هفته نامه روزگار خودرو شماره 23 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 23

هفته نامه روزگار خودرو شماره 23

هفته نامه روزگار خودرو شماره 23

‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫به کارت های‬ ‫صادرشده گذشته‬ ‫رسیدگی دوباره‬ ‫شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫اقدامات دولت‬ ‫برای سروسامان‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت ها‬ ‫و سازمان ها چیست؟‬ ‫‪2‬‬ ‫حمایت همه جانبه سایپا‬ ‫از قطعه سازان سراسر کشور‬ ‫با هدف خودکفایی‬ ‫‪8‬‬ ‫صنعت خودرو کشور و حرکت‬ ‫عکس العملی به فناوری ها‬ ‫‪5‬‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫تمرکز بر سودهای انی‬ ‫پاسخگوی صادرات نیست‬ ‫چاله چوله های‬ ‫دوچرخه سواری‬ ‫پشت پا زدن خودروسازان‬ ‫بین المللی به دالر‪ ،‬اری یا خیر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫خودرو برتر سال ‪ 2018‬به انتخاب کار اند درایور‬ ‫بـازی تـاج و تـخـت‬ ‫‪15‬‬ ‫هند‪ ،‬پله فرار‬ ‫صنعت خودرو ایران؟‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫ایدرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره کارت بازرگانی گفت‪:‬‬ ‫به کارت های صادرشده گذشته رسیدگی دوباره شود‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ابالغیه ای تایید کارت بازرگانی‬ ‫ب��دون اطمین��ان کامل از هوی��ت متقاضی و احراز ش��رایط دریافت‬ ‫را ممنوع اعالم کرد و خواس��تار رس��یدگی دوب��اره همه کارت های‬ ‫صادرشده گذشته شد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬در ابالغیه صادر شده از سوی‬ ‫محمد شریعتمداری ‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح شده است ‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه تایید کارت بازرگانی از وظایف سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت استانی است‪ ،‬تایید حتی یک کارت بازرگانی بدون‬ ‫اطمینان کامل از هویت متقاضی و احراز ش��رایط دریافت‪ ،‬ممنوع و‬ ‫تاییدکننده و مقامات باالتر ان مس��ئول خواهند بود‪ .‬ضروری اس��ت‬ ‫در کارگروه مشترکی با اتاق بازرگانی و گمرک محل‪ ،‬برای رسیدگی‬ ‫دوب��اره به همه کارت های صادرش��ده گذش��ته ‪ ،‬اقدام و به س��رعت‬ ‫ کارت های غیر واجد ش��رایط تعلیق یا باط��ل و گزارش های اقدام ها‬ ‫ارائه ش��ود‪ .‬پیش تر واردات غیرقانونی خودرو با استفاده از کارت های‬ ‫بازرگانی افراد متفرقه مشکالت بسیاری را در بازار خودروهای خارجی‬ ‫به وج��ود اورده بود که این امر باعث اش��فتگی در بازار خودروهای‬ ‫داخلی نیز ش��ده بود‪ .‬اگرچه هنوز چالش های موجود در بازار خودرو‬ ‫مرتفع نشده اما تالش مدیران دولتی در راستای ساماندهی این بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬با ممنوعیت واردات خودرو تغییرات دیگری در بازار ش��اهد‬ ‫هستیم که در این باره حمیدرضا فوالدگر‪ ،‬رئیس کمیسیون حمایت‬ ‫از تولید ملی مجلس شورای اسالمی به مهر گفت‪ :‬در ابتدا اعالم شد‬ ‫ک��ه خودروهای خارجی از طریق نمایندگی ها وارد ش��ود اما پس از‬ ‫محدودیت های ارزی‪ ،‬ثبت سفارش ها متوقف شد؛ پس از ان تعرفه ها‬ ‫افزایش یافت‪ .‬در این جریان‪ ،‬اشفتگی شدیدی در بازار خودرو ایجاد‬ ‫شد و به شدت قیمت ها افزایش یافت و تقاضا برای خرید خودروهای‬ ‫داخل��ی روند صعودی گرفت‪ .‬حال باید دی��د در ادامه روند نظارت و‬ ‫کنترل بر ب��ازار خودروها به ویژه خودروه��ای وارداتی چگونه اعمال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها‬ ‫چیست؟‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫دکتر مهدی کرباس��یان‪ ،‬رییس هیات عامل سازمان توسع ه و نوسازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران که همه عمر در حوزه مدیریتی به دنبال ایده ها و ابتکارهای نو و تاثیرگذار‬ ‫است‪ ،‬در بخشنامه ای از حدود ‪ ۲۰‬شرکت‪ ،‬اداره‪ ،‬منطقه‪ ،‬طرح و پروژه زیرمجموعه خود‬ ‫خواس��ته که جایگاه مسئولیت اجتماعی خود را در قبال جامعه پیرامون مشخص کنند‪.‬‬ ‫در بازخوانی گزارش های این مجموعه های س��ازمانی متوجه ش��دم موضوع مسئولیت‬ ‫اجتماعی که دکتر کرباس��یان در بخش��ی از جامعه کار ایران به ان اش��اره کرده‪ ،‬چقدر‬ ‫در کل کش��ور مغفول مانده اس��ت‪ .‬این موض��وع تنها به چند مع��دن و کارخانه فوالد و‬ ‫ذوب اه��ن خالصه نمی ش��ود‪ ،‬همه وزارتخانه های ب��زرگ از نفت تا ان��رژی‪ ،‬صنعتی تا‬ ‫س��نتی‪ ،‬خودروس��ازان و ش��رکت های بزرگ خدماتی تا یک مغازه کوچک زیرپله ای در‬ ‫مسئولیت های اجتماعی شریک و تاثیرگذار هستند و بی شک به جامعه بدهکار و چشم‬ ‫خود را بسته اند‪.‬‬ ‫تالش می کنم در چند یادداشت بخشی از وظایف سازمان ها‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬وزارتخانه ها‪،‬‬ ‫اصناف و همه مش��اغلی را ک��ه می توانند در جامعه پیرامون خ��ود نقش افرینی کنند با‬ ‫تعاریفی از مس��ئولیت اجتماعی انها بررسی کنم‪ .‬از اینکه مدیریت سازمان ایمیدرو این‬ ‫فکر را مطرح و ذهن مرا به این سمت کشاند‪ ،‬سپاسگزارم‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت ها چیست؟‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکت ها (‪)Corporate Social Responsibility‬‬ ‫ک��ه در ادبی��ات نوش��تاری و گفت��اری اقتصاد و مدیری��ت امروز دنی��ا به اختصار ‪CSR‬‬ ‫ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬مقوله ای جدید در مدیریت کسب وکار اس��ت و در نیم قرن گذشته‪،‬‬ ‫مانند مقوله توس��عه پایدار (‪ )SUSTAINABLE Development‬و کس��ب وکار‬ ‫س��بز (‪ )Green Business‬یا اقتصاد دیجیتال��ی (‪ ،)WebEconomie‬در تحلیل‬ ‫روندهای اقتصاد حال و اینده جهان مطرح شده است‪ .‬واژه ‪ Responsibility‬از کلمه‬ ‫‪ Responsi‬مش��تق می ش��ود که به معنای پاس��خ و پاسخگویی اس��ت‪ .‬در بسیاری از‬ ‫کشورهای توس��عه یافته و حتی درحال توس��عه‪ ،‬مقوله احترام به حقوق مصرف کننده‪،‬‬ ‫فقط به موضوعات اقتصادی و تخفیف فصلی و س��االنه کاال و خدمات مربوط نمی ش��ود‬ ‫و ن��وع نگاه به حق��وق مصرف کننده‪ ،‬کمی باالتر از کیفیت کاال و خدمات و کلماتی مانند‬ ‫‪ OFF‬یا حراج که روی ویترین مغازه ها دیده می شود‪ ،‬است‪ .‬پاسخگویی به افکار عمومی‬ ‫مهم ترین وجه ‪ CSR‬یا مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها است که باید برمبنای‬ ‫صداقت و راستگویی شرکت ها با مشتریان عمل کند‪.‬‬ ‫در واقع مقوله مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها‪ ،‬تالش دارد این مفهوم مهم و بنیادین‬ ‫را در اقتصاد قرن بیس��ت ویکمی رواج دهد که تنها‪ ،‬فروش��ندگان و خریداران نهایی کاال‬ ‫و خدمات نیس��تند که از خرید یا فروش یک کاال یا خدمت‪ ،‬س��ود یا ضرر می کنند‪ ،‬بلکه‬ ‫دامن��ه س��هامداران و ذی نفعان‪ ،‬بیش از خریداران نهایی اس��ت‪ ،‬ب��ه همین دلیل بحث‬ ‫محیط زیس��ت و جامعه نیز به میان کش��یده می ش��ود‪ .‬بح��ث ‪ CSR‬به طورکلی به این‬ ‫مس��ئله توجه دارد که چقدر فعالیت های تولیدی یا خدماتی بنگاه های اقتصادی‪ ،‬حامی‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬حامی جامعه‪ ،‬حامی اقتصاد پای��دار‪ ،‬حامی حقوق برابر کارکنان‪ ،‬حامی‬ ‫حقوق انسان ها و حیوانات یا نسل های اینده است‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی شرکتی یا مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا مسئولیت اجتماعی‬ ‫سازمان ها از جستارهای «اخالق کسب وکار» است که به نقش شرکت ها در حوزه اجتماع‬ ‫می پردازد‪ .‬مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت‬ ‫بای��د در جهت حفظ‪ ،‬مراقبت و کمک به جامعه ای که در ان فعالیت می کند‪ ،‬انجام دهد‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی شرکت ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه‪ ،‬انسان ها‪ ،‬و‬ ‫محیطی است که شرکت در ان فعالیت می کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی‬ ‫و مالی فراتر می رود‪ .‬مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن تر این گونه بیان شده‬ ‫است‪« :‬مس��ئولیت اجتماعی شرکت فعالیت هایی اس��ت که پیش برنده سود و منفعت‬ ‫اجتماعی و فراتر از منافع سازمان و ان چیزی است که قانون بایسته می دارد‪».‬‬ ‫مطالبه از س��ازمان ها برای «مس��ئوالنه عمل کردن» در قبال جامعه‪ ،‬موضوعی است‬ ‫که با گس��ترش روزافزون اثرگذاری انها بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی‬ ‫«اقتصاد»‪« ،‬جامعه» و «محیط زیس��ت»‪ ،‬در دهه های پایانی قرن بیستم شدت گرفته و‬ ‫منجر به این ش��ده که مفهومی به نام مس��ئولیت اجتماعی سازمان ها یا ‪ CSR‬در دنیای‬ ‫مدیریت ظهور پیدا کند‪.‬‬ ‫در موضوع مسئولیت های اجتماعی به نظر می رسد باید پیش از هر چیز‪ ،‬تعریف درست‬ ‫از مسئولیت اجتماعی و جایگاه ان در شرکت ها و مسئوالنه عمل کردن مدیران در قبال‬ ‫جامعه پیرامون و رعایت اخالق حرفه ای کار و مواردی از جمله مس��ائل زیس��ت محیطی‬ ‫و اقتصاد س��بز را باتوجه به اهداف و دیدگاه های مدیریت ارش��د هر سازمان یا شرکت یا‬ ‫ن براساس شرح وظایف‪ ،‬پاسخ و عملکرد‬ ‫کارخانه برای زیرمجموعه تعریف کرد و بعد از ا ‬ ‫اجرایی مناسب درخواست کرد‪.‬‬ ‫موضوع مس��ئولیت اجتماعی ش��رکتی در زیرمجموعه مس��ئولیت های جمعی دیده‬ ‫می شود و حساسیت ان از فردی بسیار باالتر است‪ .‬بازهم در این باره خواهم نوشت‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس‬ ‫هیات عامل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران‪ ،‬اختصاص یک شناس��ه ب��رای هر خریدار‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬الزام خودروس��ازان ب��رای عرضه همه‬ ‫تولیدات به بازار و پیگیری از واردکنندگان برای‬ ‫ورود همه خودروهایی که مس��یر قانونی خود را‬ ‫طی کرده اند‪ ۳ ،‬اقدام دولت برای ارام کردن بازار‬ ‫خودرو برشمرد‪.‬‬ ‫بازار خودرو کشور در ماه های گذشته روزهای‬ ‫پرالتهابی را تجربه کرد؛ خروج یک طرفه امریکا‬ ‫از برج��ام و در پ��ی ان‪ ،‬زمزمه ه��ا و احتم��ال‬ ‫کاهش یا قطع همکاری برخی شریکان خارجی‬ ‫خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت‬ ‫با افزایش نرخ خودروهای تولید داخل که کمتر‬ ‫از ‪ ۴۵‬میلیون تومان نرخ دارند ‪ ،‬س��بب افزایش‬ ‫قیمت ها در بازار شد‪.‬‬ ‫اشفتگی قیمت ها در بازار خودروهای خارجی‬ ‫ب��ا وجود انک��ه از ‪ ۲۱‬فروردین ت��ا پایان خرداد‬ ‫امسال بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیون یورو به واردات این‬ ‫کاال اختصاص یافته بود ‪ ،‬بیش��تر اس��ت‪ ،‬البته از‬ ‫اغاز تیر بر اس��اس ابالغیه محمد شریعتمداری‪ ،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واردات خودروهای‬ ‫خارجی به کشور تا اطالع ثانوی ممنوع شد‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬منص��ور معظم��ی ‪ ،‬مع��اون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه‬ ‫خودروس��ازان مکلف شده اند همه تولیدات خود‬ ‫را وارد بازار کنند ‪ ،‬به ایرنا گفت ‪ :‬برخی رویدادها‬ ‫از جمله تغییر نرخ ارز ‪ ،‬تعرفه های گمرکی‪ ،‬حجم‬ ‫باالی نقدینگی های سرگردان نزد مردم و برخی‬ ‫فضاس��ازی های روانی سبب شد تا در هفته ها و‬ ‫ماه های گذشته ش��اهد هجوم افراد برای خرید‬ ‫خودرو باشیم‪.‬‬ ‫مدیر هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) بیان کرد ‪ :‬با اتخاذ تدابیری از‬ ‫جمله اختصاص شناسه واحد برای خرید خودرو‬ ‫به هر متقاضی ‪ ،‬درخواست از خودروسازان برای‬ ‫وارد کردن همه تولیدات شان به بازار و پیگیری‬ ‫از واردکنندگان برای وارد کردن همه تقاضاهایی‬ ‫که مس��یر قانونی خود را طی ک��رده‪ ،‬برای ارام‬ ‫کردن فضای حاکم بر بازار خودرو تالش ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد ‪ :‬مهم این اس��ت که‬ ‫بت��وان جریان نقدینگی س��رگردان جامعه را به‬ ‫سمت تولید هدایت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید خودرو‬ ‫معظم��ی همچنی��ن گف��ت ‪ :‬ت��ا ای��ن لحظه‬ ‫قرارداده��ای هم��کاری خودروس��ازان ایرانی با‬ ‫ش��ریکان خارجی انها همچن��ان برقرار و کارها‬ ‫طبق روال عادی در حال انجام است‪.‬‬ ‫پیش تر‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت اعالم کرده بود که ش��رکت های‬ ‫خودروساز پژو و رنو هنوز به طور رسمی خروج‬ ‫نفت ‪ ،‬تولید و صادرات محصوالت پتروش��یمی‪،‬‬ ‫ تولید خودرو و کشت گندم با رشد و رونق همراه‬ ‫بوده اما التهاب در اقتصاد جاری و تلقی عمومی‬ ‫از وضع موجود چیز دیگری است‪.‬‬ ‫‹ ‹اختالف درامد بین طبقات مختلف‬ ‫جامعه‬ ‫اقدامات دولت‬ ‫برای سروسامان بازار خودرو‬ ‫از ای��ران را اع�لام نکرده اند زیرا در کش��ورمان‬ ‫سرمایه گذاری داشته و منافعی دارند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت همچنین‬ ‫با تاکید بر افزایش تیراژ تولید خودرو گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته بیش از یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار خودرو‬ ‫تولید شد و برای امسال نیز تولید یک میلیون و‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار دستگاه برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫معظمی با بیان اینکه در ‪ ۵‬سال گذشته تولید‬ ‫خودروهای داخلی با رش��د همراه بوده اس��ت‪ ،‬‬ ‫افزود ‪ :‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امسال نسبت به مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬تولید خودروه��ای داخلی ‪۱۰‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تف�اوت واقعی�ت ب�ا الق�ای روان�ی‬ ‫وضعیت اقتصاد‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه ش��رایط‬ ‫کنونی صنعت همچون وضعیت اقتصاد کش��ور‬ ‫اس��ت ‪ ،‬گف��ت ‪ :‬انچ��ه ب��ه عن��وان واقعیت های‬ ‫اقتص��ادی در س��طح کالن مط��رح می ش��ود‪،‬‬ ‫متفاوت از چیزی اس��ت ک��ه در اذهان عمومی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در حقیقت‪ ،‬واقعیت اقتصادی بهتر‬ ‫از چیزی است که القای روانی وضعیت اقتصادی‬ ‫می نامیم‪.‬‬ ‫معظمی بیان کرد ‪ :‬این مطلب البته به معنای‬ ‫نبود مشکالت معیش��تی و اجتماعی در جامعه‬ ‫تولید‬ ‫افزایش ‪ ۹/۴‬درصدی تولید انواع خودرو در ‪ ۳‬ماه امسال‬ ‫قطعات وارداتی خودرو کجاست‬ ‫ام��ار ‪ ۳‬م��اه تولید انواع خ��ودرو تا پایان خرداد امس��ال‬ ‫‪ ۳۳۶‬ه��زار و ‪ ۶۹۹‬دس��تگاه بود که با توج��ه به امار مدت‬ ‫مشابه سال گذشته (‪ ۳۰۷‬هزار و ‪ ۶۶۶‬دستگاه) افزایش ‪۹/۴‬‬ ‫درصدی داشت‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا ‪ ،‬بر اس��اس گزارش دفتر صنایع خودرو و‬ ‫نی��رو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت امار تجمعی‬ ‫تولید خودروی س��واری تا پایان خرداد امسال ‪ ۳۱۷‬هزار و‬ ‫‪ ۸۱۰‬دستگاه بود که با توجه به امار تجمعی تا پایان خرداد‬ ‫‪ ۲۹۰( ۱۳۹۶‬هزار و ‪ ۸۸۷‬دس��تگاه) ب��ا ‪ ۹/۳‬درصد افزایش‬ ‫همراه بود‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬تا پایان خرداد امسال ‪ ۲۴۴‬ون در کشور‬ ‫تولید شد که با توجه به تولید ‪ ۲۱۰‬ون در مدت مشابه سال‬ ‫گذشته با افزایش ‪ ۱۶/۲‬درصدی روبه رو بودیم‪.‬‬ ‫در زمین��ه تولید وانت نیز تا پایان خ��رداد ‪ ۱۴ ،۹۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰‬دس��تگاه تولی د داش��تیم که با احتساب ‪ ۱۳‬هزار و ‪۹‬‬ ‫دس��تگاه تولیدی خرداد ‪ ، ۹۶‬ش��اهد افزایش ‪ ۸/۲‬درصدی‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫تولید مینی بوس و میدل باس کش��ور در خرداد امس��ال‬ ‫نی��ز با افزایش ‪ ۱۳۱/۳‬درصدی همراه ب��ود‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬تا‬ ‫پایان خرداد امس��ال ‪ ۴۸۸‬خودرو در کش��ور تولید شد که‬ ‫با احتس��اب امار تجمعی مدت مش��ابه سال گذشته (‪۲۱۱‬‬ ‫دستگاه) به این افزایش تولید رسیدیم‪.‬‬ ‫در زمینه تولید کامیونت ‪ ،‬کامیون و کشنده نیز در خرداد‬ ‫امسال ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۴۸‬خودرو تولید شد و این رقم در خرداد‬ ‫گذش��ته ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۰‬دستگاه بود که افزایش ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در مجم��وع‪ ،‬امار تجمعی تولید انواع خ��ودرو در خرداد‬ ‫امس��ال ‪ ۳۳۶‬هزار و ‪ ۶۹۹‬دس��تگاه بود که با توجه به امار‬ ‫مدت مش��ابه س��ال گذش��ته (‪ ۳۰۷‬هزار و ‪ ۶۶۶‬دستگاه) با‬ ‫افزایش ‪ ۹/۴‬درصدی همراه بود‪.‬‬ ‫شایان ذکر اس��ت که بر اساس امار تجمعی دفتر صنایع‬ ‫خ��ودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا در خرداد امس��ال افزایش تولید ‪۲۱/۷‬‬ ‫درصدی داشت‪ .‬تا پایان خرداد ‪ ۱۵۰ ، ۹۷‬هزار و ‪ ۸۳‬خودرو‬ ‫در س��ایپا تولید ش��د و امار تجمعی تا پایان خرداد س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۱۲۳‬هزار و ‪ ۲۷۴‬دستگاه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫نیس��ت اما باید گفت بخش��ی از مسائل موجود‬ ‫ناشی از پیامدهای فضای روانی حاکم بر جامعه‬ ‫و در نتیج��ه پمپاژ ناامیدی و ابهام افکنی در بین‬ ‫مردم است‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول اظه��ار کرد‪ :‬مش��کالت‬ ‫اقتص��ادی در همه ج��ای جهان وج��ود دارد و‬ ‫یک مس��ئله نس��بی است؛ مش��کالت کشور ما‬ ‫نی��ز با وجود جدی بودن چالش ها در س��طحی‬ ‫از وخامت نیس��ت که با تدبیر و هم افزایی منابع‬ ‫داخلی و سایر شریکان خارجی قابل حل نباشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد ‪ :‬این روزها بس��یاری از‬ ‫شاخص های اقتصادی کش��ور از جمله صادرات‬ ‫ای��ن روزها صنعت و ب��ازار خودرو دچار نوعی‬ ‫س��ردرگمی اس��ت که ب��ه مدیریت بح��ران از‬ ‫س��وی متصدیان و مدیران باالدس��ت نیاز دارد‪.‬‬ ‫خودروس��ازان برای سال ‪ ۹۷‬با ورود خودروهای‬ ‫جدی��د به ب��ازار در تالش ب��رای ایجاد تحوالت‬ ‫اساس��ی در بازار خودرو بوده ان��د که با وضعیت‬ ‫موج��ود باید منتظر بود و مش��اهده کرد وزارت‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت و نیز س��ایر س��ازمان ها‬ ‫و نهاده��ای مرتبط ب��ا این صنعت ب��رای ادامه‬ ‫فعالیت ها چه برنامه هایی تدوین کرده اند‪ .‬اگرچه‬ ‫یک��ی از راهکارها در اغاز تیر مبنی بر ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو ب��رای تقویت تولید داخل اعمال‬ ‫شد اما در این باره اما و اگرهایی از سوی برخی‬ ‫کارشناس��ان مطرح اس��ت‪ .‬در کنار این مسئله‬ ‫هن��وز در پرداخت تس��هیالت دولتی اقدام های‬ ‫جدی نش��ده اس��ت و باید دید تا ‪ ۱۵‬مرداد چه‬ ‫تغییرات��ی در وضعی��ت مدیریتی ب��رای صنعت‬ ‫خودرو ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫خدمات پس از فروش ایران خودرو اول شد‬ ‫ش��رکت خدم��ات پس از ف��روش ایران خودرو در س��ال‬ ‫«حمایت از کاالی ایرانی» با کس��ب باالترین امتیاز در بین‬ ‫ش��رکت های خدمات دهنده باز هم مقام اول این حوزه را از‬ ‫ان خود کرد‪ .‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس ‪ ،‬برمبن��ای نتایج ارزیابی ش��رکت‬ ‫بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران از عملکرد شرکت های‬ ‫خدمات پس از فروش خودرو در س��ال ‪ ،۹۶‬شرکت ایساکو‬ ‫برای نهمین س��ال متوالی مقام اول را در س��طح کشور به‬ ‫ دست اورد‪.‬‬ ‫ایس��اکو با اعالم این خبر‪،‬‬ ‫ ‬ ‫س��یدرضا حسینی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گف��ت ‪ :‬در این ارزیابی ‪ ۴۲‬ش��رکت عرضه کنن��ده خودرو و‬ ‫‪ ۲۲۸۱‬نمایندگ��ی مج��از ‪ ،‬مورد ارزیابی ش��رکت بازرس��ی‬ ‫کیفی��ت و اس��تاندارد ایران قرار گرفت ک��ه در بین تمامی‬ ‫شرکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو‪ ،‬ایساکو با دارا‬ ‫ی در سراسر کشور توانست در‬ ‫بودن بیشترین تعداد نمایندگ ‬ ‫صدر شرکت های خدمات پس از فروش کشور قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی این موفقیت را حاصل کوشش نمایندگی های مجاز و‬ ‫خبر‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بر لزوم شفاف سازی‬ ‫درباره واردکنندگان قطعات خودرو با ارز دولتی تاکید کرد‪.‬‬ ‫ت با اش��اره به منتش��ر نشدن فهرست‬ ‫نادر قاضی پور در گفت وگو با خانه مل ‬ ‫مونتاژکاران ارزبگیر خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬به هر میزان شفاف س��ازی بیشتر شود فساد‬ ‫کمتر ش��ده و قیمت ها کاهش می یابد‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید مشخص شود چه کسانی‬ ‫ارز دولتی گرفته و قطعه وارد کشور کرده اند و این قطعات به ایران خودرو‪ ،‬سایپا‬ ‫و سایر گروه های خودروسازی تحویل داده شده است یا خیر‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬س��ازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی‪ ،‬س��ازمان بازرسی وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان‬ ‫بازرسی کل کشور می تواند بر چگونگی تخصیص این ارزها نظارت کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬یکی از کارهای جدیدی که به تازگی برخی افراد انجام داده اند‪،‬‬ ‫ادغام شرکت ها با یکدیگر و ثبت شرکت جدید است تا اسامی افراد واردکننده‬ ‫قطعات ثبت نشود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی همچنین اظهار کرد ‪ :‬با ارزی که‬ ‫وزارت صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت برای واردات قطعات خودرو گرفته ایران خودرو‬ ‫و سایپا می توانند خودرو با نرخ یک بیستم تولید کنند‪.‬‬ ‫قاضی پور در پایان تصریح کرد ‪ :‬باید مشخص شود ‪ ۷۸۰‬میلیون دالر قطعات‬ ‫خودرو وارداتی کجا رفته اس��ت و ایا این قطعات به نرخ دالر ‪ ۸‬هزار تومانی یا‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی فروخته ش��ده اس��ت؟ از این رو‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید اسامی مونتاژکاران ارزبگیر دولتی را منتشر کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم‬ ‫اینکه بخش��ی از تلقی مردم از ش��رایط کنونی‬ ‫اقتصادی جامعه ناشی از نابرابری های اجتماعی‬ ‫و اخت�لاف درامدی بین طبقات مختلف جامعه‬ ‫است ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سیاست های دولت به گونه ای‬ ‫است که تالش می شود دهک های پایین جامعه‬ ‫کمتری��ن اس��یب را ببینند‪ .‬ب��ه عبارتی‪ ،‬هدف‬ ‫سیاس��ت های حمایت��ی دول��ت ب��ه دهک های‬ ‫هشتم‪ ،‬نهم و دهم جامعه معطوف می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد ‪ :‬بخ��ش دیگری از تلقی مردم‬ ‫از ش��رایط کنونی جامع��ه در حقیقت نگرانی و‬ ‫دغدغه ای اس��ت که به وجود امده و خود ناشی‬ ‫از عوامل تاثیرگذار خارجی و س��وء مدیریت های‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫مدیر هیات عامل ایدرو یاداور شد ‪ :‬امروز کشور‬ ‫با ش��رایطی متفاوت از گذشته روبه رو است‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلیل باید رفتارهای مدیران از جمله در‬ ‫بخش صنعت و اقتصاد نیز متناسب با ان باشد‪.‬‬ ‫او گفت ‪ :‬اکنون نیازمند مدیرانی تصمیم گیر با‬ ‫قدرت ریس��ک پذیری باال‪ ،‬اهل مطالعه و به دور‬ ‫از محافظه کاری در این حوزه ها هستیم‪.‬‬ ‫معظمی بیان کرد‪ :‬یک��ی از مهم ترین وظایف‬ ‫مدیران ‪ ،‬تصمیم گیری درست ‪ ،‬به موقع و منطقی‬ ‫ت اما اگر مدیری در این زمینه کاهلی داشت‬ ‫اس ‬ ‫ان وق��ت موض��وع جابه جایی و تغیی��ر مطرح‬ ‫می ش��ود‪ .‬به هرحال تغییر مدیریت باید اخرین‬ ‫راهکار باشد‪.‬‬ ‫همکاران مجموعه ایساکو دانست و گفت‪ :‬تالش ها در سال‬ ‫‪ ۹۶‬برای بهبود کیفیت خدمات دهی ‪ ،‬همچون چابک سازی‬ ‫فرایندها ‪ ،‬دو نوبت ش��دن نمایندگی ها‪ ،‬گسترش امکانات‬ ‫اپلیکیش��ن های ایس��اکو و توسعه اس��تفاده از ان از سوی‬ ‫هموطنان ‪ ،‬تسهیل نوبت دهی نمایندگی ها‪ ،‬خدمات امدادی‬ ‫ش��امل خدمت فوری در محل ‪ ،‬امداد پالس و‪ ...‬از علل مهم‬ ‫دستیابی به این جایگاه بوده است‪.‬‬ ‫حس��ینی در ادامه گفت‪ :‬همکاران ما پیوس��ته در تالش‬ ‫هس��تند تا ب��ا تدوین و اجرای برنامه های ب��ه روز و نوین بر‬ ‫کیفیت خدمات دهی بیفزایند‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬ایساکو به عنوان متولی خدمات‬ ‫پس از فروش ش��رکت ایران خودرو ‪ ،‬همواره اهتمام می ورزد‬ ‫همچون چند سال گذشته مسیر رو به رشدی را تا رسیدن‬ ‫به رضای��ت حداکثری رضایت مش��تریان‪ ،‬طی کند‪ .‬از ان‬ ‫رو‪ ،‬کس��ب مقام اول برای نهمین ب��ار متوالی افتخاری برای‬ ‫این شرکت است که توانس��ته گام بلند دیگری در راستای‬ ‫خدمت گزاری به هموطنان بردارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫حرکت به سوی دانش بنیان ها برای توسعه صنعت خودرو‬ ‫امید رضایی‪ -‬عض�و هیات مدیره انجم�ن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور‪ :‬بخش زیادی از روزامدی‬ ‫صنعت خودرو به دانش بنیان ها برمی گردد‪ .‬ما نیز به عنوان کش��وری‬ ‫فعال در صنعت خودرو خواهیم توانس��ت به این دانش دس��ت یابیم‬ ‫و منع��ی برای ورود به مباحث دانش بنیان وجود ندارد اما به ش��رط‬ ‫انکه اموزش ها و تخصص ها هدفمند باش��د ‪ .‬بنابراین‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫ب��رای طرح هایی ک��ه تنها در حد نمونه س��ازی باق��ی می ماند برای‬ ‫صنعت و تولید اسیب رس��ان خواهد بود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫خودرویی برقی با س��رمایه گذاری در یکی از دانشگاه ها ساخته شود‬ ‫ک��ه دومی ندارد و تنها با یک نمونه پروژه پایان می یابد‪ .‬اما گاهی با‬ ‫همکاری و همراهی دولت‪ ،‬صنعت و دانش��گاه و نیز با سرمایه گذاری‬ ‫مناسب خط تولیدی راه اندازی می شود که فعالیت های تحقیقی تنها‬ ‫با ی��ک نمونه پایان نگیرد زیرا باقی مان��دن در یک نمونه مطالعاتی‬ ‫هدررفت سرمایه‪ ،‬زمان و انرژی است در حالی که خروجی هم ندارد‪.‬‬ ‫امروز ترجیح تولیدکنندگان س��رمایه گذاری بر محصوالتی است که‬ ‫ارزش اف��زوده باالیی دارند زیرا با این کار نه تنها صنعت مادری مانند‬ ‫خودرو رشد خواهد کرد بلکه سایر صنایع نیز رشد می کنند و چه بسا‬ ‫این صنعت راهگشای دانش علمی کشور نیز باشد اما تحقق این امر‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫مس��تلزم کار گروهی است‪ .‬امروز با اقدام به تولید خودروهای جدید‬ ‫باید خود را محک بزنیم و از فرصت به دس��ت امده بیشترین بهره را‬ ‫ببریم‪ .‬تحلیل بس��یاری از کارشناسان درباره بازار ایران‪ ،‬توانمندی و‬ ‫حجم باالی قشر تحصیلکرده کشور است که به نوعی ایران می تواند‬ ‫به عنوان هاب منطقه خاورمیانه مطرح شود‪ .‬اما دوباره تاکید می کنم‬ ‫به ش��رط انکه نقشه راه در یک سیاس��ت گذاری کالن رصد شود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬سیاست صنعت خودرو و قطعه کشور باید بر این اساس باشد‬ ‫و همگام با برنامه ریزی ها نتایج حاصل شده نیز با دقت رصد شود تا‬ ‫بدانیم کجا هستیم و تا اهداف تعیین شده چقدر فاصله داریم‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫شرکای خارجی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫چرایی ترس پژو برای ماندن در ایران بررسی شد‬ ‫تحریم های هوشمندانه خوشه ای عمل می کند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫از این رو‪ ،‬اگر پژو که در بازار امریکا حضور ندارد تحریم ش��ود‬ ‫شرکت های دیگری که با ان وارد معامله می شوند و در بازار امریکا‬ ‫حضور دارند محکوم به تحریم می شوند‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬ممکن اس��ت شرکتی قطعه ای برای پژو تامین کند‬ ‫و همان قطعه را به یکی از خودروس��ازان امریکایی بدهد‪ .‬در این‬ ‫روند با همکاری پژو و ایران شرکت سوم نیز دچار مشکل می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این نوع تحریم ها اس��ت که ش��رکت ها را نگران کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته ممکن اس��ت مناسبت های دیگری نیز وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫در تحریم های جدید باید ریزتر ش��د و تهدیدها و فرصت هایی که‬ ‫وجود دارد را با هوشمندی بیشتر رصد کرد‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫خودرو گفت‪ :‬درحال حاضر تحریم ها هنوز اعمال نشده بلکه فقط‬ ‫اعالم شده است‪ .‬ت‬ ‫حریم ه��ا تغییر می کند و به طور قط��ع زیربناها و کارکردهای‬ ‫اقتصادی کشور را هدف قرار داده است‪ .‬امروز با علم به اینکه چه‬ ‫راه های��ی برای دور زدن تحریم ها وجود دارد به ش��کل دیگر اجرا‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬پژو و دیگر خودروسازان‪ ،‬با نگرانی از این مسائل‬ ‫و روش��ن نبودن موضوع با سردرگمی منتظر هستند تا تحریم ها‬ ‫کامل روشن شود‪.‬‬ ‫در چن��د ماه گذش��ته صنعت خ��ودرو تحت تاثی��ر اتفاق های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬تجربه ای نه چن��دان جدید را در کارنام��ه خود به ثبت‬ ‫رساند‪ .‬همکاری شرکت پژو و رنو دو شریک خارجی خودروسازان‬ ‫بزرگ کشور در هاله ای از ابهام قرار دارد در حالی که اتحادیه اروپا‬ ‫عالقه مند به ادامه همکاری ها و مش��ارکت با طرف ایرانی اس��ت‪،‬‬ ‫هنوز مشخص نیس��ت چگونه می خواهند تحریم های امریکایی را‬ ‫دور بزنند‪ .‬بر اس��اس س��خنان نمایندگان اتحادیه‪ ،‬انها به دنبال‬ ‫راهکاری برای برون رفت از چنین وضعیتی هستند‪.‬‬ ‫تردیدی نیس��ت که بازار ایران برای اقتصاد اروپا سودمند بوده‬ ‫و البت��ه در یک بازی برد‪-‬برد این همکاری می تواند کمک زیادی‬ ‫به روزامدی فناوری حوزه صنعت به ویژه خودروسازی کشور کند‪.‬‬ ‫امروز یکی از پرس��ش هایی که از سوی بسیاری مطرح می شود‬ ‫این اس��ت که چ��را خودروس��ازی که ب��ازاری در امری��کا ندارد‬ ‫همکاری های خود را تعلیق کرده است؟‬ ‫‹ ‹منافع سهامداران پژو‬ ‫امیرحس��ن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در‬ ‫این باره گفت‪ :‬این موضوع به بررسی و مطالعه زیاد نیاز دارد زیرا‬ ‫نکت��ه مهم همین اس��ت که چرا با وجودی که ش��رکت پژو هیچ‬ ‫بازاری در امریکا ندارد از تحریم های امریکایی واهمه دارد؟‬ ‫وی گفت‪ :‬حتی پژو نسبت به رنو شرکت کوچکتری است‪ .‬رنو‪،‬‬ ‫نیسان و میتسوبیشی جزو خودروسازان اول دنیا به شمار می روند‬ ‫در حالی که نیسان در امریکا نیز دارای بازار است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بر اساس اخبار اعالم شده‪ ،‬در یک سال گذشته شرکت‬ ‫پژو سرمایه گذاری سنگینی در ایران کرده است و اسیب هایی که‬ ‫با خروج از ایران می بیند به طور قطع بیش از حجم پولی اس��ت‬ ‫که به ایران وارد کرده اس��ت‪ .‬پاس��خ به این پرسش که چرا پژو با‬ ‫وجود اینکه بازاری در امریکا ندارد ممکن است همکاری های خود‬ ‫را ادامه ندهد کمی سخت و پیچیده است‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬فکر می کنم این موضوع‬ ‫به برخی از سیاس��ت ها برمی گردد زیرا هر ش��رکتی ممکن است‬ ‫تعدادی س��هامدار داش��ته باش��د و این مسئله ش��اید به نوعی با‬ ‫س��اختار سهامداری ش��رکت پژو مرتبط باشد و اینکه چه کسانی‬ ‫فرمان می دهن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬به ظاهر‪ ،‬در همکاری این ش��رکت با‬ ‫ایران مش��کلی وجود ندارند اما س��هامداران ممکن اس��ت دچار‬ ‫مشکل شوند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت توضیح داد‪ :‬چالش با‬ ‫تحریم های جدید امریکا روند سرایت کننده ای دارد و اگر شخص‬ ‫یا ش��رکتی تحریم ش��ود‪ ،‬افراد یا ش��رکت هایی که با این کشور‬ ‫همکاری دارند نیز تحریم می شوند‪.‬‬ ‫کاکایی به تصمیم رنو برای ماندن اشاره کرد و گفت‪ :‬نکته مهم‬ ‫این است که ش��رکت های خودروساز باید شجاعتی داشته باشند‬ ‫که رنو داشت و به طور واضح اعالم کرد در این باره با امریکا وارد‬ ‫مذاکره می شود تا به این ترتیب‪ ،‬تحریم های امریکایی شامل این‬ ‫‹ ‹ضرورت مقابله هوشمندانه ‬ ‫ش��رکت نشود‪ .‬پرسش این است که چرا پژو با تمام بهره ای که از‬ ‫بازار ایران داش��ته و دارد برای مذاکره با امریکا قدمی برنمی دارد؟‬ ‫زیرا رنو نیز دارای همین وضعیت بود‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬تعلیق‪ ،‬یک دوراهی نه به این س��مت و نه به ان‬ ‫س��مت است؛ پژو با توجه به س��رمایه گذاری مستقیمی که انجام‬ ‫داده و خ��ط تولیدی که راه اندازی کرده(حدود ‪ ۲۰۰‬میلیون یورو‬ ‫تجهیزات وارد کشور کرده اند) بسیار محتاطانه عمل می کند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬خودروسازان در همکاری با شرکت پژو همه نوع‬ ‫ضمانت ها را از انه��ا گرفته اند و در صورت خروج از همکاری این‬ ‫ش��رکت فرانسوی اس��یب زیادی خواهد دید‪ .‬در این شرایط تنها‬ ‫می توان گفت ترس��یدند و زود واکنش نشان دادند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که راه های مختلفی وجود دارد و حتی اتحادیه اروپا می تواند‬ ‫امروز تعیین کند که از همکاری ها حمایت می کند‪.‬‬ ‫اکنون پرس��ش این اس��ت که در ادامه همکاری این شرکت ها‬ ‫با ایران چه اس��یب هایی متوجه انها می ش��ود؟ عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت در این باره گفت‪ :‬فکر می کنم بیشتر مربوط‬ ‫به همان ساختار سهامداری انها است‪.‬‬ ‫س��هامداران ممکن اس��ت روابطی داشته باش��ند که مشخص‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫کاکای��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پ��ژو و س��یتروئن در جه��ان تنها‬ ‫شرکت هایی هستند که چنین رفتاری دارند‪ .‬این نوع برخوردها به‬ ‫راهبردهای ش��رکت ها برمی گردد که مدیریت رنو نشان داد خوب‬ ‫عمل می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خطر تحریمی برای زیرمجموعه ها‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عض��و هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ای��ران نیز معتقد اس��ت‪ :‬جزییات موضوع باید مورد بررس��ی قرار‬ ‫گی��رد‪ .‬به هر حال‪ ،‬تحریم ها به گونه ای نیس��ت که ش��رکت های‬ ‫صنعت��ی خارجی این مس��ئله را ب��رای خود ج��دی نگیرند‪ .‬باید‬ ‫مذاکره ش��ود و دید ایا نداش��تن بازار در امریکا مانع این می شود‬ ‫تا از دستورها پیروی نکنند؟ به طور نمونه‪ ،‬باید دید ایا پژو برای‬ ‫تامین قطعات تنها به اروپا وابس��ته است یا شرکت های امریکایی‬ ‫نیز در این باره با این خودروساز فرانسوی همکاری دارند؟ در کل‬ ‫باید دید مناس��بات اقتصادی پژو با ش��رکت های امریکایی چقدر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬تحریم های جدید به نوعی هوشمندانه بوده که‬ ‫وقتی شرکتی را شامل شد سایر شرکت های زیرمجموعه و همکار‬ ‫ان را نیز دربرمی گیرد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬ممکن است شرکتی به طور‬ ‫مستقیم با امریکا مناسبات اقتصادی نداشته باشد اما ممکن است‬ ‫زیرمجموعه های ان شرکتی باشد که با این کشور ارتباط دارد‪.‬‬ ‫خالقی در ادامه‪ ،‬به همکاری با س��ایر خودروسازان جهان اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ممکن است بتوان با خودروسازان دیگری مانند فیات‬ ‫و وولو وارد همکاری شد‪ .‬در این زمینه باید مذاکرات گسترده تری‬ ‫شود اگر چه بیشتر شرکت ها در شرایط فعلی تعلل دارند تا شرایط‬ ‫به طور کامل روشن شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ضرورت دارد به این موضوع به صورت زیربنایی توجه‬ ‫ش��ود تا بتوان برای جایگزینی و مقابله با تحریم ها هوش��مندانه‬ ‫عم��ل کرد‪ .‬همان طور که تحریم ها هوش��مندانه اس��ت ما نیز در‬ ‫مقابله با ان باید هوشمندانه تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره خان��ه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫خودروس��ازان باید نقطه اتکای خود را به قطعه س��ازان داخلی و‬ ‫تقویت انها متمرکز کنند‪ .‬سیاست گذاری و مدیریت خودروسازی‬ ‫باید بر تقویت توان تولید داخل و تعمیق ساخت داخل باشد‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت الزم باش��د تحت لیس��انس کار کنی��م یا امتیاز‬ ‫پلتفرم ها و مجوز ساخت انها را بخریم‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬باید صنعت‬ ‫خودرو و قطعه س��ازان را برای س��اخت خودروهای جدید تجهیز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اگر چه قطعه ساز نمی تواند هر قطعه ای را تولید‬ ‫کند زیرا برخی قطعات فقط در تخصص شرکت های خاص بوده و‬ ‫هیچ برند خودروسازی برای تولید این قطعات خاص در مجموعه‬ ‫خود اقدام نکرده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬باید برای س��اخت محصوالتی‬ ‫ورود کنیم که توان داخل پاسخگوی ان باشد‪.‬‬ ‫خالقی در پایان تاکید کرد‪ :‬باید خیلی دقیق و هوشمندانه عمل‬ ‫و بررس��ی کنیم در چه قطعاتی مشکل جدی داریم و از امروز به‬ ‫فکر راه حل هایی برای تامین انها باشیم‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫واردات قطعه‬ ‫بازار ایران را حتی با تحریم‪ ،‬رها نمی کنیم‬ ‫واردات ‪ ۷۸۰‬میلیون دالر قطعات خودرو در ‪ ۳‬ماه نخست سال‬ ‫مدی��ر یک ش��رکت تولیدکننده خ��ودرو گفت‪ :‬همکار چینی م��ا که به عنوان‬ ‫س��رمایه گذار وارد شده‪ ،‬فارغ از موضوع تحریم ها به تعهدات کاری خود در ایران‬ ‫پایبند است و به برنامه تولید خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل در فروش و خدمات پس از فروش یکی از این شرکت های‬ ‫خودروسازی همکار با چینی ها گفت‪ :‬یکی از دالیل اساسی حضور شریک چینی‬ ‫در بازار ایران‪ ،‬سرمایه گذاری انهاست‪.‬‬ ‫ل غرب‬ ‫فریبرز زارعی که شرکت متبوعش بزرگترین واحد تولید خودرو در شما ‬ ‫ایران اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تولید خودرو در این شرکت با تعداد ‪ ۶0‬دستگاه در روز‬ ‫و با داخلی سازی ‪ ۳0‬درصدی انجام می شود که تا پایان سال به ‪ ۱۲0‬دستگاه در‬ ‫روز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫زارع��ی ادامه داد‪ :‬افزایش عمق داخلی س��ازی این خ��ودرو نیز با هدف کاهش‬ ‫وابستگی به خارج و افزایش اشتغال‪ ،‬به تدریج اجرایی می شود‪.‬‬ ‫این مس��ئول بیان کرد‪ :‬به منظور مقابله با تحریم ها‪ ،‬چند برابر تولید مورد نیاز‬ ‫شرکت قطعه و لوازم یدکی در انبارها دپو شده است تا تولید و در نتیجه تعهد انها‬ ‫به مشتریان دستخوش تغییر نشود‪.‬‬ ‫تولید خودروی س��واری این ش��رکت در ‪ ۳‬تیپ گیربکس دس��تی‪ ،‬اتوماتیک و‬ ‫توربو انجام می شود و دارای ‪ ۲۳‬شبکه فروش و خدمات پس از فروش است‪.‬‬ ‫ارامش در بازار با ثبات نرخ ها‬ ‫زارع��ی تصریح کرد‪ :‬ای��ن روزها در حالی که عوامل بس��یاری بازار خودروهای‬ ‫داخلی و خارجی کشور را دستخوش تغییرات قیمتی کرده و نوسان های از چند‬ ‫درصدی تا چند برابری را در نرخ انواع خودروها شاهدیم‪ ،‬این شرکت محصوالت‬ ‫مونتاژی خود را بدون تغییر نرخ روانه بازار می کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اکنون این ش��رکت برای بیش از ‪ ۲‬هزار نفر به صورت مس��تقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم اشتغالزایی کرده که در اینده و با افزایش میزان تولید‪ ،‬همچنین‬ ‫توسعه فروش و خدمات پس از فروش بیشتر می شود‪.‬‬ ‫چندی پیش‪ ،‬مدیر یک شرکت خودروساز چینی با اشاره به برنامه های توسعه ای‬ ‫این شرکت در ایران گفته بود‪ :‬هرگونه تغییر در وضعیت برجام نمی تواند سد راه‬ ‫برنامه های این گروه در ایران و منطقه شود‪.‬‬ ‫وی از ثب��ت برند برلیان��س در ایران خبر داد و اف��زود‪ :‬از این طریق می توانیم‬ ‫عالوه بر افزایش تولید و تیراژ‪ ،‬به ارتقای کیفی محصوالت تولیدی و خدمات پس‬ ‫از فروش پرداخته و کاستی های موجود را جبران کرد‪.‬‬ ‫«اریک» با اشاره به طرح عنوان شده از سوی رییس جمهوری چین برای احیای‬ ‫راه ابریش��م موس��وم به «یک کمربند‪ -‬ی��ک جاده» گفت‪ :‬برلیان��س در یک گام‬ ‫توس��عه ای‪ ،‬به دنبال تاسیس یک شرکت سرمایه گذاری مشترک با گروه سایپا (یا‬ ‫زیرمجموعه ان‪ ،‬پارس خودرو) اس��ت تا در قالب ان‪ ،‬از س��رمایه های شرکت مادر‬ ‫برلیانس چین برای توسعه فعالیت ها در ایران بهره مند شویم‪.‬‬ ‫بر اساس امارهای تجارت خارجی‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه نخست امسال در حالی مونتاژکاران‬ ‫ح��دود ‪ ۷۸۰‬میلیون دالر انواع قطعه خ��ودرو را وارد کرده اند که نامی از انها در‬ ‫فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی دیده نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو‪ ،‬بر اساس امارهای گمرک‪ ،‬خودروسازان در ‪ ۳‬ماه منتهی‬ ‫به پایان خرداد امسال‪ ،‬حدود ‪ ۷۸0‬میلیون دالر انواع قطعات خودرو به کشور وارد‬ ‫کرده اند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬قطعات خودرو در صدر فهرست اقالم وارداتی کشور قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در این مدت ‪ ۵۴۱‬میلیون دالر قطعات منفصله با س��اخت داخل کمتر از‬ ‫‪ ۳0‬درصد‪ ۱۲۲ ،‬میلیون دالر با س��اخت داخل بیش از ‪ ۵0‬درصد و ‪ ۱۱۵‬میلیون‬ ‫دالر قطعه با ساخت داخل کمتر از ‪ ۵0‬درصد وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫نکته جالب اینکه در فهرس��تی که بانک مرکزی از یک س��ری شرکت ها منتشر‬ ‫کرده که در فضای مجازی با عنوان ش��رکت های ارزبگیر ش��ناخته می شوند هیچ‬ ‫نامی از خودروس��ازان و مونتاژکاران دیده نمی شود‪ .‬بر اساس اطالعات اولیه در ‪۳‬‬ ‫ماه نخست سال ‪ ،۹۷‬برای واردات انواع کاال حدود ‪ ۹/۵‬میلیارد دالر ارز تخصیص‬ ‫داده شده که تاکنون (باوجود انتشار اسامی ‪ ۱۵00‬شرکت ارزبگیر) تکلیف نیمی از‬ ‫انها نیز مشخص نشده و هنوز نام بسیاری از شرکت های ارز بگیر در اختیار مردم‬ ‫قرار نگرفته اس��ت‪ .‬بررس��ی امارهای گمرک ایران نش��ان می ده د در ماه نخست‬ ‫امس��ال خودروس��ازان در مجمو ع ‪ ۱۹0‬میلیون دالر قطعه وارد کرده اند‪ ،‬انتش��ار‬ ‫این امار از این جهت دارای اهمیت اس��ت که سیاست جدید ارزی دولت مبنی بر‬ ‫توزی��ع ارز با نرخ ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲00‬تومانی از ‪ ۲۲‬فروردین ابالغ و فرایند اجرایی ان‬ ‫ت اغاز شده است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬با کسر میزان واردات فروردین‬ ‫از اغاز اردیبهش�� ‬ ‫خودروس��ازان(‪ ۱۹0‬میلیون دالر) از مجم��وع واردات ‪۳‬ماهه(‪ ۷۸0‬میلیون دالر)‬ ‫می توان تخمین اولیه ای از میزان ارز دولتی تخصیص یافته(تامین شده) به انها در‬ ‫‪ ۲‬ماه گذشته ب ه دست اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت ارز به واردات خودرو ممنوع شد‬ ‫مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت‪ :‬خودرو در گروه چهارم‬ ‫کااله��ا و ورود ان ممنوع اس��ت و ارزی به ان تخصیص داده نمی ش��ود‪ .‬مهدی‬ ‫کس��رایی پور گفت‪ :‬از ‪ ۲۲‬فروردین امس��ال که سیاست های ارزی ابالغ شد برای‬ ‫واردات خودرو به وسیله بانک ها ‪ ۱۹‬درصد از ارز اختصاص یافت که ‪ ۸۱‬درصد ان‬ ‫مربوط به واردات امبوالنس بود‪ .‬کسرایی پور گفت‪ ۸۱ :‬درصد ارز واردات خودرو را‬ ‫نیز سامانه «نیما» تخصیص داده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه درباره این واردات تاکنون هیچ تخلفی اتفاق نیفتاده اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگر خودرو تا مهلت قانونی وارد نش��ود یا خارج از مقررات و بیش��تر از نرخ‬ ‫تمام شده با ارز دولتی فروخته شود‪ ،‬تخلف است‪.‬‬ ‫کس��رایی پور گف��ت‪ :‬زم��ان واردات خودرو ‪ ۶‬ماه در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫هعمچنین‪ ،‬بانک ها سرنوش��ت ارزهای تامین شده برای واردات کاالها را پیگیری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫لزوم اختصاص اولویت یک ارزی به مواد اولیه‬ ‫رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ با اش��اره‬ ‫به اهمیت تامی��ن مواد اولیه مورد نی��از لنت ترمز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت باید مواد اولیه مورد نیاز قطعات خودرو مانند‬ ‫لنت ترمز را جهت تخصیص ارز در اولویت اول بانکی قرار‬ ‫دهد‪ .‬همچنین الزم است که تمام اقالم مواد اولیه در کنار‬ ‫هم در اولویت اول قرار گیرند‪ .‬س��ید حس��ین الجوردی‬ ‫در گفت وگو با خبرخودرو افزود‪ :‬نباید بخش��ی از اقالم را‬ ‫در اولوی��ت اول و بخش دیگ��ری را در اولویت های بعدی‬ ‫قرار دهند زیرا تولید لنت ترمز و س��ایر قطعات مس��تلزم‬ ‫وجود همه مواد اولیه در کنار یکدیگر هس��تند وگرنه در‬ ‫صورت کمبود حتی یک قل��م از مواد اولیه تولید متوقف‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی خاطرنشان کرد ‪ :‬چنانچه ارز با سرعت هر‬ ‫چه تمام تر در اختی��ار تولیدکنندگان قرار نگیرد به طور‬ ‫قط��ع در این��ده کمبود مواد اولیه و کاالهای تمام ش��ده‬ ‫در بازار ایجاد خواهد ش��د و این امر حوزه حمل و نقل را با‬ ‫مشکالت جدی مواجه خواهد کرد‪ .‬رئیس انجمن صنایع‬ ‫تولید لنت ترم��ز و کالچ درباره واردات لنت ترمز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬واردات لنت ترمز ممنوع ش��د و لنت ترمز جزء اقالم‬ ‫ابتدایی فهرست ممنوعیت کاالیی بود‪ .‬همچنین واردات‬ ‫لنت ترمز مس��تلزم کس��ب مجوز عدم توانایی ساخت در‬ ‫داخل کشور است‪ .‬وی با اش��اره به اینکه شرایط مناسب‬ ‫برای تولیدکنندگان داخلی جه��ت افزایش تولید ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط فعلی تولیدکنندگان داخلی‬ ‫باید از شرایط فراهم شده بهترین استفاده را برده و تولید‬ ‫خ��ود را از جهت کمی و کیفی ارتق��اء دهند و همچنین‬ ‫کارخانه هایی که تعطیل شده اند دوباره راه اندازی شوند‪.‬‬ ‫الج��وردی افزود‪ :‬بای��د نقدینگی و مواد اولی��ه مورد نیاز‬ ‫کارخانه های��ی که با ش��رایط نیمه تعطیل مش��غول کار‬ ‫هستند هرچه زودتر تامین شود تا با قدرت هر چه تمام تر‬ ‫و با انجام ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬شیفت کاری نیازهای کشور را مرتفع کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سازندگانی که تنها مونتاژکار هستند‬ ‫موتورس��یکلت در ایران بازار گرمی دارد و شرکت های مختلفی‬ ‫در ای��ن ب��ازار به تولید‪ ،‬مونت��اژ و فروش می پردازن��د که به گفته‬ ‫رئیس اتحادیه تعمیرکاران و تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت‪،‬‬ ‫داخلی س��ازی قطعات این وس��یله انجام نش��ده و خدمات پس از‬ ‫فروش شرکت ها مورد تایید اتحادیه نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در س��ال های اخیر قرارداده��ای اقتصادی و‬ ‫تولیدی قابل توجهی به امضا رس��ید که بنابر شرایط و در راستای‬ ‫انک��ه ایران از مونتاژکار و فقط یک مصرف کننده به س��مت تولید‬ ‫و فض��ای اقتصادی منطق��ی حرکت کن��د‪ ،‬وزارتخانه های مختلف‬ ‫همچون وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬نفت و‪ ...‬در قراردادهای‬ ‫همکاری دولتی و بخش خصوصی به داخلی س��ازی قطعات تاکید‬ ‫کرده اند که این مورد مهم انچنان از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت پیگیری نش��ده و تنها در حد حرف باقی مانده اس��ت که‬ ‫نمونه های بارز ان را می توان در قراردادهای خودرویی جس��ت وجو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه مصطفی صفرخانی‪ ،‬رئی��س اتحادیه تعمیرکاران‬ ‫و تولیدکنندگان قطعات موتورس��یکلت ته��ران گفت‪ :‬حجم قابل‬ ‫توجهی از تولیدکنندگان موتورس��یکلت در ای��ران فقط مونتاژکار‬ ‫هس��تند و قطعات وارداتی را در کارخانجات توسط یک اپراتور به‬ ‫یکدیگر متصل می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فعالیت مونتاژکاری ش��رکت های موتورسیکلت‬ ‫در ایران بر کیفیت و بازار تولیدکنندگان قطعات تاثیر منفی دارد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬قطعات موتورس��یکلت های به روز که در چند سال اخیر‬ ‫به بازار معرفی شده اند در ایران داخلی سازی نشده و این موضوع به‬ ‫دلیل ان اس��ت که در قراردادهای همکاری بین شرکت های ایرانی‬ ‫و ش��رکت مادر فقط فروش موتورسیکلت موردنظر قرار می گیرد و‬ ‫هیچ اشاره ای به داخلی سازی قطعات نمی شود‪.‬‬ ‫بررسی از وضعیت گارانتی باتری ها در کشور نشان داد‬ ‫عملکرد جزیره ای‬ ‫در صنعت موتورسیکلت‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫بکارگیری وس��ایل نقلیه برقی یک��ی از راهکارهای‬ ‫موج��ود در کاهش الودگی هوا اس��ت‪ .‬البته در زمینه‬ ‫بات��ری این ن��وع خودروها بحث های زیس��ت محیطی‬ ‫مطرح می شود‪ .‬به طور مثال‪ ،‬باتری های سربی یکی از‬ ‫االینده های محیط زیست و ناسازگار با ان است‪ .‬البته‬ ‫این موضوع با تولید باتری های لیتیومی تا حدودی رفع‬ ‫شده و تولیدکنندگان باتری به این سو حرکت کرده اند‬ ‫ت��ا تولید لیتیومی ها را افزایش دهند‪ .‬یکی از مس��ائل‬ ‫مطرح در الودگی هوای کش��ور به ویژه کالنشهرهایی‬ ‫مانن��د تهران (‪۱۶‬درصد) مربوط به موتورس��یکلت ها‬ ‫اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬مصوبه و پرون��ده کاربراتوری ها به‬ ‫ظاهر بس��ته ش��د‪ .‬اگرچه در این باره س��خنان ضد و‬ ‫نقیض زیاد است؛ اینکه موتورسیکلت های کاربراتوری‬ ‫پالک نش��ده در ب��ازار زی��اد اس��ت و ب��ا ورود انها به‬ ‫خیابان های ش��هر نمی توان انتظار کاهش الودگی هوا‬ ‫را داشت‪ .‬ش��هرداری و سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫تاکید زیادی روی برقی ش��دن ای��ن صنعت دارند که‬ ‫با ایرادهایی از س��وی صنعتگران روبه رو ش��ده است‪.‬‬ ‫تولی��د و عرضه هر کاالی��ی باید همراه ب��ا گارانتی و‬ ‫خدمات پس از فروش باش��د که به نظر می رس��د در‬ ‫حوزه موتورس��یکلت های برقی این مهم هنوز محقق‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬برخی از خریداران موتورسیکلت برقی‬ ‫گالیه دارند ک��ه باتری این نوع موتورس��یکلت ها که‬ ‫یکی از اصلی ترین قطعه های ان اس��ت بدون گارانتی‬ ‫بوده و انها مجبور هستند هزینه زیادی برای تعویض‬ ‫ان بپردازند‪ .‬حال پرس��ش این اس��ت که واردات این‬ ‫نوع موتورس��یکلت ها به چه شکل اس��ت و ایا وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت نظارت��ی روی این امر دارد؟‬ ‫در این راس��تا با مهدی وهبی‪ ،‬کارشناس دفتر صنایع‬ ‫خودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت وگویی انجام شد که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ایا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نظارتی بر‬ ‫واردات موتورسیکلت دارد؟‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی ک��ه در یکی دو س��ال‬ ‫گذش��ته وارد کش��ور ش��ده از نوع مناس��ب نبوده و‬ ‫دارای عملک��رد ضعیف��ی بوده ان��د‪ .‬با توج��ه به نرخ‬ ‫زیادی که این موتورس��یکلت ها دارند بیش��تر انواعی‬ ‫بوده ک��ه از نظر قیمتی و کیفیتی در س��طح پایینی‬ ‫قرار داش��ته اند‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجوز‬ ‫واردات را براس��اس تاکی��د بر س��وخت پاک می دهد‬ ‫اما چون موتورس��یکلت های برقی بدون حمایت وارد‬ ‫ش��ده و خود شرکت های خصوصی مبادرت به واردات‬ ‫کرده ان��د به همین دلیل کیفیت انها نامطلوب اس��ت‬ ‫اما به لحاظ قانونی ش��رکت ها مل��زم به خدمات دهی‬ ‫پس از فروش هستند‪ .‬البته در بحث باتری مشکالتی‬ ‫وجود دارد که فقط مربوط به موتورس��یکلت نمی شود‬ ‫و ش��امل خودروها نیز است‪ .‬در واقع‪ ،‬گارانتی باتری ها‬ ‫جدا از وسیله نقلیه بوده و با مشکل دار شدن ان برای‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش فقط باید به دنبال ش��رکت‬ ‫س��ازنده همان باتری بود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬خودروسازان‬ ‫در بحث محصوالت برقی‪ ،‬باتری را گارانتی نمی کنند‬ ‫بلکه گارانتی باتری برعهده ش��رکت باتری س��از است‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت های برقی وارداتی نیز دارای باتری های‬ ‫وارداتی اس��ت و در ص��ورت نیاز ب��ه تعویض خریدار‬ ‫نمی تواند ش��رکت باتری س��از خارجی را پیدا کند که‬ ‫متولی این امر اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬سازنده موتورسیکلت‬ ‫خود باید در یک محدوده زمانی گارانتی این قطعه را‬ ‫بدهد که زیاد نخواهد بود‪ .‬یکی از چالش های باتری ها‬ ‫این اس��ت که اگر یک هفته مورد استفاده قرار نگیرد‬ ‫از کار می افت��د‪ .‬باتری ش��رایطی خاص��ی دارد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬باتری و گارانتی ان ش��رایط س��ختی دارد و هیچ‬ ‫شرکتی ان را نمی پذیرد‪ .‬حتی گرفتن گارانتی از خود‬ ‫باتری سازها نیز مشکالت خود را دارد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا گارانت�ی باتری های س�اخت داخل نیز‬ ‫دارای مشکل است؟‬ ‫بله‪ ،‬زیرا نحوه اس��تفاده از باتری روی عمر ان تاثیر‬ ‫بس��یاری دارد و البته بیش��ترین خس��ارت را کسانی‬ ‫می بینند که از باتری برای مدتی اس��تفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالت همین موضوع اس��ت که از ساخت‬ ‫موتورس��یکلت تا ف��روش در بازار ممکن اس��ت زمان‬ ‫زی��ادی بگ��ذرد و همین ام��ر روی عمر بات��ری تاثیر‬ ‫منفی داش��ته باش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که بیشتر‬ ‫نرخ موتورس��یکلت مربوط به باتری اس��ت‪ ...‬کس��ی‬ ‫مس��ئولیت گارانت��ی انها را نمی پذیرد و این مس��ئله‬ ‫از معای��ب موتورس��یکلت های برقی اس��ت‪ .‬امروز اگر‬ ‫از موتورس��یکلت ها اس��تقبال نمی ش��ود و امار خرید‬ ‫پایین اس��ت مربوط به همین مسئله است‪ .‬باید کسی‬ ‫موتورس��یکلت را خری��داری کند که پیوس��ته از ان‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫€ €ایا در سایر کش�ورها نیز شرایط همین گونه‬ ‫اس�ت که خودروها و موتورس�یکلت های برقی‬ ‫گارانتی باتری ندارند؟‬ ‫بله‪ ،‬مش��کل گارانتی باتری در همه کشورها صادق‬ ‫اس��ت‪ .‬اما در نظام صنعتی این کش��ورها شرکت هایی‬ ‫وجود دارند که خدمات شارژ و تعویض باتری دارند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬مش��کالت کمتری متوجه صاحبان این وسیله‬ ‫نقلیه اس��ت‪ .‬امروز در کش��ور ش��رکتی عرضه کننده‬ ‫باتری نیس��ت‪ .‬شرکت تولیدی به خریدار یک دستگاه‬ ‫موتورسیکلت به همراه باتری می فروشد که حتی برای‬ ‫پیدا کردن باتری در بازار نیز به مش��کل برمی خورد و‬ ‫تضمین��ی نیز روی عمر باتری که خریده وجود ندارد؛‬ ‫مانند باتری تلفن همراه‪ .‬اگر خراب شود برای تعویض‬ ‫باتری های تقلبی زیادی در بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫€ €چ�را وزارتخان�ه اج�ازه واردات ای�ن ن�وع‬ ‫موتورسیکلت ها را می دهد؟‬ ‫دولت در حال تالش اس��ت تا واردات موتورسیکلت‬ ‫برق��ی را تعدیل کن��د‪ .‬وزارتخانه نیز ب��ا دولت همراه‬ ‫اس��ت که ب��ا ش��رایط موج��ود موتورس��یکلت برقی‬ ‫نمی تواند کارایی الزم را داش��ته باش��د‪ .‬اما س��ازمان‬ ‫بازرس��ی ش��هرداری معترض می ش��ود که چرا مانع‬ ‫ورود موتورسیکلت می شوید‪ .‬همچنان که کارشناسان‬ ‫محیط زیس��ت بر ورود موتورسیکلت های برقی تاکید‬ ‫دارن��د‪ .‬از این رو در تالش هس��تیم تا به این ش��رایط‬ ‫سروس��امان دهی��م‪ .‬برای داش��تن هوای پ��اک و نیز‬ ‫اس��تفاده از س��وخت پاک چاره ای جز رفتن به سوی‬ ‫خودروها و موتورسیکلت های برقی نداریم‪ .‬دنیا نیز به‬ ‫این س��و حرکت کرده و اعالم می ش��ود تا سال ‪۲۰۲۵‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی) ام��ار برقی ها در جهان‬ ‫افزایش چشمگیری خواهد یافت‪...‬‬ ‫مس��ئله این است که در کشور روی خدمات پس از‬ ‫فروش این نوع خودروها کار نشده است‪ .‬این امر تنها‬ ‫مربوط به تولیدکننده نیست‪ .‬ضروری است شهرداری‬ ‫و س��ایر نهادهای وابسته برای خدمات دهی باتری این‬ ‫وسایل نقلیه ورود و کمک کنند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا می توان گف�ت چالش اصلی این اس�ت‬ ‫که س�ازمان های ذی ربط در این بحث با یکدیگر‬ ‫تعامل ندارند؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬س��ازمان ها با یکدیگ��ر هماهنگ نیس��تند و در‬ ‫ای��ن بحث دولت ی��ا وزارت نیرو برنام��ه خاصی ندارند؛‬ ‫تنها یک طرفه فش��ار به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫وارد می ش��ود؛ اینک��ه چرا در بحث موتورس��یکلت های‬ ‫برقی فعالیت گس��ترده ن��دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت نیز رضایت ندارند تا در نوع‬ ‫برقی ها فعالیت داش��ته باشند زیرا عیب ها و چالش های‬ ‫ان را می دانند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬این مسئله هست که باید‬ ‫موتورسیکلت های برقی وارد و به بازار داخل عرضه شود‪.‬‬ ‫€ €چرا با وجود فعالیت باتری س�ازان داخلی در‬ ‫این بخش مشکالت گسترده وجود دارد؟‬ ‫زی��را باتری س��ازان داخلی تنه��ا در ح��وزه باتری ‬ ‫خودروها فعالیت دارند‪.‬‬ ‫€ € چرا ب�رای موتورس�یکلت ها بات�ری تامین‬ ‫نمی کنند؟‬ ‫در این زمینه فقط یک یا دو ش��رکت معمولی فعالیت‬ ‫خود را اغ��از کرده اند و به نوعی نوپا به ش��مار می روند‪.‬‬ ‫اما در حوزه باتری خودرو ش��رکت های به نسبت زیادی‬ ‫فعالی��ت دارند که از توانمندی بس��یاری نی��ز برخوردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫€ €مشکلی که باعث شده تا فعاالن تولید باتری‬ ‫خودروها برای تولید باتری های موتورس�یکلت‬ ‫اقدام نکنند‪ ،‬چیست؟‬ ‫وزارتخان��ه در این باره پیگیر موضوع بوده و س��خن‬ ‫باتری س��ازان این است که به لحاظ قیمتی تولید این‬ ‫باتری ها برای انها صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫€ €ایا موضوع تیراژ این باتری ها (موتورسیکلت)‬ ‫است؟‬ ‫تی��راژ و در کنار ان تولید باتری موتورس��یکلت نیز‬ ‫دارای مراحل خود است اما به لحاظ نرخ تفاوت زیادی‬ ‫بی��ن انها وجود دارد‪ ،‬به وی��ژه که توجیه اقتصادی نیز‬ ‫ندارد‪ .‬باتری جزو قطعاتی اس��ت که الزام خدمات پس‬ ‫از فروش و ثبت نمایندگی نیاز دارد و‪...‬‬ ‫€ €ب�ا توج�ه ب�ه مش�کالت موج�ود‪ ،‬راه�کار‬ ‫وزارتخانه به عنوان متولی صنعت موتورسیکلت‬ ‫کشور چیست؟‬ ‫پیش��نهاد این بود که دولت یا س��ازمانی دولتی در‬ ‫بح��ث بات��ری موتورس��یکلت متولی باش��د و در نرخ‬ ‫مشوق ها و تس��هیالتی به خریداران پرداخت شود که‬ ‫مصرف کننده متضرر نشود زیرا با شرایط کنونی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد زیان می بینند‪.‬‬ ‫€ €اگر قرار باشد یک س�ازمان در زمینه باتری‬ ‫متولی ش�ود این نه�اد باید وزارتخانه باش�د یا‬ ‫شهرداری؟‬ ‫چ��ون در بحث مصرف انرژی اس��ت ش��رکت هایی‬ ‫مانند س��ازمان بهینه سازی مصرف سوخت یا سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست در بحث کاهش االیندگی باید‬ ‫حضور داش��ته باشند و یارانه ای برای این امر پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در ش��رایط فعل��ی تولی��د موتورس��یکلت برق��ی و‬ ‫اس��تفاده از ان توجی��ه اقتصادی ندارد مگر ش��رایط‬ ‫تش��ویقی برای انها گذاشته شود‪ .‬همان طور که شاهد‬ ‫هستیم با خرید موتورسیکلت برقی خریداران پس از‬ ‫اندک مدتی ناراضی می ش��وند‪ .‬وزارتخانه با همراهی‬ ‫نماین��دگان صنع��ت موتورس��یکلت در ح��ال اماده‬ ‫کردن طرحی برای دولت هس��تندتا برای ساماندهی‬ ‫صنعت موتورسیکلت به ویژه در بحث برقی ها گزارش‬ ‫کل��ی اماده و پیش��نهاد هایی ارائه ش��ود که بخش��ی‬ ‫مرب��وط به پرداخ��ت یارانه به مصرف کنن��ده این نوع‬ ‫موتورسیکلت ها خواهد بود‪.‬‬ ‫برقی ها‬ ‫گزارش از چرایی کسادی بازار موتورسیکلت های برقی‬ ‫الهه بهرام‬ ‫قیمت باال و کش��ش پایین؛ دلیل اصلی اس��تقبال‬ ‫نکردن مردم از موتورسیکلت های برقی است‪.‬‬ ‫براورد ش��ده اس��ت که ت��ا س��ال ‪ ۲۰۲۳‬میالدی‬ ‫میزان فروش موتورس��یکلت های برقی در جهان رشد‬ ‫چش��مگیری خواهد داش��ت و به ح��دود ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫دستگاه می رسد‪ .‬به این ترتیب بسیاری از شرکت های‬ ‫خودروس��ازی در کشورهایی مانند انگلستان‪ ،‬فرانسه‪،‬‬ ‫نروژ‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬یونان‪ ،‬مکزیک‪ ،‬چین‪ ،‬هند و‪ ...‬عزم خود‬ ‫را برای تولید انبوه خودرو و موتورس��یکلت های برقی‬ ‫ج��زم کرده و از برنامه های خود بدین منظور رونمایی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در ای��ران نی��ز الودگ��ی ه��وا‪ ،‬الودگ��ی صوت��ی و‬ ‫میزان باالی تصادفات ش��هری عاقبت توانس��ت پای‬ ‫موتورس��یکلت های برقی را ‪ ۳‬س��ال پیش به شهر باز‬ ‫کن��د‪ .‬اما ام��روز می بینیم که عدم اس��تقبال مردم از‬ ‫این موتورس��یکلت ها به دالیل مختلف در صدر اخبار‬ ‫اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که برای ترویج استفاده از‬ ‫این نوع موتورس��یکلت ها معافیت ها و تسهیالت چند‬ ‫میلیون تومانی در نظر گرفته شده است اما هنوز مردم‬ ‫به دلیل ارزان بودن س��وخت ب��ه این نوع محصوالت‬ ‫تمایلی نشان نمی دهند‪ .‬البته فقط ارزان بودن سوخت‬ ‫بنزین دلیل روی اوردن مردم به موتورس��یکلت های‬ ‫بنزینی و گریز از موتورسیکلت های برقی نیست؛ بلکه‬ ‫دالیل کارشناسان ه دیگری نیز پشت این امر است که‬ ‫در این گزارش به شرح ان می پردازیم‪.‬‬ ‫مردم از بازار موتورسیکلت برقی استقبال نمی کنند‬ ‫‹ ‹تسهیالت کافی نیست‬ ‫دبیر انجم��ن تولیدکنندگان موتورس��یکلت اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اگرچه بازار خرید و فروش موتورس��یکلت های‬ ‫برقی تغییراتی را ش��اهد بوده اس��ت اما هنوز ان طور‬ ‫که باید اس��تفاده از انها بین مردم جا نیفتاده و مورد‬ ‫استقبال قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫بهم��ن ضیاء مقدم اف��زود‪ :‬دولت بای��د تالش کند‬ ‫ت��ا بس��ترهای اولی��ه تروی��ج اس��تفاده از ای��ن نوع‬ ‫موتورس��یکلت ها را بین عموم جا بیندازد و تسهیالت‬ ‫ویژه گسترده تری در این باره به مردم ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر از ط��رف اتحادی��ه‬ ‫تاکس��یرانی و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫حرکت ه��ای مثبت��ی در جه��ت اعطای تس��هیالت‬ ‫ب��ه خری��داران این نوع موتورس��یکلت انج��ام گرفته‬ ‫ک��ه امیدواریم بتوان��د در ترویج اس��تفاده از این نوع‬ ‫موتورسیکلت ها مفید واقع شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬قرارداد پیک بادپا‪ ،‬الوپیک و‪ ...‬برای اس��تفاده از‬ ‫موتورس��یکلت های برقی بسته شده و قرار است برای‬ ‫خرید ان به خریداران تسهیالتی را اعطا کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت موتورس��یکلت اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫اتحادی��ه تاکس��یرانی نی��ز قرار اس��ت ب��رای ایجاد‬ ‫انگی��زه برای خری��داران و مصرف کنن��دگان این نوع‬ ‫موتورسیکلت ها تا سقف ‪ ۸‬میلیون برای خرید ان وام‬ ‫با بهره کم تخصیص دهد‪.‬‬ ‫از این موتورس��یکلت ها نرخ باالی موتورسیکلت های‬ ‫برقی و عدم کشش برای حمل بار است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬از انجای��ی ک��ه توانای��ی‬ ‫موتورس��یکلت های بنزینی باالتر از برقی اس��ت و نیز‬ ‫مش��کل شارژ باتری ندارند‪ ،‬مردم بیشتر به استفاده از‬ ‫این نوع موتورسیکلت ها راغب هستند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورسیکلت تاکید کرد‪ :‬اگر بتوان‬ ‫موتورس��یلکت های برقی را با توانایی باال و نرخ ارزان‬ ‫تولی��د کرد به طور حتم مورد اس��تقبال قرار خواهند‬ ‫گرفت‪ .‬فرهنگ س��ازی و ترغیب مردم برای استفاده از‬ ‫این نوع موتورسیکلت ها راهکار دیگری است که برای‬ ‫فراگیری از انها باید به کار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید برقی ها صرفه اقتصادی ندارد‬ ‫‹ ‹قیمت باالی موتورسیکلت های برقی‬ ‫ضیاء مقدم درباره نرخ موتورسیکلت های برقی بیان‬ ‫کرد‪ :‬نرخ باالی موتورس��یکلت های برقی در مقایسه با‬ ‫بنزینی یکی از دالیل عمده اس��تقبال نکردن مردم از‬ ‫ان است که تسهیالت پیشنهادی شهرداری و مصوب‬ ‫شورای شهر نیز مشکلی را برطرف نکرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ن��رخ ای��ن نوع موتورس��یکلت ها از‬ ‫حدود ‪ ۶‬میلیون تومان ش��روع می ش��ود و تا س��قف‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون تومان می رس��د‪ .‬ام��ا مردم باید بدانند که‬ ‫موتورس��یکلت های ‪ ۶‬میلیون تومان��ی کارایی الزم را‬ ‫برای ش��هری مثل تهران که از نظر جغرافیایی دارای‬ ‫شیب است‪ ،‬ندارد‪ .‬متوس��ط قیمتی که بتواند کارایی‬ ‫الزم را در چنین شهری داشته باشد موتورسیکلت های‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیون تومانی است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در تهران موتورس��یکلت های برقی ‪۲۰۰۰‬وات به‬ ‫باال تقریبا می توانند کارایی الزم را داش��ته باش��ند اما‬ ‫پایین تر از ان مانند دوچرخه عمل می کند و قدرت و‬ ‫سرعت الزم را ندارد‪.‬‬ ‫به گفته ضیاء مقدم‪ ،‬دلیل اصلی عدم استقبال مردم‬ ‫به گفته ضیاءمقدم‪ ،‬از انجایی که ما هنوز نتوانستیم‬ ‫توان تولید این نوع موتورس��یکلت ها را در کشور پیدا‬ ‫کنیم از این رو‪ ،‬بیش��تر این موتورس��یکلت ها از چین‬ ‫وارد می شوند‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تولیدکنندگان موتورس��یکلت تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬ما امکان��ات تولید ای��ن نوع موتورس��یکلت ها‬ ‫را داری��م ولی نرخ تمام ش��ده تولید انها باال اس��ت و‬ ‫تولی��د این ن��وع موتورس��یکلت ها در داخ��ل صرفه‬ ‫اقتصادی ن��دارد‪ .‬تغییرات ارزی نی��ز در نرخ این نوع‬ ‫موتورسیکلت ها تاثیرگذار بوده و قیمت ها را بیشتر از‬ ‫قبل افزایش داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف در ارائه خدمات پس از فروش‬ ‫رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان موتورس��یکلت و‬ ‫دوچرخه تهران نیز در گفت وگو با گس��ترش نیوز بیان‬ ‫کرد‪ :‬اس��تفاده از موتورسیکلت های برقی ان طور که‬ ‫باید در بین عموم جا نیفتاده است؛ اگر چه ترویج این‬ ‫نوع موتورس��یکلت ها برای کاهش الودگی هوا بسیار‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫محم��د خادم منص��وری ادام��ه داد‪ :‬بح��ث‬ ‫موتورس��یکلت های برقی موضوع بسیار چالش سازی‬ ‫در تهران اس��ت‪ .‬این نوع موتورس��یکلت ها در قسمت‬ ‫خدمات پس از فروش بسیار ضعیف عمل کرده اند در‬ ‫صورت��ی که خدمات پس از فروش امری بس��یار مهم‬ ‫حتی مهمتر از فروش است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬ب��ه دلی��ل قیم��ت ب��االی این‬ ‫موتورس��یکلت تعداد انها در خیابان های تهران بسیار‬ ‫کم است و بیش��تر موتورسیکلت فروشی ها به فروش‬ ‫موتورس��یکلت های انژکت��وری یا کاربرات��وری اقدام‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان مث��ال در فروش��گاهی از بی��ن یکصد‬ ‫موتورسیکلت ممکن است تنها ‪ ۲‬موتورسیکلت برقی‬ ‫وجود داش��ته باشد که صاحب اول و اخرش هم خود‬ ‫فروشنده است‪.‬‬ ‫خادم منص��وری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ش��کایت های‬ ‫بسیاری درباره موتورسیکلت های برقی وجود دارد که‬ ‫قس��مت عمده ان مربوط به خدم��ات پس از فروش‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که موتورسیکلت های برقی‬ ‫باید دوگانه سوز باشند که اگر با مشکل برق مواجه شد‬ ‫به طور کامل از کار نیفتد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫صنعت خودرو کشور و حرکت عکس العملی به فناوری ها‬ ‫محس�ن رزم خ�واه‪ -‬کارش�ناس صنعت خ�ودرو‪ :‬برای هر‬ ‫تغیی��ر و تحولی به برنامه و اس��تراتژی نیاز اس��ت و اینکه بتوانیم‬ ‫مدیریت بحران داشته باشیم‪ .‬امروز صنعتگر اگر بخواهد تولید خود‬ ‫را مدیریت کند‪ ،‬نمی داند برنامه چیس��ت و قرار اس��ت در صنعت‬ ‫خودرو تا کجا حرکت و پیش��رفت داشته باش��یم‪ .‬ایا برای نوشتن‬ ‫برنامه ها به روند اتفاق ها در صنعت خودرو توجه داریم؟‬ ‫امروز بیش از ‪ ۲‬دهه است که کشورهای صنعتی در زمینه تولید‬ ‫خودروهای برقی و خودران در حال مطالعه و کار هستند و پس از‬ ‫گذشت این همه مدت که صرف مطالعه و پژوهش کرده اند اکنون‬ ‫«همدلی» زمینه عبور از چالش های صنعت خودرو‬ ‫ایران تجربه بس��یاری از تحریم ه��ای ناجوانمردانه‬ ‫دارد‪ .‬اگر چالش های داخلی کمتر باش��د‪ ،‬به طور قطع‬ ‫اسیب های بیرونی کمتر خواهند بود‪.‬‬ ‫صنعتگران بارها از تحریم های داخلی گالیه کرده اند‬ ‫که تاثیر بیش��تری بر روند فعالیت انها داش��ته است‪.‬‬ ‫اما هستند صنعتگرانی که حتی بر تحریم های داخلی‬ ‫فائق می ایند و با هدف گذاری ملی برنامه های خود را‬ ‫جامه عمل می پوشانند‪.‬‬ ‫در حال نتیجه گیری هستند‪.‬‬ ‫گفت��ه می ش��ود خودروهای هیبریدی گران اس��ت ام��ا اگر این‬ ‫نوع خودروها عمومی ش��وند برای وارد کردن ان کش��ور متحمل‬ ‫هزینه های بس��یاری خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬ضروری است از امروز‬ ‫برنامه ریزی و س��رمایه گذاری ش��ود تا با گام های کوتاه به فناوری‬ ‫این نوع خودروها دست یابیم و تولید ان را در داخل اغاز کنیم‪.‬‬ ‫ضمن انکه مدیران نس��بت ب��ه خودروهای خودران توجه جدی‬ ‫ندارند اما بر اساس پژوهش های بین المللی‪ ،‬تا سال ‪)۱۴۰۹( ۲۰۳۰‬‬ ‫تولی��د و مصرف انها ش��اید به دلی��ل زیرس��اخت ها روند کندی‬ ‫داش��ته باشند اما از س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی به بعد رواج زیادی پیدا‬ ‫خواهند کرد‪ .‬یکی از مزایای این نوع خودروها کاهش ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫تصادف ها اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬پرسش این است که چرا ما از امروز کار‬ ‫تحقیق وتوس��عه و نیز بررسی امکان تولید خودروهای هیبریدی و‬ ‫برقی و س��ایر مدل ها را در دستور کار قرار ندهیم؟ همواره حرکت‬ ‫صنعت خودرو کش��ور به ش��کل عکس العملی بوده اس��ت؛ به این‬ ‫معن��ی که دنیا محصولی به بازار عرضه کرده و س��پس کش��ور ما‬ ‫میلیارده��ا دالر برای واردات ان هزینه می کند تا فعالیت تولید ان‬ ‫را تازه در داخل اغاز کند‪.‬‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارشی از روند تولید قطعات در کشور‬ ‫نگاه دارد و اگر چنین ش��د‪ ،‬نباید ش��ک داشت که به‬ ‫نتیجه مطلوب دس��ت خواهیم یافت‪ .‬اگر تنها به دلیل‬ ‫منافع مالی و مادی فعالیت ها انجام شود ممکن است‬ ‫جایی فشارها افزایش یابد که نتوان تحمل کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کسانی که فکر می کنند با گرفتن مدرک‬ ‫تحصیلی و پشت میز نشستن‪ ،‬می توانند درامد کسب‬ ‫کنند س��خت در اشتباه هس��تند‪ .‬این شرکت با تمام‬ ‫س��ختی هایی که در این راه وجود داش��ت‪ ،‬توانس��ت‬ ‫فعالیت های موردنظ��ر را انجام دهد‪ ،‬زیرا هدفش ملی‬ ‫بود و شخصی نبود‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی و ساخت قطعات‬ ‫مصطفی کاظم زاده‪ ،‬یکی از تامین کنندگان قطعات‬ ‫به دو خودروس��از بزرگ کش��ور درب��اره فعالیت خود‬ ‫گفت‪ :‬ای��ن واحد صنعتی یکی از س��ازندگان قطعات‬ ‫«تریم» خودروهای داخلی اس��ت که در سال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫با تولید عایق ها کار خود را شروع کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از دهه ‪ ۴۰‬مونتاژ خودرو در کش��ور اغاز‬ ‫ش��د و به تازگ��ی در دهه گذش��ته به س��مت طراحی‬ ‫خودرو نیز حرکت ش��ده اس��ت‪ .‬قطعه س��ازان در این‬ ‫زمینه موفقیت های بسیاری به دست اورده اند‪ .‬تخصص‬ ‫ما طراحی و توس��عه و نیز داخلی کردن قطعاتی است‬ ‫ک��ه خودروهای ان در کش��ور مونتاژ می ش��ود‪ .‬هدف‬ ‫این گروه صنعتی پیش��تازی فعالیت های مهندسی در‬ ‫مولفه های توسعه و فناوری اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬مدیران‬ ‫ارش��د و میانی در فرایندهایی که در حال انجام است‬ ‫تالش جدی می کنن��د تا بازار رقابتی نه تنها در داخل‬ ‫بلکه در خارج از مرزها داش��ته باشیم‪ .‬قرار است یکی‬ ‫از برندهای معتبر در زمینه «تریم» خودرو یا تزئینات‬ ‫داخلی خودرو در جهان باشیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره محص��والت تولی��دی این ش��رکت به‬ ‫موکت ه��ا‪ ،‬رودری ه��ا‪ ،‬داش��بورد‪ ،‬کنس��ول‪ ،‬صندلی‬ ‫و قالب ه��ای تزئینی که در داخل خ��ودرو مانع دیده‬ ‫ش��دن بدنه فلزی خودرو می شود‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬قف��ل خ��ودرو و دس��تگیره های داخلی و‬ ‫خارجی در این شرکت در حال تولید است‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطع��ه اظهار کرد‪ :‬این ش��رکت‬ ‫در زمین��ه رودری در داخ��ل برن��د به ش��مار می رود‬ ‫و مش��ارکت های خوب��ی ب��ا کش��ورهای اروپای��ی و‬ ‫اس��یایی دارد‪ .‬بیش از ‪ ۳‬سال اس��ت که رودری ها در‬ ‫داخل ش��رکت طراحی می ش��ود و فقط ساخت قالب‬ ‫برون سپاری می ش��ود‪ .‬ازمون و سایر مراحل سنجش‬ ‫قطعات از سوی تیم مهندسی شرکت انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همدلی کمرنگ است‬ ‫کاظ��م زاده ب��ه حساس��یت ش��رکت روی توس��عه‬ ‫فناوری های نو اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬قالب چند قطعه‬ ‫جدید در قرارداد با س��یتروئن ک��ه در وضعیت تعلیق‬ ‫قرار دارد‪ ،‬س��اخته شده اس��ت ‪ .‬طراحی چند داشبورد‬ ‫جدید نیز در حال انجام اس��ت و حتی برخی قطعات‬ ‫«تری��م» داخلی خودروهای قدیم��ی مانند پژو ‪،۴۰۵‬‬ ‫پژو پارس یا تیبا نیز به دس��ت تیم مهندسی این گروه‬ ‫‹ ‹وعده های پوشالی‬ ‫صنعتی طراحی شده است‪.‬‬ ‫وی درباره س��اخت قالب قطعات خودروهای جدید‬ ‫نی��ز عنوان کرد‪ :‬ضمن س��اخت قالب ها حتی طراحی‬ ‫رودری های ‪ C ۳‬بدون هیچ نقشه و دریافت اطالعاتی‬ ‫از ش��رکت مادر در این شرکت انجام شده است‪ .‬برای‬ ‫س��اخت قالب ان نیز س��فارش گذاری شده و ساخت‬ ‫قالب ها اغاز شده است‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه که تجرب��ه کار در صنعت‬ ‫خودرو را نیز دارد در پاسخ به این پرسش که با وجود‬ ‫تعلی��ق همکاری‪ ،‬به عنوان قطعه س��از چق��در توان و‬ ‫ظرفی��ت دارید تا حتی اگر تحریم ها به قطع همکاری‬ ‫منجر ش��ود فعالیت خود را در این بخش ادامه دهید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تحریم ها ممکن اس��ت روی بنگاه های اقتصادی‬ ‫و صنعت��ی تاثیر نامطلوبی داش��ته باش��د ام��ا یکی از‬ ‫دس��تاوردهای این محرومیت‪ ،‬همدلی است که نه تنها‬ ‫در این گروه صنعتی بلکه بین س��ایر قطعه سازان نیز‬ ‫همدلی و تعامل خوبی به وجود امده است‪ .‬این سخن‬ ‫بر اس��اس تجرب��ه همراهی در این صنعت اس��ت زیرا‬ ‫مدتی مدیر بخش خودروهای سواری بودم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همدلی و همراهی بین قطعه س��ازان‬ ‫بسیار پیشرفت داشته و امیدواریم در بخش همکاری‬ ‫خودروساز و قطعه ساز نیز این همدلی و تعامل نزدیک‬ ‫به وجود اید‪ .‬یکی از انتظارات از دولت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت این است که این دو گروه را به یکدیگر‬ ‫نزدیک تر کنند‪ .‬اگ��ر همکاری و ارتباطات صمیمانه تر‬ ‫ش��ود‪ ،‬بعید اس��ت تحریم ها تاثیری بر برنامه هایی که‬ ‫برای صنعت خودرو داریم‪ ،‬داشته باشد‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪ :‬قطعه س��ازان فعال کش��ور کمتر از‬ ‫قطعه سازان اروپایی یا اسیایی مانند ژاپن نیستند‪ .‬اگر‬ ‫صنعتگ��ر ژاپنی در رده ‪ ۱۰۰‬باش��ند ما ت��ا رده ‪ ۸۵‬و‬ ‫‪ ۹۰‬را امده ایم‪ .‬اختالف در بحث مهندسی کمتر است‬ ‫و بیشتر مسئله همدلی و پیگیری و مدیریتی است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت خودرو ادام��ه داد‪ :‬همان گونه که‬ ‫رهبر معظم انقالب ش��عار امسال را «حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی» اعالم کردند شروع خوبی برای حرکت های رو‬ ‫به جلو در صنعت داشتیم‪.‬‬ ‫تحریم ها ب��ا توجه به تجربه گذش��ته تاثیر کمتری‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬این مس��ئله در چند دوره برای کشور‬ ‫اعمال شد و مردم بیشتر دلسوزانه از تولید کشورشان‬ ‫حمایت کردن��د‪ .‬معتقدم این تحریم ها بیش��تر باعث‬ ‫می ش��ود تا ما پخته تر شویم‪ .‬تنها کمی نیاز به مودت‪،‬‬ ‫همدلی و همفکری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه ملی‬ ‫سعیدرضا فتحعلیخانی‪ ،‬تولیدکننده قطعات خودرو‬ ‫معتقد اس��ت خودکفایی و رس��یدن به توس��عه مورد‬ ‫انتظار تنها در سایه دید ملی شدنی است و اینکه سود‬ ‫هدف نخست نباشد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬زمانی که این ش��رکت تغییر کاربری داد و‬ ‫به جای واردات به سمت تولید در داخل رفت بسیاری‬ ‫عن��وان می کردند چرا تجارت را که س��ود دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫نمی دهی��م‪ .‬اما ما اعالم امادگ��ی کردیم که می توانیم‬ ‫حتی ماش��ین االت را وارد کنیم و نقشه کار را نیز در‬ ‫اختیار داریم‪.‬‬ ‫پیش��نهاد دادیم ب��رای خودکفایی تجهی��زات را ما‬ ‫فراهم می کنیم و یک شرکت دولتی ان را تولید کند‪.‬‬ ‫وی درباره سود و سوداوری ادامه داد‪ :‬بارها به کارگران‬ ‫خودگفته ایم به این فکر نکنید که فقط محصولی تولید‬ ‫کرده اید‪.‬‬ ‫فرات��ر ببینید؛ اینکه ش��ما خدمتی به کش��ور خود‬ ‫می کنید‪ .‬اگر کشوری بخواهد مستقل باشد نیاز به این‬ ‫فتحعلیخانی در گالیه از برخی تس��هیالتی که تنها‬ ‫روی کاغذ می اید و در عمل اجرایی نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با این سختی ها تولیدکننده کار را جلو می برد و انتظار‬ ‫همراه��ی دارد که محقق نمی ش��ود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬به‬ ‫دلیل تولی��د با فناوری نانو و روز دنیا اعالم می ش��ود‬ ‫که صنعتگ��ر معافیت بیمه دارد ام��ا در عمل اجرایی‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬این حداقل کمکی است که دولت می تواند‬ ‫به تولیدکننده کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امروز ما درگیر س��رمایه در گردش‬ ‫خود هس��تیم‪ .‬پیش بینی داشتیم سرمایه ثابت عددی‬ ‫باشد اما به دلیل زمان بر بودن پروژه(از سال ‪ ۹۰‬و ‪۹۱‬‬ ‫تا پایان س��ال ‪ )۹۶‬عدد س��رمایه ثابت به رقمی باالتر‬ ‫رسید اما وام بر اس��اس همان رقم سرمایه ثابت سال‬ ‫‪ ۹۰‬پرداخت ش��د‪ .‬این در حالی است که اگر حتی بر‬ ‫مبنای حقوق دستمزد در سال ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۶‬نیز محاسبه‬ ‫شود‪ ،‬باید وام دریافتی بیشتر باشد‪ .‬این پروژه حداقل‬ ‫‪ ۷۰‬درصد افزایش سرمایه داشتـه است‪.‬‬ ‫این فعال صنع��ت قطعه به افزایش قیمت ها در این‬ ‫فاصله زمانی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬خرید مواد اولیه در‬ ‫م��دت کوتاهی چند برابر ش��د‪ .‬اگر بس��تر فراهم بود‬ ‫تولید خیل��ی زودتر اتفاق می افتاد‪ .‬البته این نیس��ت‬ ‫که بخش های مال��ی و دولتی نخواهند همراهی کنند‬ ‫بلک��ه قوانین بروکراس��ی مانع این کار اس��ت‪ .‬خطا و‬ ‫سوءاستفاده دیگران از منابع مالی کشور باعث شده تا‬ ‫س��ختی ها نصیب تولیدکننده شود‪ .‬فراهم کردن تمام‬ ‫قوانینی ک��ه برای دریافت س��رمایه در گردش اعمال‬ ‫شده سخت و هزینه بر و زمان بر است‪.‬‬ ‫این تولیدکننده در ادامه به خالهای اس��تاندارد در‬ ‫کشور پرداخت و گفت‪ :‬برای برخی قطعات مانند کاغذ‬ ‫فیلتر و اقس��ام دیگر کاغذ هیچ استانداردی در کشور‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫فتحعلیخان��ی درب��اره چرایی این ام��ر توضیح داد‪:‬‬ ‫قطع��ه ای مانند فیلت��ر برای هر خودرویی اس��تاندارد‬ ‫خاص خ��ود را دارد‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬فیلت��ر پراید با بنز‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬استاندارد این کاغذ را مصرف کننده ای‬ ‫که می خواهد ان را به فیلتر خودرو تبدیل کند‪ ،‬تعریف‬ ‫می کند‪ .‬این واحد صنعتی قابلیت دارد بر اس��اس نیاز‬ ‫مشتری پارامترها را تغییر دهد‪.‬‬ ‫‪۱۶‬خودرو استانداردهای جدید را گذراندند‬ ‫رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران گفت‪۱۶ :‬‬ ‫خ��ودرو که عم��ده انها تولید داخل هس��تند ‪ ،‬موفق‬ ‫به رعایت اس��تانداردهای جدید مد نظر این سازمان‬ ‫ت ا ی��ک تی�� ر ‪۱۳۹۷‬و دس��تیابی به اس��تانداردهای‬ ‫ شصت وس��ه گانه ش��دند‪ .‬نیره پیروزبخت در حاشیه‬ ‫مراس��م امضای تفاهمنامه با جهاد دانشگاهی گفت‪ :‬‬ ‫با فرا رس��یدن مهلت دوم سازمان ملی استاندارد در‬ ‫اغاز تابس��تان امسال و اغاز بازرسی های این سازمان‬ ‫برای اس��تانداردهای شصت وس��ه گانه ‪ ،‬در همان روز‬ ‫نخس��ت ‪ ۱۶‬خودرو موفق به اعمال اس��تانداردهای‬ ‫جدید ش��دند‪ .‬ب��ه گزارش ایرن��ا ‪ ،‬با اج��رای مرحله‬ ‫نخس��ت اس��تانداردهای جدی��د اجباری خ��ودرو از‬ ‫ی ‪ ،۱۳۹۶‬تولی��د و واردات برخ��ی خودروهای‬ ‫اول د ‬ ‫غیر اس��تاندارد از دستور کار خودروسازان خارج شد‪.‬‬ ‫تا اغاز دی س��ال گذش��ته خودروسازان باید مدارک‬ ‫استاندارد پنجاه وپنج گانه را به سازمان ملی استاندارد‬ ‫تحوی��ل می دادند و هم��ه خودروهایی ک��ه قادر به‬ ‫رعایت این اس��تانداردها نبودند‪ ،‬از دور خارج شدند‪.‬‬ ‫از این تاریخ به بعد‪ ،‬هر خودرو برای بازگش��ت دوباره‬ ‫به خط تولید باید اس��تانداردهای شصت وسه گانه را‬ ‫اعمال کند؛ یعنی عالوه بر استانداردهای پیشین ‪۸ ،‬‬ ‫اس��تاندارد دیگر نیز اضافه ش��ده است‪ .‬این مهلت تا‬ ‫اول دی ‪ ۱۳۹۷‬برای این خودروها باقی اس��ت اما از‬ ‫اغاز زمس��تان اینده پشت سر گذاشتن ‪ ۸۵‬استاندارد‬ ‫الزامی است و ‪ ۲۲‬استاندارد دیگر نیز اضافه می شود‪.‬‬ ‫پیروزبخت در ادامه به اعمال تحریم های جدید علیه‬ ‫کش��ورمان اشاره کرد و گفت ‪ :‬با ش��رایط پیش امده‬ ‫کنونی ‪ ،‬این س��ازمان از مواضع پیش��ین خود کوتاه‬ ‫نمی اید زیرا انچه برای این س��ازمان ارزش و اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬حفظ جان و س�لامت مردم است و به همین‬ ‫دلیل استانداردهای هش��تادوپنج گانه خودرو تعدیل‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با این ح��ال‪ ،‬با هماهنگی‬ ‫ت به دنبال‬ ‫و رایزن��ی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجار ‬ ‫ دهی در ای��ن زمینه هس��تیم‪ .‬این مقام‬ ‫ تس��هیالت ‬ ‫مس��ئول در عین حال خاطرنشان کرد‪ :‬برای خودرو ‬ ‫پراید هنوز موفق به ارائ��ه مدارکی مبنی بر رعایت و‬ ‫اعمال استانداردهای جدید نشده اند‪ .‬رییس سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایران با اش��اره ب��ه محدودیت های‬ ‫پیش امده در ماه های گذش��ته ب��رای واردات خودرو‬ ‫به کش��ور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با توجه به اهمیت مس��ئله‪ ،‬از‬ ‫ک دی س��ال گذش��ته و همزمان با اجرای مرحله‬ ‫ی ‬ ‫نخست استانداردهای جدید اجباری خودرو ‪ ،‬واردات‬ ‫خودروهای خارجی را منوط به رعایت استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه ک��رده بودی�� م در حال��ی که برای‬ ‫ماش��ین های س��اخت داخل این مهل��ت از اغاز دی‬ ‫ امس��ال قرار داده ش��د‪ .‬پیروزبخت اظهار کرد ‪ :‬انچه‬ ‫از اس��تانداردهای جدید که مربوط به ایمنی اس��ت‪،‬‬ ‫ در ضرب االجل تعیین شده با قوت اجرایی می شود و‬ ‫خودروهایی که نتوانند انها را اعمال کنند‪ ،‬از گردونه‬ ‫تولید خارج می ش��وند ‪ ،‬اما در س��ایر موارد‪ ،‬در حال‬ ‫رایزنی با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت برای قائل‬ ‫ش��دن تسهیالتی هس��تیم‪ .‬وی در پایان خاطرنشان‬ ‫کرد ‪ :‬اس��تانداردهایی که در مرحله دوم مد نظر این‬ ‫سازمان بود ‪ ،‬به طور عمده استانداردهای سوختی را‬ ‫ش��امل می ش��دند که ‪ ۱۶‬خودرو موفق به رعایت ان‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫واردات خودرو نسبت به سال گذشته کاهش یافت‬ ‫در طول ‪ ۳‬ما ه نخس��ت امس��ال بیش از ‪ ۷‬هزار‬ ‫انواع خودروی سواری وارد کشور شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی گمرک ای��ران ‪ ،‬در ‪۳‬‬ ‫ما ه نخس��ت سال ‪ ۹۷‬تعداد ‪ ۷‬هزار و ‪ ۴۳‬خودروی‬ ‫سواری به ارزش ‪ ۱۹۸‬میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار دالر به‬ ‫کشورمان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته از نظر تعداد ‪ ۰/۶۷‬و ‪ ۰/۵۶‬درصد‬ ‫و از نظ��ر ارزش ‪ ۰/۶۶‬و ‪ ۰/۷۵‬درص��د کاه��ش را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬واردات انواع خودروی‬ ‫سواری در ‪ ۳‬ماه نخست سال ‪ ۹۶‬به تعداد ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۱۴‬دستگاه به ارزش ‪ ۵۹۸‬میلیون و ‪ ۳۵۴‬هزار‬ ‫دالر بوده است‪ .‬بر اس��اس ابالغیه سازمان توسعه‬ ‫تجارت به گمرک‪ ،‬ثبت سفارش و واردات خودرو از‬ ‫اغاز تیر ممنوع شده است‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬س��ال گذشته در مجموع ‪۷۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۵‬دستگاه انواع خودرو وارد کشور شد‪.‬‬ ‫گمرک ای��ران ب��رای انجام تش��ریفات گمرکی‬ ‫ان��واع خودرو در دو مرحله تاییدیه مجوزهای ثبت‬ ‫س��فارش را از س��ازمان توس��عه تجارت به صورت‬ ‫الکترونیکی دریافت می کند‪.‬‬ ‫تمامی خودروهای وارداتی در س��ال ‪ ۹۶‬و ‪ ۳‬ماه‬ ‫امس��ال مجوز ثبت س��فارش معتبر دارند که این‬ ‫ثبت س��فارش ها از سوی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫به صورت الکترونیکی صادر و در سامانه بارگذاری‬ ‫ش��ده و اطالعات مجوز ثبت سفارش این خودروها‬ ‫در س��امانه جامع گمرکی و پنج��ره واحد تجارت‬ ‫فرامرزی در دس��ترس اس��ت‪ .‬عالوه بر معتبر بودن‬ ‫ثبت س��فارش های دریافتی از طریق سامانه ثبت‬ ‫س��فارش‪ ،‬هنگام خروج نیز گمرکات کشور ضمن‬ ‫ارائه ‪ VIN‬خودروهای وارداتی به س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت برای دریافت تاییدیه دوباره در زمان خروج‬ ‫خودروها از این س��ازمان به طور نظام مند مبادرت‬ ‫می کنند‪ .‬تش��ریفات گمرکی انواع خودرو در سال‬ ‫‪ ۹۶‬و در ‪ ۳‬م��ا ه امس��ال در چارچ��وب مقررات و‬ ‫ضوابط واردات خودرو قانونی و به طور کامل انجام‬ ‫و پس از گرفتن حق��وق و عوارض گمرکی ‪ ،‬پروانه‬ ‫الکترونیکی برای این خودروها صادر ش��ده است‪.‬‬ ‫در زمان اظهار انواع خ��ودرو به گمرک بدون ارائه‬ ‫مجوز ثبت سفارش معتبر امکان اظهار وجود ندارد‬ ‫و متولی تایید ش��دن یا نش��دن اصالت مجوزهای‬ ‫ثبت س��فارش به تفکیک ثبت سفارش های جدید‬ ‫ی��ا تمدیدی گم��رک نیس��ت و مس��ئولیت ثبت‬ ‫س��فارش های صادرشده بر عهده س��ازمان توسعه‬ ‫تجارت است‪.‬‬ ‫وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای تجاری‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران گزارش ارزیابی‬ ‫عملک��رد ش��رکت های خدمات پ��س از ف��روش خودروهای‬ ‫س��نگین در سال ‪ ۱۳۹۶‬را منتش��ر کرد‪ .‬بر پایه این گزارش‪،‬‬ ‫بهمن دیزل در رتبه نخس��ت و پیشرو ش��تاب در رتبه پایانی‬ ‫رده بندی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬براساس گزارش ارزیابی وضعیت خدمات‬ ‫پس از فروش خودروهای س��نگین در سال ‪ ، ۱۳۹۶‬در گروه‬ ‫ش��رکت های خدم��ات پس از ف��روش خودروهای س��نگین‬ ‫دارای بیش از ‪ ۱۲‬نمایندگی مجاز ‪ ،‬ش��رکت بهمن دیزل رتبه‬ ‫نخست رده بندی را کسب کرده است‪ .‬پس از ان شرکت های‬ ‫ماموت دیزل در رتبه دوم‪ ،‬اذهایتکس در رتبه س��وم‪ ،‬خدمات‬ ‫فنی رنا در رتبه چهارم ‪ ،‬زامیاد (خودروهای نیمه س��نگین) در‬ ‫رتب��ه پنجم ‪ ،‬س��یبا موتور در رتبه شش��م ‪ ،‬زامیاد (خودروهای‬ ‫س��نگین) در رتبه هفتم ‪ ،‬گواه در رتبه هش��تم ‪ ،‬عقاب افشان‬ ‫در رتب��ه نهم‪ ،‬اریا دیزل در رتبه دهم ‪ ،‬ارین دیزل پایا در رتبه‬ ‫یازدهم‪ ،‬کاریزان خودرو در رتبه دوازدهم و ارس خودر و دیزل‬ ‫در رتبه س��یزدهم و پایانی رده بندی قرار گرفته است‪ .‬اما در‬ ‫گروه ش��رکت های خدمات پس از فروش خودروهای سنگین‬ ‫دارای کمت��ر از ‪ ۱۲‬نمایندگ��ی مج��از‪ ،‬ش��رکت مایان دیزل‬ ‫در رتب��ه نخس��ت رده بندی قرار گرفته اس��ت‪ .‬پ��س از ان‪،‬‬ ‫سروش دیزل مبنا در رتبه دوم و پیشرو شتاب در رتبه سوم و‬ ‫پایانی رده بندی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عبداله توکلی الهیجانی‬ ‫دکترای مهندسی خودرو‬ ‫زمانی که از اینده صنعتی س��خن می گوییم معموال‬ ‫تصوی��ری م��درن از تاثی��ر توامان ه��وش مصنوعی و‬ ‫ارتباطات در صنایع را مجس��م می کنیم اما این تصویر‬ ‫به غایت شیک تا چه اندازه واقع بینانه است؟‬ ‫فیلم ‪ 2001‬یک ادیس��ه فضایی استنلی کوبریک در‬ ‫س��ال ‪ 1968‬میالدی ساخته ش��د یعنی در زمان اوج‬ ‫رقابت ه��ای نفس گیر قدرت های بزرگ در اکتش��افات‬ ‫فضای��ی‪ ،‬در این فیلم پیش بینی می ش��د که در هزاره‬ ‫جدید انس��ان های زیادی در ماه سکنی خواهند گزید‬ ‫و پروازه��ای روزان��ه به م��اه از جانب خط��وط هوایی‬ ‫برقرار می ش��ود اما هم اکنون با زندگی در هزاره جدید‬ ‫دریافته ای��م که ای��ن پیش‪-‬بینی هیج��ان زده از اینده‬ ‫تا چ��ه حد از واقعیت های امروزم��ان فاصله دارد‪ .‬اری‬ ‫حقیقت ان اس��ت که اگر از منظر توس��عه محصوالت‬ ‫جدید و تاثیر تکنولوژی های جدید بر قیمت محصول‪،‬‬ ‫به اینده بنگریم تصوی��ر واقع بینانه دیگری در نظرمان‬ ‫ظاهر می ش��ود‪ ،‬به عبارت دیگر می ت��وان گفت که در‬ ‫این��ده با دو بازار کامال متف��اوت مواجه خواهیم بود(و‬ ‫طبعا با مش��تریانی با نیازهای متف��اوت) بازارهای بالغ‬ ‫با مش��تریانی با ت��وان خرید باال ک��ه محصوالت مورد‬ ‫نیازش��ان عرص��ه زورازمایی ه��ای فن اوری های نوین‬ ‫مهندس��ی اس��ت و بازارهای نوظهور در کشورهای در‬ ‫حال توس��عه که بیشتر مش��تریان پایین هرم‪ ،‬با توان‬ ‫خرید پایین را تشکیل می دهند‪ .‬جالب انکه مطالعه ای‬ ‫در س��ال ‪ 2006‬نش��ان داده اس��ت که ‪ 4‬تا ‪ 5‬میلیارد‬ ‫از جمعیت کره زمین از مش��تریان بالقوه این بازارهای‬ ‫نوظهور به ش��مار می رون��د و بنابراین اگرچه که قدرت‬ ‫خرید هریک از مشتریان بالقوه در این بازارهای نوظهور‬ ‫تنها کس��ری از قدرت خرید مش��تری متناظر در یک‬ ‫کش��ور توسعه یافته اس��ت اما در مجموع حجم این دو‬ ‫بازار با هم برابر است‪ .‬بنابراین گوش سپردن به نیازهای‬ ‫مشتریان این بازارها و توسعه محصولی متناسب با نیاز‬ ‫انها می تواند برای کش��ورهایی با توان فناوری پایین تر‬ ‫همچنان منبع درامد باقی بماند‪.‬‬ ‫اگر نگاهی مقایس��ه ای به رش��د ناخالص تولید ملی‬ ‫کش��ورها بیندازیم‪ ،‬دریافت خواهیم کرد که کشورمان‬ ‫نی��ز از منظر ق��درت خری��د در زم��ره بازارهایی قرار‬ ‫می گیرد که حجم اصلی بازار ان متعلق به محصوالتی‬ ‫ارزان اما کارا است و طبعا چنین محصوالتی نمی توانند‬ ‫مح��ل عرضه اخری��ن تکنولوژهای نوین باش��ند بلکه‬ ‫بالعکس کافی است از منظر مشتریان «به اندازه کافی»‬ ‫خوب باشند‪ .‬اینجاس��ت که پارادایمی به نام مهندسی‬ ‫مقتصدان��ه(‪ )Frugal engineering‬زاده می ش��ود‬ ‫یعنی پارادایمی که در ان به نواوری های ساده‪-‬ای که‬ ‫کارکرد اصل��ی کاال را تضمین می کند و با حذف زواید‬ ‫می تواند کاال یا خدمت را با پایین ترین قیمت در اختیار‬ ‫مشتری قراردهد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫سنت زندگی هندی های خوگرفته‬ ‫این پارادایم که در‬ ‫به ناداری‪ ،‬ریش ه دارد هم اکنون جای خود را در توسعه‬ ‫محص��والت جدید حتی توس��ط کمپانی ه��ای بزرگ‬ ‫زمان حکمرانی‬ ‫دنیا باز کرده اس��ت‪ .‬درنظر بگیرید در‬ ‫ِ‬ ‫گوش��ی های هوش��مند در دنیا نوکی��ا محصولی ارزان ‬ ‫قیم��ت را ب��رای کش��اورزان هندی طراح��ی کرد که‬ ‫نیازش��ان به گوشی بود که در مقابل نفوذ اب(به سبب‬ ‫کار در مزارع) قدرت زیادی داش��ته باش��د و شارژ ان‬ ‫برای م��دت طوالنی جوابگو باش��د‪ .‬نوکیا مدل ‪1100‬‬ ‫توانس��ت با فروش ‪ 250‬میلیون گوش��ی در سرتاس��ر‬ ‫جهان به پرفروش ترین گوش��ی دنیا تبدیل ش��ود‪ .‬این‬ ‫چرایی اجرایی نشدن سند راهبردی صنعت قطعه‬ ‫ساس�ان قربانی‪ -‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬حدود یک دهه‬ ‫پیش‪ ،‬در یکی از س��ندهای راهبردی برای پیشرفت صنعت قطعه‬ ‫چن��د راهکار در دس��تور کار قرار گرفت؛ نخس��ت اینکه تولید در‬ ‫مقیاس انجام شود زیرا حضور سورس های گوناگون باعث می شود‬ ‫تا صنعت خودرو کارامدی الزم را نداشته باشد‪.‬‬ ‫دومین راهکار پیشنهادشده‪ ،‬بحث مشارکت و تجمیع قطعه سازان‬ ‫بود به این معنی که ش��رکت ها با یکدیگر مش��ارکت داشته باشند‬ ‫و در قالب سرمایه گذاری مشترک داخلی(جوینت ونچر) با یکدیگر‬ ‫همکاری کرده و توان خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫دیگر این اس��ت که ضمن انکه س��ورس ها باید محدود باشند و‬ ‫تجمی��ع اتفاق بیفتد تولید اقتصادی نیز انجام ش��ود‪ .‬این مس��ئله‬ ‫به این مفهوم بود که قطعه س��ازی کش��ور باید این توان را داشته‬ ‫باش��د که بتواند ب��ازار داخل و خارج را همزمان پوش��ش دهد‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬قطعه سازان می توانستند در شکل کالن صادرات انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫از جمله موضوع های مطرح شده در این سند راهبردی پرداختن‬ ‫به فناوری های جدید و نیز روزامد کردن ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫واحدهای تولیدی بود که به سرمایه گذاری نیاز داشت زیرا صنعت‬ ‫قطعه بدون س��رمایه گذاری نمی تواند متحول ش��ود‪ .‬این موارد در‬ ‫کن��ار یکدیگر می تواند ضربه هایی را که احتمال دارد صنعت قطعه‬ ‫کشور را در حرکت دگرگون کننده صنعت خودرو اسیب رسان کند‬ ‫تا حدودی کاهش دهد‪.‬‬ ‫این س��ند اجرایی نشده است به دالیل بسیاری که بارها از زبان‬ ‫کارشناس��ان مختلف خودرویی عنوان شده است؛ تجمیع و ادغام‬ ‫در صنعت قطعه انجام نش��د‪ ،‬با وجود هزینه های س��ربار و کمبود‬ ‫نقدینگی ماشین االت و تجهیزات نوسازی نشد و چالش های دیگر‬ ‫باعث شد تا امروز اتفاق خاصی در این زمینه رخ ندهد‪.‬‬ ‫مهندسی مقتصدانه ‪ ،‬گشایشی به اینده صنعتی‬ ‫مثال و مثال های مش��ابه می تواند گویای قسمتی مهم‬ ‫از بازار باشد که بسیاری‪ ،‬از توجه به ان غافل می مانند‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان مثال��ی دیگ��ر‪ ،‬صنعت خ��ودرو را درنظر‬ ‫بگیرید‪ ،‬وقتی صحبت از اینده صنعت خودرو می ش��ود‬ ‫عموم��ا تصویری از تاثی�� ِر انقالب چه��ارم صنعتی در‬ ‫صنع��ت خ��ودرو درنظر می ای��د تصویری ک��ه در ان‬ ‫خودروه��ای برق��ی‪ ،‬خودروهای متص��ل و خودروهای‬ ‫خودران نق��ش مهمی را ایفا می کنند‪ .‬ب��ه این تصوی ِر‬ ‫شیک می توان تغییرات در فضای کسب وکار حوزه های‬ ‫مرتب��ط با حمل ونق��ل را نیز اف��زود تغییرات��ی مانند‬ ‫حمل ونقل اش��تراکی(‪ )car sharing‬که با اهرم های‬ ‫تکنولوژیکی ک��ه در اینده به خودروهای اضافه خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬می توانن��د به ش��دت فراگیر ش��وند و مدل های‬ ‫کس��ب وکار در حوزه خ��ودرو را تغییر دهند طوری که‬ ‫دیگر خودروس��ازان‪ ،‬خودروها را به مشتریان معمولی‬ ‫نمی فروشند بلکه عموما شرکت های خدمات دهنده نوپا‬ ‫متکی به حوزه های نوین تکنولوژی ارتباطات‪ ،‬در زمینه‬ ‫حمل و نقل اش��تراکی مش��تریان عمده خودروس��ازان‬ ‫خواهند بود گذشته از انکه ترکیب کنونی خودروسازان‬ ‫و تامین کنندگان بزرگ فعلی با نفوذ ش��رکت های نوپا‬ ‫ولی قوی در عرصه تکنول��وژی ارتباطات به جمع انها‬ ‫تخصیص ارز دولتی به نمایندگان غیررسمی‬ ‫واردات ممنوع‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬بر لزوم شفاف س��ازی‬ ‫درباره واردات خودرو از س��وی نمایندگان‬ ‫غیررس��می ب��ا ارز دولت��ی تاکی��د کرد‪.‬‬ ‫رمضانعل��ی س��بحانی فر در گفت وگ��و با‬ ‫خانه ملت با اشاره به تخصیص ‪ ۴‬میلیون‬ ‫یورو ارز دولتی به ‪ ۷‬ش��رکت بدون مجوز‬ ‫نمایندگی رس��می برن��د خارجی خودرو‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برخ��ی محصوالت که خدمات پس‬ ‫از فروش داش��ته و مصرفی نیستند برای حفظ حقوق مصرف کنندگان محصول باید از سوی‬ ‫کس��انی وارد کشور شود که نمایندگی رسمی دارند‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی افزود ‪ :‬کاالهایی که مصرفی نبوده و سرمایه ای هس��تند فقط باید از سوی‬ ‫نمایندگی هایی وارد کش��ور ش��ود که خدمات پ��س از فروش دارند و اگر به کس��انی غیر از‬ ‫این ش��رکت ها ارزی داده ش��ده باید پیگیری شود و این شرکت ها به نهاد های قضایی معرفی‬ ‫ش��وند تا حقوق دولت بازگردانده شود‪ .‬وی با بیان اینکه این شرکت ها باید به عنوان متخلف‬ ‫به نهادهای نظارتی و قضایی معرفی ش��وند ‪ ،‬ادامه داد ‪ :‬نهاد قضایی باید بررس��ی کند که چه‬ ‫کس��انی در این موضوع دس��ت اندرکار بوده اند و ایا نهاد های نظارتی‪ ،‬نظارت کافی را در این‬ ‫زمینه داشته اند‪ .‬نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی یاداور شد ‪ :‬باید مشخص شود که ایا‬ ‫نهادهای اجرایی رانتی ایجاد کرده اند یا خیر و جرایم هر بخش مشخص شود تا چشم پوشی‬ ‫و سوءاس��تفاد ه نشود‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫یکی از ایرادها و مش��کالت کشور نبود کارکرد نظام مند اس��ت‪ ،‬افزود ‪ :‬تا زمانی که فعالیت ها‬ ‫در کش��ور نظام مند نش��ود ‪ ،‬فساد و رانت در کشور دیده می شود و افراد سوداگر و سودجو نیز‬ ‫پیدا می شوند و از فضا برای خود استفاده می کنند‪ .‬سبحانی فر با بیان اینکه با نظام مند شدن‬ ‫فعالیت ها نقش انسان کمتر می شود‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬به محض شناسایی و محرز شدن تخلف ها‬ ‫باید با متخلفان برخورد جدی شده و به نوعی جرایم سنگینی برای انها در نظر گرفته شود تا‬ ‫درس عبرتی برای افراد سودجود شود که نخواهند از اموال دولت سوءاستفاده کنند‪.‬‬ ‫دستخوش تغییر خواهد شد‪.‬‬ ‫نکته دیگر انکه ب��ا کاهش قیمت باتری‪ ،‬روند برقی‬ ‫ شدن خودروها شتاب بیشتری خواهد گرفت‪ ،‬تمایل به‬ ‫افزایش میران پیمایش بیش��تر میل به سبک سازی را‬ ‫در م��واد ب ه کار رفته در خودروه��ا افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬اس��تفاده از بدنه با م��واد مختلف(‪multi‬‬ ‫‪ )material‬ب��ه کارگیری الومینی��وم فوالدهای فوق‬ ‫مس��تحکم و فیبرکرب��ن در خودرو ش��تاب بیش��تری‬ ‫خواهدگرفت‪ ،‬افزودن امکانات رفاهی و ارتباطی بیشتر‬ ‫درخودرو‪ ،‬س��بب پیچیده تر ش��دن معماری الکتریکال‬ ‫خودرو خواهد شد و همه انها بدین معناست که سطح‬ ‫متوس��ط قیمت خودرو در اینده بس��یار باالتر خواهد‬ ‫بود(پیش بینی ها حاکی از افزایش��ی حدود ‪ 2500‬دالر‬ ‫را ب��رای قیمت مجموعه قطعات به کار رفته در خودرو‬ ‫است)‪.‬‬ ‫ام��ا ایا ای��ن تصویری ک��ه از اینده صنع��ت خودرو‬ ‫پیش‬ ‫ترس��یم می ش��ود گویای تمام اینده ای است که ِ‬ ‫روس��ت؟ در بیش��تر اقتصادهای دنی��ا مالکیت خودرو‬ ‫زمانی ش��تاب می گیرد که درامد سرانه به محدوده ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬هزار دالر وارد می ش��ود‪ .‬تا سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی‬ ‫بس��یاری از کشورهای در حال توس��عه برای اولین بار‬ ‫ب��ه این س��طح از درامد خواهند رس��ید ک��ه تقاضای‬ ‫زیادی برای خودروه��ای کوچک تر‪ ،‬ارزان تر و با هزینه‬ ‫نگه��داری کمتر ایجاد خواهد کرد‪ .‬به عنوان مثال هند‬ ‫در سال های اینده با جمعیت زیادی مواجه خواهد شد‬ ‫که به دنبال خرید خودروهای اول شان هستند(‪Entry‬‬ ‫‪ )level‬مسلما این خودروها فاصله بسیاری با تصویری‬ ‫که ازخودروی اینده ترسی م کرده ایم‪ ،‬خواهد داشتو این‬ ‫بدان معناست که درامد س��رانه بسیاری از کشورها از‬ ‫جمله ایران اجازه نخواهد داد که مش��تریان فراوانی در‬ ‫ان ب��ازار‪ ،‬تابِ پرداختن هزینه ه��ای خودروهای اینده‬ ‫را داش��ته باش��ند و این نکته ای اس��ت که الز م اس��ت‬ ‫سیاس��تگذاران ح��وزه صنع��ت خ��ودرو در مواجهه با‬ ‫تصویر پرزرق وبرق اینده خودرو از ان غافل نباش��ند و‬ ‫مرعوب ان نش��وند زیرا جهش تکنولوژیکی پیش روی‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬تمام تصویری نیست که در اینده با ان‬ ‫روبه رو خواهیم شد از این رو است که توجه به مفاهیم‬ ‫مهندس��ی مقتصدان��ه(‪ )Frugal Engineering‬در‬ ‫راس��تای ایجاد محصولی که به اندازه کافی خوب باشد‬ ‫و نیازهای مش��تریان انبوهی را پاس��خ گوید‪ ،‬می تواند‬ ‫دریچه ای امیدبخش برای نقش��ی که می تواند صنعت‬ ‫خ��ودروی ایران و زنجیره تامین مرتبط با ان ایفا کند‪،‬‬ ‫بگشاید‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع ت��ا انجا اهمی��ت دارد که بس��یاری از‬ ‫غول های جهانی خودروس��ازی در کنا ِر پرده برداری از‬ ‫پیش��رفت های تکنولوژیک خ��ود در مرزهای دانش به‬ ‫محصوالتی که بر پایه مهندس��ی مقتصدانه و مبتنی بر‬ ‫نیاز بازارهایی با درامد کمتر طراحی و توسعه یافته اند‪،‬‬ ‫می بالن��د و ان را به عنوان برگ برنده خود در بازارهای‬ ‫نوظهور تلقی می کنند‪.‬‬ ‫طراح��ی و توس��عه یک��ی از ارزان تری��ن محصوالت‬ ‫ش��رکت رنو– نیس��ان در هن��د و بر پای��ه راه حل ها و‬ ‫روش های مهندس��ان هندی در حل مس��اله‪ ،‬نمونه ای‬ ‫ب��ارز از تفکر بر پایه این پارادایم اس��ت‪ .‬رنو‪ -‬نیس��ان‬ ‫برای تحقق محصولی بر مبن��ای این ایده‪ ،‬مدیر پروژه‬ ‫سرش��ناس خود که ب ه عنوان ریاضیدانی خس��یس نیز‬ ‫شناخته می ش��ود را به هند فرستاد تا در اتمسفر انجا‬ ‫و ب��ه کمک مهندس��ان هندی بتوانند ای��ن پروژه را با‬ ‫سازندگان کوچک و محلی هند به سرانجام برسانند(به‬ ‫قول مدیرعامل رنو‪ ،‬مهندسان فرانسوی‪ ،‬پیچیده و گران‬ ‫فکر می کنند و س��ازندگان بزرگ جهان��ی هزینه های‬ ‫سربار باالیی دارند که تنها در ساخت محصولی لوکس‬ ‫ل کار طراحی‬ ‫و مدرن می تواند قابل توجیه باشد) حاص ‬ ‫و توس��عه محصول رنو کویید ‪ 4100‬دالری و داتسون‬ ‫‪ 3700 redi-GO‬دالری در بازار هند بود‪ .‬کل هزینه‬ ‫پروژه ‪ 400‬میلیون یورو بود و حاصل ان دستیابی گروه‬ ‫رنو‪ -‬نیس��ان به پلتفرم کامل ‪ CMF-A‬همراه با یک‬ ‫گیربکس و موتور جدید و کارخانه ای به ظرفیت ساالنه‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار دستگاه در هند بود(ساختمان کارخانه قبال‬ ‫وجود داش��ت)‪ .‬انها اعدادی خیره کننده و شگفت انگیز‬ ‫در کس��ب وکار صنعت خودرو محسوب می شوند‪ .‬یک‬ ‫پلتف��رم ماژوالر جدی��د‪ ،‬یک قوای محرک��ه جدید‪ ،‬دو‬ ‫خ��ودرو و یک کارخانه جدید همه به ازای هزینه کمتر‬ ‫از نیم میلیارد یورو واقعا بی سابقه است(دقت کنید که‬ ‫هزینه های توس��عه یک پلتفرم جدی��د غالبا باالی یک‬ ‫میلیارد یورو اس��ت) اگرچه حاصل کار خودرویی است‬ ‫که از منظر ایمنی و یا اپشن ها در سطح بسیار پایینی‬ ‫ قرار دارد(به جرات می توان گفت در سطحی به مراتب‬ ‫پایین تر از حتی پراید) اما حقیقت ان است که به اندازه‬ ‫کافی خوب اس��ت! هم برای مش��تری قناعت پیشه در‬ ‫بازارهای هند و برزیل‪ ،‬ارزان و قابل حصول اس��ت‪ ،‬هم‬ ‫ن پول سازی تمام عیار برایش‪،‬‬ ‫برای رنو که یک ماش��ی ‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ ،‬هم برای تامین کنن��دگان محلی‬ ‫قطع��ات و سیس��تم های خودروی��ی در هند(زیرا تنها‬ ‫مونتاژ و یا ساخت قطعات به تامین کننده هندی سپرده‬ ‫نشده اس��ت بلکه تمام مراحل مرتبط با زنجیره ارزش‬ ‫یعنی طراحی‪ ،‬س��اخت ابزار و تامی��ن قطعات در هند‬ ‫انجام ش��ده اس��ت) و البته هم برای نمایندگان فروش‬ ‫این خودرو در هند که می توانند از طریق نصب اپشن ها‬ ‫تا ‪ 20‬درصد قیمت خودرو‪ ،‬سود نصیب شان کند(سود‬ ‫نمایندگی ه��ا عمدتا برای س��ایر خودروها حدود ‪3.5‬‬ ‫درصد قیمت خودرو است)‪.‬‬ ‫مثالی که ذکر شد‪ ،‬می تواند درباره استراتژی صنعت‬ ‫کشورمان بسیار الهام بخش و راه گشا باشد در این مثال‬ ‫می ت��وان به خوبی مش��اهده کرد که چگون��ه تکیه بر‬ ‫توانمندی بومی بر اس��اس مفهوم مهندسی مقتصدانه‬ ‫و مرعوب نش��دن در برابر پیش��رفت های تکنولوژیک و‬ ‫خالص��ه ننمودن تم��ا ِم مزیت ها در ت��وان تکنولوژیک‬ ‫می تواند بر محدودیت های س��اختاری صنعت کش��ور‬ ‫غلب��ه کند و از تهدی��دی که از صدای نزدیک ش��دن‬ ‫قدم های اینده می توان ش��نید‪ ،‬فرصتی برای تصاحب‬ ‫بازارهای جامانده از دسترس تجمالت تکنولوژیک اتی‪،‬‬ ‫س��اخت صد البته که در ای��ن میان مزیت های دیگری‬ ‫نیز در کش��ورمان وجود دارد ک��ه می تواند در طراحی‬ ‫و توس��عه محصوالت مبتنی بر مهندسی مقتصدانه به ‬ ‫کارمان اید‪ ،‬وجود مهندسان زیاد و ارزان در کشورمان‬ ‫نمونه ای از س��رمایه هایی اس��ت که می توان��د ما را در‬ ‫رسیدن به کاالیی ارزان که به اندازه کافی خوب باشد‪،‬‬ ‫یاری کند‪ .‬ناگفته پیداست که تصاحب بازارهای مشتاق‬ ‫برای کاالی ارزان اگرچه در قدم اول‪ ،‬موفقیتی کوچک‬ ‫از منظر زورازمایی توان فنی‪ ،‬محس��وب می شود اما از‬ ‫منظر اقتصادی می تواند اج��ازه دهد تا تولیدکنندگان‬ ‫ای��ن کااله��ا از محل درامد مالی ناش��ی از ای��ن بازار‪،‬‬ ‫گام ه��ای بزرگ تر موفقیت را اس��توارتر بردارند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬ضروری اس��ت تا سیاستگذاران‪ ،‬دس��تِ کم‪ ،‬توجه‬ ‫کافی ب��ه صیانت از بازارهای مرتبط ب��ا این کاالها در‬ ‫براب��ر رقبای خارجی را در دس��تور کار قرار دهند زیرا‬ ‫همان گونه که گفته ش��د‪ ،‬بازارهای مرتبط با کاالهای‬ ‫ارزان قیمت‪ ،‬بازاری است که می تواند با اندکی خالقیت‬ ‫از سوی تولیدکنندگان محلی تصاحب شود تا از منظر‬ ‫مالی س��کویی را برای جهانی شدن تولید کننده محلی‬ ‫در گام بعدی فراهم کند‪ ،‬بنابراین سپردن ان به رقبای‬ ‫قدرقدرت خارجی می تواند کورس��وی امید به س��مت‬ ‫صنعتی شدن کشور را به خاموشی بکشاند‪.‬‬ ‫کارهایی که عمر خودرو را کاهش می دهد‬ ‫محافظت از وس��یله نقلیه یکی از مهم ترین کارهایی است‬ ‫که باید رانندگان و صاحبان خودرو در نظر داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫اس��تفاده نادرس��ت و انجام برخی کاره��ا از عمر مفید یک‬ ‫خودرو می کاهد‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬یک صاحب خودرو می تواند با انجام‬ ‫برخی فعالیت ه��ای مثبت عمر مفید خودروی خود را تا دو‬ ‫براب��ر افزایش دهد و گاهی با برخ��ی فعالیت های غلط عمر‬ ‫ی��ک خودرو به نصف کاهش پی��دا می کند‪ .‬به عنوان فردی‬ ‫که عالقه مند به خودرو هس��تید بهتر است با دانستن برخی‬ ‫ن��کات نه تنها خودرو را محافظت کنید بلکه میزان هزینه ها‬ ‫را نیز کاهش دهید‪.‬‬ ‫تنظیم باد نامناس�ب‪ :‬بر اس��اس تحقیقات مختلفی که‬ ‫ت��ا امروز انجام ش��ده‪ ،‬کم باد ب��ودن تایرها باع��ث افزایش‬ ‫مصرف سوخت و همچنین بد حرکت کردن خودرو می شود‬ ‫همچنین در زمان پرباد بودن بیش از اندازه تایر اسیب های‬ ‫جدی به سیس��تم فرمان دهی وارد خواهد ش��د‪ .‬همیش��ه‬ ‫دفترچه راهنمایی خودرو را خوانده و باد تایرها را به درستی‬ ‫تنظیم کنید‪.‬‬ ‫ترمز دیرهنگام‪ :‬این مورد خیلی اسان حل خواهد شد و‬ ‫تنها کافی اس��ت منتظر لحظه اخر برای ترمز کردن نشوید‪.‬‬ ‫کوبی��دن بر روی پدال ترمز تنه��ا چند ثانیه قبل از برخورد‬ ‫ب��ا خودرویی دیگر عم��ر ترمز و تایره��ا را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود در ذهن خود محاس��باتی را برای ترمز‬ ‫کردن داش��ته باشید تا طی یک مس��یر پیش بینی شده به‬ ‫نرمی ترمز کنید‪.‬‬ ‫گاز دادن بیهوده‪ :‬بیهوده فش��ردن پ��دال گاز و یا تیک‬ ‫تولید وانت کاهش یافت‬ ‫خ��رداد امس��ال تولی��د انواع وان��ت به طور‬ ‫میانگین ‪ ۱۵.۶‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در این م��دت تولید انواع‬ ‫وانت از ‪ ۵۲۹۲‬دستگاه در خرداد سال گذشته‬ ‫به ‪ ۴۴۶۷‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫تولی��د انواع وان��ت در گروه صنعت��ی ایران‬ ‫خ��ودرو ب��ا کاهش هم��راه ب��وده و از ‪۱۱۵۷‬‬ ‫دس��تگاه در خرداد ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۳۶۴‬دستگاه در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬کاهش یافت‪.‬‬ ‫خرداد امس��ال تولی��د انواع وان��ت در گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا نیز نزولی بوده و از ‪۳۰۹۳‬‬ ‫دس��تگاه در خرداد س��ال گذش��ته به ‪۳۰۴۲‬‬ ‫دستگاه در سال جاری رسید‪.‬‬ ‫تولید این محصول در سازه های خودرو دیار‬ ‫متوقف شده و از ‪ ۳۴‬دستگاه در خرداد ‪۱۳۹۶‬‬ ‫به صفر کاهش یافت‪.‬‬ ‫برخالف این ش��رکت ها اما تولید انواع وانت‬ ‫در گ��روه بهم��ن صع��ودی ب��وده و از ‪۱۰۰۸‬‬ ‫دس��تگاه در خرداد س��ال گذش��ته به ‪۱۰۶۱‬‬ ‫دستگاه رسیده است‪.‬‬ ‫اف کردن باعث فش��ار امدن ش��دید به پیشرانه شده و عمر‬ ‫ان را به ش��دت کاهش می دهد‪ .‬در این حالت بنزین زیادی‬ ‫به موتور تزریق می ش��ود و فعالیت ها با چندین برابر سرعت‬ ‫انجام می شوند که حتی در قوی ترین خودروهای مسابقه ای‬ ‫هم این عمل منجر به خراب شدن پیشرانه خودرو می شود‪.‬‬ ‫همیشه زمان بندی درستی برای شروع حرکت داشته باشید‪.‬‬ ‫خورشید‪ ،‬دشمن خودرو‪ :‬همان طور که ماندن خودرو‬ ‫زیر برف و باران بیش از اندازه به ان اس��یب های جدی وارد‬ ‫می کند‪ ،‬خورش��ید نیز می تواند باعث خراب شدن بسیاری‬ ‫از بخش های خودرو ش��ود‪ .‬ش��اید رها شدن از نور خورشید‬ ‫کار سختی باشد اما همیشه به ان فکر کنید و تا حد امکان‬ ‫خودرو را در سایه قرار دهید‪ .‬بلند شدن رنگ‪ ،‬ترک خوردن‬ ‫چراغ ه��ا و جلو داش��بورد خودرو تماما ب��ه خاطر تابش نور‬ ‫خورشید است‪.‬‬ ‫کثی�ف نباش�ید‪ :‬کثیف بودن یکی از قات�لان خودرو به‬ ‫ش��مار می اید‪ .‬ش��ما به عنوان کس��ی که هفته ای دو تا سه‬ ‫بار به حمام می روید چرا عالقه ای به شس��تن خودروی خود‬ ‫حداقل برای ‪ ۱‬بار در ماه ندارید؟ شس��تن خودرو شاید کار‬ ‫خیلی خاصی نباشد اما در افزایش عمر ان بسیار تاثیر دارد‪.‬‬ ‫مشکالت روغن موتور‪ :‬اش��تباه در این مورد بیشترین‬ ‫می��زان اثرگذاری را در کاهش عمر خودرو خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫بسیاری از مردم روغن موتور اشتباه و متفرقه درون خودرو‬ ‫می ریزن��د‪ ،‬ی��ا در زمان مناس��ب اق��دام به تعوی��ض روغن‬ ‫نمی کنند به همین دلیل عمر موتور خودرو به شدت کاهش‬ ‫پی��دا می کند‪ .‬بهترین پیش��نهاد در این زمینه اس��تفاده از‬ ‫روغنی است که کارخانه پیشنهاد داده است‪.‬‬ ‫تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو‬ ‫رئی��س هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروس��ازی‬ ‫کش��ور از رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت‬ ‫خودرو در جلسه علنی مجلس تا اواسط مرداد خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬ضرورت تحقیق و‬ ‫تفحص از صنعت خودروس��ازی کشور را به دو دلیل اصلی‬ ‫توقف ثبت س��فارش خودرو و تخلفات بعدی ناشی از این‬ ‫اق��دام و عملکرد ایران خ��ودرو و س��ایپا از حیث کیفیت‪،‬‬ ‫ایمنی‪ ،‬خدمات پس از فروش و نرخ تمام شده اعالم کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی بر لزوم ش��فافیت‬ ‫عملکرد صنعت خودرو در ط��ول فرایند تامین‪ ،‬تولید و فروش خودرو‬ ‫با توجه به افزایش نارضایتی و شکایت های مردمی در قالب‬ ‫تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫طرح تحقیق و تفحص در نوبت رس��یدگی در صحن علنی‬ ‫مجلس اس��ت که به نظر می رس��د تا نیمه مرداد در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نجف��ی‪ ،‬جمع بندی واقعی و عمی��ق از وضعیت‬ ‫جاری صنعت خودروس��ازی کش��ور‪ ،‬عارض��ه یابی صنعت‬ ‫خودرویی کشور‪ ،‬ایجاد تحول در صنعت خودرو کشور و خروج صنعت‬ ‫خودرویی کش��ور از انحص��ار از دیگر اهداف تحقی��ق و تفحص از این‬ ‫صنعت است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بازدهی پایین تولید و ناتوانی در جذب سرمایه گذاری‬ ‫امراهلل امینی‪ -‬عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی‪:‬‬ ‫صادرات یکی از فاکتورهای مهم در امر درامدزایی کش��ورها است‪.‬‬ ‫صادرات به بازارهای بین المللی چند گزینه خاص نیاز دارد؛ کیفیت‬ ‫و استانداردهای موردنظر جهانی‪ ،‬نرخ تمام شده پایین و البته تنوع‬ ‫در اپشن های مختلف تولید‪.‬‬ ‫صنعت خودرو کش��ور اگر بخواهد س��همی در بازارهای جهانی‬ ‫داش��ته باشد باید همت کند و به س��وی تولید خودروهای متنوع‬ ‫مطابق با استانداردهای جهانی و نرخ رقابتی حرکت کند‪ .‬تولیدات‬ ‫داخ��ل خیلی متنوع نبوده مگر محص��والت جدید تحولی در بازار‬ ‫عرضه به وجود اورد تا بتوانیم صادرات دلخواه داشته باشیم‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬یکی از مقوالت مه��م در امر تنوع طراحی پلتفرم در‬ ‫کش��ور است‪ .‬توس��عه طراحی زمینه محقق ش��دن ‪ ۳‬ایتم مهم را‬ ‫برای خودروس��ازان داخلی فراهم می کند‪ .‬البته در تیراژ‪ ،‬تولید نیز‬ ‫باید دارای میزان باال باشد که قیمت ها روند کاهشی در واحدهای‬ ‫صنعتی داشته باشند‪.‬‬ ‫بای��د بدانیم ب��رای رس��یدن به س��طح اس��تانداردهای جهانی‬ ‫مولفه ه��ای زیادی از اغاز تولید تا پای��ان فرایند ان وجود دارد؛ از‬ ‫مواد اولیه مورد اس��تفاده تا مونتاژ قطعات و نصب ان و رسیدن به‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫محصول نهایی‪ .‬چالش های تولید در ایران زیاد است‪ .‬بخشی از این‬ ‫چالش ها به فضای کس��ب وکار برمی گردد؛ مالیات‪ ،‬بیمه‪ ،‬بهره های‬ ‫بانکی و مسائل خود تولید‪ .‬از این رو‪ ،‬بازدهی در تولید پایین است‬ ‫در حالی که بازدهی در بس��ترهای غیرتولیدی در کش��ور بیش��تر‬ ‫است‪ .‬این مسائل است که منجر می شود تا مردم نقدینگی خود را‬ ‫به سوی بازار دالر و طال هدایت کنند‪ .‬اگر بازدهی در تولید باال بود‬ ‫به طور قطع مردم در این بخش سرمایه گذاری می کردند‪.‬‬ ‫این مش��کالت داخلی است که پیش از سهم خواهی در بازارهای‬ ‫جهانی باید در کشور رفع شود‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صادرات‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گفت وگو با یک کارشناس اقتصاد درباره صادرات خودرو مطرح شد‬ ‫تمرکز بر سودهای انی پاسخگوی صادرات نیست‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫بازارهای جهانی منبعی برای درامدزایی هر کشوری است که‬ ‫برای به دست اوردن سهم بیش��تر رقابت سختی بین انها وجود‬ ‫دارد‪ .‬خودرو‪ ،‬از جمله صنایعی اس��ت که بر سرانه تولید ناخالص‬ ‫داخلی تاثیر بسزایی دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬ضروری است صنعت خودرو‬ ‫کشور سهم بازارهای جهانی خود را افزایش دهد یا بر اساس یکی‬ ‫از اهداف مورد نظر حداقل تبدیل به هاب منطقه ش��ود‪ .‬در این‬ ‫گزارش دیدگاه کارشناس��ان اقتصادی و صنعتی را جویا شده ایم‬ ‫که به مولفه های کیفیت و نرخ رقابتی در کنار تنوع اشاره کردند‪.‬‬ ‫در ادام��ه به س��راغ امین دلیری‪ ،‬کارش��ناس ارش��د اقتصاد و‬ ‫مدرس دانش��گاه خوارزمی رفتیم و درباره چالش های پیش روی‬ ‫صادرات و راهکاره��ای برون رفت از ان با وی گفت وگویی انجام‬ ‫دادیم که در ادامه می اید‪:‬‬ ‫برای تقویت ب��ازار صنعت خودرو به ویژه در امر صادرات اینکه‬ ‫ایران بتواند حداقل به هاب منطقه تبدیل شود چالش های پیش‬ ‫روی ان چیست؟‬ ‫صنع��ت خودرو در ای��ران گرچه پیش��ینه ای چنددهه ای دارد‬ ‫اما در مقایس��ه با توس��عه یافتگی و گس��ترش فناوری های نوین‬ ‫خودروسازی از خودروسازان سایر کشورها فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫مشکالت ناش��ی از نبود یک برنامه راهبردی توسعه ای در این‬ ‫صنعت از ط��رف دولت ها‪ ،‬مجالس تقنینی و بخش خصوصی در‬ ‫سال های قبل و بعد از انقالب اسالمی بوده است‪.‬‬ ‫در حال��ی که گفته می ش��ود این صنعت بع��د از صنعت نفت‬ ‫به عنوان بزرگترین صنعت کش��ور مطرح اس��ت اما در مقایس��ه‬ ‫با خودروس��ازان مطرح جهان پیش��رفت قاب��ل توجهی نکرده و‬ ‫نتوانس��ته س��همی از بازارهای جهانی را ب��ا توجه به فرصت این‬ ‫صنعت از ان خود کند‪.‬‬ ‫عقب ماندگی صنعت خودرو کشور به چه دالیلی برمی گردد؟‬ ‫ابتدا پایین بودن س��طح ن��واوری و ارتقای فناوری در طراحی‬ ‫ساخت است‪.‬‬ ‫پایین بودن کیفی��ت و بی توجهی به ان در مقاطع مختلف به‬ ‫علت وجود ش��رایط غیررقابتی در بازار داخلی نیز علت دوم این‬ ‫مسئله است‪.‬‬ ‫مسئله سوم بی توجهی به ایمنی خودروها‪ ،‬وضعیت نامطلوب‬ ‫مصرف س��وخت‪ ،‬زیبای��ی و در نهایت‪ ،‬نبود تغیی��ر و تحول در‬ ‫طراحی و س��اخت خودروهای تولیدش��ده قدیمی بدون در نظر‬ ‫گرفتن اتفاق های به روز در نواوری صنایع خودرو در جهان است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬اثرگذاری سیاس��ت های مقطعی کش��ور برای حل‬ ‫بحران ه��ای حادث ش��ده مانند تغییرات و نوس��ان های نرخ ارز‪،‬‬ ‫وضع تعرفه ه��ا‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬تنگنای مالی‪ ،‬س��رمایه گذاری‪ ،‬ایجاد‬ ‫ظرفیت و تغییر در طراحی به منظور به روز کردن ساخت خودرو‬ ‫با انتظ��ارات بازارهای داخل��ی و خارجی و اث��رات مالی و پولی‬ ‫تاثیرگذار بر روند تولید‪ ،‬وضع عوارض مختلف بر تولید و مصرف‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬می تواند به عنوان سیاس��ت های بازدارنده در توس��عه‬ ‫صنایع خودرو عمل کند‪ .‬چه بس��ا تاکن��ون تاثیرات نامطلوبی بر‬ ‫این صنعت داشته است‪.‬‬ ‫مش��کالتی که صنایع خودرو در ماه های گذشته با ان روبه رو‬ ‫ش��ده اس��ت گرچه به عنوان چالش مطرح می شود اما تحوالت‬ ‫اخیر را می توان فرصت هم تلقی کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬خودروس��ازان باید از فضای به وج��ود امده که هم‬ ‫دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی توجه خ��ود را به ان معطوف‬ ‫کرده ان��د برای تقویت و بهبود س��طح فن��اوری و نواوری صنایع‬ ‫خودروسازی استفاده کنند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان باید از ظرفیت های موجود کشور برای تقویت و‬ ‫ارتقای سطح فناوری و نواوری استفاده کنند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو کشور چگونه می تواند از تحوالت بین المللی که‬ ‫در حال رخ دادن است به نفع خود بهره ببرد؟‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬نخس��ت شریکان تجاری و س��رمایه گذاران که‬ ‫رغبت و قصد خود را در ش��رایط سخت تحریم‪ ،‬ادامه همکاری با‬ ‫ایران قرار داده اند‪ ،‬با سرمایه گذاری مشترک در طراحی و ساخت‬ ‫می توانن��د نیم��ی از تولید را برای مص��رف داخلی و نیمی دیگر‬ ‫برای صادرات در نظر بگیرند‪ .‬این ش��ریکان در بلندمدت موجب‬ ‫انتقال فناوری در طراحی و س��اخت خودرو برای خودروس��ازان‬ ‫داخلی خواهند شد‪.‬‬ ‫دوم اینک��ه س��اخت خودروه��ای داخل��ی بای��د ب��ا تکیه بر‬ ‫قطعه س��ازان ماهر که تاکنون از نظر کیفیت و دقت امتحان خود‬ ‫را پس داده اند‪ ،‬متمرکز ش��ود و تنها ب��رای برخی از قطعات که‬ ‫هنوز فناوری س��اخت ان در داخل فراهم نیست با خودروسازان‬ ‫کش��ورهای مطرح خارج��ی ک��ه از برنامه های تحری��م پیروی‬ ‫نمی کنند وارد مذاکره ش��ده و نسبت به خرید قطعات مورد نیاز‬ ‫مانن��د گیربکس‪ ،‬برخی از قطعات موتور و برخی از اپش��ن ها که‬ ‫ب��ه زیبایی خودرو کمک می کنند‪ ،‬اقدام ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬نرخ و‬ ‫کیفیت حرف نخست را در بازار رقابتی داخلی و خارجی می زند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان باید به طور مرتب بدون وقفه در پایین اوردن نرخ‬ ‫تمام ش��ده خودرو و باال بردن کیفیت ساخت خودروهای داخلی‬ ‫همت گمارند‪.‬‬ ‫به س��ودهای کوتاه مدت توج��ه نکنند حتی اگر ت��ا مدتی به‬ ‫صورت سربه س��ر عمل کنند اما برنامه های راهبردی توس��عه ای‬ ‫خود را با جدیت دنبال کنند‪ ،‬می توانند عقب ماندگی های گذشته‬ ‫را جبران کنند‪ .‬زمانی که کره جنوبی بر اس��اس برنامه های پنج‬ ‫ساله توس��عه خود توانست از مزیت نسبی اول یعنی رونق دادن‬ ‫به صنعت نس��اجی با رویکرد بهره گیری از امکانات داخلی برنامه‬ ‫توسعه اول خود را شروع کند‪ ،‬در برنامه ‪ ۵‬ساله اخر خود که به‬ ‫خودروسازان به کاهش بهای‬ ‫تمام شده توجه کنند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بر‬ ‫لزوم ارزیابی مستمر و شفاف عملکرد خودروسازان تاکید کرد‪.‬‬ ‫س��یده حمیده زراب��ادی در گفت وگو با خان��ه ملت درباره‬ ‫وضعیت قیمت ه��ا در بازار خودرو اظهار کرد‪ :‬تغییرات نرخ هر‬ ‫کاال باید متاثر از مولفه های اقتصادی باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬سازوکار‬ ‫تعیین نرخ و محاسبه نرخ سود باید شفاف شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاضر ارزیابی مس��تمر‪ ،‬دقیق و ش��فاف از عملکرد‬ ‫خودروس��ازان وجود ندارد و خودروس��ازان ب ه ش��کل روشن و‬ ‫دقیق گزارش��ی از عملکرد ارائ��ه نمی کنند که برای مثال‪ ،‬این‬ ‫موضوع مشخص شود که خودروسازان چند درصد در سال به‬ ‫موضوع داخلی سازی تولید خودرو توجه می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر میزان داخلی سازی صنعت خودرو شفاف شود‪،‬‬ ‫دیگر افزایش های غیرمنطقی نرخ خودرو محلی از اعراب ندارد‪.‬‬ ‫درحال حاضر نیز ارز مورد نیاز خودروسازان فقط با ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫افزایش نرخ‪ ،‬روبه رو ش��ده است‪ .‬از این رو ‪ ،‬نباید قیمت خودرو‬ ‫براساس نرخ دالر در بازار ازاد محاسبه شود‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم در مجلس ش��ورای اس�لامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫انباش��ت بدهی ها و نتیجه س��وءمدیریت ها در خودروسازی از‬ ‫سال های گذشته باعث شده زمانی که نرخ ارز با تالطم روبه رو‬ ‫می شود از موضوع نوسان نرخ ارز به نحوی سوءاستفاده شود تا‬ ‫قیمت ه��ا را افزایش دهند و برای توجیه موضوع بحث بیکاری‬ ‫کارگران مطرح کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬خودروسازی باید به شکل واقعی خصوصی شود‬ ‫زی��را دولت دخالت می کند و ه��دف از دخالت نیز خیرخواهی‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫زرابادی در پایان گفت‪ :‬باید خودروسازان به موضوع کاهش‬ ‫بهای تمام شده در تولید توجه کنند تا خودرو با نرخ باال به بازار‬ ‫عرضه نشود که مردم متضرر شوند‪.‬‬ ‫صنایع خودروس��ازی معطوف شده بود توانست پس از ‪ ۲۵‬سال‬ ‫ب��ه اهداف بلندمدت خود دس��ت یابد‪ .‬دولت و مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی باید سیاس��ت های حمایتی هدفمند خود را در صنایع‬ ‫خودروسازی جهت داده و با تنظیم تعرفه واردات با هدف رقابتی‬ ‫کردن صنایع خودروسازی ایران‪ ،‬قسمتی از سود حاصل از وضع‬ ‫حقوق ورودی را صرف س��رمایه گذاری و کمک به ارتقای صنایع‬ ‫خودروسازی کنند‪ .‬این عمل به یک کار مشترک مطالعاتی بین‬ ‫دولت‪ ،‬مجلس و دانشگاه ها نیازمند است‪.‬‬ ‫امروز تحوالتی که در بازار خودرو به وجود امده می تواند یک‬ ‫فرصت و هم به عنوان یک تهدید برای صنایع خودروسازی ایران‬ ‫تلقی شود‪ .‬فرصت از این جهت که تقاضای ایجاد شده‪ -‬اثر ناشی‬ ‫از التهابات بازار ‪ -‬را بتوان با برنامه ریزی دقیق نسبت به تقاضای‬ ‫اضافی بازار پاس��خ درست و مثبت داد و ش��رایط را برای تحول‬ ‫در صنایع خودروس��ازی فراه��م اورد و از این بازار به عنوان یک‬ ‫فرصت استفاده کرد‪ .‬تهدید از این جهت که اگر به سودهای انی‬ ‫و کوتاه مدت توجه ش��ود‪ ،‬به طور قط��ع پس از مدتی با فروکش‬ ‫کردن تقاضای بازار‪ ،‬خرید خودروهای تولید داخلی کاهش پیدا‬ ‫کرده و از رونق بازار کاسته خواهد شد و ممکن است این فرصت‬ ‫تکرار نشود‪.‬‬ ‫با تمام این مس��ائل راهکار پیش��نهادی شما برای برون رفت از‬ ‫چالش های موجود بازار خودرو کشور چیست؟‬ ‫با ش��ناخت اس��یب های جدی ک��ه در کمی��ن صنایع خودرو‬ ‫کش��ور اس��ت و نیز فرص��ت و چالش های این ب��ازار می توان به‬ ‫راهکار مناسبی رسید؛ صنایع خودرو باید برای در دست گرفتن‬ ‫بازار داخلی و دس��تیابی به بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای به‬ ‫این مس��ائل توجه کرده و برنامه ری��زی کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و‬ ‫بلندمدت هوشمندانه ای را طراحی کند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬متناس��ب ک��ردن نرخ تمام ش��ده خ��ودرو در مقایس��ه با‬ ‫کالس های مش��ابه خودروه��ای خارجی و صرف نظ��ر کردن از‬ ‫سودهای انی‬ ‫‪ .۲‬ارتقای کیفیت و استمرار بدون وقفه ان‬ ‫‪ .۳‬نواوری و ارتقای سطح فناوری روز برای تولید خودرو‬ ‫‪ .۴‬طراحی در س��اخت خودروها با توجه به شناخت انتظارات‬ ‫بازار و شناخت دقیق انها‬ ‫‪ .۵‬اس��تفاده از امکانات و روابط دوجانبه دولت با کش��ورهای‬ ‫خارجی در هنگام برگزاری کمیسیون های مشترک‬ ‫‪ .۶‬تکیه به قطعه سازی ساخت داخل و ارتقای کیفیت ساخت‬ ‫ان‬ ‫‪ .۷‬رفع نیازمندی های نقدینگی خودروس��ازان داخلی از طریق‬ ‫اختصاص تسهیالت بلندمدت و کمک های مالی‬ ‫‪ .۸‬تعدی��ل عوارض های مختلف و متعدد ب��ر تولیدات داخلی‬ ‫خودرو به منظور کاهش نرخ تمام شده ان‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان الستیک و روغن‪ ،‬پنچرگیران و فیلترسازان تهران‬ ‫انبار تایرها به بهانه افزایش قیمت ارز‬ ‫اگر ش��رایطی ایجاد ش��ود که مردم بتوانند از تعاونی ها الستیک‬ ‫بخرند قیمت ها دیگر باال نمی رود و انحصاری نیز ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گسترش نیوز‪ :‬در شرایطی که بخش قابل‬ ‫توجه��ی از مواد اولیه‪ ،‬قطعات و ماش��ین االت صنعت تایر وارداتی‬ ‫اس��ت بنابراین هرگونه تغییر و نوس��ان در نرخ ارز‪ ،‬در قیمت تایر‬ ‫تاثیر مستقیم خواهد داشت‪ .‬از نظر ارزشی‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫مواد اولیه مصرفی تایرها از خارج وارد می شود که متاثر از تغییرات‬ ‫نرخ ارز هستند‪.‬‬ ‫حال با اش��فتگی بازار دالر‪ ،‬فروشندگان و واردکنندگان تایر نیز‬ ‫به دلیل تغییرات ارزی درصدد هس��تند تا از این اب گل الود ماهی‬ ‫بگیرند؛ از این رو‪ ،‬تایرها دپو می ش��وند و ی��ا با قیمت چند برابربه‬ ‫فروش می رس��ند که این امر باعث ایجاد مش��کالت زیادی در بازار‬ ‫این کاال شده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان الستیک و روغن تهران در‬ ‫گفت وگو با گس��ترش نیوز اظهار ک��رد‪ :‬از انجا که مواد اولیه حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصد نرخ تمام شده تایر را تشکیل می دهد بنابراین حدود ‪۳۵‬‬ ‫درصد از قیمت تمام شده ان متاثر از نرخ ارز است‪.‬‬ ‫شیرین شوکت فدایی درباره تغییرات ارزی پیش امده بر افزایش‬ ‫نرخ تایرها تصریح کرد‪ :‬تغییرات ارزی تاثیر بسیار زیادی بر قیمت‬ ‫تایرها در بازار گذاش��ت که در نهای��ت اعتصاب کامیون دارها را در‬ ‫پی داشت‪.‬‬ ‫وی تش��ریح کرد‪ :‬گران شدن دالر باعث باال رفتن نرخ الستیک‬ ‫ش��د به طوری که دیگر راننده ها قادر به خریدن الس��تیک جدید‬ ‫نیس��تند‪ .‬الستیکی که انها تا قبل از این وضع یک میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫ه��زار توم��ان خریداری می کردن��د را درحال حاض��ر باید حدود ‪۳‬‬ ‫میلیون تومان می خرند‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان الستیک و روغن تهران‬ ‫یاداور شد‪ :‬در شرایط فعلی بازار بیشتر واردکنندگان‪ ،‬الستیک ها را‬ ‫دپ��و می کنند‪ .‬در واقع عده ای از انها تایرها را با ارز ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومان وارد و اکنون با نرخ ارز ‪ ۹‬هزار تومانی به فروش می رس��انند‪.‬‬ ‫برخی دیگ��ر نیز با همین ارز ‪ ۹‬هزار تومان��ی نیز حاضر به فروش‬ ‫الستیک ها نیستند و انها در انبارهای خود نگه داشته اند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی تایرها در داخل تولید ندارند و باید‬ ‫وارد شوند مانند برخی خودروهای تجاری اما در این شرایط واردات‬ ‫این گونه تایرها صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫شوکت فدایی تصریح کرد‪ :‬در بین الستیک های وارداتی‪ ،‬میشلن‬ ‫که توس��ط ‪ ۱۸‬کش��ور از جمله المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کره و اندونزی تولید‬ ‫می شود بسیار باکیفیت و گران است که درحال حاضر در انبارهای‬ ‫بازار ایران موجود نیست‪.‬‬ ‫وی برای کاهش قیمت تایر پیش��نهاد کرد‪ :‬باید ش��رایطی ایجاد‬ ‫شود تا مردم از تعاونی ها به جای واردکنندگان‪ ،‬الستیک مورد نیاز‬ ‫خود را خریداری کنند زیرا انها سودش��ان مش��خص است و از ان‬ ‫باالتر نمی توانند دریافت کنند‪.‬‬ ‫ش��وکت فدایی در ادامه گفت‪ :‬اگر واردکنندگان بتوانند از طریق‬ ‫تعاونی ه��ا اقدام به پخش الس��تیک کنند انحص��اری نیز به وجود‬ ‫نمی اید‪.‬‬ ‫رده بندی کیفی خودروهای سواری منتشر شد‬ ‫گزارش ارزیابی کیفی خودروهای سواری تولیدی در خرداد امسال منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر این اس��اس‪ ،‬در گروه خودروهای سواری با سطح قیمتی‬ ‫کمتر از ‪ ۲۵‬میلیون تومان ‪ ،‬دو خودرو سایپا ‪ ۱۳۱‬و ‪ ۱۳۲‬دو ستاره از پنج ستاره‬ ‫کیفی را کسب کرده اند‪ .‬سایپا ‪ ۱۱۱‬نیز همچنان در پایین ترین سطح کیفی قرار‬ ‫دارد و تنها یک ستاره کسب کرده است‪.‬‬ ‫در گ��روه خودروهای با س��طح قیمتی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۵۰‬میلی��ون تومان‪ ،‬خودروهای‬ ‫ساندرو‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک‪ ،‬پژو ‪ ،۲۰۷‬تندر ‪ ۹۰‬پالس ‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬پالس اتوماتیک‬ ‫و پارس تندر ‪ ،‬چهار ستاره شدند‪.‬‬ ‫تن��در ‪ ۹۰‬پارس خودرو‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬ایران خودرو ‪ ،‬ران��ا ‪ ،‬دنا پالس‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬و پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬صندوق دار دارای س��ه ستاره کیفی هس��تند‪ .‬باقی خودروهای قرار گرفته‬ ‫‪ ،H‬پژو پارس ‪ ،‬س��ورن‪،‬‬ ‫در این گروه ش��امل نیو ام وی ام ‪ ،۳۱۵‬دنا ‪ ،‬دانگ فنگ‪ ۳۰‬‬ ‫ پژو ‪ ،۴۰۵‬سمند ‪ ،‬ساینا ‪ ،‬تیبا و تیبا هاچ بک دو ستاره از پنج ستاره کیفی کسب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اما در گروه خودروهای با سطح قیمتی ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۵‬میلیون تومان‪ B ۳۰ ،‬چهار‬ ‫ستاره کیفی را کسب کرده است‪ .‬خودروهای چانگان ‪ ، CS ۳۵‬اریزو ‪ ۵‬و برلیانس‬ ‫‪ H ۳۳۰‬دارای س��ه ستاره کیفی هس��تند‪ .‬لیفان ‪ X ۶۰‬اتوماتیک نیز دو ستاره‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬ ‫در گ��روه خودروه��ای با س��طح قیمتی ‪ ۷۵‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬س��راتو‪،‬‬ ‫هیوندای‪ I ۲۰‬و هاوال‪ H ۲‬دارای چهار س��تاره کیفی هستند‪ .‬تیگو ‪ ،۵‬هایما ‪S ۷‬‬ ‫اتوماتیک و جک‪ S ۵‬نیز سه ستاره کسب کرده اند‪.‬‬ ‫در گ��روه خودروهای با س��طح قیمتی باالتر از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان نیز‪ ،‬س��ه‬ ‫خودرو ش��امل نیو مزدا ‪ ،۳‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬و سوزوکی گراند ویتارا چهار ستاره از پنج‬ ‫ستاره کیفی را کسب کرده اند‪.‬‬ ‫در م��دل ارزیابی کیفی خودروهای داخلی ‪ ،‬این محصوالت با توجه به کیفیت‬ ‫خود یک تا پنج س��تاره کس��ب می کنند‪ .‬یک س��تاره پایین ترین و پنج س��تاره‬ ‫باالترین سطح کیفی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫هیچ کدام از خودروهای داخلی تاکنون موفق به کسب پنج ستاره کیفی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ذره بین‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مدیرعامل گروه سایپا در جمع صنعتگران استان اذربایجان شرقی بیان کرد‬ ‫حمایت همه جانبه سایپا از قطعه سازان سراسر کشور با هدف خودکفایی‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا به همراه جمعی از مدیران‬ ‫ارش��د گروه س��ایپا ضمن حضور در اتاق بازرگان��ی صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی تبریز با رئیس اتاق بازرگانی وجمعی از قطعه س��ازان‬ ‫استان اذربایجان شرقی به گفت وگو پرداخت‪.‬‬ ‫به گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬محس��ن قاس��م جهرودی با اش��اره به‬ ‫تحریم های مجددی که علیه کش��ور اعمال خواهد ش��د گفت‪ :‬در‬ ‫کش��ور هرگاه نقدینگی وجود داشته و وضعیت ارزی کشور مساعد‬ ‫بوده عملکرد صنعتگران کشور دیده نشده است زیرا درهای واردات‬ ‫باز بوده و بیگانگان به راحتی در کش��ور حضور داش��ته و فعالیت‬ ‫صنعت خودرو کش��ور روزهای پر تالطمی را پشت سر‬ ‫می گذارد‪ .‬تهدید و ش��کل گیری تحریم ه��ای جدید از‬ ‫س��وی رییس جمهوری امریکا‪ ،‬سیاست ها و برنامه های‬ ‫دولتمردان و نیز صنعتگران را به این س��مت سوق داده‬ ‫ش رو‬ ‫تا به دنبال راه حل هایی برای خروج از ش��رایط پی ‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫خودروسازان و نیز قطعه سازان به دنبال این هستند تا‬ ‫در فرصت باقی مانده(‪ ۱۵‬مرداد برابر با ‪ ۶‬اوت) قطعات و‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز خود را که در داخل تولید نمی شود‪،‬‬ ‫وارد کنند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬قول هایی از سوی دولتمردان‬ ‫ب��رای تخصیص ارز و اولویت ب��رای واردات این قطعات‬ ‫و م��واد اولیه مورد نیاز داده ش��ده ک��ه همه را به تکاپو‬ ‫انداخته تا خ��ود را برای اینده ای نه چن��دان دور اماده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دنیا اتف��اق نظر دارد که تحریم های امریکا غیرقانونی‬ ‫و سیاس��تی غیرقابل قبول است‪ .‬از این رو ‪ ،‬اتحادیه اروپا‬ ‫نیز در تالش اس��ت تا با تصوی��ب قوانین حمایتی و نیز‬ ‫قانع کردن امریکا در تعدیل تحریم ها برای شرکت های‬ ‫همکار طرف ایرانی بازار خود را در ایران از دست ندهد‪.‬‬ ‫بدون تردید ایران بازار بکری برای کش��ورهای صنعتی‬ ‫اروپا است و همکاری طرف اروپایی برای انتقال فناوری‬ ‫ب��ه ایران می تواند همکاری برد‪-‬ب��رد برای هر دو طرف‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در نشست اخیر وزیران خارجه کشورهای عضو توافق‬ ‫هس��ته ای ایران در وین ‪ ،‬وزیر خارجه روسیه از موافقت‬ ‫‪ ۳‬کش��ور اروپایی(المان‪ ،‬انگلیس و فرانسه) برای تداوم‬ ‫تج��ارت با ای��ران خبر داد ک��ه پذیرفته ان��د بدون دالر‬ ‫معام�لات خود را با ایران ادامه دهند‪ .‬حال باید دید این‬ ‫تصمی��م چقدر می تواند به نفع ای��ران و نیز قراردادهای‬ ‫خودرویی باشد؟‬ ‫تاثیر حذف پایه دالر بر معامالت تجاری‬ ‫تاثیر‬ ‫پشت پا زدن خودروسازان‬ ‫بین المللی به دالر‪ ،‬اری یا خیر‬ ‫‹ ‹امتیازی برای همکاری خودروسازان‬ ‫سعید مدنی‪ ،‬مشاور عالی مدیرعامل شرکت سایپا در‬ ‫ای��ن باره گفت‪ :‬اگر چنین تصمیمی قطعی باش��د و در‬ ‫ادامه تحت تاثیر تصمیم های بع��دی امریکا قرار نگیرد‪،‬‬ ‫کمک بزرگی برای ادام��ه همکاری ها و نیز قراردادهای‬ ‫خودرویی کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طبیع��ی اس��ت کش��ورهای اروپایی باید‬ ‫اس��تقالل خود را در مقابل اقدام های امریکا حفظ کنند‬ ‫و تابع سیاست های امریکایی نباشند‪ .‬این امر برای طرف‬ ‫اروپای��ی و ایرانی منافع زی��ادی دارد و کمک زیادی به‬ ‫صنعت خودرو کشور ما خواهد کرد‪.‬‬ ‫مشاور عالی مدیرعامل شرکت سایپ ا ادامه داد ‪ :‬تجارت‬ ‫بدون دالر همکاری ش��رکت های فرانس��وی را در ایران‬ ‫تس��هیل خواه��د کرد و ادام��ه فعالیت را ب��رای برخی‬ ‫شرکت های المانی که در ایران همکاری هایی دارند(بنز‬ ‫و خودروهای تجاری و حتی فولکس واگن که ش��ریکی‬ ‫ایرانی دارد) هموارتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در زمین��ه خودروه��ای برق��ی‬ ‫همکاری هایی در صنعت خودرو داخل اغاز شده است و‬ ‫به نوعی خودروس��ازی کشور برای ساخت این خودروها‬ ‫همکاری خود را با شرکت های اروپایی اغاز کرد ه است‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید این همکاری ها چگونه قرار اس��ت بدون‬ ‫دالر ادامه پیدا کند؟ مدنی در این باره نیز گفت‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت کشورهای اروپایی برای ادامه همکاری خودرویی‬ ‫خود با ایران ‪ ،‬با خود به توافق هایی رس��یده باش��ند زیرا‬ ‫عمده مشکالت در زمینه مبادالت مالی بود که از طریق‬ ‫شرکت سرمایه گذار اروپایی انجام می شود‪.‬‬ ‫کرده ان��د و با بروز مش��کالت‪ ،‬این ش��رکت های خارجی به راحتی‬ ‫کشور را ترک کرده و رفته اند و در این بین فعالیت های قطعه سازان‬ ‫داخل��ی همچنان ادامه دار بوده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ایپا در بحث‬ ‫هم��کاری با قطعه س��ازان داخلی هیچ گونه حد و م��رزی ندارد و‬ ‫تالش داریم‪ ،‬بتوانیم از تمامی ظرفیت های داخلی بهترین استفاده‬ ‫را داش��ته باش��یم و در قطعاتی که نمونه داخلی وجود ندارد و در‬ ‫حال ایجاد خودکفایی هستیم بیشترین توجه و حمایت را خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تاکید کرد‪ :‬کشور دارای‬ ‫متخصص زیادی اس��ت و تجربه بیش از نیم قرن خودروسازی در‬ ‫کش��ور وجود دارد که می توان از این توان در داخلی سازی قطعات‬ ‫ب��ه مراتب بهره برداری بیش��تر و بهتری کرد و ب��ه صراحت اعالم‬ ‫می کنم از ش��رکت هایی که توان تولید داخلی سازی قطعاتی که از‬ ‫خارج وارد می شده را دارند در هر کجای کشور که هستند حمایت‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬اس��تراتژی س��ایپا حمایت از قطعه سازان‬ ‫اس��ت و به هیچ عنوان نگاه به قطعه س��از ش��دن نداریم و در حال‬ ‫واگذاری قطعه س��ازی هایی هستیم که متعلق به سایپا هستند‪ .‬در‬ ‫این برهه زمانی اگر قطعه سازی با کیفیت مدنظر سایپا قطعه تولید‬ ‫کند حتما با ان همکاری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد ‪ :‬نمی دانیم رویک��رد اینده چه‬ ‫خواهد بود اما درحال حاضر سخنان امیدبخشی از سوی‬ ‫اتحادی��ه اروپا بیان می ش��ود و امیدواری��م که این روند‬ ‫ادامه پیدا کند و تحت س��لطه امریکا ق��رار نگیرند زیرا‬ ‫به هر حال کش��ورهای اروپایی دارای منافعی در امریکا‬ ‫نیز هستند(شرکت بنز بیش��تر و شرکت های فرانسوی‬ ‫کمتر که انتظار اس��ت خودروسازان فرانسوی مستقل تر‬ ‫عمل کنند)‪.‬‬ ‫مدن��ی در پایان تاکید کرد‪ :‬اگر تج��ارت ایران و اروپا‬ ‫ب��ا ح��ذف دالر ادامه پیدا کن��د به طور قط��ع یکی از‬ ‫ش��انس های صنعت خ��ودرو ایران به ش��مار می رود‪ .‬به‬ ‫شرط اینکه مقاومت شود یا طرف امریکایی را قانع کنند‬ ‫که فش��ار زیادی به ش��رکت های اروپایی در این زمینه‬ ‫وارد نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباطات مستحکم تر بین المللی‬ ‫در ادامه‪ ،‬جواد مرزبان راد‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه‬ ‫علم و صنعت نیز درباره امتیازهای حذف دالر در تجارت‬ ‫ای��ران و اتحادیه اروپا و تاثی��ر ان بر ادامه همکاری های‬ ‫خودروی��ی کش��ور گفت‪ :‬اگر ب��ر انچ��ه تصمیم گیری‬ ‫می ش��ود پایبندی نیز وجود داشته باشد و در عمل نیز‬ ‫اتفاق بیفتد(در حرف همه چیز س��اده و راحت است اما‬ ‫در عم��ل باید ش��رایط را مورد ارزیابی و س��نجش قرار‬ ‫داد) می تواند برای هر دو طرف بسیار نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ارتباطاتی ک��ه در زمینه صنعتی‬ ‫به وی��ژه صنع��ت خودرو بی��ن کش��ورها می تواند بدون‬ ‫استفاده از دالر ایجاد ش��ود‪ ،‬در کنار بهره گیری از یورو‬ ‫به عنوان ارز پایه‪ ،‬س��بب می ش��ود حتی اروپا بتواند در‬ ‫ایران‪ ،‬قطعات و خودروها را به شکل‬ ‫ ‬ ‫قبال خرید نفت از‬ ‫ ‪ CKD‬و نیمه ساخته به ایران صادر کند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫واردات محصوالت نیمه س��اخته مورد نیاز خودروسازان‬ ‫جایگزین پول نفت صادراتی ایران می شود‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه خاطرنش��ان کرد ‪ :‬اگر بتوان این‬ ‫رواب��ط را با وجود فش��ارهای تحریمی مس��تحکم کرد‬ ‫وضعیت اینده راحت تر قابل پیگیری است‪ .‬البته مدیران‬ ‫داخل��ی نیز باید هماهنگ��ی الزم را با یکدیگر داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬اگر بتوان از این فرصت به نحو مطلوب استفاده‬ ‫ک��رد نفع ان برای صنعت به ویژه اقتصاد کش��ور خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫یک��ی از مش��کالت کش��ور که حت��ی با وج��ود رفع‬ ‫تحریم های اغاز دهه ‪ ۹۰‬همچنان ادامه داش��ت موضوع‬ ‫لو انتق��ال پولی بود‪ .‬از این رو ‪ ،‬برخی از ش��رکت های‬ ‫نق ‬ ‫داخل��ی با صادرات محصوالت در ازای پول ان کاالهای‬ ‫ضروری را وارد می کردند‪ .‬به طور مثال‪ ،‬پتروش��یمی به‬ ‫ازای صادرات مواد اولیه خود کاالی مورد نیاز کش��ور را‬ ‫وارد می کرد که البته در این باره یک سلسله مشکالتی‬ ‫ب��ه وجود امد‪ .‬اما معام�لات تهاتری یا اس��تفاده از ارز‬ ‫یوروی��ی به ج��ای دالر می تواند بخش��ی از چالش های‬ ‫موجود را تا حدودی رفع کند‪ .‬مرزبان راد در ادامه گفت‪ :‬‬ ‫تمام این مسائل مربوط به عملکرد شرکت های مختلف‬ ‫داخلی دارد‪ .‬با کاهش وابستگی به ارز با پایه دالر تجربه‬ ‫جدی��د در معامالت تجاری رق��م خواهد خورد و تحقق‬ ‫این امر به همفکری و هم اندیشی دو طرف و نیز مدیران‬ ‫داخلی نی��از دارد‪ .‬مرزبان راد در پای��ان گفت ‪ :‬همکاری‬ ‫و ارتباط��ات خارجی باید به گونه ای باش��د تا گروه های‬ ‫مختلف همکاری و مش��ارکت خود را بدون تهدید ادامه‬ ‫دهند‪ .‬نهادینه ش��دن این امر منافع بس��یاری برای دو‬ ‫طرف دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫صداقت ایران در عملکرد خود و پایبندی او به تعهداتش‬ ‫در برجام برای کش��ورهای اروپایی محرز است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ انها نیز تالش می کنند برای حفظ ارامش بین المللی در دو‬ ‫حوزه سیاس��ت و اقتصاد از متشنج شدن روابط جلوگیری‬ ‫کنن��د‪ .‬تالش های دو ط��رف در رایزنی های خ��ود یافتن‬ ‫راهکاری برای خروج از وضعیتی اس��ت که سیاس��ت های‬ ‫قلدرانه امریکایی برای انها به وجود اورده است‪.‬‬ ‫جوابیه‬ ‫نمایشگاه داران‬ ‫جوابیه روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران به خبر کذب روزنامه سازندگی‬ ‫عمده فروشی خودرو متوقف شود‬ ‫روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت ایران مطلب منتشر ش��ده در روزنامه‬ ‫س��ازندگی با عنوان «‪ ۶۴‬میلیارد تومان رشوه برای واردات خودرو»‪ ،‬را تکذیب و‬ ‫در جوابیه ای اعالم کرد‪ :‬حدس��یات‪ ،‬مبنای استدالالت فرد مصاحبه شونده در این‬ ‫مطلب اس��ت که در بیان سفسطه گونه خود ترکیبی از اطالعات غلط و نادرست‬ ‫را به خواننده ارائه می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬متن این جوابیه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫هجم��ه اخی��ر‪ ،‬ورای تخلف انجام ش��ده در خصوص ثبت س��فارش نامتعارف‬ ‫تعدادی خودرو‪ ،‬موجب بهره برداری برخی منفعت طلبان شده است که با ابزارهای‬ ‫موجود س��عی در دس��تکاری افکار عمومی کرده و تالش دارند در جایگاه مدعی‬ ‫بنشینند در حالی که خود با افزون طلبی سرنخ اصلی این خطای محرز هستند‪.‬‬ ‫همان گونه که از فحوای گفت وگو پیداست‪« :‬حدس می زنیم» و «فکر می کنیم»‬ ‫مبنای اس��تدالالت فرد مصاحبه ش��ونده اس��ت که در بیان سفس��طه گونه خود‬ ‫ترکیبی از اطالعات غلط و نادرست را به خواننده ارائه می دهد‪.‬‬ ‫مش��ارالیه مدعی شده اس��ت که از ارتش��ا در حداقل ‪ ۲‬هزار مورد مطلع بوده‬ ‫اس��ت که بر این مبنا در ش��کواییه ای از ایش��ان در این خصوص توضیح خواسته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ادعای عدم ارائه امار دقیق از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کذب محض‬ ‫اس��ت کما اینکه به صورت رس��می و غیررسمی _در قالب گفت وگو با رسانه ها_‬ ‫بارها این تخلف مورد بحث واقع شده است‪ .‬ضمن اینکه این سازمان از همان ابتدا‬ ‫مبادرت به اعالم امارهای موجود و رسمی واردات خودرو به مراجع رسمی اماری‬ ‫و اطالعات این تخلف به مراجع رسمی قضایی کرده است‪.‬‬ ‫در خص��وص «ممنوعیت یکبار ه ثبت س��فارش واردات خ��ودرو»‪ ،‬پیش از این‬ ‫انجمن موصوف شکایتی در این خصوص در دادگاه داشته است که با رد شکایت‬ ‫در دادگاه‪ ،‬دعوای ایشان مردود اعالم شده است‪ .‬ضمنا در این باره سازمان تحت‬ ‫عنوان «ش��کایت واهی» حق خود را جهت شکایت علیه ایشان و انجمن محفوظ‬ ‫می دان��د‪ .‬اگر این انجمن خواهان دریافت ران��ت اطالعاتی بوده که پیش از اقدام‬ ‫به توقف سامانه مطلع باشد و منافع خود را تامین کند ره به خطا برده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران بار دیگر از همه مطلعین خواهشمند‬ ‫اس��ت به دور از اغراض سیاس��ی و مطامع اقتصادی اطالع��ات خود را به مراجع‬ ‫ذیربط ارسال داشته و مبارزه با فساد را به عنوان یک مطالبه عمومی دنبال کنند‪.‬‬ ‫در این تقریر باید بیانات مقام معظم رهبری – به ویژه در خطبه نماز عید فطر‬ ‫امسال – مورد تمس��ک قرارگیرد‪ ،‬انجا که فرمودند‪« :‬در فضای عمومی و فضای‬ ‫مجازی متاس��فانه توهین و اهانت به یکدیگر از سوی جمعی رایج شده است که‬ ‫اینها گناه کبیره اس��ت‪....‬جنگ روانی دش��من را برخی مطبوعات و روزنامه ها در‬ ‫داخل تکرار نکنند‪».‬‬ ‫همچنین روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اهمیت رسانه ها‬ ‫در تنویر افکار عمومی و نیل جامعه به توسعه و سالمت بر لزوم تمسک به اخالق‬ ‫رس��انه ای و رعایت اصول روزنامه ن��گاری تحقیقی تاکید دارد‪ .‬کما اینکه روزنامه‬ ‫وزین س��ازندگی پیش از درج چنین گفت وگویی باید بر خود مفروض می داشت‬ ‫که از کم و کیف صحت چنین ادعای مخدوش��ی مطمئن شده و از افشاندن بذر‬ ‫نفاق و بدبینی با توجه به کارکرد موثر رسانه ای پرهیز کند‪.‬‬ ‫تکرار اظهارات واهی و فاقد سند از جانب انجمن موصوف که با به خطر افتادن‬ ‫منافع کالن و کوتاه مدت خود‪ ،‬به تکاپو افتاده اس��ت از مجاری حقوقی و ذیربط‬ ‫در حال پیگیری است که به محض صدور حکم به اطالع عموم خواهد رسید‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت روزنامه س��ازندگی در یکی از ش��ماره های خود مدعی‬ ‫پرداخت ‪ ۶۴‬میلیارد تومان رش��وه در ماجرای هک ش��دن س��ایت ثبت سفارش‬ ‫خودرو ش��ده و عنوان کرده بود اگر امار ‪ ۶۴۸۱‬دس��تگاه خودروی ثبت سفارش‬ ‫شده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را در ماجرای هک شدن سایت ثبت سفارش‬ ‫خودرو مالک قرار دهیم‪ ،‬با توجه به این که متوسط قیمت هر دستگاه خودروی‬ ‫وارداتی ‪ ۲۴‬هزار یورو می ش��ود‪ ،‬هزینه کل خودروه��ای وارداتی ‪ ۱۵۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۵۴‬هزار یورو می ش��ود که با ی��وروی ‪ ۵۰۴۶‬تومانی بانک مرکزی‪ ،‬حدود ‪۷۸۴‬‬ ‫میلیارد تومان ارزش دارد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب واردکنندگان مختلف برای ثبت س��فارش این تعداد خودرو به‬ ‫طور میانگین ‪ ۱۰‬میلیون تومان وجه پرداخت کرده اند‪ .‬این یعنی برای ورود ‪۷۸۴‬‬ ‫میلیارد تومان خودروی غیرقانونی حدود ‪ ۶۴‬میلیارد تومان پول داده شده که ‪۸‬‬ ‫درصد کل هزینه خودروهای وارداتی می شود‪.‬‬ ‫با هدف ساماندهی بازار خودرو عنوان شد‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران از پیش��نهاد این‬ ‫اتحادیه به س��ازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با هدف ساماندهی‬ ‫بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها خبر داد‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی در گفت وگو با عصر خودرو با بیان این خبر افزود‪ :‬در نشس��ت‬ ‫مشترک این اتحادیه با این سازمان پیشنهاد شد تا فروش کارتکسی و همچنین‬ ‫امکان صلح در خرید خودروها برداش��ته شود زیرا این اقدامات می تواند بازار را تا‬ ‫اندازه زیادی ارام کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هر چند ش��رکت ها اعالم می کنند فروش��ی‪ ،‬تح��ت عنوان فروش‬ ‫کارتکس��ی ندارند اما ش��واهد گویای امر دیگری اس��ت و بررسی روند بازار نشان‬ ‫می ده��د هم اکنون یکی از خودروس��ازان اقدام به فروش کارتکس��ی خودرو در‬ ‫تعداد باال می کند که الزم اس��ت با اقداماتی مانع از این روند شد‪ .‬همچنین الزم‬ ‫است س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام به حذف صلح در‬ ‫پیش فروش خودروها کند زیرا با این اقدام ثبت نام کننده خودرو‪ ،‬تحویل گیرنده‬ ‫نهایی با پالک به نام خریدار بوده و در صورتی که خواس��تار انصراف باش��د‪ ،‬سود‬ ‫مشخص شده را دریافت کند‪.‬‬ ‫وی خواس��تار توقف عمده فروشی خودرو شد و گفت‪ :‬خودروسازان در حالی از‬ ‫توقف عرضه کارتکسی خبر می دهند که هم اکنون خودروهای کارتکسی به تاریخ‬ ‫روز در بازار موجود است اما نقطه خروج ان مشخص نیست‪.‬‬ ‫موتمنی با تاکید بر این که در صورت ممانعت از فروش کارتکسی‪ ،‬واسطه گری‬ ‫در بازار خودرو کاهش یافته و یا از بین می رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با ش��رایط فعلی این‬ ‫امکان وجود دارد که یک خودرو چندین دس��ت چرخیده و در نهایت به نام یک‬ ‫نفر کارتکس شود بر این اساس با توجه به چنین شرایطی‪ ،‬اتحادیه پیشنهاد داده‬ ‫تا در مدت مش��خصی نس��بت به تعیین و تکلیف این خودروها در تهران و سایر‬ ‫استان ها اقدام شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران ادامه داد‪ :‬از انجا‬ ‫که برخی ش��رکت های خودروساز از روند فعلی س��ود می برند‪ ،‬مانع از این اقدام‬ ‫می شوند این در حالی است که حدود ‪ ۴‬سال است نمایندگی ها اقدام به راه اندازی‬ ‫هلدینگ کرده و حتی شاهد بودیم یک خودرو ‪ ۳۰‬دست چرخیده و یک خریدار‬ ‫حتی اقدام به خرید ‪ ۵۰۰‬دستگاه کرده بدون ان که نامی از خریدار به جا بماند‬ ‫و یا مالیاتی پرداخته شود‪.‬‬ ‫وی در تشریح وضعیت بازار و خرید و فروش ها نیز تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫خری��د و ف��روش در بازار خودروهای وارداتی به صفر رس��یده و در خودروهای‬ ‫داخلی نیز‪ ،‬واسطه های شرکت های خودروساز اقدام به خرید عمده کرده و بازار‬ ‫را مدیری��ت می کنند به طوری که تعیین و تکلیف و تعیین قیمت ها در اختیار‬ ‫انها است که جلوگیری از فروش کارتکسی دست این واسطه ها را خواهد بست‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران ب��ا تاکید بر این‬ ‫که درحال حاضر خریداری برای خودروهای بازار نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫پیشنهاد می شود خودروسازان به جای تحویل خودرو با موعدهای طوالنی‪ ،‬فروش‬ ‫کوتاه مدت را در نظر بگیرند و با افزایش تولید‪ ،‬تعادل را به بازار باز گردانند‪.‬‬ ‫موتمنی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬خودروهای ‪ ۴۵‬تا ‪ ۶۰‬میلی��ون تومان باید اختالف‬ ‫قیمتی در بازار نداش��ته باش��ند زیرا در صورت اختالف نرخ در هر نقطه ای شاهد‬ ‫فس��اد نیز خواهیم بود‪ .‬بنابراین الزم است خودروس��ازان با عرضه زیاد نسبت به‬ ‫کاهش تقاضا اقدام کرده و مانع از اختالف نرخ بازار و کارخانه شوند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫لغو برنامه تولید محصول لوکس مشترک دایملر و نیسان‬ ‫هم��ه می دانیم که نیس��ان در حال همکاری با دایمل��ر برای تولید‬ ‫محصوالت لوکس اس��ت‪ .‬نخس��تین ثمره این همکاری پیکاپ لوکس‬ ‫مرس��دس‪ X‬کالس بود که از پلتفرم نیس��ان ناوارا اس��تفاده می کند‪.‬‬ ‫ج��دای از این خودرو‪ ،‬اتحاد رنو و نیس��ان به عن��وان نتیجه همکاری با‬ ‫دایملر از پیش��ران ه جدی��د ‪1.3‬لیتری توربو پرده ب��رداری کرد‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د‪ ،‬پروژه تولید خودرو لوکس نیس��ان و دایمل��ر به دلیل تغییر‬ ‫تقاضا در بازار متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬بنا بر گ��زارش اتوموتیونیوز‪ ،‬بازار‬ ‫تغییر شدیدی داشته و تقاضاها ازسوی خودروهای سواری و مسافری‬ ‫به سمت تراک های س��بک حرکت کرد ه است‪ .‬نیسان همچنین گفته‬ ‫ک��ه درباره پیچیدگی های مربوط به بحث تعرفه ها نگران اس��ت‪ .‬گفته‬ ‫ش��ده بود خودرو لوکس جمع وجور مورد بحث در تاسیس��ات مکزیک‬ ‫ک��ه حاصل جوینت ونچر مس��اوی بی��ن دایملر و اتحاد رنو‪ ،‬نیس��ان و‬ ‫میتسوبیشی است‪ ،‬تولید خواهد شد‪ .‬این تاسیسات در هر سال ظرفیت‬ ‫تولید ‪230‬هزار دستگاهی دارد‪ .‬برای یاداوری باید گفت بازوی لوکس‬ ‫نیس��ان یعن��ی اینفینیتی پیش تر در این کارخان��ه تولید ‪ QX50‬را با‬ ‫اس��تفاده از پلتفرم مش��ترک توسعه یافته ازس��وی مرسدس و نیسان‬ ‫ش��روع کرده اس��ت‪ .‬اتوموتیونیوز گزارش داده س��خنگوی نیس��ان از‬ ‫اش��اره به جزئیات بیش��تر در این باره خودداری ک��رده و گفته که این‬ ‫خودروساز ژاپنی درباره برنامه های ایند ه خود صحبت نمی کند‪ .‬البته‬ ‫او خاطرنش��ان کرده نیسان هنوز هم به همکاری با دایملر متعهد است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر سخنگوی اینفینیتی نیز گفته است‪ :‬همکاری اتحاد رنو‪،‬‬ ‫نیس��ان‪ ،‬میتسوبیشی و دایملر خوب بوده و ما به استفاده از مزیت های‬ ‫این همکاری موفق که ش��امل تعدادی از پروژه های تحقیق و توس��عه‬ ‫و عملیات س��اخت اس��ت‪ ،‬ادامه خواهیم داد‪ .‬این دو ش��رکت در سهام‬ ‫یکدیگر ش��ریک هستند‪ .‬نیسان و رنو هریک ‪1/55‬درصد سهام دایملر‬ ‫را در اختیار دارند‪ ،‬درحالی که ژرمن ها نیز ‪3/1‬درصد سهام این دو برند‬ ‫را به دست اورده اند‪.‬‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل ونقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫روزگار خودرو استفاده از دوچرخ ه در حمل ونقل شهری را بررسی کرد‬ ‫چاله چوله های دوچرخه سواری‬ ‫کاهش الودگی هوا و کاهش ترافیک کالنشهرها‪،‬‬ ‫بدون ت�لاش برای کاهش تعداد خودروهایی که در‬ ‫خیابان ها جوالن می دهند‪ ،‬میس��ر نیس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمینه در کنار همه راهکارهایی که تاکنون عملیاتی‬ ‫ی��ا برای ان برنامه ریزی ش��ده اس��ت‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫دوچرخه و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری به عنوان‬ ‫یک شیوه حمل ونقل شخصی می تواند اثرگذار باشد؛‬ ‫چنانکه در برخی کشورها چنین اتفاقی افتاده است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه دوچرخه به محیط زیس��ت اسیب‬ ‫نمی رس��اند‪ ،‬برای س�لامتی فرد مفید است‪ ،‬هزینه‬ ‫باالی��ی ندارد و فضای بزرگ��ی را به خود اختصاص‬ ‫نمی دهد‪ ،‬ب��ه نظر می رس��د در مجم��وع می تواند‬ ‫ش��یوه ای مفید و به صرفه از نظر اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و زیس��ت محیطی برای کاه��ش الودگی و کاهش‬ ‫ترافیک باش��د‪ .‬سیدمحس��ن طباطبایی مزدابادی‪،‬‬ ‫نائب ریی��س انجمن علمی اقتصاد ش��هری ایران در‬ ‫گفت وگو با «روزگار خودرو» در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ای��ا می توان دوچرخه را یک ش��یوه حمل ونقل‬ ‫درون ش��هری دانس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دوچرخه را می توان‬ ‫پایدارترین وس��یله حمل ونقل ش��هری نه تنها برای‬ ‫سفرهای کوتاه بلکه برای سفرهای متوسط دانست‬ ‫و گسترش اس��تفاده از دوچرخه بی تردید کاهش و‬ ‫روانی ترافیک ش��هری را به دنبال خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫طباطبای��ی مزدابادی تاکید کرد‪ :‬انرژی که انس��ان‬ ‫برای طی کردن مس��یر ‪ ۴۰۰‬کیلومتری با دوچرخه‬ ‫مصرف می کند فق��ط برابر با انرژی یک لیتر بنزین‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین ان��رژی الزم برای س��اخت ‪۱۰۰‬‬ ‫دوچرخه برابر با یک خودرو اس��ت و در س��فرهای‬ ‫کوتاه سرعت متوسط دوچرخه بیش از دیگر وسایل‬ ‫نقلیه است و در فضای الزم برای پارک یک خودرو‬ ‫می توان ‪ ۱۵‬دوچرخه جا داد‪.‬‬ ‫‹ ‹دوچرخه مسیر اختصاصی می خواهد‬ ‫این کارش��ناس ارش��د مس��ائل اقتصاد ش��هری‬ ‫در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه ب��رای تروی��ج‬ ‫دوچرخه س��واری به عنوان یک ش��یوه حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ ،‬چه زیرس��اخت های ش��هری الزم است؟‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬یک��ی از مس��ائل مه��م در ارتباط با‬ ‫گس��ترش دوچرخه س��واری به عنوان یک وس��یله‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬ایمن��ی و امنیت ان اس��ت ک��ه باید‬ ‫مس��یرهای ان از وس��ایل نقلیه موتوری جدا شده‬ ‫یا به صورت انحصاری یا ترکیب با مسیرهای پیاده‬ ‫اختص��اص یابد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در ش��هرهای ایران به‬ ‫ویژه کالنش��هر تهران اگر بخواهی��م از مزیت های‬ ‫حمل ونقل دوچرخه ای برخوردار شویم چاره ای جز‬ ‫ایجاد مس��یرهای امن و باکیفیت برای این وسیله‬ ‫نداریم؛ مس��یرهایی که زنان‪ ،‬کودکان‪ ،‬سالمندان و‬ ‫دیگر اقش��ار اس��یب پذیر با اطمینان خاطر در انها‬ ‫رفت و امد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه دوچرخه در حمل ونقل جهان‬ ‫انطور که طباطبایی مزدابادی می گوید‪ ،‬تا چند‬ ‫ده��ه اخیر‪ ،‬دوچرخ��ه در هیچ ج��ای جهان جدی‬ ‫گرفته نمی شد و وسیله حمل ونقل شهری به شمار‬ ‫نمی امد اما در ‪ 2‬دهه گذشته به شدت مورد توجه‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬به طوری که در بُعد علمی و تحقیقاتی‪،‬‬ ‫بین س��ال های ‪ 1390‬تا ‪ 1395‬س��االنه ‪ ۶۱۰‬متن‬ ‫منتشرش��ده‪ ،‬ش��امل کتاب‪ ،‬مقاله و گزارش درباره‬ ‫منافع حمل ونقل با اس��تفاده از دوچرخه داشته ایم‪.‬‬ ‫درواق��ع بی��ن س��ال های ‪ 1389‬ت��ا ‪ 1395‬حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د کل مقاله های��ی که در جه��ان درباره‬ ‫حمل ونقل ش��هری نوشته ش��ده‪ ،‬درباره دوچرخه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در بُعد فیزیکی و عملی نیز در طول ‪2‬‬ ‫دهه گذشته‪ ،‬استفاده از دوچرخه به طور معنی داری‬ ‫در چند کشور اروپایی نظیر دانمارک‪ ،‬المان‪ ،‬سوئد‬ ‫و هلند افزایش یافته اس��ت‪ .‬به گفته مدیرمسئول‬ ‫فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری‪،‬‬ ‫در امریکای ش��مالی بین سال های ‪ 1369‬تا ‪1394‬‬ ‫س��هم دوچرخه از حمل ونقل ش��هری ‪ 3‬تا ‪ 4‬برابر‬ ‫شده و بیش��ترین رش��د در اس��تفاده از دوچرخه‬ ‫مربوط به ش��هرهای س��ویا در اس��پانیا‪ ،‬بوگوتا در‬ ‫کلمبیا و بوینس ایرس در ارژانتین بوده اس��ت که‬ ‫استفاده از دوچرخه را ‪ ۶‬برابر کرده اند‪.‬‬ ‫امس��تردام و کپنهاک نیز رش��د قابل مالحظه و‬ ‫پایداری در زمینه اس��تفاده از دوچرخه داشته اند و‬ ‫س��امانه دوچرخه سواری در شهر کپنهاگ دانمارک‬ ‫به مردم اج��ازه می دهد دوچرخه های��ی که کرایه‬ ‫می کنن��د‪ ،‬در محل ه��ای دیگ��ری غی��ر از محل‬ ‫اولی��ه تحویل دهند‪ .‬در امس��تردام ‪ ۳۸‬درصد کل‬ ‫س��فرهای درون شهری با دوچرخه انجام می شود و‬ ‫این ش��اخص در منطقه مرکزی شهر به ‪ ۵۷‬درصد‬ ‫می رسد‪ .‬در استکهلم سوئد ‪ ۶۸‬درصد کل سفرهای‬ ‫درون شهری که معموال کمتر از ‪ ۵‬کیلومتر مسافت‬ ‫دارند‪ ،‬به صورت پیاده یا با دوچرخه انجام می شوند‪.‬‬ ‫چین نیز در حال تبدیل شدن به سرزمین دوچرخه‬ ‫است‪ .‬این کشور باالترین میزان استفاده از دوچرخه‬ ‫در ش��رق اسیا را دارد به عنوان نمونه در شانگهای‬ ‫ب��ه ازای هر ه��زار نفر ‪ ۵۵۰‬دوچرخ��ه وجود دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر دوچرخه های ش��خصی‪ ،‬کشورهایی مانند‬ ‫کره جنوبی و ژاپن اقدام به طراحی منسجم برنامه‬ ‫برای استفاده از دوچرخه های عمومی کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت زیرساخت در دوچرخه سواری‬ ‫انطور که این کارشناس مسائل شهری می گوید‪،‬‬ ‫گس��ترش زیرس��اخت ها در کش��ورهای پیشرفته‪،‬‬ ‫موج��ب کاه��ش مرگ و می��ر ناش��ی از تصادفات‬ ‫دوچرخه س��واران ش��ده اس��ت‪ .‬او در ای��ن زمینه‬ ‫توضیح داد‪ :‬براساس گزارش سازمان همکاری های‬ ‫اقتصادی و توس��عه‪ ،‬بین سال های ‪ 1374‬تا ‪1394‬‬ ‫میزان مرگ و میر ناش��ی از دوچرخه در امریکا ‪۳۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬در اس��ترالیا ‪ ۴۶‬درصد‪ ،‬در ژاپن ‪ ۴۹‬درصد‪،‬‬ ‫در کان��ادا ‪ ۵۳‬درصد‪ ،‬در هلن��د و المان ‪ ۶۴‬درصد‬ ‫و در س��وئد و دانم��ارک ‪ ۶۸‬درص��د کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬طباطبایی مزدابادی با تاکید بر اینکه توسعه‬ ‫دوچرخه س��واری به عنوان یک ش��یوه حمل ونقل‬ ‫نیازمن��د توجه جدی به ایجاد زیرس��اخت های این‬ ‫وس��یله است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ش��هرهایی مانند سویا در‬ ‫اس��پانیا و بوگوت��ا در کلمبیا فقط در چند س��ال‪،‬‬ ‫هرک��دام بیش از ‪ ۳۰۰‬کیلومتر مس��یر انحصاری و‬ ‫محافظت شده برای دوچرخه احداث کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود امکان دوچرخه سواری در تهران‬ ‫اگرچ��ه طباطبای��ی مزداب��ادی از توس��عه‬ ‫دوچرخه س��واری ب��ه عن��وان یک ش��یوه مرس��وم‬ ‫حمل ونق��ل در جهان س��خن می گوی��د‪ ،‬اما رئیس‬ ‫کمیس��یون عم��ران و حمل و نقل ش��ورای ش��هر‬ ‫ته��ران معتق��د اس��ت ش��رایط و زیرس��اخت های‬ ‫دوچرخه س��واری گس��ترده در تهران وج��ود ندارد‬ ‫و این موض��وع را می توان محله مح��ور دنبال کرد‪.‬‬ ‫محمد علیخانی به «روزگار خودرو» گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫ب معابر مناسب‬ ‫جغرافیایی تهران از نظر سطح و شی ‬ ‫دوچرخه س��واری نیست‪ .‬از س��وی دیگر زیرساخت‬ ‫الزم برای این ش��یوه دیده نشده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه دوچرخه س��واری در تهران ایمن نیس��ت‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در ترافیک و الودگی فعلی هوای تهران‪،‬‬ ‫دوچرخه سواری را نمی توان توصیه کرد و ترویج داد‬ ‫البته شاید در ش��هرهای کوچک تر که سطح شیب‬ ‫خیابان ها و معابر و الودگی هوا کمتر اس��ت‪ ،‬بتوان‬ ‫دوچرخه س��واری را به عنوان یک شیوه حمل ونقل‬ ‫تروی��ج کرد اما در تهران؛ ن��ه‪ .‬علیخانی با تاکید بر‬ ‫اینک��ه زیرس��اخت های دوچرخه س��واری در زمان‬ ‫ساخت و توسعه معابر‪ ،‬پیش بینی نشده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در تهران در مقطعی از زمان‪ ،‬زیرس��اخت هایی‬ ‫در ای��ن زمینه ایجاد ش��د‪ ،‬به عن��وان نمونه گفته‬ ‫می ش��د که ‪ 250‬کیلومتر مسیر دوچرخه در تهران‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت اما اکنون همه این زیرساخت ها‬ ‫از بین رفته اس��ت و به نظر می رس��د اجرای بدون‬ ‫مطالعه این طرح‪ ،‬این نتیجه را در پی داشته است‪.‬‬ ‫این کارشناس حمل ونقل با تاکید بر اینکه در طرح‬ ‫ناموفق ایجاد مس��یرهای دوچرخه‪ ،‬شاهد هدررفت‬ ‫بودج��ه بوده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬بالاس��تفاده ماندن و از بین‬ ‫رفتن مس��یرها در گذر زمان‪ ،‬نش��ان می دهد انچه‬ ‫تحت عنوان توس��عه مسیرهای ویژه گفته می شود‪،‬‬ ‫کارشناس��ی نبوده و بیش��تر به طور دستوری اجرا‬ ‫شده اس��ت‪ .‬حتی شاهدیم ایس��تگاه های دوچرخه‬ ‫که گفته می ش��د نگهداری انها‪ ،‬ماهانه ‪ 1.5‬میلیون‬ ‫تومان هزینه برای مدیریت شهری داشته‪ ،‬در نهایت‬ ‫جمع اوری شد و در عمل مورد استفاده قرار نگرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ترویج دوچرخه سواری در محله ها‬ ‫علیخانی معتقد است دوچرخه سواری را می توان‬ ‫به طور محله محور در تهران ترویج کرد اما به عنوان‬ ‫یک شیوه حمل ونقل در سطح شهر کارایی چندانی‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬به جای سرمایه گذاری‬ ‫در این بخش‪ ،‬بهتر است موتورسیکلت های برقی به‬ ‫عنوان ش��یوه ای پاک در حمل ونقل رواج داده و در‬ ‫کنار ان‪ ،‬معابر ویژه پیاده راه توسعه داده شود‪ .‬عضو‬ ‫شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه در کشورهایی‬ ‫که دوچرخه به عنوان شیوه حمل ونقل رواج یافته‪،‬‬ ‫زیرس��اخت ها از پیش فراهم بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این کش��ورها از س��ال های گذش��ته روی فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از دوچرخ��ه ب��ه جای خودرو کار ش��ده‬ ‫است‪ .‬همچنین ش��رایط جغرافیایی (از نظر شیب)‬ ‫و زیرس��اخت های شهری این کشورها برای توسعه‬ ‫دوچرخه سواری مناسب بوده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫افق‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پیکاپ جدید جنرال موتورز برای بازار چین‬ ‫جنرال موتورز بزرگترین فروشنده پیکاپ در بازار ایاالت متحده است‪.‬‬ ‫هرچند هیچ یک از پیکاپ های این شرکت به تنهایی نتوانسته اند از نظر‬ ‫فروش پیکاپ های سری‪ ،F‬فورد را پشت سر بگذارند اما مجموع فروش‬ ‫تمامی پیکاپ های جنرال موتورز ش��امل شورولت سیلورادو‪ ،‬جی ام سی‬ ‫س��ی یرا‪ ،‬ش��ورولت کل��رادو و جی ام س��ی کانیون از مجم��وع فروش‬ ‫پیکاپ های فورد و کرایسلر بیش��تر است و بنابر این جنرال موتورز در‬ ‫ایاالت متحده در بخش پیکاپ ها پرفروش ترین شرکت به شمار می رود‪.‬‬ ‫ن بار برای بازار‬ ‫حال این غول خودروسازی امریکا پیکاپ جدیدی را ای ‬ ‫چین معرفی کرده است‪ .‬البته این پیکاپ نشان شورولت یا جی ام سی‬ ‫را بر پیش��انی خود ندار‪ ،‬بلکه ازسوی شرکت وولینگ معرفی شده که‬ ‫جوینت ونچری میان جنرال موتورز و شرکت چینی سایک موتور است‪.‬‬ ‫این پیکاپ که رونگ گوانگ نام دارد‪ ،‬ازس��وی این جوینت ونچر فقط‬ ‫برای عرضه در بازار چین در ش��انگهای به تولید خواهد رسید‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در سبد محصوالت وولینگ‪ ،‬یک ون هم با همین نام‬ ‫رونگ گوانگ وجود دارد‪ .‬این وانت کوچک و س��بک چینی‪-‬امریکایی‪،‬‬ ‫در دو نس��خه تک کابین و دوکابین تولید می شود و فاصله محوری ان‬ ‫در کش��یده ترین نس��خه به ‪ 3/15‬متر می رس��د که از فاصله محوری‬ ‫ش��ورولت کلرادو کوتاه تر است‪ ،‬اما بااین حال طول قسمت بار ان حتی‬ ‫از شورولت سیلورادو هم بیشتر است‪ .‬برای تامین نیروی رونگ گوانگ‬ ‫دو موتور ‪ 1/5‬یا ‪1/8‬لیتری در نظر گرفته ش��ده که هنوز مش��خصات‬ ‫انها معلوم نیست‪ ،‬اما می توان حدس زد در بهترین حالت موتور بزرگتر‬ ‫حدود ‪130‬اس��ب بخار قدرت و ‪170‬نیوتن متر گشتاور خواهد داشت‪.‬‬ ‫هرچند نیروی پیش��رانه قوی تر رونگ گوانگ حت��ی از نیمی از قدرت‬ ‫پیش��رانه پایه سیلورادو (موتور ‪4/3‬لیتری‪ )V6‬هم کمتر است اما باید‬ ‫به قیمت این پی��کاپ کوچک هم توجه کرد که نه تنها نزدیک قیمت‬ ‫س��یلورادو یا کلرادو نیس��ت که حتی از قیم��ت کوچکترین محصول‬ ‫شورولت در بازار ایاالت متحده یعنی هاچ بک اسپارک هم کمتر است‪.‬‬ ‫هند‪ ،‬پله فرار صنعت خودرو ایران؟‬ ‫به تازگی زمزمه های زیادی مبنی بر ورود هندی ها به صنعت خودرو‬ ‫کشور به گوش می رس�د‪ .‬اما ایا هندی ها هم می توانند مانند چینی ها‬ ‫صنعت خودرو کش�ور را کمی به س�مت و سوی تنوع و پیشرفت سوق‬ ‫دهند؟ ایا حضور انها کمکی به پیش�رفت صنعت خودروس�ازی ایران‬ ‫می کند؟‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬زمزمه حضور هندی ها با رونمایی از محصوالت‬ ‫برند معروف ماهیندرا در نمایشگاه خودرو تهران در سال گذشته قوت‬ ‫گرف�ت‪ .‬محصوالتی که حتی در ظاهر‪ ،‬رنگ و بویی از تحوالت صنعتی‬ ‫ک�ه در دهه گذش�ته در محص�والت چینی دیده می ش�ود را با خود به‬ ‫همراه نداشتند‪.‬‬ ‫پرسشی که در همان لحظه از ذهن رسانه های تخصصی خودرویی و‬ ‫متخصص�ان این صنعت عبور کرد این بود که ایا تاثیر حضور هندی ها‬ ‫در صنعت خودرو کشور گام برداشتن در مسیر پیشرفت است؟‬ ‫هندی ها اما در سال های دور و با مونتاژ محصوالت نظامی امریکایی‬ ‫مانن�د جیپ و داج‪ ،‬خودروس�ازی را اغاز کردند؛ یعنی درس�ت همان‬ ‫روی�ه ای ک�ه صنعت خ�ودرو کش�ورهای مط�رح ام�روزی در زمینه‬ ‫خودروس�ازی مانند ژاپن‪ ،‬کره جنوبی و چین را ش�کل داد‪ .‬ادامه کار با‬ ‫رویه ای مش�ابه به کش�ور چین یعنی تالش برای خرید برندهای نیمه‬ ‫ورشکسته مطرح جهانی ادامه یافت که نتیجه ان تملک گروه جگوار‪-‬‬ ‫لندروور از سوی تاتا موتورز و‪ ...‬بود‪.‬‬ ‫خروجی خودروس�ازی هند اما امروز نش�ان چندانی از انچه بتوان‬ ‫پیش�رفت خطاب کرد‪ ،‬ندارد‪ .‬خودروهای هندی یا از کالس اقتصادی‬ ‫و مردم�ی تاریخ گذش�ته و خودروهای ام�روزی بی کیفیت (حتی در‬ ‫مقایسه با چینی ها) هستند یا تولیدات باکیفیت و گران قیمت اروپایی‬ ‫را در بر می گیرند که با نظارت سختگیرانه و تمرکز مستقیم مهندسان‬ ‫اروپایی ویژه بازارهای خارج از هند به تولید می رسند‪.‬‬ ‫از ای�ن رو هندی ها هنوز نتوانس�ته اند مانند چینی ها دس�ت کم در‬ ‫زمینه ارائه خودروهای بروز به طور فعال عمل کنند‪ .‬با چنین ش�رایطی‬ ‫ایا رجوع به هندی ها به عنوان خودروسازان جایگزین یا خال پرکن در‬ ‫غیاب احتمالی چین در بازار کشور گامی مثبت و در راستای پیشرفت‬ ‫به شمار می اید یا تنها اقدامی در راستای تزریق اجباری تنوع به سبد‬ ‫خودروهای ایران و کسب درامد است؟‬ ‫حس�اب و‬ ‫کتاب ه�ای منطق�ی‬ ‫نش�ان می ده�د ب�ا وج�ود‬ ‫رواب�ط اقتصادی و سیاس�ی عالی‬ ‫میان ایران و چین‪ ،‬مراجعه به کشوری که‬ ‫در صنعت خودروسازی عقب مانده تر است اقدام‬ ‫توجیه پذیری به نظر نمی اید‪ ،‬به ویژه اینکه محصوالت‬ ‫تولی�دی هندی ها در بازه ای نزدیک ب�ه محصوالت به روزتر و‬ ‫پاس�خ پس داده چینی باش�د‪ .‬فربد زاوه‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو در‬ ‫این باره به خودروکار می گوید‪ :‬تمرکز نگاه خودروسازان هندی همواره‬ ‫و حتی حاال که به اروپا نیز خودرو صادر می کند‪ ،‬همچنان بر بازار داخل‬ ‫است و بازارهای خارجی نقش چندانی در خروجی های اقتصادی انها‬ ‫ایفا نمی کند‪ .‬هندی ها بیشتر به فکر بازار داخلی یا بازارهایی هستند‬ ‫که ورود به انها سختگیری چندانی به همراه نداشته باشد و این خالف‬ ‫ان هدفی اس�ت که چینی ها دنبال می کنند‪ .‬این کارشناس در پاسخ‬ ‫به پرس�ش خودروکار مبنی بر اینکه ایا می توان گفت صنعت خودرو‬ ‫چین پیش�رفته تر از صنعت خودرو هند است‪ ،‬می افزاید‪ :‬هندی ها در‬ ‫طراحی محصول از دیدگاه فنی و کیفی فاصله زیادی با چینی ها دارند‪.‬‬ ‫در این س�ال ها چینی ها با س�رعت بیشتری پیشرفت کرده اند و شک‬ ‫نکنید که در ‪10‬سال اینده از کره ای ها نیز سبقت خواهند گرفت‪.‬‬ ‫او ادام�ه می دهد‪ :‬ذهنیت مردم ایران نس�بت به خودروهای چینی‬ ‫منفی اس�ت اما همین حاال برندهای بس�یار خوب�ی در چین به تولید‬ ‫می رس�ند‪ .‬این کش�ور بازار خودرو بدون تعرفه با حجم تولید میلیون‬ ‫دستگاه در سال معادل یک چهارم تولید ساالنه جهانی دارد که باعث‬ ‫شده به بازاری به شدت رقابتی و رو به پیشرفت دست یابد‪.‬‬ ‫در ای�ن میان رویکردی درب�اره ان‪ ،‬که هندی ها در خروج اجباری و‬ ‫ناگهانی چینی ها از بازار ایران می توانند نقش گزینه جایگزین را بازی‬ ‫کنند‪ ،‬مطرح اس�ت که این کارش�ناس در همین زمینه اظهار می کند‪:‬‬ ‫« هندی ها گزینه جایگزین نیس�تند‪ .‬تاتا موتورز که به طور مس�تقیم‬ ‫مال�ک جگ�وار‪-‬‬ ‫لن�دروور اس�ت و بازار‬ ‫اصل�ی ان در ای�االت متحده‬ ‫امریکاس�ت‪ .‬مجموع�ه ماروت�ی نیز‬ ‫سرمایه گذاری هایی در این کشور دارد‪ .‬پس‬ ‫با این حساب هندی ها حتی بیش از چینی ها در بازار‬ ‫امریکا ادغام شده اند اما مشکل اصلی ورود یک خودروساز‬ ‫ب�ه ایران اختلاف درمنافع بازارها نیس�ت‪ ،‬بلکه ای�ن محدودیت در‬ ‫مبادالت دالری ازسوی امریکاست که می تواند داد وستد را برای یک‬ ‫شرکت متخلف غیرممکن کند‪ .‬این مهم درباره هند و چین که از واحد‬ ‫دالر به عنوان ارز بین المللی استفاده می کنند نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬مش�کل انجاست که تحریم های مربوط به صنعت‬ ‫خودرو هنوز اغاز نشده است‪ .‬این صنعت باید برای اغاز این تحریم ها‬ ‫اماده باش�د اما هنوز درگیر مشکالت حاشیه ای است‪ .‬این تصور که با‬ ‫رفت�ن چینی ها‪ ،‬هندی ها می ایند و مش�کالت برطرف می ش�ود و هر‬ ‫چیز دیگری‪ ...‬تا حدود بسیار زیادی خوش خیالی است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬پرواضح اس�ت که مش�کالت عدیده صنعت‬ ‫خودروس�ازی ایران ت�ا زمان فرارس�یدن موعد اعم�ال تحریم های‬ ‫جدی�د ب�ر‬ ‫این صنعت‪ ،‬هنوز‬ ‫اغاز نشده است‪ .‬شاید‬ ‫م�وج جدید تحریم ه�ا بتواند‬ ‫صنعت خودرو ایران را وارد مرحله ای‬ ‫جدید کند که پیش تر تجربه نشده است‪ .‬اما‬ ‫بدون شک هندی ها راه حل خروج از تور تحریم های‬ ‫پیش رو نخواهند بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تصاویر جاسوسی جدید ائودی ‪Q3‬‬ ‫ائودی در س��ال‪ 2015‬نس��ل جدید مدل ‪ Q7‬را روانه بازار کرد‪،‬‬ ‫حدود دو س��ال پیش در نمایش��گاه ژنو مدل ‪ Q2‬را معرفی کرد‪،‬‬ ‫س��ال گذشته از نسل جدید مدل ‪ Q5‬پرده برداری کرد و به تازگی‬ ‫هم مدل ‪ Q8‬را رونمایی کرده اس��ت؛ بنابراین هم اکنون مدل ‪Q3‬‬ ‫قدیمی ترین عضو خانواده ‪ Q‬ائودی به شمار می رود‪ .‬به همین دلیل‬ ‫س��ازنده المانی در حال اماده کردن نس��ل جدی��د این کراس اوور‬ ‫ساب کامپکت لوکس است که حاال تصاویر جاسوسی از پروتوتایپ‬ ‫در حال ازمایش ان منتشر شده است‪.‬‬ ‫برخالف بیش��تر خودروه��ای در ح��ال ازمایش‪ ،‬نس��ل جدید‬ ‫‪ Q3‬به طور تقریبی بدون پوش��ش اس��تتاری بوده و تنها نوارهای‬ ‫مش��کی رنگی در اطراف چراغ های جلو و عقب ان دیده می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین لوگوی سازنده هم از روی خودرو برداشته شده ‪ ،‬اما الزم‬ ‫نیس��ت یک خودروشناس حرفه ای باش��ید تا بفهمید این ماشین‬ ‫محصول ائودی است‪ .‬نمای جلویی نسل جدید ‪ Q3‬به نسبت ساده‬ ‫بوده و در ان جلوپنجره ای ‪8‬ضلعی مشابه مدل پرچم دار ‪ Q8‬دیده‬ ‫می ش��ود درحالی که فرم چراغ ها هم به نس��ل جدید س��دان ‪A6‬‬ ‫شباهت دارند‪.‬‬ ‫در پروفیل جانبی نس��ل جدید ‪ Q3‬مش��خص اس��ت که ائودی‬ ‫مح��ل نص��ب اینه ها را ب��ه روی درها تغیی��ر داده‪ ،‬درحالی که در‬ ‫نس��ل کنونی اینه های روی پایه س��تون ‪ A‬ق��رار گرفته اند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬خط ش��انه ای دوقس��متی هم در این نما دیده می شود که‬ ‫بازه��م از ‪ Q8‬الهام گرفته اس��ت‪ .‬در نمای عقب��ی ‪ Q3‬جدید اما‬ ‫چراغ های افقی س��اده ای دیده می ش��وند که برخالف ‪ Q8‬به هم‬ ‫متصل نیس��تند‪ .‬در قسمت پایینی س��پر نیز سر اگزوزهای باریک‬ ‫و کش��یده ای جلب توج��ه می کنن��د اما با نگاه��ی دقیق تر متوجه‬ ‫می ش��ویم که این ها سر اگزوزهای نمایشی بوده و سر اگزوز واقعی‬ ‫زیر خودرو قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خودروهایی برگرفته از فرمول‪1‬‬ ‫تولد ازمایشگاهی‬ ‫به طور معمول گفته می ش��ود که مسابقات فرمول‪1‬‬ ‫یکی از بهترین زمینه های ازمایشی برای خودروسازان‬ ‫در زم��ان توس��عه فناوری هایی اس��ت که دی��ر یا زود‬ ‫در خودروه��ای جاده ای دیده خواهند ش��د‪ .‬در برخی‬ ‫موارد این انتقال ب��ه خودروهای تولید انبوه خیلی نرم‬ ‫و طوالنی نبوده و اینج��ا می خواهیم ببینیم که برخی‬ ‫خودروهای فوق العاده چگونه به دنیا امده اند‪.‬‬ ‫در این فهرس��ت ما ‪ 10‬خودرویی را معرفی می کنیم‬ ‫که تولد انها ب��ه روش های گوناگون با فرمول‪ 1‬مربوط‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬یک��ی از خودروهای حاضر در فهرس��ت‬ ‫به احتمال زیاد بهترین نمونه است زیرا دارای سیستمی‬ ‫است که باعث شده لوئیس همیلتون و نیکو رزبرگ به‬ ‫قهرمانی فرمول‪ 1‬برسند‪ .‬برخی خودروها به خط تولید‬ ‫رس��یده و به سوپراس��پرت های خارق العاده ای تبدیل‬ ‫شده اند‪ .‬این در حالی است که برخی از انها نیز تنها در‬ ‫حد مفهومی باقی مانده اند‪ .‬از این فهرست لذت ببرید‪.‬‬ ‫‹ ‹الفارومئو ‪Procar 164‬‬ ‫ای��ن خودرو وی��ژه در دهه‪ 80‬و به منظ��ور رقابت در‬ ‫فرمول ‪ S‬که رقابت های موازی فرمول‪ 1‬اس��ت‪ ،‬متولد‬ ‫ش��د‪ .‬الفارومئ��و‪ Procar 164‬از موفقیت ب ام و ‪M1‬‬ ‫الهام گرفته است‪.‬‬ ‫این محصول ایتالیایی به پیش��رانه ای مجهز شده که‬ ‫ایتالیایی ها برای تیم ‪ Ligier‬توسعه داده بودند‪ .‬پیشرانه‬ ‫ سیلندر خودرو قدرت بیشتر از ‪ 600‬اسب بخار داشته‬ ‫ ‬ ‫‪10‬‬ ‫و باعث ایجاد ش��تاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫کمتر از ‪ 2/5‬ثانیه ای می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪E60 M5‬‬ ‫اگرچه ای��ن خودرو به عنوانی جهانی دس��ت نیافته‬ ‫ام��ا اخرین مرحل��ه حض��ور ‪ BMW‬در فرمول‪ 1‬بین‬ ‫س��ال های ‪ 2000‬ت��ا ‪ 2009‬به طور کام��ل قابل توجه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬ب ام و در قالب تیم های ویلیامز و سائوبر با‬ ‫فرمول‪ 1‬همکاری داشته است که نتیجه این همکاری ها‬ ‫تولید ب ام و ‪ 2005 E60 M5‬شگفت انگیز است که از‬ ‫پیش��رانه ‪ 10‬سیلندر ی س��ود می برد که از قلب تپنده ‬ ‫به کار رفته در خودرو مسابقه ای گرفته شده است‪.‬‬ ‫البته قدرت این پیشرانه ‪ 507‬اسب بخار بوده و باعث‬ ‫ایجاد شتاب صفر تا ‪100‬کیلومتر در ساعت ‪ 4/5‬ثانیه ای‬ ‫و حداکثر سرعت ‪ 250‬کیلومتر در ساعت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فراری دینو ‪GT 206‬‬ ‫این فراری به نوعی خاص و ویژه است و لیاقت حضور‬ ‫در فهرس��ت ما را دارد‪ .‬اگرچه پیش��رانه به کار رفته در‬ ‫دین��و ‪ GT 206‬با قلب اهنی��ن فرمول‪ 1‬خیلی فاصله‬ ‫دارد‪ ،‬ام��ا این پیش��رانه توس��ط فراری در مس��ابقات‬ ‫فرمول‪ 2‬س��ال ‪ 1968‬به کار رفته است‪ .‬این پیشرانه که‬ ‫ سیلندر ‪ 2‬لیتری‬ ‫ ‬ ‫در س��ال ‪ 1967‬معرفی شد معماری ‪6‬‬ ‫داشته و قدرت ان به ‪ 180‬اسب بخار می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹فراری ‪F50‬‬ ‫ف��راری ‪ F50‬که به منظور گرامیداش��ت پنجاهمین‬ ‫س��الگرد تاس��یس اس��ب رقصان فراری تولید ش��د را‬ ‫می ت��وان نزدیک تری��ن محص��ول فراری ب��ه فرمول‪1‬‬ ‫ سیلندر ‪ 4/7‬لیتری ‪ 520‬اسب بخار‬ ‫ ‬ ‫دانست‪ .‬پیشرانه ‪12‬‬ ‫پیش��رانه به کار رفته در‬ ‫ ‬ ‫حاض��ر در بطن این خودرو از‬ ‫فرم��ول‪ 1‬س��ال ‪ 1989‬گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬تنها ‪349‬‬ ‫دستگاه از فراری ‪ F50‬ساخته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد ترانزیت سوپر ون ‪2‬‬ ‫ما ترانزیت سوپ ر ون‪ 1‬سال ‪ 1971‬را در این فهرست‬ ‫نیاوردی��م زیرا از نظر فنی با اس��تانداردهای فهرس��ت‬ ‫همخوان��ی نداش��ت‪ .‬ان خ��ودرو به جای پیش��رانه ای‬ ‫برگرفت��ه از فرم��ول‪ 1‬دارای قلب��ی ب��ود ک��ه از برنده‬ ‫مسابقات لمانز یعنی ‪ GT40‬الهام گرفته بود‪.‬‬ ‫ام��ا جایگزین ان که در س��ال ‪ 1984‬متولد ش��د از‬ ‫پیش��رانه ‪ DFL 3/9‬کثورث برگرفته از فرمول‪ 1‬سود‬ ‫برد‪ .‬این پیشرانه قدرت حدود ‪ 600‬اسب بخاری داشت‪.‬‬ ‫ب��ا در نظر گرفتن این موضوع ج��ای تعجبی ندارد که‬ ‫حداکثر س��رعت ون فورد به ‪ 300‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد ترانزیت سوپر ون ‪3‬‬ ‫اخرین سری از ون ترانزیت بسیار سریع فورد در دنیا‬ ‫متولد س��ال‪ 1994‬بود‪ .‬در همین سال فورد نیروبخش‬ ‫تی��م فرمول‪ 1‬بنتون بود‪ .‬مش��هورترین راننده فرمول‪1‬‬ ‫یعنی میشائیل شوماخر نیز در این زمان خود را مطرح‬ ‫ک��رد؛ بنابراین ج��ای تعجبی ندارد که فورد پیش��رانه‬ ‫ سیلندر ‪730‬اسب بخار کثورث خود را در دل این ون‬ ‫ ‬ ‫‪8‬‬ ‫قرار داده و البته از یک گیربکس سکونشئال ‪ 6‬دنده نیز‬ ‫سود برده اس��ت‪ .‬این خودرو هم اکنون در موزه بوده و‬ ‫ سیلندر دارد؛ بنابراین هزینه های نگهداری‬ ‫ ‬ ‫پیشرانه ای ‪6‬‬ ‫ان کمتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬ای ام جی پروجکت وان‬ ‫عصر هیبریدی فرمول‪ 1‬که از س��ال‪ 2014‬اغاز شد‬ ‫به ط��ور کامل تحت س��لطه مرس��دس‪-‬ای ام جی بوده‬ ‫به گون��ه ای که لوئیس همیلتون س��ه بار و نیکو رزبرگ‬ ‫نیز یک بار قهرمان فرمول‪ 1‬ش��ده و تیم مرسدس نیز‬ ‫چهار جام را به خانه برده است‪.‬‬ ‫س��تاره س��ه پر دنیای خودرو به منظور گرامیداشت‬ ‫عملک��رد فوق العاده خود در فرم��ول‪ 1‬اقدام به معرفی‬ ‫یک هایپر اس��پرت در نمایش��گاه خودروی فرانکفورت‬ ‫‪ 2017‬کرد‪ .‬سیس��تم هیبریدی این خودرو از فرمول‪1‬‬ ‫مرس��دس گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬پیش��رانه ‪ 6‬س��یلندر ‬ ‫‪ 1/6‬لیتری توربوی بنزینی پروجکت وان مش��ابه نمونه‬ ‫ب��ه کار رفته در خودروی مرس��دس‪-‬ای ام جی ‪W06‬‬ ‫می باش��د‪ .‬چهار پیش��رانه الکتریک��ی ای��ن مجموعه را‬ ‫همراهی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ پورشه کررا ‪GT‬‬ ‫مورد پورش��ه ک��ررا ‪ GT‬بهترین مث��ال از چگونگی‬ ‫اس��تفاده مفید از وضعیتی مصیبت بار است‪ .‬خب باید‬ ‫به چند س��ال قبل اشاره کنیم‪ .‬پورش��ه در سال ‪1991‬‬ ‫ س��یلندر فرمول ‪ 1‬را برای تیم اروز توسعه‬ ‫ ‬ ‫پیشرانه ‪12‬‬ ‫دارد ام��ا این پ��روژه به طور کامل مش��کل دار بود زیرا‬ ‫عیب های زیادی در طراحی‪ ،‬ترمزها و… دیده می شد‬ ‫ک��ه منجر ب��ه تغییر نظر اروز و اس��تفاده از پیش��رانه‬ ‫کثورث شد‪.‬‬ ‫خبر خوب چیست؟ پورشه در ادامه شروع به ساخت‬ ‫ سیلندر برای فصل بعد کرد اما این قلب‬ ‫ ‬ ‫پیشرانه ای ‪10‬‬ ‫اهنین هرگز در فرمول ‪ 1‬اس��تفاده نش��د‪ .‬پیشرانه یاد‬ ‫ش��ده به جای فرمول‪ 1‬در لمانز اواخر دهه ‪90‬میالدی‬ ‫اس��تفاده شد و نس��خه خیابانی کررا ‪ GT‬مدل ‪2004‬‬ ‫نیز از ان سود برد‪.‬‬ ‫‪ 3/5‬لیتری ‪ OX99‬بیرون امد که در کانس��پت جالب‬ ‫توجه ‪ 11-ox99‬به کار رفت؛ اما عدم تولید این خودرو‬ ‫به دلیل دالیل اقتصادی یک شرمس��اری کامل اس��ت‬ ‫زیرا این ژاپنی اس��پرت سبک وزن قدرت بیش از ‪400‬‬ ‫اسب بخار داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کانسپت رنو اسپیس ‪F1‬‬ ‫به منظور گرامیداش��ت دهمین سالگرد تولد اسپیس‬ ‫رنو تصمیم به س��اخت این پروتوتایپ گرفت‪ .‬اسپیس‬ ‫‪ F1‬با همکاری مزدا س��اخته ش��د و عنوان سریع ترین‬ ‫مینی ون دنیا را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫کننده قلب به اس��پیس ‪ F1‬خودروی ویلیامز‪-‬‬ ‫ ‬ ‫اهدا‬ ‫رنو ‪ FW15C‬بود که در سال ‪ 1993‬قهرمان شده بود‪.‬‬ ‫ سیلندر یادشده خروجی ‪ 820‬اسب بخاری‬ ‫ ‬ ‫پیشرانه ‪10‬‬ ‫بدنه کربنی سبک وزن باعث‬ ‫داشت‪ .‬این قدرت به همراه ‬ ‫شد ون رنو به س��رعت ‪ 312‬کیلومتر در ساعت برسد و‬ ‫شتاب ‪ 2/8‬ثانیه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹یاماها ‪11-ox99‬‬ ‫یاماه��ا در اواخ��ر ده��ه‪ 80‬و اوای��ل ده ‪90‬میالدی‬ ‫پیشرانه های گوناگونی برای خودروهای متفاوتی مانند‬ ‫زاک اس��پید‪ ،‬تایرل‪ ،‬اروز‪ ،‬ج��ردن و برابم تدارک دیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ س��یلندر‬ ‫ ‬ ‫از دل این تجارب ارزش��مند پیش��رانه ‪12‬‬ ‫تجربه‬ ‫نخستین تجربه رانندگی با پژو ‪ 508‬جدید‬ ‫فروش سدان های مرسوم در طول چند سال گذشته‬ ‫با افت روبه رو ش��ده و به همین دلیل خودروس��ازان‬ ‫س��طح باالیی مانند ائ��ودی و ب ام و تالش کرده اند با‬ ‫تولید طی��ف وس��یعی از خودروهای کوپه‪ ،‬اس��پرت‬ ‫و شاس��ی بلند تنوع زیادی به س��بد محصوالت خود‬ ‫ببخش��ند؛ اما پژو می خواهد با ای��ن رویه مقابله کند‬ ‫و س�لاح ان برای جنگ با شاس��ی بلندها سدان ‪508‬‬ ‫اس��ت‪ .‬این خودرو دیگ��ر یک «س��ه جعبه» عادی و‬ ‫پیش پا افت��اده نیس��ت و هم اکنون به یک فس��ت بک‬ ‫شیک تبدیل ش��ده است‪ .‬نسخه استیشن این خودرو‬ ‫نیز اوایل سال ‪ 2019‬عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫طراح��ی نس��ل جدی��د ‪ 508‬به ط��ور قط��ع‬ ‫تحریک کننده ت��ر از پی��ش ب��وده و در ظاه��ر ان از‬ ‫شاخص های طراحی شاس��ی بلندهای موفق ‪ 3008‬و‬ ‫‪ 5008‬الهام گرفته شده است‪ .‬این خودرو کم ارتفاع تر‬ ‫و پهن ت��ر از نس��ل قبلی خود ب��وده و به همین دلیل‬ ‫حضوری با ابهت تر در جاده دارد‪ .‬دیالیت های ‪LED‬‬ ‫اس��تاندارد نیز طراحی تیزت��ری را ایجاد کرده و خط‬ ‫س��قف خمی��ده ‪ 508‬جدی��د ان را از رقبای��ی مانند‬ ‫فولکس واگن ارتئون و مزدا‪ 6‬متمایز می کند‪.‬‬ ‫کابین ‪ 508‬جدید نیز به اندازه ظاهر ان برجس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬همه چیز ان دوست داش��تنی ب��وده و از دیگر‬ ‫محص��والت م��درن پژو اله��ام گرفته اس��ت‪ .‬کیفیت‬ ‫ساخت کابین عالی و موقعیت راننده نیز مناسب است‪.‬‬ ‫طراح��ان همچنین از طراحی اش��نای ‪i-Cockpit‬‬ ‫برای ان اس��تفاده کرده اند و البته که بخش��ی از این‬ ‫پروژه فرمان کوچک و فربه است‪.‬‬ ‫مدل ه��ای اتوماتیک ‪(508‬فقط نس��خه پایه دیزلی‬ ‫از گیربکس دس��تی اس��تفاده می کند) دارای کنسول‬ ‫مرکزی خیزدار بوده و اهرم تعویض دنده جوی استیک‬ ‫مانند ان نیز با ترمز پارک الکترونیکی همراه ش��ده و‬ ‫قدری فضا در این بخش دارد‪ .‬نس��خه های پایه دارای‬ ‫صفحه لمسی ‪ 8‬اینچی هستند درحالی که نسخه های‬ ‫‪ Allure‬و باالت��ر از صفحه لمس��ی ‪ 10‬اینچی س��ود‬ ‫می برن��د‪ .‬کنت��رل دما و فن نیز زیرمنوهای سیس��تم‬ ‫اطالعات س��رگرمی پنهان بوده و از طریق دکمه های‬ ‫میانبر می توان به همه چیز دسترسی داشت‪.‬‬ ‫تمام��ی مدل ه��ای پ��ژو‪ 508‬جدید ب��ا تجهیزات‬ ‫س��خاوتمندانه ای عرضه می ش��و‪ ،‬هرچند به اس��انی‬ ‫می ت��وان دلیل اقبال بیش��تر به مدل ه��ای فول تری‬ ‫مانن��د ‪ Allure‬ی��ا ‪ GT Line‬را دی��د‪ .‬مدل ه��ای‬ ‫‪ Allure‬دارای تجهیزات��ی نظیر نورپ��ردازی داخلی‪،‬‬ ‫صندلی ه��ای چرمی گرم ش��ونده‪ ،‬دوربین دنده عقب‪،‬‬ ‫ناوبری س��ه بعدی‪ ،‬رادیوی ‪ ،DAB‬چراغ های خودکار‬ ‫و برف پاک کن های حس��اس به باران هس��تند‪ .‬تمامی‬ ‫مدل ها به طور اس��تاندارد از ترم��ز اضطراری خودکار‬ ‫و دس��تیار حفظ خ��ودرو بین خطوط س��ود می برند‬ ‫درحالی که نسخه های مجهزتر ‪ Allure‬از قابلیت های‬ ‫تشخیص نقاط کور‪ ،‬تش��خیص عالئم جاده و هشدار‬ ‫توجه راننده نیز برخوردار هستند‪.‬‬ ‫مدل های‪ GT‬و فرست ادیشن که تنها با قوی ترین‬ ‫پیشرانه ها در دس��ترس هستند‪ ،‬از چراغ های ‪،LED‬‬ ‫شوالیه جاده ها‬ ‫شارژ بیسیم گوش��ی و رینگ های ‪ 18‬اینچی نیز سود‬ ‫می برند‪ .‬کابین این نسخه ها دارای دوخت های متضاد‬ ‫و پدال های الومینیومی هس��تند‪ .‬نشس��تن در کابین‬ ‫‪ 508‬جدید بس��یار لذت بخش ب��وده و از نظر کیفیت‬ ‫و فینی��ش می توان ان را با ب ام و س��ری ‪ 4‬گرن کوپه‬ ‫مقایسه کرد‪.‬‬ ‫البته که تبدیل یک س��دان مرس��وم به فست بکی‬ ‫چه��ار در با کاه��ش فضای کابین همراه بوده اس��ت‪.‬‬ ‫پ��ژو می گوید در دنی��ای واقعی خری��داران معدودی‬ ‫سرنش��ینان عق��ب را در چنی��ن خودروهای��ی حمل‬ ‫می کنند و اگر هم این گونه باش��د بیش��تر سرنشینان‬ ‫عق��ب ک��ودکان هس��تند؛ اما ب��ا این وج��ود فضای‬ ‫زانو و پا هنوز هم خوب بوده هرچند فضای س��ر برای‬ ‫سرنشینان قدبلند کمی محدود خواهد بود‪.‬‬ ‫حجم صندوق عقب ‪487‬لیتری نسل جدید پژو‪508‬‬ ‫حدود ‪14‬لیتر بیش��تر از قبل اس��ت‪ .‬پژو ادعا می کند‬ ‫ب��ا خواباندن صندلی های عق��ب فضای ‪ 1537‬لیتری‬ ‫ایجاد می شود که تنها ‪61‬لیتر کمتر از فضای محدوده‬ ‫بار نس��ل قبلی نسخه استیشن اس��ت‪ .‬حتی در کف‬ ‫صندوق فضایی هم برای الستیک زاپاس وجود دارد‪.‬‬ ‫مال��کان چنین خودروهایی کارکردهای باالیی را به‬ ‫ثبت می رسانند؛ بنابراین موضوع مهم درباره ‪ 508‬به‬ ‫س��واری ان مربوط می شود‪ .‬موضوع لذت بخش اینکه‬ ‫جدیدترین نس��خه این خودرو بهبودهای قابل توجهی‬ ‫نس��بت به نسل قبل داشته اس��ت‪ .‬جدای از سواری‬ ‫کمی ناارام در ش��هر‪ ،‬نس��ل جدی��د ‪ 508‬ارام بوده و‬ ‫س��ورپرایز کننده ای یک جایگزین اسپرت برای رقبای‬ ‫المانی به ش��مار می رود‪ .‬نسخه حاضر در تست که از‬ ‫پیشرانه دیزلی ‪ 160 BlueHDi‬استفاده می کند در‬ ‫بزرگراه ارام و پایدار بوده و سواری سفت اما مناسبی‬ ‫دارد‪ .‬این خودرو در مقایس��ه با نسل قبلی نرم نیست‬ ‫اما در عبور از دست اندازها ناارام نمی شود‪.‬‬ ‫البته با وجود این همه تجهیزات‪ ،‬جای شرمس��اری‬ ‫اس��ت که کروز کنترل تطبیقی پژو ‪ 508‬در سفرهای‬ ‫طوالن��ی خیل��ی خوب عم��ل نمی کن��د‪ .‬اگرچه این‬ ‫سیستم فاصله امن از خودرو جلویی را حفظ می کند‬ ‫ام��ا تنظیمات ان بد ب��وده و گاه به طور کامل از مدار‬ ‫خارج می ش��ود‪ .‬سیستم های به کار رفته در رقبا نرم تر‬ ‫و خالقانه تر هستند‪.‬‬ ‫البته همانند دیگ��ر محصوالت پژو‪ ،‬غربیلک فرمان‬ ‫کوچک ‪ 508‬نیز احساس جالب و دینامیکی به وجود‬ ‫می اورد و در زمان حرکت شاهد تکان های بسیار کم‬ ‫بدنه و س��واری هیجان انگیزی هس��تیم که تعجب ما‬ ‫را به همراه دارد‪ .‬پدال های به نس��بت کوتاه به ستون‬ ‫فرمان متصل شده اند و بدین ترتیب همیشه در جایی‬ ‫که می خواهید‪ ،‬نخواهند بود‪ .‬یک ‪ BMW‬دیفرانسیل‬ ‫عق��ب در پیچ ها تیزت��ر عمل می کند اما پ��ژو از نظر‬ ‫هیجان رانندگی با ارتئون قابل مقایسه است‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪2‬لیتری ‪ 158‬اس��ب بخار خ��ودرو حاضر‬ ‫در تس��ت براس��اس انتظارات یک��ی از پرفروش ترین‬ ‫مدل های‪ 508‬خواهد بود و دلیل ان نیز مشخص است‪.‬‬ ‫این پیش��رانه دیزلی گش��تاور زیادی داشته و به یک‬ ‫گیربکس ‪ 8‬س��رعته اتوماتیک نرم متصل است‪ .‬حتی‬ ‫این پیش��رانه در زمان شتاب گیری سنگین نیز صدای‬ ‫زیادی تولید نمی کند‪ .‬پژو همچنین پیش��رانه دیزلی‬ ‫‪1.5‬لیتری ‪128‬اسب بخار و ‪2‬لیتری ‪178‬اسب بخار را‬ ‫نیز در نظر گرفته است‪ .‬همچنین دو پیشرانه بنزینی‬ ‫‪1/6‬لیتری ‪178‬اس��ب بخار و ‪225‬اس��ب بخار را عرضه‬ ‫می کند‪ .‬مصرف س��وخت و االیندگی پژو‪ 508‬با این‬ ‫پیش��رانه ها خوب می باش��د‪ .‬همچنین نسخه پالگین‬ ‫هیبریدی این خودرو فرانس��وی نیز در راه اس��ت‪ .‬در‬ ‫حال حاضر پژو پیش��نهادهای لیزینگی را ارائه نکرده‬ ‫است‪ .‬قیمت ‪ 508‬جدید درست از ‪ 25‬هزار پوند اغاز‬ ‫می ش��ود و اگرچ��ه قیمت ‪31050‬پون��دی خودروی‬ ‫حاضر در تس��ت کمی زیاد به نظر می رسد اما توانایی‬ ‫پژو در ارائه پیش��نهادهای لیزینگی مناس��ب ش��اید‬ ‫باع��ث ایجاد تفاوت بین خودروی��ی خوب با نمونه ای‬ ‫فوق العاده شود‪.‬‬ ‫نس��ل جدید پژو ‪ 508‬درست همانی است که باید‬ ‫باش��د؛ به طور کامل جدید! این خودرو موارد مشترک‬ ‫بسیار کمی با نس��ل قبل داشته و به نظر ما بهتر بود‬ ‫پژو نام نس��ل جدید را تغییر می داد‪ .‬از استایل بیرونی‬ ‫گرفته تا کابین‪ ،‬پژو راه را درس��ت رفته و جدیدترین‬ ‫نس��ل‪ 508‬از هر نظری بهتر اس��ت‪ .‬اگرچه نشان پژو‬ ‫ب��ا رقبای المانی برابری نمی کن��د اما در کالس خود‬ ‫خودرویی رقابتی است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫چالش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی تویوتا سوپرا نسکار سری ‪Xfinity‬‬ ‫تویوت��ا برنامه های خود برای حضور در س��ری مس��ابقات نس��کار‬ ‫‪ Xfinity‬را با خودرو مس��ابقه ای جدید سوپرا اعالم کرد‪ .‬این خودرو‬ ‫که از ‪16‬فوریه وارد فرایند مسابقات خواهد شد‪ ،‬ازسوی بخش توسعه‬ ‫مس��ابقه ای تویوتا ‪ TRD‬و موسس��ه کالتی دیزاین توسعه یافته است‪.‬‬ ‫این خودرو مس��ابقه ای موارد اش��تراک زیادی با نسخه تولیدی سوپرا‬ ‫ن��دارد‪ .‬تویوتا گفته که ‪ TRD‬و کالتی س��وپرا را با مش��خصات کامل‬ ‫مس��ابقات نسکار طراحی کرده اند‪ .‬اگرچه این دو خودرو به طور کامل‬ ‫با هم متفاوت خواهند بود اما تعدادی از ش��اخصه های طراحی سوپرا‬ ‫در مدل مس��ابقه ای نیز به کار رفته اس��ت‪ .‬این خودرو دارای ‪3‬ورودی‬ ‫بزرگ هواس��ت که زیر چراغ های جلوی ‪ LED‬و دماغه قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫این استایل برگرفته از نسخه تولیدی در بخش عقبی نیز ادامه داشته‬ ‫زیرا س��وپرای مسابقات نسکار به چراغ های عقب ویژه و سپری مجهز‬ ‫شده که ما را یاد نسخه مسابقه ای می اندازد‪ .‬در سپر عقب این خودرو‬ ‫چراغ س��وم ترمز قرار گرفته و ان را دو خروجی اگزوز احاطه کرده اند‪.‬‬ ‫سوپرای مسابقه ای جدید جایگزین مدل مسابقه ای قبلی یعنی کمری‬ ‫ی مسابقات ‪Xfinity‬‬ ‫خواهد شد‪ .‬کمری از سال‪ 2007‬تاکنون در سر ‬ ‫حضور داش��ت‪ .‬در طول این سال ها خودروی کمری ‪4‬عنوان قهرمانی‬ ‫برای س��ازنده‪ ،‬دو قهرمانی راننده و در کل ‪ 143‬پیروزی را به ارمغان‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬اگرچه کمری دیگر در مس��ابقات حضور نخواهد یافت‬ ‫اما در سری مس��ابقات انرژی نسکارکاپ ش��رکت خواهد کرد‪ .‬تویوتا‬ ‫همچنین گفته که این نخس��تین سالی است که خودروهایی متفاوت‬ ‫در هر ‪ 3‬سری مسابقات نسکار معرفی می کند‪ .‬گفتنی است در سری‬ ‫مسابقات نس��کار تراک نیز توندرا حضور خواهد داشت‪ .‬رییس بخش‬ ‫‪ TRD‬می گوید‪ :‬ما تالش های زیادی را با کالتی دیزاین انجام دادیم تا‬ ‫خودرویی مسابقه ای با ظاهر‪ ،‬احساس و هیجان مدل تولیدی بسازیم‪.‬‬ ‫مطمئن هس��تیم که کالتی و ‪ TRD‬خودروی��ی را تولید کرده اند که‬ ‫می تواند در مسابقات پیروز شده و قهرمانی به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫خودرو برتر سال ‪ 2018‬به انتخاب کار اند درایور‬ ‫وب س�ایت معتبر کار اند‬ ‫درایور هرسال اقدام به انتخاب‬ ‫‪10‬خ�ودرو برت�ر س�ال ب�ا عن�وان‬ ‫«‪ »10Best Cars‬می کن�د‪ .‬ح�ال ای�ن‬ ‫سایت به رسم همیشه‪ ،‬امسال هم ‪10‬خودرو‬ ‫برتر س�ال را انتخاب کرده اس�ت‪ .‬فهرس�ت‬ ‫‪ 2018 10Best Cars‬ش�امل گ�روه متنوع�ی از‬ ‫ماش�ین های ویژه می ش�ود که بهترین ترکیب از‬ ‫ارزش و رانندگ�ی لذت بخش را ارائه کرده اند و در‬ ‫مقایسه با سایر خودروهای جدید موجود در بازار‪،‬‬ ‫ماموری�ت مورد نظر خ�ود را به بهترین نحو انجام‬ ‫می دهند‪ .‬البته حضور در این رقابت شرایطی دارد‬ ‫که عبارتند از‪ :‬شرکت کنندگان نباید قیمتی بیش‬ ‫از ‪ 80‬هزار دالر داش�ته باش�ند و باید خودروهای‬ ‫جدی�د ی�ا به ط�ور قابل توجهی تجدیدنظر ش�ده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب رقابتی نفس گی�ر بین جدیدترین‬ ‫خودروه�ای ب�ازار اغاز می ش�ود‪ .‬ب�رای انتخاب‬ ‫برتری�ن خودروه�ا‪ ،‬کارشناس�ان ماش�ین ها را‬ ‫طی هزاران کیلومتر مورد ازمایش قرار می دهند‪،‬‬ ‫در صندلی ه�ای عق�ب می نش�ینند‪ ،‬پیش�رانه ها‬ ‫را بررس�ی می کنن�د‪ ،‬ب�ه س�راغ سیس�تم های‬ ‫اطالعاتی‪-‬س�رگرمی می روند و‪ . ...‬س�پس بعد از‬ ‫بحث و گفت وگو و بررس�ی نتایج ازمایش ها‪ ،‬رای‬ ‫داده ش�ده و درنهایت ‪ 10‬خودرو پیروز می شوند‪.‬‬ ‫هرچند هیچ کدام از این ‪10‬خودرو بی نقص نیستند‬ ‫ام�ا این ها بهترین انتخاب های حال حاضر بازار به‬ ‫شمار می روند‪ .‬حال در ادامه این مطلب به معرفی‬ ‫‪10‬خودرو برتر سال ‪ 2018‬به انتخاب کارانددرایور‬ ‫می پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹الفارومئو جولیا پایه و کوادروفولیو‬ ‫قیمت پایه ‪ 38‬و ‪ 990‬هزار دالر‬ ‫جولیا نخستین محصول روزمره الفارومئو است‬ ‫که پس از حدود یک چهارم قرن در ایاالت متحده‬ ‫عرض�ه ش�ده؛ بنابرای�ن گام�ی چش�مگیر برای‬ ‫بازاوری دوب�اره این برند ایتالیای�ی در امریکا به‬ ‫ش�مار می رود‪ .‬البت�ه ممکن اس�ت الفارومئو در‬ ‫ایاالت متحده با قابلیت اطمینان پایین و مشکالت‬ ‫کیفی شناخته شود یعنی همان عواملی که موجب‬ ‫خروج این ش�رکت از بازار امریکا در س�ال ‪1995‬‬ ‫شد اما در جولیا اوضاع کام ً‬ ‫ال فرق کرده و هیچیک‬ ‫از این مش�کالت در ازمایش ما دیده نشد‪ .‬در این‬ ‫رقابت هردو نس�خه جولیا یعن�ی مدل های پایه و‬ ‫کوادروفولیو ش�رکت کرده اند‪ .‬م�دل پایه از یک‬ ‫پیشرانه ‪ 2‬لیتری ‪4‬سیلندر توربو با ‪ 280‬اسب بخار‬ ‫بـازی تـاج و تـخـت‬ ‫ق�درت اس�تفاده می کن�د درحالی که در نس�خه‬ ‫عملکرد باال و افراط�ی کوادروفولیو‪ ،‬یک نیروگاه‬ ‫‪ 2/9‬لیت�ری ‪ V6‬توئین توربوی س�اخت ف�راری با‬ ‫‪ 505‬اس�ب بخار قدرت جایگزین موتور ‪4‬سیلندر‬ ‫پایه ش�ده‪ ،‬اما صرف نظر از پیشرانه‪ ،‬هردو نسخه‬ ‫جولی�ا‪ ،‬کارشناس�ان را بس�یاری تحت تاثیر قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪RS3‬‬ ‫قیمت پایه ‪ 55‬هزار و ‪ 875‬دالر‬ ‫این مگا هاچ ب�ک المانی قوی ترین و گران ترین‬ ‫عضو خانواده ائودی ‪ A3‬اس�ت‪ .‬زیر کاپوت ‪RS3‬‬ ‫یک پیش�رانه ‪ 2/5‬لیتری ‪5‬س�یلندر خطی توربو‬ ‫قرار گرفته که ‪ 400‬اس�ب بخار ق�درت دارد و همه‬ ‫ای�ن ‪ 400‬اس�ب بخار از دور ‪ rpm 5800‬ت�ا زمانی‬ ‫که در دور ‪ rpm 7000‬پیش�رانه کات اف می کند‪،‬‬ ‫به ط�ور کامل در اختیار رانن�ده قرار می گیرد‪ .‬این‬ ‫نی�رو ک�ه از طریق ی�ک گیربکس هفت س�رعته‬ ‫اتوماتی�ک دوکالچ�ه و س�امانه کوات�رو ب�ه ه�ر‬ ‫چهارچرخ انتقال پیدا می کند‪ RS3 ،‬را ظرف تنها‬ ‫‪ 3/5‬ثانیه از صفر به سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت‬ ‫می رس�اند؛ بنابرای�ن در ‪ RS3‬به واق�ع می ت�وان‬ ‫خوی یک سوپراس�پرت را در لباس یک هاچ بک‬ ‫احس�اس کرد‪ .‬البته این هاچ بک اتشین با قیمتی‬ ‫بیش از ‪ 55‬هزار دالر‪ ،‬ح�دود ‪ 20‬هزار دالر از مدل‬ ‫‪ A3‬معمولی که براس�اس ان ساخته شده گران تر‬ ‫است اما بااین حال پیش�رانه قدرتمند و ارتقاهای‬ ‫فنی همراه با صندلی های چرمی اسپرت و‪ ...‬ارزش‬ ‫پرداخت این مبلغ اضافه را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ شورولت کامارو ‪ RS، SS‬و ‪ ZL1‬کوپه‬ ‫قیمت پایه ‪ 28‬هزار و ‪ 395‬دالر‬ ‫نس�ل ششم ش�ورولت کامارو امس�ال هم برای‬ ‫س�ومین س�ال متوالی بین ‪10‬خودرو برتر ما قرار‬ ‫گرفته اس�ت‪3 .‬س�ال حضور متوالی در فهرس�ت‬ ‫‪ 10Best Cars‬نش�ان می دهد ک�ه در حال حاضر‬ ‫کامارو یک�ی از بهترین کوپه های اس�پرت جهان‬ ‫است‪ .‬البته مانند سال های گذشته‪ ،‬فقط کوپه های‬ ‫‪ V6‬و ‪ V8‬کامارو دارای شرایط حضور در این رقابت‬ ‫هستند‪ ،‬زیرا مدل پایه با موتور ‪ 2‬لیتری ‪4‬سیلندر‬ ‫تورب�و ب�دون ق�درت‪ ،‬پاالی�ش و ص�دای زیبای‬ ‫برادران قوی تر خود بوده و نس�خه های کابریویت‬ ‫هم استحکام ساختاری و ظرافت شاسی مدل های‬ ‫کوپه را از دست داده اند؛ اما شاسی کاماروی کوپه‬ ‫با تعادلی که از یک پورش�ه انتظار می رود‪ ،‬یکی از‬ ‫بهترین های جهان است‪ .‬کامارو ‪ RS‬از یک موتور‬ ‫‪ 3/6‬لیتری ‪ V6‬با ‪ 335‬اس�ب بخار قدرت استفاده‬ ‫می کند و حدود ‪ 31‬هزار دالر قیمت دارد‪ ،‬اما مدل‬ ‫‪ SS‬با پیش�رانه ‪ 6/2‬لیتری ‪ V8‬با ‪ 455‬اس�ب بخار‬ ‫ق�درت خواس�تنی تر اس�ت؛ و در نهایت هیوالی‬ ‫درنده ‪ ZL1‬با نیروگاه ‪ 6/2‬لیتری ‪ V8‬سوپرش�ارژ‬ ‫با ‪ 650‬اسب بخار را می توان سوپراسپرتی دانست‬ ‫که به کامارو شباهت دارد‪.‬‬ ‫توربو ارائه ش�ده اس�ت‪ .‬بااین حال این موتورهای‬ ‫جدید که با سیویک مش�ترک هستند‪ ،‬هنوز هم‬ ‫س�اخت هوندا هس�تند که این یعن�ی عملکردی‬ ‫روان‪ ،‬پاس�خگو و بدون نقص دارند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫تعلیق خ�ودرو هم برای ارائ�ه ترکیبی از کیفیت‬ ‫سواری و هندلینگ دقیق‪ ،‬از نو تنظیم شده است‪.‬‬ ‫پش�ت غربیلک فرم�ان ارائه کند‪ .‬علاوه بر این‪،‬‬ ‫شاسی میاتا متعادل اس�ت‪ ،‬فرمان دقیقی دارد و‬ ‫گیربکس دستی استاندارد ان هم دقیق و بی عیب‬ ‫عمل می کند درحالی که حتی گیربکس اتوماتیک‬ ‫سفارش�ی ان ب�رای رانندگ�ی س�رگرم کننده‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫قیمت پایه ‪ 66‬هزار و ‪ 590‬دالر‬ ‫کوروت هم برای دومین س�ال متوالی اس�ت که‬ ‫به فهرس�ت برتری�ن خودروهای س�ال راه یافته‬ ‫و امس�ال هم با مدل گرنداس�پرت در دو نس�خه‬ ‫کوپ�ه تارگا و کابریول�ت در رقابت ما حضور یافته‬ ‫است‪ .‬پس از ازمایش های بلندمدت‪ ،‬کوروت گرند‬ ‫اسپرت نش�ان داد که یکی از بهترین خودروهای‬ ‫اسپرت بازار اس�ت‪ .‬گرنداسپرت در اصل ترکیبی‬ ‫از بدن�ه ک�وروت ‪ Z06‬ب�ا شاس�ی و س�خت افزار‬ ‫کوروت استینگری معمولی است که با قیمت پایه‬ ‫‪ 65‬هزار و ‪ 590‬دالر در نس�خه کوپه ارائه می شود‬ ‫(قیمت گرنداس�پرت کابریولت ‪ 70‬هزار و ‪ 590‬دالر‬ ‫است)؛ بنابراین زیر کاپوت این مدل همان پیشرانه‬ ‫‪ 6/2‬لیتری ‪ V8‬تنفس طبیعی بلوک کوچک ‪LT1‬‬ ‫اس�تاندارد کوروت با ‪ 460‬اس�ب بخار ق�درت قرار‬ ‫دارد‪ .‬انتقال این نیرو در حالت استاندارد به وسیله‬ ‫ی�ک گیربک�س هفت س�رعته دس�تی و ب ه ط�ور‬ ‫سفارشی توس�ط یک نمونه ‪8‬س�رعته اتوماتیک‬ ‫انج�ام می ش�ود‪ .‬همچنی�ن ب�رای گرند اس�پرت‬ ‫پکیج ‪ Z07‬هم به قیم�ت ‪7‬هزار و ‪ 995‬دالر قابل‬ ‫س�فارش است که شامل ویژگی هایی مانند تعلیق‬ ‫ارتقاءیافته می شود‪.‬‬ ‫قیمت پایه ‪ 22‬هزار و ‪ 390‬دالر‬ ‫س�یویک هم یکی از مش�هورترین ساخته های‬ ‫هونداس�ت ام�ا حف�ظ برتری ن�ام بزرگ�ی مانند‬ ‫سیویک هرگز اس�ان نیست و این ماشین هم در‬ ‫مقطعی برتری ه�ای خود را از دس�ت داد به ویژه‬ ‫در نس�ل ناخوش�ایند نهم که بین سال های ‪2012‬‬ ‫تا ‪ 2015‬تولید ش�د؛ اما هوندا به س�رعت دس�ت‬ ‫به کار ش�د و با عرضه نسل دهم سیویک در سال‬ ‫‪ 2016‬س�عی کرد شهرت و برتری ان را بازگرداند؛‬ ‫بنابراین برای نخستین بار از سال ‪ ،1996‬درنهایت‬ ‫امسال هوندا سیویک دوباره توانست به فهرست‬ ‫‪ 10Best Cars‬راه پیدا کند‪ .‬نس�ل دهم سیویک‬ ‫ب�ا دو م�دل ‪ Si‬و تایپ ‪ R‬توانس�ت خ�ود را بین‬ ‫برتری�ن خودروهای س�ال ‪ 2018‬جا ده�د‪ .‬تایپ‬ ‫‪ R‬ب�ا ‪ 310‬اس�ب بخار ق�درت ک�ه به وس�یله یک‬ ‫موتور ‪ 2‬لیت�ری توربو تولید می ش�ود‪ ،‬به احتمال‬ ‫زی�اد پربازده تری�ن و رضایت بخش تری�ن خودرو‬ ‫دیفرانسیل جلوی بازار است‪ .‬مدل ‪ Si‬هم هرچند‬ ‫در سراسر جهان زیر س�ایه تایپ ‪ R‬قرار دارد اما‬ ‫همیش�ه در ایاالت متح�ده عملک�رد قدرتمندی‬ ‫داش�ته و ح�اال در نس�ل جدید به یک پیش�رانه‬ ‫‪ 1/5‬لیت�ری تورب�و با ‪ 205‬اس�ب بخار قدرت مجهز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قیمت پایه ‪ 59‬هزار و ‪ 895‬دالر‬ ‫مرس�دس بن�ز ‪ E‬کالس ه�م یک�ی دیگ�ر از‬ ‫خودروهایی اس�ت که توانس�ت ب�ه جمع برترین‬ ‫خودروه�ای ‪ 2018‬بپیوندد‪ .‬البت�ه همه مدل های‬ ‫این ماش�ین به فهرست برترین های سال راه پیدا‬ ‫نکرده اند به گونه ای که مدل ‪4‬سیلندر از حضور در‬ ‫این فهرس�ت محروم ماند و مدل ‪ E63‬با پیشرانه‬ ‫‪ V8‬توئی�ن تورب�و هم به دلی�ل قیمت‪ 6‬رقمی در‬ ‫رقابت شرکت داده نشد‪ .‬این یعنی جایزه برترین‬ ‫خودروهای سال ‪ 2018‬به مدل های ‪( E400‬در هر ‪4‬‬ ‫نسخه سدان‪ ،‬کوپه‪ ،‬کابریولت و استیشن) و مدل‬ ‫اس�پرت‪ AMG E43‬رس�ید‪ .‬م�دل ‪ E400‬از یک‬ ‫پیشرانه ‪ 3‬لیتری ‪V6‬توئین توربو با ‪ 330‬اسب بخار‬ ‫قدرت اس�تفاده می کند اما کس�انی ک�ه خواهان‬ ‫قدرت بیش�تری هس�تند می توانند مدل اسپرت‬ ‫‪ E43‬را انتخ�اب کنند که قدرت همین پیش�رانه‬ ‫در ان به ‪ 400‬اس�ب بخار می رسد و می تواند ظرف‬ ‫‪ 4/2‬ثانیه از صفر به سرعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت‬ ‫دس�ت پیدا کند‪ .‬در این مدل همچنین تعلیق هم‬ ‫به صورت اسپرت تنظیم شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ شورولت کوروت گرند اسپرت‬ ‫‹ ‹هوندا اکورد‬ ‫قیمت پایه ‪ 24‬هزار و ‪ 460‬دالر‬ ‫هون�دا اک�ورد تاکن�ون ‪31‬ب�ار در فهرس�ت‬ ‫‪ 10Best Cars‬حض�ور داش�ته و در ای�ن زمین�ه‬ ‫رکورددار به ش�مار می رود‪ .‬حال نس�ل جدید این‬ ‫س�دان ژاپنی بازهم توانس�ت خود را بین برترین‬ ‫خودروهای س�ال ج�ا ده�د‪ .‬پ�س از رانندگی با‬ ‫اک�ورد‪ ،‬ازمایش کنن�دگان همگ�ی ان را بس�یار‬ ‫خ�وب ارزیابی کردند حتی با پیش�رانه ‪ 1/5‬لیتری‬ ‫و گیربک�س ‪ !CVT‬البت�ه در نس�ل جدید اکورد‬ ‫تغیی�رات قابل توجه�ی انجام ش�ده به گونه ای که‬ ‫نسخه کوپه دودر و همین طور پیشرانه ‪ 3/5‬لیتری‬ ‫‪ V6‬قبلی در این نسل حذف شده است و حاال یک‬ ‫موتور ‪ 1/5‬لیتری توربو جایگزین موتور ‪ 2/4‬لیتری‬ ‫‪4‬سیلندر تنفس طبیعی قبلی شده و بجای موتور‬ ‫شش سیلندر هم یک پیشرانه ‪ 2‬لیتری ‪4‬سیلندر‬ ‫‹ ‹هوندا سیویک ‪ Si‬و تایپ ‪R‬‬ ‫‹ ‹مزدا ‪ 5-MX‬میاتا‬ ‫قیمت پایه ‪ 26‬هزار دالر‬ ‫درحالی ک�ه بیش�تر خودروه�ای اس�پرت‬ ‫مدرن هم�واره قدرت و ش�تاب خ�ود را افزایش‬ ‫می دهن�د‪ ،‬مزدا میات�ا رویک�رد محافظه کارانه ای‬ ‫را در پیش گرفته اس�ت‪ ،‬اما با ای�ن وجود باز هم‬ ‫ب�ه فهرس�ت ‪ 10Best Cars‬م�ا را یافت�ه اس�ت‪.‬‬ ‫البته این ب�ه معنای ُکند بودن میاتا نیس�ت زیرا‬ ‫پیش�رانه ‪ 2‬لیتری ‪4‬س�یلندر تنفس طبیعی ان با‬ ‫‪ 155‬اسب بخار قدرت‪ ،‬ماشین را ظرف ‪ 5/8‬ثانیه از‬ ‫صفر به س�رعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت می رساند‪.‬‬ ‫این ش�تاب به لطف وزن پایی�ن ‪ 1130‬کیلوگرمی‬ ‫میاتا به دس�ت امده که همین وزن پایین یکی از‬ ‫ویژگی های اصلی و شخصیتی این رودستر ژاپنی‬ ‫ب�وده و کمک می کند تا تجربه ای فوق العاده را‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪ E400‬و ‪AMG E43‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ 718‬کیمن و باکستر‬ ‫قیمت پایه ‪ 56‬هزار و ‪ 350‬دالر‬ ‫پورش�ه ‪ 718‬کیم�ن و برادر رودس�ترش یعنی‬ ‫باکس�تر‪ ،‬توانستند امسال هم مانند سال گذشته‬ ‫خ�ود را به فهرس�ت برتری�ن خودروهای س�ال‬ ‫برس�انند‪ .‬البته سال گذشته پیش�رانه ‪6‬سیلندر‬ ‫تخ�ت تنف�س طبیع�ی ای�ن دو ماش�ین ب�ا یک‬ ‫نمون�ه جدید ‪4‬س�یلندر تخ�ت تورب�و جایگزین‬ ‫ش�د‪ .‬هرچند با ای�ن تغییر‪ ،‬ص�دای زیبای موتور‬ ‫‪6‬سیلندر از دست رفته اما موتور ‪4‬سیلندر جدید‬ ‫ب�ا ویژگی های مثبت�ی این نقص را جب�ران کرده‬ ‫که مهم ترین انها قدرت و گش�تاور بیشتر است‪.‬‬ ‫نسخه های استاندارد کیمن و باکستر از یک موتور‬ ‫‪ 2‬لیتری با ‪ 300‬اس�ب بخار قدرت و ‪ 380‬نیوتن متر‬ ‫گش�تاور اس�تفاده می کنن�د درحالی ک�ه‬ ‫مدل ه�ای ‪ S‬ب�ه ی�ک موت�ور‬ ‫بزرگتر و قوی تر‬ ‫‪ 2/5‬لیتری مجهز ش�ده اند که ‪ 50‬اسب بخار قدرت‬ ‫و ‪ 40‬نیوتن متر گشتاور بیش�تری دارد‪ .‬مدل های‬ ‫اس�تاندارد ب�ا گیربک�س شش سرعته دس�تی‬ ‫ظرف ‪ 4/4‬ثانی�ه از صفر به س�رعت ‪ 96‬کیلومتر‬ ‫در س�اعت می رس�ند درحالی که مدل ه�ای ‪ S‬با‬ ‫گیربک�س اتوماتیک دوکالچه ب�رای این کار فقط‬ ‫به ‪ 3/6‬ثانیه زمان نیاز دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگ�ن گل�ف معمول�ی‪،e-Golf ،‬‬ ‫استیشن‪ ،‬الترک‪ GTI ،‬و ‪R‬‬ ‫قیمت پایه ‪ 21‬هزار و ‪ 760‬دالر‬ ‫جدیدتری�ن نس�خه از ی�ک خ�ودرو کامپکت‬ ‫تکامل یافت�ه که بیش از‪4‬دهه تحقیق‪ ،‬توس�عه و‬ ‫پیش�رفت پیوس�ته را در تاریخ خ�ود دارد یعنی‬ ‫فولکس واگن گلف‪ ،‬خود را بین برترین خودروهای‬ ‫‪ 2018‬ج�ا داد‪ .‬گل�ف یک�ی از گس�ترده ترین‬ ‫خانواده ه�ا را دارد ک�ه در بین انها برای هر نیاز و‬ ‫هر بودجه ای‪ ،‬مدل مناسب پیدا می شود‪ .‬همچنین‬ ‫تمام�ی مدل های این ماش�ین از پایه ‪ 1/8‬لیتری و‬ ‫م�دل تم�ام الکتریکی ‪ e-Golf‬گرفته تا نس�خه‬ ‫قدبلند و کراس اوور مانند الترک و مدل اسپرت و‬ ‫عملکرد باالی ‪ ،R‬رانندگی سرگرم کننده ای دارند‬ ‫و همگ�ی ب�رای لذت ب�ردن از رانندگ�ی طراحی‬ ‫ش�ده اند‪ .‬مدل ‪ e-Golf‬با پکی�ج باطری بزرگتر‪،‬‬ ‫بردی براب�ر با ‪200‬کیلومتر را ارائ�ه می کند‪ .‬مدل‬ ‫‪ GTI‬دیفرانس�یل جلو با ‪ 220‬اس�ب بخار قدرت‪،‬‬ ‫پکیجی عال�ی را ب�ا قیمتی حدود ‪ 30‬ه�زار دالر‬ ‫فراهم می کند‪ .‬در مدل ‪ 300‬اس�ب بخار‪ ،R‬سامانه‬ ‫چهارچ�رخ مح�رک موج�ب افزای�ش عملکرد‬ ‫و اعتمادبه نف�س رانن�ده می ش�ود و درنهایت‬ ‫مدل های اس�پرت واگن (استیش�ن) و الترک‬ ‫نیز فضا و کارایی بیشتر را بدون وارد کردن‬ ‫خدشه ای به ویژگی های اصلی گلف ارائه‬ ‫می کنن�د‪ .‬ب�ه همی�ن دالی�ل خانواده‬ ‫فولکس واگ�ن گلف یک بار دیگر در‬ ‫فهرس�ت ‪ 10Best Cars‬ق�رار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪Car&Driver‬‬ ‫ شنبه‬ ‫انتشار تیزر کراس اوور جدید فولکس واگن ‪T-Cross‬‬ ‫فولکس واگن با رونمایی از کانسپتی به نام ‪T-Cross Breeze‬‬ ‫در نمایشگاه ژنو‪ 2016‬برای نخستین بار از نام ‪ T-Cross‬استفاده‬ ‫ک��رد؛ اما این کانس��پت یک کراس اوور کوچ��ک کابریولت بود که‬ ‫به احتم��ال زیاد هی��چ گاه به تولید نخواهد رس��ید‪ ،‬ام��ا در عوض‬ ‫فولکس واگ��ن قصد دارد از نام ‪ T-Cross‬برای کراس اوور تولیدی‬ ‫کوچکی با ترکیبی سنتی استفاده کند‪ .‬این خودرو که کوچکترین‬ ‫کراس اوور فولکس واگن به ش��مار می رود‪ ،‬به ط��ور تقریبی مراحل‬ ‫ازمایش��ی خود را پش��ت سر گذاش��ته و در حال نزدیک شدن به‬ ‫زمان رونمایی اس��ت و به همین دلیل س��ازنده المانی ان انتش��ار‬ ‫تیزرهای ‪ T-Cross‬را ش��روع کرده اس��ت‪ .‬این کراس اوور جدید‬ ‫به طور رس��می و کامل پاییز امسال معرفی می شود اما پیش از ان‬ ‫حاال یک اسکچ طراحی رسمی از‪ T-Cross‬منتشر شده که نمای‬ ‫عقبی ان را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در ای��ن تیزر می توان چراغ های عقب سراس��ری و متصل به هم‬ ‫را مش��اهده کرد که پیش از این پوش��ش های استتاری در تصاویر‬ ‫جاسوسی مانع فاش شدن ان شده بودند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر اما تاکنون تصاویر جاسوسی زیادی از ‪T-Cross‬‬ ‫منتش��ر ش��ده که از روی انها تا حدودی می ت��وان به طراحی ان‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫پی برد‪ .‬براس��اس این تصاویر جاسوسی و همین طور با نیم نگاهی‬ ‫ب��ه ویژگی های طراح��ی کانس��پت ‪ ،T-Cross Breeze‬رندری‬ ‫احتمالی از ‪ T-Cross‬طراحی ش��ده تا ایده ای دقیق تر از استایل‬ ‫این ک��راس اوور جدید المانی ارائه ش��ود‪ .‬فولکس واگن با رونمایی‬ ‫از نس��ل جدید مدل لوکس توارگ در اوایل امس��ال‪ ،‬زبان طراحی‬ ‫جدی��دی را ب��رای کراس اوورهای خود ارائه ک��رد؛ بنابراین انتظار‬ ‫م��ی رود ‪ T-Cross‬هم ویژگی هایی را از ب��رادر بزرگترش قرض‬ ‫گرفته باش��د‪ .‬روش��ن ترین ش��باهت بین این دو خودرو در نمای‬ ‫جلویی و به ویژه در فرم چراغ ها دیده می شود‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مقایسه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ی با کره ای ها‬ ‫در تقابل لوکسهای امریکای ‬ ‫امروز در یک تقابل نفس گیر قرار اس��ت کادیالک ‪ CT6‬با جنس��یس ‪G90‬‬ ‫روی جاده قیاس رفته و تنها یکی از این دو از رینگ خونین سدانها بیرون بیاید‪.‬‬ ‫با این حال نباید فراموش کرد که یکی از این ‪ 2‬یعنی کادیالیک در این زمینه‬ ‫با تجربه بوده و سالها جزو اولین های انتخاب لوکس بازها بوده است‪ .‬در مقابل‬ ‫اما جنیسس از سابقه کمتری برخوردار بوده و انچنان که تصور می شود به گرد‬ ‫پای رقیب کهنه کارش نمی رسد‪ .‬در این میان نباید فراموش کرد که این لوکس‬ ‫خوش ساخت جویای نام بوده و کادیالیک نباید ان را دست کم بگیرد‪ .‬حال در‬ ‫ادامه به مقایسه این دو می پردازیم تا ببینیم از میان این دو بوکسور کدام یک‬ ‫ناک اوت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کادیالک ‪CT6‬‬ ‫کادیالک یکی از باسابقه ترین لوکس سازان جهان است که در میان خودروهای‬ ‫امریکایی جایی خاص در دل مصرف کننده باز کرده است و تجربه بسیار زیادی‬ ‫در زمینه ساخت خودروهای لوکس دارد‪ .‬لوکس ترین محصول سالیان دور این‬ ‫شرکت‪ ،‬مدل «فلیت وود» بود که تا سال ‪ 1999‬به تولید رسید اما در این سال‬ ‫«فلیت وود» بدون معرفی جایگزین مس��تقیمی‪ ،‬از س��بد محصوالت کادیالک‬ ‫کن��ار رفت‪ .‬پس ازاین‪ ،‬عنوان س��دان پرچم دار کادیالک به دس��ت مدل ‪DTS‬‬ ‫و بع��دازان ‪ XTS‬افتاد که برخالف «فلیت وود»‪ ،‬هردو از نوع دیفرانس��یل جلو‬ ‫بودند‪ .‬این روند همچنان ادامه داش��ت تا اینکه کادیالک در نمایشگاه نیویورک‬ ‫‪ 2015‬س��دان بزرگ کام ً‬ ‫ال جدی��دی بنام ‪ CT6‬را رونمایی کرد‪ .‬این س��دان‬ ‫خون به پا می شود‬ ‫لوکس برخالف قبل از نوع دیفرانس��یل عقب است و نخستین سدان فول سایز‬ ‫دیفرانسیل عقب کادیالک از زمان خاتمه تولید «فلیت وود» محسوب می شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬بسیاری ‪ CT6‬را جایگزین فلیت وود می دانند‪ .‬این ماشین روی‬ ‫پلت فرم دیفرانس��یل عقب کام ً‬ ‫ال جدید جنرال موتورز با نام اُمگا س��اخته شده‬ ‫که با پلت فرم س��دان کوچک تر ‪ CTS‬متفاوت بوده و برای تجهیز به س��امانه‬ ‫چهارچرخ محرک نیز مهندس��ی شده است‪ .‬همچنین ‪ CT6‬نخستین محصول‬ ‫کادیالک اس��ت که از ش��یوه نام گذاری جدید این شرکت استفاده می کند‪ .‬این‬ ‫سدان لوکس امریکایی عالوه بر امریکای شمالی‪ ،‬در چین‪ ،‬اروپا‪ ،‬کره‪ ،‬اسرائیل‬ ‫و خاورمیانه هم عرضه می شود‪ CT6 .‬فع ً‬ ‫ال با سه پیشرانه مختلف ارائه می گردد‬ ‫ک��ه همگی از نوع بنزینی ب��وده و عبارت اند از ‪ 2‬لیتری چهار س��یلندر توربو‪،‬‬ ‫‪ 3/6‬لیت��ری ‪ V6‬تنفس طبیعی و ‪ 3‬لیتری ‪ V6‬توئین توربو؛ اما غیر از این ها‪،‬‬ ‫کادیالک در نمایشگاه خودروی شانگهای ‪ ،2015‬نسخه پالگین هیبریدی ‪CT6‬‬ ‫را هم رونمایی کرد که مجهز به همان پیش��رانه ‪ 2‬لیتری چهار سیلندر مذکور‬ ‫به همراه دو موتور الکتریکی اس��ت‪ .‬نس��خه چهار س��یلندر در حالت استاندارد‬ ‫ب ه صورت دیفرانس��یل عقب عرضه می ش��ود اما هردو نمونه ش��ش سیلندر به‬ ‫ صورت استاندارد مجهز به سامانه چهارچرخ محرک هستند‪ .‬ما برای این رقابت‬ ‫قوی تری��ن مدل ‪ CT6‬یعنی نمونه مجهز به موت��ور ‪ 3‬لیتری ‪ V6‬توئین توربو‬ ‫را انتخاب کرده ایم که ‪ 410‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 545‬نیوتن متر گشتاور دارد‪.‬‬ ‫این نیرو توس��ط یک گیربکس هشت سرعته اتوماتیک همان طور که اشاره شد‬ ‫به صورت اس��تاندارد به هر چهارچرخ منتقل می شود‪ .‬در ادامه به معرفی رقیب‬ ‫جوان این سرباز کهنه کار می رویم تا با مقایسه این دو به نتیجه نهایی برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جنسیس ‪G90‬‬ ‫درحالی که کادیالک از کهنه کاران عرصه لوکس س��ازی است‪ ،‬رقیبش در این‬ ‫دوئ��ل کام� ً‬ ‫لا در نقطه مقابل قرار دارد چراکه جنس��یس و حت��ی در صدر ان‬ ‫هیوندای از س��ابقه بس��یار کوتاهی در این زمینه برخوردار اس��ت‪ .‬هرچند این‬ ‫ش��رکت با معرفی سدان ‪ Dynasty‬در سال ‪ 1996‬برای نخستین بار به وادی‬ ‫س��دان های بزرگ لوکس پای نهاد اما نخستین تجربه رسمی و جدی هیوندای‬ ‫در این کالس با معرفی نسل اول مدل «اکوس» یا «سنتنیال» در سال ‪1999‬‬ ‫صورت گرفت که با همکاری میتسوبیش��ی س��اخته شده بود‪ .‬سپس بعد از ‪10‬‬ ‫س��ال‪ ،‬در سال ‪ 2009‬نس��ل دوم «اکوس» معرفی شد که برخالف نسل قبلی‬ ‫روی پلت فرم دیفرانسیل عقب مشترک با «کیا کوریس» ساخته شده بود‪ .‬نسل‬ ‫دوم «اکوس» که در کشورمان هم با نام «سنتنیال» عرضه شد‪ ،‬به همراه مدل‬ ‫کوچک تر جنسیس توانس��ت نام هیوندای را بیش ازپیش در بخش خودروهای‬ ‫لوکس مطرح کند؛ اما چون نام هیوندای‪ ،‬نام مناس��بی برای خودروهای لوکس‬ ‫نبود‪ ،‬هیوندای تصمیم گرفت به روش س��ازندگان ژاپنی یعنی تویوتا‪ ،‬نیسان و‬ ‫هوندا عمل کند و بنابراین در نوامبر س��ال ‪ 2015‬جنس��یس را به عنوان برندی‬ ‫مج��زا جهت عرضه خودروهای لوکس خود تاس��یس کرد‪ .‬نخس��تین محصول‬ ‫این برند لوکس نوپا‪ ،‬س��دان بزرگ ‪ G90‬بود که در نمایشگاه دیترویت ‪2016‬‬ ‫رونمایی ش��د و در اصل جایگزین هیوندای اکوس محسوب می شود؛ بنابراین‪،‬‬ ‫برند جنس��یس خود ب ه تنهایی کمتر از دو س��ال س��ابقه دارد‪ .‬برای این سدان‬ ‫لوکس کره ای نیز س��ه پیشرانه مختلف ارائه می شود که همگی بنزینی هستند‬ ‫ام��ا برخالف کادی�لاک ‪ CT6‬در بین ان ها نمونه چهار س��یلندر وجود ندارد‪.‬‬ ‫ضعیف ترین موتور این خودرو یک نمونه ‪ 3/8‬لیتری ‪ V6‬تنفس طبیعی است و‬ ‫بعدازان یک موتور ‪ 3/3‬لیتری ‪ V6‬توئین توربو قرار دارد؛ اما قوی ترین پیشرانه‬ ‫‪ G90‬یک واحد ‪ 5‬لیتری ‪ V8‬تنفس طبیعی با ‪ 420‬اس��ب بخار قدرت و ‪520‬‬ ‫نیوتن متر گشتاور است که در دوئل ما هم جهت هماهنگی با رقیب امریکایی‬ ‫همین موتور انتخاب ش��ده اس��ت‪ .‬هر س��ه این موتورها در حالت اس��تاندارد‬ ‫به صورت دیفرانسیل عقب عرضه می شوند اما امکان سفارش سامانه چهارچرخ‬ ‫محرک برای همه ان ها وجود دارد‪.‬‬ ‫این دوئل ها‪ ،‬مقایس��ه هایی برای دریافت و شناخت خودروهای برتر نیستند‬ ‫بلکه نظرس��نجی برای ش��ناخت خودروهای محبوب تر بین خوتنندگان است‬ ‫بنابرای��ن ب��ا توجه به جمی��ع جهات‪ ،‬جذابی��ت‪ ،‬طراحی بدن��ه و کابین‪ ،‬برند‪،‬‬ ‫ویژگی های فنی‪ ،‬قیم��ت و مقرون به صرفه بودن و حتی تجربه کاربری‪ ،‬می توان‬ ‫هر دو را حائز این مس��ئله دانس��ت که برنده از این رینگ بیرون بیایند‪ .‬با این‬ ‫حال می توان تجربه کادیالیک را از جوانی جنس��یس بیشتر دانست و از طرفی‬ ‫قدرت و تنوع جنس��یس را از کادیالک ارج��ع تر؛ از این رو نتیجه این تقابل را‬ ‫به شما می سپاریم‪.‬‬ ‫بررسی تخصصی‬ ‫اسب بخار!‬ ‫خودروها ق��درت خود را از کجا می اورن��د؟ انفجارهای خیلی‬ ‫کوچک که داخل موتور‪ ،‬ه��زاران بار در دقیقه رخ می دهد‪ ،‬باعث‬ ‫تولید قدرت می شوند‪ .‬هر چه موتور بتواند سوخت را بطور موثرتر‬ ‫و بهین��ه در زمان کوتاه تری بس��وزاند‪ ،‬می تواند انرژی بیش��تری‬ ‫تولید کند‪ .‬قدرت به سرعت تولید انرژی گفته می شود‪ .‬این تعریف‬ ‫دقیقا مفهوم قدرت یا توان است‪ ،‬یعنی هر چه بتوانیم انرژی بیش‬ ‫تری در زمان کمتری تولید کنیم‪ ،‬قدرت یا توان ما بیش��تر اس��ت‪.‬‬ ‫قدرت به وسیله یک واحد بسیار قدیمی به نام اسب بخار سنجیده‬ ‫می ش��ود‪ .‬اگر گفته شود که خودروی شما ‪ 150‬اسب بخار قدرت‬ ‫دارد‪ ،‬فکر کنید ش��بیه کالسکه ای است که ‪ 150‬اسب نامرئی ان‬ ‫را می کشند‪.‬‬ ‫یک مهندس اس��کاتلندی به نام جیمز وات واحد اس��ب بخار را‬ ‫اختراع کرد‪ .‬وات‪ ،‬یک ماش��ین بخار ساخت و تصمیم گرفت ان را‬ ‫به مردم بفروش��د‪ .‬اما مردم تا قبل از ان فقط از اس��ب استفاده می‬ ‫کردند‪ .‬بنابراین‪ ،‬او مجبور بود برای مشتریان خود‪ ،‬قدرت ماشین‬ ‫بخار را با قدرت اسب مقایسه کند‪ .‬اما او در محاسبات خود اشتباه‬ ‫بزرگی مرتکب شد‪.‬‬ ‫داس��تان به انجایی بر می گردد که اقای وات محاس��بات خود‬ ‫را بر اس��اس اس��ب های پاکوتاه در نظر گرفت‪ .‬اسب هایی که می‬ ‫توانستند بار ‪ 100‬کیلوگرمی را در حدود ‪ 30‬متر در هر دقیقه باال‬ ‫بکش��ند (یعنی حدود ‪ 3000‬کیلوگرم متر در هر دقیقه)‪.‬سپس او‬ ‫حدس زد (البته به اش��تباه) که اسب های معمولی ‪50‬درصد قوی‬ ‫ترن��د و می توانند در هر دقیقه ‪ 4500‬کیلوگرم متر با یک اس��ب‬ ‫بخار قدرت داشته باشتد‪ .‬اما واقعیت این است از نظر قدرت‪ ،‬اسب‬ ‫های پاکوتاه با اس��ب های معمولی تفاوتی تدارند‪ .‬پس باید نتیجه‬ ‫گرفت که یک اس��ب معمولی و یک اسب پا کوتاه هر دو ‪ 0/7‬اسب‬ ‫بخار قدرت دارند‪ .‬خوشبختانه امروزه دانشمندان برای قدرت از یک واحد بهتر‬ ‫و دقیق تر به نام وات اس��تفاده می کنند‪ .‬حاال اگر گفتید که این واحد از روی‬ ‫نام چه کس��ی برداش��ته شده است!؟ شما می توانید اسب بخار هر وسیله ای را‬ ‫که انرژی مصرف می کند‪ ،‬محاس��به کنید‪ .‬از یک المپ کوچک گرفته تا یک‬ ‫فضاپیما! در واقع پنج نوع تعریف مختلف برای اسب بخار وجود دارد که کامال‬ ‫گیج کننده اند‪ .‬البته خودروس��ازان دنیا یکی از این واحدها را انتخاب کردند و‬ ‫بیشتر ان ها بر ان توافق دارند‪ .‬اما دانشمندان بیشتر از واحد وات استفاده می‬ ‫کنند که کامال تعریف روشنی دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫فرمول ‪1‬‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نقاط قوت و ضعف شورولت مالیبو ‪2019‬‬ ‫نسل فعلی شورولت مالیبو حدود ‪3‬سال است که در بازار حضور‬ ‫دارد و البته برای مدل س��ال‪ 2019‬با فیس لیفت همراه شده است‪.‬‬ ‫تغیی��رات این خودرو فق��ط به بازنگری های��ی در بدنه و گیربکس‬ ‫محدود ش��ده اند‪ .‬پیش��رانه ‪4‬سیلندر ‪1/5‬لیتری اس��تاندارد مالیبو‬ ‫هم اکنون به جای گیربکس ‪6‬س��رعته اتوماتیک قبلی به گیربکس‬ ‫‪ CVT‬جدیدی متصل ش��ده اس��ت‪ .‬جلوپنجره این خودرو کمی‬ ‫بزرگت��ر بوده و چراغ های جلو نیز اصالح ش��ده اند‪ .‬در بخش عقب‬ ‫ش��اهد در پش��تی به روز ش��ده و طراحی متفاوت س��پر هستیم‪.‬‬ ‫همچنین در مدل سال‪ 2019‬تریم جدید‪ RS‬معرفی شده اما مدل‬ ‫هیبریدی مالیبو تغییری نداشته است‪.‬‬ ‫یکی از نویس��ندگان نش��ریه اتوگاید پس از بررسی این نسل از‬ ‫مالیبو گفته است‪ :‬مالیبو خودرویی رضایت بخش‪ ،‬ارام و کم مصرف‬ ‫بوده و در دنیای سدان های خانوادگی یک خطر بسیار بزرگ برای‬ ‫رقباست؛ اما بهتر است رقبا به هوش باشند زیرا مالیبو دارد می اید‪.‬‬ ‫ظاهر تیز‪ :‬در کالس��ی که هم ه خودروها تالش می کنند طراحی‬ ‫برجس��ته و متمایزی داشته باش��ند‪ ،‬مالیبو روشی جذاب و پایدار‬ ‫را انتخاب کرده اس��ت‪ .‬نمای جلوی عضالنی با بدنه ای منحنی دار‬ ‫ترکیب شده و خط سقف نیز کمی شیب دار است‪.‬‬ ‫وجود رینگ های ‪ 16‬تا ‪ 18‬اینچی نیز کمک می کنند مالیبو ظاهر‬ ‫بهتری داش��ته باشد‪ .‬اگرچه این خودرو طراحی فوق العاده ای ندارد‬ ‫اما شما را به خوبی راضی خواهد کرد‪.‬‬ ‫تجهیزات دوس��تدار خانواده‪ :‬م��دل پایه‪ L‬به طور اس��تاندارد از‬ ‫دوربین دنده عقب و صفحه لمس��ی ‪8‬اینچی سود می برد؛ اما یکی‬ ‫از جالب ترین ویژگی های این خودرو سیس��تم راننده نوجوان است‬ ‫که هشدار س��رعت قابل برنامه ریزی و گزارش های داخل خودرو را‬ ‫برای والدین فراهم می کند تا انها بتوانند رفتار فرزند خود را کنترل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بررسی تاثیر فناوری خودروهای مسابقه در خودروها نشان داد‬ ‫ژن برتر «فرمول ‪ »1‬در رگهای عادی ها‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫اکثر اختراعات بزرگ بش�ر در جنگ ه�ا و برای حفظ‬ ‫جان و پیروز ش�دن بوده‪ ،‬جایی که اگه پیروز نمی ش�د‬ ‫جانش از دس�ت می رفت‪ .‬عرصه مسابقات و رقابت های‬ ‫اتومبیل ران�ی هم بی ش�باهت به جنگ نیس�ت‪ ،‬تیم ها‬ ‫هزینه های زیادی صرف می کنند تا بتوانند پیروز رقابت‬ ‫شده و در عرصه باقی بمانند‪ ،‬و چون ورزش های موتوری‬ ‫نقطه تالقی فناوری با ورزش و رقابت اس�ت‪ ،‬پس تیم ها‬ ‫همیش�ه باید از این لحاظ ‪ ،‬در س�طح باالیی باش�ند تا‬ ‫بتوانند در رقابت باقی مانده و پیروز شوند‪.‬‬ ‫با این اوصاف ش�اید تا به حال نتیجه گرفته باشید که بیشتر‬ ‫فناوری های خودرویی از فرمول ‪ ۱‬و بقیه مس�ابقات‪ ،‬به صنعت‬ ‫خودرو هدیه داده شده اند‪ ،‬جایی که تیم ها هزینه های میلیون‬ ‫دالری را صرف می کنند تا بتوانند هر دور از مسابقه را شاید چند‬ ‫هزارم ثانیه سریع تر طی کنند‪ .‬به همین دلیل است که فناوری‬ ‫خودروهای مس�ابقه ای همیشه چند قدم جلوتر از خودروهای‬ ‫تولیدی اس�ت‪ .‬اما با گذش�ت زمان و کاهش هزینه های تولید‪،‬‬ ‫فناوری های مس�ابقه ای به خودروهای تولیدی راه می یابند‪ .‬در‬ ‫ادامه چند نمونه از این فناوری ها را با هم بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ترمزهای دیسکی‬ ‫در س�ال ‪ 1953‬اولی�ن ترمز دیس�کی قابل اطمین�ان‪ ،‬برای‬ ‫«جگوار ‪ »C-type‬س�اخته ش�د‪ .‬ترمز جدید‪ ،‬نسبت به ترمز‬ ‫کاس�ه ای امکان خنک ش�وندگی بس�یار بهتری داش�ت و به‬ ‫«جگ�وار ‪ »C-type‬امکان ترمز گیری قوی ت�ر و با ثبات تری‬ ‫می داد‪ .‬همچنین رانندگان این خودرو می توانستند برای ورود‬ ‫ب�ه پیچ‪ ،‬دیرت�ر از بقیه رانندگان اقدام به ترم�ز گیری کرده و‬ ‫دورهای س�ریع تری را ثب�ت کنند‪ .‬با این سیس�تم جدید‪ ،‬در‬ ‫مس�ابقات «لمانز» س�ال ‪ 3 ،1953‬خودروی «جگ�وار» در بین‬ ‫‪ 4‬خ�ودروی برتر بودن�د؛ درحالی که بس�یاری از رقبا‪ ،‬به دلیل‬ ‫مشکل داغ شدن ترمز از ادامه مسابقه باز ماندند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫سیستم ترمز دیسکی با ورود به عرصه خودروهای تولید انبوه‪،‬‬ ‫و با عملکرد بهتر و قابلیت اطمینان بیشتر‪ ،‬جان های بسیاری را‬ ‫کنون نجات داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فیبر کربن‬ ‫یکی دیگ�ر از نواوری ه�ای عظیم در عرص�ه تولید خودرو‪،‬‬ ‫اس�تفاده از فیبرهای کربن اس�ت‪ .‬امروزه فیبر کربن در برخی‬ ‫خودروهای تولید انبوه‪ ،‬بس�یاری از س�وپر اسپرت ها و تمامی‬ ‫خودروهای فرمول ‪ 1‬دیده می شود‪ .‬اولین استفاده از فیبر کربن‪،‬‬ ‫به سال ‪ 1981‬و استفاده در شاسی مونوکوک اتومبیل فرمول ‪1‬‬ ‫«مک الرن ‪ » 1-MP4‬برمی گردد‪ .‬زمانی که ماده ای س�بک تر‬ ‫و درعین حال مقاوم تر از فوالد‪ ،‬معرفی ش�د‪ ،‬بعضی مهندسان‬ ‫در مقاومت ان در تصادفات‪ ،‬ش�ک داشتند‪ .‬این عقیده بعد از اتومبیل های مسابقه ای اولیه‪ ،‬موتورهای کم قدرتی داشتند‪،‬‬ ‫تصادف ش�دید «جان واتس�ون» در «گرندپری مونزا» به کلی پس برای رس�یدن به سرعت های بیش�تر‪ ،‬مهندسان سعی‬ ‫تغیی�ر کرد‪ .‬ب�ه صورتی که خ�ود راننده اعالم کرد که بس�یار کردن�د خودروها را گرد‪ ،‬و غیر مق�اوم در مقابل جریان هوا‬ ‫خوش شانس بوده که اتومبیلش از شاسی الومینیومی استفاده بسازند‪ .‬طبق قوانین نیوتن‪ ،‬اتومبیل تا جایی می تواند شتاب‬ ‫گرفته و بر س�رعت خود بیافزاید که نیروی پیش برنده ان‪،‬‬ ‫نمی کرده و مجهز به مدل جدید فیبر کربن بود‪.‬‬ ‫ب�ا این ح�ال علت عم�ده گ�ران ب�ودن فیبر کرب�ن انرژی بیشتر از نیروی مقاوم وارد شده به ان باشد‪.‬‬ ‫ای�ن فن�اوری به تدری�ج ب�ا پیش�رفت خ�ود ب�ه جایگاه‬ ‫زی�ادی اس�ت که ب�رای تولید ان مص�رف می ش�ود‪ .‬بعضی از‬ ‫ش�رکت های خودروس�ازی س�هم عمده ای در تجاری س�ازی ام�روزی رس�ید‪ .‬ش�رکت های خودروس�ازی ام�روزی‬ ‫این ماده داش�تند‪ .‬دراین بین «ب ام و» س�رمایه گذاری عظیم ب�رای کاه�ش مص�رف س�وخت و افزای�ش عملک�رد‬ ‫‪ 300‬میلی�ون دالری ب�رای تولی�د فیبر کربن که ان�رژی مورد محص�والت خ�ود‪ ،‬س�عی در کاه�ش درگ (مقاوم�ت در‬ ‫نی�از خود را از ی�ک نیروگاه اب�ی بر روی دریاچ�ه « ‪ Moses‬براب�ر ه�وا) محص�والت خ�ود دارن�د‪ .‬نی�روی« ‪» Drag‬یا‬ ‫واش�ینگتن» تامین می کند انج�ام داد‪ ،‬با هدف تولید ‪ 9000‬تن پس�ای ائرودینامیکی همان نیروی بازدارنده ای است که در‬ ‫فیبر کربن در س�ال برای اس�تفاده در خودروهایش‪ .‬باید گفت هنگام حرکت یک جس�م (خودرو‪ ،‬هواپیما و…) در هوا‪ ،‬در‬ ‫ک�ه تولید انبوه این ماده باع�ث پایین امدن قیمت نهایی فیبر خالف حرکت جسم‪ ،‬به ان وارد می شود‪.‬‬ ‫ب�ا افزایش س�رعت‪ ،‬چگالی ه�وا و ضریب پس�ا همچنین‬ ‫کربن ش�د و ان را برای اس�تفاده در تولی�د خودروهای تولید‬ ‫انب�وه ام�اده کرد‪ .‬به طوری ک�ه دو محصول این�ده نگرانه ‪ i3‬نیروی مقاوم هوا افزایش می یابد؛ از س�وی دیگر این نیروی‬ ‫ و ‪ i8‬ش�رکت «ب ام و» از شاس�ی پالس�تیک تقویت ش�ده با مقاوم با توان ‪ 2‬س�رعت رابطه داش�ته و در سرعت های باال‪،‬‬ ‫فیبر کربن استفاده می کنند که باعث کاهش وزن این خودروها نیروی مقاوم بس�یاری باید توس�ط خودرو خنثی ش�ود‪ ،‬به‬ ‫در عین استحکام مثال زدنی ان ها شده است‪ .‬فیبر کربن حتی همین دلیل کاهش ضریب پس�ا اهمیت بس�یار زیادی برای‬ ‫به صنعت تولید هواپیماهای مسافربری هم راه یافته به گونه ای طراحان وس�ایلی که قرار بود در س�رعت های باال کار کنند‬ ‫در س�اخت هواپیماه�ای« ‪ » Dreamliner 787 Boeing‬و داشت‪ .‬چون افزایش اندکی سرعت‪ ،‬نیروی مورد نیاز با توان‬ ‫ایرباس ‪ XWB A350‬از مواد کامپوزیتی بس�یاری اس�تفاده ‪ 2‬افزایش می یافت‪ .‬پس طراحان تالش کردند تا خودروهایی‬ ‫با ضریب پس�ای کمتر طراحی کنند تا بتوانند بدون افزایش‬ ‫شده‪.‬‬ ‫قدرت موتور‪ ،‬به سرعت های باالتری دست یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایرودینامیک‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬ضریب پس�ای مربع‪ 1/05 ،‬و ضریب پس�ای‬ ‫ام�روزه بهترین متخصص�ان ایرودینامی�ک را می توان در‬ ‫تیم ه�ای فرمول ‪ 1‬یاف�ت‪ .‬ام�ا در روزهای ابتدایی ش�روع دای�ره ‪ 0/47‬اس�ت‪ ،‬پ�س با تغییر ش�کل ضریب پس�ا و به‬ ‫مس�ابقات اتومبیل ران�ی‪ ،‬تف�اوت زیادی می�ان خودروهای دنب�ال ان نی�روی پس�ا تغییر می کنن�د‪ .‬در ضم�ن با کمتر‬ ‫مس�ابقه ای و خودروهای جاده ای نب�ود‪ .‬عرض خودروها کم کردن مس�احت روب�روی جریان نیز می ت�وان نیروی مقاوم‬ ‫ب�ود و مرکز ج�رم ان ها در ارتف�اع زیادی قرار داش�ت‪ ،‬در هوا (نیروی پس�ا) را کاهش داد که خودروسازان همیشه در‬ ‫نتیجه ای�ن اتومبیل ها در هنگام پیچیدن‪ ،‬اس�تعداد زیادی تالش برای کاهش این ضریب هستند‪.‬‬ ‫اما با هموارتر ساختن خودروها برای عبور بهتر جریان هوا‬ ‫برای واژگونی داش�ته و به ارابه های مرگ تبدیل می ش�دند‪.‬‬ ‫بر روی ان ها و افزایش س�رعت خودروها مشکالت جدیدی‬ ‫ب�ه وج�ود ام�د‪ .‬در س�رعت های باال‪ ،‬نی�روی رو ب�ه باال به‬ ‫خودروها وارد شد و چسبندگی ان ها به سطح کاهش یافت‪،‬‬ ‫بزرگ تری�ن مش�کل این ام�ر‪ ،‬ناپایداری خودروه�ا و ایجاد‬ ‫تصادفات بس�یار بود که رانندگی را بی�ش از پیش خطرناک‬ ‫می کرد‪ .‬در ضمن به دلیل عدم چسبندگی کافی‪ ،‬قدرت هم‬ ‫به صورت کامل به زمین منتقل نمی شد‪.‬‬ ‫اولین ش�خصی که راه حلی برای این مشکل پیشنهاد کرد‪،‬‬ ‫ی » بود‪.‬‬ ‫راننده و مهندس جوان سوئیس�ی به نام « مایکل م ‬ ‫او دریاف�ت که با اس�تفاده از یک« ‪ » Airfoil‬ش�بیه به بال‬ ‫هواپیم�ا می توان نیروی رو به پایی�ن ایجاد کرد و با این کار‬ ‫چسبندگی اتومبیل به سطح را افزایش داد‪.‬‬ ‫او با قرار دادن بالی بزرگ باالی پورشه« ‪ » 550 Type‬خود‪،‬‬ ‫این ایده را عملی کرد‪ .‬کار او موفقیت امیز بود و توانست در‬ ‫مسابقه ‪ 1000‬کیلومتری« نوربرگ رینگ» در سال ‪ 1956‬بقیه‬ ‫اتومبیل ها را شکس�ت دهد‪ .‬در س�ال ‪« ،1963‬جیم هال» با‬ ‫خودروی ‪ 2E Chaparral‬در مسابقه «لمانز» برنده شد که‬ ‫مجه�ز به یک ب�ال عقب قابل تنظیم بود‪ .‬ای�ن بال عقب در‬ ‫مس�یرهای مستقیم به صورت افقی قرار می گرفت تا نیروی‬ ‫درگ را کم کند و در پیچ ها زاویه دار می ش�د تا نیروی رو به‬ ‫پایین ایجاد کرده و چسبندگی و پایداری اتومبیل را افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫درست ش�بیه بالچه هایی که در «پاگانی هوایرا» استفاده‬ ‫می ش�ود‪ .‬این ایده به س�رعت پیش�رفت کرد و سازندگان‪،‬‬ ‫س�عی کردند تمام قسمت های بدنه خودرو را با توجه به این‬ ‫اصول بس�ازند‪.‬در پایان باید گفت که تاثیرپذیری فناوری ها‬ ‫در عرصه صنعت از بخش�ی به بخ�ش دیگر همواره ملموس‬ ‫بوده و صنعت خودرو نیز از این قاعده مس�تثنی نبوده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس�ت که سلطان س�رعت خودروها در پیست‬ ‫تاثیر بس�زایی در تغییر س�اختار بیش�تر خودروهای عادی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫جیپ به دنبال درامدزایی از رونالدو‬ ‫گران قیمت ترین بازیکن دنیا سرانجام به صورت رسمی از تیم رئال‬ ‫مادرید به یوونتوس ایتالیا پیوست و حاال سر و صدای زیادی درباره‬ ‫این انتقال به گوش می رسد‪ .‬حاال کمپانی های زیادی به دنبال سود‬ ‫بردن از انتقال کریس��تیانو رونالدو به تیم یوونتوس هستند و البته‬ ‫پس از کمپانی فیات‪-‬کرایس��لر این جیپ اس��ت که می خواهد از‬ ‫کنار جیب یوونتوس و رونالدو برای خود کیس��ه بدوزد‪ .‬همان گونه‬ ‫که می دانید از ‪ 6‬سال پیش تاکنون لوگوی جیپ روی پیراهن این‬ ‫تیم پر افتخار ایتالیایی نقش��ه بس��ته است‪ .‬در حال حاضر شرکت‬ ‫فیات‪-‬کرایسلر مبلغ ‪ 20‬میلیون دالر را در هر سال به یوونتوس از‬ ‫بابت هزینه های اسپانس��ری می پردازد هرچند اتونیوز می گوید اگر‬ ‫رونالدو بتواند برای مثال یوونتوس را به فینال مس��ابقات قهرمانان‬ ‫اروپا برس��اند درامد حدود ‪ 58/3‬میلیون دالری می تواند به دست‬ ‫ای��د‪ .‬این را مدیر گروه بازاریاب��ی ‪ Apex‬می گوید‪ .‬اما تصور اینکه‬ ‫تاثیر رونالدو چگونه می توان��د به افزایش فروش جیپ کمک کند‬ ‫کام ً‬ ‫ال اسان اس��ت‪ .‬مخصوصاً اگر رونالدو بتواند تماشاگران پرشور‬ ‫یوونتوس را به مش��تریان جیپ تبدی��ل کند این درامدزایی کام ً‬ ‫ال‬ ‫چش��مگیر خواهد بود‪ .‬کریس چانی معاون شرکت دید استراتژیک‬ ‫می گوی��د‪ :‬م��ن می توانم نقاط قوت انتقال رونال��دو به یوونتوس را‬ ‫ببینم‪ .‬ازادی و ماجراجویی و حس دل بازی که جیپ ارائه می کند‬ ‫ب��رای همه افراد جذابی��ت دارد اما این فاکتوره��ا مخصوصاً برای‬ ‫خریداران خودروهای جدید جذابیت دوچندانی را نشان می دهند‪.‬‬ ‫جدای از جیپ‪ ،‬یوونتوس از اسپانسری ادیداس‪ ،‬الیانز و سامسونگ‬ ‫نیز برخوردار است‪ .‬این سه برند نیز از مزیت های انتقال رونالدو به‬ ‫س��ری ا سود خواهند برد‪ .‬البته ادیداس اسپانسر پیراهن تیم رئال‬ ‫مادرید نیز هست و بنابراین اوضاع برای ان ها خیلی تغییر نخواهد‬ ‫کرد اما خب اکنون می توانند بجای فروش پیراهن ‪ CR7‬در اسپانیا‬ ‫روی فروش ان در ایتالیا تمرکز کنند‪.‬‬ ‫‪ 23‬تیر‪1397‬‬ ‫‪30‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪14‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪23‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان می باشد)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪80/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪39/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪63/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪224/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪161/305/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪235/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪147/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪24/100/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪52/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪72/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪31/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪47/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪85/200/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪151/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪74/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪81/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪470/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪340/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪423/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪430/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪580/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪135/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪200/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪480/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪465/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪625/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪280/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪650/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‪200‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪870/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‪300‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪860/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 23‬تیر‪30 1397‬شوال ‪14 1439‬ژوئیه‪ 2018‬سال دوم شماره‪23‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫رویداد‬ ‫هوشمندسازی جایابی پارکینگ ها‬ ‫محمد محمودی ش�ا ه نشین ‪ -‬عضو کمیس�یون شوراهای مجلس‪:‬‬ ‫جایگزینی اپلیکیش��ن بج��ای پارکومترها گامی موث��ر درجهت ارتقای حوزه‬ ‫شهری است‪ ،‬مشروط بر اینکه امتحان خود را پس داده و مسئوالن مربوطه با‬ ‫ارائه اموزش های الزم مانع از تشدید مشکالت شهروندان شوند‪.‬‬ ‫این در حالی است که خبری از سوی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری‬ ‫تهران مبنی بر اینکه شهرداری بعد از این بر اساس اپلیکیشن بجای پارکومتر‬ ‫و پارکبان اقدام به جایابی می کند‪.‬‬ ‫بای��د گف��ت اگر بت��وان در حوزه ش��هری از تکنول��وژی‪ ،‬فن��اوری نوین و‬ ‫نرم افزارهای مناس��ب اس��تفاده ک��رد قطعا گامی در جهت ارتقا و پیش��رفت‬ ‫در ای��ن حوزه بوده‪ ،‬مش��روط بر اینکه طراحی ان به گونه ای باش��د که تمام‬ ‫شهروندان با هر سطحی از اگاهی از ابزارهای نوین اطالع رسانی برای استفاده‬ ‫از ان مشکل نداشته باشند‪.‬‬ ‫از این رو بی تردید شهرداری قبل از اجرای این طرح باید در سطح عمومی‬ ‫اطالع رس��انی کرده و اموزش الزم در زمینه نحوه اس��تفاده از اپلیکیشن های‬ ‫جایگزی��ن پارکومت��ر را ارائه دهد‪ ،‬ضم��ن اینکه الزم اس��ت در گام اول این‬ ‫ط��رح در چند خیابان به صورت پایلوت اجرا ش��ده تا نقاط ضعف این برنامه‬ ‫مشخص گردد‪.‬‬ ‫ح‪‎‬ها ن��ه تنها کمکی نمی کند‪ ،‬بلکه باعث‬ ‫اما اجرای ش��تابزده این قبیل طر ‬ ‫افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی ناش��ی از عدم اگاهی شهروندان می شود‬ ‫و بی اعتم��ادی حاصل از این نوع اقدامات می توان��د نتایج نگران کنند ه‪‎‬ای را‬ ‫به همراه داش��ته باش��د‪ .‬اگر این طرح بعد از انجام ازمایش های الزم و جلب‬ ‫اعتم��اد عموم��ی که به دنبال ارائ��ه اطالعات مورد نیاز به ش��هروندان ایجاد‬ ‫ش��ود‪ ،‬قطعا اقدامی موثر در جهت رش��د و توس��عه حوزه مدیریت شهری و‬ ‫گس��ترش دولت الکترونیک خواهد بود‪ .‬در گذشته مشکالتی برای شهروندان‬ ‫در خصوص اس��تفاده از پارکومترها هم در ثب��ت اطالعات و هم تهیه کارت‬ ‫مورد نیاز برای پرداخت مبلغی که برای ان تعریف شده بود‪ ،‬به وجود می امد‬ ‫و ب��ا وج��ود اینکه به مرور زمان این وضعیت عادی ش��د‪ ،‬اما همچنان برخی‬ ‫مش��کالت در این زمینه تداوم داش��ت که امیدواریم با جایگزینی اپلیکیشن‬ ‫جدید این نواقص نیز برطرف گردد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!