هفته نامه روزگار خودرو شماره 27 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 27

هفته نامه روزگار خودرو شماره 27

هفته نامه روزگار خودرو شماره 27

‫ شنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مسئولیت اجتماعی سازمان ها‬ ‫و منفعت اجتماعی‬ ‫‪2‬‬ ‫مقیاس تولید زمینه ساز‬ ‫«اتوماسیون» کردن تولید‬ ‫استاندارهای‬ ‫هشتادوپنج گانه‬ ‫خودرویی با جدیت‬ ‫دنبال می شود‬ ‫تولید بر اساس نیاز‬ ‫ادامه می یابد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫همزمان با اجرای برنامه های ارزی دولت اتفاق افتاد‬ ‫پرواز ‪ 110‬درصدی بلیت های خارجی‬ ‫‪4‬‬ ‫ممنوعیت واردات سودی برای‬ ‫خودروهای داخلی ندارد‬ ‫‪7‬‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫تخصیص ارز مهم تر از‬ ‫جایگزینی ان‬ ‫پرونده «نوسازی» بایگانی‬ ‫می شود؟‬ ‫ترمز تاکسی های اینترنتی‬ ‫کشیده می شود؟‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫معرفی اس یووی های جذاب با قیمت کمتر از ‪5‬هزار دالر‬ ‫بازار داغ گنده ها‬ ‫‪14‬‬ ‫س��ازمان هواپیمای��ی ایران روز پنجش��نبه اعالم کرد ک��ه نرخ بلیت پروازه��ای بین المللی‬ ‫شرکت های که در ایران فعالیت می کنند از این پس به جای ارز رسمی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی با‬ ‫نرخ کشف شده ارز در بازار ثانویه ارز یعنی ‪ ۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان محاسبه و اعمال خواهد شد‪ .‬این‬ ‫اقدام به منزله تحمیل افزایش قیمت ‪ ۱۱۰‬درصدی بر نرخ بلیت پروازهای خارجی شرکت های‬ ‫هواپیمایی ایرانی و نیز ش��رکت های خارجی فعال در ایران است‪ .‬اقدامی که شرکت های ایرانی‬ ‫را در رقاب��ت ب��ا رقبای خارجی در موضع ضعف قرار خواهد داد‪ .‬پروازهای ایرانی به جهت ضعف‬ ‫ارائه خدمات‪ ،‬فرسوده بودن ناوگان و محدودیت مقاصد پروازی به لطف یارانه ارزی دولت توان‬ ‫رقابت خود را با رقبای خارجی حفظ کرده بودند واال قیمت تمام شده پروازهای ایرانی به لحاظ‬ ‫تحمیل هزینه های س��ربار بیشتر و طمع مالیاتی نس��بت به درامد انها در مقایسه با پروازهای‬ ‫خارجی بس��یار باالس��ت‪ .‬به عنوان نمونه بهای نهایی هر بلیت پرواز مس��تقیم و رفت و برگشت‬ ‫هواپیمایی ماهان به ش��هر میالن ایتالیا بر اس��اس قیمت ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی حدود یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزارتومان بود‪ .‬این قیمت ش��امل یک میلی��ون تومان هزینه بلیت و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان مالیات دولت و کارمزد ش��رکت هواپیمایی اس��ت‪ .‬یعنی مالیات دریافتی دولت و کارمزد‬ ‫ش��رکت ایرانی ماهان معادل ‪ ۵۰‬درصد قیمت بلیت پرواز اس��ت‪ .‬حال با افزایش ‪ ۱۱۰‬درصدی‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬بهای نهایی همین بلیت برای مس��افر به ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۴۰‬هزار تومان بالغ می شود ولی‬ ‫همزمان درامد مالیاتی دولت و کارمزد بلیت با همان نرخ پیش��ین ‪ ۵۰‬درصدی به یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۷۰‬هزارتومان خواهد رس��ید و ‪ ۳‬برابر خواهد ش��د‪ .‬در مجموع وزارت راه و شهرسازی ایران‬ ‫اعالم کرده که ساالنه ‪ ۴‬میلیارد دالر بلیت پروازهای خارجی از سوی ایرانی ها خریداری می شود‬ ‫که س��قوط ‪ ۵۰‬درص��دی ان نیز درامد مالیات��ی را افزایش می دهد‪ .‬بنابر ای��ن رقبای خارجی‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی ایران در رقابت قیمتی با انها به راحتی پیروز خواهند ش��د‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی کارشناسان صنعت حمل و نقل پیش بینی می کنند که شرکت های هواپیمایی ایران‬ ‫ناچار به کاهش پرواز به مقاصد خارجی خواهند شد‪.‬‬ ‫این در حالی است که عوارض خروج از کشور نیز به صورت پلکانی از ‪ 75‬هزار تومان به‪220‬تا‬ ‫‪ 440‬هزار تومان رسیده است که این میزان در حدود ‪ 6‬برابر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مسئولیت اجتماعی سازمان ها و منفعت‬ ‫اجتماعی(‪)۵‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو‪:‬‬ ‫ریی��س هیات عام��ل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع‬ ‫ایران(ایدرو) با اش��اره به نتایج جلسه خودرویی این سازمان گفت‪:‬‬ ‫به مردم اطمینان می دهیم امسال هیچ نگرانی درباره تولید خودرو‬ ‫نخواهیم داشت و تولید به میزان رفع نیاز بازار ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬پس از بروز مش��کالتی در تامین ارز مورد‬ ‫نیاز صنعتگران حوزه خودرو‪ ،‬نگرانی هایی در بین قطعه س��ازان به‬ ‫وج��ود امد که به تش��کیل جلس��ه ای در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با حضور محمد شریعتمداری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫منصور معظمی رییس هیات عامل ایدرو‪ ،‬خودروسازان و شماری از‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل جدید ایران خودرو دیزل‬ ‫معرفی شد‬ ‫با حکم هاشم یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬مهدی یونسیان‬ ‫به عن��وان عضو هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو دیزل منصوب و‬ ‫معرفی شد‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬در مراس��می با حضور حمی��د مرادی‪ ،‬قائم مقام اجرایی‬ ‫مدیرعام��ل گروه ایران خ��ودرو‪ ،‬مهدی یونس��یان به عن��وان مدیرعامل جدید‬ ‫ایران خودرو دیزل معرفی شد‪.‬‬ ‫مرادی در مراس��م تودیع و معارفه مدیران عامل پیشین و جدید ایران خودرو‬ ‫دیزل با قدردانی از زحمات علیرضا س��اجی‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که با اس��تفاده‬ ‫از تجربه های مدیریتی یونسیان‪ ،‬ایران خودرو دیزل به جایگاه واقعی خود دست‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫در این مراس��م‪ ،‬ساجی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین ایران خودرو دیزل‪ ،‬این شرکت را‬ ‫دانش��گاهی از تجربه توصیف کرد و گفت‪ :‬روند تولید ‪ ۴‬ماه امس��ال این شرکت‬ ‫و مقایس��ه ان با تولید س��ال گذش��ته نش��انگر تبلور دوباره امید در مجموعه‬ ‫ایران خودرو دیزل است‪ .‬امیدواریم با ادامه هر چه بهتر‪ ،‬برنامه تولید ایران خودرو‬ ‫دیزل به جایگاه واقعی خود دست یابد‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان منجر شد‪ .‬در این نشس��ت موضوع کمبود قطعات و‬ ‫مسائل مربوط به ادامه تولید مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره نتایج این جلس��ه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این جلسه که در دفتر وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برگ��زار ش��د برنامه ریزی های الزم ب��ه گونه ای انجام ش��د که ارز‬ ‫تولیدکنندگان داخلی از راه های مختلف تامین شود‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو همچنین از نشست خود با سفیر برزیل‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬دولت برزیل امادگ��ی کامل خود را برای تامین‬ ‫منابع مالی و سرمایه گذاری از طریق فاینانس در بخش خودروهای‬ ‫سنگین و تجاری اعالم کرده است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عامل ای��درو اضافه کرد‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬در حوزه‬ ‫خودروهای تجاری و س��نگین اعم از اتوبوس‪ ،‬کش��نده و کامیون‬ ‫نیز با همکاری دو کش��ور‪ ،‬قطعات منفصل��ه(‪ )CKD‬کامل تامین‬ ‫خواهد شد‪ .‬معظمی گفت‪ :‬با وجود فشارهای ناشی از تحریم‪ ،‬تولید‬ ‫و تامین این خودروها و نیز قطعات یدکی انها بدون نگرانی دنبال‬ ‫خواهد شد و به مردم اطمینان می دهیم امسال هیچ نگرانی درباره‬ ‫تولید خودرو نخواهیم داشت‪ .‬به طور قطع تولید به میزان رفع نیاز‬ ‫بازار کشور ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫توسعه خدمات غیرحضوری ایران خودرو‬ ‫به مشتریان‬ ‫در راستای بهره مندی از فناوری های نوین ارتباطی و به منظور حفظ حریم و افزایش سطح امنیت و اطالعات مشتریان‬ ‫و همچنین افزایش کیفیت خدمات‪ ،‬پروژه ارتقای «سیستم جامع و مکانیزه مدیریت ارتباط با مشتریان (‪ »)IKCRM‬از‬ ‫سوی کارشناسان خبره معاونت سیستم های ایران خودرو طراحی و اجرا شد‪ .‬‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی س��ازمان (‪ )Corporate Social Responsibility‬ب��ه‬ ‫عنوان مسئولیت در قبال جامعه فعلی و اینده‪ ،‬افراد انسانی‪ ،‬محیط جغرافیایی و زندگی‬ ‫زیس��ت محیطی تعریف شده است که س��ازمان یا شرکت ها در ان بدون هیچگونه اجبار‬ ‫حکومتی فعال هس��تند و از منافع موضوع‪ ،‬ش��رکت و مردم‪ ،‬هر دو طرف س��ود می برند‪.‬‬ ‫این مس��ئولیت از مالحظات اقتصادی روزمره و روابط مالی ش��رکت ها و سازمان ها فراتر‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها به صورت ساده تر اینگونه تعریف شده است‪:‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی سازمان ها‪ ،‬فعالیت هایی است که پیش برنده منفعت اجتماعی بوده‬ ‫و فراتر از منافع کوتاه مدت س��ازمان به ش��مار رفته و بیش��تر از ان چیزی است که قانون‬ ‫می گوید‪.‬‬ ‫شرکت ها در مس��ئولیت اجتماعی‪ ،‬خود را همانند اعضای جامعه و شهروندان جامعه‬ ‫می دانند و به این درک رسیده اند که انها به وسیله جامعه به وجود می ایند و قوانین خود‬ ‫را از جامعه ای می گیرند که در ان فعالیت می کنند‪ ،‬پس باید برای همین جامعه هم تالش‬ ‫کنند و همه چیز را فقط در سود مادی کوتاه مدت نبینند‪ .‬انها نقش‪ ،‬محدوده و هدف شان‬ ‫را در کنار درک کامل تاثیرات و مسئولیت های زیست محیطی و اجتماعی به خوبی درک‬ ‫کرده و در ان شریک می شوند‪.‬‬ ‫بنابراین ش��رکت ها و سازمان ها در یک جامعه مس��ئول‪ ،‬خود را در نقش یک شهروند‬ ‫می بینن��د و در پیش��رفت جامعه‪ ،‬ش��رکت ها ب��ه درک کامل تری از نقش کس��ب و کار‬ ‫می رسند‪ ،‬هرچند که از لحاظ قانونی در قبال مسئولیت های اجتماعی ممکن وظیفه ای‬ ‫نداشته باشند و اهمیت موضوع در همین نکته پنهان است‪ .‬شرکت ها محصول واگذاری‬ ‫بعضی از ظرفیت ها به اش��خاص حقیقی هس��تند و باید برای صاحبان و سهامداران خود‬ ‫س��وداور باشند‪ ،‬اما به همان قیاس باید دارای حقوق و مسئولیت مشابه شهروندان دیگر‬ ‫جامع��ه پیرامون خود هم باش��ند‪ .‬انچه در این میان باید تمییز داد تفاوت ش��رکت های‬ ‫بزرگ و ش��هروندان عادی به لحاظ قدرت اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و اقتصادی است که اصال‬ ‫برابر نیستند‪.‬‬ ‫یک ش��رکت‪ ،‬زمانی به تعهد اجتماعی خود عمل می کند که به مسئولیت های قانونی‬ ‫و اقتصادی خود عمل کند و نه بیش��تر‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬شرکت به حداقل مسئولیتی که‬ ‫قانون از او خواس��ته اس��ت‪ ،‬عمل می کند اما چنانچه شرکتی‪ ،‬هدف اجتماعی را ترغیب‬ ‫کند‪ ،‬تنها به منظور رس��یدن به اهداف اقتصادی خود نیس��ت بلکه عمل به مس��ئولیت‬ ‫اجتماعی با ورود خود‪ ،‬یک چارچوب حاکمیت اخالقی را اضافه می کند که براساس ان‪،‬‬ ‫شرکت به فعالیت هایی اقدام می کند که وضع جامعه را بهتر کرده و از انجام کارهایی که‬ ‫باعث بدتر ش��دن وضعیت جامعه می ش��ود نیز پرهیز می کنند اما در عوض در بلندمدت‬ ‫سود بیشتری نصیب همان شرکت مسئولیت پذیر می شود‪ .‬پاسخگویی اجتماعی‪ ،‬اشاره‬ ‫به توان و ظرفیت ش��رکت و س��ازمان ها در جهت عمل و اقدام نس��بت به خواس��ته ها و‬ ‫انتظارات جامعه است‪.‬‬ ‫موفقیت کس��ب وکار به پیش��رفت جامعه متصل است و رابطه مس��تقیمی میان این‬ ‫دو وجود دارد‪ .‬چرا ش��رکت مایکروس��افت و بنیاد گیتس در بازار افریقا س��رمایه گذاری‬ ‫می کند؟ زیرا در صورت جهش از یک س��طح توس��عه به س��طحی دیگر در این قاره‪ ،‬بازار‬ ‫افریقا به بزرگترین بازار محصوالت مایکروسافت تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫چرا ش��رکت های نفت��ی بزرگ مانند «ش��ل» نزدیک ‪۵‬درصد درام��د خود را صرف‬ ‫سرمایه گذاری تحقیق و توسعه روی انرژی های تجدیدپذیر می کنند؟ زیرا هم اکنون در‬ ‫بازار سوخت های فسیلی رهبر بازار هستند و می خواهند هنگامی که سوخت های فسیلی‬ ‫به اتمام رس��ید‪ ،‬همچنان رهبر بازار انرژی باقی بمانند‪ .‬توجه نکردن به مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی و اس��یب های اجتماعی و توس��عه نیافتگی جوامع در نهایت هزینه های بنگاه‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬چرا بزرگترین بنگاه های جهان در کش��ورهای توس��عه یافته ش��کل‬ ‫می گیرند و بزرگترین بازارهای انها در جوامع توسعه یافته قرار دارد؟‬ ‫نمونه های مزایای مس��تقیم ناشی از مسئولیت اجتماعی برای یک شرکت شامل این‬ ‫موارد هستند‪:‬‬ ‫افزایش ارزش تجاری و سود بیشتر‬ ‫باال رفتن جایگاه نشان تجاری و برند شدن‬ ‫تفاوت اشکار با رقیبان‬ ‫دسترسی بیشتر به منابع مالی‬ ‫نیروی کار سالم تر و ایمن تر‬ ‫مدیریت ریسک و نظارت موثرتر بر امور شرکت‬ ‫باال رفتن اشتیاق کارکنان‬ ‫وفاداری مشتری و ماندگاری او‬ ‫ارتقای اعتماد و اطمینان طرف های ذی نفع‬ ‫توسعه فعالیت در جغرافیای بزرگتر‬ ‫اعتماد کشورها و همسایگان ناظر‬ ‫تقویت وجهه عمومی‬ ‫و ده ها مورد دیگر که با ش��کل گیری و مس��ئولیت پذیری شرکت ها و سازمان ها در‬ ‫قبال مسئولیت اجتماعی به وجود خواهد امد‪....‬‬ ‫این یادداشت ادامه دارد‪.‬‬ ‫تولید بر اساس نیاز ادامه می یابد‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬درحال حاض��ر دارندگان محصوالت‬ ‫ایران خ��ودرو می توانند درخواس��ت های خ��ود در حوزه های‬ ‫امداد‪ ،‬فروش و خدمات پس از فروش را به شکل اینترنتی و‬ ‫غیرحضوری پیگیری و رصد کنند‪.‬‬ ‫پروژه ارتقای س��طح خدم��ات غیرحض��وری ایران خودرو‬ ‫ب��ا تکیه بر ظرفیت های علمی‪ ،‬تجربی و همت کارشناس��ان‬ ‫ایران خودرو و با صرف کمترین هزینه عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫بر مبنای این گزارش‪ ،‬با بهبود زیرساخت های سخت افزاری‪،‬‬ ‫نرم افزاری و ش��بکه‪ ،‬سرعت رسیدگی و شاخص در دسترس‬ ‫بودن سیستم به طور چشمگیری افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رش��د بهره وری و تس��هیل فرایندهای مدیریت ارتباط با‬ ‫مش��تری‪ ،‬افزایش پایداری سیس��تم‪ ،‬ش��اخص در دسترس‬ ‫ب��ودن‪ ،‬ارتق��ای ضری��ب امنی��ت سیس��تم‪ ،‬توس��عه دانش‬ ‫روش شناس��ی نوین و توانمندسازی نیروهای داخلی‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه های مربوط به پاسخگویی نسبت به هزینه مراجعه های‬ ‫حضوری‪ ،‬تقویت و به روزرس��انی کانال های ارتباط با مشتری‬ ‫و اس��تفاده از فناوری های نوین در این زمینه که به افزایش‬ ‫رضایت کارکنان و مشتریان شرکت ایران خودرو می انجامد از‬ ‫عمده نتایج اجرای این پروژه عنوان شده است‪.‬‬ ‫ت که این‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬در ای��ن گ��زارش عنوان ش��ده اس�� ‬ ‫سامانه از س��ال ‪ ۸۸‬به بهره برداری رسیده و با راه اندازی ان‪،‬‬ ‫تمامی فرایندهای رس��یدگی به درخواست ها و شکایت های‬ ‫مشتریان در حوزه های فروش‪ ،‬خدمات پس از فروش و سایر‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه از جمله اپکو و سایت های تولیدی‬ ‫در بستر سامانه یکپارچه ‪ IKCRM‬انجام شده است‪.‬‬ ‫ثبت شکایت مشتریان در این سامانه از طریق مرکز تماس‬ ‫ایران خودرو به ش��ماره ‪ ۰۹۶۴۴۰‬امکان پذیر ش��ده و سبب‬ ‫تس��هیل در رسیدگی و پاس��خگویی به درخواست حدود ‪۲‬‬ ‫هزار تماس در روز ش��ده اس��ت‪ .‬این اقدام با حذف عملیات‬ ‫فیزیک��ی و امکان ردیاب��ی مراحل انجام کار ب��دون مراجعه‬ ‫حضوری‪ ،‬زمان انتظار مش��تری را حذف و خدمت رس��انی را‬ ‫تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬عالوه بر ویرایش و ارتقای این نرم افزار که از‬ ‫سوی کارشناسان شبکه های مکانیزه فروش و خدمات پس از‬ ‫فروش معاونت سامانه ها تدوین و اجرایی شده‪ ،‬زیرساخت های‬ ‫ایجاد شده در مرکز تماس شرکت امدادخودرو به عنوان کانال‬ ‫اصلی دریافت و ثبت درخواس��ت ها و شکایت های مشتریان‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو و همچنین‪ ،‬سایر کانال ها از قبیل‬ ‫پیامک‪ ،‬وب سایت و پست الکترونیک‪ ،‬موجب تسریع در زمان‬ ‫رسیدگی به درخواست های مشتریان شده است‪.‬‬ ‫ثبت و ضبط تمامی مراحل رسیدگی و قابلیت دسترسی به‬ ‫گزارش های لحظه ای برای تصمیم سازی و بهبود فرایندهای‬ ‫مرتب��ط با کس��ب وکار س��ازمان نیز افزایش س��طح رضایت‬ ‫و می��زان وف��اداری مش��تریان و کاهش هزین��ه را به همراه‬ ‫داش��ته است‪ .‬در سامانه ارتقایافته ‪ ،IKCRM‬عالوه بر دفاتر‬ ‫منطقه ای‪ ،‬دسترس��ی بیش از ‪ ۹۰۰‬نمایندگی خدمات پس‬ ‫از فروش ایران خودرو به این س��امانه فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬در فرایند رس��یدگی به درخواس��ت مش��تریان‪،‬‬ ‫نمایندگی ها به شکل مکانیزه مشارکت خواهند داشت‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬ب��ه منظ��ور بهب��ود کیفی��ت خدمات دهی به‬ ‫مش��تریان‪ ،‬کارگزاران و نمایندگی های شرکت ایران خودرو‪،‬‬ ‫سایت شماره گذاری پلیس راهور ناجا توسعه یافت‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد اعالم کرد‬ ‫استاندارهای هشتادوپنج گانه خودرویی با جدیت دنبال می شود‬ ‫رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران گفت‪ :‬استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه خودرویی مربوط به سیاست های قبلی بوده‬ ‫در نتیجه برنامه ها بر همان اساس ادامه می یابد‪.‬‬ ‫با سیاست های مختلفی که دارند به نوعی فعالیت خود را ادامه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫او در جهت اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه نیز گفت‪:‬‬ ‫در صنایع خودروس��ازی پیش تر سازمان‪ ،‬سیاست های خود را‬ ‫اعالم کرد هنوز روی سیاس��ت قبل��ی تاکید دارد و برای اینکه‬ ‫خودروس��ازان با سازمان هماهنگی بیش��تری داشته باشند به‬ ‫عنوان مشاور در خدمت انها هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امیدواریم تمام خودروس��ازان داخلی به س��طح‬ ‫استانداردهای تعیین شده برسند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش مشاور‬ ‫نی��ره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران به‬ ‫نقش این س��ازمان به عنوان مشاور برای صنعتگران اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬س��ازمان ملی اس��تاندارد از ابتدای س��ال با این شعار‬ ‫که دیگر نقش پلی��س را برای واحدهای تولید ندارد به عنوان‬ ‫مشاور در کنار صنعتگران خواهد بود‪ .‬به این ترتیب اگر واحدی‬ ‫مشکل اس��تاندارد داشته باشد این س��ازمان از قوانین قضایی‬ ‫و جزایی اس��تفاده نک��رده بلکه واحد صنعتی به س��وی تولید‬ ‫محصوالت باکیفیت راهنمایی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر در ماه های اخیر با توجه به شرایط‬ ‫خاص اقتص��ادی و نیز حمای��ت از تولیدات داخل‪ ،‬بس��ته ای‬ ‫حمایت��ی برای واردات و ص��ادرات به لحاظ استانداردس��ازی‬ ‫تنظیم و ابالغ ش��د‪ .‬با سیاس��ت های به کار رفته امید اس��ت‬ ‫پایگاه های تولید به باالترین سطح استاندارد کیفی دست پیدا‬ ‫‹ ‹استانداردهای دنبال می شود‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان مل��ی اس��تاندارد درباره نقش مش��اوره ای‬ ‫ای��ن نهاد برای خودروس��ازان اعالم ک��رد‪ :‬درحال حاضر نقش‬ ‫مش��اور س��ازمان برای صنایع کوچک و متوسط است زیرا انها‬ ‫بیشترین اسیب را از شرایط فعلی می بینند‪ .‬واحدهای بزرگ‪،‬‬ ‫پیروزبخت در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر تغییر یا تعدیل‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه با توجه به ش��رایط تحریمی‬ ‫نیز خاطرنش��ان کرد‪ :‬استانداردهای هش��تادوپنج گانه مربوط‬ ‫به سیاس��ت های قبلی اس��ت درحال حاض��ر برنامه ها بر همان‬ ‫اس��اس ادامه می یاب��د‪ .‬در این باره ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و نیز خودروس��ازان جلس��اتی داش��تیم‪ .‬خوشبختانه‬ ‫بس��یاری از خودروهای��ی که ام��روز به دس��ت مصرف کننده‬ ‫می رسد دارای شرایط مناسب استانداردی بر اساس مولفه های‬ ‫هش��تادوپنج گانه بوده و امیدواریم باق��ی خودروها نیز بتوانند‬ ‫خود را به این سطح از کیفیت برسند‪.‬‬ ‫وی درباره نوع نظارت بر عملکرد خودروس��ازان برای کسب‬ ‫اس��تانداردهای الزم گفت‪ :‬روند کار در سازمان این گونه است‬ ‫وقت��ی تاریخی برای گذران��دن اس��تانداردهای اجباری اعالم‬ ‫می شود از همان تاریخ بررسی ها اغاز شده و تغییرات پیگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ص��ورت گذراندن اس��تاندردها مجوز ادام��ه فعالیت داده‬ ‫خواهد شد در غیر این صورت تولید متوقف می شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در چند ماه اخیر ‪ ۸‬مدل خودرو که نتوانس��ت‬ ‫مصرف سوخت خود را بر اساس استانداردها از ابتدای تیر ‪۹۷‬‬ ‫پیاده کنند و نیز ‪ ۳‬مدل مربوط به رعایت نکردن استانداردهای‬ ‫شصت ودوگانه برای تاریخ تعیین شده متوقف شدند‪.‬‬ ‫پیروزبخت در پایان گفت‪ :‬از س��ال اینده خودروهایی که در‬ ‫بازار عرضه می ش��ود به لحاظ کیفیت متفاوت خواهند بود و از‬ ‫مطلوبیت بیشتری برخوردارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه سایپا از ساالرگستر بازدید کرد‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا از ش��رکت ساالرگس��تر‪،‬‬ ‫تولیدکننده برخی از قطعات تیبا و پراید بازدید کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬در این بازدید محس��ن قاس��م جهرودی با‬ ‫حضور در سالن های ازمایشگاه‪ ،‬شیشه باالبر‪ ،‬گیربکس‪ ،‬تزریق‪ ،‬پرس‪،‬‬ ‫موتور برف پاک کن‪ ،‬مدوالر‪ ،‬کابل‪ ،‬رله و بخش های مختلف ش��رکت‬ ‫ساالرگستر فرایندهای مختلف این شرکت را مورد بازدید قرار داد‪.‬‬ ‫ش��رکت ساالرگستر تامین کننده قطعات گروه خودروسازی سایپا‪،‬‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو و گروه بهمن اس��ت و قطعاتی همچون‬ ‫شیش��ه باالبر‪ ،‬محرک قفل جانبی درها‪ ،‬ش��یلنگ ترمز‪ ،‬رله های ‪،۲۰‬‬ ‫‪ ۳۰‬و ‪ ۴۰‬امپر‪ ،‬موتور برف پاک کن‪ ،‬ریموت رسیور‪ ،‬بوق و برخی دیگر‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫نایب رییس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬اختالف نرخ‬ ‫کارخانه تا بازار ناش��ی از عرضه کم خودرو و‬ ‫افزایش تقاضا به دلیل گرایش سیل نقدینگی‬ ‫به س��مت بازارهای طال‪ ،‬س��که‪ ،‬ارز و خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬ولی ملکی در گفت وگو با خانه ملت‪،‬‬ ‫درباره اختالف نرخ خودرو از کارخانه تا بازار‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬قطعه س��ازان داخلی ‪ ۷‬تا ‪ ۷/۵‬درصد افزای��ش قیمتی را که‬ ‫شورای رقابت برای خودروسان تصویب کرده و خودروسازان نیز این میزان‬ ‫را برای قطعه س��ازان اعم��ال می کنند‪ ،‬قبول ندارن��د‪ .‬انها اعالم می کنند‬ ‫می��زان افزایش نرخ مواد اولیه ای که تهیه می کنند بیش��تر بوده و تولید‬ ‫قطعه با ‪ ۷‬درصد افزایش نرخ صرفه اقتصادی ندارد‪ .‬سخنگوی کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قطعه سازان با توجه‬ ‫ب��ه نارضایتی ک��ه از افزایش قیمت ها دارند تولی��د را متوقف کرده اند که‬ ‫ش��اید این اقدام انها منطقی نیز باشد‪ ،‬گفت‪ :‬قطعه سازان از اغاز پیشنهاد‬ ‫افزایش ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۸‬درصدی نرخ محصوالت را داشته اند‪ .‬انها اختالف حدود‬ ‫‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۱‬درصدی نرخ را قبول ندارند و همین موضوع س��بب ش��ده تا‬ ‫از تحویل قطعه به خودروس��ازان جلوگی��ری کنند‪ .‬این نماینده مردم در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه تامین نشدن قطعه خودروسازان‬ ‫تولی��د خودرو را با کاهش روبه رو می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اختالف نرخ کارخانه‬ ‫تا بازار ناش��ی از عرضه کم خودرو و افزایش تقاضا به دلیل گرایش سیل‬ ‫نقدینگی به سمت بازارهای طال‪ ،‬سکه‪ ،‬ارز و خودرو است‪ .‬ملکی در پایان‬ ‫ب��ا تاکید بر روند قیمت ها از صنایع باالدس��ت تا پایین دس��ت گفت‪ :‬باید‬ ‫س��خن قطعه سازان شنیده ش��ود‪ .‬انها برای تامین مواد اولیه مورد نیاز از‬ ‫اهن‪ ،‬فوالد و مواد پتروش��یمی اس��تفاده می کنند که افزایش نرخ زیادی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬امیدواریم تولید و عرضه‪ ،‬بازار را کنترل کند و‬ ‫التهاب بازار خودرو کاهش یابد‪.‬‬ ‫نایب رییس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬اخرین نشست‬ ‫س��تاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع تخلف های‬ ‫ثبت سفارش خودرو را تشریح کرد‪.‬‬ ‫مس��عود پزش��کیان در گفت وگو با خان��ه ملت‪ ،‬در‬ ‫تشریح اخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این نشس��ت درباره مفاس��د ح��وزه واردات‬ ‫محموله های قاچاق به کشور‪ ،‬تخلف ها در ثبت سفارش‬ ‫و واردات خودرو و فساد در بانک ها بحث و بررسی شد‪.‬‬ ‫نایب رییس مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬در این نشست گزارشی از سوی وزارت‬ ‫اطالعات‪ ،‬نیروی انتظامی و سازمان بازرسی ارائه و مقرر شد که این نهادها اطالعات‬ ‫خود را با یکدیگر به اش��تراک بگذارند تا در برخورد با مفاس��د اقتصادی و بانکی با‬ ‫قدرت بیشتری عمل شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در این نشس��ت درباره افرادی که خودروه��ای غیرمجاز وارد‬ ‫کشور کرده اند‪ ،‬بحث شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره تخلف های‬ ‫ثبت س��فارش خودرو گزارش هایی داد که در این راستا تعدادی از متخلفان به قوه‬ ‫قضاییه معرفی شده اند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه تعداد افرادی که برای‬ ‫تخلف ها در ثبت سفارش خودرو معرفی شده اند کم نیستند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬تعدادی از‬ ‫بدنه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از سوی وزیر به قوه قضاییه معرفی شده اند که‬ ‫برخی از کارشناس��ان وزارتخانه نیز باید با حضور در قوه قضاییه پاسخگوی بعضی‬ ‫پرسش ها باشند‪.‬‬ ‫نایب رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه برخی شکایت ها در این باره‬ ‫از س��وی گمرک مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬قوه قضاییه از تمام افرادی که در این‬ ‫فرایند ب��ه طریقی کوتاهی کرده اند‪ ،‬بازجویی می کند اما چون حکم صادر نش��ده‬ ‫متهم کردن و بخشی را مقصر دانستن کار درستی نیست‪ .‬البته انچه مشخص است‬ ‫اینکه تخلفی رخ داده که به پیگیری جدی نیاز دارد‪.‬‬ ‫پزش��کیان تصریح کرد‪ :‬افرادی که ارز دولتی دریافت کرده اند ‪ ۶‬ماه فرصت دارند‬ ‫این ارزها را به کاال تبدیل کنند و به کشور بازگردانند‪ .‬بنابراین‪ ،‬تا این زمان موضوع‬ ‫مفسده ان قابل بحث نیست‪.‬‬ ‫پیشنهاد افزایش نرخ محصوالت‬ ‫از سوی قطعه سازان‬ ‫متخلفان ثبت سفارش خودرو کم نیستند‬ ‫از قطعات خودرو را تولید می کند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬ش��رکت ساالرگستر از س��ال ‪ ۱۳۸۰‬تولید‬ ‫محرک قفل پیکان و مدوالر پراید را ش��روع کرد و در ادامه‪ ،‬از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬محصوالت رله تایمر و شیشه باالبر پراید در سبد کاالیی این‬ ‫شرکت قرار گرفت‪.‬‬ ‫اعالم امادگی سوئد برای نوسازی ناوگان‬ ‫مسافربری کشور‬ ‫عضو کمیس��یون عم��ران مجل��س ش��ورای اس�لامی از امادگی‬ ‫کش��ورهای اسکاندیناوی و س��وئد برای همکاری با ایران در راستای‬ ‫نوسازی ناوگان حمل ونقل مسافربری خبر داد‪.‬‬ ‫علیم یارمحم��دی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به امارهای‬ ‫منتشرشده درباره اینکه بیش از ‪ ۵۰‬درصد اتوبوس های کشور فرسوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬فرس��ودگی ناوگان حمل ونقل مسافری در کشور‬ ‫هزینه های بس��یاری را بر اقتصاد تحمیل کرده است‪ .‬نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل جاده ای با هدف کاهش مصرف س��وخت و همچنین کاهش تصادف ها ضرورت اس��ت‪.‬‬ ‫دولت باید بر اساس برنامه های باالدستی خروج خودروهای فرسوده را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جلسه های کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با حضور سفیران کشورهای‬ ‫مختلف‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این جلس��ه ها بر ضرورت استفاده از توان سفیران برای رایزنی اقتصادی‬ ‫تاکید شده که یکی از موضوع های مورد توافق نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای بوده است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با تاکید بر اینکه در کنار صدور خدمات فنی و مهندس��ی و‬ ‫مواردی از این قبیل باید بتوانیم از فناوری کشورهای پیشرفته در مسیر به سازی ناوگان جاده ای‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس اظهارات سفیران‪ ،‬بسیاری از کش��ورها خواهان برقراری ارتباط‬ ‫تجاری با ایران هستند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه باید با تقویت دیپلماسی اقتصادی‬ ‫نوس��ازی ناوگان حمل ونقل جاده ای را س��رعت بخش��یم‪ ،‬افزود‪ :‬در دیدار با س��فیران بر ضرورت‬ ‫استفاده از توان شرکت های پیشرفته دنیا در مسیر بهبود وضعیت حمل ونقل کشور در حوزه های‬ ‫مختلف به ویژه حمل ونقل جاده ای بحث و بررسی های زیادی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انتقال فناوری ساخت اتوبوس های پیشرفته نیز از دیگر مواردی است که سفیران‬ ‫باید در مذاکره با س��ایر کش��وره ا مدنظر قرار دهند‪ .‬یارمحمدی با بیان اینکه س��وئد و همچنین‪،‬‬ ‫اسکاندیناوی به فروش اتوبوس های ولوو و اسکانیا به ایران تمایل دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ای��ران در تولید این دو نوع خودرو با ش��رکت ولوو و اس��کانیا هم��کاری دارد‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجل��س دهم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به وجود خط تولید اس��کانیا در داخل‪ ،‬به روز ش��دن ناوگان‬ ‫حمل ونقل جاده ای سرعت خواهد یافت‪.‬یارمحمدی با بیان اینکه بهره مندی از اتوبوس های به روز‬ ‫و پیش��رفته تاثیر بس��زایی بر کاهش تصادف های جاده ای دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تقویت رایزنی و دیپلماسی‬ ‫اقتصادی مهم ترین اقدامی است که می تواند نوسازی ناوگان مسافربری را سرعت بخشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بازار خودرو با پیش فروش ساماندهی نمی شود‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو گف��ت‪ :‬روش پیش فروش از نوع‬ ‫اجباری برای خودروس��ازان داخلی برای ارام س��ازی بازار پاسخگو‬ ‫نیست‪ .‬امیرحسن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫در گفت وگ��و با خودروکار با اش��اره به مش��کالت و حبابی که در‬ ‫بازار خودرو به وجود امده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در چند ماه گذش��ته‬ ‫تکلیف خودروسازان خارجی که در کشور بودند و امکان رفتن شان‬ ‫ب��ا اعمال و اغاز دور جدید تحریم ها وجود دارد مش��خص نش��ده‬ ‫اس��ت اما خودروسازان و شرکت ها موظف هستند به تعهدات خود‬ ‫عمل کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬نبای��د خودروهای خود را پیش فروش‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫نوسان های اقتصادی در بخش ارز دوباره بازار خودرو‬ ‫را تحت الشعاع قرار داد و سیر نزولی نرخ خودروها پس‬ ‫از ورود دولت به موضوع ثبت س��فارش های غیرقانونی‪،‬‬ ‫دوب��اره روند صعودی گرفت‪ .‬در ‪ ۱۰‬روز گذش��ته نرخ‬ ‫خودروها در دو بخش داخلی و وارداتی روند افزایش��ی‬ ‫داش��ت و حتی نرخ خودروهای داخلی رشد ساعتی را‬ ‫تجربه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افت وخیز قیمتی‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬ریی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬در بخش‬ ‫خودروه��ای خارجی قیمت ها افزایش زیادی نداش��ته‬ ‫زی��را خریداری وج��ود ندارد اما ب��رای داخلی ها از ‪۱۳‬‬ ‫فروردین تا پایان هفته دوم مرداد اختالف نرخ کارخانه‬ ‫و بازار حدود ‪ ۵۰‬درصد بود‪ .‬برای مثال‪ ۲۰ ،۱۷ ،‬و ‪۳۰‬‬ ‫فروردین که پ��ژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬را نمایش��گاه داران ‪۳۳‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان تا ‪ ۳۳‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تومان معامله می کردند امروز به ‪ 46‬میلیون و ‪400‬هزار‬ ‫تومان رسیده اس��ت‪ .‬پژو پارس تی یو‪ ۵‬که ‪ ۴۲‬میلیون‬ ‫تومان فروخته می شد اواسط هفته گذشته ‪ ۶۷‬میلیون‬ ‫تومان در صبح و ‪ ۷۵‬میلیون تومان در عصر و در نهایت‬ ‫‪ 76‬میلیون تومان معامله می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر نرخ تمام خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫تومان مورد بررس��ی ق��رار گیرد بی��ش از ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تومان بین کارخانه و بازار اختالف نرخ وجود دارد‪.‬‬ ‫او درب��اره رون��د صعودی قیمت ها توضی��ح داد‪ :‬این‬ ‫موض��وع ب��ه بی��ش از ‪ ۲‬هفت��ه پیش برمی گ��ردد که‬ ‫خودروس��ازان محصولی را به بازار عرضه نکردند‪ .‬انچه‬ ‫معامله می شود خودروهای کارتکسی است‪.‬‬ ‫موتمنی به س��خنان صنعتگران ح��وزه خودرو برای‬ ‫ازادس��ازی قیمت ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫فعاالن صنعت خودرو اعالم می کنند دولت اجازه دهد‬ ‫محصوالت با نرخ ازاد در بازار عرضه ش��ود و از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬سازندگان نیز محصوالت مورد نیاز خود را بدون‬ ‫دریاف��ت ارز دولتی وارد خواهند ک��رد‪ .‬بهانه انها نبود‬ ‫قطعات و دپو در گمرکات اس��ت‪ .‬پرسش این است که‬ ‫اگر قطعات با نرخ ارز ازاد وارد شود‪ ،‬کافی خواهد بود؟‬ ‫این س��خنان دوپهلو در واقع برای افزایش قیمت ها در‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫این فعال بازار ادامه داد‪ :‬خودروس��ازان و قطعه سازان‬ ‫از وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درخواس��ت کرده اند‬ ‫ارزی به انها تعلق نگیرد اما قیمت ها ازاد ش��ود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬می توانند حاش��یه های بازار را از بین ببرند در‬ ‫حالی که اگر نرخ خودروهای ‪ ۵۰‬میلیون تومانی ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان هم شود تجربه نشان داده دوباره حاشیه‬ ‫بازار خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ه هم��کاری دوجانب��ه ش��ورای رقاب��ت و‬ ‫خودروس��ازان اش��اره کرد و گفت‪ :‬ش��ورای رقابت به‬ ‫خودروسازان اعالم کرده اگر حاشیه بازار را از بین ببرند‬ ‫تا حدودی اجازه افزایش نرخ خواهند داش��ت‪ .‬مس��ئله‬ ‫این است که خودروسازان خودروها را به واسطه بعضی‬ ‫از نمایندگی ه��ا به فروش می رس��انند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نرخ‬ ‫ب��ازار را خود تعیین می کنند‪ .‬با کاهش عرضه قیمت ها‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬اگر خودرویی وجود ندارد کارتکسی ها‬ ‫از کجا عرضه می شوند؟‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران در این باره اظهار کرد‪ :‬در چند روز گذش��ته چه‬ ‫اتفاقی افتاده که عرضه دوباره کم ش��ده اس��ت؟ اعالم‬ ‫می کنند کمب��ود قطعه دارند‪ ،‬ای��ا خودروهای چینی‬ ‫نیز دچار کمبود قطعه ش��ده اند؟ در حالی که این نوع‬ ‫خودروها نباید مش��کلی داشته باشند‪ .‬چرا چانگان ‪74‬‬ ‫کنند زیرا مش��کالت زی��ادی در این زمینه وج��ود دارد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫پیش فروش در وضعیت کنونی سبب تعهد اینده شرکت ها می شود‬ ‫و اگر مدیریت درست نداشته باشد به معضل در بازار خودرو تبدیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬این کارشناس ادامه داد‪ :‬هنگامی که مردم به اگهی های‬ ‫پیش ف��روش اعتماد می کنند نش��ان دهنده این اس��ت که افرادی‬ ‫برای س��رمایه گذاری روی خودرو س��رمایه گذاری اقدام می کنند و‬ ‫بعد از ان هم منتظر نتیجه س��رمایه گذاری خود می شوند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط پر التهاب بازار‪ ،‬بهترین کار پیش��گیری است و باید جلوی‬ ‫پیش فروش ه��ا را گرف��ت‪ .‬کاکایی در پایان تاکی��د کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫بازار خودرو ش��بیه بازار سکه شده است‪ .‬در این برهه زمانی روش‬ ‫پیش ف��روش ان ه��م از نوع اجب��اری دیگر برای ارام س��ازی بازار‬ ‫پاسخگو نیس��ت‪ .‬مس��ئله پیش فروش خودرو در ش��رایط کنونی‬ ‫صنعت خودرو بسیار بحث برانگیز شده است‪ .‬کارشناسان معتقدند‬ ‫در شرایطی که تولید روال گذشته را ندارد و با کمبودهایی روبه رو‬ ‫اس��ت نباید همچون شیوه های گذش��ته عمل کرد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بس��یاری از ثبت نام کنندگان سال گذشته هنوز خودروهای خود را‬ ‫تحویل نگرفته اند اما همچنان خودروسازان موضوع پیش فروش را‬ ‫برای عرضه محصوالت خود به متقاضیان دنبال می کنند‪.‬‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫نمایشگاه داران‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬تنها در مقطعی کوتاه(س��ال های ‪ ۹۳‬و‬ ‫‪ )۹۴‬بازار راکد بود و خودروها زیر نرخ مصوب فروخته‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫وی درب��اره روند صعودی قیمت ها و پررنگ ش��دن‬ ‫نقش سودجویان گفت‪ :‬زمانی که کاال کم شود متقاضی‬ ‫بیش��تر می ش��ود که این تقاضای واقعی نیس��ت‪ .‬برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬وقتی حدود ‪ ۱۰‬روز پیش پژو ‪ ۲۰۶‬در بازار ‪۳۸‬‬ ‫میلیون تومان بود به ‪ ۳۹‬و سپس به ‪ 46‬میلیون تومان‬ ‫رسید س��وداگران تحریک به خرید و دپو کردن شدند‪.‬‬ ‫در شرایط کنونی خودرو مانند یک کاال از پارکینگی به‬ ‫پارکینگ دیگر منتقل می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال ب��ازار عن��وان ک��رد‪ :‬با صعودی ش��دن‬ ‫قیمت ها اتحادیه با س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان تماس گرفت و درخواس��ت رسیدگی‬ ‫کرد‪ .‬سکوت ش��د و نتیجه ان بازار اشفته امروز است؛‬ ‫سمند ‪ ۳۶‬میلیون تومانی می شود ‪ ۴۲‬میلیون تومان و‬ ‫در نهایت ‪ 49‬میلیون تومان معامله می شود‪.‬‬ ‫در گفت وگو با رییس انجمن نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو مطرح شد‬ ‫ساماندهی بازار با حذف فروش کارتکسی‬ ‫‹ ‹خرید کارتکسی حذف شود‬ ‫موتمنی برای برون رفت از چنین وضعیتی پیش��نهاد‬ ‫کرد‪ :‬اگر بخواهیم بازار خودرو را س��اماندهی کنیم باید‬ ‫فروش کارتکس��ی تعطیل ش��ود‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬مانع‬ ‫هجوم سرمایه های سرگردان به این بازار می شویم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هنگام ثبت نام اعالم ش��ود تا مدت زمانی‬ ‫معی��ن ب��رای نمون��ه‪ ۳ ،‬س��ال خودروها قاب��ل انتقال‬ ‫و خریدوف��روش نیس��تند‪ .‬خری��دار واقع��ی خودرویی‬ ‫نمی خ��رد که چند ماه بع��د بخواه��د ان را به فروش‬ ‫برس��اند‪ .‬این روزها با اغاز ثبت ن��ام‪ ۲۰۰ ،‬هزار نفر در‬ ‫صف برای س��رمایه گذاری و کس��ب سود منتظر خرید‬ ‫هس��تند‪ .‬در این بین ش��اید متقاضی واقعی هم موفق‬ ‫به ثبت نام خودرو مورد نیاز خود نشود‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر‬ ‫حذف دس��ت واس��طه ها گفت‪ :‬اگر امروز دنبال خرید‬ ‫ی��ک خودرو باش��ید‪ ،‬پیدا نمی کنید ام��ا همان خودرو‬ ‫را ‪ ۵‬دس��تگاه س��فارش دهید وجود دارد در حالی که‬ ‫ش��رکت ها هم فقط ب��ه فروش یک دس��تگاه مبادرت‬ ‫می کنن��د‪ .‬موتمنی درب��اره وضعیت ب��ازار خودروهای‬ ‫کارکرده نیز گفت‪ :‬قیمت ها باید برای ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هفته ثابت‬ ‫بماند تا نرخ خودروهای کارکرده مشخص شود‪ .‬به طور‬ ‫قطع با افزایش نرخ خودروهای نو‪ ،‬کارکرده ها نیز روند‬ ‫صعودی می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹نابسامانی بی سابقه‬ ‫میلی��ون تومانی ‪ 97‬میلیون تومان معامله می ش��ود یا‬ ‫هایم��ا که ‪ ۱۴۵‬میلی��ون تومان بود ب��ه بیش از ‪165‬‬ ‫میلیون تومان رسیده است؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬که ‪ ۱۷۳‬میلیون‬ ‫تومان بود ‪ 185‬میلیون تومان ش��د‪ .‬دانگ فنگ اچ سی‬ ‫کراس ‪ ۵۹‬میلیون تومانی افزایش داش��ت در حالی که‬ ‫شب عید ‪ ۴۸‬میلیون تومان معامله می شد‪.‬‬ ‫موتمنی با اش��اره به برخی خودروه��ای ملی گفت‪:‬‬ ‫عنوان می شود برای پژو مش��کل قطعه وجود دارد‪ .‬ایا‬ ‫برای سمند و پراید هم مشکل قطعه وجود دارد؟ با این‬ ‫برخوردها می توان نتیجه گرفت خروجی ها بسته است‬ ‫نگرانی اسکانیا از کاهش فروش محصوالتش در بازار ایران‬ ‫ش��رکت اس��کانیا ب��ه عن��وان یک��ی از بزرگتری��ن‬ ‫تولیدکنندگان کامی��ون و اتوبوس در جهان از کاهش‬ ‫می��زان فروش محصوالتش در بازار ای��ران ابراز نگرانی‬ ‫ک��رد‪ .‬به گ��زارش ایس��نا به نق��ل از رویترز‪ ،‬ش��رکت‬ ‫اسکانیا(‪ )Scania‬که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان‬ ‫اتوبوس و کامیون در جهان اس��ت از اعمال تحریم های‬ ‫اقتص��ادی امریکا علی��ه ایران و کاهش س��هم فروش‬ ‫کامیون و س��ایر محصوالت اسکانیا در بازار این کشور‬ ‫اب��راز نگرانی کرد‪ .‬هنریک هنریکس��ون‪ ،‬مدیر ارش��د‬ ‫اجرایی شرکت اسکانیا در گفت وگو با رویترز بیان کرد‪:‬‬ ‫اس��کانیا به عنوان یک شرکت سوئدی فعال در جهان‪،‬‬ ‫در اغاز س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی که تحریم های ایران از س��وی اتحادیه اروپا برداش��ته ش��د‪ ،‬بار دیگر توانست به‬ ‫بازار فروش این کش��ور که از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪ ،‬بازگردد اما اکنون ب��ا اقدام جدید دونالد ترامپ‬ ‫مبنی بر خروج از توافق هسته ای با ایران و سپس اعمال تحریم های جدید اقتصادی‪ ،‬این شرکت مجبور است‬ ‫س��فارش های خود را لغو کند زیرا قادر نیس��ت تا اواسط اوت این سفارش ها را تحویل ایران دهد و در صورت‬ ‫تخطی از این قانون‪ ،‬مش��مول جریمه و تحریم خواهد ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا‬ ‫کند و پیش برود‪ ،‬وضعیت فروش ما در ایران به ش��دت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و ما س��هم قابل توجهی‬ ‫که در بازار این کشور داشتیم را از دست خواهیم داد و این برای شرکت بزرگی همچون اسکانیا به طور قطع‬ ‫خطرناک و ناخوشایند خواهد بود‪ .‬بر اساس امار و ارقامی که وی ارائه داده‪ ،‬شرکت سوئدی اسکانیا که یکی از‬ ‫بزرگترین زیرمجموعه های ش��رکت خودروسازی فولکس واگن است‪ ،‬یکی از فعال ترین شرکت های خارجی در‬ ‫ایران است که سهم قابل توجهی از بازار این کشور را در اختیار دارد‪ .‬اسکانیا ساالنه حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار کامیون‬ ‫و اتوبوس را روانه ایران می کند‪ .‬این عدد به معنای اختصاص ‪ ۵‬درصد از فروش کل جهانی این گروه صنعتی‬ ‫است که توانست در سال گذشته میزان فروش محصوالتش در جهان را به ‪ ۱۰۹‬هزار و ‪ ۴۱۵‬دستگاه برساند‪.‬‬ ‫کارخانه های اسکانیا که در اروپا و امریکای التین قرار دارند‪ ،‬بسیاری از کامیون و اتوبوس های سفارش ایران را‬ ‫تولید و روانه بازار کشور می کنند‪ .‬هنریکسون تاکید کرد‪ :‬اسکانیا نیز همچون سایر شرکت های تجاری خارجی‬ ‫با توجه به بازار رو به رشد و پررونق ایران‪ ،‬از کاهش فعالیت و از دست دادن سهم فروش محصوالتش در این‬ ‫کشور بسیار ناخشنود و نگران است‪.‬‬ ‫و به عمد خودرویی عرضه نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل و نظارت جدی تر‬ ‫در خبرها امد ورق فوالدی بدنه پراید وارد می ش��ود‬ ‫و درحال حاضر کش��ور صادرکننده ان را متوقف کرده‬ ‫است؛ ش��اید برخی از افزایش قیمت ها به این موضوع‬ ‫برگ��ردد‪ .‬موتمن��ی در توضیح این مس��ئله گفت‪ :‬این‬ ‫اتفاق ه��ا نمی توان��د دلیلی برای افزایش ه��ای بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی باش��د‪ .‬خودروهای شرکت سایپا از اواسط‬ ‫هفته روند افزایشی داشت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬پراید که اغاز‬ ‫هفته گذش��ته ‪ ۲۶‬میلیون تومان بود اواس��ط هفته به‬ ‫‪ ۲۸‬میلی��ون تومان رس��ید در حالی که ن��رخ کارخانه‬ ‫‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضروری است بر عملکرد خودروسازان نظارت شود زیرا‬ ‫س��ازندگان با افزایش نرخ دالر این حواشی را به وجود‬ ‫اورده اند‪ .‬انها باید پاس��خگو باشند اگر پژو ‪ ۲۰۶‬با نرخ‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومان معامله ش��ود ای��ا تضمین می کنند‬ ‫حاشیه بازار نداشته باشیم؟‬ ‫‹ ‹انحصار زمینه ساز تنش‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما درباره‬ ‫وضعیت بازار پس از ازادسازی قیمت ها چیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ت��ا هنگامی که در ب��ازار خودرو انحصار وجود داش��ته‬ ‫سایه خود تحریمی بر بازار خودرو‬ ‫یک کارش��ناس خودرو با اشاره به‬ ‫اظهاراتی که درباره حباب نرخ خودرو‬ ‫ایجاد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬به هر دلیلی‬ ‫که عرضه ی��ا تقاضا در مدت کوتاهی‬ ‫دستخوش تحول شود بر نرخ خودرو‬ ‫تاثیر می گذارد ک��ه این افزایش نرخ‬ ‫ناپای��دار در اقتصاد ما حباب نام دارد‬ ‫اما درحال حاضر با معضل تورم تولید‬ ‫روبه رو هستیم و دیگر حباب نرخ در‬ ‫کار نیست‪ .‬به گزارش اقتصادانالین‪،‬‬ ‫فربد زاوه با بی��ان اینکه خودرو یکی‬ ‫از ‪ ۴‬بازار سفته بازی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خودرو نسبت به ‪ ۳‬بازار طال‪ ،‬ارز و مسکن برتری دارد‬ ‫از این نظر که نگهداری ان مانند طال و ارز پر ریس��ک و مانند مس��کن گران نیست و فروش‬ ‫راحت تری نیز دارد‪ .‬او با بیان اینکه التهابات این بازار قابل پیش بینی بود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫ممنوعیت ثبت س��فارش ها و افزای��ش تعرفه ها که از ماه ها پیش ایجاد ش��ده بود و از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬کاهش نرخ تولید نیز مزید بر علت ش��د تا این بازار روز به روز بیش��تر ملتهب شود‪ .‬بر‬ ‫اساس امار رسمی‪ ،‬در خرداد ‪ ۸‬درصد از تولیدات خودرو کاهش یافت که پیش بینی می شود‬ ‫این کاهش ادامه داش��ته باش��د‪ .‬زاوه ادامه داد‪ :‬کاهش عرضه و از طرف دیگر‪ ،‬افزایش تقاضا‬ ‫به جهش ش��دید نرخ خودرو منجر ش��ده اس��ت که البته این موضوع در کوتاه مدت به رکود‬ ‫تورمی منتهی خواهد ش��د یعنی الزاما قدرت خرید مردم پاسخگوی افزایش نرخ نیست‪ .‬این‬ ‫کارش��ناس خودرو به افزایش نرخ نهاده های تولید اش��اره کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر یکی از‬ ‫مباحث مهمی که در حوزه خودرو مطرح شده‪ ،‬تورم نهاده های تولید است و حتی اگر تولید‬ ‫ن نرخ را ندارد‪.‬‬ ‫به عدد قبلی هم برگردد تولیدکننده امکان پایین اورد ‬ ‫وی درب��اره افزایش نرخ چش��مگیر خودروهای وارداتی توضی��ح داد‪ :‬در حوزه خودروهای‬ ‫وارداتی خود تحریمی عامل تمام مش��کالت این بازار اس��ت زیرا پیش از به وجود امدن حتی‬ ‫س��ایه تحریم از جانب امریکا‪ ،‬موانعی که در داخل کش��ور برای این بازار ایجاد کردیم به بروز‬ ‫چنین مشکالتی منجر شد‪.‬‬ ‫باشد نمی توان حاشیه سود را در بازار از بین برد‪ .‬تولید‬ ‫مدل ه��ای زیر ‪ ۳۰‬میلیون تومان با یک خودروس��از و‬ ‫زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان با خودروس��از دیگر اس��ت‪ .‬این‬ ‫انحص��ار باید از بین برود زیرا هرگاه عرضه را کم کنند‬ ‫این مشکل(افزایش نرخ و حاشیه بازار) به وجود خواهد‬ ‫امد‪ .‬وقتی بررسی کنیم حاشیه بازار‪ ،‬نزدیک به دو دهه‬ ‫پیش اغاز ش��ده و همیش��ه دالالن سود خود را از بازار‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پرس��ش این اس��ت که اگر نرخ ازاد شود‬ ‫دیگر نرخ دوم نخواهیم داشت؟ تجربه نشان داده حتی‬ ‫اگر قیمت ها ازاد ش��ود‪ ،‬همچنان حاش��یه بازار وجود‬ ‫در ادامه با نعمت اله کاش��انی‪ ،‬رییس پیشین اتحادیه‬ ‫گفت وگو شد‪ .‬وی درباره بازار خودرو افزود‪ :‬قیمت ها هر‬ ‫ساعت در حال افزایش اس��ت‪ .‬شرکت های خودروساز‬ ‫خودرو نمی دهند یا اگر به عرضه مبادرت کنند معدود‬ ‫بوده و نیاز بازار را پوش��ش نمی دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫وقتی قیمت ها در فاصله کوتاه تغییر می کند مش��تری‬ ‫س��عی می کند در نخستین فرصت خرید خود را انجام‬ ‫دهد‪ .‬ش��رکت ها مقصر اصلی هس��تند که بیش از یک‬ ‫هفته اس��ت خودرو به بازار عرض��ه نکرده اند به طوری‬ ‫ک��ه امروز پژو ‪ ۲۰۷‬با قیمت ‪ 54‬میلیون تومان در بازار‬ ‫‪ 86‬میلی��ون تومان معامله می ش��ود‪ .‬ای��ن فعال بازار‬ ‫درباره وضعیت بازار خودروهای وارداتی نیز گفت‪ :‬بازار‬ ‫خودروهای خارجی راکد اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫فش��ار روی خودروهای ایرانی اس��ت‪ .‬وی این وضعیت‬ ‫را در بازار خودرو بی س��ابقه دانس��ت و گفت‪ :‬وضعیت‬ ‫نابسامان بازار تاکنون تجربه نشده بود‪ .‬عموم مردم توان‬ ‫خری��د خودروهای خارجی را ندارند و بازار خودروهای‬ ‫داخلی نیز اش��فته اس��ت‪ .‬به این ترتی��ب‪ ،‬هفته پیش‬ ‫ب��ازار خودرو بحرانی بود‪ .‬کاش��انی در پایان گفت‪ :‬بازار‬ ‫به دالر وابسته است وقتی نرخ ارز افزایش می یابد نرخ‬ ‫محصوالت نیز روند صعودی می گیرد‪.‬‬ ‫ازادسازی در ازای حذف حمایت های تعرفه ای‬ ‫عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران درباره ازادسازی‬ ‫نرخ خودرو اظهار کرد‪ :‬زمانی که قرار‬ ‫اس��ت خودروسازان و قطعه سازان ارز‬ ‫ازاد تهی��ه کنند و خ��ودرو را با نرخ‬ ‫ازاد ب��ه فروش برس��انند باید به این‬ ‫نکت��ه توجه وی��ژه ای داش��ت که ایا‬ ‫نرخ تمام ش��ده خودروهای داخلی در‬ ‫مقایسه با خودروهای خارجی از نظر‬ ‫نرخ و کیفیت قابل رقابت خواهد بود‬ ‫یا خیر‪ .‬به ویژه درباره خودروهایی که‬ ‫هم در سایت های داخل کشور و هم خارج کشور تولید دارند‪.‬‬ ‫ارمان خالقی در گفت وگو با خبرخودرو گفت‪ :‬در صورت اجرای‬ ‫این کار چنانچه تحریم ها تشدید شد خودروسازان نباید بهانه ای‬ ‫داشته و خواستار حمایت دولت باشند بلکه باید تمام حمایت های‬ ‫تعرفه ای را مدت دار کرد و خودروسازان نیز باید خود را با شرایط‬ ‫جهانی تطبی��ق دهند زیرا خودروهای تولی��د داخل باید قدرت‬ ‫رقابت پیدا کنند تا بتوانیم صادرات انجا م دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اتفاق باید رخ دهد تا ش��اهد رهایی از وابستگی‬ ‫به صادرات نفت باش��یم‪ .‬همچنین صنعت خودرو که می خواهد‬ ‫خود را به عنوان پیش��تازترین‪ ،‬نواورتری��ن و فناورترین صنعت‬ ‫در اقتصاد صنعتی کش��ور نش��ان دهد باید این ادعا را در عرصه‬ ‫بین الملل��ی هم محک بزند‪ .‬وی تاکی��د کرد‪ :‬زمانی که در تامین‬ ‫ارز کشور محدودیت وجود داشته باشد قطعات و مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز خودرو را باید بر اس��اس ضرورتی که در کش��ور وجود دارد‬ ‫اولویت بندی کرد‪ ،‬اینکه با این محدودیت ایا تنوع در خودروهای‬ ‫تولیدی کشور نیاز است یا خیر یا اینکه باید تنوع را کاهش داد تا‬ ‫در منابع صرفه جویی بیشتری شود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫ب��ر تولی��د و افزایش تی��راژ چند مدل‬ ‫متمرکز شوند‪.‬‬ ‫خالقی با اش��اره به نیاز به واردات در‬ ‫خودروسازی تصریح کرد‪ :‬تولید خودرو‬ ‫ب��ا فن��اوری روز دنیا نیازمن��د واردات‬ ‫یک سلس��له از قطعات‪ ،‬م��واد اولیه یا‬ ‫برخی سیس��تم ها مانند سیس��تم های‬ ‫الکترونیکی اس��ت که باید از بازارهای‬ ‫بین الملل��ی تهی��ه ش��وند و چنانچ��ه‬ ‫صنعتگ��ران بخواهند با ارز ازاد نیاز خود را برطرف کنند به طور‬ ‫قطع خودروهای تولید داخل افزایش نرخ خواهند داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو در ادامه افزود‪ :‬تنها قش��ری از جامعه‬ ‫می توانند افزایش نرخ خودروهای داخلی و ازادسازی قیمت ها را‬ ‫بپذیرند اما قشر ضعیفی که با خودروهایی مانند پراید امرارمعاش‬ ‫می کنند‪ ،‬نمی توانند از پس این افزایش نرخ برایند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬چنانچه قرار است خودروسازان و قطعه سازان با‬ ‫ارز ازاد ب��ه فعالیت بپردازند و خودرو را نیز با نرخ ازاد به فروش‬ ‫برس��انند ایا نباید تمام حمایت ها از روی انها برداش��ته ش��ود و‬ ‫همچنی��ن تعرفه واردات خودروهای خارج��ی کاهش یابد؟ باید‬ ‫درباره این گونه پرسش ها نیز بحث کرد‪.‬‬ ‫خالقی اذعان کرد‪ :‬در هر حال ازادس��ازی نرخ فرصت مناسبی‬ ‫برای رهاس��ازی خودروس��ازان اس��ت و می ت��وان کاری کرد که‬ ‫خودروس��ازان برمبنای ن��رخ جهانی و ب��دون هیچ گونه یارانه ای‬ ‫خود را به حدی برسانند که بتوانند قدرت رقابت با خودروسازان‬ ‫جهانی را پیدا کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار تایر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مقیاس تولید زمینه ساز «اتوماسیون» کردن تولید‬ ‫بهرام ش�هریاری ‪-‬کارش�ناس صنع�ت ‪ :‬امروزه یکی از مباحث‬ ‫مطرح اتوماس��یون شدن تولید و ارتقای کیفی فعالیت هاست اما لزوما‬ ‫اتوماس��یون هزینه ها را کاهش نمی دهد مگر اینکه تیراژ تولید با سطح‬ ‫اتوماسیون تناسب داشته باش��د‪ .‬اگر تیراژ در مقیاس اقتصادی نباشد‬ ‫برعکس‪ ،‬ممکن اس��ت نرخ تمام ش��ده را افزایش دهد‪ .‬ازس��وی دیگر‪،‬‬ ‫عنوان می ش��ود اتوماس��یون به کاهش نیروی انس��انی در واحدهای‬ ‫صنعتی منجر می ش��ود‪ .‬باید توجه کرد ک��ه تولیدکننده و صنعتگر با‬ ‫تولید اش��تغال ایجاد می کند اما مسئولیت اشتغالزایی را برعهده ندارد‪.‬‬ ‫تولیدکننده مسئول تولید باکیفیت و با نرخ تمام شده رقابتی است‪ .‬اگر‬ ‫مس��ئوالن در سطح تولید و توسعه برنامه ریزی درستی داشته باشند با‬ ‫تجهیزات فناوری اش��تغال خود به خود به وج��ود می اید‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫قطع��ات خودرو را جهان��ی تولید کنیم و فقط معطوف ب��ه بازار داخل‬ ‫نباش��یم و بازار داخل نیز معطوف به این تعداد خودرو نباشد‪ ،‬در زمینه‬ ‫اتوماس��یون کردن خطوط تولیدی به لحاظ نیروی انسانی مشکلی به‬ ‫وجود نخواهد امد‪ .‬افزایش همکاری های مشارکتی باعث خواهد شد تا‬ ‫بخش صنعت وارد این چالش نش��ود‪ .‬برای نمونه‪ ،‬اگر خودرویی که در‬ ‫داخل تولید می ش��ود در همان زمان در خارج از کشور نیز تولید شود و‬ ‫قطعات داخلی ان نیز در خارج از کشور مصرف داشته باشند به راحتی‬ ‫بخش��ی از بازار خارج را به دست اورده ایم‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬تیراژ افزایش‬ ‫یافته و اش��تغالزایی نیز محقق می ش��ود‪ .‬بنابراین برای ایجاد اشتغال‬ ‫نبای��د از فناوری دوری کرد‪ ،‬بلکه با ن��وع برنامه ریزی و تعامل با جهان‬ ‫خارج باید راه حل برون رفت از مشکالت را به دست اورد‪ .‬طبیعی است با‬ ‫داش��تن بازار خارجی سطح اشتغال در داخل افزایش می یابد‪ .‬هنگامی‬ ‫که تیراژ پایین اس��ت و خطوط تولید باید با س��رمایه گزاف اتوماسیون‬ ‫ش��ود‪ ،‬نتیجه معکوس دارد زیرا به جای ارتقای بهره وری هزینه تولید‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬توجه داش��ته باشیم نرخ رقابتی در مقیاس اقتصادی‬ ‫دست یافتنی است‪.‬‬ ‫اختالف قیمت مواد اولیه با تعرفه واردات‪ ،‬فعالیت را دچار چالش کرده است‬ ‫قیمت نهایی محصوالت با مشابه وارداتی همخوان نیست‬ ‫چندی پی��ش بناب��ر مصوب��ه دول��ت‪ ،‬ورود محصوالتی ک��ه تولید داخل‬ ‫دارند ممنوع ش��د‪ .‬عموم فع��االن تایر اعالم می کنند ب��رای تولید و تامین‬ ‫الس��تیک های خودروهای سواری از سوی کارخانه های داخلی مشکلی وجود‬ ‫ن��دارد و تولیدکنن��دگان داخلی می توانند ‪ ۱۰۰‬درصد بازار داخل را پوش��ش‬ ‫دهند‪ .‬بر اس��اس امار رسمی گمرک‪ ،‬سالی ‪ ۶۵‬هزار تن واردات تایر سواری در‬ ‫کشور داریم که اگر قاچاق را از ان حذف کنیم باز هم عدد قابل توجهی بوده که‬ ‫نش��ان از نیاز کشور به واردات اس��ت‪ .‬البته این موضوع برای خودروهای تجاری و‬ ‫سنگین متفاوت تر است‪ .‬کارخانه های داخلی در این بخش هنوز روزامد نشده و به‬ ‫طور عموم بیش��تر در زمینه تایرهای نخی فعالیت دارند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬سید محمد‬ ‫میرعابدین��ی‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان تایر از محدود ش��دن تخصیص ارز به دلیل‬ ‫مش��کالت اقتصادی به خودروکار گفت‪ :‬تخصیص ارز فقط شامل رینگ های ‪ ۱۳‬تا ‪۲۱‬‬ ‫می شود زیرا تولید داخل پاسخگوی بازار نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار تایر بدون چالش‬ ‫محمدرض��ا تقی گنجی‪ ،‬رئیس انجم��ن صنعت تای ر‬ ‫درباره وضعی��ت تولید و ممنوعی��ت واردات برخی از‬ ‫اندازه ه��ای تایرها در کش��ور گف��ت‪ :‬هنگامی واردات‬ ‫محصولی ممنوع می ش��ود که تولید به اندازه کافی در‬ ‫کش��ور وجود داشته باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬تیراژ تولید کشور‬ ‫پاس��خگوی بازار ب��وده و فقط در برخ��ی اندازه ها به‬ ‫واردات نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره اینک��ه برخی از‬ ‫کارشناسان عنوان می کنند ظرفیت داخل پاسخگوی‬ ‫حجم نیاز بازار نبوده و واردات ضروری اس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ممنوعیت واردات ش��امل برخی اندازه ها ش��ده و‬ ‫برای س��ایر اندازه ها واردات در حال انجام است‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬در بخش خودروهای تجاری تایرهای س��یمی‬ ‫به طور عموم وارد می ش��وند در حالی که برای همین‬ ‫گروه‪ ،‬الستیک های نخی داخل پاسخگو هستند‪.‬‬ ‫او درب��اره نس��بت اس��تفاده از تایره��ای نخ��ی و‬ ‫رادیال(س��یمی) گفت‪ :‬نسبت اس��تفاده از هر دو نوع‬ ‫الستیک برای کشنده ها در کشور ‪ ۵۰-۵۰‬است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن‪ ،‬درباره گالیه ه��ای موجود در زمینه‬ ‫کمب��ود مواد اولی��ه و دپوی انها در گم��رکات گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر ف��ردی تولیدکننده واقع��ی بوده و مب��ادرت به‬ ‫واردات کرده باشد‪ ،‬طبیعی است مجوز ترخیص برای‬ ‫محصوالتش صادر می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اگر هم ثبت سفارش ها مربوط به گذشته و‬ ‫بدون انتقال ارز بوده باشد به پیگیری بیشتر نیاز دارد‬ ‫تا مشکل رفع شود‪.‬‬ ‫او تاکید ک��رد‪ :‬در کلیت ام��ر ارز دولتی برای مواد‬ ‫اولی��ه مورد نیاز کارخانجات تخصیص داده ش��ده و تا‬ ‫امروز مش��کلی در بازار وجود نداشته است‪ .‬فقط روند‬ ‫پرداخت ارز کند می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹به روزرسانی ها کند است‬ ‫تقی گنج��ی درب��اره وضعی��ت فن��اوری تایره��ای‬ ‫خودروهای سواری و س��نگین گفت‪ :‬به دلیل مسائل‬ ‫تحری��م تمام تولیدکنندگان س��عی بر روزامد ش��دن‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در فاصل��ه ای ک��ه پ��س از برجام به‬ ‫وجود امد چند برند داخلی توانس��تند سطح فناوری‬ ‫و اس��تاندارد خ��ود را ارتقا دهن��د و تجهیزات خود را‬ ‫به روز کنند‪.‬‬ ‫وی درباره نسبت روزامدی تایرهای سبک و سنگین‬ ‫نیز توضیح داد‪ :‬در زمینه خودروهای س��واری دانش و‬ ‫تولید روزامد است اما در خودروهای سنگین تنها یک‬ ‫برند داخلی به سوی روزامدی و تولید تایرهای رادیال‬ ‫حرکت کرده است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنعت تایر افزود‪ :‬الستیک های نخی‬ ‫کشنده ها‪ ۱۰۰ ،‬درصد داخلی بوده و در زمینه تایرهای‬ ‫سیمی ‪ ۳۰‬درصد از بازار در اختیار تولیدکننده داخلی‬ ‫اس��ت‪ .‬البته این امار برای س��واری ها به داخلی سازی‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی می رس��د‪ .‬فقط تایره��ای اندازه بزرگتر‬ ‫مانند تایر لندکروز یا خودروهای جدید وارد می شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره تایره��ای پهن ک��ه به لح��اظ فناوری‬ ‫روزامدترین نوع الس��تیک ها هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫برنده��ا تولید ای��ن نوع تایرها را در دس��تور کار خود‬ ‫قرار داده و تا پایان س��ال تایرهای پهن هم وارد بازار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت تایر هم سطح نرخ ارز‬ ‫رئیس انجمن صنعت تای��ر درباره افزایش احتمالی‬ ‫نرخ تایر در بازار کش��ور گفت‪ :‬تا زمانی که مواد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز ب��ا ارز ‪۴۲۰۰‬تومان تامین ش��ود قیمت ها‬ ‫افزایش نخواهد یاف��ت اما به طور قطع با افزایش نرخ‬ ‫دالر محصوالت نیز به همان نس��بت گران تر خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی درباره اینده بازار تایر معتقد اس��ت‪ :‬با شرایطی‬ ‫که کشور در ان قرار دارد نمی توان اینده را پیش بینی‬ ‫ک��رد‪ .‬اینده ای��ن صنعت به این بس��تگی دارد که ارز‬ ‫ب��رای واردات اقالم مورد نیاز اختصاص داده ش��ود یا‬ ‫خیر‪ ،‬گمرکات همراهی داش��ته باش��ند و محصوالت‬ ‫ترخیص ش��ود یا خیر‪ .‬به احتمال‪ ،‬تحریم ها بازار چند‬ ‫ماه اینده را متفاوت تر از امروز می کند‪.‬‬ ‫تقی گنج��ی تاکید کرد‪ :‬اگر بان��ک مرکزی بتواند به‬ ‫موقع تخصیص ارز داشته باشد در اینده مشکلی برای‬ ‫از هفته اینده انجام می شود‬ ‫تامین قطعه ‪«۱۵۰۰‬پژوپارس»‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو فارس در ‪۴‬ماه نخس��ت امس��ال ‪۵‬هزار‬ ‫دس��تگاه پژوپ��ارس تولید و روان��ه بازار کرده اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬علی کریمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو فارس با‬ ‫بیان این مطلب گفت‪ :‬از اغاز تیر امس��ال به دلیل تامین نش��دن‬ ‫س کسری تولید‬ ‫قطعه ازسوی برخی قطعه س��ازان ‪۱۵۰۰‬پژو پار ‬ ‫داش��ته و در پارکینگ این ش��رکت باقی مانده است‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این خودروه��ای تولیدی در انتظار تامین قطعاتی از جمله‬ ‫کیسه هوا‪ ،‬جلو امپر و فنر چرخشی هستند‪.‬‬ ‫کریمی تصریح کرد‪ :‬براساس تمهیدات اندیشیده شده از هفته‬ ‫اینده خودروهای ناقص تولید ش��ده‪ ،‬به م��رور تکمیل و به بازار‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران خ��ودرو فارس ضمن ابراز تاس��ف از‬ ‫اظهارات غیرکارشناس��ی و ش��تاب زده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اساسا تمامی‬ ‫این خودروها در انواع روش های فروش و پیش فروش ایران خودرو‬ ‫فروخته ش��ده و احتکار ان بی معناس��ت و ما به دنبال تحویل هر‬ ‫چه زودتر محصوالت به مش��تریان خود هس��تیم‪ .‬یکی از اخبار‬ ‫چند ماه گذش��ته در ح��وزه خودرو‪ ،‬انبار قطعات وارد ش��ده در‬ ‫گمرکات اس��ت‪ .‬این امر س��بب ش��ده تا با کمبود مواد اولیه و‬ ‫قطعات منفصله مورد نیاز واحدهای صنعتی‪ ،‬قطعات تامین نشود‬ ‫و خودروها به ش��کل ناقص در کارخانه های خودروس��ازی تولید‬ ‫ش��وند‪ .‬بنا بر گفته دبیر انجمن خودروس��ازان کش��ور‪ ،‬امار این‬ ‫خودروها به حدود ‪ ۶۰‬هزار دستگاه می رسد‪.‬‬ ‫توزیع ‪۱۹۰‬هزار حلقه الستیک میان کامیون داران تا دو هفته اینده‬ ‫رییس کارگروه حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬از بررسی مش��کل کامیون داران در کارگروه متبوعش‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ش��ادمهر کاظم زاده در گفت وگ��و با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫دستورکار کارگروه حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬این کارگروه با حضور مسئوالنی از وزارتخانه های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت‪ ،‬راه و شهرس��ازی‪ ،‬بانک مرکزی و‪ ...‬به‬ ‫بررسی مشکالت کامیون داران پرداخت‪.‬‬ ‫نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫مقرر شده بود که برای تامین الستیک مورد نیاز کامیون داران‬ ‫رقمی حدود ‪۳۸‬میلیون دالر از سوی بانک مرکزی تامین شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مسئول ثبت سفارش این میزان الستیک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و مسئول توزیع ان سازمان راهداری شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت عمل به تعهدات از سوی دولت‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬محمد معتمدرضای��ی‪ ،‬مدیر فروش یکی‬ ‫از تولیدکنن��دگان تایر موتورس��یکلت درباره وضعیت‬ ‫تولید و ف��روش تایرهای این وس��یله نقلیه گفت‪ :‬دو‬ ‫مس��ئله تولید تایر را در کشور با مشکل روبه رو کرده‬ ‫اس��ت؛ محصوالتی که وارد و در گمرکات دپو شده در‬ ‫حال��ی که مواد اولی��ه مورد نیاز ب��رای تولید در حال‬ ‫پایان یافتن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��ئله دوم الزام شرکت ها به تحویل ارز‬ ‫حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است‪ .‬در این ‬ ‫باره برخی دالالن با ارسال کاال به کشورهای همسایه‬ ‫دالر حاص��ل از ان را به کش��ور برنمی گردانند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬حق صادرکننده واقعی تضعیف می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار تایر درب��اره چرایی ای��ن موضوع‬ ‫گف��ت‪ :‬بنا بر تصمیم ه��ای گرفته ش��ده صنعتگر باید‬ ‫مرحله دوم طرح کاهش از ابان اغاز می شود‬ ‫رییس کارگروه حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ‪:‬‬ ‫افزایش ‪۹‬درصدی قیمت ها قانونی است‬ ‫رییس کارگروه حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اسالمی با تاکید بر اینکه درباره الستیک های تولید داخل مقرر‬ ‫ش��د فقط ‪۹‬درصد بیش از نرخ سال گذشته افزایش نرخ اعمال‬ ‫شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای تامین نیاز کشور به الستیک در صورت‬ ‫نیاز به واردات مقرر ش��د ارز دولتی م��ورد نیاز اختصاص داده‬ ‫ش��ود‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬ب��ا بیان اینکه دیگر‬ ‫دستور کار این کمیسیون تامین ارز مورد نیاز برای واردات اقالم‬ ‫پرمصرف کامیون داران بود‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان راهداری مس��ئول‬ ‫مستقیم توزیع اقالم پرمصرف کامیون داران نیز شد‪.‬‬ ‫کاظ��م زاده با تاکی��د بر اینکه درباره الس��تیک کامیون داران‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از شناس��ایی دو انب��ار ب��ا‬ ‫موجودی ‪۱۴۰‬و ‪۱۵۰‬حلقه الستیک خبر داد‪ ،‬افزود‪ :‬توزیع این‬ ‫تولید و بازار نخواهیم داش��ت اما اگ��ر روند کار مانند‬ ‫اکنون باش��د تا چند هفته دیگر مش��کل کمبود مواد‬ ‫اولیه تولید را مختل می کند‪.‬‬ ‫وارد س��امانه های «نیما» و «جامع تجارت» شو د و ارز‬ ‫حاصل از صادرات را پرداخت کند‪ .‬در غیر این صورت‪،‬‬ ‫جریمه خواهد ش��د اما برخی با راه هایی از این مصوبه‬ ‫پیگیری نمی کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر محصول در ب��ازار داخل نیز به‬ ‫فروش برسد مشکالت مالیات و پرداخت ارزش افزوده‬ ‫تولید را با چالش روبه رو می کند‪ .‬اگر دولت نس��بت به‬ ‫وعده های خود تعهد داشته باشد در تولید مشکلی به‬ ‫وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫معتمدرضای��ی در پای��ان پیش��نهاد ک��رد‪ :‬ب��رای‬ ‫برون رفت از مش��کالت‪ ،‬دولت نباید ب��ه نمایندگی ها‬ ‫اج��ازه واردات تای��ر ب��ا دالر ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬توم��ان‬ ‫بده��د‪ .‬دیگر اینکه پتروش��یمی ها باید ملزم به عرضه‬ ‫محصوالت ش��ان با ن��رخ دولتی ش��وند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫صنعتگر ناگزیر اس��ت مواد اولیه م��ورد نیاز را از بازار‬ ‫ازاد تهیه کند که این امر سبب شده نتواند با تایرهای‬ ‫وارداتی که ب��ا ارز دولتی از س��وی نمایندگی ها وارد‬ ‫می شود به لحاظ نرخ رقابت کند‪.‬‬ ‫الس��تیک ها با هدف متعادل سازی نرخ ها در دستور کار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در هفته های اینده قرار دارد‪.‬‬ ‫فرصت ‪ ۸۰‬روزه به کامیون های االینده‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد معاینه فنی ش��هرداری‬ ‫تهران از اج��رای مرحله دوم طرح کاهش در‬ ‫سراس��ر تهران و به شکل ش��بانه روزی از اول‬ ‫ابان امسال خبر داد‪.‬‬ ‫س��یدنواب حس��ینی منش در گفت وگو با‬ ‫ایس��نا‪ ،‬با بی��ان اینکه مرحله نخس��ت طرح‬ ‫کاه��ش فقط در مح��دوده زوج و ف��رد و در‬ ‫س��اعات مشخصی بود که به ش��کل مکانیزه‬ ‫معاینه فنی کنترل می ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬حاال در‬ ‫مرحل��ه دوم‪ ،‬ای��ن ط��رح در ‪7‬روز هفته و به‬ ‫ص��ورت ‪۲۴‬س��اعته در کل ته��ران اجرایی و‬ ‫معاینه فنی به شکل مکانیزه کنترل می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پس از انکه مرحله نخس��ت طرح کاهش اجرایی‬ ‫شد ش��اهد ان بودیم که تعداد خودروهای بدون معاینه فنی کاهش‬ ‫یاف��ت اما هنوز به صفر نرس��یده‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر بر اس��اس امار‬ ‫پلی��س راهور ‪۸۰۰‬هزار خودرو بدون معاینه فنی در تهران وجود دارد‬ ‫اما جای پرس��ش اس��ت که این خودروها کجا تردد می کنند؟ ش��اید‬ ‫انه��ا در مح��دوده طرح زوج و ف��رد تردد نکنند ام��ا به طور قطع در‬ ‫محدوده های دیگ��ر تهران تردد می کنن��د‪ .‬از انجایی که قصد داریم‬ ‫خودروه��ای بدون معاینه فن��ی را مجاب کنیم تا نس��بت به اصالح‬ ‫خودرو خود اقدام کنند‪ ،‬این طرح اجرا می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی ش��هرداری تهران ب��ا بیان اینکه این‬ ‫طرح به معنای حذف خودروها نیست‪ ،‬بلکه هدف اصالح خودروهای‬ ‫االینده اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬برخی ش��هروندان گالی��ه دارند که چون‬ ‫خودر و انها نمی توان��د به راحتی معاینه فنی پاس کند‪ ،‬نمی توانند در‬ ‫س��طح ش��هر تردد کنند‪ .‬وی با بیان اینکه یکی از محاس��ن اجرایی‬ ‫مرحله دوم طرح کاهش‪۲۴ ،‬س��اعته بودن ان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به همین‬ ‫دلیل خودروهای س��نگینی که ش��ب ها در تهران تردد می کنند نیز‬ ‫شامل کنترل مکانیزه در مرحله دوم می شوند و باید نسبت به اصالح‬ ‫خودرو خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه دریافت معاینه فنی قانون‬ ‫کشوری است و باید اجرایی شود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مراحل‪ ،‬ط��رح کاهش اصلی نیس��تند بلکه‬ ‫پیش درامدهایی هستند تا طرح اصلی ایجاد‬ ‫شود زیرا در طرح اصلی خودروهای فرسوده‬ ‫و کاربراتوری اج��ازه ورود به طرح کاهش را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫‹‹وجود ‪1/4‬میلیون خودرو زیر سن‬ ‫معاینه فنی‪ ،‬اما االینده‬ ‫حس��ینی منش با اع�لام امادگ��ی مراکز‬ ‫معاین��ه فنی برای اجرای مرحله دوم طرح ‪ LEZ‬گفت‪ :‬مراکز معاینه‬ ‫فن��ی ظرفیت کافی را برای پوش��ش خودروهای متقاض��ی دارند اما‬ ‫مردم در یک زمان خاص در یک مرکز ازدحام می کنند و این س��بب‬ ‫بی نظمی می ش��ود‪ .‬مدیرعامل س��تاد معاینه فنی شهرداری تهران با‬ ‫بی��ان اینکه ح��دود ‪ ۸۰‬روز تا اجرای طرح کاهش باقی مانده اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر همه خودروهایی که مش��مول معاینه فنی هستند‪ ،‬بتوانند‬ ‫معاین��ه فنی دریافت کنن��د‪ ،‬حدود ‪ ۷‬تا ‪۸‬درص��د از الودگی هوا کم‬ ‫می ش��ود اما ما با پدیده ای روبه رو هس��تیم که ح��دود یک میلیون و‬ ‫‪۴۰۰‬هزار خودرو زیر س��ن معاینه فنی هستند اما االینده اند که باید‬ ‫فکری هم به حال انها کرد‪.‬‬ ‫حس��ینی منش درباره کنترل خودروهای س��نگین در طرح کاهش‬ ‫جدی��د نی��ز گفت‪ :‬یک��ی از مس��ببان تولی��د ذرات معل��ق کمتر از‬ ‫‪2/5‬میکرون کامیون ها هس��تند که تعداد زیادی از انها فرسوده بوده‬ ‫و میزان االیندگی شان نسبت به خودروهای معمولی چند برابر است‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می دهد زمانی که در روزه��ای االینده ممنوعیت تردد‬ ‫خودروها از در منزل بود و کامیون ها نیز برای نخس��تین بار مشمول‬ ‫این ممنوعیت ش��دند هوا الوده تر نش��د و این نشان می دهد کنترل‬ ‫معاینه فنی خودروهای کامیون نیز بسیار مهم است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫چشم اندازی باتری لیتیوم در صنعت خودرو‬ ‫ثمن رحیمی راد‪ -‬روزنامه نگار‪ :‬باتری های لیتیوم را می توان همان‬ ‫ابزاری معرفی کرد که ماده معدنی لیتیوم را در بازار امروز مواد معدنی در‬ ‫س��طح جهان رونق داده اس��ت‪ .‬بازاری که از امریکای شمالی تا امریکای‬ ‫جنوبی و از اس��یا تا اس��ترالیا را دربرگرفته و شاید نتوان نقطه ای از دنیای‬ ‫م��درن را تصور کرد ک��ه اقتصاد ان با تولید و ص��ادرات مواد معدنی گره‬ ‫نخورده باش��د اما اتفاقی که این روزهای بازار مواد معدنی را دس��تخوش‬ ‫تحولی چش��مگیر کرده تغییر کارکرد این مواد‪ ،‬متاث��ر از تغییر رویکرد‬ ‫صنایع روز دنیا اس��ت‪ .‬صنایع های تک(فناورانه) به عنوان صنعتی که در‬ ‫یک دهه گذش��ته رشد قابل توجهی داشته اس��ت نیاز روزافزونی به انواع‬ ‫م��واد معدنی نوظهور از جمل��ه لیتیوم دارد‪ .‬البته فقط لیتیوم نیس��ت و‬ ‫عناصر معدنی دیگری همچون کبالت و عناصر کمیاب خاکی نیز اجزای‬ ‫جدایی ناپذی��ر در تولید باتری های اب��زار فناورانه همچون لپ تاپ‪ ،‬تبلت‬ ‫و گجت ه��ا به ش��مار می ایند‪ .‬همچنین‪ ،‬این ابزار انچ��ه بازار باتری های‬ ‫لیتیوم یون و در کنار ان ماده معدنی لیتیوم را داغ کرده است‪ ،‬روی اوردن‬ ‫کش��ورهای صنعتی به تولی��د خودروهای الکتریکی اس��ت؛ رویکردی‬ ‫ک��ه بیش از همه به دلی��ل دغدغه هایی که دولت ه��ا و ملت ها به ویژه در‬ ‫کشورهای توسعه یافته و صنعتی درباره گرم شدن زمین دارند اتخاذ شده‬ ‫و به رونق بازار انواع مواد معدنی قدیمی مانند مس و نوظهور مانند لیتیوم‬ ‫انجامیده اس��ت‪ .‬در این مجال بیان دو نکته مهم است؛ یکی اینکه توسعه‬ ‫اس��تفاده از لیتیوم در صنایع رو به رش��د امروز نشان می دهد در اینده ای‬ ‫نه چندان دور لیتیوم بازار شایس��ته توجهی دارد و هم اکنون سرمایه های‬ ‫بس��یاری را در س��طح دنیا به خود جذب کرده اس��ت‪ .‬ی��ک نمونه از این‬ ‫سرمایه گذاری عظیم در استرالیا رخ داده و این کشور با اینکه از بزرگترین‬ ‫تولیدکنندگان س��نگ اهن و سایر مواد معدنی به شمار می اید و همواره‬ ‫به عنوان یکی از معدنی ترین کش��ورهای دنیا شناخته می شده اما امروز‬ ‫بزرگترین تولیدکننده لیتیوم جهان اس��ت‪ .‬داستان تنها به استرالیا ختم‬ ‫نمی ش��ود؛ در امریکای جنوبی نیز ش��یلی هم که اقتصاد ان بر استخراج‬ ‫مس مبتنی بوده و در اس��تخراج مولیبدن و س��نگ اهن توانمند اس��ت‪،‬‬ ‫اکنون تصمیم دارد با توجه به ذخایر بی ش��مار لیتیومی که در اختیار این‬ ‫کشور است‪ ،‬استحصال مواد معدنی را پس از مس به لیتیوم متمرکز کند‪.‬‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫باتری های لیتیومی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گفت وگو با دو کارشناس درباره اینده باتری های لیتیومی‬ ‫عامل الودگی اب های زیرزمینی بازیافت می شود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫باتری لیتیوم تش��کیل شده از سلول الکتروشیمیایی‬ ‫است که در خودرو‪ ،‬موتورسیکلت و‪ ...‬استفاده می شود‪.‬‬ ‫این نوع باتری قابل ش��ارژ اس��ت و در مقایسه با سایر‬ ‫باتری ها از مقدار انرژی ذخیره شده بیشتری برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬بات��ری لیتیوم��ی به دلی��ل خاصی��ت ویژه ای‬ ‫ک��ه دارد در صورت ات��ش گرفتن نه تنها به س��ادگی‬ ‫خام��وش نمی ش��ود بلکه مواد س��می را نیز در محیط‬ ‫منتش��ر می کند‪.‬عنوان می ش��ود باتری لیتیوم نسبت‬ ‫به باتری س��ربی س��ازگارتر با محیط زیس��ت است‪ .‬در‬ ‫این باره‪ ،‬رس��ول پارچه ب��اف دیب��ازر‪ ،‬مدیرعامل یکی‬ ‫از ازمایش��گاه های موتورس��یکلت معتقد است این نوع‬ ‫باتری در صورت بازیافت نشدن‪ ،‬خود مشکالت بسیاری‬ ‫در کش��ور به وجود می اورد‪ .‬در ادامه‪ ،‬دیدگاه های این‬ ‫کارش��ناس و نیز نوید صانعی‪ ،‬کارش��ناس دیگر بخش‬ ‫تحقیق وتوسعه ازمایشگاهی ارائه می شود که هر یک به‬ ‫مزایا و معایب این نوع باتری پرداخته اند‪.‬‬ ‫€ €بات�ری س�ربی ب�ا تم�ام مزای�ا و ضعف هایی‬ ‫ک�ه دارد امروز ج�ای خود را به بات�ری لیتیومی‬ ‫داده اس�ت‪ .‬حرکت به س�وی خودروه�ای برقی‬ ‫الزام تولید انها را در کش�ور بیش�تر کرده است‪.‬‬ ‫اس�تفاده از باتری لیتیومی در موتورسیکلت های‬ ‫برقی چقدر بر کاهش الودگی محیط زیست تاثیر‬ ‫خواهد داشت؟‬ ‫رس��ول پارچه ب��اف دیب��ازر‪ :‬باتری لیتیومی بیش��تر‬ ‫وارداتی اس��ت و درصد کمی در کشور ساخته می شود‪.‬‬ ‫یکی از شرکت های داخلی ب ه سوی تولید این محصول‬ ‫رفته اس��ت اما هنوز به ش��کل کالن تولید نمی ش��ود‪.‬‬ ‫باتری لیتیوم��ی مزایای زیادی در مقابل باتری نس��ل‬ ‫سربی‪-‬اسیدی دارد و بر کاهش الودگی بی تاثیر نیست‪.‬‬ ‫درحال حاضر چالش این نوع باتری ها در کشور بازیافت‬ ‫انها اس��ت‪ .‬باتری های لیتیومی ب��رای مصرف گوناگون‬ ‫اعم از خودرو‪ ،‬موتورسیکلت‪ ،‬دوچرخه و‪ ...‬وارد می شود‬ ‫ام��ا اگر پ��س از اس��تهالک بازیافت نش��ود خطرهای‬ ‫بس��یاری ب��رای محیط زیس��ت دارد؛ خطرهای��ی که‬ ‫اس��یب های ان بیشتر از استفاده از باتری سربی است‪.‬‬ ‫اگر باتری لیتیومی پس از استهالک دفن شود با توجه‬ ‫به خاصیتی ک��ه مواد اولیه این محصول دارد اس��یب‬ ‫زی��ادی به طبیعت به ویژه س��فره اب ه��ای زیرزمینی‬ ‫می رسد‪ .‬گروه تحقیق وتوسعه ما پروژه ای برای بازیافت‬ ‫این ن��وع باتری ها تعریف کرد‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬از دفع‬ ‫ان ب��ه عنوان زبال��ه جلوگیری می ش��ود‪ .‬این امر مهم‬ ‫ق��رار اس��ت در چند مرحله مطالعه و اجرا ش��ود که تا‬ ‫امروز مرحله نخست ان به پایان رسیده است‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫مرحله نخس��ت بازیاف��ت‪ ،‬تجزیه و تحلیل م��واد اولیه‬ ‫تش��کیل دهنده باتری های لیتیومی است‪ .‬مرحله دوم‪،‬‬ ‫شامل برگرداندن این مواد به چرخه تولید می شود‪.‬‬ ‫€ €عمر باتری ها(سربی‪-‬اسیدی و لیتیومی) چه‬ ‫تفاوتی با یکدیگر دارد؟‬ ‫پارچه باف دیبازر‪ :‬عمر باتری س��ربی بر اساس سیکل‬ ‫ش��ارژ و دش��ارژ تعریف می ش��ود‪ .‬البته اطالعات مردم‬ ‫در ای��ن باره کم اس��ت‪ .‬ب��ه طور نمونه‪ ،‬هن��گام خرید‬ ‫موتورسیکلت های برقی فروش��نده اعالم می کند ‪۳۰۰‬‬ ‫بار شارژ می شود‪ .‬در واقع‪ ،‬عمر باتری به نوع ساخت ان‬ ‫برمی گردد که چند بار قابل شارژ است‪.‬‬ ‫نوید صانعی‪ :‬ممکن اس��ت باتری س��ربی با توجه به‬ ‫ش��رایط خاص ظرفیت شارژ و دش��ارژ ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۵۰۰‬بار‬ ‫را داش��ته باشد‪ .‬این شرایط خاص دمای مناسب‪ ،‬تهویه‬ ‫مناس��ب باتری‪ ،‬شارژر مناسب‪ ،‬دش��ارژ با جریان ثابت‬ ‫و‪ ...‬را ش��امل می شود‪ .‬باتری س��ربی به دلیل نوع شارژ‬ ‫ان‪ ،‬عمر طوالنی ندارد‪ .‬ش��یوه بهره گیری کم یا زیاد از‬ ‫باتری(دشارژ) و حرکت خودرو در سرباالیی یا حمل بار‬ ‫در این زمینه تاثیرگذار اس��ت‪ .‬باتری منبعی اس��ت که‬ ‫عمر و اس��تهالک ان به نحوه کاربرد از ان بستگی دارد‪.‬‬ ‫زمانی که خودرو بار زیادی حمل کند‪ ،‬دیوارهای داخلی‬ ‫باتری به مرور دچار اس��یب ش��ده و عم��ر ان کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬مولفه دیگری که روی عمر باتری بس��یار تاثیر‬ ‫می گذارد‪ ،‬حرارت اس��ت‪ .‬ممکن اس��ت دما در محفظه‬ ‫موتورسیکلت به بیش از ‪ ۴۵‬درجه برسد‪ .‬در این شرایط‬ ‫عمر باتری کاهش می یابد‪ .‬سازندگان باتری یک سلسله‬ ‫ش��رایط خاص برای شارژ باتری در نظر می گیرند‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬باتری سربی وقتی در ‪ ۵‬ساعت شارژ شود عمر ان‬ ‫تا ‪ ۵۰۰‬س��یکل خواهد بود‪ .‬اگر این زمان کامل نشود و‬ ‫باتری ‪ ۲‬س��اعت در شارژ بماند‪ ،‬عمر ان به ‪ ۱۰۰‬سیکل‬ ‫کاهش می یابد‪ ،‬به همین دلیل شرکت های سازنده این‬ ‫موض��وع را اعالم نمی کنند و باتری لید اس��ید را با این‬ ‫تبلیغات(‪ ۵۰۰‬س��یکل) می فروش��ند اما در مدت زمان‬ ‫کوتاه با توجه به نوس��ان های زمان شارژ‪ ،‬عمر باتری به‬ ‫کمتر از ‪ ۶‬ماه می رس��د‪ .‬از دیگر عیب های باتری سربی‬ ‫وزن زیاد ان اس��ت که باعث می ش��ود مص��رف انرژی‬ ‫موتورس��یکلت افزایش یابد و تعادل ان ضعیف ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که باتری لیتیومی تعداد س��یکل‬ ‫باالتری داش��ته و با توجه به سیس��تم خودکار مدیریت‬ ‫داخلی(‪ )BMS‬نصب ش��ده روی ان‪ ،‬به طور خودکار و‬ ‫منظم ش��ارژ می شود(اگر زمان شارژ ان ‪ ۵‬ساعت باشد‪،‬‬ ‫در کمتر از این زمان وس��یله نقلیه حرکت نمی کند)‪ .‬به‬ ‫علت وزن پایین تر این باتری تعادل موتورسیکلت نسبت‬ ‫به موتورسیکلت دارای باتری سربی بهتر خواهد بود‪ .‬از‬ ‫دیگر امتیازهای این باتری وزن س��بک ان اس��ت(وزن‬ ‫باتری س��ربی برای مجموعه ‪ ۷۲‬ولتی ‪ ۲۰‬امپرس��اعت‬ ‫ح��دود ‪ ۴۲‬کیلوگرم و بات��ری لیتیوم��ی ‪ ۷۲‬ولت ‪۲۶‬‬ ‫امپرس��اعت نزدیک به ‪ ۱۳‬کیلوگرم)‪ .‬در نتیجه‪ ،‬انرژی‬ ‫کمتری برای جابه جایی نیاز دارد‪ .‬کاهش مصرف انرژی‬ ‫به افزایش عمر باتری و نیز س��ایر قطعات وسیله نقلیه‬ ‫منجر می ش��ود‪ .‬پارچه باف دیبازر‪ :‬باتری لیتیوم با توجه‬ ‫ب��ه وزن کمتر پیمایش بیش��تری دارد‪ .‬دو امتیاز دیگر‬ ‫این نوع باتری طول عمر بیشتر و حجم کمتر ان است‪.‬‬ ‫باتری لیتیوم خطر انفجار دارد و سیستم ‪ BMS‬از شارژ‬ ‫اضاف��ه‪ ،‬هدررفت ان و افزایش دما جلوگیری می کند تا‬ ‫خطر انفجار را به صفر برس��اند‪ .‬بازیافت این نوع باتری‬ ‫اهمیت بس��یاری دارد زیرا مواد معدنی تش��کیل دهنده‬ ‫ان برای محیط زیس��ت خطرناک هس��تند که می توان‬ ‫انها را این گونه انالیز کرد‪ :‬هیدروکس��ید لیتیوم(شامل‬ ‫اکس��ید اهن‪ ،‬پروکس��ید فس��فر‪ ،‬لیتی��وم و‪ )...‬؛ لیتیوم‬ ‫هیدرات(ش��امل لیتیوم‪ ،‬فلور و‪)...‬؛ امالح کبالت(شامل‬ ‫‪ ،COCO ۴‬اکس��ید الومینی��وم‪ ،‬لیتی��وم و‪ .)...‬ای��ن‬ ‫بات��ری وقتی به عن��وان زباله دفن ش��ود تجزیه پذیری‬ ‫ان دش��وار بوده و در صورت تجزیه برای محیط زیست‬ ‫بسیار االینده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬باعث الودگی اب های‬ ‫زیرزمینی می ش��ود‪ .‬صانع��ی‪ :‬به همین دلی��ل با تمام‬ ‫مزیت های��ی که اس��تفاده از باتری ه��ای لیتیومی دارد‬ ‫مسئله بازیافت ان مطرح است‪.‬پارچه باف دیبازر‪ :‬از این‬ ‫رو‪ ،‬واحد تحقیق وتوسعه ازمایشگاه ما مطالعه روی این‬ ‫موضوع را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫€ € مطالعه روند بازیافت چه مدت طول کشید و‬ ‫کاربرد مواد بازیافتی چیست؟‬ ‫پارچه ب��اف دیبازر‪ :‬حدود یک س��ال روی این پروژه‬ ‫مطالعه و نتیجه های به دس��ت امده از جداس��ازی مواد‬ ‫به ازمایش��گاه ها ارسال شد تا درس��تی و نادرستی ان‬ ‫مش��خص ش��ود‪ .‬از این مواد می ت��وان در هر صنعتی‬ ‫اس��تفاده کرد؛ مسئله مهم‪ ،‬بازیافت این باتری و تجزیه‬ ‫مواد اولیه تشکیل دهنده ان است که سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست از ان غافل است‪.‬‬ ‫€ €ایا ب�رای بهره گی�ری دوب�اره از م�واد اولیه‬ ‫به دست امده به مجوزهای قانونی نیاز دارید؟ در‬ ‫این باره چه اقدام هایی شده است؟‬ ‫پارچه باف دیبازر‪ :‬بله‪ .‬از طریق وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در ح��ال پیگی��ری این موضوع هس��تیم تا‬ ‫مجوزهای الزم دریافت شود‪ .‬در ادامه‪ ،‬مرحله دوم این‬ ‫پروژه خواهد بود که مواد بازیافتی به کدام ش��رکت ها‬ ‫تحویل داده ش��ود‪ .‬این موضوع نیز به یک س��ال زمان‬ ‫نیاز دارد زیرا ضروری است ضمن شناسایی شرکت ها‪،‬‬ ‫مجوزهای الزم از سازمان های مرتبط گرفته شود‪.‬‬ ‫صانعی‪ :‬برای بازیافت م��واد به چرخه تولید می توان‬ ‫ش��رکت های سازنده این نوع باتری ها را هدف قرار داد‪.‬‬ ‫باتری در ایران تولید محدودی دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬فعالیت‬ ‫شرکت های بازیافت به صرفه است‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت برای بازیافت این نوع باتری ها چقدر‬ ‫است؟‬ ‫پارچه باف دیبازر‪ :‬در س��طح وس��یع می ت��وان کار را‬ ‫پیش برد‪ .‬م��کان مورد نظر برای بازیافت اماده ش��ده‬ ‫تا این مواد به چرخه تولید برگردند‪ .‬این اقدام‪ ،‬عالوه بر‬ ‫کاه��ش االیندگ��ی‪ ،‬هزینه ها را پایین م��ی اورد و نرخ‬ ‫تمام شده کاال را به حدود ‪ ۴۰‬درصد می رساند‪.‬‬ ‫€ €ایا این م�واد اولیه بازیافتی به لحاظ کیفیت‪،‬‬ ‫تفاوتی با نوع اولیه خود ندارد؟‬ ‫صانعی‪ :‬خیر‪ .‬تنها مواد از یکدیگر جداسازی می شوند‬ ‫و تاثیری بر کیفیت ندارند‪.‬‬ ‫پارچه باف دیبازر‪ :‬نس��ل باتری در حال توسعه و رشد‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر نیز بر کاهش قیمت ها بی تاثیر نخواهد‬ ‫بود‪ .‬پیش تر انحصار این باتری ها در اختیار چین‪ ،‬کانادا‬ ‫و ژاپن بود‪ .‬امروز چون تولید گس��ترده ش��ده قیمت ها‬ ‫شکسته شده است‪.‬‬ ‫€ €تولید باتری لیتیومی در کشور محدود است‪.‬‬ ‫ایا س�رمایه گذاری و بازیافت ان صرفه اقتصادی‬ ‫دارد؟‬ ‫پارچه ب��اف دیب��ازر‪ :‬نخس��تین ه��دف جلوگیری از‬ ‫الودگی محیط زیس��ت و س��پس برگردان��دن مواد به‬ ‫چرخه تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ه نظ�ر ش�ما چق�در از ط�رح بازیاف�ت‬ ‫استقبال می شود؟‬ ‫پارچه باف دیبازر‪ :‬از این طرح اس��تقبال می شود زیرا‬ ‫االیندگی را کاهش می دهد‪ ،‬ضمن انکه به کاهش نرخ‬ ‫تمام ش��ده تولی��د در واحدهای صنعت��ی کمک زیادی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بهترین قطعات مصرفی خودرو کدامند؟‬ ‫خ��ودرو این روزها یکی از محصوالت ضروری خانواده های ایرانی‬ ‫اس��ت که همچون پوشاک و خوراک در سبد کاالیی انها قرار دارد‪.‬‬ ‫شاید بسیاری در مناطق متوسط رو به پایین منزلی اجاره ای داشته‬ ‫باشند اما خودرویی به نسبت لوکس زیر پا دارند‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬قطعاتی مانند لنت ترمز‪ ،‬دیس��ک و‬ ‫صفح��ه کالچ‪ ،‬فیلتر هوا‪ ،‬برف پاک کن‪ ،‬ش��مع و‪ ...‬از جمله قطعات‬ ‫به اصطالح مصرفی خودرو اس��ت که هر چند وقت یک بار ما را به‬ ‫تعمیرگاه های س��طح شهر می رسانند و باید نمونه جدید را با نمونه‬ ‫قدیمی جایگزین کنیم‪ .‬در این زمینه مهم ترین دغدغه ش��اید این‬ ‫باش��د که چطور می توان جنس خوب ایرانی تهیه کرد؛ کاالیی که‬ ‫هم نرخ مناس��ب داش��ته باش��د و هم بتواند با نمونه های خارجی‬ ‫رقابت کند‪ .‬در این گزارش سعی شده بهترین برندهای قطعات‬ ‫مصرفی خودروها به مخاطبان معرفی شود‪:‬‬ ‫‹ ‹لنت ترمز‬ ‫‪lent-tormoz.jpg‬‬ ‫مهدی س��توده‪ ،‬فع��ال بازار ل��وازم یدکی‬ ‫خ��ودرو درباره بهترین لنت ترمزهایی که‬ ‫به لحاظ نرخ و کیفیت نظر مش��تریان‬ ‫را تامین می کند به مارک تکس��تار‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬تکستار لنت ترمز خوبی است که بیشترین موارد‬ ‫استفاده ان برای محصوالت ایران خودرو است‪ .‬پارس لنت نیز یکی‬ ‫دیگر از برندهای داخلی اس��ت که مناسب است اما در سطح کیفی‬ ‫عالی قرار ندارد‪.‬‬ ‫وی درباره لنت ترمزهای خودروهای ش��رکت سایپا نیز به سکو‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬مارک گلد نیز مناس��ب ب��رای خودروهای این‬ ‫ش��رکت خودروساز داخلی است‪ .‬البته الزم به یاداوری است پارس‬ ‫لنت برای محصوالت سایپا نیز قابل استفاده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دیسک و صفحه کالچ‬ ‫‪disk-safhe-kelaj.jpg‬‬ ‫وی درباره بهترین برندهای مناس��ب ب��رای صاحبان خودرو در‬ ‫زمینه دیس��ک و صفح��ه کالچ نیز گفت‪ :‬والئ��و یکی از‬ ‫برندهای معروف در بازار لوازم یدکی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫معتق��د اس��ت برنده��ای ایرانی این‬ ‫قطعه زیاد مطلوب نیست‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬مارک عظام‬ ‫در ب��ازار وجود دارد اما‬ ‫پ��س از ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬ماه به‬ ‫تعویض نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹برف پاک کن‬ ‫‪barf-pak-kon.jpg‬‬ ‫س��توده درباره برف پاک کن های ایرانی نظری مس��اعد دارد؛ اگر‬ ‫ن رو بیش��تر خط تولید‬ ‫چه می گوید تیراژ انها محدود اس��ت از ای ‬ ‫خودروسازان را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به نرخ تمام ش��ده باالی این قطعه در ایران پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬چون تولید ان در داخل با نرخ باالیی تمام می ش��ود این‬ ‫مارک های خارجی اس��ت که بیش��ترین نیاز بازار ل��وازم یدکی را‬ ‫پوشش می دهند‪ .‬فرانتک از برندهای موجود در بازار است که برای‬ ‫استفاده نسبت به سایر برف پاک کن ها مطلوب تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹چراغ جلو و عقب‬ ‫‪cheragh-mashin.jpg‬‬ ‫این فعال بازار لوازم یدکی درباره چراغ ها که یکی دیگر از قطعات‬ ‫مصرفی خودرو اس��ت به ‪ SMT‬اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از بهترین‬ ‫برنده��ای ایرانی موجود در بازار اس��ت که در زمین��ه نور بهترین‬ ‫کیفیت را دارد‪ .‬مارک های دیگر ایرانی که به نسبت مناسب هستند‬ ‫و می توان اس��تفاده کرد «جمع س��از» و دیگری «مدرن» است اما‬ ‫قبول اس��ت‬ ‫کیفیت ‪ SMT‬به مراتب از بقیه بهتر و بیش��تر مورد ‬ ‫چرا که نور را در جلوی خودرو متمرکز می کند‪ .‬نباید فراموش کنیم‬ ‫که در این زمینه چراغ ه��ای اصلی برخی خودروهای رنو به لحاظ‬ ‫کیفیت بسیار بهتر از داخلی هاست‪.‬‬ ‫وی درباره نرخ این مارک ایرانی گفت‪ :‬تفاوت خیلی زیادی ندارند‬ ‫اما چون خودروس��از داخلی با ان قرارداد ندارد از مارک های درجه‬ ‫سوم استفاده می کند که نور را پخش می کند‪ .‬حتی در ظاهر تفاوت‬ ‫انها در مقایسه با هم قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫‹ ‹شمع‬ ‫‪sham-mashin.jpg‬‬ ‫س��توده درباره برندهای مناسب شمع خودرو در بازار نیز معتقد‬ ‫اس��ت‪ :‬ش��مع های موجود در ب��ازار از نوع داخل��ی و خارجی زیاد‬ ‫مناس��ب نیس��تند و در این باره ش��اید بتوان گف��ت مارک خوبی‬ ‫در ب��ازار لوازم یدکی وجود ن��دارد‪ .‬وی درباره‬ ‫دلی��ل این امر نیز گفت‪ :‬ب��ا توجه به بازخوردها‬ ‫مش��خص می شود که ش��مع های مورد استفاده‬ ‫زود از بی��ن می روند و به تعویض نی��از دارند‪ .‬به‬ ‫طور مثال‪ ،‬خودرو شخصی من‪ ،‬ال ‪ ۹۰‬است که شمع‬ ‫خود ان حدود ‪ ۵‬س��ال کار کرد‪ .‬خودرو دچار مشکلی‬ ‫ش��د‪ .‬تعمیرکاران تش��خیص دادند باید شمع ان تعویض‬ ‫شود‪ .‬شمع عوض شد اما مشکل برطرف نشد چون تشخیص‬ ‫درس��ت نبود‪ .‬در این مدت از هر ش��معی اس��تفاده کردم در مدت‬ ‫کوتاه (کمتر از ‪ ۶‬ماه) به تعویض نیاز داش��ت‪ .‬وی درباره شمع اول‬ ‫خودرو گفت‪ :‬نوع فرانس��وی بود و ام��روز برندهای ژاپنی‪ ،‬المانی و‬ ‫فرانسوی شمع های خوبی هستند اما چون نرخ باالیی دارند به طور‬ ‫معمول در بازار با توجه به وضعیت معش��یت مردم فروش نمی رود‬ ‫ن رو‪ ،‬امروز‬ ‫و از س��وی دیگر اجازه واردات انها داده نمی ش��ود‪ .‬از ای ‬ ‫شاهد هس��تیم که بازار پر از ش��مع های چینی شده است‪ .‬ستوده‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��مع های باکیفیت که قیمتی بی��ن ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان دارند کمتر متقاضی داشته و در مقابل‪ ،‬شمع هایی که ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تومان نرخ دارند از خریداران بیشتری برخوردارند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نارضایتی مشتری و پیمانکار از خدمات پس از فروش‬ ‫پدیده جالب در خدمات دهی پس از فروش از س��وی خودروسازان و‬ ‫واردکنندگان خودرو این است که مشتریان و پیمانکاران(نمایندگی)‬ ‫این ش��رکت ها از عملکرد انها ناراضی هستند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬شرکت‬ ‫بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران به تازگی گزارش ارزیابی عملکرد‬ ‫ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پس از ف��روش خودروهای داخلی و‬ ‫وارداتی در طول س��ال ‪ ۱۳۹۶‬را منتش��ر کرد‪ .‬نتایج این ارزیابی نشان‬ ‫می دهد که پیمانکاران(نمایندگی) ش��رکت های ارائه دهنده خدمات‬ ‫پس از فروش خودرو در مواردی از عملکرد این ش��رکت ها(کارفرمای‬ ‫خود)‪ ،‬ناراضی هس��تند‪ .‬در این زمینه ‪ ۳‬موضوع «نارضایتی از نرخ های‬ ‫دستمزد تعمیرات تعیین شده از سوی شرکت»‪« ،‬چگونگی رسیدگی‬ ‫به صورت حساب های مالی نمایندگی ها» و «تناسب نرخ قطعات یدکی‬ ‫ارائه ش��ده با نرخ های بازار» از عمده دالی��ل نارضایتی نمایندگی های‬ ‫مجاز‪ ،‬از عملکرد شرکت واسطه خدمات پس از فروش خودرو بوده است‪.‬‬ ‫این وضعیت در حالی اس��ت که عالوه بر پیمانکاران‪ ،‬مشتریان خدمات‬ ‫پس از فروش خودرو نیز در مواردی از عملکرد شرکت های ارائه دهنده‬ ‫خدم��ات پس از فروش خودروهای داخلی و وارداتی ناراضی هس��تند‪.‬‬ ‫براساس نتایج همین ارزیابی‪ ،‬در سال ‪ ۳ ، ۱۳۹۶‬موضوع «کمبود یا نبود‬ ‫قطعات یدکی»‪« ،‬کیفیت پایین خدمات و تعمیرات» و «دریافت هزینه‬ ‫ب��اال برای خدمات و قطعات» از مهم ترین دالیل نارضایتی مش��تریان‬ ‫از ش��رکت های ارائه دهن��ده خدمات پ��س از فروش خودروس��ازان و‬ ‫واردکنندگان خودرو بوده اس��ت‪ .‬این وضعیت نش��ان می دهد که از ‪۳‬‬ ‫ضل��ع خدمات پس از فروش خودرو‪ ۲ ،‬ضلع اصلی ش��امل مش��تریان‬ ‫و پیمانکاران از ضلع دیگر که همان کارفرما(ش��رکت های ارائه دهنده‬ ‫خدمات پس از فروش خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو) اس��ت‪،‬‬ ‫رضایت ندارند‪ .‬بر اساس همین ارزیابی‪ ،‬مشتریان عالوه بر شرکت های‬ ‫خدمات پس از فروش خ��ودرو‪ ،‬از عملکرد نمایندگی های ارائه دهنده‬ ‫خدمات این شرکت ها نیز ناراضی هستند‪.‬‬ ‫بررسی فرصت ها و چالش های جایگزینی دالر با یورو‬ ‫تخصیص ارز مهم تر از جایگزینی ان‬ ‫ش��رایط سیاس��ی و اقتصادی ایران س��بب ش��ده تا راهکارهای‬ ‫خاص ب��رای فعالیت های تجاری و بین الملل در نظر گرفته ش��ود‪.‬‬ ‫تهدید تحریمی کش��ور از سوی امریکا‪ ،‬برخی صنایع مهم از جمله‬ ‫خودروس��ازی را نشانه گرفته است‪ .‬بنا بر گفته کارشناسان‪ ،‬خودرو‬ ‫یک��ی از صنایع اس��تراتژیک ای��ران و البته جهان اس��ت که کمک‬ ‫بسیاری به اقتصاد کشور کرده است‪ .‬از این رو‪ ،‬مدیران باالدست به‬ ‫دنبال راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت هستند‪.‬‬ ‫چندی پیش سیاس��تمداران و کارشناسان اقتصاد پیشنهاد تغییر‬ ‫ارز مورد استفاده در مراودات تجاری را داده بودند تا به این ترتیب‪،‬‬ ‫یورو جایگزین دالر در معامالت بین المللی و تجاری کش��ور ش��ود‪.‬‬ ‫در این گزارش فرصت ها و تهدیدهای این موضوع را از نگاه فعاالن‬ ‫ح��وزه خ��ودرو پیگیری کرده ای��م‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کش��ورهای طرف‬ ‫قرارداد در ادامه تصمی��م می گیرند که همکاری های خود را بدون‬ ‫دالر ادام��ه دهند یا خیر که این موضوع برای ایران اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخصیص ارز چالش امروز‬ ‫س��یامک مقت��دری‪ ،‬عض��و انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور درباره فرصت ه��ا و تهدیدهای‬ ‫جایگزین��ی ارز از دالر به یورو گفت‪ :‬مش��کل فعلی صنایع نوع ارز‬ ‫نیس��ت بلکه تخصیص ارز اس��ت‪ .‬بر اساس سیاس��ت های دولت و‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬ش��اهد صف های طوالنی برای دریافت ارز از س��وی‬ ‫متقاضیان صنعتی و غیرصنعتی هستیم‪ .‬تامین کننده ای که فقط با‬ ‫دالر معامله می کند به طور عمده تجارتش وابسته به امریکا بوده و‬ ‫با مشکالت پیش امده معامله ای با ایران نخواهد داشت‪ .‬بنابراین‪ ،‬در‬ ‫کل چنین شرکت هایی وارد معامله با ایران نمی شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت هایی که تجارتی مس��تقل تر دارند‪ ،‬می توانند‬ ‫کاالهای مورد نیاز را با ارز دیگر خریدوفروش کنند و نباید مشکلی‬ ‫در این باره وجود داشته باشد‪ .‬درحال حاضر چالش‪ ،‬تامین ارز مورد‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫این طور به نظر می رس��د که کمبود ارز مربوط به دالر باشد‪ .‬این‬ ‫مسئله نیز به سهمیه بندی تخصیص ارز منجر شده است‪ .‬مقتدری‬ ‫در این باره توضیح داد‪ :‬مس��ئله تنها مرب��وط به دالر نبوده و برای‬ ‫گرفتن یورو نیز مش��کالتی وجود دارد‪ .‬واحد صنعتی ما برای خرید‬ ‫یکی از ماش��ین االت مورد نیاز خود تقاضای ‪ ۸۰‬هزار یورو داشت‪.‬‬ ‫این تجهیزات در گروه دوم اولویت های وارداتی قرار داشت اما برای‬ ‫تخصیص همین مبلغ کم ‪ ۴‬ماه در صف انتظار بودیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این مس��ئله که مش��کل نوع ارز نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نخس��ت الزم است موضوع تخصیص ارز رفع شود زیرا تقاضا بیش‬ ‫از عرضه ان اس��ت‪ .‬ضمن اینکه در ص��ف طوالنی برای دریافت ارز‬ ‫سوءاس��تفاده هایی نیز می شود که مش��کالت را تشدید می کند‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬فیلترهای کنترلی‪ ،‬کارامدی الزم را ندارند‪ .‬تمام این مسائل‬ ‫سبب می شود که فرایند تخصیص ارز کند شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته جدید ارزی و تاثیر ان بر تولید‬ ‫مقتدری با اشاره به بسته ارزی جدید گفت‪ :‬امروز قرار است بانک‬ ‫مرکزی بسته جدید ارزی را ارائه دهد‪ .‬با توجه به اینکه نرخ بین ‪۸‬‬ ‫هزار تا ‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان خواهد بود شاید از حجم تقاضا کاسته‬ ‫شود و عرضه هم با این نرخ جدید راحت تر انجام شود‪.‬‬ ‫این تولیدکنن��ده صنعت خودرو اظهار کرد‪ :‬امیدواریم این ارز به‬ ‫نرخ س��وم نرس��د به این معنا که عرضه به اندازه کافی باشد و مانع‬ ‫ش��کل گیری بازار دیگری ش��ود‪ .‬امروز صنعتگر به دلیل عرضه کم‬ ‫ناگزیر باید ارز مورد نیازش را از بازار ازاد تهیه کند؛ بازار س��یاهی‬ ‫که غیرقانونی است اما فعالیت دارد‪.‬‬ ‫مقتدری در پایان گفت‪ :‬مش��کالت داخلی باید رفع شود و سپس‬ ‫در ادامه به مسائل موجود خارجی بپردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تجارت فراتر از موضوع ارز‬ ‫در ادامه به سراغ محسن رزم خواه‪ ،‬عضو انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودرویی رفتیم‪ .‬وی درباره تبدیل دالر به یورو به‬ ‫عن��وان ارز مرجع برای معامالت تجاری خارجی گفت‪ :‬مبادله دالر‬ ‫برای ایران در ش��بکه بانکی بین الملل��ی به طور تقریبی غیرممکن‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬اس��تفاده از یورو به عنوان ارز جایگزین می تواند‬ ‫راه گشای امور تجاری باشد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی مبنی بر اینکه ایا کش��ورهای طرف‬ ‫قوانین متعدد و تحریم های داخلی‪ ،‬بالی جان تولید‬ ‫با روندی که در صنعت قطعه در پیش گرفته ش��ده ‪ ،‬این صنعت اینده‬ ‫روش��نی ندارد و در صورتی که برای رفع مشکالت ارزی و ترخیص مواد‬ ‫اولیه تدبیری اندیش��یده نش��ود به زودی ش��اهد تعطیل��ی این صنعت‬ ‫خواهیم بود‪ .‬به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬در هفته های گذش��ته با وجود‬ ‫طرح مش��کل ترخیص قطعات از سوی متصدیان و فعاالن صنعت قطعه‬ ‫کش��ور همچنان گام اساس��ی برای رفع مش��کالت این صنعت برداشته‬ ‫نشده است به طوری که با ادامه وضع کنونی نمی توان اینده خوبی برای‬ ‫صنع��ت خودرو و قطعه کش��ور براورد کرد‪ .‬ترخی��ص قطعات در حالی‬ ‫هفته ها در گمرک با مش��کل روبه رو است که این وضعیت جریان تولید‬ ‫خودروسازان را کند و بازار خودرو را نیز دچار مشکل کرده است‪ .‬به گفته‬ ‫فعاالن این صنعت‪ ،‬با ادامه این روند باید منتظر اتفاق های ناخوشایندی‬ ‫در بخش صنعت قطعه و خودرو کش��ور باش��یم‪ .‬ب��ا توجه به وضع پیش‬ ‫رو در صنعت خودرو کش��ور‪ ،‬محمد ش��هپری‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‪ ،‬با ابراز ناامیدی از جریان تولید‬ ‫در صنعت خودرو و قطعه کشور اظهار کرد‪ :‬در وضعیت کنونی خودروساز‬ ‫مقصر نیس��ت زیرا برای بازگش��ت به تولید گذش��ته و پاسخ به تقاضای‬ ‫ب��ازار باید قطعات به موقع در اختیار خودروس��از قرار گیرد در حالی که‬ ‫قطع��ات در گمرک دپ��و و این امر موجب افت تولی��د در صنعت خودرو‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬در شرایط کنونی خودروس��از و قطعه ساز هر دو‬ ‫گرفتار هس��تند و مش��کالت قطعه س��ازان نیز هر روز بیشتر می شود در‬ ‫حالی که در عمل‪ ،‬اقدامی از س��وی دولت برای رفع ان‪ ،‬که بخش مهمی‬ ‫از این گرفتاری مربوط به تخصیص ارز اس��ت‪ ،‬انجام نشده است‪ .‬شهپری‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬عالوه بر موانع تخصیص ارز ب��رای تامین مواد اولیه‪ ،‬اوضاع‬ ‫نقدینگی قطعه س��ازان نیز ش��رایط را برای تولی��د و خرید قطعات دچار‬ ‫مشکل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده صنعت قطعه‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬با ش��رایطی که وجود دارد اینده مناس��بی را برای صنعت‬ ‫خودرو و قطعه کشور نمی توان پیش بینی کرد‪ .‬وی با توجه به افت تولید‬ ‫خودروسازان در جریان اتفاق های اخیر و خروج شریکان خارجی گفت‪:‬‬ ‫با خروج چینی ها وضعیت صنعت خودرو در حوزه تولید بسیار سخت تر‬ ‫و بازار خودرو با مشکالت جدی تر روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه برون رفت از تحریم های داخلی‬ ‫ش��هپری همچنین بخشی از مشکالت موجود را تعدد قوانین دولت و‬ ‫تحریم های داخلی اعالم و تاکید کرد‪ :‬امروز قوانین متعدد دولت‪ ،‬صنعت‬ ‫خ��ودرو و قطعه را جدای از تحریم های خارج��ی با نوعی تحریم داخلی‬ ‫مواجه و همین مس��ئله ش��رایط تولید در این صنعت را با دشواری های‬ ‫زیادی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫به گفته این قطعه ساز داخلی‪ ،‬در حالی دولت بنا دارد ارز را به کاالهای‬ ‫اساس��ی اختصاص دهد که همچنان ارز ب��ه بخش هایی تخصیص داده‬ ‫می ش��ود که در وضعیت کنونی هیچ ضرورتی ندارد‪ .‬این مس��ئله معضل‬ ‫جدی در کش��ور به ش��مار می رود که باید دولت ب��رای رفع ان تصمیم‬ ‫عاجل بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت قطعه سازان ادامه دارد‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با‬ ‫اشاره به تداوم مشکالت ارزی قطعه سازان و خودروسازان برای ترخیص‬ ‫قطع��ات و مواد اولیه مورد نیاز از گم��رک‪ ،‬گفت‪ :‬این روند در حالی برای‬ ‫تولید رقم می خورد که همچنان دولت تکلیف ارز مس��افرتی را مشخص‬ ‫نک��رده و همچنان به این بخش ارز اختص��اص پیدا می کند یا ارز دولتی‬ ‫ب��رای واردات ‪ ۶‬هزار خودرو اختصاص می یاب��د‪ .‬چنانکه هم اکنون این‬ ‫مسئله حاشیه های نجومی را در بازار این خودروها ایجاده کرده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با ابراز نگرانی از بیکاری گسترده در بخش های‬ ‫تولیدی و قطعه س��ازی کش��ور افزود‪ :‬چگونه یک تولیدکنند ه می تواند‬ ‫ تعدیل نیرو کند در شرایطی که به مشکل اشتغال و مسائل اقتصادی در‬ ‫کشور واقف است و دغدغه تامین هزینه خانواده های کارکنان را دارد اما‬ ‫ش رو ندارد؟‬ ‫راه گریزی برای برون رفت از مشکالت تولید هم پی ‬ ‫ق��رارداد می پذیرند با ارز جایگزین معامله تجاری داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشکلی در این باره وجود ندارد اما فراتر از این موضوع تهدید‬ ‫تحریمی شرکت های معامله کننده با ایران از سوی امریکا است‪ .‬اگر‬ ‫به هر شکلی یک شرکت‪ ،‬سهامدار یا تامین کننده امریکایی داشته‬ ‫باش��د در صورت همکاری با ایران دچار چالش خواهد ش��د‪ .‬با این‬ ‫پیش فرض که مش��کل پرداخت و دریافت های بین المللی رفع شود‬ ‫مسئله صادرات محصوالت از سوی این شرکت ها مطرح است‪ .‬امروز‬ ‫ارتباطات مبادله کاالیی دش��وار انجام می ش��ود‪ .‬امریکا هیات های‬ ‫کارشناس��ی به شرکت های بزرگ و متوسط جهانی فرستاده که در‬ ‫صورت معامله با ایران ش��امل بسته تحریمی خواهند شد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫این شرکت ها برای از دس��ت ندادن بازارهای بزرگ خود از معامله‬ ‫با ایران پرهیز می کنند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬ش��رکت پژو در بازار امریکا‬ ‫فعالیتی ندارد اما چون قطعه س��ازان این شرکت امریکایی هستند‬ ‫یا ش��ریک امریکایی دارند تهدید ش��ده اند در ص��ورت همکاری با‬ ‫ایران تامین قطعات شان با چالش روبه رو خواهد شد‪ .‬به طور عمده‬ ‫امریکایی ها ش��ریک شرکت های بزرگ قطعه سازی هستند‪ .‬شرکت‬ ‫پژو نیز برای از دست ندادن بازار اصلی خود در اروپا فعال همکاری‬ ‫با ایران را به تعلیق دراورده است‪ .‬از این رو‪ ،‬جایگزینی ارز مرجع از‬ ‫دالر به یورو مشکل صنعتی ایران را رفع نمی کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اگر مبنای همکاری شرکت های متوسط و کوچک‬ ‫خودرویی باشد این موضوع راهکار خوبی است‪ ،‬به ویژه اگر معامالت‬ ‫تجاری با کشورهای اروپایی باشد از یورو بیشتر استقبال می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو ضمن عمیق خواندن مس��ائل‬ ‫صنعتی تجاری کشور گفت‪ :‬به طور متوسط یک خودرو از ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫قطعه تشکیل شده که اگر یک قطعه موجود نباشد ‪ ۱۱‬هزار و ‪۹۹۹‬‬ ‫قطع��ه دیگر هم کارایی نخواهند داش��ت‪ .‬تامین قطعات مهم ترین‬ ‫موضوع امروز صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹دالر‪ ،‬پول غالب تجاری‬ ‫رزم خواه در پاس��خ به این پرسش که به لحاظ اعتبار جهانی چه‬ ‫تفاوتی دارد که معامله های تجاری با دالر باشد یا یورو‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫دالر پول قدرتمندی است و بیشتر کشورها ترجیح می دهند با دالر‬ ‫معامله داشته باشند‪ ،‬ضمن انکه برخی کشورها مانند چین ترجیح‬ ‫می دهند با یوان خود به تجارت بپردازند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دالر به لحاظ قدرتی ک��ه دارد پول غالب بوده و افت‬ ‫و خیز کمتری دارد‪ .‬این امر به اعتمادس��ازی در س��طح بین الملل‬ ‫منجر شده است‪.‬‬ ‫این فعال حوزه خودرو درباره معامله های تجاری دو کشور با واحد‬ ‫پولی خود نیز گفت‪ :‬این امر ش��دنی اس��ت اما خطرپذیری باالیی‬ ‫دارد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬ایران می تواند با لیر ترکیه با این کشور معامله‬ ‫کند اما ارزش پول مهم اس��ت‪ .‬لیر در حال س��قوط است و این امر‬ ‫نمی تواند در معامله های بین المللی مطلوب باشد‪ .‬بنابراین‪ ،‬با توجه‬ ‫به کش��ور معامله کننده می توان از همان واحد پولی استفاده کرد‪.‬‬ ‫رزم خواه افزود‪ :‬برای ضرر کمتر پول هر کش��وری را باید در همان‬ ‫کشور هزینه کرد‪ .‬به همین دلیل درحال حاضر دالر ارزشمندترین‬ ‫پول در شبکه مالی بین المللی به شمار می رود‪.‬‬ ‫پیش بینی تولید خودرو طی ماه های اینده‬ ‫ی��ک کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره ب��ه وضعیت موجود‬ ‫صنعت خودرو ایران که از طرفی با افزایش فشارهای بین المللی و‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬با نوس��ان های نرخ ارز بر واردات و تولیدات داخلی‬ ‫دس��ت و پنجه نرم می کند‪ ،‬معتقد اس��ت‪ :‬به ط��ور کلی صنعت‬ ‫خ��ودرو ایران دارای ظرفیت های بالقوه اس��ت که می تواند مدتی‬ ‫در مس��یر خود باقی بماند اما در ش��رایط فعل��ی با کاهش تولید‬ ‫همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫حسن کریمی س��نجری‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو در گفت گو‬ ‫با خودروکار ضمن اش��اره به اینده صنعت خودرو و در پاس��خ به‬ ‫اینکه ایا شرایط اقتصادی صنعت خودرو دچار ایست تولیدات در‬ ‫صنعت خودرو خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرگز صنعت خودرو دچار‬ ‫فروپاش��یدگی نخواهد شد زیرا دارای ظرفیت های بالقوه ای است‬ ‫که بتواند خود را تا مدتی در مس��یر تولید نگه دارد‪ .‬البته به طور‬ ‫قطع با توجه به ش��رایط سیاسی و اقتصادی کشور شاهد کاهش‬ ‫تولید خواهیم بود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تولیدات خودروس��ازی ایران متوقف نمی شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬صنعت خودرو ایران متوقف نخواهد شد و ممکن است تنها‬ ‫مدتی با تیراژ پایین تر فعالیت داش��ته باش��د‪ .‬با نگاهی به میزان‬ ‫تولید و واردات خودرو در س��ال گذش��ته‪ ،‬مش��اهده می شود که‬ ‫ش��رایط واردات و تولید در سال گذشته بسیار مساعدتر از اکنون‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو کشور اظهار کرد‪ :‬طبیعی است‬ ‫درحال حاضر ش��رایط تولی��د و واردات خودرو به دلیل ش��رایط‬ ‫اقتصادی تغییراتی داشته باشد‪ .‬سال ‪ ۹۶‬عالوه بر شرایط مناسب‬ ‫عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬قانون اساسی مجلس‪:‬‬ ‫وضعیت بازار خودرو رضایتبخش نیست‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬قانون اساسی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬اینکه برخی از مس��ئوالن سخن از ثبات‬ ‫ب��ازار خودرو می کنند و به دنب��ال تلقین مدیریت این بازار پس از‬ ‫نوسان های اخیر به جامعه هستند نشان از بی توجهی انها دارد‪.‬‬ ‫امیر خجسته در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬در واکنش به اظهارنظر‬ ‫برخی از مس��ئوالن مبنی بر رضایت از وضعیت فعلی بازار خودرو‪،‬‬ ‫این س��خنان را ناش��ی از عمق بی توجهی مس��ئوالن تلقی کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اینکه برخی از مس��ئوالن صحبت از ثبات در بازار خودرو به‬ ‫میان اورند و به دنبال تلقین مدیریت این بازار پس از نوسان های‬ ‫اخیر به جامعه باشند‪ ،‬نشان از بی توجهی انها دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬قانون اساسی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی‪ ،‬افزود‪ :‬در سال گذشته بارها درباره وجود تخلف‬ ‫درباره ثبت سفارش های خودرو ها و انباشت هزاران خودرو قاچاق‬ ‫در گمرکات کش��ور تذکر داده ش��د اما مسئوالن هر بار با تکذیب‬ ‫یا توجیه درباره این مس��ئله به دنبال پاک کردن صورت مس��ئله‬ ‫از اذه��ان عموم��ی جامعه بودند‪ .‬خجس��ته ضمن ابراز تاس��ف از‬ ‫اتفاق های اخیر به وجود امده در وضعیت قیمت ها در بازار خودرو‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در م��دت کمت��ر از ‪ ۲۰‬روز انواع خودرو ها ب��ا افزایش ‪۵۰‬‬ ‫درصدی قیمت ها شوک بزرگ اقتصادی به جامعه وارد کرد و این‬ ‫مسئله تنها ناشی از ضعف و سوءمدیریت است‪.‬‬ ‫تولید‪ ،‬ش��رایط ف��روش و بازار خ��ودرو نیز برای خودروس��ازان‬ ‫مس��اعدتر بود‪ ،‬به گونه ای که از ح��دود یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫خودرو ش��مارش ش��ده‪ ،‬حدود یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خودرو‬ ‫سهم خودروسازان داخلی بود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬اما چشم انداز تولید خودرو برای امسال یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو اعالم شده است که با توجه به وضعیت فعلی‬ ‫اقتصادی صنعت خودرو‪ ،‬دس��تیابی به شرایط تولید تا رقم اعالم‬ ‫شده چندان مساعد نیست‪ .‬سنجری ادامه داد‪ :‬مازاد تولید خودرو‬ ‫باید از س��وی واردکنندگان تامین ش��ود زیرا سهمی از تولیدات‬ ‫نیز به این بخش اختصاص دارد اما اکنون نه تنها ش��رایط مساعد‬ ‫نیس��ت بلکه واردات هم نمی تواند جبران کننده کمبود تولیدات‬ ‫ش��ود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ب��ه طور طبیعی ش��رایط حاکم بر وضعیت‬ ‫اقتصاد و صنعت خودرو به طور قطع زنجیره تامین خودروسازان‬ ‫را دچار مش��کل خواهد کرد و شرایط نقدینگی انها را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد که مجموع این اتفاق ها به کاهش تولید منجر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬سنجری تصریح کرد‪ :‬از طرفی دیگر‪ ،‬به دلیل افزایش نرخ‬ ‫بیش از حد خودرو در بازار‪ ،‬خودروهای وارداتی و تولیدات داخلی‬ ‫س��بب می شود بخشی از هرم تقاضا قدرت خرید خود را از دست‬ ‫داده و تقاضا کاهش یابد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ممنوعیت واردات سودی برای خودروهای داخلی ندارد‬ ‫زمانی می توان ادعا کرد با ممنوعیت واردات‪ ،‬س��هم خودروس��از‬ ‫داخلی در بازار افزایش می یابد که این دو بازار در یک ردیف قیمتی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬س��هم خودروهای وارداتی از س��بد‬ ‫خودرویی کش��ور ح��دود ‪۷‬درصد بوده اس��ت و البت��ه گاهی این‬ ‫‪۷‬درصد ‪۷۰‬هزار و گاهی ‪۵۰‬هزار خودرو می شود‪ .‬این امار با توجه‬ ‫ب��ه تغییرات مختل��ف قوانین واردات زیاد و کم می ش��ود‪ .‬عبداهلل‬ ‫بابایی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو دو بازار خودرو داخلی و وارداتی‬ ‫را جدا از هم دانس��ته و معتقد است واردات یا منع واردات تاثیری‬ ‫بر ب��ازار خودروهای داخلی ندارد‪ .‬وی ضمن تاکید بر این موضوع‬ ‫گفت‪ :‬منع واردات در س��ال جاری فقط ب��رای کنترل منابع ارزی‬ ‫کش��ور بوده است و ارتباطی به خودروس��ازی داخلی ندارد‪ .‬بابایی‬ ‫اف��زود‪ :‬بازار خودروهایی که به حالت اقتصادی در دو خودروس��از‬ ‫داخلی تولید می ش��وند قابل مقایس��ه با خودرو وارداتی نیس��ت و‬ ‫ف��ردی که برای خان��واده خود تنها می تواند ی��ک پراید تهیه کند‬ ‫هیچ گاه بازار س��انتافه و بی ام و برایش مهم نیست‪ .‬حال اگر واردات‬ ‫این دو برند خارجی ممنوع ش��ود‪ ،‬چه سود برای پرایدسوار دارد؟‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬این دو بازار ربطی به هم ندارند‪ .‬این کارش��ناس صنعت‬ ‫خودرو درباره روی اوردن مردم به خرید برخی از مدل های به روزتر‬ ‫مانند ‪ ۲۰۰۸‬یا سراتو ‪ ۲۰۰۰‬به جای خرید وارداتی هایی که افزایش‬ ‫نرخ سرسام اوری داشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی نرخ وارداتی ها بسیار گران‬ ‫می ش��ود‪ ،‬برخی مدل های باالی ‪۱۰۰‬میلی��ون تومان داخلی برای‬ ‫قش��ری که دنبال خودروهای لوکس هستند مهم می شود اما این‬ ‫مسئله سهم کمی در بازار داخل دارد‪ .‬بابایی همچنین ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو را مقطعی دانس��ت و گفت‪ :‬پس از مدیریت بازار ارز‬ ‫و رفع مش��کالت ان‪ ،‬بی تردید در این باره تجدیدنظر خواهد شد و‬ ‫شرایط واردات به حالت قبل برمی گردد‪.‬‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وضعیت تولید و فروش وسایل نقلیه دو چرخ چگونه است‬ ‫مدیریت اجازه نفوذ دالالن به بازار موتورسیکلت را نداد‬ ‫تولید موتورس��یکلت یورو‪ ۴‬از ابتدای س��ال جاری اجباری شد‪.‬‬ ‫بس��یاری از ش��رکت ها امادگی الزم برای رفتن به این س��مت را‬ ‫نداش��تند‪ ،‬ضمن انکه ازمایشگاه ها نیز به لحاظ زیرساختی از نظر‬ ‫تجهیزات مورد نیاز تس��ت‪ ،‬ضعف دارند‪ .‬ای��ن امر به توقف تولید‬ ‫منجر ش��ده زی��را پلیس راه��ور از پالک گذاری موتورس��یکلت ها‬ ‫خودداری کرد‪.‬‬ ‫انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت با رایزنی توانست مدیران‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و همچنین‪ ،‬س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت را قانع کند تا فرصتی چند ماهه برای روزامدی به‬ ‫صنعتگران داده ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬پس از ‪۴‬ماه‪ ،‬ش��ماره گذاری‬ ‫موتورس��یکلت ها اغ��از و الزام ب��ه تولید موتورس��یکلت یورو‪ ۴‬به‬ ‫سال‪ ۹۸‬موکول شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش موارد استاندارد‬ ‫محمدج��واد صفایاری‪ ،‬یکی از تولیدکنندگان موتورس��یکلت از‬ ‫کسب اس��تاندارد یورو‪ ۴‬برای برخی مدل های این شرکت گفت و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در ادامه نوس��ازی صنعت موتورسیکلت کشور سطوح‬ ‫استاندارد ارتقا پیدا کرده و از ‪۲۷‬به ‪۳۲‬رسیده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برخی دستگاه های مورد نیاز تست استاندارد یورو‪۴‬‬ ‫در کش��ور موجود نیست اما این تولیدکننده با دریافت مولفه های‬ ‫ازمون از کش��ور مادر‪ ،‬محصوالت خود را با مدارک و اس��ناد مورد‬ ‫نیاز در اختیار نهادهای مربوط قرار می دهد‪.‬‬ ‫صفایاری با اش��اره به س��ختگیری های س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫گفت‪ :‬ارتقای س��طح استانداردها و س��ختگیری در این باره مفید‬ ‫اس��ت زیرا ایمنی و سالمت جامعه از موضوع های مهم برای تولید‬ ‫وسایل نقلیه در جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود بازار‬ ‫خبرها حاکی از رونق نس��بی بازار موتورس��یکلت اس��ت زیرا با‬ ‫افزایش نرخ خودروها‪ ،‬متقاضیان وس��یله نقلیه به این بازار هدایت‬ ‫شده اند‪ .‬حجت اله صفایی‪ ،‬یکی دیگر از سازندگان موتورسیکلت و‬ ‫دوچرخه کشور درباره وضعیت این بازار گفت‪ :‬به دلیل نوسان های‬ ‫ش��دید نرخ ارز‪ ،‬وضعیت مناسبی در بخش تولید و فروش نداریم‪.‬‬ ‫گران ش��دن محصوالت در کشور سبب ش��ده نرخ موتورسیکلت‬ ‫حدود ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد افزایش یابد‪ .‬این در حالی است که نرخ برخی‬ ‫محصوالت تا ‪۳۵۰‬درصد باال رفته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا ای��ن وجود‪ ،‬ب��ازار موتورس��یکلت همچنان‬ ‫راکد اس��ت‪ .‬توقف ‪۴‬ماهه پالک گذاری تا حدودی موجب ش��د تا‬ ‫موتورسیکلت های قدیمی موجود در انبارها به فروش برسند‪ .‬پس‬ ‫از اغاز دوباره شماره گذاری براساس تعهداتی که سازندگان نسبت‬ ‫به خریداران داشتند تعدادی موتورسیکلت جدید وارد بازار شد اما‬ ‫در ادامه تولید کاهش یافت‪.‬‬ ‫این سازنده با اشاره به مشکالت تهیه مواد اولیه‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی‬ ‫که مس��ائل و مش��کالت مواد اولیه مورد نیاز صنعتگر رفع نشود‪،‬‬ ‫نمی توان تولید و فروش مناسبی داشت‪.‬‬ ‫او درب��اره پیش��تازی این برن��د در زمینه تولید موتورس��یکلت‬ ‫انژکتوری در کش��ور گفت‪ :‬سال گذشته بیشترین فروش برای این‬ ‫شرکت رقم خورد زیرا نخستین کارخانه سازنده موتورسیکلت های‬ ‫انژکت��وری در کش��ور بود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬س��ال گذش��ته بیش از‬ ‫‪۱۰‬هزار موتورس��یکلت وارد بازار ش��د که این امار در سال‪ ۹۷‬به‬ ‫یک سوم کاهش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹موجودی مواد اولیه رو به پایان است‬ ‫صفای��ی در ادامه پس از رفع مش��کل اس��تانداردهای یورو‪ ۴‬به‬ ‫مس��ئله ارز اش��اره کرد و گفت‪ :‬ن��رخ دالر و تخصیص ارز موضوع‬ ‫دیگری اس��ت که پس از اغاز دوباره تولید‪ ،‬صنعتگران را با چالش‬ ‫روب��ه رو کرد‪ .‬درحال حاض��ر تولیدکنندگان‪ ،‬م��واد اولیه کافی در‬ ‫اختی��ار ندارند تا محصوالت را به ط��ور کامل تولید و عرضه کنند‪.‬‬ ‫او اظهار ک��رد‪ :‬بازار بدون تقاضا جذابیتی نداش��ته و انگیزه ادامه‬ ‫شماره گذاری ‪۴۲‬مدل موتورسیکلت متوقف شد‬ ‫‪42‬مدل موتورس��یکلت به دلیل رعایت نکردن اس��تانداردهای بیس��ت وپنج گانه‪ ،‬ازس��وی سازمان ملی‬ ‫استاندارد تایید نشد و شماره گذاری انها متوقف شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬با اضافه ش��دن ‪۸‬عنوان اس��تاندارد برای موتورس��یکلت ها از اغاز دی سال گذشته‪،‬‬ ‫ استانداردهای مربوط به موتورسیکلت ها از ‪۱۷‬به ‪۲۵‬عدد افزایش یافت و اعالم شد که هر موتورسیکلتی‬ ‫نتواند تا اغاز فروردین‪ ۱۳۹۷‬این تعداد استاندارد را بگذراند ‪ ،‬شماره گذاری نخواهد شد‪ .‬با این حال‪ ،‬اغاز‬ ‫امس��ال دوباره از سوی سازمان ملی استاندارد ایران مهلتی ‪۳‬ماهه برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته‬ ‫شد تا انها بتوانند استانداردهای مربوط را رعایت کنند‪.‬‬ ‫در نهایت با اعالم س��ازمان ملی استاندارد‪۴۲ ،‬مدل موتورسیکلت از ‪۱۶‬واحد تولیدی در سراسر کشور‬ ‫به دلیل رعایت نکردن اس��تانداردهای بیس��ت وپنج گانه درنظر گرفته شده و تایید نشدن ازسوی سازمان‬ ‫ملی استاندارد از اغاز تیر امسال از فهرست مدل های مورد تایید این سازمان حذف و شماره گذاری انها‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫از ‪۸‬عنوان اس��تاندارد اجباری اضافه شده برای موتورسیکلت ها‪۵ ،‬مورد ویژه همه موتورسیکلت ها بوده‬ ‫و ‪۳‬مورد مربوط به موتورس��یکلت های س��ه چرخ و چهارچرخ است‪۵ .‬مورد استاندارد لحاظ شده از موارد‬ ‫استانداردهای اجباری برای تمام موتورسیکلت ها به ترتیب شامل باک موتور‪ ،‬سازگاری الکترومغناطیسی‪،‬‬ ‫اینه‪ ،‬دس��تکاری نکردن و برجس��تگی بیرونی اس��ت‪ .‬همچنین‪۳ ،‬مورد از ‪۸‬مورد اس��تاندارد یاد شده که‬ ‫مش��مول موتورسیکلت های س��ه چرخ و چهارچرخ می شود‪ ،‬مربوط به شیشه ش��وی‪ ،‬کمربند و کوپلینگ‬ ‫اس��ت‪ .‬در بین ‪۸‬عنوان اس��تاندارد جدید ‪۵‬مورد دارای اهمیت زیادی بوده که برای انواع این وسیله نقلیه‬ ‫ملزم به رعایت ان هس��تند‪ .‬به طور حتم‪ ،‬به زودی شاهد تغییرات بسیاری در قطعات‪ ،‬شاسی‪ ،‬بدنه ‪ ،‬باک‪،‬‬ ‫ اینه‪ ،‬مخزن سوخت و اتصاالت الکتریکی موتورسیکلت خواهیم بود‪.‬‬ ‫ش��یوه نامه مربوط به رعایت اس��تانداردهای بیست وپنج گانه موتورس��یکلت ها در همان زمان به اطالع‬ ‫تولیدکنندگان این بخش رس��ید و اعالم شد هر موتورسیکلتی که نتواند تا اغاز فروردین امسال تاییدیه‬ ‫استانداردهای مورد نظر را بگیرد‪ ،‬از شماره گذاری ان جلوگیری خواهد شد‪ .‬هرچند در نهایت این فرصت‬ ‫زمانی ‪۳‬ماه تمدید و پایان خرداد امسال به عنوان اخرین مهلت تعیین شده بود‪.‬‬ ‫فعالیت ها را از تولیدکننده می گیرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه مواد اولیه مورد استفاده‬ ‫وارداتی است یا داخلی‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۵۰‬درصد مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز داخلی و باقی وارداتی اس��ت اما اگر حتی یک سوپاپ کوچک‬ ‫نرسد محصول کامل نشده و تولید متوقف می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برای تامین قطعات خارجی مش��کالت زیادی هس��ت‪،‬‬ ‫ضمن انکه کاالی ایرانی هم در بازار وجود ندارد‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫کارخانه شاسی سازی‪ ،‬لوله و ورق فوالد ندارد تا به تعهداتش عمل‬ ‫کند‪ .‬به دنبال ان‪ ،‬وقتی شاس��ی به دست تولیدکننده نرسد او نیز‬ ‫نمی تواند فعالیت داش��ته باش��د‪ .‬این فعال صنعت موتورس��یکلت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیل شده اند و بیشتر انها‬ ‫با ‪۱۰‬درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹برقی ها مورد استقبال قرار نگرفتند‬ ‫صفای��ی درباره تولید موتورس��یکلت برقی در این واحد صنعتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چند نمونه موتورس��یکلت برقی وارد شد اما چون بازار‬ ‫از این نوع موتورسیکلت ها استقبال نکرد‪ ،‬واردات انها ادامه نیافت‪.‬‬ ‫عرضه و تقاضا مکمل یکدیگرند‪ .‬این امر در بازار کش��ور همخوانی‬ ‫ندارند‪ .‬کمبود ارز س��بب شد بومی سازی این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫هم متوقف ش��ود‪ .‬وی عن��وان کرد‪ :‬یکی از ش��رکت های داخلی‬ ‫‪۱۰۰۰‬موتورسیکلت برقی وارد بازار کرد اما برگشت سرمایه اش به‬ ‫قدری کند بود که پروژه را متوقف کرد‪ .‬این تولیدکننده با اش��اره‬ ‫به وضعیت بهتر صنعت موتورسیکلت نسبت به سایر صنایع گفت‪:‬‬ ‫این در حالی اس��ت که موتورس��یکلت صنعتی خصوصی است و‬ ‫شرایطی به مراتب بهتر از سایر صنایع دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوبه های جدید و مشکالت تولید‬ ‫صفایی همچنین از کسب پروانه بهره برداری تولید دوچرخه در‬ ‫این واح��د صنعتی خبر داد و گفت‪ ۵۰ :‬ت��ا ‪۶۰‬درصد محصوالت‬ ‫م��ورد نیاز برای س��اخت دوچرخه واردات ش��ده و س��ایر اقالم از‬ ‫شرکت های داخلی تامین خواهد شد‪ .‬اگر نوسان های ارزی کنترل‬ ‫ش��ود‪ ،‬به زودی دوچرخه های این برند به بازار عرضه می شود زیرا‬ ‫پیش بینی ها نش��ان می دهد اس��تقبال مردم از دوچرخه بیشتر از‬ ‫موتورسیکلت باشد‪.‬‬ ‫این س��ازنده فعال موتورس��یکلت در ادامه مش��کالت تولید به‬ ‫مصوبه های جدید اش��اره ک��رد و افزود‪ :‬پی��ش از تغییرات جدید‬ ‫در ثبت س��فارش ها و ممنوعیت واردات‪ ،‬س��ازندگان فعال مناطق‬ ‫وی��ژه اقتص��ادی و ازاد به ثبت س��فارش محصول نیاز نداش��تند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر مهم ترین معض��ل تمام کارخانه ه��ای این مناطق‪،‬‬ ‫مسئله ترخیص کاال از گمرکات شده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬سلسله محصوالتی از قبل خریداری و وارد شده‬ ‫اما خروج انها منوط به ارائه برگه ثبت سفارش شده است‪ .‬کاالیی‬ ‫که پیش تر با قوانی��ن مناطق ویژه امده و هزینه های ان پرداخت‬ ‫شده امروز باید با بقیه کاالها برگه ثبت سفارش داشته باشد اما به‬ ‫دلیل در گمرکات دپو شده است‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده موتورس��یکلت افزود‪ :‬گم��رک از واردکننده‪،‬‬ ‫مدرک خواس��ته در حالی که هزینه محصوالت از طریق صرافی ها‬ ‫پرداخت شده امری که در مناطق ویژه اقتصادی و ازاد مجاز بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬اعالم می ش��ود بانک باید تایید کند در حالی که هزینه از‬ ‫طریق بانک منتقل نشده است‪ .‬صفایی در ادامه گالیه های خود به‬ ‫قوانین مصوب ش��ده یک شبه پرداخت که طیف وسیعی از صنعت‬ ‫را زیر سوال برده و حتی با ارائه مدارک الزم تنها بخش کوچکی از‬ ‫کااله��ا اجازه ترخیص می گیرند‪ .‬در این وضعیت تولیدکننده باید‬ ‫سرمایه خود را از تولید خارج کند و عوارض گمرک بدهد‪ .‬بنابراین‬ ‫از سایر فعالیت ها بازمی ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت بازار‬ ‫در ادام��ه ابوالفض��ل حج��ازی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت درباره وضعیت بازار موتورسیکلت‪،‬‬ ‫کاهش تولید موتورسیکلت در سال ‪۹۷‬‬ ‫در حالی خبر از توقف شماره گذاری ‪۴۲‬مدل موتورسیکلت به دلیل رعایت نکردن استانداردهای بیست وپنج گانه‬ ‫به گوش می رس��د که نایب رییس انجمن قطعه سازان موتورسیکلت کشور گفته است‪ :‬تیراژ تولید موتورسیکلت از‬ ‫یک میلیون در س��ال به ‪۱۶۰‬تا ‪۱۷۰‬هزار موتورسیکلت کاهش یافته اس��ت و هم اکنون زمان مناسب برای اعمال‬ ‫این فش��ارها نیس��ت‪ .‬حبیب اهلل محمودان در گفت وگو با خبرخودرو تصریح کرد‪ :‬با توجه به ش��رایطی که کشور‬ ‫دارد زمان مناسبی برای ارتقای نظام کیفی و افزایش استانداردهای موتورسیکلت نیست زیرا درحال حاضر کشور‬ ‫درگیر مشکالت اقتصادی کالن تری مانند کمبود مواد اولیه است‪ .‬قطعه سازان به شدت تحت تاثیر این مشکل بوده‬ ‫و موتورسیکلت سازان به دلیل ریزش اقتصادی که داشته اند‪ ،‬توان افزایش استانداردها را ندارند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی دس��ت تولیدکنندگان برای ایجاد ارتباطات خارجی بسته است و تا زمانی که‬ ‫شرایط ثبات نسبی نیابد‪ ،‬تولیدکنندگان نمی توانند مذاکره کنند؛ بنابراین‪ ،‬باید همه این تصمیم گیری ها را برای‬ ‫دوره زمانی کوتاه متوقف کرد تا ش��رایط مهیا شود‪ .‬نایب رییس انجمن قطعه سازان موتورسیکلت کشور در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬جای بس��ی تعجب اس��ت که چرا سردمداران کشور ش��رایط موجود را در نظر نمی گیرند و اگر می خواهیم‬ ‫مشکلی را حل کنیم‪ ،‬چرا واقع بینانه نمی اندیشیم؟‬ ‫این فعال صنعت موتورسیکلت با اشاره به کیفیت قطعات ساخت داخل و توان بومی سازی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا مدتی‬ ‫می توان موتورس��یکلت های اس��تاندارد را وارد کشور کرد اما پس از ان باید داخلی سازی شود‪ .‬ظرفیت این کار در‬ ‫کشور وجود دارد اما در شرایط فعلی برای تولید مشترک و رفع این نیاز‪ ،‬تولیدکنندگان با مشکل تحریم ها روبه رو‬ ‫هس��تند‪ .‬محمودان با اشاره به مشکالت صنعت موتورس��یکلت ادامه داد‪ :‬چنانچه بازار ارز ثبات یابد‪ ،‬می توان در‬ ‫سایر موارد نیز اقدام های الزم را انجام داد‪ .‬در وضعیت موجود نباید از تولیدکنندگان داخلی انتظارهای غیرواقعی‬ ‫داش��ت و انها را زیر فش��ار قرار داد زیرا به تعطیلی واحدهای صنعتی منجر می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬زمانی که‬ ‫شرایط فراهم بود و باید سیاست های ارتقای کیفیت اعمال می شد این اتفاق رخ نداد اما اکنون که تولیدکنندگان‬ ‫با کمبود مواد اولیه و مش��کالت بین المللی روبه رو هس��تند‪ ،‬سطوح استانداردی هر س��ال در حال افزایش است‪.‬‬ ‫محمودان با انتقاد نسبت به جریان افزایش استانداردها گفت‪ :‬با اعمال فشار برای افزایش استانداردها زمینه فساد‬ ‫زیاد می ش��ود زیرا تولیدکنندگان می خواهند به هر قیمتی که شده موتورسیکلت های تولید شده را شماره گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در ای��ن بخش تولی��د رون��ق زیادی ن��دارد ام��ا انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت توانسته وضعیت بازار را کنترل کند‬ ‫تا قیمت ها افزایش پیدا نکند در حالی که نرخ فلزات ‪ ۲‬و حتی ‪۳‬‬ ‫برابر ش��ده‪ ،‬موتورسیکلت فقط بین ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد بسته به مدل‬ ‫ان افزایش نرخ داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عرضه بیش از تولید است‪ .‬خوشبختانه دالالن هنوز‬ ‫به بازار موتورس��یکلت نفوذ نکرده ان��د در صورتی که قیمت ها در‬ ‫س��ایر بازارها کاذب بوده و کس��انی مبادرت به خرید می کنند که‬ ‫متقاضی واقعی نیس��تند‪ .‬حجازی به حضور دالالن در بازار فلزات‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬محصوالت به جای تزریق به واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫با نرخ عمده به دالالن داده می ش��ود و انها نیز احتکار می کنند تا‬ ‫قیمت ها در بازار افزایش یابد‪ .‬این امر به افزایش ‪۱۲۰‬درصدی در‬ ‫سال‪ ۹۷‬منجر شده است‪.‬‬ ‫حجازی تاکید کرد‪ :‬این موض��وع ارتباطی به نرخ ارز ندارد زیرا‬ ‫صفر تا صد محصوالت در داخل و با انرژی بومی تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫اگر نرخ ورق به وضعیت عادی برنگردد باید منتظر افزایش نرخ در‬ ‫بازار موتورسیکلت هم بود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درباره تی��راژ به روند کاهش��ی تولید پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬تیراژ تولید نس��بت به مشابه سال گذش��ته افت داشت اما‬ ‫تقاضا بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تولید نس��بت به فروش برتری دارد زیرا تولیدات سال‬ ‫قبل هنوز در بازار موجود هستند‪.‬‬ ‫حجازی در پایان ضمن اشاره به جنگ روانی سوداگران در بازار‬ ‫و اس��یب قشر ضعیف جامعه یاداور شد‪ :‬در تمام زمینه ها ظرفیت‬ ‫تولید بیش از مصرف است‪ .‬جنگ روانی دالالن سبب شده تا کاال‬ ‫به عنوان سرمایه دست به دست شود‪ .‬امیدواریم مسئوالن دولتی و‬ ‫نظارتی با کمک واحدهای صنعتی دست سوداگران را از بازار کوتاه‬ ‫کرده که قشر ضعیف جامعه کمتر دچار اسیب شود‪.‬‬ ‫خراسان رضوی مجری طرح تولید خودرو هیبریدی در کشور‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار خراسان رضوی گفت‪ :‬برای نخستین بار در کشور با توافق‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تولید خودرو هیبریدی توسط شرکتی جدید در این استان اغاز می شود‪ .‬قربان میرزایی‪ ،‬در‬ ‫بازدید از هجدهمین نمایش��گاه بین المللی خودرو‪ ،‬قطعات و صنایع وابس��ته مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) حامی اجرای این طرح خواهد بود و طرح توجیه اقتصادی ان مهیا شده و یک شرکت‬ ‫مس��تقل س��اخت ان را اغاز خواهد کرد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬امکان مشارکت ش��رکت ایران خودرو خراسان در تولید خودروهای‬ ‫هیبریدی در این منطقه وجود دارد اما این همکاری هنوز قطعی نیس��ت‪ .‬معاون اس��تاندار خراس��ان رضوی گفت‪ :‬سهم این‬ ‫اس��تان از تولید قطعات خودرو در کش��ور ‪ ۱۸‬درصد است و بیشتر قطعات مورد نیاز خودروسازان استان توسط قطعه سازان‬ ‫همین منطقه تولید می ش��ود بنابراین به نظر می رسد در دوران تحریم‪ ،‬واحدهای خودروساز اسیبی نبینند‪ .‬میرزایی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قطعه سازان می توانند حامی اجرای طرح تولید خودروهای هیبریدی در خراسان رضوی باشند و از این منظر نیاز استان‬ ‫به خارج از کش��ور را به حداقل برس��انند‪ .‬شهردار مشهد نیز در حاشیه بازدید از نمایشگاه به خبرنگاران گفت‪ :‬در صحبتی که‬ ‫با مس��ئوالن ایران خودرو خراسان داشتیم‪ ،‬تولیدات این شرکت همچنان ادامه خواهد داشت زیرا مشکلی در تامین قطعات‬ ‫ندارند و قطعه به حد نیاز وجود دارد‪ .‬قاس��م تقی زاده خامس��ی اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ایران خودرو خراسان در اشتغالزایی برای‬ ‫مردم این استان نقش مهمی ایفا کرده و با یک برنامه ریزی منسجم در سال های اینده نیز می تواند به موفقیت های خود ادامه‬ ‫دهد‪ .‬مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در حاشیه بازدید از این نمایشگاه به خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬در این شرایط شاید تامین برخی قطعات خودرو از خارج کشور دشوار باشد اما فضای مناسبی برای خودروسازان ایجاد‬ ‫ش��ده تا قطعات مورد نیاز خود را از داخل تامین کنند‪ .‬علی رس��ولیان اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه بین المللی خودرو مشهد فرصت‬ ‫خوبی بود تا تعامل بهتری بین خودروسازان و قطعه سازان به وجود امده و تهدیدی که از اغاز دوباره تحریم ها وجود دارد را به‬ ‫فرصت تبدیل و قطعه سازان را در فروش قطعات خود تقویت کرد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬وقتی شرکت های خودروساز امادگی الزم‬ ‫را پیدا کردند که برندهای خارجی را در داخل کش��ور تولید کنند‪ ،‬فضای بهتری برای کار قطعه س��ازان و خودروسازان ایجاد‬ ‫می ش��ود و باید از این فرصت اس��تفاده کنیم‪ .‬مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد‪ :‬از‬ ‫امروز که س��امانه مربوط به بانک مرکزی برای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی گش��ایش یافته است دیگر هیچ مشکلی در‬ ‫تامین ارز صنعتگر وجود ندارد و تنها نرخ قطعات تغییر می کند‪ .‬رس��ولیان گفت‪ :‬به تازگی بخش خصوصی اس��تان در حوزه‬ ‫قطعه سازی تولید رینگ را برعهده گرفته که نشان می دهد شرایط قطعه سازان مطلوب است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫واردات‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مدیر امور بین الملل ایدرو‪:‬‬ ‫جزئیات همکاری های خودرویی برزیل با ایران‬ ‫دول��ت برزیل امادگ��ی کامل خود را برای تامی��ن منابع مالی و‬ ‫س��رمایه گذاری از طریق فاینانس در بخش خودروهای س��نگین و‬ ‫تجاری اعالم کرد‪.‬‬ ‫در پی اعالم خبر دیدار سفیر و نمایندگان خودروسازان سنگین‬ ‫برزیل با معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیر امور بین الملل‬ ‫این سازمان جزئیات بیشتری را از همکاری های پیش رو بیان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬به گفته سیدعلی عراقچی‪ ،‬سفیر برزیل به‬ ‫عن��وان نماینده تام االختیار دولت برزیل در دیدار منصور معظمی‪،‬‬ ‫رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫از امادگ��ی دول��ت متبوع خود ب��رای همکاری با ای��ران در حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک‪ ،‬تامین منابع مالی و حمل ونقل به ویژه‬ ‫خودروهای تجاری خبر داد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬نمایندگان خودروس��ازان برزیلی در این نشست‬ ‫با اش��اره به قابلیت های باالی این کش��ور در ح��وزه تولید ناوگان‬ ‫حمل ونقل مسافری و تجاری‪ ،‬از تصمیم جدی خودروسازان برزیل‬ ‫برای ورود به بازار خودروهای کار و تجاری در ایران سخن گفتند‪.‬‬ ‫به گفته عراقچی‪ ،‬نمایندگان خودروسازان سنگین برزیل با اشاره‬ ‫به اینکه حجم تولید خودروهای سنگین شرکت های ولوو و ایویکو‬ ‫مس��تقر در این کش��ور از حجم تولید کارخانجات مستقر در اروپا‬ ‫بیش��تر اس��ت‪ ،‬تامین قطعات منفصله (‪ )CKD‬را به ش��کل کامل‬ ‫ممکن دانستند‪.‬‬ ‫مدیر امور بین الملل ایدرو ادامه داد‪ :‬دولت برزیل در قالب کمیته‬ ‫سرمایه گذاری تجارت خارجی(‪ )COMEX‬و مرکز تجارت توسعه‬ ‫س��رمایه گذاری( ‪ )APEX‬به س��فیر این کش��ور نمایندگی تام به‬ ‫منظور ایجاد روابط تجاری به ویژه در حوزه خودرو داده‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که برزیل در گام نخس��ت این همکاری ها تا س��قف یک میلیارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون یورو فاینانس را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫ممنوعی��ت واردات خودرو همچنان بازتاب هایی دارد که به طور‬ ‫عموم اعالم می ش��ود به نفع صنعت خودرو داخل نیس��ت‪ .‬انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو این مس��ئله را به نفع مردم و کشور نمی داند‬ ‫و عنوان می ش��ود بازار انحصاری و ضدرقابت است‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫خودروس��ازان انگیزه کافی برای ارتقای کیفی و سطح استانداردها‬ ‫نخواهند داشت‪ .‬این حق مردم است تا با توجه به هزینه ای که برای‬ ‫خرید خودرو در نظر می گیرند محصول را از بازار خریداری کنند‪.‬‬ ‫برای ساماندهی بازار با وجود کمبود ارز انجمن پیشنهاد داده بود‬ ‫اگر دولت ممنوعیت خودرو را بردارد اعضای انجمن می توانند بدون‬ ‫تخصیص ارز دولتی و حتی خروج ارز از کش��ور‪ ،‬خودروهای مورد‬ ‫نیاز بازار را با نرخ تعیین شده از سوی دولت وارد کنند‪ .‬پرسش این‬ ‫است که واردات بدون انتقال ارز چگونه محقق می شود؟‬ ‫سرمایه های ایرانیان خارج از کشور برای واردات‬ ‫خودرو جذب شود‬ ‫‹ ‹واردات بدون ارز‬ ‫کوروش مرشدسلوک‪ ،‬رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره‬ ‫تج��ارت و واردات خودرو بدون تخصی��ص ارز دولتی و ازاد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫مش��ورت می کرد اعضا مخالفت خود را اعالم می کردند‪ .‬ممنوعیت‪،‬‬ ‫زمینه ساز بحران بیشتر در بازار خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کش��ور و دول��ت مش��کل ارز دارد؛ موضوعی که‬ ‫همگان به ان اگاه هستند‪ .‬شرایط اقتصادی مناسب نیست‪ .‬انجمن‬ ‫انتظار ندارد همچنان با ظرفیت قبل خودرو وارد شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬زمانی که از س��وی دولت اعالم ش��د برای کاالها ارز‬ ‫تک نرخی اختصاص داده شده‪ ،‬واردکنندگان به سراغ بانک مرکزی‬ ‫رفتند‪ .‬اگر اعالم می شد منابع ارزی محدود است فعاالن این حوزه‬ ‫توانمن��دی الزم برای ثبت س��فارش و واردات خودرو بدون انتقال‬ ‫ارز را دارند‪.‬‬ ‫مرشدس��لوک درباره روش های واردات خ��ودرو بدون انتقال ارز‬ ‫گفت‪ :‬پیش تر یکی از روش های تامین ارز برای واردات اس��تفاده از‬ ‫ارز صادرات��ی بود‪ .‬در کنار ای��ن موضوع واردکنندگان ظرفیت الزم‬ ‫ب��رای وارد کردن خ��ودرو بدون تخصی��ص ارز را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫ظرفیت س��رمایه گذاران ایرانی خارج از کش��ور یکی از بسترها در‬ ‫این زمینه است‪ .‬انها می توانند بدین شیوه در کشور سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫چالش سیاست های انقباضی‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو در انتقاد به سیاست انقباضی‬ ‫دولت درباره خ��ودرو گفت‪ :‬سیاس��ت های انقباضی به هجمه های‬ ‫بسیاری در بازار منجر شده و مشکل را رفع نکرده بلکه چالش های‬ ‫جدید به وجود می اورد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با انتق��اد از ممنوعیت واردات خ��ودرو گفت‪ :‬اگر‬ ‫س��همیه بندی می ش��د و در ماه های مختلف‪ ،‬ارز م��ورد نیاز به هر‬ ‫بخ��ش از واردکنندگان اختصاص داده می ش��د‪ ،‬بازار دچار چالش‬ ‫قیمتی نمی شد‪ .‬در چنین فضایی مردم رضایت بیشتری داشتند‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬واردکننده خودرو می توانست در مدت زمانی معین وضعیت‬ ‫را مدیریت کند‪ .‬این بهترین روشی بود که دولت می توانست از ان‬ ‫برای کنترل و نظارت بر واردات و بازار استفاده بهینه کند‪.‬‬ ‫مرشدس��لوک با براورد نسبی که انجمن از واردات خودرو داشت‬ ‫فراهم می کنند‪.‬‬ ‫او در این باره اعالم کرد‪ :‬انجمن اعالم می کند اگر ثبت سفارش ها‬ ‫باز ش��ود می توانیم حباب قیمتی را مدیریت کنیم و هم تنش های‬ ‫خ��رد ایجادش��ده در بازار را از بین ببریم‪ .‬ب��ه این ترتیب‪ ،‬می توان‬ ‫مدیریت کرد تا فعاالن به حیات خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹جذب سرمایه بستری برای واردات‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه سخنان‬ ‫مرشدس��لوک گفت‪ :‬دولت چندین سال اس��ت که به دنبال جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارجی است‪ .‬این مسئله یکی از اهداف مهم مدیران‬ ‫دولتی برای پیش��برد تولید و فعالیت های صنعتی کش��ور به شمار‬ ‫می رود در حالی که کس��ب وکار بازرگان��ان داخلی را متوقف کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هنر مدیریت تبدیل تهدید به فرصت است‪ .‬بسیاری از‬ ‫ایرانیان خارج از کشور سرمایه های زیادی دارند که می توانند ان را‬ ‫در کشور خودشان سرمایه گذاری کنند و حتی بسیاری از ایرانیان‬ ‫داخل کش��ور س��رمایه های زیادی در خارج از کشور دارند‪ .‬باید از‬ ‫این بستر استفاده کرد؛ سخنی که برخی ان را به سخره می گیرند‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودروهای لوکس به ممنوعیت واردات و تعطیلی‬ ‫فعاالن این حوزه پرداخت و گفت‪ :‬زمانی که کس��ب وکار را متوقف‬ ‫می کنی��م به این معنا اس��ت که برای فعالیت ه��ا مدیریت نداریم‪.‬‬ ‫اگر ثبت س��فارش از س��ر گرفته شود تاجر با س��رمایه خود یا هر‬ ‫س��رمایه ای ک��ه می تواند جذب کن��د‪ ،‬می تواند خ��ودرو وارد کند‪.‬‬ ‫تحقق چنین امری به سرریز ارز به داخل به جای خروج ان منجر‬ ‫می ش��ود‪ .‬ممکن اس��ت در قالب خودرو باشد اما به هر حال جذب‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫دادف��ر اظهار کرد‪ :‬پیش��نهاد انجمن همین مس��ئله ب��ود؛ اینکه‬ ‫پول ها و س��رمایه های خارج از کش��ور را جذب کنیم‪ .‬برای این امر‬ ‫مش��کل واردکننده اس��ت که باید بتواند با مدیریت و روش��ی این‬ ‫سرمایه ها را جذب کند‪ .‬انجمن پیشنهاد داد اما مورد توجه مدیران‬ ‫و تصمیم گیران دولتی قرار نگرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش با نرخ روز‬ ‫به ثبت سفارش ‪ ۲۰‬هزار خودرو اشاره کرد و گفت‪ :‬از اغاز سال از‬ ‫امار ‪ ۲۰‬هزار خودرو به ثبت رسیده در سامانه ثبت سفارش ‪ ۷‬هزار‬ ‫خودرو تا میانه تیر وارد ش��د‪ .‬با ترخیص ان ‪ ۲۰‬هزار خودرو جمع‬ ‫واردات ‪ ۲۷‬هزار خودرو تا پایان س��ال می ش��د‪ .‬به این ترتیب‪۷۰ ،‬‬ ‫هزار خودرو مورد نیاز س��االنه کشور در شرایط فعلی به این تعداد‬ ‫کاهش پیدا می ک��رد اما ضمن ذخیره ارزی‪ ،‬ب��ازار نیز تا حدودی‬ ‫تغذیه و مدیریت می شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر به دلیل ممنوعی��ت واردات‪ ،‬ورود ‪۲۰‬‬ ‫هزار خودرو ثبت س��فارش ش��ده قانونی که پیش تر تصویب شده‬ ‫رییس پلیس فتا خبر داد‬ ‫هک شدن سایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تکذیب شد‬ ‫رییس پلیس فتا گفت‪ :‬سایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ثبت‬ ‫سفارش خودروهای غیرقانونی هک نشده بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ردار س��ید کمال هادیانفر درب��اره پرونده واردات‬ ‫خودروه��ای لوکس و برخی موضوع های مطرح ش��ده درباره هک ش��دن‬ ‫س��ایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با رد ای��ن ادعا اظهار کرد‪ :‬پرونده‬ ‫واردات این خودروها که در اس��تان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور‬ ‫مقام قضایی برای بررس��ی های فنی به پلیس فتا ارجاع ش��د‪ .‬بررسی های‬ ‫فنی ما در بخش سایبری نشان داد در این ماجرا سایت هک نشده است‪.‬‬ ‫رییس پلیس فتا با بیان اینکه نتیجه این بررس��ی به طور رسمی اعالم‬ ‫ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع را به سازمان بازرسی و مراجع قضایی هم‬ ‫اعالم و تاکید کرده ایم که سایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ماجرای واردات خودروهای غیرقانونی هک‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫بود متوقف شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انجمن پیشنهاد داد‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو به پیشنهاد انجمن اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬به مدیران و مسئوالن پیشنهاد می شود ثبت سفارش های‬ ‫انجام ش��ده را که دارای کد ‪ ۸‬رقمی هستند‪ ،‬سهمیه بندی کنند و‬ ‫در دوره های زمانی مختلف اجازه واردات دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اعضای انجمن ارز دولت��ی نمی خواهند‪ .‬انها باید ارز‬ ‫مورد نیاز خود را به طریقی تامین کنند‪ .‬اگر ممنوعیت رفع ش��ود‬ ‫و اج��ازه واردات ب��ه واردکنندگان قانونی داده ش��ود ارز را با توجه‬ ‫ب��ه ظرفیت مورد نیاز تهیه می کنند‪ .‬این امر س��بب می ش��ود که‬ ‫حب��اب قیمتی(فاصله نرخ کارخان��ه و بازار) از بین رفته و قیمت ها‬ ‫متعادل شود‪.‬‬ ‫مرشدس��لوک به تخصی��ص ارز ‪ ۱۵‬درصدی دولتی در گذش��ته‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬دولت به اندازه ‪ ۱۵‬درصد فرایند واردات خودرو‬ ‫ارز دولتی اختص��اص می دهد اما در ادامه کل فرایند تجارت را به‬ ‫چالش می کش��د؛انجمن از این ارز می تواند صرف نظر کند‪ .‬ارز نیاز‬ ‫نیست فضا داده شود هر یک از فعاالنی که به شکل قانونی فعالیت‬ ‫دارند ارز مورد نیاز خود را بر اس��اس ثبت سفارش های انجام شده‬ ‫همچنین‪ ،‬در ادامه‪ ،‬رییس انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ‬ ‫به این پرسش که وضعیت نرخ خودروها در بازار چگونه خواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر انجم��ن و واردکنندگان قانونی مبادرت به این امر کنند‬ ‫هیچ تخلفی در بازار به وجود نخواهد امد و قیمت ها بر اساس نرخ‬ ‫دالر روز تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫مرشدسلوک افزود‪ :‬نرخ خودرو با توجه به شرایط اقتصادی کشور‬ ‫تعیین می شود‪ .‬شاهد هستیم خودرویی که برخی نمایندگی ها وارد‬ ‫می کنند با س��ود ‪ ۲۵‬درصد در بازار ازاد معامله می ش��ود‪ .‬این نرخ‬ ‫واقعی نبوده و حباب اس��ت‪ .‬گاهی اختالف نرخ یک خودرو در بین‬ ‫فروشندگان ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره از بی��ن بردن حب��اب در این بازار گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫پیش��نهاد انجمن اگر تعدادی محدود خودرو در بازه زمانی مختلف‬ ‫وارد ش��ود حباب نخواهیم داشت‪ .‬انجمن با جرات مدعی است اگر‬ ‫بازار خودرو بر اساس فرمولی که پیشنهاد شد مدیریت شود حباب‬ ‫بازار از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫دادفر نیز افزود‪ :‬به طور قطع نرخ خودرو بر اساس نرخ ارز در بازار‬ ‫براورد خواهد شد و این منطقی است‪.‬‬ ‫ایران خودرو در صادرات قطعات ریخته گری‬ ‫رکورد جدید ثبت کرد‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو تیر امس��ال به رکورد جدی��دی در صادرات قطعات ریخته گری‬ ‫دست یافت‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬محمدرضا فلس��فی‪ ،‬رییس ص��ادرات قطعات ایران خودرو اعالم کرد‪:‬‬ ‫در س��ایه برنامه ریزی ها و ظرفیت س��ازی ها در گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬حدود ‪ ۱۵۰۰‬تن‬ ‫قطعات ریخته گری ‪ OEM‬تیر امس��ال صادر ش��د و به این ترتیب‪ ،‬رکورد جدیدی در این‬ ‫حوزه به ثبت رسید‪.‬‬ ‫بر مبنای این گزارش‪ ،‬این حجم از صادرات قطعات مرهون تالش کارکنان این خودروساز‬ ‫در سال حمایت از کاالی ایرانی است‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط کنونی‪ ،‬توسعه فعالیت های صادراتی و اهمیت ویژه به صادرات قطعات‬ ‫‪ ،OEM‬درامد ارزی بیشتری را برای کشور به ارمغان خواهد اورد‪.‬‬ ‫مخالفت انجمن قطعه سازان با تخصیص ارز‬ ‫به واردات لوازم یدکی‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو درباره قرار گرفتن‬ ‫واردات لوازم یدکی در اولویت نخس��ت تخصی��ص ارز اظهار کرد‪ :‬انجمن‬ ‫قطعه س��ازان صد درصد مخالف این اولویت بندی اس��ت و تا زمانی که ارز‬ ‫مورد نیاز تولید خودرو اعم از تامین مواد اولیه‪ ،‬ارز مصرفی قطعه س��ازان‬ ‫و خودروس��ازان کامال تامین نش��ده‪ ،‬تخصی��ص ارز ب��ه واردکنندگان و‬ ‫فروشندگان لوازم یدکی به معنی توقف تولید خودرو است‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگلو در گفت وگ��و با خبرخودرو افزود‪ :‬تخصی��ص ارز به لوازم‬ ‫یدکی خودرو غیرمنطقی است که در حالی که تعداد زیادی از قطعه سازان‬ ‫در حال تولید و تامین بازار لوازم یدکی هستند ارز به واردات لوازم یدکی‬ ‫و تولیدکنن��دگان خارجی مانند چینی ها تعلق بگیرد‪ .‬با ورود لوازم یدکی‬ ‫بی کیفیت چینی تولید خودرو کیفیت الزم را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر سهم کل قطعه سازان داخلی‬ ‫از بازار لوازم یدکی فقط ‪ ۱۵‬درصد اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ۸۵ ،‬درصد از قطعات لوازم یدکی که در بازار توزیع‬ ‫می ش��ود منش��ا خارجی داش��ته و در صدر قاچاق قرار دارد‪ .‬این قطعات بیش��تر از چین وارد و به بازار تزریق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬جالب اس��ت که ما در دنیا جزو صادرکنندگان رادیاتور هس��تیم اما از سوی دیگر‪،‬‬ ‫واردات رادیاتور هم داریم‪ .‬این امر پذیرفتنی نیس��ت‪ .‬بیگلو معتقد اس��ت که درحال حاضر با توجه به وضعیتی‬ ‫که کش��ور در زمینه ارز دارد نباید به هیچ یک از ش��رکت های بازرگانی با منظورهای بازرگانی ارز تعلق گیرد‪.‬‬ ‫انجم��ن مخال��ف این موضوع بوده و مخالفت خود را با وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح خواهد کرد‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به کاهش ‪ ۵۰‬درص��دی تولید خودرو بیان کرد‪ :‬ارز مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه قطعه س��ازان تامین‬ ‫نمی ش��ود یا چنانچه مواد اولیه ای خریداری ش��ده به دلیل تخصیص نیافتن ارز در گمرک مانده است‪ .‬در این‬ ‫شرایط تصمیم دارند ارز را به واردات لوازم یدکی تخصیص دهند ان هم لوازم یدکی که به دست قطعه سازان‬ ‫داخلی تولید می شود‪ .‬بیگلو خاطرنشان کرد‪ :‬کل ارز مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان برای تولید خودروی‬ ‫س��واری ‪ ۳‬میلیارد دالر اس��ت و زمانی که این مبلغ تامین ش��د می توان برای واردات قطعات بازار لوازم یدکی‬ ‫نیز تخصیص ارز داد‪.‬‬ ‫رونمایی دو خودرو جدید در نمایشگاه بین المللی‬ ‫خودرو مشهد‬ ‫همزمان با گش��ایش هجدهمین نمایش��گاه بین المللی خودرو‪ ،‬قطعات و صنایع وابس��ته‬ ‫خودرو در مش��هد از دو خودرو جدید به نام «بیسو تی ‪ »۵‬و «بیسو تی ‪ »۳‬محصول شرکت‬ ‫سیف خودرو با حضور مسئوالن خراسان رضوی رونمایی شد‪.‬‬ ‫بیسو تی ‪ ۵‬محصول سال ‪ ۲۰۱۸‬است و جزو باکیفیت ترین خودروهای شرکت سیف خودرو‬ ‫به شمار می رود‪ .‬این خودرو با حجم موتور ‪ ۱۵۰۰‬سی سی توربو و ‪ ۸‬دنده اتوماتیک با ‪۱۵۰‬‬ ‫اسب بخار نخستین خودرو ‪ ۷‬نفره ایران است‪.‬‬ ‫بیس��و تی ‪ ۳‬خودرو دیگر شرکت س��یف خودرو با حجم موتور ‪ ۱۳۰۰‬سی سی توربو و ‪۵‬‬ ‫دنده دستی و اتوماتیک ‪ CVT‬است‪.‬‬ ‫بیسو یک شرکت نوپای چینی است و خودرو بیسو تی ‪ ۵‬و بیسو تی ‪ ۳‬جدیدترین برندهای‬ ‫چینی در ایران است که از سوی شرکت سیف خودرو به بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن این شرکت پیش فروش این خودروها در روزهای اینده اغاز و به زودی‬ ‫روانه بازار خودرو می شود‪.‬‬ ‫توقف برنامه های شرکت خودروسازی «دایملر» در ایران‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی المانی «دایملر» در بیانیه ای که به «رویترز» داده گفت‪ :‬ما هم اکنون فعالیت های خود را در ایران در راستای‬ ‫اجرای تحریم ها متوقف کرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬ش��رکت خودروس��ازی «دایملر» المان سه ش��نبه اعالم کرد که برنامه هایش را برای توسعه کسب وکار در ایران در‬ ‫واکنش به تحریم های امریکا که از امروز از سر گرفته شده است‪ ،‬متوقف می کند‪.‬‬ ‫دایملر در بیانیه ای که به رویترز داده گفت‪ :‬ما هم اکنون فعالیت های خود را در ایران در راستای اجرای تحریم ها متوقف کرده ایم‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬در اغاز سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‪ ،‬دایملر پیمان غیرانتفاعی با ایران خودرو امضا کرد‪ .‬بر اساس این قرارداد بین‬ ‫دو کشور‪ ،‬توافقی برای توزیع کامیون های مرسدس بنز شده بود‪.‬‬ ‫در ادامه دایملر برنامه بازگش��ایی دفتر نمایندگی در تهران را پیش رو داش��ت که فعال با توجه به این بیانیه فعالیت های مرتبط با‬ ‫خودرو و کامیون را در ایران ادامه نمی دهد‪.‬‬ ‫این شرکت خودروسازی اعالم کرد که تحوالت سیاسی را با دقت دنبال می کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫معرفی اشکودا کاروک اسپرت الین‬ ‫بالفاصله پس از اینکه اش��کودا نس��خه جدی��دی از کراس اوور‬ ‫کامپک��ت کاروک خود را ب ا نام اس��کات معرفی کرد‪ ،‬حاال نس��خه‬ ‫اس��پرتی از این کراس اوور را هم با نام اس��پرت الین(‪)Sportline‬‬ ‫معرفی کرده اس��ت‪ .‬در ظاهر این مدل اصالحات و تغییراتی مشابه‬ ‫مدل بزرگتر کودیاک اس��پرت الین انجام ش��ده ک��ه ازجمله انها‬ ‫می توان به سپرهای بازطراحی شده و تریم مشکی در قسمت های‬ ‫مختلفی مانند ریل های روی سقف‪ ،‬جلوپنجره و زه اطراف پنجره ها‬ ‫اشاره کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برای این مدل به طور استاندارد رینگ های‬ ‫‪18‬اینچی ارائه شده‪ ،‬درحالی که نمونه های ‪ 19‬اینچی به رنگ مشکی‬ ‫براق هم برای ان قابل سفارش است‪ .‬مجموعه این تغییرات موجب‬ ‫شده که ظاهر کاروک اسپرت الین‪ ،‬اسپرت تر از دیگر مدل ها به نظر‬ ‫برس��د‪ .‬اما ویژگی های اسپرت این خودرو فقط محدود ب ه ظاهر ان‬ ‫نمی شوند چراکه اشکودا در داخل نیز صندلی های اسپرتی را ارائه‬ ‫کرده است‪ .‬به گفته اشکودا‪ ،‬این صندلی ها با پارچه خاصی پوشیده‬ ‫ش��ده اند که موجب افزایش راحتی در طول روزهای گرم تابستان‬ ‫می ش��ود؛ اما عالوه بر صندلی های اس��پرت‪ ،‬اشکودا کابین کاروک‬ ‫اس��پرت الین را به ویژگی های اس��پرت دیگری هم مجهز کرده که‬ ‫شامل تودوزی مشکی با دوخت متضاد‪ ،‬پوشش مشکی رنگ سقف و‬ ‫ستون ها‪ ،‬پدال های از جنس فوالد ضدزنگ‪ ،‬غربیلک فرمان اسپرت‬ ‫سه پره پوشیده شده با چرم س��وراخ دار و نورپردازی داخلی‪LED‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬مانند دیگر مدل های کاروک‪ ،‬برای این نسخه هم امکان‬ ‫س��فارش صفحه امپر تمام دیجیتالی وجود دارد‪ .‬البته این صفحه‬ ‫امپر دیجیتالی در نسخه اسپرت الین کمی خاص تر است به گونه ای‬ ‫که اطالعات بیش��تری را به نمای��ش دراورده و گرافیک متفاوتی‬ ‫هم دارد‪ .‬در بخش پیشرانه ها خریداران فقط می توانند موتورهای‬ ‫بنزینی و دیزلی قدرتمندتری که برای نسخه های معمولی کاروک‬ ‫ارائه شده اند را برای نسخه اسپرت الین سفارش دهند‪.‬‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل ریلی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در نشست هم اندیشی وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬مدیرعامل راه اهن و کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد‬ ‫صنعت ریلی‬ ‫درگیر و دار موانع مالی‬ ‫تن حمل شده با جاده ‪۲۰‬میلیون تن موازی با ریل بود‪.‬‬ ‫‪۲۳‬میلیون نفر را جابه جا کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر را هو شهرس��ازی با بی��ان اینک��ه صنعت ریلی ریل اس��ت و صده��ا صنعت مختل��ف در ح��وزه ناوگان‪ ،‬یافته است‪.‬‬ ‫معاون وزیر را هو شهرسازی گفت‪ :‬با توجه به طرح توسعه‬ ‫محم��دزاده تصریح کرد‪ :‬اگ��ر تحریم ه��ا بخواهد بنادر‬ ‫اخوندی یاداور شد‪ :‬سرمایه گذاری گسترده ای در زمینه‬ ‫می توان��د اش��تغال باالیی ایج��اد کن��د‪ ،‬از تالش این ش��بکه‪ ،‬عالئم و ارتباطات وجود دارد که می تواند اشتغال‬ ‫ش��بکه حمل ونقل ریلی کشور انجام ش��ده و در چند ماه ایران را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬راه اهن می تواند در چارچوب ‪۳۵‬میلی��ارد دالری فوالد حجم بارهای معدنی کش��ور به‬ ‫وزارتخانه برای اس��تفاده از صندوق توس��عه ملی برای گسترده ای ایجاد کند‪.‬‬ ‫گس��ترش خطوط ریل��ی خبر داد‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬این‬ ‫اخوندی در ادامه بیان کرد‪ :‬در ایران ‪۷‬میلیارد س��فر از اینده ارومیه‪ ،‬بس��تان اباد و رش��ت به شبکه ریلی متصل اقتصاد مقاومتی نقش موثری ایفا کند‪ .‬چین‪ .‬ترکیه‪ ،‬عراق ‪۲۱۰‬میلیون تن خواهد رسید‪ .‬اگر فرض کنیم یک سوم با‬ ‫تالش تاکنون به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫حومه به مراکز ش��هرها انجام می ش��ود که یک میلیارد ان خواهند ش��د‪ .‬اما توس��عه ناوگان به میزان توس��عه شبکه و افغانستان مسیر هایی هستند که ایران به سمت انها ریل ریل حمل شود س��هم راه اهن ‪۷۰‬میلیون تن خواهد شد‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬عباس اخوندی در نشست ویژه تهران است‪ .‬اخوندی افزود‪ :‬تمام این سفرها در حومه نبوده اس��ت‪ .‬در ناوگان مس��افر نرخ بلیت مسافر به دلیل دارد و امکان واردات و صادرات ریلی به اروپا‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه ک��ه ‪۱۴۰‬میلیون تن برای جاده باقی خواهد ماند و این به‬ ‫معنی سونامی اضمحالل جاده های کشور‪ ،‬مصرف سوخت‬ ‫با اعضای کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای تهران با خودرو انجام می شود که گرفتاری های زیادی در ن��وع مخاطبان و بهره برداران ان محدود اس��ت‪ .‬در حوزه و روسیه نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا حم��ل ‪۶۸‬میلیون ت��ن ب��ار صادراتی و و کشتار جاده ای خواهد بود‪.‬‬ ‫اسالمی و اعضای هیات مدیره شرکت راه اهن جمهوری زمین��ه کاهش ایمنی و تخریب محیط زیس��ت‪ ،‬همچنین مسافری ریلی در سراس��ر جهان به دلیل اهداف اجتماعی‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬متاس��فانه در این ط��رح ‪۳۵‬میلیارد‬ ‫به راه اهن یارانه تعلق می گیرد اما ما مبنایی برای حمایت ‪۲۰‬میلیون ت��ن بار وارداتی‪ ،‬در حوزه ص��ادرات می توانیم‬ ‫اس�لامی ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��ال گذشته موفق شدیم الودگی هوا ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‪۳۰.۲‬میلی��ارد تن کیلومتر از طری��ق حمل ونقل ریلی‬ ‫به این نقاط قوت توجه کنیم‪ .‬کریدور زاهدان به پاکستان تومانی ‪۳۵‬ریال هم برای ریل اندیش��ه نش��ده است‪ .‬یکی‬ ‫وی با بیان اینکه راه اهن حومه فقط توس��عه حمل ونقل نداریم‪.‬‬ ‫جابه جا کنیم که اگ��ر این میزان با حمل ونقل جاده ای ریلی نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬توس��عه حمل ونقل ریل��ی حومه ای ‹ ‹مشکالت تامین مالی در صنعت ریلی‬ ‫قابلیت انتقال بار به داخل کش��ور به میزان ‪۴‬میلیون تن و از خواسته های ما این است که مشوق هایی در نظر گرفته‬ ‫جابه جا می شد هریک ت ‬ ‫وی با اشاره به چگونگی تامین ناوگان باری و مسافری و کریدور سرخس به سمت چین ‪۸‬میلیون تن ظرفیت دارد‪ .‬ش��ود که معادن‪ ،‬مراکز و کارخانه ه��ا وقتی می خواهند‬ ‫ن کیلومتر ‪ ۳۵‬سی سی گازوئیل یک مدل شهرس��ازی نیز اس��ت و در صورت ایجاد از ورود‬ ‫بیش��تری مصرف می کرد؛یعنی حدود یک میلیارد لیتر روزان��ه ‪۵۵۰‬ه��زار خودرو ب��ه تهران جلوگی��ری می کند‪ .‬موانع پیش روی صنعت‪ ،‬گفت‪ :‬میزان بومی سازی در تولید کریدورهای به س��مت اروپا چه در ترکی��ه از طریق بندر س��اخته ش��وند یا کارخانه های ساخته ش��ده در صورت‬ ‫گازوئیل مصرف می شد‪.‬‬ ‫ اخوندی تصریح کرد‪ :‬هر چه در داخل شهر و پیرامون ان ناوگان ریلی زیاد اس��ت‪ .‬تولید واگن باری سهم بسزایی را مرسین و چه دریای س��یاه هر کدام ظرفیت قابل توجهی اتص��ال به ریل‪ ،‬از مالیات یا بخش��ی از ان معاف ش��وند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به خودرومحور بودن حمل ونقل درایران‪ ،‬جاده ایجاد ش��ود‪ ،‬پیش از ایجاد به مرحله اشباع می رسد به خ��ود اختصاص داده و بخش تولید واگن مس��افری از دارن��د و در کنار کریدوری که از مرز جلفا و اس��تارا اغاز یا اینکه به دلیل کاهش االیندگی امتیازی دریافت کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن یاداور ش��د‪ :‬اگر این اتفاق‬ ‫گفت‪ :‬س��رمایه گذاری روی خودرو‪ ،‬در سطح خرد است بنابراین با توجه به رشد ‪۱۵‬درصدی تولید خودرو در سال س��هم کمتری برخوردار است‪ .‬اما مش��کل ما تامین مالی می شود‪ ،‬می توانند به عنوان ش��اهرگ های اقتصادی عمل‬ ‫است و باید مدلی برای تامین مالی تهیه کرد‪.‬‬ ‫کنن��د تا ح��دود ‪۷۲‬میلیون تن را از این مب��ادی صادر و نیفتد نمی توان انتظار داش��ت که مردم از ش��بکه ریلی‬ ‫اما در عوض برای سرمایه گذاری روی حمل ونقل ریلی‪ ،‬باید به دنبال توسعه حمل ونقل ریلی رفت‪.‬‬ ‫س��رمایه اولیه برای بخش های زیرساخت و ناوگان مورد ‹ ‹اخرین وضعیت راه اهن چابهار‪-‬زاهدان‬ ‫اس��تفاده کنند و کارخانه ها به ریل متصل شوند‪ .‬هزینه‬ ‫اخوندی تصریح کرد‪ :‬هر س��ال درخواس��ت کرده ایم از وارد کنیم‪.‬‬ ‫اخوندی در پاس��خ به پرس��ش نمایندگان کمیس��یون صندوق توس��عه ملی برای توس��عه خطوط ریلی استفاده‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل راه اهن افزود‪ :‬در صنع��ت حمل ونقل ریلی انتقال از جاده به روی ریل به قدری زیاد اس��ت که برای‬ ‫وزیر را هو شهرسازی یاداور شد‪ :‬سال گذشته ‪۱۳‬میلیارد صنایع و معادن درباره پروژه راه اهن چابهار‪-‬زاهدان‪ ،‬اظهار کنیم و هر س��ال هم این درخواس��ت ما رد شده؛ بنابراین وقتی بار وارد ریل می شود‪ ،‬در مصرف سوخت و کم شدن صاح��ب بار صرف نمی کند که بار خود را یک بار جاده و‬ ‫نفرکیلومتر در حمل ونقل ریلی جابه جا شد که نسبت به کرد‪ :‬این پروژه باوجود تنگناهای مالی بس��یار فعال است باید این مسئله پیگیری شود زیرا شبکه تکمیل شده برای االینده ه��ا و منافع ناش��ی از تلفات جاده ای و ناش��ی از سپس همان را با ریل حمل کند‪.‬‬ ‫حمل ونقل جاده ای برای هر نفر ‪۲۰‬سی س��ی در مصرف و زیرس��ازی ان بیش از ‪۵۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد بهره برداری به ناوگان نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ‪۵۴‬میلی��ون ت��ن بار س��یمان کمتر از‬ ‫اس��تهالک صرفه جویی می شود‪ .‬با فرض اینکه قیمت دالر‬ ‫س��وخت صرفه جویی شده اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اما نیاز ب��ه فاینانس نیز دارد که با هندی ها در این زمینه ‹ ‹نقش راه اهن در اقتصاد مقاومتی‬ ‫ل می شود‪ .‬درحالی که دست کم‬ ‫کمت��ر از ‪۴‬هزار تومان باش��د‪ .‬صرفه جویی های که به ازای ‪۲‬میلیون تن با ریل حم ‬ ‫رهبر معظ��م انقالب تاکید دارند که ریل‪ ،‬پایه قرار گیرد مذاکراتی انجام و توافق هایی نیز حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫در این نشست همچنین س��عید محمدزاده‪ ،‬مدیرعامل یک تن کیلومتر انجام می شود برابر با ‪۱۳۸‬تومان است که ظرفی��ت حمل با ریل ‪۲۰‬میلیون تن اس��ت‪ .‬در صنعت‬ ‫سیمان به دلیل داش��تن توجیه اقتصادی یارانه در نظر‬ ‫و بار و مس��افر از جاده به ریل و ریل به چش��مه های بار افزود‪ :‬حتی در صورتی که تامین مالی انجام نشود عملیات راه اهن گفت‪ :‬در بخش بار بین س��ال های‪ ۸۸‬تا ‪ ،۹۲‬سهم با قیمت امروز دالر حدود ‪۲۰۰‬تومان محاسبه می شود‪.‬‬ ‫بار حمل ش��ده روی ری��ل ‪ ۳۲‬و ‪۳۳‬میلیون ت��ن بوده اما‬ ‫اجرایی پروژه ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫متصل شود که یک سیاست درست است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر یک ت��ن کیلومت��ر ب��ار را از ج��اده به گرفته می ش��ود ما این صنعت حمل ریل��ی بار خود را‬ ‫اخوندی با اش��اره ب��ه بحث ترانزی��ت کاال اظهار کرد‪:‬‬ ‫اخون��دی تصریح کرد‪ :‬اگر راه اهن تهران‪-‬بندرعباس در از س��ال‪ ۹۲‬با کاهش تعرفه منجر ش��د در مدت ‪۴‬سال به ری��ل منتقل کنیم ب��ه ازای هر تن کیلومت��ر ‪۲۰۰‬تومان به صرفه نمی داند‪.‬‬ ‫پیش��نهاد بخش صنعت این بود که تولید س��یمان‬ ‫ترانزی��ت فقط ب��ا ریل مفهوم پیدا می کن��د به طوری که ‪۵‬س��ال اینده برقی ش��ود اتفاق بزرگی رخ خواهد داد که ‪۴۷‬میلیون تن دست یابیم و در وضع موجود می توانیم در صرفه جویی ملی ایجاد کرده ایم با فرض اینکه ما در برنامه‬ ‫میزان س��وداوری ترانزی��ت ریلی با جاده قابل مقایس��ه برای اجرای این پروژه ‪۳‬میلیارد دالر نیاز است‪.‬‬ ‫سال‪ ۹۷‬به سهم جابه جایی ‪۸۰‬میلیون تن نیز دست یابیم‪ .‬شش��م توس��عه بتوانیم به اهداف برنامه دست یابیم اگر با در زمس��تان تعطیل ش��ود‪ ۱۳ ،‬تا ‪ ۳‬سنت مابه التفاوت‬ ‫وزیر راه وشهرسازی با اش��اره به هزینه های حمل ونقل‬ ‫نیس��ت‪ .‬در ترانزی��ت ریلی میزان اس��تهالک نس��بت به‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمینه ترانزیت بار سال های گذشته حدود مبنای ‪۱۳۸‬تومان جلو برویم‪۷۵ ،‬هزار میلیارد تومان برای قیمت مصرف س��وخت ازسوی دولت در اختیار راه اهن‬ ‫قرار گیرد و در سایر فصول با قیمت پایین تر با راه اهن‬ ‫ترانزیت جاده ای بس��یار اندک است به طوری که می توان ریلی نیز بی��ان کرد‪ :‬علت اینکه مدیری��ت راه اهن اینقدر نیم میلیون تن کاهش داش��تیم و پیش بینی می کنیم در کشور صرفه جویی به ارمغان خواهیم اورد‪.‬‬ ‫زیرفش��ار و تنگن��ا قرار دارد این اس��ت ک��ه از نظر قانون سال‪ ۹۷‬به ‪۲.۴‬میلیون تن حمل بار ترانزیتی دس ‬ ‫گفت در ترانزیت ریلی‪ ،‬سود مطلق داریم‪.‬‬ ‫ت یابیم‪‹ ‹ .‬بی توجهی طرح توسعه فوالد کشور به ریل حمل ش��ود؛ اما پیشنهاد ما این بود که صنعت سیمان‬ ‫معاون وزیر را هو شهرسازی گفت‪ :‬در بخش مسافر همواره‬ ‫عض��و کابین��ه دولت دوازده��م به مزیت های توس��عه راه اه��ن باید حق دسترس��ی از ش��رکت های مالک واگن‬ ‫محمدزاده گف��ت‪ :‬بارهای معدنی در س��ال‪ ۹۵‬بیش از به راه اهن تعهد دهد که ‪۳۰‬میلیون تن بار با ریل حمل‬ ‫حمل ونقل ریلی اشاره کرد و گفت‪ :‬درباره صنایع گوناگون دریاف��ت کند اما تعرفه حق دسترس��ی که پیش از س��ال وضعیت کاهش��ی بوده اما در ریل شیب کاهشی کمتر از ‪۶۰‬میلیون تن بوده که از این رقم ‪۲۰‬میلیون تن با ریل و ش��ود و در مقابل راه اهن ت�لاش می کند قیمت حمل‬ ‫پیرامون توس��عه حمل ونقل ریلی‪ ،‬کوچکترین ان ساخت ‪۵۷ ،۹۲‬درصد ن��رخ بار بوده اکنون ب��ه ‪۱۹‬درصد کاهش س��ایر ش��یوه های حمل ونقل بوده و در سال‪ ۹۵‬توانستیم ‪۴۰‬میلیون تن با جاده حمل ش��ده است که از ‪۴۰‬میلیون سیمان را کاهش دهد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خریداران مرسدس اام گ پروجکت وان اجازه فروش ان را ندارند‬ ‫مرس��دس اام گ پس از جنجال فراوان س��رانجام در نمایش��گاه‬ ‫ت وان خود را به طوررس��می‬ ‫فرانکف��ورت‪ 2017‬هایپ��رکار پروجک ‬ ‫رونمایی کرد‪ .‬از این خودرو فقط ‪275‬دس��تگاه س��اخته می ش��ود‬ ‫ک��ه باوج��ود برچس��ب قیمت��ی ‪2/7‬میلی��ون دالری‪ ،‬تمامی انها‬ ‫حتی پیش از رونمایی فروخته ش��دند‪ .‬تحویل ای��ن هایپرکار نیز‬ ‫در س��ال‪ 2019‬انجام خواهد ش��د‪ .‬حال گزارش��ی ازسوی‪Auto‬‬ ‫‪ Motor Sport‬منتش��ر شده که می گوید مرسدس اام گ به طور‬ ‫علنی اجازه نمی دهد که خریداران پروجکت وان‪ ،‬برای رس��یدن به‬ ‫س��ود س��ریع‪ ،‬ان را بفروش��ند‪ .‬ظاهرا در قرارداد خرید این خودرو‬ ‫بن��دی وجود دارد ک��ه فروش بالفاصله ان را ممنوع کرده اس��ت‪.‬‬ ‫البته مرس��دس تنها شرکتی نیست که اجازه فروش محصول خود‬ ‫را به خریداران نمی دهد‪ ،‬چراکه استون مارتین هم فروش والکیِری‬ ‫را ممنوع کرده اس��ت‪ .‬مش��ابه این موضوع درب��اره فورد نیز وجود‬ ‫داش��ته و این ش��رکت امریکایی هم خریداران سوپراسپرت‪ GT‬را‬ ‫ن حال ش��خصی س��عی کرده‬ ‫از فروش ان منع کرده اس��ت‪ .‬با ای ‬ ‫بود نوامبر گذش��ته پروجکت وان خ��ود را به مبلغ ‪5/3‬میلیون دالر‬ ‫به فروش برس��اند‪ .‬این نشان می دهد که قیمت این خودرو به طور‬ ‫تقریبی‪ ،‬دو برابر ش��ده اس��ت‪ .‬وی زمان تحویل خ��ودرو را ‪ 3‬ماهه‬ ‫دوم س��ال اینده عنوان کرده بود اما هم اکنون این اگهی از سایت‬ ‫فروش ح��ذف ش��ده اس��ت‪ Auto Motor Sport .‬همچنین‬ ‫گزارش داده که مرسدس اام گ با استفاده از پروتوتایپ های استتار‬ ‫شده‪ ،‬ازمایش های پیست پروجکت وان را در بریتانیا و اسپانیا اغاز‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬پروجکت وان از یک پیشرانه ‪1/6‬لیتری ‪ V6‬استفاده‬ ‫می کند که در اصل همان پیشرانه ای است که لوئیس همیلتون در‬ ‫س��ال‪ 2015‬در مسابقات فرمول یک با اس��تفاده از ان به قهرمانی‬ ‫رس��ید‪ .‬این موتور که می تواند تا ‪11‬هزار ‪ rpm‬دور بگیرد‪ ،‬پس از‬ ‫کارکرد ‪50‬هزار کیلومتر به یک بازسازی کلی احتیاج دارد‪.‬‬ ‫فروش هواپیمای نو به ایران باز هم به مانع تحریم خورد‬ ‫پرونده «نوسازی» بایگانی می شود؟‬ ‫اسمان اسیابانی‬ ‫ای تی ارهای�ی ک�ه یکش�نبه هفت�ه گذش�ته در‬ ‫ف�رودگاه مهراباد تهران بر زمین نشس�تند ش�مار‬ ‫غول ه�ای ملخی صفرکیلومتری را که به مدد برجام‬ ‫وارد ناوگان هواپیمایی ملی ایران ش�ده اند‪ ،‬به عدد‬ ‫‪ ۱۳‬رس�اندند‪ .‬از میان ‪ ۲۰‬ای تی اری که ایران س�ال‬ ‫گذش�ته پای ق�رارداد خری�د انها را امض�ا کرد‪۸ ،‬‬ ‫هواپیما تا پایان سال گذشته به ایران تحویل داده و‬ ‫یکشنبه گذشته نیز ‪ ۵‬ای تی ار دیگر از این فهرست‬ ‫‪ ۲۰‬تایی وارد خاک ایران شد‪.‬‬ ‫گرچه هنوز تع�داد ای تی ارهای نو که وارد ناوگان‬ ‫هم�ا ش�ده اند به عدد ‪ ۲۰‬نرس�یده اما ش�اید این ‪۵‬‬ ‫ای ت�ی ار اخری�ن ای تی اره�ای نو و حت�ی اخرین‬ ‫هواپیماهای نو باشد که وارد ناوگان ایران ایر می شود‬ ‫چراک�ه با خروج امریکا از برج�ام و اغاز تهدیدهای‬ ‫جدی�د‪ ،‬ش�رکت های اروپای�ی در همکاری ه�ای‬ ‫اقتصادی ب�ا ایران دچار محدودیت هایی می ش�وند‬ ‫ک�ه فروش هواپیما ب�ه ایران یکی از انهاس�ت‪ .‬این‬ ‫محدودیت به معنی ان اس�ت که ایران باید قید ‪۹۷‬‬ ‫هواپیمای باقی مانده از فهرست خرید ‪ ۱۰۰‬تایی خود‬ ‫از ایرب�اس را هم بزند و تفاهمنام�ه خود با بوئینگ‬ ‫برای خرید ‪ ۸۰‬هواپیما از این ش�رکت را نیز لغو شده‬ ‫بداند‪.‬‬ ‫‹ ‹مذاک�ره ای ت�ی ار ب�ا امریکا ب�رای تحویل‬ ‫هواپیماهای ایران‬ ‫عضو ارش�د تیم مذاکره کننده قراردادهای خرید‬ ‫هواپیما می گوی�د ای تی ارهایی که یکش�نبه هفته‬ ‫گذش�ته در مهراب�اد به زمی�ن نشس�تند از جمله‬ ‫س�فارش هایی هس�تند که به مرحله تولید رسیده‬ ‫بودند و چون پول انها پرداخت نش�ده بود‪ ،‬شرکت‬ ‫ای تی ار با امریکا وارد مذاکره ش�د تا این سفارش ها‬ ‫مشمول تحریم نشود و به ایران تحویل داده شود‪.‬‬ ‫اصغر فخریه کاشان درباره سرنوشت قراردادهای‬ ‫خری�د هواپیم�ا از ایرب�اس‪ ،‬بوئین�گ و ای تی ار در‬ ‫ش�رایطی که منع فروش هواپیما به ایران برای انها‬ ‫وج�ود دارد به ایلن�ا گفت‪ :‬ترجیح ما این اس�ت که‬ ‫قراردادهای خرید هواپیما از شرکت های هواپیماساز‬ ‫در حالت فعلی باقی بمانند و فسخ نشوند اما ایرباس‪،‬‬ ‫بوئینگ و ای تی ار بنا بر الزام قانونی‪ ،‬مجبور به فسخ‬ ‫قراردادها هس�تند و ما برای تمام این موارد در حال‬ ‫مذاکره با شرکت ها هستیم‪.‬‬ ‫فخریه کاش�ان ادامه داد‪ :‬این ‪ ۳‬شرکت زیر فشار‬ ‫دولت امریکا تمایل به فس�خ قرارداده�ا با ایران ایر‬ ‫دارند و بنا بر مقرراتی ک�ه امریکایی ها وضع کردند‬ ‫بای�د ی�ا از ‪ ۱۴‬اوت به بعد یا ‪ ۶‬نوامبر ب�ه بعد‪ ،‬دفاتر‬ ‫و حس�اب های همکاری با ایران را ببندند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل خواس�تار روش�ن ش�دن تکلی�ف قراردادها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مش�اور وزیر راه و شهرس�ازی در ام�ور بین الملل‬ ‫گفت‪ :‬البته م�ا هم بنا به قرارداده�ا معتقدیم هنوز‬ ‫فرص�ت حف�ظ قرارداده�ا وج�ود دارد و در ح�ال‬ ‫مذاکره با این شرکت ها برای فسخ نکردن قراردادها‬ ‫هستیم؛ در نهایت یا این قراردادها فسخ می شوند یا‬ ‫معلق می مانند‪.‬‬ ‫فخریه کاش�ان با بی�ان اینکه س�ود معلق ماندن‬ ‫قرارداده�ا برای ای�ران این اس�ت که ب�رای انعقاد‬ ‫ق�رارداد دوب�اره در ش�رایط مطلوب نیاز ب�ه انجام‬ ‫مذاکرات جدید نیس�ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امکان معلق نگه‬ ‫داشتن هر یک از این قراردادها تا ‪ ۱۲‬ماه وجود دارد‪.‬‬ ‫در این بازه زمانی احتمال تحوالتی در مجلس امریکا‬ ‫وجود دارد ک�ه می تواند تصمیم های ترامپ را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی سازمان هواپیمایی برای تحریم‬ ‫هوانوردی‬ ‫راهکارهای مس�ئوالن برای روبه رو ش�دن صنعت‬ ‫هوان�وردی با تحریم ه�ای دوباره را رئیس س�ازمان‬ ‫هواپیمای�ی توضیح می دهد‪ .‬علی عابدزاده در جمع‬ ‫خبرنگاران با اش�اره به تحریم دوب�اره امریکا علیه‬ ‫ف ما این است که‬ ‫جمهوری اسلامی ایران گفت‪ :‬هد ‬ ‫اجازه توقف فعالیت صنعت هوانوردی را ندهیم‪.‬‬ ‫او ب�ا بیان اینک�ه تصمیم ه�ای مراج�ع گوناگون‬ ‫درون امری�کا برای ما اهمیتی ن�دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫هواپیماها را به ایران تحویل دهند‪ ،‬از ان اس�تفاده‬ ‫می کنیم و اگ�ر تحویل ندهند‪ ،‬به همان روش�ی که‬ ‫پیش از ای�ن صنعت هوان�وردی را اداره می کردیم‪،‬‬ ‫اداره می کنیم‪.‬‬ ‫عاب�دزاده با بیان اینکه نمی گذاریم سیاس�ت های‬ ‫خصمان�ه امری�کا علیه ملت ایران به نتیجه برس�د‪،‬‬ ‫اضاف�ه ک�رد‪ :‬نخس�تین اولوی�ت ای�ن اس�ت ک�ه‬ ‫هواپیماهایی را که در اختیار ماست و در استفاده از‬ ‫انها تجربه داریم‪ ،‬مورد استفاده قرار دهیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس�ازی یاداور شد‪ :‬سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری از هر تالشی برای خرید و اجاره‬ ‫هواپیما از هر کدام از تامین کنندگان هواپیما در هر‬ ‫کشوری حمایت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتم�ال نوس�ازی ن�اوگان ب�ا هواپیماهای‬ ‫روس‬ ‫وقتی رئی�س س�ازمان هواپیمایی کش�وری از‬ ‫باز بودن دست ش�رکت های هواپیمایی در خرید‬ ‫هواپیم�ا از هر کش�وری س�خن می گوی�د‪ ،‬یعنی‬ ‫خری�د هواپیماهای روس�ی هم می توان�د یکی از‬ ‫گزینه های پیش روی شرکت های هواپیمایی باشد‬ ‫ک�ه باتوجه به روابط خوب میان ایران و روس�یه‪،‬‬ ‫نباید مشکلی در خرید و ورود انها به ایران وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫هرچن�د باتوجه به پرس�انحه ب�ودن هواپیماهای‬ ‫توپولوف و انتونوف در ایران در س�ال های گذشته‪،‬‬ ‫تصوی�ر خوب�ی از ای�ن هواپیماه�ا در ذه�ن مردم‬ ‫کش�ورمان وجود ندارد اما برخ�ی معتقدند در میان‬ ‫هواپیماهای مسافری روس�ی‪ ،‬هواپیمای سوخو ‪۱۰۰‬‬ ‫به عن�وان هواپیمای�ی باکیفیت ت�ر‪ ،‬می تواند گزینه‬ ‫خرید ایران باشد‪.‬‬ ‫خرید س�وخو ‪ ۱۰۰‬در س�ال های گذش�ته چندین‬ ‫ب�ار در صدر اخبار محافل خب�ری صنعت هوانوردی‬ ‫مط�رح ب�وده اس�ت و دبی�ر انجم�ن ش�رکت های‬ ‫هواپیمای�ی می گوید س�وخو با دیگ�ر هواپیماهای‬ ‫روسی مانند انتونوف و توپولوف که در ایران سوانح‬ ‫زیادی داده اند قابل مقایسه نیست‪.‬‬ ‫مقص�ود اسعدی س�امانی خری�د س�وخو را یکی‬ ‫از گزینه ه�ای موج�ود برای کاهش میانگین س�نی‬ ‫ن�اوگان هوای�ی کش�ورمان اعالم ک�رد و گفت‪ :‬این‬ ‫شرکت روس�ی درصدد کاهش استفاده از تجهیزات‬ ‫امریکایی در هواپیمای س�وخو و تامین تجهیزات از‬ ‫سوی شرکت های اروپایی است تا برای فروش ان به‬ ‫ایران نیازی به دریافت مجوزهای اُفک نباشد‪.‬‬ ‫اس�عدی س�امانی توضیح داد‪ :‬دیگر هواپیماهای‬ ‫روس�ی مانند ایلوش�ین‪ ،‬یاک و توپول�وف برنامه ای‬ ‫برای عرضه هواپیمای مس�افربری میان برد ندارد و‬ ‫شرکت های هواپیماس�از دیگر مانند میتسوبیشی‪،‬‬ ‫بمباردی�ر و‪ ...‬نی�از به مج�وز افک دارن�د؛ بنابراین‬ ‫س�وخو بهترین گزینه پیش روی ایران در ش�رایط‬ ‫فعلی است‪.‬‬ ‫به گفت�ه دبی�ر انجم�ن ش�رکت های هواپیمای�ی‪،‬‬ ‫تاکن�ون دو ش�رکت تفاهمنامه خری�د هواپیماهای‬ ‫س�وخو ‪ ۱۰۰‬را منعقد کرده اند و برخی شرکت ها نیز‬ ‫به دنبال اجاره این مدل هواپیما هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹دست دوم غربی؛ بهتر از صفرکیلومتر شرقی‬ ‫گرچ�ه برخ�ی س�وخو را گزین�ه مناس�ب پیش‬ ‫روی ش�رکت های هواپیمایی برای نوس�ازی ناوگان‬ ‫می دانن�د اما یکی از تحلیلگ�ران صنعت هوانوردی‬ ‫کش�ورمان معتقد است حتی سوخو نیز ممکن است‬ ‫مشمول تحریم شود‪.‬‬ ‫به�روز حیدری�ان در گفت وگو ب�ا روزگار خودرو‬ ‫گفت‪ :‬اگر بیش از ‪ ۱۰‬درصد قطعات هواپیما امریکایی‬ ‫باشد‪ ،‬نیاز است هواپیماساز برای فروش ان به ایران‬ ‫مجوز اوفک دریافت کند که با ش�روع تحریم ها این‬ ‫مجوزها به طور کامل لغو می شوند و شرکت هایی که‬ ‫با ایران وارد معامله ش�وند نیز مش�مول تحریم های‬ ‫امریکا خواهند شد‪.‬‬ ‫حیدریان ادامه داد‪ :‬حتی اگر فرض کنیم ش�رکت‬ ‫س�وخو زیرمجموعه ‪ UAC‬روسیه است و از معامله‬ ‫ب�ا ایران و تحریم از س�وی امریکا ترس�ی نداش�ته‬ ‫باش�د‪ ،‬باید باز هم این مس�ئله را در نظر داشت که‬ ‫تامین کنن�دگان برخ�ی قطعات اصلی ای�ن هواپیما‬ ‫اروپایی و امریکایی هستند و این احتمال وجود دارد‬ ‫که این شرکت ها تمایلی به وارد شدن محصول شان‬ ‫به ایران نداش�ته باشند؛ به ویژه اینکه بحث خدمات‬ ‫پس از فروش و تامین قطعات تعمیراتی بدون ارتباط‬ ‫مستقیم با ایران کمی پیچیده خواهد بود‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل در مرحله نخست باید گفت بازگشت تحریم ها‬ ‫به احتمال فراوان تاثیر خود را روی خرید هواپیما از‬ ‫روسیه هم خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫این تحلیلگ�ر اضافه کرد‪ :‬از س�وی دیگر با فرض‬ ‫اینک�ه ‪ UAC‬تصمی�م بگی�رد قس�مت های غربی‬ ‫سوخو را با قطعه های روسی تعویض کند‪ ،‬از انجا که‬ ‫چنین نمونه هایی ازمون پس نداده اند‪ ،‬میزان واقعی‬ ‫عملکرد و همین طور هزینه های مرتبط با ان چندان‬ ‫مشخص و قابل پیش بینی نیست‪.‬‬ ‫حیدری�ان ی�اداور ش�د‪ :‬همچنین محدود ش�دن‬ ‫امکان خرید هواپیماهای نو به س�وخو ش�رکت های‬ ‫هواپیمای�ی را وارد یک چرخ�ه انحصاری می کند و‬ ‫ح�ق انتخ�اب را از انها می گیرد و موجب می ش�ود‬ ‫ق�درت چانه زنی در دس�ت ‪ UAC‬روس�یه باش�د‪.‬‬ ‫این مسائل نش�ان می دهد انتخاب س�وخو انتخاب‬ ‫ایده الی نیست‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت هوانوردی با بیان اینکه همه‬ ‫اموزش ها و تجربه های شرکت های هواپیمایی ایرانی‬ ‫درحال حاض�ر متمرکز بر پ�رواز و تعمیر و نگهداری‬ ‫تایپ ه�ای پرف�روش مانند خان�واده ایرب�اس ‪۳۲۰‬‬ ‫و بوئین�گ ‪ ۷۳۷‬اس�ت‪ ،‬ادامه دارد‪ :‬رون�د کار با این‬ ‫هواپیماها مش�خص اس�ت و نیروی انسانی اموزش‬ ‫دیده نیز در این زمینه وجود دارد‪ .‬همچنین به دلیل‬ ‫فراوانی این تایپ ها در دنیا‪ ،‬پیدا کردن قطعات انها‬ ‫بسیار س�اده تر اس�ت و به دلیل پیش�ینه عملیاتی‬ ‫طوالن�ی انه�ا‪ ،‬بس�یاری از ضعف های ایمن�ی انها‬ ‫مش�خص و برطرف شده اس�ت؛ بنابراین اگر روزی‬ ‫دوباره تحریم برطرف ش�ود‪ ،‬شرکت های هواپیمایی‬ ‫به راحتی می توانند نوس�ازی ناوگان را با استفاده از‬ ‫همین تایپ ها انجام دهند‪.‬‬ ‫حیدریان افزود‪ :‬انواع مدل ه�ای کارکرده ایرباس‬ ‫و بوئینگ با پیش�ینه عملیاتی کوتاه و بلند در بازار‬ ‫وج�ود دارد و پی�دا ک�ردن مدل نه چن�دان قدیمی‬ ‫با نرخ مناس�ب برای ش�رکت ها کار چندان سختی‬ ‫نیس�ت و لیزینگ انها نیز س�اده تر اس�ت‪ .‬از منظر‬ ‫بازرگانی نیز تمام هزینه های عملیاتی این هواپیماها‬ ‫مشخص و قابل پیش بینی هس�تند و به دلیل بهینه‬ ‫بودن انه�ا در این بخش‪ ،‬بس�یاری از ش�رکت های‬ ‫هواپیمای�ی کم هزینه نیز از ایرب�اس ‪ ۳۲۰‬و بوئینگ‬ ‫‪ ۷۳۷‬یا امبرائر ‪ ۱۹۵‬استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ای�ن تحلیلگ�ر ی�اداور ش�د‪ :‬درمجم�وع از نظر‬ ‫عملیات�ی‪ ،‬تعمیرات�ی‪ ،‬بازرگان�ی‪ ،‬لجس�تیک و‪...‬‬ ‫استفاده از تایپ های بوئینگ و ایرباس‪ ،‬حتی دست‬ ‫دوم (نه خیلی قدیمی) بس�یار باصرفه تر از استفاده‬ ‫از هواپیمای سوخو ‪ ۱۰۰‬به نظر می رسد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫معرفی کتاب منحصربه فرد و گران قیمت فراری‬ ‫کتاب نهایی فراری در ماه اکتبر عرضه خواهد ش��د و قیمت ان‬ ‫به صورت بس��یار ناقابل برابر با ‪30‬هزار دالر است! بله درست است‪،‬‬ ‫با این پول ش��ما می توانید یک تویوتا کمری مجهز بخرید یا اینکه‬ ‫کتابی را صاحب ش��وید که دارای بی��ش از ‪ 514‬صفحه از تصاویر‬ ‫فوق العاده و اطالعات ارزشمندی است که به طور مستقیم از ارشیو‬ ‫مارانللو به بیرون راه یافته است‪.‬‬ ‫اگرچه قیمت ‪30‬هزار دالری این کتاب بس��یار باالس��ت اما قاب‬ ‫کتاب ش��بیه پوشش های سوپاپ ‪12‬س��یلندر بوده و روی پایه ای‬ ‫نشسته که از فوالد کرومی ساخته شده است‪ .‬همچنین در ساخت‬ ‫ای��ن پایه از هدرزه��ای اگزوز یکی از خودروهای مس��ابقه ای دهه‬ ‫‪60‬فراری استفاده شده است‪ .‬خود کتاب و پایه اش به منظور ساخت‬ ‫یک اثر هنری فوق العاده ترکیب ش��ده اند و ناش��ر تنها ‪250‬نسخه‬ ‫از ای��ن کتاب را ارائه خواهد کرد‪ .‬به منظور هرچه جذاب تر ش��دن‬ ‫این کتاب‪ ،‬هر نس��خه دارای امضای مدیرعامل فراری جان الکان‪،‬‬ ‫پسر انزو فراری و س��رجیو مارکیونه فقید است‪ .‬مانند کابین یکی‬ ‫از گرندتوررهای فراری‪ ،‬کاورهای چرمی با دوخت سفارش��ی روی‬ ‫جلد خودنمایی می کنند‪ .‬باز کردن کتاب تصاویر و اسناد جدیدی‬ ‫از تاریخ و میراث گرانبهای فراری را عیان می کند‪.‬‬ ‫اگر پرداخت ‪30‬هزار دالر از عهده ش��ما خارج اس��ت می توانید‬ ‫نس��خه ای دیگ��ر از ان را بخرید که بدون پایه ب��وده و ‪6‬هزار دالر‬ ‫قیم��ت دارد‪ .‬از این نس��خه فق��ط ‪1697‬جلد ارائه خواهد ش��د و‬ ‫تنه��ا امضای پیرو ف��راری روی ان خواهد بود ام��ا تمامی تصاویر‬ ‫و اسناد نس��خه گرانبها در ان وجود دارند‪ .‬فراری با انتشار چنین‬ ‫کتاب های چش��مگیر و گران قیمتی بیگانه نیست‪ .‬چند سال پیش‬ ‫ی��ک کتاب ‪852‬صفحه ای با قیمت ‪275‬هزار دالر عرضه ش��د که‬ ‫دارای ‪30‬قطعه الماس روی لوگوی اس��ب فراری بود‪ .‬حتی نسخه‬ ‫ارزان تر این کتاب ‪37‬هزار و ‪ 500‬دالر قیمت داشت‪.‬‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ترمز تاکسی های اینترنتی کشیده می شود؟‬ ‫اکرم امینی‬ ‫ای��ن روزها کمتر کس��ی را می ت��وان یافت که‬ ‫دست کم یک بار از تاکسی های اینترنتی استفاده‬ ‫نکرده یا اپلیکیش��ن این تاکس��ی ها را روی تلفن‬ ‫همراه��ش نداش��ته باش��د‪ .‬اس��نپ و تپ س��ی‪،‬‬ ‫ن روزها هستند‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی محبوب ای ‬ ‫ک��ه دامنه کار خ��ود را از تهران به شهرس��تان ها‬ ‫گس��ترانده اند‪ .‬اس��نپ به عن��وان پرمصرف ترین‬ ‫تاکسی اینترنتی ایران‪ ،‬اکنون در ‪ ۵۹‬شهر بزرگ و‬ ‫ن کشور در حال فعالیت است و‬ ‫کوچک از ‪ ۲۴‬استا ‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰‬هزار راننده با ان همکاری می کنند‪.‬‬ ‫سرعت باالی دسترسی‪ ،‬ارزان تر بودن و استفاده‬ ‫از مسیریاب برای پیدا کردن بهترین مسیر و دور‬ ‫زدن ترافیک‪ ،‬مهم ترین ویژگی هایی هس��تند که‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی را محبوب کرده اند‪ .‬به این‬ ‫مزیت ها باید امکان پرداخ��ت انالین و نیز امکان‬ ‫ارزیابی راننده از سوی مسافر را اضافه کرد‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن یک روی س��که اس��ت‪ .‬روی دیگر‬ ‫سکه تاکسی های اینترنتی‪ ،‬کس��ادی اژانس های‬ ‫مسافربری‪ ،‬مسافرکش های شخصی‪ ،‬تاکسی های‬ ‫دربس��ت و حتی تاکس��ی های معمولی اس��ت‪ .‬با‬ ‫افزای��ش محبوبیت و دامنه فعالیت تاکس��ی های‬ ‫اینترنتی‪ ،‬این کسب وکارها دچار رکود شده و زیان‬ ‫دیده اند‪ .‬شاید به همین دلیل باشد که در تمام دو‬ ‫سه س��الی که از اغاز به کار تاکسی های اینترنتی‬ ‫می گذرد‪ ،‬بارها مورد اعتراض مس��ئوالن و بخش‬ ‫خصوصی فعال در زمینه حمل ونقل قرار گرفته اند‬ ‫تا جایی ک��ه در یکی از جدیدترین اظهارنظرهای‬ ‫مسئوالن‪ ،‬از لزوم محدودیت تاکسی های اینترنتی‬ ‫سخن به میان امده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاکس�ی های اینترنت�ی مج�وز کار‬ ‫ندارند‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور‬ ‫می گوید چون تاکس��ی های اینترنت��ی هیچ گونه‬ ‫مج��وزی از ش��هرداری ب��رای فعالی��ت در حوزه‬ ‫حمل ونقل ندارند‪ ،‬فعالیت شان غیرقانونی است‪.‬‬ ‫مرتضی ضامنی به ایس��نا گفت‪ :‬براس��اس ماده‬ ‫‪ ۹‬قان��ون توس��عه حمل ونقل عموم��ی و ماده ‪۳۱‬‬ ‫و ‪ ۳۲‬قانون رس��یدگی به تخلف ه��ای رانندگی‪،‬‬ ‫وظیف��ه حمل ونق��ل عموم��ی در ش��هر و حومه‬ ‫بر عهده ش��هرداری اس��ت و هرکس قصد دارد در‬ ‫حوزه حمل ونقل خدماتی دهد‪ ،‬باید تحت نظارت‬ ‫شهرداری ها باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکس��ی های اینترنت��ی از هیچ‬ ‫مرج��ع قانونی مجوز کار ندارند و به مس��افرکش‬ ‫شخصی انالین تبدیل ش��ده اند‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫همان مسافربرهای شخصی در قالب یک نرم افزار‬ ‫هستند‪ .‬مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری‬ ‫کش��ور با بیان اینکه وزارت کشور مسئولیت دارد‬ ‫حمل ونقل ایمنی را برای ش��هروندان فراهم کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تغییرات نرخ کرایه در تاکسی های اینترنتی‬ ‫ف��راز و فروده��ای بس��یاری دارد در حال��ی ک��ه‬ ‫نرخ گذاری حمل ونقل عمومی در ش��هرها برعهده‬ ‫ش��وراها بوده و باید از ان پیروی شود‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫این ش��رکت ها به ص��ورت قارچ گونه بدون ضابطه‬ ‫در حال فعالیت هستند و بر همین اساس‪ ،‬وزارت‬ ‫کشور خواستار محدودیت فعالیت این تاکسی های‬ ‫اینترنتی ش��ده اس��ت‪ .‬وی ی��اداوری ک��رد‪ :‬این‬ ‫درخواس��ت به این معنا نیس��ت که وزارت کشور‬ ‫مخالف فناوری های نوین در این حوزه است بلکه‬ ‫به این موضوع اش��اره دارد ک��ه همه فعالیت های‬ ‫نوی��ن و س��نتی در ح��وزه حمل ونق��ل بای��د در‬ ‫چارچوب و ضوابط مشخص باشد و تمامی اصناف‬ ‫باید از نرم افزارهای نوین در این چارچوب استفاده ‬ ‫کنند‪ .‬ضامنی با اشاره به اینکه بارها به دو شرکت‬ ‫اسنپ و تپسی در زمینه دریافت مجوز تذکر داده‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬هر از گاهی در مطبوعات اخباری‬ ‫درباره تخلف های اخالقی رانندگان تاکس��ی های‬ ‫اینترنت��ی می ش��نویم‪ .‬این به ان دلیل اس��ت که‬ ‫رانندگان شرکت های اینترنتی از فیلترهای مربوط‬ ‫عبور نمی کنند و رانندگان شناسنامه دار نیستند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اس��نپ و تپ سی از شهرداری تهران‬ ‫و هیچ کدام از ش��هرداری ها مج��وز ندارند و بارها‬ ‫هم در ش��هرهای مختلف به انها ابالغ شده است‬ ‫که باید برای دریافت مجوز اقدام کنند‪ .‬دفاتر این‬ ‫دو ش��رکت در بسیاری از ش��هرها هفته گذشته‬ ‫پلمب ش��ده اند و اجازه فعالیت از سوی دادستان‬ ‫شهر را ندارند‪ .‬داشتن مجوز از اتحادیه کسب و کار‬ ‫مجازی به تنهایی کافی نیست و این سامانه ها که‬ ‫بو کار مجازی در زمینه‬ ‫با عنوان اتحادیه های کس ‬ ‫حمل ونقل عمومی فعالیت دارند باید از شهرداری‬ ‫مجوز دریافت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشینه برخورد با فعالیت تاکسی های‬ ‫اینترنتی‬ ‫انچه مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری‬ ‫کش��ور درباره پلمب دفاتر اس��نپ و تپ س��ی در‬ ‫برخ��ی ش��هرها می گوید چیز تازه ای نیس��ت‪ .‬در‬ ‫حدود ‪ ۴‬س��الی که از عمر فعالیت این ش��رکت ها‬ ‫می گ��ذرد مخالفت ب��ا این کس��ب وکارهای نوین‬ ‫باره��ا در قالب ه��ای مختلف اتفاق افتاده اس��ت‪،‬‬ ‫گاهی تاکس��ی داران تحصن داشته اند و گاهی کار‬ ‫ب��ه تخریب اموال این دفاتر رس��یده اس��ت! البته‬ ‫تاکس��یرانی تهران در شیوه ای مسالمت امیز برای‬ ‫افزایش توان رقابت با این تاکسی ها‪ ،‬سال گذشته‬ ‫برای راه اندازی اپلیکیش��ن کارپینو اقدام کرد که‬ ‫عملکردی مشابه اسنپ و تپ سی دارد اما نه دایره‬ ‫فعالیت کارپینو به گس��تردگی اس��نپ و تپ سی‬ ‫است‪ ،‬نه محبوبیت و معروفیتش‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت تاکس�ی های اینترنتی در‬ ‫راه است؟‬ ‫همان طور که مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های‬ ‫ش��هری کش��ور می گوید‪ ،‬وزارت کش��ور به عنوان‬ ‫متولی حمل ونقل عمومی کش��ور خواستار محدود‬ ‫ش��دن فعالیت تاکس��ی های اینترنتی اس��ت‪ .‬در‬ ‫همین زمینه نیز با تقدیم الیحه ای به هیات دولت‬ ‫خواستار ایجاد محدودیت در فعالیت این تاکسی ها‬ ‫شده است‪ .‬گفته می شود وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات در جلسه کمیسیون امور زیربنایی دولت‬ ‫مخالف��ت خ��ود را با این محدودی��ت عنوان کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬ژوبی��ن عالقبند‪ ،‬نایب ریی��س هیات مدیره‬ ‫اسنپ و مدیر استراتژی گروه اینترنت ایران در این‬ ‫زمین��ه به دیجیاتو گفت‪ :‬ه��دف اصلی این الیحه‪،‬‬ ‫بردن تاکس��ی های اینترنتی زیر چتر شهرداری ها‬ ‫و تاکس��یرانی ها و در نتیجه‪ ،‬صدور مجوز از سوی‬ ‫انه��ا ب��رای ادامه فعالی��ت تاکس��ی های اینترنتی‬ ‫اس��ت در حالی که این مجموعه ه��ا پیش از این‪،‬‬ ‫مجوزهای دیگری را دریافت کرده اند و بر اس��اس‬ ‫انها کار می کنند‪ .‬عالقبند افزود‪ :‬بر اس��اس مواد ‪۲‬‬ ‫و ‪ ۱۲‬قان��ون نظام صنفی و تبصره ماده ‪ ،۷۸‬مجوز‬ ‫تاکسی اینترنتی از اتحادیه کشوری کسب وکارهای‬ ‫مجازی دریافت می ش��ود‪ .‬کس��ب وکارهای نوینی‬ ‫مانند اسنپ‪ ،‬تپ سی‪ ،‬دیجی کاال‪ ،‬دیوار‪ ،‬شیپور و‪...‬‬ ‫ی و استفاده از فناوری‪،‬‬ ‫بر اس��اس خالقیت ‪ ،‬نواور ‬ ‫در ب��ازار تحول ایجاد کرده اند ت��ا بتوانند خدمات‬ ‫بهتری با نرخ پایین تر ارائه دهند و با سیس��تم های‬ ‫س��نتی که به��ره وری الزم را ندارند‪ ،‬نمی توان این‬ ‫کس��ب وکارها را کنت��رل کرد‪ .‬اتحادیه کش��وری‬ ‫کس��ب وکارهای مجازی نیز به این منظور تشکیل‬ ‫ش��ده تا بر این فعالیت ها نظارت داش��ته باشد‪ .‬او‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬ش��هرداری و وزارت کش��ور‪ ،‬وظیفه‬ ‫نظ��ارت بر حمل ونقل ش��هری را بر عهده دارند که‬ ‫این نظارت هم بر اساس مصوبه هیات وزیران‪ ،‬باید‬ ‫با سازکار تدوین ش��ده بین وزارت کشور و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شود‪ .‬عالقبند معتقد‬ ‫است با توجه به قوانین سنتی و دست وپاگیری که‬ ‫ش��هرداری دارد‪ ،‬اینکه اسنپ بخواهد از شهرداری‬ ‫مجوز فعالی��ت بگیرد با بحث رقابتی بودن تناقض‬ ‫داشته و این مسئله مانع پیشرفت و خدمت رسانی‬ ‫به جامعه می ش��ود‪ .‬نایب رییس هیات مدیره اسنپ‬ ‫تاکی��د ک��رد‪ :‬راهکار این نیس��ت که م��ا زیر نظر‬ ‫تاکس��یرانی باش��یم و از انها مجوز بگیریم‪ ،‬راهکار‬ ‫این اس��ت ک��ه در حال��ت مس��اوی‪ ،‬قراردادهای‬ ‫همکاری با تاکسیرانی و شهرداری ببندیم تا ما هم‬ ‫بتوانیم از تاکسی ها در مجموعه مان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر انها بتوانند با اس��تفاده از فناوری‬ ‫و زیرساخت ما‪ ،‬برنامه ریزی های شهری دقیق تری‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬ما امادگی داریم که با تاکسیرانی و‬ ‫شهرداری همکاری کنی م اما نه اینکه زیرمجموعه‬ ‫انها باشیم و از انها مجوز بگیریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تایی�د صالحی�ت رانندگان اس�نپ با‬ ‫همکاری پلیس‬ ‫وقوع برخی جرایم اخالقی در سال های گذشته‬ ‫از س��وی برخی رانندگان تاکس��ی های اینترنتی‪،‬‬ ‫برخی از مردم را نس��بت به امنیت این تاکسی ها‬ ‫بدبین کرده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که بنا بر‬ ‫اعالم اسنپ‪ ،‬این شرکت با همکاری پلیس نظارت‬ ‫بر اماکن عمومی ناجا به امکان استعالم صالحیت‬ ‫فردی رانندگان در مدت ‪ ۴۸‬س��اعت در سراس��ر‬ ‫ایران مجهز شده است‪ .‬پیش تر صالحیت رانندگان‬ ‫اس��نپ با ارائه گواهی «عدم سوءپیشینه کیفری»‬ ‫م��ورد تایید ق��رار می گرفت اما فراین��د تهیه این‬ ‫گواه��ی زمان بر بود و امکان تایید صالحیت فوری‬ ‫افراد وجود نداش��ت و به همین دلیل چند ماهی‬ ‫است اس��نپ در تعامل با پلیس‪ ،‬صالحیت فردی‬ ‫افراد را ‪۴۸‬ساعته استعالم می کند‪ .‬بنا بر اعالم این‬ ‫شرکت‪ ،‬اسنپ هیچ گونه دخالتی در فرایند تایید‬ ‫ی��ا رد صالحیت ها ن��دارد و در این مورد تابع نظر‬ ‫پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا است‪.‬‬ ‫‹ ‹انالین ه�ا رقاب�ت را می برن�د ی�ا‬ ‫می بازند؟‬ ‫فعالیت اسنپ و تپ سی زیر نظر هر مجموعه ای‬ ‫ک��ه باش��د به نظر می رس��د ت��ا این لحظ��ه این‬ ‫ش��رکت های اینترنت��ی در رقابت با ش��رکت های‬ ‫تاکس��یرانی‪ ،‬عملک��رد قابل قبولی از خود نش��ان‬ ‫داده ان��د؛ هرچند به دلیل کوچک ت��ر بودن دایره‬ ‫فعالیت در مقایس��ه ب��ا اژانس ها و تاکس��ی های‬ ‫ش��هری‪ ،‬هنوز امکان برد انها وج��ود ندارد‪ .‬البته‬ ‫محبوبیت تاکس��ی های اینترنتی نباید مانع دیده‬ ‫ش��دن ضعف ه��ای انه��ا ش��ود‪ .‬اگرچه اس��نپ و‬ ‫تپ سی در مقایسه با تاکسی های شهری و تلفنی‪،‬‬ ‫قیمت های کمتری ارائه می کنند و مسیریاب های‬ ‫حرفه ای تری هس��تند اما معایبی مانند فرسودگی‬ ‫بیش از حد و کثیف بودن فضای داخلی و کمبود‬ ‫امکانات در برخی خودروها‪ ،‬رفتار نامناسب برخی‬ ‫رانندگان و نااش��نا بودن برخی از انها با مس��یر‪،‬‬ ‫می تواند عملکرد مثبت این شرکت ها را تحت تاثیر‬ ‫قرار دهد‪ .‬البته ش��رکت اسنپ مدتی است امکان‬ ‫ارزیابی رانندگان خود را جزئی تر کرده تا کاربران‬ ‫بتوانن��د عالوه ب��ر امتیازده��ی به رانن��ده‪ ،‬درباره‬ ‫جزئی��ات عملکرد او نیز نظر بدهند‪ .‬این ش��رکت‬ ‫پیش از این نیز در راستای اصالح برخی مشکالت‪،‬‬ ‫بازاریابی خیابانی و جذب راننده در حاشیه خیابان‬ ‫را متوق��ف کرد و از متقاضیان خواس��ت به دفاتر‬ ‫اصلی یا موقت این ش��رکت مراجعه کنند‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد در شرایطی که فشارهای بیرونی از سوی‬ ‫تاکس��یرانی و وزارت کش��ور برای محدود کردن‬ ‫تاکس��ی های اینترنتی در جریان اس��ت‪ ،‬شرکت‬ ‫اسنپ نمی خواهد به عملکرد رانندگان خود ببازد‬ ‫و رقابت را واگذار کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫احتمال خاتمه عرضه بیوک انویژن به دلیل تعرفه های ترامپ‬ ‫در م��اه ژوئن‪ ،‬دول��ت دونالد ترام��پ اعالم کرد که قص��د دارد روی‬ ‫کاالهای وارداتی از چین که ش��امل وس��ایل نقلیه هم می شود‪ ،‬تعرفه‬ ‫‪25‬درصدی اعمال کند‪ .‬این قانون ولوو و جنرال موتورز که خودروهای‬ ‫ساخت چین خود را به ایاالت متحده وارد می کنند‪ ،‬در موقعیت سختی‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬یکی از محصوالت کلی��دی جنرال موتورز که در چین‬ ‫تولید و به ایاالت متحده وارد می شود‪ ،‬بیوک انویژن است‪ .‬جنرال موتورز‬ ‫پیش بینی کرده که این تعرف��ه می تواند قیمت انویژن را تا ‪8‬هزار دالر‬ ‫افزای��ش دهد؛ بنابراین اگ��ر بیوک بخواهد این هزین��ه را از خریداران‬ ‫دریافت کند‪ ،‬قیمت پایه انویژن از ‪33‬هزار دالر به ‪41‬هزار دالر افزایش‬ ‫پی��دا می کند‪ .‬چنین افزایش قیمت زیادی بدون ش��ک بر فروش این‬ ‫خ��ودرو تاثیر خواهد گذاش��ت و این امر می توان ض��رر زیادی را برای‬ ‫جنرال موتورز به دنبال داش��ته باش��د چراکه انویژن هم اکنون یکی از‬ ‫پرفروش تری��ن محصوالت بی��وک در ایاالت متحده به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫فقط س��ال گذش��ته‪ ،‬بیوک بیش از ‪41‬هزار دستگاه از این خودرو را در‬ ‫ایاالت متحده به فروش رس��انده که این یعنی فروش انویژن از مجموع‬ ‫فروش س��دان های رگال و الکراس بیش��تر اس��ت‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬با‬ ‫توج��ه به اهمیت این خودرو‪ ،‬معاون اجرای��ی جنرال موتورز«‪Craig‬‬ ‫‪ »Glidden‬نامه ای به نماینده تجاری ایاالت متحده اقای«‪Robert‬‬ ‫‪ »Lighthizer‬ارس��ال کرده و از دولت خواس��ته ک��ه انویژن را از این‬ ‫تعرفه معاف کند‪ .‬وی در این نامه نوش��ته اس��ت‪«:‬انویژن در چین برای‬ ‫بازار چین ساخته می ش��ود اما واردات ان به ایاالت متحده برای بیوک‬ ‫به منظور رقابت با رقبای خارجی در امریکا حیاتی اس��ت‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که حجم واردات انویژن اندک بوده و به اندازه ای نیست که تولید‬ ‫ان در ایاالت متحده توجیه داش��ته باش��د‪ .‬اعمال تعرفه ‪25‬درصدی بر‬ ‫این خودرو ممکن است ان را از سبد محصوالت بیوک در ایاالت متحده‬ ‫ح��ذف کن��د و اگر این اتفاق روی دهد ضربه س��ختی ب��ه برند بیوک‪،‬‬ ‫خریداران و نمایندگی های فروش ان وارد خواهد شد»‪.‬‬ ‫چالش بزرگ برای زنجیره تامین خودرو‬ ‫اوار برجام روی سنگر کوچک قطعه سازان‬ ‫اخبار فرار خودروس��ازان خارجی از بازار ایران حرارت بسیاری حتی‬ ‫در ح��وزه بین الملل صنعت خودرو ایجاد کرده اس��ت اما موج دوم این‬ ‫متارکه ناخواس��ته‪ ،‬سنگر کوچک قطعه سازان را در هم خواهد کوبید؛‬ ‫صنفی که به مراتب ضررهای س��نگین تری را متحمل می شود و دیرتر‬ ‫از همه به چش��م کارشناس��ان و خبرنگاران می اید‪ .‬به راستی رفتن رنو‬ ‫از ایران برای قطعه س��ازان تخصصی این برند در کشور چه پیامدهایی‬ ‫به همراه خواهد داش��ت؟ در مقایس��ه با خودروس��ازان‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫هس��تند که در جبهه های چندجانبه صنعت خودرو کشور برای بقای‬ ‫خود می جنگن��د‪ .‬تامین ارز دولت��ی‪ ،‬تامین مواد اولی��ه با قیمت های‬ ‫فزاینده‪ ،‬تولید قطعات انحصاری هر خودروس��از همراه با تالش بسیار‬ ‫ب��رای افزایش نیافتن قیمت‪ ،‬دریافت مطالبات س��نگین معوقه خود از‬ ‫خودروسازانی که مدت ها اس��ت بدهی انها را صاف نمی کنند‪ ،‬همگی‬ ‫مجموعه مشکالتی است که سرنوشت قطعه سازان را در هاله ای از ابهام‬ ‫فرو برده است‪ .‬با ورود دوباره رنو به بازار کشور پس از برجام دروازه های‬ ‫خوش��بختی به روی همه اعضای صنعت خودروس��ازی کشور باز شده‬ ‫بود و امید بر ان بود که با ادامه روند تولید و افزایش سطح داخلی سازی‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان نیز شکوفاتر شوند‪ .‬اما با زمزمه خداحافظی خودروسازان‬ ‫و ش��ریکان خارجی صنعت خودرو ایران چون رنو فرانس��ه‪ ،‬چه بر سر‬ ‫قطعه سازان تخصصی این برند در ایران خواهد امد؟‬ ‫فرهاد به نیا‪ ،‬س��خنگوی انجمن قطعه س��ازان و کارش��ناس صنعت‬ ‫خ��ودرو درب��اره اینکه با رفتن رن��و از صنعت خودرو ایران چه بر س��ر‬ ‫قطعه س��ازان ایرانی این برن��د می اید‪ ،‬می گوید‪ « :‬ب��ه طور قطع بدون‬ ‫حضور رنو ادامه کار بس��یار س��خت خواهد ش��د‪ .‬طی این س��ال ها و با‬ ‫حضور رنو بیش��ترین سقف خودکفایی تولید به ‪ ۶0‬درصد رسید‪ ،‬حال‬ ‫بدون حضور رنو تولید محصوالت این برند در ایران متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬همه کس��انی که در ایران در راس��تای تولید محصوالت رنو‬ ‫س��رمایه گذاری کردند‪ ،‬خط تولید و قالب سازی راه انداختند یا دستگاه‬ ‫و ابزار مخصوص تهیه کردند دچار بحران خواهند ش��د‪ ».‬او در پاس��خ‬ ‫به پرس��ش خودروکار مبنی بر توانایی شرکت های قطعه ساز داخلی به‬ ‫منظور تولید قطع��ات مورد نیاز برای تامین خدمات پس از فروش ‪۱0‬‬ ‫س��اله برند رنو در کش��ور می افزاید‪ « :‬کار بس��یار دشواری است چرا که‬ ‫زمینه س��اخت برخی قطع��ات در ایران وجود ندارد‪ .‬ب��ه عنوان مثال‪،‬‬ ‫قطعاتی چون ترمز ضد قفل‪ ،‬کیسه ایمنی هوا‪ ،‬کامپیوتر مرکزی خودرو‬ ‫و‪ ...‬هرچند قس��مت هایی از انها در ایران تولید می شوند اما در حقیقت‬ ‫عمده فناوری و سهم تولید انها در اختیار برندها و شرکت های خارجی‬ ‫است که برای کشورهای مختلف خودروساز از جمله ایران تامین قطعه‬ ‫می کنند‪».‬‬ ‫به نی��ا ادامه می ده��د‪ « :‬در دوره دیگ��ر از تحریم ها در گذش��ته که‬ ‫خودروس��ازان را بر ان داشت که چین را جایگزین تامین کننده اصلی‬ ‫قطعات خود کنند‪ ،‬مش��کالت کیفی بسیاری در صنعت خودروسازی‬ ‫بروز کرد که نش��ان می دهد این روش ش��دنی نیس��ت و قطعات مورد‬ ‫نظ��ر بای��د از درگاه صحیحی تامین ش��وند‪ .‬همچنین‪ ،‬اگر قرار باش��د‬ ‫خودروه��ای مربوط به ق��راداد رنو مانن��د ‪ L ۹۰‬را جایگزین کنند یا به‬ ‫خودکفایی کامل تولید برس��انند‪ ،‬که بس��یار بعید اس��ت‪ ،‬الزم اس��ت‬ ‫در قطعات��ی که قطعه س��ازان ایرانی توان داخلی س��ازی انها را دارند‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری مناسب مالی و زمانی انجام شود که با مد نظر قرار دادن‬ ‫افزایش نرخ ارز و نرخ مواد اولیه در کنار مطالبات س��نگین قطعه سازان‬ ‫از خودروسازان‪ ،‬امکان تولید این قطعات و ادامه تولید محصوالت برند‬ ‫رنو در ایران بدون حضور و پش��توانه این خودروس��از کامال غیر ممکن‬ ‫به نظر می رسد‪».‬‬ ‫این کارش��ناس درب��اره اقدام هایی که می توان پ��س از رفتن رنو در‬ ‫صنعت خودرو کش��ور انجام داد‪ ،‬می گوید‪« :‬هرچند هنوز اخبار کامال‬ ‫دقیقی از نحوه رفتن و ماندن رنو در بازار ایران نشنیده ایم اما با توجه به‬ ‫خداحافظی ش��رکت هایی به مراتب کوچک تر از بازار ایران باید قید رنو‬ ‫را نیز زد‪ ».‬به نیا ادامه می دهد‪« :‬با تعیین وضعیت رنو از بازار ایران حال‬ ‫بای��د ببینیم که چه باید کرد‪ .‬در نخس��تین مرحله بهترین کار افزایش‬ ‫تیراژ تولید خودروهایی اس��ت که توانایی تولید پایه ان در ایران وجود‬ ‫دارد ب��ه این معنا که به جای تالش برای تولید محصوالت رنو در دوران‬ ‫تحری��م که ‪ ۴0‬درصد تولید ان در دس��ت ما نیس��ت‪ ،‬در صورت توان‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه و ارز مورد نظر اقدام به افزای��ش تیراژ خودروهایی‬ ‫مانند سمند‪ ،‬رانا‪ ،‬دنا‪ ،‬پارس و‪ ...‬کنیم که در تولیدشان مهارت داریم‪».‬‬ ‫س��خنگوی انجمن قطعه س��ازان در زمینه خسارت های واردشده بر‬ ‫قطعه سازانی که از رفتن رنو متضرر می شوند‪ ،‬اظهار می کند‪ « :‬رفتن رنو‬ ‫خس��ارتی را بر خودروسازان و قطعه سازان مشترک وارد می اورد که بر‬ ‫اس��اس قرارداد‪ ،‬رنو مس��تلزم پرداخت این خسارت است‪ .‬از میان همه‬ ‫این خس��ارت ها‪ ،‬بدترین ان مربوط به س��رمایه گذاری های انجام شده‬ ‫برای تولید قطعات جدید رنو در ایران است که سرمایه و تالش بسیاری‬ ‫را به خود جذب کرد اما حال با رفتن رنو این همه س��رمایه بی نتیجه و‬ ‫بالتکلیف مانده اس��ت‪ ».‬بر اساس این گزارش‪ ،‬این نخستین با ر نیست‬ ‫ک��ه ایران نی��ش تحریم ها را بر تن خ��ود حس می کند‪ .‬ج��دا از زخم‬ ‫عمیقی که از هدر رفت سرمایه ها و زحماتی که حاال با رفتن رنو و سایر‬ ‫خودروسازان بین المللی در دور جدید تحریم ها بر جا می ماند‪ ،‬این نیش‬ ‫خوردن چندباره از یک س��وراخ است که هنوز صنعت خودرو کشور در‬ ‫برابر ان ایمن نشده است‪.‬‬ ‫گویا ضررهای سنگین بدون بازگشت حاصل از دور پیشین تحریم ها‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬برای صنعت خودرو ایران به اندازه کافی درس عبرت‬ ‫نشده است و حال باید یک بار دیگر از سوراخ فرانسوی ها و به اسم تحریم‬ ‫ضربه مهلک دیگری را از سر بگذرانند؛ ضربه ای که شاید نتوان این بار از‬ ‫ان سالم و سربلند بیرون امد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تست داینوی فورد ‪ ۲۰۱۸ GT‬با نتیجه ای عجیب‬ ‫هم��ه می دانیم که فورد ‪ GT‬خودرویی س��ریع اس��ت‪ .‬این خودرو‬ ‫همچنین بس��یار انحصاری اس��ت و فورد تعداد بسیار محدودی از این‬ ‫خودرو را خواهد س��اخت‪ .‬در واقع سال پیش شاهد تولید ‪ ۱۳۸‬دستگاه‬ ‫از ‪ GT‬جدی��د بودیم‪ .‬در نهایت هزار دس��تگاه از این خودرو س��اخته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬البته می دانیم پیشرانه ‪۶‬سیلندر ‪ ۳/۵‬لیتری بای توربوی‬ ‫ای��ن خودرو قدرت ‪ ۶۴۷‬اس��ب بخاری دارد اما ای��ا این موضوع صحت‬ ‫دارد؟ درگ تایمز فورد ‪ GT‬را به یک تس��ت داینو دعوت کرده و اعداد‬ ‫به دس��ت امده کمتر از پیش بینی ها بوده اس��ت‪ .‬اسب بخار اعالم شده‬ ‫ازس��وی فورد در میل لنگ اندازه گیری ش��ده و با رس��یدن اسب ها به‬ ‫چرخ ها ش��اهد کمی اتالف قدرت خواهیم بود‪ .‬در یک سوپرکار مدرن‬ ‫پیشرانه وس��ط و دیفرانسیل عقب اتالف قدرت یادشده بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درص��د تخمین زده می ش��ود؛ بنابرای��ن ‪ GT‬در چرخ های عقب خود‬ ‫قدرتی بین ‪ ۵۵۰‬تا ‪ ۵۸۲‬اس��ب بخار خواهد داش��ت‪ .‬باید گفت بهترین‬ ‫عددی که این خودرو به دس��ت می اورد تنها ‪ ۵۲۵‬اس��ب بخار در چرخ‬ ‫اس��ت‪ .‬باتوجه به تولید و تحویل بس��یار محدود فورد ‪ ،GT‬مقایس��ه‬ ‫نتایج به دس��ت امده از تست داینو با دیگران کاری سخت است اما عدد‬ ‫به دست امده در مقایس��ه با قدرت ‪ ۶۲۰‬اسب بخاری اعالم شده کمتر‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش از انکه ش��ایعه هایی درباره قدرت مشاهده شده به وجود‬ ‫اید باید گفت چندین دلیل برای تفاوت بین قدرت تس��ت داینو و عدد‬ ‫اعالم شده ازسوی فورد وجود دارد‪ .‬ابتدا باید گفت اعداد به دست امده‬ ‫از تس��ت داینو می تواند بسته به تجهیزات استفاده شده کامال متفاوت‬ ‫باشد‪ .‬تجهیزات به کار رفته اعداد کمتری را نشان می دهند و زمانی که‬ ‫سیستم برای هماهنگی با سیستم های داینوجت (یک پلتفرم محبوب‬ ‫ب��رای اندازه گی��ری قدرت) تصحیح ش��ود عدد به دس��ت امده به طور‬ ‫قابل توجه��ی باالتر خواهد رفت‪ .‬همچنین ای��ن داینو دارای رولری در‬ ‫عقب است که به رولر جلو متصل شده‪ ،‬بنابراین همه چرخ ها می توانند‬ ‫بچرخند؛ به عبارت دیگر خود داینو می تواند باعث اتالف قدرت شود‪.‬‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سفارشی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی برخی خودروهای سفارشی‬ ‫خوب ها و بدها‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫خودروهای سفارشی جز ء جدایی ناپذیر دنیای خودرو بوده و در چند سال‬ ‫گذش��ته خودروسازان اقدام به س��اخت برخی نمونه های فوق العاده کرده اند‪.‬‬ ‫البته همیشه نتیجه به دست امده مثبت نبوده و برخی نمونه ها نیز به سرعت‬ ‫از ی��اد رفته اند‪ .‬گاهی اوقات هدف از تولید خودروهای سفارش��ی تبلیغات و‬ ‫‹ ‹ فیات پاندا ایتالیا ‪ )1990(90‬نتیجه حاصله‪ :‬بد‬ ‫جام جهانی روس��یه‪ 2018‬چند هفته ای است که پایان یافته و‬ ‫موضوع جالب اینکه هیچ خودرو سفارش��ی به منظور گرامیداشت‬ ‫این رویداد معرفی نش��ده است؛ اما ‪28‬س��ال پیش فیات در زمان‬ ‫برگزاری جام جهانی ایتالیا نس��خه سفارش��ی و تولید محدودی از‬ ‫پاندا را معرفی کرد که ویژگی عجیب ان قالپاق هایی با ظاهر توپ‬ ‫فوتبال بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ مزدا ‪ 5-MX‬لمانز (‪ )1991‬نتیجه حاصله‪ :‬خوب‬ ‫مزدا بیش از ‪1000‬نسخه سفارشی از ‪ 5-MX‬را تاکنون معرفی‬ ‫کرده و معدودی از انها ارزش��مندتر از نمونه استاندارد بوده اند؛ اما‬ ‫یکی از مدل هایی که قابلیت مجموعه ش��دن را دارد نس��خه لمانز‬ ‫اس��ت که به منظور گرامیداشت پیروزی مزدا ‪ 787B‬در مسابقات‬ ‫‪24‬س��اعته لمانز تولید ش��د و البته رنگ بدن��ه ان جزو نادرترین‬ ‫رنگ های کارخانه ای اس��ت‪ .‬فقط ‪24‬دستگاه از این خودرو ساخته‬ ‫ش��د‪ .‬هر مدل به جای پیش��رانه ‪ 115‬اسب بخار اس��تاندارد از قلب‬ ‫‪1/6‬لیتری توربو ‪150‬اسب بخار استفاده می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ رنو کلیو ویلیامز (‪ )1993‬نتیجه حاصله‪ :‬بسیارخوب‬ ‫بازخوردهای به دست امده از کلیو ویلیامز به حدی مثبت بود که‬ ‫این ش��رکت اقدام به تولید نسخه های بعدی نیز کرد اما هیچ کدام‬ ‫از انها نتوانستند موفقیت نمونه اولیه را تکرار کنند‪ .‬این خودرو که‬ ‫به منظور گرامیداشت حضور رنو در رالی فرانسه معرفی شده بود از‬ ‫پیش��رانه ‪4‬سیلندر ‪2‬لیتری ‪150‬اسب بخار استفاده می کرد‪ .‬رنو در‬ ‫فروش ‪5400‬کلیو ویلیامز هیچ مشکلی نداشت و البته ‪6700‬نمونه‬ ‫دیگر از نسخه های دوم و سوم را نیز به دست مشتریان رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹ فولکس واگ�ن پولو هارل�ی کوئین (‪ )1995‬نتیجه‬ ‫حاصله‪ :‬خوب‬ ‫پول��و هارلی کوئین به چنان موفقیتی در امریکا دس��ت یافت که‬ ‫فولکس واگن یک س��ال بعدتر اقدام به معرفی گلف هارلی کوئین‬ ‫نی��ز کرد‪ .‬هر خودرو دارای رنگ های ش��اد و جذاب بود و فولکس‬ ‫به فروش ‪1000‬دس��تگاه از این خودرو سفارش��ی امید داشت اما‬ ‫توانست ‪ 3800‬دستگاه ان را بفروشد‪.‬‬ ‫‹ ‹روور ‪ 1998 BRM 200‬نتیجه حاصله‪ :‬بد نیست‬ ‫زمانی که روور ‪ BRM 200‬در س��ال‪ 1998‬معرفی ش��د افراد‬ ‫زیادی ان را به سخره گرفتند اما هم اکنون کلوب هایی وجود دارد‬ ‫که هر از گاهی مالکان را گرد هم جمع اوری می کند‪ .‬این خودرو بر‬ ‫پایه نسخه استاندارد بنا شده و از پیشرانه سری ‪ K‬با قدرت ‪143‬‬ ‫اس��ب بخار اس��تفاده می کند‪ .‬کفپوش قرمز و صندلی های چرمی‬ ‫کمی بر اشرافیت خودرو افزوده اند و رینگ های الیاژی و رنگ بدنه‬ ‫سبز مسابقه ای جلوه دیگری دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹میتسوبیش�ی اوو ‪ VI‬تام�ی ماکین�ن (‪ )2000‬نتیج�ه‬ ‫حاصله‪ :‬بسیارخوب‬ ‫گاهی اوقات خودروهای سفارشی بسیار خوب از کار درمی ایند‪.‬‬ ‫از جمل��ه ای��ن خودروها می توان ب��ه میتسوبیش��ی اوو ‪ VI‬تامی‬ ‫ماکینن اش��اره کرد ک��ه از رینگ های انکی س��فید‪ ،‬صندلی های‬ ‫ریکارو و نشان های تامی ماکینن ادیشن در سپر جلو سود می برد‪.‬‬ ‫میتسوبیش��ی این خودرو را تنها در ژاپن عرضه کرد اما بسیاری از‬ ‫انها را می توان در اروپا هم مشاهده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروی هنری روور ‪ )2002( 25‬نتیجه حاصله‪ :‬بد‬ ‫فروش ان با دردسر روبه رو بود‪.‬‬ ‫‹ ‹س�یتروئن ‪ C3‬پلوری�ل چارلس�تون (‪ )2008‬نتیج�ه‬ ‫حاصله‪ :‬بسیاربد‬ ‫طرفداران مس��ن خودروهای سفارش��ی خاطره انگیزترین نسخه‬ ‫سیتروئن ژیان(‪ )2CV‬را نمونه چارلستون ادیشن دهه‪ 80‬میالدی‬ ‫می دادند‪ .‬س��یتروئن تصمی��م گرفت خودرو دیگ��ری را به منظور‬ ‫گرامیداش��ت ‪60‬س��الگی ‪ 2CV‬تولید کند‪ .‬این بار ش��اهد تولید‬ ‫خودروی پلوریل چارلس��تون بودیم که از هم��ان طرح رنگ بدنه‬ ‫مدل اولیه سود می برد اما نتیجه کلی اصال باب میل نبود‪.‬‬ ‫طیف وس��یعی از مردم با پرداخت مبالغی بخش��ی از این پروژه‬ ‫عجیب ش��دند‪ .‬متیو ویلیامسون طراح مد بریتانیایی این خودرو را‬ ‫طراحی کرده است‪ .‬خودروی مورد بحث دارای رنگ بدنه و کابین‬ ‫صورتی و طالیی بوده اس��ت‪ .‬قرار بود ‪50‬دستگاه از خودرو هنری‬ ‫روور‪ 25‬س��اخته شود و شرکت حتی بروشور ان را نیز اماده کرده‬ ‫بود اما این خودرو هرگز رنگ خط تولید را به روی خود ندید‪.‬‬ ‫‹ ‹فیات ‪ 500‬فراری (‪ )2009‬نتیجه حاصله‪ :‬خوب‬ ‫ب ام و ‪ M3‬به خودی خود یک خودروی خاص و ویژه اس��ت اما‬ ‫زمانی که همه چیز را به خوبی انجام دهید‪ ،‬یک محصول سفارشی‬ ‫با ‪ 110‬کیلوگرم وزن کمتر و قدرتی در حد ‪ 360‬اسب بخار تولید‬ ‫خواهد ش��د‪ CSL M3 .‬دارای فرمانی سریع تر و ترمزهایی قوی تر‬ ‫است‪ .‬از این خودرو ‪1400‬دستگاه ساخته شده که ‪422‬دستگاه ان‬ ‫در بازار بریتانیا به فروش رسید‪.‬‬ ‫‪ CSL M3‬هرگز به طور رسمی در امریکا فروخته نشد اما برخی‬ ‫افراد ان را وارد این کشور کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا س�یویک تای�پ ‪ R‬موگ�ن (‪ )2010‬نتیج�ه‬ ‫حاصله‪ :‬بسیارخوب‬ ‫‹ ‹ ب ام و ‪ 2003 CSL M3‬نتیجه حاصله‪ :‬بسیارخوب‬ ‫‹ ‹ س�وبارو ایمپ�رزا ‪ 2006 RB320‬نتیج�ه حاصل�ه‪:‬‬ ‫بسیارخوب‬ ‫به نظر می رسد فهرست خودروهای سفارشی ابارث و فیات‪500‬‬ ‫پایانی نداش��ته باش��د اما ش��اید جذاب ترین انها همین نسخه ای‬ ‫باش��د که با همکاری تکنسین های فراری س��اخته شده و بر پایه‬ ‫ابارث‪ 695‬ش��کل گرفته اس��ت‪ .‬پیش��رانه ‪1/4‬لیتری فیات قدرت‬ ‫بیشتر ‪ 177‬اسب بخاری داشته و سیستم تعلیق و ترمزها نیز ارتقا‬ ‫یافته اند‪ .‬فقط ‪152‬دستگاه از این خودرو وارد بریتانیا شد‪.‬‬ ‫ش��اید قیمت این خ��ودرو حدود ‪40‬ه��زار پوند ب��وده اما فقط‬ ‫‪20‬دستگاه از ان در دس��ترس بوده و نمایندگی های هوندا درباره‬ ‫فروش این هاچبک ترسناک مشکلی نداشته اند‪ .‬قدرت این نسخه‬ ‫سفارش��ی از ‪ 208‬به ‪ 237‬اسب بخار س��یده و از شاخصه های ان‬ ‫می توان به دیفرانسیل لغزش محدود استاندارد‪ ،‬ترمزها و سیستم‬ ‫تعلیق بازنگری ش��ده اش��اره کرد‪ .‬موگن فقط برای ب��ازار بریتانیا‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ بوگات�ی ویرون لور بالن�ک(‪ )2011‬نتیجه حاصله‪:‬‬ ‫خوب‬ ‫ل گذشته نسخه های سفارشی قابل توجهی از‬ ‫سوبارو در چند سا ‬ ‫ایمپرزا را تولید کرده است‪ .‬ما با گزینه های گوناگونی روبه رو بودیم‬ ‫اما تصمیم گرفتیم نس��خه‪ RB320‬را انتخ��اب کنیم که به پاس‬ ‫گرامیداش��ت ریچارد برنز که در س��ال‪ 2005‬از دنیا رفت‪ ،‬ساخته‬ ‫شد‪ .‬خودرو یادشده از پیشرانه ‪ 316‬اسب بخاری‪ ،‬رنگ بدنه مشکی‪،‬‬ ‫رینگ های الیاژی ‪ 18‬اینچی و سیستم تعلیق کامال بازنگری شده‬ ‫سود می برد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ویرون را نمی توان خودرو تولید انبوه دانس��ت‬ ‫اما چندین نسخه سفارش��ی از ان معرفی شده است‪ .‬البته بیشتر‬ ‫ی شده اند‪ .‬از جمله مدل های‬ ‫ب توجه عموم معرف ‬ ‫انها به منظور جل ‬ ‫خاص این خودرو می توان به هرمس‪ ،‬ونت و این نس��خه لور بالنک‬ ‫اشاره کرد که دارای بدنه و کابینی بسیار برجسته است‪.‬‬ ‫رنو در این س��ال ها نس��خه های اس��پرت گوناگون��ی از مگان را‬ ‫معرفی کرده که بس��یاری از انها فوق الع��اده بوده اند؛ اما هیچ یک‬ ‫به پای ‪ R.R26‬با قدرت ‪ 230‬اس��ب بخار نمی رس��ند‪ .‬این خودرو‬ ‫‪123‬کیلوگرم سبک تر از نسخه ‪ R26‬بوده و دارای سیستم تعلیق‬ ‫بازنگری ش��ده و رول کیج سفارشی است‪ .‬جالب انکه رنو در زمان‬ ‫زمانی که رنوتوئینگو به س��لبریتی ها تحویل داده می ش��د نتایج‬ ‫هیجان انگیزی دیده می ش��د؛ اما هیچ یک از انها مانند این خودرو‬ ‫برجس��ته نیس��تند‪ .‬طراح م��د فرانس��وی ‪Jean-Charles de‬‬ ‫‪ Castelbajac‬رنو توئینگ��و را ب��ا بدنه ای به رنگ مش��کی مات‪،‬‬ ‫الس��تیک های دیواره س��فید و کابینی با کفپوش ه��ای پارکتی و‬ ‫‹ ‹رنو مگان ‪ 2008 R‬نتیجه حاصله‪ :‬بسیارخوب‬ ‫‹ ‹رنو توئینگو ‪ 2011‬نتیجه حاصله‪ :‬هنوز تصمیم گرفته‬ ‫نشده!‬ ‫ب توجه است اما اغلب اوقات خودروها سفارشی به دلیل تیراژ باالتر تولید‬ ‫جل ‬ ‫می شوند‪ .‬این خودروها فرصت مناسبی را در اختیار طراحان و مهندسان قرار‬ ‫می دهند تا بدین ترتیب خودرویی واقعا خاص ارائه شود‪.‬‬ ‫صرف نظ��ر از دالیل تولید هزاران خودرو سفارش��ی‪ ،‬م��ا ‪25‬خودرو تولید‬ ‫محدود را که نقاط قوت و ضعف این گونه خودروها نش��ان می دهند‪ ،‬انتخاب‬ ‫کرده ایم‪ .‬انتخاب اینکه کدام خودرو خوب و کدام یک بد است با شما!‬ ‫صندلی های باروک تجسم کرده است‪ .‬به نظر می رسد این خودرو‬ ‫به دنیایی دیگر تعلق دارد!‬ ‫‹ ‹اس�مارت فورتو ‪ ED‬جرمی اس�کات (‪ )2012‬نتیجه‬ ‫حاصله‪ :‬خوب‬ ‫اسمارت چندین خودرو سفارشی را معرفی کرده تا بدین ترتیب‬ ‫فروش فورتو را ارتقا دهد‪ .‬بیشتر این خودروها بی حاشیه بوده اند اما‬ ‫ن یکی که ازسوی جرمی اسکات طراحی شده یک مورد برجسته‬ ‫ای ‬ ‫اس��ت‪ .‬نس��خه مورد بحث که بر پایه اسمارت فورتو الکتریک درایو‬ ‫ساخته شده در سال‪ 2012‬معرفی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رنج�روور اووک اسپش�یال ادیش�ن (‪ )2012‬نتیجه‬ ‫حاصله‪ :‬بد نیست‬ ‫نس��خه اتوبیوگرافی بلک ساخته ش��ده اند‪ .‬تریم چرم خاص‪ ،‬رنگ‬ ‫س��بز متالیک بدنه و اسلحه ی هالند اند هالند در محفظه بار باعث‬ ‫می شوند این خودرو بسیار جلب توجه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ جی�پ رنگی�د ‪ 2016 Dawn of Justice‬نتیج�ه‬ ‫حاصله‪ :‬بد‬ ‫اینجاس��ت که خودروس��ازان در س��اخت خودروهای سفارشی‬ ‫اشتباه می کنند‪ .‬این رنگید سفارشی به تعداد ‪500‬دستگاه ساخته‬ ‫شده و نام ان از روی فیلم بتمن برداشته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ بنتلی کانتیننال ‪ GT‬س�ر پیت�ر بلیک (‪ )2016‬نتیجه‬ ‫حاصله‪ :‬خوب‬ ‫این نسخه سفارشی توسط هنرمند پاپ بریتانیایی سر پیتر بلیک‬ ‫ساخته شده است‪ .‬کانتیننال ‪ GTC‬سفارشی دارای ‪4‬صندلی بوده‬ ‫و بدن ه ان دارای رنگ های متنوع و جذابی اس��ت‪ .‬خودرو یاد شده‬ ‫در تابس��تان سال‪ 2016‬برای اهداف خیرخواهانه حراج و با قیمت‬ ‫‪250‬هزار پوندی فروخته شد‪.‬‬ ‫لندروور در سال‪ 2010‬ویکتوریا بکهام را به سمت مدیر طراحی‬ ‫خالقانه ش��رکت منصوب کرد و در همین سال نیز رنجروور اووک‬ ‫سفارش��ی را به تعداد ‪200‬دستگاه س��اخت‪ .‬هر نسخه دارای رنگ‬ ‫بدنه مات‪ ،‬رینگ های مش��کی براق‪ ،‬تریم چرم و مجموعه اسباب و‬ ‫وسایل شخصی است‪ .‬این خودرو ویژه بازار چین بوده و هر نسخه‬ ‫قیمت ‪ 79‬هزار و ‪ 995‬پوندی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ س�انگ یان�گ کوران�دو ‪ )2016( DMZ‬نتیج�ه‬ ‫حاصله‪ :‬بد‬ ‫ام جی به منظور گرامیداش��ت کسب رتبه سوم در مسابقات اقدام‬ ‫ب��ه معرفی این خودرو کرد‪ .‬مدل‪ BTCC‬ادیش��ن دارای نوارهای‬ ‫ویژه روی بدنه‪ ،‬رینگ های ‪18‬اینچی الیاژی‪ ،‬جزئیات مشکی براق‬ ‫در بدنه و س��قفی با رنگ مش��کی مات اس��ت‪ .‬این خودرو قیمت‬ ‫‪17‬هزار پوندی داشت و عالوه بر خودرو یک ژاکت و کاله تیمی را‬ ‫نیز به دست می اورید‪.‬‬ ‫‹ ‹ نیسان گلد لیف(‪ )2016‬نتیجه حاصله‪ :‬بد نیست‬ ‫‹ ‹ام جی ‪ BTCC 6‬ادیشن (‪ )2012‬نتیجه حاصله‪ :‬بد‬ ‫‹ ‹اینفینیتی ‪ FX‬فتل ادیشن (‪ )2012‬نتیجه حاصله‪ :‬بد‬ ‫نیست‬ ‫زیربرند لوکس نیس��ان در اروپا خیلی جلب توجه نکرده بنابراین‬ ‫چ��ه راه بهتر از معرفی نس��خه ‪100‬هزار پوندی ‪ FX‬برای افزایش‬ ‫ف��روش؟ ای��ن خ��ودرو به طورتقریب��ی دو برابر گران تر از نس��خه‬ ‫استاندارد اس��ت و دارای ‪30‬اسب بخار بیشتر‪ ،‬رینگ های متفاوت‪،‬‬ ‫اسپویلر و‪ ...‬است‪ FX .‬فتل ادیشن هرگز در امریکا عرضه نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹رنج�روور هالند ان�د هالند(‪ )2014‬نتیج�ه حاصله‪:‬‬ ‫خوب‬ ‫نخس��تین نمونه این خودرو سفارشی در سال‪ 2000‬عرضه شد‪.‬‬ ‫این خودرو به تعداد ‪ 400‬دستگاه ساخته شده بود‪.‬‬ ‫سومین نسل رنجروور ‪ L322‬نیز با همین نسخه سفارشی هالند‬ ‫اند هالند عرضه ش��د و همچنین چهارمین نس��ل را نیز می توان با‬ ‫این نسخه خرید‪.‬‬ ‫قیمت خ��ودرو از ‪180‬هزار پوند اغاز ش��ده و هم ه انها بر پایه‬ ‫ش��ما باید عقد ه در معرض توجه بودن داش��ته باش��ید تا پشت‬ ‫فرمان این پیکاپ کره ای بنشینید! کوراندو ‪ DMZ‬در ابتدا تنها به‬ ‫تعداد یک دستگاه و برای تبلیغات ساخته شده بود اما نمایندگی ها‬ ‫خواهان تولید نمونه های بیش��تری از ان ش��دند‪ .‬هم ه انچه باعث‬ ‫تمایز این پیکاپ با نس��خه های استاندارد می شود رنگ نظامی ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیس��ان که به جلب توجه عم��وم بی رغبت نبوده تصمیم گرفت‬ ‫با همکاری اعضای تیم المپیک و پارالمپیک بریتانیا نسخه ای این‬ ‫خودروی الکتریکی با پوشش طالیی را معرفی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ب ام و ‪ M5‬کامپتیش�ن ادیش�ن (‪ )2016‬نتیج�ه‬ ‫حاصله‪ :‬خوب‬ ‫با معرفی نسل جدید ‪ M5‬ب ام و تصمیم گرفت وداعی باشکوه‬ ‫با نس��ل قبلی داشته باش��د و به همین دلیل نس��خه کامپتیشن‬ ‫ادیش��ن ‪ 600‬اس��ب بخاری را معرفی کرد‪ .‬این خودرو را نباید با‬ ‫پکیج کامپتیش��ن س��ال‪ 2013‬که قدرت ‪ 575‬اسب بخاری داشت‬ ‫اشتباه گرفت زیرا نسخه سفارشی تنها به تعداد ‪ 100‬دستگاه و با‬ ‫قیمت چشمگیر ‪ 101‬هزار پوندی ساخته شد‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو هم هرگ��ز به بازار امریکا راه نیافت اما نس��خه های‬ ‫سیلور لیمیتد ادیشن با قدرت ‪ 600‬اسب بخاری و سقف تولید ‪50‬‬ ‫دستگاهی روانه این بازار شدند‪.‬‬ ‫منبع‪autocar :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اس یو وی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫الگوی الفارومئو برای جذابیت طراحی خودروهای اینده هیوندای‬ ‫«ماموریت ما این اس��ت که طراحی های جذاب تری از الفارومئو را‬ ‫ارائه دهیم‪ ».‬این گفت ه سانگ یوپ لی‪ ،‬معاون بخش طراحی هیوندای‬ ‫است‪ .‬لی در مصاحبه با اتوموتیو نیوز گفته که ماموریت این برند بهبود‬ ‫زبان طراحی محصوالت ا ینده ش��رکت اس��ت؛ کره ای ها می خواهند‬ ‫بهتر و عاطفی تر باش��ند‪ .‬لی از نظر خلق طراحی های عاطفی تازه کار‬ ‫نیست‪ .‬او قبال روی پنجمین نسل شورولت کامارو کانسپت‪ ،‬کوروت‬ ‫اس��تینگری ‪ C ۶‬کانس��پت و بنتلی ‪ ۶ Speed ۱۰ EXP‬کانسپت‬ ‫هم کار کرده اس��ت‪ .‬دوری جس��تن از ظاهر مت��داول خانوادگی در‬ ‫محصوالت هیون��دای هدف اصلی این برند اس��ت‪ .‬درحال حاضر نیز‬ ‫هیوندای طراح��ی یکپارچه ای را در محصوالت خ��ود به کار گرفته‬ ‫است یعنی خودروهای هیوندای ظاهر مشابهی دارند‪ .‬این موضوع را‬ ‫برندهای پرتیراژ کامال نش��ان می دهند اما لی می گوید این کار باید‬ ‫متوقف ش��ود‪ .‬او می خواهد هر خودرو هیوندای ویژگی های شخصی‬ ‫خاص خود را داشته باشند‪ .‬جلوپنجره ابشاری هیوندای هنوز هم در‬ ‫محصوالت ش��رکت باقی خواهد ماند اما ویژگی های متفاوتی در هر‬ ‫محصول خواهد داشت‪ .‬زبان طراحی اینده هیوندای برای نخستین بار‬ ‫با کانس��پت « له فیل روگ» خود را نش��ان داد‪ .‬ایده اصلی ش��رکت‬ ‫ظرافتی جوان پس��ندانه است که به طور تقریبی ان را می توان ایجاد‬ ‫یک هماهنگی بین ابعاد و تناس��بات‪ ،‬معماری‪ ،‬استایل و فناوری در‬ ‫نظ��ر گرفت‪ .‬زمانی که از ل��ی درباره برندهایی ک��ه هیوندای از انها‬ ‫ب��رای زبان طراحی جدیدش الهام گرفته س��وال ش��د او به نام های‬ ‫الفارومئو و مازراتی اش��اره کرده اس��ت‪ .‬از نظر او محصوالت این دو‬ ‫ش��رکت واقعا جذاب بوده و او فکر می کند حتی برندهای المانی هم‬ ‫از انه��ا الهام می گیرند‪ .‬برندهای پرتی��راژ این جذابیت طراحی را در‬ ‫محصوالت خود ندارند‪ .‬ل��ی می داند که هیوندای قبال به عنوان یک‬ ‫برند ارزان قیمت ش��ناخته می ش��د و به همین دلیل در صدد اس��ت‬ ‫هیوندای را برای طراحی و ارزش در اینده به همه معرفی کند‪.‬‬ ‫معرفی اس یووی های جذاب با قیمت کمتر از ‪5‬هزار دالر‬ ‫بازار داغ گنده ها‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫این روزها دیدن فوردهای برانکو یا تویوتاهای ‪ FJ‬بازسازی ش�ده در نمایش�گاه های فروش اس�ان است‬ ‫ام�ا پرداخت قیمت هایی ‪ 6‬رقمی برای خرید این قبیل خودروها برای بس�یاری از افراد مقدور نیس�ت؛ اما‬ ‫به ج�ای چنین خودروهایی می توان اس یووی های جذابی با قیمت های بس�یار کمتری در بازار پیدا کرد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل فهرس�تی از این اس یووی ها تهیه کرده ایم که همگی کمتر از ‪5‬هزار دالر قیمت دارند‪ .‬بسیاری‬ ‫از این خودروها به صورت اس�تاندارد یا سفارش�ی به سیس�تم انتقال قدرت ‪2‬دیفرانسیل یا ‪4‬چرخ محرک‬ ‫مجهز هستند و به همین دلیل از توانایی های افرود مناسبی برخوردارند؛ بنابراین در دورانی که خیابان ها‬ ‫از کراس اوورهای بی مصرف پُر ش�ده اس�ت‪ ،‬با پرداخت کمتر از ‪5‬هزار دالر می توان اس یووی های جذاب و‬ ‫قدرتمندی خریداری کرد و با ان به دل طبیعت سفر کرد‪.‬‬ ‫از ان می توان به عنوان یک وانت هم استفاده کرد‪ .‬یک پیشرانه ‪2/7‬لیتری ‪4‬سیلندر با ‪150‬اسب بخار‬ ‫‹ ‹س�وزوکی س�ایدکیک م�دل ‪ 1998‬ساخته شده بود‪ .‬در حال حاضر می توان نمونه های می توانس��ت در ش��رایط لغزن��ده ان را در حال��ت خواهد بود‪.‬‬ ‫پایانی نسل اول ان را با قیمتی زیر‪5‬هزار دالر پیدا ضریب س��نگین قرار دهد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برای ارائه ‹ ‹ش�ورولت ‪ K1500‬بلیزر م�دل ‪‹ ‹ 1994‬ب ام و ‪ X5‬م�دل ‪ 2002‬قیمت‪4 :‬هزار قدرت مجهز است اما کس��انی که خواهان خودرو‬ ‫قیمت‪ 2 :‬هزار و‪ 660‬دالر‬ ‫و ‪ 800‬دالر‬ ‫س��وزوکی س��ایدکیک م��دل‪ 1998‬ارزان ترین ک��رد‪ .‬البته اکس��ترا با پیش��رانه های مختلفی ارائه سواری نرم امکان س��فارش تعلیق بادی هم وجود قیمت‪ 4 :‬هزار و‪ 550‬دالر‬ ‫قدرتمندت��ری برای س��فرهای جاده ای ی��ا افرود‬ ‫شورولت ‪ K1500‬بلیزر در سال ‪ 1992‬به عنوان‬ ‫ب ام و با معرفی نسل اول مدل ‪ X5‬در سال‪ ،1999‬هستند می توانند س��راغ موتور ‪3/4‬لیتری ‪ V6‬ان‬ ‫خودرو این فهرس��ت اس��ت‪ .‬این خ��ودرو در انواع می ش��د و بنابراین قیمت ان بس��ته به نوع موتور داشت‪ .‬البته هرچند نسل دوم رنجروور با توجه به‬ ‫مختلف��ی قاب��ل خریداری اس��ت ولی ما نس��خه می تواند متفاوت باش��د‪ .‬موتور پایه این خودرو یک استانداردهای زمان خودش خودرو شیک‪ ،‬لوکس و جایگزی��ن م��دل ‪ K5‬بلیزر معرفی ش��د و تنها به برای نخستین بار به بخش اس یووی های پریمیوم بروند که ‪186‬اسب بخار قدرت دارد‪.‬‬ ‫دودر س��افت تاپ ان را در نظر داری��م‪ .‬این خودرو نمونه ‪ 2/4‬لیتری ‪4‬سیلندر با ‪ 143‬اسب بخار قدرت ب��ا فناوری باال بود اما این روزها از قابلیت اطمینان مدت ‪3‬س��ال یعنی تا س��ال‪ 1995‬به تولید رسید‪ .‬وارد شد‪ .‬این روزها اما می توان نمونه هایی از نسل ‹ ‹جیپ رانگلر مدل‪ 1993‬قیمت‪4 :‬هزار‬ ‫کوچک ممکن اس��ت برای کسانی که در مناطقی است درحالی که موتور بعدی از نوع ‪3/3‬لیتری ‪ V6‬ضعی��ف رنج می ب��رد و بنابرای��ن در خرید ان باید این خودرو که بر اساس پلتفرم تراک ‪ GMT400‬اول این خودرو را با قیمتی زیر پنج هزار دالر پیدا و ‪ 950‬دالر‬ ‫ن��ه فکر نکنید که م��ا جیپ رانگل��ر را فراموش‬ ‫با هوای گرم تر زندگی می کنند و به دنبال وس��یله ب��ا ‪ 180‬اس��ب بخار ق��درت اس��ت‪ .‬باالترین مدل بسیار دقت کرد زیرا یک رنجروور ارزان قیمت بعدا شورولت ساخته ش��ده بود‪ ،‬یک افرودر دو در بود‪ .‬کرد‪ .‬در س��ال ‪ 2002‬س��ه پیش��رانه مختلف برای‬ ‫‪ K1500‬بلی��زر به یک پیش��رانه ‪5/7‬لیتری ‪ V8‬با ‪ X5‬ارائه می ش��د‪ .‬موتور اول ی��ک نمونه ‪3‬لیتری‪ 6‬کرده ایم‪ .‬مانند مزدا ‪ 5-MX‬که نخس��تین انتخاب‬ ‫ارزان قیمتی برای ترددهای اطراف ش��هر هستند‪ ،‬اکس��ترا نیز به موتور ‪ 3/3‬لیتری ‪V6‬سوپرش��ارژ با ممکن است خیلی گران تمام شود‪.‬‬ ‫گزین��ه بهتری باش��د‪ .‬البته در س��ایدکیک با تنها ‪210‬اسب بخار قدرت مجهز است‪ .‬اکسترا در حالت ‹ ‹میتسوبیش�ی پاجرو مدل ‪ 2003‬قیمت‪200 :‬اس��ب بخار ق��درت و ‪420‬نیوتن متر گش��تاور سیلندر خطی با ‪225‬اسب بخار قدرت بود‪ .‬انتخاب برای هرکس��ی محسوب می ش��ود که به دنبال یک‬ ‫‪ 95‬اس��ب بخار ق��درت‪ ،‬از س��رعت خبری نیس��ت اس��تاندارد به صورت دیفرانسیل عقب ارائه می شد ‪ 4‬هزار و‪ 450‬دالر‬ ‫ت به صرفه و س��رگرم کننده اس��ت‪،‬‬ ‫مجهز ش��ده بود که برای ارائ��ه توانایی های افرود بعدی یک واحد ‪4/4‬لیتری ‪ V8‬با ‪282‬اس��ب بخار خودرو اس��پر ‬ ‫پاج��رو یک��ی از مش��هورترین محص��والت مناسب‪ ،‬این نیرو به چهارچرخ انتقال پیدا می کرد‪ .‬ق��درت بود و در نهایت باالتری��ن موتور هم از نوع رانگل��ر ه��م درس��ت همی��ن نق��ش را در بخش‬ ‫ام��ا هنوز ه��م می توان ب��ا پایین اوردن قس��مت اما امکان سفارش سیستم دو دیفرانسیل نیمه وقت‬ ‫پشتی س��قف از خورش��ید لذت برد‪ .‬یک سیستم ه��م برای ان وجود داش��ت که البت��ه فعال کردن میتسوبیشی به ش��مار می رود‪ ،‬این اس یووی ژاپنی هرچند ممکن اس��ت یک اس ی��ووی بزرگ دو در ‪4/6‬لیتری ‪ V8‬بود که ‪342‬اسب بخار قدرت تولید اس یووهای هیجان انگیز دارد‪ .‬البته محبوبیت باالی‬ ‫چهارچرخ محرک نیمه وق��ت نیز برای این خودرو ان به صورت دس��تی انجام می ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬که ‪15‬بار در رالی پاریس‪-‬داکار به پیروزی رسیده چندان کاربردی نباش��د اما می توان از این خودرو می کرد؛ اما با قیمتی زیر ‪5‬هزار دالر فقط می توان این خودرو موجب ش��ده که نمونه های دس��ت دوم‬ ‫وجود دارد که می تواند در مناطق س��احلی ویژگی گیربکس ضریب س��نگین و قفل دیفرانسیل عقب است‪ ،‬در ایاالت متحده به نام مونترو عرضه می شد‪ .‬به عنوان یک پیکاپ با قسمت بار پوشیده استفاده نسخه ‪6‬سیلندر را خریداری کرد‪ .‬این موتور با یک ان همچنان گران قیمت باشند؛ بنابراین جدیدترین‬ ‫هم ب��رای این اس یووی ژاپنی قابل س��فارش بود؛ در حال حاضر اما مونترو یا همان پاجرو مدل‪ 2003‬ک��رد و در صورت لزوم اقدام به حمل سرنش��ینان گیربکس ‪5‬س��رعته دس��تی (بله گیربکس دستی نمون��ه از رانگلر که می توان با قیمت��ی زیر ‪5‬هزار‬ ‫سرگرم کننده ای باشد‪.‬‬ ‫در ی��ک اس یووی لوکس!) یا یک نمونه ‪5‬س��رعته دالر پیدا کرد‪ ،‬مدل‪ 1993‬اس��ت که ‪ YJ‬نام دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جی�پ چروکی م�دل‪ 2001‬قیمت‪ 3 :‬بنابراین هرچند فناوری سیس��تم دو دیفرانس��یل که نس��ل سوم به شمار می رود را می توان با قیمتی بیشتر در قسمت عقبی ان کرد‪.‬‬ ‫اکس��ترا به اندازه دیگ��ر خودروهای این فهرس��ت ح��دود ‪4‬ه��زار و ‪ 500‬دالر خری��داری ک��رد‪ .‬این ‹ ‹تویوت�ا لندکروزر م�دل‪ 1993‬قیمت‪ :‬اتوماتیک به همراه س��امانه چهارچرخ محرک ارائه رانگلر این س��ال با دو پیش��رانه مختلف شامل یک‬ ‫هزار و‪ 800‬دالر‬ ‫نس��ل دوم جیپ چروکی که با ک��د داخلی ‪ XJ‬نیس��ت اما این خودرو هنوز هم توانایی های زیادی مدل فقط ب��ه یک موتور ‪3/8‬لیت��ری ‪ V6‬با ‪4 215‬هزار و ‪700‬دالر‬ ‫می ش��د‪ .‬این سیس��تم می تواند نیروی موتور را به نمونه ‪2/5‬لیتری‪ 4‬سیلندر با ‪123‬اسب بخار قدرت‬ ‫شناخته می شود‪ ،‬ظاهری کالسیک را با توانایی های در هر ش��رایطی دارد‪ .‬وجود باربن��د بزرگ در این اس��ب بخار قدرت ارائه می شد که نیروی این موتور‬ ‫تویوتا لندکروزر یکی از مشهورترین اس یووی های ه��ر محوری که ب��ه ان نیاز دارد‪ ،‬ارس��ال کند اما و ی��ک واح��د ‪4‬لیتری ‪6‬س��یلندر خط��ی با ‪180‬‬ ‫افرود ترکیب کرده اس��ت‪ .‬اخرین مدل نسل دوم ماش��ین نیز امکان حمل وس��ایل زیادی را فراهم به وس��یله ی��ک گیربک��س ‪5‬س��رعته اتوماتیک به بازار است که این شهرت بیشتر به دلیل توانایی های در رانندگی عادی ‪60‬درصد گش��تاور به چرخ های اسب بخار قدرت ارائه می شد‪ .‬این خودرو همچنین‬ ‫چرخ ها می رسید‪ .‬پاجرو به سیستم دو دیفرانسیل افرود باالی ان اس��ت‪ .‬حال اما کسانی که خواهان عق��ب انتقال پیدا می کند‪ .‬هرچند ‪ X5‬ویژگی های به سیس��تم دو دیفرانسیل ‪Command-Trac‬‬ ‫این خودرو متعلق به س��ال‪ 2001‬بوده و زیر سقف می کند‪.‬‬ ‫قیمت ‪5‬هزار دالری ما قرار می گیرد‪ .‬در س��ال های ‹ ‹رنجروور م�دل ‪ 2002‬قیمت‪4 :‬هزار و تمام وقت��ی مجهز ب��ود که حتی با اس��تانداردهای یک لندکروزر مناسب با قیمتی کمتر از ‪5‬هزار دالر حرفه ای افرود س��ایر اس یووی های این فهرس��ت هم مجهز است که راننده را قادر می کند به سادگی‬ ‫پایانی‪ ،‬چروکی‪ XJ‬با یک پیشرانه ‪4‬لیتری ‪6‬سیلندر ‪ 225‬دالر‬ ‫امروزی هم سیس��تمی سطح باالست‪ .‬این سیستم هس��تند باید سراغ مدل‪ 1993‬ان بروند‪ .‬لندکروزر مثل قفل دیفرانس��یل را ارائ��ه نمی کند اما لوکس انتق��ال قدرت را بین دو یا چهارچرخ محرک تغییر‬ ‫رنجروور یکی از نخستین اس یووی های پریمیوم در رانندگی معمول‪ ،‬حدود دو سوم گشتاور موتور را مدل ‪ 1993‬به یک پیش��رانه ‪4/5‬لیتری ‪6‬سیلندر بودن و استایل زیبا‪ ،‬ا ‬ ‫ن را به انتخابی جذاب تبدیل دهد‪ .‬البته حالت چهارچ��رخ محرک فقط باید در‬ ‫خطی ارائه می شد که ‪195‬اسب بخار قدرت داشت‪.‬‬ ‫تمامی مدل ه��ای چروکی نیز به سیس��تم انتقال دنیا به ش��مار م��ی رود‪ .‬هم اکنون ام��ا اخرین مدل به چرخ های عقب ارس��ال می کند اما امکان توزیع خطی مجهز اس��ت ک��ه ‪212‬اس��ب بخار قدرت و کرده است‪.‬‬ ‫شرایط کشش پایین مورد ستفاده قرار گیرد‪ .‬جیپ‬ ‫قدرت دو دیفرانسیل مجهز هستند اما این سیستم از نس��ل دوم این خودرو یعن��ی مدل ‪ 2002‬ا ‬ ‫ن را ‪ 50-50‬نیرو نیز وج��ود دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬راننده ‪373‬نیوتن متر گشتاور دارد‪ .‬برای ارائه توانایی های ‹ ‹تویوت�ا فوران�ر م�دل ‪2000‬قیم�ت‪ :‬رانگلر ترکیبی از سرگرم کنندگی یک کابریولت را‬ ‫در دو نوع گوناگون ارائه می شد‪.‬کسانی که خواهان می ت��وان با قیمتی کمتر از ‪5‬ه��زار دالر خریداری می تواند حالت دوچرخ محرک را در پاجرو انتخاب اف��رود نیز این خ��ودرو به دیفرانس��یل مرکزی و ‪4‬هزار و ‪900‬دالر‬ ‫با قابلیت اس��تفاده یک اس یووی ارائه می کند‪ .‬در‬ ‫یک چروکی ‪ XJ‬هس��تند بای��د عجله کنند چراکه ک��رد‪ .‬رنجروور در این س��ال فقط با یک پیش��رانه کند ک��ه در این صورت تمامی نی��رو به چرخ های گیربکس ضریب س��نگین دو س��رعته مجهز شده‬ ‫تویوتا فورانر یک اس یووی دومنظوره عالی است‪ .‬طول تابس��تان‪ ،‬می توان س��قف ان را جمع کرده و‬ ‫‪4/6‬لیت��ری ‪ V8‬ب��ا ‪ 222‬اس��ب بخار ق��درت و عقب منتقل می ش��ود‪ .‬وجود دیفرانس��یل مرکزی اما برای کس��انی که از این هم بیشتر می خواستند ب��ا این خودرو می توان تمامی اعضای خانواده را به از هوای گرم لذت بُرد و هنگامی که زمس��تان از راه‬ ‫قیمت این خودرو در حال افزایش است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیس�ان اکس�ترا م�دل‪ 2004‬قیم�ت‪407 :‬نیوتن متر گش��تاور ارائه می ش��د که این نیرو و گیربکس ضریب س��نگین نیز توانایی های افرود امکان س��فارش دیفرانس��یل های قابل قفل جلو و یک مس��افرت اخر هفته بُ��رد درحالی که با وجود می رس��د‪ ،‬می توان زیپ های پانل ه��ای بدنه را باال‬ ‫به وسیله یک گیربکس ‪4‬س��رعته اتوماتیک انتقال زیادی به این خودرو بخش��یده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬عقب هم وجود داش��ت‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬در صورت سیستم دو دیفرانسیل‪ ،‬گیربکس کمکی دوسرعته کش��ید و برای حرک��ت در جاده های برفی‪ ،‬خودرو‬ ‫‪4‬هزار و ‪ 200‬دالر‬ ‫نیس��ان اکس��ترا یک اس یو وی جمع وجور است پیدا می کرد‪ .‬این خودرو همچنین به سیس��تم دو پاجرو خودرو کمیابی است و بنابراین برای کسانی خوابان��دن صندلی های لندکروزر‪ ،‬فضای باری برابر و قف��ل دیفرانس��یل‪ ،‬می ت��وان از ان به عنوان یک را در حالت چهارچرخ محرک قرار داد‪.‬‬ ‫که براساس پیکاپ میان سایز فرونتیر یا همان ناوارا دیفرانس��یل تمام وقت ه��م مجهز بود ک��ه راننده که خواهان خودرو متفاوتی هستند‪ ،‬گزینه مناسبی با ‪2‬هزار و ‪577‬لیتر فراهم می ش��ود که این یعنی افرودر توانا هم اس��تفاده ک��رد‪ .‬مدل پایه فورانر به‬ ‫منبع‪Motor1 :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫جگوار ‪ I-Pace‬رقیب تاکسی های المانی می شود‬ ‫خودرو الکتریکی ‪ I-Pace‬می خواهد تاکسی های مشهور مرسدس‬ ‫بنز در المان را کنار بزند‪ .‬این خودروس��از بریتانیایی برای نخس��تین بار‬ ‫‪ ۱۰‬دستگاه از کراس اوور الکتریکی خود را به بزرگ ترین اپراتور تاکسی‬ ‫مونیخ المان تحویل داده اس��ت‪ .‬مرس��دس بنز بیشتر تاکسی های بازار‬ ‫این کش��ور را تامی��ن می کند و حدود ‪ ۶۰‬درصد تاکس��ی های المان از‬ ‫س��اخته های مرسدس بوده و بسیاری از انها را نیز مدل های ‪ E‬کالس با‬ ‫حدود نصف نرخ جگوار ‪ -Pace I‬تش��کیل می دهند‪ .‬مدل قابل مقایسه‬ ‫مرسدس با جگوار یعنی کراس اوور ‪ EQ C‬تا سال اینده معرفی نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬رالف اس��پت مدیرعامل جگوار لندروور دراین ب��اره می گوید‪ :‬ما‬ ‫می خواهیم م��ردم مونیخ را به راندن خودروی��ی الکتریکی و البته یک‬ ‫جگوار دعوت کنیم‪ .‬یکی از دالیلی که خواس��تیم اینجا باشیم ترافیک‬ ‫زیاد است‪ .‬شما در زمان حضور در شهرهای بزرگی همچون مونیخ با این‬ ‫پدیده روبه رو خواهید ش��د‪ .‬تاکس��ی های جدید جگوار بخشی از برنامه‬ ‫شهر مونیخ (زادگاه ب ام و) به منظور کاهش االیندگی است‪ .‬مشتری ها‬ ‫ب��ه ازای هر کیلومتر حض��ور در این تاکس��ی ها از ‪ ۲۰‬درصد تخفیف و‬ ‫یارانه شهرداری مونیخ برخوردار خواهند شد‪ .‬این شهر یکی از باالترین‬ ‫میزان االیندگی خودروهای دیزلی در میان شهرهای المان را داشته و‬ ‫احتمال ممنوعیت تردد خودروه��ای دیزلی قدیمی در ان وجود دارد‪.‬‬ ‫جگوار ‪ I-Pace‬با قوای محرکه الکتریکی ‪ ۳۹۵‬اسب بخاری عرضه شده‬ ‫و می تواند در ‪ ۴/۸‬ثانیه از س��کون به س��رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫برس��د‪ .‬نیروی این مجموعه به وسیله باتری لیتیوم‪-‬یونی ‪ ۹۰‬کیلووات‬ ‫س��اعتی تامین شده و محدوده حرکتی کراس اوور الکتریکی جگوار هم‬ ‫به حدود ‪ ۴۸۰‬کیلومتر می رس��د‪ .‬با اس��تفاده از ش��ارژر ‪ ۱۰۰‬کیلوواتی‬ ‫می توان ‪ ۸۰‬درصد باتری را فقط در ‪ ۴۰‬دقیقه شارژ کرد‪ .‬این خودرو پر از‬ ‫فناوری های پیشرفته ای همچون خنک یا گرم کردن خودکار باتری ها‬ ‫در زمان شارژ است‪ .‬این کار به منظور اطمینان از شرایط مناسب خودرو‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ 20‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 28‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪ 11‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪27‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪89/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪47/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪76/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪230/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪255/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪165/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪28/800/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪70/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪86/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪35/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪56/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪97/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪164/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪85/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪96/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪490/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪322/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪418/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪465/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪590/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪135/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪215/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪445/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪460/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪500/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪620/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪290/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪630/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪910/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪910/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 20‬مرداد‪28 1397‬ذی القعده ‪ 11 1439‬اوت‪ 2018‬سال دوم شماره‪27‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫دولت همچنان از صنعت خودرو دل نکنده‬ ‫است‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‪ /‬رییس کمیس�یون ویژه اصل ‪ :۴۴‬حدود ‪ ۱۳‬سال‬ ‫از ابالغ و ‪ ۱۰‬سال از اجرای قانون خصوصی سازی می گذرد اما اصل ‪ ۴۴‬نحوه‬ ‫واگذاری ه��ا را منضبط و بنگاه ه��ا را در قالب ‪ ۳‬گروه تعریف کرد که طی ان‬ ‫گروه های اقتصادی در ‪ ۳‬گروه قرار گرفتند‪ .‬شرکت های گروه سوم حاکمیتی‬ ‫باقی می مانند و مش��مول واگذاری نمی ش��وند چرا که یا حاکمیتی بوده یا در‬ ‫حوزه های امنیتی و دفاعی فعال هستند‪ .‬گروه دوم حوزه هایی هستند که قبال‬ ‫در صدر اصل ‪ ۴۴‬و جزو انحصارات دولتی بوده اند و بعد از سیاست های اصل‬ ‫‪ ۴۴‬دولت موظف شده است که دست کم ‪ ۸۰‬درصد سهام انها را واگذار کند‬ ‫و گروه اول دس��ته ای هس��تند که از ابتدا در صدر اصل ‪ ۴۴‬قانون نبوده اند و‬ ‫دولت می توانسته ‪ ۱۰۰‬درصد سهام انها را واگذار کند‪ .‬در ایین نامه تشخیص‬ ‫طبقه بندی‪ ،‬شرکت های خودروس��از‪ ،‬ایران خودرو و سایپا در گروه اول بودند‬ ‫یعنی ‪ ۱۰۰‬درصد س��هام انها می توانس��ت واگذار شود اما دولت با استفاده از‬ ‫اختیارات خود این شرکت ها را از گروه اول به گروه دوم انتقال داد‪.‬‬ ‫خصوصی سازی در صنعت خودرو از موضوع خصوصی سازی در کشور جدا‬ ‫نیست چرا که صنعت خودرو بخشی از صنعت کشور و صنعت بخشی از اقتصاد‬ ‫کشور است‪ .‬درحال حاضر حدود ‪ ۱۸‬درصد از سهام شرکت های ایران خودرو و‬ ‫س��ایپا در اختیار دولت است‪ ،‬البته شرکت ایران خودرو حاضر بود که این ‪۱۸‬‬ ‫درصد را نیز از طریق بورس واگذار کند اما با سازمان بورس اختالف هایی پیدا‬ ‫کردند و رویه واگذاری را سازمان بورس تایید نکرد‪ .‬اکنون این پرسش پیش‬ ‫می اید که ایا خصوصی سازی صنعت خودرو فقط واگذاری سهام است؟ همه‬ ‫ما معتقدیم که صنعت خودرو به صورت واقعی خصوصی سازی نشده‪ ،‬هر چند‬ ‫بیش از ‪ ۸۰‬درصد س��هام ان غیردولتی اس��ت زیرا اوال تصمیم گیرندگان این‬ ‫شرکت ها همچنان دولتی و بسیاری از سهامداران شرکت های ایران خودرو و‬ ‫سایپا شبه دولتی هستند یعنی تصمیم گیران دولتی دارند و بیشتر هیات امنای‬ ‫انها نیز دولتی اس��ت و ثانیا دولت این ش��رکت ها را گ��روه دومی می داند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬با وجود این دالی��ل دولت همچنان از صنعت خ��ودرو دل نکنده و‬ ‫خصوصی سازی واقعی را انجام نداده است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!