هفته نامه روزگار خودرو شماره 29 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 29

هفته نامه روزگار خودرو شماره 29

هفته نامه روزگار خودرو شماره 29

‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫شرکت های برتر جهان و‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫قیمت خودرو ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫حباب دارد‬ ‫چراغ سبز مجلس به‬ ‫افزایش نرخ خودرو‬ ‫تکذیب شد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫ازادسازی نرخ‬ ‫خودروها منطقی‬ ‫نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫پرداخت ‪ ۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان سود بانکی‬ ‫‪6‬‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫برخی به بهانه نگرانی از اینده‬ ‫قطعات را احتکار می کنند‬ ‫اسناد ترخیص خودروها‬ ‫جعلی نبود‬ ‫خداحافظی با بلیت های‬ ‫کمتر از ‪۲۵۰‬هزار تومان!‬ ‫ژن خوب اقا زاده ها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫پراید ‪ ۴۰‬میلیونی؟‬ ‫سازوکار ازادسازی نرخ خودرو فراهم نیست‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫شرکت های برتر جهان و مسئولیت اجتماعی (‪)۷‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫هرقدر از توانمندی های طبیعی کره زمین در طول تاریخ یا امروز بیش��تر استفاده شود‪،‬‬ ‫فرصت و منابع برای نس��ل های اینده که باید در همین زمین زندگی کنند‪ ،‬کمتر خواهد‬ ‫شد‪ .‬مجله فوربس‪ ،‬فهرست ‪ ۱۶‬شرکت دارای باالترین درجه ‪ CSR‬را که به اینده زمین و‬ ‫نسل های بعد فکر می کنند طبقه بندی کرده است‪.‬‬ ‫در صدر دنیای ‪« CSR‬گوگل» غول جست وجوی اینترنت‪ ،‬قرار دارد و بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫معیارهای فوربس را دارا بوده اس��ت‪ .‬پس از این شرکت‪ ،‬غول نرم افزار دنیا «مایکروسافت»‬ ‫و غول انیمیشن جهان «دیزنی» قرار دارند‪ .‬شرکت اسباب بازی سازی «لگو» و شرکت های‬ ‫«دایلمر و کرایلس��ر» المان و میراث اس��تیو جابز «اپل» در رده های بعدی این فهرس��ت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در چند دهه گذشته توجه جهانیان به بهینه سازی و استفاده درست از منابع طبیعی برای‬ ‫نس��ل های اینده افزایش یافته است‪ .‬شرکت های بزرگ جهان به تازگی به مسئولیت های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬توجه بس��زایی نشان می دهند؛ به طوری که گوگل به مواردی مانند کمک مالی‬ ‫و علمی به مدرس��ه ها و خیریه‪ ،‬پاک سازی و تفکیک زباله ها‪ ،‬کاهش مصرف کاغذ‪ ،‬حمایت‬ ‫از شرکت های کوچک و کاهش مسائل زیست محیطی توجه بسیاری نشان داده است‪.‬‬ ‫از دیگر موارد این گونه رفتارها می توان به اقدام مرد شماره یک مایکروسافت اشاره کرد‪.‬‬ ‫بیل گیتس و همس��رش ملیندا‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی (‪1379‬خورشیدی) مسئولیت‬ ‫اجتماعی خود را توسعه دادند و بنیاد خیریه ای ثبت کردند که بزرگ ترین موسسه خیریه‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬یکی از کاره��ای منحصربه فرد این بنیاد خیریه کمک ب��ه ضدبارداری زنان‬ ‫بی بضاعت و بی سرپرست اس��ت‪ .‬این بنیاد خیریه بیش از ‪ ۲۰‬میلیارد دالر سرمایه گذاری‬ ‫در این زمینه انجام داده و بیل گیتس در تالش اس��ت که عالوه بر امریکا در قاره های افریقا‬ ‫و اسیا نیز این کمک ها را گسترش دهد‪.‬‬ ‫ غیر از ش��رکت های فناوری اطالعات و بزرگان دره س��یلیکون‪ ،‬شرکت انیمیشن سازی‬ ‫دیزن��ی که یک��ی از برندهای معــروف این صنعت در دنیا به ش��مار می رود‪ ،‬برای حفــظ‬ ‫و ارتقای جایگاه خــود در زمینه مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬اقدام های گس��ترده ای انجام‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫دیزنــیدرزمینه هایگوناگونیازجملهبهبودوضعیتجامعــه‪،‬کمکبهاسیب دیدگان‬ ‫از بالیای طبیعی و همچنین محیط زیست تمرکز کرده است‪ .‬به طور مثال‪ ،‬این شرکت بعد‬ ‫از زلزله هائیتی‪ ،‬حضور پررنگی در کمک به زلزله زدگان داش��ت‪ .‬از دیگر اقدام های شرکت‬ ‫دیزنی می توان به صرف هزینه های بسیار زیاد برای کاشت نهال در جنگل ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از ش��رکت های معتبر بین المللی که در زمین��ه فعالیت های خیرخواهانه و‬ ‫بر مدار حفظ دنیا برای ایندگان اقدام های چش��مگیری داش��ته‪ ،‬استارباکس‪ ،‬برند بزرگ‬ ‫قهوه فروش��ی در سراسر جهان است‪ .‬این ش��رکت در نخستین گام سعی کرد حجم تولید‬ ‫زباله را کاهش دهد و هم اکنون نیز بر بازیافت انها تمرکز کرده اس��ت‪ .‬بسیاری از شرکت ها‬ ‫و برنده��ای بزرگ دنیا با روش های گوناگون س��عی در ترویج این ارزش ها در دنیا دارند‪ .‬از‬ ‫انجاکه بزرگ ترین هدف این شرکت ها حفظ منابع طبیعی دنیا برای ایندگان است‪ ،‬هرروز‬ ‫روش های خالقانه تری در این زمینه ابداع می کنند‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی شرکت ها‪ ،‬روشی اس��ت که کمپانی ها به کار می گیرند تا عالوه بر‬ ‫سوداوری برای خودشان‪ ،‬برای دنیای پیرامون نیز مفید باشند‪.‬‬ ‫اگر در امازون کلمه نواوری را بزنید‪ ،‬حدود ‪ ۱۵۰‬هزار مورد به ش��ما نش��ان می دهد‪ .‬در‬ ‫زمینه ‪ ،CSR‬نواوری‪ ،‬منفعت بس��یار زیادی برای ش��رکت ها دارد‪ .‬به طور مثال‪ ،‬شرکتی‬ ‫باتوجه به مسائل محیط زیســتی‪ ،‬نرم کننده ای که اب کمتری استفاده می کند را طراحی‬ ‫و تولید کرده و توانس��ته در این محصول فروش بیشتری نسبت به بقیه محصوالت داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اگر این ش��رکت اهمیتی به محیط زیس��ت نم��ی داد‪ ،‬چنین محصول��ی را نیز طراحی‬ ‫نمی کرد‪ .‬راحت ترین کاری که یک ش��رکت می تواند در زمینه مسئولیت اجتماعی انجام‬ ‫دهد‪ ،‬بهینه سازی مصرف انرژی است‪.‬‬ ‫به طور مثال «جنرال میلز» در سال ‪۲۰۱۵‬میالدی (‪ )1394‬توانسته مصرف انرژی خود‬ ‫را ‪ ۲۰‬درصد کاهش دهد و حدود ‪ ۶۰۰‬هزار دالر انرژی برای شرکت خود ذخیره کند‪.‬‬ ‫در گذشته تنها دلیلی که شرکت ها ‪ CSR‬را قبول می پذیرفتند‪ ،‬این بود که می خواستند‬ ‫برند خود را مطرح کنند‪ ،‬اما هم اکنون که ‪ CSR‬همه گیر ش��ده‪ ،‬از این طریق مطرح کردن‬ ‫برند کار سخت تری شده است‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬ش��رکت «کوکاکوال» و «پپسی» دو رقیب سرسخت یکدیگر هستند و در‬ ‫تالش اند که مش��تریان یکدیگر را به سمت خودش��ان بیاورند‪ .‬در این رقابت‪ ،‬دو شرکت از‬ ‫‪ CSR‬استفاده کردند‪ .‬هر دو شرکت شیشه نوشابه هایی را ارائه کردند که در انها از موادی‬ ‫که برای محیط زیست مناسب است استفاده شده است‪.‬‬ ‫گاهی کارهایی که برای محیط زیست و کاهش هزینه شرکت انجام می شود‪ ،‬سود خود‬ ‫را چند سال دیگر نشان می دهد‪.‬‬ ‫در گذشته‪ ،‬شرکت فروشگاه های «وال مارت»توانست خود را به عنوان رهبر حرکت های‬ ‫زیست دوستانه معرفی کند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی (‪ ،)۱۳۸۷‬ش��رکت فروشگاه های زنجیره ای وال مارت‪ ،‬پویشی‬ ‫راه اندازی کرد که مشتریان‪ ،‬کارهای حمایت از محیط زیست (‪)ECO-FRIENDLY‬‬ ‫خ��ود را مط��رح می کردند و به ان ش��خصی که بهترین کار را انج��ام داده بود‪ ،‬جایزه تعلق‬ ‫می گرفت‪ .‬درحال حاضر بیش��تر ش��رکت های بزرگ در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫بودجه های س��نگینی هزینه می کنند که بدون ش��ک در اینده زمین و تربیت نس��ل های‬ ‫اینده موثر است‪.‬‬ ‫این مجموعه یادداشت ادامه دارد‪...‬‬ ‫خبر‬ ‫با رای اکثریت سهامداران حاضر در مجمع عمومی عادی به‬ ‫طور فوق العاده ‬ ‫اعضای حقوقی هیات مدیره‬ ‫ایران خودرو انتخاب شدند‬ ‫مجم��ع عمومی عادی فوق العاده ایران خودرو با حضور بیش از ‪ ۸۶‬درصد‬ ‫سهامداران حقوقی و حقیقی با دستور انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره‬ ‫ایران خودرو برگزار شد‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬با رای سهامداران حاضر در مجمع‪ ،‬اعضای حقوقی‬ ‫هیات مدیره شرکت ایران خودرو انتخاب شدند‪.‬‬ ‫بنابر نتایج ش��مارش ارا‪ ،‬ش��رکت تعاونی کارکنان س��ازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران‪ ،‬سازمان مدیریت صنعتی ایران‪ ،‬شرکت سرمایه گذاری‬ ‫سلیم‪ ،‬شرکت حامی تجارت الکترونیک ایرانیان و شرکت پویا نمایان رستا‬ ‫به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره ایران خودرو برگزیده شدند‪.‬‬ ‫معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد گفت‪ :‬خودروسازان‬ ‫تا پایان دی فرصت دارند تا استانداردهای هشتادوپنج گانه اعالم شده‬ ‫را رعایت کنند و تولیدات خود را بر اس��اس این استانداردها انجام‬ ‫دهند‪ .‬سودابه یحیی زاده در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره اس��تقبال خودروسازان از اس��تانداردهای اعالم شده از سوی‬ ‫س��ازمان مل��ی اس��تاندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬م��ا مرحله ب��ه مرحله این‬ ‫اس��تانداردها را ابالغ کردیم تا خودروس��ازان برای اعمال ان اقدام‬ ‫کنند که اخرین مرحله ان دی امسال خواهد بود و به این ترتیب‪،‬‬ ‫تمام خودروس��ازان باید هشتادوپنج گانه اس��تاندارد اعالم شده این‬ ‫س��ازمان را رعایت کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بیشتر خودروسازان‬ ‫خودروسازان فقط ‪ ۵‬ماه فرصت دارند‬ ‫کشور از ابالغ اس��تانداردهای جدید استقبال کردند و امیدواریم با‬ ‫همکاری تمامی ش��رکت های خودروس��ازی زمینه استانداردسازی‬ ‫تمام خودروه��ای تولید داخل فراهم ش��ود‪.‬معاون تدوین و ترویج‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد بیان کرد‪ :‬ش��رکت هایی هم که نمی توانند‬ ‫این اس��تانداردها را اعمال کنند به ط��ور قطع با کاهش و خروج از‬ ‫چرخ��ه تولید روبه رو می ش��وند زیرا برای م��ا تامین امنیت مردم و‬ ‫س�لامت انها یک اصل اساسی است‪ .‬یحیی زاده گفت‪ :‬سازمان ملی‬ ‫استاندارد همکاری های خوبی را از خودروسازان کشور انتظار دارد و‬ ‫امیدواریم در زمینه رعایت استانداردهای ابالغ شده یاریگر ما باشند‬ ‫تا بتوانیم ش��اهد تردد خودروهای با استاندارد مناسب و مطلوب در‬ ‫کشور باش��یم‪.‬وی بدون اینکه نامی از خودرویی خاص ببرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به طور حتم خودروهایی که نتوانند استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫ابالغی سازمان ملی استاندارد را رعایت کنند از چرخه تولید خارج‬ ‫می ش��وند و ما هیچ مماشاتی با ش��رکت های خودروساز داخلی در‬ ‫این زمینه نخواهیم داش��ت‪ .‬یحیی زاده درباره فعالیت حوزه ترویج‬ ‫اس��تانداردهای تدوین شده تصریح کرد‪ :‬در نظام استانداردسازی از‬ ‫گام نخس��ت که تدوین اس��تاندارد است تا نقطه پایانی که ترویج و‬ ‫اجرای ان اس��ت اقدام های خوبی در کشور اغاز شده به طوری که‬ ‫ما در حوزه های مختلف ش��اهد تبلیغ‪ ،‬ترویج و اطالع رسانی در این‬ ‫حوزه هستیم‪.‬‬ ‫رتبه ایران از لحاظ تعرفه واردات خودرو در دنیا‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪:‬‬ ‫به دنبال جلوگیری از کاهش واردات یا‬ ‫تولید خودرو در داخل کش��ور نیستیم‬ ‫اما معتقدیم ن��رخ خودرو باید کاهش و‬ ‫هزینه نگهداری ان افزایش یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬مهرداد‬ ‫تقی زاده در جلس��ه کارگروه مس��افری‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا اش��اره به‬ ‫رابطه سیاس��ت های خودروی��ی و نرخ‬ ‫س��وخت در ای��ران اظهار ک��رد‪ :‬در این‬ ‫زمینه ب��ه جای پایین بودن نرخ خودرو‬ ‫چه شخصی و باری‪ ،‬همچنین باال بودن‬ ‫هزینه نگهداری‪ ،‬برعکس ان عمل شده‬ ‫که باعث خودرومحوری در کشور شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در کشورهایی که از‬ ‫حمل ونقل هوایی و ریلی کمتر استفاده‬ ‫می ش��ود تعداد تلفات ناشی از حوادث‬ ‫رانندگی باالتر اس��ت‪ ،‬این مس��ئله در‬ ‫کشورهایی که سوخت ارزان تری دارند‬ ‫نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه‬ ‫جلس��ه‪ ،‬گزارش مقایس��ه ن��رخ خودرو‬ ‫در ایران و س��ایر کش��ورهای جهان از‬ ‫جمله المان از سوی کارشناس معاونت‬ ‫حمل ونق��ل وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫تشریح و سپس از سوی حاضران جلسه‬ ‫مورد پرس��ش و پاس��خ قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫ای��ن گزارش عنوان ش��د یک��ی از علل‬ ‫باال بودن نرخ خ��ودرو زیاد بودن تعرفه‬ ‫واردات اس��ت و در این ب��اره ایران رتبه‬ ‫دوم جهان را دارد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به دنب��ال جلوگیری از‬ ‫راهکارهای ادامه حیات قطعه سازان چیست؟‬ ‫ابهام های پرداخت تفاوت ارزی هرچه سریع تر رفع شود‬ ‫عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی درباره پرداخت‬ ‫مابه التف��اوت ارزی برای ترخیص کاالهای‬ ‫موج��ود در گمرکات کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پرداخت مابه التفاوت ارزی موجب افزایش‬ ‫نرخ تمام شده کاالهایی مانند خودرو که از‬ ‫قطعات و تجهیزات وارداتی در ساخت انها‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬خواهد شد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫افزایش نرخ ایجاد ش��ده در ب��ازار و نبود‬ ‫فض��ای رقابتی نیز مش��کالتی را به وجود‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫محم��د حس��ینی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫خبرخودرو بیان ک��رد‪ :‬دولت باید هر چه‬ ‫س��ریع تر برای این جری��ان تصمیم گیری‬ ‫کند‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی و‬ ‫ی و با‬ ‫بانک مرکزی باید ش��رایط را بررس�� ‬ ‫مدیریت درست‪ ،‬موقعیتی را فراهم کنند‬ ‫ک��ه کاالهای موجود در گم��رکات با نرخ‬ ‫پایین تر ترخیص شوند‪ .‬البته باید بررسی‬ ‫شود که در این میان رانتی رخ ندهد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫معتق��د اس��ت اینک��ه تاکن��ون قطعات و‬ ‫م��واد اولیه م��ورد نیاز خودروس��ازان در‬ ‫گم��رکات تعیین تکلیف نش��ده اند و الزام‬ ‫پرداخت تفاوت ارزی برای قطعه س��ازان و‬ ‫کاهش واردات یا تولید خودرو در داخل‬ ‫کش��ور نیس��تیم اما اعتق��اد داریم نرخ‬ ‫خودرو باید کاه��ش و هزینه نگهداری‬ ‫ان افزایش یابد‪.‬‬ ‫تق��ی زاده ب��ا اش��اره ب��ه تدوی��ن‬ ‫اس��تراتژی های حمل ونق��ل از س��وی‬ ‫معاون��ت حمل ونق��ل وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی افزود‪ :‬در حالی که توسعه‬ ‫حمل ونقل ریل��ی در اولویت برنامه های‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی ق��رار دارد اما‬ ‫حج��م واردات ن��اوگان ج��اده ای باالتر‬ ‫اس��ت و در ع��وض از س��وی نهاد های‬ ‫مختلف برای واردات ناوگان ریلی سد و‬ ‫مانع تراشی می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬با نگاهی‬ ‫به بودجه ها در می یابیم که بودجه بخش‬ ‫حمل ونقل جاده ای از بخش ریلی بیشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬شهرداری ها موظف به‬ ‫جابه جایی مردم هس��تند‪ ،‬نه خودروها‪.‬‬ ‫در ای��ن باره ب��ا نگاهی به کش��ورهای‬ ‫مختل��ف حت��ی روس��یه درمی یابی��م‬ ‫کشورهای ثروتمند نیز با وجود داشتن‬ ‫مناب��ع مالی الزم هیچ گون��ه اقدامی به‬ ‫تعری��ض معاب��ر و اح��داث بزرگراه های‬ ‫دو طبق��ه نمی کنن��د بلک��ه در عوض‬ ‫ایس��تگاه های حمل ونقل عمومی برای‬ ‫جابه جایی مردم ب��ا کمترین فاصله در‬ ‫فواصل کوتاه و بلند فراهم شده است‪.‬‬ ‫تق��ی زاده اظهار کرد‪ :‬اس��تراتژی های‬ ‫حمل ونقل ب��ا همکاری ش��هرداری ها‪،‬‬ ‫وزارت کش��ور و بخش ه��ای مختل��ف‬ ‫مرتب��ط ب��ا حمل ونقل تدوی��ن و ‪۱۰۴‬‬ ‫اقدام استراتژیک اماده شده است‪.‬‬ ‫خودروسازان موجب ایجاد رکود در حوزه‬ ‫تولید ش��ده غیرقابل قبول است و ابهام ها‬ ‫باید هر چه سریع تر رفع شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره ازادس��ازی نرخ‬ ‫خ��ودرو بیان ک��رد‪ :‬از انجا که بر اس��اس‬ ‫قانون ش��ورای رقابت منشا قیمت گذاری‬ ‫خودروه��ا اس��ت‪ ،‬افزایش ن��رخ منوط به‬ ‫تغیی��ر قانون اس��ت اما با توج��ه به اینکه‬ ‫واردات خودروهای خارجی ممنوع ش��ده‬ ‫ش��رایط و بازار به نفع خودروهای داخلی‬ ‫رقم خورده است‪.‬‬ ‫حس��ینی افزود‪ :‬چنانچه ازادسازی نرخ‬ ‫خ��ودرو به افزایش کیفیت و رقابت پذیری‬ ‫در صنعت خودرو منجر ش��ود بسیار مفید‬ ‫ط به دلیل افزایش‬ ‫خواهد بود اما اگر فق�� ‬ ‫نرخ باش��د و در کیفیت خودروها تغییری‬ ‫حاصل نش��ود مردم بیشتر از قبل متضرر‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور با تش��ریح ‪ ۳‬راهکار ادامه حیات‬ ‫قطعه سازان‪ ،‬از بالتکلیفی انها در اجرای بند ‪ ۵‬مصوبه‬ ‫هیات وزیران خبر داد‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد در گفت وگو با عصر خودرو‪ ،‬با اشاره‬ ‫به درج نام قطعه سازان در فهرست معافیت از پرداخت‬ ‫مابه التف��اوت نرخ ارز اظهار ک��رد‪ :‬از انجا که محصول‬ ‫نهایی قطعه س��ازان(خودرو) از س��وی ش��ورای رقابت‬ ‫قیمت گذاری می شود و مالک قیمت گذاری ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی است‪ ،‬قطعات نیز باید با این رقم ترخیص شوند‬ ‫و به قطعه س��ازان اعالم ش��ده که نام انها در فهرست‬ ‫معافی��ت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز قرار دارد اما با این وجود‪ ،‬گمرکات به‬ ‫دلیل ابالغ نشدن این مصوبه از اجرای ان سر باز می زنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن رون��د ب��ه س��رگردانی و بالتکلیفی قطعه س��ازان‬ ‫منجر ش��ده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هرچند ک��ه اجرای این مصوب��ه نیز تغییری‬ ‫در رون��د تولی��د قطعه س��ازان ن��دارد زی��را مبلغ قطع��ات خریداری ش��ده از‬ ‫پیش پرداخ��ت و قطع��ات نی��ز وارد گم��رکات ش��د ه ی��ا در ح��ال ورود ب��ه‬ ‫گم��رکات اس��ت بر این اس��اس تغیی��ری در تامی��ن و روند م��واد اولیه ایجاد‬ ‫نمی کند‪.‬محبی نژاد ادامه داد‪ :‬بند ‪ ۵‬مصوبه هیات وزیران ارتباطی به اینده ندارد‬ ‫و مربوط به کاالهایی اس��ت که پیش از ای��ن و در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه پیش خریداری و‬ ‫ارز ان ‪ ۱۰۰‬درصد با دولت و بانک مرکزی تسویه به طرف خارجی نیز پرداخت‬ ‫ش��ده است‪ .‬در این ش��رایط هیات وزیران تصویب کرد ترخیص همه این کاالها‬ ‫تا زمان پرداخ��ت مابه التفاوت نرخ ارز ازاد به تعویق بیفتد و مابه التفاوت خرید‬ ‫با نرخ بازار ثانویه از واردکننده دریافت ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این در حالی است‬ ‫که ابالغ این مصوبه غش در معامله به ش��مار می رود زیرا واردکننده بر اس��اس‬ ‫قیمتی مش��خص برای واردات اقدام و بس��یاری از تولیدات را پیش فروش کرده‬ ‫در حال��ی که اگر به دو برابر ش��دن قیمت ها اگاه بود‬ ‫شای د خرید نمی کرد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور با تاکی��د بر اینک��ه حتی این‬ ‫تصمی��م و ابالغ این مصوبه نی��ز هیچ کمکی به اینده‬ ‫قطعه سازان نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬تنها کمکی که این مصوبه‬ ‫به تولیدکنن��دگان خواهد کرد‪ ،‬جلوگیری از زدن تیر‬ ‫خالص به تولید اس��ت زیرا بسیاری از این خودروها با‬ ‫نرخ قطعی پیش فروش ش��ده و تولیدات قطعه ساز نیز‬ ‫بر اس��اس ارز ‪ ۳۲۰۰‬تومانی قیمت گذاری شده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه در ش��رایط فعلی‬ ‫صنعتگ��ر امکان ادامه تولید ب��ا نرخ دو برابری وجود ن��دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این مصوبه‬ ‫تنه��ا بار جدیدت��ری را به قطعه س��از تحمیل می کند زی��را قیمت های او هنوز‬ ‫اصالح نشده و قطعات با ارز ‪ ۳۲۰۰‬تومانی قیمت گذاری می شود و قطعه سازان‬ ‫به تازگ��ی نیز نیاز خود را از ب��ازار ثانویه می خر ند‪ .‬دبیر انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور با تاکید بر فاجعه و بحران در صنعت‬ ‫قطعه گفت‪ :‬اگر دولت تمهیداتی بیندیشد و خودروسازان بتوانند برای پرداخت‬ ‫مطالب��ات قطعه س��ازان اقدام کنند‪ ،‬ب��ا اختصاص ارز به قطعه س��ازان و اصالح‬ ‫قیمت ه��ای انه��ا می توانند به ادام��ه حیات خود امیدوار باش��ند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که کل مطالبات این صنعت به بیش از ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان رس��یده‬ ‫و قطعه س��ازان ب��ا بازپرداخت های ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬م��اه توان تولید ندارن��د و باید مدت‬ ‫بازپرداخت مطالبات انها به یک ماه کاهش یابد‪.‬‬ ‫محبی نژاد در پایان درباره پیش��نهادهای مطرح شده مبنی بر تسویه مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان با س��هام خودروس��ازان و همچنین خودر و کامل نیز اظهار کرد‪:‬‬ ‫«ازموده را ازمودن خطاس��ت» و اجرای این پیشنهادها فقط باعث بر هم زدن‬ ‫بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫بیکاری در کمین قطعه سازی کشور‬ ‫عضو هیات مدیره کانون عالی شورای‬ ‫اسالمی کار کش��ور با اشاره به اشتغال‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار کارگر در قطعه س��ازی های‬ ‫اس��تان البرز‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر ایران خودرو و‬ ‫س��ایپا بدهی خود به این قطعه س��ازان‬ ‫را نپردازن��د‪ ،‬بخش زی��ادی از نیروهای‬ ‫ش��اغل در این صنعت‪ ،‬بی��کار خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬علی اصالنی‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اس��تقرار ایران خودرو‬ ‫و سایپا در جاده مخصوص کرج‪ ،‬بخش‬ ‫زیادی از کارخانجات قطعه سازی کشور‬ ‫در استان البرز مستقر شده است‪.‬‬ ‫اصالن��ی ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر‬ ‫حدود ‪ ۱۸۰‬واحد قطعه س��ازی بزرگ و‬ ‫کوچک در اس��تان البرز وجود دارد که‬ ‫در مجموع ‪ ۲۰۰‬ه��زار کارگر را به کار‬ ‫گرفته ان��د و از قطعات موتور تا تزئینات‬ ‫داخلی خودرو‪ ،‬شیش��ه‪ ،‬صندلی‪ ،‬کمک‬ ‫فنر و‪ ...‬را تولید می کنند‪.‬‬ ‫رییس کانون ش��وراهای اسالمی کار‬ ‫البرز ادامه داد‪ :‬متاس��فانه درحال حاضر‬ ‫بیش��تر ای��ن قطعه س��ازی ها وضعیت‬ ‫مناس��بی ندارن��د که بخش زی��ادی از‬ ‫وضعیت ناشی از پرداخت نشدن بدهی‬ ‫ایران خ��ودرو و س��ایپا به ای��ن واحدها‬ ‫اس��ت‪ .‬این واحدها تاکنون جلسه هایی‬ ‫زیادی با مس��ئوالن کش��وری و استانی‬ ‫داش��ته اند اما بی نتیجه بوده و همچنان‬ ‫مشکل دارند‪.‬‬ ‫اصالنی ادامه داد‪ :‬در چنین وضعیتی‬ ‫بس��یاری از کارخانج��ات قطعه س��ازی‬ ‫تعدیل نیرو کرده اند؛ به تازگی در بازدید‬ ‫از یک واحد قطعه س��ازی متوجه شدم‬ ‫واحدی که با ‪ ۱۸۳‬کارگر مشغول به کار‬ ‫بود اکنون تعداد نیروهای ان به ‪ ۵۰‬نفر‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬براورد مشخصی‬ ‫از مطالبات معوقه به قطعه س��ازی های‬ ‫اس��تان وجود ندارد اما با بررس��ی های‬ ‫کلی مش��خص می ش��ود ک��ه بدهی ها‬ ‫میلی��اردی اس��ت و واحدهایی با طلب‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد‪ ۱۵ ،‬میلی��ارد‪ ۴۰ ،‬میلیارد‬ ‫توم��ان و‪ ...‬در ح��ال فعالی��ت و تامین‬ ‫قطعه هستند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کانون عالی شورای‬ ‫اسالمی کار کش��ور افزود‪ :‬این بدهی ها‬ ‫در حالی است که نرخ خودروها افزایش‬ ‫زیادی داشته است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه وضعی��ت کنونی‪،‬‬ ‫اشتغال بخش زیادی از کارگران استان‬ ‫البرز را تهدید می کند‪ ،‬گفت‪ :‬اش��تغال‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار نفری که در قطعه سازی های‬ ‫مس��تقر در ‪ ۵‬ش��هرک صنعتی استان‬ ‫مش��غول به کار هس��تند ب��ه دلیل این‬ ‫مسائل در معرض تهدید قرار دارد‪.‬‬ ‫اصالنی‪ ،‬راهکار برون رفت از وضعیت‬ ‫فعل��ی را پرداخ��ت بدهی دو ش��رکت‬ ‫خودروس��از عنوان کرد و گفت‪ :‬این دو‬ ‫ش��رکت دولت��ی هس��تند و ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫بازار خ��ودرو داخلی را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫اگ��ر کل بده��ی را نمی دهن��د حداقل‬ ‫دول��ت انها را مجاب کند تا بخش��ی از‬ ‫بده��ی را بدهند زیرا تا بده��ی انها به‬ ‫قطعه س��ازان پرداخت نشود گره کار باز ‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫این فعال کارگری با بیان اینکه به جز‬ ‫بدهی خودروس��ازان مشکالت دیگری‬ ‫نیز س��د راه قطعه س��ازان وج��ود دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬واردات تجهی��زات هم برای این‬ ‫واحدها دردسرس��از ش��ده است‪ .‬مالک‬ ‫یکی از این واحده��ا عنوان می کرد که‬ ‫دس��تگاهی را ب��ا ارز ‪ ۳۲۰۰‬تومانی در‬ ‫اردیبهش��ت ‪ ۹۶‬وارد کرده و ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫هزین��ه ان را پرداخت ک��رده اما اکنون‬ ‫اجازه ترخیص از گم��رک را نمی دهند‬ ‫زیرا عن��وان می ش��ود مابه التفاوت ‪۳۰‬‬ ‫درصد باقی مانده را باید با نرخ فعلی ارز‬ ‫بده��د‪ .‬از انجا که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هم‬ ‫ب��ه ان اختصاص نمی یابد باید هزینه را‬ ‫با دالر ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومانی پرداخت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بازپرداخت وام های ارزی‬ ‫هم مش��کالتی را ایجاد کرده اس��ت‪ .‬به‬ ‫عنوان نمون��ه‪ ،‬یک واحد قطعه س��ازی‬ ‫وام��ی ارزی را ب��ا دالر ‪ ۲۸۰۰‬تومان��ی‬ ‫دریافت و اقس��اط ان را ب��ا همان نرخ‬ ‫پرداخت می کرده اما اکنون باید اقساط‬ ‫را با نرخ دالر روز پرداخت کند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کانون عالی شورای‬ ‫اس�لامی کار کشور اظهار کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫از این واحدها برای خرید مواد اولیه هم‬ ‫دچار مش��کل شده اند؛ بس��یاری از انها‬ ‫تا پی��ش از وضعیت کنونی با چک های‬ ‫چند ماهه مواد م��ورد نیاز خود را وارد‬ ‫می کردند ام��ا اکنون بای��د نقدی مواد‬ ‫اولی��ه را تهیه کنند که بس��یار دش��وار‬ ‫است‪.‬‬ ‫اصالن��ی تصریح کرد‪ :‬ای��ن وضعیت‬ ‫نه تنه��ا قطعه س��ازی ها بلک��ه بیش��تر‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تان را به دردسر‬ ‫انداخت��ه اس��ت‪ .‬در ای��ن ش��رایط نرخ‬ ‫بیکاری در البرز رو به افزایش گذاش��ته‬ ‫اس��ت؛ ای��ن وضعیت ب��رای س��ازمان‬ ‫تامین اجتماع��ی خطرناک اس��ت زیرا‬ ‫ورودی ان(بیم��ه کارفرمای��ی) ک��م و‬ ‫خروجی ان(بیمه بیکاری) زیاد ش��ده و‬ ‫این یک زنگ خطر است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫توسعه در سایه اموزش برای صنعت‬ ‫محمدرض�ا مالکی‪ -‬فع�ال صنعت قطعه‪ :‬واحده��ای تولیدی با‬ ‫دانشگاه های علمی کاربردی برای اموزش نیروهای انسانی خود در حال‬ ‫همکاری هس��تند‪ .‬واحدهای پیش��رو برای اجرای این امر مهم پیشگام‬ ‫ش��ده اند زیرا ضرورت فعالیت امروز است‪ .‬همچنین باید توجه داشت‪،‬‬ ‫ب��رای بنگاه ه��ای اقتصادی مدرک مالک نیس��ت‪ .‬تحصیالت و مدرک‬ ‫ممکن اس��ت در انتخاب یا موفقیت فرد معیار باش��د اما مالک نیست‬ ‫و فقط می توان افراد فعال در واحدهای تولیدی خود را تش��ویق کرد تا‬ ‫مهارت های شان را افزایش دهند‪ .‬حال برای افزایش مهارت ممکن است‬ ‫برخی وارد اموزشگاه های فنی و حرفه ای شوند یا برخی به حوزه نظری‬ ‫و دانشگاه ها و با توجه به فراخور سازمان مورد نظر خود به قسمت های‬ ‫مختلف اموزش��ی وارد شوند‪ .‬البته ممکن است در شرایط متغیری که‬ ‫اقتصاد و صنعت کش��ور دارد برخی واحدها اقدام نکنند چون معتقدند‬ ‫این امر برای انها هزینه بر اس��ت‪ .‬البته این دیدگاهی اشتباه است زیرا‬ ‫نیروی انسانی بزرگ ترین سرمایه هر سازمانی است و پرورش و ارتقای‬ ‫ای��ن منابع انس��انی کمک زیادی به توس��عه و خودکفایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫اگر س��ازمانی برای این امر ارزش قائل نباش��د در این��ده ای نه چندان‬ ‫دور با مش��کل روبه رو خواهد شد‪ .‬واحدهایی که در این زمینه روزامد‬ ‫نیستند دیر یا زود باید جای خود را به دیگری دهند‪ .‬همچنین در بحث‬ ‫اسیب شناس��ی اموزش در کشور مشکالت ریش��ه ای وجود دارد‪ .‬رهبر‬ ‫معظم انقالب نیز در س��خنان خود بارها به ان اش��اره و عنوان کرده اند‬ ‫که یک سلسله مباحث قالب گرفته شده به سازمان ها و نهادهای علمی‬ ‫و اموزشی خود وارد کرده ایم و از این مباحث برای اموزش دانشجویان‬ ‫و حتی دانش اموزان اس��تفاده می کنیم‪ .‬این امر به این معنی است که‬ ‫مطالب و اموزش ها بومی سازی نشده و از دل جامعه بیرون نیامده است‬ ‫و دانش��گاه های علمی کاربردی کش��ور نیز از این امر مس��تثنا نیستند‪.‬‬ ‫نمی توان منکر ضعف ها در امر اموزش های رسمی کشور شد اما با این‬ ‫ وجود معتقدم اموزش دیدن بهتر از اموزش ندیدن است‪.‬‬ ‫در گفت وگو با فعاالن صنعت خودرو‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫حدود دو هفته اس��ت که فش��ارهای تحریمی اغاز شده است‪.‬‬ ‫ش��رایط بحران��ی مدیریت بحران می خواهد اما به نظر می رس��د‬ ‫مدیران دولتی همچنان درحال مذاکره و رایزنی هستند‪ .‬با اینکه‬ ‫بس��یاری از مس��ئوالن و فعاالن در حال رفع مس��ائل هستند اما‬ ‫خروجی جلس��ه های روزانه و نشس��ت های ش��بانه تاکنون افت‬ ‫تولید و گالیه مندی بیشتر صنعتگران را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫تولید در نشست ها و بیانیه ها گم شده است‬ ‫‹ ‹صورت مسئله مشخص و تصمیم های نامشخص‬ ‫امی��د رضایی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور گفت‪ :‬ب��راوردی که‬ ‫ه��ر بیننده ای از وضعی��ت موجود صنعت و اقتصاد کش��ور دارد‬ ‫این اس��ت که نوعی نابس��امانی در تصمیم گیری تمام مسئوالن‬ ‫مرتب��ط صنعت وج��ود دارد‪ .‬ش��رایط روزبه روز ب��ا تبصره های‬ ‫خلق الس��اعه در حال بغرنج تر ش��دن اس��ت‪ .‬از زمانی که ارائه ارز‬ ‫ب��ه بازار ثانویه مطرح ش��د تا امروز بیش از یک هفته گذش��ته و‬ ‫در ای��ن فاصله هیچ اقدام موثری درباره رفع تحریم انجام نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر صنعتگ��ر بخواه��د کاالهای سفارش ش��ده‬ ‫خ��ود را از گم��رک ترخیص کند ب��ه تاییدیه س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیاز دارد‪ .‬این تاییدیه مشخص‬ ‫می کند مابه التفاوت ارز دولتی و ازاد پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫مس��ئله در حالی مطرح می ش��ود که هنوز ن��رخ ارز ثانویه اعالم‬ ‫نشده است‪ .‬با این شرایط تردیدی وجود ندارد که از همین هفته‬ ‫تولید متوقف ش��ود‪ .‬انبار صنعتگر خالی ش��ده و بدون مواد اولیه‬ ‫نمی توان به فعالیت ها ادامه داد‪.‬‬ ‫او به تصمیم های لحظه ای اش��اره کرد و گفت‪ :‬مشکل اساسی‬ ‫تولید‪ ،‬اتخاذ تصمیم یک ش��به اس��ت‪ .‬ایا قرار اس��ت ما با تحریم‬ ‫مقابل��ه کنیم یا به تهدیدها دامن بزنیم؟ با عملکردی که از برخی‬ ‫دیده می ش��ود نه تنها تعدیلی نش��ده بلکه موضوع تش��دید شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در نشست خبری هفته گذشته قطعه سازان عنوان کرده بودند‬ ‫در حالی از یک اداره و س��ازمان به اداره و س��ازمانی دیگر در تردد‬ ‫هس��تند که این اداره ها اعالم می کنن��د هنوز ایین نامه جدیدی‬ ‫برای انها ارس��ال نشده است‪ .‬صنعتگر س��رگردان در بالتکلیفی‬ ‫مدیریتی روزبه روز تحلیل می رود‪.‬‬ ‫رضایی درباره جلس��ه ها و نشس��ت وزیران اقتصادی و صنعتی‬ ‫کش��ور ب��رای تصمیم گیری گفت‪ :‬دوره جلس��ه‪ ،‬نام��ه‪ ،‬بیانیه و‬ ‫گردهمایی به پایان رس��یده است‪ .‬تمام این امور در گذشته انجام‬ ‫شده که هشدارها داده شود‪ .‬چقدر باید به برگزاری این نشست ها‬ ‫ادامه داد؟ گویا اطالع ندارند نیروهای کار در حال تعدیل ش��دن‬ ‫هستند‪ .‬واحدهای صنعتی توان تولید ندارند‪ .‬مگر تصمیم گیری‬ ‫چقدر سخت است که باید سخنان پیوسته تکرار شود؟‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در حال��ی تعل��ل می ش��ود ک��ه صورت مس��ئله‬ ‫مش��خص است؛ تنها نیاز به اقدام هس��ت‪ .‬از این نشست ها «ابی‬ ‫ب��رای صنعتگر گرم نمی ش��ود»‪ .‬مواد اولیه وجود ن��دارد‪ .‬تولید‬ ‫در ح��ال نابودی اس��ت‪ .‬خروجی نشس��ت ها و مذاکرات هر روزه‬ ‫چیست؟‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور با بیان اینکه گفته می شود بسته حمایتی‬ ‫اغاز هفته اعالم ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬وعده داده ش��ده این هفته بس��ته‬ ‫حمایت��ی اعالم می ش��ود؛ هفته ای ک��ه ‪ ۳‬روز کاری دارد و پایان‬ ‫هفته تعطیالت در پیش اس��ت‪ .‬به همین راحتی زمان را از دست‬ ‫می دهیم‪ .‬متاسفانه برخی از مدیران تصمیم گیر ما به ارزش زمان‬ ‫حداقلی که در اختیار داریم پی نبرده اند‪.‬‬ ‫کس��ی ارزش ثانیه ها و دقیقه ها را می داند که در تولید فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارای��ی به گمرک دس��تور داده با‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ادام��ه داد؟ افزای��ش قیمت ها و کاهش ق��درت خرید مردم فقط‬ ‫س��رمایه های سرگردان را به س��وی بازار خودرو سوق داده و باید‬ ‫این مسئله را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید براورد درس��تی از موقعیت داش��ت؛ ش��اید الزم‬ ‫باشد تیراژ تولید با نیمی از امار پیش بینی شده ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وقتی قرار اس��ت قطعه س��از مابه التفاوت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را‬ ‫ب��ا ارز ازاد ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬هزار تومان پرداخت کند چه انتظاری هس��ت‬ ‫که با تیراژ گذش��ته تولید داش��ته باش��د؟ هم اکنون در بهترین‬ ‫ش��رایط واحدهای صنعتی نیمی از س��رمایه گذشته را در اختیار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اعالم شده یکی از خودروسازان تا نیمه‬ ‫نخست س��ال ‪ ۹۸‬محصوالت خود را پیش فروش کرده است‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط ایا می توان تیراژ را کاهش داد؟ او در این باره توضیح‬ ‫داد‪ :‬تجزی��ه و تحلی��ل موقعیت ه��ا خطا بوده ک��ه برنامه تولید و‬ ‫فروش خودرو نیز به اشتباه جلو می رود‪.‬‬ ‫برخی از صنعتگران اعالم کردند با واردات محصوالت مورد نیاز‬ ‫می توانند تا ‪ ۶‬ماه تولید را مدیریت کنند‪ .‬رضایی اظهار کرد‪ :‬انچه‬ ‫در گمرکات دپو ش��ده به اندازه ‪ ۶‬ماه نیس��ت و موضوعی نشدنی‬ ‫اس��ت‪ .‬هیچ قطعه س��ازی توان خرید به اندازه ‪ ۶‬ماه را ندارد زیرا‬ ‫قیمت ها ‪ ۲‬برابر شده است‪.‬‬ ‫ش��اید با ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد افزایش می توانستند تا حدودی مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز را تامین کنند اما با قیمت های فعلی ش��دنی نبود‪.‬‬ ‫البته درباره قطعات «س��ی کی دی» که ممکن اس��ت به دس��ت‬ ‫خودروس��از وارد ش��ده باش��د موضوع متفاوت اس��ت زیرا شاید‬ ‫مجموعه قطعات مورد نیاز‪ ،‬پیش خرید شده باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در حال��ت خوش��بینانه بودج��ه صنعت قطعه‬ ‫فقط کفاف ‪ ۲‬ماه را می دهد‪ ،‬ضمن انکه توجه داش��ته باش��یم ارز‬ ‫اختصاص یافت��ه محدود بود‪ .‬تصمیم گیری ب��رای تامین تا پایان‬ ‫س��ال خلق الساعه اتفاق نمی افتد‪ .‬بروکراسی اداری هم این اجازه‬ ‫را نمی دهد زیرا از تصمیم تا اجرا نیز زمان بر است‪.‬‬ ‫رضایی در پایان تاکید کرد‪ :‬صنعت قطعه در وضعیت هش��دار‬ ‫قرار دارد و توان حداقلی این صنعت در حال از بین رفتن اس��ت‪.‬‬ ‫در نتیجه نیازمند تصمیم و اجرای سریع ان هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش خرید با حجم باال‬ ‫صنعتگر تعامل الزم را داشته باشد‪ .‬ایا با سخن کار جلو می رود؟‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه در ادامه به انب��وه اطالعیه و تبصره ها‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬اکنون از اغاز وروی ساختمان اداره و سازمان ها‬ ‫تا جلوی میز مسئول اطالعیه و بیانیه روی تابلوها چسبانده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬اطالعیه جدی��د‪ ،‬قبلی را باطل ک��رده و بیانیه های امروز‪،‬‬ ‫تصمیم گیری ه��ای دیروز را از اجرا می اندازد‪ .‬نمی توان با مصوبه‬ ‫جدی��د که هنوز به اجرا درنیامده‪ ،‬تبصره ای جدیدتر صادر کرد و‬ ‫انتظار تولید و گذر از بحران ها را هم داشت‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در شرایط بحرانی قرار داریم که تصمیم گیری ویژه‬ ‫و بحرانی نیاز دارد‪ .‬در ‪ ۱۰‬روز گذشته نشست ها و گردهمایی های‬ ‫بسیاری برگزار ش��د‪ ،‬مدیران درد دل تولیدکنندگان را شنیدند‬ ‫اما خروجی ان قوانین ناقصی اس��ت که هنوز ب��ه اجرا درنیامده‬ ‫لغ��و می ش��وند‪ ۹۹ .‬درص��د اطالعاتی ک��ه در این نشس��ت ها و‬ ‫جلس��ه ها رد و بدل می شود به طور کامل برای هیات دولت شفاف‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬اصغر خسروش��اهی‪ ،‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت پیش تر اعالم کرده بود که تمام مش��کالت صنعتگران‬ ‫حوزه خودرو و قطعه به اطالع رئیس جمهوری رس��یده است‪ .‬در‬ ‫ای��ن باره رضایی گف��ت‪ :‬امار تولید روزانه خودروس��ازان گویای‬ ‫وضعیت و شرایط موجود است‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ماه اغاز س��ال مش��کل تحریم را نداش��تیم باید از فرصت ها‬ ‫اس��تفاده می ش��د‪ .‬این مس��ئله باره��ا تجربه ش��ده ب��ود‪ .‬باید‬ ‫بس��تر ب��رای واردات مواد اولی��ه و محصوالت م��ورد نیاز فراهم‬ ‫می ش��د‪ .‬تصمیم ه��ای لحظ��ه ای و لغ��و مصوبه ه��ای قبل��ی‬ ‫ب��ا قوانی��ن جدی��د س��بب ش��د تا ‪ ۳‬م��اه طالی��ی را از دس��ت‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به برخی درخواس��ت ها برای رفع مش��کل موجود‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬با از دس��ت دادن فرصت ها‪ ،‬امروز درخواس��ت‬ ‫می شود برای برون رفت از وضعیت فعلی‪ ،‬شورای رقابت از صنعت‬ ‫خودرو حذف شود و خودرو در حاشیه بازار فروخته شود‪ ،‬ارز باید‬ ‫در بازار ثانویه تهیه ش��ود‪ ،‬صنعتگر اجازه تعدیل نیرو ندارد‪ ،‬برای‬ ‫ترخی��ص واردات محصوالت باید مابه التفاوت ها پرداخت ش��ود‬ ‫و‪ ....‬پرس��ش این اس��ت که اگر قرار باش��د خودرو در حاشیه بازار‬ ‫قیمت گذاری ش��ود چه کس��ی می تواند پراید را با نرخ ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان بخرد؟‬ ‫درحال حاضر مردم درگیر خرید مواد غذایی خود هستند کسی‬ ‫نمی تواند خودرو مورد نیازش را با این نرخ تهیه کند‪ .‬اصل موضوع‬ ‫به فراموشی سپرده شده و درگیر حاشیه هستیم‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه اظهار کرد‪ :‬تصمیم جدی زمانی اتخاذ‬ ‫می ش��ود که هماهن��گ بین تمام س��ازمان ها و نهادهای مرتبط‬ ‫باش��د‪ .‬مس��ئول این موضوع وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت یا‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی یا وزارتخانه ای دیگر نیس��ت‪ .‬یک‬ ‫مجموع��ه باید تصمیم گیری کند‪ .‬ب��ه جرات می توان گفت ‪ ۳‬ماه‬ ‫است که به دست خود تولید داخل را تحریم کرده ایم‪.‬‬ ‫خودتحریمی موضوعی است که از سوی صنعتگران بارها تکرار‬ ‫ش��ده اس��ت حتی برخی عنوان می کنند از اغاز سال این مسئله‬ ‫شروع شد‪ .‬نتیجه این عملکرد موج بیکاری در پایان نیمه نخست‬ ‫سال است‪.‬‬ ‫رضای��ی درباره موض��وع بیکاری گفت‪ :‬هفته گذش��ته یکی از‬ ‫کارگ��ران کارخانه م��ن به اداره کل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫برای گرفتن بیمه بیکاری خود مراجعه کرده و به وی اعالم ش��ده‬ ‫ثبت نام کند اما از سال اینده مبلغ پرداخت می شود‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬تیر ماه نیز یکی از کارگران مراجعه کرده بود که به‬ ‫وی اعالم ش��ده بود پس از ‪ ۶‬ماه بیمه بیکاری را دریافت می کند‪.‬‬ ‫تغیی��ر قوانین تنها در مدت یک م��اه‪ ،‬از همین یک موضوع قابل‬ ‫درک است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت کاهش تیراژ‬ ‫رضای��ی همچنین با اش��اره به اینکه ادامه تی��راژ تولید خودرو‬ ‫بر اس��اس برنامه های قبلی به زیان اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چرا وقتی خرید‬ ‫واقعی وج��ود ندارد باید هزینه کرد و با تیراژ گذش��ته فعالیت را‬ ‫درب��اره خرید ‪ ۶‬ماه مواد اولیه و محصوالت مورد نیاز از س��وی‬ ‫صنعتگران یکی از کارشناس��ان صنعت خودرو گفت‪ :‬خرید بیش‬ ‫از معمول ش��دنی نیس��ت‪ .‬ش��هرام ازادی توضیح داد‪ :‬نقدینگی‬ ‫در واحدهای صنعتی اعم از قطعه س��ازی و خودروس��ازی بسیار‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬توان مالی پرداخت هزینه خرید ‪۶‬‬ ‫ماه برای صنعتگران وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��ئله دیگر این است که شرکت های تولیدکننده‬ ‫خارج��ی ب��رای تولید خ��ود برنامه ری��زی دارند و ب��ه طور قطع‬ ‫نمی توانن��د خارج از برنامه با حجم ب��اال برای خریدار ایرانی مواد‬ ‫اولیه یا قطعات منفصله مورد نیاز را تولید و در کوتاه مدت ارس��ال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین طوس��ی به‬ ‫چالش س��وم اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬چه تضمینی وج��ود دارد که‬ ‫محصوالت سفارش داده شده پس از اعمال تحریم ها تحویل داده‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫ازادی عن��وان کرد‪ :‬ب��رای برون رفت از وضعی��ت موجود باید‬ ‫راه حل های منطقی و ش��دنی اتخاذ کرد‪ .‬یکی از بس��ترها‪ ،‬تهیه‬ ‫محصوالت مورد نیاز از شرکت های کوچک تر است که معامالتی‬ ‫با امریکا ندارند‪.‬‬ ‫به ه��ر حال‪ ،‬خودرو صنعت��ی جهانی اس��ت و نمی توان بدون‬ ‫م��راودات بین المللی فعالیت داش��ت‪ .‬با تصمیم گیری درس��ت‬ ‫می ت��وان بدون افت کیفیت محص��والت را تولید و به بازار عرضه‬ ‫کرد؛ اگرچه بسیار دشوار است‪.‬‬ ‫فروش کارتکسی مشکل بازار خودرو‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو‬ ‫تهران گفت‪ :‬شرکت های ما عادت کرده اند فقط خودرو‬ ‫را مونت��اژ و ب��ه ب��ازار عرضه کنند و س��پس به دنبال‬ ‫قطعات یدکی باش��ند‪ .‬همین امر س��بب ش��ده امروز‬ ‫قطع��ات خودروهای چینی نایاب ش��ود و خودروهای‬ ‫زیادی مقاب��ل نمایندگی ها حتی برای س��رویس های‬ ‫ماهانه صف بکشند‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی در گفت وگو با ایلنا درباره اظهارات‬ ‫یکی از اعضای ش��ورای رقابت مبنی بر احتمال خروج‬ ‫این ش��ورا از مس��ئله قیمت گ��ذاری خودروهای کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬میلی��ون توم��ان گفت‪ :‬از ان روز که اعالم ش��د‬ ‫قرار اس��ت شورای رقابت دیگر به قیمت گذاری خودرو‬ ‫ورود نکند تا به امروز یک خودرو از س��وی نمایندگان‬ ‫یا فروش��ندگان خودرو فروخته نشده است‪ .‬همین امر‬ ‫س��بب ش��ده که در چند روز گذش��ته ‪ ۱۰‬درصد نرخ‬ ‫یابد به طوری که یکی از شرکت های‬ ‫خودروها افزایش ‬ ‫خودروس��ازی ی��ک هفته اس��ت که هی��چ خودرویی‬ ‫فاکتور نمی کند و حتی اگر کسی به صورت کارتکسی‬ ‫خری��د کرده باش��د دو هفته زمان می ب��رد تا مدارک‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو‬ ‫تهران اف��زود‪ :‬تامین کنندگان اصلی ب��ازار خودرو‪ ،‬دو‬ ‫ازادسازی نرخ خودروها منطقی نیست‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی توضیح های��ی درباره الزامات ازادس��ازی‬ ‫ن��رخ خودروه��ا داد‪ .‬رمضانعل��ی س��بحانی فر در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به درخواس��ت‬ ‫خودروسازان برای ازادسازی نرخ ها گفت‪ :‬موضوع‬ ‫خ��روج قیمت گ��ذاری خودروه��ا از زیرمجموع��ه‬ ‫ش��ورای رقابت و تصمیم های ان باید در ش��ورای‬ ‫اقتص��اد مط��رح ش��ود و ش��ورای اقتص��اد بای��د‬ ‫تصویب کن��د که ای��ا خودروس��ازی ها می توانند‬ ‫از زیرمجموع��ه ش��ورای رقاب��ت خارج ش��وند یا‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه در شرایط کنونی ازادسازی‬ ‫نرخ خودرو به صالح نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر در شرایط‬ ‫عادی قیمت ها ازاد ش��ود به طور قطع بین عرضه‬ ‫و تقاضا توازنی برقرار می شود اما در شرایط کنونی‬ ‫ازادس��ازی نرخ خودرو ضرورتی ندارد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه اصوال ورود دولت و هریک از سازمان ها در‬ ‫قیمت گذاری اشتباه است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قیمت گذاری‬ ‫باید در حاش��یه بازار انجام و با نظارت درس��ت‪ ،‬از‬ ‫اجحاف جلوگیری ش��ود اما در شرایط کنونی بازار‬ ‫خودرویی ظرفیت ازادسازی قیمتی را ندارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬تا زمانی که تنوع در بازار خودرو داخل وجود‬ ‫ن��دارد‪ ،‬افزای��ش نرخ ب��ه ضرر مش��تری و خریدار‬ ‫است‪ ،‬البته در سال های گذشته تعداد شرکت های‬ ‫خودروسازی تا حدودی افزایش یافته است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه برای ازادسازی نرخ خودرو‬ ‫تعرفه های واردات باید متعادل ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫ازادس��ازی نرخ خ��ودرو باید مج��وز واردات صادر‬ ‫ش��ود ام��ا اکن��ون ب��ا ممنوعی��ت واردات خودرو‬ ‫انحص��ار در ب��ازار خودرو ایج��اد ش��ده و رقابتی‬ ‫وجود ندارد که بر این اس��اس‪ ،‬قیمت ها ازادسازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫س��بحانی فر تصریح کرد‪ :‬اگ��ر تعیین مولفه های‬ ‫قیمت گ��ذاری خودرو از اختیارات ش��ورای رقابت‬ ‫خارج ش��ود یعنی دیگر خ��ودرو کاالیی انحصاری‬ ‫به ش��مار نمی رود‪ .‬بنابراین‪ ،‬ش��ورای اقتصاد باید‬ ‫مصوب کند که خودرو محصولی رقابتی شده و در‬ ‫فضای رقابتی باید فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫خودروس��از بزرگ داخلی هس��تند‪ .‬اگر این شرکت ها‬ ‫عرض��ه را قطع کنن��د نمایندگی و نمایش��گاه دار نیز‬ ‫خودرو نمی فروشد تا تکلیف بازار مشخص شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در حالی ن��رخ پرای��د در ‪ ۱۰‬روز از ‪۲۶‬‬ ‫ن رس��یده که تقاضا زیاد‬ ‫میلیون ب��ه ‪ ۳۱‬میلیون توما ‬ ‫نش��ده اما محدودیت بر عرض��ه و جو روانی اثر خود را‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫موتمن��ی تصریح کرد‪ :‬م��ا بارها اع�لام کرده ایم که‬ ‫اگر بخواهید بازار ارام ش��ود و این افزایش قیمت های‬ ‫نجومی متوقف شود جلوی فروش کارتکسی را بگیرید‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تا چن��د روز قبل یک س��رمایه گذار‬ ‫مراجعه و در یک مرحله ‪ ۵۰۰‬خودرو خریداری می کرد‬ ‫اما زمانی که خودرو به نمایندگی می رسید با حداقل ‪۵‬‬ ‫میلیون تومان سود خودروها را عرضه می کرد در حالی‬ ‫که هیچ ردی از خود باقی نمی گذاشت و یک ریال هم‬ ‫مالیات پرداخت نمی کرد‪.‬‬ ‫این فعال بازار خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر فروش قطعی‬ ‫انج��ام و از همان ابتدا پالک ب��ه نام فرد خریدار صادر‬ ‫می شد شاهد این نوع مسائل نبودیم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬برخی اف��راد عل��ت افزای��ش قیمت ها را‬ ‫پول های س��رگردان می دانند در صورتی که این حرف‬ ‫اش��تباه است‪ .‬وقتی عرضه کم ش��ود و دالالن وابسته‬ ‫به ش��رکت ها‪ ،‬بازار را در دست بگیرند این اتفاق ها رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫موتمن��ی درباره کمبود قطعات یدکی در بازار گفت‪:‬‬ ‫شرکت های ما عادت کرده اند فقط خودرو را مونتاژ و به‬ ‫بازار عرضه کنند و سپس به دنبال قطعات یدکی باشند‪.‬‬ ‫همین امر سبب شده امروز قطعات خودروهای چینی‬ ‫نایاب ش��ود و خودروهای زیادی مقاب��ل نمایندگی ها‬ ‫حتی برای سرویس های ماهانه صف بکشند‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬بازار اصلی خودروهای چینی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر ایران بازار اصل��ی و عمده صادرات‬ ‫خودروس��ازان چینی اس��ت‪ .‬ب��ا این ح��ال‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می شود با روند فعلی رش��د کیفی این خودروها در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی ش��اهد صادرات گس��ترده خودروهای‬ ‫چینی به اروپا باشیم‪.‬‬ ‫شهرام ازادی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا حدود‬ ‫یک دهه قبل خودروسازان چینی به هیچ وجه در سطح‬ ‫دنی��ا مطرح نبودند و ش��اید از صنعت خ��ودرو ایران نیز‬ ‫عقب تر بودند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه با وجود این‪ ،‬در یک دهه گذش��ته‬ ‫خودروس��ازان چین��ی س��رمایه گذاری بس��یار زیادی‬ ‫با حمای��ت دولت این کش��ور برای توس��عه محصوالت‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در همی��ن راس��تا‪،‬‬ ‫خودروس��ازان چینی با بس��یاری از خودروسازان مطرح‬ ‫بین المللی مانند ب��ی ام و‪ ،‬فولکس واگن‪ ،‬فورد و جی ام به‬ ‫مشارکت در تولید پرداخته اند‪.‬‬ ‫عض��و هیات علم��ی دانش��گاه خواج��ه نصیرالدی��ن‬ ‫طوس��ی ادام��ه داد‪ :‬خودروس��ازان چین��ی در یک دهه‬ ‫گذشته س��رمایه گذاری زیادی در حوزه ساخت قطعات‬ ‫و سیس��تم های خ��ودرو کرده ان��د و در ای��ن زمین��ه از‬ ‫قطعه س��ازان صاحب نام بین المللی همچون بوش کمک‬ ‫گرفته اند‪ ،‬ضمن اینکه با ش��رکت های مطرح بین المللی‬ ‫در ح��وزه تولید قطعات اصلی خ��ودرو همچون زداف و‬ ‫پانچ پاور تک وارد مش��ارکت شده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین‪،‬‬ ‫با پیش��رفت های چند سال گذشته خودروسازان چینی‬ ‫دیگر نمی توان به صنعت خودرو چین مانند گذشته نگاه‬ ‫کرد و مش��خص اس��ت که هدف چینی ها از این روند رو‬ ‫به رشد‪ ،‬ورود به بازار کش��ورهای اروپایی و امریکا است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو با بیان اینک��ه چینی ها صادرات‬ ‫خودرو را از ایران شروع کردند اما دیگر بازارشان منحصر‬ ‫به ایران نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر خودروسازان‬ ‫چینی به شکل محدود وارد بازار اروپا شده اند اما می توان‬ ‫گفت که با پیشرفت سریع این شرکت ها در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی شاهد صادرات گس��ترده خودروهای چینی به‬ ‫اروپا خواهیم بود‪ .‬ازادی خاطرنش��ان کرد‪ :‬خودروسازان‬ ‫چینی کیفیت محصوالت تولیدی خود را روزبه روز ارتقا ‬ ‫می دهن��د و از نظر فناوری و اپش��ن های خودرو در حال‬ ‫پیش��رفت هس��تند ب ه گونه ای که تا ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال اینده به‬ ‫جایی خواهند رسید که از نظر نرخ و کیفیت با خودروهای‬ ‫کره ای و اروپایی در بازارهای جهانی رقابت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫طرح «بیدود» و استفاده از دوچرخه برای تردد‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫به تازگ��ی طرح جامعی به ن��ام «بیدود» به اجرا در امده اس��ت که‬ ‫با همکاری ش��هرداری و چند فعال این حوزه کار اغاز ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫دوچرخه هایی در این طرح برای تردد افراد در س��طح کالنشهر تهران‬ ‫در نظر گرفته ش��ده در راستای ساماندهی هوای پاک است‪ .‬بر اساس‬ ‫اپلیکیش��نی که برای این پروژه تعریف ش��ده‪ ،‬مردم می توانند از این‬ ‫دوچرخه ها استفاده کنند؛ امری که هم ورزش و هم برای رفت وامد و‬ ‫کاهش الودگی هوا مفید است‪.‬‬ ‫این طرح فعال در تهران به اجرا درامده و به وسیله بارکد و قفلی‬ ‫که دارد هر متقاضی می تواند با استفاده از کارت بانکی خود قفل را‬ ‫باز کند و پس از استفاده دوباره دوچرخه را قفل کرده و نفر بعدی‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت تایر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫از ان استفاده کند‪ .‬پیش تر این طرح در کشورهای اروپایی به اجرا‬ ‫در امده و اس��پانیا نخستین بار از ان استفاده کرد‪ .‬حتی این موضوع‬ ‫برای خودرو نیز مطرح اس��ت و با جی پی اس می توان دوچرخه ها و‬ ‫خودروهای��ی را که برای این منظور تهیه ش��ده اند به کار گرفت‪ .‬با‬ ‫عملیاتی ش��دن این طرح امیدوار هس��تیم به فرهنگ سازی جامعه‬ ‫کمک ش��ود و افراد به سوی توانمندسازی جس��مانی و تندرستی‬ ‫حرکت کنند‪ .‬تمام روندهای کار و تس��ت های اولیه در داخل انجام‬ ‫ش��د‪ ،‬ضمن اینکه دوچرخه های تعریف ش��ده همگی ساخت ایران‬ ‫هستند‪ .‬سرمایه گذاری طرح برای ساخت از سوی بخش خصوصی‬ ‫بود و با همکاری ش��هرداری اجرا ش��د‪ .‬پایش در تهران است و در‬ ‫صورت موفقیت برای سایر شهرهای کشور نیز هدف گذاری خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬برای امسال ‪ ۱۰‬هزار دوچرخه برای تردد پیش بینی شده که‬ ‫در مرحله نخست حدود ‪ ۵‬هزار و برای نیمه دوم نیز ‪ ۵‬هزار دستگاه‬ ‫دیگر به این ناوگان اضافه خواهد شد‪ .‬باید زیرساخت ها اماده شود‪.‬‬ ‫ایستگاه های اصلی در خیابان های اصلی تهران است‪ .‬پس از استفاده‬ ‫دوچرخه ها از س��طح ش��هر جمع اوری ش��ده و به مراکز اصلی که‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬نقطه اس��ت برگردانده می ش��وند‪ .‬ایس��تگاه بندی‬ ‫وج��ود ندارد و فرد باید با اس��تفاده از جی پی اس ب��ه این مراکزی‬ ‫که دوچرخه در طول روز از انجا پخش ش��ده دسترس��ی یابد و از‬ ‫دوچرخه استفاده کند‪.‬‬ ‫فعاالن بازار لوازم یدکی‪:‬‬ ‫برخی به بهانه نگرانی از اینده‬ ‫قطعات را احتکار می کنند‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫تای��ر یک��ی از محص��والت قاچاق پذی��ر اس��ت‪ .‬پیش تر‬ ‫تولیدکنندگان داخلی از اف��ت بازار تقاضا برای محصوالت‬ ‫خود گفته بودند‪ .‬با وجود ظرفیت تولید باال در کشور‪ ،‬تایرها‬ ‫از اس��یای ش��رقی به کشور قاچاق می ش��د و چون ملزم به‬ ‫پرداخت عوارض و گمرکی نبودند با نرخ پایین تر نس��بت به‬ ‫تایرهای داخلی عرضه می شدند‪ ،‬در نتیجه‪ ،‬توان رقابت را از‬ ‫تولیدکننده داخلی می گرفتند‪.‬‬ ‫ممنوعیت واردات‪ ،‬کفه ترازو را به سود تولیدکننده داخل‬ ‫س��نگین تر کرد و به نظر می رسد صنعتگر سهم بیشتری از‬ ‫بازار داخل داشته باشد‪.‬‬ ‫از س��ویی‪ ،‬انجم��ن واردکنن��دگان تایر اع�لام می کند‬ ‫کش��ور کمبودهای��ی در برخ��ی اندازه ه��ا دارد اما انجمن‬ ‫صنف تولیدکنندگان تایر عن��وان می کند در زمینه تامین‬ ‫الس��تیک های س��واری توان پوش��ش کل بازار از س��وی‬ ‫تولیدکنندگان داخلی وجود دارد و فقط در برخی تایرهای‬ ‫خاص سواری به واردات محدودی نیاز داریم‪.‬‬ ‫در ادامه به سراغ فعاالن بازار لوازم یدکی رفتیم و وضعیت‬ ‫موجود به لحاظ عرضه و تقاضا را از انها پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت تایرهای ایرانی و خارجی‬ ‫غفور جعفری‪ ،‬فعال صنف تایر در بازار لوازم یدکی است‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت تولید داخل و پوش��ش بازار الس��تیک‬ ‫خودروهای س��واری گف��ت‪ :‬به طور قط��ع تولیدات داخل‬ ‫پاسخگوی نیازها نیس��تند‪ .‬هر مدل از خودروها مانند بنز‪،‬‬ ‫بی ام و‪ ،‬پورش��ه‪ ،‬اپتیما و‪ ...‬الس��تیک خودش را نیاز دارد که‬ ‫کارخانه های داخلی قالب ان را ندارند که تولید کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز وقتی صاحب خودرو بیش از ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان برای خرید خودرو هزینه می کند تمایل دارد تایر ان‬ ‫نیز در سطح کیفی باالیی باشد‪.‬‬ ‫تولیدهای داخلی کیفیت الزم را نداش��ته و پاس��خگوی‬ ‫سلیقه های مختلف مشتریان نیستند‪.‬‬ ‫این فعال بازار با بیان اینکه عمر تایرهای ایرانی کوتاه بوده‬ ‫و زود مستهلک می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬مصرف کننده تایر ایرانی‬ ‫بای��د هر ‪ ۶‬ماه تایرهای خ��ودرو را تعویض کند در حالی که‬ ‫عمر الستیک های باکیفیت خارجی بیش از یک سال است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکس��ی ها و اژانس��ی ها که تردد بیشتری‬ ‫نسبت به س��ایر خودروها دارند زودتر مستهلک شده و اگر‬ ‫از تایرهای داخلی اس��تفاده شود در مدت زمان کوتاهی نیاز‬ ‫اس��ت تا تعویض شوند‪ .‬کیفیت محصوالت داخلی پاسخگو‬ ‫نبوده و از استانداردهای جهانی فاصله دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹انحصار و قیمت گذاری‬ ‫جعفری در ادامه ضمن اش��اره ب��ه ممنوعیت واردات‪ ،‬به‬ ‫انحصاری ش��دن بازار اشاره کرد و گفت‪ :‬اگر بازار انحصاری‬ ‫شود انگیزه ای برای ارتقای کیفی محصوالت داخلی وجود‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫چنین فضایی سبب می شود که سازنده داخلی قیمت ها‬ ‫را تا حد تایرهای خارج��ی افزایش دهد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬انحصار‬ ‫زمینه گرانی و قاچاق را در بازار به وجود می اورد‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت قیمت ها از اغاز س��ال تاکنون‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تایره��ای خارج��ی افزایش زی��ادی داش��ته اند و در بخش‬ ‫تایرهای داخلی نیز افزایش ‪ ۵۰‬درصدی را شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫ب��ه طور نمونه‪ ،‬ن��رخ تایر ایرانی که اغاز س��ال ‪ ۲۶۰‬هزار‬ ‫تومان به بازار عرضه می شد امروز به ‪ ۳۷۰‬هزار تومان رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از گالیه هایی که برخ��ی تعمیرکاران و مصرف کنندگان‬ ‫دارند کمیاب شدن برخی اقالم در بازار است یا به طور عموم‬ ‫با وجود موجوی کافی‪ ،‬دارندگان انها را عرضه نمی کنند‪.‬‬ ‫جعف��ری در ای��ن باره گفت‪ :‬این طور نیس��ت زی��را بازار‬ ‫به ان��دازه کاف��ی راکد اس��ت و تقاضایی وجود ن��دارد‪ .‬هر‬ ‫فروشنده ای وقتی محصول را خریداری می کند برای اینکه‬ ‫س��رمایه اش برگردد باید اجناس خود را به فروش برس��اند‪.‬‬ ‫کاهش قدرت خرید س��بب شده تا بازار تقاضا هم دچار افت‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬تا زمانی که قطعه قابلیت استفاده یا تعمیر‬ ‫داشته باشد صاحبان خودرو برای خرید اقدام نمی کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هر س��ال رکود بازار بیشتر شده به طوری‬ ‫که میزان فروش امس��ال نسبت به مدت مشابه سال قبل ما‬ ‫یک دهم شده است‪.‬‬ ‫در گذش��ته وقتی الس��تیک ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد مستهلک‬ ‫می شد‪ ،‬صاحب خودرو برای تعویض اقدام می کرد اما امروز‬ ‫باید به تمام معنا مس��تهلک و غیرقابل استفاده شود تا فرد‬ ‫الستیک دیگری بخرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سودجویان نگران اینده‬ ‫به قول صنعتگران‪ ،‬مش��کالت صنعت از یک جنس بوده‬ ‫و ب��رای تمام فعاالن این حوزه یکس��ان اس��ت‪ .‬جعفری نیز‬ ‫در ادامه به دپوی قطعات در گمرکات کش��ور و درخواست‬ ‫مابه التف��اوت ارز دولت��ی و ازاد اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬برای‬ ‫مدل های خارجی در حال تردد کش��ور رینگ های اسپرت‬ ‫با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی سفارش داده شد‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬کانتینر وارد کردم اما مجوز ترخیص داده نش��د‪.‬‬ ‫اعالم کردند باید مابه التفاوت ارز دولتی و ازاد پرداخت شود‪.‬‬ ‫بازار کشش افزایش نرخ بیش از این را ندارد‪.‬‬ ‫چط��ور مردم می توانن��د با وضعیت اقتص��ادی موجود‪،‬‬ ‫رینگ ی��ک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان��ی را از من به عنوان‬ ‫فروشنده‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان خریداری کنند؟‬ ‫ای��ن فعال ب��ازار همچون همکاران خود اع�لام کرد‪ :‬اگر‬ ‫همان زمان کاالهای س��فارش ش��ده ب��ا ارز ازاد خریداری‬ ‫می ش��د نصف ن��رخ امروز ب��ود و مش��کالت تولیدکننده و‬ ‫فروشنده کمتر بود‪ .‬گرانی بازار مربوط به برخی از تصمیم ها‬ ‫و عملکردها است‪ .‬برخی از اینده می ترسند و اقدام به خرید‬ ‫و دامن زدن مشکالت بازارهایی مانند ارز و طال و خودرو و‪...‬‬ ‫می کنن��د‪ .‬او گفت‪ :‬به صورت لحظ��ه ای تبصره و ایین نامه‬ ‫صادر می ش��ود و فعالیت را دچار اختالل مس��تمر می کند‬ ‫زیرا مش��کل از یک صنف‪ ،‬زنجیروار به سایر عوامل سرایت‬ ‫می کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬باید قانونی تدوین ش��ود که پایدار‬ ‫باش��د‪ .‬اگر کمبود ارز داریم باید از این پس اعالم شود برای‬ ‫واردات ارز ازاد تهیه ش��ود‪ .‬هر کس توان مالی داشته باشد‬ ‫ازبست از لنت های ترمز داخلی باید حذف شود‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس شنیده ها و اقدام هایی که‬ ‫انجام شده‪ ،‬ازبس��ت از لنت های تولیدی‬ ‫ترمز خودروها در کشور حذف شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ازبس��ت ماده ای است‬ ‫که گرم��ا را ب��ه خوبی ج��ذب و پراکنده‬ ‫می کن��د و علت اس��تفاده از ازبس��ت در‬ ‫لنت ترمز این اس��ت که لنت ها در معرض‬ ‫اصطکاک باالیی هس��تند‪ ،‬اصطکاک هم‬ ‫گرمای زیادی تولید می کند‪ .‬اما مش��کل‬ ‫کجاست؟‬ ‫وقتی ازبس��ت ساییده می شود‪ ،‬غباری‬ ‫تولی��د می کند ک��ه استنش��اق ان برای‬ ‫سالمتی زیان اور است و باعث مسمومیت‬ ‫و بیماری های تنفسی می شود زیرا هنگام‬ ‫ترم��ز گرفتن مقدار زیادی غبار ازبس��ت‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫عیس��ی کالنت��ری‪ ،‬ریی��س س��ازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط زیس��ت در پاس��خ ب��ه‬ ‫این پرس��ش که ایا ازبس��ت از لنت های‬ ‫خودروه��ا حذف می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫دنبال ای��ن موضوع هس��تیم و به ما قول‬ ‫داده ان��د که ازبس��ت از لن��ت ترمزهای‬ ‫خودروها حذف ش��ود‪ .‬اکنون بعید است‬ ‫ازبس��ت در لنت ه��ای ترم��ز اس��تفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی مبنی ب��ر‬ ‫اینک��ه میزان الودگ��ی خودروهای تولید‬ ‫ت و ایا خودروس��ازان‬ ‫داخلی چقدر اس�� ‬ ‫استانداردهای زیس��ت محیطی را رعایت‬ ‫می کنند‪ ،‬پاس��خ داد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اعالم کرده اس��ت ک��ه به دلیل‬ ‫تحریم ها نمی توانند تمام اس��تانداردهای‬ ‫اقدام می کند و بقیه دچار اس��یب نمی ش��وند‪ .‬بس��یاری از‬ ‫کاس��بانی ک��ه بیش از ‪ ۲‬ی��ا ‪ ۳‬دهه فعالی��ت دارند در حال‬ ‫ورشکس��تگی هس��تند‪ .‬این فعال بازار لوازم یدکی با اشاره‬ ‫به تایر خودروهای سنگین گفت‪ :‬نرخ تایرهای خودروهای‬ ‫تجاری نیز ‪ ۲‬برابر ش��ده و رانندگان به دلیل ترس از کمبود‬ ‫در اینده(چ��ون تنها یک کارخانه داخل��ی در زمینه تولید‬ ‫الستیک های س��نگین فعالیت دارد) حتی با نرخ باال اقدام‬ ‫ب��ه خرید می کنند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬فروش��نده هم می داند‬ ‫وقتی کاالی خود را امروز ‪ ۵‬هزار تومان بفروش��د باید فردا با‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار تومان دوباره جایگزین کن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬یا اقدام به‬ ‫فروش نمی کند یا با نرخ باال ان را می فروشد‪ .‬جعفری ادامه‬ ‫داد‪ :‬این مسائل به مشکالت بیشتر دامن می زند‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬هیچ کاس��بی به دنبال نگه داش��تن سرمایه اش در‬ ‫انبارها نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹موجودی و عرضه نامتعادل‬ ‫در حالی که س��خنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم‬ ‫یدکی عنوان می کند بازار کمب��ودی ندارد رییس اتحادیه‬ ‫صنف تعمیرکاران خودرو تهران از کمبود قطعات و مشکل‬ ‫تعمی��رکاران می گوید‪ .‬هادی ثابت‪ ،‬از دیگر فعال بازار لوازم‬ ‫یدک��ی در بخ��ش قطعات فن��ی مانند گیربک��س‪ ،‬موتور و‬ ‫دیفرانس��یل درباره وضعیت بازار گفت‪ :‬ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫متاثر از نرخ ارز اس��ت و ترخیص نشدن محصوالت به دلیل‬ ‫درخواس��ت هزینه های اضافه تر مس��ائل را بسیار پیچیده‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در وضعیت موجود کس��انی که محصولی در‬ ‫اختیار دارند به شیوه ای وارد معامله می شوند تا برای خرید‬ ‫دوباره کمتر متضرر شوند‪ .‬از طرفی‪ ،‬یک قطعه را به تنهایی‬ ‫نمی فروش��ند تا در ادامه‪ ،‬دست شان خالی باشد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫مجموع قطعات با هم فروخته می ش��ود که ممکن است در‬ ‫بازار عرضه تاثیر منفی گذاشته باشد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬قطعات در انبارها موجود هس��تند اما ش��رایط‬ ‫کنونی س��بب ش��ده هر فروشنده به ش��یوه ای عمل کند تا‬ ‫کمترین ضرر و اسیب را متحمل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش صاحبان خودروهای تجاری‬ ‫ثاب��ت درب��اره وضعیت ن��رخ قطعات فن��ی خودروهای‬ ‫س��نگین گفت‪ :‬نرخ لوازم اصلی و مصرفی‪ ۲ ،‬تا ‪ ۳‬برابر شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضم��ن انکه کمبود در ب��ازار نیز وج��ود دارد‪ .‬رکود‬ ‫اقتصادی و صنعتی‪ ،‬ترابری خودروهای سنگین را کم کرده‬ ‫و به همان نسبت تقاضا برای خرید کمتر شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه همخوان نب��ودن هزینه کرده��ا و دریافتی ها در‬ ‫حوزه خودروهای سنگین اش��اره کرد و گفت‪ :‬خودروهای‬ ‫تجاری هزینه های گزافی دارند؛ ضمن افزایش نرخ قطعات‪،‬‬ ‫تعمی��ر و تعویض انه��ا هم گران تمام می ش��ود‪ .‬با توجه به‬ ‫درامد صاحبان این نوع خودروها دخل و خرج یکی نبوده و‬ ‫بسیاری خودروهای خود را فروخته اند‪.‬‬ ‫ثاب��ت در نهایت اظه��ار امیدواری کرد که مس��ئوالن با‬ ‫تصمیم گیری منطق��ی و پایدار به وضعی��ت موجود پایان‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫تاثیر کاهش ارزش پول ملی و واردات قطعات‬ ‫نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی درب��اره رفتار‬ ‫برخ��ی بانک ها در مقابله با تحریم ها اظهار کرد‪ :‬خبر‬ ‫تحریم ه��ای یک جانبه امریکا به طور تقریبی خیلی‬ ‫زودت��ر از موعد بر بازار تاثیر گذاش��ت‪ .‬پیش از انکه‬ ‫تحریم های اعالم ش��ده عملیاتی شود نرخ کاالها در‬ ‫کشور افزایش یافته است و این مطلوب نیست‪.‬‬ ‫عل��ی ابراهیم��ی در گفت وگ��و ب��ا خبرخ��ودرو‬ ‫اف��زود‪ :‬م��ا ب��رای مب��ارزه ب��ا ای��ن ظلم��ی ک��ه‬ ‫ب��ه م��ا می ش��ود بای��د ب��ا یکدیگ��ر همراه ت��ر‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اینک��ه برخ��ی از کس��به‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬موسس��ه های اقتص��ادی و حتی‬ ‫بانک ها‪ ،‬ش��رایط را برای مردم س��خت تر می کنند‪،‬‬ ‫بخش��ی از ان متاث��ر از هیجانات اخب��ار و رویدادها‬ ‫اس��ت و بخشی از ان هم نشان دهنده نبود امادگی و‬ ‫همکاری س��ازمان ها در مقابل شرایط به وجود امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم در مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫اف��زود‪ :‬معتق��د هس��تم م��ردم و مس��ئوالن باید با‬ ‫جدی��ت بیش��تری در کن��ار یکدیگر ق��رار گیرند تا‬ ‫زیس��ت محیطی را در صنع��ت خ��ودرو‬ ‫اجرایی کنند‪.‬‬ ‫کالنت��ری همچنی��ن گف��ت‪ :‬وزی��ر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ق��ول داده بود‬ ‫ک��ه اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۵‬را از س��ال اینده‬ ‫در خوردوس��ازی ها اجرا کنن��د اما چون‬ ‫اکن��ون حت��ی برای ی��ورو‪ ۴‬هم ش��رط‬ ‫گذاش��ته اند و تحریم ها در حال اجرا است‬ ‫نمی توانند ضوابط زیست محیطی را اجرا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اس��تانداردهای االیندگ��ی ی��ورو (از‬ ‫ی��ک تا ‪ )۶‬میزان بیش��ینه مج��از را برای‬ ‫انتش��ار گازه��ای االین��ده خودروهایی‬ ‫که در کش��ورهای اتحادی��ه اروپا فروخته‬ ‫می شوند‪ ،‬تعریف می کند‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تانداردها‪ ،‬انتش��ار‬ ‫نیت��روژن(‪،)Nox‬‬ ‫اکس��یدهای‬ ‫هیدروکربن ها (‪،)THC‬هیدروکربن های‬ ‫بدون متان(‪ ،)NMHC‬مونوکسید کربن‬ ‫(‪ )CP‬و ذرات معلق (‪ )PM‬را در بر دارد‪.‬‬ ‫در مقاب��ل تحریم ه��ا بتوانی��م از این مس��یر عبور‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره تاثی��ر تحریم ه��ا ب��ر ب��ازار خ��ودرو‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه در بازار خودرو نیز شاهد‬ ‫افزایش نرخ هستیم و با توجه به واردات قطعات‪ ،‬این‬ ‫ب��ازار کامال تحت تاثیر بازار ارز بوده و با کاهش ارزش‬ ‫پول ملی در حوزه قطعات وارداتی خودروها اس��یب‬ ‫ زیادی خواهیم دید‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬باید روابط را با کش��ورهایی که‬ ‫می خواهند با ما همکاری کنند گس��ترش دهیم اما‬ ‫ب��ه هیچ عنوان با تخصیص ارز ب��ا قیمتی پایین تر از‬ ‫ارز بازار موافق نیس��تم زیرا زمینه ساز ایجاد رانت در‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی تصریح ک��رد‪ :‬باید بر اینک��ه کاالها و‬ ‫قطعات م��ورد نیاز صنعت خودرو چطور س��فارش‬ ‫داده و پ��س از ان چگونه وارد بازار ش��و د و در مرحله‬ ‫بعد بر اینکه ایا ان کاال وارد بازار مصرف شده یا خیر‪،‬‬ ‫کنترل داشت‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬امیدواریم مجلس ش��ورای اس�لامی و دولت‬ ‫به این نتیجه برس��ند که با م��ردم صادقانه صحبت‬ ‫ و قیمت ه��ای واقع��ی را اعالم کنند‪ .‬اگر قرار اس��ت‬ ‫که از مصرف کنن��ده و تولیدکننده حمایت ش��ود‪،‬‬ ‫بای��د به ط��ور مس��تقیم با خ��ود م��ردم در ارتباط‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬تخصی��ص ارز ب��رای واردات و‬ ‫پیش��نهاد معافیت ه��ای مالیات��ی کارای��ی ندارند‬ ‫زی��را در تخصیص ارز ‪ ۱۰۰‬درص��د نیاز به ارز تامین‬ ‫نخواهد ش��د و بخش��ی که از طریق ارزهای رایج در‬ ‫بازار تامین می ش��ود ک��ه تعیین کننده نرخ خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تجرب��ه نی��ز نش��ان داده که ن��رخ ارزه��ای رایج‬ ‫در ب��ازار مش��خص کننده ن��رخ نهای��ی کاال ب��وده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��ازند در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در ادامه تصریح کرد‪ :‬مشکالتی که در ثبت سفارش‬ ‫خودروها منتش��ر ش��د حاکی از این بود که اگر هم‬ ‫ابزار نظارتی کافی را داش��ته باش��یم انها را خوب به‬ ‫کار نمی گیریم‪.‬‬ ‫کش��وری موفق اس��ت که واقعی��ت را برای مردم‬ ‫روش��ن کند و اج��ازه ایجاد فضاه��ای رانتی و ثبت‬ ‫سفارش را ندهد‪.‬‬ ‫ابراهیم��ی در پای��ان گفت‪ :‬بانک مرک��زی نباید‬ ‫درگیر این مس��ائل ش��ود و مردم بای��د ارز را از بازار‬ ‫تامین کرده و نرخ تمام ش��ده ه��ر چقدر بود کاال را با‬ ‫توجه به ان به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در بازار نظارت کافی وجود داشته باشد‬ ‫که در حق مردم اجحاف نشود‪.‬‬ ‫زمان��ی که ق��درت خرید مردم کاه��ش می یابد‬ ‫و تولی��د متوق��ف می ش��ود باید به ش��کل واقعی از‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده حمایت شود‪ .‬کاالبرگ‬ ‫که در گذش��ته تخصیص می یافت و ارز دولتی هر دو‬ ‫در زمان حال فسادزا هستند‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪:‬‬ ‫تولید بعضی از قطعات توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫ی گفت‪:‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالم ‬ ‫بر اس��اس بررس��ی های انجام ش��ده در زمینه احتکار خودرو به بهانه‬ ‫کمبود قطعات به این نتیجه نرس��یدیم که خودروسازان به این بهانه‬ ‫احتکار می کنند‪.‬‬ ‫عزیز اکبریان در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره شائبه احتکار خودرو‬ ‫به بهانه کمبود قطعات از سوی خودروسازان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بررسی هایی‬ ‫در زمینه احتکار خودرو به بهانه کمبود قطعات انجام دادیم و به این‬ ‫نتیجه نرس��یدیم که خودروسازان قطعات را در محلی احتکار کرده و‬ ‫روی خودروهای تولیدی نصب می کنند‪.‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫بیان اینکه در دو دوره گذش��ته تحریم ها‪ ،‬کمب��ود قطعات مورد نیاز‬ ‫خودروس��ازان وجود داش��ت و در ای��ن دوره نیز وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خودروسازان در حال تالش هستند تا از بازارهای دیگر قطعات مورد‬ ‫نی��از خود را تامین کنند همان گونه که بخش��ی از نیاز خود را از این‬ ‫بازارهای تامین کرده اند‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه این‬ ‫موضوع توجیه ندارد که خودروس��ازان به دنبال این باشند تا قطعات‬ ‫مش��ابه قطعات موجود در انبارهای خ��ود را دوباره از طریق بازارهای‬ ‫دیگر تامین کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هیچ جای دنیا حتی در کشورهایی مانند‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬امریکا‪ ،‬المان و ژاپن ‪ ۱۰۰‬درصد خودرو در داخل کشور‬ ‫تولید نمی ش��ود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬قطعه ای در ایتالیا با تیراژ ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تولید می شود و کل نیاز ما به ان قطعه ‪ ۳۰۰‬هزار عدد است با توجه‬ ‫به اینکه این ش��رکت به شکل انبوه تولید می کنند نرخ تمام شده ان‬ ‫یک سوم تولید همان قطعه در داخل ایران است‪.‬‬ ‫ل در بیش��تر کش��ورها که‬ ‫او ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه به ط��ور معمو ‬ ‫خودروس��ازان بزرگ��ی نیز به ش��مار می رون��د بی��ش از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫قطع��ات را از کش��ورهای دیگ��ر تامی��ن می کنن��د‪ ،‬عن��وان ک��رد‪:‬‬ ‫ای��ن اش��کال ب��ه خودروس��ازان وارد اس��ت که ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫می دانس��تند تحریم ها اعمال می ش��ود باید قطعات م��ورد نیاز خود‬ ‫را تامی��ن می کردن��د ت��ا تحریم ها به ای��ن زودی اثر خود را نش��ان‬ ‫ندهد‪.‬‬ ‫اکبریان با اش��اره به اینکه بخشی از قطعات مورد نیاز خودروسازان‬ ‫ب��رای تکمی��ل خودروهایی که ناقص تولید ش��ده اند قطعات اصلی و‬ ‫بخش��ی قطعات تزئینی هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر خودروهای تولیدی‬ ‫بدون قطعاتی مانند فندک به بازار عرضه شوند در رسانه ها فیلم هایی‬ ‫منتش��ر می کنند که با وج��ود دریافت پول خ��ودرو از نصب فندک‬ ‫خودداری شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫عملی شدن تئوری ها و تاثیر مراکز ازمایشگاهی‬ ‫نوید صانعی‪-‬کارش�ناس حوزه ازمایش�گاه‪ :‬در کشور برای‬ ‫تربیت نیروی انسانی متخصص سرمایه گذاری زیادی می شود اما در‬ ‫نهایت از توانمندی های انها استفاده نمی شود‪ .‬با مهاجرت این افراد‬ ‫متخصص و اموزش دیده به کشورهای دیگر به طور عموم خارجی ها‬ ‫هس��تند که از خدمات دهی انها بهره مند می ش��وند‪ .‬البته هستند‬ ‫افرادی که می مانند اما به نوعی این ثروت ملی هرز می رود‪ .‬سرمایه‬ ‫هنگفت��ی با وجود هزینه کردهای باال از دس��ت می رود‪ .‬می توان با‬ ‫سرمایه گذاری کمتر در اموزش این نیروها یک کشور فوق پیشرفته‬ ‫س��اخت‪ .‬نباید خیلی راحت از توانمندی چنین نیروهای کارامدی‬ ‫گذشت‪ .‬البته امروز وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده‪ ،‬اما انتظار‬ ‫بیشتری برای استفاده از این ثروت ملی وجود دارد‪.‬‬ ‫مش��کل مهندسان تربیت ش��ده داخلی‪ ،‬کمبود ازمایشگاه است‪.‬‬ ‫امکانات ازمایش��گاهی که در دانشگاه های کشور وجود دارد نسبت‬ ‫به تحصیالت اکادمیک��ی که در این زمینه داریم تطابق ندارد و از‬ ‫نظر کمی و کیفی به ش��دت در س��طح پایینی ق��رار دارند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که کار مهندس��ی‪ ،‬تجزیه و تحلیل داده ها به ش��کل‬ ‫مجازی و س��پس به اجرا دراوردن این داده هاس��ت‪ .‬همین کار با‬ ‫اس��تخراج معادالت ریاضی حاکم بر یک سیستم و شبیه سازی ان‬ ‫در نرم افزارهای رایانه ای نمی تواند خروجی مطلوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫درحال حاضر بسیاری از پایان نامه های ارشد و دکترا در کشورهای‬ ‫پیش��رفته عملی شده و به این شکل‪ ،‬داده ها کاربردی می شوند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬معادالت در فضاهای ازمایش��گاهی از حالت نظری به‬ ‫وضعیت عملی درمی ایند‪ .‬این در حالی است که در این باره کشور‬ ‫ما ضعیف عمل می کند زیرا امکانات ازمایشگاهی ضعیفی دارد‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬دانش��جویان و دانشمندان ایرانی در گذر از تئوری به عمل‬ ‫ضعیف هستند و ضعف نظام اموزشی کشور در این بخش ناشی از‬ ‫خال تجهیزات و ازمایشگاه های روزامد است‪.‬‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫واردکنندگان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو‪:‬‬ ‫اسناد ترخیص خودروها جعلی نبود‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫تی��ر امس��ال مصوب��ه ممنوعی��ت واردات خودرو‬ ‫ازسوی محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ابالغ شد‪ .‬سخنان بسیاری درباره این موضوع‬ ‫مطرح ش��د و می شود‪ .‬هر یک از مخالفان و موافقان‪،‬‬ ‫استدالل هایی در رد یا تایید ان ارائه می دهند‪ .‬برخی‬ ‫ممنوعیت را در راستای حمایت از تولید ملی و بعضی‬ ‫این امر را زمینه ساز انحصار و یکه تازی تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی می دانند که در نهایت انگیزه رقابت و ارتقای‬ ‫کیفی را به کما می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلف واردات و مسائل حاشیه ای ان‬ ‫چندی پی��ش‪ ،‬ایس��نا به نقل از رییس کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس شورای اسالمی نوشت‪ :‬حدود ‪۶‬هزار‬ ‫خودرو در زمان بس��ته ش��دن س��امانه ثبت سفارش‬ ‫وارد کشور ش��د(از این تعداد ‪۱۹۰۰‬خودرو ترخیص‬ ‫و وارد بازار ش��د)‪ .‬براساس بررس��ی ها‪ ،‬مشخص شد‬ ‫تمام اس��نادی که برای ترخی��ص خودروهای لوکس‬ ‫در وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی صادرش��ده جعلی‬ ‫بوده اند‪ .‬لینک نبودن سامانه های وزارتخانه ها یکی از‬ ‫دالیلی بود که کسی متوجه این موضوع نشد‪ .‬مهدی‬ ‫دادفر‪ ،‬دبی��ر انجمن واردات خودرو با رد جعلی بودن‬ ‫اس��ناد گفت‪ :‬اسناد ارائه شده برای ترخیص خودروها‬ ‫جعلی نیس��ت و این س��خن کذب محض است‪ .‬باید‬ ‫کس��انی ک��ه چنی��ن ادعای��ی دارند به ج��ای حرف‪،‬‬ ‫س��ند ارائه دهند‪ .‬در این باره اس��ناد منتش��ر شود تا‬ ‫اطالع رسانی عمومی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تخلف درباره واردات خودرو فهرستی‬ ‫اس��ت که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتشر کرده‬ ‫و بنا بر گفته ش��ریعتمداری‪ ،‬تخلف هنوز اثبات نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها موضوع اتهام مطرح ش��ده اما جرم ثابت‬ ‫نتیجه‬ ‫ ‬ ‫ی و اعالم‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬مراجع قضایی بررس�� ‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬انچ��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اعالم کرده‪ ،‬س��ندیت دارد‪ .‬حال بماند ایا‬ ‫جرمی اتفاق افت��اده یا خیر که مراجع قضایی به این‬ ‫موضوع می پردازند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اش��اره به زمان‬ ‫بس��ته ش��دن س��امانه توضیح داد‪ :‬ثبت سفارش در‬ ‫س��امانه ثبتارش و س��امانه جامع تجارت دارای چند‬ ‫حالت بوده است؛ در دو مقطع سامانه بسته شد‪ .‬برای‬ ‫نخس��تین بار ‪۱۲‬دی ‪ ۹۵‬سامانه بسته شد‪ .‬ممنوعیت‬ ‫واردات تنه��ا برای گری مارکت ها ب��ود‪ .‬دومین بار تیر‬ ‫تا دی ‪ ۹۶‬ثبتارش بس��ته ش��د‪ .‬این بار س��امانه برای‬ ‫نمایندگی ها بسته شد‪ .‬البته در این زمان بین دستور‬ ‫وزیر تا ابالغ دو هفته ای زمان برد‪ .‬اگر بین تاریخ های‬ ‫مطرح شده برای ممنوعیت واردات حتی یک روز زیاد‬ ‫و کم شود امار تغییر می کند‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬امار متغیر عنوان ش��ده از تعداد‬ ‫واردات‪ ،‬بخش��ی مربوط به فاصله زمان دس��تور وزیر‬ ‫تا ابالغ ان اس��ت‪ .‬برخی کارکنان وزارتخانه با دستور‬ ‫وزی��ر به مف��اد ان عمل کردند و بعض��ی تا ابالغ ان‪،‬‬ ‫سفارش را برای واردکنندگان به ثبت رساندند‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو اف��زود‪ :‬همچنین در ادامه با‬ ‫ابالغ دس��تور وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��امانه‬ ‫بس��ته ش��د اما بخش مالی که مربوط به وارد کردن‬ ‫شماره فیش های واریزی بود(فیش ثبت سفارش هایی‬ ‫که قبال ثبت شده بود) باز بود‪ .‬موضوعی که وزارتخانه‬ ‫نیز به ان اشاره کرده است‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه به ط��ور قطع در ای��ن باره‬ ‫تخلفی شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تردیدی نیست در این باره‬ ‫تخلف ش��ده و رشا و ارتش��ا انجام شده است‪ .‬مراجع‬ ‫قضایی باید بررس��ی و اعالم نتیج��ه کنند‪ .‬امیدواریم‬ ‫کیفرخواس��ت هر چه زودتر صادر ش��ود زیرا موضوع‬ ‫بسیار مهمی است‪.‬‬ ‫‹ ‹انبار خودروها با دالیل گوناگون‬ ‫دادفر درباره کشف انبار بیش از ‪ ۳۰۰‬خودرو لوکس‬ ‫خارجی گفت‪ :‬فیلمی در ش��بکه های مجازی منتشر‬ ‫شده که بازرس��ان کنار تعدادی خودرو در پارکینگی‬ ‫ایس��تاده اند و اعالم می کنند احتکار ش��ده است‪ .‬این‬ ‫فیل��م جرمی را ثابت نمی کند زیرا ممکن اس��ت این‬ ‫خودروها محصوالتی بوده که پیش فروش شده و باید‬ ‫به مش��تریان تحویل داده می شد‪ .‬برای روشن شدن‬ ‫موضوع به راحتی می توان فهرست خودروها را در اورد‬ ‫و مشخص ش��ود ‪ Number Vin‬دارد یا خیر‪ .‬اگر‬ ‫این خودروها بدون هیچ تعه��دی در پارکینگی انبار‬ ‫ش��ده باش��د احتکار بوده و باید ب��ا ان برخورد قاطع‬ ‫و جدی شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی مبنی ب��ر اینک��ه ایا‬ ‫واردکنن��ده ای می توان��د ب��دون پیش ف��روش‪۳۰۰ ،‬‬ ‫خودرو وارد کند‪ ،‬گفت‪ :‬با اطالعاتی که دارم ‪ ،‬این گونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬هیچ نمایندگی ای را نمی شناسم که تعهدی‬ ‫به مردم بابت پیش فروش خودروها نداش��ته باش��د‪.‬‬ ‫ی این چنینی در ح��وزه واردات خودرو‬ ‫س��رمایه گذار ‬ ‫نداریم ک��ه بدون پیش ف��روش خودروهایی را وارد و‬ ‫انبار کن��د‪ .‬واردکنندگان تعهدات بس��یاری به مردم‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری واردات خودرو‬ ‫از دیگ��ر موضوع های��ی ک��ه مورد بحث و بررس��ی‬ ‫نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و برخی کارشناس��ان بازار خودرو است این‬ ‫اس��ت که سامانه ثبت سفارش باز شود یا خیر‪ .‬دادفر‬ ‫در ای��ن ب��اره توضی��ح داد‪ :‬ب��رای تصمیم گیری باید‬ ‫جامع تر دید و کالن اقتصاد کش��ور را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫اگر به ارامش روانی و اقتصادی کش��ور توجه شود‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد بهترین گزینه برداشتن قانون ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو است زیرا قیمت ها شکسته می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬واردات خودرو از سر گرفته شود اما‬ ‫با ارز ازاد خودروها وارد ش��وند زیرا با منفعت سنجی‬ ‫برای کل کش��ور بای��د دید بهترین برخ��ورد در این‬ ‫زمینه چیست‪ .‬حادثه ای که یک سال و چند ماه برای‬ ‫واردات خودرو رقم خورده و بازار را به هم زده اس��ت‬ ‫تجربه قوانین جدید اس��ت که نشان می دهد پاسخگو‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو به نظارت دقیق‬ ‫در این باره اشاره کرد و گفت‪ :‬سامانه ثبت سفارش باز‬ ‫ش��ود اما به شرط انکه نظارت دقیق بر واردکنندگان‬ ‫وجود داش��ته باش��د؛ اینکه چه محصولی‪ ،‬از کجا و با‬ ‫چه قیمتی وارد می ش��ود و در پایان با چه قیمتی به‬ ‫بازار عرضه می ش��ود‪ .‬دادفر اعالم کرد‪ :‬انجمن پیگیر‬ ‫باز ش��دن سامانه ثبت س��فارش خودرو است و طرح‬ ‫دو فوریت ان سال گذشته در مجلس شورای اسالمی‬ ‫مطرح ش��د و برای بررس��ی تخصصی به کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و مع��ادن رفت‪ .‬اعضای انجم��ن پیگیر طرح‬ ‫دوباره ان هستند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی درباره این موضوع توضیح داد‪ :‬طرحی است که‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی روی ان‬ ‫کار کارشناس��ی انجام داده اس��ت‪ .‬ساعت ها با حضور‬ ‫اعضای انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو‪،‬‬ ‫در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫روی موضوع بحث شده است‪ .‬سخنان و استدالل های‬ ‫هر طرف با حضور وزیر و معاون وزیر مطرح و بررسی‬ ‫شد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬اگر موضوع حمایت از تولید داخل‬ ‫عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در شرایط فعلی‬ ‫به ط��ور قطع به صالح نیس��ت که ارز از کش��ور‬ ‫خ��ارج و واردات خودروه��ای خارجی از س��ر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫سیدجواد حس��ینی کیا در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت‪ ،‬با اش��اره به انتش��ار خبری مبنی بر اینکه‬ ‫احتم��ال واردات خودروه��ای خارجی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایط فعل��ی به طور قطع این‬ ‫امر به صالح کش��ور نیس��ت که ارز خارج شود‬ ‫و واردات خودروه��ای خارج��ی از س��ر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬افزود‪ :‬بعید می دانم‬ ‫س��امانه ثبت س��فارش خودروهای خارجی باز‬ ‫ش��ود زیرا کشور شرایط مناسبی در حوزه ارزی‬ ‫ندارد‪ .‬بهترین راهکار این است که ثبت سفارش‬ ‫نتیجه‪ ،‬ارز باید فقط به واردات کاالهای اساسی‬ ‫اختصاص یابد‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا با بیان اینکه اگر زمانی سامانه‬ ‫ثبت س��فارش خودرو باز شد باید با نرخ ارز روز و‬ ‫ارز ازاد‪ ،‬این کار انجام ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته‬ ‫تاکید می ش��ود در ش��رایط کنونی ای��ن اقدام‬ ‫درس��ت نیست زیرا ارز در این ش��رایط نباید از‬ ‫کشور خارج شود‪.‬‬ ‫خبرگزاری خانه ملت؛ مجتبی خس��روتاج‪،‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار کرده‬ ‫که پس از بررس��ی های دقیق احتمال باز شدن‬ ‫سامانه ثبت سفارش خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫ایا سامانه ثبت سفارش خودروهای وارداتی باید باز شود؟‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬توضیحاتی پیرامون احتمال باز شدن‬ ‫س��ایت ثبت س��فارش خودروهای وارداتی ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ن��ادر قاضی پ��ور در گفت وگو با خان��ه ملت‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به احتمال باز شدن س��ایت ثبت سفارش‬ ‫خودروی خارجی وارداتی گف��ت‪ :‬اگر با این ثبت‬ ‫س��فارش خودروه��ای س��نگین ب��رای معادن‪،‬‬ ‫فعالیت های عمران��ی و خودروهای مورد نیاز که‬ ‫در داخل کش��ور تولید نش��ده وارد ش��ود‪ ،‬تایید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ام��ا اگ��ر با ب��از کردن س��امانه ثبت س��فارش‬ ‫خ��ودروی س��واری‪ ،‬لوک��س‪ ،‬میلی��اردی‬ ‫و ش��کاری وارد کش��ور ش��ود به ط��ور قط��ع‬ ‫چندی��ن اف��ت ب��رای کش��ور به دنب��ال خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه در این ش��رایط اقتصادی‬ ‫خارج کردن ارز ازسوی دولت یا مردم برای واردات‬ ‫خودروهای خارجی اقدام درس��تی نیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هر فردی که یک خودرو ایرانی س��وار ش��ود برای‬ ‫یک خانواده ایرانی اشتغال ایجاد می کند؛ بنابراین‬ ‫باید تالش ش��ود که خودروهایی با کیفیت و نرخ‬ ‫مناس��ب در داخل تولید تا اشتغال جوانان ایرانی‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫قاضی پ��ور ادامه داد‪ :‬باز ش��دن ثبت س��فارش‬ ‫واردات خودروه��ای خارج��ی در ای��ن مقط��ع‬ ‫‹ ‹ممنوعیت واردات ادامه دارد‬ ‫درب��اره واردات خودرو برخ��ی نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی مخالف و بعضی موافق هستند‪ .‬هر‬ ‫یک دالی��ل خود را مطرح می کنند ام��ا اینکه ایا باز‬ ‫ش��دن س��امانه ثبت س��فارش خودرو در دستور کار‬ ‫مجلس و کمیس��یون صنایع و معادن اس��ت یا خیر‪،‬‬ ‫تولید ‪ ۳‬اتوبوس متوقف شد‬ ‫سامانه ثبت سفارش نباید باز شود‬ ‫خودروه��ای خارج��ی واردات��ی دوب��اره اغاز‬ ‫نش��ود‪ .‬وی ب��ا بی��ان اینک��ه ثبت س��فارش‬ ‫واردات خودروه��ای خارج��ی بای��د ت��ا زمان‬ ‫بهبود شرایط ارزی کش��ور متوقف باشد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر مس��ئوالن به هر دلیل��ی تصمیم به باز‬ ‫کردن س��امانه ثبت س��فارش گرفتند باید در‬ ‫شرایط ش��فافی این کار انجام ش��ود که رانتی‬ ‫پش��ت ان نباش��د‪ .‬نماینده م��ردم در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬ارز دولتی ‪۴‬هزار‬ ‫و ‪۲۰۰‬تومان��ی نبای��د ب��ه واردات خودروهای‬ ‫خارجی تخصیص یابد زیرا در ش��رایط کنونی‬ ‫کش��ور نیازها و اولویت ه��ای مهم تری دارد‪ .‬در‬ ‫را کنار بگذاریم(زیرا با س��خن درست نمی شود بلکه‬ ‫نی��از به عمل دارد) ب��ا واردات ارامش به بازار خودرو‬ ‫برمی گردد‪ .‬محقق ش��دن این موضوع حکایت از این‬ ‫دارد ک��ه ایران انحصار تحریم را شکس��ته اس��ت‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬نرخ خودروها در بازار کاهش می یابد‪ .‬س��خنی‬ ‫که ‪ ۴‬ماه اس��ت تکرار می ش��ود‪ .‬امیدواریم به نتیجه‬ ‫برسد اما تاکید می کنیم باید با نظارت و کنترل دقیق‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به س��راغ حمید گرمابی‪ ،‬عضو این کمیسیون رفتیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬درحال حاضر چنین امری در دستور کار قرار‬ ‫ن��دارد‪ .‬وی درباره نظر کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی نسبت به این موضوع گفت‪:‬‬ ‫باید بررس��ی ش��ود‪ .‬با توجه به شرایط ویژه کشور که‬ ‫با کمب��ود ارز روبه رو اس��ت واردات خودرو نمی تواند‬ ‫به صالح باش��د‪ .‬پیش تر اعضای انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو اعالم کرده بود اگر ممنوعیت واردات برداشته‬ ‫ش��ود انه��ا می توانند ب��دون انتق��ال ارز‪ ،‬مبادرت به‬ ‫واردات ب��ا توجه به نیاز بازار کنند‪ .‬گرمابی ادامه داد‪:‬‬ ‫انجمن باید پیش��نهاد خود را به کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس مطرح کند و موضوع مورد بررسی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬به هر حال نظری اس��ت ک��ه می توان روی ان‬ ‫بحث کرد‪.‬‬ ‫زمانی که رییس جمه��وری امریکا به دنبال ایجاد‬ ‫مشکالت اساسی برای کش��ور است به هیچ وجه‬ ‫اقدام��ی عقالن��ی نیس��ت و باید از ای��ن موضوع‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه ایران باید با اجرای سیاس��ت های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬حمای��ت از تولید ملی و خرید‬ ‫کاالی ایرانی‪ ،‬امریکا را زمین گیر کند‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫برخی بیش از انکه خود را ملزم به حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی بدانند‪ ،‬بستر حمایت از کاالی خارجی را به‬ ‫وجود اورده و اس��تفاده از کاالی خارجی را ترویج‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫قاضی پور افزود‪ :‬مجلس شورای اسالمی با ورود‬ ‫ماش��ین االت صنعتی و معدنی که در کشور تولید‬ ‫نمی ش��ود مخالفتی نداشته و تا زمانی که توانایی‬ ‫تولید انها در داخل کشور فراهم نیست‪ ،‬ورود این‬ ‫خودروها بالمانع است‪.‬‬ ‫تیر امسال تولید ‪۳‬مدل اتوبوس در خودروسازی داخلی‬ ‫متوقف شد‪.‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬در این مدت تولید اتوبوس‬ ‫بین ش��هری یوتونگ ش��رکت ایران خودرو دیزل با کاهش‬ ‫‪۱۰۰‬درص��دی همراه بوده و از ‪۴۱‬دس��تگاه در تیر س��ال‬ ‫گذش��ته به صفر رس��ید‪ .‬تولید اتوبوس س��ه محور شرکت‬ ‫عقاب افش��ان نیز ‪۱۰۰‬درصد کاهش یافته و از ‪۳۲‬دستگاه‬ ‫در تیر ‪ ۱۳۹۶‬به صفر کاهش یافت‪.‬‬ ‫تیر امسال تولید اتوبوس مان‪ R ۰۷‬شرکت یاوران خودرو‬ ‫شرق نیز متوقف شده و از ‪ ۴‬دستگاه در تیر سال گذشته به‬ ‫صفر رسید‪ .‬امسال با توجه به شرایط تحریمی و مشکالت‬ ‫واردات قطعات مورد نیاز ش��اهد افت تیراژ در خودروهای‬ ‫سبک و سنگین هستیم‪.‬‬ ‫چراغ سبز مجلس به افزایش نرخ خودرو تکذیب شد‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬شورای رقابت نرخ‬ ‫خودروهای زیر ‪۴۵‬میلیون تومان را تعیین کرده‬ ‫است و اگر خودروسازان مشکالت منطقی خود‬ ‫را مط��رح کنند با حفظ منافع مصرف کنندگان‬ ‫این مش��کالت بررسی می شود‪ .‬رضا علیزاده در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره چراغ سبز مجلس‬ ‫برای افزایش نرخ خودروه��ای زیر ‪۴۵‬میلیون‬ ‫توم��ان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬دخالت نداش��تن ش��ورای‬ ‫رقاب��ت در قیمت گذاری خودروه��ای کمتر از‬ ‫‪۴۵‬میلیون تومان در کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس مطرح نش��ده و هیچ کس با ان موافقت‬ ‫نکرده اس��ت‪ .‬خودروهای کمت��ر از ‪۴۵‬میلیون‬ ‫توم��ان که قیمت گذاری ان توس��ط ش��ورای‬ ‫رقابت انجام می ش��ود ازسوی قشر اسیب پذیر‬ ‫جامعه مورد اس��تفاده قرار می گیرد اگر افزایش‬ ‫قیمتی داشته باشند این قشر هرگز نمی توانند‬ ‫به خودرو دسترس��ی پیدا کنن��د‪ .‬نایب رییس‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره اینکه اعالم ش��ده نرخ برخی از‬ ‫خودروها افزایش چشمگیری در اینده خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازان اعالم می کنند که‬ ‫ب��ا توجه ن��رخ دالر و اینکه ن��رخ قطعات و مواد‬ ‫مصرفی افزایش پیدا کرده باید نرخ محصوالت‬ ‫افزایش پیدا کند‪ ،‬این ادعای خودروسازان باید‬ ‫بررسی و مشخص ش��ود چند درصد محصولی‬ ‫مانند پراید‪ ،‬به ارز وابس��ته بوده است‪ .‬نماینده‬ ‫مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫اگ��ر خودروس��ازان ادعا کنند ن��رخ خودرویی‬ ‫مانند پراید ‪۱۰۰‬درصد افزایش داش��ته ادعای‬ ‫درس��تی نیس��ت و مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫ان موافقت نمی کند‪ .‬در نتیجه ش��ورای رقابت‬ ‫نرخ خودروهای زیر‪۴۵‬میلیون تومان را تعیین‬ ‫می کند و اگر خودروس��ازان مش��کالتی دارند‪،‬‬ ‫می توانن��د چالش های منطقی خ��ود را مطرح‬ ‫کنن��د و با حف��ظ منافع مصرف کنن��دگان این‬ ‫مشکالت بررسی می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در گذشته پراید به نرخ‬ ‫‪۲۰‬میلیون تومان با قیمت دالر ‪۳‬هزارتومان به‬ ‫فروش می رس��ید در حالی که مش��ابه ان‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام ش��ده کمتری داش��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید دید‬ ‫ارز چه میزان در تولی��د و قطعات خودرو پراید‬ ‫اثر گذار اس��ت‪ .‬اگر ‪۲۰‬درصد خودرو پراید به ارز‬ ‫وابس��تگی دارد افزایش قیمت تمام شده بسیار‬ ‫پایی��ن خواهد بود و نمی ت��وان به بهانه افزایش‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬قیم��ت ان را ‪۱۰۰‬درصد افزایش داد‪.‬‬ ‫مجلس مواف��ق این امر نب��وده و از ان حمایت‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫نایب ریی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه تا کنون به‬ ‫شکل رسمی پیشنهادی ازسوی خودروسازان‬ ‫جه��ت افزایش نرخ محصوالت در کمیس��یون‬ ‫صنای��ع و معادن مجلس مطرح نش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در صورت مطرح ش��دن موضوع باید به‬ ‫شکل کارشناس��ی مورد بررسی قرار گیرد زیرا‬ ‫خودروس��ازان در چند س��ال گذش��ته به نرخ‬ ‫دلخ��واه در بازاری انحصاری با جان و مال مردم‬ ‫بازی کرده ان��د‪ .‬علیزاده در پایان خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬خودروس��ازان باید سیستم مدیریت خود‬ ‫را اصالح و با منطق و کار کارشناس��ی مطالب و‬ ‫پیشنهادات خود را ارائه دهند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازسازی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فولکس واگن یک خودرو کمپر جدید با نام گرند‬ ‫کالیفرنیا به بازار معرفی کرده که از س��ری مشهور‬ ‫ترانسپورتر است‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬گرند کالیفرنیا بر اساس‬ ‫ون محب��وب و پرفروش فولکس واگن ترانس��پورتر‬ ‫س��اخته ش��ده اس��ت‪ .‬فولکس واگن را باید یکی از‬ ‫فعال ترین شرکت ها و البته جزو موفق ترین انها در‬ ‫ساخت خودروهای ون کمپر به شمار اورد‪ .‬به تازگی‬ ‫فولکس واگن محصول جدیدی معرفی کرده اس��ت‬ ‫که ب��ه خوبی تخصص و مهارت این خودروس��از را‬ ‫در س��اخت خودروهای کمپر نش��ان می دهد‪ .‬این‬ ‫محصول‪ ،‬ب��ا طولی نزدیک به ‪ ۶‬متر معرفی ش��ده‬ ‫است‪ .‬اساس و پایه برای ساخت فولکس واگن گرند‬ ‫کالیفرنیا مدل ون ترنسپورتر است‪ .‬این خودرو کمپر‬ ‫دارای فضای داخلی بسیار خوبی است به طوری که‬ ‫ل ان سرویس بهداشتی‪ ،‬حمام و مخزن ذخیره ‬ ‫داخ ‬ ‫اب ‪ ۱۱۰‬لیتری هم وجود دارد‪.‬‬ ‫مدل گرند کالیفرنیا در مقایسه با نسخ ه استاندارد‬ ‫ون ترنس��پورتر دارای ارتف��اع بلند تری اس��ت که‬ ‫این ارتفاع بلند س��قف امکان نصب دو تخت خواب‬ ‫داخل خودرو فراهم کرده اس��ت‪ .‬نور پردازی داخلی‬ ‫بس��یار خوبی نیز در داخل خودرو کار ش��ده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬فولکس واگن طراحی ویژه ای برای سقف‬ ‫این مدل در نظر گرفته اس��ت زی��را افزایش ارتفاع‬ ‫س��قف می تواند تاثیر منفی روی مصرف س��وخت‬ ‫خ��ودرو بگذارد ام��ا طراحی وی��ژ ه فولکس واگن به‬ ‫گونه ای اس��ت که ارتفاع اضافه کمترین تاثیر منفی‬ ‫را روی مصرف سوخت گرند کالیفرنیا داشته باشد‪.‬‬ ‫ن این امکان را خواهند داشت تا تجهیزات‬ ‫خریدارا ‬ ‫اضافه ای برای نصب در بیرون خودرو سفارش دهند‬ ‫ک��ه از بین ای��ن تجهی��زات باید به ش��بکه تهویه‬ ‫مطبوع سقفی‪ ،‬س��ایه بان خارجی جمع شونده‪ ،‬پنل‬ ‫خورش��یدی و رک مخصوص حمل دوچرخه اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اگر نگاهی به تصاویر داخل کابین گرند کالیفرنیا‬ ‫بیندازی��د متوجه خواهید ش��د که ای��ن محصول‪،‬‬ ‫کشور کمبود تایر دارد؟‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی صنعت تایر ایران درب��اره افزایش نرخ تایر در‬ ‫ب��ازار گف��ت‪ :‬تولیدکنندگان تای��ر را با نرخ مصوب س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان عرضه می کنند و نمی توانند با نرخ‬ ‫بیش��تر تایر را به فروش برس��انند اما اینکه در بازار چه اتفاق هایی رخ‬ ‫می دهد از دس��ت تولیدکنندگان خارج است و کنترل بازار در اختیار‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات‬ ‫قرار دارد‪ .‬خس��رو محمودیان در گفت وگو با خبرخودرو‪ ،‬درباره روش‬ ‫عرضه تایر اظهار کرد‪ :‬از حدود یک ماه و نیم قبل‪ ،‬ستاد تنظیم بازار‪،‬‬ ‫مراکزی را در شهرس��تان ها مش��خص و تولیدکنندگان را ملزم کرده‬ ‫خانه کالیفرنیایی‬ ‫اشنایی با جدیدترین‬ ‫کمپر فولکس واگن‬ ‫بس��یار مناسب سفر و کمپینگ است‪ .‬فولکس واگن‬ ‫از موادی به رنگ روش��ن در داخ��ل کابین خودرو‬ ‫استفاده کرده اس��ت تا به این ترتیب‪ ،‬فضای داخل‬ ‫کابین پرنور و جادار به نظر برسد‪ .‬شیشه های عقبی‬ ‫و جانبی این خودرو همگی قابلیت باز شدن را دارند‬ ‫و حتی یک توری نیز برای شیش��ه ها تعبیه ش��ده‬ ‫است تا تایر را در اختیار انها قرار دهند و مصرف کنندگان باید با حواله‬ ‫راهداری تایر را از انها دریافت کنند‪ .‬وی در ادامه با اشاره به مخالفت‬ ‫تولیدکنندگان با این طرح بیان کرد‪ :‬تولیدکنندگان با این روش توزیع‬ ‫مخالف هستند زیرا نظام سنتی که ‪ ۵۵‬سال است بر اساس ان فعالیت‬ ‫دارند را به هم ریخته است و از سوی دیگر از اغاز اجرای این طرح یعنی‬ ‫‪ ۱۵‬تیر تاکنون از حدود ‪ ۵۰‬هزار حلقه الستیکی که تولیدکنندگان در‬ ‫اختیار این مراکز قرار داده اند فقط ‪ ۴‬هزار حلقه الستیک از این مراکز‬ ‫با حواله راهداری خریداری ش��ده است‪.‬محمودیان درباره کمبود مواد‬ ‫اولی��ه مورد نیاز تولیدکنندگان گفت‪ :‬چنانچ��ه در این چند روز بانک‬ ‫مرکزی ارز مورد نیاز تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه را در اختیار‬ ‫انها قرار ندهد به زودی با کاهش تولید و بحران جدی در زمینه تامین‬ ‫تایر در کشور روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره معافیت تولیدکنن��دگان از پرداخ��ت مابه التفاوت مواد‬ ‫اولی��ه موجود در گم��رک تصریح کرد‪ :‬تا این لحظه با وجود دس��تور‬ ‫مع��اون اول رییس جمهوری و وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت هیچ یک‬ ‫از تولیدکنن��دگان نتوانس��ته اند مواد اولیه موج��ود در گمرک خود را‬ ‫ترخیص کنند و گمرک همچنان انها را به پرداخت مابه التفاوت ملزم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫است که با بستن ان می توانید ضمن اینکه راه ورود‬ ‫هوا به داخل کابین را باز می کنید اما از ورود حشرات‬ ‫موذی به داخل کابی��ن خودرو جلوگیری کنید‪ .‬در‬ ‫قس��مت تخت خواب نیز یک سقف شیشه ای نصب‬ ‫شده است تا بتوانید از دیدن اسمان لذت ببرید‪.‬‬ ‫در داخل کابین فولکس واگ��ن گرند کالیفرنیا به‬ ‫شکل استاندارد ‪ ۲‬عدد تخت خواب نصب شد ه اما با‬ ‫سفارش مشتری امکان نصب ‪ ۲‬تخت خواب کوچک‬ ‫و مخصوص کودکان نیز در قس��مت باالیی س��قف‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫تو پز نیز یک اجاق گاز با ‪ ۲‬ش��عله در‬ ‫ب��رای پخ ‬ ‫این خودرو موجود اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬یک یخچال با‬ ‫ظرفیت ‪ ۷۰‬لیتر در داخل کابین خودرو جاس��ازی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬برای صرف غذا یک میز ناهارخوری‬ ‫ب��رای ‪ ۴‬نف��ر داخ��ل گرن��د کالیفرنیا نصب ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برای اف��رادی هم که عالقه ب��ه دوش گرفتن در‬ ‫طبیعت دارن��د فولکس واگن یک خروجی دوش در‬ ‫بیرون خودرو نصب کرده اس��ت که می توانید دوش‬ ‫را از داخ��ل خ��ودرو جدا کرده و ب��ه بیرون خودرو‬ ‫ببرید‪ .‬جالب توجه اس��ت ک��ه دوش بیرونی نیز به‬ ‫شبکه کنترل دمای اب مجهز شده است‪.‬‬ ‫در بخش ش��بکه های مالتی مدیا و سرگرمی نیز‬ ‫گرن��د کالیفرنیا ب��ه بلوتوث مجهز اس��ت تا به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬بتوانید به س��ادگی موزیک های مورد عالق ه‬ ‫خود را در داخل خودرو گوش دهید‪.‬‬ ‫فولکس واگ��ن متاس��فانه هنوز جزئیات��ی درباره‬ ‫بخ��ش فنی گرند کالیفرنیا منتش��ر نک��رده و تنها‬ ‫چیزی که اعالم ش��ده این اس��ت ک��ه این مدل به‬ ‫ش��کل اپش��ن به همراه ش��بکه ‪ ۴‬چرخ محرک به‬ ‫بازار عرضه خواهد ش��د‪ .‬با این وجود اما به احتمال‬ ‫بس��یار زیاد از نظر فنی پیش��رانه و مجموع ه انتقال‬ ‫نیروی گرند کالیفرنیا با مدل کرفتر یکسان خواهد‬ ‫بود‪ .‬در صورتی که این قضیه صحت داش��ته باش��د‬ ‫پیشرانه ‪ ۴‬سیلندر توربو دیزل‬ ‫ ‬ ‫شاهد استفاده از یک‬ ‫با حجم ‪ ۲‬لیتر در گرن��د کالیفرنیا خواهیم بود که‬ ‫ن بین ‪ ۱۰۸‬تا ‪ ۱۶۱‬اسب بخار است‪.‬‬ ‫قدرت ا ‬ ‫ب��رای س��هولت رانندگ��ی و همچنی��ن‪ ،‬افزایش‬ ‫ایمن��ی گرند کالیفرنی��ا فولکس واگن از جدید ترین‬ ‫فناوری ه��ای کمک رانندگ��ی مانند ش��بکه ترمز‬ ‫اضطراری ش��هری‪ ،‬رادار بین خطوط‪ ،‬شبکه هشدار‬ ‫نقط ه کور‪ ،‬شبکه هشدار خودرو پشت سر‪ ،‬سیستم‬ ‫کمکی پارک و کروز کنترل هوشمند را هم در گرند‬ ‫کالیفرنیا نصب کرده است‪.‬‬ ‫تحویل فولکس واگن کالیفرنیا به مشتریان از سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬می�لادی اغاز خواهد ش��د و در همان زمان‬ ‫فولکس واگن جزئیات قیمتی این خودرو را هم اعالم‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫اما خبر بد برای کس��انی ک��ه در ایاالت متحده‬ ‫زندگ��ی می کنند این اس��ت ک��ه به دلی��ل اینکه‬ ‫فولکس واگ��ن در بخ��ش خودروهای تج��اری بازار‬ ‫امری��کا س��هم کم��ی را دارد مدل گرن��د کالیفرنیا‬ ‫برخالف نام ان ن��ه در ایالت کالیفرنیا و نه در هیچ ‬ ‫جای امریکا عرضه نخواهد شد‪.‬‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو‪:‬‬ ‫قیمت خودرو ‪ ۳۰‬درصد حباب دارد‬ ‫ریی��س انجمن واردکنندگان خ��ودرو گفت‪ :‬در ب��ازار خودروهای‬ ‫وارداتی بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد قیمت های فعلی حباب اس��ت که باید‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬کوروش مرشدس��لوک‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬ممنوعیت‬ ‫یکب��اره واردات خودرو و در نتیج��ه محدودیت عرضه‪ ،‬باعث افزایش‬ ‫نرخ غیرواقعی و ایجاد حباب در بازار خودروهای وارداتی شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ح��دود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد قیمت ه��ای فعلی در‬ ‫بازار خودرو حباب اس��ت که باید از بین برود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر‬ ‫دولت اجازه واردات ‪ ۲۰‬هزار خودرو ثبت سفارش ش��ده را بدهد شاهد‬ ‫ترکی��دن این حباب و از بین رفتن بخش قابل توجهی از ان خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد‪ :‬پیش از ممنوع شدن‬ ‫واردات خودرو از اغاز تیر ش��رکت های واردکننده تعداد قابل توجهی‬ ‫خودرو را پیش فروش و برای ثبت سفارش و طی کردن فرایند واردات‬ ‫این خودروها اقدام کرده بودند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬دولت همزمان با ممنوع شدن ثبت سفارش‬ ‫و واردات خودرو‪ ،‬ثبت س��فارش های پیشین انجام شده برای واردات‬ ‫ای��ن محصوالت را نیز باطل کرد و ش��رکت ها موفق ب��ه واردات این‬ ‫خودروها نشدند‪.‬‬ ‫مرشدس��لوک با بیان اینکه قب��ل از ممنوع ش��دن واردات در تیر‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬هزار خودرو ثبت س��فارش ش��دند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر اجازه‬ ‫واردات خودروهای ثبت سفارش شده را بدهند از یک سو شرکت های‬ ‫واردکننده خودرو می توانند به تعهدات خود عمل کرده و خودروهای‬ ‫پیش فروش ش��ده را تحویل مش��تریان دهند و از سوی دیگر‪ ،‬شاهد‬ ‫کاهش بسیار قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در مذاکراتی ک��ه در این باره ب��ا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت داش��ته ایم این وزارتخانه نظر مس��اعدی نس��بت به‬ ‫واردات خودروهای ثبت س��فارش ش��ده داش��ته و در حال بررس��ی‬ ‫ش��رایط ان هستند‪ .‬در چند ماه گذشته نرخ خودرو افزایش شدید و‬ ‫افسار گس��یخته ای در بازار داشته که هر یک از کارشناسان و مدیران‬ ‫دولتی برای خروج از این وضعیت پیش��نهادی داش��ته اند که تا امروز‬ ‫کارامد نبوده یا به مرحله اجرا نرسیده است‪.‬‬ ‫مزایا و معایب استفاده از گاز نیتروژن در تایر خودرو چیست؟‬ ‫ایا ت��ا به حال پیش امده اس��ت باد تایر‬ ‫خودرو ت��ان را با گازی غیر از اکس��یژن پر‬ ‫کرده باشید؟ با توجه به اینکه گاز نیتروژن‬ ‫از پایداری بیش��تری نس��بت به اکس��یژن‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬استفاده از این گاز در تایر‬ ‫خودروها متداول شده است‪.‬‬ ‫به همی��ن بهان��ه در این نوش��تار قصد‬ ‫داری��م مزای��ا و معای��ب اس��تفاده از گاز‬ ‫نیت��روژن در تای��ر خودروه��ا را تش��ریح‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬استفاده از گاز‬ ‫نیت��روژن در تای��ر خودروهای مس��ابقه ای‪،‬‬ ‫ماش��ین های صنعتی و صنای��ع هواپیمایی‬ ‫باعث شده است برخی افرا د به فکر استفاده‬ ‫از ای��ن گاز در تای��ر خودروه��ای معمولی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫توجه داش��ته باش��ید هوای��ی که نفس‬ ‫می کشیم حاوی ‪ ۷۸‬درصد نیتروژن است و‬ ‫گازی که در داخل تایرها پر می شود حاوی‬ ‫‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۵‬درصد نیتروژن است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬نباید انتظار تغییرات گس��ترده‬ ‫در پی اس��تفاده از گاز نیت��روژن در خودرو‬ ‫را داشته باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایا‬ ‫کاهش نش��تی‪ :‬گاز موجود در تایر بر اثر‬ ‫اعمال فشار در شرایط مختلف‪ ،‬از تایر خارج‬ ‫می شود‪ .‬اتم نیتروژن به مقدار کمی بزرگ تر‬ ‫از اتم اکسیژن است‪ .‬بنابراین‪ ،‬نرخ نشتی ان‬ ‫از تایر در مقایسه با گاز اکسیژن کمتر خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬به طور کلی میزان نش��تی اکس��یژن‬ ‫از تای��ر ‪ ۱.۶‬مرتبه س��ریع تر از گاز نیتروژن‬ ‫است‪.‬‬ ‫پایداری مصرف س��وخت‪ :‬اگر فش��ار گاز‬ ‫موجود در تایر به درستی تنظیم شده باشد‪،‬‬ ‫مصرف س��وخت خودرو نیز بهبود می یابد‪.‬‬ ‫اگر فش��ار ب��اد تایره��ا به باالتری��ن میزان‬ ‫مج��از خود تنظیم ش��ود تاثی��ر مثبتی در‬ ‫مصرف س��وخت خودرو خواهد داشت زیرا‬ ‫از اصطکاک تایر با سطح زمین می کاهد‪ .‬به‬ ‫طور کلی استفاده از نیتروژن در تایر خودرو‬ ‫تاثیر محسوس��ی بر مصرف سوخت خودرو‬ ‫نخواهد داش��ت اما به واس��طه اینکه نشتی‬ ‫کمتری رخ می دهد‪ ،‬افت فش��ار کمتر و در‬ ‫نتیجه مصرف س��وخت پایدارتری خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بهبود هندلینگ‪ :‬به طور کلی تاثیرات گاز‬ ‫نیتروژن بر تایر خودرو را نمی توان گسترده‬ ‫دانست و ش��اید با شنیدن بهبود هندلینگ‬ ‫هیجان زده شوید‪.‬‬ ‫همه چیز به پایداری فش��ار گاز در داخل‬ ‫تایر مربوط می ش��ود‪ ،‬زمانی که استفاده از‬ ‫گاز نیتروژن پایداری بیش��تر فش��ار تایر و‬ ‫در نهای��ت به مقدار بس��یار اندک��ی‪ ،‬بهبود‬ ‫هندلینگ را به ارمغ��ان می اورد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل اس��ت که در خودروهای مس��ابقه ای‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪:‬‬ ‫مورد استفاده باز می گردد‪ .‬استفاده از هوای‬ ‫معمول��ی در تایر به دلی��ل رطوبت موجود‬ ‫در ان‪ ،‬احتم��ال س��اییدگی و پارگی تایر را‬ ‫افزایش می دهد در صورتی که گاز نیتروژن‬ ‫فاقد رطوبت است‪.‬‬ ‫‹ ‹معایب‬ ‫از گاز نیتروژن اس��تفاده می ش��ود اما برای‬ ‫خودروه��ای ع��ادی تاثیر اس��تفاده از این‬ ‫گاز برای رانندگان در طول روز محس��وس‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫کاهش س��اییدگی و احتمال پارگی تایر‪:‬‬ ‫یک��ی از تاثیرات مثبت گاز نیتروژن در تایر‬ ‫خودرو کاهش س��اییدگی و احتمال پارگی‬ ‫اس��ت که این امر به می��زان رطوبت در گاز‬ ‫نبود دسترس��ی همیش��گی‪ :‬گاز نیتروژن‬ ‫گران تر از اکسیژن است و دسترسی به این‬ ‫گاز مانند اکس��یژن در همه جا امکان پذیر‬ ‫نیست‪ .‬برای دسترسی به گاز نیتروژن باید‬ ‫به تعمیرگاه های خاص��ی مراجعه کنید که‬ ‫امکان پر کردن تایر شما با این گاز را داشته‬ ‫باشد و اگر در حال سفر باشید ممکن است‬ ‫به این گاز دسترسی پیدا نکنید و در نتیجه‬ ‫مجبور به استفاده از هوا معمولی شوید‪.‬‬ ‫زمان ب��ر بودن‪ :‬پ��ر کردن باد تای��ر با گاز‬ ‫نیتروژن زمان بیشتری نسبت به گاز اکسیژن‬ ‫نی��از دارد‪ .‬برای اینکه از بیش��ترین مزایای‬ ‫گاز نیتروژن اس��تفاده کنید باید چندین بار‬ ‫گاز نیت��روژن را در داخل تای��ر پر و خالی‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫برخ��ی از تعمیرگاه ه��ا‪ ،‬مجه��ز ب��ه‬ ‫ماشین هایی است که اکسیژن را از نیتروژن‬ ‫خ��ارج می کن��د و فرایند پرک��ردن تایر با‬ ‫گاز نیتروژن برای نخس��تین بار را به شکل‬ ‫اتوماتی��ک انجام می دهد ام��ا این عملیات‬ ‫زمان بری بیشتری نس��بت به گاز اکسیژن‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫هزینه بیش��تر‪ :‬استفاده از گاز نیتروژن به‬ ‫جای اکسیژن هزینه بیش��تری را نیز برای‬ ‫صاحبان خ��ودرو در پی دارد زیرا تجهیزات‬ ‫مرتبط با ان گران تر بوده و همچنین زمان‬ ‫بیش��تری برای تعویض باد تایرها نیاز است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اج��رت تعویض ب��اد تایرها و پر‬ ‫کردن ان با گاز نیتروژن نیز باال می رود‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان سود بانکی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫ی گفت‪:‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لام ‬ ‫سال گذش��ته خودروسازان حدود‬ ‫‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد توم��ان‬ ‫س��ود بانکی پرداخت کرده اند‪ .‬این‬ ‫بانکی روی نرخ محصوالت‬ ‫ ‬ ‫س��ود‬ ‫اعمال شده و از خریداران دریافت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��عید باس��تانی در گفت وگو با‬ ‫خانه ملت به فرمول قیمت گذاری‬ ‫خودروهای تولید داخل اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬قاعدتا ش��ورای رقابت و‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان فرمول هایی برای‬ ‫محاسبه نرخ خودروها دارند‪ ،‬تاثیر‬ ‫هرک��دام از م��وارد ارزی نیز روی‬ ‫خودروها مشخص است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان‬ ‫اینکه خودروسازان از لحاظ تامین‬ ‫مواد اولیه مانند فوالد‪ ،‬الومینیوم‪،‬‬ ‫مس و مواد پلیمری وابستگی ارزی‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬وابس��تگی در زمینه‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه نیز ی��ک ایراد‬ ‫اس��ت‪ .‬استراتژی توس��عه صنعت‬ ‫نداری��م اگر خودرو بخش��ی از این‬ ‫استراتژی باش��د باید در طول ‪۵۰‬‬ ‫س��ال صنایع پشتیبان این صنعت‬ ‫احداث می شد‪.‬‬ ‫اس��تراتژی توس��عه صنع��ت‪،‬‬ ‫صنایع مرتب��ط را به یکدیگر وصل‬ ‫می کند‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اش��اره به اینکه‬ ‫پی وی سی در کشور تولید می شود‬ ‫اما برای تامین درجه پی وی س��ی‬ ‫م��ورد نیاز صنع��ت خ��ودرو باید‬ ‫واردات داش��ته باش��یم در زمینه‬ ‫قطعات پالستیکی‪ ،‬فوالدی و ورقه‬ ‫خاص بدنه خودرو نیز این مش��کل‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اس��تراتژی‬ ‫توس��عه صنع��ت از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت طراحی‬ ‫نمی شود تا در زمینه تولید خودرو‬ ‫صنایع پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و تولید‬ ‫الو مینی��وم را ب��ه یکدیگر متصل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫باس��تانی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در‬ ‫برخ��ی از موارد با بررس��ی قطعات‬ ‫خودرو ش��اهد این هستیم که ‪۹۵‬‬ ‫درصد ان داخلی است اما زمانی که‬ ‫الیه های زیرین ان قطعه را بررسی‬ ‫می کنیم مشاهده می شود که فقط‬ ‫‪ ۶۰‬درصد ان داخلی اس��ت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬نتوانسته ایم مشکل اثرگذاری‬ ‫ن��رخ ارز بر نرخ خ��ودرو را برطرف‬ ‫کنی��م‪ ،‬باید نخ خودروس��ازان را از‬ ‫دولت ج��دا کنیم‪ .‬زمان��ی که این‬ ‫اتصال قطع شود خودروسازان باید‬ ‫با ارتقای کیفیت در فضای رقابتی‬ ‫بازار فعالیت کنند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه قیمت گ��ذاری فعلی را‬ ‫نمی توان قب��ول کرد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ن��رخ مبنا در زمین��ه خودرو وجود‬ ‫دارد ک��ه هزینه های باالی س��ربار‬ ‫خودروه��ا به ان اضاف��ه و با در نظر‬ ‫گرفتن درصد س��ود ف��روش نرخ‬ ‫نهایی محصول اعالم می شود‪.‬‬ ‫پرداخ��ت ‪ ۵‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان س��ود بانک��ی از س��وی‬ ‫خودروسازان‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اش��اره به اینکه‬ ‫هزینه های س��ربار نیروی انسانی‬ ‫و منابع مالی خودروس��ازان بسیار‬ ‫باال است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫خودروس��ازان ح��دود ‪ ۵‬ه��زار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی��ارد تومان س��ود بانکی‬ ‫پرداخت کرده اند‪ ،‬این س��ود بانکی‬ ‫روی نرخ محصوالت اعمال ش��ده‬ ‫و از خری��داران دریافت می ش��ود‪.‬‬ ‫ش��رکت س��ایپا اعالم می کند ‪۱۱‬‬ ‫ه��زار نی��روی م��ازاد دارد هزینه‬ ‫نیروی م��ازاد را مصرف کننده باید‬ ‫تقبل کند‪ ،‬در مسیر قیمت گذاری‬ ‫بای��د هزینه ه��ای م��ازاد ح��ذف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫باس��تانی در پایان خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬همیش��ه در ایران خ��ودرو و‬ ‫سایپا فشار تحمیل نیروی انسانی‬ ‫و افزایش هزینه های س��ربار وجود‬ ‫دارد به همی��ن دلیل نمی توانیم از‬ ‫این دو مجموع��ه نتیجه دلخواه را‬ ‫دریافت کنیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ادامه فعالیت قطار حومه ای نیازمند تخصیص یارانه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت حمل ونقل ریلی مسافری گفت‪ :‬ادامه فعالیت‬ ‫قطار ه��ای حوم��ه ای به دلیل تفاوت ب��االی هزینه نگه��داری قطار‬ ‫و نرخ بلی��ت نیازمند تخصیص یارانه های دولتی اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫مه��ر‪ ،‬محمد رجبی در مراس��م اغاز به کار ش��رکت تعمیرات واگن‬ ‫قطارهای مسافری و باری‪ ،‬گفت‪ :‬بزرگترین شرکت حمل ونقل ریلی‬ ‫تصمی��م گرفت تا بخش تعمیرات و معاونت امور فنی را از بدنه این‬ ‫ش��رکت جدا کرده و به طوریک شرکت مستقل در خدمت تعمیر و‬ ‫بازس��ازی واگن های مسافری و باری این شرکت و سایر شرکت های‬ ‫حمل ونق��ل ریلی قرار ده��د‪ .‬رجبی با بیان اینکه ب��رای اجرای این‬ ‫فراین��د نرم افزار تدوین نرخ تمام ش��ده تعمیرات و نرم افزار س��ابقه‬ ‫تعمیراتی ه��ر واگن را با همکاری ش��رکت های دانش بنیان داخلی‬ ‫طراحی کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ مناسب و کیفیت باال در دستور کار شرکت‬ ‫تعمی��رات واگن اس��ت و در دوره تحریم ها قصد داری��م از حداکثر‬ ‫توان داخلی و قطعه س��ازان ایرانی برای بازس��ازی واگن ها استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت حمل ونقل ریلی‪ ،‬با بیان اینکه در قسمت‬ ‫واگن های خودکشش(ترنست) بیشترین وابستگی را به خارج داریم‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اینکه شرکت زیمنس به عنوان پشتیبان‬ ‫قطعات واگن های خود کشش تولید انحصاری این واگن ها و قطعات‬ ‫را در اختی��ار دارد‪ ،‬در برخی موارد مجب��ور به خرید قطعات از این‬ ‫شرکت هس��تیم اما در تالش هس��تیم میزان خودکفایی در تعمیر‬ ‫و بازس��ازی واگن های مس��افری و باری را افزای��ش داده و در این‬ ‫زمینه از وابس��تگی به خارج کم کنیم‪ .‬به عنوان نمونه سیستم ترمز‬ ‫واگن ها به عنوان حس��اس ترین بخش ایمنی قطار حدود ‪۱۰‬س��ال‬ ‫اس��ت که به طور کامل قطع وابس��تگی ش��ده و می توانیم انها را در‬ ‫داخل تولید کنیم‪ .‬وی درباره کم ش��دن برخی از قطارهای حومه ای‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬قطار حومه ای به دلیل تفاوت س��طح قیمتی تعمیرات و‬ ‫هزینه نگهداری نس��بت به هزینه بلیت تف��اوت زیادی دارد نیازمند‬ ‫تخصی��ص یارانه ازس��وی دولت اس��ت که درحال حاضر بخش��ی از‬ ‫هزینه ها را به طور یارانه به شرکت رجا پرداخت می کند ولی نیازمند‬ ‫یارانه بیشتری هستیم تا این تفاوت قیمتی را جبران کنیم‪.‬‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل ریلی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نگاهی به اخرین وضعیت ساخت راه اهن پرسرعت اصفهان‪-‬قم‪-‬تهران‬ ‫نشان می دهد‬ ‫توقف نخستین قطار پرسرعت‬ ‫در ایستگاه قم‬ ‫اکرم امینی‬ ‫بعد از سال ها انتظار و اما و اگر وقتی در تابستان سال گذشته‪،‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری اعالم کرد مش��کالت فاینانس قطار‬ ‫پرس��رعت اصفهان‪-‬تهران سرانجام حل ش��ده و وام ‪ ۲.۶‬میلیارد‬ ‫دالری چینی ه��ا برای این خ��ط ریلی به جریان افتاده‪ ،‬کس��ی‬ ‫فک��رش را هم نمی کرد چند ماه بع��د‪ ،‬این پروژه با مانعی روبه رو‬ ‫چ کس خطور نمی کرد و ان‪ ،‬مخالفت ساکنان‬ ‫شود که به ذهن هی ‬ ‫شهر میانه این مسیر یعنی قم با عبور این قطار از شهرشان باشد!‬ ‫خبر مخالفت مقامات محلی قم با عبور قطار پرسرعت تهران‪-‬‬ ‫اصفهان از داخل شهر را مهرداد تقی زاده‪ ،‬معاون حمل ونقل وزیر‬ ‫راه و شهرسازی در نشس��ت خبری اخیر خود به خبرنگاران داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬کار اجرای پروژه قطار پرس��رعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان از‬ ‫س��مت تهران و اصفهان شروع شده اما مسئوالن محلی شهر قم‬ ‫اجازه اجرای پروژه قطار پرس��رعت در داخل شهر را نمی دهند و‬ ‫هنوز هم دلیل قانع کننده ای برای مخالفت خود اعالم نکرده اند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه در همه جای دنیا سعی می شود‬ ‫ریل و راه اهن از مرکز ش��هر عبور کند اما در قم با مخالفت های‬ ‫ج��دی درزمینه اجرای این پروژه روبه رو هس��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حالی که در پاریس ‪ ۶‬ایس��تگاه راه اهن برون ش��هری و در لندن‬ ‫‪ ۱۲‬راه اهن برون ش��هری از داخل ش��هر عبور می کنند‪ ،‬در شهر‬ ‫قم اجازه عبور راه اهن از درون ش��هر را نمی دهند‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که ساخت راه اهن در درون شهر‪ ،‬هزینه های ساخت پروژه‬ ‫را افزایش می دهد و برای وزارت راه و شهرسازی به صرفه تر است‬ ‫که راه اهن را از بیرون ش��هر عبور دهد اما وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫به دلیل مزایای گوناگونی که عبور ریل از درون ش��هر برای مردم‬ ‫دارد اصرار دارد این پروژه براس��اس استاندارد بین المللی ساخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عبور قطار از درون قم ممکن نیست‬ ‫گرچه معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید قمی ها هیچ دلیل‬ ‫مش��خصی برای مخالفت با عبور قط��ار تهران‪-‬اصفهان از داخل‬ ‫شهرش��ان ارائه نکرده ان��د اما یکی از نماین��دگان قم در مجلس‬ ‫شورای اسالمی می گوید این مخالفت‪ ،‬دالیل فنی دارد‪.‬‬ ‫احمد امیرابادی فراهان��ی در گفت وگو با روزگار خودرو گفت‪:‬‬ ‫مس��ئوالن پروژه به ما اعالم کرده اند که بنا بر نظر مشاور چینی‪،‬‬ ‫از نظر فنی‪ ،‬عبور این خط اهن از داخل شهر امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه به ما اعالم شده قرار است ایستگاه قطار‬ ‫پرس��رعت اصفهان‪-‬تهران در جمکران س��اخته ش��ود و مسیری‬ ‫فرعی به صورت انتنی به ایستگاه مرکزی راه اهن در داخل شهر‬ ‫قم داده ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬مسئوالن با این تصمیم مخالف و معتقدند‬ ‫ای��ن کار می تواند ض��رر جبران ناپذیری به ق��م وارد کند زیرا در‬ ‫بهره برداری نهایی‪ ،‬امکان اینکه بیش��تر قطارها از جمکران عبور‬ ‫کنند و در قم توقف نداش��ته باشند وجود دارد که در این صورت‬ ‫قم بسیار متضرر می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬اگر قطار‬ ‫پرس��رعت تهران‪-‬اصفهان به صورت زیرسطحی از داخل شهر قم‬ ‫عبور کند مردم دچار ازار و نارضایتی نمی ش��وند و مهم تر اینکه‬ ‫تمامی قطارهایی که مقصد انها اصفهان اس��ت از داخل قم عبور‬ ‫می کنند که این مسئله می تواند در تبدیل شدن قم به یک شهر‬ ‫ریل پایه نقش مهمی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹معضالت عبور قطار از درون شهر‬ ‫گرچه نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اس�لامی می گوید‬ ‫ایجاد ایستگاه اصلی قطار تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان در جمکران موجب‬ ‫کاه��ش مزیت های اقتصادی این خط اهن برای قم می ش��ود اما‬ ‫مع��اون حمل ونقل و ترافیک قم معتقد اس��ت در ش��رایطی که‬ ‫مسئوالن وزارت راه و شهرسازی با عبور قطار به طور زیرسطحی‬ ‫از داخل شهر قم مخالفند‪ ،‬این بهترین گزینه موجود است‪.‬‬ ‫عباس ذاکریان در گفت وگو با روزگار خودرو با اش��اره به سخن‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مخالفت قمی ها با عبور قطار‬ ‫پرسرعت از درون شهر گفت‪ :‬کسی در قم مخالف امدن قطار به‬ ‫داخل ش��هر و قرار گرفتن ایس��تگاه تبادلی در ایس��تگاه مرکزی‬ ‫فعلی نیست؛ به شرط انکه قطار به طور زیرزمینی وارد شهر و به‬ ‫شکل زیرزمینی نیز خارج شود‪.‬‬ ‫ذاکریان توضیح داد‪ :‬قم از جمله ش��هرهایی اس��ت که خطوط‬ ‫راه اه��ن ان را چند تکه و معض�لات فرهنگی و اجتماعی زیادی‬ ‫به ش��هر تحمیل ک��رد ه و در تمامی خیابان های��ی که منتهی به‬ ‫ریل راه اهن می ش��وند باید ب��ا هزینه های سرس��ام اوری تقاطع‬ ‫غیرهمس��طح ایجاد ش��ود‪ .‬عبور راه اهن از داخل شهر محله ها و‬ ‫بافت ه��ای محلی را دوتکه و معضالت زی��ادی برای مردم ایجاد‬ ‫کرده و یکی از نیازهای قم ایجاد ارتباط بین دو سوی ریل است‪.‬‬ ‫از گذش��ته که خطوط راه اهن در قم ایجاد ش��ده‪ ،‬این معضالت‬ ‫وجود دارد و مردم نس��بت ب��ه ایجاد خطوط جدی��د که دوباره‬ ‫محله ها را تفکیک کند و ب��ر ارتباطات مردم اثر بگذارد‪ ،‬واکنش‬ ‫منفی دارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه قط��ار پرس��رعت یا هر قط��اری که‬ ‫ایس��تگاهش داخل شهر باشد‪ ،‬مزیتی برای شهر به شمار می رود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس مطالعات مشاوری که در ش��هرداری برای پروژه‬ ‫گرفته ایم‪ ،‬عبور قطار از زیرزمین مس��ئله ای منطقی و مرسوم در‬ ‫دنیا است؛ به عنوان نمونه در مادرید اسپانیا دو قطار پرسرعت در‬ ‫شمال و جنوب مادرید فعالیت می کنند که با تونل زیرزمینی به‬ ‫یکدیگر متصل شده اند و محدودیتی برایشان ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫به گفته مع��اون حمل ونقل و ترافیک قم‪ ،‬در صورت عبور قطار‬ ‫پرسرعت از زیرزمین قم می توان یک ایستگاه تبادلی هم با مترو‬ ‫و اتوبوس های ش��هری ایجاد کرد ک��ه بهترین محدوده برای این‬ ‫کار‪ ،‬ایس��تگاه مرکزی فعلی قم است که در نزدیکی حرم حضرت‬ ‫معصومه و یکی از قطب های جاذب سفر این شهر قرار دارد‪.‬‬ ‫ذاکریان با تاکید بر اینکه قمی ها موافق اجرای پروژه هس��تند؛‬ ‫مش��روط بر اینکه معضل جدیدی برای ش��هر ایجاد نشود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای جلوگیری از هزینه های فرهنگی اجتماعی و هزینه های‬ ‫ایج��اد تقاطع های غیرهمس��طح‪ ،‬بهترین کار عب��ور این قطار از‬ ‫زیرزمین و ایجاد ایس��تگاه تبادلی در ایستگاه مرکزی فعلی است‬ ‫اما مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی تاکید دارن��د که قطار به‬ ‫طور س��طحی وارد قم و از ش��هر خارج ش��ود و وقتی مخالفت و‬ ‫درخواست کردیم کار به طور زیرزمینی اجرا شود‪ ،‬ترجیح دادند‬ ‫پروژه از کنار شهر عبور کند که هزینه کمتری برای دولتدارد‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬وقتی با پیشنهاد عبور زیرسطحی قطار از داخل‬ ‫ش��هر قم مخالفت کردند ما اعالم کردیم اگر قرار اس��ت قطار از‬ ‫حاش��یه شهر عبور کند بهترین گزینه برای ایستگاه ان‪ ،‬ایستگاه‬ ‫مترو قم در کنار جمکران است‪.‬‬ ‫می توان در این مکان یک ایس��تگاه چندوجهی ایجاد کرد که‬ ‫در یک طبقه ان ایس��تگاه مترو‪ ،‬در یک طبقه ان ایس��تگاه قطار‬ ‫پرسرعت و در طبقه ای دیگر پایانه مسافری باشد‪ .‬در این صورت‬ ‫گرچه قطار را به حرم حضرت معصومه نرس��انده ایم اما ان را به‬ ‫جمکران متصل کرده ایم که یکی دیگر از قطب های جاذب س��فر‬ ‫قم است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایستگاه اصلی در قم‬ ‫مع��اون حمل ونقل و ترافیک قم با بی��ان اینکه درباره اخرین‬ ‫تصمیم ها در زمینه این پروژه از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫به ش��هرداری قم اطالع رسانی نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رسد در‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی تصمیم نهایی را گرفته اند و به پیمانکار‬ ‫اب�لاغ کرده اند و می خواهند قطار را از بیرون ش��هر عبور دهند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬براساس اطالعاتی که از پیمانکار پروژه گرفته ایم‪ ،‬عبور‬ ‫قطار از بیرون ش��هر و ایس��تگاه جمکران به پیمانکار ابالغ شده‬ ‫است‪ .‬بر این اساس به نظر می رسد قطار از شمال جمکران عبور‬ ‫کن��د و بع��د از تقاطع با بلوار خلیج ف��ارس و پیامبر اعظم قم‪ ،‬از‬ ‫شهر خارج شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه قطار پرسرعت اصفهان‪-‬تهران‬ ‫طول راه اهن پرسرعت اصفهان‪-‬قم‪-‬تهران ‪ ۴۱۰‬کیلومتر است‬ ‫که ‪ ۲۴۰‬کیلومتر ان در فاصله اصفهان تا قم و ‪ ۱۷۰‬کیلومتر ان‬ ‫از قم تا تهران است‪ .‬طرح راه اندازی نخستین خط اهن پرسرعت‬ ‫کش��ور در این مس��یر در س��ال ‪ ۸۶‬به تصویب دولت وقت رسید‬ ‫و نخس��تین گام ها برای اجرای این پ��روژه‪ ،‬در اواخر دولت دهم‬ ‫برداش��ته شد‪ .‬این پروژه در سال های گذش��ته همواره در تامین‬ ‫فاینانس ناکام بوده و باوجود اینکه توافقنامه تامین اعتبار خارجی‬ ‫برای س��اخت راه اهن تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان در سال ‪ ۸۹‬بین ایران‬ ‫و چین امضا ش��د‪ ،‬در عمل تا س��ال گذشته اتفاقی در این زمینه‬ ‫نیفتاده بود اما تابس��تان سال گذشته اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری اعالم کرد سرانجام وام چینی ها به این پروژه‬ ‫به مبلغ ‪ ۲.۶‬میلیارد دالر نهایی شده و به جریان افتاده است‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی راه اهن پرسرعت اصفهان‪-‬تهران در سال ‪ ۸۶‬از‬ ‫سوی دولت نهم کلید خورد و گرچه بخشی از کار زیرسازی این‬ ‫پروژه از سمت قم به اصفهان‪ ،‬در دولت دهم انجام شد اما به دلیل‬ ‫تامین نش��دن منابع مالی‪ ،‬کار متوقف شد تا اینکه در اسفند ‪۹۳‬‬ ‫روحانی در س��فر به قم‪ ،‬فرمان اغاز عملیات ساخت این خط اهن‬ ‫را ص��ادر کرد‪ .‬کلنگ اج��رای این پروژه از س��مت اصفهان نیز‪،‬‬ ‫شهریور سال ‪ ۹۵‬با حضور وزیر راه و شهرسازی به زمین زده شد‪.‬‬ ‫با بهره برداری از این خط اهن با سرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتر برساعت‪،‬‬ ‫زمان س��فر از اصفهان به تهران به کمتر از ‪ ۳‬س��اعت می رس��د‪.‬‬ ‫پیش بینی ش��ده این خط اهن ساالنه ‪ ۱۶‬میلیون مسافر جابه جا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اسمان اسیابانی‬ ‫ت��ا بوده پروازهای چارت��ری متهم ردیف اول‬ ‫گرانی بلیت هواپیما بوده اند؛ چه در س��ال های‬ ‫گذشته که ش��رکت های هواپیمایی ارز دولتی‬ ‫می گرفتن��د و ن��رخ ارز ازاد ه��م س��ربه فل��ک‬ ‫نکش��یده بود و چه این روزها ک��ه هم ارز دولتی‬ ‫این ش��رکت ها قطع ش��ده و هم بای��د ارز مورد‬ ‫نیازش��ان را از بازار ثانویه ب��ا قیمت هایی حول و‬ ‫حوش ‪۸‬هزار تومان تهیه کنند‪ .‬این روزها عالوه‬ ‫بر مش��کالتی که ارز ب��رای نرخ بلی��ت هواپیما‬ ‫به وجود اورده‪ ،‬همچن��ان «چارتر» نیز به عنوان‬ ‫یکی از عوامل افزایش غیرمنطقی بلیت هواپیما‬ ‫در برخی مس��یرها مورد انتقاد اهالی حمل ونقل‬ ‫هوایی و مسئوالن نظارتی کشور قرار دارد و مانند‬ ‫س��ال های گذش��ته‪ ،‬از لزوم برخورد با این شیوه‬ ‫ارائه بلیت س��خن گفته می ش��ود‪ .‬یکی از اخرین‬ ‫اظهارنظرها در زمینه س��هم پروازه��ای چارتر از‬ ‫گرانی بلیت‪ ،‬از س��وی معاون س��ازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی کش��ور بیان و در ان بر لزوم جمع شدن‬ ‫بس��اط این پروازها تاکید ش��ده است‪ .‬محمدعلی‬ ‫اسفنانی در روزهای گذشته با اشاره به گرانی های‬ ‫تازه بلیت هواپیما گفت‪ :‬اش��کال اساسی در بحث‬ ‫بلی��ت پروازها که به ط��ور جدی دنب��ال برطرف‬ ‫کردن ان هس��تیم‪ ،‬پروازهای چارتری اس��ت که‬ ‫بزرگ ترین عامل در بحث گرانی بلیت های هواپیما‬ ‫است‪ .‬اسفنانی افزود‪ :‬متاسفانه چون فرد یا افرادی‬ ‫یا اژانس��ی همه بلیت ه��ا را خریداری و گاهی چند‬ ‫اژان��س این بلیت ها را با ه��م رد و بدل می کنند‪ ،‬در‬ ‫نهایت کسی که بلیت ها را به مردم می فروشد ان را‬ ‫به باالترین نرخ عرضه می کند‪ .‬وی با بیان اینکه هم‬ ‫به طور ش��فاهی و هم مکتوب به سازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری ابالغ کردیم تکلیف پروازه��ای چارتری‬ ‫معلوم ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قرار ب��ود تا پایان تیر تکلیف‬ ‫این پروازها روش��ن ش��ود و به تازگی نیز در صحبتی‬ ‫که داش��تیم مقرر ش��د در صورت امکان پروازهای‬ ‫چارت��ری را ح��ذف کنیم تا بتوانی��م نظارت بهتری‬ ‫بر قیمت ها داشته باش��یم‪ .‬اگر فروش این پروازها به‬ ‫همین منوال ادامه داش��ته باشد برخورد جدی تری‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹چارتر حذف شدنی نیست؟!‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان معتقدند گرچه در س��ازمان‬ ‫هواپیمای��ی از عملک��رد نامطل��وب چارترکننده ها‬ ‫اگاه��ی وج��ود دارد اما عزم��ی برای برخ��ورد با این‬ ‫پروازها وجود ندارد‪.‬‬ ‫مهدی میرجمالی‪ ،‬کارش��ناس حمل ونقل هوایی و‬ ‫فعال حوزه فروش بلیت هواپیما در گفت وگو با صمت‬ ‫با اش��اره به اینکه خری��د بلیت از اژان��س هواپیمایی‬ ‫نسبت به خرید از سایت‪ ،‬ارزان تر تمام می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بلیت ه��ای چارت��ری در صنعت هوانوردی فس��اداور‬ ‫هستند و باید جلو انها گرفته شود‪ .‬میرجمالی توضیح‬ ‫داد‪ :‬چارترکننده تمامی بلیت های پرواز را پیش��اپیش‬ ‫خریداری یا پروازی را به مدت مش��خص با نرخ توافقی‬ ‫برای ه��ر صندلی اجاره می کند و ب��ه این صورت‪ ،‬کل‬ ‫پ��رواز را در اختیار می گیرد و در بازه های زمانی خاصی‬ ‫که تقاضا برای بلیت زیاد است‪ ،‬بلیت ها را به نرخ دلخواه‬ ‫خ��ود عرضه می کن��د‪ .‬او با بیان اینکه هیچ بازرس��ی و‬ ‫نظارتی بر فعالیت چارترکننده ه��ا وجود ندارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سود چارتر در جیب شرکت هواپیمایی نمی رود بلکه به‬ ‫جیب چارترکننده می رود که می تواند اژانس هواپیمایی‬ ‫یا حتی دالل فرودگاهی یا دالل پای پرواز باش��د که نرخ‬ ‫را ه��ر عددی که بخواهد اعالم می کند‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫هوان��وردی با یاداوری اینکه نرخ بلیت های چارتر گاهی‬ ‫از نرخ های معمول پایین تر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن است در‬ ‫برخی موارد خرید بلیت چارتری به نفع مش��تری باش��د‬ ‫اما در بیش��تر م��وارد بلیت های چارت��ری گران تر از حد‬ ‫معم��ول هس��تند و در مجموع زیان این پروازها بیش��تر‬ ‫از سودی است که به مصرف کننده می رساند‪ .‬میرجمالی‬ ‫با اش��اره به اینکه سازمان هواپیمایی از فعالیت پروازهای‬ ‫چارتری و مش��کالتی که پیش می اورند اگاه است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬سازمان هواپیمایی به دلیل اینکه پروازهای چارتری‬ ‫در زمان رک��ود پروازها موجب درامدزایی ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی می ش��وند کاری ب��ه کار این پروازه��ا ندارد‪.‬‬ ‫در واق��ع اکن��ون بیش��تر درامد برخی ش��رکت ها و ادامه‬ ‫حیات ش��ان در چارتر کردن پروازهاست‪ .‬او در واکنش به‬ ‫این موضوع که سازمان تعزیرات حکومتی قصد برخورد با‬ ‫پروازهای چارتر را دارد اظهار کرد‪ :‬این س��ازمان نمی تواند‬ ‫برخورد خاصی با این پروازها داش��ته باشد‪.‬پیش از این نیز‬ ‫س��ازمان تعزیرات تالش کرده بود ب��ا پروازهای چارتری‬ ‫برخورد کند اما این امر عملیاتی نشده بود‪.‬‬ ‫میرجمالی ادامه داد‪ :‬بخش زیادی از هزینه شرکت های‬ ‫هواپیمایی مانند هزین��ه تعمیرات‪ ،‬قطعات‪ ،‬حقوق خلبان‬ ‫و مهماندار‪ ،‬ح��ق ماموریت ها و اجاره هواپیماهای اجاره ای‬ ‫براساس دالر محاسبه می شود که اکنون با حذف ارز دولتی‬ ‫این ش��رکت ها‪ ،‬انه��ا ناگریز از گران ک��ردن بلیت یا چارتر‬ ‫کردن ان‪ ،‬برای تامین هزینه های خود هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی بلیت زیر سر عراقی ها!‬ ‫یکی از دس��ت اندرکاران صنعت هوانوردی کشورمان که‬ ‫در اس��تان خوزس��تان فعالیت می کند معتقد اس��ت بخش‬ ‫زیادی از بالهایی که چارترکننده ها بر سر صنعت حمل ونقل‬ ‫هوایی می اورند مربوط به پروازهای اهواز اس��ت زیرا باتوجه‬ ‫به اس��تقبال عراقی ها از پروازهای این استان‪ ،‬چارترکننده ها‬ ‫خداحافظی با بلیت های کمتر از ‪۲۵۰‬هزار تومان!‬ ‫چن��د روز پس از ابالغ سیاس��ت های جدید ارزی به ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی ایرانی‪ ،‬وضعیت بازار بلیت های داخلی نش��ان از افزایش‬ ‫کام��ل در تمام مس��یرهای هوای��ی دارد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬در طول‬ ‫س��ال هایی که از اجرایی ش��دن طرح ازادس��ازی نرخ بلیت هواپیما‬ ‫می گذش��ت‪ ،‬با توجه به باال بودن تعداد انتخاب های مس��افران برای‬ ‫س��فر در مس��یرهای داخلی همواره ش��رکت های هواپیمایی تالش‬ ‫می کردن��د‪ ،‬در کنار برنامه ریزی برای س��وداوری ش��رکت های خود‬ ‫شرایط را برای رقابت با دیگر شرکت ها نیز حفظ کنند و به این ترتیب‬ ‫نرخ بلیت پروازهای داخلی افزایش دائمی را تجربه نمی کرد‪.‬‬ ‫در طول این س��ال ها امکان ان وجود داشت که در ایام پیک سفر یا‬ ‫نرخ های نجومی برای مس��یرهای اهواز و دیگر شهرهای این‬ ‫استان اعمال می کنند‪.‬‬ ‫وحی��د خادمی در گفت وگو با صمت با تاکید بر اینکه پرواز‬ ‫چارتری قانونی نیس��ت و چارتر فقط درباره بس��ته سفر قابل‬ ‫ اجراست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چارترکننده ها نظام حمل ونقل هوایی‬ ‫را ب��ه هم ریخته و طعم س��فر را به کام م��ردم تلخ کرده اند‪ .‬او‬ ‫با تایید اینکه بخش��ی از گرانی های تازه ن��رخ بلیت هواپیما‬ ‫مربوط به پروازهای چارتری است‪ ،‬درباره سازکار این پروازها‬ ‫گفت‪ :‬اژانس هواپیمایی با سرمایه ای که ممکن است متعلق‬ ‫به ش��خصی از بیرون اژانس باشد‪ ،‬با یک شرکت هواپیمایی‬ ‫وارد مذاکره می شود و کل پروازها را برای بازه زمانی مشخصی‬ ‫مانند ‪ ۶‬ماه نخست سال در اختیار می گیرد و برنامه ریزی برای‬ ‫مس��یرهای پروازی و نرخ بلیت در اختی��ار او (چارترکننده)‬ ‫خواهد بود‪.‬ممکن است ش��رکت هواپیمایی همه صندلی ها‬ ‫را ب��ا نرخ ‪ ۱۲۰‬هزار تومان به چارترکننده بفروش��د اما بعد از‬ ‫این دس��ت چارترکننده باز اس��ت تا نرخ دلخواه خود را روی‬ ‫بلیت بگذارد‪ .‬خادمی با اش��اره ب��ه اینکه بلیت های مربوط به‬ ‫اهواز بیش��ترین درگیری را با چارت��ر و چارترکننده ها دارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬در تابس��تان عراقی ها به ایران سرازیر می شوند و‬ ‫می خواهند از اهواز به ش��هرهایی مانند مشهد سفر کنند اما‬ ‫چ��ون بلیت را با دالر می خرند‪ ،‬چارترکننده ها نرخ بلیت های‬ ‫اهواز را به طور سرس��ام اوری افزای��ش می دهند و وضعیت را‬ ‫نابس��امان می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درواقع به دلیل اس��تقبال‬ ‫عراقی ه��ا از پروازهای ای��ران‪ ،‬چارترکننده ها نرخ پروازهای‬ ‫اه��واز را گ��ران می کنند ام��ا بلیت را با هم��ان قیمتی که به‬ ‫عراقی ها می فروشند به ایرانی ها نیز عرضه می کنند که برای‬ ‫مردم دردسرس��از می ش��ود و نمی توانند از هواپیما استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬این کارش��ناس حمل ونقل هوایی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫سازمان هواپیمایی از ش��یوه فعالیت چارترکننده ها اگاهی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رس��د سازمان هواپیمایی تالشی برای‬ ‫برخورد با ای��ن وضعیت نمی کند زیرا گرچه س��ود چارتر به‬ ‫جی��ب چارترکننده م��ی رود اما به هر ح��ال موجب فروش‬ ‫رفتن بخشی از بلیت ش��رکت های هواپیمایی می شود و این‬ ‫درنهایت به نفع ش��رکت های هواپیمایی است که هزینه های‬ ‫باالیی دارند و درحال حاضر نیز ارز دولتی نمی گیرند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬یکی از دالیل بدتر ش��دن وضعیت پروازهای چارتری در‬ ‫هفته های گذشته را باید نابسامانی نرخ ارز دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش سایت ها در گرانی بلیت‬ ‫خادم��ی با بیان اینکه درحال حاض��ر دیگر دالل پای پرواز‬ ‫در فرودگاه ها وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش بزرگی از مش��کالت‬ ‫چارتر ناشی از فروش بلیت در سایت های غیرقانونی است که‬ ‫نظارتی از س��وی س��ازمان هواپیمایی و پلیس فتا بر عملکرد‬ ‫انها نیس��ت و این س��ایت ها درباره عملکرد خود پاس��خگو‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خرید بلیت از این س��ایت ها اشتباه است‬ ‫توضیح داد‪ :‬اگر کس��ی بلیت را از اژانس یا شرکت هواپیمایی‬ ‫خری��داری کند می تواند در ص��ورت تخلف‪ ،‬پیگیری کند اما‬ ‫چارترکننده را نه کس��ی دیده و نه می شناسد و نمی توان او را‬ ‫مورد پیگرد قرار داد‪ .‬معلوم نیست چه کسی پشت یک سایت‬ ‫فروش بلیت اس��ت و در صورت تخلف‪ ،‬دست مسافر به جایی‬ ‫بند نیست‪ .‬اگر کسی از سایتی بلیتی خریداری کند و مشکلی‬ ‫برای او ایجاد شود حتی ش��رکت هواپیمایی را نیز نمی تواند‬ ‫متهم کند زیرا او بلیت را به چارترکننده واگذار کرده است‪.‬‬ ‫خادم��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در کش��ور تع��داد محدودی‬ ‫چارترکنن��ده داری��م ک��ه وضعیت ف��روش بلی��ت را به هم‬ ‫ریخته ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی ش��رکت هواپیمایی به عواقب چارتر‬ ‫توج��ه نمی کند‪ ،‬س��ازمان هواپیمایی باید برخورد مناس��ب‬ ‫داش��ته باش��د اما تاکنون هیچ اق��دام عمل��ی در این زمینه‬ ‫ندیده ایم و به نظر می رسد عزمی برای پایان دادن همیشگی‬ ‫ب��ه فعالی��ت چارتر وجود ندارد‪ .‬این کارش��ناس ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه اگر دالر با همان نرخ دولتی به ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫اختصاص می یافت‪ ،‬این ش��رکت ها جرات افزایش نرخ بلیت‬ ‫را نداشتند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی شرکت ها با افزایش هزینه های شان‬ ‫به دلی��ل ح��ذف ارز دولتی‪ ،‬ب��ه چارتر ک��ردن پروازها روی‬ ‫اورده اند زیرا باید از پس هزینه هایش��ان برایند‪ .‬این مس��ئله‬ ‫به بازار بلیت اس��یب رسانده اس��ت‪ .‬وی با فساداور دانستن‬ ‫پروازهای چارتری اظهار کرد‪ :‬هم س��ازمان هواپیمایی باید با‬ ‫پروازه��ای چارتری یک بار برای همیش��ه برخورد کند و هم‬ ‫بانک مرکزی باید با اختصاص ارز دولتی‪ ،‬بهانه ش��رکت های‬ ‫هواپیمایی برای افزایش نرخ بلیت را از بین ببرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت چارتر با اطالع سازمان هواپیمایی؟!‬ ‫برای پیگیری این ادعای اهالی حمل ونقل هوایی که تخلف‬ ‫پروازهای چارتری با اگاهی س��ازمان هواپیمایی نس��بت به‬ ‫این پروازها انجام می ش��ود‪ ،‬با سخنگوی این سازمان تماس‬ ‫گرفتیم که او در پاسخ به صمت با رد کردن این ادعا‪ ،‬از توضیح‬ ‫بیشتر در این زمینه خودداری کرد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی می گوید‬ ‫پیگیری برای پایان دادن به پروازهای چارتری ادامه دارد‪.‬‬ ‫مقصود اسعدی س��امانی در روزهای گذشته درباره وعده‬ ‫حذف پروازهای چارتری تا پایان س��ال ‪ ۹۷‬به تین نیوز گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر اتفاقی که در این بخش می افتد این اس��ت که‬ ‫عده ای به سایت های فروش شرکت های هواپیمایی و اژانس‬ ‫دسترس��ی پی��دا می کنند و بلیت ه��ا را باالت��ر از نرخ واقعی‬ ‫ش��رکت ها نرخ گذاری کرده و به فروش می رسانند‪ .‬متاسفانه‬ ‫این تخلفی است که در این حوزه در حال انجام است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی اف��زود‪ :‬این تخلفات‬ ‫به دادس��تانی نیز گزارش ش��ده و قرار است با این سایت های‬ ‫غیرمجاز برخورد و جلوی ادامه فعالیت انها گرفته شود‪.‬‬ ‫سامانی با تاکید بر اینکه باید سامانه اینترنتی فروش بلیت‬ ‫هواپیما س��اماندهی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با انجام این کار پیش بینی‬ ‫می ش��ود قیمت ها به عدد واقعی خود نزدیک تر شود و حذف‬ ‫پروازهای چارتری نیز به طور تدریجی ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫روزهای خاص که مسافران برای مس��یرهایی تقاضا را باال می بردند‪،‬‬ ‫قیمت ها در بس��یاری از خط��وط هوایی قیم��ت میانگین ‪۱۵۰‬هزار‬ ‫تومانی داش��ته باشد و حتی در بس��یاری از روزها بلیت های یکطرفه‬ ‫به قیمت کمتر از ‪۱۰۰‬هزار تومان نیز می رسید‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی رونق گرفتن بازارهای فروش بلیت داخلی یکی‬ ‫از سیاس��ت های ش��رکت های ایرانی بود و در طول این مدت صنعت‬ ‫هوایی توانست دست کم در بخشی از مسیرها رقابتی جدی را با جاده‬ ‫اغاز کند‪ .‬در روزهای گذش��ته و با توجه به ابالغ سیاس��ت های جدید‬ ‫ارزی ش��رکت های هواپیمایی ایرانی که حدود ‪۶۰‬درصد هزینه های‬ ‫خود را با ارز انجام می دهند‪ ،‬مجبور شدند دالر را به جای ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫ح��دود ‪۹۰۰۰‬تومان بخرند و ب��ه این ترتیب بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫هزینه های ش��رکت های ایرانی حدود دوبرابر شد‪ .‬این مسئله در گام‬ ‫نخس��ت تاثیر خ��ود را در بازارهای بین الملل��ی و پروازهای خارجی‬ ‫گذاش��ت که چندبرابر ش��دن قیمت برخی مس��یرها نتیجه ان بود‬ ‫اما این مس��ئله در ب��ازار بلیت پروازهای داخلی نی��ز به خوبی خود را‬ ‫نش��ان داده است‪ .‬مس��یر پروازی از تهران به سمت شهرهای پرتقاضا‬ ‫مانند مش��هد‪ ،‬شیراز‪ ،‬تبریز‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬اهواز و جزیره کیش در طول‬ ‫روزهای گذش��ته افزایش قابل توجه قیمت را تجربه کرده اند تا جایی‬ ‫که در تمامی این مس��یرها امکان پیدا ک��ردن بلیت یک طرفه با نرخ‬ ‫کمتر از ‪۲۵۰‬هزار تومان وجود ندارد‪.‬‬ ‫سهم چارترکننده ها از گرانی بلیت هواپیما چیست؟‬ ‫تیغ چارتر‬ ‫بر گلوی‬ ‫حمل ونقل هوایی‬ ‫ شنبه‬ ‫کلکسیون شگفت انگیز فراری و المبورگینی‬ ‫در طول این س��ال ها کلکس��یون های ش��گفت انگیزی از خودروها را‬ ‫دیده ایم اما زمانی که نام خانوادگی شما میورا باشد اوضاع کمی متفاوت‬ ‫خواه��د بود‪ .‬اقای می��ورا طرفدار پر وپاقرص خودروه��ا در ژاپن بوده و‬ ‫به تازگی ‪ Shmee۱۵۰‬این فرصت را یافته تا کلکس��یون او را بررس��ی‬ ‫کند‪ .‬این کلکسیون بسیار خاص و ویژه است‪ .‬پیش از انکه جلوتر برویم‬ ‫باید نکته ای را عرض کنیم‪ .‬ش��اید با ش��نیدن نام میورا انتظار داش��ته‬ ‫باش��ید که این کلکس��یون فقط مختص محصوالت المبورگینی باشد‪.‬‬ ‫چند دستگاه المبورگینی خاص در کلکسیون اقای میورا دیده می شود‬ ‫اما موضوع مورد بحث ما به محصوالت فراری می پردازد‪.‬کلکسیون اقای‬ ‫میورا از چندین محصول بسیار نادر فراری تشکیل شده که ازجمله انها‬ ‫می ت��وان به ی��ک ‪ GTO ۲۸۸‬خاص و همچنین ی��ک ‪ F۴۰‬زردرنگ‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬این خودرو از نوع بس��یار نایاب روس��و کورسا است‪ .‬دیگر‬ ‫محصوالت منحصربه فرد کلکس��یون اقای میورا ش��امل مواردی مانند‬ ‫‪ ،F۵۰‬انزو و البته الفراری اس��ت‪ .‬همه این خودروها خیال انگیز به نظر‬ ‫می رسند و بسیاری از خودروهای یادشده دارای پالستیک های صندلی‬ ‫و داش��بورد داخل کابین هستند و اصال رانده نشده اند‪ .‬انزوی قرمزرنگ‬ ‫چن��د کیلومت��ری کار کرده اما ان��زوی نقره ای رنگ اص�لا بیرون برده‬ ‫نش��ده است‪ .‬البته این کلکس��یون خاص به محصوالت فراری منحصر‬ ‫نش��ده است‪ .‬یک دستگاه المبورگینی رونتون بسیار نادر با رنگ خاص‬ ‫خاکس��تری و یک میورا هم در کلکس��یون اقای میورا دیده می ش��ود‪.‬‬ ‫همه این خودروها در ش��رایط فوق العاده ای قرار دارند‪.‬بخش دوم جایی‬ ‫است که خودروهایی کمی عادی تر نگهداری می شوند‪ .‬البته منظور ما‬ ‫از خودروهای عادی تر نمونه هایی مانند نیسان ‪ GT-R‬نیسمو با پکیج‬ ‫‪ ،N Attack‬نسخه تولید محدود المبورگینی گاالردو و اونتادور است‪.‬‬ ‫این فضا همچنین ش��اهد حضور س��ه المبورگینی کانتاش هم اس��ت‪.‬‬ ‫ظاه��را دارا بودن ن��ام میورا مزیت هایی هم دارد به وی��ژه اینکه در این‬ ‫مکان یکی از تنها دو خودرو فرمول یک المبورگینی نگهداری می شود‪.‬‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫شبکه های اجتماعی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی محبوب ترین خودروسازان شبکه اجتماعی‬ ‫همه شاخ های اینستاگرام‬ ‫هم ه خودروس�ازان در ش�بکه های فیس بوک و توئیتر حضور دارند اما شبکه اجتماعی اینستاگرام‬ ‫که بر مبنای تصاویر شکل گرفته معموالً در نظر گرفته نمی شود‪ .‬در دنیای خودرو این موضوع معنی‬ ‫ندارد زیرا افرادی که دوس�تدار خودرو هس�تند عالقه وافری به تصاویر زیبای خودروها نیز نش�ان‬ ‫می دهند‪ .‬موسسه بریتانیایی ‪ OSV‬زمانی را صرف تعیین محبوب ترین خودروسازان در اینستاگرام‬ ‫کرده است‪ .‬مبنای این رتبه بندی نیز تعداد منشن های صورت گرفته در اینستاگرام است‪.‬‬ ‫خودروسازان نیازی به فعالیت زیاد در این شبکه اجتماعی به منظور منشن شدن ندارند‪ .‬در ادامه‬ ‫ش�ما را ‪ 20‬برندی که بیش�ترین منشن را در شبکه اجتماعی اینس�تاگرام دارند اشنا می کنیم‪ .‬این‬ ‫لیست از اخر به اول مرتب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹میتسوبیشی‬ ‫پیش از انکه به میتسوبیش��ی به خاطر ق��رار گرفتن در انتهای‬ ‫این فهرس��ت با ‪ 3/4‬میلیون منشن بخندید باید بدانید که چندین‬ ‫برند نام اش��نای دیگری ه��م وجود دارند که اص ً‬ ‫ال در این لیس��ت‬ ‫نیس��تند‪ .‬ای��ن برند به جز می��راژ تقریباً به عرضه ک��راس اوورها و‬ ‫شاس��ی بلندها مشغول اس��ت‪ .‬طبیعتاً محبوب ترین خودروی این‬ ‫برند در اینس��تاگرام لنس��ر اوویی اس��ت که دیگر تولید نمی شود‪.‬‬ ‫شاید میتسوبیشی باید به حرف های دل طرفداران گوش کند…‬ ‫‹ ‹مک الرن‬ ‫س��ورپرایز ما ش��ده و در جایگاهی نازل قرار گرفته است‪ .‬لکسس‬ ‫تولی��د کننده برخی از جذاب ترین محص��والت همچون ‪ RC F‬و‬ ‫‪ 500 LC‬اس��ت اما ظاهرا ً دنیای مجازی خیل��ی به این خودروها‬ ‫عالقه مند نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بنتلی‬ ‫لوکس ساز مشهور بریتانیایی را نمی توان پرتیراژ دانست اما هنوز‬ ‫هم با وجود حدود ‪ 4‬میلیون منشن در اینستاگرام باالتر از لکسس‬ ‫قرار دارد‪ .‬با توجه به طیف محصوالت محدود و خاص بودن ان ها‪،‬‬ ‫عملکرد بنتلی در این شبکه اجتماعی اص ً‬ ‫ال بد نیست‪.‬‬ ‫این س��وپر اس��پورت تولید محدود بریتانیایی ب��ا وجود انکه نه‬ ‫شاس��ی بلند و نه س��دان تولید می کند اما در رتبه ‪ 19‬قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬این خودروس��از دارای ‪ 3/4‬میلیون منش��ن در اینستاگرام‬ ‫بوده و همین امر میزان محبوبیت س��اخته های مک الرن در میان‬ ‫طرفداران را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزدا‬ ‫شاید انتظار نداش��تید که ام جی را در این فهرست ببینید‪ .‬این‬ ‫برن��د هم اکنون در تملک گروه خودروس��ازی نانجینگ چین بوده‬ ‫و در حال حاضر تنها س��ه خودرو را عرض��ه می کند؛ اما تاریخچه‬ ‫و میراث ام جی ان را با ‪ 3/5‬میلیون منش��ن در اینس��تاگرام سرپا‬ ‫نگه داش��ته است‪ 136 .‬هزار منشن تنها مختص مدل کالسیک ام‬ ‫جی ‪ TA‬بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سوزوکی‬ ‫چندین سال است که س��وزوکی در بازار امریکا حضور ندارد اما‬ ‫هنوز هم در بازارهای دیگر خودی نش��ان می دهد‪ .‬علیرغم حضور‬ ‫محدود در بازارهای جهانی‪ ،‬س��وزوکی هنوز هم طرفداران انالین‬ ‫زیادی داشته و حدود ‪ 6/5‬میلیون منشن در اینستاگرام را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫برن��د لوکس تویوتا با تعداد منش��ن پایی��ن ‪ 3/8‬میلیونی باعث‬ ‫فولکس واگن هنوز هم در حال ریکاوری به خاطر رسوایی دیزل‬ ‫‹ ‹ام جی‬ ‫‹ ‹لکسس‬ ‫مزدا این روزها به یک خودروس��از لوکس رده میانی تبدیل شده‬ ‫و به گونه ای باالتر از هوندا و تویوتا حرکت می کند اما خب هنوز به‬ ‫اینفینیتی و لکسس نرسیده است‪ .‬مزدا جایگاهی عجیب در چنین‬ ‫ب��ازاری رقابتی دارد و همین امر می تواند قرار گرفتن مزدا در رتبه‬ ‫‪ 15‬با ‪ 4/1‬میلیون منشن را توضیح دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگن‬ ‫گیت بوده و ش��اید به همین دلیل اس��ت که در رتب��ه ای باالتر از‬ ‫سیزدهم قرار نگرفته اس��ت‪ .‬با ‪ 7/8‬میلیون منشن در اینستاگرام‪،‬‬ ‫فولکس واگن هنوز هم مورد بحث طرفداران بوده اما ش��اید س��بد‬ ‫محص��والت ان جذابیت فوق العاده ای برای ش��بکه های اجتماعی‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سوبارو‬ ‫صادقانه باید گفت از اینکه سوبارو در رتبه های باالتر قرار نگرفته‬ ‫سورپرایز شده ایم‪.‬‬ ‫حضور در رتبه ‪ 12‬بد نیست اما ‪ 7/9‬میلیون منشن در اینستاگرام‬ ‫می توانس��ت بهتر از این ها باشد‪ .‬همیشه حس وفاداری زیادی بین‬ ‫مالکان سوبارو وجود داشته اما شاید جادوی رالی جهانی در دهه ی‬ ‫‪ 90‬میالدی باعث ش��د این برند بی��ش از پیش جای خود در دل‬ ‫طرفداران را باز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مینی‬ ‫مینی دیگر برندی اس��ت که قدرت مجازی ان بیش��تر از س��بد‬ ‫محصوالتش اس��ت‪ .‬افرادی ک��ه خواهان خودروی��ی هیجان انگیز‬ ‫با قیمتی مناس��ب هس��تند می توانند به دنبال مینی باش��ند‪ .‬این‬ ‫خودروس��از در اینس��تاگرام ح��دود ‪ 9‬میلیون منش��ن را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جیپ‬ ‫ای��ن برند افرود افس��انه ای ح��دود ‪ 10‬میلیون منش��ن را دارد‪.‬‬ ‫محبوب ترین خودروی این برند در اینستاگرام رانگلر است که ‪1/5‬‬ ‫میلیون هشتگ را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی‬ ‫علیرغم عرضه تنها سه خودرو‪ ،‬این سوپر اسپورت ساز ایتالیایی‬ ‫با ‪ 10/4‬میلیون منش��ن به فهرس��ت ده تایی نهایی راه یافته است‪.‬‬ ‫المبورگین��ی واقعاً لذت بخش بوده و مدل اونت��ادور ‪ SVJ‬ان نیز‬ ‫اخیرا ً رکورد نوربرگ رینگ را زده است بنابراین به راحتی می توان‬ ‫دلیل این محبوبیت را دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه‬ ‫می ش��ود؟ این سوپر اسپورت س��از ایتالیایی در شبکه اینستاگرام‬ ‫‪ 13.1‬میلیون منشن دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی‬ ‫ارباب حلقه ها اخیرا ً با اتصال به رس��وایی دیزل گیت به دردس��ر‬ ‫افتاده ولی با این وجود در اینس��تاگرام ‪ 13/2‬میلیون منشن دارد‪.‬‬ ‫هم��واره محصوالت ائودی در تصاوی��ر به خاطر تیز و جذاب بودن‬ ‫شناخته شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد‬ ‫چندین دهه است که پورش��ه را با نام ‪ 911‬می شناسیم اما این‬ ‫روزها سبد محصوالت این خودروساز شامل مواردی همچون کاین‬ ‫و حتی پانامرا می باش��د‪ .‬محبوبیت باالی این خودروس��از با وجود‬ ‫‪11/6‬میلیون منشن در اینستاگرام کامال مشهود است‪ .‬خود پورشه‬ ‫‪ 911‬در فضای مجازی ‪ 1.3‬میلیون هشتگ دارد‪.‬‬ ‫فورد حضوری قدرتمندانه در فضای مجازی داشته و کمپین های‬ ‫متعددی را راه اندازی کرده اس��ت‪ .‬این خودروس��از با ‪ 16‬میلیون‬ ‫منش��ن و ‪1/3‬میلیون هشتگ برای موس��تانگ در رتبه سوم قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫پس از س��ال ها میانه روی س��رانجام تویوتا برخ��ی طراحی های‬ ‫ج��ذاب را وارد محصوالت خود کرده اس��ت‪ .‬تویوتا ‪ 12/6‬میلیون‬ ‫منش��ن در اینس��تاگرام دارد که قطعاً با امدن سوپرا شاهد بهبود‬ ‫عملکرد ان در فضای مجازی خواهیم بود‪.‬‬ ‫هوندا همیش��ه با مد روز حرکت کرده و قطعاً در اینستاگرام نیز‬ ‫حضوری پررنگ دارد‪ .‬این خودروساز ژاپنی با ‪ 21/8‬میلیون منشن‬ ‫در رتبه دوم محبوب ترین خودروسازان اینستاگرام بوده و سیویک‬ ‫نیز محبوب ترین مدل این خودروساز است‪.‬‬ ‫لوکس س��از اش��توتگارت طیف وس��یعی از خودروه��ا را عرضه‬ ‫می کند اما علیرغم ای��ن موضوع از ورود به ‪ 5‬برند نهایی باز مانده‬ ‫است‪ .‬مرسدس در اینستاگرام ‪ 13‬میلیون بار منشن شده است‪.‬‬ ‫هیچ شرکت دیگری نمی تواند همانند باواریایی ها در اینستاگرام‬ ‫فعالیت کند‪ .‬این برند ‪ 28‬میلیون منش��ن در این شبکه اجتماعی‬ ‫داش��ته و احتماالً با معرفی نس��ل جدی��د ‪ Z4‬در هفته های اینده‬ ‫انتظار افزایش محبوبیت این برند نیز می رود‪.‬‬ ‫منبع‪motor1 :‬‬ ‫‹ ‹تویوتا‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز‬ ‫‹ ‹فراری‬ ‫چ��ه کس��ی از نگاه ک��ردن به تصاوی��ر محصوالت فراری س��یر‬ ‫‹ ‹هوندا‬ ‫‹ ‹ب ام و‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تقابل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بازگشت ایزتای مدرن برقی‬ ‫‪ ۵۶‬س��ال از زمانی که تولید ای ِزتای مشهور توسط ب ام و متوقف‬ ‫ش��د می گذرد اما یک کمپانی سوئیس��ی برنامه هایی برای معرفی‬ ‫دوباره این خودرو تک در و دونفره با نام جدید میکرولینو دارد‪.‬‬ ‫میکرولین��و که تنها ‪ ۲/۴‬متر ط��ول دارد فضایی برای دو نفر را‬ ‫روی صندلی نیمکتی مهیا ک��رده و توانایی پارک متقابل را دارد‪.‬‬ ‫باتوجه به دری که در جلوی خودرو واقع شده‪ ،‬راننده و سرنشین‬ ‫مستقیما می توانند از خودرو پیاده شوند‪.‬نیروبخش این کوچولوی‬ ‫خاطره انگیز اما مدرن یک پیش��رانه الکتریکی با قدرت ‪ ۲۰‬اسبی و‬ ‫گش��تاور ‪ ۱۱۰‬نیوتون متری است که باعث ایجاد حداکثر سرعت‬ ‫‪ ۹۰‬کیلومتر در ساعت می شود‪ .‬این سرعت برای رانندگی شهری‬ ‫بیش از حد کافی اس��ت‪ .‬کمپانی یادش��ده این خودرو الکتریکی‬ ‫کوچ��ک را با دو باتری ‪ ۸‬و ‪ ۱۴/۴‬کیلووات س��اعتی عرضه خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬این دو باتری به ترتیب باعث ایجاد ش��عاع حرکتی ‪ ۱۲۶‬و‬ ‫‪ ۲۰۲‬کیلومتری می شوند‪.‬ش��ارژ باتری با اس��تفاده از سوکت برق‬ ‫خانگی در چهار س��اعت انجام می ش��ود‪ ،‬درحالی که با استفاده از‬ ‫ی��ک کانکتور تایپ ‪ ۲‬می ت��وان این زمان را تنها به یک س��اعت‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫علیرغ��م ابعاد کوچک‪ ،‬این خودرو دارای فضای بار ‪ ۳۰۰‬لیتری‬ ‫است‪ ،‬درحالی که کابین نیز با نیم نگاهی به کاهش هزینه ها طراحی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬دستگیره های در این خودرو نیز از فیات ‪ ۵۰۰‬گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬تولید ‪ ۱۰۰‬دس��تگاه از این خودرو کوچک تا پایان‬ ‫امسال توسط ش��رکت ایتالیایی تازاری‪ ،‬مالک ‪ 50‬درصد از سهام‬ ‫شرکت میکرولینو شروع خواهد شد و قرار است در سال اینده نیز‬ ‫بین ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬دس��تگاه از ان تولید ش��ود‪ .‬درنهایت میزان‬ ‫تولید میکرولینو به ‪ ۵‬هزار دس��تگاه در س��ال افزایش خواهد شد‪.‬‬ ‫این کمپانی در گذش��ته بیش از ‪ ۷۲۰۰‬سفارش برای خودرو خود‬ ‫دریافت کرده است‪ .‬بهای میکرولینو از ‪ ۱۲‬هزار یورو اغاز می شود‪.‬‬ ‫تقابل کراس اوورهای تازه نفس ژاپنی‪ ،‬اینفینیتی ‪ QX50‬در برابر اکورا ‪RDX‬‬ ‫نبرد سامورایی و شوگان‬ ‫اکورا‪ RDX‬و اینفینیتی‪ QX50‬هردو کراس اوورهای چوبی هم ارائه ش��ده اس��ت‪ .‬البته مجموع این ویژگی ها دکمه کنار راننده وجود دارد‪.‬‬ ‫همان اندازه ‪ RDX‬در یک خط مس��تقیم سریع است اما‬ ‫جدید برندهای خود بوده و هردو خودروهای واقعا خوبی کمی گران تمام می شود‪ .‬صندلی های ‪ QX50‬نیز ارتقای‬ ‫اینفینیت��ی‪ :‬سیس��تم‪ ProPilot‬اینفینیت��ی یکی از گیربکس‪ CVT‬ان چندان موردعالقه نیست‪ .‬البته همین‬ ‫هس��تند‪ .‬در گذش��ته‪ ،‬این کراس اووره��ای لوکس ژاپنی بزرگی را نسبت به ‪ RDX‬نشان می دهند‪ .‬این صندلی ها بهترین سیس��تم های ایمنی بازار اس��ت‪ .‬این سیستم در گیربکس ‪ CVT‬عملکرد بس��یار روان��ی دارد درحالی که‬ ‫رقی��ب قابل توجهی ب��رای خودروهایی مانن��د ب ام و‪ X3‬بس��یار بزرگ و راحت بوده و قابلیت تنظیم باالیی دارند‪ .‬کنار پکی��ج‪550‬دالر ‪ ProAssist‬و پکیج ‪2000‬دالری تعلیق خودرو نیز فوق العاده راحت بوده و مانند بس��یاری‬ ‫و ائودی‪ Q5‬به ش��مار نمی امدند اما ح��اال دالیلی جدی حت��ی صندلی های عقب ‪ QX50‬ه��م مکان خوبی برای ‪ ProActive‬مجموع��ه کاملی را فراه��م اورده؛ بنابراین از برادرانش از سیستم فرمان با سیم استفاده می کند‪.‬‬ ‫ب��رای انتخ��اب انها در براب��ر رقبای المان��ی وجود دارد‪ .‬نشستن هس��تند درحالی که کابین ان نیز ساکت بوده و ‪ QX50‬به راحتی در بزرگراه ه��ا حرکت می کند و خیلی‬ ‫اینفینیتی‪ :‬پیش��رانه توربوش��ارژ ضری��ب تراکم متغیر‬ ‫هردوی این خودروها دارای معماری جدیدی هستند‪ ،‬به صدای ناخوش��ایند موتور در ان شنیده نمی شود‪ .‬اکورا‪ :‬ک��م به مداخله راننده نیاز دارد‪ .‬همچنین خودرو در تمام اینفینیتی یکی از کارامدترین موتورهای غیرهیبریدی در‬ ‫فناوری های پیشرفته ای مجهز شده اند و زیر کاپوت خود سیس��تم اطالعاتی‪-‬س��رگرمی جدید اکورا به نام ‪ True‬طول مس��یر بین خطوط حرکت می کن��د‪ .‬البته با وجود این کالس است به گونه ای که تنها لکسس ‪ NX‬و جگوار‬ ‫موتورهای توربوشارژ دارند‪ .‬این ویژگی ها موجب شده که ‪ Touchpad‬یکی از بهترین سیس��تم های بازار اس��ت‪ .‬اینکه سیستم ‪ ProPilot‬به نوعی یک سیستم رانندگی ‪ F-Pace‬مصرف سوخت بهتری نسبت به ان دارند‪ .‬طی‬ ‫اکورا‪ RDX‬و اینفینیتی‪ QX50‬از گزینه های به نس��بت این سیس��تم از دو قسمت تشکیل ش��ده که شامل یک خودکار است اما هنوز هم راننده باید دقت کافی را داشته کل مس��افت ‪ 620‬کیلومتری ازمایش ما‪ QX50 ،‬در هر‬ ‫فراموش ش��ده به رقبایی جدی تبدیل شوند؛ اما کدام یک صفحه نمایش ‪ 10.2‬اینچی و یک کنترلر لمس��ی لپ تاپ باشد‪.‬‬ ‫‪100‬کیلومتر در ش��هر ‪9.8‬لیتر‪ ،‬در بزرگراه ‪7.8‬لیتر و در‬ ‫از این دو کراس اوور تازه نفس ژاپنی بهتر است؟‬ ‫مانند می ش��ود که به طور مس��تقیم به نمایش��گر متصل‬ ‫اک��ورا‪ :‬در مقابل اینفینیتی‪ ،‬اکورا هم سیس��تم ایمنی حالت ترکیبی ‪9.0‬لیتر بنزین مصرف کرد‪.‬‬ ‫اکورا‪ :‬حت��ی بدون پکی��ج ‪ A-Spec‬ک��ه رینگ های اس��ت‪ .‬این ویژگی موجب تس��ریع کار در منوهای اصلی خ��ود به ن��ام‪ AcuraWatch‬را در ‪ RDX‬ارائ��ه کرده‬ ‫اک��ورا‪ :‬با وج��ود اینک��ه ‪ RDX‬کم��ی قدرتمندتر از‬ ‫رنگ��ی و تزئینات مش��کی رنگ را ارائ��ه می کند‪ RDX ،‬شده است؛ اما هنگامی که نیاز به انجام کارهای دقیق تری اس��ت‪ .‬این سیس��تم هم مجموعه خوبی است که شامل ‪ QX50‬اس��ت اما مصرف سوخت بس��یار بیشتری دارد‪.‬‬ ‫خودرو زیبایی اس��ت‪ .‬این خودرو اس��تایل تیزی داشته و اس��ت‪ True Touchpad ،‬کم��ی ضعی��ف می ش��ود‪ .‬سیس��تم هایی مانند جلوگیری از برخ��ورد‪ ،‬کروز کنترل موتور ‪2‬لیتری توربوشارژ این خودرو در هر ‪100‬کیلومتر‬ ‫حجم پردازی ها در همه قس��مت های ان به طور مناس��ب به عن��وان نمونه‪ ،‬در کارپلی یا اندروی��د اتو قابلیت کلیک تطبیقی و سیس��تم کمک به حفظ حرکت میان خطوط در شهر ‪11.2‬لیتر‪ ،‬در بزرگراه ‪9.0‬لیتر و در حالت ترکیبی‬ ‫انجام شده اس��ت‪ .‬در نمای جلویی خودرو نیز جلوپنجره وجود نداش��ته و به اس��کرول نیاز اس��ت‪ .‬با این حال این می شود‪ .‬این سیس��تم در تمامی تیپ های ‪ RDX‬به طور ‪10.2‬لیت��ر بنزینی مص��رف می کند‪ .‬با چنی��ن مصرفی‪،‬‬ ‫جدی��د اک��ورا دیده می ش��ود ک��ه طراح��ی ان از دیگر سیستم از سیستم اطالعاتی‪-‬سرگرمی تمامی محصوالت اس��تاندارد ارائه می ش��ود‪ .‬ب��ا وجود اینک��ه ‪ RDX ProPilot‬در میان��ه کالس خود قرار می گی��رد اما کامال در‬ ‫س��اخته های این شرکت بهتر است‪ ،‬اما سقف شناور یکی حال حاضر اینفینیتی بهتر است‪.‬‬ ‫سیس��تم خوبی اس��ت اما هنوز هم تعیین ک��ردن برنده پس اینفینیتی قرار دارد‪.‬‬ ‫از ویژگی های س��وال برانگیز ‪ RDX‬اس��ت ب��ا این جود‬ ‫اینفینیت��ی‪ QX50 :‬خودروی��ی اس��ت ک��ه از بیرون قطعی از بین این دو سیس��تم دش��وار اس��ت‪ .‬بااین حال‬ ‫اک��ورا‪ :‬در تی��پ پایه‪ QX50 ،‬با قیم��ت ‪36,550‬دالر‬ ‫ای��ن خودرو یکی از بهتری��ن طراحی های بیرونی را دارد‪ .‬خ��وب به نظ��ر می رس��د و در داخ��ل مدرن احس��اس هرچند ‪ AcuraWatch‬هم سیستم قابل احترامی است ارزان تر از ‪ RDX‬با قیمت ‪37,300‬دالر اس��ت اما اجازه‬ ‫اینفینیتی‪ :‬نسل جدید‪ QX50‬هم مانند رقیب هم وطنش می ش��ود؛ بنابراین انتظار می رود در بخش تکنولوژی هم اما در ترافیک های سنگین به خوبی ‪ QX50‬کار نمی کند‪ .‬ندهی��د اینفینیتی ش��ما را فری��ب دهد که ک��راس اوور‬ ‫خودرو بسیار زیبایی است‪ .‬در استایل این خودرو‪ ،‬طراحان همین ویژگی ها وجود داشته باش��ند اما این طور نیست‪.‬‬ ‫اکورا‪ :‬نس��ل جدی��د ‪ RDX‬به یک پیش��رانه ‪2‬لیتری ارزان قیمتی اس��ت زیرا ‪ RDX‬مورد ازمایش ما با پکیج‬ ‫ویژگی های ظریف محصوالت اینفینیتی را به خوبی اعمال صفحه نمای��ش دوتایی این خودرو از جذابیت و س��هولت ‪4‬س��یلندر توربو به همراه گیربکس ‪10‬سرعته اتوماتیک ‪ A-Spec‬فق��ط ‪46,495‬دالر قیمت داش��ت و کامال هم‬ ‫کرده اند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بدون استفاده از طرح سقف شناور استفاده کمتری نسبت به رقبا برخوردار است درحالی که مجهز ش��ده که اساس��ا از هوندا اکورد گرفته شده است‪ .‬مجهز ب��ود‪ .‬در این ماش��ین سیس��تم‪،Acurawatch‬‬ ‫نیز موجب برتری ‪ QX50‬نسبت به ‪ RDX‬شده است‪.‬‬ ‫گرافیک سیس��تم ناوبری که در نمایشگر ‪8‬اینچی باالیی این موتور ‪275‬اسب بخار قدرت و ‪ 380‬نیوتن متر گشتاور رینگ های ‪20‬اینچی و تریم چرمی اس��تاندارد هس��تند‪،‬‬ ‫اکورا‪ :‬به دلیل وجود دکمه ه��ای بیش ازحد و نبود یک ارائه می شود‪ ،‬منسوخ شده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬حساسیت دارد که ‪ 5‬اسب بخار کمتر از موتور ‪3.5‬لیتری ‪V6‬تنفس درحالی که در ‪ QX50‬برای سفارش انها باید هزینه های‬ ‫طراحی منس��جم‪ ،‬کابی��ن‪ RDX‬به هم ریخته احس��اس لمس در نمایش��گر ‪7‬اینچی پایینی که کنترل سیس��تم طبیعی نس��ل قبلی اس��ت اما به طور عجیبی کافی بوده زیادی پرداخت کرد‪.‬‬ ‫اینفینیت��ی‪ QX50 :‬مورد ازمایش م��ا از تیپ باال رده‬ ‫می ش��ود؛ اما بدترین ویژگی در اینجا‪ ،‬دکمه شیفتر دنده تهوی��ه‪ ،‬رادیو و اتصال تلفن هم��راه را انجام می دهد هم و احس��اس ناخوشایندی ندارد‪ RDX .‬حتی بدون پکیج‬ ‫اختیار ‪ ،A-Spec‬خودرو خش��ک و س��ریعی اس��ت که ‪ Essential‬فول اپشن بود و ‪ 59,585‬دالر قیمت داشت‬ ‫اس��ت که در تمامی محصوالت هون��دا و اکورا به همین ضعیف بوده و هنگام حرکت کار با ان دشوار است‪.‬‬ ‫اک��ورا‪ :‬هنگامی که این دو ک��راس اوور در کنار هم قرار موجب می ش��ود ‪ QX50‬نرم احس��اس ش��ود‪ .‬همچنین ک��ه حدود ‪ 13‬هزار دالر بیش��تر از ‪ RDX‬اس��ت‪ .‬این در‬ ‫ش��کل بوده و در هم��ه انها بس��یار ناخوش��ایند به نظر‬ ‫می رسد؛ اما ازس��وی دیگر کیفیت متریال داخلی ‪ RSX‬می گیرند می توان��د گفت که ‪ RDX‬خودروی بزرگ تری پاسخ پدال گاز و تعلیق هم به طور اسپرت و خاص تنظیم حالی اس��ت که سفارش پکیج هایی مانند سیستم صوتی‬ ‫عالی است به ویژه در نمونه مورد ازمایش ما که در کابین اس��ت‪ .‬فاصله محوری این خودرو نس��بت به نسل قبلی ش��ده اما ‪ RDX‬هنوز هم با یک ک��راس اوور عملکردی پریمیوم ‪ 900‬دالری‪ ،‬پکیج ایمنی ‪ ProAssist‬به قیمت‬ ‫ان ترکیبی از چرم مشکی و الکانترای نرم در داشبورد به ‪ 6.6‬سانتی متر افزایش پیدا کرده و حاال با ‪ 97‬سانتی متر‪ ،‬واقعی فاصل��ه دارد و به عنوان نمونه‪ ،‬هرگز توانایی رقابت ‪ 550‬دالر و پکی��ج ایمنی دیگری به نام ‪ ProActive‬که‬ ‫همراه تریم نقره ای در رو دری ها‪ ،‬غربیلک فرمان و کنسول بهتری��ن فضای پای عقب در ای��ن کالس را ارائه می کند‪ .‬با الفارومئو اس��تلویو کوادروفولیو را ن��دارد‪ .‬بااین حال در ش��امل سیستم هش��دار خروج از خط‪ ،‬نورباالی خودکار‬ ‫مرکزی کار شده بود؛ اما صندلی ها با وجود قابلیت تنظیم در پش��ت ردیف دوم صندلی ها نیز فضای باری به حجم حالت اسپرت و اسپرت پالس‪ ،‬پاسخ پدال گاز تهاجمی تر و… می ش��ود به قیمت ‪2‬ه��زار دالر‪ ،‬بازهم به قیمت ان‬ ‫در ‪12‬جهت گوناگون‪ ،‬خیلی راحت نیستند به گونه ای که ‪835‬لیتر قرار دارد که با خواباندن صندلی ها به ‪1667‬لیتر ش��ده و گیربکس ‪10‬س��رعته بدون درنگ ب��ه دنده های اضافه می کند؛ بنابراین قیمت ‪60‬هزار دالر در این کالس‬ ‫کار را ب��رای ‪ QX50‬س��خت خواهد ک��رد‪ .‬هردوی این‬ ‫دائم به دنب��ال موقعیت بهتر صندلی بودی��م‪ .‬البته اکورا افزایش پیدا می کند‪ RDX .‬همچنین از یک محفظه بار پایین می رود‪.‬‬ ‫اینفینیت��ی‪ :‬اینفینیتی هم مانند اکورا در نس��ل جدید کراس اوورهای لوکس ژاپنی خودروهای جذاب‪ ،‬چشمگیر‬ ‫گفت��ه در باالتری��ن تیپ ‪ RDX‬صندلی های��ی با قابلیت مخفی کوچک برخوردار است که زیرکفپوش صندوق بار‬ ‫تنظیم در ‪16‬جهت ارائه می ش��وند که ممکن است بهتر قرار داشته و برای پنهان کردن چیزهایی مانند کیف پول ‪ QX50‬پیش��رانه ‪ 3.7‬لیتری ‪ V6‬تنف��س طبیعی قبلی و مجهزی هس��تند ام��ا بااین ح��ال اینفینیتی‪ QX50‬با‬ ‫را ب��ا یک موتور ‪2‬لیتری ‪4‬س��یلندر توربو مجهز کرده که اختالفی نه چندان زیاد اک��ورا ‪ RDX‬را مغلوب می کند‪.‬‬ ‫باش��ند اما به اعتقاد ما‪ ،‬این فرم کلی صندلی هاست که با یا مواد غذایی مناسب است‪.‬‬ ‫اینفینیتی‪ :‬هرچند ‪ RDX‬بزرگ تر به نظر می رس��د اما نخس��تین موتور با ضریب تراکم متغیر به ش��مار می رود‪ .‬هرچن��د ‪ RDX‬رانندگی س��رگرم کننده ای دارد و کمی‬ ‫اندام افراد بلندقد سازگاری ندارد نه نوع تنظیمات انها‪.‬‬ ‫اینفینیت��ی‪ QX50 :‬مورد ازمایش م��ا از تیپ باال رده در واق��ع ‪ QX50‬کمی جادارتر اس��ت‪ .‬البته فضای پای این موت��ور که ‪270‬اس��ب بخار ق��درت و ‪380‬نیوتن متر از لحاظ تکنولوژی بهتر اس��ت اما پیش��رانه ضریب تراکم‬ ‫‪ Essential‬ب��ود که ویژگی های دوست داش��تنی زیادی عق��ب این خودرو با حدود ‪ 90‬س��انتی متر‪ ،‬در پس اکورا گشتاور دارد‪ ،‬کشش مناسبی را بدون هرگونه تاخیر توربو متغیر ‪ QX50‬بس��یار چشمگیر اس��ت و سیستم ایمنی‬ ‫در کابی��ن ان وج��ود داش��ت‪ .‬این خ��ودرو همچنین به قرار می گیرد اما در عوض در صندوق بار ان ‪880‬لیتر فضا قابل توج��ه ارائه می کند‪ QX50 .‬جدید خودرو س��ریعی ‪ ProPilot‬یک��ی از بهترین ه��ای ای��ن کالس به ش��مار‬ ‫پکی��ج ‪2‬هزار دالری اتوگراف هم مجهز بود که تریم جیر وجود دارد که با خواباندن صندلی های عقب به ‪1823‬لیتر اس��ت ان هم نه فق��ط در کالس خود بلک��ه واقعا خودرو می رود‪ .‬البته برای به دست اوردن این ویژگی ها باید مبلغ‬ ‫ابی رنگ منحصربه فردی را به همراه چرم سفید و قهوه ای افزای��ش پیدا می کند‪ .‬در صندوق ب��ار ‪ QX50‬هم برقی سریعی است درحالی که سواری ان نیز مانند یک هاچ بک بیش��تری پرداخت کرد اما ‪ QX50‬هن��وز به اندازه کافی‬ ‫ب��ه کابین اضافه می کن��د‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬در اینجا تریم ب��وده و امکان کنترل ان هم از طریق کلید و هم از طریق بلندقد احس��اس می ش��ود‪ QX50 .‬به ط��ور تقریبی به خوش استایل و راحت هست که ‪ RDX‬را مغلوب کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تست تصادف مینی ون های مطرح بازار‬ ‫در طول س��ال های گذشته تس��ت های تصادف پیشرفت های زیادی‬ ‫داشته اند‪ .‬از انجایی که خودروسازان‪ ،‬قانون گذاران و شرکت های بیمه‬ ‫چگونگی وقوع انواع تصادفات خودرویی را بررسی کرده اند‪ ،‬تالش های‬ ‫زیادی برای ایمن تر شدن خودروها انجام شده است‪ .‬یکی از سخت ترین‬ ‫تس��ت های تصادفی که به تازگی اجباری ش��ده تس��ت تصادف اورلپ‬ ‫کوچک از طرف سرنش��ین است‪ .‬این تس��ت برای شبیه سازی برخورد‬ ‫یک ط��رف خودرو با مانع یا خودروی دیگر طراحی ش��ده و تنها بخش‬ ‫کوچکی از جلوی خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬موسسه بیمه ایمنی‬ ‫بزرگ��راه امری��کا ‪ IIHS‬در جدیدترین برنامه خود اق��دام به انجام این‬ ‫در بازار خ��ودرو جهانی‪ ،‬به ویژه ب��ازار ایاالت متحده‬ ‫رقابت س��ختی بین خودروس��ازان لوک��س در جریان‬ ‫اس��ت و هر کدام س��عی می کنند س��هم بیش��تری از‬ ‫این بازار رقابتی را ب��ه خود اختصاص دهند‪ .‬در بخش‬ ‫خودروهای لوکس بازار ایاالت متحده بیش��ترین رقابت‬ ‫میان برنده��ای المانی‪ ،‬ژاپنی و امریکایی وجود دارد و‬ ‫هرکدام سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫حال قصد داریم پرفروش ترین برندهای لوکس در بازار‬ ‫ایاالت متحده در ‪ ۶‬ما ه نخست امسال را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ولوو‬ ‫فروش‪ ۴۷،۶۲۲ :‬دستگاه‬ ‫برند س��وئدی ول��وو با تغیی��رات کلی که در س��بد‬ ‫محصوالت خود ایجاد کرده توانس��ته فروش خود را تا‬ ‫ح��د زیادی افزایش دهد‪ .‬فروش این ش��رکت در ‪ ۶‬ما ه‬ ‫نخس��ت امسال در ایاالت متحده نسبت به مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل نیز رش��د چش��مگیر ‪ ۳۹‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لینکلن‬ ‫فروش‪ ۵۰،۲۶۹ :‬دستگاه‬ ‫لینکلن به عنوان برند لوکس فورد به تازگی محصوالت‬ ‫قابل توجهی را به بازار عرضه کرده و قصد دارد بیش از‬ ‫پی��ش خود را در بین برندهای لوکس مطرح کند اما با‬ ‫ن حال‪ ،‬فروش ان در نیمه نخس��ت امسال نسبت به‬ ‫ای ‬ ‫مدت مش��ابه سال قبل ‪ ۱۰.۷‬درصد کاهش داشته و به‬ ‫همین دلیل ولوو بس��یار به ان نزدیک ش��ده و ممکن‬ ‫است تا پایان امسال جایگاه لینکلن را تصاحب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اینفینیتی‬ ‫فروش‪ ۷۲،۱۷۰ :‬دستگاه‬ ‫برند لوکس نیسان یعنی اینفینیتی با اختالف بسیار‬ ‫جزئی کمتر از ‪ ۵۰۰‬دستگاه نسبت به اکورا‪ ،‬در جایگاه‬ ‫هش��تمین برند لوکس پرفروش بازار ایاالت متحده قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬فروش اینفینیتی هم در ‪ ۶‬ما ه نخس��ت‬ ‫تس��ت روی مینی ون های مطرح بازار شامل کرایسلر پاسیفیکا ‪،۲۰۱۸‬‬ ‫هوندا اودیس��ه ‪ ۲۰۱۸‬و تویوتا سی نا ‪ ۲۰۱۸‬کرده تا ببیند عملکرد این‬ ‫‪ 3‬خودرو چگونه اس��ت‪ .‬محصوالت کرایسلر و هوندا این تست را پاس‬ ‫کرده اند اما س��ی نا عملکرد خوبی نداش��ته و رتب��ه ای ضعیف را برای‬ ‫اس��تحکام ساختاری دریافت کرده است‪.‬تویوتا در سال ‪ ۲۰۱۵‬اقدام به‬ ‫اصالح س��اختار این مینی ون کرد تا میزان محافظت س��مت راننده در‬ ‫تصادفات بهبود یابد‪ ،‬اما این خودروساز ژاپنی همین اصالحات را برای‬ ‫طرف سرنشین اعمال نکرد‪ .‬تفاوت بین دو بخش راننده و سرنشین در‬ ‫این تست کامال مشهود است زیرا میزان نفوذ به طرف سرنشین بسیار‬ ‫امس��ال نسبت به سال قبل نزدیک به ‪ ۹‬درصد کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اکورا‬ ‫فروش‪ ۷۲،۶۵۳ :‬دستگاه‬ ‫هموط��ن اینفینیت��ی یعن��ی اکورا ک��ه برند لوکس‬ ‫هوندا به ش��مار می رود با اختالفی در حدود فقط ‪۵۰۰‬‬ ‫دستگاه عنوان دومین برند لوکس ژاپنی پرفروش بازار‬ ‫ایاالت متحده را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬البته در‬ ‫نیمه نخست امس��ال فروش اکورا هم مانند اینفینیتی‬ ‫نسبت به قبل کاهش داشته اما این کاهش کمتر بوده‬ ‫و حدود ‪ ۳‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹کادیالک‬ ‫فروش‪ ۷۵،۹۴۹ :‬دستگاه‬ ‫کادی�لاک ک��ه در چن��د س��ال گذش��ته در ب��ازار‬ ‫ایاالت متح��ده همواره ب��ا کاهش فروش روب��ه رو بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ‪ ۶‬ما ه نخس��ت امسال توانس��ته فروش خود‬ ‫بیشتر است‪.‬مدیر ارشد موسس��ه ‪ IIHS‬می گوید‪ :‬نفوذ ساختار مچاله‬ ‫ش��ده سی نا به داخل باعث اس��یب پاهای ادمک تست شده است‪ .‬در‬ ‫یک تصادف واقعی احتماال سرنشین سمت راست خودرو با اسیب های‬ ‫جدی در بخش پایینی پاها روبه رو خواهد ش��د‪ .‬پاس��یفیکا هم با نفوذ‬ ‫س��اختاری روبه رو بوده و امتیاز مرزی را به دس��ت اورده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫حس��گرهای ادمک تست نش��ان می دهد که ریس��ک جراحت در این‬ ‫خودرو پایین بوده اس��ت‪ .‬زمانی که کرایسلر اقدام به معرفی پاسیفیکا‬ ‫کرد ان را با ساختار ارتقا یافته در هر دو طرف سرنشین و راننده عرضه‬ ‫کرد تا در تست تصادف اورلپ کوچک جلو عملکرد خوبی داشته باشد‪.‬‬ ‫را افزای��ش ده��د‪ .‬در ای��ن مدت ف��روش کادیالک در‬ ‫ایاالت متحده با بیش از ‪ ۵‬درصد افزایش به نزدیک ‪۷۶‬‬ ‫هزار دستگاه رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی‬ ‫‹ ‹لکسوس‬ ‫فروش‪ ۱۰۷،۹۴۲ :‬دستگاه‬ ‫ف��روش ائ��ودی از س��ال ‪ ۲۰۰۹‬در ایاالت متح��ده‬ ‫همواره افزایش یافته و س��ال گذشته رکورد بیشترین‬ ‫فروش را در این کش��ور به ثبت رساند‪ .‬فروش این برند‬ ‫لوکس المانی در نیمه نخس��ت امسال هم ‪ ۴.۸‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته و با اختالفی کمتر از ‪ ۲‬هزار دس��تگاه‬ ‫نسبت به بیوک در جایگاه پنجمین برند پرفروش بازار‬ ‫ایاالت متحده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فروش‪ ۱۰۹،۶۹۵ :‬دستگاه‬ ‫دومی��ن برن��د لوک��س جنرال موتورز یعن��ی بیوک‪،‬‬ ‫چهارمی��ن خودروس��از لوک��س پرف��روش در ب��ازار‬ ‫فروش‪ ۱۵۳،۳۸۶ :‬دستگاه‬ ‫ف��روش ب ام و در س��ال های ‪ ۲۰۱۶‬و ‪ ۲۰۱۷‬در بازار‬ ‫ایاالت متحده کاهش داش��ته است اما در نیمه نخست‬ ‫‹ ‹بیوک‬ ‫‹ ‹ب ام و‬ ‫کمپانی ‪ AEV‬که در مونتانا مستقر است متخصص ارائه‬ ‫قطعات افرود و وس��ایل جانبی ب��رای محصوالت جیپ‪ ،‬رم‬ ‫و ش��ورولت است‪ .‬بی شک این ش��رکت بهترین مکان برای‬ ‫تبدی��ل جیپ به ی��ک کمپر ون ماجراجو اس��ت‪ .‬به منظور‬ ‫اثبات این امر ‪ AEV‬به تازگی پروژه اوت پست ‪ II‬را معرفی‬ ‫کرده که توانایی های برجس��ته متخصصان این ش��رکت را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن کمپر ون زندگی خ��ود را به عنوان یک جیپ رانگلر‬ ‫عادی ش��روع کرده و س��پس ‪ AEV‬فریم عقب را کشیده‬ ‫تا فضای بیش��تری ایجاد ش��ود‪ .‬همچنین سیس��تم تعلیق‬ ‫بازنگری شده این خودرو ارتفاع بیشتری در مقایسه با نسخه‬ ‫اس��تاندارد دارد‪ .‬نیرو بخش اوت پس��ت ‪ II‬هم پیشرانه ‪۵.۷‬‬ ‫لیتری اس��ت ک��ه از طریق یک اس��نورکل مخصوص نفس‬ ‫می کشد‪.‬‬ ‫اما تغییرات جالب تری در داخل کابین ایجاد ش��ده است؛‬ ‫ جای��ی که یک س��قف پ��اپ اپ برقی باعث می ش��ود این‬ ‫خودرو به س��رعت به یک چادر دلباز تبدیل شود‪ .‬همچنین‬ ‫معرفی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فروش‪ ۱۳۴،۹۹۴ :‬دستگاه‬ ‫لکسوس که پرفروش ترین برند لوکس ژاپنی در بازار‬ ‫ایاالت متحده به شمار می رود‪ ،‬در بین تمامی برندهای‬ ‫لوکس‪ ،‬از لحاظ فروش جایگاه س��وم را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫فروش این ش��رکت در ‪ ۶‬ما ه نخست امسال نیز نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه سال قبل افزایش��ی جزئی برابر با ‪۰.۸‬‬ ‫درصد داشته است‪.‬‬ ‫ژن خوب اقا زاده ها‬ ‫دو اش��پزخانه (یکی داخ��ل خ��ودرو و دیگ��ری در بیرون)‬ ‫ب��ه همراه یک فریزر هم در اوت پس��ت ‪ II‬نصب ش��ده اند‪.‬‬ ‫نورپ��ردازی ‪ LED‬و ‪ ۲۲‬گال��ن اب باعث می ش��وند ش��ما‬ ‫لحظات بی دغدغه ای را س��پری کنید‪ .‬در کل بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫قطعه دست س��از به این رانگلر اضافه شدن که شامل سقف‬ ‫خورشیدی ‪ ۲۶۵‬واتی هم است‪.‬‬ ‫متاس��فانه ‪ AEV‬درحال حاضر برنامه ای برای فروش این‬ ‫خودرو به مشتریان ندارد زیرا نمونه مورد بحث به عنوان یک‬ ‫پروژه سفارشی برای رییس کمپانی ساخته شده است‪ .‬البته‬ ‫خودرویی مشابه که بر پایه پلتفرم رم ساخته شده شاید در‬ ‫اینده عرضه شود‪ .‬بیشتر قطعات این خودروها را می توان از‬ ‫طریق شرکت ‪ AEV‬سفارش داد‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬یک سیستم اسنورکل پیش فیلتر کامل برای‬ ‫رانگل��ر را با نرخ ‪ ۴۰۰‬دالر می توان خریداری کرد‪ .‬همچنین‬ ‫سپر جلوی خشن سفارشی ‪ ۱۳۲۰‬دالر نرخ دارد‪ .‬گاردهای‬ ‫عقب ‪ ۱۰۵‬دالر نرخ داش��ته و سیستم دید عقب یکپارچه با‬ ‫دوربین نیز ‪ ۶۸۰‬دالر بها دارد‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ایاالت متحده به ش��مار می رود‪ .‬در نیمه نخست امسال‬ ‫فروش این ش��رکت نسبت به مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫تغیی��ر چندانی نداش��ته و فقط ‪ ۶۲۰‬دس��تگاه کاهش‬ ‫داشته که برابر با ‪ ۰.۵‬درصد است‪.‬‬ ‫معرفی پرفروش ترین برندهای لوکس بازار ایاالت متحده در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫یک جیپ رانگلر همه چیزتمام‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫امس��ال این برن��د المانی افزای��ش ‪ ۲.۹‬درصدی را در‬ ‫فروش خود تجربه کرده و همچنان عنوان دومین برند‬ ‫لوکس پرفروش بازار ایاالت متحده را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز‬ ‫فروش‪ ۱۷۵،۷۵۸ :‬دستگاه‬ ‫ مانند ائودی‪ ،‬فروش مرسدس بنز هم از سال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫در ایاالت متحده همواره افزایش داش��ته اما این شرکت‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال با کاهش��ی ‪ ۳/۷‬درصدی در‬ ‫فروش خ��ود روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬البته ای��ن کاهش‬ ‫فروش ان قدر نیس��ت که جایگاه مرسدس بنز به عنوان‬ ‫پرفروش ترین برند لوکس بازار ایاالت متحده را به خطر‬ ‫بیندازد‪.‬‬ ‫در این جدول می توانید امار فروش تمامی برندهای‬ ‫لوکس در ایاالت متحده را د ر ‪ ۶‬ما ه نخست سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫به همراه میزان کاهش یا افزایش نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل مشاهده کنید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫غیرمنتظره ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رندری جذاب از نسل جدید پژو ‪ 208‬مدل ‪2019‬‬ ‫پژو در نمایش��گاه خودرو ژنو سال‪ 2019‬اقدام به معرفی نسل بعدی‬ ‫‪ 208‬به عن��وان یک هاچ بک ‪ 5‬در خواهد کرد و اگرچه جزئیات ابتدایی‬ ‫از این خودرو منتش��ر شده اما واقعا موضوع های زیادی درباره طراحی‬ ‫ان نمی دانیم‪ .‬بله برخی تصاویر جاسوسی از این سوپرمینی فرانسوی‬ ‫منتشر شده اما انها چیزی بیشتر از یک نمونهازمایشی ابتدایی که از‬ ‫بدن ه نس��ل فعلی استفاده می کنند‪ ،‬نیستند‪.‬ش��اید برخی افراد عقیده‬ ‫داش��ته باشند که طراحی نس��ل جدید این هاچ بک کالس‪ B‬از سدان‬ ‫ت��ازه معرفی ش��د ه ‪ 508‬الهام خواهد گرفت که اگر این گونه باش��د با‬ ‫خودروی��ی ج��ذاب طرف خواهیم ب��ود‪ .‬با توجه به ای��ن موضوع یکی‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫تعرفه های جدید به احتم��ال به زودی تهدید تازه ای‬ ‫برای خودروهای وارداتی به ایاالت متحده خواهند بود‪.‬‬ ‫المان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬س��وئد و همچنین مکزیک و‬ ‫کانادا (به عبارت دیگر‪ ،)NAFTA ،‬کشورهایی هستند‬ ‫که بیش��ترین تاثیر را از این سیاس��ت خواهند دید‪ .‬با‬ ‫این وجود‪ ،‬اینها تنها کش��ورهایی نیس��تند که با تولید‬ ‫خودروه��ای کوچک و ب��زرگ‪ ،‬انها را در ب��ازار ایاالت‬ ‫متحده به فروش می رس��انند‪ .‬بس��یاری از خودروها در‬ ‫کشورهایی س��اخته می شوند که هیچ کس انتظارش را‬ ‫ندارد‪ .‬در ادامه به فهرست بلندی از این مدل خودروها‬ ‫می پردازیم‪:‬‬ ‫‹ ‹جیپ رنگید – ایتالیا‬ ‫جیپ اولیه‪ ،‬نخس��تین بار در هنگام حمله متفقین به‬ ‫ایتالیا در جنگ جهانی دوم اس��تفاده شد و امروز‪ ،‬مدل‬ ‫سطح نخست جیپ همراه با همتای پلتفرمی اش‪ ،‬فیات‬ ‫‪ ،۵۰۰X‬در خاک این کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه کاین – اسلواکی‬ ‫نس��ل قبلی کاین مراحل ساخت خود را در کارخانه‬ ‫گروه فولکس واگن واقع در براتیسالوا‪ ،‬پایتخت اسلواکی‬ ‫طی می کرد و سپس برای پایان کار‪ ،‬به الیپزیک المان‬ ‫فرس��تاده می شد‪ .‬اما نسل جدید کاین به صورت کامل‬ ‫در کشور اسلواکی تولید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد اکو اسپرت – هندوستان‬ ‫کوچکترین کراس اور فورد در هندوس��تان س��اخته‬ ‫می ش��ود و در واقع نخس��تین خ��ودرو تولیدی در این‬ ‫کشور است که در بازار ایاالت متحده به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹کادیالک‪ CT ۶‬هیبرید – چین‬ ‫در حال��ی که م��دل بنزین��ی کادی�لاک ‪ CT ۶‬در‬ ‫دیترویت تولید می ش��ود‪ ،‬محل ساخت نسخه پالگین‬ ‫هیبرید از این مدل‪ ،‬در کشور چین است‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا ‪ – C-HR‬ترکیه‬ ‫بای��د اذعان کرد ک��ه تویوتا بس��یاری از خودروهای‬ ‫بازار امریکا را در همان امریکا تولید می کند‪ .‬بر کس��ی‬ ‫پوشیده نیست که این کمپانی ژاپنی همچنان به تولید‬ ‫خودرو در ژاپن مشغول است‪ .‬اما در همین حال‪ ،‬ترکیه ‬ ‫از طراحان صنعت خودرو اقدام به انتش��ار رندری دیجیتالی از نس��ل‬ ‫جدی��د‪ 208‬در تری��م‪ GT‬کرده اس��ت و البته ش��اهد ردپای پررنگ‬ ‫‪508‬فست بک در طراحی ظاهری‪ 208‬جدید هستیم‪ .‬این رندر نه تنها‬ ‫از رنگ قرمز ‪ GT 508‬استفاده کرده بلکه دارای رینگ های الیاژی دو‬ ‫رنگ و جلوپنجره ای درخش��ان است‪ .‬باالی نشان شیر پژو نشان ‪208‬‬ ‫قرار دارد که ان هم از س��دان جدید این خودروساز الهام گرفته است‪.‬‬ ‫از دیگر ویژگی های مش��ابه دو خودرو می توان به خطوط شخصیتی و‬ ‫همچنین دیالیت های ‪ LED‬اش��اره کرد‪ .‬ج��دای از بحث طراحی ما‬ ‫می دانیم نس��ل بعدی پژو‪ 208‬از معماری‪ CMP‬گروه پژوس��یتروئن‬ ‫اس��تفاده خواهد کد و البته معم��اری ‪ e-CMP‬نیز برای محصوالت‬ ‫الکتریکی در نظر گرفته خواهد ش��د‪ .‬ش��ایعه هایی درباره تولید نسخه‬ ‫الکتریک��ی‪ GTi 208‬ب��ه گوش رس��یده اس��ت‪ .‬البته ای��ن به معنی‬ ‫پای��ان راه نس��خه های بنزینی و دیزلی ‪ 208‬نیس��ت زیرا این هاچ بک‬ ‫پرفورمنس در ‪2‬نسخه الکتریکی و مرسوم فروخته خواهد شد‪ .‬استفاده‬ ‫از پلتفرم جدید باعث می ش��ود وزن خودرو ‪100‬کیلوگرم کاهش یابد‬ ‫و همی��ن موضوع تاثیر مثبت��ی روی راندمان و پرفورمنس‪ 208‬جدید‬ ‫خواهد داشت‪ .‬زمانی که گفته می شود نسل جدید این خودرو بزرگ تر‬ ‫از نسل قبلی است این کاهش وزن مهم تر از همیشه جلوه می کند‪.‬‬ ‫پورشه کاین‪ ،‬همسایه این مدل در خط تولید است‪.‬‬ ‫خودروهایی با محل ساخت غیرمنتظره‬ ‫جای عجیبی است که تویوتا برای ساخت محصوالتش‬ ‫انتخاب کرده اس��ت‪ C-HR .‬یکی از معدود مدل های‬ ‫تویوتا اس��ت که عالوه بر داشتن مشتری در بازار ایاالت‬ ‫متحده‪ ،‬از موقعیت بسیار خوبی در بازارهای جهانی نیز‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪ – Q۳‬اسپانیا‬ ‫برند س��ئات از گروه فولکس واگن دارای یک کارخانه‬ ‫در ش��هر مورتو ِرل اسپانیا اس��ت؛ جایی که بسیاری از‬ ‫مدل های این برند در ان تولید می ش��وند‪ .‬این کارخانه‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬م��دل ‪ Q۳‬را نیز تولی��د می کند که‬ ‫کمترین ارتباط مکانیکی را با برخی مدل های س��ئات‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جگوار ای‪-‬پیس و ای‪-‬پیس – اتریش‬ ‫گاهی اوقات ظرفیت تولید در مجموعه کارخانه های‬ ‫یک خودروس��از تمام می ش��ود و ای��ن کمپانی مجبور‬ ‫می ش��ود به سراغ یک شرکت سازنده پیمانکاری مانند‬ ‫غـربـتـی هـا‬ ‫«مگنا استیر» در اتریش برود‪ .‬این همان وضعیتی است‬ ‫ک��ه برای جگوار ای‪-‬پیس و ای‪-‬پی��س به وجود امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مینی کانتریمن – هلند‬ ‫به غیر از «اسپایکر»‪ ،‬نام هلند در صنعت خودروسازی‬ ‫کمتر شنیده شده است‪ .‬اما در همین حال‪ ،‬مانند کاری‬ ‫ک��ه جگوار در اتریش انج��ام داده‪ ،‬کمپانی مینی نیز با‬ ‫توج��ه به اینکه ظرفیت تولی��د کانتریمن را در بریتانیا‬ ‫نداشته‪ ،‬تولید این مدل را به هلند انتقال داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹میتسوبیشی میراژ – تایلند‬ ‫«تولید خودرو در جنوب ش��رق اسیا» چیز عجیبی‬ ‫نیس��ت اما وسایل نقلیه ای در این بخش از دنیا ساخته‬ ‫ ‬ ‫می شوند‪ ،‬کمتر به بازار ایاالت متحده راه پیدا می کنند‬ ‫و در این میان‪« ،‬میراژ» یک استثناست‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد ترانزیت کانکت – اسپانیا‬ ‫مدل اولیه ترانزیت کانکت در ترکیه ساخته می شد و‬ ‫ال به‬ ‫امروز‪ ،‬این خودرو در اس��پانیا تولید می شود تا کام ‬ ‫عنوان یک نام ویژه اتحادیه اروپا‪ ،‬خود را مطرح کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا یاریس – فرانسه‬ ‫اس��مارت فورتو و بوگاتی ش��یرون دیگر خودروهایی‬ ‫هس��تند که در فرانسه ساخته شده و در ایاالت متحده‬ ‫فروخته می ش��وند‪ .‬تویوتا انتظار زی��ادی از بازار ایاالت‬ ‫متحده ب��رای فروش «یاریس» ن��دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬محل‬ ‫تولی��د ان را در جایی قرار داده ک��ه بتواند تا اندازه ای‬ ‫از ان کس��ب درامد کن��د‪ .‬در واقع‪ ،‬یاریس یک خودرو‬ ‫ویژه بازار اروپاست و تویوتا چون توانایی ان را دارد‪ ،‬این‬ ‫خودرو را به ان سوی اب ها می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز کالس ‪ – CLA‬مجارستان‬ ‫این خانواده دیفرانس��یل جلوی مرسدس در جاهای‬ ‫مختلفی ساخته می شوند که مهم ترین انها «کِسکِمت»‬ ‫مجارستان همراه با کالس ‪ B‬و شوتینگ بریک ‪CLA‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیوک انویژن – چین‬ ‫انویژن نخستین خودر و تولید انبوهی بود که با تولید در‬ ‫چین‪ ،‬در ایاالت متحده به فروش می رس��ید‪ .‬این خودرو‬ ‫بیشتر بر اس��اس بازار چین توسعه داده شد ه اما در عین‬ ‫ح��ال برای پر ک��ردن فضای خالی در س��ری محصوالت‬ ‫بیوک در امریکا به بازار این کشور وارد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیوک کاسکادا – لهستان‬ ‫‹ ‹اینفینیتی ‪ – QX۳۰‬بریتانیا‬ ‫‪ QX۳۰‬شاید از یک کمپانی ژاپنی باشد اما در واقع‬ ‫یک خودرو المانی در زیر پوسته اش است‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫این مدل در س��اندرلند انگلس��تان در کنار بسیاری از‬ ‫محصوالت دیگر نیس��ان ساخته می شود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که محل ساخت مرس��دس کالس ‪ ،GLA‬مدل‬ ‫پایه ‪ ،QX۳۰‬در کشور المان است‪.‬‬ ‫‹ ‹داج چلنجر – کانادا‬ ‫یکی از مدل های سرس��خت امریکایی‪ ،‬با غرش ‪V ۸‬‬ ‫و دود تایره��ا در کان��ادا تولید می ش��ود و این ش��امل‬ ‫هل کت و همین ط��ور دیمن در طول دوره س��اختش‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین باید به داج چارجر و کرایس��لر ‪ ۳۰۰‬‬ ‫اشاره کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪ – Q۸‬اسلواکی‬ ‫همانند همتای ‪ ،Q۷‬این م��دل نیز در یک کارخانه‬ ‫واقع در براتیسالوای اسلواکی ساخته می شود‪ .‬همچنین‬ ‫مدل های بیوک از سراسر دنیا به بازار ایاالت متحده‬ ‫وارد می ش��وند‪ .‬تا جایی که می دانیم‪ ،‬اِنویژن در چین‪،‬‬ ‫اِنکور در کره جنوبی و رگال در المان تولید می ش��وند‪.‬‬ ‫عالوه بر اینها‪ ،‬کاسکادا در یک کارخانه اوپل در لهستان‬ ‫که حاال متعلق به گروه ‪ PSA‬اس��ت‪ ،‬ساخته می شود‪.‬‬ ‫الک��راس و انکلیو تنها مدل هایی هس��تند که در خاک‬ ‫امریکا به تولید می رسند‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا سیویک هاچ بک – بریتانیا‬ ‫محل ساخت هوندا سیویک کوپه و سدان‪ ،‬ایندیانا یا‬ ‫کانادا اس��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬نس��خه هاچ بک از این مدل‪،‬‬ ‫در انگلس��تان تولید می شود؛ شاید به این دلیل که در‬ ‫هر صورت‪ ،‬محبوبیت هاچ بک ها در اروپا بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز کالس ‪ – GLC‬فنالند‬ ‫تقاضای جهان��ی ب��رای کالس ‪ GLC‬ان قدر خوب‬ ‫اس��ت که مرس��دس تولید این محصول را به خارج از‬ ‫مرزهای المان گس��ترش داده است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬کشور‬ ‫فنالن��د تبدیل به یک��ی از محل های تولی��د این مدل‬ ‫شده اس��ت‪ .‬خودروهای متنوعی مانند پورشه باکستر‪/‬‬ ‫کیمن‪ ،‬فیسکر کارما و برخی مدل های ساب در کارخانه‬ ‫«والمِت» در اوسکاپونکی فنالند ساخته می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪ M X۵‬و ‪ – M X۶‬ای�االت متح�ده‬ ‫امریکا‬ ‫‪ X۵‬مدلی اس��ت که همیش��ه در کارولینای جنوبی‬ ‫مونتاژ ش��ده اس��ت؛ موضوعی که چیز جدیدی نیست‬ ‫و خیلی ه��ا از تولی��د شاس��ی بلندهای ب ام و در خاک‬ ‫امری��کا خبر دارن��د‪ .‬با این وجود‪ ،‬م��ورد عجیب درباره‬ ‫این محصول این اس��ت که این خودروهای گران قیمت‬ ‫الم��ان‪ ،‬از جن��وب امری��کا می این��د‪ .‬همچنین برخی‬ ‫مدل ه��ای شاس��ی بلند مرس��دس در االباما س��اخته‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫عابران پیاده‪ ،‬مشکل خودروهای خودران‬ ‫باوجود اینکه تکنولوژی خودران به طور وسیعی در حال گذراندن‬ ‫فاز توسعه ای اس��ت برخی افراد در صنعت خودرو فکر می کند این‬ ‫خودروها نیس��تند که نیازمن��د برنامه ریزی دوباره هس��تند‪ ،‬بلکه‬ ‫خود عابران پیاده مش��کل محس��وب می ش��وند‪ .‬خب به طور دقیق‬ ‫مش��کل چیس��ت؟ به ظاهر موضوع این اس��ت که مردم می توانند‬ ‫پیش بینی ناپذیر باش��ند و تصمیم هایی بگیرند که ش��اید برای یک‬ ‫سیس��تم مبتن��ی بر منطق یا ه��وش مصنوعی کام�لا غیرمنطقی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ ،Andrew Ng‬ی��ک محقق ه��وش مصنوعی ک��ه در صنعت‬ ‫خودرو مشغول است‪ ،‬می گوید‪ :‬موضوعی که به مردم می گوییم این‬ ‫است که لطفا قانون مدار و با مالحظه باشید؛ به عبارت دیگر حرکات‬ ‫ناگهانی و پیش بینی ناپذی��ر در خیابان انجام ندهید‪ .‬البته این ایده‬ ‫که برخی کارشناس��ان انسان ها را از نظر برخی تکنولوژی ها مقصر‬ ‫می دانند به س��ادگی نشان دهنده میزان کار موردنیاز برای پیشرفت‬ ‫در بحث خودروهای خودران است‪.‬گری مارکوس‪ ،‬پرفسور دانشگاه‬ ‫نیویورک که روی انسان ها و هوش مصنوعی تحقیق می کند‪ ،‬عقیده‬ ‫ی که ما واقعا نیازمندیم‪ ،‬هنوز توس��عه نیافته‬ ‫دارد که هوش مصنوع ‬ ‫اس��ت‪ .‬او ادعا می کند افرادی مانند ‪ Andrew NG‬تنها در حال‬ ‫بازتعری��ف اه��داف به منظور اس��ان تر کردن کارها هس��تند و این‬ ‫به دلی��ل تولید خودروهای خودران ایمنی اس��ت ک��ه به طور کامل‬ ‫خ��ود را از رانن��دگان و عابران پیاده جدا کنن��د‪ .‬در این میان یک‬ ‫محقق و پرفسور دانشگاه ‪ MIT‬اقای رونی بروکس می گوید وجود‬ ‫خودروه��ای خودران فوق العاده باعث صفر ش��دن تلفات انس��انی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬البته ‪ Ng‬معتقد است انس��ان ها همیشه عادات خود‬ ‫به منظور پاس��خ به تکنولوژی های جدی��د از جمله انواع حمل ونقل‬ ‫را اص�لاح می کنند‪.‬او ادامه می دهد‪ :‬اگر به ظهور راه اهن نگاه کنید‬ ‫خواهید دید بیشتر افراد یاد گرفته اند که جلوی قطار نایستند‪.‬‬ ‫نبرد دوج دورانگو‪ SRT‬و شورولت تاهو‪RST‬‬ ‫غول های جهنمی‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫به نظر می رس�د امروز بت�وان به ه�ر خودرویی صفت‬ ‫اس�پرت را اطلاق کرد حت�ی اس یووی های ب�زرگ‪ .‬این‬ ‫موض�وع موجب س�اخت طرف ه�ا این نب�رد یعنی دوج‬ ‫دورانگ�و‪ SRT‬و ش�ورولت تاهو ‪ RST‬ش�ده اس�ت‪ .‬دو‬ ‫اس یووی غول پیکر‪ ،‬سنگین و ‪3‬ردیفه که عملکرد باالیی‬ ‫دارند‪ .‬البته تصور اینکه رفتار هریک از این دو خودرو به‬ ‫معیارهای خودروهای اسپرت واقعی نزدیک باشد دشوار‬ ‫اس�ت اما بااین حال در این اس یووی های بزرگ هنوز هم‬ ‫می توان ویژگی های اس�پرتی را مش�اهده کرد که شاید‬ ‫برجس�ته ترین انها پیشرانه های بزرگ و قدرتمند ‪ V۸‬با‬ ‫صدایی لذت بخش باشد‪.‬‬ ‫شورولت تاهو با پکیج‪ RST‬مطمئنا در ظاهر اسپرت یا‬ ‫تهاجمی به نظر نمی رس�د‪ .‬تنها نکته ای که این مدل را از‬ ‫نسخه های معمولی متمایز کرده‪ ،‬نشان های مشکی رنگ‪،‬‬ ‫قاب جلوپنجره همرن�گ بدنه و رینگ های منحصربه فرد‬ ‫‪۲۲‬اینچی پوشیده شده با الستیک های بریجستون است‪.‬‬ ‫بااین حال تاه�و‪ RST‬اس یووی خوش قیافه ای اس�ت اما‬ ‫چی�زی در این مدل وجود ندارد که جذاب تر و جالب تر از‬ ‫مدل های عادی به نظر برسد‪ .‬در صورت تمایل‪ ،‬خریداران‬ ‫می توانند ترمزهای ارتقاءیافته و سیستم اگزوز ‪ Borla‬را‬ ‫هم برای این خودرو سفارش دهند که به تمایز مدل ‪RST‬‬ ‫از نسخه های معمولی کمک می کند اما در ظاهر تفاوت ها‬ ‫بسیار کمرنگ است‪.‬‬ ‫ازس�وی دیگر‪ ،‬ام�ا دورانگو جهنم�ی و عصبانی به نظر‬ ‫می رس�د‪ .‬ای�ن هیوال برخلاف تاهو‪ ،‬در ظاه�ر با دریچه‬ ‫ب�زرگ روی کاپ�وت‪ ،‬دو خروج�ی کاربردی گرما و س�ر‬ ‫اگزوزهای بزرگ‪ ،‬به طور کامل ذات اس�پرت خود را نشان‬ ‫می دهد؛ بنابراین با یک نگاه به راحتی می توان فهمید که‬ ‫این یک دورانگوی معمولی نیست اما حتی اگر این ها هم‬ ‫کافی نباش�د‪ ،‬ویژگی های دیگری مانند ترمزهای برمبو با‬ ‫کالیپرهای قرمزرنگ‪ ،‬الس�تیک های پیرلی و رینگ های‬ ‫‪۲۰‬اینچی مش�کی رنگ کمک می کنند ت�ا دورانگو ‪SRT‬‬ ‫خود را از مدل های معمولی جدا کند‪.‬‬ ‫در داخل این دو خودرو نیز داستان مشابهی وجود دارد‬ ‫یعنی درحالی که کابین تاهو بسیار بزرگ تر و متناسب تر‬ ‫بنظر می رسد اما خس�ته کننده و معمولی است‪ .‬در اینجا‬ ‫هیچ تریم اس�پرتی وجود ندارد و هیچ نشانه ای از اینکه‬ ‫در خودروی�ی غیر از یک اس یووی معمولی نشس�ته ایم‬ ‫دیده نمی ش�ود‪ .‬بااین حال هرچند متریال به کار رفته در‬ ‫کابین تاهو کمی قدیمی به نظر می رس�ند اما چند ویژگی‬ ‫مدرن ه�م در ان وجود دارد مانند نمایش�گر دیجیتالی‬ ‫درون صفحه امپر‪ ،‬نمایشگر سرباال و پشتیبانی از کارپلی‬ ‫و اندروی�د اتو‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬برای سرنش�ینان عقب هم‬ ‫یک سیستم اطالعاتی‪-‬سرگرمی با هدفون وجود دارد تا‬ ‫بچه ها یا سرنشینان بتوانند از رسانه ها لذت ببرند‪.‬‬ ‫در دورانگ�و اما اوضاع به طور کامل متفاوت اس�ت زیرا‬ ‫در اینجا با ویژگی هایی مانند روکش قرمزرنگ صندلی ها‬ ‫با دوخت متضاد و نش�ان ‪ SRT‬به همراه غربیلک فرمان‬ ‫‪ D‬ش�کل‪ ،‬حال و هوای اس�پرت و تهاجمی ایجاد ش�ده‬ ‫اس�ت‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬در کابی�ن دورانگو‪ SRT‬به هر جا‬ ‫که نگاه می کنیم متوجه می ش�ویم که این مدلی اسپرت‬ ‫و متفاوت با نس�خه های معمولی است‪ .‬همچنین هرچند‬ ‫کابین دورانگ�و از نظر جاداری و فضا به تاهو نمی رس�د‪،‬‬ ‫اما بس�یاری از ویژگی های مش�ابه ان را ارائه می کند که‬ ‫ازجمله انها می توان به صفحه نمایش دیجیتالی به نسبت‬ ‫بزرگ در مقابل راننده و سیس�تم اطالعاتی‪-‬س�رگرمی‬ ‫بهت�ر اش�اره ک�رد‪ .‬ای�ن خ�ودرو همچنین به سیس�تم‬ ‫اطالعاتی‪-‬س�رگرمی عقب با دو نمایش�گر و هدفون هم‬ ‫مجهز است اما استفاده از ان کمی سخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹زیر کاپوت‬ ‫بهتری�ن ویژگ�ی ای�ن اس یووی ه�ا اما در زی�ر کاپوت‬ ‫انه�ا قرار دارد‪ .‬پکیج سفارش�ی‪ RST‬به تاهو پیش�رانه‬ ‫‪۶/۲‬لیت�ری ‪ V۸‬ش�ورولت ک�وروت را هدی�ه می کن�د‬ ‫درحالی که همین موتور در ب�رادران لوکس تر تاهو یعنی‬ ‫جی ام س�ی ی�وکان دنال�ی و کادیلاک اس�کالید ب ه طور‬ ‫اس�تاندارد ارائ�ه می ش�ود‪ .‬دورانگو ‪ SRT‬ه�م از همان‬ ‫پیشرانه معروف ‪۶/۴‬لیتری ‪ V۸‬همی استفاده می کند که‬ ‫در همه محصوالت دیگر ‪ SRT‬از برندهای دوج‪ ،‬کرایسلر‬ ‫و جیپ هم بکار رفته است‪ .‬پیشرانه تاهو با ‪۴۲۰‬اسب بخار‬ ‫ق�درت و ‪۶۲۵‬نیوتن متر گش�تاور‪ ،‬عملکرد ن�رم و روانی‬ ‫دارد‪ .‬این موتور از پیش�رانه اس�تاندارد ‪ ۵/۳‬لیتری تاهو‬ ‫‪۶۵‬اسب بخار قدرت بیش�تری دارد‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬تاهو‬ ‫‪ RST‬در کمتر از شش ثانیه از صفر به سرعت ‪ ۹۶‬کیلومتر‬ ‫در ساعت می رسد که برای چنین اس یووی بزرگی بسیار‬ ‫چشمگیر است‪.‬‬ ‫این موت�ور همچنین از حال�ت صرفه جویی در مصرف‬ ‫س�وخت هم برخوردار است که در ان نیمی از سیلندرها‬ ‫را خاموش می کند‪ .‬به لطف این ویژگی‪ ،‬مصرف س�وخت‬ ‫تاه�و‪ RST‬به صورت ترکیب�ی برابر ب�ا‪ ۱۳/۸‬لیتر در هر‬ ‫‪100‬کیلومتر اس�ت‪ .‬عالوه ب�ر این‪ ،‬رانن�ده می تواند برای‬ ‫رانندگ�ی از میان ح�االت اتوماتیک‪ ،‬دیفرانس�یل عقب‪،‬‬ ‫دو دیفرانس�یل س�نگین و دو دیفرانسیل س�بک یکی را‬ ‫انتخاب کند؛ اما بخش بزرگی از عملکرد خوب تاهو ‪RST‬‬ ‫به خاطر گیربکس ‪۱۰‬سرعته اتوماتیک ان است که به طور‬ ‫مشترک توس�ط فورد و جنرال موتورز توسعه پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬این گیربکس در هنگام شتاب گیری دائم به دنبال‬ ‫پیدا کردن بهترین دنده است درحالی که به منظور کاهش‬ ‫مصرف س�وخت نیز همواره به دنده های باالتر می رود‪ .‬به‬ ‫همین تعویض دنده ها در این گیربکس بسیاراست‪.‬‬ ‫اما متاس�فانه در این خودرو هیچ حالتی برای رانندگی‬ ‫اس�پرت وجود ندارد و همین طور ویژگی که پویایی ان را‬ ‫افزایش دهد هم به چش�م نمی خ�ورد‪ .‬البته پکیج‪RST‬‬ ‫ب ه طور اس�تاندارد سیس�تم کنترل مغناطیس�ی سواری‬ ‫را ارائ�ه می کند که کار خ�ود را به منظور ایجاد س�واری‬ ‫راح�ت و بدون تکان به بهترین ش�کل انجام می دهد اما‬ ‫هرگز کمکی به ارائه س�واری اس�پرت نمی کند؛ بنابراین‬ ‫همانن�د اس�تایل بیرون�ی و ویژگی ه�ای داخل�ی‪ ،‬تاهو‬ ‫‪ RST‬در بخش س�واری و رانندگی هم اس یووی اسپرتی‬ ‫احساس نمی شود که این یعنی این خودرو یک اس یووی‬ ‫مس�ابقه ای نیس�ت؛ اما در عوض تاهو ‪ RST‬توانایی های‬ ‫خ�ود را در جای دیگری نش�ان می دهد ک�ه ان ظرفیت‬ ‫بکسل ‪ ۳۶۷۰‬کیلوگرمی است‪.‬‬ ‫از س�وی دیگ�ر‪ ،‬دورانگو با پیش�رانه ‪۶/۴‬لیتری ‪ V۸‬با‬ ‫‪۴۷۵‬اس�ب بخار ق�درت و ‪۶۳۵‬نیوتن متر گش�تاور‪ ،‬روح‬ ‫اسپرت بیشتری دارد‪ .‬این ماشین غرش رعداسایی دارد‬ ‫که با هر بار فشردن پدال گاز حتی در حد یک سانتی متر‬ ‫این غرش به اسمان بلند می شود؛ اما بدون در نظر گرفت‬ ‫این ویژگی‪ ،‬دورانگو ‪ SRT‬خودرو سریع تری از تاهو‪RST‬‬ ‫اس�ت و این در واقعیت احس�اس می شود‪ .‬دوج می گوید‬ ‫دورانگ�و‪ SRT‬س�ریع ترین و تواناتری�ن اس یووی س�ه‬ ‫ردیفه دنیا است که این ادعا با ثبت زمان ‪۱۲/۹‬ثانیه برای‬ ‫پیمودن مس�افت ‪۴۰۰‬متر که به طور رسمی توسط انجمن‬ ‫ملی هات رود تایید ش�ده‪ ،‬به اثبات رسیده است‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬این قوچ وحش�ی ظرف تنه�ا ‪۴/۴‬ثانیه از صفر به‬ ‫س�رعت ‪۹۶‬کیلومتر در س�اعت می رس�د که در واقعیت‬ ‫دیوان�ه وار ب�وده و ی�ک رک�ورد جهانی گینس به ش�مار‬ ‫می رود‪ .‬همه اینها در حالی اس�ت که این خودرو ظرفیت‬ ‫کش�یدن ‪۳۹۵۰‬کیلوگرم را دارد حتی از تاهو هم بیش�تر‬ ‫اس�ت؛ بنابراین در یک کالم می توان گفت دورانگو ‪SRT‬‬ ‫یک شاهکار است‪.‬‬ ‫در دورانگو‪ SRT‬پاس�خ پدال گاز بیش ازاندازه س�ریع‬ ‫اس�ت و پیش�رانه ان احساسی بسیار ش�بیه به چارجر‬ ‫‪ SRT‬ام�ا در بدن�ی بزرگ تر را دارد‪ .‬ب�رای انتقال نیروی‬ ‫موت�ور نیز ی�ک گیربکس ‪8‬س�رعته اتوماتی�ک در نظر‬ ‫گرفته ش�ده که برای کمک به تعویض اسان تر و سریع تر‬ ‫دنده ها‪ ،‬به پدال های پش�ت غربیلک فرمان مجهز است‪.‬‬ ‫دورانگو‪ SRT‬برخالف تاهو از س�امانه چهارچرخ محرک‬ ‫دائمی برخوردار اس�ت که در حال�ت اتوماتیک ‪۴۰‬درصد‬ ‫از گش�تاور موت�ور را به چرخ های جل�و و ‪ ۶۰‬درصد را به‬ ‫چرخ های عق�ب انتقال می دهد؛ ام�ا در حاالت رانندگی‬ ‫دیگر‪ ،‬این تقس�یم بندی تغییر می کن�د به گونه ای که در‬ ‫حالت برف و همین طور یدک کش‪ ،‬توزیع قدرت به صورت‬ ‫‪ ۵۰‬به‪ ،۵۰‬در حالت اسپرت به صورت ‪۳۵‬به‪ ۶۵‬و در حالت‬ ‫پیست به صورت ‪۳۰‬به‪ ۷۰‬انجام می شود‪ .‬بله این اس یووی‬ ‫‪3‬ردیفه حالت پیس�ت دارد! این حالت با استفاده از النچ‬ ‫کنت�رل کمک می کند خودرو ظ�رف ‪ ۴/۴‬ثانیه از صفر به‬ ‫سرعت ‪ ۹۶‬کیلومتر در ساعت برسد‪.‬‬ ‫عالوه ب�ر این‪ ،‬دورانگو ‪ SRT‬از هف�ت تنظیم گوناگون‬ ‫تعلیق هم برخوردار اس�ت که طیفی از تعلیق بسیار نرم‬ ‫تا بس�یار خش�ک را ارائه می کند و موجب می ش�ود هر‬ ‫جاده ای همانند جاده های س�نگ فرش شهرهای کوچک‬ ‫اروپایی احساس شود‪ .‬این ویژگی همچنین کمک می کند‬ ‫هنگام وارد اوردن فش�ار به خودرو‪ ،‬ح�رکات گهواره ای‬ ‫بدنه ان محدود ش�ود؛ اما شاید بهترین ویژگی دورانگو‪،‬‬ ‫پیش�رانه ان باش�د که نه تنه�ا صدایی عال�ی دارد بلکه‬ ‫س�رعت و هیجانی را ب�رای راننده فراه�م می کند که از‬ ‫یک اس یووی ‪3‬ردیفه انتظار نمی رود‪ .‬البته تاهو‪ RST‬هم‬ ‫خودرو قدرتمندی است که صدای خوبی داشته و روان و‬ ‫پاالیش شده احساس می ش�ود اما دورانگو یک اس یووی‬ ‫اس�پرت واقعی اس�ت که قدرت خالص را به راننده هدیه‬ ‫می دهد‪ .‬تنها نقطه ضعف این خودرو اما مصرف س�وخت‬ ‫ب�االی ان اس�ت که به ص�ورت ترکیبی ب�ه ‪۱۵/۷‬لیتر در‬ ‫هر‪100‬کیلومتر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه‬ ‫در این مقایسه باید دوج دورانگو‪ SRT‬را خودرو بهتری‬ ‫دانس�ت زیرا هرچند ش�ورولت تاهو‪ RST‬سواری خوبی‬ ‫دارد ام�ا فقط مانند نس�خه ای قدرتمندت�ر از نمونه های‬ ‫معمولی تاهو احس�اس می شود درحالی که دورانگو ‪SRT‬‬ ‫یک اس یووی اس�پرت واقعی و س�رگرم کننده اس�ت که‬ ‫مانند نس�خه ای خانوادگی از دیگر محصوالت ‪ SRT‬دوج‬ ‫به نظر می رسد و در واقعیت خودرو خوبی است‪.‬‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نبرد خودروها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تحلیل بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قدبلند قدرتمند‬ ‫این فولکس واگن اطلس خاص و تک دارای پرفورمنس بهتر هم‬ ‫روی ج��اده و هم خارج از ان اس��ت‪ .‬یک��ی از تیونرهای نه چندان‬ ‫نام اشنای دنیای خودرو با نام ‪ APR‬نه تنها قدرت اطلس را بیشتر‬ ‫ک��رده‪ ،‬بلکه سیس��تم تعلیق سفارش��ی را هم به منظ��ور از بهبود‬ ‫قابلیت های افرود به این شاس��ی بلند اضافه کرده است‪ .‬زیر کاپوت‬ ‫خودرو پیش��رانه ‪2‬لیتری ‪ TSI‬قرار دارد که قدرت ‪ 235‬اسب بخار‬ ‫ان ب��ه ‪ 350‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪ 350‬نیوتون مت��ری ان نیز به‬ ‫‪474‬نیوتون متر رسیده است‪ .‬این تیونر همچنین توربوشارژر ‪IS38‬‬ ‫متعل��ق به فولکس واگن گلف ‪ R‬را روی اطلس نصب کرده اس��ت‪.‬‬ ‫دیگر تغییرات این خودرو عبارتند از بهبود ‪ ،ECU‬سیستم ورودی‬ ‫فیبرکربنی‪ ،‬سیستم اگزوز مسابقه ای‪ ،DP‬مافلر توربو و‪ ...‬همچنین‬ ‫سیس��تم ترمز با ‪6‬پیس��تون و دیس��ک ‪350‬میلی متری در اطلس‬ ‫نصب شده تا این شاسی بلند قدرت توقف بهتری داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل‪ APR‬می گوی��د‪ :‬م��ا این فرص��ت را داش��ته ایم تا‬ ‫فولکس واگ��ن اطل��س را وارد مرحل��ه دیگ��ری بکنی��م‪ .‬با قدرت‬ ‫‪ 350‬اس��ب بخار ما حتی از خروجی مدل قوی تر ‪6‬سیلندر هم عبور‬ ‫کرده و در حال کار برای ارتقای هر چه بیشتر این خودرو هستیم‪.‬‬ ‫ترکیب سخت افزار سفارشی و تجهیزات محصوالت کنونی فولکس‬ ‫باعث شده اند عملکرد این شاسی بلند واقعا بهبود یابد‪.‬‬ ‫‪ APR‬از قطع��ات جدی��د سیس��تم تعلی��ق ب��رای افزای��ش‬ ‫‪3.8‬س��انتی متری ارتفاع اطلس اس��تفاده کرده اس��ت‪ .‬این خودرو‬ ‫همچنین دارای الستیک های سفارشی تویو و رینگ های ‪20‬اینچی‬ ‫سبک وزن و نورپردازی زیرین است‪ .‬درنهایت باید به پوشش وینیلی‬ ‫سفارشی اشاره کنیم که به وسیله تیونر طراحی شده و در جورجیا‬ ‫نصب ش��ده اس��ت‪ .‬بنا به گفته ‪ APR‬اگرچه ای��ن اطلس تنها به‬ ‫تعداد یک دس��تگاه ساخته شده‪ ،‬اما کمپانی می خواهد محصوالت‬ ‫پرفورمنسی بر پایه شاسی بلندهای فولکس بسازد‪.‬‬ ‫سازوکار ازادسازی نرخ خودرو فراهم نیست‬ ‫پراید ‪ ۴۰‬میلیونی؟‬ ‫برخی کارشناس��ان پیش بینی می کنند در صورت‬ ‫ازادس��ازی نرخ خودرو‪ ،‬قیمت پرای��د به ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان برسد‪.‬‬ ‫ع��ده ای از کارشناس��ان اقتص��ادی بر ای��ن باورند‬ ‫که بازار ازاد به معنای این اس��ت ک��ه عرضه و تقاضا‬ ‫قیمت ها را تعیین کند و تعادل در بازار ایجاد شود‪ ،‬اما‬ ‫عده ای هم مدعی هستند که دولت در بخش عمده ای‬ ‫از اقتصاد کش��ور حضور دارد و در این انحصار همواره‬ ‫وزنه تقاضا سنگین تر است و تولید در شرایطی نیست‬ ‫که بتواند پاس��خگوی تقاضا در بازار باش��د؛ از این رو‬ ‫همواره خطر جهش قیمت ها وجود دارد‪.‬‬ ‫واقعیت این است که حذف شورای رقابت یا ماندن‬ ‫این ش��ورا در دایره قیمت گذاری خودرو‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫مش��کالت بازار ایران و قیمت گذاری ها است‪ .‬موضوع‬ ‫اصلی این اس��ت که هرچند دولت ها در تمام دوره ها‬ ‫بر اج��رای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و ایجاد یک بازار‬ ‫ب��ا قواعد اقتصاد ازاد اصرار دارند اما در عمل ش��اهد‬ ‫رفتارهای انحصارطلبانه هستیم که بود یا نبود شورای‬ ‫رقابت هم نمی تواند در تغیی��ر این رویکرد تاثیرگذار‬ ‫باش��د‪ .‬موضوع قیمت گ��ذاری در بازارهای بالتکلیف‬ ‫کشورمان که بین چارچوب های بازارگردانی دستوری‬ ‫یا ازاد س��ردرگم مانده ان��د‪ ،‬تنها به ب��ودن یا نبودن‬ ‫شورای رقابت خالصه نمی شود‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند‬ ‫در صورت ازادس��ازی نرخ خ��ودرو‪ ،‬باید حمایت های‬ ‫دولت��ی از این صنع��ت متوقف ش��ود و تعرفه باالی‬ ‫واردات خودروه��ای خارج��ی کاهش یاب��د‪ .‬اما انچه‬ ‫در می��ان تمامی نظرها نگران کننده به نظر می رس��د‬ ‫افزایش ناگهانی نرخ خودروهای داخلی و کاهش توان‬ ‫مردم برای خرید این خودروها اس��ت‪ .‬در این راس��تا‬ ‫برخی کارشناس��ان پیش بینی می کنند که در صورت‬ ‫ازادس��ازی نرخ خودرو‪ ،‬قیمت پرای��د به ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان برسد‪.‬‬ ‫منافع مردم در حفظ تولید ملی است‬ ‫ساسان قربانی‪ ،‬سخنگوی ش��ورای سیاست گذاری‬ ‫خودرو اظه��ار کرد‪ :‬واقعیت این اس��ت که نرخ تمام‬ ‫مواد اولی��ه افزایش پیدا کرده اس��ت؛ چه موادی که‬ ‫در داخل تولید می ش��ود و چه قطعاتی که از خارج به‬ ‫کشور وارد می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه تغیی��ر نیافتن می��زان حقوق و‬ ‫دس��تمزدها در س��ال جدید تاکید ک��رد‪ :‬هزینه های‬ ‫سربار و برخی هزینه های ش��رکت های خودروسازی‬ ‫به طور طبیعی در س��ال جدید افزایش یافته‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که س��قف قیمت های خودرو ثابت نگه‬ ‫داشته شده و مسئوالن به این موضوع بی توجهند که‬ ‫نرخ مواد اولیه باال رفته است‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو بیان کرد‪:‬‬ ‫به طور طبیعی اگر نرخ خودرو ازاد شود ناخوداگاه نرخ‬ ‫خودروهای داخلی در بازار باالتر خواهد رفت؛ هرچند‬ ‫میزان افزایش نرخ خودرو بستگی به میزان نرخ مواد‬ ‫اولیه دارد و در خودروهای مختلف متفاوت است‪.‬‬ ‫قربانی در پاس��خ به این پرسش که ایا با ازادسازی‬ ‫نرخ خودرو داخلی‪ ،‬قیمت پراید به ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توانم به طور دقیق به این پرسش‬ ‫پاس��خ دهم اما به نظر من به طور حتم با ازادس��ازی‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬نرخ پرای��د به باالت��ر از ‪ ۳۰‬میلیون تومان‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود دو تفکر در بازار خودرو تاکید‬ ‫کرد‪ :‬گاهی تفکر دولتی تنها به س��مت توجه به توان‬ ‫خرید مردم می رود و مسئوالن در تالشند تا از طریق‬ ‫قیمت گذاری خودرو‪ ،‬منافع ملی را تامین کنند‪.‬‬ ‫قربان��ی اف��زود‪ :‬اگ��ر دول��ت واقع��ا می خواه��د از‬ ‫مصرف کننده حمایت کند باید شرایط تولید خودرو را‬ ‫در داخل تسهیل کند؛ به عنوان مثال از خودروسازان‬ ‫مالیات دریافت نکند یا به خریداران یارانه بدهد‪.‬‬ ‫سخنگوی ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر روند حمایتی کنونی در صنعت خودرو ادامه‬ ‫پیدا کند‪ ،‬نه تنها این صنعت بلکه صنعت قطعه سازی‬ ‫نابود خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون بس��یاری از کارکنان شرکت های‬ ‫قطعه سازی تعدیل شده اند و در صورتی که فکر عاجلی‬ ‫برای نجات این صنعت نشود در اینده شاهد بیکاری‬ ‫وسیع تری در صنعت قطعه سازی خواهیم بود‪.‬‬ ‫قربانی با اش��اره به مش��کالت خودروسازان جهانی‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۸‬بی��ان کرد‪ :‬در ان س��ال وقتی برای‬ ‫خودروس��ازان چالش های بزرگ اقتص��ادی به وجود‬ ‫ام��د کش��ورهای اروپایی و امریکا ع�لاوه بر پرداخت‬ ‫یارانه و تس��هیالت به خودروسازان‪ ،‬انها را از پرداخت‬ ‫مالیات معاف کردند و نتیجه ان ش��د که شرکت های‬ ‫خودروسازی توانستند دو سال بعد دوباره با قدرت به‬ ‫چرخه تولید بازگردند‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای سیاس��ت گذاری خودرو تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اکنون زمان ان رس��یده ک��ه دولتمردان یک‬ ‫تصمیم جدی و تاثیرگ��ذار در حوزه خودرو بگیرند‪.‬‬ ‫بدون شک اصلی ترین عوارض قیمت گذاری دستوری‪،‬‬ ‫بیکاری و اسیب های اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به پیامدهای ازادسازی نرخ در حوزه‬ ‫خودرو گفت‪ :‬ممکن اس��ت ه��ر تصمیمی که بگیریم‬ ‫خسارت هایی به دنبال داشته باشد‪ ،‬اما هوشمندانه این‬ ‫است که سعی کنیم تصمیمی اتخاذ شود که کمترین‬ ‫اسیب و بیشترین منافع را در پی داشته باشد‪ .‬قربانی‬ ‫با اش��اره به ض��رورت تقویت تولید مل��ی گفت‪ :‬همه‬ ‫اقتصاددانان بر این باورند که اگر به واحدهای تولیدی‬ ‫اس��یب جدی وارد شود‪ ،‬این اس��یب بیشتر از همه‪،‬‬ ‫م��ردم و جامع��ه را دچار تنش خواه��د کرد و اکنون‬ ‫زمان ان است که تمام تالش خود را در جهت حفظ‬ ‫تولید ملی به کار ببندیم‪.‬‬ ‫سخنگوی ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬با الگوبرداری از کش��وری‬ ‫مانند ترکیه که در زمان بحران‬ ‫اقتص��ادی به جای اینکه‬ ‫به کارگران بیکار شده‬ ‫تو لید ی ه��ا ‪،‬‬ ‫حق��وق بیکاری بپردازد‪ ،‬این هزینه را به صورت یارانه‬ ‫ب��ه تولیدکنندگان پرداخت کرد‪ ،‬م��ا می توانیم تولید‬ ‫ملی را یاری کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬پیشنهاد من این است که از اقدامات‬ ‫موفق جهانی الگوبرداری کنیم و در نظر داشته باشیم‬ ‫که هر تصمیم��ی بگیریم مش��کالتی در پی دارد اما‬ ‫بای��د منافع و مضرات هر تصمیمی را بررس��ی کنیم‬ ‫و ببینی��م در کدام یک از تصمیم ها‪ ،‬منافع بر مضرات‬ ‫برتری دارد‪.‬‬ ‫ازادسازی نرخ خودرو معنا ندارد‬ ‫در ادامه جمش��ید پژویان‪ ،‬رییس پیش��ین شورای‬ ‫رقابت اظهار کرد‪ :‬به نظر من ازادس��ازی نرخ خودرو‬ ‫معنا ندارد‪ ،‬زیرا بازار خودرو یک بازار انحصاری اس��ت‬ ‫و دو کمپانی بزرگ ایران خودرو و س��ایپا حدود ‪۹۴‬‬ ‫درصد بازار خودرو را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باوجود انحصار در ب��ازار خودرو داخلی‬ ‫همیش��ه نرخ خودرو باید با کنترل و نظارت ش��ورای‬ ‫رقابت تعیین شود‪.‬‬ ‫پژوی��ان با تش��ریح روند قیمت گذاری در ش��ورای‬ ‫رقابت تصریح کرد‪ :‬براس��اس شیوه نامه شورای رقابت‬ ‫همه موارد مربوط به افزایش نرخ در بخش های دیگر‬ ‫از بان��ک مرکزی دریافت ش��ده و در فرمولی که باید‬ ‫نرخ خودرو براساس ان محاسبه شود‪ ،‬قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رییس پیشین ش��ورای رقابت اظهار کرد‪ :‬اعتراض‬ ‫خودروسازان به نرخ خودرو بی مورد نبود زیرا در چند‬ ‫ماه گذش��ته شورای رقابت نتوانس��ت انطور که باید‬ ‫به وظایف خود عمل کن��د و تعیین کننده‬ ‫شیوه نامه سازمان خود باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این موضوع که قیمت گذاری خودرو‬ ‫به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یا س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان مربوط نیس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در گذشته مدیران خودروسازی هیچ مشکلی با‬ ‫قیمت گذاری نداش��تند اما اکنون به دلیل دخالت های‬ ‫بی مورد سازمان های دیگر‪ ،‬روند قیمت گذاری خودرو‬ ‫مورد انتقاد خودروسازان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سازوکار ازادسازی نرخ خودرو فراهم نیست‬ ‫بهرام ش��هریاری‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سازکار ازادس��ازی نرخ در شرایط کنونی فراهم‬ ‫نیس��ت و زمان��ی که ب��ازار خ��ودرو در انحصار چند‬ ‫تولیدکنن��ده ق��رار دارد‪ ،‬نمی توانی��م قیمت ها را ازاد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫شهریاری افزود‪ :‬در صورتی که شرایط گوناگون در‬ ‫صنع��ت خودرو لحاظ و زمینه ه��ای الزم برای تعادل‬ ‫قیمت ها فراهم شود‪ ،‬ازادسازی قیمت ها عملی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار ایرانی برای خرید ‪ ۱۶‬هزار خودرو اقدام کردند‬ ‫ریی��س انجمن قطعه س��ازان گف��ت‪ :‬درحال حاضر ب��رای خرید‬ ‫اینترنتی ‪ ۱۶‬هزار خودرو‪ ۵۰۰ ،‬هزار نفر و برای خرید ‪ ۲۴۷‬خودرو‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬هزار نفر به سایت مراجعه کردند زیرا سود حاشیه بازار‬ ‫بسیار زیاد است‪ .‬به گزارش عصرخودرو رییس انجمن قطعه سازان‬ ‫با اش��اره به افزایش قیمت ها از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تا اردیبهشت‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬گفت‪ :‬مس ‪ ۸۲‬درصد‪ ،‬س��رب ‪ ۶۷‬درصد‪ ،‬پلیمرهای‬ ‫پالس��تیکی ‪ ۶۱‬درصد‪ ،‬کائوچو ‪ ۷۸‬درص��د‪ ،‬کائوچوی طبیعی ‪۹۵‬‬ ‫درصد‪ ،‬فوالد الیاژی ‪ ۷۳‬درصد‪ ،‬الومینیوم ‪ ۷۷‬درصد‪ ،‬ورق فوالدی‬ ‫‪ ۶۸‬درصد و دالر دولتی ‪ ۳۹‬درصد و ازاد ‪ ۵۶‬درصد و دس��تمزدها‬ ‫هم ‪ ۵۶‬درصد افزایش داشت؛ عالوه بر اینکه ‪ ۲۱‬درصد افزایش تورم‬ ‫داشتیم‪ .‬محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینکه سیستم به گونه ای‬ ‫اس��ت که فقط دالالن س��ود می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خودروسازان ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان زیان کردند و قطعه س��ازان هم زیان داشتند و‬ ‫برخی ها در حال تعطیل کردن هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬شورای رقابت‬ ‫خودروها را به گونه ای نامناس��ب قیمت گذاری می کند و از انجایی‬ ‫که مدیران دو خودروساز بزرگ‪ ،‬دولتی هستند ان را می پذیرند‪ ،‬در‬ ‫حالی که اگر بخش خصوصی بود هرگز قبول نمی کرد‪ .‬نجفی منش‬ ‫اضافه کرد‪ :‬شورای اقتصاد در سال ‪ ۱۳۷۶‬خودروها را ‪ ۵‬درصد زیر‬ ‫حاش��یه بازار قیمت گذاری کرد و این موضوع موجب ش��د دالالن‬ ‫از بازار خارج ش��وند و قیمت ها به تعادل برس��د؛ اکنون نیز باید به‬ ‫همان ش��کل عمل کرد‪ .‬رییس انجمن قطعه سازان در ادامه گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر برای خرید اینترنتی ‪ ۱۶‬هزار خودرو‪ ۵۰۰ ،‬هزار نفر‬ ‫و برای خرید ‪ ۲۴۷‬خودرو حدود ‪ ۲۰۰‬هزار نفر به س��ایت مراجعه‬ ‫کردند زیرا س��ود حاشیه بازار بس��یار زیاد است‪.‬نجفی منش افزود‪:‬‬ ‫هیچ دولتی در هیچ جای جهان در قیمت گذاری دخالت نمی کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬قیمت گ��ذاری خودرو باتوجه به حاش��یه بازار‪،‬‬ ‫قیمت ها را به تعادل می رساند و صف خرید را از بین می برد‪.‬‬ ‫‪ 3‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪13‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬اوت‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره‪29‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪99/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪51/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪84/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪240/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪272/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪180/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪30/800/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪73/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪95/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪37/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪63/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪108/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪175/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪92/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪104/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪500/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪323/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪440/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪470/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪590/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪140/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪215/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪475/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪475/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪635/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪360/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪640/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪940/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪935/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 3‬شهریور‪13 1397‬ذی الحجه ‪ 25 1439‬اوت‪ 2018‬سال دوم شماره‪29‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫دیکته کردن نرخ خودرو امکان پذیر نیست‬ ‫شهرام ازادی‪ -‬عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی‪ :‬باتوجه‬ ‫به هزینه هایی که به خودروسازان تحمیل می شود امکان اینکه بخواهند نرخ‬ ‫خودرو را دیکته ش��ده تعیی��ن کنند وجود ندارد‪ .‬عواملی مانند نوس��ان نرخ‬ ‫در بخ��ش مواد اولیه و همچنین تورم��ی که در بازار خودرو وجود دارد باعث‬ ‫می شود امکان تعیین نرخ به صورت دستوری وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین نرخ خودرو به طور حتم باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و‬ ‫نهادها و سازمان های دولتی مانند وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تنها وظیفه‬ ‫نظارتی داشته باشند و تعیین کننده شرایط فروش و نرخ خودرو نباشند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر اگر ممنوعی��ت واردات خودرو ادامه پی��دا کند‪ ،‬در چنین‬ ‫ش��رایط بس��ته ای‪ ،‬رقابت تنها بین خودروس��ازان داخلی خواهد بود و امکان‬ ‫رقابتی ش��دن این صنعت در زمینه کیفیت و فناوری وجود نخواهد داش��ت؛‬ ‫بنابراین برای ایجاد رقابتی مفید و سودمند باید مشکالت واردات خودرو حل‬ ‫ش��ود تا پس از ان ش��اهد رقابت و پیشرفت در بخش فناوری‪ ،‬کیفیت و ارائه‬ ‫محصول با نرخ مناسب باشیم‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که خودروس��از س��ود مناس��بی از تولید خودرو نبرد تالشی‬ ‫ب��رای بهبود کیفی��ت محصوالت و ارائ��ه محصول با فن��اوری باالتر نخواهد‬ ‫ک��رد و این موضوعی اس��ت ک��ه تا امروز ش��اهد ان بوده ایم؛ ب��ه طور مثال‬ ‫سال هاست که خودروسازان ما پراید و پژو ‪ ۴۰۵‬تولید می کنند که سودی ب‬ ‫رای مردم ندارد‪ .‬این حق مردم اس��ت که انتخاب کنند از چه نوع خودرویی‬ ‫می خواهند اس��تفاده کنند؛ خودرویی با فناوری و اپشن باال یا خودرویی که‬ ‫به صورت اکونومی طراحی ش��ده و اقتصادی تر اس��ت‪ .‬در گذش��ته مردم حق‬ ‫انتخاب از بین ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬مدل خودرو را داش��تند وخودروس��ازان نیز در شرایط‬ ‫اقتصادی ‪ ۶‬سال گذشته امکان سرمایه گذاری برای بهبود شرایط را نداشتند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!