هفته نامه روزگار خودرو شماره 26 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 26

هفته نامه روزگار خودرو شماره 26

هفته نامه روزگار خودرو شماره 26

‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مسئولیت اجتماعی سازمانی‬ ‫یعنی سازمان های بااخالق‬ ‫‪2‬‬ ‫اختالف نرخ کارخانه تا بازار‬ ‫خودرو طبیعی نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫با هم روراست نیستیم‬ ‫‪2‬‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫شفاف سازی فروش مزدا‪۳‬‬ ‫با حضور اصحاب رسانه‬ ‫فهرست منتشرشده فهرست‬ ‫تخلف ها نیست‬ ‫راز سرخوردن خودروها‬ ‫در جاده چالوس!‬ ‫می توانستیم تویوتا را بخریم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی باید بیش از‬ ‫گذشته در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫تولید خودروهای‬ ‫هیبریدی فرصت‬ ‫جدید‬ ‫برای صنعت‬ ‫خودرو است‬ ‫‪2‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫گزارش از وضعیت بازار لوازم یدکی نشان داد‪:‬‬ ‫دالالن به پیشواز تحریم ها رفتند‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مسئولیت اجتماعی سازمانی‬ ‫یعنی سازمان های بااخالق (‪)۴‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫همان ط��ور که گفتیم مقوله مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها‪ ،‬مقول��ه ای اخالقی و‬ ‫اخالق مدار در کس��ب وکار اس��ت و ت�لاش می کند به جامعه‪ ،‬دید خوب��ی درباره کلیات‬ ‫فعالیت ش��رکت ها در مسائل زیست محیطی‪ ،‬رعایت حقوق شهروندان و جامعه و توسعه‬ ‫پایدار بدهد‪ ،‬به همین دلیل‪ ،‬تاکنون هزاران مقاله و کتاب و سخنرانی درباره این حوزه به‬ ‫زبان های گوناگون منتشر شده است‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی ش��رکت ها به عبارتی اخالق شرکت ها (‪)corporate ethics‬‬ ‫اس��ت‪ .‬در هر بخشــی از جامعه‪ ،‬اخالق یکی از مهم ترین معیارها برای بررسی و قضاوت‬ ‫کردن اس��ت‪ ،‬به طوری که اگر ورزشکاری اخالق ورزشی نداشته باشد‪ ،‬هرچند که خوب‬ ‫بازی کند مورد تحس��ین و تمجید بزرگان و اجتماع ق��رار نمی گیرد یا درباره هنرمندان‬ ‫بارها گفته شده که مهم تر از هنر‪ ،‬اخالق و فرهنگ هنرمندان است‪.‬‬ ‫همی��ن بحث در زمینه تجارت نیز وجود دارد و نخس��تین ب��ار این موضــوع در اوایل‬ ‫دهه ‪ ۲۰‬قرن گذش��ته میالدی به طور علمی مطرح ش��د؛ هرچند به طورحتم در فرهنگ‬ ‫س��نتی کش��ور های گوناگون مش��ابه این موضوع و رعایت اخالق مداری وجود داشته و‬ ‫دارد‪ ،‬به طور مثال در فرهنگ س��نتی سرزمین ما‪ ،‬این ضرب المثل وجود دارد که کاسب‪،‬‬ ‫حبیب خداس��ت یا تاجر درس��تکار‪ ،‬شریک مال مردم است و بس��یاری نگاه ها که نشانه‬ ‫اخالق مداری و اعتماد مردم به حوزه کسب وکار و تاجران و بازاری ها بوده است‪.‬‬ ‫اما نگرش های مربوط به مسئولیت اجتماعی موسسه ها و شرکت ها‪ ،‬ســابقه چندانی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫سوئد از پیشگامان استقرار نظام مسئولیت اجتماعی داوطلبانه در سازمان های دولتی‬ ‫اس��ت که در دهه ‪ ۲۰‬به دلیل رکود اقتصادی و جنگ جهانی دوم‪ ،‬جدی گرفته نش��ــد و‬ ‫نتوانســت به عنوان یک موضوع مهم تا دهه ‪ ۵۰‬میان رهبران کسب وکار جایگاهی یابد‪،‬‬ ‫اما اواخر دهه ‪ ۹۰‬ایده ‪ CSR‬در جامعه جهانی ازسوی دولت ها و سازمان های غیردولتی‬ ‫مورد تایید قرار گرفت و برخی کش��ورهای پیش��رفته جهان مانند س��وئد‪ ،‬در این زمینه‬ ‫پیشگام شدند‪.‬‬ ‫«مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها» که به معنی اخالق کسب وکار است‪ ،‬به نقشی که‬ ‫ش��رکت ها در حوزه اجتماعی برعهده دارند مربوط می ش��ود و در ‪ 25‬سال گذشته مورد‬ ‫توجه جدی دولت ها و شرکت های بزرگ قرار گرفته است‪ .‬کارشناسان بازار بر این باورند‬ ‫که ش��رکت ها و سازمان ها و حتی فروشگاه های کوچک محلی برای اینکه در کسب وکار‬ ‫خود موفق باش��ند باید مس��ئولیت خود را در قبال جامعه و تمام کس��انی که تحت تاثیر‬ ‫فعالیت های انها قرار می گیرند‪ ،‬ایفا کنند‪.‬‬ ‫مس��ــئولیت اجتماعی بنگاه ها تمامی جنبه های مدیریتی شرکت را پوشش می دهد‬ ‫و درباره این اســت که چگونه شرکت ها‪ ،‬تجارت شان را به روش اخالقــی انجام دهند و‬ ‫جنبه های اقتصادی‪ ،‬محیطی و اجتماعی حقوق بشــر را در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫بااین ح��ال‪ ،‬باید توجه داش��ت که یک ش��رکت‪ ،‬زمانی به تعه��د اجتماعی خود عمل‬ ‫می کند که مسئولیت های قانونی و اقتصادی خود را نیز اجرا کند؛ به عبارت دیگر‪ ،‬شرکت‬ ‫به کمترین مسئولیتی که قانون از ان خواسته‪ ،‬عمل می کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر با توس��عه دنیای ارتباطات و به وجود امدن ش��هروند خبرنگار و سهولت‬ ‫پخ��ش خبر از طریق دنیای مجازی و فرس��تادن هرگونه ص��دا و تصویر روی انتن های‬ ‫ماهواره ای‪ ،‬س��ازمان ها و شرکت ها به بازتاب اعمال خود به ویژه در حوزه های اقتصادی و‬ ‫مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری می کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن س��ال ها یک حادثه طبیعی ی��ا غیرطبیعی مانند ریزش ی��ک معدن‪ ،‬بازتاب‬ ‫گسترده از مسئولیت اجتماعی را برای دولت ها و شرکت ها و سازمان های مرتبط به وجود‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫مس��ــئولیت اجتماعی‪ ،‬یک چارچوب مدیریت اخالقی به در ش��رکت و بنگاه اضافه‬ ‫می کند که براس��اس ان‪ ،‬ش��رکت ها اقدام به فعالیت هایی می کنن��د که وضع جامعه را‬ ‫بهبود می بخشد و از انجام کارهایی که باعث بدتر و وخیم شدن وضعیت جامعه می شود‬ ‫نیز پرهیز می کنند‪.‬‬ ‫ان گونه که س��ازمان بین المللی اس��تاندارد (‪ )ISO‬عنوان می کن��د‪ :‬به دنبال افزایش‬ ‫جهانی ش��دن‪ ،‬ما نه تنها نس��بت به انچه می خریم هوشــیارتر ش��ده ایم‪ ،‬بلکه نسبت به‬ ‫شیوه تولید محصوالت و خدماتی که دریافت می کنیم نیز اگاهی بیشتری پیدا کرده ایم‪.‬‬ ‫محصوالتی که از نظر محیطی مضر هس��ــتند‪ ،‬کار کــودکان‪ ،‬محیط های خطرناک‬ ‫کاری و س��ایر شــرایط غیرانس��انی‪ ،‬نمونه هایی از مسائل و مشکالتی هستند که مطرح‬ ‫می ش��وند‪ .‬همه سازمان ها و ش��رکت ها که به دنبال سود و اعتبار طوالنی مدت هســتند‬ ‫کم ک��م متوجه می ش��وند که باید مطابق ب��ا هنجارهای عمل کنند‪ .‬مهم ترین قس��مت‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی شرکت ها این اس��ــت که اهداف خود را براساس راحتی و اسایش‬ ‫کل بشریت تنظیم کنند و به اینده انسان روی زمین به طورجدی بیندیشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مجوز فعاالن متخلف باطل شود‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی خواس��تار لغو مج��وز فعالیت‬ ‫و نمایندگ��ی ش��رکت های متخلف واردکننده خودرو در پرونده فس��اد در ثبت‬ ‫سفارش و واردات خودرو شد‪.‬‬ ‫امراله امینی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬حداقل کاری که دولت باید در‬ ‫پرونده فس��اد در ثبت س��فارش و واردات خودرو انجام دهد‪ ،‬لغو مجوز فعالیت‬ ‫شرکت های رسمی و غیررسمی واردکننده خودر و دخیل در این فساد است که‬ ‫اتفاقا بعضی از انها برند هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه جامعه توقع ن��دارد برندهای اصلی واردکننده خودرو دچار‬ ‫چنین تخلف هایی ش��وند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬با این حال‪ ،‬چنی��ن اتفاقی افتاد و‬ ‫ش��اهد بودیم که برخی برندهای اصلی واردکننده خودرو‪ ،‬در پرونده فس��اد در‬ ‫ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو دست داشته اند‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد ‪ :‬شرکت های رسمی و غیررسمی دخیل‬ ‫در پرون��ده واردات غیرقانونی خودرو ‪ ،‬مرتکب جرم جعل نیز ش��ده اند و عالوه بر‬ ‫ابطال مجوز نمایندگی و فعالیت‪ ،‬قوه قضاییه نیز باید از این منظر به ش��دت با‬ ‫انها برخورد کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد ‪ :‬در این پرونده برخی کارمندان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز دستگیر شده اند که می طلبد این وزارتخانه با قاطعیت ریشه های این‬ ‫فساد را شناسایی و برطرف کند‪.‬‬ ‫به تازگی وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت فهرست شرکت های دخیل در پرونده‬ ‫ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو را منتشر کرد‪ .‬در این فهرست نام چند‬ ‫شرکت نمایندگی رس��می واردکننده خودرو به چشم می خورد‪ .‬باقی شرکت ها‬ ‫نیز واردکنندگان غیررسمی و غیرنمایندگی خودرو بوده اند‪.‬‬ ‫فاطم�ه امیراحمدی‪-‬روزنامه ن�گار‪ :‬وقتی عن��وان «در حال‬ ‫توس��عه» به کشوری اطالق می شود بیش��تر بعد اقتصادی مسئله‬ ‫ب��ه ذهن خط��ور می کند اما وقتی خ��ود‪ ،‬متعلق به کش��وری در‬ ‫حال توس��عه باش��ی‪ ،‬می دانی که در تمام ابعاد اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی نیاز به توسعه وجود دارد‪ .‬این امر در مقایسه ای‬ ‫ساده قابل درک است‪ .‬وقتی جهان اولی با مشکلی اقتصادی روبه رو‬ ‫می ش��ود مردم‪ ،‬همراه با دولتمردان سعی می کنند التهاب بازار را‬ ‫تش��دید نکرده و صد البته به جای خرید‪ ،‬محصوالت اضافه و حتی‬ ‫مورد نیاز را در اختیار سازمان ها و نهادهای مسئول برای مدیریت‬ ‫ش��رایط موجود قرار دهند‪ .‬بنابراین‪ ،‬عب��ور از بحران در مدت زمان‬ ‫معاون وزیر صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬ایران توانای��ی تولید خودروهای‬ ‫هیبریدی بر اساس صنعت و دانش روز‬ ‫دنی��ا را دارد که این امر فرصت جدیدی‬ ‫برای صنعت کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬منصور معظمی‬ ‫در دیدار با اس��تاندار خراس��ان رضوی‬ ‫در مش��هد افزود ‪ :‬برج��ام فرصت خوب‬ ‫و طالیی کش��ور بود ک��ه در این فرصت‬ ‫اقدام های مهمی از س��وی بخش دولتی‬ ‫و خصوصی در زمینه تولید خودرو انجام‬ ‫شد‪ .‬رییس هیات عامل سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران (ای��درو) اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬خودرو ‪ ،‬صنعت راهبردی با گردش‬ ‫مالی بس��یار اس��ت اما در عین حال ‪ ،‬با‬ ‫چالش هایی نیز روبه رو اس��ت به طوری‬ ‫ک��ه از ‪ ۱۹‬میلیون خودرو در کش��ور ‪۸‬‬ ‫میلیون ان فرسوده بوده و مصرف بنزین‬ ‫این خودروه��ا باال اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬با‬ ‫روند کنون��ی مصرف بنزی��ن و افزایش‬ ‫ان باید هر ‪ ۴‬سال یک پاالیشگاه جدید‬ ‫در کشور ایجاد ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬صنعت‬ ‫خودرو می تواند نقش مهمی در کاهش‬ ‫این مص��رف داش��ته باش��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ ضروری است روی این صنعت و ارتقای‬ ‫ان کار جدی انجام شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به ظرفیت های استان خراسان‬ ‫رضوی در حوزه صنعت خ��ودرو افزود‪ :‬‬ ‫واحد تعطیل ش��ده «سناباد خودرو» اگر‬ ‫در قال��ب یک مجموع��ه جدید طراحی‬ ‫شود ‪ ،‬ظرفیت بس��یار ارزشمندی است‬ ‫اما ب��ه تنهایی محص��ول قابلیت عرضه‬ ‫در ب��ازار را ندارد‪ .‬از ای��ن رو ‪ ،‬این واحد‬ ‫صنعتی نیازمند سرمایه گذاری بوده و ما‬ ‫اماده مشارکت در این بخش هستیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد ‪ :‬هم اکنون ثبت سفارش‬ ‫برای کاالهای اساس��ی به مدت ‪ ۶‬ماه تا‬ ‫یک س��ال انجام شده و هیچ مشکلی در‬ ‫تامین و واردات کاال نداریم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬برای تامین مواد اولیه صنایع‬ ‫نی��ز اقدام هایی ش��ده و ج��ای نگرانی‬ ‫نیس��ت؛ فق��ط در این ش��رایط نیازمند‬ ‫مدیریت و صبوری هستیم زیرا این دوره‬ ‫گذراست و از ان عبور خواهیم کرد‪.‬‬ ‫استاندار خراس��ان رضوی نیز در این‬ ‫دیدار گفت ‪ :‬این اس��تان ب��ا برخورداری‬ ‫از ‪ ۳۲۰‬واح��د قطعه س��ازی دارای‬ ‫ظرفیت ه��ای قابل توجه��ی در ح��وزه‬ ‫خودروس��ازی اس��ت و راه ان��دازی و‬ ‫با هم روراست نیستیم‬ ‫کوتاه تری اتفاق می افتد‪ .‬این خال در بازار ایران مش��هود اس��ت‪ .‬در‬ ‫شرایط بحرانی مانند تحریم با وجود اعالم اینکه به لحاظ اقالم در‬ ‫بازار مش��کلی وجود ندارد مردم برای خرید و انبار کردن محصول‬ ‫ب��رای روز مبادا تالش زیادی می کنند‪ .‬حتی زندگی عادی خود را‬ ‫دچار خدشه کرده و بار روانی زیادی به خود و اعضای خانواده وارد‬ ‫می کنند‪ .‬این جدا از فش��اری اس��ت که در شکل کالن به کشور و‬ ‫اقتصاد ان وارد می ش��ود‪ .‬البته نباید یک طرفه به قاضی رفت و به‬ ‫قضاوت نشست‪ .‬رفتار فرهنگی کشورهای توسعه یافته از اعتماد به‬ ‫مدیران سیاسی نشات می گیرد چون مردم عادی می دانند هر یک‬ ‫از مدیران باالدس��ت ‪ ،‬خود یک ش��هروند عادی به شمار می رود اما‬ ‫خاطره تاریخی مردم کشورهای در حال توسعه سیستم باالدستی‬ ‫و پایین دس��تی است که حد وسطی وجود ندارد‪ .‬اگر مردم خود به‬ ‫پیشواز روزهای دشوار می روند و به چالش ها پیش از اغاز ان دامن‬ ‫می زنند ناش��ی از نوعی بی اعتمادی است که حتی شفاف سازی ان‬ ‫ه��م نیاز به صیقل دارد‪ .‬در این بس��تر هر فردی به دنبال روزهای‬ ‫مبادای خود بوده و تاجران که ممکن اس��ت از هر قشر و طبقه ای‬ ‫باش��ند به فکر سود بیش��تر ‪ ،‬همدیگر را غارت می کنیم‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫تنش را در چنین فضایی باید محصولی طبیعی دانست‪ .‬بی اعتمادی‬ ‫عمومی میوه ای جز اشفتگی ندارد‪ .‬راه حل ان نیز روشن است؛ باید‬ ‫با هم روراست باشیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫ی فرصت جدید‬ ‫تولید خودروهای هیبرید ‬ ‫برای صنعت خودرو است‬ ‫فعال س��ازی ی��ک واح��د خودروی��ی و‬ ‫بازاریاب��ی مناس��ب می تواند ب��ه ارتقا و‬ ‫تقویت این واحدها کمک زیادی کند‪.‬‬ ‫علیرض��ا رش��یدیان اف��زود‪ :‬در حوزه‬ ‫خودروسازی ‪ ،‬واحد ایران خودرو خراسان‬ ‫رض��وی دارای ظرفی��ت بس��یار بوده و‬ ‫یکی از پیشرفته ترین سیستم های رنگ‬ ‫خودرو کشور در این واحد مستقر است ‪،‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه نی��روی کار متخصص و‬ ‫توانمند هم در این حوزه فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد ‪ :‬با توج��ه به حجم و‬ ‫ظرفیت بس��یاری ک��ه ب��ازار داخلی به‬ ‫ص��ورت خ��اص در ح��وزه خودروهای‬ ‫هیبریدی دارد واحد تولیدی «س��ناباد‬ ‫خ��ودرو» ب��ه عن��وان یک��ی دیگ��ر از‬ ‫خودروس��ازها ک��ه چند س��الی اس��ت‬ ‫تولیدش متوقف ش��ده فرصتی مناسبی‬ ‫ب��رای بهره گی��ری از امکان��ات ان و‬ ‫سرمایه گذاری دوباره دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬راه اندازی واح��د تولیدی‬ ‫خودرو جدید می تواند امکان جدیدی را‬ ‫برای فعال تر شدن و رونق صنعت قطعه‬ ‫در استان به وجود اورد‪.‬‬ ‫رش��یدیان از مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬‬ ‫خواست به بررسی طرح‬ ‫ ‬ ‫معدن و تجارت‬ ‫فعال سازی س��ناباد خودرو و راه اندازی‬ ‫سایپا‬ ‫افزایش داخلی سازی قطعات‬ ‫از برنامه های اینده گروه سایپا‬ ‫خودروس��ازان برای گ��ذر از تحریم ه��ا نیازمند حمایت‬ ‫مش��تریان خود و دولت دارن��د و البته به منظور رفع برخی‬ ‫مش��کالت باید قطعه س��ازان داخلی همراه با خودروسازان‬ ‫فعالیت های خود را گسترده کنند‪.‬‬ ‫معصوم نجفیان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت سازه گستر سایپ ا در‬ ‫گفت وگو با پرش��ین خودرو‪ ،‬با بیان این مطلب عنوان کرد‪:‬‬ ‫تمامی قطعات خودرو جدید س��ایپا مهندس��ی ش��ده و در‬ ‫مرحله تکوین قرار گرفته است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬برای قطعات‬ ‫این نوع خودروها از مرحله طراحی به تولید رسیده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد ‪ :‬وقت��ی تیراژ تولی��د افزایش پی��دا کند‪ ،‬‬ ‫از تکوی��ن به س��مت تامی��ن خواهیم رف��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫س��ازندگان قطعات خودرو رهام انتخاب شده اند و برای هر‬ ‫قطعه ‪ ۲‬سورس تعیین شده است‪.‬‬ ‫نجفیان با اش��اره به سیاست سایپا در استفاده از بیش از‬ ‫یک س��ازنده برای هر قطعه‪ ،‬گفت‪ :‬این خودروس��از الگویی‬ ‫کارامد ب��رای تامین قطعات تدوین کرده اس��ت تا با تعدد‬ ‫قطعه س��ازان در هر قطعه بتوانیم اقتصادی ترین موردها را‬ ‫انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا از تم��ام س��ازندگانی ک��ه دارای قدرت‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فناوری و کیفی سازی هستند بهره خواهیم برد و‬ ‫به جز ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬قطعه‪ ،‬س��ایر قطعات این مدل در ایران تولید‬ ‫خواهد ش��د و می توانیم ادعا کنی��م که این قطعات همگی‬ ‫داخلی سازی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل سازه گس��تر س��ایپا تاکید کرد‪ :‬ب��رای چند‬ ‫قطعه وارداتی نیز برنامه ریزی ش��ده اس��ت تا پس از مدتی‬ ‫داخلی سازی انجام شود و سازندگان ایرانی برای تامین انها‬ ‫نیز به خودکفایی برسند‪.‬‬ ‫برای تامین قطعات تولیدات فعلی س��ایپا مشکلی وجود‬ ‫ندارد‬ ‫نجفی��ان درب��اره احتمال بروز مش��کل در تامین قطعات‬ ‫محصوالت فعلی س��ایپا پس از اعمال تحریم ها گفت‪ :‬ما در‬ ‫صنعت خودرو ‪ ۳‬ضل��ع مثلث داریم که یکی از این ضلع ها‬ ‫خودروساز است و دو ضلع دیگر را مشتری و دولت تشکیل‬ ‫می دهند و این بدان معنی اس��ت ای��ن مثلث باید با کمک‬ ‫همه اضالع بر این مشکل چیره شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مصرف کننده با ادامه حمایت از تولیدات ما و‬ ‫دولت نیز با کمک در مس��یر ترخی��ص قطعات از گمرکات‬ ‫کش��ور می تواند راه را برای ادامه حیات و توسعه کار سایپا‬ ‫همراه کند و ما نیز ب��ا محصوالت جدیدی مانند کوئیک و‬ ‫رهام می توانیم به این اعتماد پاسخ مثبت دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازه گس��تر تاکید کرد‪ :‬سایپا برای ادامه تولید‬ ‫خودرو مش��کلی ن��دارد و قطعات مورد نیاز تامین ش��ده و‬ ‫ن یا در‬ ‫محمول��ه قطعات س��ایپا یا در راه رس��یدن به ای��را ‬ ‫گمرکات هس��تند که امیدواریم حداقل دولت به گمرکات‬ ‫دس��تور دهد که بتوانیم تا زمانی که تخصیص ارز رخ دهد‬ ‫‪ ۷۰‬درصد قطعات را به شکل امانی دریافت کنیم‪.‬‬ ‫نجفیان درباره نیاز س��ایپا به قطع��ات «های تک» مانند‬ ‫ایربگ و ترمز ضدقفل خاطرنش��ان کرد ‪ :‬برای تامین ایربگ‬ ‫‪ ۳‬س��ازنده داخلی داریم‪ .‬این س��ازندگان با برندهای مطرح‬ ‫جهان��ی جوینت ونچ��ر ش��ده اند اما برای ترم��ز ضدقفل به‬ ‫واردات وابسته هستیم‪.‬‬ ‫فرهنگ��ی‪ :‬تعقیب قضایی مجرمان ثبت س��فارش خودرو‬ ‫ضروری است‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬برخورد بدون چشم پوشی و تعقیب قضایی متخلفان‬ ‫و مجرمان ثبت س��فارش خودرو در هر سطح مدیریتی و در‬ ‫هر لباسی و بستن راه های سوءاستفاده و جلوگیری از تکرار‬ ‫این اتفاق های ناگوار ‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرهنگی در گفت وگو با ایسن ا اظهار کرد ‪:‬‬ ‫تخلف های مالی در ثبت سفارش خودرو یا تخلف های ارزی‬ ‫نبای��د رخ می داد نه اینکه بعد از ارتکاب‪ ،‬دالیل ان پیگیری‬ ‫شود اما اکنون که شاهد رخدادهای ناگواری در این بازارها‬ ‫به اضافه بازار طال و س��که بودیم باید هر انچه از بیت المال‬ ‫به غارت رفته ‪ ،‬برگردد‪.‬‬ ‫به اعتق��اد این نماینده مردم در مجل��س‪ ،‬برخورد بدون‬ ‫چشم پوش��ی و تعقیب قضایی متخلف��ان و مجرمان در هر‬ ‫سطح مدیریتی و در هر لباسی و بستن راه های سوءاستفاده‬ ‫و جلوگیری از تکرار این اتفاق های ناگوار ضروری است‪.‬‬ ‫فرهنگ��ی با اش��اره به قص��د دولت ب��رای تدوین الیحه‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم پیش از تدوی��ن قوانین جدید به‬ ‫مجری��ان پای کار و جدی نیاز داریم و قوانین جاری کفایت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫واح��د تولید خودروه��ای هیبریدی در‬ ‫این اس��تان توجه ویژه داشته باشد و در‬ ‫این راستا‪ ،‬ایدرو به استان کمک کند‪.‬‬ ‫همچنین مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درباره قیمت گذاری خودروها‬ ‫اشاره کرد‪ :‬قیمت گذاری خودرو از سوی‬ ‫ش��ورای رقابت انجام می ش��ود و از اغاز‬ ‫س��ال تاکنون ‪ ۷/۶‬درص��د افزایش نرخ‬ ‫داشته ایم‪ .‬خودروسازان در صدد افزایش‬ ‫نرخ هستند اما ش��ورای رقابت موافقت‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫معظم��ی ادام��ه داد‪ :‬توق��ف ثب��ت‬ ‫س��فارش خ��ودرو‪ ،‬تغیی��ر ن��رخ ارز و‬ ‫س��خنان بیان شده درباره قطع همکاری‬ ‫شرکت های خارجی نگرانی هایی را برای‬ ‫مصرف کنندگان به وجود اورد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ام��ا ب��ازار در ارامش‬ ‫نس��بی به س��ر می برد و ش��رکت های‬ ‫خارج��ی تا به امروز به قراردادهای خود‬ ‫عمل کرده اند‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با‬ ‫تاکی��د به خودروس��ازان‪ ،‬بخ��ش قابل‬ ‫توجه��ی از نیازه��ای انه��ا را خریداری‬ ‫ک��رده و تا پایان س��ال از لح��اظ تولید‬ ‫مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫معظم��ی درب��اره نحوه هم��کاری با‬ ‫ش��رکت های بین المللی در پی تش��دید‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬رفت��ار واقعی‬ ‫ش��رکت ها گاهی با رفتار اجتماعی انها‬ ‫متفاوت است و شرکت هایی که با ایران‬ ‫قرارداد بسته اند عالقه مند نیستند که از‬ ‫بازار جذاب و ایمن ایران خارج ش��وند‪.‬‬ ‫انها س��عی می کنند حساس��یتی برای‬ ‫امریکا به وجود نیاورند و بعضی به دنبال‬ ‫دریاف��ت مج��وز هس��تند و تاکنون کار‬ ‫خودشان را انجام داده اند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل سازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران(ایدرو) خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به دنبال مش��کالت ناشی از رفتار‬ ‫غیراخالق��ی س��ردمداران امریکا‪ ،‬دولت‬ ‫ب��رای مقابله ب��ا این رفتاره��ا تدابیری‬ ‫اندیشید تا پاسخگوی مردم و واحدهای‬ ‫تولیدی باشد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬بخش��ی از درام��د ارزی با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان به کاالی اس��تراتژیک‬ ‫تخصی��ص داده ش��ده اس��ت و در ه��ر‬ ‫ش��رایطی باید تامین ش��ود و بخش��ی‬ ‫از م��واد اولیه ک��ه به نحوی ب��ا کاالی‬ ‫اس��تراتژیک ارتباط پیدا می کنند نیز با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان تامین می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ادامه داد‪ :‬بخش��ی دیگ��ر از کاالها برای‬ ‫تامی��ن ارز از محل ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫اس��تفاده می کنند و در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال ص��ادرات محص��والت غیرنفتی‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬دولت‬ ‫موظ��ف کرده اس��ت ک��ه ارز حاصل از‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬میعانات گازی‪ ،‬مواد معدنی‬ ‫و فوالدی وارد کش��ور شود و ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ب��ا نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان و ‪ ۲۰‬درصد به‬ ‫شکل توافقی واحدهای تولیدی استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬گروه س��وم محصوالتی هس��تند‬ ‫که ورودش��ان به کشور ممنوع شده که‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵۰۰‬قل��م کاال می ش��ود‪ .‬این‬ ‫فرصت مناسبی برای واحدهای تولیدی‬ ‫داخلی اس��ت تا محصوالت شان را وارد‬ ‫بازار کنند‪.‬‬ ‫معظمی افزود‪ :‬در شرایط کنونی وارد‬ ‫ک��ردن محصوالتی که در کش��ور تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬جفا بوده و برای تقویت توان‬ ‫داخل ابان امسال با سرمایه گذاری ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون دالری در شهرس��تان اسفراین‬ ‫ای��ن واح��د تولیدی ب��ه بهره ب��رداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫ایران خودرو‬ ‫معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو‪:‬‬ ‫توقف تولید تندر ‪ ۹۰‬ایران خودرو شایعه است‬ ‫صنعت خودرو کش��ور روزهای س��ختی را پی��ش رو دارد‪ .‬با‬ ‫نزدیک ش��دن ب��ه ‪ ۱۵‬مرداد باید دید ای��ا اتحادیه اروپا مغلوب‬ ‫سیاس��ت های امریکا می ش��ود یا ب��ه طور مس��تقل در زمینه‬ ‫ارتباط��ات و همکاری های بین الملل خ��ود عمل خواهد کرد؟‬ ‫مذاک��رات در حال انجام اس��ت تا ش��رکت های اروپایی کمتر‬ ‫دچ��ار ضرر ش��ده و همکاری های خود را در ای��ران ادامه دهند‬ ‫زیرا در ش��کل جدید از طرف خارجی اورده خواس��ته ش��ده و‬ ‫همکاری ها با مشارکت همراه بوده است‪ .‬به طور قطع منافع انها‬ ‫در بازار ایران به اندازه ای اس��ت که بخواهند بمانند‪ .‬تهدیدهای‬ ‫بین المللی خودروس��ازان و قطعه س��ازان را به این سو هدایت‬ ‫کرده تا در فرصت باقی مانده مواد اولیه و محصوالت نیمه ساخته‬ ‫مورد نیاز را س��فارش دهند و وارد کنن��د و با مدیریت روزهای‬ ‫دشوار را پشت سر بگذارند‪ .‬در شرایطی که تمام تولیدکنندگان‬ ‫ب��رای ادامه حیات به دنب��ال تامین مواد اولیه م��ورد نیاز خود‬ ‫هس��تند تقاضا برای ارز دولتی افزایش یافته اس��ت‪ .‬دولت نیز‬ ‫ب��رای مدیریت این بخش‪ ،‬واردات کاالها را بر حس��ب ضرورت‬ ‫گروه بندی کرده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬یک��ی از چالش های موجود‬ ‫صنعتگران حوزه صنعت قطع��ه تخصیص نیافتن ارز به میزان‬ ‫کافی بوده که در کن��ار کمبود نقدینگی انها را با چالش تامین‬ ‫کاالهای مورد نیاز روبه رو کرده اس��ت‪ .‬مشکالت مالی که پیش‬ ‫از این قطعه سازان داشتند سبب شده نتوانند قطعات سفارشی‬ ‫را در زمان مقرر تولید و تامین کنند‪ .‬البته برخی از قطعه سازان‬ ‫عنوان می کنند مواد اولیه و محصوالت نیمه س��اخته مورد نیاز‬ ‫وارد اما در گمرکات دپو ش��ده و اجازه ترخیص داده نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن امر موجب ش��ده خودروها نیمه س��اخته در کف کارخانه‬ ‫باقی بمانند‪ .‬دیرکرد قطعه سازان نیز سبب شده تا خودروسازان‬ ‫نتوانند به تعهدات خود نسبت به مشتریان عمل کنند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬ممنوعیت واردات خ��ودرو نیز بازار را ب��ه نوعی تهدید‬ ‫می کند زی��را کمبود عرضه‪ ،‬تقاض��ای کاذب به وجود می اورد‬ ‫و ت��رس از نایاب ش��دن محص��والت‪ ،‬مردم را به س��وی خرید‬ ‫غیرضروری هدایت می کند؛ اگرچه یکی دیگر از دالیل التهاب‬ ‫بازار خودرو‪ ،‬حفظ ارزش س��رمایه بود که نابس��امانی را در این‬ ‫بخ��ش رقم زد‪ .‬هم اکنون با ترخیص نش��دن محصوالت مورد‬ ‫نیاز قطعه سازان‪ ،‬خودروهای نیمه ساخته در انتظار کامل شدن‬ ‫هس��تند و این موضوع‪ ،‬عرضه را با مشکالتی همراه کرده است‪.‬‬ ‫باید توجه داشت انبارداری هزینه دارد و فعالیت ها زمانی ادامه‬ ‫می یابد که کاالهای مورد نیاز تامین شود‪ .‬این مسئله شایعاتی را‬ ‫به وجود اورده مبنی بر اینکه برخی خطوط تولید خودروسازی‬ ‫تعطیل ش��ده و خودروهای ثبت نامی تامین نخواهد ش��د‪ .‬در‬ ‫همین زمینه یکی از خبرها این بود که تولید ال ‪ ۹۰‬متوقف شده‬ ‫است‪ .‬معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو ضمن‬ ‫تکذی��ب خبر توقف تولید تندر ‪ ۹۰‬گف��ت‪ :‬روند تولید و تحویل‬ ‫خودر و تندر ‪ ۹۰‬ادامه دارد و انچه این روزها در فضای مجازی و‬ ‫برخی سایت ها و رسانه ها اعالم می شود شایعه ای بیش نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مصطف��ی خان کرمی‪ ،‬معاون بازاریابی و‬ ‫فروش گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب اضافه کرد‪:‬‬ ‫عرضه محصول تندر‪ ۹۰‬به دالیل مش��کالت تامین مواد اولیه و‬ ‫قطعات مورد نیاز نسبت به قبل‪ ،‬سرعت کمتری دارد که موجب‬ ‫تاخیر در بخش��ی از ین خودروس��از شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو بر اساس خواست و تقاضای برخی از‬ ‫مش��تریان امکان تبدیل خودر و ثبت نامی را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خودرو با اش��اره به‬ ‫فراهم کردن امکان تبدیل بخش��ی از تعه��دات تندر‪ ۹۰‬افزود‪:‬‬ ‫شرایط پیشنهادی ارائه شده به مشتریان‪ ،‬در راستای تسریع در‬ ‫تحویل خودرو‪ ،‬جلب رضایت مش��تری به طور کامل اختیاری‬ ‫بوده و اجباری نیست‪ .‬هر یک از متقاضیان تمایل داشته باشند‪،‬‬ ‫می توانن��د خودروهای ثبت نامی خ��ود را با مدل دیگر تعویض‬ ‫کنند‪ .‬خان کرمی گفت‪ :‬درحال حاضر تولید این محصول ادامه‬ ‫داشته و دعوتنامه تعهدات باقی مانده نیز متناسب با روند تولید‬ ‫خودرو در حال ارسال است‪ .‬کارشناسان حوزه خودرویی بارها‬ ‫اعالم کردند ه��دف تحریم های جدید بیش��تر صنعت خودرو‬ ‫کش��ور بوده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬باید با مدیریت این مقطع زمانی‬ ‫محص��والت مورد نیاز را تا اغاز تحریم به میزان کافی وارد و دپو‬ ‫کرد‪ .‬با وجود اینکه مواد اولیه و قطعات نیمه س��اخته جزو گروه‬ ‫اول اق�لام واردات��ی مورد نیاز قرار دارد بس��یاری از فعاالن این‬ ‫صنع��ت عنوان می کنند بانک مرکزی در پرداخت تس��هیالت‬ ‫ارزی تعل��ل می کن��د و این امر فرصت را از تولید گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫سیاس��ت گذاری درس��ت و مدیری��ت می تواند ت��وان داخل را‬ ‫تقوی��ت کن��د و امادگی الزم را ب��رای عبور از روزهای دش��وار‬ ‫ب��رای صنعتگران داخلی به وج��ود اورد‪ .‬کمتر از ‪ ۱۰‬روز تا اغاز‬ ‫تحریم ها فرصت باقی است تا صنعت خودرو به گونه ای مدیریت‬ ‫شود که کمترین اسیب را ببیند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫مراکز معاینه فنی محلی برای سودجویی‬ ‫عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬ارائه‬ ‫معاین��ه فنی نباید ب��ه محل س��ودجویی و درامدزایی برخی افراد‬ ‫تبدیل ش��ود‪ ،‬خودروهای هیبریدی و صف��ر باید از دریافت معاینه‬ ‫فنی معاف شوند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬رسول خضری درباره اجرای فاز دوم طرح‬ ‫کاه��ش الودگی هوا و نبود ام��کان ورود خودروهای بدون معاینه‬ ‫فنی ب��ه داخل محدوده ط��رح ترافیک زوج و ف��رد گفت‪ :‬در این‬ ‫ط��رح ایرادهایی وجود دارد که باید بررس��ی و رفع ش��ود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬اجرای این طرح به نتایج مورد نظر نرس��یده اس��ت‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫معاین��ه فنی نباید به محل س��ودجویی و درامدزایی برخی تبدیل‬ ‫ش��ود‪ .‬خودروهایی که هیبریدی و صفر هستند نیازی به این قبیل‬ ‫معاینه های فنی ندارند اما برای درامدزایی بیش��تر شامل این طرح‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا انتقاد از وضعیت‬ ‫حمل ونقل عمومی در ش��هرهای ایران‪ ،‬افزود‪ :‬مش��کل زمانی اغاز‬ ‫می ش��ود ک��ه مهم ترین عامل کنترل و کاه��ش الودگی هوا یعنی‬ ‫حمل ونقل عمومی در کش��ور تقویت نش��ده است‪ .‬همه کشورهای‬ ‫دنیا بر توسعه وس��ایل حمل ونقل عمومی تاکید ویژه ای دارند‪ .‬در‬ ‫برنامه توس��عه پنجم و ششم مقرر شده است که دولت ‪ ۵0‬درصد‬ ‫هزینه توس��عه و نگهداری ناوگان حمل ونقل عمومی و ش��هرداری‬ ‫کالنش��هرهای بزرگ نیز ‪ ۵0‬درصد ان را پرداخت کنند‪ .‬ما در این‬ ‫زمینه به حمایت و توس��عه نیاز داریم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تهران ‪ ۳‬برابر‬ ‫میزان مس��احت جغرافیایی خود تراک��م جمعیت دارد‪ ،‬این میزان‬ ‫جمعیت در بس��یاری از کش��ورها وجود دارد اما با مساحتی بسیار‬ ‫بزرگتر از ته��ران‪ ،‬ضمن اینکه موتور و بنزین مصرفی خودروها در‬ ‫انجا یورو ‪ ۵‬اس��ت اما در ایران با اینکه در برنامه ششم و پنجم به‬ ‫ان اشاره شده بود‪ ،‬اجرایی و عملیاتی نشد‪.‬‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫شرکای خارجی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وضعیت سایت های خودروسازی در ساوه و خمین‬ ‫رنو سایت جدیدی در ایران راه اندازی خواهد کرد؟‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س�ازان اس�تان مرکزی اردیبهشت امس�ال عنوان کرده بود که قرار است ‪ ۲‬سایت جدید‬ ‫خودروس�ازی در این اس�تان راه اندازی ش�ود؛ رنو در س�اوه و میتسوبیشی در خمین‪ .‬بر اس�اس گفته این مقام مس�ئول‪ ،‬قرار بود سایت ها زیر نظر‬ ‫شرکت های مادر و نماینده انها در کشور فعالیت کنند‪.‬‬ ‫بر اس�اس ان گزارش ‪ ،‬قرار بود رنو و میتسوبیش�ی هر کدام با تولید ‪ ۱۵۰‬و ‪ ۵۰‬هزار خودرو در س�ال با ایران همکاری مشترک داشته باشند‪ .‬پس از‬ ‫خروج ترامپ از برجام س�رمایه گذاری های مش�ترک ایران با شرکت های خارجی دچار برخی مشکالت شد‪ .‬در این گزارش برای پاسخ این پرسش که‬ ‫ایا همکاری برای راه اندازی سایت های خودروسازی همچنان ادامه خواهد داشت‪ ،‬با مسئوالن به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه همکاری ها‬ ‫احمدرضا رعنایی‪ ،‬رییس انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی اس��تان مرکزی‬ ‫در ای��ن ب��اره گفت‪ :‬هیچ ی��ک از ش��رکت های رنو و‬ ‫میتسوبیش��ی اعالم قطع همکاری نکرده اند اما هنوز‬ ‫کار عمل��ی هم اغاز نش��ده اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬روند‬ ‫فعالیت ها هنوز ش��فاف نشده و همکاری ایران با این‬ ‫شرکت ها تا تعیین وضعیت تحریم ها نامعلوم است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬باید منتظر بود و دید رایزنی اتحادیه اروپا‬ ‫ب��ا دولت امریکا به کجا می رس��د و ایا ش��رکت های‬ ‫اروپایی می توانند با توجه به قراردادهایی که با طرف‬ ‫ایرانی دارند مجوزهای الزم برای ادامه همکاری خود‬ ‫را دریافت کنند؟‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی استان مرکزی در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه پیش بینی در این باره چیس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬رنو‬ ‫اع�لام ک��رده همکاری خ��ود را ادام��ه می دهد زیرا‬ ‫در تحریم ه��ای قبلی نیز قطع هم��کاری نکرده بود‬ ‫و تنه��ا تی��راژ تولید را کاه��ش داده ب��ود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫پیش بینی می شود همکاری ها برای راه اندازی سایت‬ ‫خودروسازی ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫به طور معمول‪ ،‬در قراردادها می اید که در صورت‬ ‫قطع هم��کاری باید ش��رکت انصراف دهنده غرامت‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫رعنای��ی درباره احتمال پرداخت غرامت از س��وی‬ ‫ش��رکت های خارجی طرف قرارداد گفت‪ :‬در این باره‬ ‫موضوع به عنوان فرس ماژور(حادثه ای غیرمترقبه که‬ ‫جلوگیری از ان ممکن نباشد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬حادثه‬ ‫غیرقابل اجتنابی که می تواند رفع کننده مسئولیت و‬ ‫گاهی موجب بطالن یا تعلیق قراردادها ش��ود) دیده‬ ‫ش��ده به این معنی که با پیش��امد موضوعی خارج از‬ ‫اراده‪ ،‬غرامتی پرداخت نمی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت ها به ادامه همکاری تمایل‬ ‫دارند اما باید منتظر بود و دید ایا شرایط بین المللی‬ ‫ای��ن اجازه را به انها می ده��د یا خیر‪ .‬همچنین‪ ،‬در‬ ‫ص��ورت قطع همکاری این طرف خارجی اس��ت که‬ ‫بیشترین اسیب را می بیند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت های ایران برای خودروس�ازان‬ ‫خارجی‬ ‫رعنای��ی درباره احتمال ادام��ه همکاری ها توضیح‬ ‫داد‪ :‬قراردادهای شرکت رنو با ایران‪ ،‬روی پلتفرم هایی‬ ‫است که در کش��ورهای ثالث به طور مثال‪ ،‬رومانی‬ ‫قرار دارند یا قطعات مورد نیاز خود را از کش��ورهای‬ ‫دیگر غیر از فرانس��ه تامین می کنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬فشار‬ ‫تحریمی برای انها کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اع�لام کرد‪ :‬در ه��ر صورت باید منتظر نتیجه‬ ‫مذاکرات بود اما قابل پیش بینی است که تیراژ تولید‬ ‫خودرو به طور کلی در کشور دچار افت شدید شود‪.‬‬ ‫رعنایی افزود‪ :‬مش��کالت تامین م��واد اولیه مورد‬ ‫نیاز و همچنین کمبود قطعات منفصله برای تکمیل‬ ‫محص��ول اصلی یکی از دالی��ل کاهش تولید خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودتحریمی ها و قراردادها‬ ‫پس از مش��کالتی که بر اثر خروج امریکا از برجام‬ ‫ب��ه وجود ام��د برخ��ی نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی پیگیر موضوع راه اندازی سایت های جدید‬ ‫از س��وی خودروس��ازان خارجی ش��دند‪ .‬محمدرضا‬ ‫منص��وری‪ ،‬نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس‬ ‫شورای اسالمی معتقد اس��ت دلیل راه اندازی نشدن‬ ‫س��ایت های جدید استان مرکزی بیش��تر مربوط به‬ ‫تحریم های داخلی است‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی ادامه داد‪ :‬ش��رکت رنو برای ماندن‬ ‫و ادام��ه هم��کاری با ای��ران تمای��ل دارد اما برخی‬ ‫کارشکنی های داخلی اجرایی شدن پروژه را با تعویق‬ ‫همراه کرده است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬برای اجرایی ش��دن طرح ه��ای جدید و‬ ‫توس��عه بخش های مختلف‪ ،‬کشور به سرمایه گذاری‬ ‫نی��از دارد‪ .‬در ای��ن زمینه دولت عن��وان می کند به‬ ‫دنبال جذب س��رمایه های خارجی اس��ت‪ .‬در مسئله‬ ‫رنو سرمایه گذاری دو سال پیش از سوی این شرکت‬ ‫خودروس��از در استان مرکزی انجام شده اما تا امروز‬ ‫با وجود گذش��ت یک سال از قرارداد‪ ،‬طرف ایرانی به‬ ‫تعهدات خود عمل نکرده است‪.‬‬ ‫منصوری اظهار کرد‪ :‬تعلل در تصمیم گیری ها زمان‬ ‫را از ما می گیرد و با توجه به فرصت س��وزی هایی که‬ ‫در داخ��ل رخ می دهد‪ ،‬ش��رکت های خارجی ناگزیر‬ ‫به عقب نش��ینی می ش��وند‪.‬او ادامه داد‪ :‬در صنعت به‬ ‫دنبال سرمایه گذار خارجی هستیم اما مافیای خودرو‬ ‫اجازه فعالیت به ش��رکت های دیگر را نمی دهد‪ .‬این‬ ‫دیرکرده��ا توجیه ناپذیر اس��ت و برخی نمی خواهند‬ ‫کش��ور خودروهایی با فناوری روز دنیا داش��ته باشد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬مردم را از داش��تن محصوالت مطلوب‬ ‫محروم می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی افزود‪ :‬به نوعی خودتحریمی ها بیشتر‬ ‫از تحریم ه��ای خارج��ی روی صنع��ت و تولید تاثیر‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات با خودروهای جدید‬ ‫منصوری در ادامه س��خنان خود به حجم قرارداد‬ ‫شرکت رنو برای راه اندازی خط تولید در ساوه اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬رنو ب��ا رقمی هنگف��ت(‪ ۶۵۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو) کارخان��ه ای را در س��اوه خریده ک��ه در دهه‬ ‫‪ ۴۰‬موتورس��یکلت تولید می کرد‪ .‬امروز این کارخانه‬ ‫جزو واحدهای زیان ده اس��ت ک��ه می تواند با جذب‬ ‫سرمایه گذار خارجی حیات دوباره یابد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬رنو پیش��ینه مناسبی در فعالیت تولیدی‬ ‫دارد و در سال گذشته به لحاظ نرخ فروش رتبه دوم‬ ‫را در بین خودروس��ازان کسب کرد و به لحاظ تعداد‬ ‫فروش نیز اول شد‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره مزیت های‬ ‫ش��رکت رنو برای طرف ایران��ی‪ ،‬گفت‪ :‬همکاری این‬ ‫خودروس��از با صنعت خودرو داخلی س��بب افزایش‬ ‫کیفیت ها ش��ده و می توان برای محصوالت تولیدی‬ ‫برنامه صادرات داشت‪.‬‬ ‫در ادام��ه افزای��ش کیفیت خودروها‪ ،‬قطعه س��از‬ ‫قطعات��ی تولی��د می کند ک��ه می تواند ب��ه بازارهای‬ ‫جهانی صادر کند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬از وابس��تگی کشور‬ ‫به صادرات نفت کاسته می ش��ود‪ .‬به طور کلی‪ ،‬بازار‬ ‫خودرو از انحصار خارج شده و کشور در مسیر توسعه‬ ‫صنعتی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬قرارداد بسته شده اما به بهانه های‬ ‫مختلف کارخانه واگذار نشده است‪ .‬این نوع برخوردها‬ ‫مانع جذب سرمایه خارجی ش��ده و انجام امور را به‬ ‫تعویق می اندازد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ایران یکی از بهترین کش��ورها برای‬ ‫س��رمایه گذاری ب��وده و نباید این فرص��ت را از خود‬ ‫دریغ کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت های سرمایه گذاری‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی به‬ ‫مزیت های کش��ور ب��رای س��رمایه گذاری خارجی به‬ ‫انرژی ارزان قیمت اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬منابع انرژی‬ ‫ایران یکی از بسترهای مهم برای جذب سرمایه گذار‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬به ط��ور نمونه ‪ ،‬هزینه ه��ر کیلووات‬ ‫برق نیم س��نت ب��وده و هزینه های پایی��ن اب‪ ،‬گاز‬ ‫و‪ ...‬مش��وقی برای حضور س��رمایه گذاران خارجی و‬ ‫راه اندازی خط تولید در کشور است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از دیگ��ر مزیت ه��ای ای��ران ب��رای‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی ارزان بودن نیروی کار حتی‬ ‫نس��بت به کارگران چینی اس��ت‪ .‬تمام ای��ن موارد‬ ‫سرمایه گذاری را برای خارجی ها توجیه پذیر می کند‬ ‫اما متاس��فانه کارشکنی های داخلی اجازه استفاده از‬ ‫این مزیت ها را نمی دهد‪.‬‬ ‫منص��وری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬زمان را از دس��ت‬ ‫می دهیم در حال��ی که برای راه اندازی و بهره برداری‬ ‫یک خط تولید از صفر‪ ۴ ،‬س��ال زمان نیاز است ‪ .‬هیچ‬ ‫خودروسازی حاضر به صرف این زمان طوالنی برای‬ ‫تولید محصول نیست زیرا توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بر اس��اس این گزارش و گزارش های پیشین‪ ،‬قرار‬ ‫بود با راه اندازی س��ایت های خودروس��ازی در استان‬ ‫مرکزی ش��رکت رنو و میتسوبیش��ی تا پایان س��ال‬ ‫محصوالت خ��ود را به ب��ازار عرض��ه کنند(با خرید‬ ‫سهام میتسوبیش��ی از سوی نیسان‪ ،‬میتسوبیشی به‬ ‫طور رس��می وارد اتحادیه رنو‪-‬نیس��ان شد)‪ .‬شرایط‬ ‫تحمیل شده از س��وی امریکا صنعت خودرو کشور را‬ ‫در بالتکلیف��ی قرار داده و همه منتظر تصمیم نهایی‬ ‫اتحادیه اروپا و امریکا هس��تند و تولید تحت الش��عاع‬ ‫این موضوع قرار گرفته است‪.‬‬ ‫قطعه ساز‬ ‫معرفی محصول‬ ‫سوءمدیریت بانک مرکزی و مشکالت قطعه سازان‬ ‫معرفی محصول تازه سایپا در ‪ ۳‬نسخه‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرو درباره مش��کالت‬ ‫قطعه سازان اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر مشکل اصلی قطعه سازان تخصیص ارز است‬ ‫به طوری که دریافت ارز برای هر قطعه س��از حدود ‪ ۲‬ماه طول می کشد و تامین‬ ‫طوالنی م��دت ارز یعنی در عمل‪ ،‬تولیدکننده نمی تواند کاالیی را برای تولید وارد‬ ‫کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬مشکل ارزی صنعتگر باید هر چه سریع تر رفع شود‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگلو در گفت وگو با خبرخودرو افزود‪ :‬قطعه س��ازان مواد اولیه ای را که‬ ‫تولی��د داخلی ن��دارد‪ ،‬وارد می کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬ص��ف طوالنی تخصیص ارز باعث‬ ‫می ش��ود مواد اولیه به قطعه سازان نرس��د‪ .‬در ادامه این موضوع خودروسازان نیز‬ ‫نمی توانند تولید داشته باشند و افت تیراژ تولید به همین موضوع برمی گردد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬درحال حاضر مش��کل اصلی قطعه س��ازان تحریم های داخلی‬ ‫و کارش��کنی های داخلی اس��ت‪ ،‬نه تحریم های خارجی‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نابس��امانی و‬ ‫س��وءمدیریتی که در بانک مرکزی وجود دارد سبب ش��ده تولید قطعه و در پی‬ ‫ان‪ ،‬خودرو کاهش یابد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خ��ودرو در ادامه افزود‪ :‬خود‬ ‫قطعه س��ازان می دانند چگونه تحریم های امریکا یا اروپا را دور بزنند مش��روط بر‬ ‫اینکه بانک مرکزی‪ ،‬نهادهای اقتصادی و گمرک با قطعه سازان همکاری کنند‪.‬‬ ‫وی درباره ازادسازی قیمت ها بیان کرد‪ :‬سال ها است که قطعه سازان ازادسازی‬ ‫قیمت ه��ا را مطالبه می کنند و از انجا که تولید خودرو در کش��ور رقابتی اس��ت‬ ‫و ب��ه اندازه کاف��ی تولیدکننده خودرو در کش��ور وجود دارد‪ ،‬ه��ر نهادی که بر‬ ‫قیمت گذاری خودرو نظ��ارت می کند باید بر نرخ مواد اولیه ای که منتج به تولید‬ ‫خودرو می شود نیز نظارت داشته باشد‪ .‬چنانچه قرار است قیمت گذاری خودروها‬ ‫دستوری باشد باید قیمت گذاری مواد اولیه نیز باید دستوری باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا ‪ ۳‬ماه گذشته نرخ سبد مواد اولیه قطعه سازان تا ‪ ۳۵‬درصد افزایش‬ ‫داش��ت اما درحال حاضر افزایش نرخ مواد اولیه داخلی ش��امل مس‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬‬ ‫ج و مواد پتروش��یمی به قدری زیاد بوده است که نمی توان درباره ان نظر داد‬ ‫برن ‬ ‫ام��ا ن��رخ خودرو فقط ‪ ۷‬درصد افزایش یافته اس��ت و این موضوع منطقی و قابل‬ ‫قبول نیست‪.‬‬ ‫بیگلو درباره قراردادهای قطعه س��ازان با شرکت رنو گفت ‪ :‬حدود ‪ ۷۰‬قطعه ساز‬ ‫داخل��ی با ش��رکت رنو قرارداد هم��کاری دارند و نزدیک به ‪ ۴۰‬قطعه س��از دیگر‬ ‫نی��ز درصدد بودند تا با این ش��رکت وارد همکاری ش��وند‪ .‬ت��ا این لحظه انجمن‬ ‫قطعه سازان نامه ای از شرکت رنو مبنی بر اینکه این شرکت از ایران خارج می شود ‪،‬‬ ‫دریافت نکرده اس��ت‪ .‬عملکردها نش��ان می دهد رنو قصد خروج از ایران را ندارد‬ ‫اما به طور قطع در روند کاری این شرکت با توجه به تحریم های بانکی که اتفاق‬ ‫می افتد مشکالت زیادی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی سایپا امس��ال در نمایشگاه‬ ‫خودرو ش��یراز محصول داخلی خود را با نام «رهام»‬ ‫رونمای��ی کرد‪ .‬این خودرو قرار اس��ت در اینده در ‪۳‬‬ ‫نسخه و س��گمنت مختلف وارد بازار شود و تولید ان‬ ‫می توان��د در ش��رایط حال حاضر‪ ،‬تنوع س��بد خرید‬ ‫محصوالت ایرانی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬در شرایط امروز با توجه‬ ‫به ممنوعیت واردات خ��ودرو انتخاب مردم در زمینه‬ ‫خرید کاهش یافته‪ ،‬همچنین‪ ،‬نرخ خودروه‍ای وارداتی‬ ‫به ش��دت افزایش یافته اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬استقبال از‬ ‫خودروهای داخلی بیشتر شده اما خودروهای تولید داخل یا مونتاژی ضعف هایی‬ ‫هم دارند که س��بب تمایل نداشتن خریداران می شود‪ .‬مواردی مانند طراحی های‬ ‫داخلی و خارجی س��اده و نبود امکانات رفاهی کامل و روزامد باعث می ش��ود که‬ ‫متقاضیان به سمت خودروهای داخلی نروند‪ .‬به تازگی شرکت خودروسازی سایپا‬ ‫از محصولی کامال داخلی رونمایی کرد که ظرفیت مناسبی از جهت های مختلف‬ ‫دارد و می تواند نظر خریداران را تامین کند‪.‬‬ ‫حمید لطفی نیا‪ ،‬مس��ئول ارتباط با رسانه سایپا درباره زمان تولید و نسخه های‬ ‫مختل��ف رهام اظهار ک��رد ‪ :‬درحال حاضر فقط از رهام رونمایی ش��ده و همچنان‬ ‫زمان تولید انبوه این خودرو مش��خص نیس��ت‪ .‬پیش از تولی��د این خودرو‪ ،‬باید‬ ‫اس��تانداردهای الزم دریافت و تست های مختلف روی این مدل انجام شود‪ .‬رهام‬ ‫در نسخه سدان رونمایی شده و نسخه های کراس و هاچ بک نیز از این خودرو در‬ ‫اینده روی مگاپلتفرم‪ SP ۱۰۰‬قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬ب��ه مش��خصات فن��ی‪ ،‬امکانات رفاه��ی و زمان عرضه ای��ن خودرو‬ ‫می پردازیم‪.‬‬ ‫رهام روی مگاپلتفرم‪ SP ۱۰۰‬قرار گرفته که نس��خه س��دان ان در نمایش��گاه‬ ‫ش��یراز رونمایی ش��د‪ .‬در زیر کاپوت این مدل‪ ،‬پیش��رانه ‪ ۱/۶‬لیت��ری با حداکثر‬ ‫توان ‪ ۱۱۳‬اسب بخار و حداکثر گشتاور ‪ ۱۵۴‬نیوتن متر‬ ‫قرار دارد و این خودرو در نس��خه گیربکس دس��تی و‬ ‫اتوماتی��ک به ترتیب می تواند به س��رعت ‪ ۱۹۰‬و ‪۱۸۵‬‬ ‫کیلومتر بر س��اعت دس��ت یابد‪ .‬این خودرو قرار است‬ ‫در ‪ ۲‬نس��خه مجهز ب��ه گیربکس دس��تی و اتوماتیک‬ ‫عرضه شود که نسخه اتوماتیک از نوع ‪ ۶‬سرعت است و‬ ‫می تواند به کاهش مصرف سوخت کمک بسزایی کند‪.‬‬ ‫رهام در ‪ ۳‬نس��خه پایه‪ ،‬لوکس و سوپرلوکس عرضه‬ ‫خواهد شد‪ .‬این نس��خه ها از لحاظ تجهیزات رفاهی با‬ ‫یکدیگر متفاوت خواهند بود‪ .‬از جمله امکانات مهم این‬ ‫خودرو می توان به سنس��ور پارک عقب‪ ۶ ،‬عدد کیسه هوا‪ ،‬سیستم ورود و خروج‬ ‫بدون کلید‪ ،‬استارت دکمه ای‪ ،‬سان روف(در نسخه لوکس و سوپرلوکس)‪ ،‬سقف دو‬ ‫رنگ‪ ،‬صندلی چرمی(در نسخه سوپرلوکس) و سیستم کنترل کننده الکترونیکی‪،‬‬ ‫هشدار نزدیک شدن مانع روی اینه ها(در نسخه لوکس و سوپرلوکس)‪ ،‬مولتی مدیا‬ ‫‪ ۷‬و ‪ ۱۰‬اینچ(در نس��خه لوکس و س��وپرلوکس)‪ ،‬تنظیم صندلی برقی(در نسخه‬ ‫سوپرلوکس)‪ ،‬فرمان برقی و سیستم پایش فشار باد الستیک خودرو اشاره کرد‪.‬‬ ‫با توجه به موارد یاد ش��ده می توان گفت رهام در نس��خه س��وپرلوکس و حتی‬ ‫لوکس امکانات رفاهی مناس��بی عرضه می کند که می تواند برای خریداران ایرانی‬ ‫خوش��ایند باش��د‪ .‬در ش��رایط حاضر با توجه به اینکه گیربکس ه��ای اتوماتیک‬ ‫طرفداران زیادی پیدا کرده اس��ت‪ ،‬انتظار داریم اس��تقبال خوب��ی از این خودرو‬ ‫ش��ود؛ هر چند که س��ایپا پیش از این نیز محصوالتی مانند کوییک و ساینا را با‬ ‫گیربکس اتوماتیک عرضه کرده اس��ت اما این خودروه��ا امکانات رفاهی کامل و‬ ‫چهره به روز نداش��تند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬موارد تولید رهام در ‪ ۳‬نسخه هاچ بک‪ ،‬سدان‬ ‫و کراس می تواند دس��ت خریداران را برای انتخاب باز بگذارد و با توجه به اینکه‬ ‫امروز بازار خودروهای کراس و کراس اوور داغ شده است‪ ،‬انتظار داریم استقبال از‬ ‫نسخه کراس این خودرو بیشتر از سایر نسخه ها باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در راستای افزایش رضایت مشتریان‬ ‫مراحل پذیرش تا ترخیص با پیامک اطالع رسانی می شود‬ ‫ش��رکت خدمات پس از فروش ایران خودرو اقدام های انجام شده‬ ‫از پذیرش تا ترخیص خودرو را به مشتریان اطالع رسانی می کند‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مش��تریان مراجعه کننده به ش��بکه خدمات‬ ‫پ��س از فروش ایران خ��ودرو درحال حاضر از این ام��کان برخودار‬ ‫هستند تا با دریافت پیامک از زمان پذیرش تا ترخیص‪ ،‬در جریان‬ ‫امور خودرویی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫روند ارس��ال این پیامک ها به این ش��کل است که مشتری پس‬ ‫از پذیرش خ��ودرو‪ ،‬باید پیامکی مبتنی بر ثبت پذیرش‪ ،‬از س��وی‬ ‫نمایندگی دریافت کند‪ .‬در واقع‪ ،‬این پیامک نشانگر پذیرش قطعی‬ ‫خودرو در نمایندگی اس��ت و پس از دریافت ان مشتری می تواند‬ ‫اطمینان حاصل کند که خودرو وارد فرایند بررس��ی و تعمیر شده‬ ‫است‪ .‬در مرحله بعد و پس از پایان سرویس و خدمات نیز‪ ،‬پیامکی‬ ‫مبنی بر اماده بودن خودرو و زمان ترخیص برای مش��تری ارس��ال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در اخری��ن مرحل��ه و پس از تحویل خ��ودرو‪ ،‬پیامک دیگری با‬ ‫محتوای هزینه و ریز خدمات عرضه ش��ده به مالک خودرو ارس��ال‬ ‫می شود و وی این امکان را خواهد داشت که هزینه ها‪ ،‬شامل هزینه‬ ‫قطعات و اجرت خدمات انجام ش��ده را در وب سایت شرکت ایساکو‬ ‫مش��اهده کرده و با فاکتور دریافتی از نمایندگی تطبیق دهد و از‬ ‫صحت ان اطمینان یابد‪ .‬در صورت مش��اهده هرگونه مغایرت ابتدا‬ ‫ان را با مدیر نمایندگی و در صورت توافق نکردن‪ ،‬با ش��ماره تلفن‬ ‫‪ ۰۹۶۴۴۰‬تماس بگیرد‪.‬‬ ‫این امکان عالوه بر اطمینان بخش��ی به مشتریان درباره عملکرد‬ ‫نمایندگ��ی‪ ،‬خدمتی به نمایندگی های مجاز ش��رکت اس��ت تا با‬ ‫ش��فافیت و قطعیت به مش��تریان خود خدمات دهند و در صورت‬ ‫بروز اختالف درباره هزینه ها‪ ،‬س��ایت شرکت را به عنوان مرجعی‬ ‫برای رفع شبهه های مشتریان قرار دهند‪.‬‬ ‫گزارش از وضعیت بیمه موتورسیکلت در کشور نشان داد‬ ‫تقابل بیمه ای بنزینی ها در مقابل‬ ‫برقی ها‬ ‫الهه بهرام‬ ‫صنعت موتورسیکلت کشور در ‪ ۲‬سال گذشته به سوی مدل های جدیدتر دنیا پیش رفته است‪ .‬موتورسیکلت های برقی از جمله‬ ‫وس��ایل نقلیه ای هس��تند که بخشی از س��هم بازار را از ان خود کرده اند اما یکی از مشکالت این مدل ها در زمینه وضعیت بیمه انها‬ ‫اس��ت‪ .‬موتورس��یکلت های برقی ‪ ۱۵۰۰‬وات در رده دوچرخه ها به شمار رفته که به شماره گذاری و بیمه نیاز ندارند‪ .‬این موضوع را باید‬ ‫در کنار نبود خط ویژه دوچرخه و خطر تصادف باالی انها در کنار خودروها مورد بررس��ی قرار داد‪ .‬در دو س��ال گذش��ته با ورود برقی ها‬ ‫شاهد تصادف هایی بوده ایم که به دلیل بیمه نبودن این وسیله نقلیه‪ ،‬دردسرهایی برای صاحبان خود به وجود اورده است‪.‬‬ ‫در این خصوص یکی از مالکان این وس��یله نقلیه‬ ‫که برای تردد خود از موتورس��یکلت برقی اس��تفاده‬ ‫می کند‪ ،‬پیش تر گفته بود موتورس��یکلت های برقی‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬وات بیمه نمی ش��وند و اگر حادثه ای رخ دهد‬ ‫بیم��ه ان را پوش��ش نمی دهد‪ .‬با وج��ود پیگیری از‬ ‫بیمه های مختلف اعالم می شود حاضر به بیمه کردن‬ ‫چنین موتورس��یکلت هایی نیستند زیرا شیوه نامه ای‬ ‫در ای��ن باره به انها ابالغ نش��ده اس��ت‪ .‬او همچنین‬ ‫گفت��ه بود‪ ،‬نحوه برخ��ورد در زمینه موتورس��یکلت‬ ‫برقی همچون دوچرخه است در حالی که خطرهای‬ ‫این وس��یله نقلیه با س��رعت ‪ ۴۵‬کیلومتر در ساعت‬ ‫بیشتر از راکب دوچرخه است و در صورت برخورد یا‬ ‫تصادف‪ ،‬اسیب دیدگی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫یکی دیگ��ر از مالکان موتورس��یکلت برقی نیز در‬ ‫این خصوص گفت‪ :‬فرهنگ تردد با این وسیله نقلیه‬ ‫هنوز در کش��ور جا نیفتاده اس��ت‪ .‬هنگام اس��تفاده‬ ‫از این وس��یله تم��ام قوانین را رعای��ت می کردم اما‬ ‫با وجود این‪ ،‬ناخواس��ته تصادف��ی رخ داد که مقصر‬ ‫خودرو بود و من از ناحیه مچ پا اس��یب جدی دیدم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای ترخیص موتورسیکلت که پلیس‬ ‫راهنمایی و رانندگی ان را توقیف کرده بود مشکالت‬ ‫بس��یاری وجود داش��ت زیرا پلیس هنوز درباره این‬ ‫نوع موتورسیکلت ها اطالعات کافی ندارد و این خود‬ ‫چالش های صاحبان این وس��یله را بیشتر می کند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬حتی افس��رهای وظیفه در نیروی انتظامی‪ ،‬به‬ ‫دلیل نداشتن پالک‪ ،‬بیمه و گواهینامه همیشه مانع‬ ‫ادامه تردد می شوند و صاحبان ان ناگزیر به توضیح‬ ‫شرایط خاص این وسیله نقلیه هستند‪.‬‬ ‫این موتورس��یکلت ها به دلیل اینکه صدایی ندارند‬ ‫بیشتر در معرض اسیب از برخورد سایر وسایل نقلیه‬ ‫از جمله خودرو هس��تند‪ .‬موتورسیکلت های بنزینی‬ ‫دارای س��روصدای زیادی هستند که به نوعی‪ ،‬گوش‬ ‫ش��هروندان به ان عادت دارد‪ .‬بی صدایی این وسیله‬ ‫در کنار فرهنگ سازی نشدن ان دردسرهایی را برای‬ ‫صاحبان خود به وجود اورده است‪.‬‬ ‫البت��ه در این بین هس��تند س��ازندگانی که خود‬ ‫پیگی��ر بیمه محصوالت ش��ان ب��وده و ب��دون بیمه‬ ‫موتورس��یکلت را به فروش نمی رسانند‪ .‬یک بام و دو‬ ‫هوا مشکالتی را برای استفاده کنندگان موتورسیکلت‬ ‫برقی به وجود اورده که به پیگیری جدی نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت بیمه وسایل نقلیه‬ ‫گس��ترش نیوز نیز به موضوع بیمه موتورسیکلت ها‬ ‫پرداخت��ه اس��ت‪ .‬به گ��زارش این پای��گاه خبری‪ ،‬با‬ ‫وج��ود تصویب قانون بیمه ش��خص ثال��ث با عنوان‬ ‫بیم��ه مس��ئولیت مدن��ی دارن��دگان وس��ایل نقلیه‬ ‫موتوری در س��ال ‪ ،۱۳۴۷‬هنوز نزدیک به ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫موتورس��یکلت ها در س��طح ش��هر ب��دون بیمه نامه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نرخ بیمه موتورسیکلت ها‬ ‫بسیار پایین است و از تخفیف و شرایط خوبی مانند‬ ‫بیمه ه��ای اقس��اطی برخوردار هس��تند‪ .‬ویراژ دادن‬ ‫صاحبان موتورس��یکلت خطر ح��وادث رانندگی در‬ ‫کشور را باال برده اس��ت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬تهران حدود‬ ‫یک س��وم امار کشته شدگان بر اثر تصادف را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در همین باره‪ ،‬سید نواب حسینی منش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��تاد معاینه فنی ش��هرداری تهران‪ ،‬کشته شدگان‬ ‫ساالنه کش��ور به واسطه موتورسیکلت را ‪ ۸‬هزار نفر‬ ‫اع�لام کرد که ب��ه طور عموم از قش��ر جوان جامعه‬ ‫هس��تند‪ .‬همچنین‪ ۵۰ ،‬درصد تصادف های منجر به‬ ‫مرگ برای عابر و راکب تنها در شهر تهران به وسیله‬ ‫موتورسیکلت اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫ای��ن امار قاب��ل تامل اس��ت‪ ،‬در حالی ک��ه بیمه‬ ‫موتورس��یکلت تصادف‪ ،‬س��قوط‪ ،‬واژگون��ی‪ ،‬انفجار‪،‬‬ ‫اتش س��وزی‪ ،‬خس��ارت های واردش��ده ب��ه محموله‬ ‫وس��یله نقلیه اش��خاص ثال��ث‪ ،‬ف��وت و نقص عضو‬ ‫اش��خاص ثالث‪ ،‬پرداخت هزینه های درمان و جبران‬ ‫خس��ارت مالی واردش��ده به اش��خاص ثال��ث را زیر‬ ‫پوشش قرار می دهد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬یک کارش��ناس ارش��د صنعت‬ ‫بیم��ه در گفت وگو با گس��ترش نیوز اظه��ار کرد‪ :‬از‬ ‫انجا که راننده موتورس��یکلت صغیر به شمار می رود‬ ‫و کوچکتری��ن نوع وس��یله نقلیه اس��ت‪ ،‬در معرض‬ ‫بیش��ترین خطره��ا ق��رار دارد‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬توصیه‬ ‫می شود موتورسیکلت س��واران بدون بیمه در سطح‬ ‫شهر تردد نکنند‪ .‬سعید طیبی افزود‪ :‬هر وسیله نقلیه‬ ‫موتوری زمینی باید بیمه شخص ثالث داشته باشد و‬ ‫این امر اجباری است؛ موتورسیکلت نیز از این قانون‬ ‫مستثنا نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع بیمه ها‬ ‫در گذشته بیمه موتورس��یکلت ‪ ۳‬و ‪ ۶‬ماهه صادر‬ ‫طرح های دولت برای نوسازی سنگین وزن ها به کجا رسید‬ ‫درحال حاض��ر خودرویی ب��رای جایگزینی در طرح‬ ‫نوسازی ناوگان حمل ونقل بار در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬در طرح نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل س��نگین که اواخر س��ال گذش��ته با ابالغ‬ ‫رئیس جمه��وری کلی��د خ��ورد ح��دود ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۲۰‬‬ ‫دس��تگاه خودرو نوس��ازی و جایگزین شد که همگی‬ ‫برای تعهدات قبلی ش��رکت ها بود ام��ا درحال حاضر‬ ‫خودروی��ی برای جایگزینی در طرح نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل بار در کش��ور وجود ندارد و ب��ا ادامه این‬ ‫شرایط به هیچ وجه نوسازی در ناوگان سنگین وزن ها‬ ‫ممکن نخواهد بود‪.‬‬ ‫سال گذش��ته دولت به همراه س��ازمان های متولی‬ ‫امادگی خود را برای اغاز طرح نوس��ازی خودروهای‬ ‫س��نگین اعالم کرد‪ .‬طرحی که بر اساس برنامه ریزی‬ ‫دولت باید در مدت سه سال بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو‬ ‫فرسوده سنگین نوس��ازی و جایگزین شود با گذشت‬ ‫نزدیک به ‪ ۵‬ماه از اغاز این طرح‪ ،‬به نظر می رس��د به‬ ‫نتیجه مطلوب نرسیده است‪.‬‬ ‫با وجود اینکه س��ازمان راهداری سال گذشته و در‬ ‫جریان اغ��از این طرح اعالم کرد ک��ه فاز اول اجرای‬ ‫طرح نوسازی ناوگان خودروهای سنگین تا تیر امسال‬ ‫عملیات��ی می ش��ود اما با گذر از ای��ن تاریخ و ورود به‬ ‫پنجمین ماه س��ال همچن��ان خبری از اج��رای این‬ ‫برنامه نیس��ت‪ .‬همزمان با شرایطی که به نظر می رسد‬ ‫طرح نوسازی ناوگان خودروهای سنگین و کامیون ها‬ ‫با بن بس��ت روبه رو ش��ده‪ ،‬دولت اعالم می کند بودجه‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ارد دالری ب��ه این برنام��ه تخصیص خواهد‬ ‫داد‪ .‬همچنین بر اساس مصوبه ای دیگر اعالم می شود‬ ‫طی س��ال های ‪ ۹۷‬تا ‪ ۹۹‬به ترتیب مبالغی در حدود‬ ‫ش��ش‪ ،‬هفت و هش��ت ه��زار میلیارد توم��ان را برای‬ ‫خری��د خودروهای تجاری تولید داخل اختصاص داده‬ ‫می ش��ود که بر اس��اس ان مع��ادل ‪ ۳۰‬درصد از نرخ‬ ‫خودروها را به ش��کل تسهیالت برای مشتریان تامین‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این مصوب��ات و به نوع��ی حمایت های‬ ‫دولت از جریان نوس��ازی ناوگان خودروهای سنگین‬ ‫در حالی مطرح می ش��ود که ب��ه گفته یکی از فعاالن‬ ‫در ح��وزه حمل ونقل بار در کش��ور‪ ،‬خودروس��ازان با‬ ‫افزایش نجوم��ی نرخ خودروها‪ ،‬عم�لا مانع از اجرای‬ ‫طرح نوسازی ناوگان فرس��وده سنگین شده اند‪ .‬البته‬ ‫موضوع مهم در روند نوس��ازی سنگین وزن ها تنها به‬ ‫نرخ در این حوزه مربوط نمی ش��ود و مش��کالت ارزی‬ ‫و تحریم های پی��ش رو و جدی ت��ر از همه ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو در یک��ی دو ماه اخیر بر افزابش موانع‬ ‫و مشکالت اجرای طرح نوسازی در این بخش افزوده‬ ‫است‪ .‬در میان مس��ائل و مشکالت موجود در جریان‬ ‫نوسازی ناوگان خودروهای س��نگین به نظر می رسد‬ ‫یکی از گزینه های��ی که بیش از همه این روند را کند‬ ‫کرده اس��ت نبود خودروی جایگزین اس��ت به طوری‬ ‫ک��ه به گفته رئیس اتحادیه حمل ونقل بار در کش��ور‪،‬‬ ‫عدم تامین خودرو متقاضیان طرح‪ ،‬نوس��ازی ناوگان‬ ‫خودروهای س��نگین را مدت ها با چالش جدی روبه رو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت های نجومی‬ ‫محمد خان بلوکی‪ ،‬رئیس اتحادیه حمل ونقل بار در‬ ‫کشور در گفت وگو با پرشین خودرو با اشاره به مشکالت‬ ‫موجود در روند نوس��ازی ناوگان خودروهای سنگین‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر خودرویی برای جایگزینی در‬ ‫طرح نوس��ازی ناوگان حمل ونقل بار در کش��ور وجود‬ ‫ندارد و با این ش��رایط نوس��ازی در ناوگان حمل ونقل‬ ‫بار ممکن نیست‪ .‬وی با انتقاد از اقدام خودروسازان در‬ ‫ارائه قیمت های نجومی برای خودروها در بازار‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل سنگین که اواخر‬ ‫سال گذشته با ابالغ رئیس جمهوری کلید خورد حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬دستگاه خودرو نوسازی و جایگزین شد‬ ‫که همگی برای تعهدات قبلی ش��رکت ها بوده اس��ت‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه حمل ونقل بار در کش��ور همچنین به‬ ‫برنامه برخی شرکت ها نس��بت به تحویل خودروهای‬ ‫جایگزی��ن در چن��د م��اه اخیر اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی که در دو ماه اخیر اعالم‬ ‫کردند که خودروهایی را به متقاضیان نوسازی تحویل‬ ‫دادن��د مربوط ب��ه تقاضای های جدید برای نوس��ازی‬ ‫نیست‪ .‬با وجود دریافت پول از متقاضیان تاکنون هیچ‬ ‫خودرویی تحویل داده نش��ده است‪ .‬خان بلوکی افزود‪:‬‬ ‫چنانچه خودرویی نیز تحویل ش��ده همگی مربوط به‬ ‫ثبت نام های یکی دو سال قبل بوده است‪.‬‬ ‫وی همچنین به پیش��نهاد ش��رکت های خودرویی‬ ‫ب��رای ارائه خودروی جایگزین به متقاضیان نوس��ازی‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬به عنوان مثال یکی از ش��رکت ها‪،‬‬ ‫بیش از یک س��ال قبل کامیون ه��ای اروپایی را پیش‬ ‫فروش کرده و هنوز نتوانس��ته ب��ه متقاضیان تحویل‬ ‫ده��د‪ .‬ام��روز اع�لام می کن��د ای��ن کامیون ه��ا را با‬ ‫خودروهای چینی جایگزین کرده اس��ت در حالی که‬ ‫افرادی که ‪ ۴۷۵‬میلیون خودروی خود را پیش خرید‬ ‫کرده ان��د باید با پرداخت حداقل ‪ ۳۰‬میلیون بیش��تر‬ ‫کامیون های دانگ فنگ را به نرخ ‪ ۴۴۰‬میلیون تومان‬ ‫تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫خان بلوک��ی با توجه به ط��رح اختصاص بودجه ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالری برای اجرای طرح نوسازی‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با شرایط پیش رو باید دید چند درصد از طرح ها‬ ‫به سرانجام می رسد‪.‬‬ ‫می ش��د‪ .‬عالوه ب��ر ان‪ ،‬امروز بیمه س��االنه هم صادر‬ ‫می شود‪ .‬طیبی در این باره بیان کرد‪ :‬از انجا که بیمه‬ ‫کوتاه مدت از لحاظ مالی ب��رای مصرف کننده صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد و تنها به س��ود ش��رکت صادرکننده‬ ‫اس��ت‪ ،‬توصیه می شود افراد از بیمه های ساالنه برای‬ ‫موتورسیکلت های خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نرخ بیمه موتورس��یکلت بس��یار پایین‬ ‫اس��ت و دارندگان ان از تخفیف ها و ش��رایط خوبی‬ ‫مانند بیمه های اقس��اطی برخوردار هس��تند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬راکبان می توانند با اطمینان کامل برای بیمه‬ ‫موتورسیکلت های خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مولفه های تاثیرگذار در بیمه‬ ‫مواردی که بر نرخ بیمه موتورس��یکلت و محاسبه‬ ‫ان اثرگذار هستند س��ال تولید‪ ،‬نوع انجین(موتور)‪،‬‬ ‫نوع موتورسیکلت و تعداد سیلندر است که به تغییر‬ ‫نرخ بیمه نامه منجر می شود‪.‬‬ ‫به گفته طیبی‪ ،‬خرید ارزان ترین بیمه موتورسیکلت‬ ‫به تمام این مولفه ها بستگی دارد‪.‬‬ ‫بررس��ی هر کدام از عواملی که به طور مس��تقیم‬ ‫بر نرخ بیمه موتورس��یکلت اثر دارد مشخص می کند‬ ‫که چطور کیفیت ای��ن عوامل بر نرخ بیمه نامه تاثیر‬ ‫دارد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬هر چه سال تولید موتورسیکلت‬ ‫جدیدتر باشد نرخ بیمه نامه ارزان تر خواهد بود و هر‬ ‫چه موتورسیکلت جدیدتر باشد طبیعی است سالم تر‬ ‫بوده و وسایل نقلیه سالم در کاهش تصادف ها نقش‬ ‫مهمی خواهند داشت‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در نوع موتورسیکلت‪ ،‬بیشتر انها دارای‬ ‫دو چرخ هس��تند اما موتورسیکلت هایی نیز به شکل‬ ‫س��ایدکار(دو یا س��ه چرخ ب��ا اتاقک پهل��و) طراحی‬ ‫و تولید می ش��وند ک��ه دارای کاربرده��ای مختلفی‬ ‫هستند یا برای اس��تفاده گروهی خاص‪ ،‬برای مثال‪،‬‬ ‫معلوالن طراحی و س��اخته ش��ده اند‪ .‬ای��ن مورد نیز‬ ‫باعث تغییر در نرخ بیمه نامه می شود‪.‬‬ ‫در مقوله نوع انجین‪ ،‬بعضی موتورسیکلت ها گازی‬ ‫و در بعض��ی دیگر دنده ای اس��ت‪ .‬همی��ن عامل بر‬ ‫نرخ بیم��ه تاثیر دارد؛ نرخ بیمه ش��خص ثالث برای‬ ‫موتورس��یکلت های گازی کمتر از موتورسیکلت های‬ ‫دنده ای اس��ت‪ .‬در زمین��ه تعداد س��یلندر نیز الزم‬ ‫به یاداوری اس��ت ک��ه هرچه تعداد س��یلندرها در‬ ‫موتورسیکلت بیش��تر باشد‪ ،‬بیمه ان ارزان تر خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬موتورس��یکلت ها به ش��کل تک س��یلندر‪ ،‬دو‬ ‫سیلندر‪ ،‬سه سیلندر و بیشتر تولید می شوند‪ .‬بیشتر‬ ‫موتورس��یکلت هایی که در ایران ساخته می شوند از‬ ‫نوع تک سیلندر و دنده ای هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت ها و تعهدات‬ ‫طیبی اظهار کرد‪ :‬خسارت جانی این بیمه ها شامل‬ ‫فوت و نقص عضو اش��خاص ثال��ث در ماه های حرام‬ ‫برای هر نفر ‪ ۳۰۸‬میلیون تومان و در ماه های عادی‬ ‫‪ ۲۳۱‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خسارت مالی این بیمه ها ‪۲/۵‬درصد‬ ‫دی��ه کامل‪ ،‬یعنی ‪۲/۵‬درصد ‪ ۳۰۸‬میلیون تومان که‬ ‫مع��ادل ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان می ش��ود‪ .‬این‬ ‫مبلغ قابل تغییر اس��ت و بیمه گذار می تواند تا نصف‬ ‫مبل��غ کل دیه‪ ،‬حق بیمه بیش��تری داده و مبلغ دیه‬ ‫را باالتر ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ سازی و اطالع رسانی شود‬ ‫در صورتی که حق بیمه ها در بیمه نامه های شخص‬ ‫ثالث کاهش یابد‪ ،‬توان مالی افراد برای خرید بیمه نامه‬ ‫افزایش می یابد و افراد به خرید پوشش های بیمه ای‬ ‫ترغیب می ش��وند؛ این امر در بیمه موتورسیکلت ها‬ ‫مشهود است و این نوع بیمه نامه ها با نرخی ارزان در‬ ‫دسترس همگان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫طیبی ضمن اشاره به فرهنگ سازی و اطالع رسانی‬ ‫مطل��وب درباره مزای��ای بیمه در پایان یاداور ش��د‪:‬‬ ‫م��ردم باید ب��ه این موض��وع توجه کنن��د که بیمه‬ ‫می تواند خطرپذیری موجود در بخش های مختلف را‬ ‫پوشش دهد‪ .‬بنابراین‪ ،‬خرید بیمه نامه ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬برای بیمه موتورس��یکلت های‬ ‫بنزین��ی از نوع کاربراتوری و انژکتوری مش��کلی در‬ ‫کشور وجود ندارد و انواع بیمه ها برای اینکه صاحبان‬ ‫ان کمترین ضرر و زیان را به واس��طه بکارگیری این‬ ‫وسیله نقلیه ببینند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫بنا بر نظر فعاالن این بازار از جمله خادم منصوری‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه‪،‬‬ ‫برقی ها به دلیل قرار داش��تن در رس��ته دوچرخه ها‬ ‫دارای بیمه نامه نیستند درحالی که الزم است همین‬ ‫موضوع برای موتورس��یکلت های برق��ی نیز اجرایی‬ ‫ش��ود تا مردم برای اس��تفاده از وس��ایل نقلیه پاک‬ ‫مش��تاق تر ش��وند‪ .‬این امر در کاهش الودگی هوای‬ ‫کالنشهرها به ویژه تهران بسیار کمک کننده است‪.‬‬ ‫ایستادگی سازمان حفاظت محیط زیست و ارتقای کیفی صنعت موتورسیکلت‬ ‫دبی��ر کارگ��روه مل��ی کاه��ش الودگ��ی ه��وای‬ ‫کالنشهرهای کشور گفت‪ :‬ایستادگی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست برای اجرای قوانین‪ ،‬باعث ارتقای کیفی‬ ‫صنعت موتورسیکلت شده و محصوالت بسیار بهتری‬ ‫وارد بازار شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬س��ید وحی��د حس��ینی در بازدید از‬ ‫پیش��رفت پروژه های تولید موتورس��یکلت بنزینی با‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۴‬و برقی ها با اشاره به وضعیت تولیدی‬ ‫و فن��اوری موجود‪ ،‬در مجموع از روند ارتقای فناوری‬ ‫سطح االیندگی از یورو‪ ۳‬به یورو‪ ۴‬ابراز رضایت کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به االیندگی باالی موتورسیکلت های‬ ‫کاربراتوری و توقف تولید انها یاداور ش��د‪ :‬محصوالت‬ ‫کیت انژکتوری که غیرواقعی هس��تند‪ ،‬نباید تولید یا‬ ‫به هر ش��کلی وارد بازار ش��وند‪ .‬وی گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫تعدادی موت��ور طرح «س��ی جی» کاربراتوری که در‬ ‫برخی شرکت ها انبار شده است به علت تاثیر نداشتن‬ ‫ب��ر کاهش الودگی هوا نبای��د وارد بازار مصرف داخل‬ ‫شوند‪ .‬حس��ینی ادامه داد‪ :‬مهلت امادگی برای تولید‬ ‫موتورس��یکلت یورو ‪ ۴‬فقط تا پایان س��ال اس��ت و در‬ ‫اغاز س��ال ‪ ۹۸‬تولیدکنندگان باید موتورسیکلت های‬ ‫یورو‪ ۴‬را به فروش برس��انند‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬پالک گذاری‬ ‫موتورس��یکلت یورو ‪ ۳‬تنه��ا تا پایان امس��ال پذیرفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬حس��ینی تصریح کرد‪ :‬درباره موتورسیکلت‬ ‫برقی نیز هنوز س��ازندگان محصول قابل قبول و مورد‬ ‫استفاده در کالنشهرهایی مانند تهران(ترافیک زیاد و‬ ‫ش��یب باال) عرضه نکرده اند‪ ،‬در صورت تولید محصول‬ ‫مناس��ب دولت و ش��هرداری تهران ام��اده حمایت از‬ ‫محصوالت انها هس��تند‪ .‬وی با بیان اینکه ایده ایجاد‬ ‫س��امانه س��واپ باتری قابل طرح در شورای اسالمی‬ ‫شهر تهران برای دریافت حمایت است‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت امادگی خود را برای همکاری‬ ‫و حمایت از اس��قاط موتورس��یکلت و نوسازی ناوگان‬ ‫به منظ��ور جایگزینی کاربراتوری ها با انژکتوری اعالم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه مصوبه «اس��تاندارد االیندگ��ی تولید‬ ‫موتورس��یکلت» از اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با استاندارد روز‬ ‫اتحادیه اروپا(درحال حاضر یورو ‪ ۴‬اس��ت) تعیین شده‬ ‫و پلی��س راهور ناجا بر اس��اس جدول من��درج برای ‬ ‫شماره گذاری اقدام می کند‪.‬‬ ‫اما پیرو درخواس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درباره تعویق اغاز تولید موتورسیکلت یورو‪ ۴‬به دلیل‬ ‫لغ��و ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری و‬ ‫فاصله ان��دک زمانی بین اجرای اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬در‬ ‫اتحادیه اروپا و نبود الزام ان در کش��ورهای اس��یایی‬ ‫که تامین کننده عمده قطعات موتورسیکلت در کشور‬ ‫هستند ‪ ،‬امکان تولید موتورسیکلت با استاندارد یورو ‪۴‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬میسر نشده اس��ت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در‬ ‫جلس��ه ‪ ۳‬تیر ‪ ۱۳۹۷‬هیات وزیران‪ ،‬برنامه زمان بندی‬ ‫اجرای اس��تانداردهای اعمال ح��دود مجاز االیندگی‬ ‫موتورسیکلت های بنزینی اصالح شد‪.‬‬ ‫تردد موتورسیکلت و کامیون‬ ‫از تونل های پایتخت ممنوع است‬ ‫رئیس پلیس راهوار تهران بزرگ گفت‪ :‬تردد موتورس��یکلت‪ ،‬کامیونت و کامیون از تونل های پایتخت‬ ‫ممنوع اس��ت و از روز شش��م مرداد با این موضوع برخورد خواهد ش��د‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬س��ردار‬ ‫محمدرضا مهماندار‪ ،‬رئیس پلیس راهوار تهران بزرگ گفت‪ :‬با توجه به اینکه تردد این گونه وسایل نقلیه‬ ‫در تونل ها مشکالتی را برای عبور و مرور به وجود می اورد‪ .‬بنابراین با استقرار ماموران پلیس راهور در‬ ‫ابتدای ورودی تونل ها از تردد این وسیله نقلیه جلوگیری خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬بارها مشاهده شده است‬ ‫موتورسیکلت سواران با ورود به تونل و استنشاق گازهای سمی تعادل خود را از دست می دهند و حادثه‬ ‫می افرینند‪ .‬مهماندار گفت‪ :‬در صورتی که راکبان موتورسیکلت و رانندگان کامیونت ها و کامیون ها این‬ ‫موضوع را رعایت نکنند برابر مقررات با انها برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اختالف نرخ کارخانه تا بازار خودرو طبیعی نیست‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫س��رعت بسته شدن سامانه های فروش و پیش فروش جای پرسش‬ ‫بسیار زیادی دارد که شائبه های وجود رانت را فعال می کند‪.‬‬ ‫رامی��ن نورقلی پور در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره از دس��ترس‬ ‫خارج شدن سایت پیش فروش مزدا‪ 3‬اظهار کرد‪ :‬گروه خودروسازی‬ ‫بهمن خصوصی است و بحث این گروه با خودروسازانی مانند سایپا‬ ‫و ایران خ��ودرو تفاوت دارد‪ .‬با توجه به مس��ئولیتی که نمایندگان‬ ‫دارند چند بار مدیران عامل خودروسازی ها را به کمیسیون دعوت‬ ‫و به ص��ورت اختصاصی درباره ثبت نام و پیش فروش محصوالت از‬ ‫انها سوال کرده ایم‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه به نظر می رس��د در کنار وجود رانت هایی‪،‬‬ ‫نظارت کافی بر نحوه عملکرد س��امانه های پیش فروش محصوالت‬ ‫نی��ز وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬با وج��ود اینکه می توانیم قبول کنیم افراد‬ ‫زی��ادی اماده اند تا با س��رعت تمام خری��د و پیش خرید کنند اما‬ ‫س��رعت بسته شدن سامانه های فروش و پیش فروش جای پرسش‬ ‫بس��یاری دارد که ش��ائبه های وجود رانت را فعال می کند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه متاسفانه در‬ ‫نظام اقتصادی رانتی را با دس��ت های خ��ود ایجاد کرده ایم و همه‬ ‫در مقابل ان مس��ئول هس��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به دلیل ش��رایط بسیار‬ ‫غیرپایدار بازار به ویژه در بازار خودرو زمینه رانت های بسیار بزرگی‬ ‫به وجود امده است‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بی��ان اینکه اختالف بس��یاری که بین نرخ کارخان��ه و بازار وجود‬ ‫دارد غیرطبیعی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نهاد ها تنها مس��ئول در برابر‬ ‫ایجاد نظام اقتصادی رانتی در صنعت و بازار خودرو نیس��تند بلکه‬ ‫تصمیم گیران کالن اقتصاد مقصر اصلی هس��تند که بازار رانتی را‬ ‫ایجاد کرده اند و در این بازار همه به دنبال کسب سود هستند‪.‬‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سایت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫راه اندازی سایت رنو ساوه در گفت وگو با رییس پیشین گروه خودروسازی سایپا بررسی شد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫«بن رو» در ایستگاه قیمت گذاری‬ ‫همان طور که در گزارش پیش��ین امد شرکت رنو برای‬ ‫راه اندازی س��ایت خود در اس��تان مرکزی با چالش هایی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬این موضوع از ابعاد مختلف مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬به گفته نماینده مردم ساوه در مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬سایتی که قرار بود تا پایان سال محصوالت خود‬ ‫را به بازار عرضه کن��د فعالیتش به تاخیر افتاده زیرا طرف‬ ‫ایرانی به تعهدات خود عمل نمی کند‪.‬‬ ‫س��ایت م��ورد نظ��ر کارخانه «ب��ن رو» اس��ت که جزو‬ ‫دارایی های ش��رکت سایپا به ش��مار می رود‪ .‬از این رو‪ ،‬در‬ ‫ادامه به سراغ س��عید مدنی‪ ،‬مشاور عالی مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا رفتیم و چند و چون موضوع را از وی‬ ‫پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫€ €در اغاز س�ال رییس انجم�ن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س�ازان اس�تان مرکزی‬ ‫اعلام ک�رد قرار اس�ت در س�اوه و خمین س�ایت‬ ‫خودروس�ازی راه اندازی شود‪ .‬در ادامه گالیه هایی‬ ‫به وجود امد مبنی بر اینکه س�ایت رن�و راه اندازی‬ ‫نش�ده چ�ون طرف ایران�ی به تعه�دات خود عمل‬ ‫نمی کند‪ .‬دلیل این تعلل چیست؟ ایا حقیقت دارد‬ ‫که این کارخانه یک س�ال گذشته فروخته شده اما‬ ‫واگذار نمی شود؟‬ ‫کارخانه «بن رو» فروخته نش��ده اما قرار اس��ت در قبال‬ ‫مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا در اختیار ایدرو قرار گیرد‪ .‬در ادامه‬ ‫این س��ازمان با مشارکت شرکت رنو تولید را در بن رو ادامه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر واگذاری کارخانه ب��ه طور کامل منتفی‬ ‫نیست‪ .‬در برخی جزییات مانند نرخ کارخانه اختالف هایی‬ ‫وجود دارد که چون از زمان قیمت گذاری اولیه گذش��ته‪،‬‬ ‫باید دوباره این موضوع مورد کار کارشناسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫شرکت رنو تمایل زیادی به همکاری در این زمینه دارد‬ ‫اما به هر حال ش��رایط تحریم تا حدودی س��بب شده فعال‬ ‫مذاکرات متوقف تا تکلیف برجام مشخص شود‪.‬‬ ‫€ €موض�وع اختالف قیمت گذاری ب�رای کارخانه‬ ‫«بن رو» مربوط به طرف های ایرانی(س�ایپا و ایدرو)‬ ‫است یا ایدرو و شرکت رنو؟‬ ‫مس��ئله قیمت گذاری مورد اختالف ‪ ۳‬ط��رف قرارداد‬ ‫اس��ت‪ .‬هر ی��ک از انها قیمتی را اع�لام می کنند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫الزم اس��ت روی قیمت گذاری هر ‪ ۳‬طرف قرارداد به توافق‬ ‫برس��ند‪ .‬بخش��ی از اختالف ها مربوط به نرخ سهام بن رو‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به اختلاف ارا در قیمت گ�ذاری‪ ،‬رنو‬ ‫سرمایه گذاری هنگفتی(‪ ۶۵۰‬میلیون یورو) در این‬ ‫زمینه انجام نداده است‪ .‬درست است؟‬ ‫بله‪ .‬در زمان وزارت محمدرضا نعمت زاده توافق اولیه ای‬ ‫به امضا رس��ید اما به قرارداد رس��می منجر نشد‪ .‬برجام به‬ ‫تصویب رسیده و فضا اماده بود‪ .‬مراسمی گرفته شد و قرار‬ ‫بود رسمی شود اما نشد‪.‬‬ ‫ام��روز نیز با خ��روج یک طرفه امریکا از برجام مس��ئله‬ ‫مس��کوت باقی مان��ده و این موض��وع در کن��ار اختالف‬ ‫در قیمت گ��ذاری همچن��ان مطرح اس��ت‪ .‬در این زمینه‬ ‫قرارداد‪ ،‬نهایی نش��د و در این ش��رایط طبیعی اس��ت که‬ ‫سرمایه گذاری نشود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا وضعیت پی�ش روی صنعت خودرو کش�ور‬ ‫و تحریم ه�ای احتمال�ی این�ده‪ ،‬هم�کاری و روند‬ ‫فعالیت ه�ا در ای�ن زمین�ه چگون�ه خواه�د بود؟‬ ‫ای�ا ممکن اس�ت توافقی پ�س از ‪ ۱۵‬م�رداد و اغاز‬ ‫همکاری حاصل شود؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که نمی دانیم به ط��ور دقیق پس از‬ ‫‪ ۱۵‬مرداد چه اتفاقی قرار اس��ت رخ ده��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫این همکاری متوقف ش��ده تا مذاکرات برجامی به نتیجه‬ ‫برسد‪ .‬اتفاق های پس از این تاریخ قابل پیش بینی نیست‪،‬‬ ‫اینک��ه رنو ب��رای ادامه همکاری های مش��ارکتی تمکین‬ ‫خواهد کرد یا خیر‪ .‬ایا این خودروس��از فرانسوی می تواند‬ ‫مجوزه��ای الزم را برای فعالیت در ایران از امریکا دریافت‬ ‫کن��د یا خی��ر‪ .‬براوردها گویاس��ت رنو ب��ه همکاری های‬ ‫خ��ود با تیراژ پایین تر ادامه می ده��د اما اینکه برای تولید‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ ،‬نمی ت��وان با قطعیت پاس��خ داد‪.‬‬ ‫تالش ها در حال انجام است‪.‬‬ ‫€ €درب�اره وضعیت فعلی کارخانه «بن رو» توضیح‬ ‫دهید زیرا عنوان می ش�ود پیش تر در زمینه تولید‬ ‫موتورس�یکلت فعالی�ت داش�ته و ام�روز واحدی‬ ‫زیان ده به شمار می رود‪ .‬این مسئله صحت دارد؟‬ ‫خط تولید خودروسازی« بن رو» کامل است‪ .‬کارخانه ای‬ ‫ک��ه خط تولید بدن��ه در ان مونتاژ می ش��ود و خط مونتاژ‬ ‫نهایی و رنگ دارد کارخانه کاملی به شمار می رود‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت در گذشته از سالن های ان برای امور دیگر استفاده‬ ‫شده باشد اما بعدها به خودروسازی کامل تبدیل شد‪.‬‬ ‫امروز با ظرفیت تولید ح��دود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار خودرو در‬ ‫سال‪ ،‬قابل توسعه است‪ .‬بن رو از نظر فنی‪ ،‬کارخانه مناسبی‬ ‫بوده از همین رو‪ ،‬ش��رکت رن��و ان را برای تولید مدل های‬ ‫خود انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫زمانی که س��ایپا این کارخانه را خری��د‪ ،‬خطوط تولید‬ ‫خودروهایی مانند فیات‪ ،‬ش��رمن‪ ،‬کوراندو و‪ ...‬در ان وجود‬ ‫داش��ت که قرار بود در ایران مونتاژ ش��ود اما بنا بر شرایط‬ ‫نش��د‪ .‬س��ایپا خط تولید پراید وانت خود را به این کارخانه‬ ‫منتق��ل کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬خط تولید اری��و در ان راه اندازی‬ ‫ش��د‪ .‬این دو موضوع در دوره مدیریت من در س��ایپا اتفاق‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬امروز وضعیت تولید در این کارخانه به نسبت‬ ‫مناسب بوده و با ظرفیت ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصدی در حال فعالیت‬ ‫اس��ت‪ .‬امارهای س��ایپا درباره تولید بن رو نشان می دهد‬ ‫تولید و تامین ‪ ۳‬هزار خودرو اریو برای خطوط تاکسیرانی‬ ‫برعهده این خودروس��از اس��ت که باید در اختیار اتحادیه‬ ‫تاکس��یرانی قرار دهد یا به طور ش��خصی انها را به فروش‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫€ €ای�ن کارخانه بابت بدهی س�ایپا قرار اس�ت به‬ ‫ایدرو واگذار شود؟‬ ‫بله‪ .‬به دلیل مطالباتی که ایدرو از واحد س��ود س��هام در‬ ‫گذش��ته از این خودروس��از دارد این کارخانه به سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫البته این س��ازمان نیز قرار نیس��ت ب��ه تنهایی در این‬ ‫کارخانه فعالیت داش��ته باش��د‪ .‬ایدرو تولید خ��ودرو را با‬ ‫مش��ارکت رنو ادامه خواهد داد‪ .‬به هر حال‪ ،‬اختالف هایی‬ ‫جزئ��ی در حوزه قیمت گذاری وجود دارد که باعث زمان بر‬ ‫شدن پروژه شده می شود‪ .‬این مسئله با برخورد با موضوع‬ ‫برجام و خروج امریکا اکنون متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬با عادی‬ ‫شدن ش��رایط مذاکرات ادامه می یابد زیرا توافقنامه اولیه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫€ € ای�ا واگذاری «ب�ن رو» تاثیری بر تی�راژ تولید‬ ‫سایپا خواهد داشت؟‬ ‫گروه خودروسازی سایپا سال گذشته ‪ ۶۶۰‬هزار خودرو‬ ‫تولید داش��ت‪ .‬سال های گذش��ته نیز ظرفیت تولید بیش‬ ‫از ‪ ۸۰۰‬ه��زار خ��ودرو ب��ود و در بهترین ش��رایط و قبل از‬ ‫تحریم های اوایل دهه ‪ ۹۰‬ش��رایط ظرفیت تولید س��االنه‬ ‫به ‪ ۹۰۰‬به هزار خودرو می رس��ید‪ .‬این خودروساز شامل ‪۷‬‬ ‫نوع شرکت خودروسازی است که یکی از انها سایپا است و‬ ‫باقی نیز شرکت های اقماری ان به شمار می روند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬مش��کلی درباره تولید ب��ه وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫مدل های تولیدی در کارخانه بن رو‪ ،‬به س��ایت های دیگر‬ ‫منتقل می ش��ود‪ .‬در بس��یاری از موارد این اتفاق افتاده و‬ ‫مدلی از سایتی به سایت دیگر منتقل شده و تولید با تیراژ‬ ‫قبلی ادامه پیدا کرده اس��ت‪ .‬به ط��ور نمونه‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫مناسبی در سایت کاش��ان‪ ،‬پارس خودرو و شرکت زامیاد‬ ‫وجود دارد‪ .‬ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار خودرو در مقایسه با امار کل‬ ‫تیراژ سایپا عدد زیادی نیست که تاثیر منفی در فعالیت ها‬ ‫داشته باشد‪ .‬اگرچه حتی ممکن است گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا به طور غیرمس��تقیم در کارخانه بن رو مش��ارکت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫€ €در گفت وگ�و با ریی�س انجمن همگن اس�تان‬ ‫مرکزی‪ ،‬وی اعالم کرد رنو قرار اس�ت س�االنه ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار خودرو در اس�تان مرکزی تولید کند‪ .‬ظرفیت‬ ‫نهایی بن رو چقدر است؟‬ ‫ظرفی��ت فعل��ی کارخانه ب��ن رو حدود ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬رنو در این همکاری قرار بود ظرفیت تولید‬ ‫ای��ن کارخانه را افزایش دهد‪ .‬مقدار زیادی زمین خالی در‬ ‫اط��راف کارخانه وج��ود دارد که رنو قرار ش��د برای طرح‬ ‫توس��عه از ان استفاده کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬مرحله نخست تولید‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪ ۱۵۰‬هزار خودرو خواهد بود و در مرحله بعدی‬ ‫این رقم به ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو خواهد رسید‪.‬‬ ‫پیش��ینه این قرارداد به ده��ه ‪ ۸۰‬برمی گردد‪ .‬زمانی که‬ ‫قرارداد ال‪ ۹۰‬بس��ته شد قرار بود ش��رکت رنو در ادامه به‬ ‫جز همکاری با گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت سایپا‪،‬‬ ‫س��ایتی جداگانه ب��ا ظرفیت تولید ‪ ۲۰۰‬ه��زار خودرو در‬ ‫کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫در ان زم��ان ب��ه دلی��ل ایرادهایی که مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از برخی موضوع ه��ا در قرارداد گرف��ت این امر‬ ‫محق��ق نش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬مس��ئله ب��ن رو در ادام��ه همان‬ ‫موضوع است‪.‬با گذش��ت زمان شرکت رنو دوباره در صدد‬ ‫س��رمایه گذاری برای تولید ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو در س��ایتی‬ ‫جداگانه برامده اس��ت‪ .‬کارخانه ب��ن رو چون اماده بود رنو‬ ‫می توانس��ت همراه با شروع تولید خود طرح توسعه را نیز‬ ‫به مرحله اجرا دراورد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬برنام��ه تولید بن رو از س��وی ش��رکت رنو‪،‬‬ ‫تی��راژ ‪ ۱۵۰‬هزار خودرو در س��ال و رس��اندن ان به ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار دس��تگاه است‪ .‬مس��ئله تحریم اگر رفع شود با توجه‬ ‫ب��ه اینکه رنو در ایران دارای پایگاه اس��ت مورد اس��تقبال‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫€ €به این ترتیب بن رو به شکل مشارکتی تولید‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫بل��ه‪ .‬به طور قطع فعالیت ها با هم��کاری طرف ایرانی و‬ ‫فرانسوی پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه سایپا در بازدید جمعی از سفیران جمهوری اسالمی ایران از مرکز تحقیقات سایپا‪:‬‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی باید بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا گرانی نهاده های‬ ‫تولید خودرو را مهم ترین مش��کل صنعت خودرو دانست‬ ‫و گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی حمای��ت از کاالی ایرانی باید‬ ‫بیش از گذشته در دستور کار همه مسئوالن و مردم قرار‬ ‫گیرد و این موضوع به ش��کل عمل��ی در صنعت خودرو‬ ‫تجلی یابد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز ‪ ،‬محسن قاسم جهرودی در بازدید‬ ‫جمع��ی از رییس��ا ن نمایندگی ها و س��فیران جمهوری‬ ‫اسالمی ایران از مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودرو‬ ‫س��ایپا با تاکید ب��ر نقش مهم صنعت خ��ودرو در حفظ‬ ‫اش��تغال جامعه‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬تحریم های ظالمانه‪،‬‬ ‫اشتغال و تولید در کش��ور را هدف گیری کرده است که‬ ‫باید با همدلی و همت و نیز توان مضاعف این دوره سخت‬ ‫را با موفقیت پشت سر بگذاریم و از تحریم ها عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬اگرچ��ه تحریم ه��ا بس��یار جدی و‬ ‫تهدیدکننده هس��تند اما گروه خودروس��ازی س��ایپا در‬ ‫ت ‪ ،‬مسیر‬ ‫سایه تالش و همدلی با تبدیل تهدیدها به فرص ‬ ‫س��خت پیش رو را با خوداتکایی و تکیه بر توان داخلی با‬ ‫سربلندی و موفقیت طی خواهد کرد‪.‬‬ ‫قاسم جهرودی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬گروه سایپا‬ ‫با تولید محص��والت متنوع برای حدود ‪ ۵۰۰‬هزار نفر به‬ ‫شکل مستقیم اش��تغال ایجاد کرده است و امیدواریم با‬ ‫سیاست های اتخاذ ش��ده و حمایت های دولت و مردم از‬ ‫شرایط فعلی صنعت خودرو با سربلندی عبور کنیم‪.‬‬ ‫احتمال تخلف مزدا‪ ۳‬رد شد‬ ‫مدی��رکل نظارت ب��ر کاالی فل��زی و معدنی‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫اعالم کرد‪ :‬بررس��ی مقدماتی س��ازمان‪ ،‬از روند‬ ‫ثبت نام خودرو مزدا‪ ۳‬انجام شد که هنوز تخلفی‬ ‫در این زمینه محرز نشده است‪.‬‬ ‫احم��د ف��اردار در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا افزود‪:‬‬ ‫بررس��ی های مقدماتی نش��ان می ده��د بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار نفر ‪ ۹‬صب��ح چهارش��نبه‪ ۳ ،‬مرداد‬ ‫ برای پیش خرید تعداد محدودی مزدا‪ ۳‬به سایت‬ ‫فروش مراجعه کردند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬ف��روش اینترنتی‬ ‫خ��ودر و نام ب��رده از طری��ق س��ایت ش��رکت‬ ‫«مگا»(مشاورین گسترش الکترونیک ایما) انجام‬ ‫شده و این شرکت از طریق شرکت «مگفا»(مرکز‬ ‫گس��ترش فناوری اطالعات) وابس��ته به سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده و مدیریت‬ ‫فروش را برعهده داشته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از انج�� ا ک��ه این ن��رخ خودرو‬ ‫در بازار حاشیه س��ود باالیی دارد‪ ،‬طبیعی است‬ ‫متقاضی��ان زی��ادی ب��رای خرید به س��ایت ان‬ ‫مراجعه کردن��د‪ ،‬به طوری که نس��بت موفقیت‬ ‫افراد‪ ،‬یک نفر در برابر هر ‪ ۹۹۹‬نفر بوده است‪.‬‬ ‫فاردار به همخوانی نداش��تن می��زان عرضه و‬ ‫تقاضا در این زمینه اش��اره و خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫با بررسی ش��رکت یادشده‪ ،‬گزارشی از «ای پی»‬ ‫رایانه های��ی که برای ثبت نام اقدام کرده اند و کد‬ ‫ملی اف��راد‪ ،‬تهیه کرد که نش��ان می دهد به جز‬ ‫یک مورد‪ ،‬هیچ کد مل��ی تکراری دیگری وجود‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این کد ملی تکراری نیز از سوی‬ ‫ط ابطال می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت مربو ‬ ‫بررسی ها نشان می دهد همه ثبت نام های موفق‪،‬‬ ‫از اشخاص مختلف در شهرهای گوناگون هستند‬ ‫و حتی شماره تماس های انها بررسی شده است‪.‬‬ ‫ای��ن مق��ام مس��ئول در س��ازمان حمای��ت‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بررسی ها تاکنون هیچ تخلفی‬ ‫را نش��ان نداده اس��ت‪ .‬مدیرکل نظارت بر کاالی‬ ‫فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان یاداور ش��د‪ :‬این موضوع مشابه‬ ‫اتفاقی اس��ت ک��ه در ماه های گذش��ته در زمان‬ ‫ثبت نام خودرو پژو ‪ ۲۰۰۸‬یا رنو ساندرو رخ داد‪.‬‬ ‫در ان زم��ان به دالیل فنی‪ ،‬درصد کمی از افراد‬ ‫موفق به ثبت نام و تکمیل مدارک شده بودند‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬‬ ‫معدن و تج��ارت در توییتی درب��اره تخلف های‬ ‫احتمال��ی در ثبت ن��ام این خودرو اع�لام کرده‬ ‫ب��ود‪« :‬چگونگی پیش فروش مزدا ‪ ۳‬گروه خودرو ‬ ‫بهمن به دلیل حاش��یه سود و قطع و وصل های‬ ‫مش��کوک بحث برانگیز ش��ده؛ بر این اساس‪ ،‬به‬ ‫مرک��ز روابط عموم��ی وزارتخانه دس��تور دادم با‬ ‫همکاری س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان با بررس��ی رون��د پیش فروش‪،‬‬ ‫ نسبت به ش��فافیت فهرس��ت خریداران اقدام و‬ ‫اگر تخلفی رخ داده به س��ازمان تعزیرات معرفی‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫اجرای طرح «سرویس دوره ای در محل» از سوی امدادخودرو ایران‬ ‫ش��رکت امدادخودروای��ران ب��ه عن��وان بزرگترین ش��رکت‬ ‫امدادخودروی��ی کش��ور ب��ا ه��دف خدمات ده��ی مطلوب به‬ ‫هموطنان‪ ،‬سرویس های دوره ای محصوالت گروه صنعتی ایران‬ ‫خودرو را در محل مورد نظر مشتریان اجرا می کند ‪ .‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬س��رویس های دوره ای محصوالت‬ ‫ایران خ��ودرو اع��م از صف��ر کیلومت��ر‪ ،‬دارای کارت طالیی و‬ ‫غیرمشترک در قالب خدمت «سرویس در محل» از سوی این‬ ‫شرکت در سراسر کشور عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫س��رویس در محل‪ ،‬یکی از مجموعه خدمات متنوع شرکت‬ ‫امدادخودرو ایران اس��ت‪ .‬این سرویس شامل تمام امور مربوط‬ ‫به سرویس دوره ای خودروها است که باید در زمان مقرر انجام‬ ‫شود‪ .‬این سرویس های دوره ای از سوی امدادگران امدادخودرو‬ ‫ای��ران در محل کار یا منزل با هماهنگی با مرکز پاس��خگویی‬ ‫‪ ۰۹۶۴۴۰‬اجرا می شود‪.‬‬ ‫ س��رویس های دوره ای محصوالت صفر کیلومتر ایران خودرو‬ ‫به ش��کل رایگان و برای دارن��دگان کارت طالیی نیز بر مبنای‬ ‫ضوابط کارت طالیی اجرا می شود‪.‬‬ ‫نکته قابل اهمیت‪ ،‬اس��تقبال غیرمش��ترکان ایران خودرویی‬ ‫از س��رویس دوره ای در من��زل ی��ا محل کار بوده که ش��رکت‬ ‫امدادخ��ودرو ایران تالش کرده بیش��ترین رضایت این گروه از‬ ‫مشتریان خود را نیز کسب کند‪.‬‬ ‫ همچنین‪ ،‬سرویس های دوره ای در محل مورد نظر مشتریان‬ ‫تا حد زی��ادی باعث صرفه جویی در وق��ت و هزینه هموطنان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫امداد خودرو ایران به عن��وان بزرگترین نهاد امدادخودرویی‬ ‫کشور در راستای دستیابی به این مهم‪ ،‬تعمیرات حداکثری در‬ ‫محل را مدت هاست در دستور کار خود قرار داده و با گسترش‬ ‫زیر س��اخت ها و تقویت ناوگان خود‪ ،‬قدم به قدم مس��یر حفظ‬ ‫رضایت حداکثری مشتریان را می پیماید‪.‬‬ ‫پیش ت��ر‪ ،‬این ش��رکت ب��ا اف��زودن فعالیت ه��ای جدید به‬ ‫مجموعه ه��ای خدماتی خود س��طح رضایتمندی مش��تریان‬ ‫را ارتقا بخش��یده بود‪« .‬امدادپالس» پ��روژه ای بود که از اغاز‬ ‫سال برای خدمات دهی به مسافران نوروزی راه اندازی شد‪ .‬این‬ ‫طرح به منظور افزایش رضایت مش��تریان و جلوگیری از حمل‬ ‫خودرو‪ ،‬مجموعه ای از قطع��ات با زمان تعمیر باالتر از قطعات‬ ‫امداد بالینی که امکان تعویض انها در محل وجود داش��ت در‬ ‫س��بد قطعات خدمت امدادپ�لاس تعریف ش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با‬ ‫هماهنگی مرک��ز تماس‪ ،‬امدادگر مختص این خدمت به محل‬ ‫مورد درخواست مشتری اعزام و اقدام به تعویض قطعه می کند‪.‬‬ ‫پس از مطالعات و امکان س��نجی های اولیه‪ ،‬این طرح در فاز‬ ‫نخست با نام «امداد بالینی ویژه » به محک گذاشته شد و پس‬ ‫از اصالحاتی مختصر و کاه��ش زمان انتظار برای دریافت این‬ ‫خدمت‪ ،‬با نام «امداد پالس» رونمایی ش��د‪ .‬این طرح بر خالف‬ ‫ام��داد بالینی از زم��ان تعمیر باالتری به��ره می برد و قطعات‬ ‫«گرانت ری» و با حجم بیشتر نیز در سبد امدادگران گنجانده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به پش��توانه ش��بکه گس��ترده امدادخودرو ایران در سراسر‬ ‫کش��ور‪ ،‬این طرح شامل تمامی خودروهای صفر و کارکرده در‬ ‫دوره وارانتی و گارانتی می ش��ود‪ .‬امدادپ�لاس نیز مانند اغلب‬ ‫خدم��ات امدادخودرو ایران به ش��کل ش��بانه روزی در خدمت‬ ‫مشتریان است‪.‬‬ ‫ن خدمات دهی‬ ‫امدادخ��ودرو ایران در تالش برای کاهش زما ‬ ‫بوده و در این زمینه رکوردهایی جدید به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬از عمده خدمات قابل ارائه در امدادپالس می توان‬ ‫به تعویض رادیاتور ‪ ،‬پمپ هیدرولیک‪ ،‬دینام‪ ،‬استارت‪ ،‬شیلنگ‬ ‫پایی��ن رادیاتور و‪ ...‬اش��اره ک��رد که از اتالف وقت مش��تریان‬ ‫جلوگیری و به کاهش س��طح ترافیک ش��هری کمک می کند‪.‬‬ ‫این طرح در حال فراگیر شدن در تمام شهرهای کشور است تا‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬مشکالت صاحبان خودرو به کمترین حد برسد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر خدمات جدی��د امدادخودرو ایران افزودن س��امانه‬ ‫موقعیت ی��اب به ناوگان خود بود‪ .‬ای��ن طرح نیز از اغاز اجرای‬ ‫جش��نواره خدمات نوروزی ایران خودرو در سال ‪ ۹۷‬به صورت‬ ‫کامل اجرا ش��د‪ .‬این امر‪ ،‬یکی از موفقیت های این ش��رکت در‬ ‫زمینه خدمات رسانی بود‪.‬‬ ‫با تجهیز ناوگان امدادخودرو ایران به س��امانه موقعیت یاب‪،‬‬ ‫امکان تعیین محل استقرار دقیق امدادگران سراسر کشور روی‬ ‫نقش��ه میسر شده و انتخاب نزدیک ترین امدادگر به امدادخواه‬ ‫تسهیل می شود‪ .‬این امر ب ه خدمات دهی سریع تر منجر شده و‬ ‫در نهایت افزایش رضایت مشتریان را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬با تجهیز تمامی ن��اوگان امدادخ��ودرو ایران به‬ ‫س��امانه موقعیت یاب‪ ،‬این امکان وجود دارد که هموطنان نیز‬ ‫موقعیت ناوگان این ش��رکت را در وب سایت راهداری کشور به‬ ‫ادرس ‪ ir.141.www‬مشاهده کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تولید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫واردات تایر سواری ممنوع نیست‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان تایر گفت‪ :‬ممنوع ش��دن واردات تایر‬ ‫سواری صحت ندارد و اگر قرار باشد واردات تایر ممنوع شود‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید دس��تور ان را صادر کند‪ .‬سیدمحمد‬ ‫میرعابدین��ی‪ ،‬دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان تای��ر در گفت وگو با‬ ‫خ��ودروکار با اش��اره به این موضوع که ممنوع ش��دن واردات تایر‬ ‫صحت ندارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ممنوعیت واردات یا به دستور وزیر انجام‬ ‫می ش��ود یا باید در کارگروه الس��تیک مطرح ش��ود‪ .‬در کارگروه‬ ‫الس��تیک‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ‪ ،‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪ ،‬گم��رک‪ ،‬انجمن واردکنندگان‬ ‫تایر‪ ،‬انجمن تولیدکنندگان تایر و‪ ...‬حضور دارند که انجا در این باره‬ ‫تصمیم گیری می شود‪ .‬او در زمینه مطرح شدن ممنوعیت واردات‬ ‫س��واری ازسوی مدیرکل دفتر صنایع ش��یمیایی و سلولزی وزارت‬ ‫صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬پروین نباتی در گفت وگویی‬ ‫جدید این موضوع را اصالح و عنوان کرد که اعالم نکرده ایم واردات‬ ‫تایر س��واری ممنوع می ش��ود بلکه اختصاص ارز به دلیل مشکالت‬ ‫اقتصادی موجود برای تایرهای سواری محدودتر خواهد شد‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن واردکنندگان تایر با اش��اره ب��ه کاهش ‪۵۶‬درصدی واردات‬ ‫تایر در ‪۳‬ماه نخست امس��ال نسبت به سال گذشته گفت‪ :‬واردات‬ ‫تای��ر کاهش داش��ته اما ممنوعیتی برای ان اعمال نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫پیش تر اعالم ش��ده بود کاالهای��ی که تولید داخ��ل دارند‪ ،‬مجوز‬ ‫واردات ب��رای انها صادر نمی ش��ود‪ .‬انجمن نی��ز اعالم کرد تمرکز‬ ‫تولی��د روی رینگ های ‪ ۱۴ ،۱۳‬و ‪ ۱۵‬اس��ت‪ .‬ازس��وی دیگر‪ ،‬تمام‬ ‫تایرهای س��واری در اندازه های گوناگون یک تعرفه دارند در حالی‬ ‫که تولید داخل در برخی اندازه ها نیاز کش��ور را پوشش نمی دهد‪.‬‬ ‫میرعابدینی خاطرنش��ان کرد‪ :‬براس��اس امار رسمی گمرک سالی‬ ‫‪۶۵‬ه��زار تن واردات تایر س��واری داریم که اگر قاچاق را نیز به ان‬ ‫اضافه کنیم عدد قابل توجهی می شود‪.‬‬ ‫سیستم هایی دارند که پیشینه ساخت ان در داخل وجود نداشته و‬ ‫تنها شرکت های اندکی صاحب فناوری ان در دنیا هستند‪.‬‬ ‫به اعتقاد وی‪ ،‬توان دانش مهندس��ی کش��ور باالس��ت و می توان‬ ‫داخلی س��ازی را گس��ترش داد‪ ،‬ام��ا زمان ب��ر اس��ت‪ .‬وی توصی��ه‬ ‫ک��رد ‪ :‬تحریم های احتمال��ی را به عنوان فرصتی تلق��ی می کنیم تا‬ ‫فعالیت هایی که در گذش��ته انجام نش��ده را در ای��ن زمان به انجام‬ ‫برس��انیم‪ .‬ازادی افزود‪ :‬در این فاصله باید زیرساخت ها را فراهم و از‬ ‫ش��دت وابستگی صنعتی کم کنیم‪ .‬البته این روش برای محصوالت‬ ‫گذش��ته که پیشینه ‪۱۰‬س��ال در کارنامه خود دارند پاسخگو است‬ ‫زیرا بس��یاری از این مدل ها براساس اس��تانداردهای قدیمی بوده و‬ ‫تجهیزات کمتری نسبت به مدل های جدید در اختیار دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برای خودروهای جدید بای��د تعامالت بین المللی‬ ‫خود را در اینده گس��ترش دهیم محصوالتی که مدعی هس��تیم به‬ ‫لحاظ اس��تانداردها ش��رایط برابری با مدل ه��ای روز جهانی دارند‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬انچه به عنوان استانداردهای هشتادوپنج گانه شناخته‬ ‫می ش��ود‪ .‬این عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫یاداور شد‪ :‬بومی سازی سیستم هایی مانند ایربگ یا سیستم پایداری‬ ‫خودرو(‪ )ESC‬و‪ ...‬در زمان کوتاه و با صرف هزینه کم(زیرا ش��رایط‬ ‫مالی کشور اجازه سرمایه گذاری هنگفت را نمی دهد) ممکن نیست‪.‬‬ ‫تاکی��د می کنم در کوتاه مدت امکان پذیر نیس��ت ممکن اس��ت در‬ ‫بلندم��دت به ان دس��ت یابی��م‪ .‬ازادی در پایان تاکی��د کرد‪ :‬برای‬ ‫برون رفت یا باید تکیه بر محصوالت قدیمی تر داشت و بخش باالیی‬ ‫از تیراژ را به ان س��و هدایت یا باید از این اس��تانداردها چشم پوشی‬ ‫کرد‪ .‬منظور از محصوالت جدید نیز مدل هایی هستند که قرار بود با‬ ‫مشارکت شریکان خارجی وارد بازار شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیما بدون ارز‬ ‫وضعیت تولید در گفت وگوی با کارشناسان حوزه خودرو‬ ‫دولت مراقب نفس واحدهای صنعتی باشد‬ ‫براس��اس پیش بینی خودروسازان قرار بود امس��ال تیراژ تولید تا‬ ‫یک میلیون و ‪۷۰۰‬خودرو افزایش یابد‪ .‬امار تولید در خرداد نس��بت‬ ‫به ‪۲‬ماه نخس��ت سال‪ ،‬حکایت از افت تولید داشت؛ به نظر می رسد‬ ‫این روند برای ماه های اینده نیز تکرار شود‪.‬‬ ‫یکی از علت هایی که ازس��وی صنعتگران برای این مسئله عنوان‬ ‫می شود‪ ،‬ترخیص نشدن اقالم مورد نیاز از گمرکات کشور است‪.‬‬ ‫احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروسازان در همین باره عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬تصمیم های اخیر ارزی‪ ،‬تامین قطعات را برای قطعه س��ازان و‬ ‫خودروسازان با مش��کل روبه رو کرده است‪ .‬این مسئله منجر شد تا‬ ‫خودروهایی با نقص قطعه تولید ش��وند که امکان عرضه انها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬ازس��وی دیگر‪ ،‬صنعتگران اعالم امادگ��ی کرده اند در صورت‬ ‫برداش��ته ش��دن ممنوعیت ها می توانند خود را برای روزهای دشوار‬ ‫اماده کرده و تمام اقالم مورد نیاز خود را وارد و تا پایان سال تولید‬ ‫را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین نیاز خودرویی اینده‬ ‫شهرام ازادی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫درباره واردات اقالم مورد نیاز و مدیریت تولید تا پایان س��ال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نخست باید بگوییم اینکه عنوان می شود اقالم مورد نیاز خودرو برای‬ ‫مدیریت تا پایان س��ال سفارش داده ش��ده یا می شود‪ ،‬بی معناست‪.‬‬ ‫چگون��ه می ت��وان این حجم از کاال را که هزین��ه ان میلیاردها دالر‬ ‫اس��ت‪ ،‬وارد کرد‪ .‬این موضوع نمی تواند صحت داش��ته باشد‪ .‬ممکن‬ ‫اس��ت نیازه��ای ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬ماه اینده تامین ش��ود اما بی��ش از ان غلو‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این حجم س��فارش گذاری به چن��د دلیل ممکن‬ ‫نیس��ت‪ .‬نخست تامین هزینه ها اینکه محموله یک سال یا ‪۶‬ماه خود‬ ‫را خریداری کنیم از توان خودروس��ازان و قطعه س��ازان خارج است‪.‬‬ ‫مس��ئله دوم این اس��ت که اگر حتی فرض کنیم تامین مالی ش��ود‬ ‫برنامه ریزی برای واردات این قطعات ش��اید در داخل انجام شود اما‬ ‫شرکت هایی که سازنده این اقالم هستند‪ ،‬نمی توانند یکباره نیازهای‬ ‫‪۶‬ماه ایران را به مدت یک ماه س��اخته و ارس��ال کنند‪ .‬او به تدوین‬ ‫برنامه های تولید با توجه به ظرفیت و حجم درخواس��ت ها پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬حجم قطعات ب��رای تولید و تامین هر س��فارش دهنده ای‬ ‫مش��خص است‪ .‬اگر بخواهند برنامه ریزی خود را تغییر دهند و ‪۶‬ماه‬ ‫زودتر این محصوالت را اماده و ارسال کنند‪ ،‬شدنی نیست‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره توضیح داد‪ :‬اگر به خودروس��از داخلی س��اخت‬ ‫‪۵۰۰‬هزار خودرو در یک ماه س��فارش داده شود‪ ،‬شدنی نخواهد بود‬ ‫زیرا توان و ظرفیت ان تعریف نشده است‪ .‬مواد اولیه نیاز است ضمن‬ ‫انکه برنامه ریزی ان باید پیش تر انجام شده باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو اظهار کرد‪ :‬در نتیج��ه ‪ ،‬این طرح که نیاز‬ ‫خود را تا پایان س��ال تامین کنیم‪ ،‬بی معناس��ت‪ .‬البته ممکن است‬ ‫سفارش گذاری شده و با شرکت های سازنده به توافق هایی رسید اما‬ ‫باز هم محدودیت هایی وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫او در ادام��ه‪ ،‬ب��ه موضوع انتق��ال پول و حمل ونقل اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ممکن اس��ت با تمام تدابیر اندیشیده شده ‪ ،‬به دلیل مشکالت‬ ‫انتقال پول و مسائل حمل ونقلی که برای اینده پیش بینی می شود‪،‬‬ ‫ محصوالت در زمان مقرر ب ه دست صنعتگر نرسد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد ‪ :‬ارسال محموله از اسیای شرقی یک ماه زمان نیاز‬ ‫دارد تا به گمرک ایران برس��د اما این زمان برای محصوالت ارس��ال‬ ‫شده از اروپا کوتاه تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹به دنبال جایگزین ها‬ ‫ازادی درب��اره پیش بین��ی وضعیت اینده صنعت خ��ودرو گفت‪:‬‬ ‫ به طور قطع تی��راژ تولید کاهش خواهد یاف��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫ادام��ه فعالیت ها در دوران تحریمی باید تم��ام زوایا را مورد ارزیابی‬ ‫قرار داد‪ .‬ممکن اس��ت امروز محصوالت خریداری ش��وند اما با اغاز‬ ‫تحریم ها ش��رکت های س��ازنده از ارس��ال ان خ��ودداری کنند‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬باید به فکر جایگزین باشیم و روی کیفیت و استانداردها در‬ ‫داخل بیشتر تالش کنیم‪ .‬نباید اجازه داد تجربه تحریم قبلی دوباره‬ ‫تکرار ش��ود‪ .‬عضو هیات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی‬ ‫کرد‪ :‬مدیران‬ ‫ب��رای مدیریت ش��رایط اینده صنعت خودرو‪ ،‬توصی��ه ‬ ‫خودروس��از و قطعه س��از باید ب��ا کمک دولت به دنب��ال راهکارهای‬ ‫اساسی باشند‪ .‬اگر تحریم های احتمالی بلندمدت باشد‪ ،‬دولت کمک‬ ‫عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور گفت‪ :‬در‬ ‫صورت ادامه روند فعل��ی در تخصیص نیافتن ارز به‬ ‫قطعه س��ازان‪ ،‬ادامه تولید بعد از یک ماه و نیم اینده‬ ‫تنها یک انتظار واهی است‪.‬‬ ‫امید رضایی در گفت وگو با عصرخودرو‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫اینکه با ش��رایط موجود‪ ،‬انفجار قیمتی دور از انتظار‬ ‫نیست‪ ،‬افزود‪ :‬مشکالتی که امروز بر سر تخصیص ارز‬ ‫ازسوی بانک مرکزی وجود دارد در کنار تصمیم های‬ ‫جزی��ره ای ای��ن بانک‪ ،‬گم��رک و همچنی��ن وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت کار را برای تولیدکنندگان‬ ‫دش��وار و وضعیت نامساعدی را ایجاد کرده و انتظار‬ ‫ب��رای تولید تا ی��ک ماه ونیم اینده تنه��ا یک انتظار‬ ‫واهی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کاهش روزانه تیراژ تولید ادامه داد‪:‬‬ ‫با این روند بخشی از خودروها تجاری و بخشی برای‬ ‫تکمیل به کف کارخانه ها می روند که دلیل همه این‬ ‫مشکالت‪ ،‬روند اشتباه تخصیص ارز و نداشتن نسخه‬ ‫درست برای شرایط ویژه است‪.‬‬ ‫رضای��ی اف��زود‪ :‬مدیران دولت��ی و خصوصی برای‬ ‫مدیریت ش��رایط ویژه نمره خوب��ی نمی گیرند زیرا‬ ‫نتوانس��تیم از حداقل فرصت ها حداکثر اس��تفاده را‬ ‫ببریم و تنها فرصت سوزی کردیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬امروز بزرگترین مشکل تولیدکننده‪،‬‬ ‫تامین ارز و روند اشتباه تخصیص ان است و به دلیل‬ ‫تخلف��ات انجام ش��ده‪ ،‬هیچ مدیری ریس��ک کمک‬ ‫ب��ه تولیدکنندگان را برای اس��ان تر کردن ش��رایط‬ ‫نمی پذیرد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫با همان فرمول گذش��ته ش��رایط بحران��ی تحریم را‬ ‫مدیریت می کنیم در حالی که تحریم‪ ،‬ش��رایط خود‬ ‫را دارد و نمی توان با نسخه شرایط استاندارد شرایط‬ ‫تحریم را پیش برد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ش��رایط روز به روز‬ ‫بدتر می ش��ود و باید در انتظار موج بیکاری باش��یم‬ ‫زیرا ش��رکت ها توان پرداخت حقوق کارکنان خود را‬ ‫ندارند و هیچ کس نی��ز تاکنون اقدام به عارضه یابی‬ ‫در این باره نکرده است‪.‬‬ ‫رضای��ی وضعی��ت دریاف��ت ارز در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را وضعی��ت غیرقابل قبولی عنوان و‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬تولیدکننده برای دریافت ارز ناگزیر به‬ ‫طی کردن این مس��یر است و در حالی که مدیر یک‬ ‫واحد تولیدی باید به فکر نرخ بهینه و با حداقل زیان‬ ‫باش��د‪ ،‬کار خود را رها ک��رده و در راهروهای وزارت‬ ‫‹ ‹تکیه بر ظرفیت داخل‬ ‫ازادی همچنی��ن تاکی��د کرد‪ :‬بخش��ی از قطعات بای��د تا امروز‬ ‫داخلی سازی می شدند و در شرایط فعلی صاحب فناوری بودیم‪.‬‬ ‫عنوان می ش��ود با اجرایی ش��دن تهدیدهای امریکا ممکن است‬ ‫ش��رکت های چینی نیز همکاری خود را ادامه ندهند‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که برای مدیریت تولید تا پایان س��ال باید چه کرد‪ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر شرکت های چینی همراهی نکنند تنها گزینه تکیه بر توان‬ ‫داخل اس��ت‪ .‬برای رفتن به این سو زمان نیاز است‪ .‬امری نیست که‬ ‫گفته شود می توانیم در مدت ‪۶‬ماه به ان دست یابیم‪ .‬برخی قطعات‬ ‫واردات‬ ‫قطعه سازان‬ ‫با دپو شدن قطعات ادامه تولید انتظاری واهی است‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باال و پایین می ش��ود و به‬ ‫ج��ای مدیریت‪ ،‬کارپردازی می کند‪ .‬در وزارتخانه نیز‬ ‫به جای اینکه کارشناسان درگیر کار باشند‪ ،‬به دلیل‬ ‫باال بودن حجم کار و کنترل های شدید‪ ،‬مدیران کل‬ ‫درگیر شده و کار همچنان سخت تر می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬اصال��ت تولیدکنن��ده واقعی برای‬ ‫دریافت ارز به س��ختی انجام می ش��ود در حالی که‬ ‫این امکان وجود داش��ت ب��ا راه ان��دازی دفاتری در‬ ‫ش��رکت های سازه گستر و س��اپکو‪ ،‬این اصالت مورد‬ ‫تایید قرار گرفته و کار تخصیص ارز س��ریع تر انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور با اشاره به عملکرد‬ ‫جزیره ای گم��رک‪ ،‬بانک مرک��زی و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اظهار ک��رد‪ :‬تا زمانی که این ‪3‬نهاد‬ ‫با یکدیگر هماهنگ نشوند چگونه می توان از شرایط‬ ‫بح��ران خارج ش��د این در حالی اس��ت که عملکرد‬ ‫جزی��ره ای باعث ش��ده تا انبارهای گم��رک مملو از‬ ‫کاالهایی ش��ود که امکان ترخیص انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫با ادامه این روند باید منتظر اتفاق های ناخوشایندی‬ ‫در بخش صنعت قطعه و خودرو باشیم‪.‬‬ ‫رضای��ی دلیل بخش��ی از رون��د موج��ود را خود‬ ‫تحریمی دانست و افزود‪ :‬بخشی از مواد اولیه صنعت‬ ‫قطعه‪ ،‬در گروه یک و بخشی دیگر در گروه دو و سه‬ ‫کاالیی ق��رار دارد که تنها ام��کان واردات گروه یک‬ ‫وجود دارد در این ش��رایط چگونه امکان ادامه تولید‬ ‫خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫کند تا مش��کالت را ب��ا تعامل رفع کنیم‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬دولت باید به‬ ‫لحاظ مالی همراهی کند تا عمق ساخت داخل افزایش یابد‪ .‬باید در‬ ‫این راس��تا نرخ مواد اولیه مورد نیاز مدیریت شود و از منابع داخلی‬ ‫و س��رمایه گذاری‪ ،‬حجم زیادی از نیازهای صنعتگران ر فع شود‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬البته این موضوع موقت قابل پیگیری اس��ت زیرا صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬صنعتی بین المللی اس��ت و صرفه اقتص��ادی ندارد در تمام‬ ‫حوزه ها بومی سازی کرد‪.‬‬ ‫پیش تر نیز یکی از استادان مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت‬ ‫به «گسترش صنعت» گفته بود حتی داخلی سازی برخی قطعات اگر‬ ‫توجیه اقتصادی هم نداشته باشد باید با توجه به شرایطی که کشور‬ ‫در ان قرار دارد در داخل تولید و تامین شوند‪.‬‬ ‫در ادام��ه به س��راغ ی��ک فعال صنع��ت قطعه رفتی��م و موضوع‬ ‫قطعات دپو ش��ده در گم��رکات را از وی پیگیری کردیم‪ .‬محمدرضا‬ ‫نجفی من��ش ‪ ،‬رییس انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان کش��ور در این باره گفت‪ :‬امروز نیم��ی از تولید یکی از‬ ‫خودروسازان داخلی به شکل ناقص انجام می شود و با کمبود قطعه‬ ‫در کف کارخانه باقی می مانند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬گمرک در مس��ئله‬ ‫دپو ش��دن قطعات مقصر نیس��ت زیرا قانونی گذاشته شده که باید‬ ‫واردکنن��ده دارای کد‪۱۴‬رقمی باش��د تا بتواند محص��والت خود را‬ ‫ترخیص کند‪ .‬این کد‪۱۴‬رقمی نیز زمانی داده می شود که تخصیص‬ ‫ارز داده شده باشد‪ .‬تخصیص ارز نیز در سامانه ای به نام «نیما» انجام‬ ‫می ش��ود که « در حکم گوری است که مرده ای در ان نیست»‪ .‬این‬ ‫بالتکلیفی مربوط به همین مسئله است‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون تس��هیل کس��ب وکار اتاق بازرگان��ی تهران از‬ ‫مذاک��رات انجام ش��ده با گمرک خبر داد و گف��ت‪ :‬مذاکرات زیادی‬ ‫ب��ا گمرک داش��تیم‪ .‬مدی��ران ان حس��ن نیت دارند و ب��ا توجه به‬ ‫قاعده مندی که وجود دارد‪ ،‬می توانند تا ‪۹۰‬درصد از این محصوالت‬ ‫را ازاد کنند‪ .‬وی ب��ا انتقاد از گروه بندی های مختلف در امر واردات‬ ‫کاالها‪ ،‬افزود ‪ :‬ضروری است فکر اساسی کرد‪ .‬اگر می خواهیم صنعت‬ ‫خودرو فعالیت داش��ته باشد اولویت بندی تخصیص ارز به گروه های‬ ‫یک‪ ،‬دو و‪ ...‬بی معنی است زیرا یا ارز داریم یا نداریم‪ .‬نمی توان نیمی‬ ‫از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ای را در گروه یک و بخش��ی دیگر را‬ ‫در گروه دو قرار داد‪ .‬این ش��یوه عملکرد سبب می شود کاالها ناقص‬ ‫تولید ش��ده و کارایی نداشته باشند‪ .‬از این رو‪ ،‬پیشنهاد می شود هر‬ ‫گ��روه کاالیی که اولوی��ت تولید دارد ارز مورد نیازش تامین ش��ود‪.‬‬ ‫راهنمایی کردن صنعتگر به س��امانه نیما اینکه در انتظار ارزی باشد‬ ‫که ممکن اس��ت منتقل ش��ود یا نشود چاره ساز نیس��ت‪ .‬این فعال‬ ‫صنع��ت قطعه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر فکر عاجلی نش��ود همین چند واحد‬ ‫صنعتی فعال که در حال تولید هستند‪ ،‬از نفس می افتند‪.‬‬ ‫نجفی منش در پایان گفت‪ :‬کاالهای واردشده و دپو شده در گمرک‬ ‫باید ازاد شوند‪ .‬در کنار این مسئله تخصیص ارز به قطعات خودرو در‬ ‫یک گروه و با یک اولویت باید باشد زیرا اولویت های مختلف با توجه‬ ‫به تنوع باالی قطعات خودرو شدنی نیست‪ .‬سومین توصیه این است‬ ‫که عمق داخلی سازی قطعات را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫قاچاق خودرو سازمان یافته انجام می شود‬ ‫یک فعال بازار خودرو درباره چرایی اختالف اعداد‬ ‫اعالم ش��ده درب��اره خودروهای واردات��ی غیرقانونی‬ ‫معتقد اس��ت که برای بخش��ی از واردات غیرقانونی‪،‬‬ ‫سازمان های متولی دخیل هستند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری گس��ترش نیوز‪ ،‬این روزها‬ ‫خودروه��ای وارداتی در صدر اخب��ار داغ قرار دارند‪.‬‬ ‫اعداد و ارقام اعالم ش��ده ازس��وی مراجع و نهادهای‬ ‫گوناگون تفاوت بس��یاری با یکدیگر دارند‪ .‬در حالی‬ ‫ک��ه دولت امار خودروهای ثبت س��فارش غیرقانونی‬ ‫را ‪ ۶۴۸۱‬ع��دد اع�لام می کند برخ��ی مدیران فعال‬ ‫در ای��ن حوزه از ‪۲۰‬هزار خ��ودرو قاچاق نام می برند‬ ‫و برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی عدد ‪۳۴‬‬ ‫هزاررا اعالم کرده اند‪ .‬حتی برخی از قاچاق ‪ 100‬هزار‬ ‫خودرو خبر می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت در نوع قاچاق‬ ‫علی خس��روانی‪ ،‬فعال بازار خ��ودرو درباره چرایی‬ ‫اختالف اعداد اعالم شده درباره خودروهای وارداتی‬ ‫غیرقانونی به گسترش نیوز گفت‪ :‬اختالف اعداد بسته‬ ‫به روشی سنجشی است که افراد با ان به این موضوع‬ ‫(واردات خودروهای غیرقانونی) ورود می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه اعداد درس��ت است اما عددی که‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم شده‬ ‫مبنی ب��ر واردات ‪۶۴۸۱‬خودرو به ش��کل غیرقانونی‬ ‫مربوط به هک شدن سایت و ثبت سفارش غیرقانونی‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه خودروهایی که در بازه زمانی بسته‬ ‫بودن س��امانه ثبتارش ثبت س��فارش شدند‪ ،‬از نظر‬ ‫وزارتخانه غیرقانونی هستند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اعداد دیگر مربوط به برخی رانت های‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬یک سلسله خودروها‬ ‫هس��تند که بدون پته گمرکی ترخیص شده اند‪ .‬این‬ ‫فعال بازار در پاسخ به این پرسش که چگونه ممکن‬ ‫اس��ت خودرویی ب��دون پته گمرکی(ب��دون مجوز)‬ ‫اجازه ترخیص داش��ته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله این است‬ ‫که ب��ا انعقاد ق��رارداد برای اعتمادس��ازی در جهت‬ ‫همکاری ه��ای خودروی��ی با طرف فرانس��وی برخی‬ ‫خودروها به شکل ‪ CBU‬وارد شدند‪ .‬این خودروهای‬ ‫ب��دون پته گمرکی مربوط به این بخش اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تحریم ها برداشته شد و ایران برای جذب‬ ‫سرمایه گذار خارجی سعی کرد حسن نیت نشان دهد‬ ‫و بخش��ی از خودروهای واردات��ی غیرقانونی از این‬ ‫موضوع نش��ات می گیرد‪ .‬خسروانی ادامه داد‪ :‬به طور‬ ‫مشخص تعدادی خودرو در بازار وجود دارد که برای‬ ‫یکی از ش��رکت های داخلی است‪ .‬این شرکت تولید‬ ‫نیز دارد‪ .‬عضو اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان‬ ‫خودرو از پالک نش��دن این خودروه��ا گفت و بیان‬ ‫کرد‪ :‬هن��وز هم داریم خودروهای��ی که بدون پالک‬ ‫باش��ند‪ .‬خودرو در خانه مشتریان می ماند تا شرکت‬ ‫خودرو را با خودرو دیگر جایگزین کند‪ .‬ما داش��تیم‬ ‫مش��تری که پس از اینکه خ��ودرو در خانه اش بود و‬ ‫پالک نشد‪ ،‬در نهایت ماشین جایگزین به او داده شد‪.‬‬ ‫خسروانی تاکید کرد‪ :‬این اختالف ارقام از اینجا ناشی‬ ‫می ش��ود که هر کس دس��ت روی بخشی از موضوع‬ ‫گذاشته است‪ .‬کسانی که از ‪۶‬هزار خودرو غیرقانونی‬ ‫س��خن می گویند‪ ،‬حرف ش��ان مربوط به خودروهای‬ ‫وارد شده با ثبت س��فارش غیرقانونی است‪ .‬اما چون‬ ‫واردات کاالها بدون پته گمرکی نیز جزو محصوالت‬ ‫غیرقانونی است افرادی که به ارقام باالتر اشاره دارند‬ ‫در واقع به این بخش پرداخته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت قاچاق زاست‬ ‫ای��ن فعال بازار در پاس��خ به وضعی��ت اینده بازار‬ ‫خودرو به گس��ترش نیوز گفت‪ :‬بس��تگی به تصمیم‬ ‫دول��ت دارد‪ .‬اگ��ر واردات مس��دود بمان��د قیمت ها‬ ‫افزایش پیدا می کند و رانت بیش��تر ایجاد می ش��ود‪.‬‬ ‫به طور قطع حتی اگر س��امانه ثبت س��فارش بسته‬ ‫باش��د باز هم خودروی قاچاق وارد کش��ور می شود‪.‬‬ ‫محدودیت س��ود کاال را افزایش داده و این بس��تری‬ ‫جذاب برای خطرپذیری ازس��وی دالالن می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه طور نمونه وقت��ی خودرو ‪ ۶۰۰‬میلی��ون تومانی‬ ‫‪ ۳‬میلیارد در بازار معامله ش��ود چون تقاضا نس��بت‬ ‫به عرضه پیشی گرفته اس��ت سودجو راه های رانتی‬ ‫بیش��تر برای خود پیدا می کن��د‪ .‬خودرو مانند لباس‬ ‫و س��ایر اقالم نیس��ت که بتوان ته لنجی و چمدانی‬ ‫وارد کرد برای واردات ان فساد بیشتری وجود دارد‪.‬‬ ‫خس��روانی به قاچاق س��ازمان یافته در این حوزه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬دالل برای واردات بخشی از سود‬ ‫هنگفت خود را ب��رای باز کردن فضا هزینه می کند‪.‬‬ ‫در حوزه خ��ودرو نوعی قاچاق س��ازمان یافته وجود‬ ‫دارد که فرد باید با سازمان های متولی این امر برای‬ ‫واردات ماهنگ باش��د‪ .‬اتفاقا قاچاق س��ازمان یافته از‬ ‫غیرسازمان یافته گسترش بیشتری دارد زیرا متولی‬ ‫ان در جریان ان قاچاق هستند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫شفاف سازی فروش مزدا‪ ۳‬با حضور اصحاب رسانه‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بهمن موتور در نشس��ت خبری با‬ ‫اصحاب رس��انه با موض��وع پیش ف��روش خودروهای نیو‬ ‫مزدا‪ ،۳‬گفت‪ :‬ما اس��فند س��ال گذش��ته فروش اینترنتی‬ ‫داشتیم و در اردیبهشت امسال نیز پیش فروش دوم خود‬ ‫را انجام دادیم و در هیچ کدام هیچ مشکلی رخ نداده است‪.‬‬ ‫حمیدرضا داوودزاده افزود‪ :‬ش��رکت ما ت��ا زمانی که از‬ ‫تحویل و خدمات پس از فروش اطمینان نداش��ته باش��د‪،‬‬ ‫پیش فروش نمی کند و به همین دلیل کامال ش��فاف اعالم‬ ‫کردی��م که ‪ ۲۷0‬خ��ودرو نیو مزدا‪ ۳‬با تحوی��ل ‪ ۳0‬روزه‬ ‫‪v‬‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫هفت��ه گذش��ته با ه��دف شفاف س��ازی تخلف ها در ثبت س��فارش‬ ‫خودروهای غیرقانونی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فهرستی منتشر‬ ‫کرد که ‪ ۲‬صفحه پایانی ان به عنوان متخلفان خودرویی بود‪.‬‬ ‫عمومی شدن این فهرس��ت واکنش هایی را به دنبال داشت؛ انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو در بیانیه خود اعالم کرد «با توجه به شرایط اخیر‬ ‫کش��ور و بحران های موجود دامن زدن به ش��ایعات و تش��ویش اذهان‬ ‫عمومی جز اینکه بهانه ای برای رسانه های معاند بوده و باعث اخالل در‬ ‫نظم عمومی شود فایده دیگری نخواهد داشت»‪.‬‬ ‫برای روش��ن ش��دن موضوع و دلیل اعتراض انجمن واردکنندگان به‬ ‫فهرس��ت منتشر شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با کورش‬ ‫مرشدس��لوک‪ ،‬رییس انجمن واردکنن��دگان خودرو گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫وی درباره فهرس��ت منتشرش��ده به برخی ابهام ها اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫افرادی که در زمان باز بودن سامانه ثبت سفارش خودروهای خود را به‬ ‫ثبت رسانده اند نیز جزو این فهرست قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫€ €پس از انتش�ار فهرس�ت ش�رکت ها و افراد از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که به ش�کل غیرقانونی ثبت س�فارش‬ ‫داشتند انجمن اعتراض هایی به ان داشت‪ .‬گالیه انجمن مربوط‬ ‫به چه بخشی از این فهرست است و چرا؟‬ ‫انجمن روی موارد بس��یاری از این فهرس��ت اعتراض دارد‪ .‬معتقدیم‬ ‫فهرس��ت خام و بدون کار کارشناس��ی در اختیار مخاطب قرار گرفته و‬ ‫فکر نمی کنیم فهرست تخلف ها باشد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫سخنان خود اشاره کرد این فهرست ثبت سفارش هایی است که هنگام‬ ‫ممنوعیت اقدام به ثبت سفارش خودروها کرده اند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬چون کار کارشناسی نشده فهرست منتشرشده را نمی توان‬ ‫فهرست تخلف ها در نظر گرفت‪ .‬بنابراین‪ ،‬به شکل شفاف و روشن درباره‬ ‫فهرست ها س��خن گفته نشده است‪ .‬نخس��ت باید این موضوع تحلیل‬ ‫می ش��د جزئیات ب ه دست می امد و سپس اطالع رسانی می شد‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که فهرست خام در اختیار مخاطب قرار گرفت و تفسیر ان‬ ‫برعهده مخاطبان گذاشته شد‪ .‬انها نیز بر اساس اطالعاتی که در اختیار‬ ‫دارند تفسیرهای متفاوتی از این فهرست می کنند‪.‬‬ ‫€ €نس�بت به واژه تخلفات در فهرس�ت منتش�ر ش�ده گالیه‬ ‫دارید‪ .‬در این باره بیشتر توضیح دهید‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ‪ ۱۵‬صفحه منتش��ر کرد که فقط در‬ ‫‪ ۲‬صفحه عنوان «تخلفات خودرو» امده اس��ت و در این ‪ ۲‬صفحه ‪۴۳۰‬‬ ‫خودرو وجود دارد‪ ،‬ضمن اینکه این امار درباره تخلف های محرزش��ده‬ ‫از س��وی ش��رکت یا افراد حقیقی و حقوقی نیست‪ .‬قوه قضاییه باید این‬ ‫فهرست را مورد بررس��ی قرار دهد و بر اساس مستندات مشخص شود‬ ‫چ��ه تعداد از این امار مربوط به ثبت س��فارش های قانونی یا غیرقانونی‬ ‫پیش فروش خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این خودروها از طریق سایت اینترنتی شرکت‬ ‫مشاورین گسترش الکترونیک ایما(مگا) پیش فروش شده‬ ‫که این ش��رکت از طریق شرکت مگفا‪ ،‬وابسته به سازمان‬ ‫گسترش و نوس��ازی صنایع ایران است و سابقه همکاری‬ ‫با خودروس��ازان بزرگ کش��ور را دارد و حدود ‪ ۲۱۲‬هزار‬ ‫نف��ر برای پیش خری��د اقدام کرده اند که ش��رکت قادر به‬ ‫پاسخگویی به نیاز همه انها نیست‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ش��انس هر فرد ب��رای ثبت نام خودرو‬ ‫‪ ۰/۱۲‬درصد بوده اس��ت که این عدد نشان دهنده تقاضای‬ ‫بس��یار زیاد اس��ت که با توجه به میزان تولید‪ ،‬شرکت ما‬ ‫به طور قطع پاس��خگوی این حجم تقاضا نخواهد بود‪ .‬به‬ ‫بیان دیگر‪ ،‬برای هر خودرو حدود ‪ ۹00‬نفر متقاضی وجود‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بر اس��اس دس��تور وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫همه ش��واهد و مدارک درخواس��تی به س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان ارس��ال ش��د و هیچ تخلف��ی در فرایند‬ ‫فروش محرز نشده است‪.‬‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره فهرست منتشر شده از متخلفان گفت‬ ‫فهرست منتشرشده فهرست تخلف ها نیست‬ ‫بوده و سپس فهرست منتشر می شد و در اختیار عموم قرار می گرفت‪.‬‬ ‫جرم ش��رکت ها و اف��راد حقیقی و حقوق��ی اثبات نش��ده زیرا ثبت‬ ‫س��فارش ها حالت های مختلف دارد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬برخی ثبت سفارش‬ ‫اولیه داشتند اما کارمزد ان را پرداخت نکرده بودند‪ .‬روند ثبت سفارش‬ ‫این گونه اس��ت که ابتدا ثبت س��فارش اولیه انجام می ش��ود‪ ،‬اطالعات‬ ‫خودروهای مورد نظر وارد و پس از تایید وزارتخانه‪ ،‬سفارش دهنده مجاز‬ ‫به واردات و پرداخت کارمزد می شود‪ .‬پس از واریز مبلغ‪ ،‬واردکننده کد‬ ‫‪ ۸‬رقم��ی دریافت می کند و این کد در اختی��ار گمرکات قرار می گیرد‪.‬‬ ‫هن��گام ورود خودرو اطالعات دریافت ش��ده با خ��ودرو مطابقت داده‬ ‫می شود تا تخلفی رخ ندهد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬ثبت س��فارش برخی از ش��رکت ها و افرادی که در این‬ ‫فهرس��ت قرار گرفته اند مربوط به پیش از محدودیت ثبت س��فارش و‬ ‫بسته شدن سامانه ثبتارش بود اما کارمزد خود را پرداخت نکرده بودند‪.‬‬ ‫باید توجه داشت که پس از تایید اطالعات خودرو در پرداخت کارمزد‬ ‫زمان مش��خصی تعیین نمی ش��ود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬برخی افراد پس از تایید‪،‬‬ ‫کارم��زد ثبت س��فارش را در زمان محدودیت ثبت س��فارش پرداخت‬ ‫کردند‪ .‬این نیز به این دلیل بود که س��امانه ب��ه لحاظ ثبت خودروهای‬ ‫جدید بس��ته بود ام��ا بخش پرداخت کارمزدها باز بوده و در دس��ترس‬ ‫همگان قرار داش��ت‪ .‬در فهرست منتشرشده ش��رکت ها و افرادی قرار‬ ‫دارند که در زمان محدودیت ثبت س��فارش‪ ،‬کارمزد قبلی ها را پرداخت‬ ‫کرده اند‪ .‬این ثبت س��فارش ها به ثبت س��فارش های ارشیوی معروف‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬مش��کل دیگ��ر مربوط به ثبت س��فارش از س��وی‬ ‫غیرنمایندگی ه��ا اس��ت‪ .‬موض��وع ای��ن اس��ت که نامه اس��حاق‬ ‫جهانگی��ری‪ ،‬معاون اول رییس جمهوری ب��رای ممنوعیت واردات‬ ‫از س��وی غیرنمایندگی ها ‪ ۱۲‬دی ‪ ۹۵‬ارس��ال ش��د اما این مسئله‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬دی‪ ۹۵‬از س��وی محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ابالغ شد‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور معمول‪ ،‬وقتی قانونی تصویب می ش��ود تا زم��ان ابالغ یک‬ ‫فاصله زمانی وجود دارد و این طبیعی است‪ .‬برخی در این بازه زمانی(از‬ ‫ارس��ال نامه جهانگیری تا ابالغ از سوی ش��ریعتمداری) ثبت سفارش‬ ‫داش��تند(تاکید می ش��ود در حالی که سامانه ثبت س��فارش باز بوده و‬ ‫محدودیتی برای ثبت س��فارش وجود نداش��ته اس��ت) که این افراد و‬ ‫شرکت ها نیز در فهرست متخلفان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تم��ام این موارد در زمره تخلف ها منتش��ر ش��ده اس��ت که ذهنیت‬ ‫مخاطب را تحت الشعاع قرار می دهد‪.‬‬ ‫واردات‬ ‫€ €ایا انجمن معتقد اس�ت برخی از اسامی منتشرشده در این‬ ‫فهرست جزو ثبت سفارش های غیرقانونی نبوده است؟‬ ‫بله‪ .‬به طور قطع برخی از این اسامی جزو کسانی هستند که بر اساس‬ ‫ضوابط و قوانین ثبت سفارش داشتند و خودروهای انها مربوط به پیش‬ ‫از بسته شدن سامانه ثبتارش بوده است‪.‬‬ ‫€ €از دیگر مطالبی که عنوان کردید ‪ ۴۳۰‬خودرویی بود که در‬ ‫فهرست منتشرش�ده امده است‪ .‬چرا اعداد اعالم شده مربوط‬ ‫به خودروهای وارداتی تا این اندازه با یکدیگر در تضاد هستند؟‬ ‫این چالش نیز به کارشناس��ی نش��دن کار برمی گردد‪ .‬اینکه جزئیات‬ ‫تحلیل نمی شود تا اعداد و ارقام درست از بررسی و مطالعات حاصل شود‪.‬‬ ‫باید تخلف‪ ،‬شناسایی و سپس اعالم شود‪ .‬پیش از اینکه تخلف محرز شود‪،‬‬ ‫اطالع رس��انی منطقی نیست‪ .‬در واقع‪ ،‬به این ترتیب‪ ،‬اطالعات اشتباه در‬ ‫اختیار مردم قرار می دهیم‪ .‬این باعث می ش��ود که هجمه ای ایجاد شود و‬ ‫سخن از بیش از ‪ ۶‬هزار خودرو‪ ۱۸ ،‬هزار و حتی ‪ ۳۰‬هزار خودرو گفته شود‪.‬‬ ‫انجمن نیز از همین روش اطالع رسانی گالیه مند است‪.‬‬ ‫€ € با توجه به اسامی منتشرشده‪ ،‬انجمن و اعضای ان چقدر با‬ ‫موضوع ثبت سفارش غیرقانونی درگیر هستند؟‬ ‫تخلف ها تا زمانی که از س��وی قوه قضاییه بررسی و نتایج اعالم نشود‪،‬‬ ‫انجمن فهرست را با اعضای خود تطبیق نمی دهد زیرا انجمن اطالعاتی‬ ‫از تخلف ها ندارد‪ .‬قوه قضاییه نهادی است که در این باره اطالعات کامل‬ ‫در اختی��ار دارد که پس از کار کارشناس��ی اع�لام می کند‪ .‬پیش از این‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نمی تواند با قاطعیت اعالم تخلف کند‪.‬‬ ‫€ €از دیگر تخلف هایی که عنوان می شود‪ ،‬فروش خودروهای‬ ‫وارداتی با ارز دولتی به اش�نایان و دوس�تان بوده؛ ایا انجمن با‬ ‫چنین تخلف هایی روبه رو شده است؟‬ ‫با چنین تخلف هایی روبه رو نش��ده ایم زیرا اعضای انجمن بر اس��اس‬ ‫پیش ف��روش برای ثبت س��فارش و فروش خودرو اق��دام می کنند‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬با واردات هر خودرو‪ ،‬محصول به مشتریان تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو زی��ر نظ��ر س��ازمان حمای��ت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فعالی��ت دارد‪ .‬تم��ام خودروهای وارد ش��ده به لح��اظ قیمت‪ ،‬نحوه‬ ‫واگ��ذاری و ارزش گذاری زیر نظارت این دو س��ازمان بوده و در نتیجه‬ ‫امکان تخلف وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €انجمن معتقد اس�ت اگ�ر خودروهای ثبت سفارش ش�ده‬ ‫قانونی اجازه ورود داش�ته باش�ند‪ ،‬می توان تا پایان سال بازار‬ ‫خودرو را مدیریت کرد‪ .‬درحال حاضر این خودروها در کمرگات‬ ‫ایران دپو شده اند؟‬ ‫موضوع مطرح ش��ده از س��وی انجمن این بود که ‪ ۲۰‬هزار خودرو در‬ ‫زمان باز بودن سامانه ثبت سفارش از سوی اعضای انجمن ثبت سفارش‬ ‫شده است پیش از انکه واردات ممنوع شود‪ .‬در واقع‪ ،‬فعاالن این انجمن‬ ‫صاحب ‪ ۲۰‬هزار خودرو با ثبت سفارش قانونی هستند که اجازه استفاده‬ ‫از خودروهای ثبت سفارش ش��ده خود را ندارند‪ .‬درخواس��ت انجمن از‬ ‫دولت اجازه ورود این خودروها است تا واردکنندگان بتوانند پاسخگوی‬ ‫مش��تریان خود باش��ند‪ .‬قس��مت عمده ای از این ثبت سفارش ها هنوز‬ ‫وارد گمرک ایران نش��ده و در کارخانه مبدا انبار ش��ده اند‪ .‬خودروهای‬ ‫سفارش ش��ده بر اساس شرایط و موقعیت جغرافیایی هر کشور ساخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬این س��فارش ها ویژه ای��ران بوده ک��ه درحال حاضر در‬ ‫انبارهای خودروسازان کشورهای مبدا دپو شده اند‪ .‬درخواست انجمن‬ ‫این اس��ت که درب��اره این ‪ ۲۰‬هزار خودرو دول��ت تصمیم گیری کند تا‬ ‫اسیب کمتری به فعاالن این حوزه و نیز بازار خودرو وارد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫انتظار داریم اطالع رس��انی درس��ت انجام شود و مسئوالن به این امر‬ ‫توج��ه کنند ک��ه هجمه ها تمام فعاالن را دربرگرفت��ه در حالی که باید‬ ‫متخلفان از چرخه بازار حذف ش��وند‪ .‬وضعیتی که امروز کشور به لحاظ‬ ‫اقتصادی و سیاسی دارد نیازمند مدیریت با کمترین اشتباه است‪ .‬نباید‬ ‫اجازه داد هجمه ها فضا را الوده کند و کسانی که فعالیت قانونی می کنند‬ ‫زیر سوال بروند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ضرورت حرکت به سوی برقی ها‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫محمد نصیری‪ -‬فعال صنعت قطعه‪ :‬تمام خودروها در جهان‬ ‫اول (کشورهای تراز اول صنعتی) تا چند سال اینده برقی خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬صنعت خودرو در جهان تغییر س��اختار داده و امریکا و اروپا‬ ‫در ادامه تولید خودروهای س��وخت فسیلی را به جهان سوم واگذار‬ ‫خواهند کرد و حتی به دلیل الودگی هوا این کش��ورها قرار نیست‬ ‫تولید خودروهای هیبریدی داشته باشند‪ .‬ایران باتوجه به شرایطی‬ ‫ک��ه دارد نمی تواند به این س��و حرکت کند‪ .‬یک��ی از چالش های‬ ‫صنعت خودرو کش��ور در زمینه طراحی اس��ت‪ .‬هن��وز طرحی در‬ ‫زمین��ه تولید و تامی��ن قطعات خودروهای برقی در کش��ور وجود‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ن��دارد‪ ،‬در حالی که درباره مدل های قدیمی هم این چالش صادق‬ ‫است‪ .‬اگر نتوانیم همپای جهان حرکت کنیم‪ ،‬در اینده ای نه چندان‬ ‫دور دوباره غافلگیر می شویم و فرصت ها را از دست می دهیم‪ .‬امروز‬ ‫در دنیا شرکت هایی فعالیت دارند تا هزینه تولید خودروهای برقی‬ ‫را کاهش دهند‪ ،‬به طوری که اگر کل هزینه س��وخت های بنزینی و‬ ‫گازی ب��ه انها تحویل داده ش��ود‪ ،‬می توانند تمام خودروها را برقی‬ ‫کنند؛ به این معنی که تولید این خودروها باتوجه به اس��یب های‬ ‫س��وخت های فس��یلی‪ ،‬توجیه اقتصادی دارد‪ .‬اگر ب��رای تغییرات‬ ‫تفکری وجود نداش��ته باشد شرایط گذشته دوباره تکرار می شود و‬ ‫باید همچن��ان مدل ها را وارد و در داخل مونتاژ کنیم‪ .‬این حرکت‬ ‫رو به عقب اس��ت‪ .‬بهتر اس��ت به جای تغییر مدل های سوخت های‬ ‫بنزینی و گازی س��رمایه گذاری به س��مت تولید خودروهای برقی‬ ‫باش��د‪ .‬دنیا به این س��و رفت��ه و حتی خودروه��ای برقی تا ‪۲۰۱۸‬‬ ‫پیش فروش شده اند‪ .‬در این زمینه شرکت فولکس واگن‪ ،‬اکنون در‬ ‫حال ازمایش یک باتری برای طی ‪ ۷۰۰‬کیلومتر اس��ت و می توان‬ ‫گفت کشورهای صنعتی با پشتکار این امر مهم را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫رفتن به این سو مشکل نیست‪ ،‬تنها نیاز به مدیریت دارد تا ارام ارام‬ ‫حرکت ها اغاز شود‪.‬‬ ‫گزارش از وضعیت بازار لوازم یدکی نشان داد‪:‬‬ ‫دالالن به پیشواز تحریم ها رفتند‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫چند س��الی اس��ت که فعاالن بازار لوازم یدکی خودرو از رکود‬ ‫ان می گویند‪ .‬انها معتقدند کاهش سطح درامد مردم منجر شده‬ ‫صاحبان خودرو به ج��ای تعویض قطعات‪ ،‬انها را تعمیر و دوباره‬ ‫استفاده کنند؛ اگرچه این عملکرد ممکن است خطرهای جانی و‬ ‫زیست محیطی زیادی برای افراد و کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان از کمبود م��واد اولیه و ترخیص نش��دن قطعات‬ ‫منفصله گالیه بسیاری دارند‪ .‬حال باید دید ایا این امر بر وضعیت‬ ‫بازار لوازم یدکی خودرو نیز تاثیری داشته یا خیر؟‬ ‫‹ ‹کاالهای در بند گمرک‬ ‫س��ید مهدی کاظمی‪ ،‬س��خنگوی اتحادیه صنف فروشندگان‬ ‫لوازم یدکی‪ ،‬درباره وضعیت بازار قطعات یدکی خودرو باتوجه به‬ ‫ش��رایط تحریم احتمالی گفت‪ :‬از زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا‬ ‫کرد به همان نسبت واردات قطعات نیز کاهش یافت‪ .‬بسیاری از‬ ‫فعاالن این بازار نتوانس��تند قطعات م��ورد نیاز بازار را وارد کنند‪.‬‬ ‫مسئله دیگر مشکالت گمرک است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر دول��ت از تولیدکنندگان و ش��رکت های‬ ‫بازرگانی فعال در این ح��وزه حمایت کند در اینده کمبودی در‬ ‫بازار نخواهیم داش��ت‪ .‬وی در این باره افزود‪ :‬اگر امروز که شرایط‬ ‫مهیاتر اس��ت مواد اولیه مورد نی��از تولیدکننده داخلی و قطعات‬ ‫بدون تولید مشابه وارد شود در چند ماه اینده بازار لوازم یدکی با‬ ‫مش��کل روبه رو نخواهد شد‪ .‬هم اکنون تا حدودی با کمبود عرضه‬ ‫روبه رو هستیم و برخی قطعات اساسی و پرمصرف در بازار کمتر‬ ‫وجود دارد زیرا واردکنندگانی که در اغاز س��ال یا حتی پیش از‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬با دالر ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬و ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان قطعه‬ ‫وارد کرده بودند محصوالت ش��ان در گمرک دپوش��ده و ترخیص‬ ‫نمی ش��وند‪ .‬این عض��و هیات مدیره اتحادیه ل��وازم یدکی خودرو‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬اگر همان قطعات اج��ازه ترخیص بگیرند برای چند‬ ‫ماه بازار اشباع خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست همراهی از دولت‬ ‫کاظمی در پاس��خ به این پرس��ش که کمبود بیشتر در بخش‬ ‫قطعات داخلی است یا خارجی‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز قطعات س��اخت داخل‪ ،‬وارداتی هس��تند و اجازه ترخیص از‬ ‫گم��رک را ندارند‪ .‬این امر به افت تولید و کمبود قطعات در بازار‬ ‫منجر شده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬با ممنوع شدن واردات محصوالت‬ ‫و تخصی��ص نیافت��ن ارز به انها در بخش قطع��ات خارجی نیز با‬ ‫مشکل روبه رو هستیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬چالش در هر دو بخش است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر هم��کاری اتحادیه با دولت گف��ت‪ :‬اگر دولت‬ ‫حمای��ت کند اتحادیه می تواند قطعات اساس��ی را وارد و بازار را‬ ‫مدیریت کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ش��رکت های بازرگانی دارای ظرفیت و اعتبار در بین‬ ‫صنعتگران خارجی هستند‪ .‬انها می توانند قطعات مورد نیاز را از‬ ‫طریق اعتباری که دارند تامین کنند‪.‬‬ ‫س��خنگوی اتحادی��ه بازار ل��وازم یدکی خ��ودرو با اش��اره به‬ ‫خودروه��ای در حال تردد ادامه داد‪ :‬ام��روز بیش از ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫خودرو در کشور تردد دارد و اگر خودروهای جدید را از این امار‬ ‫کنار بگذاریم امار انهایی که به قطعه نیاز دارند‪ ،‬باال است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت بازار بدون تخصیص ارز‬ ‫کاظمی با اش��اره ب��ه اینکه اگر دولت کمب��ود ارز دارد فعاالن‬ ‫این ح��وزه می توانند ب��دون اختصاص یافت��ن ارز قطعات مورد‬ ‫نی��از را وارد کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬اتحادیه درخواس��ت دارد دولت بدون‬ ‫تخصی��ص ارز به فعاالن بازار اجازه واردات دهد‪ .‬به طور قطع انها‬ ‫می توانند از راه های دیگر بازار را تامین کنند‪ .‬تنها ممکن اس��ت‬ ‫قیمت ه��ا تا حدودی افزایش یابد اما کمبود نخواهیم داش��ت‪ .‬او‬ ‫اف��زود‪ :‬همکاری این افراد با همتایان بین المللی خود حتی بدون‬ ‫انتق��ال ارز می تواند ادامه پیدا کند‪ .‬این فعال بازار قطعات یدکی‬ ‫به خودروهای تجاری و س��نگین اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در بخش‬ ‫خودروهای س��نگین مانند اتوبوس ها و کامیون ها که بیش��تر در‬ ‫حوزه حمل ونقل مسافر و کاال فعالیت دارند نیز ضروری است که‬ ‫قطعات تامین ش��ود‪ .‬کاظمی در پایان تاکید کرد‪ :‬اتحادیه تالش‬ ‫می کند بازار دچار کمبود نشود و شرط ان نیز این است که دولت‬ ‫همراهی و حمایت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ سوداگران بازار را تشنه نگه داشته اند‬ ‫در ادامه به س��راغ مهدی ستوده‪ ،‬فعال بازار لوازم یدکی رفتیم‬ ‫و وضعیت عرضه و تقاضا را از مجرای بازاریان پیگیری کردیم‪ .‬او‬ ‫در این باره گفت‪ :‬اینده بازار قطعات لوازم یدکی قابل پیش بینی‬ ‫برای چند ماه نیس��ت‪ .‬امروز بین عرضه و تقاضا تناس��بی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬قطعات مورد نیاز در بازار وجود دارد اما امار زیادی نیست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مش��خص نیس��ت فع��االن این ح��وزه چقدر در‬ ‫انبارها کاال دپو کرده اند‪ .‬فروش��نده خرید محدود دارد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫نمی توان��د دقیق اعالم کند محصوالت موج��ود در بازار و انبارها‬ ‫چقدر است‪ .‬باید دید شرکت های واردکننده و توزیع کننده تا چه‬ ‫اندازه محصول دپوشده دارند‪ .‬وی درباره برخی برخوردها در این‬ ‫بازار گفت‪ :‬توزیع کنندگان بازار را تش��نه نگه داشته اند‪ .‬قیمت ها‬ ‫نیز در حال افزایش اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬انه��ا می توانند از این فضا‬ ‫سود بیش��تری به دست اورند‪ .‬این فعال بازار تصریح کرد‪ :‬نگرانی‬ ‫از اینده س��بب شده تقاضا بیشتر ش��ود؛ با وجود اینکه قیمت ها‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬کمبود قطعه و قیمت های افسارگسیخته بازار‬ ‫را اشفته کرده و هر کس خود نرخ محصول را تعیین می کند به‬ ‫طوری که می توان گفت امروز قیمت ها ‪ ۲‬برابر شده است‪.‬‬ ‫س��توده در پاسخ به این پرس��ش که ایا اتحادیه نظارت ندارد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نمی توان اعت��راض کرد زیرا ش��رکت های بازرگانی اعالم‬ ‫می کنند محصول را با ارز برای مثال ‪ ۸‬هزار تومانی وارد کرده اند‬ ‫و نمی توانند ارزان تر به فروش برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹ سخن اخر‬ ‫در ادامه‪ ،‬این موضوع را از یکی از واردکنندگان و توزیع کنندگان‬ ‫قطعات نیز پیگیری کردیم‪ .‬یکی از فعاالن این حوزه با بیان اینکه‬ ‫تحریم ه��ا اغاز نش��ده اما افراد به پیش��واز ان رفته اند و قیمت ها‬ ‫را افزای��ش داده اند اعالم کرد حاضر به گفت وگو نیس��ت‪ .‬فعاالن‬ ‫صنعتی در بس��یاری از بخش ها عن��وان می کنند بدون تخصیص‬ ‫ارز ب��ه واردات و فعالی��ت در این عرصه می توانن��د ادامه دهند و‬ ‫اقالم ضروری را وارد کنند؛ به ش��رط انکه ممنوعیت ها برداشته‬ ‫ش��ود‪ .‬حال پرسش این است که چرا پیش تر به این کار مبادرت‬ ‫نمی کردند؟‬ ‫تایر‬ ‫زامیاد‬ ‫مشکل کامیون داران نرخ الستیک است؛ نه کمبود ان‬ ‫قطعات اصلی خودروهای زامیاد به طور مستقیم عرضه می شود‬ ‫رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان تایر ایران درباره عرضه تایرهای س��نگین‬ ‫و ب��اری به کامیون داران گفت‪ :‬تایرهای س��نگین و ب��اری تولید داخل در اختیار‬ ‫تعدادی نماینده و فروش��نده رس��می در سراسر کش��ور قرار گرفته و رانندگان و‬ ‫مالکان می توانند با در دس��ت داش��تن حواله وزارت راه و شهرسازی از این مراکز‬ ‫الس��تیک مورد نیاز خود را با نرخ مصوب س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان تهیه کنند‪.‬‬ ‫محمدرض��ا تقی گنجی در گفت وگو با خبرخودرو اظهار ک��رد‪ :‬تعداد تایرهایی‬ ‫ک��ه در انبار نمایندگی های یادش��ده وجود دارد‪ ،‬خیلی بیش��تر از نیاز و تقاضای‬ ‫کامیون داران و وزارت راه و شهرسازی است‪.‬‬ ‫وی درباره کیفیت تایرهای داخلی در مقایسه با کیفیت تایرهای وارداتی گفت‪:‬‬ ‫باوجود اینکه بسیاری از کامیون داران اصرار به استفاده از تایرهای وارداتی دارند‪،‬‬ ‫تمام تایرهای س��یمی که وارد کشور می ش��ود یا در داخل تولید می شوند دارای‬ ‫کیفیت مشابه هستند و استانداردهای یکسانی را باید پاس کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در داخل تنها یک ش��رکت تایر سیمی تولید می کند و اختالف نرخ‬ ‫تایرهای سنگین سیمی تولید این شرکت با برندهای خارجی حدود یک میلیون‬ ‫تومان است‪ ،‬در حالی که این تایرها از استاندارد ملی ایران برخوردارند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬درباره تایرهای تولید داخل تع��داد تایرهایی که در روز تولید‬ ‫می شود‪ ،‬نمایندگی ها‪ ،‬تعداد توزیع روزانه و نرخ فروش همه کامال مشخص است‬ ‫و هیچ ابهامی درباره انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن صنف��ی تولیدکنندگان تای��ر ایران درباره مش��کالت رانندگان‬ ‫کامیون گفت‪ :‬هیچ زمانی مش��کل کمبود تایر در کشور نداشتیم و کامیون داران‬ ‫بیش��تر با نرخ تایر مش��کل دارند تا کمبود تایر و اینکه نرخ تایر افزایش یافته‪ ،‬به‬ ‫علت افزایش نرخ دالر است‪.‬‬ ‫تقی گنج��ی درباره میزان افزایش نرخ تایر گفت‪ :‬باتوجه به افزایش نرخ ارز و به‬ ‫تبع ان افزایش نرخ مواد اولیه که امس��ال ش��اهد بودیم نرخ انواع تایرهای تولید‬ ‫داخ��ل ‪ ۹‬درصد افزایش یافته اما افزایش نرخ تایرهای وارداتی به علت اینکه نرخ‬ ‫مشخصی ندارند خیلی بیشتر است و فروشندگان تایرهای وارداتی را با هر قیمتی‬ ‫که بخواهند به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫عرضه مستقیم قطعات اصلی خودروهای زامیاد از‬ ‫طریق نمایندگان و عاملیت ها در سراس��ر کشور و با‬ ‫قیمتی واحد و مناس��ب در دس��تور کار این شرکت‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش پرشین خودرو‪ ،‬محمد زارع پور اشکذری‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت زامیاد‪ ،‬با اع�لام این خبر گفت‪:‬‬ ‫وف��ور قطعات یدک��ی تقلبی و غیرمرغ��وب در بازار‬ ‫قطع��ات خودرو‪ ،‬موج��ب عرض اندام افراد س��ودجو‬ ‫در این بازار ش��ده است؛ به طوری که این افراد‪ ،‬نقاط‬ ‫ضعف بازار را در هر مرحله از زنجیره تامین تا عرضه‬ ‫شناس��ایی کرده و با تمام توان سعی در تسخیر ان‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬به همین منظور ش��رکت زامیاد در راس��تای افزایش رضایت‬ ‫مش��تریان خود سعی دارد با گسترش ش��بکه خدمات و فروش قطعات اصلی در‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬س��فارش گذاری و تامین انواع قطعات یدکی اصلی برای توزیع در‬ ‫بازار و نیز عرضه قطعات با نرخ و تس��هیالت مناسب به بازار‪ ،‬ضمن از بین بردن‬ ‫واسطه ها‪ ،‬مسیر دسترسی به قطعات اصلی محصوالت این شرکت را کوتاه تر کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت زامیاد تاکید کرد‪ :‬در این راستا‪ ،‬عرضه مستقیم قطعات اصلی‬ ‫از طریق نمایندگان و عاملیت ها در سراس��ر کش��ور با قیمتی واحد و مناسب در‬ ‫دستور کار قرار گرفته اس��ت و امیدواریم بعد از این‬ ‫شاهد حضور افراد سودجو عرضه کننده قطعات تقلبی‬ ‫و غیراصلی به مصرف کنندگان نباشیم‪.‬‬ ‫زارع پور اشکذری در ادامه با اشاره به اقدام شرکت‬ ‫زامیاد برای سفارش گذاری و تامین قطعات مورد نیاز‬ ‫مصرف کنندگان و عرض��ه از طریق طرح های فروش‬ ‫ب��ا قیمتی رقابتی با بازار‪ ،‬از مش��تریان این ش��رکت‬ ‫تقاضا ک��رد‪ :‬به منظور جلوگیری از ضررهای جانی و‬ ‫مالی جبران ناپذیر‪ ،‬ضمن اس��تفاده نکردن از قطعات‬ ‫غیراصل��ی‪ ،‬نیازهای خود را در ای��ن بخش از طریق‬ ‫نمایندگان و عاملیت های مجاز این شرکت رفع کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش‪ ،‬ام��روز وجود قطعات یدکی تقلب��ی و غیراصلی به یکی‬ ‫از مش��کالت بزرگ مش��تریان در بازار خودروهای مختلف تبدیل شده است‪ .‬این‬ ‫قطعات به دلیل ش��باهت فوق الع��اده زیاد به نمونه های اصلی قابل تش��خیص و‬ ‫شناسایی نبوده و سود سرشاری را نصیب سازندگان خود می کنند به همین دلیل‬ ‫هر روز بر تعداد تولیدکنندگان انها افزوده شده و به واسطه سودجویان ب ه دست‬ ‫مشتریان نهایی می رس��ند‪ .‬با وجود شباهت های ظاهری بسیار‪ ،‬قطعات تقلبی از‬ ‫لحاظ عملکرد قابل مقایس��ه با قطعات اصلی یا تایید ش��ده شرکت های مختلف‬ ‫نبوده و در شرایط پر تنش کارایی خود را از دست می دهند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫قیمت و مشخصات کامل هوندا ‪ HR-V‬مدل ‪2019‬‬ ‫پیرو پیش نمایش انجام ش��ده در ماه پیش‪ ،‬هوندا هم اکنون جزئیات‬ ‫کام��ل قیمت گذاری ‪ 2019 HR-V‬را منتش��ر کرد‪ .‬این شاس��ی بلند‬ ‫س��اب کامپکت به روز ش��ده از امروز با قیمت پای��ه ‪ 20‬هزار و ‪ 520‬وارد‬ ‫نمایندگی های فروش می شود‪ .‬با این پول به نسخه پایه ‪ LX‬دیفرانسیل‬ ‫جلو دس��ت پیدا می کنید‪ 2019 HR-V .‬دارای ‪2‬تریم جدید اسپرت‬ ‫و تورین��گ ب��وده و از اصالحات بص��ری و فناوری جدید ش��امل پکیج‬ ‫ایمن��ی و کمک راننده ‪ Sensing‬هوندا س��ود می ب��رد‪ .‬از نظر طراحی‬ ‫ظاهری‪ ،‬شاسی بلند به روز شد ه ژاپنی ها دارای سپرها‪ ،‬چراغ های جلو و‬ ‫جلوپنجره جدیدی بوده و همچنین دستی روی چراغ های عقب کشیده‬ ‫ش��ده است‪ .‬تریم جدید اس��پرت بین تریم های ‪ LX‬و ‪ EX‬قرار گرفته و‬ ‫به لطف تریم مش��کی‪ ،‬رینگ های ‪18‬اینچی‪ ،‬اینه های جانبی با پوشش‬ ‫مش��کی براق و جلوپنجره شانه عسلی از دیگر نسخه ها متمایز می شود؛‬ ‫ام��ا تریم جدی��د دیگر این خودرو که پرچمدار هم اس��ت تورینگ بوده‬ ‫که از چراغ ه��ای جلوی ‪ ،LED‬تریم کروم تیره‪ ،‬مه ش��کن های‪LED‬‬ ‫و رینگ های منحصربه فرد ‪17‬اینچی س��ود می ب��رد‪ .‬کابین نیز تغییر‬ ‫کرده و از جمله ش��اخص ترین ویژگی های ان می توان به صفحه نمایش‬ ‫‪ 7‬اینچی جدید با ارتباطات اپل کارپلی و اندروید اتو‪ ،‬پوش��ش پارچه ای‬ ‫جدید صندلی ها و پنل درها‪ ،‬نگهدارنده فنجان جدید و همچنین پشت‬ ‫امپرهای جدید با کیلومتر ش��مار انالوگ بزرگتر و دورشمار دیجیتالی‬ ‫اش��اره ک��رد‪ .‬مدل های‪ EX‬و باالت��ر از صفحه نمای��ش رنگی اطالعات‬ ‫راننده س��ود برده درحالی که نسخه های تورینگ دارای سیستم ناوبری‬ ‫انحصاری با گرافیک بهتر و محیط س��ه بعدی هستند‪2019 HR-V .‬‬ ‫اسپرت دارای طراحی خاص کابین بوده که شامل پوشش سقف مشکی‪،‬‬ ‫تریم مشکی براق و پدال های اسپرت بوده درحالی که در نسخه های ‪EX‬‬ ‫و ‪ EX-L‬می توانیم پوشش کابین جدید با دوخت های متضاد را ببینیم‪.‬‬ ‫درنهایت باید گفت مدل های تورینگ از صندلی های چرم سود می برند‬ ‫که در ان صندلی راننده به صورت برقی و در ‪8‬جهت تنظیم می شود‪.‬‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل ونقل ریلی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ن می دهد‬ ‫کشور نشا‬ ‫عالیت قط‬ ‫دوچون ف‬ ‫ر راه اهن‬ ‫هی به چن‬ ‫نگا‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫‪ ۲‬هزار کیل‬ ‫ای ارزان‬ ‫ت قطاره‬ ‫در خدم‬ ‫ومه ای در‬ ‫ارهای ح‬ ‫اکرم امینی‬ ‫روزانه ‪ ۶‬تا ‪۸‬میلیون س��فر حومه ای در اطراف کالنشهرهای‬ ‫کش��ور انجام می شود که ‪2/5‬میلیون س��فر از این امار مربوط‬ ‫به تهران اس��ت‪ .‬س��هم حمل ونقل ریلی از جابه جایی مسافران‬ ‫در س��فرهای روزانه حومه ای کش��ور‪ ،‬ح��دود ‪۱۷‬هزارنفر و در‬ ‫تهران حدود ‪۱۰‬هزارنفر اس��ت‪ .‬این یعنی قطار س��همی کمتر‬ ‫از یک درصد در جابه جایی روزانه مس��افران در اطراف شهرهای‬ ‫بزرگ کش��ورمان دارد؛ در حالی که در توکیو سهم حمل ونقل‬ ‫ریلی حومه ای از کل سفرها ‪۵۷‬درصد و در برخی پایتخت های‬ ‫اروپایی این سهم بیش از ‪۲۴‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت قطارهای حومه ای‬ ‫قطارهای حومه ای درحال حاضر در بیش از ‪۱۰‬استان از جمله‬ ‫ته��ران‪ ،‬البرز‪ ،‬قزوین‪ ،‬قم‪ ،‬اذربایجان ش��رقی‪ ،‬خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬لرس��تان‪ ،‬مازندران و گلس��تان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫براس��اس اع�لام وزارت راه و شهرس��ازی درحال حاضر روزانه‬ ‫به طور متوس��ط ‪۶۰‬زوج قطار در ‪۱۲۰‬مس��یر ریل��ی در اطراف‬ ‫تهران و دیگر کالنشهرها درحال فعالیت است‪.‬‬ ‫در این زمینه مهدی قمری نژاد‪ ،‬مدیر پروژه قطارهای حومه ای‬ ‫شرکت راه اهن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توسعه قطارهای حومه ای‪ ،‬شبکه‬ ‫ریلی حومه ای در اطراف کالنش��هرها به ‪۲‬هزار کیلومتر افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫قمری ن��ژاد با اش��اره به رش��د جابه جایی مس��افر در برخی‬ ‫مسیرهای حومه ای در ‪۳‬سال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫‪۴‬برابری مس��افران در مسیر تهران‪-‬پرند و تهران‪-‬پیشوا‪ ،‬حجم‬ ‫قطارها در مس��یر تهران‪-‬پرند از ‪۵‬زوج قطار به ‪۱۴‬زوج افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیر پروژه قطارهای حومه ای ش��رکت راه اهن‪ ،‬در‬ ‫مسیر تهران‪-‬پیشوا‪-‬گرمسار که پیش از این روزانه ‪۴‬زوج قطار‬ ‫حومه ای داش��ت‪ ،‬اکنون ‪۱۱‬زوج قط��ار فعالیت می کند و تعداد‬ ‫مسافران این مسیر نیز در ‪۲‬سال گذشته ‪۳‬برابر شده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬با وجود کمب��ود ناوگان در این بخش‪ ،‬تالش‬ ‫ش��ده از ابت��دای امس��ال ‪۱۱‬رام قط��ار ریل باس ب��ه ناوگان‬ ‫قطارهای حومه ای افزوده و با تکمیل و ایجاد زیرساخت های‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬خدمات مناس��بی به مس��افران در حومه ش��هرها‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫قمری نژاد با اشاره به افزایش خطوط ریلی قطارهای حومه ای‬ ‫تهران‪ ،‬گفت‪ :‬دوخطه شدن مس��یر تهران‪-‬ورامین‪-‬گرمسار در‬ ‫مراحل پایانی اس��ت و امیدواریم امس��ال به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫دوخطه ش��دن مس��یر تهران‪-‬پرند و تهران‪-‬کرج‪-‬هش��تگرد تا‬ ‫قزوین نیز در دست اقدام است‪.‬‬ ‫به گفت��ه قمری نژاد‪ ،‬درحال حاضر تعداد س��فرهای حومه ای‬ ‫در اطراف کالنش��هرها به ‪۶‬میلیون س��فر افزایش یافته و سهم‬ ‫این قطارها از س��فرهای کشور حدود یک درصد است؛ بنابراین‬ ‫توس��عه این قطارها در اطراف تهران‪ ،‬اصفه��ان‪ ،‬تبریز‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫ساری و قائمشهر از اولویت های راه اهن به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های توسعه ای قطارهای حومه ای‬ ‫میرحس��ن موس��وی‪ ،‬معاون مس��افری راه اهن در چند روز‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در نشست وزیر راه وشهرس��ازی با نمایندگان استان‬ ‫تهران در مجلس ش��ورای اسالمی به جزئیاتی از برنامه ریزی ها‬ ‫برای توس��عه خطوط حومه ای اش��اره کرد‪ .‬به گفته موس��وی‪،‬‬ ‫س��ومین خ��ط از پ��روژه ‪۴‬خط��ه تهران‪-‬قرچک‪-‬ورامی��ن‪-‬‬ ‫پیشوا‪-‬گرمس��ار به پایان رس��یده و خط چه��ارم نیز با عالئم و‬ ‫سیگنالینگ در سال‪ ۹۸‬به پایان خواهد رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬مسیر‬ ‫‪۴‬خطه تهران‪-‬کرج‪ ،‬رو به پایان است و اگر مشکل تملک زمین‬ ‫برطرف شود تا پایان س��ال‪ ۹۷‬از ‪۴‬خط این مسیر بهره برداری‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬معاون ش��رکت راه اهن ادام��ه داد‪ :‬بودجه ‪۲‬خط‬ ‫اختصاصی تهران‪-‬اسالمش��هر‪-‬پرند اختصاص یافته و هم اکنون‬ ‫حدود ‪۲۸‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امیدواریم نیمه دوم‬ ‫سال‪ ۹۸‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫موس��وی گفت‪ :‬راه اهن حومه ای تهران‪-‬پاکدش��ت به طول‬ ‫‪۱۳‬کیلومتر در نیمه دوم سال ‪ ۹۸‬تکمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات جابه جایی در مسیرهای ریلی حومه ای‬ ‫موس��وی همچنین در بیان جزئیاتی از میزان مسافر جابه جا‬ ‫ش��ده در خطوط حومه ای گوناگون‪ ،‬گفت‪ :‬با ایجاد یک میلیون‬ ‫و ‪ ۹۶۲‬ه��زار نفر صندلی در قطارهای حومه ای مس��یر تهران‪-‬‬ ‫قزوین روزانه ‪۱۶‬س��یر انجام و ساالنه ‪۹‬میلیون و ‪۵۹۳‬هزار نفر‬ ‫مسافر در این مسیر جابه جا می شود‪.‬‬ ‫مع��اون مس��افری راه اهن ادام��ه داد‪ :‬تعداد س��یر قطارهای‬ ‫حومه ای تهران‪-‬اسالم ش��هر‪-‬پرند از روزانه ‪۸‬س��یر به ‪۲۲‬س��یر‬ ‫افزای��ش پی��دا کرده و یک میلی��ون و ‪ ۱۲۹‬هزار نفر مس��افر را‬ ‫جابه جا می کند‪ .‬در این مس��یر ‪۳‬میلی��ون و ‪۱۸۸‬هزار صندلی‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫موسوی افزود‪ :‬میزان س��یر قطارهای حومه ای قم‪-‬جمکران‬ ‫از روزانه یک س��یر به ‪۱۰‬س��یر افزایش که ‪ ۵۹۵‬هزار مسافر را‬ ‫جابه جا می کند‪ .‬در مجموع یک میلیون و ‪ ۱۹۱‬هزار و ‪ ۳۶۰‬نفر‬ ‫صندلی برای این مسیر ظرفیت ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مسیر تهران‪-‬قرچک‪-‬پیشوا‪-‬گرمسار گفت‪ :‬با‬ ‫ایجاد ‪۲‬میلیون و ‪۴۵۲‬هزار نفر صندلی و انجام روزانه ‪۲۰‬س��یر‪،‬‬ ‫حدود یک میلیون نفر مس��افر حومه ای در این مس��یر جابه جا‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫معاون مس��افری راه اهن افزود‪ :‬در مسیر تهران‪-‬فیروزکوه نیز‬ ‫روزانه دو سیر قطار حومه ای وجود دارد که روزانه ‪۲۲۷‬هزار نفر‬ ‫مسافر را جابه جا می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قطارهایی که سودده نیستند!‬ ‫مدیری��ت و تامین ن��اوگان قطاره��ای حوم��ه ای برعهده‬ ‫ش��رکت های حمل ونقل ریل��ی بخش خصوصی اس��ت‪ .‬این‬ ‫بخش با وجود همه مش��کالتی ک��ه دارد باید زیان قطارهای‬ ‫حومه ای را هم تحم��ل کند‪ .‬زیانده بودن قطارهای حومه ای‬ ‫به دلی��ل پایین ب��ودن نرخ بلیت انها‪ ،‬مس��ئله ای اس��ت که‬ ‫هم دس��ت اندرکاران این بخش از ان انتق��اد می کنند و هم‬ ‫مس��ووالن دولتی از ان باخبرند‪ .‬ش��رکت راه اهن بارها اعالم‬ ‫ک��رده به دلیل حمایت از حمل ونقل ریلی حومه ای و با هدف‬ ‫توس��عه این ش��یوه‪ ،‬به این بخش یارانه اختصاص می دهد تا‬ ‫زیان این بخش جبران شود‪.‬‬ ‫میرحسن موس��وی‪ ،‬معاون مس��افری راه اهن در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬نرخ متوس��ط س��فرهای حومه ای که از مس��افر دریافت‬ ‫می ش��ود ‪۲۸۶۰‬توم��ان و یاران ه پرداختی راه اهن به مس��افران‬ ‫‪۱۷۶۳۸‬تومان است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کیفی��ت خدمات قطارهای حومه ای‬ ‫نسبت به سایر کشورهای جهان با توجه به استفاده از قطارهای‬ ‫ریل ب��اس و دو طبقه با عمر متوس��ط کمتر از ‪۵‬س��ال کم نظیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫برخ��ی معتقدند ع�لاوه بر اختصاص یاران��ه دولتی به بخش‬ ‫خصوص��ی برای جبران زی��ان قطارهای حوم��ه ای‪ ،‬دولت باید‬ ‫س��االنه مبلغی را به توس��عه ناوگان این بخش اختصاص دهد‪،‬‬ ‫همان گونه که در توسعه حمل ونقل عمومی در کالنشهرها سهم‬ ‫مش��خصی دارد و باید برای هر سال سهمی در افزایش ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی داشته باشد‪.‬‬ ‫به باور برخی فعاالن حمل ونقل ریلی‪ ،‬دولت برابر با پول بلیت‬ ‫مترو و اتوبوس هر مس��افر به ش��رکت های اتوبوس��رانی و مترو‬ ‫یاران��ه می دهد ام��ا حمل ونقل ریلی تاکن��ون از این حمایت ها‬ ‫بهره مند نشده و در کنار این مسئله‪ ،‬دستوری بودن بلیت نیز از‬ ‫ت قطارهای حومه ای کاسته است‪.‬‬ ‫جذابی ‬ ‫‹ ‹راه اندازی شرکت قطارهای حومه ای‬ ‫انطور که معاون مسافری شرکت راه اهن می گوید اساسنامه‬ ‫راه اندازی ش��رکت قطارهای حومه ای تصوی��ب و تقدیم هیات‬ ‫دولت شده است‪ .‬راه اندازی این شرکت‪ ،‬از تکالیف برنامه ششم‬ ‫توسعه است‪ .‬براساس قانون‪ ،‬شرکت قطارهای حومه ای پس از‬ ‫تدوین اساسنامه ان در وزارت راه وشهرسازی و شرکت راه اهن‬ ‫و تایید هیات دولت می تواند فعالیت خود را اغاز کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه براس��اس چش��م انداز توسعه راه اهن‪ ،‬میزان‬ ‫مس��افران قطارهای حومه ای تا س��ال‪ ۱۴۰۰‬باید به ‪۲۰‬میلیون‬ ‫مسافر در سال برسد‪ ،‬تعیین تکلیف شرکت قطارهای حومه ای و‬ ‫مشخص کردن روش مطلوبی برای اختصاص یارانه به قطارهای‬ ‫حومه ای و حمایت از فعاالن این حوزه ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطارهای ارزان سروقت‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن ویژگی های قطارهای حوم��ه ای در دنیا‪،‬‬ ‫برنامه حرکت انهاست‪ ،‬به این ترتیب که حرکت انها به از صبح‬ ‫ی به طور‬ ‫زود اغاز شده و تا ‪۱۲‬شب‪ ،‬با فواصل ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬دقیقه ا ‬ ‫مستمر ادامه دارد‪ .‬در ساعت های اوج و عادی‪ ،‬تعداد واگن های‬ ‫این قطارها تغییر می کند‪ ،‬بلیت ها نام مس��افر و شماره صندلی‬ ‫ندارند و حجم جابه جایی مس��افر در این قطارها بسیار باالست‬ ‫تا جایی که اثر ان روی کاهش ترافیک جاده ای ملموس باش��د‬ ‫و این بخش را اقتصادی تر و فضاهای تجاری را سوداورتر کند‪.‬‬ ‫تاخیر این قطارها باید به ش��دت کنترل شود زیرا سفرهایی که‬ ‫با این قطارها انجام می شود‪ ،‬بیشتر کاری است‪ .‬با توجه به این‬ ‫ویژگی ها به نظر می رسد شرکت قطارهای حومه ای پس از اغاز‬ ‫به کار‪ ،‬مس��ائل مهمی برای رس��یدگی و برنامه ریزی‪ ،‬پیش رو‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی فیس لیفت سانگ یانگ رودیوس‬ ‫سانگ یانگ در سال ‪2004‬میالدی به سبد محصوالت خود ام پی وی‬ ‫بزرگ��ی به ن��ام رودیوس را اضافه ک��رد که در تعداد بس��یار محدودی‬ ‫در کش��ورمان هم عرضه شد‪ .‬س��پس در نمایش��گاه ژنو ‪ ،2013‬نسل‬ ‫دوم رودی��وس رونمایی ش��د‪ .‬این نس��ل از رودی��وس در بریتانیا با نام‬ ‫توریس��مو و در زادگاه��ش کره جنوبی با نام کوراندو توریس��مو عرضه‬ ‫می ش��ود؛ اما صرف نظر از نام‪ ،‬حاال نسل دوم این ام پی وی بزرگ کره ای‬ ‫فیس لیفت میان دوره ای خود را تجربه کرده است‪ .‬در این فیس لیفت‪،‬‬ ‫نم��ای جلویی رودیوس مورد تجدیدنظر ق��رار گرفته که ان را به دیگر‬ ‫محصوالت س��انگ یانگ مانند نسل جدید مدل رکستون نزدیک کرده‬ ‫است‪ .‬در این قس��مت چراغ های جدیدی با دی الیت های‪ LED‬دیده‬ ‫می ش��ود درحالی که کاپوت‪ ،‬جلوپنجره و س��پر از نو طراحی ش��ده اند‬ ‫اما قس��مت های دیگر خودرو نس��بت به م��دل‪ 2015‬به طور تقریبی‬ ‫بدون تغییر باقیماند ه اس��ت‪ .‬غی��ر از تغییرات ظاهری‪ ،‬س��انگ یانگ‬ ‫ب��رای رودیوس جدید تجهیزات جدی��دی را هم ارائه کرده که ازجمله‬ ‫انه��ا می توان به رینگ های الیاژی ‪16‬اینچی‪ ،‬ریل های روی س��قف و‬ ‫سنس��ورهای پارک‪ ،‬چراغ ها و برف پاک کن ه��ای اتوماتیک‪ ،‬گرم کن‬ ‫صندلی های جلو‪ ،‬دوربین دید عقب و‪ ...‬اش��اره کرد‪ .‬البته بس��یاری از‬ ‫ای��ن تجهیزات فقط در تیپ های باال ارائه می ش��وند‪ .‬ع�لاوه بر این‪ ،‬به‬ ‫گفته س��انگ یانگ‪ ،‬سیس��تم اطالعاتی‪-‬س��رگرمی رودیوس نیز بروز‬ ‫ش��ده و هم اکنون از اندروید اتو و کارپلی پشتیبانی می کند‪ .‬رودیوس‬ ‫‪5/13‬متر طول داشته و فاصله محوری ان برابر با ‪3‬متر است که به گفته‬ ‫س��انگ یانگ می تواند تا ‪7‬بزرگس��ال را در ‪3‬ردیف صندلی حمل کند‪.‬‬ ‫همچنین درصورتی که تمامی صندلی ها باز باش��ند‪ ،‬ظرفیت صندوق‬ ‫بار خودرو برابر با ‪875‬لیتر است اما برای ارائه فضای بار بیشتر‪ ،‬می توان‬ ‫صندلی های ردیف س��وم را به طور کامل جمع کرد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که با خواباندن ردیف دوم صندلی ها نیز فضای بار بسیار بزرگی معادل‬ ‫‪3‬هزار و ‪ 146‬لیتر فراهم می شود‪.‬‬ ‫برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫‹‹چالش تولیدکنندگان با سفارش دهندگان!‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫تـوان ب‬ ‫بازار‬ ‫قطعه ساز‬ ‫ـاالی ایـرا‬ ‫ان داخل‬ ‫ی را رون‬ ‫ق دهیم‬ ‫ـواپـیمـا‬ ‫ت قطعات ه‬ ‫ن در سـاخ‬ ‫توان باالی ایران در س��اخت‬ ‫قطعات هواپیما‪ ،‬س��خنی است که‬ ‫همه دس��ت اندرکاران این صنعت چه در‬ ‫بخش دولت��ی و چه خصوص��ی ان را تایید‬ ‫می کنند‪ .‬ب��ا این ح��ال‪ ،‬برخی قطعه س��ازان از‬ ‫مشکالتی گالیه دارند که کار را برای استفاده بهینه‬ ‫از این ظرفیت‪ ،‬دشوار کرده است‪ .‬نبود تعامل الزم میان‬ ‫مصرف کنن��دگان قطعات و س��ازندگان انه��ا از مهم ترین‬ ‫مش��کالتی اس��ت ک��ه در کار تولیدکنندگان س��نگ اندازی‬ ‫می کن��د‪ .‬برخ��ی تولیدکنن��دگان می گویند با ص��رف انرژی و‬ ‫س��رمایه زیاد‪ ،‬قطعه مورد نظر مصرف کننده را برایش می س��ازند‬ ‫اما وقتی کار تمام و قطعه اماده می شود‪ ،‬مصرف کننده به بهانه های‬ ‫واهی از امضای قرارداد تولید سر بازمی زند و تولیدکننده متحمل زیان‬ ‫می شود‪ .‬این مسئله موجب شده با وجود توان باالی قطعه سازی‪ ،‬هنوز‬ ‫بازار قطعات هواپیما در کشور چندان گرم نباشد‪ ،‬ان هم در شرایطی که‬ ‫س��اخت و تولید هواپیما و بالگرد در داخل کشور‪ ،‬در برنامه ششم توسعه‬ ‫مورد تاکید قرار گرفته و پیش شرط رسیدن به این مرحله‪ ،‬استفاده بهینه‬ ‫از توان قطعه سازان داخلی است‪.‬‬ ‫س��اخت هواپیما و قطعات ان‪ ،‬یکی از مهم ترین دغدغه های مس��ئوالن و‬ ‫سیاس��ت گذاران صنعت هوانوردی کشورمان است‪ .‬با وجود انکه ایران هنوز‬ ‫برای س��اخت هواپیمای مس��افری راه درازی پی��ش رو دارد‪ ،‬در زمینه تولید‬ ‫قطع��ات این صنعت چه در بخش مس��افری و چه نظامی‪ ،‬به دس��تاوردهای‬ ‫خوبی رسیده است‪.‬‬ ‫علی عابدزاده‪ ،‬رییس س��ازمان هواپیمایی کشور می گوید با توجه به توانی‬ ‫که در صنعت قطعه س��ازی کشور وجود دارد می توانیم بسیاری از مشکالت‬ ‫صنعت هوایی کشور را برطرف کنیم و همه نیازهای شرکت های هواپیمایی‬ ‫در کشور قابل تولید است‪ .‬برپایی نخستین نمایشگاه «فرصت های طراحی‬ ‫و س��اخت قطع��ات صنعت هوان��وردی» در روزهای اغازی��ن ماه جاری‪،‬‬ ‫تاییدکننده س��خن رییس سازمان هواپیمایی اس��ت؛ نمایشگاهی که با‬ ‫هدف نمایش توان قطعه سازی ایرانیان در صنعت هوانوردی برگزار شد‬ ‫و فرصت مناس��بی برای اشنایی بیشتر فعاالن این صنعت با یکدیگر‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه کار خود را با انعقاد چن��د قرارداد مهم به پایان‬ ‫رس��اند‪ .‬یک ش��رکت تولیدکننده‪ ،‬ساخت الس��تیک هواپیما‬ ‫برای ش��رکت هواپیمایی اس��مان را برعهده گرفت و شرکت‬ ‫هواپیمایی ماهان نیز با یک ش��رکت س��ازنده‪ ،‬تفاهمنامه‬ ‫هم��کاری دانش بنیان در طراحی‪ ،‬س��اخت‪ ،‬ازمایش و‬ ‫تعمیر متعلقات و تجهیزات هوایی امضا کرد‪ .‬نگاهی‬ ‫به همین ‪۲‬قرارداد نش��ان می دهد همان طور که‬ ‫رییس سازمان هواپیمایی کشوری می گوید‬ ‫تولی��د داخل در صنعت هواپیما ظرفیت‬ ‫باالیی ب��رای تامین نیازهای داخلی‬ ‫دارد و قطعات هواپیما‪ ،‬بازاری‬ ‫اس��ت که ایران می تواند‬ ‫ب��رای رون��ق ان‬ ‫هرچند خبرها نشان می دهد نخستین نمایشگاه برپاشده در زمینه قطعات‬ ‫هوانوردی‪ ،‬هم ازس��وی شرکت های قطعه ساز و هم ازسوی نهادهای دولتی و‬ ‫خصوص��ی صنعت و حمل ونقل هوایی مورد توجه و اس��تقبال قرار گرفته اما‬ ‫برخی فعاالن صنعت هوایی کشور معتقدند در این زمینه به زیرساخت هایی‬ ‫مانند ایج��اد فرهنگ تعامل میان تولیدکنن��ده و مصرف کننده و اقدام هایی‬ ‫برای رونق بازار نیاز داریم‪.‬‬ ‫ایرج ابراهیمی‪ ،‬رییس پیشین اتحادیه صنایع هوافضا و یکی از فعاالن حوزه‬ ‫س��اخت تجهیزات هوانوردی در پاس��خ به خبرنگار ما با تاکید بر توانمندی‬ ‫باالی قطعه سازان داخلی در زمینه تولید انواع قطعه هواپیما و تامین نیازهای‬ ‫داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬توان س��اخت بیشتر قطعات در ایران وجود دارد اما سازندگان‬ ‫با برخی مشکالت ازسوی سفارش دهندگان روبه رو هستند‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی ادام��ه داد‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬امکان دارد یک ش��رکت حمل ونقل‬ ‫هوایی به یک ش��رکت س��ازنده اعالم کند محصولی را پسندیده و به ان نیاز‬ ‫دارد و شرکت سازنده نیز برای ساخت ان‪ ،‬اعالم امادگی کند اما تا زمانی که‬ ‫کار به مرحله قرارداد برس��د فشارها و سختی های زیادی به سازنده تحمیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬ممکن اس��ت پیش تر یک س��ازنده با تکیه بر ارتباطاتی که دارد و‬ ‫سفارش��ی که درباره او ش��ده‪ ،‬با انها قرارداد بس��ته و نتوانسته باشد به تعهد‬ ‫خود عمل کند و به همین دلیل به همه سازندگان بدبین باشد در حالی که‬ ‫هر شرکت س��ازنده‪ ،‬پیشینه خود را دارد و ش��رکت هایی که قطعه سفارش‬ ‫می دهند می توانند درباره پیش��ینه‪ ،‬عملکرد و توان فنی س��ازندگان تحقیق‬ ‫کنند‪ ،‬تولیدات ش��رکت را ببیند یا از مش��تری های پیشین سوال کنند‪ .‬این‬ ‫سختگیری ها در حالی است که شرکت های سازنده‪ ،‬تاییدیه استاندارد دارند‬ ‫و حاضرند درباره عمل به قرارداد‪ ،‬تضمین بدهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گاهی ش��رکت س��ازنده با پ��ول‪ ،‬دانش‪ ،‬نیروی انس��انی خود و‬ ‫صرف زمان زیاد‪ ،‬قطعه را می س��ازد اما شرکتی که به ان قطعه اظهار تمایل‬ ‫ک��رده بود‪ ۵۴،‬هزینه کار را نمی دهد و به بهانه های گوناگون از انعقاد قرارداد‬ ‫خودداری می کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت هوانوردی معتقد اس��ت برای حل مشکالتی از این دست‬ ‫بای��د نهادهایی مانند معاونت علمی ریاس��ت جمهوری وارد عمل ش��ده و به‬ ‫شرکت های قطعه ساز یاری رسانند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینکه در ای��ران در زمینه توان س��اخت قطعات هواپیما‬ ‫مش��کلی نداریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هم در حوزه نظامی و هم در حوزه مسافری توان‬ ‫س��اخت وج��ود دارد‪ ،‬البته طراحی و تاییدیه اس��تاندارد قطعه های نظامی و‬ ‫غیرنظام��ی ب��ا هم تفاوت دارد‪ .‬در این زمینه توانای��ی و ظرفیت داریم‪ ،‬اما با‬ ‫توجه به مش��کالت موجود به نظر می رسد اراده الزم برای رونق تولید و بازار‬ ‫قطعات وجود ندارد‪.‬‬ ‫ابراهیمی با تاکید بر اینکه برای کاهش مش��کالت قطعه س��ازی در صنعت‬ ‫هوانوردی باید درک دوجانبه و همکاری متقابل بین ش��رکت های قطعه ساز‬ ‫و ش��رکت های مصرف کننده قطعات وجود داش��ته باش��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬نباید‬ ‫ش��رکت ها و نهادهای مصرف کننده قطعات‪ ،‬از قطعه ساز انتظار داشته باشند‬ ‫قطع��ه مورد نظر انها را بس��ازد؛ بدون اینکه خیالش بابت س��فارش گرفتن‬ ‫اسوده باشد زیرا شرکت قطعه ساز باید وقت‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬مواد اولیه و دانش‬ ‫فنی خود را به کار گیرد تا قطعه را به مرحله تولید برس��اند و این نگرانی را‬ ‫داشته باشد که وقتی کار اماده شد ممکن است سفارش دهنده‪ ،‬بهانه بیاورد‬ ‫و سفارش تولید ندهد و کار‪ ،‬روی دست سازنده بماند‪ .‬البته اگر قرارداد بسته‬ ‫شود و پیش پرداخت بدهند کار بهتر و با خیال اسوده تر پیش می رود اما در‬ ‫بسیاری موارد‪ ،‬کار به انجا نمی رسد‪.‬‬ ‫این فعال س��اخت تجهیزات هوانوردی معتقد اس��ت نمایشگاه هایی مانند‬ ‫«فرصت های طراحی و ساخت قطعات صنعت هواپیمایی» فرصت هایی مهم‬ ‫و طالیی برای صنعت اس��ت اما به ش��رط اینکه به مرحله محصول و قرارداد‬ ‫برس��د اما اگر نمایش��گاه به حال خود رها ش��ود‪ ،‬در عمل خروجی مطلوبی‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازسنجی‬ ‫برای تولید به صرفه‬ ‫اگرچ��ه ب��ه گفت��ه رییس‬ ‫س��ازمان هواپیمایی‪ ،‬ای��ران توان‬ ‫باالی��ی در تولید قطع��ات هواپیما دارد‬ ‫اما معاون استاندارد پرواز این سازمان معتقد‬ ‫اس��ت نباید ب��رای قطعاتی ک��ه در داخل نیاز‬ ‫نداریم‪ ،‬هزینه کنیم‪.‬‬ ‫مجید حس��نلو در نخستین نمایش��گاه «فرصت های‬ ‫طراحی و س��اخت قطعات صنعت هوان��وردی» در جمع‬ ‫خبرن��گاران گفت‪ :‬امکان س��اخت و طراح��ی برخی قطعات‬ ‫هواپیما در ایران وجود دارد اما ممکن اس��ت بازار داخل به ان‬ ‫احس��اس نیاز نکند به همی��ن دلیل نیازی به هزین��ه زیاد برای‬ ‫طراحی و ساخت این قطعات در کشور نیست‪.‬‬ ‫معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی با تاکید بر اینکه سازمان‬ ‫هواپیمای��ی در رون��د مراحل طراحی و س��اخت قطع��ات هواپیما به‬ ‫تولیدکنندگان کمک می کند‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت های هواپیمایی و ش��رکت‬ ‫فرودگاه ها همواره براساس براورد اینکه چه میزان امکان ساخت قطعه در‬ ‫کشور وجود دارد نیازسنجی می کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر بیش��تر قطعات تولید شده هواپیما در‬ ‫ایران قطعاتی است که بازار انها در کشور وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قصد داریم‬ ‫کار را جلوتر ببریم و قطعات غیرمصرفی هم تولید کنیم که در نهایت باعث‬ ‫می ش��ود هم تولید بیشتر شود و هم وابستگی ما به کشورهای دیگر کاهش‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫حسنلو تاکید کرد‪ :‬ساخت قطعات هواپیما در ایران به دالیل گوناگون برای‬ ‫ش��رکت های سازنده قطعات هواپیما توجیه اقتصادی دارد‪ .‬حتی اگر شرکتی‬ ‫بتوان��د فقط ‪۱۰‬قطع��ه تولید کند به دلیل گرانی قطعات توجیه س��اخت در‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬سازندگان قطعات هواپیما به سمت ساخت قطعاتی می روند‬ ‫ک��ه بازار مصرفی باالیی دارد و امکان تامین ان از خارج از کش��ور فراهم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش به سوی ساخت هواپیما‬ ‫ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که از خارج کشور تامین‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تکلیفی اس��ت که ماده‪ ۵۳‬برنامه شش��م توسعه بر دوش‬ ‫مس��ئوالن و تصمیم گیران صنعت هوانوردی کش��ورمان گذاشته‬ ‫اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫س��ازندگان قطعات و تجهی��زات هوانوردی‪ ،‬ض��روری به نظر‬ ‫می رس��د‪ .‬در همین زمینه اردیبهشت امسال شاهد امضای‬ ‫توافقنامه توس��عه همکاری علمی و فناوری بین شرکت‬ ‫فرودگاه ه��ا و ناوب��ری هوایی ای��ران و معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاس��ت جمهوری بودی��م‪ .‬در چارچوب‬ ‫ای��ن توافقنامه قرار ش��د فرصتی وی��ژه برای‬ ‫دانش پژوه��ان و صنعتگران نخبه کش��ور‬ ‫برای تامین نیازه��ای این صنعت در‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف از جمل��ه‬ ‫ساخت قطعات و تجهیزات‬ ‫هوان��وردی فراه��م‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫قیمت و مشخصات مزدا ‪ CX-5‬مدل ‪2019‬‬ ‫مزدا ‪ CX-5‬مدل ‪ 2019‬از ‪ 31‬اگوس��ت س��ال ج��اری وارد بازار‬ ‫خودرویی بریتانیا می ش��ود و از قوای محرکه بهبودیافته و تجهیزات‬ ‫ایمنی بیش��تری سود می برد‪ .‬برای نخستین بار مشتریان این خودرو‬ ‫ق��ادر خواهند بود تا گیربکس اتوماتیک را برای مدل های بنزینی هم‬ ‫انتخاب کنند‪ CX-5 .‬پرفروش ترین خودرو مزدا در بازار بریتانیا بوده‬ ‫و از زمان عرضه دومین نس��ل این خودرو در سال پیش به خانه ‪3‬هزار‬ ‫و ‪ 612‬نف��ر راه یافته اس��ت‪ .‬از نظر بازاره��ای جهانی‪ CX-5 ،‬حدود‬ ‫‪25‬درصد فروش این خودروساز ژاپنی را تشکیل می دهد‪ .‬نسخه های‬ ‫بنزینی پایه این کراس اوور از پیش��رانه ‪2‬لیتری اس��کای اکتیو جی با‬ ‫قدرت ‪162‬اس��ب بخار اس��تفاده کرده و به صورت دیفرانس��یل جلو‬ ‫عرضه می شوند‪ .‬این اولین باری است که ‪ CX-5‬بنزینی با گیربکس‬ ‫‪6‬سرعته اتوماتیک در دسترس است‪ .‬البته دوستداران گیربکس های‬ ‫دس��تی همچنان گزینه ‪6‬س��رعته دس��تی را پیش روی خود دارند‪.‬‬ ‫مدل ه��ای دیزلی نیز از پیش��رانه ‪2/2‬لیتری اس��کای اکتیو دی بهره‬ ‫می برند‪ .‬این پیش��رانه قدرت ‪ 148‬یا ‪181‬اس��ب بخاری دارد‪ .‬مزدا با‬ ‫اصالح محفظه احتراق‪ ،‬انژکتورهای جدید‪ ،‬توربوشارژر دو مرحله ای‬ ‫بازنگری شده و سیستم کاهش کاتالیتیک انتخابی پیشرانه دیزلی را‬ ‫به روز کرده اس��ت‪ .‬نسخه قوی تر ‪181‬اسب بخاری در مقایسه با مدل‬ ‫پیشین ‪9‬اسب بخار قدرت بیشتری دارد‪ .‬این امر به لطف توربو دارای‬ ‫ژئومتری متغیر جدیدی است که باعث می شود فشار توربو از دورهای‬ ‫میانی باالتر شود‪ .‬همچنین نسبت تراکم این پیشرانه باالتر است‪ .‬تنها‬ ‫تغییر طراحی مدل س��ال‪ 2019‬این خودرو اضافه ش��دن رینگ های‬ ‫‪19‬اینچی جدید به تریم اس��پرت اس��ت‪ .‬تجهیزات اس��تاندارد این‬ ‫خودرو چشمگیر بوده و هم ه مدل ها به صورت استاندارد از چراغ های‬ ‫جلوی ‪ ،LED‬اینه های جانبی تاش��وی برقی‪ ،‬سیستم تهویه مطبوع‬ ‫دو ناحیه ای‪ ،‬رادیوی ‪ DAB‬و صفحه نمایش ‪ 7‬اینچی رنگی با ناوبری‬ ‫یکپارچه سود می برند‪.‬‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل جاده ای‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫راز سرخوردن خودروها در جاده چالوس!‬ ‫اسمان اسیابانی‬ ‫خودروها و موتورسیکلت ها به قسمت های خاصی‬ ‫از جاده چالوس که می رسند سر می خورند‪ ،‬به چپ‬ ‫و راس��ت می پیچند و اگر ش��انس بیاورند و واژگون‬ ‫نش��وند‪ ،‬با وسایل نقلیه دیگر یا سطح جاده برخورد‬ ‫می کنند‪ .‬خبری از باد و باران نیس��ت‪ .‬همه چیز در‬ ‫ی��ک اب و هوای معمولی اتف��اق می افتد و همین‪،‬‬ ‫ابهام ماجرا را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫شاید شما هم نخستین بار که ویدئوی منتشر شده‬ ‫در فض��ای مج��ازی درباره س��رخوردن خودروها و‬ ‫موتورس��یکلت ها در جاده چال��وس را دیدید تصور‬ ‫کردید س��اختگی اس��ت یا به هر ح��ال ‪ ،‬کلکی در‬ ‫کار اس��ت؛ اما بد نیس��ت بدانید هم��ه چیز ان قدر‬ ‫واقعی اس��ت که پلیس را هم به واکنش وادار کرده‬ ‫است! رییس پلیس استان البرز از شایعه ای قدیمی‬ ‫درباره علت س��رخوردن خودروها و موتورسیکلت ها‬ ‫در جاده چالوس س��خن می گوید که بسیار عجیب‬ ‫و قابل تامل اس��ت! گویا این ش��ایعه وجود دارد که‬ ‫یدک کش های مس��تقر در جاده چال��وس گازوئیل‬ ‫را ب��ه طور عم�� د در جاده می ریزند ت��ا خودروها و‬ ‫موتورسیکلت ها س��ر بخورند‪ ،‬تصادف کنند و کار و‬ ‫بار انها سکه شود!‬ ‫چه کسی در جاده چالوس گازوئیل می ریزد؟!‬ ‫س��رهنگ رضا گودرزی ‪ ،‬رییس پلیس راه استان‬ ‫البرز به ایس��نا گفت‪ :‬بحث گازوئیل ریختن به طور‬ ‫عمدی در محور کرج‪-‬چالوس ‪ ۲۰‬سال است دهان‬ ‫ب��ه دهان می چرخد اما تاکن��ون این موضوع اثبات‬ ‫نش��ده و هیچ ش��خصی در حال این کار مش��اهده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫او اضاف��ه کرد‪ :‬تا زمانی ک��ه مدرکی دال بر اینکه‬ ‫صاحبان یدک کش ها اق��دام به ریختن گازوئیل در‬ ‫ج��اده چالوس می کنند‪ ،‬نمی ت��وان انها را محکوم‬ ‫کرد زیرا تعداد زیادی از انها افرادی شریف هستند‬ ‫که سالیان سال است با کمک به مردم روزی حالل‬ ‫سرسفره می برند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راه اس��تان البرز با بیان اینکه س��ر‬ ‫خ��وردن خودروها در ای��ن ج��اده می تواند دالیل‬ ‫متعددی داشته باشد که یکی از انها صخره ای بودن‬ ‫این محور است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خاکی که از صخره های‬ ‫اطراف این محور روی اس��فالت می نش��یند‪ ،‬مانند‬ ‫خاک مناطق کویری اس��ت و با بارش کمی باران یا‬ ‫نشستن کمی شبنم لیز می شود و همین‪ ،‬احتمال‬ ‫سرخوردن خودروها را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اگرچه س��ازمان راهداری برای حل‬ ‫این مش��کل‪ ،‬اقدام به پاشیدن ترکیب نمک و شن‬ ‫در نقطه های سانحه خیز این محور کرده است ولی‬ ‫همچنان زمین لغزنده است‪.‬‬ ‫گ��ودرزی تردد خودروهای س��نگین با س��وخت‬ ‫گازوئی��ل را از دیگر دالیل احتمال��ی لغزنده بودن‬ ‫ج��اده چال��وس دانس��ت و گف��ت‪ :‬عالوه ب��ر این‪،‬‬ ‫تانکرهای حمل س��وخت در این محور تردد دارند‬ ‫که احتمال نش��ت س��وخت انها از مخزن به دلیل‬ ‫تردد در پیچ های تند وجود دارد‪.‬‬ ‫او تص��ادف خودروه��ا در این مح��ور را از دیگر‬ ‫عوامل احتمالی ریختن گازوئیل روی زمین دانست‬ ‫و افزود ‪ :‬اگرچه پس از هر تصادف نیروهای راهداری‬ ‫جاده را تمیز می کنند اما چون گازوئیل چرب است‪،‬‬ ‫احتمال دارد در برخی موارد به خوبی پاک نشود و‬ ‫زمین لغزنده باقی بماند‪.‬‬ ‫رییس پلیس راه استان البرز تاکید کرد‪ :‬موضوع‬ ‫ریختن گازوئیل در محور چالوس در دست بررسی‬ ‫اس��ت و در ص��ورت اثبات این ادعا‪ ،‬ب��ا عامالن ان‬ ‫به ش��دت برخ��ورد می ش��ود و درب��اره متخلف��ان‬ ‫هیچ گونه چشم پوشی نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شایعه ای که رد نمی شود‬ ‫ویدئوی منتشر شده درباره سرخوردن خودروها و‬ ‫موتورسیکلت ها در جاده چالوس ان قدر واقعی است‬ ‫ک��ه هیچ کس احتمال ریختن عم��دی گازوئیل در‬ ‫جاده را با قاطعیت رد نمی کند‪ .‬همین واقعی بودن‬ ‫باعث ش��ده مدیرکل راهداری اداره کل راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای البرز بگوید‪ :‬با قطعیت نمی توان‬ ‫درباره علت لغزندگی برخ��ی نقاط در محور کرج‪-‬‬ ‫چالوس نظر داد‪.‬‬ ‫عب��اس صفری با بی��ان اینک��ه علت یابی لغزش‬ ‫خودروها در برخی نقاط جاده چالوس کار ساده ای‬ ‫نیس��ت‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬نه به طور قطعی می توان‬ ‫گفت علت لغزش خودروه��ا در این محور‪ ،‬ریختن‬ ‫گازوئیل اس��ت و نه جنس اسفالت زیرا بدون شک‬ ‫در این امر عوام��ل دیگری نیز‬ ‫دخیل هستند‪.‬‬ ‫مدی��رکل راه��داری اداره کل‬ ‫راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای‬ ‫البرز ادامه داد‪ :‬بدون ش��ک سرعت‬ ‫راننده‪ ،‬نوع خودرو‪ ،‬شرایط جوی در‬ ‫زمان وقوع حوادث و بسیاری عوامل‬ ‫دیگر را باید در بررسی این موضوع در‬ ‫نظر گرفت‪.‬‬ ‫صفری ب��ا تاکی��د بر اینک��ه وظیفه‬ ‫راهداری‪ ،‬ایمن س��ازی نقاط حادثه خیز‬ ‫در محورهای مواصالتی اس��تان اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬هنوز هی��چ گزارش مس��تندی از‬ ‫پلیس راه مبنی بر اینکه در نقاطی از محور‬ ‫کرج‪-‬چالوس لغزندگی وجود دارد به دست‬ ‫ما نرسیده است‪.‬‬ ‫او ی��اداوری ک��رد‪ :‬باید گزارش مس��تندی‬ ‫درباره تعداد تصادف ه��ا‪ ،‬نقاط پرحادثه‪ ،‬تعداد‬ ‫خودروهایی که دچار لغزندگی شده اند‪ ،‬شرایط‬ ‫جوی در زم��ان وقوع حوادث و س��ایر جزئیات‬ ‫از س��وی پلیس راه ارس��ال ش��ود تا بتوان به طور‬ ‫کارشناسی در این باره نظر داد و تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫صف��ری معتق��د اس��ت موضوع ریخت��ن عمدی‬ ‫گازوئیل در جاده چالوس به اس��تناد یکی دو فایل‬ ‫تصویری قابل تایید نیس��ت و باید مس��ئله با دقت‬ ‫بیشتری بررسی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا یدک کش ها متهم هستند؟‬ ‫اگرچه بنا بر ادعای مسئوالن پلیس راه و راهداری‬ ‫استان البرز‪ ،‬سرخوردن خودرو و موتورسیکلت ها در‬ ‫جاده چالوس می تواند دالیل مختلفی داش��ته باشد‬ ‫ام��ا اینکه چرا در این میان‪ ،‬ش��ایعه ریختن عمدی‬ ‫گازوئیل از سوی یدک کش های فعال در این مسیر‬ ‫دهان به دهان می چرخد‪ ،‬جای تامل دارد و توضیح‬ ‫معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری استان البرز‬ ‫در این زمینه شنیدنی است‪.‬‬ ‫منص��ور کیایی با بیان اینکه برخی اختالف نظرها‬ ‫میان افرادی که در جاده چالوس فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫مس��ائل و ابهام هایی ایجاد کرده است‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در چالوس حدود ‪ ۴۰‬یدک کش فعال هس��تند که‬ ‫به شکل مس��تقل کار می کنند و حاضر نیستند به‬ ‫طور رسمی با شرکت های فعال در این حوزه قرارداد‬ ‫بس��ته و از طرف انها به مناطق اعزام شوند‪ .‬همین‬ ‫مسئله این ابهام را به وجود اورده که شاید اختالف‬ ‫میان این گروه ها موجب خرابکاری شود‪.‬‬ ‫کیایی افزود‪ :‬این موضوع را رد نمی کنیم اما باید‬ ‫به طور دقیق بررسی شده و در صورتی که مجرم یا‬ ‫متهمی وجود داشته باشد‪ ،‬بررسی های الزم در این‬ ‫زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واکنش دادستان عمومی البرز‬ ‫در می��ان ای��ن همه تردی��د از س��وی نهادهای‬ ‫دس��ت اندرکار در ترافیک جاده چالوس‪ ،‬دادس��تان‬ ‫عمومی و انقالب مرکز استان البرز تنها نهادی است‬ ‫که شایعه ریختن عمدی گازوئیل در این محور را با‬ ‫قاطعیت رد می کند‪.‬‬ ‫حاج��ی رضا ش��اکرمی به ایرنا گف��ت‪ :‬در فضای‬ ‫مجازی ش��ایعه ای مبنی بر ریختن گازوئیل از سوی‬ ‫خودروهای یدک کش در جاده چالوس پخش شده‬ ‫که با کارشناس��ی های انجام ش��ده به طور کامل رد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬در هفته های گذش��ته معاون‬ ‫دادس��تانی‪ ،‬قاض��ی و یک تی��م با هدف بررس��ی‬ ‫همه جانب��ه این موضوع ب��ه منطقه اعزام ش��ده و‬ ‫بررس��ی های الزم را انجام داده اما دلیلی مستند بر‬ ‫ریزش گازوئیل در سطح محور مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫البت��ه ان ط��ور که ش��اکرمی می گوی��د ‪ ،‬ریختن‬ ‫عمدی گازوئیل در جاده چالوس یک بار در س��ال‬ ‫‪ ۸۶‬اتفاق افتاده و با ان برخورد شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫شاسی بلندها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نظر امریکایی ها درباره خودروهای چینی‬ ‫دی��ر یا زود خودروه��ای چینی وارد بازار امریکا خواهند ش��د و‬ ‫ال مطمئن هستیم که انها به خوبی‬ ‫زمانی که این اتفاق رخ دهد کام ‬ ‫دیگر خودروهای حاضر در بازار خواهند بو د اما تا ان زمان باید به‬ ‫چین س��فر کنیم و خودروهای چینی را محک بزنیم‪ .‬خوشبختانه‬ ‫قب�لا این کار را انجام داده ایم‪ .‬در ه��ر حال‪ ،‬زمانی که خودروهای‬ ‫ل از ش��نیدن اینکه هم ه‬ ‫چین��ی در امریکا حض��ور یابند به احتما ‬ ‫مش��تریان این خودروها را دوست ندارند س��ورپرایز خواهند شد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم دقیق تر باش��یم باید گفت فقط حدود یک س��وم (‪۳۵‬‬ ‫درصد) مصرف کنندگان امریکای��ی خرید خودر و چینی را در نظر‬ ‫نخواهند گرفت‪ .‬این را نظرس��نجی اتو لیست نشان می دهد‪ .‬نتایج‬ ‫این مطالعه همچنین می گوید ‪ ۲۸‬درصد ‪ ۱۵۶۵‬نفر شرکت کننده‬ ‫در این نظرسنجی خرید خودر و چینی را در نظر خواهند گرفت در‬ ‫حالی که ‪ ۳۷‬درصد باقی مانده در این باره مطمئن نیستند‪.‬‬ ‫زمانی که از افراد درباره دالیل نخریدن خودرویی چینی پرسیده‬ ‫شده انها مواردی همچون قابلیت اطمینان (‪ ۲۴‬درصد)‪ ،‬ایمنی (‪۲۱‬‬ ‫درصد) و نبود ش��بکه نمایندگی وس��یع و س��رویس (‪ ۱۵‬درصد)‬ ‫را بی��ان کرد ن��د‪ .‬به طور طبیعی مالکان خودروه��ای کره ای اقبال‬ ‫خودرو چینی نش��ان خواهند داد در حالی که‬ ‫ ‬ ‫بیش��تری به خرید‬ ‫مالکان خودروهای امریکایی کمتری��ن میزان احتمال برای خرید‬ ‫خودر و چینی را دارند‪.‬‬ ‫از میان افرادی که مالک یک خودرو با برند اروپایی هس��تند ‪۲۹‬‬ ‫درصد گفته اند با خرید خودر و چینی مش��کلی نداش��ته در حالی‬ ‫ ک��ه ‪ ۳۴‬درصد افراد در این باره مطمئن نیس��تند‪ ۳۷ .‬درصد افراد‬ ‫هم پاس��خ منفی ب��ه خرید خودر و چینی داده ان��د؛ اما چه دالیلی‬ ‫باعث می شود افراد به خرید خودر و چینی تمایل نشان دهند؟ ‪۴0‬‬ ‫درصد افراد نرخ کمتر را مهم ترین دلیل دانسته اند و پس از ان نیز‬ ‫فناوری (‪ ۱۸‬درصد) و ایمنی (‪ ۱۵‬درصد) قرار دارند‪.‬‬ ‫بهترین شاسی بلندهای لوکس با نرخ زیر ‪ ۳۲0‬میلیون تومان‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫در چن��د ماه گذش��ته ب��ا باال رفتن ن��رخ ارز و کاه��ش ارزش پول‬ ‫ملی و همچنین بس��ته شدن موقتی س��ایت ثبت سفارش و افزایش‬ ‫تعرفه ه��ای واردات‪ ،‬خودروهای واردات��ی غوغایی به پا کردند و نرخ‬ ‫انها سر به فلک کشید‪ .‬هم اکنون نرخ هیوندای سانتافه از نیم میلیارد‬ ‫تومان عبور کرده در حالی که س��انتافه یک شاسی بلند سطح میانی‬ ‫معمولی در بازارهای جهانی است‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن این موضوع فهرس��تی از ‪ ۱۲‬شاسی بلند لوکس را‬ ‫گرداوری کرده ایم که نرخ پایه انها حدود ‪ ۳۵‬هزار دالر است‪ .‬اگرچه‬ ‫نرخ این خودروها با س��فارش تجهیزات جانب��ی افزایش می یابد اما‬ ‫می خواهی��م ببینیم بدون رد ش��دن از مرز قیمت��ی ‪ ۴0‬هزار دالر (با‬ ‫در نظ��ر گرفتن دال ر ‪ ۸‬هزار تومانی به نرخ حدود ‪ ۳۲0‬میلیون تومان‬ ‫می رسیم) چه شاسی بلندهای لوکسی را می توان خریداری کرد؛ اما‬ ‫با نزدیک شدن به این مرز قیمتی پرسش های جالبی ایجاد می شود‪:‬‬ ‫ایا باید سیس��تم چهار چرخ محرک را انتخاب کرد یا اینکه سیس��تم‬ ‫صوتی را ارتقا داد؟ سیستم ناوبری یا صندلی های چرمی؟ اپل کارپلی‬ ‫ارزش خرج کردن پول بیش��تر را دارد؟ همین پرسش ها و مقایسه ها‬ ‫است که کالس شاسی بلندها را رقابتی و جالب نگه می دارد‪.‬‬ ‫هم ه چیز به فضای کابین‪ ،‬تجهیزات و البته عالیق شخصی بستگی‬ ‫دارد‪ .‬ما برخی از محبوب ترین تریم ها و پکیج را برای مقایسه انتخاب‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹اکورا ‪۲0۱۹ RDX‬‬ ‫با ن��رخ پایه ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۲۹۵‬دالری این خودرو برای س��ال ‪۲0۱۹‬‬ ‫ نونوار شده است‪ .‬سیس��تم های ایمنی کامل ب ه صورت استاندارد در‬ ‫‪ RDX‬وج��ود داش��ته و از دیگر تجهیزات می ت��وان به صندلی های‬ ‫گرم ش��ونده‪ ،‬م��ون روف پانورامی��ک و اپل کارپلی اش��اره کرد‪ .‬یک‬ ‫پیش��رانه ‪ ۴‬سیلندر ‪ ۲‬لیتری توربوی جدید با قدرت ‪ ۲۷۲‬اسب بخار‬ ‫چرخ های جلو را به حرکت درمی اورد‪ .‬سیس��تم ناوبری یا چهار چرخ‬ ‫محرک می خواهید؟ هر دو اپش��ن باعث می شوند نرخ خودرو از مرز‬ ‫‪ ۳۲0‬میلیون تومان رد شود‪.‬‬ ‫نقاط قوت‪ :‬پیشرانه پرقدرت‪ ،‬ایمنی درجه یک‪ ،‬توانایی هات اسپات‬ ‫موبایل استاندارد‪.‬‬ ‫نق��اط ضعف‪ :‬رد ش��دن نرخ خودرو از مرز ‪ ۴0‬ه��زار دالر به دلیل‬ ‫سفارش سیستم ناوبری یا چهار چرخ محرک‪.‬‬ ‫نظر موتورترند درباره این خودرو‪ :‬با توجه به روی گردانی مشتریان‬ ‫از س��دان های اسپرت و توجه بیش��تر به شاسی بلندها‪ ،‬اکورا ‪RDX‬‬ ‫جدید از این مزیت نهایت س��ود را می برد‪ .‬نتیجه نخس��تین بررسی‬ ‫فنی ما این بوده اس��ت‪« :‬خریداران ‪ RDX‬پاس��خ تیز حالت اسپرت‬ ‫این خودرو را س��تایش خواهند کرد‪ .‬این خ��ودرو در جاده با رضایت‬ ‫فنی و اطمینان خاطر باالیی می تازد‪ .‬سیس��تم اطالعات س��رگرمی‬ ‫ی در حد‬ ‫اندرویدی این خودرو دارای صفحه نمایش با سفارشی س��از ‬ ‫یک اسمارت فون است‪».‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪۳Q ۲0۱۸‬‬ ‫با نرخ پایه ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۸۷۵‬دالر که یکی از کمترین قیمت ها در این‬ ‫فهرست است فضای زیادی برای اضافه کردن اپشن ها به ائودی ‪۳Q‬‬ ‫وجود دارد‪ .‬سیستم ناوبری نرخ ‪ ۲۱00‬دالری داشته و برای سیستم‬ ‫صوتی ‪ Bose‬باید ‪ ۸۵0‬دالر بپردازید اما اپل کارپلی و اندروید اتو در‬ ‫کل در دسترس نیستند‪ .‬با ‪ ۲۱00‬دالر نیز صاحب سیستم چهار چرخ‬ ‫محرک کواترو خواهید شد‪.‬‬ ‫نقاط قوت‪ :‬سیس��تم های چهار چرخ محرک و ناوبری یک اپش��ن‬ ‫مستقل مناسب هستند‪.‬‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬فناوری و قوای محرکه از مد افتاده‪ ،‬کابین تنگ‪.‬‬ ‫نظ��ر موتورترند درب��اره این خودرو‪ :‬ائودی ‪ ۳Q‬در س��ال ‪۲0۱۵‬‬ ‫معرفی شده و چند روز قبل نسل جدید ان برای سال ‪ ۲0۱۹‬رونمایی‬ ‫عزیز چند میلیون تومانی‬ ‫ش��د‪ .‬در نخستین بررسی متوجه شدیم این خودرو اگرچه ارگونومی‬ ‫بی نقص��ی دارد اما کابین کمی از مد افتاده اس��ت‪ .‬این خودرو از نظر‬ ‫ق��درت‪ ،‬ب��ازده و دینامیک رانندگی هم س��ن باالی خود را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ا م و ‪۲0۱۹ X ۱‬‬ ‫اگر خواهان یک شاسی بلند لوکس استخوان دار هستید ب ام و ‪X۱‬‬ ‫ب��ا نرخ پایه ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۸۹۵‬دالر را انتخ��اب کنید که از صندلی های‬ ‫برق��ی و چرمی با تنظیم در ‪ ۸‬جهت‪ ،‬سیس��تم صوت��ی با ‪ ۷‬بلندگو‪،‬‬ ‫رینگ های ‪ ۱۸‬اینچی و سیس��تم تهویه مطبوع خودکار سود می برد‪.‬‬ ‫پکیج الکچری کابین این خودرو نرخ ‪ ۱۵۵0‬دالری داش��ته و شامل‬ ‫پوشش چرم بیشتر و عناصر تزئینی جدید است‪ .‬از جمله اپشن های‬ ‫برجس��ته این خودرو می توان به سیس��تم صوتی هارمن کاردون با‬ ‫‪ ۱۲‬بلندگ��و (‪ ۸۷۵‬دالر)‪ ،‬ارتباط اپل کارپلی (‪ ۳00‬دالر) و سیس��تم‬ ‫ناوبری (‪ ۹۵0‬دالر) اش��اره کرد‪ .‬سیس��تم چهار چرخ محرک نیز با ‪۲‬‬ ‫هزار دالر در دسترس است‪.‬‬ ‫نقاط قوت‪ :‬بس��ته ایمنی اپشنال وس��یع‪ ،‬اپشن های جداگانه که‬ ‫باعث پایین نگه داشته شدن نرخ می شوند‪.‬‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬کابین کم تجهیزات در نس��خه های پایه‪ ،‬درخواس��ت‬ ‫پول بیشتر برای اپل کارپلی‪.‬‬ ‫‪ X‬دیفرانس��یل جلو از فلسفه‬ ‫نظر موتورترند درباره این خودرو‪ ۱ :‬‬ ‫دیفرانس��یل عقب ب ام و فاصله زیادی گرفته است‪ .‬شاید برخی افراد‬ ‫این خودرو را به دلیل پلتفرم مش��ترک با مینی زیر سوال ببرند اما در‬ ‫نخستین تست دیدیم که قوای محرکه خاص ب ام و نرم و خطی بوده‬ ‫و یک��ی از نقاط قوت این خودرو هس��تند‪ .‬در واق��ع‪ ،‬بهترین موضوع‬ ‫درب��اره‪ X ۱‬به قوای محرکه ان مربوط می ش��ود‪ X۱ .‬به عنوان یک‬ ‫کراس اوور لوکس پایه بهترین عملکرد را ارائه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیوک انویژن ‪۲0۱۹‬‬ ‫ش��اید انویژن با ن��رخ ‪ ۳۲‬هزار و‪ ۹۹0‬کمترین ن��رخ پایه را در این‬ ‫فهرس��ت داشته باشد اما ب ه صورت اس��تاندارد با صندلی های جلو و‬ ‫اینه های برقی‪ ،‬اپل کارپلی و اندروید اتو‪ ،‬استارت ریموتی و در پشتی‬ ‫برقی عرضه می ش��ود‪ .‬ش��ما می توانید مدل ‪ Essence‬را با سیستم‬ ‫چهار چرخ محرک و صندلی های چرمی بخرید‪ .‬این نس��خه ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۴0‬دالر نرخ داش��ته و البته ‪ ۴۹۵‬دالر هم می توانید برای سیستم‬ ‫ناوبری کنار بگذارید‪.‬‬ ‫نقاط قوت‪ :‬تجهیزات زیادی در مقایس��ه با مبلغ پرداختی‪ ،‬فضای‬ ‫پای مناسب در صندلی عقب‪.‬‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬سیس��تم چهار چرخ محرک در مدل های پایه عرضه‬ ‫نمی شود‪ ،‬سیس��تم های ایمنی پیش��رفته تنها در تریم های فول تر‬ ‫وجود دارند‪ ،‬کیفیت نه چندان مناسب متریال به کار رفته در کابین‪.‬‬ ‫نظ��ر موتورترند درباره این خودرو‪ :‬بیوک به س��تار ه ش��انس خود‬ ‫رسیده اما از نظر دینامیک رانندگی هنوز لنگ می زند‪ .‬انویژن‪ ،‬خودرو ‬ ‫خیلی هیجان انگیزی نیس��ت‪ .‬این خودرو بیش��تر روی نرمی و رفاه‬ ‫تمرکز داش��ته اما از نظر س��ر و صدا‪ ،‬لرزش و ناهنجاری نمره باالیی‬ ‫دریافت نمی کند‪ .‬اگرچه پیشرانه ‪ ۴‬سیلندر ‪ ۲/۵‬لیتری انویژن قدرت‬ ‫زی��ادی دارد اما در زمان تخ��ت گاز رفتن صدای زیادی ایجاد کرده و‬ ‫لرزش هایی را به صندلی راننده وارد می کند‪.‬‬ ‫این خودرو که به تازگی معرفی شده در جایگاهی پایین تر از‪XT ۵‬‬ ‫ق��رار می گیرد و نرخ پایه ‪ ۳۵‬ه��زار و ‪ ۷۹0‬دالری دارد‪ .‬این نرخ برای‬ ‫کادیالک کامال مناس��ب بوده اما اپش��ن ها باعث افزایش سریع نرخ‬ ‫می ش��وند‪ .‬سیس��تم چهار چرخ مح��رک ‪ ۲۵00‬دالر نرخ داش��ته و‬ ‫سیستم ناوبری و سیستم صوتی ‪ Bose‬نیز اپشن های ‪ ۱۵00‬دالری‬ ‫هس��تند‪ .‬پکیج اب وهوای سرد با صندلی ها و فرمان گرم شونده ‪۸۵0‬‬ ‫دالر نرخ داش��ته و برای س��فارش س��ان روف برقی باید ‪ ۱۵00‬دالر‬ ‫بپردازید‪ .‬خوش��بختانه اپل کارپلی و اندروید اتو به صورت استاندارد‬ ‫وجود دارند‪.‬‬ ‫نقاط قوت‪ :‬پیشرانه ‪ ۲‬لیتری توربوی قوی‪ ۴ ،‬پورت ‪.USB‬‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬بس��ته ایمنی پیشرفته در مدل های پایه وجود ندارد‪،‬‬ ‫رنگ های نقره ای و مشکی تنها رنگ های استاندارد بدنه و کابین بوده‬ ‫و برای بقیه رنگ ها باید هزینه اضافی بپردازید‪.‬‬ ‫نظ��ر موتورترند درب��اره این خودرو‪ :‬ما هنوز این خودرو را تس��ت‬ ‫نکرده ایم اما مش��تاق هستیم ببینیم شاسی بلند جدید کادیالک در‬ ‫برابر رقیبان لوکس چه عملکردی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اینفینیتی‪QX ۵0‬‬ ‫اگر ش��ما خودرو بزرگتر مد نظر دارید‪ ،‬پس اینفینیتی ‪ QX ۵0‬با‬ ‫نرخ پایه ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۵۴۵‬دالر را انتخاب کنید‪ .‬اگرچه این خودرو ابعاد‬ ‫بزرگتری در مقایس��ه با ‪QX0 ۳‬دارد اما تجهیزات کمتری دریافت‬ ‫می کنی��د‪ .‬تریم پیور ای��ن خودرو دارای اپش��ن های اضافی نبوده و‬ ‫سیس��تم چهار چرخ مح��رک را باید ب��ا ‪ ۱۸00‬دالر بخرید‪ .‬از جمله‬ ‫تجهیزات اس��تاندارد این خودرو می توان به د ر پشتی برقی‪ ،‬صندلی‬ ‫برقی با تنظیم در ‪ ۸‬جهت و ترمز اضطراری خودکار اشاره کرد‪.‬‬ ‫نقاط قوت‪ :‬فضای بار جادار‪ ،‬پیشرانه پیشرفته‪ ،‬مصرف سوخت کم‪.‬‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬نبود اپل کارپلی یا اندروید اتو‪.‬‬ ‫نظ��ر موتورترند درباره این خودرو‪ QX ۵0 :‬با طراحی و پیش��رانه‬ ‫برجس��ته خود ما را به تعجب وا داش��ت‪ .‬این خودرو در رقابتی ترین‬ ‫کالس لوکس قرار داش��ته و عملکرد خوبی دارد اما گیربکس ‪CVT‬‬ ‫ان چن��دان جالب نیس��ت‪ .‬با وج��ود برخی نقاط ضع��ف باید گفت‬ ‫اینفینیتی ‪ QX0 ۵‬به طور دقیق مسیر درست را پیموده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جگوار ای پیس ‪۲0۱۹‬‬ ‫با نرخ پایه ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۵۹۵‬دالری این خودرو درست در لب مرز قرار‬ ‫دارد‪ .‬رینگ های ‪ ۱۷‬اینچی‪ ،‬صندلی های پارچه ای با تنظیم دس��تی‬ ‫ی ای پیس پایه هس��تند اما سیس��تم های‬ ‫و نبود ناوبری از ویژگی ها ‬ ‫ایمنی پیش��رفته همچون ترمز اضطراری خودکار و دستیار حرکت‬ ‫بین خطوط وجود دارند‪ .‬سیستم چهار چرخ محرک‪ ،‬سیستم تهویه‬ ‫مطبوع خودکار و اینه های گرم ش��ونده از تجهیزات اس��تاندارد این‬ ‫خودرو به شمار می روند‪.‬‬ ‫نق��اط قوت‪ :‬اس��تایل ج��ذاب‪ ،‬متری��ال خوب کابین‪ ،‬سیس��تم‬ ‫چهار چرخ محرک استاندارد‪ ،‬سواری هیجان انگیز‪.‬‬ ‫‹ ‹ نقاط ضعف‪ :‬مدل پایه با تجهیزات کم‪.‬‬ ‫نظ��ر موتورترند درب��اره این خودرو‪ :‬ای پیس پلتفرم مش��ترکی با‬ ‫لندروور اووک و دیس��کاوری اسپرت داش��ته اما این خودرو ‪ ،‬سواری‬ ‫هیجان انگیزت��ری نس��بت به دو خ��ودرو یاد ش��ده دارد‪ .‬جگوار این‬ ‫هیجان را به نرمی و سکوت ارائه می کند‪ .‬اگر شما دینامیک رانندگی‬ ‫را ب��ه صندلی های چرمی ترجیح می دهید پ��س جگوار ارزش نگاه‬ ‫کردن را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹لندروور دیسکاوری اسپرت‬ ‫با نرخ ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۷۹0‬دالر‪ ،‬لندروور دیس��کاوری اس��پرت دومین‬ ‫خودر و گران این فهرست بوده اما بیشترین فضای بار را نیز‬ ‫در اختیار می گذارد‪ .‬این خودرو به صورت‬ ‫اس��تاندارد ب��ا سیس��تم‬ ‫چها ر چ��ر خ‬ ‫مح��رک عرضه ش��ده و برای س��فرهای زمس��تانی خانواده ها عالی‬ ‫اس��ت‪ .‬از جمله اپش��ن های این خودرو می توان به سیس��تم ناوبری‬ ‫‪ ۸۲0‬دالری یا سیس��تم صوتی بهتر با همین نرخ اش��اره کرد‪ .‬پکیج‬ ‫‪ Convenience‬که ش��امل د ر پش��تی برق��ی‪ ،‬ورود بدون کلید‪،‬‬ ‫هوم لینک و اینه وس��ط با تیره ش��وندگی خودکار است هزار و ‪۱۲۵‬‬ ‫دالر نرخ دارد‪.‬‬ ‫نقاط قوت‪ :‬افرود فوق العاده قوی‪ ،‬تریم های رنگی کابین‪.‬‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬نداشتن اپل کارپلی یا اندروید اتو‪.‬‬ ‫نظ��ر موتورترند درباره این خودرو‪ :‬دیس��کاوری اس��پرت تالش‬ ‫می کند بین لوکس بودن و کاربرد باال تمایز قائل ش��ود‪ .‬در نخستین‬ ‫بررس��ی تخصصی نتیج��ه گرفتیم که این خودرو یک شاس��ی بلند‬ ‫برجسته اس��ت‪ .‬اگرچه این خودرو نیازمند گیربکس بهتر‪ ،‬سیستم‬ ‫اطالعات س��رگرمی ارتقا یافته و وزن کمتر است اما بیشتر خریداران‬ ‫با این خودرو اوقات خوشی خواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹لکسوس ‪NX00 ۳‬‬ ‫لکس��وس با تولید ‪ NX‬وارد کالس شاس��ی بلندهای کوچک شد‪.‬‬ ‫این خودرو نرخ پایه ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۱۸0‬دالری دارد‪ .‬با این پول به بس��ته‬ ‫ایمنی فعال دس��ت پیدا می کنید‪ .‬سیس��تم ناوبری ‪ ۱۸۶0‬دالری یا‬ ‫سیس��تم چهار چرخ محرک ‪ ۱۴00‬دالری باعث می شوند از مرز ‪۴0‬‬ ‫هزار دالر رد نشوید‪.‬‬ ‫نقاط قوت‪ :‬اس��تایل و طراحی متمایز و ش��اید دوقطبی‪ ،‬س��واری‬ ‫لوکس و راحت‪.‬‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬سیس��تم اطالعات س��رگرمی عجیب‪ ،‬باک سوخت‬ ‫کوچک‪ ،‬فضای بار کم‪.‬‬ ‫نظ��ر موتورترند درباره این خودرو‪ :‬لکس��وس به ریش��ه های خود‬ ‫وفادار بوده و کابین ‪ NX‬را فوق العاده س��اکت س��اخته و احس��اس‬ ‫ایزوله بودن از محیط بیرون وجود دارد‪ .‬این خودرو تمرکز بیش��تری‬ ‫روی لوکس بودن دارد و خیلی اس��پرت نیس��ت‪ .‬در مقایسه با مزدا ‪۵‬‬ ‫‪-CX‬فهمیدیم که لکس��وس باید روی سیستم اطالعات سرگرمی و‬ ‫تاچ پد خود کار کند‪.‬‬ ‫قیمت پایه این شاس��ی بلند امریکایی ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۹۳0‬دالر اس��ت‪.‬‬ ‫تریم سفارشی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۵۵‬دالری سفارشی ‪ MKC‬شامل مواردی‬ ‫همچون صندلی های چرمی‪ ،‬س��تون فرمان تلسکوپی و تریم چوب‬ ‫اس��ت اما سفارش این تریم به همراه سیس��تم چهار چرخ محرک ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۱0‬دالری باعث می شود نرخ خودرو از ‪ ۴0‬هزار دالر رد شود‪.‬‬ ‫نقاط قوت‪ :‬استایل جذاب‪ ،‬کابین باکیفیت و مجهز‪.‬‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬صندلی های عقب تنگ‪ ،‬گیربکس سنتی و از مد افتاده‪.‬‬ ‫نظ��ر موتورترند درباره این خودرو‪ :‬لینکلن ‪ MKC‬رقیب قدرتمندی‬ ‫ب��وده و پانل های بدنه و کابین ان فاصله بس��یار کمی با هم داش��ته و‬ ‫کیفیت ساخت ان عالی اس��ت‪ .‬این خودرو در یک مقایسه پنج جانبه‬ ‫رتب��ه چه��ارم را ب ه دس��ت اورد و از نظر ما اگرچ��ه لینکلن محصولی‬ ‫برجسته ساخته اما هنوز هم به دنبال جادوی قدیمی این برند هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بن ز ‪GLA ۲0۱۹‬‬ ‫مرس��دس بنز ‪ GLA‬جوان پس��ندانه بوده و نرخ پای��ه ‪ ۳۴‬هزار و‬ ‫‪ ۳۹۵‬دالری ان نی��ز همین موضوع را نش��ان می دهد‪ .‬این خودرو با‬ ‫رنگ بدنه س��بز متالیک ‪ ۷۲0‬دالری از رقیبان خود متمایز می شود‪.‬‬ ‫پکیج کابین ‪ ۱۷00‬دالری این خودرو ش��امل صندلی های چرمی و‬ ‫نورپردازی داخلی اس��ت‪ .‬پکیج پریمیوم با نرخ ‪ ۱۸00‬دالر هم باعث‬ ‫اضافه ش��دن تریم چوب‪ ،‬صندلی های جلوی گرم ش��ونده و رادیوی‬ ‫‪ siriusXM‬ب��ه خ��ودرو می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬می توان سیس��تم‬ ‫چهار چرخ محرک با نرخ ‪ ۲‬هزار دالر ر ا انتخاب کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط قوت‪ :‬عملکرد قوی مدل پایه لوکس‪.‬‬ ‫نقاط ضعف‪ :‬فضای بار کم‪ ،‬پالستیک های نه چندان خوب کابین‪.‬‬ ‫نظ��ر موتورترند درب��اره این خودرو‪ :‬اگرچه ‪ GLA‬در مقایس��ه با‬ ‫س��ایر محصوالت مرسدس خیلی گران نیس��ت اما هنوز هم ارزش‬ ‫حفظ نشان این خودروساز را دارد‪ GLA .‬یک شاسی بلند مخصوص‬ ‫رانن��ده بوده و حتی در تریم پایه ‪ GLA ۲۵0‬نیز عملکرد مناس��بی‬ ‫نشان می دهد‪ .‬هندلینگ پاسخگو‪ ،‬ظاهر جذاب و واکنش های سریع‬ ‫شده این خودرو متمایز باشد‪.‬‬ ‫باعث ‬ ‫‹ ‹ولوو ‪۲0۱۹ XC ۴ 0‬‬ ‫ای��ن خودرو نرخ پایه ‪ ۳۴‬ه��زار و ‪ ۱۹۵‬دالری دارد و از ویژگی های‬ ‫محبوب��ی همچون اپ��ل کارپلی‪ ،‬اندروید ات��و‪ ،‬صندلی های چرمی و‬ ‫د ر پش��تی برقی س��ود می برد‪ .‬ولوو اپش��ن های جدیدی همچنین‬ ‫مولتی مدی��ای ‪ ۱۳۷۵‬دالری را عرضه می کند که ش��امل سیس��تم‬ ‫ناوبری و صوتی ارتقا یافته اس��ت‪ .‬پکی��ج پریمیوم ‪ ۱۴00‬دالری نیز‬ ‫شامل ورود بدون کلید‪ ،‬د ر پشتی برقی و رانندگی نیمه خودکار است‪.‬‬ ‫سیستم چهار چرخ محرک را نیز می توان با ‪ ۲‬هزار دالر سفارش داد‪.‬‬ ‫نقاط قوت‪ :‬فناوری های مدرن‪ ،‬اپش��ن های جذاب برای رنگ بدنه‬ ‫و سقف‪.‬‬ ‫‹ ‹نقاط ضعف‪ :‬دید عقب ضعیف‪.‬‬ ‫نظ��ر موتورترن��د درباره ای��ن خ��ودرو‪ :‬طراحی این خودرو درس��ت‬ ‫نش��ان دهنده محص��والت مدرن ولوو اس��ت‪ .‬جدای از بح��ث طراحی‪،‬‬ ‫‪ XC ۴0‬از نظر کیفیت کابین‪ ،‬تجهیزات در دس��ترس و تجربه رانندگی‬ ‫کامال ریشه های ولوو را نشان می دهد‪.‬‬ ‫منبع‪motortrend :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫شمارش معکوس برای معرفی رسمی بوگاتی دیوو‬ ‫پس از معرفی شیرون با دو سان روف در چند روز پیش‪ ،‬بوگاتی‬ ‫ب��از هم به ما ی��اداوری کرده که برنامه ریزی زی��ادی برای معرفی‬ ‫ی��ک خودرو بس��یار هیجان انگیز در ماه این��ده و در رویداد ‪The‬‬ ‫‪ Quail‬موت��ور اس��پرت کالیفرنیا دارد‪ .‬به ط��ور حتم می دانید که‬ ‫نام این خودرو ش��یرون نبوده و ن��ام منحصربه فرد دیوو را به خود‬ ‫گرفته است‪ .‬جدیدترین تیزری که منتشر شده چراغ های عقب این‬ ‫هیوالی مرموز را نشان می دهد‪.‬‬ ‫اگرچه در تیزر جدید بوگاتی چیز زیادی دس��تگیرمان نمی شود‬ ‫ام��ا به هر حال می توانیم ایده ای از نمای عقب را ب ه دس��ت اوریم‪.‬‬ ‫دیوو دارای چراغ های عقب کامال متفاوتی در مقایس��ه با ش��یرون‬ ‫بوده و دسته های ‪ LED‬مجزایی دارد‪ .‬همچنین‪ ،‬این چراغ ها مانند‬ ‫ش��یرون به یکدیگر متصل نش��ده اند‪ .‬به نظر می رسد این چراغ ها‬ ‫بیشتر به سوی گوشه باالیی سپرها تمایل پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫بوگاتی برای انتشار این ویدئو در شبکه های اجتماعی از هشتگ‬ ‫«ساخته ش��ده برای پیچ ها» اس��تفاده کرده است‪ .‬این خودروساز‬ ‫همچنین محصول جدید خود را یک خودرو سبک وزن با هندلینگ‬ ‫فوق العاده می نامد به این معنی که دیوو خواهد توانس��ت چابک تر‬ ‫از ش��یرون اسپرت باشد‪ .‬این کمپانی تولید محدود همچنین گفته‬ ‫ک��ه دیوو خودرویی چابک بوده و داون فورس بس��یار زیادی تولید‬ ‫خواهد کرد‪ .‬طراحی دیوو نیز یاداور روزهایی خواهد بود که بوگاتی‬ ‫محصوالت به اصطالح کوچ بیلد می ساخت‪.‬‬ ‫انتظار هست تا زمان رونمایی رسمی تیزرهای بیشتری از بوگاتی‬ ‫دیوو منتش��ر ش��ود‪ .‬به عنوان یاداوری‪ ،‬بد نیست بدانید فقط ‪۴0‬‬ ‫دس��تگاه از این خودرو ساخته خواهد شد و هر یک نرخ قابل توجه‬ ‫‪ ۵‬میلیون یورویی خواهد داش��ت‪ .‬هنوز مشخص نیست که ایا این‬ ‫خودروها نیز بخشی از برنامه تولید ‪ ۵00‬دستگاهی بوگاتی شیرون‬ ‫هستند یا اینکه سقف تولید جداگانه ای برای خود دارند‪.‬‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مجلس‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫هزینه خرید شرکت پژو کمتر از قراردادهای همکاری است‬ ‫می توانستیم تـویـوتـا را بخـریم‬ ‫نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬خرید کل شرکت پژو به مراتب هزینه کمتری از انعقاد قرارداد‬ ‫با این ش��رکت به منظور تولید محصوالت در ایران داش��ت یا می توانستیم کل ش��رکت تویوتا یا دوو را با تمامی دانش‬ ‫فنی انها خریداری کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬محمدقس��یم عثمانی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه ش��هید بهش��تی درباره هزینه های س��ربار‬ ‫خودروسازی ها و باال بودن قیمت تمام شده انها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در دنیا دو شیوه قیمت گذاری را تجربه کرده ایم که یکی از‬ ‫نماینده مردم بوکان با اشاره به اینکه به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬خودرویی براساس قیمت گذاری سنتی با‬ ‫‪50‬میلیون تومان قیمت تمام شده و اضافه کردن‬ ‫‪15‬درص�د س�ود‪57،‬میلیون و ‪500‬ه�زار تومان‬ ‫به ف�روش می رس�د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این ش�رایط‬ ‫خودروس�ازان اعلام می کنند که کف س�ود را‬ ‫دریافت کرده ان�د‪ ،‬ظاهر این اظهارنظر درس�ت‬ ‫است؛ اما بخش قابل توجهی از ‪ 50‬میلیون قیمت‬ ‫تمام ش�ده هزینه ه�ا و بهای عواملی اس�ت که‬ ‫اضافه هس�تند؛ اما پول ان را مصرف کننده باید‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫قیمت تمام ش�ده خودروسازان شامل ریخت و‬ ‫پاش های مدیریتی است‬ ‫این استاد حسابداری صنعتی با تاکید بر اینکه‬ ‫قیمت تمام شده ای که خودروسازان دارند شامل‬ ‫همه هزینه های غیرضروری و ریخت و پاش های‬ ‫مدیریتی اس�ت‪ ،‬عنوان ک�رد‪ :‬هزینه ناکارامدی‬ ‫مدیران در دل قیمت تمام ش�ده محصول وجود‬ ‫دارد که در سیس�تم قیمت گذاری س�نتی از ان‬ ‫سود نیز دریافت می کنند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش�ورای اسالمی‬ ‫ب�ا بی�ان اینک�ه خ�ود هزینه ه�ای ناکارامدی‬ ‫مدیران زائد اس�ت اما از ای�ن هزینه های اضافه‬ ‫س�ود نیز دریافت می ش�ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬روش‬ ‫قیمت گذاری سنتی در بازارهای انحصاری وجود‬ ‫دارد؛ ام�ا درجه�ان این سیس�تم قیمت گذاری‬ ‫منس�وخ ش�ده زیرا انحص�ار باع�ث ناکارامدی‬ ‫می ش�ود‪ ،‬دنیا اقتصاد را به سمت اقتصاد رقابتی‬ ‫پیش برده و این نوع اقتصاد باعث تغییر س�بک‬ ‫قیمت گذاری شده است‪.‬‬ ‫عثمانی با اش�اره به اینک�ه در دنیای کنونی و‬ ‫در بازار و سیستم رقابتی نمی توان گفت‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام شده محصول این میزان است و با محاسبه‬ ‫و افزودن درصدی س�ود محص�ول را در بازار به‬ ‫فروش برس�انیم‪ ،‬اضافه ک�رد‪ :‬در بازار انحصاری‬ ‫تولیدکنن�دگان بای�د ب�ه گون�ه ای فرایندهای‬ ‫س�اخت‪ ،‬بازاریابی و فعالیت های داخل مجموعه‬ ‫را مدیری�ت کنند که قیمت تمام ش�ده محصول‬ ‫انها بیشتر از نمونه تولید شده رقبا نباشد‪.‬‬ ‫عضو کمیس�یون ش�وراها و امور داخلی کشور‬ ‫در مجلس ش�ورای اسلامی با تاکید ب�ر اینکه‬ ‫فعالیت ه�ای برون س�پاری ش�ده از سیس�تم‬ ‫قیمت گذاری محص�والت در بازارهای انحصاری‬ ‫نشات گرفته و ممکن است برای تولیدکننده ای‬ ‫رنگ زدن محصول صرفه اقتصادی نداشته باشد‬ ‫و در نتیجه ان را به شرکت دیگری بسپارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همه کشورهای موفق دنیا‬ ‫از سیستم برون سپاری استفاده می کنند‪.‬‬ ‫صنعت خودروسازی لوس شده است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به حدی از صنعت خودروس�ازی‬ ‫حمایت کرده ایم که این صنعت لوس شده و تا از‬ ‫انها انتقاد می شود می گویند این میزان اشتغال‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹برخی مشاوران تحمیلی هستند‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش�ورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه اگر مش�اوران موجود واقعا مشاور‬ ‫باشند پرداخت هزینه های انها با در نظر گرفتن‬ ‫منافع ان اش�کالی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬گاهی یک فکر‬ ‫کار ‪100‬کارگ�ر را انج�ام می دهد؛ اما مش�کل ما‬ ‫این اس�ت که مش�اوران موجود دوست افراد یا‬ ‫مدیران هس�تند و یا اینکه ب�ر مدیران تحمیل‬ ‫می شوند و امکان دارند این مشاور هرگز حضور‬ ‫نداشته باش�د و حتی نداند خودرو شخصی وی‬ ‫چگونه تولید و کار می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشاوران خودروسازان واقعی نیستند‬ ‫نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با تاکید بر اینکه ن�وع موجود در اختیار گرفتن‬ ‫مشاورها نادرس�ت است در حالی که اگر مشاور‬ ‫فن�ی خوب داش�ته باش�یم و پول خوب�ی را نیز‬ ‫پرداخ�ت کنی�م ارزش اقتص�ادی دارد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مش�اورهای موجود صنایع و ش�رکت های‬ ‫خودروسازی مشاور واقعی نیستند و تنها‬ ‫حقوق مش�اور را‬ ‫انها قیمت گذاری سنتی است‪ ،‬در این روش قیمت تمام شده را محاسبه و با اضافه کردن درصدی سود قیمت‬ ‫فروش را به دس��ت می اورند‪ .‬عضو کمیس��یون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه قیمت گذاری سنتی متعلق به بازارهای انحصاری است‪ ،‬گفت‪ :‬همه سوء مدیریت ها و سوء جریان ها در دل‬ ‫قیمت تمام ش��ده ها و قیمت فروش محاسبه شده از طریق روش سنتی وجود دارد‪ ،‬در دنیا این نوع قیمت گذاری‬ ‫منسوخ شده؛ اما در کشورمان و به ویژه در صنعت خودروسازی این روش جاری است‪.‬‬ ‫دریافت می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش�اره به اینک�ه زمانی که فض�ای بازار‬ ‫رقابتی باش�د ه�ر تصمیم�ی با در نظ�ر گرفتن‬ ‫هزینه ه�ا و مناف�ع اتخاذ می ش�ود‪ ،‬ادام�ه داد‪:‬‬ ‫مش�اورهایی ک�ه در صنع�ت‪ ،‬خودروس�ازی ها‪،‬‬ ‫وزارتخانه ه�ا و حت�ی مجل�س حض�ور دارن‪،‬د‬ ‫براس�اس یکس�ری معیاره�ای خ�اص انتخ�اب‬ ‫می ش�وند‪ ،‬اسم مش�اور خراب شده در حالی که‬ ‫مش�اور باید از مدیر مجموعه توانمندتر باشد تا‬ ‫ایده جدیدتر و بهتر داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت خودروس�ازی استراتژی مشخصی‬ ‫ندارد‬ ‫عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در‬ ‫مجلس ش�ورای اسالمی با تاکید بر اینکه میزان‬ ‫س�رمایه گذاری و حمایت از صنعت خودروسازی‬ ‫اگ�ر در ه�ر صنع�ت دیگ�ری اعم�ال می ش�د‬ ‫می توانستیم قطب ان صنعت باشیم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫منابع کشور و حمایت ها را در چاهی ریخته ایم که‬ ‫همین قدر اب دارد‪ ،‬در خودروس�ازی استراتژی‬ ‫مشخصی نداشته ایم و تنها با برندهایی قرارداد‬ ‫بسته ایم که تولیدات ابتدایی ان کیفیت مطلوبی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اش�اره به اینکه فس�اد در تعیین اس�تراتژی‬ ‫خودروسازی کشور در طول تاریخ بیداد کرده و‬ ‫این موضوع باعث ش�ده تا همیشه از این صنعت‬ ‫حمای�ت و هزینه های مادی و غیرمادی زیادی را‬ ‫پرداخ�ت کنیم‪ ،‬ادام�ه داد‪ :‬خودرو‬ ‫بی کیفی�ت روی روان‬ ‫جامع�ه تاثیر‬ ‫می گذارد‪ ،‬تلفات در تصادفات رانندگی به واسطه‬ ‫خودروهای بی کیفیت س�رمایه کش�ور را به باد‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی ب�ا بی�ان اینک�ه خودروهای تولی�د داخل‬ ‫ب�ه اقتصاد و امنی�ت روانی جامعه اس�یب وارد‬ ‫کرده اند و در خودروسازی تصمیم های نادرستی‬ ‫غلطی شده که هزینه انها بیشتر از مبالغی است‬ ‫که در این بخش سوءاستفاده شده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫خرید کل ش�رکت پژو به مرات�ب هزینه کمتری‬ ‫از انعق�اد قرارداد با این ش�رکت به منظور تولید‬ ‫محصوالت در ایران داش�ت یا می توانستیم کل‬ ‫ش�رکت تویوتا و یا دوو را ب�ا تمامی دانش فنی‬ ‫انها خریداری کنیم‪.‬‬ ‫تصمیم گیری های نادرس�ت هزینه های بسیار‬ ‫سنگینی را به کشور تحمیل کرده است‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش�ورای اسالمی‬ ‫با اش�اره به اینک�ه تصمیم گیری های نادرس�ت‬ ‫هزینه های بسیار س�نگینی را به کشور تحمیل‬ ‫ک�رده اس�ت اما تغیی�ر دولت ه�ا‪ ،‬وزرا‪ ،‬مدیران‬ ‫و مجلس ه�ا باعث ش�ده تا ای�ن موضوع ها مهم‬ ‫فراموش ش�ود‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه در خودروسازی به‬ ‫جایی نرسیده ایم ناشی از عوامل گوناگون است‪،‬‬ ‫الزم نیست در همه صنایع دنیا یکه تاز باشیم اما‬ ‫قص�د داریم در تمامی صنای�ع موجود دنیا رتبه‬ ‫اول را داش�ته باش�یم درحالی ک�ه ظرفیت ها و‬ ‫امکانات محدود است‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاهی بین اخرین خودروس�ازان دنیا‬ ‫نداریم‬ ‫عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در‬ ‫مجلس شورای اسالمی در پایان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫در صنعت خودرو مزیت نسبی نداشتیم با توجه‬ ‫به هزینه های انجام شده باید بین نخستین های‬ ‫دنیا قرار داشتیم اما اکنون بین اخرین ها‬ ‫نیز نیس�تیم و در جدول رده بندی‬ ‫جهانی حضور نداریم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬خانه ملت‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ذره بین‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پس از کش وقوس های فراوان بر س��ر ماندن و رفتن رنو فرانس��ه‪ ،‬در نهایت‬ ‫این خودروس��از فرانس��وی هم جا پای پژو گذاش��ت و بازار ایران را سر بزنگاه‬ ‫ترک کرد‪ .‬حاال پرس��ش اینجاست که صنعت خودروسازی ایران بدون حضور‬ ‫فرانسوی ها چگونه خواهد شد؟‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬براس��اس انچه از حدود ‪2‬ماه گذشته مبنی بر خروج‬ ‫ امری��کا از برج��ام اعالم و پس از ان نیز اجرای تحریم ه��ای جدید علیه ایران‬ ‫مش��خص شد؛ قرار اس��ت تحریم های جدید ایران از ‪13‬مرداد و دور بعدی از‬ ‫‪ 13‬ابان اجرایی شود‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬دور نخست این تحریم ها به صنعت خودرو ایران اختصاص‬ ‫دارد و مقرر ش��ده تا ش��ریکان تج��اری ایران در صنعت خ��ودرو یکی پس از‬ ‫دیگ��ری ادامه همکاری خود با ای��ران را پایان دهند که پژو و رنو نیز از جمله‬ ‫سردمداران انها هستند‪.‬‬ ‫به همین جهت‪ ،‬اواس��ط خرداد نیز پژو به طوررس��می خروجش از ایران را‬ ‫ی خود با ایران و‬ ‫اعالم کرد اما ش��ریک فرانسوی این ش��رکت از ادامه همکار ‬ ‫ماندنش‪ ،‬ان هم با تحمل همه سختی ها‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹رنو هم سر حرفش نماند‬ ‫پس از رفتن پژو اما حضور رنو در ایران پس از فش��ارهای وارد ش��ده ترامپ‬ ‫به پژو انچنان مثبت ارزیابی شد که مدیرعامل این شرکت با اعالم اینکه بازار‬ ‫ایران از جمله بازارهای با ظرفیت اس��ت‪ ،‬ماندنش در ایران را تحکیم کرد؛ اما‬ ‫در کمت��راز یک ماه‪ ،‬نظرش برای حض��ور در ایران تغییر کرد‪ .‬در همین زمینه‬ ‫مدیر اجرایی شرکت خودروسازی رنو فرانسه اعالم کرد‪ ،‬این شرکت به احتمال‬ ‫زیاد تحت تاثیر تحریم های امریکا فعالیت خود در ایران را متوقف خواهد کرد‪.‬‬ ‫تیری بولور‪ ،‬مدیر اجرایی ش��رکت خودروس��ازی رنو فرانس��ه اما این را هم‬ ‫گفته که م��ا به دنبال فرصت های جدید به ویژه در افریقا هس��تیم تا از طریق‬ ‫ایجاد رش��د قوی‪ ،‬فرصت های از دست رفته در بازار ایران را جبران کنیم‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که از حدود یک ماه گذشته مدیران ش��رکت رنو فرانسه گفته‬ ‫بودن��د که قص��د دارند حتی حضور حداقلی را در ب��ازار ایران مانند دور قبلی‬ ‫تحریم ها حفظ کنند‪.‬‬ ‫کلوتیلد دلبوس‪ ،‬مدیر امور مالی ش��رکت رنو نیز گفته که در نیمه نخس��ت‬ ‫امسال میزان فروش محصوالت رنو در ایران به دلیل سیاست بانک مرکزی این‬ ‫کش��ور ‪10‬درصد کاهش یافته و به ‪8‬درصد از س��هم کل بازار ایران رسیده و‬ ‫پیش بینی ش��ده که فروش محصوالت رنو در نیمه دوم امسال به طور تقریبی‬ ‫به صفر درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫حال این پرسش مطرح است که در این میان عالوه بر ادامه همکاری ایران‬ ‫ی ایدرو‬ ‫با رنو در موضوع تولیدات پیشین و قراردادهای فعلی‪ ،‬قرارداد پسابرجام ‬ ‫و رنو چه می ش��ود و سبد بازار ایران از خودروهای فرانسوی چگونه پر خواهد‬ ‫ش��د؟ پرس��ش دیگر اینکه در نهایت پس از خروج شریکان فرانسوی ایران در‬ ‫صنع��ت خودرو‪ ،‬دیگر کدام کش��ورهای اروپایی برای هم��کاری با ایران باقی‬ ‫می مانن��د و صنعت خودرو ایران در بخش تولید و واردات خودروهای اروپایی‬ ‫به کدام سو می رود؟‬ ‫سعید مدنی‪ ،‬مشاورعالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در همین زمینه‬ ‫می گوی��د‪ :‬در حال حاضر ش��اید رفتن و ماندن خودروس��ازان خارجی نگرانی‬ ‫خودروس��ازان داخل��ی و مدیران باش��د اما باید بیش از ه��ر موضوعی نگرانی‬ ‫سیاس��یون باشد‪ ،‬چرا که تعداد زیادی ش��اغل در صنعت خودرو و قطعه سازی‬ ‫مش��غول به کار هس��تند و با پایان یافتن این گون��ه قراردادها و کاهش تولید‪،‬‬ ‫شاغالن این بخش دچار اسیب می شوند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به ق��رارداد رنو‪ -‬ای��درو می افزاید‪ :‬هنوز قرارداد رنو و س��ازمان‬ ‫گسترش ونوس��ازی صنایع ایران به جایی نرس��یده و تنه��ا در حد توافق اولیه‬ ‫بود‪ ،‬همچنین پروژه ای که قرار بود به عنوان س��ایت مستقل در ایران کار کند‬ ‫نیز اجرایی نشد‪.‬‬ ‫مدنی با اش��اره به سایر قراردادهای ایران با رنو اظهار می کند‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫در بخ��ش تولیدات قدیمی این اس��ت که هنوز درباره بخ��ش تولیدات قبلی‬ ‫تصمیم گیری نش��ده ک��ه ایا تولید محصوالت قدیمی همچن��ان ادامه خواهد‬ ‫داش��ت یا خیر؟ از این رو‪ ،‬باید منتظر ماند و دید که فعال این مس��یر به کدام‬ ‫سمت منتهی می شود؟‬ ‫‹ ‹به ماندن رنو امیدواریم‬ ‫مدیر پیشین سایپا با بیان اینکه به تازگی معاون اجرایی رنو از احتمال قطع‬ ‫همکاری این شرکت با ایران خبرداده‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬احتمال دارد رنو ایران‬ ‫را ترک کند اما همچنان امیدواریم که رنو در ایران می ماند‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬تجربه های پیشین نشان داده که این شرکت ها ابتدا سطح‬ ‫فعالیت های ش��ان را کاهش می دهند تا مس��یر نهایی تصمیم های بین المللی‬ ‫مش��خص و در نهایت بر س��ر ادامه تولید‪ ،‬ماندن یا رفتن تصمیم گرفته شود‬ ‫چراکه در دوره گذش��ته نی��ز روال به همین صورت ب��وده و در نهایت رنو در‬ ‫ایران مانده است‪.‬‬ ‫مدنی در پاسخ به اینکهوضعیت صنعت خودرو ایران بدون حضور فرانسوی ها‬ ‫چگونه پیش بینی می ش��ود‪ ،‬اظهار می کن��د‪ :‬صنعت خودرو چه بخواهیم و چه‬ ‫نخواهیم به س��ایر کشورها وابسته اس��ت و این امر تنها ویژه کشور ما نیست‬ ‫و همه تولید کنندگان برای اینکه تولیدات ش��ان توجیه اقتصادی داشته باشد‪،‬‬ ‫این گونه رفتار می کنند‪.‬‬ ‫مش��اورعالی سایپا تاکید می کند‪ :‬اما ماجرای ش��رکت هایی همچون رنو در‬ ‫ایران تا حدی متفاوت و حس��اس اس��ت چراکه با وجود رفتن این شرکت ها‪،‬‬ ‫بخشی از خودروهایی که روی پلتفرم های ایران است کمتر اسیب خواهند دید‬ ‫اما خودروهای با لوگو و برند خارجی با اسیب قابل توجهی روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او‪ ،‬اگر بخواهی��م خودروهایی که در داخل کش��ور طراحی لوگو‬ ‫ش��ده اند را هم با اس��تاندارد ملی تولید کنیم‪ ،‬در نهایت ب��ه تعدادی قطعات‬ ‫خارجی نیاز داریم‪.‬‬ ‫مدنی می افزاید‪ :‬در نهایت انچه بیش از هر موضوعی در تحریم ها اسیب زننده‬ ‫اس��ت‪ ،‬خودروهای خارجی با برند و لوگی ش��رکت مادر است تا خودروهای با‬ ‫برند و لوگوی داخلی‪.‬‬ ‫حال پس از پژو انگار نوبت به دیگر ش��ریک فرانس��وی ایران رس��یده است‬ ‫ام��ا رنو نه تنها همزمان با پژو و حتی مدت��ی پس از ان خبر رفتنش را اعالم‬ ‫نکرد‪ ،‬بلکه درس��ت یک مانده به اجرای تحریم ها خبر رفتنش را منتش��ر کرد‬ ‫که به نظر می رس��د این اقدام دور از منطق تجاری است‪ .‬با این حال اما هنوز‬ ‫امیدواری به تجدیدنظر و ماندن رنو به عنوان یکی از خوش قول ترین شریکان‬ ‫فرانسوی وجود دارد‪.‬‬ ‫نگار میرکریمی‬ ‫اشنایی با کپی موبه موی رنجروور اووک‬ ‫به دنبال خرید یک رنجروور اووک صفرکیلومتر هس��تید؟ با نرخ‬ ‫پایه ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۸00‬دالری‪ ،‬نس��خه مدل سال ‪ ۲0۱۸‬این خودرو‬ ‫خیلی هم ارزان قیمت نیس��ت‪ .‬واضح است که باید به دنبال گزینه‬ ‫دیگری باش��یم‪ .‬یک طرفدار هندی راه هوشمندانه ای برای تبدیل‬ ‫ماروتی سوزوکی ویتارا برزای جدید خود به یک شاسی بلند لوکس‬ ‫بریتانیایی پیدا کرده اس��ت! ویتارا برزا ی��ک کراس اوور ارزان برای‬ ‫بازار هند بوده و نرخ پایه ان در این کش��ور کمتر از ‪ ۱۵‬هزار دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬مالک خودرو یادشده ظاهر ‪ ۹‬هزار دالر دیگر را صرف خلق‬ ‫اووک خودش کرده و به نظر می رس��د برخی قطعات مس��تقیم از‬ ‫خود اووک گرفته ش��ده اند‪ .‬او از موسس��ه سفارشی سازی دیگری‬ ‫خواسته تا به اتمام کارها کمک کند و انها نیز سپر و دیگر پانل های‬ ‫بدنه را دس��ت کاری کرده اند‪ .‬نمای جلو نی��ز دارای چراغ های جلو‬ ‫و جلوپنجره خ��اص محصوالت لندروور رنجروور اس��ت‪ .‬در نمای‬ ‫عقب می توانیم شباهت بسیار باالی چراغ ها و سپر به اووک اصلی‬ ‫را مش��اهده کنیم‪ .‬اگر رنجروور اووک واقعی را نشناس��ید به طور‬ ‫قط��ع می توانی��د ان را با این کپی هندی اش��تباهی بگیرید‪ .‬البته‬ ‫کابین به ط��ور تقریبی حالت اولیه خود را حف��ظ کرده اما دارای‬ ‫ترکیب رنگ دوتایی اس��ت‪ .‬به طور طبیعی زیر کاپوت این خودرو‬ ‫صنعت خودرو ایران بدون حضور فرانسوی ها‬ ‫رنــــو هم‬ ‫دبــــه کرد‬ ‫پیشرانه ‪ ۱/۳‬لیتری دیزلی استاندارد ویتارا قرار دارد که قدرت ‪۹0‬‬ ‫اس��ب بخاری و گش��تاور ‪ ۲00‬نیوتون متری تولید می کند‪ .‬نیروی‬ ‫پیش��رانه از طریق یک گیربکس ‪ ۵‬سرعته دستی به چرخ های جلو‬ ‫فرستاده می ش��ود‪ .‬این خودرو به صورت سفارش��ی با گیربکس ‪۵‬‬ ‫سرعته اتوماتیک هم در دسترس است‪.‬‬ ‫با نص��ف قیمت‪ ،‬نصف ابع��اد و نصف ق��درت اووک واقعی‪ ،‬این‬ ‫کپی موبه مو ش��اید نمونه واقعی و هیجان انگیز شما نباشد اما باید‬ ‫اس��تعداد این مرد هن��دی در خلق خ��ودر و موردعالقه خودش را‬ ‫تحسین کنیم‪ .‬افرین مرد!‬ ‫ شنبه‬ ‫قیمت و مشخصات کامل لکسوس ‪ ES‬مدل ‪۲0۱۹‬‬ ‫پیرو رونمایی رس��می در نمایشگاه خودر و پکن ‪ ،۲0۱۸‬لکسوس‬ ‫‪ ES‬بازنگری شده اماده ورود به بازار امریکا است‪.‬‬ ‫این خودرو از ماه س��پتامبر قابل خرید بوده و با ‪ ۳‬تریم متمایز با‬ ‫نام های ‪ ۳00h ES ، ES ۳۵0‬و ‪ F ۳۵0 ES‬اس��پرت در دس��ترس‬ ‫خواهد بود‪ .‬مدل پایه این خودرو تنها ‪ ۵۵0‬دالر گران تر از قبل بوده‬ ‫و هم اکنون نرخ اغازین ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۵00‬دالری دارد‪.‬‬ ‫لکس��وس می گوید مدل سطح میانی ‪ ۳00h ES‬با نرخ ‪ ۴۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۱0‬دالر ‪ ۵۱0‬دالر ارزان تر از قبل بوده در حالی که برای خرید‬ ‫مدل جدید ‪ F‬اس��پرت باید حداقل ‪ ۴۴‬ه��زار و ‪ ۳۵‬دالر بپردازید‪.‬‬ ‫لکسوس ‪ ES‬در مقایسه با مرسدس بنز ‪ E‬کالس و ب ام و سری ‪۵‬‬ ‫پایه به ترتیب ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۴۵0‬و ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۹00‬دالر ارزان تر است‪.‬‬ ‫نیرو بخش لکس��وس ‪ ۳۵0 ES‬پیشرانه ‪ ۶‬س��یلندر ‪ ۳/۵‬لیتری‬ ‫است که هم اکنون قدرت ‪ ۳0۲‬اسب بخاری و گشتاور ‪ ۳۶۲‬نیوتون‬ ‫متری دارد‪ .‬این پیش��رانه با یک گیربکس ‪ ۸‬س��رعته اتوماتیک که‬ ‫جایگزین گیربکس قبلی ‪ ۶‬سرعته شده همکاری می کند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬مدل ‪ ۳00h ES‬را داریم که از پیشرانه ‪ ۴‬سیلندر‬ ‫‪ ۲/۵‬لیتری و یک واحد الکتریکی سود می برد‪.‬‬ ‫مدل ‪ F‬اس��پرت همان پیشرانه ‪ ۶‬سیلندر نس��خه پایه را حفظ‬ ‫کرده اما دارای سیس��تم تعلیق متغیر تطبیقی سفارش��ی برگرفته‬ ‫از مدل های ‪ LC‬و ‪ LS‬اس��ت‪ .‬همچنین تریم ظاهری و کابین این‬ ‫ت است‪.‬‬ ‫نسخه اسپر ‬ ‫همه مدل های لکس��وس ‪ ES‬جدید به صورت اس��تاندارد دارای‬ ‫سیس��تم ایمنی ‪ ۲/0‬پالس کمپانی بوده و شامل مواردی همچون‬ ‫تش��خیص عابران و دوچرخه س��واران در روز و همچنین تشخیص‬ ‫عابران پیاده در زمان نور کم است‪.‬‬ ‫‪ ES‬همچنین نخستین محصول لکسوس است که با سیستم اپل‬ ‫کارپلی و امازون الکسا عرضه می شود‪.‬‬ ‫‪ 13‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 4‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪26‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪85/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪51/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪75/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪235/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪256/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪182/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪26/500/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪65/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪95/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪33/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪61/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪105/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪170/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪77/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪104/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪490/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪330/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪440/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪440/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪135/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪240/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪440/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪500/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪570/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪365/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪630/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪900/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪900/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫شرکت های متخلف وارد کننده خودرو از مردم عذرخواهی کنند‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 13‬مرداد‪21 1397‬ذی القعده ‪ 4 1439‬اوت‪ 2018‬سال دوم شماره‪26‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫هیچ عذرخواهی قابل پذیرش نیست‬ ‫محمدرضا نجفی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫تمامی وقایعی که از پایان س��ال ‪ ۹۵‬تا ام��روز رخ داده صرف نظر از دالیل‬ ‫بین المللی و محیطی‪ ،‬مس��ائلی بس��یار مبهم‪ ،‬پیچیده‪ ،‬غیرش��فاف‪ ،‬فسادزا و‬ ‫مخربی بوده اند که سبب اشفتگی و تورم زیادی در بازار شده اند‪.‬‬ ‫این تورم خلق الس��اعه جیب عده ای را با دسترنج دیگران‪ ،‬دور از انتظار در‬ ‫یک دوره زمانی کوتاه پر کرد‪ .‬این امر نتیجه تصمیم های نسنجیده و نادرستی‬ ‫بود که در اواخر س��ال ‪ ۹۵‬و اوایل س��ال ‪ ۹۶‬گرفته و عملیاتی شد و تا اواخر‬ ‫سال ‪ ۹۶‬هم باوجود همه تذکرات ادامه پیدا کرد‪.‬‬ ‫پایه و اساس بسیاری از اشفتگی های بازار خودرو اعم از خودروهای داخلی‬ ‫و وارداتی‪ ،‬رویکرد و اقدام های یادشده بود‪ ،‬به همین دلیل تحقیق و تفحصی‬ ‫ک��ه در مجلس اغاز کردی��م و درحال حاضر نیز در دس��تور کار مجلس قرار‬ ‫دارد‪ ،‬یک��ی از محوره��ای مهم ان پرداختن به همان فرایند مبهم نادرس��ت‬ ‫و پیچیده است‪.‬‬ ‫ن گونه وقایع خود را به بخش های دیگر اقتصاد و جامعه تحمیل می کند‬ ‫ای ‬ ‫ن رفتارها غیرقابل پیش بینی می کنیم نتیجه‬ ‫و زمانی که ما اقتصادمان را با ای ‬ ‫این است که دیگر سرمایه گذاری در کشور به کفایت انجام نمی شود‪.‬‬ ‫باید اقتصاد را پیش بینی پذیر کرد و ریسک سرمایه گذاری را کاهش داد‪ .‬هر‬ ‫اقدامی که مخل پیش بینی پذیری باش��د و حقوق ذی نفعان قانونی و مشروع‬ ‫را نادی��ده بگیرد در واقع س��رمایه گذاری‪ ،‬تولید و صنع��ت را غیراقتصادی و‬ ‫غیرممکن می کند و پر واضح اس��ت که این چالش اثار خود را در میان مدت‬ ‫و بلندمدت نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫زمان��ی که اهداف کمی و برنامه های میان مدت و س��االنه تولید مش��خص‬ ‫باش��د تامین مقادیر مورد نیاز قطعات و ملزومات داخلی و خارجی ان ممکن‬ ‫و برنامه پذیر می ش��ود و در چنین شرایطی پذیرفته نخواهد بود که با کاهش‬ ‫تولید خودرو و اشفتگی در بازار روبه رو شویم؛ به این بهانه که کمبود قطعات‬ ‫داریم‪ .‬طبیعی اس��ت ک��ه وظیفه متولیان این حوزه تامی��ن منابع‪ ،‬قطعات و‬ ‫ملزومات باکیفیت‪ ،‬به هنگام و بانرخ تمام شده منطقی مطابق برنامه و اهداف‬ ‫ی است‪.‬‬ ‫تولید دوره ا ‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!