‬سیلندر توربوشارژ با ‪ ۳۱۰‬اسب بخار‬ ‫‹ ‹رتبه سوم ب ام و ‪M۱۴۰i‬‬ ‫‹ ‹رتبه دوم مرسدس‪-‬اام گ ‪A۴۵‬‬ ‫شتاب صفر تا صد ‪ ۴/۲‬ثانیه‬ ‫هرچند به زودی نس��ل کامال جدید مرس��دس‪-‬اام گ‬ ‫‪ A۴۵‬معرفی خواهد شد اما نسل کنونی ان که از سال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬تاکن��ون در بازار حض��ور دارد هنوز هم دومین‬ ‫هاچ بک داغ پرش��تاب بازار به ش��مار م��ی رود‪ .‬به لطف‬ ‫پیشرانه ‪ ۲‬لیتری ‪4‬سیلندر توربوشارژ با ‪ ۳۸۰‬اسب بخار‬ ‫قدرت و ‪ ۴۷۵‬نیوتن متر گش��تاور‪ ،‬گیربکس ‪7‬س��رعته‬ ‫اتوماتیک و س��امانه ‪ 4‬چ��رخ مح��رک ‪ ،۴Matic‬این‬ ‫هاچ ب��ک داغ المانی در م��دت تنها ‪ ۴/۲‬ثانیه از صفر به‬ ‫سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت دست پیدا می کند‪ .‬حال‬ ‫اما باید منتظر بمانیم تا ببینیم ایا مهندسان مرسدس‪-‬‬ ‫اام گ در نسل جدید ‪ A۴۵‬می توانند خودرو بعدی این‬ ‫فهرست را مغلوب کنند یا نه‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه اول ائودی ‪RS۳‬‬ ‫شتاب صفر تا صد ‪ ۴/۱‬ثانیه‬ ‫عنوان پرش��تاب ترین هاچ بک داغ حال حاضر دنیا در‬ ‫اختیار ائودی ‪ RS۳‬اس��ت که نس��خه بروز ش��ده ان از‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬به بازار امد‪ .‬این مگا هاچ بک المانی به یک‬ ‫نیروگاه ‪ ۲/۵‬لیتری ‪5‬سیلندر توربوشارژ مجهز است که‬ ‫‪ ۴۰۰‬اسب بخار قدرت و ‪ ۴۸۰‬نیوتن متر گشتاور داشته‬ ‫و قوی ترین پیش��رانه ‪5‬س��یلندر دنیا به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫انتقال این نیرو هم به وس��یله یک گیربکس ‪7‬س��رعته‬ ‫اتوماتی��ک ‪ DSG‬و س��امانه کواترو به هر ‪ 4‬چرخ انجام‬ ‫می گیرد‪ .‬به لطف این ق��وای محرکه فوق العاده‪ ،‬ائودی‬ ‫‪ RS۳‬می تواند در مدت تنها ‪ ۴/۱‬ثانیه از صفر به سرعت‬ ‫‪ 100‬کیلومتر در ساعت دست پیدا کند؛ بنابراین ائودی‬ ‫‪ RS۳‬قدرتمندترین و س��ریع ترین خودرو در س��گمنت‬ ‫خود و به طور قطع سزاوار احترام است‪.‬‬ ‫منبع‪CarScoops :‬‬ ‫بررسی‬ ‫بررسی میتسوبیشی اوت لندر ‪ PHEV‬فیس لیفت ‪2018‬‬ ‫سامورایی هیبریدی‬ ‫ای��ن موضوع ک��ه میتسوبیش��ی اوت لن��در ‪ PHEV‬هنوز ه��م به عنوان یک‬ ‫شاسی بلند پالگین هیبریدی با قیمت مناسب در بازار حضور دارد باعث سورپرایز‬ ‫و شگفتی ما شده است‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو از س��ال‪ 2013‬تاکنون در بازار حضور داش��ته و هیچ خودروس��از‬ ‫دیگری نتوانسته یا نخواسته رقیب مستقیمی برای کالس قیمتی زیر‪40‬هزار پوند‬ ‫تولید کن��د‪ .‬با توجه به اینکه اوت لندر پالگین هیبری��دی در اروپا فروش باالیی‬ ‫دارد؛ بنابراین خودروسازان دیگر یک فرصت بسیار بزرگ را از دست داده اند‪.‬‬ ‫اما این موضوع به زودی تغییر می یابد‪ .‬گزینه های گران تری مانند ولوو ‪XC60‬‬ ‫‪ T8‬وجود داشته اند و کیا نیروی پالگین نیز استایل یک شاسی بلند را در مقیاسی‬ ‫کوچکتر ارائه می کند؛ اما به نظر نمی رسد اوت لندر‪ PHEV‬در این کالس نگرانی‬ ‫زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫این خودرو از نظر قوای محرکه هیبریدی برخی تغییرات بزرگ را تجربه کرده‬ ‫و تنها پیشرانه الکتریکی جلو است که از مدل قبلی به نسخه فیس لیفت راه یافته‬ ‫است‪ .‬یک پیشرانه الکتریکی جدید در عقب‪ ،‬ژنراتور نوین‪ ،‬باتری با ظرفیت بیشتر‬ ‫و پیش��رانه بنزینی جدید همه و همه برای نخستین بار در اوت لندر ‪ 2018‬دیده‬ ‫می ش��وند‪ .‬این پیش��رانه بنزینی ‪2/4‬لیتری جای نسخه ‪ 2‬لیتری قبلی را گرفته و‬ ‫قدرت ‪133‬اسب بخار ان به طور کامل به خروجی ‪119‬اسب بخار مدل قبلی برتری‬ ‫دارد‪ .‬همچنین گشتاور نیز از ‪ 190‬به ‪ 211‬نیوتون متر افزایش یافته است‪ .‬به عالوه‬ ‫قدرت پیشرانه الکتریکی عقبی نیز از ‪ 81‬به ‪ 94‬اسب بخار رسیده است‪.‬‬ ‫اوت لن��در همچون قبل به صورت چهارچرخ مح��رک الکتریکی عمل می کند و‬ ‫پیش��رانه بنزینی تنها چرخ های جلو را در ش��تاب گیری های س��نگین به حرکت‬ ‫درمی اورد‪ .‬در بیش��تر زمان ها این پیشرانه احتراق داخلی به عنوان یک ژنراتور و‬ ‫کمک حال باتری کار می کند‪.‬‬ ‫گفت��ه می ش��ود این بهینه س��ازی ها باعث افزای��ش بازدهی مجموعه ش��ده و‬ ‫پرفورمنس خودرو را نیز بهبود بخش��یده است‪ .‬بر پایه تست های‪ NEDC‬انجام‬ ‫ش��ده‪ ،‬میزان االیندگی خ��ودرو کاهش یافته و مصرف س��وخت ان نیز کمتر از‬ ‫‪1/9‬لیتر در هر ‪100‬کیلومتر اس��ت‪ .‬البته در تست های واقعی تر ‪ WLTP‬شاهد‬ ‫االیندگی ‪46‬گرمی دی اکس��ید کربن در هر کیلومتر و مصرف س��وخت ‪ 2‬لیتری‬ ‫هس��تیم‪ .‬میتسوبیش��ی ادعا می کند اوت لن��در ‪ PHEV‬در حالت الکتریکی برد‬ ‫‪45‬کیلومتری دارد‪.‬‬ ‫در تس��ت های مقایس��ه ای با نس��خه پیش از فیس لیفت واضح است که قوای‬ ‫محرک��ه جدید بهتر عمل می کند‪ .‬خودرو در حالت تمام الکتریکی چابک تر بوده‬ ‫و گشتاور بیش��تر پیشرانه ای بزرگتر باعث شده اوت لندر در شتاب گیری سنگین‬ ‫کم نیاورد‪.‬‬ ‫فرایند جدید جوش��کاری‪ ،‬شاسی این خودرو را محکم تر کرده و سیستم تعلیق‬ ‫نیز برای بهبود س��واری و راحتی بازنگری شده است‪ .‬فرمان اصالح شده اوت لندر‬ ‫هم اکنون سبک تر‪ ،‬دقیق تر و سریع تر از قبل است‪.‬‬ ‫صرف نظر از بروزرس��انی های انجام ش��ده‪ ،‬اوت لندر ‪ PHEV‬هنوز هم خودرو‬ ‫پرسرعتی نیست‪ .‬این خودرو در پیچ ها بسیار سنگین حس شده و تکان های بدنه‬ ‫بیش��تری در مقایسه با بیشتر شاسی بلندهای دیگر دیده می شود‪ .‬سواری خودرو‬ ‫در س��رعت های باال شناور بوده و در س��طوح ناهموار نیز ناهنجاری از خود بروز‬ ‫می دهد‪ .‬برخالف بازنگری های فنی‪ ،‬اوت لندر از نظر طراحی خارجی خیلی تغییر‬ ‫نکرده است‪ .‬مه شکن ها هم اکنون گوشه دار بوده و جلوپنجره نیز کمی تغییر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین رینگ ها طراحی جدیدی داش��ته و بال عقب نیز بزرگتر است؛‬ ‫اما میتسوبیش��ی می گوید نتایج نظرسنجی از مشتریان کنونی نشان می دهد که‬ ‫انها خواهان تغییرات بزرگ در طراحی نبوده اند و شرکت هم همین کار را انجام‬ ‫داده اس��ت‪ .‬اما تغییرات انجام ش��ده در کابین واضح تر به چش��م می ایند‪ .‬یک‬ ‫صفحه نمایش دیجیتال متفاوت بین پشت امپرها وجود داشته و تریم جدیدی نیز‬ ‫به کار رفته است‪ .‬همچنین جای دکمه های کابین تغییر یافته است‪ .‬مدل های فول‬ ‫اوت لندر ‪ PHEV‬دارای صندلی های بس��یار راحتی هستند‪ .‬طراحی این خودرو‬ ‫در مقایسه با دیگر شاسی بلندها به طور کامل از مد افتاده به نظر می رسد‪ .‬کیفیت‬ ‫ساخت کابین به اندازه کافی خوب بوده اما هنوز هم پالستیک های ارزان قیمت در‬ ‫جعبه داشبورد و کنسول مرکزی به چشم می خورند‪.‬‬ ‫میتسوبیشی اوت لندر پالگین هیبریدی برای بسیاری از خریداران گزینه خوبی‬ ‫اس��ت و این بروزرسانی ها جذابیت ان را حفظ کرده اند‪ .‬اگر خواهان شاسی بلندی‬ ‫کم مصرف و بی دردسر هس��تید کمتر خودرویی می تواند به میتسوبیشی نزدیک‬ ‫ش��ود اما اگر خودرویی هیبریدی می خواهید که شاسی بلند نیست یا اینکه اصال‬ ‫شاسی بلندی پالگین هیبریدی نمی خواهید جایگزین های زیادی وجود دارند که‬ ‫سواری بهتری در مقایسه با این خودرو ارائه می کنند‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 16‬تیر‪23 1397‬شوال ‪7 1439‬ژوئیه‪ 2018‬سال دوم شماره‪22‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫هیچ بسته سیاستی برای توانمند سازی‬ ‫در صنعت خودرو وجود ندارد‬ ‫رضا انص�اری‪ ،‬عضو کمیس�یون صنای�ع و معادن مجلس ش�ورای‬ ‫اسلامی‪ :‬قابل پیش بینی بود که با خروج امریکا از برجام ش��ریکان اروپایی‬ ‫نی��ز از ای��ران خواهند رفت‪ .‬نکته قابل تامل در این باره این اس��ت که باتوجه‬ ‫ب��ه تجربه های گذش��ته در زمینه همکاری با ش��رکت هایی مانند پژو چرا در‬ ‫قرارداده��ای پس از برج��ام تمهیدات و تدابیری اندیش��یده نش��ده که این‬ ‫ش��رکت ها به اس��انی نتوانند از ایران خارج ش��وند‪ .‬به نظر می رسد در طول‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال گذشته در قراردادهای خارجی نوع نگاه به شریکان خارجی به ویژه‬ ‫بعد از توافقنامه برجام نگاه درس��تی نبوده؛ وگرنه باید قرارداد با شرکت های‬ ‫خارجی به گونه ای تنظیم می شد که چنانچه این شرکت ها خواستند از ایران‬ ‫خارج شوند جبران خس��ارت کنند اما درحال حاضر به نظر می رسد این گونه‬ ‫نبوده است‪ .‬در طول این سال ها در قراردادهای جوینت ونچر به انتقال دانش‬ ‫و فناوری توجه نش��ده و این امر بعد از خروج این ش��رکت ها از ایران اسیب‬ ‫ج��دی به صنعت وارد می کند‪ .‬در صنعت خودرو باید به بخش قطعه س��ازی‬ ‫توجه ویژه داشت زیرا همانطور که مشاهده می کنیم قطعه سازی مورد هدف‬ ‫تحریم ها قرار گرفته تا از این طریق صنعت خودروس��ازی دچار مشکل شود‪.‬‬ ‫تمام��ی ذی نفع��ان بخش های دولتی و خصوصی باید با یک برنامه منس��جم‬ ‫و یکپارچه برای رش��د صنعت قطعه س��ازی حرکت کنن��د؛ به گونه ای که در‬ ‫ای��ن صنعت توانمندی الزم را کس��ب کنیم‪ .‬توان داخلی س��ازی به اندازه ای‬ ‫که خودروس��ازان در گزارش های خود مطرح می کنند‪ ،‬نیست زیرا اگر چنین‬ ‫بود نباید پس از خروج ش��ریکان خارجی با مش��کل روبه رو می ش��دیم‪ .‬یک‬ ‫اش��کال اساسی این اس��ت که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بررسی صحت‬ ‫گزارش های خودروس��ازان را به ش��رکت هایی واگذار می کند که در دل خود‬ ‫خودروسازان هستند که این امر نشان می دهد سیاست گذاری ها و نظارت های‬ ‫این وزارتخانه با مش��کل روبه رو اس��ت‪ .‬همچنین در سال های گذشته بسته‬ ‫سیاس��تی برای توانمندس��ازی در صنعت خودرو وجود نداشته است‪ .‬دولت‬ ‫بای��د تمام توان خ��ود را بر سیاس��ت گذاری‪ ،‬نظارت و پش��تیبانی‪ ،‬به منظور‬ ‫صنعتی س��ازی و تمرکز بر قطعه سازی به کار گیرد و چنانچه این اتفاق ها رخ‬ ‫ندهد‪ ،‬نمی توان چندان به اینده صنعت خودرو امیدوار بود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!