هفته نامه روزگار خودرو شماره 28 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 28

هفته نامه روزگار خودرو شماره 28

هفته نامه روزگار خودرو شماره 28

‫ شنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫خودروهای ارزان جهانی‬ ‫در ایران ‪ ۱۵۰‬درصد‬ ‫افزایش نرخ داشته اند‬ ‫‪3‬‬ ‫کیفیت محصوالت را در کف‬ ‫بازار ارزیابی می کنیم‬ ‫‪4‬‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫قطعه سازان در نشست خبری انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرویی‬ ‫فاتحه تولید خوانده شد‬ ‫‪5‬‬ ‫نوشماره هایی که نتوانستند‬ ‫معاینه فنی برتر دریافت کنند‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معرفی جذاب ترین خودروهای پلیس سراسر جهان‬ ‫پلیس خوب‪ ،‬پلیس بد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫فعاالن حوزه صنعت خودرو خواستار شدند‬ ‫حرف حساب ‪CSR‬‬ ‫چیست؟‬ ‫این چهار چرخ های عتیقه‬ ‫ارز مورد نیاز تولید‬ ‫خودرو تامین‬ ‫می شود‬ ‫مابه التفاوت‬ ‫هزینه ها باید به‬ ‫دولت پرداخت‬ ‫شود‬ ‫‪10‬‬ ‫اوت شورای رقابت؟‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودرو سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رتبه نخست ایران خودرو در تولید شاسی بلندهای کشور‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو خراسان کسب سهم دست کم ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬‬ ‫درصدی بازار محصوالت ‪ SUV‬در کشور را از اهداف راهبردی این‬ ‫پایگاه تولیدی دانست و گفت‪ :‬درحال حاضر ظرفیت تولید محصول‬ ‫شاسی بلند در سایت خراسان روزانه ‪ ۱۲۰‬دستگاه است که افزایش‬ ‫به ‪ ۲۴۰‬دستگاه در روز تا پایان سال هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬بیژن زاهدی فرد با بیان اینکه ایران خودرو‬ ‫خراسان س��هم ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۴‬درصدی از سبد تولیدات ایران خودرو را‬ ‫در اختیار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬محصوالت شاس��ی بلند ایران خودرو به شکل‬ ‫انحصاری در سایت خراسان تولید می شود‪.‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫حرف حساب ‪ CSR‬چیست؟(‪)۶‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در س��ال های گذش��ته پروژه هایی برای افزایش‬ ‫ظرفیت تولید در این سایت به اجرا گذاشته شده‪ ،‬به گونه ای که در‬ ‫سال گذشته تیراژ تولید به ‪ ۱۶۳‬هزار دستگاه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو خراسان از هدف گذاری تولید ‪ ۱۸۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو در س��ال جاری خب��ر داد و گفت‪ :‬از این تع��داد ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه محصوالت ‪ SUV‬و ‪ ۱۴۰‬هزار دس��تگاه نیز پژو به تولید‬ ‫خواهیم رساند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬با برنامه ریزی س��اپکو ب��رای تامین قطعات‪،‬‬ ‫احتمال ایجاد مش��کل حاد در روند تولید س��ایت خراسان دور از‬ ‫انتظار است‪ .‬زاهدی فرد ادامه داد‪ :‬کیفی ترین محصول ‪ SUV‬تولید‬ ‫داخل یعنی س��وزوکی گراند ویتارا در ایران خودرو خراس��ان تولید‬ ‫می شود‪ .‬محصوالت هایما نیز با کیفیت مناسب وارد بازار شده اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افزایش تنوع در سبد محصوالت ‪ SUV‬در سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬براساس استراتژی ‪ ۵‬ساله ای که در سال ‪ ۹۵‬تدوین‬ ‫ش��ده‪ ،‬س��االنه یک محصول شاس��ی بلند به تولیدات ایران خودرو‬ ‫خراسان اضافه می ش��ود‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬بعد از عرضه هایما با دو‬ ‫نوع موتور ‪ ۲‬هزار سی سی و ‪ ۱۸۰۰‬سی سی توربوشارژ‪ ،‬فیس لیفت‬ ‫سوزوکی گراند ویتارا و هایما اس ‪ ۵‬را به بازار عرضه کرده ایم‪.‬‬ ‫هشدار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫مابه التفاوت هزینه ها باید به دولت پرداخت شود‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫گفتیم ک��ه ‪ CSR‬یعنی مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکت ها (‪Corporate‬‬ ‫‪ )SocialResponsibility‬ح��رف ت��ازه ای در مدیری��ت کس��ب وکار بوده و‬ ‫خالص��ه ان پاس��خگویی به افکار عمومی اس��ت که باید بر مبن��ای صداقت و‬ ‫راست گویی شرکت ها با مشتریان عمل کند‪.‬‬ ‫مهم ترین موضوع مسئولیت اجتماعی این است که بررسی شود ایا شرکت ها‪،‬‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬س��ازمان ها‪ ،‬وزارتخانه ها‪ ،‬بنگاه های اقتصادی‪ ،‬نهادهای حکومتی و‬ ‫فروش��گاه های کوچ��ک و بزرگ به جز منافع خود و س��هامداران به فکر جامعه‬ ‫پیرام��ون و ایندگان هم هس��تند یا نه؟ یا اگر ش��رکتی‪ ،‬کاال یا خدماتی تولید‬ ‫می کند‪ ،‬این تولیدات‪ ،‬چه اندازه مخرب محیط زیس��ت هس��تند؟ در یک بنگاه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬چه اندازه برابری جنس��یتی و تس��اوی می��ان کارکنان در رفتارهای‬ ‫س��ازمانی لح��اظ می ش��ود؟ یک ش��رکت چ��ه مق��دار توانس��ته االینده های‬ ‫زیست محیطی کمتری تولید یا ان را مدیریت کند؟ یک کارخانه چقدر توانسته‬ ‫الودگی صوتی کمتری را برای همسایگان به ارمغان بیاورد؟ ایا کاال یا خدماتی‬ ‫که یک شرکت تولید کرده‪ ،‬حقوق دیگر انسان ها در سرزمین های دیگر را نقض‬ ‫کرده اس��ت؟ ایا نتیجه فعالیت تجاری یک شرکت در طول یک سال گذشته‪،‬‬ ‫مص��رف کاغذ کمتری بوده و درختان کمتری نابود ش��ده اند؟ ایا یک ش��رکت‬ ‫توانس��ته مدیریت بهینه مصرف گاز‪ ،‬برق و اب را در دس��تور کارش قرار دهد؟‬ ‫ایا س��ودی که به سهامدار پرداخت شده‪ ،‬حقوق ذی نفعان دیگر یعنی «مردم»‬ ‫را نقض کرده اس��ت یا خیر؟ ایا ش��رکت توانس��ته فرهنگ اخالق مداری را در‬ ‫کس��ب وکار خود نهادینه کند؟ این ش��رکت ها در طول یک سال گذشته برای‬ ‫توسعه فرهنگ شهرنشینی و حمایت از محیط زیست چه گام هایی برداشته اند؟‬ ‫نقش کودکان و زنان در تولیدات ش��رکت چگونه دید ه ش��ده اس��ت؟ ایا این‬ ‫ش��رکت ها از اب��زار فرهنگی و هن��ری برای بیان فعالیت های خ��ود و ارتباط با‬ ‫مردم بهره گرفته اند؟ رابطه با رس��انه ها چگونه اس��ت و چقدر به اطالع رس��انی‬ ‫اهمیت داد ه شده است؟ فرهنگ اکواریومی در مدیریت شرکت وجود دارد؟ ایا‬ ‫اطالعات شرکت و سازمان یا وزارتخانه به طور ازاد در اختیار همه قرار می گیرد؟‬ ‫این پرس��ش ها‪ ،‬نمونه ای از صدها پرسشی اس��ت که ‪ CSR‬به دنبال دریافت‬ ‫پاسخ ان از مدیران ارشد شرکت های تولیدی و خدماتی در سراسر جهان است‪.‬‬ ‫‪ CSR‬در واقع معتقد است که دوران نگاه تک بعدی به ترازنامه مالی شرکت ها‬ ‫که تنها س��ود خالص و نهایی را مالک موفقیت و ارزندگی و اعتبار ش��رکت در‬ ‫میان رقیبان می داند‪ ،‬گذشته است‪.‬‬ ‫به قول پژوهش��گران علوم اجتماعی‪ ،‬نوع نگاه به ش��رکت های قرن بیست و‬ ‫یکم��ی باید با نوع نگاه قرن نوزدهمی و بیس��تمی متفاوت باش��د‪ .‬باید حفظ‬ ‫محیط زیس��ت و اخالق‪ ،‬رعایت حقوق ش��هروندی‪ ،‬شفافیت مالی و پاسخگویی‬ ‫به افکار عمومی را از ش��رکت های تولیدی و خدماتی درخواس��ت کرد و مردم‬ ‫نقش مطالبه گر داشته باشند‪ ،‬به همین دلیل است که ‪ ،CSR‬نگاهش به مقوله‬ ‫کس��ب وکار و ترازنامه مالی ش��رکت ها‪ ،‬به جای نگاه سنتی تک بعدی (‪Single‬‬ ‫‪ ،)Bottom Line‬نگاه س�� ه بع��دی (‪ )Triple Bottomed Line‬اس��ت‪.‬‬ ‫یعن��ی ه م س��ود (‪ )PROFIT‬هم جامعه (‪ )PEOPLE‬و هم محیط زیس��ت‬ ‫(‪ )PLANET‬در ترازنام��ه مال��ی ش��رکت ها و مجموعه رفتاره��ای اقتصادی‬ ‫بنگاه ها باید دیده و لحاظ شود‪.‬‬ ‫یعنی ش��رکت هایی که خ��ود را حامی توس��عه پایدار و اخالق کس��ب وکار‬ ‫می دانند‪ ،‬باید سودی را به مخاطبان معرفی کنند که در ان‪ ،‬مالحظات جامعه‬ ‫و محیط زیست هم رعایت شده باشد‪ .‬یعنی اگر سود شرکت به دلیل بکارگیری‬ ‫روش های جایگزینی ب��رای مصرف کمتر بنزین‪ ،‬گازوئیل‪ ،‬کاغذ و برق‪ ،‬کاهش‬ ‫ یافته‪ ،‬این مقوله در ترازنامه ها قید و به مخاطبان اعالم شود‪.‬‬ ‫در واقع اعالم شود که اگر شرکت امسال سود کمتری به دست اورده‪ ،‬به دلیل‬ ‫حمایت بیشتر از محیط زیست و حقوق جامعه و شهروندان بوده است‪ .‬حفاظت‬ ‫از محیط زیس��ت و حقوق شهروندان و ذی نفعان هزینه دارد و شرکت هایی که‬ ‫کسب وکار سبز را در دستور کار خود قرار می دهند‪ ،‬تالش می کنند این هزینه‬ ‫را پرداخت کنند و پرس��تیژ ش��رکت س��بز را به اعتبار برند خود‪ ،‬اضافه کنند‪.‬‬ ‫درواقع یکی از راه های ارتقای برند (‪ ،)brand development‬اهمیت دادن‬ ‫به مقوله ‪ CSR‬اس��ت که برای طیفی از مش��تریان بین المللی‪ ،‬اهمیت بس��یار‬ ‫دارد‪ .‬برای اینکه در کسب وکار خود موفق باشید باید مسئولیت خود را در قبال‬ ‫جامعه و تمام کس��انی که تحت تاثیر فعالیت های س��ازمان تان قرار می گیرند‪،‬‬ ‫رعایت کنید‪ .‬سازمان های سرامد به عنوان سازمان هایی پاسخگو‪ ،‬برای شفافیت‬ ‫و پاس��خگویی به ذی نفعان خود در قبال عملکردش��ان‪ ،‬روش��ی بسیار اخالقی‬ ‫در پیش می گیرند‪ .‬این س��ازمان ها حساس��یت و توجهی ویژه به پاس��خگویی‬ ‫اجتماعی و حفظ ثبات زیس��ت بوم سازمان در حال و اینده دارند و این دیدگاه‬ ‫را از طریق رسانه های عمومی ترویج می دهند‪ ،‬ارتباط بسیار نزدیک با مطبوعات‬ ‫و رس��انه ها دارند‪ ،‬از منتقدان خود تقدی��ر به عمل می اورند‪ ،‬از هیچ روزنامه ای‬ ‫ش��کایت نمی کنند و دست استادان‪ ،‬دانشگاهیان‪ ،‬روزنامه نگاران و مردم کوچه‬ ‫و بازار را به گرمی می فشارند‪ .‬مسئولیت اجتماعی در ارزش های این سازمان ها‬ ‫بیان شده است‪ .‬انها از طریق مراوده باز و رعایت مدل اکواریومی با ذی نفعان‪،‬‬ ‫انتظارها و مقررات محلی و کش��وری و جهان��ی را درک و رعایت می کنند و از‬ ‫ان نیز فراتر می روند‪.‬‬ ‫باز هم در این باره خواهم نوشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محصوالت جدید خودرویی تحریم ها را‬ ‫بی اثر می کند‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬س��ایپا با معرفی محصوالت‬ ‫جدید در رده های گوناگون‪ ،‬کمبودهای موجود در بازار را برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬رمضانعلی س��بحانی فر گفت‪ :‬باتوجه به شرایط سخت‬ ‫تحریم ها‪ ،‬س��ایپا با عرضه محصوالت جدید در رده خودروهای سواری و تجاری‬ ‫دست به کار بزرگی زده و همه را امیدوار کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاضر باتوجه به خال محصوالت متنوع خارجی در بازار‪،‬‬ ‫س��ایپا توانس��ته با برنامه ریزی اینده نگرانه بازار خ��ود را با محصوالت متنوع در‬ ‫رده های گوناگون قیمتی پوشش دهد‪ .‬سبحانی فر گفت‪ :‬خودرو رهام از طراحی و‬ ‫پلتفرم پیشرفته ای بهره می برد و یک جایگزین مطلوب برای محصوالت خارجی‬ ‫به شمار می رود‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به ابتکار داخلی در طراحی و ساخت این خودرو‪ ،‬می توان به اینده‬ ‫صنعت خودرو امیدوار بود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به واردکنندگان‬ ‫خودرو هش��دار داد که یا باید خودروهای وارد‬ ‫ش��ده ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را متناس��ب با این‬ ‫ن��رخ ارز عرضه یا مابه التف��اوت ان را به دولت‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫در پاس��خ به اینکه ای��ن وزارتخان��ه چگونه بر‬ ‫عرضه کاالهای وارد ش��ده با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫نظارت می کند تا ای��ن کاالها از جمله خودرو‪،‬‬ ‫گران تر از نرخ مربوط عرضه نشوند؟ اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت هایی که خودرو را با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫وارد کرده ان��د‪ ،‬مش��مول نظ��ام قیمت گذاری‬ ‫هس��تند و باید خودروها را متناسب با نرخ ارز‬ ‫مربوط عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬واردکنندگان اگر می خواهند‬ ‫خودروهای وارد ش��ده ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را‬ ‫با قیمت های حاش��یه بازار عرض��ه کنند‪ ،‬باید‬ ‫مابه التفاوت ان را به دول��ت بپردازند؛ بنابراین‬ ‫این ش��رکت ها نمی توانند از ای��ن نمد کالهی‬ ‫برای خود ببافند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه چند م��اه پیش که تصمیم‬ ‫تک نرخ��ی ش��دن ارز اتخاذ ش��د‪ ،‬هم��ه از ان‬ ‫حمایت کردند‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با این حال‬ ‫هم اکن��ون از ای��ن تصمیم انتقاد می ش��ود که‬ ‫چ��را به همه کاالها بدون محدودیت ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی اختصاص یافت‪ .‬به عن��وان مثال امروز‬ ‫قضاوت می کنیم که ایا باید به خودرو ارز مرجع‬ ‫می دادیم یا نه که اگر از من بپرس��ید می گویم‬ ‫بهتر بود خودرو با نرخ ارز دیگری وارد می ش��د‪.‬‬ ‫البته ما ان تصمیم را در ان فضا و با مقتضیات‬ ‫همان زم��ان گرفتیم‪ .‬در ان فض��ا این تصمیم‬ ‫گرفت��ه ش��د ک��ه واردات کاال فقط ب��ا نرخ ارز‬ ‫واحد ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باشد برای اینکه به جامعه‬ ‫اطمینان دهیم که ارز بدون محدودیت به همه‬ ‫کاالهای مجاز تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به‬ ‫اینکه به تازگی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فهرس��تی از ش��رکت های متخلف در پرونده‬ ‫ثب��ت س��فارش و واردات غیرقانون��ی خودرو‬ ‫منتش��ر کرد که عنوان ش��د کامل نیست چرا‬ ‫در انتشار فهرست متخلفان تاخیر ایجاد شد؟‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬در این پرون��ده تخلفی در بدنه‬ ‫دولت با هم��کاری تع��دادی کارمند و برخی‬ ‫س��ودجویان انجام ش��د‪ .‬مهم این است که ما‬ ‫خودم��ان این تخل��ف را در دول��ت دوازدهم‬ ‫کش��ف و به موقع و پی��ش از انکه رس��انه ای‬ ‫ش��ود‪ ،‬به تمام مراجع ذی ربط از جمله وزارت‬ ‫اطالعات‪ ،‬گمرک‪ ،‬تعزیرات و‪ ...‬منعکس کردیم‬ ‫ضوابط واردات تایر خودروهای سنگین اعالم شد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫بخش��نامه ای‪ ،‬ترخیص تمام تایرهای‬ ‫وارداتی سنگین باری و مسافری را به‬ ‫اخذ تاییدیه شبکه توزیع و مطابق نیاز‬ ‫سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫منوط ک��رد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هفته گذشته‬ ‫بخش��نامه ضواب��ط واردات تایره��ای‬ ‫س��نگین و تولید داخل را در پاس��خ به نامه دفتر برنامه ریزی‬ ‫تامی��ن‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار واردات صادر کرد‪ .‬براس��اس این‬ ‫بخش��نامه‪ ،‬ترخیص تم��ام تایرهای وارداتی س��نگین باری و‬ ‫مسافری منوط به دریافت تاییدیه شبکه توزیع و مقصد حمل‬ ‫براساس سهمیه تخصیص یافته استان ها است‪ .‬این سهمیه را‬ ‫دبیرخانه تنظیم بازار کش��ور براساس نیاز سازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای کشور تعیین می کند و با اعالم کتبی دفتر‬ ‫امور اقتصادی و سیاس��ت های تجاری وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و درج مقصد و انبار مربوط در بارنامه اس��ت‪ .‬کنترل و نظارت‬ ‫مقادیر تولی��د و هدایت محموله ها به‬ ‫مراکز تعیین ش��ده و استقرار بازرس‬ ‫براس��اس س��همیه تخصیص��ی دفتر‬ ‫امور اقتصادی و سیاس��ت های تجاری‬ ‫و مطاب��ق با نی��از س��ازمان راهداری‬ ‫و حمل ونق��ل ج��اده ای برعه��ده‬ ‫س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران‪ ،‬اول مرداد در گفت وگو‬ ‫ب��ا این خبرگزاری گفته بود‪ :‬در تامین تایر اتوبوس��ی و باری‬ ‫مش��کلی وجود ندارد‪ .‬مصطفی تنها عنوان کرده بود‪ :‬چنانچه‬ ‫میزان مصرف تایر به بیش از سقف تولید برسد و امکان تولید‬ ‫به اندازه نیاز وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬دولت ب��رای واردات‪ ،‬ارز‬ ‫تخصیص می دهد‪.‬امارهای منتشر شده نشان می دهد ساالنه‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزار تن تایر در کشور مصرف می شود که ‪ ۲۵۰‬هزار تن‬ ‫ان تولید داخل اس��ت‪.‬درحال حاضر بیش��ترین واردات تایر از‬ ‫چین‪ ،‬هند‪ ،‬اندونزی و کره جنوبی انجام می شود‪.‬‬ ‫گزارش شیوه توزیع قطعات یدکی میان رانندگان‬ ‫رییس کارگروه حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬از بررس��ی چگونگی تامین سوخت کامیون داران در‬ ‫جلسه هفته جاری این کارگروه خبر داد‪.‬‬ ‫ش��ادمهر کاظم زاده در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫دستور کار هفته جاری کارگروه حمل ونقل کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬چگونگی تامین ارز دولتی برای‬ ‫خرید الس��تیک‪ ،‬سوخت و همچنین ‪ ۱۵‬قلم قطعه پرمصرف‬ ‫کامیون داران بررسی می شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫تامین س��وخت کامیون ه��ا درحال حاضر مش��کالتی را برای‬ ‫رانندگان ایجاد کرده‪ ،‬اف��زود‪ :‬باید تدابیری برای تامین ارزان‬ ‫سوخت کامیون ها با همفکری سازمان های مسئول اندیشیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رییس کارگروه حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با تاکید بر اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫تامی��ن ارز دولت��ی ب��رای تامی��ن ‪ ۱۵‬قلم قطع��ه پرمصرف‬ ‫کامی��ون داران خبر داده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاس��فانه اکنون برای‬ ‫تامین سوخت کامیون ها اما و اگرهای بسیاری وجود دارد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه قطعات پرمصرف کامی��ون داران به انها تحویل ش��ده یا‬ ‫خی��ر‪ ،‬گفت‪ ۳ :‬مرجع از جمله وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حوزه ثبت س��فارش‪ ،‬بانک مرک��زی در حوزه تامین ارز و‬ ‫س��ازمان راهداری از سوی وزارت راه و شهرسازی باید درباره‬ ‫چگونگی توزیع ای��ن اقالم گزارش هایی ب��ه نمایندگان ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کاظم زاده با بی��ان اینکه س��ازمان های تعزیرات و حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان باید حضور بیش��تری در‬ ‫بازار داش��ته باشند‪ ،‬افزود‪ :‬کارگروه حمل ونقل مجلس شورای‬ ‫اسالمی پیگیر تحقق مطالبات کامیون داران با هدف بازگشت‬ ‫ارامش به شبکه حمل ونقل جاده ای است‪.‬‬ ‫که باعث جلوگیری از ادامه تخلف شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در زم��ان وق��وع ان تخل��ف‬ ‫زیرساخت های س��امانه ثبت سفارش‪ ،‬وضعیت‬ ‫نامناسبی داشت که ان را اصالح کردیم و امروز‬ ‫به گونه ای این س��امانه اصالح ش��ده که امکان‬ ‫وق��وع دوباره چنین تخلفاتی به ش��دت کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در دی ‪IP ،۱۳۹۶‬ه��ای‬ ‫متخل��ف را اعالم کردیم‪ .‬اما اینکه ش��یوه نفوذ‬ ‫انها به س��امانه چگونه بود و با چه کس��انی در‬ ‫مجموعه تماس داش��تند‪ ،‬مشخص نبود که به‬ ‫س��ازمان های مربوط منعکس شد تا رسیدگی‬ ‫شود‪ .‬رسیدگی انها زمان برد‪ .‬درحال حاضر نیز‬ ‫رسیدگی قضایی انها مانده و پیگیری می کنیم‬ ‫که عنوان می شود در جریان است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در پاس��خ‬ ‫ب��ه اینکه تعدادی از خودروهایی که به ش��کل‬ ‫غیرقانون��ی ثبت س��فارش و وارد ش��ده اند‪ ،‬از‬ ‫گمرک ترخی��ص و وارد بازار ش��ده اند‪ ،‬چگونه‬ ‫با انها برخورد می کنید؟ اظهار کرد‪ :‬شناس��ایی‬ ‫انها ساده است زیرا مشخصات شان ثبت شده و‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬اما اینکه چه تصمیمی باید درباره‬ ‫انها گرفته شود‪ ،‬دس��تگاه قضایی باید تصمیم‬ ‫بگیرد و هر تصمیمی که دستگاه قضایی بگیرد‪،‬‬ ‫باید اعمال شود‪.‬‬ ‫شریعتمداری خاطرنشان کرد‪ ۶۴۸۱ :‬خودرو‬ ‫به ش��کل غیرقانونی ثبت س��فارش و وارد شد‬ ‫ک��ه از این تع��داد ‪ ۴۵۴۷‬دس��تگاه در گمرک‬ ‫باق��ی مانده و ‪ ۱۹۳۴‬خودرو ترخیص ش��د که‬ ‫در رابطه با خودروهای ترخیص ش��ده دستگاه‬ ‫قضایی به طور حتم رس��یدگی و مابه التفاوت را‬ ‫اخذ می کند‪.‬‬ ‫ورود مجلس به تخلف «پیش فروش خودرو»‬ ‫ریی��س کمیس��یون عم��ران مجل��س‬ ‫شورای اس�لامی گفت‪ :‬باتوجه به افزایش‬ ‫تخلف های خودروساز ها در ثبت سفارش‬ ‫و تاخیر در تحویل محصول به مش��تریان‬ ‫کمیس��یون عم��ران ب��ه ای��ن موض��وع‬ ‫ورود ک��رد‪ .‬محمدرض��ا رضایی کوچ��ی‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خان��ه ملت بی��ان کرد‪:‬‬ ‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫هفته جاری از خودروس��ازی های داخلی‬ ‫بازدید خواهد داش��ت‪ .‬باتوج��ه به اینکه‬ ‫نقش و کیفیت خودرو در تصادف های جاده ای بس��یار پررنگ‬ ‫اس��ت باید از چگونگی س��اخت ان و نواق��ص موجود اگاهی‬ ‫یابیم‪ .‬این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینک��ه افزایش بدون ضابطه نرخ خودرو در ماه های گذش��ته‬ ‫مش��کالت بس��یاری را ایجاد ک��رده‪ ،‬افزود‪ :‬باتوج��ه به اینکه‬ ‫مردم پول بیشتری نس��بت به ماه های قبل برای خودروهای‬ ‫تولید داخ��ل می پردازند کیفیت این خودروه��ا باید افزایش‬ ‫ی با تاکید بر نوس��ازی‬ ‫یاب��د‪ .‬رضایی کوچ ‬ ‫ن��اوگان جاده ای کش��ور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حباب‬ ‫قیمت��ی خودرو‪ ،‬مس��یر نوس��ازی ناوگان‬ ‫را س��خت کرده‪ ،‬در حالی که فرس��ودگی‬ ‫ن��اوگان حمل ونق��ل ج��اده ای عالوه ب��ر‬ ‫افزای��ش تصادف ها ب��ه افزای��ش بی رویه‬ ‫مصرف انرژی هم دامن زده اس��ت‪ .‬رییس‬ ‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫از بررس��ی ش��کایت های رس��یده درباره‬ ‫تخلف ش��رکت های خودروسازی در حوزه‬ ‫ثبت س��فارش ها و پیش فروش ها خبر داد و گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫مشتریان با پیش خرید خودرو مدت زمان زیادی منتظر تحویل‬ ‫ان می مانند‪ ،‬به همین دلیل تخلف های رخ داده در کمیسیون‬ ‫عمران با اس��ناد موجود بررسی می شود‪ .‬رضایی کوچی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬براساس گزارش های رس��یده‪ ،‬زمان در نظر گرفته شده‬ ‫ب��رای پیش فروش خودروهای تولید داخل بس��یار کم بوده و‬ ‫بسیاری از متقاضیان موفق به ثبت نام نشده اند‪.‬‬ ‫واردات بیش از یک میلیارد دالر قطعه منفصله خودرو به کشور‬ ‫بررسی تازه ترین امار گمرک جمهوری اسالمی نشان می دهد‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امسال یک میلیارد و ‪ ۱۳۸‬میلیون و ‪ ۲۲۱‬هزار‬ ‫دالر قطعات منفصله خودرو وارد کش��ور ش��ده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬این حجم واردات در حالی به ثبت رس��یده که قطعه سازان‬ ‫در ماه های گذش��ته در گفت وگوهای متعدد با رسانه ها‪ ،‬همواره‬ ‫خواهان تخصیص ارز رس��می به واردات قطعه ب��رای انبار انها و‬ ‫پاس��خگویی به نیاز خودروس��ازان بوده اند‪ .‬براین اساس‪ ،‬بررسی‬ ‫‪ ۱۵‬قل��م کاالی عمده وارداتی در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال نش��ان‬ ‫می دهد که ‪ ۴‬ردیف به قطعات منفصله برای تولید انواع خودروی‬ ‫س��واری اختصاص دارد و این اقالم در صدر فهرست واردات قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬در این م��دت ‪ ۷۲۶‬میلیون دالر قطعات منفصله برای‬ ‫تولید خودروهای سواری با حجم سیلندر ‪ ۲۰۰۰‬سی سی با عمق‬ ‫س��اخت داخل ‪ ۳۰‬درصد وارد کش��ور ش��ده که نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۱۳۳.۵۴‬درصد رشد داش��ت؛ این کاال در‬ ‫مجموع ‪ ۴.۷۸‬درصد از س��هم ارزشی کل واردات کشور را شامل‬ ‫می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬در این بازه زمانی قطعات منفصله برای تولید‬ ‫خودروهای س��واری با حجم س��یلندر ‪ ۲۰۰۰‬سی س��ی با عمق‬ ‫س��اخت داخل ‪ ۵۰‬درصد و بیشتر به ارزش ‪ ۱۶۰‬میلیون دالر در‬ ‫ردیف دهم کاالهای عمده وارداتی قرار دارد که نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته ‪ ۱۸.۴۶‬درصد کاهش یافته است‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امسال ‪ ۱۳۸‬میلیون دالر قطعات‬ ‫منفصله برای تولید خودروهای س��بک با حجم س��یلندر ‪۲۰۰۰‬‬ ‫سی س��ی با عمق س��اخت داخل ‪ ۳۰‬درصد تا کمتر از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ ۵۰.۸۹‬درصد‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬همچنین رتبه پانزدهم فهرس��ت کاالهای‬ ‫واردات��ی به قطعات منفصله تراکتور ج��اده ای برای نیمه تریلرها‬ ‫با عمق س��اخت داخل ‪ ۱۴‬تا کمت��ر از ‪ ۲۰‬درصد اختصاص دارد‪.‬‬ ‫بر این مبنا‪ ،‬در ‪ ۴‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۱۱۵‬میلیون دالر قطعات‬ ‫منفصله وارد کش��ور شد که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۱۰۵.۴۲‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ل ارزشی قطعات و داخلی سازی انها‬ ‫معاد ‬ ‫ش�هرام ازادی‪ -‬عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین‬ ‫طوسی‪ :‬خودرو‪ ،‬صنعتی بین المللی است و این گونه نیست که هر کشوری‬ ‫صاحب فناوری باشد تمام قطعات مورد نیازش را خود بسازد‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫المان پیش��تاز خودروس��ازی در جهان اس��ت اما بخش��ی از قطعاتش را‬ ‫شرکت های ترک‪ ،‬چینی و‪ ...‬تامین می کنند؛ ضمن انکه در زمینه تولید و‬ ‫صادرات قطعات الکترونیکی این کش��ور پیشتاز است‪ .‬قطعات «های تک»‬ ‫ج��زو محصوالتی هس��تند ک��ه فقط مع��دود ش��رکت هایی مانند بوش‪،‬‬ ‫کنتیننتال‪ ،‬زیمنس و ‪ TRW‬در دنیا انها را تولید می کنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬تمام‬ ‫خودروس��ازان قطعات الکترونیکی موردنیازشان را از انها تامین می کنند‬ ‫ت عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫رییس هیا ‬ ‫(ایدرو) گفت‪ :‬دلیل اصلی شروع نشدن سرمایه گذاری رنو در ایران‬ ‫این است که ما به تعهدات خود عمل نکردیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬منصور معظمی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درباره تولید خودرو در کش��ور اظهار کرد‪ :‬درباره خودرو‬ ‫مس��ائل گوناگون��ی مطرح اس��ت و از نظر تولید‪ ،‬خودروس��ازان و‬ ‫قطعه سازان مورد توجه هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قطعه س��ازان بای��د قطعه را تولید کنن��د و در اختیار‬ ‫خودروس��ازان قرار دهن��د؛ بنابراین هماهنگی بین قطعه س��ازان و‬ ‫خودروس��ازان باید وجود داشته باش��د تا بتوانند خودرو مورد نیاز‬ ‫بازار را به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح کرد‪ :‬ش��بکه خودرو‬ ‫یک شبکه بسیار گسترده است‪ .‬حدود ‪ ۱۹‬میلیون خودرو در داخل‬ ‫کش��ور وجود دارد و به طور تقریبی هر خان��واده ایرانی دارای یک‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬اثر هرگونه نوس��ان و تغییر در بازار خودرو‪ ،‬به شکل‬ ‫ملموس در خانواده ها دیده می شود‪.‬‬ ‫معظمی با اش��اره به جلسه هفته گذش��ته ایدرو با وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و همچنین قطعه س��ازان و خودروس��ازان یاداوری‬ ‫کرد‪ :‬در این جلسه برای تامین خودرو امسال برنامه ریزی انجام شد‬ ‫و بر این اس��اس ارز مورد نیاز تولید خودرو و قطعه به طور کامل از‬ ‫سوی بانک مرکزی تامین شود‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امیدواریم با برنامه ریزی هایی که انجام شده بتوانیم نیاز‬ ‫خودرو کشور را در سال ‪ ۹۷‬تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای تولید خودرو در س��ال ‪ ۹۷‬مش��کل جدی‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ 4‬ماه ابتدایی سال ‪ ۹۷‬نسبت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته یک درصد افزایش تولید خودرو داشته ایم و‬ ‫س��ال گذش��ته نیز افزایش تولید قابل وجهی نس��بت به سال ‪۹۵‬‬ ‫ثبت شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬واردات قطعات مورد‬ ‫نیاز خودرو تا پایان تیر مش��کلی نداش��ت و به ش��کل روان انجام‬ ‫می ش��د که ای��ن واردات می توانند نیاز بازار را در س��ال ‪ ۹۷‬تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫معظم��ی تصریح کرد‪ :‬ما به عنوان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سیاست گذار و ناظر بر واردات هستیم و این بخش خصوصی است‬ ‫که واردات به کش��ور را انجام می دهد‪ .‬از س��وی دیگر خودروساز و‬ ‫قطعه س��از هر کدام تولید خود را انج��ام می دهند و ما تنها در این‬ ‫میان وظیفه نظارت و هماهنگی بین این اجزا را برعهده داریم‪.‬‬ ‫ت عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران با‬ ‫رییس هیا ‬ ‫بحق شمردن نارضایتی های مردم در زمینه تاخیر در تحویل گرفتن‬ ‫زیرا داخلی س��ازی تمام محصوالت خودرو به س��رمایه گذاری زیادی نیاز‬ ‫دارد‪ .‬ساالنه دست کم باید ‪ ۱۰‬میلیون تیراژ تولید داشت که سرمایه گذاری‬ ‫و س��اخت این نوع قطعات را توجیه پذیر کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬انتقال دانش فنی و‬ ‫فناوری تمام قطعات به کشور ضرورتی ندارد‪ .‬صنعت خودرو کشور نسبت‬ ‫به سایر کشورها عقب مانده است‪ .‬این امر به چند دلیل برمی گردد؛ نخست‬ ‫انحصاری بودن خودروسازی است‪ .‬برای مثال‪ ،‬واردات خودرو بدون منطق‬ ‫ممنوع ش��د این یعنی انحصار‪ ،‬زیرا در ادامه س��ازنده داخلی می تواند با هر‬ ‫کیفیت و قیمتی محصوالت را به بازار عرضه کند‪ .‬البته شورای رقابت برای‬ ‫کنت��رل قیمت ها حضور دارد اما نمی تواند کارامد باش��د زیرا قیمتی که به‬ ‫شکل دستوری پایین نگه داشته شود به افت سطح کیفی و فناوری خودرو‬ ‫منجر می ش��ود و در چنین فضایی نواوری و توسعه اتفاق نمی افتد‪ .‬نتیجه‬ ‫ان تولید بیش از دو دهه از یک محصول نخواهد بود‪ .‬انچه س��بب تحول و‬ ‫پیشرفت در صنعت خودرو می شود اقتصاد ازاد است‪ .‬اگر قیمت ها در بازار‬ ‫ازاد براس��اس عرضه و تقاضای واقع��ی (رقابت مدل های داخلی و خارجی‬ ‫و مختار بودن مردم در انتخاب) محقق ش��ود توسعه دست یافتنی است‪ .‬از‬ ‫دیگر سیاست های اش��تباه‪ ،‬داخلی سازی ‪ ۷۰‬یا ‪ ۱۰۰‬درصد قطعات است‪.‬‬ ‫وقتی در قراردادها ش��رط می کنیم ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد قطعات ساخت داخل‬ ‫شوند به بیراهه رفته ایم‪.‬‬ ‫ایدرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو‪:‬‬ ‫ارز مورد نیاز تولید خودرو‬ ‫تامین می شود‬ ‫‹ ‹رنو از ایران نرفته است‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬افزود‪ :‬بع��د از تغییری که در نرخ ارز اتف��اق افتاد‪ ،‬هجوم‬ ‫قابل توجهی برای خرید خودرو در جامعه به وجود امد که نسبت به‬ ‫گذشته بسیار نامتعارف بود و تقاضای بازار را به شدت افزایش داد‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬در این حال خودروس��ازان با درخواس��ت های‬ ‫گوناگونی روبه رو ش��دند و از انجایی که برنامه ریزی انها براس��اس‬ ‫تقاضای گذش��ته بازار بود‪ ،‬نتوانستند به اندازه کافی خودرو به بازار‬ ‫تحویل دهند؛ در نتیجه نارضایتی هایی ایجاد شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ی��اداور ش��د‪ :‬اکنون‬ ‫برنامه ریزی هایی انجام ش��ده تا خودروهای مورد نیاز متناس��ب با‬ ‫تقاضای بازار تولید و عرضه شود‪.‬‬ ‫معظمی ب��ه مردم توصیه کرد‪ :‬نگران��ی از کمبود خودرو داخلی‬ ‫نداش��ته باش��ند زیرا در چند ماه اینده به اندازه کل تقاضای بازار‪،‬‬ ‫خودرو تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی ناوگان حمل ونقل سنگین‬ ‫ت عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫رییس هیا ‬ ‫با اش��اره به اقدام های این س��ازمان در زمینه طرح نوسازی ناوگان‬ ‫س��نگین کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رییس جمهوری بهمن سال گذشته از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خواس��ت که بحث نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل سنگین را دنبال کند‪ .‬براساس برنامه طرح شده ازسوی‬ ‫دولت باید ‪۲۰۲‬هزار خودرو در طول ‪ ۳‬س��ال در کشور تامین شود‪.‬‬ ‫ای��ن ماموریت از س��وی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران محول شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬براس��اس اخرین‬ ‫گ��زارش‪ ،‬تاکنون ‪ ۳۹‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬خودرو در س��امانه بانکی ثبت‬ ‫سفارش شده و از این تعداد‪ ۱۳ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو گشایش اعتبار‬ ‫و سفارش خرید تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫معظم��ی تاکید کرد‪ :‬در ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۳‬هفته اینده تمام ‪ ۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫خودروهای ارزان جهانی در ایران ‪ ۱۵۰‬درصد افزایش نرخ داشته اند‬ ‫رس��یده یا س��انتافه ای که ‪ ۲۳۰‬میلیون بود امروز با‬ ‫قیم��ت ‪ ۴۸۰‬میلیون تومان معامله می ش��ود‪ .‬کمتر‬ ‫قشری این مقدار افزایش درامد داشته است‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت که خرید و فروشی در این حوزه انجام نشود‪.‬‬ ‫ب��ه طور کل��ی خودروهای ارزان خارج��ی در ردیف‬ ‫قیمت های جهانی در این ‪ ۴‬ماه بیش از ‪ ۱۵۰‬درصد‬ ‫افزایش نرخ داشته اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته اتفاق هایی‬ ‫که در چند هفته اخی��ر رخ داده وضعیت بازار را به‬ ‫ثبات رس��انده اس��ت‪ .‬وقتی تعزیرات به ب��ازار ورود‬ ‫کرد و بازرس��ی ها ش��دت گرفت همه شرکت هایی‬ ‫ک��ه تاکنون خودروهای خود را در انبار نگه داش��ته‬ ‫بودند برای کسب سود بیشتر مجبور به عرضه شدند‪.‬‬ ‫موتمن��ی تصریح ک��رد‪ :‬این بازرس��ی ها و نظارت ها‬ ‫بود که س��بب ش��د انبارهای خودرو خالی ش��ود و‬ ‫دیگر کس��ی خ��ودرو احتکار نکند‪ .‬ریی��س اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران گفت‪:‬‬ ‫اکنون ش��رکت هایی که به ش��کل ثبت نامی خودرو‬ ‫فروخته بودند خودروه��ا را تحویل می دهند یا پول‬ ‫ثبت نام کنن��دگان را مرجوع می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بازرسان با اس��تفاده از امار گمرک به واردکنندگان‬ ‫مراجعه و بررس��ی می کنند که اگر این ش��رکت ‪۵۰‬‬ ‫خ��ودرو وارد کرده ایا این خودروه��ا به بازار عرضه‬ ‫شده یا خیر‪ .‬در این صنف هر موقع بازرسی ها شدت‬ ‫می گی��رد بازار خودرو واقعی و جلوی س��ودجویی ها‬ ‫گرفته می ش��ود‪.‬او تصریح کرد‪ :‬مصرف کننده واقعی‬ ‫به طور معمول خ��ودرو را نقدی خریداری می کند و‬ ‫کس��انی که ثبت نام می کنند به دنبال سرمایه گذاری‬ ‫یا باال بردن ارزش پول خود هستند‪ .‬در واقع ثبت نام‬ ‫برای خرید خودرو خارجی شغل دوم افراد است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل ب��ا تحویل گرفتن خودرو همانجا ان را‬ ‫به نمایندگی می فروشند‪.‬‬ ‫موتمنی درباره نرخ خودروهای وارداتی گفت‪ :‬اگر‬ ‫بخواهی��م نرخ را با دالر ثانویه محاس��به کنیم امروز‬ ‫حبابی در قیمت خودروهای وارداتی وجود ندارد اما‬ ‫اگر با دالر ‪ ۴۲۰۰‬محاس��به کنیم شاهد حبابی ‪۵۵‬‬ ‫درصدی هستیم‪.‬‬ ‫تغییر مدل های خودرویی و حذف قطعه سازان‬ ‫چنانچ��ه نقدینگ��ی خودروس��ازان افزای��ش‬ ‫چش��مگیری پیدا کند‪ ،‬امکان رشد قطعه سازان نیز‬ ‫به وجود می امد اما با قیمت گذاری دستوری از هیچ‬ ‫کدام از این اتفاق ها خبری نخواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پرش��ین خودرو‪ ،‬خودروس��ازی‪،‬‬ ‫قطعه س��ازی و تامین کنن��دگان م��واد اولیه ‪ 3‬ضلع‬ ‫مثلث صنعت خودرو هستند که اگر هر کدام نتواند‬ ‫ب��ه وظایف خود درس��ت عمل کند‪ ،‬کار به مش��کل‬ ‫خورده و کل سیستم تولید را مختل می کند‪.‬‬ ‫وضعیت خودروسازان به مراتب بهتر از قطعه سازان‬ ‫اس��ت اما در س��ال های گذشته نتوانس��ته از قدرت‬ ‫ب��االی خود در جذب س��رمایه های دولتی و مردمی‬ ‫برای کمک به قطعه سازی کشور بهره مند شود‪.‬‬ ‫در زمان ورود تندر ‪ ۹۰‬به ایران‪ ،‬این ش��رکت رنو‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫خودرو گش��ایش اعتبار شده و تا ‪ ۴‬ماه اینده نخستین خودروهای‬ ‫سنگین تولید شده به بازار عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫ب��ا بیان اینکه ب��ا برزیلی ها قراردادی در حوزه تامین ماش��ین های‬ ‫سنگین نبسته ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برزیلی ها اعالم کردند که می توانند‬ ‫امکانات خوب��ی در این بخش در اختیار ایران قرار دهند و س��فیر‬ ‫انه��ا به عنوان نماین��ده تام االختیار در این حوزه ب��ا مقامات ایرانی‬ ‫وارد گفت وگو شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مقامات برزیلی یک فاینانس ‪۱.۲‬میلیارد دالری برای‬ ‫کار با ایران اختصاص داده اند که این مبلغ ازس��وی بانک توس��عه‬ ‫برزیل در جهت مش��ارکت ش��رکت های ایرانی و برزیلی اختصاص‬ ‫داده خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت یاداوری ک��رد‪ :‬برزیلی ها‬ ‫امکانات بسیار خوبی در اختیار دارند و در کنار ان‪ ،‬رابطه تجاری و‬ ‫اقتصادی بین دو کشور در سال های گذشته همیشه گرم و دوستانه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬برزیل یکی از کشورهایی اس��ت که اگر تاجران ایرانی‬ ‫مراودات خوبی با این کش��ور داش��ته باش��ند‪ ،‬می توانند بخشی از‬ ‫نیازهای کشور را تامین کنند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫موتمنی گف��ت‪ :‬بازرس��ی ها و نظارت ه��ا بود که‬ ‫س��بب ش��د انبارهای خودرویی خالی شود و دیگر‬ ‫کس��ی خودرو احتکار نکند‪ .‬اکنون شرکت هایی که‬ ‫به ص��ورت ثبت نامی خودرو فروخته بودند خودروها‬ ‫را تحوی��ل داده یا پول ثبت نام کنن��دگان را مرجوع‬ ‫می کنند‪ .‬سعید موتمنی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره‬ ‫اخری��ن وضعیت ب��ازار خودروه��ای وارداتی گفت‪:‬‬ ‫می ت��وان گفت هیچ خرید و فروش��ی در این حوزه‬ ‫انجام نمی ش��ود و بازار قفل شده که مهم ترین علت‬ ‫ان نرخ ب��االی این خودروه��ا و پایین امدن قدرت‬ ‫خری��د مردم اس��ت‪ .‬همچنین در حالی ک��ه بازار از‬ ‫خودرو خارجی اش��باع اس��ت تقاضایی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران گفت‪ :‬س��ال گذشته نرخ تویوتا ارایکس ‪۲۹۰‬‬ ‫میلیون تومان بود که اکنون به ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫فرانس��ه بود که ب��ا تجهیز بخش��ی از صنعت قطعه‬ ‫ایران‪ ،‬کمک کرد تا قطعه س��ازی س��نتی در کشور‬ ‫در برخ��ی حوزه ها‪ ،‬متحول ش��ود اما ای��ن امر برای‬ ‫روزامدی این صنعت کافی نبود‪.‬‬ ‫در زمان ورود دوباره خودروس��ازان بین المللی به‬ ‫ای��ران‪ ،‬برخی با این تصور که پوس��ت اندازی دوباره‬ ‫در صنعت قطعه رخ خواهد داد‪ ،‬با خودروسازان وارد‬ ‫مذاکره شدند اما خروجی مطلوبی نداشت‪.‬‬ ‫س��عید مدن��ی‪ ،‬مش��اور عال��ی مدیرعام��ل گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬سیاس��ت های غلط حاکم بر‬ ‫صنع��ت خ��ودرو را دلیل اصلی شکس��ت طرح های‬ ‫قطعه س��ازی دانس��ت و افزود‪ :‬وقت��ی قیمت گذاری‬ ‫خودرو دستوری باش��د‪ ،‬درامدی نصیب خودروساز‬ ‫نمی ش��ود تا دست قطعه ساز را بگیرد و این خودش‬ ‫دلی��ل عقب ماندگ��ی قطعه س��ازان از قطار توس��عه‬ ‫صنعتی بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خودروساز می توانست کمک کند تا‬ ‫صنعت قطعه متحول ش��ود اما این کار در شرایطی‬ ‫می توانس��ت رخ دهد که نقدینگی خودروس��ازی با‬ ‫ازادس��ازی قیمت ها رش��د چش��مگیری می یافت و‬ ‫بخشی از این نقدینگی در قطعه سازی هزینه می شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین س��ایپا تصریح ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالتی که درحال حاضر صنعت خودرو ایران برای‬ ‫خ��ارج کردن برخی خودروه��ا از چرخه تولید دارد‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان هس��تند زیرا اگر پرتیراژها را از تولید‬ ‫خارج کنند و محصوالت جدید وارد شود‪ ،‬بسیاری از‬ ‫قطعه سازان حذف خواهند شد‪.‬‬ ‫مدنی در پایان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بخش اعظمی‬ ‫از قطعه س��ازان فعلی برای پراید‪ ،‬پژو و سمند قطعه‬ ‫تولید می کنند و نمی توانند برای خودروهای جدید‬ ‫که فناوری نوی��ن دارند محصول��ی تولید کنند‪ .‬در‬ ‫نتیجه تنها ش��رکت های بزرگ که دارای توان مالی‬ ‫بسیار هستند در این عرصه باقی خواهند ماند‪.‬‬ ‫معظمی درباره خروج رن��و از ایران اظهار کرد‪ :‬رنو از ایران نرفته‬ ‫و هنوز فعال است‪.‬‬ ‫ت عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫رییس هیا ‬ ‫در تش��ریح اقدام های ش��رکت رنو در ایران گفت‪ :‬فعالیت های رنو‬ ‫در ی��ک بخش رنو پارس و فروش محصوالت رنو به ایران اس��ت و‬ ‫در بخش دیگر این ش��رکت در س��ال های گذشته برای مشارکت و‬ ‫سرمایه گذاری در بخش تولید اظهار تمایل کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فعالیت های رنو پارس مانند گذشته در ایران ادامه دارد‬ ‫و این شرکت قول داده که در زمینه تامین قطعات ماشین های رنو‬ ‫در ایران مشکلی به وجود نیاید‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره س��رمایه گذاری رنو‬ ‫در ایران اظهار کرد‪ :‬س��رمایه گذاری رنو در ایران ش��روع نش��ده و‬ ‫دلیل اصلی این موضوع این اس��ت که ما به عنوان شریک اصلی رنو‬ ‫نتوانسته ایم به تعهدات خود عمل کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬قرار بود س��ازمان گس��ترش اقدام هایی در جهت‬ ‫شروع س��رمایه گذاری رنو انجام دهد که این اقدام ها کمی طوالنی‬ ‫ش��د اما اکنون م��ا به همه تعهدات خود عم��ل کرده ایم و در حال‬ ‫گفت وگو برای شروع سرمایه گذاری رنو در ایران هستیم‪.‬‬ ‫معظمی درباره تاخیر تحویل ماشین های رنو پارس تصریح کرد‪:‬‬ ‫در مذاکراتی که با رنو انجام ش��د این ش��رکت تعهد کرد قطعات را‬ ‫به میزان توافق شده تامین کند‪.‬‬ ‫خودروسازان به دنبال ازادسازی قیمت ها‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬خودروس��ازان و قطعه س��ازان برای خروج خودرو از‬ ‫مشمولیت قیمت گذاری دس��توری‪ ،‬جلساتی را با مسئوالن دولتی‬ ‫مرب��وط در یک��ی دو هفته اخیر برگزار و درخواس��ت خود را برای‬ ‫ازادسازی نرخ خودرو ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ک��ه نرخ دالر در ب��ازار ثانویه به حدود ‪ ۹‬هزار تومان رس��یده نرخ‬ ‫قطعات تولیدی و تحویلی به خودروسازان همچنان بر مبنای دالر‬ ‫‪ ۳۲۰۰‬تومانی چند سال پیش محاسبه می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براورد ما این است که برای حفظ بقای صنعت‬ ‫قطعه‪ ،‬نرخ قطعات تحویلی به خودروسازان باید بین ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۴۰‬درصد نسبت به قیمت های فعلی افزایش یابد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫به دنبال افزایش نرخ قطعات‪ ،‬نرخ خودروهای تولیدی نیز باید اصالح و خودرو از مش��مولیت قیمت گذاری دس��توری که‬ ‫سبب ایجاد اختالف فاحش در نرخ کارخانه و بازار خودروها شده‪ ،‬خارج شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور در پاس��خ به اینکه ایا در صورت افزایش نرخ‬ ‫کارخان��ه ای خودروه��ای داخلی خری��داری برای این محصوالت وجود خواهد داش��ت؟ اظهار ک��رد‪ :‬در ان صورت بازار‬ ‫خ��ودرو ب��ه رکود م��ی رود و دولت باید با اقداماتی مانند افزایش حقوق و دس��تمزد و پرداخت تس��هیالت‪ ،‬قدرت خرید‬ ‫مصرف کنندگان را تقویت کند‪ .‬ضمن انکه در صورت افزایش قیمت های رسمی‪ ،‬شاهد کاهش قیمت های فعلی در بازار‬ ‫ازاد خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطعه ادامه داد‪ :‬در ای��ن زمینه در یکی دو هفته اخیر جلس��اتی را با مس��ئوالن دولتی مربوط از‬ ‫جمل��ه وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار و با تش��ریح وضعیت صنعت خودرو و قطعه‬ ‫درخواست های خود را برای عبور از این وضعیت مطرح کرده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همان طور که در بسته جدید ارزی دولت نرخ ارز صنایع از ‪ ۴۲۰۰‬تومان به حدود ‪ ۹‬هزار تومان بازار ثانویه‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬نرخ فروش قطعات و خودروهای تولیدی نیز باید به همان نسبت افزایش یابد‪.‬‬ ‫محبی نژاد با بیان اینکه به تازگی نامه ای نیز به رییس جمهوری برای ازادسازی نرخ خودرو و خارج شدن این محصول از‬ ‫مشمولیت قیمت گذاری دستوری ارسال شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براورد ما از جلسات برگزار شده در یکی دو هفته اخیر‬ ‫این است که مسئوالن دولتی مربوط باتوجه به شرایط در زمینه ضرورت ازادسازی نرخ خودرو اقناع شده اند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬انجمن به وزارتخانه ها و سازمان های مربوط اعالم کرده با شرایط فعلی و افزایش نرخ ارز و مواد اولیه‪،‬‬ ‫امکان ادامه فعالیت صنایع خودرو و قطعه با قیمت های فعلی وجود ندارد؛ مگر انکه قیمت ها متناسب با رشد نرخ ارز و‬ ‫دیگر هزینه ها افزایش یابد‪.‬محبی نژاد گفت‪ :‬درحال حاضر اختالف نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی به شدت افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬به عنوان مثال در حالی نرخ رس��می تندر ‪ ۹۰‬حدود ‪ ۴۵‬میلیون تومان اس��ت که نرخ بازار ان به حدود ‪۷۰‬‬ ‫میلیون تومان رسیده است‪ .‬در برخی خودروها نیز تفاوت نرخ کارخانه و بازار خودروها به مرز ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان نزدیک‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان مثال نرخ خودرو مزدا ‪ ۳‬در حالی در بازار به حدود ‪ ۲۳۰‬میلیون تومان رسیده که نرخ رسمی ان‬ ‫حدود ‪ ۱۴۳‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫استاندارد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫از الحاقیه بیمه خودرو غافل نشوید‬ ‫مال��کان خودرو توجه کنند که به دلیل افزایش نرخ ارز و به دنبال‬ ‫ان رش��د ش��دید نرخ خودرو در بازار بهتر اس��ت برای بیمه بدنه‬ ‫خودرو خود الحاقیه تهیه کنند تا دچار ضرر و زیان احتمالی نشوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سندیکای بیمه گران ایران با انتشار اطالعیه ای‬ ‫اع�لام کرد که در ماه های اخیر نرخ انواع وس��ایل نقلیه موتوری و‬ ‫لوازم مربوط به انها با تغییرات و افزایش روبه رو شده و بیمه گذاران‬ ‫بیمه های بدنه خودرو در صورت اصالح نکردن س��رمایه مورد بیمه‬ ‫خود براس��اس نرخ روز‪ ،‬هنگام دریافت خس��ارت با مشکل روبه رو‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬این تصمیم براس��اس ماده ‪ ۱۰‬قانون بیمه است که‬ ‫بیمه گ��ر فقط به میزان نرخ واقعی بیمه ش��ده مندرج در بیمه نامه‬ ‫مسئول خسارت خواهد بود‪ ،‬به همین دلیل الزم است بیمه گذاران‬ ‫ب��ا مراجعه به ش��رکت بیمه و اصالح مبلغ بیمه ش��ده براس��اس‬ ‫ن��رخ روز‪ ،‬الحاقیه الزم را دریافت کنند‪ .‬براس��اس ماده ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫بیمه در صورتی که مالی به کمتر از نرخ واقعی بیمه ش��ده باش��د‪،‬‬ ‫بیمه گر به تناس��ب مبلغی که بیمه کرده (نه نرخ روز مال) در برابر‬ ‫خس��ارت های وارد شده به اموال بیمه ش��ده مسئول است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس و از انجایی که بیمه بدنه ارتباط مستقیمی با نرخ خودرو‬ ‫دارد‪ ،‬اگر مشتریان سازمان های بیمه ای در زمان ثبت نرخ سرمایه‬ ‫خ��ودرو خود مبلغ ان را برای مث��ال ‪ ۳۰‬میلیون تومان ثبت کرده‬ ‫باشند‪ ،‬در زمان بروز حادثه اگر نرخ خودرو انها ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫شده باش��د‪ ،‬بیمه موظف به پرداخت خس��ارت براساس نرخ ثبت‬ ‫ش��ده خودرو خواهد ب��ود؛ به همین دلیل مش��تریان اگر مایل به‬ ‫دریافت خس��ارت به نرخ روز خودرو خود هس��تند‪ ،‬باید به شرکت‬ ‫بیمه گر مراجعه و نرخ روز سرمایه خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد ایران اسفند ‪ ۹۵‬اعالم کرد‬ ‫که تعداد اس��تانداردهای خودرویی از ‪ ۵۵‬به ‪ ۸۵‬مورد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫براساس زمان بندی اعالم شده از سوی این سازمان‪،‬‬ ‫خودروسازان باید تا دی ‪ ۶۱ ،۹۶‬مورد از استانداردهای‬ ‫موردنظ��ر را رعایت می کردند‪ .‬پ��س از ان تا اغاز تیر‬ ‫ ‪ ۹۷‬دو م��ورد دیگ��ر به این ‪ ۶۱‬مورد اضافه ش��د و در‬ ‫نهایت با افزوده ش��دن ‪ ۲۲‬استاندارد خودرویی جدید‪،‬‬ ‫خودروس��ازان باید تا اغاز دی امس��ال در مجموع ‪ ۸۵‬‬ ‫استاندارد را در تولیدات خود رعایت کنند‪.‬‬ ‫براساس این مصوبه‪ ،‬اگر خودرویی قادر به گذراندن‬ ‫تع��داد اس��تانداردهای تعریف ش��ده ت��ا ه��ر ی��ک از‬ ‫زمان بندی های اعالمی (دی ‪ ،۹۶‬تیر و دی ‪ )۹۷‬نباشد‪،‬‬ ‫تولیدش متوقف می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬پلیس راهور ناجا‬ ‫از شماره گذاری انها خودداری خواهد کرد‪.‬‬ ‫اکنون پرسش این اس��ت که مسیر استانداردسازی‬ ‫محصوالت‪ ،‬به ویژه در زمینه صنعت خودرو چگونه دیده‬ ‫شده است؟ ایا باوجود شرایط تحریمی استانداردهای‬ ‫اجب��اری هش��تادوپنج گانه خودرویی همچن��ان ادامه‬ ‫خواهد یافت؟ وضعیت استانداردسازی موتورسیکلت ها‬ ‫چگونه خواهد بود؟ «گس��ترش صنعت» برای پاسخ به‬ ‫این پرس��ش ها با نیره پیروزبخت‪ ،‬رییس سازمان ملی‬ ‫تو گو کرده است‪.‬‬ ‫استاندارد ایران گف ‬ ‫€ €برای رس�یدن به اس�تانداردهای مورد نیاز‪،‬‬ ‫راهکاره�ای ارتق�ای کیفی محص�والت چگونه‬ ‫تدوین شده است؟‬ ‫سازمان ملی استاندارد تحوالتی در چند ماه گذشته‬ ‫داشته است‪ .‬در این راستا‪ ،‬قانون جدید تصویب و ابالغ‬ ‫ش��د‪ .‬این قانون «ط��رح جامع تقویت و توس��عه نظام‬ ‫اس��تاندارد» بوده ک��ه مهم ترین مولف��ه ان تحول در‬ ‫استانداردسازی ها است‪.‬‬ ‫وظایف سازمان به عنوان کنترل و نظارت بر تولیدات‬ ‫داخل با لحاظ کردن استانداردهای اجباری‪ ،‬واردات و‬ ‫صادرات در این قانون برش��مرده ش��ده و همچنین در‬ ‫کیفیت محصوالت را در کف بازار ارزیابی می کنیم‬ ‫زمینه نظام اندازه شناس��ی (خان��ه کیفیت ایران دارای‬ ‫‪ ۵‬رکن اس��ت که اندازه شناسی به عنوان یکی از ارکان‬ ‫خانه کیفیت و از قدیمی ترین عناصر استانداردس��ازی‬ ‫در ایران و جهان به شمار می رود) و تدوین استانداردها‬ ‫سازمان ملی استاندارد تنها مجری این طرح در کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ماده ‪ ۳‬این قانون‪ ،‬سازمان به عنوان مرجع رسمی‬ ‫حاکمیتی در کش��ور عهده دار سیاست گذاری و حسن‬ ‫نظارت و هدایت نظام اس��تاندارد و نیز اعتمادسازی به‬ ‫کیفیت کاالها و خدمات داخلی و وارداتی معرفی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع سازمان ملی اس��تاندارد از اغاز سال با‬ ‫این شعار که دیگر نقش پلیس را برای واحدهای تولید‬ ‫بازی نخواهد کرد به عنوان مش��اور در کنار صنعتگران‬ ‫به ایفای نقش می پردازد‪ .‬ب��ه این ترتیب‪ ،‬اگر واحدی‬ ‫مشکل استانداردی داشته باشد این سازمان از قوانین‬ ‫قضایی و جزایی اس��تفاده نکرده بلکه واحد صنعتی را‬ ‫به سوی تولید محصوالت باکیفیت هدایت می کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬در ماه های گذشته باتوجه به شرایط‬ ‫خ��اص اقتص��ادی و نیز حمای��ت از تولی��دات داخل‪،‬‬ ‫بس��ته ای حمایتی ب��رای واردات و ص��ادرات به لحاظ‬ ‫استانداردس��ازی تنظی��م و ابالغ ش��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬با‬ ‫سیاس��ت های به کار رفته در س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫امیدواری��م پایگاه های تولید به باالترین س��طح کیفی‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫€ €اکنون س�ازمان مل�ی اس�تاندارد در زمینه‬ ‫استانداردسازی صنعت خودرو با چه چالش هایی‬ ‫روب�ه رو اس�ت؟ ای�ا خودروس�ازان نی�ز نق�ش‬ ‫مشاوره ای این سازمان را پذیرفته اند؟‬ ‫در زمینه اقتصادی‪ ،‬واحدهای تولیدی به دو دس��ته‬ ‫تقس��یم می ش��وند؛ صنایع بزرگ که استراتژی خاص‬ ‫خود را دارند و صنایع کوچک و متوسط‪ .‬درحال حاضر‬ ‫نقش مش��اوره ای س��ازمان ب��رای صنای��ع کوچک و‬ ‫متوس��ط بوده زیرا در ش��رایط فعلی بیشترین اسیب‬ ‫شامل این دسته می ش��ود‪ .‬واحدهای بزرگ باتوجه به‬ ‫استراتژی های خاص و سیاست های مختلفی که دارند‪،‬‬ ‫می توانند تا حدودی در شرایط دشوار به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهن��د‪ .‬در زمینه صنایع خودروس��ازی پیش تر‬ ‫سازمان سیاس��ت خود را اعالم کرده و همچنان روی‬ ‫سیاس��ت های قبلی تاکید دارد‪ .‬ما می توانیم در جهت‬ ‫اجرای اس��تانداردها به عنوان مش��اور به خودروسازان‬ ‫خدمات ده��ی کنیم برای اینکه با س��ازمان هماهنگی‬ ‫بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫پیش تر (س��ال ‪ )۹۵‬س��ازمان ‪ ۳‬تاریخ (دی ‪ ،۹۶‬تیر‬ ‫و دی ‪ )۹۷‬را برای رس��یدن خودروس��ازان به س��طح‬ ‫استانداردهای اجباری اعالم کرد‪ .‬امروز این طرح برای‬ ‫دو زمان دی ‪ ۹۶‬و تیر ‪ ۹۷‬اجرایی ش��د و موضوع برای‬ ‫سومین تاریخ نیز در دستور اقدام است‪.‬‬ ‫هم اکنون س��ازمان ملی اس��تاندارد به عنوان مشاور‬ ‫ب��ا خودروس��ازان هم��کاری دارد ت��ا اس��تانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه در خودروها محقق شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬باید توجه داشت هنوز قانون استاندارد‬ ‫کشور مشابه استانداردهای ‪ ۱۹۹۵‬میالدی کشورهای‬ ‫پیش��رفته است‪ .‬این کش��ورها امروز از سطوح مختلف‬ ‫اس��تانداردی گذش��ته اند و ماهیت وج��ودی تولید و‬ ‫خدمت به شمار می روند‪ .‬اگر کاالها استاندارد و کیفیت‬ ‫الزم را نداش��ته باشند باید پاسخگو باشند‪ .‬در انگلیس‬ ‫اگر واحد تولیدی سطوح استانداردهای الزم را نداشته‬ ‫باش��د ‪۵۰‬میلیون پوند جریمه می شود؛ این جریمه در‬ ‫ایران حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫در زمین��ه اس��تانداردهای خودروی��ی ب��ا وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین‪ ،‬س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نشست های مشترک‬ ‫داش��تیم که نتایج مناس��بی به دس��ت امد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫همکاری ها در حال دنبال شدن است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬یک��ی از برنامه های س��ازمان در امر‬ ‫سیاس��ت های حمای��ت از تولید داخل این اس��ت که‬ ‫دیگر س��راغ واحدهای تولیدی نمی رویم‪ .‬برای ازمون‬ ‫و بررس��ی کیفیت محص��والت‪ ،‬کاالها در ب��ازار رصد‬ ‫می ش��ود زیرا باید محصوالتی که در اختیار مردم قرار‬ ‫می گیرند‪ ،‬بررسی شوند‪.‬‬ ‫€ €ایا باوجود ش�رایط تحریمی‪ ،‬استانداردهای‬ ‫هش�تادوپنج گانه تغیی�ر خواهد ک�رد و مولفه ها‬ ‫تعدیل می شود؟‬ ‫درحال حاضر برنام��ه ای برای تغییر وجود ندارد زیرا‬ ‫برنامه ای اس��ت که از پیش به خودروسازان اعالم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مذاکراتی ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫و خودروس��ازان انجام ش��د‪ .‬خوش��بختانه بسیاری از‬ ‫خودروهایی که امروز به دس��ت مصرف کننده می رسد‬ ‫دارای شرایط مناسب استانداردی براساس مولفه های‬ ‫هش��تادوپنج گانه اس��ت‪ .‬امیدواریم باقی خودروها نیز‬ ‫بتوانند خود را به این سطح از کیفیت برسانند‪.‬‬ ‫€ €رون�د کار س�ازمان برای نظ�ارت بر عملکرد‬ ‫خودروسازان چگونه است؟‬ ‫ب��رای کس��ب اس��تانداردهای الزم‪ ،‬س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد وقتی تاریخی برای گذراندن استانداردهای‬ ‫اجب��اری اعالم می کن��د از همان تاریخ بررس��ی ها را‬ ‫اغاز و تغیی��رات را دنبال می کند‪ .‬در صورت گذراندن‬ ‫اس��تانداردها مجوز ادامه فعالیت داده می شود‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت تولید متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫در چند ماه گذش��ته ‪ ۸‬مدل خودرو که نتوانس��تند‬ ‫مصرف س��وخت خود را براساس اس��تانداردها از اغاز‬ ‫تیر ‪ ۹۷‬پی��اده کنند و نیز ‪ ۳‬مدل که اس��تانداردهای‬ ‫شصت ودوگانه را نداشتند متوقف شدند‪.‬‬ ‫بنابراین انتظار داریم از س��ال اینده خودروهایی که‬ ‫در بازار عرضه می ش��وند به لحاظ کیفیت متفاوت و از‬ ‫مطلوبیت بیشتری برخوردار باشند‪.‬‬ ‫€ €امروز دغدغه هایی درباره خودروهای چینی‬ ‫وج�ود دارد‪ .‬برنام�ه س�ازمان مل�ی اس�تاندارد‬ ‫ب�رای خودروهای چینی تولی�د داخل و وارداتی‬ ‫چیست؟‬ ‫ای��ن نگرانی نس��بت به واردات کااله��ای چینی در‬ ‫سازمان نیز وجود داشت‪ .‬جلسه هایی با همتایان چینی‬ ‫تکرار مکرر سیاست های مشابه ارزی و‬ ‫ناکارامدی ان‬ ‫پیش از خرید شمع خودرو این گزارش را بخوانید‬ ‫یکی از مهم ترین بخش های خودرو پیشرانه ان است که در‬ ‫ان قطعه ای به نام ش��مع وجود دارد و باید در زمان مناس��ب‬ ‫تعویض ش��ود‪ .‬باتوجه به گستردگی انواع شمع ها ممکن است‬ ‫انتخاب ان برای خریداران س��خت باش��د اما در این نوش��تار‬ ‫قصد داریم به معرفی انواع ش��مع ها بپردازیم تا بتوانید انتخاب‬ ‫اس��وده تری داشته باشید‪ .‬به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬باتوجه به‬ ‫اینکه پیش��رانه از مهم ترین بخش های خودرو به شمار می رود‬ ‫باید به ان اهمیت بیش��تری داد اما در این زمینه بس��یاری از‬ ‫افراد تنها در س��رویس های دوره ای به تعویض روغن یا نهایت‬ ‫تعویض فیلترهای مختلف بسنده می کنند‪ .‬یکی از قطعات مهم‬ ‫در پیشرانه خودرو شمع است که باید توجه ویژه ای به ان شود‬ ‫زیرا در عملکرد پیشرانه و مصرف سوخت تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شمع و وظایف ان چیست؟‬ ‫مبنای کارکرد پیش��رانه خودرو‪ ،‬حرکت پیس��تون ها است‬ ‫و در پیش��رانه های احتراق داخلی این شمع است که وظیفه‬ ‫ایجاد جرقه را برعهده دارد‪ .‬شمع با جرقه زدن باعث سوختن‬ ‫ترکیب بنزین و هوا در س��یلندر می ش��ود‪ ،‬در نتیجه نیرو به‬ ‫پیس��تون ها منتق��ل ش��ده و در نهایت پیس��تون ها جابه جا‬ ‫می ش��وند‪ .‬اگر ش��مع وظیفه خ��ود را به خوب��ی انجام ندهد‬ ‫حرکت پیس��تون ها ناقص بوده‪ ،‬در نتیجه بازده پیش��رانه به‬ ‫مق��دار قابل مالحظه ای کاهش می یابد‪.‬ش��مع ها دارای انواع‬ ‫گوناگونی هس��تند که به چندین دس��ته تقسیم می شوند و‬ ‫باید با توجه ب��ه اطالعات دفترچه راهنم��ای خودرو انها را‬ ‫انتخاب کرد‪ .‬در ادامه به معرفی انواع شمع ها می پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کد حرارتی‬ ‫رنج حرارتی یا کد حرارتی در حقیقت میزان حرارت ایجاد‬ ‫ش��ده به وس��یله ش��مع در اخرین مرحله عملکرد ان است‪.‬‬ ‫این دما به حدی باید پایین باش��د که مان��ع از ایجاد جرقه‬ ‫زودرس ش��ود و باید به حدی باال باش��د که از ایجاد رسوب‬ ‫در ن��وک الکترود جلوگیری کند‪ .‬رنج حرارتی نش��ان دهنده‬ ‫عملکرد مطلوب ش��مع در یک بازه دمایی مش��خص اس��ت‬ ‫و به ط��ور معم��ول ان را به ش��کل عددی روی بدنه ش��مع‬ ‫درج می کنند‪ .‬انتخاب ش��مع با رنج حرارتی مناس��ب برای‬ ‫پیش��رانه از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار است و اگر این‬ ‫دما درس��ت نباشد خس��ارت جدی به پیشرانه وارد می شود‪.‬‬ ‫به طور معمول بازه دمایی مطلوب برای ش��مع بین ‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰۰‬درجه سانتی گراد است‪ .‬اگر دما از حد مجاز کمتر باشد‬ ‫خام س��وزی و اگر بیشتر باش��د باعث سوختن پیش از موعد‬ ‫سوخت در سیلندر و همچنین ایجاد گرمای بیش از حد در‬ ‫پیشرانه می شود‪ .‬به طور کلی شمع ها از لحاظ کد حرارتی به‬ ‫ش��مع های سرد و گرم تبدیل می شوند و انتخاب انها را باید‬ ‫براساس دفترچه راهنمای خودرو انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹نوع الکترود‬ ‫ش��مع ها از لحاظ کیفیت س��اخت‪ ،‬طراحی و نوع الکترود‬ ‫ب��ه کار رفته در انها به ‪ ۳‬دس��ته اصلی نی��کل‪ ،‬پالتینیوم و‬ ‫ایریدیوم تقس��یم می ش��وند‪ .‬بیش��تر ش��مع های موجود در‬ ‫بازار از جنس نیکل هس��تند و طول عمر کمتری نس��بت به‬ ‫س��ایر ش��مع ها دارند زیرا مقاومت حرارتی انها کمتر است‪.‬‬ ‫ش��مع های پالتینیوم از مقاومت حرارتی باالتری نس��بت به‬ ‫نیکل برخوردارند و طول عمر انها نیز بیش��تر است‪ .‬از موارد‬ ‫مهم درباره این نوع ش��مع ها می توان به سوزنی شکل بودن‬ ‫نوک الکترود اش��اره کرد که باع��ث افزایش دقت جرقه زنی‬ ‫می ش��ود‪ .‬ش��مع های ایریدیوم را می توان بهترین نوع شمع‬ ‫از لحاظ طول عمر و دقت دانس��ت زی��را مانند پالتینیوم از‬ ‫الکترود سوزنی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان مناسب برای تعویض‬ ‫به طور معمول تعویض ش��مع را باید بر اس��اس زمانی که‬ ‫داش��تیم و تفاهمنامه های��ی به امضا رس��ید‪ .‬در حال‬ ‫ حاضر همکاری دو کش��ور در زمینه استانداردس��ازی‬ ‫کاالها ادامه دارد‪ .‬صنعت خودرو چین امروز پیش��رفت‬ ‫زیادی کرده اس��ت‪ ،‬حتی در بعضی مدل ها در س��طح‬ ‫باالتری از نوع اروپایی و امریکایی قرار دارد‪ .‬در راستای‬ ‫استانداردهای موردنظر‪ ،‬سازمان برخی مدل های جدید‬ ‫خودروهای چینی که در کشور تولید یا وارد می شوند‬ ‫را مورد بررس��ی قرار داد‪ .‬بعضی از خودروها توانستند‬ ‫تمام ایتم های هشتادوپنج گانه استانداردهای اجباری‬ ‫ایران را بگذرانند‪ .‬ش��اید جالب باش��د بدانید دو مدل‬ ‫خودرو مشابه چینی و کره ای مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫و با نظارتی که کارشناس��ان سازمان استاندارد نسبت‬ ‫ب��ه ازمون این خودرو در چین و کره داش��تند خودرو‬ ‫چینی توانس��ت اس��تانداردها را بگذراند اما برای مدل‬ ‫کره ای درخواست زمان بیشتری شد‪ .‬تمام خودروهای‬ ‫تولیدی و وارداتی باید بتوانند اس��تانداردهای اجباری‬ ‫ای��ران را پ��اس کنند و تفاوتی نمی کن��د خودرو برای‬ ‫چه کشوری باش��د‪ .‬هم اکنون یکی از خالهای صنعت‬ ‫خودرو در کشور فراهم نبودن زیرساخت ها برای ازمون‬ ‫خودروها اس��ت‪ .‬خودروساز نمی تواند تمام ازمون های‬ ‫مورد نیاز خودرو را در کشور انجام دهد‪ .‬المان‪ ،‬اسپانیا‬ ‫و ترکیه ‪ ۳‬کش��وری هس��تند که به طور عموم تست‬ ‫خودروه��ای داخل��ی در مراکز انها انجام می ش��ود اما‬ ‫سازمان به دنبال ازمون جاده ای در کشور است‪.‬‬ ‫€ €ایا س�ازمان ملی اس�تاندارد برنامه ای برای‬ ‫روند استانداردسازی موتورسیکلت ها دارد؟‬ ‫در زمینه صنعت موتورس��یکلت موارد اس��تانداردی‬ ‫جدید به مولفه های پیشین اضافه شده و از ‪ ۱۷‬به ‪۲۵‬‬ ‫مورد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این صنعت از س��ال ‪ ۹۶‬شروع به نوسازی خود کرد‪،‬‬ ‫به طوری ک��ه تولی��د موتورس��یکلت های کاربراتوری‬ ‫متوقف ش��د و انژکتوری و برقی ها جایگزین ان شدند‪.‬‬ ‫در ادام��ه این تحوالت‪ ،‬براس��اس هماهنگی س��ازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط زیس��ت و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت تولی��د تعدادی موتورس��یکلت (‪ ۴۲‬مدل) که‬ ‫استانداردهای الزم را نداشتند‪ ،‬متوقف شد‪.‬‬ ‫در دفترچه راهنمای خودرو نوش��ته ش��ده انجام داد اما اگر‬ ‫وس��واس خاصی در زمین��ه مراقب��ت از خودروی تان دارید‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود هر ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر اق��دام به تعویض‬ ‫شمع ها کنید‪ .‬اگر از شمع های ایریدیوم یا پالتینیوم استفاده‬ ‫می کنی��د زمان تعوی��ض می تواند تا ‪ ۴۰‬ه��زار کیلومتر نیز‬ ‫افزایش یابد زیرا عمر این نوع شمع ها باالتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ بازار‬ ‫قیمت هر عدد ش��مع برای خودرویی مانن��د پژو ‪ ۲۰۶‬از‬ ‫حدود ‪ ۱۱‬هزار تومان ش��روع می شود و در گران ترین حالت‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬هزار تومان می رس��د‪ .‬شمع پراید از ‪ ۱۳‬هزار تومان‬ ‫ش��روع می ش��ود و این نرخ تا ‪ ۱۴۵‬هزار توم��ان نیز در بازار‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬برای خ��ودرو تندر ‪ ۹۰‬نیز نرخ ش��مع از ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪ ۱۴۵‬ه��زار تومان خواهد بود‪ .‬به طور کلی می توان گفت نرخ‬ ‫ش��مع باتوجه به شرکت س��ازنده ان و موارد دیگری که در‬ ‫دسته بندی ها به ان اشاره کردیم متغیر است‪ .‬شمع هایی که‬ ‫ن��رخ کمتری دارند به طور عموم بای��د در فواصل کوتاه تری‬ ‫(حدود ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر) تعویض ش��وند و هر چه نرخ باالتر‬ ‫می رود به طور معمول کیفیت شمع بهتر خواهد بود و مدت‬ ‫زمان بیشتری می تواند کارایی داشته باشد‪.‬‬ ‫سیاست های ارزی چند ماه اخیر‪،‬‬ ‫تکرار مکرر سیاس��ت های مشابه ای‬ ‫در گذشته بود که بارها ناکارامدی‬ ‫ان به اثبات رسید‪.‬‬ ‫فرب��د زاوه‪ ،‬کارش��ناس صنع��ت‬ ‫خ��ودرو در گفت وگو با عصرخودرو‬ ‫گفت‪ :‬هرچند درنهایت رویکردی به‬ ‫نسبت متفاوت بعد از توزیع شدید‬ ‫رانت از سوی دولت اتخاذ و با اعالم‬ ‫اس��امی دریافت کنندگان ارز‪ ،‬تالش شد شفافیتی در حوزه توزیع ایجاد شود اما واقعیت‬ ‫این است اعالم اسامی کمکی به کاهش رانت و فساد موجود نکرده و نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تفاده از نرخ های ترجیحی در چند س��ال گذشته معمول و متداول بود‬ ‫اما افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی با بازار ازاد منشا حساسیت های عمومی و در نهایت‬ ‫دولت ناگزیر به پذیرش نرخ بازار ثانویه و عقب نش��ینی از سیاس��ت اولیه ارز تک نرخی‬ ‫دس��توری ش��د؛ هرچند سیاس��ت بازار ثانویه هم تا اینجای کار باوجود پذیرش ضمنی‬ ‫مکانیس��م بازار برای تعیین نرخ‪ ،‬با دخالت های غیرمستقیم روبه رو بوده و در عمل بازار‬ ‫ارز را ‪ ۳‬نرخ��ی ک��رد و حتی دریافت کنندگان ارز بازار ثانویه نیز در نهایت از امتیاز ویژه‬ ‫برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬در این بین‪ ،‬ش��ائبه رانت خ��واری برخی از‬ ‫دریافت کنندگان ارز س��بب شد دولت نس��بت به دریافت مابه التفاوت نرخ دولتی و نرخ‬ ‫ثانوی��ه اقدام کند‪ .‬هرچند تغییر نرخ بعد از پایان معامله ازس��وی بخش خصوصی مجاز‬ ‫نیس��ت و جریمه به دنبال دارد اما دولت این حق را برای خود محفوظ نگاه داش��ته و بنا‬ ‫دارد نرخ ارز فروخته ش��ده را تغییر دهد‪ .‬رویه ای که به احتمالی با قانون انطباق نداشته‬ ‫باشد اما تا حدی به عدالت نزدیک تر است‪.‬‬ ‫زاوه ب��ا بیان اینک��ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز از دریاف��ت مابه التفاوت ارزی‬ ‫خودروهای��ی خبر داد که نرخ گذاری دولت��ی را رعایت نکنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬درعین حال‪،‬‬ ‫شرکت هایی که خودرو را با مکانیسم قیمت گذاری دولتی با مابه التفاوت زیاد به مشتریان‬ ‫واگذار کنند‪ ،‬از این تهدید معاف می ش��وند‪ .‬این رویه نظارت س��ختگیرانه بر نرخ فروش‬ ‫و نرخ دریافتی ارز س��ال ها در خودروهای تجاری به فراموش��ی سپرده شده بود و برخی‬ ‫س��ازندگان خودروهای تجاری باوجود دریاف��ت ارز مبادالتی‪ ،‬خودرو را با قیمت های به‬ ‫نسبت باال عرضه می کردند و نهادهای نظارتی هم در این باره واکنشی نشان نمی دادند‪.‬‬ ‫فش��ار افکار عمومی در حوزه خودروهای س��واری‪ ،‬در نهای��ت مجموعه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را به واکنش واداش��ت و بعد از حساس��یت شدید بعد از افشای تخلفات‬ ‫عدی��ده در ممنوعیت ثبت س��فارش‪ ،‬این وزارتخانه تالش می کند رفتار ش��فاف تری از‬ ‫خود نش��ان دهد؛ هرچند معافیت پرداخت مابه التفاوت برای شرکت هایی که مکانیسم‬ ‫قیمت گذاری را رعایت کنند‪ ،‬می تواند خود رفتاری غیرشفاف تلقی شود و درواقع ادامه‬ ‫به رسمیت شناختن تولید ثروت اتفاقی برای خریداران به جای شرکت های توزیع کننده‬ ‫و تولیدکنندگان باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با این رویه‪ ،‬همچنان دولت از درامدهای ناش��ی از فروش ارز به نرخ‬ ‫واقعی و درامد مالیاتی محروم می ماند و زنجیره تامین و توزیع‪ ،‬فش��ار سنگین هزینه ها‬ ‫ت خریداران حتی اگر مصرف کننده نهایی باش��ند‬ ‫را تحمل می کند‪ ،‬در حالی که به ثرو ‬ ‫به صورت اتفاقی و معاف از هر مالیاتی افزوده می شود‪.‬‬ ‫زاوه پیش��نهاد کرد‪ :‬بهتر است همه خریداران محصوالت قابل ردیابی که با ارز دولتی‬ ‫وارد شده اند نسبت به بازپرداخت رانت دریافتی اقدام کنند و زنجیره این موضوع محدود‬ ‫به خودرو و شرکت تامین کننده نشود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫روزامدی تجهیزات ذخیره زمانی و مالی در تولید‬ ‫امیرحس�ین ش�یروی‪ -‬مدی�رکل صنایع ماشین س�ازی و‬ ‫تجهی�زات وزارت صنع�ت‪ ،‬معدن و تج�ارت‪ :‬روزامدی صنعت‪،‬‬ ‫به مولفه های نرم افزاری و س��خت افزاری وابسته است‪ .‬نمایشگاه های‬ ‫گوناگون��ی در این زمینه برگزار می ش��ود ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت از انها اس��تقبال می کن��د‪ .‬امروز یک��ی از ضعف های صنعتی‬ ‫کش��ور به ویژه در زمینه خودروس��ازی‪ ،‬ارتقای سطح کیفی و فناوری‬ ‫ماش��ین االت و ابزار س��اخت اس��ت‪ .‬می ت��وان گفت به طور متوس��ط‬ ‫ماش��ین االت در صنایع کش��ور فرس��وده بوده و روزامد نیستند‪ .‬نیاز‬ ‫اس��ت صنعتگران داخلی با اخرین دس��تاوردهای صنعتی اشنا شوند‬ ‫و همکاری های جوینت ونچری با همتایان بین المللی داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫نمایشگاه ها بستری مناسب برای این امر مهم هستند‪ .‬صنعتگر ایرانی‬ ‫می تواند با مش��ارکت و همکاری دانش فنی م��ورد نیاز را منتقل کرده‬ ‫و درصد داخلی س��ازی خود را افزایش دهد‪ .‬نمایش��گاه ها زمینه س��از‬ ‫ارتباطات بین المللی می ش��وند‪ .‬وقتی امروز ماشین االت ساخته شده‬ ‫‪ ۱۰‬برابر س��رعت ماشین االت قدیمی فعالیت دارند به این معنی است‬ ‫که تاثیر زیادی روی هزینه ها خواهند داش��ت‪ .‬زمان یکی از مولفه های‬ ‫مهم برای کاهش قیمت های تمام ش��ده در تولید اس��ت‪ .‬این امر توان‬ ‫رقابت پذیری را افزایش داده و می توان بازار صادراتی خود را وس��یع تر‬ ‫ک��رد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این موضوع اگاه اس��ت‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬از نمایشگاه های بین المللی که با حضور شرکت های خارجی برگزار‬ ‫می ش��ود اس��تقبال و حمایت می کند‪ ،‬تبلیغات می ش��ود و سازندگان‬ ‫داخل��ی ترغی��ب به همکاری می ش��وند‪ .‬اس��تفاده از ماش��ین االت و‬ ‫تجهی��زات فناوری هزینه تولید را تا ‪ ۴۰‬درصد کاهش می دهد که رقم‬ ‫قابل توجهی در مقایسه با واردات محصوالت به شکل ‪ CBU‬است‪ .‬یکی‬ ‫از مشکالت موجود صنعت ماشین االت و ابزار هزینه باالی انها است‪ .‬در‬ ‫این صنعت اگر بتوانیم قیمت ها را تا حدود ‪ ۴۰‬درصد هم کاهش دهیم‬ ‫کمک بزرگی به چرخه تولید کرده ایم‪.‬‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قطعه سازان در نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫فاتحه تولید خوانده شد‬ ‫ای��ن روزها اوضاع صنعت خودرو کش��ور مناس��ب نیس��ت‪ .‬دپوی‬ ‫قطع��ات مورد نیاز در گمرکات کش��ور و درخواس��ت مابه التفاوت ارز‬ ‫دولتی(‪۴۲۰۰‬تومان) با ارز ازاد(بین ‪ ۹‬تا ‪۱۱‬هزار تومان) که کاال با ان‬ ‫خریداری شده‪ ،‬سبب شد تعدادی خودرو ناقص‪ ،‬تولید شود و در کف‬ ‫کارخانه ها باقی بماند و قابل عرضه به بازار نباشد‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که تحریم ها ازسوی چند کشور علیه ایران اغاز شده‪،‬‬ ‫بنا بر گفته بس��یاری از صنعتگران ای��ن حوزه‪ ،‬خودتحریمی ها از اغاز‬ ‫س��ال راه نفس تولید را تنگ کرده اس��ت‪ .‬با روندی که بانک مرکزی و‬ ‫گمرکات در پیش گرفته اند برخی قطعه س��ازان اعالم کرده اند عطای‬ ‫قطعات خریداری شده را به لقایش می بخشند‪.‬‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی در راستای رفع‬ ‫چالش ها و گره های موجود نشس��تی با اهالی رس��انه برگزار کرد و به‬ ‫واکاوی مشکالت این صنعت تا یک ماه اینده‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫‹ ‹راه تولید مسدود شد‬ ‫دراغازنشست‪،‬شاپورسامعی‪،‬نایب رییسانجمنسازندگانقطعات‬ ‫و مجموعه های خودرویی با اش��اره به روزهای دش��وار قطعه س��ازان‬ ‫به دنبال وضع قوانین جدید‪ ،‬گفت‪ :‬بس��یاری از این مصوبه های جدید‬ ‫ضدتولید بوده و اجازه اس��تمرار به فعالیت ه��ا نمی دهند‪ .‬حدود یک‬ ‫هفته اس��ت که ایین نامه های جدید مانع ترخیص کاالهای وارد شده‬ ‫به گمرکات ش��ده است‪ .‬این نوع برخوردها و انچه از اغاز سال با تغییر‬ ‫قوانین و مصوبه ها در صنعت کشور رخ داد سبب شد تا صنعتگر نتواند‬ ‫تولید مس��تمر داشته باشد‪ .‬تیراژ تولید خودروسازان در ‪۵‬ماه نخست‬ ‫سال نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته ‪۵۰‬درصد افت داشت و این‬ ‫در ادامه چالش عرضه را به وجود اورد‪.‬‬ ‫وی در این باره ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ‪۳‬ش��رکت هلدینگ تولیدی‬ ‫ش��یفت های کاری خود را کاهش داده ان��د به طوری که فقط ‪۳‬روز در‬ ‫هفت��ه فعالیت دارند‪ .‬پس از مطرح ش��دن تحریم علیه کش��ور‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی نتوانس��ت نرخ دالر را کنت��رل و ارز مورد نیاز صنعت را تامین‬ ‫کن��د‪ .‬اینه��ا در حالی بود که دولت قصد داش��ت ارز مورد نیاز را با نرخ‬ ‫دولتی در اختیار صنعتگر قرار دهد‪.‬‬ ‫ی با‬ ‫نایب رییس انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودروی ‬ ‫بی��ان اینکه با این وج��ود‪ ،‬صنعتگر فعالیت خود را ادامه داد و با براورد‬ ‫ش��رایط کنونی‪ ،‬تالش قطعه س��از تامین مواد اولیه مورد نیاز تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬ادامه مسیر تولید با مشکالت کمتری‬ ‫روبه رو می ش��د‪ .‬ای��ن فعال صنعت قطعه گالیه ک��رد و گفت‪ :‬با وجود‬ ‫اع�لام پرداخت ارز دولتی و صرف وقت در نظام بروکراس��ی کش��ور‬ ‫در نهای��ت کمتر از یک ماه ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی به ‪۴۴۰۰‬تومان رس��ید و‬ ‫گشایش اعتبار انجام شد‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از خرید مواد اولیه و قطعات‬ ‫منفصل��ه مورد نیاز امروز قوانی��ن و مصوبه های جدید اجازه ترخیص‬ ‫کاالها را نمی دهند زیرا از صنعتگر درخواس��ت شده مابه التفاوت نرخ‬ ‫ارز دریافت شده با نرخ ازاد امروزش را بپردازد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی افزود‪ :‬اگر در همان زمان صنعتگر محصوالت خود را با ارز‬ ‫ازاد وارد می کرد هزینه کمتری برای او داش��ت زیرا نرخ دالر در بازار‬ ‫ازاد ‪۵‬هزار تومان بود و امروز حدود ‪ 9‬تا ‪ ۱۱‬هزار تومان(شناور) است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬در کن��ار این موضوع باید اضافه‬ ‫کنم برخی محصوالت از زمان حرکت از مبدا تا رس��یدن به گمرکات‬ ‫کشور به ‪۵‬ماه زمان نیاز دارند‪ .‬اگر روند ترخیص محصوالت بر مبنای‬ ‫ارز ازاد و به روز باش��د‪ ،‬مشخص نیست ‪۵‬ماه اینده دالر چه قیمتی در‬ ‫بازار داش��ته باش��د(واردات از چین ‪۴۵‬روز زمان می برد اما این زمان‬ ‫ب��رای محصوالتی که از ژاپن و س��نگاپور وارد می ش��ود حدود ‪ ۵‬ماه‬ ‫خواه��د بود)‪ .‬س��امعی درباره گره هایی که روز ب��ه روز در این صنعت‬ ‫محکم تر می شود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به وضعیت واحدهای تولید و کمبود‬ ‫نقدینگی که از سال ها قبل ازسوی صنعتگران اعالم شده‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫منابع مالی کافی برای پرداخت مابه التفاوت و ترخیص محصوالت در‬ ‫اختی��ار ندارند و عطای ان را به لقایش می بخش��ند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ا وجود تالش های��ی که صنعتگر برای ادامه حی��ات خود می کند از‬ ‫سازمانی به سازمان دیگر پاس داده می شود و در نهایت اعالم می شود‬ ‫ایین نامه جدید هنوز برای نهاد مربوط ابالغ نش��ده اس��ت‪ .‬این فعال‬ ‫صنعت قطعه تاکید کرد‪ :‬اگر شرایط موجود را در بهترین حالت تصور‬ ‫کنی��م‪ ،‬براورد می ش��ود با ترخیص محصوالت دپو ش��ده با ارز ‪۹‬هزار‬ ‫تومانی‪ ،‬باید نقدینگی واحدهای صنعتی ‪ ۲‬برابر ش��ود‪ .‬در این صورت‬ ‫صنعتگران می توانند فعالیت خود را ادامه دهند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫خودروسازان توانایی پرداخت مطالبات قطعه سازان را ندارند و بانک ها‬ ‫نمی توانند تس��هیالت ارزان قیمت در اختیار انه��ا قرار دهند‪ .‬به طور‬ ‫قطع تولید با س��ود ‪ ۲۵‬درصد نمی تواند صرفه اقتصادی در ش��رایطی‬ ‫ن با زیان در حال تولید هستند‪ ،‬داشته باشد‪.‬‬ ‫که هم اکنون قطعه سازا ‬ ‫‹ ‹برخوردهای نادرست‬ ‫نایب رییس انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی‬ ‫با اشاره به اس��یب پذیری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط گفت‪:‬‬ ‫ش��اید با ش��رایط موجود واحدهای ب��زرگ تاحدودی ب��ا مدیریت و‬ ‫رییس اتاق ایران با ارسال نامه های جداگانه به معاون اول و معاون‬ ‫اقتصادی رییس جمهوری‪ ،‬خواستار مستثنا شدن پرداخت مابه التفاوت‬ ‫نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه از واردات مواد اولیه تولید شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬غالمحس��ین شافعی‪ ،‬رییس اتاق ایران با ارسال‬ ‫نامه های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رییس جمهوری‪،‬‬ ‫ضمن تش��ریح پیامدهای بن��د‪ ۵‬تصویب نام��ه هیات وزیران مبنی‬ ‫دریافت مابه التفاوت قیمت ارز از کاالهای ثبت س��فارش شده با ارز‬ ‫دولتی‪ ،‬درخواس��ت کرد کاالهای مواد اولی��ه تولیدی و واحدهای‬ ‫تجاری دارای ق��رارداد معتبر با واحدهای تولی��دی از این مصوبه‬ ‫مستثنا شوند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راستای ساماندهی بازار‬ ‫ارز و مس��ائل مربوط به ان‪ ،‬پیش��نهادهایی را برای تصمیم گیری‬ ‫ت وزی��ران ارائه ک��رد ک��ه در نشس��ت ‪ ۱۳۹۷/۵/۱۴‬به‬ ‫ب��ه هی��ا ‬ ‫تصویب رس��ید‪ .‬براس��اس بند‪ ۵‬این تصویب نامه‪ ،‬سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای تمامی کاالهایی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫رفتیم‪ .‬این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی اظهار کرد‪ :‬بارها اعالم کردیم باید از ش��هریور منتظر موج‬ ‫بی��کاری ‪۴۵۰‬هزار نیروی انس��انی فعال در صنعت قطعه باش��یم‪ .‬در‬ ‫مذاکرات و نامه نگاری های انجام ش��ده با نهادها و سازمان های مرتبط‬ ‫اعالم شد از شهریور توانایی تامین کاال برای خودروسازان نداریم زیرا‬ ‫نقدینگی وجود ندارد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی گفت‪ :‬به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬تیراژ تولید خودرو تا ‪۸۰‬درص��د کاهش خواهد یافت‪ .‬با‬ ‫نهاده��ای مختلف اعم از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‪ ،‬گمرک‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و وزارت اطالعات مذاکره شد و تمام اطالعات‬ ‫در اختیار انها قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی به برخی رفتارهای داخلی و پیچیده ش��دن مش��کالت اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تمام خریدهای خارجی متوقف ش��ده زیرا بانک ال س��ی‬ ‫را باز نمی کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬نمی توان تمام این چالش ها را با تحریم های خارجی مرتبط‬ ‫دانس��ت زیرا پیش تر هم این تحریم ها وجود داشت و حتی سخت تر از‬ ‫تحریم های فعل��ی بود‪ .‬در تحریم های قبلی اتحادیه اروپا نیز با امریکا‬ ‫همراه بود در حالی امروز این اتحادیه به نوعی مخالف تحریم ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹باالدستی با پایین دستی همراهی ندارد‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی در‬ ‫ادام��ه با بیان اینکه پتروش��یمی محصوالت خ��ود را در هرات و عراق‬ ‫به صورت ریالی می فروش��د‪ ،‬افزود‪ :‬تامین مواد اولیه دش��وار ش��ده و‬ ‫فروشی در داخل وجود ندارد‪ .‬تمام این اتفاق ها چالش سوم را به وجود‬ ‫اورده و درصد نقدینگی در واحدهای صنعتی اعم از خودروس��ازی و‬ ‫قطعه س��ازی را به صفر رسانده اس��ت‪ .‬این حالت خوشبینانه موضوع‬ ‫است زیرا در واقع باید گفت روند نقدینگی در این واحدها منفی است‪.‬‬ ‫دلیل این امر هم بدهی زیاد این صنعتگران به بانک ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹ راهکار پیشنهادی انجمن‬ ‫نشست ویژه وزیر اقتصاد با قطعه سازان‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی اینستاگرامی‪ ،‬نتایج نشست با قطعه سازان خودرویی‬ ‫را تش��ریح کرد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬مسعود کرباسیان در این یادداشت عنوان کرد‪ :‬شرایط اقتصادی‬ ‫کش��ور ایجاب می کند که همدالنه از تولید اش��تغال افرین حمایت کنیم‪ .‬نشست کاری با صنایع‬ ‫قطع��ه و خودرو داش��تم‪ .‬قطعه س��ازان ‪۵۵۰‬هزار نفر و خودروس��ازان ‪۱۵۰‬هزار نفر اش��تغالزایی‬ ‫داش��ته اند‪ .‬موضوع های ارزی پیش امده به این صنایع هم اس��یب هایی وارد کرده که هم از نظر‬ ‫حمایت از تولید و هم از حیث توجه به وضعیت مصرف کننده‪ ،‬باید به ان رسیدگی شود‪ .‬نشست‬ ‫ب��ا حضور وزیران دیگر ادامه دارد‪ .‬واقعیت این اس��ت ک��ه درحال حاضر توجه به تولید و وضعیت‬ ‫تعدی��ل نیرو بتوانند به فعالیت های خ��ود ادامه دهند اما به طور حتم‬ ‫ش��رکت های کوچ��ک از عرصه تولی��د حذف خواهند ش��د‪ .‬عالوه بر‬ ‫اینها‪ ،‬خودروس��ازان محصوالت خود را تا سال‪ ۹۸‬با ارز ‪۴۲۰۰‬تومان‬ ‫پیش فروش کرده اند و حاضر نیستند تفاوت نرخ را پرداخت کنند زیرا‬ ‫پراید ‪۳۰‬میلیون تومانی با محاسبه خوشبینانه ارز ‪9‬هزار تومانی بین‬ ‫‪۴۷‬تا ‪۵۰‬میلیون تومان می شود‪.‬‬ ‫س��امعی با بیان اینکه مش��کالت ارزی در گذشته نیز وجود داشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نوس��ان های نرخ ارز همیش��ه وجود داش��ته اما تا امروز سابقه‬ ‫نداش��ته این گونه برخورد ش��ود که پس از پرداخت ارز دولتی هنگام‬ ‫ترخیص مابه التفاوت نرخ را با ارز ازاد موجود درخواست کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت قطع��ه همچنی��ن اف��زود‪ :‬حتی بس��یاری از‬ ‫تامین کنندگان قطعات محصوالت خود را با ارز دولتی به خودروسازان‬ ‫می دهند در حالی که خود محصوالت مورد نیازشان را با ارز ازاد تهیه‬ ‫کرده اند‪ .‬در این شرایط چگونه باید قطعه ساز نقدینگی مورد نیاز خود‬ ‫را تامی��ن کن��د؟ وی گفت‪ :‬این گونه رفتار به لحاظ ش��رعی نمی تواند‬ ‫درست باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار چیست؟‬ ‫نایب رییس انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی با‬ ‫اش��اره به هوشمندی در اعمال تحریم های جدید‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه امریکا‬ ‫صنعت خودرو را نسبت به انرژی در اولویت های تحریمی خود قرار داد‬ ‫به این دلیل است که می دانست می تواند بیشترین اسیب را به اقتصاد‬ ‫کشور بزند زیرا صنعت خودرو اشتغالزایی باالیی دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره راهکار پیش��نهادی ب��رای برون رفت از ش��رایط امروز‬ ‫صنعت خودرو کش��ور گف��ت‪ :‬تنها راه چاره ترخی��ص قطعات و مواد‬ ‫اولیه دپوش��ده در گمرکات با همان ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی است‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫صنعتگر مختار اس��ت با ارز ‪۸‬تا ‪۱۱‬هزار تومانی محصولی را وارد کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬با ‪۲‬برابر ش��دن نرخ مواد اولی��ه و نرخ دالر باید خودرو به‬ ‫همان نسبت افزایش نرخ داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم هایی که قاچاق را دامن می زند‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬محمد ش��هپری از دیگ��ر اعضای هیات مدی��ره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرویی گفت‪ :‬ش��رایط امروز‬ ‫معادله پیچیده چند مجهولی بوده که مش��کالت را الیه الیه و رفع ان‬ ‫را بسیار دشوار کرده است‪.‬‬ ‫بنگاه ها یک رس��الت ملی است‪ .‬از گمرکات خواس��ته ام که بیشترین همکاری را با صنایع داشته‬ ‫باشند و اجازه ندهند به دالیل گوناگون خط تولید کارخانه ها معطل مواد اولیه بماند‪ .‬سازمان امور‬ ‫مالیاتی هم رویکردش حمایت از تولید و تامین منابع از محل فرار مالیاتی و شناس��ایی مودیان‬ ‫جدید اس��ت‪ .‬در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچ س��ازمانی نباید خود را جدا از تولید بداند‪.‬‬ ‫پیش از این هم اداره های اس��تانی را مکلف کرده بودم که بدون مشورت با بخش خصوصی هیچ‬ ‫تصمیمی را اجرایی نکنند‪ .‬هر گام اش��تباه می تواند یک سنگ در برابر تسهیل فضای کسب وکار‬ ‫باشد‪ .‬همه کمک کنیم که چرخ صنعت به حرکت دراید‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬نوس��ان های ارزی اسیب زیادی به واحدهای صنعتی زده‬ ‫زی��را روند تولید و عرضه خودرو به ش��یوه پیش ف��روش بوده و امروز‬ ‫خودروها تا اواس��ط سال‪ ۹۸‬فروخته شده است‪ .‬با این وضعیت چگونه‬ ‫می توان به اینده صنعت امیدوار بود؟‬ ‫وی در ادامه به مشکالت در حوزه مواد اولیه تولید داخل اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بر عملکرد واحدهای باالدستی صنعتی نظارتی وجود ندارد زیرا‬ ‫درحال حاضر متقاضی فوالد‪ ،‬مس و‪ ...‬خریدار واقعی نبوده‪ ،‬بلکه زمینه‬ ‫ت به طوری که فوالد خریداری شده به عنوان‬ ‫قاچاق را افزایش داده اس ‬ ‫فوالد کارکرده به ضایعات تبدیل ش��ده و به کش��ورهای دیگر قاچاق‬ ‫می شود‪ .‬نتیجه این عملکرد افت تولید در داخل است‪ .‬او افزود‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط که دالل ها به قاچاق م��واد اولیه مورد نیاز صنعت می پردازند‬ ‫تولیدکنن��ده واقعی باید باقیمت چند برابری این محصوالت را از بازار‬ ‫ازاد تهی��ه کند‪ .‬این فعال صنعت قطعه درباره ازادس��ازی نرخ خودرو‬ ‫نیز گفت‪ :‬پرسش این است که حتی اگر بپذیریم نرخ خودرو ازاد شود‬ ‫ای��ا مردم قدرت خرید دارند؟ امروز صنعتگ��ر با ضرر در حال فعالیت‬ ‫اس��ت و نقدینگی ندارد‪ .‬چگونه می تواند روزامد ش��ود و در بازار برای‬ ‫ماندن رقابت کند؟‬ ‫ای��ن عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی اظهار کرد‪ :‬معتقدم تنها صنعت خودرو کش��ور حیات دارد‬ ‫و امروز با خودتحریمی های پیش ام��ده پیش از تحریم های خارجی‬ ‫زمینه توقف این صنعت را فراهم می کنیم‪.‬‬ ‫ش��هپری به موج بیکاری اینده این صنعت پرداخت و گفت‪ :‬نگرانی‬ ‫کشور باید بیکاری ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬هزار نیروی انسانی باشد که اینده این‬ ‫صنع��ت را رقم می زند‪ .‬فراموش نکنیم بی��کاری بزهکاری اجتماعی‪،‬‬ ‫مش��کالت اقتصادی‪ ،‬مس��ائل اجتماعی و فرهنگی را به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی خودروسازان هم انحصاری است‬ ‫مرتضی مرتضوی‪ ،‬رییس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی س��خنران بعدی این نشست بود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫نوک پیکان حمله دش��من‪ ،‬صنعت خودرو و قطعه کشور است زیرا با‬ ‫تمام مش��کالت داخلی و خارجی توانسته به فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان روند خصوصی س��ازی صنعت خودرو گف��ت‪ :‬اگر فراتر از‬ ‫مش��کالت روزمره بخواهیم به مس��ائل این صنع��ت بپردازیم جریان‬ ‫انحص��اری برای واگذاری به بخش خصوصی در خودروس��ازی ایجاد‬ ‫ش��ده است‪ .‬براس��اس اصل‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‪ ،‬باید صنایع دولتی به‬ ‫بخ��ش خصوصی واگذار ش��وند‪ .‬در زمینه صنعت خ��ودرو با توجه به‬ ‫قوانینی که شورای رقابت دارد‪ ،‬مشکالتی را برای اینده صنعت قطعه‬ ‫رقم می زند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ح��دود ‪۶۰۰‬واحد صنعتی قطعه س��ازی در کل‬ ‫کش��ور فعالیت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر برای خصوصی سازی صنعت خودرو‬ ‫انحصاری عمل شود‪ ،‬به طور قطع صنعت قطعه اسیب می بیند‪.‬‬ ‫رییس انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرویی خبر‬ ‫داد‪ :‬قرار اس��ت کنسرس��یومی در صنعت قطعه تشکیل شود که تمام‬ ‫قطعه سازان در ان مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫این مسئله بسیار مهم است و دامنه فعالیت ها را گسترش می دهد و‬ ‫ادامه حیات را تضمین می کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬باید خصوصی سازی صنعت‬ ‫خودرو براس��اس اصل‪ ۴۴‬این کنسرسیوم حضوری فعال و تاثیرگذار‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬این فعال صنع��ت قطعه ضمن گالی��ه از روند تولید و‬ ‫داخلی سازی خودروس��ازان خصوصی گفت‪ :‬تا کنون کدام یک از این‬ ‫ش��رکت های خصوصی از قطعه س��ازان داخلی قطعه تهیه کرده اند؟‬ ‫دس��تاورد انها برای صنعت قطعه چه بوده است؟ انها در فعالیت خود‬ ‫به نوعی در حال دور زدن قانون هس��تند و با عنوان کردن اینکه مدل‬ ‫جدید است نخست قطعات را به شکل کامل وارد کرده و پس از مدتی‬ ‫با تغییر مدل این روند را ادامه می دهند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اجازه داخلی س��ازی‬ ‫به صنعت قطعه نمی دهند‪.‬‬ ‫مرتضوی در پایان تاکید کرد‪ :‬در نتیجه‪ ،‬س��هام خودروس��ازان باید‬ ‫تحت کنسرسیوم قطعه سازان واگذار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودتحریمی‪ ،‬پیشوازی از تحریم ها‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬مازی��ار بیگل��و‪ ،‬دبی��ر انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی با تاکید بر این موض��وع که انجمن با اینکه‬ ‫س��هامدار خودروساز کیست کاری ندارد اما سهامداران حق عضویت‬ ‫در هیات مدیره ان را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم ها فقط چند روزی است که‬ ‫اعمال ش��ده اما بحران واقعی از ‪۲۰‬فروردین با خودتحریمی اغاز شد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬امکان خرید نقدی را از صنعتگر گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نهادهای داخلی همسو با تحریم های امریکا عمل کردند ‬ ‫ب��ه طوری که می توانی�� م بگوییم پیش از تحریم خود به پیش��واز ان‬ ‫جزئیات نامه نگاری شافعی با دو عضو کابینه‬ ‫ک��ه تا زمان اب�لاغ این تصویب نامه‪ ،‬ارز انها ب ه ش��کل بانکی یا در‬ ‫س��امانه نیما(گروه های کاالیی اول و دوم) تامین ش��ده و ترخیص‬ ‫انها انجام نش��ده(به جز کاالهای موضوع بند(‪ )۱‬این تصویب نامه)‪،‬‬ ‫ضمن دریافت مابه التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در‬ ‫بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت س��ایر ضوابط نسبت به صدور‬ ‫مجوز ترخیص اقدام کند‪.‬‬ ‫متن کامل نامه رییس اتاق ایران به اسحاق جهانگیری و محمد‬ ‫نهاوندیان به این شرح است‪:‬‬ ‫با سالم‬ ‫«احترام��ا در ارتب��اط با بن��د(‪ )۵‬تصویب نامه ش��ماره ‪/۶۳۷۹۳‬‬ ‫ت‪۵۵۶۳۳‬ه��ـ مورخ ‪ ۱۳۹۷/۵/۱۶‬هیات محت��رم وزیران که مقرر‬ ‫داشته است‪« :‬س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫مکلف است برای تمامی کاالهایی که تا زمان ابالغ این تصویب نامه‪،‬‬ ‫ارز انها به صورت بانکی یا در س��امانه نیما(گروه کاالیی اول و دوم)‬ ‫تامین شده و ترخیص انها انجام نشده (به جز کاالهای موضوع بند‬ ‫(‪ )۱‬ای��ن تصویب نامه) ضمن دریافت مابه التف��اوت «نرخ ارز زمان‬ ‫پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت س��ایر‬ ‫ضوابط نس��بت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند»‪ ،‬مراتب زیر را‬ ‫به استحضار می رساند‪:‬‬ ‫‪-۱‬واحده��ای تولیدی و نیز بخ��ش تجاری ک��ه دارای قرارداد‬ ‫معتبر با واحدهای تولیدی هس��تند‪ ،‬براس��اس سیاست مصوب و‬ ‫اعالمی دولت محترم مبنی ب��ر تخصیص ارز مورد نیاز بخش های‬ ‫تولیدی و تجاری موصوف با قیمت ‪۴۲۰۰۰‬ریال برای واردات مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬کاالهای واس��طه ای و ماشین االت و تجهیزات خطوط تولید‬ ‫مبادرت به انعقاد قرارداد‪ ،‬انجام ثبت سفارش‪ ،‬خرید کاالهای مورد‬ ‫نظر‪ ،‬حمل و واردات کاالها به کش��ور کرده ان��د‪ .‬فعاالن اقتصادی‬ ‫موصوف محاس��بات اقتص��ادی و هزینه‪ -‬فای��ده معاهدات خود را‬ ‫ب��ر مبنای ارز ‪۴۲۰۰۰‬ری��ال انجام داده ان��د‪ .‬مابه التفاوت «نرخ ارز‬ ‫زم��ان پرداخت» و «نرخ ارز در ب��ازار در تاریخ ترخیص»‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اینکه برخالف نص صریح ماده(‪ )۴‬قانون مدنی اس��ت که می گوید‬ ‫قوانین و مقررات نمی توانند عطف به ماسبق شوند‪ ،‬برخالف عرف‬ ‫و رویه های جاری در تجارت داخلی و بین المللی به ش��مار می روند‬ ‫و در نتیجه ش��ئون و حیثیت تجاری فعاالن اقتصادی خوش��نام و‬ ‫معتبر کش��ورمان را در سطوح ملی و بین المللی خدشه دار خواهد‬ ‫ک��رد زیرا با چند برابر ش��دن قیمت ارز و افزایش ش��دید حقوق‬ ‫ورودی‪ ،‬مالی��ات ارزش افزوده‪ ،‬عوارض گمرکی و س��ایر هزینه های‬ ‫مرب��وط‪ ،‬عالوه بر اینکه واحدهای تولی��دی از نظر فقدان نقدینگی‬ ‫دچار مشکل خواهند شد‪ ،‬فرایندهای تولیدی و تجاری واحدهای‬ ‫یادش��ده دچار اختالل می شوند و به اختالفات تجاری گسترده ای‬ ‫دامن خواهد زد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬درب��اره کاالهای��ی که پیش از تصویب و اب�لاغ مصوبه مورد‬ ‫بحث وارد و ترخیص ش��ده اند‪ ،‬اشعار می دارد‪ :‬اقالم یادشده به طور‬ ‫عم��ده بر پایه قراردادهای تجاری منعقد ش��ده بی��ن بازرگانان و‬ ‫تولیدکنندگان در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده ش��ده است‬ ‫یا اینکه ازس��وی واحدهای تولیدی راسا وارد شده و درهرحال در‬ ‫بیگل��و اظهار کرد‪ :‬صرافی ها فعال نیس��تند‪ ،‬بانک ها به لحاظ مالی‬ ‫قفل هستند‪ ،‬در نتیجه تجارت تعطیل است‪ .‬نگرانی صنعتگر امروز از‬ ‫جنسی دیگر اس��ت زیرا عملکردها برخالف موازین اقتصاد مقاومتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬با این نوع مدیریت اس��لحه ابزار تولید از دس��ت صنعتگر‬ ‫گرفته و در بازار به دالل داده ش��ده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر این روال ادامه‬ ‫پیدا کند از ش��هریور امکان تولید قطعه و در ادامه خودرو صفر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬اگر خودروسازی در کشور متوقف شود راه اندازی ان‬ ‫با مشکالت بیشتری همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫بیگل��و از ‪ ۳‬پیش��نهاد انجمن به عن��وان راهکار خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان واقعی شناس��ایی(کامال شدنی اس��ت) و ارز مورد نیاز‬ ‫انها پرداخت ش��ود‪ .‬این موضوع در کوتاه ترین زمان ممکن باید انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬این صنعت به ‪۳‬میلی��ارد دالر منابع ارزی نی��از دارد‪ .‬موضوع‬ ‫دوم ازادس��ازی قیمت ها اس��ت و چ��اره ای جز این نداری��م‪ .‬تا زمانی‬ ‫که قیمت ها دس��توری باش��د وضعیت کنونی ادام ه خواهد یافت‪ .‬نرخ‬ ‫قطع��ات ‪۱۰۰‬درصد و در زمینه خودرو ‪۷۰‬درصد نیاز به افزایش دارد‪.‬‬ ‫راهکار س��وم تزریق پول به واحدهای صنعتی اس��ت‪ .‬امروز نیاز است‬ ‫‪۱۰‬هزار میلیارد تومان از س��وی ش��ورای پول و اعتبار به قطعه سازان‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت به اطالع رییس جمهوری رسید‬ ‫در نهایت‪ ،‬اصغر خسروشاهی‪ ،‬مشاور خودرویی وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اظهار کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جریان تمامی‬ ‫اطالع��ات ارزی و خرید قطعات و مواد اولیه از س��وی قطعه س��ازان و‬ ‫خودروس��ازان قرار دارد اما موضوع این است که تنها وزارتخانه در این‬ ‫زمینه دخیل نیست‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬همچنین‪ ،‬تمام مش��کالت از س��وی وزارتخانه به شخص‬ ‫رییس جمهوری انعکاس یافته است‪ .‬به گفته خسروشاهی‪ ،‬حتی نامه‬ ‫انجمن قطعه س��ازان به هیات دولت برده شده اما ساماندهی وضعیت‬ ‫فعلی نیازمند تصمیم گیری های مجموعه هیات دولت است‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست افزایش قیمت رد شد‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره درخواس��ت افزایش‬ ‫نرخ خودرو از س��وی خودروس��ازان گفت‪ :‬درخواس��ت افزایش نرخ‬ ‫خودروها به رییس جمهوری رسیده که اعالم شد افزایش درصدهای‬ ‫درخواستی خارج از عرف است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قیمت ها باید در حاشیه‬ ‫بازار تعیین ش��ود تا خودروسازان توان فروش خودرو را داشته باشند‪ .‬‬ ‫خسروشاهی درباره پرداخت یارانه به قطعه سازان گفت‪ :‬هرگونه رانت‪،‬‬ ‫فساد ایجاد می کند و نباید هیچ رانتی در این زمینه داده شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته او‪ ،‬گرچه مش��کالت فعل��ی برای قطعه س��ازان وضعیت‬ ‫دشواری را به وجود اورده و افزایش نرخ ارز پیامدهایی به دنبال داشته‬ ‫اما پس از مدتی تولید و عرضه روند عادی خود را به دست خواهد اورد‪.‬‬ ‫خسروش��اهی در پایان درباره طرح ساماندهی بازار خودرو ازسوی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این طرح برای پیش از تحریم های‬ ‫خودرویی بود و درحال حاضر مس��کوت مانده اس��ت ک��ه از ابتدا نیز‬ ‫طرحی غیرکارشناسی بود‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدی مورد اس��تفاده قرار گرفت��ه و محصول تولیدی‬ ‫ب��ه بازارهای داخلی یا صادراتی عرضه ش��ده و به فروش رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬عطف به ماس��بق ک��ردن مقررات و‬ ‫وص��ول مابه التفاوت و نیز برخوردهای تعزیراتی احتمالی با قوانین‬ ‫و مق��ررات جاری و ع��رف در تجارت مغای��رت دارد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصادی یادشده به دلیل فشارهای سنگین مالی پیش بینی‬ ‫نشده دچار کمبود نقدینگی شدید‪ ،‬ضرر و زیان فراوان و در نتیجه‬ ‫ورشکستگی خواهند شد‪.‬‬ ‫با عنایت به اینکه اجرای بند(‪ )۵‬تصویب نامه یادش��ده در شرایط‬ ‫فعلی کشور‪ ،‬خس��ارت های جبران ناپذیری را به واحدهای تولیدی‬ ‫– صادراتی تحمیل می کند‪ ،‬خواهشمند است دستور دهید درباره‬ ‫اصالح بند موصوف مبنی بر مس��تثنا ش��دن کااله��ای مواد اولیه‬ ‫تولیدی و نیز واحدهای تج��اری دارای قرارداد معتبر با واحدهای‬ ‫تولیدی اقدام عاجل معمول شود‪.‬‬ ‫مزید تاییدات جناب عالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قطعات لوازم یدکی پاسخگوی تعمیرکاران نیست‬ ‫ریی��س اتحادیه صنف تعمی��رکاران خودرو ته��ران درباره تاثیر‬ ‫ل حاضر‬ ‫تحریم ه��ا بر ب��ازار لوازم یدکی خودرو اظهار ک��رد‪ :‬در حا ‬ ‫بابت تهیه قطعات یدکی خودروها برای تعمیرات با مشکل روبه رو‬ ‫هستیم و تیراژ قطعات پرمصرف به شدت کاهش یافته است‪ .‬بازار‬ ‫کاذبی در این حوزه ایجاد ش��ده که با نرخ های سرسام اور قطعات‬ ‫را به فروش می رس��انند‪ .‬بنابراین باید از س��وی مسئوالن تدابیری‬ ‫اندیشیده و این مش��کل هرچه زودتر رفع شود‪ .‬علیرضا نیک ایین‬ ‫در گفت وگ��و با خبرخودرو اف��زود‪ :‬تولیدات داخل��ی لوازم یدکی‬ ‫پاسخگوی نیاز تعمیرکاران نیست و باوجود واردات قطعات خودرو‪،‬‬ ‫در ب��ازار در برخ��ی قطعات با کمبود روبه رو هس��تیم‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬باید تولید لوازم یدکی افزایش یاب��د و در بخش واردات نیز‬ ‫بر اس��تانداردها بیشتر تکیه شود‪ .‬باید نظارت کافی روی این حوزه‬ ‫وجود داش��ته باش��د تا هر کاالیی با هر کیفیتی وارد کشور نشود‬ ‫زیرا متاس��فانه با واردات قطعات غیراس��تاندارد و بی کیفیت شاهد‬ ‫ایجاد مش��کالت زیادی برای مش��تریان و افزایش امار شاکیان در‬ ‫این حوزه هستیم‪ .‬رییس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران‬ ‫با اش��اره به تاثیر نرخ لوازم یدکی خودروهای س��نگین بر افزایش‬ ‫نرخ خدماتی که ارائه می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که نرخ تعمیرات لوازم‬ ‫مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران‬ ‫یدکی افزایش می یابد بر نرخ حمل ونقل بار نیز اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫ضم��ن اینکه با افزایش نرخ لوازم یدک��ی و تعمیرات خودرو‪ ،‬تیراژ‬ ‫تعمیرات کاهش می یابد و مردم خیلی کمتر به تعمیرگاه ها مراجعه‬ ‫می کنند و ترجیح می دهند با همان خودروهای معیوب در جاده ها‬ ‫تردد داشته باشند که این امر مشکالت زیادی را به وجود می اورد و‬ ‫سالمت و ایمنی سرنشینان خودرو را با خطر جدی روبه رو می کند‪.‬‬ ‫نیک ایی��ن در ادامه افزود‪ :‬باتوجه به نوس��انات ن��رخ ارز و ثبات‬ ‫نداشتن ان در بازار‪ ،‬فروشندگان لوازم یدکی راغب نیستند اجناس‬ ‫خود را به فروش برسانند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬درصد نوشماره ها نتوانستند معاینه فنی برتر دریافت کنند‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫یک��ی از دغدغه های صنعتی ش��دن کش��ورها‪،‬‬ ‫االیندگی صنایع برای محیط زیس��ت بوده اس��ت‪.‬‬ ‫پویش های گوناگونی برای حمایت از محیط زیست‬ ‫ش��کل گرفت��ه و دوس��تداران طبیعت نس��بت به‬ ‫عملک��رد حاضر برخی صنعتگران هش��دار داده اند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬صنای��ع حرک��ت خ��ود را ب��ه س��وی‬ ‫دانش بنیان ه��ا اغ��از کرده ان��د‪ .‬خودرو ب��ه عنوان‬ ‫یک��ی از منابع االین��ده‪ ،‬دارای قوانین خاصی بوده‬ ‫و صاحبان خودرو در کش��ورهای صنعتی ملزم به‬ ‫دریافت برگه معاینه فنی ساالنه هستند؛ امری که‬ ‫در کشور برای خودروهای کارکرده هر ‪ ۴‬سال یک‬ ‫بار تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬باوجود تاکید کارشناسان‬ ‫محیط زیست و سوخت مبنی بر الزام دریافت برگه‬ ‫معاینه فنی هر ‪ ۲‬سال‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتقدند کمبود مراکز معاینه فنی باعث‬ ‫ایجاد صف های طوالنی شده و همین امر موجبات‬ ‫نارضایتی صاحبان خودرو را فراهم کرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬برای اس��ایش مردم این زمان هر ‪ ۴‬س��ال‬ ‫یک بار تعیین و تصویب شد (پیش تر‪ ،‬این زمان ‪۵‬‬ ‫سال یک بار بود)‪ .‬این در حالی است که سید نواب‬ ‫حسینی منش‪ ،‬مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی‬ ‫خودروهای ش��هر تهران عن��وان می کند صف های‬ ‫طوالنی مربوط به پیک زمانی خاص مانند سفرهای‬ ‫نوروزی و تابس��تانی است که مردم برای تعطیالت‬ ‫اماده می شوند‪.‬‬ ‫به هر حال یکی از تدابیر اندیش��یده ش��ده برای‬ ‫کاهش صف ه��ای طوالنی و نی��ز راحتی صاحبان‬ ‫خودرو‪ ،‬راه اندازی مراکز معاینه فنی س��یار اس��ت‪.‬‬ ‫س��ال گذشته قرار بود ‪ ۶‬مرکز سیار راه اندازی شود‬ ‫که به دلیل برخی مش��کالت محقق نشد‪ .‬سیدنواب‬ ‫حسینی منش در اغاز سال ‪ ۹۷‬عنوان کرد ‪ ۳‬مرکز‬ ‫فعالیت خود را اغ��از کرده اند و پیگیری راه اندازی‬ ‫باقی مراکز معاینه فنی س��یار در دس��تور کار قرار‬ ‫دارد‪ .‬در این راستا‪ ،‬از وی پیگیر موضوع شدیم‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر چند مرکز معاینه فنی سیار‬ ‫فعالیت خود را در کشور اغاز کرده اند؟‬ ‫‪ ۳‬مرکز معاینه فنی پیش تر راه اندازی شده بود و‬ ‫در ادام��ه چهارمین مرکز نیز به زودی فعالیت خود‬ ‫را اغاز خواهد کرد‪ .‬به دلیل ش��رایط تحریمی امروز‬ ‫س��تاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران‬ ‫نتوانس��ت تجهیزات جدید را برای باقی مراکز وارد‬ ‫کن��د اما پیگیری ه��ا در حال انجام اس��ت تا باقی‬ ‫خط ها نیز به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫€ €پیش بینی ش�ما برای تکمیل ای�ن پروژه‬ ‫چیس�ت؟ ایا ‪ ۲‬مرک�ز دیگر تا پایان س�ال به‬ ‫بهره برداری خواهند رسید؟‬ ‫تمام تالش ه��ا در حال انجام اس��ت تا صاحبان‬ ‫خ��ودرو در هر منطقه به راحتی ب��ه این نوع مراکز‬ ‫دسترس��ی داشته باش��ند‪ .‬هدف بهره برداری از هر‬ ‫‪ ۶‬خط است‪.‬‬ ‫€ €اس�تقبال صاحب�ان خ�ودرو از مرکزهای‬ ‫سیار چگونه بوده است؟‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲‬هزار معاینه فنی از زمان بهره برداری‬ ‫تاکنون از طریق مراکز س��یار انجام شده است‪ .‬این‬ ‫امار‪ ،‬نویدبخش موفقیت در اینده است‪.‬‬ ‫ی��ک مرکز ثابت به طور میانگی��ن ماهانه حدود‬ ‫‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬هزار معاینه فنی به ثبت می رس��اند‪۱۲ .‬‬ ‫هزار برگه صادر ش��ده از سوی خطوط سیار نیز بار‬ ‫سنگینی از مرکزهای ثابت ما کم کرده است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا ش�هرداری برنام�ه ای ب�رای افزایش‬ ‫مرکزها در سال ‪ ۹۸‬دارد؟‬ ‫با توجه به افزایش ساالنه خودروها به طور قطع‬ ‫باید تعداد مرکزهای معاینه فنی سیار ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته زمین جدیدی ب��رای معاینه فنی‬ ‫بخش ش��رق تهران دریافت ش��د‪ .‬قرار اس��ت این‬ ‫مرک��ز جایگزین مرکز فعلی ش��ود‪ .‬دلیل تغییر نیز‬ ‫این اس��ت که این مرکز در محدوده مسکونی قرار‬ ‫دارد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬برای اس��ایش ش��هروندان مرکز‬ ‫معاینه فنی شرق تهران به منطقه ای غیرمسکونی‬ ‫انتقال می یابد‪ .‬همچنین‪ ،‬با پیشنهاد ستاد مرکزی‬ ‫معاینه فنی خودروهای ش��هر تهران این مرکز ‪۱۰‬‬ ‫خط خواهد داش��ت و جایگزین مرکز ‪ ۴‬خط فعلی‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬سال اینده باید افزایش ظرفیت‬ ‫داش��ته باش��یم و تعداد خطوط در کالنشهر تهران‬ ‫بیش��تر شود‪ .‬پیش بینی این اس��ت که ‪ ۱۵‬خط تا‬ ‫پایان سال ‪ ۹۸‬به خطوط فعلی افزوده شود‪.‬‬ ‫€ €خط�وط فعلی معاینه فنی س�یار در کدام‬ ‫مناطق استقرار دارند؟‬ ‫این مراکز در منطقه های ‪ ۱۹ ،۱۱‬و یک مس��تقر‬ ‫هستند‪ .‬خط چهارم نیز اماده است‪ ،‬باید به سامانه‬ ‫«س��یمفا» متصل ش��ود و در این باره باید وزارت‬ ‫کشور اقدام کند‪ .‬درباره استقرار ان در حال رایزنی‬ ‫هس��تیم و به احتمال زی��اد در منطقه ‪ ۴‬راه اندازی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €در زمین�ه معاین�ه فنی برتر‪ ،‬ش�هروندان‬ ‫چقدر از طرح استقبال کردند؟‬ ‫از اغ��از طرح تاکن��ون حدود ‪ ۱۳۰‬ه��زار برگه‬ ‫معاینه فنی برتر صادر شده است که نشان می دهد‬ ‫ش��هروندانی که در محدوده زوج و فرد تردد دارند‬ ‫از پروژه استقبال خوبی داش��ته اند‪ .‬طرح تشویقی‬ ‫شهرداری برای صاحبان خودروهایی که از محدوده‬ ‫طرح ترافیک اس��تفاده می کنند(‪۲۰‬درصد تخفیف‬ ‫برای کس��انی که معاینه فنی برتر داش��ته باشند)‬ ‫تاثیر زیادی روی این امر داشت‪.‬‬ ‫البت��ه هزینه ای اضاف��ه برای معاین��ه فنی برتر‬ ‫دریاف��ت نمی ش��ود و با هزینه معاین��ه فنی عادی‬ ‫به ش��کل اختیاری و تش��ویقی کارشناس��ان بنا بر‬ ‫درخواس��ت صاحبان خودرو معاینه فنی برتر را نیز‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫اگ��ر خودرو ای��ن ازمون ها را به لحاظ س�لامت‬ ‫پشت س��ر گذاش��ت برگه را دریافت می کند اما در‬ ‫صورت رد ش��دن کارشناسان مشاوره می دهند که‬ ‫مشکل خودرو اصالح شود‪ ،‬ضمن انکه برگه معاینه‬ ‫فنی معمولی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €ایا مراکز معاینه فنی س�یار قادر به انجام‬ ‫معاینه فنی برتر نیز هستند؟‬ ‫بله‪ .‬امروز در حال انجام است‪.‬‬ ‫€ €در گفت وگ�و ب�ا بعضی از رانن�دگان‪ ،‬انها‬ ‫از ط�رح معاینه فن�ی برتر اظه�ار بی اطالعی‬ ‫می کنند‪ .‬در زمینه اطالع رسانی‪ ،‬ستاد مرکزی‬ ‫معاین�ه فن�ی خودروه�ای ش�هر ته�ران چه‬ ‫اقدام هایی انجام داده است؟‬ ‫در س��امانه های مختلف و از طریق رس��انه های‬ ‫مکتوب‪ ،‬ش��نیداری و تصویری بارها به این موضوع‬ ‫پرداخته ش��ده و رس��انه های جمعی درب��اره این‬ ‫مس��ئله اطالع رسانی زیادی داش��ته اند‪ .‬برنامه های‬ ‫زیادی ساخته شد و توضیح داده شده معاینه فنی‬ ‫برتر به چه ش��کلی انجام می شود‪ ،‬ضمن انکه این‬ ‫موضوع هنوز ادامه دارد و وقفه ای ایجاد نشده زیرا‬ ‫ط��رح معاینه فن��ی برتر بر کاه��ش الودگی هوا و‬ ‫سالمت جامعه تاثیر زیادی دارد‪.‬‬ ‫€ €با توج�ه ب�ه براوردها چه تع�داد خودرو‬ ‫می توانند معاینه فنی برتر را دریافت کنند؟‬ ‫امارها نش��ان می ده��د از ح��دود ‪ ۲۵۰‬تا ‪۲۶۰‬‬ ‫ه��زار خودرویی ک��ه در ط��رح ترافی��ک ثبت نام‬ ‫کرده ان��د ح��دود ‪ ۱۳۰‬ه��زار خ��ودرو معاینه فنی‬ ‫برتر را دریافت کرده اند‪ .‬این نش��ان می دهد نیمی‬ ‫از خودروه��ا توانس��ته اند این ازم��ون را بگذرانند‪.‬‬ ‫اینک��ه تمام خودروه��ا بتوانند برگ��ه معاینه فنی‬ ‫برتر دریافت کنند بس��تگی زیادی به کیفیت انها‬ ‫دارد‪ .‬در ای��ن باره خالهایی در کش��ور وجود دارد‬ ‫ب��ه طوری که حت��ی برخی خودروهای نوش��ماره‬ ‫ه��م نمی توانند برگه معاینه فن��ی برتر بگیرند‪ .‬به‬ ‫ط��ور نمونه‪ ،‬از حدود ‪ ۵۰‬هزار خودرو زیر ‪ ۴‬س��ال‬ ‫س��اخت(خودروهایی که به لحاظ قانونی مشمول‬ ‫الزام معاینه فنی نیستند اما برای دریافت تخفیف‪،‬‬ ‫اق��دام به انج��ام معاینه فنی برت��ر کرده اند) کمتر‬ ‫از ‪ ۶۰‬درص��د موفق به دریاف��ت برگه معاینه فنی‬ ‫برتر ش��ده اند‪ .‬بی��ش از ‪ ۴۰‬درصد از خودروهای نو‬ ‫مراجعه کننده رد ش��دند‪ .‬البته این خودروها برگه‬ ‫معاینه فنی معمولی را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫€ €این خودروها بیشتر ش�امل کدام مدل ها‬ ‫می شوند؟‬ ‫بیش��تر انها مدل های تولید داخل هس��تند‪ .‬در‬ ‫زمین��ه کاه��ش االیندگ��ی خودروه��ا‪ ،‬یک رکن‬ ‫ش��هرداری و مرکز معاینه فنی اس��ت‪ ،‬رکن دیگر‬ ‫صنعت خودرو کش��ور و ضلع سوم صاحبان خودرو‬ ‫هس��تند‪ .‬تمام تالش س��تاد مرک��زی معاینه فنی‬ ‫خودروها اجرای طرح هایی برای کاهش الودگی هوا‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار داریم خودروسازان در زمینه‬ ‫کیفیت تالش بیشتری کرده و صاحبان خودرو نیز‬ ‫از خروج کاتالیس��ت ها با این پیش فرض اشتباه که‬ ‫شتاب و قدرت بیشتر می گیرد‪ ،‬خودداری کنند‪.‬‬ ‫€ €ب�رای کاهش االیندگی موتورس�یکلت ها‬ ‫استانداردهای جدید از جمله یورو‪ ۴‬چه اندازه‬ ‫می تواند موثر باشد؟‬ ‫اس��تاندارد ی��ورو‪ ۴‬موضوع مهمی ب��رای کاهش‬ ‫الودگی هوا اس��ت ام��ا باید توجه داش��ت به طور‬ ‫میانگین ساالنه بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار موتورسیکلت‬ ‫در کشور تولید می شود‪ .‬اگر این تعداد ساالنه وارد‬ ‫چرخه تولید و بازار ش��ود در مقاب��ل‪ ۱۲ ،‬میلیون‬ ‫موتورسیکلت فرس��وده کاربراتوری هنوز در کشور‬ ‫ت��ردد دارند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬ورود موتورس��یکلت های‬ ‫جدید بدون اس��قاط موتورس��یکلت های فرسوده‬ ‫امری شکسته خورده به شمار می رود‪ .‬تنها راهکار‬ ‫کاه��ش االیندگ��ی موتورس��یکلت ح��ذف کامل‬ ‫کاربراتوری ها از سطح کشور است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫هزینه تهیه فیلتر دوده باید کاهش یابد‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬تا زمانی‬ ‫که استانداردهای الزم برای کاهش االیندگی اتوبوس و کامیون ها‬ ‫هنگام تولید رعایت نش��ود‪ ،‬س��ختگیری در معاینه فنی به تنهایی‬ ‫راهگشا نخواهد بود‪.‬‬ ‫علیرضا محجوب درباره توقف کامیون و اتوبوس های بدون معاینه‬ ‫فنی و تاثیر ان بر کاهش الودگی ها گفت‪ :‬اجرای این طرح به دلیل‬ ‫نقش برجسته کامیون و اتوبوس ها در ایجاد الودگی پایتخت است‪.‬‬ ‫البته باید در نظر داشت طبیعت این نوع از خودروهای سنگین‪ ،‬با‬ ‫س��واری ها متفاوت اس��ت‪ .‬تا زمانی که استانداردهای الزم این نوع‬ ‫خودروها هنگام تولید رعایت نش��ود‪ ،‬سختگیری در معاینه فنی به‬ ‫تنهایی راه گشا نخواهد بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با اشاره به ضرورت‬ ‫اجرای این طرح در سراس��ر کش��ور‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این طرح در تمام‬ ‫س��طح کشور اجرایی می شود‪ ،‬حتی در بخش هایی از شمال کشور‬ ‫ک��ه به دلیل وجود دریا و جنگل مش��کل الودگ��ی هوا ندارند زیرا‬ ‫معتقدیم امکان اجرای چندگانه قانون وجود ندارد و باید به ش��کل‬ ‫یکپارچه در سراسر کش��ور اجرایی شود‪.‬عضو کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬تمام فضاهای کشور یک فضای واحد‬ ‫است و وجود الودگی در هر نقطه از کشور ناخوشایند خواهد بود‪.‬‬ ‫مهم ترین موض��وع اب و هوا نیز ثبات مکانی نداش��تن الودگی ها‬ ‫بوده که ممکن اس��ت با وزش باد از ش��هری به شهر دیگر منتقل‬ ‫ش��ود‪.‬محجوب با اش��اره به هزینه زیاد استفاده از فیلتر دوده برای‬ ‫خودروهای س��نگین‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تفاده از فیلت��ر دوده تاثیر زیادی‬ ‫بر کاهش الودگی ناش��ی از خودروهای س��نگین دارد و باید برای‬ ‫کنترل هزینه تهیه ان اقدام هایی انجام ش��ود‪ .‬بهتر اس��ت سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست با همکاری دولت‪ ،‬به این مسئله ورود کنند‬ ‫و هزینه تهیه فیلتر دوده را کاهش دهند‪.‬‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫این چهار چرخ های عتیقه‬ ‫مهدی کاوه ای‬ ‫موزه خودروهای تاریخی ایران‪۲۹ ،‬اردیبهشت ‪ ۱۳۸۲‬گشایش‬ ‫یافت‪ .‬به دنبال طرح توس��عه موزه های موسسه فرهنگی موزه های‬ ‫بنی��اد مس��تضعفان‪ ،‬م��وزه خودروه��ای تاریخی ایران ازس��وی‬ ‫ش��رکت های مطرح و بزرگ بین المللی بازطراحی شده و در حال‬ ‫س��اخت است‪ .‬موزه خودرو مجموعه ای از بهترین ها و در پاره ای‬ ‫موارد منحصر به فردترین های صنعت خودروسازی را گرداورده تا‬ ‫عالوه بر حفظ و نگهداری از این اثار ملی‪ ،‬نمایش انها را دستمایه‬ ‫بررس��ی و تبیین تاریخچه ورود خودرو به ایران کند‪ .‬انچه اکنون‬ ‫مهیا شده‪ ،‬به همت موسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان‬ ‫انقالب اس�لامی بدین پایه رس��یده اس��ت و با همه کاس��تی ها‪،‬‬ ‫نخستین گام است در پیمودن راهی طوالنی‪ .‬برخی از نمونه های‬ ‫موجود در خزانه موزه جزو نمونه های نادر در صنعت خودروسازی‬ ‫هس��تند‪ ،‬از جمله پی��رس ارو لیموزین اب طالکاری ش��ده‪ ،‬تنها‬ ‫نمونه پنترلیزر تولیدشده در جهان‪ ،‬تنها اتومبیلی که حاصل کار‬ ‫مش��ترک کمپانی های مرسدس بنز‪ ،‬پورشه و فولکس واگن است‪.‬‬ ‫مجموعه غنی از مدل های رولز رویس از جمله رولزرویس س��یلور‬ ‫گوست احمدشاه قاجار‪ ،‬مدل افسانه ای فانتوم‪ ۴‬ضدگلوله‪ ،‬فانتوم‪۳‬‬ ‫و‪ ...‬ع�لاوه بر اینها از مجموعه بنز غنی این موزه می توان به مدل‬ ‫استثنایی ‪ ۶۰۰ ، ۵۰۰‬لیموزین‪SL ۱۹۰ ،‬و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگ��ری از خودروه��ای موج��ود در خزانه ای��ن موزه‬ ‫اختص��اص به سوپراس��پرت ها دارد که از میان انه��ا می توان به‬ ‫المبورگینی کانتاش و میورا‪ ،‬فراری سوپر فست‪ ،۵۰۰‬بیتزارینی‪،‬‬ ‫چند مدل پورشه و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫ع�لاوه برای��ن مدل ه��ای گوناگونی نی��ز از تولی��دات کارخانه‬ ‫امریکای��ی وجود دارد‪ ،‬از جمله کرایس��لر ‪(۳۰۰‬با امکانات جانبی‬ ‫خاص از جمله یخچال‪ ،‬سیستم پخش کارتریج و …‪ ..‬و داشبورد‬ ‫اب طالکاری شده)‪ ،‬فلییت وود‪ ،‬لینکلن کانتیننتال لیموزین و‪...‬‬ ‫گفتنی اس��ت که تعدادی از خودروهای قدیمی موجود شامل‬ ‫رولز رویس س��یلور گوست احمد شاه قاجار‪ ،‬موریس اکسفورد و‬ ‫فیات تیپو ‪ ۵۱۹‬هندلی است‪.‬‬ ‫از کالس��که های ای��ن موزه ه��م می ت��وان به ارزش��مندترین‬ ‫کالس��که های س��لطنتی در کش��ور‪ ،‬از جمله کالس��که سلطنتی‬ ‫ناصرالدین ش��اه‪ ،‬قدیمی ترین کالسکه سلطنتی موجود در ایران و‬ ‫کالس��که تاج گذاری که هردوی انها س��اخت کارگاه های معروف‬ ‫کالسکه سازی در اتریش هستند‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫قدیمی ترین کالسکه سلطنتی ایران‬ ‫ساخته کارگاه«واگن فابریک» اتریش‬ ‫و‪...‬‬ ‫‹ ‹کالسکه ناصری‬ ‫کالس��که ناصری قدیمی ترین کالس��که س��لطنتی در کش��ور‬ ‫اس��ت‪ .‬این کالسکه به س��فارش ناصرالدین ش��اه قاجار در کارگاه‬ ‫«واگن فابریک» در وین‪ ،‬حدود ‪۱۲۰‬س��ال پیش ساخته شد‪ .‬این‬ ‫کارگاه‪ ،‬کالس��که های س��لطنتی زیادی را برای دربار پادش��اهان‬ ‫گوناگون در سراس��ر جهان س��اخته و هنوز ه��م به فعالیت خود‬ ‫ادام��ه می دهد‪ .‬رنگ اولیه کالس��که الکی و زرش��کی بوده که در‬ ‫دوره پهلوی به رنگ مشکی و طالیی درامده است‪.‬‬ ‫وقتی که ناصرالدین ش��اه در حرم حضرت عبدالعظی (ع) ترور‬ ‫ش��د‪ ،‬او را به حالت نشسته در داخل همین کالسکه گذاشته و به‬ ‫کاخ گلس��تان بردند تا عموم مردم به کش��ته شدن شاه پی نبرند‪.‬‬ ‫ش��اهان پس از ناصرالدین شاه در ایین رس��می و مذهبی از این‬ ‫کالسکه استفاده کرده اند‪ .‬بیشتر قسمت های این کالسکه از چوب‬ ‫س��اخته شده است‪ .‬این وسیله نقلیه در موزه خودروهای تاریخی‬ ‫ایران نگهداری می شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫شورای رقابت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫توقف ترخیص ‪ ۲۵۸‬خودرو ثبت سفارش شده‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی ای��ران در بخش��نامه ای به گمرکات‬ ‫سراس��ر کشور ضمن دس��تور متوقف کردن ترخیص ‪ ۲۵۸‬خودرو‬ ‫ثبت سفارش شده‪ ،‬اظهارنامه ان را ابطال و اعالم کرد تا اطالع بعدی‬ ‫از باز گرداندن انها به خارج خودداری شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این اقدام در پی نامه مصطفی عباس��ی‪ ،‬بازپرس‬ ‫شعبه پنجم دادسرای ناحیه ‪ ۲۸‬تهران به گمرک انجام شد که در‬ ‫ان‪ ،‬مش��خصات ‪ ۲۵۸‬ردیف شماره ثبت سفارش خودرو مربوط به‬ ‫ش��رکت ها و افراد متخلف اعالم شد‪ .‬در این نامه همچنین خواسته‬ ‫شده از ترخیص این خودروها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫براس��اس این نامه‪ ،‬گمرک باید نس��بت به اعالم‪ ،‬اظهار شدن یا‬ ‫نشدن هر ثبت س��فارش‪ ،‬ترخیص شدن یا نشدن خودروها بعد از‬ ‫صدور پروانه‪ ،‬وجود یا نبود خودروهای موضوع هر ثبت سفارش در‬ ‫گمرکات‪ ،‬اظهارنظر و نتیجه را در مدت ‪ ۵‬روز به دادسرا اعالم کند‪.‬‬ ‫عل��ی معقولی‪ ،‬مدیرکل واردات و امور مناطق ازاد ویژه اقتصادی‬ ‫نیز به دنبال این نامه‪ ،‬در بخش��نامه ای به گمرکات سراس��ر کشو ر‬ ‫دستور داد تا اطالع ثانوی ترخیص خودروهای موضوع ثبت سفارش‬ ‫ط و همچنین بازگرداندن انها به‬ ‫اعالم یا ابطال اظهارنامه های مربو ‬ ‫خارج از کشور خودداری شود‪.‬‬ ‫موض��وع واردات بی��ش از ‪ ۶‬هزار خودرو خارج��ی در زمانی که‬ ‫ثبت سفارش خودرو ممنوع بود‪ ،‬زمستان سال گذشته در رسانه ها‬ ‫بازتاب یافت و فهرس��ت ‪ ۱۰۰‬نفره اش��خاص و شرکت هایی که در‬ ‫این زمینه تخلف داشته اند‪ ،‬منتشر شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬متخلفان با بکارگیری‬ ‫متخصص��ان خب��ره فناوری اطالعات وارد س��امانه ثبت س��فارش‬ ‫واردات کاال(ثبت��ارش) ش��دند و با اعمال تغییرات��ی در نام کاالها‪،‬‬ ‫تاریخ ثبت سفارش‪ ،‬تاریخ مجوزها و تاریخ تمدید ثبت سفارش ها‪،‬‬ ‫انها را به «واردات خودرو» تبدیل کردند‪.‬‬ ‫فعاالن حوزه صنعت خودرو به دنبال اوت شورای رقابت‬ ‫تعیی��ن ن��رخ خودروه��ا از س��وی ش��ورای رقابت ب��ه اعتراض‬ ‫خودروس��ازان و زیرمجموعه های انها منجر ش��ده است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫پیشنهاد خودروس��ازان و قطعه س��ازان به دولت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت این اس��ت که انها فعالیت خود را بدون تخصیص‬ ‫ارز دولت��ی ادامه دهند اما در مقابل قیمت ها از س��وی این ش��ورا‬ ‫تعیین نشود‪.‬‬ ‫پرسش این اس��ت که چه تضمینی وجود دارد با تحقق این امر‬ ‫قیمت ه��ا به صورت افسارگس��یخته افزایش نیابد؟ یا ازاد ش��دن‬ ‫قیمت ها چه نفعی برای صنعت قطعه خواهد داشت؟‬ ‫ض��رورت دارد نرخ گ��ذاری خودروه��ا ه��م ازاد ش��ود‪ .‬ش��رایط‬ ‫قیمت گذاری حاشیه بازار دهه ‪ ۷۰‬تجربه موفقی در این راستا بود‪.‬‬ ‫امروز نم��ودار خودرو در حاش��یه بازار قابل مقایس��ه با صنعت‬ ‫نیس��ت‪ .‬اگر سال ‪ ۷۶‬را به عنوان سال پایه در نظر بگیریم شاخص‬ ‫نرخ خودرو و صنعت ‪ ۱۰۰‬بوده اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۸۵‬این شاخص‬ ‫برای خودرو ‪ ۱۱۴‬و برای صنعت ‪ ۳۰۰‬شده است‪ .‬البته اگر همین‬ ‫موضوع با ش��اخص کاالی مصرفی در س��ال ‪ ۸۵‬مقایس��ه ش��ود‪،‬‬ ‫افزایش ش��اخص کاالی مصرفی و صنعت قابل مقایسه با شاخص‬ ‫نرخ خودرو نیست‪.‬‬ ‫احم��د نعمت بخ��ش‪ ،‬دبیر انجمن خودروس��ازان ای��ران درباره‬ ‫پیش��نهاد حذف قیمت گذاری دس��توری و تضمین س�لامت بازار‬ ‫خ��ودرو گفت‪ :‬یکی از چالش های اساس��ی بازار خودرو این اس��ت‬ ‫که با اغاز پیش فروش خودروها‪ ،‬سرمایه های سرگردان موجود در‬ ‫بازار به این س��و هدایت می ش��وند؛ اتفاقی که برای گروه صنعتی‬ ‫بهمن افتاد‪ .‬هر شرکتی که پیش فروش محصوالتش را اغاز می کند‬ ‫موضوع گروه بهمن تکرار می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش امدن چنین مس��ئله ای خودروس��ازان و وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را زیر س��وال می برد زیرا هر بار جمعیت‬ ‫زیادی ناراضی خواهیم داش��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬قرار است ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو پیش فروش ش��ود اما ‪ ۵۰۰‬ه��زار نفر ب��رای خرید اقدام‬ ‫می کنند‪ .‬در چنین شرایطی احتمال موفقیت هر فرد یک به ‪۱۰۰‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫او با اش��اره به بس��ته جدید بانک مرکزی درب��اره نرخ ارز گفت‪:‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران پیش��نهاد کرد‪ :‬اگر خودروساز‬ ‫ت اعالم کند ن��رخ خودروها هنگام‬ ‫هن��گام پیش فروش محص��وال ‬ ‫تحویل بر اس��اس حاشیه بازار تعیین خواهد شد تمام امار مربوط‬ ‫ب��ه متقاضیان کاذب(پول های س��رگردان) از بین می رود زیرا این‬ ‫اف��راد از خری��د منصرف می ش��وند‪ .‬او گفت‪ :‬تمام کس��انی که در‬ ‫صف ثبت نام قرار دارند متقاضی واقعی نبوده و بیش��تر انها خرید‬ ‫می کنند ت��ا با نرخ باالتر در بازار به فروش برس��انند‪ .‬نعمت بخش‬ ‫درباره پیش��نهاد انجمن اعالم کرد‪ :‬این شیوه ای بود که در گذشته‬ ‫تجربه ش��ده و موفق بوده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر مس��ئوالن دولتی‬ ‫بپذیرند که خودرو در حاش��یه بازار معامله شود به طور قطع نرخ‬ ‫خودرو تعدیل می ش��ود‪ .‬در ادامه‪ ،‬دیگر ش��اهد صف های طوالنی‬ ‫برای ثبت نام خودرو نخواهیم ب��ود؛ اینکه طی چند دقیقه هزاران‬ ‫نفر به سایت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید تقاضاهای کاذب حذف ش��وند تا نرخ واقعی‬ ‫‹ ‹جهش شاخص ها‬ ‫‹ ‹بازار قیمت ها را تعیین کند‬ ‫در حاش��یه بازار با عرضه و تقاضا تعیین ش��وند‪ .‬این ش��اخص هر‬ ‫بازاری است که نرخ کاال بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تیراژ تولید خودروسازان‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬خودروسازان در سال ‪ ۹۵‬نس��بت به ‪ ۹۴‬حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد افزایش تولید داش��تند‪ .‬تیراژ تولید در س��ال ‪ ۹۶‬نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬به ‪ ۱۵‬درصد رش��د رس��ید‪ .‬در دو ماه اغاز سال ‪ ۹۷‬نیز‬ ‫نس��بت به دو ماه نخست سال گذشته رشد ‪ ۳۱‬درصدی داشت‪ .‬با‬ ‫بررسی روند تولید در طول این سال ها همواره شاهد هستیم تولید‬ ‫افزایش داشته در نتیجه عرضه بیشتر شده است‪ .‬از این رو‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت ها به دلیل کاهش عرضه نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف مشتریان کاذب‬ ‫حال پرسش این است که باید چه کرد تا تقاضا کاهش پیدا کند‬ ‫و در واقع متقاضیان کاذب از این فضا حذف ش��وند؟ دبیر انجمن‬ ‫خودروس��ازان ایران در پاسخ به این پرس��ش گفت‪ :‬خودروسازان‬ ‫س��عی کردند با عرضه بیش��تر‪ ،‬قیمت ه��ا افزایش پی��دا نکند اما‬ ‫این گونه نش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید به دنبال راهکاری برای کاهش تقاضا‬ ‫و حذف مش��تریان کاذب باش��یم‪ .‬راه برون رفت از این چالش هم‬ ‫همان تعیین نرخ با توجه به حاش��یه ب��ازار هنگام تحویل خودرو‬ ‫پس از پیش فروش اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬نرخ تعدیل ش��ده و بازار‬ ‫متعادل می ش��ود‪.‬نعمت بخش در پایان گفت‪ :‬انجمن خودروسازان‬ ‫ایران جلسه هایی با رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو) داشت و سخنان خود را عنوان کرد‪ .‬امیدواریم‬ ‫دولت این پیش��نهاد را بپذیرد و قیمت ها ازاد ش��ده و در حاش��یه‬ ‫بازار تعیین شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه ها می شوند‪.‬‬ ‫وی ب��ا انتقاد از اینک��ه تعزیرات و بازرس��ان اصناف‬ ‫نمی توانن��د نظارت کنند و در واقع این کاال در دس��ت‬ ‫تعدادی افراد س��ودجو قرار دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫نمایش��گاه داران خودرو از اغاز امس��ال دچ��ار رکود و‬ ‫ورشکس��تگی ش��ده اند و ب��ه دلیل نبود خ��ودرو برای‬ ‫فروش‪ ،‬نمایش��گاه های خود را تعطیل کرده اند‪ .‬بخش‬ ‫دولتی نیز در این ش��رایط حاضر نیست توضیح دهد و‬ ‫بگوی��د چه اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت‪ .‬در واقع در‬ ‫چنین شرایطی همه در بالتکلیفی هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه نرخ خودرو داخلی به نرخ دالر‬ ‫وابس��ته نیست‪ ،‬در واقع تزریق نشدن ان به بازار عامل‬ ‫گرانی ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گذشته ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪۲‬‬ ‫ه��زار خودرو تولید می ش��د اما اکنون در کل کش��ور‪،‬‬ ‫روزانه ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬خودرو تولید می شود‪.‬‬ ‫قندی با بیان اینکه خودروسازان دلیل کمبود تولید‬ ‫خودرو را نب��ود قطعه و افزایش نرخ مواد اولیه وارداتی‬ ‫همراه با نوس��ان نرخ دالر می دانند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اتحادیه‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به نظر می رسد رایزنی ها از اغاز سال برای افزایش قیمت ها و نیز‬ ‫خروج ش��ورای رقابت از تعیین نرخ ها همچنان ادامه دارد‪ .‬با وجود‬ ‫اش��اره به تجربه دهه ‪ ۷۰‬که در واقع دوران طالیی صنعت خودرو‬ ‫بوده اس��ت و قیمت ها در حاش��یه بازار تعیین می شد‪ ،‬نمی توان با‬ ‫قطعیت گفت ب��ا وضعیت فعلی اقتصادی ایا هم��ان تجربه تکرار‬ ‫می شود یا خیر‪.‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۲۷۴‬هزار نفر در طرح های فروش و پیش فروش ایران خودرو‬ ‫دلیل گرانی خودروها چیست؟‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان خودرو اصفهان با تاکید‬ ‫بر اینکه نوس��ان نرخ و وضعی��ت خودرو داخلی مربوط‬ ‫به دولت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ خ��ودرو داخلی به نرخ دالر‬ ‫وابس��ته نیست‪ .‬در واقع تزریق نکردن ان به بازار عامل‬ ‫گرانی شده است‪.‬‬ ‫حمیدرضا قندی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره وضعیت‬ ‫بازار خ��ودرو اظهار ک��رد‪ :‬دلیل اصل��ی گرانی خودرو‬ ‫احت��کار ان در پارکینگ‪ ،‬تحویل ن��دادن خودروها به‬ ‫مشتریان از سوی ایران خودرو و سایپا و متعادل نبودن‬ ‫عرضه و تقاضا است‪ ۳ .‬ماه پیش اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫از نمایندگی های خ��ودرو تقاضای دریافت خودرو کرد‬ ‫اما هنوز بعد از گذش��ت ‪ ۴‬ماه‪ ،‬هیچ خودرویی دریافت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان خودرو اصفهان با انتقاد‬ ‫از اینکه سایت ها و افراد سودجو خارج از صنف خودرو‪،‬‬ ‫پول های س��رریز را به خ��ودرو تبدیل و احتکار کردند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر نرخ خودروها را نمی توان اعالم کرد‬ ‫ام��ا نرخ دالر را می توان روزانه اظهار کرد‪ .‬اختالف نرخ‬ ‫خ��ودرو صفر در ب��ازار ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیون تومان اس��ت اما‬ ‫اخت�لاف نرخ خودرو تولید داخ��ل در مدت یک هفته‬ ‫ مانند ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬و س��اندرا ‪ ۱۰‬میلیون تومان رش��د‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫قندی ب��ا بیان اینکه درحال حاض��ر زمانی که مالک‬ ‫برای امضای قولنام��ه خودرو مراجعه می کند‪ ،‬با دیدن‬ ‫س��ایت و اگاه��ی از نرخ جدی��د‪ ،‬از معامل��ه منصرف‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگان ایران خودرو‪ ،‬خودرو مشتری‬ ‫را به شکل داللی می فروشند و مانع ورود ان به بازار و‬ ‫‹ ‹محاسبه قیمت ها با نرخ دیروز‬ ‫قطع��ه‪ ،‬صنعتی خصوصی اس��ت و نرخ قطعات بر اس��اس انالیز‬ ‫خودروس��ازان تعیی��ن می ش��ود‪ .‬حال بای��د دید ازاد ش��دن نرخ‬ ‫خودروها چه نفعی برای قطعه س��ازان خواهد داش��ت‪ .‬ایا با تحقق‬ ‫ای��ن امر نرخ قطعات هم افزایش می یابد؟ «گس��ترش صنعت» در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬با س��عید صبوری‪ ،‬یکی از اعضای هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬وی در این باره اظهار کرد‪ :‬هم اکنون قیمت ها از سوی شورای‬ ‫رقابت انالیز می شود‪ .‬نرخ تعیین شده بر اساس انالیز خودروسازان‬ ‫بیش از عددی اس��ت که شورای رقابت مشخص می کند‪ .‬این شورا‬ ‫برای تعیین قیمت ها فرمولی دارد که بر اس��اس ان انالیز قیمت ها‬ ‫را انجام می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر خودروس��ازان با زیان فعالیت دارند‪ .‬در‬ ‫عمل‪ ،‬صنعت خودرو در حاش��یه ضرر‪ ،‬تولید می کند‪ .‬بدهی انها به‬ ‫بانک ها و زیرمجموعه های خود از جمله قطعه سازان بسیار باال رفته‬ ‫و نمی توانند مطالبات صنعتگران را بپردازند‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن ادامه داد‪ :‬در ش��رایط کنونی فقط‬ ‫با چند س��که می توان پراید خرید‪ .‬همان گونه که نرخ دالر افزایش‬ ‫یافته است باید اجازه داد قیمت ها از سوی بازار تعیین شود؛ مردم‬ ‫می خرند یا نمی خرند‪ .‬هر کاالیی باید خودش قیمتش را مشخص‬ ‫کند‪ .‬اجباری نگه داش��تن قیمت ها باعث می شود تا صنعت نتواند‬ ‫فعالیت رو به رش��دی داشته باش��د‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که نفع ازاد ش��دن قیمت ها فقط پرداخت بدهی خودروس��ازان به‬ ‫قطعه سازان خواهد بود یا نرخ قطعات افزایش خواهد یافت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با افزایش نرخ خودروها بازار دچار نوعی س��کته خواهد ش��د اما با‬ ‫تحق��ق این امر باید نرخ قطعات با توج��ه به انالیز قیمت های روز‬ ‫انج��ام ش��ود‪ .‬مطالبات یک طرف و نرخ قطع��ات موضوع دیگری‬ ‫اس��ت‪ .‬این فعال صنعت قطعه به خری��د محصوالت با دالر ‪۳۲۰۰‬‬ ‫تومانی از سوی خودروسازان اشاره کرد و گفت‪ :‬امروز قطعه سازان‬ ‫قطعات خود را بر اس��اس دالر ‪ ۳۲۰۰‬تومانی در اختیار خودروساز‬ ‫ق��رار می دهند در حالی که با ارز ازاد مواد اولیه و قطعات منفصله‬ ‫خریداری می ش��ود‪ .‬نرخ محصوالت با ازاد ش��دن قیمت ها اصالح‬ ‫می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ورق اهن در شب عید ‪ ۳۸۰۰‬تومان بود در‬ ‫حالی که اکنون به ‪ ۶‬هزار تومان رسیده است‪ .‬مواد پلیمری ‪ ۶‬هزار‬ ‫تومانی در بازار بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬هزار تومان خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫کس��انی که مواد اولیه را با دالر دولتی وارد کرده اند در بازار ازاد‬ ‫با نرخ امروز ارز به فروش می رس��انند‪ .‬صبوری مدعی ش��د‪ :‬برخی‬ ‫واحدها با ‪ ۱۰۰‬درصد زیان در حال تولید و تامین قطعه هستند تا‬ ‫صنعت خودرو فعالیت داشته باشد‪ .‬در واقع‪ ،‬می توان گفت حداقل‬ ‫زیان واحدهای صنعتی ‪ ۴۰‬درصد و در برخی موارد به ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه داران‪ ،‬دخالتی در تغییرات نرخ خودرو ندارد‬ ‫و فق��ط وظیفه خرید و ف��روش خودروهای موجود در‬ ‫نمایشگاه و خودروهای ثبت نام شده را به شکل سندی‬ ‫برعهده دارند‪ .‬به طور مثال‪ ،‬گروه تولیدی بهمن‪۵۰۰ ،‬‬ ‫خ��ودرو مزدا را برای ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬م��اه دیگر ثبت نام کرد اما‬ ‫افرادی س��ودجو تعداد خودرو موج��ود در پارکینگ ها‬ ‫را به ش��کل نقدی‪ ،‬ب��ه فروش رس��اندند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاضر نیز با وجود اش��کار ش��دن تخلف ها افراد‬ ‫سودجو‪ ،‬برای جلوگیری از تخلف ها اقدامی انجام نشده‬ ‫است‪ .‬افراد سودجو نرخ خودرو را به نرخ روز بازار شناور‬ ‫می کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬در چنین شرایطی مشتریان مجبور‬ ‫به خرید نقدی و مستقیم خودرو از کارخانه و شرکت ها‬ ‫می ش��وند‪ .‬تا زمانی که اختالف نرخ خودرو در کارخانه‬ ‫و ب��ازار بی��ن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬میلیون تومان اس��ت‪ ،‬داللی و‬ ‫س��ودجویی ادامه خواهد داش��ت‪ .‬وی با بیان اینکه در‬ ‫گذش��ته تولید خودرو زیاد و عرضه و تقاضا متناس��ب‬ ‫بود اما اکنون تقاضا بیش از تولید اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬واردات‬ ‫خودروهای خارجی نیز به دلیل نوسان نرخ ارز متوقف‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬تقاضای خودروهای کارکرده‬ ‫افزایش یافته و نرخ ان نیز نس��بت به نرخ خودروهای‬ ‫صفر‪ ،‬رش��د داشته اس��ت‪ .‬رییس اتحادیه فروشندگان‬ ‫خودرو اصفهان با اشاره به اینکه نوسان نرخ و وضعیت‬ ‫خ��ودرو داخل��ی مربوط ب��ه دولت اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازان با تحویل ندادن خودروها و اختالف نرخ‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬میلیون تومانی‪ ،‬دوباره خواهان افزایش بیشتر‬ ‫نرخ خودرو هستند‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬تمام منافع ان‬ ‫به جیب خودروسازان و دالالن سرازیر می شود‪.‬‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو از اغاز امس��ال تاکنون با‬ ‫اجرای ‪ ۲۴‬بخش��نامه فروش فوری‪ ،‬اقس��اطی‪ ،‬قطعی‬ ‫و پیش ف��روش محصوالت‪ ،‬زمینه ثبت ن��ام و واگذاری‬ ‫‪ ۲۷۴‬ه��زار خودرو ب��رای مش��تریان را فراه��م کرده‬ ‫است‪ .‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬مصطف��ی خان کرمی‪ ،‬معاون‬ ‫بازاریاب��ی و فروش ایران خ��ودرو با بی��ان این مطلب‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور‬ ‫و ب ه دنبال ان‪ ،‬صنعت خودرو‪ ،‬ش��رکت ایران خودرو در‬ ‫راس��تای تنظیم ش��رایط بازار و تامین نیاز مش��تریان‬ ‫حقیق��ی از تمامی ت��وان خود در طرح ه��ای فروش و‬ ‫پیش فروش اس��تفاده ک��رده و از اغاز امس��ال تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۲۷۴‬هزار نفر ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه فروش خ��ودرو یک‬ ‫روند پیوسته اس��ت‪ ،‬ایران خودرو در سال ‪ ۹۶‬نیز برای‬ ‫پاسخگویی به نیاز مشتریان حدود ‪ ۳۵۰‬هزار ثبت نام با‬ ‫موعد تحویل سال ‪ ۹۷‬انجام داده است‪.‬‬ ‫مع��اون بازاریاب��ی و ف��روش ایران خ��ودرو تاکی��د‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت ایران خودرو در راس��تای پیش��گیری از‬ ‫واس��طه گری و حصول اطمینان از تامین نیاز مشتری‬ ‫نهایی برای اعمال محدودیت هایی از جمله عرضه فقط‬ ‫از طریق وب س��ایت‪ ،‬محدود ک��ردن ثبت نام خودرو به‬ ‫ازای هر کد ملی یک خودرو و اعمال محدودیت خرید‬ ‫خودرو در ماه های گذشته اقدام کرده است‪.‬‬ ‫مع��اون بازاریاب��ی و فروش ایران خودرو یاداور ش��د‪:‬‬ ‫عرضه خودرو از س��وی ش��رکت ایران خ��ودرو فقط از‬ ‫طریق وب س��ایت فروش اینترنتی و با ش��انس مساوی‬ ‫برای همه هموطنان انجام ش��ده اس��ت‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫تمامی فروش ها به ش��کل عمده یا قراردادهای فروش‬ ‫مس��تقیم به نمایندگی های مجاز متوقف شده و فروش‬ ‫خ��ودرو فق��ط به مش��تری نهای��ی با در نظ��ر گرفتن‬ ‫محدودیت های مختلف انجام شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا وج��ود اینک��ه اعم��ال این‬ ‫محدودیت(ثبت ن��ام ب��ه ازای ه��ر کد مل��ی) موجب‬ ‫سخت تر شدن ثبت نام و کندی فرایند ان در وب سایت‬ ‫ف��روش اینترنت��ی ایران خ��ودرو می ش��ود‪ ،‬اعمال این‬ ‫ت به جلوگیری از خرید بیش از یک خودرو از‬ ‫محدودی ‬ ‫سوی هر مشتری انجامیده و از سودجویی افراد سوداگر‬ ‫جلوگیری کرده است‪.‬‬ ‫خان کرمی تصریح کرد‪ :‬در برخی از موارد محدودیت‬ ‫تع��داد ثبت ن��ام در ب��ازه زمانی مش��خص نی��ز اعمال‬ ‫ش��د به نحوی که مش��تریانی که ‪ ۶‬ماه قب��ل از تاریخ‬ ‫ثبت ن��ام برای پیش خرید حتی یک خودرو از ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودرو اقدام کرده بودند‪ ،‬امکان ثبت نام دوباره از‬ ‫انها سلب شد‪.‬‬ ‫معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو از ایجاد شرایط‬ ‫باثب��ات تولید در اینده نزدیک خب��ر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫با رس��یدن تولید به ش��رایط ثابت و یکنواخت‪ ،‬تحویل‬ ‫خودرو به مشتریان نیز با سرعت باالتری انجام می شود‬ ‫و همچنین میزان تاخیر در تعهدات مش��تری به شدت‬ ‫کاه��ش خواهد یافت‪ .‬در راس��تای رس��یدن خودرو به ‬ ‫دس��ت مصرف کنن��ده نهایی ب��ا بهترین و س��اده ترین‬ ‫ش��رایط ممکن به عن��وان نمونه‪ ،‬ش��رکت ایران خودرو‬ ‫درب��اره هایم��ا اس‪ ۷‬ک��ه در ش��هر بینالود در اس��تان‬ ‫خراسان رضوی تولید می شود و جزو خودروهای بسیار‬ ‫پرطرفدار نیز هست‪ ،‬با وجود اینکه امکان فروش نقدی‬ ‫به راحتی میس��ر بوده‪ ،‬برای حذف واسطه گری ها برای‬ ‫فروش اقس��اطی(به دلیل رهنی بودن سند خودروهای‬ ‫اقساطی) این محصول اقدام کرده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬با توجه به نوس��ان های نرخ ارز و‬ ‫شرایط حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی(تهدیدهای‬ ‫تحریم��ی صنع��ت خ��ودرو) متاس��فانه برخ��ی از‬ ‫قطعه س��ازان امکان تولید و تامین به موقع قطعات را‬ ‫ندارند و بعضی از خودروهای تولیدی این ش��رکت به‬ ‫همین دلیل تجاری س��ازی نشده و به دلیل کسری‪،‬‬ ‫قابلی��ت واگذاری به مش��تریان را ندارند‪ .‬با تمهیدات‬ ‫در نظر گرفته ش��ده ‪ ،‬تعداد خودروهای ناقص در حال‬ ‫کاهش اس��ت و در هفته های اینده به حداقل یا صفر‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫خان کرم��ی اف��زود‪ :‬ب��ا برگش��ت تولید به ش��رایط‬ ‫ع��ادی برنامه های فروش جدی��دی را برای محصوالت‬ ‫ایران خودرو اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تیری انری سفیر جدید برند رنو‬ ‫فوتبالیست مش��هور س��ال های نه چندان دور تیم ارسنال و تیم‬ ‫ملی فرانسه‪ ،‬تیری انری به عنوان سفیر برند رنو معرفی شده است‪.‬‬ ‫این فوتبالیس��ت با س��ابقه در فصل‪ 2018/2019‬لیگ جزیره در‬ ‫برنامه های تلویزیونی حضور خواهد یافت‪ .‬رنو و انری در گذش��ته‬ ‫یعنی س��ال‪ 2002‬نیز با یکدیگر همکاری داش��ته اند‪ .‬در ان زمان‬ ‫بازیکن پیش��ین ارس��نال در تبلیغات وا وا ووم رنو حضور داش��ت‪.‬‬ ‫‪2‬س��ال بعدتر این عبارت به طور رس��می به دیکش��نری انگلیسی‬ ‫اکسفورد اضافه شد‪.‬‬ ‫هم اکنون این فوتبالیست بازنشسته شده و خودروساز فرانسوی‬ ‫ب��ا یکدیگر ب��رای تبلیغ چندین مدل محبوب رن��و از جمله کلیو‪،‬‬ ‫کپچر و مگان ‪ RS‬همکاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫ان��ری درباره این همکاری گفته اس��ت‪ :‬هم��کاری دوباره با رنو‬ ‫احس��اس فوق الع��اده ای دارد‪ .‬م��ن در اس��تادیوم های بزرگ��ی در‬ ‫سراس��ر جهان به میدان رفته ام و می دانیم که طرفداران چه انرژی‬ ‫فوق الع��اده ای را ب��ه ما تزریق می کنند‪ .‬م��ن به دنبال کمک به رنو‬ ‫هس��تم تا در فصل جدید لیگ جزیره ل��ذت حضور در میدان های‬ ‫ورزشی را گرامی بدارد‪.‬‬ ‫مدی��ر رن��و در بریتانیا نی��ز این گونه گفته اس��ت‪ :‬ما بازگش��ت‬ ‫پس از نابس��امانی های ب��ازار ارز و به دنبال ان بازار‬ ‫خودرو‪ ،‬در نهایت بسته ارزی دولت اعالم و اب پاکی روی دست خودروسازان و‬ ‫قطعه سازان ریخته شد‪ .‬حاال دیگر خودروسازان بهانه خوبی برای افزایش قیمت خودروهای شان‬ ‫دارند و قطعه سازان نیز بین زمین خودروسازان و تامین قطعات به واسطه ارز ازاد پاس کاری می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬از فروردین امسال که نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت تا همین چند روز گذشته‪ ،‬قیمت اقالم‬ ‫وارداتی با افزایش حدود ‪2‬تا‪ 3‬برابری همراه شد‪ .‬اقالمی که گاه مواد اولیه و شروع ساخت کاالیی دیگر بودند و همین روال باعث شد‬ ‫تا قیمت تمام ش��ده محصوالت س��ر به فلک گذارد‪ .‬در این میان صنعت قطعه سازی و خودروسازی از قاعده افزایش نرخ ارز و وپیامدهای ان‬ ‫بی تاثیر نبود و روز به روز به نرخ قطعات خودروها افزوده شد که تحت تاثیر ان نیز قیمت تمام شده خودرو افزایش یافت‪.‬‬ ‫ازس��ویی دیگ��ر‪ ،‬ممانعت واردات خودرو‪ ،‬محدودیت ه��ای ترخیص قطعات خودرو از گمرک‪ ،‬ایجاد بازار داللی قطعات خودرو دس��ت دوم و در نهایت‬ ‫تصمیم گیری های دولتی برای ترخیص تدریجی این قطعات‪ ،‬بازار قطعات خودرو را به چالش کش��ید؛ بدین گونه که خودروس��ازان مجبور به تولید خودروهای‬ ‫ناقص و البته متحمل افزایش قیمت ش��دند‪ .‬پس از اوج گیری نرخ دالر در بازار ازاد و نبود ارز دولتی‪ ،‬در نهایت بانک مرکزی بس��ته ارزی خود را اعالم کرد‪ .‬حاال با‬ ‫تعیین تکلیف نرخ ارز در بازار ثانویه و اعالم فهرست هایی مبنی بر اولویت اختصاص ارز ‪4200‬تومانی برای گروه های کاالیی‪ ،‬تا حدی بازار خودرو و قطعات به سامان تر‬ ‫شد چراکه قطعه سازان و خودروسازان دریافتند که دیگر دالر دولتی به انها تعلق نمی گیرد که البته قطعه سازان صابون نبود ارز دولتی را از نیمه دوم سال گذشته به تن خود‬ ‫زده بودند؛ چراکه از نیمه های سال گذشته ارز مبادله ای قطعه سازان به یکباره قطع و از ان زمان به بعد تامین ارز برای قطعه سازان با نرخ روز فراهم شد‪ .‬حال این پرسش مطرح‬ ‫اس��ت که پس از اعالم بس��ته ارزی دولت و مشخص شدن اینکه دالری از بابت ارز دولتی به قطعه سازان و خودروسازان تعلق نخواهد گرفت‪ ،‬صنعت قطعه سازی و خودروسازی‬ ‫چه فرصت ها و تهدیدهایی پیش رو دارد و چگونه می تواند خود را با صرفه اقتصادی همخوانی کنند؟‬ ‫ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور در همین زمینه به خودروکار می گوید‪ :‬اگر بسته ارزی تنها به بسته ارزی دولت محدود باشد‪ ،‬طبیعتا قطعه سازی‬ ‫و خودروسازی کشور قفل و متوقف می شود؛ اما اگر بخشی از یک بسته کالن اقتصادی باشد که دران بسته کالن‪ ،‬افزایش توان خرید و درامد مردم در نظر گرفته شود‪ ،‬به فرصتی‬ ‫برای رشد این دو صنعت منتهی می شود‪ .‬او می افزاید‪ :‬اگر این بسته ارزی امکانی برای خرید کاالی بادوام ایرانی مانند لوازم خانگی و خودرو را فراهم کند‪ ،‬همچنین اصالح فوری‬ ‫قیمت ها از جمله قیمت خودرو و قطعات و تامین سرمایه در گردش دو برابری را داشته باشد‪ ،‬می تواند به طرحی امیدوارکننده و موفق تبدل شود‪.‬‬ ‫به گفته محبی نژاد‪ ،‬در روزهای گذشته نرخ ارز برای خرید قطعات خودرو از ‪4200‬تومان به ‪ 8900‬تومان افزایش یافته که اگر این بسته بتواند تناسب میان عرضه و تقاضا‬ ‫در این بخش را تنظیم کند‪ ،‬می تواند از جمله طرح های امیدوارکننده و موفق این بخش باش��د‪ .‬دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان کش��ور تاکید می کند‪ :‬اگرچه ما‬ ‫به عنوان فعال قطعه س��ازان‪ ،‬موافق ازادس��ازی نرخ ارز و ارائه ارز در بازار ثانویه بوده ایم‪ ،‬اما به نظر می رس��د بانک مرکزی این تصمیم را به طورجزیره ای اجرا کرده و این‬ ‫بسته با اقتصاد کالن ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫محبی نژاد ادامه می دهد‪ «:‬در این صورت نه تنها به نتایج این بسته در این حیطه خوش بیش نیستیم بله هشدار می دهیم اما اگر اجرای این بسته بخشی از‬ ‫طرح کالن اقتصادی باش��د‪ ،‬از این بس��ته استقبال می کنیم‪ .‬او با اشاره به اینکه در این باره قطعه سازان پیشنهاداتی به دولت ارائه کرده اند‪ ،‬اظهار می کند‪:‬‬ ‫پیشنهادهایی از سوی قطعه سازان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه شده است‪.‬‬ ‫به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان کش��ور‪ ،‬اجرای بس��ته ارزی برای صنعت خودروس��ازی و قطعه سازی شمشیر دو لبه‬ ‫اس��تچراکه اجرای ان به طور کلی برای اقتصاد به رکود این دو صنعت منجر می ش��ود و در مقابل اجرای ان برای بخشی از اقتصاد‬ ‫می تواند به صادرات موفق در این بخش منتهی شود‪ .‬براساس این گزارش هفته گذشته بسته جدید ارزی دولت ازسوی‬ ‫بانک مرکزی اعالم و رونمایی شد‪ .‬براساس این بسته ارزی‪ ،‬مقرر شد ارز ‪4200‬تومانی برای اقالم گروه یک‬ ‫کاالیی و ارز ثانویه نیز برای سایر اقالم وارداتی اعمال شود که قطعه سازان و خودروسازان از‬ ‫قاعده تخصیص ارزهای دولتی خارج هستند‪.‬‬ ‫تی��ری انری به رنو را تبریک می گوییم‪ .‬در تابس��تان س��ال جاری‬ ‫در جام جهانی ش��گفت انگیزی لذت بردی��م‪ ،‬جامی که به ما قدرت‬ ‫فوتب��ال را ی��اداوری کرد‪ .‬ما بی صبرانه منتظر ش��روع دوباره لیگ‬ ‫جزیره هستیم تا با انری بتوانیم لذت زندگی رنو را به همگان نشان‬ ‫دهیم‪ .‬تیری انری به مدت ‪20‬سال در سطح اول فوتبال دنیا توپ‬ ‫می زد و حدود ‪800‬بازی ب��رای تیم هایی مانند موناکو‪ ،‬یوونتوس‪،‬‬ ‫ارس��نال‪ ،‬بارس��لونا و نیویورک ردبول انجام داده اس��ت‪ .‬البته او را‬ ‫بیشتر به دلیل بازی های درخشان در ارسنال می شناسیم جایی که‬ ‫در ‪ 376‬بازی ‪ 228‬گل به ثمر رساند‪.‬‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فرصت ها و تهدیدهای بسته ارزی پیش پای صنعت خودرو‬ ‫شمشیر دولبه زیر گلوی‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫ شنبه‬ ‫شکایت عجیب خانواده خوش تیپ مک کوئین‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫حدود ‪40‬سال از درگذشت استیو مک کوئین می گذرد اما خانواده‬ ‫این هنرمند مش��هور شکایتی بسیار عجیب از فراری ثبت کرده اند‪.‬‬ ‫ماجرا در سال‪ 2016‬اغاز شد‪ ،‬زمانی که این برند قراردادی با بخش‬ ‫‪ Tailor Made‬به منظور توس��عه ‪70‬پوشش بدنه الهام گرفته از‬ ‫نمادین ترین محصوالت تاریخ ش��رکت امضا کرد‪ .‬این پوشش های‬ ‫بدنه به منظور گرامیداش��ت هفتادمین سالگرد تاسیس برند فراری‬ ‫تولید شدند و چندین مدل با ظاهری کالسیک در نمایشگاه خودرو‬ ‫پاریس‪ 2016‬به نمایش درامدند‪ .‬از جمله این خودروها می توان به‬ ‫‪ F12‬برلینتا به نام مستعار استرلینگ و ‪ GTB 488‬با نام شوماخر‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬فراری همچنین تصمیم گرفت با کالیفرنیا ‪ T‬اس��تیو‬ ‫مک کوئین ادای احترامی به س��تاره سینما داش��ته باشد‪ .‬به ظاهر‬ ‫ای��ن کمپانی احس��اس کرده تولید چنین خودروی��ی با رنگ بدنه‬ ‫قهوه ای ادای احترامی به مک کوئین است زیرا او پیش تر مالک یک‬ ‫فراری قهوه ای بوده است‪ .‬نام گذاری یک رنگ بدنه به نام شما ادای‬ ‫احترام بس��یار چشمگیری نیس��ت اما فراری اعتقاد داشته که این‬ ‫موضوع مشکلی ایجاد نمی کند‪ .‬متاسفانه خانواده مک کوئین عقیده‬ ‫دیگ��ری دارند‪ .‬بنا ب��ه گزارش کار اند درای��ور‪ ،‬خانواده مک کوئین‬ ‫در دادگاه لس انجلس از فراری ش��کایت کرده اند‪ .‬در دادخواس��ت‬ ‫این خانواده امده که چادویک مک کوئین پس��ر استیو مک کوئین‬ ‫ب��ا مدیرعامل فراری به منظور تولید یک فراری مک کوئین ویژه در‬ ‫س��ال ‪ 2011‬مالقات کرده است‪ .‬در ادامه امده که این خودرو باید‬ ‫نام مک کوئین را می داش��ت و خانواده او حق حضور در پروژه را به‬ ‫دس��ت می اوردند‪ .‬به ظاهر این قرارداد به امضا نرس��یده و خانواده‬ ‫مک کوئین با دیدن اینکه فراری بدون اطالع به انها اقدام به معرفی‬ ‫یک خودرو با پس��وند اس��تیو مک کوئین کرده‪ ،‬شوکه شده اند‪ .‬در‬ ‫ادامه امده که فراری در تبلیغات و بروش��ور خود از تصاویر اس��تیو‬ ‫مک کوئین به همراه یک فراری استفاده کرده است‪.‬‬ ‫معرفی جذاب ترین خودروهای پلیس سراسر جهان‬ ‫پلیس خوب‪ ،‬پلیس بد‬ ‫پلیسی استفاده نکرده بلکه پلیس ها از ان در رویدادهایی خاص‬ ‫برای گوشزد کردن عاقبت بد خالف کردن استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ المبورگینی اوراکان پلیس ایتالیا‬ ‫بس��یاری از سوپرکارهای حاضر در این فهرست بیش از انکه‬ ‫برای وظایف پلیسی به کار گرفته شوند حالت نمایشی دارند اما‬ ‫المبورگینی اوراکان پلیس به طور ویژه برای حفظ جان انسان ها‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫ای��ن کوپ ه ‪ ۶۰۲‬اس��ب بخاری در بولونی��ای ایتالیا‬ ‫مش��غول فعالیت بوده و برای کمک رس��انی‬ ‫پرس��رعت و انتق��ال ارگان های بدن به‬ ‫کار می رود‪ .‬بخش جلوی این س��وپر‬ ‫اسپرت دارای محفظه یخچال مانند‬ ‫ب��ه منظور حفظ خ��ون و بافت های‬ ‫بدن است‪.‬‬ ‫� جیپ رانگلر پلیس ایتالیا‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫خودروه��ای پلیس بای��د دوام فوق العاده ای داش��ته باش��ند‬ ‫زیرا در ش��یفت های زیاد و مس��افت های طوالنی مورد استفاده‬ ‫ق��رار می گیرند‪ .‬به طور معمول‪ ،‬این وظیفه بر عهده س��دان ها و‬ ‫شاس��ی بلندهای کالفه کننده ای اس��ت که افس��ران پلیس هم‬ ‫چن��دان دل خوش��ی از انه��ا ندارند‪ .‬برخ��ی از نیروهای پلیس‬ ‫خوش ش��انس در سراس��ر جهان این فرصت را دارند که پش��ت‬ ‫فرم��ان چندین خودر و پلیس فوق العاده بنش��ینند‪ .‬پورش��ه ها‪،‬‬ ‫المبورگینی ها‪ ،‬فراری ه��ا و‪ ...‬گاهی اوقات به فرم خودر و پلیس‬ ‫درامده و لحظات هیجان انگیزی را رقم می زنند‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬ش��ما را با برخی از جذاب تری��ن خودروهای پلیس‬ ‫سراس��ر جهان اش��نا می کنیم‪ .‬البته در پایان نوشتار هم شاهد‬ ‫چن��د نمونه بد و ناخوش��ایند از خودروهای پلیس خواهید بود‪.‬‬ ‫پس این مطلب جذاب را از دست ندهید!‬ ‫‹ ‹ پورشه ‪ ۹۱۱‬پلیس اتریش‬ ‫از ژوئن تا اکتبر ‪ ۲۰۱۷‬پورش��ه ‪ ۹۱۱‬به عنوان خودرو پلیس‬ ‫اتری��ش در جاده ها حکمرانی کرده اس��ت‪ .‬این خ��ودرو دارای‬ ‫تمامی ویژگی های ضروری برای انجام وظایف پلیس��ی از جمله‬ ‫چراغ های گردان روی سقف و سیستم رادیویی است‪ .‬همچنین‬ ‫پوش��ش ابی و قرمز پلیس این کشور روی پورشه خیال انگیز به‬ ‫نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ب ام و ‪I ۸‬پلیس جمهوری چک‬ ‫ب ام و ‪I ۸‬ب��ه مدت ‪ ۶‬ماه در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬جزو ناوگان پلیس‬ ‫جمهوری چک بوده اس��ت‪ .‬این خودر و پلی��س رنگارنگ دارای‬ ‫پوششی اس��ت که برای کوپه اس��پرت و هیبریدی باواریایی ها‬ ‫فوق العاده به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ فراری ‪ ۴۵۸‬اسپایدر پلیس میالن‬ ‫ای��ن فراری از نظر هیجان و ل��ذت رانندگی همتا ندارد‪ .‬البته‬ ‫پلیس های ش��هر میالن هم فرصت نشس��تن پش��ت فرمان ان‬ ‫را پیدا کرده اند‪ .‬چراغ های روی س��قف نی��ز ظاهر جالبی ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬البته پلیس میالن از این خودرو برای وظایف س��نگین‬ ‫افس��ران پلیس ایتالی��ا می توانند‬ ‫از این شاس��ی بلند اس��طوره ای برای‬ ‫انجام وظایف خود اس��تفاده کنند‪ .‬رانگلر‬ ‫ب��رای حض��ور در اف��رود از سیس��تم تعلیق‬ ‫با ارتفاع باال و الس��تیک های ‪ ۳۲‬اینچی س��ود می برد‪.‬‬ ‫چراغ های گردان و پوشش خاص پلیس ایتالیا کامال برازنده این‬ ‫شاسی بلند امریکایی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ رولزرویس گوست بلک بج‬ ‫هیچ کس��ی دوس��ت ن��دارد در صندلی عقب خ��ودر و پلیس‬ ‫ت مشکی‬ ‫بنشیند اما اگر خودرو مورد بحث یک رولزرویس گوس ‬ ‫نشان باشد شاید اوضاع کمی فرق کند‪.‬‬ ‫از ای��ن خودرو خاص برای رویدادی ویژه اس��تفاده می ش��ود‪.‬‬ ‫متاس��فانه رولزرویس پس از پایان مراسم‪ ،‬خودرو یاد شده را به‬ ‫قطع نیروهای پلیس از اینکه‬ ‫حالت استاندارد بازگرداند‪ .‬به طور ‬ ‫پش��ت فرمان چنین خودرویی نمی توانند بنش��ینند خشمگین‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ پورشه کیمن ‪ GT۴‬نورفولک‬ ‫متاس��فانه این خودر و اسپرت برای تعقیب و گریز با مجرمان‬ ‫به کار نمی رود‪ .‬یک موسسه خیریه پورشه کیمن مورد بحث را‬ ‫ب��ه پلیس نورفولک اهدا کرده اس��ت‪ .‬پلیس ها این خودرو را به‬ ‫مدارس‪ ،‬دانش��گاه ها و رویدادهای گوناگون خودرویی می برند تا‬ ‫توجه ها را به خود جلب کنند‪.‬‬ ‫یکی از افس��ران پلیس محل��ی درباره این پورش��ه می گوید‪:‬‬ ‫امیدواری��م این خ��ودرو به عنوان اغاز کنن��ده گفت وگوها عمل‬ ‫کن��د و ما فرصت تعامل با مردم را داش��ته باش��یم اما موضوع‬ ‫مهم تر گفت وگو با افرادی همچون رانندگان جوان اس��ت‪ .‬ما به‬ ‫انها می گوییم اگر کار خطایی انجام دهند با این پورش��ه طرف‬ ‫خودروهای پلیس نه چندان جالب‬ ‫‹‬ ‫‹ اسمارت فورتوی پلیس نیویورک‬ ‫ایا خودرویی شرم اورتر از اسمارت فورتو برای جریمه کردن افراد وجود دارد؟ اداره پلیس نیویورک صدها دستگاه از این خودر و کوچک را به خدمت گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬البته برای افس��ران پلیس‪ ،‬این یک قدم بزرگ رو به جلو است زیرا پیش از این‪ ،‬از خودروهای سه چرخه خنده داری استفاده می کردند‪ .‬همچنین این‬ ‫اسمارت کولر دارد‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹ جیپ رنگید پلیس‬ ‫پلیس ایتالیا دارای طیف وسیعی از خودروهای پلیس از المبورگینی اوراکان گرفته تا این جیپ رنگید کوچک است‪ .‬حضور رنگید در بین خودروهای پلیس‬ ‫ایتالیا جای شرمساری ندارد اما اگر یکی از جیولیا ولوچه ها با سرعت سرسام اور از کنار این خودرو عبور کند اوضاع چگونه خواهد بود؟‬ ‫‹‬ ‫‹ میتسوبیشی اوت لندر ‪ PHEV‬پلیس اوکراین‬ ‫میتسوبیشی اوت لندر ‪ PHEV‬شاسی بلندی خوب بوده اما برای نیروهای پلیس مناسب نیست‪.‬‬ ‫پلیس ملی اوکراین ناوگانی ‪ ۶۵۱‬دستگاهی از این خودرو را در سال ‪ ۲۰۱۶‬سفارش داد‪ .‬این خودروها جایگزین خودروهای یواز و افتاواز قبلی شدند‪.‬‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ ولوو ‪ V ۹۰‬پلیس سوئد‬ ‫ول��وو ‪ V ۹۰‬خودرویی اس��ت که ب��ه دلیل ظاهر مناس��ب‪،‬‬ ‫راحت��ی و ایمنی باال انتخاب خانواده های زیادی اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫ع مش��اهده یک پلیس استیشن در اینه عقب تجربه خاصی‬ ‫قط ‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دپارتم��ان خودروهای خاص ولوو این خودرو را با ویژگی های‬ ‫خ��اص پلیس توس��عه داده که ش��امل تقویت شاس��ی‪ ،‬ارتقای‬ ‫ترمزها و اصالح سیستم تعلیق است‪.‬‬ ‫‹ ‹ نیسان ‪ GT-R‬پلیس ژاپن‬ ‫این خودرو به نیروی پلیس توچیگی ژاپن اهدا شده است‪ .‬به‬ ‫ظاهر خودرو مورد بحث برخی وظایف پلیسی را انجام داده و در‬ ‫رویدادهای ایمنی ترافیکی هم حضور پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نیسان ‪ GT-R‬دپارتمان پلیس مترو اسکای الین‬ ‫اگرچه کشور ژاپن از گودزیال به عنوان خودرو پلیس استفاده‬ ‫می کند اما این خودرو جذاب و خاص است‪.‬‬ ‫خودرو مورد بحث که برای نمایشگاه خودرو نیویورک ‪۲۰۱۷‬‬ ‫اماده ش��ده بود دارای پوشش بدنه مش��کی با نوارهای طالیی‪،‬‬ ‫چراغ های روی س��قف و حتی نورپردازی بخش جلو است‪ .‬قوای‬ ‫محرکه تغییری نداش��ته اما سیستم تعلیق ان ارتفاع کمتری از‬ ‫سطح زمین دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ سالین ‪ S۳۰۲‬دپارتمان پلیس ریورساید‬ ‫اگرچ��ه س��الین خ��ودرو تعقیب و گریز نیس��ت ام��ا یکی از‬ ‫جذاب ترین موستانگ های پلیس به شمار می رود‪ ،‬به ویژه اینکه‬ ‫از پیشرانه سوپرشارژردار ‪ ۷۳۰‬اسبی سود می برد‪.‬‬ ‫پلیس ریورس��اید به جای تعقیب خالفکاران از این موستانگ‬ ‫برای نمایش های چشم نواز استفاده می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ کیا استینگر پلیس کوئینزلند‬ ‫با پایان تولید هولدن و فورد در اس��ترالیا‪ ،‬نیروهای پلیس این‬ ‫کش��ور نیازمند جایگزینی برای کومودورها و فالکن ها هستند‪.‬‬ ‫پلیس کوئینزلند‪ ،‬کیا اس��تینگر را برای خ��ودر و پلیس بزرگراه‬ ‫خود انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو دارای چراغ ها و گرافیک پلیس��ی ب��وده و دیگر‬ ‫تجهی��زات موردنی��از نیروه��ای پلی��س را نیز به هم��راه دارد‪.‬‬ ‫نیروبخش اس��تینگر پیشرانه ‪ ۶‬سیلندر ‪ ۳/۳‬لیتری بای توربو با‬ ‫قدرت ‪ ۳۶۵‬اسب بخار و گشتاور ‪ ۵۱۰‬نیوتون متر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ب ام و ‪ ۵۳۰d‬پلیس ویکتوریا‬ ‫اگرچه پلیس های بزرگراه کوئینزلند پشت فرمان کیا استینگر‬ ‫خواهند نشس��ت اما همکاران انها در ویکتوریا می توانند حضور‬ ‫در ی��ک ب ام و ‪ ۵۳۰d‬را تجربه کنند‪ .‬ای��ن خودرو لوکس ترین‬ ‫نمونه موجود نیست زیرا پلیس مدل پایه را سفارش داده است‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪ ۶‬سیلندر ‪ ۳‬لیتری توربودیزل این خودرو قدرت ‪۲۶۵‬‬ ‫اسب بخاری و گشتاور ‪ ۶۲۰‬نیوتون متری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ مرسدس‪-‬ای ام جی ‪۴Matic E۴۳‬‬ ‫اگرچه برخی از نیروهای پلیس اس��ترالیا پش��ت فرمان ب ام و‬ ‫‪ ۵۳۰d‬می نش��ینند اما دیگ��ر نیروهای پلیس هم مرس��دس‪-‬‬ ‫ای ام جی ‪ ۴Matic E۴۳‬را دارند‪ .‬پیش��رانه ‪ ۶‬سیلندر ‪ ۳‬لیتری‬ ‫بای توربوی این خودر و المانی قدرت ‪ ۳۹۶‬اسب بخاری دارد که‬ ‫برای تعقیب و گریز خیابانی و بزرگراهی کامال مناسب است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫مزدا متهم می شود‬ ‫به نظر می رسد یک خودروساز ژاپنی دیگر هم به دلیل دستکاری‬ ‫نتایج تس��ت های االیندگی و مصرف س��وخت در این کشور متهم‬ ‫شده است‪ .‬بنا به گزارش نشریه ژاپنی نیکی‪ ،‬مزدا هم اکنون مظنون‬ ‫به انجام نادرست تست های االیندگی و مصرف سوخت است‪.‬‬ ‫بنا به گزارش این نش��ریه‪ ،‬تس��ت های مشکوکی روی تعدادی از‬ ‫خودروها در فرایند تایید کیفیت انجام نش��ده است‪ .‬مزدا گزارشی‬ ‫از اقدام��ات خود را به وزارت زمین‪ ،‬زیرس��اخت و حمل ونقل ژاپن‬ ‫فرستاده است‪ .‬دولت این کش��ور یافته های خود را چند روز دیگر‬ ‫به اطالع عموم خواهد رس��اند‪ .‬سوزوکی نیز به تقلب در تست های‬ ‫االیندگی متهم ش��ده است‪ .‬در چند سال گذشته صنعت خودرو‬ ‫ژاپن با خبرهایی درباره دس��تکاری در نتایج تست های االیندگی‬ ‫و مصرف س��وخت روبه رو بوده و نخستین خودروسازانی که با این‬ ‫اتهام روبه رو ش��ده اند‪ ،‬میتسوبیشی و سوزوکی هستند‪ .‬پس از ان‬ ‫بود که خود خودروس��ازان اقدام به بررس��ی استانداردهای مصرف‬ ‫سوخت و االیندگی وضع شده ازسوی دولت کردند‪ .‬مزدا در خالل‬ ‫بررسی های داخلی خود متوجه دستکاری نتایج به دست امده شد‪.‬‬ ‫همین بازرسی های داخلی بود که باعث شد نیسان و سوبارو نیز‬ ‫داده های اش��تباه به دست امده از تس��ت های االیندگی و مصرف‬ ‫س��وخت را کشف کنند‪ .‬س��وبارو در ماه ژوئن مجبور شد خبرهای‬ ‫پیش��ین درباره تعداد خودروه��ای تحت تاثیر این ماجرا را تصحیح‬ ‫کند و رقم جدید اعالم ش��ده به طور تقریبی دو برابر ارقام پیشین‬ ‫ب��ود‪ .‬این امر باعث ش��د مدیرعامل س��وبارو زودت��ر از موعد مقرر‬ ‫بازنشسته شود‪.‬‬ ‫ماه پیش هم نیس��ان به تقلب در تس��ت های خود اعتراف کرده‬ ‫بود‪ .‬هر دو شرکت از بازرسی های نادرست برای بررسی های نهایی‬ ‫خودروها استفاده کرده اند‪ .‬روند اشتباه بررسی های شرکت نیسان‬ ‫شاید بیش از ‪30‬سال است که ادامه داشته است‪.‬‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل جاده ای‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مسئوالن از اتمام کار ساخت قطعه نخست ازادراه تهران‪-‬شمال خبر می دهند‬ ‫رویای «ازادراه» تعبیر می شود؟‬ ‫اکرم امینی‬ ‫«پروژه وزیر خراب کن» از جدیدترین تعبیرهایی است که یک مقام‬ ‫دولتی از ازادراه تهران‪-‬شمال داشته است‪ .‬البته وزیر راه و شهرسازی‬ ‫ای��ن لقب را از دیگران نقل می کند و می گوی��د در ابتدای وزارتش در‬ ‫دولت یازدهم‪ ،‬برخی افراد برای برحذر داش��تن او از وعده دادن درباره‬ ‫تکمیل ازادراه‪ ،‬گفته اند این پروژه وزیر خراب کن اس��ت و بهتر اس��ت‬ ‫سروقت ان نرود و وعده ای در این زمینه ندهد!‬ ‫گرچ��ه عباس اخوندی در متنی که در کانال تلگرامی خود نوش��ته‬ ‫توضیح نداده که این لقب را نخس��تین بار چه کسی به ازادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال داده اما این نخستین لقب کنایه امیزی نیست که به این پروژه‬ ‫پیر بی س��رانجام می دهند‪ .‬حجت االسالم ناطق نوری در بازدیدی که‬ ‫چندی پیش از ازادراه تهران‪-‬ش��مال داش��ت ان را پروژه ای دانست‬ ‫که دس��تمایه ج��وک و طنز ش��ده اس��ت‪ .‬جهانگیری‪ ،‬مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری نی��ز در یکی از بازدیدهای خود از این پروژه یاداوری‬ ‫کرد که این ازادراه در دولت های گذشته تبدیل به «سمبل بی عرضگی‬ ‫و ناکارام��دی» ش��ده بود اما دولت یازده��م و دوازدهم برای پایان ان‬ ‫گام های اساسی برداشته است‪.‬‬ ‫براساس اخبار جدیدی که درباره ازادراه پیر تهران‪-‬شمال به گوش‬ ‫می رسد‪ ،‬وعده گشایش قطعه نخست این ازادراه به طول ‪ ۳۲‬کیلومتر‬ ‫تا ابان امس��ال داده ش��ده اما باتوجه به اینکه وعده بهره برداری از این‬ ‫پروژه سال هاس��ت از دولتی به دولت دیگر دس��ت به دست می شود‪،‬‬ ‫معلوم نیست این بار تحقق این وعده چقدر صحت داشته باشد؛ ان هم‬ ‫در ش��رایطی که این ابرپروژه مانند بسیاری دیگر از طرح های عمرانی‬ ‫کشور با کمبودهای مالی دست به گریبان است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار خودرو‪ ،‬ازادراه ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران‪-‬ش��مال‬ ‫بیش از ‪ ۲‬دهه پیش کلنگ زنی ش��د و ایرانی ها سال هاست به شنیدن‬ ‫وعده ه��ای تکراری و بی س��رانجام درب��اره بهره ب��رداری از ان عادت‬ ‫کرده اند‪ .‬البته چند س��الی اس��ت که قطعه چهارم ای��ن ازادراه ‪۱۲۰‬‬ ‫کیلومت��ری زیربار ترافیک رفته اس��ت‪ .‬این قطع��ه به طول حدود ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬سه راهی دشت نظیر را به چالوس متصل می کند‪.‬‬ ‫طول قطعه یک به عنوان مهم ترین بخش این پروژه که درحال حاضر‬ ‫کار ساخت ان فعاالنه در جریان است و وعده هایی درباره گشایش ان‬ ‫داده می شود‪ ۳۲ ،‬کیلومتر است که از تقاطع بزرگراه ازادگان و شهید‬ ‫همت اغاز می ش��ود و با عبور از مناطق کن‪ ،‬س��ولقان‪ ،‬امامزاده عقیل‪،‬‬ ‫تونل تالون و دره النیز به س��ه راهی شهرس��تانک می رسد‪ .‬با گشایش‬ ‫این قطعه بخش��ی از مسیر تهران به شمال کشور که از کرج می گذرد‬ ‫حذف و مسیر ‪ ۹۲‬کیلومتری فعلی‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬کیلومتر کوتاه می شود‪.‬‬ ‫دومین قطعه ازادراه تهران‪-‬ش��مال‪ ،‬حدفاصل دواب شهرستانک‪-‬‬ ‫پ��ل زنگوله و طول ان حدود ‪ ۲۵‬کیلومتر اس��ت‪ .‬ب��ا اجرای این قطعه‬ ‫مس��یر فعلی کرج به چالوس حدود ‪ ۵‬کیلومتر کوتاه می ش��ود‪ .‬قطعه‬ ‫سوم این ازادراه نیز حدفاصل پل زنگوله تا سه راهی دشت نظیر و طول‬ ‫ان حدود ‪ ۴۶‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫مطالعات اولیه س��اخت ازادراه تهران‪-‬شمال پیش از وقوع انقالب‬ ‫اس�لامی کلید خورد و طرح ان در س��ال ‪ ۵۶‬تصویب ش��د‪ .‬نخستین‬ ‫گام ها برای اجرای این پروژه ‪ ۱۲۰‬کیلومتری در دهه ‪ ۷۰‬برداشته شد‬ ‫و در دولت سازندگی کلنگ ساخت ان با پیمانکاری بنیاد مستضعفان‬ ‫انقالب اسالمی به زمین خورد‪.‬‬ ‫گرچ��ه در ان زمان وعده بهره برداری از این پروژه در مدت ‪ ۷‬س��ال‬ ‫داده شد اما درحال حاضر با گذشت بیش از ‪ ۲۰‬سال‪ ،‬پروژه درمجموع‬ ‫حدود ‪ ۳۲‬درصد پیش��رفت دارد‪ .‬از این میزان پیش��رفت به گفته وزیر‬ ‫راه و شهرسازی‪ ۱۵ ،‬درصد حاصل کار دولت یازدهم بوده و این پروژه‬ ‫با پیش��رفت فیزیکی ‪ ۱۷‬درصدی تحویل گرفته ش��ده بود‪ .‬درواقع بنا‬ ‫به ادعای مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی دولت یازدهم‪ ،‬این پروژه‬ ‫تا پیش از دولت یازدهم س��االنه ‪ ۲‬درصد پیشرفت داشته اما در دولت‬ ‫یازدهم سرعت پیشرفت پروژه به ماهانه ‪ ۳‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫به گفته مسئوالن درحال حاضر بیش از ‪ ۱۶۰‬جبهه کاری در ازادراه‬ ‫تهران‪-‬ش��مال فعال است و بیش از ‪ ۳‬هزار نفر با حدود ‪ ۱۲۰۰‬دستگاه‬ ‫در ای��ن پروژه کار می کنند‪ .‬این ازادراه در دو مس��یر رفت و برگش��ت‬ ‫ح��دود ‪ ۱۲۰‬کیلومتر تونل و پل دارد که حدود ‪ ۵۰‬درصد کار اجرایی‬ ‫ان به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه ای که سنگ بنایش کج است!‬ ‫تلنبار ش��دن وعده ها درب��اره زمان بهره ب��رداری از ازادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال از مسائلی اس��ت که عباس اخوندی در همان ابتدای ورود به‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی دولت یازدهم از ان انتقاد و احیا و تکمیل این‬ ‫پروژه را یکی از اولویت های این وزارتخانه عنوان کرد‪.‬‬ ‫البته اخوندی معتقد اس��ت ریشه اصلی مش��کالت ازادراه تهران‪-‬‬ ‫شمال و عامل کند بودن روند تکمیل ان‪ ،‬این است که سنگ بنای این‬ ‫پروژه کج است‪ .‬او در یکی از اخرین مطالبی که در کانال تلگرامی خود‬ ‫منتشر کرده چنین نوشته است‪« :‬پروژه ای که سنگ بنای ان کج باشد‬ ‫به س��ختی راست می ش��ود‪ .‬امروز به اتفاق اقای دکتر الریجانی و تنی‬ ‫چند از نمایندگان و اس��تانداران تهران و البرز از ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫بازدی��د کردیم‪ .‬در ‪ ۳۲‬کیلومت��ر ازادراه بیش از ‪ ۱۶۰‬کارگاه فعال بود‪.‬‬ ‫یعنی تمام طول یک ازادراه به طور همزمان در دس��ت س��اخت بود‪.‬‬ ‫همه می توانس��تند چشم اندازی از این پروژه عظیم و بی نظیر در حوزه‬ ‫مهندسی داش��ته باشند که در همین شرایط سخت‪ ،‬تمامی گره های‬ ‫فنی و تکنیکی و مالی و حقوقی ان حل وفصل ش��ده و با پیشرفت ‪۹۱‬‬ ‫درصدی با س��رعت در حال کار و اماده ش��دن برای بهره برداری است‪.‬‬ ‫همی��ن پروژه ای که امروز یک کارگاه کامال زنده و فعال اس��ت و بیش‬ ‫از ‪ ۳۲۰۰‬نفر در ان کار می کنند و بیش از ‪ ۱۳۰۰‬دس��تگاه در ان فعال‬ ‫است‪ ،‬سال های سال کم فعالیت و بالتکلیف بوده است‪».‬‬ ‫همانطور که اخوندی می گوید‪ ،‬ازادراه تهران‪-‬ش��مال سال هاست‬ ‫بالتکلیف مان��ده و در ‪ ۲‬دهه ای که از کلنگ زنی ان می گذرد‪ ،‬با موانع‬ ‫گوناگون��ی از جمله مش��کالت بودجه ای و مدیریت��ی روبه رو بوده که‬ ‫هرازگاهی موجب توقف روند ساخت ان شده است‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین مشکالت در روند ساخت ازادراه تهران‪-‬شمال که‬ ‫اخوندی در ابتدای حضور در وزارت راه و شهرس��ازی به ان رسیدگی‬ ‫کرد‪ ،‬اختالف های موجود میان نهادهای دست اندرکار ساخت ان بود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی در سال ‪ ۹۳‬پروژه را به طور موقت تعطیل کرد تا‬ ‫این اختالف ها حل ش��ود‪ .‬در نتیجه این اقدام‪ ،‬قرارداد دولت گذش��ته‬ ‫مبنی بر حضور قرارگاه خاتم االنبیا در ازادراه تهران‪-‬ش��مال به عنوان‬ ‫پیمان��کار قطعه های ‪ ۲‬و ‪ ۳‬لغ��و و پروژه دوباره به بنیاد مس��تضعفان‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه نخست ازادراه امسال تکمیل می شود؟‬ ‫گرچه عباس اخوندی از زمان اغاز به کار در وزارت راه و شهرسازی‬ ‫تاکنون‪ ،‬بارها از عملی نش��دن وعده های تکراری دولت های گذش��ته‬ ‫درباره زمان گش��ایش ازادراه تهران‪-‬ش��مال انتقاد کرده اما از ابتدای‬ ‫دولت یازدهم تاکنون نیز چند بار وعده هایی از سوی او یا برخی دیگر‬ ‫از مقام��ات دولتی درباره زمان گش��ایش این ازادراه به مردم داده‬ ‫شده اما عملی نشده است‪.‬‬ ‫اخوندی ابان ‪ ۹۵‬در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار‬ ‫روزگار خودرو از گشایش قطعه نخست این‬ ‫ازادراه در ن��وروز ‪ ۹۶‬خب��ر داد و این‬ ‫خبر را در چند نوبت دیگر نیز‬ ‫رس��انه ای کرد اما این‬ ‫وعده عملیاتی‬ ‫نشد‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬نیز وعده گشایش قطعه نخس��ت ازادراه تا پایان سال داده‬ ‫ش��د و این بار نیز وعده عملیاتی نشد‪ .‬امسال مسئوالن دست اندرکار‬ ‫این پروژه‪ ،‬وعده گش��ایش قطعه نخست ان در پایان شهریور یا پاییز‬ ‫پیش رو را داده اند؛ وعده ای که هنوز مشخص نیست چقدر می توان به‬ ‫محقق شدن ان امیدوار بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��اخت‪ ،‬کار ساخت قطعه س��وم ازادراه از سوی‬ ‫بنیاد مس��تضعفان در حال پیگیری اس��ت و این نه��اد به دنبال جذب‬ ‫فاینانس از کشورهایی مانند کره جنوبی و چین یا از منابع داخلی برای‬ ‫این بخش اس��ت و با مشخص شدن ش��یوه جذب سرمایه‪ ،‬کار اجرای‬ ‫قطعه سوم نیز کلید خواهد خورد‪.‬‬ ‫بعد از سال ها چشم انتظاری ایرانی ها برای پایان کار ساخت ازادراه‬ ‫تهران‪-‬ش��مال‪ ،‬ای��ن روزها وعده های جدیدی از س��وی مس��ئوالن‬ ‫درباره زمان گش��ایش قطعه نخس��ت این پروژه مطرح می شود که از‬ ‫بهره برداری از این پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن خبر می دهد‪.‬‬ ‫خیراهلل خادمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل کش��ور با اش��اره به پیش��رفت ‪ ۹۱‬درصدی ای��ن پروژه به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬قطعه نخس��ت ازادراه تهران‪-‬ش��مال به پایان رسیده و‬ ‫درحال حاضر کار روی ان در حوزه روس��ازی و تاسیسات ادامه دارد‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه نصب برخی تاسیس��ات در گرو تکمیل روسازی است‪،‬‬ ‫کار در این زمینه در هفته های اینده ادامه دارد‪ .‬خادمی درباره اخرین‬ ‫وضعیت س��اخت قطعه دوم این ازادراه توضیح داد‪ :‬باوجود انکه فقط‬ ‫یک سال از کلنگ زنی این قطعه گذشته‪ ،‬پیشرفت ان به ‪ ۲۱.۵‬درصد‬ ‫رسیده و کار با سرعت ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه او تونل البرز که در این قطعه قرار دارد‪ ،‬طوالنی ترین تونل‬ ‫جاده های ایران و یکی از پیچیده ترین پروژه های عمرانی کشور است‬ ‫و اکنون مراحل پایانی حفاری را پش��ت س��ر می گذارد و فقط حفاری‬ ‫‪ ۲۰۰‬متر ان باقی مانده اس��ت‪ .‬انطور که خادمی می گوید در صورت‬ ‫تامین نیاز مالی ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومانی‪ ،‬قطعه دوم این ازادراه تا ‪ ۴‬سال‬ ‫دیگر به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫براساس سخن‬ ‫امیدواری به تحقق وعده چندین باره مس��ئوالن درباره گش��ایش‬ ‫قطعه نخس��ت ازادراه تهران‪-‬ش��مال زمانی کمتر می شود که بدانیم‬ ‫امس��ال نیز مانند س��ال های گذش��ته این پروژه با کمبودهای مالی و‬ ‫اعتباری دست و پنجه نرم می کند‪ .‬البته رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫وعده پیگیری مجلس برای حل و کاهش این مشکالت را داده است‪.‬‬ ‫عل��ی الریجانی در جدیدترین بازدیدی که از این پروژه داش��ت‪ ،‬با‬ ‫تاکید بر لزوم س��اماندهی بودجه مورد نیاز این پروژه از س��وی دولت و‬ ‫مجلس و تامین نیازهای مالی الزم از سوی بنیاد مستضعفان به عنوان‬ ‫پیمان��کار گفت‪ :‬مجلس تامین مالی ای��ن پروژه را مدنظر دارد و دولت‬ ‫باید در تخصی��ص به موقع اعتبارها اقدام کند تا پروژه با تعویق‬ ‫روبه رو نشود‪.‬‬ ‫الریجان��ی اف��زود‪ :‬از انجا که در چند س��ال‬ ‫گذش��ته تکمیل ازادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫به تعویق افت��اده‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫با زمان بن��دی واقع بینانه‬ ‫در زمان ساخت و‬ ‫‹ ‹وضعیت قطعه های دوم‪ ،‬سوم و چهارم‬ ‫‹ ‹مجلس از پروژه حمایت می کند‬ ‫بهره برداری از پروژه به اصالح تلقی به وجود امده در مردم کمک شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ازادراه تهران‪-‬شمال کاری پیچیده و از نوع فنی موجب‬ ‫کس��ب استانداردهای مطلوبی برای کش��ور است‪ ،‬به طوری که از نظر‬ ‫فنی و حجم پروژه در کمتر پروژه های راهسازی مشاهده شده است‪.‬‬ ‫بهره برداری تا پایان سال؟‬ ‫باتوجه ب��ه وعده های پی درپی ک��ه درباره زمان گش��ایش ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال داده شده‪ ،‬عجیب نیست اگر کسی این بار نیز به تحقق‬ ‫این وعده امیدوار نباش��د‪ .‬البته یکی از نمایندگان ش��مال کش��ور در‬ ‫مجلس معتقد اس��ت باتوجه ب��ه روند پروژه و اع�لام حمایت رئیس‬ ‫مجلس از ان‪ ،‬جای نگرانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫علی اصغر یوس��ف نژاد‪ ،‬نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با روزگار خ��ودرو در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫مشاهدات نمایندگان مجلس در بازدیدهایی که از روند ساخت ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال داشته اند نشان می دهد قطعه نخست این پروژه حداکثر‬ ‫تا پایان امسال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در زمینه تکمیل ازادراه تهران‪-‬شمال‪ ،‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی از دولت حمایت می کند‪ ،‬افزود‪ :‬باتوجه به بازدید تازه‬ ‫رئیس مجلس ش��ورای اسالمی از این پروژه به پایان ان در زمان مقرر‬ ‫امیدواریم و تالش مجلس این است که تامین مالی ازادراه چه از سوی‬ ‫بخش خصوصی و چه دولت‪ ،‬زودتر انجام شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��اری و میاندورود اضافه کرد‪ :‬امیدواریم با حمایتی‬ ‫که مجلس ش��ورای اس�لامی و دولت از این پ��روژه دارد این بار وعده‬ ‫گش��ایش پروژه عملیاتی شود زیرا س��اماندهی ترافیک راه های چند‬ ‫اس��تان در گرو بهره برداری از ان اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر پیگیری پایان‬ ‫هرچه زودتر قطعه نخس��ت ازادراه تهران‪-‬شمال بر مبنای وعده داده‬ ‫شده گفت‪ :‬باتوجه به اعالم حمایت مجلس و پیگیری های کمیسیون‬ ‫عمران درباره سرنوشت پروژه‪ ،‬نگرانی چندانی وجود ندارد و امیدواریم‬ ‫این بار در زمان مقرر به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی محصول جدید وایزمن‬ ‫وایزمن را به یاد دارید؟ این یک خودروس��از المانی کوچک اس��ت که‬ ‫به تولید کوپه های اس��پرت می پرداخت؛ اما درحالی که چند سالی است‬ ‫خبری از وایزمن نبود‪ ،‬حاال گفته ش��ده این ش��رکت احیا شده و در حال‬ ‫کار روی س��اخت خودرو اسپرت جدیدی است‪ .‬مدیرعامل وایزمن اقای‬ ‫«‪ »Roheen Berry‬در این زمینه گفته است‪«:‬وایزمن اخرین سازنده‬ ‫اصیل خودروهای اس��پرت اروپایی در المان است و من بسیار خوشحالم‬ ‫که در ایجاد اینده هیجان انگیز این ش��رکت نقش��ی ایفا کنم‪ ».‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬اطالعات کمی درباره محصول جدید وایزمن منتش��ر ش��ده اما‬ ‫معرفی این خودرو برای س��ال اینده برنامه ریزی ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫گفته ش��ده که این خودرو ب��رای عرضه در بازارهای جهانی بیش��تری‬ ‫طراحی شده که این یعنی در دو نسخه فرمان چپ و فرمان راست تولید‬ ‫خواهد شد اما بااین حال معلوم نیست به ایاالت متحده هم راه پیدا خواهد‬ ‫کرد یا نه‪ .‬ش��رکت وایزمن در س��ال‪ 1988‬در المان تاسیس شد و تولید‬ ‫خودروهای اسپرت با ظاهر رترو را در سال‪ 1993‬اغاز کرد‪ .‬پایه و اساس‬ ‫طراحی همۀ محصوالت این شرکت یکسان بود و خودروهای اسپرتی را‬ ‫در دو نس��خه کوپه و رودستر با پیشرانه های مختلفی که از ب ام و گرفته‬ ‫می ش��د تولید می کرد؛ اما وایزمن در سال‪ 2013‬ورشکست شد و پس از‬ ‫مذاکراتی ناموفق برای شروع دوباره تولید درنهایت در ماه مه ‪ 2014‬این‬ ‫شرکت به طور کامل تعطیل و منحل شد‪ .‬اخرین محصول وایزمن‪ ،‬مدلی‬ ‫به نام‪ MF5‬بود که به پیش��رانه ‪5‬لیتری ‪V10‬ب ام و ‪ M5‬نس��ل ‪ E60‬با‬ ‫‪550‬اسب بخار قدرت و ‪680‬نیوتن متر گشتاور مجهز شده بود‪ .‬این نیرو‬ ‫به وسیله یک گیربکس شش سرعته اتوماتیک به چرخ های عقب منتقل‬ ‫شده و خودرو را ظرف ‪3/9‬ثانیه از صفر به سرعت صد کیلومتر در ساعت‬ ‫می رساند؛ اما هنوز مشخص نیست که ایا خودرو جدید وایزمن براساس‬ ‫محصوالت قبلی ساخته خواهد شد یا نه؛ بنابراین باید کمی بیشتر صبر‬ ‫کنیم ت��ا بفهمیم محصول جدید وایزمن که دوباره متولد ش��ده چگونه‬ ‫است‪ ،‬چه مشخصاتی دارد و در کدام کشورها عرضه می شود‪.‬‬ ‫با هدف کنترل قیمت بلیت و با تصمیم دولت‪ ،‬ارز حمل و نقل هوایی از طریق سامانه نیما در بازار ثانویه تهیه می شود‬ ‫نرخ بلیت هواپیما فرود می اید؟‬ ‫اسمان اسیابانی‬ ‫ب�ازار بلی�ت هواپیما در دو هفت�ه اخیر روزه�ای پرتالطمی را‬ ‫پش�ت سرگذاشت‪ .‬حذف ارز دولتی ش�رکت های هواپیمایی در‬ ‫ماه گذشته موجب شد این ش�رکت ها برای جبران بخش زیادی‬ ‫از هزینه ه�ای خود ب�ه افزایش قیمت بلی�ت هواپیما روی اورند‬ ‫و همزمانی این مس�اله با افزایش بی س�ابقه نرخ دالر موجب شد‬ ‫قیم�ت بلیت در مس�یرهای داخلی تا ‪۷۰‬درصد و در مس�یرهای‬ ‫خارج�ی بی�ش از ‪100‬درصد با افزایش همراه باش�د‪ .‬این افزایش‬ ‫قیمت ه�ا به وی�ژه در مس�یرهای خارجی با اعتراض قش�رهای‬ ‫مختلف جامعه و کاهش تقاضای مس�افران روبه رو ش�د و کار به‬ ‫جایی رس�ید که ش�رکت های هواپیمایی اعلام کردند با ریزش‬ ‫چش�مگیر تقاض�ا‪ ،‬باوجود افزای�ش قیمت بلیت باز ه�م زیانده‬ ‫هس�تند و نی�از به حمای�ت دارند‪ .‬بخ�ش زی�ادی از هزینه های‬ ‫ش�رکت های هواپیمای�ی ارزی اس�ت و صاحبان این ش�رکت ها‬ ‫می گوین�د در نب�ود ارز دولتی‪ ،‬مجبورند ارز را ب�ا نرخ ازاد تهیه‬ ‫کنند و ناگزیرند برای جبران هزینه هایشان بر نرخ خدمات خود‬ ‫از جمله بلیت هواپیما بیفزایند که دود این کار هم به طور مستقیم‬ ‫به چشم خودشان می رود زیرا کاهش تقاضا‪ ،‬به منزله زیان دوباره‬ ‫این شرکت هاست‪.‬‬ ‫در همین زمینه انجمن ش�رکت های هواپیمای�ی‪ ،‬اوایل هفته‬ ‫گذش�ته با مس�ئوالن بانک مرکزی جلسه گذاش�ت و در زمینه‬ ‫ش�یوه ارزدهی به ش�رکت های هواپیمایی چانه زن�ی کرد که در‬ ‫نهای�ت بانک مرک�زی موافقت کرد ارز مورد نی�از فعاالن صنعت‬ ‫هوان�وردی از طریق س�امانه نیم�ا در ب�ازار ثانویه تهیه ش�ود‪.‬‬ ‫مسئوالن معتقدند با این تصمیم‪ ،‬شیب افزایش قیمت بلیت کند‬ ‫و از افزایش بیش از اندازه نرخ ها جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫ی س�امانی‪ ،‬دبیر انجمن شرکت های‬ ‫این خبر را مقصود اس�عد ‬ ‫هواپیمایی به رسانه ها داد و افزود‪ :‬با حمایت سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری‪ ،‬نرخ ارز مصرفی شرکت های هواپیمایی از سوی دولت‪،‬‬ ‫نرخ سامانه نیما یا همان نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین شد‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬نرخ ارزهای سامانه نیما ارزان تر از سامانه سنا است‬ ‫و ارز در این س�امانه با نرخی کمتر از ارز بازار ازاد به ش�رکت های‬ ‫هواپیمایی ارائه می شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی یاداوری کرد‪ :‬البته به دلیل‬ ‫انکه ارز شرکت های هواپیمایی ایرانی دیگر با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫تامین نمی شود‪ ،‬نرخ بلیت هواپیما از گذشته گران تر می شود اما‬ ‫ای�ن افزایش به دلیل فاصله قیمتی ارز ازاد و ارز بازار ثانویه‪ ،‬زیاد‬ ‫و چشمگیر نیست‪.‬‬ ‫اس�عدی س�امانی ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شود با این تصمیم‪،‬‬ ‫ن�رخ بلی�ت پ�رواز ش�رکت های هواپیمای�ی داخل�ی افزایش‬ ‫قابل توجهی نداشته و کمتر از ‪ ۵۰‬درصد باشد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ش�رکت های هواپیمایی یاداوری کرد‪ :‬پیش از این‬ ‫قرار بود ارز با نرخ سامانه سنا به شرکت های هواپیمایی اختصاص‬ ‫یابد که اگر این اتفاق رخ می داد نرخ بلیت پروازهای داخلی بیش‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصد و خارجی ها بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش می یافت‪.‬‬ ‫وی اضاف�ه کرد‪ :‬ب�ه زودی نرخ کالس های نرخی ش�رکت های‬ ‫هواپیمای�ی در مس�یرهای گوناگ�ون پروازی براس�اس نرخ ارز‬ ‫س�امانه نیما تعیین می شود و در س�ایت شرکت های هواپیمایی‬ ‫و سایت انجمن شرکت های هواپیمایی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گفته دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی‪ ،‬همه عوامل فروش‬ ‫موظ�ف به رعایت نرخ های تعیین ش�ده از س�وی ش�رکت های‬ ‫هواپیمای�ی خواهن�د ب�ود و در ص�ورت ب�روز تخل�ف و عبور از‬ ‫نرخ های تعیین شده سازمان نظارتی‪ ،‬با متخلفان برخورد قانونی‬ ‫خواهد داش�ت‪ .‬دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه‬ ‫هنوز مجوز دسترس�ی ش�رکت های هواپیمایی به س�امانه نیما‬ ‫ابالغ نش�ده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به محض اجرایی ش�دن این ش�یوه نامه‪،‬‬ ‫ش�اهد تاثی�ر قابل توجه ان بر کاهش نرخ بلی�ت هواپیما و پرواز‬ ‫شرکت های هواپیمایی ایرانی خواهیم بود‪.‬‬ ‫اس�عدی س�امانی گفت‪ :‬امیدواریم با اجرای این تصمیم شاهد‬ ‫اس�تفاده بیشتر قشرهای جامعه با س�طوح درامدی گوناگون از‬ ‫صنعت حمل ونق�ل هوایی به عنوان ایمن تری�ن مدل حمل ونقل‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت هوایی در خط مقدم تحریم ‬ ‫یک�ی از کارشناس�ان حمل ونقل کش�ورمان معتقد اس�ت در‬ ‫ش�رایطی که صنع�ت هوان�وردی دوباره در مع�رض تهدیدهای‬ ‫ناش�ی از تحریم های جدید اس�ت‪ ،‬حذف ارز دولتی شرکت های‬ ‫هواپیمایی به ضرر حمل ونقل هوایی است‪.‬‬ ‫حمی�د نجف در پاس�خ ب�ه «روزگار خودرو» با اش�اره به تاثیر‬ ‫نابس�امانی وضعیت اقتصاد کش�ور بر حمل ونق�ل هوایی گفت‪:‬‬ ‫افزای�ش نرخ بلیت و ریزش مس�افران به نف�ع حمل ونقل هوایی‬ ‫نیست‪ .‬ای تی ارهای ایران ایر برای خدمات دهی به فرودگاه های‬ ‫کوچک یا سفرهای کوتاه خریداری شده اند اما اگر مسافر بخش‬ ‫هوایی ریزش داشته باشد در عمل بی استفاده می مانند‪.‬‬ ‫او با اش�اره به اینکه با افزایش نرخ بلیت هواپیما ش�اهد حذف‬ ‫س�فرهای هوایی از سبد هزینه ای خانوار خواهیم بود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫به طور قطع این اتفاق به حمل ونقل هوایی کشور ضربه می زند‪ ،‬از‬ ‫درامدهای ان می کاهد و مشکالت را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫نجف معتقد است باتوجه به افزایش نرخ ارز‪ ،‬حتی اختصاص ارز‬ ‫به شرکت های هواپیمایی از سامانه نیما هم کمکی به شرکت های‬ ‫هواپیمایی در زمینه جلوگیری از ریزش مسافران نمی کند و این‬ ‫صنعت بخشی از مسافرانش را از دست می دهد‪.‬‬ ‫او اضاف�ه کرد‪ :‬رکود‪ ،‬بزرگترین افت حمل ونقل هوایی اس�ت؛‬ ‫به وی�ژه اکنون که هواپیماهای نو خریده ای�م نیاز به تقویت بازار‬ ‫حمل ونق�ل هوایی داری�م و باید از تضعیف این ب�ازار جلوگیری‬ ‫کنیم‪ .‬مشکالت حمل ونقل هوایی جدا از مشکالت کشور نیست‬ ‫زیرا این صنعت در خط مقدم تحریم هاس�ت و بیش�ترین اسیب‬ ‫را از تحری�م می بین�د‪ .‬این کارش�ناس با تاکید بر ل�زوم حمایت‬ ‫دولت از حمل ونقل هوایی گفت‪ :‬دولت برخی مسائل را به اقتصاد‬ ‫تحمی�ل می کند و بعد می خواهد در مس�ائل دیگر دخالت نکند!‬ ‫مانند انچه در اعالم ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از سوی دولت شاهد بودیم‪.‬‬ ‫در چنین ش�رایطی ارز دولتی ش�رکت های هواپیمایی نیز حذف‬ ‫می ش�ود‪ .‬اگر دولت می خواه�د بازار را رقابتی کن�د باید به طور‬ ‫کلی و برای همیش�ه پای خود را از اقتصاد کش�ور بیرون بکش�د‬ ‫ام�ا اینکه در یک بخش دخالت کند و در بخش دیگر نه‪ ،‬اش�تباه‬ ‫و مص�داق ضرب المثل ی�ک بام و دوهواس�ت‪ .‬در واقع اگر دولت‬ ‫می خواهد سیاست ازادس�ازی را در حمل ونقل هوایی اجرا کند‬ ‫نباید مش�کالت و گرفتاری های خود را هم به شرکت های دولتی‬ ‫تحمیل کند‪.‬‬ ‫او ب�ا تاکید بر اینکه حذف س�فرهای هوایی از س�بد هزینه ای‬ ‫مردم به صنعت حمل ونقل هوایی اسیب می رساند‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫این صنعت در اولویت حمایت دولت نیس�ت‪ ،‬در حالی که در خط‬ ‫مقدم تحریم ها قرار دارد و بیش�ترین اسیب را از تحریم می بیند‬ ‫و نبای�د دچار تحریم داخلی نیز ش�ود‪ .‬همانطور که دولت برخی‬ ‫اولویت ه�ا را به صنعت هس�ته ای داده که جایی در س�بد خانوار‬ ‫ندارد‪ ،‬باید همین برخورد را با صنعت هوانوردی هم داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز حمل و نقل هوایی به حمایت دولت‬ ‫نجف در پاس�خ به این پرس�ش که در نب�ود ارز دولتی‪ ،‬چگونه‬ ‫می ت�وان از حمل ونق�ل هوای�ی حمایت کرد‪ ،‬گف�ت‪ :‬حمل ونقل‬ ‫هوای�ی و به ط�ور کلی صنع�ت حمل ونقل از ش�ریان های اصلی‬ ‫اقتصاد کش�ور اس�ت و هرچه ای�ن بخش و زیرس�اخت های ان‬ ‫تقویت شود کل اقتصاد بهره مند خواهند شد؛ بنابراین باید نگاه‬ ‫ویژه ای به این بخش وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام�ه داد‪ :‬دول�ت می توان�د از هزینه ه�ای اضاف�ی و‬ ‫حمایت های ارزی در بخش های�ی که اولویت ندارند‪ ،‬بکاهد و ان‬ ‫را ب�ه صنعت هوان�وردی اختصاص دهد‪ .‬به عن�وان نمونه به جای‬ ‫اختص�اص ارز دولت�ی ب�رای واردات تلفن همراه بای�د از صنعت‬ ‫هوان�وردی ک�ه در خط مق�دم تحریم ق�رار دارد حمایت ش�ود‪.‬‬ ‫البته قرار نیس�ت حمایت ها همیشگی باش�د و فقط تا زمانی که‬ ‫تحریم ه�ای ناجوانمردان�ه بین المللی وج�ود دارد باید دولت از‬ ‫صنع�ت هوانوردی حمایت کند؛ به این ترتیب که ارز دولتی برای‬ ‫خرید قطعه به این بخش اختصاص داده شود تا شرکت ها مجبور‬ ‫نباشند برای تامین هزینه های خود به مشتری فشار بیاورند‪.‬‬ ‫این کارش�ناس با اش�اره به اینکه صنعت هوای�ی از نظر ایمنی‬ ‫در س�طح باالت�ری نس�بت به جاده ق�رار دارد‪ ،‬گف�ت‪ :‬با تقویت‬ ‫حمل ونق�ل هوایی می توان امار تلفات ج�اده ای را کاهش داد اما‬ ‫اگر نرخ بلیت هواپیما بی رویه افزایش یابد بخش�ی از مسافرانی‬ ‫که با هواپیما س�فر می کردند به س�مت جاده ه�ا می روند و امار‬ ‫کش�ته های جاده ای افزایش خواهد یافت؛ در حالی که با کش�ته‬ ‫ش�دن هر ی�ک ف�رد در تصادف های ج�اده ای‪ ،‬عالوه ب�ر ایجاد‬ ‫ناهنجاری ه�ای اجتماعی‪ ،‬بیش از یک میلیارد تومان خس�ارت‬ ‫اقتصادی به کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرط حذف ارز ایرالین ها‬ ‫یکی دیگر از کارشناس�ان حمل ونقل کش�ورمان معتقد است‬ ‫حذف ارز دولتی شرکت های هواپیمایی اقدام مناسبی در زمینه‬ ‫رقابتی ش�دن بازار حمل ونقل هوایی است اما بهتر بود حذف ارز‬ ‫دولتی به صورت پلکانی باش�د تا شوک کمتری به این بخش وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫علیرضا منظری در پاس�خ به روزگار خودرو ب�ا تاکید بر اینکه‬ ‫ح�ذف ارز دولتی در نهایت به نفع حمل ونقل هوایی اس�ت گفت‪:‬‬ ‫بهتر بود تغییر نرخ ارز شرکت های هواپیمایی به صورت تدریجی‬ ‫باش�د؛ هرچند در شرایط فعلی نیز اگر ش�رکت های هواپیمایی‬ ‫ش�یوه مدیریت درس�تی در پی�ش می گرفتند می توانس�تند با‬ ‫ارتق�ای به�ره وری و بهبود عملک�رد بخش های بازرگان�ی و‪ ...‬از‬ ‫افزایش بی رویه نرخ بلیت جلوگیری کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬گرچه‬ ‫حذف ارز دولتی به بازار حمل ونقل هوایی شوک وارد کرده اما اگر‬ ‫ش�رکت های هواپیمایی کیفیت عملکرد خود را افزایش دهند و‬ ‫بتوانند با ش�یوه های گوناگون مسافر جذب کنند‪ ،‬ریزش مسافر‬ ‫نخواهیم داشت و این شرکت ها هم می توانند در بازار بمانند‪.‬‬ ‫منظ�ری معتق�د اس�ت باوجود اینکه در چند س�ال گذش�ته‬ ‫ش�اهد ازادس�ازی نرخ بلیت هواپیما در کشور بودیم‪ ،‬از انجایی‬ ‫که ش�رکت های هواپیمایی به فکر افزایش بهره وری و کم کردن‬ ‫هزینه های خود نبودند نتوانستند اقتصاد خود را تقویت کنند تا‬ ‫هنگام فشار ارزی ناگزیر به افزایش نرخ بلیت نباشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش�ی از متقاضیان مس�افرت های هوایی‪،‬‬ ‫ساکنان و شهروندان مناطق کمتربرخوردار هستند که راهی جز‬ ‫انجام سفرهای خود به صورت هوایی ندارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با افزایش‬ ‫نرخ بلیت نخس�تین گروهی که اس�یب می بینند این دس�ته از‬ ‫مسافران هستند که دولت موظف است در راستای تحقق عدالت‬ ‫اجتماعی در بخش حمل ونقل هوایی از این دسته از مسافران در‬ ‫قالب تخصیص یارانه به خانوارهای نیازمند حمایت کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کیا اپتیما فیس لیفت در بریتانیا‬ ‫خانواده روزامدش��ده کیا اپتیما هم اکنون ب��ا قیمت پایه ‪22‬هزار و‬ ‫‪260‬پوند وارد بازار بریتانیا ش��ده اس��ت‪ .‬با این مبلغ ش��ما مدل پایه‬ ‫گرید‪ 2‬را صاحب می شوید که از پیشرانه ‪1/6‬لیتری دیزلی و گیربکس‬ ‫‪6‬س��رعته دستی اس��تفاده می کند‪ .‬فهرس��ت تجهیزات استاندارد این‬ ‫خودرو عبارتند از سیستم اطالعات سرگرمی با صفحه نمایش ‪ 7‬اینچی‪،‬‬ ‫سیس��تم ناوبری‪ ،‬بلوت��وث‪ ،‬اپل کارپلی و اندروید اتو‪ ،‬سیس��تم تهویه‬ ‫مطبوع دو ناحیه ای‪ ،‬کروز کنترل و محدودکننده س��رعت‪ ،‬رینگ های‬ ‫‪17‬اینچی الیاژی‪ ،‬دس��تیار حرکت در س��رباالیی‪ ،‬پایش نقاط کور و‪...‬‬ ‫‪ .‬مدل گرید‪ 3‬قیمت اغازین ‪22‬هزار و ‪260‬پوندی در نس��خه س��دان‬ ‫و ‪25300‬پون��دی در مدل اس��پرت واگن دارد‪ .‬ای��ن مدل ها از صفحه‬ ‫لمس��ی ‪8‬اینچی‪ ،‬صفحه ‪4/3‬اینچی بین پشت امپرها‪ ،‬سیستم صوتی‬ ‫هارم��ن کاردون‪ ،‬صندلی راننده با تنظیمات برقی‪ ،‬شیش��ه های عقب‬ ‫تی��ره‪ ،‬رینگ های الیاژی ‪18‬اینچی و عناص��ر کرومی بهره می برند‪ .‬از‬ ‫جمله سیس��تم های ایمنی هم می توان به دس��تیار حفظ خودرو بین‬ ‫خطوط‪ ،‬هشدار توجه راننده و اطالعات محدودیت سرعت اشاره کرد‪.‬‬ ‫قیم��ت پایه کیا اپتیما ‪ GT-Line S‬برابر با ‪31‬هزار و ‪400‬پوند بوده‬ ‫و تنها به فرم بدنه استیش��ن عرضه می ش��ود‪ .‬این خودرو از س��انروف‬ ‫پانورامیک‪ ،‬پوشش چرم مشکی با دوخت های قرمز‪ ،‬پدال های الیاژی‪،‬‬ ‫ش��ارژر بی سیم گوش��ی‪ ،‬دوربین ‪360‬درجه‪ ،‬چراغ های جلوی ‪،LED‬‬ ‫پایش نقاط کور با هش��دار ترافیک عقب‪ ،‬دس��تیار پارک هوش��مند‪،‬‬ ‫پیشگیری از برخورد جلو و‪ ...‬برخوردار سود برده است‪ .‬کیا همچنین‬ ‫اعالم کرده مدل اپتیما اسپرت واگن ‪ GT‬قیمت ‪33‬هزار و ‪350‬پوندی‬ ‫دارد‪ .‬ب��ا پرداخ��ت پول بیش��تر برای ای��ن مدل نه تنه��ا از تجهیزات‬ ‫اس��تاندارد بیش��تری بهره می برید‪ ،‬بلکه به پیش��رانه ‪2‬لیتری توربو با‬ ‫قدرت ‪245‬اسب بخار و گش��تاور ‪353‬نیوتون متر دست پیدا می کنید‪.‬‬ ‫این پیشرانه به گیربکس ‪6‬سرعته اتوماتیک متصل بوده و شتاب صفر‬ ‫تا ‪100‬کیلومتر در ساعت ‪7/4‬ثانیه ای دارد‪.‬‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل ریلی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قانون مالیات ارزش افزوده صنعت ریلی از سوی سازمان امور مالیاتی به طور ناقص اجرا می شود‬ ‫چانه زنی ‪ ۱۵‬ماهه حمل ونقل ریلی برای حل یک چالش مالیاتی‬ ‫موض��وع اجرای ناقص یک بند از قانون برنامه شش��م توس��عه‬ ‫از س��وی سازمان امور مالیاتی کش��ور‪ ۱۵ ،‬ماه است که از سوی‬ ‫فعاالن حمل ونقل ریلی پیگیری می ش��ود ام��ا هنوز صدای این‬ ‫گروه شنیده نشده است‪.‬‬ ‫انطورک��ه مع��اون برنامه ری��زی و اقتصاد حمل ونقل ش��رکت‬ ‫راه اهن و دبیر انجمن ش��رکت های حمل ونقل ریلی می گویند‪ ،‬با‬ ‫گذشت حدود یک سال و نیم از ابالغ قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫به س��ازمان های اجرایی‪ ،‬قانون محاس��به مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫ش��رکت های ریلی با «نرخ صفر» اجرا نمی شود و این بی توجهی‬ ‫سازمان امور مالیاتی به قانون‪ ،‬برای شرکت های ریلی دردسرساز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نوراهلل بیرانوند‪ ،‬معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل شرکت‬ ‫راه اهن با اش��اره به اجرا نش��دن بند «ب» ماده ‪ ۵۲‬قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت‪ :‬براساس‬ ‫ای��ن بند‪ ،‬مالیات ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی عالوه بر‬ ‫معافیت های یادش��ده در بند ‪ ۱۲‬م��اده ‪ ۱۲‬قانون مالیات ارزش‬ ‫افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫بیرانون��د افزود‪ :‬گرچه قانون گذار براس��اس بند «ب» ماده ‪۵۲‬‬ ‫قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر محاسبه مالیات ارزش افزوده‬ ‫خدم��ات حمل ونقل ریلی با نرخ صف��ر‪ ،‬این بخش را از پرداخت‬ ‫مالیات معاف کرده اما با گذشت بیش از یک سال از تصویب‪ ،‬این‬ ‫قانون هنوز وارد فاز اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫به گفته بیرانوند‪ ،‬اجرایی نشدن این بند و شیوه نامه های اجرایی‬ ‫ان‪ ،‬موجب پدید امدن مشکالتی در صورت های مالی شرکت های‬ ‫حمل ونقل ریلی و در نهایت متضرر شدن انها می شود‪.‬‬ ‫بیرانوند با بیان اینکه با معافیت پرداخت مالیات ارزش افزوده‪،‬‬ ‫هزینه تمام ش��ده ش��رکت های حمل ونقل ریلی کاهش می یابد‪،‬‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬این بند از س��وی قانون گذار با ه��دف ایجاد مزیت‬ ‫رقابتی در حمل ونقل ریلی نسبت به سایر شیوه های حمل ونقل و‬ ‫افزایش مطلوبیت این شیوه حمل ونقل تدوین شده است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل ش��رکت راه اهن معتقد‬ ‫اس��ت معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید برای برطرف کردن‬ ‫موانع پیش روی اجرای این قانون به مسئله ورود کند‪.‬‬ ‫وقتی معافیت مالیاتی زیان اور است!‬ ‫مجید بابایی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و‬ ‫خدمات وابسته در گفت وگو با صمت درباره مشکالت پیش امده‬ ‫برای شرکت های حمل ونقل ریلی به دلیل اجرای ناقص بند «ب»‬ ‫ماده ‪ ۵۲‬قانون برنامه ششم توسعه و اعمال نشدن مالیات ارزش‬ ‫اف��زوده خدمات حمل ونقل ریلی با نرخ صفر از س��وی س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیاتی گفت‪ :‬قانون مالیات ارزش افزوده که در س��ال ‪۸۷‬‬ ‫تصویب ش��ده‪ ،‬مالیاتی برای مصرف کننده نهایی اس��ت و نباید‬ ‫هزینه مضاعفی به فعاالن اقتصادی‪ ،‬صنعتگران و تولیدکنندگان‬ ‫تحمیل ش��ود؛ به عبارتی مالیاتی اس��ت که باید از مصرف کننده‬ ‫نهای��ی دریافت و در تهاتر با مالی��ات ارزش افزوده های پرداختی‬ ‫بابت تامین نهاده های تولید به دولت پرداخت شود‪.‬‬ ‫بابایی ادامه داد‪ :‬با این حال براس��اس م��اده ‪ ۱۲‬قانون مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده مصوب س��ال ‪ ۸۷‬برخی بخش ه��ای اقتصادی از‬ ‫دریافت مالی��ات ارزش افزوده از مصرف کنن��دگان نهایی معاف‬ ‫هستند‪.‬در بند ‪ ۱۲‬ماده یادشده بخش مسافری حمل ونقل ریلی‬ ‫مش��مول این معافیت ش��ده‪ ،‬از این رو در سال های اخیر بخش‬ ‫مس��افری ریلی از دریافت مالیات ارزش افزوده خدمات مسافری‬ ‫مع��اف بوده و این مالی��ات را به نرخ بلیت اضافه و از مس��افران‬ ‫دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حمل ونقل ریلی با تاکید بر اینکه معافیت از مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده ب��رای فعاالن اقتصادی پیام مثبت��ی ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براساس تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۱۷‬قانون مالیات ارزش افزوده‪ ،‬ان بخش‬ ‫از مودی��ان مالیاتی ک��ه برابر ماده ‪ ۱۲‬قان��ون از دریافت مالیات‬ ‫ارزش افزوده معاف ش��ده اند‪ ،‬مالیات ارزش افزوده هایی که بابت‬ ‫تامین نهاده های مورد نیاز خود مانند خرید مواد اولیه و قطعات‬ ‫یدکی به دیگران پرداخت کرده اند‪ ،‬به انها برگردانده نمی شود و‬ ‫به نوعی‪ ،‬معافیت افزایش هزینه مالیاتی برای انها به دنبال خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬درحالی که در وضعیت طبیعی‪ ،‬فعال اقتصادی که حوزه‬ ‫کار او در م��اده ‪ ۱۲‬قانون بیان نش��ده و بابت فروش محصوالت‬ ‫و خدمات از مش��تریان مالیات ارزش اف��زوده دریافت می کند و‬ ‫ب��ه دیگران نیز مالیات می پ��ردازد‪ ،‬مابه التفاوت مبالغ دریافتی و‬ ‫پرداخت��ی را در پای��ان هر فصل با دولت تهات��ر و به او پرداخت‬ ‫می کند‪ ،‬اما در مقابل در صورت معافیت از دریافت مالیات ارزش‬ ‫افزوده‪ ،‬مالیات های ارزش افزوده پرداخت ش��ده به دیگران به او‬ ‫بازگردانده نمی شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی این ش��یوه معافیت در س��ال های اخی��ر به زیان‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی حمل ونقل ریلی مس��افری ب��وده‪ ،‬زیرا در‬ ‫حالی که انها از مس��افران پول مازادی بابت مالیات ارزش افزوده‬ ‫دریافت نمی کنن��د‪ ،‬مالیات های ارزش اف��زوده پرداختی انها به‬ ‫دیگران ازسوی سازمان امور مالیاتی به انها بازگردانده نمی شود‬ ‫و امکان تهاتر مالیاتی وجودندارد‪.‬‬ ‫گرچ��ه در اثر این معافیت‪ ،‬نرخ بلیت ب��ه اندازه درصد مالیات‬ ‫ارزش افزوده کاهش داش��ته اما در مقابل‪ ،‬فش��ار ان به ش��رکت‬ ‫حمل ونقل ریلی مس��افری به عن��وان یک بن��گاه اقتصادی وارد‬ ‫می شود و هزینه های او را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫محاسبه مالیات ریلی با «نرخ صفر»‬ ‫بابایی گفت‪ :‬برای حل این مش��کل و باهدف حمایت از بخش‬ ‫ریلی و برجسته کردن مزیت های رقابتی ان و در راستای اجرای‬ ‫ماده ‪ ۲۴‬سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر «اولویت‬ ‫بخ��ش ریلی در توس��عه حمل ونقل و ایجاد مزی��ت رقابتی برای‬ ‫ان» بندهایی به برنامه شش��م توس��عه اضافه ش��د؛ از جمله بند‬ ‫«ب» ماده ‪ ۵۲‬قان��ون که می گوید مالیات ارزش افزوده خدمات‬ ‫حمل ونقل ریلی باید با نرخ «صفر» محاسبه شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مفهوم نرخ صفر با پیش��ینه گس��ترده بین المللی‬ ‫برای نخستین بار در این بند از برنامه ششم توسعه به کار گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬براس��اس ای��ن بند مالی��ات ارزش اف��زوده خدمات‬ ‫حمل ونقل ریلی (ش��امل بار و مس��افر) باید با نرخ صفر محاسبه‬ ‫شود و س��خنی از معافیت نیست؛ بنابراین در زمان صدور بلیت‬ ‫مسافری و بارنامه‪ ،‬مالیات ارزش افزوده معادل صفر خواهد بود و‬ ‫مبلغی از این بابت از مصرف کننده دریافت نمی شود و در مقابل‪،‬‬ ‫چون مالک محاس��به مالیات‪ ،‬ن��رخ صفر بوده‪ ،‬نه معافیت‪ ،‬جمع‬ ‫مالیات ارزش افزوده هایی که ش��رکت های حمل ونقل ریلی بابت‬ ‫تامین نهاده های مورد نیاز خود ب��ه دیگران پرداخت کرده اند از‬ ‫سوی سازمان امور مالیاتی به انها قابل بازگشتاست‪.‬‬ ‫بابای��ی تاکید کرد‪ :‬براس��اس بند «ب» م��اده ‪ ۵۲‬قانون برنامه‬ ‫شش��م‪ ،‬ن��رخ مالیاتی ک��ه بخش ریل��ی از مصرف کنن��ده یعنی‬ ‫مس��افران و صاحب��ان کاال می گی��رد‪ ،‬صفر اس��ت؛ یعنی برای‬ ‫محاس��به ان‪ ،‬بهای بلیت و بارنامه ضربدر صفر درصد می ش��ود‬ ‫و در س��وی دیگر‪ ،‬مابه التفاوت این مالیات با مالیات هایی که این‬ ‫بخش برای تامین نهاده های مورد نیاز قطارهای باری و مسافری‬ ‫خود پرداخت کرده‪ ،‬قابل استرداد است‪.‬‬ ‫اجرای ناقص قانون از سوی سازمان مالیاتی‬ ‫دبیر انجمن صنفی ش��رکت های حمل ونقل ریلی توضیح داد‪:‬‬ ‫گرچه این مکانیس��م در برنامه ششم توس��عه برای بخش ریلی‬ ‫دی��ده ش��ده اما با اینک��ه حدود ‪ ۱۵‬م��اه از اجرای ای��ن برنامه‬ ‫می گذرد‪ ،‬هن��وز این ماده قانونی به ط��ور کامل در بخش ریلی‬ ‫اجرا نمی ش��ود‪ .‬در واقع درحال حاضر فقط بخشی از انتظارهای‬ ‫قانون گذار مبنی بر اینکه از مس��افران و صاحبان کاال در هنگام‬ ‫ص��دور بلیت و بارنامه مالیات ارزش افزوده دریافت نش��ود‪ ،‬اجرا‬ ‫می ش��ود اما بخش دوم ای��ن قانون که می گوی��د مالیات ارزش‬ ‫افزوده ای که ش��رکت های حمل ونقل ریلی باری و مسافری بابت‬ ‫تامین نهاده ه��ای مورد نیاز خود به دیگ��ران پرداخت می کنند‬ ‫باید به انها بازگردانده ش��ود‪ ،‬از سوی سازمان امور مالیاتی اجرا‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬علت این ناهماهنگی و پیروی نکردن س��ازمان‬ ‫ام��ور مالیات��ی از قانون این اس��ت که این س��ازمان اعتقاد دارد‬ ‫خدم��ات بخش ریلی براس��اس بند ‪ ۱۲‬م��اده ‪ ۱۲‬قانون مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده از دریاف��ت مالیات ارزش افزوده معاف اس��ت‪ ،‬در‬ ‫نتیج��ه در این زمینه به تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۱۷‬قانون موجود مالیات‬ ‫ارزش افزوده اس��تناد می کند که براس��اس ان امکان اس��ترداد‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده های پرداختی ازس��وی مودیان مالیاتی که‬ ‫معاف از مالیات ارزش افزوده هس��تند‪ ،‬وجود نخواهد داشت‪ ،‬این‬ ‫درحالی است که در برنامه ششم توسعه بر محاسبه مالیات ارزش‬ ‫افزوده خدمات حمل ونقل ریلی با نرخ صفر تاکید شده و اگر قرار‬ ‫بود همان قانون موجود عالوه بر بخش مس��افری به بخش باری‬ ‫هم تس��ری یابد‪ ،‬به جای اس��تفاده از اصطالح ن��رخ صفر از واژه‬ ‫معافیت برای کل بخش باری و مسافری استفاده و به عنوان نمونه‬ ‫گفته می ش��د بخش ب��اری نیز مانند بخش مس��افری از مالیات‬ ‫ارزش افزوده معاف است اما تاکید قانون گذار بر محاسبه مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده با نرخ صفر بوده که روش��ی متف��اوت با معافیت‬ ‫مالیاتی است‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬ماه پیگیری بی نتیجه برای اجرای قانون‬ ‫دبیر انجمن صنفی ش��رکت های حمل ونقل ریلی با اش��اره به‬ ‫پیگیری های این نهاد برای اجرای قانون محاس��به مالیات ارزش‬ ‫افزوده خدمات حمل ونقل ریلی با نرخ صفر گفت‪ ۱۵ :‬ماه اس��ت‬ ‫ک��ه درگیر این مس��ئله ایم و در این م��دت مکاتبه های زیادی با‬ ‫راه اه��ن‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬کمیس��یون های تخصص��ی‬ ‫مجلس‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ،‬س��ازمان امور مالیاتی و‪ ...‬داش��ته ایم اما‬ ‫به نتیجه نرسیده ایم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬س��ازمان امور مالیاتی زیر بار اجرای این بند نمی رود‪،‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬ماده ‪ ۲۴‬سیاس��ت های کلی برنامه ششم توسعه‬ ‫ک��ه قرار بود به رقابتی ش��دن بخش ریلی کم��ک کند در عمل‬ ‫تبدی��ل به تهدیدی برای بنگاه های خصوصی بخش ریلی ش��ده‬ ‫و هزین��ه مالیات��ی جدیدی فراتر از قانون ب��ه انها تحمیل کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در جدیدترین اقدام نیز نامه هایی با امضای ش��رکت های‬ ‫حمل ونقل ریلی ب��ه رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫نوشته ایم و تقاضای رس��یدگی به این موضوع را مطرح کرده ایم‬ ‫اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم پیگیری جدی این مس��ئله از س��وی وزیر‬ ‫راه و شهرسازی در جلس��ات هیات دولت گفت‪ :‬هرچند شرکت‬ ‫راه اه��ن بارها این مش��کل را پیگیری کرده اما به نظر می رس��د‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی به عنوان یک بخش دولتی نمی خواهد با‬ ‫بخش دولتی دیگری یعنی سازمان امور مالیاتی وارد چالش شود‪،‬‬ ‫به همین دلیل به ط��ور جدی در این زمینه پیگیری انجام نداده‬ ‫اس��ت‪ .‬به دلیل اهمیت موضوع انتظار می رفت حداقل وزیر راه و‬ ‫شهرسازی در ‪ ۱۵‬ماه گذشته با جدیت بیشتری به ویژه در هیات‬ ‫دولت این موضوع را پیگیری می کرد‪.‬‬ ‫بابایی با اشاره به اینکه به نظر می رسد حمل ونقل ریلی جایی‬ ‫در برنامه ریزی ه��ا و دغدغه های کالن مس��ئوالن ن��دارد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬امار کش��ته های س��االنه حمل ونقل ریلی در کش��ور حتی‬ ‫کمتر از انگش��تان دس��ت اس��ت‪ ،‬درحالی که در سوانح جاده ای‬ ‫حدود ‪ ۱۸‬هزار نفر در کش��ور جان می دهند؛ بنابراین در ایمنی‬ ‫بخش ریلی جای هیچ تردی��دی وجود ندارد‪ .‬همچنین در تردد‬ ‫جاده ای ‪ ۷‬برابر بخش ریلی س��وخت مصرف می ش��ود اما نه تنها‬ ‫سوخت یارانه ای به حمل ونقل جاده ای اختصاص داده شده بلکه‬ ‫عوارض چندانی هم بابت دسترس��ی به ش��بکه جاده ای دریافت‬ ‫نمی شود‪ .‬مشخص است که باوجود این گونه سیاست گذاری های‬ ‫جاده پس��ند و همزمان معطل مان��دن ظرفیت های قانونی بخش‬ ‫ریلی‪ ،‬نمی توان از مزیت های رقابتی این بخش استفاده کرد‪.‬‬ ‫بابایی افزود‪ :‬البته در برجس��ته ش��دن مزیت های حمل ونقل‬ ‫ریل��ی موانع��ی هم در درون بخ��ش ریلی وج��ود دارد‪ .‬از جمله‬ ‫می توان به متصل نبودن مراکز مهم و چش��مه های بار به شبکه‬ ‫ریلی اش��اره کرد که موجب انعطاف پذیری کمتر ریل نس��بت به‬ ‫جاده شده است‪ .‬ازس��وی دیگر به دلیل توسعه نامتناسب شبکه‬ ‫ریلی در س��ال های گذشته که متاسفانه همچنان هم ادامه دارد‪،‬‬ ‫درعم��ل از ش��بکه ‪ ۱۲‬هزار کیلومتری ریلی ک��ه ‪ ۲۵‬هزار واگن‬ ‫باری و ‪ ۱۵۰۰‬واگن مس��افری در ان در حال فعالیت هستند‪ ،‬به‬ ‫طور بهینه بهره برداری نمی شود‪ ،‬به همین دلیل بهره وری بخش‬ ‫ریلی بسیار پایین است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی ش��رکت های حمل ونقل ریلی با بیان اینکه‬ ‫در چنین شرایطی عجیب نیست سهم بخش ریلی از جابه جایی‬ ‫بار و مسافر کشور در حدود ‪ ۱۰‬درصد متوقف شود‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی‬ ‫از س��هم ‪ ۳۰‬درصدی بار و ‪ ۲۰‬درصدی مس��افر در بخش ریلی‬ ‫به عنوان چشم انداز کالن کش��ور صحبت می شود‪ ،‬نمی توان این‬ ‫اهداف را همراس��تا با س��طح منابع تخصیص��ی‪ ،‬محدودیت ها و‬ ‫ظرفیت های قانونی‪ ،‬کارامدی سیاست گذاری ها و اراده مسئوالن‬ ‫برای رفع عملی چالش های پیش رو دانست‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫محیط زیست‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫توفانی در راه است؟!‬ ‫ف��راری بی س��روصدا برنامه های خود ب��رای رونمایی از محصول‬ ‫جدیدی در ‪17‬سپتامبر را اعالم کرده است‪ .‬به این خاطر می گویم‬ ‫بی س��ر و صدا چون ک��ه این رویداد در بخش ویژ ه س��ایت فراری‬ ‫ک��ه تنها ویژه مالکان اس��ت‪ ،‬اعالم ش��ده و از انجایی که ما هنوز‬ ‫خودرویی از فراری را نخریده ایم؛ بنابراین اجازه دسترس��ی به این‬ ‫بخش ویژه از سایت را نداریم‪ .‬اما موضوع این است که فراری یک‬ ‫تصوی��ر تیزری از خودرو جدید خود با کد‪ F176‬را منتش��ر کرده‬ ‫است‪ .‬هنوز چیز زیادی دراین باره نمی دانیم؛ بنابراین با اجاز ه شما‬ ‫فقط می توانیم گمانه زنی بکنیم‪ .‬به نظر می رسد این تیزر مبهم در‬ ‫حال نش��ان دادن یک خودرو با شیش ه جلوی بسیار کوچک است‬ ‫که به نوعی ما را به یاد داالرا اس��ترادال اسپیدستر می اندازد‪ .‬گفته‬ ‫ش��ده این خودرو بر پایه‪ 812‬سوپرفست بنا شده و نام رسمی ان‬ ‫‪ 812‬مونزا خواهد بود‪ .‬هنوز مش��خص نیس��ت که ایا این خودرو‬ ‫در مقایس��ه با ‪812‬سوپرفس��ت قدرت بیش��تری خواهد داشت یا‬ ‫خیر‪ .‬سوپرفست از پیش��رانه ‪12‬سیلندر ‪6/5‬لیتری تنفس طبیعی‬ ‫با قدرت ‪788‬اسب بخار و گشتاور ‪718‬نیوتون متر استفاده می کند‪.‬‬ ‫این خودرو تنها به ‪2/9‬ثانیه زمان نیاز دارد تا از س��کون به سرعت‬ ‫‪100‬کیلومتر در ساعت برسد‪ .‬حداکثر سرعت ‪812‬سوپرفست هم‬ ‫‪340‬کیلومتر در ساعت است‪812 .‬مونزا یا هر نام دیگری که برای‬ ‫ان انتخاب ش��ود راه مدل برجس��ته ‪ J50‬را ادامه خواهد داد‪J50 .‬‬ ‫که در اواخر سال‪ 2017‬رونمایی شد بر پایه ‪ 488‬اسپایدر بنا شده‬ ‫بود و اخرین محصول فراری بود که به منظور گرامیداش��ت حضور‬ ‫نیم قرنی این برند در ژاپن توسعه یافته و تنها به تعداد ‪ 10‬دستگاه‬ ‫تولید شده بود‪ .‬این خودرو فاقد سقف بوده اما از سقف تارگای دو‬ ‫تکه از جنس فیبر کربن برخوردار اس��ت‪ .‬یک مورد مشترک دیگر‬ ‫بین این دو خودرو شاید تولید بسیار محدود باشد‪ .‬اگر ‪ 812‬مونزا‬ ‫هم سولد اوت شود اصال سورپرایز نخواهیم شد‪.‬‬ ‫ط زیست‬ ‫بررسی سوخت های پاک و تاثیر انها بر محی ‬ ‫وقتی خودرو‬ ‫نفس می کشد‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫خودرو ش�خصی سرچش�مه فواید و مضرات عجیب و غریبی اس�ت؛ هم برای‬ ‫زندگ�ی مدرن و ه�م از نظر پیامدهای مخرب ان؛ وس�عت ای�ن پیامدها از تاثیر‬ ‫ویرانگر الودگی خودروها گرفته تا تغییر سریع جو زمین را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سوخت های سلولی‬ ‫در خودروهای با سوخت سلولی(‪ )FCV‬دودهای سمی که یکی از علل الودگی‬ ‫محیط زیس�ت اس�ت‪ ،‬تولید نمی ش�ود‪ .‬این خودروها از منابع سوختی که دارای‬ ‫ترکیبات هیدروژن دار مانند متانول‪ ،‬گاز پروپان یا گاز هیدروژن اس�ت‪ ،‬استفاده‬ ‫کرده و ان را تبدیل به الکتریسیته برای قوای محرکه خودرو می کنند(موتورهای‬ ‫ن و محیط زیست ضرر‬ ‫هیبریدی)‪ .‬باتری مانند فناوری سوخت سلولی‪ ،‬برای انسا ‬ ‫نداش�ته و پاک اس�ت و همچنین حمل ونقل ان بس�یار ایمن تر از مایعاتی مانند‬ ‫بنزین اس�ت‪ .‬با این حال موانع قابل توجهی مانند موانع زیرس�اختی و زیربنایی‬ ‫ب�ر س�ر راه تولید خودروهای با س�وخت س�لولی وج�ود دارد‪ .‬درنهای�ت ما هر‬ ‫س�وختی که به عنوان سوخت سلولی انتخاب کنیم‪ ،‬به ناچار نیازمند جایگاه های‬ ‫س�وخت گیری(پمپ سوخت)‪ ،‬سیس�تم های توزیع س�وخت(تانکرهای حمل‬ ‫س�وخت)‪ ،‬پاالیش�گاه های س�وخت‪ ،‬تکنس�ین هایی که قادر ب�ه کار روی این‬ ‫سیستم ها باشند و‪ ...‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سوخت های گیاهی‬ ‫با ش�نیدن نام خودروهای هیبریدی این فکر به ذهن انسان متبادر می شود که‬ ‫از نو باید تمامی زیرس�اخت های خودرو را متناسب با سوخت های جدید طراحی‬ ‫و ایجاد کرد‪ .‬اغاز این تحول بزرگ و جدید هزینه های بس�یاری را در بردارد‪ .‬اگر‬ ‫جایگاه های س�وخت خودروهی هیبریدی موجود نباشد‪ ،‬مردم تمایلی به خرید‬ ‫این نوع خودروها نش�ان نخواهند داد و اگر خودروی�ی به این جایگاه ها مراجعه‬ ‫نکند هیچ ش�رکتی جایگاه های سوخت را ایجاد نمی کند‪ .‬خودروهای هیبریدی‬ ‫راه حل موقت هوشمندانه ای برای این معما ارائه می دهد‪ .‬در حالیکه خودروهای‬ ‫هیبریدی امروزی بیش�ترین نیروی ش�ان را از موتور بنزینی می گیرند‪ ،‬شاید در‬ ‫اینده بتوان خودروهای هیبریدی را بس�ته به اینکه کدام نوع در دسترس باشد‬ ‫به گونه ای ساخت که بتوانند با هردو سوخت بنزین یا سلولی کارکنند‪ ،‬هردو نوع‬ ‫موتورهایبنزینیوسوختسلولیمی توانندباتری هایخودرورابرای راه اندازی‬ ‫در حالت اولیه ش�ارژ کرده و ایجاد نیرو کنند‪ .‬یا می توان سیستمی تولید کرد که‬ ‫باتری های دارای صفحات روی(‪ )ZINC‬نیاز به ش�ارژ داشته باشند و روی موتور‬ ‫بنزینی س�وئیچ ش�ود؛ به عبارت دیگر زمانی که نیاز به شارژ است موتور بنزینی‬ ‫وارد عمل شود‪ .‬این ترکیب به طور کامل باتری را حذف کرده و همچنین می توان‬ ‫از ت�وان ترمز برای ش�ارژ دوباره باتری ها اس�تفاده ک�رد‪ .‬خودروهای هیبریدی‬ ‫امروزی مانند تویوتای پریوس یک دستاورد بزرگ در تلفیق موتورهای احتراقی‬ ‫و فناوری باتری است‪ .‬بدون هیچ تردیدی‪ ،‬تویوتا تسلط فنی و دوراندیشی الزمه‬ ‫را برای ساخت خودرو هیبریدی با سوخت سلولی دارد‪ ،‬در صورتی که زیرساخت‬ ‫عمومی(وجود جایگاه های سوخت گیری) استفاده از ان را حمایت کند‪ .‬می توان‬ ‫انتظار داش�ت خودرو سازان ژاپنی برای س�اخت خودروهایی با سوخت سلولی‬ ‫در صدر باقی بمانند‪ .‬ش�رکت های خودروس�از امریکایی سال ها عقب هستند و‬ ‫متوسل به استفاده از حق امتیاز فناوری سوخت سلولی برای ژاپنی ها شده اند تا‬ ‫اینکه فناوری خاص خود را به دس�ت اورند‪ .‬توجیه های زیادی برای ایده نداشتن‬ ‫شرکت های امریکایی وجود دارد‪ ،‬اما جای انکار نیست که ژاپنی ها در این زمینه‬ ‫پیشرو هستند و به نظر می رسد برای ادامه مسیر در جای خوبی قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سوخت های بیولوژیکی ‪BIOFUEL‬‬ ‫سوخت های الکلی مانند اتانول(بیوبوتانول) و بنزین های بیولوژیکی استفاده‬ ‫گسترده ای به عنوان سوخت خودرو پیدا کرده اند‪ .‬ارزش حرارتی بیشتر الکل ها‬ ‫ل به دالیل‬ ‫کمت�ر از بنزین بوده و به طور معمول با ان ترکیب می ش�وند‪ .‬انواع الک ‬ ‫گوناگون�ی به ج�ای بنزین خالص مورد اس�تفاده قرار می گی�رد‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫ب�رای افزایش عدد اکتان‪ ،‬بی خطر کردن گازه�ای خروجی و به عنوان جایگزین‬ ‫سوخت پایه نفت‪ ،‬به لحاظ اینکه این سوخت ها را می توان از (مواد قندی) مزارع‬ ‫کش�اورزی و ضایعات کارخانه های قند و شکر به دس�ت اورد‪ .‬در این بین برنامه‬ ‫س�وخت اتانول برزیل ‪20‬درصد نیاز سوخت خودروهای برزیل را تامین می کند‪.‬‬ ‫به دنبال اس�تفاده اجباری از بنزین مخلوط ‪ E25‬از س�ال‪ 2003‬در سراسر کشور‬ ‫برزی�ل‪3 ،‬میلیون خودرو با س�وخت اتان�ول و ‪6‬میلیون خودرو دوگانه س�وز یا‬ ‫خودروهای با قابلیت جند سوختی فروخته شده که با مخلوط اتانول و بنزین کار‬ ‫می کنند‪ .‬موفقیت و محبوبیت تجاری خودروهای مخلوط(‪ ) FLEX‬دوگانه سوز‪،‬‬ ‫باعث شده تا سازندگان سوخت اجازه یابند تا اوریل‪ 2008‬از اتانول با پایه نیشکر‬ ‫برای به دست اوردن ‪50‬درصد سهم بازار بنزین استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر سوخت بیودیزل بر طول عمر موتور‬ ‫ش�اید همه ش�ما از قب�ل می دانید ک�ه چرا س�وخت بیودیزل ب�رای خودرو و‬ ‫محیط زیس�ت مفید اس�ت اما در اینجا اطالعات بیش�تری درباره اینکه چگونه‬ ‫س�وخت بیودیزل می تواند برای موتور خودروها مفید باشد‪ ،‬در اختیار شما قرار‬ ‫خواهیم داد‪ .‬بیودیزل می تواند عمر موتورها را بدون در نظر گرفتن اینکه خودرو‬ ‫کامیون‪ ،‬تراکتور‪ ،‬اتوبوس و‪ ...‬باش�د‪ ،‬افزای�ش دهد‪ .‬بیودیزل می تواند در ارتباط‬ ‫با تامین و نگهداری موتور ت�ا ‪100‬درصد هزینه ها را کاهش دهد‪ .‬موتور خودروها‬ ‫کمتر خراب ش�ده در نتیجه طول عمر ان بیش�تر‪ ،‬اطمینان و هزینه های جانبی‬ ‫کمتر می ش�ود‪ .‬می توان چنین نتیجه گیری کرد که بهتر است تمامی خودروهای‬ ‫س�واری‪ ،‬کامیون‪ ،‬تراکتور و‪ ...‬به موتور دیزل مجهز ش�وند‪ .‬با بهبود ویژگی های‬ ‫روغن کاری موتور با س�وخت بیودیزل نس�بت به موتور با سوخت دیزل معمولی‬ ‫می توان به افزایش طول عمری تا‪ 2‬برابر رس�ید‪ .‬نتیجه اینکه خودروهای تجاری‬ ‫ممکن است برای ده ها سال و با طی کردن میلیون ها کیلومتر عمر کنند‪ .‬افزایش‬ ‫عم�ر طوالنی موتور به مفهوم کاه�ش قیمت های تامین و نگه�داری‪ ،‬دوره های‬ ‫طوالنی تر تعمیرات و کاهش ریس�ک خرابی خودرو است‪ .‬می دانیم که بیودیزل‬ ‫س�وخت قابل بازیاب�ی از روغن ه�ای گیاه�ی‪ ،‬چربی های حیوان�ی و روغن های‬ ‫خوراکی اس�ت که طوری س�اخته ش�ده که می تواند به س�وخت دیزل به عنوان‬ ‫افزودنی اضافه ش�ود‪ .‬شما نمی توانید شخصا اقدام به مخلوط کردن این چربی ها‬ ‫و ریختن ان در سوخت دیزل تان به عنوان بیو کنید‪ .‬اگر سوخت بیودیزل به طرز‬ ‫مناسبی در یک فرایند کیفی صنعتی تهیه نشود‪ -‬االینده های اب‪ ،‬گلیسرول و‬ ‫اثرات دیگر عناصر می تواند به راحتی انژکتورهای موتور خودرو را مسدود کرده‬ ‫و به پمپ انژکتور اس�یب وارد کند‪ .‬بیودیزل امروزه به طور دائم به عنوان سوخت‬ ‫افزودنی مناس�ب‪ ،‬سالم و سودمندی توصیه شده و نظر سازندگان بزرگ موتور و‬ ‫خودروهای دیزلی را به خود جلب کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزارع تولید بیواتانول‬ ‫اگر س�وخت بیودیزل در یک روند تجاری خریداری ش�ده و به طور مناسب در‬ ‫ترکیب به کار رفته باشد‪ ،‬می توان مطمئن بود که نه تنها برای موتور خودرو ایمن‬ ‫اس�ت‪ ،‬بلکه حتی فواید عمر بیشتر موتور‪ ،‬افزایش اطمینان و کاهش هزینه های‬ ‫تامی�ن و نگه�داری خودرو را به دنبال داش�ته باش�د‪ .‬درصد اف�زودن بیودیزل‬ ‫به س�وخت دی�زل معمولی بس�تگی ب�ه اب و ه�وای محیط و ن�وع خودروهایی‬ ‫ک�ه در انها اس�تفاده می ش�ود دارد‪ .‬در اب و هوای گرم ت�ر از مخلوطی با درصد‬ ‫باالتر(‪20‬درصد) می توان اس�تفاده کرد‪ .‬در روزهای س�رد زمستان برای روشن‬ ‫ش�دن س�ریع تر موتور می توان از مخلوط ‪5‬درصد بیودیزل اس�تفاده کرد‪ .‬برای‬ ‫افزای�ش مصرف مخلوط های بیودیزل در خودروه�ای تجاری مانند کامیون ها و‬ ‫اتوبوس ها می توان گرمکن های س�وخت نصب کرد تا داخل لوله های سوخت و یا‬ ‫در منبع سوخت قرار گیرند‪.‬‬ ‫سوال اینجاست که چرا باید برای بیودیزل این همه دردسر بکشیم؟ در پاسخ‬ ‫ابتدا باید گفت بیودیزل منبع قابل بازیابی اس�ت‪( ،‬مزارع)‪ ،‬مانند روغن س�ویا یا‬ ‫کانوال که می توان�د به جای محصوالت کمیاب تر و گرانبهات�ری مانند نفت مورد‬ ‫اس�تفاده قرار گیرد‪ .‬اس�تفاده از بیودیزل به معنای این است که ما سوخت دیزل‬ ‫معمولی کمتری اس�تفاده می کنیم‪ ،‬هرچند درصدهای بیودیزل اس�تفاده شده‬ ‫به نسبت کم باشد‪.‬‬ ‫به عن�وان نمونه‪ ،‬بیش�تر س�ازندگان دیزل فقط بیودیزل ‪ B5‬مخلوط ش�ده با‬ ‫‪95‬درصد س�وخت معمولی با پایه هیدروکربنی را توصیه می کنند‪ .‬البته گفتنی‬ ‫است که در اب و هوای سردتر درصدها ممکن است حتی کمتر از این باشد‪ .‬یکی‬ ‫دیگر از موارد کاربرد بیودیزل برای کاهش االینده ها و س�طوح الودگی سولفور‪،‬‬ ‫منوکسیدکربن و الودگی های که به طور کلی دودزا هستند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیواتانول‪ ،‬سوخت جدید و پاک‬ ‫ب�ه هر حال همان طور که چیزهای خ�وب در زندگی داریم‪ ،‬موارد غیرمفید نیز‬ ‫در ان هست‪ ،‬اس�تفاده از بیودیزل نیز به عنوان سوخت افزودنی خودرو معایبی‬ ‫وجود دارد‪ .‬اول اینکه بیودیزل انرژی(ارزش حرارتی) کمتری نسبت به سوخت‬ ‫دیزل با پایه هیدروکربنی دارد؛ بنابراین درصد باالتری از بیودیزل در س�وخت‪،‬‬ ‫قدرت موتور کمتری را حاصل خواهد شد‪ .‬خوشبختانه با استفاده از درصد پایین‬ ‫اس�تفاده از بیودیزل به عنوان س�وخت افزودنی این مش�کل جدی نخواهد بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این بیودیزل بر اثر گذش�ت زمان فاس�د می ش�ود‪ .‬اگ�ر بیودیزل مدت‬ ‫طوالنی انبار شود‪،‬‬ ‫باید افزودنی های دیگری به ان اضافه ش�ود تا مواد پایه خاصیت ش�ان را حفظ‬ ‫کنند‪ .‬در پایان می توان نتیجه گیری کرد‪ ،‬بیودیزل اینده ای روش�ن و نوظهور در‬ ‫صنایع حمل و نقل و خودرو خواهد داش�ت‪ .‬البته با همه این مش�کالت استفاده‬ ‫از بیودیزل‪ ،‬جایگزین سوخت قابل بازیابی‪ ،‬به سرعت در حال افزایش است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کاهش ‪50‬درصدی فروش رنو در ایران‬ ‫فروش رنو فرانسه به ایران در ششمین ماه سال جاری میالدی‬ ‫نصف ش��د و به ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۸۱‬دستگاه رسید‪ .‬شرکت خودروسازی‬ ‫رنو فرانس��ه اعالم کرد در ششمین ماه سال جاری میالدی ‪ 5‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۸۱‬دستگاه از محصوالت خود را روانه بازار ایران کرده است‪ .‬با‬ ‫این حساب‪ ،‬فروش رنو فرانسه به ایران در این ماه نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل یعنی ژوئن‪ ۲۰۱۷‬افت ‪ ۵۳‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫رنو در ژوئن س��ال گذشته حدود ‪ ۱۲‬هزار دستگاه از محصوالت‬ ‫خود را روانه بازار ایران کرده بود‪ .‬به دنبال خروج امریکا از توافق‬ ‫هس��ته ای و اعالم بازگش��ت تحریم ها‪ ،‬فروش رنو در بازار کشور‬ ‫رو به کاهش گذاش��ته اس��ت‪ .‬این ش��رکت فرانسوی اعالم کرده‬ ‫از تحریم ه��ای امری��کا علیه ای��ران پیروی خواهد ک��رد‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬مجموع فروش رنو به ایران در ‪۶‬ماه‪ ۲۰۱۸‬نیز نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه سال قبل کاهش ‪ ۱۰‬درصدی داشته و به ‪ ۶۱‬هزار و‬ ‫‪ ۳۵۴‬دستگاه رسیده است‪ .‬در مدت مشابه سال‪ ۲۰۱۷‬فروش رنو‬ ‫در ایران ‪ ۶۸‬هزار و ‪ ۳۶۵‬دستگاه اعالم شده بود‪.‬‬ ‫رنو در سال ‪۲۰۱۷‬میالدی ‪ ۱۶۲‬هزار و ‪ ۷۹‬دستگاه از محصوالت‬ ‫خود را روانه بازار ایران کرد‪ .‬فروش رنو فرانس��ه به ایران در این‬ ‫سال نسبت به سال قبل از ان رشد ‪ ۴۹ /۳‬درصدی داشت‪ .‬فروش‬ ‫رنو به ایران در س��ال‪ ۲۰۱۶‬نیز نس��بت به سال قبل از ان رشد‬ ‫‪ ۱۱۰‬درصدی داش��ت و به ‪ ۱۰۸‬هزار و ‪ ۵۳۶‬دس��تگاه رسید‪ .‬این‬ ‫خودروساز فرانسوی در سال‪ ۲۰۱۵‬نیز افزون بر ‪ ۵۱‬هزار دستگاه‪،‬‬ ‫در س��ال‪ ۲۰۱۴‬افزون بر ‪ ۳۳‬هزار دستگاه و در سال ‪ ۲۰۱۳‬افزون‬ ‫ بر ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دس��تگاه از محصوالت خود را به ایران فروخته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ 27‬مرداد‪1397‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 18‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪28‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪92/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪51/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪80/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪231/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪268/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪169/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪29/800/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪73/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪91/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪36/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪60/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪102/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪168/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪101/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪470/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪323/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪430/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪470/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪600/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪140/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪215/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪475/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪475/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪630/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪350/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪630/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪940/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪935/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫مترو نیوز‪ :‬صنعت خودرو ایران بزرگتر از ان است که تصور می کنید‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 27‬مرداد‪6 1397‬ذی الحجه ‪ 18 1439‬اوت‪ 2018‬سال دوم شماره‪28‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬حیاط خلوت دولت ها‬ ‫داوود میرخانی رشتی‪ -‬مشاور انجمن خودروسازان ایران‪ :‬برنامه های‬ ‫خصوصی سازی در صنعت خودرو انجام شده‪ ،‬اما چون بیشتر سهام خودروسازان‬ ‫در دس��ت هلدینگ های بزرگی اس��ت که به نوعی تحت نظ��ر یا مدیریت دولت‬ ‫هس��تند‪ ،‬خصوصی س��ازی واقعی اجرا نشده اس��ت‪ .‬از انجا که صنعت خودرو‬ ‫صنع��ت بزرگی اس��ت و ‪3/5‬درصد تولید ناخالص ملی کش��ور حاصل کار این‬ ‫صنعت اس��ت و دولت این نگرانی را دارد که کنترل خود بر این صنعت بزرگ‬ ‫را از دس��ت بدهد؛ بنابراین تمایل دارد که اص��م صنعت تحت کنترل خودش‬ ‫باش��د‪ .‬ضمن اینکه چنین صنایعی به نوعی حی��اط خلوت دخالت های مقامات‬ ‫متعدد دولتی و س��ایر نهادها به شمار می ایند‪ .‬در جهان‪ ،‬در چند دهه گذشته‬ ‫دولت ها خودش��ان را از بنگاهداری کنار کشیده اند زیرا به این نتیجه رسیده اند‬ ‫که دولت بنگاه دار خوبی نیست و دولت بزرگ مساوی با تولید و تشدید فساد و‬ ‫رانت است‪ .‬بنابراین طبیعی است که کسی جرات نمی کند از تداوم دخالت های‬ ‫دولت در امور تولید و اقتصاد دفاع کن‪ .‬همه در ظاهر مدافع خصوصی س��ازی‬ ‫هس��تند ام��ا چون قلبا باور ندارن��د‪ ،‬کارها را بر روال باوره��ای فکری خود که‬ ‫منافع ش��ان را در بر می گیرد پیاده می کنند‪ .‬در این بین اولویت بیشتر کسانی‬ ‫که س��هام ان کارخانه ه��ا را خریده اند ایجاد تحول اساس��ی‪ ،‬یعنی رقابت پذیر‬ ‫کردن محص��والت تولیدی و ارتق��ای کمیت و کیفیت تولی��د نبود‪ .‬اطالعات‬ ‫منتشر شده نشان می دهد که میزان موفقیت بنگاه هایی که درسال های گذشته‬ ‫در صنایع گوناگون خصوصی سازی شده ان‪ ،‬به طور تقریبی نزدیک به صفر است‬ ‫و به عبارت دیگر خصولتی س��ازی انجام شده اس��ت نه خصوصی سازی؛ ضمن‬ ‫اینکه دولت نیز کنترل خود را بر بنگاه های یادشده از دست داده است‪ .‬چنانچه‬ ‫بخواهیم برای رددیون‪ ،‬بنگاه اقتصادی را به س��ازمان دیگری واگذار کنیم که‬ ‫اهلیت و توانمندی الزم را برای جهش و بهره وری و‪ ...‬ان بنگاه نداش��ته باش��د‬ ‫کار اش��تباهی اس��ت‪ .‬باید بنگاه را در اختیار افرادی قرار داد که اهلیت داشته‬ ‫باش��ند یعنی دان��ش و تجربه الزم را برای ایجاد تحول بنگاه داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫ازس��ویی بتوانند متخصصان و مدیران کارامد داخلی و حتی خارجی را به کار‬ ‫گیرند و بتوانند با تغییر س��اختار بنگاه‪ ،‬گرفتن ش��ریک خارجی‪ ،‬انتقال دانش‬ ‫فنی‪ ،‬نوسازی ماشین االت‪ ،‬واحد اقتصادی را بروزرسانی کرده و تحولی اساسی‬ ‫به وجود اورند تا بتوانند محصول رقابتی و قابل صادرات تولید کنند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!