هفته نامه روزگار خودرو شماره 2 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 2

هفته نامه روزگار خودرو شماره 2

هفته نامه روزگار خودرو شماره 2

‫‪2‬‬ ‫دستاوردهای برجام‬ ‫زیرتیغ فضای کسب وکار‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫همزمان با مطرح شدن نقش ‪ ۷۰‬درصدی کامیون ها در الودگی هوا اعالم شد‬ ‫خلل در چرخه اقتصادی پیامد‬ ‫ضعف نوسازی ناوگان سنگین‬ ‫‪6‬‬ ‫فضای «اعتماد» با وجود روابط‬ ‫بانکی پر چالش‬ ‫‪7‬‬ ‫بی سرنشین های‬ ‫سنگین روی جاده تولید‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪2‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫استاندارد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬خودرو فرسوده در انتظار اسقاط‬ ‫چالش اسقاط خودروهای فرسوده و حمایت نکردن خودروسازان‬ ‫داخلی از انها در ماه های گذش��ته تش��دید و موجب شد فشار اسقاط‬ ‫خودرو از دوش تولیدکنندگان برداش��ته و به واردکنندگان تحمیل‬ ‫شود‪ .‬حال پرسش این است که باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو‬ ‫تا چ��ه میزان به بهبود وضعیت مراکز اس��قاط خ��ودرو می انجامد؟‬ ‫با بس��ته ش��دن س��ایت ثبت��ارش نه تنه��ا وارد کنندگان خ��ودرو و‬ ‫نمایندگی های مجاز بلکه بسیاری از صنایع وابسته به صنعت خودرو‬ ‫با مش��کالت متعددی دس��ت وپنجه ن��رم کرده اند ک��ه ازجمله انها‬ ‫مش��اغلی همچون بازیافت و اس��قاط خودروهای فرسوده است‪ .‬در‬ ‫یادداشت‬ ‫همین زمینه‪ ،‬امیر سیفی زاده‪ ،‬کارشناس اسقاط خودرو در گفت وگو‬ ‫با خ��ودروکار مهم ترین چالش پیش روی صنع��ت بازیافت و پس از‬ ‫ان اس��قاط خودروهای فرس��وده را نبود برنامه ریزی و خال مدیریت‬ ‫عنوان می کند و می گوید‪« :‬براس��اس قان��ون‪ ،‬در حال حاضر چالش‬ ‫مراکز اسقاط خودروهای فرسوده به حمایت واردکنندگان نیاز دارد‬ ‫زیرا پیش از حضور وزیر وقت حمایت خودروس��ازان داخلی از اسقاط‬ ‫خودروهای فرس��وده انجام می شد که این حمایت ها کاسته شد و در‬ ‫نهایت خودروسازان از اسقاط خودروهای تولیدی خود معاف شدند‪.‬‬ ‫حاال چشم امید مراکز اسقاط به واردات خودرو است‪ .‬این کارشناس‬ ‫اس��قاط خودرو در پاس��خ به اینکه چه راهکارهایی برای جبران این‬ ‫فاصله نیاز اس��ت‪ ،‬تصریح می کند‪ :‬در حال حاض��ر حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ه��زار خ��ودرو جدا از ش��مارش گواهی اس��قاط خودروها که‬ ‫عددی بیش از این میزان را رقم می زند‪ ،‬فرس��وده هستند؛ با این حال‬ ‫س��ال گذش��ته تنها حدود ‪ ۱۲۰‬هزار خودرو از رده خارج شده است‪.‬‬ ‫حال ب��ا فرض تولید یک میلیون خودرو در س��ال و خروج ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫خودرو فرس��وده‪ ،‬بازهم مشکالت الودگی هوا و مراکز اسقاط خودرو‬ ‫کاه��ش نمی یابد چراکه باید تولید و خروج خودروها از رده مصرف با‬ ‫برنامه ریزی جدی و مدیریت درست باشد‪.‬‬ ‫راهبرد جدید چینی ها برای حفظ بازار خودرو ایران‬ ‫انسان های اقتصادی‬ ‫انسان های عادی‬ ‫حامد هدائی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫ریچارد تالر‪ ،‬دانش��مند اقتصاد رفت��اری‪ ،‬در گفت وگویی که با خانوارها به‬ ‫منظور بررس��ی و سنجش ش��یوه انها برای مدیریت منابع مالی شان داشت‪،‬‬ ‫متوج��ه ش��د خانوارها‪ ،‬به ویژه کس��انی که مضیق��ه بودجه ای داش��تند‪ ،‬از‬ ‫قوانین بودجه بندی مش��خصی استفاده می کردند‪ .‬خانوارهایی که خریدشان‬ ‫به طورعم��ده نقدی بود‪ ،‬اغلب از س��ازوکار پاکتی یا قلکی یعنی روش��ی که‬ ‫از خانواده ش��ان اموخته بودند اس��تفاده می کردند؛ پاک��ت اجاره‪ ،‬پاکت غذا‬ ‫و ب��ه همین ترتیب‪ .‬س��ازمان ها نیز چیزی ش��بیه روش پاکت��ی یا قلکی را‬ ‫انج��ام می دهند؛ به این معنا که دپارتمان بودجه ای ایجاد می کنند که برای‬ ‫طبقه ه��ای اختصاص��ی ان بودجه ها محدودیت هایی لحاظ می ش��ود‪ .‬وجود‬ ‫بودجه ه��ا می توان��د اصل دیگری از عل��م اقتصاد را نقض کن��د‪ :‬پول «قابل‬ ‫تعویض» اس��ت‪ .‬این یعنی برچس��بی وج��ود ندارد که بتوان��د چیزی را که‬ ‫برایش پول خرج می ش��ود‪ ،‬محدود کند‪ .‬براس��اس این اص��ل اگر از بودجه‬ ‫تاسیسات به دلیل زمستان معتدل مقداری پول باقی بماند‪ ،‬ان پول به راحتی‬ ‫در فروشگاه کفش بچگانه خرج می شود‪.‬‬ ‫بودجه ه��ا به دالیل محس��وس و قابل فهمی به وج��ود می ایند‪ .‬رییس یک‬ ‫س��ازمان نمی خواهد مجبور به تایید هر خرجی باش��د که در سازمان انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬قوانین بودجه می توانند نتایج احمقانه ای را رقم بزنند‪.‬‬ ‫ه��ر ک��س که در س��ازمان بزرگی کار ک��رده‪ ،‬به این معض��ل برخورد کرده‬ ‫ک��ه پول کافی در بودج��ه تخصیص یافته وجود ندارد تا ب��ه برخی نیازهای‬ ‫اضطراری رس��یدگی ش��ود و هیچ راهی نیس��ت که از پول راکد موجود در‬ ‫بخش های دیگر بهره برداری ش��ود‪ .‬پول باید جایی خرج ش��ود که بیشترین‬ ‫منافع را به س��ازمان یا خانوار برس��اند‪ .‬اگر ان منافع تغییر کنند‪ ،‬ما باید از‬ ‫برچس��ب هایی که در اغاز راه به مبال��غ گوناگون زده ایم اغماض کنیم اما ما‬ ‫چنین نمی کنیم؛ برچس��ب ها «عوامل انگار بی ربط» هس��تند‪ .‬اینکه قوانین‬ ‫بودجه بندی چقدر روشن باشند‪ ،‬اغلب تابعی از میزان مضیقه بودجه ای افراد‬ ‫اس��ت‪ .‬مطالعه ‪ ۲‬روانش��ناس به نام های چیپ هیث و جک سول نشان داد‬ ‫بس��یاری از دانشجویان دوره ام بی َا ِی بودجه های هفتگی برای غذا‪ ،‬سرگرمی‬ ‫و پوش��اک داشتند‪ .‬پس احتمال داشت زمانی که دانش اموخته شوند و پول‬ ‫بیش��تری دراورند‪ ،‬بودجه شان هم بیشتر شود اما این بودجه بندی ها و گریز‬ ‫زدن های ناگزیر به بودجه و تعویض پذیری بر رفتار انها در مقطع تحصیالت‬ ‫تکمیلی اثر داشت‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬هیث و س��ول از ‪ ۲‬گروه شرکت کنندگان در مطالعه پرسیدند‬ ‫ایا حاضر هستند بلیت یک تئاتر برای پایان هفته را بخرند یا خیر‪ .‬به گروهی‬ ‫گفته ش��د همان هفته کمی پیش تر ‪ ۵۰‬دالر برای تماش��ای بازی بسکتبال‬ ‫(بودجه مش��ابه) خرج کرده اند‪ ،‬در حالی که به گروه دیگر گفته ش��د همان‬ ‫هفته کمی پیش تر جریمه ‪ ۵۰‬دالری خودرو (بودجه متفاوت) نصیب ش��ان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫انهایی که برای تماش��ای بازی بس��کتبال رفته بودند‪ ،‬به احتمال بس��یار‬ ‫ک��م به تئات��ر می رفتند و این به احتم��ال زیاد به این دلیل ب��ود که بودجه‬ ‫سرگرمی شان برای ان هفته را پیش تر خرج کرده بودند‪.‬‬ ‫در مطالعه ای که از س��وی ‪ ۲‬اقتصاددان به نام های «جاستین هاستینگز»‬ ‫و «جس��ی ش��اپیرو» درباره اثبات اثرهای بودجه بندی ذهنی انجام شد‪ ،‬این‬ ‫پرس��ش مطرح شد که با تغییر نرخ بنزین چه بر سر انتخاب بنزین معمولی‬ ‫و س��وپر می اید؟ بنزین در امریکا برحس��ب اکتان به طور معمول در ‪ ۳‬سطح‬ ‫به فروش می رسد؛ معمولی‪ ،‬متوسط و سوپر‪.‬‬ ‫ب��ا این حال برخی مصرف کنندگان بنزین درجه باالتر را به دلیل این باور‬ ‫خطرناک که به نفع موتور است‪ ،‬خریداری می کنند‪.‬‬ ‫هاس��تینگز و ش��اپیرو سرگذش��ت بنزین س��وپر پس از افت نزدیک ‪۵۰‬‬ ‫درصدی نرخ بنزین در س��ال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی (‪ )۱۳۸۶-۸۷‬را مطالعه کردند‪.‬‬ ‫در ای��ن پژوهش و ب��ه فرض ریچارد تالر‪ ،‬اگر انس��ان ها خیلی اقتصادی فکر‬ ‫کنند‪ ،‬وقتی نرخ بنزین ‪ ۴‬دالر باشد‪ ،‬یک خانوار هفته ای ‪ ۸۰‬دالر بابت بنزین‬ ‫خرج می کند و بنزین معمولی می خرد‪.‬‬ ‫زمان��ی که نرخ به ‪ ۲‬دالر افت می کند و هزینه خانوار به هفته ای ‪ ۴۰‬دالر‬ ‫کاهش می یابد‪« ،‬انس��ان اقتصادی» چنین فکر خواهد کرد‪ :‬بنزین ارزان تر‪،‬‬ ‫مس��افرت بیش��تر؛ یعنی با درامد اضاف��ی ‪ ۴۰‬دالری مطلوبیت زندگی را به‬ ‫حداکثر می رساند‪.‬‬ ‫به طور معمول اگر درامد خانوار ساالنه تا ‪ ۱۰۰۰‬دالر باال برود‪ ،‬میل خانوار‬ ‫برای خرید چیزی غیر از بنزین معمولی فقط ‪۱۰‬درصد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در عی��ن حال خانوار «انس��ان های ع��ادی» مقداری از ان پ��ول را برای‬ ‫مس��افرت خرج خواهند کرد اما ممکن است به این هم فکر کنند که بنزین‬ ‫انقدر ارزان اس��ت که حاال می توانیم حس��ابی بنزین بخریم‪ .‬رفتن به س��راغ‬ ‫درجه باالتری از بنزین‪ ۱۴ ،‬برابر رقم مورد انتظار در جهانی است که در ان‬ ‫با پول مانند یک کاالی تعویض پذیر رفتار می شود‪.‬‬ ‫دوره مورد مطالعه همزمان با ابتدای بحران مالی سال ‪)۱۳۸۵-۸۶( ۲۰۰۷‬‬ ‫بود که ماشه افت قیمت های بنزین کشیده شده بود‪ .‬در ان دوران هولناک‪،‬‬ ‫خیلی از خانوارها می کوش��یدند مخارج را تا جای ممکن کم کنند‪ .‬استثنای‬ ‫ان کوشش‪ ،‬مصرف بی پروای بنزین سوپر بود‪.‬‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫بازار خودرو ایران چند س��الی اس��ت که بین‬ ‫تولیدکنن��دگان ایرانی و چینی تقس��یم ش��ده‬ ‫است‪ .‬این مسئله که بعد از افزایش تحریم های‬ ‫غرب علیه ایران شدت گرفت ه بود پس از برجام‬ ‫و افزایش همکاری ایران با خودروسازان اروپایی‬ ‫نیز نتوانس��ت تغییر چندان��ی در ان ایجاد کند‬ ‫زیرا چینی ها که س��هم عم��ده ای از بازار ایران‬ ‫کسب کرده اند حاضر به ترک این بازار نبوده اند‬ ‫و در این س��ال ها سعی کرده اند با سیاست های‬ ‫خودرویی ایران همسو شوند‪ .‬در اخرین اتفاقی‬ ‫ک��ه رخ داده ش��اهد مذاک��ره چینی ه��ا برای‬ ‫هم��کاری در بخش اس��تانداردهای خودرویی‬ ‫ایران هستیم‪ .‬این موضوع پس از ان رخ داد که‬ ‫نیره پیروز بخت رییس س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫درگفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» تاکید کرد‬ ‫برنامه این س��ازمان برای اج��رای قانون ارتقای‬ ‫اس��تاندارد جدی اس��ت و تنها تولیدکنندگانی‬ ‫می توانن��د محص��والت مط��رح در فهرس��ت‬ ‫خودروهای غیر استاندارد را دوباره تولید کنند‬ ‫که اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه را در نظر‬ ‫داش��ته و تولید محصول را با ش��رایط جدید از‬ ‫سر بگیرند‪.‬‬ ‫اول دی همزم��ان ب��ا اج��رای فاز نخس��ت‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادو پنج گانه فهرست مدل‬ ‫خودروهای��ی که از این پس به دلیل نداش��تن‬ ‫ای��ن اس��تانداردها از چرخ��ه تولی��د ح��ذف‬ ‫می ش��وند‪ ،‬اعالم ش��د‪ .‬در این فهرست تولید و‬ ‫واردات خودروهای��ی همچ��ون ام وی ام ‪۳۱۵‬‬ ‫س��دان‪ ،‬ام وی ام ‪ ،۵۵۰‬تیگ��و ‪ ،۵‬س��ایپا ‪ ۱۳۱‬و‬ ‫س��ایپا ‪ ۱۳۲‬دوگانه سوز‪ ،‬س��ایپا ‪ ۱۴۱‬بنزینی و‬ ‫دوگانه س��وز‪ ،‬اریو ‪ ۱۵۰۰‬سی سی‪ ،‬پژو پارس با‬ ‫موت��ور ‪ ،XUM‬وانت تک کابی��ن و دو کابین‬ ‫مزدا و کارا ‪(۱۷۰۰‬بنزینی و دوگانه س��وز)‪ ،‬اسا‬ ‫‪ ،۵۰F B‬لیفان ‪ ،۶۲۰‬لیف��ان ایکس ‪ ،۵۰‬لیفان‬ ‫ایک��س ‪ ،۶۰‬ج��ک ج��ی ‪ ،۵‬هیون��دای ای ‪۱۰‬‬ ‫از دس��تور کار خودروس��ازان خارج ش��د‪ .‬این‬ ‫فهرس��ت در حالی اعالم ش��ده که بخش��ی از‬ ‫‪ ۲۵‬خودرویی که تولی��د و واردات انها متوقف‬ ‫ی است و از انجا‬ ‫ش��ده متعلق به ش��رکای چین ‬ ‫که بر اس��اس اعالم س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫ایران تمام خودروهای تولی��د داخل و وارداتی‬ ‫موظف ب��ه رعایت این اس��تانداردها هس��تند‪،‬‬ ‫تولی��د برخی از محصوالت که ش��ریک چینی‬ ‫دارن��د نیز ب��ا وقفه همراه ش��د از این رو هفته‬ ‫گذشته جلسه ای مش��ترک میان سازمان ملی‬ ‫استاندارد و یک هیات چینی با هدف گفت وگو‬ ‫درباره استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران در محل این‬ ‫سازمان برگزار شد‪ .‬از انجا که چین بزرگترین‬ ‫ش��ریک تجاری ایران به شمار می رود و ساالنه‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰۰‬هزار خ��ودرو در ب��ازار ایران به‬ ‫فروش می رس��اند به طور قطع حاضر نیس��ت‬ ‫چنین بازاری را از دست بدهد و با توجه به این‬ ‫شرایط ای ده ال در تالش برای تولیدی بر اساس‬ ‫اس��تانداردهای جدی��د خواهد بود ک��ه در این‬ ‫نشست مشترک نیز بر ان تاکید کرده است‪ .‬در‬ ‫این نشست که س��ازمان ملی استاندارد میزبان‬ ‫هیات��ی از مقام��ات نهادهای تایی��د صالحیت‬ ‫و ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران‪،‬‬ ‫همچنین نماین��دگان ش��رکت های خصوصی‬ ‫در زمینه خدم��ات خودرویی بود هیات چینی‬ ‫برای اجرای اس��تانداردهای موردنظر ایران ابراز‬ ‫تمایل کرده و باتوجه به استانداردهای اجباری‬ ‫گفته شده و اهمیت بازار ایران برای چینی ها به‬ ‫منظور اعمال الزامات اجباری هش��تادوپنج گانه‬ ‫خودرویی اعالم امادگی کرده است‪.‬‬ ‫در این نشست هیات ایرانی متشکل از معاون‬ ‫ارزیابی کیفیت‪ ،‬رییس مرک��ز تایید صالحیت‬ ‫ایران‪ ،‬مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد‬ ‫صنای��ع فل��زی و مدی��رکل رواب��ط عمومی و‬ ‫ارتباط��ات بین الملل س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫ای��ران پ��س از ش��نیدن پیش��نهادهای هیات‬ ‫چینی برای اجرایی ش��دن الزام��ات خودرویی‬ ‫پیشنهادهایی را مطرح کردند‪.‬‬ ‫هیات چین��ی نیز بر گس��ترش همکاری در‬ ‫زمینه ه��ای ازمایش��گاهی‪ ،‬تایی��د صالحیت و‬ ‫ص��دور گواهی در ح��وزه خ��ودرو تاکید کرده‬ ‫که بر این اس��اس دوطرف مذاک��ره با تاکید بر‬ ‫گسترش همکاری میان نهادهای متناظر در دو‬ ‫کش��ور درباره همکاری ه��ای دوجانبه در حوزه‬ ‫خودروهای تولید چین مذاکره کردند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر بنا به درخواست طرف چینی‬ ‫مقرر ش��د‪ ،‬کنفرانس ویژه ای درب��اره معرفی و‬ ‫اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی‬ ‫از سوی سازمان ملی اس��تاندارد ایران با هدف‬ ‫اشنایی خودروسازان چینی در ان کشور برگزار‬ ‫شود که مورد موافقت طرف ایرانی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹گواهی چینی از دستور کار خارج‬ ‫شد‬ ‫جهانبخش سنجابی ش��یرازی‪ ،‬معاون ارزیابی‬ ‫کیفیت س��ازمان ملی اس��تاندارد نیز با اش��اره‬ ‫به جلس��ه با هیات چینی در زمینه اس��تاندارد‬ ‫خودرو و س��ایر محصوالت عام درباره دستاورد‬ ‫این جلس��ه گفته اس��ت‪« :‬این هیات چینی در‬ ‫‪ ۳‬بخ��ش ازمون و ص��دور گواهی اس��تاندارد‬ ‫ب��رای خودروهای چینی‪ ،‬مرکز تایید صالحیت‬ ‫و گواهی اس��تاندارد و نیز مرکز ارزیابی کنترل‬ ‫کیفیت محصوالت عام ب��رای محصوالت فعال‬ ‫ب��ود‪ .‬مطالبه هی��ات چینی این ب��ود که ایران‬ ‫گواه��ی تایید ن��وع خودروهای چین��ی را که‬ ‫ب��ه ‪ ۱۶۰‬م��ورد می رس��د و به عن��وان گواهی‬ ‫‪ CCC‬اس��ت مانن��د گواه��ی اس��تانداردهای‬ ‫اروپ��ا م��ورد قبول ق��رار دهد‪ .‬همچنی��ن انها‬ ‫درخواست کرده اند که زمینه شناسایی متقابل‬ ‫اس��تانداردهای هر دو کش��ور فراهم شود و به‬ ‫ن ترتیب هم انها استاندارد کاالهای ایرانی را‬ ‫ ای ‬ ‫بپذیرند و هم ایران محصوالت چینی که گواهی‬ ‫‪ CCC‬دارند را مورد پذیرش قرار دهد و ازمون‬ ‫دیگری اتخاذ نکند‪» .‬‬ ‫سنجابی شیرازی با اشاره به تاکید سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد مبنی بر اجرای کامل استانداردهای‬ ‫اجباری در حوزه خودرو به صورت تمام و کمال‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هر خودرو که به کشور وارد می شود‬ ‫باید استانداردهای هش��تادوپنج گانه را مبتنی‬ ‫ب��ر اس��تانداردهای روز اروپا دریاف��ت کند که‬ ‫چینی ها با این مسئله موافقت کرده اند و بحث‬ ‫گواهی ‪ CCC‬از دستور کار خارج شد‪.‬‬ ‫از دیگر تصمیمات در این جلس��ه این بود که‬ ‫سرمایه گذاری مشترک بین بخش خصوصی هر‬ ‫دو کش��ور با حمایت های بخش دولتی انجام و‬ ‫مرک��زی به عنوان ازمون و ص��دور گواهی برای‬ ‫خودرو ایجاد شود که مرکزیت ارائه خدمات در‬ ‫منطقه ش��رق دور‪ ،‬خاورمیانه و شمال افریقا را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مع��اون ارزیابی کیفیت س��ازمان‬ ‫مل��ی اس��تاندارد همچنین قرار اس��ت کمیته ‬ ‫ش��ش جانبه ای تشکیل شود و ‪ ۶‬پیشنهادی که‬ ‫در این جلس��ه به تصویب رس��یده به تدریج در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬مسئوالن ایرانی حاضر‬ ‫در این نشست بر راه اندازی مرکز ازمون جاده ای‬ ‫خودرو در ایران با سرمایه گذاری مشترک ایران‬ ‫و چین‪ ،‬همکاری مش��ترک در زمینه ازمون و‬ ‫ص��دور گواهی و تایید نوع خ��ودرو و همکاری‬ ‫در بخ��ش تایی��د صالحیت دوجانب��ه‪ ،‬امضای‬ ‫تفاهمنامه میان س��ازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫و س��ازمان اس��تاندارد چین با موضوع پذیرش‬ ‫متقابل گواهی محصول و گواهی انطباق تاکید‬ ‫کردند و در نهایت مقرر شد دبیرخانه مشترک‬ ‫برای تدوین طرح اجرای��ی و پیگیری تفاهم ها‬ ‫تشکیل شود‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای استفاده از مزیت های چین‬ ‫در همی��ن حال حس��ن کریمی س��نجری‬ ‫معتقد اس��ت با برنامه ریزی مناس��ب می توان‬ ‫از مزیت ه��ای صنع��ت خودروس��ازی چی��ن‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬به اعتقاد او تمام خودروسازان‬ ‫چینی ت��وان ورود به ب��ازار اروپ��ا و امریکا را‬ ‫ندارند و ایران برای چینی ها بازار مناس��بی در‬ ‫رسیدن به هدف نهایی است و در این شرایط‪،‬‬ ‫شرکت های ایرانی می توانند با یک برنامه ریزی‬ ‫بلندم��دت و هوش��مندانه در هم��کاری ب��ا‬ ‫چینی ها ب��ه دانش فنی روزی ک��ه در اختیار‬ ‫ش��رکای اروپایی چینی هاس��ت‪ ،‬دس��ت پیدا‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬باید برای دستیابی به دانش‬ ‫فن��ی چینی ها و ورود محص��والت باکیفیت از‬ ‫این کش��ور ش��رایط به گونه ای تعریف شود که‬ ‫اس��تانداردهای به روزت��ری در زمینه واردات و‬ ‫مونتاژ محصوالت چینی تدوین شود و از سوی‬ ‫دیگر باید از مونتاژ محصوالت چینی به تولید‬ ‫و داخلی سازی بیش از ‪ ۵۰‬درصدی انها تغییر‬ ‫رویه داد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خ��ودرو تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ا تکیه ب��ر اس��تانداردهای روز می ت��وان از‬ ‫محص��والت روز چینی در ایران اس��تفاده کرد‬ ‫و با اس��تراتژی مناس��ب می توان از مزیت های‬ ‫صنعت خودروس��ازی چین به��ره برد‪ .‬هرچند‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد در تالش برای اجرای‬ ‫مصوبه ش��ورای سیاس��ت گذاری خ��ودرو در‬ ‫زمینه ارتق��ای اس��تانداردهای صنعت خودرو‬ ‫است با این حال برخی اظهارات نشان از رویه ‬ ‫متفاوت��ی دارد چراک��ه تنها چن��د روز پس از‬ ‫اعالم فهرست ‪ ۲۵‬خودرویی که باید از چرخه‬ ‫تولید خودروسازان خارج شوند نیره پیروبخت‪،‬‬ ‫رییس س��ازمان ملی استاندارد در گفت وگویی‬ ‫تاکی��د کرد که این خودروها در صورت رعایت‬ ‫اس��تانداردهای اعالم ش��ده به چرخ��ه تولید‬ ‫بازخواهند گش��ت؛ این در حالی است که اگر‬ ‫قرار به ارتقای اس��تاندارد ای��ن خودروها بود‪،‬‬ ‫ای��ن س��ازمان در اطالعیه هایی پی��ش از این‬ ‫خودروسازان را ملزم به ارتقای این استانداردها‬ ‫کرده بود و کم کاری یا بی توجهی خودروسازان‬ ‫یا نشان از جدی نبودن این قانون داشته یا این‬ ‫اطمینان وجود داشته که بازهم مهلتی دوباره‬ ‫داده خواهد شد‪ .‬با این حال فاز نخست اجرای‬ ‫این قانون چندان محکم برداش��ته نشد و حتی‬ ‫برخی از خودروهایی که در این فهرس��ت قرار‬ ‫دارند همچنان در خط تولید خودروس��ازان به‬ ‫تولید می رسند‪.‬‬ ‫«النترا» را کمتر از ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان بخرید‬ ‫معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور گفت‪ :‬بهای‬ ‫قطعی دو محصول هیوندای س��انتافه و توس��ان بر‬ ‫اس��اس افزایش شدید حقوق و عوارض گمرکی ( از‬ ‫‪ ۴۰‬به ‪ ۷۵‬درصد و از ‪ ۵۵‬به ‪ ۹۵‬درصد) و نرخ ارز در‬ ‫چند ماه گذشته به زودی اعالم می شود‪.‬‬ ‫حس��ن اکبری ب��ا بیان این مطلب اف��زود‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس افزایش قیمت در بهای فروش شرکت برای‬ ‫خودروهای هیوندای س��انتافه ‪ ۶۱۰‬میلیون ریال و‬ ‫برای توس��ان ‪ ۵۵۰‬میلیون ری��ال خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫ب��ا رد هرگونه ش��ایعه افزای��ش ‪ ۸۰۰‬میلیون ریالی‬ ‫س��انتافه در چند روز گذشته اظهار کرد‪ :‬این میزان‬ ‫افزایش در تمام خودروهای مش��ابه نیز اتفاق افتاده‬ ‫که نش��ان دهنده افزای��ش یکس��ان در هزینه های‬ ‫واردات خودرو برای همه نش��ان های خارجی است‪.‬‬ ‫البت��ه افزایش در هزین��ه ش��ماره گذاری و مالیات‬ ‫ارزش افزوده براساس ابالغ های انجام شده در مراکز‬ ‫شماره گذاری پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫اکب��ری با بی��ان اینکه کرمان موتور یک ش��رکت‬ ‫تولیدکننده اس��ت و واردات محصوالت هیوندای با‬ ‫هدف داخلی س��ازی ان انجام می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ر این اس��اس پ��س از ای ‪ ،۱۰‬ای ‪ ۲۰‬و اکس��نت‬ ‫به زودی ش��اهد تولی��د هیوندای النت��را در خطوط‬ ‫تولید کرمان موتور خواهیم بود‪.‬‬ ‫معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور اظهار کرد‪:‬‬ ‫تولی��د داخل االنترا م��دل جدید از نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬در دستور کار قرار گرفته و در همان بازه‬ ‫زمانی به قیمت کمتر از ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان تحویل‬ ‫مشتریان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از تحوی��ل خودروه��ای هیوندای‬ ‫وارداتی با قیمت قبلی خبر داد و گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫در جهت حمای��ت از مش��تری مداری‪ ،‬خودروهای‬ ‫واردات��ی ثبت نامی هیوندای را با قیمت پیش فروش‬ ‫در زمان ثبت نام تحویل مشتریان خواهد داد‪.‬‬ ‫به گفته اکبری‪ ،‬تولید ح��دود ‪ ۲۰‬هزار هیوندای‬ ‫اکس��نت و النترا در کرمان موتور برای سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫می�لادی ( ‪ )۱۳۹۷-۱۳۹۶‬برنامه ریزی ش��ده که بر‬ ‫این اس��اس دس��ت کم می��زان داخلی س��ازی برای‬ ‫محصوالت هیوندای ‪ ۳۰‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫مدی��ر بازاریابی و فروش ش��رکت کرمان موتور از‬ ‫اف��زودن محصوالت جدید به س��بد محصوالت این‬ ‫ش��رکت خبر داد و گفت‪ :‬عالوه بر محصوالت قبلی‪،‬‬ ‫عرضه خودروهایی همچ��ون هیوندای کونا‪ ،‬ای ‪۳۰‬‬ ‫جدید و ازرا در دس��تور کار قرار گرفته و در تالشیم‬ ‫براس��اس زمان بندی اعالم ش��ده این محصوالت را‬ ‫وارد بازار ایران کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه توس��عه همکاری ه��ا ب��ا‬ ‫خودروس��ازی جک نیز در دس��تور کار قرار گرفته‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬عالوه بر عرضه خودرو ج��ی‪ ۴‬برای خودرو‬ ‫اس‪ ۷‬نیز در حال مذاکره و برنامه ریزی هس��تیم و‬ ‫از سوی دیگر مذاکرات با شرکت لیفان برای تولید‬ ‫و عرض��ه محص��والت جدید این ش��رکت در حال‬ ‫پیگیری است‪.‬‬ ‫اکب��ری ب��ا بی��ان اینک��ه رویکرد اصلی ش��رکت‬ ‫کرمان موتور کاه��ش طول عمر محصوالت و عرضه‬ ‫مس��تمر خودروهای جدید و روز است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی نیز ساخت داخل توسان‬ ‫در دس��تور کار ق��رار خواهد گرفت‪ .‬بر این اس��اس‬ ‫برنامه تولید امسال کرمان موتور به ‪ ۴۵‬هزار دستگاه‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدی��ر بازاریابی و ف��روش ش��رکت کرمان موتور‬ ‫از برنامه ری��زی ش��رکت برای به روز ش��دن تحویل‬ ‫خودروهای ثبت نام��ی خبر داد و اظهار کرد‪ :‬بر این‬ ‫اس��اس در تاریخ ‪ ۵‬بهمن تعهدات این ش��رکت به‬ ‫مش��تریان صفر ش��ده و هفته اینده جشن تحویل‬ ‫نخستین سری اس ‪ ۳‬و یک هفته پس از ان جشن‬ ‫تحویل نخس��تین سری اکس��نت را برگزار خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی از مذاکره ب��رای صادرات هیوندای های تولید‬ ‫ش��د ه در ایران خبر داد و گف��ت‪ :‬هم اکنون در حال‬ ‫مذاکره ب��رای س��رمایه گذاری هیون��دای در ایران‬ ‫هس��تیم و نتیج��ه مذاکرات جدید فروردین س��ال‬ ‫اینده به طور رسمی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫همکار جدید اوبر و فولکس واگن برای توسعه خودرو خودران‬ ‫ش��رکت نرم افزاری انویدیا با دس��ت پر به س��ی ای اس امسال امده‬ ‫و یک��ی از بخش های��ی که ای��ن غول صنع��ت تراش��ه روی ان مانور‬ ‫زی��ادی داده‪ ،‬بخش فناوری های خودرو خودران اس��ت‪ .‬الس وگاس‬ ‫این روزها میزبان نمایش��گاه سی ای اس اس��ت؛ نمایشگاهی که تمام‬ ‫ب��زرگان دنیای فن��اوری را برای معرفی دس��تاوردها گ��رد هم اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬انویدی��ا یکی از ش��رکت های بزرگی اس��ت که با دس��ت پر به‬ ‫این نمایش��گاه امده و ب��ا رونمایی از س��امانه «روی چیپ ‪»Xavier‬‬ ‫خودروس��ازان را ش��ادمان کرده اس��ت‪ .‬انویدیا تصمی��م دارد با اوبر و‬ ‫فولک��س واگن برای توس��عه فناوری های خودرو خ��ودران همکاری‬ ‫کند‪ .‬این ش��رکت اکنون پلتفرم هوش مصنوعی توسعه یافته ای دارد‬ ‫که اوبر و فولکس واگن از اس��تفاده کنندگان ان در اینده خواهند بود‪.‬‬ ‫انویدیا اکنون با ش��رکت هایی مانند تسال و بایدوی چین برای ساخت‬ ‫تراش��ه گرافیکی و توس��عه فناوری های جدید ب��رای خودرو خودران‬ ‫همکاری می کند‪ .‬جن س��ن هان��گ‪ ،‬مدیرعامل انویدی��ا‪ ،‬در همایش‬ ‫این ش��رکت در الس وگاس اعالم کرد ناوگان خ��ودرو خودران اوبر از‬ ‫فناوری های انویدیا اس��تفاده می کند و این مس��ئله در اینده نیز ادامه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬اوبر از س��ال ‪ )1394-95( ۲۰۱۶‬از فناوری پردازشی‬ ‫تراشه های گرافیکی انویدیا در ناوگان خودران های خود استفاده کرده‬ ‫است‪ .‬شاس��ی بلندهای اس سی‪ ۹۰‬ولوو‪ ،‬نخس��تین ناوگان ازمایش‬ ‫خودروهای خودران اوبر در پیتس��بورگ و فونیکس بودند که فعالیت‬ ‫ازمایش��ی خود را از س��ال ‪ ۲۰۱۶‬اغ��از کردند‪ .‬اکنون برنامه توس��عه‬ ‫خودروهای خودران اوبر به دلیل مشکالت قضایی پیش امده‪ ،‬روزهای‬ ‫خوبی را سپری نمی کند؛ البته انویدیا می گوید این برنامه با سرعت در‬ ‫حال پیش��رفت است و یک میلیون مایل به وسیله خودروهای خودران‬ ‫اوبر در ‪ ۱۰۰‬روز گذش��ته پیموده شده است‪ .‬به گزارش زومیت به نقل‬ ‫از رویترز‪ ،‬انویدیا همچنین به دنبال استفاده از پلتفرم هوش مصنوعی‬ ‫«درایو ای ایکس» جدید خود در خودروهای فولکس واگن است‪.‬‬ ‫‪ 30‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪2‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫فضای کسب و کار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو تاکید کردند‬ ‫دستاوردهای برجام‬ ‫زیر تیغ فضای کسب و کار‬ ‫‪ 2‬س�ال از اجرای برجام گذش�ت؛ شرطی الزم برای توس�عه اقتصاد‪ ،‬بروزرسانی تولید و اتصال به ش�بکه جهانی تولید‪ .‬هرچند صنعت‬ ‫خودرو را باید یکی از صنایعی دانست که بیشترین دستاورد را از برجام داشته که انعقاد ‪ ۶‬قرارداد ازجمله دستاوردهای ان بوده با این حال‬ ‫بازار همچنان در عطش دس�تاوردهای قراردادهای منعقد ش�ده است و به نظر می رسد ان طور که باید این دستاوردها رضایتبخش نبوده‬ ‫بو کار حتی به صنعت خودرو کشیده شده و فضا را‬ ‫اس�ت‪ .‬برخی از فعاالن و کارشناس�ان این حوزه معتقدند‪ ،‬موانع موجود در فضای کس ‬ ‫برای کس�ب انتظارات روش�ن و گویا از برجام نامساعد کرده و الزم است در چنین فضایی نسبت به رفع موانع کسب وکار و مقررات زدایی‬ ‫اقدام ش�ود زیرا موانع داخلی و بروکراسی های موجود در اقتصاد که ریشه بس�یاری از فسادهاست‪ ،‬سرمایه گذاران را چندان برای ورود‬ ‫به ایران ترغیب نخواهد کرد‪ .‬برخی از فعاالن این حوزه از کمرنگ بودن اثرات برجام به واس�طه موانع فعلی فضای کس�ب وکار می گویند و‬ ‫برخی دیگر سنگ اندازی های داخلی و تصمیمات سلیقه ای را دلیلی برای نشان ندادن اثرات برجام عنوان می کنند‪.‬‬ ‫دستاوردهای برجام به کندی پیش می رود‬ ‫احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروسازان ایران‪ :‬بعد از برجام گرفتاری های‬ ‫زیادی به وجود امد که یکی از انها س��نگ اندازی هایی از س��وی امریکا برای‬ ‫هم��کاری با بانک های بزرگ خارجی بود که ای��ن امر تا اندازه ای در روند کار‬ ‫اختالل ایجاد کرد و باعث ش��د شرکت های اروپایی نیز دست به عصا حرکت‬ ‫ کنند و در عین حال توقعاتی که از برجام وجود داشت‪ ،‬براورده نشود‪.‬‬ ‫هرچن��د در این میان نباید به انعق��اد قراردادهایی همچون پژو و بنز با‬ ‫ایران خودرو و ایران خودرو دیزل‪ ،‬سیتروئن با سایپا‪ ،‬رنو با ایدرو‪ ،‬هیوندای‬ ‫با کرمان موتور و فولکس واگن با گروه صنعتی ماموت نیز بی توجه بود ضمن‬ ‫انکه نخستین خودرو پسابرجامی با عنوان پژو ‪ ۲۰۰۸‬وارد بازار شده و از سال اینده‬ ‫نیز ش��اهد ورود خودروهای سیتروئن به بازار هستیم و باقی قراردادها نیز در شرف‬ ‫پیشرفت است‪.‬‬ ‫در داخل کش��ور نیز شرایط کس��ب و کار هنوز فراهم نش��ده که نخستین گرفتاری‬ ‫خودروس��ازان داخل��ی موضوع قیمت گذاری دس��توری اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫خودروه��ای وارداتی حتی پیش از اعمال افزایش تعرفه ها به راحتی اقدام به افزایش نرخ‬ ‫خودروها کردند اما برخی تولیدات خودروس��ازان داخلی با نرخ باالی ‪ ۴۵‬میلیون تومان‬ ‫به دلیل مشمول نبودن در مصوبه قیمت گذاری از سوی شورای رقابت اجازه افزایش نرخ‬ ‫حتی در خودروهای ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی را نداشتند‪.‬‬ ‫برجام یک شرط الزم برای توسعه اقتصادی ایران‬ ‫در این شرایط و با وجود چنین موانعی‪ ،‬خارجی ها برای ورود به ایران دست‬ ‫ب��ه عصا حرکت می کنند‪ .‬بر این اس��اس الزم اس��ت با توجه ب��ه تنوع تولید‬ ‫خودرو در ای��ران و اعتقاد به اینکه انحصاری در این بازار وجود ندارد‪ ،‬مصوبه‬ ‫قیمت گذاری دس��توری خودرو هرچه سریع تر حذف شده و با تکیه بر تجربه‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬و قیمت گذاری ازس��وی خودروس��ازان و تعیین نرخ در حاشیه بازار‪،‬‬ ‫شرایط برای خودروسازان باز گذاشته شود چراکه این تجربه نشان داده در ان‬ ‫س��ال ها‪ ،‬قیمت ها بی دلیل افزایش نیافت و با توجه به چنین سابقه ای انتظار‬ ‫می رود وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خروج صنعت خودرو را از فهرست کاالهای‬ ‫انحصاری درشورای اقتصاد مصوب کند‪.‬‬ ‫ش��ورای رقابت معتقد است خودروهای باالی ‪ ۴۵‬میلیون تومان در ایران دارای تنوع‬ ‫تولید بوده و بر این اس��اس نیازی به قیمت گذاری ندارد اما الزم اس��ت دست واحدهای‬ ‫تولیدی برای تعیین نرخ باز گذاش��ته شود زیرا خودروسازان باید پاسخگوی سهامداران‬ ‫خود باش��ند چراکه برخی از س��هامداران با درامدی که از س��ود سهام کسب می کنند‪،‬‬ ‫زندگی خود را می گذرانند و این س��رکوب قیمت ها شرایط را برای استفاده غیرمستقیم‬ ‫از جیب سهامداران فراهم می کند‪ .‬بر این اساس با توجه به موانع و بروکراسی موجود در‬ ‫داخل کش��ور‪ ،‬دستاوردهای برجام به کندی پیش می رود و اثرات مثبت برجام در سایه‬ ‫این موانع کمرنگ شده است‪.‬‬ ‫فضای کسب وکار نتایج برجام را کمرنگ کرد‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬هرچند این اعتقاد وجود دارد‬ ‫که فعالیت و همکاری هر سرمایه گذاری در صنعت خودرو نیازمند زمان است‬ ‫و باید فرصت خودنمایی س��رمایه گذاران فراهم ش��ود اما پس از برجام انتظار‬ ‫می رفت سرمایه گذاران بزرگی به صنعت خودرو وارد شوند که به دلیل فراهم‬ ‫نش��دن فضای کسب و کار این امر به طور کامل محقق نشد‪ .‬در فضای فعلی‬ ‫خودروسازان و شرکای جدید قصد تولید ساالنه ‪ ۲۰۰‬هزار خودرو را دارند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬نحوه همکاری با سرمایه گذاران خارجی و تعداد انها مهم‬ ‫می شود زیرا ورود دست کم ‪ ۵‬سرمایه گذار به صنعت خودرو و قصد تولید دست کم‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار خودرو در سال از سوی هریک از انها‪ ،‬تولیدی معادل یک میلیون خودرو را به‬ ‫دنبال دارد‪ .‬این شرایط این ابهام را ایجاد می کند که ایا ظرفیت و نیاز خودرویی کشور‬ ‫پاس��خگوی این میزان تولید خواهد بود؟در این ش��رایط وضعیت و تکلیف خودروسازان‬ ‫داخلی چه خواهد شد؟‬ ‫درحال حاض��ر انتظار می رود همین تعداد س��رمایه گذاری که قرارداد همکاری منعقد‬ ‫کرده اند محصوالت خود را به موقع تولید و عرضه کنند تا به پیش بینی صادرات حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد از تولیدات مش��ترک دس��ت یابند‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در مواقعی به‬ ‫جای اس��تقبال از حضور برخی س��رمایه گذاران‪ ،‬رفتارهایی با انها می شد که‬ ‫بی اعتمادی و ورود با احتیاط سرمایه گذاران را به کشور به دنبال دارد که این‬ ‫روند و فضا ضریب ریسک حضور سرمایه گذار را به کشور افزایش می دهد‪.‬‬ ‫البته حضور هر س��رمایه گذار صنعت خودرو کش��ور مانند ورود بازرگانان به‬ ‫کش��ور نیست بلکه ورود انها مستلزم راه اندازی خط تولید و عرضه محصوالت‬ ‫اس��ت ازاین رو با ریسک زیادی همراه است‪ .‬در این شرایط انچه باید در کنار‬ ‫ورود سرمایه گذار مورد توجه قرار گیرد سرمایه گذاری در زنجیره تامین است‪.‬‬ ‫زنجیره تامین رقابت پذیر تمام اجزای مختلف درگیر در صنعت خودرو از قطعه سازی‬ ‫تا لجس��تیک را در برمی گیرد و تامین زنجیره هر بخش با در اختیار داشتن نمره کیفی‬ ‫قادر به ورود به حلقه جهانی خودروسازان خواهد بود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس با توجه به این اظهارات‪ ،‬در صورت شفاف س��ازی های مالیاتی‪ ،‬بیمه و‬ ‫فعالیت گمرکات در کنار بهبود فضای کس��ب و کار‪ ،‬س��رمایه گذاران با اطمینان و میل‬ ‫بیشتری وارد کشور و صنعت به ویژه صنایعی همچون خودروسازی خواهند شد‪.‬‬ ‫فربد زاوه‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬با گذشت دو سال از اجرای برجام‬ ‫و انتظار برای تغییر جغرافیای بازار خودرو هنوز شاهد اتفاق خاصی در‬ ‫این زمینه نیستیم و حتی ورود خودروهای پسابرجامی به بازار با وجود‬ ‫قیمت های مطرح شده تاثیر مشخصی در جریان بازار و افزایش استقبال‬ ‫خریداران نخواهد داشت‪ .‬هم اکنون عمده خریداران خودرو در ایران به‬ ‫دنبال خودروهایی با قیمت های زیر ‪ ۵۰‬میلیون تومان هستند و این در‬ ‫حالی است که شفاف ترین نرخ اعالم شده برای خودروهای پسابرجامی‬ ‫ح��دود ‪ ۶۸‬میلیون تومان بوده که این احتمال وجود دارد که این نرخ نیز‬ ‫با ارز مبادله ای و حتی پیش از افزایش نرخ ارز عنوان ش��ده باش��د‪ .‬براین اساس‬ ‫محصوالتی که تاکنون برای ورود به بازار ایران معرفی شده ‪ ،‬محصوالتی نبوده اند‬ ‫که چندان بتوانند جغرافیای بازار ایران را دس��تخوش تغییرات کنند و تنها کمی‬ ‫ج��ا را برای چینی ه��ا تنگ تر کرده که با این روند تاثی��ر چندانی در بازار خودرو‬ ‫برجای نخواهند گذاش��ت زیرا خرید این دس��ته از خودروها از قدرت خرید عمده‬ ‫مردم خارج است‪.‬‬ ‫بدون شک برجام یک شرط الزم برای توسعه اقتصادی ایران بوده و اگر برجام‬ ‫نبود اتصال به بازارهای جهانی‪ ،‬فناوری روز و همچنین بازارهای مالی امکان پذیر‬ ‫نبود و برجام توانس��ت نقش مهمی در ایجاد این ارتباط ایفا کند و نبود ان مانع‬ ‫کار می ش��د اما در عین حال بودن ان نیز تاکنون مش��کلی را حل نکرده اس��ت‬ ‫چراکه بروکراسی اداری شدیدی در اقتصاد ایران با تعدد سازمان های درگیر وجود‬ ‫دارد و در عین حال نیز عملکردهای س��لیقه ای مانند عملکرد س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد‪ ،‬سازمان محیط زیست و حتی پلیس راهور ناجا و اعمال‬ ‫منویات براساس سلیقه بدون انکه هیچ نهادی پاسخگو باشد‪ ،‬مشکالت‬ ‫زیادی را در مسیر س��رمایه گذاری قرار داده است‪ .‬این شرایط در حالی‬ ‫است که هیچ قابلیت پیگیری وجود ندارد و کسی که به دنبال پیگیری‬ ‫این موضوعات باشد مش��کالت خود را در اینده افزایش داده است‪ .‬در‬ ‫چنین فضای اشفته کسب وکاری که هیچ اطمینانی از فردا وجود ندارد‬ ‫و حت��ی نظام تعرفه ای نیز برنام ه مش��خصی ن��دارد‪ ،‬قوانین به راحتی تغییر‬ ‫می کند و شدت تغییرات دقیقه ای‪ ،‬ثانیه ای و روزانه است چگونه یک سرمایه گذار‬ ‫حاضر به فعالیت در ایران خواهد بود؟ به طور قطع دیوان س��االری فعلی‪ ،‬ریش��ه‬ ‫فس��اد موجود در اقتصاد و دلیل عقب ماندگی ها به شمار می رود که الزم است در‬ ‫الیه های باالیی دولت و حتی مجلس ش��ورای اس�لامی نسبت به مقررات زدایی و‬ ‫تس��هیل فضای کس��ب و کار در حد واقعیت اقدام کرده و ثبات برای قوانین قائل‬ ‫شوند‪ .‬بی شک فضای کس��ب و کار ایران ناشی از تغییرات مکرر تصمیم گیری در‬ ‫اقتصاد و اش��کاالتی که از سوی دولت اتفاق می افتد کار را به جایی خواهد رساند‬ ‫که س��رمایه گذار انگیزه ای برای س��رمایه گذاری مگر با سرمایه دولتی که خطری‬ ‫ان را تهدید نمی کند‪ ،‬نخواهد داش��ت بنابراین ریشه قضیه بعد از برجام در داخل‬ ‫کشور است که الزم است مسئوالن دولتی و ستاد اقتصاد مقاومتی نسبت به رفع ‬ ‫این مشکل هرچه سریع تر اقدام کنند‪.‬‬ ‫سنگ اندازی های داخلی در مسیر برجام‬ ‫حس�ن کریمی س�نجری‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬همه انتظارهایی که‬ ‫در اوایل اجرای برجام در صنعت خودرو تصور می ش��د به ثمر ننشس��ت‪.‬‬ ‫گرچه در صورت اجرا نش��دن برجام حتی به ش��کل فعلی شاهد وضعیت‬ ‫به مراتب بدتری در صنعت خودرو بودیم با این حال تصورات پس��ابرجام‬ ‫در صنعت خودرو محقق نش��د اما اجرای برجام اجازه پیش��روی بیشتر و‬ ‫تداوم تحریم ها را نداد و توانس��تیم از روند پیش��ین تحریم ها جلوگیری‬ ‫کنیم که می توان این امر را عملکردی مثبت در این حوزه دانست‪ .‬در این‬ ‫زمان هرچند با س��نگ اندازی و کارش��کنی هایی در اقتصاد روبه رو بودیم و از‬ ‫سوی دیگر اهمال کاری های داخلی منجر به ایجاد ضعف هایی شد اما اجرای برجام‬ ‫فرصتی را فراهم کرد تا جو روانی نسبت به مسائل اقتصادی و صنعتی ایران شکسته‬ ‫ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر وجود ناپایداری شاخص های اقتصادی مانند کمبود امنیت در‬ ‫سرمایه گذاری و کاهش امتیاز کسب و کار ایران موجب شد صنعت خودرو‬ ‫به انچه مد نظر بود دست نیابد و شاید یکی دیگر از موانع پیش روی این‬ ‫صنعت را باید موانع داخلی دانس��ت به گونه ای که برخی کارش��کنی های‬ ‫داخلی مانع فعالیت خودروس��ازان ش��ده اس��ت‪ .‬یکی دیگر از موانعی که‬ ‫در یک س��ال گذشته پیش پای صنایع و اقتصاد ایران قرار گرفت‪ ،‬حضور‬ ‫ترام��پ در منطقه و برنامه ریزی های این دولت برای به نتیجه نرس��یدن‬ ‫اه��داف اقتص��ادی ایران بود‪.‬یکی از موارد دس��ت و پاگیر فعلی که مانعی‬ ‫بر س��ر راه به نتیجه رس��یدن مذاکرات برجام به شمار می رود ارتباط ایران با‬ ‫بانک های خارجی و اعتبارات انهاس��ت که گرچه از روزهای تحریم فاصله گرفته ایم‬ ‫و فضا نس��بت به روزهای گذش��ته به مراتب بهتر اس��ت با این حال نیاز است تالش‬ ‫بیشتری در داخل کشور در این زمینه شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫ارمان داخلی گرایی ترامپ تا شرق اسیا نفوذ کرد‬ ‫شعارهای امریکایی دردسر تازه خودروسازان کره جنوبی‬ ‫امریکا و کره جنوبی ‪ ۵‬ژانویه (‪ ۱۵‬دی) نخس��تین‬ ‫دور از مذاکرات خود درباره قرارداد تجاری دوجانبه‬ ‫را به پایان رس��اندند‪ .‬از زم��ان ورود دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رییس جمهوری امریکا به کاخ س��فید‪ ،‬بحث بر سر‬ ‫حضور امریکا در موافقت های چندجانبه داغ اس��ت‪.‬‬ ‫رییس جمهوری امریکا‪ ،‬کش��ور خ��ود را از مذاکرات‬ ‫قرارداد تجاری ‪ ۱۴‬کشور اسیا‪-‬اقیانوس ارام بیرون‬ ‫کشید‪ ،‬مذاکرات تازه ای را برای تغییر در موافقتنامه‬ ‫تجارت ازاد امریکای ش��مالی (نفت��ا) میان امریکا‪،‬‬ ‫مکزیک و کانادا اغاز کرد و تجدیدنظر در موافقتنامه‬ ‫تجاری دوجانبه امریکا و کره جنوبی که سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۹۰-۹۱‬خورشیدی) اجرایی شده بود را‬ ‫کلید زد‪ .‬این توافقنامه در سال ‪)۱۳۸۵-۸۶( ۲۰۰۷‬‬ ‫نهایی شد اما تا ‪ ۵‬سال پس از نهایی شدن به مرحله‬ ‫اجرا نرسید‪.‬‬ ‫واش��نگتن در مذاکرات نفتا موضع سختگیرانه ای‬ ‫داشت‪ ،‬به طوری که پس از ‪۲‬دور مذاکره این روند از‬ ‫حرکت باز ایس��تاد‪ .‬امریکا می گوید تنها راه کانادا و‬ ‫مکزیک برای باقی ماندن نفتا‪ ،‬دادن امتیاز از سوی‬ ‫این ‪ ۲‬کشور به امریکا است‪.‬‬ ‫در مذاکرات تجاری میان کره و امریکا باید توازن‬ ‫میان ارمان داخلی گرایی ترامپ و موضوع کره شمالی‬ ‫مجهز به س�لاح های هسته ای رعایت می شد‪ .‬هر ‪۲‬‬ ‫طرف در اظهارنظرهایی گفته بودند توافق س��ریع تر‬ ‫میان ‪ ۲‬کش��ور می تواند در رفع موضوع کره شمالی‬ ‫به انها کمک کند‪.‬‬ ‫می��زان تج��ارت کاال و خدمات گوناگ��ون میان‬ ‫کره جنوب��ی و امریکا در س��ال ‪)۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیارد دالر بود؛ این یعنی کره جنوبی اکنون‬ ‫ششمین ش��ریک تجاری امریکا اس��ت‪ .‬اما کسری‬ ‫تج��اری کاالهای امریکایی نس��بت ب��ه کره جنوبی‬ ‫از س��ال ‪ )۱۳۹۰-۹۱( ۲۰۱۲‬یعن��ی همان س��الی‬ ‫ک��ه «توافقنام��ه تج��ارت ازاد امریکا‪-‬کره جنوبی»‬ ‫(‪ ،)Korus‬اجرایی ش��د‪ ۲ ،‬برابر شده است‪ .‬به طور‬ ‫تقریب��ی ‪ ۹۰‬درصد کس��ری تجاری س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬امریکا ک��ه معادل ‪ ۲۷/۶‬میلیارد دالر‬ ‫اس��ت‪ ،‬در بخش خودرو ب��ود‪ .‬به زبان س��اده تر در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬از کل کس��ری تج��اری‬ ‫امری��کا در براب��ر کره جنوبی ‪ ۹۰‬درص��د به بخش‬ ‫خودرو اختصاص داش��ت که این یعنی کره ای ها تا‬ ‫توانس��ته اند در این س��ال ها خودرو به امریکا صادر‬ ‫کردن��د‪ .‬این موضوع یک��ی از مهم ترین معضالت از‬ ‫نظ��ر امریکا بوده که این کش��ور امیدوار اس��ت در‬ ‫ای��ن مذاک��رات به نتیج��ه دلخواه خ��ود درباره ان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫اگر ترامپ بتواند این مذاکرات را به نتیجه برساند‬ ‫و مطل��وب خود را در ان به دس��ت اورد‪ ،‬نخس��تین‬ ‫پیروزی خود را در این نوع مذاکرات کس��ب خواهد‬ ‫کرد‪ .‬این در شرایطی است که مذاکرات نفتا به مانع‬ ‫برخورد کرده و فشارها روی چین برای تغییر قوانین‬ ‫تجاری اش به کندی پیش می رود‪.‬‬ ‫ط��رف کره ای این مذاکرات پس از پایان دور تازه‬ ‫گفت وگوها به خبرنگاران گفت طرف امریکایی بیش‬ ‫از هم��ه درباره معضالت پیش امده میان ‪ ۲‬کش��ور‬ ‫در بخ��ش خ��ودرو صحبت کرد؛ هرچن��د جزئیاتی‬ ‫دراین ب��اره ارائ��ه نداد‪ .‬ب��ا این حال براس��اس انچه‬ ‫مقام های ‪ ۲‬طرف تاکنون گفته اند‪ ،‬اولویت نخس��ت‬ ‫امریکا حفظ تعرفه ‪ ۲۵‬درصدی واردات پیکاپ های‬ ‫کره ای به امریکا است که این قرارداد از سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۷-۹۸‬به مرحله اجرا می رسد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو کره جنوبی اکنون با ‪ ۲‬خودروس��از‬ ‫بزرگ یعنی هیوندای موتور و کیا موتورز ش��ناخته‬ ‫می شود‪ .‬این ‪ ۲‬خودروساز نام اشنا برای ادامه حیات‬ ‫خود بیش از هر چیز به صادرات وابس��ته هس��تند‬ ‫زیرا در بازار داخلی س��هم چندانی ندارند‪ .‬منتقدان‬ ‫می گویند کره جنوبی با سیاس��ت اعم��ال طیفی از‬ ‫تعرفه ها برای واردات به این کش��ور میان کش��ورها‬ ‫تبعیض قائل می شود‪.‬‬ ‫شرکت های خودروسازی کره جنوبی بر این باورند‬ ‫که واش��نگتن نیز به دنبال افزای��ش انتقال ‪۲۵‬هزار‬ ‫خودرو به ازای هر خودروس��از به کره جنوبی بدون‬ ‫در نظر گرفتن قوانین داخلی صنعتی س��ئول است‪.‬‬ ‫یک مقام خودرویی کره جنوبی که نخواست نامش‬ ‫فاش ش��ود گفت امریکا عالقه مند به تسهیل قوانین‬ ‫کره جنوبی به منظور صادرات خودرو به این کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫کریس��تال تان‪ ،‬اقتصاددان موسس��ه پژوهش��ی‬ ‫«کپتال اکونومیک��ز» (‪)Capital Economics‬‬ ‫پیش از مذاکرات پیش بینی کرده بود امریکا تالش‬ ‫می کن��د در این مذاکرات کره جنوبی را متقاعد کند‬ ‫کمی از مواضع خود درباره انتش��ار گازهای س��می‬ ‫کوتاه بیاید و این کش��ور را وادار به اس��تفاده بیشتر‬ ‫از قطعات امریکایی در س��اخت خودروهای کره ای‬ ‫صادراتی به امریکا کند‪.‬‬ ‫ام��ا در همین ح��ال کره جنوبی پیش��نهاد داده‬ ‫در فراین��د رف��ع اخت�لاف س��رمایه گذاران دولتی‬ ‫تجدیدنظر ش��ود‪ ،‬به گونه ای که سرمایه گذاران حق‬ ‫داشته باش��ند کش��ورهایی که قوانین تبعیض امیز‬ ‫دارند را متهم به تبعیض کنند‪.‬‬ ‫اما برخ��ی کارشناس��ان دیگر بر ای��ن باورند که‬ ‫ترامپ موضوع خودرو را برای قرارداد دوجانبه میان‬ ‫این کش��ور و کره جنوبی بهانه کرده تا به امتیازهای‬ ‫بزرگتری برسد‪ .‬بازار خودرو در کره جنوبی یک دهم‬ ‫بازار خ��ودرو امریکا گنجایش دارد و این یعنی بازار‬ ‫کره ای ها ب��ه اندازه ای کوچکتر از امریکا اس��ت که‬ ‫نمی توانند انچنان که امریکایی ها می خواهند خودرو‬ ‫از این کش��ور وارد و تفاوت قابل توجهی در کسری‬ ‫تجاری این کشور ایجاد کنند‪.‬‬ ‫راب��رت الیتی��زر‪ ،‬نماینده تجاری امری��کا در این‬ ‫مذاکرات پس از تمام ش��دن این دور از گفت وگوها‬ ‫در واش��نگتن اعالم کرد برای رس��یدن به توافق در‬ ‫یک قرارداد تجاری اصالح ش��ده کارهای زیادی باید‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫او اظه��ار کرد‪« :‬م��ا کارهای زی��ادی داریم تا به‬ ‫توافقی برس��یم که منافع اقتص��ادی مردم امریکا را‬ ‫تامین کند‪ .‬اهداف ما روش��ن اس��ت‪ .‬ما باید به یک‬ ‫تجارت منصفانه و متقابل بین دو ملت دس��ت پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬ما برای رس��یدن به این هدف به سمت جلو‬ ‫حرکت خواهیم کرد‪».‬‬ ‫تمام تالش امریکا اکنون این اس��ت که کس��ری‬ ‫تج��اری خود ب��ا کره جنوب��ی را کاه��ش دهد که‬ ‫بخش بزرگ ان به حوزه خودروس��ازی برمی گردد‪.‬‬ ‫ترامپ مانند برخورد با سایر قراردادهای اینچنینی‪،‬‬ ‫توافقنامه دوجانبه تجاری با کره را هم «وحشتناک»‬ ‫خوانده بود‪.‬‬ ‫ب��رای ترام��پ که ب��ا ش��عار «نخس��ت امریکا»‬ ‫طرفداران زیادی جذب کرد و وعده داد بس��یاری از‬ ‫مشاغل امریکایی را به خاک این کشور بر گرداند به‬ ‫نتیجه رسیدن در چنین مذاکراتی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫او از همان زمان ورود به کاخ س��فید بارها درباره‬ ‫خ��روج از قرارداده��ای چندجانب��ه هش��دار داده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به هر ح��ال ترامپ رییس جمهوری اس��ت که از‬ ‫قرارداده��ای چندجانبه اس��تقبال نمی کند و حتی‬ ‫ب��ه قراردادهای دوجانب��ه ای که به نظ��رش منافع‬ ‫امریکا در ان تامین نش��ده باش��د نیز اعتراض دارد‪.‬‬ ‫او همچنان به این روند ادامه می دهد و کش��ورهای‬ ‫گوناگون نیز برای از دست نرفتن منافع خود در این‬ ‫مسیر تالش می کنند‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند تالش ه��ای ترامپ‬ ‫برای امریکایی س��ازی خودروه��ای رفت وامدکننده‬ ‫در این کش��ور به رون��د جهانی س��ازی این صنعت‬ ‫اسیب می زند‪ .‬بسیاری از شرکت های خودروساز نیز‬ ‫مخالفت خود را با این روند اعالم کردند‪.‬‬ ‫به هرحال باید منتظر ماند و دید ترامپ تاجرپیشه‬ ‫تا چه اندازه می تواند به اهداف خود در مسیر جامه‬ ‫عمل پوشاندن به شعار «نخست امریکا» برسد‪.‬‬ ‫منبع‪Reuters :‬‬ ‫‪CNNMoney‬‬ ‫‪Nikkei.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪2‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫هزینه مالی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تسهیالت گران در صنعت خودرو پیامد اقتصاد بیمار‬ ‫فض�ل اهلل جمال�و‪ ،‬کارش�ناس صنع�ت خ�ودرو‪ :‬بنگاه��داری‬ ‫خودروس��ازان و پیش بینی س��ودهایی باالتر از س��پرده بانکی با عناوینی‬ ‫همچون س��ود مش��ارکت و انصراف در صنعت خودرو در چند سال اخیر‬ ‫به دنبال کمبود نقدینگی خودروس��ازان توس��عه یاف��ت‪ .‬این اقدام گرچه‬ ‫مورد انتقاد برخی از کارشناسان قرار گرفت و بانک مرکزی نیز انها را ملزم‬ ‫به پرداخت س��ودی معادل با نظام بانک��ی کرد اما به این نکته توجه جدی‬ ‫نشد که تنها در یک اقتصاد بیمار است که صنعتی همچون خودرو با نظام‬ ‫بانکی موازی کاری خواهد کرد‪ .‬پیش بینی س��ودهایی باالتر از نظام بانکی‬ ‫در بدن��ه صنعت خ��ودرو به طور قطع در یک اقتصاد س��الم اتفاق نخواهد‬ ‫افتاد و زمانی که این نظام بانکی اجازه می دهد تا خودروس��از کاری مانند‬ ‫او انجام دهد‪ ،‬بی ش��ک نمی توان توقع تس��هیالت ارزانی را از او داشت‪ .‬این‬ ‫روند نشان می دهد نظام بانکی نیازمند تغییرات بنیادی است و از انجا که‬ ‫حلقه های اقتصادی به هم پیوست ه هستند به طور قطع تغییر در هر بخش‬ ‫اثرگذاری خود را در س��ایر بخش ها به جا خواهد گذاش��ت و واکنش اقدام‬ ‫جدید نیز در س��ایر بخش ها خود را نشان خواهد داد‪ .‬بی شک تغییر در هر‬ ‫بخش به طور مش��خص بر یک حوزه اثرگذار نیس��ت بلکه موجی است که‬ ‫اثرات خود را بر س��ایر بخش ها می گذارد و اثربخشی ان نیز به این موضوع‬ ‫بس��تگی دارد که تا چه اندازه به مرکز ایجاد موج نزدیک یا از ان دور باشد‪.‬‬ ‫در یک اقتصاد س��الم کاهش س��ود بانکی باید در کنار کاهش نرخ خودرو‪،‬‬ ‫نرخ سود پرداختی به مشتریان را نیز کاهش دهد اما در یک اقتصاد اشفته‬ ‫که با مش��کالت متعددی دست به گریبان است‪ ،‬نمی توان تحلیل درستی‬ ‫از موضوع داش��ت اما به طور قطع اثرگذاری خود را خواهد داش��ت‪ .‬وقتی‬ ‫خودروس��ازان پول مورد نیاز خود را گران از نظام بانکی دریافت می کنند‪،‬‬ ‫ناگزیر هستند که نقدینگی خود را با پیش فروش و پرداخت سود مشارکت‬ ‫به خریداران تامین کنند‪ ،‬این ش��رایط در حالی است که با منبع پول ارزان‬ ‫انها موظف به پرداخت سود کمتر و در نهایت نرخ تمام شده کمتر خواهند‬ ‫بود زیرا منابع بیشتری به خودروسازان تزریق خواهد شد‪.‬‬ ‫هزینه مالی خودروسازان در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۵۵۰۰‬میلیارد تومان رسید‬ ‫قیمت تمام شده خودرو زیر سایه مطالبات بانکی‬ ‫سهم تسهیالت بانکی از نرخ تمام شده هر خودرو حدود ‪ ۴‬میلیون تومان است‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫زی��ان ده بودن تولید برخی خودروها از جمله پراید‬ ‫با حجم فروش��ی که درحال حاضر به خود اختصاص‬ ‫داده‪ ،‬چندان در نگاه نخس��ت قابل پذیرش نیست اما‬ ‫زمانی که هزینه هایی از جمله ش��ماره گذاری‪ ،‬مالیات‬ ‫ارزش افزوده و از همه مهم تر‪ ،‬میزان س��ود تسهیالت‬ ‫پرداخت��ی از س��وی بانک ها ب��ه خودروس��ازان را به‬ ‫هزینه هایی همچون نیروی انسانی‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬انرژی‬ ‫و‪ ...‬اضافه کنید‪ ،‬خواهید دید تنها کس��ی که از تولید‬ ‫خودرویی همچون پراید س��ود نمی کند‪ ،‬خودروس��از‬ ‫است‪.‬‬ ‫برخ��ی کارشناس��ان معتقدن��د با توج��ه به نرخ‬ ‫سود تس��هیالت باالیی که خودروس��ازان از بانک ها‬ ‫دریافت می کنن��د ‪ ۲۰‬درصد از نرخ ی��ک خودرو به‬ ‫جیب بانک ها می رود که به گفته مش��اور ارشد گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا این رقم معادل ‪ ۴‬میلیون تومان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اختصاص یک پنجم نرخ یک خودرو تنها به نظام‬ ‫بانکی گویای موجه نبودن تولید برخی محصوالت‬ ‫و همچنی��ن ض��رورت تغییر نگاه به نظ��ام بانکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲۰‬درصد نرخ خودرو در جیب بانک ها‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرو محرک��ه و قطعات خودرو صنای��ع در اظهاراتی‬ ‫‪ ۲۰‬درصد نرخ خودرو در ایران را ناش��ی از نرخ سود‬ ‫تسهیالت بانکی عنوان کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد محمدرضا نجفی منش‪ ،‬در حالی که نرخ‬ ‫س��ود تس��هیالت برای تولید در چین تا ‪ ۴‬درصد‪ ،‬در‬ ‫اروپا و ژاپن یک درصد اس��ت ای��ن رقم در ایران ‪۱۸‬‬ ‫درصد تعیین ش��ده که ب��ا اندکی تعویق حتی به ‪۲۸‬‬ ‫درصد نیز می رس��د ک��ه این روند برای خودروس��از‬ ‫داخلی بسیار ازاردهنده است‪.‬‬ ‫وی هزین��ه تامین مالی تولید ه��ر خودرو در ایران‬ ‫را مع��ادل ‪ ۲۰‬درصد عنوان و تصری��ح کرد‪ :‬اگر یک‬ ‫خودرو ‪ ۲۰‬میلیون تومان نرخ داشته باشد ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تومان ان مربوط به هزینه های تامین مالی اس��ت که‬ ‫بسیار باال تمام می ش��ود‪ .‬این در حالی است که باید‬ ‫این میزان را در کنار مواردی همچون تورم ساالنه نیز‬ ‫در نظر گرفت که این روند‪ ،‬صنعت خودرو را سال به‬ ‫سال از صحنه رقابت دور خواهد کرد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نی��رو محرکه و قطعات خودرو گفت‪ :‬حتی وجود ‪۱۰‬‬ ‫درصد تورم در کش��ور به خودروس��ازی ایران اسیب‬ ‫ج��دی وارد می کند ضمن اینک��ه باید دامنه مقیاس‬ ‫تولید را در ایران وس��عت بخشید زیرا در صورت مهار‬ ‫نش��دن این عوامل‪ ،‬تولید داخلی هرگ��ز رقابت پذیر‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه ‪ ۵۵۰۰‬میلیارد تومانی خودروسازان‬ ‫سعید مدنی‪ ،‬مشاور ارشد گروه خودروسازی سایپا‬ ‫با تایید سهم ‪ ۲۰‬درصدی تسهیالت در نرخ تمام شده‬ ‫خ��ودرو و اختص��اص این رقم به نظ��ام بانکی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مجموعه هزینه های مالی خودروس��ازان شامل‬ ‫ش��ماره گذاری‪ ،‬مالیات ارزش افزوده و‪ ...‬رقمی بیش‬ ‫از‪ ۳۰‬درصد نرخ فروش یک خودرو و کل هزینه های‬ ‫مالی را ش��امل می ش��ود که این رقم در سال های نه‬ ‫چندان دور ‪ ۱۷‬درصد بود‪.‬‬ ‫وی هزینه های مالی دو خودروساز بزرگ را در سال‬ ‫‪ ۹۶‬در مجموع ح��دود ‪ ۵۵۰۰‬میلیارد تومان اعالم و‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬این میزان هزینه مالی تقس��یم بر یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار خودرو تولیدی‪ ۴ ،‬میلیون تومان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اساس این مبلغ از نرخ هر خودرو متعلق به‬ ‫نرخ سود تسهیالت بانک هاست‪.‬‬ ‫مدنی سهم هزینه های مالی در هر خودرو در سال‬ ‫‪ ۹۳‬را ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۵‬میلی��ون تومان دانس��ت و گفت‪ :‬در ‪۳‬‬ ‫سال گذشته هزینه های مالی خودروسازان معادل ‪۴‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان بود که این رقم به دلیل دریافت‬ ‫‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان تس��هیالت از نظام بانکی بود‬ ‫که هم اکن��ون همزمان با افزایش میزان تس��هیالت‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای مال��ی انها نی��ز افزایش یافت��ه و به ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۶‬هزار میلیارد تومان رس��یده ک��ه ‪ ۴‬میلیون تومان‬ ‫از ن��رخ یک خودرو را هزینه مالی تش��کیل می دهد‪.‬‬ ‫مش��اور گروه خودروس��ازی س��ایپا این روند را باعث‬ ‫تولید زیان ده برخی خودروها از جمله پراید در ایران‬ ‫اع�لام و اظهار کرد‪ :‬تولید خودروهایی از جمله پراید‬ ‫و پژو که چندان اجازه افزایش نرخ به انها داده نشده‬ ‫ب��ا این روند زیان ده ش��د ه و این در حالی اس��ت که‬ ‫یکی از عل��ل اصلی بحران خودروس��ازی ها در چند‬ ‫سال گذش��ته نظام قیمت گذاری بوده زیرا این نظام‬ ‫باعث ش��د حاشیه سود خودروس��ازان کاهش یابد و‬ ‫به تدری��ج به زیان منجر و موجب ش��د س��هامداران‬ ‫در افزایش س��رمایه ش��رکت نکنند و به دلیل ایجاد‬ ‫کمب��ود نقدینگی‪ ،‬خودروس��ازان برای جب��ران این‬ ‫موض��وع ناگزی��ر ب��ه اس��تفاده از تس��هیالت بانکی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ش��رایط در حالی اس��ت که اگر‬ ‫نرخ خودرو بین سال های ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۵‬ساالنه یک سوم تا‬ ‫یک چهارم تورم افزایش می یافت نرخ پراید هم اکنون‬ ‫در مح��دوده ‪ ۱۷‬میلیون تومان ب��ود و در عین حال‬ ‫نی��ز ‪ ۱۳‬هزار میلیارد توم��ان نقدینگی جامعه جذب‬ ‫خودروسازان شده و باعث می شد پروژه های توسعه ای‬ ‫بهت��ر انجام و به مس��ائل کیفی نیز بیش��تر پرداخته‬ ‫ش��ود اما نظام قیمت گ��ذاری در درازم��دت افزایش‬ ‫غیرمعق��ول قیمت ها را دام��ن زد و نقدینگی زیادی‬ ‫را از خودروس��ازان به دلیل استفاده انها از تسهیالت‬ ‫انحصار‬ ‫شورای رقابت به بازار وارداتی ها ورود نمی کند‬ ‫زمان��ی ک��ه س��ایت ثبت��ارش بس��ته ب��ود و‬ ‫محدودیت های ناشی از ان شائبه انحصار در بازار‬ ‫را ایجاد کرد‪ ،‬رضا ش��یوا‪ ،‬رییس شورای رقابت از‬ ‫ورود این ش��ورا به بازار خودروهای وارداتی سخن‬ ‫گفت‪ .‬حال با ابالغ شیوه نامه جدید واردات خودرو‪،‬‬ ‫او می گوید که این ش��ورا دیگ��ر به نظارت بر این‬ ‫بازار وارد نخواهد شد‪.‬‬ ‫درحال حاضر قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ و‬ ‫زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان بر عهده شورای رقابت است‬ ‫و تعیی��ن نرخ محصوالت باالی ‪ ۴۵‬میلیون تومان‬ ‫در اختیار خودروس��ازان قرار دارد‪ .‬تولید کنندگان‬ ‫بن��ا ب��ر تقاض��ای محص��والت یادش��ده در بازار‬ ‫می توانند نس��بت ب��ه قیمت گ��ذاری خودروهای‬ ‫عنوان شده اقدام کنند‪.‬‬ ‫به طورقطع خودروسازان می توانند در شرایطی‬ ‫که افزایش حباب گونه قیمت ها را در بازار خودرو‬ ‫مش��اهده هس��تیم با تولید انبوه محصوالت خود‬ ‫و افزایش کیفیت انها به متعادل س��ازی این بازار‬ ‫بپردازن��د اما به دلیل نبود ب��ازار رقابتی و انحصار‬ ‫ش��کل گرفته در ب��ازار‪ ،‬انگیزه ای در ای��ن زمینه‬ ‫برای انه��ا وجود ندارد‪ .‬گرچه س��گمنت قیمتی‬ ‫زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان بیش��ترین درصد مشتریان‬ ‫ب��ازار ای��ران را به خود اختص��اص داده اما اکنون‬ ‫ب��ا باال رفتن تعرفه واردات خودرو‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫داخلی در سایر سگمنت های قیمتی نیز بی رقیب‬ ‫خواهن��د بود‪ .‬با این حال چنی��ن اتفاقی می تواند‬ ‫زمینه های انحصاری بودن س��ایر بخش های بازار‬ ‫را به نفع خودروس��ازان داخلی رقم بزند‪ .‬شورای‬ ‫رقاب��ت می گوید به این بح��ث ورود نخواهد کرد‪.‬‬ ‫رییس شورای رقابت معتقد است ازانجایی که بازار‬ ‫خودرو های داخلی انحصاری است‪ ،‬افزایش تعرفه‬ ‫واردات تاثی��ری در بازار رقابت خودرو های داخلی‬ ‫زی��ر ‪ ۴۵‬میلیون تومان ندارد و این رقابت تنها در‬ ‫بین خودرو های وارداتی است‪.‬‬ ‫شیوا به خودروکار می گوید‪ :‬خودروهای داخلی‬ ‫زیر ‪ ۴۵‬میلی��ون تومان بازار انحص��اری دارد و با‬ ‫تعرفه پیش بینی ش��ده برای این خودروها‪ ،‬واردات‬ ‫انها انج��ام نمی ش��ود و برای واردکنن��دگان نیز‬ ‫مقرون به صرف��ه نبود که این گونه خودروها را وارد‬ ‫کنند‪ .‬اعتقاد ش��ورای رقابت نیز این بود که برای‬ ‫رقابتی ش��دن بازار خودروهای داخلی کش��ور که‬ ‫نرخ انها زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان است باید تعرفه این‬ ‫ن��وع خودرو ها کاهش یابد تا بتوانند با محصوالت‬ ‫خارجی رقابت و این بازار را از انحصار خارج کنند‬ ‫ن که این اتف��اق نیفتاده و همه خودروها‬ ‫اما اکنو ‬ ‫وارداتی است قیمت ها نیز افزایش پیداکرده است‬ ‫بنابراین رقابت تنها بین خودروهای وارداتی است‬ ‫و هی��چ تاثیری در وضعیت کنونی انحصار در بازار‬ ‫خودروهای داخلی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او در ادامه با اش��اره به مش��کل شکاف قیمتی‬ ‫بین خودروه��ای وارداتی و داخلی اظهار می کند‪:‬‬ ‫خودروس��ازان محصوالتی تولید می کنند که نرخ‬ ‫انها زی��ر ‪ ۴۵‬میلیون تومان اس��ت بنابراین هیچ‬ ‫زمان��ی این خودروه��ا وارد رقابت ب��ا خودروهای‬ ‫وارداتی نخواهند ش��د زیرا خودروهای وارداتی در‬ ‫این سطح قیمتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس ش��ورای رقابت با اش��اره به بازار رقابتی‬ ‫انواع مدل ه��ای مونتاژی نیز می گوی��د‪ :‬نرخ این‬ ‫محص��والت مانند وارداتی هاس��ت‪ .‬انه��ا نیز باید‬ ‫تعرفه باالتری بپردازن��د و با یکدیگر رقابت کنند‬ ‫بنابراین میزان تعرفه در تولید خودروهای داخلی‬ ‫و رقابت پذیری انها تاثیری ندارد‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه نظارت بر خودروهای باالی‬ ‫‪ ۴۵‬میلی��ون توم��ان جزو وظایف ش��ورای رقابت‬ ‫نیس��ت‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬اکنون ب��ازار خودروهای‬ ‫ب��االی ‪ ۴۵‬میلیون تومان انحصاری نیس��ت و ما‬ ‫نیز نمی توانیم دخالتی در ان داش��ته باشیم‪ .‬این‬ ‫وظیفه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که‬ ‫بر ب��ازار این خودرو ها نظارت و انه��ا را کنترل و‬ ‫رصد کند‪.‬‬ ‫ش��یوا خاطرنش��ان می کند‪ :‬وارد کنندگان باید‬ ‫س��ود مح��دودی حداکث��ر بین ‪ ۷‬ت��ا ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫داش��ته باش��ند بنابراین اگر خودروهای وارداتی‬ ‫از رقم��ی باالتر برود بر اس��اس ش��یوه نامه ای که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تصویب رسانده‬ ‫نهاد های نظارتی نیز باید بر میزان س��ود دریافتی‬ ‫واردکنن��دگان دقت کنند تا بیش��تر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫بانکی کم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه مالی دو برابری نسبت به رقبا‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران با بیان اینکه تاکنون امار تفکیک شده‬ ‫از تاثیر مواد اولیه‪ ،‬نیروی انس��انی‪ ،‬انرژی و تسهیالت‬ ‫در نرخ تمام ش��ده یک خودرو از س��وی خودروسازان‬ ‫ارائه نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با این حال خودرو‪ ،‬کلیتی‬ ‫از قطعات و مجموعه های خودرو را تش��کیل می دهد‬ ‫تا فراین��د مونتاژ به خ��ودرو تبدیل ش��ود و در این‬ ‫ش��رایط باید قطعه سازان را نیز در این چرخه در نظر‬ ‫گرفت و با احتساب این هزینه ها دالیل باال بودن نرخ‬ ‫تمام شده خودرو را بررسی کرد‪.‬‬ ‫وی زنجی��ره تولید خودرو در ای��ران را عامل نرخ‬ ‫تمام ش��ده باال دانس��ت و گفت‪ :‬نرخ خودرو در ایران‬ ‫گران تمام می ش��ود زیرا مواد مورد نیاز پتروش��یمی‬ ‫در صنعت خودرو گران خریداری می شود و در عین‬ ‫حال بهره وری پایین‪ ،‬س��ود تسهیالت دریافتی گران‬ ‫و سایر موارد باعث می شود تا نرخ تمام شده قطعات‬ ‫در ای��ران نس��بت به رقب��ا گران تمام ش��ود که این‬ ‫ش��رایط در واحدهای خودروسازی نیز دیده می شود‬ ‫ب��ه طوری که قطعات با نرخ باالتری خریده ش��ده و‬ ‫هزینه های س��ربار نیز ب��اال و در عین حال بهره وری‬ ‫پایین اس��ت ضمن انک��ه تیراژ تولید پایین نس��بت‬ ‫به رقبای خارجی باعث می ش��ود تا نرخ تمام ش��ده‬ ‫افزایش یابد که با توج��ه به این هزینه ها‪ ،‬اختصاص‬ ‫‪ ۲۰‬درصد نرخ یک خودرو به تسهیالت بانکی چندان‬ ‫غیرمنطقی نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی یاداور ش��د‪ :‬وقتی سود‬ ‫تسهیالت بانکی برای تولیدکننده خارجی در میانگین‬ ‫جهان��ی ‪ ۴‬ت��ا ‪ ۵‬درص��د و درنهای��ت ‪ ۷‬درصد تمام‬ ‫می ش��ود برای همان تس��هیالت در ایران خودروساز‬ ‫داخل��ی باید ح��دود ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬درص��د پرداخت کند‬ ‫که این میزان س��ود بسته به مدل تسهیالت متفاوت‬ ‫خواهد بود که درنهایت باعث می ش��ود میزان س��ود‬ ‫تس��هیالت نیز متفاوت دریافت شود بنابراین اگر در‬ ‫حالت خوش��بینانه ‪ ۷‬درصد رقیب خارجی و در ایران‬ ‫‪ ۱۴‬درصد نرخ سود تسهیالت باشد‪ ،‬بازهم قیمتی به‬ ‫مراتب ‪ ۲‬برابر نس��بت به خارجی ها خواهیم داش��ت‬ ‫ک��ه این امر باعث گران تمام ش��دن نرخ یک خودرو‬ ‫می شود‪ .‬بر این اساس شاید بیش از ‪ ۳‬برابر نرخ تمام‬ ‫شده پول برای تامین مالی گران تر از شریک خارجی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش‪ ،‬ب��ه نظر می رس��د تولید‬ ‫توجیه پذی��ر با ش��رایط فعلی نظام بانک��ی و تحمیل‬ ‫هزینه های مالی متعدد به خودروس��ازان امکان پذیر‬ ‫نخواهد بود و الزم اس��ت در کنار توجه به رفع موانع‬ ‫تولی��د‪ ،‬اقداماتی در زمینه اصالح نظ��ام بانکی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تولید کاشی های خورشیدی در تسال‬ ‫ش��رکت تس�لا در نهایت و با تاخیر ش��روع به تولید انبوه کاشی های‬ ‫خورشیدی ویژه سقف خانه کرد‪ .‬به نظر می رسد تسال تولید کاشی های‬ ‫خورش��یدی را در کارخانه «بوفالو» واقع در نیویورک اغاز کرده اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رکت همچنین ش��روع به ارزیابی خانه های افرادی می کند که‬ ‫در س��ال گذشته میالدی مبلغی برای کاش��ی ها پرداخت کردند‪ .‬پیش‬ ‫س��فارش کاشی های خورشیدی در ماه مه گذشته (اردیبهشت ‪)1396‬‬ ‫اغاز ش��د‪ .‬متقاضیان این کاش��ی ها ‪ ۱۰۰۰‬دالر پرداخت کردند‪ .‬نصب‬ ‫این کاش��ی ها در امریکا قرار بود از تابس��تان ‪( ۲۰۱۷‬تابس��تان ‪)۱۳۹۶‬‬ ‫شروع ش��ود اما تعجبی نیس��ت که این روند به تعویق افتاد‪ .‬با این حال‬ ‫درحال حاضر به نظر می رس��د بیش��تر موانع برطرف ش��ده و کاشی ها‬ ‫در ماه های اینده نصب خواهند ش��د‪ .‬تس�لا ادعا می کند کاش��ی های‬ ‫خورش��یدی هزین��ه کمتری نس��بت به یک س��قف معمول��ی دارند‪.‬‬ ‫به طور تقریب��ی نصب هر مترمربع از این کاش��ی ها حدود ‪ ۲۱/۸۵‬دالر‬ ‫هزین��ه در بردارد‪ ،‬در حالی که نصب یک س��قف رای��ج ‪ ۲۴/۵۰‬دالر در‬ ‫ه��ر متر مرب��ع خرج برمی دارد‪ .‬اگر کس��ی قصد تغییر در س��قف خانه‬ ‫خود در چند س��ال اینده را داش��ته باش��د یا اگر از پنل های خورشیدی‬ ‫اس��تفاده می کن��د‪ ،‬کاش��ی خورش��یدی ی��ک گزینه قاب��ل اطمینان‬ ‫اس��ت‪ .‬کاشی ها شبیه توفال های خورش��یدی معمولی هستند‪ .‬توفال‬ ‫خورش��یدی که توف��ال فتوولتائیک نیز نامیده می ش��ود‪ ،‬س��لول های‬ ‫خورش��یدی طراحی ش��ده ای اس��ت که شبیه تخته س��نگ معمولی‬ ‫ی��ا الیه های قیرگون��ی به نظر می رس��د‪ .‬گونه های مختلف��ی از توفال‬ ‫خورش��یدی وجود دارد؛ از جمله پنل های جامد پوشش��ی که در جای‬ ‫تع��دادی از توفال ه��ای معمولی در یک نوار ق��رار می گیرند‪ ،‬طرح های‬ ‫نیمه س��ختی که حاوی چندین س��لول خورشیدی س��یلیکونی شبیه‬ ‫توفال معمولی هس��تند و سامانه های جدیدتری که از فناوری نوارهای‬ ‫نازک فیلم س��لول های خورش��یدی اس��تفاده می کنند و مانند توفال‬ ‫معمولی هر دو در حجم و انعطاف پذیری با یکدیگر مطابقت دارند‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲‬برابری بازار اجاره خودرو‬ ‫در عصر فناوری‬ ‫‪ 30‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪2‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫اجاره خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫موسسه پژوهش��ی معتبر «زیون مارکت‬ ‫ریسرچ» (‪)Ziobn Market research‬‬ ‫به تازگ��ی گزارش��ی درباره صنع��ت اجاره‬ ‫خودرو منتش��ر کرده ک��ه در ان به تحلیل‬ ‫و پیش بینی درباره ای��ن صنعت در جهان‬ ‫پرداخته اس��ت‪ .‬براس��اس این گزارش که‬ ‫به صورت تفصیلی ب��ه تحلیل و پیش بینی‬ ‫ب��ازار اجاره خ��ودرو در مناط��ق گوناگون‬ ‫جغرافیای��ی جه��ان و نی��ز براس��اس نوع‬ ‫خودروه��ا پرداخته‪ ،‬امده اس��ت در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی)‬ ‫ارزش ای��ن صنع��ت در س��طح جه��ان به‬ ‫‪ ۵۸/۲۶‬میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫در این گزارش همچنین پیش بینی شده‬ ‫ت��ا س��ال ‪ )۱۴۰۰-۰۱( ۲۰۲۲‬ارزش این‬ ‫صنعت ب��ه ح��دود ‪ ۱۲۴/۵۶‬میلیارد دالر‬ ‫برس��د‪ .‬به این ترتیب پیش بینی می ش��ود‪،‬‬ ‫ن��رخ رش��د س��االنه ترکیب��ی (‪)CAGR‬‬ ‫صنعت اجاره خودرو در س��ال های ‪۲۰۱۷‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۵-۹۶‬ت��ا ‪)۱۴۰۰-۰۱( ۲۰۲۲‬‬ ‫‪ ۱۳/۵۵‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫اج��اره خ��ودرو‪ ،‬سرویس��ی اس��ت ک��ه‬ ‫خ��ودرو را برای مدت زمانی مش��خص در‬ ‫اختی��ار یک ف��رد قرار می ده��د‪ .‬این دوره‬ ‫زمان��ی به طورمعم��ول از چند س��اعت تا‬ ‫چند هفته در نوس��ان است‪ .‬عمده فعالیت‬ ‫ش��رکت های اج��اره خ��ودرو در نزدیک��ی‬ ‫فرودگاه ها‪ ،‬جاذبه ها یا شهرهای گردشگری‬ ‫و محل هایی مانند انها است‪ .‬شرایط بسیار‬ ‫متنوعی ب��رای خدمات اج��اره خودرو در‬ ‫جهان وجود دارد که ممکن است بسته به‬ ‫کشورها متفاوت باشد‪.‬‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ اج��اره خ��ودرو‬ ‫به طورمعمول از کارت ه��ای اعتباری برای‬ ‫پرداخت ها اس��تفاده می کنند؛ به این معنا‬ ‫ک��ه مش��تریان مبلغی را در ای��ن کارت ها‬ ‫س��پرده گذاری ی��ا اگر هزینه ها بیش��تر از‬ ‫مبلغ س��پرده باش��د بازهم با اس��تفاده از‬ ‫این کارت ها با مش��تری‪ ،‬حس��اب و کتاب‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین برخی ش��رکت ها برای‬ ‫اجاره دادن خودروها به مش��تریان از انان‬ ‫درخواست کارت شناسایی می کنند‪.‬‬ ‫ب��ازار اج��اره خ��ودرو در نتیج��ه رونق‬ ‫صنعت گردش��گری در جهان انتظار رشد‬ ‫باالیی را می کشد‪ .‬از مهم ترین عوامل رشد‬ ‫ب��ازار اجاره خودرو‪ ،‬رش��د گردش��گری در‬ ‫س��طح بین المللی اس��ت که باعث افزایش‬ ‫درخواس��ت ب��رای خدمات اج��اره خودرو‬ ‫نیز می ش��ود‪ .‬در کنار ان‪ ،‬انتظار این است‬ ‫که رشد اقتصادی س��الم و افزایش درامد‬ ‫قابل عرضه در کشورهای درحال توسعه اثر‬ ‫مثبتی بر صنعت اجاره خودرو در سراس��ر‬ ‫جهان داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن پیش بینی می ش��ود تقاضای‬ ‫باال ب��رای اس��تفاده از اینترنت و گوش��ی‬ ‫هوشمند که باعث افزایش راحتی خدمات‬ ‫اجاره خودرو می شود‪ ،‬باعث رشد چشمگیر‬ ‫در کار ش��رکت های بزرگ این بازار ش��ود‪.‬‬ ‫نرخ ه��ای به صرف��ه ب��رای خدم��ات اجاره‬ ‫خ��ودرو و افزای��ش تقاض��ا ب��رای خودرو‬ ‫اج��اره ای در بازه زمانی روزان��ه‪ ،‬روندهای‬ ‫نوظهوری هس��تند که بازارهای جدیدی را‬ ‫ب��رای این صنعت در این��ده نزدیک ایجاد‬ ‫می کنن��د‪ .‬البت��ه برخی خطرها هم رش��د‬ ‫این ب��ازار را تهدید می کند که یکی از انها‬ ‫افزایش نرخ نفت خام است‪.‬‬ ‫بازار اجاره خودرو براس��اس نوع خودرو‬ ‫ب��ه خودروه��ای مین��ی ون‪ ،‬شاس��ی بلند‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تش��ریفات (سیاس��ی) و لوکس‬ ‫تقسیم بندی می شود‪ .‬خودروهای اقتصادی‬ ‫نزدی��ک ‪ ۳۳/۱‬درصد از س��هم درامد بازار‬ ‫جهان��ی خودروه��ای اجاره ای را در س��ال‬ ‫‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬تش��کیل می دادن��د؛‬ ‫محبوبیت این ن��وع خودروها بیش از همه‬ ‫به دلیل افزایش نرخ س��وخت بود‪ .‬این نوع‬ ‫خ��ودرو همچنی��ن در نرخ رش��د ترکیبی‬ ‫س��االنه ‪ ۱۳/۷۳‬درص��دی در دوره زمانی‬ ‫مطالعه شده بیشترین سهم را دارد‪.‬‬ ‫اس��تفاده محلی‪ ،‬حمل ونقل فرودگاهی و‬ ‫اس��تفاده در خارج از شهر از جمله اهدافی‬ ‫هس��تند که کاربر نهایی خ��ودرو اجاره ای‬ ‫ب��رای انها خودرو را اج��اره می کند‪ .‬اجاره‬ ‫خودرو برای حمل ونق��ل فرودگاهی با ‪۴۱‬‬ ‫درص��د س��هم‪ ،‬پررنگ ترین نوع اس��تفاده‬ ‫از خ��ودرو اجاره ای در س��ال ‪-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫‪ )۱۳۹۴‬ب��ود‪ .‬ای��ن ام��ر بی��ش از هر چیز‬ ‫مدی��ون افزای��ش فعالیت ه��ای تجاری و‬ ‫کسب وکاری در سطح بین الملل بود‪.‬‬ ‫انتظ��ار این اس��ت که امریکای ش��مالی‬ ‫همچن��ان س��رامد این بازار در س��ال های‬ ‫اینده باقی بمان��د‪ .‬این منطقه از جهان در‬ ‫س��ال ‪ ۴۴/۶ ،)۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬درصد از‬ ‫مجم��وع درامد ب��ازار خودروهای اجاره ای‬ ‫را ب��ه خود اختصاص داد‪ .‬رش��د اس��تفاده‬ ‫از اینترن��ت و فناوری ه��ای هوش��مند در‬ ‫امریکای ش��مالی یکی از مهم ترین دالیل‬ ‫رش��د بازار خودروه��ای اج��اره ای در این‬ ‫منطقه اس��ت‪ .‬همچنین انتظار این اس��ت‬ ‫که رش��د س��ریع صنعتی س��ازی و صنعت‬ ‫گردش��گری در کش��وری مانن��د ژاپ��ن و‬ ‫اقتصاده��ای نوظه��وری از جمل��ه چین و‬ ‫هند باعث ش��ود بازار خودروهای اجاره ای‬ ‫منطق��ه اس��یا‪-‬اقیانوس ارام با پرچمداری‬ ‫این کشورها در اینده پیش برود‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود صنعت اجاره خودرو‬ ‫به تدریج به س��مت خودروهای اش��تراکی‬ ‫ب��رود و مالکیت یک خ��ودرو ارام ارام به‬ ‫س��نتی نخ نماش��ده در جهان تبدیل شود‪.‬‬ ‫نیم��ا مبص��ر‪ ،‬نایب رییس ش��رکت اجاره‬ ‫خ��ودرو «اس��تیت ون رنت��ال» (‪State‬‬ ‫‪ )Van Rental‬در لس انجل��س امری��کا‬ ‫درب��اره اینده اجاره خودروها و خودروهای‬ ‫اش��تراکی چنین می گوید‪« :‬صنعت اجاره‬ ‫خ��ودرو به تدریج به خودروهای اش��تراکی‬ ‫تبدیل خواهد ش��د‪ .‬م��ن ان را یک تهدید‬ ‫نمی بینم اما فراینده��ای فناورانه بیش از‬ ‫پیش در حال تکامل هستند‪».‬‬ ‫ویلی��ام هری��س‪ ،‬مال��ک ش��رکت اجاره‬ ‫خ��ودرو «اج اوتو رنت��ال» (‪Edge Auto‬‬ ‫‪ )Rental‬نی��ز دراین باره می گوید‪« :‬اینده‬ ‫بر محور تقاضای مش��تری ش��کل خواهد‬ ‫گرف��ت؛ همان طور که در گذش��ته چنین‬ ‫ب��وده اما دادن حس ب��ه روز بودن به کاربر‬ ‫اکنون مهم ترین عامل برای پرچمداری در‬ ‫بازار خودروهای اجاره ای است‪».‬‬ ‫از نظر پیتر چاپمن‪ ،‬مالک شرکت اجاره‬ ‫خودرو «االس��کا اوتو رنت��ال» (‪Alaska‬‬ ‫‪ ،)Auto Rental‬تلف��ن همراه مهم ترین‬ ‫عام��ل تعیین کننده در این��ده خودروهای‬ ‫اجاره ای اس��ت زی��را جمعیت جوان بخش‬ ‫بزرگت��ری از جوامع را در جهان تش��کیل‬ ‫خواهن��د داد و ای��ن جوان��ان به دنب��ال‬ ‫فناوری های نو هستند‪.‬‬ ‫خودروهای اش��تراکی شکل روزامدتری‬ ‫از ش��رکت های اجاره خودرویی هستند که‬ ‫بیش��تر با محوریت اینترنت و فناوری های‬ ‫هوشمند کار می کنند‪.‬‬ ‫برای نمونه شرکت اجاره خودرو «رنتال‬ ‫س��نتریک» (‪ )Rent Centric‬کان��ادا‬ ‫یک برنامه سلف س��رویس را توس��عه داده‬ ‫ک��ه می تواند وانت کامی��ون و کامیون را از‬ ‫نزدیک ‪ ۲۵‬پارکینگ در شهرهای مونترال‬ ‫و کبک اجاره دهد‪ .‬مش��تریان برای اجاره‬ ‫ای��ن کامی��ون ی��ا وانت کامیون ه��ا از یک‬ ‫اپلیکیشن نصب شده روی تلفن های همراه‬ ‫خود استفاده می کنند‪.‬‬ ‫استفاده از تاکسی های اینترنتی نیز یکی‬ ‫دیگر از ش��کل های بروزشده اجاره خودرو‬ ‫در جهان است‪ .‬ش��رکت های بزرگی مانند‬ ‫اوبر و لیفت در واقع تهدیدی برای صنعت‬ ‫اجاره خودرو به ش��مار می ایند‪ .‬هرچند در‬ ‫مناطق روس��تایی یا کوچ��ک جهان هنوز‬ ‫تاکسی های اینترنتی چندان مورد استقبال‬ ‫قرار نمی گیرند اما بس��یاری از ش��هرهای‬ ‫بزرگ به وجود ای��ن نوع حمل ونقل عادت‬ ‫کرده ان��د‪ .‬ش��ارکی الگوانا‪ ،‬مالک ش��رکت‬ ‫امریکای��ی اجاره ون «بانداگ��و» دراین باره‬ ‫گفت‪« :‬اوبر و لیفت با صنعت اجاره خودرو‬ ‫در برخی جنبه ه��ا رقابت می کنند اما این‬ ‫م��دل تنها در مناطق متراکم ش��هری کار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ح��ال انک��ه انه��ا تفاوت های��ی ب��ا‬ ‫ش��رکت های اج��اره خ��ودرو دارن��د‪ .‬یک‬ ‫ش��رکت اجاره خودرو اگر س��فر طوالنی تر‬ ‫و برای بار بیش��تری باشد همچنان انتخاب‬ ‫اقتصادی تری است‪».‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن اگرچه ای��ده خودروهای‬ ‫خ��ودران یا ب��دون راننده به نظ��ر ایده ای‬ ‫دور می ای��د اما این ن��وع خودروها اکنون‬ ‫ب��ا نمونه ه��ای ازمایش��ی مانن��د خودران‬ ‫گوگل ی��ا اوبر در خیابان های بس��یاری از‬ ‫ش��هرهای جهان دیده می ش��وند‪ .‬بنابراین‬ ‫می توان چنین انتظار داش��ت که به زودی‬ ‫خودروه��ای خ��ودران جای هم��ه اینها را‬ ‫بگیرند و بدون اینکه راننده زحمت خاصی‬ ‫داشته باشد جابه جایی ها انجام شود‪.‬‬ ‫ای��ن خودروها البت��ه چالش هایی را هم‬ ‫پی��ش روی خ��ود دارن��د؛ چالش هایی از‬ ‫جمل��ه نرم افزاره��ای صددرص��د خودران‪،‬‬ ‫چارچوب ه��ای قانون��ی و موانع امنیتی که‬ ‫س��ازندگان و توس��عه دهندگان در سراسر‬ ‫جهان در تالش برای گذر از انها هستند‪.‬‬ ‫منبع‪Nbherard.com :‬‬ ‫‪Autorentalnews.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪2‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تجارت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رتبه نخست پرفروش ترین خودرو برقی در دست نیسان‬ ‫براس��اس گزارش ه��ای منتشرش��ده‪ ،‬خ��ودرو نیس��ان لی��ف‬ ‫(‪ )Nissan LEAF‬با فروش ‪ ۳۰۰‬هزار دستگاه در رتبه نخست‬ ‫پرفروش ترین خودرو تمام برقی و الکتریکی در جهان جای گرفت‪.‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورهای جهان قص��د دارند با ه��دف مقابله با‬ ‫الودگی هوا و کاهش میزان انتشار االینده ها و گازهای گلخانه ای‬ ‫و حفظ بیش��تر محیط زیست‪ ،‬خودروهای تمام الکتریکی و برقی‬ ‫را به تولید انبوه برسانند‪.‬‬ ‫ش منتش��ر ش��ده در ‪۸‬ژانویه ‪ ۱۸( ۲۰۱۸‬دی‬ ‫جدیدترین گزار ‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬حاکی از ان اس��ت که خودروساز ژاپنی نیسان در صدر‬ ‫موفق ترین س��ازندگان خودروهای تمام برقی و الکتریکی از نظر‬ ‫میزان فروش در جهان قرار گرفته است‪ .‬به عبارتی دیگر‪ ،‬نیسان‬ ‫لیف تاکنون با به فروش رساندن ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو تمام برقی در‬ ‫جهان‪ ،‬توانسته رتبه نخست پرفروش ترین خودرو تمام الکتریکی‬ ‫در جهان را به خود اختصاص دهد و از رقیبان خود سبقت بگیرد‪.‬‬ ‫براس��اس این امار‪ ،‬بیشترین میزان فروش نیسان لیف در امریکا‬ ‫به ثبت رسیده است؛ به گونه ای که ‪۱۱۴‬هزارو‪ ۸۲۷‬دستگاه از این‬ ‫خودرو در امریکا‪ ،‬حدود ‪ ۹۰‬هزار دستگاه در ژاپن و افزون بر ‪۹۵‬‬ ‫هزار دس��تگاه نیز در سایر نقاط جهان‪ ،‬به ویژه در اروپا‪ ،‬به فروش‬ ‫رس��ید ه است‪ .‬شرکت خودروسازی نیسان ژاپن در اکتبر ‪۲۰۱۷‬‬ ‫(مهر ‪ )۱۳۹۶‬از نس��ل جدید این خودرو تمام برقی رونمایی کرد‬ ‫که قرار اس��ت فروش و عرضه ان در امریکا و کشورهای اروپایی‬ ‫از ماه های ژانویه (دی) و فوریه (بهمن) امس��ال اغاز شود‪ .‬دانیل‬ ‫شیالسی‪ ،‬معاون اجرایی ش��رکت نیسان‪ ،‬در این باره خاطرنشان‬ ‫کرد‪« :‬این اعداد و ارقام نش��انه بارزی اس��ت از اینکه نیس��ان در‬ ‫عرصه صنعت طراحی و تولید خودروهای تمام برقی و همچنین‬ ‫حفظ محیط زیس��ت و کاهش الودگی هوا پیشگام و پیشتاز بوده‬ ‫و به اهداف خود در این زمینه دست یافته است‪».‬‬ ‫همزمان با مطرح شدن نقش ‪ ۷۰‬درصدی کامیون ها در الودگی هوا اعالم شد‬ ‫خلل در چرخه اقتصادی پیامد‬ ‫ضعف نوسازی ناوگان سنگین‬ ‫اظهارات اس�تاندار تهران مبنی بر س�هم ‪ ۷۰‬درصدی موتورسیکلت ها‪ ،‬خودروهای فرس�وده‪ ،‬کامیون های با عمر باال و اتوبوس های فرسوده در الودگی‬ ‫هوای تهران در حالی اس�ت که عیس�ی کالنتری‪ ،‬رییس سازمان محیط زیست سهم سواری ها را در االیندگی فعلی هوای تهران ‪ ۳‬درصد عنوان و تاکید‬ ‫کرده ‪ ۶۷‬درصد الودگی تهران مربوط به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬اتوبوس شرکت واحد است! این اظهارات ضد و نقیض در حالی است که سهم منابع ساکن و متحرک‬ ‫که شامل کامیون ها‪ ،‬اتوبوس های سرویس اداره ها‪ ،‬اتوبوس های شرکت واحد‪ ،‬موتورسیکلت و مینی بوس هاست در تولید االینده های گازی به ترتیب برابر‬ ‫با ‪ ۱۵‬و ‪ ۸۵‬درصد عنوان می شود‪ .‬محمدحسین مقیمی‪ ،‬استاندار تهران معتقد است باید بودجه مناسبی برای تجهیز ناوگان حمل ونقل عمومی و استفاده‬ ‫از وسایل حمل ونقل هیبریدی در نظر گرفته شود‪ .‬در این میان رییس سازمان محیط زیست معتقد است که بیشترین وارونگی هوا مربوط به کامیون های‬ ‫فرسوده بوده و سواری ها در این الودگی تنها حدود ‪ ۳‬درصد نقش دارند‪ .‬در این شرایط این پرسش مطرح می شود که نقش اسقاط در این میان چه خواهد‬ ‫بود و تا چه اندازه می تواند در این زمینه ایفای نقش کند؟ امیر سیفی زاده‪ ،‬کارشناس اسقاط در گفت وگو با «گسترش صنعت» ضمن تشریح نقش اسقاط‬ ‫در این زمینه الزامات این اقدام را توصیف کرده که می خوانید‬ ‫€ €اگر قرار به برنامه ریزی با هدف نوس�ازی ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫باش�د ایا اسقاط توانایی وارد ش�دن به این موضوع را خواهد داشت و‬ ‫چگونه می تواند با پررنگ س�ازی نقش خود یک مش�وق برای نوسازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل به شمار رود؟‬ ‫ب�ه طور قطع جواب این پرس�ش ک�ه ایا اس�قاط می تواند در کاهش‬ ‫ای�ن میزان االیندگی نقش�ی داش�ته باش�د‪ ،‬مثبت اس�ت ام�ا اینکه‬ ‫چگون�ه می تواند ایفای نقش کند ج�ای بحث زیادی دارد‪ .‬پالک گذاری‬ ‫انواع خودرو س�واری وارداتی و داخلی ساالنه یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫دس�تگاه خواهد بود ک�ه با افزودن امار خودروهای س�نگینی که وارد‬ ‫چرخه حمل ونقل می ش�ود‪ ،‬رقم باالیی در برابر اس�قاط س�االنه ‪ ۱۲۰‬تا‬ ‫‪ ۱۷۰‬هزار خودرو اس�ت که پررنگ شدن اسقاط می تواند سرعت خروج‬ ‫خودروه�ای االینده را در چرخه حمل ونقل افزایش دهد و این موضوع‬ ‫بر کسی پوش�یده نیست‪ .‬در عین حال موضوع دیگری که مدنظر قرار‬ ‫می گیرد افزایش تعداد کامیون های س�نگینی اس�ت که باید از چرخه‬ ‫خارج ش�وند‪ .‬این موضوع در سال های گذش�ته به دالیل بنیادی کمتر‬ ‫در دس�تور کار ق�رار گرفته ب�ود که توجه ب�ه انها مهم اس�ت اما رها‬ ‫کردن ان چندان ارزش�مند نیس�ت که یکی از دالیل ان نبود کامیون‬ ‫سنگین مناسب جایگزین است‪ .‬در دوره ای از زمان محصوالت یکی از‬ ‫شرکت های سوئدی از سوی خودروسازان داخلی در بازار عرضه می شد‬ ‫ک�ه مورد اطمینان رانن�دگان کامیون بود اما امروز به دلیل مش�کالت‬ ‫ناش�ی از تحریم ها و س�ایر موانع‪ ،‬این خودروها به صورت محدودتری‬ ‫در اختی�ار خری�داران ق�رار دارد بنابراین‪ ،‬این روند نش�ان می دهد با‬ ‫توجه به شرایطی که کشور در سال های گذشته تحمل کرده‪ ،‬جایگزین‬ ‫خوب�ی برای کامیون های فرس�وده در اختیار نداری�م‪ .‬نکته بعدی که‬ ‫کارشناس�ان نی�ز بر ان تاکید دارند این اس�ت که ای�ا جراحی ناوگان‬ ‫س�نگین بدون درایت می تواند تاثیر بس�زایی در منفی تر شدن چرخه‬ ‫اقتصادی داشته باشد‪ ،‬چراکه حمل ونقل یکی از ارکان اقتصاد به شمار‬ ‫می رود‪ .‬این اتفاق ها باعث شده سرعت خروج کامیون های سنگین با‬ ‫€ €با این ش�رایط برای حل این مشکل می توان بر چه موارد و راهکارهایی تکیه‬ ‫کرد؟‬ ‫در نخس�تین گام باید نش�ان تجاری مورد پس�ندی انتخاب ک�رد تا جایگزین‬ ‫کامیون های فرسوده شود‪ .‬در گام بعد نیز الزم است به موضوع خروج فرسوده ها‬ ‫با نگاه بحرانی االیندگی هوا نگریس�ته ش�ود و براین اس�اس تشریفات گمرکی‬ ‫تس�هیل و ب�ا نگاه بحران�ی تامین منابع انجام ش�ود و خروج ای�ن کامیون ها در‬ ‫کندی همراه ش�ود اما اگر دولت و مقام�ات تدبیر جدی و ضربتی برای‬ ‫ارائه جایگزین کامیون های س�نگین بر اساس اظهارات رییس سازمان‬ ‫محیط زیس�ت در نظر بگیرند و نسبت به خروج این خودروها از چرخه‬ ‫حمل ونق�ل در کوتاه ترین زمان اق�دام کنند به طور قطع در کوتاه مدت‬ ‫می توانیم ش�اهد تحقق هوای پاک باشیم‪ .‬عیسی کالنتری در اظهارات‬ ‫اخیر خود از جلوگیری از تردد کامیون های االینده با نظارت استانداری‬ ‫خبر داده اس�ت اما این پرسش مطرح می شود که ایا این اقدام مشکل‬ ‫دیگری به مشکالت فعلی اضافه نخواهد کرد؟ به طور قطع این موضوع‬ ‫عالوه بر تهدید اش�تغال‪ ،‬خدماتی که در س�طح شهر و کشور از سوی‬ ‫ای�ن کامیون ها ارائه می ش�ود را نیز با چالش هایی هم�راه می کند‪ .‬این‬ ‫احتمال وجود دارد که برای یک هفته تا ‪ ۱۰‬روز این روند کارس�از باشد‬ ‫ام�ا چنین تصمیماتی می تواند اثرات مخرب اجتماعی بر جامعه به ویژه‬ ‫قشر اسیب پذیرتر به همراه داشته باشد که در برخی موارد دولتمردان‬ ‫ناگزیر به پذیرفتن پیامدهای ان خواهند بود‪.‬‬ ‫دس�تور کار قرار گیرد تا بتوان ش�رایط را به حد پایدار نزدیک کرد‪ .‬به طور قطع‬ ‫مذاکره و عملیاتی کردن یک اقدام مناسب در بازه زمانی ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬ماهه امکان پذیر‬ ‫خواهد بود و در این مدت می توان تعداد قابل توجهی خودرو فرسوده را از چرخه‬ ‫حمل ونقل خارج کرده و اقدام عملیاتی واقعی انجام داد‪ .‬امروز پیکره های اسقاط‬ ‫خودرو در کشور اموزش دیده‪ ،‬مسلط به کار‪ ،‬اماده و بیکار هستند که استفاده از‬ ‫انها می تواند اثرات مثبت زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫� الودگی ‪ ۶۷‬درصدی ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬اتوبوس که از سوی رییس سازمان محیط زیست ارائه شده در حالی مورد تاکید قرار گرفته که درحال حاضر شهرداری با مشکل تامین اتوبوس‬ ‫روبه رو است‪ .‬با این احتساب نوسازی ناوگان این حوزه با چالش جدی دست به گریبان خواهد بود‪ .‬به اعتقاد شما برای اجرای این کار نیازمند چه موارد یا قوانینی هستیم؟‬ ‫به طور قطع باید در زمینه اماری که در قس�مت دوم اظهارات رییس س�ازمان محیط زیس�ت درباره تعداد اتوبوس های االینده مطرح شده‪ ،‬حق را به شهرداری داد زیرا در‬ ‫صورت از رده خارج کردن این تعداد اتوبوس‪ ،‬ش�هرداری با مش�کالت جدی روبه رو می ش�ود چراکه هم اکنون شهرداری بیش از ‪ ۶‬هزار اتوبوس کم دارد که در صورت از‬ ‫رده خارج کردن ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬دس�تگاه فاجعه جدی به وجود خواهد امد‪ .‬به طور قطع راهکار این موضوع داش�تن نگاه بحرانی مدیریتی اس�ت و باید با این دید که‬ ‫الودگی هوا را از بحران خارج کنیم‪ ،‬مذاکره کرده و منابع الزم را نیز با تکیه بر همین نگاه تامین کنیم بنابراین برای اجرای کار نیازمند مصوبه هستیم که صدور‬ ‫هر مصوبه نیازمند کار کارشناس�ی اس�ت که با این روند نیازمند زمان ‪ ۲‬ساله هس�تیم اما در صورت قرار گرفتن در وضعیت بحرانی‪ ،‬ستاد بحران می تواند‬ ‫اجازه منع تردد کامیون های فرسوده را صادر کند یا قانونی که نیازمند بروکراسی الزم است را در شرایط اسان تری تدوین و به صورت پله ای نسبت‬ ‫به اجرای ان اقدام کند‪ .‬با این اس�تناد از محل قوانینی که اجازه می دهد س�تادهای بحران تصمیم بگیرند‪ ،‬منابع با وجود همه مش�کالت تزریق‬ ‫می شود‪ .‬همچنین از محل این ستاد تصمیم درست و منطقی با استناد به همه امور کارشناسی بگیرند و خروج اتوبوس و کامیون های فرسوده‬ ‫را در شرایطی که جایگزین ان در نظر گرفته شده در دستور کار قرار دهند‪ .‬به نظر می رسد با توجه به منابع موجود در کشور با وجود همه‬ ‫محدودیت ها و با استناد به گزارش های مقامات برای خروج از الودگی هوا‪ ،‬این راهکارها می تواند مفید باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫استخدام ‪۱۰‬هزار راننده زن در عربستان‬ ‫پ��س از انکه دولت عربس��تان س��عودی اعالم کرد قص��د دارد از‬ ‫ژوئ��ن ‪( ۲۰۱۸‬خ��رداد ‪ )۱۳۹۷‬رانندگی زنان را در این کش��ور ازاد‬ ‫کند‪« ،‬اوبر» و «کریم»‪ ،‬دو ش��رکت بزرگ فعال در زمینه حمل ونقل‬ ‫شهری برای استخدام زنان در این کشور وارد عمل شدند‪ .‬یورونیوز‪،‬‬ ‫گزارش داد درحال حاضر زنان ‪۸۰‬درصد مش��تریان خودروهای اوبر‬ ‫و ‪۷۰‬درصد مش��تریان تاکس��ی های ش��رکت کریم را در این کشور‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬تمام رانندگانی که تاکنون از سوی اوبر و کریم در‬ ‫عربستان سعودی استخدام ش��ده اند‪ ،‬مرد هستند که با خودروهای‬ ‫خود به جابه جایی مس��افران می پردازند‪ .‬شرکت خدمات حمل ونقل‬ ‫کریم که در دوبی مستقر است و در ‪ ۱۳‬کشور خاورمیانه و همچنین‬ ‫پاکستان و ش��مال افریقا فعالیت می کند‪ ،‬مجموعه ای از جلسه های‬ ‫اموزشی ‪۹۰‬دقیقه ای را در ش��هرهای ریاض‪ ،‬جده و الخبر برای ان‬ ‫دس��ته از زنان عربس��تانی که در خارج از این کشور موفق به کسب‬ ‫گواهینامه رانندگی ش��ده اند‪ ،‬برگزار کرده است‪ .‬در این کالس های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬قوانین رانندگی در عربستان سعودی‪ ،‬روش های برخورد‬ ‫با مس��افران و چگونگی استفاده از اپلیکیشن های کریم اموزش داده‬ ‫می شود‪ .‬شرکت اوبر مستقر در سانفرانسیسکو نیز عالوه بر راه اندازی‬ ‫مراک��زی برای اموزش زن��ان و کمک به انها برای تهیه مدارک الزم‬ ‫برای فعالیت به عنوان راننده‪ ،‬جلس��ه هایی را نیز با حضور چهره های‬ ‫برجسته اوبر مانند دارا خسروش��اهی‪ ،‬مدیرعامل ان برگزار کرده تا‬ ‫به تشریح اولویت های اوبر و برنامه های اینده این شرکت برای زنان‬ ‫ساکن در پادشاهی سعودی بپردازد‪ .‬این ‪۲‬شرکت می گویند تاکنون‬ ‫هزاران درخواس��ت از س��وی زنان س��عودی برای استخدام به عنوان‬ ‫راننده دریافت کرده اند و حاال قرار است ‪ 10‬هزار راننده زن استخدام‬ ‫کنند این افراد به ویژه برای انجام ماموریت هایی اس��تفاده می شوند‬ ‫که در ان مشتریان زن مایل نیستند سوار خودرویی شوند که راننده‬ ‫ان یک مرد غریبه است‪.‬‬ ‫‪ 30‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪2‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫برجام‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فضای برجام و تحوالت صنعت قطعه در گفت وگو با دبیران انجمن قطعه سازی کشور بررسی شد‬ ‫فضای «اعتماد» با وجود روابط بانکی پر چالش‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬س��ال از برجام گذش��ته و در این مدت اتفاق های‬ ‫بس��یاری در فضای سیاسی کشور افتاده است‪ .‬وضعیت اقتصادی‬ ‫کش��ور تا ح��دودی تغییراتی داش��ته اما این تح��والت با انچه‬ ‫م��ورد انتظار ب��وده‪ ،‬فاصل��ه دارد‪ .‬صنعت نیز به عن��وان یکی از‬ ‫زیرمجموعه های حوزه اقتصادی کش��ور همچنان با چالش هایی‬ ‫روبه رو است که تولید را به حالت عادی برنگردانده است‪ .‬صنعت‬ ‫ی‬ ‫قطع��ه در این مدت چه تغییراتی داش��ته و ام��ار همکاری ها ‬ ‫بین الملل��ی صنعتگران که در اوایل دهه ‪ ۹۰‬متوقف ش��ده بود تا‬ ‫چه انداز ه افزایش یافته است؟‬ ‫‹ ‹نیاز به س�رمایه گذاری ‪۳‬میلیارد یورویی ب ه ش�کل‬ ‫ارزی‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور درباره تحوالت صنعت قطعه در‬ ‫‪ ۲‬سال گذش��ته معتقد اس��ت مهم ترین اتفاق در فضای برجام‪،‬‬ ‫امکان مش��ارکت بین المللی و انتقال دانش فنی و رفت وامدهای‬ ‫تج��اری بود زی��را طرف های خارج��ی این صنعت نی��ز به دلیل‬ ‫محدودیت ه��ا و تحریم ه��ای بین المللی نمی توانس��تند و مایل‬ ‫نبودند به ایران سفر کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اما در بس��تر برجام رفت وامدها زیاد ش��د و امکان‬ ‫عقد قراردادهای جدی به ش��کل چش��مگیری افزایش یافت که‬ ‫تع��دادی منجر به انعقاد قرارداد ش��د‪ .‬توجه فضای بین المللی به‬ ‫صنعت خودرو ایران و به ویژه با مقررات چهارگانه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و الزامات صادرات ‪۳۰‬درصدی قراردادهای جدید‬ ‫ش��رکت ها (اعم از خودرو و قطعات ان) باعث ش��ده قطعه سازان‬ ‫م��ورد توجه ویژه همکاری ه��ای جدید قرار گیرن��د که از نکات‬ ‫مثبت و مزایای قراردادهای پسابرجامی است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬البته همکاری های مشارکتی‬ ‫در قالب س��رمایه گذاری مش��ترک‪ ،‬انتقال دان��ش فنی‪ ،‬اعطای‬ ‫لیس��انس و‪ ...‬نیز از دیگر اقدامات انجام ش��ده در این بستر است‬ ‫درنتیج��ه ن��ه تنها ارتب��اط بلکه ای��ن امکان نیز فراهم ش��ده تا‬ ‫قطعه سازان قراردادهای مشترک خود را امضا کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کش��ور درب��اره ام��ار عق��د قراردادها گف��ت‪ :‬ام��ار قراردادهای‬ ‫منعقدش��ده در مقابل نیازی که وجود دارد عدد بزرگی نیس��ت‪.‬‬ ‫ب��راورد انجمن تا ام��روز بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬میلی��ون یورو قرارداد‬ ‫س��رمایه گذاری مش��ترک بین طرف ایرانی و خارجی به ش��کل‬ ‫تفاهمنامه بوده که هنوز نهایی نش��ده است‪ .‬در صورتی که بارها‬ ‫عنوان ش��ده نیاز سرمایه گذاری در حوزه صنعت قطعه ‪۳‬میلیارد‬ ‫یورو به شکل ارزی است که مدیران این صنعت انتظار داشتند در‬ ‫‪ ۲‬س��ال نخس��ت حداقل ‪۲‬میلیارد یورو ان محقق شود که از ان‬ ‫تنها ‪۱۰‬درصد انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فاصله معناداری بین این دو امار وجود دارد که‬ ‫دلی��ل اصلی ان در نوع قراردادهای خودرویی اس��ت که جایگاه‬ ‫قطعه س��ازان دیده نشده و برنامه مدونی برای توسعه قطعه سازی‬ ‫کش��ور در کنار برنامه های خودروس��ازی وجود ندارد همچنین‬ ‫قطعه س��ازان متول��ی خاصی ندارن��د و سیاس��ت گذاری واحدی‬ ‫برای صنعت قطعه کش��ور اعمال نمی شود بلکه به شکل پراکنده‬ ‫قطعه س��ازان اقدامات خودجوش��ی انجام داده اند ک��ه ان نیز در‬ ‫دیوان ساالری اداری و نبود حمایت ها متوقف مانده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬همچنین انجمن قطعه س��ازی از برنامه های کالن‬ ‫اطالعاتی در اختیار ندارد‪.‬‬ ‫امروز ارتباط ها با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خودروسازان‬ ‫و نیز س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران برقرار شده اما‬ ‫به هرحال تاحدودی از برنامه ها عقب هستیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کشور در ادامه به س��رمایه گذاری نکردن در صنعت قطعه اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬از مش��کالت اصلی این اس��ت ک��ه جذابیت برای‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه قطعه سازی وجود ندارد‪ .‬بیشتر واحدهای‬ ‫تولی��دی در این صنعت زیان ده هس��تند و به عنوان نمونه در ‪۲‬‬ ‫ماه گذش��ته نرخ مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به طور میانگین‬ ‫‪۲۵‬درصد افزایش داشته و ‪۳۰‬درصد در فوالد و ورق های فوالدی‬ ‫شاهد افزایش قیمت ها بودیم ضمن انکه نرخ قطعات پلیمری نیز‬ ‫به طور میانگین ‪۲۵‬درص��د افزایش یافته درحالی که افزایش نرخ‬ ‫برای قطعه سازان بسیار سخت قابل انجام است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬سیاست های شورای رقابت ازجمله مشکالتی است که‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان با ان درگیر هستند زیرا قیمت گذاری‬ ‫دستوری موجب شده خودروساز با چالش روبه رو شود و انها نیز‬ ‫این فش��ار را به قطعه س��از تحمیل می کنند درنتیجه واحدهای‬ ‫صنعتی در این صنعت دچار ضرر و زیان زیادی می شوند‪.‬‬ ‫محبی نژاد در ادامه مش��کالت این صنعت به نرخ ارز دستوری‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز مشکالت‬ ‫بس��یاری برای واحدهای تولیدی به وج��ود اورده ضمن انکه در‬ ‫بحث تعرفه اگر دولت حرکت منسجمی برای اصالح نظام واردات‬ ‫خودرو و س��اماندهی ان داش��ت نقطه مغفول این نظام افزایش‬ ‫ن��رخ تعرفه واردات قطعات بود که بای��د کف واردات قطعات نیز‬ ‫‪۳۲‬درصد می شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬درحالی که تعرفه واردات خودرو افزایش یافت‬ ‫اما این شیوه نامه برای قطعات اعمال نشد و این امر باعث خواهد‬ ‫ش��د همچنان س��رمایه گذاری در صنعت قطعه صرفه اقتصادی‬ ‫نداشته باشد و در مجموع سازوکار نظام حمایتی و تقویتی صنعت‬ ‫خودرو ما را به این سمت می برد که واردات قطعات بیش از پیش‬ ‫صرفه اقتصادی داش��ته باشد و س��ازنده خودرو ترجیح می دهد‬ ‫در این ش��رایط قطعات موردنی��از خود را وارد کن��د تا ازطریق‬ ‫تولیدکننده داخلی تامین کند‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ن امر به زودی ضربه های س��نگینی به‬ ‫صنعت قطعه داخل وارد می کند و در این باره نامه مربوط به وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارسال شده و انتظار توجه بیشتر به این‬ ‫مقوله ازسوی وزارتخانه است‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری های بین المللی و جریمه دیرکردها‬ ‫محبی ن��ژاد در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ارتباط گیری بین‬ ‫قطعه س��ازان و همتای��ان انها ازس��وی انجمن های انه��ا بوده یا‬ ‫ط قطعه س��ازان و زنجیره‬ ‫خودروس��ازان نیز ب��رای برقراری ارتبا ‬ ‫تامی��ن خود صنعتگ��ران را در این امر همراه��ی کرده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عمده ارتباط از س��وی زنجیره تامین خودروساز بین المللی بوده‬ ‫که به ایران امده و دنبال یک ش��ریک ب��رای جوینت ونچر بوده‬ ‫اس��ت اما گاهی نیز خود قطعه س��ازان به دنبال این ارتباط گیری‬ ‫بوده ان��د به طور نمونه توافق هایی که با ش��رکت های ژاپنی ش��د‬ ‫خارج از معرفی انها بود زیرا هنوز صنعت خودرو کشور قراردادی‬ ‫با خودروسازان ژاپنی نداشته یا همکاری بین خودروسازان ایرانی‬ ‫و تایوان��ی وجود ندارد ام��ا این ارتباط با قطعه س��ازان تایوانی و‬ ‫ترکیه ای نیز انجام ش��ده که از اقدامات خودجوش قطعه س��ازی‬ ‫داخلی بوده است‪.‬‬ ‫وی درباره کیفیت همکاری قطعه سازان ایرانی با همتایان ژاپنی‬ ‫انها گفت‪ :‬این قراردادها به شکل پروتکل بوده و با سرمایه گذاری‬ ‫زیادی انجام نش��ده همان طور که اش��اره شد س��رمایه گذاری به‬ ‫مرحله اجرایی نرس��یده اس��ت‪ .‬عمده مش��کل نیز شفاف نبودن‬ ‫قرارداده��ا‪ ،‬بی ثبات��ی قوانین و مقررات و قیمت گذاری به ش��کل‬ ‫دس��توری بدون لحاظ کردن هزینه های واقعی مالی است‪ .‬البته‬ ‫قراردادهای جوینت ونچر تا حد زیادی این مش��کل را رفع کرده‬ ‫زیرا خارجی ها به زنجیره تامین خود بیشتر اهمیت می دهند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بنابرای��ن در قراردادهای جدی��د صنعت خودرو‬ ‫(سایپاس��یتروئن و ایکاپ) با توجه به جلس��اتی که مدیران این‬ ‫دو صنعت با یکدیگر داش��تند در صورت دیرکرد هزینه ها به نرخ‬ ‫متوس��ط تورم به اضافه ‪۵‬درصد جریمه پرداخت خواهد شد‪ .‬این‬ ‫موارد خبرهای خوبی اس��ت که شنیده می شود و امیدواریم این‬ ‫شیوه نیز برای قراردادهای خودروسازان داخلی با زنجیره تامین‬ ‫نیز اعمال شود تا به این شکل توان سرمایه گذاری و رقابت پذیری‬ ‫در این صنعت افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کشور تاکید کرد‪ :‬این خبر خوبی است که نشان می دهد فرهنگ‬ ‫خودروسازان بین المللی تاثیر مناسبی روی فضای داخلی صنعت‬ ‫خودرو داش��ته و امیدواریم خودروس��ازان داخلی از این ش��یوه‬ ‫الگوگیری کنند‪.‬‬ ‫محبی نژاد در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از قطعه سازان‬ ‫داخلی جزو زنجیره تامین این ش��رکت های مش��ترک هس��تند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای س��ال ‪ ۹۷‬بسیاری از قراردادها در حال اجرایی شدن‬ ‫است و فکر می کنم ان شرط ‪۴۰‬درصد داخلی سازی تا پایان سال‬ ‫محقق ش��ود و با حجم قراردادها به نظر می رسد در ابتدای سال‬ ‫اینده ‪۴۰‬درصد داخلی سازی انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ فضای اعتماد برجامی و رشد همکاری ها‬ ‫اما مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی درباره فعالیت های انجام ش��ده پسابرجامی در صنعت‬ ‫قطعه گفت‪ :‬نخس��ت فضای اعتمادی بود که برای سرمایه گذاران‬ ‫خارجی به وجود امد و منجر به ورود خودروس��ازان بین المللی به‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن فضا در صنع��ت خودرو منتج به این ش��د تا‬ ‫قطعه س��ازان چند ملیتی که با خودروسازان بین المللی همکاری‬ ‫داش��تند با انها وارد ایران ش��وند درنتیجه در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته‬ ‫جوینت ونچرهایی در صنعت قطعه شکل گرفت‪ .‬این مشارکت ها در‬ ‫ب همکاری تحت لیسانس یا انتقال فناوری بود که همچنان ادامه‬ ‫قال ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه اظهارکرد‪ :‬همچنی��ن این امر فضای‬ ‫کس��ب وکار را به ش��کل بالقوه مثب��ت کرد ضم��ن انکه موجب‬ ‫بازگشایی روابط بین بانکی و گشایش اعتبارات شد به این ترتیب‬ ‫جابه جایی پول راحت تر انجام می شود اما هنوز روابط بین بانکی‬ ‫به حالت عادی سال های گذشته بازنگشته که این امر تنها مربوط‬ ‫به صنعت قطعه نبوده و مربوط به تمام صنایع کشور می شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی اظهار‬ ‫امیدواری کرد با توجه به شرایط حاکم‪ ،‬فضای روابط بانکی بهتر‬ ‫شود و انتقال پول اسان تر انجام شود‪.‬‬ ‫عنوان شد با به سرانجام رسیدن برجام فضای اعتمادی به وجود‬ ‫امد که باعث ش��ده ارتباط گیری قطعه سازان داخلی با همتایان‬ ‫بین الملل��ی افزایش یابد‪ .‬بیگلو در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫این همکاری ها رضایتبخ��ش بوده و چقدر صنعت قطعه را برای‬ ‫رس��یدن به اهداف افق ‪ ۱۴۰۴‬کمک خواه��د کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد‬ ‫قراردادها و جوینت ونچرها نسبت به سال های گذشته که متوقف‬ ‫ش��ده بود روند افزایشی داش��ت‪ .‬به طور قطع این همکاری ها راه‬ ‫رسیدن به اهداف تعیین شده افق ‪ ۱۴۰۴‬را هموارتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن نقطه ضعف��ی ک��ه باع��ث ش��ده ب��ود‬ ‫خودروس��ازان و مش��تریان نهای��ی ب��ه صنع��ت قطع��ه خرده‬ ‫بگیرن��د مش��کالت مرب��وط ب��ه کمبود دان��ش فن��ی و فناوری‬ ‫ب��ود ک��ه می توان��د در قال��ب واحده��ای تحقی��ق و توس��عه‬ ‫واحدهای صنعتی باش��د ی��ا در بحث تجهیزات و ماش��ین االت‬ ‫تولیدی‪.‬‬ ‫نتیجه ورود س��رمایه گذاران خارجی این اس��ت که فناوری ها‬ ‫ روزام��د خواهد بود به طور نمونه پلتفرم های جدید دس��ت کم ‪۲‬‬ ‫دهه جلوتر از پلتفرم های پیش��ین اس��ت‪ .‬ای��ن امر می طلبد که‬ ‫قطعه سازان نیز ماشین االت جدید و دانش فنی روز داشته باشند‬ ‫تا بتوانند به تولید و تامین قطعات جدید بپردازند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬وقتی قطعه س��ازی موفق می ش��ود با ش��ریک های خارجی‬ ‫همکاری فنی و اقتصادی داشته باشد سطح کیفی و فناوری او و‬ ‫رقابت پذیری اش به طور قطع افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫بیگلو در پایان یاداور شد‪ :‬تنها نگرانی درباره وضعیت ارتباطات‬ ‫بانکی است که راهکار سیاسی می طلبد زیرا با وجود این وضعیت‬ ‫هرقدر صنعتگر بتواند ش��ریک خارجی جذب کند برای تراکنش‬ ‫بانکی به مشکل می خورد و این امر تهدیدی برای این همکاری ها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫انتظار می رود دولت به هر ش��کل که الزم اس��ت این مسئله را‬ ‫برای صنعتگران برطرف کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪2‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫فناوری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یک��ی از خاله��ای صنعت خودرو ک��ه بارها به ان‬ ‫اشاره ش��ده‪ ،‬نبود محصوالت لوکس در سبد کاالیی‬ ‫خودروس��ازان بزرگ کشور است‪ .‬البته یکی از دالیل‬ ‫ای��ن امر به ق��درت خرید مردم برمی گ��ردد که بازار‬ ‫کااله��ای لوکس را محدود می کند‪ .‬به نظر می رس��د‬ ‫حرکت محدود به این س��مت س��هم خودروسازان را‬ ‫از ب��ازار داخل افزایش خواهد داد و به همان نس��بت‬ ‫می تواند بازارهای هدف کشورهای منطقه را پوشش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه ‪ ۸۰‬ت��ا ‪۸۵‬درصد ه��ر خودرو‬ ‫مربوط به قطعات ان است در این گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» س��راغ کارشناسان صنعت قطعه رفته و نظر‬ ‫انه��ا را درباره توان همراهی صنعت قطعه برای تولید‬ ‫این نوع خودرو ها جویا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید بر اساس ظرفیت و مزیت داخلی‬ ‫ساسان قربانی‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو در این باره‬ ‫گفت‪ :‬برای حرکت به سمت تولید خودروهای لوکس‬ ‫بای��د نخس��ت برنامه های��ی تدوین و برنام��ه واردات‬ ‫خودرو نیز بر اس��اس استراتژی کالن صنعت خودرو‬ ‫کش��ور تنظیم شود‪ .‬همیش��ه متولیان‪ ،‬کارشناسان و‬ ‫تصمیم گیرانی که در زمینه واردات سیاس��ت گذاری‬ ‫و برنامه ری��زی می کنن��د بای��د ببینند ن��گاه مدیران‬ ‫باالدستی به این مقوله چیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬موضوع دیگر این اس��ت که شاید در‬ ‫خودروه��ای لوکس مزیت اقتصادی زیادی نداش��ته‬ ‫باش��یم به ای��ن معنی ک��ه از نظر تیراژ ب��ه مقیاس‬ ‫اقتصادی و به لحاظ اس��تانداردها و مش��خصات فنی‬ ‫تولی��د به مولفه های مورد نیاز نرس��یم‪ .‬در این زمان‬ ‫بهتر اس��ت به جای انک��ه بخواهیم تم��ام مدل های‬ ‫خودروه��ای موردنظر را در داخ��ل تولید کنیم‪ ،‬وارد‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت یاداور ش��د‪ :‬البته در امر واردات‬ ‫بای��د مکانیزم هایی را در نظر گرفت��ه و منابعی که از‬ ‫طری��ق تعرفه گمرکی و مس��ائل مرب��وط به خودرو‬ ‫نصیب کشور می شود در توسعه صنعت خودرو هزینه‬ ‫ش��ود؛ مدل هایی که ظرفیت و مزی��ت تولید انها در‬ ‫کشور فراهم است مانند خودروهای کوچک با حجم‬ ‫رشد صنعت خودرو با یافتن مزیت های رقابتی‬ ‫س�یامک مقتدری‪ ،‬عض�و انجم�ن تخصصی صنای�ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‪ :‬روزامدی در صنعت به شکل دفعی‬ ‫اتف��اق نمی افتد و امروز صنعت قطعه کش��ور فاصله زی��ادی با فناوری و‬ ‫دانش فنی کش��ورهای پیش��رفته دارد‪ .‬این امر حتی اگر اراده و حمایت‬ ‫ش��ده و تمام عوامل و س��ازوکارها فراهم ش��ود در یک زمان کوتاه اتفاق‬ ‫نمی افتد چراکه اگر انتقال فناوری به س��ادگی انجام می ش��د فاصل ه بین‬ ‫کش��ورهای توسعه یافته و در حال توسعه به وجود نمی امد‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫صنعت خودرو کش��ور از وضعیت فعلی خارج ش��ود و مزیت رقابتی پیدا‬ ‫کند باید فناوری قطعه سازان روزامد شود و این تحول با دستور و نگارش‬ ‫چن��د بند پایان نمی پذیرد‪ .‬فاکتورهای زی��ادی باید تحقق پیدا کند که‬ ‫به این چش��م انداز برسیم‪ .‬در حوزه های مختلف این مولفه ها وجود دارد؛‬ ‫نخس��ت باید درامد و نقدینگی ش��رکت ها به گونه ای باش��د که بتوانند‬ ‫هزینه کنند و برای نزدیک شدن به شرکت های خارجی سرمایه تحقیق‬ ‫و توس��عه (‪ )R&D‬داشته باشند‪ .‬مس��ئله بعدی محدودیت های فعلی‬ ‫بانکی اس��ت که برای ارتباط گرفتن بیش��تر با کشورهای خارجی باید از‬ ‫بین برود‪ .‬ش��رکت های خارجی در این باره نباید تردید داشته باشند که‬ ‫در محیطی امن و باثبات در حال س��رمایه گذاری هستند همچنین باید‬ ‫توجه داشته باشیم گشایش بخش تحقیق و توسعه برای هر واحد بسیار‬ ‫هزینه بر اس��ت و می طلبد که انتقال فناوری‪ ،‬تحقیق و توس��عه مدیریت‬ ‫شود تا هزینه ها بین شرکت ها تقسیم شود‪ .‬در بحث ارتباط بین دانشگاه‬ ‫ب��ا صنعت ضعیف عمل می کنی��م که باید مدیران ه��ر دو بخش به این‬ ‫موضوع بیش��تر اهتمام ورزند و برای پیشرفت به این مسئله توجه جدی‬ ‫داش��ته باشیم‪ .‬در این باره در کش��ورهای دیگر کمک های دولتی بسیار‬ ‫حمایت کننده اس��ت به طور نمونه اگر ش��رکتی بخواهد فناوری خود را‬ ‫ب��ه روز کند دولت کمک های بالعوض دارد بنابراین به نظر می رس��د در‬ ‫کش��ور ما نیز خود دولت باید هزینه کند تا به نقطه ای برس��د که بتواند از‬ ‫این صنعت به نفع اقتصاد کشور استفاده کند‪.‬‬ ‫توسعه قطعات برقی بستری برای تولید لوکس ها‬ ‫موتور کمتر‪.‬‬ ‫او تاکیدکرد‪ :‬باید بتوانیم این مدل ها را به روز تولید‬ ‫کنیم و صادرات انها را به همراه قطعات داشته باشیم‬ ‫در نتیجه برنامه هایی که برای واردات تنظیم می شود‬ ‫می تواند بخش��ی از توسعه صنعت خودرو کشور باشد‬ ‫که این روش مطلوب و دارای منفعت است‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام شرکای خارجی به برخی شروط‬ ‫قربانی در ادامه به اهمیت ثبات در برنامه ها اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باید برنامه ها در کش��ور پایدار باش��د تا‬ ‫س��رمایه گذار خارجی و نشان های بین المللی که قرار‬ ‫اس��ت با صنعت کشور همکاری و مش��ارکت داشته‬ ‫باش��ند به این امر مطمئن بوده و بر اساس این ثبات‬ ‫برنامه ریزی داخلی داشته باشند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬بازار داخل��ی باید خود را بس��یار قوی‬ ‫مدیریت کند و به راحتی ان را در اختیار دیگران قرار‬ ‫ندهد‪ .‬ب��رای ورود طرف خارجی به این بازار ضروری‬ ‫است شرط هایی گذاشته شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در کشورهایی که دارای فناوری در صنعت‬ ‫هستند شروط به گونه ای تنظیم می شود که استقبال‬ ‫بیش��تری از محصوالت داخلی شده و عده ای محدود‬ ‫ک��ه درامد مالی باالیی دارن��د و به دنبال خودروهای‬ ‫بسیار خاص هستند‪ ،‬هزینه ان را می پردازند‪ .‬در ادامه‬ ‫این هزینه دوباره در همان صنعت استفاده می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه تصریح ک��رد‪ :‬این امتیاز‬ ‫مهم��ی ب��رای صنعتگ��ران داخل��ی و در کل اقتصاد‬ ‫کش��ور به ش��مار می رود زیرا به اش��تغالزایی کمک‬ ‫کرده و باعث خواهد ش��د به سمت اقتصاد مقاومتی‬ ‫گام های مثبتی برداشته ش��ود‪ .‬به این ترتیب توسعه‬ ‫صنعتی ش��کل می گیرد و مهارت ه��ا افزایش می یابد‬ ‫و محص��والت به روزتر ش��ده و قابلیت ص��ادرات پیدا‬ ‫می کنن��د درنتیجه برنامه های راهبردی تدوین ش��ده‬ ‫اجرایی خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمینه های نو شدن صنعت قطعه‬ ‫قربان��ی در ادام��ه به ال��زام تولید روزامد اش��اره و‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬وقت��ی خودروها به روز س��اخته ش��وند‬ ‫قطعه ساز نیز به ان س��مت می رود که امری طبیعی‬ ‫اس��ت‪ .‬با ورود خودروهای جدید قطعه س��ازان خود‬ ‫را روزام��د ک��رده و تولید محص��والت جدید ممکن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این مدرس دانش��گاه اظهار کرد‪ :‬البته ش��روع ان‬ ‫سخت خواهد بود و شرکت های داخلی ناگزیر خواهند‬ ‫شد تا شرکای خارجی قدرتمند انتخاب کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬یادمان باش��د مس��یرهای درس��ت‬ ‫تح��ول یکدیگر را تقوی��ت می کنند‪ .‬بای��د برنامه ای‬ ‫تدوین ش��ود ک��ه بخش های مختلف ای��ن برنامه در‬ ‫چارچوب استراتژی کالن صنعت خودرو تقویت کننده‬ ‫برنامه ه��ای زیربخش��ی باش��ند‪ .‬به ط��ور نمون��ه اگر‬ ‫می خواهیم به اش��تغال کمک کنیم تقویت و توسعه‬ ‫قطعه س��ازی می تواند تاثیر چش��مگیری در اشتغال‬ ‫مولد داشته باش��د زیرا مهارت ها توسعه پیدا می کند‬ ‫و دان��ش نوین منتق��ل و خطوط به روز می ش��ود و‬ ‫صنعتگر ناگزیر است با استانداردهای جهانی فعالیت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫قربان��ی اف��زود‪ :‬هم افزایی ایجاد می ش��ود که تمام‬ ‫بخش ها را متحول می کند و در ادامه ش��اهد رش��د‬ ‫موزون��ی در صنای��ع به ویژه صنعت خ��ودرو و قطعه‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫کم��ک خواهد کرد به ط��ور نمونه وقتی کش��ورهای‬ ‫اروپایی مانند رومانی‪ ،‬مجارستان و حتی ترکیه بدنه‬ ‫ماش��ین االت را می سازند و زمانی که در این قسمت‬ ‫توانمند هس��تند ق��ادر خواهند بود بدن��ه خودرو را‬ ‫بسازند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی به توانمندی کشور در تولید‬ ‫و صادرات برخی قطعات اش��اره کرد و گفت‪ :‬در چند‬ ‫سال گذشته صنعت قطعه برای تولید و تامین قطعات‬ ‫پای��ه ای مانند شاس��ی‪ ،‬بدنه و اکس��ل س��رمایه گذار‬ ‫مطلوبی داشت و ضمن ورود ماشین االت‪ ،‬دانش فنی‬ ‫ان نی��ز در داخل وجود دارد‪ .‬تایید این مدعا صادرات‬ ‫ش��خصی و انفرادی برخی قطعه سازان در این زمینه‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به طور نمون��ه قطعات ریخته گری که‬ ‫پیش ت��ر تنها از چین به اروپا صادر می ش��د امروز از‬ ‫ایران نیز به این کش��ورها صادر می شود و برای تولید‬ ‫مدل ه��ای پژو ‪ ۲۰۰۸‬و ‪ ۳۰۱‬قالب ها به طور کامل در‬ ‫ایران ریخته گری شده است درحالی که در گذشته از‬ ‫فرانسه و اروپا وارد می شد‪.‬‬ ‫بدنه‪ ،‬قالب سازی و برخی قسمت ها امکانات در داخل‬ ‫فراهم اس��ت اما باید پذیرفت در بح��ث الکترونیکی‬ ‫هنوز به پیشرفت مورد نیاز نرسیده ایم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬اگر خ��وب کار ش��ود تنه��ا می توانیم‬ ‫کپی کننده خوبی باشیم بنابراین در زمینه الکترونیک‬ ‫و بخش ه��ای برقی خودرو بای��د فعالیت های زیادی‬ ‫انجام شود تا به نقطه مطلوب برسیم‪.‬‬ ‫ای��ن قطعه س��از در ادامه به یک��ی از دالیل ضعف‬ ‫کشور در این بخش از قطعات خود پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫بس��یاری از متخصصان داخلی پس از فارغ التحصیل‬ ‫ش��دن از دانش��گاه ها مهاجرت می کنند اما نیروهای‬ ‫تحصیلکرده مکانیک و متال��ورژی که پس از فراغت‬ ‫وارد صنعت ش��ده اند با دانش خ��ود کمک زیادی به‬ ‫داخلی سازی قطعات مربوط در صنعت خودرو کشور‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬بنابراین برای تولید و تامین قطعات‬ ‫خودروه��ای خاص تا زمانی ک��ه در بحث الکترونیک‬ ‫داخلی س��ازی نش��ود و برای بومی س��ازی ان الزامی‬ ‫وجود نداش��ته باش��د نمی توان به ان سمت حرکت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اما حس��ام اردش��یر‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی در باره‬ ‫ظرفیت صنع��ت قطعه برای تولی��د و تامین قطعات‬ ‫خودروهای لوکس معتقد اس��ت‪ :‬این امر امکان پذیر‬ ‫است اما باید ابتدا دسته بندی کرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬هر خ��ودرو دارای دو بخ��ش نرم افزاری‬ ‫و س��خت افزاری اس��ت‪ .‬بخش نرم افزای��ی مربوط به‬ ‫الکترونیک و کامپیوتر خودرو اس��ت که متناس��ب با‬ ‫پیشرفت کشور در این دو زمینه توسعه اتفاق می افتد‬ ‫به ط��ور نمونه کره وقتی در گوش��ی های هوش��مند‬ ‫پیشرفت می کند در صنعت قطعه نیز به لحاظ تامین‬ ‫قطعات الکترونیکی مشکلی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه در ادامه س��خنان خود به‬ ‫بخش س��خت افزاری خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫این بخ��ش نیز فعالیت و توس��عه س��خت افزاری در‬ ‫صنایع به بخش سخت افزاری خودرو و تامین قطعات‬ ‫اردش��یر درباره تفاوت خودروهای لوکس نسبت به‬ ‫س��ایر خودروها به قطعات برقی این خودروها اش��اره‬ ‫کرد و توضیح داد‪ :‬خودروهای لوکس اپشن هایی دارد‬ ‫که ان را از سایر مدل ها متمایز می کند و این مربوط‬ ‫به قسمت های برقی و کامپیوتر خودرو است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن بح��ث نی��ز همان ط��ور ک��ه‬ ‫در ابت��دا ام��د متناس��ب با توس��عه و پیش��رفت هر‬ ‫کش��وری این فن��اوری به ش��کل مطلوب ت��ری ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬خودروهای المانی‪ ،‬ایتالیایی و کره ای در‬ ‫این بحث نس��بت به فناوری دنیا در س��طح باالتری‬ ‫ق��رار دارند زیرا در رش��ته های برق��ی و الکترونیکی‬ ‫پیشرفت های مطلوبی داشته اند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی اظهار کرد‪ :‬اگر قرار باش��د‬ ‫ایران‪ ،‬خودروی��ی لوکس تولید کند در بحث طراحی‬ ‫اردش��یر بیان کرد‪ :‬امروز ش��اهد هس��تیم بسیاری‬ ‫از قطعات داخلی سازی ش��ده اند اما کامپیوتر خودرو‬ ‫(ای س��ی یو) و سیستم مدیریت موتور (ای ام اس) صد‬ ‫درصد وارداتی است؛ زمانی قطعات از بوش و زیمنس‬ ‫وارد می شد و شاهد ورود این قطعات از چین و سایر‬ ‫کشورها هستیم که به نوعی وضعیت بازار را روز به روز‬ ‫بدتر کرده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی شرکت های داخلی در‬ ‫بخش الکترونیک خودرو فعالیت دارند اما با توجه به‬ ‫حجم مصرف می توان گفت بیشتر نیاز کشور از خارج‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫اردشیر در پاس��خ به این پرسش که صنعت قطعه‬ ‫چگون��ه می تواند در این بخش نیز وارد ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نیاز اس��ت سیاس��ت گذاری در بخ��ش کالن صنعت‬ ‫خودرو انجام ش��ود و بین صنعت و دانشگاه ارتباط ها‬ ‫ش��کل گیرد تا این بخش نرم افزاری را برای خودروها‬ ‫‹ ‹توانمندی کشور در قطعات ریخته گری‬ ‫‹ ‹قطعات برقی وجه تمایز خودروها‬ ‫‹ ‹سیستم الکترونیک چالش صنعت قطعه‬ ‫داخلی سازی کنیم‪ .‬کار س��اده ای نیست زیرا فناوری‬ ‫ان در دنی��ا در اختی��ار تع��داد مح��دودی ش��رکت‬ ‫تولیدکننده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگر وقتی ای��ن توانایی‬ ‫در کش��ور وجود دارد که به فناوری هس��ته ای دست‬ ‫پیدا کنیم رس��یدن به فناوری الکترونیکی خودروها‬ ‫غیرممکن نیست‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی معتقد اس��ت‪ :‬نخس��ت باید‬ ‫تعریف خود را از خودروهای لوکس داش��ته باش��یم؛‬ ‫امروز راحتی و فرمان پذیری خودروها نسبت به فرمان‬ ‫صاحب خودرو مهم است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ای��ن اقدام در خودروه��ای داخلی تا‬ ‫حدودی انجام ش��ده اما در بح��ث صفحه نمایش و‪...‬‬ ‫که تا چ��ه اندازه از حالت مکانیک��ی به برقی تبدیل‬ ‫می شود‪ ،‬تعریف لوکس را برای خودرو محقق می کند‬ ‫که در این زمینه در ابتدای راه هستیم‪.‬‬ ‫این قطعه س��از تصریح کرد‪ :‬بنابراین فناوری برقی‬ ‫جزو تعریف ما از خودروهای لوکس به ش��مار می رود‬ ‫ضمن انکه بیش��تر مش��کل خودروه��ا در بحث برق‬ ‫انهاست‪.‬‬ ‫اردش��یر گف��ت‪ :‬در بحث های میکانی��کال خودرو‬ ‫پیشرفت های خوبی داشته ایم اما در بخش الکترونیک‬ ‫و ب��رق خودرو ک��ه به مغ��ز متفکر خ��ودرو معروف‬ ‫اس��ت متناسب با سایر قس��مت ها پیشرفت مطلوبی‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بنابر اظهارات کارشناس��ان‪ ،‬ظرفی��ت و توانمندی‬ ‫بالق��وه در کش��ور وج��ود دارد زیرا به لح��اظ نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬دانش اموختگان زیادی از دانشگاه های کشور‬ ‫فارغ التحصیل می ش��وند اما برای بالفعل ش��دن این‬ ‫توانمندی چالش هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫تحقق این ام��ر نیاز به س��رمایه گذاری کالن دارد‬ ‫ضمن اینکه تعداد محدودی از شرکت های بین المللی‬ ‫این دان��ش (تولید بخش کامپیوتری خ��ودرو) را در‬ ‫اختیار دارند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫روغن های تقلبی با برچسب های معتبر جهانی‬ ‫رییس اتحادیه صنف فروشندگان الستیک‪ ،‬فیلتر و روغن معتقد‬ ‫است با وجود بازرسی و نظارت های انجام شده همچنان روغن های‬ ‫تقلبی در بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫داوود س��عادتی نژاد اظهار کرد‪ :‬البته روند عرضه روغن های تقلبی‬ ‫در بازار نس��بت به س��ال گذشته سیر کاهش��ی داشته اما همچنان‬ ‫ش��اهد هس��تیم در برخی از مناطق حاش��یه ای توزیع این روغن ها‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬وی ب��ا توجه به پرکردن قوطی ه��ای برندهای معروف‬ ‫با روغن های تصفیه دوم خاطرنش��ان کرد‪ :‬این مس��ئله همچنان از‬ ‫معضالت بازار روغن خودرو است؛ چنانچه سودجویانی با جمع اوری‬ ‫روغن ه��ای س��وخته و تصفیه ان و نی��ز افزودن م��واد اولیه با نام‬ ‫نشان های معتبر دوباره این روغن ها را روانه بازار می کنند‪.‬‬ ‫همچنین رییس اتحادیه صنف فروش��ندگان الس��تیک‪ ،‬فیلتر و‬ ‫روغ��ن در گفت وگو ب��ا خبرخودرو به روند تقاض��ا در بازار تایرهای‬ ‫دس��ت دوم اشاره کرد و گفت‪ :‬افت توان مالی خریداران در ‪ ۲‬سال‬ ‫گذش��ته موجب رونق فروش الس��تیک های دس��ت دوم و کس��ب‬ ‫سودهای به نسبت باالیی برای فروشندگان این تایرها شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت تاکید ک��رد‪ :‬البته این روند ب��ا کاهش تقاضا‬ ‫ازس��وی خری��داران روب��ه رو ش��ده و هم اکنون بخش عم��ده ای از‬ ‫تقاضای تایرهای دست دوم از س��وی دارندگان خودروهای کندرو‬ ‫و تاکسی های درون شهری انجام می شود‪.‬‬ ‫س��عادتی نژاد همچنین به جریان عرض��ه تایرهای قاچاق به بازار‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬از انجا که قاچاق تایر به طور عموم به واسطه کمبود‬ ‫در بازار افزایش می یابد اش��باع بازار الس��تیک و از س��ویی افزایش‬ ‫نظارت ها‪ ،‬قاچاق الستیک را تا حدودی با روند نزولی در بازار همراه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به طور قطع با کاهش عرضه تایرهای قاچاق‪ ،‬ش��رایط‬ ‫برای تولیدکنندگان داخلی بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 30‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪2‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫خط تولید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خط و نشان ترامپ سرانجام نتیجه داد‬ ‫کارخانه سازی تویوتا و مزدا‬ ‫در قلب امریکا‬ ‫سارا گلچین‬ ‫شرکت های خودروسازی تویوتا موتور و مزدا موتور‬ ‫اعالم کردند یک کارخانه مونتاژ مشترک ‪۱/۶‬میلیارد‬ ‫دالری در االبامای امریکا خواهند ساخت‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم این ‪۲‬خودروس��از ب��زرگ ژاپنی‪،‬‬ ‫س��اخت این کارخانه باع��ث ایجاد ‪۴‬هزار ش��غل در‬ ‫امریکا می شود‪.‬‬ ‫این خبر بی تردید بی��ش از هرکس دیگری باعث‬ ‫خوشحالی دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهور امریکا خواهد‬ ‫ش��د که از زمان تالش برای رییس جمهور ش��دن با‬ ‫زبان خوش و تهدید از خودروسازان می خواست تولید‬ ‫خود را در امریکا گسترش دهند‪.‬‬ ‫اکیو توی��ودا‪ ،‬رییس تویوتا و ماس��امیچی کوگای‬ ‫مدیر اجرایی مزدا به شهر مونت گومری سفر کردند تا‬ ‫در کنار کای ایوری‪ ،‬فرماندار این شهر در رویداد اعالم‬ ‫رسمی این تصمیم شرکت کنند‪.‬‬ ‫ای��وری در ای��ن ایین ضم��ن خوش��امدگویی به‬ ‫خودروس��ازان ژاپنی‪ ،‬مونت گومری را خانه خود انها‬ ‫توصی��ف ک��رد‪ .‬او همچنین به این نکته اش��اره کرد‬ ‫که در کنار ایجاد ‪۴‬هزار ش��غل ای��ن کارخانه جدید‬ ‫که در ش��هر کوچک هانتسویل س��اخته خواهد شد‪،‬‬ ‫ساالنه ‪۵۰‬هزار دالر درامد برای امریکایی ها به ارمغان‬ ‫خواهد اورد‪ .‬این کارخانه در س��ال ‪۳۰۰‬هزار خودرو‬ ‫تولید می کند‪.‬‬ ‫برنده بزرگ این قرارداد یعنی رییس جمهور امریکا‬ ‫پس از نهایی ش��دن قرارداد در توییتی این رویداد را‬ ‫یک «خبر خوب» برای اقتصاد امریکا دانست‪.‬‬ ‫او در این پیام توییتری نوشت‪« :‬شرکت ها در حال‬ ‫بازگشت به امریکا در سطح گسترده هستند‪ .‬تبریک‬ ‫به االباما»‬ ‫قرار اس��ت در کارخانه جدید‪ ،‬تویوت��ا خودروهای‬ ‫ک��روال را تولی��د کند و مزدا نی��ز کراس اوورهایش را‬ ‫خواهد ساخت‪.‬‬ ‫مقام��ات ایالت االبام��ای امریکا اع�لام کردند در‬ ‫این ایالت کارخانه ها از مش��وق های مالیاتی بهره مند‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬ارزش این مش��وق های مالیاتی ایالتی‪،‬‬ ‫براساس اعالم مقامات‪۳۷۰ ،‬میلیون دالر است اما این‬ ‫مقامات مشخص نکردند ارزش مشوق های محلی چه‬ ‫میزان است‪.‬‬ ‫با این حال کارخانه جدید در شرایط کاهش فروش‬ ‫ک��ه دامنگیر صنعت خ��ودرو امریکا ش��ده می تواند‬ ‫ظرفی��ت م��ازاد تولید را تش��دید کند و فش��ار برای‬ ‫کاهش قیمت ها را افزایش دهد‪ .‬فروش وسایل نقلیه‬ ‫جدید در امریکا در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۵-۹۶‬‬ ‫خورش��یدی)‪۲ ،‬درصد کاهش یافت‪ ،‬این درحالی بود‬ ‫که در س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬رک��ورد تازه ای در‬ ‫فروش خودرو به ثبت رس��ید‪ .‬پیش بینی می شود در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۶-۹۷( ۲۰۱۸‬نیز کاهش فروش خودرو‬ ‫در امریکا ادامه یابد‪.‬‬ ‫تام��ی بتل‪ ،‬ش��هردار هانتس��ویل درباره س��اخت‬ ‫کارخانه خودروس��ازی مش��ترک ژاپنی گفت‪« :‬این‬ ‫کارخانه برای چند دهه اینده در هانتس��ویل و االباما‬ ‫ایجاد شغل خواهد کرد‪ .‬این کارخانه االباما را به مرکز‬ ‫تولید نس��ل اینده خودروها تبدیل می کند که باعث‬ ‫قدرتمند شدن این منطقه خواهد شد‪».‬‬ ‫در میان ایالت ه��ای امریکا‪ ،‬االباما اکنون پنجمین‬ ‫تولیدکننده بزرگ خودرو و کامیون های سبک است‪.‬‬ ‫در این ایالت بیش از ‪ ۱۵۰‬ش��رکت و کارخانه بزرگ‬ ‫تامین کننده قطعات‪۵۷ ،‬هزار ش��غل در بخش تولید‬ ‫خودرو ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫‪۲‬دهه پی��ش‪ ،‬مقامات االباما ح��دود ‪۲۵۰‬میلیون‬ ‫دالر هزین��ه کردند ت��ا دایلمر ای جی‪ ،‬ش��رکت مادر‬ ‫مرس��دس‪-‬بنز‪ ،‬قانع ش��ود یک کارخانه خودروسازی‬ ‫در ش��هر توکالوس��ای این ایالت بس��ازد تا نخستین‬ ‫کارخانه خودروس��ازی باش��د ک��ه در ای��ن ایالت پا‬ ‫می گیرد‪ .‬در سپتامبر ‪( ۲۰۱۷‬شهریور ‪ )۱۳۹۵‬دایملر‬ ‫اع�لام کرد برای گس��ترش کارخانه خ��ود در االباما‬ ‫یک میلیارد دالر سرمایه گذاری می کند‪ .‬هدف از این‬ ‫سرمایه گذاری ساخت وسایل نقلیه اس یووی برقی از‬ ‫حدود سال ‪ )۱۳۹۸-۹۹( ۲۰۲۰‬اعالم شد‪.‬‬ ‫االبام��ا همچنی��ن میزب��ان کارخانه ه��ای مونتاژ‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی هون��دا موت��ور ژاپ��ن و‬ ‫هیوندای موتور کره جنوبی اس��ت‪ .‬شرکت کیا موتورز‬ ‫کره جنوبی هم ی��ک کارخانه مونتاژ در جورجیا و در‬ ‫نزدیکی مرز االبام��ا دارد‪ .‬مزدا و تویوتا اعالم کردند‬ ‫هنوز نیاز به مجوزها و تاییدهایی از سوی اژانس های‬ ‫ضدتراس��ت در امریکا دارند تا بتوانند سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک جدید خود را در االبام��ا به مرحله اجرایی‬ ‫برس��انند‪ .‬انها در اوت ‪( ۲۰۱۷‬مرداد ‪ )۱۳۹۶‬خبر از‬ ‫سرمایه گذاری مشترک خود برای توسعه فناوری های‬ ‫وسایل نقلیه برقی دادند‪.‬‬ ‫ترامپ در مارس ‪( ۲۰۱۷‬اسفند ‪ )۱۳۹۵‬در توییتی‬ ‫نوشت‪« :‬کارخانه های جدید در اینجا ساخته می شوند‬ ‫ب��رای خودروهای��ی که اینج��ا فروخته می ش��وند‪».‬‬ ‫بس��یاری از خودروس��ازان در این م��دت امکانات یا‬ ‫اش��تغالزایی را در کارخانه های خود افزایش دادند اما‬ ‫هیچ خبری درباره س��اخت کارخانه جدید از س��وی‬ ‫انها اعالم نشد‪.‬‬ ‫ترامپ بیش از یک س��ال گذش��ته و کمی پیش از‬ ‫برگ��زاری ایی��ن تحلیف رییس جمهوری از ش��رکت‬ ‫تویوتا انتق��اد کرد‪ .‬وی در ان زم��ان تهدید کرد اگر‬ ‫تویوتا به س��اخت خودروهای سدان کروال برای بازار‬ ‫امری��کا در مکزی��ک ادامه ده��د‪ ،‬ب��رای واردات این‬ ‫خودروها به امریکا تعرفه های س��نگین تعیین خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تویوت��ا هنگام اعالم برنامه های خود برای س��اخت‬ ‫ی��ک کارخانه جدی��د در اوت ‪( ۲۰۱۷‬مرداد ‪)۱۳۹۶‬‬ ‫گفت تولید کروال را از کان��ادا به جوینت ونچر جدید‬ ‫خ��ود منتقل خواهد کرد و به ج��ای انها در مکزیک‬ ‫پیکاپ های تاکوما را خواهد ساخت‪.‬‬ ‫جیم لنتز‪ ،‬رییس بخش امریکای شمالی تویوتا روز‬ ‫چهارشنبه گذشته در گفت وگویی اظهار کرد فشارها‬ ‫از سوی ترامپ اثری در تصمیم برای ساخت کارخانه‬ ‫در االباما نداشت‪ .‬او گفت‪« :‬این کارخانه ها قرار است‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬سال دیگر زنده بمانند و ما باید تصمیم های‬ ‫کسب وکاری خوبی بگیریم‪».‬‬ ‫لنتز همچنین تصمیم برای ساخت کروال را منطقی‬ ‫دانس��ت زی��را تویوتا نیاز به حجم بیش��تری از تولید‬ ‫باوجود کاه��ش فروش در بازار خ��ودرو دارد‪ .‬او این‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۸۰۰‬میلیون دالری را یک «معامله»‬ ‫برای دس��تیابی ای��ن کارخانه به حج��م باالتر تولید‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫تویوتا امیدوار است در بهار اینده مقدمات ساخت‬ ‫کارخان��ه را انج��ام دهد‪ .‬این کارخانه پ��س از اینکه‬ ‫تویوت��ا از ‪ ۲۲‬ایال��ت ‪ ۱۰۰‬پیش��نهاد برای س��اخت‬ ‫کارخان��ه دریافت کرد س��رانجام در االباما س��اخته‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در اکتب��ر ‪ ،)۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬تویوت��ا اعالم کرد‬ ‫س��رمایه گذاری خود در کارخانه برنامه ریزی شده در‬ ‫مکزی��ک را با ‪ ۳۰‬درصد کاهش به ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر‬ ‫می رس��اند و ظرفیت تولید س��االنه برنامه ریزی شده‬ ‫خود را نیز نصف می کند و به ‪۱۰۰‬هزار وس��یله نقلیه‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬به گفته تویوتا این برنامه ها به منظور‬ ‫هماهنگ شدن با نیاز بازار انجام می شود‪.‬‬ ‫تویوت��ا و دیگ��ر خودروس��ازان از الم��ان و دیگ��ر‬ ‫بخش های اس��یا در ‪ ۳۰‬س��ال گذش��ته یک صنعت‬ ‫خ��ودرو دیگر در ایاالت متحده به وجود اورده اند‪ .‬این‬ ‫کارخانه ها از نظر اندازه و میزان اشتغالزایی با ‪ 3‬غول‬ ‫خودروس��ازی امریکایی در دیترویت رقابت می کنند؛‬ ‫هرچن��د کارخانه های جدیدتر و کارگران تاییدش��ده‬ ‫کمتری دارند‪.‬‬ ‫ایالت های گوناگون امریکا برای کارخانه های مونتاژ‬ ‫خودرو ارمان ش��هر هستند زیرا به طور معمول بیشتر‬ ‫از می��زان نرمال حقوق می پردازند و در ش��رکت های‬ ‫تامین کننده و خدمات دهنده نیز اشتغالزایی دارند‪.‬‬ ‫ایالت ه��ای جنوب��ی مدت ها اس��ت میزبان بخش‬ ‫بزرگ��ی از تولی��د خودروه��ای جدید خودروس��ازان‬ ‫المانی و اسیایی هستند‪.‬‬ ‫ای��ن ایالت ها به ط��ور معمول از زیرس��اخت های‬ ‫حمل ونقل��ی خوبی بهره می برند‪ ،‬رگوالتورهای ش��ان‬ ‫رفت��ار دوس��تانه ای ب��ا کس��ب وکارها دارن��د و‬ ‫سیاست مداران ش��ان نیز از این نوع سرمایه گذاری ها‬ ‫استقبال می کنند‪.‬‬ ‫به هرح��ال به نظ��ر می رس��د اصراره��ای ترامپ بر‬ ‫داخلی ش��دن مونتاژ خودروه��ا در حال نتیجه دادن‬ ‫اس��ت‪ .‬اگرچه تویوتا اعالم ک��رده این برنامه ارتباطی‬ ‫به خط و نش��ان های رییس جمهور امری��کا ندارد اما‬ ‫سخت می توان باور کرد که چنین برنامه هایی با این‬ ‫تهدیدها بی ارتباط باشد‪.‬‬ ‫در ه��ر ص��ورت ای��ن یک پی��روزی ب��زرگ برای‬ ‫رییس جمهور تاجرپیش��ه امریکا اس��ت که از ابتدا با‬ ‫وعده برگرداندن ش��غل ها به خاک امریکا امد و برای‬ ‫تحقق وعده هایش روی صنعت خودرو حساب ویژه ای‬ ‫باز کرد‪.‬‬ ‫منبع‪Reuters :‬‬ ‫خود کفایی‬ ‫تحقق ‪ ۶۵‬درصد داخلی سازی در افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫ی ب��رای ورود مدل ه��ای جدی��د‬ ‫س��رمایه گذار ‬ ‫ن بار بخش خصوصی‬ ‫خودرویی ادام��ه دارد البته ای ‬ ‫مبادرت به داخلی سازی مدل های جدید خود کرده‬ ‫است‪ .‬حضور یک شرکت هندی و دو شرکت چینی‬ ‫برای همکاری با صنعت خودرو کشور از جمله اخبار‬ ‫بخش خصوصی خودروس��ازی کش��ور است که این‬ ‫روزها شنیده می شود‪.‬‬ ‫همچنین عنوان می شود بر اساس برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده ‪۲۰‬درصد از تولید ساالنه این شرکت باید‬ ‫به کش��ورهای همسایه و خاورمیانه صادر شود‪ .‬باید‬ ‫دید این نوع فعالیت ها ایا صنعت قطعه کش��ور را به‬ ‫دوران طالیی دهه ‪ ۷۰‬و اوایل ‪ ۸۰‬بازمی گرداند؟‬ ‫‹ ‹تولی�د م�دل هن�دی ب�ا ‪۶۵‬درص�د‬ ‫داخلی سازی‬ ‫رض��ا عظیمی‪ ،‬مدیرعامل یکی از خودروس��ازان‬ ‫بخ��ش خصوصی صنعت خودرو درباره قراردادهای‬ ‫این ش��رکت و نی��ز میزان داخلی س��ازی مدل های‬ ‫خودروی��ی ان گفت‪ :‬یکی از قراردادهای همکاری با‬ ‫شرکت هندی ماهیندرا اس��ت که کارها در مرحله‬ ‫تولید جیگ‪ ،‬فیکسچرها و روبات ها قرار دارد (جیگ‬ ‫وسیل ه نگه دارنده ویژه ای است که قطعه کار را داخل‬ ‫ان قرار می دهند تا عملیات ماش��ین کاری روی ان‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬جیگ نه تنها قطع ه کار را در خود مهار‬ ‫می کن��د بلکه اب��زار را نیز هن��گام عملیات تولیدی‬ ‫هدایت می کند‪ .‬فیکسچر نیز وس��یله ای نگه دارنده‬ ‫بوده که تنها قطعه کار روی ان محکم می ش��ود تا‬ ‫عملیات ماشین کاری روی ان انجام شود)‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش بینی می شود تولید در فروردین‬ ‫و اردیبهشت سال اینده با ‪۶‬درصد داخلی سازی اغاز‬ ‫ش��ود و کم کم با قطعه سازان مذاکره شده و با انعقاد‬ ‫قرارداده��ا درصد داخلی س��ازی افزای��ش یابد‪ .‬وی‬ ‫درباره این ‪۶‬درصد به شیشه‪ ،‬باتری‪ ،‬صندلی و اگزوز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪۱۴ :‬درصد رنگ نیز به این میزان‬ ‫داخلی س��ازی اضافه می ش��ود که بر این اساس کار‬ ‫با ‪۲۰‬درص��د ادامه پیدا می کن��د‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫خودرو درباره تیراژ پایین و مشکالت تولید قطعات‬ ‫نیز توضیح داد‪ :‬برای تولید این قطعات با قطعه سازان‬ ‫صحبت شده و به طور معمول صنعتگران تولید این‬ ‫قطع��ات را با تیراژ پایین انجام می دهند‪ .‬البته برای‬ ‫برخی قطعات باید تیراژ به حداقل ‪۱۰‬هزار دستگاه‬ ‫برسد تا داخلی سازی ان اغاز شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اص��ل فعالیت در واحده��ای تولیدی‬ ‫قطعه س��ازی باتیراژ ‪۵۰‬هزار در سال است اما به طور‬ ‫معمول می توان با حداقل ‪۱۰‬هزار خودرو نیز فعالیت‬ ‫را اغ��از کرد‪ .‬او گفت‪ :‬از انجا که این مدل تازه وارد‬ ‫است همراهی قطعه سازان در داخلی سازی ان برای‬ ‫رسیدن به تیراژ الزم است‪.‬‬ ‫عظیم��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه روند‬ ‫داخلی س��ازی این مدل های تازه وارد از هند چگونه‬ ‫خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه بومی سازی قطعات در سال‬ ‫نخست تا ‪۳۰‬درصد خواهد بود و قرار است هر سال‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد به ان اضافه ش��ود و در نهایت‬ ‫ب��ه ‪ ۶۰‬تا ‪۶۵‬درصد برس��د زیرا موت��ور‪ ،‬گیربکس و‬ ‫سیس��تم کامپیوتری خودرو جزو قطعاتی است که‬ ‫وارد خواهند شد‪.‬‬ ‫با احتساب این روند ‪۶۵‬درصد داخلی سازی برای‬ ‫اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬خواهد بود‪ .‬او درب��اره برنامه صادراتی‬ ‫این مدل ها نی��ز گفت‪ :‬مذاکراتی با عراق ش��ده اما‬ ‫باید وضعیت تولید در داخل مش��خص ش��ود تا این‬ ‫مذاکرات به نتایج نهایی برس��ند‪ .‬ب��ا عقد قراردادها‬ ‫قطعه س��ازان نیز در ص��ادرات قطعات برای خدمات‬ ‫پس از فروش همراه خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام های جدید و مشکالت ان‬ ‫عظیم��ی در ادامه به برخی موانع داخلی پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬هم اکن��ون ب��ا مش��کل تغیی��ر رویه ها و‬ ‫اس��تانداردهایی مواجه هس��تیم که س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ان را اعمال می کند ک��ه این تغییرات‪،‬‬ ‫روند را تاحدودی پیچید ه کرده است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ابتدای قرارداد ط��رف ایرانی وضعیت و‬ ‫ش��رایط سیاس��ی و اقتصادی کش��ور را برای طرف‬ ‫هندی توضیح داد؛ اینکه ایران دارای چه مشکالتی‬ ‫اس��ت و محدودیت هایی که برخی کشورها به ایران‬ ‫تحمی��ل می کنن��د اما مس��ائلی که س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد به وجود اورده روند را تاحدودی با مشکل‬ ‫روبه رو کرده زیرا طرف هندی گالیه مند اس��ت‪ .‬وی‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬اس��تاندارد هش��تادوپنج گانه ای که ‪۳‬‬ ‫استاندارد ان برای کشور المان و ژاپن هنوز اجباری‬ ‫نش��ده است جای پرس��ش دارد‪ .‬با اس��تانداردهای‬ ‫ک میلیون و ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫اعمال ش��ده باید گفت از ی�� ‬ ‫دستگاهی که در کشور در حال تولید است در مدت‬ ‫ک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار دس��تگاه از‬ ‫یک س��ال باید ی ‬ ‫خط تولید خارج شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تصور این اس��ت که پش��ت این موضوع‬ ‫کس��انی قرار دارن��د که نمی خواهند س��ه م انها در‬ ‫ب��ازار جدید کاهش یاب��د ازاین رو با ای��ن تغییرات‬ ‫پیگیری ش��ده درواقع اجازه ورود مدل های جدید را‬ ‫به سایر خودروسازان نمی دهند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این رون��د باعث به وجود‬ ‫ام��دن مش��کالتی در مذاک��ره و عق��د ق��رارداد با‬ ‫طرف های خارجی خواهد ش��د‪ .‬عظیم��ی به الزام‬ ‫ط��رف خارجی ب��رای تکمیل اس��تانداردهای خود‬ ‫ازس��وی ط��رف ایرانی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬امروز‬ ‫براس��اس اس��تانداردهای تعیین ش��ده برای ورود‬ ‫«سی کی دی» با مشکل روبه رو شد ه و طرف هندی‬ ‫را ملزم به تکمیل استانداردها در این مدت کرده ایم‬ ‫درحالی که عنوان می کنند همین مدل در امریکا با‬ ‫استانداردهای امروزی در حال فروش است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن روند اغاز هم��کاری را به تاخیر انداخته و‬ ‫تولید با وقفه ‪ ۳‬ماهه اغاز خواهد شد‪ .‬قرار بود بهمن‬ ‫گو فیکسچرها بیاید اما این امر‬ ‫و اس��فند امسال جی ‬ ‫به اردیبهشت ‪ ۹۷‬موکول شد زیرا اسناد استانداردها‬ ‫در این ماه به ایران می رسد و اماده کردن زودتر انها‬ ‫تفاوتی برای تولید نخواهد داش��ت‪ .‬این خودروساز‬ ‫در ادام��ه به س��ایر قراردادهای خود اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬همکاری و مشارکت با چین (فوتون) نیز اغاز‬ ‫گو فیکس��چرها نصب شده اس��ت بنابراین در‬ ‫و جی ‬ ‫بهمن تولید اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه گفته ش��د تولی��د ماهین��درا در‬ ‫اردیبهشت ‪۹۷‬خواهد بود و تولید مدل دیگر تابستان‬ ‫‪ ۹۷‬شروع می ش��ود‪ .‬عظیمی در پایان گفت‪ ۶ :‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۷‬با ‪ ۳‬مدل فعالیت داخلی سازی اغاز‬ ‫خواهد ش��د و در مدت یک سال تا یک سال و نیم‬ ‫وقت��ی از وضعیت بازار مطمئن ش��دیم گفت وگو با‬ ‫قطعه سازان برای داخلی س��ازی شروع می شود زیرا‬ ‫این صنعتگران به دنبال ثبات در روند تولید هستند‬ ‫تا با اطمینان قالب های خود را ساخته و محصوالت‬ ‫را تولید کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تایی�د قطعه س�ازان ب�رای ‪۴۰‬درص�د‬ ‫داخلی سازی‬ ‫حس��ین بحرینی��ان‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫قطعه س��ازان خراس��ان رض��وی نیز تاثی��ر حضور‬ ‫مدل ه��ای جدید در صنعت قطع��ه گفت‪ :‬نمی توان‬ ‫اظهارنظ��ر قطع��ی کرد زی��را از کمی��ت و کیفیت‬ ‫قراردادها اطالعاتی در دست نیست اما برای داخلی‬ ‫ک��ردن قطعات تی��راژ نقش مهم��ی دارد‪ .‬اگر تیراژ‬ ‫مناسب نباشد طبیعی اس��ت قطعات از سوی خود‬ ‫زنجیره تامین شرکت مادر فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ب��ا توجه به‬ ‫نوسازی و به س��ازی ‪۷۰‬درصدی واحدهای صنعتی‬ ‫ایا این امر تا س��ال اینده محقق خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنعت قطعه هم اکن��ون تامین کنندگان قوی دارد‬ ‫که تجهیزات شان نیز روزامد است‪ .‬این ادعا از روی‬ ‫ممیزهایی اس��ت که شرکت های معتبری مانند پژو‬ ‫یا قطعه سازان بین المللی همچون بوش‪ ،‬تی اردبلیو‬ ‫و‪ ...‬نسبت به قطعه سازان ایرانی داشت ه و نمره قبولی‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫بحرینیان در پاسخ به این پرسش که چند درصد‬ ‫از قطعه س��ازان داخلی در ادیت ها پذیرفته شده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر تولید و تامین دست کم نزدیک‬ ‫ب��ه ‪۴۰‬درصد از قطعات خودروهای ش��رکت ایکاپ‬ ‫قطعه سازان تایید ش��ده و مذاکرات با انها منجر به‬ ‫عقد قرارداد شده است‪.‬‬ ‫برای تولید و تامین س��ایر قطع��ات اینکه چقدر‬ ‫ت��وان داخلی برای بومی س��ازی انها وجود دارد نیاز‬ ‫به بررسی دارد‪ .‬این فعال صنعت قطعه تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای ادامه همکاری ها الزم اس��ت باقی قطعه سازان‬ ‫تجهیزات خ��ود را روزامد کنند ک��ه این روند باید‬ ‫هرچه زودتر اغاز ش��ود زیرا اگر این نوس��ازی امروز‬ ‫کلی��د بخورد نزدیک به یک س��ال زمان خواهد برد‬ ‫تا محقق شود‪.‬‬ ‫بحرینی��ان در پای��ان س��خنان خ��ود گف��ت‪ :‬در‬ ‫همکاری ه��ای خودروس��ازی حالت های مختلفی از‬ ‫مش��ارکت وجود دارد؛ ممکن است برخی از مدل ها‬ ‫مانند خودروهای لوکس بدون س��اخت داخل وارد‬ ‫ش��وند اما در کل باید مش��خص باشد اگر قراردادها‬ ‫مطابق ضوابط سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‬ ‫چه س��قف مش��خصی برای داخلی سازی ان تعیین‬ ‫شده که باید محقق شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 30‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪2‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حفظ بازار با ممنوعیت ورود لنت ترمزهای بی کیفیت‬ ‫در حالی واردات لنت های خارجی همچنان س��هم مهمی از بازار‬ ‫داخل را به خود اختصاص داد ه که همواره از سوی دولت بر توانمندی‬ ‫ب��االی تولید کنن��دگان داخل��ی در تامین کل نی��از داخل و عرضه‬ ‫محصول باکیفیت تاکید می ش��ود به طوری که رییس انجمن صنایع‬ ‫تولید لنت ترمز و کالچ معتقد است در شرایطی که تولیدات داخل‬ ‫از بس��یاری از لنت های مش��ابه خارجی کیفیت باالتری دارند انتظار‬ ‫می رود دولت نظارت و کنترل بر واردات در این بخش را افزایش دهد‪.‬‬ ‫هرچند به گفته الجوردی خواست تولیدکنندگان داخلی جلوگیری‬ ‫از ورود لنت های خارجی با ابزارهای مختلف کنترلی به ویژه افزایش‬ ‫تعرفه هاس��ت اما وی همچنان معتقد اس��ت که مصرف کننده حق‬ ‫دارد کاالیی با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت خریداری کند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال رییس انجم��ن صنایع تولید لن��ت ترمز و کالچ با‬ ‫تاکید بر قدرت و توانمندی باالی تولیدات داخلی اظهار کرد‪ :‬امروز‬ ‫لنت های داخلی از کیفی��ت قابل رقابتی برخوردار بوده به طوری که‬ ‫در ش��رایط کنون��ی تمام لنت های ریلی از جمل��ه مترو و راه اهن و‬ ‫همچنین لنت های باری و س��واری در داخل کش��ور تولید می شود‪.‬‬ ‫سیدحسین الجوردی در گفت وگو با خبرخودرو افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بس��یاری از کشورهای همسایه نتوانس��تند به دانش تولیدی که در‬ ‫این صنعت در کشور وجود دارد دست پیدا کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ام��روز تولیدکنندگان لنت ترمز در کش��ور که تم��ام این اقالم را با‬ ‫یک پنجم قیمت مش��ابه خارجی و حتی با کیفیتی مطلوب تر تولید‬ ‫می کنن��د همگ��ی از متخصصان داخلی هس��تند‪ .‬او ضمن تاکید بر‬ ‫وجود اس��تاندارد اجباری لنت ترمز در کش��ور اظهار کرد‪ :‬با وجود‬ ‫رعایت چنین اس��تانداردهایی در حوزه تولید این قطعه امکان تولید‬ ‫لنت های بی کیفیت در داخل وجود نخواهد داشت بنابراین با افزایش‬ ‫تعرفه ها و کنترل بیشتر در حوزه واردات ضربه ای به رقابت پذیری و‬ ‫کیفیت تولید داخل لنت ترمز وارد نخواهد شد‪.‬‬ ‫گزارش میدانی از وضعیت کیفیت قطعات و خدمات پس از فروش نشان داد‬ ‫فاصله چشمگیر تا رسیدن به نقطه مطلوب خدمات‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫دنیای امروز به سمتی رفته که افراد به منظور صرفه زمانی شیوه هایی‬ ‫را برای سرویس دهی به مشتریان خود به کار گرفته اند تا انها با اطمینان‬ ‫بیش��تر و در مدت کمتر به خدمات مورد نظر دس��ت یابند‪ .‬در صنعت‬ ‫خ��ودرو خدمات پس از فروش محصوالت یکی از بخش هایی اس��ت که‬ ‫می تواند به رضایتمندی یا نارضایتی صاحبان خودرو منجر ش��ود‪ .‬یکی‬ ‫از گزارش های بخش بین الملل صنعت خودرو «گسترش صنعت» نشان‬ ‫داد بازار خدمات پس از فروش در صنعت خودرو در سطح جهانی‪ ،‬یک‬ ‫کسب وکار ‪۷۴۰‬میلیارد دالری است‪.‬‬ ‫اهمی��ت این موض��وع (خدمات پس از فروش) باعث ش��ده تا در‬ ‫سراس��ر دنیا تغییراتی در بخش خدمات پس از فروش به وجوداید‪.‬‬ ‫ح��ال بای��د دید که خودروس��ازان داخل��ی برای ای��ن موضوع چه‬ ‫برنامه های��ی را تدوی��ن کرده ان��د و ای��ن اه��داف تا چه ان��دازه به‬ ‫رضایتمندی مش��تریان می انجام��د و نظر انه��ا را تامین می کند؟‬ ‫همچنی��ن قطعه س��ازان برای ارتق��ای کیفی محص��والت خود چه‬ ‫برنامه های��ی ترتیب داده اند؟ قطعاتی ک��ه بیش از ‪۸۰‬درصد خودرو‬ ‫را تش��کیل می دهد؛ از این رو در این گزارش به گفت وگو با بعضی‬ ‫صاحبان خودرو درباره وضعی��ت کیفی محصوالت‪ ،‬خدمات پس از‬ ‫فروش انها و تعمیر قطعات پرداخته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات پس از فروش در کشور معنا ندارد‬ ‫زه��ره فالح‪ ،‬از ش��هروندانی که پراید دارد درب��اره خودرو خود گفت‪:‬‬ ‫بیش از هر امری نگران امنیت ان هس��تم؛ اینکه وقتی در خیابان پارک‬ ‫می کنم هنگام برگشت سر جای خود باشد‪.‬‬ ‫وی درباره خدمات پس از فروش ان نیز گفت‪ :‬هر بار برای مش��کلی‬ ‫ب��ه نمایندگی مراجعه کردم به بهانه ه��ای مختلف مانند کیلومتر کم یا‬ ‫زیاد‪ ،‬پول را نخست واریز کنید‪ ،‬شامل نمی شود و‪ ...‬خدماتی ارائه ندادند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬یک مرتبه نیز در عقربه کیلومترشمار مشکلی پیش امد‬ ‫که ان را به یک نمایندگی بردم اما نتوانست عیب یابی کند‪ ،‬بنابراین به‬ ‫یکی از تعمیرگاه های عادی مراجعه کردم که با ‪۱۲‬هزار تومان مش��کل‬ ‫را رفع کرد‪.‬‬ ‫این ش��هروند اظهار کرد‪ :‬به طور کلی خدمات پس از فروش در کشور‬ ‫معنایی ندارد و از سوی شرکت های خودروساز پشتیبانی نمی شود‪.‬‬ ‫فالح در پایان س��خنان خ��ود تاکید کرد‪ :‬با توجه به س��طح درامد و‬ ‫هزینه های این خودرو‪ ،‬ان را برای خیابان های ایران ترجیح می دهم اما ‬ ‫ای کاش خودروساز روی ایمنی ان کمی بیشتر کار می کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش روغن سوخته در بازار‬ ‫ره��ا پوربخش‪ ،‬از دیگر ش��هروندانی اس��ت ک��ه در این گ��زارش به‬ ‫پرسش های ما درباره وضعیت قطعات خودروها و خدمات پس از فروش‬ ‫ان پاس��خ داد‪ .‬وی درب��اره مدل خودرو خود گفت‪ :‬ریو دارم و مش��کل‬ ‫بزرگ این اس��ت که صاحبان این م��دل نمی توانند قطعات اصلی را در‬ ‫بازار لوازم یدکی داخل پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ص��ورت وجود نیز ن��رخ ان چند برابر ن��رخ واقعی به‬ ‫متقاضی عرضه می ش��ود‪ .‬به طور نمونه قطعه ای ک��ه یکصد هزار تومان‬ ‫است باید ان را به مبلغ ‪۳۰۰‬هزار تومان خرید‪.‬‬ ‫این شهروند ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۲‬ماه پیش به دلیل مشکلی که در موتور‬ ‫این خودرو به وجود امد ناگزیر به پرداخت مبلغ زیادی شدم‪.‬‬ ‫پوربخش درباره مشکل موتور خودرو خود به فروش روغن سوخته در‬ ‫برخی بخش های کشور اش��اره کرد و توضیح داد‪ :‬به دلیل اینکه یکی از‬ ‫فروش��ندگان روغن خودرو‪ ،‬روغن سوخته به من فروخته بود این روغن‬ ‫دود شده و از بین رفت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درنتیج��ه برای مدتی موتور ب��دون روغن کار کرده و‬ ‫اسیب جدی دیده بود البته این سخنی است که تعمیرکار برای مشکل‬ ‫موتور اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫او در ادامه به مش��کالت تعویض قطعات این نوع خودروها اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬زمانی که موتور دچار مش��کل شد برای تعمیر و تعویض برخی‬ ‫قطع��ات هیچ تعمی��رکاری حاضر نبود قطعه س��اخت داخل را به دلیل‬ ‫کیفی��ت محص��ول روی خودرو نصب کن��د‪ .‬انها حاض��ر نبودند قطعه‬ ‫سرس��یلندر خود س��ایپا را روی این خودرو ببندند زی��را معتقد بودند‬ ‫به لحاظ کیفیت مناسب نیست‪.‬‬ ‫پوربخ��ش گفت‪ :‬تعمیرکاران ترجیح می دهن��د قطعه یا کره ای اصل‬ ‫باشد یا ان را به شکل متفرقه نصب کنند‪.‬‬ ‫پیش تر صدای تعمی��رکاران از وجود قطعات بی کیفیت در بازار لوازم‬ ‫یدک��ی در امده بود و در گفت وگویی که «گس��ترش صنعت» با رییس‬ ‫اتحادیه تعمیرکاران کشور داشت وی اعالم کرده بود بسیاری از قطعاتی‬ ‫که صاحبان خودرو برای تعویض قطعه خراب تهیه می کنند اصل نبوده‬ ‫و پس از مدتی خراب می شود‪.‬‬ ‫این درحالی است که انها تصور می کنند مکانیک کار خود را درست‬ ‫انجام نداده اس��ت ازاین رو به تعمیرگاه های عضو اتحادیه تاکید شده از‬ ‫بس��تن قطعات بی کیفی��ت خودداری کنند (البته اگ��ر متوجه تقلبی و‬ ‫بی کیفیت بودن ان ش��دند زیرا تش��خیص قطعات اصل از تقلبی بسیار‬ ‫سخت است)‪ .‬شاید این امر باعث شده تا تعمیرگاه ها برای بستن قطعات‬ ‫جدید سختگیری هایی داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعویض با قطعات تقلبی‬ ‫نرگس اسماعیلی‪ ،‬از دیگر شهروندانی که دارای پژو پارس است درباره‬ ‫وضعیت بازار قطعات و خدمات پس از فروش خودروها گفت‪ :‬اگر بتوان‬ ‫قطع��ات اصل را در بازار لوازم یدکی پیدا کرد مش��کلی وجود ندارد اما‬ ‫به ط��ور عموم نمی توان قطعه اصل خرید و به نام قطعه اورجینال‪ ،‬قطعه‬ ‫تقلبی به شما فروخته می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قطعات تقلبی همان طور که از اسمش پیداست بی کیفیت‬ ‫و غیرایمن اس��ت که تنها هزینه می ش��ود و مدت��ی بعد نیاز به‬ ‫تعویض دوباره دارد‪.‬‬ ‫او که در یکی از شهرستان های کشور ساکن است درباره ارائه خدمات‬ ‫از سوی خودروسازان گفت‪ :‬مگر خدمات پس از فروش وجود دارد؟ اگر‬ ‫ارائه شود حداقل من ندیده ام‪.‬‬ ‫قطعات‪ ،‬بیش��تر وارداتی و بی کیفیت هس��تند که این امر مشکالت‬ ‫به وجود امده را ادامه دار می کند‪.‬‬ ‫اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که بیشتر خرابی خودرو شامل چه‬ ‫قطعاتی است‪ ،‬گفت‪ :‬ا ِس�� ِن ِپر‪ ،‬سنسور مپ (دریچه هوا)‪ ،‬دسته راهنما‪،‬‬ ‫ایربگ‪ ،‬سنسور دور موتور‪ِ ،‬رل ِه‪ ،‬تیغه برف پاک کن و لنت ترمز از جمله‬ ‫قطعاتی است که صاحبان این مدل خودروها با ان درگیر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ تعویض کاری به جای تعمیرکاری‬ ‫نادر دهقان‪ ،‬از دیگر ش��هروندانی است که صاحب دو خودرو (ساخت‬ ‫داخل و وارداتی) است‪ .‬وی که تندر ‪ ۹۰‬و ب ام و ‪ ۵۳۰‬دارد درباره خرابی‬ ‫خودرو گفت‪ :‬بیشتر قطعات مصرفی است که در خودروها نیاز به تعمیر‬ ‫و تعویض دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬کمبود جنس اصلی در بازار‪ ،‬مشخص نبودن قیمت ها‪،‬‬ ‫نداش��تن کیفیت و نبود گارانتی معتبر از جمله مش��کالتی است که‬ ‫صاحبان خودرو را درگیر کرده اس��ت‪ .‬این شهروند در ادامه چالش ها‬ ‫اف��زود‪ :‬نبود تعمیرکار (زی��را همه تنها تعویض کار هس��تند)‪ ،‬کمبود‬ ‫مراک��ز خدمات پ��س از فروش و درنتیجه ش��لوغی انه��ا و‪ ...‬نیاز به‬ ‫رسیدگی دارد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این پرسش «گسترش صنعت» که ایا این موارد برای‬ ‫هر دو خودرو داخلی و وارداتی مطرح است‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪ ،‬این موارد‪ ،‬عوامل‬ ‫مش��ترک برای خدمات پس از فروش و نیز وضعیت کیفی و دسترسی‬ ‫به قطعات در بازار است‪.‬‬ ‫دهقان در پایان سخنان خود تاکید کرد‪ :‬به طور عموم هر مشکلی برای‬ ‫خودرو پیش بیاید تعمیرگاه ها ان را تعویض می کنند و عادت به تعمیر‬ ‫ان ندارند ازاین رو بیشتر تعویض کار هستند تا مکانیک و تعمیرکار‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪58202‬‬ ‫‪39/503/000‬‬ ‫‪41/500/000‬‬ ‫هیوندای اکسنت‪ 2017‬کامل‪Blue-‬‬ ‫وارداتی‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‪.‬کد‪22009‬‬ ‫‪31/473/000‬‬ ‫‪32/300/000‬‬ ‫هیوندای سوناتا ال اف هیبرید جی ال اس‬ ‫‪162/900/000‬‬ ‫دنا پالس‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬زداف‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫‪48/500/000‬‬ ‫‪45/331/000‬‬ ‫‪47/700/900‬‬ ‫‪39/858/000‬‬ ‫رنو کپچر ‪ + 2017‬گرمکن صندلی‬ ‫‪120/926/000‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو کامل اتوماتیک‬ ‫‪95/074/000‬‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫‪28/876/000‬‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫سایپا ‪ 151‬اس ای‬ ‫‪52/600/000‬‬ ‫‪39/300/000‬‬ ‫‪147/226/000‬‬ ‫هیوندای توسان ‪- 2017‬کامل نیوفیس‪+‬اتوپارک‬ ‫‪234/140/000‬‬ ‫‪253/000/000‬‬ ‫کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫‪93/665/000‬‬ ‫‪96/000/000‬‬ ‫هیوندای سانتافه‪ .‬کامل نیوفیس‪.‬اتوپارک‪2017‬‬ ‫‪262/892/000‬‬ ‫‪195/000/000‬‬ ‫‪298/000/000‬‬ ‫‪131/000/000‬‬ ‫‪94/500/000‬‬ ‫کیا اسپرتیج کامل ‪ 2017‬نیوفیس کیو ال‬ ‫‪213/188/000‬‬ ‫کیا سورنتو اتاق جدید ‪ 2.4‬کامل جی تی‬ ‫‪274/261/000‬‬ ‫‪325/000/000‬‬ ‫‪104/158/000‬‬ ‫‪104/500/000‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪+2017‬سانروف‬ ‫‪178/000/000‬‬ ‫‪......‬‬ ‫‪55/700/000‬‬ ‫‪61/000/000‬‬ ‫لکسوس اچ ‪ 300‬ان ایکس هفت کلید ‪2017‬‬ ‫‪375/000/000‬‬ ‫‪495/000/000‬‬ ‫‪147/074/000‬‬ ‫‪149/000/000‬‬ ‫‪21/385/000‬‬ ‫‪21/500/000‬‬ ‫چانگان سی اس‪( 35‬مونتای)‪-‬اتوماتیک‬ ‫برلیانس اچ‪- 330‬اتوماتیک‪+‬مولتی مدیا‬ ‫‪56/300/000‬‬ ‫رنو ساندرو استپ وی‪-‬اتوماتیک‬ ‫‪53/500/000‬‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪170/000/000‬‬ ‫کیا ریو صندوقدار ‪2017‬‬ ‫‪69/057/000‬‬ ‫کیا سراتو ‪-2000‬اتوماتیک (اپشنال)‬ ‫‪51/800/000‬‬ ‫هیوندای النترا ‪ 2.0‬کامل‪2017‬‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪29/000/000‬‬ ‫‪70/300/000‬‬ ‫‪55/600/000‬‬ ‫کیا ریو هاچ بک ‪ -‬کامل ‪2017‬‬ ‫کیا اپتیما جی اف کامل جی تی‪+‬رادار‬ ‫تویوتا پریوس ‪ 2017‬کامل‬ ‫لکسوس تی‪ 200‬ان ایکس هفت کلید‪-‬اف اسپرت‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫ناموجود‬ ‫‪109/850/000‬‬ ‫وارداتی‬ ‫‪162/000/000‬‬ ‫‪357/000/000‬‬ ‫‪129/000/000‬‬ ‫‪245/000/000‬‬ ‫‪160/000/000‬‬ ‫‪515/000/000‬‬ ‫ شنبه‬ ‫عرضه گربه جهنمی چلنجر‬ ‫تصاویر درز کرده جدید می توانند تاییدی بر ش��ایعات منتشر‬ ‫شده مبنی بر عرضه دوج چلنجر هلکت ‪ Drag Pack‬به عنوان‬ ‫مدل ‪ 2019‬باشند‪.‬‬ ‫به گزارش خبر خودرو‪ ،‬ش��ایعه ش��ده اس��ت که دوج اپش��ن‬ ‫‪ Drag Pack‬را برای سال ‪ 2019‬در چلنجر هلکت عرضه خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬اکنون نمونه های اولی��ه ای از این مدل هلکت متمرکز بر‬ ‫مسابقات در حال تست منتشر شده است‪ .‬این نمونه اولیه دارای‬ ‫بدن��ه ظریف چلنجر هلکت اما کاپ��وت ‪ Air Grabber‬گرفته‬ ‫شده از دمون است‪ .‬گفته می شود چلنجر هلکت ‪Drag Pack‬‬ ‫حدود ‪ 75‬درصد ویژگی های مش��ترک با دمون خواهد داش��ت‬ ‫و افزایش قدرتی در حدود ‪ 725‬اسب بخار نیز خواهد داشت‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت برخی عناصر دمون در هلکت استاندارد نیز ارائه‬ ‫ش��وند تا مدلی جذاب تر برای طرفداران س��رعت فراهم ش��ود‬ ‫ب��دون این که هزینه خودرو افزایش یابد‪ .‬این ویژگی ها ش��امل‬ ‫کاپوت ‪ Air Grabber‬با تایرهای ‪ ،Nitto‬سیس��تم کولر چیلر‬ ‫‪ liquid-to-air‬و احتم��اال گزین��ه های��ی ج��ذاب تر همچون‬ ‫عملکرد ‪ TorqueReserve‬و ‪ TransBrake‬خواهد بود‪ .‬هم‬ ‫چنین گفته می ش��ود یک حالت ‪ Drag Mode‬در سیس��تم‬ ‫‪ UConnect‬ای��ن خ��ودرو خواه��د بود و مدل ه��ای مجهز به‬ ‫اپش��ن ‪ Drag Pack‬دارای ‪ final drive ratio‬بی��ش ت��ر از‬ ‫هلکت استاندارد خواهند بود‪ .‬دوج چلنجر هلکت ‪Drag Pack‬‬ ‫محصولی خیلی غافلگیر کننده نخواهد بود‪ .‬دوج چند سال دیگر‬ ‫نی��ز به فروش چلنجر ادامه می دهد بنابراین منطقی اس��ت که‬ ‫مدلی جدید برای این خودروی دو در قدیمی به مش��تریان ارائه‬ ‫ش��ود‪ .‬چلنجر هلکت ‪ Drag Pack‬الهام گرفته از دمون زمانی‬ ‫در س��ال جاری قبل از عرضه در نمایندگی های فروش در اواخر‬ ‫سال به عنوان مدل ‪ ،2019‬رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 30‬دی‪ 1396‬‬ ‫‪ 2‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 20‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪2‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی ورود خودران های تجاری به عرصه خودروسازی‬ ‫بی سرنشین های‬ ‫سنگین روی‬ ‫جاده تولید‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫اگر چه در چند س��ال اخی��ر فناوری های خودران‬ ‫به عن��وان یکی از گزینه های لوک��س در خودروهای‬ ‫سواری مطرح شده اند‪ ،‬اما کاربرد این فناوری در حوزه‬ ‫دیگری در حال گس��ترش است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که به کارگیری خودروهای تجاری خودران درصنعت‬ ‫حمل ونقل بخش بازرگانی را در سراسر دنیا دگرگون‬ ‫خواهد س��اخت و عالو ه بر صرفه جویی در هزینه ها‪،‬‬ ‫نوی��د بخش ایمنی بیش��تر در جاده ه��ا خواهد بود‪.‬‬ ‫نیویورک تایمز در مقاله ای با بررسی جوانب موضوع‪،‬‬ ‫چشم انداز حرکت کامیون های خودران در جاده ها را‬ ‫بسیار نزدیک تر از تصورات گذشته به تصویر می کشد‪.‬‬ ‫این نش��ریه نوید داده اس��ت که به زودی کامیون ها‬ ‫بی نیاز از راننده ها ب��ه راه خواهند افتاد‪ .‬خودروهای‬ ‫بارب��ری ب��زرگ از انباره��ا ب��ه س��وی ازاد راه ه��ا‬ ‫س��رازیر خواهند ش��د‪ .‬حال باید گفت در وقوع این‬ ‫پیش بینی ش��کی نیست؛ تنها مس��اله زمان تحقق‬ ‫ان است‪ .‬کارشناس��ان فناوری امیدوارند این تحول‬ ‫به زودی تمامی صنایع را دگرگون س��ازد‪ ،‬اما برخی‬ ‫لو نقل هن��وز در برابر پذیرش این‬ ‫ش��رکت های حم ‬ ‫چش��م انداز مقاوم��ت می کنند‪ .‬تنها در س��ال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬بیش از یک میلیارد دالر در زمینه استفاده‬ ‫از فناوری ه��ای خ��ودران در خودروه��ای تج��اری‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪ .‬این رقم در مقایسه با سه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬تقریبا ‪ ۱۰‬برابر شده است‪ .‬در این میان‬ ‫شرکت تس�لا اعالم کرده اس��ت که طی هفته های‬ ‫اتی کامی��ون برقی اش را رونمای��ی خواهد کرد که‬ ‫بخش��ی از فناوری ه��ای خ��ودران در ای��ن کامیون‬ ‫به کار گرفته ش��ده اس��ت‪« .‬س��یلیکون ولی» مرکز‬ ‫فناوری های پیشرفته امریکاست و «امبارک»‪ ،‬یکی‬ ‫از استارت اپ های «سیلیکون ولی» که در مشارکتی‬ ‫سه جانبه با شرکت «رایدر»‪ ،‬تولیدکننده کامیون های‬ ‫ترانزیت و شرکت «الکترولوکس»‪ ،‬یک کامیون تماما‬ ‫خودران را به زودی در معرض دید عموم قرار خواهد‬ ‫داد‪ .‬در ای��ن بی��ن «الک��س رودریگ��ز»‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫«امب��ارک»‪ ،‬می گوید‪« :‬ما می کوش��یم فناوری های‬ ‫خودران را هرچه س��ریع تر به سطح جاده ها برسانیم‬ ‫و از ان بهره ب��رداری کنیم‪ ».‬او عقیده دارد‪« :‬صنعت‬ ‫لو نقل به فناوری خودران محتاج است و فناوری‬ ‫حم ‬ ‫خودران هم برای ملموس ساختن نتایج فعالیت های‬ ‫خود و تامین منابع الزم برای پیش��برد فناوری ها‪ ،‬به‬ ‫صنعت حمل ونقل وابسته است‪».‬‬ ‫در این میان برخالف خودروهای سواری خودران‪،‬‬ ‫کامیون ها و خودروهای تجاری با مش��کل مسیریابی‬ ‫در خیابان های پر پیچ و خم و شلوغ شهرها دست به‬ ‫گریبان نیس��تند‪ .‬کامیون ها مسیرهای کم تردد بین‬ ‫ش��هری را می پیمایند‪ .‬از س��وی دیگر تصمیم گیری‬ ‫برای اس��تفاده از کامیون های خ��ودران نیز برخالف‬ ‫خودروهای سواری‪ ،‬به سلیقه مصرف کنندگان وابسته‬ ‫لو نقل‪ ،‬بر اساس‬ ‫نیس��ت و ش��رکت های عظیم حم ‬ ‫توجی��ه اقتص��ادی‪ ،‬در این خص��وص تصمیم گیری‬ ‫می کنند؛ بنابراین شرکت های تولید کننده در صورت‬ ‫ارائه فناوری قابل اعتماد‪ ،‬خدمات مناس��ب و قیمت‬ ‫معق��ول‪ ،‬نگران رویکرد بازار نخواهند بود‪ .‬در امریکا‪،‬‬ ‫لو نق��ل صنعتی ‪ ۷۰۰‬میلیارد دالری اس��ت که‬ ‫حم ‬ ‫تمام��ی جوانب اقتصاد را تحت تاثی��ر قرار می دهد‪.‬‬ ‫کامیون ه��ا مواد اولیه را به کارخانه ها می رس��انند و‬ ‫مواد نیمه فراوری ش��ده را بین کارخانه های مختلف‬ ‫جابه ج��ا می کنن��د و در نهای��ت‪ ،‬محص��والت اماده‬ ‫ش��ده را تا فروش��گاه ها و در برخی م��وارد تا منازل‬ ‫مصرف کنندگان حمل می کنند‪ .‬هر محصولی که در‬ ‫نظر گرفته شود‪ ،‬تا رس��یدن به دست مصرف کننده‪،‬‬ ‫بارها توس��ط کامیون ه��ا و خودروهای تجاری حمل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در این��ده فناوری ه��ای خ��ودران‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫حمل ونقل را قادر خواهند س��اخت تا در دراز مدت‬ ‫هزین��ه نیروی کار خ��ود را کاهش دهن��د‪ .‬در ابتدا‬ ‫این صرفه جویی ناش��ی از ساعات بیشتری است که‬ ‫کامیون های خودران بدون اس��تراحت های معمول‪،‬‬ ‫جاده ها را طی خواهند کرد‪.‬‬ ‫بعدها‪ ،‬با کاس��تن از تعداد راننده های مش��غول به‬ ‫کار در هر شرکت‪ ،‬هزینه ها به طور محسوسی کاهش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬شرکت های حمل ونقل ساالنه میلیون ها‬ ‫دالر صرف جبران خسارات تصادف هایی می کنند که‬ ‫بر اثر خطای انس��انی راننده ها روی می دهد‪ .‬هزینه‬ ‫س��نگین بیم ه خودروهای تجاری نیز با اس��تفاده از‬ ‫فناوری های خودران کاهش خواهد یافت؛ زیرا خطر‬ ‫بروز تصادف در این خودروها بس��یار کمتر اس��ت و‬ ‫مطاب��ق ایین نامه های بیم��ه در امریکا‪ ،‬ب��ا در نظر‬ ‫گرفتن ریس��ک پایین تر‪ ،‬خودروه��ای خودران مبلغ‬ ‫حق بیمه کمتری در مقایسه با خودروهای معمولی‬ ‫پرداخ��ت خواهند کرد‪ .‬این صرف ه اقتصادی‪ ،‬س��بب‬ ‫خواهد ش��د که نه تنه��ا س��رمایه گذاری در زمینه‬ ‫تولی��د خودروهای تجاری خودران با ش��دت هرچه‬ ‫بیش��تر ادامه یابد؛ بلکه تولید انبوه و استفاده از این‬ ‫خودروها در سطح جاده ها نیز به روند تغییری ناگزیر‬ ‫لو نقل برای کسب سود بیشتر تبدیل‬ ‫در صنعت حم ‬ ‫شود‪« .‬وایمو» نام شرکت حمل ونقل خودرانی است‬ ‫که زیر مجموعه ش��رکت گوگل محس��وب می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل «وایمو» اعتقاد دارد کامیون های خودران‬ ‫لو نقل‬ ‫پیش از تاکسی های خودران وارد چرخه حم ‬ ‫خواهند ش��د‪« .‬اوبر» ش��رکت ارائه دهن��ده خدمات‬ ‫حمل ونقل شهری که در بیشتر کالن شهرهای جهان‬ ‫فعالیت می کند نیز‪ ،‬واحد تاکسی های خودران خود‬ ‫را راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫حتی ش��رکت هایی که در ظاهر ب��ه فناوری های‬ ‫خودران عالقه چندانی نش��ان نمی دهند‪ ،‬رفته رفته‬ ‫استفاده از این س��امانه ها را در دستور کار خود قرار‬ ‫می دهند‪ .‬ش��رکت «یو اس اکس��پرس» که بیش از ‪۷‬‬ ‫ه��زار کامیون در اختیار دارد و یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫لو نقل امریکا محس��وب می شود‪،‬‬ ‫ش��رکت های حم ‬ ‫س��امانه خودکار ترمز و پیشگیری از تصادف را روی‬ ‫کامیون های خود نصب کرده است تا ریسک حوادث‬ ‫رانندگی را در این خودروها کاهش دهد‪ .‬مدیر عامل‬ ‫این ش��رکت اعالم کرده اس��ت که قصد دارد ظرف‬ ‫سه س��ال اینده تمام کامیون های ناوگان شرکت را‬ ‫به سامانه خودران تغییر خط حرکت‪ ،‬مجهز کند‪.‬‬ ‫لو نقل برای بهره گیری از فناوری‬ ‫شرکت های حم ‬ ‫خ��ودران راه دش��واری در پی��ش دارن��د‪ .‬حرک��ت‬ ‫خودروه��ای تجاری بدون حض��ور راننده در جاده ها‬ ‫هن��وز غیرقانونی اس��ت‪ .‬اف��زون بر موان��ع قانونی و‬ ‫فناورانه‪ ،‬ش��رکت های حمل ونقل با چالش مقاومت‬ ‫رانندگان نیز روبه رو هستند‪.‬‬ ‫بروز نخس��تین تصادف ه��ای خودروهای خودران‬ ‫می تواند اعتماد جامعه به این فناوری را تحت الشعاع‬ ‫قرار دهد‪ .‬وقوع چنین تصادف هایی پیش از پذیرش‬ ‫ خودروه��ای خ��ودران ازس��وی جامع��ه‪ ،‬می توان��د‬ ‫ی را چند سال‬ ‫مشکل افرین باشد و توسعه این فناور ‬ ‫به تعویق بیندازد‪ .‬اما با تمام دشواری های احتمالی‪،‬‬ ‫منافع ناش��ی از به کارگیری کامیون ه��ای خودران‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری و به کارگی��ری ای��ن فن��اوری را به‬ ‫خوبی توجیه می کند‪« .‬نوئل پری»‪ ،‬پژوهشگر مرکز‬ ‫لو نقل امریکا می گوید‪« :‬کامیون های‬ ‫تحقیقات حم ‬ ‫خودران بزرگ ترین تغییری اس��ت که تمامی صنایع‬ ‫را متاثر خواهد کرد‪».‬‬ ‫چش��م انداز مورد توافق تمامی ذی نفعان ان است‬ ‫که کامیون ها در ازادراه های بین شهری بدون کمک‬ ‫راننده حرک��ت کنند و رانندگان تنه��ا در محدوده‬ ‫ش��هرها کنترل حرکت کامیون را در اختیار داش��ته‬ ‫باش��ند؛ به ای��ن ترتیب هر رانن��ده می تواند چندین‬ ‫کامیون را در یک روز هدایت کند‪.‬‬ ‫خودرو یا گاو‪ ،‬مسئله این است!‬ ‫عوامل متع��ددی بر افزایش گازهای گلخانه ای و دما ‬ ‫ی‬ ‫زمین نقش دارند که در این میان س��هم انس��ان به دلیل‬ ‫پیروی از عادت های غلط بیشتر است!‬ ‫ش��اید موضوع این نوشته کمی متفاوت و عجیب باشد‪،‬‬ ‫اما یکی از چالش های مسئله س��ازی اس��ت که این روزها‬ ‫کره ی خاکی ما با ان روبروست! عوامل متعددی بر افزایش‬ ‫ی زمین نق��ش دارند که در این‬ ‫گازه��ای گلخانه ای و دما ‬ ‫میان سهم انسان به دلیل پیروی از عادت های غلط بیشتر‬ ‫است!‪ ‬می پرس��ید چگونه؟ صفح�� ه ‪ ۲۱‬از کتاب‪ ‬انقالب‬ ‫غذایی نوشته ی «جان رابینز»‪ ‬پاسخ می دهد!‬ ‫مش��هور اس��ت که «پرزیدنت هربرت ه��وور» (رئیس‬ ‫جمهور امری��کا در ‪ )۱۹۳۳–۱۹۲۹‬به مردم امریکا قول‬ ‫داد ک��ه «یک مرغ در هر قابلمه و یک خودرو در هر گاراژ»‬ ‫باشد‪ .‬اما چنان که «کتی فرستون» فعال حوزه سالمت و‬ ‫نویسنده کتاب های پرفروش می گوید‪« :‬با توجه به اینکه‬ ‫گرم ش��دن اب و هوای زمین به مرز خطرناکی رس��یده‪،‬‬ ‫بس��یاری از مردم در مورد توصیه «هوور» برای استفاده از‬ ‫خودرو تجدید نظر کرده اند‪ .‬به نظر می رسد که حاال نوبت‬ ‫به نگران��ی در مورد‬ ‫مرغ ه��ای هوور‬ ‫باشد‪».‬‬ ‫در پ��ی گ��زارش‬ ‫تاریخ��ی «س��ایه بلن��د‬ ‫دام ه��ا» ک��ه س��ازمان غذا‬ ‫و کش��اورزی س��ازمان ملل‬ ‫متح��د (فائو) در س��ال ‪۲۰۰۷‬‬ ‫منتش��ر کرد ‪« ،‬کتی فرس��تون»‬ ‫مقال��ه بس��یار بحث برانگی��زی ب��ا‬ ‫عنوان‪« ‬گیاهخ��واری‪ ،‬تویوتا پریوس‬ ‫جدید است»‪ ‬نوش��ت‪ .‬در گ��زارش فائو‬ ‫امده ب��ود که تولید گوش��ت‪ ،‬دومین و یا‬ ‫س��ومین عام��ل تخریب کنن��ده محیط‬ ‫زیست در هر س��طح و هر مقیاسی است؛‬ ‫از مقیاس محلی گرفته تا مقیاس جهانی‪.‬‬ ‫همچنین صنعت تولید گوشت متهم ردیف اول فرسایش‬ ‫زمین‪ ،‬الودگی هوا‪ ،‬کمبود اب‪ ،‬الودگی اب‪ ،‬انقراض گونه‬ ‫های جانوری‪ ،‬از بین رفتن تنوع زیستی‬ ‫و تغییرات اب و هوایی است‪.‬‬ ‫«هنینگ اس��تین فید»‬ ‫که نویسنده ارشد این‬ ‫گزارش بود‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫«ام��روزه دام ه��ا‬ ‫یک��ی از عام�لان‬ ‫اصل��ی حادترین‬ ‫مش��کالت زیست‬ ‫محیط��ی زمی��ن‬ ‫هس��تند ک��ه بهب��ود‬ ‫وضع فعلی‪ ،‬نیازمند اقدام‬ ‫فوری است»‪.‬‬ ‫ح��ال باید گفت برخ�لاف تصورمان‪ ،‬فق��ط ‪۱۹‬درصد‬ ‫از حج��م گازه��ای گلخان��ه ای مربوط به سیس��تم حمل‬ ‫و نقل و ‪۴۷‬درصد س��هم دام هاس��ت! تشبیه کم خوردن‬ ‫یا نخوردن تولیدات حیوانی ب��ا راندن خودرو هیبریدی و‬ ‫ک��م مصرف «تویوتا پریوس»‪ ،‬و خوردن گوش��ت با راندن‬ ‫یک خودرو «هامر» س��نگین و پرمصرف‪ ،‬شاید اغراق امیز‬ ‫به نظر برس��ند ام��ا در حقیقت این تش��بیه جالب توجه‪ ،‬‬ ‫میزان گازهای گلخانه ای تولید ش��ده در صنعت گوش��ت‬ ‫را دس��ت کم می گیرد‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۰۶‬تحقیق دانش��گاه‬ ‫شیکاگو نشان داد که برای کاهش تولید کربن‪ ،‬رژیم وگن‬ ‫حت��ی موثرتر از رانندگی با خودروهای هیبریدی اس��ت‪.‬‬ ‫دانشمندانی که این محاسبات را انجام دادند به این نتیجه‬ ‫رسیدند که یک راننده خودروی «تویوتا پریوس» که رژیم‬ ‫غذایی مبتنی بر گوش��ت دارد مش��ارکت بیشتری در گرم‬ ‫ش��دن زمین داش��ته تا راننده یک «جیپ» شاس��ی بلند‬ ‫«هامر» که از رژیم گیاهی اس��تفاده می کند‪ .‬همانگونه که‬ ‫«ازرا کلین» در س��ال ‪ ۲۰۰۹‬در واش��ینگتن پست نوشت‪:‬‬ ‫«ش��واهد قوی وجود دارد که گوش��ت یک��ی از بزرگترین‬ ‫عوامل موثر در گرم ش��دن اب و هوای زمین اس��ت؛ خیلی‬ ‫بیش��تر از بخش حمل و نقل جهانی‪ ».‬ی��ک از دالیل گرم‬ ‫ش��دن اب و ه��وای زمین‪ ،‬گاز متان اس��ت‪ .‬برخی از مردم‬ ‫خارج ش��دن گاز از گاوها را ش��وخی می پندارند اما تولید‬ ‫گاز متان توس��ط دام ها‪ ،‬شوخی نیس��ت‪ .‬گاوها از دو سوی‬ ‫جهاز هاضمه ش��ان مقدار زیادی گاز متان تولید می کنند؛‬ ‫دانشمندان تولید حجم عظیم گاز متان را یکی از بزرگترین‬ ‫تهدید ه��ای اب و هوایی زمین می دانن��د‪ .‬البته این پایان‬ ‫ماجرا نیست‪ .‬گزارش سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل‬ ‫متحد حاکی از ان اس��ت که دام ه��ا عامل تولید ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫گاز اکسید نیتروژن ناشی از فعالیت انسان هستند‪ .‬این گاز‬ ‫یکی از قوی ترین گازهای گلخانه ای است‪ .‬فائو همچنین‬ ‫در گزارش خ��ود نتیجه گیری می کند که نگهداری دام ها‬ ‫در مجم��وع عامل تولید ‪ ۱۸‬درص��د از گازهای گلخانه ای‬ ‫است یعنی بیشتر از مجموع گازهای گلخانه ای تولید شده‬ ‫توسط خودروها‪ ،‬کامیون ها‪ ،‬اتوبوس ها‪ ،‬قطارها‪ ،‬کشتی ها و‬ ‫هواپیماهای جهان‪ .‬همچنین در گزارش سال ‪ ۲۰۰۹‬مجله‬ ‫«س��اینتیفیک امریکن» امده ‪«:‬تولید گوش��ت گاو برای‬ ‫تغذیه انسان‪ ،‬هزینه زیست محیطی گزافی دارد؛ چون گاو‬ ‫مقدار فراوانی گازه��ای گلخانه ای تولید می کند»‪ .‬مطابق‬ ‫این تحقیق‪ ،‬گاز های گلخانه ای متصاعد شده به ازای تولید‬ ‫یک کیلو گوشت گاو‪ ۵۸ ،‬برابر بیشتر از گاز متصاعد شده از‬ ‫تولید یک کیلو س��یب زمینی است‪ .‬در کتابچه ای که برای‬ ‫کنسرت زندگی زمین توزیع شد نوشته شده بود‪« :‬نخوردن‬ ‫گوش��ت‪ ،‬موثرترین روشی است که می توانید برای کاهش‬ ‫ردپ��ای کربنی ت��ان پیش بگیرید‪ ».‬برخ��ی از مردم تصور‬ ‫کردند که این بزرگنمایی است اما واقعا بزرگنمایی نیست‬ ‫و واقعیت دارد‪ .‬حتی گروه دفاع زیست محیطی که معموال‬ ‫مواض��ع رادیکال ندارد محاس��به کرده اس��ت ک��ه اگر هر‬ ‫گوش��تخوار امریکایی تنها یک ب��ار در هفته به جای مرغ‪،‬‬ ‫از غذاهای گیاهی اس��تفاده کند‪ ،‬اث��ر ان در کاهش تولید‬ ‫گازه��ای کربنی معادل جمع اوری نی��م میلیون خودرو از‬ ‫خیابان ها خواهد بود‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫ شنبه ‪ 30‬دی‪ 2 1396‬جمادی االول ‪ 20 1439‬ژانویه‪ 2018‬سال اول شماره ‪2‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫سردبیر‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫هم��کاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬س��اراگلچین‪،‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫چاپ‪:‬کار و کارگر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫رویداد‬ ‫احتمال بازنگری‬ ‫در تعرفه هیبریدی ها‬ ‫داستان جنجال برانگیز افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی همچنان‬ ‫ادامه دارد و در حالی رییس س��ازمان توس��عه تجارت از امکان تجدیدنظر در‬ ‫این تعرفه ها در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کش��اورزی تهران خبر می دهد که محمدباقر نوبخت‪ ،‬رییس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه با تش��ریح دالیل افزایش تعرفه این دسته از خودروها اعالم کرده که‬ ‫روز دوش��نبه این موضوع در کمیسیون تلفیق بررسی شده و نظر انها نیز بر‬ ‫اساس همین تصمیم است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» وی با بیان اینک��ه انچه در عمل می تواند‬ ‫باعث کاهش الودگی هوا ش��ود‪ ،‬خودروهای برقی هستند که تعرفه انها صفر‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬خودروهای هیبریدی س��وخت بنزین ه��م دارند و از یک‬ ‫س��رعتی به باال از برق استفاده می کنند که این س��رعت برای خارج از شهر‬ ‫است بنابراین کمک چندانی به کاهش الودگی هوا در شهر نمی کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن حالت پایین ماندن تعرفه انها نس��بت به س��ایر خودروها می تواند‬ ‫باعث ایجاد رانت ش��ود از این رو تصمیم به افزایش تعرفه واردات انها مانند‬ ‫بقیه خودروها گرفتیم‪.‬‬ ‫این اظهارات در حالی اس��ت که مجتبی خس��روتاج نی��ز تاکید دارد این‬ ‫تعرفه ها از س��وی متخصصان و اهل فن تعیین شده است‪ .‬دولت معتقد است‬ ‫بای��د برای کاه��ش الودگی هوا اقدامات جدی انجام ش��ود و در این راس��تا‬ ‫استفاده از خودروهای با سوخت فسیلی کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تغییر تعرفه ها هر دو سال یک بار خاطرنشان کرد‪ :‬همان طور‬ ‫که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرده س��عی داریم به س��متی حرکت‬ ‫کنیم که تعرفه ها هر دوس��ال یک بار تغییر کند تا فعاالن بخش خصوصی با‬ ‫ثبات در شرایط بتوانند به فعالیت بپردازند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از خودروهای با سوخت‬ ‫فس��یلی پایین تر اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬کمیس��یون ماده یک پایان سال برگزار‬ ‫می شود و در صورتی که کارشناس��ان نسبت به تعرفه خودروهای هیبریدی‬ ‫انتقاد داشته باشند این موضوع در این کمیسیون بازنگری خواهد شد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!