هفته نامه روزگار خودرو شماره 31 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 31

هفته نامه روزگار خودرو شماره 31

هفته نامه روزگار خودرو شماره 31

‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫ماجرای‬ ‫احتکار‬ ‫خودرو‬ ‫جریان سازهای تاریخ‬ ‫‪8‬‬ ‫پیش فروش در ‪ 60‬ثانیه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫پذیرفتن تعهدات اجتماعی (‪)۹‬‬ ‫حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره حذف ش��ورای رقابت از چرخه‬ ‫قیمت گ��ذاری خودرو توضیحاتی را ارائه کرد‪ .‬به گزارش پژوهش��کده‬ ‫پول��ی و بانکی‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری درباره حذف ش��ورای رقابت از‬ ‫چرخه قیمت گذاری خودرو‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مصوبه تازه هیات هماهنگی‬ ‫اقتصادی س��ران قوا در بند ‪ ۴‬و ‪ ۵‬که به تایید رهبر معظم انقالب نیز‬ ‫رس��یده‪ ،‬دو موضوع به روش��نی بیان شده اس��ت‪.‬وی افزود‪ :‬نخستین‬ ‫موضوع این است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫به عنوان تنها مرجع کارشناس��ی نرخ در کشور تعیین شده‪ ،‬بر همین‬ ‫اس��اس تمامی مراج��ع قانون گذاری و تعیین قیمت‪ ،‬مکلف هس��تند‬ ‫نظرات کارشناس��ی این هیات را در تصمیم ها مدنظر قرار دهند‪ .‬وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درب��اره بند دیگر این مصوب��ه‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫همچنین تمامی مراجع قانونی تعیین نرخ‪ ،‬مکلف هستند پس از تایید‬ ‫س��تاد تنظیم بازار مصوبات خود را اجرایی کنند و هیچ مرجع قانونی‬ ‫به طور مس��تقیم نباید انچه به نتیجه می رس��د را ابالغ کند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫تمامی مراج��ع باید پیش از ابالغ نتایج بررس��ی های خود‪ ،‬این نتایج‬ ‫را به س��تاد تنظیم بازار ارائه کنند که پس از بررس��ی در این س��تاد‪،‬‬ ‫در صورت تایید قابلیت اجرا خواهند یافت‪ .‬ش��ریعتمداری درباره این‬ ‫س��تاد توضیح داد‪ :‬ستاد تنظیم بازار مرکب از نمایندگان ‪ ۹‬وزارتخانه‪،‬‬ ‫بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش روزگار خودرو‪ ،‬در‬ ‫چند ماه اخیر بازار خودرو وضعیت نابسامانی داشت‪ .‬افزایش قیمت ها‬ ‫و شکاف ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابری نرخ کارخانه و بازار زمینه ساز شکل گیری بازار‬ ‫سیاهی در این صنعت شد که سود ان به جیب دالالن رفته و ضررش‬ ‫نصیب مردم ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین در بعد کالن‪ ،‬ادامه این اشفتگی‬ ‫اسیب های جدی به بدنه صنعت و اقتصاد کشور می زند‪ .‬ورود دولت و‬ ‫مجلس شورای اسالمی تاثیر بسیاری در کاهش قیمت ها و التهاب بازار‬ ‫خودرو داشته اما راهکارهای اجرایی باید درقالب برنامه های بلندمدت‬ ‫به ریشه یابی و رفع مشکالت بینجامد‪.‬‬ ‫جریان خون تازه در شریان بازرگانی و صنعت‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫مسئولیت اجتمــــاعی شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ مفهومی است که چندی‬ ‫است در دنیای امروز به ویژه در سازمان های بزرگ جایگاهی برای خود پیدا کرده است‪ .‬فجایع‬ ‫زیس��ت محیطی که برخی س��ازمان های بزرگ مانند ش��رکت های نفتی به وجود اوردند یا‬ ‫رعایت نشدن حقوق افراد از سوی شرکت های مهم‪ ،‬در این سال ها رسوایی هایی را برای انها‬ ‫به وجود اورده اس��ت و همین امر بر اهمیت و توجه به مسئولیت های اجتماعی که شرکت ها‬ ‫برعهد ه دارند افزوده است‪ .‬ازاین رو‪ ،‬سازمان های بزرگ جهانی نیز این موضوع را جدی گرفته‬ ‫و به طور س��االنه گزارش هایی را پیرامون فعالیت ه��ا و خدماتی که در این زمینه و در ارتباط‬ ‫ب��ا جامعه ارائه می دهند منتش��ر می کنند‪ .‬امروز به راحتی می توان با مراجعه به وب س��ایت‬ ‫ش��رکت های بزرگی مانند ‪ IBM، SAMSUNG، Coca Cola‬و‪ ...‬گزارش های یادشده‬ ‫را مطالعه و دریافت کرد‪ .‬مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت روش یا راهکاری است که شرکت ها‬ ‫به کار می گیرند تا عالوه بر اینکه به خود س��ود می رس��انند‪ ،‬برای جامعه نیز سودمند باشند‪.‬‬ ‫البته باید توجه کرد که ‪ CSR‬قرار نیست مشکالت دنیا را حل کند‪ ،‬بلکه راهکارها و تعهداتی‬ ‫را برای س��ازمان به منظور تعامل با ذی نفعان به ویژه جامعه اطراف خود ایجاد می کند‪ .‬برخی‬ ‫ممکن اس��ت با ش��نیدن این مفهوم تنها به یاد کمک های خیریه ای که سازمان ها به برخی‬ ‫مراک��ز توان خواه جامعه ارائه می دهند یا فعالیت های نمادینی که این س��ازمان ها در زمینه‬ ‫محیط زیس��ت انجام می دهند‪ ،‬بیفتند‪ ،‬اما باید گفت ‪ CSR‬تنها انجام فعالیت های ساده ای‬ ‫مانند انچه گفته ش��د نیست؛ ‪ CSR‬چیزی فراتر از این هاست‪ .‬این مفهوم به معنی پذیرفتن‬ ‫تعهداتی است که سازمان ها در شرایط عادی حاضر به پذیرفتن انها نیستند‪ .‬ترکیب ‪ CSR‬با‬ ‫واژه «مسئولیت» اغاز می شود؛ یعنی سازمان این مسئولیت را می پذیرد که تعهداتی در قبال‬ ‫جامعه دارد و خواهد داشت؛ اما این مسئله زمانی ارزشمند خواهد شد که سازمان یادشده در‬ ‫برابر مسئولیتی که پذیرفته‪ ،‬پاسخگو نیز باشد‪ .‬در واقع پاسخگویی یکی از اصول مسئولیت‬ ‫اجتماعی شرکت است و نشان می دهد که سازمان به تعهداتی فراتر از تعهدات عادی پایبند‬ ‫است‪ .‬دو اصل بااهمیت دیگر ‪ CSR‬را می توان «پایداری» و «شفافیت» بیان کرد‪« .‬پایداری»‬ ‫به این معنا است که سازمان تنها به زمان خود فکر نکند و نسل های اینده را نیز در نظر بگیرد‪ .‬‬ ‫سازمان باید ببیند که اثرات فعالیت هایش روی نسل های اینده چیست؟ یک سازمان متعهد‬ ‫باید ببیند که چه اقدام هایی می تواند در راستای مسئولیت های اجتماعی خود برای جامعه‬ ‫انجام دهد که برای نس��ل های اینده نیز س��ودمند باشد‪« .‬ش��فافیت» یعنی اینکه سازمان‬ ‫درباره فعالیت های اثرگذار خود در جامعه به گونه ای اطالع رسانی کند که برای همه قابل فهم‬ ‫باش��د و نکته بااهمیت این اس��ت که در این اطالع رسانی‪ ،‬نباید چیزی را پنهان کند‪ .‬درواقع‬ ‫گزارش هایی که س��ازمان ها در زمینه مسئولیت های اجتماعی خود ارائه می دهند‪ ،‬باید اینه‬ ‫تمام نما و شفافی از فعالیت هایی باشد که به هر نحوی ممکن است بر جامعه و محیط اطراف‬ ‫اثر بگذارد‪ .‬اما چه چیزی باعث ش��ده س��ازمان ها امروز به فکر مسئولیت های اجتماعی خود‬ ‫باش��ند؟ یکی از دالیل توجه بیش از پیش س��ازمان ها به مفهوم مس��ئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫می تواند افزایش حساسیت جامعه به فعالیت هایی باشد که سازمان ها انجام می دهند‪ .‬بحث ها‬ ‫و مناقشاتی که به دنبال حوادثی به وجود امد و خسارت هایی که این حوادث هم برای جامعه‬ ‫و محیط زیس��ت و هم برای شرکت ها ایجاد کردند‪ ،‬باعث شده سازمان ها این مسئله را جدی‬ ‫بگیرند؛ اما دالیل دیگری نیز س��ازمان ها را به این اندیش��ه وادار ساخته که انها نیز مانند یک‬ ‫شهروند در برابر جامعه خود مسئول هستند‪ .‬برخی از این دالیل را می توان این گونه برشمرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نواوری‪ :‬درزمینه ‪ ،CSR‬نواوری مزیت بزرگی برای یک شرکت و جامعه است‪ .‬به طور‬ ‫مثال یک ش��رکت با تولید محصوالتی بهداشتی که باعث می شود اب کمتری مصرف شود‪،‬‬ ‫نواوری ایجاد کرده که هم برای خودش و هم برای جامعه سودمند است‪ .‬بدون توجه به مفهوم‬ ‫«پایداری» تالش های تحقیق و توسعه ممکن نیست‪.‬‬ ‫‪ -۲‬صرفه جویی در هزینه ها‪ :‬یکی از ساده ترین راه ها برای شرکت به منظور پایدار بودن‪ ،‬استفاده‬ ‫از پایداری به عنوان روش��ی برای کاهش هزینه ها اس��ت‪ .‬چه این کار استفاده کمتر از بسته بندی‬ ‫باشد و چه مصرف کمتر انرژی؛ همه به صرفه جویی در هزینه ها منجر خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تمایز برند‪ :‬درگذش��ته تمایز برند یکی از دالیل اولیه ای بود که ش��رکت ها را ترغیب به‬ ‫توجه به مفهوم ‪ CSR‬می کرد‪ ،‬اما هرچه به فراگیرتر ش��دن این مفهوم نزدیک تر می ش��ویم‪،‬‬ ‫ایجاد تمایز برندها در این حوزه دش��وارتر می شود‪ .‬کوکاکوال و پپسی دو شرکتی هستند که‬ ‫همواره در جنگ با یکدیگر بوده اند و هر یک س��عی در تصاحب س��هم بازار دیگری داشته اند‪.‬‬ ‫در زمینه ‪ CSR‬نیز این ش��رکت ها رویکردهای مش��ابه با اندکی تفاوت اتخاذ کرده اند‪ .‬هر دو‬ ‫بطری های ابی را ارائه می دهند که از بسته بندی دوستدار محیط زیست در انها استفاده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬توجه و اهمیتی که این دو شرکت به موضوع مسئولیت های اجتماعی داده اند و اینکه‬ ‫هیچ یک ان را تنها هوسی زودگذر ندیده‪ ،‬باعث شده این شرکت ها نتوانند تمایز قابل توجهی‬ ‫برای برند خود نسبت به دیگری در این زمینه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬تفکر بلندمدت‪ CSR :‬تالشی برای نگریستن به منافع بلندمدت شرکت و اطمینان از‬ ‫این مس��ئله اس��ت که اینده شرکت خوب و پایدار باشد‪ ،‬به همین دلیل برخی تمایل دارند از‬ ‫واژه «پایداری» به جای «مسئولیت های اجتماعی شرکت» استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬مشارکت مشتری‪ :‬در سال های اخیر شرکت ها به مسائل زیست محیطی نوجه ویژه ای‬ ‫داش��ته اند‪ .‬در سال ‪1387( ۲۰۰۸‬خورشیدی) شرکت والمارت پویش تبلیغاتی را به منظور‬ ‫ی درباره مسائل زیست محیطی و انتخاب هایی که مشتریان محصوالت باتوجه‬ ‫افزایش اگاه ‬ ‫ن ترتیب استفاده از ‪ CSR‬می تواند به‬ ‫به این مس��ائل می توانند انجام دهند‪ ،‬راه انداخت‪ .‬به ای ‬ ‫شرکت ها کمک کند تا با مشتریان شان با روش نوینی تعامل کنند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬مش��ارکت کارکنان‪ :‬اگر کارکنان ش��رکتی ندانند که چه اتفاق هایی در ان ش��رکت‬ ‫ت داده است‪ .‬برخی شرکت ها‪،‬‬ ‫می افتد‪ ،‬می توان گفت این شرکت فرصتی قابل توجه را از دس ‬ ‫گروه های کاری به منظور ایجاد استراتژی برای پایداری تشکیل داده اند‪ .‬این شرکت ها این کار‬ ‫را به این منظور انجام داده اند تا کارکنان خود را در خدمات جامعه محور در زمینه اولویت های‬ ‫مسئولیت های اجتماعی شرکت درگیر کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش نرخ خودروها تکذیب شد‬ ‫ط عموم��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزایش نرخ خودرو از س��وی‬ ‫رواب ‬ ‫شرکت های خودروساز را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫رواب��ط عموم��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در واکنش ب��ه خبر کذب‬ ‫افزایش نرخ خودرو از س��وی خودروسازان اعالم کرد‪ :‬بنا بر گزارش های رسیده‬ ‫از ش��رکت های عمده خودروساز کش��ور‪ ،‬محصوالت ایران خودرو و سایپا عالوه‬ ‫ ب��ر انکه هیچ افزایش قیمتی نداش��ته اند‪ ،‬تالش انها ب��رای تاثیرگذاری بر نرخ‬ ‫سوداگرانه خودرو هر روز بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «روزگار خ��ودرو» این در حالی اس��ت که در چن��د هفته اخیر‬ ‫ب��ازار خ��ودرو نوس��ان های قیمتی زی��ادی را تجربه ک��رده و خری��د و فروش‬ ‫در ای��ن ب��ازار س��وداگرانه با افزای��ش ‪ ۵۰‬درصدی در بیش��تر مدل ه��ا تجربه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫منص��ور معظمی‪ ،‬مدیر هیات عامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنای��ع ایران(ایدرو) گفت‪ :‬اجرای طرح نوس��ازی‬ ‫ن��اوگان حمل ونقل کش��ور که در بهمن گذش��ته از س��وی‬ ‫رئیس جمهوری به س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫به عنوان س��تاد اجرایی ابالغ ش��د‪ ،‬عالوه ب��ر کاهش مصرف‬ ‫س��وخت‪ ،‬کاهش االیندگ��ی‪ ،‬باال بردن امنی��ت در جاده ها‪،‬‬ ‫ب��ا افزایش س��رعت جابه جای��ی به رونق بیش��تر و مبادالت‬ ‫گس��ترده تر در این حوزه منجر خواهد شد‪ .‬در ادامه نظر وی‬ ‫را درباره ناوگان حمل ونقل کشور و طرح نوسازی می خوانید‪:‬‬ ‫ناوگان باری‪ ،‬سهم قابل توجهی از درامد کشورها به ویژه‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته را به خود اختصاص داده اند‪ .‬در‬ ‫کش��ورهای در مسیر توسعه نیز س��رمایه گذاری در عرصه‬ ‫حمل ونقل باعث رشد اقتصادی جدی می شود‪.‬‬ ‫نقش حمل ونقل در توس��عه بازرگانی و مراودات تجاری‬ ‫بس��یار کلیدی و غیرقابل انکار است‪ .‬حمل ونقل خودرویی‬ ‫یکی از اساسی ترین حوزه های اثرگذار بر بخش بازرگانی و‬ ‫صنعت اس��ت‪ .‬جابه جایی بار به صورت س��ریع و ایمن اعم‬ ‫از محصول نهایی یا مواد اولیه در ش��بکه تولید صنعتی یا‬ ‫توزیع بازرگانی نقش بسیار مهمی در تعامالت اقتصادی و‬ ‫صنعتی دارد‪ .‬از دیگر سو ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی‬ ‫ویژه و قرارگیری در مسیر کریدورهای بین المللی ترانزیتی‬ ‫از گذش��ته های دور معبر مهم��ی در عرصه تجارت بوده و‬ ‫هس��ت‪ .‬ناوگان باری‪ ،‬س��هم قابل توجهی از درامد کشورها‬ ‫به ویژه کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫در کشورهای در مسیر توسعه نیز سرمایه گذاری در عرصه‬ ‫حمل ونقل باعث رشد اقتصادی جدی می شود‪.‬‬ ‫در سیاس��ت های کل��ی بخش حمل ونق��ل ابالغی رهبر‬ ‫معظ��م انقالب کاه��ش مصرف ان��رژی‪ ،‬کاه��ش الودگی‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬افزایش ایمنی و نیز تناسب بین زیرساخت‬ ‫و ن��اوگان مدنظ��ر ویژه ق��رار گرفت��ه و ب��ر بهره گیری از‬ ‫موقعیت ترانزیتی کشور و افزایش سهم در بازار حمل ونقل‬ ‫بین المللی تاکید شده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در متن س��ند چش��م انداز ‪ ،۱۴۰۴‬در بخش‬ ‫ام��ور اقتصادی به فراهم کردن زمینه های الزم برای تحقق‬ ‫رقابت پذیری کاالها و خدمات کش��ور در س��طح بازارهای‬ ‫داخل��ی و خارج��ی و ایجاد س��ازوکارهای مناس��ب برای‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی اش��اره شده که به طور مستقیم‬ ‫به بحث توس��عه حمل ونقل اش��اره دارد‪ .‬در این راستا باید‬ ‫در برنامه ریزی ه��ای اینده‪ ،‬فض��ای رقابت پذیری در حوزه‬ ‫حمل ونقل ایجاد شود‪ .‬به گفته کارشناسان با دو برابر شدن‬ ‫رش��د ناخالص اقتصادی کش��ورها تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی‪،‬‬ ‫رش��د س��االنه ‪۴/۷‬درصدی ترافیک مس��افر هوایی‪ ،‬رشد‬ ‫‪۵/۹‬درصدی بار هوایی‪ ،‬رش��د ‪ ۶‬درصدی حمل کانتینری‬ ‫دریایی و رش��د ‪ ۳/۲‬درصدی ترافیک بار و مس��افر ریلی را‬ ‫ش��اهد خواهیم بود ک��ه در این بین ب��رای ان که از قافله‬ ‫همس��ایگان عقب نمانیم باید با س��رعت بیشتری حرکت‬ ‫کنیم‪ .‬در بس��یاری از کشورهای توس��عه یافته‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫بی��ن ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬درص��د از تولید ناخالص داخلی را تش��کیل‬ ‫می دهد‪ .‬بنا به گزارش مجلس ش��ورای اسالمی در شهریور‬ ‫‪ ،۹۶‬بین س��ال های ‪ ۱۳۷۰‬ت��ا ‪ ۱۳۹۳‬بخش حمل ونقل به‬ ‫طور متوس��ط‪۵/۶‬درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت که این میزان از حدقل کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته کمتر اس��ت‪ .‬ب��ا در نظر گرفتن یک س��طح‬ ‫جامع تر‪( ،‬هزینه های تدارکات)‪ ،‬هزینه ها ترانزیت می تواند‬ ‫بی��ن ‪ ۶‬ت��ا ‪ ۲۵‬درص��د از تولی��د ناخالص داخلی باش��د‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬ارزش تم��ام دارایی های حمل ونقل‪ ،‬از جمله‬ ‫زیرس��اخت ها و وس��ایل نقلیه‪ ،‬به راحتی می تواند به نصف‬ ‫تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد پیشرفته تبدیل شود‪ .‬در‬ ‫س��طح اقتصاد خرد‪ ،‬معموال‪ ،‬سطح درامد و حمل ونقل‪ ،‬در‬ ‫بحث هزینه های مصرف‪ ،‬ارتباط مس��تقیم دارند و افرایش‬ ‫سهم حمل ونقل به افزایش سطح درامد منجر می شود‪ .‬بنا‬ ‫به گزارش سازمان بین المللی حمل ونقل‪ ،‬سهم حمل ونقل‬ ‫به طور متوسط در هزینه های خانوار بین ‪ ۱۰‬درصد تا ‪۱۵‬‬ ‫درصد اس��ت‪ ،‬در حالی که حدود ‪ ۴‬درصد از هزینه های هر‬ ‫واحد تولید به حمل ونقل اختصاص دارد‪ .‬درس��ال ‪،۲۰۱۶‬‬ ‫نیوزلن��د اعالم ک��رد که حدود ‪ ۵‬درص��د از تولید ناخالص‬ ‫این کشور صرف تامین زیرساخت های حمل ونقل و توسعه‬ ‫ناوگان حمل ونقل می ش��ود‪ .‬عملک��رد حمل ونقل جاده ای‬ ‫ط��ی س��ال ‪ ۱۳۹۵‬در بخش حمل بار نش��ان می دهد که‬ ‫میزان کل کاالی جابه جا ش��ده نسبت به سال ‪۷/۷ ،۱۳۹۴‬‬ ‫درصد و کیلومتر بار حمل شده ‪۱۰/۴‬درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ ۳‬ماهه ‪ ۹۷‬در مجم��وع‪ ۴۴۷ ،‬هزار تن کاالهای‬ ‫نفتی و غیرنفتی از مرزهای جاده ای وارد و ‪ ۱۸۶۹‬هزار تن‬ ‫از کش��ور خارج ش��ده است که نس��بت به مدت مشابه در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۶‬واردات ‪ ۱۲‬درصد کاهش و صادرات ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته است‪ .‬تعداد ناوگان باری شناسایی شده در‬ ‫سطح کش��ور (پالک ایران) در سال ‪ ۱۳۹۵‬در حدود ‪۳۶۰‬‬ ‫هزار دستگاه بوده که نسبت به سال قبل ‪ ۲‬درصد افرایش‬ ‫داش��ته است‪ .‬میانگین سنی در اتحادیه اروپا در حدود سه‬ ‫سال برای ناوگان در حال تردد در سطح جاده ها و بزرگراه‬ ‫است در حالی که‪ ،‬متوسط عمر ناوگان باری ایران در سال‬ ‫‪ ۹۵‬حدود ‪۱۶/۴‬اعالم شد که نسبت به سال قبل ‪ ۲‬درصد‬ ‫افرایش داش��ت تع��داد کامیون ها با عمر ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬س��ال با‬ ‫‪۲۶/۹‬درصد بیشترین سهم را داشتند‪ .‬حدود ‪۲۶/۵‬درصد‬ ‫ناوگان باری جاده ای باالی ‪ ۲۵‬س��ال سن داشتند‪ .‬در بهار‬ ‫‪ ۹۷‬متوس��ط عمر ناوگان ‪۱۶/۸۲‬اعالم ش��د که بیشترین‬ ‫درص��د متعل��ق به ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬س��ال ب��ه ‪ ۲۷‬و ‪ ۴‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬تعداد وسیله نقلیه در سال ‪ ۲۹۴ ،۹۵‬هزار اعالم شد‬ ‫که بیش از ‪ ۸۲‬درصد دارای مالکیت ش��خصی اعالم شده‬ ‫است‪ .‬سهم تردد کامیون های ایرانی و خارجی در سه ماهه‬ ‫اول س��ال ‪ ۹۷‬در جابه جایی (واردات) ب��رای کامیون های‬ ‫ایرانی ‪ ۴۹‬درص��د و خارجی ‪ ۵۱‬درصد بوده در جابه جایی‬ ‫(صادرات) س��هم کامیون های ایران��ی ‪ ۶۷‬درصد‪ ،‬خارجی‬ ‫‪ ۳۳‬است‪ .‬اس��تفاده بهینه از این ظرفیت می تواند با کسب‬ ‫درامده��ای ترانزیت��ی‬ ‫قاب��ل مالحظ��ه موجب‬ ‫رونق اقتصاد کشور شود‪.‬‬ ‫در حال��ی ک��ه کمب��ود و‬ ‫فرسودگی ناوگان باری یکی‬ ‫از عواملی اس��ت ک��ه منجر به‬ ‫طوالنی ش��دن زمان ترانزیت‪ ،‬عدم‬ ‫ایمنی و افزایش هزینه های ان می ش��ود‪.‬‬ ‫فرس��ودگی ناوگان و عدم تطابق با استانداردهای‬ ‫جهانی‪ ،‬موجب ش��ده تا بس��یاری از ناوگان باری جاده ای‬ ‫کش��ور اجازه ورود به برخی از کش��ورها از جمله اتحادیه‬ ‫اروپ��ا را نداش��ته و در حمل ونقل بین الملل��ی و ترانزیتی‬ ‫کاالها نمی توانند س��هم قابل توجهی داش��ته باش��ند‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا طرح جدید نوسازی ناوگان حمل ونقل بار و‬ ‫مس��افر در دولت تدبیر و امید کلید خورده است‪ .‬در بهمن‬ ‫گذشته رئیس جمهوری محترم این طرح را اعالم و در ‪۱۹‬‬ ‫بهمن به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان‬ ‫ستاد اجرایی ابالغ شد‪ .‬این طرح ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ناوگان‬ ‫حمل ونقل فرس��وده را در بر می گیرد که ش��امل اتوبوس‪،‬‬ ‫کامیون‪ ،‬کش��نده‪ ،‬کامیونت و مینی بوس است و قرار است‬ ‫در مدت ‪ ۳‬س��ال نوس��ازی و در واقع جایگزین ش��وند‪ .‬در‬ ‫ای��ن طرح ملی و بزرگ ‪ ۵۰‬درص��د هزینه خودرو را دولت‬ ‫از محل صرفه جویی س��وخت ناشی از نوسازی تقبل کرده‬ ‫است و ‪ ۳۰‬درصد تسهیالت با سود ‪ ۱۸‬درصد و بازپرداخت‬ ‫‪ ۶۰‬م��اه پرداخت می ش��ود بنابراین مال��کان فقط با اورده‬ ‫‪ ۲۰‬درصد باقی مانده متقاضی نوس��ازی و اس��قاط خودرو‬ ‫س��نگین خود خواهند بود‪ .‬اجرای این طرح عالوه بر اینکه‬ ‫موجب کاهش مصرف سوخت‪ ،‬کاهش االیندگی‪ ،‬باال بردن‬ ‫امنیت در جاده ها می ش��ود‪ ،‬با افزایش س��رعت جابه جایی‬ ‫به رونق بیش��تر و مبادالت گس��ترده تر منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫این طرح ‪ ۹‬هزار دس��تگاه اتوبوس برون ش��هری‪ ۱۹ ،‬هزار‬ ‫دستگاه اتوبوس درون شهری‪ ۳۵ ،‬هزار دستگاه کشنده‪۷۵ ،‬‬ ‫هزار دس��تگاه کامیون بین ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۶‬تن‪ ۱۱ ،‬هزار دستگاه‬ ‫کامی��ون بین ‪ ۱۱‬ت��ا ‪ ۱۸‬تن و ‪ ۶‬هزار دس��تگاه کامیونت‬ ‫و ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه مینی بوس را ش��امل می شود‪.‬‬ ‫نکته مهم و نگران کننده درحال حاضر این اس��ت که عمده‬ ‫االیندگی شهرها و تهران ناشی از تردد کامیون ها است‪ .‬از‬ ‫زمان ابالغ طرح به سازمان گسترش‪ ،‬ستادی تحت عنوان‬ ‫س��تاد اجرایی و کمیته راهبردی تش��کیل و از س��ال قبل‬ ‫مراحل اجرایی کار اغاز شده است‪ .‬خبر خوشایند و مثبت‬ ‫در ایام مصادف با هفته گرامیداش��ت دولت این اس��ت که‬ ‫خوش��بختانه تاکنون حدود یک و نی��م میلیارد یورو برای‬ ‫حدود ‪ ۳۵‬هزار دستگاه در ناوگان جاده ای به صورت ال سی‬ ‫گشایش اعتبار با تامین از سوی صندوق توسعه ملی انجام‬ ‫ش��ده است‪ .‬میزان کل اعتبار مصوب طرح از سوی شورای‬ ‫اقتصاد ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۶۶۶‬میلیون دالر برای سه سال است‬ ‫که ت��ا به امروز یک میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلی��ون یورو اماده‬ ‫استارت است که ثبت‬ ‫س��فارش انجام شده و‬ ‫اگر وفق برنامه طرح با‬ ‫همکاری همه اجزا ان از‬ ‫جمله وزارت کشور‪ ،‬وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫بانک مرکزی و بانک های عامل و‬ ‫نیز صندوق توسعه ملی اجرایی شود از‬ ‫‪ ۶‬ماه اینده نخستین سری نوسازی ناوگان وارد‬ ‫جاده ها خواهد شد‪ .‬در طرح های قبلی دولت در کنار اورده‬ ‫متقاضیان کمک می کرد ولی از مزایای این طرح این است‬ ‫که دولت ‪ ۵۰‬درصد هزینه خرید را می پردازد و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫با مصوبه دولت تس��هیالت با به��ره ‪ ۱۸‬درصد و ‪ ۶۰‬ماهه‬ ‫تخصیص داده شده است‪ .‬ویژگی دیگر این است که سعی‬ ‫ش��ده از نظر کیفی خودروهایی در نظر گرفته ش��ود که با‬ ‫کیفیت باال و فناوری روز باشد و اغلب با استاندارد یورو ‪۵‬‬ ‫تطابق دارند‪ .‬اثرات االیندگی ناوگان فرسوده تجاری بسیار‬ ‫جدی اس��ت‪ .‬چ��ون همچنان خودروهای��ی در این ناوگان‬ ‫فعال هس��تند ک��ه قدمت ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬س��ال دارند‪ .‬در حالی‬ ‫که در این طرح خودروهایی با سه دهه قدمت و بیشتر زیر‬ ‫پوشش نوسازی و جایگزینی قرار خواهند گرفت‪ .‬در تهران‬ ‫و کالنش��هرها کامیون ها ش��بانه تردد ازاد دارند که میزان‬ ‫زی��ادی االیندگی دارند‪ .‬به طوری ک��ه روزانه ‪ ۸‬تن ذرات‬ ‫االینده در هوا منتشر می شود که از این حجم بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد مربوط به کامیون هایی است که در سطح شهر تردد‬ ‫می کنند و با تعویض با خودروهایی دارای اس��تاندارد یورو‬ ‫‪ ۵‬بخش بس��یار بزرگی از ای��ن االیندگی ها از بین خواهد‬ ‫رفت‪ .‬اتوبوس های درون ش��هری نیز در ای��ن طرح با نوع‬ ‫گازس��وز جایگزین می شوند تا در مصرف سوخت به مقدار‬ ‫زیاد در کل س��ال صرفه جویی شود‪ .‬در حوزه برون شهری‬ ‫نیز ‪ ۹‬هزار اتوبوس برون ش��هری گازوئیل س��وز جایگزین‬ ‫خواهد ش��د که با توجه به این نوسازی عمال میزان مصرف‬ ‫به زیر ‪ ۳۰‬لیتر خواهد رسید‪ .‬کشنده های موجود ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫دس��تگاه است که ‪ ۱۸‬چرخ هس��تند و با جایگزینی جدید‬ ‫به ‪ ۱۲‬چرخ می رس��ند که در مصرف الس��تیک ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫صرفه جویی می ش��ود همچنین کاهش مص��رف روغن و‪...‬‬ ‫خواهند داشت‪ .‬یکی دیگر از فواید این جایگزنی جلوگیری‬ ‫از خرابی سطوح جاده ها خواهد بود‪ .‬نکته بسیار مهم دیگر‬ ‫اینکه تمام برنامه ریزی ها به گونه ای دنبال خواهد ش��د که‬ ‫وقف��ه ای در فرایند حمل ونقل در اثر اس��قاط خودروهای‬ ‫فرس��وده ایجاد نش��ده و تحویل خودروه��ای نو به صورت‬ ‫کلید به کلید خواهد بود‪ .‬در مجموع به نظر می رس��د این‬ ‫طرح که از برنامه های محوری در دس��ت اجرای س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز بوده از اقدامات اساسی‬ ‫و مهم دولت اس��ت که در یک بازه سه ساله عمال نوسازی‬ ‫این ناوگان به مثابه جریان یافتن خون تازه ای در ش��ریان‬ ‫حمل ونقل و توسعه تجاری کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد‪ :‬بازار ثانویه هم‬ ‫بازی دیگری بود‪ .‬یک سناریو بود مانند ارز ‪۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی که بازی‬ ‫برای غارت دالر و ارز بود و این هم یک بازی دیگر است‪.‬‬ ‫راه حل این است که دولت به طور جدی ورود کند و ارز تک نرخی شود و‬ ‫صادرات‪ ،‬واردات و عرضه کاال به مردم با یک ارز واحد کنترل شده باشد‪.‬‬ ‫امیر خجس��ته درباره رویکرد خودروس��ازان نسبت به اخراج کارگران و‬ ‫کارمن��دان خود به ایس��نا گفت‪ :‬بحث خودروس��ازان یک موضوع خاص‬ ‫اس��ت‪ .‬خودروس��ازان ما به دنب��ال رقابت با کش��ورهای خارجی و عرضه‬ ‫خودروهای مطلوب به کشور نیستند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باندهایی پش��ت خودروس��ازان وجود دارد که بخشی از‬ ‫بر عملکرد خودروسازان نظارت نمی شود‬ ‫این مس��ئله در دوران قبل مطرح شد و در حال حاضر هم مجلس شورای‬ ‫اس�لامی به طور جدی در حال پیگیری این مس��ئله است و نتیجه را طی‬ ‫گزارشی ارائه خواهد داد‪.‬‬ ‫رییس فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ایا مجلس شورای اسالمی‪ ،‬وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت یا دیگر‬ ‫س��ازمان های ذی ربط قصد ندارند خودروس��ازان را از تهدید کارگران‬ ‫مبنی بر اخراج و تعدیل نیرو بازدارند‪ ،‬گفت‪ :‬کار از توصیه گذشته است‪.‬‬ ‫جلو که می رویم ببینید چه اتفاقی می افتد؛ بحث کارگران خودروسازی‬ ‫یک سو و اینکه س��رمایه های مردم را سال گذش��ته دریافت کرده اند‪،‬‬ ‫س��وی دیگر ماجراست‪ .‬مردم س��ال گذشته با دالر ‪ ۳‬یا ‪۴‬هزار تومانی‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اعالم کرد‬ ‫پیش فروش ‪۴۰‬هزار خودرو از این هفته‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو از اجرای‬ ‫ط��رح پیش فروش ‪۴۰‬هزار دس��تگاه خ��ودرو در این‬ ‫هفته خبر داد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬هاش��م یکه زارع‬ ‫در گفت وگ��وی ویژه خبری شبکه‪2‬س��یما ضمن رد‬ ‫موضوع احتکار ازسوی خودروساز‪ ،‬این عمل را در هر‬ ‫حوزه ای زشت و ناپسند خواند و گفت‪ :‬احتکار توسط‬ ‫خودروساز هیچ توجیهی ندارد زیرا خودرو به فروش‬ ‫رفته و مش��تری ان مشخص است و اگر تاخیری در‬ ‫تحویل انجام ش��ود خودروس��از موظ��ف به پرداخت‬ ‫جریمه به مشتری است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تاخیری که‬ ‫درحال حاض��ر در تحویل خودروها وجود دارد مربوط‬ ‫به کمبود قطعه است که سبب شده نتوانیم خودرو را‬ ‫به موقع به مشتری تحویل دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو در ارتباط با‬ ‫انتشار فیلم درباره موجودی انبار سایت های تولیدی‬ ‫این خودروس��از اظهار کرد‪ :‬م��ا ‪۱۰‬روز پیش از اینکه‬ ‫این اتفاق بیفتد تمام موجودی خودروها را به سازمان‬ ‫تعزیرات اعالم کرد ه بودیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یک ریال از پول هایی که در بازار‪،‬‬ ‫باالتر از قیمت های مصوب مبادله می ش��ود در جیب‬ ‫خودروس��از نمی رود‪ ،‬گفت‪ :‬از اینک��ه قیمت ها چند‬ ‫میلیون باال می رود ما زجر می کشیم‪ ،‬باید سیستمی‬ ‫ایجاد کنیم که مش��تری به م��ا اعتماد کند و به جای‬ ‫مراجعه به بازار کاذب از ما خرید کند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬از هر ‪۱۰۰‬هزار دس��تگاه خودرو‬ ‫در برنامه ه��ای فروش‪۹۵ ،‬درصد با نرخ روز و مصوب‬ ‫پیش فروش می ش��ود و تنها ‪۵‬درصد به ش��کل فوری‬ ‫عرضه می ش��ود که این قسمت سبب التهاب در بازار‬ ‫شده است‪ .‬یکه زارع خاطرنشان کرد‪ :‬اگر می خواهیم‬ ‫ب��ازار را از التهاب خارج کنیم بای��د تقاضای تحویل‬ ‫فوری را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه ما خودروس��ازان باید خودمان‬ ‫را مس��ئول بدانیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بای��د در زمینه رفع‬ ‫مش��کالت تولید و تحوی��ل به موقع خ��ودرو با نرخ‬ ‫مناسب‪ ،‬خودروساز پاس��خگو باشد‪ .‬سیاست ها جای‬ ‫دیگری تعیین می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو در ادامه‬ ‫گفت‪۷۰ :‬هزار میلیارد تومان نقدینگی س��رگردان به‬ ‫سمت بازار خودرو‪ ،‬سکه و مسکن وارد شده که برابر‬ ‫با فروش کل خودروس��ازی کشور در یک سال است‪.‬‬ ‫این میزان نقدینگی سبب ایجاد التهاب و بازار کاذب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اعمال ش��رایط محدود کنن��ده برای جلوگیری‬ ‫از سوءاس��تفاده را از جمل��ه اقدامات در حوزه فروش‬ ‫محصول در ایران خودرو دانس��ت و گفت‪ :‬در سیستم‬ ‫فروش عوامل محدودکننده ای از جمله خرید نکردن‬ ‫در ‪۱۸‬ماه گذشته یا ثبت نام یک محصول برای هر کد‬ ‫ملی در یک سال را اعمال کرده ایم‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا این وجود‪ ،‬جاذبه ایجاد ش��ده‬ ‫برای س��رمایه گذاری در بخش خ��ودرو‪ ،‬جامعه ‪۵۰۰‬‬ ‫تا ‪۶۰۰‬هزار نفری متقاضی را ش��کل داده که خارج از‬ ‫کنترل خودروساز است‪.‬‬ ‫یکه زارع درباره نارضایتی مش��تریان از مش��کالت‬ ‫ثبت ن��ام اینترنت��ی گف��ت‪ :‬برنامه ف��روش در زمان‬ ‫اعالم ش��ده باز اس��ت اما وقتی ‪۵۰۰‬ه��زار نفر برای‬ ‫خرید ‪۲۰‬ه��زار خودرو مراجعه می کنند‪ ،‬به طور قطع‬ ‫‪۴۸۰‬هزار نفر به دلیل موفق نشدن در ثبت نام ناراضی‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ثبت نام به تعداد ظرفیت تعیین شده‬ ‫در برنامه ه��ای فروش انجام می ش��ود و ما می توانیم‬ ‫اطالع��ات را در اختیار مراجع و نهادهای مربوط قرار‬ ‫دهیم‪ .‬یکه زارع در زمین��ه راهکار تنظیم بازار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما راهکار داریم؛ اگر به خودروس��از اجازه دهند‬ ‫که خودرو را ‪۵‬درصد زیر نرخ حاش��یه بازار بفروش��د‬ ‫ان هم فقط برای تحویل ف��وری‪ ،‬به طورقطع پس از‬ ‫مدت کوتاهی بازار به تعادل می رسد و به نرخ مصوب‬ ‫نزدیک خواهد شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مابه التفاوت نرخ مصوب و نرخ بازار هم‬ ‫به خودروساز تعلق نگیرد و سازوکار دیگری برای ان‬ ‫اندیشیده ش��ود‪ .‬با این اقدام نرخ بازار سیاه به شدید‬ ‫افت خواهد داش��ت و خودرو به نرخ مصوب خرید و‬ ‫فروش خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با عذرخواهی‬ ‫از مش��تریان محصول ‪ ۲۰۰۸‬برای تاخیر در تحویل‪،‬‬ ‫گف��ت‪۲۰۰۸ :‬محصول جدی��دی بود ک��ه تولید ان‬ ‫همزمان با تحریم ظالمانه با تاخیر روبه رو شد‪.‬‬ ‫یک��ه زارع در پایان درب��اره اجرای اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه خ��ودرو اظه��ار ک��رد‪ :‬با س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد درحال هماهنگی هس��تیم‪ .‬وظیفه داریم‬ ‫ابالغیه س��ازمان ها ازجمله استاندارد و محیط زیست‬ ‫را اجرا کنیم‪.‬‬ ‫توپ گردانی در بازار خودرو‬ ‫تولیدکنندگان خودرو و قطعه س��ازان‬ ‫یکی از دالیل گرانی خودرو را ش��ورای‬ ‫رقاب��ت می دانن��د‪ .‬ب��ه گ��زارش پایگاه‬ ‫اطالع رس��انی ش��بکه خبر‪ ،‬رضا شیوا‪،‬‬ ‫رییس شورای رقابت با حضور در برنامه‬ ‫«تیتر امش��ب» درب��اره قیمت گ��ذاری‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬بخش��نامه ب��ازار و نرخ‬ ‫خودرو هر سال در خرداد انجام می شود‬ ‫ام��ا با توج��ه به اتفاق ه��ای چند هفته‬ ‫گذش��ته نرخ مواد اولیه باال رفته و نرخ‬ ‫ارز نیز تغییر داش��ته که خودروس��ازان‬ ‫درخواس��ت بازنگ��ری در ن��رخ خودرو‬ ‫را داش��ته اند‪ .‬او درب��اره حاش��یه بازار‬ ‫خ��ودرو گفت‪۲ :‬خودروس��از براس��اس‬ ‫بخشنامه قیمت گذاری انجام می دهند و‬ ‫گران فروشی و احتکار بحث دیگری است‬ ‫که باید نظارت ش��ود‪ .‬رییس ش��ورای‬ ‫رقابت با اش��اره به نشس��ت کمیسیون‬ ‫اصل‪ ،۹۰‬گفت‪ :‬مش��کل اصل��ی نیاز به‬ ‫قطعه اس��ت که خودروسازان در انتظار‬ ‫قطعه هس��تند تا خودروهای انبارشده‬ ‫در پارکینگ ه��ا در ب��ازار عرضه ش��ود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تولید خودروس��ازان نسبت به‬ ‫س��ال قبل کاهش نداشته‪ ،‬بلکه افزایش‬ ‫داشته و تقاضا نیز افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ش��یوا ادامه داد‪ :‬توقف در عرضه خودرو‬ ‫برای خودروس��از هزین��ه دارد بنابراین‬ ‫عرضه متوقف نش��ده‪ ،‬تقاضاهای کاذب‬ ‫مشکالت در بازار خودرو را افزایش داده‬ ‫اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬براساس بخشنامه هر‬ ‫بازاری که انحصارگر باشد باید دستوری‬ ‫با او برخورد کرد‪ .‬ما ‪۲‬خودروساز داریم‬ ‫که ‪۸۸‬درصد تولید خودرو کش��ور را در‬ ‫دس��ت دارند که این انحصار اس��ت؛ در‬ ‫تمام دنیا فرمول‪ hhi‬استفاده می کنند‬ ‫که ‪ hhi‬ما باالی ‪۴‬هزار است که انحصار‬ ‫کامل اس��ت‪ .‬شیوا گفت‪ :‬بازار خودرو به‬ ‫ش��ورای رقابت مربوط نمی شود‪ ،‬روش‬ ‫م��ا این اس��ت که به دلیل مش��کالت و‬ ‫هزینه ه��ای اضافی خودروس��ازان و با‬ ‫توجه به س��قف قیمت��ی‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫براس��اس اع�لام ت��ورم بخش��ی بانک‬ ‫مرک��زی انجام می ش��ود‪ ،‬در بازاری که‬ ‫انحصار وجود داش��ته باش��د‪ ،‬ش��ورای‬ ‫رقاب��ت بای��د قیمت گ��ذاری را انج��ام‬ ‫ده��د‪ .‬رییس ش��ورای رقاب��ت گفت‪:‬‬ ‫نرخ تمام ش��ده برای قطعه ساز نباید بر‬ ‫مصرف کنن��ده تحمیل ش��ود؛ بنابراین‬ ‫باید قیمت ها س��قف داشته و بهره وری‬ ‫بای��د به س��ود مصرف کننده باش��د‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬بارها اعالم ش��ده اگ��ر به فرمول‬ ‫قیمت گذاری ش��ورای رقاب��ت انتقادی‬ ‫وارد اس��ت‪ ،‬اع�لام ش��ود‪ ،‬ام��ا تاکنون‬ ‫انتق��اد علمی به فرم��ول قیمت گذاری‬ ‫نبوده اس��ت و ش��ورای رقاب��ت در هر‬ ‫بازاری که انحصار باش��د‪ ،‬ورود می کند‬ ‫حت��ی در پتروش��یمی ک��ه بزرگترین‬ ‫بازار اس��ت‪ .‬ش��یوا افزود‪ :‬حاشیه بازار‬ ‫فعلی خودرو کاذب اس��ت و استفاده از‬ ‫حاشیه بازار برای قیمت گذاری و فروش‬ ‫خودرو کار اش��تباهی اس��ت‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫پیش��نهاد ش��ورای رقابت برای فروش‬ ‫خودرو این اس��ت ک��ه اول‪ ،‬به هرکس‬ ‫فقط یک خودرو و براس��اس شماره ملی‬ ‫فروخته ش��ود‪ .‬دوم اینکه‪ ،‬سن خریدار‬ ‫باالی ‪۱۸‬س��ال باش��د و شرط سوم این‬ ‫است که خریدار خودرو تا یک سال حق‬ ‫فروش خودرو را نداشته باشد‪ .‬در ادامه‬ ‫برنامه‪ ،‬احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫خودروسازان ایران درباره قیمت گذاری‬ ‫خودرو گفت‪ :‬روش شورای رقابت برای‬ ‫ شنبه‬ ‫خودرو ثبت نام کرده و ش��رکت ها امس��ال برای تحویل دادن خودرو یا‬ ‫مابه التفاوت ان را می خواهند یا پولی را که سال قبل دریافت کرده اند‪،‬‬ ‫بازمی گردانند‪.‬‬ ‫خجست ه افزود‪ :‬شرکت های خودروس��ازی اکنون درحال زورگویی‬ ‫به مردم هس��تند و کس��ی ه��م نظ��ارت نمی کند‪ .‬م��ا از نهادهای‬ ‫نظارت��ی می خواهیم که کنت��رل کنند تا این بال به س��ر مردم نیاید‪.‬‬ ‫م��ردمی که خ��ودرو ثبت نام کرده اند به چه عن��وان پول خود را پس‬ ‫بگیرند؟ این یک قس��مت اس��ت و اینکه خودروسازان جوابگو نیستند‬ ‫و کم ک��م دارند به س��مت تعدیل نیرو می روند‪ ،‬قس��متی دیگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قاسم جهرودی برای ساماندهی بازار اعالم کرد‬ ‫‪۵۰‬هزار خودرو سایپا پیش فروش شد‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از اجرای برنامه‬ ‫پیش فروش ‪۵۰‬هزار خودرو از محصوالت س��ایپا خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬چهارش��نبه هفته گذشته فروش‪۵۰‬هزار‬ ‫دستگاه انواع محصوالت پراید‪ ،‬تیبا و نیسان وانت به‬ ‫شکل اینترنتی و با نرخ مصوب روز انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش سایپانیوز‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروسازی‬ ‫سایپا در در پاسخ به پرسش��ی درباره افزایش شدید‬ ‫قیمت ه��ا در بازار خودرو گفت‪ :‬درحال حاضر با حجم‬ ‫ش��دیدی از تقاضا در بازار روبه رو ش��ده ایم که بسیار‬ ‫بیش��تر از میزان تولید خودرو در ایران است و حجم‬ ‫تقاض��ای خ��ودرو در بازار غیرع��ادی و فراتر از تصور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براوردهای س��ایپا و ایران خودرو نش��ان‬ ‫می دهد کشش و نیاز مردم به خودرو در ایران ساالنه‬ ‫حدود یک میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬تا یک میلیون و ‪۳۰۰‬هزار‬ ‫خودرو اس��ت که سال گذش��ته بدون مشکل خاصی‬ ‫محقق شد اما امس��ال شکل هجوم مشتریان به بازار‬ ‫خودرو بیشتر شبیه س��فته بازی است و ناشی از نیاز‬ ‫نیست‪ .‬مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت‪ :‬در‬ ‫‪ 5‬ماه نخس��ت امسال حدود ‪۱۸‬هزار خودرو بیشتر از‬ ‫مدت مشابه سال گذش��ته عرضه شده است و هدف‬ ‫تولید را با وجود تحریم ها محقق کرده ایم‪.‬‬ ‫قاس��م جهرودی در ادام��ه درباره تمای��ل مردم به‬ ‫خری��د خودرو گفت‪ :‬پس از بحران ارزی که از حدود‬ ‫ت امس��ال اغاز ش��د‪ ،‬مردم گرایش فراوانی‬ ‫اردیبهش ‬ ‫برای خرید خودرو پیدا کرده اند که به نظر می رس��د‬ ‫ی خود اقدام به‬ ‫بیش��تر با هدف حفظ ارزش دارایی ها ‬ ‫خرید می کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬خودرو در بازار ایران به یک‬ ‫کاالی سرمایه ای تبدیل شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بانک مرکزی با ت�لاش وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت خودروس��ازان و قطعه س��ازان را در‬ ‫گروه نخس��ت دریافت کنندگان ارز ق��رار داد که این‬ ‫امر نش��ان می دهد نرخ خودرو تحت تاثیر تغییر نرخ‬ ‫ارز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همچنین درباره‬ ‫احتکار خودرو که در چند روز گذش��ته در رس��انه ها‬ ‫مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬خودرو اصوال قابل احتکار‬ ‫نیس��ت و این ارقام��ی که درباره تع��داد خودروهای‬ ‫احتکاری اعالم می شود تولید چند روز سایپاست‪.‬‬ ‫او تصریح ک��رد‪ :‬خودرو به محض اتم��ام تولید در‬ ‫سایپا ش��ماره س��ریال دریافت می کند و صاحب ان‬ ‫مشخص می ش��ود و در چنین شرایطی اساسا امکان‬ ‫نگهداری ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه س��ایپا ادامه داد‪ :‬س��ایپا تنها یک‬ ‫انبار دارد و ان هم داخل ش��رکت اس��ت و هیچ انبار‬ ‫دیگری ندارد‪.‬‬ ‫قاسم جهرودی همچنین درباره ادعای وجود تخلف‬ ‫در نمایندگی ها در زمینه فروش خودرو با قیمت های‬ ‫ب��ازار ازاد افزود‪ :‬س��ایپا تمام فروش ه��ای اخیر خود‬ ‫را ب ه ش��کل اینترنتی انج��ام داده و اگر خودرویی در‬ ‫نمایندگی ها عرضه ش��ود مردم می توانند این تخلف‬ ‫را اعالم کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬س��ایپا نسبت به نرخ کنونی‬ ‫پراید معترض است اما نرخ ‪۴۰‬میلیونی را هم به هیچ‬ ‫عنوان قب��ول ندارد‪ .‬به گفته مدیرعامل س��ایپا نباید‬ ‫به الته��اب قیمتی در بازار دامن زده ش��ود زیرا نرخ‬ ‫محصوالت س��ایپا تحت نظارت تعیین ش��ده و سایپا‬ ‫نمی تواند بیش از قیمت های مصوب‪ ،‬محصوالت خود‬ ‫را عرضه کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا با بیان اینکه‬ ‫برخی قطعات دارای فناوری های پیش��رفته هستند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬فناوری این قطع��ات تنها در اختیار تعداد‬ ‫محدودی از کشورهاست و همین امر فعالیت تولید را‬ ‫در زمان تحریم برای ما دشوار می کند‪.‬‬ ‫او همچنین درباره قیمت گذاری خودروهای تولید‬ ‫داخل خواس��تار تعیین قیمت ها در حاشیه بازار شد‬ ‫و گفت‪ :‬در گذش��ته خودروس��ازان تجربه مناسب و‬ ‫موفقی در زمینه قیمت گذاری در بازار ازاد داشته اند‬ ‫و با این روند مشکالت موجود برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۲‬هزار دستگاه خودرو سیتروئن ‪ C ۳‬را پیش فروش‬ ‫کرده که تحویل مشتریان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر عمده ترین مش��کل ما در‬ ‫زمین��ه تاخیر خودرو در حوزه محصوالت رنو اس��ت‬ ‫چ��ون قبال روزانه حدود ‪۵۷۰‬دس��تگاه از خانواده رنو‬ ‫را تولی��د می کردیم و درحال حاضر این عدد به روزی‬ ‫حدود ‪۹۰‬دستگاه کاهش پیدا کرده است‪ .‬البته درباره‬ ‫س��ایر محصوالت مدت زمان تاخی��ر کمتر از یک ماه‬ ‫اس��ت‪ .‬قاس��م جهرودی درباره تالش سایپا در زمینه‬ ‫اجرای الزام های اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه هم‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون بس��یاری از این موارد اس��تانداردی در‬ ‫سایپا محقق شده است‪.‬‬ ‫ازادسازی نرخ خودرو‪ ،‬شاه کلید خروج از بحران‬ ‫فروش خودرو نتیجه نمی دهد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫راهی که ش��ورای رقابت در س��ال های‬ ‫گذش��ته انتخاب کرده کارس��از نبوده و‬ ‫حاشیه های بازار خودرو را افزایش داده‬ ‫اس��ت‪ .‬راه درس��ت این است خودرو در‬ ‫حاش��یه بازار فروخته شود؛ بنابراین اگر‬ ‫تجربه ده��ه‪ ۷۰‬که فروش خ��ودرو در‬ ‫حاش��یه بازار بود‪ ،‬انجام شود‪ ،‬قیمت ها‬ ‫کاهش خواهد یافت و مردم به طورعادی‬ ‫می توانند ثبت نام کنن��د‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫خودروس��ازان ایران با انتقاد از شورای‬ ‫رقاب��ت‪ ،‬دلی��ل بی کیفیتی خ��ودرو را‬ ‫عملکرد ش��ورای رقابت دانست و افزود‪:‬‬ ‫روش شورای رقابت موجب افت کیفیت‬ ‫و تعطیلی کارخانه ها شده‪ ،‬زیرا شورای‬ ‫رقاب��ت کاری غیر از قیمت گذاری برای‬ ‫انحصار خودرو کاری انجام نداده است‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش گفت‪ :‬اگر ف��روش خودرو‬ ‫در حاش��یه بازار انجام نشود بازهم نرخ‬ ‫خودرو افزایش خواهد یافت‪ ،‬اما فروش‬ ‫خودرو در حاش��یه ب��ازار‪ ،‬تمام تقاضای‬ ‫کاذب ب��ازار از بین می رود‪ .‬رضا رضایی‬ ‫از قطعه س��ازان ب��زرگ کش��ور از دیگر‬ ‫مهمان برنامه درباره مش��کل قطعه در‬ ‫بازار خودرو گفت‪ :‬بارها به شورای رقابت‬ ‫توضیح داده ش��ده که براساس کیفیت‬ ‫خ��ودرو و ب��رای خودروه��ای گوناگون‬ ‫نرخ قطع��ه فرق می کند‪ ،‬قطعه س��از با‬ ‫شناس��نامه و اس��تاندارد قطعه را تولید‬ ‫می کن��د و کیفیت محص��والت کنترل‬ ‫می ش��ود‪ .‬او اف��زود‪ :‬تورمی ک��ه بانک‬ ‫مرکزی اعالم می کند مربوط به صنعت‬ ‫خاص نیست‪.‬‬ ‫به ط��ور کل��ی بخش��نامه مرتب��ط‬ ‫ب��ا ب��ازار و نرخ خ��ودرو هر س��ال در‬ ‫خرداد ابالغ می ش��ود اما ب��ا توجه به‬ ‫اینک��ه به تازگی اتفاق ه��ای گوناگون‬ ‫در زمینه م��واد اولیه و نرخ ارز افتاده‪،‬‬ ‫در نتیجه خودروس��ازان درخواس��ت‬ ‫بازنگری در ن��رخ خودروها را داده اند‪.‬‬ ‫به ط��ور کل��ی می توان گفت مش��کل‬ ‫اصلی خودروس��ازان مرب��وط به بحث‬ ‫تامی��ن قطعه اس��ت به همی��ن دلیل‬ ‫تعداد زیادی از خودروها انبار ش��ده تا‬ ‫زمانی که قطعات مورد نیاز انها تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه اینکه بی��ش از ‪۸۸‬درص��د تولید‬ ‫خودروه��ای کش��ور در انحص��ار‬ ‫دو خودروس��از دولت��ی اس��ت بای��د‬ ‫تصمیم گی��ری در زمین��ه نح��وه‬ ‫قیمت گذاری خودروها ازسوی شورای‬ ‫رقابت انجام شود‪ .‬ش��ورای رقابت نیز‬ ‫ب��ا توجه به س��قف قیمت ه��ا و با در‬ ‫نظر گرفتن مش��کالت خودروس��ازان‬ ‫براس��اس اع�لام تورم بان��ک مرکزی‬ ‫قیمت ها را تعیین می کند‪.‬‬ ‫در نشستی که ازسوی شورای رقابت‬ ‫برگزار شد‪۳ ،‬مورد برای فروش خودرو‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ .‬به طور کلی‬ ‫ب��رای فروش خودروها‪ ،‬به هر کد ملی‬ ‫یک خودرو داده می شود‪ ،‬سن خریدار‬ ‫باید باال ‪۱۸‬سال باشد و به عنوان نکته‬ ‫مهم در این بین می توان به این مورد‬ ‫اشاره کرد که حق فروش برای خریدار‬ ‫تا یک س��ال وجود ندارد‪ .‬اخرین مورد‬ ‫می تواند کمی بحث برانگیز باشد و باید‬ ‫درباره ان مشاوره های گوناگونی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درباره جلس ه شورای رقابت و مسائل‬ ‫مرتب��ط ب��ا ان گفت وگویی توس��ط‬ ‫خبرنگار پای��گاه خبری گس��ترش با‬ ‫حس��ن کریمی س��نجری‪ ،‬کارشناس‬ ‫حوزه خودرو انجام ش��ده که در ادامه‬ ‫مشروح ان را می خوانید‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرو در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬انچه در ش��رایط حال می تواند‬ ‫بهترین گزینه باش��د‪ ،‬ازادس��ازی نرخ‬ ‫خودروها است‪.‬کریمی سنجری درباره‬ ‫روند ازادس��ازی نرخ خودروها اش��اره‬ ‫کرد‪ :‬ب��رای ازادس��ازی ن��رخ خودرو‬ ‫اقداماتی باید انجام شود که از جمله انها‬ ‫می توان به رقابتی ش��دن بازار خودرو‪،‬‬ ‫ازادس��ازی واردات خ��ودرو و کاهش‬ ‫تعرفه واردات اش��اره کرد و در نهایت‬ ‫باید نحوه عرضه ازس��وی ش��رکت ها‬ ‫به درستی کنترل ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫به دلی��ل تصمیم گیری های��ی ک��ه در‬ ‫زمین��ه صنعت خ��ودرو انجام ش��ده‪،‬‬ ‫نگرانی های��ی در م��ردم ایجاد کرده از‬ ‫این رو‪ ،‬انها را به س��مت خرید خودرو‬ ‫هر چند با قیمت های باال س��وق داده‬ ‫است‪ .‬اما در صورتی که نرخ ازاد شود‬ ‫مش��تری متوجه این نکته می شود که‬ ‫هر زمان نیاز به خرید خودرو داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬می توان��د ان را ب��ا ن��رخ روز‬ ‫خریداری کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه در زمینه روند فعالیت‬ ‫شورای رقابت اضافه کرد‪ :‬شورای رقابت‬ ‫به جای دخالت در نحوه قیمت گذاری‬ ‫باید نحوه عرضه را کنترل کند زیرا هر‬ ‫چه کنترل ها به سمت انتهای زنجیره‬ ‫عرضه برود‪ ،‬وضعیت بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫این کار تخصصی و س��خت اس��ت به‬ ‫همین دلیل اس��ت که شورای رقابت‬ ‫توجه کمتری به ان می کند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو با‬ ‫اش��اره به تصمیم گیری جدید شورای‬ ‫رقاب��ت درب��اره حق فروش نداش��تن‬ ‫خ��ودرو تا یک س��ال‪ ،‬اف��زود‪ :‬راه های‬ ‫گوناگونی برای دست به دس��ت ش��دن‬ ‫خودرو وج��ود دارد؛ بنابراین نمی توان‬ ‫با چنین روش هایی در مقابل فعالیت‬ ‫دالالن ایستاد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بهتر اس��ت شرایطی ایجاد‬ ‫کنیم ک��ه رانت از بین ب��رود اما نرخ‬ ‫را مح��دود نکنیم‪ .‬در ش��رایط کنونی‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه ن��رخ خودروها در‬ ‫ب��ازار افسارگس��یخته ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫ب��ا پیش ف��روش خودروه��ا ازس��وی‬ ‫خودروسازان مردم به سمت کارخانه ها‬ ‫می رون��د و در صورت��ی ک��ه در مدت‬ ‫زمان کمتر از یک س��ال نیاز به فروش‬ ‫خودرو داشته باشند این امکان از انها‬ ‫گرفته می شود‪ ،‬هر چند فرد موردنظر‬ ‫دالل نباش؛ بنابراین تصمیم گیری در‬ ‫این باره نادرست است‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری در پای��ان گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه ب��ه تصمیم گیری ه��ای که در‬ ‫ای��ن زمینه در حال اتخاذ اس��ت بهتر‬ ‫این اس��ت که برای چنین مواردی از‬ ‫کارشناس��ان تخصصی ح��وزه خودرو‬ ‫مشاوره گرفته شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ضعف های بنیادی در بازاریابی بین المللی‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫جعفر نصیری‪ /‬فعال صنعت قطعه‪ :‬با توجه به افق ترسیم شده صنایع‬ ‫کشور‪ ،‬قرار است خودروسازان و قطعه سازان تا سال ‪ ۱۴۰۴‬به درصدی‬ ‫از تولید و صادرات برس��ند‪ .‬صادرات قطعه من��وط به صادرات خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬باید توجه داشته باشیم برای رس��یدن به رقم پیش بینی شده‬ ‫در امر صادرات باید مدل خودروها روزامد شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬همراه‬ ‫صادرات هر خودرویی قطعات ان نیز به بازارهای جهانی عرضه ش��ود‪.‬‬ ‫اگر خودروها س��هم زیادی در بازارهای جهانی نداشته باشند نمی توان‬ ‫انتظار داشت قطعه سازان بازاری داشته باشند‪ .‬همچنین‪ ،‬اگر بخواهیم‬ ‫قطعه س��ازی مجزا از صنعت خودرو صادرات داش��ته باشد این امر دو‬ ‫حالت دارد؛ نخست قطعه سازانی که بتوانند سرمایه گذاری مشترک با‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یکی از همتایان بین المللی داشته باشند و با نشان های معتبر و معروف‬ ‫جهانی با داشتن یک سلسله مزیت ها همکاری کنند و انها نیز به دلیل‬ ‫منافع خودشان بخشی از قطعات بازار مورد نیاز خود را از قطعه سازان‬ ‫ایران��ی تامین کنند اما به طور قطع انها بازار خود را به دیگری واگذار‬ ‫نمی کنن��د‪ ،‬فقط اگر یک سلس��له موارد مانند نرخ تمام ش��ده رقابتی‪،‬‬ ‫ارزان بودن سامانه حمل ونقل‪ ،‬مسائل لجستیکی و‪ ...‬وجود داشته باشد‬ ‫تش��ویقی برای همکاری خواهد بود‪ .‬س��فارش قطعه سازان بین المللی‬ ‫میلیونی اس��ت‪ .‬حتی اگر بخشی از س��فارش ها از قطعه ساز ایرانی نیز‬ ‫تهیه شود رقم زیادی برای وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور به وجود‬ ‫خواهد اورد‪ .‬راه دیگر این است که شیوه صنعتگران چینی را در پیش‬ ‫بگیریم‪ .‬ش��رکت های داخلی ما در بازاریابی های بین المللی ضعف های‬ ‫بنی��ادی دارند‪ .‬در این بس��تر فعالیت جمعی وجود ن��دارد و البته راه‬ ‫و روش ان را نیز نمی دانیم‪ .‬امروز چینی ها یک سلس��له ش��رکت های‬ ‫بازرگانی از دل قطعه س��ازی های خود ایجاد کرده اند که ماموریت شان‬ ‫شرکت در تمام نمایش��گاه های بین المللی است‪ .‬وقتی وارد یک غرفه‬ ‫چینی می ش��ویم ‪ ۵۰‬قلم قطعه وجود دارد ک��ه هیچ کدام به یکدیگر‬ ‫مرتب��ط نیس��تند و امکان ندارد یک کمپانی بتوان��د با این تنوع و نیز‬ ‫فراینده��ای متض��اد‪ ،‬قطعه تولید کند‪ .‬این نش��ان می ده��د که این‬ ‫ش��رکت ها بازرگانی بوده و به نمایندگی از چند شرکت محصوالت در‬ ‫نمایشگاه های بین المللی را معرفی کرده اند‪.‬‬ ‫ماجرای احتکار خودرو‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بازدید‬ ‫از کارخانه ایران خودرو تبریز‪:‬‬ ‫خودروهای پیش فروش‬ ‫شده سریع تر رفع نقص و‬ ‫تحویل مشتریان شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سفر به‬ ‫استان اذربایجان شرقی از فرایند تولید واحد‬ ‫صنعتی ایران خودرو تبریز بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬محمد شریعتمداری در این‬ ‫بازدید با اشاره به روند تکمیلی خودروهای‬ ‫موجود‪ ،‬گفت‪ :‬این کارخانه که ‪49‬درصد سهام‬ ‫ان متعلق به بخش خصوصی و ‪ 51‬درصد‬ ‫متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو است‪،‬‬ ‫روزانه امکان تولید و تحویل‪۵۰۰‬خودرو از‬ ‫ی روند قضایی‬ ‫مدل های موجود را پس از ط ‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خودروهای پیش فروش شده باید‬ ‫هر چه سریع تر رفع نقص شده و به صاحبان‬ ‫انها تحویل داده شود‪ .‬وزیرصنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تصریح کرد‪ :‬با توجه به روند کاهشی‬ ‫نرخ خودرو در بازار‪ ،‬با ورود این خودروها این‬ ‫روند متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫شریعتمداری اظهار امیدواری کرد‪ :‬با‬ ‫طی کردن روند قضایی و تامین قطعه‬ ‫به زودی روزانه ‪۵۰۰‬خودرو در واحد صنعتی‬ ‫ایران خودرو تبریز رفع نقص شده و تحویل‬ ‫داده خواهد شد‪.‬‬ ‫فرمان بازار خودرو از کنترل خارج ش��ده است‪ .‬برای‬ ‫این موضوع دالیل مختلفی اعالم می ش��ود‪ .‬خودروساز‬ ‫ب��ه تولید ناقص خودرو به دلیل کمبود قطعات اش��اره‬ ‫دارد و فعاالن بازار به مدیریت برخی نمایندگی ها‪ .‬پیش‬ ‫از این‪ ،‬س��عید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروش��ندگان خودرو تهران بی��ان کرده بود‪« :‬یکی از‬ ‫خودروس��ازان ‪ ۲۹‬مرداد ثبت نام داش��ت در حالی که‬ ‫روز ‪ ۲۲‬همی��ن ماه در بخش��نامه ای به نمایندگی های‬ ‫خود به ش��کل س��بدی بین ‪ ۵‬تا ‪ ۴۰‬میلیارد تومان با‬ ‫موع��د تحویل بهمن‪ ،‬خودرو فروخته بود‪ .‬اگر فردی به‬ ‫ش��کل ش��خصی‪ ،‬خودرویی را ثبت نام کند ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫س��ود دریافت می کند اما بر اس��اس همین بخشنامه‪،‬‬ ‫به نمایندگی ها ‪ ۲۰‬درصد س��ود تعلق می گیرد‪ .‬همین‬ ‫خودروهایی که نمایندگی ها به ش��کل سبدی تا سقف‬ ‫‪ ۴۰‬میلی��ارد تومان خری��داری کرده اند پ��س از چند‬ ‫هفته به دس��ت مشتری می رس��د اما با قیمتی که خود‬ ‫خودروس��از تعیین کرده است‪ .‬اکنون پرسش این است‬ ‫که چرا نمایندگی ها که سود ‪ ۲۰‬درصد خود را دریافت‬ ‫کرده اند خ��ودرو را بس��یار گران تر از ن��رخ کارخانه ها‬ ‫می فروش��ند؟» موتمن��ی از مس��ئوالن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت درخواس��ت کرده بود ت��ا به موضوع‬ ‫ورود کرده و ان را مورد بررس��ی ق��رار دهند‪ .‬دالالن‪،‬‬ ‫حباب قیمتی را در بازار دامن زده اند و اگر هر رسانه ای‬ ‫گزارش میدانی درباره وضعیت بازار خودرو داشته باشد‬ ‫متوجه می ش��ود تمام خودروها با نرخ باال از کانال این‬ ‫نمایندگی ها به بازار عرضه می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتکار صحت دارد‬ ‫به نظر می رسد موضوع احتکار خودروها در انبارها به‬ ‫بهانه ناقصی خودرو و کمبود برخی قطعات به بررس��ی‬ ‫دقیق تر نیاز دارد‪ .‬محمود نوابی‪ ،‬رییس سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان در واکنش به اخبار‬ ‫احتکار خودرو از س��وی تولیدکنندگان‪ ،‬به شاتا گفت‪:‬‬ ‫بر اس��اس گزارشی که خودروس��ازان داده اند‪ ،‬تعدادی‬ ‫از خودروه��ای تولیدش��ده هن��وز به مرحل��ه تکمیل‬ ‫نرس��یده اند و تولیدکننده مجبور است این خودروها را‬ ‫تا کامل ش��دن فرایند تولید در انبار نگ��ه دارد‪ .‬دلیل‬ ‫وارد نش��دن این خودروها به بازار هم نقص در تعدادی‬ ‫از قطعات اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬اگر این قطعات وصول شوند‬ ‫این خودروها در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به ع��زم دولت برای برخورد با‬ ‫محتکران اضافه کرد‪ :‬با این حال‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در ه��ر موردی اگر به این نتیجه برس��د که‬ ‫احتکاری رخ داده به طور جدی برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫در حال��ی که فعاالن ب��ازار خ��ودرو معتقدند عرضه‬ ‫خ��ودرو از س��وی نمایندگی های��ی ک��ه پیش خری��د‬ ‫کرده ان��د قطره چکانی اس��ت‪ ،‬رییس س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‪ ،‬ب��ا رد این موضوع‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر خ��ودرو در کش��ور‪ ،‬کاالی فقط‬ ‫مصرفی به ش��مار می رود و بسیاری از اقشار جامعه به‬ ‫عنوان کاالی سرمایه ای به ان نگاه می کنند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬همان طور که تعدادی از افراد س��رمایه خود را به‬ ‫ارز و س��که تبدیل کرده اند تعدادی هم ممکن اس��ت‬ ‫سرمایه خود را به خودرو تبدیل کرده باشند‪ .‬در شرایط‬ ‫فعلی بازار خودرو میزان عرضه کمتر از تقاضا اس��ت و‬ ‫این مسئله باعث اختالف قیمت ها شده است و به طور‬ ‫قطع از این اختالف خودروساز بهره ای نخواهد برد‪.‬‬ ‫وی درباره پرونده های تشکیل شده در زمینه خودرو‬ ‫با بیان اینکه بیشتر این پرونده ها مربوط به خودروهای‬ ‫وارداتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بیشتر ش��کایت ها و پرونده های‬ ‫ح��وزه خودرو به خودروهای وارداتی مربوط می ش��ود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه افرادی ش��کایت کرده اند مبنی بر اینکه‬ ‫ش��رکت ها وجه باالی��ی را برای فروش خ��ودرو از انها‬ ‫دریافت کرده اند اما درحال حاضر پاس��خگوی مشتریان‬ ‫خود نیس��تند‪ .‬بیشتر ش��کایت ها در زمینه خودروهای‬ ‫داخلی‪ ،‬نش��ان دهنده تاخیر در تحویل یا نقص فنی در‬ ‫ساختار خودرو بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ادرس غلط ندهیم‬ ‫احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروس��ازان ایران‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا در ادامه موض��وع احتکار گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه در اش��فتگی پیش ام��ده در ب��ازار خودرو‬ ‫برخ��ی ادرس غلط داده و می گویند که خودروس��ازان‬ ‫محص��والت خود را احتکار کرده ان��د و به همین دلیل‬ ‫قیمت ها در بازار ازاد خودرو افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خودروس��ازان بر اساس قانون‪۱۸ ،‬‬ ‫درصد سود مشارکت به پیش پرداخت واریزی مشتریان‬ ‫به ش��کل روزش��مار ت��ا روز تحویل خ��ودرو پرداخت‬ ‫می کنند‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬در صورت‬ ‫تاخی��ر تحویل خودرو‪ ،‬به صورت روزش��مار ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫جریمه تاخیر در تحویل خواهند داشت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران ادامه داد‪ :‬با در نظر‬ ‫گرفتن ‪ ۱۸‬درصد س��ود مشارکت و ‪ ۱۲‬درصد جریمه‬ ‫تاخیر در تحویل‪ ،‬خودروس��ازان در ص��ورت تاخیر در‬ ‫تحویل خودروهای پیش فروش ش��ده ملزم به پرداخت‬ ‫‪ ۳۰‬درصد سود به صورت روزشمار به مشتریان هستند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در چنی��ن ش��رایطی از نظ��ر منطقی و‬ ‫اقتص��ادی توجی��ه ندارد که خودروس��ازان خ��ودرو را‬ ‫احتکار و از تحویل ان به مش��تریان خودداری کنند و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬سود ‪ ۳۰‬درصدی به مشتریان پرداخت‬ ‫کنن��د‪ .‬نعمت بخش با بیان اینک��ه هم اکنون حدود ‪۵۰‬‬ ‫ه��زار خودرو تولیدی به دلیل کس��ری قطعات تجاری‬ ‫نشده و در پارکینگ خودروسازان متوقف است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برخ��ی از عکس هایی که در روزهای گذش��ته از‬ ‫خودروهای موجود در پارکینگ خودروس��ازان به اسم‬ ‫انبارهای احتکار خودرو منتش��ر شده مربوط به همین‬ ‫خودروهای ناقص است که به دلیل کسری قطعه امکان‬ ‫تحویل انها به مشتریان وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه چرا ن��رخ خودروهای پرتیراژ‬ ‫در ب��ازار ازاد ب��ه دو برابر قیمت های رس��می افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دالالن و واس��طه ها که تعداد‬ ‫زیادی خودرو را خریداری و انبار کرده اند به فکر کسب‬ ‫سودهای انچنانی هستند‪ .‬بنابراین‪ ،‬خودروهای خود را‬ ‫ب��ا قیمت های نجومی اگهی می کنند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫تقاضای ما این اس��ت که همان طور که وزارت اطالعات‬ ‫به بحران بازار ارز ورود کرده و دالالن و سرش��اخه های‬ ‫اصلی را بازداش��ت ک��رده‪ ،‬در زمینه بح��ران بازار ازاد‬ ‫خودرو نیز‪ ،‬سرش��اخه های دالالن که به دنبال افزایش‬ ‫نجومی قیمت ها هستند را دستگیر کند‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه دالالن و‬ ‫واس��طه ها در س��ایت ها و دیگ��ر رس��انه ها قیمت های‬ ‫نجومی ب��رای خودروهای داخلی عن��وان می کنند در‬ ‫حالی که این قیمت ه��ا به هیچ عنوان منطقی نبوده و‬ ‫تنها نتیجه بازی هماهنگ دالالن برای کسب سودهای‬ ‫انچنانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹وابستگی های وارداتی‬ ‫ای��ن موض��وع در حالی مطرح می ش��ود ک��ه برخی‬ ‫خودروس��ازان هن��وز به تعه��دات پیش از س��ال خود‬ ‫عمل نکرده اند و بسیاری از خریداران که موعد تحویل‬ ‫خودرو انها فروردین بوده تا اواسط مرداد هنوز خودرو‬ ‫خود را تحویل نگرفته بودند‪ .‬این پیش فروش ها مربوط‬ ‫ب��ه دوره تحریمی و کمبود قطعه نبوده و نیز زمانی که‬ ‫عنوان می شود خودرویی ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد داخلی سازی‬ ‫ش��ده چرا باید از ابتدای تحریم خودروس��از با مشکل‬ ‫روبه رو باش��د به طوری که اعالم شود ‪ ۷۰‬هزار خودرو‬ ‫ناقص تولید شده و در کف کارخانه ها باقی مانده است؟‬ ‫به سراغ احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروسازان‬ ‫ای��ران رفتی��م و وی در ای��ن ب��اره توضی��ح داد‪ :‬در‬ ‫اردیبهش��ت‪ ،‬ترامپ فرصتی ‪ ۳‬ماه��ه به ایران داد و در‬ ‫نهایت ‪ ۱۳‬مرداد تحریم ها علیه کشور اغاز شد‪ .‬در این‬ ‫فاصله التهاباتی در بازار به وجود امد زیرا هر خودرو از‬ ‫هزاران قطعه تشکیل ش��ده که در برخی از قطعات به‬ ‫واردات وابستگی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید توجه داشته باشیم هر قطعه از قطعات‬ ‫ریزتری تشکیل شده که بخشی از انها وارد می شود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬وقتی عنوان می شود ‪ ۷۰‬یا ‪ ۸۰‬درصد خودرویی‬ ‫داخلی سازی شده هنوز هم وابستگی هایی به خارج دارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬قطعه سازان هم بخشی از قطعات بومی شده را‬ ‫از خارج تامی��ن می کنند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬پراید حدود ‪۲‬‬ ‫هزار دالر ارزب��ری دارد‪ .‬از این رقم حدود ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬‬ ‫دالر از سوی خودروس��از برای تامین محصوالتی مانند‬ ‫قطعات الکترونیکی‪ ،ICU ،‬ایربگ‪ ،‬رینگ پیس��تون و‪...‬‬ ‫هزینه می ش��ود‪ .‬در کن��ار این موضوع‪ ،‬قطعه س��از هم‬ ‫بخشی از مواد اولیه و قطعات را وارد می کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروس��ازان ایران ادامه داد‪ :‬در نتیجه‪،‬‬ ‫وقتی همکاری با خارج مشکل شود و نقل و انتقال پول‬ ‫همراه با موانع زیادی باشد محدودیت ایجاد می شود‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش به مش��کالت گمرک��ی اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در این بین گمرک نیز اعالم می کند بر اس��اس‬ ‫بخشنامه ها واردکننده باید مابه التفاوت نرخ ارز دولتی‬ ‫و مرج��ع را بپردازد تا مجوز ترخیص بدهد‪ .‬هزاران تن‬ ‫محص��ول در گمرکات کش��ور دپو ش��ده در حالی که‬ ‫هفته گذش��ته اعالم شد حدود ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬قلم کاال‬ ‫معاف از پرداخت مابه التفاوت ش��دند‪ .‬تمام این مسائل‬ ‫محدودیت هایی را به وجود اورده تا قطعه سازان نتوانند‬ ‫قطعه تامین کنند و خودروها به موقع تحویل مشتری‬ ‫و بازار شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر این مش��کالت به وجود نمی امد‬ ‫برنامه تولید روند عادی و افزایشی خود را هر سال طی‬ ‫می کرد همان طور که ش��اهد بودیم در ‪ ۲‬ماه نخس��ت‬ ‫سال تولید افزایش ‪ ۳۱‬درصدی یافت‪ .‬این افزایش سال‬ ‫به سال در حال تحقق بود؛ سال ‪ ۹۶‬نسبت به سال ‪۹۵‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۵‬درصدی تجربه ش��د یا سال ‪ ۹۵‬نسبت به‬ ‫‪ ۹۴‬حدود ‪ ۴۰‬درصد افزایش تیراژ داشتیم اما متاسفانه‬ ‫از خرداد امس��ال به دالیلی که به ان اش��اره ش��د افت‬ ‫تولید رخ داد‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو افزود‪ :‬ضمن انکه وقتی‬ ‫خودرویی پیش فروش می ش��ود اماده تحویل نیس��ت و‬ ‫چند ماه زمان نیاز دارد تا تولید شود‪ .‬در برنامه تدارکاتی‬ ‫هر خودروس��از فاصله ثبت نام و تحویل خودرو امده که‬ ‫ممکن اس��ت ‪ ۶‬یا ‪ ۸‬ماه باش��د‪ .‬این زمان نیز با برخورد‬ ‫محدودیت های امروز سبب می شود تا خودروساز نتواند‬ ‫به تعهدات خود در زمان مقرر عمل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر ضوابط دیروز در اشفتگی امروز‬ ‫این مس��ئله مربوط به س��ال ‪ ۹۷‬اس��ت در حالی که‬ ‫بس��یاری از خودروها سال گذشته پیش فروش شده اند‬ ‫و هنوز تحویل مش��تری نش��ده اند‪ .‬نعمت بخش در این‬ ‫باره گفت‪ :‬درباره صحت این موضوع باید پیگیری شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به پرسشی‬ ‫مبنی بر اینکه با وجود محدودیت ها و عمل نش��دن به‬ ‫تعه��دات قبلی چ��را پیش فروش ها ادام��ه دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زمانی که نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصمی��م می گیرند که بازار از‬ ‫التهاب خارج شود خودروساز نیز متعهد به پیش فروش‬ ‫خودروها می شود تا دغدغه ها و نگرانی در سطح جامعه‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این مس��ئله نکته ای منفی به ش��مار‬ ‫نمی رود زیرا اگر در پیش فروش ها اعالم می شد تحویل‬ ‫فوری تخلف به ش��مار رفته و ممکن است این شبهه را‬ ‫به وجود اورد که خودروها از س��وی خودروساز احتکار‬ ‫شده است‪ .‬همچنین‪ ،‬بر اساس بخشنامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خودروس��از نمی توان��د وقتی تعهدات‬ ‫معوق دارد تحویل فوری داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو اعالم کرد‪ :‬پیش فروش‬ ‫ب��ا هماهنگی وزارتخانه انجام ش��ده‪ ،‬ضمن انکه پیش‬ ‫فروش ها در چارچوب ارامش بازار و کاهش نگرانی های‬ ‫مردم انجام می ش��ود و نباید خودروسازان را زیر سوال‬ ‫برد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر این موضوع ک��ه دالالن به وضعیت‬ ‫موجود بازار خودرو دامن زده اند‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت اطالعات‬ ‫برای از بین بردن این وضعیت باید ورود کند‪.‬‬ ‫عن��وان می ش��ود دالالن ب��ازار را به ه��م زده اند اما‬ ‫برخی فعاالن ب��ازار عنوان می کنند این افراد وابس��ته‬ ‫به خودروس��ازان بوده و افزایش قیمت ه��ا را مدیریت‬ ‫می کنن��د‪ .‬نعمت بخ��ش در ای��ن باره توضی��ح داد‪ :‬در‬ ‫گذشته که به دالیل کس��ادی بازار محدودیت خرید و‬ ‫فروش نبود‪ ،‬احتمال داش��ت فردی ‪ ۱۰‬مدل خودرو را‬ ‫به ش��کل سبدی خریده باشد‪ .‬خودروها با چک و حتی‬ ‫بدون ضامن‪ ،‬به هر تعدادی که فرد درخواست می کرد‪،‬‬ ‫فروخته می ش��د‪ .‬از سال ‪ ۹۷‬محدودیت ایجاد شد و هر‬ ‫فرد فقط ملزم به خرید یک خودرو اس��ت‪ .‬نباید در این‬ ‫بین خودروساز را متهم کرد‪.‬‬ ‫قبل از خرید تسمه تایم این یادداشت را بخوانید‬ ‫تس��مه تایم یکی از قطعات حساس در خودرو است‬ ‫که وظیفه کنترل حرکت میل سوپاپ را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫در صورتی که تسمه تایم خودرو شما پاره شود یا زمان‬ ‫تعویض ان فرا رسد بهتر است قبل از خرید تسمه تایم‬ ‫جدید این گزارش را بخوانید تا انتخابی درست داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬تس��مه تایم ب��ا توجه به‬ ‫اینکه مس��ئولیت کنترل حرکت سوپاپ ها را بر عهده‬ ‫دارد‪ ،‬در نهایت زمان دقیق باز و بسته شدن سوپاپ ها‬ ‫را نیز بر عهده دارد‪ .‬پاره شدن تسمه تایم اتفاق ناگواری‬ ‫است که برای بس��یاری از افراد ممکن است رخ دهد‬ ‫و در نهایت هزینه های مختلفی را به صاحبان خودرو‬ ‫تحمیل می کند و با پاره ش��دن تس��مه تایم س��وپاپ‬ ‫در موقعی��ت باز قرار می گیرد و پیس��تون ضربه ای را‬ ‫به س��مت س��وپاپ ها وارد می کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬به کج‬ ‫شدن س��وپاپ ها منجر می شود‪ .‬ش��اید عجیب باشد‬ ‫ت ارزان قیمت‪ ،‬باعث‬ ‫که قطعه ای پالس��تیکی و به نسب ‬ ‫ایجاد هزینه های مختلفی شود‪ .‬با توجه به مواردی که‬ ‫ل پیشنهاد می شود تسمه تایم‬ ‫گفته شد به طور معمو ‬ ‫در ‪ ۹۶‬تا ‪ ۱۴۴‬هزار کیلومتر تعویض ش��ود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫اگ��ر روی خودرو خود حساس��یت داری��د در کارکرد‬ ‫پایین تر و نزدی��ک به ‪ ۹۶‬هزار کیلومتر ان را تعویض‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹تسمه تایم یا زنجیر تایم‬ ‫ام��روزه برخ��ی از خودروها به جای تس��مه تایم از‬ ‫زنجیر تای��م بهره می برند‪ .‬از این رو ‪ ،‬بهتر اس��ت ابتدا‬ ‫دفترچه خودرو موردنظرتان را مطالعه کنید تا متوجه‬ ‫ش��وید از تسمه تایم اس��تفاده ش��ده یا از زنجیرتایم ‪.‬‬ ‫البته بین این دو فناوری تفاوت اساس��ی وجود دارد‪.‬‬ ‫زنجیرتای��م ی��ک اختراع کاربردی اس��ت که به دلیل‬ ‫جنس فلزی که دارد‪ ،‬بسیار کمتر از تسمه تایم اسیب‬ ‫می بین��د‪ .‬در تئوری طول عمر زنجیرتایم برابر با عمر‬ ‫خود موتور خودرو است و نیازی به تعویض ان وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر برند‬ ‫پ��س از انکه تعمیرات مختلف��ی روی خودروی تان‬ ‫انجام ش��د و اس��یب هایی که پاره شدن تسمه تایم به‬ ‫انواع قس��مت ها زده بود برطرف شد‪ ،‬نوبت به تعویض‬ ‫تس��مه تایم می رس��د‪ .‬با توج��ه به اینکه تس��مه تایم‬ ‫درحال حاض��ر با برنده��ای مختلفی در ب��ازار عرضه‬ ‫می شود بهتر است با برند های مختلف و مشهور اشنا‬ ‫ش��د‪ .‬از جمله شرکت های برتر در این زمینه می توان‬ ‫به پاورگریپ گیتس امریکایی‪ ،‬هاتچینسون فرانسوی‪،‬‬ ‫دایک��و ایتالیای��ی‪ ،‬دانگیل کره جنوب��ی و کانتیننتال‬ ‫المانی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گارانتی‬ ‫هر چند ممکن است بسیاری از برندهای موجود در‬ ‫ب��ازار ایران فاقد گارانتی باش��ند اما مواردی نیز وجود‬ ‫دارد که شامل گارانتی است‪ .‬بنابراین‪ ،‬ترجیح تان خرید‬ ‫تس��مه تایم های شامل گارانتی باش��د‪ .‬در این صورت‬ ‫خیال تان از بابت اصل بودن یا خدمات دهی مناس��ب‬ ‫در صورت معیوب شدن تسمه تایم راحت تر است‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬تسمه تایم پاورگریپ ‪ ۸۰‬هزار کیلومتر یا ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫دارای ضمانت است‪ .‬در صورت پاره شدن تسمه تایم و‬ ‫البته بعد از بررس��ی های کارشناسی و مشخص شدن‬ ‫علت بریدن تس��مه تایم‪ ،‬شرکت بیمه نام برده باید کل‬ ‫خسارت وارد شده به موتور را پرداخت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان مناسب برای تعویض‬ ‫به طور کلی تعویض تسمه تایم به ‪ ۳‬دلیل سرویس‬ ‫دوره ای‪ ،‬ایجاد عیب در تس��مه‪ ،‬بریدن ناگهانی انجام‬ ‫می شود‪ .‬تس��مه تایم باید بر اساس جدول زمان بندی‬ ‫درج ش��ده در دفترچ��ه راهنم��ا تعویض ش��ود‪ .‬این‬ ‫زمان بندی ممکن بر اس��اس کیلومتر کارکرد خودرو‬ ‫یا زمان ارائه ش��ده برای ان باش��د‪ .‬البت��ه باید به این‬ ‫نکته توجه داشت که بر مبنای دفترچه راهنما‪ ،‬اگر از‬ ‫خودرو در شرایط دش��وار استفاده شود زمان تعویض‬ ‫قطعات مصرفی ان باید زودتر از زمان تعیین ش��ده در‬ ‫دفترچه راهنما باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز که زمان تحویل خودرو اس��ت شاهد‬ ‫برخی نابس��امانی ها در ب��ازار هس��تیم‪ .‬تاکید می کنم‬ ‫چون بازار کس��اد بود هر ف��رد ضمن خرید چند مدل‪،‬‬ ‫می توانست با شرایط یک بار صلح خودرو را به دیگری‬ ‫واگ��ذار کند و به نام نفر دوم س��ند بزند‪ .‬این وضعیت‬ ‫مربوط به ضوابط س��ال گذشته است و مربوط به سال‬ ‫‪ ۹۷‬نیس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬نمی توان عنوان کرد نمایندگی‬ ‫در حال سوءاستفاده است‪.‬‬ ‫نعمت بخ��ش در پایان گف��ت‪ :‬این افراد به واس��طه‬ ‫اگهی در مطبوعات خودروه��ا را قیمت گذاری کرده و‬ ‫می فروش��ند‪ .‬از این رو‪ ،‬تاکید دارم که وزارت اطالعات‬ ‫به طور حتم به این موضوع ورود کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در پ��ی انتش��ار مطالبی در ش��بکه های مج��ازی با‬ ‫عنوان احتکار خودرو در کارخان��ه ایران خودرو تبریز‪،‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت گفت‪ :‬دلیل ماندگاری تعدادی‬ ‫از خودروهای تولیدی در پارکینگ این شرکت‪ ،‬کسری‬ ‫برخی قطعات است که به محض تامین قطعه‪ ،‬خودروها‬ ‫تحویل مشتریان می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حمید حاجی زاد منصور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ایران خ��ودرو تبریز از تولید ح��دود ‪ ۳۰‬هزار خودروی‬ ‫س��واری در این شرکت در س��ال ‪ ۹۷‬خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬خ��ودرو در پارکین��گ‬ ‫ایران خودرو تبریز موجود است که از این تعداد‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬خودرو اماده تحویل به مشتریان است و ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬دستگاه نیز به دلیل کسری قطعات در پارکینگ‬ ‫این ش��رکت وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬تمامی خودروهای‬ ‫موجود در پارکینگ این ش��رکت به فروش رس��یده و‬ ‫در ص��ورت تاخی��ر در تحویل خودرو‪ ،‬بای��د ماهانه ‪۱۶‬‬ ‫درصد س��ود تاخیر به عنوان جبران خسارت پرداخت‬ ‫شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬احتکار به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که هفته گذشته فرمانده انتظامی‬ ‫شهرستان اذرشهر از پلمب انبار ایران خودرو ممقان با‬ ‫‪ ۸۸۴۵‬خودرو خبر داد‪.‬‬ ‫خبرگ��زاری مهر هم به نقل از س��رهنگ رس��تمی‪،‬‬ ‫فرمان��ده انتظامی شهرس��تان اذرش��هر از پلمب انبار‬ ‫ایران خ��ودرو ممقان به دس��تور مقام��ات قضایی‪ ،‬خبر‬ ‫داده و گفته اس��ت‪ :‬نیروی انتظامی شهرستان اذرشهر‬ ‫ب��ا هماهنگی مقامات قضای��ی انبار ایران خ��ودرو را با‬ ‫‪ ۸۸۴۵‬خ��ودرو ت��ا تعیین تکلی��ف نهای��ی پلمب کرد‪.‬‬ ‫پیش تر نیز پلیس از احتکار خودرو در یکی از انبارهای‬ ‫خودروسازی شیراز پرده برداشته بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کمبود قطعه‪ ،‬بهانه ای بیش نیست‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو گفت‪ :‬کمبود قطعه که از‬ ‫سوی خودروسازان برای افزایش قیمت ها اعالم شده‪ ،‬بهانه ای بیش‬ ‫نیس��ت و انها خواب رشد یکباره قیمت ها را در سال ‪ ۹۱‬و ‪ ۹۲‬در‬ ‫سر می پروراندند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��عید موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایشگاه داران‬ ‫و فروش��ندگان خودرو معتقد اس��ت که انچه خودروس��ازان برای‬ ‫افزایش قیمت ه��ا اعالم کرده اند‪ ،‬از جمله کمب��ود قطعه‪ ،‬بهانه ای‬ ‫بیش نیس��ت و انها خواب رش��د یکباره قیمت ها را در س��ال های‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬و ‪ ۱۳۹۲‬در سر می پروراندند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با چراغ سبز مجلسی ها به تدریج عرضه خودروها‬ ‫قطره چکانی شد و س��ایپا‪ ،‬ایران خودرو و حتی شرکت های چینی‬ ‫فروش خود را متوق��ف کردند‪ ،‬گفت‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬در کمتر از ‪۳‬‬ ‫هفته شاهد متوس��ط اختالف نرخ تا ‪ ۲۵‬میلیون تومانی خودروها‬ ‫بین کارخانه و بازار شدیم و بررسی ها نشان می دهد از ‪ ۳۰‬فروردین‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۸۵‬درصد اختالف نرخ ایجاد شده است‪.‬‬ ‫این فعال بازار یاداوری کرد‪ :‬خودروس��ازان به رس��م همیشه‪ ،‬در‬ ‫اغاز امس��ال نیز بر طبل گرانی کوبیدند و در نهایت افزایش حدود‬ ‫‪ ۸‬درص��دی قیمت ها برای انها مصوب ش��د ام��ا به این رقم راضی‬ ‫نش��دند و با چراغ سبز یاد شده‪ ،‬اکنون برنامه افزایش دیگری را در‬ ‫سر می پرورانند‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬خودرویی که ام��روز از کارخانه بیرون می اید‪،‬‬ ‫مرب��وط به تولید ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬ماه پیش اس��ت که ب��ا ارز ‪ ۳۸۰۰‬تومانی‬ ‫تامین قطعه شده است چرا در حالی که کمتر از یک ماه از تحریم‬ ‫صنعت خودرو می گذرد‪ ،‬می گوین��د قطعه نداریم؟ او تصریح کرد‪:‬‬ ‫این در حالی است که تا دیروز خودروسازان با پیش کشیدن بحث‬ ‫خودکفایی‪ ،‬ادرس غلط به مردم می دادند و امروز می گویند قطعه‬ ‫تمام کرده اند‪ .‬موتمنی ادامه داد‪ :‬امروز خودرو در زندگی افراد نقش‬ ‫کاالی اساس��ی دارد و به اعتقاد من‪ ،‬باید ب��ه خودروهای کمتر از‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون تومانی که عامه مردم س��وار می شوند‪ ،‬ارز رسمی تعلق‬ ‫بگیرد تا بهانه از خودروسازان گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تحلیل بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مسکن های ارام بخش دوباره برای ساماندهی بازار خودرو تجویز شد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫دیرکرد تحویل خودرو از موضوع هایی است که امروز‬ ‫اعتبار خودروسازان را زیر سوال برده و پاسخ انها ارجاع‬ ‫به وضعیت تحریمی این صنعت و کمبود قطعات است ‬ ‫حال انکه بسیاری از این خودروهای پیش فروش شده‬ ‫مرب��وط به قبل از اغاز تحریم ها بوده اس��ت‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬پیش��ی گرفتن تقاضا نسبت به عرض ه‪ -‬دلیل ان‬ ‫بارها مطرح ش��ده؛ خودرو به عنوان کاالی سرمایه ای‪،‬‬ ‫فضایی برای سوداندوزی عده ای ایجاد کرده‪ -‬اشفتگی‬ ‫بازار را رقم زده است‪.‬‬ ‫برای برون رفت از این وضعیت هفته گذشته نشستی‬ ‫در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا حضور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و همچنین‬ ‫خودروس��ازان برگزار ش��د ک��ه اخرین وضعی��ت بازار‬ ‫خودرو مورد بررس��ی ق��رار گرفت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪،‬‬ ‫سعید باستانی‪ ،‬عضو این کمیسیون درباره تصمیم های‬ ‫اتخاذشده به عرضه ‪ ۴۰‬هزار خودرو جدید در این هفته‬ ‫اش��اره کرده و گفته بود‪« :‬خودروس��ازان از اوایل هفته‬ ‫اینده(ابتدای این هفته‪ ۱۰ ،‬شهریور) و به مناسبت عید‬ ‫غدی��ر خم طرح ثبت نام ‪ ۴۰‬ه��زار خودرو برای تحویل‬ ‫‪ ۴۵‬روزه را ب��ه اج��را می گذارند»‪ .‬ویژگ��ی این طرح‪،‬‬ ‫فروش نقدی‪ ،‬نرخ قطعی و بر اساس کد ملی مشتریان‬ ‫و ممنوعیت نقل و انتقال خودرو از طریق قرارداد صلح‬ ‫تا یک سال اینده است‪.‬‬ ‫ب��ر این اس��اس‪ ،‬مردم با توج��ه به ای��ن اطالعیه از‬ ‫س��اعت های نخست شنبه ‪ ۱۰‬ش��هریور و نیز به دلیل‬ ‫رش��د قابل توجه قیمت ها در س��طح ب��ازار با هجوم به‬ ‫سایت شرکت سایپا در تالش برای کسب اطالع از روند‬ ‫ثبت نام بودند‪ .‬اما در نهایت این ش��رکت پیام «شرایط‬ ‫فروش محصوالت گروه خودروس��ازی س��ایپا به زودی‬ ‫اعالم خواهد شد» را روی سایت خود درج کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬باس��تانی ب��ا اش��اره ب��ه پیش ف��روش‬ ‫خودروسازان در طرح گذشته خودرو‪ ،‬یاداور شده بود‪:‬‬ ‫ایران خودرو و س��ایپا ماه گذشته هم چند هزار خودرو‬ ‫پیش ف��روش کرده بودند‪ .‬در واق��ع‪ ،‬خودروها تا خرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬پیش فروش ش��ده ک��ه البته به دلیل کس��ری‬ ‫قطعه‪ ،‬مش��کالتی را ب��رای خودروس��ازان و خریداران‬ ‫به وجود اورده اس��ت‪ .‬البته بر اس��اس مذاکرات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و گمرک‪ ،‬قطع��ات و لوازم‬ ‫یدکی وارداتی خودروس��ازان هر چه سریع تر از گمرک‬ ‫ترخیص خواهد شد تا خودروهای پیش فروش شده به‬ ‫موقع تحویل خریداران شود‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این است که خودروسازان با این حجم‬ ‫از تعهدات معوقه چگونه پیش فروش و تحویل ‪ ۴۵‬روزه‬ ‫خواهند داشت؟‬ ‫‹ ‹بی اطالعی از جزییات طرح‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬به س��راغ سعید باس��تانی رفتیم‪ .‬وی‬ ‫درباره پرسش��ی مبنی بر اینکه با وجود دیرکرد تحویل‬ ‫پیش فروش ه��ای گذش��ته چگونه خودروس��ازان قرار‬ ‫اس��ت پیش فروش و تحویل ‪ ۴۵‬روزه داش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این مس��ئله(فروش قطعی و تحوی��ل ‪ ۴۵‬روزه)‬ ‫نقل قولی بود که از س��وی خودروس��ازان عنوان کردم‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬چگونگی اجرایی شدن این موضوع را باید از‬ ‫خودروسازان پیگیری کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جمع بندی جلس��ه هفته گذش��ته اعضای‬ ‫کمیس��یون با خودروس��ازان این موضوع بود که برای‬ ‫س��اماندهی ب��ازار به لحاظ قیم��ت‪ ،‬پیش فروش فوری‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬ح��ال اینک��ه روش کار‪ ،‬مش��کالت ان و‬ ‫ش رو چیس��ت را باید از خودروس��ازان‬ ‫چالش های پی ‬ ‫پرسید‪.‬‬ ‫این در حالی است که احمد نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫خودروس��ازان ایران پیش تر گفته ب��ود‪ :‬درباره کمبود‬ ‫عرضه و افزایش ‪ ۲‬برابری خودروها نباید خودروسازان‬ ‫را متهم کرد زیرا وقتی خودرویی پیش فروش می ش��ود‬ ‫اماده تحویل نیس��ت و چند ماه زمان نیاز دارد تا تولید‬ ‫و اماده تحویل شود‪ .‬در برنامه تدارکاتی هر خودروساز‪،‬‬ ‫فاصله ثبت نام و تحویل خودرو امده که ممکن است ‪۶‬‬ ‫یا ‪ ۸‬ماه باش��د‪ .‬وی درباره اتهام احتکار به خودروسازان‬ ‫نیز گفته بود‪ :‬اگر خودروس��ازی ب��رای پیش فروش در‬ ‫ش��رایط فعل��ی اعالم کند ب��ا تحویل ف��وری‪ ،‬می توان‬ ‫انگشت اتهام را به سوی او نشانه گرفت‪.‬‬ ‫باستانی در پاس��خ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه با‬ ‫تم��ام تعهدات معوقه ایا نمایندگان درباره جزئیات این‬ ‫پیش فروش و تحویل فوری از خودروس��ازان پرس��ش‬ ‫نکرده ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬به ط��ور قطع فروش خ��ودرو با این‬ ‫ش��رایط به تعداد محدودی خواهد ب��ود‪ .‬اولویت نیز با‬ ‫این مسئله اس��ت که خودروهای ناقص تولید‪ ،‬تکمیل‬ ‫و تحویل مش��تری ش��ود تا تعهدات قبلی انجام شود‪.‬‬ ‫در کنار این‪ ،‬بخشی از خودروها هم پیش فروش فوری‬ ‫شوند تا پاس��خگو به مصرف کننده واقعی باشد‪ .‬درباره‬ ‫جزئیات طرح الزم اس��ت با خودروسازان صحبت شود‬ ‫تا مش��خص ش��ود با چه راهکاری قرار اس��ت برنامه را‬ ‫پیش ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت تعهدات پیشین‬ ‫در ادامه‪ ،‬حمید گرمابی از دیگر اعضای کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬اشفتگی‬ ‫ب��ازار خودرو ناش��ی از کاهش عرضه نس��بت به تقاضا‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬کمیس��یون به موض��وع ورود کرده و‬ ‫نتای��ج ان ه��م هفته جاری در س��طح جامعه ملموس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در جلسه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قرار ش��د خودروس��ازان فروش فوری داشته باشند به‬ ‫وی��ژه اینکه از خریداران نیز تعهد گرفته ش��ود تا یک‬ ‫س��ال حق فروش خودرو را نداشته باشند‪ .‬با این تدابیر‬ ‫شاهد هستیم در این فاصله نرخ خودروها در بازار افت‬ ‫قابل توجهی یافته است‪.‬‬ ‫وی درب��اره ف��روش ف��وری در حال��ی ک��ه هنوز به‬ ‫تعهدات قبلی عمل نش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬فروش از محل‬ ‫خودروهایی اس��ت که به ش��کل ناقص تولید شده اند‪.‬‬ ‫امروز قطعات مورد نیاز تامین ش��ده و هر خودروسازی‬ ‫که تعدادی خودرو ناقص داش��ته تکمی��ل و وارد بازار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬برای تامین بازار و کاهش التهاب موجود‪،‬‬ ‫امکان فروش فوری فراهم شد‪ .‬البته این موضوع ممکن‬ ‫اس��ت برای این هفته نباش��د و فاصله چند هفته ای تا‬ ‫اجرا داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬درباره تعهدات معوقه در‬ ‫فروش های قبلی باید دید مربوط به چه مدل هایی است‬ ‫زیرا برخی به دلیل وابستگی بیشتر به قطعات وارداتی‬ ‫ممکن است دیرتر تحویل داده شوند اما مدل هایی که‬ ‫وابستگی کمتری دارند زودتر به بازار عرضه می شوند‪.‬‬ ‫گرمابی اظهار کرد‪ :‬البته به طور قطع خودروساز باید‬ ‫بتوان��د به قول هایی که داده عم��ل کند و پیش فروش‬ ‫دوباره به تعدادی باش��د که در زمان مقرر تحویل داده‬ ‫ش��ود‪ .‬انها خود به خوبی اگاه هس��تند که در شرایط‬ ‫فعلی نمی توانند بر اس��اس برنامه ری��زی و تیراژ قبلی‬ ‫تولید کنند‪ .‬به هر حال قرار نیس��ت وعده ای دهند که‬ ‫نتوانند عملی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش امار ناقصی ها‬ ‫در ادامه به سراغ س��عید مدنی‪ ،‬مشاور عالی شرکت‬ ‫س��ایپا رف��ت تا موضوع را از س��وی خودروس��ازان نیز‬ ‫پیگی��ری کن��د‪ .‬وی درباره س��اماندهی ب��ازار و تعهد‬ ‫خودروس��ازان برای فروش فوری با وجود تولید ناقص‬ ‫خودروها گفت‪ :‬امار خودروهای ناقص در شرکت سایپا‬ ‫بسیار کاهش یافته است؛ از ‪ ۷۰‬هزار خودرو ناقصی که‬ ‫در رسانه ها اعالم شد ‪ ۲۰‬هزار خودرو مربوط به شرکت‬ ‫س��ایپا بود‪ .‬این عدد با بررسی های انجام شده به ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬هزار خودرو رس��یده که ب��ه مرور تکمیل و تحویل‬ ‫مشتری می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬فکر می کنم‬ ‫پیش ف��روش ب��رای تحویل ف��وری مربوط ب��ه همین‬ ‫خودروه��ا باش��د که در ح��ال تکمیل و اماده ش��دن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی درب��اره برخ��ی تعه��دات معوق��ه اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫بیش��تر دیرکردها در تحویل خودرو مربوط به خانواده‬ ‫رنو(ساندرو و تندر) است و تا حدی نیز پراید و تیبا‪ .‬در‬ ‫بخش مدل های رنو به دلیل کم ش��دن تعهدات طرف‬ ‫خارجی و حجم فعالیت انها این مش��کل رخ داده است‬ ‫ب��ه طوری که از تولید روزانه خودرو از ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬به‬ ‫‪ ۲۰۰‬دس��تگاه کاهش یافته است‪ .‬به طور طبیعی این‬ ‫موضوع ما را از برنامه های قبلی عقب نگه می دارد‪.‬‬ ‫البت��ه در ای��ن ب��اره محس��ن قاس��م جهرودی در‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری دوش��نبه ش��ب اعالم کرد که‬ ‫تولی��د خانواده رنو از روزانه ‪ ۵۷۰‬خودرو به ‪ ۹۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫دستگاه رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مجوز برای پیش فروش فوری‬ ‫مدن��ی در ادام��ه اف��زود‪ :‬درب��اره ف��روش ف��وری‬ ‫خودروس��ازان اطالعات دقیقی در اختیار ندارم‪ .‬ممکن‬ ‫است خودروسازان مجوزهایی در این باره گرفته باشند‬ ‫اما در کل خودروس��ازان در ح��ال تکمیل خودروهای‬ ‫ناقص بوده و امارها کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مدنی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه ایا این‬ ‫احتمال وجود دارد که برای ش��رایط ویژه مانند امروز‪،‬‬ ‫در م��دت کوتاه تولید روزانه افزای��ش پیدا کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بسیاری از امور در اختیار خودروساز نیست‪ .‬وقتی نرخ‬ ‫ارز تغیی��ر می کند تولیدکننده ناگزیر س��رمایه گذاری‬ ‫جدید و محصوالت م��ورد نیازش را تامین می کند‪ .‬در‬ ‫ادامه تغییرات ارزی‪ ،‬عنوان می ش��ود تکلیف این کاالها‬ ‫باید در گمرک مش��خص ش��ود در نتیج��ه قطعات در‬ ‫گمرکات دپو می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این موضوع مرب��وط به مابه التفاوت ارزی‬ ‫بود که در نهایت تصمیم گرفته شد خودروها با نرخ ارز‬ ‫قیمت های حبابی باید شکسته شود‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اص��ل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر‬ ‫اینکه باید افزای��ش حبابی نرخ خودرو‬ ‫در ب��ازار از بین برود‪ ،‬گفت‪ :‬مقرر ش��د‬ ‫خودروس��ازان ب��ه تعه��دات خ��ود در‬ ‫قبال تحویل خودرو به مش��تریانی که‬ ‫ب��ه ثبت نام برای تحوی��ل خودرو اقدام‬ ‫کرده اند‪ ،‬عمل کنند‪.‬‬ ‫به��رام پارس��ایی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫خانه ملت‪ ،‬درباره نشس��ت مش��ترک‬ ‫کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬در این جلسه با حضور‬ ‫رییس��ان ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫و مس��ئوالن س��ازمان بازرس��ی‪،‬‬ ‫ش��ورای رقاب��ت‪ ،‬حمای��ت از حق��وق‬ ‫مصرف کنن��دگان و س��ایر نهاده��ای‬ ‫ذی رب��ط بحث نوس��ان های قیمتی در‬ ‫بازار خ��ودرو و افزایش کاذب قیمت ها‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬درباره افزایش‬ ‫نرخ خ��ودرو در ب��ازار داخل��ی مطالب‬ ‫مختل��ف مورد بررس��ی ق��رار گرفت اما‬ ‫در مجموع می توان گفت سیاس��ت های‬ ‫اش��تباه چند دهه گذشته باعث انحصار‬ ‫در بخش خودروس��ازی شده و به نوعی‬ ‫فض��ای رقابتی را از ای��ن صنعت گرفته‬ ‫اس��ت به نحوی که فش��ار قیمت ها در‬ ‫نهایت به مردم تحمیل می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ه��ر صورت مقرر‬ ‫شد افزایش حبابی نرخ خودرو در بازار‬ ‫از بین برود و در این راس��تا‪ ،‬بر اساس‬ ‫اعالم نظر خودروس��ازان روند ترخیص‬ ‫قطعات خ��ودرو در گمرکات س��رعت‬ ‫پیدا ک��رده که انجام این مهم می تواند‬ ‫عرضه خودرو در بازار را سرعت بخشد‬ ‫و ب��ه فض��ای روانی که باع��ث افزایش‬ ‫کاذب نرخ خودرو ش��ده پای��ان دهد‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬صورتجلسه ای از سوی‬ ‫همه نهادها به امضا رسید و انها مکلف‬ ‫به اجرای تعهدات ش��دند‪ .‬او افزود‪ :‬بر‬ ‫اس��اس برنامه‪ ،‬مقرر شد خودروسازان‬ ‫تعه��دات خ��ود را در قب��ال ثبت ن��ام‬ ‫قبلی ترخیص شوند‪ .‬این موضوع خود وقفه ای در تولید‬ ‫به وجود اورده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیشین س��ایپا ادامه داد‪ :‬همچنین زمانی‬ ‫ک��ه نرخ ارز افزایش پیدا می کند اما نرخ فروش خودرو‬ ‫تغییری نمی کند‪ ،‬در عم��ل حجم نقدینگی که قدرت‬ ‫مانور به خوروس��ازی ب��رای ادام��ه فعالیت ها می دهد‪،‬‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش توان خرید و افت موجودی‬ ‫مدنی گفت‪ :‬امروز خودروس��از و قطعه س��از برای‬ ‫تولی��د از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی اس��تفاده کرده اند اما‬ ‫مشخص نیست برای اینده ارز با همین نرخ به انها‬ ‫تعلق گیرد‪ .‬اگر خرید بر اساس نرخ ارز مرجع انجام‬ ‫ش��ود حجم سفارش ها یک سوم قبل خواهد بود‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬حجم و موجودی انبارها برای پشتیبانی خط‬ ‫تولید پایین می اید‪ .‬وقتی روند به این ش��کل باشد‬ ‫س��فارش ها ماهانه خواهد ش��د‪ .‬همین مشکل را در‬ ‫سال ‪ ۹۱‬که نرخ ارز ‪ ۳‬برابر شد‪ ،‬داشتیم‪ .‬برای خرید‬ ‫اق�لام به دلیل اینکه نقدینگی کافی وجود نداش��ت‬ ‫و ن��رخ محصوالت برای م��دت طوالنی ثابت بود در‬ ‫عمل میزان س��فارش ها کاهش یافت‪ .‬شرایط امروز‬ ‫نیز همین است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در نتیجه‪ ،‬افت میزان س��فارش ها‬ ‫موجودی انبار را کاهش و ریسک را افزایش داده است‪.‬‬ ‫اگر این حجم واردات با مشکل دریایی‪ ،‬بیمه ای‪ ،‬بانکی‬ ‫و‪ ...‬روبه رو شود ذخیره کافی برای تداوم فعالیت در خط‬ ‫تولید وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او به وقفه های اخیر اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬توقف هایی‬ ‫ک��ه به تازگ��ی اتفاق افتاد ب��ه دلیل تغییر ن��رخ ارز و‬ ‫تصمیم گیری های دیرهنگام برای روش��ن شدن تکلیف‬ ‫محص��والت وارداتی بود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬محصوالت به موقع‬ ‫ترخیص نشد و این امر موجب وقفه در تولید شد‪ .‬البته‬ ‫ناگفته نماند که در خودروسازی مشکل ریشه ای وجود‬ ‫دارد که باید از س��وی دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بررسی و رفع شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت خ��ودرو همچنین یاداور ش��د‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر درام��د خودروس��ازی ب��رای پرداخت‬ ‫بدهی های بانکی هزینه می شود‪ .‬از این رو‪ ،‬مطالبات با‬ ‫تاخیر پرداخت شده و با افزایش نرخ ارز‪ ،‬قطعه با تاخیر‬ ‫تامین می شود‪ .‬ما باید به دنبال رفع چالش های صنعت‬ ‫خودرو به طور ریشه ای باشیم‪.‬‬ ‫مدن��ی درباره تیراژ تولید در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ام��ار دقیقی ن��دارم اما از تیر ماه تولید روند کاهش��ی‬ ‫داشت که باید ریشه یابی ش��ود؛ اگرچه بخشی مربوط‬ ‫به تغییر ارز‪ ،‬کمبود نقدینگی و دپو شدن قطعات بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫در گفت وگ��وی ویژه خبری س��یما ک��ه با حضور‬ ‫هاشم یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫و محس��ن قاس��م جهرودی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سایپا‬ ‫برگزار شد‪ ،‬به برخی جزئیات طرح پیش فروش فوری‬ ‫اش��اره ش��د‪ .‬یکه زارع از اغاز پیش ف��روش ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫خودرو در هفت��ه اینده خبر داد و گفت‪ :‬با این طرح‬ ‫می توان قیمت ها را در بازار س��یاه‪ ،‬با توجه به حجم‬ ‫زیاد متقاضیان شکست‪.‬‬ ‫همچنین قاس��م جهرودی با اشاره به حمایت شرکت‬ ‫س��ایپا از دهک های پایین و اس��یب پذیر جامعه‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬پیش فروش ‪ ۵۰‬هزار خودرو این ش��رکت از امروز‪،‬‬ ‫س��اعت ‪ ۱۰‬صبح اغاز خواهد ش��د‪ .‬ای��ن پیش فروش‬ ‫مرب��وط به ان��واع پراید‪ ،‬تیبا و همچنین نیس��ان وانت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫بن��ا بر ای��ن گزارش‪ ،‬بای��د گفت چالش ه��ا مطرح و‬ ‫راهکار کوتاه مدت تعیین می شود در حالی که چگونگی‬ ‫عملیات��ی ش��دن ان همچنان در هاله ابهام اس��ت‪ .‬در‬ ‫ادامه وقتی عملیاتی نش��ود نشس��تی دیگر و ُمسکنی‬ ‫دیگر صادر می شود و این زنجیره ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫در چنین وضعیتی ضمن اس��یب به اقتصاد و صنعت‬ ‫کشور‪ ،‬مصرف کننده نهایی متضرر می شود‪.‬‬ ‫خودروهای اماده برای تحویل به بازار‬ ‫متقاضیان دریافت خودرو انجام دهند‬ ‫و در برخ��ی از ثبت نام ه��ا ک��ه تخلف‬ ‫شده رسیدگی الزم برای ابطال قرارداد‬ ‫انجام ش��ود و مقرر ش��ده در اینده نیز‬ ‫زیرس��اخت های ثبت نام برای دریافت‬ ‫خ��ودرو با اعمال نظ��ارت موثر تقویت‬ ‫ش��ود‪ .‬سخنگوی کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس شورای اس�لامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ه طور قط��ع ن��رخ خ��ودرو در بازار‬ ‫غیرواقعی است‪ .‬برای مثال‪ ،‬نرخ واقعی‬ ‫پرای��د حدود ‪ ۲۲‬میلیون تومان اس��ت‬ ‫ام��ا دالالن با اقدام های س��وداگرانه به‬ ‫س��ودهای نجوم��ی دس��ت می یابند و‬ ‫قیمت ها را باال می برند‪.‬‬ ‫پارس��ایی افزود‪ :‬بر اس��اس گزارش‬ ‫سازمان بازرسی‪ ،‬ش��رکت های سایپا و‬ ‫ایران خودرو از لحاظ تولید در ماه های‬ ‫گذشته با روند کاهشی روبه رو نبوده اند‬ ‫اما فضای روانی در جامعه باعث رش��د‬ ‫تقاضا برای خرید خودرو شده و بازار را‬ ‫با مشکل روبه رو کرده است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫مس��ئله دپوی خودرو تولیدشده مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ریی��س انجم��ن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی‬ ‫کشور گفت‪ :‬مقدمات ترخیص بخشی‬ ‫از قطع��ات م��ورد نیاز خودروس��ازان‬ ‫فراهم ش��ده که می توان با اس��تفاده‬ ‫از انه��ا نزدیک به ‪ ۲۰‬ه��زار خودرو را‬ ‫تکمیل و روانه بازار کرد‪.‬‬ ‫ش در گفت وگو‬ ‫محمدرضا نجفی من ‬ ‫با ایرنا اظهار کرد‪ :‬در ماه های گذش��ته‬ ‫نزدیک به ‪ ۷۰‬هزار خودر و تولید ش��ده‬ ‫ناق��ص در خودروس��ازی ها مانده که‬ ‫بیش��تر قطع��ات م��ورد نی��از انها در‬ ‫گم��رک منتظ��ر ترخیص اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفت��ه ای��ن مق��ام صنف��ی‪ ،‬مجموعه‬ ‫قواع��د و مقرراتی ک��ه وزارتخانه های‬ ‫ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و بان��ک مرک��زی‬ ‫تدوین کرده اند‪ ،‬دس��ت و پای گمرک‬ ‫را در ای��ن موضوع بس��ته و نمی توان‬ ‫گمرک را مقصر ای��ن موضوع قلمداد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬بخش��نامه چند‬ ‫هفته پیش هیات وزی��ران در دریافت‬ ‫مابه التف��اوت ن��رخ ارز کااله��ای وارد‬ ‫ش��ده به گمرک با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫که فقط ‪ ۲۰‬روز طول کشید تا دوباره‬ ‫ش��رایط به حالت اولیه بازگردد‪ ،‬نیز بر‬ ‫اشفتگی بازار تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫نجفی منش بیان کرد‪ :‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بر اس��اس بن��د دوم قانون‬ ‫بهب��ود مس��تمر فضای کس��ب وکار‪،‬‬ ‫ه��ر تصمیم��ی که ب��ر فعالیت بخش‬ ‫خصوص��ی تاثیرگ��ذار اس��ت بای��د با‬ ‫مش��ورت فع��االن اقتص��ادی گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با گذش��ت چن��د هفته‪،‬‬ ‫اکنون بخشی از مش��کالت رفع شده‬ ‫و خودروس��ازان موف��ق ب��ه ترخیص‬ ‫برخ��ی قطعات مورد نیاز ش��ده اند که‬ ‫می ت��وان ‪ ۲۰‬هزار خ��ودرو را تکمیل‬ ‫و تجاری س��ازی ک��رد‪ .‬رییس انجمن‬ ‫ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫تخصص ‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور در ادامه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اکن��ون باید به جد تخصیص ارز‬ ‫«نیما»یی را دنبال کرد تا تامین مواد‬ ‫اولیه به تاخیر نیفتد‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬از انج��ا ک��ه‬ ‫تخصی��ص ارز ب��ه قطعات مس��تلزم‬ ‫بررسی کارشناسانه در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��ت‪ ،‬انتظار وجود‬ ‫دارد وزارتخان��ه ب��ه منظ��ور کنت��رل‬ ‫هر چه بیش��تر بر موضوع‪ ،‬تش��خیص‬ ‫اهلیت افراد را به تش��کل ها بس��پارد‬ ‫زی��را ش��ناخت بیش��تری نس��بت به‬ ‫واردکنندگان قطعات دارند‪.‬‬ ‫نجفی منش در ادامه خواستار تعیین‬ ‫نرخ خودروها در حاش��یه بازار ش��د و‬ ‫افزود‪ :‬اکن��ون تفاوت زیادی را در نرخ‬ ‫کارخان��ه و ب��ازار خودروها ش��اهدیم‬ ‫اما اگر اج��ازه می دادند قیمت گذاری‬ ‫در حاش��یه بازار انجام ش��ود‪ ،‬دالالن‬ ‫تعیین کننده نرخ نبودند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫انگیزه های ارتقا صنعتی چیست؟‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫ساس�ان قربانی‪ -‬کارش�ناس صنعت قطعه‪ :‬حمایت دولت ها‬ ‫از صنایع خود در کش��ورهای مختلف متفاوت اس��ت‪ .‬در کشورهایی که‬ ‫توس��عه یافته هس��تند و صنعت قوی دارند دولت ها ش��رایطی را به وجود‬ ‫اورده اند که از محصوالت داخلی حمایت کامل شود‪.‬‬ ‫حمای��ت از تولی��دات داخلی ب��ه روش های مختلفی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه طور نمونه‪ ،‬این کش��ورها امکانات و مزیت های وی��ژه ای را برای‬ ‫ش��رکت های تولیدی‪ ،‬کارافرینان و نیز تولیدکنندگان ایجاد می کنند؛‬ ‫زمین رایگان‪ ،‬پرداخت نکردن مالیات‪ ،‬نگرفتن عوارضی که از واحدهای‬ ‫تولیدی دریافت می ش��ود و‪ ...‬تنها به این دلی��ل که واحدهای تولیدی‬ ‫تقویت شوند و توسعه پیدا کنند‪ .‬امکانات بسیاری برای صنعتگران فراهم‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫می ش��ود ت��ا انها نرخ تمام ش��ده تولیدات خود را کاه��ش داده و بتوانند‬ ‫محصولی رقابتی از نظر نرخ با محصوالت خارجی تولید و عرضه کنند‪.‬‬ ‫تمام کش��ورهای صنعتی این مس��یر را طی کرده اند اما کش��ورهای در‬ ‫حال توس��عه طبیعی است که باید انرژی بیشتری در این زمینه هزینه‬ ‫کنند‪ .‬در کش��ور برنامه های زیادی برای تقویت تولید تدوین و تصویب‬ ‫می ش��ود اما به مرحله اجرا نمی رس��د‪ .‬نتیجه این می شود که صنعت‬ ‫پیش��رفت قابل توجهی نداشته و در حوزه رقابت به لحاظ کیفیت و نرخ‬ ‫تمام ش��ده از بازارهای خارجی فاصله بگیریم‪ .‬قوانین بس��یاری وجود‬ ‫دارد که در قالب الیحه از س��وی دولت و طرح از س��وی مجلس ارائه‬ ‫و تصویب ش��د اما عملیاتی نش��د‪ .‬برای مثال‪ ،‬یک��ی از این موضوع ها‬ ‫بحث هدفمندس��ازی یارانه ها بود‪ .‬به دلیل کمبود نقدینگی بس��یاری از‬ ‫واحده��ا تعطیل و فعالیت های تولیدی متوقف ش��دند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬با‬ ‫تعطیلی ش��رکت های داخلی بیکاری مضاعفی در جامعه ایجاد شد که‬ ‫این بیکاری عواقب نامطلوبی را برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه‬ ‫دارد‪ .‬دولت ها در کش��ورهای توسعه یافته و صنعتی برنامه های بلندمدت‬ ‫دارند و با تحلیل تمام ابعاد اهداف خود را تعیین و روش های دس��تیابی‬ ‫به انها را تدوین می کنند‪ .‬می توان از تولیدکننده مالیات گرفت و برای‬ ‫تولید موانع بسیاری ایجاد و نیز هزینه های سنگین به صنعتگر تحمیل‬ ‫کرد‪ .‬در ادامه به درامد کوتاه مدت دس��ت یافت در حالی که کش��ورهای‬ ‫صنعتی به گونه ای دیگر عمل می کنند‪.‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان حوزه قطعه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫هر کس بر اساس سرمایه جانی و مالی که برای امری‬ ‫هزینه می کند نسبت به ان حساسیت داشته و با تمام‬ ‫توان سعی بر حفظ ان دارد‪ .‬شرایط و موقعیت سیاسی‬ ‫کشور بخش اقتصاد و صنعت را نیز تحت تاثیر قرار داده‬ ‫و با افزودن خال مدیریت بحران‪ ،‬چالش ها بیش��تر نمود‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫بارها عنوان ش��ده مش��کالت تحریمی اغاز دهه ‪۹۰‬‬ ‫توان صنعت را تضعیف کرده اس��ت‪ .‬این مس��ئله تنها‬ ‫مربوط به فش��ارهای بیرونی نب��وده و اینده نگر نبودن‬ ‫تولیدکننده نیز به این موضوع دامن زده اس��ت‪ .‬تمرکز‬ ‫روی واردات و خالقیت نداشتن در تولید و‪ ...‬فعالیت ها‬ ‫را تحت الشعاع قرار داده است‪.‬‬ ‫صنعت قطع��ه به عنوان صنعتی خصوصی نیز از این‬ ‫اس��یب ها در امان نبوده و امروز اوضاع مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی در حال اتفاق اس��ت‬ ‫و دغدغه فردا‪ ،‬اندیش��ه ام��روز تولیدکننده به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬در ادامه «گس��ترش صنع��ت» گفت وگویی‬ ‫با دو قطعه س��از بزرگ کش��ور داش��ت که ه��ر یک به‬ ‫واکاوی بخش��ی از مش��کالت صنع��ت خودرو کش��ور‬ ‫پرداخته اند‪.‬‬ ‫قبل از‬ ‫خرید‬ ‫روکش‬ ‫صندلی این‬ ‫گزارش را‬ ‫بخوانید‬ ‫‹ ‹هزینه کرد بدون سود‬ ‫رضا رضای��ی‪ ،‬یکی از تولیدکنن��دگان صنعت قطعه‬ ‫درب��اره وضعیت تولید در واحده��ای صنعتی گفت‪ :‬به‬ ‫طور کلی تولید شرایط خوبی ندارد‪ .‬قطعه ساز به لحاظ‬ ‫تعهدی که به خودروس��از و مردم دارد در حال فعالیت‬ ‫بدون سود است‪ .‬برخی صنایع مانند شکالت سازی اگر‬ ‫دو روز محص��ول به بازار عرضه نکنند اتفاق خاصی در‬ ‫کشور نمی افتد اما صنعت قطعه بر اساس تعهدی که به‬ ‫خودروسازی دارد و خودروساز نیز بر اساس تعهدش به‬ ‫مشتری باید فعالیت مستمر داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قطعه س��ازان پس از اتفاق های دهه ‪ ۹۰‬با‬ ‫تمام توان س��عی کردند در کنار خودروساز باقی بمانند‬ ‫اما متاس��فانه از س��ال ‪ ۹۱‬به بعد مش��کالت اقتصادی‬ ‫دشواری های بس��یاری را به وجود اورد‪ .‬بانک ها و بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬پشتیبان قطعه س��از نبوده و خودروسازان هم‬ ‫در زم��ان تحری��م چون دچار اس��یب ش��دند از به روز‬ ‫کردن قیمت ها و حتی پرداخت هزینه ها ناتوان ماندند‪.‬‬ ‫دیرک��رد پرداخت ها نزدیک به یک س��ال رس��یده‪ ،‬در‬ ‫نتیج��ه‪ ،‬بدنه صنعت قطعه از س��ال ‪ ۹۱‬به این س��و به‬ ‫لحاظ اقتصادی ضعیف شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه به نیازمندی قطعه س��ازان‬ ‫بس��یاری از صاحب��ان خ��ودرو‪ ،‬بالفاصله پس از خرید خودرو به س��راغ‬ ‫روک��ش صندلی می رون��د‪ .‬با توجه به اینک��ه روکش صندل��ی در انواع و‬ ‫کیفیت ه��ای مختلف در ب��ازار وجود دارد‪ ،‬در این گ��زارش قصد داریم به‬ ‫انتخاب خری��داران در این زمینه کمک کنیم‪ .‬به گزارش گس��ترش نیوز‪،‬‬ ‫طراحی خارجی خودرو ش��ما همیشه به یک صورت باقی خواهد ماند مگر‬ ‫انکه عالقه مند به تیونینگ باشید اما فضای داخل خودرو فضایی است که‬ ‫راننده بیش��تر اوقات خود را در ان می گذراند‪ .‬بنابراین‪ ،‬با کمی س��لیقه به‬ ‫خرج دادن در این زمینه می توانید خودرویی شیک و جذاب داشته باشید‬ ‫به ویژه اگر خودرو ش��ما نرخ باالیی نداشته باشد‪ .‬یکی از مواردی که باعث‬ ‫زیبا شدن داخل خودرو می شود‪ ،‬روکش صندلی است و می توانید با اضافه‬ ‫کردن روکش به صندلی ها نه تنها به زیبایی انها اضافه کنید بلکه از روکش‬ ‫اصلی صندلی مراقبت خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه لحاظ فناوری اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬در کنار تمام‬ ‫مش��کالت‪ ،‬روزامدی و نوس��ازی واحدهای صنعتی از‬ ‫دیگر دغدغه های تولیدکننده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برجام محقق و قراردادهای خودرویی‬ ‫بسته شد اما شفاف نبودند‪ .‬هزینه ساخت قالب ها برای‬ ‫خودروه��ای جدید از وظایف قطعه س��از ایرانی بود در‬ ‫حالی که به طور معمول تامین سرمایه ساخت قالب ها‬ ‫برعهده خودروسازان است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری سنگین بالتکلیف‬ ‫رضای��ی در این ب��اره ادامه داد‪ :‬با تمام این مس��ائل‬ ‫قطعه سازان برای داخلی سازی محصوالت سرمایه گذاری‬ ‫زیادی کردن د به طوری که پژو‪ ۳۰۱‬بیش از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫داخلی سازی شده و قالب ها و قطعات ان ساخته شدند‪.‬‬ ‫وی به ش��روع دور جدید تحریم ها پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫نیمه مرداد تحریم ها اغاز شد اما بیش از یک ماه قبل‪،‬‬ ‫این موضوع در صنعت نمود پیدا کرد‪ .‬با سرمایه گذاری‬ ‫جدید برای داخلی سازی خودروهای جدید و در نهایت‬ ‫توقف تولید انها‪ ،‬توان صنعت قطعه بیشتر تحلیل رفت‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که‬ ‫قطعه ساز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز باید هزینه ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬برابری داش��ته باشد‪ .‬خرید اعتباری از بین رفته و‬ ‫‹ ‹چرم یا پارچه؟‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم تا یک ماه اینده نقص قطعات‬ ‫ب��ه کمترین میزان برس��د‪ ،‬خودروهایی‬ ‫که به مردم پیش فروش ش��ده‪ ،‬تحویل‬ ‫خری��داران ش��ود و در ادامه ب��ا عرضه‬ ‫این خودروها به بازار ش��اهد کاهش نرخ‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید به ثبات نیاز دارد‬ ‫رضای��ی در ادام��ه برای اس��تمرار فعالیت ه��ا تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬تولید‪ ،‬نقدینگ��ی می خواهد‪ .‬با ش��رایط موجود‪،‬‬ ‫تولیدکنن��ده هزینه های چن��د براب��ری را باید از کجا‬ ‫تامین کند؟‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬متاسفانه صنعت قطعه شرایط خوبی‬ ‫ن��دارد‪ .‬بارها گفته ش��ده پیش از تصمیم ه��ا پیامدها‬ ‫بررسی شود اما کسی متوجه این مسئله نیست‪ .‬توسعه‬ ‫اقتصاد از مسیر اش��تغالزایی به دست می اید و افزایش‬ ‫تولی��د موفقیت صنعتگ��ر را به دنب��ال دارد‪ .‬اگر تولید‬ ‫باکیفیت و استانداردهای موردنظر انجام شود بر اساس‬ ‫فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی‪ ،‬این شعار خود به خود محقق می شود‪.‬‬ ‫این فعال بازار تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر شفاف سازی‬ ‫وجود ندارد و مشخص نیست فردا قرار است چه اتفاقی‬ ‫بیفتد‪ .‬از مس��ئوالن انتظار حمایت وج��ود دارد؛ اینکه‬ ‫فضای کس��ب وکار امن برای صنعتگر ب��ه وجود اورند‪.‬‬ ‫اگر به مغازه هایی که لوازم تزئینی برای خودرو می فروشند مراجعه کنید‬ ‫و درخواس��ت خرید روکش صندلی داشته باشید به عنوان نخستین سوال‬ ‫از ش��ما می پرسند که روکش چرمی می خواهید یا پارچه ای؟ گفتنی است‬ ‫که برخی از روکش ها نیز وجود دارد که ترکیبی از چرم و پارچه هستند و‬ ‫این نوع روکش ها می تواند جذابیت خاص خود را داش��ته باشد‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫درب��اره روکش های پارچه ای ممکن اس��ت مواردی پی��دا کنید که جنس‬ ‫پارچه از نوع جیر یا مخمل باشد‪ .‬به طور کلی همیشه بین انتخاب روکش‬ ‫چرمی یا پارچه ای نظرهای مختلفی وجود داشته و هر کدام مزایا و معایب‬ ‫خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫مزیت روکش های پارچه ای این اس��ت که تنوع رنگ بسیار گسترده تری‬ ‫نس��بت به روکش ه��ای چرمی دارد‪ ،‬ضم��ن اینکه به طور کل��ی این نوع‬ ‫کاهش نرخ خودرو به زودی‬ ‫احمد نعمت بخش در گفت وگو با شاتا‬ ‫درباره تحویل خودروهای تولیدی که با‬ ‫مشکل نقص فنی روبه رو بودند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬برخ��ی قطعه س��ازان از نظ��ر مواد‬ ‫اولیه قطعات به خارج وابس��ته هس��تند‬ ‫که بخش زی��ادی از این قطعات یا مواد‬ ‫اولیه انه��ا در گمرک مانده بود و دولت‬ ‫فروشندگان نقدی معامله می کنند‪ .‬تمام این مسائل در‬ ‫کنار مشکالت پیش��ین اعم از بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬تسهیالت‬ ‫بانکی با س��ود باال و‪ ...‬شیره جان این صنعت را مکیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به تازگی اج��ازه ترخیص انه��ا را بدون‬ ‫پرداخت مابه التفاوت صادر کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اب��راز امی��دواری از ترخیص‬ ‫قطعات و م��واد اولیه از گمرک افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به بخشنامه اخیر دولت‪ ،‬شرکت ها‬ ‫به دنبال ترخی��ص قطعات یا مواد اولیه‬ ‫هس��تند و امیدواریم تا ی��ک ماه اینده‬ ‫ناقصی ه��ا ب��ه کمترین میزان برس��د‪،‬‬ ‫خودروهای��ی که به م��ردم پیش فروش‬ ‫ش��ده تحویل خریداران شود و با عرضه‬ ‫ای��ن خودروها ب��ه بازار قیمت ها س��یر‬ ‫نزولی پیدا کند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان ایران با‬ ‫اش��اره به افزایش تولید در بازار خودرو‬ ‫توضیح داد‪ :‬خودروس��ازی در سال ‪۹۵‬‬ ‫به میزان ‪ ۴۰‬درصد نس��بت به سال ‪۹۴‬‬ ‫افزایش تولید داش��ت و سال ‪ ۹۶‬نسبت‬ ‫به س��ال قبل ان‪ ،‬این میزان ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫بود‪ .‬همچنین در ‪ ۲‬ماه اغاز امس��ال ‪۳۱‬‬ ‫درصد رش��د تولید تجربه شد‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫صنعتگر برای یک هفته هم‬ ‫نمی تواند برنامه ریزی‬ ‫داشته باشد‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬قوانین حداقل برای ‪ ۶‬ماه ثبات داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رضای��ی گف��ت‪ :‬مدیر بنگاه ت��ا مقطع��ی می تواند با‬ ‫مدیری��ت بنگاه��داری کند ام��ا با صادر ش��دن چند‬ ‫بخش��نامه در هفته نمی ت��وان خیلی پی��ش رفت‪ .‬در‬ ‫مجموع تا ثبات برقرار نشود با تالطم موجود نمی توان‬ ‫مدیریت کرد و حتی برای یک هفته برنامه ریزی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ثمره دهه ‪ ۷۰‬در ‪۹۰‬‬ ‫از خالهای صنعت قطعه کیفیت و نرخ تمام شده ان‬ ‫است که در کنار روزامد نبودن‪ ،‬مشکالت را دو چندان‬ ‫کرده است‪ .‬در ادامه‪ ،‬محمد شهپری‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرویی‬ ‫به تش��ریح این موضوع پرداخت و گف��ت‪ :‬چند مولفه‬ ‫روی نرخ تمام ش��ده تاثیر دارد که نوس��ان های نرخ ارز‬ ‫یکی از مهم ترین انها اس��ت‪ .‬در این شرایط باید پرسید‬ ‫ساخت داخل چقدر توجیه اقتصادی دارد؟ وی در ادامه‬ ‫مولفه های تاثیرگذار بر نرخ تمام شده به نرخ مواد اولیه‬ ‫تولید داخل اشاره کرد و گفت‪ :‬تولیدکنندگان باالدستی‬ ‫که س��ازنده مواد اولی��ه اعم از فوالد‪ ،‬م��س‪ ،‬پلیمر و‪...‬‬ ‫هس��تند محصوالت خود را در بورس و بر اس��اس نرخ‬ ‫ازاد معامله می کنند‪ .‬کافی اس��ت بررس��ی شود از اغاز‬ ‫روکش ه��ا از دوام باالت��ری نیز برخوردار هس��تند‪ .‬یکی دیگ��ر از مزایای‬ ‫روکش ه��ای پارچه ای این اس��ت ک��ه در هنگام نشس��تن روی انها مانند‬ ‫روکش های چرمی عرق نخواهید کرد‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬روکش های چرمی نیز مزایایی دارند و جوانان بیش��تر انها‬ ‫را می پسندند‪ .‬این نوع روکش ها از لحاظ تمیز کردن در جایگاه باالتری‬ ‫نس��بت به روکش های پارچه ای قرار می گیرن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر صاحب‬ ‫فرزند به ویژه کم س��ن و س��ال هس��تید اس��تفاده از این نوع روکش ها‬ ‫مناسب تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نحوه نصب‬ ‫روکش های صندلی به شیوه های مختلفی روی خودروها نصب می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان برخی از روکش ها به صورت کش‪ ،‬برخی از طریق چس��ب‬ ‫و برخ��ی دیگر به صورت زیپی نصب خواهند ش��د‪ .‬روکش های زیپ دار را‬ ‫سال تا امروز این مواد چند درصد افزایش نرخ داشته اند‬ ‫و نسبت به سال قبل چقدر قیمت ها تفاوت کرده است‪.‬‬ ‫ای��ا انحصار در صنعت خودرو اس��ت یا م��واد اولیه؟ بر‬ ‫اس��اس انچه در حال اتفاق افتادن اس��ت‪ ،‬تولید چقدر‬ ‫توجیه پذیر اس��ت؟ عضو هیات مدیره انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودروی��ی تصریح کرد‪ :‬از این‬ ‫پس صنعتگر باید مواد اولی��ه مورد نیاز خود را از بازار‬ ‫ازاد تهیه کند‪ .‬چه سرمایه ای برای صنعتگر باقی مانده‬ ‫است که بتواند بر مبنای ان‪ ،‬فعالیت خود را ادامه دهد‬ ‫و حتی به س��وی ن��واوری و تحقیق و توس��عه حرکت‬ ‫کند؟ چه کس��ی پاس��خگوی تعدیل نیرو در واحدهای‬ ‫صنعتی است؟ این فعال صنعت قطعه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با این ش��رایط اگر تولید ادامه پیدا کرده تنها به دلیل‬ ‫عش��ق به وط��ن بوده و این تفکر ک��ه فعالیت ها در هر‬ ‫شرایطی ادامه داش��ته باشد‪ .‬او گفت‪ :‬زمانی کارخانه ها‬ ‫روزهای جمعه نیز فعالیت داش��تند اما اکنون فعالیت‬ ‫انها به ‪ ۳‬روز در هفته کاهش یافته اس��ت‪ .‬شهپری در‬ ‫پایان یاداور ش��د‪ :‬توان و ظرفی��ت تولید امروز مدیون‬ ‫فناوری دهه ‪ ۷۰‬صنعت قطعه است؛ دورانی طالیی که‬ ‫ثمره زیادی برای صنعت خودرو کش��ور داشت و امروز‬ ‫همچنان از ان بهره می بریم‪.‬‬ ‫می توان بهترین نوع دانس��ت چراکه جدا کردن انها بس��یار راحت تر است‪.‬‬ ‫الزم به تذکر اس��ت که ب��رای خودروهای لوکس جدید ب��ه طور حت م در‬ ‫خرید روکش صندلی دقت الزم را داش��ته باش��ید‪ .‬انتخاب روکش صندلی‬ ‫غیر فابری��ک ممکن اس��ت خطرهایی در پی داش��ته باش��د‪ .‬بس��یاری از‬ ‫خودروهای جدید وارداتی به سیستم ایربگ در صندلی ها مجهز هستند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬در صورت اس��تفاده از روکش صندلی غیر فابریک عملکرد این نوع‬ ‫ایربگ ها مختل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راه های تشخیص جنس خوب‬ ‫در هنگام خرید روکش‪ ،‬انها را به دقت نگاه کنید و سعی کنید مدل هایی‬ ‫را که دارای دوخت های ریزتر هستند‪ ،‬خریداری کنید البته این مورد برای‬ ‫روکش های پارچه ای اس��ت و برای روکش های چرمی نیز با دست زدن به‬ ‫چرم انها تا حدودی می توانید کیفیت را تشخیص دهید‪.‬‬ ‫خدمات دهی مناسب و باکیفیت دغدغه شرکت ایساکو‬ ‫با توجه به ای��ن اصل که نرخ هر کاال را‬ ‫عرضه و تقاضا تعیی��ن می کند می توان‬ ‫گفت خودروسازان به این شکل تولید و‬ ‫عرضه را افزایش داده اند‪.‬‬ ‫وی همچنین نقش دالالن و واسطه ها‬ ‫را در گران��ی خودرو کلیدی دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬بخش زی��ادی از اش��فتگی های‬ ‫ب��ازار خودرو به اف��رادی برمی گردد که‬ ‫خودرو به تع��داد زی��اد خریده اند و هر‬ ‫روز در مطبوع��ات اگهی فروش خودرو‬ ‫با قیمت های انچنانی منتش��ر می کنند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب‪ ،‬نرخ خ��ودرو را در بازار به‬ ‫شکل روزانه و هفتگی افزایش می دهند‪.‬‬ ‫نعمت بخش در ادامه خواس��تار ورود‬ ‫نهاده��ای نظارتی به این موضوع ش��ده‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬الزم اس��ت همان طور که‬ ‫با اخاللگران ارز و س��که برخورد کردند‬ ‫بررس��ی کنند افرادی ک��ه این اگهی ها‬ ‫را منتش��ر کرده اند و اذه��ان عمومی را‬ ‫مشوش می کنند‪ ،‬چه کسانی هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایس��اکو گفت‪ :‬خدمات دهی مناس��ب و‬ ‫باکیفیت‪ ،‬دغدغه و خط قرمز ما در ش��رکت ایس��اکو‬ ‫است‪ .‬ما به عنوان متولی این حوزه‪ ،‬خود را موظف به‬ ‫دریافت اراء و نظرهای مش��تریان می دانیم‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل عالوه بر س��امانه پاسخگویی ایران خودرو و واحد‬ ‫بازرس��ی و ارتباط با مشتریان ایس��اکو‪ ،‬کارگروه های‬ ‫ویژه ای برای انعکاس نظرها و گزارش های مردمی به‬ ‫حوزه مدیریت در این شرکت به وجود امده است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایکوپرس‪ ،‬سیدرضا حسینی‪ ،‬مدیرعامل ایساکو‬ ‫در جلسه جمع بندی سفر به استان های مختلف افزود‬ ‫‪ :‬عالوه ب��ر کانال های ارتباطی موج��ود برای برقراری‬ ‫ارتب��اط با صاحب��ان امتی��از نمایندگی ه��ا‪ ،‬به دلیل‬ ‫گستردگی ش��بکه خدماتی ایساکو در سراسر کشور‪،‬‬ ‫نظارت حضوری و تعامل با مش��تریان نیز ضروری به‬ ‫نظر می رس��ید‪ ،‬به همین دلیل‪ ،‬این بازدیدها طراحی‬ ‫و تدارک دیده ش��د‪ .‬حسینی تشریح کرد‪ :‬این سفرها‬ ‫در ایام تعطیل و اوج سفرهای هموطنان برنامه ریزی‬ ‫و اجرا شد و طی انها مشکالت مشتریان درباره موارد‬ ‫مختل��ف از جمله تامین قطع��ات و ایرادهای خودرو‬ ‫شنیده و سیاست های الزم برای کاهش این موارد به ‬ ‫کار بسته شد‪ .‬هم اکنون نیز با دریافت این بازخوردها‪،‬‬ ‫در ح��ال پیش بینی و ایجاد فرایندهایی هس��تیم که‬ ‫باعث تس��هیل بیشتر خدمات دهی می شود‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬مدیرعامل این شرکت به همراه مدیران‪،‬‬ ‫با هدف نظارت و ارزیابی نحوه خدمت رسانی و بررسی‬ ‫گلوگاه های این حوزه‪ ،‬هفته گذش��ته به اس��تان های‬ ‫مختلف کشور س��فر کرده و از نزدیک از دغدغه های‬ ‫مش��تریان و نمایندگی ها اگاه��ی یافتند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ایس��اکو در روند ای��ن بازدیدها که ب��ا افزایش حجم‬ ‫سفرهای تابستانی هموطنان همزمان بود‪ ،‬نخست به‬ ‫استان ایالم سفر کرد و در نمایندگی های ایران خودرو‬ ‫در ش��هرهای ایالم‪ ،‬مهران و پایانه مرزی حاضر ش��د‬ ‫و با مس��ئوالن اس��تانی ب��رای اجرای ط��رح اربعین‪،‬‬ ‫جلس��ه های هماهنگ��ی برگزار کرد‪ .‬س��پس مدیران‬ ‫این ش��رکت س��رزده به ش��هرهای گرگان‪ ،‬ارومیه و‬ ‫اردبیل سفر کردند و نمایندگی های مجاز این شهرها‬ ‫را م��ورد بازدید قرار داد‪ .‬در پایان بازدید از هر ش��هر‬ ‫نیز وی در جلسه هایی‪ ،‬به مدیران نمایندگی ها درباره‬ ‫ خدمات دهی مناس��ب به هموطنان توصیه های ویژه ‬ ‫کرد و یاداور شد‪ :‬در ش��رایط خاص اقتصادی فعلی‪،‬‬ ‫س��طح خدمات دهی باید بیش از گذشته‪ ،‬ارمغان اور‬ ‫اس��ایش برای مش��تریان گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بازرگانی و خال شرکت های قدرتمند در صنعت خودرو‬ ‫احمدرض�ا رعنای�ی‪ -‬عضو انجمن تخصص�ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س�ازی کشور‪ :‬نمایشگاه ها بستر مناسبی برای‬ ‫تعامل بین تولیدکنندگان با یکدیگر و نیز تولیدکننده و مصرف کنندگان‬ ‫هستند‪ .‬شرکت در نمایشگاه ها برای مسائل صنعتگران بسیار راه گشا است‪.‬‬ ‫حضور قطعه س��ازان در نمایش��گاه ها برای بازاریابی‪ ،‬پیدا کردن افرادی‬ ‫برای س��رمایه گذاری مشارکتی‪ ،‬خرید فناوری و‪ ...‬بسیار مفید است و در‬ ‫چنین بس��ترهایی این نوع تعامل ها ش��کل می گیرد‪ .‬اما هر نمایشگاهی‬ ‫برای تمام فع��االن صنعتی مفید نخواهد بود زیرا محتوای نمایش��گاه ها‬ ‫با یکدیگر متفاوت اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬نمایشگاه ایمو(‪ )EMO‬برای‬ ‫نمایش ماشین االت تراشکاری برگزار می شود که نیاز است قطعه سازانی‬ ‫که با ماشین االت تراشکاری سروکار دارند در این نمایشگاه حضور داشته‬ ‫باشند‪ .‬یا نمایش��گاه ریخته گری و متالوژی که فناوری روز ماشین االت‬ ‫و دانش ریخته گ��ری را به نمایش می گذارند ضرورتی برای حضور تمام‬ ‫قطعه سازان ندارد‪ .‬همچنین‪ ،‬شرکت در نمایشگاه های بین المللی سبب‬ ‫می ش��ود قطعه س��ازان و تامین کنندگان مواد اولیه ب��ا برخی صنعتگران‬ ‫خارج��ی که به دنبال چنین محصوالتی هس��تند‪ ،‬ارتب��اط بگیرند‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه قدرت و توان صنعتگران در نمایش��گاه ارائه می شود‪ .‬همکاری های‬ ‫فرامرزی زمینه ساز صادرات خواهد بود زیرا محصوالت روزامد می شوند‪.‬‬ ‫شرکت در نمایشگاه ها ممکن است به جذب خریداران بیشتر بینجامد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬نوعی بازاریابی و بازارس��ازی به ش��مار م��ی رود اما در این‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫باره یکی از مس��ائل مهم برای حضور در نمایش��گاه ها زمان است‪ .‬تاریخ‬ ‫برگزاری نمایشگاه در جذب مخاطب بسیار موثر است‪ .‬برای مثال‪ ،‬اغاز و‬ ‫پایان سال زمان مناسبی برای برگزاری نمایشگاه نیست و تجربه نشان‬ ‫داده کمترین بازدیدکننده را دارد‪ .‬همچنین‪ ،‬مدیران کمتر فرصت می کنند‬ ‫تا در این نمایش��گاه ها حضوری پررنگ داش��ته باشند‪.‬البته یکی دیگر از‬ ‫دالیل حضور نیافتن صنعتگران در نمایش��گاه های داخلی و خارجی خال‬ ‫ش��رکتی قدرتمند در امر بازرگانی است‪ .‬بخش فروش و بازرگانی برعهده‬ ‫خود ش��رکت های تولیدی است برخالف شرکت های اروپایی و امریکایی‬ ‫که تنها تولید بر دوش صنعتگر اس��ت و موض��وع بازاریابی و فروش تیم‬ ‫تخصصی خود را دارد و خارج از واحدهای تولیدی انجام می شود‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نقش مدیریتی صنعت قطعه در خودروسازی چیست‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫در اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی مبنی بر خصوصی س��ازی‬ ‫ش��رکت های دولتی بحث های بسیاری درباره واگذاری‬ ‫صنعت خودرو به بخش خصوصی مطرح ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در حال��ی که برخی از کارشناس��ان و فع��االن دولتی‬ ‫عنوان می کنند تجربه واگ��ذاری واحدهای صنعتی به‬ ‫بخش های خصوصی نتیجه مطلوب نداش��ته‪ ،‬معتقدند‬ ‫در شرایط فعلی نباید به این امر مبادرت کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬برخ��ی از فعاالن اقتص��ادی اعالم‬ ‫می کنند این واگذاری بر اس��اس اصول و منطق انجام‬ ‫نمی شود در حالی که س��هام واگذار شده اما همچنان‬ ‫مدیریت های دولتی حکفرمای��ی می کند‪ .‬در واقع نوع‬ ‫عملکرده��ا را در ای��ن ب��اره چالش اصلی این مس��ئله‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫از مباح��ث مط��رح ام��روز عضوی��ت قطعه س��ازان‬ ‫در هیات مدی��ره خودروس��ازان اس��ت‪ .‬رئی��س انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی در نشست‬ ‫خبری این انجمن از تش��کیل کنسرسیوم قطعه سازی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬باید در زمینه خصوصی سازی صنعت‬ ‫خودرو بر اس��اس اصل ‪ ۴۴‬این کنسرس��یوم حضوری‬ ‫فعال و تاثیرگذار داش��ته باش��د‪ .‬وی درباره تهدیدهای‬ ‫حضور نیافتن قطعه سازان در هیات مدیره خودروسازی‬ ‫یاداور ش��د‪ ،‬تاکنون هیچ یک از شرکت های خصوصی‬ ‫خودروس��ازی فعال در کش��ور از قطعه س��ازان داخلی‬ ‫قطعه تهیه نکرده و دستاورد برای صنعت قطعه نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬این خودروسازان در فعالیت خود‬ ‫به نوعی قانون را دور می زنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬کنسرس��یوم‬ ‫قطعه س��ازان ب��ا حضوری فع��ال در واگذاری س��هام و‬ ‫تشکیل هیات مدیره باید مشارکت داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعه موفقیت ها و الگوگیری‬ ‫ساس��ان قربانی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خ��ودرو درباره‬ ‫حضور و مشارکت قطعه سازان در انتخابات هیات مدیره‬ ‫خودروس��ازی ها گف��ت‪ :‬وقتی ج��دا از قانونمندی های‬ ‫اقتص��ادی و دور از مبان��ی علم اقتص��اد‪ ،‬بخواهیم جلو‬ ‫برویم باید هزینه های ان را بپردازیم‪ .‬جای تعجب است‬ ‫که در ایران درباره مس��ائلی هنوز ب��ا یکدیگر در حال‬ ‫کلنجار رفتن هستیم که در دنیا حل شده است‪ .‬نتیجه‬ ‫رفع این چالش ها محصوالت باکیفیت در محیط رقابتی‬ ‫بین المللی است که به راحتی وارد بازار ما می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت های خودروس��ازی و قطعه سازی‬ ‫جهانی در حال توسعه هستند و هر روز هم محصوالت‬ ‫جدیدی با سطح کیفی باال به مشتریان عرضه می کنند‬ ‫و هنوز بر سر چنین مسائلی در حال بحث هستیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬پرس��ش این اس��ت که چ��را انها موفق‬ ‫هستند؟ ش��رکت های خودروس��ازی بزرگ بین المللی‬ ‫چگون��ه فعالی��ت دارند؟ در واقع پاس��خ را با پرس��ش‬ ‫می دهم‪ .‬مسئوالن و تصمیم گیران کشور باید در حوزه‬ ‫اقتصاد و صنع��ت مطالعه کنند این برندهای معتبر در‬ ‫کشورهای تراز اول تولید خودرو چگونه عمل می کنند‬ ‫که ما نمی کنیم و الگوگیری کنند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت خودرو به چال��ش صنعت خودرو‬ ‫کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬قانون و فرایندی را تدوین‬ ‫نکنیم که دانش الزم ان را در اختیار نداریم‪ .‬راه تجربه‬ ‫ش��ده را دوب��اره تکرار نکنیم‪ .‬بارها مس��یرهای غلط را‬ ‫طی کرده و اس��یب دیده ایم و پ��س از صرف هزینه و‬ ‫زمان دوب��اره به خانه اول برگش��ته ایم‪ ،‬ضمن انکه در‬ ‫این عقبگرد شرایط روز نخست را نداریم و فرصت های‬ ‫زیادی از دست رفته است‪.‬‬ ‫وی در حوزه مدیریت پیش��نهاد کرد‪ :‬برای همین در‬ ‫حوزه مدیریت بر واحدهای تولیدی اعم از خودروسازی‬ ‫و قطعه سازی‪ ،‬توصیه می شود با توجه به الگوهای موفق‬ ‫دنیا مس��یر خود را تعیین کنیم اینک��ه برای موفقیت‬ ‫چگون��ه برنامه ریزی و مدیریت کرده اند؟ دس��تیابی به‬ ‫هدف نتیجه چه عملکردی بوده است؟ به سادگی قابل‬ ‫الگوبرداری و اجرا در کشور هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه های رفع چالش ها‬ ‫قربانی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه با توجه‬ ‫به تجربه جهانی‪ ،‬وضعیت خودروس��ازان و قطعه سازان‬ ‫ب��رای مدیریت تولید خودرو چگونه بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در انتخ��اب هیات مدی��ره قانون��ی می گذارن��د و از ان‬ ‫قانون پیروی می کنند‪ .‬گفته می ش��ود هر کس سهمی‬ ‫دارد‪ ،‬می توان��د ج��زو هیات مدیره باش��د‪ .‬محدودیتی‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬میزان س��هام معیاری ب��رای عضویت در‬ ‫هیات مدیره است‪ .‬اگر شرایط هر کشوری در نظر گرفته‬ ‫ش��ود مش��کالت خاصی در زمینه مدیری��ت و فعالیت‬ ‫صنع��ت خودرو(تولید و بازار) کش��ور وج��ود دارد که‬ ‫قطعه سازان به انحصاری بودن ان معترض هستند‪ .‬بنا‬ ‫بر اظهار برخی فعاالن‪ ،‬البی هایی وجود دارد که فضای‬ ‫رقابتی را از بین برده اس��ت‪ .‬به طور عموم راهکارها از‬ ‫دل نیازها و مشکالت هر جامعه ای بیرون می اید‪ .‬ایا با‬ ‫این توضیح‪ ،‬الگوگیری از کشوری موفق در این صنعت‬ ‫می تواند مشکالت ما را حل کند‪.‬‬ ‫قربان��ی در این باره گفت‪ :‬صنعت و تولید و در بیانی‬ ‫گسترده تر فضای کسب وکار و اقتصاد در همه جای دنیا‬ ‫در محیطی رقابتی رشد می کند‪ .‬ایا الگویی غیر از این‬ ‫وجود دارد که ما از ان پیروی کنیم؟ فضای کسب وکار‬ ‫ما باید رقابتی شود‪ .‬در این فضا دیگر رانت معنی ندارد‪.‬‬ ‫توانمندی جای ارتب��اط را می گیرد زیرا محیط رقابتی‬ ‫است‪ .‬کیفیت برتر و نرخ رقابتی در چنین فضایی حرف‬ ‫نخست را می زند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در دنیای پیش��رفته‪ ،‬تکیه بر کیفیت‪،‬‬ ‫نرخ و خدمات مطلوب است‪ .‬اگر محیط ما رقابتی شود‬ ‫تمام رانت ه��ا از بین می رود‪ .‬س��نجش و مقیاس ها به‬ ‫سمت استاندارد ش��دن می رود‪ .‬ضرورت دارد به سوی‬ ‫شفاف س��ازی حرکت کنیم‪ .‬اگر کس��ی قرار است وارد‬ ‫فعالی��ت تولیدی ش��ود باید کیفیت مطل��وب را هدف‬ ‫قرار دهد‪ .‬باید فضا به قدری رقابتی و ش��فاف باشد که‬ ‫هیچ کس س��هامدار و غیرسهامدار نتواند از فرصت های‬ ‫رانتی استفاده کند‪.‬‬ ‫قربان��ی در ای��ن باره ادام��ه داد‪ :‬تغیی��ر نام ها خیلی‬ ‫کارامد نیست ما باید سیستم های خود را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫امتی��از را به کیفی��ت‪ ،‬نرخ و خدمات ب��ه مردم بدهیم‬ ‫باقی مس��ائل حاشیه اس��ت و همان ها می تواند فساد و‬ ‫رانت ایجاد کند‪.‬‬ ‫بازار خودرو درگیر پول های سرگردان‬ ‫عض��و هیات علم��ی دانش��کده اقتص��اد‬ ‫دانش��گاه عالمه طباطبایی گف��ت‪ :‬به دنبال‬ ‫تش��دید کنترل دول��ت بر بازار ارز و س��که‬ ‫بخشی از پول های سرگردان به بازار خودرو‬ ‫سرازیر شده اند که نتیجه ان رشد شدید نرخ‬ ‫خودرو در بازار ازاد بوده است‪.‬‬ ‫امراهلل امینی با اشاره به اینکه رشد عجیب‬ ‫و غیرقاب��ل باور ن��رخ خودروهای داخلی در‬ ‫بازار ازاد ان هم در ش��رایطی که مشتری و‬ ‫تقاضای مصرفی برای این خودروهای گران‬ ‫وجود ن��دارد‪ ،‬نش��ان دهنده هجوم پول های‬ ‫س��رگردان و س��فته بازان به این بازار است‬ ‫به ایلنا گف��ت‪ :‬درحال حاضر حجم نقدینگی‬ ‫و پای��ه پولی در کش��ور به ش��دت افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬نتیجه این وضعیت وجود حجم‬ ‫قابل توجهی پول س��رگردان با انگیزه های‬ ‫سفته بازانه و سودجویانه در اقتصاد است‪.‬‬ ‫عض��و هیات علم��ی دانش��کده اقتص��اد‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه داد‪ :‬پول های‬ ‫سرگردان با توجه به شرایط اقتصادی برای‬ ‫سفته بازی وارد بازارهای مختلف می شوند به‬ ‫ گونه ای که چند ماه پیش ش��اهد هجوم ان‬ ‫به بازار ارز و رشد شدید نرخ دالر بودیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پ��س از ان نی��ز پول ه��ای‬ ‫س��رگردان وارد بازار طال‪ ،‬به ویژه سکه شد‬ ‫که نتیج��ه ان نیز افزایش ش��دید نرخ این‬ ‫محص��ول و ایجاد حباب حدو د یک میلیون‬ ‫تومانی در نرخ سکه بود که همچنان شاهد‬ ‫ادامه ان شرایط هستیم‪ .‬امینی با بیان اینکه‬ ‫به دنبال تشدید اقدام های کنترلی دولت در‬ ‫بازار ارز و سکه‪ ،‬به تازگی پول های سرگردان‬ ‫وارد بازار خودرو شده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نتیجه‬ ‫این وضعیت نیز رش��د شدید و عجیب نرخ‬ ‫خودروهای داخلی در بازار ازاد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی اظهار کرد‪ :‬در این ش��رایط‬ ‫هر چه خودروس��ازان خودرو عرضه می کنند‬ ‫با انگیزه های سفته بازانه خریداری شده و با‬ ‫قیمت های انچنانی وارد بازار ازاد می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تف��اوت باالی نرخ‬ ‫کارخانه و بازار خودروها به انگیزه های داللی‬ ‫و س��فته بازی دامن زده و باعث شده گذشته‬ ‫ی که برای تامین نیاز مصرفی خود‬ ‫از کسان ‬ ‫به دنبال خرید خودرو از کارخانه ها هس��تند‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۰۰‬درصد تقاضای خرید خودرو‬ ‫با اهداف سفته بازانه باشد‪.‬‬ ‫تامین الستیک مشکل اساسی در حمل و نقل جاده ای‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی و رئیس س��ازمان راه��داری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای کش��ور گفت‪ :‬تامین الس��تیک‪ ،‬قطعات و تعمیرات مش��کل اساس��ی‬ ‫رانندگان حمل و نقل جاده ای در کش��ور است‪ .‬عبدالهاشم حسن نیا در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬گفت‪ :‬ماهانه حدود صدهزار حلقه الس��تیک مورد نیاز رانندگان است‬ ‫که طی جلس��ات متعدد مقرر ش��د الس��تیک با ارز دولتی وارد گردد و در اختیار‬ ‫رانندگان قرار گیرد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود‪ :‬اکنون ‪۹۰‬درصد‬ ‫از بار و مس��افر در کشور از طریق ‪ ۲۲۰‬هزار کیلومتر جاده جابجا می شود و این‬ ‫ن می دهد مس��ئولیت س��نگینی برعهده وزارت راه و شهرسازی قرار‬ ‫مهم نش��ا ‬ ‫گرفته اس��ت‪.‬پ حس��ن نیا به عدالت در حوزه حمل و نقل جاده ای اشاره و بیان‬ ‫کرد‪ :‬اکنون ‪ ۶۰۰‬هزار راننده در بخش حمل و نقل بار و مس��افر‪ ۳۴۰ ،‬هزار نفر‬ ‫در عرصه حمل و نقل بار با کامیون و ‪ ۸۰‬هزار نفر در جابجایی مس��افر فعالیت‬ ‫دارند که در این مدت تالش شد تا بخشی از خدمات درخواستی ان ها اجرا شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سهامداری و مدیریت ان‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬ارم��ان خالق��ی‪ ،‬عضو هیات مدی��ره خانه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ای��ران درباره نظارت و حضور‬ ‫قطعه س��ازان بر هیات مدیره های خودروس��ازی گفت‪:‬‬ ‫قان��ون تجارت در این باره حکم داده و باید تابع قوانین‬ ‫و مقررات جاری کشور باش��یم‪ .‬ذی نفعان از حضور در‬ ‫هیات مدی��ره در صورتی که به ابهام در معامله ها منجر‬ ‫شوند‪ ،‬منع ش��ده اند‪ .‬با این حال‪ ،‬قانون استثنایی قائل‬ ‫ش��ده اگر مجم��ع عمومی ای��ن اج��ازه را بدهد و کل‬ ‫هیات مدیره از موضوع نیز اگاه باشند منعی ندارد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره توضیح بیش��تری داد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫انجمن قطعه س��ازان به عنوان س��هامدار مطرح باشد‪،‬‬ ‫موضوع متفاوت می شود‪ .‬کنسرسیوم تعدادی سهامدار‬ ‫دارد و در مقابل عدد کل سهام هر واحد صنعتی سهمی‬ ‫جزئی خواهد داشت‪ .‬با قرار گرفتن این کنسرسیوم در‬ ‫هیات مدیره از نظر حقوقی‪ ،‬به ش��رط اینکه س��هام باز‬ ‫باش��د و افراد دیگر نیز بتوانند ورود کنند و در شرایط‬ ‫عادالنه ای سهام واگذار شود مغایرتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫او به این پرس��ش که ایا کنسرسیوم می تواند اعمال‬ ‫نظر داش��ته باشد‪ ،‬این گونه پاس��خ داد‪ :‬اگر کنسرسیوم‬ ‫سهامی نداشته باشد‪ ،‬اعمال نظر ان پذیرفته نمی شود‪.‬‬ ‫این س��هامدار اس��ت که هیات مدیره را تعیین می کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬اگر کنسرس��یوم صاحب سهام باشد بر‬ ‫مبنای تعداد سهام شان صاحب رای می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی با مدیریت دولتی‬ ‫خالقی در ادامه چالش های موجود در خصوصی سازی‬ ‫صنع��ت خودرو گف��ت‪ :‬امروز مش��کل اصلی مس��ئله‬ ‫واگذاری در خودروسازی است‪ .‬گفته می شود واگذاری‬ ‫و خصوصی سازی به شکل صوری اتفاق افتاده است؛ به‬ ‫این معنی که س��هام واگذار شده و دولت سهام خود را‬ ‫کاهش داده اما چون س��هام دولت منسجم و یکپارچه‬ ‫است هیات مدیره از سوی دولت تعیین می شود‪.‬‬ ‫در واق��ع همچنان س��هام مدیریتی در اختیار دولت‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬خصوصی سازی نشده و سبک مدیریتی‬ ‫خودرو همچنان به ش��یوه دولتی ادام��ه پیدا می کند‪.‬‬ ‫در این حالت بخش��ی از س��هام انها به تعدادی از افراد‬ ‫غیردولتی واگذار شده و این به معنای خصوصی سازی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هیات مدی��ره خان��ه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت تصریح کرد‪ :‬در زمینه خصوصی س��ازی ممکن‬ ‫اس��ت س��هام دولتی باقی بماند اما مدیریت حوزه های‬ ‫خودروسازی باید به بخش خصوصی واگذار شود‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتی��ب‪ ،‬س��بک مدیری��ت خصوص��ی‬ ‫خودروس��ازان دنیا ب��ر صنعت خودرو م��ا نیز حاکم‬ ‫می ش��ود‪ .‬خالقی به ناکارامدی مدیریت دولتی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬تمام ایراد این اس��ت که مدیریت دولتی‬ ‫در تولی��د ناکارامد و غیربهره ور اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر‬ ‫قرار است کنسرسیوم با هلدینگی تشکیل شود برای‬ ‫اینکه رقابتی باشد و فساد شکل نگیرد دو کنسرسیوم‬ ‫باید تش��کیل ش��ود‪ .‬به این ترتی��ب‪ ،‬خودنظارتی و‬ ‫خودکنترلی در داخل به وجود می اید و بستر فساد و‬ ‫رانت احتمالی از بین می رود‪.‬‬ ‫قبل از خرید باتری خودرو این یادداشت را بخوانید‬ ‫یکی از اجزا اصلی خودرو باتری ان است‬ ‫که وظیفه ذخیره انرژی مورد نیاز را بر عهده‬ ‫دارد و در مواق��ع ل��زوم برق قس��مت های‬ ‫مختل��ف را تامی��ن می کن��د‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫این که باتری های مختلف و با مش��خصات‬ ‫متفاوتی در ب��ازار وجود دارد‪ ،‬قصد داریم در‬ ‫این نوش��تار به پارامترهای مختلفی که در‬ ‫هن��گام خرید باتری باید ب��ه ان توجه کنید‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش گس��ترش نیوز‪ ،‬یک��ی از‬ ‫اصلی تری��ن وظایف باتری خ��ودرو‪ ،‬تامین‬ ‫برق مورد نیاز برای اس��تارت زدن اس��ت و‬ ‫در واق��ع ب��دون باتری نمی ت��وان خودرو را‬ ‫روش��ن کرد‪ .‬باتری خ��ودرو در داخل قالبی‬ ‫قرار دارد که به ان پوس��ته گفته می ش��ود؛‬ ‫وظیفه این پوس��ته محافظ��ت از باتری در‬ ‫مقاب��ل ضربه‪ ،‬انواع اس��ید و دماهای بین‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۵۰‬درجه س��انتی گراد اس��ت‪ .‬وجود‬ ‫برندهای مختلف( اع��م از اصل و تقلبی) و‬ ‫پارامترهای متمایز کننده باتری ها از لحاظ‬ ‫مشخصات باعث سردرگمی افراد در هنگام‬ ‫خریداری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹امپرا ژ باتری‬ ‫یک��ی از موارد مه��م در انتخ��اب باتری‬ ‫خودرو‪ ،‬امپر ان اس��ت ک��ه برای هر خودرو‬ ‫می توان��د متفاوت باش��د اما به ط��ور کلی‬ ‫باتری خودروها بین ‪ ۳۵‬تا ‪ ۲۲۰‬امپر ساخته‬ ‫می ش��وند‪ .‬وقتی خودروی��ی را از کارخانه‬ ‫تحویل می گیرد با مش��اهده امپر باتری ان‬ ‫می توانید ب��رای دفعه های بع��د از باتری با‬ ‫همان امپر استفاده کنید ضمن این که امپر‬ ‫مناسب برای باتری خودرو در دفترچه راهنما‬ ‫خودرو نیز ذکر شده است‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫که اگر تجهیزات اضافه بر روی خودرویتان‬ ‫نصب کرده باش��ید ممکن است نیاز شود از‬ ‫باتری با امپر بیشتر استفاده کنید که در این‬ ‫حالت می توانید با مراجعه به باتری سازی ها‬ ‫در مورد خری��د باتری مش��اوره بگیرید‪ .‬به‬ ‫طور کلی اگر هی��چ مصرف کننده اضافه‬ ‫در خودرویت��ان نداری��د‪ ،‬از می��ان امپرهای‬ ‫پیشنهاد شده برای خودرویتان پایین ترین‬ ‫م��ورد و اگ��ر مصرف کنن��ده اضاف��ه دارید‬ ‫باالترین نمونه بات��ری از لحاظ میزان امپر‬ ‫را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹باتری خشک یا تر‬ ‫به ط��ور کل��ی دو نوع باتری خش��ک یا‬ ‫سیلد و باتری تر که حاوی مایع اسید است‬ ‫در بازار وجود دارد‪ .‬باتری خشک را می توان‬ ‫از هر لحاظ مناس��ب تر و ایمن تر از باتری‬ ‫تر برای اس��تفاده از ان در خودروها دانست‪.‬‬ ‫تنه��ا مزیت باتری های تر اران تر بودن انها‬ ‫است اما در مقابل باتری های خشک مزایای‬ ‫مختلفی دارن��د‪ .‬از جمله مزایای باتری های‬ ‫خش��ک می تواند ب��ه عدم داش��تن بخارات‬ ‫س��می‪ ،‬نگران نبودن از لحاظ ریختن مایع‬ ‫اسید‪ ،‬نوسانات ولتاژی کمتر و عمر طوالنی‬ ‫تر اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کشور سازنده باتری‬ ‫درحال حاض��ر باتری هایی که در کش��ور‬ ‫موجود است عموما ایرانی و کره ای است اما‬ ‫در این بین باتری های ساخت کشور چین‬ ‫و ترکیه نیز وج��ود دارد‪ .‬اگر قصد انتخاب‬ ‫بین باتری های ایران��ی و ترکیه ای را دارید‬ ‫به ط��ور کلی باتری های ایران��ی از کیفیت‬ ‫و ط��ول عمر بیش��تری برخوردار هس��تند‪.‬‬ ‫باتری های کره ای نی��ز با برند هایی مانند‬ ‫پوما‪ ،‬س��ین‪ ،‬دلکور‪ ،‬ش��ارک‪ ،‬اوراس��تارت و‬ ‫تایگر عرضه می شوند که بیشتر انها ساخت‬ ‫شرکت مادر دلکور است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخ باتری‬ ‫هر چند که باتری در اثر ش��ارژ و دش��ارژ‬ ‫ش��دن فرس��وده می ش��ود اما بهتر است در‬ ‫هنگام خرید ب��ه تاریخ تولید انها دقت کنید‬ ‫و جدید تری��ن تاری��خ را انتخ��اب کنید‪ .‬در‬ ‫باتری ه��ای کره ای تاری��خ با فرمت خاصی‬ ‫حک می ش��ود به عنوان مثال در ‪۴LR۱۱‬‬ ‫ع��دد ‪ ۴‬مربوط ب��ه س��ال ‪ ،۲۰۱۴‬حرف ‪L‬‬ ‫مربوط ماه س��اخت باتری اس��ت و چون ‪L‬‬ ‫حرف دوازدهم انگلیسی است مربوط به ماه‬ ‫‪ R‬حرف اختصاصی نام‬ ‫دسامبر می ش��ود و ‬ ‫کارخان��ه تولید کننده اس��ت و در نهایت ‪۱۱‬‬ ‫مربوط به روز ساخت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چشمی باتری‬ ‫معموال بر روی باتری های اس��یدی یک‬ ‫چشمی وجود دارد که در هنگام خرید حتما‬ ‫توجه کنید که این چش��می به رنگ س��بز‬ ‫باشد‪ .‬وضعیت سبز رنگ نشان دهنده شارژ‬ ‫کامل باتری و رنگ مش��کی نش��ان دهنده‬ ‫افت ش��ارژ باتری اس��ت‪ .‬هنگامی که رنگ‬ ‫چشمی سفید شود این وضعیت نشان دهنده‬ ‫کاهش س��طح الکترولیت بات��ری یا خراب‬ ‫شدن ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹گارانتی‬ ‫از موارد دیگری که در هنگام خرید باتری‬ ‫ماش��ین باید بدان دق��ت کنید مدت و نحوه‬ ‫گارانتی باتری است‪ .‬باتری های ایرانی از ‪۱۲‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۸‬ماه گارانتی و باتری های کره ای از ‪۶‬‬ ‫ماه تا یک سال دارای گارانتی دارند‪ .‬همیشه‬ ‫باتری خریداری کنید که دارای ضمانت نامه‬ ‫معتبر باش��د تا در هنگام استفاده از گارانتی‬ ‫دچار مشکل نشوید‪ .‬اگر قصد خرید باتری‬ ‫ایران��ی داری��د بر روی ضمان��ت نامه تاریخ‬ ‫شروع گارانتی نوشته شده است‪ .‬دقت کنید‬ ‫که تاریخ خرید باتری قبل از تاریخ ش��روع‬ ‫گارانتی باشد تا بتوانید از مدت زمان گارانتی‬ ‫به صورت کامل استفاده کنید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‹ ‹رولزرویس سیلورگوست (‪)۱۹۰۷‬‬ ‫چرا این فهرس��ت را به جای مرسدس بنز پتنت موتور واگن که‬ ‫به عنوان نخس��تین خودرو تاریخ شناخته می ش��ود با رولزرویس‬ ‫اغاز کردیم؟ از نظر ظاهری ش��ما نمی توانید دنیا را پیش از انکه‬ ‫به وجود بیایید تغیی��ر دهید‪ .‬از طرف دیگر بنز اصال برای فواصل‬ ‫طوالنی کارایی نداشته زیرا حتی فاقد باک سوخت بوده است‪.‬‬ ‫اما در مقابل سیلورگوست را داریم که نخستین خودرو با قابلیت‬ ‫اطمینان یک محصول مدرن بوده اس��ت‪ .‬این خودرو به طور رسمی‬ ‫به عنوان مدل ‪ ۵۰hp/۴۰‬ش��ناخته می شود که دارای رنگ نقره ای‬ ‫اس��ت و نام ان نیز همین را نش��ان می دهد‪ .‬سیلورگوست توانست‬ ‫‪ ۲۷‬ب��ار از لندن به گالس��کو برود‪ .‬با طی مس��افتی بیش��تر از ‪۲۴‬‬ ‫هزار کیلومتر در جاده های ناهموار ان زمان‪ ،‬سیلورگوست حتی به‬ ‫مشکل هم برنخورد‪ .‬از همین جا بود که نام رولزرویس به عنوان یکی‬ ‫از فوق العاده ترین کمپانی های تاریخ بر سر زبان ها افتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹ فورد مدل‪)۱۹۰۸( T‬‬ ‫از زمان معرفی نخس��تین خودرو تا دسترسی انبوه مردم به ان‬ ‫‪ ۲۲‬س��ال طول کشید‪ .‬در سال ‪ ۱۹۰۸‬فورد مدل ‪ T‬معرفی شود‪.‬‬ ‫سواری خودرو حتی با استانداردهای ان زمان هم عجیب بود اما‬ ‫ه��دف تولید انبوه در یک خط مونتاژ و با یک رنگ بدنه بود‪ .‬این‬ ‫خودرو در سال ‪ ۱۹۰۸‬با نرخی معادل نرخ امروزی ‪ ۲۰‬هزار دالر‬ ‫به فروش رسید‪ .‬پس از ظهور متدهای جدید تولید نرخ فورد مدل‬ ‫‪ T‬رفته رفته کاهش یافت‪.‬‬ ‫پ��س از مدتی کوتاه و تا س��ال ‪ ۱۹۲۳‬نیمی از همه خودروهای‬ ‫فروخته ش��ده در امریکا از نوع مدل ‪ T‬بودند و نرخ زیر ‪ ۳۰۰‬دالر‬ ‫داش��تند که ارزش ام��روزی ان حدود ‪ ۴۲۰۰‬دالر می ش��ود‪ .‬این‬ ‫خ��ودرو در ‪ ۱۲‬کش��ور و ‪ ۴‬قاره جه��ان و به تعداد بس��یار زیادی‬ ‫ساخته شد و بیش از هر خودرو دیگری جهان را زیر چرخ قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ کادیالک تایپ ‪)۱۹۱۶( ۵۳‬‬ ‫ای��ن خودرو ارزش ی��اداوری خاصی ندارد‪ .‬پ��در این کادیالک‬ ‫تایپ ‪ ۵۱‬بود که از پیش��رانه ای پیشرو یعنی نخستین ‪ ۸‬سیلندر‬ ‫تولید انبوه س��ود می برد و کادیالک ان را تنها یک سال پیش از‬ ‫بازنشسته کردن تایپ ‪ ۵۱‬معرفی کرده بود؛ اما تایپ ‪ ۵۳‬نخستین‬ ‫خودرویی بود که ویژگی متمایزی در ان به چشم می خورد‪.‬‬ ‫در جای��ی ک��ه خودروه��ای قبلی از اه��رم و هندل اس��تفاده‬ ‫می کردند و پدال ها نیز ارایش عجیبی داش��تند‪ ،‬کادیالک دارای‬ ‫معرفی رسمی لینک اند کو‬ ‫ن جدید لینک اند کو‬ ‫پیش از این تصاویر رس��می و گوناگونی از سدا ‬ ‫‪ 03‬دیده بودیم اما این خودرو برای نخستین بار در نمایشگاه خودرو چنگدو‬ ‫در معرض دید عموم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫لینک اند کو‪ 03‬جدید نخس��تین محصول س��دان این ش��رکت بوده‬ ‫و س��ومین محصول کلی برندی اس��ت که ت��ازه کار بوده ام��ا با معرفی‬ ‫شاس��ی بلندهای ‪ 01‬و ‪ 02‬توانایی های خود را نشان داده است‪ .‬طراحی‬ ‫این خودرو مشابه برادران قدبلند ان بوده و در بخش جلو شاهد چراغ ها و‬ ‫نمای مشابه محصوالت لینک اند کو هستیم‪ .‬در این بخش دیالیت های‬ ‫جداگانه روی چراغ های جلو قرار گرفته اند‪ .‬کلیت خودرو دینامیک و جالب‬ ‫از کار درام��ده و در پروفایل جانبی می توانیم خط ش��ان ه قوی را ببینیم‪.‬‬ ‫بخش عقب نیز پذیرای چراغ های‪ LED‬به شکل‪ L‬بوده و دو خروجی‬ ‫اگزوز به همراه اسپویلر کوچک روی صندوق نیز خودنمایی می کنند‪ .‬نگاه‬ ‫نخست به کابین لینک اند کو ‪ 03‬با سورپرایز چندانی همراه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تصاویر جاسوس��ی قبلی نخستین ایده از داشبورد را به ما داده بودند‪ .‬یک‬ ‫صفحه لمسی بزرگ برای سیستم اطالعات سرگرمی تدارک دیده شده‬ ‫و پشت امپرها نیز از نوع دیجیتالی هستند‪ .‬همچنین نباید از ورودی های‬ ‫هوای مستطیلی شکل غافل شد‪.‬‬ ‫دکمه ه��ا و اهرم ه��ای فیزیکی کم��ی در کابین وجود داش��ته و‬ ‫موارد موجود نیز برای سیس��تم تهویه مطبوع به کار می رود‪ .‬لینک‬ ‫ان��د کو می گوید کابین س��دان جدید این برند برخوردار از نخس��تین‬ ‫دکم ه اش��تراک‪ ،‬شارژ بی س��یم و ذخیره برنامه های موبایلی در تاریخ‬ ‫صنعت خودرو است‪ .‬این کمپانی همچنین ارتباط رایگان به داده های‬ ‫ترافیکی را ممکن می کند؛ بنابراین خودرو ش��ما همیش��ه به اینترنت‬ ‫متصل خواهد بود‪.‬‬ ‫لین��ک اند کو ‪ 03‬جدید از پلتفرم ‪ CMA‬ک��ه در ولوو ‪ XC40‬نیز‬ ‫به کار رفت��ه‪ ،‬اس��تفاده می کند‪ .‬این خودرو از پیش��رانه های ‪3‬س��یلندر‬ ‫‪1/5‬لیت��ری توربوی ‪148‬اس��ب بخار و ‪ 4‬س��یلندر ‪ 2‬لیت��ری توربوی‬ ‫‪187‬اس��ب بخار س��ود می برد‪ .‬همچنین نس��خه پالگین هیبریدی ‪03‬‬ ‫در راه است که از همان پیش��رانه ‪1/5‬لیتری و گیربکس ‪7‬سرعته‬ ‫دوکالچه اتوماتیک استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫اهرم دنده و ترمزدستی بین صندلی های جلو بود و ‪ 3‬پدال کالچ‪،‬‬ ‫ترمز و گاز در ان به چشم می خورد که میلیون ها نفر از این ایده‬ ‫پیروی کردند‪.‬‬ ‫خودرو‬ ‫ک��ه هنوز‬ ‫ل��ذت رانندگی‬ ‫به ش��هرتی دست یافت‬ ‫که هنوز است همه ان را با‬ ‫می شناسند‪.‬‬ ‫و نمایش��ی ب��ود و نه برای ثروتمندان س��اخته ش��ده ب��ود بلکه‬ ‫مدلی اس��تاندارد با قیمتی مناسب به شمار می رفت‪ .‬به طور قطع‬ ‫‪ XK۱۲۰‬لذت بخش ترین خودرو بریتانیا در ان تاریخ است‪.‬‬ ‫مدت تولید ‪۱۷‬ساله و حدود ‪ ۳۰۰‬هزار دستگاهی به خودی خود‬ ‫باعث می ش��ود اس��تین ‪ ۷‬در فهرس��ت ما قرار گیرد اما این بچه‬ ‫اس��تین به دلیل الگوی جاسازی خود در این فهرست قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬این خودرو نش��ان می دهد که چگونه با استفاده از متریال‬ ‫ک��م و ارزان می توان چنین محصولی را س��اخت‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫ب ام و لیس��انس تولید نخستین محصول خود را از استین گرفت‬ ‫و نیسان نیز گرچه این کار را انجام نداد اما از استین ‪ ۷‬به عنوان‬ ‫نمونه ای الگو در زمان ساخت نخستین محصولش استفاده کرد‪.‬‬ ‫انها حتی اس��تین را در امریکا نیز فروختند و کمپانی امریکن‬ ‫اس��تین مس��ئول این کار بود‪ .‬همین خودرو باعث شد نخستین‬ ‫پروتوتایپ جیپ به وجود اید‪.‬‬ ‫شما این خودرو را با نام بیتل می شناسید‪ .‬دستور ساخت تایپ‬ ‫‪ ۱‬ازس��وی هیتلر داده ش��د و طراحی ان نیز برعه��ده فردیناند‬ ‫پورش��ه بود‪ .‬تایپ ‪ ۱‬با حضور در فیلم های هربی به اوج ش��هرت‬ ‫رس��ید اما در اواخر به خاطر سواری کند و ناراحت خود شناخته‬ ‫می ش��د‪ .‬بیتل به مثابه فورد مدل ‪ T‬پس از جنگ بود و تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬که اخرین س��ال حضورش در بازار به شمار می رفت بیش‬ ‫از ‪ ۲۱‬میلیون دس��تگاه از ان ساخته شد‪ .‬اگر استفاده از یک نام‬ ‫واحد در تمام زمان تولید همچون گلف یا کروال را فاکتور بگیریم‪،‬‬ ‫تایپ ‪ ۱‬را می توان پرفروش ترین خودرو تاریخ دانست‪.‬‬ ‫خودرویی کامال مفید که از بدنه ای الومینیومی س��اخته شده‬ ‫و دارای کمتری��ن انحنا در بدنه اس��ت تا هزینه های تعمیر ان به‬ ‫ش��دت پایین باش��د‪ .‬در واقع این فرم نمادین تا حدود ‪ ۷۰‬سال‬ ‫حفظ شده است‪.‬‬ ‫لن��دروور نخس��تین افرودر نیس��ت ام��ا به طور قط��ع یکی از‬ ‫بهترین ه��ای این بخش بوده و می تواند به جاهایی برود که دیگر‬ ‫خودروها در خواب هم نمی توانند انجا را ببینند‪.‬‬ ‫‹ ‹استین ‪)۱۹۲۲( ۷‬‬ ‫‹ ‹النچیا المبادا (‪)۱۹۲۲‬‬ ‫ش��اید باخود فکر کنید که سیس��تم تعلیق مستقل و ساختار‬ ‫مونوکوک به خالقیت های همین چند دهه پیش مربوط می شود‬ ‫اما این گونه نیس��ت‪ .‬خودرو فوق العاده النچیا المبادا زمانی دارای‬ ‫این دو سیس��تم بود که تقریبا همه خودروهای دیگر از شاس��ی‬ ‫نردبانی و فنرهای فوالدی و همان فناوری استفاده شده در اسب‬ ‫و درشکه سود می بردند‪ .‬المبادا همچنین از پیشرانه ای ‪ V‬شکل‬ ‫استفاده می کرد‪.‬‬ ‫منصفان��ه باید گف��ت المبادا دنیا را تغییر ن��داد اما کار خود را‬ ‫به خوبی انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ ب ام و ‪)۱۹۳۶( ۳۲۸‬‬ ‫این مواد نیس��تند که به خودی خود باعث جلب توجه می شوند‬ ‫بلکه رفتن در کوره باعث می ش��ود اجزا با یکدیگر ترکیب شوند و‬ ‫حاصل کار خودرویی فوق العاده باش��د‪ .‬شاید ب ام و ‪ ۳۲۸‬در نگاه‬ ‫اول یک رودس��تر مرس��وم باش��د اما یکی از بهترین خودروهای‬ ‫پیش از جنگ به ش��مار می رود‪ .‬نصب هوش��مندانه سر سیلندر‪،‬‬ ‫ائرودینامیک��ی فوق العاده و توجه زیاد به کاهش وزن باعث تولید‬ ‫خودرویی س��بک و هیجان انگیز ش��ده بود‪ .‬این خودرو اگرچه از‬ ‫پیش��رانه ای ‪۲‬لیتری اس��تفاده می کرد اما می توانست به سرعت‬ ‫‪ ۱۶۰‬کیلومت��ر در س��اعت دس��ت یابد‪ .‬ب ام و نیز با س��اخت این‬ ‫‹ ‹ فولکس واگن تایپ ‪)۱۹۳۸( ۱‬‬ ‫‹ ‹ ویلیز‪)۱۹۴۱( MB‬‬ ‫بس��یاری از خودروها در طول حیات خود از س��ایر محصوالت‬ ‫اله��ام گرفته اند و البته هم اکنون نام و نش��انی ه��م از انها باقی‬ ‫نمانده اما داس��تان مدل ‪ B‬نظامی ویلیز فرق می کند‪ .‬این خودرو‬ ‫تنها ‪ ۴‬س��ال تولید ش��د اما ماحصل ان دس��ت یافتن جیپ به‬ ‫ش��هرتی جهانی بود‪ .‬همچنین پیش از انکه دیگران کاری بکنند‬ ‫این خ��ودرو به یک نماد تبدیل ش��د‪ .‬این خ��ودرو برای اهداف‬ ‫جنگی و همچنین غیرطبیعی س��اخته ش��ده بود و حس ازادی‬ ‫و فراخی داشت‪.‬‬ ‫تنها امریکا توانس��ت مدل ‪ B‬را بسازد و البته می تواند با همین‬ ‫خودرو ادعای ایفای نقشی جدی در جهان را داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹جگوار ‪)۱۹۴۸( XK۱۲۰‬‬ ‫تنه��ا خودرو را در نظر نگیرید بلکه ب��ه محتوای ان نیز توجه‬ ‫کنید‪ .‬بریتانیا در س��ال ‪ ۱۹۴۸‬کش��وری اشفته بود و دوران پس‬ ‫از جن��گ را س��پری می کرد‪ .‬جیره بندی هنوز هم وجود داش��ت‬ ‫ام��ا در همین زم��ان خودروی��ی از یک کمپانی ب��ا نامی جدید‬ ‫معرفی شد‪ XK۱۲۰ .‬زیباترین چیزی است که روی چهار چرخ‬ ‫می ت��وان دید‪ .‬این خودرو دارای یک پیش��رانه کامال جدید بود و‬ ‫می توانست مانند باد به س��رعت ‪ ۱۹۳‬کیلومتر در ساعت برسد‪،‬‬ ‫این در حالی بود که س��ایر خودروها ب��ه زحمت به نصف همین‬ ‫سرعت می رسیدند‪.‬‬ ‫با تمامی این تفاسیر‪ ،‬جگوار ‪ XK۱۲۰‬نه یک خودرو مفهومی‬ ‫‹ ‹ لندروور (‪)۱۹۴۸‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪)۱۹۵۴( ۳۰۰SL‬‬ ‫مردم همواره با یکدیگر به خاطر معرفی نخستین سوپرکار دنیا‬ ‫بحث و جدل می کنند اما مرس��دس ‪ ۳۰۰SL‬با در های گالوینگ‬ ‫خود ادعاهای زیادی دراین باره دارد‪ .‬این خودرو که س��بک و زیبا‬ ‫اس��ت و بدنه ای ائرودینامیک دارد از پیشرانه ‪۳‬لیتری ‪ ۲۲۰‬اسب‬ ‫بخاری تزریق مستقیم سود می برد که چندین دهه جلوتر از زمان‬ ‫خود بود و سقف سرعت ‪ ۲۲۵‬کیلومتر در ساعت ان نیز بیشتر به‬ ‫فیلم های علمی تخیلی شباهت داشت‪.‬‬ ‫برای دانستن میزان سریع بودن این خودرو باید گفت ‪ ۳۰۰SL‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۵۵‬در مس��ابقات ‪ Mille Miglia‬شرکت کرد و در میان‬ ‫ان همه خودروهای مسابقه ای خالص رتبه پنجم را به دست اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹ سیتروئن‪)۱۹۵۵( DS‬‬ ‫ای��ا ‪ DS‬به دردنخور اس��ت؟ نامی که به نظر می رس��د بس��یار‬ ‫متکبران��ه انتخ��اب ش��ده و البته با غ��رور و ناامیدی س��یتروئن‬ ‫درهم امیخته است‪.‬‬ ‫اما ن��ه! اش��تباه نکنید! ‪ DS‬به دردنخور نیس��ت‪ .‬ای��ن خودرو‬ ‫فوق العاده دارای سیس��تم تعلیق هیدروپنوماتیکی اس��ت که ان‬ ‫زم��ان انقالبی در صنعت خودرو ب��ود‪ .‬این خودرو به حدی خوب‬ ‫بود که س��یتروئن ‪ ۶۰‬س��ال بعد از تولد ان اقدام به تاسیس برند‬ ‫لوک��س با همین نام کرد‪ .‬البته زمان ب��ه ما ثابت خواهد کرد که‬ ‫ای��ا برند ‪ DS‬هم می تواند به اندازه خودرو ‪ DS‬ساختارش��کن و‬ ‫موفق باشد یا خیر‪.‬‬ ‫‹ ‹ تویوتا تویوپت کراون (‪)۱۹۵۷‬‬ ‫این خودرو به دلیل موفقیت در این فهرس��ت حاضر نشده بلکه‬ ‫حداقل در امریکا یک شکس��ت کامل بوده اس��ت‪ .‬تویوپت کراون‬ ‫نخس��تین خودرو ژاپنی بود که در امریکا فروخته ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو در ژاپن فروش خوبی داش��ت اما از نظر امریکایی ها‬ ‫خودروی��ی کن��د و کوچ��ک و غیرقابل اعتماد به ش��مار می رفت‪،‬‬ ‫به همی��ن دلیل تویوتا با ضرر یک میلیون و ‪ ۴۲۰‬هزار دالری تنها‬ ‫چند هزار دس��تگاه از ان را فروخت و در س��ال ‪ ۱۹۶۰‬نیز عرضه‬ ‫ان را متوقف کرد‪.‬‬ ‫ام��ا خودروهای جمع وجوری مانند کراون در اینده بخش��ی از‬ ‫بازار امریکا را تشکیل دادند و خودروسازان داخلی این کشور نیز‬ ‫درس هایی از تویوتا فرا گرفته و اقدام به ساخت محصوالت خاص‬ ‫خود کردند‪ .‬تویوتا دوباره در س��ال ‪ ۱۹۶۴‬به میدان بازگشت و تا‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۶۶‬دارای ‪ ۶۰۰‬نمایندگی در امریکا بود‪ .‬خودرو کمری‬ ‫همواره جزو پرفروش ترین خودروهای این بازار بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ فیات ‪)۱۹۵۷( ۵۰۰‬‬ ‫اگ��ر این مینی بود که راه و روش انقالب خودروهای کوچک را‬ ‫نشان داد‪ ،‬فیات ‪ ۵۰۰‬حد نهایی انقالب صنعت خودرو در پذیرش‬ ‫چنین خودروهایی به ش��مار می رود‪ .‬ش��اید ‪ ۵۰۰‬خودرویی ارزان‬ ‫و کوچک باش��د اما پش��ت ان بهترین مغزه��ای ایتالیایی حضور‬ ‫داشتند‪ .‬فرم نمادین این خودرو کار دانته جیاکوسا بود و پیشرانه‬ ‫دوس��یلندر کوچک ان را نیز مهن��دس فرمول یک فراری ائریلیو‬ ‫المپردی طراحی کرده بود‪ .‬از نظر س��هولت مانورپذیری و پارک‬ ‫در فضاهای بسیار کوچک تا امروز مشابه فیات ‪ ۵۰۰‬را ندیده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹ ترابانت (‪)۱۹۵۷‬‬ ‫ترابان��ت باوج��ود ان همه نش��ان عجیب وغریب‪ ،‬ثاب��ت کرد که‬ ‫حمل ونقل ش��خصی در همه ج��ای دنیا عقاید یکس��انی را دنبال‬ ‫می کند‪ .‬این شمع موتوری دارای سقفی زشت و بسیار ناراحت بود‪.‬‬ ‫ام��ا عجیب اینکه تعداد ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار دس��تگاه از ان‬ ‫ساخته شد و ثابت کرد این خودرو بی شک بخش اعظمی از تاریخ‬ ‫حمل ونقل قرن ‪ ۲۱‬را تشکیل داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ لوتوس سِ ِون (‪)۱۹۵۹‬‬ ‫این خودرو به حدی س��اده بود که ش��ما می توانستید ان را در‬ ‫حیاط خود مونتاژ کنید و البته به حدی س��ریع بود که از حضور‬ ‫ان در س��ری مسابقات گوناگون جلوگیری شد زیرا هیچ شانسی‬ ‫را در اختیار رقیبان نمی گذاش��ت‪ .‬این خودرو نشان دهنده فلسفه‬ ‫مینیمالیس��تی کالین چپمن اس��ت و البت��ه دو کمپانی با ان به‬ ‫ شنبه‬ ‫فولکس واگن ‪ ،T-Cross‬کراس اووری جذاب و امیدوارکننده‬ ‫فولکس واگن مش��تاقانه می خواهد اعالم کن��د زمان زیادی تا رونمایی‬ ‫از شاس��ی بلند جدید ‪ 2019 T-Cross‬باقی نمانده اس��ت‪ .‬این خودرو‬ ‫پاییز سال جاری معرفی می شود؛ بنابراین شاهد انتشار تیزرهای جدیدی‬ ‫از ان هستیم‪.‬‬ ‫خودرو مورد بحث که تنها به صورت دیفرانس��یل جلو عرضه خواهد شد‬ ‫از بهار س��ال‪ 2019‬وارد بازار می ش��ود و جدیدترین شعار ان نیز«من‬ ‫بیش��تر هستم» اس��ت‪ .‬فولکس جمالت جالبی مانند «من جادارم»‪،‬‬ ‫«من جذابم»‪« ،‬من زیبا هس��تم» و «م��ن ایمنم» را درباره ‪T-Cross‬‬ ‫به کار برده است‪.‬‬ ‫جدیدترین تریلر منتش��ر شده روی بخش «من جذابم» این شاسی بلند‬ ‫تمرکز داش��ته و با تماش��ای ان می توانیم به چگونگی بررس��ی جهان به‬ ‫دست طراحان به منظور توسعه این شاسی بلند شهری پی ببریم‪ .‬اگرچه‬ ‫خود ویدئو موضوع زیادی را بازگو نمی کند اما با ‪4‬اس��کچ طراحی همراه‬ ‫شده که نزدیک ترین تصویر از طراحی‪ T-Cross‬به ویژه در بخش جلو‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بخش جلو این خودرو کامال تحت تس��لط جلو پنجره پهنی قرار دارد‬ ‫ک��ه به چراغ های جلو نیز می رس��د‪ .‬دومین بخش جلوپنجره با س��پر‬ ‫همراه ش��ده و در باال نیز تری��م الومینیومی بزرگی قرار دارد‪ .‬در نهایت‬ ‫باید مه ش��کن های‪ LED‬بزرگی اش��اره کنیم که اطراف ان ها را کروم‬ ‫در برگرفته اس��ت‪ .‬کاپوت عضالنی این خ��ودرو نیز دارای خیزهایی‬ ‫معرفی خودروهایی که دنیا را تغییر دادند‬ ‫جریان سازهای تاریخ‬ ‫شهرت رسیدند؛ یکی لوتوس و دیگری کاترهام‪.‬‬ ‫‹ ‹ موریس مینی مینور (‪)۱۹۵۹‬‬ ‫موریس مینی‪ ،‬انقالبی از نظر ابعاد و فضاس��ازی بدنه به ش��مار‬ ‫می رود و بس��یار بهتر از ه��ر خودرو دیگ��ری در تاریخ از فضای‬ ‫محدود اس��تفاده کرد‪ .‬بی شک مینی نخستین خودرو دیفرانسیل‬ ‫جلو بوده و البته نخس��تین خودرویی اس��ت ک��ه روش طراحی‬ ‫تمامی خودروهای ارزان قیمت را تغییر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ جگوار ای تایپ (‪)۱۹۶۱‬‬ ‫بای��د ح��االت اف��راد را در ژنو و هن��گام رونمای��ی از این خودرو‬ ‫می دیدیم‪ .‬ممکن نیس��ت که خودرویی به این اندازه زیبا باشد‪ .‬ای‬ ‫تایپ در عین اینکه بس��یار زیباست خودرویی بسیار سریع است و‬ ‫البته مهم تر اینکه نرخ مناسبی هم دارد‪ .‬برای افرادی که در دنیای‬ ‫واقع��ی خریدهای زیادی انجام می دهن��د احتماال ای تایپ بهترین‬ ‫پیشرفت هنری دنیای خودروهای اسپرت به شمار می رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ لوتوس ایلِن‬ ‫اینک��ه لوت��وس ایل��ن خودروی��ی س��بک‪ ،‬زیبا و س��ریع بود‬ ‫به طورتقریبی به صورت تصادفی رخ داد‪ .‬ایلن به حدی هندلینگ‬ ‫خوبی داش��ت که کمت��ری خودرویی تا ان زمان ب��ه اندازه ایلن‬ ‫می توانس��ت چابک و سریع باش��د‪ .‬موضوع سورپرایزکننده اینکه‬ ‫تا امروز هم خودروهای زیادی نتوانسته اند به ایلن نزدیک شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ فورد موستانگ (‪)۱۹۶۴‬‬ ‫یک پون��ی کار اصیل که تاثیر فوق العاده زی��ادی روی فرهنگ‬ ‫خودروهای عضالنی امریکا و حتی روی ش��ورولت کوروت داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬موس��تانگ خودرویی فوق العاده جذاب بوده و سواری ان‬ ‫در زمان خود بهتر از هر خودرو دیگر س��اخت امریکا بود و البته‬ ‫موضوع مهم تر اینکه موس��تانگ در ان زمان نرخ ارزانی داش��ت‪.‬‬ ‫یک اسطوره واقعی‪.‬‬ ‫‹ ‹ المبورگینی میورا (‪)۱۹۶۶‬‬ ‫به خاطر اینکه موضوع بسیار شخصی است هیچ کسی نمی تواند‬ ‫می��ورا را ج��زو زیباتری��ن خودروه��ای تاری��خ نداند؛ ام��ا میورا‬ ‫تنها ی��ک خودرو زیبا نیس��ت زیرا در دل ان یک پیش��رانه ‪۱۲‬‬ ‫سیلندر ‪ ۴‬لیتری قرار گرفته و البته تولید ان انقالبی در طراحی‬ ‫سوپرکارهای بعدی به وجود اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹ رنجروور (‪)۱۹۷۰‬‬ ‫باتجربه ها به ش��ما خواهند گفت رنجروور نخستین شاسی بلند‬ ‫لوکس واقعی نیس��ت و این عنوان ب��ه جیپ واگونییر تعلق دارد؛‬ ‫بنابرای��ن این خ��ودرو کالس خود را اختراع نک��رده اما نمی توان‬ ‫رنج��روور را نادیده گرفت‪ .‬از نظر تاثی��ر روی خودروهای بعدی‪،‬‬ ‫رنجروور پس از نس��ل اول لندروور بیش��ترین اثر را داشته است‪.‬‬ ‫ت��ا زمان معرفی رنجروور‪ ،‬خودروهایی که از مناطق خش��ن عبور‬ ‫می کردند تنها به همین منظور ساخته شده بودند‪.‬‬ ‫رنجروور نش��ان داد نه تنها می توان به راحت��ی از پس یک افرود‬ ‫سنگین برامد بلکه می توان سرنشین ها را نیز در ارامش حمل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ ۹۱۱‬توربو (‪)۱۹۷۴‬‬ ‫حتی در سال ‪ ۱۹۷۴‬هم توربو یک سیستم قدیمی و تیره بود‪.‬‬ ‫هواپیماها و خودروهای مس��ابقه ای از ان اس��تفاده کرده بودند و‬ ‫اما این پورش��ه بود که برای نخستین بار از فناوری توربو در یک‬ ‫خودرو جاده ای سود برد‪.‬‬ ‫می پرس��ید چگون��ه؟ از طریق کس��ب تجربه زی��اد حضور در‬ ‫مس��ابقات امریکای شمالی‪ .‬پورشه در مس��ابقات ‪ Can-Am‬با‬ ‫خودرو ‪ ۱۱۰۰‬اس��ب بخاری ‪ ۳۰/۹۱۷‬حضور داشت و در تمامی‬ ‫مس��ابقاتی که شرکت کرده بود پیروز ش��د‪ ۹۱۱ .‬توربو در پاییز‬ ‫معرفی و س��ال بعد وارد نمایندگی های فروش ش��د و پیش��روی‬ ‫ی لقب گرفت و بیش از ‪ ۴۰‬سال است در حال پیشرفت‬ ‫مهندس�� ‬ ‫و هر روز بهتر از روزهای قبل است‪.‬‬ ‫‹ ‹ فولکس واگن گلف ‪)۱۹۷۵( GTi‬‬ ‫گل��ف ‪ GTi‬نخس��تین هاچ ب��ک داغ نیس��ت؛ همان گونه که‬ ‫رنجروور نخس��تین شاس��ی بلند لوکس و رنو اس��پیس نخستین‬ ‫مین��ی ون نبوده اند اما مانند دیگر خودروهای یادش��ده این گلف‬ ‫ب��ود که تصور م��ردم را تغییر داد و توجه انه��ا را به این کالس‬ ‫جلب کرد‪ .‬رمز موفقیت گلف کامال ساده بود؛ پیشرانه ای بزرگ تر‪،‬‬ ‫سیس��تم تعلیق بهتر و ظاهری اسپرت تر‪ .‬همه اینها در ترکیب با‬ ‫یکدیگر یک اسطوره را تشکیل دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی کواترو (‪)۱۹۸۰‬‬ ‫نخس��تین خودرویی که ثابت کرد سیس��تم چهارچرخ محرک‬ ‫می توان��د در رش��ته ای غیر از اف��رود به کار اید کوات��رو بود‪ .‬این‬ ‫خودرو نش��ان داد توانایی خودروها را با افزایش کش��ش می توان‬ ‫به ط��ور قابل توجهی باالتر ب��رد‪ .‬کواترو به ح��دی در زمان خود‬ ‫خوش درخشید که حتی در روزگار مدرن هم صحبت از سیستم‬ ‫چهارچرخ محرک خاص ائودی در میان است‪.‬‬ ‫در هر طرف خود است‪.‬‬ ‫یک خط تیز نیز باعث ‪2‬بخشی شدن پروفایل جانبی شده است‪ .‬البته‬ ‫این خط در ادامه ادغام ش��ده و به چراغ های عقب ‪ LED‬می رسد‪ .‬سپر‬ ‫عق��ب نیز مانند بخ��ش جلویی بوده و تریم الومینیومی مش��ابهی یک‬ ‫بخش دیفیوزر مانند را در برگرفته است‪.‬‬ ‫داخ��ل کابین این شاس��ی بلند جمع وج��ور یک فضای جوان پس��ند را‬ ‫می بینیم که داشبورد دورنگ بر این موضوع تاکید دارد‪ .‬همچنین می توان‬ ‫صفحه لمس��ی بزرگی را ببینیم که با پش��ت امپره��ای دیجیتالی ادغام‬ ‫ش��ده تا حس و حال مدرنی ایجاد ش��ود‪ .‬در کل به نظر می رس��د کابین‬ ‫‪ T-Cross‬از ‪ T-Roc‬الهام گرفته است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خودرو تنها برای حمل افراد در فواصل و زمان های کوتاه نیست‪ .‬از نظر بسیاری از افراد خودرو یک ازادی است‪ .‬خودرو چیزی است که خارج از خانه‬ ‫ش�ما زندگی می کند و ش�ما را در هر زمان به هرجایی که بخواهید می برد‪ .‬در بیش�تر موارد این خودرو می تواند کامال ارام‪ ،‬راحت‪ ،‬س�ریع و قابل اعتماد‬ ‫باشد‪ .‬خودرو خارق العاده ترین وسیله ای است که انسان تا امروز ساخته است‪.‬‬ ‫اما در طول س�ال های متمادی خودروهای زیادی تولید و حذف ش�ده اند‪ .‬بیشتر انها در مقایسه با گذش�ته بهبود داشته اند اما تنها تعداد معدودی از‬ ‫خودروها بهتر و البته متفاوت بوده اند‪ .‬خودروها دنیا را تغییر داده اند اما همه انها این کار را انجام نداده اند‪ .‬تنها تعدادی از خودروها هستند که این کار‬ ‫را انجام داده اند و ما تصمیم گرفته ایم جریان سازترین خودروهای تاریخ را به شما معرفی کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹ رنو اسپیس (‪)۱۹۸۴‬‬ ‫یکی از واضح ترین خودروهایی که در ذهن اروپاییان جای دارد‪.‬‬ ‫س��بک‪ ،‬بی حاش��یه (از نظر فنی) اما بسیار جادار و پر از فضاهای‬ ‫ذخیره ای و ایده های فضاسازی جالب که نزدیک یک قرن در هیچ‬ ‫خودرو دیگری دیده نش��ده بود‪ .‬در بحث خودروهایی که به خاطر‬ ‫انجام وظیفه خاص خود طراحی شده اند‪ ،‬کمتر خودرویی می تواند‬ ‫بهتر از اسپیس کار خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ فراری ‪)۱۹۸۷( F۴۰‬‬ ‫حتی امروز ه��م خبرنگارانی وجود دارند که به ش��ما خواهند‬ ‫گفت لذت و هیجان رانندگی ‪ F۴۰‬در هیچ خودرو دیگری وجود‬ ‫ندارد و ما هم یکی از انها هستیم‪ .‬همه چیز از زمان معرفی ‪F۴۰‬‬ ‫در ‪ ۳۰‬س��ال گذش��ته تغییر کرده به جز هیج��ان! ‪ F۴۰‬اخرین‬ ‫خودرو انزو فراری بود و البته بهترین انها هم به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ لکسوس ‪)۱۹۸۹( LS۴۰۰‬‬ ‫زمانی که تویوتا گروهی از مهندسان خود را در سال ‪ ۱۹۸۴‬به‬ ‫امریکا فرستاد تا درباره خودروهای لوکس چیزهایی را یاد بگیرند‪،‬‬ ‫انها چندین چیز را کش��ف کردند که اکثرش��ان سورپرایزکننده‬ ‫نبودند‪ .‬مردم خودروهایی با ارزش دس��ت دوم باالتر و پرفورمنس‬ ‫و ایمنی بهتر را دوست دارند و طبیعی است که درصورت داشتن‬ ‫بودجه ای مناس��ب تویوت��ای خود را فروخته و یک مرس��دس یا‬ ‫ب ام و می خرند‪.‬‬ ‫اگ��ر می خواهید به انها بپیوندید انها را شکس��ت دهید‪ .‬تویوتا‬ ‫همین تصمیم را گرفت و لکس��وس ‪ LS۴۰۰‬را در س��ال ‪۱۹۸۹‬‬ ‫معرفی کرد و از نظر میزان نویز‪ ،‬لرزش و ناهنجاری استانداردهای‬ ‫جدیدی در این کالس وضع کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ مزدا ‪)۱۹۸۹( ۵-MX‬‬ ‫ش��اید بگویید م��زدا ‪ ۵-MX‬یا میاتا ی��ا به عبارتی موفق ترین‬ ‫خودرو اس��پرت جهان به حدی خوب اس��ت که در این فهرس��ت‬ ‫نمی گنجد‪ .‬میاتا به حدی خوب است که تقریبا همه خودروسازان‬ ‫جهان از ساخت یک رقیب برای ان بازمانده اند‪.‬‬ ‫اگ��ر به دنبال یک خودرو اس��پرت ارزان قیم��ت و هیجان انگیز‬ ‫باشید به طورقطع میاتا انتخاب اول خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ هوندا ‪)۱۹۹۰( NSX‬‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫شما باید محتوا را به یاد داشته باشید‪ ۵-MX .‬بهترین خودرو‬ ‫اس��پرت جهان اس��ت‪ .‬لکس��وس ‪ LS۴۰۰‬در کالس خودروهای‬ ‫لوکس یک س��نگ محک بود‪ .‬نیسان میکرای جدید یک خودرو‬ ‫کوچک برجس��ته شد و درنهایت هوندا نیز ‪ NSX‬را از کاله خود‬ ‫بیرون اورد‪ .‬سواری این خودرو بهتر از فراری ‪ ۳۴۸‬و راندن ان به‬ ‫اسانی یک فورد فیستا است‪.‬‬ ‫‪ NSX‬قوی ترین بسته ژاپنی برای حضور در دنیای خودرو بوده‬ ‫و چندین چیز را نه برای ژاپن و نه برای هوندا تغییر داده اس��ت‪.‬‬ ‫تاثی��ر اصلی ان به ویژه روی فراری بوده ک��ه از ان زمان تاکنون‬ ‫خودرویی ازخود راضی نساخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ مک الرن ‪)۱۹۹۴( F۱‬‬ ‫فک��ر می کردیم می دانیم که واژه س��ریع به چه معناس��ت زیرا‬ ‫فراری ‪ F۴۰‬و پورشه ‪ ۹۵۹‬و حتی جگوار ‪ XJ۲۲۰‬را دیده بودیم‬ ‫اما در واقع ما هیچ چیزی نمی دانس��تیم‪ .‬مک الرن ‪ F۱‬یک قدم‬ ‫بس��یار رو به جلو در بحث پرفورمن��س جاده ای بود که هنوز هم‬ ‫که هنوز اس��ت رکوردهای فراوانی داش��ته و دنیای سوپرکارها را‬ ‫چندین قدم جلو برده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ تویوتا پریوس (‪)۱۹۹۹‬‬ ‫شاید پریوس را دوست داشته باشید؛ شاید هم ان را یک تنفر‬ ‫خالص روی چهارچرخ بدانید اما نمی توانید تاثیر ان روی صنعت‬ ‫خودرو را انکار کنید‪ .‬تاثیر اصلی پریوس روی ژاپن و امریکا بوده‬ ‫است‪ .‬همه ان چیزی که در اینده رخ می دهد و از ان می ترسیم‬ ‫از پریوس هیبریدی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ب ام و ‪)۱۹۹۹( X۵‬‬ ‫ب ام و ان را ی��ک خ��ودرو فعال اس��پرت می نامد ام��ا در واقع‬ ‫‪ X۵‬نخس��تین انتخاب افراد ماهر در اف��رودر برای یک رانندگی‬ ‫هیجان انگیز اس��ت و زمانی که با پیش��رانه ‪۸‬سیلندر ‪ ۴/۸‬لیتری‬ ‫همراه ش��ود این هیجان به اوج خود می رسد‪ .‬البته باوجود کائن‪،‬‬ ‫اف پیس‪ ،‬بنتایگا‪ ،‬اوروس و محصوالت استون مارتین و فراری در‬ ‫بازار ایده تولید شاسی بلندی اسپرت کامال تثبیت شده است‪ .‬این‬ ‫ایده در قرن بیستم یک انقالب به شمار می رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ رولزرویس فانتوم (‪)۲۰۰۳‬‬ ‫پس از مصیبتی که با روور داشت‪ ،‬بسیاری از افراد می ترسیدند‬ ‫که رولزرویس مهندس��ی شده ازسوی ب ام و باعث خاتمه کار این‬ ‫برند اسطوره ای شود اما درنهایت یک حقیقت اثبات شد که فانتوم‬ ‫بهترین سواری را در تاریخ داشت و یکی از لوکس ترین کابین های‬ ‫صنعت خودرو را نش��ان م��ی داد‪ .‬رولزرویس با این خودرو باز هم‬ ‫مفهوم اشرافیت را اعتبار بخشید‪.‬‬ ‫‹ ‹ ائودی ‪)۲۰۰۶( R۸‬‬ ‫برخی معتقدند این ب ام و بود که درنهایت رقیبی شایسته برای‬ ‫محصوالت پورش��ه و مرس��دس بنز تولید کرد ام��ا ایا ائودی که‬ ‫صاحب برخی از بهترین خودروهای اس��پرت است در این قضیه‬ ‫جایگاهی ن��دارد؟ ‪ R۸‬یکی از ش��اخص ترین محص��والت ارباب‬ ‫حلقه ها بود که از هندلینگی عالی‪ ،‬ظاهری برجسته و پیشرانه ای‬ ‫غران سود می برد‪ R۸ .‬ارزان ترین سوپرکار پیشرانه وسط از زمان‬ ‫‪ NSX‬به بعد به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ تسال مدل (‪)S۲۰۱۲‬‬ ‫به احتمالی تاثیرگذارترین س��دان بزرگ چند سال اخیر است‪.‬‬ ‫اگر تس�لا توسط مرس��دس‪ ،‬ائودی یا ب ام و ساخته می شد یک‬ ‫انقالب تمام الکتریکی نام می گرفت‪ .‬در واقع کمپانی تس�لا تنها‬ ‫‪ ۵‬س��ال قبل از تولید مدل ‪ S‬تاس��یس ش��ده بود‪ .‬اگ��ر به دنبال‬ ‫بزرگ تری��ن دلیل روی اوردن خودروس��ازان بزرگی مانند جگوار‬ ‫به تولید خودروهای الکتریکی هستید کافی است نگاهی به تسال‬ ‫بکنید‪.‬‬ ‫‹ ‹ ب ام و ‪i۳‬‬ ‫ش��اید این یکی باید نیسان لیف‪ ،‬نخس��تین خودرو الکتریکی‬ ‫ارزان قیمت تولید ش��ده برای بیشتر مردم بود اما تعهد و نواوری‬ ‫ب ام و در س��طح دیگری قرار داشت و نتیجه ان نیز تولید خودرو‬ ‫الکتریکی سریع‪ ،‬فیبر کربن و سبک وزن است که در جلو نیز یک‬ ‫جلوپنجره کلیوی شکل دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ ۹۱۸‬اسپایدر (‪)۲۰۱۳‬‬ ‫این یکی هم می توانس��ت الفراری یا مک الرن ‪ P۱‬باش��د اما از‬ ‫انجای��ی که پورش��ه زودتر از همه ‪ ۹۱۸‬اس��پایدر را معرفی کرد‪،‬‬ ‫ش��روع دوران هایپرکارهای هیبری��دی را به خود اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این خودرو به احتمالی رضایت بخش ترین سوپرکاری است‬ ‫که وارد بازار شده و پرفورمنس‪ ،‬فناوری و قابلیت استفاده ان در‬ ‫کمتر محصولی قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ اریل نومد (‪)۲۰۱۵‬‬ ‫نومد خودرویی مختص کارهای روزانه و حتی جدید نیست اما‬ ‫در هر وضعیتی از پیس��ت گرفته تا جاده‪ ،‬از ش��ن و ماسه گرفته‬ ‫تا جنگل به کار می اید‪ .‬ش��اید نومد نخستین خودرو از این دست‬ ‫باشد اما فکر نمی کنیم که اخرین هم باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫«بخت ازمایی» در خرید خودرو‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت گفت‪ :‬در طرح های فروش‬ ‫خودروسازان ش��اهد هجوم تقاضا هستیم ب ه گونه ای که خرید خودرو‬ ‫به قیمت های رسمی‪ ،‬به مسابقه بخت ازمایی تبدیل شده که برنده ان‬ ‫می تواند خودرو را به نرخ رسمی از خودروساز دریافت کند و به نرخ ازاد‬ ‫در بازار بفروش��د و مابه التفاوت قیمت ها را نصیب خود کند‪ .‬ابوالفضل‬ ‫خلخالی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سیاس��ت گذاران صنعتی و‬ ‫اقتصادی باید ب��ه گونه ای برنامه ریزی کنند که اجازه ش��کل گیری و‬ ‫جوالن رفتارهای س��فته بازانه و واسطه گری در بازارها را ندهند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در چند ماه گذشته به دلیل نادرستی سیاست گذاری شاهد‬ ‫ایجاد زمینه برای فعالیت های سفته بازانه و داللی هستیم‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬نمونه روشن این موضوع بازار خودرو است که در ان با یک بازار‬ ‫رسمی به نام خودروسازان با قیمت هایی پایین تر از قیمت های واقعی‬ ‫و ب��ازار ازاد با قیمت هایی باالتر از قیمت های واقعی روبه رو هس��تیم‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت ادامه داد‪ :‬وقتی نرخ رس��می‬ ‫کاالیی پایین تر از ارزش ذاتی و نرخ واقعی ان است اتفاقی که می افتد‬ ‫ان اس��ت که نرخ ان کاال در بازار ازاد افزایش می یابد تا به نرخ واقعی‬ ‫ان برس��د که همین دو نرخی شدن قیمت‪ ،‬زمینه را برای ایجاد رانت‬ ‫و فعالیت های س��فته بازانه فراهم می کند‪ .‬همین رفتارهای سفته بازانه‬ ‫به رش��د غیرواقعی قیمت ه��ا در بازار ازاد منجر می ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫هم اکنون این اتفاق در بازار خودرو افتاده و افراد به دنبال ان هس��تند‬ ‫که خودرو را به قیمت های رس��می از ش��رکت های خودروساز بخرند‬ ‫و در بازار ازاد بفروش��ند و از مابه التفاوت نرخ رس��می و ازاد بهره مند‬ ‫شوند‪ .‬خلخالی با بیان اینکه در این شرایط این مصرف کنندگان واقعی‬ ‫هس��تند که ضرر می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بدیهی اس��ت که وقتی چند‬ ‫صد هزار نفر با نیت س��فته بازانه به س��ایت فروش خودروسازان هجوم‬ ‫می اورند مصرف کنندگان واقعی که به دنبال تامین نیاز مصرفی خود‬ ‫هس��تند کمت��ر موفق به خرید با قیمت های رس��می ش��ده و متضرر‬ ‫می ش��وند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در این شرایط راه حل منطقی ان است که‬ ‫قیمت گذاری خودرو از حالت دستوری خارج شود تا نرخ این محصول‬ ‫در فرایند عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود‪.‬‬ ‫در گفت وگو با یکی از کارشناسان صنعت خودرو مطرح شد‬ ‫حقیقت در ادعاها گم شده است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫صنع��ت خودرو‪ ،‬یکی از صنایع تاثیرگذار بر اقتصاد هر کش��وری‬ ‫از جمل��ه ایران اس��ت‪ .‬وضعیت سیاس��ی کش��ور‪ ،‬اینده نگر نبودن‬ ‫صنعتگ��ران‪ ،‬نداش��تن ایده در این حوزه‪ ،‬خال مدیریتی و‪ ...‬س��بب‬ ‫شده تا تولید ان با دشواری های بسیاری همراه باشد و توسعه مورد‬ ‫انتظار به دست نیاید‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬یکی از کارشناسان خودرویی اعالم کرد حتی هزینه‬ ‫مونتاژ خودرو در کش��ور ‪ ۳‬برابر نرخ جهانی اس��ت و این ناش��ی از‬ ‫عملکردهای نادرست در این صنعت است‪ .‬قانونمند نبودن برنامه ها‬ ‫و مدیریت نداش��تن به لحاظ زمانی به این موضوع منجر ش��ده که‬ ‫فرصت ها از دس��ت برود در حالی که اهداف بدون نتیجه همچنان‬ ‫باقی مانده است‪ .‬محمود نجفی سهی‪ ،‬عضو انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور معتقد است برای ساماندهی‬ ‫تولید درحال حاضر نخستین کاری که دولت باید انجام دهد ایجاد‬ ‫ثبات در بازار ارز است‪ .‬در ادامه گفت وگوی با وی را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €پیش ت�ر عنوان کرده بودید برای بهره وری بیش�تر بهتر‬ ‫است تولیدکنندگان در تعطیالت هم فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫ای�ن امر هزینه ماش�ین االت و تجهیزات را کاهش داده و به‬ ‫رونق تولید منجر می ش�ود‪ .‬ایا در شرایط امروز هم می توان‬ ‫با این نسخه هزینه ها را سرشکن کرد؟‬ ‫این امر باید پیش از این انجام می شد که چالش های کشور کمتر‬ ‫بود‪ .‬در ش��رایط فعلی یکی از مهم تری��ن کارهایی که دولت باید به‬ ‫ان اهتمام ویژه ورزد‪ ،‬تثبیت نرخ ارز اس��ت‪ .‬همزمان با این مسئله‪،‬‬ ‫ضروری است واردات محصوالت هم مدیریت شود‪.‬‬ ‫€ €برای تثبیت ارز نرخ ان چقدر مهم است؟‬ ‫نرخ ارز باید با کار کارشناسی تعیین شود اما نکته مهم این است‬ ‫که اگر نرخ ‪ ۷‬یا ‪ ۱۰‬هزار تومان تعیین می شود باید برای یک یا دو‬ ‫سال ثابت باقی بماند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬صنعتگر می تواند برنامه ریزی‬ ‫و تولید پیوسته داش��ته باشد‪ .‬در حالی که امروز اگر من قطعه ساز‬ ‫محصول خود را با دالر ‪ ۸‬هزار تومان بفروش��م معلوم نیس��ت فردا‬ ‫بتوانم با همین نرخ مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کنم‪.‬‬ ‫ریشه بخشی از احتکارهایی که این روزها کشف می شود ممکن‬ ‫است همین مسئله باش��د‪ .‬البته نمی توان منکر این مسئله بود که‬ ‫افراد به دنبال سود بیشتر به این کار مبادرت می کنند‪.‬‬ ‫اگر نرخ ارز ثبات داش��ته باشد و رشد هر سال ان مشخص باشد‬ ‫قطعه ساز می تواند برنامه ریزی بلندمدت کند‪ .‬در ادامه بازار ارامش‬ ‫پیدا می کند و بسیاری از دغدغه ها از بین می رود‪.‬‬ ‫تولیدکننده‪ ،‬امروز نگران فردای تولید خود اس��ت‪ .‬این امر روی‬ ‫ب��ازده فعالیت ه��ا تاثیر منفی داش��ته و در کنار نوس��ان های ارزی‬ ‫فعالیت ها را تحت الشعاع قرار می دهد‪.‬‬ ‫€ €به این ترتیب‪ ،‬می توان گفت ثبات نرخ ارز مهم تر از نرخ‬ ‫ان است؟‬ ‫بله‪ .‬نرخ ارز باید تثبیت ش��ود و در اختیار دولت و بانک مرکزی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬در گذش��ته بازار ثبات نس��بی داش��ت و تولید با چالش‬ ‫کمتری همراه بود‪.‬‬ ‫€ €به نظر می رس�د کمبود ارز به وضعیت موجود دامن زده‬ ‫و تولی�د قطعات را در صنعت خ�ودرو با چالش روبه رو کرده‬ ‫است‪ .‬این طور نیست؟‬ ‫ارز ب��ه اندازه کافی وجود دارد‪ .‬برای نمونه‪ ،‬س��ال گذش��ته ‪۴۲‬‬ ‫میلی��ارد دالر صادرات غیرنفتی داش��تیم ک��ه ‪ ۲۴‬میلیارد دالر ان‬ ‫مربوط به پتروش��یمی ها بود‪ .‬مسئله این اس��ت که صادرکنندگان‬ ‫ارز را در س��امانه «نیم��ا» عرضه نمی کنند زی��را اجباری برای این‬ ‫کار وجود ندارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬ضروری است با مدیریت جلوی قاچاق گرفته شود‪.‬‬ ‫کش��ور هزینه زیادی برای مبارزه با قاچ��اق می پردازد‪ .‬برای از بین‬ ‫ب��ردن این هزینه کرد م��ازاد‪ ،‬باید تولیدکنن��ده و واردکننده هر دو‬ ‫موظف به پرداخت ارزش افزوده شوند‪ .‬این روش ارزان ترین و بهترین‬ ‫شیوه برای مبارزه با کاالی قاچاق از جمله قطعات خودرو است‪.‬‬ ‫€ €با ممنوعیت واردات ایا همچنان پدیده قاچاق داریم؟‬ ‫بله‪ .‬کشور درگیر دو نوع قاچاق است؛ رسمی و غیررسمی‪ .‬برخی‬ ‫اف��راد با خرید محصوالت با نرخ پایین تر از منطقه ازاد و فروش در‬ ‫بازار داخل به نوعی به این معضل ها دامن می زنند که الزم است به‬ ‫این موضوع نیز رسیدگی شود‪.‬‬ ‫بسیاری از قطعه سازان از روند تولید و مشکالت موجود گالیه مند‬ ‫هستند‪ .‬این موضوع از سوی تولیدکنندگان بزرگی مطرح می شود‬ ‫که جزو تک س��ورس های صنعت خودرو هستند‪ .‬این موضوع برای‬ ‫واحدهای بزرگ چقدر می تواند صحت داشته باشد؟ به نظر می رسد‬ ‫انها باید بیشتر اینده نگر باشند‪.‬‬ ‫باید دید کس��انی که این سخن را بیان می کنند به دنبال منافع‬ ‫ملی هستند یا شخصی‪ .‬در گذشته بسیاری گالیه کردند که صنعت‬ ‫قطعه دارای مش��کالتی اس��ت اما به عمد‪ ،‬اش��تباه هایی از س��وی‬ ‫برخی رخ داد که امروز دامنگیر این صنعت ش��ده اس��ت‪ .‬این افراد‬ ‫برخی مس��ئوالن را به واحدهای صنعتی هدایت می کردند و به انها‬ ‫اطمینان می دادند هر قطعه ای که از سوی قطعه ساز خارجی تامین‬ ‫نش��ود توانایی تولی��د در داخل را دارند‪ .‬امروز ای��ن ادعا گریبانگیر‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬قرار شد برخی قطعات داخلی سازی شوند‪ .‬از صنعتگر‬ ‫داخلی نرخ خواسته ش��د اما برخی با ندانم کاری قیمت های پایین‬ ‫اعالم کردند که در نهایت به جای داخلی س��ازی مبادرت به واردات‬ ‫از چین و تایوان کردند‪ .‬در واقع‪ ،‬به نام داخلی سازی برخی قطعات‬ ‫وارد ش��د‪ .‬این موضوع به این دلیل اس��ت که قراردادها ریالی بوده‬ ‫و طبیع��ی اس��ت تامین قطعه با ن��رخ پایین تر تقاضای بیش��تری‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬خودروسازی کارت بازرگانی خود را به‬ ‫قطعه س��از داده و او واردات انجام داده است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬قرارداد‬ ‫ریالی بس��ته شده ضمن انکه مشخص نیست قطعه ساز مبادرت به‬ ‫واردات کرده زیرا با کارت بازرگانی خودروسازان این امر انجام شده‬ ‫است‪ .‬در ادامه‪ ،‬خودروساز اعالم کرده این قطعه داخلی سازی شده‬ ‫و باید واردات قطعات مورد نیازش با تعرفه کمتری انجام شود‪.‬‬ ‫بس��یاری از قطعه س��ازانی که امروز از وضعیت موجود گالیه مند‬ ‫هس��تند با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاال خریده و در انبار دارند‪ .‬این افراد‬ ‫به دنبال ازادس��ازی نرخ خودرو هستند تا محصوالت را با ارز ازاد‬ ‫به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫€ €خارج ش�دن خودرو از سیاست نرخ دستوری مطالبه ای‬ ‫اس�ت که از سوی خودروساز و قطعه ساز مطرح می شود‪ .‬در‬ ‫این زمینه نیز برخی معتقدند قیمت ها ازاد ش�ود به ش�رط‬ ‫انک�ه تعرفه واردات برداش�ته ش�ود‪ .‬نظر ش�ما در این باره‬ ‫چیست؟‬ ‫ب��ه ج��رات می گویم با عملی ش��دن این امر کمتر از یک س��ال‬ ‫تولید تعطیل شده و همه واردکننده می شوند‪ .‬هیچ کشوری چنین‬ ‫ریس��کی نمی کند زیرا مشکالت را دوچندان می کند‪ .‬امروز جوانان‬ ‫بیکار زیادی در کش��ور هس��تند که از نیروی جوانی انها اس��تفاده‬ ‫نمی شود‪ .‬نباید با ازمون و خطا چالش ها را برای خود بیشتر کنیم‪.‬‬ ‫وضعیت تولید در صنعت خودرو به کالف س��ردرگمی بدل شده‬ ‫که از اختیار مس��ئوالن خارج ش��ده اس��ت‪ .‬به طور مث��ال‪ ،‬امروز‬ ‫خصوصی س��ازی صنعت خودرو مطرح می ش��ود در حالی که برای‬ ‫تصاحب س��هام و عضویت در هیات مدی��ره ان درگیری هایی درون‬ ‫این صنعت رخ داده اس��ت‪ .‬شرکت های بزرگ قطعه سازی خواهان‬ ‫س��هم هس��تند و هر یک دیگ��ری را متهم ب��ه واردات می کند که‬ ‫پیش تر ادعای داخلی سازی کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه ط��ور عموم ای��ن معضل وج��ود دارد که انهایی ک��ه ادعای‬ ‫داخلی س��ازی داش��ته اند برخی قطع��ات را وارد می کنند‪ .‬یکی از‬ ‫ش��رکت های بزرگ قطعه سازی زمانی برای سفارش قطعه ای با من‬ ‫تم��اس گرفت‪ .‬در بازدید از این ش��رکت دیدم تعدادی افراد‪ ،‬بیکار‬ ‫در محوطه تردد دارند‪ .‬از مس��ئولیت این افراد پرس��یدم‪ .‬گفته شد‬ ‫انها کارگران خط مونتاژ هس��تند‪ .‬گفتند هر زمان مجموع قطعات‬ ‫وارد شود انها مش��غول کار می شوند و مونتاژ می کنند و زمانی که‬ ‫این قطعات وارد نشود بیکار می مانند در حالی که حقوق پایان ماه‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬یکی از مش��کالت‪ ،‬واردات به جای داخلی سازی‬ ‫اس��ت و از سوی دیگر‪ ،‬نیروهای مازادی که هزینه تولید را افزایش‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫بح��ث دیگر این اس��ت ک��ه در حالی که داخلی س��ازی و خرید‬ ‫محصوالت بومی داریم سازنده ایرانی از محصوالت خارجی استفاده‬ ‫می کند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬این شرکت قطعه ساز داخلی برای ازمایشگاه‬ ‫خود از وس��ایل ازمایش��گاهی خارجی اس��تفاده می کند در حالی‬ ‫که تمام وس��ایل را می توانس��ت از داخل تامین کند زیرا س��اخت‬ ‫داخل ش��ده اند‪ .‬درحال حاضر نمی توان گفت کدام صنعتگر سازنده‬ ‫واقعی اس��ت‪ .‬همچنین ایا خ��ودش از تولی��دات داخل حمایت و‬ ‫تجهی��زات مورد نیاز را از س��ازنده ایرانی خریداری می کند یا خیر‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬متهم کردن یکدیگر ب��ه واردات صحت دارد و برخی به‬ ‫جای داخلی س��ازی که پیش تر اعالم کرده اند برای کاهش هزینه ها‬ ‫قطعات را وارد کرده اند‪.‬‬ ‫زمانی اتاق بازرگانی مانع خصوصی سازی شد زیرا معتقد بود انچه‬ ‫دنبال می ش��ود خصوصی س��ازی واقعی نیست و خصولتی است اما‬ ‫من معتقدم حتی خصولتی هم نیست بلکه خصونالتی است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬بزرگترین اش��تباه این اس��ت که عن��وان می کنند دو‬ ‫خودروساز بزرگ کشور باید خصوصی شوند‪.‬‬ ‫€ € ایا می توان نتیجه گرفت که شما مخالف خصوصی سازی‬ ‫صنعت خودرو هستید؟‬ ‫اگر خصوصی سازی این صنعت مانند سرنوشت برخی از صنایعی‬ ‫باش��د که پیش از این به بخش خصوصی واگذار ش��د بهتر اس��ت‬ ‫خودروس��ازی دولتی باقی بماند‪ .‬ضعف ه��ای مدیریتی در صنعت‬ ‫خ��ودرو ارتباطی به دولتی و خصوصی ب��ودن ان ندارد‪ .‬در یکی از‬ ‫نشس��ت های قطعه سازان و خودروسازان‪ ،‬از سوی کارشناسی اعالم‬ ‫ش��د قانون گذش��ته برای امروز پاسخگو نیس��ت در حالی که من‬ ‫مخالف این س��خن هس��تم‪ .‬معتقدم مدیریت گذشته می خواست‬ ‫قانون اجرا ش��ود و اجرا ش��د ام��ا امروز نمی خواهی��م همان قانون‬ ‫اجرایی شود و در نتیجه‪ ،‬انجام نمی شود‪ .‬همچنین به ارزبری یکی‬ ‫از خودروهای قدیمی که امروز هم تولید دارد اش��اره و عنوان ش��د‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬دالر ارزبری دارد‪ .‬مدیر پیش��ین این شرکت اعالم کرد این‬ ‫خودرو ح��دود یک دهه پیش با ارزبری ‪ ۱۸۰۰‬دالری تحویل داده‬ ‫ش��ده است‪ .‬حال پرسش این اس��ت که چرا با داخلی سازی ارزبری‬ ‫مدل های قدیمی باالتر رفته است؟‬ ‫در گذش��ته زمانی ک��ه صنعت خ��ودرو دوران طالی��ی خود را‬ ‫می گذراند مدیریت به شدت نظام مند بود و نظارت و کنترل دقیقی‬ ‫روی فعالیت ها انجام می ش��د به طوری که داخلی سازی مدل ها از‬ ‫همان ابتدا با ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد داخلی س��ازی دنبال می ش��د‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه کنار خودروس��ازی به س��اخت سایر وس��ایل نقلیه از جمله‬ ‫دوچرخه پرداخته می شد‪.‬‬ ‫یکی از کارشناس��ان بازار خودرو نیز همی��ن موضوع را اعالم‬ ‫کرد که مدعی هس��تیم ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد مدل ها‪ ،‬داخلی س��ازی‬ ‫ش��ده اند اما چرا ادعا می ش��ود ارزبری باالی��ی دارند؟ در صورت‬ ‫درس��تی این سخن از سوی خودروس��ازان در واقع عملکرد انها‬ ‫زیرسوال می رود‪.‬‬ ‫البت��ه در تولید‪ ،‬نمی توان افزایش ن��رخ مواد اولیه تولید داخل را‬ ‫نادیده گرفت‪ .‬مواد اولیه س��اخت داخ��ل با نرخ جهانی به صنعتگر‬ ‫فروخته می ش��ود‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در خبرها اعالم می شود ورق اهن‬ ‫کیلویی ‪ ۳‬هزار تومان است در حالی که من قطعه ساز ان را با نرخ‬ ‫‪ ۶‬هزار تومان می خرم‪ .‬این موضوع درباره مس‪ ،‬الومینیوم و س��ایر‬ ‫فلزات س��اخت داخل نیز صدق می کند‪ .‬از این رو‪ ،‬گرانی مواد اولیه‬ ‫دلیل اصلی ایجاد حباب قیمتی خودرو‬ ‫رییس کانون انجمن صنف��ی نمایندگی های گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط بازار‪،‬‬ ‫واحدهای نظارتی به ش��دت ب��ر عرضه خودرو نظارت‬ ‫دارن��د و به هیچ وجه در ش��بکه نمایندگی های گروه‬ ‫س��ایپا خرید و فروش خودرو خ��ارج از ضوابط انجام‬ ‫نمی ش��ود و به طور قطع داللی و واسطه گری خودرو‬ ‫در خارج از ش��بکه نمایندگی های گروه س��ایپا انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گ��زارش س��ایپانیوز‪ ،‬محمدرضا ورزنده‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه س��ایپا توانسته با ایجاد روش های‬ ‫فروش جدید به منظور شفافیت بیشتر و جلوگیری از‬ ‫هرگون��ه رانتی این موضوع را مدیریت کند تا از بروز‬ ‫خطا و رانت جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح های فروش��ی که از طریق ش��بکه‬ ‫نمایندگی ه��ا اجرا می ش��ود فقط به ص��ورت فروش‬ ‫اینترنت��ی اس��ت‪ .‬در ای��ن روش ب��ا لح��اظ ک��ردن‬ ‫محدودی��ت کد ملی‪ ،‬اف��راد امکان ثبت ن��ام چندین‬ ‫خ��ودرو را نخواهن��د داش��ت و مش��تری می تواند از‬ ‫طریق سایت سایپا ثبت نام کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬خریدار‬ ‫محصوالت س��ایپا تا ‪ ۶‬ماه نمی تواند هیچ گونه خرید‬ ‫دیگری از گروه سایپا داشته باشد‪.‬‬ ‫رییس کانون انجمن صنف��ی نمایندگی های گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا درباره بحث احت��کار و تحویل‬ ‫نشدن خودرو از کارخانه یا شبکه نمایندگی ها که در‬ ‫رسانه ها مطرح شده است‪ ،‬گفت‪ :‬خود مشتریان گروه‬ ‫س��ایپا می توانند گواه این موضوع باشند زیرا تمامی‬ ‫خودروهایی که از طریق ش��بکه نمایندگی ها عرضه‬ ‫می ش��ود تاریخ تولید محصول در برگه تحویل ش��ان‬ ‫درج ش��ده اس��ت و زمان تولید و خ��روج خودرو از‬ ‫کارخانه تا زمان تحویل به مشتری حدود یک هفته تا‬ ‫‪ ۱۰‬روز است‪ .‬بنابراین‪ ،‬امکان احتکار خودرو به هیچ‬ ‫عنوان پذیرفته نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین خودروساز‬ ‫برای اینکه چرخ تولیدش بچرخد باید محصول خود‬ ‫را عرضه کند و به فروش برساند تا بتواند با نقدینگی‬ ‫حاصل ش��ده دوباره قطعه را از قطعه ساز خریداری و ‬ ‫محصول تولید کند و در صورت احتکار و نگه داش��ت‬ ‫محصول تولید ش��ده‪ ،‬نه تنها نقدینگ��ی برایش ایجاد‬ ‫نمی شود بلکه هزینه های مازاد نگهداری و انبارداری‬ ‫هم باید بپ��ردازد که به صرفه نیس��ت‪ .‬ورزنده گفت‪:‬‬ ‫ش��بکه نمایندگی های گروه سایپا به هیچ عنوان حق‬ ‫خرید و فروش خودرو را ندارند و فقط ثبت نام خودرو‬ ‫بر اس��اس قیمت های مصوب را برای مشتریان انجام‬ ‫می دهد و بر اساس قوانین تعریف شده به هیچ عنوان‬ ‫فعالیت بنگاهی و واسطه گری ندارند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬تمام��ی فعالیت ه��ای ش��بکه‬ ‫نمایندگی های گروه سایپا د ر کنترل و نظارت شرکت‬ ‫س��ایپا و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت و در‬ ‫ص��ورت بروز تخلف با نمایندگی خاطی برخورد و در‬ ‫مواردی سلب نمایندگی می شود‪.‬‬ ‫رییس کانون انجمن صنف��ی نمایندگی های گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا گفت‪ :‬ش��رکت س��ایپا با انجام‬ ‫پیش فروش بنابر ظرفیت های تولید‪ ،‬محصوالت خود‬ ‫را در بازار توزیع می کند و در این ش��رایط بازار ارام و‬ ‫کامال در کنترل است‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬بازار دارای‬ ‫ن می دهد‬ ‫حباب قیمتی می شود که این موضوع نشا ‬ ‫افرادی خارج از شبکه نمایندگی ها اقدام به دالل بازی‬ ‫می کنند که با بررسی روند بازار به راحتی می توان به‬ ‫این موضوع پی برد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬این اف��راد س��ودجو در دو ماه‬ ‫گذش��ته نیز به بهانه افزایش دالر و ارز در حال دامن‬ ‫زدن ب��ه افزایش نرخ خودرو بودند که خودروس��ازان‬ ‫ب��ا عرضه ‪ ۱۰۰‬هزار دس��تگاهی محص��والت خود با‬ ‫محدودی��ت کد ملی و گرفتن یک چک از مش��تری‬ ‫به مدت یک س��ال برای جلوگیری از واس��طه گری و‬ ‫داللی توانستند بازار را به ثبات برسانند‪.‬او با اشاره به‬ ‫اینک��ه در زمان هایی که بنابر عوامل مختلف از جمله‬ ‫تعطی�لات خودروس��ازان‪ ،‬خودرو ب��ه کندی تحویل‬ ‫داده می ش��ود‪ ،‬حضور دالالن بیشتر از قبل مشخص‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در این ایام با توجه به عرضه نشدن‬ ‫خودرو و نبود ان در ش��بکه نمایندگی ها‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫حاش��یه بازار خودروها زیاد می ش��ود که این موضوع‬ ‫از س��وی یک سری افراد سودجو انجا م می شود و این‬ ‫افراد در خارج از نمایندگی ها‪ ،‬به دنبال ایجاد حاشیه‬ ‫بازار کاذب برای خودروها هستند‪.‬‬ ‫ورزنده تاکید کرد‪ :‬با پیش فروش��ی که هفته اینده‬ ‫از س��وی شرکت سایپا انجام خواه د شد به طور قطع ‬ ‫ارامش هر چه سریع تر به بازار خودرو برخواهد گشت‬ ‫و بس��اط داللی جمع می ش��ود و افراد سودجو از این‬ ‫بازار دور خواهند شد‪.‬‬ ‫تولید داخل روی نرخ تمام ش��ده محصوالت نهایی بی تاثیر نیست‪.‬‬ ‫دولت در این بخش نباید اجازه دهد مواد اولیه تولید داخل به نرخ‬ ‫جهانی عرضه شود‪.‬‬ ‫€ €به این ترتیب‪ ،‬اگر دولت تس�هیالت بپردازد و ارز دولتی‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به قطعه ساز بدهد باز هم نرخ تمام شده انها باال‬ ‫خواهد بود‪ ،‬درست است؟‬ ‫برای رفع برخی مشکالت در حوزه تولید باید دولت به طور جدی‬ ‫ورود کند‪ .‬از جمله اصالح این قانون که مواد اولیه ساخت داخل با‬ ‫نرخ جهانی عرضه نشود در حالی که استفاده از حامل های انرژی با‬ ‫نرخ داخلی در اختیار انها قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ب��رای رونق تولی��د و بازار باید این مواد نیز قیمت گذاری ش��وند‬ ‫همان ط��ور که نرخ خودرو از س��وی نهادهای باالتر مانند ش��ورای‬ ‫رقابت تعیین می شود‪ .‬همچنین ابتدا نیاز بازار داخل تامین شود و‬ ‫توزیع مستقیم و بدون واسطه انجام گیرد‪.‬‬ ‫همچنین همان طور که گفتم بازار ارز به ثبات برسد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫بهتر است به جای اینکه به دنبال افزایش قیمت ها باشیم راهکاری‬ ‫برای کاهش قیمت ها پیدا کنیم‪.‬‬ ‫€ €با تمام مس�ائل مطرح ش�ده وضعیت تولید صنعت قطعه‬ ‫چگونه است؟‬ ‫می توان گفت اوضاع صنعت قطعه خوب نیست و کمبود نقدینگی‬ ‫در حال اس��یب زدن به این صنعت اس��ت‪ .‬قیمت ها افزایش یافته‬ ‫اما خودروس��از هنوز نپذیرفته که این قیمت ها را برای قطعه س��از‬ ‫افزای��ش دهد‪ .‬مطالبات پرداخت نمی ش��ود و س��رمایه ها در حال‬ ‫کاهش اس��ت‪ .‬از ان طرف‪ ،‬با این وضعیت چاره ای جز تعدیل نیرو‬ ‫نیس��ت‪ .‬همچنین موجودی انبارها رو به پایان است و این وضعیت‬ ‫تولید را در اینده با دشوارهای بیشتری همراه می کند‪.‬‬ ‫پیش فروش در ‪ 60‬ثانیه‬ ‫یکی از کاربران در این باره پیش فروش ش��رکت س��ایپا در‬ ‫ش��بکه های اجتماعی نوش��ت‪ :‬چه کسی توانس��ته در کمتر از‬ ‫‪ 20‬ثانیه اطالعات فردی و درخواس��ت خری��د خودرو خود را‬ ‫ثب��ت کند که ما دومین نفر باش��یم‪ .‬به گزارش روزگار خودرو‪،‬‬ ‫پیش از این اشفتگی بازار سبب شد تا دولت و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی برای س��اماندهی وضعی��ت موجود ب��ه موضوع ورود‬ ‫کنند‪ .‬با جلس��ه ای که در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز‬ ‫خودروس��ازان برگزار ش��د جمع بندی موضوع ای��ن بود که دو‬ ‫خودروس��از بزرگ کش��ور پیش فروش فوری داش��ته باشند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬هاش��م یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫در گفت وگ��وی وی��ژه خب��ری از اغ��از پیش ف��روش ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو در این هفته خب��ر داد و گفت‪ :‬با ای��ن طرح می توان‬ ‫قیمت ه��اا را در بازار س��یاه‪ ،‬با توجه به حج��م زیاد متقاضیان‬ ‫شکست‪ .‬همچنین محس��ن قاسم جهرودی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫س��ایپا با اشاره به حمایت این خودروس��از از دهک های پایین‬ ‫و اس��یب پذیر جامعه‪ ،‬از پیش فروش ‪ ۵۰‬هزار خودرو خبر داد‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬این ش��رکت از س��اعت ‪ ۱۰‬صبح چهارشنبه ‪۱۴‬‬ ‫شهریور پیش فروش انواع پراید‪ ،‬تیبا و همچنین نیسان وانت را‬ ‫اغاز می کند‪ .‬اما در حالی چهارش��نبه ‪ ۱۴‬شهریور پیش فروش‬ ‫در ش��رکت خودروسازی س��ایپا اغاز شد که پس از ‪ ۱۰‬دقیقه‬ ‫اعالم ش��د مرحله نخست ثبت نام به پایان رسید و مرحله دوم‬ ‫ساعت ‪ ۱۰:۱۵‬خواهد بود‪ .‬در این باره روزنامه «اصفهان امروز»‬ ‫در کانال خبری خود اعالم کرد‪ :‬در ش��رایطی که این س��ایت‬ ‫کامال قط��ع بود اطالعیه مرحله اول پذیرش اعالم ش��د‪ .‬البته‬ ‫این س��خن از س��وی برخی متقاضیان نیز بیان ش��ده و عنوان‬ ‫کردند در این مدت سایت قطع بوده است‪ .‬همچنین به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬در حال��ی که از روزهای گذش��ته مدیران س��ایپا اعالم‬ ‫کردند که پیش فروش خودرو را از چهارشنبه انجام می دهند‪،‬‬ ‫ع��ده زیادی پای رایانه نشس��تند تا در س��اعت تعیین ش��ده‪،‬‬ ‫ثبت نام کنند اما بار دیگر حکایت گذش��ته تکرار ش��د و بدون‬ ‫ثبت نامی‪ ،‬در س��ایت درج ش��د که ظرفیت تکمیل شده است‪.‬‬ ‫بررس��ی میدانی نش��ان می دهد هیچ یک از متقاضیان خرید‪،‬‬ ‫نتوانسته اند نسبت به ثبت نام اقدام کنند و شرکت سایپا اعالم‬ ‫کرده متقاضی��ان در مرحله بعدی می توانند نس��بت به خرید‬ ‫اینترنتی خود اقدام کنند‪ .‬در حالی که تا ساعت ‪ 9‬و ‪ 59‬دقیقه‬ ‫و ‪ 30‬ثانیه‪ ،‬س��ایت س��ایپا برای فروش اینترنتی در دس��ترس‬ ‫بود‪ ،‬از این لحظه به بعد س��رعت این س��ایت بس��یار کند شد‬ ‫به طوری که چند ثانیه بعد ش��رکت س��ایپا اعالم کرد مرحله‬ ‫اول پیش فروش اینترنتی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬شرکت سایپا در‬ ‫س��ایت فروش خود اعالم کرده ب��ود که «در برنامه های فروش‬ ‫ویژه که با هجوم گس��ترده کاربران برای خرید تعداد محدودی‬ ‫خودرو روبه رو اس��ت‪ ،‬اصل موفقیت بر س��رعت اس��توار است‪.‬‬ ‫ب��ه این معنی که کاربرانی موفق به خرید می ش��وند که زودتر‬ ‫از دیگ��ران وارد درگاه فروش ش��ده‪ ،‬اطالعات م��ورد نیاز را با‬ ‫س��رعت بیشتری تکمیل کرده و سریع تر وارد درگاه های بانکی‬ ‫ش��وند»‪ .‬با وجود اینکه سایت سایپا همچنان اجازه خرید را به‬ ‫متقاضی��ان نمی دهد‪ ،‬با این حال عده زی��ادی به دنبال خرید‬ ‫اینترنتی خودروهای این ش��رکت هس��تند‪ .‬همچنین تین نیوز‬ ‫نوشت‪ :‬شرکت خودروسازی س��ایپا می گوید هجوم متقاضیان‬ ‫خری��د خودرو موجب ش��ده تا ثبت نام با اختالل مواجه ش��ود‬ ‫اما فیلمی نش��ان می دهد وب سایت پیش فروش خودرو‪ ،‬اصوال‬ ‫فرایند ثبت نام را انجام نمی دهد و کاربران را دچار س��رگردانی‬ ‫کرده بود‪ .‬یکی از کاربران در این باره در ش��بکه های اجتماعی‬ ‫نوش��ت‪ :‬س��رعت اینترنت با حجم ‪ 16‬مگابات تکافوی ورود به‬ ‫سایت فروش سایپا را نکرد و در کمتر از سه دقیقه سایت بسته‬ ‫ش��د و زمان کافی در اختیار من نبود تا درخواس��ت خود را در‬ ‫این زمینه ثبت کن��م‪ .‬همچنین یکی دیگر از متقاضیان خرید‬ ‫با نگاهی مش��کوک به ثبت درخواس��ت در سایت سایپا عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اگر کس��ی موفق به ثبت درخواست خود در سایت سایپا‬ ‫شد با ارسال عکس ما را از ادامه کار مطمئن کند زیرا این نوع‬ ‫ثبت نام مشکوک به نظر می رسد‪ .‬چه کسی توانسته در کمتر از‬ ‫‪ 20‬ثانیه اطالعات فردی و درخواست خرید خودرو خود را ثبت‬ ‫کند که ما دومین نفر باش��یم‪ .‬به نظر متقاضیان خرید خودرو‬ ‫عملکرد س��ایپا در این باره س��رکار گذاش��تن تعداد زیادی از‬ ‫متقاضیان بوده است‪ .‬بنا به گفته برخی از کاربران‪ ،‬بسیاری از‬ ‫خریداران ساعتی پیش از باز شدن سایت در انتظار بوده اند که‬ ‫تا این س��اعت موفق به ثبت درخواست خود نشده اند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫چالش ها مطرح و راهکار کوتاه مدت تعیین می ش��ود در حالی‬ ‫که چگونگی عملیاتی ش��دن ان همچن��ان در هاله ای از ابهام‬ ‫اس��ت‪ .‬با معوقاتی که خودروس��ازان از پیش فروش های قبلی‬ ‫خود دارند چگونه می توانند به تعهدات بعدی خود جامه عمل‬ ‫بپوشانند‪ .‬با این حال هنوز هم روش پیش فروش خودروسازان‬ ‫مشکل س��از ب��وده و هن��وز ه��م متقاضی��ان از ای��ن موضوع‬ ‫نا خرسند هستند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫امکانات جدید رجا برای خرید اینترنتی بلیت قطار‬ ‫شرکت حمل ونقل ریلی رجا از امکانات و تجهیزات جدید خود بر بستر‬ ‫وب رونمایی کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار خ��ودرو از روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت‬ ‫رجا‪ ،‬از این پس مسافران برای استرداد بلیت قطار خود در صورت تمایل‬ ‫می توانند با مراجعه به س��ایت رجا و درج سریال و مشخصات بلیت خود‪،‬‬ ‫ت اس��تفاده کنند‪ .‬ضمن اینکه چش��م انداز‬ ‫از امکان اس��ترداد اینترنتی بلی ‬ ‫ش��رکت رجا برای اس��ترداد اینترنتی بلیت های خریداری شده‪ ،‬استفاده از‬ ‫همه درگاه های بانکی و روش های خرید است‪.‬‬ ‫تا پیش از س��ال ‪ ۱۳۷۵‬شرکت راه اهن در ایستگاه های خود اقدام به‬ ‫فروش بلیت به مس��افران می کرد‪ .‬از این س��ال تا س��ال ‪ ۸۳‬اژانس های‬ ‫مس��افرتی بلیت قطارهای مس��افری را می فروختند که با رشد استفاده از‬ ‫اینترنت در ایران‪ ،‬امکان فروش بلیت به شکل اینترنتی فراهم شد‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۹۴‬نیز تنوع فروش بلیت بر بستر وب فراهم شد و اپلیکیشن های تک کاره‬ ‫فروش بلیت قطار نیز از سال ‪ ۹۵‬به امکانات پیشین اضافه شد‪.‬‬ ‫از این پس مس��افران امکان تهیه بلیت های مسافری را با استفاده‬ ‫از اپلیکیشن ش��رکت رجا‪ ،‬اپلیکیشن اپ‪ ،‬اپلیکیشن تاپ و اپلیکیشن‬ ‫‪ ،۷۸۰‬اپلیکیش��ن س��که و ب��ه زودی‪ ،‬اپلیکیش��ن همراه پالس بانک‬ ‫ملت‪ ،‬اپلیکیش��ن پات‪ ،‬اپلیکیشن ایوا و اپلیکیشن نوین پی خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫صدور و کنترل مکانیزه قبض قطار امکان دیگری اس��ت که ش��رکت‬ ‫رجا اقدام به اماده س��ازی ان کرده اس��ت‪ .‬با این اقدام تازه‪ ،‬امکان صدور‬ ‫انالین قبض قطار برای رییس قطارهای مسافری فراهم شده است‪ .‬این‬ ‫مس��ئوالن مستقر در ناوگان ریلی‪ ،‬هنگام س��فر می توانند تمامی قبوض‬ ‫مس��افران و درامدها را با دستگاهی که به لحاظ کارکردی امکان انالین‬ ‫ت و مس��افران و همچنی��ن امکان واریز‬ ‫صدور قبض قطار با نش��انی بلی ‬ ‫حضوری و اینترنتی بهای بلیت ها را دارد‪ ،‬کنترل کنند‪.‬‬ ‫شرکت رجا همچنین از دیتاسنتر جدید خود بعد از بازسازی و بهسازی‬ ‫کامل رونمایی کرد‪ .‬این دیتاس��نتر که بر اساس اس��تانداردهای روز دنیا‬ ‫طراحی شده‪ ،‬مس��ئولیت فروش بلیت تمامی شرکت های مسافری ریلی‬ ‫را برعهده دارد‪.‬‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل ریلی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گفت وگو با مجری پیشین پروژه برقی کردن راه اهن در ایران مطرح شد‬ ‫چرا راه اهن مسافری در ایران سوددهی ندارد؟‬ ‫پونه مظاهری‬ ‫مش��کالت پروژه برقی کردن راه اهن در ایران‪ ،‬اخرین موضوعی‬ ‫ب��ود که می توانس��ت مح��ور گفت وگوی ما با مجری پیش��ین این‬ ‫پ��روژه در ایران باش��د‪ .‬عب��اس قربانعلی بیک قرار بود ب��رای ما از‬ ‫گرفتاری های این روزهای حمل ونقل ریلی از جمله ش��یوه دریافت‬ ‫مالیات ارزش افزوده از شرکت های حمل ونقل ریلی سخن بگوید اما‬ ‫وقتی صحبت به س��ودده نبودن حمل ونقل ریلی مسافری در ایران‬ ‫رس��ید او یاداوری کرد که برقی کردن راه اهن تهران‪-‬مشهد و نیز‬ ‫ساخت خط اهن پرس��رعت اصفهان‪-‬قم‪-‬تهران از جمله پروژه های‬ ‫مس��افری در ایران هستند که می توانس��تند قانون نانوشته سودده‬ ‫نبودن حمل ونقل ریلی در ایران را نقض کنند اما به دلیل مشکالت‬ ‫مدیریتی‪ ،‬از تحقق بخشیدن به این هدف بازماندند‪.‬‬ ‫مش��روح گفت وگوی ما با عباسعلی قربانعلی بیک‪ ،‬مجری پیشین‬ ‫پروژه برقی کردن راه اهن را می خوانید‪:‬‬ ‫ازجمله مش��کالتی که درحال حاضر شرکت های ریلی درگیر ان‬ ‫هستند‪ ،‬شیوه دریافت مالیات ارزش افزوده از انهاست‪ .‬درحالی که‬ ‫براساس قانون این مالیات باید با نرخ صفر برای انها محاسبه شود‪،‬‬ ‫این اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫موض��وع مالی��ات ارزش اف��زوده از حدود ‪ ۱۰‬س��ال پیش در‬ ‫مجلس مطرح و تبدیل به قانون ش��د اما به نظر می رسد به دلیل‬ ‫تعجیلی که در تصویب این قانون ش��د روی این موضوع به طور‬ ‫اصول��ی کار نکردند و نتیجه این ش��د که گرچ��ه مالیات ارزش‬ ‫اف��زوده فواید زیادی دارد اما خس��ارت های س��نگینی را نیز به‬ ‫اقتصاد کشور وارد کرده است‪ .‬این مشکالت تا اندازه ای است که‬ ‫امس��ال نمایندگان مجلس هم به این موضوع اعتراض کردند‪ .‬از‬ ‫جمله اش��کاالت قانون فعلی این است که قرار بود مالیات ارزش‬ ‫اف��زوده‪ ،‬به میزان ‪ ۳‬درصد نرخ محصول و خدمات اعمال ش��ود‬ ‫اما اکنون این رقم به ‪ ۹‬درصد رس��یده است‪ .‬از سوی دیگر قرار‬ ‫بود این مالیات از مشتری نهایی محصول و خدمات گرفته شود؛‬ ‫نه از کس��ی که محصول را می سازد یا جابه جا می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫در ش��رایط فعلی خس��ارتی که مالیات ارزش افزوده به اقتصاد‬ ‫کش��ور می زند بیش از منافعش اس��ت و باید هرچه زودتر این‬ ‫قانون اصالح شود‪.‬‬ ‫€ €ش�یوه دریافت این مالی�ات برای حمل ونق�ل ریلی چه‬ ‫مشکالتی ایجاد کرده است؟‬ ‫به ط��ور کلی ح��وزه حمل ونقل ریل��ی از ابتدا با مش��کل کمبود‬ ‫نقدینگی روبه رو بوده اس��ت‪ .‬وقتی مالی��ات ارزش افزوده با قوانین‬ ‫حمایت��ی یکطرفه به ش��رکت های ریلی که در ش��رایط عادی هم‬ ‫زیانده هس��تند تحمیل می ش��ود‪ ،‬ای��ن ش��رکت ها مجبورند برای‬ ‫پرداخت تعهدات خود در این زمینه‪ ،‬وام دریافت کنند و این مسئله‬ ‫انها را به س��مت ورشکستگی سوق می دهد‪ .‬البته این مشکالت در‬ ‫بخش مس��افری بیشتر دیده می شود‪ .‬ش��رکت های ریلی مشکالت‬ ‫دیگری مانند بیمه نیز دارند و در نتیجه این گرفتاری ها‪ ،‬بیکاری و‬ ‫رکود سرمایه در این حوزه دیده می شود‪ .‬به دلیل یادشده است که‬ ‫در چند س��ال گذشته شاهد سرمایه گذاری جدیدی در حمل ونقل‬ ‫ریلی نبوده ایم تا جایی که وزیر راه و شهرسازی می گوید نمی توانیم‬ ‫برای سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ریلی و خرید واگن‪ ،‬معطل‬ ‫شرکت های خصوصی شویم‪.‬‬ ‫€ €چرا چنین اتفاقی افتاده است؟‬ ‫وقتی ش��رکت ها زی��ان می دهند کس��انی که انه��ا را راه اندازی‬ ‫کرده اند تمایل به سرمایه گذاری بیشتری ندارند و ترجیح می دهند‬ ‫سرمایه خود را به حوزه های دیگری مانند پتروشیمی وارد کنند که‬ ‫در ان درامده��ا ارزی و مصارف‪ ،‬ریالی اس��ت‪ .‬در نتیجه این موارد‬ ‫حوزه ریلی‪ ،‬غیراقتصادی می ش��ود و رو به ورشکس��تگی می گذارد‬ ‫و دوب��اره دول��ت باید در ای��ن حوزه دخالت و ب��رای خرید واگن و‬ ‫لکوموتیو‪ ،‬س��اخت خطوط‪ ،‬برقی ک��ردن و‪ ...‬پول پرداخت کند‪ ،‬در‬ ‫صورتی که اگر الگوهای فعالیت بخش خصوصی مناس��ب و معقول‬ ‫باشد و یکطرفه نباشد خود بخش خصوصی به حوزه های گوناگون‬ ‫حمل ونقل ریلی ورود می کند‪.‬‬ ‫€ €نمونه ای برای حضور موفق بخش خصوصی در حمل ونقل‬ ‫ریلی سراغ دارید؟‬ ‫ح��دود یک دهه پیش برای بخش ه��ای گوناگون از جمله برقی‬ ‫ک��ردن و حتی دوخطه کردن راه اهن‪ ،‬بخ��ش خصوصی را ترغیب‬ ‫به حض��ور در حمل ونقل ریل��ی کردیم اما س��رمایه گذاران بخش‬ ‫خصوص��ی وقتی رفتارهای نادرس��ت و اجرای سیاس��ت های غلط‬ ‫را می بینند‪ ،‬طبیعی اس��ت که عقب نش��ینی کنند‪ .‬به دلیل همین‬ ‫رفتارها بخش خصوصی انگیزه ای برای مش��ارکت و سرمایه گذاری‬ ‫جدید در حمل ونقل ریلی ندارد و حاصل این بحث‪ ،‬همین است که‬ ‫کش��ته های جاده ای ما در ایران ‪ ۴‬برابر ترکیه و مصرف سوخت ما‬ ‫چندین برابر متوسط جهانی است و اگر بخواهیم همین دو خسارت‬ ‫بزرگ را جبران کنیم‪ ،‬هزینه ان برابر رشد ساالنه ای است که کشور‬ ‫از ان محروم است‪.‬‬ ‫€ €بنابرای�ن می توان گف�ت اجرای نادرس�ت قانون مالیات‬ ‫ارزش اف�زوده به جای کمک به اقتصاد ریلی به ان ضربه زده‬ ‫است؟‬ ‫مالیات ارزش افزوده به دولت کمک می کند منابع مالی مناسبی‬ ‫برای پرداخت حقوق کارکنان و اجرای پروژه های عمرانی به دس��ت‬ ‫اورد ام��ا درب��اره حمل ونقل ریلی نکته اینجاس��ت ک��ه این حوزه‬ ‫اقتصادی نیست و وقتی پولی از این بخش گرفته و شرکت تعطیل‬ ‫می شود‪ ،‬دولت باید دوباره خودش در این حوزه سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫اکنون سیاس��ت وزارت راه و شهرسازی این است که در حوزه هایی‬ ‫مانند خرید ناوگان ورود کند‪ ،‬درحالی که براس��اس قانون این کار‬ ‫ممنوع اس��ت اما به دلیل اینکه س��رمایه گذاری در این زمینه برای‬ ‫بخ��ش خصوصی اقتصادی نیس��ت‪ ،‬دول��ت چاره ای ج��ز دخالت‬ ‫ن��دارد‪ .‬به دلیل اقتصادی نب��ودن‪ ،‬بخش خصوص��ی دیگر این کار‬ ‫را نمی پذی��رد؛ مگر با دریافت امتیازهای فراوان��ی از راه اهن مانند‬ ‫معافیت های چندین ساله از عوارض و‪...‬‬ ‫€ €دولت برخی وظایف خود در حمل ونقل ریلی را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار کرده اس�ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬سال هاست که‬ ‫گفته می ش�ود بخش مس�افری حمل ونقل ریل�ی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نیست و در همین زمینه شاهدیم که راه اهن می خواهد برای‬ ‫جبران زیان بخش مس�افری به بخش خصوصی کمک کند‪.‬‬ ‫این رفتار با خصوصی سازی و رقابتی شدن منافات ندارد؟‬ ‫اینک��ه بخش مس��افری حمل ونق��ل ریلی‪ ،‬زیان ده اس��ت تعبیر‬ ‫درس��تی است؛ البته اگر گذشته نگر باشیم و فقط به تجربه گذشته‬ ‫نگاه کنیم اما نمی توانیم بگوییم به طور کلی بخش مسافری زیانده‬ ‫اس��ت و زیان��ده بودن‪ ،‬ویژگی ان اس��ت‪ .‬درواقع بخش مس��افری‬ ‫حمل ونقل ریلی می تواند س��ودده باش��د و در دنیا این اتفاق افتاده‬ ‫اس��ت؛ به عنوان نمونه در ژاپن بخش مس��افری ریلی‪ ،‬سودده شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۹۸۴‬میالدی (‪ ۱۳۶۳‬خورش��یدی) راه اهن این‬ ‫کش��ور خصوصی ش��د و در کمتر از ‪ ۵‬سال نسبت درامد به هزینه‬ ‫حمل ونقل ریلی این کشور که ‪ ۶۰‬درصد بود به ‪ ۱۱۰‬درصد رسید‬ ‫و درامدها از هزینه ها پیشی گرفت‪ .‬در این کشور الگوهای اقتصادی‬ ‫را که پیش تر از سوی دولت و راه اهن دولتی بنیانگذاری شده بود‪،‬‬ ‫بهینه کردند و به نتیجه مطلوبی دست یافتند‪.‬‬ ‫€ €در ایران نیز می توانیم این تجربه را داشته باشیم؟‬ ‫بله؛ یکی از بهترین پروژه ها برای س��ودده کردن حمل ونقل ریلی‬ ‫مس��افری‪ ،‬برقی کردن راه اهن تهران‪-‬مشهد است‪ .‬همچنین پروژه‬ ‫راه اهن پرسرعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان که در سال های گذشته برای‬ ‫این مس��یر در بخش قم‪-‬تهران حتی سرمایه گذار هم جذب کردیم‬ ‫تا پروژه در قالب بی اوتی (ساخت‪ ،‬بهره برداری و واگذاری) اجرا شود‬ ‫اما عملیاتی نش��د‪ .‬س��ال ‪ ۸۷‬مناقصه تعیین پیمانکار این پروژه را‬ ‫برگزار کردیم که در ان اروپایی ها (شرکت های زیمنس و الستوم)‬ ‫با یک کنسرسیوم داخلی در قراردادی به ارزش ‪ ۷۹۳‬میلیون یورو‬ ‫برنده شدند که شامل نگهداری‪ ،‬خرید لکوموتیو و برقی کردن بود‪.‬‬ ‫ای��ن مبلغ از هزین��ه ای که برای خرید لکوموتی��و دیزلی برای این‬ ‫مسیر شده کمتر است اما متاسفانه اجرایی نشد‪.‬‬ ‫€ €چرا اجرایی نشد؟‬ ‫در کش��ور م��ا حرف ه��ای هیجان��ی و عجوالنه درب��اره پروژه ها‬ ‫زده می ش��ود اما روی انها فکر و بررس��ی دقیق نمی ش��ود‪ .‬درواقع‬ ‫به نظر می رس��د اهمیت حوزه ریلی در کشور ما روشن نشده است‪.‬‬ ‫موضوعات بخش ریلی چندبعدی هس��تند و روی بخش های دیگر‬ ‫ه��م اثر می گذارن��د‪ .‬اگر به راه اه��ن یک بعدی نگاه ش��ود نتیجه‬ ‫نامطلوب گرفته می شود‪ .‬برای این بخش باید مدیرانی داشته باشیم‬ ‫که راه اهن را بفهمند‪ ،‬نگاه چندبعدی داش��ته باشند و تصمیم ها و‬ ‫جهت گیری ها را قطعی کنند‪.‬‬ ‫€ €بنابراین می توان گفت مش�کالت مدیریتی موجب ش�د‬ ‫برق�ی کردن خط اه�ن تهران‪-‬مش�هد به عنوان نخس�تین‬ ‫حضور بخ�ش خصوصی در حمل ونقل مس�افری شکس�ت‬ ‫بخورد؟‬ ‫در ای��ن پروژه مدیرانی داش��تیم که می خواس��تند مس��ئله را از‬ ‫بخش های غیراولویت دار شروع کنند‪ ،‬این درحالی است که براساس‬ ‫ط��رح جامع حمل ونقل‪ ،‬تصمیم گیری برای س��رمایه گذاری ها باید‬ ‫براساس کس��ب وکار هدایت شود‪ .‬به عنوان مثال ما پیشنهاد دادیم‬ ‫این پروژه در قالب بی اوتی اجرا ش��ود‪ .‬حتی مسئله اجرا شدن این‬ ‫پروژه در قالب بی اوتی را در اوایل دهه ‪ ۹۰‬از سوی مجمع تشخیص‬ ‫مصلح��ت نظام در م��اده ‪ ۱۶۴‬قانون بودجه ج��ای دادیم تا بخش‬ ‫خصوصی بتواند در این بخش س��رمایه گذاری کند اما این مس��ئله‬ ‫به سرانجام نرسید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫احتمال لغو پروازهای مناطق محروم‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی ش��رکت های هواپیمایی با تایید کاهش ش��دید‬ ‫تقاضای سفرهای هوایی در هفته های جاری گفت‪ :‬بر اساس امار رسمی‬ ‫س��ه ماه ابتدایی امسال در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته ‪ ۸‬درصد‬ ‫کاه��ش س��فرهای هوایی را ش��اهد بودیم که اگرچه هنوز امار رس��می‬ ‫تابستان قابل احصاء نیست‪ ،‬اما براساس انچه در جلسات انجمن از سوی‬ ‫مدیران شرکت های هواپیمایی مطرح شده‪ ،‬براوردها از ادامه روند کاهشی‬ ‫تقاضای سفرهای هوایی و حتی تشدید ان در دو ماه اخیر حکایت دارد‪.‬‬ ‫مقصود اس��عدی س��امانی در گفت وگو با مهر ادامه داد‪ :‬تنها دلیل این‬ ‫اتفاق‪ ،‬نوسانات ارزی است که سبب شده التهابات بازار ارز‪ ،‬کاهش شدید‬ ‫مسافران هوایی را در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫جی از ایرا‬ ‫مایی خار‬ ‫های هواپی‬ ‫ن می روند‬ ‫خارجی ها‬ ‫میلیاردی‬ ‫پیشکش‬ ‫ه ایران ایر‬ ‫ب‬ ‫شرکت ‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا این موضوع که گفته می شود چند‬ ‫پرواز لغو می ش��ود تا تعداد مس��افران به حد نصاب برای اقتصادی شدن‬ ‫پرواز برس��د‪ ،‬صحت دارد یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن ادعاها چندان قابل اعتماد‬ ‫نیست چون پروازها تابع برنامه ریزی در کل صنعت هوانوردی هستند اما‬ ‫ممکن است اگر پروازی به حدنصاب نرسد یا تعداد مسافران یک شرکت‬ ‫هواپیمایی کم باش��د ان پرواز لغو ش��ده و مسافران را به شرکت دیگری‬ ‫واگذار کنند‪ .‬اس��عدی سامانی ادامه داد‪ :‬شرکت های هواپیمایی در انجمن‬ ‫توافقی چندجانبه امضا کرده اند که مس��افران یکدیگر را پذیرش کنند یا‬ ‫اگر هواپیما نیاز داشتند در اختیار یکدیگر بگذارند همچنین بر اساس این‬ ‫توافق‪ ،‬اگر پروازی تاخیر داش��ت یا لغو شد‪ ،‬بالفاصله هماهنگی پذیرش‬ ‫اسمان اسیابانی‬ ‫هنوز یکی‪ ،‬دو س�ال از داغ ش�دن خبر بازگشت شرکت های‬ ‫هواپیمایی خارجی به ایران در سایه اجرای برجام نگذشته که‬ ‫این روزها اخبار خروج این شرکت ها از کشورمان یکی پس از‬ ‫دیگری منتشر می شود‪ .‬بریتیش ایرویز ابتدای ماه جاری اعالم‬ ‫ک�رد باتوجه به اینکه پروازهای این ش�رکت ب�ه ایران توجیه‬ ‫اقتص�ادی ندارد‪ ،‬ب�ه فعالیت خود در کش�ورمان پایان می دهد‬ ‫و اخرین پرواز این ش�رکت از تهران به لندن در نخستین روز‬ ‫مهر انجام خواهد ش�د‪ .‬هواپیمایی کی ال ام هلند نیز خبر داده‬ ‫مس��افران ان ش��رکت برای انتقال به نخس��تین پرواز ش��رکت دیگر به‬ ‫مقصد مذکور اغاز می شود‪ .‬وی با تایید کاهش پروازها به مقاصد مناطق‬ ‫محروم و شهرهای کم برخوردار افزود‪ :‬گفته شده در برخی ساعت ها تعداد‬ ‫صندلی های خالی هواپیماهایی که به شهرهای محرومتر اعزام می شوند‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬ادامه این روند نه به سود مسافران است و نه شرکت‬ ‫های هواپیمایی‪ .‬اس��عدی سامانی یاداور ش��د‪ :‬عالقه مند هستیم قیمت‬ ‫بلیت کاهش پیدا کند اما هزینه تمام ش��ده سفرهای هوایی این امکان را‬ ‫به ما نمی دهد چون نرخ بلیت هواپیما تناس��ب مستقیم با قیمت ارز دارد‬ ‫و هرچ��ه قیمت ارز افزایش یابد هزینه تمام ش��ده ه��ر صندلی پرواز نیز‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫که به دلیل مالحظات تجاری‪ ،‬پروازهای خود به ایران و برعکس‬ ‫را از س�ومین روز مهر به حالت تعلیق درخواهد اورد‪ .‬ش�رکت‬ ‫ایرفرانس نیز در اردیبهشت از توقف فعالیت خود در ایران از‬ ‫‪ ۲۷‬شهریور خبر داد‪ ،‬این درحالی است که پیش تر این شرکت‬ ‫اعلام کرده بود پروازهای خود به ایران را در زمس�تان به طور‬ ‫موقت متوق�ف خواهد کرد‪ .‬این ش�رکت ها در حالی تصمیم به‬ ‫توقف فعالیت خود در ایران گرفته اند که از دو س�ال پیش و با‬ ‫اجرای برجام‪ ،‬فرصت حمل ونقل هوایی ایران را غنیمت شمرده‬ ‫و دوباره به اس�مان پرسود ایران بازگشته بودند‪ .‬افزایش نرخ‬ ‫بلیت هواپیما و کاهش س�فرهای خارجی ایرانیان‪ ،‬فقط یکی از‬ ‫دالیلی اس�ت که می توان برای خروج ش�رکت های هواپیمایی‬ ‫خارجی از ایران برش�مرد‪ .‬علت دیگر این تصمیم شرکت های‬ ‫خارج�ی می تواند خروج دونالد ترامپ از برجام و خطر تحریم‬ ‫کشورهایی که با ایران همکاری می کنند از سوی امریکا باشد‪.‬‬ ‫مش�کالت بانکی ایران زیر س�ایه تحریم و گرفتاری هایی که‬ ‫این ش�رکت ها در نقل و انتقال درامدش�ان از کشورمان دارند‪،‬‬ ‫می توان�د از دیگ�ر دالیلی باش�د ک�ه ش�رکت های هواپیمایی‬ ‫خارجی را به ترک ایران واداشته است‪.‬‬ ‫ایران ایر باید از‬ ‫فرصت استفاده کند‬ ‫یکی دیگر از فعاالن صنعت گردشگری و حمل ونقل هوایی کشورمان نیز معتقد است‬ ‫ایران ایر به عنوان شرکت هواپیمایی ملی ایران و شرکتی که دارای بیشترین پروازهای خارجی‬ ‫است‪ ،‬می تواند بیشترین استفاده را از فرصت خروج شرکت های هواپیمایی خارجی از ایران داشته‬ ‫باشد‪ .‬محمدناصر گلدوست‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی‬ ‫ایران در پاسخ به روزگار خودرو درباره علت خروج شرکت های هواپیمایی خارجی از ایران گفت‪ :‬به طور طبیعی‬ ‫وقتی بیشتر صندلی های یک شرکت در پرواز خالی بماند‪ ،‬ان شرکت پروازهای خود را کاهش می دهد یا متوقف‬ ‫خواهد کرد و دلیل این تصمیم نیز شرایطی است که در کشور ما ایجاد شده است‪ .‬از یک سو شاهد افزایش نرخ‬ ‫دالر هستیم و از سوی دیگر ارز مسافرتی قطع شده‪ ،‬به همین دلیل طبیعی است که بسیاری از مردم‪ ،‬سفرهای‬ ‫خارجی خود را لغو کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در اثر این وضعیت شاهد کاهش سفر و تورهای خارجی هستیم و یکی از نتایج‬ ‫این اتفاق‪ ،‬خروج شرکت های هواپیمایی خارجی از ایران به دلیل توجیه اقتصادی نداشتن ادامه فعالیت است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این باتوجه به رکود فعالیت اژانس های مسافرتی‪ ،‬شاهد تعدیل نیرو در برخی از این کسب وکارهاهستیم‪ .‬گلدوست‬ ‫با تاکید بر اینکه موقعیت پیش امده‪ ،‬بهترین فرصت برای شرکت ایران ایر در زمینه انجام پروازهای خارجی است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬جز ایران ایر شرکت هواپیمایی دیگری نداریم که بتواند جایگزین شرکت های هواپیمایی خارجی در‬ ‫پروازهای خارج از کشور شود‪ .‬البته شرکت ماهان تعدادی از پروازهای خارجی را پوشش می دهد اما از سوی‬ ‫برخی کشورهای اروپایی تحریم است‪ .‬شرکت های هواپیمایی بزرگ دیگر مانند اسمان نیز پروازهای‬ ‫خارجی چندانی ندارند‪ .‬البته ایران ایر نیز به تمام کشورها و مقاصد پرتقاضا پرواز ندارد اما با همین‬ ‫پروازهای موجود می تواند بازار سفرهای خارجی را پوشش دهد‪ .‬این فعال حوزه گردشگری‬ ‫و حمل ونقل هوایی معتقد است در صورت مدیریت درست‪ ،‬ایران ایر موقعیت مناسبی‬ ‫برای پوشش پروازهای خارجی دارد و برای استفاده بهینه از شرایط به وجود‬ ‫امده باید نرخ های مناسب برای سفرهای خارجی پیشنهاد دهد‬ ‫تا مشتری پروازهای خارجی را جذب کند‪.‬‬ ‫سود میلیارد‬ ‫دالری در انتظار ایران ایر‬ ‫دلیل خروج شرکت های هواپیمایی خارجی از ایران هرچه که باشد‪،‬‬ ‫بسیاری از فعاالن حوزه حمل ونقل هوایی معتقدند فرصتی به سود ایران است‪ .‬در‬ ‫شرایطی که شرکت هواپیمایی خارجی در ایران فعالیت دارند و تعداد این شرکت ها‬ ‫حدود ‪ ۴‬برابر شرکت های هواپیمایی داخلی است‪ ،‬خروج هر یک از این شرکت ها‬ ‫از ایران‪ ،‬می تواند عرصه را برای قدرت نمایی داخلی ها بازتر کند؛ هرچند شرکت های‬ ‫هواپیمایی داخلی نه از نظر ناوگان‪ ،‬نه از نظر خطوط پروازی و نه از نظر خدمات‪ ،‬قابل‬ ‫مقایسه با شرکت های هواپیمایی خارجی نیستند‪.‬‬ ‫در سال های گذشته و پیش از اینکه نرخ دالر در بازاری پرتب وتاب به باالی ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان برسد‪ ،‬مسئوالن از پرداخت ساالنه ‪۵‬میلیارد دالر پول ایرانی ها به‬ ‫شرکت های هواپیمایی خارجی خبر داده بودند‪ .‬اکنون گرچه سفرهای خارجی‬ ‫ایرانیان کاهش یافته اما به طور قطع با کاهش فعالیت شرکت های‬ ‫هواپیمایی خارجی در ایران‪ ،‬زمینه برای جذب بخشی از این‬ ‫درامد از سوی شرکت های ایرانی به ویژه ایران ایر‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫فرصتی برای تقویت بازار‬ ‫از دست رفته‬ ‫برخی فعاالن حوزه گردشگری و حمل ونقل هوایی معتقدند خروج شرکت های‬ ‫هواپیمایی خارجی از ایران می تواند زمینه را برای درامدزایی بیشتر شرکت های داخلی‬ ‫فراهم کند‪ .‬مهدی میرجمالی در گفت وگو با روزگار خودرو با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی‬ ‫ایران از نظر کمیت و کیفیت پروازها‪ ،‬توان رقابت با شرکت های خارجی را نداشتند‪ ،‬گفت‪ :‬خروج‬ ‫این شرکت ها از ایران به سود شرکت های هواپیمایی بزرگ ایرانی است که پروازهای خارجی‬ ‫دارند و در شرایط پیش امده می توانند به راحتی برای پروازهای خارجی خود مسافرگیری داشته‬ ‫باشند؛ البته به شرط اینکه نرخ های متعادل و نه چندان گرانی ارائه کنند‪ .‬او با تاکید بر اینکه خروج‬ ‫شرکت های هواپیمایی خارجی از ایران‪ ،‬فرصتی برای شرکت های ایرانی است تا بازار از دست رفته‬ ‫پروازهای خارجی را به دست بیاورند‪ ،‬افزود‪ :‬برای این کار نیازمند تقویت زیرساخت ها هستیم؛‬ ‫به عنوان نمونه باید خدمات درون پرواز را افزایش دهیم‪ .‬عملیات زمینی پروازها به طور مطلوب و‬ ‫به موقع انجام و از تاخیرهای بی مورد جلوگیری شود‪ .‬همچنین مهمانداران و گروه پرواز باید‬ ‫شیوه مناسبی برای تعامل با مسافران در پیش گیرند‪ .‬این فعال حوزه حمل ونقل هوایی‬ ‫معتقد است شرکت های هواپیمایی ایرانی به ویژه ایران ایر هواپیما و مسیرهای پروازی‬ ‫مناسب برای جذب مسافران شرکت های هواپیمایی خارجی دارند و می توانند از‬ ‫فرصت پیش امده بهره برداریکنند‪ .‬میرجمالی ادامه داد‪ :‬این گونه نیست که‬ ‫به دلیل خروج شرکت های هواپیمایی خارجی از ایران‪ ،‬مسافران این‬ ‫پروازها کاهش داشته باشند و اگر استقبال از پروازهای‬ ‫خارجی کم شود‪ ،‬فقط به دلیل افزایش نرخ‬ ‫بلیت است‪.‬‬ ‫لزوم تجمیع‬ ‫توانمندی ها‬ ‫عالوه بر بخش خصوصی‪ ،‬مسئوالن دولتی نیز بر این باورند که خروج‬ ‫شرکت های هواپیمایی خارجی از ایران‪ ،‬فرصت مناسبی پیش روی شرکت های‬ ‫ایرانی برای پوشش پروازهای خارجی خواهد گذاشت‪ .‬ارش خدایی‪ ،‬قائم مقام سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری در این زمینه گفت‪ :‬با خروج شرکت های هواپیمایی خارجی از ایران‬ ‫ممکن است در کوتاه مدت شاهد کاهش پروازها به کشورمان باشیم اما تعداد زیادی مسافر‬ ‫ایرانی داریم که باهدف تحصیالت‪ ،‬اقامت‪ ،‬سرمایه گذاری و دالیل دیگر‪ ،‬نیاز به مسافرت های‬ ‫خارجی دارند‪ .‬او با بیان اینکه کاهش فعالیت شرکت های هواپیمایی خارجی یا کاهش‬ ‫مسیرهای خارجی‪ ،‬تصمیم سیاسی ناشی از تحریم نیست بلکه به دلیل واقعیت های‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به طور قطع پس از اعمال تحریم های جدید‪ ،‬محدودیت ها‬ ‫بیشتر می شود اما ما نیز ظرفیت های زیادی داریم که موجب می شود نگرانی در‬ ‫این زمینه نداشته باشیم‪ .‬خدایی افزود‪ :‬البته نمی توان گفت شرکت های‬ ‫هواپیمایی داخلی می توانند همه نیاز ما به پروازهای خارجی را پوشش‬ ‫دهد اما بخش بسیار زیادی از نیازمندی های صنعت هوایی‬ ‫به شرط تجمیع توانایی ها از سوی شرکت های‬ ‫داخلی قابل تامین است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫سود ماهیگیری چینی ها در جیب ایران‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی می گوید کشتی های چینی که در‬ ‫خلیج فارس ماهیگیری می کنند‪ ،‬زیر نظر ایران در حال فعالیت هس��تند‬ ‫و درنهایت همه منافع این ش��ناورها به ایران می رسد‪ .‬به گزارش روزگار‬ ‫خودرو‪ ،‬محمد راستاد در نشست خبری هفته گذشته در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره کش��تی های صیادی چینی و فعالیت انها در اب های ایران گفت‪:‬‬ ‫اجاره کش��تی ها در ‪ 3‬مدل اجاره زمانی‪ ،‬اجاره سفری و اجاره کامل است‪.‬‬ ‫راس��تاد با بیان اینکه در موضوع کش��تی های صیادی چینی‪ ،‬طرح اجاره‬ ‫کامل اجرا ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬کش��تی های چینی که در اب های ایران فعالیت‬ ‫می کنن��د زیر نظر جمهوری اس�لامی ایران هس��تند و در واقع می توان‬ ‫گفت ما مس��تاجر این کش��تی ها هس��تیم و انها را به خدمت گرفته ایم‪.‬‬ ‫این کش��تی ها تحت پرچم ما در اب های ما فعالیت می کنند و اجاره بهای‬ ‫کشتی از ما می گیرند و درنهایت همه منافع ناشی از این فعالیت به ایران‬ ‫می رسد‪.‬پ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که باتوجه به تحریم های اعمال شده ازسوی امریکا ایا قرارداد با هندی ها‬ ‫در بن��در چابهار لغو می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در بندر چابهار کم��اکان با اپراتور و‬ ‫س��رمایه گذار هندی در حال انجام کارها هس��تیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قرارداد‬ ‫بهره ب��رداری موقت در بندر چابهار منعقد ش��ده ک��ه مقدمه ای بر قرارداد‬ ‫بلندمدت در این بندر اس��ت‪ .‬راس��تاد با بیان اینکه ارائه ضمانتنامه بانکی‬ ‫ازسوی شرکت هندی در حال نهایی شدن است‪ ،‬افزود‪ :‬کمی تاخیر ایجاد‬ ‫ش��د اما هیچ مش��کلی در زمینه این قرارداد وجود ندارد‪ .‬هفته اینده برای‬ ‫دیدار با مسئوالن وزارت کشتیرانی هندوستان به این کشور سفر می کنم‬ ‫و موضوع قرارداد را پی می گیریم‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد‪:‬‬ ‫امس��ال در بندرهای تجاری تا تاریخ ‪ ۱۲‬ش��هریور ‪ ۶۱.۷‬میلیون تن کاال‬ ‫تخلیه و بارگیری شد که نسبت به سال گذشته ‪ ۹.۲‬درصد کاهش داشت‪.‬‬ ‫راس��تاد ادامه داد‪ :‬تا تاریخ یادش��ده در س��ال جاری ب��ا کاهش ‪۱۶.۶‬‬ ‫درصدی واردات غیرنفتی از بندرها روبه رو بودیم و به رقم ‪ ۱۱.۷‬میلیون‬ ‫تن رس��یدیم‪ .‬مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی اف��زود‪ :‬در بخش‬ ‫صادرات غیرنفتی هم تا ‪ ۱۲‬ش��هریور ‪ ۱.۲‬درصد کاهش داشتیم و به‬ ‫رقم ‪ ۲۲.۷‬میلیون تن رسیدیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬دلیل کاهش فعالیت بندرها‬ ‫در این مدت شرایط اقتصادی بود و عوامل تحریم کمتر تاثیر داشت‪.‬‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل دریایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بیکاری در میان شناورداران افزایش یافت‬ ‫اکرم امینی‬ ‫قیمت باالی سوخت و لنج های به گل نشسته‬ ‫بی��کاری و رک��ود فعالیت های لنج داران جنوب ای��ران این روزها‬ ‫بیش��تر شده اس��ت‪ .‬جدا از مشکالت اقتصادی کش��ور که بر همه‬ ‫کس��ب وکارهای خرد سایه انداخته‪ ،‬مشکالت کاری لنج داران ریشه‬ ‫در معضل بزرگ تری دارد؛ یعنی مس��ئله س��وخت و نرخ باالی ان‪.‬‬ ‫افزایش ناگهانی نرخ س��وخت ش��ناورها از ‪ ۳‬سال گذشته‪ ،‬گرچه به‬ ‫بهانه مبارزه با قاچاق س��وخت انجام ش��د اما در عمل‪ ،‬کس��ب وکار‬ ‫لن��ج داران و ش��ناورداران خرده پا را دچار مش��کل ک��رد و از صرفه‬ ‫اقتصادی انداخت‪.‬‬ ‫ماجرای گرانی گازوئیل ش��ناورها به س��ال ‪ ۹۴‬برمی گردد که در‬ ‫جریان ازادش��دن نرخ سوخت در کشور‪ ،‬نرخ سوخت شناورهای زیر‬ ‫‪ ۵‬هزار تن براس��اس نرخ بانکرینگ و فوب خلیج فارس به انها ارائه‬ ‫شد که این مسئله موجب شد نرخ سوخت این شناورها در مسیرهای‬ ‫بین المللی از ‪ ۵۵۰‬تومان به حدود ‪ ۱۶۰۰‬تومان و برای مس��یرهای‬ ‫داخل��ی از ‪ ۱۸۰‬تومان به ‪ ۵۵۰‬تومان افزای��ش یابد‪ .‬از همان ابتدا‬ ‫فعاالن ح��وزه حمل ونقل دریایی بار اعالم کردند این افزایش نرخ‬ ‫ناگهانی به ضرر انهاست و موجب رکود فعالیت های انها خواهد شد‬ ‫اما با گذشت ‪ ۳‬سال از ان زمان و اثبات سخن انها‪ ،‬در هنوز بر پاشنه‬ ‫گرانی سوخت می چرخد‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا نص��اری‪ ،‬مدیرعامل یک��ی از تعاونی ه��ای لنجداران‬ ‫بارب��ری ابادان در گفت وگو با روزگار خ��ودرو با بیان اینکه افزایش‬ ‫نرخ س��وخت وضعیت فعالیت ش��ناورهای کوچک را هر روز بدتر از‬ ‫روز گذشته کرده‪ ،‬گفت‪ :‬حمل ونقل کاال دیگر برای لنج دار به صرفه‬ ‫نیس��ت و ب��ا این وضعیت‪ ،‬هم مالک ش��ناور و ه��م صاحب کاال‬ ‫با مشکل روبه رو شده اند‪ .‬مش��کالت یادشده بیکاری شناورهای‬ ‫جنوب را به دنبال داشته‪ ،‬به طوری که فعالیت ‪ ۹۸‬درصد شناورهای‬ ‫بندرهای جنوبی متوقف شده است‪.‬‬ ‫نص��اری با انتقاد از اختصاص س��وخت یاران��ه ای به کامیون ها و‬ ‫ارائه س��وخت با نرخ ازاد به شناورها اظهار کرد‪ :‬نباید نگاه متفاوتی‬ ‫در اختصاص سوخت به شیوه های گوناگون حمل ونقل وجود داشته‬ ‫باش��د و به همه ش��یوه های حمل ونقل داخلی باید س��وخت با نرخ‬ ‫داخلی عرضه ش��ود‪ .‬درحال حاضر س��وخت با ن��رخ بانکرینگ به ما‬ ‫داده می شود‪ ،‬در حالی که بانکرینگ ویژه کشتی های خارجی است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه لنج های صی��ادی و باربری که بارها را به‬ ‫کشورهای حاشیه خلیج فارس حمل می کردند‪ ،‬همگی دچار مشکل‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬درحال حاضر نرخ سوخت شناور حتی باالتر از‬ ‫نرخ فوب خلیج فارس برای ما تمام می شود زیرا هزینه مالیات ارزش‬ ‫افزوده و هزینه حمل نیز در ان محاسبه می شود‪.‬‬ ‫این فعال حوزه حمل ونقل دریایی با بیان اینکه در اثر نرخ باالی‬ ‫س��وخت‪ ،‬بیشتر لنج ها بیکار ش��ده اند و بارگیری ها خوابیده است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬زیانده ش��دن فعالیت لنج ها موجب شده کشاورزان و سایر‬ ‫صاحبان کاال نتوانند کاالی خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫بفرستند و زیان کنند‪ .‬در واقع با کاهش فعالیت لنج ها یک چرخه‬ ‫اقتصادی در بندرها دچار مش��کل و رکود ش��ده‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که اگر بخواهیم روی صادرات غیرنفتی تمرکز داش��ته باشیم باید از‬ ‫این بخش حمایت کنیم‪.‬‬ ‫انطور که نص��اری توضیح می دهد‪ ،‬یک لنج با ظرفیت ‪ ۲۰۰‬تن‪،‬‬ ‫درمجموع حدود ‪ ۵.۵‬میلیون تومان هزینه دارد اما با نرخ های جدید‬ ‫س��وخت‪ ،‬فقط هزینه سوخت در هر سفرمبلغ باالیی می شود که به‬ ‫صرفه نیست‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی همین ش��رایط موجب ش��ده فعالی��ت لنج ها دیگر‬ ‫به صرفه نباش��د و به جز ش��ناورهایی که ظرفیت های ‪ ۵۰۰‬یا ‪۶۰۰‬‬ ‫تن به باال دارند‪ ،‬شناور دیگری بارگیری نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد ناچیز شناورهای گران‬ ‫ای��ن فعال حوزه دریای��ی اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر نرخ س��وخت‬ ‫موجب ش��ده شناوری که با نرخ ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان خریداری شده‪،‬‬ ‫ماهانه ‪ ۲‬میلیون تومان درامد داش��ته باش��د که ب��ا این درامد‪ ،‬کار‬ ‫کردن با لنج برای مالک به صرفه نیست زیرا این وسیله حمل ونقل‬ ‫دریای��ی هزینه تعمیرات باالیی دارد که مالک از پس ان برنخواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نرخ باالی س��وخت روی کس��ب وکار و زندگی‬ ‫تعداد زی��ادی از افراد تاثیر نامطلوب گذاش��ته‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۲۲۰۰‬لنج در خوزس��تان داریم ک��ه هرکدام حدود ‪ ۸‬نفر نیروی کار‬ ‫دارند و هر کدام از این نیروها به طور متوس��ط یک خانواده ‪ ۴‬نفره‬ ‫را پوش��ش می دهن��د؛ بنابراین جامعه ای به بزرگ��ی حدود ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫نفر در اثر افزایش نرخ س��وخت دچار مش��کل شد ه است‪ .‬البته این‬ ‫اس��یب مستقیم نرخ سوخت است و سایر مشاغل محلی و مرتبط با‬ ‫لنج داران نیز در حاشیه این رکود دچار زیان شده اند‪.‬‬ ‫ای��ن مدیر تعاونی لنجداران در بی��ان راهکاری برای حل دغدغه‬ ‫قاچاق س��وخت در بین مسئوالن گفت‪ :‬اگر مسئولیت توزیع سوخت‬ ‫و نظارت بر مصرف ان به تعاونی های لنج داران واگذار ش��ود‪ ،‬دیگر‬ ‫نیازی نیس��ت برای جلوگیری از قاچاق س��وخت را با نرخ ازاد به‬ ‫لنج ه��ا بدهند‪ ،‬زی��را تعاونی ها به دلیل اینکه قرار اس��ت در مقابل‬ ‫قانون پاس��خگو باشند س��وخت را به میزان نیاز و ظرفیت هر لنج‬ ‫ب��ه مالک ان تخصیص خواهن��د داد‪ .‬به عنوان نمونه یک لنج برای‬ ‫ب��ردن کاال به کویت ح��دود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬تن س��وخت مصرف می کند و‬ ‫دلیلی ندارد س��وخت بیش��تری به او داده ش��ود که نگران قاچاق‬ ‫سوخت باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش مهاجرت شناورداران به دلیل بیکاری‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تعاونی لنجداران بوشهر نیز با انتقاد از افزایش‬ ‫نرخ س��وخت لنجداران به بهانه قاچاق‪ ،‬از زمین گیری لنج ها در این‬ ‫استان خبر می دهد‪.‬‬ ‫حسن جمادی در گفت وگو با ایرنا با انتقاد از افزایش نرخ سوخت‬ ‫ش��ناورها اظهار کرد‪ :‬پیش از این نرخ س��وخت مورد نیاز برای یک‬ ‫س��فر دریایی به طور میانگین ‪ ۱۰۰‬میلیون ری��ال بود اما اکنون به‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون ریال رسیده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در گذش��ته روزی ‪ ۱۰‬شناور با هدف صادرات کاال از‬ ‫بندر دلوار خارج می ش��د اما اکنون در ش��رایطی هستیم که حتی‬ ‫هفت��ه ای یک ت��ا دو خروج هم نداریم و می ت��وان گفت فعالیت‬ ‫همه لنج های باری از دیلم تا نخل تقی در استان بوشهر تعطیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫انط��ور که مدیرعامل اتحادیه تعاونی لنجداران اس��تان بوش��هر‬ ‫می گوید این ش��رایط به فروش شناورها از سوی مالکان و مهاجرت‬ ‫به سایر استان ها منجر شده است‪.‬‬ ‫این فعال حمل ونقل دریایی یاداور شد‪ :‬لنج ها نیز مانند کامیون ها‬ ‫و تریلی ها کار حمل ونقل بار را انجام می دهند اما عجیب اس��ت که‬ ‫به بخش جاده ای‪ ،‬س��وخت به نرخ دولتی عرضه می شود اما لنج ها‬ ‫مجبورند سوخت را با نرخ باال و بین المللی دریافت کنند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬حدود ‪ ۲۳۰۰‬لنج در استان بوشهر وجود دارد که به‬ ‫طور میانگین روی هر ش��ناور ‪ ۸‬نفر کار می کنند اما افزایش نرخ‬ ‫سوخت باعث رکود فعالیت و زیان انها شده است‪ .‬جمادی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بس��یاری از ملوانان به دلیل نداش��تن درامد امکان پرداخت‬ ‫هزین��ه تامین اجتماع��ی را ندارند و با ‪ ۲‬م��اه تاخیر باید جریمه‬ ‫هم پرداخت کنند که در این ش��رایط فشار مضاعفی به لنج داران‬ ‫وارد می شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت و مشخصات شورولت کامارو ‪2019‬‬ ‫شورولت به طور رس��می جزئیات مربوط به کامارو‪ 2019‬فیس لیفت‬ ‫را اع�لام ک��رد‪ .‬پیکربندی انالین این خودرو پیش از این در وب س��ایت‬ ‫ش��ورولت موجود بوده‪ ،‬هرچند بخش س��اخت و قیم��ت کامارو ‪ 2019‬در‬ ‫دسترس نبوده است‪.‬‬ ‫به احتمال زیاد دلیل این کار به دلیل نبود تصاویر از کامارو فیس لیفت یا‬ ‫اپلودنشدن فهرست اپشن ها در پیکربندی این خودرو بوده‪،‬اما جدا از اینها‬ ‫قیمت مربوط به کاماروی ‪ 2019‬مشخص است‪.‬‬ ‫م��دل پایه کامارو ‪ 2019 1LT‬قیمت اغازین ‪ 26‬هزار و ‪ 495‬دالر‬ ‫(ش��امل ‪ 995‬دالر هزینه تحویل) دارد که ‪ 405‬دالر ارزان تر از مدل‬ ‫سال قبل است‪ .‬مدل کانورتیبل ‪ 6‬هزار دالر گران تر از مدل استاندارد‬ ‫بوده و ان هم ‪405‬دالر کاهش قیمت را در مقایس��ه با مدل س��ال‪2018‬‬ ‫تجربه کرده است‪.‬‬ ‫موض��وع جالب اینک��ه در پیکربندی کام��ارو ‪ 2019‬هنوز هم تریم‬ ‫‪ 1LS‬به چش��م می خورد هرچند قیمت ان مش��خص نیست و بجای‬ ‫اع�لام قیمت گفته ش��ده که به نمایندگی ش��ورولت مراجعه ش��ود‪.‬‬ ‫به احتمال زیاد این تریم سفارش��ی بوده و با س��فارش مشتری ساخته‬ ‫می شود‪ .‬گفتنی است تنها یک نوع رینگ برای این تریم موجود بوده‬ ‫و هیچ گیربکس اتوماتیکی هم در نظر گرفته نش��ده است؛ اما مدل‬ ‫توربو ‪ 1LE‬که جدیدا معرفی ش��ده هنوز در پیکربندی موجود نیست‬ ‫ام��ا ش��ورولت قیمت پای��ه ان را ‪ 30‬ه��زار و ‪ 995‬دالر اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هم��ان کاهش قیمت ‪ 405‬دالری در مدل کامارو ‪2019 3LT V6‬‬ ‫نیز دیده می شود‪ .‬این خودرو قیمت پایه ‪ 31‬هزار و ‪ 995‬دالری دارد؛‬ ‫اما درباره مدل ‪ 8‬سیلندر کامارو ‪ SS‬خیلی امیدوار نشوید اما قیمت پایه‬ ‫ان برای مدل های ‪ 1SS‬و ‪ 2SS‬تغییری نداش��ته و به ترتیب ‪ 37‬هزار و‬ ‫‪ 995‬و ‪ 42‬هزار و ‪ 995‬دالر باقی مانده است‪.‬‬ ‫قیمت مدل کامارو ‪ 2019 ZL1‬با افزایش ‪ 400‬دالری به ‪ 64‬هزار و‬ ‫‪ 195‬دالر رسیده است‪ .‬البته این افزایش قیمت نیز به دلیل باال رفتن‬ ‫مالی��ات خودروهایی با مصرف س��وخت باال بوده ک��ه از ‪ 1300‬به ‪1700‬‬ ‫دالر رسیده است‪.‬‬ ‫معرفی پرفروش ترین خودروهای جهان در نیمه نخست سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫ی ‪ F‬در نیمه نخست امسال عنوان پرفروش ترین‬ ‫پیکاپ فورد سر ‬ ‫خودروهای دنی��ا را به خود اختصاص داده و پس از ان نیز تویوتا‬ ‫ک��روال و فولکس واگن گلف قرار دارند‪ .‬فورد س��ری ‪ F‬در این بازه‬ ‫زمانی مش��تریان ‪ ۵۶‬بازار در سراسر جهان را شیفته خود کرده و‬ ‫به خانه ‪ ۵۳۴‬هزار و ‪ ۸۲۷‬نفر راه یافته است‪.‬‬ ‫بن��ا بر گ��زارش ‪ JATO‬دینامیک‪ ،‬این پیکاپ بس��یار محبوب‬ ‫توانس��ته تویوتا ک��روال با ف��روش ‪ ۴۷۸‬هزار و ‪ ۱۲۲‬دس��تگاهی‬ ‫و فولکس واگ��ن گلف با ف��روش ‪ ۴۳۱‬هزار و ‪ ۸۳۶‬دس��تگاهی را‬ ‫پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫در ادامه شما را با ‪ ۵۰‬خودرو پرفروش دنیا در نیمه نخست سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی اشنا می کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹ فورد سری ‪F‬‬ ‫نورچشمی های بازار‬ ‫کوچک تر ‪ HR-V‬به اندازه نس��ل پیش��ین خود عجیب نیست و‬ ‫به همین دلیل هم فروش باالیی را در سراس��ر جهان تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹وولینگ هونگ گوانگ‬ ‫فروش‪ ۳۲۶ :‬هزار و ‪ ۴۲۷‬دستگاه‬ ‫دیگر پیکاپ امریکایی حاضر در تاپ تن ما س��یلورادو است‪ .‬این‬ ‫خودرو به زودی وارد چهارمین نسل خود می شود و تالش می کند ‬ ‫کمی از فاصله خود با پیکاپ های بسیار محبوب فورد بکاهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪ C‬کالس‬ ‫‹ ‹شورولت سیلورادو‬ ‫‹ ‹تویوتا کمری‬ ‫فروش‪ ۳۱۳ :‬هزار و ‪ ۳۹۴‬دستگاه‬ ‫ش��اید تا چندی پی��ش کم��ری در برخ��ی بازاره��ای اروپایی‬ ‫قابل خرید نبو د اما بازگش��ت ان به ای��ن منطقه فروش باالتری را‬ ‫نیز در پی خواهد داش��ت‪ .‬اواخر امس��ال ش��اهد حضور کمری در‬ ‫بریتانیا خواهیم بود‪.‬‬ ‫فروش‪ ۵۳۴ :‬هزار و ‪ ۸۲۷‬دستگاه‬ ‫اینک��ه پیکاپ فورد در بازار امری��کا حکمرانی می کند اصال یک‬ ‫راز نیس��ت‪ .‬این خودرو که هم اکنون در س��یزدهمین نس��ل خود‬ ‫ق��رار دارد ب��ه حدی محبوب اس��ت که در کره زمی��ن نیز عنوان‬ ‫پرفروش ترین را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان قشقایی‬ ‫فروش‪ ۴۷۸ :‬هزار و ‪ ۱۲۲‬دستگاه‬ ‫پرفروش ترین خودرو کل تاریخ همچنان به عملکرد خوب خود‬ ‫ادامه می دهد اما فعال نتوانس��ته رتبه نخس��ت را از چنگ پیکاپ‬ ‫فورد دراورد‪ .‬کروال که در بریتانیا با نام «اوریس» شناخته می شود‬ ‫پس از ‪ ۵۲‬سال همچنان محبوب خانواده هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگن پولو‬ ‫‹ ‹ تویوتا کروال‪/‬اوریس‬ ‫‹ ‹ فولکس واگن گلف‬ ‫فروش‪ ۴۳۱ :‬هزار و ‪ ۸۳۶‬دستگاه‬ ‫پرفروش تری��ن خودرو قاره اروپا تکمیل کننده س��ه گانه ابتدایی‬ ‫جدول اس��ت‪ .‬عملکرد این خودرو با توجه به اینکه ‪ ۶‬س��ال پیش‬ ‫معرفی شده اصال بد نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ هوندا سیویک‬ ‫فروش‪ ۴۱۲ :‬هزار و ‪ ۶۶۴‬دستگاه‬ ‫پرفروش ترین محصول هوندا در سراس��ر دنیا س��یویک اس��ت‬ ‫که رتبه چه��ارم را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬هوندا می گوید‬ ‫فروش س��یویک در نیمه نخست سال ‪ ۲۰۱۸‬دو برابر فروش همه‬ ‫خودروسازان ژاپنی در بریتانیا و در همان بازه زمانی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ تویوتا راو ‪۴‬‬ ‫فروش‪ ۳۹۵ :‬هزار و ‪ ۸۱۶‬دستگاه‬ ‫شاس��ی بلندها از محبوبیت فراوانی برخوردار هستند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ق��رار گرفتن تویوتا راو ‪ ۴‬در رده های باال س��ورپرایز چندانی ندارد‪.‬‬ ‫این خودرو پرفروش ترین شاسی بلند جهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان ایکس تریل‬ ‫فروش‪ ۳۹۲ :‬هزار و ‪ ۴۸۹‬دستگاه‬ ‫فروش شاس��ی بلند ‪ ۷‬نفره نیس��ان در بریتانیا شاید کمی کمتر‬ ‫از قش��قایی کوچک تر باشد اما در سراس��ر جهان این ایکس تریل‬ ‫طرفداران بیشتری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگن پاسات‬ ‫فروش‪ ۳۵۶ :‬هزار و ‪ ۵۶۶‬دستگاه‬ ‫ش��اید سدان ها در اروپا رو به افول باشند اما گوش فولکس واگن‬ ‫به این حرف ها بدهکار نیست زیرا پاسات که پرفروش ترین خودرو‬ ‫کالس ‪ D‬است در سراسر دنیا نیز طرفداران زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا ‪CR-V‬‬ ‫فروش‪ ۳۳۹ :‬هزار و ‪ ۸۱‬دستگاه‬ ‫هوندا با عرضه ‪ CR-V‬در س��ال ‪ ۱۹۹۷‬جزو پیشگامان ورود به‬ ‫بازار شاس��ی بلندها بود و مزد زحم��ات خود را نیز با فروش باالی‬ ‫این خودرو گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا ‪HR-V‬‬ ‫فروش‪ ۳۳۴ :‬هزار و ‪ ۹۱۷‬دستگاه‬ ‫دو رتبه هش��تم و نهم جدول به هوندا رس��یده اس��ت‪ .‬خودرو‬ ‫فروش‪ ۳۱۳ :‬هزار و ‪ ۱۴۹‬دستگاه‬ ‫پرفروش ترین شاسی بلند بریتانیا رتبه دوازدهم در سراسر جهان‬ ‫را کسب کرده و البته ایکس تریل بزرگ تر حدود ‪ ۸۰‬هزار دستگاه‬ ‫فروش بیشتری داشته است‪ .‬قرار گرفتن در رتبه دوازدهم عملکرد‬ ‫خوبی برای یک نام ‪ ۱۱‬ساله است‪.‬‬ ‫فروش‪ ۳۱۲ :‬هزار و ‪ ۶۷۷‬دستگاه‬ ‫خودروهای کالس ‪ B‬که پولو در ان حضور دارد به اندازه کالس‬ ‫گلف محبوب نیست اما با این وجود‪ ،‬پولو فروش باالیی در سراسر‬ ‫جهان داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد کوگا‬ ‫فروش‪ ۲۹۹ :‬هزار و ‪ ۴۱۰‬دستگاه‬ ‫دیگر خودرو محبوب بریتانیایی ها که در سراسر جهان نیز فروش‬ ‫باالیی دارد کوگا یا همان اس��کیپ اس��ت که جزو پرفروش ترین‬ ‫شاسی بلندهای دنیا است‪.‬‬ ‫‹ ‹رم ‪۱۵۰۰‬‬ ‫فروش‪ ۲۹۰ :‬هزار و ‪ ۱۲۵‬دستگاه‬ ‫ای��ن خودرو که پیش از این با نام «داج رم» ش��ناخته می ش��د‬ ‫هم اکنون با برند جداگانه رم عرضه می شود‪ .‬البته این تغییر تاثیر‬ ‫زیادی روی عملکرد رم نداشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ هیوندای النترا‬ ‫فروش‪ ۲۸۷ :‬هزار و ‪ ۴۹۲‬دستگاه‬ ‫النترا وارد بازار بریتانیا نشده و نزدیک ترین خودرو هیوندای‬ ‫به ان ‪ i ۳۰‬فس��ت بک است اما حضور نداشتن ان در بریتانیا‬ ‫خللی به عملکرد خوبش در س��ایر نقاط جه��ان وارد نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد فوکوس‬ ‫فروش‪ ۲۴۵ :‬هزار و ‪ ۱۳۷‬دستگاه‬ ‫این خودرو شاس��ی بلند ‪ G ۳‬اس��ت؛ هونگ گوانگ بخش��ی از‬ ‫جوینت ونچر مشترک جنرال موتورز و سایک است‪.‬‬ ‫فروش‪ ۲۴۴ :‬هزار و ‪ ۳۷۷‬دستگاه‬ ‫پرفروش تری��ن خ��ودرو اجرایی بریتانی��ا در بی��ن ‪ ۳‬برند تاپ‬ ‫المان��ی نیز عنوان پرفروش ترین را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع نش��ان دهنده موقعیت جدید مرس��دس ب��ه عنوان‬ ‫پرفروش ترین برند لوکس دنیا است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزدا ‪۵CX‬‬ ‫فروش‪ ۲۳۹ :‬هزار و ‪ ۴۵۰‬دستگاه‬ ‫ش��اید مزدا میاتا عنوان پرفروش ترین خودرو اسپرت دنیا را به‬ ‫خود اختصاص داده باش��د اما این ‪ -۵CX‬است که بخش زیادی‬ ‫از فروش مزدا را تش��کیل می دهد‪ .‬خیزش شاسی بلندها دلیل این‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگن جتا‪/‬ساگیتار‬ ‫فروش‪ ۲۲۷ :‬هزار و ‪ ۵۱۶‬دستگاه‬ ‫«جت��ا» دیگر در بریتانیا عرضه نمی ش��ود اما بازار چین تش��نه‬ ‫ت به همین دلیل‬ ‫س��دان ها و به ویژه محصوالت فولکس واگن اس�� ‬ ‫جتا یا همان ساگیتار در رتبه بیست و دوم جا خوش کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا اکورد‬ ‫فروش‪ ۲۲۴ :‬هزار و ‪ ۱۲۱‬دستگاه‬ ‫دیگر سدانی که در دسترس خریداران بریتانیایی نیست اکورد‬ ‫جدید اس��ت که ویژگی های برجسته ای دارد‪ .‬البته فروش جهانی‬ ‫این خودرو در نیمه نخست سال گذشته افت ‪ ۱۰‬درصدی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کیا اسپورتیج‬ ‫فروش‪ ۲۲۲ :‬هزار و ‪ ۱۰۸‬دستگاه‬ ‫دیگر شاس��ی بلند پرفروش و میان سایز دنیا اسپورتیج است که‬ ‫رقیب خودروهایی همچون قش��قایی‪ ،-۵CX ،CR-V ،‬توس��ان‪،‬‬ ‫کوگا و راو ‪ ۴‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگن الویدا‬ ‫فروش‪ ۲۲۱ :‬هزار و ‪ ۲۴۸‬دستگاه‬ ‫الوی��دا دیگر محصول جوینت ونچر فولکس و س��ایک بوده و از‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۲‬تاکنون عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هاوال‪H ۶‬‬ ‫فروش‪ ۲۲۰ :‬هزار و ‪ ۶۵۳‬دستگاه‬ ‫بزرگ تری��ن خودروس��از داخلی کش��ور چین شاس��ی بلندهای‬ ‫متنوعی تولید می کند اما ‪H ۶‬پرفروش ترین انها است‪ H ۶ .‬مانند‬ ‫یک اشکودا کودیان است در حالی که مدل ‪ H ۴‬کوچک تر بوده و‬ ‫مانند کاروک عمل می کند‪.‬‬ ‫فروش‪ ۲۷۰ :‬هزار و ‪ ۱۸۳‬دستگاه‬ ‫قرار گرفتن در این رتبه عملکرد بدی برای فوکوس نیست زیرا‬ ‫به طور تقریبی ان را می توان بازنشس��ته دانست‪ .‬نسل جدید این‬ ‫خودرو طراحی متفاوتی داشته و فورد امیدوار به بهبود فروش ان‬ ‫در سراسر جهان است‪.‬‬ ‫فروش‪ ۲۱۷ :‬هزار و ‪ ۴۶۷‬دستگاه‬ ‫فروش س��وبارو در بریتانیا اگرچه ناچیز و برابر با ‪ ۱۷۳۹‬دستگاه‬ ‫تا به اینجای س��ال بوده اما ایمپرزا‪ WRX ،‬و ‪ XV‬در ترکیب با‬ ‫هم جزو پرفروش های دنیا است‪.‬‬ ‫فروش‪ ۲۶۰ :‬هزار و ‪ ۶۰۱‬دستگاه‬ ‫توس��ان که زمانی پرفروش ترین خودرو ایرلن��د بود جای خود‬ ‫را به نیس��ان قش��قایی داده و در کل دنیا نیز هجدهمین خودرو‬ ‫پرفروش است‪.‬‬ ‫فروش‪ ۲۱۷ :‬هزار و ‪ ۲۵۹‬دستگاه‬ ‫س��لفی ک��ه در برخ��ی بازارها با ن��ام «المرا» عرضه می ش��ود‬ ‫محبوبیت زیادی در چین داشته و البته در سراسر جهان نیز رتبه‬ ‫‪ ۲۸‬را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬نسخه الکتریکی این خودرو‬ ‫‹ ‹هیوندای توسان‬ ‫‹ ‹ سوبارو ایمپرزا‪XV/‬‬ ‫‹ ‹نیسان سلفی‬ ‫که بر پایه لیف ساخته شده نیز عرضه می شود‪.‬‬ ‫فروش هایلوکس به عنوان چهارمین پیکاپ محبوب دنیا است‪.‬‬ ‫فروش‪ ۲۱۶ :‬هزار و ‪ ۷۴۲‬دستگاه‬ ‫پنجمی��ن خودرو پرفروش چین در س��ال پی��ش رتبه ‪ ۲۹‬این‬ ‫فهرس��ت را به خود اختصاص داده است‪ .‬دو خودرو دیگر پرفروش‬ ‫بائوج��ون که هاچ ب��ک ‪ ۳۱۰‬و مینی ون ‪ ۷۱۰‬هس��تند تا به اینجا‬ ‫نتوانسته اند به برادر خود نزدیک شوند‪.‬‬ ‫فروش‪ ۲۰۱ :‬هزار و ‪ ۵۵۸‬دستگاه‬ ‫قیمت ناچیز ‪ ۶‬هزار و ‪ ۹۹۵‬پوندی در بریتانیا باعث شده داچیا‬ ‫هم در این کشور و هم در سراسر جهان جزو خودروهای پرفروش‬ ‫باش��د‪ .‬این عملکرد برای ساندرویی که بر پایه رنو کلید چند سال‬ ‫پیش ساخته شده خوب است‪.‬‬ ‫فروش‪ ۲۱۵ :‬هزار و ‪ ۱۵۷‬دستگاه‬ ‫فیس��تا پرفروش تری��ن خودرو ب��ازار بریتانیا ب��وده و خریداران‬ ‫بریتانیایی یک چهارم فروش فیس��تا در سراس��ر جهان را تشکیل‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫فروش‪ ۲۰۱ :‬هزار و ‪ ۴۳۷‬دستگاه‬ ‫هر دو نس��خه فولکس تیگوان در نیمه نخس��ت امسال جزو ‪۵۰‬‬ ‫خ��ودرو پرفروش دنیا بوده اند‪ .‬افزای��ش ‪ ۱۸۳‬درصدی فروش این‬ ‫خودرو در مقایس��ه با مدت مشابه سال پیش حاکی از روند رو به‬ ‫رشد فولکس است‪.‬‬ ‫‹ ‹بائوجون ‪۵۱۰‬‬ ‫‹ ‹فورد فیستا‬ ‫‹ ‹شورولت اکوئینکس‬ ‫فروش‪ ۲۱۵ :‬هزار و ‪ ۳۰‬دستگاه‬ ‫این خودرو با نش��ان ش��ورولت در امریکا و با نش��ان هولدن در‬ ‫استرالیا عرضه می ش��ود و مهندسی جنرال موتورز باعث شده این‬ ‫خودرو رتبه ‪ ۳۱‬فهرست را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رنو کلیو‬ ‫فروش‪ ۲۱۴ :‬هزار و ‪ ۶۷۵‬دستگاه‬ ‫یک��ی دیگر از خودروهای اروپایی فهرس��ت کلیو اس��ت که در‬ ‫فرانسه‪ ،‬کرواسی‪ ،‬پرتغال و اسلوونی طرفداران زیادی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹جیپ کامپس‬ ‫‹ ‹داچیا ساندرو‬ ‫‹ ‹فولکس واگن تیگوان ال اسپیس‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪GLC‬‬ ‫فروش‪ ۱۹۹ :‬هزار و ‪ ۹۳۷‬دستگاه‬ ‫دیگر محصول مرس��دس بنز در این فهرست شاسی بلند ‪GLC‬‬ ‫اس��ت که عنوان پرفروش ترین شاسی بلند لوکس دنیا را نیز یدک‬ ‫می کش��د‪ .‬بدین ترتیب‪ ۳ ،‬رکورد فروش جهانی برای بزرگ ترین‬ ‫لوکس ساز دنیا به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سوزوکی سوئیفت‬ ‫فروش‪ ۱۹۰ :‬هزار و ‪ ۲۱۳‬دستگاه‬ ‫فروش این خودرو در س��ال پیش افت ‪ ۲۰‬درصدی داشته و در‬ ‫این فهرست نیز جایگاهی نزدیک به انتها پیدا کرده است‪.‬‬ ‫فروش‪ ۲۱۳ :‬هزار و ‪ ۵۴۳‬دستگاه‬ ‫دومین خودرو پرفروش فیات‪-‬کرایسلر محصول پرسودترین‬ ‫برن��د این مجموع��ه یعنی جیپ اس��ت‪ .‬کامپ��س در کالس‬ ‫شاس��ی بلندهای کالس ‪ A‬حضور داشته و در سال های اینده‬ ‫به طور قطع از این دست خودروها چیزهای بیشتری خواهیم‬ ‫شنید‪.‬‬ ‫فروش‪ ۱۸۹ :‬هزار و ‪ ۶۸۴‬دستگاه‬ ‫دیگر سدانی که به نوعی قربانی تمایل خریداران به شاسی بلندها‬ ‫شده ائودی ‪ A ۴‬است که افت فروش ‪ ۱۴‬درصدی نسبت به ‪ ۶‬ماه ‬ ‫اغاز سال پیش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫فروش‪ ۲۱۲ :‬هزار و ‪ ۱۹۵‬دستگاه‬ ‫جا ز شاید به دلیل دینامیک نه چندان خوب خود شناخته شده‬ ‫باش��د اما این امر باعث نشده در سراس��ر جهان جزو خودروهای‬ ‫پرطرفدار نباشد‪.‬‬ ‫فروش‪ ۱۸۸ :‬هزار و دستگاه‬ ‫فروش این خودرو در اس��تانه ورود نسل جدیدش به بازار افت ‪۷‬‬ ‫درصدی داشته است‪ .‬جایگاه سری ‪ ۳‬با ائودی ‪ A ۴‬نیز عوض شده‬ ‫تا باواریایی ها هر چه سریع تر به فکر جایگزینی نسل جدید باشند‪.‬‬ ‫فروش‪ ۲۰۸ :‬هزار و ‪ ۸۱۳‬دستگاه‬ ‫فولکس در س��ال های اینده طیف وس��یعی از شاس��ی بلندها را‬ ‫عرضه خواهد کرد اما رتبه تیگوان در مقایس��ه با دیگر محصوالت‬ ‫س��واری این شرکت نش��ان می دهد که هنوز هم تقاضای زیادی‬ ‫برای دیگر فرم های خودرویی وجود دارد‪.‬‬ ‫فروش‪ ۱۸۶ :‬هزا و ‪ ۲۹۸‬دستگاه‬ ‫برخالف فاصله زیاد بین مرس��دس ‪ C‬و ‪ E‬کالس‪ ،‬س��ری ‪ ۵‬از‬ ‫نظر فروش جهانی درست یک پله پایین تر از سری ‪ ۳‬قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا جاز‬ ‫‹ ‹فولکس واگن تیگوان‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪ E‬کالس‬ ‫‹ ‹ائودی ‪A ۴‬‬ ‫‹ ‹ب ام و سری ‪۳‬‬ ‫‹ ‹ب ام و سری ‪۵‬‬ ‫‹ ‹تویوتا هایلندر‬ ‫فروش‪ ۱۸۰ :‬هزا و ‪ ۶۸۷‬دستگاه‬ ‫این خودرو که در برخی از بازارها با نام «کلوگر» نیز ش��ناخته‬ ‫می ش��ود یکی دیگر از محصوالت پرطرفدار تویوتا در فهرست ‪۵۰‬‬ ‫تایی ما است‪.‬‬ ‫فروش‪ ۲۰۸ :‬هزار و ‪ ۷۹۷‬دستگاه‬ ‫پرفروش ترین خودرو اجرایی جهان ‪ E‬کالس است اما فروش ان‬ ‫کمتر از نسخه ارزان تر ‪ C‬کالس است‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا یاریس‬ ‫فروش‪ ۲۰۲ :‬هزار و ‪ ۵۵۹‬دستگاه‬ ‫حض��ور پررنگ اوکتاویا در اروپ��ا را نمی توان انکار کرد زیرا این‬ ‫خودرو در چک‪ ،‬اس��تونی‪ ،‬فنالند‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬س��وئیس‪ ،‬کرواسی‪،‬‬ ‫مجارستان و اسلواکی محبوبیت فراوانی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیا سراتو‬ ‫فروش‪ ۲۰۲ :‬هزار و ‪ ۴۲۴‬دستگاه‬ ‫با وجود افت فروش مزدا ‪ ۳‬در مقایسه با مدت مشابه سال پیش‪،‬‬ ‫این خودرو هنوز هم یکی از پرفروش ترین هاچ بک های دنیا است‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد اکو اسپرت‬ ‫‹ ‹ اشکودا اوکتاویا‬ ‫‹ ‹مزدا ‪۳‬‬ ‫‹ ‹تویوتا هایلوکس‬ ‫فروش‪ ۲۰۲ :‬هزار و ‪ ۱۳۲‬دستگاه‬ ‫بازار پیکاپ ها در سراس��ر جهان با رش��د‬ ‫هم��راه ب��وده و یکی از نش��انه های ان‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۱‬درص��دی می��زان‬ ‫فروش‪ ۱۷۶ :‬هزار و ‪ ۱۷۷‬دستگاه‬ ‫یاریس در مقایس��ه با سال پیش عملکرد مشابهی داشته و رتبه‬ ‫‪ ۴۸‬را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬یاریس پرفروش ترین خودرو ‬ ‫یونان است‪.‬‬ ‫فروش‪ ۱۷۲ :‬هزار و ‪ ۸۳۰‬دستگاه‬ ‫دیگر خودرویی که در بریتانیا حضور ندارد س��راتو است که در‬ ‫برخی بازارها با نام فورته نیز شناخته می شود‪.‬‬ ‫فروش‪ ۱۶۶ :‬هزار و ‪ ۱۶۴‬دستگاه‬ ‫ت به شاس��ی بلند نونوار فورد می رس��یم‪ .‬به طور حتم به‬ ‫در نهای ‬ ‫تف��اوت بین پرفروش ترین پی��کاپ دنیا و اکو اس��پرت که هر دو‬ ‫محصول فورد هستند توجه داشته باشید‪.‬‬ ‫منبع‪autocar :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تایید تولید المبورگینی اونتادور ‪ SVJ‬رودستر‬ ‫زمان��ی که المبورگینی اونت��ادور ‪ SVJ‬در گردهمایی پبل بیچ معرفی‬ ‫شد حرفی از تولید نسخه رودستر این خودرو به میان نیامد اما اگر رویه ‬ ‫در چند سال گذش��ته المبورگینی را مالک قضاوت قرار دهید در نهایت‬ ‫شاهد تولید مدل روباز اونتادور ‪ SVJ‬نیز خواهیم بود‪ .‬بنا بر خبر جدیدی‬ ‫که منتشر شده گفته می شود دیر یا زود ‪ SVJ‬رودستر معرفی می شود‪.‬‬ ‫درست یک هفته پیش یک دستور مدیریتی ازسوی هیات مدیره منابع‬ ‫هوایی کالیفرنیا ‪ CARB‬امضا ش��د و در ان تاییدیه ‪4‬مدل المبورگینی‬ ‫اونتادور ش��امل ‪ S‬کوپه‪ S ،‬رودس��تر‪ SVJ ،‬کوپه و ‪ SVJ‬رودس��تر دیده‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫تنها تک ه پازل که فعال در دس��ترس نیس��ت این است که سقف تولید‬ ‫‪900‬دس��تگاهی این خودرو شامل مدل های رودستر هم هست یا اینکه‬ ‫فقط دربرگیرنده ‪ SVJ‬کوپه خواهد بود‪ .‬مدل پیش از ‪ SVJ‬که ‪ SV‬نام‬ ‫داش��ت در تیراژ ‪600‬دس��تگاه برای کوپه و ‪ 500‬دس��تگاه برای رودستر‬ ‫تولید شد‪.‬‬ ‫ام��ا از نظ��ر پرفورمنس ح��دس می زنیم مدل رودس��تر نی��ز از همان‬ ‫ویژگی های برادر کوپه برخوردار باش��د‪ .‬پیش��رانه ‪12‬سیلندر ‪6/5‬لیتری‬ ‫تنفس طبیعی ‪ SVJ‬کوپه قدرت ‪770‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪720‬نیوتون‬ ‫متری دارد‪ .‬اگر المبورگینی به ثبت رکورد سریع ترین کانورتیبل نوربرگ‬ ‫رینگ عالقه داش��ته باشد ش��اید ‪ SVJ‬رودس��تر بتواند این عنوان را به‬ ‫چنگ اورد‪.‬‬ ‫م��دل کوپه تنها ب��ه ‪2/8‬ثانیه زمان نی��از دارد تا از س��کون به تندی‬ ‫‪100‬کیلومتر در س��اعت برس��د‪ .‬ش��تاب صفر تا ‪200‬کیلومتر در ساعت‬ ‫اونت��ادور ‪ SVJ‬نی��ز برابر ب��ا ‪ 8/6‬ثانیه بوده و حداکثر س��رعت ان نیز‬ ‫‪350‬کیلومتر در ساعت اس��ت‪ .‬البته انتظار می رود مدل رودستر به دلیل‬ ‫س��نگین تر بودن کمی کند باش��د‪ .‬مدل ‪ SV‬رودستر در مقایسه با نسخه‬ ‫سقف ثابت ‪ 50‬کیلوگرم سنگین تر بود و این روی شتاب گیری و حداکثر‬ ‫سرعت ان تاثیر گذاشته بود‪.‬‬ ‫ش��اید رونمایی رسمی مدل رودس��تر زودتر از انچه فکر می کنیم باشد‬ ‫زیرا پیش تر هم شاهد چنین حرکتی بوده ایم‪ .‬اونتادور ‪ SV‬رودستر تنها‬ ‫چند ماه پس از پرده برداری از مدل کوپه پدیدار شده بود‪.‬‬ ‫‪ 17‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 27‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪ 8‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪110/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪63/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪103/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪285/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪309/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪210/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪38/800/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪ :‬نا موجود‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪109/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪48/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪74/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪140/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪208/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪112/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪127/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪540/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪350/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪445/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪650/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪175/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪230/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪530/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪500/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪560/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪660/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪380/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪685/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪940/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪940/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫در حاشیه درخواست افزایش قیمت خودرو‬ ‫از سوی خودرو سازان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 17‬شهریور‪ 27 1397‬ذی الحجه ‪ 8 1439‬سپتامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪31‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫عامل افزایش نرخ خودرو‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ :‬درباره ازادس��ازی نرخ خ��ودرو باید گفت زمانی ک��ه افزایش نرخ‬ ‫م��واد اولیه و قطعات خودرو را پذیرفته ای��م افزایش نرخ خودروها را نیز باید‬ ‫بپذیریم‪ ،‬زیرا خودروس��ازان قادر نیس��تند با افزایش به��ره وری افزایش نرخ‬ ‫ایجاد ش��ده را جب��ران کنند‪ ،‬از همین رو به طور قطع متضرر خواهند ش��د‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ش��ورای رقابت نباید در تعیین نرخ خودروها نقش��ی داشته‬ ‫باش��د بلکه کار ش��ورای رقابت تش��خیص انحصار و مقابله با انحصار است و‬ ‫قیمت گذاری خودرو باید برعهده سازمان حمایت باشد‪.‬‬ ‫بازار خودرو تابع متغیرهای گوناگونی اس��ت که برخی از انها مانند مسائل‬ ‫مربوط به عرضه و تقاضا از دس��ت دولت خارج است؛ به طور مثال در شرایط‬ ‫کنونی باتوجه به نگرانی هایی که در زمینه اینده به وجود امده‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫اف��راد تمایل دارند س��رمایه خود را تبدیل به خودرو کنن��د؛ بنابراین عرضه‬ ‫خودرو محدود و تقاضا بس��یار زیاد اس��ت و همین ام��ر موجب افزایش نرخ‬ ‫این محصول ش��ده است‪ .‬جلوگیری از گران فروش��ی خودرو وظیفه سازمان‬ ‫حمایت اس��ت اما کنترل نرخ خودرو در حاشیه بازار بستگی به میزان عرضه‬ ‫و تقاض��ا دارد؛ بنابراین باید پذیرفت که افزایش ن��رخ خودرو اجتناب ناپذیر‬ ‫اس��ت و میزان افزایش نرخ را باید سازمان حمایت با همفکری خودروسازان‬ ‫تعیین کند‪.‬‬ ‫بازار باید با ش��یوه های درست مدیریتی کنترل ش��ود و این روش کنترل‬ ‫ب��ازار در بلندمدت جوابگو نیس��ت‪ .‬هرچند در مواردی نظ��ارت بر بازار الزم‬ ‫است اما بازار باید تابع عرضه و تقاضا باشد و این امر نیازمند برنامه ریزی های‬ ‫بلندمدت و سیاست گذاری های کالن اقتصادی است که متاسفانه در شرایط‬ ‫کنونی کشور امکان پذیر نیست‪ .‬معتقدم در قیمت گذاری خودروهای داخلی‬ ‫بای��د تغییراتی انجام ش��ود اما دول��ت نباید خود را مش��غول قیمت گذاری‬ ‫خودروهای وارداتی و لوکس کند‪.‬‬ ‫باید به قطعه س��ازان و خودروس��ازان کمک کرد ک��ه هرچه زودتر قطعات‬ ‫م��ورد نیاز را تامین و خودروهای تولید ش��ده را به ب��ازار عرضه کنند‪ .‬البته‬ ‫م موضوع دشوارتر و پیچیده تر شده و متاسفانه در وضعیت‬ ‫در ش��رایط تحری ‬ ‫بدی به سر می بریم‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!