هفته نامه روزگار خودرو شماره 32 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 32

هفته نامه روزگار خودرو شماره 32

هفته نامه روزگار خودرو شماره 32

‫ شنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫هوس زودگذرنیست‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمت خودرو‬ ‫در بازار کاذب است‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫دورهمی بزرگ‬ ‫خودرویی ها در پاریس‬ ‫‪12‬‬ ‫چگونه در ترافیک‬ ‫اول مهر گیر نکنیم؟!‬ ‫‪10‬‬ ‫مردم هزینه‬ ‫صنعت خودرو را می پردازند‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت خودرو در بازار کاذب است‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬مردم خودش��ان به‬ ‫افزایش قیمت ها دامن می زنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬منصور معظمی‪ ،‬رییس هیات عامل سازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حاشیه پنجاه وپنجمین‬ ‫نشست گفت وگوی بخش خصوصی و دولت استان خراسان رضوی‬ ‫افزود‪ :‬کاالهای گروه دوم نیز دس��ته بندی شده اند و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت فهرست ش��ان را به بانک مرکزی برای گش��ایش‬ ‫اعتبار اعالم می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مشکلی در زمینه مواد اولیه بخش تولید وجود‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فر به استان‬ ‫اذربایجان ش��رقی از خ��ط تولید واح��د صنعتی‬ ‫ایران خودرو تبری��ز بازدید کرد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری در این بازدید با اش��اره به‬ ‫روند رو به تکمیل خودروه��ای موجود گفت‪ :‬این‬ ‫کارخان��ه ک��ه متعلق ب��ه بخش خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫با س��هام ‪ ۴۹‬درصد و با مش��ارکت گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خودرو با س��هم ‪ ۵۱‬درصدی فعالیت می کند‬ ‫و روزان��ه ام��کان تولید و تحوی��ل ‪ ۵۰۰‬خودرو از‬ ‫مدل ه��ای موجود را پس از طی روند قضایی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این خودروهای پیش فروش شده باید هر‬ ‫چه س��ریع تر رفع نقص و به صاحبان شان تحویل‬ ‫داده ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باتوجه به روند کاهش��ی نرخ خودرو در بازار‬ ‫با ورود این خودروها این روند تثبیت خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری اظهار امی��دواری کرد ک��ه با طی‬ ‫رون��د قضایی و تامین قطعه ب��ه زودی روزانه ‪۵۰۰‬‬ ‫خودرو در ایران خ��ودرو تبریز رفع نقص و تحویل‬ ‫داده شود‪ .‬ش��ریعتمداری در این س��فر با ایت اهلل‬ ‫ال هاش��م‪ ،‬نماینده ولی فقیه در اذربایجان ش��رقی‬ ‫و امام جمع��ه تبریز دیدار ک��رد‪ .‬وی در این دیدار‬ ‫با اش��اره به اوضاع کش��ور در شرایط تحریم گفت‪:‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫هوس زودگذر نیست (‪)۱۰‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها در دهه اخیر به وضعیت غالب و مسلط‬ ‫حوزه اداره ش��رکت ها تبدیل شده و شرکت های معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و‬ ‫محیط اجتماعی را جزئی از راهبرد ش��رکتی خود می بینند‪ .‬این مفهوم‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫هم اکنون در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی حکومت ها‪،‬‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬جامعه مدنی‪ ،‬س��ازمان های بین المللی و مراکز علمی دنیا دنبال می ش��ود‪ .‬با‬ ‫گذش��ت بیش از ‪ ۶۰‬سال از ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها به ادبیات مدیریت‬ ‫ش��رکت ها و کس��ب وکارها‪ ،‬هنوز این مفهوم در فضای کسب وکار ایران جایگاه شایسته ای‬ ‫پیدا نکرده اس��ت‪ .‬طرح و توس��عه این مفهوم در شرایط بحرانی فعلی اقتصاد ایران می تواند‬ ‫راهگشای بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی جامعه به ویژه حوزه اشتغال و بهره وری‬ ‫نیروی کار باشد‪ .‬در این نوشتار سعی شده به طور اجمالی ضمن برشمردن روند شکل گیری‬ ‫این مفهوم‪ ،‬وضعیت مس��ئولیت اجتماعی شرکت های ایرانی و چگونگی توسعه و بسط ان‬ ‫در کشور بیان شود‪.‬‬ ‫بعضی ها مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت را یک هوس زودگ��ذر توصیف می کردند که‬ ‫ل حاضر شاید‬ ‫با مس��ائل پیش��ین (‪ )CSR‬اقتصاددان های سیاسی س��روکار دارد‪ .‬در حا ‬ ‫هنوز هم این افکار ایدئالیس��تی به نظر می رس��د زیرا اجرای برخی برنامه ها بدون ش��ک‬ ‫بس��یار وسیع تر از قابلیت های سیاسی حاضر اس��ت اما باید بدانیم همان طور که یکی از‬ ‫برندگان نوبل اقتصادی خاطرنش��ان کرده‪ ،‬ایدئالیس��ت های امروز رئالیس��ت های فردا‬ ‫هس��تند‪ .‬استانداردهای مس��ئولیت اجتماعی یک ضرورت حیاتی در عصر جهانی شدن‬ ‫اس��ت‪ .‬مسئولیت اجتماعی شرکت‪ ،‬مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در‬ ‫جهت حفظ‪ ،‬مراقبت و کمک به جامعه ای که در ان فعالیت می کند انجام دهد‪ .‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی ش��رکت رویکردی جامع به مالحظات اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬زیست محیطی و‬ ‫حفاظت از منافع ذی نفعان‪ ،‬بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تغییر نگرش های شخصی‬ ‫اس��ت‪ .‬در چند دهه گذشته تغییرات چشمگیری در محیط فعالیت های سازمانی ایجاد‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬جوامع به میزان فراوان��ی به مقوالتی مانند کنترل الودگ��ی (هوا و صوت)‪،‬‬ ‫ایمنی و س�لامت محیط کار‪ ،‬فرصت های برابر استخدامی برای اقلیت ها و زنان و کیفیت‬ ‫ایمنی تولیدات‪ ،‬توجه می کنند‪ .‬دیگر خواست و نیازهای جامعه از تجارت‪ ،‬تنها برحسب‬ ‫خواس��ته های بازار و اقتصادی تعیین نمی ش��ود بلکه اکنون س��ازمان با دامنه وسیعی از‬ ‫مسئولیت های بازار‪ ،‬روبه رو است‪ .‬بعضی از ان مسئولیت ها تا حد زیادی مربوط به جامعه‬ ‫هستند‪ .‬به این ترتیب شرکت ها موفقیت و تداوم حیات خود را در گرو مسئولیت در برابر‬ ‫محیط اجتماعی می بینن��د‪ .‬در این صورت با رویکردی اینده نگر مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫نه تنها سیاس��تی هزینه بر تلقی نخواهد شد بلکه نوعی سرمایه گذاری انسانی و اجتماعی‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬هیچ ک��س در جهان نمی تواند ایده مس��ئولیت پذیری را بپذیرند؛ مگر‬ ‫اینکه در گام نخست سعی در عمل به ان در حریم شخصی اش (خانه‪ ،‬محل کار و مسائل‬ ‫ش��خصی) داشته باشد‪ .‬مس��ئولیت اجتماعی مفهومی است که در اواسط قرن بیستم در‬ ‫امری��کا مطرح و توجه بس��یاری را در محافل اقتصادی‪ ،‬علمی و سیاس��ی جهان به خود‬ ‫جلب کرد‪ .‬ظهور مس��ئولیت اجتماعی شرکت در سال های اخیر ریشه در دادوستدهای‬ ‫جهانی‪ ،‬پیچیده تر شدن فضای کسب وکار‪ ،‬تقاضا برای شفافیت در کسب وکار و پاسخی‬ ‫به تحوالت و چالش های جهانی شدن بوده است‪.‬‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی شرکت ها برای نخستین بار در دهه ‪ 20‬میالدی مطرح شد اما‬ ‫به دلیل رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم نتوانس��ت به عنوان یک موضوع جدی تا دهه‬ ‫‪ ۱۹۵۰‬میان رهبران کس��ب وکار جایگاهی بیابد‪ .‬مدل های اولیه مسئولیت اجتماعی‬ ‫ش��رکت در دهه ‪ ۱۹۶۰‬ظاهر ش��د که جنبه «اجتماعی» مسئولیت اجتماعی شرکت‬ ‫را به طور مس��تقیم به مس��ئولیت هایی باالتر و ورای مسئولیت های اقتصادی و قانونی‬ ‫ربط می داد‪ .‬سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد‪ ،‬بانک جهانی و سازمان‬ ‫همکاری اقتصادی و توس��عه نه تنها پژوهش و ترویج مس��ئولیت اجتماعی مفهومی را‬ ‫که براساس ان شرکت ها به طور داوطلبانه تصمیم به مشارکت در ساختن یک جامعه‬ ‫بهت��ر و محیط پاکیزه تر می گیرند‪ ،‬تایید کردند بلکه ش��یوه نامه ها و واحدهای دائمی‬ ‫کاری را به وجود اوردند‪ .‬مفهومی که باتوجه به ان ش��رکت ها‪ ،‬نگرانی های اجتماعی و‬ ‫زیست محیطی را در فعالیت های عملیاتی کسب وکار در تعامل با گروه های ذی نفع خود‬ ‫در نظر می گیرد‪ .‬مسئولیت اجتماعی شرکت ها یعنی مسئولیت شرکت در پاسخگویی‬ ‫به پیامدهای فعالیت هایی که جامعه را تحت تاثیر خود قرار می دهد‪ .‬منظور از جامعه‪،‬‬ ‫همه ذی نفعان شرکت است‪ .‬مهم ترین ذی نفعان شرکت که در موقعیت شرکت به طور‬ ‫مس��تقیم و غیرمستقیم موثر هستند عبارتند از مصرف کنندگان‪ ،‬کارکنان‪ ،‬مالکان یا‬ ‫گ س��ازمانی تبدیل شود تا با رفتن‬ ‫س��هامداران و جامعه‪ .‬این موضوع باید به یک فرهن ‬ ‫یک فرد از بین نرود و همه اعضای سازمان بدانند که با رفتن ان مدیر هم باید به همین‬ ‫ت دیگر مس��ئولیت اجتماعی شرکت یک باور سازمانی است‬ ‫روش عمل کنند؛ به عبار ‬ ‫که به دنبال خلق ارزش مشترک بین ذی نفعان شرکت است و یک پروژه نیست که اغاز‬ ‫و پایانی داش��ته باشد‪ .‬نباید برنامه های مس��ئولیت پذیری اجتماعی فعالیتی جداگانه‬ ‫از فعالیت های روزانه کس��ب وکار شرکت باش��د‪ .‬بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (سازمان‬ ‫بین المللی اس��تاندارد) تعریف استانداردی برای مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی‬ ‫و عمومی ارائه کرده است‪ .‬استاندارد ‪ 7 ،۲۶۰۰۰‬موضوع کلیدی از مسئولیت اجتماعی‬ ‫را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫‪ - ۱‬رهبری سازمانی‪ - ۲ /‬توسعه و درگیر کردن جامعه‪ - ۳ /‬حقوق بشر‪ - ۴ /‬حقوق نیروی‬ ‫کار‪ - ۵ /‬محیط زیست‪ - ۶ /‬اقدام های عملیاتی‬ ‫خبر‬ ‫توضیحات تعزیرات حکومتی درباره‬ ‫خودروهای انبارشده ایران خودرو‬ ‫س��خنگوی س��ازمان تعزی��رات حکومت��ی درب��اره خودروهای انبارش��ده در‬ ‫پارکینگ های ایران خودرو توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬سیدیاسر رایگانی‪ ،‬سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره‬ ‫انبار ش��دن خودروها در پارکینگ های ش��رکت ایران خودرو در شهر بابل اظهار‬ ‫کرد‪ :‬علت این انباشت ها کمبود قطعه در تولید خودرو است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در تاریخ ‪ ۶‬ش��هریور امسال با حضور نماینده وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و رییس شعبه تعزیرات در استان مازندران از واحد تولید ایران خودرو‬ ‫در ش��هر باب��ل بازدید به عمل امد و تعداد ‪۲‬هزار خ��ودرو پژو پارس ‪ TU ۵‬در‬ ‫پارکینگ وجود داشت‪.‬‬ ‫س��خنگوی سازمان تعزیرات با بیان اینکه تهیه نشدن قطعات ازسوی شرکت‬ ‫تامین کننده قطعات دلیل انبار ش��دن این خودروها است‪ ،‬گفت‪ :‬قطعاتی مانند‬ ‫سنس��ور‪ ACU ،‬و ‪ ،IUC‬دسته س��یم و جلو امپر ازسوی شرکت تامین کننده‬ ‫قطعات خودرو به خودروس��ازان داده نشده‪ ،‬به همین دلیل از ‪ ۷۰‬خودرو تولید‬ ‫شده در تیر و مرداد امسال که به پارکینگ رفته اند‪ ۴۰ ،‬دستگاه وارد بازار نشده‬ ‫و به هیچ یک از نمایندگی های ایران خودرو در س��طح شهرس��تان و اش��خاص‬ ‫حقیقی تحویل داده نشده است‪.‬‬ ‫ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬یک نگرانی در تولیدکنندگان بابت اینکه ش��اید مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬کمیاب و مراکز انها تعطیل ش��ود به وجود امده اما واقعیت‬ ‫این است که این گونه نیست‪.‬‬ ‫معظمی ادامه داد‪ :‬همه باید به هم کمک کنیم که این جو روانی‬ ‫که در جامعه ایجاد ش��ده‪ ،‬فروکش کن��د و فضای ناامیدی از بین‬ ‫برود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره وضعیت کاالهای‬ ‫اساس��ی در کشور توضیح داد‪ :‬کاالهای اساسی که ‪ ۲۵‬قلم هستند‬ ‫به اندازه نیاز کش��ور ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان ثبت س��فارش و تامین‬ ‫ش��ده اند و ذخایر اس��تراتژیکی در این زمینه ایجاد شده و مردم از‬ ‫خودروهای‬ ‫پیش فروش‬ ‫هرچه زودتر‬ ‫تحویل‬ ‫مشتری شود‬ ‫این بابت نگرانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫ریی��س هیات عامل ایدرو درباره نرخ خودرو و التهاب ان در بازار‬ ‫نیز افزود‪ :‬مردم خودش��ان به این افزایش قیمت ها دامن می زنند و‬ ‫زمانی که ‪ ۸‬میلیون نفر به سایت سایپا برای خرید خودرو مراجعه‬ ‫می کنند این امر بیشتر نمایان می شود‪.‬‬ ‫معظمی اظهار کرد‪ :‬نرخ خودرو در بازار کاذب است و مردم باید‬ ‫به انها بی اعتنا باش��ند‪ .‬مرجع تعیین نرخ خودرو س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اس��ت و هر قیمتی را که تعیین‬ ‫کند در خرید و فروش قابل اعمال است‪.‬‬ ‫نباید با ایجاد شرایط «عدم قطعیت» در ذهن مردم‬ ‫اف��کار عمومی را به س��مت ناامیدی ب��رد‪ .‬راه حل‬ ‫ایجاد ارامش در افکار عمومی همان روش��ی است‬ ‫که نماینده ولی فقیه در تبریز به کار بس��ته اند و با‬ ‫ایج��اد رابطه مناس��ب با جوانان و مس��ئوالن بذر‬ ‫وحدت را در استان کاشته اند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ادامه داد‪ :‬دش��من ام��روز همه راه های‬ ‫ممکن را برای فش��ار به ایران به کار گرفته و باید‬ ‫تالش کنیم این ش��رایط و محدودیت ها را از بین‬ ‫ببریم‪ .‬شریعتمداری ادامه داد‪ :‬دولت در حال تالش‬ ‫جدی در کش��ور است و مس��ئوالن با کمک مردم‬ ‫این مش��کالت و س��ختی ها را رف��ع خواهند کرد‪.‬‬ ‫همچنین به گ��زارش ایرنا‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری‬ ‫در این بازدید بی��ان کرد‪ :‬صنایع بزرگی مانند این‬ ‫مجموعه که زمینه تولید‪ ،‬اش��تغال و کارافرینی را‬ ‫فراهم کرده و باعث رونق اقتصادی می ش��وند باید‬ ‫واردکنندگان الستیک برنامه ماهانه بدهند‬ ‫ب��ه همه نماین��دگان رس��می واردات‬ ‫الس��تیک که در کش��ور قص��د دریافت‬ ‫گواه��ی مرب��وط از مرک��ز اصن��اف را‬ ‫دارند‪ ،‬تاکید می ش��ود هر چه س��ریع تر‬ ‫ب��رای اع�لام برنام��ه تامین ب��ه انجمن‬ ‫ذی ربط و س��پردن تعه��دات الزم برای‬ ‫تامین الس��تیک در کمترین زمان اقدام‬ ‫کنند‪.‬پ به گزارش ش��اتا‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫برنامه ری��زی تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار‬ ‫با اش��اره به اینکه س��تاد تنظی��م بازار‪،‬‬ ‫وظایف انجم��ن واردکنن��دگان خودرو‬ ‫و دارن��دگان نمایندگی ه��ای واردات را‬ ‫ب��رای تامین نیاز داخلی مش��خص کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بنابر تصمیم های اخرین نشس��ت‬ ‫س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬انجمن واردکنندگان‬ ‫الس��تیک مکلف ش��د به منظور تامین‬ ‫کسری نیاز بازار کشور به انواع الستیک‬ ‫ب��اری‪ ،‬اتوبوس��ی و کامی��ون و ان��واع‬ ‫الس��تیک ‪ ،OTR‬با اع�لام فراخوان به‬ ‫همه دارندگان نمایندگی الس��تیک های‬ ‫وارداتی‪ ،‬برنامه ماهانه تامین الستیک را‬ ‫به تفکیک برند‪ ،‬شرکت و اندازه الستیک‬ ‫دریافت کند‪.‬پ محمدرضا کالمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ان دس��ته از شرکت هایی که برای‬ ‫ایفای تعهدات نمایندگی خود در تامین‬ ‫کاالی یادشده اقدام کنند‪ ،‬عالوه بر تامین‬ ‫ارز و تس��هیل فراین��د تامی��ن‪ ،‬از مزایای‬ ‫دیگری برخ��وردار خواهند ب��ود‪ .‬در این‬ ‫ص��ورت‪ ،‬واردات ان برند فق��ط از طریق‬ ‫نماینده یادشده انجام خواهد شد‪ .‬کالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��ایر برندها و نمایندگی های‬ ‫دارای مجوز نمایندگ��ی که تاکنون برای‬ ‫ایفای تعه��دات تامین نیاز کش��ور اقدام‬ ‫نکرده ان��د ی��ا در قالب ای��ن مصوبه‪ ،‬برای‬ ‫س��پردن برنام��ه و تعهد تامی��ن مبادرت‬ ‫نکنند‪ ،‬مجوز نمایندگ��ی انها لغو و انجام‬ ‫واردات ان برن��د ب��رای هم��ه متقاضیان‬ ‫حقیقی و حقوق��ی دارای کارت بازرگانی‬ ‫مجاز بدون مان��ع خواهد بود‪ .‬زوی اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬به همه نمایندگان رس��می واردات‬ ‫الس��تیک ک��ه در کش��ور ب��رای دریافت‬ ‫گواه��ی مرب��وط از مرک��ز اصن��اف اقدام‬ ‫کرده اند‪ ،‬تاکید می ش��ود هرچه س��ریع تر‬ ‫برای اعالم برنامه تامین به انجمن ذی ربط‬ ‫و سپردن تعهدات الزم مبادرت ورزند ‪.‬‬ ‫مورد حمایت مس��ئوالن قرار گیرند‪ .‬وی با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه زیرس��اخت های الزم برای ایجاد س��الن‬ ‫رنگ و بدنه در ش��رکت ایران خ��ودر و تبریز وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی ان شاهد‬ ‫شکوفایی صنعت خودرو شمال غرب کشور باشیم‪.‬‬ ‫شریعتمداری مطرح شدن بحث احتکار خودرو در‬ ‫این شرکت را غیرکارشناسی و غیرحرفه ای عنوان‬ ‫کرد و ب��ا رد این موضوع‪ ،‬گفت‪ :‬در باره خودروهای‬ ‫پرتیراژ هیچ مش��کل خاصی وجود ن��دارد و وقفه‬ ‫در تحویل خودروها بیش��تر به دلیل تامین نشدن‬ ‫قطعات ریز مربوط به م��وارد ایمنی و الکترونیکی‬ ‫خودروها اس��ت که به طور عمده وارداتی هستند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫به زودی این قطعات تامین و تحویل داده می ش��ود‬ ‫و عرضه خودروها اغاز خواهد شد‪ .‬شریعتمداری در‬ ‫پایان با اشاره به تولید افزون بر یک میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار خودرو در خودروس��ازی ها ک��ه به گفته وی‪،‬‬ ‫بخش زیادی از ان در گ��روه صنعتی ایران خودرو‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وجود تع��داد محدودی خ��ودرو در‬ ‫انبار خودروس��ازان به منزله احتکار نیست و نباید‬ ‫صنایع را که زمینه ساز تولید و اشتغال و کارافرینی‬ ‫هستند‪ ،‬مورد بی مهری قرار داد‪.‬‬ ‫توقیف بیش از ‪ ۵‬هزار خودرو‬ ‫دادس��تان تهران گفت‪ :‬تنها در یک‬ ‫م��ورد در س��لفچگان ‪۳‬ه��زار و ‪۵۰۰‬‬ ‫خ��ودرو واردات��ی که مرب��وط به یک‬ ‫شرکت است‪ ،‬توقیف شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش صداوس��یما‪ ،‬جعفری‬ ‫دولت اب��ادی اظهار کرد‪ :‬این ش��رکت‬ ‫مل��ک چن��د ب��رادر اس��ت و مجموع‬ ‫خودروه��ای توقیف��ی این ش��رکت به‬ ‫‪۵‬هزار خودرو می رسد که در قالب یک‬ ‫پرونده در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه دس��تگیری دبیر‬ ‫انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ ۱۵ :‬روز پی��ش ش��خصی به نام‬ ‫میثم رضایی از مرزهای غربی کشور در‬ ‫حال خروج بود که با هوشیاری وزارت‬ ‫اطالع��ات دس��تگیر ش��د و در اختیار‬ ‫مراجع قضایی قرار گرفت‪ .‬این شخص‬ ‫شاکی های خصوصی بس��یاری دارد و‬ ‫خودروه��ای بس��یاری را تعهد کرده و‬ ‫اکنون پرون��ده وی در مرحله بازجویی‬ ‫اس��ت‪( .‬البت��ه الزم به یاداوری اس��ت‬ ‫که این ش��خص رییس انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایی واردکنندگان خودرو است و‬ ‫ارتباطی با انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫ندارد‪ ).‬جعفری دولت ابادی ادامه داد‪:‬‬ ‫به تازگ��ی دس��تگیری های دیگری هم‬ ‫داشته ایم و پرونده های مهمی در حوزه‬ ‫م��واد پتروش��یمی‪ ،‬ارز‪ ،‬واردات کاالی‬ ‫خارجی و سکه تشکیل شده و متهمان‬ ‫بزرگی نیز دستگیر شده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دادستانی از ‪ ۱۹‬تیر در ‪۳‬‬ ‫شعبه ویژه بازپرسی شروع به کار کرده‬ ‫و ‪ ۳۳‬کیفرخواست در این مدت صادر‬ ‫کرده است‪ .‬کسانی که دستگیر شده اند‬ ‫ارزهای زیادی دریافت کرده و در بازار‬ ‫فروخته ان��د یا کاالهایی ب��ا ارز دولتی‬ ‫خریده ان��د و با نرخ چن��د برابر در بازار‬ ‫به فروش رسانده اند‪ .‬این مطلب که این‬ ‫دستگیرشدگان مظنونان سطح پایین‬ ‫هستند قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫جعف��ری دولت اب��ادی اف��زود‪ :‬قوه‬ ‫قضاییه مس��ئول برخورد با مفس��دان‬ ‫اس��ت و بس��تن منافذ فس��اد بر عهده‬ ‫دولت اس��ت و باید جلوی ایجاد فساد‬ ‫ازسوی انها گرفته شود‪.‬‬ ‫پاسخ سایپا درباره شائبه های پیش فروش خودرو‬ ‫مع��اون مطالع��ات اس��تراتژیک و فن��اوری‬ ‫اطالعات گروه سایپا از حضور نهادهای نظارتی‬ ‫در جریان ثبت نام پیش فروش خودروهای سایپا‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬عالوه بر ش��بکه های نظارتی‬ ‫شرکت سایپا‪ ،‬س��ازمان بازرسی کل کشور هم‬ ‫بر روند ثبت نام نظارت داشت‪.‬‬ ‫حس��ن قره یی‪ ،‬معاون مطالعات اس��تراتژیک‬ ‫و فن��اوری اطالعات گروه س��ایپا در واکنش به‬ ‫انتش��ار اخباری مبنی بر بس��ته ش��دن س��ایت‬ ‫پیش از ش��روع ثبت نام‪ ،‬به ش��اتا گفت‪ :‬ساعت‬ ‫باز و بسته شدن سایت بر اساس ساعت رسمی‬ ‫س��ایت ‪ time.ir‬بود و ممکن است دلیل اینکه‬ ‫برخ��ی گم��ان کردند س��ایت پیش از ش��روع‬ ‫هماهنگ نبودن مشتریان‬ ‫ ‬ ‫ثبت نام بسته ش��ده‬ ‫با این ساعت باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته در سایت سایپا پیش از شروع‬ ‫ثبت نام هم اعالم ش��ده بود که کاربران ساعت‬ ‫خود را با این سایت هماهنگ کنند‪.‬‬ ‫قره یی همچنی��ن اعالم ادام��ه روند ثبت نام‬ ‫پس از پایان ان را رد کرد و افزود‪ :‬س��اعت ‪:۴۵‬‬ ‫‪ ۱۳‬روز پنج ش��نبه به طور رسمی اعالم شد که‬ ‫ثبت نام تمام ش��ده و هیچ تناقضی بین ساعت‬ ‫اعالم اتمام موجودی و تمام شدن ثبت نام وجود‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫او با اعالم اینکه همه افرادی که این خودروها‬ ‫را خریداری کرده اند افراد حقیقی هستند‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت س��ایپا اماده در اختیار گذاشتن‬ ‫اطالعات این افراد به نهادهای نظارتی است‪.‬‬ ‫ای��ن مس��ئول در ادامه‪ ،‬نارضایت��ی برخی از‬ ‫متقاضی��ان ثبت نام را امری طبیعی دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬ی��ک میلیون و ‪ ۸۸۸‬ه��زار نفر متقاضی‬ ‫ثب��ت نام خری��د خ��ودرو بودند ک��ه فقط ‪۵۰‬‬ ‫هزار خ��ودرو قاب��ل پیش فروش بوده اس��ت و‬ ‫یک میلیون و ‪ ۸۳۸‬ه��زار نفر موفق به ثبت نام‬ ‫نشده اند که این موضوع کامال طبیعی است‪.‬‬ ‫مع��اون مطالع��ات اس��تراتژیک و فن��اوری‬ ‫اطالعات گروه س��ایپا ضمن رد ادعای ناعادالنه‬ ‫ب��ودن ثبت ن��ام س��ایپا و خالی ماندن دس��ت‬ ‫مش��تریان واقعی گفت‪ :‬ثبت نام اینترنتی بوده و‬ ‫هیچ دخل و تصرفی در ان نشده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن به محض ش��روع‬ ‫ثبت نام برای شفاف س��ازی بیشتر از خبرنگاران‬ ‫مختلف هم دعوت شد تا از این روند خبر تهیه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور نهاد های نظارت�ی در روند‬ ‫ثبت نام‬ ‫قره یی همچنین از حض��ور نهاد های نظارتی‬ ‫در روند ثبت نام سایپا خبر داد و افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫ش��بکه های نظارتی ش��رکت س��ایپا‪ ،‬س��ازمان‬ ‫بازرسی کل کش��ور هم بر روند ثبت نام نظارت‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مع��اون مطالع��ات اس��تراتژیک و فن��اوری‬ ‫اطالع��ات گ��روه س��ایپا تصریح ک��رد‪ :‬عالوه بر‬ ‫این همیش��ه فرایند مدیریت��ی ثبت نام داخل‬ ‫س��ایت سایپا بود و رصد و پش��تیبانی از سوی‬ ‫ش��رکت انجام می شد اما این ثبت نام به منظور‬ ‫خدمات دهی بهتر و همچنین ش��فافیت بیشتر‬ ‫در شرکت مگفا انجام شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا بی��ان جزئی��ات ثبت ن��ام‬ ‫خودروه��ای س��ایپا گف��ت‪ ۲۹ :‬درص��د از‬ ‫ثبت نام کنندگان از استان های تهران و البرز به‬ ‫شکل مش��ترک‪ ۹ ،‬درصد از استان خراسان‪۸ ،‬‬ ‫درصد از استان اصفهان‪ ۷ ،‬درصد استان فارس‬ ‫و بقیه هم از سایر استان ها ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت ن�ام بیش�تر از تولی�د س�االنه‬ ‫خودروسازی‬ ‫مع��اون مطالع��ات اس��تراتژیک و فن��اوری‬ ‫اطالعات گروه سایپا تعداد متقاضیان این سری‬ ‫از ثبت نام را بیش��تر از تولید ساالنه شرکت های‬ ‫س��ایپا و ایران خودرو اعالم و تشریح کرد‪ :‬سال‬ ‫گذشته تولید ش��رکت های ایران خودرو و سایپا‬ ‫به ش��کل کلی حدود یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫خودرو بوده و در واقع درخواس��ت برای همین‬ ‫پیش فروش از کل تولیدات یک سال دو شرکت‬ ‫بزرگ خودروسازی ایران هم بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه خودروها از س��وی‬ ‫مشتریان دارای ش��رایط خریداری شده است‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬تایید یا رد صالحی��ت افراد برای‬ ‫پیش فروش این خودروها به ش��کل هوش��مند‬ ‫مورد بررس��ی قرار می گرف��ت و برای مثال‪ ،‬اگر‬ ‫کد ملی ف��ردی تا ‪۱۸‬ماه گذش��ته برای خرید‬ ‫محصوالت س��ایپا ثبت ش��ده بود شبکه اجازه‬ ‫ادام��ه ثبت نام ب��ه او نمی داد‪ .‬قره ی��ی در پایان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همچنین‪ ،‬ش��رایط سنی و کد ملی‬ ‫مش��ترک به همین صورت عمل می کرد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬بعد از پایان ثبت نام برای دقت بیش��تر به‬ ‫ شکل دستی هم این شرایط دوباره بررسی شد‬ ‫تا اگر شبکه در موارد نادری اجازه ثبت نام داده‬ ‫باش��د ثبت نام انجام شده لغو و خطای شبکه ای‬ ‫اصالح شود‪ .‬این در حالی است که پیش فروش‬ ‫ش��رکت س��ایپا با اما و اگرهایی روب��ه رو بود و‬ ‫بس��یاری عن��وان می کردند تنها اف��راد خاصی‬ ‫توانس��تند موف��ق به ثبت نام ش��وند که در این‬ ‫راس��تا با اجاره کارت ملی دیگ��ران خودروهای‬ ‫مورد نظر خود را ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بخشی از مواد اولیه قطعات خودرو ترخیص شد‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کشور علت اصلی طوالنی شدن زمان خواب برخی خودروها را نبود‬ ‫مواد اولیه قطعات انها عنوان کرد و گفت‪ :‬تاکنون بخش��ی از مواد‬ ‫اولیه قطعات از گمرگ ترخیص شده و خودروها به مرحله تجاری‬ ‫رسیده است و به زودی تحویل مشتری خواهند شد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ش��اتا درباره تحویل نشدن‬ ‫ب��ه موقع خودروها به مردم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬قطعه س��ازان معطل مواد‬ ‫اولیه وارداتی قطعات شان بودند که از گمرک ترخیص نشده بود و‬ ‫به همین دلیل نتوانس��تند این قطعات را به موقع به خودروسازان‬ ‫تحویل دهند و این باعث شد تولید تعدادی از خودروها که از نظر‬ ‫این قطعات ناقص بودند نهایی نشود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از ترخیص بخش��ی از مواد اولی��ه قطعات خودرو‬ ‫در روزهای گذش��ته خبر داد و اف��زود‪ :‬پس از مکاتبه ها و برگزاری‬ ‫جلسه ها با گمرک‪ ،‬تاکنون بخشی از این قطعات خارج شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬خودروها به مرحله تجاری رس��یده و تحویل مش��تری‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬گمرک در حال بررسی سایر قطعات بوده‬ ‫که به زودی انها نیز ترخیص خواهند شد‪.‬‬ ‫رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کشور با اشاره به اهمیت مواد اولیه وارداتی در قطعه سازی تشریح‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۸۰‬درصد مواد اولیه مورد استفاده قطعه سازان‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫داخلی است اما ‪ ۲۰‬درصد این مواد هم الزم است وارد شود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬در صورت نرسیدن انها روند تولید قطعه ناقص خواهد ماند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر لزوم حمایت از تولید داخلی توضیح داد‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط الزم است س��اخت داخلی به حداکثر برس��د و در همین‬ ‫راستا‪ ،‬می توان از شرکت های دانش بنیان برای تولید داخلی مشابه‬ ‫قطعات خارجی کمک گرفت‪.‬‬ ‫نجفی منش در همین باره اضافه کرد‪ :‬در زمینه حمایت از تولید‬ ‫داخلی الزم اس��ت مواد اولیه داخلی مثل فوالد‪ ،‬مس و‪ ...‬در اختیار‬ ‫تولیدکنندگان قرار گیرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از واحدهای تجاری که مواد‬ ‫اولیه تولید را وارد می کنند‪ ،‬حمایت شود‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫سوخت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خودروهای توربو‪ ،‬غیرقابل استفاده می شود؟‬ ‫مدتی اس��ت که مردم با مراجعه به جایگاه های س��وخت با تابلو‬ ‫یا نوش��ته ای با مضمون «بنزین س��وپر نداریم!» مواجه می ش��وند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود وعده های مختلف که در این زمینه داده ش��ده اس��ت اما‬ ‫همچنان در عرضه بنزین س��وپر مش��کل داریم که این مورد باعث‬ ‫ایجاد محدودیت های مختلفی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬ب��ا توجه به اینکه در فصل تابس��تان‬ ‫قرار داریم مصرف س��وخت کش��ور با افزایش روبه رو بوده بنابراین‬ ‫مش��کالتی در زمین��ه تولی��د بنزین س��وپر به وجود امده اس��ت‪.‬‬ ‫پاالیش��گاه های مختلفی مانند پاالیش��گاه های امام خمینی شازند‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬بندرعباس و ستاره خلیج فارس وظیفه تولید بنزین سوپر‬ ‫را بر عهده دارند اما با توجه به افزایش مصرف س��وخت در کش��ور‬ ‫و مش��کالت انتقال س��وخت‪ ،‬تولید بنزین معمولی در اولویت قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش خودروهای توربو‬ ‫عرضه نش��دن بنزین س��وپر در جایگاه های مختلف باعث ایجاد‬ ‫مش��کالت عدیده ای ش��ده اس��ت که از جمله انها می توان به عدم‬ ‫کارکرد صحیح پیشرانه خودروهای مجهز به توربو شارژر اشاره کرد‪.‬‬ ‫این نوع خودروها به کیفیت س��وخت مورد استفاده بسیار حساس‬ ‫هستند و اس��تفاده از س��وخت باکیفیت پایین در اینده برای انها‬ ‫مشکل س��از می شود‪ .‬در چنین شرایطی صاحبان این نوع خودروها‬ ‫به ش��دت دچار سردرگمی ش��ده اند و در مواردی حتی تصمیم به‬ ‫فروش خودرو گرفته اند‪.‬‬ ‫همچنین هزین��ه باالی تعمیرات این خودروها باعث ایجاد ترس‬ ‫در خریداران می ش��ود اما با توجه به مزایایی که پیشرانه های توربو‬ ‫دارد‪ ،‬بسیاری از افراد به سمت خرید این نوع خودروها رفته اند‪ .‬در‬ ‫شرایط کنونی استفاده از این نوع خودروها تبدیل به ریسک شده و‬ ‫بس��یاری از افراد در فقدان بنزین سوپر مجبور به استفاده از بنزین‬ ‫معمولی ش��ده اند‪ .‬البته برخی نیز از مکمل ه��ای مختلف افزودنی‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹بیکاری کارگران جایگاه ها‬ ‫عالوه ب��ر اینکه بس��یاری از مردم از عرضه نش��دن بنزین س��وپر‬ ‫ناراضی هستند‪ ،‬جایگاه داران نیز با مشکالت مختلفی دست و پنجه‬ ‫نرم می کنند‪ .‬در چنین ش��رایطی که بنزین سوپر عرضه نمی شود‪،‬‬ ‫مخازن بنزین سوپر و تلمبه ها نیز بدون استفاده مانده اند‪ .‬در نتیجه‬ ‫فرهنگ سازی‬ ‫تعویض‬ ‫خودرو در‬ ‫حال انجام‬ ‫است‬ ‫این مورد باعث ش��ده اس��ت کارگرانی که مسئول بخش مرتبط با‬ ‫بنزین سوپر بودند بیکار یا با کاهش درامد روبه رو شوند‪.‬‬ ‫قره خانی خبر داد‪:‬‬ ‫عرضه دوباره بنزین سوپر از اغاز مهر‬ ‫‹ ‹بنزین سوپر یا یورو‪۴‬؟‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از عرضه دوباره‬ ‫بنزین سوپر از اغاز مهر و پس از پایان سفرهای تابستانی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬اسداهلل قره خانی با اشاره به عرضه نشدن‬ ‫بنزین سوپر در جایگاه های سوخت‪ ،‬گفت‪ :‬روزهای اینده اوج سفرهای‬ ‫تابستانی در کشور است که شاید به این دلیل بنزین سوپر در کشور‬ ‫عرضه نشده باشد‪.‬‬ ‫ی افزود‪ :‬به طور‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالم ‬ ‫احتمالی پس از روزهای پایانی شهریور و ایام تعطیالت و از اغاز مهر‬ ‫عرضه دوباره بنزین سوپر در جایگاه های سوخت اغاز می شود‪.‬‬ ‫قره خانی با بیان اینکه اگر در مهر بنزین سوپر در جایگاه های‬ ‫سوخت عرضه نشود جای سوال دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر میزان‬ ‫مصرف بنزین با کاهش سفرها کمتر شود‪ ،‬تولید بنزین سوپر‬ ‫از سر گرفته می شود‪.‬‬ ‫اسالمی با بیان اینکه‬ ‫ ‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای‬ ‫روزانه بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیون لیتر بنزین سوپر مصرف می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تولید ‪ ۵‬میلیون لیتر بنزین یورو‪ ۴‬معادل تولید‬ ‫‪ ۳‬میلیون لیتر بنزین سوپر است‪ .‬بنابراین‪ ،‬حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫لیتر از این طریق صرفه جویی می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید‬ ‫بر اینکه زمانی که مقدار مصرف بنزین کاهش و توازنی بین تولید‬ ‫و تقاضا ایجاد شود تولید بنزین سوپر اغاز می شود‪ ،‬افزود‪ :‬اولویت‬ ‫نخست این است که ابتدا مصرف بنزین داخلی مردم از تولید داخل‬ ‫تامین شود و سپس به فکر تامین بنزین سوپر باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سیستم احتراق برخی خودروهای خارجی با بنزین‬ ‫سوپر تنظیم شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر این خودروها از بنزین معمولی‬ ‫استفاده کنند تنظیمات خودرو به هم می ریزد و مشکالتی برای خودرو‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬قره خانی تصریح کرد‪ :‬اگر از مهر عرضه بنزین سوپر‬ ‫اغاز نشود‪ ،‬از شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی پرسیده‬ ‫می شود که پس از کاهش مصرف بنزین معمولی چرا بنزین سوپر‬ ‫تولید نمی شود‪ ،‬البته با توجه به اینکه این نوع بنزین نرخ باالتری دارد‬ ‫به زودی تولید ان اغاز می شود‪.‬‬ ‫به طور کلی ارقام مختلفی برای بنزین س��وپر اعالم می ش��ود اما‬ ‫بر اساس امار و ارقام رسمی‪ ،‬عدد اکتان بنزین باید بین ‪ ۹۱‬تا ‪۹۵‬‬ ‫باشد که این عدد برای بنزین معمولی بین ‪ ۸۷‬تا ‪ ۸۹‬و برای بنزین‬ ‫س��وپر ‪ ۹۱‬تا ‪ ۹۳‬است‪ .‬در ایران بعد از مصوبه دولت از سال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫خورش��یدی تمام شرکت ها موظف هس��تند خودرو های خود را با‬ ‫استاندارد یورو‪ ۴‬تولید کنند‪.‬‬ ‫ش��رکت پاالیش و پخ��ش ایران نیز در همین راس��تا تصمیم به‬ ‫اجرای فاز های جدید در پاالیش��گاه های هشت گانه کشور گرفت و‬ ‫با س��اخت واحد های جدید با باال ب��ردن اکتان بنزین بدون نیاز به‬ ‫افزودنی و همچنین حذف گوگرد مواد پایه س��ازنده بنزین اقدام به‬ ‫تولید بنزین یورو‪ ۴‬کرد‪.‬‬ ‫ب��ه طور کلی بنزین یورو‪ ۴‬با توجه به نحوه تولید ان پاک تر بوده‬ ‫زیرا از نظ��ر االینده هایی مانند بنزن‪ ،‬اروماتیک و گوگرد ش��رایط‬ ‫بهتری دارد‪ .‬این در حالی است که بنزین سوپر به دلیل برخورداری‬ ‫از ع��دد اکت��ان باالتر تراکم بیش��تر برخی از پیش��رانه ها را تحمل‬ ‫می کن��د‪ .‬درحال حاضر می توان گفت با نبود بنزین س��وپر بهترین‬ ‫راه حل مراجعه به پمپ بنزین های عرضه کننده بنزین یورو‪ ۴‬است‪.‬‬ ‫بیژن حاج محمدرضا‪ ،‬رئیس انجمن جایگاه داران س��وخت درباره‬ ‫مشکالت مرتبط با عرضه بنزین سوپر در گفت وگو با گسترش نیوز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما در حال ذخیره س��ازی بنزین یورو‪ ۴‬هس��تیم و بیش‬ ‫از ‪ ۲‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬هزار لیتر ذخیره س��ازی بنزین یورو‪ ۴‬تاکنون‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬از جمله مواردی ک��ه باعث ایجاد تعلل در زمینه عرضه‬ ‫بنزین سوپر شده است همین مورد است که به منظور ذخیره سازی‬ ‫برای روز مبادا انجام شده است‪ .‬درحال حاضر بنزین یورو‪ ۴‬در حال‬ ‫تولید است تا زمانی که به مقدار قابل توجهی برسیم‪.‬‬ ‫حاج محمدرضا در رابطه با تفاوت بنزین سوپر و یورو‪ ۴‬نیز افزود‪:‬‬ ‫به طور قطع می توان گفت بنزین یورو‪ ۴‬از کیفیت باالتری نس��بت‬ ‫به بنزین س��وپر برخوردار است‪ .‬دلیل ان نیز مرتبط با درجه اکتان‬ ‫اس��ت که برای بنزین یورو‪ ۴‬رقم ‪ ۹۵‬و برای بنزین سوپر ‪ ۸۹‬است‬ ‫بنابرای��ن می توان گف��ت بنزین یورو‪ ۴‬از هر لح��اظ برای خودروها‬ ‫نسبت به بنزین سوپر مناسب تر است‪.‬‬ ‫قائم مقام ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران گفت‪ :‬بررس��ی‬ ‫انجام ش��ده از عملکرد سال ‪ ۱۳۹۶‬خودروس��ازان بزرگ نشان می دهد که‬ ‫قانون تعوی��ض خودرو در صورت تکرار عیب‪ ،‬به تدریج در حال جا افتادن‬ ‫و اجرایی شدن است‪.‬‬ ‫سعید تاجیک در گفت وگو با ایسن ا اظهار کرد‪ :‬براساس قانون حمایت از‬ ‫ی که خودرویی در دوره گارانتی‬ ‫حقوق مصرف کنندگان خودرو‪ ،‬در صورت ‬ ‫‪ ۳‬بار به دلیل ایراد تکراری به نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش‬ ‫عرضه کنن��دگان خودرو مراجعه کند‪ ،‬ش��رکت خودروس��از و واردکننده‬ ‫مربوط موظف به تعویض خودرو با یک خودرو جدید است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تا س��ال گذش��ته این بخش از قانون به ندرت و بسیار‬ ‫محدود اجرا می شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با این حال‪ ،‬ارزیابی وضعیت خدمات‬ ‫پس از فروش خودرو در س��ال گذش��ته نشان می دهد که در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪ ۲‬خودروساز بزرگ به ویژه گروه صنعتی ایران خودرو در حد قابل توجهی‬ ‫ب��رای اج��رای قانون تعویض خ��ودرو اق��دام کرده اند‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬باقی‬ ‫خودروسازان و واردکنندگان خودرو چندان این قانون را اجرایی نمی کنند‪.‬‬ ‫قائم مقام ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ادامه داد‪ :‬بررسی ها‬ ‫نش��ان می دهد که قانون تعویض خودرو در صورت تکرار عیب خودرو در‬ ‫‪ ۳‬نوبت‪ ،‬با وجود بی توجهی س��ایر خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو‪،‬‬ ‫به تدریج در حال جا افتادن اس��ت و وضعی��ت در حد قابل توجهی بهبود‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین‪ ،‬بررس��ی وضعیت خدمات پس از فروش خودرو در‬ ‫س��ال گذشته نشان می دهد که در سال ‪ ۱۳۹۶‬وضعیت پرداخت خسارت‬ ‫خواب خودرو در تعمیرگاه نیز بهبود یافته است‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬بر اس��اس قان��ون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬اگر خودرویی در دوره گارانتی به دلی��ل کمبود قطعه یا ناتوانی‬ ‫در رف��ع عیب بی��ش از ‪ ۲‬روز کاری در نمایندگی خدمات پس از فروش‬ ‫ط ملزم به‬ ‫خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو متوقف شود شرکت مربو ‬ ‫ط است‪.‬‬ ‫پرداخت خسارت خواب(توقف) خودرو در تعمیرگاه به مالک مربو ‬ ‫تاجیک خاطرنشان کرد‪ :‬بررسی عملکرد ‪ ۳‬ما ه اغاز امسال نشان می دهد‬ ‫بس��یاری از ش��رکت های خدمات پس از فروش خودرو در تامین قطعات‬ ‫دچار مشکل ش��ده اند‪ .‬بنابراین‪ ،‬پیش بینی می کنیم امسال خواب(توقف)‬ ‫خودرو در تعمیرگاه ها بیشتر شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫مردم تاوان نبود مدیریت صنعت خودرو را پس می دهند‬ ‫عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬به دلیل اینکه خودروسازان‬ ‫بخش دولتی هستند متاسفانه مدیریت هزینه نداشته‬ ‫و مصرف کننده باید تاوان ان را بدهد‪.‬‬ ‫عبداهلل رضی��ان در گفت وگو با خان��ه ملت‪ ،‬درباره‬ ‫افزای��ش ن��رخ محصوالت تولی��دی خودروس��ازان و‬ ‫نوس��ان های بازا ر اظه��ار کرد‪ :‬حدود ‪ ۲‬ماه گذش��ته‬ ‫جلس��ه هایی ب��ا خودروس��ازان و بازدیدهای��ی که از‬ ‫مجموعه های قطعه س��از داش��تیم اعالم شد که قطعه‬ ‫زی��ادی در انبارها وجود ندارد و اگر نتوانیم حتی یک‬ ‫قطعه را تامین کنیم تولید دچار مشکل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۰‬درصد از قطعات وارداتی است‬ ‫عض��و هیات رییس��ه کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از قطع��ات مصرفی در تمامی خودروهای تولید داخل‬ ‫وارداتی اس��ت و تولی��د انها به فن��اوری خاصی نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر یکی از قطعات مورد نیاز خودروهای‬ ‫تولید داخل تامین نش��ود‪ ،‬چرخه تولید دچار مشکل‬ ‫می ش��ود‪ .‬درحال حاضر میزان تولید خودروس��ازان به‬ ‫‪۲‬هزار نس��خه رسیده در حالی که این رقم در گذشته‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نسخه بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به‬ ‫اینکه ادعای تولید خودرو با قطعات ‪ ۱۰۰‬درصد تولید‬ ‫داخل قابل قبول و امکان پذیر نیست و در هیچ جایی‬ ‫از دنیا صنعت خودروس��ازی به صورت ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫به توان تولید داخل اتکا ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تولید برخی‬ ‫از قطع��ات به لحاظ فناوری ش��رایط خاص��ی دارد و‬ ‫امکان تولید انها برای تمامی شرکت وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزین�ه تولی�د در خودروس�ازی ها‬ ‫به درستی مدیریت نمی شود‬ ‫رضیان با تاکی��د بر اینکه پیش بین��ی کرد ه بودیم‬ ‫صنعت خودرو دچار نوسان شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫نرخ محصوالت تولیدی خودروس��ازان مباحث بسیار‬ ‫زیادی مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬به تازگی مدیرعامل سایپا‬ ‫اعالم کرد که تولید پراید برای این خودروس��ازی ‪۳۲‬‬ ‫میلی��ون تومان هزینه دارد و با این حال ‪ ،‬ان را با نرخ‬ ‫‪ ۲۲‬میلیون تومان به فروش می رساند‪ .‬این شرایط به‬ ‫باال بودن هزینه تولید برمی گردد و این نشان می دهد‬ ‫که در گذش��ته هزینه تولید خودروسازی ها به درستی‬ ‫مدیریت نشده است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه گران شدن مواد اولیه تولید قطعات و خودرو نیز‬ ‫بر افزایش هزینه تولید اثرگذار اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به‬ ‫صورت مثال‪ ،‬پی وی سی که یک سوم و فوالد که نصف‬ ‫یک خودرو را تش��کیل می دهد افزایش نرخ داشته و‬ ‫نمی توان ان را منکر ش��د‪ .‬وی با اشاره به اینکه همه‬ ‫موارد مطرح شده سبب شد تا خودروسازان اعالم کنند‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پاسخگوی کیفیت خودروها باشد‬ ‫ریی��س کمیت��ه ایمن��ی حمل ونقل‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران با بیان اینکه ‪۵۵‬‬ ‫درصد خودروهای تولی��د داخل با عمر‬ ‫کمتر از ‪ ۴‬سال نتوانسته اند معاینه فنی‬ ‫دریافت کنند‪ ،‬خواستار پاسخگوی وزیر‬ ‫صنعت به مردم شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ش��هربانو امانی‪ ،‬عضو‬ ‫شورای شهر تهران در واکنش به گزارش‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫تهران گفت‪ :‬در گزارش��ی که محس��ن‬ ‫پورس��یداقایی ارائ��ه ک��رده ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫خودروهای تولی��دی و خودروهایی که‬ ‫کمتر از ‪ ۴‬س��ال عمر دارند‪ ،‬نتوانسته اند‬ ‫معاین��ه فن��ی دریافت کنن��د از رییس‬ ‫ش��ورا تقاضا دارم از وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت دعوت کنند ک��ه در این باره‬ ‫توضیح داده و به مطالبات پاسخ دهند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬م��ورد دیگ��ر در زمین��ه‬ ‫موتوس��کلیت ها اس��ت‪ .‬در عم��ل ‪۳ ،‬‬ ‫میلیون موتورس��یکلت در ش��هر تهران‬ ‫تردد می کند و یکی از منش��اهای مهم‬ ‫الودگ��ی هوا هس��تند‪ .‬ریی��س کمیته‬ ‫ایمن��ی حمل ونق��ل تصری��ح ک��رد‪ :‬در‬ ‫گزارش بیان ش��د که شهرداری بنا دارد‬ ‫‪ ۵‬هزار موتورس��یکلت خریداری کند و‬ ‫تحویل موتورسواران دهد‪ .‬من خواهش‬ ‫دارم که ش��هرداری تنها تسهیلگر باشد‪.‬‬ ‫این عضو شورای شهر ادامه داد‪ :‬در دوره‬ ‫گذشته نیز بنا بود شهرداری تسهیل گر‬ ‫باشد اما چون مس��تقل وارد شد‪ ،‬مورد‬ ‫حمای��ت قرار نگرفت‪ .‬ام��ا گزارش هایی‬ ‫وجود دارد که ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ش��هروند‬ ‫تهرانی ب��ه دلیل الودگی هوا در س��ال‬ ‫فوت می کنند‪ .‬امان��ی افزود‪ :‬مورد دیگر‬ ‫اینکه با توجه به حساس��یتی که معاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ه��م دارد در اغاز‬ ‫س��ال تحصیلی بیمه س��ازی س��رویس‬ ‫م��دارس را در اولویت قرار دهد و چون‬ ‫فوریت ان نیز تصویب ش��ده بود‪ ،‬هفته‬ ‫اینده در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫که در شرایط فعلی شکل کنونی تولید برای انها صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد و باید نرخ محصوالت تولیدی افزایش‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در جلس هّهای کمیسیون به‬ ‫خودروس��ازان و قطعه سازان اعالم کردیم که باید نرخ‬ ‫محصوالت بررسی و انالیز کارشناسی شود و بر اساس‬ ‫ان قیمت گذاری انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیروهای مازاد خودروسازی‬ ‫رضی��ان با تاکید ب��ر اینکه باال ب��ودن هزینه تولید‬ ‫خودروسازان ارتباطی به شرایط کنونی ندارد و نیروی‬ ‫کاری که در گذش��ته از س��وی انها جذب شده حجم‬ ‫بس��یار زیادی بوده و نیروی مازاد زیادی دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ه دلیل اینکه خودروس��ازان بخش دولتی هس��تند‬ ‫متاس��فانه مدیری��ت هزین��ه نداش��ته و ان را رعایت‬ ‫نکرده اند و مصرف کننده باید تاوان ان را بدهد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه با توج��ه به ش��رایط پیش امده در‬ ‫کش��ور مدیریت نش��دن هزینه و ب��اال بودن هزینه‬ ‫تولید‪ ،‬خود را نش��ان می ده��د و محصوالت تولید‬ ‫داخلی نمی توانند ب��ا محصوالت وارداتی با کیفیت‬ ‫مشابه رقابت کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خودروسازان از سوی‬ ‫دیگر مطالبات قطعه س��ازان را پرداخت نمی کنند‪.‬‬ ‫به طور مثال‪ ،‬قطعه س��ازی ب��ا ‪ ۱۵۰‬نفر نیروی کار‬ ‫‪ ۶‬میلی��ارد از خودروس��ازان طل��ب دارد و در حال‬ ‫ورشکست شدن اس��ت‪ .‬رضیان در پایان با تاکید بر‬ ‫اینکه قطعه س��ازان مجبور هستند محصول خود را در‬ ‫اختیار خودروسازان داخلی قرار دهند و شرایط رقابتی‬ ‫نیس��ت به همین دلیل از انها سوءاستفاده می کنند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تنها جایی که مردم می توانند ارزش‬ ‫پول خود را تا حدودی حفظ کنند بازار خودرو اس��ت‬ ‫و تقاضایی که برای خ��ودرو وجود دارد مطابق با نیاز‬ ‫نیست و مردم به دنبال ذخیره خودرو هستند‪.‬‬ ‫ثبت نام موفق از حدود ‪ ۱۵‬هزار مشتری نهایی محصوالت ایران خودرو‬ ‫مع��اون مدیرعام��ل در بازاریاب��ی و‬ ‫ف��روش ش��رکت ایران خ��ودرو ضمن‬ ‫تش��کر از اس��تقبال بی نظیر مشتریان‬ ‫از ش��رایط ف��روش ای��ن ش��رکت‬ ‫اع�لام ک��رد‪ :‬همان طور ک��ه از قبل‬ ‫اطالع رس��انی ش��ده بود‪ ،‬بخش��نامه‬ ‫پیش ف��روش گ��روه محص��والت‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو فع��ال ش��د و‬ ‫مش��تری‬ ‫‪۱۵‬ه��زار‬ ‫ح��دود‬ ‫نهای��ی و مصرف کنن��ده واقع��ی‬ ‫موف��ق ب��ه ثبت ن��ام در ای��ن‬ ‫بخشنامه شدند‪ .‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬مصطفی‬ ‫خان کرم��ی ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب‬ ‫افزود‪ :‬ه��دف ش��رکت ایران خودرو از‬ ‫اج��رای طرح های پیش ف��روش گروه‬ ‫محصول‪ ،‬کم ک��ردن انگیزه دالالن و‬ ‫افزایش احتمال دستیابی مشتریان و‬ ‫مصرف کنندگان واقعی به خودرو مورد‬ ‫نظر خود است‪.‬‬ ‫ثبت نام کنن��دگان نیز در موعد مقرر‬ ‫برای انتخاب محصول مد نظر خود اقدام‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ا توجه به مش��کالتی‬ ‫که در مراحل ثبت نام برای مش��تریان‬ ‫به وج��ود می ام��د‪ ،‬س��عی کردی��م‬ ‫ب��ا بکارگی��ری روش ه��ای جدی��د و‬ ‫همچنین اعم��ال محدودیت هایی که‬ ‫مسیر ثبت نام را برای مصرف کنندگان‬ ‫واقعی کوتاه تر می کند‪ ،‬فرایند ثبت نام‬ ‫را برای مش��تریان نهایی اس��ان کرده‬ ‫و دست دالالن و س��ودجویان بازار را‬ ‫کوتاه کنیم‪.‬‬ ‫خان کرمی تصریح کرد‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫کرده ایم تا بر اس��اس وع��ده مدیریت‬ ‫ارش��د گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو‪،‬‬ ‫پیش ف��روش ویژه خودروهای تولیدی‬ ‫را اغاز کنیم و با این اقدام بخش��ی از‬ ‫اعتماد مش��تریان را پاسخ داده و نیاز‬ ‫بازار تامین شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تحلیل صنعت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫صادرات محوری گامی برای توسعه صنعتی‬ ‫ابوالفضل خلخالی‪ /‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‪:‬‬ ‫چ��را صنعت قطع��ه به عنوان یک صنعت خصوص��ی بهره وری الزم را‬ ‫ندارد؟ دلیل س��وداور نبودن صنعت قطعه کشور به این برمی گردد که‬ ‫برنامه تولید در مقیاس اقتصادی در این صنعت وجود ندارد‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫قطعه ساز خارجی که یکی از قطعات رنو را برای این شرکت فرانسوی‬ ‫تولی��د و تامین می کند با تیراژ ‪ ۳‬میلیونی ای��ن کار را انجام می دهد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬هزینه های تولید ان سرشکن شده و قیمت های شان رقابتی‬ ‫می شود‪ .‬در کش��ور بحث داخلی س��ازی صنایع مطرح است در حالی‬ ‫که تولید در مقیاس اقتصادی نیس��ت و در این راستا‪ ،‬چون قطعه ساز‬ ‫ایرانی کاری در دس��ت ندارد مجبور می ش��ود زیر ب��ار قراردادهایی با‬ ‫تیراژ پایین برود و ممکن اس��ت همان قطعه ای که فعاالن کشورهای‬ ‫صنعتی ‪ ۳‬میلیون تیراژ دارند در ایران با تیراژ ‪ ۱۰۰‬هزار تولید ش��ود‪.‬‬ ‫در ادامه این روند‪ ،‬تولید برای صنعتگران دارای صرفه اقتصادی نبوده‬ ‫و مش��کالت کمبود منابع مالی در واحدهای تولیدی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬نمی توان انتظار داشت خصوصی سازی به خودی خود کمکی‬ ‫به توس��عه کند بلکه به زنجیره ای از عوامل مختلف برمی گردد که در‬ ‫کنار یکدیگر باید به نتیجه واحد برس��ند‪ .‬برای توسعه در صنعت الزم‬ ‫است متصدیان امر برنامه جامعی داشته باشند و بدانند قرار است برای‬ ‫برنامه های راهبردی کالن اقتصادی در کدام بخش ها س��رمایه گذاری‬ ‫شود‪ .‬از این رو‪ ،‬در انتخاب محصوالت برای تولید بومی باید دقت شود‬ ‫و کاالیی داخلی سازی شود که مقیاس و توجیه اقتصادی داشته باشد؛‬ ‫این چالش��ی اس��ت که در صنایع داخلی زیاد دیده می شود‪ .‬در شکل‬ ‫کل��ی‪ ،‬صنعتگر زمانی باید برای تولید اقدام کند که بازارهای صادراتی‬ ‫خود را س��نجیده باشد‪ .‬امروز تولیدکنندگانی که بازارهای صادراتی را‬ ‫هدف قرار نمی دهند محکوم به شکست و حذف از بازارهای بین المللی‬ ‫هستند زیرا صادرات بازار بزرگی را در اختیار تولیدکننده قرار می دهد‬ ‫که نتیجه ان تیراژ باال اس��ت‪ .‬امروز قطعه س��از ایرانی می تواند خود را‬ ‫محدود به خودروسازان داخلی نکند چنان که برخی از صنعتگران این‬ ‫کار را دنب��ال می کنند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬صنع��ت تایر موقعیتی دارد که‬ ‫می تواند برای تمام خودروهای دنیا الستیک تولید کند‪.‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان صنعت خودرو‬ ‫سیاست های صنعتی نیاز به بازنگری دارد‬ ‫نداشتن بازار جهانی یکی از ضعف های عمده صنعت‬ ‫خودرو و قطعه کشور است‪ .‬باور این موضوع که پس از‬ ‫نیم قرن فعالیت و مونتاژ نه خودروس��از واقعی هستیم‬ ‫و نه بازار صادراتی مطلوب داریم کمی سخت است‪.‬‬ ‫در ادامه سلس��له گزارش هایی که در راستای تشریح‬ ‫چالش ه��ای صنایع خودرو و قطعه برای توس��عه و نیز‬ ‫راهکارهای موجود به منظور برون رفت از ان داشته ایم‪،‬‬ ‫نظر دو کارشناس دیگر را می خوانید‪.‬‬ ‫جهانی راه پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بی اعتمادی نتیجه بی تعهدی است‬ ‫این مدرس دانش��گاه در ادامه ب��ه ضعف عملکردی‬ ‫خودروس��ازان اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬اگرچ��ه زمان��ی‬ ‫خودروس��ازان ص��ادرات داش��تند ام��ا مطل��وب عمل‬ ‫نکردن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬بازاری که داش��تند را هم امروز از‬ ‫دس��ت داده اند‪ .‬این امر به عوام��ل مختلفی برمی گردد‬ ‫ک��ه یکی از انها عمل نکردن به تعهدات ش��ان اس��ت‪.‬‬ ‫انها حتی در تامین بازار داخل مش��کل دارند صادرات‬ ‫که بحثی کالن تر اس��ت‪ .‬این کارش��ناس خودرو افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر نمی توانند به تعهدات خود در زمان مقرر‬ ‫عمل کنند چون شرایط مختلف را پیش بینی نکرده اند‪.‬‬ ‫همین موضوع سبب شده تا اعتبار خود را نزد مشتری‬ ‫از دس��ت بدهند‪ .‬وی در ادامه با اش��اره به بازار خودرو‬ ‫داخل گفت‪ :‬یکی از دالیل گران شدن خودروها در بازار‬ ‫کشور به همین مسئله برمی گردد که به تعهدات عمل‬ ‫نشده و اعتماد مردم را از دست داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف عملکردی مدیران تصمیم گیر‬ ‫جواد مرزب��ان راد‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم و‬ ‫صنع��ت درباره دالیل توس��عه نیافتن خودروس��ازی و‬ ‫قطعه س��ازی و همچنین خال بازاره��ای جهانی در این‬ ‫صنای��ع گفت‪ :‬ص��ادرات خ��ودرو و قطع��ات دو مقوله‬ ‫جداگانه اس��ت‪ .‬در زمینه قطعه‪ ،‬ص��ادرات تا حدودی‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ ،‬البته زیاد نیس��ت و تنه��ا محدود به‬ ‫شرکت هایی اس��ت که از ظرفیت و توانمندی بیشتری‬ ‫برخوردار هستند‪ .‬ش��رکت های متوسط و کوچک تر از‬ ‫این فضا دور بوده و نمی توانند افق صادراتی برای خود‬ ‫ترسیم کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کنار قدرت و ظرفیت‪ ،‬باید ش��ناخت‬ ‫کافی نس��بت به روش های صادراتی داش��ته باشیم‪ .‬به‬ ‫ط��ور معمول واحدهای صنعتی کوچک این ش��ناخت‬ ‫را ندارند‪ .‬در این باره باید مجموعه ای تخصصی ش��کل‬ ‫بگیرد که مسئولیت تعریف شده ان صادرات محصوالت‬ ‫شرکت های کوچک و متوسط باشد‪.‬‬ ‫این مدرس مهندس��ی خودرو در پاس��خ به پرسشی‬ ‫مبنی ب��ر اینک��ه این مجموعه تخصص��ی باید از جنس‬ ‫خودروس��از و قطعه ساز باشد یا ش��رکتی بازرگانی نیز‬ ‫می توان��د این امر مهم را به انجام رس��اند‪ ،‬گفت‪ :‬از هر‬ ‫دو مس��یر می توان به بازارهای جهانی راه یافت اما اگر‬ ‫شرکت بازرگانی بیرون از صنعت خودرو مبادرت به این‬ ‫کار کند باید از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حمایت شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬چنین ش��رکت هایی به وجود نیامده اند‪.‬‬ ‫ش��اید این کوتاهی متوج��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باش��د که چنین فعالیت��ی را به طور متمرکز تا‬ ‫امروز اغاز نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت ضعف دارد‬ ‫مرزب��ان راد در ادامه به اس��تراتژی تولید پرداخت و‬ ‫گف��ت‪ :‬یک ش��رکت تولیدکننده قوی بای��د برای همه‬ ‫ش��رایط س��ناریوی جداگانه داش��ته باش��د‪ .‬نمی توان‬ ‫بدون پیش بین��ی حرکتی را اغاز ک��رد و در رویارویی‬ ‫با ش��رایطی خاص‪ ،‬به فکر برنامه ریزی افتاد‪ .‬متاسفانه‬ ‫اس��تراتژی مدون برای تمام ش��رایط پی��ش روی این‬ ‫صنع��ت با توجه به موقعیت کش��ور پیش بینی نش��ده‬ ‫است‪ .‬شاید علت ان به اینده نگر نبودن مدیران برگردد‬ ‫که همچنان نگاه شان به گذشته است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو در پاسخ به پرسشی مبنی بر‬ ‫اینکه در امر صادرات باید خودروس��از پیش��تاز باشد یا‬ ‫قطعه س��از‪ ،‬گف��ت‪ :‬می توانند به موازات ه��م در زمینه‬ ‫صادرات حرکت کنند‪ .‬عنوان ش��د امروز قطعه س��ازان‬ ‫توانمندی در کش��ور فعالیت دارند که محصوالت شان‬ ‫صادر می شود‪ .‬این قطعات مربوط به خودروهای تولید‬ ‫داخل نیست‪ ،‬موضوع به تامین قطعات برخی مدل های‬ ‫خارجی مربوط اس��ت که به س��فارش خودروس��ازان‬ ‫بین المللی ساخته و صادر می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به طور قطع برای صادرات گس��ترده‪،‬‬ ‫ش��رکت هایی می توانند کمک کنند که برای مدل های‬ ‫داخل��ی تولید دارن��د‪ .‬وقت��ی خودرویی صادر نش��ود‬ ‫صادرات قطعات ان نیز منتفی است‪.‬‬ ‫مرزب��ان راد در پای��ان تاکی��د کرد‪ :‬خودروس��ازان و‬ ‫قطعه سازان می توانند در امر صادرات به موازات یکدیگر‬ ‫حرکت کنند اما مشروط بر اینکه شرکت های قطعه ساز‬ ‫کشور توانمندتر شده و به لحاظ فناوری خود را روزامد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹وزارت امور خارجه هم مقصر است‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت در ادامه‬ ‫چالش های موجود برای صادرات به کم کاری نمایندگان‬ ‫ایرانی در خارج از کش��ور اش��اره کرد و گفت‪ :‬برخی از‬ ‫س��فیران و نمایندگان م��ا در وزارت ام��ور خارجه در‬ ‫زمین��ه معرفی و صادرات کاالی ایرانی فعالیت مطلوبی‬ ‫در کشورهای مختلف ندارند‪ .‬عمده فعالیت انها مربوط‬ ‫به بخش واردات است‪.‬‬ ‫مرزبان راد اف��زود‪ :‬وزارت امور خارجه باید بخش های‬ ‫اقتصادی فعال تری داش��ته باش��د که بتواند در زمینه‬ ‫ص��ادرات فعالیت کرده تا صنعتگ��ر ایرانی به بازارهای‬ ‫امادگی سایپا‬ ‫برای ارائه جزئیات‬ ‫پیش فروش خودرو‬ ‫‹ ‹خدمت به داللی و دالل پروری‬ ‫عبداهلل توکلی الهیجانی از دیگر کارشناسان صنعت‬ ‫خودرو در ادامه به تشریح این موضوع پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫در سطح کالن‪ ،‬ریشه های ناتوانی در صادرات خودرو‬ ‫و قطعات را نمی توان از ریش��ه های توس��عه نیافتگی‬ ‫صنعتی کش��ور جدا کرد‪ .‬فضای کس��ب وکار کش��ور‬ ‫فض��ای بالن��ده ای برای تولی��د صنعتی نیس��ت‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم جس��تار عمیق تری داش��ته باش��یم باید به‬ ‫سیاس��ت گذاری های صنعت��ی بنگریم که متاس��فانه‬ ‫بیش از انکه در خدمت تولید باشد در خدمت داللی‬ ‫و دالل پروری است‪ .‬باید به عملکرد بانک ها و تورم در‬ ‫کشور توجه کنیم؛ تمام این موارد سبب شده تا ریشه‬ ‫تولید صنعتی خشکانده شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بدون بازنگری در این امور‪ ،‬اقتصاد‬ ‫توان ایستادن بر پاهای تولید را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنع��ت خودرو با بیان ش��به دولتی‬ ‫ب��ودن این صنع��ت گفت‪ :‬از منظر س��اختاری‪ ،‬صنعت‬ ‫خودرو شبه دولتی اس��ت‪.‬ای کاش فقط دولتی بود که‬ ‫دولت مس��ئولیتش را می پذیرفت و یا خصوصی بود که‬ ‫تکلیفش ب��دون نگاه های کج دارومریز‪ ،‬معلوم می ش��د‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا برای ارائه جزئیات ثبت نام و پیش فروش‬ ‫محص��والت خود ب��ه نهاد های نظارت��ی و س��ازمان های مرتبط اعالم‬ ‫امادگی کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬متقاضی��ان در طرح پیش فروش س��ایپا ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫خودرو ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫این طرح از س��اعت ‪ ۱۰‬صبح چهارش��نبه‪ ۱۴ ،‬شهریور اغاز شد و تا‬ ‫ساعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۴۵‬دقیقه پنجشنبه‪ ۱۵ ،‬شهریور ادامه یافت‪.‬‬ ‫در این طرح‪ ،‬خودروهای سایپا‪ ۱۳۱‬و ‪ ،۱۳۲‬تیبا‪ ،‬تیبا‪ ،۲‬ساینا‪ ،‬وانت‬ ‫سایپا‪ ۱۵۱‬و وانت نیسان فروش رفت‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬درصد ثبت نام کنندگان از اس��تان های تهران و البرز بیش��ترین‬ ‫خودروه��ا را پیش خری��د کردن��د و پس از ان متقاضیان اس��تان های‬ ‫خراس��ان رضوی‪ ،‬اصفه��ان و فارس به ترتیب ب��ا ‪ ۸ ،۹‬و ‪ ۷‬درصد در‬ ‫راهکارهای گمرکی برای حل مشکل ترخیص کاالها‬ ‫گمرک ایران دوباره در زمینه چگونگی ترخیص کاال‬ ‫از گم��رکات توضیح داد و تاکی��د کرد که گمرک فقط‬ ‫مجری مقررات و تصمیم های س��ایر س��ازمان ها است‬ ‫و ه��ر تصمیم��ی درباره ترخیص کاال قب��ل از اینکه به‬ ‫گمرکات ابالغ شود در سازمان دیگری سیاست گذاری‬ ‫و تصمیم گیری ش��ده و فقط برای اجرا به گمرک ابالغ‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬هیات وزی��ران‪ ۱۶ ،‬مرداد‬ ‫امس��ال مصوبه ای تصویب کرد ک��ه واردکنندگانی که‬ ‫ارز دولت��ی از نظ��ام بانکی دریافت ک��رده بودند از این‬ ‫تاریخ به بعد باید برای ترخیص کاال از گمرک‪ ،‬تاییدیه‬ ‫ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫س��ازمان حمای�� ‬ ‫را بگیرن��د‪ ،‬البته در همان زمان از س��وی هیات وزیران‬ ‫فهرست برخی کاالها تعیین و اعالم شد که این کاالها‬ ‫از پرداخ��ت مابه التفاوت ارز معاف هس��تند‪ .‬بنا بر این‬ ‫گ��زارش‪ ،‬این مصوب��ه با انتقاد واردکنن��دگان و به ویژه‬ ‫تولیدکنن��دگان هم��راه ب��ود و ش��رایط ترخیص کاال‬ ‫را از گم��رکات با مش��کل روبه رو ک��رد‪ .‬همزمان با این‬ ‫انتقادها این مصوبه در نهایت اصالح شد و هم فهرست‬ ‫کاالهای مشمول معافیت افزایش پیدا کرد و هم اینکه‬ ‫واردکنندگان می توانس��تند با ارائه تعهد به بانک کاالی‬ ‫خ��ود را ترخیص کنند‪ .‬این گ��زارش می افزاید‪ :‬گمرک‬ ‫ای��ران قبل از ابالغ اصالحیه این مصوبه س��عی کرد از‬ ‫تم��ام ظرفیت های خود در چارچوب مقررات برای رفع‬ ‫مش��کالت واردکنن��دگان و به ویژه واحده��ای تولیدی‬ ‫استفاده کند که با ابالغ مصوبه جدید مابه التفاوت ارز به‬ ‫ ها از گمرکات انجام‬ ‫زبان ساده ترخیص کاال با این روش ‬ ‫ام��ا متاس��فانه با وج��ود ظاهری خصوصی‪ ،‬به ش��دت‬ ‫دولتی است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬خودروساز دولتی یعنی انکه‬ ‫مدیرانش کارمند دولت هستند‪ .‬بنابراین‪ ،‬شاخص های‬ ‫ارزیابی عملکردی انها الزاما با س��ودده بودن بنگاه شان‬ ‫همس��و نیس��ت‪ .‬از طرف��ی‪ ،‬قطعه س��ازان اصلی کامال‬ ‫خصوصی هستند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو بیان ک��رد‪ :‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬به مرور زم��ان کامال بر کارمن��دان دولت‬ ‫مس��لط ش��ده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬با انکه در عمل‪ ،‬س��ود‬ ‫خودروس��ازی در ای��ران ب��ه جیب انها م��ی رود اما‬ ‫به هیچ وجه مس��ئولیت عملکرد خ��ود را در حوزه‬ ‫نقص های کیفی و مهندس��ی نمی پذیرن��د‪ .‬در این‬ ‫فضا ک��ه سیاس��ت گذاری درس��تی وجود ن��دارد‪،‬‬ ‫قطعه س��از بخ��ش خصوصی کمتری��ن هزینه را در‬ ‫زمینه مهندس��ی و کیفیت انجام می دهد و با توجه‬ ‫به تسلط شان به مدیران کارمند دولتی هیچ گاه نیز‬ ‫در منظر افکار عمومی مورد قضاوت قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ :‬الف) درحال حاضر ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۴۷۹‬قلم کاال‬ ‫مش��مول معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز ش��ده اند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در زمان ترخیص این کااله��ا که به تفکیک‬ ‫کد تعرفه هر کاال به گمرکات ابالغ و اطالع رسانی شده‬ ‫ت مصرف کنندگان‬ ‫است نیازی به تاییدیه سازمان حمای ‬ ‫تولیدکنندگان یا تعهد بانکی نیس��ت‪ .‬ب) اگر کاالیی‬ ‫ ‬ ‫و‬ ‫مش��مول فهرس��ت معافیت ها نب��ود واردکنن��ده کاال‬ ‫می توان��د به بانک مراجعه و با ارائه تعهد و کد رهگیری‬ ‫بانک برای ترخیص ‪ ۱۰۰‬درصد کاالی خود از گمرکات‬ ‫اقدام کنند‪ .‬گمرک ایران همچنین از واحدهای تولیدی‬ ‫درخواست کرد تا از تسهیالت ترخیص نسیه‪ ،‬ترخیص‬ ‫کاال با نگهداشتن بخشی از کاال به ازای حقوق و عوارض‬ ‫گمرکی و مالیات ارزش افزوده یا ترخیص درصدی کاال‪،‬‬ ‫تس��هیالت جدید ورود موقت و استرداد حقوق ورودی‬ ‫نهایت اس��تفاده را کنند‪ .‬گمرک در پایان از واحدهای‬ ‫تولیدی و اتحادیه ها درخواس��ت کرده است در صورت‬ ‫بروز هر مشکل گمرکی در حوزه واردات کاال‪ ،‬مشکالت‬ ‫خ��ود را با مدیران گمرکات اجرای��ی مطرح کنند و در‬ ‫ص��ورت حل نش��دن دفتر واردات گم��رک ایران اماده‬ ‫رفع این مش��کالت اس��ت‪ .‬به گزارش خبرنگار «روزگار‬ ‫خودرو» این در حالی اس��ت ک��ه واردکنندگان خودرو‬ ‫مل��زم ب��ه پرداخت مابه التف��اوت ارزی ب��رای ترخیص‬ ‫خودروه��ای خود ش��ده اند و در نهایت ای��ن مبلغ را از‬ ‫خریداران دریافت کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬قطعه سازان نیز‬ ‫که مبادرت به واردات قطعات منفصله و مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز خود کرده اند بدون پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی‬ ‫و ارز مرجع توانس��ته اند تنها بخشی از محصوالت خود‬ ‫را ترخیص کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت خودرو در مرحله پیشامسئله‬ ‫توکلی الهیجان��ی در پاس��خ ب��ه راه��کار برون رفت‬ ‫از وضعی��ت موج��ود گف��ت‪ :‬در ای��ن زمین��ه نیازمند‬ ‫سیاست گذاری ها و نظارت درست دولت و تغییر ارایش‬ ‫خودروسازان و البته بازسازی فضای کسب وکار به نفع‬ ‫تولید هستیم نه واردات‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬به ط��ور کلی در صنعت خ��ودرو هنوز در‬ ‫مرحله پیشامسئله هستیم‪ .‬دولت های متوالی در حوزه‬ ‫صنعتی بسیار ضعیف عمل کرده اند و این بیش از انکه‬ ‫ربط��ی به حضور یا نبود خودروس��ازان جهانی در بازار‬ ‫ایران داشته باشد نیازمند وجود انسجام استراتژیک در‬ ‫حوزه صنعتی کش��ور اس��ت‪ .‬هنوز نمی دانیم در حوزه‬ ‫صنعتی کش��ور قرار اس��ت چه فعالیتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫حتی به شعارهایی که می دهیم باور نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم و کمک به خودروسازی‬ ‫توکلی الهیجان��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگ��ر تحریم ها‬ ‫نمی ام��د این احتمال وجود داش��ت که با اس��تراتژی‬ ‫رده های بعدی قرار داش��تند‪ ۴۷ .‬درصد متقاضیان از س��ایر استان ها‬ ‫موفق به خرید خودرو شدند‪.‬‬ ‫‪ ۶۳‬درصد خریداران مرد و ‪۳۷‬درصد زن بودند‪.‬‬ ‫روند تولید ش��رکت خودروسازی س��ایپا نشان می دهد سال گذشته‬ ‫‪ ۶۱۵‬هزار و ‪ ۳۷۰‬خودروی سواری و ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۳۵۰‬وانت تولید شد‪.‬‬ ‫ سال گذشته مجموع تولیدات این شرکت ‪ ۶۶۶‬هزار و ‪ ۴۸۸‬دستگاه‬ ‫نفوذی که خودروس��ازان خارجی در بازار ایران داشتند‬ ‫در مدت ‪ ۳‬سال خودروس��ازان داخلی به دست رقیبان‬ ‫خارج��ی از گردونه رقابت حذف ش��وند‪ ،‬البته به دلیل‬ ‫هم��ان صرف��ه اقتص��ادی نداش��تن تولید در کش��ور‪،‬‬ ‫خارجی ها هم در ایران تولید نمی کردند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو درباره حضور خودروس��ازان‬ ‫بین الملل��ی ادام��ه داد‪ :‬به این ترتیب ب��ا قربانی کردن‬ ‫خودروس��ازان داخلی ب��ازار خود را به انه��ا اهدا کرده‬ ‫بودیم‪ .‬بیش از قطعه ساز یا خودروساز‪ ،‬سیاست گذاران‬ ‫صنعتی کشور در این زمینه مسئول هستند‪.‬‬ ‫توکلی الهیجانی در پایان یاداور شد‪ :‬بی تردید بدون‬ ‫بازنگری در سیاس��ت گذاری های صنعتی کش��ور هیچ‬ ‫روزنه ای برای توسعه صنعتی کشور نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس خ��ودرو اف��زود‪ :‬البت��ه معتق��دم در‬ ‫خودروس��ازی ظرفیت های مناسبی در کشور ایجاد شده‬ ‫اما برای نتیجه گرفتن در این عرصه باید فضای کسب وکار‬ ‫کشور نیز در خدمت تولید مهندسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫بود‪.‬پ برخی مش��تریان از بروز مشکل در ورود به سامانه پیش فروش‬ ‫گالیه داش��تند‪ .‬این اختالل در س��ایت های ایران خودرو و سایپا بارها‬ ‫تکرار شده است‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان می گویند تکرار این روند نش��ان می دهد شیوه‬ ‫کنونی و پیش ف��روش اینترنتی محصوالت نمی تواند پاس��خگوی نیاز‬ ‫خریداران و مصرف کنندگان واقعی باشد‪.‬‬ ‫توزیع سهمیه ای الستیک تکذیب شد‬ ‫س��خنگوی انجم��ن صنف��ی صنعت تای��ر درباره‬ ‫افزایش نرخ الس��تیک اظهار کرد‪ :‬ب��ا توجه به ابهام‬ ‫در رون��د تخصیص ارز برای تامی��ن مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از تولید تایر در روزهای گذش��ته‪ ،‬کارخانجات با‬ ‫مشکالتی روبه رو ش��ده اند که همین مسئله موجب‬ ‫کاهش تولید شده است‪.‬‬ ‫مصطف��ی تنها در گفت وگو ب��ا خبرخودرو تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تولید تایر در ‪ ۴‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایش داشت اما عواملی مانند تغییر در سیاست های‬ ‫ارزی دول��ت‪ ،‬نحوه تخصی��ص ارز و پیچیدگی روند‬ ‫بروکراس��ی حوال��ه ارز موجب ش�� د کارخانجات در‬ ‫تامین مواد اولیه خود با مش��کالتی روبه رو ش��وند و‬ ‫تولید الستیک کاهش چشمگیری یابد به طوری که‬ ‫تولید در مرداد نسبت به تیر ‪ ۲۵‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در تولید هر تایر نیاز به ‪ ۸۵‬تا ‪۹۰‬‬ ‫ماده مختلف اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حتی در صورت نبود‬ ‫یک��ی از این مواد نیز تولید متوقف می ش��ود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬در روزهای گذشته در ستاد تنظیم بازار تصمیم‬ ‫گرفته شد برای تامین مواد اولیه‪ ،‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫تخصیص داده شود که در صورت تحقق این موضوع‬ ‫و ب��ا تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان‪ ،‬کارخانجات‬ ‫می توانند مواد اولیه خود را تامین و مشکالت موجود‬ ‫را رفع کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر درباره عوامل‬ ‫افزایش دو برابری نرخ الستیک در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از عوام��ل اصلی در افزای��ش قیمت ها فرصت طلبی‬ ‫برخی از عناصر در بازار اس��ت‪ .‬با تش��دید تحریم ها‬ ‫این حس در بازار به وجود امد که ممکن است تولید‬ ‫کارخانه ها کاهش یافته یا متوقف ش��ود‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫عملک��رد نظ��ام اداری م��ا و عالئم��ی که ب��ه بازار‬ ‫می فرس��تاد این ذهنیت را تقویت کرد و باعث ش��د‬ ‫برخی اقدام به انبار تایر و در نهایت احتکار ان شوند‬ ‫و این مسئله کمبود الستیک و افزایش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫نرخ ان را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین‪ ،‬از عوامل اصلی افزایش نرخ‬ ‫الس��تیک های داخلی نوس��ان های بازار ارز است که‬ ‫امیدواری��م با تخصی��ص ارز مورد نیاز این مش��کل‬ ‫به زودی حل ش��ود‪ .‬این فعال حوزه تایر درباره اخبار‬ ‫منتش��ر ش��ده در برخی از رس��انه ها مبنی بر اینکه‬ ‫توزیع الس��تیک سهمیه ای ش��ده است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تا این لحظه ما هیچ خبری در این باره دریافت‬ ‫نکرده ای��م و ان را تکذیب می کنیم‪ .‬تنها درباره طرح‬ ‫افق که از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه‬ ‫شده و همچنین‪ ،‬گفته برخی از فعاالن بازار مبنی بر‬ ‫اینکه فروش الستیک از سوی نمایندگی ها به شکل‬ ‫انالین انجام می ش��ود‪ ،‬به ط��وری که متقاضی فقط‬ ‫می توان��د تعداد محدودی الس��تیک ثبت نام کنند و‬ ‫ام��کان خرید و انبار ک��ردن ان را ندارد‪ ،‬اذعان کرد‪:‬‬ ‫ب��رای براورد کارشناس��ی این مس��ئله ب��ه جزئیات‬ ‫کامل ت��ری نیاز اس��ت در حالی ک��ه حجم اطالعات‬ ‫من برای ارزیابی دقیق این موضوع کافی نیس��ت اما‬ ‫در گذشته ش��اهد بوده ایم که برخی از سیاست های‬ ‫دولت روی کاغذ موثر به نظر می رسیده اما در عمل‪،‬‬ ‫موفق نبوده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫شهروندان فریب نخورند‬ ‫رییس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودروی ‬ ‫ته��ران گف��ت‪ :‬این روزها بس��یاری از م��ردم نه ب��رای تامین نیاز‬ ‫ش��خصی‪ ،‬بلکه برای حف��ظ ارزش پول خود ب��رای خرید خودرو‬ ‫اق��دام می کنند‪ .‬این وضعیت به هج��وم تقاضا به طرح های فروش‬ ‫خودروسازان منجر شده است‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی در گفت وگو با ایسن ا اظهار کرد‪ :‬در شرایط فعلی‬ ‫بس��یاری از مردم برای حفظ ارزش پول و س��رمایه خود به دنبال‬ ‫تبدیل ریال به کاالهای سرمایه ای و با ارزش هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به همین دلیل بسیاری از افراد وارد بازار خودرو‬ ‫شده اند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این شرایط تفاوت باالی نرخ رسمی‬ ‫و ازاد خودروها نیز مزید بر علت ش��ده تا بسیاری از شهروندان به‬ ‫دنبال خرید خودرو به قیمت های رس��می از کارخانه های س��ازنده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودروی‬ ‫تهران ادامه داد‪ :‬در جدیدترین مورد در این زمینه ‪ ۵۰‬هزار دستگاه‬ ‫از محصوالت س��ایپا در طول یک روز فروخته ش��د که با قاطعیت‬ ‫می گویم حتی یک خودرو نیز از س��وی نمایش��گاه داران خریداری‬ ‫نش��د بلکه تمام خریداران مردم ع��ادی بودند که با هدف حفظ و‬ ‫افزایش سرمایه خود اقدام به خرید کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این شرایط مسئوالن باید به گونه ای عمل کنند که‬ ‫خودرو از حالت کاالی سرمایه ای خارج شده و عطش خرید خودرو‬ ‫از بین برود‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬خودروسازان هرچه خودرو عرضه‬ ‫کنند بازار تقاضا همچنان تشنه خواهد بود‪.‬‬ ‫موتمنی با بیان اینکه متاس��فانه بیشتر کسبه در اصناف مختلف‬ ‫اجن��اس خود را با ن��رخ دالر ازاد قیمت گ��ذاری می کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در بازار خودرو نیز برخی فروش��ندگان و واسطه ها به ویژه در‬ ‫س��ایت ها و شبکه های اجتماعی قیمت های غیرواقعی برای خودرو‬ ‫اع�لام می کنند که ای��ن کار باعث ایجاد التهاب بیش��تر در بازار و‬ ‫فریب مردم عادی برای خرید با قیمت های غیرواقعی می ش��ود‪ .‬در‬ ‫این زمینه شهروندان اگاه باشند که فریب این افراد را نخورند‪.‬‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در چرایی رشد نکردن فناوری در صنعت قطعه‬ ‫دنبال روی قطعه ساز‪ ،‬او را از کسب فناوری باز داشت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫برخی کارشناسان خودرو معتقد هستند صنعت خودرو‬ ‫دولتی است‪ .‬بنابراین‪ ،‬شاخص های ارزیابی عملکردی انها‬ ‫الزاما با سودده بودن بنگاه شان همسو نیست‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬قطعه سازان اصلی کامال خصوصی و به مرور‬ ‫بر کارمندان دولت مس��لط ش��ده اند و با انکه در عمل‪،‬‬ ‫س��ود خودروس��ازی به جیب انها می رود‪ ،‬مس��ئولیت‬ ‫عملکرد خود را در حوزه نقص های کیفی و مهندس��ی‬ ‫نمی پذیرند‪ .‬در این فضا که سیاس��ت گذاری درس��تی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬قطعه ساز بخش خصوصی کمترین هزینه‬ ‫را درباره مهندس��ی و کیفیت انجام می دهد اما هیچ گاه‬ ‫در منظر افکار عمومی مورد قضاوت قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫در این راستا‪« ،‬گس��ترش صنعت» با یکی از اعضای‬ ‫هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور گفت وگو کرد‪ .‬امید رضایی ضمن‬ ‫رد این موضوع به تش��ریح مس��ئله پرداخ��ت و گفت‪:‬‬ ‫خودروس��ازی که خود ب��ا زیان فعالی��ت دارد چگونه‬ ‫می تواند به قطعه س��از س��ودی پرداخته باشد در حالی‬ ‫ک��ه مطالبات معوقه بیش از ‪ ۱۲۰‬روز اس��ت؟ در ادامه‬ ‫مشروح این گفت وگو را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €کارشناس�ان خودروی�ی گالی�ه می کنند که‬ ‫قطعه س�ازان به عنوان بخش خصوصی در زمینه‬ ‫دانش فنی و مهندسی طراحی‪ ،‬ضعیف عمل کرده‬ ‫و با وجود سود‪ ،‬فعالیتی در این زمینه نداشته اند‪.‬‬ ‫نظر شما در این باره به عنوان قطعه ساز چیست؟‬ ‫وقتی یک قطعه ساز شروع به سرمایه گذاری می کند‬ ‫برای ورود به زمینه ساخت محصوالت باید از کانال های‬ ‫مورد تایید خودروساز و یک سلسله الزامات این صنعت‬ ‫که تعریف ش��ده عبور کند تا ب��ه عنوان زنجیره تامین‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو فعالیت داش��ته باش��د‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫صنعتگر این حوزه باید برای رتبه بندی «گرید» بگیرد‬ ‫و سیس��تم خود را یکپارچه کرده‪ ،‬تجهیزات را وارد و با‬ ‫سرمایه گذاری و هدف گذاری قطعه تامین کند‪ .‬این در‬ ‫کنار «ادیت»های داخلی و بین المللی است که هر یک‬ ‫استانداردهای مورد نیاز خود را دارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬قطعه ساز دنباله رو خودروساز است‪ .‬او باید از‬ ‫ابتدا سیاست خود را تعریف و مشخص کند می خواهد‬ ‫دنباله رو باشد یا خودش ایده پردازی کرده و قصد دارد‬ ‫تغییرات را در خودرو ایجاد کند‪.‬‬ ‫م��ورد دوم جایی برای کار ندارد زی��را تولید خودرو‬ ‫در ایران متش��کل از قطعاتی است که پیش تر طراحی‬ ‫و تولی��د ش��ده اند‪ .‬در این بخ��ش صنعتگ��ر ایرانی بر‬ ‫اس��اس نقش��ه و نمونه های موجود به شکل مهندسی‬ ‫معکوس قطعه را داخلی سازی می کند‪ .‬پس از گذراندن‬ ‫اس��تانداردهای موردنظر‪ ،‬خودروساز می تواند به عنوان‬ ‫قطعه تولیدی تاییدشده‪ ،‬ان را روی خودرو نصب کند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬بخش قابل توجهی از روند کار قطعه س��از‬ ‫دنباله روی از خودروس��از اس��ت‪ .‬کس��ی که خودرو را‬ ‫طراحی کرده از قطعه س��از می خواهد بر اساس طراحی‬ ‫و اس��تانداردی که ب��رای ان تعریف ش��ده‪ ،‬قطعات را‬ ‫بس��ازد‪ ،‬بیازماید و تحویل دهد‪ .‬اگر غیر از این باش��د و‬ ‫بدون طرح و نقش��ه خودروساز‪ ،‬زنجیره تامین بخواهد‬ ‫قطعات را تولید کند هر محصول به شکل متفاوتی بوده‬ ‫و عملکرد مناسبی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در زمینه تامین قطعات‪ ،‬مهم اس��تانداردهای تعریف‬ ‫شده برای هر مدل اس��ت و اینکه انتظارات خودروساز‬ ‫ب��راورده ش��ود‪ .‬باالت��ر از ‪ ۹۰‬درص��د اس��تانداردها‪،‬‬ ‫کارخانه ای است به این معنی که پژو استاندارد خودش‬ ‫را دارد‪ ،‬رن��و نیز همین طور و س��ایر برندهای فعال این‬ ‫صنعت هم اس��تانداردهای جداگان��ه ای برای هر مدل‬ ‫تعریف می کنند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب‪ ،‬استانداردها بر اساس عملکرد و طراحی‬ ‫خودرو‪ ،‬روی قطعات تنها همان مدل قابل نصب است‪.‬‬ ‫گاهی وقتی قطعه ای تغییر می کند و از مدلی روی مدل‬ ‫دیگر می رود اس��تانداردها ممکن است تغییر کند‪ .‬اگر‬ ‫قطعه مانند مدل قبلی روی مدل جدید بس��ته ش��ود‬ ‫اس��تاندارد تغییر نمی کند‪ .‬در غی��ر این صورت‪ ،‬نیاز به‬ ‫تغییر دارد‪.‬‬ ‫ب��ه طور نمون��ه‪ ،‬کلید شیش��ه باالبر م��دل اتومات‪،‬‬ ‫ب��رای سیس��تم های مختلف تغیی��ر می کن��د‪ .‬در هر‬ ‫سیستم بخشی از اس��تانداردها تغییر کرده و به تغییر‬ ‫زیرساخت ها منجر می شود‪ .‬یا کولر خودرو با مشخصات‬ ‫دمایی هر کش��ور س��اخته می ش��ود‪ .‬در ایران کولر بر‬ ‫اس��اس دمای منفی ‪ ۲۰‬و مثب��ت ‪ ۵۰‬درجه تعریف و‬ ‫تولید می ش��ود اما در اروپا این اعداد تغییر می کند‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬این اس��تانداردهای خاص‪ ،‬بر اساس مشخصات‬ ‫و ویژگی های هر کش��وری در کنار مدل خودرو تعریف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫€ €بسیاری معتقدند صادرات قطعه نیز از مجرای‬ ‫صادرات خودرو محقق می شود‪.‬‬ ‫بله‪ .‬در امر صادرات اگر نتوانسته ایم سهم قابل توجهی‬ ‫در بازارهای بین المللی داشته باشیم به صنعت خودرو‬ ‫برمی گ��ردد زیرا در حال تولید مدل هایی هس��تیم که‬ ‫س��ال ها است در دنیا متوقف شده اند‪ .‬امروز پژو ‪ ۴۰۵‬و‬ ‫پراید در هیچ کش��ور صنعتی تردد ندارد‪ .‬تیبا و سمند‬ ‫نیز همین طور زیرا خودرویی ملی هستند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو از کالس هایی اس��تفاده می کند که یا‬ ‫در دنیا تولیدشان متوقف شده یا مدلی است که بومی‬ ‫و خاص ایران اس��ت‪ .‬هر جا سمند صادر شده(ونزوئال‪،‬‬ ‫بالروس‪ ،‬عراق و‪ )...‬به طور قطع قطعات ایرانی هم صادر‬ ‫شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬خودروساز خود بخشی از صادرات‬ ‫را برعهده داش��ته و قطعه ساز درگیر ان نیست‪ .‬تامین‬ ‫قطعات خدمات پس از فروش جزو تعهدات خودروساز‬ ‫بوده و صادرات قطعه از کانال خودروساز انجام می شود‪.‬‬ ‫در کنار این موضوع باید توجه داشت برخی مدل های‬ ‫خودرویی وقتی وارد ایران ش��دند از سوی قطعه سازان‬ ‫روزامد شدند‪ .‬برای مثال‪ ،‬وقتی پراید کره ای وارد ایران‬ ‫ش��د جلو امپر دیجیتال نداش��ت‪ ،‬سیستم کنترل پنل‬ ‫وس��ط این مدل الکترونیکی نب��ود و‪ ...‬بلکه این دانش‬ ‫فنی و مهندس��ی قطعه ساز ایرانی بود که باعث ارتقای‬ ‫این مدل در کش��ور ش��د‪ .‬حتی در قطعات تزئینی هم‬ ‫همین گون��ه بود‪ .‬این نش��ان می دهد قطعه س��از ایرانی‬ ‫توانمندی الزم را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫€ €برخی قطعات به عن�وان قطعات اصلی‪ ،‬مورد‬ ‫استفاده در تمام خودروها هستند مانند لنت ترمز‪،‬‬ ‫دین�ام و‪ . ...‬در ای�ن قطع�ات چ�را قطعه س�ازان‬ ‫نتوانسته اند بازار جهانی داشته باشند؟‬ ‫بله‪ ،‬قطعاتی مانند اس��تارت‪ ،‬دین��ام‪ ،‬لنت ترمز و‪ ...‬به‬ ‫عن��وان قطعه ای عمومی اس��ت که در همه کش��ورها‬ ‫می تواند بازار داشته باشد‪ .‬در این بخش باید قطعه ساز‬ ‫س��طح کیفی و اس��تانداردهای خود را افزایش دهد تا‬ ‫صادرات محقق شود‪.‬‬ ‫در این زمینه باید زیرساخت ها اماده و سرمایه گذاری‬ ‫مناس��ب انجام ش��ود‪ .‬در غی��ر این ص��ورت‪ ،‬صنعتگر‬ ‫می توان��د قطع��ات خود را ص��ادر کن��د همان طور که‬ ‫در گذش��ته صادر کرده اس��ت‪ .‬هم اکنون رادیاتورهای‬ ‫تمام الومینی��وم ایران در المان اس��تفاده می ش��ود یا‬ ‫سیس��تم سوخت رس��انی و افتاب گیر خودروها به اروپا‬ ‫و اسیای میانه صادر می شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬برای صادرات قطعات دو بحث مطرح است؛‬ ‫به طور عمده قطعه س��از برای ورود به بازارهای جهانی‬ ‫از طری��ق خودروس��ازان اقدام می کند ب��ه گونه ای که‬ ‫وقتی خودروسازان بین المللی برای همکاری وارد ایران‬ ‫ش��دند برخی برای ساخت قطعات اعالم کردند باید به‬ ‫ساپالیرهای انها بپیوندیم‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬قطعات داخلی سازی شوند‪ .‬دلیل شان‬ ‫هم منطقی اس��ت زیرا راه را طی کرده و هزینه توسعه‬ ‫پرداخ��ت ش��ده و خطاها رفع ش��ده اند‪ ،‬ضم��ن انکه‬ ‫قطعه س��از نیز زودتر ب��ه نتیجه می رس��د‪ .‬دلیل دیگر‬ ‫هم این اس��ت ک��ه کیفیت محصول خود را در س��طح‬ ‫اس��تانداردهای موردنظرش��ان نگه دارند و با س��اخت‬ ‫قطعات در کشور دیگر کاهش پیدا نکند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در کش��ور با خودروس��ازانی ک��ه قرارداد‬ ‫مناس��ب بسته ش��د قطعه س��ازان برای همکاری اقدام‬ ‫کردند اما با سایر خودروسازان مشکالت زیادی داشتیم‬ ‫زیرا قطعه س��ازی که قطعات پژو‪ ۴۰۵‬یا پراید را تامین‬ ‫می ک��رد برای مدل ه��ای جدید باید دوب��اره «ادیت»‬ ‫می شد‪ .‬در این سنجش بسیاری ردشدند‪.‬‬ ‫در بعض��ی قطعات خاص که موض��وع ایمنی مطرح‬ ‫بوده و دارای فناوری خاصی هس��تند‪ ،‬باید به س��ورس‬ ‫خودروس��از بین المللی مرتبط ب��ود در غیراین صورت‬ ‫اجازه تولید داده نمی شود‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬به طور عمده قطعه ساز از کانال خودروساز‬ ‫ب��ه دروازه ه��ای بین الملل��ی راه پی��دا می کن��د‪ .‬البته‬ ‫تحریم های داخلی در حال نابود کردن صنعت قطعه است‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی درباره پرداخ��ت مابه التفاوت‬ ‫ارزی برای ترخی��ص کاالهای موجود در گمرک اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مبح��ث پرداخ��ت مابه التف��اوت ارزی در زمینه‬ ‫کاالهایی اس��ت که قطعه س��ازان معامل��ه ان را با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی انجام داده و انه��ا را وارد گمرک ایران‬ ‫کرده اند‪ .‬به گزارش خبرخودرو‪ ،‬محمد ش��هپری افزود‪:‬‬ ‫در حالی که محموله ها در انتظار ترخیص بود‪ ،‬بر اساس‬ ‫ماده ‪ ۵‬بس��ته حمایتی‪ ،‬واردکنندگان ملزم به پرداخت‬ ‫تفاوت نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با ارز ثانویه ش��دند و این‬ ‫قانون عطف به ماس��بق ش��د که این موضوع از لحاظ‬ ‫عرف و ش��رع ح��رام اس��ت‪ .‬وی در ادامه ب��ه تفکیک‬ ‫قطعات وارداتی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬برخی از قطعات‬ ‫از پرداخ��ت مابه التفاوت معاف ش��ده اند که مبنای این‬ ‫جداسازی برای هیچ کس مشخص نیست اما متاسفانه‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬زمانی که برای دریافت کد ‪ ۱۲‬رقمی به‬ ‫منظور ترخیص همین قطعات به بانک مراجعه می شود‬ ‫ب��ا ممانعت بانک به دلیل ناهماهنگی با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در تعیی��ن کاالهای معاف از پرداخت‬ ‫ماب��ه التف��اوت روبه رو می ش��ویم که ای��ن موضوع به‬ ‫معضلی جدید برای قطعه سازان تبدیل شده است‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر تنها یک قطعه از محصول ‪ ۶۰‬قطعه ای‬ ‫موجود نباش��د امکان تولید محصول وجود ندارد و این‬ ‫موض��وع موجب توقف خط تولید قطعه س��ازان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو هیات مدی��ره انجمن س��ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودروی��ی تصریح ک��رد‪ :‬تمام تالش‬ ‫قطعه س��ازان هم اکن��ون روی ترخیص کاالهایش��ان از‬ ‫گمرک معطوف ش��ده در حالی که در گذشته ترخیص‬ ‫کاالها به راحتی از گمرک انجام می شد‪ .‬اکنون پرسش‬ ‫این اس��ت که چرا این قانون عطف به ماسبق می شود؟‬ ‫ش��هپری افزود‪ :‬کارخانه ای که بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫لنت ترمز در خاورمیانه اس��ت با مش��کالت فراوان و از‬ ‫مبادی غیررس��می‪ ،‬پودر تولید لنت ترمز را از امریکا و‬ ‫از طریق کش��ورهای واس��طه به گمرک ایران رسانده‬ ‫اس��ت اما متاس��فانه اجازه ترخیص به ای��ن کاال داده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬در حالی که ای��ن محصول فقط ‪ ۶‬ماه زمان‬ ‫مفید اس��تفاده دارد که ‪ ۳‬ماه از ان س��پری شده است‬ ‫و تا چند ماه دیگر کامال غیرقابل اس��تفاده خواهد بود‪.‬‬ ‫این موضوع نشان می دهد که حتی اگر تولیدکننده ای‬ ‫بتوان��د با پیچیدگی ه��ای زیاد‪ ،‬تحریم ها را پشت س��ر‬ ‫بگذارد تحریم های داخلی گریبانگیر او خواهد شد‪ .‬این‬ ‫فع��ال صنعت قطعه در ادامه اظه��ار کرد‪ :‬با وجود الزام‬ ‫قطعه سازان به پرداخت مابه التفاوت ارزی‪ ،‬خودروسازان‬ ‫قطعات را ب��ا افزایش نرخ از ما دریافت نخواهند کرد و‬ ‫این موضوع در حالی است که تولیدکنندگان ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی را نیز با کارمزد ‪ ۸‬درصدی بانک ها گرفته است‬ ‫و نرخ تمام ش��ده ان ‪ ۴۵۰۰‬تومان بود‪ .‬خودروس��ازان‬ ‫این مبلغ را ه��م نمی پذیرفتن��د‪ .‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫در گذش��ته معامالت قطعه س��ازان با گش��ایش اعتبار‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی و پرداخت ‪ ۹۰‬درصدی به صورت اقس��اط‬ ‫انجام می شد اما از این پس باید ‪ ۱۳۵‬درصد که شامل‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد به فروش��نده و ‪ ۳۵‬درصد به بانک ها است‬ ‫پرداخت ش��ود‪ .‬عض��و هیات مدیره انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودروی��ی ضمن اش��اره به‬ ‫مشکل پرداخت مطالبات اعتباری اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫راهکاری برای شرکت های بزرگ که به صورت اعتباری‬ ‫از شرکای خارجی خود خرید کرده اند ارائه نمی شود و‬ ‫در صورتی که بخواهیم بدهی این شرکت ها را پرداخت‬ ‫کنیم و ارز از کش��ور خارج ش��ده و جنسی وارد کشور‬ ‫نشود متهم به پولش��ویی خواهیم شد‪ .‬شهپری درباره‬ ‫پرداخت مطالبات قطعه س��ازان از سوی خودروسازان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��رکت های قطعه ساز در شرایطی هستند‬ ‫ک��ه به پیگیری مطالبات خود نی��ز فکر نمی کنند زیرا‬ ‫نهایت تا‬ ‫ ‬ ‫با افزایش نرخ ارز کارخانجات قطعه س��ازی در‬ ‫چند ماه توانایی ادامه فعالیت دارند و دیگر توان تامین‬ ‫مواد اولیه و تولید با شرایط کنونی را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫قطعه س��ازانی داریم که در سیاس��ت های خود مستقل‬ ‫عم��ل کرده و ممکن اس��ت ب��ا خودروس��ازان داخلی‬ ‫همکاری نداشته باشند اما صادرات کنند‪ .‬به طور قطع‬ ‫تعداد این قطعه سازان بسیار محدود است‪.‬‬ ‫€ €چرا تعدادشان محدود است؟‬ ‫زیرا قطعه ساز ایرانی که درحال حاضر درگیر نقدینگی‪،‬‬ ‫مش��کالت اقتص��ادی و قوانین گم��رکات در واردات و‬ ‫صادرات است‪ ،‬توان مالی برای تامین بازار داخل ندارد‬ ‫چه برسد به بازار جهانی‪ .‬قطعه سازان بین المللی هزینه‬ ‫قطعات شان یک ماهه پرداخت می شود و برای انها قابل‬ ‫درک نیس��ت که صنعتگر ایرانی مطالبات خود را ‪۱۲۰‬‬ ‫روزه دریافت می کند‪ .‬این زمان البته روی کاغذ است و‬ ‫در عمل‪ ،‬به بیش از ‪ ۶‬ماه می رسد‪.‬‬ ‫چ��ه انتظ��اری داریم از قطعه س��ازی ک��ه نمی تواند‬ ‫هزینه های روزمره خود را بپردازد س��همی در بازارهای‬ ‫جهانی داش��ته باش��د؟ اتفاقا حرف قطعه ساز این است‬ ‫که مش��کالتش به معنای واقعی رفع ش��ود زیرا خیلی‬ ‫راحت تر و زودت��ر از صنعت خودرو به بازارهای جهانی‬ ‫راه پیدا می کند چراکه مجموعه ای کوچک تر و چابک تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫چرا باید بعضی عنوان کنند قطعه س��از س��ود داشته‬ ‫اما به دنبال توس��عه نرفته اس��ت در حال��ی که وقتی‬ ‫قطعه ساز درخواس��ت افزایش نرخ محصوالتش را دارد‬ ‫اعالم می ش��ود خودروس��از سودی نداش��ته که بتواند‬ ‫مبادرت به این امر کند‪.‬‬ ‫در همین ش��رایط که خودروس��از با ض��رر در حال‬ ‫تولید اس��ت با درامدی ک��ه از راه پیش فروش ها دارد‬ ‫باالنس مالی داخلی می کند در حالی که در این شرایط‬ ‫بحرانی‪ ،‬باالی ‪ ۹۰‬درصد قطعه س��ازانی که بسیار خوب‬ ‫مدیریت کرده اند و پشتوانه مالی مناسبی هم داشته اند‬ ‫‪ ۲‬ماه حقوق معوقه به نیروی انسانی خود دارند‪.‬‬ ‫€ €صنعتگران متوس�ط ‪ ۴‬ماه حقوق نپرداخته و‬ ‫در بدتری�ن ش�رایط نیز ‪ ۶‬ماه اس�ت که کارگران‬ ‫حقوق خ�ود را دریافت نکرده ان�د‪ .‬ایا حتی یک‬ ‫خودروس�از پیدا می ش�ود ک�ه یک م�اه یا کمتر‬ ‫حقوق نیروهای انسانی خود را نپرداخته باشد؟‬ ‫متاسفانه در زمانی که صنعت خودرو شرایط مطلوب‬ ‫داش��ت نگاه ها تولیدی و صادرات محور نب��ود امروز با‬ ‫برخورد با موانع باید حسرت فرصت های از دست رفته‬ ‫را داشته باشیم‪.‬‬ ‫ضرورت داش��ت پیش از اغاز دور جدید تحریم ها ارز‬ ‫ب��ه واردات محصوالت مورد نی��از و ضروری اختصاص‬ ‫می یافت که انبارها حداقل برای ‪ ۶‬ماه پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫شیوه نامه ها برای ادامه فعالیت ها در شرایط بحرانی‪،‬‬ ‫نخس��ت اختص��اص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ب��ود‪ ،‬این امر با‬ ‫مش��کل روبه رو شد‪ ،‬پرداخت «نیما»یی مطرح شد‪ ،‬اما‬ ‫در ادامه دیدیم ارز نیمایی تامین نش��د‪ .‬عنوان شد باید‬ ‫ارز ازاد تهیه کنیم‪.‬‬ ‫امروز صنعتگر س��رگردان یک معادل��ه ‪ N‬مجهولی‬ ‫است‪ .‬نباید بگذاریم صنعت خودرو به سرنوشت صنعت‬ ‫نساجی و‪ ...‬مبتال شود‪ .‬ناقوس مرگ به صدا درامده اما‬ ‫باز هم به سخنان شعارگونه می پردازیم‪.‬‬ ‫همچنین‪ ۲۵ ،‬درصد نرخ تمام شده خودرو و قطعات‬ ‫ان مربوط به هزینه های مالی است‪ .‬بانک اعالم می کند‬ ‫فقط ‪ ۱۸‬درصد سود می گیرد در حالی که چند درصد‬ ‫از پ��ول را هم در حس��اب تان بلوک��ه می کند که اجازه‬ ‫برداش��ت ندارید‪ .‬س��ودی هم به ان تعلق نمی گیرد‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬همان بهره ‪ ۲۳‬درصدی می شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬صنعتگر ه��م بخواهد با ارز ازاد مواد‬ ‫اولیه م��ورد نیازش را خریداری کن��د برای حواله پول‬ ‫به دلیل نوس��ان های غیرقابل پیش بینی اینده باید ‪۳۵‬‬ ‫درصد کل مبلغ س��پرده گذاری شود که سودی هم به‬ ‫ان تعل��ق نمی گیرد‪ .‬ایا ای��ن عمل در جهت حمایت از‬ ‫تولید است؟‬ ‫€ €با تمام این چالش ها راهکار چیست؟‬ ‫همدلی نیاز اس��ت و اینکه اقدام عاجل شود‪ .‬جوانان‬ ‫متخص��ص بی��کار زیادی داری��م که برای کش��ور دل‬ ‫می سوزانند‪ .‬شرایط امروز کمتر از شرایط جنگ نیست‪.‬‬ ‫اعتماد کنیم‪ .‬با مدیریت درس��ت‪ ،‬اعتمادس��ازی کنیم‪.‬‬ ‫قب ً‬ ‫ال در شرایط بحرانی‪ ،‬قطعه ساز خودروساز را حمایت‬ ‫کرد و قطعات تامین ش��د‪ .‬اگر بخش��نامه صادر نشود‪،‬‬ ‫صنعتگر فعالیت ها را بهتر انجام می دهد‪.‬‬ ‫متهم کردن کارافرینان‪ ،‬جامعه را بی اعتماد می کند‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت‪:‬‬ ‫اتهام ب��ه کارافرینان و س��رمایه گذاران‬ ‫بدون اثب��ات ان به بی اعتمادی عمومی‬ ‫و حرکت جامعه به س��مت بی اعتمادی‬ ‫منجر می شود‪.‬‬ ‫ساس��ان قربان��ی در گفت وگو با عصر‬ ‫خودرو با بیان این مطلب گفت‪ :‬به طور‬ ‫قطع برخورد با فس��اد امری پس��ندیده‬ ‫اس��ت اما اتهام برخ��ی از کارافرینان و‬ ‫س��رمایه داران بدون در اختیار داش��تن‬ ‫مدارک مس��تدل کارافرین��ی در جامعه‬ ‫را دچار مشکالت بسیاری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر با مس��ائلی‬ ‫از این دس��ت روبه رو هستیم به طوری‬ ‫ک��ه اظهارنظرهای��ی از س��وی برخ��ی‬ ‫از اف��راد ن��ااگاه به حوزه های��ی خاص‪،‬‬ ‫مطرح می ش��ود ب��دون انک��ه صحت و‬ ‫س��قم انها مورد تایید باشد که این امر‬ ‫کارافرینانی که سرمایه گذاری می کنند‬ ‫را با چالش های جدی روبه رو می کند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو با‬ ‫بیان اینکه در کش��ور ما استانداردهای‬ ‫تعریف ش��ده در امور ارتباط��ات‪ ،‬روابط‪،‬‬ ‫اظهارنظره��ا و همچنی��ن مباح��ث‬ ‫رسانه ای رعایت نمی شود و از این جهت‬ ‫اسیب های زیادی را چه در صحنه ملی‬ ‫و بین الملل��ی تحم��ل می کنیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬رعایت نک��ردن این موارد می تواند‬ ‫اسیب رسان باشد که این امر نیز تاکنون‬ ‫بارها اتفاق افتاده است زیرا افراد به خود‬ ‫اج��ازه می دهن��د به دلیل ق��رار گرفتن‬ ‫در موقعیت��ی خاص‪ ،‬در م��وارد مختلف‬ ‫اظهارنظر کنند‪.‬‬ ‫قربان��ی ادام��ه داد‪ :‬اظهارنظر در امور‬ ‫قضایی نی��ز باعث خلط مباحث ش��ده‬ ‫و وقت��ی اطالعات رس��انه ای می ش��ود‪،‬‬ ‫این ام��ر به یک عام��ل تصمیم گیری و‬ ‫تهییج کننده جامعه تبدیل می ش��ود که‬ ‫اثرات بدی برجای می گذارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اتکا ب��ه نظر مراجع عمومی و ارائه‬ ‫نظر درب��اره صحت و س��قم عملکردها‬ ‫به ط��ور قط��ع نامطلوب ب��وده و برای‬ ‫کارافرینانی که اقدام به س��رمایه گذاری‬ ‫می کنن��د مش��کالت زی��ادی ایج��اد‬ ‫می کند و س��رمایه دار به ش��دت اسیب‬ ‫ج��دی خواه��د دید و اگر این ش��خص‬ ‫تولیدکننده باش��د‪ ،‬به لح��اظ روحی و‬ ‫بو کار نیست یا‬ ‫روانی قادر به ایجاد کس ‬ ‫قداست خود را برای گروه کاری خود از‬ ‫دست خواهد داد‪.‬‬ ‫قربانی اظهارنظرهای غیرکارشناسی را‬ ‫به بی اعتمادی عمومی در جامعه منجر‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬این امر باعث می شود‬ ‫جامعه به س��مت بی اعتم��ادی حرکت‬ ‫کند و جامعه ب��دون اعتماد‪ ،‬در معرض‬ ‫اسیب های بسیار ش��دیدی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کشف ‪ ۸۰۰‬خودرو احتکار شده در قزوین‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫دادس��تان عموم��ی و انقالب قزوی��ن از کش��ف ‪ ۸۰۰‬کامیونت‬ ‫و مینی بوس احتکار ش��ده در یکی از ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫شهرس��تان البرز خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬حجت االسالم اسماعیل‬ ‫صادقی نیارکی گفت‪ :‬در یکی از ش��رکت های خودروسازی واقع در‬ ‫شهرستان البرز ‪ ۸۰۰‬کامیونت و مینی بوس با ارزش تقریبی ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان احتکار ش��ده بود که با ورود مدعی العموم کش��ف و‬ ‫ضبط شد‪ .‬دادستان مرکز استان در ادامه تصریح کرد‪ :‬این خودروها‬ ‫با دالیل واهی همچون نبود قطعه انبار شده بود که در بررسی های‬ ‫به عمل امده از سوی متخصصان هیچ مشکلی برای عرضه به بازار‬ ‫خودرو نداشتند‪ .‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بررسی فنی تخصصی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫صادقی نیارکی با اش��اره به اینکه ب��ه زودی این خودروها به بازار‬ ‫عرضه خواهد ش��د‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دستورهای الزم قضایی برای‬ ‫تعیین تکلیف این خودروها داده ش��ده اس��ت و پ��س از اعالم نرخ‬ ‫ت مصرف کنندگان و‬ ‫واقعی این خودروها از س��وی س��ازمان حمای ‬ ‫تولیدکنن��دگان به بازار عرضه خواهد ش��د و در اختیار مردم قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این مقام قضایی اس��تان با اشاره به اینکه تذکرات الزم و قانونی‬ ‫پیش تر به محتکران داده ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬احتکارکنندگان‬ ‫و کس��انی که به دنبال تش��دید نابس��امانی بازار و اخالل در نظام‬ ‫اقتصادی کش��ور هستند‪ ،‬بدانند که نهاد قضایی در برابر انها کوتاه‬ ‫نخواهد امد و منتظر برخورد قاطعانه‪ ،‬س��خت و بدون چشم پوشی‬ ‫نهاد قضایی باشند‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی افزود‪ :‬ش��رایط کنونی کشور بسیار حساس است‬ ‫و دش��من همه تالش خود را به کار گرفته تا از طریق تحریم ها و‬ ‫اخالل در بازار اقتصادی کش��ور بتواند ضربه ای به نظام وارد کند و‬ ‫به اهداف شوم خود دست یابد که شاهد هستیم عده ای زیاده خواه‪،‬‬ ‫فرصت طلب‪ ،‬س��ودجو و یقه س��فید با برخ��ی از اقدام های خود به‬ ‫دنبال تشدید نابس��امانی های اقتصادی در کشور هستند و اب در‬ ‫اس��یاب دش��من می ریزند که به واقع عمل محتکران و مفس��دان‬ ‫اقتصادی خیانت به نظام است‪.‬‬ ‫پیشنهاد به طرفداران رینگ اسپرت‬ ‫ظاهر خودرو هنگام خرید نخس��تین نکته ای است‬ ‫ک��ه نظر خری��دار را به خود جل��ب می کند‪ .‬یکی از‬ ‫م��واردی ک��ه باعث جذاب تر ش��دن ظاه��ر خودرو‬ ‫می ش��ود تعویض رینگ ها اس��ت که در این نوشتار‬ ‫قص��د داریم به ارائ��ه نکات مه��م در انتخاب رینگ‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫به گزارش گسترش نیوز‪ ،‬بعضی از افراد بر این باور‬ ‫هس��تند که رینگ اس��پرت تنها جنبه تزئینی دارد‬ ‫و انتخاب این ن��وع از رینگ ها تاثیری روی عملکرد‬ ‫خودرو نخواهد داش��ت؛ بنابراین این افراد در هنگام‬ ‫خرید رینگ اسپرت تنها به ظاهر ان توجه می کنند‬ ‫اما ضروری اس��ت به نکات دیگری هم توجه ش��ود‪.‬‬ ‫رینگ خ��ودرو از جمله مواردی اس��ت که می تواند‬ ‫تاثیرات مختلفی بر عملکرد خودرو داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫از همی��ن رو در هنگام خرید باید به موارد مختلفی‬ ‫توجه کرد که در ادامه به انها اشاره شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساختار رینگ‬ ‫رینگ ها س��اختار مختلف��ی دارند به ش��کلی که‬ ‫در وزن‪ ،‬ابع��اد و طرح متفاوت به فروش می رس��ند‪.‬‬ ‫رینگ های الومینیومی رایج ترین نوع رینگ به شمار‬ ‫می روند و در بیش��تر اتومبیل ها نی��ز می توان نمونه‬ ‫ان را دید‪ .‬رینگ های الومینیومی از الیاژ الومینیوم‬ ‫ساخته می شوند‪ ،‬از این رو ریخته گری گرانشی روند‬ ‫اساسی تری نسبت به ریخته گری فشار پایین به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬در این روش رینگ متراکم تری را ش��اهد‬ ‫خواهی��م بود و عمده تولید رینگ ها نیز به همین دو‬ ‫روش تقسیم می شود‪ .‬به طور معمول در خودروهای‬ ‫اس��پرت از الومنی��وم الیاژی اس��تفاده می کنند اما‬ ‫گاهی دیده می ش��ود رینگ هایی در ب��ازار فروخته‬ ‫می ش��وند که از جنس الومینیوم ب��دون الیاژ کافی‬ ‫هستند که بس��یار خطرناک هس��تند‪ .‬به طور کلی‬ ‫رینگ های خودرو در انواع یک تکه و چندتکه تولید‬ ‫می شوند اما نکته مهم ان است که این رینگ ها را از‬ ‫برند شناخته شده ای خریداری کنیم تا از کیفیت و‬ ‫اصالت مواد ان مطمئن باش��یم و در صورت خرید از‬ ‫برند شناخته شده و معتبر‪ ،‬تفاوتی در انواع رینگ ها‬ ‫نب��وده و تنها س��لیقه شماس��ت ک��ه تعیین کننده‬ ‫خریدتان خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب ابعاد درست‬ ‫هن��گام خرید ی��ک رینگ جدید س��عی کنید ان‬ ‫را مطابق با اس��تاندارد چرخ خ��ودرو خود خریداری‬ ‫کنید‪ .‬بس��یاری از م��ردم اعتقاد دارن��د رینگ های‬ ‫بزرگ تر شتاب و سرعت خودرو را بهبود می بخشند‪،‬‬ ‫اما این عقیده بسیار اشتباه است و گاهی نتیجه کامال‬ ‫معکوس دارد‪ .‬اگ��ر رینگی در اندازه غیراس��تاندارد‬ ‫و بیش از ح��د بزرگ‪ ،‬برای تایره��ا انتخاب کنید و‬ ‫تایرها اج مناسبی هم نداشته باشند‪ ،‬عالوه بر اینکه‬ ‫از شتاب و سرعت خودرو کاسته خواهد شد‪ ،‬مصرف‬ ‫س��وخت و االیندگی نیز افزای��ش می یابد‪ .‬حال اگر‬ ‫خودرو ش��ما در خیابان های پر از دس��ت انداز تهران‬ ‫با رینگ بزرگ و تایرهای بدون اج تردد کند‪ ،‬بدون‬ ‫ش��ک باید با جلوبندی و سیستم تعلیق خودرو خود‬ ‫خداحافظی کنید‪ .‬برای انتخاب س��ایز مناس��ب یک‬ ‫رینگ‪ ،‬بهترین ابعاد همان اندازه اس��تانداردی است‬ ‫که شرکت س��ازنده برای رینگ فابریک خودرو شما‬ ‫در نظر گرفته اس��ت‪ .‬ابعاد اس��تاندارد رینگ یا قطر‬ ‫ان (ب��ه واحد این��چ) در دفترچه هر خ��ودرو امده‬ ‫ام��ا با نگاهی ب��ه تایرها نیز می ت��وان ان را دریافت‪.‬‬ ‫ش��ما می توانید با انتخاب رینگ یک سایز بزرگ تر و‬ ‫الستیک پهن مناسب ان عالوه بر زیبایی‪ ،‬هندلینگ‬ ‫خودرو را به خاطر چس��بندگی بهت��ر به زمین بهبود‬ ‫ببخش��ید‪ ،‬اما اگر ان��دازه بزرگ ت��ری انتخاب کنید‬ ‫س��بب فش��ار امدن به بخش های مختلف خودرو از‬ ‫جمله سیس��تم تعلیق‪ ،‬تایرها و سایر اجزای خودرو‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹وزن رینگ‬ ‫وزن زیاد رینگ می تواند به جلوبندی خودروی تان‬ ‫اس��یب ج��دی وارد کند‪ ،‬در غیر ای��ن صورت تمام‬ ‫ت��وان و هندلینگ خودرو ب��رای به حرکت دراوردن‬ ‫انه��ا تلف می ش��ود‪ .‬با این وجود اگ��ر قصد دارید از‬ ‫رینگ های بزرگ تر که قاعدتا سنگین تر نیز هستند‬ ‫استفاده کنید‪ ،‬به سراغ رینگ های با الیاژ الومینیوم‬ ‫بروید‪.‬‬ ‫‹ ‹ترمزها‬ ‫وضعیت کاس��ه چرخ و ترمزها نی��ز مورد دیگری‬ ‫اس��ت که باید به ان توجه ش��ود‪ .‬رین��گ نباید این‬ ‫بخش مهم را تحت فشار قرار دهد در غیر این صورت‬ ‫ترمزها هم وضعیت سالمتی شما را تحت فشار قرار‬ ‫می دهند‪ .‬در واق��ع اندازه رینگ به وی��ژه پهنای ان‬ ‫بس��یار مهم اس��ت و نباید بیش از اندازه از لبه سپر‬ ‫خودرو بی��رون بزند‪ .‬همچنین بادی کیت های زیادی‬ ‫نیس��تند که با بیرون زدن رینگ و الس��تیک از لبه‬ ‫گلگیر‪ ،‬همچنان زیبایی خود را حفظ کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لبه های رینگ‬ ‫شاید ابتدایی به نظر برسد اما در انتخاب تان به طور‬ ‫حتم به لبه ه��ای رینگ هم دقت کنید‪ .‬بد نیس��ت‬ ‫بدانید که رینگ هایی که لبه های نازک دارند‪ ،‬چندان‬ ‫برای اس��تفاده در ش��رایط ضربه‪ ،‬مناس��ب نیستند‪.‬‬ ‫یعنی یک دس��ت انداز قوی می تواند اسیب جدی به‬ ‫انها برساند و در گام نخست از زیبایی ان کم می کند‬ ‫و سپس ایمنی خودرو را به خطر می اندازد‪ .‬فراموش‬ ‫نکنید‪ ،‬فناوری استفاده شده در ساخت لبه رینگ در‬ ‫کارکرد ان نقش بسیار زیادی دارد‪.‬‬ ‫نوسازی ‪ ۲‬درصدی ناوگان مینی بوس رانی در ‪ ۸‬سال‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه مینی بوس رانی‬ ‫کش��ور اعالم کرد‪ :‬درحال حاضر روند‬ ‫نوسازی ناوگان مینی بوس رانی کشور‬ ‫متوقف شده است‪.‬‬ ‫غالمرضا غضنف��ری در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو تصریح کرد‪ :‬در س��ال های‬ ‫گذش��ته رون��د نوس��ازی ن��اوگان‬ ‫مینی بوس رانی کشور بسیار کند بوده‬ ‫ک��ه دلیل اصلی ان نوس��انات ارزی و‬ ‫افزایش نرخ روزبه روز است‪ ،‬به طوری‬ ‫که گاهی اوقات ش��اهد تکرار افزایش‬ ‫قیمت ها در مدت یک ماه بوده ایم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اعطای تس��هیالت‬ ‫نوس��ازی گفت‪ :‬س��ازمان راهداری و‬ ‫حمل ونق��ل ج��اده ای برای نوس��ازی‬ ‫وام های��ی ب��ه ارزش ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫ن��رخ خودرو اعطا می کرد اما مس��ئله‬ ‫افزایش ن��رخ و ناتوان��ی رانندگان در‬ ‫خرید مطرح اس��ت و ارائه تسهیالت‬ ‫نوس��ازی فعال متوقف ش��ده است‪ .‬به‬ ‫طور مثال برای یک ون ‪ ۱۰۵‬میلیون‬ ‫تومانی ‪ ۸۰‬ت��ا ‪ ۹۰‬میلیون تومان وام‬ ‫با بهره ‪ ۴‬درصد پرداخت می ش��د اما‬ ‫ب��ا افزایش نرخ این خ��ودرو به باالی‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلی��ون توم��ان‪ ،‬رانندگان قادر‬ ‫به پرداخت مابه التف��اوت نرخ خودرو‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫او با اشاره به میزان پیشرفت برنامه‬ ‫نوسازی اظهار کرد‪ :‬از سال ‪ ۸۹‬تاکنون‬ ‫تنها ‪ ۲‬درصد ناوگان نوس��ازی شده و‬ ‫حتی اگر س��االنه ‪۵‬هزار مینی بوس را‬ ‫نوس��ازی کنیم باز هم از برنامه عقب‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل اتحادیه مینی بوس رانی‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬دولت باید با یک برنامه‬ ‫مش��خص به ط��ور مثال ب��ا تعیین ‪۳‬‬ ‫هزار مینی بوس در س��ال و تخصیص‬ ‫تسهیالت الزم‪ ،‬نوسازی این خودروها‬ ‫را دنبال کند‪.‬‬ ‫غضنفری گف��ت‪ :‬دول��ت برنامه ای‬ ‫مبن��ی بر اینکه نیم��ی از نرخ خودرو‬ ‫را ب��ه طور بالعوض و برای مابقی نرخ‬ ‫خودرو تس��هیالت مناس��ب پرداخت‬ ‫کند در نظر داشت اما به دلیل افزایش‬ ‫قیمت‪ ،‬ای��ن برنامه نیز عملی نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با روند فعلی‪ ،‬نوس��ازی‬ ‫ناوگان مینی بوسرانی کشور امکان پذیر‬ ‫رییس انجم��ن واردکنندگان خودرو از موافقت دول��ت با ترخیص خودروهای‬ ‫متوقف در گمرک خبر داد‪.‬‬ ‫کوروش مرشدس��لوک در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ابتدای تیر با مصوبه‬ ‫دولت واردات بیش از ‪ ۱۴۰۰‬قلم کاال از جمله خودرو ممنوع شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به دنبال ممنوع شدن واردات‪ ،‬از ترخیص خودروهای وارد شده‬ ‫به گمرک جلوگیری شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این راستا به تازگی طرحی به دولت‬ ‫ارائه ش��د که براس��اس ان خودروهایی که پول انها پرداخت شده و وارد گمرک‬ ‫شده اند ترخیص شوند‪.‬‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد‪ :‬براساس جدیدترین اخبار به دست‬ ‫امده دولت با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک موافقت کرده که امیدواریم‬ ‫شیوه نامه مربوط هر چه زودتر به سازمان های ذی ربط ابالغ و اجرایی شود‪.‬‬ ‫نیس��ت و متاس��فانه پیگیری ه��ای‬ ‫اتحادی��ه و رانندگان ت��ا این لحظه به‬ ‫نتیجه نرس��یده و کس��ی پاسخگوی‬ ‫افزایش نرخ خودروها نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه مینی بوس��رانی‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۴۶‬هزار‬ ‫دس��تگاه مینی بوس در کش��ور فعال‬ ‫اس��ت که ‪ ۹۰‬درص��د انه��ا نیازمند‬ ‫اسقاط و نوسازی هستند‪.‬‬ ‫غضنفری در پایان با اش��اره به یکی‬ ‫دیگر از مشکالت رانندگان مینی بوس‬ ‫گف��ت‪ :‬ح��دود ‪ ۲۷‬ه��زار دس��تگاه‬ ‫مینی ب��وس دارای کارت هوش��مند‬ ‫و س��ایر دس��تگاه ها فاقد ای��ن کارت‬ ‫هس��تند زیرا برخی رانندگان با تردد‬ ‫در مس��یر روستا به ش��هر و بالعکس‬ ‫فق��ط در مواردی ک��ه ضرورتی پیش ‬ ‫اید برای دریافت کارت هوشمند اقدام‬ ‫می کنند‪ .‬ای��ن افراد در امار س��امانه‬ ‫سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫کشور ثبت نشده اند و اتحادیه در حال‬ ‫پیگیری وضعیت این رانندگان است‪.‬‬ ‫تنها صحبت از عرضه خودرو می شود‬ ‫نایب رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو تهران گفت‪ :‬درحال حاضر به دلیل وضعیت فعلی‬ ‫بازار به خری��داران خودرو درباره خرید‪ ،‬هیچ توصیه ای‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش عصرخودرو‪ ،‬غالمحسین قاسمیان با تاکید‬ ‫ل حاضر غیرقابل پیش بینی‬ ‫بر اینکه بازار خودرو در حا ‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش فروش خودرو در حالی انجام ش��ده‬ ‫که به دلیل تحویل طوالنی م��دت هیچ تاثیری در بازار‬ ‫نداش��ته؛ ضمن انک��ه ثبت نام ب��رای مصرف کنندگان‬ ‫موافقت با ترخیص خودروهای متوقف در گمرک‬ ‫واقعی نیز با دشواری هایی همراه بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر ضرورت عرضه بیش��تر از س��وی‬ ‫خودروسازان اظهار کرد‪ :‬هنوز هیچ خودرویی وارد بازار‬ ‫نش��ده‪ ،‬در حالی ک��ه عرضه خودرو در ب��ازار باید قابل‬ ‫لمس باشد تا اثر خود را نشان دهد؛ بنابراین با انباشت‬ ‫خودروها در انبارها به دلیل کمبود قطعه یا دالیل دیگر‪،‬‬ ‫بازار در رکود بیشتر فرو می رود زیرا قیمت ها باال است‬ ‫و خریداران نیز در انتظار کاهش قیمت ها هستند‪.‬‬ ‫نایب رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو تهران با اش��اره به صفر ش��دن خرید و فروش‬ ‫در ب��ازار تصریح کرد‪ :‬قیمت ها به دلی��ل کمبود عرضه‬ ‫همچنان با نرخ واقع��ی فاصله دارد و به طور قطع این‬ ‫روند جز با عرضه خودرو از س��وی خودروسازان حالت‬ ‫طبیعی به خود نخواهد گرفت‪ ،‬این در حالی اس��ت که‬ ‫تنها صحبت از عرضه می شود‪.‬‬ ‫قاسمیان یاداور شد‪ :‬در عین حال باید واردات خودرو‬ ‫ازاد ش��ود زیرا در صورت ادامه عرضه محدود به بازار‪،‬‬ ‫قیمت ها افزایش خواه��د یافت‪ .‬ضمن انکه در دوره ای‬ ‫خودرو با دالر ‪ ۳۷۰۰‬تا ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد کشور شد و‬ ‫حال باید با دالر بیش از ‪ ۱۰‬هزار تومانی این کار انجام‬ ‫ش��ود که این امر باعث افزایش چشمگیر نرخ خودروها‬ ‫در ب��ازار خواه��د ش��د و به دلیل قدرت خری��د پایین‪،‬‬ ‫خریداری برای خودرو با قیمت های جدید نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خودروه��ای داخلی نی��ز به دلیل در‬ ‫اختیار داشتن سهم زیادی از بازار ازسوی دو خودروساز‪،‬‬ ‫مح��دود اس��ت‪ ،‬در حالی که در چنین ش��رایطی الزم‬ ‫است حداقل ‪ ۶‬کارخانه خودروسازی درجه یک فعالیت‬ ‫داشته باشند تا عرضه به شکل مناسب انجام شود‪.‬‬ ‫قاسمیان با تاکید بر اینکه پیش فروش ها نیز تاکنون‬ ‫تاثیری در بازار نداشته‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع عرضه فوری‬ ‫می تواند تاثیر مثبتی در بازار داشته باشد؛ هرچند اعالم‬ ‫تحوی��ل خودرو با نرخ روز‪ ،‬خریداران را نگران کرده که‬ ‫الزم اس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬نظارت و‬ ‫مدیریت الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این ش��رایط امیدواریم در گام بعدی دولت با واردات خودروهایی‬ ‫که پیش از ممنوع ش��دن واردات‪ ،‬ثبت س��فارش شده اند و پول انها نیز پرداخت‬ ‫شده است اما به دلیل ممنوعیت واردات وارد کشور نشده اند‪ ،‬موافقت کند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه تع��داد قابل توجهی خودرو در انب��ار تولیدکنندگان خارجی و‬ ‫همچنین در بندر جبل علی امارات دپو ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باتوجه به انکه از یک‬ ‫سو پول این خودروها به خودروسازان خارجی پرداخت شده و از سوی دیگر این‬ ‫خودروها به ش��کل پیش فروش به خریداران داخلی واگذار ش��ده اند‪ ،‬امیدواریم با‬ ‫واردات و ترخیص این خودروها نیز موافقت ش��ود‪ .‬مرشدسلوک خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫موافقت دولت با واردات خودروهای متوقف در گمرک و همچنین موافقت با ورود‬ ‫باقی خودروهای ثبت س��فارش و خریداری ش��ده تاثیر مثبتی بر بازار خودروهای‬ ‫خ در بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫وارداتی دارد و باعث تعدیل نر ‬ ‫از بازار سرمایه و تامین مالی خودروسازی‬ ‫رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه برخی صنایع از جمله خودرو‪،‬‬ ‫تامین مالی مناس��بی را از بازار س��رمایه داش��ته اند‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو ‪ ۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان منابع از بورس تامین کرد‪.‬‬ ‫ش��اپور محمدی‪ ،‬معاون وزیر اقتصاد در پاس��خ به پرسش مهر مبنی بر حضور‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در بازار س��رمایه گفت‪ :‬شرکت های زیادی در این حوزه‬ ‫درخواست حضور در بازار سرمایه را دارند اما فرایند ثبت شرکت ها اندکی زمان بر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬بای��د توجه کرد که برخی از ش��رکت های دانش بنیان در تابلوی‬ ‫بورس حضور ندارند اما در تولید نرم افزارهای مرتبط با بازار س��رمایه یا معامالت‬ ‫الگوریتمی کمک می دهند‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد‪ :‬انتش��ار اوراق بهادار از س��وی‬ ‫ش��رکت های بورسی شتاب خوبی گرفته و شرکت های خودرویی و فلزات اساسی‬ ‫سال قبل تامین مالی مناسبی را از بورس داشته اند‪.‬‬ ‫محم��دی خاطرنش��ان کرد‪ :‬خودروس��ازان ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هزار میلی��ارد تومان از بازار‬ ‫س��رمایه جذب منابع کرده اند و البته از نظر بازار س��رمایه ترجیح بر تامین مالی‬ ‫بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫خودروسازان در مسیر کسب رضایت خریداران تالش کنند‬ ‫دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی گفت‪ :‬وجود سازمان های‬ ‫گوناگون برای حمایت از مصرف کنندگان و کنترل کیفیت‬ ‫محصوالت نش��ان می ده��د در کنار حمایت ه��ا از صنایع‪،‬‬ ‫به حقوق مردم نیز اهمیت داده می ش��ود و خودروس��ازها‬ ‫موظف هس��تند در مسیر کس��ب رضایت خریداران تالش‬ ‫بیش��تری انجام دهند‪ .‬به گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬امیر دریابان‬ ‫علی ش��مخانی در نشس��ت مش��ترک ب��ا مدیران ارش��د‬ ‫خودروسازی و شرکت های اصلی قطعه سازی و انجمن های‬ ‫صنفی این صنعت‪ ،‬فرصت های پیش رو و راهکارهای مقابله‬ ‫با چالش های فعلی و اینده صنعت خودرو را مورد بررس��ی‬ ‫قرار داد‪ .‬وی با اشاره به قرار گرفتن خودروسازی در حلقه‬ ‫اول تحریم های ظالمانه امری��کا به دلیل اهمیت قابل توجه‬ ‫این صنعت در امر اش��تغال گفت‪ :‬دش��من در کنار جنگ‬ ‫اقتص��ادی به دنبال ضربه زدن ب��ه رضایت عمومی و تغییر‬ ‫ادراک اجتماعی در کش��ور اس��ت و خودروس��ازی یکی از‬ ‫خط��وط مقدم مقابل��ه با این جنگ به ش��مار می رود‪ .‬دبیر‬ ‫ش��ورای عالی امنیت ملی افزایش کیفیت‪ ،‬بومی س��ازی و‬ ‫ایجاد تنوع در خودروس��ازی کش��ور در س��ال های پس از‬ ‫جنگ تحمیلی و تبدیل ش��دن به س��یزدهمین کشور در‬ ‫خودروسازی را نتیجه تالش صنعتگران متعهد و مدیران و‬ ‫متخصصان باانگیزه دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬باتوجه به دانش‬ ‫روز و پیش��رفت خودروسازی در جهان باید با کار جهادی‬ ‫و پرشتاب خالها و عقب ماندگی های موجود را نیز برطرف‬ ‫کرد‪ .‬شمخانی گفت‪ :‬وجود سازمان های متعدد برای حمایت‬ ‫از مصرف کنن��دگان و کنت��رل کیفیت محصوالت نش��ان‬ ‫می دهد در کنار حمایت هایی که از صنایع باید انجام شود‪،‬‬ ‫به حقوق مردم نیز اهمیت داده می ش��ود و خودروس��ازها‬ ‫موظف هس��تند در مسیر کس��ب رضایت خریداران تالش‬ ‫بیشتری انجام دهند‪ .‬وی با قدردانی از تالش موثر کارکنان‬ ‫و مدیران شرکت های خودروساز و قطعه سازان‪ ،‬تالش انها‬ ‫را جهاد در شرایط دشوار نبرد اقتصادی توصیف کرد‪ .‬پیش‬ ‫از این نشست‪ ،‬دبیر شورای عالی امنیت ملی و هیات همراه‬ ‫از خط��وط تولی��د ایران خودرو از جمله س��الن های پرس‪،‬‬ ‫بدنه س��ازی‪ ،‬موتورس��ازی‪ ،‬رنگ‪ ،‬مونت��اژ و مرکز طراحی‬ ‫و توس��عه محصوالت جدی��د ایران خ��ودرو بازدید کردند‬ ‫و از نزدی��ک با دس��تاوردهای گروه صنعت��ی ایران خودرو‬ ‫و روند تولید در خطوط مختلف اش��نا ش��دند‪ .‬در نشست‬ ‫نمایندگان و مدیران خودروس��ازی و قطعه سازی کشور با‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی شرکت کنندگان‪ ،‬ضمن ارائه‬ ‫گزارشی از وضعیت تامین مواد اولیه‪ ،‬تولید قطعه و خودرو‬ ‫و برنامه ه��ای تدوین ش��ده برای عبور از بحران ناش��ی از‬ ‫تحریم ها‪ ،‬راهکارهایی را برای تامین مالی از بازار سرمایه و‬ ‫توسعه روند تولید قطعه عنوان کردند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اختصاص ارز دولتی برای تامین اقالم کامیون داران‬ ‫رییس کارگروه حمل ونقل مجلس ش��ورای اس�لامی از تصمیم‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای اختص��اص ارز دولتی برای‬ ‫تامین ‪۱۵‬قلم ضروری کامیون داران خبر داد‪ .‬شادمهر کاظم زاده در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اشاره به نشست اخیر کارگروه حمل ونقل‬ ‫مجلس شورای اسالمی برای بررسی مشکالت کامیون داران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این نشس��ت ب��ا حضور نماین��دگان تمام نهاد ها ازجمله س��ازمان‬ ‫تعزی��رات‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزارت راه وشهرس��ازی‪،‬‬ ‫راهداری و نماینده صنف کامیون داران برگزار ش��د‪ .‬نماینده مردم‬ ‫در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬در این نشست و نشست های‬ ‫دیگر‪ ،‬تمام مس��ائل مرتبط با کامیون داران مورد بحث و بررس��ی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یکی از گالیه ها و مش��کالت کامی��ون داران‪ ،‬توزیع‬ ‫نامناس��ب الس��تیک بود که این مس��ئله موجب افزایش نرخ این‬ ‫محصول ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬مقرر ش��د اقدام��ات مقتضی برای کاهش‬ ‫مشکالت کامیون داران در این حوزه انجام شود‪.‬‬ ‫رییس کارگروه حمل ونقل مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪ :‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مکلف ش��د در حوزه‬ ‫ثبت س��فارش اقالم ضروری کامیون داران که حدود ‪۱۵‬قلم است‪،‬‬ ‫اقدامات الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی از برنامه این وزارتخانه برای اختصاص ارز دولتی برای تامین‬ ‫‪۱۵‬قلم ضروری کامیون داران خبر داد و افزود‪ :‬س��ازمان تعزیرات و‬ ‫س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز متعهد شد که با اقدامات‬ ‫س��ودجویانه افراد در احتکار کاال و اقالم م��ورد نیاز کامیون داران‬ ‫برخورد کند‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم اظهار کرد‪ :‬ازس��وی دیگر‪،‬‬ ‫در ماه گذش��ته به طورهفتگی‪ ،‬حدود ‪۶۰‬هزار حلقه الستیک برای‬ ‫تعادل نرخ ها‪ ،‬در بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫کاظم زاده خاطرنشان کرد‪ :‬یکی دیگر از مشکالت کامیون داران‪،‬‬ ‫تحویل س��همیه س��وخت براس��اس پیمایش بود که مقرر شد که‬ ‫شرکت پخش و پاالیش‪ ،‬نسبت به اصالح سامانه یادشده اقدام کند‪.‬‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت تایر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گزارشی از نشست اشنایی با استانداردهای نوین تایر‬ ‫ارتقای کیفیت تایرها با استانداردسازی مواد اولیه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫نشست «اشنایی با استانداردهای نوین تایر» ازسوی‬ ‫«ش��رکت مهندس��ی و تحقیقات صنایع الستیک» در‬ ‫مرکز تحقیقات صنایع الس��تیک برگزار ش��د‪ .‬در این‬ ‫برنام��ه محمدرض��ا تقی گنجی ریی��س انجمن صنفی‬ ‫صنعت تایر‪ ،‬خس��رو محمودیان دبیر این انجمن‪ ،‬ناصر‬ ‫امامی رییس کمیته اس��تاندارد انجمن‪ ،‬سعید تاجیک‬ ‫قائم مق��ام مدیرعامل و معاونت فنی ش��رکت بازرس��ی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ای��ران(‪ )ISQI‬و س��عید تقوایی‬ ‫مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع الس��تیک سخنرانی‬ ‫کردن��د‪ .‬محور بحث های مطرح ش��ده در این نشس��ت‬ ‫استانداردهای جدید تدوین شده در دنیا و ایران بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت به همراه قیمت رقابتی‬ ‫در اغاز نشست‪ ،‬محمدرضا تقی گنجی‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫صنف��ی صنعت تایر ب��ا موضوع «راهبرده��ای انجمن‬ ‫صنف��ی صنعت تایر در جهت اعتالی کیفیت محصول»‬ ‫س��خنرانی کرد و گفت‪ :‬راهبرد یا اس��تراتژی‪ ،‬مفهومی‬ ‫است که از عرصه نظامی نشات گرفته و سپس در سایر‬ ‫عرصه ه��ا از جمله اقتصاد‪ ،‬تجارت‪ ،‬سیاس��ت و‪ ...‬به کار‬ ‫گرفته می شود‪ .‬در واقع‪ ،‬راهبردها ابزارهایی هستند که‬ ‫سازمان می تواند به واسطه انها به اهداف بلندمدت خود‬ ‫دست یابد‪ .‬همچنین تصمیم ها و فعالیت های یکپارچه‬ ‫در راس��تای توس��عه راهبرد موثر‪ ،‬اجرا و کنترل نتایج‪،‬‬ ‫مدیریت راهبردی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیریت راهبردی با تکیه بر ذهنیتی پویا‪،‬‬ ‫اینده نگر و جامع نگر‪ ،‬راهکار بسیاری از مسائل سازمانی‬ ‫امروز اس��ت‪ .‬او در ادامه به مولفه های کیفی محصوالت‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬کیفیت یک محص��ول یا خدمت‪ ،‬در‬ ‫واق��ع همان چیزی اس��ت که مش��تری از تولیدکننده‬ ‫می خواه��د‪ .‬برای دس��تیابی ب��ه این امر نخس��ت باید‬ ‫محصول از حداقل سطح کیفی برخوردار باشد‪ .‬به منظور‬ ‫ارزیابی س��طح کیفی محص��ول‪ ،‬باید اس��تانداردهای‬ ‫دقیقی تدوین ش��ود‪ ،‬ضمن انکه محصوالت ارائه ش��ده‬ ‫باید از کیفیت کافی برخوردار و با قیمت رقابتی باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف انجمن برای ارتقای صنعت تایر‬ ‫تقی گنج��ی در ادام��ه ب��ه اهداف تعیین ش��ده برای‬ ‫اینده اش��اره کرد و گفت‪ :‬اهداف کمی صنعت تایر برای‬ ‫چشم انداز‪ ۱۴۰۴‬دستیابی به جایگاه نخست تولید تایر‬ ‫در منطقه‪ ،‬رس��یدن به سقف تولید س��االنه ‪۸۳۰‬هزار‬ ‫تن انواع تایر در کش��ور و همچنین‪ ،‬صادرات ‪۳۰‬درصد‬ ‫تولیدات کشور است‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن صنفی صنع��ت تایر درب��اره اهداف‬ ‫کیفی ای��ن صنعت در ای��ن افق‪ ،‬اف��زود‪ :‬حذف کامل‬ ‫تایرهای«بای��اس» از چرخه تولی��د‪ ،‬افزایش طول عمر‬ ‫و عملک��رد تایره��ا‪ ،‬ارتق��ای کیفیت تولی��د و خدمات‬ ‫پ��س از فروش‪ ،‬تولید تایرهای نس��ل جدید دوس��تدار‬ ‫محیط زیس��ت با مصرف سوخت کمتر‪ ،‬حرکت به سوی‬ ‫ساخت الس��تیک متناسب با اس��تانداردهای جدید و‬ ‫نسل جدید خودرو از اهداف کیفی افق ‪ ۱۴۰۴‬است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬ارتق��ای واحده��ای تحقیق و توس��عه‬ ‫برای دریافت و بومی س��ازی فن��اوری و نیز حمایت از‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در زمینه توسعه کیفی از دیگر‬ ‫اهداف این صنعت در اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره دالیل توسعه نیافتن این صنعت‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬تحریم ها‪ ،‬بی ثباتی اقتصادی‪ ،‬دخالت‬ ‫نهادهای سیاسی در بنگاه های اقتصادی‪ ،‬ورود بی تاثیر‬ ‫ی��ا کم تاثیر بخش های دولت��ی و حاکمیتی در صنعت‬ ‫تایر به عنوان سهامدار‪ ،‬بهای تمام شده باال و غیررقابتی‪،‬‬ ‫بهره وری نامناس��ب نیروی انس��انی‪ ،‬فرسودگی خطوط‬ ‫تولید و‪ ...‬از جمله عواملی اس��ت ک��ه صنعت تایر را به‬ ‫رشد مورد انتظار رهنمون نکرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قدرت خرید صنعتگر‬ ‫تقی گنجی در ادامه به مش��کالت کنونی این صنعت‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در ش��رایط فعلی کشور با کمبود‬ ‫برخ��ی محصوالت از جمله تایر روبه رو اس��ت‪ .‬با جدی‬ ‫ش��دن تحریم ها متوجه خواهیم ش��د با عنوان حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی‪ ،‬صنعت ب��زرگ قابل اتکای کمتری در‬ ‫کشور داریم‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬تولیدکنندگان ب��رای صنعت تایر‬ ‫زحمت های زیادی کش��یدند و ظرفیت تولید س��االنه‬ ‫‪۳۰۰‬هزار تن را در کشور تجربه کرده ایم‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن صنف��ی صنعت تایر درب��اره کیفیت‬ ‫محصوالت اضافه کرد‪ :‬تمام تالش ها در راستای ارتقای‬ ‫کیفیت است و مولفه های استانداردی مورد استفاده در‬ ‫صنعت تایر کشور برگرفته از استانداردهای اروپاست‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال حاضر محص��والت تولیدی‬ ‫کش��ور در س��طحی پایین تر از تایرهای کره ای نیست ‬ ‫طوری که باید گفت تایرهای ایرانی به لحاظ کیفیت در‬ ‫س��طح الستیک های کره ای اما پایین تر از نرخ تایرهای‬ ‫چینی به بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫ت تایر در‬ ‫این فعال صنعتی با اش��اره به افزایش قیم ‬ ‫بازار گفت‪ :‬برای بس��یاری این پرسش ایجاد شده که با‬ ‫این وضعیت چرا تایرها با نرخ باالیی عرضه می ش��ود؟‬ ‫تولیدکننده براساس نرخ دس��توری که شورای رقابت‬ ‫اعالم می کند محصول را به فروش می رس��اند به طوری‬ ‫که پس از ‪۴‬س��ال فقط ‪۱۰‬درصد‪ ،‬ب��ه قیمت ها افزوده‬ ‫شده اما گرانی ناشی از فعالیت دالالن در بازار به وجود‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬تولیدکنندگان بدون س��ود یا با س��ود‬ ‫بس��یار ناچیزی در حال فعالیت هستند در حالی که با‬ ‫بهره های بانکی که برای صنعت وجود دارد‪ ،‬برای ادامه‬ ‫حیات صنعتگر باید س��ود معقولی از تولید خود داشته‬ ‫باشد‪ .‬با تمام این مشکالت همچنان تایرسازان در حال‬ ‫خدمات دهی به خودروس��ازان ب��وده و ‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬درصد‬ ‫محصوالت س��ورس های خودروس��ازی فقط برای خط‬ ‫تولید تامین می شود‪.‬‬ ‫تقی گنجی با بیان اینکه تایرس��ازان مش��کالتی نیز‬ ‫ب��ا خودروس��ازان دارند‪ ،‬اف��زود‪ :‬چالش ه��ای موجود‬ ‫زیرمجموعه ها با خودروسازان ناشی از مشکالتی است‬ ‫ک��ه به خودروس��ازان نی��ز تحمیل ش��ده به طوری که‬ ‫مش��کالت مالی عام بوده و تم��ام صنایع را درگیر خود‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬واحدهای صنعتی به لحاظ س��رمایه‬ ‫در گردش به شدت در فشار هستند‪ .‬حتی با اختصاص‬ ‫یافت��ن ارز ‪۴۲۰۰‬تومان‪ ،‬تولیدکنن��ده پول خرید ان را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سود بازار به جیب چه کسانی می رود‬ ‫تقی گنجی با اش��اره ب��ه عملکرد نادرس��ت بانک ها‬ ‫گف��ت بانک ها در کش��ور ب��ه نوعی خ��ود را از چرخه‬ ‫اقتصاد حذف کرده اند در حالی که در س��ایر کش��ورها‬ ‫با تس��هیالتی که بانک ها می پردازن��د یکی از نهادهای‬ ‫روان کننده کارها و امور مالی به شمار می روند‪ .‬یکی از‬ ‫وظایف بانک ها با توجه به نگهداشت سرمایه مردم نزد‬ ‫خود‪ ،‬کمک به بخش تولید و تجارت اس��ت که این امر‬ ‫در ایران دیده نمی شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شرایط حساس کشور ادامه داد‪ :‬کشور‬ ‫ب��ه تایر نی��از دارد و ظرفیت تولید داخل پاس��خگوی‬ ‫‪۸۰‬درصد از نیازها اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در این شرایط‬ ‫برخی افراد از این فضا س��ودجویی می کنند‪ .‬در حالی‬ ‫ک��ه تایرهای داخلی به طور مثال‪ ،‬برای پراید هر جفت‬ ‫تایر بین ‪ ۱۶۰‬تا ‪۱۷۰‬هزار تومان اس��ت در بازار با نرخ‬ ‫‪۴۰۰‬هزار تومان معامله می شود‪ .‬سود این تفاوت نرخ به‬ ‫جیب چه کسی یا کسانی می رود؟‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬س��ازمان های نظارتی اعم از س��ازمان‬ ‫بازرس��ی کل کش��ور و تعزیرات حکومت��ی در این باره‬ ‫به وظایف خود درس��ت عمل نکرده اند‪ .‬تصور مردم این‬ ‫اس��ت که چون نرخ دالر افزایش یافته به همان نسبت‬ ‫تایر هم گران ش��ده در حالی که این گونه نیست‪ .‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬کافی اس��ت فردی به جای خرید یک جفت تایر‬ ‫که به ان نی��از دارد چند حلقه بیش��تر بخرد؛ این امر‬ ‫خودبه خود زمینه ساز کمبودها در بازار می شود‪.‬‬ ‫او به برخی شرکت های بازرگانی احتکارکننده اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬حتی در این ش��رایط برخی نمایندگی ها‪،‬‬ ‫تایره��ا را از کارخانه دار خری��داری و به جای عرضه‪ ،‬در‬ ‫انتظار افزایش قیمت ها انبار می کنند‪ .‬این مسئله جای‬ ‫تاسف دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹خبرخ�وش ب�ه صاحب�ان خودروه�ای‬ ‫سنگین‬ ‫ریی��س انجمن صنفی صنعت تای��ر در ادامه با بیان‬ ‫مش��کالت خودروهای س��نگین‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه تولید‬ ‫تایرهای س��نگین تنها یک تولیدکننده داخلی فعالیت‬ ‫دارد که بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد بازار را پوش��ش می دهد‪.‬‬ ‫در کنار این موضوع قرار است تا پایان سال ظرفیت ‪۲۰‬‬ ‫هزار تنی اضافه ش��ود اما همچنان برای پاسخگویی به‬ ‫تقاضاها‪ ،‬به واردات نیاز داریم‪.‬‬ ‫گفتنی است در بحث تولید تایر خودرو های سنگین‬ ‫‪ 2‬نوع تایر س��یمی و نخی وجود دارد که در ایران تنها‬ ‫یک ش��رکت تولید کننده تایر های سیمی (بارز) است‬ ‫براساس برنامه ریزی ظرفیت تولید این نوع تایر تا پایان‬ ‫سال ‪20‬هزار تن افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫او درب��اره افزایش نرخ تایره��ا و گالیه کامیون داران‬ ‫عن��وان ک��رد‪ :‬تحمی��ل ن��رخ چن��د براب��ری تای��ر به‬ ‫کامیون داران فاجعه اس��ت زیرا محص��والت داخلی با‬ ‫نرخ زیر ‪ ۲‬میلیون تومان عرضه می ش��ود اما در نهایت‬ ‫رانن��دگان ناگزی��ر به تامین ان با ن��رخ ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومان هستند‪.‬‬ ‫تقی گنجی افزود‪ :‬صاحبان خودروهای س��نگین‪ ،‬در‬ ‫ما ه بارها برای جابه جایی محصوالت در تردد هس��تند‬ ‫و بای��د هر ‪ ۶‬ماه الس��تیک ها را تعوی��ض کنند‪ .‬با این‬ ‫قیمت های چند برابری حق دارند که معترض باش��ند‪.‬‬ ‫انجمن مخال��ف واردات بود اما در ش��رایط امروز الزم‬ ‫است واردات انجام شود‪ .‬با پیگیری های انجام شده‪ ،‬قرار‬ ‫است با اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و تعرفه ‪ ۵‬درصدی‬ ‫تایرهای سنگین وارد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردهای جدید در دستور کار‬ ‫همچنین‪ ،‬خس��رو محمودیان‪ ،‬دبی��ر انجمن صنفی‬ ‫صنعت تایر با موضوع «اقدام های انجمن درباره تدوین‬ ‫اس��تانداردهای نوین تایر» به تش��کیل کمیته بررسی‬ ‫اس��تانداردهای انجمن صنفی تایر کش��ور اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این کارگروه در اردیبهش��ت ‪ ۹۲‬تش��کیل ش��د‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬با تاکید بر ضرورت تقویت رابطه با س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد مقرر ش��د در زمینه بکارگی��ری ابزار‬ ‫غیرتعرفه ای برای محدودیت واردات تایر و نیز بررس��ی‬ ‫و تدوی��ن اس��تانداردهای مصرف تایر اقدام ش��ود‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬نام کارگروه به «کمیته دائمی سیاس��ت گذاری‬ ‫و ترویج قوانین و اس��تانداردها» تغییر کرد‪ .‬این کمیته‬ ‫نیز مشغول مطالعه استانداردهای جدید تایرهای باری‬ ‫و اتوبوسی در حال تدوین امریکا است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬وی اهداف این کمیته را این گونه تش��ریح‬ ‫کرد‪ :‬اش��اعه مفاهیم و ملزومات اس��تاندارد در س��طح‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده تایر در کش��ور‪ ،‬همگام شدن‬ ‫تایرس��ازان داخلی با تایرسازان جهانی برای رفع موانع‬ ‫صادراتی در اینده‪ ،‬همگام ش��دن تایرس��ازان داخلی با‬ ‫استانداردهای روز اروپا و امریکا به منظور بهبود کیفیت‬ ‫تایرهای داخلی‪ ،‬به روزرس��انی استانداردهای ملی مورد‬ ‫نیاز با توجه به تاکیدات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و‪ ...‬از اهداف مورد نظر این تشکل صنفی است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن صنف��ی صنع��ت تایر ب��ا اش��اره به‬ ‫ش��رایط فعلی‪ ،‬گفت‪ :‬به روزاوری اس��تانداردهای ملی‬ ‫ب��رای تایره��ای سنگین(باری‪-‬اتوبوس��ی) بر اس��اس‬ ‫اس��تانداردهای جدی��د در حال نهایی ش��دن امریکا و‬ ‫تدوین اس��تانداردهای ملی برچس��ب (‪ )Labeling‬بر‬ ‫اس��اس استانداردهای اتحادیه اروپا(‪ )E C E‬با همکاری‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد کشور از اهداف در حال تحقق‬ ‫از سوی کمیته است‪.‬‬ ‫محمودی��ان درب��اره برنامه ه��ای اینده این تش��کل‬ ‫صنف��ی گف��ت‪ :‬بررس��ی و واکاوی مفهوم تایر س��بز‪،‬‬ ‫اس��تاندارد مواد اولیه‪ ،‬فراین��د تولید و محصول نهایی‪،‬‬ ‫ارائ��ه اس��تاندارد جدید تایره��ای باری و اتوبوس��ی با‬ ‫توجه به اس��تانداردهای جدید‪ ،‬بررس��ی استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودروس��ازان در موارد مرتبط با تایر‪،‬‬ ‫بررس��ی اس��تانداردهای مرتبط با عمر تای��ر در زمان‬ ‫مص��رف‪ ،‬مکاتبه و مذاکره با س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫برای همگون س��ازی استانداردهای ملی موجود تایر و‪...‬‬ ‫از اهدافی است که این صنعت در حال پیگیری و انجام‬ ‫انها است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران پیشتاز در استانداردهای جدید‬ ‫ناصر امامی‪ ،‬رییس اس��تاندارد انجمن صنفی صنعت‬ ‫تایر با موضوع «استانداردهای نوین تایر و استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه» س��خنرانی ک��رد‪ .‬وی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫اس��تانداردهای جدی��د در زمین��ه تای��ر خودروه��ای‬ ‫سنگین(باری‪-‬اتوبوسی) از س��ال ‪ ۲۰۰۸ (۱۳۸۷‬م) در‬ ‫امریکا اغاز شده اما هنوز نهایی نشده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬فلس��فه تغیی��ر اس��تانداردها به س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۰ ( ۱۳۷۸‬م) برمی گ��ردد که مش��کالت زیادی در‬ ‫حمل ونقل به وجود امد و حوادثی در این زمینه اتفاق‬ ‫افتاد‪ .‬استانداردهای امریکا برای تایرهای سواری‪ ،‬وانتی‬ ‫و باری‪-‬اتوبوس��ی در اغاز دهه ‪ ۴۰‬خورش��یدی( ‪ ۷۰‬م)‬ ‫تدوین ش��ده بود و بیش از ‪ ۳۰‬س��ال ب��دون بازنگری‬ ‫اجرا می ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬ارتقای استانداردهای تایرهای‬ ‫سواری‪-‬وانتی در اولویت نخست قرار گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت تایر تصریح کرد‪ :‬ایران نیز در نیمه‬ ‫تایرها در بازار گران شدند‬ ‫ریی��س اتحادی��ه فروش��ندگان الس��تیک از افزای��ش ‪2‬براب��ری ن��رخ‬ ‫الس��تیک های ایرانی و وارداتی در بخش ناوگان سبک و سنگین خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به نیاز ‪۶۰‬درصدی ناوگان جاده ای به واردات الس��تیک‪ ،‬باید‬ ‫ارز دولتی به این بخش اختصاص یابد‪.‬‬ ‫داوود س��عادتی نژاد‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان الس��تیک در این باره به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬درحال حاضر تولیدات داخلی در زمینه الستیک مربوط به تایر‬ ‫ ‬ ‫خودروهای ش��خصی است و الس��تیک خودروهای حمل ونقل جاده ای که‬ ‫خودروهای مس��افربری و باربری ان را تشکیل می دهند فقط به میزان ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪۳۵‬درصد نیاز بازار تولید می شود‪.‬ر‬ ‫وی با اشاره به اینکه بیش از ‪۶۰‬درصد نیاز بازار به الستیک خودروهای‬ ‫حمل ونقل جاده ای از طریق واردات تامین می ش��ود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نبود‬ ‫فناوری تولید الستیک های حمل ونقل جاده ای به طور بین تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫عاملی شده تا در راستای رفع نیاز بازار از واردات کمک گرفته شود‪.‬‬ ‫س��عادتی نژاد خاطرنشان کرد‪ :‬به دنبال رشد نرخ ارز و افزایش تقاضا برای‬ ‫الس��تیک های حمل ونقل جاده ای نرخ این دس��ت تایرها به بیش از ‪2‬برابر‬ ‫افزایش یافته است و تا زمانی که تولید داخلی توان رفع نیاز حوزه حمل ونقل‬ ‫جاده ای را نداش��ته باش��د‪ ،‬نرخ محصوالت افت نخواهد کرد و این موضوع‬ ‫زمانبر است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬برای دستیابی به فناوری تولید الستیک حمل ونقل جاده ای‬ ‫و رفع نیاز بازار به واسطه تولید داخلی باید سرمایه گذاری مناسب کنیم تا در‬ ‫چند سال‪ ،‬تولید داخلی جایگزین واردات شود‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه فروش��ندگان الستیک در پاسخ به این پرسش که ایا نرخ‬ ‫محصوالت ویژه وس��ایل نقلیه ش��خصی با وجود رفع نیاز ‪۱۰۰‬درصدی از‬ ‫طریق تولید داخلی رش��د داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ محص��والت داخلی در زمینه‬ ‫وس��ایل نقلیه ش��خصی در چند وقت اخیر رش��د ‪2‬براب��ری را تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬الس��تیک پراید بیش از ‪۳۴۰‬ه��زار تومان به بازار‬ ‫عرضه می ش��ود‪ .‬س��عادتی نژاد دلی��ل افزایش نرخ الس��تیک را هماهنگ‬ ‫نبودن واردکننده و تولیدکننده دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬مواد اولیه تولید در‬ ‫ماه های گذش��ته برای تولید قابل قبول و با کیفیت ثبت سفارش شده است و‬ ‫کمبودی در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫ده��ه ‪ ۸۰‬به این موضوع ورود ک��رد و تغییر مولفه های‬ ‫استانداردی کلید خورد‪ .‬امروز استانداردهای تدوین شده‬ ‫برای خودروهای س��واری ترکیبی از مولفه های اروپا و‬ ‫امریکا است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با وجود اینکه استانداردهای جدید در امریکا‬ ‫با گذشت چند س��ال هنوز نهایی نشده است(در حالی‬ ‫ک��ه ‪ ۶۷‬درصد حمل ونق��ل امریکا ب��ا کامیون ها انجام‬ ‫می ش��ود) به شکل غیررس��می در برخی از کشورها از‬ ‫جمله چین برای تولیدات داخل و واردات در حال اجرا‬ ‫است‪ .‬ایران نیز تدوین مولفه های جدید را اغاز کرده و‬ ‫حتی یکی از تایرس��ازان داخلی ازمون محصوالت را با‬ ‫استانداردهای جدید دنبال می کند‪.‬‬ ‫امامی معتقد اس��ت به لحاظ زیست محیطی و تفاوت‬ ‫دما‪ ،‬اب و هوای ایران مش��ابه اب و هوای امریکا است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬اس��تانداردهای امریکا به نس��بت مولفه های‬ ‫اروپایی برای کشور ما کارامدتر است‪.‬‬ ‫ریی��س اس��تاندارد انجم��ن صنفی صنع��ت تایر به‬ ‫اجباری ش��دن برخی استانداردها اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اولویت ه��ای اس��تانداردی اینده بر اس��اس ‪ ۳‬موضوع‬ ‫میزان سوخت‪ ،‬صدا و ترمزگیری است‪ .‬این استانداردها‬ ‫تاکن��ون اختیاری ب��ود ام��ا از اغ��از دی ‪ ۹۷‬اجباری‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬فقط ‪ ۲۰‬درصد استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه خودرویی مربوط به تایر بوده و باقی‬ ‫برای سایر قطعات است که باید عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تایره�ای پ�اک و پ�اس ک�ردن‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫تایرهای س��بز بحث دیگ��ری بود ک��ه امامی به ان‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬او در ای��ن باره گفت‪ :‬در حال��ی که تولید و‬ ‫اس��تفاده این تایره��ا هنوز در اروپا و امریکا به ش��کل‬ ‫عمومی اغاز نش��ده چین اس��تانداردهای ای��ن تایر را‬ ‫تدوین کرده اس��ت‪ .‬انجمن تولیدکنن��دگان تایر چین‬ ‫اس��تانداردهای تایر سبز را برای تولیدکنندگان تعریف‬ ‫و تدوی��ن کرده‪ ،‬ضمن انکه به تایید وزارت صنعت این‬ ‫کشور هم رسیده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت تایر ادامه داد‪ :‬با ازمون هایی‬ ‫ک��ه مدل ه��ای خودرویی از جمله س��اندرو با تایرهای‬ ‫معمولی و سبز داشته است برخی خودروها توانسته اند‬ ‫تمام اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه را با تایر س��بز‬ ‫بگذرانند‪ .‬از این رو‪ ،‬در اینده ای نه چندان دور س��اخت‬ ‫و تامین مواد اولیه از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد‬ ‫ش��د زیرا تولید تایرهای پاک با مواد اولیه فناوری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫امامی خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر تنها منبعی که‬ ‫به شکل کامل تایر سبز را تعریف و تدوین کرده انجمن‬ ‫صنایع الستیک چین است‪ .‬بنابراین‪ ،‬اینده صنعت تایر‬ ‫با تحوالت بسیاری همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تانداردهای جدی�د و سلامت‬ ‫زیست محیطی‬ ‫س��عید تاجیک‪ ،‬قائم مقام مدیرعام��ل و معاونت فنی‬ ‫شرکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران با موضوع‬ ‫اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه خ��ودرو و روش های‬ ‫ازمون‪ ،‬س��خنران بعدی بود‪ .‬او با بیان پیشینه فعالیت‬ ‫این ش��رکت در صنعت خودرو گفت‪ :‬ش��رکت بازرسی‬ ‫کیفیت و استاندارد ایران از دهه ‪ ۷۰‬به دنبال ارزشیابی‬ ‫کیف��ی خ��ودرو‪ ،‬ارزیاب��ی خدم��ات پس از ف��روش و‬ ‫اندازه گیری رضایت مشتریان به موضوع استانداردهای‬ ‫خودرویی ورود کرد‪ .‬در ادامه‪ ،‬رس��یدگی به ش��کایت‬ ‫مشتریان نیز در دستور کار این شرکت قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی به اجباری شدن مولفه های استانداردی پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬پی��ش از دی ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۹‬ردی��ف مولفه های‬ ‫اس��تانداردی قدیمی وجود داشت که به ان‪ ۵۲ ،‬ردیف‬ ‫اس��تاندارد جدید اضافه شد‪ .‬از اول تیر ‪ ۹۷‬نیز ‪ ۲‬ردیف‬ ‫جدید به ‪ ۶۱‬اس��تاندارد قبلی افزوده ش��د و در نهایت‬ ‫قرار است ‪ ۲۲‬ردیف استانداردی جدید از اغاز دی ‪۹۷‬‬ ‫اجباری شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه اس��تاندارد تاکید ک��رد‪ :‬از این‬ ‫تاریخ رعایت استانداردهای هشتادوپنج گانه برای تولید‬ ‫تمام خودروها الزامی خواهد بود‪.‬‬ ‫او درباره فواید مولفه های اس��تانداردی گفت‪ :‬رعایت‬ ‫اس��تانداردهای جدی��د در مراح��ل طراح��ی خودرو‪،‬‬ ‫ف را کاهش می دهد‪ ،‬ضمن انکه رعایت‬ ‫احتم��ال تصاد ‬ ‫اس��تانداردها در ساخت چراغ ها و وسیله هشداردهنده‬ ‫صوتی و نص��ب انها‪ ،‬از بروز خط��ر و حوادث احتمالی‬ ‫برای سایران در جاده می کاهد‪.‬‬ ‫تاجی��ک افزود‪ :‬رعایت مولفه ه��ای جدید در مراحل‬ ‫طراحی و س��اخت قوای محرکه خ��ودرو‪ ،‬میزان مجاز‬ ‫االینده های ش��یمیایی‪ ،‬صوتی و مغناطیسی را کنترل‬ ‫می کن��د که تمام این موارد کمکی به س�لامت جامعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام ب ه روزرسانی مواد اولیه‬ ‫در نهایت‪ ،‬س��عید تقوایی‪ ،‬مدیرعامل مرکز تحقیقات‬ ‫صنایع الستیک موضوع های مطرح شده در زمینه تایر‬ ‫را جمع بندی کرد گفت‪ :‬امروز در تعریف اس��تانداردها‪،‬‬ ‫نگاه ها تغییر ک��رده و اس��تانداردهای کیفی جایگزین‬ ‫اس��تانداردهای عمومی ش��ده اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬با‬ ‫توس��عه فناوری‪ ،‬سطح ایمنی محصوالت افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه بازنگری ها‪ ،‬اس��تانداردهای کیفی‬ ‫جامع ت��ر و از کاال به خدمات پس از ف��روش راه یافته‬ ‫اس��ت و تمام نهاده های تولی��د را در برمی گیرد‪ .‬به طور‬ ‫نمون��ه‪ ،‬در زمینه تولی��د تایر‪ ،‬انواع اس��تانداردها برای‬ ‫مواد اولی��ه و نیز نهاده های انرژی وج��ود دارد و حتی‬ ‫امروز اس��تانداردها در بحث نیروی انس��انی نیز مطرح‬ ‫اس��ت‪ ،‬ضمن انکه تاثیرپذیری استانداردها و فناوری از‬ ‫یکدیگر زمینه رقابت پذیری را در ش��رکت های تولیدی‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬امروز ناگزی��ر به رعایت مولفه های‬ ‫اس��تانداردی جدید هس��تیم‪ .‬نباید فراموش کرد ایران‬ ‫کش��وری دنباله رو است و خود خالق فناوری نیست در‬ ‫حالی که قوانین اس��تانداردی فناوری را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫این ضعف کشور در صنایع است‪.‬‬ ‫تقوایی همچنین با بی��ان فراملی نبودن صنعت تایر‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬ضعف صنعت تایر‪ ،‬ملی بودن ان است و‬ ‫اینکه نتوانسته برندهای خود را فراتر از مرزها گسترش‬ ‫دهد‪ .‬این به دلیل نوع نگاه ماست که درون گرا هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹در پیشبرد اهداف خودروسازان موفق تر‬ ‫از قطعه سازان‬ ‫مدیرعام��ل مرک��ز تحقیق��ات صنایع الس��تیک به‬ ‫کاره��ای انجام ش��ده در ای��ن مرکز پرداخ��ت و گفت‪:‬‬ ‫مرکز تحقیقات صنایع الستیک برای استانداردسازی و‬ ‫فناوری تایرها با دعوت از سازندگان موضوع استاندارد‬ ‫تایره��ا را از ابتدا(مواد اولی��ه) تا انتها(محصول نهایی و‬ ‫تایر) مطالعه و دنبال می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬معتقدم ان قدر‬ ‫که خودروسازان توانسته اند زیرمجموعه های خود را به‬ ‫دنبال خواس��ته های خود بکشانند سازندگان قطعات از‬ ‫ی خود از جمله‬ ‫جمله تایر نتوانس��ته اند زیرمجموعه ها ‬ ‫تولیدکنن��دگان م��واد اولیه را به دنبال خ��ود برای به‬ ‫روزرسانی بکش��اند‪ .‬تقوایی گفت‪ :‬وقتی تجارت فراگیر‬ ‫شود و واردات اتفاق بیفتد امروز که استانداردهای مواد‬ ‫اولیه اختیاری است برای رقابت‪ ،‬اجباری خواهد شد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬برای ادامه فعالیت ها در کش��ور به این موضوع‬ ‫باید توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫استاندارد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خودروه��ای پرمصرف و االینده یکی از متهم��ان اصلی افزایش‬ ‫مصرف سوخت هستند‪ ،‬در حالی که در کشورهای دیگر برای تردد‬ ‫این وسایل نقلیه جریمه های مالی سنگین وضع می شود تا استفاده‬ ‫از انها صرفه اقتصادی نداشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬صدای زنگ هشدار مصرف انواع سوخت توجه ها‬ ‫را به سوی دالیل این موضوع جلب کرده است‪.‬‬ ‫براساس برخی گزارش ها‪ ،‬حجم مصرف سوخت در مرداد امسال‬ ‫با رشدی چشمگیر به مرز ‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر رسید‪.‬‬ ‫از ابتدای امسال تا پایان تیر به طور میانگین روزانه ‪ ۸۶.۸‬میلیون‬ ‫لیتر بنزین در کش��ور مصرف شد که نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته رشد ‪ ۹.۶‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مصرف بنزین کل کشور در ‪ 31‬تیر رکورد بی سابقه ‪ ۱۲۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار لیتر را شکست‪.‬‬ ‫روند افزایش مصرف بنزین و س��وخت در کشور به اندازه ای است‬ ‫که رهبر معظم انقالب نیز در دیدار اخیر هیات دولت با ایش��ان به‬ ‫ان اشاره کرده اند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در نشست اخیر با هیات دولت‪ ،‬مصرف بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬میلی��ون لیتر بنزی��ن در روز را نمونه ای از اس��تفاده بد از‬ ‫ظرفیت ها و منابع داخلی خواندند و فرمودند‪« :‬وزارت نفت و دیگر‬ ‫مسئوالن دولتی راه های کاهش مصرف بنزین را پیگیری کنند‪».‬‬ ‫ایشان بد اس��تفاده کردن از ظرفیت ها و منابع داخلی را از دیگر‬ ‫مش��کالت موجود در بحث مدیریت اقتصادی خواندند و پرسیدند‪:‬‬ ‫«ایران ک��ه جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان اس��ت چرا‬ ‫باید بنزین وارد کند؟ در حالی که می توان با س��اخت پاالیش��گاه و‬ ‫تولید و حتی صدور فراورده های نفتی از نعمت بزرگ ذخایر نفتی‪،‬‬ ‫استفاده صحیح کرد‪».‬‬ ‫در بیان دالیل افزایش مصرف بنزین‪ ،‬از عوامل گوناگونی نام برده‬ ‫می ش��ود که از مهم ترین انها می توان به نرخ پایین‪ ،‬نوسان نرخ ارز‬ ‫در ماه های اخیر‪ ،‬افزایش قاچاق و تردد خودروهای بی کیفیت اشاره‬ ‫کرد که در رفع انها نهادها و سازمان های مختلف دخالت دارند که‬ ‫الزم است به ان توجهی ویژه شود‪.‬‬ ‫براساس نظر کارشناسان خودروهای بی کیفیت داخلی از متهمان‬ ‫اصلی مصرف باالی س��وخت در کش��ور هستند که به دلیل فناوری‬ ‫پایین‪ ،‬عالوه بر االیندگی زیاد‪ ،‬سوخت زیادی مصرف می کنند‪.‬‬ ‫مصرف معادل ‪ ۳۰۴‬میلیون بشکه نفت خام در بخش حمل ونقل‬ ‫رییس امور استاندارد و تدوین معیار در بخش حمل ونقل شرکت‬ ‫بهینه س��ازی مصرف سوخت‪ ،‬درباره عوامل افزایش مصرف سوخت‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬مصرف نهایی انرژی در کش��ور‬ ‫مع��ادل یک میلیارد و ‪ ۲۶۴‬میلیون بش��که نفت خام بود که ‪۳۰۴‬‬ ‫میلیون بشکه از ان در بخش حمل ونقل مصرف شده است‪.‬‬ ‫مری��م مهدی نژاد اف��زود‪ ۴۷ :‬درصد س��وخت مصرفی در بخش‬ ‫حمل ونقل به بنزین و ‪ ۳۵‬درصد به گازوئیل اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ادامه داد‪ :‬از ‪ ۳۰۴‬میلیون بش��که مع��ادل نفت خام‬ ‫مصرف��ی حدود ‪ ۲۵۸‬میلیون بش��که به فراورده ه��ای نفتی و بقیه‬ ‫به س��ی‪.‬ان‪.‬جی (گاز طبیعی فشرده) و س��ایر انواع سوخت مربوط‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مصرف باال باوجود سرانه پایین‬ ‫رییس امور استاندارد و تدوین معیار در بخش حمل ونقل با بیان‬ ‫اینکه روند مصرف بنزین در بخش حمل ونقل تابع مصرف سوخت‬ ‫خودروها است‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون مصرف سوخت خودروها در کشور‬ ‫بسیار باال است‪ ،‬در حالی که سرانه مالکیت خودرو در ایران نسبت‬ ‫به سایر مناطق در حد پایین قرار دارد‪.‬‬ ‫سیاست پیگیری تخلفات احتمالی نادرست بود‬ ‫یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬اته��ام به برخی از کارافرینان و س��رمایه گذاران در ماه های‬ ‫گذش��ته به بهانه سخت گیری های بیش��تر در حالی انجام شد که‬ ‫الزم اس��ت تا زمان احراز جرم‪ ،‬نس��بت به اعالم نشدن این اسامی‬ ‫اقدام شود‪.‬‬ ‫حمی��د گرمابی در گفت وگو با عصر خ��ودرو‪ ،‬با بیان این مطلب‬ ‫اف��زود‪ :‬ب��ه طور قطع تا جرمی به اثبات نرس��د اع�لام عمومی ان‬ ‫درس��ت نخواهد بود همان گونه که در مباحث حقوقی نیز این امر‬ ‫مورد تاکید قرار گرفته و بعد از اثبات جرم نس��بت به علنی کردن‬ ‫ان تاکید شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به بند حقوقی‬ ‫موج��ود در این زمینه مبنی بر عدم اع�لام عمومی تا زمان محرز‬ ‫شدن جرم اظهار کرد‪ :‬در حالی به تازگی اتهام هایی به کارافرینان‬ ‫و س��رمایه گذاران وارد شده که ش��اهد بی نظمی هایی در واردات‪،‬‬ ‫نوس��انات ن��رخ ارز و رانت های موجود ناش��ی از ای��ن افزایش نرخ‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر این اساس با هدف جلوگیری از نارضایتی افکار‬ ‫عمومی‪ ،‬س��خت گیری ها در این باره بیشتر شد اما در این اعالم ها‪،‬‬ ‫مباحث حقوقی رعایت نش��د‪ .‬گرمابی در پایان بر حمایت بیش��تر‬ ‫از کارافرین��ان تاکید کرد و ادامه داد‪ :‬حجم انبوه رانت و فس��اد به‬ ‫خودرو غیراستاندارد و افزایش مصرف سوخت‬ ‫‹ ‹موتورس�یکلت های فرس�وده و افزای�ش مص�رف‬ ‫سوخت‬ ‫ریی��س امور اس��تاندارد و تدوی��ن معیار در بخ��ش حمل ونقل‬ ‫عامل دیگر مصرف باالی س��وخت در کش��ور را اس��تاندارد پایین‬ ‫موتورس��یکلت ها دانست و افزود‪ :‬براس��اس گزارش پلیس راهور تا‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۱‬میلیون موتورسیکلت در کشور شماره گذاری شد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬البته بررس��ی ها نش��ان می دهد تع��داد زیادی‬ ‫موتورس��یکلت بدون انکه ش��ماره گذاری شده باش��ند در مناطق‬ ‫حاشیه ای کشور تردد دارند که بخش عمده انها فرسوده هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای پرمصرف جریمه شوند‬ ‫رییس امور استاندارد و تدوین معیار در بخش حمل ونقل با انتقاد‬ ‫از سطح پایین فناوری خودروهای داخلی گفت‪ :‬فناوری در کاهش‬ ‫مصرف س��وخت و پایین اوردن االیندگی خودروها اهمیت زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مهدی نژاد افزود‪ :‬در س��ایر کشورها تالش می شود از طریق وضع‬ ‫جرای��م مالی مختلف‪ ،‬مصرف س��وخت خودروها کاه��ش یابد‪ ،‬به‬ ‫طوری که در برخی کش��ورها جریمه خودروهای االینده به حدی‬ ‫سنگین است که تردد با انها صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫وی از تدوین اس��تانداردهای مصرف س��وخت خودرو در کش��ور‬ ‫خب��ر داد و گفت‪ :‬ما برای خودروها نیز مانند لوازم برقی و خانگی‪،‬‬ ‫برچسب مصرف انرژی تعریف کرده ایم که مرحله نخست ان از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬اجرا شده است‪.‬‬ ‫این مسئول با بیان اینکه مرحله دوم این طرح از اول تیر ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اغاز ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬در مرحله دوم‪ ،‬اس��تانداردهای مصرف س��وخت‬ ‫س��ختگیرانه تر ش��ده‪ ،‬به طوری که یک خودرو که در مرحله اول‪،‬‬ ‫دارای برچس��ب انرژی ‪ A‬بود در مرحله دوم نتوانست این برچسب‬ ‫را دریافت کند و یک رتبه افت کرد‪.‬‬ ‫مهدی ن��ژاد با بیان اینکه رده بندی برچس��ب انرژی خودرو از ‪A‬‬ ‫تا ‪ G‬اس��ت‪ ،‬اضاف��ه کرد‪ :‬هیچ خودرویی نتوانس��ته در مرحله دوم‬ ‫برچسب مصرف انرژی را دریافت کند‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬همچنین ‪ ۸‬محص��ول از ‪ ۶‬کارخانه تولیدکننده‬ ‫خودرو در کش��ور نتوانس��ته اند هیچ یک از استانداردهای ‪ A‬تا ‪G‬‬ ‫مصرف سوخت را کسب کنند و به طور کلی فاقد استاندارد مصرف‬ ‫سوخت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیم�ی از خودروه�ا از دریاف�ت برچس�ب ان�رژی‬ ‫بازمی مانند‬ ‫مهدی نژاد یاداور ش��د‪ :‬در ایران به ازای هر هزار نفر ‪ ۲۰۰‬خودرو‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬در حالی که این س��رانه در امری��کا ‪ ۷۹۷‬خودرو و در‬ ‫ایتالیا ‪ ۶۷۹‬خودرو است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬عالوه بر س��رانه پایین‪ ،‬ناوگان خودروی��ی ایران نیز‬ ‫فرس��وده اس��ت‪ ،‬به طوری که ‪ ۹۰۰‬هزار خودرو فرسوده سبک در‬ ‫کشور تردد می کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مجموع خودروهای سبک کشور ‪ ۱۶‬میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار دستگاه براورد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹میانگین مصرف سوخت در کشور‬ ‫ریی��س امور اس��تاندارد و تدوین معیار در بخ��ش حمل ونقل به‬ ‫مص��رف باالی س��وخت در خودروهای داخلی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بیش��تر خودروهای داخلی به دلیل کیفیت پایی��ن‪ ،‬دارای الودگی‬ ‫زیاد و مصرف باالی س��وخت هستند؛ به طوری که در سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫میانگین مصرف س��وخت خودروهای کش��ور ‪ ۷.۷‬لیتر به ازای هر‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر بود‪.‬‬ ‫مهدی نژاد اضافه کرد‪ :‬در اتحادیه اروپا در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میانگین‬ ‫مصرف س��وخت ‪ ۵.۵‬لیتر به ازای ه��ر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بوده که قرار‬ ‫است در سال ‪ ۲۰۲۰‬به ‪ ۴.۱‬لیتر در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مش��کل دیگر خودروهای ما «پایداری پایین» انها‬ ‫اس��ت؛ به این معنی که پس از ورود به ناوگان جاده ای به س��رعت‬ ‫و به راحت��ی مصرف س��وخت انها از حالت عادی خارج می ش��ود و‬ ‫باال می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت فرهنگی ایران و اروپا‬ ‫رییس امور اس��تاندارد و تدوین معیار در بخش حمل ونقل افزود‪:‬‬ ‫مش��کل دیگری که باعث باال رفتن میزان مصرف سوخت خودروها‬ ‫در کشور شده پیمایش باالی خودروها است که نسبت به میانگین‬ ‫شاسی بلند زامیاد امسال به بازار می اید‬ ‫مدیرعامل شرکت زامیاد از تولید و عرضه یک شاسی‬ ‫بلند ‪ ۷‬نفره خاص به عنوان نخس��تین خودروی سواری‬ ‫در تاریخ فعالیت این شرکت خودروساز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمد زارع پور اشکذری ضمن اعالم‬ ‫ای��ن خبر افزود‪ :‬این خ��ودرو برمبنای محصول یکی از‬ ‫خودروس��ازان خوشنام چین تا اخر امسال در مجموعه‬ ‫زامیاد‪ ،‬داخلی سازی و به بازار ایران عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی هدف اصلی تولید این خودرو را عمل به منویات‬ ‫رهبر معظم انق�لاب در زمینه کاهش تلفات تصادفات‬ ‫ج��اده ای و نیز اقتصاد مقاومتی دانس��ت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫در پ��روژه تولی��د خودرو جدی��د زامیاد‪ ،‬ال��زام رعایت‬ ‫اس��تانداردهای وی��ژه ای وجود دارد ک��ه تنها در تعداد‬ ‫معدودی از خودروسازان جهانی اعمال می شود و یکی‬ ‫از شاخص های اصلی ان‪ ،‬ایمنی فوق العاده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت زامی��اد‪ ،‬در این ب��اره افزود‪ :‬در‬ ‫محصول جدی��د‪ ،‬ایمنی مهم ترین اولوی��ت ما بوده‪ ،‬به‬ ‫همین عل��ت باتوجه به نیاز تولی��د خودرویی با کابین‬ ‫فوق مس��تحکم که بتواند در تصادفات شدید رانندگی‬ ‫و واژگون��ی ج��ان سرنش��ینان را حفظ کند‪ ،‬ش��رکت‬ ‫دلیل تفاوت نرخ ارز سخت گیری ها را افزایش داد و در این شرایط‬ ‫احتمال ناراحتی به ناحق تعدادی از س��رمایه گذاران را منجر ش��د‬ ‫در حالی که سیاس��ت نادرس��تی در پیش گرفته ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫«روزگار خودرو» گفتنی است پیش تر از سوی برخی وزرا فهرست‬ ‫متخلفات(کس��انی که ارز دولتی دریافت کرده اما محصوالت مورد‬ ‫نظر را وارد نکرده بودن��د یا در صنعت خودرو ممنوعیت واردات و‬ ‫ثبت س��فارش در زمان بس��ته بودن س��امانه) منتشر شده بود که‬ ‫واکنش ه��ای متفاوت داش��ت‪ .‬برخ��ی در موافقت ای��ن امر اذعان‬ ‫داش��تند و بعضی دیگر گالیه مند هستند وقتی جرمی محرز نشده‬ ‫چرا به افراد اتهام زده شده است‪.‬‬ ‫زامیاد تصمیم گرفت خودروی سواری ‪ SUV‬با کابین‬ ‫فوق ایمن طراحی و تولید کند و در اختیار خانواده های‬ ‫ایرانی قرار دهد‪ .‬وی با اشاره به اینکه شرکت زامیاد به‬ ‫فن��اوری منحصر به فردی در تولی��د کابین های ایمن و‬ ‫مس��تحکم دست یافته‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این خودرو به‬ ‫سفارش زامیاد از یک موتور توربوی پرقدرت کم مصرف‬ ‫بهره خواهد برد‪ .‬ضمن اینکه رفاه سرنشینان و امکانات‬ ‫جانب��ی این خ��ودرو در کنار نرخ مناس��ب‪ ،‬به افزایش‬ ‫مزایای رقابتی این محصول کمک می کند‪.‬‬ ‫زارع پور اش��کذری با بیان اینکه خ��ودرو جدید این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬کپی یک محصول خودروساز چینی نیست‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این خودرو‪ ،‬مطابق با نیازهای مخاطبان در‬ ‫کشور عرضه می شود‪ .‬به این منظور‪ ،‬قطعات سامانه های‬ ‫خ��ودرو به س��فارش زامیاد از برنده��ای معتبر جهانی‬ ‫انتخاب و طراحی مجدد در خودرو انجام شده و کابین‬ ‫این محصول بهینه ش��ده ازس��وی متخصص��ان داخلی‬ ‫با اس��تحکام بس��یار باالتر از ن ُرم های متداول جهانی و‬ ‫خودرو پایه چینی‪ ،‬طراحی و تولید ش��ده است‪ .‬ضمن‬ ‫اینک��ه نام این محصول که در یک همکاری مش��ترک‬ ‫داخلی و بین المللی تولید می شود‪ ،‬ایرانی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تولی��د این خ��ودرو شاس��ی بلند را اغ��از فصل‬ ‫جدیدی در دوران فعالیت ش��رکت خودروسازی زامیاد‬ ‫عن��وان کرد و افزود‪ :‬قصد داریم ب��ا ورود این محصول‬ ‫جدید به بازار خودروهای شاس��ی بلند کش��ور‪ ،‬س��طح‬ ‫انتظار مش��تریان ایرانی را با تجربه متفاوت این خودرو‬ ‫تغییر دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت زامیاد در ادامه‪ ،‬ضمن قدردانی از‬ ‫حمایت های محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و محس��ن قاس��م جهرودی‪ ،‬مدیرعامل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا در به بار نشستن این پروژه‪ ،‬درباره‬ ‫اهداف ورود این شرکت (به عنوان یکی از تولیدکنندگان‬ ‫قدیم��ی محص��والت تج��اری و کار) به عرص��ه تولید‬ ‫خودروهای س��واری توضیح داد‪ :‬زامی��اد با بهره مندی‬ ‫از ت��وان مهندس��ان و متخصصان داخلی توانس��ته در‬ ‫سال های متمادی نقشی اساسی در حوزه تولید خودرو‬ ‫این مرزوبوم ایفا کند و در حال حاضر به منظور توسعه‬ ‫فعالیت های خود و با بهره گیری از دانش��ی که در چند‬ ‫دهه تولید خودرو در این مجموعه ایجاد ش��ده‪ ،‬نسبت‬ ‫به تنوع بخشی به سبد محصوالت با ارزش افزوده باالتر‬ ‫اقدام می کند و تصمیم به توسعه و تولید یک محصول‬ ‫جدید با قابلیت تولید روی خطوط موجود شرکت بدون‬ ‫نیاز به سرمایه گذاری دوباره گرفته است‪.‬‬ ‫زارع پور اشکذری درباره زمان تولید و فروش خودرو‬ ‫شاسی بلند ش��رکت زامیاد گفت‪ :‬براساس برنامه ریزی‬ ‫انجام شده‪ ،‬نخستین مرحله پیش فروش خودرو جدید‬ ‫زامیاد پاییز امس��ال اغاز و نخس��تین س��ری ان اواخر‬ ‫امسال تحویل مشتریان خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬ش��رکت زامیاد‪ ،‬بی��ش از نیم قرن‬ ‫قدم��ت در تولید خودروهای تج��اری دارد و فعالیت‬ ‫خود را از سال ‪ ۱۳۴۲‬خورشیدی با تولید کامیون های‬ ‫ولوو س��ری ‪ N‬اغاز کرده اس��ت‪ .‬این شرکت با تولید‬ ‫بیش از یک میلیون دستگاه انواع خودروهای تجاری‪،‬‬ ‫نقش کلیدی در توس��عه حمل ونقل بار شهری و بین‬ ‫شهری ایفا کرده است‪.‬‬ ‫جهانی در حد باالیی قرار دارد‪.‬‬ ‫مهدی نژاد افزود‪ :‬میانگین س��االنه پیمایش خودروها در کش��ور‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۲‬هزار کیلومتر اس��ت‪ ،‬در حالی که در کشورهای مختلف‬ ‫اروپایی بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۳‬هزار کیلومتر قرار دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از علت ه��ای پیمایش ب��االی خودروهای کش��ور‪ ،‬تفاوت‬ ‫فرهنگ اس��تفاده از خودروها اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در کشورهای‬ ‫اروپایی برای س��فرهای درون شهری از حمل ونقل عمومی استفاده‬ ‫می کنند و اس��تفاده از خودروهای شخصی را به مسافرت های اخر‬ ‫هفته اختصاص می دهند اما در فرهنگ ما اس��تفاده از خودروهای‬ ‫شخصی و تک سرنشین جذابیت دارد‪.‬‬ ‫مهدی نژاد ادامه داد‪ :‬عالوه بر فرهنگ سازی‪ ،‬برای کاهش مصرف‬ ‫س��وخت در خودروه��ای داخلی باید به توس��عه زیرس��اخت های‬ ‫حمل ونقل عمومی نیز توجه و ان را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫مهدی ن��ژاد ادامه داد‪ :‬مرحله جدید اعطای برچس��ب های انرژی‬ ‫به خودروها ‪ ۲‬س��ال دیگر انجام می ش��ود؛ بنابراین خودروسازان ‪۲‬‬ ‫س��ال وقت دارند تا کیفیت خودروهای خود را در مصرف س��وخت‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫رییس امور استاندارد و تدوین معیار در بخش حمل ونقل با بیان‬ ‫اینکه مرحله اینده اعطای برچسب انرژی سخت گیرانه تر می شود‪،‬‬ ‫هش��دار داد‪ :‬باتوجه به شرایط فعلی اگر خودروسازان اقدامی برای‬ ‫بهبود کیفیت خودروهای خود در مصرف س��وخت انجام ندهند در‬ ‫‪ ۲‬س��ال اینده ح��دود نیمی از خودروهای تولیدی کش��ور قادر به‬ ‫دریافت هیچ نوع برچسب انرژی نخواهند بود‪.‬‬ ‫در کش��ورهای مختلف ت�لاش می کنند از طریق سیاس��ت های‬ ‫تنبیهی مانع استفاده از خودروهای پرمصرف و االینده شوند‪.‬‬ ‫مهدی نژاد اضافه کرد‪ :‬حتی اتحادیه اروپا اگر خودرویی موردپسند‬ ‫بازار واقع شود جلو تولید ان را نمی گیرد اما چنان جرایم سنگینی‬ ‫را برای تردد ان وضع می کند که استفاده از انها برای مصرف کننده‬ ‫و همچنین تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد‪.‬‬ ‫گزارش کیفی خودروهای ساخت داخل منتشر شد‬ ‫اداره کل خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گ��زارش ارزش��یابی مل��ی مرداد‬ ‫خودروهای س��اخت داخل را منتشر کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ش��اتا‪ ،‬بر این اس��اس‪ ،‬در گروه خودروهای س��واری‬ ‫ب��االی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی نیوم��زدا ‪ ،۳‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬و‬ ‫سوزوکی گرند ویتارا موفق به دریافت ‪ ۴‬ستاره کیفی‬ ‫ش��دند‪ .‬همچنین‪ ،‬در کالس قیمت��ی ‪ ۷۵‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬کیا سراتو سایپا‪ ،‬هیوندای ‪،accent‬‬ ‫هیوندای‪ i ۲۰‬و هاوال ‪ ۴، H ۲‬ستاره کیفی دریافت‬ ‫کردن��د‪ .‬در ح��دود قیمتی خودروه��ای ‪ ۵۰‬تا ‪۷۵‬‬ ‫میلییون تومانی نیز فقط ‪ B ۳۰‬موفق به کس��ب ‪۴‬‬ ‫ستاره شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬پژو‪ ،۲۰۷‬پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬پ�لاس اتوماتیک ایران خودرو‪،‬‬ ‫رنو س��اندرو اتوماتیک پارس خودرو‪ ،‬تندر ‪ ۹۰‬پالس‬ ‫ایران خودرو و پارس تندر در گروه قیمتی بین ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومانی ‪ ۴‬ستاره کیفی دریافت کردند‪.‬‬ ‫در گ��روه وانت هیچ یک از خودروها نتوانس��تند ‪۴‬‬ ‫س��تاره کیف��ی دریافت کنن��د و در کالس قیمتی‬ ‫پایین تر از ‪ ۵۰‬میلیون تومان وانت تندر ایران خودرو‬ ‫‪ ۳‬ستاره گرفت‪.‬‬ ‫در گروه خودروهای سنگین نیز بخش مینی بوس‬ ‫ون مسافری وانا ‪ ۴‬ستاره گرفت و در بخش کامیونت‪،‬‬ ‫کامیونت ایسوزو‪ ،NMR ۸۵‬کامیونت ایسوزو ‪K۷۵‬‬ ‫‪ NPR‬و کامیونت هیوندای‪ HD ۶۵‬موفق شدند از‬ ‫لحاظ کیفیت در رده کیفی ‪ ۴‬ستاره قرار بگیرند‪ .‬در‬ ‫گروه خودروهای س��نگین بخش کشنده نیز کشنده‬ ‫ولوو‪ FH ۵۰۰‬و کش��نده اس��کانیا ‪ ۴ ۴۱۰G‬ستاره‬ ‫کیفی را دریافت کردند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در این گزارش‬ ‫خودروها بر اس��اس کیفیت با ‪ ۵‬س��تاره کیفی در ‪۵‬‬ ‫گروه تقسیم بندی شده اند‪ .‬بر این اساس هیچ کدام از‬ ‫خودروها ‪ ۵‬س��تاره کیفی را دریافت نکردند و برخی‬ ‫از خودروه��ا ‪ ، ۴‬برخی ‪ ،۳‬برخی ‪ ۲‬و برخی خودروها‬ ‫نیز یک ستاره کیفی دریافت کردند‪.‬‬ ‫واردات قطعات خودرو رشد ‪ ۱۰۰‬درصدی داشت‬ ‫براساس امارهای گمرک‪ ،‬واردات قطعات خودرو در ‪ ۵‬ماه نخست امسال رشد ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬بررسی امارهای تجارت خارجی نشان می دهد تا پایان مرداد امسال‬ ‫‪ ۸۸۰‬میلیون دالر قطعات منفصله خودرو وارد کش��ور ش��ده که در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۱۰۳‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫این قطعات‪ ،‬برای مونتاژ خودروهایی وارد کش��ور ش��ده که عمق داخلی سازی انها‬ ‫کمتر از ‪ ۳۰‬درصد است‪.‬‬ ‫در همی��ن مدت ‪ ۱۸۳‬میلی��ون دالر قطعات منفصله برای مونت��اژ خودروهایی با‬ ‫س��اخت داخل ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد وارد کشور شده که نسبت به ‪ ۵‬ماه نخست سال ‪۹۶‬‬ ‫رشد ‪ ۵۷‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ ۷۰‬درصد کشته های تصادفات پیاده هستند‬ ‫رئی��س پلیس پایتخ��ت گفت‪ ۷۰ :‬درصد کش��ته های تصادفات‬ ‫عابران پیاده هس��تند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬س��ردار حسین رحیمی در‬ ‫جلسه هماهنگی استقبال از مهر اظهار کرد‪ :‬مسئوالنی که ارتباطی‬ ‫با ش��هر دارند و در این شهر زندگی می کنند‪ ،‬باید ترافیک را یکی‬ ‫از اساس��ی ترین دغدغه های خود بدانند و به ان فکر کنند‪ .‬رئیس‬ ‫پلی��س پایتخت‪ ،‬افزود‪ :‬م��ردم از ترافیک تهران رنج می برند‪ .‬وقتی‬ ‫می گوییم تعداد خودروها ‪ ۶‬یا ‪ ۸‬برابر معابر شهر است و روزانه ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تردد در ان صورت می گیرد‪ ،‬ترافیک باید دغدغه باشد؛ چرا‬ ‫که این مس��ئله در ابعاد مختلف زندگی مردم بارز بوده و اسایش و‬ ‫رفاه مردم را نش��انه گرفته است‪ .‬سردار رحیمی گفت‪ :‬مهمان های‬ ‫خارجی در مورد انضباط اجتماعی و ترافیک شهر قضاوت می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین هر کس��ی مس��ئولیتی در این ح��وزه دارد باید ترافیک را‬ ‫یکی از دغدغه های خود بداند و برای بهبود ان برنامه داشته باشد‪.‬‬ ‫س��ردار رحیمی با اش��اره به اینکه ‪ ۷۰‬درصد کشته های تصادفات‬ ‫عاب��ران پیاده هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬باید به طور جدی به س��مت تغییر‬ ‫فرهن��گ پیش رویم‪ .‬ش��هرداری و پلیس راهور وارد کار ش��ده اند‬ ‫و س��ازمان های دیگ��ر نیز بای��د در این حوزه ایف��ای نقش کنند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس پایتخت‪ ،‬با اش��اره ب��ه برنامه عملیات پلیس همزمان‬ ‫با نخس��تین روز ماه مهر عن��وان کرد‪ :‬ش��هرداری و پلیس برنامه‬ ‫عملیاتی س��نگینی را برای ‪ ۱۵‬روز ابت��دای مهر تدوین کرده اند و‬ ‫همکاران ما در پلیس راهور اماده باش هستند که امیدوارم معاونان‬ ‫حمل ونقل و ترافیک مناطق نیز در این مدت در کنار پلیس باشند‪.‬‬ ‫سردار رحیمی در پایان با اشاره به اینکه ‪ ۲۰‬درصد از مردم تهران‬ ‫در تابستان خارج از شهر هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که هم‬ ‫زمان با اغاز س��ال تحصیلی تمام مدارس و دانش��گاه ها بازگشایی‬ ‫ش��ده و ترافیک شهر را تشدید می کنند‪ ۱۰۰ .‬هزار دانش اموز که‬ ‫بیشتر انها از سرویس استفاده می کنند به مدرسه می روند که این‬ ‫سرویس ها باید در چارچوب مقرارتی از قبیل معاینه فنی‪ ،‬اموزش‬ ‫برخورد مناس��ب رانندگان با بچه ها و به ط��ور ویژه اجرای قوانین‬ ‫راهنمایی و رانندگی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل جاده ای‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫روند کاهشی تلفات رانندگی متوقف شد‬ ‫به گذشته برمی گردیم؟!‬ ‫اکرم امینی‬ ‫افزای��ش ‪ ۱.۷‬درصدی تلفات رانندگی در س��ال ‪۹۶‬‬ ‫پایان��ی بر روند کاهش��ی تلفات جاده ای در ‪ ۱۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته بود‪ .‬از س��ال ‪ ۸۴‬که با کشته شدن ‪ ۲۷‬هزار و‬ ‫‪ ۷۵۵‬نفر‪ ،‬تلفات رانندگی در جاده های ایران رکورد زد‪،‬‬ ‫عزمی همگانی در نهادهای دس��ت اندرکار ایمنی کشور‬ ‫به وجود امد که سبب شد تلفات رانندگی در جاده های‬ ‫ایران روندی نزولی به خود بگیرد و در پایان س��ال ‪۹۵‬‬ ‫این رقم به ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۹۳۲‬نفر برسد‪.‬‬ ‫گرچه ‪۱۵‬هزار کشته نیز رقم باالیی است اما مقایسه‬ ‫این رقم با امار کشته ش��دگان س��ال ‪ ۸۴‬بیانگر کاهش‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار نف��ری در میزان تلفات اس��ت و ‪۱۲‬هزار نفر‬ ‫نیز رقم کمی نیس��ت‪ .‬با این وجود امار نهایی سازمان‬ ‫پزش��کی قانونی درباره تلفات رانندگ��ی در جاده های‬ ‫ایران در س��ال ‪ ۹۶‬بیانگر کشته شدن ‪ ۱۶‬هزار و ‪۲۰۱‬‬ ‫نفر در حوادث ترافیکی جاده هاس��ت که نسبت به امار‬ ‫کشته شدگان سال ‪ ۹۵‬افزایش ‪ ۱.۷‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادام�ه مس�یر کاهش تلفات با نقش�ه ایمنی‬ ‫راه ها‬ ‫گرچ��ه رس��اندن ام��ار کشته ش��دگان در تصادفات‬ ‫رانندگی کش��ور از ‪ ۲۷‬هزار نف��ر به حدود ‪ ۱۶‬هزار نفر‬ ‫کاری دشوار است اما به نظر می رسد برای کاهش بیشتر‬ ‫این امار و رساندن تعداد کشته شدگان رانندگی به زیر‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفر هنوز راه های س��خت تری پیش روی مردم‬ ‫و مسئوالن اس��ت‪ .‬در همین راستا مدتی است تدوین‬ ‫نقش��ه راه ایمنی راه های کشور در دستورکار نهادهای‬ ‫دس��ت اندرکار در امر ایمنی و در راس ان‪ ،‬کمیس��یون‬ ‫ایمنی راه های کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬مهرداد تقی زاده‪،‬‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل وزی��ر راه و شهرس��ازی و دبی��ر‬ ‫کمیسیون ایمنی راه ها درباره نقشه ایمنی راه ها گفت‪:‬‬ ‫این برنام��ه در دو محور پیگیری می ش��ود که در گام‬ ‫نخس��ت‪ ،‬بر جاده ه��ا‪ ،‬خودرو‪ ،‬نیروی انس��انی و اصالح‬ ‫هندسی متمرکز شده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در گام بعدی‪ ،‬سیاست گذاری های کالن‬ ‫دنبال ش��ده که در این حوزه یک راهبرد وجود دارد‬ ‫و ان کاهش تعداد ناوگان مس��افری و باری و س��وق‬ ‫دادن ان به س��مت حمل ونقل ریلی و هوایی اس��ت‪.‬‬ ‫به گفته تقی زاده‪ ،‬توس��عه حمل ونقل همگانی انبوه بر‪،‬‬ ‫از مس��ائلی اس��ت که منجر به کاه��ش تصادفات و‬ ‫س��وانح جاده ای می ش��ود و در این نقش��ه راه دیده‬ ‫شده است‪ .‬دبیر کمیسیون ایمنی راه ها معتقد است‬ ‫برنامه ریزی ها در نقش��ه ایمن��ی راه ها باید به گونه ای‬ ‫باش��د که پایه تع��داد مجروحان و قربانیان س��وانح‬ ‫جاده ای‪ ،‬صفر باشد‪.‬‬ ‫انطور که تق��ی زاده گفته‪ ،‬نقش��ه راه ایمنی راه های‬ ‫کش��ور‪ ،‬برنامه ای ده ساله اس��ت که در ان موضوعاتی‬ ‫مانند ایمن س��ازی ن��اوگان و جاده و نیروی انس��انی‪،‬‬ ‫مدیریت ایمنی و اقدامات بعد از سانحه مطرح و در هر‬ ‫بخش نیز برنامه های عملیاتی شامل ‪ ۷۰۰‬اقدام تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی معتقد است با‬ ‫تصویب نقش��ه راه ایمنی راه های کشور در هیات دولت‬ ‫و عملیاتی ش��دن ان‪ ،‬ش��اهد کاهش ملم��وس تلفات‬ ‫جاده ای خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نهاد راهبر ایمنی می خواهیم‬ ‫باوجود کمیس��یون ایمنی راه ها در کشور که وزیر‬ ‫راه و شهرسازی ریاست ان را برعهده دارد‪ ،‬نبود نهاد‬ ‫راهب��ر قدرتمند در امر ایمنی هن��وز دغدغه برخی‬ ‫فعاالن این حوزه و به گفته انها‪ ،‬دلیل باال بودن امار‬ ‫کشته شدگان حوادث رانندگی در ایران است‪ .‬حمید‬ ‫صفریان‪ ،‬رئیس کارگروه فرهنگی جمعیت طرفداران‬ ‫ایمنی راه ها در گفت وگ��و با ما با بیان اینکه عوامل‬ ‫گوناگونی در باال بودن امار تلفات رانندگی در ایران‬ ‫نقش دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این میان مهم ترین دلیل‬ ‫را می توان نبود نه��اد راهبر متمرکز بر بحث ایمنی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫صفریان اف��زود‪ :‬گرچه عوامل انس��انی‪ ،‬خودرو و راه‬ ‫نیز در بروز تلفات رانندگی موثر هس��تند اما مهم ترین‬ ‫مش��کل ما در این بخ��ش‪ ،‬ضعف مدیریتی اس��ت که‬ ‫بتواند عوامل گوناگون از جمله قانونمندکردن‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫فرهنگ سازی و‪ ...‬را پوشش دهد‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه فرهنگی جمعی��ت طرفداران ایمنی‬ ‫راه ها معتقد است گرچه درحال حاضر کمیسیون ایمنی‬ ‫راه ها در کش��ور فعال است اما به نظر می رسد این نهاد‬ ‫همت جدی در زمینه کاهش تلفات رانندگی نداش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تاکنون از این نهاد تمرکز کافی‬ ‫ب��ر موضوع کاهش تلفات و برنام��ه بلندمدت عملیاتی‬ ‫قانع کننده ندیده ایم و بیشترین مشکل را در این بخش‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫این فعال حوزه ایمنی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫چرا کمیس��یون ایمنی راه ها نتوانسته نقش نهاد راهبر‬ ‫در حوزه ایمنی را در کش��ور بازی کند؟ گفت‪ :‬در همه‬ ‫کش��ورهایی که ایمنی را به طور ج��دی دنبال کرده و‬ ‫کاهش قابل توجهی در تلفات رانندگی داشته اند‪ ،‬برنامه‬ ‫مشخصی در این زمینه وجود دارد اما از ان مهم تر این‬ ‫اس��ت که در همه این کش��ورها‪ ،‬مسئوالن در رده های‬ ‫ب��االی حکومت و در س��طح ریاس��ت جمه��وری وارد‬ ‫موضوع ایمنی ش��ده و در این موض��وع دخالت جدی‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه به نظر می رس��د کمیس��یون ایمنی‬ ‫راه های کش��ور چندان نق��ش تاثیرگذاری در کاهش‬ ‫تلف��ات جاده ای ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گرچه همه نهادهای‬ ‫گوناگ��ون دس��ت اندرکار ایمنی در این کمیس��یون‬ ‫نماینده دارند و این کمیس��یون جزو شوراهای عالی‬ ‫کش��ور اس��ت اما تاکنون خروجی عملیاتی خاصی از‬ ‫این نهاد ندیده ایم‪.‬‬ ‫صفریان درباره نقش��ه ایمنی راه ها که در کمیسیون‬ ‫ایمنی راه ها تدوین شده گفت‪ :‬بعد از وقوع چند سانحه‬ ‫بزرگ تصادف نس��بت به تدوین این نقشه اقدام شد و‬ ‫به نظر می رس��د این نقشه بیشتر یک جمع بندی فوری‬ ‫باش��د و تاکنون شاهد خروجی عملیاتی یا برنامه کوتاه‬ ‫یا بلندمدتی که کاربران اثار ان را مش��اهده کنند‪ ،‬در‬ ‫این زمینه نبوده ایم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اث��ار هر برنام��ه عملیاتی را بای��د کاربران‬ ‫مش��اهده و درک کنن��د‪ .‬اگر این نقش��ه راه‪ ،‬خروجی‬ ‫داشت نباید سوانح بزرگ جدید رقم می خورد و افزایش‬ ‫دوباره مصدومان و تلفات جاده ای را نداشتیم‪ ،‬درحالی‬ ‫که برخی نهادهای دست اندرکار در حوزه ایمنی و ارائه‬ ‫امار تلفات رانندگی‪ ،‬برای امسال افزایش امار تلفات را‬ ‫پیش بینی کرده اند‪.‬‬ ‫رئیس کارگروه فرهنگی جمعی��ت طرفداران ایمنی‬ ‫راه ها یاداور شد‪ :‬گرچه ناکارامدی مدیریت از مهم ترین‬ ‫عوامل باال بودن تلفات رانندگی درحال حاضر اس��ت اما‬ ‫نبای��د فراموش کنیم که در حوزه رفتار هم به ش��دت‬ ‫اسیب پذیر هس��تیم و برای ارتقای رفتارهای ترافیکی‬ ‫نیز کاری انجام نش��ده است‪ .‬از سهم خودرو و جاده در‬ ‫تصادفات نیز نباید غافل باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا کمیسیون ایمنی راه ها‪ ،‬راهبر نیست؟‬ ‫نبود نهاد راهبر ایمنی در کشور که بتواند روند دشوار‬ ‫کاهش تلف��ات رانندگی به زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر را پیگیری‬ ‫کند‪ ،‬دغدغه برخی مسئوالن نیز است‪.‬‬ ‫جواد هدایتی‪ ،‬مدی��رکل دفتر امار‪ ،‬ایمنی و ترافیک‬ ‫سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در گفت وگو با ما‬ ‫می گوید‪ :‬اگر قرار باشد امار تلفات رانندگی در جاده ها‬ ‫را به زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر برس��انیم‪ ،‬کار بس��یار دشوارتری‬ ‫پی��ش رو داریم که نیازمند س��رمایه گذاری باال‪ ،‬دانش‬ ‫فنی بسیار خوب در حوزه ایمنی‪ ،‬هماهنگی بین نهادها‬ ‫و مدیریت اجرایی بسیار قوی است‪.‬‬ ‫هدایت��ی معتق��د اس��ت کمیس��یون ایمن��ی راه ها‬ ‫درحال حاضر ضعف هایی دارد که به دلیل انها نمی توان‬ ‫این کمیسیون را به عنوان نهاد راهبر ایمنی به رسمیت‬ ‫شناخت‪.‬‬ ‫هدایتی با بیان اینکه براساس اعالم سازمان بهداشت‬ ‫جهانی‪ ،‬نهاد راهبر واح��د ایمنی باید اختیارات قانونی‬ ‫داشته باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کمیسیون ایمنی راه ها براساس‬ ‫مصوبه هیات وزیران شکل گرفته که مصوبه های دولتی‬ ‫نیز برای سازمان های زیرمجموعه دولت الزم االجراست‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬برخ��ی نهادهای دخیل در حوزه ایمنی از‬ ‫جمله صداوس��یما و نیروی انتظامی زیرمجموعه دولت‬ ‫نیستند و مصوبه های کمیسیون ایمنی راه ها برای انها‬ ‫الزم االجرا نیست‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه نه��اد واحد راهبر در امر ایمنی‪ ،‬باید‬ ‫مستقل از س��ازمان های اجرایی باشد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫نه��اد باید بتوان��د بر کل روند ایمن��ی و همه نهادهای‬ ‫درگیر این حوزه نظارت داش��ته باشد اما درحال حاضر‬ ‫و در ش��رایطی ک��ه برخ��ی دس��ت اندرکاران ایمن��ی‪،‬‬ ‫زیرمجموعه دولت نیس��تند‪ ،‬عملکرد کمیسیون ایمنی‬ ‫نیز مطلوب نخواهد بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سرویس های مدارس باید معاینه فنی بگیرند‬ ‫مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از پذیرش خارج از نوبت‬ ‫تاکسی های سرویس مدارس در مراکز معاینه فنی خودرو خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��یدنواب حسینی منش با اشاره به الزام داشتن معاینه‬ ‫فنی خودرو برای دریافت مجوز س��رویس مدرس��ه اظهار کرد‪ :‬داش��تن‬ ‫معاین��ه فنی ب��رای کلیه خودروهای عمومی مش��مول با س��ن باالتر از‬ ‫یک س��ال الزامی اس��ت و این خودروها باید براس��اس سن‪ ،‬ساالنه دو تا‬ ‫چهار بار به مراکز معاینه فنی خودرو مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خودروهای تاکس��ی س��رویس م��دارس از این موضوع‬ ‫مس��تثنی نبوده و با توجه به اهمیت داش��تن معاینه فنی این خودروها در‬ ‫حفظ جان‪ ،‬س�لامتی و ایمنی دانش اموزان‪ ،‬سرویس مدارس به صورت‬ ‫ویژه ای مورد ارزیابی و کنترل در مراکز قرار می گیرند‪.‬‬ ‫حس��ینی منش با بیان اینکه رانندگان س��رویس مدارس تا ‪ ۱۵‬مهر در‬ ‫تمامی مراکز معاینه فنی ش��هر تهران خارج از نوبت پذیرش خواهند شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باوجود همه کنترل ها از س��وی ش��هرداری ته��ران به پدرومادرها‬ ‫توصیه می ش��ود که نس��بت به انتخاب خ��ودرو دارای معاینه فنی برای‬ ‫سرویس فرزندانشان دقت نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ش��هروندان انتظ��ار می رود در صورت نداش��تن معاینه‬ ‫فنی خودرو هرچه س��ریعتر نس��بت به اخذ ان اقدام کنند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫خودروهای ش��خصی مش��مول با س��ن باالتر از چهار سال و خودروهای‬ ‫عمومی با س��ن باالتر از یکس��ال فاقد معاینه فنی‪ ،‬در ص��ورت تردد در‬ ‫مح��دوده طرح زوج و فرد و ترافیک‪ ،‬در زمان طرح‪ ،‬روزانه مبلغ ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫توم��ان ب��ه صورت مکانیزه جریمه می ش��وند که با اغ��از فاز دوم طرح‬ ‫کاهش این محدوده به کل س��طح شهر تهران و در تمامی ساعات و ایام‬ ‫هفته افزایش خواهد یافت‪ .‬مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حال حاضر مراکز معاینه فنی در دو و س��ه ش��یفت کاری در‬ ‫حال خدمت رسانی هستند و شهروندان با صرف زمان کمتر از یک ساعت‬ ‫می توانند نسبت به انجام معاینه فنی خودرو اقدام کنند‪.‬‬ ‫تهران اماده استقبال از دانش اموزان و دانشجویان می شود‬ ‫چگونه در ترافیک اول مهر گیر نکنیم؟!‬ ‫اسمان اسیابانی‬ ‫افزای��ش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصدی ترافیک‪ ،‬ارمغان هرس��اله‬ ‫ماه مهر و اغاز س��ال تحصیلی برای پایتخت ایران است؛‬ ‫ش��هری که بی��ش از ‪ ۴‬براب��ر ظرفیت واقع��ی‪ ،‬پذیرای‬ ‫خودروها شده است! تهران بیش از ‪ ۴‬میلیون خودرو و ‪۲‬‬ ‫میلیون موتورس��یکلت دارد که روزانه حدود ‪ ۱۷‬میلیون‬ ‫س��فر درون ش��هری ثبت می کنند‪ .‬براساس امار رسمی‪،‬‬ ‫هر س��ال با اغاز مهر و ش��روع س��ال تحصیل��ی‪ ،‬میزان‬ ‫س��فرهای درون ش��هری پایتخت به بیش از ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫سفر می رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار خ��ودرو‪ ،‬ترافیک مه��ر‪ ،‬به ویژه در‬ ‫نخس��تین روزه��ای اغ��از س��ال تحصیلی‪ ،‬هر س��ال با‬ ‫راهکارهای مش��خصی از سوی دس��ت اندرکاران نظارت‬ ‫و کنت��رل ترافی��ک پایتخ��ت روب��ه رو می ش��ود‪ .‬اعمال‬ ‫محدودی��ت موق��ت در تردد وانت باره��ا و کامیونت های‬ ‫توزیع کاال از جمله این راهکارهاست که امسال نیز قرار‬ ‫است در دو هفته اغازین مهر از سوی پلیس به کار بسته‬ ‫شود‪ .‬انطور که سردار محمدرضا مهماندار‪ ،‬رییس پلیس‬ ‫راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفته‪ ،‬با مصوبه شورای‬ ‫ترافیک ش��هر تهران از اول تا ‪ ۱۱‬مهر‪ ،‬از س��اعت ‪ ۶‬تا ‪۹‬‬ ‫صبح‪ ،‬کامیونت ها و وانت بارهای توزیع کاال اجازه تردد در‬ ‫معابر سطح شهر تهران را نخواهند داشت‪ .‬این ممنوعیت‬ ‫تا ‪ ۱۱‬مهر به جز پنجشنبه و جمعه ها برقرار خواهد بود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ممنوعیت تردد کامیونت ه��ا و وانت بارهای‬ ‫توزی��ع کاال در س��اعت های اوج ترافی��ک صبحگاه��ی‪،‬‬ ‫راهکارهای دیگری نیز از س��وی مدیریت ش��هری برای‬ ‫کنترل ترافیک نخستین روزهای مهر اعمال شده است؛‬ ‫به عنوان مثال س��ال گذشته ش��اهد شناورسازی ساعت‬ ‫اغاز کار کارمندان دولت بودیم و براس��اس مصوبه هیات‬ ‫وزی��ران‪ ،‬در هفته نخس��ت مهر‪ ،‬کارمن��دان اجازه پیدا‬ ‫کردند در هر س��اعتی پیش از س��اعت ‪ ۹‬صبح در محل‬ ‫کار حاضر ش��وند؛ بدون اینکه تاخیری برای انها در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬درباره تاثیر اجرای این مصوبه که امسال نیز‬ ‫قرار اس��ت به کار گرفته شود‪ ،‬روایت های متفاوتی وجود‬ ‫دارد؛ پلیس اعالم کرد این اقدام تاثیر چندانی در کاهش‬ ‫ترافیک نداش��ته و شهرداری از کاهش نسبی ازدحام در‬ ‫معابر در اثر اجرای این مصوبه سخن گفت‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای موقتی کافی نیست‬ ‫راهکاره��ای مدیری��ت ش��هری تهران ب��رای کاهش‬ ‫ترافیک نخس��تین روزهای اغاز سال تحصیلی‪ ،‬چه موثر‬ ‫باشد چه نه؛ رفته رفته در حال تبدیل شدن به اقدام هایی‬ ‫تکراری و در نگاهی بدبینانه‪ ،‬بیانگر ان است که این نهاد‬ ‫از به کار بس��تن راهکارهای موثرتر و دائمی‪ ،‬ناامید شده‬ ‫اس��ت‪ .‬حال این پرسش مطرح می ش��ود که ایا می توان‬ ‫راهکارهای موثرتری در این زمینه به کار بست؟‬ ‫سیدمحس��ن طباطبایی مزدابادی‪ ،‬دبی��رکل انجمن‬ ‫علمی اقتصاد ش��هری ایران در پاس��خ به این پرسش ما‬ ‫اظهار کرد‪ :‬راهکارهایی مانند تغییر س��اعت ش��روع کار‬ ‫اداره ها بیشتر نقش ُمس��کن مقطعی را داشته و چندان‬ ‫ه��م موثر نب��وده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به نظر می رس��د‬ ‫راه حل ه��ای پایدارتری نیز در این زمینه وجود داش��ته‬ ‫باش��د که یکی از مهم ترین انها‪ ،‬ترویج فرهنگ استفاده‬ ‫از حمل ونقل عمومی اس��ت‪ .‬در این راستا شهرداری هم‬ ‫باید ظرفیت ناوگان حمل ونقل عمومی را به ویژه در فصل‬ ‫پاییز افزایش دهد و هم از س��ازکارهای تش��ویقی مانند‬ ‫پایین اوردن بهای بلیت استفاده کند‪.‬‬ ‫ش را جدی بگیریم‬ ‫‹ ‹اموز ‬ ‫دبی��ر کل انجمن علمی اقتصاد ش��هری ایران با بیان‬ ‫اینک��ه موضوع مهم دیگ��ر در این زمین��ه‪ ،‬اموزش های‬ ‫ترافیکی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اموزش ترافیک و ایمنی ترافیک‬ ‫بای��د به کودکان و نیز به پدر و مادرها داده ش��ود‪ .‬امروز‬ ‫چرخ��ه باطل و معیوب��ی در زمینه ترافی��ک و کودکان‬ ‫وجود دارد؛ به گونه ای که پدر و مادرها احساس می کنند‬ ‫خیابان ها به اندازه کافی امن نیس��تند تا فرزندان ش��ان‬ ‫پی��اده یا با دوچرخه به مدرس��ه برون��د؛ بنابراین انها را‬ ‫با خودرو شخصی به مدرس��ه می برند و نتیجه این کار‪،‬‬ ‫ش��لوغ تر ش��دن خیابان ها و پایین امدن ایمنی ترافیک‬ ‫اس��ت‪ .‬به دنب��ال این موض��وع باز هم ک��ودکان کمتری‬ ‫ترجیح می دهند پیاده یا با دوچرخه به مدرس��ه بروند و‬ ‫در نتیجه بر ترافیک افزوده می شود‪.‬‬ ‫طباطبای��ی مزدابادی اف��زود‪ :‬برای ح��ل این معضل‬ ‫بای��د اموزش های ایمنی ترافیک چه به طور غیررس��می‬ ‫و چ��ه به عن��وان واحد درس��ی‪ ،‬ب��ه ک��ودکان و پدر و‬ ‫مادرها داده ش��ود‪ .‬این کارش��ناس حمل ونقل ش��هری‬ ‫با بیان اینکه بس��یاری از کش��ورهای پیش��رفته جهان‬ ‫با اس��تفاده از اموزش ه��ای ایمنی ترافیک‪ ،‬مش��کالت‬ ‫ترافیک را ح��ل کرده اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ای��ن اموزش ها از‬ ‫س��وی س��ازمان های مردم نهاد و بخ��ش خصوصی ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬دبیرکل انجمن علمی اقتصاد ش��هری ایران با‬ ‫تاکید بر اینکه اص�لاح رفتار و فرهنگ ترافیکی‪ ،‬راه حل‬ ‫بهت��ر و پایدارتری برای روبه رو ش��دن با ترافیک ش��هر‬ ‫تهران‪ ،‬به ویژه در ابتدای س��ال تحصیلی به نظر می رسد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در این زمینه باید دانش اموزان را تش��ویق کنیم‬ ‫ب��ا روش های��ی مانند پی��اده روی‪ ،‬اس��تفاده از دوچرخه‬ ‫یا اس��کوتر و اس��تفاده از حمل ونقل عمومی‪ ،‬خود را به‬ ‫مدرس��ه برس��انند‪ .‬همچنین مدارس باید طرح و نقشه‬ ‫تردد و حمل ونقل ویژه خود را داش��ته باش��ند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬م��دارس باید امن ترین و خلوت ترین مس��یرها را با‬ ‫استفاده از نقشه ها و نرم افزارهای مکان یاب انتخاب و به‬ ‫دانش اموزان معرف��ی کنند‪ .‬طباطبایی مزدابادی معتقد‬ ‫است برای کاهش ترافیک شهر در ابتدای سال تحصیلی‬ ‫و به طور کلی ترافیک مربوط به رفت وامد دانش اموزان و‬ ‫دانشجویان در طول سال تحصیلی‪ ،‬باید طرح جامع تردد‬ ‫دانش اموزان در ش��هر تدوین شود؛ این طرح می تواند با‬ ‫مش��ارکت و هم افزای��ی مدی��ران و کارکن��ان مدارس‪،‬‬ ‫همسایگان‪ ،‬پدرومادرها و دانش اموزان تنظیم شود‪.‬‬ ‫او در این زمینه توضیح داد‪ :‬طرح یادشده باید مسائلی‬ ‫مانند مکان یابی مدارس و موقعیت انها‪ ،‬ساعت کار مدارس‬ ‫برای پایه های تحصیلی گوناگون‪ ،‬تعداد دانش اموزان هر‬ ‫پایه‪ ،‬نقاط دسترسی به مدرسه هم به صورت پیاده و هم‬ ‫س��واره‪ ،‬وضعیت و فاصله منزل مسکونی دانش اموزان تا‬ ‫مدرسه‪ ،‬وضعیت تردد اتوبوس ها و سرویس های مدارس‪،‬‬ ‫مکان های پیاده و س��وار ش��دن دانش اموزان و تعداد و‬ ‫موقعی��ت کارکنان‪ ،‬معلمان و مدیران مدارس را در خود‬ ‫داشته باشد‪ .‬مش��خص کردن مسیرهای پیاده و تشویق‬ ‫پیاده روی و دوچرخه سواری و اعمال محدودیت ترافیکی‬ ‫در اطراف مدارس‪ ،‬از دیگر الزام های این طرح است‪.‬‬ ‫خروجی ستاد استقبال از ماه مهر برای کاهش ترافیک‬ ‫مانند س��ال های گذشته‪ ،‬امسال نیز مسئوالن حمل و‬ ‫نقل و ترافیک پایتخت در استانه سال تحصیلی‪ ،‬در ستاد‬ ‫اس��تقبال از ماه مهر دور هم جمع شدند تا راهکارهایی‬ ‫برای کاهش هرچه بیش��تر ترافیک در نخستین روزهای‬ ‫سال تحصیلی تدوین کنند‪ .‬در این جلسه که چهارشنبه‬ ‫هفته گذش��ته برگزار شد‪ ،‬بحث شناور شدن ساعت کار‬ ‫اداره ه��ا در نیمه نخس��ت ماه مهر مطرح ش��د‪ .‬ش��هرام‬ ‫افن��دی زاده‪ ،‬قائم مق��ام معاون حمل و نق��ل و ترافیک‬ ‫ش��هرداری تهران در این زمینه گفت‪ :‬به دولت پیشنهاد‬ ‫دادی��م به منظور مدیریت ترافیک‪ ،‬برنامه ش��ناور کردن‬ ‫س��اعت کاری اداره ها در دس��تور کار قرار گیرد و بر این‬ ‫اساس‪ ،‬ساعت کاری از ‪ ۷‬تا ‪ ۸:۳۰‬صبح شناور شود‪ .‬وی‬ ‫اف��زود ‪ :‬کارمندان می توانن��د در پایان روز با اضافه کاری‬ ‫س��اعت صبح خ��ود را جبران کنند‪ .‬قائ��م مقام معاونت‬ ‫حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران با بیان این که‬ ‫پیش��نهاد ما این اس��ت که در دو هفت ه نخست ماه مهر‬ ‫ای��ن طرح اجرا ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬در ص��ورت موافقت دولت‬ ‫ش��اهد کاهش بار ترافیکی مهر خواهی��م بود‪ .‬وی ادامه ‬ ‫داد‪ :‬همچنین ش��ورای ترافیک پایتخت در جلسه اخیر‬ ‫مصوب ک��رد که تردد کامیونت های حم��ل بار و کاال از‬ ‫یکم مهر تا ‪ ۱۱‬مهر از س��اعت ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬صبح در محدوده‬ ‫سطح شهر ممنوع است‪ .‬قائم مقام معاونت حمل و نقل و‬ ‫ترافیک شهرداری تهران با اشاره به این که سال گذشته‬ ‫ممنوعی��ت ت��ردد کامیون های حمل ب��ار و کاال تنها در‬ ‫محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد ممنوع بود و این مهم‬ ‫به کل سطح ش��هر تعمیم داده شده است‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬با این تصمیم بخش زیادی از ترافیک س��طح شهر‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬براس��اس انچه در این جلس��ه بیان شد‪،‬‬ ‫پلیس پایتخت تا ‪ 15‬ماه مهر در همه بخش ها اماده باش‬ ‫است تا شاهد برگزاری نظم و ارامش در شهر باشیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خرید محصوالت جدید رولزرویس با بیت کوین‬ ‫بی��ت کوین که به عن��وان یک ارز مجازی س��ر و صدای زیادی‬ ‫به پ��ا کرده در مکان های عجیب وغریبی معامله می ش��ود! این ارز‬ ‫رمزنگاری ش��ده که در ماه دس��امبر گذشته ارزش حدود ‪ 20‬هزار‬ ‫دالری ه��م پیدا کرد برای همه نوع سرویس��ی ب��ه کار می اید؛ اما‬ ‫جدیدترین کاربرد عجیب این ارز دیجیتال به نمایندگی پست اوک‬ ‫موتورز مربوط می شود که برای خرید محصوالت جدید رولزرویس‬ ‫بی��ت کوین را قبول می کند‪ .‬البته این اولین نمایندگی ای نیس��ت‬ ‫که بین کوین را قبول می کند اما خب اولین نمایندگی رولزرویس‬ ‫می باشد که این ارز را دریافت می کند‪.‬‬ ‫تیلمن فریتا مالک نمایندگی یاد ش��ده می گوید‪ :‬گسترش بیت‬ ‫کوین توجه مرا به خود جلب کرد‪ .‬به عنوان نمایندگی یک کمپانی‬ ‫بسیار لوکس‪ ،‬من همیش��ه می خواستم بهترین تجربه خرید را به‬ ‫مشتریان ارائه کنم و این همکاری به هم ه افراد اجازه خواهد داد تا‬ ‫سریع تر و اسان تر محصوالت ما را خریداری کنند‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر هر بیت کوی��ن ‪ 6429‬دالر ارزش دارد بنابراین‬ ‫برای خرید یک رولزرویس ‪ 350‬هزار دالری حدود ‪ 55‬بیت کوین‬ ‫باید بپردازید‪ .‬البته این مبلغ نوس��ان دارد‪ .‬از ماه دس��امبر که بیت‬ ‫کوین به باالترین ارزش خود رس��یده بود ش��اهد کاهش ارزش ان‬ ‫هس��تیم به گون��ه ای که دو ماه پس از ان ح��دود ‪ 13‬هزار دالر از‬ ‫ارزش این ارز مجازی کاسته شد‪.‬‬ ‫مدیر تجاری ش��رکت بی��ت پی هم می گوید‪ :‬ما متوجه ش��دیم‬ ‫ک��ه مردم ترجیح می دهند تراکنش ه��ای مالی زیاد خود را با بیت‬ ‫کوین انجام دهند زیرا روش بهتر و اسان تری است‪ .‬این همکاری با‬ ‫محبوبیت روزافزون خودروهای فوق لوکس همراه شده است‪ .‬پست‬ ‫اوک موتورز شهرت زیادی در فروش بهترین خودروها داشته و این‬ ‫موضوع ما را به همکاری با ان ها مجاب کرده است‪ .‬از زمان معرفی‬ ‫ارزهای رمزنگاری ش��ده‪ ،‬مردم از ان ها برای خریدوفروش استفاده‬ ‫کرده اند‪ .‬سال پیش و همزمان با اوج گرفتن ارزش بیت کوین‪ ،‬یک‬ ‫فروش��نده اقدام به فروش مک الرن ‪ 720S‬به ازای ‪ 25‬بیت کوین‬ ‫کرد که ارزش حدودی ‪ 420‬هزار دالری داشت‪.‬‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی سریع ترین خودروهای روباز تاریخ‬ ‫خوشتیپ های اهنی‬ ‫ای��ا تجرب��ه ای لذت بخش تر از ران��دن یک خودرو‬ ‫اسپرت روباز در روزی افتابی وجود دارد؟‬ ‫به دنیای کانورتیبل های بسیارسریع‪ ،‬خوش امدید!‬ ‫اگرچه بیشتر ماشین بازهای واقعی مدل های کوپه و‬ ‫‪۴‬در را ب��ه خودروهای روباز همتراز ترجیح می دهند‬ ‫اما برخی مدل های کانورتیبل فوق العاده سریع وجود‬ ‫دارد که مرزهای س��رعت‪ ،‬مهندسی و پریشان شدن‬ ‫موی س��ر را درنوردیده اند‪ .‬م��ا در این مطلب مفصل‬ ‫شما را با سریع ترین خودروها کانورتیبل تاریخ اشنا‬ ‫می کنیم‪ .‬قیمت این خودروها هم به دالر امریکا و هم‬ ‫به پوند بریتانیا ذکر شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ ‪ AC‬کبرا ‪378‬‬ ‫قیمت‪140 :‬هزار دالر‪ 90/‬هزار پوند‬ ‫حد بیشتر سرعت‪ 290 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪ AC‬کب��رای اصی��ل و ابتدایی یکی از س��ریع ترین‬ ‫خودروهای دهه‪ 90‬بود و فرم بدنه ان هرگز با سرعتش‬ ‫همخوان��ی نداش��ت‪ .‬م��دل مدرن تر ‪ 378‬ه��م از نظر‬ ‫ش��تاب گیری تفاوتی با مدل های قبلی خود نداش��ته و‬ ‫در کمت��ر از ‪4‬ثانیه به س��رعت ‪96‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫می رس��د‪ .‬کمک حال این خودرو پیش��ران ه ‪8‬س��یلندر‬ ‫سوپرشارژردار ‪550‬اس��ب بخاری است که باعث ایجاد‬ ‫حد بیشتر سرعت ‪290‬کیلومتر در ساعتی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جگوار اف تایپ ‪ SVR‬کانورتیبل‬ ‫قیمت‪ 125850 :‬دالر‪118320/‬پوند‬ ‫حدبیشتر سرعت‪314 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫یکی از بهترین و س��ریع ترین محص��والت جگوار‬ ‫که روباز هم هس��ت‪ ،‬اف تایپ ‪ SVR‬اس��ت‪ .‬پیشرانه‬ ‫‪8‬سیلندر ‪5‬لیتری سوپرشارژردار ‪567‬اسب بخار این‬ ‫خ��ودرو از نظر ص��دا و ش��تاب گیری هیچ کمبودی‬ ‫ندارد‪ .‬اف تایپ ‪ SVR‬کانورتیبل بس��یار سریع است‬ ‫اما برای قرار گرفتن در رتبه های باالتر به اندازه کافی‬ ‫سرعت نداشته است‪ .‬البته جگوار سواری خوبی برای‬ ‫اس��تفاده های روزمره داشته و بس��یار کاربردی تر از‬ ‫دیگر خودروهای فهرست است‪.‬‬ ‫‹ ‹ استون مارتین ونکوئیش ‪ S‬والنت‬ ‫قیمت‪ 315775 :‬دالر‪ 211950/‬پوند‬ ‫حدبیشتر سرعت‪ 317 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫ایا حس��ی بهتر از پریش��ان ش��دن مو در پش��ت‬ ‫فرمان یک اس��تون مارتین ‪12‬س��یلندر وجود دارد؟‬ ‫ونکوئیش والن��ت یک��ی از خودروهای��ی اس��ت ک��ه‬ ‫با اس��تایل زیب��ا و روان خود دلربای��ی می کند اما با‬ ‫فش��ار روی پدال گاز به سرعت عدد ‪317‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت را مشاهده خواهید کرد‪ .‬پیشرانه ‪12‬سیلندر‬ ‫‪ 5.9‬لیتری این خودرو یکی از بهترین و جذاب ترین‬ ‫صداه��ا را دارد و بدون وجود س��قف ص��دای ان را‬ ‫واضح تر خواهید شنید‪.‬‬ ‫موضوع مهم اینکه این نس��خه در مقایسه با برادر‬ ‫کوپه تنها ‪ 9‬کیلوگرم س��نگین اس��ت‪ .‬اگ��ر خواهان‬ ‫جایگزی��ن س��ریع تر ونکوئیش هس��تید باید ‪DBS‬‬ ‫س��وپرلگرا را انتخ��اب کنی��د ک��ه به زودی نس��خه‬ ‫کانورتیبل ان نیز وارد میدان خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی اوراکان پرفورمنته اسپایدر‬ ‫قیمت‪ 308859 :‬دالر‪ 238/‬هزار پوند‬ ‫حدبیشتر قیمت‪ 323 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫المبورگین��ی با نام پرفورمنته خون��ی تازه به رگ های‬ ‫اوراکان تزری��ق ک��رد‪ .‬این خ��ودرو در مدل اس��پایدر از‬ ‫پیش��رانه ‪ 5.2‬لیت��ری تنف��س طبیعی ‪ 631‬اس��ب بخار‬ ‫جذابی س��ود می برد‪ .‬اگر می خواهید کمی سریع تر باشید‬ ‫می توانید مدل کوپه به حدبیش��تر سرعت ‪ 325‬کیلومتر‬ ‫در ساعت را انتخاب کنید اما دیگر نخواهید توانست لذت‬ ‫راندن یک خودرو روباز با سرعت بسیار باال را تجربه کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹فراری ‪ 488‬اسپایدر‬ ‫قیمت ‪ 35050‬دالر‪ 205271/‬دالر‬ ‫حدبیشتر سرعت‪ 325 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫فراری های ‪8‬سیلندر‪ ،‬پیش��رانه وسط و کانورتیبل‬ ‫هم��واره لذت بخ��ش بوده ان��د و ‪488‬اس��پایدر نیز‬ ‫س��ریع ترین ان ها تا به امروز اس��ت‪ .‬بله این خودرو‬ ‫‪50‬کیلوگرم س��نگین تر از برادر کوپه است اما حس‬ ‫س��رعت در پش��ت فرمان یک خودرو بدون س��قف‬ ‫تجربه ی متفاوتی است‪.‬‬ ‫س��قف این خودرو از فیبرکربن س��اخته ش��ده و‬ ‫‪25‬کیلوگرم س��بک تر از س��قف به کار رفته در مدل‬ ‫‪ 430‬اسپایدر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪ R8‬اسپایدر ‪ V10‬پالس‬ ‫قیمت‪ 208100 :‬دالر‪ 149890/‬پوند‬ ‫حدبیشتر سرعت‪328 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫س��وپرکار متفاوت ائودی با نسخه روباز خود وارد‬ ‫محدوده ی ‪328‬کیلومتر در ساعتی شده است‪ .‬جایی‬ ‫که بیش��تر خودروه��ای روباز در این قلم��رو دارای‬ ‫قیمت های قابل توجهی هس��تند ‪ R8‬اسپایدر ‪V10‬‬ ‫پالس با قیمت مناسب بخار در دسترس است‪.‬‬ ‫ارباب حلقه ها از نظر سرعت و شتاب چیزی کم‬ ‫ندارد و شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت ان‬ ‫تنها در ‪3.3‬ثانیه ثبت می شود‪ .‬حدبیشتر سرعت‬ ‫ان نیز همان گونه که گفته شد ‪328‬کیلومتر در‬ ‫ساعت است‪.‬‬ ‫‹ ‹مک الرن ‪ 570S‬اسپایدر‬ ‫قیمت‪ 208800 :‬دالر‪ 164750/‬دالر‬ ‫حدبیشتر سرعت‪ 328 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫تا همین چند سال پیش خبر چندانی از مک الرن‬ ‫به گوش نمی رسید اما به یک باره شاهد حرکت رو به‬ ‫رشد این خودروساز بریتانیایی هستیم و البته یکی از‬ ‫شاخص ترین محصوالت ان نیز ‪ 570S‬بوده و نسخه‬ ‫اسپایدر ان نیز موجود اس��ت‪ .‬شتاب این خودرو در‬ ‫‪ 3.2‬ثانیه ثبت ش��ده و حدبیش��تر س��رعت ان نیز‬ ‫‪328‬کیلومتر در س��اعت اس��ت‪ .‬تنها ‪15‬ثانیه طول‬ ‫می کشید تا از فضای یک کوپه به هوای ازاد برسید‪.‬‬ ‫‹ ‹بنتلی کانتیننتال سوپراسپرت کانورتیبل‬ ‫قیمت‪ 370625 :‬دالر‪ 233800/‬پوند‬ ‫حدبیشتر سرعت‪ 330 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫فرق��ی نمی کند که بنتلی در دهه ‪20‬و‪ 30‬میالدی‬ ‫حاضر باش��د یا اینک��ه محصوالتی م��درن در عصر‬ ‫کنونی بس��ازد چراک��ه وجود نش��ان ‪ B‬روی کاپوت‬ ‫خودروه��ای روباز ان هم��واره نوید خ��ودرو ویژه و‬ ‫لوکس را داده اس��ت‪ .‬مدل کانتیننتال س��وپر اسپرت‬ ‫کانورتیب��ل که به س��رعت ‪ 330‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫می رس��د با وزن ‪ 2455‬کیلوگرمی خوب سنگین تر از‬ ‫هر رقیب دیگری در کالس خود است‪.‬‬ ‫بخش بزرگ س��رعت باالی این خودرو به پیشرانه‬ ‫‪12‬س��یلندر توربو ‪700‬اس��ب بخار مربوط می ش��ود‪.‬‬ ‫سقف پارچه ای ‪4‬الیه بنتلی هم در زمان دلخواه شما‬ ‫را از محیط بیرون ایزوله می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ 911‬توربو ‪ S‬کابریولت‬ ‫قیمت‪203 :‬هزار دالر‪ 156381/‬پوند‬ ‫حدبیشتر سرعت‪330 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫عبور از سرعت ‪320‬کیلومتر در ساعت اصال اسان‬ ‫نیس��ت و به همین دلیل است که پورشه برای مدل‬ ‫تورب��و کابریولت‪ 911‬ح��دود ‪29‬هزار دالر بیش��تر‬ ‫را طل��ب می کند‪ .‬با این مبلغ بیش��تر ‪40‬اس��ب بخار‬ ‫اضافه به دست می اورید که باعث می شود حدبیشتر‬ ‫سرعت از ‪ 319‬به ‪330‬کیلومتر در ساعت برسد‪.‬‬ ‫‪ 911‬در این کالس خودرو غیرعادی به شمار می رود‬ ‫زیرا یکی از مدل های ‪4‬نفره بوده بنابراین شما می توانید‬ ‫خانواد ه خود را به یک شتاب گیری فوق العاده سریع در‬ ‫هوای لذت بخش تابستانی دعوت کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪ SLR‬مک الرن رودستر‬ ‫حدبیشتر سرعت‪ 335 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫این خودرو اخرین نسخه‪ 8‬سیلندر سوپرشارژردار‬ ‫از خان��واده خود بود ک��ه هرگز به ان ان��دازه ای که‬ ‫لیاقتش را داش��ت موردتوجه خریداران قرار نگرفت‪.‬‬ ‫ش��اید ظاهر ان بیش از اندازه به ‪ SL‬شباهت داشت‬ ‫اما هم اکنون به عنوان یکی از سریع ترین خودروهای‬ ‫روباز تاریخ مطرح است‪ .‬نیروی القایی باعث می شود‬ ‫پیشرانه ‪8‬س��یلندر ‪5.4‬لیتری ‪ SLR‬رودستر قدرت‬ ‫‪617‬اس��ب بخاری داش��ته باش��د‪ .‬این نیرو از طریق‬ ‫یک گیربکس ‪5‬س��رعته اتوماتیک به چرخ های عقب‬ ‫منتقل می شود‪.‬‬ ‫این گیربکس باعث ش��ده س��واری ‪ SLR‬بسیار اسان‬ ‫باش��د‪ .‬اخرین نس��خه ی این خودرو که در س��ال‪2009‬‬ ‫ساخته شد در بازار قیمتی حدود ‪ 340‬هزار دالری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پاگانی هوایرا رودستر‬ ‫قیمت‪ 2.41 :‬میلیون دالر‪ 1.86/‬میلیون پوند‬ ‫حدبیشتر سرعت‪ 338 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫زمان��ی که مدل قدیمی تر زوندا را دیگر لذت بخش‬ ‫ندانید باید به فکر خودرو دیگری از همین خودروساز‬ ‫باشید‪ .‬هوایرا رودستر به لطف ظاهر و توانایی رسیدن‬ ‫ب��ه س��رعت ‪ 338‬کیلومتر در س��اعت لذت بس��یار‬ ‫بیشتری را به شما اهدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫البت��ه قیمت بس��یار زی��اد هوایرا رودس��تر را نیز‬ ‫نبای��د فراموش کرد‪ .‬البته ش��ما با ای��ن پول قدرتی‬ ‫‪753‬اس��ب بخاری به دس��ت می اورید‪ .‬گفتنی است‬ ‫سقف هوایرا رودستر را باید ب طور دستی جدا کنید‬ ‫و جایی را برای قرار دادن سقف پیدا کنید تا از لذت‬ ‫هوای ازاد برخوردار شوید‪.‬‬ ‫‹ ‹شورلت کوروت ‪ ZR1‬کانورتیبل‬ ‫قیمت‪ 123995 :‬دالر‪ 96/‬هزار پوند‬ ‫حدبیشتر سرعت‪ 340 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫براساس نس��بت پرفورمنس به ازای دالر‪ ،‬کوروت‬ ‫‪ ZR1‬کانورتیب��ل تمام��ی خودروه��ای دیگر حاضر‬ ‫در این فهرس��ت را کنار می زن��د‪ .‬اگرچه این خودرو‬ ‫خیلی ارزان نیس��ت اما در دس��ترس طیف بیشتری‬ ‫از خری��داران ب��وده و س��قف س��رعت ان نیز کامال‬ ‫قابل توجه است‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪8‬س��یلندر ‪6.2‬لیت��ری سوپرش��ارژردار‬ ‫کوروت قدرت ‪755‬اسب بخاری داشته و شتاب صفر‬ ‫تا ‪96‬کیلومتر در ساعت ان نیز ‪ 2.9‬ثانیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ 918‬اسپایدر‬ ‫قیمت‪845 :‬هزار دالر‪ 781155/‬پوند‬ ‫حدبیشتر سرعت‪346 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫پورش��ه تاریخچ��ه ای دور و دراز در س��اخت‬ ‫خودروهای��ی با س��قف ت��ارگا مانند داش��ته و ‪918‬‬ ‫اس��پایدر نیز یک��ی از برجس��ته ترین محصوالت ان‬ ‫اس��ت‪ .‬جدا کردن پانل دوگان��ه ای که از جنس فیبر‬ ‫کربن اس��ت س��اده بوده و ان را در فضای مناس��ب‬ ‫زیرکاپوت می توان پنهان کرد‪.‬‬ ‫بله شما مجبور هستید این کار را با دستان خودتان‬ ‫انج��ام دهید اما این هزینه ای کم برای لذت بردن از‬ ‫یکی از سریع ترین کانورتیبل های تاریخ است‪ .‬اخرین‬ ‫نمونه ی ‪ 918‬اس��پایدر در سال‪ 2015‬ساخته شد و‬ ‫نمونه های کارکرده و س��الم ان را می توان با قیمتی‬ ‫در حدود ‪1.5‬میلیون دالر خریداری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگین�ی اونت�ادور ‪SV 4-LP750‬‬ ‫رودستر‬ ‫قیمت‪ 535500 :‬دالر‪ 350/‬هزار پوند‬ ‫حدبیشتر سرعت‪ 349 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫ای��ن نس��خه از اونتادور ب��ه اندازه ب��رادر تازه اش‬ ‫یعنی ‪ SVJ‬خبرس��از نش��د اما توانایی های باالی ان‬ ‫را نمی توان کتمان کرد‪ .‬مدل رودس��تر با رسیدن به‬ ‫س��قف سرعت ‪349‬کیلومتر در س��اعت یکی از بهتر‬ ‫غرش ه��ای موجود بین خودروهای تنفس طبیعی را‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫رسیدن به این سرعت به طور قطع سریع تر از باز و‬ ‫پیاده کردن سقف انجام می شود اما حداقل عملکرد‬ ‫ان بسیار بهتر از سقف چادر مانند مورسیه لگو است‪.‬‬ ‫‹ ‹فراری الفراری اپرتا‬ ‫حدبیشتر سرعت‪349 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫ف��راری این خ��ودرو را ب��ه عنوان گرامی داش��ت‬ ‫هفتادمین س��الگرد تاس��یس برند خود تولید کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬با س��قف س��رعت ‪349‬کیلومتر در س��اعت‪،‬‬ ‫الفراری اپرتا یک هدیه ی ارزشمند به طرفداران این‬ ‫برند اس��طوره ای بوده است‪ .‬در ابتدا تنها تولید ‪209‬‬ ‫دس��تگاه از الفراری اپرتا برنامه ریزی ش��ده بود اما‬ ‫در نهایت یک دس��تگاه دیگر نیز برای اهداف خیریه‬ ‫تولید ش��د که با قیمت ‪ 10‬میلیون دالری به فروش‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫تمامی مدل ه��ای اپرتا با س��قف پارچه ای عرضه‬ ‫شدند که به سرعت و اسانی می توان ان را جدا کرد‪.‬‬ ‫فراری این خودرو را به اندازه برادر کوپه مس��تحکم‬ ‫کرد ت��ا تجربه رانندگی لذت بخش الفراری همچنان‬ ‫در نسخه روباز نیز دیده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نوبل ‪ M600‬اسپیدستر‬ ‫قیمت‪450 :‬هزار دالر‪247/‬هزار پوند‬ ‫حدبیشتر سرعت‪ 362 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫نوبل خیلی در دنیای س��وپرکارها حضور نداش��ته‬ ‫ام��ا همین حض��ور کم رنگش نیز ب��ا تولید ‪M600‬‬ ‫اسپیدس��تر همراه بوده که خودروی برجسته است‪.‬‬ ‫قیمت این خودرو بسیار کمتر از رقبای قابل مقایسه‬ ‫بوده و همچنین سریع تر از بیشتر انها است‪ .‬پیشرانه‬ ‫‪8‬سیلندر ‪4.4‬لیتری توئین توربوی این خودرو ‪650‬‬ ‫اسب بخار قدرت دارد‪.‬‬ ‫وزن خالص خودرو تنها ‪1198‬کیلوگرم اس��ت که‬ ‫در مقایس��ه ب��ا وزن ‪ 1990‬کیلوی��ی بوگاتی ویرون‬ ‫بس��یار کمتر بوده و پانل سقف فیبر کربنی ان باعث‬ ‫هرچه کمتر شدن وزن خودرو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بوگاتی ویرون گرند اسپرت ویتسه‬ ‫حدبیشتر سرعت‪410 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫زمانی که این خودرو در س��ال‪ 2012‬معرفی ش��د‬ ‫س��ریع ترین خودرو روباز تاریخ لقب گرفت‪ .‬پیشرانه ‬ ‫هی��والی گرنداس��پرت ویس��ته به لط��ف توربوهای‬ ‫بزرگ تر قدرت ‪1183‬اس��ب بخار تولید می کرد‪ .‬البته‬ ‫نقطه ضعف این پیش��رانه تاخیر بیشتر توربو و شتاب‬ ‫کندتر ‪ 2.6‬ثانیه ای بود‬ ‫به ط��ور قطع ب��رای توق��ف چنین موش��کی باید‬ ‫ترمزهای بزرگی در نظر گرفت و البته که همین طور‬ ‫ب��وده زی��را ترمزها ق��درت توق��ف ‪2‬ج��ی را تولید‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹هنسی ونوم ‪ GT‬اسپایدر‬ ‫قیمت‪1.3 :‬میلیون دالر‪1/‬میلیون پوند‬ ‫حدبیشتر سرعت‪427 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫بخواهی��د ی��ا نخواهید بای��د از اس��تیو تایلر برای‬ ‫س��اخت هنس��ی ونوم ‪ GT‬اسپایدر تش��کر کنیم‪ .‬او‬ ‫خواهان تولید یکی از موش��ک های مجهز به پیشرانه‬ ‫‪8‬س��یلندر توئین توربوی کوروت و شاس��ی لوتوس‬ ‫اگزیج شدیم که البته حالت روباز داشت‪.‬‬ ‫هنسی این خودرو را در س��ال‪ 2016‬روانه میدان‬ ‫کرد تا با ثبت رکورد ‪ 427‬کیلومتر در س��اعت عنوان‬ ‫س��ریع ترین خودرو کانورتیبل جهان را کس��ب کند‪.‬‬ ‫البته مدل کوپه سریع تر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کونیگ زگ اگرا ‪RS‬‬ ‫قیمت‪2.1 :‬میلیون دالر‪1.47/‬میلیون پوند‬ ‫حدبیشتر سرعت‪ 447 :‬کیلومتر در ساعت‬ ‫اگ��ر خواه��ان شکس��تن هم��ه ی حدومرزه��ا‬ ‫در بح��ث خودروه��ای روباز باش��ید باید پش��ت‬ ‫فرم��ان کونیگ زگ اگرا ‪ RS‬بنش��ینید‪ .‬پیش��رانه‬ ‫‪ 8‬سیلندر ‪ 5‬لیتری توئین توربو این خودرو قدرت‬ ‫‪ 1144‬اسب بخار داش��ته و ائرودینامیک پیشرفته ‬ ‫ان نیز در س��رعت ‪ 250‬کیلومتر در ساعت داون‬ ‫فورس ‪ 485‬کیلویی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پیوستن مدیر طراحی اسبق رولزرویس به هونکی‬ ‫در حرکت��ی غیر قاب��ل باور‪ ،‬مدی��ر طراحی اس��بق رولزرویس‬ ‫جایلز تیلور به برند لوکس چینی یعنی هونکی پیوس��ت‪ .‬کمپانی‬ ‫م��ادر هونک��ی یعنی گروه ف��او اعالم کرد تیلور ب��ه عنوان معاون‬ ‫مدیر جهان��ی طراحی این برند و مدیر خالقیت ارش��د ان ایفای‬ ‫نق��ش خواهد کرد‪ .‬تیل��ور در جایگاه جدید خود مس��ئول اصلی‬ ‫اس��تراتژی های طراحی جدید و کانسپت های منحصربه فرد برای‬ ‫برند لوک��س هونکی خواهد ب��ود‪ .‬همچنین ای��ن مدیر جدید به‬ ‫تثبیت مرکز طراحی پیش��رفت ه ف��او در مونیخ کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫تیلور همچنین باید به جهانی ش��دن فلس��ف ه طراحی محصوالت‬ ‫فاو از جمله خودروهای خودران کمک کند‪ .‬جایلز تیلور در مونیخ‬ ‫مس��تقر خواهد شد جایی که تیم طراحی س��طح باالیی در انجا‬ ‫مشغول بکار هستند‪ .‬مرکز طراحی پیشرفت ه فاو عموماً پروژه های‬ ‫برن��د هونک��ی را پیش خواهد برد ک��ه از جمل ه انه��ا می توان به‬ ‫محصوالت مفهومی و تولیدی اشاره کرد‪ .‬تیلور تجرب ه قابل توجهی‬ ‫در طراحی خودرو س��وپر لوکس دارد‪ .‬او از س��ال ‪ 2012‬تا ژوئن‬ ‫س��ال جاری مدیر طراحی رولزرویس بوده اس��ت‪ .‬در این سال ها‬ ‫تیلور مهم ترین محصوالت نوین این برند از جمله کانورتیبل داون‪،‬‬ ‫نس��ل جدید فانتوم و شاس��ی بلند کولینان را طراحی کرده است‪.‬‬ ‫او همچنی��ن در س��ال ‪ 2016‬اقدام به طراحی کانس��پت خودران‬ ‫‪ 103EX‬ک��رد‪ \.‬تیلور پیش از پیوس��تن ب��ه رولزرویس به مدت‬ ‫‪ 13‬س��ال در جگوار حضور داش��ت و طراح اصلی مدل های سدان‬ ‫‪ XJ‬کنونی و ‪ XK‬محسوب می شود‪ .‬خب با این تفاسیر چرا تیلور‬ ‫ب��ا تجربه باید به فاو بپیون��دد؟ جدای از بعد مالی قضیه که کام ً‬ ‫ال‬ ‫قابل توجه اس��ت‪ ،‬تبدیل برند هونکی به لوکس سازی جهانی یک‬ ‫چالش هیجان انگیز در مقایس��ه با حضور در رولزرویس محسوب‬ ‫می شود‪ .‬تیلور دراین باره می گوید‪ :‬من کام ً‬ ‫ال به دنبال اتخاذ روشی‬ ‫جدید در فاو هس��تم‪ .‬هونکی به عنوان قدیمی ترین و مشهورترین‬ ‫برن��د چینی تاریخچ ه فرهنگی و صنعتی قابل توجهی دارد‪ .‬عناصر‬ ‫الهام پذیر زیادی حول وحوش این برند وجود دارد تا به این ترتیب‬ ‫بتوانیم محصوالت مدرنی برای عصر جدید تولید کنیم‪.‬‬ ‫پرفروش ترین مدل های تاریخ صنعت خودرو‬ ‫همه پول سازها‬ ‫برخالف مدل های خاص یا کمیاب‪ ،‬مدل های پرفروش‬ ‫معم�وال خودروهایی نیس�تند که توج�ه عالقه مندان را‬ ‫ب�ه خود جلب کنند‪ .‬این خودروها همان هایی هس�تند که‬ ‫می توان انها را در هر کوچه و خیابانی مش�اهده کرد‪ .‬اما‬ ‫به ط�ور حتم دلیلی برای پرفروش ب�ودن انها وجود دارد‪.‬‬ ‫در فهرستی که به تازگی ازسوی ‪Wall Street Cheat‬‬ ‫‪ Sheet‬منتش�ر ش�ده‪ ،‬مدل هایی را می بینی�م که اعتماد‬ ‫زی�ادی به نام های انها وج�ود دارد و در همین‪ ،‬به راحتی‬ ‫می توانند نیازهای هر یک از مشتریان را برطرف کنند‪.‬‬ ‫بس�یاری از این خودروها در طول دهه ها‪ ،‬جایگاه خود را‬ ‫چ نش�انه ای از افت‬ ‫در صنعت اتومبیل حفظ کرده اند و هی ‬ ‫فروش برای انها مشاهده نشده است‪ .‬این مدل ها شاید‬ ‫جذاب تری�ن گزین�ه در بازار نباش�ند‪ ،‬اما احتم�ال اینکه‬ ‫کس�ی از شما یا اشنایان تان یکی از انها را داشته باشد‪،‬‬ ‫زیاد است‪.‬‬ ‫این اتومبیلی اس�ت که نیاز به هیچ گونه معرفی ندارد‪ ،‬اما‬ ‫در هر صورت باید گفت که «مدل ‪ »T‬نخس�تین مدل تولید‬ ‫انبوه و مقرون به صرفه برای طبقه متوسط در امریکاست که‬ ‫در س�ال‪ ۱۹۰۸‬در دیترویت به دست«هنری فورد» ساخته‬ ‫ش�د‪ .‬در حالی که فورد مدل ‪ T‬به مدت ‪۸۶‬س�ال است که‬ ‫دیگ�ر در خ�ط تولی�د جایی ن�دارد‪ ،‬اما هنوز هم هش�تمین‬ ‫خودرو پرفروش تاریخ صنعت به ش�مار می رود‪ .‬برای مدل‬ ‫‪ T‬تنها ‪۲۰‬س�ال طول کشید تا از فروش بسیاری از برندها‬ ‫در طول دهه ها پیشی بگیرد‪.‬‬ ‫فولکس واگ�ن پاس�ات ‪ ۷‬نس�ل گوناگ�ون را پشت س�ر‬ ‫گذاش�ته و از زم�ان معرف�ی اش در س�ال ‪ ،۱۹۷۳‬تعدادی‬ ‫حدود ‪۱۶‬میلیون دستگاه از این خودرو در اختیار مشتریان‬ ‫قرار گرفته اس�ت‪ .‬این در حالی است که قبل از استفاده از‬ ‫نام پاس�ات در امریکا‪ ،‬این خودرو در این کشور با نام های‬ ‫«داشر» و «کوانتوم» شناخته می شده است‪.‬‬ ‫در س�ال‪ ،۱۹۷۶‬تنها اندکی پس از معرفی «س�یویک»‪،‬‬ ‫هون�دا از مدل «اکورد» نیز رونمایی کرد‪ .‬هوندا از ان زمان‪،‬‬ ‫تع�دادی در حدود ‪۱۸‬میلیون دس�تگاه از ای�ن خودرو را به‬ ‫فروش رسانده است‪.‬‬ ‫اک�ورد نخس�تین مدلی اس�ت ک�ه خودروس�از ژاپنی در‬ ‫امریکا تولید کرد و از س�ال‪ ،۱۹۸۹‬این خودرو همواره یکی‬ ‫‹ ‹‪ )۱۰‬فولکس واگن پاسات‬ ‫پاس�ات یک اتومبیل خانوادگی کامل اس�ت و با داش�تن‬ ‫قیمتی مناس�ب‪ ،‬برخی ویژگی های لوک�س را در خود دارد‪.‬‬ ‫شاید به همین دلیل است که این مدل در سال های گذشته‬ ‫که بازار س�دان ها رفته رفته رقابتی تر از قبل شده‪ ،‬همچنان‬ ‫سطح فروش خود را حفظ کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ )۹‬فورد مدل ‪T‬‬ ‫‹ ‹‪ )۸‬هوندا اکورد‬ ‫از پرفروش ترین ه�ا در ای�االت متح�ده بوده اس�ت‪« .‬یک ‬ ‫خ�ودرو خانوادگ�ی ایم�ن و قابل اعتماد» چیزی اس�ت که‬ ‫همگان از اکورد سراغ دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ )۷‬فورد اسکورت‬ ‫اس�کورت ب�رای امریکا در س�ال‪ ۱۹۸۱‬عرضه ش�د‪ ،‬اما‬ ‫این خودرو از س�ال‪ ،۱۹۶۸‬جایگاه بس�یار خوب�ی در بازار‬ ‫اروپا داش�ته و فورد در مجموع‪ ،‬در ب�ازار جهانی تعداد ‪۱۸‬‬ ‫میلیون دس�تگاه از ان را به فروش رسانده است‪ .‬اما امروز‬ ‫تنها جایی که یک خودرو با نام «فورداس�کورت» در ان به‬ ‫فروش می رسد‪ ،‬کشور چین است‪.‬‬ ‫در ای�االت متح�ده‪ ،‬کوچکتری�ن خ�ودرو فورد ب�ا عنوان‬ ‫«فیستا» در فرم های هاچ بک و سدان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ )۶‬هوندا سیویک‬ ‫هون�دا پیش از معرف�ی سیویک در س�ال‪ ،۱۹۷۲‬هوندا‬ ‫تصمی�م گرف�ت که محصوالت تولیدی خ�ود را به خارج از‬ ‫مرزه�ای ژاپن ص�ادر کند‪ .‬س�یویک نخس�تین گام بزرگ‬ ‫هوندا در این زمینه به شمار می امد و به این ترتیب‪ ،‬جایگاه‬ ‫خود را در بازار خودرو پیدا کرد‪ .‬مس�ئوالن هوندا به فروش‬ ‫این محصول ادام�ه دادند و بیش از ‪۱۸‬میلیون از این مدل‬ ‫را به دست مشتریان رساندند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ )۵‬الدا ریوا‬ ‫الدا ری�وا که با نام «الدا نووا» یا اتوواز ‪ 2101-VAZ‬نیز‬ ‫شناخته می شود‪ ،‬نخستین بار در اتحادیه جماهیر شوروی‪،‬‬ ‫در سال‪ ۱۹۸۰‬پا به عرصه وجود گذاشت‪ .‬ا ّما باید گفت که‬ ‫اس�تخوان بندی این مدل به س�ال های قبل تر برمی گشت‪.‬‬ ‫ای�ن خ�ودرو متواضع از الدا بر اس�اس فیات‪ 124‬س�اخته‬ ‫شده بود که تاریخش به س�ال ‪۱۹۶۶‬میالدی می رس�ید‪.‬‬ ‫میلیون ها دستگاه از این سدان کوچک روانه بازار شد و در‬ ‫حال حاضر نیز‪ ،‬با وجود اینکه تولیدش در خاک روس�یه به‬ ‫پایان رسیده است‪ ،‬اما همچنان خطوط مونتاژ این محصول‬ ‫در مصر مشغول به کارند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ )۴‬فولکس واگن بیتل‬ ‫بیتل که برخاسته از رویای یک دیکتاتور برای تولید یک‬ ‫خودرو نمادین کشور المان بوده‪ ،‬یکی از قدیمی ترین نام ها‬ ‫در تاریخ خودروس�ازی است‪ .‬این خودرو در سال‪ ۱۹۳۸‬با‬ ‫مش�خصاتی به دلخواه هیتلر س�اخته ش�د و سپس در دهه‬ ‫‪۱۹۶۰‬میالدی‪ ،‬با قیمت ارزان و طراحی جالبش مورد توجه‬ ‫جنبش های فرهنگی قرار گرفت‪.‬‬ ‫حدود ‪23.5‬میلیون دستگاه از این خودرو دوست داشتنی‬ ‫در سراسر جهان به فروش رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ )۳‬فولکس واگن گلف‬ ‫چ�ه ب�ا نام «گل�ف» و چه ب�ا ن�ام «رابیت»‪ ،‬ای�ن خودرو‬ ‫پرفروش تری�ن مدل از محصوالت فولکس واگن به ش�مار‬ ‫م�ی رود‪ .‬ای�ن هاچ بک جعب�ه ای کار خود را از س�ال‪۱۹۷۴‬‬ ‫ش�روع ک�رد و از ان زم�ان تاکن�ون‪ ،‬ب�ه تع�داد بی�ش از‬ ‫‪۳۰‬میلیون دستگاه به دست مشتریان رسیده است‪ .‬گلف تا‬ ‫س�ال‪ ۲۰۰۶‬با نام «رابیت» فروخته می شد و این محصول‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۰‬با نام «گلف» به بازار برگشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ )۲‬فورد سری ‪F‬‬ ‫نخس�تین ف�ورد ‪ 150-F‬در س�ال‪ ۱۹۴۸‬معرف�ی ش�د و‬ ‫به عن�وان «فورد بنوس بیلت» به فروش رس�ید‪ .‬نخس�تین‬ ‫مدل ها ح�رف زیادی برای گفتن نداش�تند‪ ،‬اما کیفیت این‬ ‫ل نس�ل های گوناگون ارتقا یافت‪.‬‬ ‫ت�راک رفته رفته و در طو ‬ ‫ف�ورد ‪ 150-F‬در ط�ول ‪6‬دهه گذش�ته بی�ش از ‪۴۰‬میلیون‬ ‫خ�ودرو فروش داش�ته و از این نظ�ر‪ ،‬فورد را به س�لطان‬ ‫بالمنازع پیکاپ تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ )۱‬تویوتاکروال‬ ‫نخس�تین تویوتا کروال در سال‪ ۱۹۶۶‬از خط تولید خارج‬ ‫ش�د و بالفاصل�ه در قلب ه�ای عالقه من�دان ج�ای گرفت؛‬ ‫به ط�وری ک�ه در س�ال ‪ ،۱۹۷۴‬تبدی�ل ب�ه پرفروش ترین‬ ‫خ�ودرو دنیا ش�د‪ .‬تویوتا وقت�ی به رقم ف�روش ‪۴۰‬میلیون‬ ‫دستگاه رسید‪ ،‬انچنان با سرعت این روند را طی کرده بود‬ ‫که نمی دانست درس�ت از کدام نمایندگی ها این خودروها‬ ‫به فروش رس�یده اند‪ .‬در حال حاض�ر‪ ،‬این رقم به بیش از‬ ‫‪۴۳‬میلیون خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫منبع‪autoblog :‬‬ ‫نمایشگاه خودرو موندیال در استانه ‪ ۱۲۰‬سالگی‬ ‫دورهمی بزرگ خودرویی ها در پاریس‬ ‫چیزی به ش��روع نمایش��گاه موندی��ال ‪ ۲۰۱۸‬باقی‬ ‫نمانده اس��ت‪ .‬روی��دادی که غول های خودروس��ازی‬ ‫جه��ان را زیر یک س��قف جمع می کن��د و طرفداران‬ ‫خودرو را به سوی خود می کشاند‪.‬‬ ‫گس��ترش نیوز‪ :‬نمایشگاه خودرو پاریس یا موندیال‬ ‫ک��ه ب��ه ان ‪ Mondial de l’Automobile‬نی��ز‬ ‫گفته می ش��ود از جمله مش��هورترین نمابش��گاه های‬ ‫مرتبط با صنعت خودرو در جهان اس��ت‪ .‬این رویداد‬ ‫‪ ۱۲۰‬ساله از ‪ ۱۸۹۸‬تا کنون هر دو سال یک بار و در‬ ‫ماه اکتبر به مدت ‪ ۱۰‬روز برگزار می ش��ود‪ .‬نگاهی به‬ ‫تقویم رویدادهای نمایشگاهی نشان می دهد پاریس به‬ ‫رس��م هر ساله از ‪ ۴‬تا ‪ ۱۴‬اکتبر (مصادف با ‪ ۱۲‬تا ‪۲۲‬‬ ‫مهرماه) میزبان این رویداد خواهد شد‪.‬‬ ‫همانطور که گفته شد این نمایشگاه از تاریخ ‪ ۱۲‬الی‬ ‫‪ ۲۲‬مهر ماه در ش��هر پاریس برگزار می شود و ساعت‬ ‫بازدید از ‪ ۱۰‬صبح الی ‪ ۸‬ش��ب اعالم شده است‪ .‬نرخ‬ ‫بلیط این نمایش��گاه ‪ ۹‬الی ‪ ۱۹‬یورو برای بزرگساالن‬ ‫و برای کودکان ‪ ۱۱‬الی ‪ ۱۷‬س��ال ن��رخ بلیط ‪ ۹‬یورو‬ ‫خواه��د بود‪ .‬الزم به ذکر اس��ت ک��ه ورود کودکان با‬ ‫س��ن کمتر از ‪ ۱۱‬سال به این نمایشگاه‪ ،‬رایگان اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اخرین مرتبه ای که نمایش��گاه پاریس برگزار شد‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬بود‪ .‬نکته جالب اینجاست که در ان‬ ‫س��ال بیش از یک میلیون نفر از این رویداد بازدید‬ ‫کردن��د و در این میان نزدی��ک به ‪ ۱۰‬هزار خبرنگار‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬پیش بینی می ش��ود امسال تعداد‬ ‫بازدیدکنن��دگان به بیش از ی��ک و نیم میلیون نفر‬ ‫برسد و همانند گذشته خبرنگاران در تعداد حدودی‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نف��ر بخش های مختلف این نمایش��گاه را‬ ‫پوشش دهند‪.‬‬ ‫از این جهات می توان نمایشگاه خودرو پاریس را‬ ‫یکی از بزرگترین نمایشگاه های خودرو در جهان‬ ‫دانس��ت که عالقه مندان خودرو را از تمامی نقاط‬ ‫به س��مت خود جذب می کند‪ .‬امس��ال قرار است‬ ‫ان��واع خودروهای الکتریکی‪ ،‬هایبرید و هیدروژنی‬ ‫این نمایشگاه را می توان یکی از مهم ترین مکان ها‬ ‫برای به نمایش گذاش��تن توانمندی خودروس��ازان‬ ‫دانست‪ .‬به همین دلیل است که بیشتر خودروسازان‬ ‫مش��هور برای حضور در این رویداد س��ر و دس��ت‬ ‫می ش��کنند‪ .‬از طرف��ی دیگر با توج��ه به محبوبیت‬ ‫بیش از حد نمایش��گاه موندیال‪ ،‬طرفداران صنعت‬ ‫خودرو نیز از تمامی نقاط جهان به س��مت پاریس‬ ‫روانه می ش��وند‪ .‬در ادامه لیس��تی از خودروس��ازان‬ ‫مش��هور که در این نمایش��گاه حضور پیدا می کنند‬ ‫به همراه خودروهایی که احتمال معرفی انها وجود‬ ‫دارد اورده شده است‪.‬‬ ‫ائودی‪Audi E-Tron Electric – Audi A۱ :‬‬ ‫‪SUV – Audi Q۳‬‬ ‫ب ام و‪Series ۸ Series – BMW ۳ BMW :‬‬ ‫‹ ‹میزان مشارکت بازدیدکنندگان‬ ‫در این نمایش��گاه رونمایی ش��ود ضم��ن این که‬ ‫امکان تست درایو برای بس��یاری از خودروها نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�رخ بلی�ط و زم�ان و س�اعت دقی�ق‬ ‫برگزاری‬ ‫‹ ‹کدام خودروسازان حضور دارند؟‬ ‫‪BMW Z۴ – – BMW X۴‬‬ ‫سیتروئن‪Aircross – Citroen Citroen C۵ :‬‬ ‫‪Concept‬‬ ‫دی اس‪Crossback ۳ DS :‬‬ ‫هیوندای‪:‬‬ ‫‪N Fastback Hyundai i۳‬‬ ‫کیا‪Kia Ceed GT – Kia Proceed GT – :‬‬ ‫‪Kia Nero EV‬‬ ‫لکس��س‪Lexus RC – Lexus LC Limited :‬‬ ‫‪Edition – Lexus ES – Lexus UX‬‬ ‫مرسدس بنز‪Benz A Class Saloon – Benz :‬‬ ‫‪AMG – Benz B Class – Benz GLE A۳۵‬‬ ‫‪– Benz EQC‬‬ ‫پ��ژو‪SW – Peugeot ۵۰۸ Peugeot :‬‬ ‫‪Concept‬‬ ‫پورشه‪:‬‬ ‫‪Porsche Macan‬‬ ‫رنو‪Renault Concept :‬‬ ‫اش��کودا‪Skoda Kodiaq VRS – Skoda :‬‬ ‫‪Scout – Skoda Concept‬‬ ‫سوزوکی‪Suzuki Jimny :‬‬ ‫تویوتا‪Toyota Corolla Touring Sports :‬‬ ‫‹ ‹کدام خودروسازان منصرف شده اند؟‬ ‫فولکس واگن از جمله خودروسازانی است که تایید‬ ‫کرده است در این نمایشگاه حضور پیدا نخواهد کرد‬ ‫و تمرکز خود را بر روی س��ایر بازارها گذاشته است‪.‬‬ ‫خودروس��ازان دیگری نظی��ر فورد‪ ،‬ولوو‪ ،‬نیس��ان و‬ ‫اینفینیتی در این نمایش��گاه حضور ندارند و از جمله‬ ‫دالیل ان را می توان در هزینه کمتر دانست چرا که‬ ‫این خودروسازان تمرکز خود را بر روی تبلیغات موثر‬ ‫اینترنت��ی می گذارند و لزومی برای ش��رکت در این‬ ‫نوع نمایش��گاه و صرف هزینه ب��اال برای خرید غرفه‬ ‫نمی بینند‪ .‬در مورد سایر خودروسازانی که جای انها‬ ‫در این نمایشگاه خالی است می توان به المبورگینی‪،‬‬ ‫استن مارتین‪ ،‬مینی و بنتلی اشاره کرد که هر کدام‬ ‫به دلیل خاصی‪ ،‬لزومی برای حضور در این نمایشگاه‬ ‫ندیدند‪.‬‬ ‫نمایش��گاه خودرو پاریس یا موندیال امس��ال از ‪۴‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۴‬اکتبر (مصادف با ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۲‬مهرماه) در ش��هر‬ ‫پاریس برگزار می شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫رونمایی غیرمنتظره کیا تلوراید در نمایشگاه هفته ُمد نیویورک‬ ‫پس از انتشار تصاویر جاسوسی بدون پوششی از کراس اوور تلوراید‪،‬‬ ‫کیا در اقدامی غیرمنتظره‪ ،‬یک نس��خه سفارشی از این خودرو را در‬ ‫نمایش��گاه هفته ُمد نیویورک به نمایش دراورده است‪ .‬شاید بگویید‬ ‫یک نمایش��گاه ُمد مکان مناسبی برای رونمایی از یک خودرو نیست‬ ‫اما نمونه ای که از تلوراید در این نمایشگاه به نمایش درامده هم یک‬ ‫تلوراید معمولی نیست بلکه این خودرو با همکاری طراح ُمد‪ ،‬براندون‬ ‫ی ش��ده و تجهی��زات مختلفی مثل‬ ‫مکس�� ِول به طور کامل سفارش�� ‬ ‫تجهیزات افرود روی ان نصب ش��ده است؛ بنابراین این را نمی توان‬ ‫رونمایی رس��می دانس��ت بلکه این خودرو یک نمونه تک ساخت از‬ ‫تلوراید اس��ت که به عنوان پیش نمایش در این نمایشگاه معرفی شده‬ ‫درحالی که نمونه تولیدی اصلی ان در نمایشگاه دیترویت سال اینده‬ ‫رسماً رونمایی خواهد شد‪ .‬بنابراین هرچند با وجود انبوهی از قطعات‬ ‫و تجهیزات مختلفی که روی این خودرو نصب ش��ده نمی توان نمای‬ ‫واضحی از تلوراید را مش��اهده کرد اما این خودرو نسخه نهایی بوده‬ ‫و طراحی کلی ان کام ً‬ ‫ال با نسخه تولیدی تلوراید یکسان خواهد بود‪.‬‬ ‫این مدل ویژه به س��پرهای سفارش��ی‪ ،‬محافظ رکاب های برجسته‪،‬‬ ‫رینگ های ‪ 20‬اینچی با الس��تیک های افرود و یک وینچ روی س��پر‬ ‫جلو مجهز ش��ده اس��ت‪ .‬دیگر تجهیزات افرود این ماشین نیز شامل‬ ‫اس��نورکل ب��رای عب��ور از رودخانه های عمیق و قالب های بکس��ل‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنی��ن چرخ زاپاس روی شیش��ه عقب ق��رار گرفته و‬ ‫باربندی از جنس الومینیوم و چوب هم روی سقف نصب شده است‪.‬‬ ‫برای دسترسی اسان به باربند نیز یک نردبان روی ستون ‪ C‬خودرو‬ ‫تعبیه ش��ده اس��ت‪ .‬کابین این تلوراید سفارشی هم کام ً‬ ‫ال با نسخهٔ‬ ‫تولیدی یکسان است و تنها ویژگی های منحصربه فردی به ان اضافه‬ ‫ش��ده است که ازجمله ان ها می توان به تریم چوبی واقعی و تودوزی‬ ‫چرمی الهام گرفته از زین اس��ب با دوخت دوتایی در روی داشبورد‪،‬‬ ‫غربیلک فرمان و روی دری ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مقایسه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نیم قرن با شیرهای پرافتخار‬ ‫مالقات پژو ‪ 508‬با ‪504‬‬ ‫داستان محصوالت س�ری‪ 5‬پژو از سال‪ 1968‬اغاز شد؛ یعنی زمانی که‬ ‫س�ازنده فرانس�وی س�دان جدید‪ 504‬را به عنوان جایگزین مدل‪ 404‬در‬ ‫نمایش�گاه پاریس ان س�ال رونمایی کرد‪ .‬این خودرو به سرعت به یکی از‬ ‫بهتری�ن و موفق تری�ن محصوالت تاریخ پژو تبدیل ش�د‪ 504 .‬در اروپا تا‬ ‫س�ال‪ 1983‬به تولید رسید و در این س�ال ها بیش از ‪۳‬میلیون دستگاه از‬ ‫ان تنها در اروپا ساخته شد؛ اما ‪ 504‬فقط به صورت سدان تولید نمی شد‪،‬‬ ‫بلکه پژو نس�خه های استیشن‪ ،‬کوپه‪ ،‬کابریولت و حتی پیکاپ ان را هم به‬ ‫تولید رساند‪.‬‬ ‫در س�ال‪ 1969‬نیز س�دان‪ 504‬به عنوان خودرو س�ال اروپا انتخاب شد‬ ‫اما این تنها دلیل ش�هرت این ش�یر پراوازه فرانس�وی نیس�ت که ان را‬ ‫ب�ه خودرویی خ�اص در تاریخ پژو تبدیل کرده اس�ت زی�را ‪ 504‬زندگی‬ ‫دوگانه ای داش�ت یعنی باوج�ود اینکه تولید ان در س�ال‪ 1983‬در اروپا‬ ‫خاتمه یافت اما همچنان تا چندین دهه بعد به حیات خود در کش�ورهای‬ ‫افریقایی و کشورهای دیگری چون ارژانتین و چین ادامه داد تا جایی که‬ ‫حتی در همین قرن فعلی هم ‪ 504‬در نیجریه و کنیا ازس�وی شریکان پژو‬ ‫تولید می شد‪.‬‬ ‫بنابرای�ن پژو‪ 504‬یکی از معدود خودروهایی اس�ت که تا س�ال ها پس‬ ‫از پایان تولید ازس�وی ش�رکت مادر‪ ،‬همچنان در کشورهای دیگر تولید‬ ‫می شد‪ .‬این خودرو حتی هنوز هم در کشورهایی که هزینه های نگهداری‬ ‫پایین و فراوانی قطعات یدکی فاکتورهای بس�یار مهمی برای اس�تفاده از‬ ‫خودرو هستند‪ ،‬به شکل گسترده ای مورداستفاده قرار می گیرد‪ .‬حال این‬ ‫ش�یر پیر اما باتجربه و پرافتخار با نوه ی�ا بهتر بگوییم ندیده اش (!) یعنی‬ ‫‪ 508‬جدید مالقات کرده اس�ت‪ .‬خودرویی که به تازگی در نمایش�گاه ژنو‬ ‫امسال رونمایی شده است‪.‬‬ ‫وجود تفاوت س�نی ‪ 50‬س�اله بین این دو خودرو به این معنی اس�ت که‬ ‫این دو س�دان فرانس�وی از لحاظ رانندگی و طراحی بسیار باهم متفاوت‬ ‫هس�تند؛ بنابراین قرار گرفتن این دو ماش�ین در کنار هم نشان می دهد‬ ‫که چق�در خریداران خودروه�ا تغییر کرده ان�د‪ 504 .‬به عنوان خودرویی‬ ‫جان س�خت که ب�رای رانندگی در مس�یرهای ناهموار مناس�ب اس�ت و‬ ‫کیلومترها دورتر از محل تولدش در اروپا به تولید رس�یده‪ ،‬ش�هرت دارد‬ ‫ام�ا ‪ 508‬هیچ کدام از این ویژگی ها را ندارد و خودرویی نیس�ت که برای‬ ‫توده مردم س�اخته شده باش�د اما با این حال ‪ 508‬هم مانند َجدش نقطه‬ ‫عطفی در تاریخ پژو به شمار می رود‪.‬‬ ‫به دلیل به اینکه این روزها در اروپا و در دیگر کشورهای دنیا محبوبیت‬ ‫ش�دید کراس اووره�ا موجب کاهش فروش س�دان ها ش�ده‪ ،‬بس�یاری از‬ ‫خودروس�ازان قصد دارند س�دان های خود را کنار گذاشته یا تعداد ان ها‬ ‫را در سبد محصوالت خود کم کنند؛ اما پژو راه دیگری را در پیش گرفته‬ ‫اس�ت‪ .‬این شرکت فرانسوی به جای کنار گذاشتن سدان اصلی خود یعنی‬ ‫‪ ،508‬تصمی�م گرفته ان را کامال متحول کرده و با ارائه خودرویی بس�یار‬ ‫ج�ذاب و جوان پس�ند‪ ،‬ب�ار دیگر توج�ه خری�داران را از کراس اوورها به‬ ‫سدان ها معطوف کند‪.‬‬ ‫بنابرای�ن در اینجا دو خودروی کام ً‬ ‫ال متف�اوت باهم مالقات کرده اند اما‬ ‫این دو ماش�ین در یک ویژگی مهم باهم اشتراک دارند که نمی توان ان را‬ ‫نادی�ده گرفت‪ .‬پژو به ندرت زبان طراحی خود را عوض می کند و به همین‬ ‫دلیل در تاریخ این ش�رکت تعداد انگشت ش�ماری از محصوالت استایل و‬ ‫طراحی انقالبی داشته اند‪ .‬دو نمونه از این محصوالت انقالبی اما دقیقا ‪504‬‬ ‫و ‪ 508‬هس�تند‪ 504 .‬زب�ان طراحی پژو را به طور کام�ل متحول کرد‪ .‬این‬ ‫خودرو اولین محصول پژو بود که از طراحی کالسیک ‪ 404‬فاصله گرفت و‬ ‫اس�تایلی کامال مدرن را به نمایش گذاشت‪ .‬همچنین ‪ 504‬اغازگر طراحی‬ ‫گربه س�ان مانند پژو بود‪ .‬در حال حاضر هم نسل جدید ‪ 508‬دقیقا همین‬ ‫رویه را تکرار کرده و زبان طراحی پژو را کامال تغییر داده است‪.‬‬ ‫علاوه بر ای�ن‪ ،‬با نگاه ب�ه نمای جلویی ای�ن دو س�دان متوجه ویژگی‬ ‫مشترک ظریفی خواهید شد‪ .‬در چندین سال‪ ،‬پژو نام مدل های خود را با‬ ‫فونت خاصی روی دماغه انها کار می کرد که این ویژگی در ‪ 504‬هم دیده‬ ‫می ش�ود؛ اما بعدها این ویژگی منحصربه فرد در محصوالت پژو محو ش�د‬ ‫و س�ال های س�ال خبری از ان نبود تا اینکه حاال پژو ان را در ‪ 508‬جدید‬ ‫دوباره احیا کرده است‪ .‬البته به گفته «ژیل ویدال» مدیر طراحی پژو‪ ،‬این‬ ‫هرگز یک طراحی رترو نیست‪ ،‬بلکه این نکته کوچکی از گذشته است که‬ ‫امروزه دوباره مطرح شده است‪.‬‬ ‫صرف نظ�ر از ای�ن ویژگی قدیم�ی‪ ،‬مدیر طراح�ی پژو وع�ده داده که‬ ‫محصوالت این شرکت همچنان رادیکال باقی بمانند و در محصوالت پس‬ ‫از ‪ 508‬نیز همچنان کفه ترازو به سمت ویژگی های جدید سنگینی کند نه‬ ‫قدیمی‪ .‬وی دراین باره گفته است‪:‬‬ ‫«ما به ایده های تازه ای نیاز داریم تا به س�مت اینده حرکت کنیم اما از‬ ‫ط�رف دیگر به دلیل اینکه ما یکی از قدیمی ترین برندهای خودروس�ازی‬ ‫جهان هستیم‪ ،‬تاریخ بسیار جالب و پرافتخاری داریم»‪.‬‬ ‫اقای ویدال همچنین گفته اس�ت که هدف نهایی این اس�ت که پژو به‬ ‫ی�ک برند بدون زمان تبدیل گردد؛ بنابرای�ن به احتمال زیاد ‪ 508‬اخرین‬ ‫محص�ول جدیدی نخواهد بود که ویژگی هایی را از گذش�ته قرض گرفته‬ ‫اس�ت‪ .‬از طراح�ی که بگذری�م بهتر اس�ت نگاهی به مش�خصات فنی و‬ ‫پیش�رانه این دو شیر فرانسوی داش�ته باش�یم‪ .‬در این رویارویی‪ ،‬هردو‬ ‫خودرو با قدرتمندترین نسخه خود شرکت کرده اند‪ .‬قوی ترین مدل نسخه‬ ‫س�دان ‪ ،504‬تیپ ‪ TI‬بوده که به یک پیشرانه ‪ 2‬لیتری ‪۴‬سیلندر بنزینی‬ ‫مجهز اس�ت‪ .‬این موتور که از س�ال‪ 1971‬برای ‪ 504‬ارائه ش�د‪ 106 ،‬اسب‬ ‫بخ�ار قدرت دارد‪ .‬انتقال این نیرو هم یه وس�یله یک گیربکس ‪۳‬س�رعته‬ ‫اتوماتی�ک به چرخ های عقب انجام می ش�ود‪ .‬از س�وی دیگ�ر‪ ،‬قوی ترین‬ ‫نس�خه ‪ 508‬تازه نفس از یک موتور ‪ 1.6‬لیتری ‪۴‬س�یلندر بنزینی توربو با‬ ‫‪ 225‬اسب بخار قدرت استفاده می کند که این نیرو به وسیله یک گیربکس‬ ‫‪۸‬سرعته اتوماتیک به چرخ های جلو انتقال پیدا می کند‪.‬‬ ‫منبع‪AutoExpress :‬‬ ‫مقایسه نسل جدید و قدیم ب ام و ‪Z4‬‬ ‫باواریایی اصیلی‬ ‫س�رانجام پ�س از انتش�ار تصاوی�ر جاسوس�ی و‬ ‫غیررس�می فراوان‪ ،‬ب ام و به طور رسمی از نسل سوم‬ ‫رودس�تر ‪ Z4‬در گردهمای�ی پبل بی�چ پرده ب�رداری‬ ‫کرد‪ .‬ش�کی نیس�ت که طراحی بیرونی نس�ل جدید‬ ‫‪ Z4‬متف�اوت از نس�ل قبل�ی اس�ت اما ای�ن طراحی‬ ‫بس�یار موردبحث قرار گرفته اس�ت زی�را درحالی که‬ ‫برخی ان را پس�ندیده و تحس�ین کرده اند‪ ،‬بسیاری‬ ‫به ش�دت از ان انتقاد کرده ان�د‪ .‬همچنین به طورکلی‬ ‫واکنش طرفداران اصلی ب ام و نس�بت به نسل جدید‬ ‫‪ Z4‬چندان مثبت نبوده اس�ت‪ .‬بس�یاری از منتقدان‪،‬‬ ‫طراحی ‪ Z4‬جدید را الگوبرداری از فیات‪ 124‬اسپایدر‬ ‫دانس�ته اند و برخی نیز ارائ�ه چنین طراحی ضعیف و‬ ‫بی اصالتی را نتیجه همکاری با ژاپنی ها دانسته اند‪ .‬به‬ ‫همین دالیل‪ ،‬بس�یاری معتقدند که نس�ل جدید ‪Z4‬‬ ‫هیچ ی�ک از امضاهای همیش�گی ب ام و را نداش�ته و‬ ‫هرگز باواریایی اصیلی نیست‪ .‬با توجه به این حواشی‪،‬‬ ‫تصمیم گرفته ایم در این مطلب طراحی نس�ل جدید‬ ‫‪ Z4‬را با نسل قبلی ان مقایسه کرده و قضاوت درباره‬ ‫ان را بر عهده شما بگذاریم‪.‬‬ ‫‹ ‹نمای جلویی‬ ‫در این قس�مت به غیراز جلوپنجره کلیوی ش�کل و‬ ‫نشان ب ام و‪ ،‬دو نس�ل‪ Z4‬هیچ وجه اشتراک دیگری‬ ‫ندارن�د‪ .‬در دماغ�ه نس�ل جدید‪ ،‬ورودی ه�ای هوای‬ ‫بزرگ تری در گوش�ه های س�پر به هم�راه جلوپنجره‬ ‫مش�کی رنگ قابل توجهی دیده می ش�ود‪ Z4 .‬جدید‬ ‫همچنین از دماغه پف کرده و گِردتری برخوردار است‬ ‫که این امر موجب شده جلوپنجره در مکان پایین تری‬ ‫قرار گیرد‪ .‬فرم چندضلعی چراغ های نس�ل س�وم‪Z4‬‬ ‫نیز عنصر ظاهری جدیدی برای ب ام و به شمار می رود‬ ‫درحالی ک�ه نقوش ظریف تر روی کاپوت هم جایگزین‬ ‫نقش مثلثی نسل قبلی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سه رخ جلو‬ ‫طراحان ب ام و در نس�ل جدی�د‪ Z4‬خروجی هوایی را‬ ‫به پش�ت چرخ های جلو اضافه کرده اند‪ .‬این خروجی ها‬ ‫علاوه بر اینکه نمای اس�پرتی به خودرو بخش�یده اند‪،‬‬ ‫هوای گ�رم ترمزها را ه�م خارج ک�رده و انها را خنک‬ ‫نگه می دارند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬خطوط جانبی ‪ Z4‬جدید به‬ ‫سمت باال حرکت کرده و بیننده را به سمت عقب خودرو‬ ‫می کش�ند درحالی که در نس�ل قبلی درس�ت برعکس‬ ‫بوده و خطوط جانبی به سمت پایین حرکت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹پروفیل جانبی‬ ‫هردو نس�ل ب ام و ‪ Z4‬با دماغه کش�یده و صندوق‬ ‫بار کوتاه‪ ،‬اس�تایل سنتی یک رودس�تر را به نمایش‬ ‫گذاش�ته و از این لح�اظ باهم اش�تراک دارند‪ .‬هردو‬ ‫نس�ل همچنین از یک اسپویلر یکپارچه با د صندوق‬ ‫بار نیز برخوردارند؛ اما باوجود این شباهت ها‪ ،‬استایل‬ ‫کلی دو خودرو در بخش پروفیل جانبی باهم متفاوت‬ ‫اس�ت‪ .‬نس�ل قبلی از خطوط خمیده و نرمی استفاده‬ ‫کرده که استایل یک ب ام و کالسیک و اصیل را ایجاد‬ ‫کرده ان�د درحالی که در پروفیل جانبی نس�ل جدید‪،‬‬ ‫خط�وط و اش�کال زاویه داری کار ش�ده ک�ه هرچند‬ ‫نمایی مدرن و مربوط به اینده به خودرو بخش�یده اند‬ ‫اما ان را از اصالت یک ب ام و دور کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹و نمای عقبی‬ ‫و در نهای�ت نمای عقبی نش�ان می دهد که نس�ل‬ ‫جدید‪ Z4‬چقدر نس�بت به قبل تغییر کرده است‪ .‬در‬ ‫نس�ل جدید‪ ،‬چراغ های باریک تر و کش�یده تر‪ ،‬نمای‬ ‫ظریف تری ایجاد کرده ان�د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در خروجی‬ ‫هوا هم در طرفین سپر عقب‪ ،‬یعنی پشت گلگیرهای‬ ‫عقب تعبیه شده اند که البته به نظر نمی رسد کاربردی‬ ‫باشند؛ و در اخر در این نما سر اگزوزهای کرومی هم‬ ‫جایگزین نمونه های دایره ای نسل قبلی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹داخل‬ ‫کابین نسل قبلی ‪ Z4‬که در سال‪ 2009‬طراحی شده‬ ‫و در س�ال‪ 2013‬مورد بروزرس�انی قرار گرفته است‪،‬‬ ‫تغییرات بزرگی را نسبت به طراحی های داخلی ب ام و‬ ‫در دهه گذش�ته نشان می دهد‪ .‬بااین حال کابین نسل‬ ‫قبل�ی ‪ Z4‬در حال حاضر کامال کهنه ش�ده اس�ت که‬ ‫از نش�انه های بارز این کهنگی می توان به صفحه امپر‬ ‫انالوگ و صفحه نمایش سیس�تم اطالعاتی‪-‬سرگرمی‬ ‫کوچکی که از باالی کنسول میانی بیرون امده اشاره‬ ‫کرد‪ .‬کابین ‪ Z4‬جدید اما با برخورداری از صفحه امپر‬ ‫دیجیتالی و یک نمایش�گر بزرگ سیستم اطالعاتی‪-‬‬ ‫س�رگرمی که در کنار ان قرار گرفته‪ ،‬مدرن و امروزی‬ ‫اس�ت‪ .‬در زیر این نمایش�گر نیز ی�ک صفحه نمایش‬ ‫کوچ�ک برای نش�ان دادن اطالعات سیس�تم تهویه‬ ‫تعبیه شده است‪.‬‬ ‫منبع‪Motor1 :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رونمایی از پیکاپ جدید شورولت کلرادو‬ ‫ش��ورولت از نسخ ه کام ً‬ ‫ال جدید پیکاپ میان س��ایز کلرادو با نام‬ ‫‪ ZR2‬بایس��ون رونمایی کرد‪ .‬این خودرو ب��ا همکاری متخصصان‬ ‫موسسه خودروهای سفری امریکایی ‪ AEV‬ساخته شده است‪ .‬به‬ ‫منظ��ور ارائ ه حداکثر میزان حفاظت از بخش های زیرین خودرو در‬ ‫زمان حرکت در زمین های ناهموار و افرود‪ ،‬پیکاپ بایس��ون دارای‬ ‫‪ 5‬کاور محافظت��ی در زیر پیش��رانه‪ ،‬باک س��وخت‪ ،‬جعبه انتقال و‬ ‫دیفرانس��یل های جلو و عق��ب اس��ت‪ AEV .‬همچنین فالپ های‬ ‫جلو و عقب و س��پرها را با اس��تفاده از فوالد مق��اوم طراحی کرده‬ ‫است‪ .‬س��پر جلو دارای وینچی قوی و مه شکن های استاندارد بوده‬ ‫درحالی که در س��پر عقب نیز ش��اهد نقاط اتصال یکپارچه هستیم‪.‬‬ ‫مدیر بازاریابی پیکاپ های ش��ورولت می گوید‪ :‬کلرادو ‪ ZR2‬بس��ته ‬ ‫افرود کامل‪ ،‬قابلیت مانور باال برای یک پیکاپ میان سایز و محدوده ‬ ‫حرکتی قابل توجه با پیشرانه ای دیزلی را ارائه می کند‪ .‬این خودرو با‬ ‫اس��تفاده از دیفرانسیل های قفل شونده در جلو و عقب و دامپرهای‬ ‫مولتی ماتی��ک ‪ DSSVTM‬توانایی های افرود فوق العاده ای دارد؛‬ ‫و هم اکنون بایس��ون نیز یک پیکاپ عالی تر برای گش��ت وگذار در‬ ‫س��خت ترین مناطق است‪ .‬این نسخه سفارشی از نظر بصری دارای‬ ‫جلوپنجره متفاوت با نوش��ت ه شورولت اس��ت که جایگزین لوگوی‬ ‫مشهور این برند شده است‪ .‬الستیک های افرود ‪ 31‬اینچی گوودیر‬ ‫رانگل��ر‪ ،‬بچ��ه گلگیرهای بزرگ ت��ر‪ ،‬رینگ ه��ای ‪ 17‬اینچی خاص‬ ‫بایس��ون‪ ،‬نوش��ته های بایسون‪ ،‬لوگوی ‪ AEV‬بایس��ون روی درب‬ ‫پش��تی و… از دیگر شاخصه های این پیکاپ هستند‪ .‬همانند مدل‬ ‫‪ ،ZR2‬این نس��خه سفارشی با اکس��ل عقب اصالح شده‪ ،‬فاصله ی‬ ‫بیش��تر بین چرخ های روبرویی‪ ،‬سیس��تم تعلیق با ارتفاع بیشتر و‬ ‫دامپرهای یاد ش��ده عرضه می شود‪ .‬از نظر اپشن های در دسترس‬ ‫می تواند گفت این خودرو از پیش��رانه ی توربودیزل دورامکس ‪2/8‬‬ ‫لیتری و یک گیربکس ‪ 6‬سرعته اتوماتیک سود می برد‪.‬‬ ‫بررسی نسل جدید فولکس واگن توارگ با مرسدس بنز‪ GLE‬و ولوو ‪XC90‬‬ ‫بزرگان روی جاده رقابت‬ ‫نسل جدید فولکس واگن توارگ ‪4/88‬متر طول‪2/3 ،‬تن وزن و‬ ‫بیش از ‪60‬هزار یورو قیمت داشته و پُر از تکنولوژی است اما ایا‬ ‫اینها برای به چالش کش��یدن مرسدس بنز‪ GLE‬و ولوو‪XC90‬‬ ‫کافی است؟‬ ‫فولکس واگ��ن رییس جدیدی پیدا کرده اس��ت‪ .‬پس از اینکه‬ ‫‪2‬س��ال پیش تولید س��دان لوکس فیتون پایان یافت‪ ،‬حاال نسل‬ ‫جدید کراس اوور توارگ در باالترین نقطه س��بد محصوالت این‬ ‫ش��رکت قرار گرفته اس��ت‪ .‬این خودرو ‪4/88‬متر طول و ‪2/3‬تن‬ ‫وزن دارد درحالی ک��ه ع��رض ان ه��م با افزایش��ی قابل توجه به‬ ‫‪1/98‬متر رس��یده است‪ .‬نسل جدید این کراس اوور لوکس به جز‬ ‫استفاده بیش ازحد از کروم در قسمت جلو‪ ،‬طراحی خوبی داشته‬ ‫و جزئیات ان بسیار ماهرانه شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬هم اکن��ون کراس اوورهای میان س��ایز لوکس‬ ‫دیگ��ری ه��م در ب��ازار حضور دارن��د مانند ول��وو‪ XC90‬که از‬ ‫س��ال‪ 2015‬به بازار امده یا مرس��دس بنز‪ GLE‬که حتی س��ن‬ ‫بیش��تری داش��ته و در اصل نس��خه فیس لیفت شده مدل‪ML‬‬ ‫س��ال‪ 2011‬است‪ .‬البته نس��ل جدید این خودرو امسال معرفی‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬توارگ اما فضای داخلی بیشتری نسبت به این دو‬ ‫رقی��ب که هردو خودروه��ای جاداری هس��تند‪ ،‬دارد‪ .‬البته باید‬ ‫توجه کرد که عرض توارگ حدود‪۶‬س��انتی متر از ‪ GLE‬و حدود‬ ‫‪۵‬سانتی متر از ‪ XC90‬بیشتر است‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬در داخل پرچم دار فولکس واگن فضای زیادی‬ ‫وج��ود دارد درحالی که حجم صندوق بار ان هم برابر با ‪810‬لیتر‬ ‫اس��ت که با خواباندن صندلی های عقب ب��ه ‪1800‬لیتر افزایش‬ ‫پی��دا می کند‪ .‬این اعداد در نس��ل قبلی به ترتیب ‪ 700‬و ‪1640‬‬ ‫لیتر بودند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کابین توارگ کامال مدرن و امروزی به‬ ‫نظر می رس��د‪ ،‬به ویژه نمونه مورد ازمایش ما که به یک نمایشگر‬ ‫‪12‬اینچ��ی برای صفحه امپ��ر دیجیتال��ی و یک صفحه نمایش‬ ‫بس��یار بزرگ ‪15‬اینچی برای ارائه سیستم اطالعاتی‪-‬سرگرمی و‬ ‫کنترل قسمت های دیگری مانند سیستم تهویه‪ ،‬ناوبری‪ ،‬اینترنت‬ ‫وای فای و‪ ...‬مجهز است‪ .‬این تجهیزات در قالب پکیجی با قیمت‬ ‫‪ 3500‬یورو ارائه می شود‪.‬‬ ‫ام��ا در ت��وارگ جدید همه خبره��ا خوب نیس��تند به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬بعض��ی از ویژگی ها و عملکردها به اس��انی کار نمی کنند‬ ‫یا پاس��خگویی خودرو به کنترل صوتی با تاخیر انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در بعضی قس��مت های کابین‪ ،‬قیمت ب��االی خودرو‬ ‫احس��اس نمی شود زیرا فولکس واگن در قسمت پایینی کابین از‬ ‫پالس��تیک معمولی اس��تفاده کرده و نگه دارنده های لیوان روی‬ ‫کنس��ول مرکزی هم برخالف ‪ XC60‬بسته نمی شوند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬کف صندوق بار خودرو نیز کامال مس��طح نیس��ت‪ .‬چنین‬ ‫م��واردی در خودرو گران قیمتی مانن��د توارگ که قیمت ان در‬ ‫نمون��ه مورد ازمای��ش ما به بیش از ‪77‬هزار یورو رس��یده کمی‬ ‫ناامیدکننده است‪.‬‬ ‫حجم صندوق ب��ار‪ XC90‬در ص��ورت خواباندن صندلی های‬ ‫عقب به ‪1886‬لیتر می رس��د که کمی بیشتر از توارگ است اما‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬ظرفیت بار این کراس اوور سوئدی ‪500‬کیلوگرم و‬ ‫ظرفیت کش��ش ان ‪2/7‬تن اس��ت که از هردو رقیب دیگر کمتر‬ ‫اس��ت زیرا فولکس واگن و مرس��دس بنز می توانند ت��ا ‪3/5‬تن را‬ ‫بکسل کنند؛ اما ولوو از لحاظ ارگونومی باالتر از دو خودرو دیگر‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬مهم ترین دلیل این برتری‪ ،‬صفح ه نمایش ‪9‬اینچی‬ ‫وسط داشبورد اس��ت که تمامی قسمت ها و ویژگی های خودرو‬ ‫مانند اینترنت وای فای‪ ،‬سیستم های امنیتی‪ ،‬سیستم تهویه و…‬ ‫را مدیریت می کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬رابط کاربری صفحه نمایش سیس��تم اطالعاتی‪-‬‬ ‫سرگرمی ‪ XC90‬نیز مشابه یک تبلت معمولی است و به همین‬ ‫دلی��ل هرکس��ی می تواند به س��ادگی از ان اس��تفاده کند‪ .‬البته‬ ‫افراد به ط��ور معمول زمانی از تبلت خود اس��تفاده می کنند که‬ ‫راحت روی مبل منزل خود نشس��ته اند نه زمانی که با س��رعت‬ ‫‪130‬کیلومتر در س��اعت در حال حرکت هستند‪ .‬فضای داخلی‬ ‫‪ XC90‬اما بس��یار مرتب و شس��ته رفته به نظر می رسد و از این‬ ‫لحاظ به طور تقریبی با مرس��دس براب��ری می کند‪ .‬تودوزی این‬ ‫خودرو نیز عالی بوده و صندلی های ان هم بس��یار راحت هستند‬ ‫و فضای پای زیادی دارند‪.‬‬ ‫در مرسدس اما احساس می کنیم به گذشته سفر کرده ایم زیرا‬ ‫کابین خودرو با وجود نسخه قدیمی سیستم اطالعاتی‪-‬سرگرمی‬ ‫‪ Comand‬و دکمه های کوچک‪ ،‬کامال قدیمی به نظر می رسد؛‬ ‫اما با این وجود ممکن است کابین ‪ GLE‬به دلیل داشتن حسی‬ ‫نوستالژیک‪ ،‬برای برخی افراد خوشایند باشد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که صندلی های بزرگ جلوی این خودرو نیز راحت بوده و قسمت‬ ‫عقب هم مناس��ب اس��ت‪ .‬همچنین حداکثر حج��م صندوق بار‬ ‫‪ GLE‬به ‪2010‬لیتر می رس��د که از دو خودرو دیگر بیشتر است‬ ‫درحالی که مرسدس توانایی حمل ‪650‬کیلوگرم بار را هم دارد‪.‬‬ ‫مرس��دس بنز به ی��ک پیش��رانه ‪3‬لیت��ری ‪ V6‬توربودیزل با‬ ‫‪ 260‬اسب بخار قدرت مجهز اس��ت‪ .‬این نیرو به وسیله گیربکس‬ ‫‪9‬س��رعته اتوماتیکی انتقال پیدا می کند که کمی تنبل احساس‬ ‫می شود‪ .‬موتور‪ V6‬نیز در ابتدا کامال قدرت خود را نشان می دهد‬ ‫زی��را ‪620‬نیوتن متر گش��تاور ان از دور تنه��ا ‪ rpm 1600‬در‬ ‫اختیار راننده قرار می گیرد اما در دورهای باالتر کمی از کش��ش‬ ‫و هیجان موتور کاس��ته می شود‪ .‬یکی دیگر از ویژگی های کهنه‬ ‫‪ GLE‬نی��ز تعلیق بادی ‪2‬هزار یورویی ان اس��ت که هرچند در‬ ‫ناهمواری های بزرگ‪ ،‬راحت اس��ت اما در دست اندازهای کوچک‬ ‫کمی نامطلوب احس��اس می شود؛ بنابراین می توان گفت ‪GLE‬‬ ‫هیچ پویایی خاصی در سواری خود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه‬ ‫فولکس واگن هنوز هم خودروهای بسیار خوبی می سازد‪ .‬یکی‬ ‫از این خودروها‪ ،‬نس��ل جدید توارگ اس��ت که توانست در این‬ ‫رقابت جایگاه نخست را از ان خود کند‪ .‬مقام دوم هم به سوئدی‬ ‫منظم و اتوکش��یده یعنی ولوو ‪ XC90‬می رسد؛ و در نهایت سن‬ ‫باالی مرسدس بنز ‪ GLE‬خود را کامال در این رقابت نشان داد و‬ ‫به همین دلیل این کراس اوور اشتوتگارتی نتوانست به جایگاهی‬ ‫بهتر از اخر دست پیدا کند‪.‬‬ ‫‪11‬نکته جالب درباره مرسدس بنز‬ ‫ادیسون بنز‬ ‫ش��اید مرس��دس بنز س��ازنده پیش��رفته ترین‪ ،‬لوکس تری��ن و‬ ‫پرفورمنس تری��ن خودروهای روی زمین باش��د و هیچ کدام اینها‬ ‫اتفاقی نیس��ت‪ .‬از زمان معرفی نخس��تین خودرو بنزینی به دست‬ ‫کارل بنز در س��ال‪ 1886‬تاکنون مرس��دس در زمره پیش��گامان‬ ‫خالقیت ها و نواوری های ساختارش��کن صنعت خودرو بوده است‪.‬‬ ‫خودرو پیشرانه عقب و س��ه چرخ برای همیشه حمل ونقل بشر را‬ ‫تغیی��ر داد و همین موضوع راه را برای تولید محصوالتی که تا به‬ ‫امروز هم ادامه دارد‪ ،‬هموار کرد‪ .‬در ادامه شما را با حقایقی درباره‬ ‫مرس��دس بنز که به گوش تان نخورده‪ ،‬اشنا می کنیم‪ .‬این مطلب‬ ‫جذاب را از دست ندهید!‬ ‫‹ ‹گوتلی�ب دایمل�ر به ط�ور تصادف�ی نخس�تین‬ ‫موتورسیکلت را اختراع کرد‬ ‫زمانی که دایملر پیش��رانه عمودی یک س��یلندر را که با بنزین‬ ‫کار می کرد در س��ال‪ 1885‬اختراع ک��رد از فریمی چوبی بر پایه‬ ‫یک دوچرخه استفاده کرد‪ .‬این اختراع جذاب نام دایملر ریت واگن‬ ‫را به خود گرفت که امروزه از ان باعنوان نخس��تین موتورسیکلت‬ ‫واقعی نام برده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مرس�دس بنز نخس�تین شرکتی اس�ت که خودرو‬ ‫مدرن را به جهان معرفی کرد‬ ‫کارل بنز در س��ال‪ 1886‬اخت��راع خود یعنی خودرو س��ه چرخ‬ ‫بنزینی را ثبت کرد‪ .‬همس��ر بنز خانم برت��ا بنز بدون اطالع کارل‬ ‫توانس��ت با این خودرو مس��افتی ح��دود ‪200‬کیلومت��ری را در‬ ‫سراسر المان طی کند‪ .‬این خودرو سه چرخ از پیشرانه چهارزمانه‬ ‫تک پیس��تونه ‪954‬سی سی اس��تفاده می کرد‪ .‬این پیشرانه در ان‬ ‫زمان قدرت قابل توجه ‪ 0/9‬اسب بخاری داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مرس�دس بنز در س�ال‪ 1906‬خ�ودرو هیبری�دی‬ ‫ساخت‬ ‫پی��ش از انک��ه خودروه��ای بنزین��ی خالص همه گیر ش��وند‬ ‫خودروس��ازان به دنبال تولید خودروهای هیبری��دی الکتریکی و‬ ‫بنزینی بودند و مرس��دس بنز نیز نخستین خودرو هیبریدی خود‬ ‫را معرفی کرد‪ .‬این خودرو دارای پیشرانه بنزینی در جلو به همراه‬ ‫داینامویی بود که دو پیش��رانه در عق��ب را به راه می انداخت‪ .‬این‬ ‫خودرو به حداکثر سرعت ‪120‬کیلومتر در ساعت می رسید‪.‬‬ ‫پرچ��م دار و سفارش��ی این برن��د دارای رنگ مش��هور نقره ای‬ ‫بوده اند ام��ا تاکنون به دلی��ل انتخاب این رنگ فک��ر کرده اید؟‬ ‫خودرو مس��ابقه ای مرس��دس بنز به نام ‪ W25‬در سا ‪ 1934‬در‬ ‫نورب��رگ رینگ حضور یافته بود‪ ،‬ای��ن خودرو که دارای بدنه ای‬ ‫الومینیومی و رنگی س��فید بود باید کمتر از ‪750‬کیلوگرم وزن‬ ‫می داش��ت تا اجازه حضور ان در مس��ابقه صادر می شد اما این‬ ‫خودرو یک کیلوگرم سنگین تر از عدد یاد شده بود‪ .‬تیم مسابقه‬ ‫مرسدس تصمیم گرفت تا رنگ خودرو را پاک کند و نتیجه ان‬ ‫تولید خودرو نقره ای درخش��انی شد که در پایان قهرمان و این‬ ‫رنگ هم به یک نماد بدل شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مناط�ق مچال�ه ش�دن ایمن�ی نخس�تین ب�ار در‬ ‫مرسدس بنز دیده شد‬ ‫را ارتق��ا داده و بنابرای��ن این بازوی پرفورمن��س تجربه زیادی در‬ ‫تیونینگ گیرای پیشرانه‪ ،‬سیستم تعلیق و… محصوالت مرسدس‬ ‫دارد‪ .‬برند پرفورمنس مرس��دس بنز در دهه ‪60‬میالدی توس��ط‬ ‫دو مهندس موتور اس��پرت اسبق دایملر‪-‬بنز تاسیس گردید‪ .‬انها‬ ‫پیش از تاسیس شرکت خود سدان ‪( 6.8 SEL 300‬خوک قرمز)‬ ‫را کام ً‬ ‫ال ارتقا دادند‪ .‬این خودرو در مس��ابقات ‪24‬س��اعته اسپا در‬ ‫س��ال‪ 1971‬شرکت کرد‪ AMG .‬به طور رسمی در سال‪ 1990‬به‬ ‫مرسدس پیوست‪.‬‬ ‫‹ ‹ترمزه�ای ضدقف�ل به ط�ور ویژه ب�رای ‪ S‬کالس‬ ‫ساخته شدند‬ ‫تا تابستان س��ال‪ 1924‬تمامی خودروهای مرسدس بنز دارای‬ ‫ترمزهایی برای چهارچرخ بودند و این امر تعهد مرسدس به ایمنی‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬در سال‪ 1931‬ش��اهد معرفی مرسدس بنز‪170‬‬ ‫بودیم که دارای سیستم تعلیق در هر چهارگوشه خودرو بود‪ .‬این‬ ‫خودرو دارای فنرهای تخت در جلو و فنرهای پیچشی خالقانه در‬ ‫بخش عقب بود‪.‬‬ ‫در سال‪ 1951‬و زمانی که بیشتر امریکایی ها فکر می کردند هر‬ ‫چه بزرگ تر بهتر‪ ،‬مهندس مرس��دس بنز به نام ‪Béla Barényi‬‬ ‫بررسی انجام داد که نتیجه ان وجود سلول های ویژه ای در داخل‬ ‫بدن��ه خودرو بود ک��ه در زمان وقوع تصادف دفرمه می ش��د‪ .‬این‬ ‫مناطق مچاله ش��ده به توزیع نیروی تصادف در مناطق گوناگون‬ ‫کمک می کرد‪ .‬از س��ال‪ 1959‬به بعد این ن��واوری در محصوالت‬ ‫مرسدس به کار گرفته شد‪.‬‬ ‫هم اکن��ون ترمزهایی که در زمان فش��ار س��نگین پا روی‬ ‫ان ها قف��ل نمی کنند در بیش��ترخودروها دیده می ش��وند‪.‬‬ ‫ای��ن ترمزها باعث حفظ جان افراد زیادی ش��ده زیرا راننده‬ ‫همچنان می تواند خودرو را کنترل کند و ش��اید هم از وقوع‬ ‫تصادف پیش��گیری کند‪ .‬مرس��دس بنز برای نخستین بار با‬ ‫همراهی بوش در دهه ‪70‬می�لادی این فناوری را معرفی و‬ ‫سپس در سال‪ 1978‬ان را روی ‪ S‬کالس نصب کرد‪ .‬اندکی‬ ‫بعدتر بیش��تر محصوالت این خودروساز به طور استاندارد با‬ ‫ترمزهای ضدقفل عرضه شدند‪.‬‬ ‫بیشتر خودروهای مس��ابقه ای مرس د بنز و برخی از مدل های‬ ‫در ح��ال حاض��ر ‪ AMG‬بیش از ‪50‬مدل گوناگون مرس��دس‬ ‫با پیشینهحدود یک قرنی در تولید خودروهایی پیشرفته و ایمن‪،‬‬ ‫‹ ‹انه�ا یکی از نخس�تین سیس�تم های ترمز و سیس�تم‬ ‫تعلیق برای چهارچرخ را معرفی کردند‬ ‫‹ ‹رن�گ نقره ای نمادین از ه�دف صرفه جویی وزن‬ ‫برای مسابقات گرفته شده است‬ ‫‹ ‹کار ب�ازوی پرفورمنس مرس�دس یعنی ‪ AMG‬از‬ ‫یک گاراژ شروع شد‬ ‫‹ ‹محص�والت تایی�د ش�ده مرس�دس بنز گارانت�ی با‬ ‫کیلومتر نامحدود دارند‬ ‫محصوالت امروزی مرسدس بنز واقعا لوکس هستند‪ .‬خوشبختانه‬ ‫از طری��ق برنامه پیش از خرید تتیید ش��د ه مرس��دس بنز‪CPO‬‬ ‫می توانی��د یک خ��ودرو نمادین را با قیمت مناس��ب تری بخرید‪.‬‬ ‫مهم تر از همه اینکه تمامی محصوالت‪ CPO‬ش��ده مرسدس بنز‬ ‫دارای گارانتی با کیلومتر نامحدود برای ‪5‬سال هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرس�دس بنز نخس�تین خودرو خودران را حدود‬ ‫‪2‬دهه پیش معرفی کرد‬ ‫خودروه��ای خ��ودران هم اکن��ون خبرهای زی��ادی را به خود‬ ‫اختصاص داده اند اما در دهه ‪90‬میالدی مرس��دس بنز سیس��تم‬ ‫خودران��ی را روی ‪ S‬کالس‪ 1995 W140‬نصب کرد‪ .‬این خودرو‬ ‫که دارای میک��رو پردازنده های زیادی بود بیش از ‪1600‬کیلومتر‬ ‫را در اتوبان ه��ا طی ک��رد و بدون دخالت راننده به س��رعت های‬ ‫قابل توجهی هم رس��ید‪ .‬در نهایت این سیستم باعث شکل گیری‬ ‫جدیدترین فناوری های ایمنی مرسدس بنز شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمام�ی خودروهای ‪ CPO‬مرس�دس بنز ازس�وی‬ ‫تکنسین های ماهر تایید می شوند‬ ‫مرس��دس بنز که تعهد خود به کیفیت را در همه جا نشان داده‬ ‫از طری��ق برنامه ‪ CPO‬خود طیف وس��یعی از خودروها ش��امل‬ ‫سدان ها‪ ،‬کوپه ها‪ ،‬استیشن ها و شاسی بلندها را ارائه می کند‪ .‬این‬ ‫خودروها به دست تکنسین های ماهر مرسدس تایید می شود‪ .‬این‬ ‫امر باعث تضمین وجود خودرو سالم و خاص می شود‪.‬‬ ‫منبع‪roadandtrack :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫موستانگی که متحول شد‬ ‫شرکت ‪ KHM Motor Poland‬در سال ‪ 2013‬با هدف ساخت‬ ‫نمونه های مدرنی از خودروهای مشهور لهستانی گذشته تاسیس شد‪.‬‬ ‫یکی از مش��هورترین خودروهایی که در گذش��ته در لهس��تان تولید‬ ‫می ش��د‪ ،‬خودروی ‪ FSO Warszawa M20‬ب��ود‪ .‬این خودرو که‬ ‫اولی��ن خودروی تولید انبوه لهس��تان در دهه ‪ 50‬میالدی محس��وب‬ ‫می ش��د‪ ،‬در اصل بر اس��اس خودروی گاز ‪ Pobeda M20‬س��اخت‬ ‫شوروی ساخته شده بود و اشتراکات فراوان با ان داشت‪ .‬حال شرکت‬ ‫‪ KHM‬تصمیم گرفته در جدیدترین پروژه اتاق سازی خود‪ ،‬با استفاده‬ ‫از یک خودروی امریکایی‪ ،‬برای ادای احترام به ‪،Warszawa M20‬‬ ‫خودروی جدیدی بس��ازد‪ .‬این خودرو که ‪GT Warszawa M20‬‬ ‫نام دارد‪ ،‬بر اس��اس فورد موس��تانگ ‪ GT‬مدل ‪ 2016‬س��اخته شده‬ ‫اما بااین حال هرگز نمی توان تش��خیص داد که در زیر این بدنه‪ ،‬یک‬ ‫موستانگ پنهان شده است‪ KHM Motor .‬طراحی این ماشین را‬ ‫م��درن و ظریف توصیف کرده و می گوید هدف از س��اخت ان‪ ،‬اتخاذ‬ ‫ماهی��ت ‪ Warszawa M20‬با نگاه ب��ه جدیدترین ُمدهای طراحی‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که چراغ های عقب این ماش��ین از‬ ‫مرس��دس ‪ AMG GT‬گرفت��ه ش��ده و به گفته س��ازنده‪ ،‬در ان از‬ ‫برخی از اجزای ش��ورلت کامارو هم اس��تفاده ش��ده است‪ .‬در کل اما‬ ‫می توان گفت ‪ KHM Motor‬به هدف خود در ساخت این خودرو‬ ‫رسیده است‪ .‬هرچند شاید طراحی بیرونی ‪GT Warszawa M20‬‬ ‫ال جذابی دارد ک��ه کام ً‬ ‫س��وال برانگیز باش��د اما کابین کام ً‬ ‫ال لوکس و‬ ‫مدرن به نظر می رس��د‪ .‬در اینجا اس��تفاده گسترده از چرم با ترکیب‬ ‫رنگ متناس��ب‪ ،‬فضای جذابی را ایجاد کرده درحالی که در کنس��ول‬ ‫میان��ی خودرو ه��م صفحه نمای��ش بزرگ تری قرار گرفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫بخش پیش��رانه خودرو اما تغییری صورت نگرفته و بنابراین در سینه‬ ‫‪ GT Warszawa M20‬همان پیش��رانه ‪ 5‬لیتری ‪ V8‬موس��تانگ‬ ‫‪ GT‬قرار دارد که ‪ 420‬اسب بخار قدرت تولید می کند‪.‬‬ ‫‪ 24‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 5‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 15‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪112/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪60/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪104/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪305/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪325/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪212/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪38/800/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪112/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪48/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪72/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪142/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪215/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪115/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪130/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪540/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪350/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪445/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪650/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪175/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪230/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪530/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪500/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪560/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪660/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪380/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪685/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪940/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪940/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 24‬شهریور‪ 5 1397‬محرم ‪ 15 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪32‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫گرداب تحریم های داخلی قطعه سازان را‬ ‫می بلعد‬ ‫محمد شهپری ‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان‪ :‬موضوع پرداخت‬ ‫مابه التف��اوت ارزی برای کاالهایی اس��ت که قطعه س��ازان معامل��ه ان را با ارز‬ ‫‪4200‬تومانی انج��ام داد ه و وارد گمرک ایران کرده اند و در حالی که محموله ها‬ ‫در انتظار ترخیص بود‪ ،‬براس��اس ماده‪ 5‬بس��ته حمایتی ‪ ،‬واردکنندگان ملزم به‬ ‫پرداخت تفاوت نرخ ارز ‪4200‬تومانی با ارز ثانویه ش��دند و این قانون عطف به‬ ‫ماس��بق ش��د که از لحاظ عرف و شرع حرام اس��ت‪ .‬همچنین برخی قطعات از‬ ‫پرداخت مابه التفاوت معاف ش��ده اند که مبنای این جداس��ازی برای هیچ کس‬ ‫مشخص نیست اما متاسفانه ازسوی دیگر‪ ،‬زمانی که برای دریافت کد ‪12‬رقمی‬ ‫برای ترخیص همین قطعات به بانک مراجعه می ش��ود با ممانعت بانک به دلیل‬ ‫نب��ود هماهنگی با وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در تعیی��ن کاالهای معاف‬ ‫از پرداخ��ت مابه التف��اوت روبه رو می ش��ویم که این موض��وع تبدیل به معضلی‬ ‫جدید برای قطعه س��ازان شده است‪ .‬اگر تنها یک قطعه از محصول ‪60‬قطعه ای‬ ‫موجود نباش��د ام��کان تولید محصول وجود ندارد و ای��ن موضوع موجب توقف‬ ‫خط تولید قطعه س��ازان شده اس��ت‪ .‬تمام تالش قطعه س��ازان هم اکنون روی‬ ‫ترخیص کاالهای ش��ان از گمرک معطوف ش��ده در حالیکه در گذشته ترخیص‬ ‫کاالها به راحتی از گمرک انجام می ش��د و پرسش��ی که اکنون مطرح است این‬ ‫اس��ت که چرا این قانون عطف به ماسبق می ش��ود؟ کارخانه ای که بزرگترین‬ ‫تولید کننده لنت در خاورمیانه اس��ت با مشکالت فراوان و از مبادی غیررسمی‬ ‫پ��ودر تولید لنت را از امریکا و از طریق کش��ورهای واس��طه ب��ه گمرک ایران‬ ‫رس��انده‪ ،‬اما متاس��فانه اجازه ترخیص به این کاال داده نمی شود در حالیکه این‬ ‫محصول فقط ‪6‬ماه زمان مفید اس��تفاده دارد که ‪3‬ماه از ان س��پری ش��ده و تا‬ ‫چن��د ماه دیگر به طورکامل غیرقابل اس��تفاده خواهد ب��ود و این موضوع به ان‬ ‫معناس��ت که حتی اگر تولیدکننده ای بتواند با پیچیدگی های زیاد تحریم ها را‬ ‫پش��ت سر بگذارد تحریم های داخلی گریبان ان را خواهد گرفت‪ .‬با وجود الزام‬ ‫قطعه س��ازان به پرداخت مابه التفاوت ارزی ‪ ،‬خودروس��ازان قطعات را با افزایش‬ ‫قیمت از ما دریافت نخواهند کرد و این موضوع در حالی است که تولیدکنندگان‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومان��ی را نیز با کارمزد ‪8‬درصدی بانک ها دریافت می کردند و قیمت‬ ‫تمام شده ان ‪ 4500‬تومان بود که خودروسازان این مبلغ را هم نمی پذیرفتند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!