هفته نامه روزگار خودرو شماره 30 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 30

هفته نامه روزگار خودرو شماره 30

هفته نامه روزگار خودرو شماره 30

‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫با وجود نهادهای‬ ‫نظارتی احتکار‬ ‫خودرو منطقی‬ ‫نیست‬ ‫اهمیت روزافزون‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫افزایش سقف تسهیالت‬ ‫خودروسازان و‬ ‫پرداخت مطالبات معوقه‬ ‫‪7‬‬ ‫توسعه صنعتی و ضرورت‬ ‫اموزش‬ ‫با هدف افزایش ایمنی حمل و نقل دانش اموزان و‬ ‫‪5‬‬ ‫افزایش نرخ خودرو تکرار‬ ‫نمی شود‬ ‫‪8‬‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫طراحی خودروهای برقی‬ ‫انجام شد اما از تولید بازماند‬ ‫دروغگویی بس است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تکلیف کارگران صنعت خودرو‬ ‫چه می شود؟‬ ‫‪8‬‬ ‫پلیس‪ ،‬دوچرخه سوار شد‬ ‫سرتان کاله گذاشتیم‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫براساس مصوبه شورای شهر تهران انجام می شود‬ ‫در‬ ‫توقف پراید پشت ِ‬ ‫سرویس مدارس‬ ‫‪9‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫با وجود نهادهای نظارتی احتکار خودرو منطقی نیست‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به خبر احت��کار خودرو واکنش‬ ‫نشان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمد شریعتمداری در واکنش به خبر احتکار‬ ‫خودرو‪ ،‬در توییتر نوش��ت‪« :‬روزانه بیش از ‪ ۳‬هزار خودرو در کشور‬ ‫تولید می ش��ود و ط��ی ‪ ۷‬روز تحویل خریداران می ش��ود‪ .‬با وجود‬ ‫نهادهای نظارتی متعدد(‪ ،)۱۳۵ ،۱۱۰ ،۱۲۴‬تامین پارکینگ برای‬ ‫احتکار این تع��داد(روزی ‪۱۸۰۰۰‬م) و جریم��ه تاخیر در تحویل‪،‬‬ ‫احتکار خودرو منطقی نیس��ت‪ .‬با این حال اگر اطالع دقیقی دهید‬ ‫بررسی می شود»‪.‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫اهمیت روزافزون مسئولیت اجتماعی (‪)۸‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫با استفاده از ‪ CSR‬و توجه به مسئولیت اجتماعی می توان با مشتریان خود‬ ‫ارتباط بهتری برقرار کرد‪ .‬چون این ارتباط گرفتن از طریق کار ثانویه و خیر و‬ ‫مناسب است‪ ،‬راحت تر انجام می شود‪ CSR .‬موجب می شود عالوه بر ارتباط با‬ ‫مشتریان و مخاطبان‪ ،‬کارکنان و کارمندان یک شرکت و سازمان هم با یکدیگر‬ ‫بیشتر در ارتباط باشند و درزمینه مشترکی با هم کار کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت های بورس��ی‪ ،‬ش��رکت های س��هامی عام ی��ا ش��رکت هایی که در‬ ‫ب��ازار س��رمایه فعال هس��تند و ه��زاران س��هامدار دارند‪ ،‬باید بی��ش از دیگر‬ ‫ش��رکت ها به مقوله ‪ CSR‬توجه کنند‪ .‬این روزها بس��یاری از س��رمایه گذاران‬ ‫ب��ه فعالیت ه��ای جانبی ش��رکت هایی که در انه��ا پول می گذارن��د‪ ،‬اهمیت‬ ‫زیــادی می دهند‪.‬‬ ‫برای بسیاری از سرمایه گذاران‪ ،‬سرمایه گذاری تنها راهی برای پول دراوردن‬ ‫و به دس��ت اوردن سود زیاد نیس��ت‪ .‬همان طور که در ابتدای گفتار ارائه شد‪،‬‬ ‫نگاه برخی سهامداران به ترازنامه ها‪ ،‬از تک بعدی به سه بعدی تغییر کرده است‪.‬‬ ‫برخ��ی س��رمایه گذاران در ش��رکت هایی س��رمایه گذاری می کنن��د‬ ‫ک��ه ب��رای محیط زیس��ت بی ض��رر باش��د‪ .‬به ط��ور مث��ال از ش��رکت های‬ ‫تنباک��و‪ ،‬ش��رکت های ل��وازم دفاع��ی و جنگ��ی ی��ا تولیدکنن��دگان نف��ت‬ ‫حمایت نمی کنند‪.‬‬ ‫برخی سرمایه گذاران‪ ،‬شرکت هایی را وارد سبد بورسی خود می کنند که باور‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬ان شرکت ها برای محیط زیست اهمیت قائل هســتند و به ان‬ ‫توجه دارند‪ .‬همین طور در بسیاری از شرکت های بورسی و بزرگ‪ ،‬یک کارگروه‬ ‫مسئولیت اجتماعی‪ ،‬در سطح هیات مدیره تشکیل شده است‪.‬‬ ‫ب��رای مدی��ران امروز دیگر کافی نیس��ت ک��ه وظایفی چ��ون برنامه ریزی‪،‬‬ ‫سازمان دهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند؛ بلکه پاسخ گویی‬ ‫به نیازهای جامعه و خواس��ت شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی‪ ،‬از زمره‬ ‫وظایف بااهمیت تر انها به شمار می رود‪.‬‬ ‫موافقان س��رمایه گذاری روی مسئولیت اجتماعی ادعا می کنند اگر شرکتی‬ ‫برای جامعه و حفظ محیط زیس��ت اهمیت قائل ش��ود پس از گذش��ت زمان‪،‬‬ ‫تالش این شرکت ها باعث می شود ارزش سهام انها در بازار افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫اقتصاددان��ان پیش��نهاد می کنند اگر کس��ب وکاری دارید ک��ه برای معرفی‬ ‫اثربخش و گس��ترده ان به جامعه مخاطبان بالقوه و بالفعل‪ ،‬به دنبال راهکاری‬ ‫هس��تید‪ ،‬تمرکز روی ‪ CSR‬می تواند ارزشمند باش��د‪ ۶ .‬توصیه زیر را در نظر‬ ‫داشته باشید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بازیافت پس��ماند‪ :‬برای جامعه‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬رس��انه ها‪ ،‬مش��تریان و‬ ‫ذی نفعان‪ ،‬اهمیت دارد که بدانند‪ ،‬ش��رکت ش��ما پس��ماند تولیدشده از تولید‬ ‫کاال و خدمات��را چگونه مدیری��ت می کند‪ .‬روی این مقول��ه کار و برنامه ریزی‬ ‫کنید‪ .‬به ویژه برای ش��رکت های ساختمانی‪ ،‬تولیدکنندگان لوازم ساختمانی و‬ ‫شیمیایی این موضوع راهبردی است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حقوق کارکنان‪ :‬برابری جنسیتی در حقوق و دستمزد کارکنان اقا و خانم‬ ‫و فراهم کردن فضای کاری به گونه ای که کارکنان‪ ،‬احس��اس خوب و خوش��ی‬ ‫در زمان کار داش��ته باشند‪ ،‬بخشی از مواردی است که مسئولیت اجتماعی به‬ ‫ان توجه دارد؛ هرچند ربطی به مسئولیت اجتماعی به طور مستقیم ندارد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ذی نفع��ان‪ :‬ذی نفع��ان خ��ود را دریابید‪ .‬اگر فعالیت ش��ما س��روصدای‬ ‫زیادی دارد‪ ،‬االیندگی زیس��ت محیطی دارد‪ ،‬حمل ونقل کاالی ش��رکت شما‪،‬‬ ‫مزاحمت های��ی ب��رای همس��ایه ها دارد‪ ،‬به فک��ر کاهش این موارد باش��ید و‬ ‫روش های خالقانه و دستاوردهای خود را در گزارش ساالنه منتشر کنید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬فعالیت ه��ای خیرخواهانه‪ :‬یک��ی از روش های توس��عه ‪ ،CSR‬می تواند‬ ‫مشارکت غیرمستقیم در فعالیت های نیکوکاری در سراسر کشور باشد‪ .‬کمک‬ ‫به انجمن خیرین مدرسه س��از و همکاری در فعالیت های نیکوکاری‪ ،‬پرس��تیژ‬ ‫شرکت را در بلندمدت و میان مدت ارتقا می دهد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬کس��ب وکار سبز‪ :‬کسب وکار س��بز در میان شرکت های ایرانی چه بزرگ‬ ‫و چه بورس��ی‪ ،‬جدی گرفته نمی شود‪ .‬اگر ش��رکتی‪ ،‬خود را موظف به رعایت‬ ‫اصول و الزام های کس��ب وکار سبز کند‪ ،‬اعتبار خاصی پیدا کرده و نوعی تبلیغ‬ ‫غیرمس��تقیم فعالیت های جامعه محور خود را در دس��تور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫بهینه س��ازی مصرف انرژی‪ ،‬کاهش مصرف کاغذ و س��وخت های فس��یلی در‬ ‫فعالیت های روزانه و هفتگی‪ ،‬مبانی کسب وکار سبز شرکت ها را نمایان می کند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬ام��وزش کارکن��ان‪ :‬ب��رای موفقی��ت در مقول��ه جدی��د مس��ئولیت‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬بای��د مدی��ران و کارکن��ان‪ ،‬ام��وزش الزم را ببینن��د‪ .‬ب��رای این‬ ‫کار بای��د ش��رکت ها هزین��ه کنن��د و از مش��اوران متخص��ص و برنامه ریزان‬ ‫حرف��ه ای ای��ن ح��وزه ک��ه تجربه ه��ای جهان��ی دارند به��ره ببرن��د و خود‬ ‫را موظ��ف ب��ه پیاده س��ازی کس��ب وکار س��بز در راس��تای تامی��ن مناف��ع‬ ‫عمومی کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«رانا» با اپشن های جدید تا پایان امسال‬ ‫به بازار می اید‬ ‫«رانا»ی بهبودیافته با اپش��ن های مورد نظر مشتریان تا پایان سال به بازار عرضه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حمید م��رادی‪ ،‬قائم مقام اجرایی مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو با اعالم این خبر گفت‪ :‬تولید رانای فعلی نیز ادامه خواهد داشت‬ ‫و مدل جدید با افزودن اپشن هایی به خواست مشتری تولید خواهد شد‪ .‬وی عرضه‬ ‫دنا با گیربکس اتوماتیک را نیز از دیگر برنامه های توس��عه محصوالت ایران خودرو‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬درحال حاضر مراحل صحه گذاری این محصول در حال انجام است‬ ‫و تا یک سال اینده به تولید تجاری خواهد رسید‪ .‬مرادی ظرفیت تولید ساالنه دنا با‬ ‫گیربکس اتوماتیک را بیش از ‪ ۱۰‬هزار خودرو اعالم کرد‪ .‬قائم مقام اجرایی مدیرعامل‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو توس��عه قوای محرکه را از دیگ��ر برنامه های ایران خودرو‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬درحال حاضر موتورهای‪ EF ۷ ،XU ۷ ،TU ۳ ،TU ۵‬تولید می شود‬ ‫که سهم باالیی در سبد تولید قوای محرکه دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬ظرفیت تولید محصول‬ ‫‪ ۲۰۶‬پالس مجهز به موتور‪ TU ۳‬را به روزانه ‪ ۴۰۰‬خودرو افزایش خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ ۲۰۶ :‬پالس قابلیت های جدیدی دارد که برای مش��تری جذابیت‬ ‫باالت��ری خواهد داش��ت‪ .‬مرادی ارتقای موتور ملی ‪ EF ۷‬به س��طح اس��تانداردهای‬ ‫االیندگی یورو ‪ ۵‬را از برنامه های مهم ایران خودرو عنوان کرد که از س��وی ش��رکت‬ ‫تحقیق��ات موتور ایپکو در حال انجام اس��ت و اف��زود‪ :‬ایران خ��ودرو امادگی تولید‬ ‫محصوالت با استاندارد یورو‪ ۵‬را دارد‪.‬‬ ‫الستیک های غیراستاندارد بسیاری از سوانح‬ ‫مرگبار خیابان های ایران را رقم می زنند‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬شاید جالب ترین ان‪،‬‬ ‫پدیده ای اس��ت که در فض��ای مجازی گل کرد‬ ‫و ان عاج دار کردن الس��تیک های دس��ت دوم و‬ ‫فروش ان به جای الس��تیک نو اس��ت‪ .‬عال وه بر‬ ‫این‪ ،‬اعضای انجمن الستیک ایران می گویند که‬ ‫انبارهای ش��ان پر از الستیک های چینی درجه‬ ‫چندم اس��ت که فقط به دلی��ل ارزانی در بازار‬ ‫ایران جای خود را باز کرده اند‪.‬‬ ‫الس��تیک های قاچ��اق‪ ،‬بخ��ش دیگ��ری از‬ ‫الس��تیک های غیراس��تاندارد بازار ایران است‬ ‫ک��ه بنا بر اع�لام انجمن الس��تیک‪ ،‬حدود ‪۲۵‬‬ ‫درصد س��هم ب��ازار ایران را به خ��ود اختصاص‬ ‫می دهند‪ .‬الس��تیک های تاریخ مصرف گذشته‬ ‫بخش دیگری از این بازار هستند و حاال تمامی‬ ‫این پدیده های بازار الس��تیک در سوانح مرگبار‬ ‫نقش افرینی می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رانندگان با الستیک های کهنه کنار‬ ‫می ایند‬ ‫ب��ه طور تقریبی نیمی از الس��تیک های بازار‬ ‫ایران خارجی اس��ت‪ .‬با توجه به س��رانه مصرف‬ ‫تایر هر خودرو‪ ،‬حدود ‪ ۴۰۰‬هزار تن الس��تیک‬ ‫در ای��ران مص��رف می ش��ود که رییس س��ابق‬ ‫انجمن الستیک می گوید‪ :‬سهم تولیدات داخلی‬ ‫از می��زان مصرف حدود ‪ ۲۵۰‬ه��زار تن بوده و‬ ‫‪۱۵۰‬ه��زار ت��ن دیگ��ر از مح��ل واردات تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫البته سماواتی‪ ،‬رییس سابق اتحادیه الستیک‬ ‫و روغ��ن بر این باور اس��ت که این روزها میزان‬ ‫مصرف تایر در کشور کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫پیش از اینکه نرخ الس��تیک در بازار نجومی‬ ‫ش��ود‪ ،‬بسیاری از دارندگان خودرو بعد از اینکه‬ ‫‪ ۶۰‬درصد عاج الس��تیک ها س��اییده می ش��د‪،‬‬ ‫الس��تیک های خود را ع��وض می کردند اما این‬ ‫روزه��ا به دلیل کاهش ق��درت خرید خانوارها‪،‬‬ ‫رانندگان سعی می کنند تا انجا که ممکن است‬ ‫تایره��ای خ��ود را نگه دارن��د و از انها حداکثر‬ ‫استفاده را ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودرو داخلی با الستیک خارجی‬ ‫تقاضای خودروس��ازان و نیاز ب��ازار برای تایر‬ ‫سایز ‪ ۱۳‬مورد اس��تفاده پراید ساالنه ‪۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار حلقه است که تمامی ان در داخل‬ ‫کشور تولید می شود و در نتیجه‪ ،‬نیاز به واردات‬ ‫الس��تیک س��ایز ‪ ۱۳‬نداریم‪ .‬در مورد الستیک‬ ‫س��ایز ‪ ۱۴‬مورد اس��تفاده پژو نیز نیاز س��االنه‬ ‫خودروس��از و بازار ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار حلقه‬ ‫است و از این تعداد ‪۴‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار حلقه‬ ‫در داخل تولید می شود و باید حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تایر وارد کشور شود‪ .‬همچنین برای تایر سمند‬ ‫که سایز ‪ ۱۵‬دارد‪ ،‬ساالنه ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫روزگذش��ته ماج��رای اته��ام احتکار خ��ودرو ب��ا تکذیب برخی‬ ‫مجلس��ی ها روبه رو ش��د‪ .‬س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی ضم��ن رد احت��کار خودرو از س��وی‬ ‫خودروسازان‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان بازرسی در ‪ ۳‬ایستگاه برای نظارت بر‬ ‫کار خودروسازان مستقر شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬در این زمینه نظارت‬ ‫مستقیم وجود دارد‪.‬‬ ‫س��عید باس��تانی افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬با توجه ب��ه حجم تولیدی‬ ‫خودروها این مسئله در ش��رایط کنونی نه تنها نمی تواند به عنوان‬ ‫مش��کل اساسی بازار خودرو مطرح ش��ود بلکه منطقی هم به نظر‬ ‫گرانی ‪ ۸۰‬درصدی الستیک در بازار‬ ‫حلقه نیاز است که ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۱۶۰‬هزار حلقه‬ ‫ان به کوش��ش تایرسازان داخلی تولید می شود‬ ‫و بای��د رقمی حدود ‪ ۲۸۰‬ه��زار حلقه تایر وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انبارهای مان پ�ر از تایرهای چینی‬ ‫است‬ ‫«انبارهای م��ان پر از تایره��ای چینی درجه‬ ‫چندم اس��ت‪ ».‬ان گونه که رییس سابق انجمن‬ ‫الس��تیک و روغن می گوید‪ ،‬این الستیک های‬ ‫درج��ه چندم چینی به دلیل نرخ ارزان در بازار‬ ‫ایران طرف��داران زیادی دارد ‪ .‬با توجه به این که‬ ‫این الس��تیک ها به دلیل مواد اولیه بی کیفیتی‬ ‫که در تولیدشان استفاده می شود‪ ،‬عمرشان در‬ ‫برخی موارد نصف تولیدات داخلی هم نیست‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه کیفیت تایرهای داخلی‬ ‫قابل رقابت با محصوالت مش��ابه تولیدشده در‬ ‫کش��ورهای دیگر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ش��اخص های‬ ‫ش��انزده گانه ای برای سنجش کیفیت الستیک‬ ‫وجود دارد و بر اس��اس اس��تانداردهای جهانی‬ ‫تایرهای داخلی رتبه بندی می شوند اما نباید به‬ ‫استانداردهای اجباری اکتفا کرد و برای ارتقای‬ ‫کیفیت باید تالش کرد‪.‬‬ ‫فعاالن بازار بر این باورند که ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫الس��تیک های موجود در بازار قاچاق هس��تند‪.‬‬ ‫عباس حلوایی‪ ،‬عضو انجمن الس��تیک که این‬ ‫تایره��ا را تهدی��دی برای جان م��ردم می داند‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬بیش��تر الس��تیک هایی که به صورت‬ ‫قاچاق وارد کشور می شوند‪ ،‬تاریخ انقضای شان‬ ‫سر رسیده است و هیچ تضمینی درباره کیفیت‬ ‫انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه تاری��خ تولی��د و انقضای‬ ‫الس��تیک های قاچ��اق در داخ��ل دس��تکاری‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬الستیک های به ظاهر نویی که‬ ‫بی دلیل در جاده های کش��ور می ترکند‪ ،‬همان‬ ‫الستیک های تاریخ گذشته ای هستند که مدتی‬ ‫زیر افتاب مانده و فاسد و به صورت قاچاق وارد‬ ‫ایران شده اند‪.‬‬ ‫حلوایی ب��ا بیان اینک��ه خدمات دهی پس از‬ ‫فروش برای الستیک های وارداتی اجباری است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬براس��اس مقررات س��ازمان حمایت‬ ‫مص��رف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪ ،‬ش��رکت‬ ‫واردکننده باید به مدت ‪ ۵‬س��ال از تاریخ تولید‬ ‫تایر ضمانت کیفیت به همراه ضمانت نامه کتبی‬ ‫معتبر به مصرف کننده ارائه دهد‪ ،‬اما متاس��فانه‬ ‫این قانون در کشور ما رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫او عم��ده الس��تیک های قاچ��اق را از ن��وع‬ ‫اتوبوس��ی و کامیونی عنوان ک��رد و افزود‪ :‬نرخ‬ ‫الس��تیک های قاچاق ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد ارزان تر‬ ‫از سایر الستیک هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی الستیک ها‬ ‫الس��تیک در ب��ازار ‪ ۸۰‬درصد گران تر ش��د‪.‬‬ ‫رییس س��ابق اتحادیه الستیک و روغن در این‬ ‫ ب��اره می گوید‪ :‬تایرهای خودروه��ای وارداتی و‬ ‫س��نگین از محل واردات تامین می شود و نرخ‬ ‫انها به طور مس��تقیم به دالر بستگی دارد و از‬ ‫طرف��ی مواد اولیه الس��تیک هایی که در داخل‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬وارداتی است‪ .‬بنابراین‪ ،‬هرگونه‬ ‫تغییر بهای دالر بازار‪ ،‬قیمت ها را در بازار باال و‬ ‫پایین می کند‪.‬‬ ‫ان گون��ه که این فعال ب��ازار توضیح می دهد‪:‬‬ ‫اش��فتگی در بازار تایرهای سایز بزرگ مربوط‬ ‫ب��ه خودروه��ای وارداتی بیش��تر از ب��ازار تایر‬ ‫خودروهای س��واری داخلی اس��ت‪ .‬کم ش��دن‬ ‫ذخی��ره تایر موجود در انباره��ا‪ ،‬واردات کج دار‬ ‫و مریز و غیرپیوس��ته و احتکار برخی تایرهای‬ ‫خاص و پرفروش باعث ش��ده قیمت ها از ش��ب‬ ‫عید تا به حال تا مرز ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی یک میلیون تومانی الستیک‬ ‫خودروهای لوکس‬ ‫احس��ان یکی از فروش��ندگان تایر در شمال‬ ‫تهران است که می گوید نرخ تایر ‪۱۹/۵۵/۲۳۵‬‬ ‫مرب��وط ب��ه هیون��دای س��انتافه ک��ه یکی از‬ ‫پرمصرف ترین تایرهای موجود در بازار است‪ ،‬از‬ ‫قب��ل عید تاکنون بیش از ی��ک میلیون تومان‬ ‫ک میلی��ون تومان به‬ ‫گ��ران ش��ده و از حدود ی ‬ ‫ازای ی��ک جفت به ح��دود ‪ ۲ ،۲‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫واقعیت این است که واردات چنین سایزهایی‬ ‫از تای��ر به ش��کل رس��می ممنوع نیس��ت اما‬ ‫مش��خص نیس��ت که ش��رکت های واردکننده‬ ‫و فع��ال در بازار تایر تاکن��ون موفق به دریافت‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی ش��ده اند یا خیر؟ در صورت‬ ‫تامین ارز نیز به ظاهر واس��طه گری به شدت در‬ ‫بازار افزایش یافت��ه و محموله تایرهای وارداتی‬ ‫ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ظرف چند دقیقه توس��ط‬ ‫واس��طه ها خریداری ش��ده و بعد از چند دست‬ ‫گ��ردش با قیمت های گزافی ب��ه مصرف کننده‬ ‫بسته حمایتی صنایع قطعه سازی و خودروسازی در راه است‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنای��ع خ��ودرو و‬ ‫نیرو محرک��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت از تدوی��ن بس��ته جدید دولت‬ ‫برای حمایت از صنایع خودروس��ازی و‬ ‫قطعه سازی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬بازار خودرو کشور در‬ ‫ماه های گذشته فراز و نشیب فراوانی را‬ ‫تجرب��ه کرد؛ خ��روج یک طرفه امریکا از‬ ‫برجام و در پ��ی ان زمزمه ها و احتمال‬ ‫کاهش یا قطع همکاری برخی شریکان‬ ‫خارج��ی خودروس��ازان ایران��ی و نی��ز‬ ‫در انتشار‬ ‫خبر افزایش‬ ‫نرخ خودرو‬ ‫غیرحرفه ای‬ ‫عمل شد‬ ‫نمی رسد زیرا در واقع سازمان بازرسی در خودروسازی مقیم است‬ ‫و هم��ه فعالیت ه��ا را زیر نظر دارد‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬اتهام احتکار خودرو‬ ‫منطقی نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تغییر نرخ خودروهای داخلی گفت‪ :‬تغییراتی که‬ ‫در بازار خ��ودور به تازگی رخ داده با افزایش نرخ خودروها متفاوت‬ ‫است‪ .‬باال رفتن نرخ خودروهای داخلی بعد از تغییر نرخ ارز طبیعی‬ ‫باس��تانی اظهار کرد‪ :‬بخش زیادی از قطع��ات خودروهای‬ ‫ ‬ ‫اس��ت‪.‬‬ ‫تولیدی از خارج از کش��ور وارد می ش��وند و این باعث تاثیرگذاری‬ ‫نرخ ارز بر بازار این خودروها شده است‪.‬‬ ‫موافقت ش��ورای رقابت ب��ا افزایش نرخ‬ ‫خودروهای تولید داخل که کمتر از ‪۴۵‬‬ ‫میلیون تومان نرخ دارند‪ ،‬سبب افزایش‬ ‫نرخ در بازار شد‪.‬‬ ‫اشفتگی قیمت ها در بازار خودروهای‬ ‫خارجی بیش��تر بود‪ ،‬به ویژه انکه از ‪۲۱‬‬ ‫فروردین‪ ،‬همزمان با اعالم سیاست های‬ ‫ارزی جدید‪ ،‬تا پایان خرداد امسال بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬میلیون ی��ورو برای واردات این‬ ‫کاال اختصاص یاف��ت؛ البته از اغاز تیر‪،‬‬ ‫ش��یوه نامه ممنوعیت ثبت س��فارش و‬ ‫‹ ‹چین صادرکننده اصلی الستیک به‬ ‫ایران‬ ‫تولیدکنندگان اصلی تایر در جهان کشورهای‬ ‫امریکا‪ ،‬چین‪ ،‬کره‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هند‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬المان و‬ ‫ایتالیا هس��تند که درحال حاضر غیر از امریکا‪،‬‬ ‫واردات تای��ر از بقی��ه کش��ورها را داریم‪ ،‬البته‬ ‫کش��ورهایی مانن��د ترکیه‪ ،‬تایلن��د‪ ،‬اندونزی و‬ ‫مال��زی هم تولیدکننده هس��تند ک��ه فناوری‬ ‫وارداتی دارند‪.‬‬ ‫نگاه��ی به امارها نش��ان می ده��د چین به‬ ‫تنهای��ی ح��دود ‪ ۳۰‬درصد تایر دنی��ا را تامین‬ ‫می کن��د‪ .‬گمرک می گوی��د‪ ۳۹ :‬درصد واردات‬ ‫تایر ای��ران از چین‪ ۲۰ ،‬درصد از کره‪ ۷ ،‬درصد‬ ‫از ژاپن‪ ۵ ،‬درصد از ترکیه و ‪۱۳‬درصد از امارات‬ ‫بوده است‪ ،‬البته نباید فراموش کرد محصوالتی‬ ‫که از امارات وارد ایران می ش��ود‪ ،‬تولیدات سایر‬ ‫‹ ‹غیرقانون�ی اس�ت ام�ا برخ�ورد‬ ‫نمی کنیم‬ ‫درباره اینکه این الستیک ها با جان رانندگان‬ ‫ب��ازی می کنن��د یا خی��ر‪ ،‬فعاالن ب��ازار تهران‬ ‫عقای��د متف��اوت و حتی متناقض��ی دارند ‪ .‬انها‬ ‫تاکید می کنند که در بازار ایران الس��تیک های‬ ‫چینی غیراستاندارد و الستیک های قاچاق زیاد‬ ‫اس��ت‪ .‬عباس سماواتی‪ ،‬رییس س��ابق اتحادیه‬ ‫الستیک و روغن می گوید‪ :‬این کار تخلف است‬ ‫و واحده��ای صنف��ی براس��اس قوانین مصوب‬ ‫اتحادی��ه اجازه چنین کاری ندارند‪ .‬البته او این‬ ‫نکته را هم اضافه می کند که با وجود غیرقانونی‬ ‫بودن این کار‪ ،‬اتحادیه به دلیل مش��کالت این‬ ‫روزهای بازار برخوردی با این افراد نمی کند‪.‬‬ ‫بازنگری در شیوه نامه خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫واردات خودروهای خارجی ابالغ شد‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن‪ ،‬محس��ن صالحی نیا‪،‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت به ایرنا گفته بود‪ :‬اگر س��طح‬ ‫عمومی قیمت ه��ا افزایش یابد‪ ،‬منطقی‬ ‫است که به سقف تسهیالت خودروسازان‬ ‫نیز افزوده شود‪ .‬در این زمینه‪ ،‬به شورای‬ ‫پول و اعتبار پیش��نهادهایی شد و برای‬ ‫کل خودروسازی کشور حدود ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال افزایش س��قف تسهیالت‬ ‫درخواست شده است‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬امیرحس��ین قناتی‪،‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنایع خ��ودرو و نیرو‬ ‫محرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت به دنب��ال حمایت مالی از‬ ‫صنایع خودروسازی و قطعه سازی است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در این بسته همه منابع‬ ‫الزم ب��رای حمایت از خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان پیش بینی شده و به زودی‬ ‫جزئیات ان منتشر می شود‪.‬‬ ‫قناتی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تامین مواد‬ ‫اولی��ه و ارز م��ورد نیاز از جمل��ه موارد‬ ‫پیش بینی ش��ده در این بسته حمایتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گفت‪ :‬شورای رقابت نباید از تصمیم های اینده ای که برای خودروهای‬ ‫زی��ر ‪ ۴۵‬میلی��ون تومان خواهد گرف��ت‪ ،‬به عوامل حاشیه س��از بازار‬ ‫پیش اگاهی دهد‪.‬‬ ‫رض��ا علیزاده به ایس��نا گف��ت‪ :‬واس��طه ها و دالالن ب��ازار خودرو‬ ‫اصلی ترین افراد و جریان هایی هستند که از پیش اگاهی های شورای‬ ‫رقابت نهایت سوءاس��تفاده را می کنن د در حالی که شورای رقابت به‬ ‫جای پیش اگاهی یا به عبارت بهتر‪ ،‬چراغ سبز به دالالن بازار خودرو‬ ‫بای��د پس از تصمیم گیری و به اج��را دراوردن مصوباتش برای مثال‪،‬‬ ‫اعالم کند که نرخ فالن خودروها با فالن درصد افزایش یافته اس��ت‪،‬‬ ‫نهایی فروخته می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر کمب��ود تایر در بازار نش��ان‬ ‫از کاه��ش حج��م واردات یا احتکار گس��ترده‬ ‫ای��ن کاالی مصرفی در ب��ازار دارد اما به دلیل‬ ‫حض��ور واس��طه های غیررس��می‪ ،‬در عمل‪ ،‬راه‬ ‫چندان مش��خصی نیز برای پیگیری قیمت های‬ ‫گ��زاف فعل��ی از طری��ق س��ازمان حمای��ت از‬ ‫مصرف کنندگان یا س��امانه تعزیرات قابل تصور‬ ‫نیست‪ .‬مجموع این شرایط باعث شده بسیاری‬ ‫از دارندگان خودروهای وارداتی قدیمی(مربوط‬ ‫به س��ال ‪ ۲۰۱۶‬و ماقبل) که ح��اال نیاز به تایر‬ ‫پیدا کرده اند‪ ،‬ب��ا کمبود این کاالی ضروری در‬ ‫بازار روبه رو شده و ناچار به خرید با قیمت های‬ ‫غیرمنطقی شوند‪.‬‬ ‫از هم��ه بدت��ر انک��ه پایانی نیز ب��رای وضع‬ ‫موجود قابل تصور نیس��ت و در ص��ورت ادامه‬ ‫یافتن این روند و نامشخص بودن نحوه فعالیت‬ ‫واردکنندگان تایر‪ ،‬قطعا قیمت ها روند افزایشی‬ ‫خ��ود را حفظ خواهد کرد و ش��رایط به مراتب‬ ‫بدتر خواهد شد‪.‬‬ ‫کشورهاست‪.‬‬ ‫قبل از خرید الس��تیک به م��وارد زیر دقت‬ ‫کنید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کیفیت و ظاهر هر ‪ ۴‬الستیک باید مانند‬ ‫هم باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ابعاد الس��تیک ها باید متناس��ب با رینگ‬ ‫چرخ ها باش��د‪ ،‬بی تناسب اندازه های الستیک با‬ ‫رینگ چرخ باعث فرسایش سریع ان می شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬قط��ر خارجی بزرگ تر از ان��دازه معمول‬ ‫رینگ و الس��تیک باع��ث از بی��ن رفتن دقت‬ ‫سرعت س��نج‪ ،‬برهم خ��وردن تناس��ب س��اعت‬ ‫دورانی موتور نس��بت به س��رعت خ��ودرو‪ ،‬باال‬ ‫رفتن مصرف س��وخت و کم شدن شتاب اولیه‬ ‫خودرو می ش��ود‪ .‬سازندگان الستیک کلیه ابعاد‬ ‫انها را برای جلوگیری از موارد ذکرش��ده دقیقا‬ ‫مورد بررسی قرار می دهند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬الستیک زاپاس خودرو باید برای استفاده‬ ‫در مسافت های کوتاه و همراه با سرعت متوسط‬ ‫خودرو باشد‪.‬‬ ‫«الس��تیک های کهن��ه را می خرن��د‪ ،‬عاج دار‬ ‫می کنن��د و دوب��اره می فروش��ند‪ .‬همی��ن‬ ‫الس��تیک های غیراس��تاندارد وقتی سر پیچ ها‬ ‫می ترکند‪ ،‬س��وانح خطرناک ایج��اد می کنند‪».‬‬ ‫ای��ن خالصه مضم��ون ویدئویی اس��ت که در‬ ‫فضای مجازی منتش��ر شده و موجی از نگرانی‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬گرچه فروشندگان بازار تهران‬ ‫این موضوع را تایید می کنند‪ ،‬اما عباس حلوایی‪،‬‬ ‫عضو انجمن الس��تیک ایران موارد مصرف این‬ ‫الس��تیک ها را در چرخ دس��تی ها و تجهی��زات‬ ‫کش��اورزی در ش��الیزارها می دان��د‪ .‬ان گون��ه‬ ‫ک��ه این فعال ب��ازار می گوید این الس��تیک ها‬ ‫به راحتی برای مصرف کنندگان قابل تش��خیص‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته او‪ ،‬برخ��ی از واحدهای صنفی‬ ‫الستیک های مش��کل داری که خودروسازان به‬ ‫مزایده می گذارند یا تایرهایی را که سمساری ها‬ ‫از م��ردم می خرن��د‪ ،‬دوب��اره ع��اج دار ک��رده و‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات‬ ‫پس از فروش خودرو از برنامه ریزی برای‬ ‫بازنگری در ش��ی وه نامه «شرایط‪ ،‬ضوابط‬ ‫و ارزیابی خدم��ات پس از فروش صنعت‬ ‫خودرو» خب��ر داد‪ .‬عباس��علی غیاثی در‬ ‫گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫ش��ی وه نامه ش��رایط‪ ،‬ضواب��ط و ارزیاب��ی‬ ‫خدم��ات پس از فروش صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫ش��اخص های ای��ن ارزیابی هر دو س��ال‬ ‫یک بار بای��د مورد بازنگری ق��رار بگیرد‬ ‫و ب��ه روز ش��ود‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬البت��ه در‬ ‫ویرایش (بازنگری) چهارم این ش��ی وه نامه‬ ‫عنوان ش��ده که ای��ن بازنگری در صورت‬ ‫نیاز انجام خواهد ش��د‪ .‬در این شرایط از‬ ‫حدود دو سال پیش مجموعه شرکت های‬ ‫خدمات پس از فروش خودرو برای واقعی‬ ‫کردن ش��اخص ها با شرایط روز‪ ،‬تقاضای‬ ‫بازنگری در این شی وه نامه که مصوب سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬اس��ت را دارن��د‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫‪ ۲۹‬شهریور ‪ ۱۳۹۶‬درخواست بازنگری در‬ ‫ش��ی وه نامه خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫را ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ارس��ال کرده ایم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬از ان‬ ‫زمان تاکنون با وجود چندین بار پیگیری‪،‬‬ ‫وزارتخانه پاسخی در این باره نداده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی ش��رکت های خدمات‬ ‫پس از ف��روش خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬این‬ ‫انجمن به همراه نامه درخواست بازنگری‬ ‫در ش��ی وه نامه ش��رایط‪ ،‬ضوابط و ارزیابی‬ ‫خدم��ات پس از فروش صنع��ت خودرو‪،‬‬ ‫پیش��نهادهای اعضای خود در این زمینه‬ ‫را نیز ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ارس��ال کرده اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در این‬ ‫پیش��نهادها شاخص های ارزیابی خدمات‬ ‫پس از فروش خودرو با توجه به ش��رایط‬ ‫ن��ه اینکه قبل از هرگونه تصمیم گی��ری خبر از افزایش نرخ در اینده‬ ‫نزدیک دهد‪.‬‬ ‫وی اعالم خبر افزایش نرخ در اینده نزدیک از سوی شورای رقابت‬ ‫را رفتاری غیرحرفه ای و نادرس��ت دانست و اظهار کرد‪ :‬خودروسازان‬ ‫در هر دوره ای اعالم می کنند با توجه به نوسان های نرخ ارز و افزایش‬ ‫نرخ مواد اولیه‪ ،‬تولید خودرو با قیمت های جاری غیر اقتصادی اس��ت‪.‬‬ ‫این مسئله از نظر روانی موجب افزایش فشار روانی به اعضای شورای‬ ‫رقابت و به دنبال ان اثار و پیامدهای بعدی می شود‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درب��اره مطرح ش��دن چندب��اره درخواس��ت مدیران عام��ل برخی‬ ‫روز بازنگری ش��ده اس��ت که در صورت‬ ‫تایی��د وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫اجرای��ی و اعمال خواهند ش��د‪ .‬غیاثی با‬ ‫بیان اینکه بازنگری در شی وه نامه شرایط‪،‬‬ ‫ضوابط و ارزیاب��ی خدمات پس از فروش‬ ‫صنع��ت خ��ودرو ارتقای س��طح خدمات‬ ‫عرضه ش��ده در این ح��وزه را ب��ه دنبال‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬امیدواریم‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت هرچه‬ ‫زودت��ر در این باره اق��دام کند و بازنگری‬ ‫پنجم این شی وه نامه عملیاتی شود‪.‬‬ ‫شرکت های خودروسازی برای افزایش نرخ گفت‪ :‬مدیران چند شرکت‬ ‫بزرگ خودروس��ازی چندین بار اعالم کرده اند به دلیل ملزم ش��دن‬ ‫خودروس��ازان به تهیه ارز مورد نیازشان از بازار ازاد‪ ،‬نرخ خودروهای‬ ‫تولیدی ش��ان تناس��بی با افزایش هزینه های تولید ن��دارد به همین‬ ‫دلی��ل فروش خودرو به نرخ قبل از ازادس��ازی نرخ ارز دیگر به صرفه‬ ‫نیست‪ .‬بنا بر اعالم مدیران عامل شرکت های خودروساز‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫قطعات داخلی و وارداتی خودرو‪ ،‬فروش خودرو به قیمت های قبل را‬ ‫غیر اقتصادی کرده است‪ .‬اصرار خودروسازان بر این مسئله موجب زیر‬ ‫فش��ار قرار گرفتن شورای رقابت برای تمکین نظر مدیران عامل این‬ ‫شرکت ها شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫شکسته شدن زمان در برنامه ریزی های میان مدت‪ ،‬بستری برای موفقیت تولید‬ ‫محمود نجفی سهی‪ -‬عضو انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س�ازی کش�ور‪ :‬هدف گذاری یکی از نخستین‬ ‫پله های صعود اس��ت‪ .‬برای رسیدن به این اهداف برنامه ریزی نیاز است‬ ‫ام��ا در ادامه‪ ،‬رصد موقعیت ها از نظر اینکه کجای اهداف و برنامه ها قرار‬ ‫داریم از اهمیت زیادی برخوردار است‪ .‬از این رو‪ ،‬باید زمان تقسیم بندی و‬ ‫شکسته شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬وقتی گفته می شود در مدت یک سال یا ‪ ۳‬سال‬ ‫اینده باید به این درصد رسید‪ ،‬سخنی کلی است که به نوعی خطاپذیری‬ ‫را افزایش می دهد در حالی که اگر این تعداد س��ال ها تقس��یم شوند و به‬ ‫طور نمونه‪ ،‬عنوان شود تا ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪ ۹۷‬باید در این نقطه باشیم‬ ‫و نقطه هدف نیمه دوم س��ال نیز مشخص باشد با شکسته شدن زمان ها‬ ‫بین برنامه ها رس��یدن به اهداف را اس��ان تر و سریع تر می کند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫باید زمان برای تقسیم کار کوتاه شود و برای هر برنامه ای مشخص باشد‬ ‫در هر تاریخ باید کجا باش��یم‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬وقتی قرار است در مدت‬ ‫‪ ۳‬س��ال ‪ ۸۰‬درصد قطعات خودرویی داخلی سازی شود اما در پایان این ‪۳‬‬ ‫س��ال به این عدد نرس��یم دیگر کاری از پیش نخواهیم برد و فقط زمان‬ ‫را از دس��ت داده ایم‪ .‬بنابراین اص��رار دارم جدول زمان بندی به زمان های‬ ‫کوتاه تری خرد ش��ود‪ .‬اگر این امر از سوی صنعتگران تکرار و دنبال شود‬ ‫در برنامه ریزی ها به یک قانون تبدیل می ش��ود‪ ،‬برعکس انچه امروز در‬ ‫سیاس��ت گذاری ها و برنامه ها تدوین و دیده شده اس��ت‪ .‬باید از سخنان‬ ‫کلی گذر کرد و به طور جدی برنامه ریزی داش��ت و ان را لحظه به لحظه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫کنترل و دنبال کرد‪ .‬باید هر ‪ ۳‬یا ‪ ۶‬ماه رصد ش��ود کجا هستیم وبرنامه ها‬ ‫چه نقطه ای را نش��ان می دهند‪ .‬اگر ارزیابی های کوتاه مدت نش��ان داد از‬ ‫برنامه ها عقب هس��تیم تا فرصت باقی است فکری برای ادامه فعالیت ها‬ ‫کرد‪ .‬می توان درباره اش مذاکره کرد که چرا به برنامه تعیین شده نرسیدیم‬ ‫و دالیل ان پیگیری ش��ود‪ .‬هدف گذاری و برنامه ریزی در صنعت خودرو‬ ‫و قطعه باید این گونه باشد تا گام های بلندی در این صنایع برداشته شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬اصرار دارم برنامه های زمانی باید در زمان های کوتاه در کنترل‬ ‫باشند‪ .‬اجرای چنین شیوه ای به نفع صنعت و اقتصاد کالن کشور است‪.‬‬ ‫با زمان های کوتاه و در کنترل اگر مش��کالتی مانع تحقق برنامه ها ش��د‬ ‫که قابل پیش بینی نیز نبودند در فاصله باقی مانده فرصت جبران دارند‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫برقی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارشی از وضعیت تولید خودروهای برقی در کشور‬ ‫طراحی خودروهای برقی انجام شد اما از تولید بازماند‬ ‫ایدرو با همکاری استرالیا‬ ‫خودرو برقی می سازد‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران(ایدرو) توافقنامه همکاری با‬ ‫شرکت «اواس گروپ» استرالیا برای تولید‬ ‫موتورسیکلت و خودرو برقی امضا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬بر اساس این‬ ‫توافقنامه‪ ،‬طرف استرالیایی متعهد شد عالوه بر‬ ‫انتقال فناوری‪ ،‬برای سرمایه گذاری ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون یورویی در زمینه ساخت خودرو و‬ ‫موتورسیکلت و نیز سایر وسایل برقی با‬ ‫همکاری ایدرو اقدام کند‪.‬‬ ‫به گفته سید علی عراقچی‪ ،‬مدیر امور‬ ‫بین الملل ایدرو‪ ،‬اواس گروپ‪ ،‬ایران را به‬ ‫عنوان مرکز منطقه ای غرب اسیا‪ ،‬اسیای‬ ‫مرکزی و روسیه‪ ،‬برای ساخت و صادرات‬ ‫وسایل نقلیه و خودروهای برقی برگزیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عراقچی با اشاره به نقش توسعه ای ایدرو‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اواس گروپ متعهد به ایجاد مرکز‬ ‫ق و توسعه در ایران شده و همکاری های‬ ‫تحقی ‬ ‫این شرکت در سایر شرکت های منطقه با‬ ‫نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫فعالیت اواس گروپ به طور عمده تحقیق ‬ ‫و توسعه‪ ،‬تولید و فروش باتری های شارژی‪،‬‬ ‫وسایل نقلیه الکتریکی و تولیدات مرتبط با‬ ‫نرخ مناسب و فناوری روزامد در این حوزه‬ ‫است‪.‬‬ ‫این توافقنامه را بهزاد اعتمادی‪ ،‬معاون‬ ‫حمل ونقل و سید علی عراقچی‪ ،‬مدیر امور‬ ‫بین الملل ایدرو به نمایندگی طرف ایرانی و‬ ‫کریس کاکس‪ ،‬مدیر بازرگانی اواس گروپ‬ ‫استرالیا امضا کرده اند‪.‬‬ ‫س��وخت های فس��یلی یکی از دالیل اصل��ی الودگی هوا‬ ‫بوده که بسیاری از کشورهای صنعتی را به سوی استفاده از‬ ‫سوخت های پاک هدایت کرده است‪ .‬پیش بینی می شود قرن‬ ‫اینده در اختیار خودروهای برقی‪ ،‬افتابی و خودران ها باشد و‬ ‫کم کم فصل استفاده از بنزینی ها و گازی ها به پایان برسد‪.‬‬ ‫فعاالن حوزه خودرو کش��ور بارها اعالم کرده اند اگر امروز‬ ‫کش��ور تولید این خودروها را در دس��تور کار قرار ندهد فردا‬ ‫دیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹برقی های بومی شده‬ ‫س��ال ‪ ۹۵‬بود که یکی از خودروسازان داخلی اعالم کرد با‬ ‫هم��کاری بلژیک روی دو مدل خودر و برقی در حال فعالیت‬ ‫اس��ت‪ .‬به موازات این امر و با همکاری این کشور‪ ،‬گیربکس‬ ‫اتومات با توجه به مدل های داخلی طراحی و ساخته شد‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید پس از گذش��ت دو س��ال طراحی و تولید‬ ‫خودروهای برقی به کجا رس��یده است؟ شهرام ازادی‪ ،‬یکی‬ ‫از کارشناس��ان و فع��االن حوزه خودرو عن��وان کرد‪ :‬به طور‬ ‫قط��ع امکان تولید خودروهای برقی در کش��ور وجود دارد‪ .‬با‬ ‫توجه به توافق های انجام شده با بلژیک قرار است به شکل‬ ‫مشارکتی نخستین خودروهای برقی طراحی و ساخته شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬نخستین خودر و برقی طراحی و‬ ‫نمونه سازی ش��د‪ .‬در ادامه همکاری ها قرار بود مدل دوم که‬ ‫کمبود قطعه‬ ‫گریبانگیر‬ ‫خودروسازی‬ ‫شد‬ ‫در کالس باالتری است طراحی شود و به مرحله تولید برسد‬ ‫که پروژه فعال متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬این فعال صنعت خودرو‬ ‫درباره چرای��ی این موضوع گفت‪ :‬به دلی��ل حمایت نکردن‬ ‫لو نقل‬ ‫دولت در استفاده از خودروهای برقی برای ناوگان حم ‬ ‫عمومی همکاری ادامه نیافت‪ .‬در واقع امری که باعث شده‬ ‫تا این پروژه توس��عه نیابد‪ ،‬این است که تضمینی برای بازار‬ ‫ف��روش ان در ایران وجود ن��دارد‪ .‬با توجه به نرخ باالیی که‬ ‫خودروه��ای برقی دارند باید در اس��تفاده از ای��ن خودروها‪،‬‬ ‫الیحه ای به تصویب هیات دولت می رس��ید که انجام نش��د‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره‬ ‫به نرخ ‪ ۲‬برابری برقی ها نس��بت به بنزینی ها گفت‪ :‬در عمل‬ ‫اگ��ر امتیازاتی برای اس��تفاده از این خودروها قائل نش��ویم‬ ‫به ویژه در سیس��تم تاکس��یرانی و حمل ونق��ل عمومی برای‬ ‫مردم توجیه اقتصادی ندارد که از این خودروها استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید دولت مش��وق هایی برای این خودروها در‬ ‫نظر می گرفت که به دلیل حمایت نشدن متوقف شد و اقدام‬ ‫جدی در تولید انجام نشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو گفت‪ :‬اگر در این زمینه تنها بحث‬ ‫واردات مطرح باش��د به اس��یب جدی صنع��ت خودرو منجر‬ ‫می ش��ود‪ .‬وق��تی می توانی��م در داخل با کم��ک فناوری‬ ‫انتقال یافته از خارج‪ ،‬تولید کنی��م دلیلی برای واردات خودرو‬ ‫صنعت قطع ه کش��ور از گذش��ته تاکنون با فراز و نش��یب های مختلفی‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ .‬این صنع��ت در دوران برجام در حال تجربه ش��رایط‬ ‫بهتری بود که بازگش��ت تحریم ها باعث شد صنعت قطعه سازی کشور به‬ ‫روزهای بد خویش در گذشته بازگردد‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬یکی از بزرگ ترین مش��کالت قطعه س��ازان‬ ‫کش��ور درحال حاضر بس��تانکاری های مختلفی اس��ت که از شرکت های‬ ‫خودروس��ازی دارن��د و در نتیجه ان‪ ،‬کمبود نقدینگ��ی‪ ،‬تنش های ارزی‪،‬‬ ‫تحریم ها و کمبود مواد اولیه باعث ش��ده است اوضاع صنعت خودروسازی‬ ‫و قطعه س��ازی کشور تا این حد بحرانی شود؛ بحرانی شدن شرایط به این‬ ‫ص��ورت که درحال حاضر حدود ‪ ۷۰‬هزار خودرو به دلیل کس��ری قطعات‬ ‫در کارخانه های خودروس��ازی بالتکلیف مانده اند‪ .‬کمبود حتی یک قطعه‬ ‫برقی وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬وقتی خودروس��از داخلی اع�لام کرده که امکان‬ ‫تولید خودر و برقی را دارد باید با تس��هیالت و مش��وق های‬ ‫الزم او را به ادامه کار امیدوار کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی شد‪ ،‬تولید نشد‬ ‫ازادی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه پ��روژه تولید‬ ‫خودرو برقی تا کجا پیش رفته است‪ ،‬گفت‪ :‬طراحی مفهومی‬ ‫دو مدل در کشور انجام شده‪ ،‬نمونه اول که در سطح کالس‬ ‫‪ B‬اس��ت‪ ،‬نمونه سازی ش��د‪ .‬نمونه دوم در سطح کالس ‪C‬‬ ‫بوده که مناسب تاکسیرانی اس��ت اما هنوز به پایان نرسیده‬ ‫و متوقف شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کالس ‪ B‬برای اس��تفاده مردم عادی و سامانه‬ ‫حمل ونقل هایی مانند اژانس ها و تاکسی های انالین مناسب‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارش��ناس خودرو تاکید کرد‪ :‬اگر دولت‪ ،‬وزارت‬ ‫کش��ور و ش��هرداری حمایت و اس��تفاده از این خودروها را‬ ‫برای حمل ونقل عمومی اجباری کنند‪ ،‬مش��کل الودگی هوا‬ ‫و زیست محیطی شهرهای بزرگ و کالنشهری مانند تهران‬ ‫رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫ام��روز بس��یاری از مدل های خودروه��ای داخلی‪ ،‬قدیمی‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬این پرس��ش به وج��ود می اید که با‬ ‫ش��رایط امروز چق��در می توان بدون دغدغه به س��وی تولید‬ ‫‹ ‹ طراحی جدید بدون توجیه اقتصادی‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه با وج��ود تحریم ها ایا‬ ‫می ت��وان به س��وی تولی��د خودروهای برقی رف��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پروژه تولید خودروهای برقی چند س��الی است که در کشور‬ ‫با س��رمایه گذاری زیادی اغاز و برای توسعه ان نمونه سازی‬ ‫در زمینه خودروس��ازی می تواند مشکل ساز شود و در نهایت کارخانه های‬ ‫خودروس��ازی با مشکالت مختلفی روبه رو می شوند و در بسیاری از موارد‬ ‫برای تعدیل نیرو اقدام می کنند‪.‬‬ ‫وضعی��ت خودروس��ازان خصوصی نس��بت به خودروس��ازان دولتی در‬ ‫شرایط حال حاضر وخیم تر است چرا که شرکت های دولتی از حمایت های‬ ‫دولت برخوردار می ش��وند و تعدیل نیروی کمتری دارند اما خودروسازان‬ ‫خصوصی مجبور به تعدیل نیرو هس��تند‪ .‬از ط��رف دیگر‪ ،‬امکان پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه س��ازان نیز وجود ندارد‪ .‬یکی از مش��کالت اصلی این است‬ ‫که خودروسازان نرخ قطعات را با ارز ‪ ۳۲۰۰‬تومانی گذشته با قطعه سازان‬ ‫محاس��به می کنند در صورتی که قطعه سازان ارز مورد نیاز خود را به نرخ‬ ‫ازاد تامین می کنند‪.‬‬ ‫خودروسازان از افزایش نرخ خودروها استقبال خواهند کرد‬ ‫در چند روز گذشته نرخ انواع خودروهای داخلی روند افزایشی داشت‪ .‬ممکن است‬ ‫در اینده ای نزدیک شاهد رکودی جدید در بازار باشیم‪ .‬یکی از فعاالن بازار خودرو با‬ ‫بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬چنانچه قیمت ها در هفته جاری باز هم باال برود‪ ،‬رکود‬ ‫در بازار افزایش می یابد‪.‬‬ ‫کاظ��م محمدی نیکخ��واه در گفت وگو با خبرخ��ودر و درباره‬ ‫افزایش نرخ دوباره خودروها از س��وی ش��ورای رقابت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رایط کنون��ی افزایش نرخ خودروه��ای زیر ‪۴۵‬‬ ‫میلیون تومان از س��وی ش��ورای رقابت می تواند مفید واقع‬ ‫ش��ود زیرا عالوه بر کاهش نرخ خودروه��ا می تواند به ایجاد‬ ‫ثبات در بازار منجر شود‪.‬‬ ‫به گفته این فعال بازار‪ ،‬خودرو به طور قطع خودروس��ازان از‬ ‫افزایش نرخ خودروها از سوی شورای رقابت استقبال خواهند کرد‬ ‫و تولید خودرو را با انگیزه بیشتری ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اخرین وضعیت بازار خودروه��ای وارداتی گفت‪ :‬طی هفته‬ ‫گذش��ته تغییرات قیمت��ی در بازار خودروهای وارداتی نامحس��وس بود و با توجه به‬ ‫بالتکلیف��ی خریدار و فروش��نده‪ ،‬درحال حاض��ر در این بازار خرید و فروش��ی انجام‬ ‫ش این گونه‬ ‫خودروهای برقی حرکت کرد؟ ازادی به این پرس ‬ ‫پاس��خ داد‪ :‬نرخ باتری این خودروها هنوز در دنیا باال اس��ت‬ ‫و کش��ورها به طور مستقیم به س��وی تولید و استفاده انبوه‬ ‫از خودروه��ای برقی نرفته ان��د‪ .‬برنامه دارند در چند س��ال‬ ‫اینده(اف��ق ‪۱۴۰۸‬ش��مسی و ‪۲۰۳۰‬میالدی) حدود ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درص��د خودروها را برقی کنن��د‪ .‬اگر بخواهیم به‬ ‫س��وی خودروهای برقی حرکت کنیم دو مشکل وجود دارد؛‬ ‫نخس��ت حجم س��رمایه گذاری باالیی که نیاز است و دیگر‬ ‫اینک��ه حدود ‪ ۵۰‬درص��د قطعات مورد نیاز اع��م از باتری و‬ ‫موت��ور الکتریکی و‪ ...‬باید از خارج تامین ش��ود‪ .‬این قطعات‬ ‫محصوالتی نیس��تند که در کش��ور حداق��ل در حال حاضر‬ ‫سازنده داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استراتژی صنعت خودرو داخل در زمینه برقی ها‬ ‫باید همگام با دنیا باش��د‪ .‬نمی توانیم عقب تر یا جلوتر باشیم‬ ‫زیرا از نظر اقتصادی توجیه ندارد‪.‬‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو افزود‪ :‬اگر ارز مورد نیاز خودروس��ازان و قطعه س��ازان با نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان در اختیار انها قرار گیرد تحرکی در صنعت خودرو ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫البته باید توجه داشت که درصد ارزبری برای خودروهای داخلی متفاوت‬ ‫است و باید بر اساس درصد ارزبری هر خودرو‪ ،‬قیمت ها تعیین شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ب��ه هر حال نرخ واقعی خودرو کمتر از چیزی‬ ‫است که درحال حاضر در بازار شاهد هستیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در چند هفته گذشته برخی از خودروها بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درص��د افزایش نرخ داش��ته اند در صورتی که به طور واقعی و‬ ‫پس از بررسی های شورای رقابت نرخ خودرو به طور احتمالی‬ ‫در ح��دود ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۳۵‬درص��د افزایش خواهد یاف��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫احتمال کاهش قیمت ها در بازار بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫محمدی نیکخواه در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ه خریداران واقعی‬ ‫خ��ودرو توصی��ه می کنم که خودروها را با نرخ باال و برای س��رمایه گذاری‬ ‫خری��داری نکنند زیرا در اینده احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد و ممکن اس��ت‬ ‫افراد متضرر شوند‬ ‫ش��د‪ .‬نمونه ها ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��امانه‬ ‫تاکس��یرانی عرضه و جلسه هایی با وزارتخانه برگزار شد‪ .‬این‬ ‫موض��وع مربوط ب��ه دوره قبل دولت اس��ت‪ .‬در همان دوره‬ ‫تصمیم هایی گرفته ش��د اما در شرایط جدید به نظر می رسد‬ ‫وزارتخانه این موضوع را از دستور کار خود خارج کرده است‪.‬‬ ‫ازادی در پای��ان گف��ت‪ :‬تولی��د خودروه��ای جدید توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد زیرا تیراژ ان در اغاز دس��ت کم تا ‪ ۵‬س��ال‪،‬‬ ‫ساالنه حدود ‪ ۵‬هزار دستگاه خواهد بود‪ .‬از این رو‪ ،‬باید روی‬ ‫پلتفرم های قبلی موجود که فناوری پیش��رفته دارند کار را‬ ‫ادامه داد و محصوالت الکتریکی را تعریف کرد‪.‬‬ ‫پیش بینی می ش��ود با همکاری های جدید برای چه سالی‬ ‫تولید خودروهای برقی در کشور اغاز شود‪ ،‬گفت‪ :‬همان گونه‬ ‫ک��ه امروز خودروهای جدید بنزینی یا هیبریدی را به ش��کل‬ ‫‪ CKD‬وارد می کنی��م‪ ،‬می توانیم ب��رای ورود این خودروها‬ ‫نیز به این ش��کل اقدام کنیم‪ .‬پیش بینی جهانی برای تولید‬ ‫خودروه��ای برقی این اس��ت که تا س��ال ‪ ۱۴۲۸‬حدود ‪۱۵‬‬ ‫میلیون خودرو برقی در سراس��ر جهان تردد داشته باشند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬ما نیز باید گام های موثری در این زمینه برداریم که‬ ‫از صنعت خودرو جهان عقب نمانیم‪.‬‬ ‫محس��ن رزم خ��واه از دیگر فعاالن این ح��وزه در ادامه به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬صنعت خودرو کشور نیاز دارد تا‬ ‫با فناوری جدید دنیا اش��نا ش��ود و تولید برقی ها را در دستور‬ ‫کار خ��ود قرار دهد‪ .‬خودروهای برقی و هیبریدی از نیازهای‬ ‫کالنش��هرها اس��ت و کمک زی��ادی به س�لامت جامعه و‬ ‫محیط زیست می کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ضروری اس��ت مراکز تحقیق و توس��عه‬ ‫ی بررسی امکان تولید این خودروها فعالیت‬ ‫خودروسازان برا ‬ ‫خود را اغاز و پیش نیازهای ان را براورد ه کنند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه خودرو در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو در زمین��ه زیرس��اخت ها گفت‪:‬‬ ‫زیرس��اخت ها فراهم است و باید خودروسازان از همین امروز‬ ‫برقی را در کارخانه ها فراهم کنند‪.‬‬ ‫امکان تولید خودروه��ای ‬ ‫نخس��ت به شکل ‪ CKD‬وارد و سپس مانند سایر خودروها‬ ‫به مرور ساخت داخل شوند‪.‬‬ ‫رزم خواه اظهار کرد‪ :‬صنعت خودرو کش��ور به یک جهش‬ ‫تکنولوژیکی نیاز دارد تا عقب ماندگی قبلی را جبران کند‪ .‬در‬ ‫این زمینه حرکت به سوی تولید خودروهای هیبریدی و برقی‬ ‫به عنوان سوخت پاک بهترین فرصت برای خودروسازان به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ CKD‬وارد و بومی سازی کنیم‬ ‫بهرام شهریاری‪ ،‬کارش��ناس حوزه خودرو در باره مشکالت قطعه سازان‬ ‫افزود‪ :‬قطعه س��ازان از گذشته تا کنون با مشکالت مختلفی دست و پنجه‬ ‫نرم می کردند‪ .‬از جمله مش��کالت قدیمی انها می توان به تامین نقدینگی‬ ‫اش��اره کرد که با وجود تحریم ها و تنش های مختلف ارزی ش��رایط برای‬ ‫قطعه س��ازان سخت تر شده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬یکی از مشکالت اصلی با‬ ‫وجود افزایش نرخ ها‪ ،‬به موقع نرسیدن مواد اولیه به تولید است‪.‬‬ ‫وی در زمینه مش��کالت مربوط به تامین نقدینگی قطعه س��ازان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از جمله مواردی که باعث ایجاد مشکل برای قطعه سازان شده است‬ ‫نحوه تخصیص ارز به انها اس��ت به صورتی ک��ه تخصیص ارز حتی برای‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات مختلفی که در صنعت قطع ه اس��تفاده می شود‬ ‫فراموش ش��ده است‪ .‬در نهایت قطعه س��ازان نیازهای خود را از طریق ارز‬ ‫‹ ‹جه�ش تکنولوژیک�ی ض�رورت صنع�ت‬ ‫خودرو‬ ‫ازاد برطرف می کنند‪ .‬هزینه سنگینی که قطعه سازان و خودروسازان برای‬ ‫پروژه های مرتبط با ش��رکت پژو انجام دادند باعث ایجاد بدهی های بانکی‬ ‫زیادی شده است‪ .‬این کارشناس حوزه خودرو درباره راه حل های پیش رو‬ ‫برای عبور از شرایط موجود اظهار کرد‪ :‬صنعت خودرو و قطع ه با فشارهای‬ ‫گسترده ای روبه رو است و راه حل هایی که می توان برای عبور از این شرایط‬ ‫داد م��وارد جامع و متفاوتی اس��ت‪ .‬از جمله این راه حل ها ایجاد رقابت در‬ ‫صنعت خودروسازی کشور و تعامل با سایر کشورها و خودروسازان است‪.‬‬ ‫چنین مواردی نیز امکان پذیر نیست مگر اینکه مسئوالن دولتی اقدام های‬ ‫موثری را در این زمینه انجام دهند‪ .‬شهریاری افزود‪ :‬در صورتی که صنعت‬ ‫خودرو کش��ور خصوصی شود و شریک های خارجی مختلف داشته باشیم‬ ‫امکان بهبود شرایط وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫اهداف کیفی صنعت خودرو تعیین و ابالغ شد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اه��داف کیفی صنعت خودرو در ‪ ۳‬حوزه کیفیت محصول‪،‬‬ ‫خدمات فروش و خدمات پس از فروش را برای امس��ال تعیین و برای اجرا به خودروس��ازان‬ ‫ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به عنوان عالی ترین نهاد‬ ‫سیاست گذار صنعتی در ایران‪ ،‬وظیفه سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد‬ ‫شرکت های خودروسازی و قطعه سازی را برعهده دارد‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬به تازگی این وزارتخانه اهداف کیفی صنعت خودرو‬ ‫در ‪ ۳‬حوزه کیفیت محصول‪ ،‬خدمات فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫خودروهای س��واری در س��ال کاری ‪ ۱۳۹۷‬را تعیین و برای اجرا به‬ ‫خودروسازان ابالغ کرده است‪.‬‬ ‫بررسی این ابالغیه نشان می دهد که بر اساس هدف گذاری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬شاخص «رضایت مشتریان‬ ‫از کیفیت اولیه خودروهای سواری» باید به عدد ‪ ۷۱۲‬امتیاز از ‪ ۱۰۰۰‬امتیاز‪،‬‬ ‫ارتقا یابد‪ .‬این هدف گذاری در حالی اس��ت که در اخرین ارزیابی شرکت بازرسی‬ ‫کیفیت و استاندارد ایران‪ ،‬میانگین رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای سواری برابر‬ ‫با ‪ ۶۸۹‬امتیاز از ‪ ۱۰۰۰‬امتیاز بوده است‪.‬‬ ‫در ش��اخص «میزان رضایتمندی مش��تریان از خدمات فروش خودروهای س��واری» نیز‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هدف گذاری کرده که تا پایان امسال این شاخص به عدد ‪۷۵۰‬‬ ‫امتیاز از ‪ ۱۰۰۰‬امتیاز‪ ،‬ارتقا یابد‪ .‬این در حالی است که در اخرین ارزیابی انجام شده متوسط‬ ‫رضایتمندی مش��تریان از خدمات فروش خودروهای سواری برابر با ‪ ۶۷۲‬امتیاز‬ ‫از ‪ ۱۰۰۰‬امتیاز بوده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬براساس هدف گذاری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬در ش��اخص «میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات‬ ‫پس از فروش خودروهای سواری» میانگین رضایتمندی مشتریان تا‬ ‫پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬باید به عدد ‪ ۷۶۵‬امتیاز از ‪ ۱۰۰۰‬امتیاز‪ ،‬ارتقا یابد‪ .‬در‬ ‫اخرین ارزیابی انجام شده در این باره میانگین رضایتمندی مشتریان‬ ‫از خدمات پس از فروش خودروهای س��واری براب��ر با ‪ ۶۹۸‬امتیاز از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬امتیاز بوده است‪.‬‬ ‫اهداف کیفی تعیین ش��ده برای صنعت خودرو چندی پیش از سوی‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تمام‬ ‫شرکت های خودروس��از و واردکننده خودرو ابالغ و از این شرکت ها خواسته شده‬ ‫درصد پیشرفت برای تحقق اهداف تعیین شده در هر یک از حوزه های سه گانه یاد شده را به‬ ‫صورت ماهانه به این وزارتخانه گزارش کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حذف واسطه ها از بازار لوازم یدکی با چه ابزاری؟‬ ‫حبیب ال�ه محم�ودان ‪ -‬نایب ریی�س انجم�ن س�ازندگان‬ ‫قطع�ات موتورس�یکلت و دوچرخه‪ :‬بازار ایران همیش��ه مطلوب‬ ‫کش��ورهای خارجی بوده و بخش��ی از درامد چین حاصل فعالیت در این‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬با شرکتی چینی گفت وگو کردیم و به انها پیشنهاد ساخت و‬ ‫تامین قطعات از ایران را دادیم‪.‬‬ ‫طرف‪ c‬اعالم کرد نرخ قطعات در ایران باالس��ت‪ .‬شرکت تضمین کرد‬ ‫قطعات را با نرخ ارزان تر از چین در اختیار انها قرار دهد اما پاسخ انها این‬ ‫ن ترتیب‪ ،‬امید به فروش‬ ‫بود که به هیچ عنوان تمایلی به خرید ندارند‪ .‬به ای ‬ ‫قطعات به چین نزدیک به صفر است‪.‬‬ ‫دلیل اینکه انها در بازی نابرابر بازار کشور را تحت الشعاع قرار داده اند و‬ ‫اج��ازه نمی دهند تولیدات ایرانی در بازار خودش جایگاه و موقعیت برتری‬ ‫داشته باشد‪ ،‬وجود واسطه های داخلی است‪.‬‬ ‫ای��ن واس��طه ها با دریاف��ت مبلغ هنگفت��ی قطعات چین��ی را در بازار‬ ‫ب��ه ف��روش می رس��انند در حالی که قطعات ایرانی س��هم بس��یار کمی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور باید بررسی های دقیقی از این مسئله داشته‬ ‫باش��د زیرا این دست از واسطه ها و فروش��ندگان با شبکه مافیایی ضمن‬ ‫فروش قطعات وارداتی و نیز نپرداختن مالیات و ارزش افزوده‪ ،‬سودهای‬ ‫کالنی ب ه دست اورده اند در حالی که تولیدکنندگان موظف هستند همیشه‬ ‫مالیات ارزش افزوده خود را اظهار کنند‪.‬‬ ‫ب��ه طور ج��دی می تواند دس��ت‬ ‫پیگی��ری س��ازمان ام��ور مالیات��ی ‬ ‫ای��ن واس��طه ها را ب��ا گرفت��ن مالی��ات از انه��ا‪ ،‬کوت��اه کن��د‪ .‬در‬ ‫ش��رایط حاض��ر نبای��د اج��ازه سوءاس��تفاده از ب��ازار اش��فته داخل��ی را‬ ‫داد‪.‬‬ ‫تحریم ها و ممنوعیت واردات کاالهای مش��ابه تولید داخل‪ ،‬فرصتی‬ ‫اس��ت تا بخش زیادی از بازار داخ��ل در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫تولید و عرضه‪ ،‬سرگردان دستورالعمل ها‬ ‫سبقت موتورسیکلت های کارکرد ه از نو‬ ‫بازار خودرو از اغاز س��ال‪ ،‬ش��اهد نوسان های قیمتی‬ ‫زی��ادی بود اما نرخ موتورس��یکلت ب��ا مدیریت انجمن‬ ‫و اتحادیه ه��ای ای��ن صنف‪ ،‬فقط بی��ن ‪۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد‬ ‫افزایش یاف��ت‪ .‬خبرهای هفته پایانی م��رداد حاکی از‬ ‫رون��د صعودی قیمت ها در بازار موتورس��یکلت اس��ت‬ ‫که یکی از دالیل این امر الزامی ش��دن ش��ماره گذاری‬ ‫موتورسیکلت های برقی بوده است‪.‬‬ ‫پیش تر برقی ها معاف از پالک گذاری بودند اما چون‬ ‫این روند سبب شد تا بیمه این نوع موتورسیکلت ها در‬ ‫هاله ای از ابهام باشد ش��ماره گذاری برقی ها در دستور‬ ‫کار پلیس راهور قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹برقی ها ملزم به شماره گذاری شدند‬ ‫بهم��ن ضیاءمق��دم‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت درباره وضعیت بازار این وس��یله نقلیه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بنابر شیوه نامه پلیس راهور‪ ،‬براساس قوانینی که‬ ‫این نهاد دارد تمام موتورسیکلت ها ملزم به شماره گذاری‬ ‫شده اند‪ .‬وی با اش��اره به بخشنامه پلیس راهور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ای��ن بخش��نامه امده ک��ه تعدادی از ش��رکت های‬ ‫تولیدی و بازرگانی برای فروش موتورسیکلت های برقی‬ ‫بدون پالک اقدام کرده اند که در صورت مش��اهده باید‬ ‫توقیف شوند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت در پاسخ‬ ‫به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه ای��ن قانون ش��امل تمام‬ ‫موتورس��یکلت های برقی در سطح شهر می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به احتمال زیاد‪ ،‬این قانون ش��امل تمام موتورسیکلت ها‬ ‫چ��ه انهای��ی ک��ه پیش ت��ر فروخت��ه ش��ده اند و چه‬ ‫موتورس��یکلت های جدید می ش��ود‪ .‬برای روشن شدن‬ ‫موضوع انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت قرار است‬ ‫نشس��تی با پلیس راهور داش��ته باش��د و پرسش هایی‬ ‫درباره جزئیات این شیوه نامه مطرح کند‪.‬‬ ‫او در ادامه به اس��تقبال مردم از موتورس��یکلت های‬ ‫برقی پرداخ��ت و گفت‪ :‬برقی ها اقبال زی��ادی در بازار‬ ‫نداش��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬امار فروش انها خیلی باال نبوده و‬ ‫ی این موتورسیکلت ها دشوار نیست‪.‬‬ ‫شماره گذار ‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت موتورس��یکلت درب��اره رابطه‬ ‫پالک گذاری و افزایش قیمت ها توضیح داد‪ :‬بازار تقاضا‬ ‫بسیار پایین است و شماره گذاری نمی تواند دلیلی برای‬ ‫افزایش قیمت ها باشد‪ .‬نرخ محصوالت بیشتر تحت تاثیر‬ ‫نوسان های ارزی است‪.‬‬ ‫وی در این باره افزود‪ :‬موتورسیکلت جزو اولویت دوم‬ ‫برای دریافت ارز قرار دارد؛ ممکن اس��ت یکی دیگر از‬ ‫دالیل گرانی موتورسیکلت این امر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستور بدون اجرا‬ ‫ضیاءمقدم در ادامه گفت وگو به قطعات دپو ش��ده در‬ ‫کمرگات کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬خبرها نشان می دهد‬ ‫مسئوالن برای متوقف نش��دن تولید‪ ،‬دستور ترخیص‬ ‫مواد اولیه و قطعات م��ورد نیاز تولید را بدون پرداخت‬ ‫مابه التف��اوت ن��رخ ارز دولتی و ازاد ص��ادر کرده اند اما‬ ‫گمرکات هنوز برای ترخیص قطعات و حتی مواد اولیه‬ ‫اقدام نکرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نوع��ی بالتکلیف��ی در واحدهای صنعتی‬ ‫حکفرماست که تولید را تحت الش��عاع قرار داده است‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه مصوبه ‪۱۶‬مرداد (ترخی��ص بدون پرداخت‬ ‫مابه التفاوت) هنوز اقدام جدی انجام نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استقبال از بازار دست دوم ها‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت یاداور شد‪:‬‬ ‫بازار تقاضای این وس��یله نقلیه نسبت به سال گذشته‬ ‫دچار افت زیادی ش��ده و امارها نش��ان می دهد تولید‬ ‫امسال زیر ‪۵۰‬هزار موتورسیکلت بوده است‪.‬‬ ‫گفت��ه می ش��ود چ��ون ن��رخ خودروه��ا ب��ه یکباره‬ ‫افزایش بسیاری داش��ته این مسئله سبب شده تا بازار‬ ‫موتورس��یکلت تا حدودی گرم شود و افراد برای خرید‬ ‫به این بازار روی اورند‪ .‬ضیاءمقدم دراین باره گفت‪ :‬این‬ ‫موض��وع صحت ن��دارد زیرا بازار خ��ودرو و جنس نیاز‬ ‫مشتری با بازار موتورسیکلت متفاوت است‪ .‬امروز قشر‬ ‫ضعیف جامعه که بیش��تر متقاضی موتورسیکلت است‪،‬‬ ‫وقتی نرخ این وسیله نقلیه از ‪ ۳‬تا ‪۴‬میلیون به ‪۶‬میلیون‬ ‫می رسد دیگر امکان خری د ان را ندارد‪.‬‬ ‫وی از اس��تقبال مردم نس��بت به موتورسیکلت های‬ ‫کار کرده خبر داد و گفت‪ :‬مش��کل بزرگی که امروز در‬ ‫بازار موتورس��یکلت ایجاد ش��ده این است که مردم به‬ ‫سوی خرید موتورسیکلت های دست دوم روی اورده اند‬ ‫و تفاوتی ندارد کاربراتوری باش��د ی��ا انژکتوری‪ .‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬این امر به تش��دید الودگ��ی در اینده ای نزدیک‬ ‫منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫ضیاءمق��دم در پای��ان گفت‪ :‬به دلی��ل بالتکلیفی که‬ ‫در ش��رایط حاضر وج��ود دارد وضعیت تولی��د و بازار‬ ‫موتورس��یکلت خیل��ی مناس��ب نیس��ت‪ .‬محصوالت‬ ‫سفارش شده ترخیص نمی شود و با توجه به نوسان های‬ ‫ارزی که وجود دارد نمی ت��وان نرخ نهایی تعیین کرد‪.‬‬ ‫این وضعیت س��بب ش��ده تا تولیدکننده نتواند بازاری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افت عرضه موتورسیکلت‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬به سراغ محمد خادم منصوری‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت و دوچرخه رفتیم‪.‬‬ ‫او درب��اره وضعیت قیمت ها گفت‪ :‬ب��ه لحاظ نرخ‪ ،‬بازار‬ ‫نسبت به گذش��ته تغییر زیادی نداش��ته است‪ .‬برخی‬ ‫واردکنن��دگان ک��ه دالر ‪۴۲۰۰‬تومانی ب��رای قطعات‬ ‫دریاف��ت کرده بودند ب��ا همان نرخ‪ ،‬نرخ تمام ش��ده را‬ ‫محاس��به و محصوالت را ب��ه بازار عرض��ه کرده اند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬شاید تفاوت نرخ بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد باشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬امروز عمده مشکالت دپو شدن مواد‬ ‫اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای صنعتی در گمرکات‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬وقتی عرضه کاهش یاب��د به طور قطع‬ ‫به دنبال ان‪ ،‬قیمت ها نیز تغییر خواهند کرد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫درباره وضعیت بازار تقاض��ا نیز گفت‪ :‬چون تولید افت‬ ‫کرده می توان گفت امار تقاضا باالتر از عرضه است‪ .‬در‬ ‫وضعیت حاضر یکی از تولیدکنندگان برای توازن عرضه‬ ‫و تقاضا برای پیش فروش محصوالت اقدام کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬واسطه ها که موتورسیکلت را خریداری و‬ ‫در انبار دپو می کنند‪ ،‬حذف می شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه پیش فروش موتورس��یکلت ازنظر‬ ‫زمانی با خودرو متفاوت است و اغلب پس از یک هفته‪،‬‬ ‫محصول تحویل مش��تری می شود‪ .‬وی درباره استقبال‬ ‫تولیدکنندگان از این طرح گفت‪ :‬فعال یک تولیدکننده‬ ‫ان را اجرا کرده و هنوز گسترده نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ موتورسیکلت هم سرمایه شد‬ ‫در ادامه‪ ،‬خادم منصوری از تمایل برخی ش��هروندان‬ ‫به خرید این کاال و حضور در بازار موتورس��یکلت خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬موتورس��یکلت نی��ز مانند خودرو به کاالی‬ ‫س��رمایه ای برای قش��ر ضعیف تر جامعه تبدیل شده و‬ ‫افراد بدون نیاز به موتورس��یکلت این کاال را خریداری‬ ‫و در من��زل نگهداری می کنن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬پیش فروش‬ ‫موتورس��یکلت می تواند مانع از بروز مشکالتی همچون‬ ‫افزایش حبابی قیمت ها در این بازار شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬خرید موتورس��یکلت به عنوان‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬بیشتر شامل موتورسیکلت های هندی‬ ‫ی اقبال زیادی‬ ‫می ش��ود و از موتورس��یکلت های چین�� ‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که س��ازندگان هن��دی حتی‬ ‫اجازه س��اخت کوچک تری��ن قطعه را ب��ه تولیدکننده‬ ‫ایران��ی نمی دهن��د و حتی عن��وان می ش��ود مونتاژ را‬ ‫ه��م خود انجام می دهند‪ .‬رییس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه در این باره گفت‪ :‬برای رفتن‬ ‫به س��وی تولید موتورس��یکلت های پیش��رفته یکی از‬ ‫تولیدکنندگان داخلی خط تولید سیلندر موتورسیکلت‬ ‫را وارد کرده است‪ .‬قرار بود این پروژه مهر کلید بخورد‬ ‫اما تحریم ها اجرای ان را به تعویق انداخته است‪.‬‬ ‫خادم منص��وری در پایان تاکید کرد‪ :‬موتورس��یکلت‪،‬‬ ‫صنعتی پیچیده نیست که نتوان به این سو حرکت کرد‬ ‫اما وضعیت فعلی ادام��ه فعالیت ها را برای روزامدی با‬ ‫چالش روبه رو کرده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬تعداد نیروی‬ ‫انس��انی کارخانه ای که ب��ا حدود ‪۶۰۰‬نیروی انس��انی‬ ‫ت می کرد به دلیل مش��کالت‪ ،‬به ‪ ۱۰۰‬نفر کاهش‬ ‫فعالی ‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬این موضوع در س��ال تولی��د و حمایت از‬ ‫تولید ملی مطلوب نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫صنعت موتورس��یکلت در حال روزامد شدن بود اما‬ ‫فرس��ودگی ان سبب ش��ده تا در نوس ان های اقتصادی‬ ‫بیش��تر اسیب پذیر باشد‪ .‬حال باید دید با این وضعیت‪،‬‬ ‫سرنوشت کارخانه های مونتاژکننده چه خواهد شد‪ .‬ایا‬ ‫ش��رایط حاضر باعث غربالگ��ری در این صنعت خواهد‬ ‫شد و تولیدکننده واقعی از مونتاژکننده جدا می شود؟‬ ‫پیش از خرید ضبط خودرو این گزارش را بخوانید‬ ‫انتخاب سیس��تم صوتی مناس��ب برای یک خودرو‬ ‫با توجه به گس��تردگی قابلیت ها و برندهای گوناگون‬ ‫ان‪ ،‬ممکن است باعث سردرگمی شود‪ .‬در این نوشتار‬ ‫قصد داریم ان��واع رادیوپخش های مورد اس��تفاده در‬ ‫خودروها را معرفی کرده و نحوه انتخاب درس��ت انها‬ ‫را برای شما بگوییم‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬ب��رای برخ��ورداری از‬ ‫یک سیس��تم صوتی مناس��ب در گام نخست به یک‬ ‫رادیوپخ��ش یا هدیونی��ت نیاز داری��د‪ .‬درحال حاضر‬ ‫هدیونیت ها با ویژگی های گوناگون و تاثیرگذار مانند‬ ‫قابلیت پخش سی دی‪ ،‬بلوتوث‪ ،‬پخش از روی فلش و‬ ‫مموری کارت و‪ ...‬عرضه می ش��وند‪ .‬در نهایت اینکه هر‬ ‫چه تعداد قابلیت ها باالتر می رود هزینه بیش��تری نیز‬ ‫برای خرید هدیونیت متحمل خواهید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف تان از خرید چیست؟‬ ‫به ط��ور کل��ی باید ب��رای خود مش��خص کنید که‬ ‫درحال حاضر و در اینده از یک هدیونیت چه انتظاری‬ ‫یا انتظاراتی دارید یا خواهید داش��ت؛ بر این اس��اس‬ ‫می توانید بهترین هدیونیت را انتخاب کنید‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬اگ��ر در این��ده می خواهی��د از امپلی فایر یا‬ ‫ساب ووفر استفاده کنید‪ ،‬به دنبال هدیونیت هایی بروید‬ ‫که خروجی الزم برای این کارایی را داش��ته باشد‪ .‬اما‬ ‫اگر به دنبال استفاده عادی از هدیونیت هستید‪ ،‬برای‬ ‫گس��ترده باش��د اما در نهایت نتیجه محسوس نخواهد‬ ‫بود و می توانید به این پارامتر توجه نکنید‪.‬‬ ‫ان هزینه زیادی نکنید‪ .‬تجربه نش��ان داده بسیاری از‬ ‫خریدارانی که بدون برنامه روانه این بازار می ش��وند‪،‬‬ ‫هنگام دیدن برندها و محصوالت گوناگون موجود در‬ ‫بازار دچار سردرگمی شده و با خریدی نامناسب روانه‬ ‫منزل می شوند‪ .‬همین موضوع باعث شده به سرعت از‬ ‫خرید خود پش��یمان شوند و نسبت به تغییر ان اقدام‬ ‫کنند و این ی��ک اقدام غیراقتصادی اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫پیش از انکه به س��مت مغازه های خرید وفروش لوازم‬ ‫صوتی خودرو روانه شوید‪ ،‬نخست انتظارات خود را از‬ ‫هدیونیت مش��خص کنید تا با ورود به مغازه ها درگیر‬ ‫تعریف و تمجیدهای مغازه داران نشوید‪.‬‬ ‫‹ ‹تعداد خروجی‬ ‫اگر در اینده قصد استفاده از ساب ووفر و امپلی فایر‬ ‫را داری��د بای��د ب��ه تع��داد خروجی ه��ای هدیونیت‬ ‫خود توج��ه کنید‪ .‬خروجی هدیونی��ت با نام«‪RCA‬‬ ‫‪ »OUTPUTK‬ش��ناخته می ش��ود و هدیونیت ها‬ ‫دس��ت کم یک جفت خروجی را دارن��د‪ .‬در صورتی که‬ ‫تنه��ا از یک امپل فایر اس��تفاده می کنی��د یک جفت‬ ‫خروجی جوابگوی نیاز شماس��ت اما در صورتی که در‬ ‫سیس��تم خود از ساب ووفر اس��تفاده می کنید باید از‬ ‫رادیوپخش هایی اس��تفاده کنید که دست کم ‪۲‬جفت‬ ‫خروج��ی دارند‪ .‬با اس��تفاده از خروجی س��وم ش��ما‬ ‫می توانید تعداد امپلی ها و بلندگوهای مورد اس��تفاده‬ ‫خود را افزایش دهید‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر برند‬ ‫یک��ی از مهم ترین م��واردی که بای��د هنگام خرید‬ ‫هدیونی��ت ب��ه ان توجه کنی��د انتخ��اب ان از میان‬ ‫برندهای معتبر اس��ت؛ چراکه امروزه برندهای چینی‬ ‫و متفرقه در بازار زیاد شده است‪ .‬درحال حاضر دربازار‬ ‫بس��یاری از نمونه های تقلبی با اسم برند اصلی عرضه‬ ‫می ش��وند؛ بنابراین بهترین راه ح��ل انتخاب برندهای‬ ‫معتبر اس��ت به ویژه انهایی که توسط نمایندگی های‬ ‫اصل��ی و باضمانتنام��ه عرض��ه می ش��وند‪ .‬از جمل��ه‬ ‫کمپانی های مش��هوری ک��ه به س��اخت رادیوپخش‬ ‫می پردازند می توان به س��ونی‪ ،‬جی وی س��ی‪ ،‬کنوود و‬ ‫پایونیر اشاره کرد‪ ،‬ضمن اینکه برخی از این کمپانی ها‬ ‫‹ ‹پورت ورودی‬ ‫به ط��ور تخصصی تنها در زمینه سیس��تم های صوتی‬ ‫فعالیت می کنند؛ بنابراین انتخاب انها منطقی تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹توان خروجی‬ ‫ت��وان خروجی ی��ا قدرت پخش هدیونی��ت از جمله‬ ‫موضوع های��ی اس��ت که هن��گام خرید ب��ا ان روبه رو‬ ‫می شوید و ممکن است فروش��ندگان روی این گزینه‬ ‫جزئیات طرح پلیس برای ترخیص خودروها و موتورسیکلت های توقیفی‬ ‫رییس پلیس پایتخت از ترخیص ‪۲۸۰۰‬خودرو و موتورس��یکلت دارای جریمه‬ ‫بیش از یک میلیون تومان از پارکینگ ها در طرح ویژه پلیس خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬سردار حسین رحیمی درباره اقدامات پلیس برای بازگشایی‬ ‫مدارس و فرا رس��یدن مهر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پلیس در این زمینه برنامه ریزی های خود‬ ‫را انجام داده و من به شهروندان قول می دهم که با اقدامات انجام شده در ‪2‬هفته‬ ‫نخست مهر مشکل ترافیکی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ام��وزش رانندگان س��رویس های مدارس نیز اغاز ش��ده‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬درخواس��ت م��ن از ش��هروندان و خانواده ها این اس��ت که از‬ ‫س��رویس های مجاز مدارس اس��تفاده کنند‪ .‬وی همچنین از اس��تقرار پلیس در‬ ‫اطراف مراکز خرید در استانه خریدهای مدارس خبر داد و گفت‪ :‬پلیس در اطراف‬ ‫مراکز خرید و هر جا که نیاز باشد‪ ،‬حضور داشته و عالوه بر ان‪ ،‬نبرای روان سازی‬ ‫ترافیک و تامین امنیت شهروندان اقدام خواهد کرد‪ .‬رحیمی در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره ترخیص خودروها و موتورس��یکلت های توقیفی دارای بیش از یک میلیون‬ ‫جریمه به مناسبت دهه والیت نیز افزود‪ :‬به مناسبت فرا رسیدن دهه والیت این‬ ‫طرح اجرا ش��ده و ب��ه همکاران مان توصیه کردیم که با اغم��اض با این تخلفات‬ ‫برخورد کرده و نسبت به تسهیل کار این افراد اقدام کنند‪.‬‬ ‫مانورهای فراوانی بدهند اما به طور کلی می توانید به ان‬ ‫توجه نکنید‪ .‬اگر به دنبال خرید هدیونیت با قیمت های‬ ‫بیش از ‪۲۰۰‬هزار تومان هس��تید‪ ،‬بیشتر برندها دارای‬ ‫‪۴‬خروجی ‪ ۵۰‬وات هستند و در برخی موارد فروشندگان‬ ‫هدیونیت های��ی ب��ا ‪۴‬خروجی و ‪۵۲‬وات به ش��ما ارائه‬ ‫می دهند‪ .‬ش��اید تصور کنید تغییرات این اعداد بسیار‬ ‫امروزه بیشتر رادیوپخش ها امکان پخش موسیقی از‬ ‫طریق فلش مموری را فراهم می کنند اما درحال حاضر‬ ‫استفاده از بلوتوث نیز بس��یار رایج شده؛ بنابراین اگر‬ ‫به دنبال راحتی بیشتر هستید می توانید هدیونیت هایی‬ ‫را با قابلی��ت پخش از طریق بلوت��وث انتخاب کنید‪،‬‬ ‫هر چند این ن��وع هدیونیت ها قیمت های باالتری نیز‬ ‫دارند‪ .‬یکی دیگر از موارد‪ ،‬قابلیت سازگاری با سیستم‬ ‫عامل های اندروید و ‪ IOS‬است که می تواند براساس‬ ‫نیازفرد انتخاب شود‪ .‬در نهایت اگر هدیونیتی انتخاب‬ ‫می کنید که سیس��تم بلوتوث ندارد‪ ،‬پیشنهاد می شود‬ ‫به مجهز بودن ان به پورت‪ AUX‬توجه کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹اینترفیس‬ ‫بعضی از پخش ها عالوه بر ریموت کنترل بی س��یم‪،‬‬ ‫قابلی��ت اتصال به اینترفیس که همان ریموت کنترل‬ ‫با س��یم اس��ت و می توان ان را در خودروهایی مانند‬ ‫پژو‪ ۲۰۶‬و زانتیا نصب کرد را نیز دارند‪ .‬امروزه شرکت‬ ‫پایونی��ر اینترفیس های��ی را روانه ب��ازار می کند که از‬ ‫قابلیت ساپورت بیشتر ماشین ها برخوردار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رادیوپخش های دمودار‬ ‫اگر به دنبال جذابیت های بیش��تر هس��تید و میزان‬ ‫هزینه ای که می پردازید برای تان مهم نیست می توانید‬ ‫هدیونیت هایی را که دمودار هستند‪ ،‬خریداری کنید‪.‬‬ ‫دمودار بودن به این معناس��ت ک��ه هدیونیت هنگام‬ ‫پخ��ش موزیک انیمیش��ن های کوتاه��ی را به نمایش‬ ‫می گذارد که می تواند برای سرنش��ینان جذاب باشد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مواردی که می تواند به عنوان قابلیت یک‬ ‫هدیونیت معرفی ش��ود امکان تغیی��ر رنگ کلیدها و‬ ‫صفحه نمایش است و اگر به این مورد عالقه دارید از‬ ‫فروشنده درباره ان بپرسید که هدیونیت مورد نظرتان‬ ‫این قابلیت را دارد یا خیر؟‬ ‫نابسامانی بازار خودرو و نقش شورای رقابت‬ ‫عضو هیات رییس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬اعالم‬ ‫زودهنگام افزایش نرخ خودرو ازس��وی شورای رقابت اقدامی نادرست و در جهت تشدید‬ ‫نابسامانی های قیمتی در بازار خودرو بود‪.‬‬ ‫س��یدجواد حسینی کیا به ایلنا گفت‪ :‬به طور قطع در این شرایط افزایش نرخ خودرو‬ ‫به صالح نبوده و نیس��ت و جامعه بیش از این کش��ش افزایش قیمت ها را نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��نقر در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از خودروسازان باید حمایت‬ ‫شود اما راه حل ان انتشار خبر افزایش قیمت ها نیست‪ ،‬بلکه در این اشفته بازار اقتصادی‪،‬‬ ‫کاه��ش نرخ مالیات ها و س��ایر ع��وارض مرتبط با صنعت خودروس��ازی موجب کاهش‬ ‫هزینه ها و به صرفه شدن تولید می شود‪.‬‬ ‫وی ازادس��ازی نرخ خودرو در بلندمدت را مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬ازادس��ازی نرخ‬ ‫خودرو از خواس��ته های دیرینه خودروس��ازان اس��ت اما این اقدام در شرایط فعلی بازار به‬ ‫صالح نیست‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا ادامه داد‪ :‬عملیاتی ش��دن این ایده نیازمند به اجرا درامدن سیاست های‬ ‫حمایت��ی و موکول کردن این تصمیم به فروکش کردن ش��وک نابس��امانی های ارزی و‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫توسعه صنعتی و ضرورت اموزش‬ ‫محمدرضا مالکی‪ -‬فعال صنعت خ�ودرو‪ :‬واحدهای تولیدی با‬ ‫دانش��گاه های علمی کاربردی برای اموزش نیروهای انسانی خود در حال‬ ‫همکاری هس��تند‪ .‬واحدهای پیش��رو برای اجرای این امر مهم پیشگام‬ ‫شده اند زیرا ضرورت فعالیت امروز است‪ .‬همچنین باید توجه داشت‪ ،‬برای‬ ‫بنگاه های اقتصادی مدرک مالک نیست‪.‬‬ ‫تحصیالت و مدرک ممکن است در انتخاب یا موفقیت فرد معیار‬ ‫باش��د اما مالک نیس��ت و فق��ط می توان افراد فع��ال در واحدهای‬ ‫تولی��دی خود را تش��ویق کرد تا مهارت های ش��ان را افزایش دهند‪.‬‬ ‫حال برای افزایش مهارت ممکن اس��ت برخی وارد اموزش��گاه های‬ ‫فنی و حرفه ای شوند یا برخی به حوزه نظری و دانشگاه ها و با توجه‬ ‫به فراخور س��ازمان مورد نظر خود به قسمت های مختلف اموزشی‬ ‫وارد شوند‪.‬‬ ‫البته ممکن اس��ت در ش��رایط متغیری که اقتصاد و صنعت کشور دارد‬ ‫برخی واحدها اقدام نکنند چون معتقدند این امر برای انها هزینه بر است‪.‬‬ ‫البته این دیدگاهی اش��تباه است زیرا نیروی انسانی بزرگ ترین سرمایه‬ ‫هر س��ازمانی است و پرورش و ارتقای این منابع انسانی کمک زیادی به‬ ‫توسعه و خودکفایی خواهد کرد‪ .‬اگر سازمانی برای این امر ارزش قائل‬ ‫نباشد در اینده ای نه چندان دور با مشکل روبه رو خواهد شد‪ .‬واحدهایی که‬ ‫در این زمینه روزامد نیستند دیر یا زود باید جای خود را به دیگری دهند‪.‬‬ ‫همچنین در بحث اسیب شناس��ی اموزش در کش��ور مشکالت ریشه ای‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب نیز در س��خنان خود بارها به ان اشاره و عنوان‬ ‫کرده ان��د که یک سلس��له مباحث قالب گرفته ش��ده به س��ازمان ها و‬ ‫نهادهای علمی و اموزش��ی خ��ود وارد کرده ایم و از این مباحث برای‬ ‫اموزش دانش��جویان و حتی دانش اموزان استفاده می کنیم‪ .‬این امر‬ ‫به این معنی اس��ت که مطالب و اموزش ها بومی سازی نشده و از دل‬ ‫جامعه بیرون نیامده است و دانشگاه های علمی کاربردی کشور نیز از‬ ‫این امر مس��تثنا نیس��تند‪ .‬نمی توان منکر ضعف ها در امر اموزش های‬ ‫رسمی کشور شد اما با این وجود معتقدم اموزش دادن بهتر از اموزش‬ ‫ندادن است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه‪‎‬داران‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گفت وگو با رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫دروغگویی بس است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫اش��فته بازار خودرو یا از کنترل مدیران و مس��ئوالن‬ ‫مربوط خارج ش��ده یا مدیران بناب��ر مصلحت هایی به‬ ‫ان ورود نمی کنند‪ .‬دو برابر ش��دن قیمت ها برای تمام‬ ‫مدل های داخلی امری نیست که بر کسی پوشیده باشد‪.‬‬ ‫عنوان می شود شورای رقابت اجازه افزایش قیمت ها را‬ ‫نمی دهد در حالی که فعاالن این حوزه خواهان افزایش‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۷۰‬درصدی هستند‪ .‬به نظر می رسد بدون اینکه‬ ‫قانون��ی تصویب ش��ود ارام ارام درخواس��ت ها در حال‬ ‫محقق شدن هستند‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬گفت وگوی��ی با س��عید موتمن��ی‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫داشتیم که می خوانید‪:‬‬ ‫€ €خبرها حاک�ی از صعودی ش�دن دوباره نرخ‬ ‫خودروها در بازار است‪ .‬دلیل این امر چیست؟‬ ‫نزدیک به ‪ ۳‬هفته اس��ت که شرکت های خودروساز‬ ‫محصول��ی فاکتور نمی کنن��د و خودروهایی که به بازار‬ ‫عرضه شده اند از محل فروش عمده انها به یک سلسله‬ ‫نمایندگی های خاص بوده است‪ .‬این خودروها به شکل‬ ‫«کارتکسی» و «ویرایشی» در اختیار این نمایندگی ها‬ ‫قرار گرفته و انها هم با نرخ روز به بازار عرضه می کنند‪.‬‬ ‫€ €فروش ویرایشی چیست؟‬ ‫پیش تر شرکت های خودروساز محصوالت خود را به‬ ‫شکل کارتکس��ی به نمایندگی ها می فروختند(بسته ای‬ ‫که برای مثال‪ ،‬ش��امل ‪ ۳‬پراید و ‪ ۲‬سراتو می شد)‪ .‬پس‬ ‫از اعتراض فعاالن بازار به این ش��یوه‪ ،‬فروش کارتکسی‬ ‫متوقف و فروش ویرایش��ی جایگزین ان ش��د‪ .‬در این‬ ‫شیوه پول و مش��خصات خریدار گرفته می شود و پس‬ ‫از یک هفته یا ‪ ۱۰‬روز خودرو پالک ش��ده تحویل داده‬ ‫می شود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬که نرخ واقعی‬ ‫ان ‪ ۳۲‬میلیون تومان اس��ت با این ش��یوه و به واسطه‬ ‫نمایندگی های خاص خودروس��ازان ‪ ۶۰‬میلیون تومان‬ ‫در بازار خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫€ €به این ترتیب‪ ،‬نمایشگاه داران نباید خودرویی‬ ‫برای عرضه داشته باشند؟‬ ‫بله‪ .‬یکی از خودروس��ازان ‪ ۲۹‬مرداد ثبت نام داش��ت‬ ‫در حال��ی ک��ه ‪ ۲۲‬همی��ن م��اه در بخش��نامه ای ب��ه‬ ‫نمایندگی های خود به ش��کل س��بدی بی��ن ‪ ۵‬تا ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد تومان با موع��د تحویل بهمن‪ ،‬خودرو فروخته‬ ‫است‪ .‬اگر فردی به شکل شخصی‪ ،‬خودرویی را ثبت نام‬ ‫کند ‪ ۱۵‬درصد سود دریافت می کند اما بر اساس همین‬ ‫بخشنامه به نمایندگی ها ‪ ۲۰‬درصد سود تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫همین خودروهایی که نمایندگی ها به ش��کل سبدی‬ ‫تا س��قف ‪ ۴۰‬میلی��ارد تومان خری��داری کرده اند پس‬ ‫از چند هفته به دس��ت مشتری می رس��د اما با قیمتی‬ ‫که خود خودروس��از تعیین کرده اس��ت‪ .‬پرس��ش این‬ ‫اس��ت چرا نمایندگی ها که س��ود ‪ ۲۰‬درص��د خود را‬ ‫دریاف��ت کرده اند پژو ‪ ۳۶‬میلیون تومانی را ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫می فروش��ند؟ ‪ ۲۴‬میلیون تومان هزینه اضافه دریافت‬ ‫ش��ده به جیب چه کسی یا کس��انی می رود؟ مسئوالن‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید بررس��ی کنند‪ .‬به‬ ‫ط��ور قطع به جیب دالالنی ش��رکت های خودروس��از‬ ‫می رود که در قالب نمایندگی‪ ،‬مبادرت به خرید سبدی‬ ‫خ��ودرو کرده اند زیرا ب��ه مردم عادی س��بدی خودرو‬ ‫فروخته نمی شود‪.‬‬ ‫€ €نمایش�گاه داران چگون�ه محص�والت خود را‬ ‫تهیه می کنند؟‬ ‫با همین نمایندگی ها تماس می گیریم و خودرو را به‬ ‫نرخ روز می خریم و با دریافت حق کمیسیون در اختیار‬ ‫مشتری می گذاریم‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬از ‪ ۶۰‬میلیون تومان‬ ‫شاید ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به نمایشگاه دار برسد‪.‬‬ ‫وقتی س��امانه فروش خودروها از سوی خودروسازان‬ ‫باز می ش��ود‪ ،‬عنوان می کنند سرمایه های سرگردان به‬ ‫ای��ن بازار هجوم اورده اند و دالالن‪ ،‬حباب قیمتی را در‬ ‫بازار دامن زده اند‪ .‬درحال حاضر موضوع روش��ن ش��ده‬ ‫و ش��ایعه پراکنی و دروغگویی بس اس��ت‪ .‬هر رسانه ای‬ ‫گزارش میدانی درباره وضعیت بازار خودرو داشته باشد‬ ‫متوجه می ش��ود تمام خودروها با نرخ باال از کانال این‬ ‫نمایندگی ها به بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫€ €اگ�ر مردم بخواهند خری�دی کنند‪ ،‬ناگزیر به‬ ‫خری�د دو برابری از همین نمایندگی ها هس�تند‪.‬‬ ‫درست است؟‬ ‫در ش��رایط حاض��ر خریداری وجود ن��دارد زیرا بازار‬ ‫در اختیار واسطه ها اس��ت‪ .‬در یک سو‪ ،‬نمایندگی های‬ ‫خاص قرار دارند و در سوی دیگر‪ ،‬لیدرهای انها که در‬ ‫شبکه های اجتماعی و در فضای مجازی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫درحال حاضر مصرف کننده واقعی وجود ندارد‪ .‬تاکید‬ ‫می کنم اگر گزارش میدانی داش��ته باشید روزی حتی‬ ‫یک معامله خودرویی انجام نمی ش��ود‪ .‬اگر قیمت ها به‬ ‫شکل نجومی باال می رود در نمایشگاه ها خرید و فروشی‬ ‫انجام نمی شود بلکه خودروها از طریق انتشار اگهی در‬ ‫مطبوعات به طور قطره چکانی فروخته می شود؛ به این‬ ‫شکل که نمایندگی ها با مدیریت به شکل قطره چکانی‬ ‫خودروها را به بازار عرضه کرده تا قیمت ها روند نزولی‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫€ €بنابرای�ن‪ ،‬به متقاضیان واقعی توصیه می کنم‬ ‫در شرایط فعلی خریدی نداشته باشند زیرا بازار‬ ‫در اختیار واس�طه ها اس�ت‪ .‬قیمت ها س�لیقه ای‬ ‫تعیین می شود‪ .‬نهادهای نظارتی باید برای کنترل‬ ‫ورود کنند و اشفتگی موجود را از بین ببرند‪ .‬چرا‬ ‫باید پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬طی ‪ ۲‬روز افزایش ‪ ۶‬میلیونی‬ ‫داشته باش�د؟ در ‪ ۳‬هفته اخیر چه اتفاقی افتاده‬ ‫که باید قیمت ها افزایش نجومی پیدا کند؟‬ ‫در جلسه ای که خودروس��ازان با نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی برگ��زار کرده ان��د برای ازادس��ازی‬ ‫قیمت ها چراغ س��بزی از سوی مجلس نشان داده شده‬ ‫و خودروس��ازان اعالم کرده اند با ‪ ۵‬درصد سود حاشیه‬ ‫بازار‪ ،‬قیمت ها را تعیین خواهند کرد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬اکن��ون فصل خرید خودرو نیس��ت زیرا‬ ‫قیمت ها واقعی نیس��تند‪ .‬پرایدی که تک س��تاره است‬ ‫و اس��تانداردهای مورد نیاز را برای تحویل به مش��تری‬ ‫ن��دارد بای��د ‪ ۳۵‬تا ‪ ۳۶‬میلیون توم��ان در بازار خرید و‬ ‫فروش ش��ود؛ خودرویی که نرخ واقعی ان ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده حتی اگر مردم صبر کنند و خرید‬ ‫نداشته باشند قیمت ها به نرخ اولیه برنمی گردد‪.‬‬ ‫€ €توجه داش�ته باشیم اگر بر اس�اس معیارها و‬ ‫اس�تانداردهای جهانی خودروها را ارزیابی کنیم‪،‬‬ ‫بر مبن�ای کیفیت و اس�تانداردها ه�ر مدل نرخ‬ ‫جهانی دارد‪ .‬پرس�ش این اس�ت که ای�ا پراید یا‬ ‫پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬با اپش�ن هایی که دارند ‪ ۳۶‬و ‪۶۰‬‬ ‫میلیون تومان ارزش قیمتی دارند؟‬ ‫با مهیا بودن شرایط تنها واسطه ها برای سود اندوزی‬ ‫مب��ادرت ب��ه خرید می کنن��د‪ .‬این س��خن را به دلیل‬ ‫کمبود لوازم یدکی در بازار‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان‬ ‫ل��وازم یدک��ی اتومبیل و ماش��ین االت‬ ‫ته��ران درب��اره ترخیص ل��وازم یدکی‬ ‫موجود در گمرکات اظهار کرد‪ :‬به علت‬ ‫پرداخت نک��ردن مابه التفاوت ارز دولتی‬ ‫و مرج��ع کاالی عده ای از واردکنندگان‬ ‫ک��ه با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ثبت س��فارش‬ ‫داش��ته اند‪ ،‬همچن��ان در گمرکات باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫ابراهی��م غف��وری در گفت وگ��و‬ ‫ب��ا خبرخ��ودرو در ادام��ه با اش��اره‬ ‫توقف تولید‬ ‫خودروهای‬ ‫ناایمن‬ ‫ب��ه اعتراض ه��ای واردکنن��دگان به‬ ‫پرداخ��ت مابه التفاوت گف��ت‪ :‬در پی‬ ‫اعالم پرداخت مابه التفاوت ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی با ارز ‪ ۸۴۰۰‬تومانی عده ای از‬ ‫واردکنن��دگان اعتراض های خود را با‬ ‫اتحادی��ه در میان گذاش��تند و ما نیز‬ ‫ش��کایات انه��ا را به مراج��ع مربوطه‬ ‫منعک��س کردی��م‪ .‬همچنی��ن خ��ود‬ ‫معترضان نی��ز به دیوان عدالت اداری‬ ‫نام��ه نوش��تند و از انها درخواس��ت‬ ‫معافیت از پرداخت مابه التفاوت کردند‬ ‫بازدید مدیران ارشد ایساکو از نمایندگی های مجاز‬ ‫اما تاکنون این اعتراض ها نتیجه ای در‬ ‫بر نداشته است‪.‬‬ ‫ت مدی��ره اتحادیه‬ ‫ای��ن عض��و هی��ا ‬ ‫فروش��ندگان ل��وازم یدک��ی اتومبی��ل‬ ‫و ماش��ین االت ته��ران ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫واردکنن��دگان ب��رای ترخیص کاالهای‬ ‫خود با مش��کل روبه رو هستند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬چنانچه ش��رایط ب��ه همین منوال‬ ‫پیش برود متاس��فانه به زودی با مشکل‬ ‫کمب��ود ل��وازم یدکی در کش��ور مواجه‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره مخالفت قطعه س��ازان با‬ ‫واردات ل��وازم یدکی بیان ک��رد‪ :‬با این‬ ‫مطل��ب که ابت��دا بای��د ارز م��ورد نیاز‬ ‫قطعه سازان تامین شود تا از توقف تولید‬ ‫جلوگیری ش��ود‪ ،‬کامال موافق هس��تیم‬ ‫اما اینکه نیازی ب��ه واردات لوازم یدکی‬ ‫وجود ندارد نیز غیرمنطقی است‪.‬‬ ‫غف��وری در ادام��ه اف��زود‪ :‬از انجا که‬ ‫تمامی ل��وازم و قطعات یدکی مورد نیاز‬ ‫مصرف کنندگان در داخل کش��ور تولید‬ ‫نمی شود؛ بخش��ی از لوازم یدکی را باید‬ ‫از خارج کش��ور تامین کرد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫درحال حاض��ر در ل��وازم یدک��ی که در‬ ‫ریی��س س��ازمان مل��ی اس��تاندارد از اجرای��ی ش��دن اس��تانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودرویی از ابتدای دی امسال خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوس��یما‪ ،‬نی��ره پیروزبخت با بی��ان اینکه تغییری‬ ‫در برنامه اجرایی کردن اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه خودرویی‬ ‫به وجود نیام��ده‪ ،‬افزود‪ :‬امادگی داریم به خودروس��ازان و هر واحد‬ ‫تولی��دی دیگر برای ارتقای کیفیت‪ ،‬مش��اوره دهی��م‪ .‬گرچه راضی‬ ‫فعالیت روزانه ای که در این بازار دارم‪ ،‬عنوان می کنم‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر در نمایش�گاه خودت�ان چ�ه‬ ‫خودروهایی برای عرضه وجود دارد؟‬ ‫اگر بررسی شود‪ ،‬مدتی است که تمام نمایشگاه داران‬ ‫خودروهای خارجی عرضه می کنند و با انحصار فروشی‬ ‫که برای خودروهای داخلی به وجود امده خودرو ایرانی‬ ‫در نمایشگاه ها دیده نمی شود‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه ب�ه ش�رایط موجود می ت�وان گفت‬ ‫نمایش�گاه داران ب�رای متقاضی�ان خودروه�ای‬ ‫داخلی خدمات دهی ندارند؟‬ ‫اگر فردی به دنبال مدلی باشد‪ ،‬با یکی از نمایندگی ها‬ ‫تماس می گیری��م و خودروها را با ن��رخ روز خریداری‬ ‫ک��رده و با گرفتن حق کمیس��یون ان را به مش��تری‬ ‫می فروش��یم‪ .‬ممکن است این نمایندگی ها اعالم کنند‬ ‫به شکل ویرایش��ی خرید و فروش دارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید‬ ‫پول و مشخصات داده ش��ود و پس از دو هفته خودرو‬ ‫را تحویل بگیریم‪.‬‬ ‫€ €البته تاکید می کنم تمام نمایندگی ها این گونه‬ ‫عمل نمی کنند و معدود نمایندگی هایی هس�تند‬ ‫که حدود ‪ ۲‬س�ال اس�ت انحصار در ف�روش را به‬ ‫وجود اورده اند و بازار را مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫بیش��تر این نمایندگی ها برای شهرستان ها هستند‬ ‫که در تهران دفتری دایر کرده اند‪ .‬انها با سرمایه گذاری‬ ‫زیادی که داشته اند بازار را مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫€ € چرا عنوان می کنید بیش�تر این نمایندگی ها‬ ‫از شهرستان ها هستند؟‬ ‫ب��ر اس��اس بررس��ی های اتحادی��ه‪ ،‬ح��دود ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫نمایندگ��ی خودروه��ای ب��ازار را تامی��ن می کنند که‬ ‫مربوط به ش��رکت های بزرگ شهرستانی هستند‪ .‬انها‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاری هنگفت مبادرت به خرید س��بدی‬ ‫کرده اند در حالی که شیوه خرید و فروش این است که‬ ‫کسانی که به شکل عمده خرید می کنند محصول را به‬ ‫نرخ کارخانه و شرکت‪ ،‬به بازار عرضه کنند؛ شیوه ای که‬ ‫در تم��ام دنیا رواج دارد زی��را ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد تخفیف‬ ‫خود را از شرکت مادر دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫€ €انتق�اد من این اس�ت که چ�را در ای�ن بازار‬ ‫اش�فته نهاد یا س�ازمانی نظارت ن�دارد و حقوق‬ ‫مصرف کننده تضعیف می ش�ود؟ همه س�ازمان ها‬ ‫به واقعیت امر اگاه هس�تند اما دلیل سکوت انها‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫همچنی��ن بهانه هایی مانند تحری��م مربوط به ‪ ۲‬ماه‬ ‫گذشته است در حالی که امروز خودروهای ساخته شده‬ ‫ب��ا ارز دولتی زیر ‪ ۴‬هزار توم��ان‪ ،‬با قیمت های نجومی‬ ‫به فروش می رس��د‪ ،‬ضمن انکه ن��رخ خودروهایی باال‬ ‫رفته که مدعی بودیم داخلی س��ازی شده اند و قطعات‬ ‫ان از داخل تامین می ش��ود‪ .‬این خودروها چند درصد‬ ‫ارزبری داشته اند؟ س��مندی که اعالم می شود بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد بومی س��ازی ش��ده و به عنوان خودرو ملی‬ ‫از ان ن��ام می بریم چقدر وابس��تگی ارزی دارد؟ اکنون‬ ‫زمانی است که باید عملکرد خودروسازان بررسی شود‬ ‫که نکند ادرس غلط داده باش��ند‪ .‬خودرو جزو کاالهای‬ ‫ضروری در زندگی ش��هری ش��ده و هر کس بر اساس‬ ‫درامد خان��واده مدلی را تهیه می کند‪ .‬نباید حق مردم‬ ‫را ضایع کنیم‪.‬‬ ‫€ €سخن اخر‬ ‫در بح��ث چ��راغ س��بز مجلس ش��ورای اس�لامی به‬ ‫خودروس��ازان برای افزایش قیمت ه��ا‪ ،‬هفته پیش‪ ،‬رضا‬ ‫علیزاده‪ ،‬نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی عنوان کرده بود که دخالت نداش��تن‬ ‫شورای رقابت در قیمت گذاری خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫تومان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح شده و‬ ‫هیچ کس با ان موافقت نکرده اس��ت‪ .‬خودروهای زیر ‪۴۵‬‬ ‫میلی��ون تومان را که ش��ورای رقابت انها را قیمت گذاری‬ ‫می کند‪ ،‬اقش��ار اس��یب پذیر جامعه مورد اس��تفاده قرار‬ ‫می دهند و اگر افزایش قیمتی داش��ته باش��ند این قش��ر‬ ‫هرگز نمی توانند به خودرو دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی گفت��ه بود که خودروس��ازان اع�لام می کنند با‬ ‫توجه به افزایش ن��رخ دالر و مواد اولیه مورد نیاز‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام شده محصوالت انها نیز باید افزایش پیدا کند‪ ،‬این‬ ‫امر به بررس��ی نیاز دارد تا مش��خص شود چند درصد‬ ‫محصولی مانند پراید‪ ،‬به ارز وابسته است‪ .‬ضروری است‬ ‫شرکت های خودروساز شبکه مدیریت خود را اصالح و‬ ‫با منطق و کار کارشناسی مطالب و پیشنهادهای خود‬ ‫را مطرح کنند‪.‬‬ ‫داخل کشور تولید می شود نیز با کمبود‬ ‫مواجه هس��تیم و واردات ل��وازم یدکی‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه افزایش ن��رخ لوازم‬ ‫یدک��ی در بازار گفت‪ :‬باتوجه به افزایش‬ ‫ن��رخ ارز‪ ،‬ن��رخ ان��واع ل��وازم یدکی در‬ ‫ب��ازار حداقل دو برابر ش��ده و بیش��تر‬ ‫فروشندگان عنوان می کنند که کاالیی‬ ‫را که امروز می فروش��ند فردا نمی توانند‬ ‫با همان نرخ بخرند و جایگزین کنند؛ هر‬ ‫چند باوجود همه مشکالت درحال حاضر‬ ‫کمبودی در بازار احس��اس نمی شود اما‬ ‫چنانچ��ه کاالهای موج��ود در گمرکات‬ ‫ترخیص نش��ود‪ ،‬به زودی با کمبود لوازم‬ ‫یدکی در بازار مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫غفوری با اشاره به طوالنی مدت بودن‬ ‫زمان ثب��ت س��فارش تا دریاف��ت کاال‬ ‫افزود‪ :‬از زمان ثبت س��فارش تا دریافت‬ ‫کاال حدود ‪ ۳‬ماه زمان الزم اس��ت؛ البته‬ ‫اگر مش��کالتی در گم��رک مانند انچه‬ ‫هم اکنون شاهد هستیم رخ دهد به طور‬ ‫قطع زمان بسیار بیشتری الزم است که‬ ‫به نوبه خود کمبود لوازم یدکی در بازار‬ ‫را تشدید می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل و مدیران ارش��د شرکت‬ ‫خدمات پس از ف��روش ایران خودرو‬ ‫(ایس��اکو) همزم��ان ب��ا تعطی�لات‬ ‫تابستانی ش��رکت های خودروسازی‪،‬‬ ‫از نمایندگی های مجاز ش��هر گرگان‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬مدیران ارش��د‬ ‫ایس��اکو بازدید از اس��تان های مختلف‬ ‫را به منظ��ور نظ��ارت و اگاهی از نحوه و‬ ‫چگونگی ارائه خدمات به مش��تریان در‬ ‫دستور کار خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫در همین راستا مدیران ایساکو ضمن‬ ‫سفر به استان ایالم در نمایندگی های‬ ‫ایران خ��ودرو در ش��هرهای ای�لام‪،‬‬ ‫مه��ران و پایانه مرزی حاضر ش��دند‬ ‫و ضم��ن بازدی��د از نمایندگی ه��ا‪،‬‬ ‫طرح اربعین خدم��ات پس از فروش‬ ‫ایران خودرو را نیز مورد بررس��ی قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫همچنین باتوجه به حجم سفرهای‬ ‫مس��افران ب��ه اس��تان های ش��مالی‪،‬‬ ‫مدیران ایس��اکو به گرگان سفر کرده‬ ‫و از نزدی��ک روند ارائ��ه خدمات این‬ ‫نمایندگی در ش��هر گ��رگان را مورد‬ ‫نیس��تیم صنعت ما اسیب ببیند اما در درجه اول‪ ،‬سالمت و ایمنی‬ ‫مردم مهم تر است؛ بنابراین از اول دی استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫را اجرایی می کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با خودروسازان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حال‬ ‫هماهنگی هس��تیم تا از اول دی که بازرس��ی ها در راستای استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه شروع می شود‪ ،‬در هر کدام از خودروها به یقین برسیم که‬ ‫بازدید قرار دادند‪.‬‬ ‫در ای��ن بازدید ب��ر ارائ��ه خدمات‬ ‫مطلوب تر به مش��تریان تاکید ش��د؛‬ ‫ضمن انک��ه نمایندگی ه��ای گرگان‬ ‫موضوعات و مس��ائل خ��ود را مطرح‬ ‫کرده اند و مقرر ش��د در ادامه تمامی‬ ‫موضوعات بررس��ی و راهکارهای الزم‬ ‫اتخاذ شود‪.‬‬ ‫س��ید رض��ا حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت خدم��ات پ��س از ف��روش‬ ‫ایران خ��ودرو پ��س از بازدید از برخی‬ ‫نمایندگی های غرب و شمال کشور‪ ،‬با‬ ‫ورود به ارومیه از نمایندگی های مجاز‬ ‫ک��د ‪،۱۹۳۱ ،۱۹۴۵ ،۱۹۰۷ ،۱۹۳۹‬‬ ‫‪ ۱۹۲۰‬و ‪ ۱۹۲۱‬بازدی��د ک��رد و ب��ه‬ ‫طور مستقیم به گفت وگو با مشتریان‬ ‫مراجعه کنن��ده به ای��ن نمایندگی ها‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫او همچنی��ن از نظ��رات مدی��ران‬ ‫نمایندگی ها بیش از پیش اگاه ش��د‬ ‫و ب��رای تس��ریع در ارائ��ه خدمات به‬ ‫مشتریان و تسهیل فرایندها‪ ،‬اقدامات‬ ‫الزم را ب��ه هیات همراه خ��ود یاداور‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حس��ینی باتوج��ه ب��ه ش��رایط‬ ‫اقتص��ادی اخی��ر‪ ،‬تاکید وی��ژه ای به‬ ‫مدی��ران نمایندگی ها درباره تس��ریع‬ ‫در ترخی��ص خودروه��ای هموطنان‬ ‫نمی تواند این استانداردها را بگذراند و شرایط ناایمنی را برای مردم فراهم‬ ‫می کند توقف تولید این دسته از خودروها را اعالم کنیم‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه البته این رویه زمان بر است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ممکن است خودروهایی از هم اکنون این استانداردها را پاس کنند‬ ‫یا دارا باش��ند‪ ،‬ممکن اس��ت خودروی��ی یکماهه اس��تاندارد را پاس کند‬ ‫ام��ا خودرو دیگر همان واحد را یک س��ال بعد پاس کن��د اما اگر پس از‬ ‫داشت و تصریح کرد‪ :‬خودروها باید به‬ ‫نحوی تعمیر و تحویل ش��وند که نیاز‬ ‫به بازگش��ت به تعمیرگاه به کمترین‬ ‫میزان ممکن برسد‪.‬‬ ‫مدتی مش��خص شود ش��رایط ان خودرو اجازه پاس کردن استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه را نمی ده��د ان زمان فهرس��ت ان خودروها را اعالم و‬ ‫تولیدشان را متوقف می کنیم‪.‬‬ ‫پیروزبخت اضافه کرد‪ :‬البته تا زمانی که بررس��ی می کنیم تولید خودرو‬ ‫ادامه دارد اما بعد از گذراندن استانداردهای موردنظر‪ ،‬خودروهای تولیدی‬ ‫وارد بازار می شوند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫صادرات با اصالحات درونی و بیرونی تولید‬ ‫س�یدجواد حس�ینی کیا‪ -‬عضو کمیس�یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش�ورای اسلامی‪ :‬س��ال حمایت از کاال و تولید ملی است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬باید تمام دس��ت اندرکاران تولید بس��تر را برای تحقق این امر‬ ‫مهم فراهم کنند‪.‬‬ ‫انچه در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی دنبال‬ ‫می ش��ود حمایت همه جانبه از تولید داخل اس��ت‪ .‬در این مس��ئله یکی از‬ ‫س��رفصل ها این اس��ت که تسهیالت بانکی به س��مت تولید و اشتغال با‬ ‫ن��رخ پایین ت��ر جهت گیری ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬نظارت ب��ر کیفیت تولیدات‬ ‫داخلی با محور صادرات‪ ،‬جلوگیری از ورود کاالی قاچاق و ایجاد ظرفیت‬ ‫تس��هیالت برای خرید کاالی ایرانی از دیگر برنامه ها است که در دستور‬ ‫کار کمیس��یون قرار دارد‪ .‬در نهایت نیز بخش��ی مرب��وط به فرهنگ و‬ ‫فرهنگ سازی می شود که تحقق ان برعهده رسانه و اصحاب رسانه است‬ ‫تا مردم را به سمتی هدایت کنند که به محصوالت داخلی اعتماد کرده و‬ ‫از کاالی ایرانی در بازار داخل استقبال شود‪.‬‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬مس��ئله دیگری اس��ت که در حال پیگیری است‪ .‬قانون‬ ‫ارزش افزوده به طور کامل تدوین ش��ده اس��ت ام��ا در عمل چالش هایی‬ ‫دارد که باید رس��یدگی ش��ود‪ .‬در قانون ارزش افزوده امده است هنگامی‬ ‫که کاال تولید می ش��ود در پایان‪ ۹ ،‬درص��د ارزش افزوده از مصرف کننده‬ ‫دریافت ش��ود در حال��ی که در عمل در بخش ه��ای مختلف این مالیات‬ ‫گرفته می ش��ود‪ .‬اگر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی تجمیع ش��ود‬ ‫در بح��ث هزینه ها تغییرات چش��مگیری به وجود می اید‪ .‬کمیس��یون به‬ ‫دنبال ش��فاف کردن موضوع اس��ت تا چاره اندیشی برای چالش های این‬ ‫مسئله داشته باشد‪.‬‬ ‫هزینه تمام ش��ده محصوالت داخلی باالس��ت که بخشی شاید خارج از‬ ‫حیطه مس��ئولیت کمیسیون صنایع و معادن مجلس باشد‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫امروز کشورها بیشتر مراحل تولید را به شکل اتوماسیون و رباتیک انجام‬ ‫می دهند و هزینه های خود را بسیار کاهش داده اند‪ .‬رفتن به این سو باید‬ ‫جزو برنامه های تولیدکننده باش��د تا در کنار اصالحات بیرونی از س��وی‬ ‫مجری��ان قان��ون‪ ،‬هزینه تمام ش��ده در واحدهای صنعت��ی کاهش یابد و‬ ‫قیمت های رقابتی بازار جهانی را به روی کاالهای ایرانی باز کند‪.‬‬ ‫گزارشی از وضعیت بازار خودروهای وارداتی و خدمات پس از فروش انها‬ ‫حقوق مصرف کننده حتی در قانون دریافت خسارت هم تضعیف شده است‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫گاهی مخاطبان روزنامه پرسش هایی را مطرح می کنند که انتظار دارند‬ ‫از طریق خبرنگاران به جواب خود برس��ند‪ .‬یکی از رس��الت های رسانه و‬ ‫خبرنگار هم پاسخگویی به همین پرسش ها است‪.‬‬ ‫از دغدغه های ام��روز خریداران خودرو‪ ،‬تحوی��ل ندادن محصوالت به‬ ‫انها اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬نگرانی های زی��ادی درباره پیش خری��د خودرو و‬ ‫تحوی��ل ندادن به موقع یا کل��ی خودرو به متقاضیان وج��ود دارد‪ .‬برخی‬ ‫ثبت نام کنن��دگان بیان می کنند خرید قطعی کرده ان��د و قرار بوده خودرو‬ ‫پس از دو ماه تحویل انها داده ش��ود اما ممنوعیت واردات مش��کالتی را‬ ‫در روند ترخیص خودروها به وجود اورده اس��ت‪ .‬امروز نیز عنوان می شود‬ ‫افرادی که ثبت س��فارش در زمان قانونی داش��ته اند‪ ،‬می توانند با پرداخت‬ ‫مابه التف��اوت ارز دولت��ی و ارز مرجع خودروها را ترخیص کنند‪ .‬پرس��ش‬ ‫خریداران این اس��ت که ایا این هزینه اضافه نیز از انها گرفته خواهد شد‬ ‫یا چون خرید قطعی داش��ته اند‪ ،‬پرداخت مبلغ مورد نظر ش��امل حال انها‬ ‫نمی ش��ود؟ همچنین بحث چگونگی خدمات پ��س از فروش نمایندگی با‬ ‫توجه به شرایط جدید از دیگر پرسش های خریداران است‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت از نوع ازاد‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره پرداخت های جدید‬ ‫گفت‪ :‬افرادی که خرید قطعی داش��ته اند باید مابه التفاوت ارز دولتی و ارز‬ ‫مرجع را به شرکت های واردکننده بپردازند و انها نیز برای ترخیص خودرو‬ ‫این مبلغ را به دولت پرداخت کنند تا مجوز صادر و خودرو ترخیص ش��ود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این خودروها ش��امل ثبت س��فارش هایی می شود که در زمان‬ ‫قانونی انجام و محصوالت وارد و در گمرکات دپو شده است‪ .‬البته بخشی‬ ‫از این خودروها هنوز وارد نش��ده اند‪ .‬بیشترین چالش این خودروها مربوط‬ ‫به قیمت گذاری بوده است‪ .‬از این رو‪ ،‬بر اساس اخرین تصمیم ها قرار شد‬ ‫مابه التفاوت از ثبت نام کنندگان دریافت و به دولت پرداخت و سپس خودرو‬ ‫تحویل داده شود‪ .‬او درباره امار این خودروها به حدود ‪ ۴‬هزار خودرو اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این عدد مربوط به ثبت نام کنندگانی اس��ت که به طور قطعی‬ ‫ثبت سفارش داشته اند و هنوز خودرو خود را تحویل نگرفته اند‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو اف��زود‪ :‬ممنوعیتی که درباره برخی خودروها(امار‬ ‫‪ ۶۴۸۱‬خودرو اعالم ش��ده از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت) وجود‬ ‫دارد متفاوت با این ‪۴‬هزار خودرو اس��ت‪ .‬ابتدا با دس��تور قضایی ترخیص‬ ‫تمام خودروها ممنوع ش��د‪ .‬در ادامه برای ترخیص تعدادی که در زمان باز‬ ‫بودن سامانه ثبت سفارش و به شکل قانونی انجام شده مکلف به پرداخت‬ ‫مابه التفاوت ارز دولتی و ارز مرجع شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالشی از نوع وارداتی‬ ‫دادف��ر در ادامه درب��اره خودروهای وارداتی به چند چالش اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬از چالش های موج��ود در بازار خودروه��ای وارداتی قانون کلی‬ ‫ممنوعیت واردات اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬منوط ش��دن ترخیص خودروهای‬ ‫ثبت س��فارش قانون��ی به پرداخت مابه التف��اوت ارز دولتی و ازاد و چالش‬ ‫دیگر‪ ،‬تخلف افرادی اس��ت که امروز هم خ��ودرو غیر قانونی دارند و هم‬ ‫قانونی‪ .‬مش��کالت در این حوزه به نوعی پیچیده شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫امروز مش��کل‪ ،‬قانون نیس��ت چون قانون روشن و مشخص است‪ .‬چالش‬ ‫مربوط به شیوه نامه ها و بخشنامه های خلق الساعه است‪.‬‬ ‫او درباره خال ب��ازار خودروهای وارداتی گفت‪ :‬با توجه به تقاضای ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار خودرویی که در بازار وجود دارد ‪ ۴‬هزار خودرو امار باالیی نیس��ت‪.‬‬ ‫از اغاز س��ال تاکنون حدود ‪ ۱۰‬هزار خودرو وارد شده است‪ .‬اکنون‬ ‫خودرو کاالی مرجع به شمار می رود‪ .‬اگر ورود خودروهای خارجی ازاد‬ ‫شود نرخ خودروهای داخلی نیز کاهش پیدا کرده و حباب موجود در بازار‬ ‫از بی��ن می رود‪ .‬این امر در کن��ار فروکش کردن نرخ خودروهای وارداتی‬ ‫است‪ .‬اثار روانی این موضوع روی مسائل دیگر هم تاثیر دارد‪ .‬پرسش این‬ ‫است که چه تضمینی وجود دارد که قیمت ها به نرخ اولیه خود برگردد در‬ ‫حالی که تجربه نش��ان داده این کاهش نرخ نمی تواند خیلی زیاد باش��د‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو در این باره گفت‪ :‬به طور قطع قیمت ها‬ ‫به قبل برنمی گردد اما تاثیرپذیری بازارها از یکدیگر نکته مهمی است که‬ ‫نباید فراموش ش��ود‪ .‬ما معتقدیم واردات باید به ش��یوه سال ‪ ۹۵‬برگردد و‬ ‫نمایندگی ها و گری مارکت ها هر دو فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬اگر عرضه اغاز ش��ود‪ ،‬تقاضا پاس��خ داده می ش��ود‪.‬‬ ‫وقتی عرضه از تقاضا پیش��ی بگیرد به طور قطع برای رقابت‪ ،‬قیمت ها‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬در کنار این مسئله کسانی که خودرو را به عنوان سرمایه‬ ‫نزد خود نگه داشته اند با سقوط قیمت ها انها را وارد بازار می کنند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬بازار اشباع می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار خودرو ادامه داد‪ :‬در حرکت نخس��ت می توانیم ش��اهد‬ ‫کاهش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصدی باش��یم و اث��ر روانی این موضوع به نظم مورد‬ ‫انتظار در بازار منجر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹احترام به نظر مشتری‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه‬ ‫چرا واردات خودرو از سوی گری مارکت ها(واردکنندگان غیر نمایندگی)‬ ‫ممنوع ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ماده ‪ ۴‬قانون حمایت از مصرف کننده می گوید تمامی‬ ‫عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالهای س��رمایه ای‬ ‫از جمله خودرو مکلف به داش��تن نمایندگی رسمی‪ ،‬تعمیرگاه مجاز‪ ،‬تامین‬ ‫قطعات یدکی و خدمات دهی پس از فروش و سرویس دهی هستند‪ .‬هدف‬ ‫از این قانون نیز اس��ودگی خاطر مصرف کننده از محصول خریداری ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع امری مطلوب اس��ت اما در تعریف اقتصاد امده‪ ،‬خود‬ ‫مصرف کنن��ده اس��ت که بهترین س��بد کاالیی را انتخ��اب می کند‪ .‬پس‬ ‫مصرف کننده خود صاحب تش��خیص اس��ت‪ .‬تاکید حاکمیت می تواند‬ ‫این باشد که کاالیی به کشور وارد شود که نمایندگی داشته باشد اما نباید‬ ‫الزام وجود داش��ته باشد که فقط نمایندگی ها مجاز به واردات هستند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬وقتی محصولی گارانتی داشته باشد و نمایندگی رسمی هم موظف‬ ‫به خدمات دهی باش��د فرقی نمی کند ان کاال را چه کسی وارد کند‪ .‬اگر از‬ ‫س��وی گری مارکت هم خودرو وارد شد نمایندگی موظف به خدمات دهی‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬خریدار مختار اس��ت خودرویی مانند ب ام و را با گارانتی‬ ‫بخرد یا بدون گارانتی‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا ممکن است‬ ‫مدل خودرویی وارد شود که در کشور نمایندگی نداشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪.‬‬ ‫سازمان ملی استاندارد تنها یک ‪ Vin Number‬را مجاز به واردات‬ ‫می داند؛ کد ‪ ۱۸‬رقمی که مورد تایید این سازمان بوده و نمایندگی ان در‬ ‫ایران فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫دادفر تاکید کرد‪ :‬باید مانع انحصارطلبی ش��د زیرا اگر ش��رکتی بخواهد‬ ‫خدمات پس از فروش داش��ته باش��د نوعی از خدمات می دهد که انگیزه‬ ‫خرید از گری مارکت و را ارائه خرید بدون خدمات پس از فروش را س��لب‬ ‫می کند‪ .‬بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش بازاری ش��ناخته ش��ده‬ ‫در جهان است‪ .‬بیشتر دولت ها از ظرفیت این نوع بازار به عنوان اهرمی‬ ‫برای کنترل رقابت اس��تفاده می کنند که منافع حداکثری مصرف کننده را‬ ‫از این طریق تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایندگی ها به وظایف خود عمل نمی کنند‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬در زمینه خدمات پس از فروش محصوالت و تفاوت این امر‬ ‫برای نمایندگی ها و غیرنمایندگی ها «گس��ترش صنعت» به سراغ صادق‬ ‫بش��یری‪ ،‬عضو مجمع ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور رفت‪.‬‬ ‫او درباره الزام خدمات دهی پس از فروش و فعالیت نداشتن گری مارکت ها‬ ‫گفت‪ :‬پرس��ش این اس��ت که چه تفاوتی وج��ود دارد بین نمایندگی هایی‬ ‫ک��ه در کش��ور فعالیت دارن��د و خدمات پ��س از فروش موث��ر ندارند با‬ ‫گری مارکت ها که این خدمات را نمی دهند؟‬ ‫وی درباره چرایی خدمات دهی نامناس��ب از س��وی نمایندگی ها‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ن��رخ خدمات دهی به بهانه بی ثباتی نرخ ارز باال اس��ت‪ ،‬ضمن انکه کمبود‬ ‫قطعات نیز در نمایندگی ها وجود دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬خدمات دهی پس از فروش‬ ‫نامناس��ب با نداشتن این سرویس دهی تفاوت چندانی ندارد‪ .‬کارامد نبودن‬ ‫خدمات موجب سرگردانی مش��تری‪ ،‬اتالف وقت و خسارت به او می شود‪.‬‬ ‫چ��را نمایندگی ه��ا نمی توانند خدمات پس از فروش��ی که ب��ه ان متعهد‬ ‫هس��تند‪ ،‬ارائ��ه دهند؟ وی در این باره گفت‪ :‬دالی��ل زیادی وجود دارد که‬ ‫یکی از انها مربوط به بی ثباتی بازار ارز اس��ت‪ .‬بخشی مربوط به مشکالت‬ ‫واردات اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬این نمایندگی ها نمی خواهند س��رمایه در‬ ‫گردش خود را غیرفعال نگه دارند و به اصطالح‪ ،‬بخوابانند‪ .‬تامین و پوشش‬ ‫قطعات مورد نیاز خودروها مس��تلزم این اس��ت که نمایندگی ها انبار داشته‬ ‫باش��ند و قطعات پرمصرف و کم مصرف را دپو کنند و سپس در زمان الزم‬ ‫توزیع کنند و در حداقل زمان ممکن به مشتری برسانند‪ .‬نمایندگی ها حاضر‬ ‫به این هزینه کرد نیستند‪ .‬او درباره اینکه ایا نمایندگی ها در سایر کشورها‬ ‫این هزینه کرد را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��ورهای دیگر به طور معمول خودرو‬ ‫تحویل داده و اس��قاط ان دریافت می شود در حالی که در کشور ما خودرو‬ ‫پیش فروش و س��پس تحویل داده می ش��ود‪ .‬در واقع به دلیل شرایط‬ ‫رقابتی ناسالم‪ ،‬نمایندگی ها به خدمات دهی مناسب مبادرت نمی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوق مصرف کننده در قانون هم رعایت نمی شود‬ ‫عضو مجم��ع ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان کش��ور ادامه داد‪:‬‬ ‫بر اس��اس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان‪ ،‬در صورت توقف های‬ ‫نامتعارف خودرو از س��وی تعمیرگاه های ای��ن نمایندگی ها‪ ،‬انها مکلف به‬ ‫پرداخت جریمه به مشتری هستند اما متاسفانه پیگیری دریافت خسارت به‬ ‫قدری دشوار و پیچیده است که مشتری عطای ان را به لقایش می بخشد‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح توقف نامتعارف نیز توضی��ح داد‪ :‬زمانی که خودرویی به‬ ‫تعمی��رگاه می رود و قطعه مورد نیازش موجود نباش��د ممکن اس��ت توقف‬ ‫زیادی ناشی از ضعف خدمات دهی و کمبود قطعه داشته باشد‪ .‬قانون حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنندگان‪ ،‬درصدی را مشخص کرده که بابت توقف خودرو‬ ‫در تعمیرگاه و تاخیر تحویل به مش��تری خس��ارت پرداخت ش��ود اما فرایند‬ ‫دریافت پیچیده و پرزحمت است که افراد از دریافت ان صرف نظر می کنند‪.‬‬ ‫بش��یری در پایان گفت‪ :‬از این رو‪ ،‬ش��رکت ها به بهانه های مختلف از‬ ‫پذیرش خودرو طفره می روند و به مش��تری عنوان می کنند اگر می خواهد‬ ‫خودرویش در تعمیرگاه متوقف نشود خود قطعه مورد نیاز را تهیه کند‪.‬‬ ‫نارضایتی بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار نفر در کمین بازار وارداتی ها‬ ‫از زمان��ی که واردات خودرو ممن��وع و تحریم های‬ ‫امریکا علیه ایران اغاز ش��د‪ ،‬مشکالت صنعت خودرو‬ ‫از جمل��ه نح��وه خرید و فروش خودروه��ا تا خدمات‬ ‫پس از فروش ش��ان نیز اغاز ش��د ت��ا جایی که برخی‬ ‫از کارشناس��ان صنع��ت خودرو معتقدن��د در صورت‬ ‫ادامه مش��کالت خودروهای وارداتی‪ ،‬کاهش خدماتی‬ ‫همچون گارانتی‪ ،‬سرویس های دوره ای و نبود قطعات‬ ‫و ل��وازم یدکی بازار را با حدود یک میلیون مش��تری‬ ‫ناراضی روبه رو خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬زمزمه ه��ای افزایش نرخ‬ ‫خودروهای وارداتی از بهمن س��ال گذش��ته اغاز شد‬ ‫و در نهایت از اغاز امس��ال و همراه با نوسان های نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬بازار خرید و ف��روش خودروهای وارداتی افزایش‬ ‫دو برابری نرخ را تجربه کرد‪ .‬در همین راستا‪ ،‬خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش و تهیه قطع��ات و ل��وازم یدکی این‬ ‫خودروه��ا نیز در بخش نرخ رون��د صعودی در پیش‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫این در حالی است که از اغاز مرداد امسال ترخیص‬ ‫نشدن قطعات خودرو که تا کنون نیز ادامه یافته است‪،‬‬ ‫ب��ه خدمات پس از فروش ش��رکت های عرضه کننده‪،‬‬ ‫به وی��ژه دارندگان خودروهای وارداتی و مونتاژ داخلی‬ ‫اس��یب هایی وارد کرده‪ ،‬به گون��ه ای که حتی برخی‬ ‫سرویس های دوره ای که روی برگه گارانتی درج شده‬ ‫بود نیز حذف شده و در برخی موارد با دریافت هزینه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫البته برخی شرکت ها یا شعب خدمات پس از فروش‬ ‫خودروهای واردات��ی و مونتاژ داخلی می گویند که به‬ ‫دلیل نبود قطعات و لوازم یدکی کافی عالوه بر افزایش‬ ‫قیم��ت‪ ،‬امکان تعمی��ر ندارند و برخی س��رویس های‬ ‫دوره ای ی��ا کاه��ش یافته یا دیگر به ص��ورت رایگان‬ ‫انجام نمی شود‪.‬‬ ‫حال این پرس��ش مطرح است‪ ،‬در شرایط فعلی که‬ ‫نرخ خودروهای وارداتی روند صعودی در پیش گرفته ‬ ‫و ه��ر روز بر حباب انها در بازار افزوده می ش��ود و از‬ ‫طرف��ی دیگ��ر‪ ،‬خدمات پس از فروش انها با مش��کل‬ ‫ن بازار خود را‬ ‫تامین قطعه روبه رو است‪ ،‬چگونه می توا ‬ ‫همچنان س��ر پا نگه داشت زیرا مشتریان خودروهای‬ ‫لوکس و وارداتی خواهان خودروهای با کیفیت خاص‬ ‫و متفاوت با خودروهای داخلی هس��تند و شاید هرگز‬ ‫مشتریان خودروهای پر اپش��ن‪ ،‬خودروهای داخلی و‬ ‫حتی مونتاژی ها را خریداری نکنند‪.‬‬ ‫علی شکوهی‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو در این باره‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر افزون بر ‪ ۶۳۰‬هزار خودرو وارداتی‬ ‫تا ‪ ۱۰‬س��ال موجود اس��ت که اگر این تع��داد از نبود‬ ‫قطعات خودرو و کیفیت سرویس دهی و خدمات پس‬ ‫از فروش ناراضی باش��ند‪ ،‬مش��کالت زیادی در کمین‬ ‫این صنعت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬همین مش��کل درباره محصوالت‬ ‫مونتاژ داخلی نیز امکان پذیر اس��ت زیرا به طور قطع‬ ‫ای��ن رویه برای خودروهای مدل کیا‪ ،‬س��راتو س��اپیا‪،‬‬ ‫گروه چانگان و محصوالتی که سن زیادی برای مونتاژ‬ ‫ندارند‪ ،‬پیش می اید‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد‪ :‬با افزایش‬ ‫تولیدات خودروهای مونتاژی و ادامه مشکالت یاد شده‪،‬‬ ‫ممکن اس��ت نارضایتی حدود ی��ک میلیون نفری از‬ ‫دارندگان این خودروها را ش��اهد باشیم‪ .‬اگر این افراد‬ ‫نتوانند از خودر و خود اس��تفاده کنند یا خودروش��ان‬ ‫هر روز با کمبود قطعات یدکی همراه باش��د‪ ،‬تا حدی‬ ‫سرمایه شان از دست رفته تلقی می شود‪.‬‬ ‫ش��کوهی تصری��ح ک��رد‪ :‬در ای��ن می��ان نبای��د‬ ‫فق��ط خودروه��ای واردات��ی را مدنظر ق��رار داد زیرا‬ ‫همین مش��کالت ب��رای خودروهای تولید ی��ا مونتاژ‬ ‫داخل��ی(‪ )CKD‬نیز رخ می دهد ام��ا نکته اصلی این‬ ‫اس��ت که درحال حاضر خدمات پس از فروش در چه‬ ‫سطحی از کیفیت عرضه می شوند و ایا میزان رضایت‬ ‫مدنظر را برای خریداران رقم می زند؟‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اکنون به دلیل مشکالت موجود درباره‬ ‫واردات قطع��ات خ��ودرو‪ ،‬کیفیت خدمت رس��انی به‬ ‫مشتریان به ش��دت کاهش یافته است‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫یا بسیاری از کاالها در دسترس مشتریان نیست یا با‬ ‫افزایش دو برابری نرخ همراه شده اند‪.‬‬ ‫به گفته شکوهی‪ ،‬گرچه نرخ تامین قطعات خودرو با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اعالم ش��ده است اما در عمل همان‬ ‫هم اجرایی نش��ده و در نهایت قطعات ب��ا ارز ازاد به‬ ‫بازار می رسند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو اظه��ار کرد‪ :‬تجربه‬ ‫نش��ان داد ه ن��رخ ارز مبادله ای ب��رای واردات قطعات‬ ‫خودرو فق��ط در حد حرف اس��ت و در عمل اجرایی‬ ‫نخواهد شد که در ادامه ان‪ ،‬قطعات به سختی به بازار‬ ‫مصرف می رس��د و به طور طبیعی کیفیت قطعات نیز‬ ‫با کاهش همراه خواهد شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ادامه این روند نتیجه ای مثبت دربر نخواهد‬ ‫داشت زیرا نتیجه این روند وجود تعداد زیادی مشتری‬ ‫ناراضی خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��کوهی در پاس��خ به اینکه اکنون باید یا تعداد‬ ‫زی��ادی از دارن��دگان خودروه��ای واردات��ی ک��ه‬ ‫خودروهای ش��ان نیاز ب��ه س��رویس های دوره ای و‬ ‫تامین قطعات و لوازم یدکی دارد اما قطعاتی موجود‬ ‫نیست و باید چه راهکاری اجرایی شود‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��ه طور طبیعی افرادی که خودروه��ای وارداتی را‬ ‫با نرخ بیش��تری خریدار می کنند‪ ،‬به دنبال کیفیت‬ ‫محصول و رضایت بیش��تری هستند و نیاز به حس‬ ‫بهت��ر در رانندگی دارند‪ .‬اما این حس تا جایی ادامه‬ ‫می یابد و در صورتی است که قطعاتی نباشد تا این‬ ‫خودرو به خوبی حرکت کند‪ ،‬دیگر ان خودرو با نرخ‬ ‫باال به کاری می اید؟‬ ‫به گفته او‪ ،‬با ادامه روند کمبود قطعات خودروهای‬ ‫واردات��ی‪ ،‬ناگهان پس از مدتی‪ ،‬ارامش در رانندگی با‬ ‫خودروهای چند صد میلیون تومانی و لوکس‪ ،‬درست‬ ‫برعکس به نقطه «عدم ارامش» تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��کوهی تصریح ک��رد‪ :‬حال اگ��ر متولیان صنعت‬ ‫خ��ودرو نتوانند ب��رای تامین قطعات و ل��وازم یدکی‬ ‫خودروه��ا و همچنی��ن خدمات دهی پ��س از فروش‬ ‫خودروه��ای فروش رفته اقدامی انجام دهند‪ ،‬در اینده‬ ‫با حجم زیادی از مش��تریان ش��اکی و ناراضی روبه رو‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫افزایش سقف تسهیالت خودروسازان و پرداخت مطالبات معوقه‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرویی گفت‪ :‬با توجه به افزایش نرخ بازار باید س��قف تس��هیالت‬ ‫خودروس��ازان ب��اال رود تا انه��ا هم بتوانن��د بدین وس��یله مطالبات‬ ‫قطعه سازان را بپردازند‪.‬‬ ‫فره��اد بهنیا در گفت وگ��و با ایلنا‪ ،‬درباره خبر تدوین بس��ته حمایتی از‬ ‫قطعه س��ازان و خودروس��ازان در وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫انجمن هنوز هیچ اطالعی از این بس��ته ندارد و نمی داند قرار اس��ت چه‬ ‫نوع تسهیالتی برای قطعه سازان در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ابتدا در نحوه ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک اختالف نظر‬ ‫وجود داش��ت و مدیران اصرار داش��تند که باید مابه التفاوت با ارز بازار‬ ‫ازاد پرداخت ش��ود اما س��رانجام با مذاکرات فراوان و ارائه مس��تندات‬ ‫توانس��تیم اجازه ترخی��ص همان قطعاتی که در ان زمان وارد ش��د را‬ ‫به دست اوریم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اشتباهی که در این بین به وجود امده این است که‬ ‫برخی فکر می کنند از این به بعد ارز قطعه س��ازان ‪ ۴۲۰۰‬تومان محاس��به‬ ‫خواهد شد و این خبر را به نقل از یکی از اعضای کمیسیون صنایع اعالم‬ ‫کرده اند در صورتی که چنین امری درست نیست و هنوز مبنای محاسبات‬ ‫ارز برای ما همان بازار ثانویه است و فقط کاالهایی که در اغاز سال با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان وارد شده اجازه ترخیص یافته اند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه گفت‪ :‬انجمن تا امروز چندین جلسه با مسئوالن‬ ‫داشته و نظرهای خود را مطرح کرده است‪ ،‬انها نیز قول همکاری داده اند‬ ‫اما اینکه بس��ته حمایتی دارای چه جزئیاتی است‪ ،‬خبر نداریم‪ .‬باید منتظر‬ ‫بمانیم تا جزئیات ان اعالم ش��ود‪ .‬مهم ترین خواس��ته ما این اس��ت که‬ ‫شورای رقابت از سیکل قیمت گذاری در خودرو حذف شود و اجازه دهند‬ ‫ب��ازار‪ ،‬نرخ را تعیین کن��د‪ .‬امروز مابه التفاوت قیمت ها ب��ه جای اینکه به‬ ‫تولیدکننده برسد فقط به جیب دالالن می رود‪.‬‬ ‫بهنی��ا اظهار کرد‪ :‬نکته دیگ��ر انکه با توجه به افزای��ش نرخ بازار باید‬ ‫سقف تسهیالت خودروسازان افزایش یابد تا انها هم بتوانند بدین وسیله‬ ‫مطالبات قطعه سازان را بپردازند‪.‬‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی چرایی واردات کاال به جای فناوری‬ ‫شرایط‪ ،‬صنعتگر را محدود به حیات فردا کرده است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫ای��ن روزها فعاالن صنعت خودرو‪ ،‬ش��رایط پرچالش��ی را تجربه‬ ‫می کنند‪ .‬تغییر پیوس��ته قوانین در چند روز و چند هفته‪ ،‬تولید را‬ ‫مختل کرده و تولیدکننده را در بالتکلیفی قرار داده است‪.‬‬ ‫در حالی که تولیدکننده برای مدیریت دوره تحریمی س��عی در‬ ‫خرید مواد اولیه و قطعات مورد نیاز داش��ت‪ ،‬با ورود بخشی از این‬ ‫کاالها مجوز ترخیص صادر نش��د‪ .‬درخواست پرداخت مابه التفاوت‬ ‫ارز دولتی و ازاد به دپوی قطعات و خالی ش��دن انبارها منجر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی پرس��ش این اس��ت که چرا هزینه کردهای‬ ‫دولت��ی و خصوصی خودروس��ازان و قطعه س��ازان به س��وی تولید‬ ‫فناوری یا حتی واردات ان س��وق پیدا نکرده است؟ کشوری که در‬ ‫دوره های مختلف‪ ،‬تحریم را تجربه کرده صنعتگر را باید هوش��مند‬ ‫می کرد تا به جای واردات و وابستگی کاالیی به خوداتکایی فناوری‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫این مس��ئله ای بود که در میزگردی با حضور اصغر خسروشاهی‬ ‫مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ش��اپور س��امعی نایب رئیس‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرویی و نیز محمد‬ ‫ش��هپری عضو هیات مدیره این انجمن به ان پرداخته ایم و در ادامه‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫€ €چرا صنعتگران حوزه خودرو به ویژه قطعه سازان با بیش‬ ‫از دو ده�ه فعالیت همچن�ان واردکننده قطعات هس�تند و‬ ‫با توجه ب�ه تجربه تحریمی‪ ،‬چ�را ارز دریافتی برای واردات‬ ‫فن�اوری و حتی خودکفای�ی در این زمین�ه اختصاص داده‬ ‫نشد؟‬ ‫محمد شهپری‪ :‬ش��رایطی که در چند سال گذشته برای صنعت‬ ‫خودرو رقم خورد س��بب ش��د جهش هایی مانند ن��رخ دالر از یک‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان به ‪ ۳‬هزار تومان را ش��اهد باش��یم‪ .‬روند افزایش‬ ‫قیمت ها تا به امروز ادامه یافته است‪ .‬مسائلی این چنینی سبب شد‬ ‫تا تمام قطعه سازان درگیر مس��ائل روزمره واحدهای صنعتی خود‬ ‫باشند‪ ،‬برای اینکه بتوانند فقط به حیات خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫برای توس��عه و حرکت به س��وی فناوری باید بر اس��اس حاشیه‬ ‫س��ود گام برداشت‪ .‬بر اساس شرایطی که قطعه ساز در ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال‬ ‫گذش��ته با ان درگیر اس��ت بدون حاش��یه س��ود فعالیت دارد و با‬ ‫قطعیت می گوییم حتی قطعه س��از از جیب خ��ود هزینه می کند‪،‬‬ ‫ب��ه این معنی که بدون س��ود تولی��د دارد‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬باید مازاد‬ ‫درامد وجود داش��ته باشد تا بتوان روی تحقیق و توسعه یا نواوری‬ ‫س��رمایه گذاری کرد‪ .‬با توجه به شرایطی که در چند سال گذشته‬ ‫داشتیم تمام تالش ها به این سو بود تا یک سلسله قطعات تولید و‬ ‫تامین شود برای اینکه خودروسازی متوقف نشود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬خودروس��از به دلیل کمبود نقدینگی که در دهه‬ ‫‪ ۹۰‬با ان روبه رو بوده همیشه با تاخیر هزینه قطعه سازان را پرداخته‬ ‫کرده اس��ت در حالی ک��ه پیش تر خودروس��از ‪ ۴۵‬روز هزینه ها را‬ ‫پرداخت می کرد‪ .‬قطعه س��از ضمن دریافت مطالبات در زمان مقرر‪،‬‬ ‫می توانست سود حاصل از تولید را برای روزامد خود هزینه کند اما‬ ‫این موضوع ادامه نیافت‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در کنار افزایش ارز‪ ،‬مواد اولیه به لحاظ قیمتی جهش‬ ‫زیادی داشتند‪ .‬اگر از سال ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۷‬بررسی شود متوجه می شوید‬ ‫فقط فوالد مبارکه چقدر افزایش نرخ داشته است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬به همان نسبت هزینه تولید قطعه ساز هم افزایش یافته‬ ‫اما چون نباید نرخ قطعات را تغییر دهد ناگزیر حاش��یه سود خود‬ ‫را در نظر نگرفته اس��ت‪ .‬به م��رور واحدهای بزرگ صنعتی کوچک‬ ‫و کوچک تر ش��دند‪ .‬پس اگر انتظار داریم به این س��و حرکت کنیم‬ ‫و فناوری وارد یا خود ان را تولید کنیم باید گفت س��رمایه گذاری‬ ‫جدید نیاز داریم که صنعتگ��ر در اختیار ندارد‪ .‬توانی برای صنعت‬ ‫قطعه نمانده که بخواهد سرمایه گذاری جدیدکند‪.‬‬ ‫€ €پ�س می ت�وان این گونه پنداش�ت ک�ه انچ�ه دولت به‬ ‫عنوان تس�هیالت در اختیار قطعه ساز قرار داده فقط صرف‬ ‫هزینه های روزمره ان شده است؟‬ ‫بله‪ .‬در شرایطی که تمام کاالها و خدمات‪ ،‬روند افزایش قیمتی رو‬ ‫به باالیی داش��ته اند تسهیالت دولتی فقط هزینه های روزمره واحد‬ ‫صنعتی را تامین کرده است‪ .‬افزایش در چند زمینه‪ ،‬نرخ تمام شده‬ ‫را برای قطعه س��از باال برده اما تاثیری بر نرخ قطعات نداشته است‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬حاش��یه س��ود کاهش پیدا کرده و م��ازادی برای تولید‬ ‫فناوری باقی نمانده است‪.‬‬ ‫ش��اپور سامعی‪ :‬اشاره به تسهیالت ش��د در حالی که تا امروز ما‬ ‫تس��هیالتی از دولت دریافت نکرده ایم؛ نه دولت یازدهم و دوازدهم‬ ‫و نه دولت های قبل تر‪.‬‬ ‫اگر منظور از تسهیالت‪ ،‬تسهیالت بانکی است همه با چالش های‬ ‫این بخش اگاه هستند‪ .‬سودهای ‪ ۲۴‬درصد تا بیش از ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫موسس��ه های مالی و اعتباری نتیجه ای جز پرداخت بهره‪ ،‬دیرکرد‪،‬‬ ‫س��ود مرکب و‪ ...‬نداش��ته و روزبه روز توان مالی صنعتگر را کاسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس پرسش نخس��ت‪ ،‬باید شرکتی که در حال تولید است‪،‬‬ ‫خودکفای��ی خود را باال می برده و ماش��ین االت و تجهیزات روزامد‬ ‫وارد می کرده تا عمق ساخت داخل را افزایش می داده و خود مرجع‬ ‫فناوری می ش��ده است‪ .‬اگر کش��ورهای صنعتی به این سو حرکت‬ ‫کرده اند و پیش��تاز دنیا هستند تسهیالت بانکی را با کمترین بهره‬ ‫یا حتی بدون س��ود در اختی��ار تولیدکنندگان ق��رار داده اند و در‬ ‫ادامه شرکت را مکلف می کنند به جای واردات مواد اولیه به سوی‬ ‫فناوری و نواوری حرکت کنند‪.‬‬ ‫درباره شرکت های فعال قطعه سازی کشور چنین شرایطی تجربه‬ ‫نش��ده و انچه ت��ا امروز ما به عنوان تس��هیالت دریافت کرده ایم با‬ ‫بهره های بس��یار باال بوده و کمکی برای خرید فناوری و دانش فنی‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬شرایطی که همیشه داشته ایم و سبب شده تا تنها‬ ‫به فردای خود بیندیشیم این است که در بهترین شرایط به عنوان‬ ‫اولویت دوم‪ ،‬ارز به قطعه ساز تعلق گرفته و بر اساس ان موظف بوده‬ ‫با نرخ پایه ای که تعیین ش��ده بدون افزایش قیمت ها به خودروساز‬ ‫قطعه تحویل دهد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬سال ها است که صنعتگر حوزه قطعه‬ ‫فرصتی برای جان گرفتن نداشته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬برای دریاف��ت و انتقال فن��اوری عالوه بر تحریم های‬ ‫داخلی زیر فشار خارجی بوده ایم‪ .‬چین تا حدودی با ایران همکاری‬ ‫دارد اما درباره س��ایر کش��ورها به طور نمونه‪ ،‬شرکت ما که با ژاپن‬ ‫و س��نگاپور همکاری دارد همیش��ه در شرایط س��خت تحریمی با‬ ‫دش��واری محصوالت مورد نیاز را خرید ه است‪ .‬نمی توانستیم برای‬ ‫روزامدی‪ ،‬تجهیزات فناوری وارد کنیم؛ ماش��ین االت داده نمی شد‬ ‫یا با مش��کالت بس��یار و هزینه های ب��اال‪ ،‬اب��زار در اختیارمان قرار‬ ‫می گرف��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬فرصت و زمان الزم را قطعه س��از نداش��ته که‬ ‫فناوری وارد کند و در ادامه خود به ان سو گام بردارد‪.‬‬ ‫تاکید می کنم امروز وقتی به صنعت خودرو نگاه می کنیم نسبت‬ ‫به سایر صنایع به لحاظ فناوری روزامدتر است‪ .‬برخی صنایع فعال‬ ‫کشور بس��یار فرس��وده و قدیمی بوده و هنوز به شیوه های سنتی‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬قطعه سازان و خودروسازان چند پله جلوتر‬ ‫از صنایع دیگر کشورها هستند‪.‬‬ ‫وقتی در مجموع بررس��ی شود بخش های دیگر اعم از بهداشت‪،‬‬ ‫اموزش وپ��رورش‪ ،‬راه س��ازی و‪ ...‬چالش های��ی دارن��د‪ ،‬یک صنعت‬ ‫نمی تواند خیلی نسبت به سایر صنایع شاخص و روزامدتر باشد‪ .‬با‬ ‫توجه به ش��رایط کشور همه در یک سطح قرار دارند‪ .‬در این میان‬ ‫با اس��تدالل و منطق می توان گفت صنعت خودرو به لحاظ نواوری‬ ‫و روزامدی پیش��تازتر از بقیه بوده و تاکن��ون بهترین فعالیتی که‬ ‫می توانسته را انجام داده است‪.‬‬ ‫صنعتگر حوزه قطعه با ایثار‪ ،‬به فعالیت خود بدون هیچ حاش��یه‬ ‫س��ودی ادامه داده و به طور مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۵‬هزار نفر فرصت ش��غلی ایجاد کرده «ما به خود دس��تمریزاد‬ ‫می گوییم»‪.‬‬ ‫€ €قطعه س�ازان معتقدند تس�هیالتی برای رفتن به س�وی‬ ‫فناوری از س�وی دولت ها پرداخت نش�ده اس�ت‪ .‬چرا امروز‬ ‫وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت برنام�ه ای ب�رای هدایت‬ ‫صنعتگر به سوی واردات و ساخت فناوری در داخل ندارد؟‬ ‫اصغر خسروش��اهی‪ :‬در مجم��وع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تنها مجرای تصمیم گیر صنعت خودرو کشور نیست‪ .‬وزارتخانه ها و‬ ‫سازمان های دیگر نیز دخیل هستند‪.‬‬ ‫پیش از خرید لنت ترمز این گزارش را بخوانید‬ ‫فراوان شده پیشنهاد می شود هر ‪ ۲۰‬هزار کیلومتر از لنت های‬ ‫خودرو بازدید کنید‪ .‬در این صورت امکان اس��یب رس��یدن به‬ ‫دیس��ک های خودرو نیز کاهش می یاب��د و متحمل هزینه باال‬ ‫برای تعویض دیسک های ترمز نخواهید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لنت ترمز ارگانیک‬ ‫یکی از انواع لنت های ترمز نمونه های ارگانیک بدون ازبست‬ ‫اس��ت که این نوع لنت ها در ماشین االت صنعتی نیز استفاده‬ ‫می ش��ود و به دلیل داشتن س��اختار نرم‪ ،‬بی صدا کار می کنند‪.‬‬ ‫به دلی��ل نرم بودن مواد این نوع لنت ها‪ ،‬عمر انها بس��یار کمتر‬ ‫از س��ایر لنت ها اس��ت و اس��تفاده از انها برای خودروهایی که‬ ‫تردد باالیی در شهرها دارند مانند تاکسی ها پیشنهاد نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹لنت ترمز سرامیکی‬ ‫لنت ترمزهای س��رامیکی درحال حاضر جزو پیش��رفته ترین‬ ‫نمونه ها به ش��مار می روند که از انها در خودروهای مسابقه ای‬ ‫نیز بهره می برند‪ .‬این نوع لنت ها به جای فوالد از مس ساخته‬ ‫می شوند و مس نیز باعث انتقال حرارت به نحو بهتری می شود‪.‬‬ ‫عالو ه بر این اس��تفاده از مس باعث افزایش عمر لنت و کاهش‬ ‫خوردگی ان در طول زمان می ش��ود‪ .‬یکی دیگر از مزایای این‬ ‫نوع لنت ها کم صدا بودن انها است و از معایب انها نیز می توان‬ ‫به نرخ باالی شان نسبت به سایر لنت ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹لنت ترمز نیمه فلز‬ ‫یکی از مهم ترین بخش های هر خودرویی ترمز ان اس��ت که‬ ‫باید به ان توجه ویژه ای ش��ود‪ .‬باتوجه به اینکه لنت ترمز انواع‬ ‫مختلفی دارد ممکن اس��ت خریداران در انتخاب درست دچار‬ ‫س��ردرگمی شوند؛ بنابراین در نوش��تار پیش رو قصد داریم به‬ ‫معرفی انواع لنت ترمزها و نحوه خرید درست بپردازیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬خودرو ب��رای توق��ف نیازمند‬ ‫اصطکاک اس��ت و تولید اصطکاک در سیس��تم ترمز را لنت ها‬ ‫بر عهده دارند‪ .‬لنت ها روی دیسک فشرده می شوند و درنهایت‬ ‫اصطکاک میان لنت و دیس��ک باعث کاهش سرعت خودرو یا‬ ‫ت ترمز به تعداد‬ ‫توقف ان می شود‪ .‬در طول ماه ها و سال ها‪ ،‬لن ‬ ‫بس��یار زیادی روی دیسک خودرو فشرده می ش��ود؛ بنابراین‬ ‫باید در رس��یدگی به لنت ها و تعویض به موقع ان توجه خاصی‬ ‫داشت زیرا ممکن است باعث اسیب رسیدن به دیسک ترمز و‬ ‫در نهایت ایجاد خطرهای جبران ناپذیر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان عمر لنت ترمز چقدر است؟‬ ‫به طور کلی قانون مشخصی برای میزان عمر لنت ترمز وجود‬ ‫ندارد‪ .‬طول عمر لنت ترمز به عوامل مختلفی از جمله نوع لنت‬ ‫و نحوه رانندگی بس��تگی دارد‪ .‬به ط��ور معمول لنت های ترمز‬ ‫باکیفیت در ش��رایط رانندگی معمول حدود ‪ ۸۰‬هزار کیلومتر‬ ‫عم��ر می کنند ام��ا باتوجه به اینکه لنت ه��ای متفرقه در بازار‬ ‫این نوع لنت ها از جمله مرس��وم ترین مدل هایی است که در‬ ‫خودروهای س��واری از انها استفاده می شود‪ .‬این نوع لنت ها از‬ ‫اهن و استیل و مقدار زیادی گرافیت تشکیل می شوند که این‬ ‫مواد باعث انتقال حرارت مناسبی در لنت خواهد شد‪ .‬لنت های‬ ‫ترم��ز نیمه فلزی خنک تر از نمونه های ارگانیک کار می کنند و‬ ‫در نهایت از عمر بیش��تری نیز برخوردار هستند‪ .‬به طور کلی‬ ‫می توان گفت این نوع لنت ها برای رانندگی ها و ش��رایط عادی‬ ‫مناسب و از لحاظ اقتصادی به صرفه است‪.‬‬ ‫‹ ‹لنت ترمز فلزی‬ ‫از ای��ن نوع لنت ها بیش��تر ب��رای خودروهای مس��ابقه ای یا‬ ‫رانندگی در شرایط س��خت استفاده می شود و در ساخت انها‬ ‫ب��رای دس��تیابی به این ام��ر باید تمام وزارتخانه ه��ا و نهادهای‬ ‫مرتبط کمک کنند و برنامه ریزی واحد انجام شود تا بر اساس نقشه‬ ‫راه واحد صنعت رشد و توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان متولی این صنعت تالش‬ ‫کرده تا پیش��رفت محقق شود اما این گونه نیست که وزارتخانه هر‬ ‫انچه بخواهد‪ ،‬بتواند انجام دهد‪.‬‬ ‫با نگاه کالن تر به موضوع بپردازم‪ .‬پرس��ش ش��ما این بود چرا در‬ ‫چند س��ال گذش��ته قطعه وارد کردیم و به س��وی فناوری حرکت‬ ‫نکردیم؛ نیاز به بحث های ریش��ه ای دارد‪ .‬نخست اینکه کشور باید‬ ‫برای صنعت خودرو برنامه داشته باشد که متاسفانه ندارد‪.‬‬ ‫بای��د برنامه ای بلندمدت و ‪ ۱۰‬س��اله تدوین ش��ود و اینکه قرار‬ ‫اس��ت از چه نقط��ه ای به چه نقطه ای برس��یم‪ ،‬روش های حمایتی‬ ‫تعریف ش��ود‪ ،‬ضمن انکه هنگام اجرا کنترل شوند‪ .‬به جز دهه ‪۷۰‬‬ ‫که صنعت خودرو دارای برنامه ای خاص بود و قطعه س��ازان در این‬ ‫دوره به وجود امدند و صنعت رشد مناسبی داشت در هیچ مقطعی‬ ‫با برنامه ای مدون حرکت نکرده ایم‪ .‬اس��تمرار فعالیت امروز نتیجه‬ ‫رشد همان دوره است زیرا در عمل پس از ان برنامه ای نداشتیم‪.‬‬ ‫خودرو‪ ،‬به عنوان صنعتی بین المللی در کشور صاحب برنامه ای‬ ‫بلندمدت و ادامه دار نبود و نیس��ت‪ .‬به ش��دت دچ��ار روزمرگی‬ ‫هس��تیم‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬زمانی شرایط ارزی مناسبی داریم مانند‬ ‫دولت نهم و دهم که روی ارز یارانه می پردازد‪ ،‬نرخ ارز پایین نگه‬ ‫داشته می ش��ود در نتیجه‪ ،‬تولید توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬طبیعی‬ ‫اس��ت با توجه به نرخ تورم هیچ سازنده ای خود را برای تولید به‬ ‫زحمت نمی اندازد‪.‬‬ ‫بیش��تر صنعتگران در این مقطع زمانی به جای س��اخت داخل‬ ‫مشغول واردات ش��دند زیرا با دالر یک هزار تومانی تولید به صرفه‬ ‫نب��ود‪ .‬صنعتگ��ر در فعالیت س��ود و زیان خ��ود را می بیند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط مطلوب ارزی به جای رقابت و افزایش عمق ساخت داخل‬ ‫و به قول شما حرکت به سوی فناوری‪ ،‬ترغیب به واردات می شود‪.‬‬ ‫حال در شرایط تحریمی‪ ،‬ارز مورد نیاز صنعتگر تامین نمی شود‪.‬‬ ‫قانون درب��اره تخصیص ارز و واردات تغیی��ر می کند و صنعتگر به‬ ‫نوعی دیگر گرفتار چالش ها می ش��ود‪ .‬ناگزیر برای تامین مواد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز بای��د ارز گران تر تهیه کند‪ .‬این تناقض ه��ا و رفتارهای‬ ‫نادرس��ت در نظام دولت��ی صنعتگر را بالتکلیف می کن��د زیرا اگر‬ ‫س��رمایه گذاری کند‪ ،‬ممکن اس��ت نرخ ارز پایی��ن بیاید و با وجود‬ ‫سرمایه گذاری هنگفت دوباره واردات از تولید پیشی گیرد‪.‬‬ ‫این بی بر نامگی در سطح کالن کشور وجود دارد و باعث می شود‬ ‫تا همه متاثر از ان باش��ند؛ قطعه ساز و خودروساز هم جزئی از ان‬ ‫هس��تند‪ .‬اگر برنامه اقتصادی این گونه تدوین می شد که هر سال با‬ ‫رش��د نرخ تورم‪ ،‬نرخ ارز نیز افزایش می یافت گرفتاری امروز کمتر‬ ‫بود‪ .‬خودروس��از و قطعه س��از خود را با شرایط منطبق می کردند و‬ ‫امروز دچار شوک اقتصادی نمی شدیم‪.‬‬ ‫حرکت های زیگزاگی به اس��یب جدی صنعت و در بعد کالن به‬ ‫اسیب به اقتصاد منجر می شود و این موضوع فقط مربوط به صنعت‬ ‫خودرو و قطعه نیست؛ باقی صنایع هم دچار این معضل هستند‪.‬‬ ‫درحال حاضر اگر با درایت برنامه ریزی ش��ود و دولت بتواند خوب‬ ‫هدایت کند شرایط تحریمی امروز فرصتی برای تقویت تولید داخل‬ ‫اس��ت زیرا نخس��ت اینکه با افزایش نرخ ارز تولید صرفه اقتصادی‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬صادرات هم می تواند توسعه یابد‪ ،‬منتها صنعتگر‬ ‫باید بداند چه ارزی با چه قیمتی قرار است پرداخت شود‪ .‬همچنین‬ ‫نرخ فروش با هزینه کردها منطبق باشد‪.‬‬ ‫پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز‬ ‫از فوالد ذوب ش��ده بدون مواد افزودنی اس��تفاده ش��ده است‪.‬‬ ‫در ای��ن لنت ها از مواد از روان کننده ه��ای کامپوزیت به جای‬ ‫گرافیت استفاده می ش��ود‪ .‬این دسته از لنت ترمزها قدرت به‬ ‫نسبت باالیی در متوقف کردن خودروها دارند اما به دلیل ایجاد‬ ‫غبار فراوان و همچنین صدای زیاد و عمر کوتاه‪ ،‬برای مصارف‬ ‫شهری و مسابقه ای مورد استفاده قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹چه موقع لنت ترمز را عوض کنیم؟‬ ‫یک��ی از اصلی ترین مواردی که می تواند نش��ان دهنده زمان‬ ‫تعویض لنت ترمز باش��د‪ ،‬کاهش س��طح روغن ترمز است که‬ ‫البته این حالت مربوط به زمانی اس��ت که نش��تی روغن ترمز‬ ‫وجود نداشته باشد‪ .‬عالوه بر مورد یادشده سوت کشیدن لنت‬ ‫ترمز هنگام ترمزگیری نیز از جمله مواردی اس��ت که می تواند‬ ‫نش��ان دهنده تمام شدن لنت ترمز باش��د؛ هر چند در صورت‬ ‫استفاده از لنت ترمز نامرغوب امکان سوت کشیدن وجود دارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در برخی خودروها سنسور لنت ترمز وجود دارد‬ ‫که با فرارس��یدن زمان تعویض لنت ترمز هش��داری در پشت‬ ‫امپ��ر خودرو نمایش داده می ش��ود‪ .‬ازجمله نش��انه های دیگر‬ ‫فرارس��یدن زم��ان تعویض لنت می توان به بلند ش��دن دود از‬ ‫دیسک ها‪ ،‬چرب ش��دن لنت ها و انحراف خودرو از مسیر خود‬ ‫در هنگام ترمز گرفتن اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت لنت در بازار‬ ‫درحال حاض��ر در ب��ازار نرخ لنت جلو پ��ژو ‪ ۲۰۶‬از ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومان شروع می شود و در گران ترین حالت خود به ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان می رسد‪ .‬همچنین این نرخ برای لنت عقب از ‪ ۶۵‬تا ‪۱۸۰‬‬ ‫هزار تومان است‪ .‬لنت ترمز جلو پراید قیمتی بین ‪ ۴۵‬تا ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار تومان دارد و این نرخ برای لنت عقب نیز بین ‪ ۴۵‬تا ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار تومان است‪ .‬لنت ترمز جلو تندر ‪ ۹۰‬در ارزان ترین حالت‬ ‫‪ ۶۹‬هزار تومان و در گران ترین حالت ‪ ۱۸۵‬هزار تومان اس��ت‪.‬‬ ‫در نهایت می توان گفت بهتر است در زمینه موارد مهمی مانند‬ ‫لن��ت ترمز به انتخاب برندهای معتب��ر و باکیفیت دقت کنید‪،‬‬ ‫در غیر این صورت ممکن اس��ت اسیب های جبران ناپذیری را‬ ‫متحمل شوید‪.‬‬ ‫گمرک جمهوری اسالمی ایران باهدف حمایت از کاالی ایرانی در بخشنامه ای‬ ‫به گمرکات سراس��ر کش��ور‪ ،‬ش��یوه جدید ترخیص کاالهای مش��مول دریافت‬ ‫مابه التفاوت ارزی با اخذ تعهد از واردکنندگان را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬هیات وزیران در ‪ ۲۴‬مرداد براس��اس اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی‬ ‫برای س��اماندهی و مدیریت ب��ازار ارز بند پنجم بس��ته ارزی را که ‪ ۱۴‬مرداد به‬ ‫تصویب رسیده بود‪ ،‬اصالح کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این اصالحیه در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی‪،‬‬ ‫ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از ‪ ۱۶‬مرداد از طریق بانک یا سامانه نیما‬ ‫پذیرفته ش��ده اما کاالی مربوط ترخیص نشده باشد‪ ،‬بانک عامل موظف است با‬ ‫اخذ تعهدنام��ه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان‬ ‫تامی��ن ت��ا نرخ ارز بازار هن��گام ترخیص کاال‪ ،‬به ازای ه��ر دالر ‪ ۲۸۰۰‬تومان به‬ ‫گمرک جمهوری اسالمی ایران پرداخت کند‪.‬‬ ‫براس��اس این اصالحیه چنانچه متقاضی این مبلغ را پرداخت نکند بانک عامل‬ ‫باید واردکننده را به سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی معرفی کند تا ارز‬ ‫برای موارد بعدی به او اختصاص داده نشود‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش ماشین االت‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬قطعات یدکی خط تولید و مواد‬ ‫ش��یمیایی و مص��رف خط تولید و طرح ه��ای مرتبط با هر یک از دس��تگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬م��واد اولیه وارداتی‪ ،‬مواد اولیه دارو‪ ،‬تجهیزات پزش��کی و قطعات لوازم‬ ‫یدکی تجهیزات پزشکی از این قانون مستثنا هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬گمرک جمهوری اس�لامی چن��دی پیش اع�لام کرده بود‬ ‫ک��ه واردکنن��دگان کاالها با رویه بانک��ی‪ ،‬باید برای دریاف��ت تاییدیه و پرداخت‬ ‫مابه التفاوت ارزی به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از ‪۱۶‬‬ ‫م��رداد‪ ،‬بابت ارز کاالهایی که به صورت بانکی یا در س��امانه نیما تامین ش��ده و‬ ‫ترخیص انها انجام نشده است‪ ،‬مابه التفاوت ارزی دریافت کند‪.‬‬ ‫بند پنجم بس��ته ارزی دولت مقرر کرده ان دس��ته از واردکنندگانی که با نرخ‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ثبت سفارش شده اند اما هنوز کاالهای انها وارد کشور نشده یا‬ ‫از گمرک ترخیص نش��ده اند‪ ،‬باید مابه التفاوت ارزی پرداخت کنند تا امکان ورود‬ ‫کاالی انها به کش��ور فراهم ش��ود‪ .‬با این اوصاف و محاس��به نرخ ‪ ۲۸۰۰‬تومانی‬ ‫مابه التف��اوت ارزی‪ ،‬نرخ دالر مورد نظر دولت برای واردات کاالها به جز کاالهای‬ ‫ضروری و اساسی ‪۷‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫کارگران‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫چالش دانشگاه های علمی کاربردی برای تربیت متخصص‬ ‫غالمعلی قرایی‪ -‬قائم مقام دانش�گاه جامع علمی کاربردی‬ ‫ایران‪ ،‬لوازم و قطعه‪:‬دانش��گاه جامع علمی کاربردی‪ ،‬دانش��گاهی‬ ‫دولتی و وابسته به وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری است‪.‬‬ ‫ه��دف از تاس��یس ای��ن مرکز افزایش س��طح مهارت ش��اغالن‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی و مهارت های حرفه ای دانش اموختگان‬ ‫مراکز اموزش��ی بود که تجربه اجرایی کافی نداشتند‪ .‬امروز عمده‬ ‫مس��ائلی که دانش��گاه های علمی کاربردی را با چالش روبه رو کرده‬ ‫وضعیت مالی دانش��جویان اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این دانش��گاه امروز‬ ‫گرفتار کمبود دانشجو و صندلی های خالی است‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬تبلیغاتی که برخی دانش��گاه ها دارند مانند کارشناسی‬ ‫ارش��د بدون کنکور‪ ،‬تخفیف ویژه ش��هریه به مناس��ب عید نوروز‪،‬‬ ‫اقس��اط شهریه و‪ ...‬باعث می شود تا جذب دانشجوی بیشتر نسبت‬ ‫به علمی کاربردی ها داشته باشند‪.‬‬ ‫دانش��گاه جامع علمی کارب��ردی ایران‪ ،‬لوازم و قطعه‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬یک هزار و ‪ ۳۰۰‬دانش��جو داش��ت اما امروز این امار بسیار‬ ‫افت کرده اس��ت‪ .‬در حالی که فارغ التحصیل این دانشگاه به لحاظ‬ ‫تجرب��ی حداقل یک ب��ار موتور خودرو را باز و بس��ته می کنند‪ .‬در‬ ‫س��ایر دانش��گاه ها این کار عملی ب��ه معنایی که در این دانش��گاه‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬انجام نمی ش��ود‪ .‬بر اس��اس اهداف دانش��گاه های‬ ‫علمی کاربردی‪ ،‬دروس و رش��ته ها عمل��ی و اجرایی دارد تا بتوانیم‬ ‫توان کاری افرادی که مشغول هستند را ارتقای علمی دهیم‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬واحدهای صنعتی تولیدی باید با تش��ویق نیروهای انسانی‪ ،‬انها‬ ‫را برای اموزش تخصصی در بخش��ی که مش��غول هستند‪ ،‬ترغیب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در دانش��گاه های علمی کاربردی بیش��تر کالس ها با کارگاه های‬ ‫عملی برگزار می ش��وند‪ .‬اگر قرار است زمینه اشتغال به کار فراهم‬ ‫شود کسی می تواند در بازار کار کند که از نظر علمی و کاربردی کار‬ ‫را یاد گرفته باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬می توان گفت دانشگاه علمی کاربردی‬ ‫هنوز ش��ناخته نشده و والدین درباره تحصیل فرزندان شان در این‬ ‫نوع مراکز هنوز توجیه نشده اند‪.‬‬ ‫گزارشی از موج تعدیل نیرو در شرکت های خودروسازی‬ ‫مدت زمان زیادی از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام‬ ‫نگذش��ت که بسیاری از شرکت های خودروساز بین المللی‬ ‫از توق��ف همکاری خود با ش��رکت های ایرانی خبر دادند‪.‬‬ ‫در نتیجه ای��ن تصمیم ها‪ ،‬تعدیل نیروی گس��ترده ای در‬ ‫ای��ن حوزه اتفاق افتاد ک��ه پیامدهای خود را دارد‪ .‬در این‬ ‫گزارش به این موضوع پرداخته شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬تاکن��ون تعداد زی��ادی از‬ ‫خودروس��ازان خارج��ی هم��کاری خود را با ای��ران قطع‬ ‫کرده ان��د و این تصمیم گی��ری‪ ،‬صنعت خودرو کش��ور را‬ ‫با بحران ه��ای مختلفی روبه رو کرده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‬ ‫صنع��ت‪ ،‬صنع��ت قطعه کش��ور نیز دچار چالش ش��ده و‬ ‫بس��یاری از قطعه س��ازان مطرح جهانی از جمله فورش��یا‬ ‫فعالیت خ��ود را در ایران متوقف کرده اند‪ .‬تمام این موارد‬ ‫و بس��ته ش��دن واردات خودرو باعث تولید و بازار خودرو‬ ‫با مش��کالتی روبه رو ش��ود‪ .‬کاهش تولید در شرکت های‬ ‫خصوص��ی و وارد نش��دن خ��ودرو درنهایت چ��اره ای جز‬ ‫تعدی��ل نیرو ب��رای خودروس��ازان و واردکنن��دگان باقی‬ ‫نگذاشته است‪.‬‬ ‫ش��نیده ها حاکی از این اس��ت که برخی شرکت های‬ ‫واردکننده رسمی تا ‪ ۵۰‬درصد تعدیل نیرو داشته اند‪ .‬در‬ ‫نتیجه بسیاری از کارمندان و کارگرانی که در زمینه های‬ ‫مرتبط با خودروس��ازی و قطعه سازی فعالیت می کردند‪،‬‬ ‫به س��ادگی از کار بی��کار ش��ده اند‪ .‬به طور کل��ی تعدیل‬ ‫نی��رو و بیکاری فعاالن این بخ��ش تنها تاثیر کوچکی از‬ ‫تصمیم های مختلفی اس��ت که در ح��وزه خودرو گرفته‬ ‫ش��ده و در ادامه به طور قطع اش��فتگی در بازار تامین‬ ‫قطع��ات و ارائ��ه خدم��ات پ��س از فروش نی��ز گریبان‬ ‫شرکت ها و مردم را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫س��عید مدنی‪ ،‬کارش��ناس حوزه خودرو درب��اره تعدیل‬ ‫نیروهای اخیر شرکت های واردکننده و خودروسازان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تعدیل نیرو در ش��رکت های خودروسازی خصوصی‬ ‫به طور کلی تاثیر خاصی برای کارمندان و کارگران نخواهد‬ ‫گذاش��ت زیرا شرکت های خودروس��ازی خصوصی به طور‬ ‫معمول برای کارکنان خود بیمه بیکاری در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم بیمه بیکاری‬ ‫می توان��د راه��کار مفیدی برای عبور از این حالت باش��د‪.‬‬ ‫هرچند ممکن است در این دوره درامد کارکنان با کاهش‬ ‫روبه رو ش��ود اما به ط��ور کلی بیمه بی��کاری برای چنین‬ ‫مواقعی در نظر گرفته شده و به احتمال زیاد خودروسازان‬ ‫خصوصی چنین بیمه هایی را در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برخی کارگ��ران عنوان کرده اند‬ ‫ب��رای دریافت بیمه بیکاری وعده س��ال این��ده را به انها‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو درب��اره ادامه بحران در‬ ‫ای��ن صنعت و ش��رایط خودروس��ازان دولتی بی��ان کرد‪:‬‬ ‫شرکت های خودروسازی خصوصی چاره ای جز تعدیل نیرو‬ ‫در شرایط حاضر نداشتند و تنها راه کمک به کارکنان شان‬ ‫بیمه بیکاری اس��ت اما از شرکت های خودروسازی دولتی‬ ‫به ش��یوه های گوناگونی حمایت می ش��ود؛ بنابراین انها با‬ ‫چالش های کمتری روبه رو خواهند ش��د‪ .‬درباره ش��رایط‬ ‫فعلی نیز پیش بینی می ش��ود که همیش��گی نخواهد بود‬ ‫و در تمامی دوران تحریم‪ ،‬زمان هایی با س��ختگیری های‬ ‫ش��دیدی مواجه ش��دیم اما پس از ان به ش��رایط ارام تر‬ ‫بازگش��تیم ی��ا در نهایت روش مقابله ب��ا تحریم ها را پیدا‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫مدن��ی درباره پیامدهای تعدیل نیرو ادامه داد‪ :‬تحریم ها‬ ‫بیش از انکه به دولت ها فشار بیاورد باعث ایجاد فشارهای‬ ‫مضاع��ف بر مردم می ش��ود اما دولت نی��ز تالش می کند‬ ‫اث��رات تحری��م را کاهش دهد‪ .‬یکی از اث��رات تحریم ها و‬ ‫تعدی��ل نیرو ایجاد ضعف در بخش خدمات پس از فروش‬ ‫اس��ت که درنهایت می تواند منجر به دسترسی نداشتن به‬ ‫قطعات مختلف برای خودروها ش��ود ی��ا تامین قطعات با‬ ‫هزینه های بس��یار باالتری نس��بت به گذشته انجام شود‪.‬‬ ‫در پای��ان می توان گفت تنها راه حل عبور از ش��رایط حال‬ ‫حاضر‪ ،‬مدارا کردن در زمینه های مختلف است و می توان‬ ‫با کاهش مصرف خودروها‪ ،‬نیاز به استفاده از خدمات پس‬ ‫از فروش یا قطعات مختلف را کاهش داد تا شرایط به روال‬ ‫گذشته بازگردد‪.‬‬ ‫ساماندهی اژانس ها و خودروهای حمل بار‬ ‫ع��ده ای ب��رای جابه جای��ی‪ ،‬وانت ب��ار پالک س��فید‬ ‫می خرن��د تا بتوانن��د از تخفیف ‪۵۰‬درص��دی ان برای‬ ‫پرداخت عوارض استفاده کنند که با ساماندهی فعالیت‬ ‫خودروهای حمل بار این مشکل برطرف می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محسن پورس��یداقایی در حاشیه‬ ‫نشس��ت ش��ورای ش��هر تهران‪ ،‬ب��ا حض��ور در جمع‬ ‫خبرن��گاران با بیان اینکه ی��ک فوریت الحاق تبصره ای‬ ‫ب��ه ماده‪ ۴‬الیحه تعیی��ن نرخ عوارض ب��ا رای اکثریت‬ ‫به تصویب رس��یده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬این تبص��ره درباره‬ ‫س��اماندهی اژانس ها و خودروهای حمل بار اس��ت‪ .‬در‬ ‫گذشته مصوباتی درباره ساماندهی جداگانه این وسایل‬ ‫حمل ونقلی وجود داشت اما اکنون الیحه ساماندهی و‬ ‫طرح ترافیک به هم متصل ش��ده اس��ت‪ .‬بر این اساس‬ ‫اژانس ها و وانت بارها باید برای اس��تفاده از تخفیف در‬ ‫پرداخت عوارض‪ ،‬سفرهای خود را در سامانه ثبت کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ش��اهدیم برخی از اف��راد از طرح‬ ‫ترافیک اژانس ها اس��تفاده می کنند‪ ،‬اما حتی یک روز‬ ‫هم در اژانس ها فعالیت نداش��ته و ندارند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با اجرای طرح س��اماندهی که تنه��ا یک فوریت ان به‬ ‫تصویب رس��یده‪ ،‬این مش��کل حل می ش��ود زیرا باید‬ ‫دست کم ‪۳‬سفر را در روز ثبت کنند‪.‬‬ ‫معاون شهردار تهران با بیان اینکه در حوزه بار نیز ما‬ ‫با خرید وانت بارهای پالک های س��فید روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عده ای ب��رای جابه جایی‪ ،‬وانت بار پالک س��فید‬ ‫می خرن��د تا بتوانن��د از تخفیف ‪۵۰‬درص��دی پرداخت‬ ‫عوارض اس��تفاده کنند که حاال با س��اماندهی فعالیت‬ ‫وانت بارها این مسئله نیز مشکالت برطرف می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ‪۵‬ه��زار دوچرخه اش��تراکی وارد‬ ‫پایتخت می ش��ود‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬درحال حاضر نس��ل‬ ‫جدیدی از دوچرخه های اش��تراکی رونمایی شد ه است‬ ‫ک��ه افراد می توانند از این دوچرخه ها اس��تفاده کرده و‬ ‫پس از اتمام سفر دوچرخه را در هر خیابانی رها کنند‪.‬‬ ‫پورس��یداقایی با بیان اینکه درحال حاضر مسیرهای‬ ‫ش��رقی‪-‬غربی تهران ب��رای دوچرخه س��واری در نظر‬ ‫گرفته ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬در ادامه دوچرخه های برقی که با‬ ‫رکاب زدن سیس��تم موتور انها فعال می شود نیز برای‬ ‫مسیرهای ش��مالی‪-‬جنوبی وارد بازار می شوند که هم‬ ‫به س�لامتی مردم و هم به کاه��ش الودگی هوا کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره ترافی��ک ابت��دای مه��ر به دنب��ال تردد‬ ‫کامیون ه��ای حام��ل م��واد غذایی‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ‪2‬هفته‬ ‫نخس��ت مهر تردد کامیون های توزیع کاال در محدوده‬ ‫زوج و فرد و طرح ترافیک از ساعت ‪ ۶‬تا ‪۱۰‬صبح ممنوع‬ ‫اس��ت و در حال تدوین بقیه اقدامات ضدترافیکی برای‬ ‫شروع مهر هستیم‪.‬‬ ‫افزایش نرخ خودرو تکرار نمی شود‬ ‫رییس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬جامعه به هیچ عنوان امادگی‬ ‫افزایش نرخ خودرو مانند انچه در سال های ‪ ۹۰‬و ‪۹۱‬‬ ‫پیش امد را ندارد اما باید مراقب بود تا خودروسازان‬ ‫و قطعه سازان تعطیل نشوند و اسیب نبینند‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا فوالدگ��ر در گفت وگو با ایرن��ا افزود‪:‬‬ ‫در هفته ه��ای گذش��ته نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی گفت وگوها و نشست هایی را با خودروسازان‬ ‫و مس��ئوالن صنایع کش��ور در زمینه ش��رایط فعلی‬ ‫بازارخ��ودرو‪ ،‬نرخ و چگونگی توزیع انها داش��تند‪ .‬به‬ ‫گفته این نماینده مجلس‪ ،‬صنعت خودرو کش��ور از‬ ‫اشکاالت ساختاری و نبود استراتژی توسعه مناسب‬ ‫رنج می برد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬این صنعت گرفت��ار نوعی انحصار‬ ‫و مدیریت ش��به دولتی اس��ت و در چنین شرایطی‬ ‫نمی توان انتظار داش��ت عرض��ه و تقاضا در این بازار‬ ‫حاکم ش��ده و بهب��ود کیفیت‪ ،‬رقابتی ش��دن نرخ و‬ ‫خدمات پس از فروش مناسب شکل بگیرد‪.‬‬ ‫فوالدگر ادامه داد‪ :‬در این شرایط‪ ،‬خواستار اصالح‬ ‫ساختار‪ ،‬حرکت به س��مت خصوصی سازی واقعی و‬ ‫خ��روج از انحص��ار این صنعت هس��تیم و معتقدیم‬ ‫در ای��ن زمان اس��ت که عرض��ه و تقاض��ا می تواند‬ ‫تعیین کننده نرخ باشد‪ ،‬نه قیمت گذاری دستوری‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون ش��ورای رقاب��ت در خودروهای‬ ‫کمتر از ‪۴۵‬میلیون‪ ،‬وارد عرصه انحصار ش��ده است‪.‬‬ ‫نماینده اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی یاداور‬ ‫شد‪ :‬در س��ال‪ ،۹۴‬ماده‪۵۹‬قانون اجرای سیاست های‬ ‫کلی اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی اصالح شد؛ به این ترتیب‬ ‫که شورای رقابت باید زمینه های انحصار را به دولت‬ ‫معرف��ی و دول��ت نیز ب��ه تش��کیل رگوالتوری(نهاد‬ ‫تنظیم گر بخشی) اقدام کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این ماده هر چند اصالح ش��ده اما‬ ‫تنظی��م و ابالغ ان زمانبر بوده و در ان زمان اس��ت‬ ‫که شورای رقابت دیگر در قیمت گذاری خودرو ورود‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫فوالدگر تاکید کرد‪ :‬از ش��رایط فعلی اش��فته بازار‬ ‫خودرو راضی نیستیم و از ان حمایت نمی کنیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬حرف خودروسازان در شرایط فعلی این است‬ ‫که با افزایش قیمت های مواد اولیه فلزی و غیرفلزی‬ ‫به دلیل افزایش نرخ ارز‪ ،‬نمی توان با قیمت های قبلی‬ ‫تولید کرد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این موضوع باید‬ ‫به دقت بررسی و س��هم ارزبری هر خودرو مشخص‬ ‫ش��ود و پس از ان ش��ورای رقابت برای خودروهای‬ ‫انحصاری و س��ازمان حمای��ت از مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان برای خودروهای رقابتی‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫رسمی مشخص کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دلیل افزایش یکباره نرخ خودروها‬ ‫در هفته های گذشته‪ ،‬باال رفتن تقاضاست که راهکار‬ ‫ان‪ ،‬مشخص شدن افزایش قیمت ها به شکل منطقی‬ ‫و قانونی(براس��اس میزان ارزبری و س��هم مواد اولیه‬ ‫وابس��ته به ارز) یا کاهش حاش��یه س��ود و افزایش‬ ‫بهره وری ازس��وی خودروس��ازان است تا نرخ رسمی‬ ‫کارخانه مشخص شود‪.‬‬ ‫فوالدگ��ر اظه��ار کرد‪ :‬بای��د با تدوین اس��تراتژی‬ ‫مناس��ب و اصالح ساختارها‪ ،‬صنعت خودرو کشور را‬ ‫از انحصار خارج کنیم که در غیر این صورت کیفیت‬ ‫و خدم��ات پس از فروش رش��د نک��رده و قیمت ها‬ ‫رقابتی نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس‪ ،‬ش��رایط فعل��ی را به مثابه‬ ‫مرحله گذار توصیف ک��رد که باید از ان عبور کنیم‬ ‫تا با افزایش نظارت ها‪ ،‬اصالح س��اختار شکل بگیرد‬ ‫و ش��اهد ش��کل گیری رگوالتوری در صنعت خودرو‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫افزایش امار خودروهای ناقص‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور گف��ت‪ :‬تع��داد خودروهای��ی که‬ ‫به دلیل کس��ری قطعات به ش��کل ناقص تولید و در کف‬ ‫کارخانه های س��ازنده متوقف ش��ده اند‪ ،‬به حدود ‪۷۰‬هزار‬ ‫خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه خودروس��ازان از پرداخت مطالبات قطعه سازان‬ ‫ناتوان هس��تند و همین موضوع موجب ایجاد مش��کل در‬ ‫تامین نقدینگی قطعه سازان و تولید قطعات شده است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در هفته های گذش��ته تنوع و تعداد‬ ‫قطعاتی که قطعه سازان نمی توانند تولیدکنند‪ ،‬بیشتر شده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬یک خودرو از بیش از ‪۳‬هزار نوع‬ ‫قطعه تشکیل شده که در صورت کمبود حتی یکی از این‬ ‫قطعات‪ ،‬خودرو به اصطال ح تجاری نشده و در کارخانه های‬ ‫تولیدکننده متوقف می شود‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور ادامه داد‪ :‬در هفته های گذشته وضعیت‬ ‫قطعه سازان بدتر ش��ده و ناتوانی خودروسازان از پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه سازان نیز مشکالت را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این ش��رایط در کوتاه مدت ‪ ۳‬اقدام مهم‬ ‫باید انجام ش��ود که صنعت خودرو و قطعه س��ازی از این‬ ‫بحران خارج ش��ود؛ نخس��تین اق��دام‪ ،‬تس��هیالت دهی‬ ‫ب��ه ارزش بی��ش از ‪۱۰‬هزار میلیارد توم��ان به هر یک از‬ ‫شرکت های بزرگ خودروس��ازی برای پرداخت مطالبات‬ ‫قطعه سازان است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت خودرو با بی��ان اینکه با تغییرات نرخ‬ ‫ارز میزان س��رمایه در گردش شرکت های قطعه سازی به‬ ‫کمتر از نصف رسیده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دومین اقدام مهم برای‬ ‫خروج از این وضعیت‪ ،‬عرضه کافی و با نرخ مناس��ب مواد‬ ‫اولی��ه به طور عم��ده دولتی مانند ف��والد‪ ،‬فلزات رنگین و‬ ‫محصوالت پتروشیمی است که نرخ انها در بازار به شدت‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��ومین اقدام کوتاه م��دت برای خروج‬ ‫صنعت خودرو و قطعه از این بحران‪ ،‬ازادسازی نرخ خودرو‬ ‫و واقعی شدن نرخ قطعات تحویلی به خودروسازان است‪.‬‬ ‫درحال حاضر خودروس��ازان هنوز قطعات خریداری شده از‬ ‫قطعه سازان را با نرخ ارز ‪ ۳۲۰۰‬تومانی سابق قیمت گذاری‬ ‫می کنند در حالی که قطعه س��ازان ارز مورد نیاز را به نرخ‬ ‫ازاد تامین می کنند‪.‬‬ ‫محبی نژاد خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امیدواری��م در تعطیالت‬ ‫تابس��تانی یک هفت��ه ای خودروس��ازان و قطعه س��ازان‪،‬‬ ‫بخش��ی از خودروه��ای ناقص��ی ک��ه کس��ری قطعات‬ ‫انها تامین ش��ده‪ ،‬تکمیل ش��ود و ش��اهد کاه��ش تعداد‬ ‫‪۷۰‬ه��زار خ��ودرو ناق��ص متوقف ش��ده در کارخانه های‬ ‫خودروسازی باشیم‪.‬‬ ‫موظف به توزیع سوخت هستیم‪ ،‬نه کنترل مصرف‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی پخ��ش فراورده های نفتی‬ ‫گفت‪ :‬مس��ئول توزیع س��وخت در کش��ور هستیم‪ ،‬اما‬ ‫مبارزه با قاچاق س��وخت و کنترل مص��رف‪ ،‬از وظایف‬ ‫ش��رکت مل��ی پخ��ش فراورده های نفتی نیس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش وزارت نفت‪ ،‬س��یدمحمدرضا موس��وی خواه‪،‬‬ ‫درباره انتش��ار اخباری مبنی بر افزایش قاچاق سوخت‬ ‫در جنوب شرق کشور و سرازیر شدن کارت های مهاجر‬ ‫به استان سیس��تان و بلوچس��تان‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت ملی‬ ‫پخ��ش فراورده های نفتی‪ ،‬تنه��ا وظیفه توزیع مطلوب‬ ‫سوخت در سراسر کش��ور را بر عهده دارد‪ ،‬سوختی که‬ ‫از انبارهای ش��رکت ملی پخ��ش فراورده های نفتی به‬ ‫جایگاه های عرضه س��وخت می رسد اما مبارزه با قاچاق‬ ‫سوخت و کنترل مصرف‪ ،‬از وظایف شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی نیس��ت‪ .‬وی ش��رکت ملی پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی را متولی اصلی پخش انواع فراورده ‬ ‫در سراسر کش��ور عنوان کرد و با تاکید بر اینکه پایش‬ ‫توزیع فراورده بر عهده این ش��رکت نیست‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫م��ا با وجود انکه وظیفه ای ب��رای مراحل پس از توزیع‬ ‫سوخت مانند مبارزه با قاچاق نداریم اما در همه بخش ها‬ ‫با هر س��ازمان و نهادی همکاری خوبی برقرار کرده ایم‪.‬‬ ‫همه بخش های س��ازمانی خود را ب��ه کار گرفته ایم تا با‬ ‫قاچاق سوخت مبارزه و توسعه خارج از شبکه را کنترل‬ ‫کنیم و توزیع مناسب سوخت را انجام دهیم‪ .‬ای کاش‬ ‫همه س��ازمان ها کار خود را به خوبی انجام می دادند تا‬ ‫امروز شاهد این نابسامانی ها نبودیم‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی‪ ،‬با اش��اره به اینکه مبارزه‬ ‫با قاچاق س��وخت‪ ،‬س��ازمان و مسئوالن مربوط به خود‬ ‫را دارد‪ ،‬اع�لام کرد‪ :‬این موضوع هیچ ارتباطی با وزارت‬ ‫نف��ت ن��دارد‪ .‬توجه به ای��ن نکته الزم اس��ت که وقتی‬ ‫شاهد مهاجرت کارت های سوخت به استان های مرزی‬ ‫هستیم؛ یعنی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کار‬ ‫خود را به درستی انجام داده است و قاچاقچیان سوخت‬ ‫مجبور ش��ده اند برای تامین س��وخت م��ورد نیاز خود‪،‬‬ ‫کارت های مردم را خریداری کنند‪ ،‬زیرا در اس��تان های‬ ‫مرزی‪ ،‬سوخت گیری فقط با کارت سوخت خود شخص‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬او مرجع تصمیم گیری برای استفاده از‬ ‫کارت های س��وخت خودروها را وزارت نفت اعالم کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬از س��ال‪ ۱۳۹۴‬با تک نرخی ش��دن بنزین‬ ‫و به دنبال ان‪ ،‬در پی مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫(ماده ی��ک قان��ون توس��عه حمل ونقل عموم��ی)‪ ،‬الزام‬ ‫استفاده از کارت سوخت کم رنگ شد‪ .‬به همین سبب‪،‬‬ ‫ب��ا افزای��ش مراجعه های مردمی ب��ه جایگاه ها و همراه‬ ‫نداش��تن کارت سوخت و پدید امدن صف های طوالنی‬ ‫در پمپ بنزین ه��ا‪ ،‬تع��داد کارت های جای��گاه داران را‬ ‫افزایش دادیم تا کسانی که کارت سوخت همراه ندارند‪،‬‬ ‫با مشکلی روبه رو نشوند‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده ه��ای نفتی‪ ،‬اف��زود‪ :‬اکنون قص��د داریم تعداد‬ ‫کارت های س��وخت جایگاه داران را به حداقل برسانیم‪،‬‬ ‫پ��س از ان صاحب��ان خودرو که کارت س��وخت دارند‬ ‫از کارت ش��خصی خودرو برای س��وخت گیری استفاده‬ ‫می کنند و کسانی که کارت سوخت ندارند برای دریافت‬ ‫سوخت و استفاده از کارت سوخت جایگاه داران‪ ،‬معطل‬ ‫خواهند ش��د‪ ،‬البته این طرح پس از ابالغ قانونی‪ ،‬اجرا‬ ‫می شود‪ .‬موسوی خواه درباره راهکارهای ارائه شده برای‬ ‫کنترل قاچاق س��وخت مبنی بر افزایش نرخ سوخت یا‬ ‫صادرات فراورده ها به کش��ورهای همسایه‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫عده ای توقع دارند که س��وخت با نرخ بس��یار ارزان در‬ ‫اختیارش��ان قرار گیرد تا بدون در نظ��ر گرفتن منافع‬ ‫کش��ور و م��ردم‪ ،‬ان را با نرخ بس��یار باالت��ر به فروش‬ ‫برس��انند‪ .‬این افراد یا با مقررات صادرات و واردات اشنا‬ ‫نیستند یا به دنبال ایجاد رانت های قیمتی هستند تا به‬ ‫س��ودهای کالن دست یابند‪ ،‬بدون انکه برای شان مهم‬ ‫باش��د که دولت برای تامین س��وخت چ��ه هزینه ای را‬ ‫متقبل شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫رتبه اول نیسان در االیندگی و پراید در انحراف فرمان‬ ‫مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران با اشاره به افزایش مراجعات‬ ‫ب��ه مراک��ز معاینه فنی گفت‪ :‬بیش��ترین امار م��ردودی از منظر‬ ‫االیندگی مربوط به نیس��ان و از لح��اظ انحراف فرمان مربوط به‬ ‫پراید است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سید نواب حسینی منش با اشاره به مراجعه یک‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰‬هزار خودرو به مراکز معاینه فنی در س��ال گذشته‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬میزان مراجعه خودروها ب��ه مراکز معاینه فنی در ‪۵‬‬ ‫ماه نخس��ت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی عل��ت افزایش مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی را باال‬ ‫رفتن س��ن خودرو ها و پایان معافیت از اخ��ذ معاینه فنی‪ ،‬طرح‬ ‫ترافی��ک جدی��د و لحاظ تخفی��ف برای اخذ معاین��ه فنی برتر و‬ ‫همچنین هش��دارهای اعالم ش��ده به دنبال اجرای طرح کاهش‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران تصریح کرد‪ :‬بیشترین دلیل‬ ‫م��ردودی در تهران با ‪ ۴۵‬درصد مربوط به االیندگی و پس از ان‬ ‫به ترتیب مش��کل ترمز‪ ،‬کمک فنر و عیوب ظاهری بوده اس��ت‪.‬‬ ‫ضمن اینکه بیشتر خودروها تک نقص نیستند و چند نقص را به‬ ‫صورت همزمان دارند‪.‬‬ ‫وی درمورد معاینه فنی برتر نیز گفت‪ ۱۳۰ :‬هزار خودرو موفق‬ ‫به دریافت معاینه فنی برتر ش��ده اند که بخش��ی از این تعداد را‬ ‫خودروهای معاف از معاینه زیر ‪ ۴‬س��ال تش��کیل می دهند که با‬ ‫انگیزه تخفیف طرح ترافیک مراجعه کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه حس��ینی منش‪ ۷۵ ،‬درص��د خودروه��ای‬ ‫مراجعه کنن��ده ب��رای دریاف��ت معاینه فن��ی مردود می ش��وند‬ ‫ک��ه پ��س از اص�لاح معای��ب‪ ،‬ای��ن رق��م ب��ه ‪ ۵۰‬درص��د‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫با هدف افزایش ایمنی حمل و نقل دانش اموزان و براساس مصوبه شورای شهر تهران انجام می شود‬ ‫در سرویس مدارس‬ ‫توقف پراید پشت ِ‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫حدود ‪۱۰‬هزار راننده در تهران چند س��الی اس��ت تابستان را با کابوس‬ ‫بیکاری به پاییز می رس��انند‪ .‬ش��غل این افراد رانندگان س��رویس مدرسه‬ ‫ف شده اما از انجاکه نتوانسته اند خودرویی بهتر از پراید تهیه کنند در‬ ‫تعری ‬ ‫معرض خطر بیکاری هستند‪.‬‬ ‫ماجرا به یکی از مصوبات ش��ورای شهر تهران بازمی گردد که در ان بر‬ ‫حذف خودرو پراید از ناوگان س��رویس مدارس تاکید ش��ده و گرچه یکی‬ ‫دو سالی از تصویب ان می گذرد اما هنوز اجرایی نشده تا کابوس بیکاری‬ ‫دس��ت از سر رانندگان این خودروها برندارد‪ .‬البته در مصوبه شورای شهر‬ ‫در زمین��ه حذف خودرو پراید از ناوگان س��رویس م��دارس‪ ،‬رانندگان زن‬ ‫مستثنا شده اند و قرار است فقط پرایدهایی که رانندگان شان مرد هستند از‬ ‫سرویس مدارس حذف شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار خ��ودرو‪ ،‬زمزمه های حذف خودرو پرای��د از ناوگان‬ ‫س��رویس مدارس پایتخت چند س��الی اس��ت که از س��وی مسئوالن و‬ ‫تصمیم گیران حوزه حمل ونقل و ترافیک ش��هر ش��نیده می ش��د تا اینکه‬ ‫شهریور سال گذشته اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر‬ ‫تهران در جلسه ای با حضور معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری‪ ،‬رئیس‬ ‫پلیس راهور تهران بزرگ و نمایندگان اموزش وپرورش شهر تهران‪ ،‬با این‬ ‫مسئله موافقت کردند‪.‬‬ ‫در ان زمان اعالم شد این مصوبه با شروع سال تحصیلی ‪ ۹۶-۹۷‬اجرا‬ ‫می ش��ود اما این سال تحصیلی در حالی به پایان رسید که پراید همچنان‬ ‫نقش فعالی در جابه جایی دانش اموزان بازی می کرد‪ .‬این درحالی است که‬ ‫سازمان تاکسیرانی با ارسال بخشنامه ای به شرکت های خصوصی در حوزه‬ ‫س��رویس مدرسه‪ ،‬اعالم کرد که شرط فعالیت این شرکت های خصوصی‬ ‫در حوزه سرویس و معرفی انها به مدارس‪ ،‬حذف خودرو پراید است‪.‬‬ ‫امار س��ازمان تاکسیرانی تهران نش��ان می دهد درحال حاضر حدود ‪۱۰‬‬ ‫هزار پراید در س��رویس مدارس تهران فعالیت دارند‪ .‬رئیس انجمن اولیا و‬ ‫مربیان اموزش و پرورش شهر تهران نیز می گوید ‪ ۴۶‬درصد خودروهای‬ ‫سرویس مدارس شهر تهران‪ ،‬پراید است که براساس مصوبه جدید شورای‬ ‫شهر فعالیت انها باید متوقف شود‪.‬‬ ‫کامی��اب صدری در این زمینه به ایلنا گفت‪ :‬به دلیل امار باالی تصادف‬ ‫پراید و نبود اپش��ن های ایمنی‪ ،‬این دی��دگاه وجود دارد که پراید نباید در‬ ‫ناوگان س��رویس مدارس وجود داشته باش��د‪ ،‬از سوی دیگر ضعیف ترین‬ ‫قش��ر جامعه ما که بیش��تر زنان سرپرس��ت خانواده یا مردانی هستند که‬ ‫بضاعت مالی خوبی ندارند با این خودرو ارزان قیمت امرار معاش می کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگر بخواهیم یکباره این همه خودرو را از ناوگان س��رویس‬ ‫م��دارس حذف کنی��م هم به افراد ضعیفی که با پراید به عنوان س��رویس‬ ‫مدارس کار می کنند اس��یب می رسد و هم با چالش جایگزینی خودرو در‬ ‫سرویس مدرسه روبه رو می شویم‪ ،‬به همین دلیل پراید باید در یک برنامه‬ ‫‪۱۰‬ساله از ناوگان سرویس مدارس حذف شود‪.‬‬ ‫صدری گفت‪ :‬برهمین اس��اس توافق ش��د باتوجه به قانونی که دولت‬ ‫برای خروج خودروهای مستعمل در نظر گرفته و عمر مفید یک خودرو ‪۱۰‬‬ ‫س��ال اعالم ش��ده‪ ،‬مدل های پایین تر از سال ‪ ۸۶‬در سال ‪ ۹۷‬حق ورود به‬ ‫ناوگان حمل ونقل س��رویس مدارس را نداشته باشند و فرصت بروزرسانی‬ ‫خودرو به رانندگان دیگر هم داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تناقض های مصوبه‬ ‫گرچه حذف پراید از ناوگان سرویس مدارس تهران مصوبه شورای شهر‬ ‫است اما یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا از لزوم تغییر‬ ‫بخش هایی از این مصوبه سخن می گوید‪.‬‬ ‫حس��ن خلیل ابادی به روزگار خودرو گفت‪ :‬ایمنی پایین پراید مسئوالن‬ ‫اموزش وپ��رورش را وادار ک��رده ب��رای افزایش ایمنی و حفظ س�لامتی‬ ‫دانش اموزان به فکر حذف این خودرو از ناوگان س��رویس مدارس بیفتند‬ ‫ت��ا ان را با خودرو ایمن تری جایگزین کنند‪ .‬بر این اس��اس این خودروها‬ ‫به تدریج باید از گردونه حمل ونقل دانش اموزان حذف شوند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که مستثنا کردن زنان از مصوبه حذف خودرو پراید با این مسئله‬ ‫ک��ه علت صدور این مصوبه‪ ،‬حفظ ایمنی اس��ت تناقض دارد توضیح داد‪:‬‬ ‫از انجا که برخی بانوان راننده سرپرس��ت خانواده هس��تند و از راه فعالیت‬ ‫در س��رویس مدارس روزگار می گذرانند‪ ،‬با مستثنا کردن انها تالش شده‬ ‫ن دست مسائل متناقض در جامعه ما زیاد‬ ‫از انها حمایت ش��ود‪ .‬البته از ای ‬ ‫به چشم می خورد!‬ ‫‹ ‹‪10‬هزار نفر بیکار می شوند؟‬ ‫براس��اس مصوبه شورای شهر تهران از سال تحصیلی جدید پراید نباید‬ ‫دیگر جایی در چرخه حمل ونقل دانش اموزان تهران داش��ته باشد که این‬ ‫مس��ئله می تواند به معنی بروز مش��کالت ش��غلی و درامدی برای حدود‬ ‫‪۱۰‬هزار نفر باشد‪.‬‬ ‫در این زمینه این پرس��ش مطرح می شود که ایا این امکان وجود ندارد‬ ‫ک��ه به جای حذف پراید از ناوگان س��رویس مدارس و بیکار ش��دن تعداد‬ ‫زیادی راننده‪ ،‬تس��هیالتی برای ارتقای خودرو این رانندگان فراهم و جلو‬ ‫بیکاری این افراد گرفته شود؟‬ ‫خلیل ابادی در پاس��خ به این پرس��ش گفت‪ :‬پیشنهاد خوبی است و اگر‬ ‫الیحه مربوط به حذف خودرو پراید از ناوگان مدارس به صحن شورا بیاید‬ ‫در این زمینه تذکر خواهم داد‪.‬‬ ‫این عضو شورای شهر یاداور شد‪ :‬البته شورای شهر و اموزش وپرورش‬ ‫این تصمی��م را برای حفظ ایمنی و س�لامت دانش اموزان در حمل ونقل‬ ‫شهری گرفته اند و بحث اشتغال رانندگان را می توان در سازمان تاکسیرانی‬ ‫پیگیری کرد‪.‬‬ ‫به هرحال باید تالش ش��ود ضمن حفظ ایمنی دانش اموزان‪ ،‬اسیبی به‬ ‫کسانی که راننده پراید هستند و در سرویس مدارس فعالیت می کنند وارد‬ ‫نشود‪ .‬در این زمینه باید در حد امکان تسهیالت مالی برای تبدیل خودرو‬ ‫به رانندگان ارائه ش��ود‪ .‬عضو کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی شورای‬ ‫ش��هر تهران تصریح کرد‪ :‬امار نش��ان می دهد پراید جزو ناایمن ترین‬ ‫خودروهای کشور است که تصادف ها و تلفات زیادی به ویژه در جاده ها‬ ‫داشته است؛ بنابراین به نظر می رسد در کنار تصمیم هایی مانند حذف‬ ‫ای��ن خودرو از س��رویس مدارس‪ ،‬باید تردد این خودرو در کل کش��ور‬ ‫محدود شود و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ارتقای ایمنی این‬ ‫خودرو اقدام های مناسبی انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل ایمنی باید ریشه ای حل شود‬ ‫گرچه در مصوبه ش��ورای ش��هر تهران بر اجرای ان در سال تحصیلی‬ ‫‪ ۹۶-۹۷‬تاکید شده بود و مسئوالن می گویند این مصوبه از سال تحصیلی‬ ‫جدید‪ ،‬با تاخیری یک س��اله اجرا خواهد شد اما خلیل ابادی به اجرای این‬ ‫مصوبه چندان خوش بین نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی ش��ورای شهر تهران احتمال‬ ‫اجرایی شدن مصوبه یادشده را کم دانست و توضیح داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫وقتی مدارس با ش��رکت های تاکس��یرانی درزمینه س��رویس مدارس‬ ‫قرارداد می بندند‪ ،‬گفته می ش��ود س��ال تولید خودروه��ا نباید از تاریخ‬ ‫مش��خصی پایین تر باشد و ش��رط های دیگری نیز گذاشته می شود‬ ‫اما در عمل می بینیم ش��رط س��نی و برخی شرط های دیگر در ناوگان‬ ‫مدارس رعایت نمی ش��ود زیرا پولی که به رانندگان به عنوان دستمزد‬ ‫س��رویس مدرسه پرداخت می ش��ود کفاف نوس��ازی را نمی دهد و از‬ ‫ل باالتر دارن��د کار در این‬ ‫س��وی دیگر برای کس��انی که خودرو مد ‬ ‫حوزه به صرفه نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی شورای ش��هر تهران با تاکید بر‬ ‫اینکه وظیفه نظارت بر رعایت اس��تانداردهای ایمنی خودروهای فعال در‬ ‫ناوگان مدارس بر عهده تاکسیرانی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در برخی موارد دست‬ ‫تاکسیرانی هم بسته است و ناگزیر است از بضاعت موجود استفاده کند که‬ ‫ممکن است شامل خودروهای پراید و خودروهای مسن نیز باشد‪ .‬البته این‬ ‫مزیت را هم نباید فراموش کنیم که رانندگانی که با نظارت تاکسیرانی کار‬ ‫می کنند از نظر اخالقی و رفتاری تایید شده اند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر ل��زوم بازنگری در طرح حذف پراید از ناوگان س��رویس‬ ‫مدارس بیان کرد‪ :‬مش��کالت ایمنی را باید به طور اساسی و ریشه ای حل‬ ‫کرد و نمی توان با محروم کردن بخشی از جامعه از یک شغل در راستای‬ ‫ارتقای ایمنی اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت ها توجهی به مصوبه ندارند!‬ ‫گرچه مسئوالن اموزش وپرورش و نیز شورای شهری ها از ابالغ مصوبه‬ ‫حذف پراید از ناوگان س��رویس مدارس به شرکت های تاکسیرانی سخن‬ ‫می گویند اما پیگیری ما از برخی شرکت های طرف قرارداد تاکسیرانی در‬ ‫زمینه تامین س��رویس مدرسه نش��ان می دهد انها این مصوبه را لغو شده‬ ‫می دانند و برنامه ای برای اجرای ان ندارند‪.‬‬ ‫برخی فعاالن تاکس��یرانی به روزگار خودرو اعالم کردند که در زمینه‬ ‫حذف پراید از س��رویس مدارس جلساتی با حضور مدیران شرکت های‬ ‫تاکسیرانی در سازمان تاکسیرانی برگزار شده اما در این زمینه شیوه نامه‬ ‫رس��می به انها ابالغ نشده و شرکت ها نیز این تصمیم را لغو شده تلقی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫دوچرخه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫جزییات ساخت خطوط مترو در حومه تهران‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان تهران با اشاره به‬ ‫تکمیل خطوط ریلی میان شهرس��تان های اس��تان با ش��هر تهران‬ ‫گفت‪ :‬با تکمیل این خطوط ش��بکه ریلی رینگی در اس��تان تهران‬ ‫ایجاد خواهد شد‪ .‬نعمت اهلل ترکی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��اخت مترو پردیس‪-‬دماوند در دس��تور کار است و بخش زیادی‬ ‫از کار ان انجام ش��ده است‪ .‬این پروژه به صورت مشارکتی با سهم‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی برای ش��رکت عمران و سهم ‪ ۳۰‬درصدی برای دولت‬ ‫اجرایی خواهد ش��د‪.‬وی افزود‪ :‬پیش بینی می ش��ود مقدمات اجرای‬ ‫این پروژه در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با تخصیص ردیف اعتباری فراهم ش��ود‬ ‫و از س��ال ‪ ۱۳۹۸‬کار اجرای��ی و عملیات��ی این خط اغاز ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬مطالعات س��اخت مترو تهران‪-‬پاکدش��ت به اتمام رسیده‬ ‫و اجرای ان از س��وی راه اهن در حال پیگیری اس��ت و پیش بینی‬ ‫می ش��ود ای��ن خ��ط از نیم��ه دوم امس��ال کار خود را اغ��از کند‪.‬‬ ‫ترک��ی ادام��ه داد‪ :‬مطالعات خط مت��رو تهران‪-‬اسالمش��هر نیز به‬ ‫اتمام رس��یده‪ ،‬البته اتصال تهران به اسالمش��هر در دو بخش مترو‬ ‫تهران‪-‬اسالمش��هر و قط��ار حوم��ه ای تهران‪-‬اسالمش��هر پیگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬برای قطار حومه ای ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان از محل درامدی‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی اعتبار تامین شده است‪ .‬در بحث مترو نیز‬ ‫مذاکره میان ش��هرداری تهران و اسالمش��هر در حال انجام است و‬ ‫ب��ه زودی این موضوع تعیین تکلیف و تا پایان ش��هریور‪ ،‬مس��ئول‬ ‫س��اخت این خط مش��خص می ش��ود‪ .‬ب��ا تکمیل ای��ن خطوط در‬ ‫شهرس��تان های پیرامونی غرب تهران مانند قدس‪ ،‬مالرد‪ ،‬ش��هریار‬ ‫و رب��اط کریم‪ ،‬حمل ونق��ل ریلی به طور کامل برقرار خواهد ش��د‪.‬‬ ‫وی درباره مترو فرودگاه ام��ام خمینی(ره) گفت‪ :‬این خط بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی داشته و امسال به بهره برداری خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬مطالعات ب��رای ادامه این خط از ف��رودگاه امام به پرند نیز‬ ‫تکمیل شده و بخش نخست کار نیز نهایی شده است‪.‬‬ ‫همزمان با اجرای طرح دوچرخه اشتراکی در تهران‬ ‫پلیس‪ ،‬دوچرخه سوار شد‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫همزم��ان با اجرای طرح دوچرخه اش��تراکی در‬ ‫پایتخت‪ ،‬نخس��تین گروهان پلیس دوچرخه سوار‬ ‫کار خود را در تهران اغاز کرد‪ .‬قرار است مسیرهای‬ ‫مربوط به دوچرخه س��واران ازسوی گروهان پلیس‬ ‫دوچرخه سوار محافظت ش��ود‪ .‬به گزارش روزگار‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬طرح اس��تفاده از دوچرخه اش��تراکی‪ ،‬از‬ ‫‪6‬شهریور و همزمان با برگزاری نخستین نمایشگاه‬ ‫تخصصی دوچرخه ش��هری در ته��ران اغاز به کار‬ ‫کرد‪ .‬این طرح حاصل تالش ش��هرداری تهران در‬ ‫راستای توسعه استفاده همگانی از دوچرخه است‪.‬‬ ‫ان طور که مس��ئوالن اجرایی می گویند این طرح‬ ‫قرار اس��ت به طور پایل��وت در مناط��ق ‪۱۱ ،۷ ،۶‬‬ ‫و ‪ ۱۲‬ته��ران اجرا ش��ود و پ��س از ان به مرور در‬ ‫تمامی پایتخت گسترش پیدا کند‪ .‬به گفته مهدی‬ ‫حسن زاده‪ ،‬مش��اور شهردار تهران در حوزه توسعه‬ ‫دوچرخه س��واری‪ ،‬این یکی از نخستین طرح هایی‬ ‫اس��ت که در راستای یک برنامه مدون در پایتخت‬ ‫در حال اجراس��ت و امید ب��رای موفقیت ان زیاد‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تفاده از دوچرخه‪ ،‬راهکاری مرسوم در‬ ‫همه جهان در زمینه کنترل الودگی هوا و ترافیک‬ ‫است و شهرداری تهران در نظر دارد این طرح را در‬ ‫گام نخس��ت به مدت ‪۵‬سال اجرا کند‪ .‬حسن زاده‬ ‫معتقد است با توجه به برنامه مدونی که در این باره‬ ‫وجود دارد‪ ،‬این طرح موفقیت امیز خواهد بود زیرا‬ ‫شاهد افزایش استفاده از دوچرخه در شهر هستیم‬ ‫اما بودجه ای که به این طرح اختصاص یافته برای‬ ‫س��ال های اینده کافی نیست‪ .‬به گفته حسن زاده‬ ‫اجرای ط��رح دوچرخه های اش��تراکی با همکاری‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی بوده است‪ .‬وی در این‬ ‫زمین��ه گفت‪ :‬در اثر این همکاری‪ ،‬دوچرخه از نظر‬ ‫قانونی وسیله نقلیه به شمار می اید و در زمان بروز‬ ‫هرگون��ه اتفاقی‪ ،‬مانند دیگر وس��ایل نقلیه درباره‬ ‫انها اقدام می ش��ود‪ .‬همچنی��ن در زمینه همکاری‬ ‫پلیس با ش��هرداری در این ط��رح‪ ،‬گروهان پلیس‬ ‫دوچرخه سوار تشکیل شده است‪.‬‬ ‫برخورد پلیس دوچرخه سوار با تخلفات اجتماعی‬ ‫در مراس��م اغاز به کار پلیس دوچرخه سوار در‬ ‫پایتخت‪ ،‬سردار حسین رحیمی‪ ،‬فرمانده نیروی‬ ‫انتظامی ته��ران بزرگ نیز گف��ت‪ :‬به عنوان یک‬ ‫ش��هروند وقتی در خیابان ها دوچرخه س��واری را‬ ‫می بینم‪ ،‬نگرانش می ش��وم زیرا زیرس��اخت های‬ ‫چنین اقداماتی در شهر ما وجود ندارد‪ .‬البته خود‬ ‫دوچرخه سواران هم گاهی اصول ایمنی را رعایت‬ ‫نمی کنند‪ ،‬به عن��وان نمونه‪ ،‬کاله ایمنی ندارند یا‬ ‫در قسمتی از خیابان رانندگی می کنند که خطر‬ ‫بیش��تری دارد‪ .‬س��ردار رحیمی گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫‪۷۵‬درصد کشته های ما در خیابان ها موتورسواران‬ ‫و عابران هستند و این نشان می دهد که فرهنگ‬ ‫استفاده از موتور و دوچرخه در کشور ما مناسب‬ ‫نیس��ت‪ .‬بر همین اساس کالس های زیادی برای‬ ‫رانندگان متخلف برگزار کرده و در اجباری بودن‬ ‫این کالس ها کوتاهی نمی کنیم‪ .‬فرمانده انتظامی‬ ‫ته��ران بزرگ درباره طرح پلیس دوچرخه س��وار‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬این شکل از پلیس برای اشاعه‬ ‫فرهنگ دوچرخه س��واری راه اندازی شده است و‬ ‫در حوزه راهنمایی و رانندگی فعالیت می کند که‬ ‫در ان تعقی��ب و گری��ز جایی ندارد و بیش��تر با‬ ‫تخلفات اجتماعی روبه رو هس��تیم‪ .‬ما حتی برای‬ ‫پلیس به فکر اس��تفاده از موتور برقی هستیم تا‬ ‫به سهم خود از االیندگی ها کم کنیم‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید اراده جمعی داشته باشیم که االینده ها‬ ‫را در س��طح ش��هر کم کنیم و بدانیم که هرقدر‬ ‫ش��هر الوده باش��د خودمان و فرزندمان بیش��تر‬ ‫اسیب خواهیم دید‪.‬‬ ‫نیم ساعت دوچرخه سواری؛ ‪۱۵۰۰‬تومان‬ ‫در طرح دوچرخه اش��تراکی هزینه استفاده از‬ ‫دوچرخ��ه برای هر ‪ 30‬دقیقه‪ ،‬بین هزار تا هزار و‬ ‫‪ 500‬تومان خواهد بود‪ .‬حس��ین قاسمی‪ ،‬مجری‬ ‫ط��رح دوچرخه های اش��تراکی ضم��ن بیان این‬ ‫مطل��ب‪ ،‬درباره نحوه دریاف��ت دوچرخه در قالب‬ ‫این طرح گفت‪ :‬شهروندان با مراجعه به وب سایت‬ ‫‪ www.bdood.ir‬می توانند اپلیکیشن اندروید‬ ‫طرح را دانلود و پس از ان ثبت نام کنند‪ .‬س��پس‬ ‫همزمان با اعالم درخواست دوچرخه با استفاده از‬ ‫اپلیکیشن و مشاهده نزدیک ترین دوچرخه‪ ،‬با قرار‬ ‫دادن بارکد اپلیکیشن روی قفل های هوشمندی‬ ‫ک��ه روی وس��یله تعبیه ش��ده‪ ،‬امکان اس��تفاده‬ ‫از دوچرخ��ه فراهم می ش��ود‪ .‬به گفته قاس��می‬ ‫همزمان با ثبت نام در طرح‪ ،‬مبلغی به عنوان حق‬ ‫عضویت از شهروند دریافت می شود تا فرد امکان‬ ‫استفاده از تمام دوچرخه های عمومی در کشور را‬ ‫داشته باشد‪ .‬سپس شهروندان با پرداخت مبلغی‬ ‫به طور قرض الحسنه که شامل بیمه سرنشین هم‬ ‫می شود‪ ،‬امکان اس��تفاده از دوچرخه و پرداخت‬ ‫هزینه را خواهند داش��ت‪ .‬مجری طرح دوچرخه‬ ‫اش��تراکی با بیان اینکه در ابت��دا طرح دوچرخه‬ ‫اشتراکی در محدوده خیابان های شهید مطهری‪،‬‬ ‫شهید بهش��تی‪ ،‬بلوار کش��اورز و خیابان انقالب‬ ‫اجرا می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک��ی از ویژگی های‬ ‫مهم طرح این است که بر خالف سایر طرح های‬ ‫مش��ابه‪ ،‬ش��هروندان مجبور به تحویل دوچرخه‬ ‫به ایس��تگاه نیس��تند‪ ،‬به این معن��ی که فرد در‬ ‫ه��ر بخش از محدوده ای��ن خیابان ها می تواند با‬ ‫استفاده از اپلیکیش��ن دوچرخه را قفل و پس از‬ ‫ان رها کند‪.‬‬ ‫جزئیات طرح دوچرخه اشتراکی‬ ‫برای اجرای طرح دوچرخه اش�تراکی‪ ،‬نسل‬ ‫جدی�دی از دوچرخه های اش�تراکی رونمایی‬ ‫ش�ده که افراد می توانند از انها استفاده کرده‬ ‫و پس از اتمام سفر‪ ،‬دوچرخه را در هر خیابانی‬ ‫ره�ا کنند‪ .‬در حال حاضر مس�یرهای ش�رقی‬ ‫غربی ته�ران ب�رای دوچرخه س�واری در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫محسن پورس�یداقایی‪ ،‬معاون حمل ونقل و‬ ‫ترافیک شهرداری تهران درباره جزئیات طرح‬ ‫دوچرخه اش�تراکی گف�ت‪ :‬در قالب این طرح‪،‬‬ ‫شهروندان با نصب اپلیکیشن روی تلفن همراه‬ ‫می توانند تقاضای خود برای دریافت دوچرخه‬ ‫را ثبت و با استفاده از دستگاه‪ GPS‬که داخل‬ ‫بدنه دوچرخه نصب ش�ده است‪ ،‬نزدیک ترین‬ ‫دوچرخ�ه را انتخاب کنند‪ .‬پورس�یداقایی با‬ ‫بیان اینکه از ‪6‬ش�هریور و همزمان با برگزاری‬ ‫نمایش�گاه دوچرخه‪ ،‬طرح دوچرخه اشتراکی‬ ‫با ورود ‪۵‬ه�زار دوچرخه به خیابان های تهران‬ ‫اغ�از ش�د‪ ،‬گف�ت‪ :‬دوچرخه ه�ا با هم�کاری‬ ‫س�رمایه گذار خصوصی در اختیار ش�هروندان‬ ‫قرار گرفته اس�ت‪ .‬پورس�یداقایی با تاکید بر‬ ‫اینکه یکی از ش�روط ش�هرداری تهران برای‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬لحاظ بیمه سرنشین و رعایت‬ ‫تمامی مقررات ایمنی از س�وی س�رمایه گذار‬ ‫اس�ت‪ ،‬افزود‪ :‬با در نظر گرفتن این ش�روط از‬ ‫سوی بخش خصوصی‪ ،‬شهرداری تهران پروانه‬ ‫عمومی برای اجرای طرح دوچرخه اش�تراکی‬ ‫را ص�ادر کرده اس�ت و معتقدیم با اس�تقبال‬ ‫خ�وب ش�هروندان‪ ،‬در این�ده بس�یاری از‬ ‫سرمایه گذاران در این طرح مشارکت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬وی یاداوری کرد‪ :‬محدودیت خاصی برای‬ ‫اس�تفاده بانوان از دوچرخه پیش بینی نش�ده‬ ‫است و اگر دوچرخه سواری با رعایت شئونات‬ ‫اسالمی انجام ش�ود و موجب شکستن برخی‬ ‫حدود نشود مشکلی پیش نمی اید‪ ،‬مگر انکه‬ ‫محدودیت از جای دیگری باشد‪.‬‬ ‫مزایای پلیس دوچرخه سوار‬ ‫س��ردار محمدرضا مهمان��دار‪ ،‬ریی��س پلیس راهور‬ ‫پایتخت نیز در مراسم اغاز به کار پلیس دوچرخه سوار‬ ‫و همزم��ان با اج��رای طرح دوچرخه اش��تراکی گفت‪:‬‬ ‫پلی��س راهنمای��ی و رانندگ��ی تهران ب��زرگ با هدف‬ ‫ارتقای فرهنگ عب��ور و مرور کاربران ترافیکی و ایجاد‬ ‫انضب��اط ترافیکی به ویژه در معاب��ر پرترافیک اقدام به‬ ‫راه اندازی پلیس دوچرخه س��وار کرده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مرحله نخس��ت اجرای این ط��رح‪ ،‬در مناطق ‪ ۶‬و ‪۱۲‬‬ ‫با همکاری معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫تهران اجرا می ش��ود‪ .‬رییس پلی��س راهور تهران بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬هدف از ای��ن اجرای این ط��رح ارتقای فرهنگ‬ ‫عب��ور و مرور کارب��ران ترافیکی در زمینه اس��تفاده از‬ ‫دوچرخ��ه‪ ،‬برق��راری نظم و ایمنی ترافیک و س��هولت‬ ‫حرکت در معابر و خیابان های منتخب مناطق ‪ ۶‬و ‪،۱۲‬‬ ‫جلوگیری از توقف وسایل نقلیه در محل های غیرمجاز‪،‬‬ ‫طرح کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مس��افر‪،‬‬ ‫کاهش زمان حضور پلیس در معابر پرترافیک و افزایش‬ ‫قدرت مانور ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه این ط��رح در دو ش��یفت صبح و‬ ‫عصر اجرا می ش��ود‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در این راس��تا پلیس‬ ‫راهنمای��ی و رانندگ��ی ماموریت دارد ب��ا به کارگیری‬ ‫عوام��ل خود‪ ،‬نس��بت به ارتقای فرهن��گ عبور و مرور‬ ‫کاربران ترافیک��ی‪ ،‬ترویج فرهنگ دوچرخه س��واری و‬ ‫ایجاد تسهیالت ترافیکی در محدوده پرترافیک به ویژه‬ ‫در مح��دوده بازار تهران و محوره��ای منتهی به ان با‬ ‫اجرای طرح پلیس دوچرخه س��وار اقدام کند‪ .‬س��ردار‬ ‫مهماندار با اش��اره به پیشینه اس��تفاده از دوچرخه در‬ ‫انجام ماموریت های پلیس در سطح جهان گفت‪ :‬پیش‬ ‫از فراگیر شدن وسایل نقلیه موتوری‪ ،‬دوچرخه ابزاری‬ ‫کارامد در انجام ماموریت های روزانه پلیس به ویژه در‬ ‫نقاط شهری و مس��کونی بوده است‪ .‬وی گفت‪ :‬امروزه‬ ‫در بیش��تر کشورهای دنیا افسران پلیس دوچرخه سوار‬ ‫به تعداد زیاد مش��اهده می شود که این امر در ارتقای‬ ‫فرهنگ عب��ور و مرور نق��ش موث��ری دارد‪ .‬دوچرخه‬ ‫مزیت های زیادی همچون س��بک و سریع بودن دارد‪،‬‬ ‫به ع�لاوه فاقد هر ن��وع االیندگی صوتی و ش��یمیایی‬ ‫بوده و از قابلیت تحرک باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬تعامل‬ ‫پلیس و ش��هرداری در زمینه توس��عه دوچرخه سواری‬ ‫محمدعلی افشانی‪ ،‬ش��هردار تهران نیز در مراسم اغاز‬ ‫به کار پلیس دوچرخه س��وار با بیان اینکه حمل و نقل‬ ‫عمومی بخش مهمی از زندگی ش��هروندان محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از ش��اخص های زیس��ت پذیری‬ ‫بهتر در ش��هرها اس��تفاده از انواع حمل و نقلی اس��ت‬ ‫که حاصل ان منجر به الودگی هوا نشود‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه الودگی هوا و ترافیک معضل مهم ش��هر است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬استفاده از وسیله ای که هیچ گونه الودگی نداشته‬ ‫باش��د می تواند در کاهش این چالش ها به ما کمک کند‬ ‫و دوچرخ��ه یکی از این وس��ایل حمل و نقل اس��ت که‬ ‫هیچ گونه االینده ای به ش��هر اضافه نمی کند‪ .‬افش��انی با‬ ‫اش��اره به طرح استفاده از دوچرخه های مشارکتی گفت‪:‬‬ ‫این دوچرخه ها را می توانیم در هر نقطه از شهر رها کنیم‬ ‫و ش��هروند دیگری از ان اس��تفاده کند‪.‬وی درباره ایجاد‬ ‫زیرساخت های الزم برای استفاده دوچرخه گفت‪ :‬به هر‬ ‫میزان که زیرساخت ها فراهم شود از ان استفاده خواهیم‬ ‫کرد و نباید خود را محدود کنیم که تمامی زیرساخت ها‬ ‫تکمیل شود و بعد از دوچرخه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اکورا ‪ ،۲۰۱۹ NSX‬پرفورمنس بهتر با رنگ نارنجی‬ ‫ان��گار همی��ن دیروز ب��ود که خبر معرف��ی اک��ورا ‪ NSX‬را کار کردیم!‬ ‫حاال ‪ 3‬س��ال از زمان معرفی این خودرو در نمایش��گاه دیترویت می گذرد‬ ‫و زمان فیس لیفت س��وپرکوپه اکورا فرا رسیده است‪ ۲۰۱۹ NSX .‬که در‬ ‫نمایش��گاه پبل بیچ حضور یافته از رنگ بدنه جدید‪ ،‬برخی بروزرسانی های‬ ‫فنی و پکیج جدید سود می برد‪ .‬رنگ بدنه نارنجی ترمال واضح ترین تغییر‬ ‫این خودرو اس��ت‪ .‬نام این رنگ از پیست مسابقه ترمال در کالیفرنیا گرفته‬ ‫شده و وفاداری رنگی اکورا به پیست های مسابقه مشهور در سراسر جهان‬ ‫را ادامه می دهد؛ البته تنها بدنه نیس��ت که رنگ جدیدی را پذیرا شده زیرا‬ ‫کالیپرهای ترمز نیز هم اکنون به رنگ نارنجی هس��تند‪ .‬این رنگ جدید با‬ ‫برخی تغییرات بدنه همراه ش��ده است‪ .‬اکورا ‪ ۲۰۱۹ NSX‬جلوپنجره ای‬ ‫تیره دارد‪ ،‬درحالی که در نس��خه قبلی رنگ نقره ای داش��ت‪ .‬همچنین در‬ ‫محیط اطراف جلوپنجره‪ ،‬ورودی های هوای جلو و س��پر عقب نیز از عناصر‬ ‫تیره براق اس��تفاده شده اس��ت‪ .‬این خودرو دارای پکیج های فیبر کربنی و‬ ‫یک اس��پویلر از همین جنس اس��ت‪ .‬کابین نیز چرم اب��ی ایندیگو و طرح‬ ‫الکانترا دارد‪ .‬تجهیزات اس��تاندارد ‪ NSX‬مدل ‪ ۲۰۱۹‬شامل صندلی های‬ ‫برق��ی با تنظی��م در ‪ ۴‬جهت‪ ،‬ناوبری ماهواره ای‪ ،‬سیس��تم صوتی مرغوب‪،‬‬ ‫حس��گرهای پ��ارک جلو و عقب و پدال های الومینیومی اس��پرت اس��ت‪.‬‬ ‫خریداران همچنین می توانند صندلی های اس��پرت با تنظیم دس��تی که‬ ‫پوش��ش چرم و الکانترا دارد را نیز بدون پرداخت هزینه ای اضافی دریافت‬ ‫کنند‪ .‬اما تغییرات این خودرو ژاپنی تنها به پوس��ت ان مربوط نمی ش��وند‪.‬‬ ‫ب��ه لطف میله های پایدارکننده بزرگ تر‪ ،‬اک��ورا ‪ ۲۰۱۹ NSX‬در جلو ‪۲۶‬‬ ‫درصد و در عقب ‪ ۱۹‬درصد س��فت تر است‪ .‬با تنظیم دوباره سیستم تعلیق‬ ‫و اس��تفاده از الس��تیک های مخصوص کانتیننتال اسپرت کانتکت ‪ ،۶‬این‬ ‫کوپه اسپرت در پیست سوزوکا ‪ ۲‬ثانیه سریع تر از مدل پیشین است‪ .‬البته‬ ‫قدرت خودرو تغییری نکرده اس��ت‪ .‬زیر کاپ��وت اکورا ‪ NSX‬فیس لیفت‬ ‫ش��ده پیشرانه ‪ ۶‬سیلندر توئین توربوی هیبریدی قرار گرفته که همچنان‬ ‫قدرت ‪ ۵۷۳‬اسب بخاری و گشتاور ‪ ۶۴۵‬نیوتون متری دارد‪.‬‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اموزش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی ‪ ۵‬اپشنی که نباید پول اضافه برای انها داد‬ ‫پولت رو دور نریز‬ ‫خری�داران ایران�ی‪ ،‬اپشن دوس�ت هس�تند و نمونه ان‬ ‫را می ت�وان در س�فارش گرم ک�ن صندل�ی و حت�ی فرمان‬ ‫گرم کن دار در این س�رزمین که بیش�تر گرم است‪ ،‬دید‪ .‬اما‬ ‫ایا اپش�ن های متنوعی که خودروس�ازان عرضه می کنند‬ ‫ارزش اضافه پرداخت را دارند؟ در این نوش�تار شما را با ‪۵‬‬ ‫اپش�نی که از دیدگاه سایت ‪ Cars.co‬ارزش پرداخت پول‬ ‫اضافی را ندارند اشنا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫خرید خودرو جدید با صرف هزینه زیادی همراه است اما‬ ‫همه ما این را قبل از خرید می دانیم و به دلیل اینکه بسیاری‬ ‫از مصرف کنندگان احساس می کنند خودرو مورد نظرشان‬ ‫باید خاص باشد خودروس�ازان یا برخی نمایندگی ها طیف‬ ‫وسیع و متنوعی از اپشن ها را عرضه می کنند‪ .‬خوشبختانه‬ ‫بس�یاری از اپش�ن هایی که پیش از این عرضه می ش�دند‬ ‫هم اکنون ب�ه صورت اس�تاندارد در خودروه�ا وجود دارد‬ ‫ک�ه از جمله انها می توان به ش�بکه تهوی�ه مطبوع‪ ،‬فرمان‬ ‫هیدرولیک و کیسه های هوا اشاره کرد‪.‬‬ ‫اما هنوز هم برخی از اپش�ن ها وج�ود دارند که صادقانه‬ ‫بای�د گفت ب�ه دردنخور هس�تند‪ .‬بل�ه‪ ،‬ش�ما می خواهید‬ ‫خودروی�ی که می خرید یکتا باش�د اما به ط�ور قطع بودن‬ ‫پول بیش�تر در حس�اب تان اولویت باالت�ری دارد‪ .‬این طور‬ ‫نیست؟ برخی اپشن ها ارزش اضافه پرداخت دارند و برخی‬ ‫حتی می توانند جان شما را حفظ کنند اما هنوز هم مواردی‬ ‫هس�ت که نه تنها پول تان را حرام می کنن�د بلکه در زمان‬ ‫فروش خودرو هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمی کنند‪.‬‬ ‫این ش�ما و ای�ن هم ‪ ۵‬اپش�ن اضافه ای ک�ه ارزش هزینه کرد‬ ‫بیشتر ندارند‬ ‫‹ ‹ناوبری ماهواره ای‬ ‫سیس�تم های ناوبری ماهواره ای در عص�ر پیش از ظهور‬ ‫گوشی های هوشمند یک ویژگی لوکس به شمار می رفتند‪.‬‬ ‫این روزها سیس�تم های ناوبری یکپارچه به طور گس�ترده ‬ ‫در دس�ترس بوده ام�ا هنوز هم خرید انها هزینه بر اس�ت‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬سیس�تم ناوبری ‪ MMI‬پالس ائودی را در نظر‬ ‫بگیرید که در مدل‪ A ۳‬اس�پرت بک ب�ا هزینه قابل توجهی‬ ‫ارائه می ش�ود‪ .‬این سیستم اطالعات مسیر و ترافیک را به‬ ‫اطالع راننده می رس�اند‪ .‬اگر خواهان ناوبری پایه باشید باز‬ ‫هم بای�د چند صد دالری بپردازید ک�ه برابر با اختالف نرخ‬ ‫مدل موردنظر با یک تریم باالتر اس�ت‪ .‬با وجود برنامه هایی‬ ‫همچون «گوگل مپ» و «ویز»‪ ،‬دلیل چندانی برای س�فارش‬ ‫ناوبری ماهواره ای به ویژه در زمانی که تنها از برنامه ناوبری‬ ‫روی گوش�ی اس�تفاده می کنید‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬این برنامه ها‬ ‫حداقل اس�تفاده از اینترنت را داش�ته و بس�یار ارزان تر از‬ ‫سیستم های ناوبری خودرویی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹صندلی ه�ای تهویه دار به هم�راه و بدون عملکرد‬ ‫ماساژ‬ ‫صندلی های گرم ش�ونده خوب هستند و همیشه در اب و‬ ‫هوای سرد به درد می خورند‪ .‬این صندلی ها به نسبت ارزان‬ ‫هم به ش�مار می ایند‪ .‬اگر خواهان صندلی های گرم و سرد‬ ‫شونده باشید که به طور معمول با تنظیمات برقی هم همراه‬ ‫هستند نرخ اپشن مورد نظر بیش از ‪ ۳‬برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫یک صندل�ی جلوی تهویه دار در مرس�دس بنز ‪ E‬کالس‬ ‫چند هزار دالر نرخ دارد که در زمان فروش خودرو به چشم‬ ‫نخواهد امد و صندلی های ماس�اژوردار هم این گونه بوده و‬ ‫شما به ندرت نیازمند ماساژ خواهید بود‪ .‬مهم نیست که این‬ ‫صندلی ها به چند روش بدن را ماس�اژ می دهند زیرا هرگز‬ ‫عملکرد مناسب ماساژ واقعی را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹س ان روف و سقف پانوراما‬ ‫اگر به دنبال این هس�تید ک�ه ب ام و ‪ ۳X‬جدید خود را با‬ ‫سان روف پانورامیک برقی خریداری کنید پس انتظار چند‬ ‫هزار دالر نرخ بیش�تر را داش�ته باش�ید‪ .‬این بهایی گزاف‬ ‫برای داش�تن شیش�ه ای باالی سر اس�ت که اجازه می دهد‬ ‫نور افتاب به س�رتان بتابد و کابین خودرو را در تابستان به‬ ‫یک گلخانه تبدیل کند‪ .‬روزهایی که اجازه داشتید سرتان‬ ‫را از س�ان روف بی�رون اوری�د و داد بزنید گذش�ت ه اس�ت‬ ‫بنابراین ایا واقعا نیازی به این اپش�ن وج�ود دارد؟ اگر به‬ ‫دنبال این هس�تید که احساس حضور در یک خودرو روباز‬ ‫را شبیه س�ازی کنید شاید بهتر باش�د به دنبال خرید یک‬ ‫خودرو روباز باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹مه شکن ها‬ ‫خودروس�ازان بیش�تری می خواهند مه شکن های جلو را‬ ‫حذف کنند و این امر ثابت می کند که سفارش مه شکن های‬ ‫جل�و واقعا ه�در دادن پ�ول اس�ت‪ .‬نیویورک تایمز گزارش‬ ‫داده مه شکن ها سال گذش�ته از سوی خودروسازان حذف‬ ‫شده اند زیرا به لطف چراغ های جلوی تکنولوژیک امروزی‬ ‫دیگر نیازی به انها وجود ندارد‪ .‬دیگر پرسشی که در زمان‬ ‫س�فارش این اپشن باید از خود بپرسید این است که واقعا‬ ‫چه مقدار از مه ش�کن اس�تفاده می کنید؟ اگر در منطقه ای‬ ‫زندگی می کنید که م ه وجود ندارد بنابراین سفارش ان در‬ ‫خودرو حرام کردن پول است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬بس�یاری از مه شکن ها بیشتر شبیه نور جانبی‬ ‫عمل کرده و کارایی واقعی چندانی ندارند‪ .‬مه شکن ها تنها‬ ‫محدوده کمی از جلوی خودرو را روشن می کنند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫می توانید بدون ان هم رانندگی کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹ رینگ های بزرگ‬ ‫ای�ن مورد به ن�وع خودرویی که می خرید بس�تگی دارد‬ ‫اما بیش�تر اوقات رینگ های بزرگ تر کامال باعث هدر رفت‬ ‫بودج�ه ش�ما می ش�وند‪ .‬اگ�ر خواه�ان ی�ک ب ام و ‪ ۳x‬با‬ ‫رینگ های ‪ ۲۱‬اینچی هستید باید باز هم چند هزار دالری را‬ ‫کنار بگذارید‪ .‬همه این پول در واقع صرف کمی زیباس�ازی‬ ‫ظاهر خودرو می ش�ود‪ .‬ش�اید احس�اس کنید همین دلیل‬ ‫برای س�فارش یاد شده کافی است اما تا زمانی که بخواهید‬ ‫الس�تیک ها را تعویض کنی�د صبر کنید! نرخ الس�تیک با‬ ‫توج�ه به اندازه رینگ افزایش می یابد‪ .‬بنابراین‪ ،‬ش�اید در‬ ‫هنگام تعویض الس�تیک ارزو کنید کاش همان رینگ های‬ ‫‪ ۱۶‬اینچی عادی را نگه می داش�تید‪ .‬تا زمانی که هدف شما‬ ‫از س�فارش رینگ های بزرگ تر بهبود هندلینگ و پایداری‬ ‫خودرو در پیس�ت و امثال ان نباش�د باید بدانید که صرف‬ ‫هزین�ه برای انه�ا دلیلی ن�دارد‪ .‬جدای از هم�ه اینها یک‬ ‫قانون کلی وجود دارد‪ :‬هرچه دیواره الستیک کوتاه تر باشد‬ ‫سواری خودرو سفت تر خواهد بود‪.‬‬ ‫فق�ط برخی اپش�ن های معدود وج�ود دارند ک�ه می توان‬ ‫پول خ�ود را برای انها صرف کرد‪ .‬ای�ن موضوع را باید پیش‬ ‫از س�فارش اپشن ها در نظر داش�ت‪ .‬خرید خود را نه با قلب‬ ‫بلکه با عقل انجام دهید و در زمان نگاه به فهرس�ت اپشن ها‬ ‫از خود بپرس�ید که ایا واقعا به انها نیاز دارید یا خیر‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬ش�ما می توانید پول زیادی را صرفه جویی کنید و در‬ ‫زمان فروش خودر و خود احتمال حمله قلبی را کاهش دهید‪.‬‬ ‫‹ ‹مورد قابل ذکر داخلی‬ ‫یکی از به درد نخورترین اپشن هایی که صنعت خودرو به‬ ‫خود دیده‪ ،‬زه جانبی پراید است که البته نیازی نیست شما‬ ‫ان را س�فارش دهید‪ .‬خود خودروس�از گرامی پول زه را از‬ ‫شما گرفته و به دالیل کامال عملی و مهندسی زه را از روی‬ ‫درهای پراید حذف کرده تا به این ترتیب‪ ،‬ظاهر نوینی برای‬ ‫پراید س�ی و چند میلیون تومانی ش�ما ایجاد شود‪ .‬حال از‬ ‫این همه خالقیت لذت ببر خریدار گرامی‪...‬‬ ‫منبع‪cars :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دارکان اسپایدر‬ ‫‪Drakan-Spyder‬‬ ‫دارکان اس��پایدر یک خودرو اسپرت س��بک است که در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی برای‬ ‫رقابت با خودروهایی چون اریل اتم و ‪ BAC‬مونو معرفی شد‪ .‬طراحی‪ ،‬مهندسی و‬ ‫ساخت این خودرو دو نفره در کالیفرنیا انجام شده است‪ .‬دارکان اسپایدر به پیشرانه‬ ‫‪ ۸‬س��یلندر ‪ LS ۳‬جنرال موتورز مجهز ش��ده که ‪ ۴۵۰‬اس��ب بخار قدرت دارد‪ .‬این‬ ‫خودرو اما وزن بسیار سبکی برابر با ‪ ۹۰۷‬کیلوگرم دارد که این وزن پایین در کنار‬ ‫قدرت مناسب پیشرانه موجب شده بتواند طی فقط ‪ ۳/۲‬ثانیه از صفر به سرعت ‪۹۶‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت برس��د و در نهایت‪ ،‬به حداکثر سرعت ‪ ۲۶۵‬کیلومتر در ساعت‬ ‫دست پیدا کند‪ .‬دارکان اسپایدر با نرخ ‪ ۱۲۵‬هزار دالر به فروش می رسد‪.‬‬ ‫فراخوان ‪ ۵۰‬هزار کابل شارژ فورد‬ ‫تا اینجا بیش��تر فراخوان ها (اگر نگوییم هم��ه فراخوان ها) به خودروها‬ ‫مربوط بوده اند‪ ،‬اما تولی��د خودروهای الکتریکی به این معنی اس��ت که‬ ‫ایتم های دیگ��ری هم می توانند وارد بازی ش��وند‪ .‬مثال ب��ارز این قضیه‬ ‫فورد اس��ت که در حال فراخوان حدود ‪ ۵۰‬هزار کابل ش��ارژی است که‬ ‫با ‪ 3‬خودرو الکتریکی محبوب خود عرضه کرده است‪ .‬دلیل این فراخوان‬ ‫نگرانی ها درباره احتمال اتش س��وزی اس��ت‪ .‬این خودروساز امریکایی با‬ ‫انتشار بیانیه ای تایید کرده کابل های یادش��ده همراه مدل های فوکوس‬ ‫الکتریکی‪ ،‬فیوژن انرژی و ‪ C‬مک��س انرژی تحویل داده ش��ده اند‪ .‬بنا به‬ ‫گفته فورد اگر سیم شارژی که به س��وکت موردنظر زده می شود اسیب‬ ‫‪2‬‬ ‫دیده باشد احتمال افزایش دما وجود دارد و اگر خروجی بیش از حد گرم‬ ‫شود اتش سوزی محتمل است‪ .‬فورد ادعا می کند در گذشته گزارش هایی‬ ‫درباره اتش سوزی از مش��تریان دریافت کرده اما به اماری در این زمینه‬ ‫اشاره نکرده اس��ت‪ .‬نمایندگی های فورد به منظور حل این مشکل شروع‬ ‫به تحویل کابل ش��ارژهای جدی��دی خواهند کرد که حاوی وس��یله ای‬ ‫برای تش��خیص میزان داغ ش��دن خروجی اس��ت و در ص��ورت افزایش‬ ‫بیش از حد دما باعث توقف شارژ خواهد شد‪ .‬واضح است که دریافت این‬ ‫کابل های شارژ هیچ هزینه ای برای مصرف کنندگان دربرنخواهد داشت‪.‬‬ ‫در نخس��تین فرصت با مالکان خودروهای تحت تاثیر این مشکل تماس‬ ‫انتروس‬ ‫‪Anteros‬‬ ‫این یک ماسل کار امریکایی‬ ‫با استایل اروپایی است که‬ ‫در کالیفرنیا تولید می شود‪.‬‬ ‫انتروس روی پلتفرم شورولت‬ ‫کوروت ‪C ۶‬ساخته شده اما‬ ‫از بدنه ای تمام فیبر کربنی با‬ ‫استایل منحصر‪ ،‬کابین تمام‬ ‫چرمی و طیفی از ویژگی های‬ ‫عملکردی برخوردار است‪ .‬در‬ ‫زیر کاپوت این ماشین نیز یک‬ ‫پیشرانه ‪ LS ۳‬بای توربو قرار‬ ‫دارد که ‪ ۶۰۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫تولید می کند‪ .‬تولید انتروس‬ ‫از سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی به صورت‬ ‫دست ساز اغاز شده و ‪۱۴۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر نرخ دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پانوز ا َوِ زانو‬ ‫‪Panoz-Avezzano‬‬ ‫پانوز بیشتر به ساخت خودروهای مسابقه ای‬ ‫شهرت دارد اما این شرکت که در جورجیا واقع‬ ‫است‪ ،‬خودروهای جاده ای هم تولید می کند‪.‬‬ ‫هم اکنون در وب سایت پانوز ‪ ۸‬خودرو اسپرت‬ ‫جاده ای دیده می شود که جدیدترین انها‬ ‫ا َ ِوزانو(‪ )Avezzano‬نام دارد‪ .‬به گفته سازنده‪،‬‬ ‫این خودرو صدایی همچون رعد و سرعتی‬ ‫همچون برق دارد‪ .‬اوزانو بدنه سبک وزنی از جنس‬ ‫الومینیوم و فیبر کربن دارد که روی شاسی‬ ‫فوالدی با لوله های الومینیومی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در زیر کاپوت این ماشین نیز یک موتور ‪۶/۲‬‬ ‫لیتری ‪ V ۸‬قرار دارد که ‪ ۴۳۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫تولید می کند اما امکان سفارش نسخه قدرتمندتر‬ ‫ن هم وجود دارد‪ .‬نیروی هر‬ ‫‪ ۵۸۰‬اسب بخاری ا ‬ ‫دو نسخه این موتور به وسیل ه یک گیربکس ‪۶‬‬ ‫سرعته دستی انتقال پیدا می کند‪ .‬نرخ پانوز اوزانو‬ ‫از ‪ ۱۶۹‬هزار دالر شروع می شود‪.‬‬ ‫معرفی ناشناخته ترین خودروهای امریکایی‬ ‫‪6‬‬ ‫گمنام ها‬ ‫!!!!!‬ ‫‪ VLF Force1‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی اقای «باب لوتز» که قبال سِ َمت های برجسته ای‬ ‫در ‪ ۳‬خودروساز بزرگ ایاالت متحده یعنی فورد‪ ،‬جنرال موتورز و‬ ‫کرایسلر داشت به همراه کارافرینی به نام «گیلبرت ویالرئال»‪ ،‬شرکت‬ ‫خودروسازی کوچکی به نام ‪ VL Automotiv‬را تاسیس کرد‪ .‬نام این‬ ‫شرکت از حرف ابتدایی نام خانوادگی این دو شخص یعنی ‪Villarreal‬‬ ‫و ‪ Lutz‬گرفته شده بود‪ .‬سپس طراح برجسته خودرو‪ ،‬اقای «هنرینک‬ ‫فیسکر» هم پس از خروج از شرکت فیسکر که خودش تاسیس کرده‬ ‫بود‪ ،‬به شرکت ‪ VL‬پیوسته و مدیرعامل این شرکت شد‪ .‬پس از این‪ ،‬با‬ ‫اضافه شدن حرف ابتدایی نام خانوادگی فیسکر‪ ،‬نام شرکت به ‪VLF‬‬ ‫تغییر پیدا کرد‪ .‬این شرکت در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی مدل ‪ Destino‬را‬ ‫معرفی کرد که بر اساس فیسکر کارما ساخته شده بود و اساسا نسخه‬ ‫‪ ۸‬سیلندر کارما به شمار می رفت‪ .‬سپس در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی شرکت‬ ‫‪ VLF‬سوپراسپرتی به نام ‪ ۱Force‬را معرفی کرد‪ .‬این خودرو که برای‬ ‫نخستین بار در نمایشگاه دیترویت رونمایی شد‪ ،‬بر اساس دوج وایپر‬ ‫ساخته و از سوی هنریک فیسکر طراحی شده بود‪ ۱Force .‬از همان‬ ‫موتور ‪ ۸/۴‬لیتری ‪ V ۱۰‬وایپر استفاده می کند اما این موتور تقویت شده و‬ ‫قدرت ان به ‪ ۷۴۵‬اسب بخار رسیده است‪ .‬از این خودرو فقط ‪ ۵۰‬دستگاه‬ ‫ساخته شده که هرکدام ‪ ۲۸۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر نرخ دارند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫این خودرو اساسا نسخه ای‬ ‫بازمهندسی شده از نوبل ‪M ۴۰۰‬‬ ‫است‪ .‬شرکت راشن که در فلوریدا‬ ‫واقع است‪ ،‬در پایان دهه ‪۲۰۰۰‬‬ ‫میالدی حق استفاده از شاسی نوبل‬ ‫را خریداری کرد و به سرعت دست‬ ‫به کار شد تا ‪ Q ۱‬را با ظاهری بهتر‬ ‫و تجهیزاتی بیشتر نسبت به ‪۴۰۰‬‬ ‫‪ M‬تولید کند‪ .‬در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی نیز راشن نسخه به روز شده ‬ ‫از ‪ Q ۱‬را با نسخه قدرتمندتری‬ ‫از پیشرانه ‪V ۶‬بای توربوی فورد‬ ‫معرفی کرد‪ .‬این نسخه جدید ‪۵۱۰‬‬ ‫اسب بخار قدرت و ‪ ۷۰۵‬نیوتن متر‬ ‫گشتاور داشته و می تواند طی فقط‬ ‫‪ ۲/۸‬ثانیه از صفر به سرعت ‪۹۶‬‬ ‫کیلومتر در ساعت برسد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مانند تعدادی از خودروهای این‬ ‫فهرست‪ ،‬راینو ‪ GX‬هم روی‬ ‫پلتفرم خودرو دیگری‪ ،‬یعنی فورد‬ ‫‪ F ۴۵۰‬ساخته شده است اما این‬ ‫هیوال ان قدر منحصر است که خود‬ ‫را کامال از تراک فورد جدا می کند‪.‬‬ ‫راینو خودرو بسیار غول پیکری‬ ‫است ب ه گونه ای که ‪ ۵/۷‬متر طول‪،‬‬ ‫‪ ۲/۴‬متر عرض و ‪ ۲/۲‬متر ارتفاع‬ ‫دارد تا از همه جا و همه چیز عبور‬ ‫کند‪ .‬این خودرو با دو پیشرانه‬ ‫مختلف ‪ ۶/۷‬لیتری ‪V ۸‬توربودیزل‬ ‫یا ‪ ۶/۸‬لیتری ‪ V ۱۰‬تنفس طبیعی‬ ‫عرضه می شود که نرخ اولی از ‪۲۲۹‬‬ ‫هزار دالر و دومی از ‪ ۲۳۹‬هزار دالر‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫گرفته خواهد ش��د‪ .‬همچنین به انها گفته خواهد ش��د که نوع خروجی‬ ‫برق موردنیاز را در نظر بگیرن��د‪ .‬فوکوس های الکتریکی درگیر این قضیه‬ ‫بین ‪ ۱۵‬سپتامبر تا ‪ ۱۴‬مارس ‪ ۲۰۱۵‬ساخته ش��ده اند‪ .‬مدل های فیوژن‬ ‫نیازمن��د کابل های جدید نی��ز در مکزیک و بین ‪ ۴‬س��پتامبر ‪ ۲۰۱۲‬تا ‪۵‬‬ ‫مارس ‪ ۲۰۱۵‬س��اخته ش��ده اند‪ .‬درنهایت باید گفت مدل های ‪ C‬مکس‬ ‫انرژی تحت تاثی��ر این فراخوان نی��ز در بازه زمان��ی ‪ ۱۳‬اوریل ‪ ۲۰۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬مارس ‪ ۲۰۱۵‬روی خ��ط تولید رفته اند‪ .‬در مجم��وع ‪ ۴۹‬هزار و ‪۱۹۷‬‬ ‫دستگاه از این ‪ 3‬خودرو الکتریکی در امریکا و ‪ ۱۳۲۷‬دستگاه نیز در کانادا‬ ‫فراخوان شده اند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫این خودرو که در کالیفرنیا‬ ‫ساخته می شود‪ ،‬ظاهر‬ ‫کالسیک را با عملکردی‬ ‫مدرن ترکیب کرده است‪.‬‬ ‫برای تامین نیروی مورد‬ ‫نیاز لوکرا ‪ LC ۴۷۰‬دو‬ ‫پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر‪ LS ۳‬یا‬ ‫‪ LS ۷‬قابل انتخاب است که‬ ‫اولی ‪ ۴۳۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫دارد اما دومی قوی تر بوده‬ ‫و ‪ ۵۰۵‬اسب بخار قدرت‬ ‫تولید می کند‪ .‬انتقال نیروی‬ ‫هر دوی این موتورها اما‬ ‫به وسیله یک گیربکس‬ ‫‪ ۵‬سرعته دستی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لوکرا ‪LC ۴۷۰‬‬ ‫‪Lucra-LC470‬‬ ‫اکوئس باس ‪۷۷۰‬‬ ‫‪Equus-Bass‬‬ ‫شرکتی به نام اکوئس (‪ )Equus‬که‬ ‫در دیترویت واقع است در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی ماسل کار جذابی به‬ ‫نام باس ‪ ۷۷۰‬را معرفی کرد‪ .‬این‬ ‫خودرو که با الهام از موستانگ های‬ ‫کالسیک طراحی شده‪ ،‬از یک‬ ‫نیروگاه ‪ ۶/۲‬لیتری ‪ V ۸‬سوپرشارژ‬ ‫استفاده می کند که ‪ ۶۴۰‬اسب بخار‬ ‫قدرت دارد؛ اما برای کسانی که‬ ‫خودرو قدرتمندتری می خواهند‪،‬‬ ‫اکوئس نسخه اصالح شده ای از‬ ‫شورولت کوروت را هم با نام‬ ‫‪ Throwback‬تولید کرده که ‪۱۰۰۰‬‬ ‫اسب بخار قدرت دارد‪ .‬نرخ باس‬ ‫‪ ۷۷۰‬اما از ‪ ۲۵۰‬هزار دالر اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫سال ها است که در صنعت خودرو امریکا ‪ ۳‬نام بزرگ جنرال موتورز‪ ،‬فورد و کرایسلر وجود دارد‪ .‬این ‪ ۳‬غول خودروسازی دیترویتی بخش عمده ای از فروش خودرو در امریکا را به خود‬ ‫د به همین‬ ‫اختصاص داده اند اما اگر نگاه دقیق تری به خودروهای ساخت امریکا داشته باشیم‪ ،‬خودروسازان کوچک و ناشناخته ای را می بینیم که شاید خیلی ها حتی از وجود انها بی خبر باشن ‬ ‫دلیل قصد داریم در این مطلب ناشناخته ترین خودروهای امریکایی را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫راشن ‪Q ۱‬‬ ‫‪Rossion-Q1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فالکون ‪F ۷‬‬ ‫‪Falcon-F7‬‬ ‫این خودرو ساخت شرکتی به نام فالکون‬ ‫موتوراسپرت است که در سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی‬ ‫در میشیگان تاسیس شد‪ .‬این شرکت نخستین‬ ‫نسخه تولیدی فالکون ‪ F ۷‬را در نمایشگاه‬ ‫دیترویت ‪ ۲۰۱۰‬معرفی کرد‪ .‬این خودرو به یک‬ ‫پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر مجهز است که ‪ ۱۱۰۰‬اسب‬ ‫بخار قدرت دارد‪ .‬این در حالی است که فالکون‬ ‫‪ F ۷‬از فیبر کربن و کِوالر ساخته شده و به‬ ‫همین دلیل وزن ان به ‪ ۱۲۶۳‬کیلوگرم رسیده‬ ‫است‪ .‬این سوپراسپرت امریکایی به لطف وزن‬ ‫سبک و قدرت بسیار زیاد‪ ،‬می تواند طی فقط‬ ‫‪ ۲/۷‬ثانیه از صفر به سرعت ‪ ۹۶‬کیلومتر در‬ ‫ساعت برسد در حالی که توانایی دستیابی به‬ ‫حداکثر سرعت ‪ ۳۲۰‬کیلومتر در ساعت را هم‬ ‫دارد‪ .‬نرخ فالکون ‪ ۷F‬با توجه به تیپ ها‪ ،‬بین‬ ‫‪ ۱۹۵‬هزار تا ‪ ۳۹۵‬هزار دالر متغیر است‪.‬‬ ‫راینو ‪GX‬‬ ‫‪Rhino-GX‬‬ ‫‪10‬‬ ‫واندرهال ونیز‬ ‫‪Vanderhall-Venice‬‬ ‫شرکت واندرهال که در ایالت یوتا واقع است‪،‬‬ ‫خودرو سه چرخ یگانه ای به نام «ونیز» را تولید‬ ‫می کند‪ .‬این اسپرت سه چرخ به یک پیشرانه‬ ‫‪ ۱/۴‬لیتری ‪ ۴‬سیلندر توربوشارژ ساخت‬ ‫جنرال موتورز مجهز است که ‪ ۲۰۰‬اسب بخار‬ ‫قدرت دارد‪ .‬ونیز با تکیه بر این موتور می تواند‬ ‫طی فقط ‪ ۴/۵‬ثانیه از صفر به سرعت ‪۹۶‬‬ ‫کیلومتر در ساعت دست پیدا کند‪ .‬واندرهال‬ ‫اما نسخه های دیگری از این خودرو را هم‬ ‫تولید می کند‪ .‬مدل اول‪ ،‬نسخه لوکس تری به‬ ‫نام الگونا است که به تجهیزات بیشتری مانند‬ ‫صندلی های چرمی پریمیوم‪ ،‬سیستم صوتی‬ ‫با بلوتوث‪ ،‬تعلیق قابل تنظیم و تهویه مطبوع‬ ‫مجهز است‪ .‬مدل دوم اما یک نسخه الکتریکی‬ ‫به نام ادیسون است که البته فعال فقط‬ ‫پروتوتایپ ان ساخته شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫پرده برداری از کانسپت فوق العاده مرسدس ‪ EQ‬سیلور ارو‬ ‫مرس��دس با معرفی کانس��پت برجس��ته ‪ EQ‬س��یلور ارو در هفته‬ ‫خودرویی مونتری ما را به ‪ ۸۰‬سال پیش برده است‪ .‬فرم ائرودینامیک‬ ‫این خودرو مفهومی به طور مس��تقیم از خودرو رکوردش��کن ‪W۱۲۵‬‬ ‫‪ ۱۹۳۷‬الهام گرفته اس��ت‪ .‬این خودرو قادر بود در ان زمان به رکورد‬ ‫فوق العاده س��رعت ‪ ۴۳۲‬کیلومتر بر س��اعت دس��ت یابد‪ .‬به جای الهام‬ ‫گرفتن از پیش��رانه ‪ ۱۲‬س��یلندر سوپرش��ارژردار‪ ،‬مدل مفهومی جدید‬ ‫مرسدس قوای محرکه تمام الکتریکی دارد‪ .‬خودرو مفهومی مرسدس‬ ‫با قدرت ‪ ۷۳۸‬اس��ب بخاری و مجموعه باتری ‪ ۸۰‬کیلووات س��اعتی‬ ‫تجسم شده است‪ .‬مرسدس می داند که ناله پیشرانه الکتریکی در نظر‬ ‫کس��انی ک��ه در مس��ابقات جان خود را از دس��ت‬ ‫می دهند‪ ،‬عالقه شدید و دیوانه واری به مسابقه دادن‬ ‫دارن��د و به نوع��ی حتی اگر این عالقه به مرگ ش��ان‬ ‫منتهی ش��ود‪ ،‬مرگ با افتخاری خواه��د بود‪ ،‬اما این‬ ‫تعداد کشته‪ ،‬صبح که از خواب بیدار می شوند نه تنها‬ ‫احتمالی به مرگ خودش��ان نمی دهند‪ ،‬بلکه حتی به‬ ‫تصادف ه��م فکر نمی کنند و به ق��ول معروف«مرگ‬ ‫برای همس��ایه اس��ت»‪ .‬اگر این گونه فکر نمی کردند‬ ‫دلی��ل مرگ ‪ 50‬ت��ا ‪ 70‬درصد از ه��ر ‪5000‬هموطن‬ ‫عزیزمان‪ ،‬استفاده نکردن از کاله ایمنی مناسب نبود‪.‬‬ ‫ش��اید پیش خود بگویید که چ��را باید به تصادف‬ ‫فکر کنیم‪ ،‬دلیلش خیلی س��اده است؛ در گام نخست‬ ‫ش��ما وقتی به ش��رایط بحرانی فکر می کنید طبیعتا‬ ‫تا جایی که ممکن اس��ت وس��ایل و ابزارتان را برای‬ ‫جلوگیری از اس��یب دیدن یا دست کم صدمات جانی‬ ‫کمتر‪ ،‬اماده می کنید‪ .‬دلیل دوم این اس��ت که سوانح‬ ‫خیلی سریع اتفاق می افتند و وقتی برای فکر کردن و‬ ‫سپس واکنش نشان دادن نخواهید داشت‪.‬‬ ‫ی ش��ما مثالی از‬ ‫برای روش��ن تر شدن موضوع برا ‬ ‫دنی��ای خلبانی و پ��رواز می زنیم‪ .‬برای دانش��جویان‬ ‫این رش��ته ت��ا پیش از رس��یدن ب��ه مرحل��ه پرواز‬ ‫کالس ه��ای تئوری زیادی از انجی��ن و ائرودینامیک‬ ‫گرفته تا هواشناس��ی و نقش��ه خوانی برگزار می شود‬ ‫ک��ه ب��رای قبول��ی یک ب��ار امتح��ان دادن و گرفتن‬ ‫دس��ت کم ‪70‬نم��ره از ‪100‬نمره کفای��ت می کند اما‬ ‫درس موقعیت ه��ای اضط��راری ی��ا ‪Emergency‬‬ ‫را باید ‪ 100‬بگیرید و امادگی داش��ته باش��ید که در‬ ‫ه��ر لحظه و حتی پای پرواز اموزش��ی و روی باند از‬ ‫این امتحان‪100‬نمره را کس��ب کنید وگرنه حتی اگر‬ ‫‪10‬بار هم از این امتحان نمره کامل گرفته باشید‪ ،‬ان‬ ‫روز را باید به خانه برگردید و استراحت کنید‪ ،‬چراکه‬ ‫وقتی شما نمی توانید از یک امتحان کتبی نمره کامل‬ ‫کس��ب کنید با قرار گرفتن در موقعیت عمل‪ ،‬به طور‬ ‫حتم کار دس��ت خودتان خواهید داد‪ .‬در ادامه برای‬ ‫موتورس��واران نیز مطالبی امده ت��ا در موقعیت های‬ ‫اضط��راری و قبل از ان‪ ،‬چه بای��د بکنند که خواندن‬ ‫ان را ب��ه ش��ما توصیه می کنی��م‪ .‬در این مطلب هم‬ ‫س��عی کردیم تا شما را برای خرید یک کاله کاسکت‬ ‫خوب و مناس��ب راهنمایی کنیم‪ .‬ب��ه امید روزی که‬ ‫دیگر کسی در کش��ور عزیزمان جان خود را به دلیل‬ ‫اس��تفاده نکردن از یک وسیله س��اده و در دسترس‬ ‫عم��وم‪ ،‬از دس��ت ندهد و عزیزان خ��ود را با یک غم‬ ‫بزرگ تنها نگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جنس کاله کاسکت چیست و انواع ان‬ ‫کدامند؟‬ ‫به طور کلی هدف اس��تفاده از کاله کاس��کت حفظ‬ ‫ایمنی و جلوگیری از ضایعه های مغزی و اسیب های‬ ‫ظاهری(ک��ه در برخی مواقع از م��رگ هم بدترند) و‬ ‫عالقه مندان خودرویی هرگز مش��ابه غرش پیش��رانه ای احتراق داخلی‬ ‫نخواه��د ب��ود؛ بنابرای��ن رانندگان این خودرو مخی��ر خواهند بود بین‬ ‫شنیدن صدای پیشرانه یک خودرو فرمول ‪ ۱‬یا غرش پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر‬ ‫مرس��دس‪-‬ای ام جی یک��ی را انتخاب کنند‪ .‬تنه��ا یک نفر می تواند در‬ ‫کابین ‪ EQ‬سیلور ارو قرار بگیرد و این یک نفر در مرکز خودرو خواهد‬ ‫نشست‪ .‬در اطراف راننده یک بدنه سبک قرار گرفته که از جنس فیبر‬ ‫کربن است و به اسانی می تواند هوا را بشکافد‪ .‬نمای عقب نیز پذیرای‬ ‫یک اس��پویلر فعال ش��ده که می تواند در مواقع ضروری گسترش یابد‪.‬‬ ‫کاوره��ای متالیک بخش��ی از رینگ ه��ای ‪ ۲۴‬اینچی را پنهان کرده اند‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫اما بخشی که دیده می شود دارای حدود ‪ ۱۶۸‬پره است‪ .‬رنگ نقره ای‬ ‫‪ Alubeam‬نیز ادای احترامی به رنگ کالسیک خودروهای مسابقه ای‬ ‫پیکان نقره ای مرس��دس اس��ت‪ .‬باوجود اینکه کانس��پت مرسدس تنها‬ ‫یک نفر را می پذیرد‪ ،‬طول ان ‪ ۵/۳‬متر است‪ .‬داخل کابین نیز ترکیبی‬ ‫از متریال طبیعی همچون چرم و چوب و ش��اخص های پیش��رفته و‬ ‫همچنین پشت امپرهای دیجیتالی است‪ .‬در مرکز غربیلک فرمان هم‬ ‫دومین صفحه نمایش قرار گرفته است‪ .‬الکانترای نقره ای هم دو سمت‬ ‫کاکپیت را پوشانده است‪ .‬مرسدس در کابین ‪ EQ‬سیلور ارو یک ویدئو‬ ‫گیم کوچک را نیز تدارک دیده است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫راهنمای خرید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نش��انه این اس��ت که وزن متعادلی برای شما دارد و‬ ‫قابل استفاده است‪ ،‬هرچند وزن کاله به طور معمول‬ ‫روی جعبه ان قید شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹زاویه دید‬ ‫راهنمای خرید کاله کاسکت‬ ‫سرتان کاله گذاشتیم‬ ‫اگر با توجه به موارد ذکر ش��ده کاله کاسکت مورد‬ ‫نظر خودتان را انتخاب کرده اید‪ ،‬بد نیست بدانید که‬ ‫دو نکته مهم همچنان باقی است‪ ،‬اما این دو موضوع‬ ‫به طور معم��ول از س��وی خریداران کاله کاس��کت‬ ‫موتورس��واری جدی گرفته نمی ش��ود‪ ،‬در حالی که‬ ‫از اصلی تری��ن م��وارد انتخاب کاله ایمن��ی یا همان‬ ‫کاسکت مناسب است‪.‬‬ ‫نخس��تین نکته زاوی��ه دید جانبی و ب��االی کاله‬ ‫کاس��کت هنگام قرار گرفتن روی س��ر کاربر اس��ت‪،‬‬ ‫به طوری که کاله استاندارد از لحاظ زاویه دید جانبی‬ ‫باید بیش��تر از ‪105‬درجه را پوشش دهد‪ .‬همچنین‬ ‫زاویه دید باالی کاربر کاله کاس��کت هنگام استفاده‬ ‫از اهمیت ویژه ای هنگام رانندگی برخوردار اس��ت و‬ ‫براساس تحقیقات و استانداردهای موجود نمی تواند‬ ‫کمتر از ‪ 7‬درجه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اندازه کاله‬ ‫باطنی دیگر روی س��ر و صورت هنگام بروز س��وانح‬ ‫موتورسواری اس��ت‪ ،‬بنابراین نخستین مشخصه یک‬ ‫کاله کاس��کت خ��وب مقاوم��ت ان در مقاب��ل ضربه‬ ‫اس��ت اما کار ب��ه همین جا ختم نخواهد ش��د‪ ،‬بلکه‬ ‫موارد بس��یار دیگری باقی است که باید هنگام خرید‬ ‫کاله کاسکت موتور به ان دقت کنید‪.‬‬ ‫ساختار بدنه کاله کاسکت از ‪3‬بخش عمده تشکیل‬ ‫ش��ده که نخس��تین الیه ان قس��مت بیرونی کاله یا‬ ‫همان چیزی اس��ت ک��ه ما می بینیم‪ .‬ای��ن الیه باید‬ ‫براس��اس وظیفه ای که برعهده دارد بس��یار سخت و‬ ‫مقاوم در مقابل ضربه و سایش باشد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫س��ازندگان س��عی می کنند ان را از موادی سبک و‬ ‫مق��اوم تهیه کنند که عمده ترین انها از ماده ای به نام‬ ‫‪ ABS‬س��اخته می ش��ود‪ .‬این نوع ماده عالوه بر وزن‬ ‫پایین‪ ،‬مقاومت باالیی در مقابل ضربه های وارده دارد‪.‬‬ ‫اما الیه داخلی‪ ،‬به طور معمول از یونولیت س��اخته‬ ‫می ش��ود و بای��د جلوی انتقال نیرو به س��ر را بگیرد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان دلیل انتخاب این م��اده را قدرت جذب‬ ‫باالی ان عنوان کرده اند و می گویند یونولیت به دلیل‬ ‫خلل و فرج فراوان عالوه بر جلوگیری از انتقال ضربه‪،‬‬ ‫ماده ای کام ً‬ ‫ال قابل اعتماد برای تهویه هوا داخل کاله‬ ‫اس��ت‪ ،‬این در حالی اس��ت که روی ای��ن یونولیت با‬ ‫پارچه ای به عنوان روکش که حساسیت خاصی برای‬ ‫پوست سر و صورت ایجاد نمی کند‪ ،‬پوشانده شده که‬ ‫به زیبایی داخل کاله می افزاید‪.‬‬ ‫در نهایت نوبت به طلق مقابل کاله می رس��یم‪ ،‬این‬ ‫قطعه نیز از موادی که ضریب ش��فافیت باالیی دارند‪،‬‬ ‫ساخته می ش��ود و استاندارد انتخاب مواد پالستیکی‬ ‫در ای��ن بخ��ش ازس��وی کارشناس��ان ‪ 85‬درص��د‬ ‫تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬الزم به یاداوری است که طلق‬ ‫کاله کاس��کت همانند شیش��ه جلوی خودرو باید در‬ ‫مقابل خراش و ضربه مقاومت مناس��بی داشته باشد‬ ‫و بهتر اس��ت که این طلق کمی هم دودی باش��د تا‬ ‫افتاب چش��م راننده را اذیت نکند‪ .‬اگر این گونه نبود‬ ‫می توانید خودتان از عینک های ضدافتاب مخصوص‬ ‫که برای ایمنی بیش��تر نه از جنس شیشه هستند و‬ ‫نه درصدشان این قدر زیاد اس��ت که با ورود به تونل‪،‬‬ ‫دید ش��ما را به کلی از بین ببرد‪ ،‬استفاده کنید‪ .‬البته‬ ‫برخی از کاله ها چنین عینکی را روی خود دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع کاله کاسکت‬ ‫‪ 1‬ـ کاله ایمنی نیمه‪ :‬چیزی ش��بیه به کالهی که‬ ‫کارگ��ران و مهندس��ان هنگام کار در س��اختمان ها‪،‬‬ ‫مع��ادن و‪ ...‬بر س��ر می نهن��د به همراه ی��ک بند که‬ ‫بدترین نوع کاله کاسکت به شمار امده و تنها از کاسه‬ ‫سر محافظت می کند‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ کاله ایمنی سه چهارم‪ :‬در این نوع کاله کاسکت‬ ‫عالوه بر محافظت از کاسه سر‪ ،‬گوش ها و طرفین سر‬ ‫نیز محافظت خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ کاله های کامل‪ :‬کاله کاسکت های کامل عالوه‬ ‫بر محافظت از س��ر و گوش های موتورس��وار‪ ،‬دارای‬ ‫محافظ فک نیز هس��تند که در ان��واع گوناگون فک‬ ‫متحرک‪ ،‬فک جداش��ونده و ف��ک ثابت در بازار یافت‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ف��ک متح��رک‪ :‬در حقیقت طلق این ن��وع از کاله‬ ‫کاس��کت ب��ه فک متصل اس��ت و به هم��راه فک به‬ ‫قسمت باالی کاله هدایت می شود‪.‬‬ ‫فک جداشونده‪ :‬در این مدل‪ ،‬فک را می توان کامال‬ ‫از کاله کاسکت جدا کرده و به طور معمول در قسمت‬ ‫عقب کاله نصب کرد‪.‬‬ ‫فک ثابت‪ :‬همان طور که از اسمش پیداست فک در‬ ‫این مدل کامال ثابت بوده و ش��کل یکدس��تی با بدنه‬ ‫دارد‪ .‬بهترین نوع کاله ایمنی نیز همین مدل است‪.‬‬ ‫‪-4‬کاله کراس‪ :‬ش��بیه به کاله کامل اس��ت همراه‬ ‫ب��ا یک برامدگی باالی پیش��انی که نقش س��ایه بان‬ ‫را ایفا می کن��د با این تفاوت که طل��ق ندارد چراکه‬ ‫کراس سواران به طور معمول از عینک های مخصوصی‬ ‫به جای طلق استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹وزن استاندارد برای کاله کاسکت‬ ‫نکته ای که به طور معمول برای موتورسواران هنگام‬ ‫اس��تفاده یا خرید کاله کاس��کت مناسب دردسرساز‬ ‫می شود‪ ،‬بحث وزن کاسکت است‪ .‬براساس اظهارنظر‬ ‫کارشناسان کاله کاس��کت مناسب موتورسواری باید‬ ‫وزنی بین یک س��وم کیلوگرم تا یک شش��م کیلوگرم‬ ‫داشته باشد‪ .‬به یاد داش��ته باشید هرگز وزن کاله را‬ ‫با دست خودتان اندازه نگیرید چون به هیچ عنوان این‬ ‫کار اصولی نیست‪ ،‬بلکه باید کاله را روی سر خودتان‬ ‫به ص��ورت اصولی قرار دهید و اگر ب��ه ناحیه گردن‬ ‫شما فشار اضافه وارد نکرد و باعث ناراحتی شما نشد‪،‬‬ ‫اما اگر از بحث زاویه دید مناسب در کاله کاسکت ها‬ ‫بگذریم‪ ،‬نوبت به اندازه و سایز کاله می رسد موضوعی‬ ‫که می تواند ضمانتی برای س�لامت و حفاظت از سر‬ ‫موتورس��وار هن��گام تصادف باش��د‪ ،‬چون براس��اس‬ ‫تحقیقات انجام ش��ده بس��یاری از کاله کاس��کت ها‬ ‫به دلی��ل انتخاب نادرس��ت کارب��ر و البته اس��تفاده‬ ‫غیراصول��ی هن��گام راندن موتورس��یکلت در صحنه‬ ‫تصادف از س��ر موتورسوار جدا شده و هیچ حفاظتی‬ ‫در مقابل ضربه برای کاربر نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاله کاس�کت دارای ‪3‬س�ایز اس�ت که‬ ‫عبارت اند از‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ بزرگ ‪ 580‬تا ‪ 600‬میلی متر‬ ‫‪ 2‬ـ متوسط ‪ 560‬تا ‪ 580‬میلی متر‬ ‫‪ 3‬ـ کوچک ‪ 540‬تا ‪ 560‬میلی متر‬ ‫همیش��ه هنگام خرید سایزی را انتخاب کنید که‬ ‫احس��اس می کنی��د کمی برایتان تنگ اس��ت‬ ‫چراک��ه کاله هم مثل کفش جا باز خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جمع بن�دی‬ ‫باقی مانده‬ ‫و‬ ‫ن�کات‬ ‫همان طور که مرور شد بهترین نوع‬ ‫کاله کاس��کت‪ ،‬کاله کام��ل از نوع فک‬ ‫ثابت است چراکه در صورت وارد شدن‬ ‫ضربه و یا برخورد به زمین از سمت‬ ‫ف��ک‪ ،‬به لح��اظ اس��تحکام‬ ‫کام ً‬ ‫ال مقاوم بوده و همانند‬ ‫فک متغیره��ا احتمال جدا‬ ‫شدن از محل اتصال و وارد‬ ‫ساختن ضربه به صورت شما را ندارد‪ .‬اگر هم هنگام‬ ‫خرید با فک متغیرهایی مواجه شدید که عنوان کاله‬ ‫ری��س را با خود به یدک می کش��ند‪ ،‬پیش خود فکر‬ ‫نکنید که چون این کاله برای ریس ساخته شده پس‬ ‫لزوماً بهتر از فک ثابت است چون در هیچ کجای دنیا‬ ‫و حتی در همین ایران ‪ ،‬موتورس��واران اجازه ورود به‬ ‫پیست مسابقه را با کاله های فک متغیر ندارند‪.‬‬ ‫هنگام خرید س��ر خود را درون کاله به سمت های‬ ‫گوناگون بچرخانید تا از راحتی کاله مطمئن ش��وید‬ ‫و دق��ت کنید که اگر کاله از س��مت چپ و راس��ت‬ ‫به خوبی روی صورت ش��ما کیپ می شود از پشت هم‬ ‫این چنین باشد‪.‬‬ ‫هن��گام اس��تفاده از کاله به ط��ور حتم بن��د ان را‬ ‫ببندید وگرنه ممکن اس��ت در هنگام تصادف از سر‬ ‫شما بیرون بیاید‪.‬‬ ‫اگر محدودیت مالی نداری��د می توانید از برندهای‬ ‫مطرحی همچون ‪ Arai‬یا ‪ agv‬استفاده کنید‪ ،‬البته‬ ‫این توصیه کمی گران اس��ت و به کار کسانی می اید‬ ‫که موتورس��واری را به طورحرف��ه ای دنبال می کنند‬ ‫چراک��ه خری��د از این برنده��ا چن��د میلیونی خرج‬ ‫برمی دارد و نسبت به خیلی از موتورهایی که هر روز‬ ‫در خیابان می بینید هم گران تر هستند‪.‬‬ ‫در اخر باز هم خواهش داریم که با جان خود بازی‬ ‫نکنید اگر هم به فکر خود نیس��تید به فکر کس��انی‬ ‫باش��ید که در خانه چش��م به راه ش��ما هستند‪ .‬البته‬ ‫مشکل جایی حادتر می ش��ود که می بینیم خیلی ها‬ ‫کاله هم دارن��د‪ ،‬اما ان را فقط به عنوان دکوری روی‬ ‫موتورش��ان اس��تفاده می کنند و در بعضی مواقع هم‬ ‫لطف ک��رده و برای جلوگیری از جریمه ش��دن‪ ،‬ان‬ ‫را روی س��ر خود قرار می دهند‪ .‬در این مطلب سعی‬ ‫کردیم که کاله خوبی بر سر شما بگذاریم و امیدواریم‬ ‫ش��ما هم کمی به فکر باشید‪ ،‬باور کنید که نه حادثه‬ ‫خبر می دهد و نه مرگ برای همسایه است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی کانسپت الکتریکی ائودی ‪ PB۱۸‬در پبل پیچ‬ ‫ائودی در گردهمایی پبل بیچ امسال از یک کانسپت تمام الکتریکی‬ ‫به نام ‪ PB۱۸‬پرده برداری کرده است‪ .‬این خودرو یک سوپراسپرت تمام‬ ‫الکتریکی است که به طور خاص برای رانندگی هیجان انگیز طراحی شده‪،‬‬ ‫ب��ه همی��ن دلیل در ‪ PB۱۸‬هیچ فناوری رانندگی نیمه خودرانی به کار‬ ‫نرفته اس��ت‪ .‬در قس��مت جلویی این سوپراسپرت الکتریکی‪ ،‬جلوپنجره‬ ‫معروف ائودی در ابعادی بسیار بزرگ به چشم می خورد اما نمای جانبی‬ ‫و عقبی نش��ان می دهد ‪ PB۱۸‬در اصل یک هاچ بک س��ه در اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودرو به ‪ 3‬موتور الکتریکی مجهز ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از این موتورها‬ ‫که ‪ ۲۰۱‬اس��ب بخار قدرت دارد‪ ،‬در قس��مت جلوی خودرو نصب شده‪،‬‬ ‫درحالی که دو موتور دیگر با ‪ ۶۰۴‬اس��ب بخار قدرت در قس��مت عقب‬ ‫قرار گرفته اند و نیروی خود را به چرخ های عقب انتقال می دهند‪ .‬این‬ ‫سیس��تم در رانندگی معمول درمجموع ‪ ۶۷۱‬اس��ب بخار قدرت و ‪۸۳۰‬‬ ‫نیوت��ن مت��ر گش��تاور را در اختیار رانن��ده قرار می دهد اما اگر راننده به‬ ‫نیروی بیش��تری نیاز داش��ته باش��د‪ ،‬حداکثر توان سیستم برابر با ‪۷۶۴‬‬ ‫اسب بخار قدرت ارائه می شود‪ .‬با چنین قدرتی‪ ،‬سرعت ‪ PB۱۸‬در کمی‬ ‫بیش��تر از ‪ ۲‬ثانیه از صفر به صد کیلومتر در س��اعت می رس��د‪ .‬اما قوای‬ ‫محرکه ‪ PB۱۸‬فراتر از نیروی قابل توجهی که تولید می کند‪ ،‬به گونه ای‬ ‫طراحی شده که بسیار کارامد باشد‪ .‬به این منظور‪ ،‬موتورهای الکتریکی‬ ‫مس��ئولیت کاهش س��رعت خودرو در هنگام ترمزگیری در سرعت های‬ ‫پایین را هم بر عهده دارند و از این طریق مقدار قابل توجهی از انرژی‬ ‫احیا می ش��ود‪ .‬همچنین نصب موتورهای الکتریکی در محورهای جلو‬ ‫و عقب امکان تجهیز خودرو به سیستم مدیریت کنترل گشتاور را هم‬ ‫به ائودی داده که با سیستم تثبیت کننده الکترونیکی کار می کند‪ .‬این‬ ‫سیستم به منظور ارائه بهترین عملکرد ممکن‪ ،‬قدرت را بسته به نیاز هر‬ ‫چرخ توزیع می کند‪ .‬یکی دیگر از ویژگی های منحصربه فرد این خودرو‬ ‫طراحی کابین ان اس��ت که بس��ته به نیاز راننده امکان ایجاد ترکیب‬ ‫دونفره یا تک نفره را فراهم می کند‪.‬‬ ‫محبوبیت شاس��ی بلندها و کراس اوورها سال به سال‬ ‫افزای��ش می یابد و به ط��ور تقریبی هم ه خودروس��ازان‬ ‫هم اکنون تالش می کنند تکه ای از این کیک موفقیت را‬ ‫برای خود بردارند‪ .‬شاسی بلندهای دو دیفرانسیل مدرن‬ ‫ترکیبی از استایل خشن‪ ،‬توانایی حرکت در تمام سطوح‬ ‫و فضای داخلی و بار زیاد هس��تند که سواری خوبی در‬ ‫جاده داش��ته و به طور تقریبی جذابیت��ی جهانی دارند‪.‬‬ ‫البت��ه این خودروها می توانند گران هم باش��ند و قیمت‬ ‫باالی انها باعث می ش��ود س��طح خری��داران محدودی‬ ‫داش��ته باشند؛ بنابراین تالش داش��ته ایم در این مطلب‬ ‫بهترین شاسی بلندهای دو دیفرانسیل ارزان و کارکرده را‬ ‫خدمت شما عزیزان معرفی کنیم‪ .‬خرید یک شاسی بلند‬ ‫دو دیفرانس��یل کارک��رده بهترین راه ب��رای لذت بردن‬ ‫از طبیعت بوده و مدل های دس��ت دوم زی��ادی در بازار‬ ‫وجود دارند که سلیقه های گوناگون را پوشش می دهند‪.‬‬ ‫دالیل زیادی ب��رای انتخاب شاس��ی بلندها وجود دارد‪.‬‬ ‫با فضای زیادت��ر از هاچ بک ها‪ ،‬شاس��ی بلندها می توانند‬ ‫ب��ه کار خانواده ها بیایند و البت��ه طراحی بهتری هم در‬ ‫مقایس��ه با مینی ون ها دارند‪ .‬سیستم چهارچرخ محرک‬ ‫ه��م می توان��د یک ابزار کارامد باش��د ت��ا در جاده های‬ ‫ناهموار با ارامش خاطر بیش��تری حرک��ت کنید‪.‬اگرچه‬ ‫برخی افراد از سیس��تم چهار چرخ مح��رک برای افرود‬ ‫س��نگین اس��تفاده می کنند اما در بخش لوکس ماجرا‪،‬‬ ‫مدل های��ی وج��ود دارند ک��ه جایگزی��ن لیموزین های‬ ‫لوکس می ش��وند‪ .‬این دسته از خودروها در چند ده سال‬ ‫گذش��ته تغییرات زیادی داش��ته و از یک وس��یله فقط‬ ‫کاربردی به محصوالتی ش��یک تبدیل شده اند‪.‬صرف نظر‬ ‫از بودجه خریدار‪ ،‬شاس��ی بلندهای زی��ادی وجود دارند‬ ‫ک��ه توانایی های زیادی داش��ته و البت��ه از نظر قابلیت‬ ‫اطمینان و هزینه های مالکیت نیز در وضعیت خوبی قرار‬ ‫دارند‪ .‬البته این در صورتی اس��ت که انتخاب مناس��بی‬ ‫داش��ته باش��ید‪ .‬این ش��ما و این هم فهرس��ت بهترین‬ ‫شاسی بلندهای دو دیفرانسیل ارزان قیمت‪.‬‬ ‫توانایی های بس��یار گسترده ای دارد‪ .‬نیازی به گفتن‬ ‫نیس��ت که لندروور یک خودرو فوق العاده عالی در‬ ‫افرود ب��وده و البته در جاده نیز عملکرد مناس��بی‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫با وجود پیش��رانه ب��زرگ دیزلی‪ ،‬ی��ک گیربکس‬ ‫اتوماتی��ک ن��رم و یک��ی از بهتری��ن موقعیت های‬ ‫رانندگی از پش��ت فرم��ان‪ ،‬دیس��کاوری خودرویی‬ ‫دوست داشتنی است‪.‬‬ ‫ام��ا نقطه ضعف ای��ن خودرو هزینه ه��ای مالکیت‬ ‫ب��اال و مش��کالت مربوط به قابلیت اطمینان اس��ت‬ ‫اما با یافتن نمونه های خ��وب هرگز از انتخاب خود‬ ‫پشیمان نخواهید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رنجروور اووک‬ ‫‹ ‹نیسان قشقایی‬ ‫معرفی بهترین شاسی بلندهای دو دیفرانسیل ارزان قیمت‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪20 :‬هزار و ‪795‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪ 3 :‬هزار و ‪ 500‬پوند‬ ‫پیشرانه‪ 4 :‬سیلندر ‪ 1/5‬لیتری ‪ 108‬اسب بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪ 5/2 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪ 5 :‬ستاره یوروانکاپ(‪)2007‬‬ ‫قش��قایی جزو برندگان بازی کراس اووره��ا بوده اما‬ ‫موفقی��ت زیاد ان تنه��ا به خاطر این نیس��ت که جزو‬ ‫نخستین بازیگران کالس است‪.‬‬ ‫بخشی از موفقیت قشقایی مرهون بسیار خوب بودن‬ ‫خودش هم هس��ت زیرا فضای زی��ادی برای خانواده ها‬ ‫داشته و موقعیت راننده درست همانی است که از یک‬ ‫شاس��ی بلند انتظار می رود‪ .‬درعین حال هزینه های این‬ ‫خودرو در حد یک هاچ بک مرسوم ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سوزوکی ‪S-Cross 4-SX‬‬ ‫قیمت‬ ‫در زم��ان‬ ‫صف��ر ب��ودن‪:‬‬ ‫‪ 27‬هزار و ‪ 295‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪ 8 :‬هزار و ‪ 750‬پوند‬ ‫پیشرانه‪4 :‬سیلندر ‪ 2/2‬لیتری ‪ 194‬اسب بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪ 6/7 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪5 :‬ستاره یوروانکاپ(‪)2009‬‬ ‫کیاسورنتو یک شاسی بلند خوب برای افرادی است که‬ ‫به دنبال حد بیش��تر فضای کابی��ن و تجهیزات با مبلغی‬ ‫مناسب هس��تند‪ .‬اگرچه س��ورنتو فاقد تجربه رانندگی‬ ‫خودرویی مانند ب ام و ‪ X5‬اس��ت اما ش��ما یک قدبلند‬ ‫‪ 7‬نفری جادار با پیش��رانه ای دیزلی دریافت می کنید که‬ ‫دارای تجهی��زات مناس��بی مانند صندلی ه��ای چرمی‪،‬‬ ‫سیستم تهویه مطبوع دو ناحیه ای و بلوتوث است‪.‬‬ ‫س��ورنتو از نظر ظرفیت یدک کش��ی ه��م خودرویی‬ ‫خوب اس��ت اما در نظر داش��ته باش��ید ک��ه مدل های‬ ‫اتوماتیک ظرفیت یدک کش��ی ‪ 2‬تنی دارند‪ ،‬درحالی که‬ ‫مدل های دستی ظرفیت ‪ 2/5‬تنی دارند‪.‬‬ ‫کیـک های دستـه دوم‬ ‫قیمت در زم��ان صفر بودن‪ 19 :‬هزار و‬ ‫‪ 795‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪ 9 :‬هزار و ‪ 250‬پوند‬ ‫پیشرانه‪ 4 :‬سیلندر ‪ 1/4‬لیتری ‪ 138‬اسب بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪ 6 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪ 5 :‬ستاره یوروانکاپ(‪)2014‬‬ ‫شاید رنگید کمی کوچک تر از محصوالت اسطوره ای‬ ‫جیپ باشد و زیرساخت ان به محصوالت فیات مربوط‬ ‫ش��ود اما رنگی��د توجه ه��ای زیادی را ب��ه خود جلب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ش��اید اس��تایل عجی��ب ان در زمان��ی ک��ه بدانید‬ ‫قابلیت های حرکت باالیی در زمین های ناهموار دارد از‬ ‫یادتان برد‪ .‬رنگید رقبایی مانند نیسان جوک‪ ،‬سوزوکی‬ ‫ویتارا و اشکودا یتی داشته اما رنگید به طورقطع خودرو‬ ‫متفاوت و برجسته ای است‪.‬‬ ‫پیشرانه‪ 4 :‬سیلندر ‪ 2‬لیتری ‪ 143‬اسب بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪ 4/8 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪ 5 :‬ستاره یوروانکاپ (‪)2010‬‬ ‫اگرچه احیای مینی توس��ط ب ام و با موفقیت همراه‬ ‫شد اما این برند بریتانیایی نیازهای خانواده هایی را که‬ ‫نیازمند فضای بیشتر هس��تند را براورده نکرده است‪.‬‬ ‫پاسخ این خودروس��از به خانواده های پرجمعیت مدل‬ ‫کانتری من‪ 2010‬بود که بزرگ ترین محصول مینی تا‬ ‫ان تاریخ بوده و همچنین نخستین محصول مینی با ‪5‬‬ ‫در و سیستم چهار چرخ محرک است‪.‬‬ ‫این کراس اوور فرمول برن��د ه طراحی خاطره انگیز و‬ ‫فضای کابین زیاد را ارائه می کند‬ ‫فضای بار ‪ 782‬لیتری گرن��د چروکی به طور تقریبی‬ ‫ن یک شاسی بلند‬ ‫دوبرابر یک هاچ بک خانوادگی است‪ .‬ای ‬ ‫مناسب است که اگرچه فاقد متریال بوکس یا دینامیک‬ ‫شاس��ی بلنده��ای ب ام و‪ ،‬ائودی و لندروور نیس��ت اما‬ ‫هنوز هم ویژگی های برجست ه خود را داراست‪.‬‬ ‫تجهیزات و فضای کابین زیاد باعث جذابیت بیش��تر‬ ‫گرند چروکی شده اند و وجود نشان جیپ هم به معنی‬ ‫توانایی افرود باالست‪ .‬این خودرو ایده ال خانواده هایی‬ ‫هس��تند که اخر هفته ه��ای خود را ب��ه دل جنگل ها‬ ‫می زنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لندروور دیسکاوری‬ ‫‹ ‹جیپ گرند چروکی‬ ‫‹ ‹مینی کانتری من‬ ‫‹ ‹جیپ رنگید‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪ 16 :‬هزار و ‪ 249‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪6 :‬هزار و ‪ 599‬پوند‬ ‫پیشرانه‪4 :‬سیلندر ‪ 1/6‬لیتری ‪ 118‬اسب بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪ 5/5 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪ 5 :‬ستاره یوروانکاپ(‪)2013‬‬ ‫ای��ن خودرو در زمان صفر بودن ی��ک کراس اوور به‬ ‫ابعاد قش��قایی و با قیمت جوک ب��ود و همین رویه در‬ ‫بازار دس��ت دوم ها نیز صادق است‪S-Cross 4-SX .‬‬ ‫ش��یک ترین خ��ودرو کالس خود نیس��ت اما صندوقی‬ ‫ب��زرگ و فض��ای کافی برای سرنش��ینان بالغ در عقب‬ ‫دارد‪ .‬سوزوکی همچنین از س��واری و تجهیزات خوب‬ ‫در بیشتر نسخه های خود سود می برد‪.‬‬ ‫به دنبال نسخه هایی نباشید که دارای سان روف پانورامیک‬ ‫هستند زیرا فضای سر را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫تنها نس��خه هایی که دارای نش��ان ‪ alldrive‬هس��تند از‬ ‫سیستم چهارچرخ محرک سود می برند‪.‬‬ ‫‹ ‹کیا سورنتو‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪ 29 :‬هزار و ‪ 310‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪ 13 :‬هزار و ‪ 990‬پوند‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪ 44 :‬هزار و ‪ 995‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪ 19 :‬هزار و ‪ 995‬پوند‬ ‫پیشرانه‪ 6 :‬سیلندر ‪ 3‬لیتری ‪ 246‬اسب بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪ 7/5 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪ 4 :‬ستاره یوروانکاپ(‪)2011‬‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪ 47 :‬هزار و ‪ 695‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪ 19 :‬هزار و ‪ 995‬پوند‬ ‫پیشرانه‪ 6 :‬سیلندر ‪ 3‬لیتری ‪ 242‬اسب بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪ 9/3 :‬لیتر در هر صدکیلومتر‬ ‫ایمنی‪ 4 :‬ستاره یوروانکاپ (‪)2006‬‬ ‫لن��دروور دیس��کاوری‪ 4‬همواره ب��ه مثابه چاقوی‬ ‫سوئیس��ی صنعت خ��ودرو بوده اس��ت‪ .‬این خودرو‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪ 44 :‬هزار و ‪ 240‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪19 :‬هزار و ‪ 995‬پوند‬ ‫پیشرانه‪ 4 :‬سیلندر ‪ 2/2‬لیتری ‪ 190‬اسب بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪ 6/5 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪ 5 :‬ستاره یوروانکاپ(‪)2011‬‬ ‫اووک خودرو س��ال‪ 2011‬اتو اکسپرس شده و در‬ ‫این مدت موفقیت خوبی داش��ته اس��ت‪ .‬خریداران‬ ‫ج��ذب طراحی برجس��ته و قیمت مناس��ب اووک‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫این خودرو به فرم ‪ 3‬و ‪5‬در عرض ه شده و مدل های‬ ‫‪5‬در دارای فض��ای کابی��ن مناس��ب و درعین حال‬ ‫طراح��ی چش��مگیری هس��تند‪ .‬اگرچ��ه رقب��ای‬ ‫جادارت��ر و لوکس تر دیگری در بازار وجود دارند اما‬ ‫هیچ کدام انها به اندازه اووک سرها را به سوی خود‬ ‫برنمی گردانند‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪Q7‬‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪ 47 :‬هزار و ‪ 13‬پوند‬ ‫قیمت فعلی‪ 20 :‬هزار و ‪ 500‬پوند‬ ‫پیشرانه‪ 6 :‬سیلندر ‪ 3‬لیتری ‪ 242‬اسب بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪ 7/4 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪ 4 :‬ستاره یوروانکاپ (‪)2006‬‬ ‫‪ Q7‬نخستین شاسی بلند ائودی بود و نخستین ها‬ ‫همیشه بیشترین توجهات را به خود جلب می کنند‪.‬‬ ‫در واق��ع به جز توانایی افرود مح��دود‪ ،‬این خودرو‬ ‫در هر زمینه ای می درخشد‪ .‬برای مثال فضای بیش‬ ‫از ح��د نیازی برای ‪7‬نفر وجود داش��ته و کابین نیز‬ ‫کیفیت باالیی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫این خودرو حتی با پیشرانه ‪ 12‬سیلندر ‪ 6‬لیتری و‬ ‫گش��تاور ‪ 1000‬نیوتون متری هم عرضه شده است‪.‬‬ ‫البته بیشتر افراد نسخه ‪ 6‬سیلندر ‪ 3‬لیتری را انتخاب‬ ‫می کنند که بهترین ترکیب از پرفورمنس‪ ،‬ارامش و‬ ‫مصرف سوخت را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹رنجروور‬ ‫قیمت در زمان صفر بودن‪ 96 :‬هزار و ‪ 550‬پوند‬ ‫قیمت کنونی‪ 39 :‬هزار و ‪ 750‬پوند‬ ‫پیشرانه‪ 8 :‬سیلندر ‪ 4/4‬لیتری ‪ 339‬اسب بخاری‬ ‫مصرف سوخت‪ 8/7 :‬لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫ایمنی‪ 5 :‬ستاره یوروانکاپ (‪)2010‬‬ ‫در این ب��ازه قیمت��ی ش��ما نی��ازی ب��ه خرید هر‬ ‫شاس��ی بلندی نیس��تید زیرا می توانید بهترین انها‬ ‫یعن��ی رنج��روور را بخرید‪ .‬حتی نی��ازی به انتخاب‬ ‫م��دل پای��ه ه��م ندارید‪ .‬بل��ه با قیمت ی��ک اووک‬ ‫صفرکیلومت��ر ش��ما می توانی��د پش��ت فرمان یک‬ ‫رنج��روور ‪4‬س��اله ب��ا پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ریلکس‬ ‫بنشینید‪.‬‬ ‫در عوض صاحب شاسی بلندی می شوید که دارای‬ ‫اش��رافیت باالیی بوده و کمتر خودرویی این میزان‬ ‫تجم��ل را دارد‪ .‬البته هزینه های مالکیت این خودرو‬ ‫کمی باالس��ت‪ ،‬اما ش��کی وجود ندارد که رنجروور‬ ‫خودرویی ارام و نرم اس��ت که مناس��ب س��فرهای‬ ‫طوالنی و یدک کشی است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫طراحی کابین جت ایرباس ازسوی پاگانی‬ ‫پاگانی خودروس��ازی کوچک با تولید انبوه در ایتالیا مس��تقر اس��ت و‬ ‫پیش��رانه های قدرتمند و متریال فیبر کربنی را بس��یار دوست دارد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در گردهمایی پبل بیچ ‪ ۲۰۱۸‬حضور یافت که برای جلب توجه‬ ‫در این رویداد نیازی به معرفی یک س��وپرکار جدید یا کانسپتی وحشی‬ ‫نداش��ت‪ .‬به جای این کارها پاگانی نتایج همکاری با ایرباس را به نمایش‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ .‬این خودروس��از برای نخس��تین بار اقدام ب��ه طراحی‬ ‫کابین های سفارش��ی جت های ایرباس کرده و ماکت ه��ای ان را در پبل‬ ‫بیچ به نمایش دراورد‪ .‬کابین مورد بحث برجس��ته است و از فیبر کربن و‬ ‫چرم زیادی در شکل گیری ان استفاده ش��د‪ .‬دیواره کار شده بین فضای‬ ‫کنفرانس و سالن استراحت می تواند با فش��ار یک دکمه از حالت مات به‬ ‫ش��فاف تبدیل ش��ود‪ .‬کف کابین نیز از کفپوش چرم نرم و چوب ساخته‬ ‫شده است‪ .‬فلز استفاده ش��ده برای چراغ ها ترکیبی از ‪LED‬هایی است‬ ‫که می توانند نورپ��ردازی جذابی را ایجاد کنند‪ .‬البته ش��وکه کننده ترین‬ ‫ویژگی کابین هواپیمای ایرباس س��قف ان اس��ت‪ .‬سقف اس��مانی این‬ ‫هواپیما دیدی زنده از اس��مان باالی سر سرنش��ینان را ایجاد می کند و‬ ‫حس فراخ��ی و ازادی مثال زدنی ای را به ارمغان می اورد‪ .‬کابین بیش��تر‬ ‫ش��بیه هتل های فوق لوکس است و ش��باهت چندانی به داخل یک جت‬ ‫ن��دارد‪ .‬البرتو پیکول��و طراح و مدیر بخ��ش کابین محص��والت پاگانی و‬ ‫سیلوین ماریات مدیر طراحی خالق و کانسپت های این خودروساز پروژه‬ ‫مورد بحث را اج��را کرده اند و در طراحی کابین ازادی عمل گس��ترده ای‬ ‫داشته اند‪ .‬پاگانی همچنین هوایرا رودستر منحصربه فردی را به پبل بیچ‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬این خودرو که فالکن نام دارد‪ ،‬نام خود را از بزرگ ترین گونه‬ ‫ش��اهین گرفته اس��ت‪ .‬خودرو مورد بحث دارای رنگ بدنه س��فید و ابی‬ ‫است و از عناصر بدنه زرد روشن سود می برد‪ .‬این رنگ ها نیز از رنگ بدن‬ ‫ش��اهین مورد بحث الهام گرفته اند‪ .‬طراحی بخش جلویی نیز ما را به یاد‬ ‫نوک ش��اهین می اندازد‪ .‬داخل کابین این هوایرای سفارشی نیز پوشش‬ ‫منحصربه فردی دارد که شامل دوخت های زرد شاهین است‪.‬‬ ‫‪ 10‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫اول اگوست ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪112/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪62/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪100/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪260/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪300/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪40/000/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪84/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪107/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪46/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪76/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪131/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪203/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪104/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪123/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪359/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪389/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪470/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪590/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪555/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪165/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪215/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪475/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪480/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪530/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪645/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪360/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪640/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪940/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪935/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫پراید ‪ 40‬میلیونی‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 10‬شهریور‪ 20 1397‬ذی الحجه ‪ 1439‬اول اگوست ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪30‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫ازادسازی نرخ خودرو و شکاف قیمتی‬ ‫حمید گرمابی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫درب��اره ازادس��ازی نرخ خ��ودرو باید گفت ن��رخ خودروه��ا تاکنون بر‬ ‫مبنای ارز ‪ ۳۸۰۰‬تومانی محاس��به می ش��د اما چنانچ��ه از این پس قرار‬ ‫باش��د قطعات و مواد اولیه مورد نیاز قطعه س��ازان و خودروس��ازان با ارز‬ ‫ازاد ‪ ۸۴۰۰‬تومانی تامین ش��ود به طورحتم باید ن��رخ خودروها را دوباره‬ ‫ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫ش��رایطی که در بازار خودرو به وجود امده‪ ،‬ناش��ی از تغییرات نرخ ارز‬ ‫است؛ بنابراین شورای رقابت‪ ،‬دولت و مجلس باید چاره ای برای خروج از‬ ‫این شرایط بیندیشند‪.‬‬ ‫از طرف��ی بای��د گفت تعادل بین عرضه و تقاضا در ب��ازار خودرو به هم‬ ‫خورده است‪ .‬همچنین مش��کالتی که خودروسازان با انها مواجه هستند‬ ‫مانن��د کمبود قطعه و تحریم ها موجب ش��ده تولید خودرو کاهش یابد و‬ ‫از سوی دیگر متاسفانه با تبدیل شدن خودرو به یک کاالی سرمایه ای با‬ ‫افزایش تقاضا در بازار خودرو روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫تقاضای واقعی به اندازه ای که ش��اهد هس��تیم نیست و متاسفانه افراد‬ ‫برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه خود به خرید خودرو روی اوره اند‬ ‫ک��ه این امر موجب ش��ده تقاضای کاذب در بازار ش��کل بگیرد‪ .‬این نبود‬ ‫تعادل بین عرضه و تقاضا ش��کاف قیمتی را رقم زده اس��ت؛ به طوری که‬ ‫حتی باوجود افزایش نرخ باز هم تقاضا وجود دارد‪.‬‬ ‫ازادس��ازی نرخ خودرو ممکن است ش��کاف قیمتی را کمی کمتر کند‬ ‫اما مادامی که عرضه از تقاضا کمتر باش��د شکاف قیمتی همچنان پابرجا‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعل��ی باید فکری ب��ه حال افزایش عرض��ه و کاهش تقاضا‬ ‫کرد‪ .‬از طرف��ی اعتماد مردم به ارزش پول ملی کاهش یافته و همه افراد‬ ‫تمایل دارند برای حفظ ارزش سرمایه خود‪ ،‬ان را تبدیل به خودرو کنند؛‬ ‫بنابراین باید چاره ای اندیشید و بازار را از این حالت خارج کرد‪.‬‬ ‫البته بازار ارز کمی ثبات یافته و چنانچه این ثبات پایدار باشد به طورقطع‬ ‫شرایط بهتر و مشکل تولیدکنندگان تا حدودی مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!