هفته نامه روزگار خودرو شماره 25 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 25

هفته نامه روزگار خودرو شماره 25

هفته نامه روزگار خودرو شماره 25

‫ شنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫جایگاه مسئولیت اجتماعی‬ ‫در کسب وکار‬ ‫رشد تولید‬ ‫با ممنوعیت واردات‬ ‫کاالهای مشابه داخلی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫تصمیم های شتاب زده‬ ‫افت تولید‬ ‫واگن های ‪۳۰‬ساله‬ ‫به کار خود ادامه می دهند‬ ‫‪8‬‬ ‫مثنوی هفتاد من «خط ‪» ۷‬‬ ‫‪9‬‬ ‫روزهای خوب پیش روی‬ ‫حمل ونقل جاده ای‬ ‫‪2‬‬ ‫فساد را نه تحمل و‬ ‫نه تامل می کنم‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫در نشست خبری انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شد‬ ‫فعالیت اپلیکیشن‬ ‫خریدوفروش خودروهای‬ ‫دست دوم اغاز می شود ‪6‬‬ ‫خط ‪۷‬قطار شهری تهران پس از تعطیلی ‪۸‬ماهه‬ ‫در میان بگومگوهای سیاسی بازگشایی شد‬ ‫تولید خودروهای‬ ‫هیبریدی فرصت‬ ‫جدید برای صنعت‬ ‫کشور است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تهدیدهای ممنوعیت واردات‬ ‫‪7‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولید ‪ ۸‬خودرو به دلیل مصرف باالی سوخت متوقف شد‬ ‫دس��تور توقف تولید ‪ ۸‬خودر و جدید از س��وی سازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران به دلیل مصرف سوخت باال صادر شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در فاز دوم‬ ‫اجرای طرح تطابق اس��تاندارد مصرف س��وخت خودروها‪ ،‬دستور توقف‬ ‫تولید ‪ ۸‬مدل خودر و جدید از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به پلیس‬ ‫راه��ور ناجا و وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت برای انجام اقدام های بعدی‬ ‫صادر شد‪ .‬در فهرستی که از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به شکل‬ ‫اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفته است ‪ ،‬اسامی ‪ ۸‬خودر و جدید که به‬ ‫دلیل مصرف باالی سوخت دستور توقف خط تولید انها صادر شده است‪،‬‬ ‫ شامل ( ‪ MVMX ۳۳ S‬دنده دستی)‪STATION HAIMA S۷( ،‬‬ ‫دنده اتوماتیک‪ -‬نوع موتور ‪ ۱۹۹۵ HM۴۸۴Q :‬سی س��ی)‪( ،‬کامیونت‬ ‫پادرا ‪ Z۲۴PA‬دنده دستی)‪ JAC S۵( ،‬دنده دستی)‪۸۲۰ LIFAN( ،‬‬ ‫‪ SEDAN‬دنده اتوماتیک)‪ SEDAN London taxi TX۴( ،‬دنده‬ ‫اتوماتیک)‪( ،‬وانت تک کابین تک دیفرانسیل بنزینی ‪CC۱۰۳۱PD۰۵‬‬ ‫‪ Wingles۵‬دنده دس��تی) ‪BAIC BJ۴۰L HATCHBACK( ،‬‬ ‫دنده اتوماتیک) اس��ت‪ .‬فاز نخست اس��تاندارد مصرف سوخت خودروها‬ ‫از اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۴‬اجرایی ش��د؛ هر چند این استاندارد در گذشته نیز‬ ‫جزو استانداردهای اجباری بوده است‪ .‬این در حالی است که فاز دوم این‬ ‫طرح باید اغاز دی س��ال ‪ ۱۳۹۶‬اجرایی می ش��د که با تصویب کارگروه‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫جایگاه مسئولیت اجتماعی در کسب وکار (‪)۳‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی س��ازمان ها و ش��رکت ها (‪ )CSR‬تنها منحصر به فعالیت های‬ ‫مس��تقیم یک س��ازمان یا شرکت نیس��ت‪ ،‬بلکه این مس��ئولیت به همه کارها و کسانی‬ ‫که به نوعی با ان ش��رکت یا سازمان در ارتباط مس��تقیم یا غیرمستقیم هستند مربوط‬ ‫می شود و عملکرد شخص سوم هم به طور ناخوداگاه بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد؛‬ ‫به طور مثال ما با ش��رکتی همکاری می کنیم که مس��ئولیت اجتماعی برای محصول یا‬ ‫خدمات خود قائل نیس��ت و مردم و مشتریان بعد از مدتی متوجه این موضوع می شوند‪،‬‬ ‫این امر در نتیجه بر کیفیت کار ما نیز تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫م��ردم اگر متوجه ش��وند که به طور مثال ش��رکت بنز که بهتری��ن اتومبیل را تولید‬ ‫می کند‪ ،‬لنت ترمز خود را از ش��رکتی خریداری می کند که نس��بت به محیط زیس��ت‬ ‫حساسیت ندارد و از موادی مضر برای محیط زیست در تولید محصول استفاده می کند‪،‬‬ ‫بدون شک این موضوع بر عملکرد بنز نیز تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫بنابراین انتخاب افراد یا ش��رکت هایی که به نوعی تامین کننده مواد اولیه ش��رکت ما‬ ‫هس��تند هم به نوعی در ارتباط با مسئولیت اجتماعی ما اس��ت‪ .‬کار با تامین کنندگانی‬ ‫ک��ه محیط زیس��ت را ال��وده می کنند به هم��ان اندازه غیرمس��ئوالنه اس��ت که خود‬ ‫ما محیط زیس��ت را الوده کنیم‪ .‬در واقع ما باید به ش��کل اخالق مداری با مش��تریان و‬ ‫تامین کنندگان کار کنیم‪.‬‬ ‫به ط��ور معمول ش��رکت های بزرگ لبنیات‪ ،‬م��واد اولیه خود به ویژه ش��یر را از افراد‬ ‫گوناگون و دامداران تهیه می کنند‪ ،‬اما این ش��رکت ها واحدهای نظارتی و ازمایش��گاه‬ ‫دارن��د که به ط��ور مرتب از نظر بهداش��تی بر کار دامداران کوچک نظ��ارت می کنند تا‬ ‫خدای نکرده‪ ،‬تقلبی در کار رخ ندهد‪ .‬مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها و موسس��ه های‬ ‫بزرگ و کوچک ارتباطی به بزرگی و کوچکی انها ندارد و هرکدام در جایگاه خود نسبت‬ ‫به جامعه پیرامون مسئولیت داشته و دارند‪.‬‬ ‫برای کس��ب وکاری مسئوالنه‪ ،‬موارد گوناگونی باید موردتوجه مدیران ارشد سازمان‬ ‫و شرکت قرار گیرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در هر سازمانی کارکنان مهم ترین بخش را تشکیل می دهند و از سرمایه مالی نیز‬ ‫مهم تر هس��تند‪ .‬در زمینه کارکنان‪ ،‬چیزی بی��ش از پایبندی صرف به الزام های قانونی‬ ‫س��ازمان الزم اس��ت‪ .‬باید انگیزه های کارکنان را برای انجام مسئولیت اجتماعی بیشتر‬ ‫کرد و عملکرد کارکنان را در نظر گرفت تا بهره وری کار در محیط ش��رکت و س��ازمان‬ ‫باال برود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬عملکرد شرکت یا سازمان مدام باید ازسوی واحد ارزشیابی بررسی شود تا ببینیم‬ ‫ش��یوه کار یا جنس تولیدی یا خدمات ارائه شده چه تاثیری بر جامعه می گذارد و ایا کار‬ ‫ما به طور فعال در جامعه نقش و تاثیر مثبت دارد و مردم و مشتریان از ما راضی هستند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬کس��ب وکار ما چه تاثیری بر محیط زیس��ت می گذارد و برای اس��تفاده موثرتر از‬ ‫مناب��ع و کاهش الودگی و ضایعات چ��ه کاری می توانیم انجام دهیم و چقدر به تاثیرات‬ ‫مثبت یا منفی زیس��ت محیطی کسب وکارمان توجه کرده ایم و چه راه هایی برای بهبود‬ ‫ان به کار گرفته ایم‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ایا توانسته ایم از رسانه های عمومی در راستای اگاهی رسانی در زمینه فعالیت های‬ ‫مس��ئوالنه خود به افکار عمومی اس��تفاده کنیم یا فقط در محدوده کسب وکار خودمان‬ ‫حرکت های کوچک و درون سازمانی انجام داده ایم‪.‬‬ ‫‪ -۵‬مس��ئولیت اجتماع��ی تنها هزینه کردن پول و س��رمایه نیس��ت‪ .‬برقراری روابط‬ ‫اجتماعی با محیط اطراف با اس��تفاده از علم و دانش روابط عمومی می تواند عملکرد ما‬ ‫را بهینه کند و تاثیراتی ش��گرف بر کسب وکار ما باقی بگذارد و تضمینی برای موفقیت و‬ ‫اینده سازمان و شرکت باشد‪.‬‬ ‫‪ CSR -۶‬می تواند به ما در بهبود عملکرد کس��ب وکارمان کمک کند‪ ،‬با نگاه به اینده‬ ‫و ب��رای کنار ام��دن با قوانین و محدودیت های جدید ما را ام��اده و از هزینه های اتالف‬ ‫انرژی یا پرداخت هزینه های ضایعات غیرضروری س��ازمان یا خط تولید باتوجه به نیاز‬ ‫مخاطب جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬و اما مهم ترین مزیت ‪ CSR‬ایجاد چهره مثبت از کس��ب وکار ما اس��ت‪ .‬مشتریان‬ ‫بالق��وه و موجود تمایل بیش��تری برای خرید از کس��ب وکاری اخالق م��دار و خوش نام‬ ‫خواهند داشت‪ ،‬این در حالی است که توجه به مسئولیت اجتماعی ما را به سمت سازمان‬ ‫یا شرکتی اخالق مدار و خوش نام سوق خواهد داد‪.‬‬ ‫نگاه اخالقی به کسب وکار را می توان ماحصل نوع تفکر مسئولیت اجتماعی شرکت ها‬ ‫در دنیای امروز دانس��ت که به نوعی‪ ،‬پرستیژ ش��رکت ها را در سطوح بین المللی تعریف‬ ‫و تبیین می کند‪.‬‬ ‫به طور معمول ش��رکت های بزرگ چندملیتی‪ ،‬س��االنه گزارش مسئولیت اجتماعی‬ ‫(‪ )CSR Annual Report‬را منتشر می کنند تا به مخاطبان خود (اعم از سهامداران‬ ‫یا ذی نفعان) اعالم کنند که فعالیت یک س��ال گذشته انها‪ ،‬تا چه اندازه از محیط زیست‬ ‫و اس��تانداردهای زیست محیطی و اجتماعی حمایت کرده و محصول نهایی انها‪ ،‬عاملی‬ ‫تخریبی برای اینده بشریت نبوده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرویس دهی دوره ای‬ ‫امدادخودرو ایران در محل ‬ ‫ش��رکت امدادخودرو ایران به عنوان بزرگترین ش��رکت امدادخودرویی کشور با‬ ‫هدف خدمات دهی مطلوب به هموطنان ‪ ،‬س��رویس های دوره ای محصوالت گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو را در محل مورد نظر مشتریان انجام می دهد‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬انجام س��رویس های دوره ای محصوالت ایران خودرو اعم از‬ ‫صفر کیلومتر‪ ،‬دارای کارت طالیی و غیرمش��ترک در قالب خدمت «س��رویس در‬ ‫محل» از سوی این شرکت در سراسر کشور عملیاتی شده است‪.‬سرویس در محل‪،‬‬ ‫ یکی از مجموعه خدمات متنوع ش��رکت امدادخودرو ایران اس��ت‪ .‬این س��رویس‬ ‫ش��امل تمام امور مربوط به سرویس دوره ای خودروها است که باید در زمان مقرر‬ ‫انجام شود‪ .‬اجرای این سرویس های دوره ای از سوی امدادگران امدادخودرو ایران‬ ‫در محل کار یا در منزل با هماهنگی با مرکز پاسخگویی ‪ ۰۹۶۴۴۰‬انجام می شود‪.‬‬ ‫انجام سرویس های دوره ای محصوالت صفر کیلومتر ایران خودرو به شکل رایگان‬ ‫و برای دارندگان کارت طالیی نیز بر اساس ضوابط کارت طالیی انجام می شود‪.‬‬ ‫نکته قابل اهمیت ‪ ،‬اس��تقبال غیرمش��ترکان ایران خودرویی از انجام س��رویس‬ ‫دوره ای در من��زل ی��ا محل کار بوده که ش��رکت امدادخودرو ای��ران تالش کرده‬ ‫حداکثر رضایت این گروه از مشتریان خود را نیز کسب کند‪.‬‬ ‫انجام س��رویس های دوره ای در محل مورد نظر مش��تریان ت��ا حد زیادی باعث‬ ‫صرفه جویی در وقت و هزینه هموطنان می شود‪.‬‬ ‫مص��رف س��وخت ‪ ۶‬ماه به تعوی��ق افتاد و به خودروس��ازان فرصت داده‬ ‫ش��د تا استانداردهای مصرف س��وخت را تا اغاز تیر سال ‪ ۱۳۹۷‬رعایت‬ ‫کنند‪ .‬فاز س��وم اجرای اس��تاندارد جدید مصرف س��وخت نیز از ابتدای‬ ‫دی س��ال ‪ ۱۳۹۸‬اغاز می ش��ود که معیار ان مش��ابه با معیارهای فعلی‬ ‫اتحادیه اروپا است‪ .‬مقوله استاندارد مصرف سوخت خودروها جدا از طرح‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی است و تا پیش از این ‪ ۲۰‬مدل‬ ‫خودرو نمی توانس��تند این استانداردها را رعایت کنند که با اضافه شدن‬ ‫این ‪ ۸‬مدل خودر و جدید تعداد خودروهایی که به دلیل مصرف سوخت‬ ‫باال خط تولید انها متوقف می شود‪ ،‬به ‪ ۲۸‬خواهد رسید‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫فساد را نه تحمل و نه تامل می کنم‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬فساد را نه تحمل‬ ‫و ن��ه تامل می کنم و از همان ابتدای ورودم به وزارتخانه نیز از‬ ‫همه خواس��ته ام هر موردی از فس��اد از بنده و مجموعه تحت‬ ‫مدیریتم دیدند را اعالم کنند و برایش نیز جایزه تعیین کردم‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا ‪ ،‬محم��د ش��ریعتمداری افزود‪ :‬بر اس��اس‬ ‫مستندات تا زمانی که در وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت هستم‬ ‫به لطف الهی نه فس��اد را ثانی��ه ای تحمل می کنم و نه در این‬ ‫زمین��ه تامل می کنم زیرا معتقدم یکی از مهم ترین عواملی که‬ ‫امروز به سرمایه اجتماعی نظام ما ضربه زده یا ان را کم کرده‬ ‫این اس��ت که درباره برخی فسادها ان گونه که مردم بفهمند و‬ ‫لمس کنند‪ ،‬برخورد نکردیم‪.‬‬ ‫وی در زمینه انتشار فهرس��ت تخصیص ارز واردات از سوی‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد‪ :‬فهرست تخصیص‬ ‫با تامین ارز متفاوت اس��ت و در این زمینه باید فهرست تامین‬ ‫ارز منتشر می شد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری تاکید کرد ‪ :‬خوب اس��ت مردم اسامی عده ای‬ ‫ک��ه برای انها تامین ارز ش��ده را بدانند‪ .‬بانک مرکزی می تواند‬ ‫بررس��ی کرده و فهرس��ت دریافت کنندگان ارز را جزء به جزء‬ ‫مش��خص و گزارش کند که دقیقا تامین ارز در چه بخش هایی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ ۳ :‬ب��ار ش��فاهی و مکتوب این اس��امی را‬ ‫خواس��ته ام اما گفته شد که انتش��ار برخی اسامی برای واردات‬ ‫اقالم اساس��ی مشکل ایجاد خواهد کرد اما از نظر من می تواند‬ ‫انتش��ار این اس��امی بدون بیان ک��ردن واردکنندگان کاالهای‬ ‫اساس��ی باشد‪ ،‬ضمن اینکه کشور تواناتر از این است که با این‬ ‫اقدام دچار مشکل شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر ما اکنون با ‪ ۱۵‬کش��ور همسایه‬ ‫رابطه خوبی داریم و با وجود سختی ها ایران پایدارترین کشور‬ ‫منطقه است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری با یاداوری و تشریح عوامل خارجی و داخلی‬ ‫فش��ار بر مردم و دولت افزود ‪ :‬در سیاس��ت و اقتصاد چیزی به‬ ‫نام «قطعیت» یا «عدم قطعیت» وجود دارد و در س��ال ‪ ۹۲‬که‬ ‫حس��ن روحانی ‪ ،‬رییس جمهوری شد با وجودی که هنوز هیچ‬ ‫سیاستی در حوزه سیاست خارجی یا اقتصاد اجرا نشده بود اما‬ ‫ناگهان نرخ دالر سقوط کرد و بازار ثبات یافت‪ .‬همین استقرار‬ ‫دولت تدبیر و امید و نیز امید به انجام حرکات و سیاس��ت های‬ ‫معق��ول و س��ازنده و همین موض��وع ایجاد قطعی��ت در نظام‬ ‫سیاس��ت خارجی و داخلی کشور موجب شد انتظارات عقالیی‬ ‫به سمت مثبت حرکت کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد ‪ :‬انتظ��ارات عقالی��ی مثبت ش��رایط ارام در‬ ‫سیاس��ت خارجی و اقتصاد به وجود اورد ‪ ،‬در شرایط امروز هم‬ ‫بعد برجام فشارهای زیادی به ما وارد اوردند و به محض اینکه‬ ‫تغییر دولت ش��کل گرفت پمپاژ عدم قطعیت از بیرون کش��ور‬ ‫ هایی علیه برجام زده شد‪ .‬با کمال تاسف‬ ‫ش��روع ش��د و حرف ‬ ‫در داخل هم به نوعی مورد پذیرش قرار گرفت و استقبال شد‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت افزود ‪ :‬ب��دون هیچ اتفاقی در‬ ‫سایپا‬ ‫قائم مقام مدیرعامل گروه سایپا‪:‬‬ ‫برای تامین قطعات در شرایط دشوار مشکلی وجود ندارد‬ ‫قائم مقام مدیرعامل گروه سایپا گفت‪ :‬با استفاده از تجربه ‬ ‫س��ال های گذش��ته در حوزه خدمات پس از فروش‪ ،‬برای‬ ‫تامین قطعات در ش��رایط دش��وار برنامه ریزی کرده ایم و از‬ ‫این بابت مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز ‪ ،‬اردشیر امینی با بیان این مطلب‪،‬‬ ‫افزود ‪ :‬همان طور که پیش از این هم اعالم کرده بودیم ‪ ،‬یکی‬ ‫از برنامه های گروه خودروسازی سایپا در حوزه خدمات این‬ ‫اس��ت که پیش از بروز و گسترش مشکل ‪ ،‬ان را ریشه یابی‬ ‫و رفع کنیم‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬برای تامین به موقع قطعات‬ ‫یدکی در شرایط تحریم صنعت خودرو‪ ،‬چاره اندیشی کردیم‬ ‫و از این بابت با مشکلی روبه رو نخواهیم شد؛ هرچند که راه‬ ‫دشواری پیش رو داریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به حجم سرمایه گذاری انجام شده در شبکه‬ ‫نمایندگی ه��ا‪ ،‬گفت ‪ :‬با تکیه ب��ر توانمندی های موجود در‬ ‫نمایندگی ه��ا ‪ ،‬س��ایپایدک امادگ��ی دارد در جهت تامین‬ ‫قطعات یدکی مورد نیاز ‪ ،‬با ش��بکه نمایندگی ها مش��ارکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ایپایدک اف��زود‪ :‬در ماه های گذش��ته با‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به انتش��ار فهرست‬ ‫ش��رکت های دخیل در پرونده ثبت س��فارش و واردات غیرقانونی‬ ‫خودرو با استقبال از این اقدام خواستار برخورد شدید با شرکت های‬ ‫متخلف شد‪ .‬وی همچنین‪ ،‬اظهار کرد که به نظر می رسد نام برخی‬ ‫از شرکت های متخلف در این فهرست درج نشده است‪.‬‬ ‫مهدی دادفر در گفت وگو با ایس��ن ا اظهار کرد‪ :‬ما از شفاف سازی‬ ‫ایجاد ش��ده در این زمینه حمایت می کنیم‪ .‬این متخلفان چه عضو‬ ‫انجمن واردکنندگان باشند‪ ،‬چه نباشند هر فرد و شرکتی که تخلف‬ ‫کرده باید تاوان بدهد‪ .‬وی با بیان اینکه باید با شرکت های متخلف‬ ‫به سختی برخورد کنند تا برای همه درس عبرت شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬البته نباید فراموش کنی��م که چنین تخلفی حاصل تصمیم‬ ‫مشکالت زیادی در حوزه شبکه نمایندگی ها روبه رو بودیم‪.‬‬ ‫امروز با توجه ویژه مدیرعامل گروه س��ایپا و همت مدیران‬ ‫شده و با تالش‬ ‫س��ایپایدک‪ ،‬بس��یاری از این مشکالت رفع ‬ ‫مضاعف و همکاری مدیران نمایندگی ها ‪ ،‬سایر مشکالت نیز‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬در ش��رایط کنونی درک خواس��ته ها و‬ ‫ذهنیت مشتری به شرکت و سازمان خدمات پس از فروش‬ ‫قدرت می دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید بر اس��اس خواس��ته مشتری‬ ‫حرکت کنیم تا کسب وکار خود را بهبود بخشیم‪.‬‬ ‫قائم مق��ام مدیرعامل گروه س��ایپا با تاکی��د بر همکاری‬ ‫بیش��تر ش��بکه نمایندگی ها و س��ایپایدک و ایجاد روحیه‬ ‫تعامل ‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در نتیجه این تعامل و همکاری‪ ،‬نیازهای‬ ‫مشتریان شناسایی شده‪ ،‬بهره وری افزایش می یابد و به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬تولید رونق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫امینی با اشاره به اهمیت نظرهای مشتری در حوزه تولید‬ ‫و خدمات‪ ،‬یاداور شد ‪ :‬در فضای رقابتی امروز ‪ ،‬قدرت اصلی‬ ‫در دس��ت مشتریان است و باید تالش کنیم تا نارضایتی ها‬ ‫به حداقل ممکن برسد‪.‬‬ ‫حوزه سیاس��ت خارجی و در ش��رایطی که ن��ه عرضه ارز و نه‬ ‫تقاضا زیاد و کم نش��د و روند مداخله دولت روند افزایش��ی را‬ ‫ط��ی می کرد پمپاژ عدم قطعیت‪ ،‬ایجاد انتظارات عقالیی منفی‬ ‫و همراهی برخی در داخل باعث ش��د نرخ دالر از ثبات خارج‬ ‫ش��ود و هر روز ش��رایط جدیدی را وجود می اوردند و کشور را‬ ‫به سمت بازی سوق می دادند و دولت نیز ناچار بود برای کشور‬ ‫تصمیم قاطعی بگیرد و گرفت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هر تصمیمی را با مقتضیات خودش باید دید‬ ‫و راس��ت ترین و چپ ترین اقتصاددانان هم اقدام های دولت را‬ ‫تحسین و تایید کردند و ان اقدام ها برای جلوگیری از تاثیرات‬ ‫پمپاژ عدم قطعیت و ایجاد انتظارت عقالیی منفی بود‪ ،‬در شروع‬ ‫تصمیم و با اعالم رس��می تامی��ن ارز برای ورود هر نوع کاالی‬ ‫ایدرو‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫تولید خودروهای هیبریدی فرصت جدید برای صنعت کشور است‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬ایران توانایی‬ ‫تولید خودروهای هیبری��دی مطابق با صنعت و دانش روز‬ ‫دنیا را دارد که این امر فرصت جدیدی برای صنعت کشور‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬منصور معظمی در دیدار با استاندار‬ ‫خراس��ان رضوی در مش��هد افزود‪ :‬برج��ام فرصت خوب و‬ ‫طالیی کش��ور بود که در این فرصت اقدامات مهمی توسط‬ ‫بخ��ش دولتی و خصوص��ی در زمینه تولید خ��ودرو انجام‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران (ای��درو) اظهار کرد‪ :‬صنعت خودرو‪ ،‬صنعت راهبردی‬ ‫با گردش مالی بس��یار است اما در عین حال این صنعت با‬ ‫چالش هایی نیز روبه رو اس��ت به ط��وری که از ‪ ۱۹‬میلیون‬ ‫خودرو در کشور ‪ ۸‬میلیون ان فرسوده بوده و مصرف بنزین‬ ‫این خودروها باال است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با روند کنونی مصرف بنزین و افزایش ان باید‬ ‫هر چهار س��ال یک پاالیش��گاه جدید در کشور ایجاد شود‬ ‫بنابرای��ن صنعت خودرو می تواند نق��ش مهمی در کاهش‬ ‫این مصرف داش��ته باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬ضروری است روی این‬ ‫صنعت و ارتقای ان کار جدی انجام شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با اش��اره به‬ ‫ظرفیت ه��ای خراس��ان رض��وی در حوزه صنع��ت خودرو‬ ‫افزود‪ :‬واحد تعطیل شده «سناباد خودرو» اگر در قالب یک‬ ‫مجموعه جدید طراحی ش��ود‪ ،‬ظرفیت بس��یار ارزشمندی‬ ‫است اما به تنهایی محصول قابل عرضه در بازار را ندارد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬این واحد صنعتی نیازمند س��رمایه گذاری بوده و ما‬ ‫اماده مشارکت در این بخش هستیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬هم اکنون ثبت س��فارش برای کاالهای‬ ‫اساس��ی به مدت ‪ ۶‬ماه تا یک س��ال انج��ام گرفته و هیچ‬ ‫مشکلی در تامین و واردات کاال نداریم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬برای تامین مواد اولیه صنایع نیز اقداماتی انجام‬ ‫ش��ده و جای نگرانی نیس��ت فقط در این ش��رایط نیازمند‬ ‫مدیری��ت و صبوری هس��تیم زیرا این دوره گذراس��ت و از‬ ‫ان عب��ور خواهیم کرد‪ .‬اس��تاندار خراس��ان رضوی نیز در‬ ‫این دیدار گفت‪ :‬این اس��تان با برخ��ورداری از ‪ ۳۲۰‬واحد‬ ‫قطعه س��ازی دارای ظرفیت ه��ای قابل توجه��ی در حوزه‬ ‫خودروس��ازی اس��ت و راه اندازی و فعال س��ازی یک واحد‬ ‫واکنش دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به انتشار فهرست متخلفان‬ ‫ابهام در فهرست ثبت سفارش خودرو‬ ‫برخی مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود که یک شبه با‬ ‫بس��تن سایت ثبت سفارش‪ ،‬یک کسب وکار را تعطیل کردند‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد‪ :‬با بررس��ی اجمالی فهرست‬ ‫منتشر ش��ده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می توان گفت‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬درصد ش��رکت های دخیل در پرونده واردات غیرقانونی‬ ‫خودرو جزو نمایندگی های رس��می و از اعضای این انجمن بوده و‬ ‫بقیه جزو واردکنندگان غیررس��می هستند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مجاز بدون محدودیت قیمت ها شکس��ت روند افزایش نرخ ارز‬ ‫در بازار ازاد متوقف شد و سپس شروع به تصمیم گیری کردیم‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری با بی��ان اینکه همه باید تمری��ن کنیم که با‬ ‫ش��رایط و مقتضیات زمان تصمیم بگیریم‪ ،‬افزود ‪ :‬در رویارویی‬ ‫ب��ا خطر ابتدا بای��د ان را کنترل کنیم و س��پس تصمیم های‬ ‫معقول تر بگیریم و ما نیز همین گونه عمل کردیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬از زمان پمپاژ عدم قطعیت در کشور ساکت‬ ‫نبودیم و با مداخل��ه در بازار ارز و با هدایت برخی منابع ارزی‬ ‫به س��مت فعالیت هایی که فکر می کردیم کنترل بازار ارزی را‬ ‫به دنب��ال دارد اقدام هایی را در مجموعه دول��ت انجام دادیم‪.‬‬ ‫این عمل کاری مس��تمر بود و از جایی که انها شروع به ایجاد‬ ‫عدم قطعیت کردند ما هم تالش هایی را ش��روع و نهادس��ازی‬ ‫کردیم و برای ش��رایط خروج امریکا از برجام و اجرایی ش��دن‬ ‫همه تحریم های سازمان ملل برنامه ریزی کردیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرد‪ :‬ماشینی انعطاف پذیر‬ ‫پیش بینی ش��د که همه کاالهای کش��ور را مورد پوشش قرار‬ ‫دهد که مس��ئولیتش با بانک مرکزی بود‪ ،‬ماش��ینی که دامنه‬ ‫و مح��دوده تامین و مداخله ارز را به حداقل ممکن برس��اند و‬ ‫تالش کند بقیه ارز در بازار ثانوی به شکل منظم باشد و تعبیه‬ ‫این ماشین در طول این دوره شروع تهدیدها اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تصمیم مدیر پشت میز ملی نباید احساسی‬ ‫باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت ساکت ننشسته بود که به یک باره در‬ ‫زمانی خاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را اعالم کند بلکه زمانی شرایط‬ ‫حاد شد و ضرباهنگ فشار بر مردم ایران از سوی دشمن حس‬ ‫شد ایستادیم و مداخله کردیم‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬بر اساس امار و ارقام بانک مرکزی تا ‪ ۱۰‬تیر‬ ‫‪ ۴/۸‬میلی��ارد دالر منابع ارزی اختصاص یافت و از ان مجموع‬ ‫‪ ۲/۸‬میلی��ارد دالر کاالهای اساس��ی و مایحتاج عمومی مردم‬ ‫است و ‪ ۲‬میلیارد دالر ان سایر کاالهای مورد نیاز و مواد اولیه‬ ‫‪ ۸۰‬هزار واحد صنعتی در ‪ ۵۸۰‬شهرک صنعتی بود‪.‬‬ ‫شریعتمداری تاکید کرد‪ :‬ما و مجموعه دولت مکلف هستیم‬ ‫در ش��رایط عادی همه نیازمندیه ای م��ردم را تامین کنیم اما‬ ‫در مواقعی که زیر فش��ار هس��تیم از مردم تقاضا می کنیم که‬ ‫محدودیت ها را تحمل کنند‪.‬‬ ‫ما پی��ش از این با اطالعاتی که داش��تیم از اعض��ای متخلف خود‬ ‫توضیح هایی در این باره خواس��تیم ک��ه انها توضیح هایی دادند‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬تصمیم گیرنده نهایی در این زمینه نهاد قضایی و مراجع‬ ‫قانونی هستند‪.‬‬ ‫دادفر ادامه داد‪ :‬با بررس��ی فهرست منتشر شده به نظر می رسد‬ ‫ جای بعضی از ش��رکت ها در این فهرس��ت خالی است‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫اگ��ر مرجع قضایی بر اس��اس این امار‪ ،‬می خواه��د اقدام کند پس‬ ‫خودروی��ی و بازاریابی مناس��ب می تواند ب��ه ارتقا و تقویت‬ ‫ای��ن واحدها کم��ک قابل توجهی کند‪ .‬علیرضا رش��یدیان‬ ‫افزود‪ :‬در حوزه خودروس��ازی‪ ،‬واحد ایران خودرو خراس��ان‬ ‫رضوی دارای ظرفیت بس��یار است و یکی از پیشرفته ترین‬ ‫سیستم های رنگ خودرو کشور در این واحد مستقر است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه نیروی کار متخصص و توانمند هم در این حوزه‬ ‫فعالی��ت دارند‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬با توجه به حجم و ظرفیت‬ ‫قاب��ل توجهی که ب��ازار داخلی به صورت خ��اص در حوزه‬ ‫خودروه��ای هیبریدی دارد واحد تولیدی س��ناباد خودرو‬ ‫به عنوان یکی دیگر از خودروس��ازها که چند س��الی است‬ ‫تولیدش متوقف ش��ده فرصتی مناسبی برای بهره گیری از‬ ‫امکانات ان و سرمایه گذاری دوباره دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬راه اندازی واحد تولیدی خودرو جدید می تواند‬ ‫امکان جدیدی را برای فعال تر ش��دن و رونق صنعت قطعه ‬ ‫در استان به وجود اورد‪.‬‬ ‫رشیدیان از معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواست‬ ‫نسبت به بررسی طرح فعال سازی سناباد خودرو و راه اندازی‬ ‫واحد تولید خودروهای هیبریدی در این استان توجه ویژه‬ ‫داشته و در این راستا سازمان ایدرو به استان کمک کند‪.‬‬ ‫تکلیف شرکت های متخلف احتمالی که اسم شان در این فهرست‬ ‫نیامده‪ ،‬چیست‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬از اغاز اسفند ‪ ۱۳۹۵‬ثبت سفارش واردات خودرو‬ ‫برای شرکت های غیرنمایندگی رسمی ممنوع شد‪ .‬از ‪ ۲۴‬تیر ‪۱۳۹۶‬‬ ‫نیز ممنوعیت ثبت س��فارش واردات خودرو ش��امل شرکت های‬ ‫نمایندگی رس��می شد که در فهرس��ت منتشر شده اسامی این دو‬ ‫گروه ش��رکت متخلف قید شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در فهرست‬ ‫منتشر شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نام چند شرکت‬ ‫رسمی واردکننده خودرو شامل پرشیاخودرو‪ ،‬اسان موتور و ایرتویا‬ ‫به چش��م می خورد‪ .‬باقی ش��رکت های حاضر در این فهرست نیز‬ ‫واردکنندگان غیررسمی خودرو هستند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫سامانه اتوماسیون بهره وری تولید را افزایش می دهد‬ ‫مه�دی مطلب زاده ‪ ،‬نایب رییس انجم�ن تخصصی صنایع‬ ‫همگ�ن نیرومحرکه و قطعه س�ازان کش�ور‪ :‬اتوماسیون کردن‬ ‫تولی��د از هدررفت زم��ان جلوگیری ک��رده و فعالیت ها با خطای‬ ‫کمتری جلو می رود‪ .‬نگهداری اتوماس��یون دارای اهمیت بسیاری‬ ‫است و به نیروی انسانی متخصص نیاز دارد‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدی کش��ور می توانند با اس��تفاده از س��امانه های‬ ‫اتوماس��یون در سطح متوس��ط گام هایی را برای افزایش بهره وری‬ ‫خ��ود بردارند‪ .‬به این ترتی��ب‪ ،‬می توانیم برای حفظ کیفیت‪ ،‬تولید‬ ‫یکسان داشته باش��یم و نیز با کاهش نیروی انسانی در این بخش‪،‬‬ ‫افراد برای حفظ این خطوط به کار گمارده ش��وند‪ .‬امروز نیروهای‬ ‫انسانی که در حال تولید هستند بیشتر کار یدی انجام می دهند و‬ ‫ب��ه اموزش های حرفه ای نیاز دارند که با اموزش انها می توان برای‬ ‫حفظ و نگهداری و نیز طراحی س��امانه از انها اس��تفاده کرد‪ .‬کار‬ ‫در شرکت های تولید اتوماس��یون ظرفیت مناسبی است تا توسعه‬ ‫و اش��تغال با هم اتفاق بیفتد‪ .‬زمانی که برای این فناوری در داخل‬ ‫بازار وجود داش��ته باشد تولید ان نیز در کشور اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫این خود زمینه اش��تغال می ش��ود؛ اتفاقی که در دنیا نیز رخ داده‬ ‫است‪ .‬برای تولید انبوه می توان از این سامانه استفاده کرد اما برای‬ ‫رفتن به ان س��و به لحاظ شرایط اموزش‪ ،‬کشور دچار چالش هایی‬ ‫است‪ .‬امروز برخی تولیدکنندگان قطعات به این سمت رفته اند اما‬ ‫این مس��ئله خیلی چشمگیر نیس��ت زیرا به دلیل کمبود نقدینگی‬ ‫صنعتگر نمی تواند به تحقیق وتوسعه واحد تولیدی خود بیندیشد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬به دنبال گرفتن فناوری جدید نبوده و روند فعلی خود را‬ ‫ادامه می دهد‪ .‬این مسئله باعث فلج فکری و حرکتی صنعت قطعه‬ ‫کشور شده است‪ .‬فراهم بودن فضا به لحاظ سرمایه ای تولیدکننده‬ ‫را ترغیب می کند برای افزایش بهره وری واحد صنعتی خود به این‬ ‫سو حرکت کند و این به سود تولید کشور است‪.‬‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫ویژه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارش عملکرد هیات مدیره ایران خودرو‬ ‫به صاحبان سهام ارائه شد‬ ‫گ��زارش عملکرد هیات مدیره ش��رکت ایران خ��ودرو منتهی به‬ ‫‪۲۹‬اسفند‪ ،۹۶‬به صاحبان سهام این شرکت ارائه شد‪ .‬در این گزارش‬ ‫طراحی و تولی��د محصوالت جدید برمبن��ای تفاهمنامه ده جانبه‬ ‫بین المللی طراحی و تولید پلتفرم اختصاصی ایران خودرو به عنوان‬ ‫یکی از بزرگترین موفقیت های این خودروساز معرفی شد‪.‬‬ ‫طراح��ی و تولید محصوالت جدی��د از موفقیت های ایران خودرو‬ ‫در س��ال‪ ۹۶‬اس��ت و با اجرای این ق��رارداد‪ ۲۳‬واریانت محصول در‬ ‫سگمنت های قیمتی و ابعادی گوناگون با برند ایران خودرو به تولید‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو تش��کیل ش��د‪ .‬در اغ��از مجم��ع گ��زارش عملکرد‬ ‫هیات مدیره ایران خودرو ارائه شد‪.‬‬ ‫بخشی از گزارش عملکرد ایران خودرو به این شرح است‪:‬‬ ‫اغ��از طراح��ی و تولید محص��والت جدید برمبن��ای تفاهمنامه‬ ‫ده جانبه بین المللی طراحی و تولید پلتفرم اختصاصی ایران خودرو‬ ‫از موفقیت های این خودروس��از در س��ال‪ ۹۶‬اس��ت و با اجرای این‬ ‫ق��رارداد‪ ۲۳‬واریات محصول در س��گمنت های قیمت��ی و ابعادی‬ ‫گوناگون با برند ایران خودرو به تولید خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید محصوالت جدید‬ ‫عرضه ‪۶‬محصول جدید به بازار از دیگر دستاوردهای سال گذشته‬ ‫ایران خودرو اس��ت‪ .‬تیراژ تولید سال گذش��ته از ‪۷۱۱‬هزار دستگاه‬ ‫عبور کرد که باالترین عدد پس از سال‪ ۹۰‬به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای کیفی‬ ‫ارتق��ای کیفیت در محص��والت تولیدی و افزایش س��تاره های‬ ‫کیفیت نمودی از تالش های بی وقفه در مجموعه ایران خودرو است‪.‬‬ ‫برخی محصوالت در نخستین ارزیابی خود موفق به کسب ‪4‬ستاره‬ ‫کیفیت ش��ده اند که افزایش رضایت مش��تریان را به همراه داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در کنار ارتقای کیفیت محصوالت‪ ،‬افزایش کیفیت خدمات‬ ‫پس از فروش و کس��ب رتبه های برتر در این حوزه نشان از بهبود در‬ ‫زنجیره تولید و خدمات ایران خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صادرات‬ ‫سال گذشته صادرات خودرو نسبت به سال‪ ۹۵‬افزایش یافته و از‬ ‫‪۲‬هزار و ‪ ۸۰۳‬به حدود ‪۳‬هزار خودرو در سال‪ ۹۶‬رسیده است‪ .‬ارزش‬ ‫صادرات قطعه نیز از ‪۲‬هزارو ‪ ۳۰۳‬به ‪۳‬هزار و ‪۷۵۷‬یورو در س��ال‪۹۶‬‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬کسب مجوز برای ورود محصوالت به کشورهای‬ ‫حاش��یه خلیج فارس به عن��وان دیگر دس��تاوردهای صادراتی این‬ ‫ش��رکت اس��ت و با احیای س��ایت بالروس نیز در توسعه و افزایش‬ ‫سهم بازار در کشورهای هم سود گام موثری برداشته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سایت کرمانشاه‬ ‫بهره برداری از سایت تولیدی ایران خودرو در کرمانشاه عاملی در‬ ‫توسعه اجتماعی مناطق گوناگون است‪ .‬این سایت با ظرفیت تولید‬ ‫‪۳۰‬هزار خودرو در سال‪ ،‬فرصت های شغلی متنوعی را برای جوانان‬ ‫منطقه کرمانشاه ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه برند ملی‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خودرو در نشس��تی که به همین‬ ‫منظور برگزار ش��ده بود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬امسال با راه حل های خوبی که‬ ‫در نظ��ر داریم‪ ،‬ب��ا تکیه بر برند داخلی و محص��والت خود‪ ،‬افزایش‬ ‫عمق س��اخت داخل قطعات ازسوی سازندگان و با تالش جمعی از‬ ‫سختی ها عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫هاشم یکه زارع در مجمع عمومی عادی ساالنه ایران خودرو‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نباید چش��م های مان را ب��ه روی واقعیت ها و محدودیت های‬ ‫ایجادش��ده امس��ال ببندی��م‪ .‬محدودیت های��ی وج��ود دارد و‬ ‫س��ختی هایی نیز در پیش خواهیم داش��ت که باید با حمایت همه‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬س��هامداران‪ ،‬کارکنان و مردم با س��ربلندی از ان عبور‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو ادامه داد‪ :‬محصوالت پژو‪ ۲۰۶‬و پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫هاچ بک و صندوقدار اتوماتیک در سال گذشته مستقل از پژو تولید‬ ‫ش��د‪.‬وی تولید محصول ‪ ۲۰۰۸‬را نی��ز از موفقیت های ایران خودرو‬ ‫در سال گذشته برشمرد و گفت‪ :‬تمام محصوالت ثبت نامی در سال‬ ‫جاری تحویل مشتریان خواهد شد‪.‬‬ ‫یک��ه زارع تصریح ک��رد‪ :‬خـ��ودرو س��ــواری انحصاری خوانده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در صورتی که مش��تریان امکان انتخ��اب و خرید از چند‬ ‫خودروساز رادارند؛ این درحالی است که خودروساز برای تهیه مواد‬ ‫اولیه باید به تولیدکنندگان مشخصی مراجعه کند و انحصار در این‬ ‫بخش معنای بیشتری دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬بس��یاری از مواد اولیه مورد نیاز خودروس��از‬ ‫افزایش نرخ باالی ‪۵۰‬درصدی داشته اند که موجب باال رفتن هزینه‬ ‫تمام ش��ده تولید خودرو ش��ده‪ ،‬در صورتی که می��زان افزایش نرخ‬ ‫خودرو بسیار کمتر بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه نرخ محصوالت‬ ‫قطعه س��ازان نیز رش��د ‪۲۰‬درصدی را تجربه کرده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫خودروس��از نرخ افزایش یافته قطعه س��از را نپردازد‪ ،‬سبب تعطیلی‬ ‫ان می شود و اگر پرداخت کند با زیانی هنگفت روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��ود باالی دالالن از اختالف نرخ کارخانه و بازار‬ ‫محصول تاکید کرد‪ :‬روش قیمـت گذاری خـودرو بایـد از انحصـار‬ ‫خارج شـود‪.‬‬ ‫هاش��م یکه زارع انعقاد قرارداد ده جانب��ه طراحی و تولید پلتفرم‬ ‫ایران خودرو را از دستاوردهای سال گذشته ایران خودرو عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬با افزایش ‪۲/۵‬برابری نرخ ارز س��رمایه گذاری در این بخش‪،‬‬ ‫در صورت حمایت نش��دن‪ ،‬با چالش روبه رو خواهد شد‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬یا باید تن به ادامه تولید پلتفرم ه��ای قدیمی بدهیم یا اینکه‬ ‫هزینه ها را به جان بخریم تا خودروس��از شویم‪ .‬یکه زارع به اهمیت‬ ‫صنعت خودروس��ازی و قرار داش��تن ان در صدر فهرست تحریم ها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬ما به عنوان لکوموتیو صنایع کش��ور باید به فکر‬ ‫باشیم تا از این بحران عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مس��ئوالن در حوزه ه��ای گوناگون باید کمک و‬ ‫توجه ویژه ای به خودروس��ازی کنند تا اتفاق بدی برای این صنعت‬ ‫مادر نیفت��د‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنین تاکید‬ ‫کرد‪ :‬پیامدهای ترک بازار ایران برای شریکان ایران خودرو به مراتب‬ ‫سخت تـر از دوره های گذشتـه خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت های زیست محیطی‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬در بخ��ش دیگری از گ��زارش س��االنه‪ ،‬مدیرکل‬ ‫محیط زیس��ت اس��تان تهران گفت‪ :‬در س��ال «حمای��ت از کاالی‬ ‫ایران��ی» بای��د از کار‪ ،‬کارگر و کاالی ایرانی حمای��ت کنیم تا چرخ‬ ‫اقتصاد و تولید کشور متوقف نشود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬کیوم��رث کالنتری در نشس��ت با مدیر‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬الزمه تحقق‬ ‫این امر را تعامل دو س��ویه و ارتباط مستمر و نظام مند ایران خودرو‬ ‫و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت دانست و گفت‪ :‬در صورتی که از‬ ‫اقدام ه��ای ایران خودرو اطالع پیدا کنی��م‪ ،‬می توانیم به عنوان نهاد‬ ‫دولت��ی حمایت کرده و در کنار ان باش��یم‪ .‬وی ضم��ن قدردانی از‬ ‫فعالیت های این خودروس��از در مقوله محیط زیست گفت‪ :‬اهمیتی‬ ‫که ایران خودرو به محیط زیس��ت می دهد قابل توجه است اما کافی‬ ‫نیس��ت و باید با جدیت بیش��تری در این زمینه کار شود‪ .‬کالنتری‪،‬‬ ‫حفظ محیط زیست را وظیفه عمومی خواند و گفت‪ :‬این مسئولیت‬ ‫قانونی‪ ،‬شرعی و انسانی ما است و ویژه گروه و بخش خاصی نیست‪.‬‬ ‫مدی��رکل محیط زیس��ت اس��تان ته��ران با اش��اره ب��ه جایگاه‬ ‫خودروس��ازی در کش��ور و اهمی��ت مس��ئولیت های اجتماعی در‬ ‫عملکرد ان تاکید کرد‪ :‬صنعت و محیط زیس��ت در کنار هم هستند‬ ‫و سازمان حفاظت محیط زیست استان نیز برای حمایت و کمک به‬ ‫صنعت خودرو و پیشبرد اهداف ان در تالش است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬هدف ما این اس��ت که صنایع در ریل اصلی خود‬ ‫حرکت کنن��د و با توجه به اهمیت محصول نهایی خودروس��ازان‪،‬‬ ‫عملکرد درست انها در موضوع محیط زیست قابل اهمیت است‪.‬‬ ‫مدی��رکل محیط زیس��ت اس��تان ته��ران تاکید ک��رد‪ :‬توجه به‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی یکی از خواس��ته های ما بوده که نس��ل‬ ‫اینده را مس��ئولیت پذیر تربیت کنیم تا از منابع موجود به درس��تی‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫کالنتری با تاکید بر مدیریت منابع و کاهش مصرف انرژی‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فعالیت های مثبت ایران خودرو در حفاظت از محیط زیس��ت‬ ‫باید به جامعه نش��ان داده شود و سازمان حفاظت محیط زیست نیز‬ ‫از ان حمایت می کند‪.‬‬ ‫مدیر «مس��ئولیت پذیری اجتماعی گروه صنعتی ایران خودرو»‬ ‫نیز در این نشس��ت با اشاره به پیشینه مسئولیت های اجتماعی در‬ ‫ایران خودرو گفت‪ :‬مبنای تاسیس این شرکت با رویکرد خیر جمعی‬ ‫بوده و قبل از ایجاد تشکیالت ساختاری برای این موضوع‪ ،‬دست کم‬ ‫پیش��ینه ‪ ۱۰‬سال فعالیت در قالب کمیته مسئولیت های اجتماعی‬ ‫برای ان به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫نادره رضایی تاکید کرد‪ :‬در سال های گذشته اقدام های موثری به‬ ‫فراخور زمان و بودجه در زمینه مسئولیت های اجتماعی انجام شده‬ ‫اما ساختارمند نبوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توج��ه به اهمی��ت موضوع در کش��ور و توجه‬ ‫شرکت ها و سازمان های بزرگ به مقوله مسئولیت های اجتماعی و‬ ‫قرار گرفتن ان به عنوان یکی از نگرانی های ایران خودرو‪ ،‬در ساختار‬ ‫سازمانی برای نخستین بار در کشور‪ ،‬مسئولیت پذیری اجتماعی در‬ ‫مجموعه بزرگی مانند گروه صنعتی ایران خودرو در سطح مدیریت‬ ‫مس��تقل تعریف و بخشی از فعالیت های مرتبط در ‪ ۳‬بعد اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و محیط زیستی تجمیع و مدیریت می شود‪.‬‬ ‫در این نشس��ت‪ ،‬گزارشی از دس��تاوردهای زیست محیطی ارائه‬ ‫ش��د‪ .‬کسب استانداردهای ایزو محیط زیس��ت که چرخه کاملی از‬ ‫عملیات زیس��ت محیطی را به دست می دهد‪ ،‬بهبودهای ایجادشده‬ ‫در کاه��ش االیندگی ها‪ ،‬اندازه گیری و بهبود مصرف انرژی و منابع‪،‬‬ ‫تصفیه فاضالب و بازگش��ت منابع به چرخه مصرف و برنامه بازیافت‬ ‫‪۱۰۰‬درصدی فاضالب‪ ،‬جایگزینی تاکسی های فرسوده‪ ،‬حمایت از‬ ‫گونه های گیاهی کمیاب‪ ،‬توس��عه فضای س��بز و اجرای پروژه دفتر‬ ‫کار س��بز‪ ،‬انتش��ار کتاب عملکرد پایدار و مسئولیت های اجتماعی‬ ‫و‪ ...‬از جمل��ه محورهای گزارش اقدام های مس��ئوالنه گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو بود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مدیران و معاونان محیط زیس��ت استان تهران از برخی‬ ‫س��الن های تولیدی از جمله پرس و مونتاژ و همچنین مرکز تس��ت‬ ‫االیندگ��ی خ��ودرو در مرکز طراحی و توس��عه محصوالت جدید‪،‬‬ ‫تصفیه خانه و ازمایش��گاه اب و فاضالب بازدید کرده و با بخش��ی از‬ ‫دستاوردهای ایران خودرو در زمینه تولید و حفاظت از محیط زیست‬ ‫اشنا شدند‪.‬‬ ‫پیش ت��ر‪ ،‬از کتاب گزارش عملکرد پایدار و مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو رونمای��ی ش��ده ب��ود‪ .‬ای��ن کتاب‬ ‫تش��ریح کننده راهبردها‪ ،‬برنامه ها و عملکرد ش��رکت در مدیریت‬ ‫یکپارچ��ه ابعاد اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و زیس��ت محیطی مرتبط با‬ ‫فعالیت این سازمان است‪.‬‬ ‫هاشم یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مقدمه‬ ‫ای��ن کتاب اورده اس��ت‪« :‬ایران خ��ودرو یک خانواده به وس��عت‬ ‫ایران اس��ت و هدف ما این اس��ت که خانواده ب��زرگ ایران خودرو‬ ‫در مس��یر توس��عه پایدار پیش رود و رس��الت خود را برای حفظ‬ ‫و ارتق��ای پایداری اقتص��ادی و اجتماعی و زیس��ت محیطی کل‬ ‫کش��ور ایفا کند‪ ».‬تبیین مس��ئولیت پذیری شرکت ایران خودرو‪،‬‬ ‫ارکان اصلی مدیریت مس��ئوالنه کس��ب وکار‪ ،‬تعامالت مسئوالنه‬ ‫با مش��تریان‪ ،‬مسئولیت پذیری شرکت ایران خودرو در قبال منابع‬ ‫انس��انی‪ ،‬جامعه‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬تعامل و همکاری ایران خودرو با‬ ‫دانش��گاه ها و مراکز علمی برخی از عنوان ه��ای مهم این گزارش‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رشد تولید با ممنوعیت واردات کاالهای مشابه داخلی‬ ‫عل�ی جهان افروز؛ فع�ال صنعت قطعه‪ :‬صنعت خ��ودرو زمانی‬ ‫توانمن��د اس��ت که در زنجی��ره تامین به خودکفایی رس��یده باش��د‪.‬‬ ‫داخلی سازی صنایع به سیاست های کالن کشور بستگی دارد‪.‬‬ ‫به طور قطع نیاز نیس��ت تمام قطعات به طور مطلق در کش��ور تولید‬ ‫ش��ود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬برخی قطعات جزئی به سرمایه گذاری در داخل نیاز‬ ‫ندارند و می توان انها را از خارج تامین کرد‪ .‬امروز در زمینه تایرس��ازی‬ ‫کش��ور به پیشرفت های مطلوبی دست یافته است و نیاز نیست تنها به‬ ‫دلیل نرخ پایین مشابه خارجی ان را وارد کرد‪ .‬‬ ‫گاه��ی دیده می ش��ود به دلیل ش��تاب برای تولید خ��ودرو فرصت‬ ‫قالب س��ازی به قطعه س��از برای تولید قطعات جدید داده نمی ش��ود و‬ ‫ترجیح به واردات اس��ت که این مس��ئله نیز توجیه منطقی ندارد‪ .‬برای‬ ‫قطعاتی مانند گیربکس‪ ،‬تایر و‪ ...‬سرمایه گذاری زیادی در کشور شده و‬ ‫تولیدکنن��دگان بزرگی نیز داریم که قابلیت و توانمندی الزم را دارند و‬ ‫می توانند نیاز خودروسازان را در داخل تامین کنند‪ .‬ممنوعیت واردات‬ ‫کاالهای��ی که در داخل تولید مش��ابه دارند حداق��ل در صنعت قطعه‬ ‫می تواند اثربخش��ی مثبت بر رشد و شکوفایی این صنعت داشته باشد‬ ‫به ش��رط اینکه موان��ع واردات مواد اولیه و اقالم ضروری قطعه س��ازان‬ ‫برداشته ش��ود و نیاز به واردات نیس��ت‪ .‬واحدهای قطعه سازی زیادی‬ ‫زیرمجموعه انها هس��تند‪ .‬برای تولید قطعاتی مانند گیربکس و قوای‬ ‫محرکه در داخل تنها به زمان و س��رمایه نیاز اس��ت تا قطعه ساز فرصت‬ ‫کافی برای تولید داشته باشد‪ .‬همچنین‪ ،‬باید سرمایه در گردش داشته‬ ‫باشد تا بتواند روند تولید خود را ادامه دهد‪ .‬شرکت های فعال در صنعت‬ ‫خودرو در دنیا برای روزامدی هر ‪ ۳‬س��ال یک بار تغییر کلی دارند و در‬ ‫کنار این موضوع برای تامین نظر مش��تری نیز هر سال تغییرات جزئی‬ ‫به اصطالح «فیس لیفت» در چراغ‪ ،‬س��پر و‪ ...‬خودرو ایجاد می کنند اما‬ ‫تغیی��رات در موتور‪ ،‬گیربکس و‪ ...‬طوالنی مدت بوده و ممکن اس��ت هر‬ ‫یک دهه تغییرات به وجود اید‪.‬‬ ‫پیرو تفاهمنامه انجمن قطعه سازان و دانشگاه علم و صنعت‬ ‫قطعه سازان با مشارکت دانشگاهیان طراحی قطعات را بومی می کنند‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫در خ��ود دارد در قب��ال هزینه های کمتر کمک بگیرند و همراه با‬ ‫طرح های پژوهش��ی واحدهای صنعتی پروژه ها را تعریف کنند و‬ ‫به مرحله اجرا دراورند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه این محورها‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬موضوع پایان نامه ها در‬ ‫مقاطع کارشناس��ی و کارشناسی ارشد برای صنعت قطعه تعریف‬ ‫می ش��ود‪ .‬با توجه به مس��ائل موجود در این صنعت‪ ،‬دانشجویان‬ ‫می توانند بهره گیری الزم را داش��ته باش��ند‪ .‬ای��ن حرکت به نفع‬ ‫دانشگاه و صنعت خواهد بود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه کش��ور اف��زود‪ :‬همچنین‪ ،‬در نهایت این‬ ‫همکاری در دو ش��کل خواهد بود؛ دانشگاه طراحی را انجام و در‬ ‫اختیار قطعه س��از قرار می دهد‪ .‬البته تفاوتی نمی کند این عمل از‬ ‫س��وی دانشگاه باش��د یا صنعت بلکه مهم بومی سازی دانش فنی‬ ‫است که نیاز صنعت را به شرکت های خارجی کمتر می کند‪ .‬دوم‬ ‫اینکه دانش��گاه باید به کمک قطعه س��از بیاید ت��ا صنعتگر بتواند‬ ‫مراکز تحقیق وتوس��عه خود را تقویت کند و توان طراحی قطعات‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن تاکید کرد‪ :‬برای توس��عه‪ ،‬امضای‬ ‫تفاهمنامه بین صنعت و دانش��گاه اجتناب ناپذیر است‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا‪ ،‬در ح��ال مذاکره با س��ایر دانش��گاه ها هس��تیم که عقد‬ ‫تفاهمنامه با دانشگاه علم و صنعت یکی از انها است‪.‬‬ ‫در دنیای امروز فناوری یکی از عامل های مهم برای ایجاد ثروت‬ ‫و توانایی کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار‬ ‫می رود‪ .‬تعامل نیروی انس��انی‪ ،‬ماشین االت‪ ،‬سازمان و دانش فنی‬ ‫موجب رشد و توسعه اقتصادی صنعتی در هر کشوری است‪.‬‬ ‫نیروی انسانی به عنوان سرمایه ملی هر کشوری‪ ،‬نقش محوری‬ ‫و بنیادی در این توس��عه دارد‪ .‬اس��تفاده از بهترین و روزامدترین‬ ‫ماشین االت بدون نیروی انسانی متخصص و ماهر ممکن نیست‪.‬‬ ‫اینجا اس��ت که اهمیت دانش��گاه بیش از پیش روش��ن می شود‪.‬‬ ‫اگ��ر نیروی انس��انی متخصص بتواند دانش و مه��ارت خود را در‬ ‫عرصه تولید و صنعت به کار برد موجب پیش��رفت خواهد ش��د‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می تواند تاثیری‬ ‫تعیین کننده در رشد اقتصادی ان کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت ملی داخلی سازی بدون توجیه اقتصادی‬ ‫امیرحس��ن کاکای��ی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت‬ ‫درباره هم��کاری صنعت و مراکز علمی از جمله دانش��گاه گفت‪:‬‬ ‫ب��ه طور قطع همکاری بین صنعت و دانش��گاه از گام های مثبتی‬ ‫است که کشورها برای توسعه خود برمی دارند‪ .‬حرکت به این سو‬ ‫بیش از انکه جنبه تبلیغی داش��ته باشد باید در عمل دیده شود‪،‬‬ ‫ضمن انک��ه نتیجه ها در پایان فرایند تولی��د برای مصرف کننده‬ ‫ملموس می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ضروری اس��ت ارتباط صنعت و دانشگاه جدی‬ ‫گرفته شود به ویژه در شرایط امروز که احتمال اعمال تحریم های‬ ‫دوب��اره علیه صنعت خ��ودرو وجود دارد‪ .‬این عض��و هیات علمی‬ ‫دانش��گاه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بی��ش از ای��ن موض��وع‪ ،‬توجه به‬ ‫داخلی سازی قطعات واجب است‪ .‬داخلی سازی ممکن است لزوما‬ ‫نتیجه اقتصادی نداشته باشد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬نباید انتظار داشته‬ ‫باش��یم قطعه ای رقابتی تولید و به بازار عرضه ش��ود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫بومی سازی قطعات در شرایط فعلی به معنی توجه به راهکارهای‬ ‫کلیدی و راهبردی برای عبور از تحریم ها خواهد بود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬داخلی سازی برخی قطعات که صرفه اقتصادی ندارد‬ ‫باید در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نخس��تین گام در این زمینه داشتن نقشه راه است؛‬ ‫اینکه چه قطعاتی و با کدام فناوری برای ادامه دار بودن خط تولید‬ ‫در صنعت خودرو باید مهیا شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در موضوع های عملی‪ ،‬صنعتگران بهتر از کارشناس��ان‬ ‫مراکز علمی از جمله دانش��گاه عمل می کنند و با سرمایه گذاری‬ ‫می توانند کار را جلو برند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد‪ :‬واقعیت این اس��ت‬ ‫که باید این اجماع ش��کل بگیرد و در این زمینه دانش��گاه بسیار‬ ‫کمک کننده اس��ت‪ .‬دانش��گاه ها می توانند کمک نظ��ری دهند و‬ ‫نق��اط کلیدی برای عب��ور از تحریم ها با کم��ک نهادهای علمی‬ ‫شناس��ایی شود‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬نقشه راه تدوین و هر نقطه کلیدی‬ ‫با بهره ورترین روش به اجرا دراید‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی طرح های علمی صنعتی‬ ‫‹ ‹زمینه فعالیت های بزرگ فراهم نیست‬ ‫کاکایی در کن��ار ظرفیت موجود در دانش��گاه از فراهم نبودن‬ ‫س��ازکارهای موجود برای پروژه های بزرگ خبر داد و گفت‪ :‬برای‬ ‫تحقق این امر در شکل کالن سازکار الزم در دانشگاه هنوز فراهم‬ ‫نش��ده است‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬بستن قرارداد با دانشگاه در کنار تمام‬ ‫اعضای هیات علمی مرتبط با موضوع کمتر محقق شده است‪.‬‬ ‫چالش های موجود برای ارتباطات صنعتی علمی این اس��ت که‬ ‫دانشگاه به مفهوم کل سیستم روی موضوع متمرکز نشده است‪.‬‬ ‫این عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫ارتباط با دانش��کده ها و مراکز پژوهشی ضعف های اساسی وجود‬ ‫دارد‪ .‬یکی از راهکارهای رفع این موضوع این اس��ت که فعالیت ها‬ ‫تجزیه و تحلیل و کارها به اجزایی کوچک به تعداد تک تک اعضای‬ ‫هیات علمی تقس��یم شود‪ .‬این مدرس دانشگاه افزود‪ :‬در برخی از‬ ‫موارد پروژه های بزرگ تعریف می ش��ود اما دانشگاه ها نمی توانند‬ ‫کاره��ای بزرگ را به مرحله اج��را دراورند‪ .‬در دوره ای(پایان دهه‬ ‫‪ ۶۰‬و اغاز دهه ‪ )۷۰‬صنعت خودرو مش��کالت بسیاری داشت اما‬ ‫موضوع به طور جدی در دستور کار صنعتگران و دانشگاهیان قرار‬ ‫گرفت و گام های بزرگی برداش��ته شد‪ .‬باید همت کنیم تا بتوانیم‬ ‫دوب��اره جهش بزرگ��ی را در صنعت خودرو کش��ور تجربه کنیم‪.‬‬ ‫ظرفیت های بسیاری در دانش��گاه وجود دارد اما اراده و همکاری‬ ‫جمعی در این زمینه متاسفانه دیده نمی شود‪.‬‬ ‫کاکایی تاکید کرد‪ :‬استادان بزرگی در دانشگاه ها فعالیت دارند‬ ‫که ب��ه بخش های مختلف صنعتی مش��اوره می دهن��د اما توجه‬ ‫داش��ته باشیم کارها نباید نمایشی باش��د‪ .‬برای این امر مهم باید‬ ‫ارتباط های بین بخشی و نظام مند بین صنعت و دانشگاه به وجود‬ ‫اید‪ ،‬پروژه های بزرگ تعریف شود و از دل انها نتیجه های مطلوب‬ ‫به دست اید‪.‬‬ ‫‹ ‹انعقاد قرارداد علم و صنعت‬ ‫چندی پی��ش انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازان کشور با دانشگاه علم و صنعت برای همکاری مشترک‬ ‫تفاهمنام��ه امضا ک��رد‪ .‬با وج��ود اینکه تاکن��ون تفاهمنامه های‬ ‫بسیاری در این زمینه بسته شده اما هنوز بخش صنعت و دانشگاه‬ ‫به ارتباط تقویت ش��ده و پیش برنده با یکدیگر نرس��یده اند‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬به تازگی دو قرارداد در زمینه تفاهمنامه یادش��ده به امضا‬ ‫رس��یده که این موضوع می تواند نویدبخش بهبود ارتباط دانشگاه‬ ‫و صنایع باشد‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر این انجم��ن درباره جزییات این قرارداد‬ ‫گفت‪ :‬اصل تفاهمنامه مبتنی بر توان طراحی داخلی قطعات است‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایطی که صنعت خودرو کش��ور دارد و ضرورت‬ ‫افزایش بومی س��ازی‪ ،‬الزم است در حوزه های دانش فنی و امکان‬ ‫تحقیق وتوسعه قطعات مختلف توانمندی ها در داخل به وجوداید‬ ‫و از ظرفیت ها استفاده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در قالب این تفاهمنامه پروژه های پژوهشی کاربردی‬ ‫مورد نیاز صنعت قطعه تبیین و تشریح شده و سپس با همکاری‬ ‫مش��ترک به مرحله اجرا در خواهند ام��د‪ .‬دبیر انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور درباره محورهای‬ ‫ای��ن تفاهمنام��ه گفت‪ :‬نیروی انس��انی متخص��ص در حوزه های‬ ‫مختل��ف برای تمام بخش های مورد نی��از این صنعت با همکاری‬ ‫دانش��گاه تربیت می ش��ود‪ .‬مراکز اموزش��ی و پژوهشی به شکل‬ ‫مشترک راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫انجمن‪ ،‬قطعه س��ازان را تش��ویق و ترغیب به عق��د قرارداد با‬ ‫دانش��گاه می کند زیرا واحدهای صنعت��ی کوچک که تیراژ کمی‬ ‫دارند و به لحاظ اقتصادی نمی توانند مراکز تحقیق وتوس��عه مجزا‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬می توانند از ظرفیت دانشگاه که چنین بستری را‬ ‫ایران خودرو‬ ‫قدردانی از فعالیت های زیست محیطی ایران خودرو‬ ‫مدیرکل محیط زیس��ت استان تهران گفت‪ :‬در سال «حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی» باید از کار ‪ ،‬کارگر و کاالی ایرانی حمایت کنیم تا چرخ اقتصاد و‬ ‫تولید کشور متوقف نشود‪ .‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس ‪ ،‬کیوم��رث کالنت��ری در نشس��ت ب��ا مدیر‬ ‫مس��ئولیت پذیری اجتماع��ی گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو ‪ ،‬الزمه تحقق‬ ‫این امر را تعامل دو س��ویه و ارتباط مس��تمر و نظام من��د ایران خودرو و‬ ‫گفت‪ :‬در صورتی که از اقدام های‬ ‫ ‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست دانست و‬ ‫ایران خ��ودرو اطالع پیدا کنیم ‪ ،‬می توانیم به عن��وان نهاد دولتی حمایت‬ ‫کرده و در کنار ان باشیم‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از فعالیت های این خودروساز در مقوله محیط زیست‬ ‫گفت ‪ :‬اهمیتی که ایران خودرو به محیط زیس��ت می دهد قابل توجه است‬ ‫اما کافی نیست و باید با جدیت بیشتری در این زمینه کار شود‪.‬‬ ‫کالنت��ری ‪ ،‬حف��ظ محیط زیس��ت را وظیف��ه عمومی خوان��د و گفت ‪:‬‬ ‫این مس��ئولیت قانونی ‪ ،‬ش��رعی و انسانی ما اس��ت و ویژه گروه و بخش‬ ‫خاصی نیس��ت‪ .‬مدیرکل محیط زیست اس��تان تهران با اشاره به جایگاه‬ ‫خودروسازی در کشور و اهمیت مسئولیت های اجتماعی در عملکرد ان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬صنعت و محیط زیست در کنار هم هستند و سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت اس��تان نیز به دنبال حمایت و کمک به صنعت خودرو و‬ ‫پیشبرد اهداف ان در تالش است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد ‪ :‬هدف ما این است که صنایع در ریل اصلی خود حرکت‬ ‫کنند و با توجه به اهمیت محصول نهایی خودروس��ازان ‪ ،‬عملکرد درست‬ ‫انها در موضوع محیط زیست قابل اهمیت است‪.‬‬ ‫مدیرکل محیط زیست استان تهران تاکید کرد‪ :‬توجه به مسئولیت های‬ ‫اجتماعی یکی از خواس��ته های ما بوده که نس��ل اینده را مسئولیت پذیر‬ ‫تربیت کنیم تا منابع موجود را به درس��تی و با مسئولیت پذیری استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کالنت��ری با تاکید ب��ر مدیریت منابع و کاهش مص��رف انرژی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فعالیت های مثبت ایران خودرو در حفاظت از محیط زیس��ت باید به‬ ‫جامعه نشان داده شود و سازمان حفاظت محیط زیست نیز از ان حمایت‬ ‫می کند‪ .‬مدیر «مسئولیت پذیری اجتماعی گروه صنعتی ایران خودرو» نیز‬ ‫در این نشست با اشاره به پیشینه مسئولیت های اجتماعی در ایران خودرو‬ ‫گفت‪ :‬مبنای تاس��یس این ش��رکت با رویکرد خیر جمعی بوده و قبل از‬ ‫ایجاد تش��کیالت ساختاری برای این موضوع ‪ ،‬دست کم پیشینه ‪ ۱۰‬ساله‬ ‫فعالیت در قالب کمیته مسئولیت های اجتماعی برای ان به ثبت رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬نادره رضایی تاکید کرد ‪ :‬در سال های گذش��ته اقدام های موثری‬ ‫به فراخور زمان و بودجه در زمینه مس��ئولیت های اجتماعی انجام ش��ده‬ ‫اما س��اختارمند نبوده است‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬با توجه به اهمیت موضوع در‬ ‫کش��ور و توجه شرکت ها و س��ازمان های بزرگ به مقوله مسئولیت های‬ ‫اجتماع��ی و قرار گرفتن ان به عنوان یکی از دغدغه های ایران خودرو‪ ،‬در‬ ‫س��اختار سازمانی برای نخستین بار در کشور ‪ ،‬مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫در مجموع�� ه بزرگی مانند گروه صنعتی ایران خودرو در س��طح مدیریت‬ ‫مس��تقل تعریف و بخش��ی از فعالیت ه��ای مرتبط در ‪ ۳‬بع��د اقتصادی‪،‬‬ ‫ اجتماعی و محیط زیس��تی تجمیع و مدیریت می ش��ود‪ .‬در این نشست‪،‬‬ ‫ گزارشی از دستاوردهای زیس��ت محیطی ارائه شد‪ .‬کسب استانداردهای‬ ‫ایزو محیط زیست که چرخه کاملی از عملیات زیست محیطی را ب ه دست‬ ‫ ه��ا‪ ،‬اندازه گیری و‬ ‫ی ایجاد ش��ده در کاهش االیندگی ‬ ‫می دهد ‪ ،‬بهبودها ‬ ‫بهبود مصرف انرژی و منابع‪ ،‬تصفیه فاضالب و بازگش��ت منابع به چرخه‬ ‫مصرف و برنامه بازیافت ‪ ۱۰۰‬درصدی فاضالب‪ ،‬جایگزینی تاکس��ی های‬ ‫فرس��وده ‪ ،‬حمای��ت از گونه های گیاهی کمیاب‪ ،‬توس��عه فضای س��بز و‬ ‫اجرای پروژه دفتر کار سبز‪ ،‬انتشار کتاب عملکرد پایدار و مسئولیت های‬ ‫اجتماعی و‪ ...‬از جمله محورهای گزارش اقدام های مسئوالنه گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو بود‪ .‬در ادامه‪ ،‬مدیران و معاونان محیط زیست استان تهران از‬ ‫برخی از سالن های تولیدی از جمله پرس و مونتاژ و همچنین مرکز تست‬ ‫االیندگی خودرو در مرکز طراحی و توسعه محصوالت جدید ‪ ،‬تصفیه خانه‬ ‫و ازمایش��گاه اب و فاضالب بازدید کرده و با بخش��ی از دس��تاوردهای‬ ‫ایران خ��ودرو در زمینه تولید و حفاظت از محیط زیس��ت اش��نا ش��دند‪.‬‬ ‫پیش ت��ر‪ ،‬از کتاب گزارش عملک��رد پایدار و مس��ئولیت اجتماعی گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو رونمایی شده بود‪ .‬این کتاب تشریح کننده راهبردها‪،‬‬ ‫برنامه ها و عملکرد شرکت در مدیریت یکپارچه ابعاد اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و زیس��ت محیطی مرتبط با فعالیت این س��ازمان است‪ .‬هاشم یکه زارع ‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خودرو در مقدمه این کتاب اورده اس��ت‪ :‬‬ ‫ ایران خودرو یک خانواده به وس��عت ایران اس��ت و هدف ما این است که‬ ‫خانواده بزرگ ایران خودرو در مسیر توسعه پایدار پیش رود و رسالت خود‬ ‫را ب��رای حفظ و ارتقای پایداری اقتصادی و اجتماعی و زیس��ت محیطی‬ ‫کل کشور ایفا کند‪ .‬تبیین مس��ئولیت پذیری شرکت ایران خودرو ‪ ،‬ارکان‬ ‫اصلی مدیریت مس��ئوالنه کس��ب وکار ‪ ،‬تعامالت مس��ئوالنه با مشتریان ‪،‬‬ ‫مس��ئولیت پذیری ش��رکت ایران خودرو در قبال منابع انس��انی‪ ،‬جامعه ‪،‬‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬تعامل و همکاری ایران خودرو با دانشگاه ها و مراکز علمی‬ ‫برخی از عنوان های مهم این گزارش به شمار می رود‪.‬‬ ‫محبی نژاد در پاسخ به این پرسش که تفاهمنامه در شکل کالن‬ ‫بس��ته شده یا بخشی و جزئی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع به شکل‬ ‫کالن دیده ش��ده اس��ت‪ .‬انجمن‪ ،‬قطعه س��ازان را تشویق می کند‬ ‫برای همکاری با دانش��گاه ها پیشقدم ش��وند‪ .‬البته در این فاصله‬ ‫دو قرارداد بین قطعه س��ازان و دانشگاه علم و صنعت پیرو امضای‬ ‫تفاهمنامه بسته شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر صنعتگر از این موضوع ها اطالع یابد و‬ ‫برای عملیاتی شدن ان تش��ویق شود به طور قطع می تواند بهره‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی داشته باشد‪ ،‬ضمن انکه این حرکت فرهنگ سازی‬ ‫کرده و در شرایط فعلی ضرورتی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه طراح��ی‪ ،‬تحقیق وتوس��عه‪ ،‬تربیت‬ ‫نی��روی انس��انی متخصص قطعه س��ازی‪ ،‬برگزاری س��مینارها و‬ ‫دوره های تخصصی‪ ،‬راه اندازی و تکمیل مراکز پژوهش��ی‪ ،‬نوشتن‬ ‫پایان نامه های��ی در حوزه طراح��ی قطعات‪ ،‬اس��تفاده از امکانات‬ ‫ازمایشگاهی دانشگاه برای بهینه سازی و شبیه سازی و همچنین‪،‬‬ ‫بازدیده��ای علم��ی متقابل بین دانش��گاه و واحدهای صنعتی را‬ ‫اقدام های پیش بینی شده در این تفاهنامه برشمرد‪.‬‬ ‫به طور معمول انجام کارهای پژوهشی دانشگاه ها طوالنی است‬ ‫ک��ه وی در توجیه این موضوع گفت‪ :‬نی��از به طراحی در صنعت‬ ‫قطعه این موضوع را توجیه می کن��د‪ .‬تفاهمنامه ها دارای زمان و‬ ‫هزینه هس��تند و امیدواریم این ن��وع همکاری ها به ‪ ۱۲۰۰‬فعال‬ ‫صنعت قطعه کشور تس��ری پیدا کند‪ .‬محبی نژاد در پایان گفت‪:‬‬ ‫هدف کاهش وابس��تگی و افزایش خودکفایی و اس��تقالل صنعت‬ ‫خودرو کشور است که با این نوع همکاری ها محقق می شود‪.‬‬ ‫قطعه ساز‬ ‫کمبود قطعات و تولید خودروهای ناقص در کف کارخانه‬ ‫تولی��د خودرو در هفته های گذش��ته به دلی��ل کمبود قطعات‪،‬‬ ‫عالوه بر کاهش همراه با نقص اس��ت به گونه ای که گفته می شود‬ ‫درصد قابل توجهی از خودروها به دلیل کس��ری قطعه ‪ ،‬ناقص بوده‬ ‫و در کف کارخانه ها باقی مانده اند‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رییس انجمن تخصصی صنایع همگن و‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازان کشور به خودروکار گفت ‪ :‬ترخیص نشدن‬ ‫قطعات خودروها از گم��رک ‪ ،‬به تولید ناقص خودروها در روزهای‬ ‫اخیر منجر شده است‪ .‬این امر باعث می شود خودرو تجاری سازی‬ ‫نش��ود که در این بین ب��ه ضرر و زیان در صنعت خودرو کش��ور‬ ‫منتهی می ش��ود‪ .‬در همین زمینه نیز مازی��ار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی اعالم کرد‪ :‬در ش��رایطی که باید روال کار برای وارد کردن‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید برای ادامه حیات تس��هیل ش��ود‪ ،‬بانک مرکزی پاسخگو نیست و چرخه‬ ‫تولید خودرو با چالش اساسی روبه رو شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین‪ ،‬صنعتگران به نفوذ نهادهای دولتی‬ ‫در روابط مالی خارجی نیاز دارند که کمتر کمکی از سوی دولت وجود دارد‪ .‬حتی هنگامی که مشکالت‬ ‫از س��وی خود صنعتگران به طور کامل در خارج از کش��ور رفع می ش��ود تخصیص ندادن به موقع ارز یا‬ ‫اعتبار به قطعه س��ازان موجب شده بسیاری از خطوط تولید با کاهش یا تعطیلی روبه رو شوند‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش افزود‪ :‬درحال حاضر بیشتر قطعات خریداری شده در گمرک مانده اند و به موجب‬ ‫مقررات وضع شده‪ ،‬بیشتر این قطعات با مشکل ترخیص روبه رو هستند که از سوی نهادهای مرتبط قول‬ ‫مساعدت و وعده ترخیص این قطعات خودرویی با اسناد موجود داده شده است‪.‬‬ ‫به گفته این فعال صنعت قطعه‪ ،‬درحال حاضر ش��رایط خودروس��ازی در کش��ور به گونه ای شده که از‬ ‫طرفی فش��ار ترامپ و از طرفی دیگر فش��ارهای داخلی باعث ش��ده تا صنعت خودروس��ازی در وضعیت‬ ‫نابسامانی قرار داشته‬ ‫باشد‪ .‬رییس انجمن تخصصی صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه سازان در پاسخ به اینکه ایا نامه نگاری‬ ‫یا درخواستی از سوی مقامات باالدستی برای تسهیل در شرایط ترخیص قطعات خودرو انجام شده است‪،‬‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬در این باره با رییس کل گمرک‪ ،‬معاون ارزی بانک مرکزی و معاونت تولید وزارت صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت جلسه هایی برگزار و قول همکاری داده شده است‪.‬‬ ‫نجفی منش ادامه داد‪ :‬درحال حاضر مش��کل قطعه س��ازان تنها گش��ایش اعتبار نیس��ت بلکه موضوع‬ ‫ترخی��ص کاالها از گمرک اس��ت که باید در اولویت قرار گیرد‪ .‬از ‪ ۱۵‬م��رداد امکانات واردات قطعات به‬ ‫کشور وجود ندارد و باید صنعتگران خود را برای افزایش میزان داخلی سازی قطعات اماده کنند‪.‬‬ ‫نجفی من��ش با بیان اینکه درحال حاض��ر برخی تولیدکنندگان قطعات خودرو در حال داخلی س��ازی‬ ‫محص��والت هس��تند‪ ،‬اظهار ک��رد ‪ :‬در این باره تولی��د باید ادامه دار باش��د و هرچه تولی��د افزایش یابد‪،‬‬ ‫داخلی سازی و خودکفایی بیشتری خواهیم داشت‪ .‬قطعه سازان داخلی توان و ظرفیت کافی برای تامین‬ ‫قطعات خودروهای جدید را دارند‪ ،‬فقط باید امکانات در اختیار داشته باشند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫چگونه از بازار داخل می توان حمایت کرد؟‬ ‫حبیب اهلل محمودان‪ ،‬نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان قطعات‬ ‫موتورس�یکلت و دوچرخه‪ :‬ام��روز میدان مبارزه قطعه س��ازان صنعت‬ ‫موتورسیکلت با بازار گمرک قطعات منفصله است‪ .‬تولیدکنندگان قطعات‬ ‫خود توزیع و عرضه قطعات را برعهده دارند در حالی که طرف خارجی برای‬ ‫ورود کاالهای خود کارگزار ایرانی دارد و برای فروش محصوالت خود از انها‬ ‫حمای��ت مال��ی می کند‪ .‬اگر روی نقاط قوت و ضع��ف دو طرف تولیدکننده‬ ‫داخلی و خارجی مطالعه شود اصل مسئله این است که تولیدکننده خارجی‬ ‫از تمام موقعیت ها و نیز فضای مجازی برای تبلیغ و فروش محصوالت خود‬ ‫بهره می برد و کارگزار داخلی نیز او را در این امر حمایت می کند در حالی که‬ ‫ش��رکت های بازرگانی داخلی در توزیع کاالهای ایرانی‪ ،‬صنعتگر داخلی را‬ ‫همراهی نمی کنند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬ش��رکت های مادر چینی در اقدامی برای‬ ‫پشتیبانی ممکن است ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬قلم از قطعات موتورسیکلت هایی را که‬ ‫هنوز به مصرف نرسیده است به شرکت ایرانی بفروشند که بازی رقابت را به‬ ‫نفع خود تمام کنند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬تولیدکننده داخلی را برای بومی س��ازی‬ ‫قطع��ه از میدان رقابت خارج می کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬اختالف مالی بین ایران و‬ ‫چین مزید بر علت است زیرا نرخ بهره در کشور باال است اما برای تولیدکننده‬ ‫چینی این گونه نیس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬فروشندگان داخلی ترجیح می دهد‬ ‫با کارگزار خارجی وارد همکاری ش��وند‪ .‬ای��ن امر به چند دلیل برمی گردد؛‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫نخست اینکه س��بد کاالیی انها کامل است و دیگر اینکه مشوق هایی دارند‬ ‫ک��ه در کنار اعتبار به انها داده می ش��ود‪ .‬دلیل ورشکس��تگی بس��یاری از‬ ‫واحدهای تولیدی ما اکنون ضعف در تولید نبوده بلکه این عوامل به کاهش‬ ‫توان رقابت انها در بازار داخل منجر ش��ده اس��ت‪ .‬مدیران ما تفکر تجاری و‬ ‫بازاری ندارند‪ .‬امروز به جرات می توان مدعی ش��د قطعات موتورس��یکلت‬ ‫داخل��ی به لحاظ کیفیت باالتر و از نظر نرخ پایین تر هس��تند‪ .‬در این زمینه‬ ‫مکانیسم توزیع بسیار تاثیر دارد و تولیدکنندگان خارجی به ویژه چینی ها با‬ ‫توجه به شناختی که از بازارهای جهانی دارند‪ ،‬می دانند کجا باید وارد شوند‬ ‫و در بازار چه عملکردی داشته باشند‪ .‬این رمز موفقیت انها است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارشی از وضعیت استاندارد یورو ‪ ۴‬برای صنعت موتورسیکلت‬ ‫تصمیم های شتاب زده افت تولید‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫صنعت موتورسیکلت از پایان دهه ‪ ۱۳۴۰‬همزمان با‬ ‫تاسیس صنایع جدید در کشور ایجاد شد و در دوران‬ ‫پیش از انقالب به ش��کل صنایع مونتاژ وارد فهرست‬ ‫صنعت خودرو کشور شد‪.‬‬ ‫در ان زم��ان هی��چ محدودیت��ی ب��رای ورود این‬ ‫مصنوع��ات وجود نداش��ت‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬بخش عمده‬ ‫موتورسیکلت به شکل تمام ساخت وارد ایران می شد و‬ ‫سهم تولید داخل به ‪ ۱۰‬درصد هم نمی رسید‪.‬‬ ‫در حقیقت‪ ،‬تالش برای باال بردن میزان سهم ساخت‬ ‫داخل مانند خودروسازی از سال های‪۱۳۷۲‬شروع شد‬ ‫که دولت با محدودیت درامدهای ارزی روبه رو ش��د‪.‬‬ ‫س��ازندگان موتورسیکلت برای کاس��تن از نیاز ارزی‬ ‫خود‪ ،‬به س��وی صنعتگران داخل متمایل ش��دند و به‬ ‫س��رعت س��هم تولید داخلی را در این صنعت بهبود‬ ‫بخشیدند‪.‬‬ ‫اما تحول در این صنعت از س��ال ‪ ۹۵‬با مطرح شدن‬ ‫جایگزینی موتورسیکلت های انژکتوری با کاربراتوری‬ ‫کلی��د خورد‪ .‬در بخش��نامه ای اعالم ش��د از اغاز مهر‬ ‫همان س��ال تولید انژکتوری ها اغاز ش��ود اما به دلیل‬ ‫برخی مش��کالت زیرس��اختی و نیز تامین انجین این‬ ‫نوع موتورسیکلت ها این طرح به اغاز سال ‪ ۹۶‬موکول‬ ‫ش��د‪ .‬با وجود اینکه هنوز بخش زیادی از سازندگان‪،‬‬ ‫امادگی این تغییرات را نداشتند طرح از اغاز این سال‬ ‫اجرایی شد(الزم به یاداوری است مجوز پالک گذاری‬ ‫کاربراتورهای ساخته ش��ده در سال ‪ ۹۵‬نیز همچنان‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬ادامه یافت)‪.‬‬ ‫اجباری ش��دن استاندارد یورو ‪ ۴‬برای اغاز سال ‪۹۷‬‬ ‫ش��وک دیگری به این صنعت فرس��وده کشور بود که‬ ‫تازه داشت خانه تکانی می کرد‪ .‬از انجا که به طور عموم‬ ‫برنامه ها بدون فراهم بودن زیرساخت ها چیده می شود‬ ‫پالک گذاری موتورس��یکلت های یورو ‪ ۳‬متوقف شد و‬ ‫در نهایت با مذاکره قرار ش��د تولید موتورسیکلت های‬ ‫یورو ‪ ۴‬برای س��ال ‪ ۹۸‬اجرایی شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬از‬ ‫پایان خرداد ‪ ۹۷‬پالک گذاری موتورسیکلت های یورو‬ ‫‪ ۳‬از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید و چالش های ان‬ ‫امیرحس��ین پژوه��ی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت درباره تغییرات در حال‬ ‫انجام این صنعت گفت‪ :‬ش��ماره گذاری موتورسیکلت‬ ‫برای اجرای اس��تانداردهای یورو‪ ۴‬از سوی سازندگان‬ ‫برای مدتی متوقف ش��د اما س��خن این اس��ت که در‬ ‫ش��رایط بحرانی امروز باید از خودتحریمی جلوگیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اتخ��اذ تصمیم هایی ب��دون هماهنگی‪،‬‬ ‫به دلیل نداش��تن دبیرخانه یا نوعی س��تاد هماهنگی‬ ‫بین نهادهایی که با این صنف درگیر هس��تند س��بب‬ ‫ش��ده هر کس��ی س��از خود را بنوازد؛ این به تعطیلی‬ ‫کارخانه ها و بیکاری کارگران و اسیب به اقتصاد کشور‬ ‫منجر می ش��ود‪ .‬در واقع‪ ،‬هر نیروی انس��انی که بیکار‬ ‫می ش��ود برای برگشت به کار میلیون ها تومان هزینه‬ ‫برای اقتصاد کشور به دنبال دارد‪ .‬عالوه بر اینکه تجربه‬ ‫باید کسب و مهارت های جدید اموخته شود که اتالف‬ ‫وقت و هزینه کرد اضافه به شمار می رود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن تولیدکنن��دگان صنعت‬ ‫موتورس��یکلت ادام��ه داد‪ :‬ب��رای تولی��د بر اس��اس‬ ‫اس��تانداردهای ی��ورو ‪ ۴‬به زیرس��اخت هایی از قبیل‬ ‫تامی��ن بنزین نیاز اس��ت‪ .‬در کنار ای��ن موضوع باید‬ ‫فرهنگ سازی شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬با توجه به ش��رایط منطقه و قدرت خرید‬ ‫مردم بای��د برنامه ریزی کرد و انه��ا را به مرحله اجرا‬ ‫دراورد‪ .‬تامین مالی کش��ور در سطح کالن اقتصادی‬ ‫از س��وی کارخانه ها و فعالیت انهاس��ت ام��ا امروز به‬ ‫دلیل تحریم های بیرونی و نیز بروکراس��ی نادرست و‬ ‫هماهنگ نبودن سازمان ها در داخل‪ ،‬بیشتر کارخانه ها‬ ‫دچار چالش در تولید شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجبار یورو ‪ ۴‬در سال ‪۹۸‬‬ ‫در ادامه این موضوع‪ ،‬بهمن ضیاءمقدم‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت گف��ت‪ :‬ب��رای مدتی‬ ‫برای ارتقای موتورس��یکلت ها به اس��تانداردهای یورو‬ ‫‪ ۴‬پالک گذاری ه��ا متوقف ش��د و در ادام��ه با رایزنی‬ ‫شماره گذاری ها از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در این زمینه درخواس��ت ش��د به دلیل‬ ‫امادگی نداش��تن س��ازندگان و نیز مشکالت زمانی و‬ ‫ازمایشگاهی که وجود دارد برای اجرای این طرح یک‬ ‫سال به صنعتگر مهلت داده ش��ود‪ .‬این درخواست از‬ ‫س��وی انجمن به دولت شد و توافق های ابتدایی انجام‬ ‫شد اما پلیس راهور نپذیرفت و پالک گذاری را متوقف‬ ‫کرد و در ادامه با مذاکره و پیگیری‪ ،‬پالک گذاری اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬او گفت‪ :‬با این وجود از ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬برخی‬ ‫ش��رکت ها تولید موتورس��یکلت های ی��ورو ‪ ۴‬را اغاز‬ ‫کردند‪ .‬در مذاکره هایی که با منابع تامین خارجی خود‬ ‫برای دریافت انجین های مورد نیاز داش��تند‪ ،‬نمونه ها‬ ‫اورده ش��د اما ازمایشگاه های ما امادگی ازمایش های‬ ‫یورو‪ ۴‬را نداشتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این باره تعریف مش��خصی از نوع‬ ‫ازمون های اس��تانداردهای یورو‪ ۴‬در ازمایش��گاه های‬ ‫داخلی وجود نداشت‪ .‬پس از برگزاری جلسه ها و انجام‬ ‫مذاکره ها‪ ،‬پایان س��ال گذشته از س��وی ازمایشگاه ها‬ ‫برای تست یورو ‪ ۴‬اعالم امادگی نسبی شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت کش��ور‬ ‫به انبوه برندهای فعال در کش��ور اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫از انجا که ‪ ۲۴۵‬برند موتورس��یکلت در کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ازمون موتورسیکلت ها زمان زیادی می طلبید تا‬ ‫ش��رکت های سازنده‪ ،‬مجوز یورو ‪ ۴‬را برای محصوالت‬ ‫خود دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی درباره امار شرکت هایی که تولید موتورسیکلت‬ ‫با اس��تانداردهای یورو ‪ ۴‬را اغاز کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۶۰‬م��دل موتورس��یکلت توانس��تند اس��تانداردها را‬ ‫بگذرانن��د و فک��ر نمی کنم با این وضعی��ت در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال بیش از ‪ ۱۰‬هزار موتورسیکلت تولید‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫ضیاءمق��دم در ادام��ه ب��ه برخی چالش ه��ای این‬ ‫صنعت در کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬استانداردهای‬ ‫زنجیره تامین‬ ‫تحریم و سرنوشت پیش روی صنعت خودرو‬ ‫به هر در و دیواری می زنیم تا تحریم ها را دور بزنیم‬ ‫در ش��رایطی که به دلیل تحریم های جدید‪ ،‬ش��رکت های ژاپنی و‬ ‫کره ای در حال قطع همکاری هستند‪ ،‬چنانچه چینی ها نیز ناگزیر به‬ ‫خروج از ایران شوند وضعیت برای صنعت خودرو سخت خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش پرش��ین خودرو‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫قراردادهای جدید خودرویی سرمایه گذاری مشترک و توسعه سهم‬ ‫داخلی س��ازی را یکی از پیش ش��رط های خود اعالم کرد اما در این‬ ‫فاصل��ه تا خ��روج امریکا از برج��ام درصد داخلی س��ازی پیش بینی‬ ‫ش��ده محقق نش��د‪ .‬امروز با نزدیک ش��دن به تحریم ه��ای جدید‪،‬‬ ‫یکی از دغدغه های قطعه س��ازان و خودروس��ازان تامین قطعاتی است که امکان‬ ‫داخلی سازی انها در کشور وجود ندارد‪ .‬حال در چنین شرایطی سوالی که مطرح‬ ‫می ش��ود این اس��ت که جریان تولید خودرو و قطعه سازی با وجود موانع موجود‬ ‫و مش��کالت تخصیص ارز به کجا خواهد رس��ید؟ ایا خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫می توانند راهکاری را برای دور زدن تحریم ها به کار گرفته و تیراژ تولید را حفظ‬ ‫کنند؟‬ ‫در همین راس��تا محمد ش��هپری‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودرویی با اش��اره ب��ه این موضوع که معضل اصلی در مس��یر‬ ‫صنعت خودرو و قطع ه کش��ور بانک مرکزی است‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی تخصیص‬ ‫ارز قطعه س��ازان را متوقف کرده و نزدیک به ‪ ۲‬هفته اس��ت که هیچ قطعه سازی‬ ‫موفق به دریافت ارز دولتی نش��ده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬صنعتگران این حوزه هر‬ ‫روز با قانون و تبصره ای جدید درباره تخصیص ارز روبه رو می شوند و این وضعیت‬ ‫صنعت خودرو و قطعه را در چرخه معیوبی گرفتار کرده است‪.‬‬ ‫وی نقدینگی را معضل دیگر قطعه سازان در وضعیت فعلی عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته به واس��طه همکاری های بلندمدت فعاالن این صنعت با‬ ‫ش��رکای خارجی‪ ،‬اعتباری برای قطعه س��ازان به وجود امده ب��ود‪ .‬این امر حتی‬ ‫امکان خرید اعتباری و نس��یه از همکاران خارج��ی را برای انها فراهم کرده بود‪.‬‬ ‫کمب��ود ارز و تخصیص نیافتن به مقدار کافی‪ ،‬این اعتبار را دچار خدش��ه کرد و‬ ‫امروز شرکت ها برای ثبت سفارش و خرید مواد اولیه مورد نیاز باید‬ ‫‪ ۳۵‬درصد نرخ را به ش��کل س��پرده و‪ ۱۰۰‬درصد ن��رخ را نیز برای‬ ‫بازگش��ایی ال سی پرداخت کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در واقع صنعتگر باید‬ ‫‪ ۱۳۵‬درص��د خرید را پرداخ��ت کند که در وضعیت کنونی طبیعی‬ ‫است این میزان نقدینگی در واحدهای صنعتی وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫همین موضوع مش��کالت نقدینگی را افزایش داده اس��ت‪ .‬شهپری‬ ‫گفت‪ :‬البته خودروس��ازان نیز در ش��رایط کنونی با معضالت زیادی‬ ‫روبه رو هس��تند به طوری که از یک س��و تیراژ تولید خودرو نزولی‬ ‫ش��ده و از س��وی دیگر درصد قابل توجهی از خودروهای تولی��دی انها به دلیل‬ ‫کس��ری قطعات‪ ،‬به صورت ناقص تولید و در کف کارخانه های خودروسازی باقی‬ ‫مانده است‪ .‬عضو انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی همچنین‬ ‫بخش��ی از مشکل نقدینگی قطعه سازان را مربوط به سرمایه گذاری های بی نتیجه‬ ‫در جری��ان قراردادهای خودرویی دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬درب��اره جبران وضعیت‬ ‫س��رمایه گذاری قطعه سازان باید به قراردادی که با ش��رکت های سیتروئن و پژو‬ ‫منعقد ش��ده رجوع ش��ود‪ .‬در این قراردادها هیچ پیش پرداختی از س��وی طرف‬ ‫خارجی انجام نشده و در این فرایند هر دو طرف اسیب خواهند دید‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه تصریح کرد‪ :‬تحریم های ظالمانه بخش های تولیدی را‬ ‫دچار بحران کرده و قطعه س��ازان تمام تالش خود را به کار بس��ته اند تا تحریم را‬ ‫دور بزنند و جریان تولید حفظ ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬در شرایطی که به جهت تشدید‬ ‫تحریم ها‪ ،‬شرکت های ژاپنی و کره ای در حال قطع همکاری هستند اگر چینی ها‬ ‫نیز ناگزیر به خروج ش��وند وضعیت تولید س��خت تر خواهد ش��د‪ .‬شهپری درباره‬ ‫راهکار توس��عه داخلی س��ازی قطعات در ش��رایط کنونی گفت‪ :‬توجه به موضوع‬ ‫داخلی سازی در وضعیت فعلی بسیار اهمیت دارد اما بومی سازی برخی از قطعات‬ ‫مورد نیاز ممکن نیس��ت زیرا کش��ور خط تولید ان را در اختیار ندارد‪ .‬همچنین‬ ‫تع��دادی از کارخانجات��ی که قطعات را تولید می کنن��د از کیفیت الزم برخوردار‬ ‫نبوده و باید در این راستا تالش بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫کشور از اروپا گرفته می ش��ود و انها این استاندارد را‬ ‫از ابتدای ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی الزم االجرا کرده اند‪ .‬به این‬ ‫شکل که موتورسیکلت های جدید با مولفه های یورو ‪۴‬‬ ‫تولید خواهند ش��د اما موتورسیکلت هایی که در خط‬ ‫تولید هس��تند مهلت یک ساله برای عملی کردن این‬ ‫اس��تانداردها دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬با اس��تناد به این متن‬ ‫و اینکه امادگی الزم در ازمایش��گاه ها فراهم نیس��ت‬ ‫مذاکره هایی با س��ازمان حفاظت محیط زیست شد و‬ ‫این س��ازمان با توجه به اس��تناد به این مدارک قبول‬ ‫کرد حدود ‪ ۱۰‬ماه این استاندارد به تعویق بیفتد‪.‬‬ ‫او اعالم کرد‪ :‬بنابراین قرار اس��ت از ابتدای سال ‪۹۸‬‬ ‫اس��تانداردهای یورو ‪ ۴‬اجرایی ش��وند‪ .‬در این فاصله‬ ‫ش��رکت ها امادگی خواهند داش��ت تا ازمون ها را به‬ ‫انجام برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹ اجب�اری ش�دن اس�تانداردها ب�دون‬ ‫زیرساخت‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬ب��ه س��راغ یک��ی از کارشناس��ان فنی‪-‬‬ ‫مهندس��ی صنعت موتورس��یکلت رفتی��م و موضوع‬ ‫ازمون استانداردهای یورو‪ ۴‬را از وی پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫فرهن��گ اصفهانی درباره روند ازمون اس��تانداردهای‬ ‫یورو‪ ۴‬گفت‪ :‬این استاندارد دارای چند بخش است که‬ ‫تایپ یک و دو این ازمون ها در اس��تاندارد یورو‪ ۳‬نیز‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬با این تفاوت که در استاندارد یورو ‪۴‬‬ ‫از سیکل ‪ WMTC‬استفاده می شود‪ .‬ازمایشگاه های‬ ‫داخلی تا پیش از اجباری ش��دن ای��ن ازمون‪ ،‬امکان‬ ‫تس��ت ان را نداش��تند‪ .‬از انتهای س��ال ‪ ۹۵‬مکاتبه با‬ ‫ازمایشگاه ها انجام شد تا اینکه اواخر سال ‪ ۹۶‬امادگی‬ ‫الزم برای ازمون ها فراهم شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از ان نیز ازمایش��گاه ها با س��یل‬ ‫عظیم محصوالت برای تس��ت اس��تانداردهای یورو‪۴‬‬ ‫روبه رو ش��دند‪ .‬او درباره یکی از تس��ت ها عنوان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ازمایش مربوط ب��ه بخارهای متصاعد‬ ‫ش��ده از موتورس��یکلت که «شِ د تس��ت» (‪SHED‬‬ ‫‪ )TEST‬ن��ام دارد تنه��ا در یکی از دو ازمایش��گاهی‬ ‫که تست االیندگی را انجام می دهند (شرکت بازرسی‬ ‫و کیفیت اس��تاندارد ایران) انجام می ش��ود‪ ،‬البته این‬ ‫ازمایش��گاه نیز توان انجام ازمون های تایپ یک و دو‬ ‫موتورسیکلت هایی که باالی ‪ ۱۳۰‬کیلومتر در ساعت‬ ‫سرعت دارند را ندارد‪.‬‬ ‫اصفهان��ی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ایا یک‬ ‫ازمایش��گاه ت��وان پاس��خگویی ب��ه حج��م تولی��د‬ ‫موتورسیکلت های کش��ور را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع‬ ‫یک ازمایشگاه نمی تواند پاسخگوی این حجم از تولید‬ ‫باش��د‪ .‬به همین دلیل سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫‪ ۲‬م��اه فرصت داد تا تولیدکنن��دگان ابتدا ازمون های‬ ‫دیگر را انجام دهند و تولید ادامه داشته باشد و سپس‬ ‫در ای��ن فرصت ‪ ۲‬ماهه نیز «شِ ��د تس��ت» (‪SHED‬‬ ‫‪ )TEST‬را انجام دهند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت موتورس��یکلت معتقد است‬ ‫اجب��اری کردن اس��تانداردهای ی��ورو ‪ ۴‬برای صنعت‬ ‫موتورسیکلت در انتهای سال ‪ ۹۶‬نسنجیده بود زیرا از‬ ‫ابتدای این س��ال تولید موتورسیکلت های کاربراتوری‬ ‫ممنوع شده بود‪ .‬مشکالت و چالش های بسیاری برای‬ ‫رس��یدن به س��اخت موتورس��یکلت انژکتوری وجود‬ ‫داش��ت و دوباره با وجودی که هن��وز زمان زیادی از‬ ‫تس��ت‪ ،‬کار تحقیق و توسعه و نیز سفارش گذاری این‬ ‫نوع موتورس��یکلت ها نگذشته بود استانداردهای یورو‬ ‫‪ ۴‬اجباری ش��د در حالی که توان تست ان در کشور‬ ‫هنوز فراه��م نبود‪ .‬این کار باعث ضرر و زیان بس��یار‬ ‫ش��رکت های داخلی ش��د به طوری که ‪ ۴‬ماه اس��ت‬ ‫بیشتر تولیدکننده ها هیچ تولید و فروشی نداشته اند‪.‬‬ ‫او از زمان بر بودن دریافت تاییدیه نوع سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد گفت و عنوان کرد‪ :‬ب��رای گرفتن تاییدیه‬ ‫حدود ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۹‬ماه زمان نیاز اس��ت و تا مراحل تایید‬ ‫نوع انجام نش��ود مجوزه��ای الزم برای تولید و عرضه‬ ‫موتورس��یکلت صادر نمی شود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در بهمن سال گذشته‪ ،‬اس��تانداردهای یورو ‪ ۴‬مطرح‬ ‫ش��د و تا گرفتن مجوز تولید و عرض��ه به بازار حدود‬ ‫‪ ۱۰‬ماه زمان نیاز است‪ .‬با احتساب این زمان از ابتدای‬ ‫ابان باید این اس��تانداردها اجباری می شد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫اجباری کردن ان از ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬منطقی نبود و‬ ‫ضربه سنگین به این صنعت می زد‪.‬‬ ‫اصفهانی گفت‪ :‬پیش از هر تصمیمی نخس��ت باید‬ ‫س��نجید زیرس��اخت ها و ظرفیت ان در کشور فراهم‬ ‫است یا خیر؛ ازمایش��گاه ها باید از نیمه نخست سال‬ ‫گذش��ته فعالیت خود را در این راستا اغاز و تجهیزات‬ ‫الزم را فراهم می کردند اما به لحاظ زیرساختی بستر‬ ‫مهیا نبود و در این تصمیم به نوعی ش��تاب زده عمل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اروپا و استانداردهای یورو ‪۵‬‬ ‫اصفهان��ی اظهار کرد‪ :‬اتحادیه اروپا اس��تانداردهای‬ ‫یورو ‪ ۵‬را برای تولیدات جدید از سال ‪۲۰۲۰( ۱۴۰۰‬‬ ‫می�لادی) و برای محصوالت در حال تولید در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬پیش بین��ی ک��رده و به نظر می رس��د در این‬ ‫باره نیز به مش��کل برمی خوریم زیرا بر اساس مصوبه‬ ‫هی��ات وزیران بر اس��اس قانون اروپا از س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫استانداردهای اجرا ش��ده در ایران مطابق زمان بندی‬ ‫استاندارد روز اروپا اجباری می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنع��ت موتورس��یکلت ادامه داد‪:‬‬ ‫مشکل این است که چون ما در داخل امکان طراحی‬ ‫نداریم و از فناوری خارج از کش��ور استفاده می کنیم‬ ‫با چالش های بس��یاری هنگام اجرا روبه رو می ش��ویم‪.‬‬ ‫در اروپا به منظور گرفتن اس��تانداردهای جدید برای‬ ‫مدل های قدیم��ی(در حال تولید) مهلتی یک س��اله‬ ‫قائل می شوند‪ .‬چگونه است که در ایران بالفاصله این‬ ‫الزامات اجرایی می شود؟‬ ‫اصفهانی افزود‪ :‬ایران دانش فنی خود را از کشورهای‬ ‫دیگر می گیرد و این گونه تصمیم ها که در مدت کوتاه‬ ‫گرفته می ش��ود برای صنعت و صنعتگر مشکل افرین‬ ‫است‪ .‬تا سفارش داده ش��ود‪ ،‬نمونه ها بیاید و کارهای‬ ‫تست بر اساس جغرافیای ایران انجام شود ‪ ۹‬ماه زمان‬ ‫نیاز دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬برای چنین تصمیم گیری هایی باید‬ ‫بیش��تر مطالعه و از کارشناس��ان این صنعت مشورت‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫سایپا‬ ‫رئیس هیات مدیره سایپا‪:‬‬ ‫سایپا به دنبال اصالح نرخ خودرو است‬ ‫رئیس هیات مدیره گروه خودروس��ازی سایپا گفت‪ :‬باید بین نرخ‬ ‫فروش خودرو و بهای تمام شده تناسب ایجاد شود تا سایپا بتواند به‬ ‫سود مدنظر دست یابد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬علیرضا بادکوبه گفت‪ :‬در چندماه گذش��ته‬ ‫نرخ خودروهای خارجی در بازار به شدت افزایش یافته اما درحالی که‬ ‫تولیدات داخلی با ارزبری باالیی مواجه هس��تند‪ ،‬خودروهای ساخت‬ ‫داخل مش��مول قیمت گ��ذاری دس��توری می ش��وند و زمینه زیان‬ ‫خودروسازان را فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ایپا برای تولید بسیاری از محصوالت خود در حال پرداخت زیان‬ ‫است و برای دستیابی به سود مدنظر‪ ،‬باید نرخ خودروها متناسب با‬ ‫افزایش هزینه های تولید در امسال‪ ،‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره سایپا تصریح کرد‪ :‬فعالیت های زیادی را برای‬ ‫دستیابی به این هدف انجام داده ایم و امیدواریم با توجه به شرایط‬ ‫موجود به اهداف خود دست یابیم‪.‬‬ ‫بادکوبه گفت‪ :‬ما درخواست ارائه محصوالت خود و کشف نرخ در‬ ‫بورس کاال را دادیم که ش��ورای رقابت موافقت نکرد و چنانچه این‬ ‫درخواس��ت مورد موافقت قرار می گرفت‪ ،‬مطمئنا جلوی زیان سایپا‬ ‫گرفته می شد‪.‬‬ ‫مجلس‬ ‫پیش قراردادهایی بدون غرامت در صنعت خودرو‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬وقتی توافق های خودروسازی طرف ایرانی و فرانسوی‬ ‫در مرحل��ه ق��رارداد و پیش ق��رارداد باقی مانده باش��د طرف ایرانی‬ ‫نمی تواند ش��کایتی برای دریافت غرامت از طرف فرانس��وی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ایس��نا با بیان اینکه قاعده‬ ‫ ‬ ‫س��یدجواد حسینی کیا در گفت وگو با‬ ‫قراردادهای اقتصادی کش��ورها این اس��ت ک��ه پیش بینی های الزم‬ ‫برای فس��خ احتمالی یک جانب��ه قرارداد از س��وی طرف ها در متن‬ ‫قرارداد دیده می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبیعی است در قرارداد همکاری خودروسازان‬ ‫فرانس��وی(رنو ‪ ،‬پژو و پژوس��یتروئن) و ایرانی نیز باید چنین پیش بینی هایی شده‬ ‫باشد‪ .‬به بیان روشن تر‪ ،‬اگر طرف فرانسوی به دلیل تحریم های امریکا قصد ترک‬ ‫ایران را داش��ته باش��د یعنی قرارداد را یک طرفه فسخ کرده‪ ،‬باید به طرف تجاری‬ ‫خود جرایم سنگین یا غرامت پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬اگر همکاری خودروس��ازان فرانس��وی و ایرانی در حد‬ ‫توافق های اولیه یا پیش قرارداد بوده باشد با خروج طرف فرانسوی و‬ ‫ادامه نیافتن همکاری ها طبیعی است نمی تواند سرمایه گذاری های‬ ‫فیزیکی انجام شده در خاک ایران را از کشور خارج کند‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا با اش��اره به اظهارات وزیر س��ابق صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫بارها از وزارتخانه و خودروس��ازان خواست تا متن قراردادهای خود‬ ‫با طرف فرانس��وی را در اختیار کمیس��یون قرار دهند اما عنوان می شد «در حد‬ ‫توافق های اولیه و پیش قرارداد است و اجازه دهید وقتی به مرحله قرارداد رسید‪،‬‬ ‫ ش��ما را در جریان قرار می دهیم»‪ .‬این اتفاق نیفت��اد و امروز هم این موضوع که‬ ‫خودروسازان فرانسوی ایران را ترک می کنند‪ ،‬قوت گرفته است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ویژه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ش�رکت رادیاتور ایران‬ ‫در سال ‪ ۱۳۴۱‬خورشیدی‬ ‫با ظرفیت تولید ساالنه ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۳0‬هزار قطعه به عنوان‬ ‫نخس�تین واح�د صنعتی‬ ‫تولیدکنن�ده رادیات�ور‬ ‫در کش�ور تاس�یس شد‪.‬‬ ‫درحال حاض�ر ش�رکت‬ ‫رادیاتور ای�ران با بیش از‬ ‫نیم ق�رن تجربه به عنوان‬ ‫بزرگترین تولیدکننده رادیاتور خودرو و با بهره گیری از امکانات پیش�رفته‬ ‫و نی�روی انس�انی متخصص یک�ی از بزرگترین تولیدکنن�دگان مبدل های‬ ‫حرارت�ی در خاورمیانه با س�رمایه ای افزون بر ‪ ۳00‬میلی�ارد ریال و خطوط‬ ‫تولیدی به مساحت ‪ ۱۵‬هزار مترمربع است‪.‬‬ ‫از دیگ�ر بخش های این ش�رکت صنعتی ش�امل ازمایش�گاه ها‪ ،‬انبارها‪،‬‬ ‫تحقیق�ات‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬اداری و مالی با مس�احتی افزون بر ‪ ۳۱‬هزار مترمربع‬ ‫اس�ت‪ .‬رادیاتور ایران ب�ا برخ�ورداری از دانش طراحی و فن�ی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫پیش�رفته و متخصص�ان در ح�وزه طراحی و س�اخت‪ ،‬تولیدکنن�ده انواع‬ ‫رادیاتوره�ای خ�ودرو س�بک و س�نگین(الومینیومی‪ ،‬مس�ی‪ -‬برنجی) و‬ ‫سیس�تم های خنک کنن�ده از خ�ودرو ت�ا مبدل های عظی�م حرارتی برای‬ ‫صنایع مختلف‪ ،‬اویل کولر‪ ،‬مبدل های الومینیومی فش�ار قوی‪ ،‬اکسپندی‪،‬‬ ‫ش�بکه های جایگزین و قطعات رادیاتور برای شرکت های خودروساز و بازار‬ ‫قطعات یدکی قطعه تامین می کند‪.‬‬ ‫€ €تهدید کشور به ویژه صنعت خودرو برای تحریم های‬ ‫جدید س�بب ش�ده تا دغدغه داخلی س�ازی ب�ا جدیت‬ ‫بیش�تر پیگیری شود‪ .‬شرکت رادیاتور ایران چند درصد‬ ‫از قطعات مورد نیاز خود را در قالب قطعات منفصله وارد‬ ‫می کند؟‬ ‫ش��رکت رادیاتور ایران هیچ قطعه منفصله ای را وارد نمی کند‬ ‫ام��ا در تامین مواد اولیه با اعمال ش��دن تحریم ها تا حدی با‬ ‫مشکل روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫فعالیت اپلیکیشن خریدوفروش خودروهای دست دوم اغاز می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفت‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه نیاز بازار و دغدغه های مردم و مش��تریان خودروهای‬ ‫دست دوم بر ان شدیم تا اپلیکیشنی برای رفع مشکالت مردم در‬ ‫خرید این خودروها طراحی و اجرا کنیم‪ .‬فرهاد افشار در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرخودرو ادام��ه داد‪ :‬تایید اصالت خودرو و بر اس��اس نظارت‬ ‫اگاه��ی و راهنمایی و رانندگ��ی ناجا انجام خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫مشتریان می توانند اطمینان داشته باشند خودروی خریداری شده‬ ‫دارای اصالت و به دور از مش��کالت حقوقی موجود در بازار خواهد‬ ‫بود‪ .‬تعیین اصالت‪ ،‬تعیین وضعیت س�لامت بدنه خودرو س�لامت‬ ‫فن��ی و داخلی خودرو از مواردی اس��ت که در ای��ن نرم افزار به ان‬ ‫توجه ش��ده است‪ .‬ارائه نرخ کارشناسی ش��ده براساس نرخ واقعی‬ ‫خودرو و با توجه به وضعیت س�لامت خ��ودرو از دیگر مزیت های‬ ‫این اپلیکیشن است‪ .‬مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل‬ ‫ش��هر تهران تصریح کرد‪ :‬بع��د از اقدام متقاضیان و ثبت نام خودرو‬ ‫در این س��امانه از تمام جهت ها عک��س و تصویر خودرو تهیه و در‬ ‫پروفایل ان درج می شود‪ .‬بنابراین مشتریان به طور کامل خودروی‬ ‫مد نظر را می توانند مشاهده کنند‪ .‬او در رابطه با شروع به کار این‬ ‫اپلیکیشن گفت‪ :‬از ابتدای مهر امسال این اپلیکیشن فعال می شود‪.‬‬ ‫طراحی این اپلیکیشن براساس نیاز سنجی بازار انجام شده است و‬ ‫ه��دف ان ارائه خدمات عمومی و رفع نیاز و دغدغه قیمت‪ ،‬اصالت‬ ‫خودرو و رفع مشکالت نقل و انتقاالت اسناد است‪ .‬تمام این مراحل‬ ‫با نظارت اگاهی و پلیس راهنمایی و رانندگی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫افش��ار ادام��ه داد‪ :‬خری��داران خودروه��ای دس��ت دوم در این‬ ‫اپلیکیشن از اصالت خودرو و سالمت ان اگاه خواهند شد‪ .‬با توجه‬ ‫به بازار ازاد و قیمت های غیرکارشناسی شده موجود به این ترتیب‬ ‫خریداران‪ ،‬خودروها را بدون واس��طه و با نرخ کارشناس��ی ش��ده‬ ‫توسط کارشناسان و اداره اگاهی دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ رادیاتورایران در راستای افزایش داخلی سازی و خودکفایی در صنعت خودرو کشور به ثبت رساند‬ ‫بزرگترین تولیدکنندگان مبدل های حرارتی در خاورمیانه‬ ‫€ €با اعمال تحریم های جدید ایا شرکت رادیاتور ایران‬ ‫با مشکل تامین قطعه روبه رو خواهد بود؟‬ ‫در ش��رایط کنونی‪ ،‬در تامین مواد اولی��ه‪ ،‬قطعه و همچنین‬ ‫تولید در داخل کش��ور تا حدی مشکالتی خواهیم داشت‪ .‬باید‬ ‫توجه داشت اعمال تحریم ها به افزایش بهای‬ ‫تمام ش��ده محصوالت در واحدهای صنعتی‬ ‫منج��ر ش��ده و به همان نس��بت ب��ر نرخ‬ ‫تمام ش��ده این شرکت تاثیر خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫€ € برخ�ی قطعه س�ازان در تامین مواد اولی�ه مورد نیاز‬ ‫خود مش�کالتی دارند‪ .‬تامین م�واد اولیه از داخل با نرخ‬ ‫فوب خلیج فارس و وابس�تگی ان به نرخ ارز سبب گالیه ‬ ‫صنعتگران شده اس�ت‪ .‬در زمینه مواد اولیه وارداتی نیز‬ ‫با نزدیک شدن به تحریم ها و دپو شدن مواد در گمرکات‬ ‫و نی�ز کمبود نقدینگ�ی و تامین نکردن ای�ن مواد برای‬ ‫چند ماه از جمله چالش های دیگر قطعه س�ازان است‪ .‬ایا‬ ‫رادیاتور ایران در تامین م�واد اولیه خود نیز چالش های‬ ‫این چنینی دارد؟‬ ‫بله‪ .‬مش��کالت ب��رای تمام صنعتگران از یک جنس اس��ت و‬ ‫چالش های هر بخشی به سایر سطوح زیرمجموعه ها نیز سرایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫€ €رقابت پذیری رادیاتورهای این شرکت در مقابل‬ ‫نوع مشابه خارجی خود در بازار ایران چقدر است؟‬ ‫با وجود کیفیت بس��یار مناسب و مطلوب محصوالت‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬در مقابل مش��ابه خارجی به دلیل پایین‬ ‫بودن درصد تعرفه واردات‪ ،‬رقابت در بازار داخل بس��یار‬ ‫دشوار است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا این تولیدکنن�ده در زمینه ص�ادرات نیز‬ ‫فعالیت دارد؟‬ ‫بله‪ .‬ش��رکت رادیاتور ایران محصوالت خود را به بیش از‬ ‫‪ ۱0‬کشور جهان از جمله اوکراین‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬عراق‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫ترکیه و‪ ...‬صادر می کند‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت تولید این برند چقدر است و درحال حاضر با‬ ‫چند درصد از ظرفیت خود فعالیت دارد؟‬ ‫ظرفیت تولید گروه رادیاتور ایران افزون بر ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن‬ ‫اس��ت و هم اکنون با ‪ ۸۰‬درصد ظرفیت خ��ود در حال فعالیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ € این ش�رکت فع�ال در صنعت خودرو چن�د درصد از‬ ‫ب�ازار داخل‪ -‬به تفکی�ک تامین رادیاتوره�ای مورد نیاز‬ ‫خودروسازان (خط تولید) و نیز بازار لوازم یدکی‪-‬‬ ‫را پوشش می دهد؟‬ ‫رادیاتور ایران بیش از ‪۵۵‬‬ ‫درصد از نیاز خودروسازان را تامین می کند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که حدود ‪ ۴۵‬درصد بازار لوازم یدکی کشور را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫€ € چه تعداد نیروی انسانی در زمینه اشتغالزایی در این‬ ‫شرکت مشغول به فعالیت هستند؟‬ ‫گ��روه رادیاتور ایران با ‪ ۲۵۹‬نفر نیروی انس��انی مش��غول به‬ ‫تولید بوده و در مسئله اشتغالزایی کشور کمک کرده است‪.‬‬ ‫تقسیم سود ‪ 350‬ریالی شرکت رادیاتور ایران بین سهامداران‬ ‫مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت رادیاتور ایران سهامی عام برای‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪ 1396‬روز چهارشنبه ساعت ‪14:00‬در‬ ‫محل شرکت با حضور ‪ 79‬درصد سهامداران و نماینده محترم سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار برگزار گردید‪.‬‬ ‫مجم��ع مذکور با حضوراقایان غالمحس��ن جواهرپ��ور مدیرعامل‪،‬‬ ‫سیدحسین موس��وی خرم و محمود اردکانی هیات مدیره و به ریاست‬ ‫اقای یوس��ف ندیل��ی و نظارت اقایان کامران کریم��ی و علیرضا بیاتی‬ ‫و اق��ای محمودرضا ش��ریفی دبیر مجمع برگ��زار و تصمیمات مجمع‬ ‫به ترتی��ب ذیل مورد تصویب قرار گرفت‪ .‬مجم��ع صورت های مالی را‬ ‫تصویب نمود و به ازای هر س��هم ‪ 350‬ریال سود نقدی بین سهامداران‬ ‫تقسیم نمود‪.‬‬ ‫بازرس اصلی موسس��ه حسابرسی وخدمات مدیریت شهود امین و‬ ‫موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان علی البدل و روزنامه‬ ‫رسمی شرکت اطالعات با اکثریت ارا مورد موافقت قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام هیات مدیره‬ ‫هیات مدیره و مدیریت ش��رکت معتقد است که امانتدار سهامداران‬ ‫محت��رم بوده و به منظور حراس��ت و ارتقاء امانت واگذار ش��ده به انها‪،‬‬ ‫وظیف��ه خ��ود می داند که از انجام هیچ تالش و کوشش��ی دریغ نورزد‪.‬‬ ‫هیات مدی��ره و مدیری��ت ش��رکت معتقد اس��ت تمام��ی افتخارات و‬ ‫موفقیت های کسب شده‪ ،‬در س��ایه حمایت های بی دریغ و با پشتوانه‬ ‫س��هامداران محترم حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬تعامل مطلوب و استفاده از‬ ‫نظرات و انتقادات س��ازنده شما س��هامداران محترم بی شک چراغ راه‬ ‫گذشته‪ ،‬حال و اینده بوده و هست‪ .‬در این راستا بهره مندی از نظرات و‬ ‫رهنمودهای ش��ما عزیزان را ارج نهاده و ان را بستری یگانه در راستای‬ ‫بهبود فرایندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم‪.‬‬ ‫ماموریت‪:‬‬ ‫رادیاتور ایران همس��فری ش��ناخته ش��ده در عرضه سیس��تم های‬ ‫سرمایشی و گرمایشی با بهره مندی از سرمایه انسانی و دانش‪ ،‬اسایش‬ ‫و اطمینان را به جامعه عرضه می نماید‪.‬‬ ‫ارزش سازمانی‪:‬‬ ‫مشتری مداری و ارزش سازمانی و مدیریت مشارکتی و کرامت انسانی‬ ‫اهداف‪:‬‬ ‫س��وداوری‪ /‬توس��عه محصول وتولید بهینه و اقتص��ادی ‪ /‬صادرات‬ ‫محص��ول و افزای��ش درام��د صادرات��ی ‪ /‬رضایتمن��دی ذینفع��ان‬ ‫(سهامداران‪ ،‬مشتریان‪ ،‬تامین کنندگان‪ ،‬کارکنان و جامعه)‬ ‫استراتژی ها‪:‬‬ ‫مدیری��ت زنجیره تامین‪ /‬مدیریت زنجیره توزیع(فروش) ‪ /‬باال بردن‬ ‫چاالکی س��ازمان‪/‬کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی شرکت‬ ‫‪ /‬توس��عه نگرش منسجم به سیس��تم های تعالی سازمانی و مدیریتی‪/‬‬ ‫تولید محصوالتی که حاش��یه سود بیش��تری دارند‪ /‬افزایش سهم بازار‬ ‫با اس��تفاده از زیرساخت های موجود‪/‬توسعه سبد محصوالت‪ /‬افزایش‬ ‫صادرات‬ ‫‹ ‹بازارهای اصلی‪ ،‬وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت‪:‬‬ ‫* صنع��ت قطعه س��ازی جه��ت مص��رف در خودروس��ازان و صنایع‬ ‫نیروگاهی‬ ‫* خدمات پس از فروش و لوازم یدکی‬ ‫* صادرات به بیش از ‪ 10‬کشور شامل کشورهای اوکراین‪ ،‬اذربایجان‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬روسیه‪ ،‬ترکیه و‪...‬‬ ‫نام ش��رکت رادیاتور ایران به عنوان یکی از بزرگترین ش��رکت های‬ ‫رادیاتورس��ازی در خاورمیانه همیش��ه در اذهان مش��تریان داخلی و‬ ‫خارجی بوده و بیش از ‪ %50‬از س��هم بازار داخلی شامل تامین قطعات‬ ‫خودروس��ازان و توزیع قطعات مورد نی��از یدکی در بازار‪ ،‬متعلق به این‬ ‫شرکت می باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه توسعه محصوالت‪:‬‬ ‫قدم��ت باالی ش��رکت در صنعت باع��ث افزایش در توان ش��رکت‬ ‫در ش��ناخت ب��ازار و نیازه��ای مش��تریان ش��ده و به ش��رکت امکان‬ ‫توس��عه محص��والت جدی��د و بهب��ود محص��والت فعل��ی را داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫لذا ش��رکت می تواند خ��ودرا با نیازهای جدید بازار ومش��تریانش‬ ‫وف��ق داده و در نتیج��ه هم��واره در ت�لاش می باش��د ب��ا انج��ام‬ ‫مطالع��ات الزم به عرص��ه بازارهای جدی��د داخل��ی و صادراتی ورود‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫درخصوص صادرات محصوالت برنامه ریزی مناسب انجام شده و در‬ ‫این راستا ضمن افزایش صادرات و ورود به بازارهای جدید (کشورهای‬ ‫قزاقس��تان و ترکیه) نیز انجام ش��ده اس��ت و برای س��ال مالی اتی نیز‬ ‫افزایش صادرات از جمله به کش��ور اس��لواکی نی��ز مدنظر قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫قابل ذکر اس��ت محصوالت جدید متناس��ب با نیاز خودروس��ازها‬ ‫ازجمل��ه رادیاتور خ��ودرو برلیانس و پ��ژو ‪ 2008‬و‪ ...‬نیز انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها‪:‬‬ ‫در راستای دس��تیابی به اهداف تعریف شده‪ ،‬تمرکز بر کنترل بهای‬ ‫تمام شده محصوالت با توجه به افزایش قیمت فلزات رنگین‪ ،‬نرخ ارز و‬ ‫هزینه های تبدیل وتوس��عه محصوالت جدید سعی می نماید به سطح‬ ‫باالتری از فروش و س��وداوری دس��ت یابد و شناسایی بازارهای جدید‬ ‫خصوصا صادراتی‪.‬‬ ‫شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)‬ ‫وضعیت رتبه بندی افشا اطالعات و نقدشوندگی سهام شرکت‬ ‫‪1396/12/29‬‬ ‫‪1395/12/30‬‬ ‫کیفیت افشا و اطالع رسانی‬ ‫‪14‬‬ ‫‪102‬‬ ‫شرح‬ ‫تعداد روزهای گشایش نماد‬ ‫‪234‬‬ ‫‪246‬‬ ‫تعداد روزهای معامالتی‬ ‫‪232‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی چالش ها و ریسک های پیش رو‪:‬‬ ‫مهمترین چالش های پیش روی ش��رکت عبارت اس��ت از نوس��انات و‬ ‫افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه که عمدتا ناشی از افزایش قیمت جهانی‬ ‫فل��زات رنگی��ن و افزایش قیمت ارز و تورم و از دس��ت دادن بازار فروش‬ ‫ناش��ی از ورود رقبای جدید و کاهش تقاضای ش��رکت های خودروساز‬ ‫اس��ت‪ .‬در رابطه ب��ا افزایش ن��رخ ارز و افزایش قیمت فل��زات رنگین‪،‬‬ ‫ش��رکت با چالش افزایش بهای تمام ش��ده محصوالت مواجه می باشد‬ ‫که با برنامه ریزی های صورت گرفته س��عی شده چالش مذکور کنترل‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت رقابت‪ ،‬ریسک رقابت‪:‬‬ ‫یک��ی از موضوع��ات موج��ود در بازار رقاب��ت متفاوت ب��ودن وضعیت‬ ‫کس��ب وکار ش��رکت به دلیل الزام بر رعایت چارچوب ه��ا و قوانین بورس‬ ‫و موضوع��ات مالیات��ی و ثبت دفاتر خود نس��بت به س��ایر رقبا که همگی‬ ‫ش��رکت های غیربورس��ی می باشند‪ ،‬اس��ت‪ .‬در این راس��تا همواره تالش‬ ‫نموده ایم با اتکا به نقاط قوت و شناس��ایی فرصت ها‪ ،‬بسترهای الزم جهت‬ ‫حفظ توان رقابت و افزایش سهم بازار در محصوالت مختلف را پیاده سازیم‪.‬‬ ‫ تحلیلی از چشم انداز شرکت‪:‬‬‫اهداف ش��رکت شامل موارد ذیل می باشد که در راستای حفظ توان‬ ‫تولید و فروش تعریف گردیده اند‪:‬‬ ‫ افزایش سهم بازار محصوالت الومینیومی‬‫ حفظ سهم بازار محصوالت مس و برنجی‬‫ افزایش صادرات انواع رادیاتور‪:‬‬‫برنامه توسعه تکنولوژی‪ ،‬نواوری با توجه به شرایط بازار و رقبا و لزوم‬ ‫انجام صادرات‬ ‫* با توجه به اینکه پیش بینی می ش��ود رادیاتورهای اکس��پندی در‬ ‫حوزه کش��ورهای ‪ CIS‬از اس��تقبال خوبی برخوردار باش��د‪ ،‬لذا تولید‬ ‫انبوه ‪ 6‬مدل رادیاتورهای اکس��پندی برای خودروهای ‪ GAZelle‬و‬ ‫‪ VOLGA‬در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫* ارتقاء سیس��تم تست نشتی رادیاتورها از روش موجود (تست تر)‬ ‫به روش خشک‬ ‫‪ -‬افزایش سوداوری‬ ‫صورت سود و زیان‬ ‫سال مالی منتهی به ‪ 29‬اسفند ‪1396‬‬ ‫یادداشت‬ ‫درامدهای عملیاتی‬ ‫بهای تمام شده درامدهای عملیاتی‬ ‫سود ناخالص‬ ‫هزینه های فروش‪ ،‬اداری و عمومی‬ ‫سایر اقالم عملیاتی‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫(‪)72.441‬‬ ‫‪60.940‬‬ ‫سود عملیاتی‬ ‫هزینه های مالی‬ ‫سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫(‪)229‬‬ ‫‪11.266‬‬ ‫سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات‬ ‫مالیات بر درامد‬ ‫سود خالص عملیات در حال تداوم‬ ‫سود پایه هر سهم‪:‬‬ ‫ناشی از عملیات در حال تداوم‪:‬‬ ‫عملیاتی‬ ‫غیرعملیاتی‬ ‫سود پایه هر سهم‬ ‫گردش حساب سود (زیان) انباشته‬ ‫سود خالص‬ ‫سود انباشته در ابتدای سال‬ ‫تعدیالت سنواتی‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫سود انباشته در پایان سال‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.503.897‬‬ ‫(‪)1.332.552‬‬ ‫‪171.345‬‬ ‫(‪)11.501‬‬ ‫‪159.844‬‬ ‫‪11.037‬‬ ‫‪170.881‬‬ ‫(‪)31.012‬‬ ‫‪139.869‬‬ ‫‪12-2‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫سود انباش��ته در ابتدای س��ال – تعدیل‬ ‫شده‬ ‫سود سهام مصوب‬ ‫افزایش سرمایه‬ ‫سود قابل تخصیص‬ ‫اندوخته قانونی‬ ‫‪1396‬‬ ‫‪347.150‬‬ ‫(‪)5.978‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪466‬‬ ‫‪139.869‬‬ ‫‪341.172‬‬ ‫(‪)105.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪236.172‬‬ ‫‪376.041‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪376.041‬‬ ‫‪.‬‬ ‫(تجدید ارائه شده)‬ ‫‪1395‬‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪1.543.228‬‬ ‫(‪)1.301.502‬‬ ‫‪241.726‬‬ ‫(‪)77.295‬‬ ‫‪15.373‬‬ ‫(‪)61.922‬‬ ‫‪179.804‬‬ ‫(‪)71‬‬ ‫‪20.188‬‬ ‫‪20.117‬‬ ‫‪199.921‬‬ ‫(‪)38.426‬‬ ‫‪161.495‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪161.495‬‬ ‫‪419.692‬‬ ‫‪)11.005( .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪408.687‬‬ ‫(‪)144.000‬‬ ‫(‪)76.717‬‬ ‫‪187.970‬‬ ‫‪349.465‬‬ ‫(‪)8.293‬‬ ‫(‪)8.293‬‬ ‫‪341.172‬‬ ‫ شنبه‬ ‫یکسان سازی توزیع سوخت رانندگان سراسر کشور‬ ‫عضو هیات عامل س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای گفت‪ :‬با‬ ‫تفاهم انجام ش��ده‪​،‬محدودیت ارائه سوخت در شهرهای مرزی حذف‬ ‫و توزیع س��وخت در سراس��ر کشور یکسان می ش��ود‪ .‬فرامرز مداح با‬ ‫اش��اره به توزیع سوخت ب ه شکل پایه برای فعالیت های درون شهری و‬ ‫عملکردی برای برون ش��هری افزود‪ :‬سقف سوخت خودروها در حالت‬ ‫عملک��ردی برای برخی خودروها ب ه ش��کل کامل حذف و برای برخی‬ ‫حداقل ‪ ۲۰‬درصد افزایش خواه��د یافت‪ .‬وی با بیان اینکه متقاضیان‬ ‫حذف کامل س��قف دریافت سوخت عملکردی می توانند تقاضای خود‬ ‫را به س��ازمان راهداری اعالم کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬س��ازمان راهداری این‬ ‫درخواست را به شرکت پاالیش و پخش ارائه خواهد کرد که این روند‬ ‫س��بب اختصاص سوخت بیش��تر به رانندگان خواهد شد‪ .‬عضو هیات‬ ‫عامل س��ازمان راه��داری و حمل ونقل جاده ای با اش��اره به پلمپ ‪۷۰‬‬ ‫شرکت متخلف دریافت کننده کمیسیون اضافه از رانندگان گفت‪۲۲۴ :‬‬ ‫ش��رکت نیز جریمه نقدی شده اند‪ .‬وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۴‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬شرکت فعال در این بخش حضور دارند‪ ،‬افزود‪ :‬برخی شرکت ها با‬ ‫برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا از ش��رایط سوءاستفاده کرده اند‬ ‫که این اجحاف در حق راننده اس��ت که در صورت گزارش از س��وی‬ ‫رانندگان برخورد جدی می ش��ود‪ .‬مداح با اشاره به اینکه دائم در حال‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫پیگیری مطالبات رانندگان هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توزیع الستیک با نرخ‬ ‫مصوب اغاز شده که ممکن است به اندازه کافی نباشد بنابراین تا ایجاد‬ ‫تعادل در بازار این رویه ادامه خواهد داش��ت‪ .‬در این راستا صنف تایر‬ ‫متقاضی افزایش قیمت محصوالت خود هس��تند زیرا عنوان می کنند‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز انها تا ‪ ۷۰‬درصد افزایش قیمت داش��ته اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر کشور در زمینه تایرهای س��واری با مشکل جدی روبه رو‬ ‫نیست و تمام الس��تیک های مورد نیاز از سوی تولیدکنندگان داخلی‬ ‫تولید و تامین می شود‪ .‬تنها در بخش تایرهای خودروهای تجاری نیاز‬ ‫است بخشی از انها از خارج تامین شود‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫واردکنندگان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫نیز گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪ ۴۰‬درص��د خودروهای کش��ورهای صنعتی‬ ‫و خودروس��از مرب��وط به خودروهای خارجی اس��ت‪ .‬بس��یاری از‬ ‫کشورهای خودروساز دنیا که ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬شرکت سازنده دارند سهمی از‬ ‫بازار خودرو خود را به وارداتی ها اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫وی درباره امار واردات س��ال ‪ ۹۶‬کشور گفت‪ ۴/۶ :‬درصد از بازار‬ ‫خودرو کشور مربوط به وارداتی ها بود و به ازای هر خودرو بین ‪۵۵‬‬ ‫تا ‪ ۹۵‬درصد تعرفه گرفته می شد‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پایان گفت‪:‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬درامد دولت در قبال واردات خودرو ‪ ۱۰‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در سال می شود‪.‬‬ ‫نشست خبری انجمن واردکنندگان خودرو‪ ،‬روز گذشته در محل‬ ‫این انجمن برگزار ش��د‪ .‬انجمن واردکنندگان خودرو ‪ ۳۳‬عضو دارد‬ ‫و بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد برندهای رس��می فعال(‪ ۱۸‬عضو) در کش��ور‬ ‫عضو ان هستند‪.‬‬ ‫ممنوعی��ت واردات خودرو و التهاب موجود در بازار‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن این حوزه را درگیر خود کرده است‪ .‬انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خودرو به عنوان یک ضلع از موضوع صنعت خودرو‬ ‫برای شفاف س��ازی برخی ش��بهه ها در این نشس��ت با بیان برخی‬ ‫مشکالت به پرسش های اهالی رسانه پاسخ داد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت های متفاوت‬ ‫‹ ‹شفاف سازی دیرهنگام‬ ‫در اغ��از نشس��ت‪ ،‬ک��وروش مرشدس��لوک‪ ،‬ریی��س انجم��ن‬ ‫واردکنندگان خودرو در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬مجمع س��االنه این‬ ‫انجمن ماه گذش��ته برگزار شد و اعضای هیات مدیره جدید انتخاب‬ ‫ش��دند‪ .‬اس��اس فعالیت هیات مدیره جدید تعامل با دولت با توجه‬ ‫شرایط س��خت اقتصادی کشور است‪ .‬سیاس��ت های کشور درباره‬ ‫مسئله واردات به همراهی و همکاری بخش خصوصی نیاز دارد که‬ ‫این انجمن با این باور همکاری و تعامل با دولتمردان و سازمان های‬ ‫ذی ربط را در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردان��ی از رئیس جمهوری برای ورود ب��ه موضوع ثبت‬ ‫س��فارش ها و واردات غیرقانون��ی خودروها گفت‪ :‬شفاف س��ازی به‬ ‫اعتماد منجر شده و در پی ان‪ ،‬از حجم شایعه ها کاسته می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬مس��ئله واردات خودروه��ای غیرقانون��ی مربوط به ‪۶‬‬ ‫ماه گذش��ته اس��ت و انتظار داش��تیم وزارتخانه پی��ش از به وجود‬ ‫ام��دن وضعیت فعلی به موضوع رس��یدگی کند‪ .‬مس��ئله با تاخیر‬ ‫شفاف س��ازی ش��د و همین امر به بازار ش��ایعه ها دامن زد‪ ،‬واردات‬ ‫غیرقانون��ی گس��ترش یافت و به نوعی تم��ام واردکنندگان خودرو‬ ‫متهم به فعالیت غیرقانونی شدند‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد‪ :‬به‬ ‫طور قطع بین متخلفان و کس��انی که در فضای سالم در چارچوب‬ ‫قانون و همکاری با وزارتخانه فعالیت دارند تفاوت هست‪ .‬با هجمه‬ ‫ب��ه تمام واردکنن��دگان مس��ئله کارافرینی این گروه زیر س��وال‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار خودرو به همراهی انجم��ن با دولت اول روحانی‬ ‫در مس��ئله تولید خودروهای جدید و انعقاد قراردادها اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این همکاری اعضا برای حل مشکالت بازار خودرو ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف عوامل تخلف برای ممانعت از ان‬ ‫مرشدس��لوک در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬همیشه به مسئله تخلف‬ ‫می پردازیم در حالی که عوامل تخلف فراموش می ش��ود‪ .‬بی ثباتی‬ ‫قوانی��ن و مق��ررات‪ ،‬در نظر نگرفتن نظر کارشناس��ان و فعاالن ان‬ ‫ح��وزه و ابالغ دس��تورهای ناگهان��ی از عوامل زمینه س��از این نوع‬ ‫تخلف ها است‪ .‬در شرایط کنونی باید به این مولفه ها توجه شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬فضا را ال��وده می کنیم و تنها به دنبال متخلف‬ ‫هس��تیم‪ .‬اگر ثبات قانونی وجود داشته باشد و از نظر کارشناسانی‬ ‫که در ان حوزه تجربه دارند‪ ،‬استفاده شود از تصمیم های شتاب زده‬ ‫جلوگیری و اسیب ها نیز کمتر می شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدی��ره انجمن واردکنندگان خودرو به ش��رایط‬ ‫موجود اشاره کرد و گفت‪ :‬امروز باید بتوانیم از حجم مشکالت بازار‬ ‫خودرو کم و به مصرف کننده کمک کنیم‪.‬‬ ‫در نشست خبری انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شد‬ ‫تهدیدهای ممنوعیت واردات‬ ‫‹ ‹مردم به دنبال خودروهای ارز دولتی‬ ‫مرشدس��لوک در ادامه گفت وگوی خود با اهالی رسانه به موضوع‬ ‫ارز پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬هجمه هایی از دریافت ارز دولتی از س��وی‬ ‫واردکنندگان خودرو مطرح می ش��ود؛ نخس��ت اینکه سال گذشته‬ ‫هیچ ی��ک از واردکنن��دگان خودرو ارز دولت��ی دریافت نکردند زیرا‬ ‫مشمول این قانون نبودند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چند ماه پیش اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری از تک نرخی ش��دن ارز خب��ر داد و اعالم کرد که‬ ‫کمب��ودی برای دریافت ارز تک نرخی وجود ن��دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای‬ ‫گرفتن ان اولویتی اعالم نش��د‪ .‬سامانه «نیما» راه اندازی و قرار شد‬ ‫فعالیت ه��ا از این طریق برای گرفت��ن ارز تک نرخی و واردات ادامه‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ثبت س��فارش انجام ش��د و می��زان ارز تخصیص یافته‬ ‫ب��ه واردکنندگان خودرو ‪ ۱۵‬درصد و باقی ظرفیت ثبت س��فارش‬ ‫دارای خال ارزی بود‪ .‬واردکنندگان برای پاس��خگویی به مشتریان‪،‬‬ ‫می توانند مطالبه ‪ ۸۵‬درصد باقی ارز تک نرخی را داشته باشند‪.‬‬ ‫به گفته این فعال بازار خودرو‪ ۳ ،‬تا ‪ ۶‬شرکت واردکننده فقط ‪۸۰‬‬ ‫خ��ودرو با ارز دولت��ی وارد کردند در حالی که هجمه ها در این باره‬ ‫بسیار گسترده است‪ .‬امروز مردم متقاضی خودروهایی با ارز دولتی‬ ‫در بازار هستند و باید پاسخگو بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز خودرویی کشور‬ ‫مرشدس��لوک در ادامه این موضوع با قطعیت ه��ر گونه واردات‬ ‫خ��ودرو با ارز دولتی و فروش با ارز ازاد را از س��وی اعضای انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خودرو رد کرد و گفت‪ :‬واردات با ارز دولتی و فروش‬ ‫با ارز ازاد در بازار خودرو با توجه به نظارت هفتگی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ممکن نیست‪.‬‬ ‫وی برای شفاف سازی بیشتر به سلسله ارقامی در این حوزه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۶‬در مدت ‪ ۴‬س��ال ‪ ۲۹۸‬هزار خودرو‬ ‫وارد شد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬ساالنه ‪ ۷۰‬دستگاه می شود‪ .‬بارها به مدیران و‬ ‫مس��ئوالن دولتی اعالم شد بازار کشش بیش از این تعداد(‪ ۷۰‬هزار‬ ‫خودرو در هر سال) را ندارد(البته این امر برای سال های ‪ ۹۳‬تا ‪۹۶‬‬ ‫است)‪ .‬ممکن است در یک سال با توجه به شرایط موجود ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫خودرو وارد ش��ده باشد و س��ال بعد برای جبران کسری بازار ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار خودرو ثبت سفارش شده و به بازار عرضه شده باشد‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به ارزبری این‬ ‫تعداد اشاره کرد و گفت‪ ۶ :‬میلیارد و ‪ ۲۶۱‬میلیون دالر برای واردات‬ ‫‪ ۲۹۸‬هزار خودرو پرداخت شد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در محاس��به ای س��اده ن��رخ هر خ��ودرو ‪ ۲۱‬هزار دالر‬ ‫می ش��ود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬س��االنه ‪ ۱/۵‬میلیارد دالر ارز برای واردات ‪۷۰‬‬ ‫هزار خودرو نیاز اس��ت‪ .‬تمام این اطالعات بر اس��اس امار گمرکات‬ ‫کشور به دست امده است‪.‬‬ ‫مرشدس��لوک به اطالعات اش��تباهی که در این زمینه منتشر و‬ ‫همان امار نادرس��ت مبنای برخی تصمیم گیری ها می شود‪ ،‬اشاره‬ ‫مجمع‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت سایپا اعالم کرد‪:‬‬ ‫شفافیت مالی سرلوحه فعالیت های سایپا‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی بر اساس یک سلس��له اطالعاتی که در رس��انه ها منتشر‬ ‫می شود تصمیم گیری می کنند که مبنای درستی ندارد و بر همان‬ ‫اساس‪ ،‬دستور صادر و ابالغ می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا گالیه از مالیات ‪ ۶۰‬درصدی خودرو عنوان کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫مالیات س��ایر کاالهای تجاری ‪ ۲۵‬درصد اس��ت در حالی که برای‬ ‫خودرو این گونه نیس��ت‪ .‬این امر ناشی از همان اطالعات نادرستی‬ ‫بوده که مبنای تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شروع تعدیل نیرو در صنف واردکنندگان‬ ‫در ادامه‪ ،‬این عضو هیات مدی��ره انجمن واردکنندگان خودرو به‬ ‫چالش های پیش روی نمایندگان واردکنندگان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در شرایط به وجودامده تعدیل نیرو یکی از مسائلی است که فعاالن‬ ‫این حرفه با ان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۲۵ :‬هزار فرصت شغلی با واردات خودرو ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت��ی‪ ،‬به ازای هر ‪ ۳‬خودرو وارداتی یک ش��غل ایجاد‬ ‫می ش��ود در حالی که بسیاری برای ماندن در این عرصه ناگزیر به‬ ‫تعدیل نیرو شده اند‪.‬‬ ‫او درباره اس��قاط خودروها نیز توضیح داد‪ :‬مسئله اسقاط خودرو‬ ‫در ش��رح وظایف واردکنندگان اس��ت‪ .‬هم اکنون کشور ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫خودرو فرس��وده دارد که با ممنوعیت واردات در عمل این موضوع‬ ‫نیز به کما می رود‪.‬‬ ‫مرشدس��لوک درب��اره موض��وع واردات در کش��ورهای صنعتی‬ ‫در ادامه نشس��ت‪ ،‬اعض��ای هیات مدیره انجمن به پرس��ش های‬ ‫خبرنگاران پاس��خ دادند‪ .‬مرشدس��لوک در پاسخ به پرسشی درباره‬ ‫حب��اب قیمتی بازار خ��ودرو گفت‪ :‬میزان حباب ن��رخ خودروهای‬ ‫واردات��ی در بازار با توجه به نوع برند متفاوت اس��ت‪ .‬در این زمینه‬ ‫خودروهایی که تعداد بیشتری در بازار موجودی دارند میزان حباب‬ ‫کمت��ر و خودروهایی ک��ه عرضه ان در بازار محدود اس��ت‪ ،‬میزان‬ ‫حباب بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬برخی برندهای خ��اص به دلیل موجودی اندک‬ ‫انها‪ ،‬نرخ نداش��ته و عرضه کنندگان مختل��ف قیمت های متفاوتی‬ ‫اعالم می کنند‪.‬‬ ‫او اش��اره کرد‪ :‬خودرو به یک کاالی س��رمایه ای تبدیل ش��ده و‬ ‫مردم برای سرمایه گذاری و نه نیاز واقعی‪ ،‬خرید می کنند‪ .‬پیشنهاد‬ ‫انجمن این اس��ت که ب��رای از بین رفتن حباب ن��رخ خودروهای‬ ‫واردات��ی و متعادل ش��دن قیمت ها‪ ،‬دولت اج��ازه واردات ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫خودرو ثبت سفارش ش��ده در گذشته را بدهد تا بتوان با مدیریت‬ ‫نیاز امسال بازار را تامین کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درب��اره احت��کار خودرو از س��وی‬ ‫ش��رکت های واردکننده خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬تمام فرایند واردات خودرو‬ ‫در کنترل س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است‬ ‫و امکان احتکار وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹امارهای غیرواقعی‬ ‫همچنی��ن مهدی دادف��ر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنن��دگان خودرو در‬ ‫پاسخ به اینکه به تازگی اعالم شد تعداد قابل توجهی خودرو اپتیما‬ ‫در پارکین��گ یک��ی از بازارهای بزرگ در حال س��اخت‪ ،‬نگهداری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ ۲۷۰ :‬خودرو اپتیما دو سال در پارکینگ یک‬ ‫مجتم��ع تجاری بوده که برای حمل ونقل ان مجموعه تهیه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال‪ ۲۷۰ ،‬دس��تگاه را ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬خودرو اعالم‬ ‫کردند که بزرگنمایی بوده و صحت ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ ها افزایش می یابد‬ ‫در ادامه‪ ،‬علی عزیزی از دیگر اعضای هیات مدیره انجمن با اشاره‬ ‫به اینکه با ممنوعیت واردات خودرو زنجیره ای از کس��ب وکار دچار‬ ‫ضرر و زیان می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بازار خ��ودرو همواره پس از بازار ارز و‬ ‫طال تحت تاثیر شرایط اقتصادی بوده و پیش بینی می شود این بازار‬ ‫پس از وقفه ای کوتاه‪ ،‬دوباره با رشد نرخ روبه رو شود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫س��رمایه ها بین بازارهای بی شمار در حال گردش است و بازارها با‬ ‫نوسان همراه هستند‪.‬‬ ‫در پای��ان نی��ز عن��وان ش��د انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو در‬ ‫جلس��ه های دولتی حضور داش��ته و همواره نظرهای خود را اعالم‬ ‫کرده اما سخنان انها در تصمیم گیری ها لحاظ نشده است‪.‬‬ ‫واردات‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کشور‪:‬‬ ‫جزییات پرونده واردات خودرو فعال محرمانه است‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مجمع عمومی عادی ساالنه گفت‪ :‬بنای‬ ‫گروه سایپا بر شفافیت است و هرگز از موضوع شفافیت فاصله نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬محس��ن قاس��م جهرودی با بیان این مطلب افزود‪ :‬تنها‬ ‫از طریق تولید به دنبال ارتقای کارنامه فعالیت مالی و اقتصادی خود هستیم‪.‬‬ ‫به گفته قاسم جهرودی از ابتدای امسال ستاد تدابیر ویژه در سایپا تشکیل شده‬ ‫و برای مقابله با تحریم ها برنامه ریزی های الزم انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا ادامه داد‪ :‬ما با برنامه ری��زی به مقابله با‬ ‫ن باره تا پایان س��ال مواد و قطعات ‪ CKD‬و سایر‬ ‫تحریم ها خواهیم رفت و در ای ‬ ‫مایحتاج تولیدی خود را فراهم کرده ایم‪.‬‬ ‫وی درباره س��هام س��ایپا و فعالیت های بورسی این ش��رکت افزود‪ :‬سهام سایپا‬ ‫ارزش واقع��ی خود را پیدا خواهد کرد و این گروه به دنبال حفظ منافع صاحبان‬ ‫سهام و متقاضیان خرید سهام سایپا است‪.‬‬ ‫قاس��م جهرودی تاکید کرد‪ :‬سهام سایپا ارزش واقعی خود را پیدا خواهد کرد و‬ ‫جایگاه اصلی خود را ب ه دست می اورد‪.‬‬ ‫تولید اتوبوس کاهش یافت‬ ‫خرداد امس��ال تولید انواع اتوبوس به طور میانگین ‪ ۴۶.۱‬درصد کاهش یافت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬در این مدت تولید انواع اتوبوس از ‪ ۱۴۱‬دس��تگاه در خرداد س��ال‬ ‫گذشته به ‪ ۷۶‬دستگاه رسید‪ .‬خرداد امسال تولید این محصول در پیشرودیزل اسیا‬ ‫نزولی بوده و از ‪ ۸‬دس��تگاه در خرداد سال گذش��ته به یک دستگاه کاهش یافت‪.‬‬ ‫تولید انواع اتوبوس در ش��رکت عقاب افشان نیز کاهش یافته و از ‪ ۱۰۰‬دستگاه در‬ ‫خرداد س��ال ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۷۵‬دس��تگاه رس��ید‪ .‬در این مدت تولید انواع اتوبوس در‬ ‫ایران خ��ودرو دیزل نیز ب��ا کاهش ‪ ۱۰۰‬درصدی همراه بوده و از ‪ ۳۲‬دس��تگاه در‬ ‫خرداد گذش��ته به صفر کاهش یافت‪.‬تولید این محصول در یاوران خودرو شرق نیز‬ ‫متوقف شده و از یک دستگاه در خرداد سال گذشته به صفر در سال ‪ ۱۳۹۷‬رسید‪.‬‬ ‫باید از زمین خوردن صنعت خودرو‬ ‫جلوگیری شود‬ ‫عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی باید با اس��تفاده از نیروها‬ ‫و ت��وان داخلی و در راس��تای اقتص��اد مقاومتی که‬ ‫اش��تغال و باروری اقتصاد را به همراه دارد تدابیری‬ ‫اندیشیده ش��ده و سازوکارهایی به کار بسته شود تا‬ ‫صنعت خودرو روند طبیعی خود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫حس��ن بهرام نی��ا در گفت وگ��و ب��ا خبرخ��ودرو‬ ‫افزود‪ :‬خروج ش��رکت های خودروس��از اروپایی قابل‬ ‫پیش بینی بود و حتی مشخص بود که تحریم ها نیز‬ ‫زودتر از موعد مقرر اجرایی خواهند شد‪.‬‬ ‫عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس ش��ورای اس�لامی بیان ک��رد‪ :‬مدیران‬ ‫ش��رکت های خودروساز کش��ور باید برای خروج ش��رکای خارجی خود برنامه ریزی‬ ‫می کردند‪ .‬ش��اید چنین برنامه هایی را در دس��تور کار خود قرار داده باش��ند اما اگر‬ ‫تدابیری در این زمینه اندیشیده نشده باید به شکل جدی به موضوع پرداخته شود‪.‬‬ ‫بهرام نیا اظهار کرد‪ :‬برنامه ریزی های مس��ئوالن ب��رای تولید خودرو در قرارداد های‬ ‫جوینت ونچر باید با بدبینانه ترین نگاه ممکن نس��بت به قراردادها یعنی بدعهدی این‬ ‫شرکت ها و خروج انها از ایران باشد که در صورت عدم مشارکت‪ ،‬برنامه های راهبردی‬ ‫جایگزین وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور گفت‪ :‬تحقیقات بازرسان این سازمان درباره‬ ‫پرونده واردات خودرو هنوز تمام نش��ده و به صورت مش��ترک با دادستانی تهران‬ ‫ادامه دارد اما فعال جزییات گزارش های این پرونده محرمانه است‪.‬‬ ‫به گزارش از ایرنا‪ ،‬ناصر س��راج در پاس��خ به این س��وال که ایا گزارش سازمان‬ ‫بازرسی کل کشور درباره واردات غیرمجاز خودروهای لوکس تکمیل و به مراجع‬ ‫قضایی ارس��ال شده اس��ت یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشغول کار روی پرونده هستیم و‬ ‫هنوز بررسی ها و تحقیقات سازمان بازرسی روی این موضوع تمام نشده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بازرسی کل کش��ور افزود‪ :‬به دلیل محرمانه بودن گزارش های‬ ‫این س��ازمان‪ ،‬امکان بیان جزییات پرونده وجود ندارد اما به صورت مش��ترک با‬ ‫دادس��تانی و مرجع قضایی‪ ،‬مش��غول کار روی پرونده واردات غیرمجاز خودرو و‬ ‫همچنین پرونده سکه و ارز هستیم‪.‬‬ ‫س��راج ادامه داد‪ :‬بخش��ی از پرونده را به مرجع قضایی ارس��ال کردیم اما هنوز‬ ‫تحقیقات و بررسی های سازمان بازرسی تمام نشده است‪.‬‬ ‫پیش��تر ایت اهلل صادق املی الریجانی‪ ،‬رئیس قوه قضایی��ه از احضار‪ ،‬بازجویی و‬ ‫ممنوع الخروجی برخی مدیران و مس��ئوالن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫ارتباط با پرونده واردات خودرو خبر داده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری نیز چند روز پیش طی نامه ای ضمن صدور برخی دستورات به‬ ‫وزارتخانه های ذی ربط درباره پرونده واردات خودرو‪ ،‬از رئیس قوه قضاییه خواست‬ ‫ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و س��رعت و خارج از نوبت به این پرونده رس��یدگی‬ ‫ش��ود و مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برس��ند و اموال و سودهای کالن‬ ‫نامشروع به بیت المال بازگردد‪.‬‬ ‫سخنگوی قو ه قضاییه نیز در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری خود از‬ ‫ایجاد ش��عب و قضاوت ویژه در دادسرا و دادگاه برای رسیدگی به پرونده واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬سکه و ارز خبر داده است‪.‬‬ ‫ان طور که رئیس جمهوری اعالم کرد «بنا بر گزارش وزارت اطالعات این تخلف‬ ‫از طری��ق ثبت س��فارش های غیرقانونی و اخالل در بازار موجب تش��دید واردات‬ ‫خودرو و خروج گس��ترده ارز از کش��ور‪ ،‬ایجاد تقاض��ای کاذب و افزایش بی رویه‬ ‫قیمت‪ ،‬کس��ب س��ودهای نامش��روع و بروز پدیده داللی در حوزه ثبت س��فارش‬ ‫ش��ده است و بر اس��اس گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تخلفات از طریق‬ ‫دس��تکاری در تاریخ ثبت سفارش‪ ،‬تغییر در عنوان کاالی مورد سفارش و تخلف‬ ‫در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است‪.‬‬ ‫در این گزارش گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت س��فارش خودرو شامل‬ ‫برخ��ی کارکن��ان این وزارتخانه‪ ،‬تع��دادی از واردکنندگان خ��ودرو و چند نفر از‬ ‫کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش‬ ‫معرفی شده اند‪».‬‬ ‫همچنین دوم مرداد عباس جعفری دولت ابادی‪ ،‬دادس��تان عمومی و انقالب از‬ ‫دس��تگیری ‪ ۵‬نفر در ارتباط با پرون��ده واردات خودروها خبر داد و گفت‪ :‬یکی از‬ ‫متهمان که زن اس��ت‪ ،‬پیش از تش��کیل پرونده قضایی از کش��ور خارج شده و ‪۳‬‬ ‫متهم روز پنجش��نبه گذش��ته ( ‪ ۲۸‬تیر) و ‪ ۲‬متهم دیگر روز یکش��نبه (‪ ۳۱‬تیر)‬ ‫دستگیر شده اند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل عمومی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫التیماتوم مجلس به شریعتمداری‬ ‫دامن زدن به بازار سیاه با تامین نشدن الستیک کامیون داران‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬با انتقاد از کم‬ ‫کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در رفع مطالبات کامیون داران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عدم تامین قطعات یدکی و الستیک‪ ،‬زمزمه ایجاد بازار سیاه‬ ‫را به وجود اورده اس��ت‪ .‬حمید بنایی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با‬ ‫اشاره به بررسی مشکل کامیون داران در کمیسیون عمران مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬بر اساس بررسی ها‪ ،‬کم کاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت در تامین ل��وازم یدکی و الس��تیک خودروهای‬ ‫سنگین محرز شد‪ .‬نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه درحال حاضر بیش از ‪ ۴۵۰‬هزار راننده در کشور روزانه بیش‬ ‫از یک میلیون تن بار جابه جا می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه رانندگان‬ ‫در اعتراضات خود نیز نشان دادند که از خط قرمزها عبور نکرده و‬ ‫تنها به فکر مطالبات صنفی خود هستند‪ .‬بنایی با تاکید بر اینکه در‬ ‫پی نشس��ت های اخیر و پیگیرهای انجام شده نزدیک به ‪ ۱۷‬مورد‬ ‫از مطالبات رانندگان از ‪ ۲۲‬مورد مرتفع ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دولت باید قبل از اعتصابات نسبت به رفع مطالبات رانندگان اقدام‬ ‫می کرد‪ .‬عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی با بیان‬ ‫اینک��ه موضوعات مرتبط با تامین قطعات یدکی و الس��تیک هنوز‬ ‫رفع نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬پیگیری های کمیسیون عمران برای تامین‬ ‫این مطالبه رانندگان نیز ادامه خواهد داشت زیرا زمزمه ایجاد بازار‬ ‫س��یاه تامین این قطعات به گوش می رس��د‪ .‬این نماینده مردم در‬ ‫مجلس دهم‪ ،‬با تاکید بر اینکه یکی دیگر از مطالبات رانندگان که‬ ‫هنوز مرتفع نشده درباره نحوه توزیع عادالنه بار است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫هر چند در این رابطه برخی ش��رکت های حمل ونقلی متخلف لغو‬ ‫پروانه فعالیت شده اند اما هنوز این مشکل کامل مرتفع نشده است‪.‬‬ ‫بنایی یاداور شد‪ :‬کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی برای‬ ‫تحقق س��ایر مطالبات رانندگان نیز اولتیماتوم الزم را به مسئوالن‬ ‫مربوطه از جمله وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داده است‪.‬‬ ‫با پادرمیانی رئیس جمهوری‬ ‫کیمیا عباسی‬ ‫بعد از اما و اگرهای زیاد درباره فرسوده بودن یا نبودن واگن های‬ ‫مس��افری ‪ ۳۰‬ساله و کشمکش در این زمینه میان بخش خصوصی‬ ‫و دولتی‪ ،‬باالخره با پادرمیانی رئیس جمهوری قرار شد این واگن ها‬ ‫که قرار بود تا تیر امس��ال از چرخه فعالیت خارج ش��وند‪ ،‬حداقل تا‬ ‫یک سال دیگر در ناوگان بمانند‪ .‬البته پیش تر نیز مسئوالن راه اهن‬ ‫اعالم کرده بودند در صورت بازسازی وایمن سازی کامل‪ ،‬اجازه سیر‬ ‫به این واگن ها داده خواهد شد‪.‬‬ ‫از حدود ‪ ۲۵۰۰‬واگن مس��افری که درحال حاضر در شبکه ریلی‬ ‫کش��ور فعالیت می کند س��ن بیش از ‪ ۶۱۵‬واگن باالی ‪ ۳۰‬س��ال و‬ ‫از این میان حدود ‪ ۴۰۰‬واگن ‪ ۳۰‬س��اله اس��ت‪ .‬اگر قرار باش��د این‬ ‫تعداد واگن به یکباره از ناوگان ریلی خارج شود‪ ،‬حمل ونقل مسافری‬ ‫کشور با مشکل روبه رو خواهد شد‪ .‬به نظر می رسد همین یک دلیل‬ ‫برای تغییر نظر مسئوالن راه اهن کشور در زمینه شیوه ایمن سازی‬ ‫ناوگان مسافری کافی باشد‪ .‬اگرچه راه اهن از شرکت های حمل ونقل‬ ‫ریلی خواسته بود در راس��تای کاهش سن ناوگان مسافری‪ ،‬امسال‬ ‫واگن های باالی ‪ ۳۰‬س��ال را از رده خارج کنند اما این شیوه نامه با‬ ‫مخالفت صاحبان ش��رکت های ریلی روبه رو اس��ت و انها می گویند‬ ‫با توجه به هزینه های باالی نوس��ازی‪ ،‬این کار در توان شان نیست‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬به گفته فعاالن حوزه ریلی ‪ ۳۰‬س��الگی را نمی توان‬ ‫س��ن فرسودگی واگن دانس��ت و واگن های ‪ ۳۰‬ساله و حتی بیشتر‬ ‫را می توان بازس��ازی و ایمن سازی کرد تا دغدغه شرکت راه اهن به‬ ‫عنوان متولی حمل ونقل ریلی کشور برطرف شود‪.‬‬ ‫نوسازی ناوگان ریلی از جمله برنامه های شرکت راه اهن جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران برای تحقق سند چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬در زمینه افزایش‬ ‫س��هم حمل ونقل ریلی از مسافرت های کشور به ‪۲۰‬درصد است‪ .‬در‬ ‫همین زمینه حدود ‪ ۳‬س��ال پیش ش��یوه نامه ای در شرکت راه اهن‬ ‫کش��ور تهیه ش��د که خروج واگن های مس��افری باالی ‪ ۳۰‬سال از‬ ‫ن��اوگان را برای همه ش��رکت های حمل ونقل ریل��ی اجباری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬با هدف اجرای این ش��یوه نامه چندی پیش خروج واگن های‬ ‫‪ ۳۰‬ساله به باال از ناوگان مسافری کشور از سوی شرکت راه اهن به‬ ‫شرکت های ریلی ابالغ شد‪.‬‬ ‫واگن های ‪۳۰‬ساله به کار خود‬ ‫ادامه می دهند‬ ‫ان ط��ور که ش��رکت راه اهن اعالم ک��رده‪ ،‬برنام��ه از رده خارج‬ ‫کردن واگن های مس��افری با سن باال‪ ،‬با هدف افزایش ایمنی و رفاه‬ ‫مس��افران از ‪ ۳‬سال پیش در دستور کار این شرکت قرار گرفته و تا‬ ‫پایان سال گذشته ‪ ۶۱۵‬واگن مسافری با عمر باال از رده خارج شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬براساس این ش��یوه نامه‪ ،‬قرار است حداکثر ‪۳۹۷‬‬ ‫واگن مسافری از رده خارج شود تا متوسط عمر واگن های مسافری‬ ‫در حال فعالیت به حدود ‪ ۲۰‬سال برسد‪.‬‬ ‫روحانی کار را یکسره کرد‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل ریلی روی خوش��ی به ایی��ن نامه لزوم‬ ‫نوسازی واگن های ‪۳۰‬س��اله به باال نشان نداده و می گویند این کار‬ ‫نه تنها برای انها به صرفه نیس��ت بلکه از نظر منطق حمل ونقل ریلی‬ ‫نیز غیراقتصادی اس��ت زیرا بسیاری از واگن های باالی ‪ ۳۰‬سال به‬ ‫خوبی در حال فعالیت هس��تند‪ .‬به نظر می رس��د همین اعتراض ها‬ ‫موجب شده راه اهن از مواضع خود کوتاه بیاید‪ ،‬به شرکت های ریلی‬ ‫تخفی��ف دهد و الزام خ��روج واگن های باالی ‪ ۳۰‬س��ال را به لزوم‬ ‫ایمن سازی و بازس��ازی واگن ها تبدیل کند‪ .‬البته پادرمیانی رئیس‬ ‫جمهوری نیز در روزهای اخیر کار را یکس��ره و خیال ش��رکت های‬ ‫ریلی را برای استفاده از این واگن ها راحت کرد‪.‬‬ ‫مجتبی تفقدی‪ ،‬معاون ناوگان شرکت راه اهن از صدور مجوز سیر‬ ‫واگن های مس��افری با طول عمر بیش از‪ ۳۰‬س��ال خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫پیرو نامه و تاکید رئیس جمهوری به این واگن ها مجوز سیر یک ساله‬ ‫داده شد‪ .‬به گفته او در این زمینه‪ ،‬فهرست واگن های قابل سیر هر‬ ‫‪ ۱۵‬روز‪ ،‬برای برنامه ریزی برای پیش فروش اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫تفقدی با اش��اره به همکاری مستمر بین ش��رکت های راه اهن و‬ ‫شرکت های مسافری ریلی افزود‪ :‬تا این لحظه همه شرکت ها برنامه‬ ‫بازسازی واگن های با عمر باالی ‪ 30‬سال خود در ‪ 2‬تا ‪ ۳‬سال اینده‬ ‫را اعالم کرده اند‪ .‬به گفته او برنامه بازسازی شرکت رجا به دلیل در‬ ‫ن ‪ 30‬ساله و باالتر‪ ،‬برنامه بازسازی‬ ‫اختیار داشتن تعداد بیشتری واگ ‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ساله ارائه کرد ه اما برنامه سایر شرکت ها ‪ ۲‬ساله است‪.‬‬ ‫‹ ‹سن واگن مالک عملکرد نیست‬ ‫اگرچه براس��اس ش��یوه نامه راه اهن‪ ،‬هدف از اجبار ش��رکت های‬ ‫ریل��ی به خروج ناوگان باالی ‪ ۳۰‬س��ال در درجه نخس��ت افزایش‬ ‫ایمنی س��فرهای ریلی و اس��ایش مسافران اس��ت اما فعاالن حوزه‬ ‫حمل ونقل ریلی معتقدند واگن ‪ ۳۰‬س��اله و حتی پیرتر فرسوده به‬ ‫ش��مار نمی اید و اگر خروج این واگن ها اجباری شود‪ ،‬ممکن است‬ ‫حمل ونقل مسافری دچار مشکالت جدی شود‪.‬‬ ‫مهرداد فرشیدی‪ ،‬کارشناس حمل ونقل در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنع��ت» با قدردانی از تصمیم راه اهن و رئیس جمهوری برای ادامه‬ ‫اس��تفاده از واگن های ‪ ۳۰‬ساله و جایگزین کردن بحث ایمن سازی‬ ‫با نوس��ازی گفت‪ :‬در هیچ جای دنیا قطار مس��افری بعد از ‪ ۳۰‬سال‬ ‫فعالیت از رده خارج نمی ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬قطار گردش��گری‬ ‫«عق��اب طالیی» که تاکنون چندین بار گردش��گران خارجی را به‬ ‫ایران اورده عمری بیش از ‪ ۵۰‬س��ال دارد‪ .‬وقت��ی اروپا با این همه‬ ‫اس��تانداردهای باالی خود به قطار ‪ ۵۰‬س��اله اجازه تردد بین المللی‬ ‫می دهد چرا ما باید واگن ‪ ۳۰‬ساله را فرسوده در نظر بگیریم؟ البته‬ ‫ش��کی نیس��ت که ایمنی در حمل ونقل ریلی جایگاه ویژه ای دارد و‬ ‫هر وس��یله نقلیه بعد از یک دوره کاری به بازس��ازی و ایمن سازی‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه نوسازی؛‪ ۳‬برابر ایمن سازی‬ ‫فرش��یدی معتقد اس��ت در ایران بنا بر دالیل مختلف‪ ،‬نوس��ازی‬ ‫ناوگان برای ش��رکت ها به صرفه نیس��ت زیرا نرخ واگن نو در کشور‬ ‫بس��یار باالس��ت‪ .‬او توضیح داد‪ :‬پیش از نوسان های ارزی اخیر نرخ‬ ‫یک واگن مسافری حدود ‪ ۳‬میلیارد تومان بود که مبلغ باالیی است‬ ‫با توجه به نوس��ان های ارزی‪ ،‬حتی اگر نرخ دالر را ‪ ۴۲۰۰‬تومان در‬ ‫نظر بگیریم نرخ واگن بیش��تر هم ش��ده اس��ت‪ .‬براساس گفته وی‪،‬‬ ‫هزینه بازس��ازی کامل و ایمن س��ازی واگن در ایران دست کم یک‬ ‫میلیارد تومان برای هر واگن است؛ یعنی یک سوم هزینه خرید‪ ،‬که‬ ‫در صورت بازس��ازی کامل‪ ،‬واگن دست کم ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سال اینده به‬ ‫هیچ تعمیری نیاز نداشته باشد‪ .‬ان طور که این کارشناس حمل ونقل‬ ‫می گوید بیشتر واگن های فعال در حمل ونقل ریلی ایران واگن های‬ ‫اروپای��ی تولید المان غربی و ش��رقی‪ ،‬فرانس��ه و دانمارک و دارای‬ ‫کیفیت بسیار باال هستند‪ .‬با توجه به تنوع و کیفیت ساختی که این‬ ‫واگن ها دارند‪ ،‬بازسازی انها می تواند ایمنی را تضمین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اما و اگرهای نوسازی واگن های مسافری‬ ‫فرش��یدی ی��اداوری کرد‪ :‬ش��رکت های ریلی خصوص��ی در اغاز‬ ‫خصوصی سازی حمل ونقل مسافری‪ ،‬سودهای خوبی داشتند اما در‬ ‫س��ال های گذشته به دلیل افزایش هزینه ها‪ ،‬سرمایه گذاری در قطار‬ ‫مسافری توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر راه اهن بخواهد همین‬ ‫شرکت های فعال در حمل ونقل مسافری را نیز به صرف هزینه های‬ ‫باال برای خرید واگن های نو وادار کند حمل ونقل ریلی با مش��کالت‬ ‫جدی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫فرشیدی با تاکید بر اینکه حتی واگن های ‪ ۵۰‬ساله نیز در صورت‬ ‫از س��ر گذراندن دوره های تعمیراتی مشخص‪ ،‬می توانند پاسخگوی‬ ‫نی��از حمل ونقل ریلی باش��ند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگرچ��ه معیارهای ایمنی‬ ‫حمل ونقل هوایی با بخش ریلی قابل مقایس��ه نیست اما اکنون در‬ ‫کشورهای پیشرفته دنیا حتی هواپیماهایی با عمر ‪ ۵۰‬سال در حال‬ ‫پرواز داریم زیرا تعمیرات دوره ای و تامین قطعه انها به خوبی انجام‬ ‫ش��ده و دلیلی برای از رده خارج کردن انها وجود نداشته است‪ .‬به‬ ‫طور قطع قطار از این شرایط مستثنا است و عمر بیشتری می تواند‬ ‫داشته باشد‪ .‬ان طور که فرشیدی توضیح می دهد واگن از ‪ ۳‬بخش‬ ‫تش��کیل شده اس��ت؛ یک بخش بوژی یا چرخ و محور است که در‬ ‫کش��ور فناوری تولید ان را نداریم و وارد می ش��ود‪ .‬چرخ ها بعد از‬ ‫مدتی س��اییدگی پیدا می کند و اگر الزم باش��د چرخ ها را می توان‬ ‫تعوی��ض یا انها را با تراش��کاری دوباره وارد چرخه حمل ونقل کرد‪.‬‬ ‫بخش دیگر شاس��ی اس��ت‪ .‬به دلیل شرایط اب و هوایی ایران عمر‬ ‫شاسی در کشور ما باالست و دچار پوسیدگی نمی شود و اگر قطار‬ ‫تصادف نداش��ته باشد شاسی تا س��ال های زیادی می تواند فعالیت‬ ‫کند‪ .‬سومین بخش اتاق است که بعد از یک دوره می توان ان را به‬ ‫طور کامل برداشت و اتاق جدید روی شاسی گذاشت‪ .‬بنابراین‪ ،‬عمر‬ ‫باالی واگن در عمل مش��کل خاصی ایجاد نمی کند و در ش��رایطی‬ ‫که واگن های باال در ناوگان دنیا در حال فعالیت هستند و با توجه‬ ‫به زیاد بودن هزینه های نوسازی‪ ،‬اجباری کردن تعویض واگن های‬ ‫دارای عمر باالی ‪ ۳۰‬س��ال هدر دادن پول اس��ت‪ .‬او یاداوری کرد‪:‬‬ ‫البته تاکید بر ایمنی سخن درستی است اما بازسازی نیز نیاز ایمنی‬ ‫را تامین می کند و می توان بعد از اینکه کارشناس��ان راه اهن نحوه‬ ‫بازس��ازی و افزایش ضریب ایمنی واگن را تایید کردند اجازه س��یر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم کیفیت واگن است؛ نه سن!‬ ‫براساس سخن این فعال حمل ونقل‪ ،‬قدیمی ترین قطارهایی که در‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫س��خنگو اتحادیه فروش��ندگان لوازم یدکی خودرو گفت‪:‬‬ ‫قطعات وارد شده در زمستان سال گذشته هنوز در گمرکات‬ ‫دپو شده که الزم است هرچه سریع تر نسبت به ترخیص انها‬ ‫اقدام شود زیرا در صورت وارد شدن این قطعات به بازار‪ ،‬بازار‬ ‫از حالت فعلی خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫سید مهدی کاظمی در گفت وگو با عصرخودرو‪ ،‬با اشاره به‬ ‫واردات انجام شده در روزهای پایانی سال گذشته اظهار کرد‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان این حوزه به اندازه کافی کاال‬ ‫وارد کرده ان��د و درحال حاضر مش��کلی درباره تامین قطعات‬ ‫ب��ازار لوازم یدکی وجود ندارد اما در صورت ادامه روند فعلی‬ ‫و ترخیص نشدن محصوالت دپو شده در گمرکات‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه‬ ‫اینده با مشکل جدی روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ش��رایطی قطع��ه به اندازه کاف��ی برای هر‬ ‫خودروی در حال ترددی وج��ود دارد که تولید و واردات به‬ ‫راحتی امکان پذیر باش��د‪ .‬اما کمبود م��واد اولیه و همچنین‬ ‫نوسان نرخ ارز و تخصیص نیافتن ارز دولتی بازار را با چالش‬ ‫روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫کاظم��ی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگ��ر واردات نیز ش��رایط‬ ‫مش��ابهی را تجربه می کند به طوری ک��ه واردکنندگانی که‬ ‫پی��ش از این نیز با دالر ‪ ۴‬هزار تومانی اقدام به واردات قطعه‬ ‫می کردند باید درحال حاضر‬ ‫ب��ا دالر ‪ ۹‬هزار تومانی قطعه‬ ‫وارد کنند که در این شرایط‬ ‫تورم مش��کالت را تش��دید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اتحادی��ه‬ ‫س��خنگوی‬ ‫فروش��ندگان ل��وازم یدکی‬ ‫خودرو ب��ا بی��ان اینکه نرخ‬ ‫تمام ش��ده حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫افزایش داشته است تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با این شرایط بررسی روند قیمتی نشان می دهد نرخ ها‬ ‫نس��بت به اوایل سال روند افزایش داشته و در ادامه وضعیت‬ ‫بازار وارد مرحله جدیدتری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی راهکار چنین مش��کلی را هم��کاری دولت با اتحادیه‬ ‫صن��ف لوازم یدکی اعالم و اظه��ار کرد‪ :‬این اتحادیه امادگی‬ ‫دارد قطع��ات مورد نیاز هر صنف��ی از جمله کامیون داران را‬ ‫تامین و نس��بت ب��ه واردات قطعات با کیفی��ت خودروهای‬ ‫حمل ونق��ل عمومی از جمله اتوبوس ها و س��ایر خودروهای‬ ‫س��نگین اقدام کند‪ .‬ضروری اس��ت در ش��رایط فعلی هرچه‬ ‫س��ریع تر قطعات پرمص��رف را وارد کنیم ت��ا ضمن تکمیل‬ ‫‹ ‹نوسازی به چه قیمتی؟!‬ ‫بر اس��اس انچ��ه مس��ئوالن راه اه��ن می گویند‪ ،‬عمر متوس��ط‬ ‫واگن های مس��افری در کش��ور بعد از نوس��ازی ‪ ۲۸‬سال و باری به‬ ‫‪ ۲۵‬س��ال رس��یده اس��ت‪ .‬به گفته انها‪ ،‬این عدد هنوز با متوس��ط‬ ‫جهانی فاصله دارد و انها امیدوارند با اجرای برنامه های نوسازی‪ ،‬این‬ ‫اختالف هر سال کمتر شود‪ .‬البته ان طور که اهالی حمل ونقل ریلی‬ ‫مس��افر می گویند برنامه ریزی راه اهن در این زمینه باید بر اس��اس‬ ‫واقعیت ها و با در نظر گرفتن ش��رایط ش��رکت های مس��افری باشد‬ ‫زیرا اگر راه اهن بخواهد به طور یک طرفه شیوه نامه هایی مانند لزوم‬ ‫خروج واگن های باالی ‪ ۳۰‬س��اله را اجرا کند‪ ،‬نه تنها شرایط بخش‬ ‫مسافری بهتر نخواهد شد بلکه این بخش فلج شده و مسافران خود‬ ‫را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو‪:‬‬ ‫دپو قطعات وارد شده زمستان گذشته در گمرکات‬ ‫س��بد محصوالت در بازار‪ ،‬نیاز‬ ‫کامی��ون داران و اتوبوس داران‬ ‫را نیز تامین کنیم‪.‬‬ ‫کاظمی با اشاره به اظهارات‬ ‫وزیر راه و شهرسازی مبنی بر‬ ‫تامین قطع��ات کامیون داران‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬ای��ن اظهارات‬ ‫در حالی مطرح می ش��ود که‬ ‫این ام��ر در اختی��ار اتحادیه‬ ‫ل��وازم یدکی ب��وده و فعاالن‬ ‫این حوزه کارشناس��ان خبره در این حوزه به شمار می روند‬ ‫اما تاکنون تماس و گفت وگویی با این صنف انجام نش��ده و‬ ‫مشخص نیست در حالی که به گفته وزیر راه این نیاز تامین‬ ‫ش��ده‪ ،‬فعاالن این حوزه چگونه در جریان تامین قطعات قرار‬ ‫نگرفته اند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬الزم است وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و همچنین وزارت راه و شهرس��ازی و متصدیان این‬ ‫موض��وع هماهنگ��ی الزم را با اتحادیه انج��ام داده و از توان‬ ‫اف��راد با تجربه در این حوزه که توان تامین قطعات را دارند‪،‬‬ ‫اس��تفاده کن��د‪ .‬بنابراین صنف لوازم یدک��ی امادگی خود را‬ ‫اعالم کرده و نمی تواند مقصر کمبود قطعه شناخته شود‪.‬‬ ‫شبکه مسافری ایران تردد می کنند واگن های المان غربی است که‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۴‬وارد ایران و به نام «قطار اکسپرس» مشهور شدند‪.‬‬ ‫درحال حاضر قطارهای س��بز و س��یمرغ از همین واگن ها استفاده‬ ‫می کنند و در مس��یرهای پرطرفداری مانند تهران‪-‬مشهد و تهران‪-‬‬ ‫پردی��س تردد دارند‪ .‬اگرچه اخرین دوره تعمیرات و بازس��ازی این‬ ‫قطارها به بیش از ‪ ۱۰‬س��ال پیش می رس��د اما هنوز جزو بهترین و‬ ‫باکیفیت ترین واگن های مسافری هستند که در ایران تردد می کنند‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬برخی واگن های چینی را هم در بازار حمل ونقل مسافری‬ ‫داریم که حدود ‪ ۱۰‬س��ال است وارد ناوگان شده اند اما فرسوده اند‪.‬‬ ‫فرشیدی با تاکید بر اینکه در صنعت ریلی باید ارزش سرمایه گذاری‬ ‫نسبت به درامد دارای تعادل باشد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در ایران این تعادل‬ ‫وجود ندارد و اگرچه به دلیل باال بودن هزینه س��رمایه گذاری‪ ،‬بلیت‬ ‫قطار گران اس��ت اما باز هم درامدها با ارزش س��رمایه ما همخوانی‬ ‫ندارد‪ .‬از این رو‪ ،‬شرکت ها از عهده خرید واگن های جدید برنمی ایند‬ ‫و اجبار انها به این کار موجب می ش��ود همین واگن های موجود را‬ ‫نیز از دس��ت بدهیم‪ .‬وی معتقد اس��ت این اجب��ار فقط در صورتی‬ ‫نتیجه می ده��د که راه اه��ن بخواهد مانند گذش��ته اختیار بخش‬ ‫مس��افری را خود در دست بگیرد و با استفاده از یارانه دولتی‪ ،‬واگن‬ ‫نو خریداری و وارد کرده و زیان بخش مس��افری را نیز تحمل کند‬ ‫اما اگر همچنان حمل ونقل ریلی مس��افری خصوصی باشد این کار‬ ‫توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم یدکی خودرو در‬ ‫ادامه با تاکید بر اینکه واردکنندگان این حوزه تاکنون موفق‬ ‫به دریافت ارز دولتی نش��ده اند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬تاکنون تنها ‪۳‬‬ ‫تاجر که سال ها اس��ت اقدام به دریافت ارز دولتی می کنند‪،‬‬ ‫موفق به دریافت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ش��ده اند که کافی نیست‬ ‫این در حالی است که هم اکنون حدود ‪ ۲‬هزار واردکننده در‬ ‫این صنف فعال هستند‪.‬‬ ‫کاظمی با بیان اینک��ه رکود در بازار لوازم یدکی همچنان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۰‬هزار نفر در تهران‬ ‫و ‪ ۱۲۰‬هزار نفر در س��طح کشور در صنف لوازم یدکی فعال‬ ‫ب��وده که با احتس��اب خانواده های انها‪ ،‬ح��دود یک میلیون‬ ‫جمعی��ت ایران در این صنف مش��غول به فعالیت هس��تند‪.‬‬ ‫ب��ا ادامه روند فعلی پیش بینی می ش��ود ظ��رف ‪ ۳‬ماه اینده‬ ‫مش��کالت عدیده ای در این حوزه به وجود اید و این شرایط‬ ‫جز با همکاری اتحادیه ها بهبود نخواهد یافت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬الزم اس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از کارشناس��ان اتحادیه اس��تفاده کند زی��را این ظرفیت در‬ ‫انها وجود دارد اما همکاری انجام نمی ش��ود و با وجود انکه‬ ‫اتحادیه برای حل مشکل مردم‪ ،‬به سراغ این مدیران می رود‬ ‫با پاسخ درستی از سوی انها روبه رو نمی شود‪.‬‬ ‫توقف تولید تندر ‪ 90‬ایران خودرو‬ ‫شایعه است‬ ‫معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو‬ ‫ضمن تکذیب خب��ر توقف تولید تندر‬ ‫‪ 90‬در شرکت ایران خودرو گفت‪ :‬روند‬ ‫تولی��د و تحویل خ��ودروی تندر ‪90‬‬ ‫ادامه دارد و انچه این روزها در فضای‬ ‫مجازی و برخی س��ایت ها و رس��انه ها‬ ‫اعالم شده شایعه ای بیش نیست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬مصطفی‬ ‫خان کرمی با بیان ای��ن مطلب اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬عرضه محصول تن��در به دالیل‬ ‫مش��کالت تامین نس��بت به قبل س��رعت کمتری دارد که موجب تاخیر در‬ ‫بخشی از تعهدات شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ایران خودرو براساس خواست و تقاضای برخی از مشتریان‬ ‫امکان تبدیل خودروی ثبت نامی را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫خان کرمی با اشاره به فراهم کردن امکان تبدیل بخش از تعهدات تندر‪90‬‬ ‫افزود‪ :‬شرایط پیشنهادی ارائه شده به مشتریان‪ ،‬در راستای تسریع در تحویل‬ ‫خودرو‪ ،‬جلب رضایت مشتری کامال اختیاری بوده و اجباری نیست‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر درحال حاضر تولید این محصول ادامه داش��ته و دعوتنامه‬ ‫تعهدات باقیمانده نیز متناسب با روند تولید خودرو در حال ارسال است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫مارکیونه از مدیریت فیات‪-‬کرایسلر کنار رفت‬ ‫مدیرعامل گروه فیات‪-‬کرایس��لر یعنی «س��رجیو مارکیونه» ‪۶۶‬ساله‪،‬‬ ‫به تازگی مورد عمل جراحی قرار گرفت‪ ،‬اما پس از جراحی بااینکه وضعیت‬ ‫جس��مانی اش رو به بهبودی بوده‪ ،‬ناگهان با عوارض غیرمنتظره ای روبه رو‬ ‫ش��د‪ .‬متاس��فانه در روزهای اخیر این عوارض به طور قابل توجهی ش��دت‬ ‫یافت‪ ،‬به همین دلیل فیات‪-‬کرایس��لر اعالم کرد مارکیونه قادر به بازگشت‬ ‫بر س��ر کار خود نخواهد ب��ود‪ .‬به این ترتیب هیات مدیره فیات‪-‬کرایس��لر‬ ‫جلس��ه ای اضطراری تشکیل داد تا به س��رعت روند جایگزینی مدیرعامل‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬در این جلس��ه‪ ،‬هیات مدیره ش��رکت اقای «مایک منلی» را‬ ‫به عنوان مدیرعامل جدید فیات‪-‬کرایسلر انتخاب کرد‪ .‬مارکیونه در حالی‬ ‫هم اکنون از ریاس��ت فیات‪-‬کرایس��لر کنار گذاش��ته شد که خودش قصد‬ ‫داش��ت سال اینده بازنشست شود و از این س��مت کنار برود‪ .‬مارکیونه در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۴‬مدیرعامل فیات شد و ادغام با کرایسلر نیز در دوران مدیریت‬ ‫او انجام ش��د‪ .‬وی ریاس��ت و مدیریت عامل فراری را هم در اختیار داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل جدید فیات‪-‬کرایس��لر یعنی مایک منلی فردی ‪۵۴‬ساله است‬ ‫که در س��ال ‪ ۲۰۰۰‬به گروه دایملر کرایسلر پیوست‪ .‬او از سال ‪ ۲۰۰۹‬مدیر‬ ‫جیپ شد و از سال ‪ ۲۰۱۵‬مدیریت برند َرم را هم برعهده گرفت؛ اما تا زمان‬ ‫برگزاری جلس��ه بعدی هیات مدیره فیات‪-‬کرایسلر با حضور سهامداران‪،‬‬ ‫اقای منلی به طور موقت به عنوان مدیرعامل ش��رکت انتخاب ش��ده است‪.‬‬ ‫البته پیش از وقوع این مشکل برای مارکیونه‪ ،‬مایک منلی یکی از نامزدهای‬ ‫اصلی برای جایگزینی او به عنوان مدیرعامل فیات‪-‬کرایسلر بود زیرا هر دو‬ ‫برن��د جیپ و رم تح��ت رهبری منلی به موفقیت های بزرگی دس��ت پیدا‬ ‫کرده اند‪ .‬مالک و رییس ش��رکت فیات و همین ط��ور وارث خانواده انیلی‪،‬‬ ‫اقای «جان الکان» در بیانیه ای مجزا درباره س��رجیو مارکیونه گفته است‪:‬‬ ‫«من به خاطر وضعیت جسمانی سرجیو بسیار متاسفم‪ .‬چنین وضعیتی تا‬ ‫چند س��اعت پیش غیرقابل تصور بود‪».‬الکان در ادامه مارکیونه را به عنوان‬ ‫یک مربی‪ ،‬دوس��ت واقعی و رهبری روشنفکر با هوشی فوق العاده توصیف‬ ‫کرد‪ .‬مارکیونه و الکان در ‪14‬سال گذشته همکاری نزدیکی با هم داشته اند‪.‬‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل عمومی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خط ‪۷‬قطار شهری تهران پس از تعطیلی ‪۸‬ماهه‪ ،‬در میان بگومگوهای سیاسی بازگشایی شد‬ ‫اسمان اسیابانی‬ ‫خط‪ ۷‬مت��رو تهران پس از بیش از ‪۸‬م��اه تعطیلی در چند روز‬ ‫گذشته دوباره بازگشایی ش��د تا بخشی از مسیر جنوب شرقی به‬ ‫ش��مال غربی تهران دوباره از طریق خطوط زیرزمینی در دسترس‬ ‫مردم قرار گیرد‪ .‬در این میان انچه خط‪ ۷‬را خبرساز کرده‪ ،‬حرف‬ ‫و حدیث ها و بگومگوهایی است که از زمان بهره برداری و تعطیلی‬ ‫زودهنگام این خط تاکنون ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «روزگار خودرو»‪ ،‬ماجرای بهره ب��رداری و تعطیلی‬ ‫زودهن��گام ‪۲۲‬کیلومتر و ‪ ۷‬ایس��تگاه خط‪ ۷‬مت��رو به حدود یک‬ ‫س��ال پیش بازمی گردد‪ .‬در خرداد‪ ۹۶‬وقت��ی محمدباقر قالیباف‪،‬‬ ‫ش��هردار پیش��ین تهران‪ ،‬اغاز به کار خط‪ ۷‬مترو را به طور رسمی‬ ‫اع�لام کرد‪ ،‬اعضای پنجمین دوره ش��ورای ش��هر تهران نس��بت‬ ‫به این بهره برداری واکنش نش��ان داده و خواس��تار جلوگیری از‬ ‫بهره برداری ه��ای پیش از موعد خطوط مترو ش��دند‪ .‬انها معتقد‬ ‫بودند این بهره برداری در شرایطی انجام شده که خط و تجهیزات‬ ‫مورد نیاز ان به طور کامل اماده نیست و تعجیل در بهره برداری از‬ ‫این خط می تواند خطرافرین باشد‪.‬‬ ‫افتتاح سیاسی؛ تعطیلی کارشناسی‬ ‫«عمیق ترین خط مترو»‪« ،‬وجود بیشترین ایستگاه های تبادلی‬ ‫با دیگر خطوط»‪« ،‬ارماتوربندی ‪۱۱‬برابر برج ایفل» و «وجود خط‬ ‫برق فش��ار قوی برابر فاصله ارومیه تا بندرعباس» از ویژگی هایی‬ ‫بود که مدیریت وقت ش��هر تهران به عنوان نقاط قوت خط‪ ۷‬مترو‬ ‫بی��ان می کرد تا بازگش��ایی این خط را باش��کوه تر جلوه دهد در‬ ‫مقابل اما اعتراض های کارشناس��ان و اهالی شورای شهر به ایمن‬ ‫نب��ودن این خط به دلی��ل نبود تجهیزاتی مانن��د هواکش و قطار‬ ‫مناس��ب بر این افتتاح س��ایه انداخته بود‪ ،‬تا جایی که محس��ن‬ ‫هاش��می‪ ،‬مدیرعامل پیشین مترو و رییس ش��ورای شهر تهران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هرکس به عنوان ش��هردار جدید تهران انتخاب شود باید در‬ ‫نخستین روز کاری خود این خط را تعطیل کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اماده نبودن خط ‪ ۷‬مترو برای افتتاح‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫مثنوی هفتاد من «خط ‪» ۷‬‬ ‫کارشناسان و شورای شهری ها این افتتاح را به دلیل نزدیک شدن‬ ‫به روزهای پایانی کار قالیباف در شهرداری تهران نسبت می دادند‬ ‫و معتقد بودند او می خواهد ب��ا افتتاح های پیش از موعد کارنامه‬ ‫متروی��ی خ��ود را پربار جلوه ده��د‪ .‬در مقابل‪ ،‬او ای��ن حرف ها را‬ ‫«س��یاه نمایی و ضایع کردن فرهنگ و دستاورد یک ملت و شهر»‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫سرانجام با وجود همه اما و اگرها درباره ایمنی‪ ،‬خط‪ ۷‬در خرداد‬ ‫‪ ۹۶‬ب��ا حض��ور قالیباف اغ��از به کار کرد و چند م��اه بعد‪ ،‬پس از‬ ‫تغییر ش��هردار تهران و مدیران او‪ ،‬در ابا ‪ ۹۶‬با دس��تور محس��ن‬ ‫پورسیداقایی‪ ،‬معاون جدید حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران‬ ‫تعطیل ش��د تا ایمن س��ازی و اماده به کار شود‪ .‬در زمان تعطیلی‬ ‫خط‪ ،۷‬به مشکالت زیر به عنوان دالیل تعطیلی اشاره شده بود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬نبود س��امانه عالمت دهی (س��یگنالینگ) و س��امانه کنترل‬ ‫حفاظت خودکار (‪)ATP‬‬ ‫‪ .۲‬نصب نش��دن حتی یک هواکش در تونل ها که در تعارض با‬ ‫استانداردهای موجود است‬ ‫‪ .۳‬نواقص سیس��تم برق رس��انی و راه اندازی نش��دن سیس��تم‬ ‫کنترلی برق (اسکادا)‬ ‫‪ .۴‬نام��ه صریح مهندس مش��اور ک��ه بهره ب��رداری را فقط در‬ ‫سرفاصله زمانی ‪۵۵‬دقیقه تایید می کند‬ ‫ادامه بگومگوها پس از بازگشایی‬ ‫خط‪ ۷‬مترو تهران بعد از تعطیلی حدود ‪۸‬ماه در ‪۲۳‬تیر س��ال‬ ‫جاری دوباره کار خود را از س��ر گرفت ت��ا این بار مردم با خیالی‬ ‫اسوده تر از این خط اس��تفاده کنند‪ .‬در مراسمی که به این بهانه‬ ‫برگزار ش��د‪۵ ،‬ایس��تگاه مهدیه‪ ،‬بریانک‪ ،‬کمیل‪ ،‬رودکی و نواب به‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬ایس��تگاه مهدیه‪ ،‬ایستگاه تقاطعی خط ‪ ۳‬و ‪۷‬‬ ‫است که در افتتاح سال گذشته مورد بهره برداری قرار نگرفته بود‪.‬‬ ‫بنا به اعالم مدیریت مترو‪ ،‬خط‪ ۷‬مترو از نظر تهویه و سیگنالینگ‬ ‫تکمیل و تس��ت های گرم و س��رد ان انجام ش��ده است‪ .‬سیستم‬ ‫ب شده و تهویه برای شرایط نرمال‬ ‫اطفای حریق و اتش نشانی نص ‬ ‫و اضطراری ازمایش ش��ده است‪ .‬بنابراین این ‪۵‬ایستگاه با شرایط‬ ‫کامل ایمنی بازگشایی می شود‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود اینکه حدود ‪۲‬هفت��ه از اغاز به کار دوب��اره این خط‬ ‫می گذرد بگومگو بر سر تعطیلی و بازگشایی این خط بین مدیران‬ ‫پیشین و فعلی همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫مهدی چمران‪ ،‬رییس پیش��ین شورای ش��هر تهران با تاکید بر‬ ‫اینکه مدیریت مترو وقت اعالم کرده بود که کمبودهایی در خط‪۷‬‬ ‫وجود دارد ک��ه در هنگام بهره برداری قابل جبران اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این خط با همان مشخصات پیشین دوباره بازگشایی شده است‪.‬‬ ‫چمران افزود‪ :‬وقتی خط‪ ۷‬مترو شروع به کار کرده بود‪ ،‬با توجه‬ ‫به اینکه دو قطار در این خط کار می کرد و سرفاصله رسیدن قطار‬ ‫به ایس��تگاه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬دقیقه بود‪ ،‬می توانس��تیم نواقص ان را نیز‬ ‫ح��ل کنیم اما اگر در هر ‪۳‬تا ‪۵‬دقیقه قطار در خط قرار می گرفت‬ ‫باید نخس��ت تجهیزات و دیگر موارد ان را نیز تامین می کردیم و‬ ‫بعد بهره برداری انجام می شد‪.‬‬ ‫چمران ادامه داد‪ :‬برای اینکه بتوانیم کمبودها و مش��کالت یک‬ ‫خط را شناسایی کنیم خطوط مترو را با سرفاصله های ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫دقیقه ای ابتدا به بهره برداری می رس��اندیم و با اصالح مشکالت و‬ ‫ایرادهای س��رفاصله قطارها را کم و خدمات بهتری به شهروندان‬ ‫ارائه می کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خط‪ ۷‬مترو در مدیریت جدید ش��هری تعطیل و پس‬ ‫از مدت��ی با همان مش��خصات قبلی این خط دوباره افتتاح ش��د‬ ‫درحالی که در هنگام کار مشکالت دیده و حل می شد‪.‬‬ ‫رییس پیش��ین ش��ورای ش��هر تهران افزود‪ :‬متاس��فانه عادت‬ ‫کرده ایم هر چه می ش��ود گردن قبلی ها بیندازیم و در تمام کشور‬ ‫نیز همین طور است‪ .‬مشکل اصلی مترو تهران کمبود واگن و قطار‬ ‫است و با دو قطار دردی دوا نمی شود‪.‬‬ ‫چمران ادامه داد‪ :‬درحال حاضر بخش زیادی از خط‪ ۷‬مترو بیکار‬ ‫مانده است برای اینکه قطار ندارد‪ ،‬بنابراین باید دنبال خرید واگن‬ ‫و ساخت ان باشیم و نباید سر مسائل گوناگون بحث شود‪.‬‬ ‫او با طرح این پرسش که با کدام قطار می خواهید در خط‪ ۷‬و ‪۶‬‬ ‫مترو تردد داش��ته باشید‪ ،‬گفت‪ :‬همه خطوط مترو کمبود واگن و‬ ‫قطار دارد و بهتر است شهرداری به جای بحث و جدل و مصاحبه‬ ‫و بگومگوها درباره خط‪ ۷‬دنبال تهیه واگن باشد‪.‬‬ ‫چمران ادامه داد‪ :‬دولت سال هاست سهم خود را در حوزه مترو‬ ‫پرداخت نکرده اس��ت ولی ما برای پیش ب��ردن خطوط مترو وام‬ ‫می گرفتیم و حتی بخشی از دارایی های شهرداری را نیز فروختیم‬ ‫ت��ا این خط��وط که در کاه��ش ترافیک و الودگی ه��وای تهران‬ ‫تاثیرگذار است هر چه سریع تر به پایان برسد‪.‬‬ ‫در پاسخ به این اظهارات چمران‪ ،‬محسن پورسیداقایی‪ ،‬معاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ش��هردار تهران از چمران خواس��ت از خط‪۷‬‬ ‫بازدید کند و تفاوت ها را به چشم خود ببیند‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی گفت‪ :‬رییس ش��ورای پیش��ین ش��هر تهران بار‬ ‫دیگر ادعا کرده اس��ت خط‪ ۷‬مترو در دوره گذشته بدون کمترین‬ ‫مشکلی افتتاح شده‪ ،‬خالی از ایراد بوده و تعطیلی ان نیز سیاسی‬ ‫بوده اس��ت! وی همچنین مدعی ش��ده که خط‪ ۷‬با همان شکل‬ ‫پیشین مورداستفاده دوباره قرارگرفته و انچه به عنوان ایراد در ان‬ ‫مطرح بود‪ ،‬برطرف نشده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ازانجاکه مهندس چمران را انسان دروغ گویی نمی دانم‬ ‫و ف��رض را برای��ن می گ��ذارم که ایش��ان فیلم ه��ا و گزارش های‬ ‫پخش ش��ده در این زمین��ه را ندیده اند و تنها عبارات نادرس��تی‬ ‫را برمبن��ای اطالعات غلط اعالمی از س��وی مدی��ران وقت تکرار‬ ‫می کنند‪ ،‬از ایشان دعوت می کنم به اتفاق و در حضور کارشناسان‬ ‫و خبرنگاران از بخش های راه اندازی شده و در دست بازسازی در‬ ‫این خط بازدید کنیم‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران ادامه داد‪ :‬بازدید‬ ‫را از ایس��تگاه مهدیه شروع خواهیم کرد که تازه افتتاح شده است‬ ‫و یک ایس��تگاه جدید تقاطعی بین خطوط ‪ ۳‬و ‪ ۷‬اس��ت تا ایشان‬ ‫این قدر بی پروا ادعای اینکه هیچ کاری انجام نشده را مطرح نکنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سپس‪ ،‬تجهیزات سیگنالینگ نصب شده در خط‪،‬‬ ‫تهویه های ایس��تگاهی و میان تونلی و دیگر اقدامات انجام ش��ده‬ ‫برای ایمن س��ازی خط‪ ۷‬را بازدید خواهیم کرد تا مش��خص شود‬ ‫که سیاس��ی کاری کدام اس��ت؛ تالش برای ایمنی ش��هروندان یا‬ ‫بهره برداری و بازگشایی عجوالنه و تبلیغاتی؟‬ ‫ویژگی های خط‪ ۷‬مترو‬ ‫خ��ط‪ ۷‬مترو در مجموع ‪۲۷‬کیلومتر طول دارد که درحال حاضر‬ ‫‪۲۲‬کیلومتر ان به بهره برداری رس��یده اس��ت‪ .‬این خط از شهرک‬ ‫امیرالمومنی��ن (قص��ر فی��روزه) در کن��ار ورزش��گاه تخت��ی در‬ ‫جنوب ش��رقی پایتخت اغاز و پس از طی مس��یر شرقی‪-‬غربی و‬ ‫تقاطع با خط یک در ایس��تگاه مولوی‪ ،‬به س��مت شمال متمایل‬ ‫می شود و در ایستگاه نواب با خط‪ ۲‬و در ایستگاه توحید با خط‪۴‬‬ ‫تقاطع خواهد داشت‪ ،‬سپس در امتداد بزرگراه چمران ادامه یافته‬ ‫و پ��س از عبور از کنار برج میالد وارد میدان صنعت در ش��هرک‬ ‫غرب شده و در انتها به میدان بوستان در سعادت اباد می رسد‪.‬‬ ‫این خط دارای ‪۱۰‬ایس��تگاه اس��ت که درحال حاضر ‪۷‬ایستگاه‬ ‫میدان صنعت‪ ،‬دانش��گاه تربی��ت مدرس(پل نصر)‪ ،‬ش��هیدنواب‬ ‫صف��وی‪ ،‬کمی��ل‪ ،‬بریانک‪ ،‬می��دان محمدیه(مولوی) و بس��یج به‬ ‫بهره برداری رسیده اس��ت‪ .‬درحال حاضر زمان فعالیت این خط از‬ ‫س��اعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬در نظر گرفته ش��ده و فاصل��ه گذر قطارها هر‬ ‫‪۴۵‬دقیقه اس��ت‪ .‬درحال حاضر ‪3‬رام قط��ار برای تردد در این خط‬ ‫پیش بینی ش��ده که گفته می ش��ود از خطوط دیگر گرفته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته مس��ئوالن‪ ،‬ب��ا بهره برداری از این خ��ط‪ ،‬بار ترافیکی‬ ‫مس��یرهای ش��رقی‪-‬غربی تهران همچون بزرگراه شهید همت و‬ ‫ش��هیدحکیم کاهش یابد‪ .‬اتصال خط‪ ۷‬ب��ه خط یک و ‪ ۲‬متروی‬ ‫ته��ران‪ ،‬از جمل��ه مزیت های خط‪ ۷‬به ش��مار می ای��د‪ .‬با وجود‬ ‫بهره برداری از این خط‪ ،‬کار ساخت ‪۵/۳‬کیلومتر از باقی مانده خط‬ ‫‪ ۷‬از میدان صنعت به سمت میدان کتاب و ‪۱/۵‬کیلومتر از خیابان‬ ‫ش��هیدمحالتی به سمت ش��هرک امیرالمومنین در جنوب شرقی‬ ‫تهران‪ ،‬همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫براس��اس برنامه ری��زی مدیریت ش��هری در برنامه پنج س��اله‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬این خط باید تا پایان س��ال ‪ ۹۴‬به بهره برداری‬ ‫می رس��ید‪ ،‬اما به دلیل وجود مشکالت مالی‪ ،‬کار ساخت ان طول‬ ‫کشید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دوکاتی در اندیشه ارتباط موتورسیکلت ها و خودروها‬ ‫اوایل امسال دوکاتی نخستین گام های پروژه «نقشه راه ایمنی ‪ »۲۰۲۵‬را‬ ‫که شامل استفاده از برخی فناوری های ایمنی جدید در موتورسیکلت هایش‬ ‫اس��ت را اعالم کرد‪ .‬پیش از این ش��اهد نصب ‪ ABS‬و سیستم راداری جلو و‬ ‫عقب در محصوالت دوکاتی بوده ایم‪ .‬گام بعدی در این پروژه ارتباط وسیله‬ ‫به وسیله است‪ .‬ش��رکت های معدودی در حال کار به منظور ایمن تر کردن‬ ‫جاده ها برای موتورس��یکلت ها هس��تند‪ .‬از تس��ت موتورسیکلت خودران‬ ‫ب ام و گرفت��ه تا کمک به بهبود فناوری ب��دون راننده در اینده و همچنین‬ ‫توسعه دوربین ‪ ۳۶۰‬درجه برای موتورسیکلت ها‪ ،‬نشانه های واضحی برای‬ ‫کاهش میزان مرگ ومیر رانندگان موتورس��یکلت ها هس��تند‪ .‬دوکاتی نیز‬ ‫در اوریل امس��ال برنامه خود برای کار روی سیس��تم تش��خیص مبتنی بر‬ ‫لیزر در موتورس��یکلت هایش را اعالم کرد‪ .‬هم اکنون می دانیم که فاز بعدی‬ ‫چیس��ت‪ .۲VX-C :‬دوکاتی در حال توسعه سیستم ارتباطی وسیله نقلیه‬ ‫به وس��یله نقلیه اس��ت‪ .‬نه؛ ما درباره نام جذاب سیستم واکی تاکی صحبت‬ ‫نمی کنیم بلکه به گفت وگوی خودروها و موتورس��یکلت ها اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫زبان مورد استفاده برای این گفت وگو از نوع داده بوده و از چیپ ست کوالکام‬ ‫‪ C-V۲X ۹۱۵۰‬استفاده می شود‪ .‬این سیستم در وسایل نقلیه نصب شده‬ ‫و اطالعات را با دیگران به اش��تراک می گذارد؛ بنابراین دو وس��یله نقلیه که‬ ‫در حال حرکت در مس��یری هس��تند که در ان تصادفی رخ داده می توانند‬ ‫رانن��ده ای را که از خطر اگاه نیس��ت هوش��یار کنند‪ .‬دوکاتی درگذش��ته‬ ‫تست های مربوط را با همکاری ائودی اغاز کرده است‪ .‬یک دستگاه دوکاتی‬ ‫مولتی اس��ترادا ‪ ۱۲۰۰‬اندورو و ائودی ‪ Q۷‬و ‪ A۴‬در گذشته در تقاطع های‬ ‫واقع��ی با یکدیگ��ر برهم کنش داش��ته و موقعیتی واقعی را شبیه س��ازی‬ ‫کرده اند‪ .‬انتظار می رود پروژه دوکاتی درنهایت به ارتباط همه چیز با یکدیگر‬ ‫از قبل وسایل نقلیه‪ ،‬جاده‪ ،‬زیرساخت ها‪ ،‬عالئم جاده و‪ ...‬کمک کند‪ .‬برنامه‬ ‫تس��ت دوکاتی و ائودی بخش��ی از پروژه ارتباط وس��یله نقلیه به همه چیز‬ ‫اس��ت که درحال حاضر ائودی‪ ،‬دوکاتی‪ ،‬اریکس��ون‪ ،‬سوارکو‪ ،‬دانشگاه فنی‬ ‫کایزرسالترن و کوالکام را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫???‬ ‫کامیونداران به طور رایگان بیمه تکمیلی می شوند‬ ‫روزهای خوب پیش روی حمل ونقل جاده ای‬ ‫حس��ن نیا با تاکید ب��ر پیگری دیگ��ر مطالبات رانن��دگان گفت‪:‬‬ ‫محدودیت و هزینه بیش��تر برای رانندگان نشود و مفاد ان مطلوب متوق��ف بوده و ب��دون کارکرد بوده اند‪ ،‬همچنی��ن کامیون هایی که‬ ‫اکرم امینی‬ ‫رسیدگی به توزیع الس��تیک مورد نیاز برای ناوگان سنگین کشور‬ ‫حرفه رانندگی باشد‪.‬‬ ‫دارای دو شریک یا بیشتر هستند‪».‬‬ ‫حدود ‪۳۵۰‬هزار راننده کامیون و تریلی در جاده های سراسر کشور‬ ‫براس��اس پیام کانون سراس��ری انجمن های صنف��ی کارفرمایی به ط��ور عادالن��ه ‪ ،‬پیگیری کرایه ه��ای تانکرهای سوخت رس��انی و‬ ‫ تداوم پرداخت ‪۵۰‬درصد س��هم دولت برای حق بیمه رانندگان‬‫در حوزه جابه جایی کاال در حال فعالیت هستند‪ .‬حمل ونقل جاده ای و رفع نگرانی رانندگان نس��بت به حذف ان ازسوی سازمان تامین کامیونداران‪ ،‬مس��ائل مهم دیگری نیز در حال پیگیری است؛ مانند س��اماندهی توزیع بار‪ ،‬نظارت بر دریافت کمیس��یون های دریافتی‬ ‫رفع تبعیض بین کامیون های ش��رکتی با س��ایر کامیون ها و توزیع ش��رکت های باربری و برخورد قاطع با موسس��ه های متخلف‪ ،‬بیمه‬ ‫کاال به عنوان یکی از اصلی ترین ش��یوه های حمل کاال در کشورمان اجتماعی‪.‬‬ ‫ل گذشته با مش��کالت گوناگونی مانند گرانی خودرو و‬ ‫در چند س��ا ‬ ‫ پذی��رش افزایش دس��تمزد ماهان��ه رانن��دگان به منظور امکان عادالنه بار در بنادر و مناطق بارخیز کشور‪ ،‬عقد قرارداد با بانک های تامی��ن اجتماع��ی رانندگان از دیگر موضوع ه��ای در حال پیگیری‬‫قطعات یدکی‪ ،‬بیمه نبودن رانن��دگان‪ ،‬نرخ غیرواقعی کرایه حمل‪ ،‬اس��تفاده از حقوق و مزایای بیش��تر بازنشس��تگی از کارافتادگی یا عامل برای پرداخت تس��هیالت کم بهره برای اس��تفاده رانندگان و است‪.‬‬ ‫او از همه رانندگان و کامیونداران کش��ور خواست هرگونه کاستی‬ ‫تردد یک س��ر خالی و‪ ...‬درگیر بوده اس��ت‪ .‬روی هم انباشته شدن مس��تمری بازماندگان که در مرحله نخس��ت از ‪1/3‬درصد حداقل کامیونداران در ش��رایط ضروری‪ ،‬اصالح ساختار حمل و نقل و حذف‬ ‫واس��طه ها در توزی��ع بار و اجرایی ش��دن مصوبه مجلس ش��ورای در زمینه وضعیت جاده ها‪ ،‬نحوه دریافت بار و پرداخت حق الزحمه از‬ ‫این مشکالت از یک سو و نوسان های ارزی ازسوی دیگر موجب شد حقوق به ‪1/5‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫رانندگان این بخش در ماه گذشته مشکالت و سختی های بیشتری‬ ‫پذیرفتن بررس��ی س��وابق بیم��ه ای رانن��دگان در فاصله زمانی اس�لامی مبنی بر امکان بازنشس��تگی رانندگان با ‪۵۵‬س��ال سن و سوی شرکت ها را با استفاده از سامانه‪ ۳۰۰۱۴۱‬و تلفن گویای‪۱۴۱‬‬‫این سازمان برای رسیدگی و رفع مشکالت این حوزه گزارش کنند‪.‬‬ ‫را تجربه کنند و زبان به اعتراض بگش��ایند و خواس��تار رس��یدگی ‪۱۳۷۲‬تا‪ ۱۳۸۰‬و احصای س��وابق بیمه ای رانندگان در فاصله زمانی ‪۲۵‬سال سابقه بیمه‪.‬‬ ‫دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران از ‹ ‹تسریع در اختصاص ارز رانندگان ترانزیتی‬ ‫مس��ئوالن به این مشکالت ش��وند‪ .‬پس از این اعتراض ها‪ ،‬نهادهای یادشده به طور مستقیم ازسوی سازمان تامین اجتماعی‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر بی��ش از ‪۳۰‬ه��زار رانن��ده در بخ��ش حمل ونقل‬ ‫دس��ت اندرکار حمل ونقل جاده ای کاال در بخش خصوصی و دولتی‬ ‫ افزایش کرایه حمل فراورده های نفتی و ابالغ ان به شرکت های کامیونداران خواسته به این نهاد برای پیگیری مطالبات شان اعتماد‬‫بین المللی و ترانزیت کاال فعالیت می کنند‪ .‬با توجه به اهمیت تامین‬ ‫برای حل این مشکالت وارد عرصه شدند و اکنون خبرهای خوشی پخش فراورده های نفتی سراسر کشور‬ ‫کنند و به فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫پذی��رش تعیی��ن کرایه حمل کاال براس��اس تن ب��ر کیلومتر و ‹ ‹بیمه تکمیلی رایگان رانندگان‬‫ارز مورد نیاز رانندگان این بخش‪ ،‬مشکالت ارزی انها نیز همزمان با‬ ‫برای رانندگان در راه است‪.‬‬ ‫اختصاص بیمه تکمیلی رایگان ب��ه رانندگان حمل ونقل جاده ای برگزاری نشست های رسیدگی به دیگر مطالبات کامیونداران‪ ،‬مورد‬ ‫ب��ه گزارش «روزگار خ��ودرو»‪ ،‬برگزاری نشس��ت های گوناگون با مش��ورت گرفتن از نمایندگان متخصص صنف در ایجاد معیارها و‬ ‫مسئوالن وزارتخانه های راه و شهرسازی‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مبناه��ای مورد نیاز و لحاظ تمامی جوانب امر برای تعیین کرایه ای را رییس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای نیز تایید می کند‪ .‬توجه مس��ئوالن و دست اندرکاران حمل ونقل جاده ای قرار گرفت و‬ ‫به گفته او این طرح که برای نخستین بار اجرا می شود از نخستین مقرر ش��د ارز مورد نیاز رانندگان ترانزیت از س��وی شعب فعال در‬ ‫و صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬س��تاد مبارزه با قابل قبول و مناسب‪.‬‬ ‫ حضور تیم های بازرس��ی گوناگون در مناطق بارخیز کش��ور از روز مرداد کلید خورده است‪.‬‬‫استان ها و پایانه های مرزی پرداخت شود‪.‬‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪ ،‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و نمایندگان‬ ‫عبدالهاش��م حس��ن نیا در این زمینه گفت‪ :‬به منظ��ور رفاه حال‬ ‫رض��ا نفیس��ی‪ ،‬مدیرکل دفت��ر حمل ونقل بین الملل��ی و ترانزیت‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬از جمله اقداماتی اس��ت که ماه گذشته جمل��ه پایانه های بندرعباس بوش��هر‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اکبر اب��اد و تبریز و‬ ‫برای رسیدگی به مش��کالت کامیونداران انجام شده و نتیجه بخش بررس��ی جامع مشکالت موجود در این مناطق و رفع برخی ایرادها رانندگان حوزه حمل ونقل جاده ای کاالی کش��ور‪ ،‬از اول مرداد ماه س��ازمان راهداری در این زمینه گفت‪ :‬پس از ابالغ بخشنامه بانک‬ ‫ب��ه نظر می رس��د‪ .‬این را احم��د کریم��ی‪ ،‬دبیر کانون سراس��ری و ارائه گزارش به مقامات باالدس��تی به منظور رفع س��ایر مشکالت ط��رح بیمه تکمیلی برای ‪ ۹۰۰‬هزار نفر از رانندگان حمل ونقل کاال مرک��زی به بانک های عامل و ارائه س��ازکار اجرایی اختصاص ارز به‬ ‫انجمن ه��ای صنفی کارفرمایی کامیونداران کش��ور گفته اس��ت‪ .‬او موجود‪ .‬ضمن انکه سرکش��ی به پایانه های دیگر از جمله بندرلنگه‪ ،‬به همراه همسران شان به طور رایگان اجرایی شد‪.‬‬ ‫شرکت ها و رانندگان‪ ،‬تاکنون چندین نشست با حضور مدیران امور‬ ‫به گفته او رانندگان شاغل در بخش حمل ونقل جاده ای کاال برای بین المللی ‪۵‬بانک عامل (ملت‪ ،‬تجارت‪ ،‬ملی‪ ،‬پارس��یان و س��امان)‬ ‫در نامه سرگش��اده ای که چند روز گذش��ته خطاب به کامیونداران بندرخمی��ر‪ ،‬بندرانزلی‪ ،‬بندر چابهار و دیگر ش��هرها نیز در دس��تور‬ ‫دریاف��ت بیمه تکمیلی رایگان باید با مراجع��ه به مراکز ارائه کارت برگزار شده است‪.‬‬ ‫منتش��ر کرده از انها می خواه��د به فعالیت های خ��ود ادامه دهند کار قرار دارد‪.‬‬ ‫ ایجاد س��الن های اعالم بار در مناطقی که ظرفیت ایجاد ان را هوش��مند در سراسر کشور نس��بت به تکمیل اطالعات خود اقدام‬‫وی افزود‪ :‬وب س��رویس های مورد درخواست بانک های عامل که‬ ‫زیرا مش��کالت انها در حال پیگیری و رسیدگی و رسیدن به نتایج‬ ‫داشته و تقویت سالن های اعالم بار موجود‪ ،‬همچنین نظارت جدی کنن��د‪ .‬مدارک مورد نیاز ب��رای بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی در نشس��ت های مشترک پیشین درباره انها به تفاهم رسیده ایم در‬ ‫مطلوب است‪.‬‬ ‫در بخشی از این پیام به نتایج مطلوب به دست امده از مذاکره های بر عملکرد سالن های اعالم بار که به طور قطع نقاط ضعف احتمالی رانندگان ش��امل ش��ماره شبای حس��اب بانکی راننده و مشخصات اختیار بانک ها قرار گرفته اس��ت؛ تع��دادی از بانک ها درحال حاضر‬ ‫شناسنامه ای همسر (کارت ملی و شناسنامه) است‪.‬‬ ‫به طور ازمایش��ی از انها استفاده می کنند اما تاکنون باوجود سپری‬ ‫انجام شده برای حل مشکالت کامیونداران به این شرح اشاره شده در جریان اجرا مشخص و برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫حس��ن نیا با تاکید بر اینکه بیمه تکمیلی رانندگان همواره یکی از شدن مدت زمان ‪۳‬ماه رانندگان موفق به دریافت ارز نشده اند‪.‬‬ ‫است‪:‬‬ ‫ دریافت نظرات تشکل های صنفی در تنظیم شیوه نامه مربوط به‬‫ برقراری بیمه تکمیلی رانندگان بدون انکه کمترین هزینه ای از نوسازی ناوگان به نحوی که دستور رییس جمهوری در طرح «کلید مطالبات رانندگان بوده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این بیمه با فرایند محور‬‫مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری‪،‬‬ ‫رانندگان دریافت ش��ود‪ .‬این مسئله در قالب توافقنامه بین سازمان به کلید» با بهترین ش��رایط و در نظر گرفتن منافع متقاضیان و در ق��رار دادن کنترل هزین��ه بین صاحب کاال‪ ،‬ش��رکت حمل ونقل و تصریح کرد‪ :‬باتوجه به اهمیت موضوع و رسیدگی به مشکالت ارزی‬ ‫راننده اجرایی خواهد ش��د و قرار اس��ت ب��دون پرداخت هزینه در رانندگان‪ ،‬قرار ش��د بانک های عامل هرچه سریع تر مرحله عملیاتی‬ ‫راهداری با کانون شرکت های حمل و نقل کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن اجرایی شود‪.‬‬ ‫ قبول سازمان امور مالیاتی در بررسی مالیات کامیون هایی که به مرحله نخس��ت رانندگان و همس��ران انه��ا و در مرحله بعد تمامی اجرای سامانه را اغاز کرده و با استفاده از شعب فعال در استان ها و‬‫ در دس��تور کار ق��رار گرفت��ن س��خت و زیان اور ب��ودن حرفه‬‫رانندگی با شرایط خاص این حرفه به نحوی که تصویب ان موجب لیزینگ و بانک ها بدهکار بوده یا مدتی از سال را به دالیل گوناگون اعضای خانواده رانندگان زیرپوشش این بیمه قرار گیرند‪.‬‬ ‫پایانه های مرزی‪ ،‬ارز مورد نیاز رانندگان را پرداخت کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫عالقه بسیار کم رانندگان به فناوری خودران‬ ‫خودروسازان و غول های فناوری در حال توسعه فناوری رانندگی‬ ‫خودکار هس��تند اما به نظر می رسد بیشتر مصرف کنندگان به این‬ ‫موضوع اهمیتی نمی دهند‪.‬‬ ‫گرچه مطالعات و نظرس��نجی های پیش��ین نش��ان داده اند که‬ ‫رانن��دگان نظ��رات گوناگونی درباره ای��ن فناوری دارن��د اما خبر‬ ‫جدیدی که منتش��ر شده جنبه تاریک این قضیه را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بنا به نتایج جدیدترین نظرسنجی ایمنی خودرو کانسومر ریپورتز‪،‬‬ ‫تنه��ا ‪۱۱‬درصد رانندگان ک��ه به دنبال خری��د خودرویی جدید یا‬ ‫کارکرده در دو س��ال اینده هس��تند خواه��ان خودرویی مجهز به‬ ‫فناوری خودران بوده اند‪.‬‬ ‫گرچه سیس��تم های نیمه خودران باعث افزایش ایمنی می شوند‬ ‫اما به نظر می رس��د مصرف کنندگان فناوری ه��ای قدیمی تر مانند‬ ‫دوربین دنده عقب‪ ،‬حس��گرهای پارک و هش��دارهای نقاط کور را‬ ‫ترجیح می دهند‪ .‬به طور ویژه باید گفت ‪ ۵۱‬درصد شرکت کنندگان‬ ‫در نظرس��نجی گفته اند مجهز بودن خ��ودرو به دوربین دنده عقب‬ ‫یا سیس��تم هش��دار عقب خودرو مهم اس��ت‪ .‬سیستم های هشدار‬ ‫نق��اط کور نیز اهمیت باالیی دارند زیرا ‪ ۴۵‬درصد افراد ان را مهم‬ ‫دانسته اند‪.‬‬ ‫هر ‪ 3‬سیستم ایمنی یادشده به همراه سیستم های هشدار نقاط‬ ‫کور باعث کاهش اس��ترس رانندگی به وی��ژه در زمان رانندگی در‬ ‫بزرگراه های شلوغ می شوند‪ .‬باتوجه به این موضوع به نظر می رسد‬ ‫بی عالقگی بیش��تر رانندگان به فناوری خودران س��ورپرایزکننده‬ ‫اس��ت‪ .‬همان گونه که کانسومر ریپورتز می گوید‪ ،‬داده های موسسه‬ ‫بیمه ایمنی بزرگراهی امریکا نش��ان می دهد سیس��تم های هشدار‬ ‫نق��اط کور می توانند میزان تصادفات را تا ‪ ۱۴‬درصد کاهش دهند‪.‬‬ ‫دوربین های دنده عقب نیز می توانن��د موجب کاهش ‪ ۱۷‬درصدی‬ ‫تصادفات شوند‪.‬‬ ‫نش��ریه اتواکس��پرس زمان��ی ک��ه‬ ‫دی اس ‪ ۷‬کراس بک برای نخس��تین بار معرفی شد ان را‬ ‫بهترین خودرو این برند دانست‪ .‬این خودرو بهتر از دیگر‬ ‫محصوالت دی اس بوده اما هنوز هم نتوانسته در مقایسه‬ ‫قبلی بر ولوو ‪ XC۴0‬برتری یابد‪.‬‬ ‫البته ان تس��ت زمانی انجام ش��د که مدل های بنزینی‬ ‫ک بار دیگر این دو خودرو‬ ‫در دسترس نبودند‪ .‬بنابراین‪ ،‬ی ‬ ‫را در براب��ر یکدیگر قرار داده ایم تا ببینیم کدام یک پیروز‬ ‫از میدان خارج می ش��وند‪ .‬بس��یاری از خریداران مصرف‬ ‫سوخت را یک فاکتور مهم می دانند‪ .‬این روزها خریداران‬ ‫خودروهای دیزلی کمتر ش��ده و افراد بیشتر به مدل های‬ ‫بنزین��ی روی اورده اند‪.‬اگر ب��ه دنب��ال خودرویی بنزینی‬ ‫هستید‪ ،‬دی اس ‪ ۷‬کراس بک را باید انتخاب کنید یا ولوو‬ ‫‪ XC۴0‬را؟ برای یافتن پاسخ با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹دی اس ‪ ۷‬کراس بک‬ ‫نق��اط قوت‪ :‬کابی��ن جادار‪ ،‬طراح��ی نامعمول کابین و‬ ‫تجهیزات استاندارد زیاد‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬کیفیت س��واری نه چن��دان خوب‪ ،‬هیجان‬ ‫رانندگی پایین‪ ،‬نرخ باال‬ ‫این خودرو نخستین محصولی نیست که‬ ‫از پلتفرم ‪ EMP۲‬استفاده می کند‬ ‫اما نخستین محصول سفارشی‬ ‫برند دی اس اس��ت که بر پایه‬ ‫یک س��یتروئن قدیمی بنا‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ای��ن خ��ودرو نیز‬ ‫ مانن��د رقی��ب‬ ‫سوئدی از تنظیمات مک فرسون در جلو و چند اتصالی در‬ ‫عقب اس��تفاده می کند اما فناوری سیستم تعلیق فعال و‬ ‫هوشمند باعث تفاوت ان با ولوو می شود‪.‬‬ ‫این سیس��تم جاده را اس��کن کرده و می تواند سیستم‬ ‫دامپین��گ خودرو را ب��ه صورت خ��ودکار تنظیم کند تا‬ ‫دی اس ‪ ۷‬کراس بک خود را با شرایط جاده وفق دهد‪ .‬این‬ ‫سیستم از دوربین پشت شیشه جلو و همچنین ‪ ۴‬حسگر‬ ‫و ‪ ۳‬شتاب س��نج اس��تفاده می کند تا درباره میزان نیروی‬ ‫دامپینگ تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫هم��ه اینها امیدبخش ب��ه نظر می رس��ند اما در عمل‬ ‫می بینیم که نتیجه به دست امده یک سواری متناقض و‬ ‫ناپایدار است‪ .‬گاهی اوقات خودرو به خوبی از دست اندازها‬ ‫عب��ور می کند اما در برخی جاده ه��ا نمی تواند ناهمواری‬ ‫را مخف��ی کن��د و ب��ا ل��رزش و ت��کان از روی چاله ها و‬ ‫دس��ت اندازها عب��ور می کند‪ .‬همچنین‪ ،‬سیس��تم تعلیق‬ ‫بخش عقب��ی نمی تواند با دامپینگ بخش جلویی برابری‬ ‫کند‪.‬‬ ‫سیستم تعلیق نرم هم باعث شده خودرو در زمان های‬ ‫ترمز و ش��تاب پایین و باال ب��رود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ت چندان��ی از بدن در برابر‬ ‫در صندلی های��ی که محافظ ‬ ‫اس��یب دیدگی نمی کند‪ ،‬نخواهید توانس��ت تعادل خود‬ ‫را حف��ظ کنی��د‪ .‬در کل‪ ،‬تجرب��ه رانندگی ب��ا دی اس ‪۷‬‬ ‫کراس بک نه چندان خوب بوده و لذتبخش نیست‪.‬‬ ‫گیربکس این خودرو فرانس��وی نیز تعویض های کندی‬ ‫داش��ته و در تس��ت های ش��تاب بین دنده ای ان را عقب‬ ‫می اندازد‪ .‬همچنین‪ ،‬تعویض های این گیربکس به اسانی‬ ‫حریف نیست‪.‬نس��خه دیزلی قبلی که تست شده بود در‬ ‫زمان حرکت ارامش خوبی داش��ته و ای��ن مدل بنزینی‬ ‫اندکی بهتر اس��ت اما ولوو ‪ XC۴0‬نیز همین عملکرد را‬ ‫داشته و در جاده ساکت تر است‪.‬‬ ‫دی اس ‪ ۷‬کراس بک از تجهیزات استاندارد زیادی سود‬ ‫می برد که در بس��یاری از جنبه ه��ا با ولوو برابری کرده و‬ ‫در برخی م��وارد نیز از انها پیش می افتد‪ .‬رینگ های ‪۱۹‬‬ ‫اینچی‪ ،‬صندلی های چرمی گرم شونده‪ ،‬چراغ های ‪،LED‬‬ ‫در پشتی برقی‪ ،‬ش��ارژ بی سیم و ارتباط گوشی هوشمند‬ ‫در تریم پرستیژ به چشم می خورند‪.‬‬ ‫این خودرو همچنین دارای پش��ت امپرهای دیجیتالی‬ ‫‪ ۱۲/۳‬اینچ��ی اس��ت ک��ه می تواند جهت ه��ای ناوبری و‬ ‫مقایسه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫روپـایـی هـا‬ ‫خ بـه شــاخ ا‬ ‫شــا‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ک با ولوو ‪XC۴0‬‬ ‫ی اس ‪ ۷‬کراس ب‬ ‫مقایسه د‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫اطالعات رانندگی زیاد را نش��ان دهد‪ .‬دی اس از این‬ ‫نظر با ولوو برابری می کن��د اما صفحه نمایش ‪ ۱۲‬اینچی‬ ‫کراس بک ب��ه ان��دازه صفحه نمای��ش ‪ ۹‬اینچی ‪XC۹0‬‬ ‫پاسخگو و خالقانه نیست‪.‬‬ ‫البته کابین دی اس ‪ ۷‬پذیرفتنی بوده و طراحی بصری‬ ‫جالب��ی دارد‪ .‬البته فضای ان در مقایس��ه با رقیب کمی‬ ‫تن��گ به نظر امده ام��ا این به دلیل اس��تفاده از متریال‬ ‫تیره تر و شیش��ه های کوچک تر است‪ .‬در عمل‪ ،‬کراس بک‬ ‫خودرو بزرگتری اس��ت و فضای محفظه کامال جادارتری‬ ‫نیز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظرهای ازمایش کنندگان‬ ‫ارتباطات‪ :‬این خودرو به صورت اس��تاندارد دارای اپل‬ ‫کارپل��ی و اندروید اتو ب��وده و صفحه نمایش بزرگ ان با‬ ‫سیس��تم های مبتنی بر گوشی های هوش��مند هماهنگی‬ ‫بس��یار خوب��ی دارد‪.‬طراح��ی‪ :‬طراحی کابی��ن ویژه بوده‬ ‫و البته باب میل همه نیس��ت‪ .‬حداق��ل اینکه این بخش‬ ‫کالفه کننده نیس��ت و بسیاری از خریداران ان را دوست‬ ‫دارند‪.‬متریال‪ :‬کیفیت کابین خوب بوده اما بیشتر تریم ها‬ ‫کیفیت باالیی در مقایسه با ولوو ندارند و کیفیت ساخت‬ ‫ان کمی پایین تر از ‪ XC۴0‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ولوو ‪XC۴0‬‬ ‫نق��اط ق��وت‪ :‬تجهی��زات‬ ‫اس��تاندارد زی��اد‪ ،‬کابین‬ ‫عالی‪ ،‬پیشرانه‬ ‫قوی و ساکت‪ ،‬گیربکس و سواری خوب‬ ‫نق��اط ضعف‪ :‬کابی��ن تنگ ت��ر از دی اس ‪ ۷‬کراس بک‪،‬‬ ‫برخی مشکالت سیستم اطالعات سرگرمی‬ ‫پلتفرم جدید این خودرو به معنی استفاده از زیرساخت‬ ‫متفاوت در مقایس��ه با برادران بزرگتر ‪ XC۶0‬و ‪XC۹0‬‬ ‫اس��ت‪ .‬این دو خودرو از معماری ‪ SPA‬استفاده می کنند‬ ‫اما ‪ XC۴0‬بر پایه پلتفرم ‪ CMA‬ساخته شده است‪.‬‬ ‫این خودرو از پیشرانه بنزینی ‪ T۵‬با قدرت ‪ ۲۴۴‬اسب‬ ‫بخار و گش��تاور ‪ ۳۵0‬نیوتون متر س��ود برده و کامال در‬ ‫مقایس��ه با دی اس دس��ت برتر را دارد‪ .‬پیشرانه ‪ ۲‬لیتری‬ ‫ولوو کامال توانا نشان می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو به طور قابل توجهی س��نگین تر از دی اس‬ ‫بوده به گونه ای که وزن ‪ ۱۶۴۶‬کیلویی ان در مقایس��ه با‬ ‫وزن ‪ ۱۴۲۵‬کیلویی دی اس به چشم می اید‪ .‬با وجود این‬ ‫موضوع‪ ،‬گیربکس س��ریع و پیش��رانه قوی باعث می شود‬ ‫ولوو در تست های پرفورمنس سریع تر باشد‪.‬‬ ‫در شتاب صفر تا ‪ ۹۶‬کیلومتر در ساعت ‪ XC۴0‬برتری‬ ‫خود را دیکته کرده اس��ت‪ .‬اگرچه پیش��رانه های بنزینی‬ ‫این خودروها پرفورمنس مناس��بی دارند اما جذابیت انها‬ ‫بیش��تر حول رفاه و س��اکتی می چرخد‪ .‬ولوو سروصدای‬ ‫کمتری داش��ته و در س��رعت های باال ارام اس��ت‪ .‬قلب‬ ‫اهنی��ن بنزینی ‪ T۵‬نرم تر ب��وده و صدای جذاب تری نیز‬ ‫دارد‪ .‬س��واری راحت یکی از مهم تری��ن فاکتورها بوده و‬ ‫ول��وو در ان پیروز اس��ت‪ .‬حتی با وج��ود رینگ های ‪۱۹‬‬ ‫اینچ��ی‪ ،‬عب��ور از دس��ت اندازها در س��رعت های پایین‬ ‫ناراحتی زی��ادی در پی ندارد اما رقی��ب راحتی کمتری‬ ‫داشته و ‪ XC۴0‬نیز در سرعت های باالتر خیلی پایدارتر‬ ‫اس��ت‪ .‬ولوو همچنین‪ ،‬در پیچ ه��ا ارامش و پایداری‬ ‫بیشتری داش��ته و فرمان سبک و میدان دید‬ ‫خوب در جلو باعث شده اند سواری ان‬ ‫در مقایسه با دی اس ‪ ۷‬کراس بک‬ ‫بهت��ر و اس��ان تر باش��د‪.‬‬ ‫صندلی ها و‬ ‫موقعیت رانندگی ولوو نیز راحت تر هستند‪ .‬فاکتور دیگری‬ ‫که باعث تمایز این دو شاس��ی بلند می ش��ود کابین های‬ ‫لوکس اس��ت‪ XC۴0 .‬طراحی تمیز و س��اده تری داشته‬ ‫و از متریال باکیفیتی س��ود برده است‪ .‬کابین کراس بک‬ ‫طراحی خوبی داشته اما خیلی با کاربر رابطه دوستانه ای‬ ‫ندارد‪ .‬از جمله تجهیزات استاندارد ولوو ‪ XC۴0‬می توان‬ ‫به صفحه لمس��ی ‪ ۹‬اینچی‪ ،‬سیس��تم ناوب��ری‪ ،‬رادیوی‬ ‫‪ DAB‬و اتص��ال بلوتوث‪ ،‬سیس��تم تهویه مطبوع و کروز‬ ‫کنترل‪ ،‬چراغ های جلوی ‪ LED‬و صندلی های گرم شونده‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظرهای ازمایش کنندگان‬ ‫داش��بورد‪ :‬متری��ال باکیفیت و طراح��ی جالب به این‬ ‫معنی هس��تند که ولوو در بحث کیفیت کابین از دی اس‬ ‫‪ ۷‬کراس بک پیشی بگیرد‪.‬‬ ‫سیستم اطالعات سرگرمی‪ :‬صفحه نمایش تبلت مانند‪،‬‬ ‫مثل یک گوشی هوشمند کار می کند‪ .‬البته صفحه نمایش‬ ‫گاهی کند می شود‪.‬‬ ‫فض��ای ذخیره ای‪ :‬ولوو دارای کابین��ی منعطف بوده و‬ ‫فضای زیادی بین در ها و کنسول مرکزی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ قضاوت نهایی‬ ‫‹ ‹رتبه نخست‪ :‬ولوو ‪XC۴0‬‬ ‫این خودرو چه در فرم بنزینی و چه در فرم دیزلی بهتر‬ ‫از دی اس ‪ ۷‬کراس بک اس��ت‪ .‬ول��وو اگرچه فضای کابین‬ ‫کمتری از حری��ف دارد اما به دلیل س��واری نرم‪ ،‬کابین‬ ‫باکیفیت تر و تجهیزات اس��تاندارد بیش��تر پیروز میدان‬ ‫لقب می گیرد‪ .‬سواری ‪ XC۴0‬هم بهتر بوده و هزینه های‬ ‫مالکیت کمتری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه دوم‪ :‬دی اس ‪ ۷‬کراس بک‬ ‫ای��ن خودرو انتخاب نخس��ت نیس��ت‪ .‬کراس بک‬ ‫فضای کابین زیادی داش��ته و چی��زی متفاوت در‬ ‫مقایس��ه با رقیبان ارائه می کند اما سواری ناپایدار و‬ ‫هزینه های سواری زیاد ان را در مرتبه ای پایین قرار‬ ‫می دهن��د‪ .‬کنترل ضعیف حرکات بدنه روی راحتی‬ ‫تاثی��ر منفی داش��ته و باعث کاهش لذت س��واری‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫منبع‪autoexpress :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ساخت موتورسیکلت کمپرسی‬ ‫چندین سال است که چینی ها به بخش های گوناگون در زمینه‬ ‫وسایل نقلیه رخنه کرده اند و از موتورسیکلت و خودروهای سواری‬ ‫گرفته تا کامیون و ماش��ین االت س��اختمانی را تولید می کنند‪ .‬در‬ ‫بین وسایل نقلیه ساخت چین‪ ،‬گاهی نمونه های عجیبی هم دیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما وسیله ای که در این مطلب به معرفی ان پرداخته ایم‬ ‫شاید یکی از عجیب ترین وسایل نقلیه چینی باشد‪ .‬این وسیله‪ ،‬یک‬ ‫موتورسیکلت سه محور بنزینی دامپ تراک یا همان کمپرسی است‬ ‫که ‪ ۹‬چرخ دارد زیرا چرخ های عقبی ان دوبل هستند‪.‬‬ ‫این باربرهای عجیب که موتورس��یکلت های سه چرخ کشاورزی‬ ‫نام دارند‪ ،‬به طورعمده در حومه شهرهای چین به فروش می رسند‬ ‫و در شهرهای بزرگ دیده نمی شوند‪ .‬این وسایل به طور رسمی در‬ ‫دسته س��ه چرخه ها قرار می گیرند؛ هرچند که چرخ های بیشتری‬ ‫دارند‪ .‬درحالی که اغلب سه چرخه های کوچک کشاورزی این روزها‬ ‫الکتریکی هس��تند‪ ،‬همه این موتورسیکلت های بزرگ کمپرسی از‬ ‫پیشرانه های بنزینی استفاده می کنند زیرا نسل فعلی سه چرخه های‬ ‫الکتریکی به اندازه کافی قوی نیستند تا بتوانند به چنین وسیله های‬ ‫بزرگ��ی قدرت بدهند‪ .‬موتورس��یکلت کمپرس��ی ابی رنگی که در‬ ‫تصاویر دیده می شود‪ ،‬س��اخت شرکتی به نام ‪Shenghuoshen‬‬ ‫است و ‪ ۲-SHS۱۷۵ZH‬نام دارد‪ .‬این مدل به یک پیشرانه ‪۱۷۵‬‬ ‫سی سی تک سیلندر چهارزمانه اب خنک مجهز است که بین ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬اس��ب بخار قدرت تولید می کند‪ .‬حداکثر سرعت این وسیله‬ ‫نیز ‪ ۶۰‬کیلومتر در ساعت است و باک سوخت ان ‪ ۱۶‬لیتر ظرفیت‬ ‫دارد‪ .‬س��ازنده ادعا می کند این موتورسیکلت کمپرسی می تواند با‬ ‫یک باک س��وخت پر مس��افت ‪ ۵۰۰‬کیلومتر را طی کند که کمی‬ ‫خوش بینانه به نظر می رسد‪ .‬این وسیله نقلیه باربر ‪ ۳/۴۹‬متر طول‪،‬‬ ‫‪ ۱/۳۶‬مت��ر عرض و ‪ ۱/۳۷‬متر ارتف��اع دارد و وزن خالص ان ‪۳۶۵‬‬ ‫کیلوگرم است‪.‬‬ ‫معرفی جذاب ترین خودروهای با چراغ های مخفی‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫در دهه ‪ 80‬و ‪90‬می�لادی‪ ،‬چراغ های جلوی مخفی‬ ‫به عنوان راهی برای بخشیدن نمایی زیبا‪ ،‬ائرودینامیک‬ ‫و اس��پرت به قس��مت جلویی خودروها بسیار محبوب‬ ‫ش��دند‪ .‬هرچن��د چراغ ه��ای مخفی به عن��وان یکی از‬ ‫ش��یوه های رایج در طراحی خودروه��ا حتی هنوز هم‬ ‫جذاب هس��تند اما متاس��فانه این چراغ ه��ای امروز از‬ ‫صنعت خودروسازی کنار رفته اند‪.‬‬ ‫یک��ی از دالیل این موضوع قوانین ایمنی عابر پیاده‬ ‫به ویژه در اروپ��ا بودند چراکه ای��ن چراغ ها هنگام باز‬ ‫بودن می توانس��تند در تصادفات رانندگ��ی به عابران‬ ‫پیاده اس��یب برسانند‪ .‬عالوه بر این مقررات‪ ،‬کارایی و‬ ‫مصرف سوخت هم دلیل دیگر کنار گذاشتن چراغ های‬ ‫مخفی بود زیرا این چراغ ها روی ائرودینامیک خودروها‬ ‫تاثیر منفی می گذاشتند‪.‬‬ ‫ب��ا همه این ها‪ ،‬چراغ های مخفی یکی از جذب ترین‬ ‫شیوه های طراحی در طول تاریخ صنعت خودروسازی‬ ‫بوده ان��د‪ .‬به همین دلیل تصمی��م داریم در این مطلب‬ ‫جذاب تری��ن خودروها با چراغ ه��ای مخفی را معرفی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹الفارومئو مونترال‬ ‫هرچند چراغ های الفارومئ��و مونترال از نوع مخفی‬ ‫نیس��تند‪ ،‬اما طراحی بس��یار جالبی دارند و به همین‬ ‫دلیل شایس��تگی حض��ور در ای��ن فهرس��ت را دارد‪.‬‬ ‫در حالت طبیع��ی‪ ،‬نیمی از چراغ ه��ای این خودرو با‬ ‫پنل های کرکره ای پوش��یده ش��ده اند که مانند مژه به‬ ‫نظر می رس��ند اما هنگامی که چراغ ها روشن می شوند‪،‬‬ ‫این پنل ها کنار رفته و پشت چراغ ها قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪M1‬‬ ‫طراح مش��هور خودرو «جیورتو جی��ارو» در دوره ای‬ ‫خودروه��ای اس��پرت کم ارتفاع و زاوی��ه داری طراحی‬ ‫می ک��رد و ب��رای اینکه دماغه کام�لا ائرودینامیکی را‬ ‫در ای��ن خودروها طراحی کند‪ ،‬در بس��یاری از انها از‬ ‫چراغ های مخفی استفاده می کرد‪ .‬یکی از مشهورترین‬ ‫خودروهای طراحی شده به دست جیورتو جیارو ب ام و‬ ‫‪ M1‬بود که استفاده از چراغ های مخفی در ان موجب‬ ‫ش��ده بود دماغه خودرو بس��یار باریک شود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل جلوپنجره کلیوی شکل ب ام و در ‪ M1‬در اندازه‬ ‫بسیار کوچکی طراحی شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹فراری تستاروسا‬ ‫در چندین دهه‪ ،‬چراغ های مخفی به ویژگی مشخص‬ ‫چهارچشمی ها‬ ‫محص��والت ف��راری تبدیل ش��ده بودن��د‪ ،‬به گونه ای‬ ‫ک��ه از م��دل ‪ GTB 365‬دیتونا در ده��ه‪ 70‬گرفته تا‬ ‫م��دل ‪ 456M‬در اواخر دهه‪ ،90‬همگ��ی از چراغ های‬ ‫مخف��ی اس��تفاده می کردن��د‪ .‬در این بین ام��ا یکی از‬ ‫جذاب ترین س��اخته های فراری که در ان از چراغ های‬ ‫مخفی اس��تفاده ش��ده بود‪ ،‬مدل تستاروسا در دهه‪80‬‬ ‫ب��ود‪ .‬البته بعدها در مدل های جدیدتر تستاروس��ا این‬ ‫چراغ ها با نمونه های معمولی جایگزین شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد پراب‬ ‫فورد پراب نشان داد نیازی نیست افرادی که خواهان‬ ‫خودرویی با چراغ های مخفی هستند‪ ،‬ثروتمند باشند‪.‬‬ ‫این خ��ودرو محصول همکاری فورد م��زدا بود و فورد‬ ‫تصمیم داش��ت ان را جایگزین موستانگ کند اما بعد‬ ‫متوجه ش��د که این ایده بس��یار بدی اس��ت؛ بنابراین‬ ‫در ع��وض ف��ورد مدل پ��راب را به عن��وان رقیبی برای‬ ‫خودروهای اسپرت دیفرانس��یل جلویی که ان سال ها‬ ‫در ایاالت متحده عرضه می ش��دند مانند هوندا پریلود‪،‬‬ ‫میتسوبیشی اکلیپس و تویوتا سلیکا روانه بازار کرد‪ .‬در‬ ‫همان سال ها مزدا هم مدلی به نام ‪ 6-MX‬را تولید کرد‬ ‫که اشتراک های فنی زیادی با پراب داشت اما پیشرانه‬ ‫ان متفاوت بود و از چراغ های معمولی استفاده می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی کانتاش‬ ‫یک��ی از نماده��ا و ویژگی های اصل��ی المبورگینی‬ ‫کانتاش‪ ،‬چراغ های مخفی ان بود به گونه ای که نمی شد‬ ‫ن را بدون این چراغ ه��ا تصور کرد‪ .‬المبورگینی ابتدا‬ ‫ا ‬ ‫کانت��اش را به عن��وان یک کانس��پت در س��ال ‪1971‬‬ ‫رونمایی و سپس نسخه کمی اصالح شده ان را به عنوان‬ ‫نمونه تولیدی در سال ‪ 1974‬معرفی کرد‪.‬‬ ‫تولی��د این خ��ودرو تا س��ال ‪ 1990‬ادام��ه یافت و‬ ‫در ط��ول این س��ال ها ان��واع گوناگون��ی از کانتاش با‬ ‫پیش��رانه های قدرتمندتر‪ ،‬بال های گوناگون و استایل‬ ‫تهاجمی تر ساخته شد اما چراغ های مخفی همواره در‬ ‫ان حفظ شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹لوتوس اسپریت‬ ‫نسل اول لوتوس اسپریت توسط جیوجیارو طراحی‬ ‫شد‪ .‬وی برای این کار شیوه طراحی خود را با استایلی‬ ‫گوه مانند ترکیب کرد که نتیجه ان ساخت خودرویی‬ ‫با استایلی تیز و ارتفاعی کم بود درحالی که چراغ های‬ ‫مخفی هم یکی از ویژگی های برجس��ته ان به ش��مار‬ ‫می امد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزدا ‪5-MX‬‬ ‫از می��ان تمام��ی خودروهای این فهرس��ت‪ ،‬نس��ل‬ ‫اول م��زدا ‪ 5-MX‬به احتم��ال زیاد تنه��ا خودرویی با‬ ‫چراغ های مخفی اس��ت که امروز هنوز هم در جاده ها‬ ‫دیده می ش��ود‪ .‬این خودرو زمانی که صفرکیلومتر بود‪،‬‬ ‫ به صرفه و به طور کامل قابل اعتماد بود؛ اما در نسل های‬ ‫بعدی‪ 5-MX ،‬مانند بس��یاری از خودروها چراغ های‬ ‫مخفی را کنار گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪944‬‬ ‫در دوران��ی ک��ه تب اس��تفاده از چراغ ه��ای مخفی‬ ‫بس��یار همه گیر ش��ده ب��ود‪ ،‬پورش��ه هم ب��ه این ُمد‬ ‫پیوس��ت‪ ،‬به گونه ای که در بس��یاری از محصوالت این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬از مدل ‪ 924‬گرفته تا نسخه تولید محدودی‬ ‫از ‪ 911‬نس��ل‪ ،930‬از چراغ های مخفی استفاده شده‬ ‫بود؛ اما یکی از مش��هورترین محصوالت پورش��ه که از‬ ‫چراغ های مخفی اس��تفاده می کرد‪ ،‬مدل ‪ 944‬بود که‬ ‫در سال ‪ 1982‬معرفی ش��ده و تولید ان تا سال ‪1991‬‬ ‫ادامه پیدا کرد‪.‬‬ ‫پورش��ه ب��ا ارتق��ای بخش های��ی مانن��د تجهیز به‬ ‫پیش��رانه های حجیم تر و ارائه نس��خه های توربو‪944 ،‬‬ ‫را برای سال ها به عنوان خودرویی تازه نفس حفظ کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا سلیکا‬ ‫نس��ل اول تویوتا س��لیکا که در سال ‪ 1970‬به عنوان‬ ‫ی��ک کوپه اس��پرت کوچ��ک به ب��ازار ام��د‪ ،‬به یک‬ ‫موستانگ اقتصادی شباهت داشت؛ اما طراحان تویوتا‬ ‫که براس��اس رویه معاصران خود حرکت می کردند‪ ،‬در‬ ‫دهه‪ 80‬سلیکا را با استایلی گوه ای شکل و با چراغ های‬ ‫مخفی طراحی کردند‪ .‬این ش��یوه طراحی چراغ ها در‬ ‫نس��ل بعدی هم ادامه پیدا کرد اما در نس��ل ششم که‬ ‫در س��ال ‪ 1994‬معرفی شد چراغ های مخفی با ‪4‬چراغ‬ ‫دایره ای شکل ثابت جایگزین شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹ولوو ‪480‬‬ ‫ولوو‪ 480‬محصول پایه این س��ازنده سوئدی بود که‬ ‫در س��ال ‪ 1986‬ب��ا ان به بخ��ش خودروهای کامپکت‬ ‫در اروپا وارد ش��د‪ .‬این خودرو ی��ک هاچ بک دودر بود‬ ‫و نخس��تین س��اخته دیفرانس��یل جلوی ولوو به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬تولید این خودرو تا س��ال ‪ 1995‬ادامه یافت‪.‬‬ ‫در نم��ای جلوی ‪ 480‬ام��ا فضای کافی ب��رای تعبیه‬ ‫چراغ ه��ای ثابت معمول��ی وجود داش��ته و به همین‬ ‫دلیل چراغ های باریکی در باالی س��پر کار شده اند اما‬ ‫بااین ح��ال طراحان ولوو تصمی��م گرفته اند چراغ های‬ ‫مخفی را هم به ان اضافه کنند‪ .‬به همین دلیل دماغه‬ ‫ولوو‪ 480‬واقعا عجیب به نظر می رسد‪.‬‬ ‫منبع‪Motor1 :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫مینی ون فوق سریع مرسدس‬ ‫باوج��ود ناکام��ی در بح��ث ف��روش‪ ،‬مرس��دس ‪R‬کالس طول‬ ‫عم��ر قابل توجهی داش��ت‪ .‬این خ��ودرو از س��ال ‪ ۲۰۰۵‬تا ‪۲۰۱۳‬‬ ‫در بازار حضور داش��ت و مرس��دس با پایان تولی��د ان روی تولید‬ ‫شاسی بلندهای مد روز تمرکز کرد‪.‬‬ ‫نس��خه ‪ AMG‬این خودرو در واقع سریع ترین نسخه ‪R‬کالس‬ ‫تاریخ است و از پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر ‪ ۶/۲‬لیتری با قدرت ‪ ۵۱۰‬اسب‬ ‫بخاری و گش��تاور ‪ ۶۳۰‬نیوتون متر اس��تفاده می کن��د‪ .‬این نیروی‬ ‫قابل توجه از طریق یک گیربکس ‪۷‬سرعته اتوماتیک به هر ‪ 4‬گوشه‬ ‫خودرو فرس��تاده می ش��ود‪.‬باوجود داش��تن وزنی باالتر از ‪ ۲/۳‬تن‪،‬‬ ‫مرسدس ‪ AMG R۶۳‬می توانست زیر ‪ ۵‬ثانیه از سکون به سرعت‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر در ساعت برسد و به اندازه سوپرسدان های چند سال‬ ‫پیش س��ریع باشد‪ .‬این خودرو از اساس نس��خه سریع و دیوانه وار‬ ‫خودرویی اس��ت که باوج��ود فضای زیاد صن��دوق نمی تواند افراد‬ ‫زیادی را حمل کند‪ .‬این مدل که سال ‪ ۲۰۰۷‬برای فروش گذاشته‬ ‫ش��د‪ ،‬دارای رنگ بدنه ابی‪ ،‬کابینی پوش��یده از چرم خاکس��تری‪،‬‬ ‫رینگ های نقره ای ‪ ۲۰‬اینچی است و کارکرد ‪ ۲۰۷‬هزار کیلومتری‬ ‫دارد‪ .‬به طورقطع این خودرو فشار زیادی را در جاده های باز به خود‬ ‫دیده اما ظاهر بس��یار خوبی دارد و به ویژه کابین ان که ترکیبی از‬ ‫چرم و الکانترا و عناصر چوبی است در وضعیت مناسبی قرار دارد‪.‬‬ ‫از جمله تجهیزات رفاهی ‪ ۲۰۰۷ AMG R۶۳‬می توان به سانروف‬ ‫دوحالت��ه‪ ،‬پ��ارک ترونیک‪ ،‬سیس��تم اطالعات س��رگرمی کامند‪،‬‬ ‫سیس��تم تهویه مطبوع‪ ،‬کروز کنترل‪ ،‬استارت بدون کلید و‪ ...‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬بنا به گفته های فروشنده این خودرو دوباره رنگ امیزی شده‪،‬‬ ‫به همین خاطر بس��یار تمیز به نظر می رسد‪ .‬مجبوریم بپذیریم که‬ ‫این یک خودرو ‪ ۱۱‬س��اله و کامال اس��تفاده شده است‪ .‬نرخ کنونی‬ ‫خودرو ‪ ۲۵‬هزار دالر اس��ت که برای پرفورمنسی که ارائه می دهد‬ ‫به نسبت معقول است‪.‬‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫رقابت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رقابت کراس اوورهای ساب کامپکت‬ ‫تفنگدار کوچک‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫با توجه به اینکه این روزها در بازار اروپا کراس اوورها‬ ‫و هاچ بک ه��ای س��اب کامپکت یا همان س��وپرمینی‪،‬‬ ‫پرفروش تری��ن خودروها هس��تند‪ ،‬تعجب��ی ندارد که‬ ‫خودروسازان این دو کالس را به هم پیوند زده باشند‪.‬‬ ‫جدیدترین شرکتی که این کار را انجام داده‪ ،‬هیوندای‬ ‫با مدل « ُکنا» اس��ت که به لط��ف ظاهر عجیب خود‪،‬‬ ‫ن وجود ُکنا هنوز هم‬ ‫موردتوج��ه قرار گرفته‪ ،‬اما ب��ا ای ‬ ‫ب��رای پیروزی در یک نبرد واقعی به تجهیزات‪ ،‬قیمت‬ ‫مناس��ب‪ ،‬کارایی داخلی و راحتی نیاز دارد‪ .‬در سمت‬ ‫دیگر این میدان رقابت‪ ،‬س��یتروئن ‪ C3‬ایرکراس قرار‬ ‫دارد که مانند بسیاری از سیتروئن ها‪ ،‬ظاهری فانتزی‬ ‫دارد اما با این وجود روی کارایی ان تاثیر نداش��ته و‬ ‫به همین دلیل هنگامی که از اواخر س��ال گذشته وارد‬ ‫بازار ش��د‪ ،‬ما را واقع��ا تحت تاثیر ق��رار داد‪ .‬در نهایت‬ ‫اینکه اخرین رقیب در این میدان‪ ،‬مزدا ‪ 3-CX‬است‬ ‫که هرچن��د قدیمی ترین خودرو این جمع اس��ت اما‬ ‫هنوز هم با اس��تایل تیز و هندلینگ قابل توجه‪ ،‬رقیب‬ ‫خطرناک��ی به ش��مار می رود‪ .‬ح��ال در ادامه خواهیم‬ ‫فهمید که کدام یک از این خودروها می تواند در بخش‬ ‫فوق العاده شلوغ و رقابتی کراس اوورهای ساب کامپکت‬ ‫انتخاب بهتری باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹شروع رقابت‬ ‫ُکنای مورد ازمایش ما از نوع پریمیوم با نرخ ‪18‬هزار‬ ‫و ‪795‬پوند اس��ت ک��ه گران ترین خ��ودرو این رقابت‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬هرچند فقط ‪ 100‬پوند از مزدا ‪3-CX‬‬ ‫گران تر اس��ت‪ .‬این کراس اوور کوچ��ک کره ای به یک‬ ‫ک لیتری بنزینی توربو مجهز است‬ ‫پیش��رانۀ کوچک ی ‬ ‫که ‪۱۲۰‬اس��ب بخار قدرت دارد و هرچند برای مصرف‬ ‫سوخت پایین طراحی ش��ده اما عملکرد خوبی را هم‬ ‫ارائه می کند‪ .‬با وجود برخورداری از پلتفرم جدید‪ُ ،‬کنا‬ ‫از لح��اظ پویایی نمی تواند به پای رقبای خود برس��د‪.‬‬ ‫فرمان خودرو نیز هرچند از وزن خوبی برخوردار است‬ ‫و در برابر حرک��ت گهواره ای بدنه مقاومت می کند اما‬ ‫ُکنا به جای اینکه سرگرم کننده باشد‪ ،‬بیشتر رانندگی‬ ‫ایمنی را ارائه می کند؛ درحالی که نشستن پشت فرمان‬ ‫مزدا بسیار جذاب تر است‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬رانندگان حرفه ای جذب ُکنا نخواهند‬ ‫شد‪ .‬البته اگر راحتی ‪ C3‬ایرکراس در ُکنا وجود داشته‬ ‫باشد می توان این موضوع را به فراموشی سپرد اما این‬ ‫کراس اوور کره ای ه��ا در این زمینه هم حرف چندانی‬ ‫برای گفتن ندارد چراکه هرچند سواری ان در بیشتر‬ ‫جاده ه��ا قابل قبول اس��ت و ناهمواری های کوچک را‬ ‫جذب می کند اما چاله ها و دست اندازهای بزرگ کام ً‬ ‫ال‬ ‫در داخل کابین احساس می شوند‪ .‬پیشرانه یک لیتری‬ ‫ُکنا اما خوب است و با ‪172‬نیوتن متر گشتاور‪ ،‬بهترین‬ ‫گزینه برای رانندگی های ش��هری محس��وب می شود‪.‬‬ ‫این موت��ور همچنین پاالیش خوبی داش��ته و هنگام‬ ‫افزایش دور‪ ،‬اوای دلپذیری دارد اما متاس��فانه موتور‬ ‫ُکنا نه ش��خصیت موتور ‪1/2‬لیتری س��یتروئن را دارد‬ ‫و نه پاس��خگویی موتور ‪2‬لیت��ری مزدا را‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫تعویض دنده ها با گیربکس دس��تی ُکنا خوشایندتر از‬ ‫گیربکس سیتروئن است هرچند هردو پس از گیربکس‬ ‫مزدا قرار می گیرن��د‪ُ .‬کنا همچنین در ازمایش های ما‬ ‫عملکرد خوبی از خود نشان داد به گونه ای که با وجود‬ ‫بارش سنگین بازار‪ ،‬ظرف ‪ 10/1‬ثانیه از صفر به سرعت‬ ‫‪96‬کیلومتر در س��اعت رس��ید؛ بنابراین این ماشین با‬ ‫وجود قدرت کمتر‪ ،‬از ‪ C3‬ایرکراس س��ریع تر اس��ت‪.‬‬ ‫پیش��رانه هیوندای همچنین باوجود داش��تن نیمی از‬ ‫حج��م موتور مزدا‪ ،‬به لطف وجود توربوش��ارژر و ارائه‬ ‫حداکثر گش��تاور در گستره بیشتری از دور موتور‪ ،‬در‬ ‫ازمایش ش��تاب گیری در دنده های باالتر نیز با موتور‬ ‫تنفس طبیعی مزدا برابری می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیتروئن ‪ C3‬ایرکراس‬ ‫‪C3‬ایرک��راس تا ح��دودی جایگزین م��دل قدیمی‬ ‫‪C3‬پیکاس��و شده است اما از س��وی دیگر این خودرو‬ ‫تا حدی جایگزینی برای مدل ‪C4‬کاکتوس اس��ت که‬ ‫به تازگی بروز ش��ده و بیش��تر به یک هاچ بک س��نتی‬ ‫ش��باهت پیدا کرده تا یک کراس اوور‪C3 .‬ایرکراس اما‬ ‫یک خودرو کوچک اس��ت و در نمون��ه مورد ازمایش‬ ‫م��ا یعن��ی تی��پ ‪ 130 PureTech‬قیمت��ی برابر با‬ ‫‪18‬هزار و ‪490‬پوند دارد‪ .‬مانند بسیاری از محصوالت‬ ‫س��یتروئن‪ C3 ،‬ایرک��راس ه��م بیش��تر از انکه روی‬ ‫هندلینگ تیز تمرکز داش��ته باش��د‪ ،‬تجربه رانندگی‬ ‫راحتی را ارائه می کند؛ البته این چیز بدی نیست زیرا‬ ‫چنین خودروهایی به هندلینگ اسپرت نیازی ندارند‪.‬‬ ‫بنابراین در ‪C3‬ایرکراس می توان از سواری نرم لذت‬ ‫برد‪ .‬البته در این زمینه هنوز هم جا برای بهبود وجود‬ ‫دارد چراک��ه تعلیق خودرو هن��وز هم در جذب برخی‬ ‫ن حال‪ C3 ،‬ایرکراس‬ ‫دست اندازها ناتوان است اما با ای ‬ ‫با قاطعیت راحت ترین عضو این جمع ‪3‬نفری است‪ .‬در‬ ‫نقطه مقابل س��یتروئن‪ ،‬مزدا ‪ 3-CX‬اسپرت قرار دارد‬ ‫که خودرو مناسب تری برای رانندگان حرفه ای به شمار‬ ‫می رود‪ .‬بسیاری از رانندگان‪ ،‬راحتی و ارامش سیتروئن‬ ‫را بیش��تر دوس��ت دارند‪ C3 .‬ایرک��راس همچنین با‬ ‫‪130‬اسب بخار قدرت‪ ،‬قدرتمندترین خودرو این رقابت‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬درحالی که ‪230‬نیوتن متر گشتاور ان‬ ‫نیز از دور فقط ‪ rpm 1750‬در دس��ترس اس��ت که‬ ‫ش��خصیتی پُر کش��ش به موتور ‪1/2‬لیتری ‪۳‬سیلندر‬ ‫توربوشارژ خودرو بخشیده اما به دلیل کشش نامناسب‬ ‫در مس��یرهای لغزنده‪C3 ،‬ایرکراس در شتاب صفر تا‬ ‫‪96‬کیلومتر در س��اعت ُکندترین خودرو بود و این کار‬ ‫را ظرف ‪ 10.6‬ثانیه به انجام رساند‪.‬‬ ‫ای��ن ک��راس اوور فرانس��وی این ضعف خ��ود را در‬ ‫ش��تاب گیری در دنده های باال جب��ران کرد به گونه ای‬ ‫ک��ه در دن��ده س��ه فق��ط در ‪ 3/8‬ثانی��ه از س��رعت‬ ‫‪50‬به‪80‬کیلومتر در س��اعت رس��ید که ی��ک ثانیه از‬ ‫‪ 3-CX‬و ‪ 0/8‬ثانی��ه از ُکن��ا س��ریع تر اس��ت‪ .‬همانند‬ ‫ازمایش قبلی‪ C3 ،‬ایرکراس در رس��یدن از س��رعت‬ ‫‪80‬ب��ه ‪ 110‬کیلومت��ر در س��اعت در دن��ده پنج هم‬ ‫سریع تر از دو رقیب خود عمل کرد و با ثبت زمان ‪7/5‬‬ ‫ثانی��ه‪ ،‬باالتر از هیوندای ب��ا ‪ 10‬ثانیه و مزدا با ‪ 9‬ثانیه‬ ‫قرار گرفت‪ .‬گش��تاور باالی سیتروئن فایده دیگری هم‬ ‫دارد و ان اینک��ه نیازی نیس��ت مدام اقدام به تعویض‬ ‫دن��ده کردکه این موض��وع به وی��ژه در ‪ C3‬ایرکراس‬ ‫مزیت بزرگی محس��وب می شود چراکه گیربکس این‬ ‫خ��ودرو کمترین ل��ذت تعویض دن��ده را در بین این‬ ‫‪3‬خ��ودرو دارد‪ .‬ای��ن گیربکس مبهم ب��وده و به طرز‬ ‫عجیبی سنگین احساس می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مزدا ‪3-CX‬‬ ‫‪ 3-CX‬م��ورد ازمای��ش م��ا ب��ه موت��ور ‪ 2‬لیتری‬ ‫چ‪4‬س��یلندر بنزینی تنفس طبیعی با ‪120‬اس��ب بخار‬ ‫قدرت به همراه گیربکس ‪6‬س��رعته دستی مجهز بوده‬ ‫و از تی��پ پای��ه ‪ SE‬اس��ت ک��ه ‪ 18,695‬پوند قیمت‬ ‫دارد‪ .‬این خودرو تنها عضو ‪4‬س��یلندر گروه اس��ت و با‬ ‫وج��ودی که موتور ان دو براب��ر موتور ُکنا حجم دارد‪،‬‬ ‫اما قدرت یکس��انی با ان تولید می کن��د؛ بنابراین ایا‬ ‫ب��از هم ‪ 3-CX‬انتخ��اب خوبی اس��ت؟ در ابتدا باید‬ ‫گف��ت درحالی که هیچ توربوش��ارژری ب��رای تقویت‬ ‫موتور ‪ 3-CX‬وجود ندارد‪ ،‬حجم بیش��تری ان موجب‬ ‫شده که گش��تاور بیشتری نسبت به موتور یک لیتری‬ ‫توربوش��ارژ ُکنا تولید کند‪ .‬موتور مزدا ‪204‬نیوتن متر‬ ‫گشتاور دارد اما چون این گشتاور در دور ‪rpm 2800‬‬ ‫به دست می اید‪ ،‬برای دستیابی به کشش مناسب باید‬ ‫بیشتر به موتور فشار وارد کرد‪ .‬اما بااین وجود وزن کم‬ ‫موجب ش��ده تا ‪ 3-CX‬در خط مس��تقیم سریع تر از‬ ‫رقبای خود باشد به گونه ای که ظرف ‪9/4‬ثانیه از صفر‬ ‫به س��رعت ‪ 96‬کیلومتر در ساعت می رسد‪ .‬همچنین‬ ‫م��زدا ظ��رف ‪9‬ثانیه از س��رعت ‪ 50‬ب��ه ‪110‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت می رس��د درحالی که هیون��دای برای این‬ ‫کار ب��ه ‪9/5‬ثانیه و س��یتروئن به ‪9/8‬ثانی��ه زمان نیاز‬ ‫دارد‪ .‬ع�لاوه بر این‪ ،‬موتور تنفس طبیعی مزدا بس��یار‬ ‫پاس��خگو و سرگرم کننده اس��ت که در کنار گیربکس‬ ‫دس��تی دقیق و روان‪ 3-CX ،‬را به خودرو لذت بخش‬ ‫برای رانندگی تبدیل کرده اس��ت‪ .‬بااین حال‪ ،‬نداشتن‬ ‫گش��تاور در دورهای پایین خود را در ازمایش کشش‬ ‫در دنده ه��ای باالی��ی نش��ان داد به نحوی که ‪3-CX‬‬ ‫در رس��یدن از س��رعت ‪50‬به ‪80‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫در دنده س��ه ُکندترین خودرو ب��ود و همین ازمایش‬ ‫را در دن��ده چهار ظرف ‪ 6/6‬ثانیه به انجام رس��اند که‬ ‫ب��ا ُکنا برابری می کند‪ .‬ژ این ک��راس اوور ژاپنی اما در‬ ‫ازمایش رس��یدن از س��رعت ‪ 80‬به ‪ 110‬کیلومتر در‬ ‫ساعت در دنده های پنج و شش به ترتیب با ثبت زمان‬ ‫‪ 9‬و ‪ 13‬ثانی��ه‪ ،‬بین رقبای خود ق��رار می گیرد یعنی‬ ‫ُکندتر از س��یتروئن و سریع تر از هیوندای‪ .‬وزن فرمان‬ ‫‪ 3-CX‬نیز مناس��ب بوده‪ ،‬پیچ ه��ا را با اعتمادبه نفس‬ ‫طی می کند‪ ،‬چس��بندگی ان بیش از ان چیزی است‬ ‫که انتظار می رود و حرکت گهواره ای بدنه ان هم کمتر‬ ‫از دو رقیب دیگر اس��ت‪ .‬همچنین درحالی که ‪3-CX‬‬ ‫خوی��ی اس��پرت دارد اما خود را از طیف گس��ترده ای‬ ‫از خریداران محروم نمی کن��د چراکه در اکثر جاده ها‬ ‫س��واری راحتی دارد؛ بنابراین هرچن��د مزدا به نرمی‬ ‫س��یتروئن نیست اما ضربه های ناش��ی از دست اندازها‬ ‫را مانند هیوندای به کابین وارد نمی کند و بنابراین در‬ ‫راحتی سواری رقیب کره ای را مغلوب می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه‬ ‫‹ ‹مقام اول سیتروئن ‪ C3‬ایرکراس‬ ‫س��یتروئن تمام عناصری که ب��رای کراس اوورهای‬ ‫کوچک بس��یار اهمیت دارد را گرد هم اورده اس��ت‪.‬‬ ‫این خودرو متمایز‪ ،‬راحت و فوق العاده کاربردی اس��ت‬ ‫که این یعنی بهترین گزینه برای استفاده های روزمره‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ .‬همچنین هرچن��د ‪C3‬ایرکراس‬ ‫خیلی خودرو س��رگرم کننده ای نیس��ت ام��ا عملکرد‬ ‫مناسب در دنده های باالیی به همراه فهرستی طوالنی‬ ‫از تجهیزات اس��تاندارد‪ ،‬این کراس اوور فرانسوی را به‬ ‫بهترین خودرو این رقابت تبدیل کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقام دوم مزدا ‪3-CX‬‬ ‫این خودرو برای رانندگی بس��یار س��رگرم کننده و‬ ‫لذت بخش اس��ت اما این تنه��ا دلیل موفقیت ‪3-CX‬‬ ‫نیس��ت چراکه این کراس اوور ژاپنی همچنین سواری‬ ‫ارام و قابلیت استفاده روزانه را هم ارائه می کند‪ .‬البته‬ ‫هرچند ‪ 3-CX‬به ان��دازه کافی کاربردی یا کم مصرف‬ ‫نیس��ت که بتواند عنوان نخس��ت این رقابت را کسب‬ ‫کن��د ام��ا هنوز هم خ��ودرو بس��یار ج��اداری بوده و‬ ‫هزینه های نگهداری معقولی هم دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مقام سوم هیوندای ُکنا‬ ‫ُکن��ا در مقایس��ه با رقب��ای خود ب��دون نقاط قوت‬ ‫اس��ت زیرا این کراس اوور کره ای نه به اندازه سیتروئن‬ ‫راحت اس��ت و نه رانندگی خوب و لذت بخش مزدا را‬ ‫دارد درحالی که س��واری ان از هردو رقیبش خشک تر‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر درحالی که ُکنا از بهترین سیستم‬ ‫اطالعاتی‪-‬س��رگرمی برخ��وردار ب��وده و تجهی��زات‬ ‫اس��تاندارد زی��ادی دارد اما کابی��ن و تجربه رانندگی‬ ‫یکنواخت و کسل کننده‪ ،‬این مزیت ها را کمرنگ کرده‬ ‫و هیوندای ُکنا را در جایگاه سوم قرار می دهد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ذره بین‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سلطان ائرودینامیک‬ ‫ح��دود ‪ 3‬ماه پس از معرفی س��دان طویل ت��ر ‪ A‬کالس در بازار‬ ‫چین‪ ،‬مرس��دس کمپین تیزری نسخه استاندارد این خودرو را که‬ ‫به صورت جهانی عرضه خواهد ش��د راه انداخته اس��ت‪ .‬نخس��تین‬ ‫اپیزود این مجموعه روی راندمان ائرودینامیکی خودرو که ضریب‬ ‫درگ قابل توجه ‪ ۰.۲۲‬را دارد تمرکز کرده اس��ت‪ .‬این عدد اشنا به‬ ‫نظر می رسد زیرا نخستین نسخه سدان ‪ A‬کالس به اندازه ‪CLA‬‬ ‫‪CDI ۱۸۰‬روان است‪.‬‬ ‫ایا ‪ XL۱‬ائرودینامیک ترین خودرو تولیدی دنیا نیست؟ بله و نه!‬ ‫ای��ن خودرو هیبریدی فوق کم مص��رف ضریب درگ ‪ ۰/۱۹‬دارد اما‬ ‫باید گفت فولکس واگن تنها ‪ ۲۵۰‬دس��تگاه از این خودرو را ساخته‬ ‫است‪ .‬این میزان تولید بسیار کم است و در مقایسه با میزان تولید‬ ‫‪ CLA‬و ‪ A‬کالس عددی به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫نیازی به گفتن نیس��ت که مرسدس زمان زیادی را در تونل باد‬ ‫صرف کرده تا ‪A‬کالس س��دان بتواند چنین ضریب درگی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬برای مثال اس��پویلرهای جلو و عقب به منظور عبور هوا از‬ ‫اطراف چرخ ها طراحی شده اند و حتی خود الستیک ها نیز طراحی‬ ‫خاص و هدفمندی دارند‪ .‬در برخی کشورها‪ ،‬این خودرو با سیستم‬ ‫ش��اتر دوبخشی سفارشی ارائه خواهد شد که پشت جلوپنجره قرار‬ ‫صنعت خودروسازی ترکیه زیر ذره بین‬ ‫ترکیه یک گام تا پر صادرات ترین کشورجهان‬ ‫ترکیه پس از سپری کردن مسیری ‪۹۰‬ساله حاال‬ ‫یکی از موفق ترین کشورها در عرصه مونتاژ‪ ،‬تولید‬ ‫قطعه و صادرات خودرو در جهان است که تنها یک‬ ‫گام با تصاحب عنوان پر صادرات ترین کشور جهان‬ ‫در عرصه خودرو فاصله دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ رمز موفقیت خودروس�ازی در ترکیه‬ ‫چیست؟‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬صنعت خودروسازی ترکیه‬ ‫از همان ابتدا تکلیف خود را می دانس��ت و به جای‬ ‫خودروس��از ش��دن ترجیح داد به عرص��ه مونتاژ و‬ ‫تولید خودروهای دیگر ش��رکت های خودروسازی‬ ‫مطرح جهان در خاک خود ورود کند‪ ،‬به طوری که‬ ‫درحال حاضر ترکیه یکی از موفق ترین کش��ورهای‬ ‫صادرکننده خودرو در جهان به ش��مار می رود و در‬ ‫کنار خودرو‪ ،‬قطعه سازی نیز نقش مهمی در اقتصاد‬ ‫این کشور اوراسیایی ایفا می کند‪.‬‬ ‫صنعت خودروس��ازی ترکیه نمونه بسیار خوبی‬ ‫ب��رای الگوب��رداری از س��وی دیگر کشورهاس��ت‬ ‫زی��را به اعتق��اد بس��یاری از کارشناس��ان‪ ،‬دولت‬ ‫ترکیه برنامه ریزی دقیقی ب��رای مهم ترین صنعت‬ ‫کنونی خود کرده و حاال پس از س��ال های متوالی‬ ‫رکورد زن��ی در عرصه تولید و ص��ادرات‪ ،‬رفته رفته‬ ‫خود را مهیای خودروس��از شدن و عرضه نخستین‬ ‫خودرو ملی می کند‪.‬‬ ‫نخس��تین خودرویی که در ترکیه مورد استفاده‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬به دوره عثمانی و س��لطان عبدالحمید‬ ‫دوم تعل��ق داش��ت‪ .‬ش��اید حتی خود پادش��اه ان‬ ‫روزه��ای ترکیه نیز فکرش را نمی ک��رد که روزی‬ ‫کش��ورش ب��ه بزرگتری��ن صادرکننده خ��ودرو به‬ ‫اروپا تبدیل ش��ود‪ .‬پس از س��فارش خودرو ازسوی‬ ‫عبدالحمید دوم در سال ‪ ۱۸۸۸‬میالدی رفته رفته‬ ‫بر تع��داد خودروه��ا در خیابان اس��تقالل افزوده‬ ‫می ش��د و امدن نخس��تین پول به دستان جوانان‬ ‫اش��راف زاده ت��رک ب��ا ثبت س��فارش خ��ودرو از‬ ‫خودروس��ازان انگلیسی و فرانس��وی همراه بود‪ .‬اما‬ ‫حاال معادله تغییر کرده و پس از گذشت ‪ ۱۳۰‬سال‬ ‫از ورود نخستین خودرو به ترکیه‪ ،‬این ترکیه است‬ ‫که بیشترین میزان خودرو را به کشورهای اتحادیه‬ ‫اروپا صادر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اخت کارخانه ازسوی شرکت های‬ ‫مطرح در خاک ترکیه‬ ‫با توقف اخرین نفس های دولت عثمانی و به دنیا‬ ‫امدن جمهوری ترکیه‪ ،‬اس��تانبول با هدف توسعه‬ ‫اقتصاد در س��ال های ‪ ۱۹۲۷‬ت��ا ‪ ۱۹۲۸‬به منطقه‬ ‫ازاد تج��اری بدل و همین امر مقدمه س��از قرارداد‬ ‫خودرویی ‪ ۲۵‬س��اله میان دولت ترکیه و ش��رکت‬ ‫ف��ورد امریکا در س��ال ‪ ۱۹۲۸‬میالدی ش��د‪ .‬فورد‬ ‫نخستین کارخانه خودروسازی در ترکیه را به شرط‬ ‫برخورداری از حق صادرات راه اندازی کرد‪ .‬کارکنان‬ ‫کارخانه فورد ‪ ۴۵۰‬نفر بودند که روزانه ‪ ۵۵‬خودرو‬ ‫و ‪ ۱۵‬کامی��ون تولید می کردن��د‪ .‬کارخانه فورد در‬ ‫سال ‪ ۱۹۳۴‬میالدی به دنبال سقوط وال استریت و‬ ‫رکود اقتصادی‪ ،‬پس از تولید ‪ ۱۵۰۰‬دستگاه خودرو‬ ‫تعطیل شد و به تاریخ پیوست‪.‬‬ ‫پ��س از گذش��ت دو دهه‪ ،‬فورد پ��س از واردات‬ ‫مقطعی خودروهای مشترک خود با ویلی به خاک‬ ‫ترکیه‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۹۵۶‬راضی ب��ه راه اندازی دوباره‬ ‫کارخانه مونتاژ جیپ های ویلیز در ترکیه شد‪ .‬پس‬ ‫از ان در س��ال ‪ ۱۹۶۰‬با ش��راکت هلدینگ کوچ و‬ ‫شرکت فورد‪ ،‬ش��رکت «فورد اتوس��ان» در ترکیه‬ ‫راه اندازی ش��د که درحال حاضر بزرگترین شرکت‬ ‫خودروسازی در ترکیه به شمار می اید‪.‬‬ ‫هلدینگ کوچ پس از ش��راکت با ف��ورد‪ ،‬این بار‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۶۸‬می�لادی ب��ه س��مت ایتالیایی ها‬ ‫رف��ت و زمینه س��از راه اندازی کارخان��ه «توفاش»‬ ‫ش��د ت��ا محصوالت فی��ات نی��ز در خ��اک ترکیه‬ ‫مونتاژ شوند‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۷۰‬سال اغاز تاس��یس خط تولید رنو‬ ‫در خاک ترکیه بود و این بار ش��رکت اویاک ترکیه‬ ‫توانست نظر رنو فرانسه را برای همکاری و تاسیس‬ ‫کارخانه مونتاژ و تولید در ترکیه جذب کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر کارخانه ه��ای رن��و اوی��اک‪ ،‬فورد‬ ‫اتوس��ان‪ ،‬توفاش (فیات)‪ ،‬هوندا‪ ،‬هیوندای اس��ان‪،‬‬ ‫مرسدس بنز‪( TEMSAH ،‬میتسوبیشی) و تویوتا‬ ‫به عن��وان خارجی های مهمان در ترکیه مش��غول‬ ‫مونتاژ خودرو هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکی�ه‪ ،‬دومی�ن صادرکنن�ده ب�زرگ‬ ‫خودرو در جهان‬ ‫از جمله کش��ور هایی که بیش��ترین س��هم را در‬ ‫صادرات خودرو جهان دارند‪ ،‬باید به ژاپن با س��هم‬ ‫‪ ۲۱‬درصدی و المان با س��هم ‪ ۱۷‬درصدی اش��اره‬ ‫کرد و ترکیه درحال حاضر با س��هم ‪ ۱۸/۹‬درصدی‪،‬‬ ‫المان را پش��ت سر گذاش��ته و در یک قدمی ژاپن‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ترکی�ه‪ ،‬بزرگترین تامین کنن�ده بازار‬ ‫اروپا‬ ‫ترکیه به عن��وان صادرکننده نخس��ت خودرو به‬ ‫کش��ورهای اروپایی به ش��مار می رود و خودروهای‬ ‫س��اخت ترکی��ه ب��ه ‪ ۱۸۸‬نقط��ه از جه��ان صادر‬ ‫می ش��وند‪ .‬بیش��ترین میزان صادرات خودروهای‬ ‫مونتاژ ترکیه به کشورهای المان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬بلژیک‪ ،‬لهستان‪ ،‬اس��لوونی و هلند انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬امار تولید و فروش خودرو ترکیه در ‪۱۰‬‬ ‫سال گذش��ته وضعیتی جز رشد و صعود را تجربه‬ ‫نک��رده و به کررات ش��اهد رکورد ش��کنی صنعت‬ ‫خودرو این کشور اوراسیایی هستیم‪.‬‬ ‫اروپ��ا یک��ی از بزرگتری��ن متقاضی��ان خری��د‬ ‫خودروه��ای مونت��اژ ترکیه اس��ت و اخری��ن امار‬ ‫ساالنه‪ ،‬از صادرات ‪۷۸‬درصدی خودروهای ساخت‬ ‫ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکایت دارد‪.‬‬ ‫در سه ماه نخست امسال‪ ،‬صادرات خودرو ترکیه به‬ ‫اروپا در مقایس��ه با سه ماهه نخست سال ‪ ۲۰۱۷‬با‬ ‫رش��دی ‪ ۱۷/۵‬درصدی و ارزش ‪ ۸‬میلیارد و ‪۲۲۸‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۷۵‬هزار دالری همراه بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رنو پرفروش ترین برند ترکیه‬ ‫ش��رکت رنو ‪ ۱۷‬س��ال اس��ت که پرفروش ترین‬ ‫برند خودرویی در ترکیه به ش��مار می رود و سهمی‬ ‫نزدیک ‪ ۲۰‬درص��د از خودروهای بازار ترکیه را در‬ ‫اختیار دارد‪ .‬رنو در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی موفق به فروش ‪ ۷۵‬هزار و ‪ ۱۳۰‬دس��تگاه‬ ‫تنها در بازار ترکیه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد بزرگترین شرکت خودروسازی‬ ‫ترکیه‬ ‫شرکت فورد سال ‪ ۲۰۱۷‬برای دومین سال پیاپی‬ ‫به عنوان بزرگترین خودروساز ترکیه شناخته شد و‬ ‫شرکت های توفاش‪ ،‬دوغوش‪ ،‬رنو‪ ،‬تویوتا‪ ،‬مرسدس‬ ‫و هیوندای نی��ز به ترتیب در رده های پایین تر قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫ف��ورد با گردش مالی ‪ ۱۸‬میلیارد و ‪ ۲۸۹‬میلیون‬ ‫لیره ای در رده شش��م بزرگترین شرکت های ترکیه‬ ‫ق��رار دارد و دیگر خودروس��ازان مط��رح در زمینه‬ ‫مونت��اژ خودرو نیز گرچه با فاصله‪ ،‬اما در جمع ‪۳۰‬‬ ‫شرکت بزرگ ترکیه جای گرفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹نخس�تین خودرو ملی ترکیه در انتظار‬ ‫رو نمایی‬ ‫ترکیه پس از طی روند رو به رشد خود در جذب‬ ‫ش��رکت های خودروسازی برای ساخت کارخانه در‬ ‫ترکیه‪ ،‬حال رو به خودروس��از ش��دن اورده است‪.‬‬ ‫مراحل تولید نخس��تین خودرو ملی تاریخ ترکیه‪،‬‬ ‫در ح��ال پیش��رفت اس��ت و روز ب��ه روز جزئی��ات‬ ‫تازه ای از نخس��تین خ��ودرو ترکیه ای در دس��ت‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬بنابر اخرین اخبار در دس��ترس‪ ،‬این‬ ‫خودرو در نمایشگاه ژنو ‪ ۲۰۱۹‬رونمایی می شود و‬ ‫تاریخ عرضه ان س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی اس��ت‪ .‬نکته‬ ‫قابل توجه پیرامون نخس��تین خ��ودرو ملی ترکیه‪،‬‬ ‫تمام برقی بودن ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹ صنع�ت خودروس�ازی ترکیه به دنبال‬ ‫خود کفایی‬ ‫دول��ت ترکی��ه در راس��تای توس��عه صنع��ت‬ ‫خودروس��ازی و رس��یدن به خود کفایی در زمینه‬ ‫تس��ت و محک محصوالت جدید از سرمایه گذاری‬ ‫کالن برای اغاز قریب الوقوع پروژه ساخت بزرگترین‬ ‫مرکز تس��ت جاده ای خاورمیانه در این کشور خبر‬ ‫داده اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د این کشور قصد دارد‬ ‫تمام کاس��تی های صنعت خودروسازی خود را به‬ ‫سرعت برطرف کند و پس از شنیدن اخبار مرتبط‬ ‫با ساخت نخس��تین خودرو ملی ترکیه‪ ،‬حال اغاز‬ ‫پروژه س��اخت مرکز تس��ت جاده ای در این کشور‬ ‫می توان��د گواه خوبی بر تمرکز ویژه دولت ترکیه بر‬ ‫این صنعت درامد زا باشد‪.‬‬ ‫دارد و می��زان جریان ه��وای عبوری از داخل پیش��رانه را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به منظور ائرودینامیک تر کردن ‪A‬کالس س��دان‪ ،‬مرسدس ایده‬ ‫مهروموم جدیدی را بکار گرفته و به طور تقریبی پانل بندی کاملی‬ ‫را زی��ر بدنه خلق کرده اس��ت‪ .‬محصول جدید اش��توتگارتی ها در‬ ‫زیندل فینگن مهندس��ی ش��ده و تونل باد مرسدس نیز همین جا‬ ‫مس��تقر است‪ .‬مرس��دس ‪A‬کالس س��دان در راس��تات که چند‬ ‫کیلومتر دورتر از زیندل فینگن است ساخته خواهد شد و البته در‬ ‫مکزیک نیز تولید می شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫گشتی در نمایندگی خودروهای بسیار خاص در دوبی‬ ‫زمان��ی که به خودروهای لوکس فکر کنید نخس��تین مکانی که‬ ‫به ذهن تان می رسد کش��ورهای غربی است؛ هرچند دوبی که یک‬ ‫منطقه خاورمیانه ای اس��ت را نباید هرگ��ز از یاد برد‪ .‬محلی که در‬ ‫ان خودروهای اس��پرت به عنوان خودروهای پلی��س انجام وظیفه‬ ‫می کنن��د به طورقطع بهش��تی برای دوس��تداران خودرویی اس��ت‬ ‫و نیازی به گفتن نیس��ت که نرخ بس��یار ارزان سوخت باعث شده‬ ‫تصاحب خودرویی ‪۱۲‬سیلندر مانند راندن خودرویی ساب کامپکت‬ ‫از نظر مصرف س��وخت باشد‪ .‬باوجود تمامی خودروهای زیبایی که‬ ‫در خیابان های دوبی تردد می کنند یک نمایندگی ویژه وجود دارد‬ ‫که تخصصش فروش خودروهای بس��یار اسپرت و لوکس است‪ .‬این‬ ‫نمایندگی ‪ Deals on Wheels‬نام دارد و نرخ خودروهای حاضر‬ ‫در شوروم ان ‪۴۵‬میلیون دالر است‪ .‬در ویدئویی که از این نمایندگی‬ ‫منتشر شده مالک ‪ Deals on Wheels‬محمد ردا عبداهلل درباره‬ ‫ارزوی خود که تبدیل شدن به بزرگترین نمایندگی سوپرکارها در‬ ‫دنیاست صحبت می کند‪ .‬البته باوجود این خودروهای ارزشمند در‬ ‫ش��وروم‪ ،‬او خیلی با رسیدن به رویایش فاصله ندارد‪ .‬این نمایندگی‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬س��وپرکار و خودرو اسپرت را برای فروش عرضه کرده‬ ‫که ش��امل محصوالت برندهایی مانند فراری‪ ،‬المبورگینی‪ ،‬پورشه‪،‬‬ ‫رولزرویس‪ ،‬مک الرن و اس��تون مارتین اس��ت‪ .‬بنا به گفته محمد‪،‬‬ ‫از جمله خودروهای گران قیمت این نمایش��گاه می توان به پورش��ه‬ ‫‪ ۹۱۸‬با نرخ ‪ ۱/۴‬میلی��ون دالر‪ ،‬فراری انزو با نرخ ‪ ۱/۹‬میلیون دالر‬ ‫و مک الرن ‪ P۱‬با نرخ ‪ ۱/۷‬میلیون دالر اش��اره کرد‪ .‬البته هیچ کدام‬ ‫این خودروها را نمی توان با فراری الفراری که با نرخ ‪ ۳‬میلیون دالر‬ ‫فروخته شده مقایسه کرد‪ .‬محمد می گوید خودروهای شوروم اش را‬ ‫به عنوان کلکسیون شخصی در نظر می گیرد‪ .‬او خودروها را می راند‬ ‫و ای��ن موض��وع او را راضی می کند‪ .‬اگر ما ه��م جای محمد بودیم‬ ‫به طور قطع هر کاری که دلمان می خواست را انجام می دادیم!‬ ‫‪ 6‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬ژوئیه‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪25‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪81/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪45/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪71/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪228/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪246/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪153/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪24/800/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪61/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪79/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪32/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪54/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪87/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪154/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪77/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪89/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪470/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪320/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪410/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪433/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪555/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪130/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪430/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪450/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪485/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪610/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪290/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪620/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪890/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪885/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 6‬مرداد‪14 1397‬ذی القعده ‪28 1439‬ژوئیه‪ 2018‬سال دوم شماره‪25‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫جلوگیری از کاهش تولید با کاستن از کیفیت‬ ‫ش�هرام ازادی ‪-‬کارش�ناس صنعت خ�ودرو ‪ :‬در خص��وص اینکه ایا‬ ‫دس��تیابی به تیراژ پیش بینی ش��ده تولید خودرو در سال جاری امکان پذیر‬ ‫اس��ت یا خیر باید گفت چنانچه مش��کالت تحریم ها در س��ال جاری وجود‬ ‫نداش��ت تولید یک میلیون و ‪ 700‬هزار دستگاه خودرو مخصوصا با توجه به‬ ‫رش��دی که در شرایط پسابرجامی جدید طی دو س��ال اخیر رخ داد‪ ،‬قاعدتا‬ ‫قابل دستیابی بود‪ .‬همچنین این کاهش تولید قابل پیش بینی بود البته تیراژ‬ ‫تولید خودرو در سال جاری به این که شرکای خارجی تا چه اندازه بتوانند بر‬ ‫خالف روندی ک��ه وجود دارد اقدام کنند و همچنان تعامالت تجاری خود با‬ ‫ایران را ادامه دهند بستگی دارد و مشکالتی که ممکن است از این بابت بروز‬ ‫کند قطعا باعث کاهش تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫با این حال معتقدم در پی تحریم ها ش��رکت های کشور کره جنوبی‪ ،‬چین‬ ‫و یا کش��ورهای اروپایی ممکن است محدودیت هایی برای تعامالت تجاری با‬ ‫ایران داشته باشند‪.‬‬ ‫کاری که در ش��رایط پیش امده می توان انجام داد این اس��ت که برخی از‬ ‫سیس��تم ها و یا قطعاتی که از خارج کش��ور تامین می شده را در داخل کشور‬ ‫تولید و تامین کرد؛ البته این کار از یک س��و نیازمند زمان اس��ت و از س��وی‬ ‫دیگر به صورت صددرصدی قابل دسترس��ی نیس��ت‪ .‬در ای��ن بین برخی از‬ ‫سیستم ها مانند سیس��تم های پیشرفته الکترونیکی قبال سازنده ای در داخل‬ ‫ایران نداش��ته اند و قاعدتا باید از خارج کشور تهیه شوند لذا محدودیت هایی‬ ‫که ممکن اس��ت در تامین ای��ن قطعات پیش اید می توان��د موجب کاهش‬ ‫تولید ش��ود‪ .‬مگر اینکه برای جلوگیری از کاهش تولید‪ ،‬س��طح استانداردها‬ ‫را کاه��ش داده و ب��ا برگرداندن انها ب��ه حالت قبل‪ ،‬از سیس��تم هایی که از‬ ‫نظر ایمنی‪ ،‬مصرف س��وخت و االیندگی در سطح پایین تری هستند استفاده‬ ‫کنیم و از برخی از این سیس��تم ها چش��م پوش��ی کنیم‪ .‬با این حال دولت‪،‬‬ ‫مدیران خودروس��ازی و بخش خصوصی که پیمانکاران هستند باید مدیریت‬ ‫یکپارچه ای برای تامین ارز مورد نیاز جهت تهیه مواد اولیه سازندگان داشته‬ ‫باش��ند؛ همچنین یافتن و جایگزینی ش��رکا و س��ازندگان جدید در دنیا که‬ ‫حاضر به همکاری با ایران در ش��رایط تحریم باشند نیاز به مدیریت یکپارچه‬ ‫دارد و از این طریق می توان کاهش تولید را به حداقل رساند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!