هفته نامه روزگار خودرو شماره 61 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

هفته نامه روزگار خودرو شماره 61

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪61‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫مدیریت طرح های‬ ‫نیمه تمام!‬ ‫‪2‬‬ ‫نظارت بازرسی‬ ‫مراکز معاینه فنی‬ ‫خودروهای سنگین‬ ‫در کشور‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫اختالل تولید نتیجه سیاست گذاری های مقطعی‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪61‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مدیریت طرح های نیمه تمام! ‬ ‫(قسمت شانزدهم)‬ ‫رانت و بازار سیاه الستیک های داخلی‬ ‫عض��و کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪ :‬در‬ ‫شرایط کنونی تایرهای تولید داخلی در بازار سیاه در حال توزیع‬ ‫و فروش است اما در این میان رانندگان با کمبود الستیک مواجه‬ ‫هس��تند‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬سیدحس��ین افضلی با اش��اره به‬ ‫افزای��ش ‪۲۰‬درصدی قیمت الس��تیک در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه‬ ‫در ش��رایط کنون��ی متولی اصلی س��اماندهی بازار الس��تیک از‬ ‫جمله خرید و توزیع ان در بازار مش��خص نیس��ت به طوری که‬ ‫س��ازمان راهداری‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را مسئول این‬ ‫امر دانس��ته و وزارتخانه نیز س��ازمان مربوطه را متولی این حوزه‬ ‫می داند‪ .‬نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫در ش��رایط کنونی بازار با کمبود محصول الس��تیک مواجه است‬ ‫و این مس��ئله موجب افزایش قیمت ها شده است‪ .‬در نشست های‬ ‫مکرر کمیس��یون عمران مجلس‪ ،‬صنف رانندگان اعالم می کردند‬ ‫که اگر الس��تیک های تولید داخل در بازار به درستی توزیع شود‪،‬‬ ‫نیازی به واردات جدید تایر نخواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬معتقدم موضوع‬ ‫توزیع الستیک در بازار باید به صنف رانندگان واگذار شود‪ ،‬در این‬ ‫صورت می توان به مدیریت درس��تی بازار و جلوگیری از افزایش‬ ‫غیرمنطقی قیمت ها امید داشت‪ .‬افضلی ادامه داد‪ :‬افزایش قیمت‬ ‫الس��تیک نه تنها برای رانندگان مش��کل ایجاد می کند بلکه این‬ ‫مسئله به صورت تدریجی بر اقتصاد کشور نیز اثر منفی می گذارد‪،‬‬ ‫توسعه و خودکفایی محصول‬ ‫با جدیت در حال انجام است‬ ‫به طوری که کاهش تردد و فعالیت خودروهای س��نگین موجب‬ ‫باال رفتن کرایه حمل ونقل ش��ده و این مس��ئله در قیمت نهایی‬ ‫محص��والت اثر می گذارد‪ .‬این نماین��ده مردم در مجلس دهم‪ ،‬بر‬ ‫ض��رورت کنت��رل جدی بازار تایر در کش��ور تاکی��د کرد و گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع باید جلوی تخلفات و بروز رانت های موجود در حوزه‬ ‫الس��تیک گرفته ش��ود‪ .‬بر اس��اس گزارش های واصله‪ ،‬در شرایط‬ ‫کنون��ی تایره��ای تولید داخلی در بازار س��یاه در ح��ال توزیع و‬ ‫فروش اس��ت اما در این میان رانندگان با کمبود الستیک مواجه‬ ‫هستند‪ .‬افضلی گفت‪ :‬اگر روند ورود الستیک تولید داخل به بازار‬ ‫ساماندهی و مدیریت شود‪ ،‬می توان از دالل بازی جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۱‬نماد خودباوری صنعت خودرو‬ ‫ایران در شرایط تحریم‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫مدیریت س��ازمان برنامه ریزی کش��ور فرموده اند تا پایان سال ده ها هزار‬ ‫طرح نیمه تمام به پایان می رس��د‪ .‬یعنی در ‪ 6‬ماهه پایان سال ‪ ،1383‬ده ها‬ ‫هزار طرح به سرانجام خواهد رسید‪.‬‬ ‫بی��ان فرمایش فوق الذک��ر و پایان گرفتن قصه طرح ه��ای نیمه تمام‪ ،‬ان‬ ‫ه��م «ده ها هزار ط��رح» مرا به یاد قص��ه مدیریت های ناصرالدین ش��اهی‬ ‫می اندازد‪.‬‬ ‫حتما همکاران محترم س��ازمان برنامه ریزی هم قصه مش��یرالدوله‪ ،‬وزیر‬ ‫ناصرالدین ش��اه را ش��نیده اند که به دنبال کارهای بزرگ امیرکبیر تصمیم‬ ‫گرفت‪ ،‬تالش کند تا شاید بتواند خط اهن را به ایران بیاورد‪.‬‬ ‫حکایت می کنند که او در تعریف از این موضوع‪ ،‬برای «قبله عالم» مثال‬ ‫می زند که وجود خط اهن باعث می ش��ود مثال ب��ه جای این که از تهران تا‬ ‫جنوب را ‪ 30‬روزه طی کنید‪ ،‬خواهید توانس��ت در یک روز به خلیج فارس‬ ‫برسید‪.‬‬ ‫قبله عالم با خودش کمی اندیش��ه می کند و پاسخ می دهد‪ ،‬خب این کار‬ ‫چه فایده ای دارد؟ ‪ 29‬روز دیگر را چه کنیم؟‬ ‫حاال سازمان برنامه ریزی کشور تصمیم گرفته است در پایان دوره هشت‬ ‫ساله دولت خدمتگزار مردم ساالر و ان هم فقط در این چند ماه اخر و بعد‬ ‫از هفت س��ال و اندی‪ ،‬یکباره «با مردم بودن» را به جای «بر مردم بودن»‬ ‫تجربه کند و ده ها هزار طرح نیمه تمام را به پایان ببرد‪.‬‬ ‫خ��ود انها هم حتما بهتر از هر ک��س می دانند که اوال در چند ماه‪ ،‬ده ها‬ ‫هزار طرح نیمه تمام به پایان نخواهد رس��ید و اگر بتوانند به همان نس��بت‬ ‫که به پایان می رسد‪ ،‬از کلنگ زدن طرح های جدید جلوگیری کنند‪ ،‬کاری‬ ‫سترگ انجام شده است و بس!‬ ‫ضم��ن این که یکی نیس��ت بگوید‪ ،‬عزی��ز دل برادر؛ حاال چ��را این همه‬ ‫عجله! اگر هم دس��تی از عالم باال برای��د و کمک کند که همه این طرح ها‬ ‫هم در یک رویای نیمه ش��ب تابس��تانی به پایان برس��د‪ ،‬س��ال های دیگر‬ ‫چه کنیم؟‬ ‫یاد س��ازمانی می افتم که همه جای ایران س��رایش ب��ود و در هر جایی‬ ‫کلنگ یک پروژه را به زمین زده بود‪ .‬یک روز قرار شد اتاقکی مقابل ورودی‬ ‫ساختمان مرکزی خود برای نگهبان ها بسازد‪.‬‬ ‫اداره مهندس��ی و ده ها کارش��ناس و نقشه بردار و بنا و کارگر‪ ،‬همزمان با‬ ‫شروع پروژه بزرگ‪ -‬ایجاد یک اتاق نگهبانی‪ -‬در سرکوچه منزل یک عضو‬ ‫ارش��د هیات مدیره هم��ان بانک هم قطعه زمینی ب��رای یک برج ‪15‬طبقه‬ ‫توسط بخش خصوصی را خاکبرداری کردند‪.‬‬ ‫هفت‪ ،‬هش��ت ماهی نگذش��ته بود که تیراهن های برج و سفت کاری ان‬ ‫به طبقات اخر رس��ید‪ ،‬اما هنوز سقف اتاقک ‪2‬متری نگهبانی توسط بخش‬ ‫دولتی زده نشده بود‪.‬‬ ‫بارها به همان عضو محترم هیات مدیره عرض کردم که ساخت وس��از ان‬ ‫برج س��ر کوچه ش��ما را باور کنیم ی��ا این اتاقک نگهبانی را و ایش��ان هم‬ ‫می فرمودند‪....‬‬ ‫اجازه دهید از پاس��خ ان بزرگوار بگذریم تا زبان س��رخ ما اسکناس های‬ ‫سبز دوستان را بر باد ندهد‪.‬‬ ‫ماجرای طرح های نیمه تمام‪ ،‬قصه فرهنگ مدیریت دولتی اس��ت‪ ،‬شریک‬ ‫نبودن دس��ت اندرکاران پروژه ها در س��وداوری انهاس��ت‪ ،‬دل نس��وزاندن‬ ‫کارمندی اس��ت که از ‪ 8‬صبح که می اید به س��اعتش نگاه می کند تا وقت‬ ‫رفتن شود‪.‬‬ ‫س��اعت اول را به سالم و علیک می گذراند‪ ،‬ساعت دوم را با چای و نان و‬ ‫پنیر طی می کند‪ ،‬س��اعت سوم به دستشویی می رود‪ ،‬ساعت چهارم از کار‬ ‫روزانه خسته شده است‪ ،‬ساعت پنجم وقت استراحت و ناهار است‪ ،‬ساعت‬ ‫ششم خمیازه می کشد‪ ،‬س��اعت هفتم کاغذها و پرونده ها را جمع می کند‪،‬‬ ‫س��اعت هشتم در سرویس نشسته اس��ت که به شغل دوم برسد و در انجا‬ ‫اس��ت که تا نیمه ش��ب می دود و کار می کند‪ ،‬چون ش��غل دوم در بخش‬ ‫خصوصی است و برایش اهمیت دارد و سوداور است‪.‬‬ ‫عملکرد سیس��تم دولتی نش��ان داده اس��ت که به هزار و ی��ک دلیل‪ ،‬از‬ ‫نداشتن فشنگ و مهمات تا اخرین دلیل برای ایجاد فضای سرعت‪ ،‬تحول‪،‬‬ ‫دگراندیشی‪ ،‬عشق و عالقه فراهم نیست‪.‬‬ ‫حقوق ه��ای کم و ناچی��ز‪ ،‬اهمیت ندادن ب��ه کارمندان س��طوح پایین‪،‬‬ ‫رعای��ت نکردن شایسته س��االری‪ ،‬رانت طلبی صاحبان قدرت‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫مدیران کوتوله‪ ،‬س��هیم نبودن کارکنان در س��ود س��ازمان‪ ،‬نبودن مقررات‬ ‫اجرایی‪ ،‬بسته بودن قوانین موجود و ده ها عامل دیگر در نیمه تمام گذاشتن‬ ‫طرح های مختلف موثر است‪.‬‬ ‫ضم��ن این ک��ه باز هم به این عزیز دل برادر توصی��ه می کنیم با توجه به‬ ‫جمیع شرایط برنامه ریزی و مدیریت کشور خیلی عجله نکنند‪ ،‬ساخت وساز‬ ‫با عجله‪ ،‬قدرت مقاومت دو‪ ،‬سه ریشتر را هم نخواهد داشت و نتیجه خوبی‬ ‫ندارد‪ ،‬تازه اگر هم طرح های نیمه تمام س��ریع تر به پایان برس��د و همه چیز‬ ‫ساخته شود‪ 29 ،‬روز دیگر را چه کنیم؟‬ ‫قائم مق��ام اجرای��ی ایران خ��ودرو درب��اره برنامه های‬ ‫خودکفای��ی محصوالت گفت‪ :‬درحال حاضر تیم بس��یار‬ ‫قوی در ساپکو و مرکز تحقیقات شکل گرفته و نمایشگاه‬ ‫دائمی برای قطعات وارداتی برگزار ش��ده است‪ .‬از زمان‬ ‫اغاز به کار این نمایش��گاه بسیاری از سازندگان امادگی‬ ‫خود را برای ساخت و تولید اعالم کرده اند و درحال حاضر‬ ‫بخش زیادی از قطعات در دس��تورکار داخلی سازی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حمید مرادی با بیان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬تا جایی که امکان توسعه و خودکفایی محصول را‬ ‫داشته باشیم ان را با جدیت دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به قطع یک س��ویه همکاری ها از سوی‬ ‫ش��رکای خارجی گفت‪ :‬این موضوع انگیزه و اراده جدی‬ ‫را در ایران خودرو ایجاد کرد تا با تکیه بر توان سازندگان‬ ‫داخلی و نظارت کیفی در مراحل تامین و تولید قطعات‪،‬‬ ‫در کن��ار افزایش عمق خودکفایی‪ ،‬کیفیت محصوالت را‬ ‫ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫قائم مق��ام اجرای��ی ایران خودرو تاکید کرد‪ :‬کس��ب‬ ‫س��تاره های کیفیت برای محصوالت در س��ال گذشته و‬ ‫امسال موید این موضوع است‪.‬‬ ‫مرادی از برگزاری مس��تمر جلس��ات کنترل کیفیت‬ ‫محص��والت خبر داد و گفت‪ :‬در این جلس��ات به عنوان‬ ‫یک��ی از ابزاره��ای مدیری��ت کیفی��ت‪ ،‬ای��رادات کیفی‬ ‫خودروها شناسایی شده و برای رفع ان برنامه های بهبود‬ ‫ارائه می ش��ود‪ .‬نتایج این اقدامات در ارزیابی های شرکت‬ ‫بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران و افزایش ستاره های‬ ‫کیفی محصوالت برای مشتریان و جامعه ملموس است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام اجرای��ی ایران خودرو با بی��ان اینکه مرحله‬ ‫اصلی اثرگذاری تحریم ها را پش��ت س��ر گذاش��ته ایم‪ ،‬از‬ ‫برنامه ریزی برای عبور کامل از تحریم ها خبر داد‪.‬‬ ‫مرادی گفت‪ :‬تحریم ها واقعیتی بود که اثار س��وئی بر‬ ‫صنعت و تولید در کش��ور گذاشت اما با اقداماتی که در‬ ‫زنجیره تامین و تولید این ش��رکت انجام شد‪ ،‬توانستیم‬ ‫در ‪ ۳‬ماه پایانی سال گذشته تولید را به شرایط با ثباتی‬ ‫برس��انیم‪ .‬درحال حاضر تولید روزانه به ش��رایط باثبات‬ ‫روزانه ‪ ۱۵۰۰‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ت�لاش ایران خ��ودرو و س��ازندگان داخلی در‬ ‫طراح��ی و تولی��د پ��ژو ‪ ۳۰۱‬را نمون��ه ای از توانای��ی و‬ ‫خودب��اوری صنعت خودروس��ازی ای��ران ارزیابی کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این تالش پیام روش��نی دارد که ما قادریم بدون‬ ‫نیاز به خودروسازان خارجی خودروهای جدید را طراحی‬ ‫و وارد بازارهای داخلی و خارجی کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬نادر قاضی پور با بیان این مطلب‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت های مهم خودروسازی کشورمان با وجود‬ ‫تحریم ه��ای امری��کا با ت�لاش مضاعف در ط��رح جهاد‬ ‫خودکفایی برای تولید قطعات پیشرفته خودرو مشارکت‬ ‫می کنند و درحال پش��ت س��ر گذاش��تن ای��ن دوران با‬ ‫موفقیت هستند‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬ایران خودرو توانست در‬ ‫شرایط سخت کسب وکار صنعتی‪ ،‬چرخ تولید را به همت‬ ‫کارگران خدومش هر روز بهتر از روزگذش��ته به گردش‬ ‫دراورد‪ .‬نماینده مردم ارومیه تصریح کرد‪ :‬مجلس شورای‬ ‫اس�لامی همواره تالش کرده اس��ت تا بتواند زمینه های‬ ‫رشد و توسعه این صنعت مهم و راهبردی را فراهم کند‬ ‫و در شرایط دشوار مانند تحریم ها همواره کوشیده است‬ ‫تا روند فعالیت در صنعت خودر و همچنان ادامه یابد‪ .‬وی‬ ‫کمک ‪۴‬هزار میلیارد تومانی به قطعه س��ازان در ماه های‬ ‫پایانی س��ال گذشته را یکی از نمونه های روشن حمایت‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی از‬ ‫صنعت خ��ودرو و قطعه س��ازی در ش��رایط تحریم های‬ ‫بین الملل��ی ذکر کرد و افزود‪ :‬این حمایت به معنای نگاه‬ ‫راهبردی مجلس به این صنعت است که به ویژه در زمینه‬ ‫خودکفایی و اشتغالزایی نقش مهمی در توسعه اقتصادی‬ ‫و صنعتی کشور دارد‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجلس ده��م تاکید کرد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫توانایی های مطلوب در صنعت خودرو کش��ورمان‪ ،‬دولت‬ ‫و تمام دستگاه های مسئول با حمایت های اصولی از این‬ ‫صنعت زمینه های توسعه و پیشرفت ان را فراهم کنند تا‬ ‫ما هم در زمینه صادرات محصول و قطعه گام های موثری‬ ‫برداریم‪ .‬قاضی پور در عین حال به این موضوع اشاره کرد‬ ‫که مجلس اعتقاد دارد ش��رکت های خودروس��ازی باید‬ ‫شرکت های زیان ده خود را واگذار کنند‪.‬‬ ‫تغییر موتور محصوالت مشترک تکذیب شد‬ ‫مرک��ز تحقیق��ات و ن��واوری س��ایپا با صدور بیانی��ه ای اعالم ک��رد این گروه‬ ‫خودروس��ازی هی��چ برنام��ه و پروژه ای ب��رای تغییر موتور محصول س��اندرو یا‬ ‫ه��ر محصول مش��ترک دیگری ن��دارد‪ .‬این مرکز در بیانی��ه خود‪ ،‬ضمن تکذیب‬ ‫ادعای مطرح ش��ده در رس��انه ها‪ ،‬از مدرسان ش��رکت های دیگر فعال در صنعت‬ ‫خودرو خواس��ته برنامه ها یا تخیالت خود را به ش��رکت های دیگر از جمله گروه‬ ‫خودروسازی سایپا تعمیم ندهند‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬مرکز تحقیقات و نواوری‬ ‫سایپا در این بیانیه اورده است‪ :‬در چند روز گذشته برخی رسانه ها به گفته های‬ ‫یک مدرس از یکی از ش��رکت های فعال در حوزه خدمات پس از فروش اس��تناد‬ ‫کرده و از قول وی اعالم کرده اند‪ ،‬قرار است موتور‪ EF ۷‬روی خودروهای تندر‪۹۰‬‬ ‫و ساندرو هم نصب شود‪ .‬مرکز تحقیقات و نواوری سایپا به نمایندگی از این گروه‬ ‫خودروسازی با اعالم اینکه هیچ برنامه ای برای استفاده از این موتور یا هر موتور‬ ‫دیگری روی محصول ساندرو ندارد‪ ،‬ذکر این موارد را ضروری می داند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مشخص نیست یک مدرس در شرکت خدمات پس از فروش چگونه به‬ ‫خود اجازه می دهد درباره برنامه های تولیدی و فنی یک ش��رکت خودروسازی‬ ‫دیگر اظهارنظر کرده و چنین موضوع کذب و غیرکارشناسانه ای را مطرح کند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ای��ن احتم��ال وجود دارد که ش��رکت متبوع مدرس یاد ش��ده‪ ،‬چنین‬ ‫ذهنیت و برنامه ای را درباره محصوالت تولیدی خود داش��ته باش��د اما از این‬ ‫مدرس و همکاران وی انتظار می رود برنامه های خود را به ش��رکت های دیگر‬ ‫خودروسازی تعمیم ندهند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تولید محصول س��اندرو و تندر‪ ۹۰‬در گروه خودروس��ازی سایپا به دلیل‬ ‫رونق بازار روغن موتورهای تقلبی با افزایش قیمت ها‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی معتقد اس��ت ب��ا افزایش‬ ‫‪۷۰‬درصدی قیمت روغن موتور مردم به سراغ‬ ‫اس��تفاده از روغن موتورهای تقلبی می روند‬ ‫که این امر مشکالت بسیاری برای خودروها‬ ‫ایجاد می کن��د‪ .‬حمید گرمابی در گفت وگو‬ ‫ب��ا خانه ملت درباره برخ��ی ادعاها مبنی بر‬ ‫اینکه ‪ ۴‬ش��رکت تولیدکنن��ده روغن موتور‬ ‫بازار را انحصاری کرده و قیمت این محصول‬ ‫را افزای��ش می دهند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در صورتی که‬ ‫منظور از انحصاری ش��دن بازار روغ��ن موتور‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫ت تولیدکننده برای قیمت گذاری باشد‪ ،‬ممکن است‬ ‫‪ ۴‬ش��رک ‬ ‫این شیوه قیمت گذاری با حضور ‪۱۰‬شرکت هم انجام شود‪ .‬در‬ ‫واقع برای جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت روغن موتور‬ ‫باید سازمان های نظارتی وظیفه خود را به درستی انجام دهند‬ ‫و از بازارگردانی سوءاس��تفاده گران جلوگیری کنند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم نیش��ابور و فیروزه در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان‬ ‫اینک��ه اگرچه تولید روغن موتور به افزودنی های وارداتی نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬حقوق و دستمزد نیروی انسانی‪ ،‬هزین ه اب‪ ،‬برق‬ ‫و گاز در طول یک سال گذشته حدود ‪۳۰‬درصد افزایش پیدا‬ ‫کرده است اما این عوامل توجیه مناسبی برای افزایش نجومی‬ ‫قیم��ت روغن موتور نیس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه س��ازمان های‬ ‫نظارتی ب��ا کنترل های دقیق از افزایش غیرمتعارف قیمت ها‬ ‫جلوگیری کنند تا حقوق مصرف کننده تضییع نش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬اگرچه قیمت م��واد افزودنی مورد نیاز‬ ‫تولید روغن موت��ور ‪۳۰۰‬درصد افزایش پیدا‬ ‫ک��رده اما ای��ن محصول یاران��ه قیمتی دارد‬ ‫و تولیدکنن��دگان نمی توانند ب��دون رعایت‬ ‫ضواب��ط‪ ،‬قیمت های مدنظر خ��ود را بر بازار‬ ‫حاک��م کنند‪ .‬این نماین��ده مردم در مجلس‬ ‫دهم افزایش ‪۷۰‬درصدی قیمت روغن موتور‬ ‫را غیرمنطقی دانس��ت و تصری��ح کرد‪ :‬مواد‬ ‫اولی��ه اصل��ی مورد نیاز تولی��د این محصول‬ ‫داخل��ی اس��ت اما به هری��ک از این روغن ها‬ ‫بس��ته به نوع مصرف‪ ،‬ش��رایط و‪ ...‬ادتیوها(افزودنی) مختلف‬ ‫افزوده می ش��ود تا فاکتورهای الزم ب��رای کاربردهای متنوع‬ ‫را به دس��ت اورند‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مواد افزودنی مورد نیاز یا‬ ‫ادتیوهای روغن موتور وارداتی اس��ت و با توجه به افزایش ‪۳‬‬ ‫برابری نرخ ارز قیمت این مواد نیز افزایش چش��مگیری پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬بازار ایران قیمت مدار اس��ت به‬ ‫ای��ن معنا که مردم به خرید کاالی ارزان قیمت تمایل دارند‬ ‫بنابرای��ن ب��ا افزایش قیمت روغن موتوره��ای اصل‪ ،‬مردم به‬ ‫س��راغ خرید روغن های تقلبی می رون��د‪ ،‬روغن موتور تقلبی‬ ‫بی کیفی��ت اس��ت و از روغن های بازیافتی به دس��ت می اید‪.‬‬ ‫گرماب��ی ادام��ه داد‪ :‬اس��تفاده از روغن موتور غیراس��تاندارد‬ ‫خطرات و مش��کالت بس��یاری برای خودروها ایجاد می کند‬ ‫و باعث ضرر مالی صاحبان خودرو می شود‪.‬‬ ‫ترک ش��رکت فرانسوی رنو از ایران و عمل نکردن به تعهداتش متوقف شده و‬ ‫سایپا نیز با صرف هزینه های قابل توجه‪ ،‬برای تامین منافع مشتریان‪ ،‬طرح های‬ ‫تبدیلی محصوالت پیش فروش شده را اجرا کرده و نتایج این بدعهدی را کنترل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬طرح چنین موضوعات غیراجرایی و غیرکارشناسانه ای‬ ‫موجب تشویش اذهان خریداران خودرو در کشور می شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬از رسانه ها نیز انتظار می رود نگاه تخصصی و راهبردی خود را در تمامی‬ ‫حوزه ها حفظ کرده و فقط براس��اس تخیالت افرادی که مس��ئولیت س��خنان‬ ‫خود را قبول نداش��ته و حاض��ر به معرفی خود نیز نیس��تند‪ ،‬چنین مباحثی‬ ‫را اش��اعه ندهند‪ .‬مرکز تحقیقات و نواوری گروه خودروس��ازی سایپا در پایان‬ ‫ضمن اس��تقبال از مش��ارکت و همفکری متخصصان‪ ،‬پژوهشگران‪ ،‬نخبگان و‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان در پیشبرد و توسعه صنعت خودرو‪ ،‬صبوری؛ همدلی‬ ‫و همراهی مش��تریان و مردم شریف ایران را در این شرایط سخت و پرچالش‬ ‫نبرد اقتصادی‪ ،‬ارج می نهد و می کوش��د تمام توان خود را برای رفع مشکالت‬ ‫موجود به کار بندد‪.‬‬ ‫تولید تایر در دست اندازهای مالی‬ ‫س��خنگوی انجمن صنع��ت تایر ایران‬ ‫به تش��ریح چالش های مال��ی تولید تایر‬ ‫در کش��ور پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬افزای��ش‬ ‫‪۲۲‬درص��دی قیم��ت تای��ر پاس��خگوی‬ ‫هزینه ه��ای تمام ش��ده ای��ن کارخانه ها‬ ‫نیس��ت و تولیدکنندگان به ش��رط باال‬ ‫بردن تیراژ می توانند به شرایط سربه سر‬ ‫درامد و هزینه ها برسند‪.‬‬ ‫مصطف��ی تنه��ا در گفت وگو ب��ا ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬عمده مشکالت صنعت تایر‪ ،‬تامین‬ ‫م��واد اولیه داخلی و خارجی اس��ت که همچون ماه های‬ ‫گذشته پابرجاست و عالوه بر ان‪ ،‬تغییر مداوم قیمت ها به‬ ‫مشکالت افزوده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در این ش��رایط هفته گذش��ته س��ازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اجازه افزایش‬ ‫‪۲۲‬درص��دی قیم��ت تایره��ای تولی��دی را داده اس��ت‬ ‫درحالی که درخواس��ت ای��ن انجمن افزایش دس��ت کم‬ ‫‪۳۶‬درصدی قیمت ها بود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی اظهارک��رد‪ :‬افزایش قیمت اجازه داده‬ ‫ش��ده‪ ،‬در ش��رایطی اس��ت که به عنوان نمونه قیمت هر‬ ‫کیلوگرم نخ در یک س��ال گذش��ته از ‪۱۰‬هزار تومان به‬ ‫‪۶۰‬هزار تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران ادامه داد‪ :‬دستیابی‬ ‫به ش��مارگان تولید باال نیز فقط و فقط با تامین به موقع‬ ‫مواد اولیه میس��ر می ش��ود ک��ه درباره‬ ‫بس��یاری از مواد اولیه این صنعت چنین‬ ‫ش��رایطی وجود ندارد‪ .‬برگشت خوردن‬ ‫پول های واریز ش��ده برای فروش��ندگان‬ ‫خارجی‪ ،‬نبود کشتی برای حمل مواد به‬ ‫مقصد ایران در برخ��ی موارد‪ ،‬تخصیص‬ ‫ارزهایی غیر از ارز مورد نیاز کش��ور مبدا‬ ‫واردات و‪ ...‬سبب شده افزایش هزینه های‬ ‫تولید را ش��اهد باشیم‪ ،‬به طوری که فقط‬ ‫تبدیل ارزها هزینه ‪ ۱۵‬تا ‪۱۶‬درصدی به‬ ‫واردکنن��دگان تحمیل می کند‪ .‬تنه��ا گفت‪ :‬اکنون به جز‬ ‫یکی دو قلم مواد اولی��ه(از جمله گوگرد نامحلول)‪ ،‬بقیه‬ ‫م��واد اولیه مورد نی��از این صنعت مش��مول دریافت ارز‬ ‫رسمی ‪۴۲۰۰‬تومانی هستند اما زمان بر شدن دریافت ارز‬ ‫سبب شده تا واردکنندگان در عمل به سمت ارز نیمایی‬ ‫یا ازاد بروند‪ .‬تامین و تخصیص ارز‪ ،‬بسته به کشور هدف‪،‬‬ ‫بانکی که فروش��نده خارجی ان را قبول دارد و بانکی که‬ ‫واردکنن��دگان با ان کار می کنند‪ ،‬گاه��ی اوقات تا ‪۴‬ماه‬ ‫زمان می برد و همه این مسائل مانع تامین به موقع مواد‬ ‫اولیه و افزایش شمارگان تولید است‪.‬‬ ‫مشکالت یادشده سبب ش��د در ‪ ۲‬ماه نخست امسال‬ ‫کاه��ش ‪۲۰‬درص��دی تولی��د و زیان همه ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده را شاهد باشیم و در این زمینه پیگیری ها از‬ ‫سازمان حمایت برای افزایش قیمت انواع تایر ادامه دارد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫نخستین «نمایشگاه بین المللی خودرو خزر» با حضور ایران برگزار می شود‬ ‫معاون وزیر صنایع و ارتباطات ترکمنس��تان گفت‪ :‬نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ساالنه خودرو کش��ورهای حاشیه دریای‬ ‫خزر با هدف تقویت همکاری های صنعتی و اس��تحکام ارتباطات‬ ‫و حمل ونق��ل ج��اده ای می��ان انه��ا‪ ۲۱ ،‬م��رداد (‪ ۱۲‬اوت) در‬ ‫ترکمنس��تان برگزار می ش��ود‪ .‬ب��ه گزارش ایرن��ا‪« ،‬بای مراد انا‬ ‫محم��د اف» در ی��ک کنفرانس خبری در عش��ق اباد گفت‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه قرار اس��ت در حاش��یه نخس��تین همایش اقتصادی‬ ‫کش��ورهای حوزه دریای خزر با حضور خودروسازان کشورهای‬ ‫ایران‪ ،‬ترکمنس��تان‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬روسیه و قزاقستان در‬ ‫منطقه گردش��گری «اوازه» در س��احل دریای خزر برگزار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجایی که حمل ونقل جاده ای یکی از ابعاد توس��عه‬ ‫ارتباطات کشورهای اوراسیا برای راه اندازی پروژه «یک کمربند‬ ‫یک جاده» از چین تا اروپا است‪ ،‬خودروسازان کشورهای حاشیه‬ ‫خ��زر باید با مبادل��ه تجربه های خود در حوزه خودروس��ازی به‬ ‫ارتقای این صنعت زیربنایی در کش��ورهای منطقه کمک کنند‪.‬‬ ‫محمداف از صاحبان صنایع خودرویی ایران‪ ،‬روس��یه‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان و قزاقس��تان خواست با حضور در این نمایشگاه سهم‬ ‫خود را در راه تقویت زیرساخت های اقتصادی کشورهای منطقه‬ ‫ایفا کنند چراکه خودروس��ازی همچنان می تواند نقش اساس��ی‬ ‫در تقویت طرح های ارتباطی جاده ابریش��م جدید و نیز کریدور‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪61‬‬ ‫حمل ونقل ش��مال به جنوبی از اس��یای مرکزی و قفقار به ایران‬ ‫ت��ا به هند بازی کند‪ .‬وی بهترین زمان برگزاری این نمایش��گاه‬ ‫را همزمان با برگزاری نخس��تین همایش اقتصادی کش��ورهای‬ ‫حاشیه دریای خزر ارزیابی کرد و گفت‪ :‬این همایش قصد دارد با‬ ‫ایجاد همبس��تگی میان کشورهای حوزه این بزرگ ترین دریاچه‬ ‫جهان‪ ،‬ان را به دریای صلح و دوس��تی و ثبات در جهان تبدیل‬ ‫کند‪ .‬معاون وزیر صنایع و ارتباطات ترکمنس��تان تاکید کرد که‬ ‫همه کش��ورهای حاش��یه این دریا باید همکاری های خود را در‬ ‫حوزه های مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه خودرو و حمل ونقل‬ ‫جاده ای گسترش دهند‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کارشناسان خودرو مطرح کردند‬ ‫اختالل تولید نتیجه سیاست گذاری های مقطعی‬ ‫فاطمه امیراحمدی تولید خودروهای ناقص مش��کل جدید صنعت‬ ‫خودرو برای س��ال جدید اس��ت‪ .‬برخی از منتقدان اعالم می کنند این امر‬ ‫بهانه ای برای عرضه نکردن خودروها از سوی خودروساز شده تا قیمت های‬ ‫م��ورد نظر خود را اعمال کنن��د‪ ،‬حتی عکس هایی از پارکینگ های مملو از‬ ‫خودرو نیز در رسانه ها منتشر شده است‪.‬‬ ‫برخ��ی دیگر از کارشناس��ان حوزه خودرو چنین سیاس��تی را از س��وی‬ ‫خودروس��از رد می کنند و معتقدند درحال حاضر ب��ا وضعیت مالی که این‬ ‫صنعت دارد‪ ،‬فروش خودرو در بازار با تعداد باالتر‪ ،‬بیش��تر به س��ود صنعت‬ ‫خودرو است‪.‬‬ ‫فش��ارهای رسمی و غیررس��می سبب ش��د رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز یک بار دیگر به خودروسازان گوشزد کند خودرویی در‬ ‫پارکینگ ها نماند و همه کامل شده و وارد بازار شود‪.‬‬ ‫تمام این مشکالت از نوعی سردرگمی مدیریتی ناشی می شود که ریشه‬ ‫در گذشته صنعت خودرو و قطعه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه محصوالت فناوری مانند ایربگ و‪ ...‬اس��ت که نیاز ب��ود ما برای خرید‬ ‫این فناوری س��رمایه گذاری کنیم‪ .‬همان طور که چین برای جهان ایربگ و‬ ‫ای بی اس( ‪ )ABS‬می سازد ما هم تولید کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروساز برنامه تعریف کند‬ ‫‹ ‹فرصت سوزی با تصمیم های دیرهنگام‬ ‫س��عید صب��وری‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در این باره گفت‪ :‬یکی از ضعف های داخلی‬ ‫ما به این امر برمی گردد که دقیقه ‪ ۹۰‬هس��تیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬از یکی دو‬ ‫سال قبل از اجرای یک برنامه یا بحران هشدار و پیشنهاد داده می شود اما‬ ‫در نهایت مدیران و مسئوالن مربوط موضوع را جدی نمی گیرند و وقتی به‬ ‫مرحله بحران می رسیم‪ ،‬تازه اقدام هایی انجام می شود‪.‬‬ ‫ت زمانی مشخص‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که ترامپ از برجام خارج ش��د و مهل ‬ ‫تعیین کرد‪ ،‬قطعه س��ازان هش��دار دادند قطعات مورد نی��از را با تعداد باال‬ ‫س��فارش دهیم و وارد کنیم و به این ترتیب برای تولید یک س��ال خودرو‬ ‫مشکلی نداشته باش��یم اما این مسئله جدی گرفته نشد و امروز با کسری‬ ‫قطعات روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫در این ب��اره یکی از کارشناس��ان حوزه خودرو پیش ت��ر گفته بود چنین‬ ‫امری شدنی نیست زیرا طرف ایرانی به عنوان مشتری یک شرکت خارجی‬ ‫تعداد خاصی قطعه دریافت می کرد و سازنده براساس ان ظرفیت تولیدش‬ ‫را تنظیم کرده بود‪ .‬درخواس��ت تعداد باالی قطعات و تامین انها در مدت‬ ‫زم��ان کوتاه ممکن نب��ود و حتی اگر نقدینگی ان فراهم می ش��د‪ ،‬قابلیت‬ ‫اجرا از طرف تامین کننده خارجی نداش��ت‪ .‬صبوری در این باره توضیح داد‪:‬‬ ‫ای��ن موضوع مربوط ب��ه خودروهای خارجی بود که خودروس��ازان داخلی‬ ‫برای تامین قطعات با طرف خارجی قرارداد داش��تند‪ .‬اما برای خودروهای‬ ‫داخل��ی مانند پراید‪ ،‬تیبا‪ ،‬پ��ژو ‪ ۴۰۵ ،۲۰۶‬و‪ ...‬می توانس��تیم ایربگ‪ ،‬ترمز‬ ‫ای بی اس(‪ ،)ABS‬کاتالیست و‪ ...‬را به عنوان مجموعه وارد کنیم‪ .‬اما به دلیل‬ ‫مش��کالتی که از س��وی بانک مرکزی به وجود امد و بخشنامه های ناگهانی‬ ‫که در گمرکات صادر می ش��د حتی اقالمی که از قبل خریداری ش��ده بود‬ ‫در گمرک دپو شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشکالت تامین منابع مالی از طریق باز کردن ال سی و دریافت‬ ‫اعتبار چالش ها را بیش��تر کرد‪ .‬تمام این مسائل منجر به این شد که تیراز‬ ‫افت پیدا کند و تعداد خودروهای ناقص بیشتر شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه قطعات مورد نیاز خودروهای ناقص‬ ‫متن��وع هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی قطع��ات خارجی و بعضی داخلی هس��تند‪.‬‬ ‫قطعه س��از داخلی برای س��اخت محصول��ش در برخی قطعات وابس��تگی‬ ‫خارجی دارد‪ .‬به قولی برخی قطعات ترکیبی هس��تند و این گونه نیست که‬ ‫یک قطعه صد درصد داخلی اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬موتور باالبر شیش��ه یا‬ ‫شیش��ه پاک کن وارداتی است‪ .‬یا در قطعات پلیمری نیاز است برخی مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز ان وارد ش��ود‪ .‬صبوری در پاس��خ به این پرسش که ایا این‬ ‫مواد در داخل تولید نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬مواد تولید داخل نرخ باالتری از مشابه‬ ‫خارجی دارند‪ .‬این مواد مانند الومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬فوالد و پتروش��یمی با نرخ‬ ‫جهانی به بازار عرضه می شوند‪ .‬این در حالی است که اگر تولیدکننده نهایی‬ ‫بخواهد نرخ محصولش را افزایش دهد به مشکل برمی خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹هزینه های متنوع حواله ارزی‬ ‫صبوری در پاس��خ به این پرسش که ناقصی خودروها چند درصد است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ناقصی خودروها بین ‪ ۲‬ی��ا ‪۳‬درصد و تامین قطعات مورد نیاز کمی‬ ‫زمان بر است و باید مدیریت شود‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کش��ور با بیان مشکالت تامین نقدینگی‬ ‫خودزنی‬ ‫و تغییر‬ ‫استراتژی‬ ‫در دو دهه‬ ‫برای ورود قطعات و مواد اولیه گفت‪ :‬از زمان گش��ایش ال س��ی و دریافت‬ ‫اعتب��ار تا حوال��ه کردن پول و وارد کردن محص��والت‪ ،‬فرایندی انرژی بر و‬ ‫کشنده برای تولیدکننده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه این چرخه زمانی اف��زود‪ :‬ارز نیمایی به نوعی دارای دو نرخ‬ ‫پایین و باال اس��ت‪ .‬صرافی ها نخست اعالم می کنند ارز نیمایی موجود‪ ،‬ارز‬ ‫پتروشیمی نیس��ت و ارز غیرنفتی است‪ .‬همچنین ممکن است دالر نباشد‬ ‫و به یوان و لیر پرداخت ها انجام ش��ود که برای تبدیل ان هزینه ای دوباره‬ ‫مورد نیاز اس��ت‪ .‬ضمن انکه صرافی های مربوط برای حواله پول‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫دو نرخ می دهند ن��رخ پایین تر با زمان طوالنی تر(یک ماهه) و نرخ باالتر با‬ ‫زم��ان کوتاه تر(یک هفته)؛ به عنوان مثال یوان با نرخ ‪۲‬هزار تومان و حواله‬ ‫یک ماهه‪ ،‬یوان ‪ ۲۲۰۰‬تومانی و حواله یک هفته ای و یوان ‪ ۲۳۰۰‬تومانی و‬ ‫حواله یک روزه‪ .‬طبیعی است تولیدکننده برای اینکه خط تولیدش متوقف‬ ‫نشود نرخ باالتر را انتخاب می کند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬ارز نیمایی ‪ ۸۵۰۰‬تومان‬ ‫با همان نرخ ‪ ۱۱‬تا ‪۱۲‬هزار تومان(نرخ بازار ازاد) تمام می شود‪.‬‬ ‫صبوری اظهار کرد‪ :‬در نهایت این تولیدکننده است که زیان می بیند زیرا‬ ‫به هر قیمتی شده باید قطعات را تولید و تامین کند که خط تولید نخوابد‪.‬‬ ‫‹ ‹واکاوی یک تناقض‬ ‫امروز صنعتگران از نرخ باالی مواد اولیه تولید داخل گالیه مند هستند و‬ ‫عنوان می کنند نرخ مش��ابه خارجی پایین تر است و ترجیح انها خرید نوع‬ ‫خارجی اس��ت تا هزینه ها کمتر شود‪ .‬این استدالل در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال گذشته‬ ‫در تامین قطعات از س��وی خودروس��ازان مطرح بود ک��ه عنوان می کردند‬ ‫خرید برخی قطعات از ش��رکت های خارجی ارزان ت��ر از قطعات ایرانی در‬ ‫می اید‪ .‬این مسئله یکی از گره هایی است که امروز تولید خودرو را با چالش‬ ‫روب��ه رو کرده و منجر به تولید خودروهای ناقص ش��ده اس��ت زیرا به جای‬ ‫س��رمایه گذاری در داخل قطعات با نرخ پایین تر از خارج تامین می شد در‬ ‫حالی که می توانس��تیم یک قطعه را به طور صد درصد داخلی سازی کنیم‪.‬‬ ‫امید رضایی از فعاالن صنعت قطعه در پاس��خ به این تضاد گفت‪ :‬اعتراض‬ ‫قطعه ساز نسبت به نرخ باالی مواد اولیه داخلی بجاست زیرا تولیدکنندگان‬ ‫مواد اولیه کش��ور دولتی هس��تند و دولت باید به تولید یارانه بپردازد‪ .‬اگر‬ ‫قرار باش��د نرخ مواد اولیه خارجی کمتر از داخلی باشد پس قرار است چه‬ ‫حمایتی از صنعتگر شود‪.‬‬ ‫ی و انواع فلزات بدون‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت های تامین کننده مواد اولیه پلیمر ‬ ‫اس��تثنا زیرپوشش دولت هستند‪ .‬این شرکت ها اگرچه برای دولت ارزاوری‬ ‫دارن��د اما نخس��ت باید نیاز ب��ازار داخل را تامین کنن��د‪ ،‬ان هم نه با نرخ‬ ‫ب��ازار جهانی‪ .‬او ادامه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تازگی به دنبال‬ ‫این اس��ت که تامین مواد اولیه قطعات تولید داخل با نرخ متفاوت از بازار‬ ‫خارجی ان باش��د‪ .‬اگر این امر عملیاتی ش��ود ان وقت می توان گفت شعار‬ ‫حمیدرضا امیری مقدم‪ -‬عضو هیات مدیره انجمن لنت ترمز‬ ‫و کالچ‪ :‬صنعت خودرو با صنایع بسیاری در ارتباط است‪ ،‬زیرا مواد‬ ‫ساخته و نیمه س��اخته ای از صنایع گوناگون که به این صنعت وارد‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بسیار گسترده است و بیش از ‪۶۰‬صنعت با ان در ارتباط‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به همین دلیل اس��ت که صنعت خودرو موتور توسعه بسیاری از‬ ‫کشورها به شمار می رود‪ .‬صنعت خودرو جهان به دلیل اینکه به طور‬ ‫مدام در حال توسعه و نواوری است می تواند هزینه توسعه و نواوری‬ ‫خود را بدهد‪.‬‬ ‫صنعت خ��ودرو چون خود زاینده و تولیدکننده اس��ت و اقتصاد‬ ‫فعالی دارد‪ ،‬توان تحقیق و توسعه(‪ )R&D‬خودش را دارد اما برخی‬ ‫صنایع توسعه و نواوری شان وابسته به بودجه های دولتی است‪.‬‬ ‫در واقع صنایع دیگر بودجه محور هس��تند و برای توس��عه یافتن‬ ‫باید از جای دیگر تامین مالی شوند؛ به قولی هزینه به خرج مهمان‬ ‫اس��ت و مصرف کننده پول توسعه و تغییرات را می دهد‪ .‬اما صنعت‬ ‫حمایت از تولید محقق ش��ده است‪ .‬شعار خودکفایی در حالی که نرخ مواد‬ ‫اولیه داخل گران تر از مشابه خارجی باشد محقق نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت خ��ودرو یاداور ش��د‪ :‬اگ��ر به دنب��ال ارزاوری از این‬ ‫شرکت های تامین کننده مواد اولیه هس��تیم به ناچار واحدهای صنعتی را‬ ‫به تعطیلی می کشانیم‪.‬‬ ‫رضای��ی در ادامه تناقض قیمتی داخل و خ��ارج و انتظار تولیدکنندگان‬ ‫باالدس��تی و پایین دستی از یکدیگر گفت‪ :‬اعتراض قطعه ساز به خودروساز‬ ‫درباره تامین قطعات از خارج باز هم بجاس��ت زیرا اگر این موضوع از سوی‬ ‫خودروساز مطرح شود که نرخ قطعات تولید داخل باالتر از مشابه خارجی‬ ‫اس��ت پاسخ قطعه س��از این اس��ت که انها نرخ را تعیین می کردند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب نرخ قطعات نباید از حدی باالتر می رفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای رس��یدن به نرخ مورد نظر خودروساز چاره ای جز واردات‬ ‫نبود‪ .‬فراموش نکنیم این گونه نیس��ت که هر تولی��د داخلی ارزان تر از نوع‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اگر یک قطعه از س��وی صنعتگر برای تمام‬ ‫خودروس��ازان داخلی تامین شود حتی در بهترین ش��رایط یک میلیون و‬ ‫‪۵۰۰‬ه��زار تا خواهد بود در حالی که همان قطعه در فالن کش��ور با تیراژ‬ ‫‪۲۰‬میلیون تولید می ش��ود‪ .‬چگونه می توان این تناس��ب قیمتی را برطرف‬ ‫کرد؟‬ ‫رضای��ی در ادامه با بیان اینکه باید به ش��کل یکپارچ��ه برای حمایت از‬ ‫تولی��د داخل در هر زمان عمل کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬زمانی که دالر هزار تومان بود‬ ‫خودکفایی و تولید داخل معنا نداش��ت زیرا س��اخت یک قطعه در کشور با‬ ‫قیمتی که داش��ت حتی هزینه مواد اولی ه خودش را هم در نمی اورد‪ ،‬پس‬ ‫واردات از تولید پیشی گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق تولید‪ ،‬گرفتار در نرخ تمام شده‬ ‫س��عید صبوری در ادامه درباره همین موضوع اف��زود‪ :‬زمانی که ارز نرخ‬ ‫پایین��ی داش��ت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برای تولی��د یک خودرو‬ ‫در داخل تاکید داش��ت که با ‪۴۰‬درصد داخلی س��ازی تولید ان اغاز شود‪.‬‬ ‫بالفاصله در این باره از قطعه ساز داخلی برای تامین قطعات استعالم می شد‬ ‫و طبیعی اس��ت با هزینه ای که صنعتگر برای س��اخت قالب دارد و تیراژی‬ ‫که قرار اس��ت قطعه تولید ش��ود (‪۵۰‬هزار تا) نسبت به نوع چینی (با تیراژ‬ ‫ح��دود ‪۲۰‬میلیون) گران تر در می امد‪ .‬از این رو مدیران وزارتخانه هم اعالم‬ ‫می کردند با این قیمت‪ ،‬بهتر است قطعات وارد شود‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر قالب ها‬ ‫در اختیار صنعتگر قرار بگیرد قطعه س��از هم می تواند ارزان تر از نوع چینی‬ ‫قطعات مورد نیاز را تولید کند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور یاداور شد‪ :‬البته قطعه ساز با نرخ پایین‪ ،‬قطعات را تولید‬ ‫و تامین کرد و امروز قطعاتی که جزو اقالم ناقصی خودروها اس��ت مربوط‬ ‫خودرو به دلی��ل زاینده بودن خ��ودش هزینه های‬ ‫توس��عه اش را تامی��ن می کند؛ از ای��ن رو صنعتی‬ ‫پیش رو اس��ت‪ .‬در این باره نباید به صنعت خودرو‬ ‫ایران نگاه کرد‪ ،‬تعریف این صنعت در کش��ور ما با‬ ‫سایر کشورها فرق می کند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو ایران صنعتی از این جنس نیست‬ ‫و وابس��تگی های دولتی ان زیاد است‪ .‬زمانی برای‬ ‫خودکفایی این صنعت پیشران بحث داخلی سازی‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬بینش عمومی بومی س��ازی در کشور‬ ‫به س��ال ‪ ۷۲‬برمی گ��ردد‪ .‬در ان زمان برای تامین‬ ‫قطعات خودرو شرکت هایی پیشرو به نام ساپکو و سازه گستر به وجود‬ ‫امد‪ .‬با ش��کل گیری این دو شرکت ساخت داخل قطعات به سرعت‬ ‫توس��عه پیدا کرد‪ .‬در ای��ن دوره برای خودکفای��ی حتی ‪۳۰‬درصد‬ ‫هزینه ها برای طراحی و ساخت قالب و قطعات پیش پرداخت می شد‬ ‫و صنعتگران تش��ویق به راه اندازی خط تولید می شدند‪ .‬اما در ادامه‬ ‫فرصت سوزی از س��وی برخی تولیدکنندگان موضوعی است که همواره‬ ‫این روزها مطرح می شود‪ .‬بسیاری معتقدند قطعه سازان ما در فاصله به ثمر‬ ‫نشستن برجام تا خروج امریکا از ان می توانستند با خرید دانش فنی‪ ،‬خود‬ ‫به س��وی مهندس��ی و طراحی قطعات گام بردارند اما این گونه نشد‪ .‬امید‬ ‫رضایی در این باره توضیح داد‪ :‬اتفاقا برخی قطعه س��ازان به این سو حرکت‬ ‫کردند اما تعدادش��ان کم اس��ت‪ .‬نقدینگی موجود در ح��دی بود که فقط‬ ‫می توانستیم قطعه تامین کنیم‪ .‬وقتی می توان فناوری وارد کرد که از سود‬ ‫فروش کاال در این زمینه س��رمایه گذاری کنی��م‪ .‬اما وقتی محصول تامین‬ ‫می ش��ود اما پول ان پرداخت نمی شود‪ ،‬قطعه س��از سود که نمی برد هیچ‪،‬‬ ‫به��ره پولی که برای ادامه تولیدگرفته اس��ت را هم باید بپردازد‪ .‬در نتیجه‬ ‫عقبگردش طبیعی است‪ .‬به همین دلیل در چند سال گذشته عقب افتادیم‪.‬‬ ‫توانمندی قطعه س��ازان به لحاظ دانش فنی و تکنی��کال از موضوع هایی‬ ‫است که از سوی کارشناسان خودرو مطرح می شود و نسبت به ان نقدهایی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫صبوری در ادامه سخنان رضایی تاکید کرد‪ :‬در زمان تحریم به هر قیمتی‬ ‫قطعه تولید و تامین و در بلندمدت پول ان پرداخت می ش��د‪ ،‬در حالی که‬ ‫خرید قطعه س��از از بازار به طور نقدی است‪ .‬پیش تر هم اگر به طور اعتباری‬ ‫خرید انجام می شد با سود ماهانه ‪ ۲.۵‬تا ‪۳‬درصد بود؛ یعنی تولیدکننده باید‬ ‫سالی ‪۳۶‬درصد بهره می پرداخت‪ .‬این در حالی است که اگر قطعه ساز بدهی‬ ‫به مالیات بیمه و‪ ...‬داشته باشد‪ ،‬بانک تسهیالتی به او پرداخت نمی کند‪.‬‬ ‫رضای��ی ه��م اضافه ک��رد‪ :‬تعریف برنامه ب��رای زنجیره تامی��ن به عهده‬ ‫خودروس��از اس��ت؛ چه داخلی و چه خارجی‪ .‬خودروس��از بای��د از زنجیره‬ ‫تامین ان حمایت کند‪ .‬خودروساز خارجی با شرایطی که برای قطعه سازش‬ ‫به وجود می اورد باعث می ش��ود تا او برای تمام خودروهای مدل مورد نظر‬ ‫در تمام جهان تامین قطعه با تیراژ میلیونی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مالک ش��رکت قطعه ساز خود خودروساز است‪ .‬هزینه قالب را‬ ‫پرداخت می کند و س��فارش قطعه می دهد و اگر قطعه ساز نتواند به راحتی‬ ‫قال��ب را از او می گیرد و به دیگری واگذار می کند‪ .‬در تمام جهان این گونه‬ ‫است و تامین قالب ها با خودروساز است‪.‬‬ ‫رضایی با بیان اینکه ما در بحث قطعه س��ازی ای��ن نگاه کالن را نداریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خودروهای ما از رده خارج ش��ده اند نه پراید و نه تیبا در هیچ جای‬ ‫جهان تولید نمی ش��ود‪ .‬پژو ‪ ۲۰۶‬و ‪ ۲۰۷‬با تیراژ محدود در برخی کشورها‬ ‫هنوز در حال تولید اس��ت‪ .‬در نتیجه قطعه س��از ما سازنده جهانی به شمار‬ ‫نمی رود و ناگزیر نگاه مان باید به بازار داخل باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مس��یر سیاس��ت گذاری ها هم در حمایت از تولید داخل نیست‪.‬‬ ‫زمانی کنار یک قطعه ساز سورس های گوناگون تعریف شد‪ .‬وقتی پرداخت ها‬ ‫به تناسب انجام نشد با اعتراض یک قطعه ساز‪ ،‬دیگری جایگزین او می شد‪.‬‬ ‫از این رو امروز در برخی قطعات با س��ورس های و س��رمایه گذاری موازی و‬ ‫البته تیراژ محدود روبه رو هستیم‪ .‬هزینه و زمان را این گونه از دست دادیم‪.‬‬ ‫اگر نظارت بر فرایند و برنامه ها بود این اتفاق رخ نمی داد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره به سیاس��ت شرکت رنو در کشور گفت‪:‬‬ ‫رنو برای هیچ یک از قطعاتش ‪ ۲‬سورس قرار نداد و تک سورس و با تیراژ کار‬ ‫کرد‪ .‬این شرکت مشکل قطعه هم نداشت‪ .‬مشکل امروز این خودروها فقط‬ ‫مربوط به تامین قطعات وارداتی انها است‪.‬‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور با‬ ‫بیان اینکه سیاست گذاری در صنعت خودرو براساس نظر افراد تدوین شده‬ ‫و س��ازمان یافته است و یکسان نیس��ت که همه از ان پیروی کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زمانی سیاس��ت‪ ،‬حمایت از تولید بود؛ زمانی دیگر با تعدد س��ورس روبه رو‬ ‫شدیم تا اینکه در روز مبادا با مشکل تامین قطعه روبه رو نباشیم و در ادامه‬ ‫هم اگر قطعه را می توانس��تیم با هزین��ه پایین تر وارد کنیم واردات به جای‬ ‫ساخت داخل اولویت نخست می شد‪ .‬نگاه ها به تولید در دوره های گوناگون‬ ‫متف��اوت بود‪ .‬رضایی در نهایت گفت‪ :‬اگر همین چالش های به ظاهر س��اده‬ ‫به طور ریش��ه ای حل نشود‪ ،‬در دوره های گوناگون مشکالت پیچیده تری را‬ ‫به وجود می اورند‪.‬‬ ‫این رویکرد به وضعیتی رس��ید که سرمایه ها را از‬ ‫ایران به چین می بردند و کارخانه ها در این کش��ور‬ ‫راه اندازی می ش��د و قطعات تولید و به نام س��اخت‬ ‫داخل وارد کشور می شد‪.‬‬ ‫چه می ش��ود ک��ه در کمت��ر از ‪ ۲۰‬س��ال تغییر‬ ‫استراتژی در ساخت داخل می دهیم و زیرساخت های‬ ‫خود را به زیرساخت های خارجی تبدیل می کنیم؟‬ ‫خودروساز در نشست رسمی از این مسئله دفاع‬ ‫می کند که قطعات را س��فارش داده و وارد کردیم‬ ‫زی��را قیمت ها اقتصادی ت��ر بود‪ .‬ش��مارگان تولید‬ ‫باید اقتصادی باش��د تا هزینه های تمام شده کاهش یابد‪ .‬این اصل‬ ‫موضوع در تولید محصوالت اس��ت اما با خروج سرمایه و راه اندازی‬ ‫کارخانه ها و تامین قطعات در کوتاه مدت با نرخ تمام شده پایین در‬ ‫عمل مزیت بزرگی را از کشور گرفت و به دیگری داد‪ .‬در یک سال‬ ‫گذشته‪ ،‬دوباره فشارهای تحریمی و باال رفتن نرخ ارز خودروسازان‬ ‫را ناگزیر کرده رویکرد درونی خود را تغییر دهند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که پیش تر دفاع انها در تامین قطعات این بود که قطعات ‪ ۳‬س��ال‬ ‫اینده را از یک شرکت چینی پیش خرید کرده ایم‪.‬‬ ‫ای��ن یعن��ی ظرفیت س��رمایه گذاری داخ��ل را در پیش پرداخت‬ ‫هزینه کرده تا خارجی خط تولید راه اندازی کند‪ .‬در صنعت خودرو‬ ‫کشورهای دیگر چنین رویکردی وجود ندارد‪.‬‬ ‫تمام درگیری رئیس جمهوری امریکا با چین و اروپا س��ر مس��ئله‬ ‫ظرفیت های اش��تغالزایی برای کش��ورش اس��ت‪ .‬برای این موضوع‬ ‫می جنگد تا فرصت های شغلی را به کشور امریکا برگرداند‪ .‬از این رو‬ ‫ش��عارش این اس��ت که برای س��رمایه گذاری باید به خانه های تان‬ ‫برگردید‪.‬‬ ‫تنوع صنایع درگیر در صنعت خودرو از مواد اولیه تا س��خت افزار‬ ‫و نرم افزار تا دانش��گاه و دانش بنیان ها ب��ه این صنعت کمک کرده‬ ‫که همواره صنعتی پیش��رو در کشورها باش��د‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬هیچ‬ ‫خودروسازی در جهان نیست که به دانشگاه مرتبط نباشد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪61‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫داخلی سازی «های تک» ها اغاز شد‬ ‫مع��اون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره تهیه‬ ‫و تامین قطعات «های تک» خودروها گفت‪ :‬تولید برخی از این‬ ‫قطعات در کش��ور اغاز و در این زمینه س��بدی از کل پروژه های‬ ‫س��اخت داخل مربوط به خودرو و س��ایر صنایع تعریف ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬فرش��اد مقیمی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬با وجود اعمال‬ ‫ظالمانه ترین تحریم ها علیه کشور‪ ،‬چیزی به نام بن بست سر راه‬ ‫فعالیت های اقتصادی وجود ندارد‪ .‬ش��اید تحریم ها س��بب شود‬ ‫هزینه ه��ا در برخی موارد افزایش یابد ک��ه البته اجتناب ناپذیر‬ ‫اس��ت و نمی توانیم اقدام خاصی در این زمینه انجام دهیم‪ ،‬اما‬ ‫افراد و کش��ورها در جهان انقدر زیادند که می توان هر مشکلی‬ ‫را از طری��ق انه��ا برطرف ک��رد‪ .‬مقیمی تاکید ک��رد‪ :‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های س��اخت داخل کاالها نیز ت��ا زمانی که اخرین‬ ‫قطعه یا کاالی این سبد داخلی سازی شود‪ ،‬ادامه خواهد یافت؛‬ ‫نمایش��گاه هایی که با اس��تقبال فعاالن اقتصادی و صنعتگران‬ ‫هم��راه ش��ده و درباره تامین مواد اولیه نی��ز پیگیری ها با قوت‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به عنوان نمونه‬ ‫از ادغام تراز مالی دو واحد پتروش��یمی خبر داد که اقدامی در‬ ‫راس��تای مقابله با تهدیدهای خارجی اس��ت؛ اقدامی که برای‬ ‫اقتصاد کش��ور‪ ،‬بخش صنع��ت و این واحدهای صنعتی منفعت‬ ‫به دنبال دارد‪ .‬وی درباره برخی ش��ایعه ها مبنی بر اس��تفاده از‬ ‫موتور ‪ EF ۷‬روی خودروهای تندر ‪ ۹۰‬و س��اندرو گفت‪ :‬چنین‬ ‫موضوعی را نمی توان رد یا قبول کرد و مس��تلزم بررس��ی های‬ ‫بیشتر است‪ .‬اگر بررسی ها‪ ،‬امکان پذیری ان را ثابت کند‪ ،‬موضوع‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪ .‬در چند روز گذشته برخی رسانه ها به‬ ‫گفته ه��ای یک م��درس از یکی از ش��رکت های فعال در حوزه‬ ‫خدمات پس از فروش اس��تناد کرده و از قول او اعالم کرده اند‪،‬‬ ‫قرار اس��ت موتور‪ EF ۷‬روی خودروهای تندر ‪ ۹۰‬و ساندرو هم‬ ‫نصب شود‪ .‬مرکز تحقیقات و نواوری سایپا به نمایندگی از این‬ ‫گروه خودروسازی اعالم کرد هیچ برنامه ای برای استفاده از این‬ ‫موتور یا هر موتور دیگری روی محصول ساندرو ندارد‪.‬‬ ‫نظارت بازرسی مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در کشور‬ ‫عب�اس مجی�دی ن�ژاد‪ -‬ریی�س انجمن ه�ای‬ ‫صنف�ی مراکز معاینه فنی خودرو‪ :‬مدیریت فرایند‬ ‫بکارگی��ری موث��ر و کارامد منابع مادی و انس��انی در‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬س��ازماندهی‪ ،‬هدایت‪ ،‬نظارت و بازرس��ی‬ ‫ب��رای دس��تیابی به اهداف س��ازمان بر اس��اس نظام‬ ‫ارزشی مورد قبول سازمان متبوع خواهد بود‪.‬‬ ‫نظام ارزشی مورد قبول در فرایند مدیریتی معاینه‬ ‫فنی حفظ و صیانت از جان‪ ،‬مال وحقوق ش��هروندی‬ ‫اس��ت‪ .‬اما در اس��ناد باال دس��تی معاینه فنی خودرو‬ ‫بس��یاری تعاریف گنگ و ناقص اورده ش��ده است‪ .‬دو‬ ‫موردی که به صراحت می توان ان را مورد نقد بررسی‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫ابتدا اینکه در ماده یک بند (چ) معاینه فنی را انجام‬ ‫بازدیدهای کارشناس��ی و ازمایش برای تایید سالمت‬ ‫فنی خودروها دانس��ته و در بند (د) ان ستاد‪ ،‬معاینه‬ ‫فنی را تش��کیالتی متمرکز برای برنامه ریزی‪ ،‬هدایت‪،‬‬ ‫نظارت و کنترل مراکز معاینه فنی س��بک و س��نگین‬ ‫معرفی می کند‪.‬‬ ‫در بند (چ) اص��ل معاینه فنی را یک بازدید تعریف‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬س��والی که ذه��ن دس��ت اندرکاران و یا‬ ‫تعدادی از ش��هروندان را درگیر ای��ن موضوع خواهد‬ ‫ک��رد فرق بین بازدید و بازرس��ی و مس��ئولیت انجام‬ ‫ام��ور محوله خواه��د بود‪ .‬اگر قص��ور در هنگام انجام‬ ‫معاین��ه فنی ص��ورت گیرد ک��ه باب��ت ان عارضه ای‬ ‫برای ش��هروندان به وج��ود بیای��د در صورتی که یک‬ ‫بازدیدکننده باش��د چه حکمی می بایس��ت برای این‬ ‫صنعت و حرفه جاری کرد؟‬ ‫در بن��د (د) نیز امور محوله به س��تاد معاینه فنی را‬ ‫ب��رای برنامه ریزی‪ ،‬هدایت‪ ،‬نظارت و کنترل قید کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته ی��ک نکته مهمی که نبای��د مغفول واقع‬ ‫شود تعریف ستاد معاینه فنی از دیدگاه دو متولی در‬ ‫کش��ور است‪ .‬در مراکز سبک به تعداد شهر موجود در‬ ‫کش��ور می تواند س��تاد معاینه فنی وجود داشته باشد‬ ‫اما از دیدگاه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫مبتنی بر تبصره (‪ )3‬ماده‬ ‫‪ 40‬نظ��ارت عالی��ه ب��ر‬ ‫عملک��رد معاین��ه فنی‬ ‫س��نگین و نمایندگان‬ ‫استانی با ستاد معاینه‬ ‫فنی خودرو است‪.‬‬ ‫بی ش��ک این رویه در ط��ی زمانی که از طول ابالغ‬ ‫این دس��تورالعمل گذشته است این مطلب بر همگان‬ ‫به اثبات رس��یده که ب��رای معاینه فنی خ��ودرو باید‬ ‫دیدگاه ملی داشت و نیازمندی این فرایند خواهد بود‬ ‫و به درستی یکی از خالهای موجود در فرایند مراکز‬ ‫معاینه س��بک تعدد س��تادهای معاینه فنی خودرو و‬ ‫تن��زل یک ط��رح ملی را به یک ط��رح محلی موجب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کاس��تی دیگری که نباید از نظر دور داشت تفاوت‬ ‫بین نظ��ارت و بازرس��ی در این فراین��د خواهد بود‪.‬‬ ‫نظارت صرفا مش��اهده معنا ش��ده اس��ت ام��ا بازرس‬ ‫تفتی��ش کننده اس��ت‪ .‬این فرایند در عم��ل نیازمند‬ ‫نظارت و بازرسی سیستمی خواهد بود‪.‬‬ ‫فرایند نظارت و بازرس��ی برنام��ه ای خواهد بود که‬ ‫در ط��ی ان مجموعه اطالع��ات مربوط ب��ه عملکرد‬ ‫ی��ک س��ازمان جم��ع اوری و مورد تجزی��ه و تحلیل‬ ‫ق��رار می گیرد تا می��زان انطباق و یا ع��دم انطباق و‬ ‫مغایرت ه��ای عملک��ردی ان با اه��داف و برنامه های‬ ‫حاکم بر ان مجموعه تشخیص داده شود که در نهایت‬ ‫نیز پیش��نهادات الزم جهت حذف و عدم انطباق ها و‬ ‫اص�لاح عملکردی و ی��ا برنامه ای ارائه ش��ده صورت‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫ب��رای دس��تیبابی به فراین��د نظارت و بازرس��ی‬ ‫جنبه ه��ای مختلفی می بایس��ت م��ورد نظر واقع‬ ‫ش��ود‪ .‬برای حصول به این مهم تعیین استاندارد‬ ‫و معیاره��ا‪ ،‬تش��خیص عملک��رد‪ ،‬معی��ن کردن‬ ‫انحرافات و اقدامات اصالحی برای چرخه بهبود‬ ‫در کیفیت الزامی اس��ت؛ البت��ه در این روش‪،‬‬ ‫همواره وضعیت موجود رضایت بخش نخواهد‬ ‫بود و در چرخه سعی در بهبود این فرایند‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬الزم به ذکر است که‬ ‫برنامه ریزی هم براساس وضعیت‬ ‫موجود ص��ورت خواهد گرفت و هم��واره پس از اجرا‬ ‫بررسی و سعی در بهبود این چرخه خواهد شد‪.‬‬ ‫در م��ورد نوع نظ��ارت نیز انواع مختلفی براس��اس‬ ‫عملکرد س��ازمان متبوع وجود داش��ته که می توان از‬ ‫نظارت از نظر زمانی‪ ،‬وظیفه ای‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬فرایندگرا‪،‬‬ ‫نتیجه گرا‪ ،‬نظارت برون سازمانی‪ ،‬نظارت خود کنترلی‪،‬‬ ‫ظارت بازدارنده و کشف کننده نام برد‪.‬‬ ‫در فراین��د معاین��ه فنی بر مبنای ش��رایط موجود‬ ‫س��ازمان متولی زمان بندی نظ��ارت را تعیین خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این فرایند بر اساس دستوالعمل ماده ‪ 3‬و تعیین‬ ‫جای��گاه مدیران مراکز معاینه فن��ی خودرو و مدیران‬ ‫فن��ی مراکز مبح��ث نظ��ارت وظیف��ه ای و مدیریتی‬ ‫جایگاه خود را داش��ته و از انجا که این سیس��تم یک‬ ‫فرایند بوده و نیازمند تجهیزات و سیستم برخط است‬ ‫ض��رورت نظارت فرایندگرا بی ش��ک و تردید خواهد‬ ‫انجمن صنفی‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫پیشنهاد یک سازمان مستقل‬ ‫با نمایندگی های مختلف‬ ‫در استان های تحت نظر‬ ‫دستگاه متولی را‬ ‫برای انجام و حصول به‬ ‫دستیابی نتیجه مطلوب‬ ‫در جهت احقاق حقوق‬ ‫شهروندان ضروری‬ ‫تشخیص می دهد‬ ‫بود‪ .‬در س��طح ملی برای کارگ��روه مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو کش��ور بنا بر ان که این سیس��تم برای ایمنی‬ ‫و االیندگ��ی خودرو بوده و با لحاظ این که کش��ور ما‬ ‫در رتبه تصادفات از موقیعت مطلوبی برخودار نبوده و‬ ‫مناسبات زیست محیطی هم مزید بر علت شده است‬ ‫نتیجه این فرایند برای س��ازمان های متولی از اهمیت‬ ‫خاصی برخوردار است‪.‬‬ ‫برای نظارت خود کنترلی این سیستم مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو در کش��ور موظف به اجرا سیس��تمی این‬ ‫فراین��د در جهت بهبود س��ازمانی خ��ود خواهد بود‬ ‫ت��ا بتواند ارائ��ه خدمات مناس��ب و درس��ت را برای‬ ‫شهروندان داشته باشند‪.‬‬ ‫نظارت و بازرسی برون س��ازمانی برای این فرایند‬ ‫اهمیت بس��یاری را دارا اس��ت که ضروت تعامل بین‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد و دستگاه متولی دولتی برای‬ ‫اجرا ش��ده ان اصلی غیر قابل کتمان است‪ .‬اما این که‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد در این فرایند چه توانمندی‬ ‫داش��ته باش��ند و دس��تگاه متولی تا چه اندازه با این‬ ‫سازمان ها همکاری کنند از مهم ترین شاخص ها برای‬ ‫پیشبرد اهداف سازمانی در این فرایند خواهد بود‪.‬‬ ‫در وج��ه دوم ان برای نظارت و بازرس��ی و اجرای‬ ‫این فرایند همان گونه که اش��اره شد تعیین و تدوین‬ ‫اس��تاندارد و معیارهای مورد قبول باید یک س��ازمان‬ ‫مس��تقل با همکاری بخش خصوصی و دس��تگاه های‬ ‫دولتی و به صورت کش��وری ش��کل بگیرد تا از اعمال‬ ‫سالیق ش��خصی و برخوردهای غیر اصولی جلوگیری‬ ‫به عمل بیاید‪.‬‬ ‫لذا انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو پیشنهاد‬ ‫یک س��ازمان مس��تقل با نمایندگی ه��ای مختلف در‬ ‫اس��تان های تحت نظر دس��تگاه متولی را برای انجام‬ ‫و حصول به دس��تیابی نتیجه مطلوب در جهت احقاق‬ ‫حقوق شهروندان ضروری تشخیص می دهد‪.‬‬ ‫در طی س��ال ج��اری همتی مضاعف ب��رای بهبود‬ ‫کیفیت در مراکز معاینه خودروهای س��نگین کش��ور‬ ‫صورت گرفته اس��ت و به صورت سلسله وار این موارد‬ ‫پیگیری می شود‪.‬‬ ‫نظارت و بازدید از مراکز اس��تان اردبیل‪ ،‬کرمانش��اه‬ ‫و هماهنگ��ی ص��ورت گرفت��ه ب��رای دیگر اس��تان ها‬ ‫پیاده س��ازی رمزنگاری‪ ،‬نصب دور موتور و بروز رسانی‬ ‫سیستم های موجود در مراکز معاینه فنی خودروهای‬ ‫سنگین از جمله کارهای صورت گرفته است‪.‬‬ ‫از اهتم��ام مضاعف به وجود امده برای بروز رس��انی‬ ‫مراکز سنگین کشور و نظارت و بازرسی انجام شده را‬ ‫به فال نیک گرفته و ای��ن امر در جهت ارتقای مراکز‬ ‫معاینه فنی خودروهای سنگین کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن نکته که تمام��ی مراکز مل��زوم به اجرا‬ ‫و نظ��ارت و بازرس��ی باش��ند را می بایس��ت مد نظر‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اگ��ر به هر ص��ورت بعضی از مراکز را بن��ا بر رابطه‬ ‫س��ازمانی جدا کرده و برای انه��ا جایگاه خاصی قائل‬ ‫ش��ویم بی شک نظارت و بازرسی از مسیر درست خود‬ ‫منحرف ش��ده و این انح��راف از محور پیچیدگی های‬ ‫بسیاری را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫ستاره های کیفی ایران خودرو در شرایط تحریم افزایش یافت‬ ‫بنابر نتایج ارزیابی خرداد ‪ ۹۸‬شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران‪ ،‬ستاره های کیفی محصوالت پژوپارس اتوماتیک کرمانشاه‬ ‫از دو به س��ه س��تاره افزایش یافته و پژو ‪ ۲۰۷‬صندوقدار اتوماتیک‬ ‫در نخس��تین ارزیابی‪ ،‬واجد دریافت چهار س��تاره کیفیت ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬هدف گذاری و نظارت مستمر کیفی‬ ‫در زنجی��ره تامین و تولید گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫نقاط بهب��ود و تعریف برنامه بهبود‪ ،‬منجر به افزایش س��تاره های‬ ‫کیفیت محصوالت ایران خودرو به ویژه در ماه های اخیر شده است‪.‬‬ ‫برمبن��ای این گزارش‪ ،‬عالوه بر کنت��رل کیفیت روزانه محصوالت‬ ‫تولیدی‪ ،‬ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران نیز به عنوان‬ ‫س��ازمان نظارتی‪ ،‬در ب��ازه زمانی یک ماهه‪ ،‬کیفی��ت خودروها را‬ ‫ارزیابی می کند که نتایج ان نزدیک و منطبق بر نتایج ارزیابی های‬ ‫داخلی در ایران خودرو اس��ت‪ .‬نتایج ارزیابی های داخلی در مسیر‬ ‫بهبود کیفی��ت محصوالت و تعریف برنامه بهبود راهگش��ا بوده و‬ ‫دستیابی به اهداف کیفی را تس��هیل می کند‪ .‬ستاد عالی کیفیت‬ ‫محص��والت ایران خ��ودرو ب��ا حضور مدی��ران ارش��د کیفیت در‬ ‫حوزه های مختلف تامین‪ ،‬تولید و خدمات پس از فروش به ش��کل‬ ‫هفتگی میزان پیشرفت و اجرای پروژه های بهبود را رصد می کند‪.‬‬ ‫نظ��ارت بر کیفیت قطعات و محصوالت در ش��رایط خاص تحریم‬ ‫با حساس��یت باالتری انجام می ش��ود تا عالوه ب��ر حفظ کیفیت‪،‬‬ ‫اهداف ارتقای کیفیت نیز محقق ش��ود‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬در نتایج‬ ‫ارزیابی خرداد شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‪ ،‬پژوپارس‬ ‫اتوماتیک تولیدی سایت کرمانشاه از دو ستاره به جمع سه ستاره ها‬ ‫پیوس��ت و همچنین پژو ‪ ۲۰۷‬صندوقدار اتوماتیک در نخس��تین‬ ‫ارزیابی در گروه چهار ستاره ها قرار گرفت‪ .‬این دستاوردها حاصل‬ ‫توجه و حمایت های مدیریت ارش��د گ��روه صنعتی ایران خودرو و‬ ‫ت�لاش جمعی مدیران و کارکنان خانواده بزرگ این گروه صنعتی‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر نخستین محصول دارنده ‪ ۵‬ستاره کیفیت پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬ایران خ��ودرو ب��وده و بیش از ‪۶۰‬درص��د از محصوالت این‬ ‫خودروساز در گروه کیفیت سه ستاره و باالتر هستند‪.‬‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪61‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خودروهای برقی و چالش های اینده انها در ایران‬ ‫محمدجوادشریفی‪ -‬کارشناس ارشد مکانیک‪:‬‬ ‫‹ ‹مقدمه ای بر خودروهای برقی در کشور‪:‬‬ ‫افزای��ش روزاف��زون تولید خودروه��ا و الودگی هوا‬ ‫کمپانی های خودروس��از را بر ان داش��ت که راهکاری‬ ‫ب��رای حل این معضل پی��دا کنند‪ .‬نتیج��ه تحقیقات‬ ‫مهندسان منجر به طراحی و تولید خودروهای هیبرید‬ ‫و الکتریکی شد و در دو دهه اخیر عزم و انگیزه جدی‬ ‫در خودروسازی جهان برای تولید و توسعه خودروهای‬ ‫هیبرید و الکتریکی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫ای��ن جهت گیری برای کاهش وابس��تگی سیس��تم‬ ‫حمل و نقل به س��وخت های فس��یلی و بهینه س��ازی‬ ‫مص��رف انرژی به وج��ود ام��د‪ .‬تکنولوژی هایی که در‬ ‫راستای دستیابی به این هدف تولید شدند در سالهای‬ ‫اخیر تبدیل به فناوری های «های تک» و اس��تراتژیک‬ ‫ش��دند‪ .‬در س��ال های اخیر کمپانی های خودروس��از‬ ‫داخلی برای پیوستن به این سیاست های جهانی اقدام‬ ‫به طراح��ی و تولید خودروهای هیبری��د و الکتریکی‬ ‫کرده ان��د‪ .‬در ایران اغلب خودروه��ای الکتریکی تولید‬ ‫ش��ده در حد نمونه اولیه هس��تند و کمپانی ها دالیل‬ ‫مختلف��ی از قبیل نبود زیرس��اخت مناس��ب و تامین‬ ‫نش��دن بودجه و نبود دانش و تکنول��وژی کافی برای‬ ‫تولید انبوه سیس��تم و قطعات ای��ن خودروها را مانع‬ ‫تولید می دانند‪.‬‬ ‫کرد‪ .‬اگر در اینده یک چرخه کامال س��بز در س��یکل‬ ‫تولی��د تا مصرف ایجاد ش��ود می ت��وان از خودروهای‬ ‫برقی به عنوان یک پیش��رفت مناس��ب و ارزشمند در‬ ‫کاهش انتشار االینده ها نام برد اما متاسفانه به دالیل‬ ‫اقتصادی بشر دست از استفاده از سوخت های فسیلی‬ ‫بر نخواهد داش��ت و خودروهای برقی شانس کمتری‬ ‫برای دستیابی به انچه ادعا شده است‪ ،‬خواهند داشت‪.‬‬ ‫البت��ه تا ان زم��ان می توانند در مس��یر تکامل گام‬ ‫بردارند و عالقه من��دان می توانند منتظر روزی بمانند‬ ‫که خودروهای برقی به انچه که ادعا شده برسند‪.‬‬ ‫‹ ‹گس�ترش س�هم خودروهای هیبریدی از‬ ‫پیش بینی تا واقعیت‪:‬‬ ‫بر اس��اس نظر کارشناس��ان در س��ال ‪ 2040‬سهم‬ ‫خودروهای هیبریدی از احتراق داخلی بیشتر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬ام��ا در عین ح��ال خودروهای هیبری��د از یک‬ ‫موت��ور احتراق داخلی نیز به��ره خواهند برد از این رو‬ ‫صحبت از گذر س��ریع از موتورهای احتراق داخلی به‬ ‫خودروه��ای هیبریدی در زمان نزدیک بس��یار دور از‬ ‫ذهن است‪.‬‬ ‫بنابراین نگرانی در خصوص اتمام یا کاهش ش��دید‬ ‫نیاز به روانکار بس��یار بعید بنظر می رس��د حداقل نه‬ ‫به این زودی ها اما تقاضا برای روغن های س��ینتیک با‬ ‫کیفیت باال رو به رش��د است و اماده یک افزایش قابل‬ ‫توجه اس��ت که این رشد ناش��ی از افزایش پیچیدگی‬ ‫موتورهای احتراق داخلی اینده است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش خودروهای هیبریدی برای پاک‬ ‫بودن‪:‬‬ ‫بر اساس توانایی باالی خودروهای برقی در خصوص‬ ‫کاهش دی اکسیدکربن در اینده نزدیک چالش هایی‬ ‫وج��ود دارد ک��ه درب��اره دالیل ان می ت��وان عالوه بر‬ ‫موارد مطرح ش��ده تولید دی اکس��یدکربن از س��وی‬ ‫نیروگاه های تولید ب��رق که وظیفه تامین انرژی مورد‬ ‫نی��از خودروهای برق��ی را بر عهده دارن��د قابل توجه‬ ‫در سال ‪ 2040‬سهم خودروهای هیبریدی از احتراق داخلی بیشتر‬ ‫خواهد شد‪ .‬اما در عین حال خودروهای هیبرید از یک موتور احتراق‬ ‫داخلی نیز بهره خواهند برد از این رو صحبت از گذر سریع‬ ‫از موتورهای احتراق داخلی به خودروهای هیبریدی در زمان نزدیک‬ ‫بسیار دور از ذهن است‬ ‫دانس��ت‪ .‬به عبارت دیگ��ر برای کاه��ش االیندگی و‬ ‫دی اکس��یدکربن خودروهای احتراق داخلی اینده از‬ ‫طریق بهبود راندمان ترمودینامیکی احتراق و کاهش‬ ‫اصطکاک‪ ،‬سیس��تم انتق��ال قدرت م��ی تواند کمک‬ ‫بیشتری داشته باشند که در صورت استفاده از روانکار‬ ‫مناسب کاهش در حد ‪ 10‬درصد مورد انتظار است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش ترافیک مهم ترین دلیل تاکید بر‬ ‫برقی شدن خودروها‬ ‫مهم ترین سود برقی سازی خودروها کمک کردن به‬ ‫کاهش تولید و انتش��ار االینده ها در ترافیک ش��هری‬ ‫اس��ت ب��ه همین دلی��ل می ت��وان ان را ی��ک بهبود‬ ‫مثبت در چرخه محیط زیس��ت و اینده سالم قلمداد‬ ‫‹ ‹این�ده صنع�ت روغ�ن موت�ور ب�ا وجود‬ ‫خودروهای هیبرید‬ ‫پ��س از اتم��ام هیاه��وی رخ داده در م��ورد تقابل‬ ‫خودروه��ای برق��ی (‪ )EV‬و احت��راق داخلی (‪)ICE‬‬ ‫می ت��وان به ص��ورت خالص��ه و ب��ا کن��ار گذاش��تن‬ ‫رودربایس��تی ها گف��ت تس��لط خودروه��ای برقی بر‬ ‫موتوره��ای احتراق داخلی به این زودی ها رخ نخواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫عوام��ل مختلفی ب��ر اینده فرموالس��یون روانکارها‬ ‫تاثیر گذار خواهند بود که از جمله می توان به افزایش‬ ‫تع��داد موتورهای هیبرید برق��ی افزایش تراکم قدرت‬ ‫موتورهای احتراق داخل��ی در عین کاهش اندازه انها‬ ‫و پذیرش گسترده موتورهای با قابلیت ‪Start-Stop‬‬ ‫اش��اره کرد ام��ا طبق نظر کارشناس��ان بی��ن المللی‬ ‫موتورهای احت��راق داخلی تا دهه ه��ا همچنان مورد‬ ‫اس��تفاده ق��رار خواهند گرفت مخصوص��ا خودروهای‬ ‫تجاری ک��ه روغن موتورهای امروزی نی��از دارند باید‬ ‫با طی روندی مناس��ب با شرایط مورد نیاز خودروهای‬ ‫هیبری��د‪ ,‬خودروه��ای ب��ا قابلی��ت ‪ Start-Stop‬و‬ ‫احتراق داخلی جدید تطابق یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹ خودروه�ای هیبری�دی ی�ا برقی چقدر‬ ‫پاک هستند؟‬ ‫به باور بعضی از کارشناس��ان ادعاهای مطرح ش��ده‬ ‫در خصوص س��هم خودروهای برقی در چرخه کاهش‬ ‫االیندگی به شدتی که بیان می شود نیست‪.‬‬ ‫به عنوان مثال خودرو پورشه هیبرید اسپرت سدان با‬ ‫توانایی رسیدن به قدرت ‪ 680‬اسب بخار در تست های‬ ‫رسمی و در شرایط کنترل شده توانسته است به امتیاز‬ ‫تولی��د ‪ 66‬گرم دی اکس��یدکربن به ازای هر کیلوگرم‬ ‫برس��د اما نتایج از سوی س��ازنده موتور ارائه شده و با‬ ‫نتایج حاصل از کارکرد واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬البته بر کسی پوشیده نیس��ت که برقی سازی‬ ‫خودروها تاثیر مثبت��ی بر طبیعت و االیندگی خواهد‬ ‫داشت در واقع س��ود و منافع خودروهای برقی زمانی‬ ‫اشکار می ش��ود که تمام زنجیره الکتریکی از تولید تا‬ ‫مصرف کامال سبز باشد‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪61‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫داج ‪ SRT‬هلکت هیبریدی می شود؟‬ ‫داج چلنجر ‪ SRT‬هلکت به لطف اس��تفاده از پیش��ران ه‬ ‫‪ 8‬س��یلندر ‪ 6.2‬لیت��ری سوپرش��ارژردار ک��ه ق��درت‬ ‫‪ 707‬اس��ب بخ��اری و گش��تاور ‪ 888‬نیوتون مت��ری دارد‬ ‫یک��ی از خبرس��ازترین خودروهای چند س��ال اخیر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته خبر جدیدی منتش��ر شده که در ان گفته شده که‬ ‫با استفاده از سیستم هیبریدی مالیم احتمال قوی تر شدن‬ ‫این خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫اگرچه خبری به طور رس��می اعالم نشده اما رسانه ها به‬ ‫نقل از چندین منبع موثق خبر داده اند که پیش��ران ه هلکت‬ ‫می تواند در نهایت به سیستم هیبریدی مالیم شبیه جیپ‬ ‫رانگلر مجهز شود‪ .‬این سیستم ظاهرا ً کمتر از ‪ 45‬کیلوگرم‬ ‫وزن خواهد داش��ت ول��ی می تواند گش��تاور فراتر از ‪176‬‬ ‫نیوتون متری را تولید کند‪.‬‬ ‫اطالعات زیادی دربار ه این سیس��تم نداریم اما پیش��رانه ‬ ‫‪4‬سیلندر ‪ 2‬لیتری توربوی رانگلر به تکنولوژی ‪eTorque‬‬ ‫مجهز است‪.‬‬ ‫این سیس��تم چندین ویژگی مختلف همچون سیس��تم‬ ‫استارت‪/‬استاپ پیشرانه‪ ،‬ترمز احیا شونده و دستیار برقی را‬ ‫به خودرو اضافه می کند‪ .‬این سیستم اخری ‪96‬نیوتون متر‬ ‫گشتاور بیشتر را برای بهبود شتاب گیری خودرو در اختیار‬ ‫راننده ق��رار می دهد‪.‬هنوز حرفی دربار ه زمان عرض ه هلکت‬ ‫هیبریدی زده نشده اما یکی از رسانه ها با مدیر قوای محرکه ‬ ‫فیات‪-‬کرایس��لر اعالم کرده هدف این شرکت تبدیل شدن‬ ‫به پیشرو عرض ه خودروهای الکتریکی شده در ‪ 12‬تا ‪ 18‬ماه‬ ‫اینده است‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع می توان��د ی��ک تغیی��ر ب��زرگ ب��رای‬ ‫فیات‪-‬کرایسلر باشد زیرا مشهورترین خودروهای الکتریکی‬ ‫ش��د ه این خودروس��از تاکنون کرایسلر پاس��یفیکا پالگین‬ ‫هیبریدی و فیات ‪ 500e‬است‪.‬‬ ‫حقایقی شگفت انگیز و جالب درباره خودروها‬ ‫روی جـاده خاطـرات‬ ‫مهدی نجفی اکثر پس�رها از همان دوران کودکی با مفه�وم جنب وجوش‪ ،‬حرکت و تحرک و چهار چرخ انس‬ ‫می گیرند و خودرو نیز جزو جدایی ناپذیر اس�باب بازی های دوران کودکی انها اس�ت‪ .‬چندی پیش به طور اتفاقی با‬ ‫مطلب�ی برخورد کردیم که از برخی حقای�ق جالب توجه درباره خودروها را ذکر کرده بود‪ .‬از انجایی که این مطلب به‬ ‫چند س�ال پیش بازمی گردد بنابراین ش�اید برخی مطالب و اطالعات ان هم اکنون صحیح نباش�ند اما قطع ًا خواندن انها‬ ‫خال�ی از لط�ف نخواهد بود‪ .‬به دلیل اینکه نکات و حقایق ش�گفت انگیز زیادی درباره خودروها وج�ود دارد بنابراین ما این‬ ‫مطلب را در دو بخش اماده کرده ایم و امیدواریم که شما نیز ان را دوست داشته باشید‪ .‬با ما همراه شوید‪.‬‬ ‫‪ -1‬از س��ال ‪ 1886‬به عنوان سال تولید خودرو‬ ‫مدرن نام می برند‪ .‬در ان س��ال کارل بنز‪ ،‬مخترع‬ ‫المان��ی یک خودرو مدرن با ن��ام بنز پتنت موتور‬ ‫واگن را ساخت‪.‬‬ ‫‪ -2‬س��ر الک گینس یک هفت��ه پیش از مرگ‬ ‫جیمز دین به او هش��دار داد که سوار پورشه ‪550‬‬ ‫اسپایدر جدید نشود چراکه در هفته اینده خواهد‬ ‫مرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬هم اکن��ون بیش از یک میلیارد خودرو روی‬ ‫کره زمین وجود دارد‪ .‬در حال حاضر ‪ 300‬میلیون‬ ‫خودرو در ایاالت متحده وجود دارد که بیش��تر از‬ ‫هر کشور دیگری است‪ .‬رتبه دوم به کشور چین با‬ ‫‪ 78‬میلیون خودرو تعلق دارد‪.‬‬ ‫‪-4‬نگه داش��تن ریموت کلید خودرو نزدیک سر‬ ‫انس��ان بُ��رد ان را دو برابر می کن��د زیرا جمجمه ‬ ‫انسان به عنوان تقویت کننده عمل می کند‪.‬‬ ‫‪ -5‬از ه��ر ‪ 4‬خ��ودرو در جهان یک��ی در چین‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬مری اندرس��ون که یک مخت��رع بود اولین‬ ‫برف پاک کن شیش��ه جلوی خودرو را اختراع کرد‪.‬‬ ‫در ابت��دا گفت��ه می ش��د ای��ن برف پاک کن باعث‬ ‫حواس پرتی می شود‪.‬‬ ‫‪ -7‬در فیل��م بتمن س��اخت ه کریس��توفر نوالن‪،‬‬ ‫ب��روس وین ی��ک المبورگین��ی مورس��یه لگو را‬ ‫می راند‪ .‬مورس��یه لگو در زبان اسپانیایی به معنی‬ ‫« خفاش» است‪.‬‬ ‫‪-8‬در بس��یاری از خودروه��ا‪ ،‬ب��وی خ��ودرو‬ ‫صفرکیلومتر س��می اس��ت‪ .‬این بو از بیش از ‪50‬‬ ‫ترکیب ارگانیک فرار تشکیل شده است‪.‬‬ ‫‪-9‬لوگوی ب ام و از ریش ه این شرکت به عنوان‬ ‫س��ازنده هواپیما گرفته شده است‪ .‬لوگوی کنونی‬ ‫این ش��رکت که ترکیبی از رنگ های ابی و سفید‬ ‫‪ « -21‬فل��ت موبیل» رک��ورد کم ارتفاع ترین خودرو‬ ‫دنیا با ارتفاع ‪ 48.2‬سانتی متر را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‪ -22‬محبوب تری��ن خودرو برای س��ارقان امریکایی‬ ‫هوندا اکورد اس��ت‪ 4 .‬خودرو بعدی ب��ه ترتیب عبارتند‬ ‫از هوندا س��یویک‪ ،‬فورد پیکاپ‪ ،‬شورولت پیکاپ و تویوتا‬ ‫کمری‪.‬‬ ‫‪ -23‬حدود ‪ 5‬ماه از عمر یک انسان پشت چراغ قرمز‬ ‫می گذرد‪.‬‬ ‫‪ -24‬حدود ‪ 165‬هزار خودرو ب ه صورت روزانه تولید‬ ‫می شود که برابر با ‪ 60‬میلیون دستگاه در سال است‪.‬‬ ‫‪ -25‬دنی��ل کریگ ک��ه در فیلم های جیمز باند بازی‬ ‫ک��رده می تواند تا اخر عمر هر خودرویی را که بخواهد از‬ ‫کارخانه استون مارتین دریافت کند‪.‬‬ ‫‪ -26‬المبورگینی در س��ال ‪ 2008‬سریع ترین خودرو‬ ‫پلیس دنیا را به نیروی پلیس این کش��ور هدیه کرد‪ .‬این‬ ‫و نش��ان خاص ان است نشان دهند ه چرخش یک‬ ‫پره سفید در اسمانی ابی است‪.‬‬ ‫خودرو دارای سیس��تم دوربین نظارتی‪ ،‬قفس��ه س�لاح‪،‬‬ ‫دس��تگاه ش��وک و خنک کنند ه ارگان ه��ای حیاتی بدن‬ ‫اس��ت‪ .‬البته پلیس ایتالیا یک س��ال بعد ب��ا این خودرو‬ ‫تصادف کرد‪.‬‬ ‫‪ -27‬ترافی��ک بزرگراه��ی امری��کا هزین��ه ای بیش از‬ ‫‪ 160‬میلیارد دالر در س��ال داش��ته که شامل استهالک‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬س��وزاندن س��وخت در حالت درج��ا و کاهش‬ ‫بهره وری است‪.‬‬ ‫‪ -28‬میزان تلفات مردان در تصادفات س��االنه بیشتر‬ ‫از زنان اس��ت که دلیل ان رانندگی بیشتر مردان نسبت‬ ‫به زنان و عادات رانندگی پرخطرتر انها است‪.‬‬ ‫‪ -29‬در س��ال ‪ 2014‬بیش از ‪ 87‬میلیون خودرو در‬ ‫سراسر جهان تولید شد‪ .‬تنها در چین بیش از ‪ 14‬میلیون‬ ‫دس��تگاه خطوط تولید را ت��رک کردند‪ .‬ژاپن و المان نیز‬ ‫دومین و سومین کشورها با بیشترین میزان تولید خودرو‬ ‫‪ -10‬یک خودرو از حدود ‪30‬هزار قطعه تشکیل شده‬ ‫است‪ .‬حدود ‪80‬درصد یک خودرو قابل بازیافت است‪.‬‬ ‫بودن��د که به ترتیب بیش از ‪ 7‬و ‪ 5‬میلیون خودرو تولید‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫‪ -30‬شورولت اولین سیستم رادیویی برای خودروها‬ ‫را در سال ‪ 1922‬معرفی کرد که قیمت باالی ‪200‬دالری‬ ‫داشت‪ .‬بس��یاری از اژانس های ایمنی معتقد بودند رادیو‬ ‫باعث حواس پرتی ش��ده و بای��د نصب ان در‬ ‫خودروها را ممنوع کرد‪.‬‬ ‫‪ -31‬اگ��ر احتم��ال م��رگ ب��ه تمامی‬ ‫احتماالت یک به یک باش��د‪ ،‬احتمال مرگ‬ ‫در اثر تصادف در امریکا یک به ‪ 112‬است‪.‬‬ ‫‪ -32‬اولی��ن جریمه س��رعت غیرمجاز در‬ ‫س��ال ‪ 1902‬صادر ش��ده اس��ت‪ .‬در ان زمان اکثر‬ ‫خودروه��ا حداکث��ر س��رعت ‪ 72‬کیلومتر در س��اعتی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫‪ -33‬پرفروش تری��ن خ��ودرو تاریخ تویوت��ا کروال با‬ ‫‪ -11‬هنس��ی ونوم جی تی س��ریع ترین خودرو‬ ‫جهان اس��ت‪( .‬البت��ه هم اکنون می دانی��م که این‬ ‫رکورد به کونیگ زگ تعلق دارد)‬ ‫‪ -12‬حدود ‪ 75‬درصد خودروهایی که رولزرویس‬ ‫در تاریخ خود تولید کرده هنوز هم در جاده ها تردد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪ -13‬واشنگتن بدترین ترافیک امریکا را داراست‬ ‫و رانندگان س��االنه ‪ 82‬ساعت را در ترافیک معطل‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‪ -14‬اخرین خودرویی که با سیستم کاست پلیر‬ ‫تولید ش��د فورد کراون ویکتوری در س��ال ‪2011‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ -15‬نام تمامی خودروهای المبورگینی از دنیای‬ ‫گاوهای جنگنده گرفته شده است‪ .‬دیابلو و مورسیه‬ ‫لگو نام دو نمونه از مش��هورترین گاوهای اس��پانیا‬ ‫بوده اند درحالی که نام استوک به استایل شمشیری‬ ‫ف��روش بیش از ‪ 40‬میلیون دس��تگاهی تا س��ال ‪2013‬‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬هر ‪ 40‬ثانیه یک ک��روال در دنیا به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫‪ -34‬گران تری��ن خودرو جاده ای دنیا کونیگ زگ ‪ CCXR‬ترویتا با بهای‬ ‫‪ 4.8‬میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬این خودرو تقریباً با الماس پوش��انده است‪ .‬فقط‬ ‫‪ 3‬دستگاه از این خودرو در دنیا وجود دارد‪ .‬بوگاتی به تازگی این عنوان را با خودرو‬ ‫منحصر به فرد خود از ان خویش کرده است‪.‬‬ ‫‪ -35‬هیوندای توس��ان نسخه ای سفارش��ی با نام واکینگ دد دارد‪ .‬این خودرو دارای‬ ‫کیت زنده ماندن در برابر زامبی ها است‪.‬‬ ‫‪-36‬پیش��رانه ب ام و ‪ M5‬به حدی ارام و ساکت است که صدای مصنوعی پیشرانه از طریق‬ ‫بلندگوها پخش می شود تا به خریداران سطح پرفورمنس خودرو را یاداوری کند‪.‬‬ ‫‪ -37‬اولین راننده فواصل طوالنی با خودرو برتا بنز بوده که همسر و شریک تجاری کارل بنز محسوب‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫‪ -38‬بنتلی‪ ،‬بوگاتی‪ ،‬المبورگینی‪ ،‬ائودی‪ ،‬دوکاتی و پورشه همگی تحت تملک فولکس واگن هستند‪.‬‬ ‫‪ -39‬راندن خودرو کثیف در روسیه جرم به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪ -40‬در لس انجلس تعداد خودروها بیشتر از تعداد افراد است‪.‬‬ ‫‪ -41‬بس��یاری از محصوالت فولکس واگن نام خود را از نام بادها گرفته اس��ت‪ .‬برای مثال پاسات در زبان المانی به معنی‬ ‫باد ب ه سامان بوده و نام پولو هم به بادهای قطبی اشاره دارد‪ .‬نام جتا هم از جت استریم گرفته شده است‪.‬‬ ‫که ماتادورها استفاده می کنند اشاره دارد‪.‬‬ ‫‪ -16‬س��نگین ترین لیموزین دنی��ا وزنی باالتر از‬ ‫‪ 226680‬کیلوگ��رم دارد‪ .‬این لیموزین می تواند تا‬ ‫‪ 40‬نفر را حمل کند‪.‬‬ ‫‪ -17‬واژه ‪ Car‬از عب��ارت التی��ن ‪Carrum‬‬ ‫گرفته ش��ده و در واقع به معنی ارابه سلطنتی بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نهایت این عبارت تغییر شکل یافته و به‬ ‫فرم کنونی درامده است‪.‬‬ ‫‪ -18‬هر ‪ 45‬ثانیه در امریکا یک خودرو به سرقت‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫‪ -19‬اولین خودروها فاق��د فرمان بوده اند‪ .‬مردم‬ ‫باید انها را با اهرم می چرخاندند‪.‬‬ ‫‪ -20‬داش��بورد در ابتدا قطع��ه ای چوبی بود که‬ ‫به بخش حمل بار اس��ب بسته می شد تا از پاشیده‬ ‫ش��دن گل والی حاصل از حرکت اس��ب ها به روی‬ ‫راننده جلوگیری کند‪.‬‬ ‫شنبه‬ ‫خرید ب ام و ‪ M5‬با قیمت ‪ 8‬هزار دالر‬ ‫خری��د یک ب ام و قدیمی با کارک��رد باال همواره کاری با‬ ‫ریس��ک زیاد بوده مخصوصاً اینکه خودرو مدنظر از نوع ‪M‬‬ ‫کامل باشد‪.‬‬ ‫البت��ه این خودرو ‪ E39 M5‬که کارکرد قابل توجه ‪658‬‬ ‫هزار کیلومتری دارد ظاهرا ً وضعیت بس��یار بهتری نسبت‬ ‫به انچه فکر می کنیم داش��ته و دلی��ل ان هم توجه کامل‬ ‫مالکان قبلی به س��رویس های دوره ای و تعمیر مش��کالت‬ ‫رخ داده بوده اس��ت‪ .‬به عالوه این خودرو از پیشران ه اصلی‬ ‫خود اس��تفاده نکرده و در س��ال ‪ 2003‬ب��ه خاطر مصرف‬ ‫سوخت زیاد با نمونه ای دیگر جایگزین شده است‪ .‬کارکرد‬ ‫واقعی این پیش��رانه هم اکنون ‪ 513‬هزار کیلومتر است که‬ ‫هنوز هم ب��رای چنین خودرویی زیاد و قابل توجه اس��ت‪.‬‬ ‫ب ام و ‪ E39 M5‬هنوز هم خودرو زیبا و جذابی اس��ت‪ .‬این‬ ‫خ��ودرو ویژه علیرغم کارکرد باالی خود در وضعیت خوبی‬ ‫بوده و البته بدن ه ان دوباره رنگ امیزی ش��ده است‪ .‬کابین‬ ‫نیز دارای پوشش چرمی است‪ .‬ما داستان های وحشتناکی‬ ‫درب��ار ه مالکیت خودروهای پرفورمن��س و قدیمی المانی‬ ‫ش��نیده ایم و ب ام و ‪ M5‬هم دراین باره کام ً‬ ‫ال مشهور شده‬ ‫است‪ .‬وقتی به چنین خودرویی فکر می کنیم اولین گزینه‬ ‫نس��ل ‪ E60‬مجهز به پیشران ه ‪ 10‬س��یلندر خواهد بود‪ .‬اما‬ ‫م��دل ‪ E39‬بس��یار قابل اعتمادتر از مدل قبل��ی بوده ولی‬ ‫نیازمند توجه مالک بوده اس��ت‪ .‬مش��کالتی همچون زوز ه‬ ‫دیفرانسیل و چراغ هشدار ایربگ برای خودرویی با کارکرد‬ ‫بسیار باال مشکل چندانی به نظر نمی رسند و مالک جدید‬ ‫نیز فهمیده این خودرو نیازمند حس��گر اکسیژن و کنیستر‬ ‫جدیدی است‪ .‬نهایتاً به قیمت خودرو می رسیم‪ .‬خرید این‬ ‫‪ E39 M5‬ب��ا قیم��ت ‪ 8‬هزار دالر معامل ه بس��یار خوبی به‬ ‫نظر می رس��د اما زمان به ما خواهد گفت که ایا خرید این‬ ‫خودرو کار درس��تی بوده یا اینکه هزینه های تعمیر زیادی‬ ‫در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ 15‬تیر ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪61‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی د ر هفته ای که گذشت‬ ‫ (قیمت ها به تومان است) ‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت کارخانه‪89/900/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪176/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت کارخانه‪67/888/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪83/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬حاشیه بازار‬ ‫قیمت بازار‪150/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف تولید‬ ‫قیمت‪480/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬حاشیه بازار‬ ‫قیمت بازار‪291/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت کارخانه‪38/541/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪47/300/000:‬‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪.........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت کارخانه‪:‬حاشیه بازار‬ ‫قیمت بازار‪167/300/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت کارخانه‪47/743/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪53/100/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت کارخانه‪80/754/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪100/400/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت کارخانه‪127/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪192/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت کارخانه‪220/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪302/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪115/400/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪177/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪122/700/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪188/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪780/000/000‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪500/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪710/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪710/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪850/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪---------:‬‬ ‫قیمت بازار‪----------:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪---------:‬‬ ‫قیمت بازار‪560/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪730/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪720/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪710/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪......................... :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪.........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس ‪300‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪...........................:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫شنبه ‪ 15‬تیر ‪ 3 1398‬ذی القعده ‪ 6 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال سوم شماره ‪61‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫الستیک‪ ،‬مانعی برای تولید خودرو‬ ‫احم�د نعمت بخش‪ -‬دبیر انجمن خودروس�ازان ایران‪ :‬تایر س��ازان عالوه‬ ‫بر افزای��ش ‪60‬درصدی قیمت الس��تیک خودرو اعالم کرده اند ک��ه برای تحویل‬ ‫الس��تیک‪ ،‬خودروس��ازان باید ‪100‬درصد مبلغ را پرداخت کنند‪ .‬حال با توجه به‬ ‫مشکل نقدینگی خودروسازان یکی دیگر از اقالم عمده ای که باعث دپوی خودروها‬ ‫در انبارها و مانع ایفای تعهدات می شود کمبود الستیک خواهد بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس البی قوی که الستیک س��ازان دارند و در نتیجه فش��ارهایی که این‬ ‫ش��رکت ها بر وزارتخانه اعمال کرده اند در فصل ‪ 98‬الس��تیک اسثتناء شده است‬ ‫یعنی در صورت واردات الس��تیک حتی برای خودروهای باالی ‪60‬درصد س��اخت‬ ‫داخل باید تعرفه ‪40‬درصد را برای الستیک و برای سایر قطعات ‪15‬درصد پرداخت‬ ‫کنن��د و ای��ن در واقع ظلمی اس��ت ک��ه در حق صنعت خودرو و ب��ه نفع صنعت‬ ‫الستیک در نظر گرفته شده است‪ .‬مطابق سیاست گذاری های وزارت صنعت‪،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در فصل‪ 98‬کتاب مقررات ص��ادرات و واردات که به تعرفه های ‪CKD‬‬ ‫ه��ا و قطعات منفصله پرداخته اس��ت تعرف��ه واردات قطعات منفصل��ه خودرو تا‬ ‫‪2000‬س��ی سی اگر زیر ‪20‬درصد ساخت داخل باشد معادل ‪40‬درصد است و در‬ ‫واقع معادل ‪ CBU‬خودروهای وارداتی است‪ .‬زمانیکه میزان ساخت داخل خودرو‬ ‫به باالی ‪60‬درصد برس��د تعرفه قطعات وارداتی ب��ه ‪15‬درصد کاهش می یابد‪ .‬در‬ ‫مورد خودروهای باال ‪2000‬س��ی س��ی نیز تا ‪20‬درصد ساخت داخل ‪55‬درصد و‬ ‫خودروهای ‪60‬درصد ساخت داخل ‪15‬درصد تعرفه برای قطعات وارداتی می گیرند‬ ‫ولی در تمام تقس��یم بندی های س��اخت داخل تعرفه الستیک را استثناء کرده اند‪.‬‬ ‫بارها در جلساتی که برای حل مشکالت فی ما بین برگزار شده اعالم کرده ایم که‬ ‫ما حاضریم تمامی الس��تیک های تولیدی تایرسازان را خریداری و در مقابل اجازه‬ ‫داش��ته باش��یم کمبودهای خود را از طریق واردات و حذف اس��تثناء الستیک در‬ ‫فصل ‪ 98‬تامین کنیم که متاسفانه انها از امضای صورت جلسات ممانعت می کنند‪.‬‬ ‫مدیران خودروساز مجریان تصمیمات وزیران پیشین‬ ‫روزهای ن��ه چندان خوش صنعت خودرو این روزها با تولید ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو غیرتجاری که نف��س این صنعت را به ش��ماره انداخته‪،‬همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬بروز چنین وضعیتی در صنعت خودرو که همواره‬ ‫از حمایت های دولتی برخوردار بوده ش��ائبه به کارگیری مدیران ناکارامد‬ ‫در این صنعت را بیش از پیش کرده و در چنین ش��رایطی این پرسش را‬ ‫ایجاد می کند که نقاط مثبت و منفی عملکردی مدیران فعلی و پیش��ین‬ ‫صنعت خودرو چیست که چنین شرایطی را رقم زده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان این حوزه در تشریح مشکالت این صنعت نظرات متفاوتی‬ ‫داش��ته ام��ا در عین ح��ال بر این نکت��ه تاکید دارند که ای��ن صنعت در‬ ‫س��ال های گذشته از نداشتن مدیری مس��تقل و کاربلد اسیب دیده چرا‬ ‫که مدیران انتخابی همواره تنها نقش مجری سیاست های تحمیلی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را ایفا کرده و نقش��ه ای برای نمایش قدرت خود‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫فربد زاوه‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو در گفت و گو با خودروکار معتقد‬ ‫اس��ت که اتفاق های رخ داده در صنعت خودرو هی��چ ارتباطی با مدیران‬ ‫عام��ل این صنعت ن��دارد زیرا این مدیران تا به ام��روز اورده فکری قوی‬ ‫نداشته اند که منجر به رشد و توسعه شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه مدی��ران عامل صنعت خودرو هم��واره مجری‬ ‫سیاس��ت های وزیران صنعت بوده اند‪ ،‬می افزاید‪ :‬بررس��ی ها نشان می دهد‬ ‫در چند سال گذش��ته مدیران این صنعت‪ ،‬مدیران مستقلی نبوده و تنها‬ ‫دستیار وزیر در شرکت های خودروس��ازی بوده اند و نتیجه این روند این‬ ‫بوده که برای رعایت منویات وزیر‪ ،‬اتفاق هایی در شرکت های خودروسازی‬ ‫رخ داده که جمع کردن ان برای وزیر و مدیران بعدی بسیار پیچیده بوده‬ ‫و شرکت را دچار بحران کرده است‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با اش��اره به مدیریت های پیشین صنعت‬ ‫خودرو در دولت گذش��ته اظهار می کند‪ :‬از ان زمان تاکنون شاهد مسائل‬ ‫فعل��ی در صنعت خودرو هس��تیم ب��ه طوری که با ه��دف اجرایی کردن‬ ‫منویات سیاس��ی وزی��ران‪ ،‬تصمیماتی گرفته و اجرایی ش��د در حالی که‬ ‫وضعیت باید بر مبنای واقعیت ها و حقایق صنعت خودرو مدیریت می شد‪.‬‬ ‫زاوه ادامه می دهد‪ :‬مش��کل این است که وقتی وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با هدف کنترل نرخ تورم تصمیم بر پیش فروش خودرو می گیرد‪،‬‬ ‫مدی��ران عام��ل نیز ناگزی��ر به انجام ای��ن تصمیم با ه��دف کنترل تورم‬ ‫ی است که تورم موضوعی نیست که در حوزه توزیع‬ ‫می ش��وند این در حال ‬ ‫قابل کنترل باش��د بلکه الزم است نس��بت به اصالح سیاست پولی اقدام‬ ‫شود تا بتوان تورم را کنترل کرد‪.‬‬ ‫وی اجرای بی چون و چرای تصمیمات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از س��وی مدیران عامل خودروسازی ها را دلیلی بر بحران فعلی می داند و‬ ‫می گوی��د‪ :‬تعهدات معوق خودروس��ازان در حال حاضر نتیجه تصمیماتی‬ ‫از این دس��ت بوده و هم اکنون به ش��رایطی رسیده که مشتریان دیگر به‬ ‫راحتی راضی نمی شوند‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه نباید انتقادی به مدیران‬ ‫عامل خودروس��از داش��ت چرا که این انتقاد به وزیران صنعت وارد است‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬رفتاری که در ش��رکت های خودروسازی با مدیرانی که توانایی‬ ‫باالیی ندارند‪ ،‬می ش��ود نتایج فاجعه باری برای شرکت ها ایجاد کرده است‬ ‫که نمونه ان تولید ‪ ۲۰۰‬هزار دستگاه خودرو غیرتجاری در کف پارکینگ‬ ‫خودروسازان است که با احتساب کف قیمت ‪ ۴۰‬میلیون تومان‪ ،‬نقدینگی‬ ‫زیادی از خودروسازان را قفل کرده و نه تنها هیچ مزیتی برای انها ندارد‬ ‫بلکه نقدینگی قطعه سازان را نیز به نابودی می کشاند‪.‬‬ ‫زاوه در پای��ان تاکی��د می کند انچه اکن��ون در صنعت خودرو رخ داده‬ ‫را نمی ت��وان به مدیران این صنعت نس��بت داد بلکه انه��ا فقط مجریان‬ ‫سیاست های تعیین شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده اند‬ ‫و به واس��طه ارتباط نزدیک خود با وزی��ر صنعت‪ ،‬به عنوان مدیران عامل‬ ‫انتخاب ش��ده و مدیریت های انها به واس��طه تصمیم های اشتباه منجر به‬ ‫زیان انباش��ته‪ ،‬خودروهای ناقص و معوقات عقب افتاده قطعه سازان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اظهاراتی از این دست نشان می دهد که صنعت خودرو این روزها بیش‬ ‫از هر موضوعی‪ ،‬نیازمند مدیرانی مس��تقل و کاربلد اس��ت که با در دست‬ ‫گرفتن زمام امور‪ ،‬نسبت به اجرایی کردن راهبردها و تصمیم های منطقی‬ ‫در ای��ن صنعت اقدام کنند‪ .‬در این صورت اس��ت که می توان به روزهای‬ ‫روشن این صنعت امیدوار بود که این امر نیز جز با خصوصی شدن صنعت‬ ‫خودرو و خروج ان از تصدی گری دولت محقق نخواهد شد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!