هفته نامه روزگار خودرو شماره 33 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 33

هفته نامه روزگار خودرو شماره 33

هفته نامه روزگار خودرو شماره 33

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫رانت در بازار‬ ‫خودرو‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫در ایران(‪)11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫ولع خرید؛ از پراید تا پوشک‬ ‫‪5‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مسئولیت اجتماعی در ایران(‪)11‬‬ ‫افزایش نرخ الستیک و روغن موتور ‪ ۹‬درصد تعیین شد‬ ‫مدی��رکل نظ��ارت ب��ر کااله��ای غیرفل��زی س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان اعالم ک��رد‪ :‬کاالهایی مانند‬ ‫الس��تیک خودرو و روغن موتور در گروه کااله��ای اولویت دار قرار‬ ‫دارن��د و دارای نرخ مصوب هس��تند که نرخ این دس��ته کاالیی‪،‬‬ ‫تیر امس��ال با حدود ‪ ۹‬درصد افزایش نس��بت به سال ‪ ۹۳‬تعیین‬ ‫شد‪ .‬س��ید محمد حس��ین موالخواه در گفت وگو با شاتا افزود‪ :‬در‬ ‫زمینه الستیک و روغن موتور نزدیک به ‪ ۴‬سال افزایش نرخ اعمال‬ ‫نش��د اما به دلیل افزایش قیمت های تمام ش��ده و برای حمایت از‬ ‫تولیدکنن��دگان و با توجه به ب��اال رفتن نرخ ارز و مواد اولیه تولید‬ ‫و بس��ته بندی و‪ ...‬ای��ن موضوع در کارگروه تنظی��م بازار مطرح و‬ ‫افزای��ش ‪ ۹‬درصدی مصوب ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه بازرس��ی های‬ ‫زی��ادی ه��م از واحدهای تولی��دی برای درج ن��رخ مصوب انجام‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬تایرهای وارداتی س��بک و س��نگین وارداتی باید‬ ‫در ش��بکه تعریف شده توزیع شوند و جدای از اینکه واردکنندگان‬ ‫از ارز رس��می یا بازار ثانویه برای واردات اس��تفاده کرده باش��ند‪،‬‬ ‫مش��مول ضوابط قیمت گذاری کااله��ای عمومی وارداتی خواهند‬ ‫ب��ود‪ .‬مدی��رکل نظارت ب��ر کااله��ای غیرفلزی س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان تصریح کرد‪ :‬غیر از این میزان‬ ‫افزایش نرخ که نرخ نامه اش هم در سامانه ‪ ۱۲۴‬در دسترس است‪،‬‬ ‫هیچ گون��ه افزایش قیمت��ی را نمی پذیریم و اگر ه��م افزایش نرخ‬ ‫غیرمعمولی در الیه های خرده فروشی و عمده فروشی اتفاق بیفتد‬ ‫تخلف و گران فروش��ی به شمار رفته و با ان برخورد می شود‪ .‬این‬ ‫کار هم اکنون هم در س��طح بازار در حال اعمال اس��ت‪ .‬موالخواه‬ ‫ی��اداور ش��د‪ :‬عوامل اجرایی س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫بازرس��ان اصناف و س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استانی‬ ‫هس��تند که بر انجام درس��ت قیمت گذاری نظ��ارت می کنند‪ .‬به‬ ‫گزارش «روزگار خودرو » از اغاز سال تولیدکنندگان تایر به دنبال‬ ‫افزایش نرخ الس��تیک ها بودند زیرا با توج��ه به افزایش نرخ چند‬ ‫برابری مواد اولیه نرخ تمام شده الستیک فزونی یافته بود در حالی‬ ‫که به مدت ‪ ۴‬سال تایرها بدون تغییر نرخ به بازار عرضه می شد‪.‬‬ ‫حمایت از تولیدات داخلی‪ ،‬جاده ای یک طرفه‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫در ایران مس��ئولیت های اجتماعی شرکت ها‪ ،‬سازمان ها و حتی افراد در قالب‬ ‫مفاهیمی مانند وقف و وام های قرض الحسنه و کمک های بالعوض‪ ،‬مدرسه سازی‬ ‫و ساختن مسجد و حسینیه و ابنیه عمومی مثل حمام یا بیمارستان و درمانگاه‬ ‫نمود یافته اس��ت‪ .‬البته وقف به عنوان یک س��نت ملی اس�لامی‪ ،‬به طور عمده‬ ‫محدود به ساخت مدرسه یا مسجد بوده و تاجران و صاحبان صنایع در ساخت‬ ‫و تامین هزینه های این مکان ها مش��ارکت داش��ته اند‪ .‬در سنت زرتشت نیز هر‬ ‫فرد زرتش��تی موظف بوده اس��ت یک دهم درامد خود را ص��رف کمک به حل‬ ‫مش��کالت اجتماعی و مالی همگانی کند‪ .‬در فرهنگ س��نتی ایران‪ ،‬بسیاری از‬ ‫صاحبان س��رمایه در ارتباط بس��یار نزدیکی با کارکنان خود بوده و کارکنان نیز‬ ‫صاحبان سرمایه خود را در نقش پدر می دیده اند‪ .‬کمک در زمان بیماری‪ ،‬ازدواج‬ ‫و تهی��ه مس��کن ازجمله فعالیت های ای��ن پدر بوده که با توج��ه به جای خالی‬ ‫یک نظام تامین اجتماعی‪ ،‬در جامعه س��نتی ما نقش مهمی ایفا می کرده اس��ت‪.‬‬ ‫در کنار این نقش پدرس��االری‪ ،‬بسیاری از صاحبان شرکت ها و تاجران براساس‬ ‫باورهای مذهبی و اخالقی به طور عمده مسئولیت و نقش اجتماعی خویش را در‬ ‫قالب های نیکوکارانه و مذهبی ایفا می کردند‪ .‬با توجه به اینکه فضای صنعتی در‬ ‫ایران در دهه نخست سال های‪ 1300‬به ارامی شکل گرفت‪ ،‬دایره تعداد کارگران‬ ‫صنعت��ی در اندازه های بزرگی نبود و بیش��تر صاحبان صنای��ع‪ ،‬با افراد جامعه و‬ ‫کارکنان خود دارای روابط اجتماعی گس��ترده ای بودن��د و نقش پررنگ مذهب‬ ‫و س��نت‪ ،‬سبب می شد مشارکت های اجتماعی گس��ترده ای داشته باشند‪ .‬رشد‬ ‫بخش خصوصی و بازارس��رمایه کشور در چند دهه گذشته سبب شد شرکت ها‬ ‫دارای مجموعه ای از شرایط جدید شوند و مسئولیت اجتماعی شرکتی با ضوابط‬ ‫کاری‪ ،‬اخالقی و اجتماعی ایرانی نهادینه ش��ود تا ش��رکت های پایداری داشته‬ ‫باشیم‪ .‬به همین دلیل مسئولیت اجتماعی یک وظیفه برای شرکت هاست و نباید‬ ‫به دلیل انجام این وظیفه‪ ،‬شرکت ها خود را برتر بدانند و از دولت ها یا مردم برای‬ ‫خود امتیازی طلب کنند‪.‬‬ ‫ساختار اقتصادی‪-‬صنعتی حاکم بر فضای اقتصادی‪-‬سیاسی ایران به گونه ای‬ ‫اس��ت که متاسفانه بسیاری از شرکت ها‪ ،‬انجام مسئولیت های اجتماعی را عالوه‬ ‫بر اینکه هزینه به ش��مارمی اورند‪ ،‬ان را باعث جا ماندن از کس��ب ثروت بیشتر‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر‪ ،‬شدت یافتن فضای رقابتی باعث شده برخی صاحبان صنایع‬ ‫و شرکت های برتر ایرانی به مسئولیت اجتماعی در فرایندهای مدیریتی توجه‬ ‫کنند‪ .‬دریافت گواهینامه های کیفیت زیست محیطی‪ ،‬دریافت گواهینامه های‬ ‫تعالی سازمانی و کسب عنوان سرامدی در مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬از دیگر‬ ‫نش��انه های روی اوردن شرکت ها به سوی پذیرش مسئولیت اجتماعی است‪.‬‬ ‫دریافت این گواهینامه ها عالوه بر اینکه شرکت ها را به سمت بهره وری بیشتر‬ ‫س��وق می دهد‪ ،‬برای ش��رکت ها مزیت رقابتی نیز ایجاد می کند‪ .‬ش��اید نیاز‬ ‫صنعتگران ایرانی به پیدا کردن ش��ریک خارجی یکی از دالیل عمده حرکت‬ ‫صنایع به س��مت مفهوم امروزی و مدرن مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها و‬ ‫تعالی س��ازمانی باش��د که می توان ان را در قال��ب گواهینامه هایی که صادر‬ ‫می شود‪ ،‬هم دید‪ .‬البته در حال حاضر شاهد اجرای برنامه های انسان دوستانه‬ ‫زیادی ازس��وی ش��رکت های کوچک و بزرگ ایرانی هستیم که از جمله انها‬ ‫می توان به س��رمایه گذاری یکی از ش��رکت های تولیدکننده اب معدنی برای‬ ‫ام��وزش ‪4500‬ک��ودک در مناطق محروم کش��ور‪ ،‬س��رمایه گذاری یکی از‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد برای ایجاد ‪50‬طرح عمرانی در مناطق محروم کش��ور‬ ‫و نیز س��رمایه گذاری یکی از ش��رکت های ایرانی تولیدکنن��ده خودرو برای‬ ‫کمک به بیماران س��رطانی و س��اخت جاده و مدرس��ه ازس��وی بسیاری از‬ ‫ش��رکت ها و کارخانه ه��ا و بانک ها در مناطق محروم اش��اره کرد‪ .‬به طورکلی‬ ‫شرکت های ایرانی را می توان در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی به ‪4‬دسته‬ ‫مسئولیت ناپذیر‪ ،‬حداقل مسئولیت‪ ،‬مس��ئولیت ناقص و مسئولیت راهبردی‬ ‫تقسیم کرد‪ .‬اغلب ش��رکت ها در یکی از این دسته ها قرار می گیرند و به طور‬ ‫مختصر دارای این ویژگی ها هستد؛‬ ‫دسته اول ‪ :‬مسئولیت ناپذیر‬ ‫شرکت هایی که از قوانین و رسوم متعارف و استانداردهای پذیرفته شده‪ ،‬اصال‬ ‫تبعیت نمی کنند و به قاچاق کاالمبادرت می ورزند یا درصدد اس��تثمار کارگران‬ ‫مهاجر هستند و اغلب از ضوابط قانونی مانند سالمتی و ایمنی‪ ،‬دستمزد‪ ،‬ساعات‬ ‫کار و‪ ...‬تخطی می کنند‪.‬‬ ‫دسته دوم ‪ :‬دارای حداقل مسئولیت‬ ‫ای��ن دس��ته از ش��رکت ها قوانینی مانند ایمن��ی تولید‪ ،‬حداقل دس��تمزدها‪،‬‬ ‫فرصت های اس��تخدام برابر‪ ،‬سالمتی کارگران و‪ ...‬را تا حدودی رعایت می کنند‬ ‫و درصورتی ک��ه اجبار و الزام قوانین دولتی نباش��د‪ ،‬این م��وارد را نه تنها رعایت‬ ‫نمی کنند‪ ،‬بلکه رعایت این قوانین را هزینه ای اضافی برای خود می بینند‪.‬‬ ‫دسته سوم ‪ :‬مسئولیت ناقص‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه در ای��ن دس��ته ق��رار می گیرند به ط��ور علنی ب��ا قوانین‬ ‫دولت��ی مخاصمه ندارن��د و در تعداد محدودی از فعالیت ه��ای مربوط به حوزه‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی مش��ارکت دارند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬فعالیت انها در قالب‬ ‫کم��ک به موسس��ه های خیریه‪ ،‬مش��ارکت در فعالیت های اجتماعی‪ ،‬تاس��یس‬ ‫مرکز نگهداری روزانه برای کودکان کارکنان و ارتقای کیفیت محصوالت است‪.‬‬ ‫مشارکت در فعالیت های مس��ئولیت اجتماعی برای این شرکت ها بیش از انکه‬ ‫یک اس��تراتژی بلندمدت باش��د‪ ،‬یک امر ناقص و موقتی اس��ت‪ .‬انها هیچ گاه به‬ ‫شیوه ای منس��جم اقدام نمی کنند‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬تعهد اجتماعی این شرکت ها‬ ‫بسیارکم‪ ،‬تدریجی و اغلب ناشی از انگیزه های سودمحور است‪.‬‬ ‫دسته چهارم ‪ :‬مسئولیت راهبردی‬ ‫این ش��رکت ها در حوزه های متنوع ب��رای عملکرد برتر موضع گیری نظام مند‬ ‫دارند و انگیزه انها راهبردی یا ابزاری است‪ .‬انها به طور مشخص حوزه هایی را که‬ ‫معتقدند باعث افزایش عملکرد مالی شرکت می شود‪ ،‬زیرپوشش قرار می دهند‪.‬‬ ‫برای مثال به مدیریت منابع انس��انی‪ ،‬پاسخگویی به مشتریان‪ ،‬کیفیت محصول‬ ‫یا خدمات و گواهینامه تعالی س��ازمانی می پردازند‪ .‬به این ترتیب با ش��رکت در‬ ‫‪ ،TQM‬دریاف��ت گواهینامه ه��ای ایزو ‪ 9000‬یا فرایندها و س��اختارهای خود‬ ‫ملزم به رعایت مسئولیت اجتماعی می شود و می توانند شرکای قوی تری جذب‬ ‫کنند‪ .‬این ش��رکت ها اغلب دارای خط مش��ی های اخالقی قوی هستند‪ .‬انها در‬ ‫جس��ت وجوی راهکارهای سازگاری با محیط زیس��ت از طریق برنامه هایی مانند‬ ‫ای��زو‪ ،14000‬برنامه های بازیافت‪ ،‬ایجاد راهکارهایی برای اس��تفاده از ضایعات‬ ‫و توس��عه بیش��تر محصوالت سبز هس��تند‪ .‬همکاری با محیط اجتماعی به طور‬ ‫معمول یکی دیگر از اهداف این شرکت هاست‪.‬‬ ‫حمایت از تولید داخلی اکنون جاده یک طرفه‬ ‫ب��وده و برخی تولیدکنندگان محصوالت داخلی‬ ‫نش��ان داده اند که در شرایط بحرانی‪ ،‬تعهدی به‬ ‫رعایت قوانین این معادله ندارند‪.‬‬ ‫ش مهر‪ ،‬علیرضا حائری‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫به گ��زار ‬ ‫ارش��د مس��ائل صنعتی در یادداش��تی نوشت‪:‬‬ ‫حمای��ت از تولی��دات داخلی در تم��ام جوامع‬ ‫و کش��ورها‪ ،‬رمز پیش��رفت اقتصادی‪ ،‬مقابله با‬ ‫بی��کاری‪ ،‬تولید ثروت‪ ،‬ایجاد رف��اه و حرکت به‬ ‫س��مت خودکفایی ب��وده و از الزام��ات اقتصاد‬ ‫مقاومتی است؛ این حرکت و شعار سال ها است‬ ‫که مدنظر مسئوالن و البته یکایک مردم بوده و‬ ‫در س��ال جاری نیز که هدف گذاری رهبر معظم‬ ‫انق�لاب در این راس��تا بوده‪ ،‬ش��کل جدی تر و‬ ‫الزام اورتری نیز به خود گرفته است‪.‬‬ ‫بس��یار امیدوار بودیم که با این نام گذاری در‬ ‫س��ال جاری و با تمهیدات دولت‪ ،‬هر چه بیشتر‬ ‫شاهد این اتحاد و انس��جام بین تولیدکنندگان‬ ‫داخلی و مصرف کنندگان باشیم و انتظار همگان‬ ‫از طرف های ای��ن معادله‪ ،‬رعایت حقوق متقابل‬ ‫اس��ت‪ .‬حقوق مصرف کنندگان با ارتقای کیفیت‬ ‫محصوالت‪ ،‬مناس��ب بودن قیمت های فروش و‬ ‫البت��ه خدمات پس از فروش رعایت می ش��ود و‬ ‫رعایت حقوق تولیدکنندگان با خرید محصوالت‬ ‫داخلی و اس��تقبال نکردن از محصوالت مشابه‬ ‫خارج��ی از س��وی مصرف کنن��دگان عمل��ی‬ ‫می ش��ود‪ .‬اما متاس��فانه به نظر می رسد که این‬ ‫جاده یک طرف��ه بوده و برخ��ی تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت داخلی نش��ان داده اند که در شرایط‬ ‫بحران��ی‪ ،‬تعهدی به رعایت قوانی��ن این معادله‬ ‫نداش��ته و مترص��د فرصت��ی هس��تند ک��ه تا‬ ‫می توانند ب��رای افزایش ن��رخ محصوالت خود‬ ‫به ه��ر طریق ممک��ن اقدام کنند‪ .‬بس��یاری از‬ ‫ای��ن تولیدکنندگان داخلی اع��م از محصوالت‬ ‫س��رمایه ای یا مصرفی با دلی��ل و بدون دلیل و‬ ‫به بهانه افزایش نرخ ارز یا کاهش واردات‪ ،‬برای‬ ‫افزایش نرخ محصوالت تولی��دی خود مبادرت‬ ‫ک��رده و گاه ب��ه دلی��ل افزایش هر چه بیش��تر‬ ‫این قیمت ها و با کمک برخی واس��طه ها‪ ،‬برای‬ ‫احت��کار و انبار کردن محص��والت تولیدی خود‬ ‫نی��ز اقدام کرده و از عرض��ه محصوالت خود به‬ ‫بازار خودداری می کنند تا کمبودهای مصنوعی‬ ‫بیش��تری نیز ایجاد کنند که ه��ر از گا ه انباری‬ ‫از این محصوالت دپو شده از سوی دادستانی ها‪،‬‬ ‫ن یا س��ربازان گمنام ام��ام زمان در‬ ‫اس��تاندارا ‬ ‫مناطق مختلف کشور کش��ف و ضبط می شود‪.‬‬ ‫ایا منظور از حمای��ت از تولیدکنندکان داخلی‪،‬‬ ‫همی��ن تولیدکنندگانی هس��تند ک��ه به دنبال‬ ‫فرصتی هس��تند تا از ش��رایط موجود حداکثر‬ ‫بهره ب��رداری کرده و از ه��ر طریق ممکن جیب‬ ‫مردم را خالی کنند و بر ثروت خود بیفزایند؟ و‬ ‫البته در هنگامه رکود بازار و تش��دید رقابت در‬ ‫یک شرایط عادی اقتصادی‪ ،‬فریاد کمک خواهی‬ ‫از مردم سر بدهند و از مجاری مختلف از جمله‬ ‫دولت‪ ،‬خواستار حمایت مردم از تولیدات داخلی‬ ‫شوند؟ خاطرمان هست که همین دو سال پیش‬ ‫دول��ت در بازار خودرو دخالت ک��رد و هنگامی‬ ‫که م��ردم خواس��تار کاهش ن��رخ خودروهای‬ ‫س��اخت داخل بودند و تقاضای ارتقای کیفیت‬ ‫خودروهای داخلی را داش��تند و از خریدن این‬ ‫محصوالت خودداری می کردن��د که باعث انبار‬ ‫ش��دن خودروهای تولیدی داخلی ش��ده بود‪ ،‬با‬ ‫تالش های وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت وقت‬ ‫و موافقت س��ایر نهادهای دولتی از جمله بانک‬ ‫مرکزی و ش��بکه بانکی کش��ور‪ ،‬ط��رح فروش‬ ‫اقس��اطی خودرو با استفاده از منابع بانکی کلید‬ ‫خورد و نقدینگ��ی معادل ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫از ای��ن منابع و از طریق مردم به خودروس��ازان‬ ‫تزریق ش��د و انبارهای خودروس��ازان تخلیه و‬ ‫حتی پیش فروش هم اجرا ش��د و خودرو سازان‬ ‫را که البته س��رمایه های ملی این کشور هستند‬ ‫داد یا موارد مشابه دیگر‪.‬‬ ‫را از ان بحران نجات ‬ ‫ای کاش تولیدکنن��دگان داخل��ی نیز در این‬ ‫بره��ه حس��اس از جنگ اقتصادی و رس��انه ای‬ ‫کش��ور ب��ا بیگان��گان که م��ردم نیز ب��ه دلیل‬ ‫کاه��ش ق��درت خری��د و کاه��ش ارزش پول‬ ‫ملی با مش��کالت بی ش��ماری روبه رو هس��تند‬ ‫ب��ه کم��ک مصرف کنندگان داخلی بش��تابند و‬ ‫از گران فروش��ی های بی دلی��ل و احت��کار کاال‬ ‫خ��ودداری کنند تا مردم نی��ز در وقت مقتضی‬ ‫جبران کنند‪.‬‬ ‫البته نقش دولت و س��ایر نهاده��ای نظارتی‬ ‫از جمل��ه س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان نیز در این برهه بس��یار مهم و‬ ‫رانت در بازار خودرو‬ ‫تغییر اولویت ارزی واردات لوازم یدکی در حد حرف‬ ‫سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو‬ ‫و ماش��ین االت درب��اره وضعی��ت بازار‬ ‫لوازم یدک��ی اظهار ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫شاهد افزایش نرخ ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬درصدی‬ ‫در ب��ازار لوازم یدک��ی خودرو هس��تیم؛‬ ‫اتفاقی نگران کنن��ده که علت اصلی ان‬ ‫کمبود قطعه اس��ت و باید برای رفع این‬ ‫مشکل تدبیری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫س��ید مه��دی کاظم��ی در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرخ��ودرو‪ ،‬به دریافت نش��دن ارز‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تغییر اولویت ارزی‬ ‫فقط در رس��انه ها مطرح ش��ده است و‬ ‫فعاالن صنف لوازم یدک��ی با مراجعه به‬ ‫سامانه «س��نا» و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نتیجه ای نگرفته اند‪ ،‬در صورتی‬ ‫که اگر ارز در اختی��ار تولیدکنندگان و‬ ‫واردکنندگان لوازم یدکی قرار می گرفت‬ ‫و ثبت س��فارش و واردات انجام می شد‬ ‫امیدی به بهبود شرایط در طول ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫ماه اینده ب��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬البته تعدادی‬ ‫از عرضه کنن��دگان لوازم یدکی موفق به‬ ‫دریافت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ش��ده اند و با‬ ‫هم��ان نرخ این کاال را ب��ه مردم عرضه‬ ‫می کنند که به طور عمده از شهرستان ها‬ ‫بوده ان��د‪ .‬این فعال ب��ازار لوازم یدکی در‬ ‫ادام��ه‪ ،‬وضعیت را نامطل��وب توصیف و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با وجود س��ختی های زیاد‬ ‫قطعه مورد نیاز بازار تامین می ش��ود اما‬ ‫قیمت ها نس��بت به اسفند سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۳‬برابر افزایش یافته و این شرایط‬ ‫مصیبتی برای صنف لوازم یدکی خودرو‬ ‫است زیرا عرضه کنندگان‪ ،‬این کاال را با‬ ‫کمترین سود به بازار عرضه می کنند‪.‬‬ ‫کاظم��ی همچنین خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫کش��ور ظرفیت الزم ب��رای تولید ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی لوازم یدکی خ��ودرو را دارد اما‬ ‫باید ماش��ین االت مورد نیاز و مواد اولیه‬ ‫ن وارداتی بوده‬ ‫که بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد ا ‬ ‫و به دلیل نوسان های ارزی دچار اخالل‬ ‫می شوند‪ ،‬تامین شود‪ .‬سخنگوی اتحادیه‬ ‫لوازم یدک��ی خ��ودرو و ماش��ین االت‬ ‫علت نابس��امانی های به وج��ود امده را‬ ‫سیاس��ت گذاری های وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و گم��رکات کش��ور‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬بسیاری از قطعات‬ ‫س��ال گذش��ته با ارز ازاد وارد گمرکات‬ ‫ش��ده اند و امروز واردکنن��دگان را ملزم‬ ‫به پرداخ��ت مابه التفاوت ارزی کرده اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬اگر م��واد اولیه م��ورد نیاز‬ ‫قطعه سازان از گمرکات ترخیص شود با‬ ‫توجه به کمب��ود قطعه در صورت تولید‬ ‫انبوه این محص��ول و عرضه ان عالوه بر‬ ‫رف��ع نی��از م��ردم روند صعودی رش��د‬ ‫قیمت ها نیز کنترل خواهد شد‪ .‬کاظمی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬کاهش واردات به کاهش‬ ‫لوازم یدک��ی تقلبی در بازار منجر ش��ده‬ ‫اس��ت و مصرف کنندگان نی��ز تمایل به‬ ‫استفاده از لوازم یدکی مرغوب دارند زیرا‬ ‫استفاده از لوازم یدکی نامرغوب افزایش‬ ‫هزینه تعمیر خودرو را به همراه دارد‪.‬‬ ‫تعیین کننده است و دولت باید همان طور که در‬ ‫دو سال قبل تمام قد به حمایت از خودروسازان‬ ‫وارد عمل ش��د‪ ،‬این بار نیز تمام قد به حمایت از‬ ‫مردم و مصرف کنندگان وارد عمل شود‪.‬‬ ‫بدیهی است که حمایت از محصوالت داخلی‬ ‫ن نام گذاری ش��ده‬ ‫در س��الی که ب��ا همین عنوا ‬ ‫است جاده ای است دوطرفه که نه تنها مردم باید‬ ‫در ان نقش افرینی کنند بلک��ه تولیدکنندگان‬ ‫داخلی نیز باید قواعد این بازی را رعایت کرده و‬ ‫سهم و تعهد خود را پذیرفته و ایفای نقش کنند‪.‬‬ ‫دولت نیز به عنوان رکن س��وم‪ ،‬سیاس��ت گذار‪،‬‬ ‫ناظر و داور این بازی باید به حس��ن اجرای این‬ ‫معادله نظارت دقیق داشته باشد‪.‬‬ ‫پر واضح اس��ت ک��ه در غیر ای��ن صورت این‬ ‫حرک��ت برخ��ی از تولیدکنن��دگان داخلی در‬ ‫حافظ��ه تاریخی مردم باقی مانده و خاطرش��ان‬ ‫خواهد ماند که در س��الی که به نام «حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی» نام گذاری ش��ده بود‪ ،‬چه رفتاری‬ ‫با مصرف کنندگان داخلی ش��د و چه سودهای‬ ‫هنگفت��ی که به جیب برخی ه��ا از بودجه مردم‬ ‫سرازیر نشد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی گفت‪ :‬اختالف‬ ‫بی��ن ن��رخ خودروس��ازان که از س��وی‬ ‫ش��ورای رقاب��ت تعیی��ن ش��ده و نرخ‬ ‫محصوالت در بازار رانت و فس��اد ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رامی��ن نورقلی پ��ور در گفت وگ��و با‬ ‫خان��ه ملت‪ ،‬درب��اره پیش��نهاد افزایش‬ ‫‪ ۱۷‬درص��دی ن��رخ خ��ودرو از س��وی‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��ا توجه‬ ‫ب��ه نوس��ان های ش��دید ن��رخ ارز ک��ه‬ ‫به تازگی ش��اهد ان هس��تیم و شرایطی‬ ‫ک��ه در اقتصاد کش��ور به وج��ود امده‬ ‫خودروس��ازان نیز متحم��ل هزینه های‬ ‫بسیاری شده اند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫درصد قابل توجهی از خودروهای تولید‬ ‫داخ��ل به ارز وابس��تگی دارن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫داخلی ترین خودرو تولید ش��ده از سوی‬ ‫خودروس��ازان حداقل ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ب��ه ارز وابس��تگی دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان نیز برای تامین مواد اولیه‬ ‫متحمل هزینه های س��نگینی می شوند؛‬ ‫ای��ن موارد دست به دس��ت ه��م داده تا‬ ‫ش��رایط به گونه ای رقم بخ��ورد که نرخ‬ ‫تمام ش��ده خودروهای داخل��ی بیش از‬ ‫میزان پیش بینی ش��ده افزایش داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اش��اره به اینکه اختالف بین‬ ‫نرخ خودروس��ازان که از س��وی شورای‬ ‫رقابت تعیین شده و نرخ محصوالت در‬ ‫بازار رانت و فساد ایجاد کرده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬باید به نحوی تفاوت قیمت های بین‬ ‫بازار و کارخانه را پوشش دهیم تا موجب‬ ‫ایجاد فساد و رانت نشود‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینک��ه نی��روی م��ازاد‬ ‫خودروس��ازان چ��ه میزان در تش��دید‬ ‫فش��ار بر انها اثرگذار است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ش��رایط جدی��د اقتص��ادی کش��ور‬ ‫تفاوت��ی در تعداد نیروی خودروس��ازان‬ ‫ایجاد نش��ده اما هزینه س��ربار ناشی از‬ ‫نیروه��ا مازاد از گذش��ته وج��ود دارد و‬ ‫باعث کاهش بازده کاری خودروس��ازان‬ ‫و افزایش نرخ تمام شده خودروها شده‪،‬‬ ‫به طور مشخص درحال حاضر مسئله ای‬ ‫که خودروس��ازان با ان روبه رو هس��تند‬ ‫نوسان های نرخ ارز و کاهش ارزش پول‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫نورقلی پ��ور در پای��ان ب��ا تاکی��د بر‬ ‫اینکه متاس��فانه تع��داد نی��روی مازاد‬ ‫خودروس��ازان بس��یار ب��اال اس��ت‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاضر امکان‬ ‫تعدی��ل نیرو برای خودروس��ازان وجود‬ ‫ندارد اما در صورتی که به شکل تئوری‬ ‫نیز بررس��ی کنیم تعدیل نیروهای مازاد‬ ‫موجود در خودروس��ازان ب��ه طور قطع‬ ‫می تواند تقاضای افزایش خودروس��ازان‬ ‫را جبران کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫مونتاژ تخصص خاص نیاز دارد‬ ‫علی اکبر جوانروح‪ /‬کارشناس صنعت قطعه‪ :‬هر محصول از‬ ‫قطعات کوچک تری تشکیل ش��ده است که با مونتاژ کاالی نهایی‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬مونتاژ تخصصی است که روی کیفیت محصوالت‬ ‫پایانی اثرگذار است‪.‬‬ ‫در صنعت قطع��ه مونتاژ مجموعه ای از قطعات که قطعه اصلی‬ ‫را تش��کیل می دهد صنعتگر داخلی تخصص الزم را ندارد و تنها‬ ‫کپی کار اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬کس��ی که مجموعه ها را می س��ازد خود‬ ‫ط��راح قطع��ات و مجموعه ان بوده و در ای��ن کار از دانش کافی‬ ‫برخ��وردار بوده اس��ت‪ .‬ب��رای نمون��ه‪ ،‬فردی که طراح سیس��تم‬ ‫الکترونیکی دینام اس��ت می توان��د کار مونتاژ را انج��ام دهد اما‬ ‫قطعه ساز ایرانی با روش مهندسی معکوس در حال فعالیت است‬ ‫و مب��ادرت به تولید هم��ان قطعه یا قطعات می کند‪ .‬البته در این‬ ‫مجموعه س��ازی و مونتاژ‪ ،‬به نوعی روابط افراد س��بب سفارش و‬ ‫مونتاژ قطعات می ش��ود که در نهایت‪ ،‬کیفی��ت الزم را نیز ندارد‪.‬‬ ‫س��فارش دهندگان چون تصورشان این است که این نوع قطعات‬ ‫مونتاژی به تخصص خاصی نیاز ندارد‪ ،‬به افراد نااش��نا با این فن‬ ‫س��پرده می شود که از ساختار قطعات و نحوه کارکرد سیستم ان‬ ‫هیچ نوع اطالعی ندارند‪.‬‬ ‫چالش دیگر این اس��ت که مونتاژ یک قطعه به چند نفر سپرده‬ ‫می ش��ود و ممکن است تلورانس یکی باال باش��د و دیگری پایین‪.‬‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫برای رفع این مسئله باید هنگام سفارش و تقسیم کار هر بخش از‬ ‫تامین قطعه و در نهایت مونتاژ ان درست مدیریت شود‪ .‬قطعه ساز‬ ‫کار خ��ود را درس��ت انجام می ده��د ضمن اینکه وقتی س��خن از‬ ‫میلی متر در ساخت قطعات می شود حداقل و حداکثر خطا در نظر‬ ‫گرفته می شود و این امری طبیعی است‪.‬‬ ‫مونتاژکنن��ده خود باید ب��ا توجه به مهارتش تش��خیص دهد‬ ‫قطع��ات را چگون��ه با یکدیگ��ر مونتاژ کند که در ای��ن زمینه در‬ ‫کشور خال وجود دارد‪ .‬انجام هر کاری ضرورت دارد به افراد خبره‬ ‫همان صنف سپرده شود تا عملکرد محصول از جمله قطعه دچار‬ ‫مشکل نشود‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫وارداتی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گزارش ه��ای پیش��ین ام��ده بود ک��ه پس از‬ ‫ممنوعیت واردات و تخلف هایی که در ثبت سفارش‬ ‫خودرو اتف��اق افتاده ب��ود خودروهای واردش��ده تا‬ ‫مشخص شدن تکلیف در گمرکات کشور دپو شده اند‪.‬‬ ‫در ادامه این موضوع اعالم ش��د کس��انی که بدون‬ ‫تخل��ف مبادرت به ثبت س��فارش خ��ودرو کرده اند‪،‬‬ ‫می توانن��د با پرداخت مابه التف��اوت نرخ ارز دولتی و‬ ‫ارز مرج��ع‪ ،‬مجوز ترخیص خودروهای واردش��ده را‬ ‫دریاف��ت کنند‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬در جلس��ه اخیر هیات وزیران اعالم ش��ده «بر‬ ‫اس��اس تصویبنامه هیات وزیران به پیشنهاد گمرک‬ ‫ایران ثبت س��فارش با اعتب��ار حداکثر یک ماه برای‬ ‫ترخیص برای واردات کاال به اس��تثنای خودرو که تا‬ ‫قبل از تاریخ تصویب این تصویبنامه دارای قبض انبار‬ ‫اماکن گمرکی‪ ،‬مناط��ق ازاد تجاری‪-‬صنعتی و ویژه‬ ‫اقتصادی باش��ند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از‬ ‫سوی هیات وزیران بالمانع اعالم شده است»‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬خودرو از این امر مستثنا شده است‪.‬‬ ‫در ادامه برای اگاهی از چند و چون این مسئله به‬ ‫س��راغ فعاالن و کارشناسان بازار خودرو رفتیم و هر‬ ‫یک از منظری به این موضوع پرداختند‪.‬‬ ‫واردکنندگان خودرو اعالم می کنند ‪ ۲۵‬هزار نیروی‬ ‫انسانی در این صنف مشغول فعالیت هستند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که به طور کلی ساالنه ‪ ۷۰‬هزار خودرو‬ ‫وارد کشور می شده یعنی به ازای هر نفر ‪ ۳‬خودرو‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن راس��تا‪ ،‬گ��روه صنعت��ی‬ ‫ایران خودرو بازدهی بیش��تری داشته زیرا به ازای هر‬ ‫نیروی انس��انی مش��غول در کارخان��ه ‪ ۸‬تا ‪ ۹‬خودرو‬ ‫تولید کرده است‪ .‬فضا شفاف نیست و شفاف سازی از‬ ‫سوی طرف های مختلف انجام نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ واردات خودرو و وضعیت بازار‬ ‫زاوه در ادام��ه ب��ا نگاه کالن به ب��ازار خودرو ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر به موضوع واردات خودرو نگاه کلی داش��ته‬ ‫باش��یم واردات خ��ودرو هیچ تاثیری بر ن��رخ و بازار‬ ‫خودروه��ای داخلی نخواهد داش��ت‪ .‬حت��ی در بازار‬ ‫خودروه��ای وارداتی نیز تاثیری ندارد زیرا بازار دچار‬ ‫نوعی س��ردرگمی شدید است‪ .‬بیش��تر هم به لحاظ‬ ‫روانی این امر مطرح است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راس��تا اگر ی��ک میلیون خودرو‬ ‫وارد و س��پس اعالم ش��ود واردات ممنوع شده است‬ ‫دوباره بازار وضعیت اش��فته قبل را خواهد داشت(با‬ ‫وج��ود اینکه س��االنه بازار بی��ش از ‪ ۷۰‬هزار خودرو‬ ‫واردات��ی تقاضا ندارد) زیرا وقتی برای امری س��قف‬ ‫تعیین می کنیم زمینه اخالل را به وجود می اوریم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین‪،‬‬ ‫خودروهای دپوش��ده در گمرکات ‪ ۲۰‬هزار دس��تگاه‬ ‫بیشتر نیس��تند و نسبت به واردات سال گذشته ‪۳۰‬‬ ‫درصد را شامل می شوند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با این امار کمکی‬ ‫به رفع وضعیت اشفته بازار نمی شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬تمام‬ ‫مباحث مطرح در این زمینه حاش��یه ای بوده زیرا به‬ ‫طور قطع با ازاد شدن واردات‪ ،‬نرخ پراید ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تومان نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فرایند جدید خودرویی‬ ‫مه��دی دادفر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ر اس��اس ش��یوه نامه ای ک��ه مع��اون اول‬ ‫رییس جمه��وری اع�لام ک��رده اس��ت قرار نیس��ت‬ ‫خودروهای دپوشده ترخیص شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین‪ ،‬اغاز هفته برخی واردکنندگان‬ ‫برای اگاهی از وضعیت خودروهای دپوش��ده خود به‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت مراجعه کرده اند اما کسی‬ ‫پاسخگوی انها نبوده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در ش��رایط به وجودامده کسی پاسخ‬ ‫واردکنندگان را نمی دهد‪ .‬انجمن در تالش اس��ت تا‬ ‫از جزیی��ات مربوط ب��ه واردات و ترخیص خودروها‬ ‫اطالعات��ی ب�� ه دس��ت اورد‪ .‬درحال حاض��ر چیزی‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو با اش��اره به تصویبنامه اخیر‬ ‫هیات وزیران گفت‪ :‬مسئله به نوعی پیچیده شده و با‬ ‫هر تصویبنامه تفسیرهای گوناگونی می شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره امار خودروهای دپوش��ده‬ ‫در گم��رکات‪ ،‬گفت‪ :‬بین ‪ ۱۳‬ت��ا ‪ ۱۴‬هزار خودرو در‬ ‫گمرکات در انتظار مجوز برای ترخیص هس��تند‪ .‬هر‬ ‫ی��ک از این خودروها مش��کالت خود را دارد که نیاز‬ ‫به رس��یدگی اس��ت‪ ،‬ضمن انکه تمام این خودروها‬ ‫پیش ف��روش ش��ده و اف��راد در نمایندگی ها ثبت نام‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫دادف��ر درباره ص��دور مج��وز کاالها ب��ا پرداخت‬ ‫مابه التف��اوت ارز دولتی و ارز مرج��ع نیز اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ای��ن باره نیز گفته ش��ده در ح��ال تبیین فرایند‬ ‫جدیدی هس��تند که مشخص نیس��ت این فرایند از‬ ‫س��وی چه نهاد و سازمانی قرار اس��ت اماده و ابالغ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انجمن واردکنندگان خودرو نگران است‬ ‫که دوباره بخشنامه ها و شیوه نامه های جدید برای‬ ‫واردات خودرو تدوین ش��ود ک��ه به چالش ها‬ ‫کاهش ‪۹.۲‬‬ ‫میلیارد لیتر‬ ‫سوخت با‬ ‫نوسازی‬ ‫خودروهای‬ ‫سنگین‬ ‫‹ ‹ادعاهای خودرویی‬ ‫روند ترخیص خودروهای دپوشده در گمرکات به کجا رسید؟‬ ‫دست اندازی جدید برای خودروهای وارداتی‬ ‫بیشتر دامن بزند‪.‬‬ ‫او درباره اطالعات انجم��ن از روند تغییرات گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر انجمن از تغییرات اطالعی ندارد و نوعی‬ ‫بالتکلیفی در این حوزه دیده می ش��ود‪ .‬اما وضعیت و‬ ‫شرایط نشان می دهد که احتمال توقف کامل واردات‬ ‫خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو ادامه داد‪ :‬نظر ش��خصی من‬ ‫این اس��ت که انحصار در ب��ازار خودروهای داخلی بر‬ ‫تدوی��ن این سیاس��ت ها(ممنوعیت کام��ل واردات)‬ ‫بی تاثیر نبوده اس��ت‪ .‬این در حالی است که حدود ‪۲‬‬ ‫هفته قبل اعالم ش��د احتمال دارد واردات خودرو از‬ ‫سر گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بهینه س��ازی مصرف س��وخت از نوس��ازی ‪ ۶۵‬هزار‬ ‫کش��نده س��نگین با س��رمایه گذاری ‪ ۲.۷‬میلیارد دالری خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫با بهینه س��ازی مصرف س��وخت‪ ۹ ،‬میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون لیتر در مصرف‬ ‫گازوئیل این خودروها صرفه جویی می شود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محسن دالویز‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایجاد فضای رقابتی از س��وی دولت‪ ،‬موفقیت بخش خصوصی‬ ‫را در پی خواهد داش��ت‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬بهینه س��ازی مصرف سوخت‪ ،‬بیش‬ ‫از هر زم��ان دیگری مورد توجه قرار گرفت��ه و تاکنون طرح های مختلفی‬ ‫از جمله نوس��ازی خودروها و نوس��ازی حمل ونقل عمومی فرس��وده برای‬ ‫بهینه س��ازی مصرف س��وخت مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬او گفت‪ :‬تلفات صنایع‬ ‫مختل��ف در بخش انرژی در س��ال ‪ ۹۴‬حدود ‪ ۵۰۱‬میلیارد معادل بش��که‬ ‫نفت خام بوده که ‪ ۳۰۷‬میلیارد ان‪ ،‬در نیروگاه های تولید برق به هدر رفته‬ ‫وی در ای��ن باره عنوان کرد‪ :‬به ط��ور معمول این‬ ‫س��خنان در راس��تای ارامش بازار بیان می ش��ود تا‬ ‫التهاب موج��ود از بین برود اما در عمل مس��ائل در‬ ‫راس��تای محدودیت واردات خ��ودرو در حال حرکت‬ ‫است‪.‬‬ ‫دادف��ر در پایان گفت‪ :‬موضوع از س��وی انجمن در‬ ‫حال پیگیری اس��ت‪ .‬فعال وعده یک شیوه نامه جدید‬ ‫ک��ه در حال تهیه ب��رای واردات خودرو اس��ت داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شفاف سازی نمی شود‬ ‫در ادامه‪ ،‬موضوع ترخیص خودروهای دپوش��ده در‬ ‫گمرکات کش��ور‪ ،‬فربد زاوه‪ ،‬کارشناس خودرو گفت‪:‬‬ ‫درباره واردات خودرو دو مصوبه صادر ش��د؛ نخس��ت‬ ‫کس��انی که ارز دولتی دریافت کرده اند و با پرداخت‬ ‫مابه التفاوت ان ب��ا ارز ازاد مجوز ترخیص را دریافت‬ ‫می کنن��د‪ .‬ای��ن امر فقط مربوط به خودرو نیس��ت و‬ ‫شامل تمام کاالهای موجود در گمرکات می شود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن افزود‪ :‬مصوبه ای که هفته گذش��ته‬ ‫از ان صحبت ش��د درباره خودروهایی است که ثبت‬ ‫س��فارش قانونی نداش��تند‪ .‬بعضی از خودروها بدون‬ ‫گش��ایش اعتبار ثبت سفارش ش��ده اند که تخلف به‬ ‫شمار می رود که وضعیت مشخصی دارند‪.‬‬ ‫او درب��اره پرداخ��ت مابه التف��اوت ارزی تصری��ح‬ ‫کرد‪ :‬س��خن امروز واردکنندگان خودرو مانند س��ایر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی فرسودگی تاسیس��ات‪ ،‬فناوری قدیمی و غفلت از نوسازی را از‬ ‫مهم ترین دالیل مصرف باالی س��وخت و انرژی در کش��ور عنوان کرد‪ .‬این‬ ‫مقام مسئول افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۴‬حدود ‪ ۳۰۴‬میلیون بشکه معادل نفت خام‬ ‫در بخش حمل ونقل مصرف ش��ده که برنامه ریزی برای کاهش ان ضرورت‬ ‫دارد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬مصرف سوخت در کشور باال و سرانه مالکیت خودرو‬ ‫نس��بت به جهان پایین اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ب��ه ازای هر یک هزار نفر‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬خ��ودرو در کش��ور وجود دارد در حالی ک��ه در امریکا این امار ‪۷۹۷‬‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت بهینه س��ازی مصرف سوخت تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید برای بهبود کیفیت صنعت خودرو تدبیری اتخاذ ش��ود و اس��تفاده از‬ ‫برچس��ب انرژی برای خودروها نیز مورد توجه قرار گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬از ‪۱۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار خودروی س��واری کش��ور‪ ۹۰۰ ،‬هزار خودرو و از یک‬ ‫میلیون خودروی س��نگین نیز ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو فرسوده است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۵‬حدود ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان یارانه پنهان گازوئیل پرداخت‬ ‫ش��ده که با انجام اقدام هایی در سال های بعد این مقدار کاهش یافت‪ .‬این‬ ‫مقام مس��ئول تصریح کرد‪ :‬وضعیت مصرف س��وخت و انرژی در کشور به‬ ‫حدی اس��ت که تالش برای بهینه س��ازی مصرف ان از ت��وان وزارت نفت‬ ‫خارج اس��ت و نیاز به عزم فرادس��تگاهی دارد‪ .‬دالویز اظهار کرد‪ :‬دولت و‬ ‫مجلس شورای اسالمی در حالی برنامه ای برای افزایش نرخ سوخت ندارند‬ ‫که در دنیا نرخ گذاری به عنوان یک ابزار مهم برای کنترل مصرف استفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬باید تالش کرد تا خودروسازان به سمت کاهش‬ ‫مصرف س��وخت بروند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بر اس��اس امار پلیس راهنمایی و‬ ‫رانندگی و س��تاد مدیریت حمل ونقل س��وخت‪ ،‬بیش از ‪ ۲۱‬هزار اتوبوس‬ ‫خودروسازان حدود ‪ ۱۴۰‬شرکت تابع دارند‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی ش��ورای اسالمی‪ ،‬درباره‬ ‫هزینه سربار خودروسازی ها توضیح داد‪.‬‬ ‫سعید باستانی در گفت وگو با خانه ملت‪،‬‬ ‫با اشاره به هزینه های سربار خودروسازان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هزینه های س��ربار خودروسازان در‬ ‫چند ح��وزه بوده که یکی از این هزینه ها‬ ‫نیروی انس��انی م��ازاد انها اس��ت‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س‬ ‫شورای اسالمی با بیان اینکه سایپا اعالم‬ ‫ک��رده که ‪ ۱۱‬هزار نفر نیروی مازاد دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ایران خودرو اعالم نکرده که چقدر‬ ‫نیروی م��ازاد دارد اما به طور قطع تعداد‬ ‫نیروهای ان بیش از س��ایپا اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه شرکت های تاب ع خودروسازی‬ ‫از جمل��ه دیگر موارد هزینه های س��ربار‬ ‫خودروس��ازان اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ه��ر‬ ‫خودروس��ازی چند ش��رکت تاب ع دارد و‬ ‫گاهی تا حدود ‪ ۱۴۰‬ش��رکت می رس��ند‪،‬‬ ‫البت��ه مجل��س هنوز به ای��ن موضوع که‬ ‫دقیق��ا چند ش��رکت تاب ع خودروس��ازی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬ورود نکرده اس��ت‪ .‬نماینده‬ ‫ی با اشاره‬ ‫مردم در مجلس شورای اسالم ‬ ‫ب��ه اینکه هر ک��دام از این ش��رکت های‬ ‫تاب�� ع هیات مدی��ره و دفات��ر گوناگون در‬ ‫استان های مختلف دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر‬ ‫شرکتی حداقل ‪ ۵‬نفر اعضای هیات مدیره‬ ‫دارد ک��ه ای��ن موض��وع هزینه س��رباری‬ ‫برای خودروس��ازی کش��ور ایجاد می کند‬ ‫و اگر بررس��ی ش��ود که ایا این شرکت ها‬ ‫سودده هستند یا زیان ده و چگونه فعالیت‬ ‫می کنند به پارامترهای هزینه های س��ربار‬ ‫خودرویی اضافه می ش��ود‪ .‬باستانی با بیان‬ ‫اینکه بخش دیگری از هزینه های س��ربار‬ ‫خودرو هزینه های پولی و مالی انها است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬خودروسازان برای تامین منابع مالی‬ ‫مجبور هس��تند به بانک ها مراجعه کنند و‬ ‫بان��ک نیز اگر بخواهد س��ود ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫دریاف��ت کند ب��ا تضامین و دیگ��ر موارد‬ ‫زمانی که به دس��ت خودروس��از می رسد‬ ‫ح��دود ‪ ۲۴‬درصد نرخ س��ود تس��هیالت‬ ‫دارد‪ .‬وی با اشاره به اینکه خودروسازی ها‬ ‫باید سود بانک ها را ساالنه پرداخت کنند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬سال گذشته خودروسازان حدود‬ ‫‪ ۶‬هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت‬ ‫کردند که س��رجمع ان هزینه های سربار‬ ‫خودروسازی می شود‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫واردکنن��دگان ای��ن اس��ت ک��ه حاضر ب��ه پرداخت‬ ‫مابه التف��اوت ارز دولت��ی و ازاد نیس��تند‪ .‬افرادی که‬ ‫کاالهای ش��ان در گمرکات دپو شده معترض هستند‬ ‫ک��ه نمی خواهند این رقم را بپردازن��د‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که حتی الزم نیست این مبلغ به شکل نقدی‬ ‫پرداخت ش��ود‪ .‬برای پرداخت ان ‪ ۶‬ماه فرصت داده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو در توضیح این‬ ‫موضوع که ب��ه هر حال این مابه التف��اوت از خریدار‬ ‫گرفته می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬به نظر می رس��د‪ ،‬به دالیل‬ ‫مختلف می خواهن��د این مابه التف��اوت را برای خود‬ ‫نگه دارند‪ .‬شفاف س��ازی وجود ن��دارد‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫زاوه در پاسخ به این پرسش که ایا واردات تاثیری‬ ‫ب��ر فاصله چن��د برابری نرخ کارخان��ه و بازار خودرو‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬بس��تگی دارد این خودروها با‬ ‫چه ارزی وارد شوند اگر با ارز ازاد باشد تاثیری ندارد‪.‬‬ ‫ازادس��ازی موقت هم تاثیری ندارد اما ازادسازی به‬ ‫ط��ور کامل‪ ،‬در حد چند درص��د قیمت ها را کاهش‬ ‫می ده��د‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که ادعا می ش��ود با‬ ‫ترخی��ص خودروه��ا‪ ،‬ش��اهد کاه��ش ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫قیمت ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫زاوه تاکی��د ک��رد‪ :‬ب��رای تحقق این مس��ئله چه‬ ‫تضمین��ی وج��ود دارد؟ وقتی ف��ردی در جایگاهی‬ ‫حقوق��ی موضوعی را مطرح می کن��د باید اثبات هم‬ ‫کند و اگر محقق نشود باید پاسخگو باشد‪ .‬ایا انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو در این باره پاسخگو است؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقتی خودروس��از داخلی عنوان کرد‬ ‫تحری��م اثری بر روند تولید داخل نخواهد گذاش��ت‬ ‫و می توان به تولید ادامه داد امروز پاس��خگو اس��ت؟‬ ‫ای��ن افراد باید از جایگاه حقوقی که چنین ادعاهایی‬ ‫کرده اند توضیح دهند‪.‬‬ ‫زاوه یاداور شد‪ :‬سخنانی که بدون پشتوانه واقعی‬ ‫بیان می ش��ود جز اینکه اعتماد جامعه را کمرنگ‬ ‫می کند دستاورد دیگری به همراه ندارد‪.‬‬ ‫درون ش��هری‪ ،‬بیش از ‪ ۱۳‬هزار اتوبوس برون ش��هری‪ ۱۹ ،‬هزار کامیونت‪،‬‬ ‫‪ ۵۷‬هزار مینی بوس و ون و ‪ ۲۴۰‬هزار کامیون و کشنده فرسوده در کشور‬ ‫وجود دارد و برنامه دولت برای بازس��ازی این ناوگان پرداخت تس��هیالت‬ ‫بانکی به دارندگان خودروهای فرسوده است‪ .‬بر اساس طرح نوسازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل جاده ای و درون ش��هری‪ ،‬قرار است در مدت ‪ ۳‬سال اجرای این‬ ‫طرح که از بهمن ‪ ۹۶‬اغاز شده‪ ۲۰۲ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودر و تجاری جایگزین‬ ‫شود‪ .‬در این طرح سهم تسهیالت بانکی ‪ ۲۱۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال و‬ ‫اورده متقاضی ‪ ۱۸۳‬هزار میلیارد ریال خواهد بود‪ .‬دولت دوازدهم امیدوار‬ ‫است با اجرای چند طرح‪ ،‬مسیر نوسازی ناوگان فرسوده حمل ونقل عمومی‬ ‫را بپیماید تا در کنار صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش االیندگی هوا‪،‬‬ ‫زمینه ساز تولید و اشتغال بیشتر در کشور باشد‪.‬‬ ‫خودروهای فرسوده هم معاینه فنی بگیرند‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه زمانی که نرخ م��واد اولیه‬ ‫و حق��وق و دس��تمزد افزای��ش یافته نرخ‬ ‫خودرو نی��ز باید افزای��ش می یابد‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬چه زمان��ی باید هزینه های س��ربار‬ ‫کاهش یابد؟ چرا برای کاهش هزینه های‬ ‫س��ربار مان��ع وج��ود دارد؟ ت��ا زمانی که‬ ‫نت��وان ن��رخ هزینه های س��ربار را کاهش‬ ‫داد ب��ه حدی که بخ��ش خصوصی واقعی‬ ‫فعالیت کند‪ ،‬از ان سو افزایش نرخ خودرو‬ ‫رخ می دهد‪ .‬او با اش��اره ب��ه اینکه انحصار‬ ‫تولید در خودروس��ازی کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬واردات خ��ودرو به کش��ور ممنوع‬ ‫اس��ت و زمانی که ممنوع نبود تعرفه های‬ ‫واردات به کش��ور باال بود و در عمل‪ ،‬ورود‬ ‫خودرو به کش��ور س��خت بود‪ .‬باستانی با‬ ‫بیان اینکه پیش��نهاد مشخص مجلس این‬ ‫اس��ت که دولت واردات خودرو را مدیریت‬ ‫و ممنوعیت ان برداش��ته ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از س��وی دیگ��ر انتظار م��ی رود که‬ ‫خودروسازان از زیر چتر دولت بیرون امده‬ ‫و به معنای واقعی خصوصی س��ازی شوند‬ ‫و دولت س��هام خود را در خودروسازی ها‬ ‫واگذار کند تا بتوان بحث خودروس��ازی ها‬ ‫را در کشور مدیریت کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی تهران‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر ‪ 3‬خ��ط‬ ‫معاینه فنی س��یار در مناطق ش��هری‬ ‫تهران فعال هس��تند که روزانه به طور‬ ‫میانگی��ن معاینه فن��ی ‪ ۱۰۰‬خودرو را‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫سید نواب حسینی منش در گفت وگو‬ ‫با خبرخ��ودرو اف��زود‪ :‬عالوه بر ‪ 3‬خط‬ ‫بیان ش��ده‪ ،‬یک خط س��یار دیگر نیز‬ ‫به زودی ایجاد خواهد ش��د و همچنین‬ ‫در صدد تمدید قرارداد ‪ ۲‬خط س��ابق‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره معاین��ه فنی س��رویس‬ ‫م��دارس گفت‪ :‬س��ازمان تاکس��یرانی‬ ‫ته��ران‪ ،‬فعالیت خودروهای س��رویس‬ ‫مدارس را منوط به داشتن معاینه فنی‬ ‫معتبر کرده و ستاد معاینه فنی تهران‬ ‫امادگی دارد به تمامی س��رویس های‬ ‫مدارس‪ ،‬خدمات معاینه فنی دهد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با توجه به اینکه ممکن است‬ ‫بعضی از س��رویس های مدارس متعلق‬ ‫به سازمان تاکسیرانی نباشند انتظار ما‬ ‫از شهروندان و والدین دانش اموزان این‬ ‫است که در زمینه معاینه فنی سرویس‬ ‫م��دارس فرزندان ش��ان دق��ت الزم را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی تهران‬ ‫درب��اره معاینه فن��ی خ��ودرو اداره ها‬ ‫گفت‪ :‬به تازگ��ی اس��تانداری تهران با‬ ‫ص��دور بخش��نامه ای از نهادها و مراکز‬ ‫دولتی درخواس��ت کرد از عقد قرارداد‬ ‫ب��ا خودروه��ای ب��دون معاین��ه فنی‬ ‫خودداری کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬خودورهای‬ ‫ملک��ی اداره ها به ط��ور مرتب ملزم به‬ ‫دریافت معاینه فنی معتبر هستند‪.‬‬ ‫حسینی منش افزود‪ :‬با توجه به اغاز‬ ‫سال تحصیلی و افزایش ترددها مرحله‬ ‫دوم ط��رح معاینه فن��ی از اول ابان با‬ ‫کنت��رل مکانی��زه خودوره��ا از طریق‬ ‫دوربین در کل شهر تهران اغاز خواهد‬ ‫ش��د و با خودروهای بدون معاینه فنی‬ ‫براب��ر با قانون برخورد خواهد ش��د که‬ ‫ای��ن امر اقدام��ی برای پوش��ش تمام‬ ‫خودروها است‪ .‬امیدواریم در این راستا‬ ‫برای زمس��تان امسال موفق به کاهش‬ ‫االیندگی شویم‪.‬‬ ‫وی درباره معاین��ه فنی خودروهای‬ ‫سنگین فرسوده گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫نوسازی ناوگان سنگین از سوی دولت‬ ‫به کندی پیش می رود‪ ،‬بر اساس توافق‬ ‫معاون��ت ش��هرداری ته��ران در حوزه‬ ‫حمل ونق��ل و پلیس راهور مقرر ش��د‬ ‫ان دس��ته از خودروهای فرس��وده که‬ ‫می توانن�� د معاینه فن��ی دریافت کنند‬ ‫از جریمه فرس��ودگی معاف ش��وند اما‬ ‫ان دس��ته از خودروهای فرس��وده که‬ ‫کارت معاینه فنی معتبر دریافت نکنند‬ ‫مش��مول هر دو جریمه فرس��ودگی و‬ ‫دریاف��ت نکردن معاین��ه فنی خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬ب��ه عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬خودروهای‬ ‫فرس��وده نیز باید معاینه فنی دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��تاد معاین��ه فن��ی‬ ‫ته��ران گفت‪ ۹۰ :‬درص��د اتوبوس ها و‬ ‫تاکس��ی های تهران دارای معاینه فنی‬ ‫هستند‪ .‬حس��ینی منش در پایان اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬تمام مراکز معاینه فنی تهران به‬ ‫ش��کل انالین قابلیت رزرو و نوبت دهی‬ ‫دارند ک��ه برای صرفه جوی��ی در وقت‬ ‫ش��هروندان دارای اهمیت است‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه س��امانه اطالع رس��انی پیامکی و‬ ‫انالین فراهم شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫در حاشیه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫توسعه در گروه دانش بنیان ها‬ ‫عطا اکبری‪ /‬فعال صنعت قطع�ه‪ :‬امروز دانش روزانه در حال‬ ‫ارتقا و توس��عه است و محصوالت دانش بنیان جایگزین محصوالت‬ ‫قدیمی ش��ده اند‪ .‬اس��تفاده از فناوری نانو روش��ی کارامد بوده که‬ ‫کمترین االیندگی را برای محیط زیست دارند‪.‬‬ ‫تولید ب��ا فناوری نان��و در قطعات خودرو اغاز ش��ده و ایران‬ ‫نی��ز مدت ها اس��ت در این زمین��ه فعالی��ت دارد‪ .‬البته چنین‬ ‫تحوالتی زمان بر اس��ت اما در نهایت‪ ،‬الزم است از نقطه ای کار‬ ‫شروع شود‪.‬‬ ‫قطعات نانویی روی کیفیت خودروها تاثیر مثبت داش��ته اما این‬ ‫امر از س��وی خودروسازان با استقبال زیادی همراه نبوده است‪ .‬به‬ ‫لح��اظ قیمتی تفاوت زیادی بین محصوالت معمولی و دانش بنیان‬ ‫وج��ود ندارد زیرا ب��ا افزایش طول عمر قطع��ات و کاهش مصرف‬ ‫سوخت نرخ را سرشکن می کند‪.‬‬ ‫یکی از بخش های ارزاور برای کشور تولید و صادرات محصوالت‬ ‫دانش بنیان است که در همه جای دنیا هم بازار دارد‪ .‬البته با توجه‬ ‫به اینکه کشور در این زمینه هنوز به تولید با تیراژ باال دست نیافته‬ ‫است پوشش بازار داخل در اولویت قرار دارد‪.‬‬ ‫اگر فعاالن ح��وزه قطعات خودرو بتوانند تولید خود را بر مبنای‬ ‫دانش بنیان ه��ا قرار دهند می توانند س��هم مناس��بی در بازارهای‬ ‫منطقه و جهانی داشته باشند‪.‬‬ ‫برای تولی��د محصوالت نانویی س��رمایه گذاری زی��ادی نیاز‬ ‫اس��ت‪ .‬تنوع محص��والت و هزینه های قالب گیری تا س��اخت با‬ ‫وج��ود وضعیت نقدینگ��ی امروز مانع حرک��ت صنعتگر به این‬ ‫سو ش��ده اس��ت‪ .‬مش��ارکت های بین المللی در این باره بسیار‬ ‫کارس��از ب��وده اما باید دید با ش��رایط فعلی چق��در می توان از‬ ‫ای��ن فضا ب��ه نفع تولید ای��ن محصوالت در کش��ور و صادرات‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه نهادهای مرتبط کش��وری پش��تیبانی مناسبی از‬ ‫شرکت ها فعال در عرصه نانو می کنند و این حمایت ها باعث ترویج‬ ‫این علم در محصوالت داخلی می شود‪.‬‬ ‫جلب توجه با اجاره خودروهای لوکس‬ ‫نزدیک به یک قرن اس�ت که اجاره خودرو باب ش�ده است‪ .‬حتی‬ ‫پیش از ان نیز مردم اس�ب و کالس�که کرایه می کردن�د‪ .‬اما اجاره‬ ‫خودرو درحال حاضر قوانین و ش�رایط خاص خود را دارد که در این‬ ‫گزارش قصد داریم به بررسی انها به ویژه در ایران بپردازیم‪.‬‬ ‫به گ�زارش گس�ترش نیوز‪ ،‬تاریخچه اجاره خودرو به س�ال ‪۱۹۰۴‬‬ ‫باز می گ�ردد که یک فروش�گاه دوچرخه در امریکا ش�روع به اجاره‬ ‫دادن خودرو کرد‪ .‬پس از ان یک شرکت المانی به نام ‪ sixt‬در سال‬ ‫‪ ۱۹۱۲‬تاس�یس ش�د و کار اجاره خ�ودرو را با فقط ‪ ۳‬دس�تگاه اغاز‬ ‫ک�رد‪ .‬به مرور و با افزایش جمعیت افراد و همچنین تعداد خودروها‪،‬‬ ‫ش�رکت های مختلفی فعالیت خود را در اجاره خودرو اغاز کردند‪ .‬با‬ ‫وجود اینکه ش�یوه زندگی مردم تغییر کرد و بسیاری به جای اجاره‬ ‫خودرو به س�مت خرید رفتند اما همچن�ان عده زیادی وجود دارند‬ ‫که اجاره خودرو را ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجاره خودرو از سال ‪ ۲۰۰۰‬به بعد‬ ‫در قرن ‪ ۲۱‬تغییرات گسترده ای در نحوه اجاره خودرو ایجاد شده‬ ‫اس�ت و افراد می توانند انواع خودروها از اقتصادی ترین گزینه ها تا‬ ‫لوکس ترین م�وارد را برای اجاره انتخاب کنن�د ضمن اینکه امکان‬ ‫اجاره ون‪ ،‬قایق و حتی هلی کوپتر نیز وجود دارد‪ .‬امروزه شرکت های‬ ‫مختلفی در سطح جهان هس�تند که در اجاره خودرو با یکدیگر به‬ ‫رقابت می پردازند و س�عی همه این ش�رکت ها این است که شرایط‬ ‫اس�ان تر و قیمت های مناس�ب تری را ب�رای افراد در نظ�ر بگیرند‪.‬‬ ‫همچنین بیش�تر ش�رکت های اجاره خ�ودرو‪ ،‬امروزه ام�کان کرایه‬ ‫خودرو به صورت تلفن�ی یا انالین را نیز می دهند‪ .‬الزم به یاداوری‬ ‫اس�ت که افراد می توانند خودرو مورد نظرش�ان را با راننده یا بدون‬ ‫راننده اجاره کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجاره خودرو در ایران‬ ‫اج�اره خودرو در ایران به حدود دو دهه قبل باز می گردد و به طور‬ ‫کلی می توان این پدیده را نوپا دانس�ت‪ .‬درحال حاضر ش�رکت های‬ ‫مختلفی در ای�ران در این زمینه فعالیت می کنن�د که امکان اجاره‬ ‫خودروهای داخلی و خارجی را به مشتریان خود می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی اجاره خودرو‬ ‫همان ط�ور که صنایع مختلف در طول زم�ان دچار تغییر و تحول‬ ‫می شوند‪ ،‬اجاره خودرو نیز از گذشته تا به امروز تغییراتی را تجربه‬ ‫کرده و همگام با نیازهای مردم ش�ده است‪ .‬نیازهایی که در گذشته‬ ‫مردم را به سمت اجاره خودرو هدایت می کرد با امروز بسیار متفاوت‬ ‫است و در نتیجه این سوال پیش می اید که مردم چرا خودرو اجاره‬ ‫می کنند؟‬ ‫در گذشته بیش�تر مردم هنگامی که به یک شهر سفر می کردند‬ ‫برای گش�ت و گذار خ�ود‪ ،‬خودرو کرایه می کردن�د همچنین کرایه‬ ‫خودرو برای مقامات سیاس�ی رای�ج بود‪ .‬امروزه ب�ا توجه به اینکه‬ ‫تمای�ل مردم به س�مت تجمل گرایی رفته اس�ت عموما خودروهای‬ ‫لوکس برای مدت زمان های کوتاه اجاره می شود‪ .‬از جمله این موارد‬ ‫می ت�وان به اجاره خودرو برای مراس�م عروس�ی اش�اره کرد که به‬ ‫ل جوان�ان برای جلب توجه چنی�ن خودروهایی را کرایه‬ ‫طور معمو ‬ ‫می کنند‪ .‬یکی دیگر از موارد اجاره خودرو برای قرار مالقات ها است‬ ‫که داش�تن یک خودرو لوکس می تواند در قرار مالقات های کاری یا‬ ‫دوس�تانه تاثیرگذاری بسزایی داشته باشد‪ .‬در نهایت‪ ،‬افراد دیگری‬ ‫نیز وجود دارند که حتی برای گش�ت وگذار در شهر اقدام به اجاره‬ ‫خودروهای لوکس می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجاره خودرو برای اتباع خارجی‬ ‫اجاره خودرو در ش�رکت های مورد نظر نیازی به ضمانت‪ ،‬س�ند و‬ ‫س�پردن اصل مدارک شخصی ندارد و برای اتباع خارجی و ایرانیان‬ ‫مقیم خارج از کشور‪ ،‬تنها یک کپی از پاسپورت کافی است‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است‪ ،‬این افراد اگر بخواهند خودرو بدون راننده کرایه کنند تا‬ ‫مدت زمان ‪ ۶‬ماه نیازی به گواهینامه بین المللی نیست و با در دست‬ ‫داش�تن گواهینامه کش�ور اقامت خود می توانند در ایران رانندگی‬ ‫کنند اما بعد از ‪ ۶‬ماه نیاز به گواهینامه بین المللی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مدارک مورد نیاز‬ ‫برای اجاره خودرو‪ ،‬ش�رایط س�نی وجود دارد و باید حداقل سن‬ ‫‪ ۲۰‬س�ال را داشته باشید و گواهینامه معتبر با حداقل اعتبار زمانی‬ ‫‪ ۶‬ماه الزم اس�ت‪ .‬کارت شناسایی معتبر و مدرکی برای احراز محل‬ ‫ش�غلی یا محل س�کونت ش�خص اجاره کننده خودرو نیاز است‪ .‬در‬ ‫زمان تحویل خودرو‪ ،‬کل مبلغ کرایه باید از سوی فرد پرداخت شود‬ ‫ضم�ن اینکه با توجه به نوع و نرخ خ�ودرو‪ ،‬مبلغی به عنوان ودیعه‬ ‫نیز گرفته می ش�ود و در زمان عودت خودرو به مشتری بازگردانده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حداقل مدت زمان اجاره‬ ‫کمترین زمان برای اجاره خودرو در ش�رکت های مختلف متفاوت‬ ‫اس�ت اما به طور کلی حداقل زمان اجاره خودرو بدون راننده ‪ ۳‬روز‬ ‫اس�ت‪ .‬این مورد ب�رای خودروهای با راننده‪ ،‬خ�ودرو عروس‪ ،‬ون و‬ ‫اتوبوس به صورت ساعتی و روزانه نیز قابل انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط بیمه خودروها‬ ‫خودروهایی که از سوی ش�رکت های مختلف اجاره داده می شود‬ ‫باید صاحب بیمه شخص ثالث باشند ضمن اینکه بسیاری از شرکت ها‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بیمه بدنه‪ ،‬بیمه کارت طالیی و بیمه سرنشینان خودرو‬ ‫را برای خودروهایش�ان در نظر می گیرند‪ .‬در صورتی که مش�تری‪،‬‬ ‫بیمه خاصی مدنظرش باش�د یا بخواهد س�قف خسارت پرداختی از‬ ‫سوی بیمه ها را افزایش دهد‪ ،‬امکان این موارد نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ اجاره برخی از خودروها‬ ‫ب�ا توجه به اینکه نرخ اج�اره خودروهای با رانن�ده‪ ،‬بدون راننده‬ ‫و برای عروس�ی متفاوت اس�ت‪ ،‬در ج�دوال زیر ن�رخ برخی از این‬ ‫خودروها به صورت جداگانه اورده ش�ده است‪ .‬گفتنی است که نرخ‬ ‫اجاره برای خودرو عروس برای مدت زمان ‪ ۱۵‬س�اعت است و پس از‬ ‫ان به مبلغ پیش گفته اضافه می شود‪.‬‬ ‫دادستان تهران‪:‬‬ ‫به سراغ قطعه سازان محتکر می رویم‬ ‫دادس��تان عمومی و انقالب تهران گفت‪ :‬به س��راغ‬ ‫قطعه س��ازانی که به بهانه گران فروشی و مسائل دیگر‬ ‫به عمد قطعه نمی دهند‪ ،‬خواهیم رفت‪.‬‬ ‫عباس جعفری دولت ابادی در نشستی که با حضور‬ ‫مس��ئوالن ایران خودرو و س��ایپا درباره مشکالت بازار‬ ‫خودرو برگزار ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هدف ما از این جلسه‬ ‫این بود که تکانه های روانی حوزه خودرو را کنترل و با‬ ‫اخباری که اعتماد مردم را سلب می کند مقابله کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخی اخبار مبنی ب��ر احتکار خودروها‬ ‫از س��وی خودروس��ازان موجب نگرانی مردم می شود‬ ‫و در برخ��ی از ای��ن م��وارد مش��اهده کرده ای��م که‬ ‫واقع��ا احتکار و دپ��وی خودرو نبوده و از رس��انه ها و‬ ‫خودروسازان می خواهیم کاری نکنند تا اعتماد مردم‬ ‫خدشه دار شود‪ .‬وی گفت‪ :‬چرا خودروسازان هم اجازه‬ ‫می دهند خودرو در انبارها دپو ش��ود و وقتی رسانه ها‬ ‫ورود می کنن��د‪ ،‬مجبور به توجیه می ش��وند؟ جعفری‬ ‫دولت اب��ادی گفت‪ :‬واقعا اگر خودروس��ازان مش��کل‬ ‫عضو شورای ملی رقابت خبر داد‬ ‫ورود نهادهای نظارتی به بازار خودرو‬ ‫عضو ش��ورای ملی رقابت گفت‪ :‬افزایش ن��رخ خودروهای باالی ‪ ۴۵‬میلیون تومان‬ ‫که سهم اندکی از بازار دارند‪ ،‬باید با تکیه بر مستندات‪ ،‬به تایید دستگاه های نظارتی‬ ‫برسد‪ .‬محسن بهرامی ارض اقدس در گفت وگو با عصر خودرو با بیان این مطلب افزود‪:‬‬ ‫از ان جا که این دس��ته از خودروها در بازار رقابتی هس��تند و از سوی دیگر‪ ،‬واردات‬ ‫خ��ودرو ممنوع و خودروهای قبلی نیز با نرخ ارز متقاضی تامین ش��ده‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫تمام شده این خودروها مورد تاکید قرار گرفته که باید این مستندات از سوی نهادهای‬ ‫نظارتی همچون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی‬ ‫مورد بررس��ی قرار گی��رد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ای��ن خودروها به دلیل‬ ‫ارزبری باال و به دنبال ان افزایش نرخ ارز مطرح می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به طور قطع در‬ ‫صورت به تایید نرسیدن دالیل افزایش نرخ از سوی این نهادها‪ ،‬تخلف واردکنندگان‬ ‫و فروش��ندگان این خودروها در صورت گران فروش��ی قابل رس��یدگی خواهد بود و‬ ‫نهاد های نظارتی به افزایش غیرمنطقی قیمت ها ورود خواهند کرد‪ .‬عضو شورای ملی‬ ‫رقابت در ادامه درباره خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان نیز گفت‪ :‬ش��ورای رقابت به‬ ‫حوزه خودروهای انحصاری و ضدرقابتی ورود می کند و خودروهایی که درحال حاضر‬ ‫این شرایط را دارند متعلق به دو خودروساز پرتیراژ هستند و از انجا که خودروهای‬ ‫کمت��ر از ‪ ۴۵‬میلیون تومان درجه تمرکز باالیی در ب��ازار دارند و بیش از ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫این نوع خودروها توس��ط این دو خودروساز تامین می شود احتمال شرایط عرضه و‬ ‫تقاضای غیررقابتی وجود داش��ته و می توانند با بازارس��ازی‪ ،‬قیمت ها را به خریداران‬ ‫تحمیل کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از این رو‪ ،‬بازه قیمتی برای تنظیم بازار از سوی شورای‬ ‫رقابت اعالم می شود که در خرداد این امر انجام شد و هنوز نیز تغییر نکرده هرچند‬ ‫که خودروسازان داخلی بعد از افزایش نرخ ارز معتقد به تغییر شرایط بوده و تقاضای‬ ‫تجدیدنظر دارند که هنوز به دلیل اینکه مبانی مورد ادعای خودروسازان تایید نشده‪،‬‬ ‫در شورای رقابت به تایید نرسیده است‪ .‬بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه تورم بخشی‬ ‫و تورم نقطه به نقطه بیشتر مدنظر خودروسازان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بالتکلیفی در نرخ‬ ‫ارز تخصیصی به خودروس��ازان برای واردات قطعات یدک��ی وارداتی از جمله دالیل‬ ‫درخواست برای افزایش نرخ است زیرا انها معتقدند برخی خودروها ‪ ۱۲۰۰‬تا ‪۵۰۰۰‬‬ ‫دالر ارزب��ری دارند اما از انجا که نحوه تامی��ن ارز قطعات یدکی این خودروها برای‬ ‫ش��ورای رقابت مشخص نیس��ت و تورم این بخش نیز از س��وی بانک مرکزی اعالم‬ ‫نش��ده که قرار شد این مس��تندات با گزارش های رسمی بانک مرکزی مورد بررسی‬ ‫جلس��ه های بعدی ش��ورای رقابت قرار گیرد که در صورت اثبات افزایش هزینه های‬ ‫خودروهای باالی ‪ ۴۵‬میلیون تومان توسط شورا‪ ،‬به کارگروه تنظیم بازار ارسال شده‬ ‫و تصمیم نهایی با این کارگروه خواهد بود‪.‬‬ ‫حساب و کتاب تولید و مصرف سوخت دقیق نیست‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬این موضوع که مصرف‬ ‫سوخت وسایط نقلیه در کشور چند برابر سرانه بین المللی است نشان می دهد که‬ ‫حساب و کتاب تولید و مصرف سوخت دقیق نیست‪ .‬مجید کیان پور در گفت وگو‬ ‫با خانه ملت‪ ،‬با انتقاد از روند رو به رش��د قاچاق س��وخت به کشورهای همسایه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��واهد نشان می دهد که نرخ حامل های سوخت به ویژه بنزین و گازوئیل‬ ‫در ایران بس��یار ارزان تر از نرخ ان در کش��ورهای همسایه است که همین عامل‬ ‫یکی از مهم ترین دالیل قاچاقچیان مرزی برای قاچاق س��وخت به خارج از کشور‬ ‫است‪ .‬عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به پیامدهای منفی‬ ‫قاچاق س��وخت‪ ،‬افزود‪ :‬قاچاق سوخت نه تنها به اقتصاد کشور لطمه می زند‪ ،‬بلکه‬ ‫ناامن��ی را برای هموطنان مرز نش��ین به دنبال دارد ک��ه به همین دلیل نیز باید‬ ‫نظارت و کنترل بیشتری بر عرضه و توزیع سوخت انجام شود‪ .‬وی افزایش بی رویه‬ ‫سوخت در کشور را یک معضل اساسی خواند و ادامه داد‪ :‬این موضوع که مصرف‬ ‫س��وخت وسایط نقلیه در کش��ور چند برابر سرانه بین المللی است نشان می دهد‬ ‫که حس��اب و کتاب تولید و مصرف س��وخت دقیق نیس��ت و قاچاق سوخت نیز‬ ‫ناشی از نبود نظارت های دقیق است‪ .‬نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت مصرف درست و بهینه سوخت و همچنین نظارت کافی برای جلوگیری‬ ‫از قاچاق ان به کشورهای همسایه‪ ،‬تاکید کرد‪ .‬کیان پور با بیان اینکه سوخت در‬ ‫معنای عام ان یک س��رمایه ملی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه مردم در برابر مصرف‬ ‫درست سوخت مسئولیت دارند و نباید اجازه داد این سرمایه ملی از سوی عده ای‬ ‫سودجو قاچاق شود‪.‬‬ ‫قطعه دارند به دادس��تانی و پلیس اعالم کنند که اگر‬ ‫فالن تعداد خودرو در فالن نقطه نگهداری می ش��ود‬ ‫به دلیل کمبود قطعه اس��ت و اگر این مس��ئله اثبات‬ ‫شود ما از خودروس��از دفاع می کنیم‪ .‬دادستان تهران‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت های خصوصی و خودروس��ازی هم به‬ ‫جای س��کوت با مردم صحبت کنن��د؛ البته منظورم‬ ‫این نیس��ت که کار تبلیغات��ی کنند بلکه واقعیت ها را‬ ‫به م��ردم بگویند و مردم نیز ب��اور می کنند‪ .‬جعفری‬ ‫دولت اب��ادی گف��ت‪ :‬البت��ه در زمین��ه ش��رکت های‬ ‫قطعه س��ازی‪ ،‬پرونده هایی در نهاد قضایی باز اس��ت و‬ ‫نهاد دولتی در ای��ن بخش‪ ،‬از متخلفان حمایت نکند‬ ‫و از نظر ما قطعه س��ازانی که به هر بهانه ای و به عمد‪،‬‬ ‫قطعات مورد نیاز خودروس��ازان را تحویل نمی دهند‪،‬‬ ‫مجرم هس��تند و به سراغ شان خواهیم رفت‪ .‬دادستان‬ ‫ته��ران گفت‪ :‬البته برخی قطعه س��ازان بابت مس��ائل‬ ‫ارزی مش��کالتی دارند ک��ه ما هم قب��ول داریم‪ .‬وی‬ ‫درباره افزایش نرخ خودروها هم که به عنوان راهکاری‬ ‫ب��رای برون رفت از مش��کالت بازار خودرو بیان ش��د‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬منطق واقعی کردن نرخ در شرایط عادی جواب‬ ‫می دهد و ما در بسیاری از کشورها این را دیده ایم اما‬ ‫در کشوری که در تحریم و در جنگ اقتصادی است و‬ ‫دشمن در حال خالی کردن دل مردم است‪ ،‬باید دقت‬ ‫کنی��م که گران کردن بی محابا و بدون مبنای خودرو‬ ‫هم به ضرر مردم و هم به ضرر خودروس��ازی اس��ت‪.‬‬ ‫دادس��تان تهران گفت‪ :‬علت اینکه در هفته های اخیر‬ ‫موج تقاضا به سمت خودرو رفته‪ ،‬برخی اشتباه ها بود؛‬ ‫چرا باید برای ‪ ۲۷۰‬دس��تگاه مزدا‪ ،‬هزاران نفر ثبت نام‬ ‫کنن��د؟ جعفری دولت ابادی گفت‪ :‬معلوم نیس��ت اگر‬ ‫قیمت ها واقعی شود‪ ،‬مشکالت هم برطرف شود‪ .‬شاید‬ ‫انحص��ار به بخش های دیگر منتقل ش��ود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫خودروس��ازان در بحث واقعی ک��ردن قیمت ها باید با‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫هماهنگ باش��ند؟ مگر این س��ازمان برای حمایت از‬ ‫مصرف کننده ایجاد نش��ده است؟ انها مدعی هستند‬ ‫که اگر ش��کایت شود ورود می کنیم در حالی که هیچ‬ ‫دلیلی ندارد مصرف کنندگان این چنین بی پناه شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نهاد های نظارتی مثل س��ازمان بازرس��ی‬ ‫کل نیز باید بر نحوه مس��ائل خودروسازان به گونه ای‬ ‫نظارت کنند که به اعتماد و ذهنیت مردم اسیب وارد‬ ‫نش��ود‪ .‬دادس��تان تهران گفت‪ :‬چرا در حوزه موشک‬ ‫اینقدر موفق ش��دیم و دش��من را مرع��وب کرده ایم‬ ‫اما در ح��وزه صنعت خودرو به ایده ال نرس��یده ایم؟‬ ‫تحریم فرصت تاریخی اس��ت که باید ان را به فرصت‬ ‫تبدی��ل کنیم و حداقل از اکنون باید برنامه ریزی کرد‬ ‫تا در چند سال اینده ش��اهد رشد در صنعت باشیم‪.‬‬ ‫جعفری دولت اب��ادی اف��زود‪ :‬ایجاد انحص��ار و عرضه‬ ‫نک��ردن کاال در بازار‪ ،‬جرم اس��ت و حت��ی قانون گذار‬ ‫کیفری می تواند ورود کند‪ ،‬درخواست ما از مسئوالن‬ ‫این اس��ت ک��ه در بحث قطع��ات خودرو به س��مت‬ ‫گشایش و رفع انحصار حرکت کنند‪.‬‬ ‫رییس پلیس راهور ناجا‪:‬‬ ‫قانون استفاده از صندلی کودک فعال توصیه ای است‬ ‫قانون استفاده الزامی از صندلی کودک در خودرو‬ ‫هنوز به پلیس ابالغ نشده است و هر زمان که برای‬ ‫اجرا به پلیس شود جنبه اجباری پیدا خواهد کرد‪،‬‬ ‫درحال حاضر این قان��ون جنبه توصیه ای دارد‪ .‬به‬ ‫گزارش پرش��ین خودرو‪ ،‬سردار تقی مهری‪ ،‬ر ییس‬ ‫انتظامی با بیان‬ ‫ ‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‬ ‫این مطلب درباره قانون الزام به استفاده از صندلی‬ ‫کودک در خودروها گفت‪ :‬سازمان جهانی بهداشت‬ ‫ل ‪ ۲۰۱۰‬تا ‪ ۲۰۲۰‬می�لادی را به عنوان دهه‬ ‫س��ا ‬ ‫اق��دام برای ایمن��ی نام گذاری ک��رده و در همین‬ ‫راس��تا نیز توصیه هایی را ب��رای ارتقای ایمنی در‬ ‫حوزه های مختلف داده است‪ ،‬یکی از این حوزه ها‬ ‫نی��ز راهنمایی و رانندگ��ی و اقدام های مربوط به‬ ‫کاهش خسا رت ها و اسیب های ناشی از ان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از توصیه هایی که این سازمان‬ ‫به کش��ورهای مختلف کرد‪ ،‬اس��تفاده از صندلی‬ ‫کودک برای خودروهایی است که کودکان در ان‬ ‫حضور دارند که ما نیز از این پیش��نهاد اس��تقبال‬ ‫می کنیم‪ .‬س��ردار مهری با بیان اینکه در کشور ما‬ ‫اس��تفاده از صندلی کودک کم کم به صورت یک‬ ‫فرهنگ در می ای��د‪ ،‬گفت‪ :‬البته الزم اس��ت الزام‬ ‫قانون��ی نیز برای ان وجود داش��ته باش��د و اتفاقا‬ ‫پیش��نهاد پلیس هم این بود که اگر قانون مربوط‬ ‫به ان در مراجع قانونی تصویب ش��ود می تواند بر‬ ‫پیش��گیری از افزایش تلفات و کاهش مرگ و میر‬ ‫کودکان در حوادث ترافیکی موثر باش��د‪ ۷ .‬درصد‬ ‫جان باختگان ح��وادث رانندگی کش��ور کودکان‬ ‫هستند رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‬ ‫انتظامی ‪ ۷‬درص��د از کل جان باخت��گان حوادث‬ ‫ترافیکی در طول س��ال را ک��ودکان اعالم کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬همین امار ب��ه خوبی نش��ان می دهد که‬ ‫استفاده از این صندلی ها چقدر بر کاهش این امار‬ ‫موثر است و به عبارتی‪ ،‬این قانون در راستای حق‬ ‫و حقوق کودکان و حقوق ش��هروندی انها اس��ت‪.‬‬ ‫مهری درباره شرط سنی استفاده از این صندلی ها‬ ‫به ایس��نا یاداور ش��د‪ :‬کودکان کمتر از ‪ ۱۰‬سال‬ ‫باید از این صندلی استفاده کنند و سن دقیق ان‬ ‫نیز اعالم خواهد ش��د‪ ،‬البته به طور قطع با توجه‬ ‫به سن و س��ال کودک ش��کل و نحوه استفاده از‬ ‫ای��ن صندلی نیز مهم اس��ت‪ .‬رییس پلیس راهور‬ ‫ناجا با تاکید بر اینکه اس��تفاده از صندلی کودک‬ ‫بای��د فراگیر ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مس��ئله هنوز‬ ‫فراگیر نش��ده و باید فراگیر ش��ود چرا که این امر‬ ‫در حفظ حقوق کودکان در س��طح جامعه بسیار‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬وی با بیان اینک��ه پلیس با این قانون‬ ‫مواف��ق بوده و ای��ده اولیه ان نیز پیش��نهاد خود‬ ‫پلیس بوده اس��ت‪ ،‬درباره مبلغ جریمه اس��تفاده‬ ‫نک��ردن از صندل��ی کودک نیز خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫مبل��غ جریمه در این باره هنوز مش��خص نش��ده‬ ‫اس��ت و هر میزانی که قانون گذار تصویب کند به‬ ‫عنوان رقم ان تش��خیص داده خواهد شد و مبلغ‬ ‫به خزانه دولت واریز می شود‪ .‬مهری درباره شرایط‬ ‫نصب این صندلی ه��ا روی خودروها نیز گفت‪ :‬ما‬ ‫حت��ی با خودروس��ازان نیز مکاتب��ه کرده ایم و از‬ ‫انها خواس��تیم تا محلی برای نصب و استقرار این‬ ‫صندلی هادر نظر بگیرند‪ .‬یاداور می ش��ود‪ ،‬الزام به‬ ‫اس��تفاده از صندلی کودک در الیحه اصالح ماده‬ ‫‪ ۱۹‬قانون رس��یدگی به تخلف های رانندگی اورده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫مشکلی برای تامین مواد اولیه الستیک وجود ندارد‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران درباره وضعیت تامین مواد‬ ‫اولیه الستیک در کشور گفت‪ :‬در این زمینه مشکلی نداریم و حتی‬ ‫بیش از حد نیاز تایر در کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫مصطفی تنها‪ ،‬مکانیس��م قیمت گذاری تایر را تش��ریح کرد و به‬ ‫ش��اتا گفت‪ :‬قیمت گذاری ازس��وی انجمن انجام می ش��ود و بعد از‬ ‫ان س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بررس��ی‬ ‫مس��تندات و مدارک الزم قیمت ها را به تایید می رسانند‪ .‬در واقع‬ ‫سازمان حمایت همه مستندات را بررسی و ابهام ها را در این زمینه‬ ‫رفع و در نهایت نرخ مصوب انجمن را تایید می کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنع��ت تایر ایران در همین ب��اره ادامه داد‪:‬‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان در این زمینه‬ ‫هم��کاری خوبی با انجمن دارد و الزم اس��ت خودروس��ازان نیز با‬ ‫توجه به وضعیت بازار بیش از این با تولیدکنندگان تایر همکاری و‬ ‫همراهی داشته باشند‪ .‬وی در واکنش به تصمیم های ستاد تنظیم‬ ‫بازار برای تامین الس��تیک و لزوم ارائه برنامه ماهانه گفت‪ :‬قوانینی‬ ‫که برای واردکنندگان تایر وضع شده به منظور جلوگیری از احتکار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی وضعی��ت تولید تایر را مطلوب دانس��ت و افزود‪ :‬دولت برای‬ ‫تولید الس��تیک به ویژه در زمینه الستیک های سنگین‪ ،‬ارز دولتی‬ ‫در اختیار واردکنندگان مواد اولیه قرار می دهد و از این جهت هیچ‬ ‫مش��کلی وجود ندارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬می توان ادعا کرد در زمینه‬ ‫مواد اولیه مش��کلی نداریم و حتی بیش از حد نیاز تایر در کش��ور‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه شبکه حمل ونقل به تایر وابسته است و اگر‬ ‫این اقالم برای خودروها فراهم نش��ود در کل این شبکه مشکل‬ ‫ایجاد خواهد ش��د‪ ،‬ترخیص م��واد اولیه برای تولی��د تایرهای‬ ‫س��نگین به راحت��ی انجام می ش��ود و توزیع ان هم به وس��یله‬ ‫حواله انجام می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬تولیدکنندگان تایر از پرداخت‬ ‫مابه التفاوت مستثنا شده و این امر فرایند تولید را بهتر خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت تایر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولیدکنندگان مطرح کردند‬ ‫برنامه افزایش ظرفیت تولید تایر تا پایان سال‬ ‫باد ایجاد ش��ود‪ .‬در‬ ‫واقع‪ ،‬باید گفت این مواد‬ ‫خودترمیم گر بوده و این طور نیس��ت‬ ‫که موقت عمل ترمیم را انجام دهند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫ام��روزه نواوری ه��ای زیادی در‬ ‫زمینه تولید الس��تیک های خودرو مانند‬ ‫تایرهای رادیال‪ ،‬الس��تیک های پنچررو‪ ،‬نشانگر میزان‬ ‫باد الستیک ها و‪ ...‬ایجاد ش��ده که همگی در راستای‬ ‫بهبود کیفیت تایر بوده است‪.‬‬ ‫الس��تیک به نوعی کفش خودرو به ش��مار می رود‬ ‫و ب��ه لح��اظ ایمن��ی از اهمی��ت زی��ادی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬کش��ور در تولید تایرهای سواری تا حدودی‬ ‫خودکفاست و تایرسازان داخلی نیاز بازار را پوشش‬ ‫می دهن��د‪ .‬الس��تیک تولید داخل از ن��وع رادیال یا‬ ‫همان س��یمی اس��ت اما در زمینه تایر خودروهای‬ ‫س��نگین تولیدات واحدهای صنعتی بیش��تر از نوع‬ ‫تایرهای بایاس(نخی) بوده و تنها یک کارخانه تولید‬ ‫الس��تیک های س��یمی را بر عهده دارد که البته قرار‬ ‫است تا پایان سال ظرفیت ‪۲۰‬هزار تنی به ان اضافه‬ ‫شود‪ .‬حال باید دید با کمبود مواد اولیه که دامنگیر‬ ‫تم��ام صنایع داخلی ش��ده وضعیت تولی��د تایر در‬ ‫کشور چگونه است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا تقی گنج��ی‪ ،‬رییس‬ ‫انجمن صنفی صنع��ت تایر ایران در‬ ‫این باره گفت‪ :‬تمام تالش ها در راس��تای‬ ‫پاس��خگویی به نیاز بازار اس��ت ت��ا کمبودی در‬ ‫زمینه تایر وجود نداش��ته باش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬از این رو‪،‬‬ ‫ورود تایر به کش��ور ازاد اس��ت‪ .‬تایرهای سواری با ارز‬ ‫سامانه نیما و الستیک های کامیونی که بیشتر از نوع‬ ‫تایرهای رادیال س��یمی هس��تند با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫وارد می شوند‪.‬‬ ‫براساس خبرها‪ ،‬عموم واردات از چین خواهد بود‪ .‬او‬ ‫در این باره گف��ت‪ :‬می توان تایرهای مورد نیاز را از هر‬ ‫کشوری وارد کرد و چین نیز یکی از این کشورهاست‪.‬‬ ‫ای��ن روزها جمالتی که مدام«ول��ع خرید» را دامن‬ ‫می زنن��د‪ ،‬ب��ا تکیه ب��ر احس��اس بی ثبات��ی و ناامنی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬گم��ان بر افزایش قیمت ها‪ ،‬ب��اور به اثرات‬ ‫سوءتحریم ها و بیم افت ارزش پول همگان را تحریک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مهر‪ ،‬اوضاع نابس��امان ب��ازار و مدیریت‬ ‫نادرس��ت برای تنظیم ان‪ ،‬مش��کالت بسیاری را برای‬ ‫خانواره��ای ایرانی به وجود اورده اس��ت؛ به نحوی که‬ ‫بیش��تر انه��ا با تکیه بر احس��اس بی ثبات��ی و ناامنی‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬گمان ب��ر افزایش قیمت ه��ا و افت ارزش‬ ‫پول برای بزرگ تر کردن ولع خرید را تقویت می کند‪.‬‬ ‫حمید کارگر‪ ،‬مشاور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫یادداشتی نوشت‪:‬‬ ‫«دست دس��ت نکنید اگ��ر تصمیم ب��ه خرید دارید‬ ‫همی��ن حاال بخرید»‪« ،‬همه چیز دارد گران می ش��ود‬ ‫زودتر بخری��د»‪« ،‬چند ماه دیگر همی��ن هم گیرتان‬ ‫نخواه��د امد»‪« ،‬این نرخ خرید قبل اس��ت‪ ،‬کاالهای‬ ‫جدی��د که بیاید گران تر خواهد بود»و‪ ...‬اگر این روزها‬ ‫گذرتان به بازار و فروش��گاه های گوناگون سطح شهر‬ ‫افتاده باشد چنین عباراتی را بارها شنیده اید‪ .‬جمالتی‬ ‫که مدام«ول��ع خرید» را دامن می زنن��د و با تکیه بر‬ ‫احساس بی ثباتی و ناامنی اقتصادی‪ ،‬گمان بر افزایش‬ ‫نرخ ه��ا‪ ،‬باور به اثرات س��وء تحریم ها و بیم افت ارزش‬ ‫پول همگان را تحریک و تش��ویق به شعله ورتر کردن‬ ‫این اتش می کنند‪.‬‬ ‫گویی همه نگران هس��تند‪ .‬همه دلواپس معیش��ت‬ ‫خود شده اند و با دامن زدن به این تشویش های ذهنی‬ ‫و تحریک حرص دیگران به خرید‪ ،‬بر دلشوره و نگرانی‬ ‫خود و دیگران می افزایند‪ .‬هر خبری که دال بر گرانی‬ ‫و تورم و ناامنی اقتصادی باش��د به افزودن بر پیازداغ‬ ‫ان دس��ت به دست می چرخد و باور عمومی به خرابی‬ ‫اوضاع را تقویت می کند‪.‬‬ ‫یکی خبری را می س��ازد‪ ،‬دیگری شاخ و برگ داده‬ ‫و پردازش��ش می کند‪ ،‬بعدی بسط و نشرش می دهد و‬ ‫کنشگران فضای مجازی و فعاالن گعده ها و دورهمی ها‬ ‫در برابر ان واداده و س��رخورده و دل اشوب از یک سو‬ ‫به تمس��خر دولتی ها و زمامداران امور می پردازند و از‬ ‫دیگر سو‪ ،‬حال خراب خود را خراب تر می کنند‪.‬‬ ‫دولتی��ان و صاحب منصبان چه می کنند؟ صم بکم‬ ‫عمی! اغلب س��اکتند! دریغ از دادن اطالعات درست‬ ‫و منطقی و غیرکلیش��ه ای و غیرتکراری و غیرشعاری!‬ ‫برخی هم که زبان به س��خن گفتن می گش��ایند گاه‬ ‫نش��تر بر رگ روح افکارعمومی می زنند و س��وهان بر‬ ‫خرده ارامش جامعه می کش��ند یا فقط اش��تباهات را‬ ‫توجیه می کنند‪.‬‬ ‫نتیجه ان ش��ده که سرمایه های س��رگردان جامعه‬ ‫از این س��و به ان س��و روانه می ش��ود و کام همگی را‬ ‫تلخ می کند و کام نابرخورداران را تلخ تر‪ .‬چندی بازار‬ ‫مسکن متالطم می ش��ود و زمانی بازار سکه‪ .‬یک روز‬ ‫همه در به در تهیه ارز می شوند و روز دیگر برای پیش‬ ‫خرید پرای��د هجوم می اورند‪ .‬ب��اری نرخ مرغ جگرها‬ ‫را خون می کند و ب��ار دیگر بهای لبنیات‪ .‬گاه موبایل‬ ‫دردس��رزا می ش��ود و گاهی دیگر پوش��ک به معضل‬ ‫جامعه تبدیل می شود‪.‬‬ ‫و در ای��ن میانه م��ردم می خرند یا می کوش��ند که‬ ‫بخرند یا دیگران را تش��ویق و تحری��ک می کنند که‬ ‫بخرند‪ .‬فلس��فه زندگی می ش��ود خریدن و ش��عارمان‬ ‫اینکه «من خرید می کنم پس هستم! » چراکه وقتی‬ ‫قرار اس��ت فالن کاال نایاب ش��ود و بهمان کاال گران‬ ‫ش��ود باید خرید کنم تا ش��اید ض��رر و زیان کمتری‬ ‫ببینم! زیرا احتیاط ش��رط عقل است! و این دور باطل‬ ‫همچنان تداوم می یابد‪.‬‬ ‫نمی توان مردم را مقصر اصلی دانس��ت و بر ایش��ان‬ ‫خرده گرفت‪ .‬دلواپس��ند‪ .‬اندک سرمایه های ش��ان در‬ ‫مع��رض خطر اس��ت و ارزش دارایی ه��ا رو به کاهش‬ ‫نهاده اس��ت‪ .‬برای معیش��ت خود نگرانن��د‪ .‬به فردای‬ ‫‹ ‹موافقت با واردات‬ ‫انچه در این ب��اره مهم‬ ‫است کیفیت محصوالت‬ ‫بوده و انجمن با واردات‬ ‫تای��ر باکیفی��ت چین��ی‬ ‫مخالفتی ندارد‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنفی صنعت‬ ‫تای��ر در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینک��ه ایا روی‬ ‫کیفی��ت تایرهای وارداتی نظارت��ی وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نظارت و کنت��رل این امر برعهده انجمن نیس��ت اما‬ ‫در کارگروه تعیین کننده س��تاد تنظی��م بازار انجمن‬ ‫عضویت دارد که نظر خود را بیان می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹رفع مشکل کامیون داران‬ ‫تقی گنج��ی درباره وابس��تگی کش��ور ب��ه واردات‬ ‫تایرهای سنگین‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در زمینه تولید تایرهای‬ ‫بایاس(نخی) کش��ور خودکفاست و اجازه واردات داده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬در بح��ث تولید تایرهای رادیال(س��یمی)‬ ‫‪۵۰‬درص��د ان در داخ��ل تولید و باقی نی��ز از طریق‬ ‫واردات باید تامین شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که با وجود مشکالت‬ ‫کامیون داران و وضعیت تحریمی این مسئله در اینده‬ ‫مشکل س��از نخواهد ب��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬برنامه ریزی ها الزم‬ ‫انجام شده و برای واردات تایرهایی که در داخل تولید‬ ‫نداریم ارز دولتی اختصاص داده شده است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا واردات تایر با ارز‬ ‫دولتی ‪۴۲۰۰‬تومانی موافقت کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کنار‬ ‫این ام��ر برای بهبود ش��رایط‬ ‫و کم��ک به کاهش مش��کالت‬ ‫کامیون داران تعرفه واردات تایر‬ ‫خودروهای سنگین ‪۵‬درصد اعالم‬ ‫شد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫الس��تیک های مورد نیاز کامیون داران ب��ا ارز ارزان و‬ ‫تعرفه بس��یارپایین وارد و مشکالت رفع خواهند شد‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن صنف��ی صنعت تای��ر همچنین افزود‪:‬‬ ‫تعرفه واردات تایرهای س��واری همان ‪۴۰‬درصد است‬ ‫زی��را تولید داخ��ل کل بازار را پوش��ش داده و نیاز به‬ ‫واردات نیس��ت‪ .‬وی درباره وضعیت تحریمی و واردات‬ ‫تایر گفت‪ :‬برخی کشورها جزو تحریم کنندگان هستند‬ ‫مانند ژاپن‪ ،‬فرانسه و‪. ...‬‬ ‫این فعال صنعت ادامه داد‪ :‬در نتیجه از این کشورها‬ ‫وارداتی انجام نمی ش��ود‪ .‬البته تایر این کش��ور هزینه‬ ‫باالیی داش��ته و در کش��ور خیلی بازار ندارد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫واردات تایر از کشورهایی مانند تایوان‪ ،‬چین‪ ،‬کره و‪...‬‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعتی که از خود حمایت نمی کند‬ ‫در بحث تایرهای بدون پنچری کش��ورهای زیادی‬ ‫وارد ش��ده اند و تبلیغات بس��یاری در این زمینه انجام‬ ‫می ش��ود مانند ژاپن‪ ،‬المان و‪ ....‬این در حالی است که‬ ‫در ایران نیز یکی از کارافرینان موفق به س��اخت این‬ ‫نوع تایرها شده و ان را به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫چرا‬ ‫از تولید‬ ‫صنعت��ی‬ ‫حمایت نمی شود؟ رییس انجمن صنفی‬ ‫صنع��ت تایر در این ب��اره توضیح داد‪ :‬این‬ ‫موض��وع مس��ئله ای جدید نیس��ت‪ .‬حدود‬ ‫‪۵۰‬سال است که کشورها روی ان کار می کنند‪.‬‬ ‫ما در ایران به تازگی از این فناوری اگاه شده ایم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬این نوع تایرها نخس��تین بار در امریکا‬ ‫تولید ش��د و س��ایر کش��ورها نیز به این س��و حرکت‬ ‫کرده ان��د ‪ ،‬ضمن انکه این گونه نیس��ت که ضدپنچری‬ ‫باش��ند‪ ،‬بلکه ماده ای در ان وجود دارد که در صورت‬ ‫س��وراخ شدن الستیک‪ ،‬ان را می پوشاند و اجازه رد و‬ ‫بدل ش��دن هوا را نمی دهد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬البته پس از‬ ‫سوراخ شدن‪ ،‬تایر دیگر قابل استفاده نیست و تنها به‬ ‫صاحب خودرو اجازه می دهد خود را تا جایی برساند و‬ ‫الستیک را تعویض کند‪ .‬تقی گنجی اضافه کرد‪ :‬روش‬ ‫خوبی است تا رانندگان در راه نمانند‪ .‬پیش تر در زمان‬ ‫جنگ که ش��رایط ویژه ای دارد از این تایرها استفاده‬ ‫می ش��د اما امری نیست که بتوان در حجم تجاری ان‬ ‫را تولید کرد زیرا پس از س��وراخ شدن تایر مستهلک‬ ‫می ش��ود و نیاز به تعویض دارد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫یک مبتکر ایرانی این نوع تایر در کش��ور به«گسترش‬ ‫صنع��ت» گفته بو د تا هنگامی که تایر صاف نش��ود و‬ ‫نیاز به تعویض نداش��ته باش��د پنچر نخواهد شد زیرا‬ ‫مواد نانوی مورد اس��تفاده در ان الستیک را در مقابل‬ ‫پنچری محافظت می کند‪ .‬الس��تیک های نانوپلیمری‬ ‫قادرند در کس��ری از ثانیه چندین رخنه و سوراخ که‬ ‫ممکن است در تایر ب ه وجود اید را کنترل کنند و در‬ ‫ازمون ها‪ ،‬تایرها توانستند از یک تخته با ‪ ۸‬تا ‪۱۲‬میخ‬ ‫عبور کنند بدون اینکه اسیبی ببینند و افتی در فشار‬ ‫‹‬ ‫‹مواد اولیه و مشکل تولید‬ ‫همان ط��ور که گفته ش��د ‪ ،‬م��واد اولیه ب��ه عنوان‬ ‫نخس��تین مرحل��ه تولی��د ه��ر محصول��ی یک��ی از‬ ‫چالش های تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬در این باره حس��ن‬ ‫حیدرزاده‪ ،‬عضو هیات مدی��ره مرکز تحقیقات صنایع‬ ‫الستیک از کویرتایر و مش��اور این شرکت تایرسازی‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل شرایط تحریمی مشکالتی از نظر تهیه‬ ‫م��واد اولیه و تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬تومان وجود دارد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬کارها به کندی در حال انجام اس��ت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ارز مورد نیاز داده نمی شود تا بتوانیم مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از خود را وارد کنیم به همین دلیل تولید بیش��تر‬ ‫کارخانجات صنعت تایر به کمتر از ‪ ۵۰‬درصد رس��یده‬ ‫است‪ .‬اما نگرانی وجود ندارد اگر حمایت ارزی شود و‬ ‫تایرس��ازان بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین‬ ‫کنند برای تولید یک سلسله اندازه های کامال عمومی‬ ‫مشکلی نخواهیم داش��ت‪ .‬این کارشناس صنعت تایر‬ ‫در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه تولید این شرکت‬ ‫چقدر نیاز بازار را پوش��ش می ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬این واحد‬ ‫صنعت��ی ظرفیت تولید و تامی��ن بیش از ‪۲۰‬درصد از‬ ‫کل تایرهای سبک(س��واری و وانتی) کش��ور را دارد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬صنعتگران باره��ا عنوان کرده اند با کاهش‬ ‫ظرفی��ت تولید ناگزی��ر به تعدیل نیروه��ای کارگری‬ ‫خود ش��ده اند‪ .‬این عضو انجمن صنفی صنعت تایر در‬ ‫این باره با اش��اره به اینکه تعدیل نیرویی نداش��ته اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به دلیل تخصیص نیافتن ارز با کمبود مواد اولیه‬ ‫روبه رو بودیم اما تالش ها برای رفع مشکالت در حال‬ ‫انجام اس��ت و به طور قطع تولید ب��ا حداکثر ظرفیت‬ ‫ادام��ه خواهد یاف��ت‪ .‬حیدرزاده اف��زود‪ :‬برای مقطعی‬ ‫تولید دچار افت شد اما تا پایان سال برنامه ریزی شده‬ ‫تا در زمینه تایر افزایش تیراژ داش��ته باش��یم اما همه‬ ‫این برنامه ها در گرو تامین ارز مورد نیاز و خرید مواد‬ ‫اولیه است‪.‬‬ ‫ولع خرید؛ از پراید تا پوشک‬ ‫اقتصادی خود اطمینان ندارند و کسی هم انگار بنای‬ ‫ارامش بخش��یدن به ایش��ان را ندارد‪ .‬در برابر هزاران‬ ‫صدای��ی که موج منفی یاس و ناامی��دی را به جامعه‬ ‫تزریق می کند مع��دود صداهایی هم به هماوردی در‬ ‫نمی اید‪ .‬کس��ی فارغ از ش��عار و کلیش��ه و وعده های‬ ‫توخالی با اسلحه داده و اطالعات متقن و تدبیر درست‬ ‫به مبارزه بر نمی خیزد پس جای ش��گفتی نیست که‬ ‫اقتصاد بر مدار هیجان بگردد‪.‬‬ ‫اندیش��مندان گس��تره ارتباطات‪ ،‬دو بال «اهمیت»‬ ‫و «ابه��ام» را ب��رای ب��ال گش��ودن و پ��رواز ک��ردن‬ ‫کالغ های«ش��ایعه» الزم دانس��ته اند و در حوزه ه��ای‬ ‫اقتصادی و انچه با معیشت مردم پیوند خورده است‪،‬‬ ‫این دو بال خیلی خوب در کنار هم قرار می گیرند‪.‬‬ ‫اقتصاد و معیش��ت برای مردم مهم است و در عین‬ ‫ح��ال در دوران خ��روج امریکا از برجام و بازگش��ت‬ ‫تحریم ها سرش��ار از ابهام و پرسش نیز هستند‪ .‬گاهی‬ ‫اف��کار عمومی نس��بت ب��ه اخبار اقتصادی حس��اس‬ ‫می ش��وند و نسبت به گذران معیش��ت خود و ارتزاق‬ ‫روزمره احس��اس ناامنی می کنن��د و تامین مایحتاج‬ ‫زندگی اهمیت می یابد (خواه پوش��ک و نوار بهداشتی‬ ‫باش��د خواه مرغ و لبنیات)‪ ،‬هر ابهامی موجب زایش و‬ ‫تکثیر شایعه می شود‪.‬‬ ‫در چنین هنگامه ای اگر خبرهای صریح و روشن در‬ ‫بین نباشد‪ ،‬یا اگر اخبار به صورت گنگ و تحریف شده‬ ‫ب��ه افکار عمومی برس��د‪ ،‬ی��ا اگر خبره��ای متناقض‬ ‫و متضاد در امد و ش��د باش��ند‪ ،‬یا اگر س��یل وعده و‬ ‫وعیدهای غیرواقعی و نامتناس��ب ب��ا واقعیات بازار به‬ ‫س��مت مردم روانه ش��ود‪ ،‬یا اگر خبرها خارج از فهم‬ ‫افراد عادی باش��د و هر کس از ظن خود یارش شود‪،‬‬ ‫حدس و گمان ها و دل نگرانی ها مجال عرضه می یابند‬ ‫و شایعه رواج می یابد‪.‬‬ ‫در نب��ود اگاهی رس��انی همگان��ی و در حالی ک��ه‬ ‫مجاری رسمی اطالع رس��انی توان یا تمایلی در اقناع‬ ‫اف��کار عمومی و پاس��خگویی به میل دانس��تن مردم‬ ‫و کنش��گران حوزه تولید و تجارت نداش��ته باش��ند‪،‬‬ ‫کالغ های ش��ایعه از یکی به چهل می رس��ند و کاه ها‬ ‫به کوه تبدیل می شوند و هیجانات توده مردم اقتصاد‬ ‫کشور را به چالش می کشد‪.‬‬ ‫کم کاری ه��ا یا کژکاری های س��ازمان ها و نهادهای‬ ‫موث��ر در فراینده��ای تولیدی و اقتص��ادی در حوزه‬ ‫اگاهی رس��انی یا ایجاد تنگنا برای ابزارهای اطالعاتی‬ ‫و ارتباطی‪ ،‬جامعه را پذیرای شایعات می کند و شایعه‬ ‫بی نیاز از س��ند و بره��ان تکثیر می ش��ود و ناامنی و‬ ‫بی ثباتی اقتصادی پدید می اورد‪.‬‬ ‫عجیب انکه در همین گیر ودار به جای میدان دادن‬ ‫به فضای درس��ت و رس��می اطالع رس��انی‪ ،‬نهاد های‬ ‫دولت��ی و نهاده��ای رس��می را از حض��ور در برخی‬ ‫مجاری اگاهی رس��ان –به ویژه تلگرام‪ -‬منع کرده ایم‪،‬‬ ‫حضورش��ان را در توئیتر و اینس��تاگرام به رس��میت‬ ‫نمی شناس��یم و با قط��ع ارتباط این ها ب��ا مخاطبان‪،‬‬ ‫می��دان را به تمام��ی در اختیار فضای غیررس��می و‬ ‫سرشار از شایعه قرار داده ایم!‬ ‫روابط عمومی ه��ای نهادهای حاکمیت��ی یا منفعل‬ ‫هستند‪ ،‬یا خود بی خبرند و از تحلیل شرایط ناتوانند‪،‬‬ ‫ی��ا فقط در پیام رس��ان های داخلی به اطالع رس��انی‬ ‫سرگرم هستند و بیش��تر مخاطبان در فضاهای دیگر‬ ‫به دنبال خبر می گردند!‬ ‫درست در شرایطی که افکار عمومی نسبت به اخبار‬ ‫اقتصادی –نوس��ان های نرخ ارز‪ ،‬پیامدهای بازگش��ت‬ ‫تحریم ها‪ ،‬بهای طال‪ ،‬میزان و چگونگی واردات و تامین‬ ‫کاالهای اساسی‪ ،‬توانمندی و سرعت نهادهای نظارتی‬ ‫در عرص��ه اقتصاد و‪ -...‬حساس��ند‪ ،‬در نبود یا کمبود‬ ‫اطالعات درس��ت و صریح‪ ،‬شایعات گسترش می یابند‬ ‫و ادمی��ان به طوطیان س��خنگویی تبدیل می ش��وند‬ ‫ک��ه مدام تک��رار می کنند بی انکه به درس��تی انچه را‬ ‫می گویند بدانند و بفهمند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار چیست؟‬ ‫مردم جویای حقیقت هس��تند و اگ��ر به خبرهای‬ ‫درست و دقیق دس��ت نیابند یا در گستره ای از ابهام‬ ‫و کم خب��ری اطمینان و اعتماد خ��ود را به اظهارات‬ ‫رس��می از دست بدهند‪ ،‬پذیرای شایعه می شوند و هر‬ ‫چه بر اضطراب و دغدغه ش��ان افزوده شود‪ ،‬حلقه های‬ ‫زنجیره ش��ایعه نیز پرشمارتر می شوند و گریز از «ولع‬ ‫خرید» دشوارتر‪.‬‬ ‫برای هماوردی و رویارویی با ش��ایعه و کاس��تن از‬ ‫این ولع باید دس��ت به دامان اطالع رس��انی شفاف و‬ ‫همه جانبه و به هنگام ش��د‪ .‬باید «اعتماد» را به مردم‬ ‫بازگردان��د‪ .‬اگاهی رس��انی فراگیر و بی پ��رده و دور از‬ ‫یک سویه نگری شرط الزم پیشگیری از پرواز کالغ های‬ ‫شایعه است‪ .‬مردم حق دارند برای فردای خود نگران‬ ‫باش��ند‪ .‬حق دارن��د وقتی التهاب دائم��ی قیمت ها را‬ ‫می بینند‪ ،‬اندک س��رمایه خود را برای اس��یب ندیدن‬ ‫روان��ه بازار کنند‪ .‬به احتمال زیاد حق دارند تا انجا که‬ ‫وسع ش��ان می رسد س��بدهای خرید را – حتی بیش‬ ‫از نی��از ضروری خود و در اندیش��ه ف��ردای مبادا‪ -‬پر‬ ‫کنند‪ .‬ح��ق دارند در زمانی کوت��اه همان خودروهای‬ ‫وطنی مورد استهزا و نیش کنایه خود را به بهایی باال‬ ‫پیش خرید کنند و س��ایت های فروش این خودروها‬ ‫را ب��ا هجوم خود از کار بیندازند‪ .‬ح��ق دارند در نبود‬ ‫«اعتم��اد» و ب��رای کاهش ریس��ک های احتمالی در‬ ‫معیش��ت خود اندک سرمایه شان را بر مدار هیجانات‬ ‫روانی در اقتصادی ملتهب به گردش بین بازارهای ارز‬ ‫و طال و مسکن و خودرو دراورند‪.‬‬ ‫بر ای��ن گمانم که تا حس اعتماد را به ش��هروندان‬ ‫بازنگردانیم –که یکی از الزامات ان خبررسانی بهنگام‪،‬‬ ‫ش��فاف‪ ،‬صادقان��ه و غیرش��عاری و دور از وعده ه��ای‬ ‫ناشدنی است‪ ،-‬همچنان تماشای اقتصادی هیجانی و‬ ‫سبقت گرفتن در خرید شگفتی اور نخواهد بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بسته حمایتی دولت برای خودروسازان‬ ‫پس از اغاز دور جدید تحریم های بین المللی اقتصادی و خروج‬ ‫ش��رکای اروپایی و حتی اسیایی خودروس��ازان‪ ،‬شرایط تولید در‬ ‫صنعت و ب��ازار خودرو و در کنار ان قطعات‪ ،‬ب��ه اندازه ای بحرانی‬ ‫ش��ده که دولت درصدد ارائه بس��ته حمایت��ی از صنعت خودرو و‬ ‫قطع ه است‪ .‬براساس اظهارات مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در بس��ته حمایتی دولت به دنب��ال حمایت مالی‬ ‫از صنایع خودرو و قطع ه اس��ت و در نظ��ر دارد تا همه منابع الزم‬ ‫برای حمایت از خودروس��ازان و قطعه س��ازان پیش بینی شود‪ .‬در‬ ‫همین راستا جواد مرزبان راد‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو‬ ‫با پرش��ین خودرو با توجه به طرح بس��ته حمایتی دولت از صنعت‬ ‫خودرو و قطع�� ه اظهار کرد‪ :‬دولت باید در طراحی هرگونه بس��ته‬ ‫حمایتی به طور مش��روط عمل کند تا مش��کالت و موانع تولیدی‬ ‫در صنعت خودرو برطرف و این امکان فراهم ش��ود که این صنعت‬ ‫از صفر تا ‪ ۱۰۰‬تولید را به طور مس��تقل و بدون وابس��تگی طراحی‬ ‫و تولی��د کند‪ .‬روی تاکید کرد‪ :‬البته منظور از خودکفایی در تولید‬ ‫ب��ه مفهوم تامین تمامی م��واد اولیه و قطعات مورد نیاز در صنعت‬ ‫خودرو در داخل نیست و به طور قطع در تهیه و تامین برخی مواد‬ ‫خاص به خارج از کش��ور نیازمند خواهیم ب��ود‪ .‬عضو هیات علمی‬ ‫دانش��گاه علم و صنعت افزود‪ :‬دولت باید در بسته حمایتی خود از‬ ‫صنعت خودرو فقط تولیدکنندگان داخلی را حمایت کند مشروط‬ ‫بر اینکه شرکت ها تالش کنند طراحی تا تولید خودرو را در داخل‬ ‫انجام دهند‪ .‬این کارشناس خودرو با توجه به تداوم مشکل تامین و‬ ‫ترخیص مواد اولیه و قطعه مورد نیاز خودروسازان و افت تولید در‬ ‫چند ماه گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬در این شرایط انتظار می رود که دولت هر‬ ‫چه سریع تر حمایت خاص و ویژه ای را از صنعت قطع ه داشته باشد‬ ‫تا مش��کل تامین مواد و قطعات مورد نیاز در این بخش به سرعت‬ ‫برطرف ش��ود‪ .‬مرزبان تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر کمبود نقدینگی‪،‬‬ ‫پایین بودن سقف اعتباری خودروسازان در شبکه بانکی و مشکالت‬ ‫تامی��ن و اختصاص ارز از مهم ترین مش��کالت فعلی صنایع خودرو‬ ‫و قطع ه کشور است‪.‬‬ ‫حرمت تولیدکننده نگه داشته نمی شود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫صنعت خ��ودرو در حال‬ ‫پشت سر گذاشتن روزهای سخت و‬ ‫سرنوشت سازی است‪ .‬مشخص نیست‬ ‫ای��ن صنعت با اس��یب های محیطی که‬ ‫به ان وارد می ش��ود‪ ،‬ای��ا تاب مقاومت و‬ ‫توسعه خواهد داشت یا خیر‪ .‬به طور قطع‪،‬‬ ‫انچه صنعت خودرو و زیرمجموعه های ان‬ ‫را س��رپا نگه داش��ته عملکردهای به نسبت‬ ‫مطلوبی است که در دهه‪ ۷۰‬و اغاز دهه‪۸۰‬‬ ‫در این صنعت وجود داشت‪.‬‬ ‫جدا از موضوع خ��ودرو‪ ،‬محصوالت جانبی مورد‬ ‫نی��از ان اعم از روانکارها‪ ،‬گریس‪ ،‬ضدیخ و‪ ...‬از موج‬ ‫گرانی در امان نبوده و شاهد افزایش نرخ برخی از‬ ‫این اقالم هس��تیم‪ .‬این در حالی است که به تازگی‬ ‫گام های نخستین در راه مقابله با تحریم ها در حال‬ ‫برداشته شدن است‪.‬‬ ‫داخلی و چند درصد وارداتی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫روغن موت��ور ح��دود ‪ ۶۰‬درصد ان مرب��وط به روغن‬ ‫برخی گریدها از محصوالت‬ ‫پایه است که برای‬ ‫استفاده می شود‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫تولی��د داخل‬ ‫برای بعض��ی گریدها هم وارداتی اس��ت‪ .‬مواد‬ ‫افزودن��ی این نوع محصوالت نیز همه وارداتی اس��ت‬ ‫و تولی��د داخل نداریم‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگ��ر روغن موتوری‬ ‫ب��ا گرید روز ب��رای خودروهای روز‬ ‫جه��ان باش��د وارداتی اس��ت و‬ ‫ارزبری باالیی دارد زیرا تولیدات‬ ‫داخ��ل ب��رای ای��ن ن��وع خودروها‬ ‫کارامد نیستند‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت خودرو‬ ‫در پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه روغ��ن‬ ‫پای��ه برای‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت محصوالت جانبی‬ ‫حمید قاس��م نژاد‪ ،‬مدیرعامل شرکت فومن شیمی‪،‬‬ ‫تولیدکننده انواع روغ��ن و روانکار مانند روغن موتور‪،‬‬ ‫ترمز‪ ،‬فرمان و نیز ضدیخ و‪ ...‬با بیش از ‪۴‬دهه فعالیت‪،‬‬ ‫درب��اره وضعیت تولی��د و افزایش قیمت ه��ا در بازار‬ ‫این محصوالت گف��ت‪ :‬مجوزی که برای افزایش نرخ‬ ‫محصوالت روغنی داده شد عددی کمتر از ‪۱۰‬درصد‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان‪ ،‬موافقت کرده با توجه به باال رفتن‬ ‫هزینه های مواد اولیه‪ ،‬محصوالت روغنی افزایش چند‬ ‫درصدی نرخ داشته باشد‪.‬‬ ‫وی درب��اره افزایش نرخ س��ایر محصوالت جانبی‬ ‫خودرو مانن��د ضدیخ عنوان کرد‪ :‬ضدی��خ در بازار با‬ ‫نرخ قبلی عرضه می ش��ود‪ .‬البته نرخ اقالم مورد نیاز‬ ‫برای بسته بندی مانند پلی اتیلن که برای ظروف این‬ ‫محصوالت اس��تفاده می شود در کنار نرخ ارز در بازار‬ ‫ازاد بسیار باال رفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬به طور کلی تمام‬ ‫محصوالتی که ارزبری داشتند افزایش نرخ باالیی را‬ ‫تجربه کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزبری محصوالت‬ ‫قاس��م نژاد در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه‬ ‫محصوالتی مانند انواع روغن های خودرو چند درصد‬ ‫خودروه��ای جدید چند درصد کل تولید را ش��امل‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اطالع دقیقی ندارم‪ .‬باید دید به لحاظ‬ ‫س��طح گرید‪ ،‬روغن ها چگونه طبقه بندی شده اند اما‬ ‫می ت��وان گفت حج��م عمده روغن پای��ه برای تولید‬ ‫روغن موتور از داخل تهیه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از دست رفتن فرصت های طالیی‬ ‫قاس��م نژاد درباره تاثیر تحریم ب��ر تولید این اقالم‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬درحال حاضر مش��کلی در زمینه عرضه‬ ‫نداری��م‪ .‬خری��دار به ه��ر فروش��گاهی مراجعه کند‬ ‫روغن موت��ور‪ ،‬ضدیخ‪ ،‬روغن ترم��ز‪ ،‬گریس و‪ ...‬موجود‬ ‫است اما اگر روند واردات و تامین مواد به همین شکل‬ ‫ام��روز ادامه پی��دا کند در اینده دچ��ار کمبودهایی‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دلیل این امر نیز این اس��ت که از‬ ‫‪ ۲۱/۱/۹۷‬ت��ا امروز به دلیل تغییرات دائمی ضوابط و‬ ‫قوانین‪ ،‬زمان زیادی از ش��رکت ها ب��رای تامین مواد‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫ابتدا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان معرفی ش��د‪ ،‬س��پس کاالها‬ ‫ب��ه گ��روه کاالیی ‪ ۳ ،۲ ،۱‬و ‪ ۴‬دس��ته بندی ش��دند‪.‬‬ ‫دوباره در ادامه‪ ،‬کاالها در این طبقه ها جابه جا شدند‪،‬‬ ‫س��امانه «نیما» مطرح و سپس ارز ثانویه به صنعتگر‬ ‫معرفی ش��د‪ .‬این در حالی است که همین امروز هم‬ ‫نمی توان گفت همه مس��ائل ‪ ۱۰۰‬درصد شفاف شده‬ ‫زیرا نوسان های ارزی همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فومن ش��یمی در ادام��ه به‬ ‫بزرگ تری��ن مش��کل در این زمینه اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مهم ترین مسئله این است که‬ ‫فرصت ها را از دس��ت می دهیم بدون اینکه از‬ ‫انها استفاده بهینه بکنیم‪.‬‬ ‫زم��ان طالی��ی ش��رکت ها در‬ ‫این ش��رایط هم��ان فاصله‬ ‫‪۲۱‬فروردین‬ ‫ت��ا ‪۱۳‬اب��ان‬ ‫است که مرحله‬ ‫دوم تحریم ه��ا‬ ‫اغ��از می ش��ود‪ .‬انه��ا‬ ‫می توانس��تند مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز را در‬ ‫حد ت��وان و نقدینگی‬ ‫خود وارد کنند تا اش��تغال حفظ ش��ود و فعالیت ها‬ ‫حداقل تا پایان س��ال روند عادی خود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫برای پس از ان دوباره می توان تدبی ر دیگری اندیشید‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬این فرصت در عمل‪ ،‬به دلیل بخشنامه های‬ ‫گوناگون‪ ،‬تصمیم گیری دیرهنگام و سردرگمی ها که‬ ‫همچنان ادام��ه دارد و دامنه ان به تامین مواد اولیه‬ ‫داخلی هم رسیده‪ ،‬در حال از دست رفتن است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت تامین مواد اولیه‬ ‫قاس��م نژاد در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬می توان گفت‬ ‫درحال حاضر صنایع با دو مش��کل روبه رو هس��تند؛‬ ‫تامین مواد اولیه ای که وارد می ش��ود و بخشی دیگر‬ ‫که باید از داخل تامین ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در این‬ ‫صنف کس��انی که به ماده «پ��ت»(‪ )PET‬نیاز دارند‬ ‫مشکل شان تحریم ها نیست‪ .‬این ماده در داخل تولید‬ ‫می ش��ود اما در دس��ترس نیس��ت ‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با ‪ ۲‬تا‬ ‫تعمیر قطعات معیوب از سوی کارخانه ها‬ ‫ریی��س اتحادیه تعمی��رکاران خودرو‬ ‫درب��اره نرخ ل��وازم یدکی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر ش��اهد افزایش ‪ ۳‬برابری‬ ‫ن��رخ ل��وازم یدکی ب��ه دلی��ل کاهش‬ ‫عرض��ه و کمب��ود این محص��والت در‬ ‫بازار هس��تیم‪ ،‬به ویژ ه در بخش قطعات‬ ‫موت��ور و گیربک��س که کمبود بیش��تر‬ ‫احس��اس می ش��ود‪ .‬علیرضا نیک ائین‬ ‫کیفیت لوازم یدک��ی موجود در بازار را‬ ‫نامطل��وب توصیف کرد و به خبرخودرو‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه به دلیل کمبود قطعه در‬ ‫بازار‪ ،‬برخی از اقالم لوازم یدکی معیوب‬ ‫در انب��ار که برای بازگش��ت به کارخانه‬ ‫سازنده برگشت داده شده بودند جذب‬ ‫بازار شده و در برخی تعمیرگاه ها مورد‬ ‫استفاده قرار گرفته اند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بسیاری از قطعات مانند سیستم کالچ‪،‬‬ ‫جلوبن��دی‪ ،‬فرمان و ترم��ز که معیوب‬ ‫ب��وده و باید به کارخانه بازگش��ت داده‬ ‫می ش��دند وارد بازار ش��ده و متاسفانه‬ ‫برخ��ی از فروش��ندگان ل��وازم یدک��ی‬ ‫برای کس��ب سود بیش��ت ر انها را عرضه‬ ‫کرده ان��د که این امر ب��ه معنای واقعی‬ ‫بازی با جان مردم است‪ .‬رییس اتحادیه‬ ‫تعمی��رکاران خودر و همچنی��ن افزود‪:‬‬ ‫م��ردم به دلیل کمبود قطعه به ناچار از‬ ‫این قطعات معیوب استفاده می کنند و‬ ‫با خودروهای معیوب رانندگی می کنند‬ ‫و به دلیل هزینه ب��االی تعمیر مراجعه‬ ‫به تعمیرگاه ها نیز کاهش یافته که این‬ ‫عوام��ل ب��ه افزایش مصرف س��وخت و‬ ‫همچنین بروز حادثه منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بر لزوم مدیریت مصرف تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬سیاست های دولت برای بهبود‬ ‫شرایط چاره ساز نیست زیرا در شرایطی‬ ‫که ب��ا روند صع��ودی ن��رخ ارز روبه رو‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬کارکرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در کنترل ب��ازار قابل قبول نیس��ت و از ‪ ،۲۰‬نمره ‪ ۲‬را‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬محم��د عزیزی در گفت وگو با خانه‬ ‫مل��ت‪ ،‬درباره افزایش چندین براب��ری نرخ لوازم یدکی‬ ‫خودرو و الستیک در بازار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه برخی‬ ‫شرکت ها با وجود اینکه ارز دولتی ‪۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی‬ ‫دریافت و کاالهایی را وارد کرده اند به دلیل نبود نظارت‬ ‫و اشراف به بازار ازسوی مسئوالن مربوط کاالهای خود‬ ‫را ب��ا قیمت ه��ای باالتری به فروش رس��انده اند‪ .‬عضو‬ ‫‹ ‹حفظ حرمت تولید‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪:‬‬ ‫برخی م��واد اولیه در‬ ‫کارخانه های پتروشیمی‬ ‫کش��ور تولید می شود اما‬ ‫به دلی��ل س��ردرگمی هایی‬ ‫که وج��ود دارد در دس��ترس‬ ‫تولیدکنن��ده داخل��ی نیس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬صنعت تنها مشکل تحریم‪،‬‬ ‫تامی��ن ارز و‪ ...‬ندارد‪ ،‬بلکه برای تامین‬ ‫اقالم داخلی هم مشکالت زیادی پیش رو‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این صنعتگ��ر درباره حوزه محص��والت جانبی‬ ‫خ��ودرو اف��زود‪ :‬فرصت ه��ا در حال از‬ ‫دست رفتن اس��ت‪ ،‬زمان زیادی تا ‪۱۳‬‬ ‫ابان نداریم‪ ،‬تعطیالت ایام محرم هم پیش رو اس��ت‬ ‫در حالی که تولیدکننده تا پاس��ی از ش��ب و در ایام‬ ‫تعطی��ل نیز فعالیت دار د‪ ،‬فعالیت ه��ا بهره ورانه انجام‬ ‫نمی شود‪.‬مرحله نخست تحریم ها ‪۱۳‬مرداد اغاز شده‬ ‫و نخس��تین صنعتی که نش��انه گرفته شده‪ ،‬خودرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬مس��ائل در حال پیگیری است و‬ ‫مدیران مربوط سعی در حل مشکالت دارند اما زمان‬ ‫طوالنی شده که فرصت ها را از ما می گیرد‪ .‬چه اتفاقی‬ ‫افتاده که کشوری که حدود ‪۴۰‬سال فعالیت در خرید‬ ‫اقالم خارجی داش��ته در کنار انواع و اقسام حوادث و‬ ‫موانع بیرونی که همیش��ه با ان درگیر بوده این گونه‬ ‫س��ردرگم ش��ده اس��ت؟ ما که تجربه تمام مسائل را‬ ‫داشتیم‪ .‬همه شرکت ها پرونده تولید دارند و اطالعات‬ ‫مش��خص است‪ .‬کش��وری بی تجربه نبوده ایم؛ چرایی‬ ‫این اشفتگی عجیب است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬برخی تصمیم ها خطرافرین هستند‪ .‬امروز‬ ‫کار تولیدکننده این ش��ده که از صبح تا شب مذاکره‬ ‫و مکاتبه داش��ته باش��د در حالی که وظیفه صنعتگر‬ ‫تولید اس��ت‪ ،‬باید انرژی خود را برای فعالیت صنعتی‬ ‫صرف کن��د نه برای مکاتبه و مذاک��ره به منظور رفع‬ ‫مسائل و مشکالت به وجود امده‪ .‬نقص کار کجاست‪،‬‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫قاس��م نژاد در ادامه در قالب شوخی و جدی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬پیش تر یکی از رسانه ها پرسید که پیشنهاد شما‬ ‫برای برون رفت از این وضعیت چیس��ت؛ ساده عنوان‬ ‫کردم مسئوالن کاری انجام ندهند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه مشکالت در وضع مقررات کمتر‬ ‫و چالش اصلی در اجراس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬نباید اجازه داد‬ ‫تولید کوچک شود‪ .‬اگر صنعتگر امروز به فعالیت های‬ ‫خود ادامه می دهد برای س��هم خواهی از بازار نیست‪،‬‬ ‫فقط برای این است که کارگرانش بیکار نشوند‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگ��ر اظهار کرد‪ :‬خوش��حال هس��تم که‬ ‫کارگرم برای ابتدای س��ال تحصیلی می تواند حداقل‬ ‫نوش��ت افزار مورد نیاز فرزن��دش را خریداری کند اما‬ ‫نمی توان منکر ش��د با ادامه ای��ن وضعیت‪ ،‬ناگزیر به‬ ‫تعدیل نیرو و کاهش فعالیت ها هستیم‪.‬‬ ‫قاسم نژاد با اشاره به اینکه مسئوالن عنوان می کنند‬ ‫تولید عبادت است‪ ،‬گفت‪ :‬پس چرا حرمت تولیدکننده‬ ‫نگه داشته نمی شود؟ پس از ‪۴‬دهه فعالیت در شرایط‬ ‫دش��وار اعم از ش��رایط جنگ و تحریم ‪ ،‬از مس��ائل و‬ ‫مشکالت امروز سردر نمی اورم‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت بحران بدون تعدیل‬ ‫باز هم مقررات دست وپاگیر جدید برسر راه تولید‬ ‫هستیم برای فروش��ندگان لوازم یدکی‬ ‫صرفه اقتص��ادی ندارد که اجناس خود‬ ‫را با قیمت های گذش��ته عرضه کنند و‬ ‫بنکداران نیز نمی توانند اجناس خود را‬ ‫در بازار عرضه کنند زیرا با بس��ته بودن‬ ‫د ر گمرکات امکان جایگزینی اجناس��ی‬ ‫که به ب��ازار عرضه می کنند را نخواهند‬ ‫داشت‪ .‬او مشکالت تعمیر کاران خودرو‬ ‫را به چند دس��ته تقس��یم و اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت تعمی��رکاران خودرو‬ ‫وجود کاالهای تقلبی در بازار اس��ت که‬ ‫باید هر چه س��ریع تر ساماندهی شود و‬ ‫مشکل بعدی‪ ،‬تناسب نداشتن دستمزد‬ ‫تعمی��رکاران با افزایش نرخ لوازم یدکی‬ ‫و همچنین افزایش هزینه های اداره یک‬ ‫تعمیرگاه اس��ت که اداره این واحدهای‬ ‫صنفی را با مش��کل روبه رو کرد ه است‪.‬‬ ‫نیک ائی��ن تاکید کرد‪ :‬ب��ا افزایش نرخ‬ ‫لوازم یدکی‪ ،‬مراجعه صاحبان خودرو به‬ ‫تعمیرکاران کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ضعف شبکه های نظارتی بر بازار لوازم یدکی‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بی��ان اینکه مردم با توجه به افزایش نرخ لوازم یدکی و‬ ‫الستیک‪ ،‬زیر فشار قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬باال بودن قیمت ها‬ ‫به نبود نظام نظارت بر ش��بکه ب��ازار بر می گردد‪ .‬میزان‬ ‫زی��ادی از ارز و مناب��ع مملکت را هزین��ه کرده ایم اما‬ ‫هیچ گونه اثاری در رش��د مثبت زندگی مردم مشاهده‬ ‫نمی کنی��م‪ .‬رهب��ر معظم انق�لاب نیز در ای��ن زمینه‬ ‫تذکرات��ی داده ان��د‪ .‬نماینده مردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اینکه با افزای��ش قیمت ها بدون‬ ‫حس��اب روبه رو هس��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ای��ن موضوع باید‬ ‫‪۳‬برابر ن��رخ واقعی باید ان را از ب��ازار ازاد خریداری‬ ‫کرد‪ .‬ب��رای تهیه پلی اتیلن ها ه��م همین وضعیت را‬ ‫مواد تولید داخل هس��تند اما‬ ‫داری��م‪ .‬ای��ن‬ ‫کم ش��ده و فقط از ب��ازار ازاد‬ ‫عرض��ه انه��ا‬ ‫می توان انها را تامین کرد‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده محصوالت جانب��ی خودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬معلوم نیست تا ‪۱۳‬ابان بتوانیم مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از خود را وارد کنیم ی��ا خیر‪ .‬حتی اگر محصوالت‬ ‫وارد ش��ود تضمینی نیس��ت که بدون اتالف وقت در‬ ‫اختیار تولیدکننده قرار گیرد زیرا تغییرات زیادی در‬ ‫این فاصله تا ترخیص مواد‪ ،‬به وجود می اید‪.‬‬ ‫سید ش��مس الدین مصطفوی نسب از دیگر فعاالن‬ ‫بازار محصوالت جانبی خودرو که چند سالی است در‬ ‫تولی��د و تامین محصوالت نانویی فعالیت دارد درباره‬ ‫وضعیت تولید و بازار گفت‪ :‬با توجه به شرایط کنونی‪،‬‬ ‫فقط بر مبنای سفارش ها تولید می کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چند درصد‬ ‫م��واد اولیه مورد نیاز این تولیدکننده داخلی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مواد اولیه مورد نیاز ما بیش��تر از داخل تامین‬ ‫می ش��ود و برای تهیه مواد مش��کلی نداریم اما چون‬ ‫مواد اولیه تولید داخل گران ش��ده اند طبیعی اس��ت‬ ‫محصوالت نهایی نیز افزایش نرخ داشته باشند‪.‬‬ ‫او درب��اره افزای��ش قیمت ه��ا به ‪۱۸‬درصد اش��اره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬در کن��ار گران��ی برخی اق�لام مانند‬ ‫شیشه ش��وی های خودرویی تیراژ افزایش داش��ته و‬ ‫این امیدوارکننده اس��ت‪ .‬تنها تفاوت امس��ال نسبت‬ ‫به سال گذشته تولید براساس سفارش گیری ازسوی‬ ‫خودروس��ازان دولتی و خصوصی ب��رای خودروهای‬ ‫سبک و سنگین است‪.‬‬ ‫مصطفوی نس��ب در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‬ ‫توجی��ه اقتص��ادی دارد ماش��ین االت ب��رای مدتی‬ ‫خاموش باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط فعلی ناگزیر هستیم‬ ‫اما برای جلوگیری از اتالف وقت نیروهای انس��انی و‬ ‫جلوگیری از تعدیل نیرو‪ ،‬انها در بخش دیگر مشغول‬ ‫می ش��وند‪ .‬این شرکت طرح توسعه برای یک سلسله‬ ‫محص��والت نان��و صنعت��ی دارد که بخش��ی از زمان‬ ‫کارگران در این پروژه صرف می ش��ود اما ‪۲‬ماه اینده‬ ‫قابل پیش بینی نیست که شرایط چگونه خواهد شد‪.‬‬ ‫رسیدگی شود و به دلیل نبود نظارت ها بحث استیضاح‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت مطرح ش��ده و یکی از‬ ‫دالیل ان کنترل نداش��تن روی بازار اس��ت‪ .‬امیدواریم‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت درب��اره کنترل بازار‬ ‫حرفی برای گفتن داشته باشد و از خود دفاع کند‪.‬‬ ‫عزیزی در پایان با تاکید بر اینکه شرایط بازار عملکرد‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را در زمینه کنترل بازار‬ ‫نش��ان می دهد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کارکرد این وزارتخانه‬ ‫در کنت��رل بازار قابل قبول نیس��ت و از ‪ ،۲۰‬نمره ‪ ۲‬را‬ ‫دریافت می کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کش��ور گفت‪ :‬با سررسید یوزانس های‬ ‫تخصیص یافت��ه‪ ،‬قطعه س��ازان مل��زم ب��ه پرداخت‬ ‫مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با ارز مرجع شده اند در‬ ‫حالی که توان این ضرردهی برای انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد در گفت وگو با عصرخودرو با بیان‬ ‫این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬سررس��ید یوزان��س تخصیصی و‬ ‫ال س��ی های باز شده در حالی اس��ت که بسیاری از‬ ‫این کاالها پیش از این وارد و ترخیص و حتی تولید‬ ‫شده و با نرخ ارز روز گشایش(دالر ‪ ۳۸۰۰‬تومانی) به‬ ‫خودروساز فروخته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با وجود به فروش رفتن این قطعات‪،‬‬ ‫قطعه س��از هنوز مبلغ پرداختی را دریافت نکرده اما‬ ‫از انج��ا که ال س��ی و یوزانس م��دت دار بوده و ‪۷۰‬‬ ‫تا ‪۹۰‬درصد نرخ را ش��امل ش��ده مابه التفاوت مبالغ‬ ‫دریافتی باید در بهترین حالت به نرخ ارز بازار ثانویه‬ ‫و در بدترین شرایط بازار ازاد باشد که رقم سنگینی‬ ‫به قطعه ساز تحمیل خواهد شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه یاداور ش��د‪ :‬قیمت گذاری‬ ‫انجام شده با روش پیشین بوده و حتی مبلغ اجناس‬ ‫به فروش رفته نیز دریافت نش��ده قطعه س��از چگونه‬ ‫می تواند ای��ن ضرردهی را جبران کند بنابراین برای‬ ‫خرید اعتباری با نرخ روز محاسبه شده چه باید کرد‪.‬‬ ‫محبی نژاد در ادامه با اشاره به مصوبه جدید دولت‬ ‫مبنی بر ازاد ش��دن واردات بدون انتقال ارز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با مصوبه جدید به طور قطع ثبت س��فارش های‬ ‫قبلی باطل خواهد شد و باز هم مقررات دست وپاگیر‬ ‫جدیدی ب��رای ثبت دوباره درخواس��ت ب��ا ارز ازاد‬ ‫مطرح خواهد ش��د که این روند ظلم مضاعفی است‬ ‫زیرا خرید ب��ا ارز ازاد بوده و در عین حال نیز اجازه‬ ‫داده نمی ش��ود با همان ثبت سفارش قبلی کار پیش‬ ‫رود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هر چند این تصمی��م روند کار را قفل‬ ‫نمی کند اما احتمال ایجاد رانت و فس��اد و هدررفت‬ ‫منابع را در کشور ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫محبی نژاد با انتقاد از صدور بخش��نامه های متعدد‬ ‫ظرف در ‪3‬ماه گذشته افزود‪ :‬اگر قرار به رفع ممنوعیت‬ ‫واردات ب��ا ارز ازاد بود این تصمیم ‪۴‬ماه پیش تغییر‬ ‫کرد و هم اکنون دوباره وارد مرحله اجرایی ش��ده با‬ ‫این تفاوت که قطعه س��ازان ‪۴‬ماه از رسالت خود که‬ ‫تولید اس��ت‪ ،‬باز ماندند و هم اکنون قطعه س��ازان به‬ ‫جای تمرکز بر تولید با دوام و با کیفیت بیشتر انرژی‬ ‫و وقت خود را بر چگونگی اصالح قوانین و مقررات و‬ ‫مراجعات به سازمان ها و نهادها گذاشته اند تا حداقل‬ ‫م��واد اولیه تولید را فراهم کنند ک��ه این امر انها از‬ ‫رسالت خود که تولید با کیفیت بوده دور کرده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد هدف فعلی کاغذبازی و بروکراسی و‬ ‫انتظار برای بخشنامه های جدید است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطع��ه درباره اعمال نش��دن‬ ‫قانون معافیت قطعه س��ازان از پرداخت مابه التفاوت‬ ‫ارزی نی��ز گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫فهرس��تی از قطعات قطعه سازان را به بانک مرکزی‪،‬‬ ‫گم��رک و وزارت ام��ور اقتصاد و دارای��ی ارائه کرد‬ ‫ک��ه به دلی��ل کارشناس��ی نب��ودن ای��ن فهرس��ت‬ ‫بس��یاری از اق�لام مورد نیاز تولید در این فهرس��ت‬ ‫قرار ندارد‪.‬‬ ‫محبی نژاد افزود‪ :‬بخشی از قطعاتی که قطعه سازان‬ ‫موفق به ترخیص ان بدون پرداخت مابه التفاوت نرخ‬ ‫ارز ش��دند به مواد اولیه خام و قطعات نیمه س��اخته‬ ‫اختص��اص دارد و قطع��ات الکترونیکی مورد نیاز در‬ ‫دس��ته بندی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت وارد‬ ‫فهرس��ت کاالهای برقی و الکترونیکی می شود و در‬ ‫رده های دیگری می گنجد که در این فهرست نیست‬ ‫و حال باید پیگیری الزم انجام ش��ود تا این قطعات‬ ‫وارد فهرست قطعات خودرو شده و مشمول معافیت‬ ‫از پرداخ��ت مابه التفاوت ش��ود که ای��ن امر زمان بر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تکمیل زیرساخت های فاز سه بندر شهیدرجایی در سه سال اینده‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان بنادرودریان��وردی ب��ا اش��اره دوره بالتکلیفی‬ ‫راهب��ری پایانه ه��ای کانتین��ری بن��ادر کش��ور خاتمه یافته اس��ت از‬ ‫تکمیل زیرس��اخت های فاز س��ه بندر شهیدرجایی طی مدت سه سال‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار خودرو ‪ ،‬به نقل از پایگاه اطالع رس��انی س��ازمان‬ ‫بنادرودریان��وردی‪ ،‬محمد راس��تاد در جلس��ه س��الیانه ش��ورای عالی‬ ‫س��ازمان بنادرودریانوردی‪ ،‬با اش��اره به اقدامات صورت گرفته توس��ط‬ ‫این س��ازمان طی یک س��ال اخی��ر و تاکید بر اینک��ه دوره بالتکلیفی‬ ‫راهب��ری پایانه ه��ای کانتین��ری در بنادر کش��ور خاتمه یافته اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬تا پیش ازاین راهب��ری کانتینری بندر ش��هید رجایی به صورت‬ ‫موقت و یک س��اله ب��ود و بدون ق��رارداد بلندمدت اپرات��وری راهبری‬ ‫می ش��د ام��ا در س��ال گذش��ته ب��ا برنامه ریزی ص��ورت گرفت��ه و در‬ ‫چارچوب قرارداد تعریف ش��ده‪ ،‬در دو فاز؛ راهب��ری کانتینری این بندر‬ ‫مدنظ��ر قرار گرف��ت و درنتیجه موض��وع فاز یک بندر ش��هید رجایی‬ ‫به ص��ورت ‪ MC‬در دس��تور کار ق��رار گرف��ت ت��ا ش��رکای خارجی‬ ‫در قال��ب هم��کاری ب��ا اپرات��ور داخل��ی فعالیت ه��ای مربوط��ه را‬ ‫پیش ببرند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ف��از بع��دی بن��در ش��هیدرجایی نیز توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری متناس��ب با مدل مالی امکان افزای��ش زمان قرارداد‬ ‫را ایج��اد کرد و درنهایت در دی س��ال گذش��ته با حض��ور وزیر راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬اپراتوری دو پایانه کانتینری بندر شهیدرجایی به دو اپراتور‬ ‫داخل��ی موفق که پیش��ینه طوالنی در راهب��ری پایانه های کانتینری‬ ‫داشتند واگذار ش��د که نقطه عطفی در راهبری کانتینری بنادر کشور‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫به گفته معاون وزیر راه و شهرس��ازی عالوه بر این‪ ،‬برنده مناقصه‬ ‫فاز سه بندرشهیدرجایی اعالم شده است و کارگاه این فاز در حال حاضر‬ ‫فعال است‪ .‬همچنین براس��اس زمان بندی صورت گرفته قرار است در‬ ‫مدت سه س��ال زیرساخت های فاز سه بندر ش��هید رجایی کامل شود‬ ‫وهم زم��ان با ان به دنبال جذب س��رمایه گذار برای ایج��اد روبناها و‬ ‫تجهیزات خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل دریایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫هند با سرمایه ‪ ۸۵‬میلیون دالری‪ ،‬راهبری یکی از فازهای توسعه بندرشهیدبهشتی را برعهده می گیرد‬ ‫بازی دو سر برد ایران و هند در چابهار‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫«بندر چابهار به هندی ها واگذار می ش��ود و انس��ان وطن دوست‬ ‫اگر از شنیدن این خبر بمیرد؛ مرگ بر او رواست! » بازنشر‬ ‫این پیام در فضای مجازی در هفته های اخیر‪ ،‬برخی‬ ‫واکنش های منفی مردم را به دنبال داشت و‬ ‫برخی گمان کردند ایران قرار اس��ت‬ ‫حاکمی��ت بندر چابه��ار را به‬ ‫هندی ه��ا بس��پارد‪،‬‬ ‫در حال��ی که‬ ‫ا شکا ر‬ ‫ا س��ت‬ ‫نوش��تن و انتش��ار‬ ‫این پیام‪ ،‬از نبود اطالعات‬ ‫تخصص��ی درب��اره قرارداده��ای‬ ‫توس��عه ای بین المللی و نیز ممکن نبودن‬ ‫برون سپاری حاکمیت بخشی از خاک یک کشور‬ ‫ناشی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬وقتی وزیر راه و شهرسازی کشورمان‬ ‫در سفر دو هفته پیش خود به هند اعالم کرد ایران بهره برداری از بندر‬ ‫چابه��ار را در قال��ب موافقتنامه ای موقت که پیش تر ب��ا هندی ها امضا کرده‪،‬‬ ‫ت��ا یک ماه دیگر به یک ش��رکت هندی واگذار می کن��د‪ ،‬برخی این واگذاری‬ ‫را به معن��ی واگذاری حاکمیتی تعبیر کردند‪ ،‬در حالی که مش��ارکت هند در‬ ‫توس��عه و تقویت زیرس��اخت های بندر چابهار‪ ،‬براس��اس یک قرارداد بی اوتی‬ ‫(ساخت‪ ،‬بهره برداری و انتقال) است که مدلی مرسوم در زمینه سرمایه گذاری‬ ‫در دنیاست‪ .‬درواقع قرار نیست هندی ها نقش حاکمیتی در بندر چابهار داشته‬ ‫باشند‪ ،‬بلکه بخش هایی از این بندر قرار است با سرمایه هندی ها به رونق برسد‬ ‫و بعد از مدتی دوباره مدیریت ان به ایران واگذار شود‪.‬‬ ‫مش��ارکت هند در توسعه بندر چابهار موضوع جدیدی نیست و سال هاست‬ ‫در دس��تور کار دو کش��ور قرار دارد‪ .‬باتوجه به مزیت های جغرافیایی که بندر‬ ‫چابه��ار دارد و ب��ا اتصال به اب های ازاد‪ ،‬تجارت دریایی را تس��هیل می کند‪،‬‬ ‫سال هاست که کش��ورهایی مانند هند‪ ،‬پاکستان و حتی چین برای مشارکت‬ ‫در توس��عه و بهره برداری از مزیت های این بندر ابراز تمایل کرده اند و در این‬ ‫میان‪ ،‬هند توانس��ته چند گام از دیگران پیش��ی بگیرد و مذاکره را تا امضای‬ ‫قرارداد پیش ببرد‪.‬‬ ‫ب��ا عملیاتی ش��دن ظرفیت های بندر چابه��ار‪ ،‬هندی ه��ا می توانند به طور‬ ‫مس��تقیم و با اس��تفاده از مس��یر کوتاه دریایی بندرهای خود ب��ا چابهار‪ ،‬در‬ ‫افغانس��تان حضور پررنگ تری داش��ته باش��ند‪ .‬با توس��عه این بندر هزینه‬ ‫حمل ونقل کاال از هند به اس��یای مرکزی و خلیج فارس حدود یک سوم‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹حاکمیت چابهار واگذار نمی شود‬ ‫در حالی که سخن وزیر راه و شهرسازی درباره واگذاری بندر‬ ‫چابهار به هند‪ ،‬از س��وی برخی به معنی واگذاری حاکمیتی‬ ‫ای��ن بندر تعبیر ش��ده‪ ،‬معاون امور بن��دری و اقتصادی‬ ‫س��ازمان بنادر و دریانوردی می گوی��د واگذاری اداره‬ ‫بن��در چابهار به هند در ازای س��رمایه گذاری ‪۸۵‬‬ ‫میلیون دالری این کش��ور در چابهار‪ ،‬به معنی‬ ‫واگذاری حاکمیتی این بندر نیست‪.‬‬ ‫محمدعلی حس��ن زاده گفت‪ :‬بخش��ی‬ ‫از فعالیت ه��ای مربوط ب��ه هر بندر‪،‬‬ ‫اعمال حاکمیت و جایگاه دولت و‬ ‫بخشی دیگر مربوط به عملیات‬ ‫و راهبری است‪ .‬اینکه گفته‬ ‫می ش��ود بندر چابهار به‬ ‫هندی ها واگذار ش��ده‪ ،‬از نظر اعمال حاکمیت و جایگاه دولت‪ ،‬درست نیست‬ ‫زی��را حاکمیت و مالکیت بندرها قابل واگذاری نیس��ت و در همه کش��ورها‪،‬‬ ‫حاکمیت بندرها برعهده دولت ها است‪.‬‬ ‫حس��ن زاده ادامه داد‪ :‬تا س��ال ‪ ۱۳۷۵‬راهبری عملیات در بندرها از س��وی‬ ‫س��ازمان بنادر و دریانوردی و مسئولیت توسعه و تامین تجهیزات برعهده این‬ ‫سازمان بود اما به تدریج روند به این شکل شد که دولت قوانین را برای بندرها‬ ‫تعیین کند و مدیریت ان در قالب اپراتوری واگذار شود؛ این واگذاری می تواند‬ ‫داخلی یا بین المللی باشد‪.‬‬ ‫انطور که معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی می گوید‪،‬‬ ‫در موضوع بندر چابهار‪ ،‬براس��اس مطالعات ابتدایی که منجر به تصویب پروژه‬ ‫شد‪ ،‬قرارداد ‪ ۴‬فاز برای توسعه بندر چابهار لحاظ شده است‪ .‬با عملیاتی شدن‬ ‫این ‪ ۴‬فاز ظرفیت این بندر به ‪ ۷۷‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن می رسد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬راهبری یک فاز از ‪ ۴‬فاز بندر ش��هید بهش��تی چابهار‬ ‫ی گذاشته شده است‪ .‬این شرکت در‬ ‫برعهده یک شرکت هند ‬ ‫بندرهای هند و سایر کش��ورها فعالیت اپراتوری دارد‪.‬‬ ‫طرح س��رمایه گذاری هندی ها در زمینه تامین‬ ‫تجهیزات در قالب قرارداد ده ساله است‪.‬‬ ‫او در ای��ن زمینه توضیح داد‪:‬‬ ‫قرارداد ای��ران با هند در‬ ‫دو قالب موقت و اصلی است‪.‬‬ ‫ق��رارداد موقت هجده ماه��ه مربوط‬ ‫به اج��اره و بهره برداری بخش��ی از فاز یک‬ ‫بندر ش��هید بهشتی چابهار اس��ت‪ .‬موضوع قرارداد‬ ‫اپرات��وری ‪ ۱۰‬هکتار (محوطه کانتینری‪ ،‬کاال‪ ،‬س��اختمان‬ ‫اداری‪ ،‬رفاهی‪ ،‬تعمیرگاه و‪ )...‬از فاز نخس��ت بندر ش��هید بهشتی‪،‬‬ ‫‪ ۳۶۰‬متر اسکله کانتینری و چندمنظوره و استفاده از تجهیزات موجود و‬ ‫اجاره بخشی دیگر است‪ .‬در قرارداد اصلی که ده ساله است‪ ۶۴۰ ،‬متر اسکله و‬ ‫‪ ۷۰‬هکتار محوطه و تامین تجهیزات مدنظر است‪.‬‬ ‫حس��ن زاده گفت‪ :‬اجرایی ش��دن قرارداد اصلی با شرکت اپراتور هندی‬ ‫ح��دود یک تا یک ونیم س��ال زمان می برد‪ .‬از انجا که س��ازمان بنادر‬ ‫و دریان��وردی برای بندر چابهار تجهی��زات خریده و دولت مصمم‬ ‫اس��ت این بندر را در حوزه ترانزیت به ویژه تجارت با کشورهای‬ ‫س��ی ای اس فعال کند‪ ،‬اپراتوری که اکنون در بندر ش��هید‬ ‫کالنتری چابهار فعالیت می کند‪ ،‬به عنوان بخش��ی از کار‬ ‫خود‪ ،‬راهبری بندر ش��هید بهشتی را نیز برعهده دارد‪.‬‬ ‫بنابراین تا زمان شروع قرارداد اصلی اپراتوری هند‪،‬‬ ‫از این کش��ور می خواهیم به طور موقت فعالیت‬ ‫کند؛ از این رو‪ ،‬ش��رکت هندی برای قرارداد‬ ‫موق��ت مذاک��رات خ��ود را ش��روع کرد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر نیز راهب��ری موقت در‬ ‫مرحله ارائه ضمانت نامه است‪.‬‬ ‫به گفته معاون س��ازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی‪ ،‬شرکت هندی‬ ‫یک اپراتور ایرانی به عنوان‬ ‫شریک خود در چابهار‬ ‫دارد ک��ه موج��ب‬ ‫ا ش��تغا لز ا یی‬ ‫در منطق��ه‬ ‫می شو د ‪.‬‬ ‫براساس س��خن او‪ ،‬اگزیم بانک هند کانال اعتباری ‪ ۱۵۰‬میلیون دالری برای‬ ‫توس��عه و تجهیز بندر چابهار در نظر گرفت��ه که می توان از این خط اعتباری‬ ‫برای تجهیزات ریلی‪ ،‬پایانه ها و فازهای بعدی توس��عه ای بندر چابهار استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزییات قرارداد هند با ایران در زمینه چابهار‬ ‫هند در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬قرارداد مش��ارکت در توسعه بندر چابهار را با ایران در‬ ‫قال��ب س��رمایه گذاری ‪ ۸۵‬میلیون دالری و یک خط اعتب��اری ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫دالری نهایی کرد‪ .‬براساس این قرارداد هند می تواند به مدت ‪ ۱۰‬سال از بندر‬ ‫چابهار برای حمل ونقل کاال استفاده کند‪ .‬در مدت زمان ‪ ۱۰‬سالی که ایران و‬ ‫هند برای توس��عه بندر چابهار قرارداد دارند‪ ،‬از هر میزان کاالیی که وارد این‬ ‫بندر شود‪ ،‬سهمی از ترانزیت و ترانشیپ ان متعلق به ایران و سهمی هم برای‬ ‫هندی ها خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس امار اعالم ش��ده از سوی س��ازمان بنادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫سهم ایران از درامدهای صادرات و واردات ‪ ۶۰‬درصد است‪.‬‬ ‫در بخش ترانزیت هم همین نس��بت وجود دارد؛‬ ‫یعنی ایران س��هم ‪ ۶۰‬درصدی و هند سهم‬ ‫‪ ۴۰‬درص��دی خواهد داش��ت که در‬ ‫‪ ۵‬س��ال دوم قرارداد س��هم‬ ‫‪ ۶۰‬درص��دی ای��ران‬ ‫مثبتی در استان سیستان و بلوچستان خواهد بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارشد مهندسی س��واحل و بنادر‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫واگذاری بندرها به شرکت های اپراتور گوناگون یک شیوه‬ ‫رایج در دنیا اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬به طور قطع این‬ ‫واگ��ذاری به هند نیز ب��ا زمان محدود که‬ ‫به طور معمول زیر ‪ ۲۵‬س��ال است‬ ‫و به دلی��ل اقتصاد بس��یار‬ ‫رش��دیابنده هند و‬ ‫می��زان بار‬ ‫افزایش پی��دا می کند‪ .‬در‬ ‫بخش ترانشیپ س��هم ایران ‪۴۰‬‬ ‫درصد و س��هم هندی ها ‪ ۶۰‬درصد است‬ ‫که در ‪ ۵‬س��ال دوم قرارداد س��هم ایران در این‬ ‫بخش هم افزایش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹قرارداد ایران و هند؛ مرسوم در دنیا‬ ‫باوجود سوءبرداشت برخی افراد درباره واگذاری اپراتوری بندر چابهار‬ ‫ب��ه هندی ها‪ ،‬یکی از فعاالن حمل ونقل دریایی کش��ورمان تاکید می کند این‬ ‫نوع مشارکت خارجی در ساخت و توسعه بندر‪ ،‬امری مرسوم در دنیاست‪.‬‬ ‫غالمرضا سنایی‪ ،‬کارشناس ارشد مهندسی سواحل و بنادر در گفت وگو‬ ‫ب��ا روزگار خودرو گفت‪ :‬س��اخت بندر چابهار از پی��ش از انقالب جزو‬ ‫برنامه های کش��ور بوده و بعد از انقالب نیز ضرورت ساخت ان برای‬ ‫داش��تن بندری خارج از محدوده خلیج فارس به لحاظ امنیتی و‬ ‫توسعه محور شرق کشور احساس شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گرچه موج شکن اولیه و نیز اسکله نصب سریع‬ ‫ان در سال ‪ ۱۳۶۳‬ساخته شد اما توسعه های بعدی این‬ ‫بندر‪ ،‬ب��ه کندی و با تاخیر پیش رفته اس��ت‪ .‬تهیه‬ ‫طرح جامع توس��عه چابهار و اجرای فاز نخس��ت‬ ‫ان از س��ال ‪ ۱۳۸۳‬شروع ش��د و همزمان نیز‬ ‫هندی ها برای س��رمایه گذاری در ان ابراز‬ ‫عالقه کردند‪.‬‬ ‫س��نایی ادامه داد‪ :‬جذب بار پایدار‬ ‫مهم تری��ن چال��ش رون��ق بندر‬ ‫چابه��ار و در نتیج��ه اب��ادی‬ ‫محور شرق کشور است که‬ ‫در صورت تحقق‪ ،‬عالوه‬ ‫بر نتای��ج اقتصادی‪،‬‬ ‫دارای اث��رات‬ ‫اجتماع��ی و‬ ‫ا منیت��ی‬ ‫بس��یا ر‬ ‫صادراتی‬ ‫و واردات��ی انها‬ ‫به افغانس��تان و اسیای‬ ‫میان��ه و برعکس انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ع�لاوه ب��ر ب��ار ترانزی��ت ب��ا‬ ‫سرمایه گذاری های در دست انجام برای صنایع اهن‪،‬‬ ‫پتروشیمی و‪ ...‬در منطقه سهم بار داخلی افزایش قابل توجهی‬ ‫خواهد یافت که امید اس��ت در قرارداد تنظیمی پیش بینی های الزم‬ ‫ب��رای درامد ایران در نظر گرفته ش��ده باش��د‪ .‬این پیشکس��وت حمل ونقل‬ ‫دریایی با اش��اره به اغاز ساخت بندر گوادر پاکستان‪ ،‬همزمان با طرح توسعه‬ ‫ف��از یک بندر چابهار اف��زود‪ :‬چینی ها س��رمایه گذاری ‪ ۵۰‬میلیارد دالری در‬ ‫اراضی پش��تیبانی گوادر برای ایجاد صنایع گوناگون و شهرک مسکونی انجام‬ ‫داده اند‪ .‬وی معتقد اس��ت گرچه گوادر و چابهار رقیب یکدیگرند اما می توانند‬ ‫سهم بار مختلف داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹چابهار رقیب گوادر می شود؟‬ ‫هرگاه از توسعه بندر چابهار سخن به میان می اید‪ ،‬نام بندر گوادر در جنوب‬ ‫غربی پاکس��تان به عنوان رقیبی برای این بندر مطرح می ش��ود‪ .‬پاکس��تان با‬ ‫تسهیل حضور سرمایه گذاران چینی‪ ،‬توانسته طرح توسعه بندر گوادر را پیش‬ ‫ببرد‪ .‬بندر گوادر با ‪ ۶۰‬کیلومتر مرز با دریای عمان‪ ،‬در جنوب غربی پاکستان‬ ‫و در موقعیت مناس��بی برای تجارت دریایی این کش��ور با افغانستان‪ ،‬چین و‬ ‫کشورهای اسیای میانه قرار دارد‪.‬‬ ‫این بندر ظرفیت پهلو گرفتن کش��تی های بزرگ باری را دارد و در صورت‬ ‫توسعه‪ ،‬عالوه بر این چند کشور‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬قزاقستان و حتی‬ ‫روسیه نیز می توانند از موقعیت ویژه این بندر برای اتصال به اب های اقیانوس‬ ‫هند استفاده کنند‪.‬‬ ‫درس��ال های اخیر چین موفق ش��ده حضور خود را در گ��وادر تثبیت و با‬ ‫س��رمایه گذاری های کالن در این بندر‪ ،‬زمینه را برای توسعه هرچه زودتر‬ ‫ان فراهم کند‪ .‬اکنون کش��تی های تناژ و دارای ابشخور باال می توانند‬ ‫در اب های عمیق س��واحل بندر گوادر پهلو بگیرند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫ایران امیدوار اس��ت با کمک هند بندر چابهار را به رونق برساند‬ ‫و بتواند با گوادر رقابت داشته باشد‪.‬‬ ‫چی��ن در حال عملیاتی ک��ردن بندر گوادر اس��ت اما‬ ‫س��رمایه گذاری هند در بندر چابهار هن��وز به مرحله‬ ‫عملیاتی نرس��یده و همین مس��ئله موجب ش��ده‬ ‫نگرانی های��ی درب��اره تبدیل ش��دن گ��وادر به‬ ‫تهدی��دی ب��رای چابه��ار در می��ان اهال��ی‬ ‫حمل ونقل دریایی وجود داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باتوجه به حضور چین‬ ‫در بن��در گوادر پاکس��تان‪ ،‬حضور‬ ‫هن��د در چابهار می تواند موجب‬ ‫موازنه قوا میان هند و چین‬ ‫در منطقه شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی کیا سید ‪ GT‬داغ و خوش چهره‬ ‫خانواده محبوب کیا س��ید همچنان در حال گسترش هستند و‬ ‫به تازگی هاچ بک اسپرت سید ‪ GT‬رونمایی شده است‪ .‬این خودرو‬ ‫جدی��د به برادر کاربردی تر خود یعنی پرو س��ید ش��وتینگ بریک‬ ‫پیوسته است‪.‬‬ ‫خ��ودرو مورد بحث در مقایس��ه با نس��ل قبلی تغییرات بس��یار‬ ‫بنیادینی نداشته است‪ .‬هنوز هم یک پیشرانه ‪ ۱/۶‬لیتری ‪T-GDi‬‬ ‫زیر کاپوت قرار گرفته اما قدرت ان به ‪ ۲۰۴‬اسب بخار کاهش یافته‬ ‫و گش��تاور ان نیز ‪ ۲۶۵‬نیوتون متر است‪ .‬دلیل این کاهش قدرت‬ ‫نیز همخوانی با اس��تانداردهای جدید ‪ WLTP‬اس��ت‪ .‬البته برای‬ ‫نخستین بار کیا س��ید ‪ GT‬با گیربکس ‪۷‬سرعته دوکالچه نیز در‬ ‫دسترس است اما این خودرو به طور استاندارد با گیربکس ‪۶‬سرعته‬ ‫دس��تی عرضه می ش��ود‪ .‬مدیر کیا موتورز اروپا‪ ،‬امیلیو هررا درباره‬ ‫سید ‪ GT‬جدید می گوید‪ :‬خودرو کامال جدید سید ‪ GT‬موقعیت‬ ‫و جایگاه ویژه و منحصربه ف��ردی در کالس خودروهای خانوادگی‬ ‫میان سایز داشته و در بحث حداکثر سرعت یا شتاب خط مستقیم‬ ‫حرف ه��ای زیادی برای گفت��ن دارد‪ .‬این خودرو در جاده های پیچ‬ ‫در پیچ چابکی و چس��بندگی داش��ته و حداکث��ر اعتمادبه نفس و‬ ‫راحتی را در کروز ارائه می کند‪ .‬پیش��رانه توربو و مش��تاق خودرو‬ ‫نیز به خوبی با س��لیقه اروپایی ها همخوانی دارد‪ .‬هر دو مدل س��ید‬ ‫‪ GT‬و پرو س��ید ‪ GT‬از نوامبر در تاسیس��ات زیلینای اسلواکی و‬ ‫جایی که مدل های عادی سید‪ ،‬پرو سید و سید اسپرت واگن تولید‬ ‫می ش��وند‪ ،‬روی خ��ط مونتاژ خواهند رفت‪ .‬طبیعی اس��ت که این‬ ‫خودرو دارای برخی تغییرات ظاهری بوده که از جمله انها می توان‬ ‫به س��پر جلوی جدید با ورودی های هوای بزرگ تر و تریم مشکی‬ ‫براق اشاره کرد‪ .‬همچنین جلوپنجره دماغه ببری این خودرو دارای‬ ‫تریم کروم تیره بوده و همچنین لوگوی ‪ GT‬و عناصر قرمز در ان‬ ‫خودنمایی می کنند‪ .‬در پروفای��ل جانبی می توانید تریم کروم براق‬ ‫برای اطراف پنجره ها‪ ،‬رکاب های اس��پرت تر‪ ،‬رینگ های ‪۱۸‬اینچی‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬کالیپرهای ترمز قرمز و کاهش ارتفاع ‪ ۱۳۵‬میلی متری‬ ‫را تشخیص دهید‪.‬‬ ‫گزارش نمایشگاه خودرو چنگدو ‪۲۰۱۸‬‬ ‫بازار رنگارنگ چینی ها‬ ‫بیس�ت ویکمین دوره از نمایش�گاه خودرو چنگدو کار خ�ود را از ‪۳۱‬‬ ‫اوت (‪ ۹‬ش�هریور) امس�ال اغاز کرده و ‪ ۹‬س�پتامبر نیز به پایان رساند‪.‬‬ ‫ح�ال قصد داریم به صورت خالصه به گزارش این نمایش�گاه پرداخته و‬ ‫خودروهای برجسته ان را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫گزارش را با ائودی ‪ Q۲L‬اغاز می کنیم که همان طور که از نامش پیدا‬ ‫است‪ ،‬نسخه کشیده کراس اوور ساب کامپکت ‪ Q۲‬به شمار می رود‪ .‬البته‬ ‫فاصل�ه محوری این خودرو فقط ‪ ۲.۸‬س�انتی متر افزایش پیدا کرده و به‬ ‫همین دلیل تعجب برانگیز اس�ت که چرا ائودی برای این افزایش جزئی‬ ‫به خود زحمت س�اخت ‪ Q۲L‬را داده اس�ت‪ .‬در هر حال این کراس اوور‬ ‫المانی که به یک پیشرانه ‪ ۱.۴‬لیتری توربو ‪ ۱۵۰‬اسب بخاری مجهز است‪،‬‬ ‫از ماه اینده با نرخ ‪ ۲۲۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬یوان معادل ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬دالر در‬ ‫چین عرضه می شود‪.‬‬ ‫«یما» یک خودروس�ازی کوچک چینی است که در چنگدو واقع شده‬ ‫اس�ت‪ .‬این ش�رکت پیش از این همواره کانسپت های دیوانه وار و به طور‬ ‫عم�ده کپی را به نمایش درمی اورد اما خوش�بختانه حاال کمی معقول تر‬ ‫ش�ده اس�ت‪ .‬فقط خودرو قابل توجه «یما» در این نمایشگاه‪ ،‬کراس اوور‬ ‫کامپکت جدید ‪C ۶۰‬است‪ .‬این خودرو به یک پیشرانه ‪ ۱.۵‬لیتری با ‪۱۱۲‬‬ ‫اس�ب بخار قدرت مجهز اس�ت و در ‪ ۳‬ما ه پایانی امس�ال به بازار عرضه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫برند به نسبت نوپای «هَنتِگ» در نمایشگاه چنگدو مدل ‪PHEV X۷‬‬ ‫را به نمایش دراورده که نس�خه هیبریدی کراس اوور ‪ X ۷‬اس�ت‪ .‬قوای‬ ‫محرکه این خودرو که از یک پیشرانه ‪ ۱.۸‬لیتری بنزینی توربو به همراه‬ ‫ع ‪ ۱۸۰‬اسب بخار قدرت‬ ‫یک موتور الکتریکی تش�کیل ش�ده‪ ،‬در مجمو ‬ ‫تولی�د می کند‪ .‬نرخ این کراس اوور هیبری�دی چینی از ‪ ۱۸۷‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫یوان معادل ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫ش�رکت چین�ی ‪ JMC‬در نمایش�گاه چنگ�دو نس�خه الکتریکی ون‬ ‫«تش�ان»(‪ )Teshun‬خود را معرفی کرده است‪« .‬تشان» بر اساس نسل‬ ‫پنجم فورد ترانزیت ساخته شده اس�ت‪ .‬قوای محرکه نسخه الکتریکی‬ ‫این ون اما از س�وی خود ‪ JMC‬توسعه یافته است‪ .‬این موتور ‪ ۱۶۳‬اسب‬ ‫بخار قدرت دارد اما گش�تاور بسیار زیادی برابر با ‪ ۸۰۰‬نیوتن متر تولید‬ ‫می کند‪ .‬بُرد «تشان» الکتریکی هم ‪ ۲۵۰‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫در مهمانی چنگدو‪ ،‬شرکت زوتی هم حضور دارد‪ .‬این شرکت نسخه ‪۶‬‬ ‫ نفره کراس اوور ‪ T ۵۰۰‬را به این نمایش�گاه اورده است‪ .‬نسخه استاندارد‬ ‫این خودرو‪ 5 ،‬نفره است‪ T ۵۰۰ .‬از یک پیشرانه ‪ ۱.۵‬لیتری توربو با ‪۱۵۶‬‬ ‫اس�ب بخار قدرت اس�تفاده می کند‪ .‬نرخ نس�خه ‪ ۶‬نفره زوتی ‪ T ۵۰۰‬از‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬هزار یوان برابر با ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫چری در نمایش�گاه چنگدو امسال نس�خه تولیدی سدان اریزو ‪GX‬‬ ‫را به نمایش دراورده که پرچمدار جدید بخش س�دان های اریزوی این‬ ‫ش�رکت به ش�مار می رود‪ .‬اریزو ‪ GX‬به یک پیش�رانه ‪ ۱.۵‬لیتری توربو‬ ‫با ‪ ۱۴۷‬اس�ب بخار قدرت مجهز ش�ده ک�ه برای انتقال نی�روی ان یک‬ ‫گیربکس ‪ ۵‬سرعته دستی و یک نمونه ‪ CVT‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫نرخ این س�دان چینی از ‪ ۷۹‬هزار و ‪ ۹۰۰‬یوان معادل ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دالر‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫مرسدس بنز در غرفه خود در چنگدو مدل ‪ Sport Edition V۲۶۰‬را‬ ‫به نمایش دراورده که نس�خه اس�پرتی از ون ‪ V‬کالس به شمار می رود‪.‬‬ ‫این نسخه اس�پرت به کیت بدنه‪ ،‬خطوط به س�بک ‪ ،AMG‬رینگ های‬ ‫مشکی رنگ و پنجره های دودی مجهز شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬می توان این‬ ‫مدل را به نوعی نسخه ‪ AMG‬از ‪ V‬کالس دانست‪ .‬این ون اسپرت به یک‬ ‫پیشرانه ‪ ۲‬لیتری بنزینی توربو با ‪ ۲۱۱‬اسب بخار قدرت مجهز شده است‪.‬‬ ‫ن�رخ ‪ Sport Edition V۲۶۰‬از ‪ ۶۶۸‬ه�زار یوان معادل ‪ ۹۷‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫مرس�دس‪-‬مایباخ ‪ S‬کالس هم یکی دیگر از خودروهایی است که در‬ ‫غرفه مرس�دس بنز جلب توجه می کند‪ .‬البته این مدل که مایباخ ‪S۴۵۰‬‬ ‫‪ ۴Matic‬نام دارد فقط مخصوص بازار چین اس�ت‪ .‬این س�دان لوکس از‬ ‫یک موتور ‪ ۳‬لیتری ‪ V ۶‬توئین توربو با ‪ ۳۶۷‬اس�ب بخار قدرت استفاده‬ ‫می کند که این قدرت از طریق یک گیربکس ‪ ۷‬سرعته اتوماتیک به هر‬ ‫‪ ۴‬چرخ می رس�د‪ .‬نرخ مرسدس‪-‬مایباخ ‪ S۴۵۰‬در چین از یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار یوان برابر با ‪ ۲۰۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫دیگر خودرو فولکس واگن الماندو یک س�دان کامپکت اس�پرت است‬ ‫که فقط در بازار چین عرضه می ش�ود اما متاسفانه فیس لیفتی روی این‬ ‫خودرو انجام شده که از نمای اسپرت ظاهری ان کاسته و ان را به دیگر‬ ‫س�دان های کامپکت فولکس واگن در چین شبیه کرده است‪ .‬الماندو از‬ ‫یک موتور ‪ ۱.۴‬لیتری ‪ ۴‬س�یلندر توربو نیرو می گیرد که ‪ ۱۵۰‬اس�ب بخار‬ ‫قدرت دارد‪ .‬این همان موتور مورداس�تفاده در ائودی ‪ Q۴L‬اس�ت‪ .‬نرخ‬ ‫این سدان کامپکت فولکس واگن از ‪ ۱۴۵‬هزار و ‪ ۹۰۰‬یوان معادل ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫نس�ل جدید پورشه ‪ ۹۱۱‬به طور تقریبی اماده معرفی است اما پیش از‬ ‫ان پورش�ه باید اخرین نمونه های باقی مانده از نس�ل قبلی را به فروش‬ ‫برس�اند‪ .‬پس چه کار باید کرد؟ باید یک نسخه ویژه از ‪ ۹۱۱‬را برای بازار‬ ‫چین معرفی کرد‪ .‬این دقیق همان کاری اس�ت که پورش�ه انجام داده و‬ ‫نس�خه ویژه ای از ‪ ۹۱۱‬را با ن�ام ‪ Years Carrera Cup ۱۵‬معرفی کرده‬ ‫اس�ت‪ .‬این مدل به مناسبت جشن ‪ ۱۵‬س�الگی برگزاری مسابقات سری‬ ‫کار را کاپ در اس�یا طراحی ش�ده اس�ت‪ .‬نرخ این نس�خه ویژه از یک‬ ‫میلی�ون و ‪ ۴۶۰‬هزار یوان معادل ‪ ۲۱۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دالر اغاز می ش�ود در‬ ‫حالی که نس�خه اس�تاندارد ‪ ۹۱۱‬کاررا در چین یک میلیون و ‪ ۲۲۰‬هزار‬ ‫ی�وان برابر با ‪ ۱۷۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر نرخ دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬به نظر می رس�د‬ ‫پورشه قصد دارد در قالب یک نسخه ویژه ساده‪ ،‬مبلغ گزافی از چینی ها‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫خ�ودرو دیگر س�دان جدی�دی به ن�ام ‪ A۵‬س�اخت ش�رکت چینی‬ ‫سوئیس�ت است‪ .‬این خودرو سدان کامپکتی با جلو پنجره ای کپی شده‬ ‫از محصوالت لکسوس اس�ت‪ A ۵ .‬که پرچمدار جدید بخش سدان های‬ ‫سوئیست به ش�مار می رود‪ ،‬ا ز اکتبر امسال در بازار چین عرضه خواهد‬ ‫ش�د‪ .‬برای ‪ A ۵‬یک پیش�رانه ‪ ۱.۵‬لیتری با ‪ ۱۲۰‬اسب بخار قدرت در نظر‬ ‫گرفته ش�ده که نیروی ان به وس�یله یک گیربک�س ‪ CVT‬انتقال پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در ادامه گزارش نمایشگاه خودر و چنگدو به غرفه هیوندای می رسیم‬ ‫یعنی برندی که در چین با مش�کل روبه رو است‪ .‬این شرکت سدان های‬ ‫ن هم در چین‬ ‫زیادی در س�بد محصوالت خ�ود دارد و کراس اوورهای ا ‬ ‫ف�روش پایینی دارند‪ .‬حال هیون�دای برای اینکه اوض�اع خود در چین‬ ‫را بهبود بخش�د‪ ،‬اقدام به س�اخت و معرفی یک استیشن کوچک کرده‬ ‫است‪ .‬این خودرو‪ ،‬سلستا (‪ )Celesta‬نام دارد و در اصل نسخه استیشن‬ ‫از سدان سلستا به شمار می رود که چندی پیش معرفی شده بود‪ .‬سلستا‬ ‫ شنبه‬ ‫اغاز فیلمبرداری سریع و خشن ‪ ۹‬از اوریل ‪۲۰۱۹‬‬ ‫ش��اید عالقه شما به س��ری فیلم های س��ریع و خشن کمتر‬ ‫ش��ده باش��د‪ ،‬اما اگر به دنبال قس��مت بعدی این فیلم هستید‬ ‫پ��س باید به برخی خبرهای هیجان انگیزی که منتش��ر ش��ده‬ ‫گوش کنید‪.‬‬ ‫بنا به گفته ‪ ،Screen rant‬فیلمبرداری سریع و خشن ‪ ۹‬از‬ ‫‪ 20‬اوریل ‪ ۲۰۱۹‬در اتالنتا ش��روع خواهد ش��د‪ .‬کارگردان این‬ ‫فیلم جاس��تین لین خواهد بود که کارگردانی س��ریع و خشن‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬و سریع و خشن ‪ ۶‬سال ‪ ۲۰۱۳‬نیز برعهده داشته است‪.‬‬ ‫موضوع جالب اینکه براس��اس برنامه ری��زی ابتدایی قرار بود‬ ‫استیش�ن با دو پیش�رانه مختلف ش�امل ‪ ۱.۶‬لیتری تنفس طبیعی ‪۱۲۳‬‬ ‫اس�ب بخاری و ‪ ۱.۴‬لیتری توربوش�ارژ ‪ ۱۳۰‬اس�ب بخاری به بازار عرضه‬ ‫خواهد شد‪ .‬نرخ این ماشین از ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۹۰۰‬یوان معادل ‪ ۱۱‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫دالر اغاز شده و در چین با خودروهایی چون فولکس واگن گرند سانتانا‬ ‫و اشکودا راپید اسپیس بک به رقابت خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫ش�رکت جک در نمایش�گاه چنگدو نس�خه بروز ش�ده ک�راس اوور‬ ‫س�اب کامپکت ‪ S۳‬را معرفی کرده اس�ت؛ یعن�ی خودرویی که به تازگی‬ ‫ازس�وی کرمان خودرو در کشورمان هم عرضه شده است‪ .‬در ‪ S۳‬جدید‬ ‫جلوپنجره بزرگ قبلی کوچک تر و قس�مت پایین�ی ان به نوعی حذف‬ ‫ش�ده که نمای عجیبی ایجاد کرده اس�ت‪ .‬نرخ این خودرو از ‪ ۷۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬یوان برابر با ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دالر اغاز ش�ده و با دو پیشرانه مختلف‬ ‫به بازار عرضه می شود که اولی ‪ ۱/۵‬لیتری ‪ ۱۱۱‬اسب بخاری و دومی ‪۱/۶‬‬ ‫لیتری ‪ ۱۱۸‬اسب بخاری است‪.‬‬ ‫شرکت هاوال همچنان به اضافه کردن کراس اوورهای بیشتری به سبد‬ ‫محصوالت خود که با دیگر محصوالتش همپوش�انی دارد ادامه می دهد‪.‬‬ ‫جدیدترین محصول این ش�رکت مدل ‪ F۷‬اس�ت که باالتر از مدل ‪ F۵‬و‬ ‫بین مدل های ‪ H۶‬و ‪ H۶‬کوپه قرار می گیرد‪ ،‬درحالی که به مدل های ‪H۷‬‬ ‫و ‪ M۶‬هم نزدیک است‪ .‬هاوال ‪ F۷‬که در ظاهر شباهت زیادی به ‪WEY‬‬ ‫‪ VV۶‬دارد‪ ،‬با دو پیش�رانه مختلف ارائه می ش�ود‪ .‬موتور اول یک واحد‬ ‫‪ ۱/۵‬لیتری توربو با ‪ ۱۷۰‬اس�ب بخار اس�ت‪ ،‬درحالی که موتور دوم از نوع‬ ‫‪ ۲‬لیتری توربو با ‪ ۱۹۷‬اس�ب بخار قدرت است‪ .‬نرخ این ماشین از حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار یوان معادل ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۹۰۰‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫خودرو دیگر مکس�وس ‪ EG۱۰‬اس�ت ک�ه در اصل نس�خه الکتریکی‬ ‫ام پی وی مکس�وس ‪ G۱۰‬به شمار می رود‪ .‬نسخه الکتریکی این خودرو با‬ ‫کیت بدنه جذاب و رینگ های بزرگ کامال اسپرت به نظر می رسد‪ .‬موتور‬ ‫الکتریکی ‪ EG۱۰‬قدرتی برابر با ‪ ۱۰۲‬اسب بخار و گشتاوری معادل ‪۳۸۰‬‬ ‫نیوتن متر تولید می کند‪ .‬نرخ این ام پی وی الکتریکی از ‪ ۲۳۵‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫یوان برابر با ‪ ۳۴‬هزارو ‪ ۳۷۰‬دالر اغاز می شود و می توان با یک بار شارژ‬ ‫باتری هایش مسافتی معادل ‪ ۳۰۰‬کیلومتر را طی کند‪.‬‬ ‫چان�گان در نمایش�گاه چنگدو برای نخس�تین بار ک�راس اوور جدید‬ ‫سریع و خشن ‪ ۹‬در ‪ ۱۹‬اوریل ‪ ۲۰۱۹‬روی پرده سینما برود اما‬ ‫این موضوع تا ‪ 10‬اوریل ‪ ۲۰۲۰‬عقب افتاده است‪ .‬دلیل ان نیز‬ ‫دواین جانسون و جیسون استیتهام است‪.‬‬ ‫ش��اید پیش از این ش��نیده باش��ید که طرف��داران این فیلم‬ ‫بازخوردهای بسیار مثبتی درباره نقش های هابز و شاو داشته اند‬ ‫و این نقش ها توسعه خواهند یافت‪ .‬جانسون نیز ‪ ۱۱‬سپتامبر در‬ ‫اینستاگرام خود تایید کرده فیلمبرداری این فیلم اغاز می شود‪.‬‬ ‫گرچه هابز و ش��او باعث ب��ه تاخیر افتادن زم��ان روی پرده‬ ‫رفتن س��ریع و خشن ‪ ۹‬شده اند اما فیلم هنوز هم فروش باالیی‬ ‫‪Plus CS۳۵‬را به طور رس�می به نمایش عمومی دراورده اس�ت‪ .‬وجود‬ ‫کلمه پالس در نام این خودرو نشان می دهد که جایگزین ‪ CS۳۵‬کنونی‬ ‫نیس�ت بلکه کراس اوور لوکس تری اس�ت که باالتر از ‪ CS۳۵‬استاندارد‬ ‫ق�رار می گی�رد‪ .‬این خودرو طراح�ی داخلی و خارجی م�درن و زیبایی‬ ‫دارد اما از همان پیش�رانه ‪ ۱/۶‬لیتری ‪ ۱۱۷‬اس�ب بخاری ‪ CS۳۵‬معمولی‬ ‫اس�تفاده می کند‪ .‬نرخ ‪Plus CS۳۵‬از ح�دود ‪ ۸۵‬هزار یوان برابر با ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫جگوار‪ ،‬کراس اوور ‪ E-Pace‬که به صورت محلی ازسوی جوینت ونچر‬ ‫چری‪-‬جگوار‪-‬لندروور در چین س�اخته ش�ده را در چنگدو به نمایش‬ ‫دراورده اس�ت‪ .‬نرخ این کراس اوور بریتانیای�ی در چین از ‪ ۲۸۸‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬یوان معادل ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۱۸۰‬دالر ش�روع می ش�ود و به ‪ ۳۴۳‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬یوان معادل ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۲۲۰‬دالر می رسد‪ E-Pace .‬از یک پیشرانه‬ ‫‪ ۲‬لیتری توربو با ‪ ۲۰۰‬یا ‪ ۲۴۰‬اسب بخار قدرت استفاده می کند‪.‬‬ ‫ام جی نس�خه تولید از کراس اوور کامپکت جدید خود به نام ‪ HS‬را در‬ ‫نمایشگاه چنگدو به نمایش دراورده است‪ .‬طراحی بیرونی خودرو عالی‬ ‫به نظر می رسد و در اینده در بازار بریتانیا هم عرضه خواهد شد‪ .‬ام جی‬ ‫در چنگدو باالترین نسخه از ‪ HS‬را به نمایش دراورده که ‪ Trophy‬نام‬ ‫دارد‪ .‬این مدل از یک پیش�رانه ‪ ۲‬لیتری توربو با ‪ ۲۱۰‬اس�ب بخار قدرت‬ ‫استفاده می کند و با نرخ پایه ‪ ۱۷۱‬هزار و ‪ ۸۰۰‬یوان برابر با ‪ ۲۵‬هزار دالر‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫برند لوکس سیتروئن یعنی دی اس فروش فاجعه باری در چین داشته‬ ‫و ه�ر ماه تنها چندصد خودرو در این کش�ور به فروش می رس�اند زیرا‬ ‫خری�داران چینی نمی دانند که چرا باید برای یک س�یتروئن با لباس�ی‬ ‫جدید مبلغ بیش�تری را پرداخت کنند‪ ۷‬به همین دلیل دی اس تصمیم‬ ‫گرفت�ه گزینه جدی�دی را در چین امتحان کند‪ .‬ای�ن برند به طورعمده‬ ‫خودروهای لوکس�ی را ب�ه بازار عرضه می کند که ای�ن ویژگی در چین‬ ‫موفق نبوده اس�ت؛ بنابراین حاال این برند لوکس فرانسوی مدل اسپرت‬ ‫‪ Performance Line ۷ DS‬را ارائ�ه کرده اس�ت‪ .‬این خودرو از کیت‬ ‫بدن�ه اس�پرت و رینگ ه�ای بزرگ تر برخوردار اس�ت اما پیش�رانه ان‬ ‫تغییری نکرده اس�ت‪ .‬نرخ این مدل از ‪ ۲۴۹‬هزار و ‪ ۷۰۰‬یوان معادل ‪۳۶‬‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬پس از مرگ غم انگیز پاول واکر‪ ،‬سریع و خشن‬ ‫‪ ۷‬به س��رعت به پرفروش ترین سری فیلم از این فرانچایز تبدیل‬ ‫ش��د و در سراس��ر جهان به فروش ‪ ۱/۵‬میلیارد دالری دس��ت‬ ‫یافت‪ .‬س��ریع و خشن ‪ ۸‬نیز فروش قابل توجه ‪ ۱/۲‬میلیاردی را‬ ‫نصیب سازندگان کرد‪.‬‬ ‫اطالعات بس��یار کمی از س��ریع و خش��ن ‪ ۹‬در دست است‬ ‫ام��ا به نظر می رس��د فیلمبرداری ان عالوه ب��ر اتالنتا در برخی‬ ‫لوکیش��ن های جذاب دیگر نیز انجام ش��ود‪ .‬برخ��ی از بهترین‬ ‫خودروهای دنیا نیز در این فیلم حاضر خواهند بود‪.‬‬ ‫ه�زار و ‪ ۴۷۰‬دالر اغاز می ش�ود‪ .‬دی اس قص�د دارد در اینده مدل های‬ ‫‪ Performance Line‬بیشتری از محصوالتش را هم ارائه کند‪.‬‬ ‫دیگر خودرو هوندا ‪ Inspire‬اس�ت که در اصل نسخه اسپرت اکورد‬ ‫به ش�مار می رود‪ .‬این خودرو که در چین ازس�وی جوینت ونچر هوندا‪-‬‬ ‫دانگ فنگ تولید می ش�ود‪ ،‬جایگزین مدل س�الخورده هوندا ‪Spirior‬‬ ‫ش�ده اس�ت‪ Inspire .‬اما که با پسوند اس�پرت توربو معرفی شده‪ ،‬به‬ ‫ی�ک پیش�رانه ‪ ۱/۵‬لیتری توربو با ‪ ۱۹۴‬اس�ب بخار قدرت مجهز اس�ت‬ ‫اما بع�دا موتور کم قدرت تر ‪ ۲‬لیتری تنفس طبیعی و همین طور نس�خه‬ ‫پالگین هیبریدی هم برای ان ارائه خواهد ش�د‪ .‬هوندا ‪ Inspire‬اسپرت‬ ‫توربو از ماه اینده در بازار چین عرضه می شود‪.‬‬ ‫ش�رکت بایک یا پکن اتومبیل در نمایشگاه چنگدو برای نخستین بار‬ ‫نسل جدید کراس اوور س�نووا ‪ X۵۵‬خود را به نمایش عمومی دراورده‬ ‫اس�ت‪ .‬این خودرو از یک پیش�رانه ‪ ۱/۵‬لیتری توربو با ‪ ۱۵۰‬اس�ب بخار‬ ‫قدرت اس�تفاده می کند که نی�روی ان از طریق ی�ک گیربکس ‪CVT‬‬ ‫منتقل می ش�ود‪ .‬نرخ بایک س�نووا ‪ X۵۵‬جدید از ‪ ۸۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬یوان‬ ‫برابر با ‪ ۱۲‬هزار دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫رولزرویس در نمایش�گاه چنگدو نس�خه خاصی از سدان فوق لوکس‬ ‫فانت�وم به ن�ام ‪ Private Edition‬ی�ا نس�خه خصوصی را ب�ه نمایش‬ ‫دراورده که بر اساس نسخه کشیده فانتوم ساخته شده است‪ .‬این مدل‬ ‫ازس�وی بخش خودروهای سفارش�ی رولزرویس به طور ویژه برای بازار‬ ‫چین توسعه یافته است‪ .‬بزرگ ترین ویژگی این نسخه ویژه‪ ،‬پار تیشین‬ ‫شیشه ای است که بخش سرنشینان را از بخش راننده جدا می کند‪.‬‬ ‫میتسوبیش�ی در چنگدو نس�خه مخصوص چین کراس اوور اکلیپس‬ ‫کراس را معرفی کرده است‪ .‬این خودرو به صورت محلی ازسوی جوینت‬ ‫ونچ�ر میتسوبیش�ی‪-‬گوانگژو در چین تولید می ش�ود‪ .‬اکلیپس کراس‬ ‫برای بازار چین به یک موتور ‪ ۱/۵‬لیتری توربو با ‪ ۱۷۰‬اس�ب بخار قدرت‬ ‫مجهز شده است‪.‬‬ ‫کیا نس�خه فیس لیفت ش�ده کراس اوور ‪ KX۳‬را به نمایشگاه چنگدو‬ ‫اورده اس�ت‪ .‬در این فیس لیفت چراغ ها‪ ،‬س�پرها و جلوپنجره جدیدی‬ ‫برای خودرو طراحی ش�ده اس�ت‪ .‬با این فیس لیفت حاال ‪ KX۳‬بهتر از‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گذشته به نظر می رسد اما هنوز هم زیبا نیست‪ .‬پیشرانه این کراس اوور‬ ‫کره ای هم تغییر نکرده و همچنان از همان موتور ‪ ۱/۶‬لیتری با تنها ‪۱۲۵‬‬ ‫اس�ب بخار قدرت اس�تفاده می کند‪ .‬نرخ کی�ا ‪ KX۳‬از ‪ ۱۰۹‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫یوان معادل ‪ ۱۶‬هزار دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫کیا «هما» عالوه بر ‪ KX۳‬جدید‪ ،‬در چنگدو نس�خه پالگین هیبریدی‬ ‫س�دان اپتیما را هم به نمایش دراورده اس�ت‪ .‬این خ�ودرو که در چین‬ ‫با نام ‪ K۵‬عرضه می ش�ود‪ ،‬از قوای محرکه ای متش�کل از یک پیشرانه‬ ‫‪ ۲‬لیت�ری با ‪ ۱۵۶‬اس�ب بخار قدرت ب�ه همراه یک موت�ور الکتریکی با‬ ‫‪ ۶۸‬اس�ب بخار قدرت اس�تفاده می کند‪ .‬بُرد تمام الکتریکی این سدان‬ ‫پالگین هیبریدی ‪ ۷۵‬کیلومتر بوده و نرخ ان در چین از ‪ ۱۸۹‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫یوان اغاز می ش�ود‪ .‬هر دو مدل ‪ KX۳‬و ‪ PHEV K۵‬ازس�وی جوینت‬ ‫ونچر کیا‪-‬دانگ فنگ در چین تولید می شوند‪.‬‬ ‫هوندا اقدام به بروزرس�انی کراس اوور ‪ XR-V‬خود کرده اس�ت (این‬ ‫خ�ودرو هم�ان هوندا ‪ HR-V‬اس�ت که در چین با ن�ام ‪ XR-V‬عرضه‬ ‫می گردد)‪ .‬در این بروزرس�انی اما تغییرات عمده ای ایجاد نش�ده و تنها‬ ‫سپرها‪ ،‬چراغ ها و جلوپنجره تغییراتی جزئی را تجربه کرده اند‪ .‬داخل و‬ ‫پیشرانه ‪ XR-V‬نیز بدون تغییر باقی مانده است‪ .‬این کراس اوور ژاپنی‬ ‫ازسوی جوینت ونچر هوندا‪-‬دانگ فنگ در چین به تولید می رسد و نرخ‬ ‫ان از ‪ ۱۲۵‬هزار یوان برابر با ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۲۰۰‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫دانگ فنگ زیربرندهای بسیار زیادی دارد که بسیاری از انها تعداد زیادی‬ ‫از کراس اوورهای مختلف را ارائه می کنند‪ .‬جدیدترین کراس اوور این شرکت‬ ‫اما مدلی به نام ‪ Fengxing T۷‬اس�ت‪ .‬این ماش�ین کراس اوور هفت نفره ای‬ ‫است که در جایگاهی باالتر از مدل ‪ Fengxing T۵‬قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مزدا هم ک�راس اوور جدی�د ‪ ۸-CX‬خود که تنه�ا در بازارهای ژاپن‬ ‫و اس�ترالیا عرضه می ش�ود را در چنگدو به نمایش دراورده که نش�ان‬ ‫می ده�د قصد دارد چین را هم به بازاره�ای این خودرو اضافه کند‪ .‬این‬ ‫یک کراس اوور بزرگ هفت نفره اس�ت که توس�ط جوین�ت ونچر مزدا‪-‬‬ ‫چانگان در چین تولید خواهد ش�د‪ ۸-CX .‬به یک پیشرانه ‪ ۲/۵‬لیتری‬ ‫چهارسیلندر تنفس طبیعی مجهز است که ‪ ۱۹۲‬اسب بخار قدرت تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حذف پراید باالی ‪ ۱۰‬سال از سرویس مدارس از امسال‬ ‫مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی شهرداری تهران از اجرای مراحل‬ ‫س��ه گانه برای صدور مجوز س��رویس مدارس خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬علیرض��ا قنادان گف��ت‪ :‬از تغییرات عمده ای ک��ه در حوزه‬ ‫ساماندهی س��رویس مدارس ایجاد شده ابالغ دستورالعمل اجرایی‬ ‫ب��ود که در تی��ر به امضای وزیر کش��ور و وزیر ام��وزش و پرورش‬ ‫رس��ید تا به منظور اجرا به زیرمجموعه های مرتبط ابالغ ش��ود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬براساس این دستورالعمل‪ ،‬هماهنگی اجرای سرویس مدارس‬ ‫در ش��هر تهران برعهده کارگروه ماده ‪ ۱۸‬که متش��کل از اموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬انجمن اولیا و مربیان و نماینده شهرداری تهران است‪ ،‬قرار‬ ‫گرفت‪ .‬مدیرعامل سازمان تاکس��یرانی شهرداری تهران با اشاره به‬ ‫الزامات صدور سه مجوز خاطرنشان کرد‪ :‬براین اساس در مرحله اول‬ ‫شرکت های مجری سرویس مدارس در تهران باید براساس ضوابطی‬ ‫در دفاتر خدمات الکترونیک تاکسیرانی ثبت نام می کردند‪ .‬در همین‬ ‫راس��تا‪ ،‬برمبنای اعالم فراخوان ‪ ۴۰۰‬شرکت به عنوان متقاضی ارائه‬ ‫س��رویس مدارس ثبت نام کردند و پس از صالحیت سنجی مدارک‬ ‫انها صادر ش��د‪ .‬قنادان ادامه داد‪ :‬دومین مجوز مربوط به رانندگان‬ ‫س��رویس مدارس است که براس��اس کنترل سوابق‪ ،‬سالمت و ارائه‬ ‫اموزش ها صادر می ش��ود که بر این اس��اس ‪ ۱۵‬هزار نفر در سامانه‬ ‫ثب��ت نام ک��رده و در مراحل صالحیت س��نجی قرار دارن��د‪ .‬از این‬ ‫تع��داد دو هزار راننده جدیدالورود به ش��مار می رون��د که برای این‬ ‫ود پارکینگ در تهرا‬ ‫ا کمب‬ ‫ب‬ ‫افراد کالس های چهارساعته اموزشی با محورهای قوانین رانندگی‬ ‫ویژه سرویس مدارس‪ ،‬اخالق حرفه ای‪ ،‬روانشناسی کنترل خشم و‪...‬‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬به گفته قنادان سومین مجوز مربوط به نصب برچسب‬ ‫روی خودروهای سرویس مدارس است که برای هر خودرو منحصر‬ ‫به فرد اس��ت و با اس��تفاده از کدهای درج ش��ده روی ان قابلیت‬ ‫رهگیری با استفاده از سامانه موبایلی وجود دارد‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫تاکس��یرانی با اش��اره به اینکه تمام خودروهای سرویس مدارس از‬ ‫نظر االیندگی کنترل می شوند و معاینه فنی برای انها الزامی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال پراید باالی ‪ ۱۰‬سال از سرویس مدارس حذف شد تا‬ ‫گامی برای ارتقای خدمات ارائه شده در این زمینه برداشته شود‪.‬‬ ‫ن چه‬ ‫ک‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫م؟‬ ‫ل‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫چ‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ایت‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫ک‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫«ته�ران پایتخت ب�دون پارکینگ اس�ت» این س�خنی‬ ‫اس�ت که در چند سال گذشته بارها از زبان رئیس اتحادیه‬ ‫پارکینگ داران تهران بیان ش�ده و مش�ابه ان را هم مردم‬ ‫می گوین�د؛ رانندگانی که س�اعت ها به دنبال جای پارک در‬ ‫خیابان ها س�رگردان هستند و دس�ت اخر یا از خیر پارک‬ ‫ک�ردن می گذرند یا با تن دادن به پارک دوبل‪ ،‬خطر جریمه‬ ‫شدن را به جان می خرند و بر ترافیک خیابان ها می افزایند‪.‬‬ ‫البت�ه کمب�ود پارکین�گ ای�ن روزه�ا فق�ط گریبان گیر‬ ‫تهران نیست و دیگر کالن ش�هرها نیز گرفتار ان شده اند‪.‬‬ ‫در ای�ن زمینه مهم ترین راهکار پیش روی ش�هرداری ها و‬ ‫دول�ت‪ ،‬افزایش پارکینگ های عمومی اس�ت؛ البته به گفته‬ ‫کارشناس�ان این پارکینگ ها بای�د به گونه ای قیمت گذاری‬ ‫شوند که تا حد امکان‪ ،‬انگیزه مردم برای استفاده از خودرو‬ ‫ش�خصی را کاهش داده و انها را به اس�تفاده از حمل ونقل‬ ‫عمومی تش�ویق کنند‪ .‬توس�عه حمل ونقل عمومی در کنار‬ ‫اصالح نظام قیمت گذاری پارکینگ ها نیز از الزامات اس�ت‬ ‫و تالش جداگانه ای نیاز دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬سخن گفتن از کمبود پارکینگ‬ ‫در کالن شهرها حرف تازه ای نیست؛ همه کسانی که خودرو‬ ‫دارند یا ساعت ها در ترافیک معطل می شوند‪ ،‬از این مشکل‬ ‫اطالع دارند و خبر تازه ای نیس�ت ک�ه اگر بگوییم در چند‬ ‫سال گذشته‪ ،‬با افزایش تسهیالت فروش خودرو و افزایش‬ ‫تردد خودرو در سطح ش�هرها‪ ،‬این مشکل پررنگ تر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس طرح جامع حمل ونقل شهرداری تهران‪ ،‬فقط در‬ ‫ته�ران‪ ،‬حدود ‪ ۴۰۰‬هزار جای پارک ک�م دارد و همین حاال‬ ‫ظرفیت پارک حاشیه ای در خیابان ها به حد انفجار رسیده‬ ‫اس�ت‪ ،‬به طوری که به نظر می رس�د پارک دوب�ل تبدیل به‬ ‫روالی عادی در ش�هر شده است‪ .‬شاید زیاد طول نکشد تا‬ ‫این شرایط به کالن شهرها دیگر نیز سرایت پیدا کند؛ البته‬ ‫همین حاال نیز اخباری که از استان ها می رسد نشان دهنده‬ ‫کمبود پارکینگ در کالن شهرهایی مانند اصفهان و مشهد‬ ‫است‪.‬‬ ‫که در این زمینه می توان بخش�ی از پارک های حاش�یه ای‬ ‫را ممن�وع کرد همان طور که در برخی کش�ورها این اتفاق‬ ‫افت�اده اس�ت‪ .‬بنابرای�ن در ش�رایط امروز‪ ،‬بیش�تر نیاز به‬ ‫پارکینگ های طبقاتی‪ ،‬عمومی و غیرحاشیه ای داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم شناورشدن هزینه جای پارک‬ ‫محمودابادی نیز همچون وثوقی معتقد به لزوم مدیریت‬ ‫هزینه ه�ای توقف در خیابان ها و پارکینگ ها بوده و معتقد‬ ‫اس�ت این راهکاری اس�ت ک�ه می توان�د از انگی�زه افراد‬ ‫ب�رای اس�تفاده از خودرو ش�خصی کاس�ته و درعین حال‪،‬‬ ‫کاهش دهنده ترافیک نیز باشد‪.‬‬ ‫او توضی�ح داد‪ :‬برای اینکه افراد ترغیب به س�فرهای‬ ‫غیرضروری درون ش�هری نش�وند‪ ،‬بای�د قیمت گذاری‬ ‫فضاهای پارک اصالح ش�ده و نرخ انها در س�اعت اوج‬ ‫ترافی�ک و اوج تقاضای پارکینگ ب�ا زمان های خلوتی‬ ‫خیابان ها متفاوت باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس رسمی دادگستری در رشته مهندسی‬ ‫ترافی�ک بابی�ان اینک�ه درحال حاض�ر قیمت گذاری‬ ‫پارکینگ در شهرها درست نیست‪ ،‬افزود‪ :‬در بسیاری‬ ‫پارکینگ ها مبلغ ورودی و اس�تفاده از پارکینگ برای‬ ‫س�اعت نخس�ت‪ ،‬بیش�تر از س�اعت های بعدی است‬ ‫درحالی ک�ه باید ای�ن روال برعکس باش�د؛ به ویژه در‬ ‫پارک های حاش�یه ای که ارزش و نرخ بیش�تری داشته‬ ‫و روی ترافی�ک تاثیر دارند‪ ،‬بای�د هزینه پارک صعودی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم ش�ناور ش�دن نرخ پ�ارک در کنار‬ ‫خیاب�ان و نیز پارکینگ ه�ا‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای این سیاس�ت ها‬ ‫به س�ادگی امکان پذیر نیس�ت و تعیین قیمت های مناسب‬ ‫برای فضای پ�ارک‪ ،‬نیازمند مطالعات اولیه برای مش�خص‬ ‫کردن حجم ترافیک و میزان تقاضا در هر محدوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه پارکینگ ها واقعی شود‬ ‫‹ ‹تامین جای پارک جدید یعنی ترافیک بیشتر‬ ‫اگرچه مردم ساکن در تهران و سایر کالن شهرها‪ ،‬کمبود‬ ‫پارکینگ را ی�ک معضل و دولت و ش�هرداری ها را موظف‬ ‫به افزایش جای پارک در خیابان ها و ساخت پارکینگ های‬ ‫عموم�ی می دانن�د‪ ،‬ام�ا برخ�ی کارشناس�ان معتقدند در‬ ‫شهرهایی مانند تهران با این حجم باالی ترافیک و الودگی‬ ‫هوا‪ ،‬دیگر نباید پارکینگ ساخت تا از حجم ترافیک کاسته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رضا وثوقی‪ ،‬کارشناس ارشد حمل ونقل و توسعه پایدار با‬ ‫بیان اینکه افزایش فض�ای پارک خودروها می تواند عاملی‬ ‫برای تش�ویق م�ردم به اس�تفاده از خودروهای ش�خصی‬ ‫باش�د‪ ،‬به روزگار خ�ودرو گف�ت‪ :‬برنامه ه�ای ترافیکی در‬ ‫کالن ش�هرهایی مانند تهران باید مبتنی بر کاهش استفاده‬ ‫از خ�ودروی ش�خصی بوده و در این ش�هرها باید از میزان‬ ‫مطلوبیت خودرو شخصی کاسته شود‪.‬‬ ‫ب�ه گفت�ه وی‪ ،‬این بدان معناس�ت که اس�تفاده کننده از‬ ‫خودرو‪ ،‬از یافتن جای پارک اطمینان نداش�ته باش�د یا در‬ ‫صورت در دس�ترس بودن جای پارک‪ ،‬ای�ن فضا باید برای‬ ‫خودروسوار‪ ،‬هزینه داشته باشد‪.‬‬ ‫وثوق�ی با ی�اداوری اینک�ه تصمیم گی�ری و برنامه ریزی‬ ‫درب�اره افزایش ی�ا کاهش مطلوبی�ت اس�تفاده از خودرو‬ ‫ش�خصی بر عهده مدیریت ش�هری اس�ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫مدیری�ت ش�هری در نظ�ر دارد الودگی ه�وا و ترافیک را‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬نباید ساخت پارکینگ را در اولویت قرار دهد‬ ‫و سیاس�ت ساخت پارکینگ در این شرایط‪ ،‬اشتباه است و‬ ‫توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫او معتقد است در شهرهای شلوغی مانند تهران‪ ،‬به جای‬ ‫س�اخت پارکینگ جدید‪ ،‬باید فضای پارک و پارکینگ های‬ ‫موج�ود مدیریت ش�ود‪ .‬به گفت�ه این کارش�ناس‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینه ه�ای اس�تفاده از پارکین�گ به وی�ژه در مناطقی که‬ ‫ترافی�ک باالیی دارند‪ ،‬راهکار مدیریت فضای پارک اس�ت‬ ‫که موجب می شود خودروهای شخصی کمتر مورد استفاده‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹جای پارک را‬ ‫مدیریت کنیم‬ ‫در مقاب�ل ای�ن نظ�ر‬ ‫ک�ه در ته�ران و برخ�ی‬ ‫دیگ�ر کالن ش�هرها دیگ�ر‬ ‫نباید پارکینگ س�اخته و باید‬ ‫پارکینگ های موج�ود مدیریت‬ ‫شود‪ ،‬نظری وجود دارد که می گوید‬ ‫هم بای�د پارکینگ جدید بس�ازیم و‬ ‫هم پارکینگ ه�ا را مدیریت کنیم‪ ،‬زیرا‬ ‫کاس�تن از عالقه مردم به استفاده خودرو‬ ‫ش�خصی به س�ادگی عملیات�ی نمی ش�ود و‬ ‫محدود کردن فضای پارک در چنین ش�رایطی‪،‬‬ ‫فقط ترافیک را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫مهدی محمودابادی‪ ،‬کارشناس ارش�د مهندس�ی‬ ‫برنامه ریزی حمل ونقل بابیان اینکه پارکینگ از نیازهای‬ ‫اصلی هر شهر است‪ ،‬به خبرنگار ما گفت‪ :‬نمی توان با امید‬ ‫به کاهش اس�تفاده از حمل ونقل شخصی‪ ،‬فقط روی توسعه‬ ‫حمل ونقل عمومی سرمایه گذاری کرده و به مشکل کمبود‬ ‫پارکینگ بی توجه بود زیرا این نگاه به مقصد مطلوب یعنی‬ ‫کاهش استفاده از خودرو شخصی نخواهد رسید‪.‬‬ ‫وی معتقد اس�ت حذف پارکینگ یا بی توجهی به ساخت‬ ‫پارکینگ های جدید‪ ،‬نتایج نامطلوبی مانند افزایش ترافیک‬ ‫و الودگی هوا را به دنبال خواهد داش�ت زیرا وس�ایل نقلیه‬ ‫زمان بیشتری را در خیابان سرگردان مانده و به دنبال جای‬ ‫پارک خواهند بود که تش�دید ترافی�ک و افزایش الودگی‬ ‫هوا را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمودابادی‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫یکی از راهکارهای‬ ‫کاه�ش نی�از ش�هر‬ ‫ب�ه پارکینگ‪ ،‬توس�عه‬ ‫حمل ونق�ل عموم�ی‬ ‫مطل�وب اس�ت‪ ،‬ی�اداوری‬ ‫ک�رد‪ :‬اگرچ�ه ب�ا ای�ن کار‪،‬‬ ‫تاان�دازه ای از میزان س�فرهای‬ ‫شخصی درون ش�هر و نیاز به جای‬ ‫پارک کم می شود اما در کنار این کار‬ ‫نیاز داریم که دست کم نیمی از تقاضای‬ ‫جای پ�ارک در کالن ش�هرها را ب�ا ایجاد‬ ‫پارکینگ ه�ای عمومی و افزای�ش فضاهای‬ ‫پارک غیرحاشیه ای برطرف کنیم‪.‬‬ ‫او ی�اداوری ک�رد‪ :‬تغیی�ر ش�یوه حمل ونق�ل‬ ‫به س�ادگی امکان پذی�ر نیس�ت و با س�رمایه گذاری‬ ‫و تلاش زی�اد‪ ،‬ش�اید بت�وان حداکثر ‪ ۱۰‬ت�ا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫حمل ونق�ل ش�خصی را ب�ه حمل ونق�ل عموم�ی تبدی�ل‬ ‫ک�رد‪ ،‬زیرا مزیت های حمل ونقل ش�خصی قابل مقایس�ه با‬ ‫حمل ونق�ل عمومی نیس�ت‪ .‬بنابراین نمی توان به مش�کل‬ ‫کمبود پارکینگ بی توجه بود‪.‬‬ ‫محمودابادی با تاکید بر ارجحیت داشتن ایجاد پارکینگ‬ ‫عموم�ی بر فض�ای پارک حاش�یه ای گفت‪ :‬ام�روز ظرفیت‬ ‫فضاهای پارک حاشیه ای به شدت کم شده و در بسیاری از‬ ‫معابر اصلی شهر به سطح س�واره رو عریض تری نیاز داریم‬ ‫انچه کارشناس�ان درباره لزوم اصالح نظام قیمت گذاری‬ ‫پارکینگ ه�ا می گویند‪ ،‬نکته ای اس�ت که رئی�س اتحادیه‬ ‫دارندگان تعمیرگاه‪ ،‬اتوسرویس‪ ،‬توقفگاه و پارکینگ تهران‬ ‫نیز به ان اشاره کرده و معتقد است با این کار می توان بخش‬ ‫خصوص�ی را ترغی�ب به همکاری با ش�هرداری و دولت در‬ ‫ساخت پارکینگ های جدید کرد‪.‬‬ ‫علیرضا راس�ی در گفت وگو با ایسنا بابیان اینکه تاکنون‬ ‫بخ�ش خصوص�ی در تهران ح�دود ‪ ۱۰۰‬پارکینگ س�اخته‬ ‫اس�ت‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به تعداد خودروهایی که در ش�هری‬ ‫مانن�د تهران وجود دارد‪ ۱۰۰ ،‬پارکین�گ تاثیری در جبران‬ ‫مشکالت فضای پارک نخواهد داشت‪.‬‬ ‫راسی با اشاره به ثابت ماندن نرخ پارکینگ ها از سال ‪۹۴‬‬ ‫تاکن�ون ادامه داد‪ :‬این در حالی اس�ت که قیمت های فعلی‬ ‫منطقی نیس�ت‪ .‬به عنوان نمونه باقیمت ‪۳‬هزارتومانی جای‬ ‫پارک‪ ،‬هیچ پارکینگ�ی نمی تواند هزینه های خود را تامین‬ ‫کن�د‪ .‬در چنین ش�رایطی‪ ،‬برخ�ی واحدها تخل�ف کرده و‬ ‫قیمت های دیگری اعمال می کنند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مشکالتی که از انگیزه های بخش خصوصی‬ ‫برای مش�ارکت در تامین پارکینگ ش�هرها کاسته‪ ،‬هزینه‬ ‫ب�االی تغیی�ر کاربری اس�ت‪ .‬راس�ی در این زمین�ه گفت‪:‬‬ ‫کس�انی که ملک خود را برای کاربری هایی مانند پارکینگ‬ ‫مورداس�تفاده قرار دهن�د‪ ،‬باید هزینه باالی�ی برای تغییر‬ ‫کارب�ری بپردازند و به همین دلیل سال هاس�ت تقاضا برای‬ ‫دریافت مجوز راه اندازی پارکینگ کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬درحال حاضر هزینه یک ش�بانه روز نگهداری‬ ‫ماش�ین در پارکینگ مس�قف ‪ ۴‬ه�زار توم�ان‪ ،‬پارکینگ‬ ‫غیرمس�قف ‪ ۳۵۰۰‬توم�ان و پارکینگی در مح�دوده طرح‬ ‫ترافیک‪ ،‬حدود ‪ ۴۵۰۰‬تومان تعیین شده است‪.‬‬ ‫راس�ی بابیان اینکه ازنظر ما تعرفه واقعی پارکینگ‪ ،‬باید‬ ‫به ‪۱۰‬هزار تومان افزایش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی این پیش�نهاد را‬ ‫ب�ه اتاق اصن�اف می بریم این نرخ به ‪ ۸‬ه�زار تومان کاهش‬ ‫می یاب�د‪ .‬در وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تجارت ای�ن رقم به‬ ‫‪۶‬هزار تومان و در س�ازمان حمایت از حقوق مصرف کننده‬ ‫به ‪ ۳‬هزار تومان کاهش می یابد‪ .‬در چنین شرایطی چگونه‬ ‫می ت�وان از بخ�ش خصوص�ی انتظار داش�ت در این بخش‬ ‫سرمایه گذاری کنند؟‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمای��ی از تصمیم گیری تازه برای‬ ‫ت پروازهای داخلی در ماه های اینده خبر داد‪.‬‬ ‫نرخ گذاری بلیت قیم ‬ ‫مقص��ود اسعدی س��امانی در گفت وگو با ایس��نا اع�لام کرد‪ :‬در‬ ‫نشس��تی که میان مسئوالن ش��رکت های هواپیمایی ایرانی برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬تصمیم گرفتیم ت��ا اطالع ثانوی نرخ هایی که برای ش��هریور‬ ‫تصویب ش��ده بود‪ ،‬اجرایی ش��ود‪ .‬به این ترتیب شرکت ها براساس‬ ‫نرخ های��ی که پیش از این اع�لام کرده بودن��د‪ ،‬بلیت های خود را‬ ‫قیمت گذاری می کنند و حداکثر اجازه دارند تا سقف ‪۱۰‬درصد انها‬ ‫را افزایش دهند‪ .‬وی دربار ه قیمت گذاری بلیت پروازهای خارجی‬ ‫نی��ز ادام��ه داد‪ :‬در حال حاض��ر تصمیمی در زمینه ای��ن پروازها‬ ‫تعیین نرخ بلیت پروازهای اربعین‬ ‫گرفته نش��ده و این نرخ ها براساس شرایطی که در بازار وجود دارد‬ ‫تعیین ش��ده و اجرا خواهند شد‪ .‬اسعدی س��امانی افزود‪ :‬براساس‬ ‫برنامه ریزی انجام شده از ‪ ۲‬تا ‪۱۲‬ابان نرخ پروازهای تهران – نجف‬ ‫– تهران برای هر نفر ‪2‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار تومان و پرواز مش��هد‪-‬‬ ‫نجف‪-‬مش��هد ‪2‬میلیون و ‪۸۰۰‬هزار تومان در نظر گرفته شد‪ .‬برای‬ ‫بلی��ت یک طرفه تهران‪ -‬نجف نرخ یک میلیون و ‪۱۰۰‬هزار تومان و‬ ‫مشهد‪ -‬نجف نرخ یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫براساس گفته های دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی‪ ،‬نرخ پرواز از‬ ‫س��ایر شهرها به نجف نیز براساس نرخ پرواز تهران تعیین می شود‬ ‫و در ای��ن م��دت پرواز به بغداد نیز نرخی مش��ابه خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫پس از تکانه های شدید ارزی ثبت شده در ماه های گذشته وضعیت‬ ‫بازار بلیت هواپیما به ش��کل جدی تر تغییر کرد و چند برابر شدن‬ ‫قیمت ها در برخی از مس��یرها باعث شد شرکت های هواپیمایی با‬ ‫همکاری س��ازمان هواپیمایی کشوری به منظور متعادلسازی بازار‬ ‫نرخ هایی را تعیین کرده و براس��اس ان بلیت فروش��ی کند‪ .‬شوک‬ ‫قیمتی به وجود امده باعث ش��ده بود در هفته های گذش��ته میزان‬ ‫تقاضا برای سفرهای هوایی به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫اطالعات ارائه شده ازسوی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی نشان‬ ‫می دهد که حدود ‪۶۰‬درصد از هزینه های ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫داخلی به وسیله ارزهای خارجی تامین می شود‪.‬‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خیال پروازهای عبوری راحت باشد‬ ‫اسمان ایران تحریم نیست‬ ‫روزان��ه بیش از هزار و ‪ ۱۶۸‬پرواز از اس��مان ایران عبور می کند‪.‬‬ ‫این اماری اس��ت که از س��وی ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی‬ ‫درباره میزان پروازهای عبوری از اس��مان ایران در سال ‪ ۹۶‬منتشر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬باتوجه به وجود برخی تنش ها در کشورهای منطقه و‬ ‫ثبات ایران‪ ،‬بس��یاری ش��رکت های هواپیمایی خارجی در سال های‬ ‫اخی��ر ترجیح داده اند اس��مان ای��ران را به عنوان مس��یر پروازهای‬ ‫بین الملل��ی خود انتخاب کنن��د و از ای��ن راه‪ ،‬درامدهای ایران نیز‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬با این حال باتوجه به تحریم های جدید امریکا‬ ‫علی��ه ایران‪ ،‬تحریم تردد از اس��مان ایران می توان��د معادالت را در‬ ‫زمینه درامدزایی از این پروازها برهم بزند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار خودرو‪ ،‬با خروج امریکا از برجام‪ ،‬هر روز ابعاد‬ ‫تازه ای از تحریم های این کش��ور علیه ایران رونمایی می ش��ود و در‬ ‫جدیدتری��ن اقدام‪ ،‬امریکا به دنبال تحریم تردد از حریم هوایی ایران‬ ‫است‪ .‬براس��اس گزارشی که در روزهای گذش��ته‪ ،‬رسانه های ایران‬ ‫ب��ه نقل از رویترز منتش��ر کردند‪ ،‬اداره خدم��ات هواپیمایی امریکا‬ ‫به ش��رکت های هواپیمایی دس��تور داده در زمان برنامه ریزی برای‬ ‫مس��یرهای پروازی خود‪ ،‬تنش های میان ای��ران و امریکا را مدنظر‬ ‫ق��رار دهن��د و از حریم هوایی ایران اس��تفاده نکنند‪ .‬ای��ن اداره از‬ ‫ش��رکت های هواپیمای��ی خواس��ته ب��ه‬ ‫جای ای��ران‪ ،‬از حریم هوایی‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫تاکنون رقم دقیقی درب��اره میزان درامد ایران از محل پروازهای‬ ‫عبوری اعالم نش��ده اس��ت؛ با این حال به گفته یکی از کارشناسان‬ ‫صنع��ت هوانوردی‪ ،‬این درام��د روزانه ‪ ۱.۸‬میلیون دالر و س��االنه‬ ‫حدود ‪ ۶۵۷‬میلیون دالر اس��ت‪ .‬براساس انچه ارمان بیات می گوید‪،‬‬ ‫درامد روزانه پروازهای عبوری را می توان براساس ایین نامه اجرایی‬ ‫م��اده ‪ ۶۳‬قانون وصول مطالبات برخ��ی درامدهای دولت در حوزه‬ ‫هوانوردی و فرودگاهی محاس��به کرد؛ به این ش��کل که به ازای هر‬ ‫تُن از حداکثر وزن هنگام برخاست هواپیما در یک کیلومتر پرواز در‬ ‫اسمان ایران‪ ،‬درامد ‪ ۰.۰۰۴‬دالری در نظر گرفته می شود‪ .‬بنابراین‬ ‫در ش��رایطی که گفته می شود به طور متوس��ط روزانه هزار پرواز از‬ ‫اس��مان ایران عبور می کند و با در نظر گرفتن متوسط وزن ناوگان‬ ‫عبوری در متوس��ط اندازه مسیر پروازی‪ ،‬درامد روزانه یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هزار دالری برای پروازهای عبوری از اس��مان ایران به دست‬ ‫می اید و با در نظر گرفتن این رقم می توان درامد ساالنه پروازهای‬ ‫عبوری از اسمان ایران را به طور متوسط‪ ۶۵۷ ،‬میلیون دالر دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹ا عال می�ه‬ ‫امری�کا مص�رف داخل�ی‬ ‫کشورهای دیگر از جمله عراق استفاده کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد ‪ 657‬میلیون دالری اسمان ایران‬ ‫باتوجه به ش��یوه نامه جدی��د اداره خدمات هوای��ی امریکا‪ ،‬خطر‬ ‫تحریم حریم هوایی ایران از س��وی امریکا و برخی کشورهای دیگر‬ ‫ک��ه خود را ملزم به اجرای دس��تورات این کش��ور می دانند‪ ،‬جدی‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که ای��ران باتوجه به موقعیت‬ ‫اس��تراتژیکی که در منطقه دارد‪ ،‬در مسیر پروازهای زیادی است و‬ ‫درامد باالیی از محل پروازهایی دارد که در مس��یر خود از اس��مان‬ ‫ای��ران نیز عبور می کنند و عوارض این عب��ور را می پردازند‪ .‬به ویژه‬ ‫در چند س��ال گذش��ته ناامنی های عراق موجب شده بود بسیاری‬ ‫از پروازهای عبوری اس��مان ایران را جایگزین اس��مان عراق کنند‬ ‫و براساس سخن مس��ئوالن‪ ،‬پروازهای عبوری ایران در این سال ها‬ ‫دارد!‬ ‫گرچه در گزارش‬ ‫منتشر شده در رس��انه ها به‬ ‫نق��ل از رویت��رز بر لزوم پرهی��ز از تردد‬ ‫از حریم هوایی ای��ران به دلیل افزایش تنش ها میان‬ ‫ایران و امریکا سخن تاکید شده اما سخنگوی سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری می گوید این هشدار مربوط به گذشته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان هواپیمایی کش��وری‪ ،‬رضا‬ ‫جعف��رزاده در واکنش به انتش��ار این خبر گفت‪ :‬اطالعیه هوایی که‬ ‫در روزهای گذشته از سوی رسانه های خارجی منتشر و بزرگنمایی‬ ‫ش��ده‪ ،‬مربوط به س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬خورشیدی) است و‬ ‫س��ازمان هواپیمایی کش��وری امریکا نیز تاکن��ون اطالعیه ای برای‬ ‫تمدید ان صادر نکرده است‪.‬‬ ‫جعفرزاده از رس��انه ها خواس��ت موضوع را جدی نگیرند و گفت‪:‬‬ ‫تعامل حداکثری بین بخش های لش��کری و کشوری در زمینه عبور‬ ‫ایمن پروازهای خارجی از اس��مان ایران غیرقابل انکار اس��ت و این‬ ‫اطالعیه هوایی‪ ،‬فقط توصیه ای داخلی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتخاب مس��یرهای هوایی کش��ورها ب��رای عبور‪ ،‬تابع‬ ‫عواملی از جمله کاهش االیندگی زیس��ت محیطی با مصرف کمتر‬ ‫س��وخت‪ ،‬صرفه جویی اقتصادی‪ ،‬امنیت و خدمات رسانی مطلوب به‬ ‫پروازهای عبوری است و اسمان ایران همه این ویژگی ها را دارد‪ .‬او‬ ‫معتقد است بزرگنمایی رسانه های غربی درباره ناامنی اسمان ایران‪،‬‬ ‫مشکلی برای پروازهای عبوری ایران ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اسمان تحریم شدنی است اما جای نگرانی نیست!‬ ‫گرچ��ه س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری از بی اثر بودن‬ ‫اطالعی��ه هوایی امری��کا درباره عبور نکردن از حری��م هوایی ایران‬ ‫سخن می گوید اما این پرسش مطرح می شود که ایا اسمان ایران یا‬ ‫هر کشور دیگری‪ ،‬تحریم شدنی است؟‬ ‫به��روز حیدریان‪ ،‬تحلیلگر صنع��ت هوانوردی در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش به ما گفت‪ :‬بله‪ ،‬هم می توان اس��مان کشوری مانند ایران‬ ‫را ب��رای دیگران ممنوع و منطقه پ��رواز ممنوع اعالم و هم می توان‬ ‫پرواز از اس��مان کشوری را به دالیل گوناگون تحریم کرد‪ .‬او توضیح‬ ‫داد‪ :‬به عن��وان نمونه امری��کا پرواز ش��رکت های هواپیمایی خود بر‬ ‫فراز اس��مان کره ش��مالی را ممنوع کرده و بسیاری از شرکت های‬ ‫هواپیمایی اروپایی نیز از همین رویه پیروی کرده اند‪.‬‬ ‫حیدریان با تاکید بر اینکه دلیل این ممنوعیت‪ ،‬فقط فش��ار وارد‬ ‫کردن و تحریم این کش��ور نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن احتمال را هم باید‬ ‫در نظ��ر گرفت که‬ ‫‹ ‹جلوگیری از تحریم اسمان با دیپلماسی‬ ‫شرکت های‬ ‫هو ا پیما ی��ی‬ ‫به دلی��ل دش��وار‬ ‫ب��ودن پرداخ��ت‬ ‫هزینه پروازهای عبوری‬ ‫در اث��ر تحریم های ش��دید‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬در حری��م هوایی‬ ‫برخی کشورها تردد نکنند‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت هوانوردی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در زم��ان جنگ س��رد نیز‬ ‫بسیاری از شرکت های هواپیمایی از پرواز‬ ‫در اسمان روس��یه خودداری می کردند که‬ ‫به نوعی تحریم فضای عبوری به شمار می رود‪.‬‬ ‫البت��ه در ان زمان خود روس��یه هم اجازه عبور‬ ‫به بسیاری از شرکت های هواپیمایی نمی داد‪ .‬این‬ ‫نش��ان می دهد فضای عبوری یک کشور می تواند‬ ‫به عن��وان ابزاری هم ب��رای کش��ور ارائه دهنده فضا‬ ‫استفاده ش��ود و هم برای کش��ورهای استفاده کننده‬ ‫از فضا‪.‬‬ ‫حیدریان یاداور ش��د‪ :‬اطالعیه ای که درحال حاضر‬ ‫از سوی سازمان هوانوردی فدرال امریکا منتشر شده‪،‬‬ ‫اطالعیه ای خطاب به ش��رکت های امریکایی است و‬ ‫پرواز کش��ورهای دیگر در منطقه پ��روازی ایران را‬ ‫ممنوع نمی کن��د‪ .‬این اطالعی��ه هوایی همچنین‬ ‫ش��رکت هایی را ک��ه از اداره هوان��وردی فدرال‬ ‫امریکا گواهی گرفته اند ش��امل می شود؛ مگر‬ ‫انک��ه برای اپراتوری با رجیس��تر خارج از‬ ‫امریکا فعالیت کنند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر صنعت هوانوردی در پاس��خ به این پرس��ش که در‬ ‫صورت تحریم حریم هوایی ایران از سوی برخی کشورها‪ ،‬ایران چه‬ ‫اقدام هایی برای جبران کاهش درامدهای خود از این محل می تواند‬ ‫انجام دهد‪ ،‬گفت‪ :‬راه خاصی برای جبران این درامدها وجود ندارد‪.‬‬ ‫برای حل این مش��کل بهترین کار‪ ،‬برداش��تن موانعی اس��ت که از‬ ‫س��وی اداره فدرال هوانوردی امریکا به عنوان موانع عبور از اسمان‬ ‫کشورمان مطرح شده است‪ .‬استفاده از روش های دیپلماتیک برای‬ ‫جلوگیری از کمتر ش��دن پروازهای عب��وری و نیز ارائه قیمت های‬ ‫رقابتی با فضای کشورهای همجوار به عنوان عوارض عبور از اسمان‬ ‫ایران‪ ،‬از دیگر اقدام هایی است که ایران باید انجام دهد‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹احتمال تحریم اسمان ایران کم است‬ ‫یکی دیگر از کارشناس��ان صنعت هوانوردی کش��ورمان‬ ‫نیز با تاکی��د بر اینکه اطالعیه هوای��ی امریکا فقط ویژه‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی امریکاس��ت‪ ،‬از بی تاثیر بودن‬ ‫این اطالعی��ه بر میزان پروازهای عبوری از اس��مان‬ ‫ایران س��خن گفت‪ .‬علیرضا منظ��ری در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا اظهار کرد‪ :‬انچه از س��وی امریکا مطرح‬ ‫شده درباره موافقت نامه های بین المللی پروازهای‬ ‫عبوری یا چگونگی اجرای ان‪ ،‬سیاست جدیدی‬ ‫به وج��ود نم��ی اورد و تکلی��ف خاص��ی برای‬ ‫پروازها تعیین نش��ده اس��ت‪ .‬منظ��ری ادامه‬ ‫داد‪ :‬پروازه��ای عبوری از فضای کش��ورهای‬ ‫عضو موافقت نامه های بین المللی هوایی باید‬ ‫برقرار باشد و هر کشوری موظف است فضای‬ ‫هوایی خود را برای عبور هواپیماهای س��ایر‬ ‫کش��ورهای عضو فراهم کن��د‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫شیوه نامه صادر ش��ده‪ ،‬به مفاد موافقت نامه‬ ‫بین الملل��ی خدش��ه ای وارد نمی کند و وارد‬ ‫بحث اعم��ال تحریم بر کش��ورهای دیگر در‬ ‫زمینه عبور از فضای ایران نشده است‪ .‬معاون‬ ‫پیشین سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬دولت‬ ‫امری��کا در ش��یوه نامه تازه فقط ب��ه هواپیماهای‬ ‫ش��رکت های امریکایی یا هواپیماهای نظامی این‬ ‫کشور هش��دار داده که باتوجه به تنش های سیاسی‬ ‫بین دو کش��ور‪ ،‬برای عبور از اس��مان ایران احتیاط به‬ ‫خرج دهند یا از مسیرهای دیگری استفاده کنند‪.‬‬ ‫منظ��ری با تاکی��د بر اینکه هر کش��وری می تواند براس��اس‬ ‫رویه های بین المللی‪ ،‬برای اتباع خود ش��یوه نامه هایی صادر کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬گرچ��ه پایبند نبودن امریکا به قواع��د بین المللی پیش از‬ ‫این ثابت ش��ده اما به نظر نمی رسد این کشور بتواند به منظور وارد‬ ‫کردن فش��اری جدید به صنعت هوایی ایران‪ ،‬کش��ورهای دیگر را‬ ‫وادار به تحریم اسمان کشورمان کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فروش بلیت هواپیما در ‪ ۵۷‬سایت دارای مجوز‬ ‫مدیر روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی با بیان اینکه ‪ ۵۷‬س��ایت‬ ‫دارای مجوز از این س��ازمان‪ ،‬عملیات ف��روش بلیت هواپیما را انجام‬ ‫می دهن��د‪ ،‬گفت‪ :‬س��ایت هایی که به تازگی فیلتر ش��ده اند‪ ،‬هیچ یک‬ ‫مج��وز ف��روش بلیت هواپیم��ا از س��ازمان هواپیمایی نداش��تند‪ .‬به‬ ‫گزارش فارس‪ ،‬رضا جعفرزاده با اش��اره به فیلتر ش��دن چند س��ایت‬ ‫فروش بلیت هواپیما گفت‪ :‬س��ایت هایی که به تازگی فیلتر ش��ده اند‬ ‫هیچ یک مجوزی از س��ازمان هواپیمای کش��وری برای فروش بلیت‬ ‫هواپیما نداشتند و با هر سایتی که بدون مجوز از سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری بلیت هواپیما بفروشد‪ ،‬مقابله قانونی می شود‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه سایت هایی که فیلتر شده اند‪ ،‬اعتباری برای ارائه بلیت هواپیما‬ ‫نداش��تند‪ ،‬افزود‪ :‬این سایت ها اگر بخواهند به این حوزه دوباره ورود‬ ‫کنند باید الزامات س��ازمان هواپیمایی کشوری را رعایت و سپس از‬ ‫این س��ازمان مجوز دریافت کنند که همه این مراحل براساس قانون‬ ‫انجام می گیرد‪ .‬مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری افزود‪:‬‬ ‫چنانچه س��ایت های فیلتر شده الزامات سازمان هواپیمایی را رعایت‬ ‫کنن��د و برای دریافت مجوز‪ ،‬اقدام��ات الزم را انجام دهند‪ ،‬بالفاصله‬ ‫پس از صدور مجوز از س��وی سازمان هواپیمای کشوری‪ ،‬رفع فیلتر‬ ‫خواهند شد‪ .‬جعفرزاده دریافت مجوز سایت های مذکور را در راستای‬ ‫امکان نظارت بیش��تر بر چگونگی فعالیت انها عنوان کرد و گفت‪ :‬از‬ ‫نظر سازمان هواپیمایی فروش بلیت هواپیما منوط به داشتن مجوز از‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫اینتر تن‬ ‫چند‬ ‫سایت‬ ‫فروش‬ ‫این سازمان حاکمیتی است‪ .‬مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری با بیان اینکه درحال حاضر ‪ ۵۷‬سایت دارای مجوز از سازمان‬ ‫هواپیمای کش��وری‪ ،‬عملیات فروش بلیت هواپیما را انجام می دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این سایت ها با دفاتر خدمات مسافرت هوایی دارای مجوز بند‬ ‫الف در ارتباط هستند؛ نام این سایت ها در سایت سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری و انجمن شرکت های هواپیمایی در دسترس عموم قرار دارد‪.‬‬ ‫جعفرزاده اظهار کرد‪ :‬س��ازمان هواپیمایی کشوری در مکانیسم ارائه‬ ‫بلیت هواپیما همیش��ه به ش��رکت های هواپیمایی توصیه می کند بر‬ ‫نحوه توزیع بلیت نظارت و مدیریت مستمر داشته باشند‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫ارائه بلیت با نرخ های توصیه شده انجام شود‪.‬‬ ‫بلی‬ ‫ت هوا‬ ‫پیما از‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ت هو‬ ‫اکرم امینی‬ ‫اگر قصد سفر هوایی دارید‪ ،‬یک جست وجوی ساده‬ ‫اینترنتی برای بلیت هواپیما کافی است تا با فهرستی‬ ‫از س��ایت هایی روبه رو شوید که مبدا‪ ،‬مقصد و زمان‬ ‫سفر را از شما می پرسند و همه پروازهای متناسب با‬ ‫شرایط را به شما پیشنهاد می دهند‪.‬‬ ‫این س��ایت ها با تس��هیل دسترس��ی ب��ه بلیت و‬ ‫صرفه جوی��ی در زمان‪ ،‬تبدیل ب��ه خدماتی مطلوب‬ ‫ب��رای مصرف کنندگان ش��ده اند اما گاه��ی متفاوت‬ ‫بودن نرخ بلیت در برخی از این سایت ها با نرخ اصلی‬ ‫شرکت هواپیمایی‪ ،‬موجب سردرگمی مردم در خرید‬ ‫بلیت می شود‪.‬‬ ‫همین تفاوت در قیمت های ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫شرکت ها و برخی س��ایت ها موجب شد در روزهای‬ ‫اخیر ش��اهد فیلتر ش��دن چند س��ایت فروش بلیت‬ ‫هواپیما از س��وی دادستانی کل کشور باشیم‪ .‬گرچه‬ ‫رئیس س��ازمان می��راث فرهنگی به عنوان مس��ئول‬ ‫فعالیت سایت های فعال در حوزه گردشگری‪ ،‬نسبت‬ ‫ب��ه این فیلترینگ واکنش نش��ان داده و گفته ان را‬ ‫پیگیری می کند اما مس��ئوالن قضایی می گویند این‬ ‫کار به درخواس��ت متولی صنعت هوانوردی کش��ور‬ ‫انجام شده است‪ .‬همین مسئله می تواند بیانگر وجود‬ ‫برخی اشکال ها در روند فروش بلیت در کشور باشد‪.‬‬ ‫خرم ابادی افزود‪ :‬سازمان‬ ‫هواپیمایی کش��وری یکی از دالیل‬ ‫باال رفتن نرخ بلیت هواپیما و برخی دیگر از‬ ‫را‬ ‫نابسامانی های مربوط به حوزه فروش بلیت‬ ‫فعالیت س��ایت های غیرمج��از مربوط ب��ه خدمات‬ ‫مس��افرتی اع�لام و با ارائه فهرس��ت برخ��ی از این‬ ‫س��ایت ها از نهاد قضایی درخواس��ت کرد به منظور‬ ‫جلوگیری از اجحاف در حق مس��افران و جلوگیری‬ ‫از اخالل در ش��بکه فروش بلیت از ادامه فعالیت انها‬ ‫جلوگیری کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬براس��اس تبصره ‪ ۱‬م��اده ‪ ۷‬قانون‬ ‫توس��عه صنعت ایرانگردی و جهانگردی‪ ،‬وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی‪ ،‬مرج��ع صدور و تمدی��د مجوز دفاتر‬ ‫خدمات مسافرتی اس��ت و به موجب تبصره ‪ ۲‬ماده‬ ‫یادشده‪ ،‬فعالیت دفاتر مس��افرتی بدون مجوز‪ ،‬جرم‬ ‫اس��ت و باید از ادامه فعالیت انها جلوگیری ش��ود؛‬ ‫بنابراین درخواس��ت فیلتر س��ایت های بدون مجوز‬ ‫از س��وی سازمان هواپیمایی کش��وری در چارچوب‬ ‫وظایف قانونی ان سازمان بوده است‪.‬‬ ‫به گفته خرم ابادی‪ ،‬سایت های فیلترشده به محض‬ ‫دریافت مجوز و اعالم سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری رفع‬ ‫فیلتر خواهند شد‪.‬‬ ‫معاون دادس��تان کل کش��ور می گوید فیلتر شدن‬ ‫برخی سایت های فروش بلیت هواپیما به درخواست‬ ‫رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است‪.‬‬ ‫عبدالصم��د خرم اب��ادی در مطلب��ی ک��ه در فضای‬ ‫مجازی منتش��ر ک��رد‪ ،‬در ای��ن باره نوش��ت‪ :‬فیلتر‬ ‫برخی س��ایت های غیرمجاز فروش بلیت هواپیما به‬ ‫درخواس��ت معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی و رئیس‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د تفاوت نرخ بلی��ت در برخی از‬ ‫س��ایت های ف��روش بلی��ت هواپیما با ن��رخ اعالم‬ ‫شده از س��وی ش��رکت های هواپیمایی‪ ،‬از جمله‬ ‫دالیل این اقدام بوده است‪ .‬دبیر انجمن شرکت های‬ ‫هواپیمایی معتقد است این تفاوت نرخ و گرانفروشی‪،‬‬ ‫از مسائل فنی اب می خورد‪.‬‬ ‫مقصود اسعدی سامانی در این زمینه به مهر گفت‪:‬‬ ‫‹ ‹فیلترین�گ س�ایت ها ب�ا درخواس�ت‬ ‫سازمان هواپیمایی‬ ‫‹ ‹عل�ت‬ ‫گران ت�ر ب�ودن‬ ‫بلیت در سایت ها‬ ‫برخی سایت های فروش انالین بلیت هواپیما با‬ ‫استفاده از ربات به سایت های شرکت های‬ ‫هواپیمای��ی و بخ��ش ای بوکینگ انها‬ ‫وارد ش��ده و صندلی ه��ا را ب��ه نرخ‬ ‫درج شده در س��ایت شرکت ها‪،‬‬ ‫خریداری می کنن��د و با نرخ‬ ‫باالتری در س��ایت خود به‬ ‫ف��روش می رس��انند و‬ ‫مردم نیز ب��ه ارم و‬ ‫لوگوی ش��رکت‬ ‫مربوط که در سایت فروش ثبت شده‪،‬‬ ‫اعتماد می کنند و با همان نرخ اعالم‬ ‫شده در سایت‪ ،‬بلیت می خرند‪.‬‬ ‫اس��عدی س��امانی معتقد است س��ایت های‬ ‫فروش انالین بلیت هواپیما کارکرد دوگانه دارند؛‬ ‫از طرفی به افزایش فروش شرکت های هواپیمایی‬ ‫کم��ک می کنند و از س��وی دیگر با دس��تکاری‬ ‫نرخ ها باعث زیان مردم می شوند‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه برخی نرخ هایی که سایت های‬ ‫فروش انالین بلیت ارائه می کنند‪ ،‬نرخ اعالم شده از‬ ‫س��وی شرکت ها نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از مردم می خواهیم‬ ‫از س��ایت های اصلی ش��رکت های هواپیمایی بلیت‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش بلیت هواپیما یکپارچه شود‬ ‫دلی��ل وجود تفاوت در نرخ اعالم ش��ده از س��وی‬ ‫ش��رکت هواپیمایی و نرخ اعالم شده در سایت های‬ ‫فروش بلیت‪ ،‬هرچه که باش��د‪ ،‬نشانه ای از مشکالت‬ ‫س��امانه فروش بلیت هواپیما در کش��ورمان اس��ت‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان صنعت حمل ونقل معتقدند نبود‬ ‫یک س��امانه یکپارچه فروش بلیت در کشور موجب‬ ‫بروز چنین مشکالتی می شود‪.‬‬ ‫حمی��د نجف با تاکی��د بر لزوم ایجاد یک ش��بکه‬ ‫ف��روش واحد و سراس��ری‪ ،‬ب��ا اس��تفاده از فناوری‬ ‫اطالع��ات به صمت گفت‪ :‬وجود یک ش��بکه فروش‬ ‫داخلی‪ ،‬باعث کوتاه شدن دست اژانس های مسافرتی‬ ‫و دالالن و مانع از ارائه بلیت به نرخی متفاوت با نرخ‬ ‫مصوب شرکت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به وجود سامانه یکپارچه فروش بلیت‬ ‫در ح��وزه س��فرهای ریلی و ج��اده ای و نبود چنین‬ ‫سامانه های برای سفرهای هوایی افزود‪ :‬وجود شبکه‬ ‫فروش واحد با قیمت های مشخص‪ ،‬موجب شفافیت‬ ‫در فروش بلیت می شود‪ .‬همچنین چنین سامانه ای‪،‬‬ ‫س��ود بلیت را به طور مس��تقیم نصیب ش��رکت های‬ ‫هوایی می کند و مانع از نفوذ دالالن می شود‪.‬‬ ‫نجف معتقد اس��ت مش��کالت مدیریتی‪ ،‬زمینه را‬ ‫ب��رای برخی سوءاس��تفاده های ش��خصی در زمینه‬ ‫فروش بلی��ت هواپیما اماده کرده‪ ،‬ب��ه همین دلیل‬ ‫هنوز برخی ش��رکت ها مایل به ایجاد ش��بکه فروش‬ ‫واحد و شفاف شدن میزان فروش بلیت خود نیستند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس با تاکید ب��ر اینکه نبود س��امانه‬ ‫سو‬ ‫ی‬ ‫دادست‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ی‬ ‫لتر ش‬ ‫ا‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫؛ خو‬ ‫یکپارچ��ه ف��روش بلی��ت‬ ‫هواپیم��ا دس��ت متخلف��ان‬ ‫را ب��از گذاش��ته‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در‬ ‫برخ��ی بازه های زمان��ی مانند نوروز‬ ‫و تعطیالت چندروزه که ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی بازار خ��ود را دارند‪ ،‬بهتر‬ ‫است شرکت های هواپیمایی به طور‬ ‫مس��تقیم بلیت بفروش��ند و بلیت‬ ‫را ب��ه اژانس ه��ا و چارترکننده ها‬ ‫ندهند زی��را این کار‪ ،‬ب��ه منزله‬ ‫دالل تراش��ی و واسطه تراش��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نج��ف ب��ا تاکی��د ب��ر حذف‬ ‫م��وازی کاری در زمین��ه فروش‬ ‫بلی��ت ب��ا ایج��اد ی��ک س��امانه‬ ‫یکپارچ��ه فروش گف��ت‪ :‬اکنون هر‬ ‫ش��رکت هواپیمایی سامانه فروش بلیت‬ ‫خود را دارد اما بهتر است سامانه فروش یکپارچه ای‬ ‫داش��ته باش��یم که با نظ��ارت س��ازمان هواپیمایی‬ ‫کش��وری عمل کند و همه شرکت های هواپیمایی با‬ ‫اس��تفاده از یک س��ایت اصلی فروش‪ ،‬بلیت خود را‬ ‫عرضه کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید بر اینکه حتی اژانس های فروش بلیت‬ ‫تُفروشی‬ ‫نیز می توانند با اس��تفاده از این سامانه بلی ‬ ‫کنند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در این س��امانه می توان پروازهای‬ ‫چارتر و دربستی را نیز مشخص کرد تا اتاق شیشه ای‬ ‫شکل بگیرد و تخلفات به کمترین میزان برسد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت ش��فافیت در حوزه‬ ‫فروش بلی��ت هواپیما ب��ا اس��تفاده از ظرفیت های‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬جلو سوءاستفاده دالالن‬ ‫بلیت را می گیرد و موجب می شود سود فروش بلیت‬ ‫به طور مستقیم به شرکت های هواپیمایی برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل از سایت ها نیست‬ ‫گرچه نجف معتقد اس��ت مش��کالت فروش بلیت‬ ‫هواپیما در ایران با ایجاد شبکه واحد فروش بلیت در‬ ‫این حوزه حل می ش��ود اما یکی دیگر از کارشناسان‬ ‫حمل ونقل کشورمان معتقد است سایت های موجود‬ ‫در زمین��ه ف��روش بلی��ت هواپیما همی��ن حاال هم‬ ‫عملکرد خوبی دارند و ش��رکت های هواپیمایی برای‬ ‫پنهان کردن برخی مش��کالت خود‪ ،‬مشکالت را به‬ ‫گردن این سایت ها می اندازند‪.‬‬ ‫مه��رداد فرش��یدی در گفت وگو با صم��ت درباره‬ ‫عملکرد س��ایت های ف��روش بلی��ت هواپیما گفت‪:‬‬ ‫هیچ یک از این س��ایت ها اج��ازه دخل و تصرف در‬ ‫نرخ بلیت را ندارند و اپراتوری که مربوط به ش��رکت‬ ‫هواپیمایی یا چارترکننده است نرخ ها را باال و پایین‬ ‫دند‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫؟!‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره‬ ‫ب��ه فراگی��ر ب��ودن‬ ‫س��ایت های ف��روش‬ ‫بلی��ت و تس��هیل‬ ‫دسترس��ی ب��ه بلی��ت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این سایت ها‬ ‫به شرکت های هواپیمایی‬ ‫اجازه می دهند خودش��ان‬ ‫نرخ ه��ا را اعم��ال کنند‪ .‬در‬ ‫واقع س��ایت های فروش بلیت‬ ‫فقط واس��طه ای بین ش��رکت ها و‬ ‫خریداران هس��تند و یک ت��ا ‪ ۲‬درصد درامد فروش‬ ‫بلیت به انها می رسد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید بر اینک��ه نیازی به وجود‬ ‫س��امانه یکپارچ��ه ف��روش در حوزه بلی��ت هواپیما‬ ‫نیس��ت و س��ایت های فروش بلیت کفایت می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬علت اینکه نرخ بلیت در سایت های گوناگون‪،‬‬ ‫متفاوت اس��ت این اس��ت که برخی س��ایت ها برای‬ ‫فروش بیش��تر‪ ،‬حاضر می ش��وند بخش بیش��تری از‬ ‫س��هم خود را کن��ار بگذارند و ن��رخ پایین تری ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬س��ایت های فروش بلی��ت به کمک‬ ‫سایت های شرکت های هواپیمایی امده و دسترسی‬ ‫مردم ب��ه بلیت را تس��هیل کرده ان��د و ترکیب این‬ ‫دو ش��یوه عرض��ه در نهای��ت به س��ود فروش��نده و‬ ‫مصرف کنن��ده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬مس��دود کردن‬ ‫س��ایت های فروش بلی��ت هواپیما ک��ه در روزهای‬ ‫اخیر اتفاق افتاده‪ ،‬به زیان مردم اس��ت‪ .‬ازسوی دیگر‬ ‫برخی از این س��ایت ها اس��تارت اپ هایی هستند که‬ ‫توانس��ته اند بابت ایده پردازی خود از سازمان میراث‬ ‫فرهنگی مجوز فعالیت دریافت کنند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این نکته که وجود سامانه یکپارچه‬ ‫فروش بلیت برای هواپیما مانند انچه در بخش بلیت‬ ‫قطار داریم‪ ،‬مانع ارائه قیمت های گوناگون می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در زمینه بلیت قطار‪ ،‬قیمت ها واحد و مشخص‬ ‫اس��ت اما در همه جای دنیا بلیت هواپیما را می توان‬ ‫به نرخ های گوناگونی عرضه کرد و کسی که بلیت را‬ ‫یک ماه پیش خریداری کرده و کسی که بلیت لحظه‬ ‫اخر خریداری می کند هزینه های متفاوتی پرداخت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه عملکرد‬ ‫شرکت های هواپیمایی ایران در زمینه فروش بلیت‪،‬‬ ‫عملکرد شرکت های ارزان قیمت (‪ )low cost‬است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های هواپیمایی ارزان قیمت نرخ های‬ ‫بلی��ت متغیر دارند و ان را براس��اس عرضه و تقاضا‬ ‫تعیین می کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه نرخ بلی��ت هواپیما در همه‬ ‫جای دنیا قابلیت چانه زنی دارد‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫به دلیل بی اطالعی مردم و برخی مسئوالن از قوانین‬ ‫و ع��رف صنعت هوانوردی‪ ،‬ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫مش��کالت را به پای سایت ها می نویسند و از شرایط‬ ‫به سود خود استفاده می کنند‪.‬‬ ‫فرشیدی معتقد اس��ت نگاه حمایت گرانه سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری به شرکت های هواپیمایی موجب‬ ‫می ش��ود این س��ازمان مش��کالت و ضعف های این‬ ‫شرکت ها را نادیده بگیرد و همه مشکالت را از چشم‬ ‫سایت های فروش بلیت ببیند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫فناوری ‪ iStream‬و نصف کردن وزن بدنه خودرو‬ ‫تیم طراحی گوردون مورای از جدیدترین نسخه سیستم ساخت‬ ‫انقالب��ی ‪ iStream‬با نام س��وپرالیت رونمایی کرد‪ .‬این سیس��تم‬ ‫‪ iStream‬س��وپرالیت جدید باعث ترکیب شدن فریم الومینیومی‬ ‫ب��ا پانل ه��ای کامپوزیتی فیبر کربنی می ش��ود‪ .‬ای��ن کمپانی ادعا‬ ‫می کند سیستم یادش��ده فناوری ها و ساختار برگرفته از فرمول ‪۱‬‬ ‫را وارد خودروهای عادی تر می کند‪ \.‬فرایند جدید س��اخت مورای‬ ‫بنا به گفته ها ایمنی بهت��ر‪ ،‬االیندگی کمتر‪ ،‬هندلینگ بهبودیافته‬ ‫و دوام و اس��تحکام بیش��تری را به ارمغان می اورد و باعث می شود‬ ‫وزن بدنه خودرو در مقایس��ه با استانداردهای فوالدی کنونی تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد کاهش یابد‪ .‬سیس��تم ‪ iStream‬سوپرالیت گوردون مورای‬ ‫همچنین انعطاف پذیری فوق العاده ای داش��ته و از پلتفرمی درونی‬ ‫برخوردار اس��ت که می تواند با ه��ر کالس خودرویی از محصوالت‬ ‫ش��هری کوچک گرفته تا خودروهای اس��پرت و شاسی بلند و حتی‬ ‫خودروهای تجاری س��بک تطبیق یابد‪ .‬این سطح از انعطاف پذیری‬ ‫به س��ازندگان اجازه خواهد داد ت��ا در هزینه های خود صرفه جویی‬ ‫کند و نیاز به س��رمایه گذاری باال و طراحی جداگانه شاس��ی برای‬ ‫محصوالت گوناگون نیز از بین برود‪ .‬گوردون مورای درباره سیستم‬ ‫جدید خود می گوید‪ :‬روش ‪ iStream‬سوپرالیت جدید در ساخت‬ ‫خودروها یک نواوری فوق العاده برای صنعت خودرو جهان اس��ت‪.‬‬ ‫تیم طراحی گوردون مورای روش��ی منحصربه فرد و کم هزینه برای‬ ‫ساخت خودروها در سراسر جهان خلق کرده که به طور قابل توجهی‬ ‫پرفورمن��س و راندمان خودروه��ا را افزایش خواه��د داد‪ .‬گوردون‬ ‫مورای به همراه سیستم سوپرالیت از صندلی سبک وزن ‪iStream‬‬ ‫هم رونمایی کرده که از همان خالقیت های شاسی ‪ iStream‬سود‬ ‫می برد‪ .‬این صندلی جدید دارای ساختار کامپوزیتی سبک وزن است‬ ‫که از شیش��ه یا فیبر کربن و فریمی لوله ای اس��تفاده کرده و وزن‬ ‫ان در مقایس��ه با صندلی های سنتی کنونی ‪۳۰‬درصد کمتر است‪.‬‬ ‫تی��م طراحی گوردون م��ورای می گوید گرچه ای��ن صندلی عموما‬ ‫برای خودروهای س��واری طراحی ش��ده اما می توان ان را در دیگر‬ ‫بخش های حمل ونقل همچون هواپیماها و قطارها نیز بکار برد‪.‬‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گیر کردن ‪14‬ساعته داخل کادیالک ‪!XLR‬‬ ‫با اینکه او از س��رطان جان س��الم به در برده و توانس��ته ‪9‬عمل‬ ‫جراحی را با موفقیت پشت س��ر بگذارد‪ ،‬اما پیتر پایروس ‪75‬س��اله‬ ‫ب��ا یک��ی از بدترین چالش های زندگی خود روبه رو ش��ده و حدود‬ ‫‪14‬ساعت داخل کادیالک ‪ 2006 XLR‬خود گیر افتاده است!‬ ‫همه چیز از صبح جمعه شروع ش��ده‪ ،‬زمانی که پایروس تصمیم‬ ‫گرف��ت با کادیالک روباز خود به گردش برود و بتواند از اب وهوای‬ ‫مطبوع لذت ببرد‪.‬‬ ‫بنا به گزارش واشنگتن پست‪ ،‬این فرد ابتدا تالش کرده خودرو را‬ ‫روش��ن کند و سپس به خانه بازگش��ته و لباس های خود را عوض‬ ‫کرده و سپس سوار خودرو شده و از سواری لذت ببرد‪ .‬او موبایلش‬ ‫را هم��راه نبرده و البته به هیچ کس هم درباره بیرون رفتن از خانه‬ ‫چیزی نگفته بود‪ .‬پایروس پس از سوار شدن به خودرو در را بسته‬ ‫و سپس استارت را فشرده است‪ .‬پایروس زمانی که خودرو استارت‬ ‫نخورده تالش کرده کلید را در محفظه گذاشته و استارت بزند اما‬ ‫دوباره خودرو روشن نشده است‪ .‬پس از حدود ‪30‬دقیقه او فهمیده‬ ‫ی برخورده است‪.‬‬ ‫که به دلیل گرمای داخل خودرو به مش��کل جد ‬ ‫این پیرمرد ‪75‬س��اله درباره لحظات یادشده می گوید‪ :‬این بدترین‬ ‫و ترس��ناک ترین تجربه ای بود که ش��ما می توانید تصور کنید‪ .‬من‬ ‫پذیرفتم که این گونه خواهم مرد‪ .‬او همچنین با نوشتن جمل ه «این‬ ‫یک مرگ دردن��اک بوده و من نمی توانم از خودرو خارج ش��وم‪».‬‬ ‫امیدوار بود فردی کاغذ ر ا یافته و فکر نکند که او خودکش��ی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬پای��روس در زمان حضور داخل خودرو ه��ر کاری را که به‬ ‫فکرش می رس��یده انجام داده اس��ت‪ .‬از ضربه به شیشه تا جفت پا‬ ‫ی تیزی‬ ‫رفتن روی در خودرو و شیشه ها‪ ،‬متاسفانه او هیچ ابزار یا ش ‬ ‫نیز برای استفاده نداش��ته است‪ .‬خوشبختانه این داستان در اخر‬ ‫ختم به خیر ش��ده زیرا بدون اینکه خودش بداند همس��ایه اش سر‬ ‫و صدای او را متوجه ش��ده و به او پیام داده اما زمانی که پاس��خی‬ ‫دریاف��ت نک��رده از فنس ها پریده و دیده ک��ه در گاراژ پایروس باز‬ ‫اس��ت‪ .‬همسایه پس از متوجه ش��دن ماجرا با پلیس و اتش نشانی‬ ‫تماس گرفته و انها نیز اندکی بعد رسیده اند‪.‬‬ ‫یادی از کشتی های هوایی کالس هیندنبورگ‬ ‫نهنگ اسمان‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫ نخس��تین پروازهای موتوردار و قابل کنترل انسان با کشتی های‬ ‫هوای��ی بود و این وس��ایل پرنده توانس��تند انس��ان را ب��ه ارزوی‬ ‫دیرینه اش یعنی پرواز برس��انند‪ .‬س��ال های اغازین قرن بیس��تم‬ ‫می�لادی‪ ،‬به ویژه در دهه ه��ای ‪ 20‬و ‪ 30‬میالدی‪ ،‬دوران رونق این‬ ‫وسایل پرنده بود و در زمینه های گوناگونی از مسافربری تا نظامی‬ ‫مورداستفاده قرار می گرفتند‪ .‬به طوری که می توان این دوره را عصر‬ ‫کش��تی های هوایی دانست‪ .‬در س��ال های ابتدایی اختراع هواپیما‪،‬‬ ‫این وسایل ان قدر پیش��رفت نکرده بودند که بتوانند تعداد زیادی‬ ‫مس��افر را در مسافت های طوالنی جابه جا کنند‪ .‬به همین دلیل در‬ ‫ان دوران کشتی های هوایی غول پیکر حاکم بالمنازع اسمان بوده‬ ‫و به جابجایی مس��افران می پرداختند‪ .‬از معروف ترین کشتی های‬ ‫هوایی مس��افربری ان دوران می توان به کشتی های هوایی کالس‬ ‫هیندنبورگ ساخت شرکت المانی زپلین اشاره کرد که به معنای‬ ‫واقعی کلمه شاهکارهای ساخته دست بشر بودند‪ .‬حال قصد داریم‬ ‫طی مطالبی در‪ 3‬قسمت به معرفی این پرنده های افسانه ای و بیان‬ ‫تاریخچه انها بپردازیم اما پیش از پرداختن به تاریخچه کشتی های‬ ‫هوایی کالس هیندنبورگ بهتر است معرفی کوتاهی از این وسایل‬ ‫نقلیه پرنده داشته باشیم‪.‬‬ ‫یکی از کسانی که در توسعه و پیشرفت کشتی های هوایی نقش‬ ‫عمده ای داش��ت‪ ،‬شخصی المانی به نام «فردیناند زپلین» بود‪ .‬وی‬ ‫س��اخت نخستین کشتی هوایی خود را با نام زپلین ‪ LZ1‬در سال‬ ‫‪ 1899‬اغ��از کرد‪ .‬فردینان��د زپلین در ‪2‬ژوئیه س��ال‪ 1900‬یعنی‬ ‫‪۳‬س��ال قبل از پرواز برادران رایت‪ ،‬نخس��تین پرواز خود را با ‪LZ1‬‬ ‫انجام داد‪ .‬این پرواز نخس��تین پرواز واقعا موفق کشتی های هوایی‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬فردیناند زپلین پس از تجربه موفقیت امیزش در‬ ‫پرواز با کش��تی هوایی‪ ،‬ش��رکتی را جهت ساخت این وسایل با نام‬ ‫زپلین(‪ )Zeppelin‬تاس��یس کرد‪ .‬ده��ه ‪30‬میالدی دوران رونق‬ ‫و اوج ش��کوه این ش��رکت بود و کش��تی های هوایی ساخت ان به‬ ‫محبوبیت بسیار باالیی میان مردم دست پیدا کرده بودند‪.‬‬ ‫کش��تی های هوایی برخالف هواپیماها و هلیکوپترها که برای‬ ‫بلند ش��دن از زمین به نی��روی باالبر نیاز دارن��د‪ ،‬برای رفتن به‬ ‫اسمان از گازهای س��بک تر از هوا استفاده می کنند‪ .‬این وسایل‬ ‫مخازن بزرگی برای ذخیره گاز هیدروژن یا هلیوم دارند‪ .‬به دلیل‬ ‫س��بک تر بودن این گازها از هوا‪ ،‬کشتی هوایی به اسمان می رود‬ ‫و سپس به وس��یله موتورهایی که در طرفین انها نصب می شود‬ ‫به جلو حرکت می کنند‪ .‬همچنین این وس��ایل به صورت عمودی‬ ‫ت و برخاست کرده و نیازی به باند فرود ندارند‪ .‬همان طور‬ ‫نشس�� ‬ ‫ک��ه گفته ش��د‪ ،‬در دهه ه��ای ‪ 20‬و ‪30‬میالدی از کش��تی های‬ ‫هوایی اس��تفاده های زیادی به عمل می امد اما بعدها با پیشرفت‬ ‫هواپیماها‪ ،‬کش��تی های هوایی به دالیلی چون توانایی های کمتر‬ ‫در مقایسه با هواپیماها (مثل سرعت بسیار کمتر) و وقوع حوادثی‬ ‫پس از پرواز موفقیت امیز کش��تی هوایی ‪ ،LZ1‬شرکت زپلین‬ ‫به س��رعت مسیر پیش��رفت را طی کرد و طی سال های بعد انواع‬ ‫مختلفی از کشتی های هوایی را به تولید رساند‪ .‬این فرایند حتی‬ ‫در دوران جن��گ جهان��ی اول هم ادامه داش��ت و در ان دوران‬ ‫کش��تی های هوایی مختلفی توس��ط زپلین برای مقاصد نظامی‬ ‫س��اخته ش��دند‪ .‬پس از جنگ جهانی اول ام��ا زپلین تصمیم به‬ ‫ساخت یک کشتی هوای مس��افربری بین قاره ای گرفت‪ .‬فرایند‬ ‫ساخت این کش��تی هوایی که ‪ Graf Zeppelin LZ127‬نام‬ ‫گرفته بود‪ ،‬در سال‪ 1926‬اغاز شد‪ .‬ساخت ‪ LZ127‬گراف زپلین‬ ‫در س��ال ‪ 1928‬به پایان رس��ید و در ‪ 18‬س��پتامبر همین سال‬ ‫ نخس��تین پرواز خود را به انجام رس��اند‪ LZ127 .‬کشتی هوایی‬ ‫بزرگی بود که ‪ 236‬متر طول داشت و بزرگ ترین کشتی هوایی‬ ‫‹ ‹معرفی کشتی های هوایی‬ ‫که به یکی از انها در این مطالب اشاره خواهیم کرد‪ ،‬کم کم کنار‬ ‫گذاشته شدند؛ اما کشتی های هوایی از مزایای زیادی مثل پرواز‬ ‫ب��دون ت��کان و توانایی ثابت ماندن در اس��مان برخوردارند و به‬ ‫همی��ن دلیل این روزه��ا هنوز هم از انها ب��رای مقاصدی چون‬ ‫س��فرهای تفریحی و فیلم برداری از مس��ابقات ورزشی استفاده‬ ‫می شود‪ .‬همچنین سفر با کش��تی های هوایی جدید و پیشرفته‬ ‫بسیار ارام‪ ،‬لذت بخش‪ ،‬راحت و بی خطر است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت زپلین‬ ‫‹ ‹کشتی هوایی ‪Graf Zeppelin LZ127‬‬ ‫دنیا تا ان زمان محسوب می شد‪ .‬این کشتی هوای به پنج موتور‬ ‫دوازده سیلندر بنزینی ساخت مایباخ مجهز شده بود که هرکدام‬ ‫‪550‬اس��ب بخار قدرت تولید می کردند‪ LZ127 .‬ظرفیت حمل‬ ‫‪ 20‬مسافر به همراه ‪ 40‬خدمه را داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Graf Zeppelin LZ127‬‬ ‫در نهای��ت اکتب��ر س��ال ‪ 1928‬گراف زپلین نخس��تین س��فر‬ ‫بین قاره ای خود را بر فراز اقیانوس اطلس انجام دارد‪ .‬این س��فر از‬ ‫شهر «فریدریشسهافن» المان به مقصد پایگاه هوایی«لیکهرست»‬ ‫در نیوجرس��ی ایاالت متحده با مسافتی حدود ‪10‬هزارکیلومتر بود‪.‬‬ ‫بدین ترتیب سرویس سفر بین قاره ای توسط این پرنده افتتاح شد‬ ‫که نخس��تین سرویس مس��افربری بر فراز اقیانوس اطلس در دنیا‬ ‫به شمار می رود‪ LZ127 .‬پروازهای موفق متعددی بر فراز اقیانوس‬ ‫اطلس داش��ت و توانست مس��افران زیادی را بین قاره های اروپا و‬ ‫ امریکا جابجا کند‪ .‬از زمان افتتاح س��رویس س��فرهای بین قاره ای‬ ‫توسط ‪ LZ127‬تا سال ‪ ،1937‬کشتی های هوایی اصلی ترین شیوه‬ ‫مس��افرت هوایی با مسافت زیاد بودند‪ .‬گراف زپلین در طول دوران‬ ‫خدم��ت خود رکورد ‪6‬میلیون کیلومتر پ��رواز بدون حادثه را ثبت‬ ‫کرد که برای ان دوران واقعا فوق العاده اس��ت و نشان از ایمنی باال‬ ‫و طراحی ب��دون نقص ‪ LZ127‬دارد‪ .‬به همی��ن دلیل‪LZ127 ،‬‬ ‫موفق ترین کشتی هوایی تاریخ به شمار می رود‪ .‬با توجه به سفرهای‬ ‫ایم��ن و بدون حادثه ‪ ،LZ127‬روزبه روز بر محبوبیت و اعتبار این‬ ‫کش��تی هوایی اضافه می ش��د‪ .‬این امر موجب ش��د شرکت زپلین‬ ‫ساخت کشتی هوایی بزرگ تری را جهت پاسخگویی به درخواست‬ ‫باالی سفر با این وسایل اغاز کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کشتی های هوایی کالس هیندنبورگ‬ ‫پس از پروازهای موفقیت امیز ‪ ،LZ127‬شرکت زپلین در سال‬ ‫‪ 1929‬طرح ساخت کش��تی هوایی بزرگ تری به نام ‪ LZ128‬را‬ ‫مطرح کرد‪ .‬این کش��تی هوایی هم مانند ‪ LZ127‬برای پُر شدن‬ ‫ب��ا هیدروژن طراحی ش��ده بود و ‪ 10‬موتور س��اخت مایباخ هم‬ ‫برای ان در نظر گرفته شده بود‪ .‬اما در اکتبر سال ‪ 1930‬کشتی‬ ‫هوایی بریتانیایی ‪ R101‬به علت مش��تعل ش��دن گاز هیدروژن‬ ‫سقوط کرد و ‪ 48‬نفر از ‪ 54‬سرنشین ان کشته شدند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل زپلین طرح س��اخت ‪ LZ128‬را کنار گذاشت و بجای ان‬ ‫کش��تی هوایی جدیدی به نام ‪ LZ129‬هیندنب��ورگ را در نظر‬ ‫گرفت که برای اس��تفاده از گاز بی خطر هلیم طراحی شده بود‪.‬‬ ‫اما اغاز پروژۀ س��اخت ‪ LZ129‬تا مارس س��ال ‪ 1932‬به تاخیر‬ ‫افتاد که علت عمدۀ این تاخیر طراحی موتورهای جدیدی توسط‬ ‫دایملر بنز به منظور کاهش وزن بود‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی و توسعه‬ ‫کش��تی هوای��ی ‪ LZ129‬هیندنبورگ در حقیق��ت نقطه اوج‬ ‫تحقیقات و پیش��رفت ها در زمینه ساخت کشتی های هوایی بود‬ ‫و در س��اخت ان از تمام تجربیات ش��رکت زپلین استفاده شده‬ ‫بود؛ اما عملیات ساخت کشتی هوایی در همان سال اول به دلیل‬ ‫مشکالت مالی شرکت زپلین متوقف شد؛ بنابراین شرکت مجبور‬ ‫شد س��رمایه موردنیاز ساخت کشتی هوایی را از حزب نازی که‬ ‫در سال‪ 1933‬به قدرت رسید دریافت کند و در عوض باید نماد‬ ‫ح��زب نازی یعنی صلیب شکس��ته را روی باله های ُدم کش��تی‬ ‫هوایی نقاش��ی می کرد ت��ا تبلیغی برای این حزب باش��د‪ .‬بدین‬ ‫ترتیب عملیات ساخت و ساز در سال‪ 1935‬از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫مخزن گاز این کش��تی هوایی از ‪16‬کیسه مجزا تشکیل شده‬ ‫بود و پوس��ته بیرون��ی ان از کتان و مخلوط��ی از مواد بازتابنده‬ ‫جهت محافظت از کیس��ه های گاز در برابر اش��عۀ ماورای بنفش‬ ‫(ک��ه موجب اس��یب رس��یدن ب��ه کیس��ه های گاز می ش��د) و‬ ‫مادون قرمز (که موجب بیش ازحد گرم شدن گاز می شد) ساخته‬ ‫شده بود‪ .‬س��لول های گاز هم توسط روش��ی نوین با استفاده از‬ ‫الیه های متعددی از التکس و ژالتین ساخته شده بودند‪ .‬مبلمان‬ ‫داخل��ی توس��ط «‪ »Fritz August Breuhaus‬ک��ه تجربه‬ ‫طراحی داخلی کشتی های اقیانوس پیما و همین طور کشتی های‬ ‫جنگی نیروی دریایی المان را داشت طراحی شده بودند‪.‬‬ ‫کابین ‪ LZ129‬بسیار بزرگ تر از کابین ‪ LZ127‬بود به گونه ای‬ ‫که در ان برای همه مس��افران کابین های مجزایی تعبیه ش��ده‬ ‫بود اما مکان ه��ای عمومی زیادی نیز مانند س��الن ناهارخوری‪،‬‬ ‫س��الن استراحت‪ ،‬س��الن مطالعه‪ ،‬کافه و‪ ...‬هم در کشتی هوایی‬ ‫وجود داشت که مسافران می توانستند با حضور در انها سفر لذت‬ ‫بخشی را تجربه کنند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬مسافران بیشتر وقت خود‬ ‫را به جای کابین های تنگ در مکان های عمومی سپری می کردند‪.‬‬ ‫عرش��ه این کش��تی هوایی دارای دو طبقه بود که در طبقه باال‬ ‫کابین های مس��افران و مکان های عمومی قرار داشت و در طبقه‬ ‫پایین سرویس بهداشتی و غذاخوری خدمه قرار گرفته بود‪ .‬البته‬ ‫در ‪ LZ129‬برخ�لاف ‪ LZ127‬تمام��ی س��الن ها و کابین ها در‬ ‫داخل کشتی هوایی قرار گرفته و از بیرون قابل مشاهده نبودند و‬ ‫فقط کابین خلبان بیرون قرار داشت‪ .‬هیندنبورگ ظرفیت حمل‬ ‫حداکثر ‪ 50‬مسافر را به همراه ‪ 60‬خدمه داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹نمای داخلی هیندنبورگ‬ ‫بعدها در سال‪ 1936‬زپلین ساخت کشتی هوایی دیگری به نام‬ ‫‪ Graf Zeppelin II LZ130‬را ه��م اغ��از ک��رد که تقریبا با‬ ‫‪ LZ129‬یکس��ان بود‪ .‬به همین دلیل به این دو پرندۀ غول پیکر‪،‬‬ ‫کش��تی های هوایی کالس هیندنبورگ گفته می شود‪LZ129 .‬‬ ‫و برادر دوقلویش ‪ ،LZ130‬کش��تی هوایی بسیار عظیمی بودند‬ ‫به گونه ای که ‪ 245‬طول داش��تند یعنی بیشتر از طول سه فروند‬ ‫بوئین��گ ‪ 747‬قطر و ارتفاع این دو کش��تی هوایی نیز به ترتیب‬ ‫براب��ر ب��ا ‪ 41/2‬و ‪43/7‬متر بود‪ .‬ب��ه همین دلیل‪ ،‬کش��تی های‬ ‫هوایی کالس هیندنبورگ بزرگ ترین کش��تی های هوایی تاریخ‬ ‫و به طورکلی بزرگ ترین وسایل نقلیه پرنده ای محسوب می شوند‬ ‫که تاکنون ساخته شده و پرواز کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مقایس�ه ابع�اد هیندنب�ورگ ب�ا بزرگ تری�ن‬ ‫هواپیماهای جهان‬ ‫همان طور که گفته شد‪ ،‬زپلین به منظور کاهش وزن ‪،LZ129‬‬ ‫بجای موتورهای س��اخت مایباخ‪ ،‬طراحی موتورهای جدیدی را‬ ‫برای ان از ش��رکت دایملر بنز خواس��ته بود‪ .‬این موتورها از نوع‬ ‫‪16‬س��یلندر دیزلی بودند که هرکدام ‪ 1200‬اس��ب بخار قدرت‬ ‫تولید می کردند‪ LZ129 .‬به چهار دستگاه از این موتورها مجهز‬ ‫ش��ده بود که مجموع قدرت ان را به ‪ 4800‬اس��ب بخار رسانده‬ ‫ب��ود‪ .‬این کش��تی هوایی عظیم الجثه با اس��تفاده از این موتورها‬ ‫می توانس��ت به حداکثر س��رعت ‪ 135‬کیلومتر در ساعت دست‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫قیمت و مشخصات لکسس ‪ UX‬مدل ‪۲۰۱۹‬‬ ‫برگ برنده لکس��س در کالس شاس��ی بلندهای س��اب کامپکت‬ ‫لوکس که ‪ UX‬نام دارد باید به مصاف رقبای نام اشنایی همچون‬ ‫مرس��دس بنز ‪ ،GLA‬ائودی ‪ Q۳‬و ب ام و ‪ X۱‬برود‪ .‬نس��خه‪UX‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬از دس��امبر وارد نمایندگی های فروش در امریکا خواهد ش��د‬ ‫و ن��رخ پایه ان ‪ ۳۲‬هزار دالر خواهد بود که به ان باید ‪ ۱۰۲۵‬دالر‬ ‫هزینه های تحویل را نیز اضافه کرد‪ .‬یک ماه بعد نیز مدل هیبریدی‬ ‫‪ ۲۵۰h UX‬وارد بازار خواهد شد که دارای قدرت بیشتر و مصرف‬ ‫سوخت کمتر بوده و از سیستم چهارچرخ محرک سود می برد‪ .‬این‬ ‫نس��خه ‪۲‬هزار دالر گران تر است‪ .‬لکسس‪ ۲۰۰ UX‬مدل ‪ ۲۰۱۹‬از‬ ‫پیش��رانه ‪۲‬لیتری جدید با قدرت ‪ ۱۶۹‬اس��ب بخار و گشتاور ‪۲۰۵‬‬ ‫نیوتون متر س��ود می برد و گیربکس ‪ CVT‬نیز نیروی پیشرانه را‬ ‫ب��ه چرخ های جلو منتقل می کند؛ اما مدل‪ ۲۵۰h AWD UX‬از‬ ‫قوای محرکه هیبریدی متش��کل از پیش��رانه ‪ ۴‬سیلندر ‪ ۲‬لیتری‬ ‫بنزین��ی و دو واح��د پیش��رانه الکتریکی اس��تفاده می کند‪ .‬قدرت‬ ‫ترکیبی این مجموعه برابر با ‪ ۱۷۵‬اس��ب بخار اس��ت‪ .‬لکس��س از‬ ‫سیستم چهارچرخ محرکی استفاده کرده که دارای ژنراتور‪-‬پیشرانه‬ ‫الکتریکی جداگانه با قدرت ‪ ۷‬اسب بخاری است که به دیفرانسیل‬ ‫عقب چس��بیده اس��ت‪ .‬توزیع قدرت بین اکس��ل های جلو و عقب‬ ‫به صورت خودکار و توسط سیستم کنترل پایداری کنترل می شود‬ ‫تا بدین ترتیب کش��ش بهینه ایجاد ش��ود‪ .‬هر دو مدل با ‪ ۱۲‬رنگ‬ ‫بدنه عرضه می ش��وند که دو تای انها خاص مدل های ‪ F‬اس��پرت‬ ‫هستند‪ .‬پکیج ‪ F‬اسپرت نیز شامل سپرها و جلوپنجره متفاوت‪ ،‬مه‬ ‫ش��کن های ‪ LED‬با تریم کرومی ‪ L‬شکل و رینگ های ‪ ۱۸‬اینچی‬ ‫الیاژی است‪ .‬کابین نسخه های ‪ F‬اسپرت دارای صندلی های جلوی‬ ‫اس��پرت‪ ،‬غربیلک فرمان چرمی به همراه پدال شیفترها‪ ،‬پدال های‬ ‫الومینیوم��ی‪ ،‬صفحه نمای��ش ‪ ۸‬اینچی به جای صفح��ه ‪ ۷‬اینچی‬ ‫مدل های استاندارد و حلقه متحرک موجود در پشت امپرها است‬ ‫که از سوپرکار ‪ LFA‬الهام گرفته است‪ .‬همچنین لکسس می گوید‬ ‫مدل های ‪ F‬اس��پرت دارای سیستم کنترل صوتی فعالی است که‬ ‫صدای گیربکس های مرسوم را شبیه سازی می کند‬ ‫‪ 31‬شهریور‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪112/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪57/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪94/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪293/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪310/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪204/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪153/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪36/300/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪86/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪107/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪45/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪70/900/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪132/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪204/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪114/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪127/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪540/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪355/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪530/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪680/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪175/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪230/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪540/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪515/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪450/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪570/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪685/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪380/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪700/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪940/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪940/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 31‬شهریور‪ 12 1397‬محرم ‪ 22 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪33‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫راه حل ارتقای دانش فنی قطعه سازان‬ ‫در دوران تحریم‬ ‫غالمرض�ا موالیی منش‪ /‬عض�و هیات علمی دانش�گاه علم و صنعت‪:‬‬ ‫چنانچه شرایط را به خوبی مدیریت کنیم و دولت پشتیبانی های الزم را انجام‬ ‫دهد‪ ،‬تحریم ها می تواند به نفع صنعت کشور و از جمله خودروسازی باشد‪ .‬هر‬ ‫ق��در هم که ارز در اختیار قطعه س��ازان قرار گیرد در نهای��ت انها چاره ای جز‬ ‫اتکا به خود نداش��ته و الزم است روی پای خود بایستند‪ .‬بر اساس گفته رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬حرکت قطعه س��ازان به س��مت اقتصاد مقاومتی و به دنبال ان‬ ‫بی نیازی از واردات تک تک قطعات بهترین امر اس��ت‪ .‬البته زمانی که قطعه ساز‬ ‫قصد بومی س��ازی قطع��ه ای را دارد ک��ه دانش فنی ان موجود نیس��ت با کار‬ ‫دش��واری روبه رو بوده و در طول مدتی که قطعه س��ازان خود را با شرایط وفق‬ ‫می دهند به انها ش��وک وارد می ش��ود؛ در این بین برخی موفق شده و خود را‬ ‫به زنجیره تامین می رسانند اما برخی از قطعه سازان که قادر به هماهنگی خود‬ ‫با شرایط نیس��تند از زنجیره تامین خارج خواهند شد‪ .‬درحال حاضر در داخل‬ ‫کش��ور نیروهای متخصصی وجود دارد که برای قطعه س��ازان خارج از کش��ور‬ ‫کار می کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬چنانچه قطعه س��ازان همت کنند‪ ،‬از طریق لینک های‬ ‫مختلف رسمی و غیر رسمی و با استفاده از متخصصان دلسوز ایرانی که با وجود‬ ‫سختی شرایط همچنان در داخل کشور مانده و مشغول کار هستند می توانند‬ ‫مشکل کمبود دانش فنی خود را برطرف سازند‪ .‬مشکل اصلی چندان پیچیده‬ ‫نبوده و حل ان فقط مستلزم تالش است‪ .‬مسئله اصلی در چنین مواقعی‪ ،‬اراده‬ ‫و خواس��تن بوده و چنانچه قطعه سازان اراده کنند دانش فنی در داخل کشور‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬البته تبدیل دانش فن��ی به فناوری روز دنیا زمان بر اما امکان پذیر‬ ‫است‪ .‬اگر قطعه سازان با سرمایه گذاری مناسب‪ ،‬بحث تحقیق و توسعه را جدی‬ ‫بگیرند و به دنبال لقمه راحت نباش��ند عبور از بحران تحریم ها ش��دنی است‪.‬‬ ‫بخش عمده ای از گروه مهندس��ی پروژه س��مند در خارج از کش��ور و در حال‬ ‫فعالیت برای خودروس��ازان اروپایی هس��تند در حالی که در زمان حضور این‬ ‫افراد در کش��ور عنوان می ش�� د دانش فنی در کش��ور وجود ندارد‪ .‬این مسئله‬ ‫نشان می دهد که اگر قطعه سازان و خودروسازان اراده کنند می توانند از افراد و‬ ‫نیروهای متخصص در کشور بهره ببرند و با صرف زمان بر تحریم ها فائق ایند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!