هفته نامه روزگار خودرو شماره 60 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

هفته نامه روزگار خودرو شماره 60

‫ یکشنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫مدیریت برنامه های‬ ‫کوتاه مدت ‬ ‫‪2‬‬ ‫معاینه فنی مقوله ای‬ ‫برای انتفاع‬ ‫یا حفاظت‬ ‫از جان شهروندان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫تولید ‪ 301‬با مشارکت ‪ 300‬سازنده ایرانی‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دناپالس به گیربکس اتوماتیک مجهز می شود‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو به منظور پاس��خگویی به نیاز و‬ ‫تقاض��ای بازار به محص��والت با گیربک��س اتوماتیک‪ ،‬محصول‬ ‫دناپالس را به گیربکس اتوماتیک ‪ ۶‬سرعته مجهز می کند‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬گیربکس ‪ ۶‬سرعته اتوماتیک از نوع ‪AT‬‬ ‫ب��رای نصب در محصول دناپالس طراحی و تولید ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫این گیربکس منطبق بر اس��تانداردهای روز‪ ،‬س��بک و کم حجم‬ ‫بوده و دارای مزایای رقابتی نسبت به خودروهای مشابه در بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬اس��تفاده از این گیربکس پیشرفته سبب حصول بهترین‬ ‫عملکرد در هنگام ش��روع حرکت و ش��تاب باال همراه با کاهش‬ ‫مصرف س��وخت می ش��ود‪ .‬منطق کنترلی ای��ن گیربکس برای‬ ‫رس��یدن به کیفیت مطلوب در هن��گام تعویض دنده‪ ،‬با توجه به‬ ‫ش��رایط مختلف رانندگی توس��عه داده شده است‪ .‬این گیربکس‬ ‫مدرن در خودرو دناپالس مجهز به سیستم های کنترلی و انتقال‬ ‫قدرت به روز‪ ،‬سبب کاهش وزن و ابعاد‪ ،‬ضمن حفظ عملکرد باال‬ ‫ش��ده است‪ .‬محاسبات و بررس��ی های انجام شده نشان می دهد‪،‬‬ ‫بکارگی��ری این گیربکس ش��تاب خودرو و دس��تیابی به صفر تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬را در زم��ان کمتر از ‪ ۱۰‬ثانی��ه امکان پذیر می کند‪ .‬کاهش‬ ‫مص��رف س��وخت به دلیل ‪ ۶‬س��رعته بودن و همچنین نس��بت‬ ‫دنده ه��ای بهین��ه و دیفرانس��یل انتخاب ش��ده از دیگر مزایای‬ ‫بهره گیری از این نوع گیربکس اس��ت‪ .‬مبدل گش��تاور به روز و‬ ‫مدرن اس��تفاده ش��ده در گیربکس اتوماتیک ‪ ۶‬سرعته‪ ،‬ظرفیت‬ ‫شتاب گیری مناسب‪ ،‬شیب پیمایی قوی و قابلیت کشش باالیی را‬ ‫در دناپالس ایجاد کرده است‪ .‬از سویی دیگر‪ ،‬کالیبراسیون مجدد‬ ‫در سطح خودرو و موتور‪ ،‬سبب ارتقای بیشتر بازدهی و همچنین‬ ‫کاهش مضاعف مصرف سوخت به همراه تطبیق ان برای شرایط‬ ‫اب وهوایی کش��ور می ش��ود‪ .‬به منظور انطب��اق این گیربکس با‬ ‫موقعی��ت جغرافیایی ایران‪ ،‬از مبدل انتقال حرارت روغن به اب‬ ‫باالتر بهره گرفته شده است‪.‬‬ ‫گیربکس های ‪ ۸‬س��رعته با ظرفیت ‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬روغن قابل تعویض برای این نوع گیربکس موجب‬ ‫کیفیت بهتر و دوام بیشتر قطعات می شود‪.‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مدیریت برنامه های کوتاه مدت ‬ ‫(قسمت پانزدهم)‬ ‫تولید ‪ 301‬با مشارکت ‪ 300‬سازنده ایرانی‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫سفر همیشه بهانه خوبی است برای ننوشتن!‬ ‫ام��ا مهربانی همراهان روزنام��ه و تلفن های خوانندگان‪ ،‬هر بهانه ای را از‬ ‫قلمزنان مطبوعات و من جمله حقیر گرفته است‪.‬‬ ‫ضمن ان که حضور در بالد فرنگ همیشه برای اهل قلم فرصتی است که‬ ‫اگر خداوند رحمان عمری دهد‪ ،‬مقایس��ه هایی بین استعدادهای خدادادی‬ ‫سرزمین همیشه سبزمان با غرب داشته باشیم‪.‬‬ ‫با یک دوس��ت کنار برکه ابی در فرنگ قدم می زنیم‪ ،‬برای من از تفاوت‬ ‫مدیریت ه��ای ایران��ی و عرب ها با مدیریت چش��م بادامی ها و مدیریت های‬ ‫غرب��ی می گوید‪ .‬او معتقد اس��ت مدیری��ت عرب ها لحظه ای اس��ت‪ ،‬ان ها‬ ‫یک قدم جلوتر از پایش��ان را نمی بینند‪ ،‬ان ها افسارش��ان را به دست غرب‬ ‫س��پرده اند تا حال شان خوش بگذرد‪ ،‬اما مدیریت ایرانی وضعش بهتر است‪،‬‬ ‫برنامه ریزی ‪ 4‬تا ‪5‬س��اله دارد‪ ،‬در حالی ک��ه غربی ها برنامه ریزی ‪ 10‬تا ‪15‬‬ ‫س��اله ارائه می کنند‪ ،‬ام��ا ژاپنی ها به برنامه ریزی ‪30‬س��اله فکر می کنند و‬ ‫هرچه می کارند‪ ،‬حداقل ‪ 30‬سال بعد و برای یک عمر درو می کنند و‪....‬‬ ‫دوس��ت ایرانی برایم همان قصه معروف ایرانی و ژاپنی را می گوید؛ ان که‬ ‫اول��ی به فکر ماه��ی گرفتن با قالب ب��ود و دیگری به فک��ر چگونگی تور‬ ‫ساختن‪ ،‬اولی یکی یکی می گرفت و مصرف می کرد و دیگری گله گله و‪...‬‬ ‫دوس��ت هموطن با دلس��وختگی از فرصت هایی که به دلیل نبودن تفکر‬ ‫مدیریت علمی‪ ،‬به س��رعت از دس��ت می رود می گوید و مدام مثال می زند‬ ‫و از پیش��رفت فناوری تا امکانات تحقیقی دانش��گاه ها‪ ،‬از مسائل سیاسی و‬ ‫اقتصادی تا رفاه اجتماعی مردم را بازگو می کند‪.‬‬ ‫ت خیابان ها اش��اره می کند و‬ ‫او ب��ه س��نگفرش پیاده روها و نوع اس��فال ‬ ‫اس��فالت های وطنی را که جگر زلیخا هس��تند با اسفالت های مقاومی که‬ ‫در اتوبان های غربی و یک بار اما برای همیشه می ریزند‪ ،‬مقایسه می کند‪.‬‬ ‫ن��گاه او که به اتومبیل ه��ای فرنگی می افتد از صنعت عقب افتاده خودرو‬ ‫در ایران می گوید و تعداد تولید س��الیانه پیکان ‪35‬ساله را در مقدار بنزین‬ ‫مصرفی ان ضرب می کند و میلیاردها دالر که فقط از مصرف سوخت مازاد‬ ‫ان به هوا رفته اس��ت را نتیجه مدیریت ایرانی می داند‪ .‬سطل اشغال ها هم‬ ‫بهانه ای اس��ت تا از چگونگی بازیافت کاغذ و شیش��ه بگوید و این که در هر‬ ‫خانه ای س��ه نوع س��طل مقاوم کار گذاش��ته اند و در پیاده روها هر ‪ 20‬متر‬ ‫یک س��طل اشغال وجود دارد و سر هر چهارراهی یک توالت عمومی است‬ ‫و درخت ه��ا و گل ه��ا و چمن ها را که می بینیم از کش��اورزی و زمین های‬ ‫زراعتی خشک شده خودمان می گوید‪.‬‬ ‫هر چند قدمی که برمی داریم‪ ،‬یک تلفن عمومی اس��ت که یک ش��ماره‬ ‫هم روی کابین ان نوش��ته ش��ده است و دوس��ت ایرانی می پرسد‪ ،‬ایا این‬ ‫کار س��ختی اس��ت که مخابرات ما هم همین کار را بکند و با افزایش تلفن‬ ‫عموم��ی‪ ،‬م��ردم را بی نیاز کند‪ ،‬چه عیبی دارد ش��ماره تلف��ن را هم روی‬ ‫کابین ها بنویسند تا مردم در صورت نیاز از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫دوستم وقتی از حرف زدن خسته می شود‪ ،‬سوال می کند‪« :‬حاال اونجا چه‬ ‫خبره؟» می گویم خبری نیس��ت‪ ،‬جز سالمتی حضرتعالی‪ ،‬اما همان طور که‬ ‫گفتی‪ ،‬برنامه ریزی توس��عه مدیریتی ما ‪ 3‬تا ‪4‬ساله است و ‪ 3‬تا ‪ 4‬سال هم‬ ‫طول می کشد تا همین برنامه نوشته و تصویب شود‪.‬‬ ‫حکایت برنامه های کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و درازمدتی که این مدیر یا ان‬ ‫مدی��ر در این چند دهه طراحی و ارائه کرده اند‪ ،‬خواب و خیال هایی اس��ت‬ ‫که گاهی هرگز تحقق نمی یابند و معموال قبل از این که اجرایی شوند مدیر‬ ‫عوض می ش��ود و یا دولت می رود؛ یا مجل��س تغییر می کند یا وزیر برکنار‬ ‫می شود یا مدیرکل می میرد و نتیجه ان هزاران طرح نیمه کاره ای است که‬ ‫رها مانده است‪.‬‬ ‫معم��وال در برنامه های کوتاه مدت‪ ،‬س��ال اول به خ��وش و بش می گذرد‪،‬‬ ‫سال دوم کارشناس��ان به طرح و برنامه ریزی می پردازند‪ ،‬سال سوم کلنگ‬ ‫می خورد‪ ،‬س��ال چهارم هم حس��اب و کتاب ها را می بندند و اسب مدیریت‬ ‫را ب��رای میدانی دیگر زین می کنند و طرح قبلی را به دیگری وامی گذارند‬ ‫ک��ه ظاهرا پایانی هم بر این قصه تغییر و تحول ها در برنامه های کوتاه مدت‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬زیرا که بعض��ی از مدیریت ها‪ ،‬عاش��ق برنامه های کوتاه مدت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫برنامه ه��ای کوتاه م��دت امکان نقد و بررس��ی را از منتق��دان می گیرد و‬ ‫مدیریت ه��ای بعدی را ملزم به ادامه همان ط��رح و برنامه نمی کند‪ ،‬نقاط‬ ‫ضعف طرح ها مشخص نمی شود‪.‬‬ ‫معم��وال مدیریت برنامه ه��ای کوتاه مدت به عهده همان مدیرانی اس��ت‬ ‫که به هر لطایف الحیلی که ش��ده دو دس��تی میز ریاس��ت و مدیرعاملی را‬ ‫چسبیده اند و بیرق شان با هر مدیر و وزیر باالدستی هم جهت است‪.‬‬ ‫مدیریت های کوتاه مدت ان چنان به مقام دل بسته اند که جدا کردن شان‬ ‫از ات��اق ریاس��ت‪ ،‬کار هر «رس��تمی» نیس��ت‪ .‬ان ها برای مان��دن در اتاق‬ ‫مدیرعامل��ی‪ ،‬فرصت حتی یک گام برداش��تن را هم ندارند‪ ،‬بازدیدکردن از‬ ‫زیرمجموعه و تالش برای اش��نایی با مش��کالت کاری را در حد جلس��ات‬ ‫ماهانه با مدیران زیردس��ت کافی می دانند و یافتن بیماری و پیداکردن راه‬ ‫درمان برای بیماری سازمان را کاری عبث می پندارند‪.‬‬ ‫مدیریت هایی که به طرح های کوتاه مدت فکر می کنند معتقدند س��ری را‬ ‫که درد نمی کند‪ ،‬دستمال نمی بندند‪ .‬همین که در همان طرح کوتاه مدت‪،‬‬ ‫اش ان ها پخته شود‪ ،‬کافی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��اپکو با بیان اینکه پ��ژو ‪ ۳۰۱‬پروژه ای‬ ‫ملی اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این نخستین بار است که تولید‬ ‫خودرویی با عمق خودکفایی باال در کش��ور راه اندازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬منصور منصوری در نخس��تین‬ ‫نشست ساپکو با سازندگان پژو ‪ ۳۰۱‬از دریافت تاییدیه‬ ‫خودکفای��ی ‪۶۰‬درص��دی این خودرو از س��وی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد و افزود‪ :‬از مهم ترین‬ ‫مسائلی که در این پروژه اجرا خواهد شد‪ ،‬مستندسازی‬ ‫فرایندهاس��ت که متاس��فانه درباره پروژه های پیشین‬ ‫به دلی��ل انج��ام ای��ن کار ازس��وی ش��ریکان خارجی‬ ‫مستنداتی در دست نداریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه ش��اخص های اصل��ی انتخ��اب‬ ‫تامین کنندگان در این پ��روژه گفت‪ :‬توان تولید قطعه‬ ‫با بیش��ترین عمق خودکفایی‪ ،‬تولید محصول براساس‬ ‫ن��رخ رقابتی‪ ،‬وجود زیرس��اخت برای ص��ادرات و توان‬ ‫س��رمایه گذاری در پروژه از مهم ترین عواملی است که‬ ‫توانمندی سازندگان را برای ما اشکار خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��اپکو از برنام��ه ای��ن ش��رکت برای‬ ‫متوازن س��ازی قطعه س��ازان براس��اس رویکرد ماژوالر‬ ‫خبر داد و تصریح کرد‪ :‬براس��اس ای��ن برنامه برای هر‬ ‫قطعه دس��ت کم دو س��ازنده و حداکثر ‪ ۳‬منبع تامین‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬منصوری س��رمایه گذاری انجام شده‬ ‫تاکنون ب��رای خودکفایی قطعات بدون قالب های بدنه‬ ‫را ‪ ۲۸۰‬میلی��ارد ری��ال و ‪ ۶۳‬میلیون یورو اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬نباید فراموش کنیم س��رمایه گذاری زیادی در ‪۳‬‬ ‫س��ال گذشته ازس��وی ایران خودرو و سازندگان برای‬ ‫این پروژه انجام شده و باید این پروژه را محقق کنیم‪.‬‬ ‫وی از ابالغ سیاس��ت های جدید س��اپکو در راستای‬ ‫توس��عه س��ازندگان‪ ،‬توس��عه صادرات‪ ،‬ارتقای رضایت‬ ‫مشتریان و توسعه خودکفایی محصوالت گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران خودرو در اغاز با ‪۷۰‬درصد‬ ‫ساخت داخل ان را تولید خواهد‬ ‫با این اس��تراتژی هم فرایند و هم تمامی قطعات محصول‬ ‫محص��ول را برای تامی��ن کیفیت‬ ‫ک��رد‪ .‬پیرمحم��دی خاطرنش��ان‬ ‫قطعات مورد توج��ه قرار خواهیم ‪ ۳۰۱‬دارای تولیدکننده‬ ‫ک��رد‪ ۳۰۱ :‬محصول��ی دارای‬ ‫در میان سازندگان‬ ‫داد‪ .‬مع��اون طراح��ی و توس��عه‬ ‫اس��تانداردهای ‪ ۸۵‬گان��ه و روز‬ ‫جهان اس��ت که محصولی دارای‬ ‫محصول جدید ای��ران خودرو نیز داخلی است‪ .‬قرار بود‬ ‫در این نشست ضمن ارائه گزارشی‬ ‫این استانداردها برای نخستین بار‬ ‫تولید این محصول‬ ‫از روند تولید محصول ‪ ۳۰۱‬گفت‪:‬‬ ‫ازس��وی ایران خودرو ب��ه تولید‬ ‫با نرخ داخلی سازی‬ ‫پلتفرم ای��ن محصول مبنایی برای‬ ‫خواهد رسید‪ .‬وی افزود‪ :‬طرح و‬ ‫‪۴۰‬درصد اغاز شود‬ ‫تولی��د و عرض��ه ‪ ۴‬خ��ودرو دیگر‬ ‫مدارک بخشی از قطعات از سوی‬ ‫ازس��وی ایران خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��رکت پژو دریافت شده بود اما‬ ‫اما ایران خودرو در‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬درص��د فاقد مدرک و‬ ‫عادل پیرمحمدی افزود‪ :‬با دستور اغاز با ‪۷۰‬درصد ساخت‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی ایران‬ ‫نقشه بود که با استفاده از تجربه‬ ‫داخل ان را تولید‬ ‫خ��ودرو پ��س از ترک پ��ژو پروژه‬ ‫و توان س��ازندگان داخلی درحال‬ ‫خواهد کرد‬ ‫تولید پژو ‪ ۳۰۱‬با اس��تفاده از توان‬ ‫توس��عه اس��ت‪ .‬معاون طراحی و‬ ‫س��ازندگان توانمند کش��ور فعال‬ ‫توس��عه محص��ول جدی��د ایران‬ ‫شد‪ .‬وی ترک پژو را فرصتی برای خودکفایی در تولید خودرو از امادگی زنجی��ره تامین برای تولید محصول‬ ‫دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬با توجه به پیش بینی های انجام جدید این خودروس��از تا پایان امسال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫شده در قرارداد‪ ،‬امکان توسعه و خودکفایی تولید ‪ ۳۰۱‬تولید ‪ ۳۰۱‬ضامن اینده صنعت خودرو کش��ور خواهد‬ ‫بدون حضور پژو نیز امکان پذیر بوده است‪.‬‬ ‫ب��ود‪ ،‬ایران خودرو چند محص��ول دیگر در کالس های‬ ‫مدیرپروژه ‪ ۳۰۱‬با اشاره به مشارکت ‪ ۳۰۰‬سازنده در گوناگ��ون را نیز بر مبنای پلتف��رم ‪ ۳۰۱‬تولید و عرضه‬ ‫فرایند تامین و تولید قطعات این محصول‪ ،‬پیش��رفت خواه��د کرد‪ .‬وی درباره اماده س��ازی خ��ط تولید این‬ ‫در اج��رای پ��روژه را حاص��ل کار گروه��ی و همکاری خودرو اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر خط تولیدی با ظرفیت‬ ‫س��ازندگان کش��ور عنوان کرد و گف��ت‪ :‬درحال حاضر تولید ‪ ۱۶‬خودرو از محصول ‪ ۳۰۱‬در هر س��اعت ایجاد‬ ‫در مرحله توس��عه ای قطعات و محصول هس��تیم و تا شده که با همکاری و همت سازندگان و تامین کنندگان‬ ‫نیمه دوم امس��ال قالب قطع��ات به ویژه در بخش بدنه به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫طراحی و س��اخته خواهد ش��د‪ .‬بیش از ‪ ۱۵‬قالب ساز‬ ‫پیرمحمدی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫درحال س��اخت ‪ ۱۹۷‬قالب محصول ‪ ۳۰۱‬هستند‪ .‬وی که درحال انجام است فقط برای پژو ‪ ۳۰۱‬نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫افزود‪ :‬تمامی قطعات محصول ‪ ۳۰۱‬دارای تولیدکننده محصوالت دیگری براس��اس ای��ن پلتفرم تولید خواهد‬ ‫در میان س��ازندگان داخلی اس��ت‪ .‬قرار بود تولید این ش��د که براساس استانداردهای زیست محیطی خواهد‬ ‫محصول با نرخ داخلی س��ازی ‪۴۰‬درصد اغاز ش��ود اما ب��ود‪ .‬دبیر انجمن قطعه س��ازان نیز در این نشس��ت با‬ ‫با اجرای موفق برنامه تولید و عرضه محصول به بازار‬ ‫بیش از ‪۵۰‬درصد سهم بازار خودرو به سایپا رسید‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا در دوماه نخس��ت‬ ‫امسال‪۵۰.۱ ،‬درصد از سهم بازار خودرو کشور را‬ ‫به خود اختصاص داد‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬این‬ ‫گروه در دوماهه نخس��ت امسال تعداد ‪۶۳‬هزار و‬ ‫‪ ۶۴۹‬خ��ودرو تولید کرد و با تس��ریع در عرضه‬ ‫محصول به بازار موفق ش��د ‪۵۰.۱‬درصد س��هم‬ ‫بازار خ��ودرو را به خود اختص��اص دهد تا عم ً‬ ‫ال‬ ‫به خودروساز نخست کش��ور تبدیل شود‪ .‬گروه‬ ‫ت امسال نیز‬ ‫خودروسازی س��ایپا در اردیبهش�� ‬ ‫موفق ش��ده بود بیش از ‪۴۲‬ه��زار خودرو تولید‬ ‫کرده و عنوان خودروساز اول کشور را از ان خود‬ ‫کند‪ .‬اس��تراتژی افزایش تولید خودرو از ابتدای‬ ‫امسال در گروه خودروسازی سایپا در دستورکار‬ ‫قرار گرفت��ه و این مجموعه قص��د دارد تا پایان‬ ‫امس��ال میزان تولید را با وج��ود محدودیت ها و‬ ‫موانع فراروی تولید‪ ،‬افزایش دهد‪.‬‬ ‫بیان اینک��ه در پروژه ‪ ۳۰۱‬درونزایی م��ورد نظر رهبر‬ ‫معظم انق�لاب درباره اقتص��اد مقاومتی اتف��اق افتاده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گردهمایی خودروس��ازان و قطعه سازان بدون‬ ‫حض��ور پژو را از مزیت های بزرگ این پروژه برش��مرد‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگل��و اظهار ک��رد‪ :‬از جمله ن��کات این پروژه‬ ‫رویکرد ماژوالر اس��ت که تداخل در ساخت قطعات را‬ ‫از بی��ن برد و مدیریت پروژه را ب��ا اختصاص هر قطعه‬ ‫به س��ازنده مورد نظر ب��ه بهترین مدل به اجرا دراورده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اج��رای این پروژه را در ش��رایط اقتصادی‬ ‫کنونی از صنعت خودرو کش��ور کاری ارزنده برش��مرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬پس از خروج ش��رکت های خارجی در س��ال‬ ‫گذشته درکنوانس��یونی مشترک با س��ازندگان ایرانی‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬امروز می توان دید که موج های روی‬ ‫اب رفته و تنها س��ازندگان داخلی به عنوان سنگ های‬ ‫رودخان��ه پایدار ایس��تاده اند‪ .‬بیگلو در ادامه با اش��اره‬ ‫به مش��کل نقدینگی س��ازندگان برای س��رمایه گذاری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از س��ازندگانی ک��ه در بخش های مختلف‬ ‫صدای رس��ایی دارند‪ ،‬برای تامین نقدینگی پروژه های‬ ‫اینده طلب یاری می کنیم‪ .‬دبیر انجمن قطعه س��ازان‬ ‫با درخواس��ت حفظ مالکیت معن��وی قطعات تولیدی‪،‬‬ ‫هریک از س��ازندگان س��رمایه گذار در این پروژه اضافه‬ ‫کرد‪ :‬امروز وظیفه ما قطعه س��ازان است که با همدلی و‬ ‫همکاری خودروهای ناقص خودروسازان را جمع کرده‬ ‫و از تنش بازار بکاهیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬نخس��تین نشست مش��ترک ساپکو‬ ‫و س��ازندگان پروژه ‪ ۳۰۱‬با هدف اعالم سیاس��ت های‬ ‫گروه صنعتی ایران خ��ودرو درباره تولید این خودرو و‬ ‫رویکردهای جدید س��اپکو در توس��عه زنجیره تامین و‬ ‫خودکفایی برگزار ش��د‪ .‬همسوسازی سازندگان و اعالم‬ ‫اخری��ن وضعیت‪ ،‬اهداف کیفی و زمانبندی اجرای این‬ ‫پروژه از دیگر اهداف برگزاری این نشست بود‪.‬‬ ‫سایپا پویش ملی داخلی سازی قطعات خودرو را راه اندازی کرد‬ ‫مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا از‬ ‫راه اندازی پویش ملی داخلی س��ازی قطعات‬ ‫خودرو برای نخس��تین بار در صنعت خودرو‬ ‫کشور در گروه سایپا خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬سیدجواد سلیمانی‬ ‫با اش��اره به تاکید رهبر معظم انقالب درباره‬ ‫اس��تفاده از ت��وان و ظرفیت داخلی برای رفع‬ ‫نی��از تولیدی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در این طرح قرار‬ ‫اس��ت از توان و دانش پژوهشگران‪ ،‬نخبگان و‬ ‫دانشگاهیان کشور باهدف توسعه داخلی سازی‬ ‫قطعات خودرو‪ ،‬س��اخت محصوالت جدید و همچنین کاهش‬ ‫ارزبری در صنعت خودرو استفاده شود‪ .‬وی تحقق شعار رونق‬ ‫تولید را تضمین کننده اقتدار کش��ور دانس��ت و افزود‪ :‬باهدف‬ ‫اج��رای اقتصاد مقاومتی و رونق بخش��ی به تولید داخل‪ ،‬گروه‬ ‫سایپا برای نخستین بار در صنعت خودرو کشور و در یک اقدام‬ ‫مبتکرانه‪ ،‬از تمامی ش��رکت های دانش بنیان و صنعتی کشور‬ ‫دعوت کرده تا طرح ها و ایده های خود را به این مجموعه ارائه‬ ‫کنند‪ .‬مدیرعامل گروه س��ایپا تصریح کرد‪ :‬ضرورت استفاده از‬ ‫توان ش��رکت ها و صنعتگران ایرانی در کنار وجود تحریم های‬ ‫بین المللی و محدودیت ه��ا در زمینه واردات‬ ‫قطعات پیشرفته خودرویی و همکاری نکردن‬ ‫ش��ریکان خارجی که منجرب��ه حذف برخی‬ ‫محص��والت از خط��وط خودروس��ازان و در‬ ‫نهایت‪ ،‬ع��دم امکان تحویل خودروهای تولید‬ ‫مش��ترک شده‪ ،‬باعث ش��د گروه سایپا تالش‬ ‫کند شرکت های دانش بنیان و صنعتگران‪ ،‬به‬ ‫تولید قطعات پیش��رفته خودرویی سوق پیدا‬ ‫کنند‪ .‬سلیمانی تاکید کرد‪ :‬سایپا قصد دارد تا‬ ‫هرگون��ه پژوهش‪ ،‬طرح علمی و مطالعاتی و یا‬ ‫ایده ناب قابل اجرا در زمینه طراحی‪ ،‬کاربری و ساخت قطعات‬ ‫با محور بومی س��ازی فناوری های پیشرفته خودرویی را مورد‬ ‫حمایت و بهره برداری قرار دهد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت پژوهش��گران‪ ،‬دانش��گاهیان‪ ،‬صنعتگ��ران و‬ ‫شرکت های دانش بنیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و‬ ‫دقیق تر با مرکز تحقیقات و نواوری صنایع خودرو سایپا به ادرس‬ ‫‪ www.airicsaipa.com‬تماس گرفته یا از نمایش��گاه دائمی‬ ‫قطعات بومی نش��ده مورد نیاز گروه سایپا در شرکت سازه گستر‬ ‫واقع در کیلومتر ‪ ۹‬جاده مخصوص تهران‪ -‬کرج بازدید کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫چالش های تولید‬ ‫محمود نجفی س�هی‪ -‬عضو انجم�ن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه استان سمنان‪ :‬شرایط نابسامان و کامال‬ ‫بالتکلیف فعالیت های اقتصادی مولد به ویژه واحدهای تولیدی‬ ‫و نب��ود ارتباط منطق��ی علمی و اقتصادی با جهان‪ ،‬نداش��تن‬ ‫قوانی��ن و مقررات مناس��ب و پایدار و جزی��ره ای عمل کردن‬ ‫تمام سازمان ها و نهادهای تاثیرگذار بر تولید و محدودیت های‬ ‫موجود‪ ،‬باعث ش��ده خطوط تولید و دانش تولید محصوالت ما‬ ‫از نظ��ر روزامد بودن دچار عقب افتادگی زیادی باش��د‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه حفظ شرایط موجود بسیار مشکل است و عالقه چندانی‬ ‫برای س��رمایه گذاری جدی��د در صنعت و تولی��د وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینک��ه از نظر نیروی انس��انی متخصص و کارامد‬ ‫در ش��رایط خوبی قرار داریم‪ ،‬عالوه بر مواردی که اش��اره شد‪،‬‬ ‫تولی��دات دانش بنیان محدودیت ه ا و مش��کالت مضاعفی دارد‬ ‫که در ادامه به انها اش��اره ش��ده اس��ت‪ .۱ .‬ارتباط با شرکت ها‬ ‫و مراک��ز صاحب فن��اوری روز جهان برقرار نیس��ت‪ .۲ .‬امکان‬ ‫اینکه بتوانیم ماش��ین االت و تجهیزات م��ورد نیاز برای تولید‬ ‫را به دس��ت اوریم حتی اگر دانش فنی الزم وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪ .۳ .‬تامین نقدینگی برای انجام کارها‪ ،‬روال مناسب‬ ‫و مش��خصی ندارد‪ .۴ .‬مرجع یا مرکز تاثیر گذاری برای حمایت‬ ‫از افرادی که با اس��تفاده از فناوری های نوین دس��ت به تولید‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫می زنند‪ ،‬نداریم‪ .۵ .‬ارتباط منطقی و کارایی بین پژوهش های‬ ‫دانشگاهی و پایان نامه ها با نیازهای صنعتی کشور برقرار نیست‪.‬‬ ‫در کش��ورهایی که از این نظر پیشرفت بسیار خوبی داشته اند‪،‬‬ ‫پژوهش های دانش��گاهی و پایان نامه ها براساس نیاز بخش های‬ ‫صنعتی و تولیدی انجام می شود و این ارتباط و اقدام دو جانبه‬ ‫تاثیر بسیاری بر رشد کیفیت تولیدات و ایجاد دانش های نوین‬ ‫ه��م در دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی و ه��م در بخش تولید‬ ‫خواهد داشت‪ .‬وقتی این مشکالت و موانع وجود دارد و شرایط‬ ‫مناس��بی برای تولید داخلی نداریم‪ ،‬چگونه می توانیم صادرات‬ ‫پایدار و سوداور داشته باشیم؟‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫«های تک» ها با تامین نقدینگی بومی سازی می شوند‬ ‫مهدیه احمدی‪ :‬بس��یاری معتقدند صنعتگران داخلی با از دست دادن‬ ‫زمان طالیی س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬فرصت سوزی کردند‪ ،‬زیرا می توانستند با‬ ‫وجود ارز ارزان قیمت و درهای باز دیپلماس��ی سیاس��ی‪ ،‬دانش فنی را وارد‬ ‫کشور کنند‪ .‬به هر روی این زمان از دست رفت و تجربه نشان داده با اغاز‬ ‫تهدیدها‪ ،‬انرژی برای غلبه بر مش��کالت بیش��تر خواهد ش��د‪ .‬به قولی‪ ،‬در‬ ‫سختی ها شکوفایی نهفته است‪.‬‬ ‫برای حرکت به سوی خودکفایی در صنعت خودرو باید دانش فنی مربوط‬ ‫منتقل ش��ود چراکه زیرس��اخت ها با شکل گیری ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫فراهم شده است‪ .‬در این راستا‪ ،‬ضرورت دارد دولت به طور جدی ورود کرده‬ ‫و به این صنعت کمک مادی و معنوی کند‪ .‬تزریق تس��هیالت بدون بهره و‬ ‫کنترل بر هزینه کرد این تسهیالت برای بومی سازی قطعات «های تک» ما‬ ‫را به نتیجه می رس��اند‪ .‬البته در این میان‪ ،‬تعامل قطعه ساز و خودروساز راه‬ ‫رسیدن به مقصد را کوتاه تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫صنع��ت خ��ودرو یک��ی از اس��تراتژیک ترین صنای��ع و از ش��اخص های‬ ‫توسعه یافتگی است‪ .‬مس��ئوالن مربوط باید کمر همت بر یاری صنعتگران‬ ‫ببندند و از انها درباره دستاوردها در هر ایستگاه زمانی‪ ،‬گزارش بخواهند‪.‬‬ ‫ش��ورای رقابت بود‪ ،‬واکاوی ش��ود‪ ،‬موضوع شفاف تر می ش��ود‪ .‬تا زمانی که‬ ‫وظیفه قیمت گذاری خودروها را ش��ورای رقابت در اختیار داش��ت‪ ،‬صنعت‬ ‫خ��ودرو هم��واره محتاج و لنگ نقدینگ��ی بود‪ .‬در این ش��رایط که تامین‬ ‫نقدینگی برای خرید مواد اولیه روزمره دچار مشکل است چگونه صنعتگران‬ ‫می توانند برای بومی سازی قطعاتی که بسیار سرمایه بر هستند‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫دس��ت کم از سال ‪ ۹۳‬تا امروز این فرصت به تولیدکننده داخلی داده نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹بر توان داخلی باید تکیه کرد‬ ‫‹ ‹دولت ورود کند‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان کشور در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چالش فعلی داخلی س��ازی قطعات «های تک» چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کار‪ ،‬نش��د‬ ‫ندارد‪ ،‬اما باید به دنبال ان بود و برای تحقق این امر از یک سلس��له مسائل‬ ‫چشم پوشی کرد‪ .‬حتی می توانیم صادرات داشته باشیم همان طور که امروز‬ ‫انهایی که توانسته اند با دانش روز حرکت کنند‪ ،‬صادرات هم دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با س��اخت داخل هم ارزبری کاهش می یابد و هم می توان‬ ‫براس��اس سرمایه گذاری که انجام می شود در کشور اشتغالزایی کرد‪ .‬دانش‬ ‫فنی و ماش��ین االت باید وارد شود که نیاز به نقدینگی دارد و دالر ‪۱۱‬هزار‬ ‫تومانی می خواهد‪ .‬درحال حاضر هر سازنده ای نمی تواند دالر ‪۱۱‬هزار تومانی‬ ‫را برای خرید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری هزینه کند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال حوزه خ��ودرو با بی��ان اینکه س��رمایه گذاری کالن��ی برای‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده بومی سازی‬ ‫محمد ش��هپری یک��ی از فعاالن حوزه قطعه درباره بومی س��ازی قطعات‬ ‫فوق پیش��رفته معتقد اس��ت که در ش��رایط فعلی هم با وج��ود امکانات و‬ ‫ظرفیت های مناس��بی که در کشور داریم‪ ،‬رس��یدن به مرحله خودکفایی‬ ‫امکان پذی��ر اس��ت‪ .‬وی در این باره اظهار کرد‪ :‬بس��یاری از صنعتگران یک‬ ‫فرصت طالیی را از دس��ت دادند‪ .‬زمانی که تحریم ها در نیمه نخس��ت دهه‬ ‫‪ ۹۰‬برداش��ته شد بخش صنعت‪ ،‬ش��رایط مطلوبی برای اغاز این امر داشت‬ ‫و به راحتی می توانس��ت فناوری های مورد نیاز را وارد کند و به سراغ تحقق‬ ‫خودکفایی برود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬البته درحال حاضر هم می توان به این هدف‬ ‫رسید و یکی از رازهای موفقیت واحدهای تولیدی در این زمینه این است‬ ‫ک��ه از ظرفیت و امکانات موجود نهایت اس��تفاده را کرده و تهدیدها را به‬ ‫فرصت تبدیل کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان کشور یاداور شد‪ :‬ساخت قطعات‬ ‫فوق پیش��رفته در ش��رایط فعلی ارزش افزوده بسیار باالیی به دنبال دارد که‬ ‫به طور قطع نرخ انها را تا ‪۵۰‬درصد کاهش می دهد‪.‬‬ ‫تولید قطعات «های تک» نیاز به س��رمایه گذاری سنگینی دارد‪ ،‬از این رو‬ ‫تیراژ برای ورود به عرصه س��اخت‪ ،‬مهم اس��ت‪ .‬ش��هپری در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا با تیراژی که ممکن است این قطعات در داخل داشته باشند‪،‬‬ ‫ب��از هم نرخ انها کمتر از انواع خارجی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪« .‬های تک »ها‬ ‫ش��امل چند قطعه خاص مانند گیربکس اتومات‪ ،‬ترمز «ای بی اس»(‪)ABS‬‬ ‫و‪ ...‬می ش��ود‪ .‬چ��را پس از این همه مدت هنوز نتوانس��ته ایم در راس��تای‬ ‫داخل س��ازی ترمز ای بی اس حرکت کنیم؟ این یک قطع ه پیچیده نیست و‬ ‫می توان ان را تولید کرد‪ :‬پس به دنبال داخلی سازی ان نبودیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��رمایه گذاری برای س��اخت این قطعه س��نگین است اما به‬ ‫لحاظ تیراژ و نیاز کشور کامال ضروری بوده و توجیه اقتصادی دارد‪ .‬فرهنگ‬ ‫م��ردم تغییر کرده و همه خواهان خودرو اتومات هس��تند؛ بنابراین صنعت‬ ‫خودرو کشور به این فناوری نیاز دارد‪.‬‬ ‫شهپری معتقد است نباید شرایط به گونه ای فراهم شود که واردات جذاب‬ ‫باشد‪ ،‬اگرچه تولیدکننده واقعی هیچ گاه به سوی واردات نمی رود‪.‬‬ ‫داخلی س��ازی قطعات نیاز اس��ت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اینجاس��ت که نقش وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دولت نمایان می ش��ود‪ ،‬اینک��ه وزارتخانه بتواند‬ ‫کمک و حمایت کند تا قطعه س��ازانی که چنین ظرفیتی دارند و می توانند‬ ‫قطعات مورد نیاز کش��ور را تولید کنند با تامین نقدینگی مورد نیازشان به‬ ‫این سمت و سو حرکت کنند‪.‬‬ ‫ش��هپری عنوان کرد‪ :‬امروز صندوق ذخیره ارزی با سود ‪۳.۵‬درصدی وام‬ ‫می دهد تا صنعتگران ماش��ین االت مورد نیاز را خریداری و وارد کنند‪ ،‬اما‬ ‫این وام ارزی است و هنگام بازپرداخت این سود ‪ ۳ . ۵‬درصد با نرخ ارز روز‬ ‫خواهد بود‪ .‬از این رو همه صنعتگران نگران هستند که اگر به طور مثال‪ ،‬نرخ‬ ‫ارز ‪۲۰‬هزار تومان شود‪ ،‬چگونه می توانند مبلغ وام را برگردانند‪.‬‬ ‫این تامین کننده قطعات خودرو تصریح کرد‪ :‬اگر ش��رایطی گذاشته شود‬ ‫که این وام ارزی‪ ،‬در قالب ریالی تس��ویه ش��ود‪ ،‬بسیار گره گشا خواهد بود‪.‬‬ ‫هنوز این پیشنهاد پذیرفته نشده و صنعتگران برای گرفتن این وام با وجود‬ ‫بهره پایین ان‪ ،‬واهمه دارند‪.‬‬ ‫ش��هپری با تاکید بر اینکه اگر نقدینگی مورد نیاز س��رمایه گذاری تامین‬ ‫ش��ود‪ ،‬کش��ور ظرفیت مطلوبی برای س��اخت داخل تمام قطعات از جمله‬ ‫«های تک» ها دارد‪ ،‬گفت‪ :‬م��ا انرژی ارزان در اختیار داریم و هنوز هم نرخ‬ ‫مواد اولیه داخلی نس��بت به نرخ جهانی ارزان تر اس��ت‪ ،‬اما برای حرکت در‬ ‫این مسیر نیازمند نقدینگی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی‪ ،‬چالش اصلی‬ ‫فرهاد به نیا از دیگر فعاالن صنعت خودرو با بیان اینکه بیشتر شرکت های‬ ‫بزرگ خودروس��ازی جهان س��ازنده قطع��ات «های تک» نیس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خودروس��ازان در زمین��ه ایربگ‪ ،‬قطعات الکترونیک‪ ،‬انجی��ن‪ ،‬ای بی اس و‪...‬‬ ‫خدمات گیرنده از ش��رکت های دیگر هستند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بوش در زمینه‬ ‫ایربگ و ای بی اس خدمات دهی می کند‪ .‬وی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ش��رایط ایران خاص اس��ت و با توجه به این امر چه بای��د کرد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫توانایی س��اخت قطعات «های تک» وج��ود دارد همان طور که متخصصان‬ ‫داخلی توانس��تند در زمینه انرژی هسته ای به موفقیت برسند یا در ساخت‬ ‫موش��ک های دوربرد جزو ‪ ۱۰‬کش��ور برتر جهان قرار بگیریم‪ .‬مشکل اصلی‬ ‫س��اخت قطعات «های تک» در کش��ور‪ ،‬کمبود نقدینگی و س��رمایه گذاری‬ ‫سنگین این قطعات است‪ .‬این مقام صنفی ادامه داد‪ :‬نبود منابع مالی کافی‬ ‫س��بب شده تولیدکنندگان کمتر به بخش تحقیق و توسعه (‪ )R&D‬توجه‬ ‫و در این بخش مهم س��رمایه گذاری کنند‪ .‬جبران کمبود نقدینگی بیش��تر‬ ‫وظیفه دولت است که از طریق شبکه بانکی به واحدهای تولیدی که توانایی‬ ‫ی «های تک» ها را دارند‪ ،‬کمک کند تا با سرمایه گذاری درست‬ ‫داخلی س��از ‬ ‫نسبت به بومی سازی قطعات اقدام کنند‪ .‬این در حالی است که امروز بحث‬ ‫تامین نقدینگی بیشتر به این سو رفته که تولید کنونی متوقف نشود‪.‬‬ ‫چهار ستاره برای دناپالس‬ ‫نتای��ج ارزیابی کیفی��ت خودروهای تولید س��اخت داخل‬ ‫منتهی به اردیبهشت ‪ ۹۸‬نش��ان می دهد محصول دناپالس‬ ‫ایران خودرو توانسته ‪ ۴‬ستاره کیفیت را به دست اورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬گ��زارش ارزیابی کیفیت خودروهای‬ ‫س��اخت داخل شرکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران‬ ‫منته��ی به اردیبهش��ت ‪ ۹۸‬بیانگر ارتق��ای کیفیت محصول‬ ‫دناپالس ایران خودرو است‪ .‬به استناد گزارش اردیبهشت این‬ ‫ش��رکت ارزیابی کننده‪ ،‬محصول دناپالس توانسته با ارتقای‬ ‫کیفی��ت در فراین��د تامی��ن و تولید‪ ،‬به س��طح کیفی چهار‬ ‫ستاره ارتقا یابد‪ .‬این دستاورد حاصل حمایت های مدیرعامل‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو‪ ،‬برنامه ری��زی و تالش گروهی و‬ ‫مس��تمر تمامی کارکنان و مهندس��ان این گروه صنعتی در‬ ‫بخش های تامین‪ ،‬تولید‪ ،‬کیفیت و مهندس��ی است‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬محصوالت گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو همچنان در‬ ‫کسب س��تاره های کیفیت پیشتاز و سرامد بوده و بیشترین‬ ‫ستاره ها به سبد محصوالت این شرکت تعلق دارد‪ .‬پژو ‪۲۰۰۸‬‬ ‫تنها محصول تولید داخل است که توانسته ‪ ۵‬ستاره کیفیت‬ ‫را از ان خ��ود کند‪ .‬دناپالس نیز مانند محصوالت س��وزوکی‬ ‫گرندویت��ارا‪ ،‬تندر‪ ۹۰‬پالس اتوماتیک‪ ،‬پ��ژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک‪،‬‬ ‫تندر‪ ۹۰‬پالس و پژو ‪ ۲۰۷‬دارنده چهار ستاره کیفیت است‪.‬‬ ‫به نیا در پاس��خ به این پرس��ش که این منابع مال��ی با وجود چالش های‬ ‫پیش روی اقتصاد چگونه قابل تامین اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت پول هایی خارج از‬ ‫کشور بابت صادرات دارد‪ ،‬ارزهایی که با مشکالت نقل وانتقال نمی توان انها‬ ‫را وارد کش��ور کرد‪ .‬بنا به گفته بان��ک مرکزی حدود ‪۱۳۰‬میلیارد دالر پول‬ ‫خارج از کشور داریم‪ .‬اگر بانک مرکزی همت کند می توان با این ارز به جای‬ ‫خری��د کاال‪ ،‬دانش فنی مربوط به س��اخت قطعات «های تک» را خریداری‬ ‫و وارد کش��ور کرد‪ .‬س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫ن زیرساخت ها فراهم‬ ‫خودرویی با بیان اینکه با فعالیت واحدهای دانش بنیا ‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به جرات می توان گف��ت واحدهای تولیدی با کمک این‬ ‫ش��رکت ها می توانند در مدت ‪ ۶‬ماه تا یک س��ال‪ ،‬س��خت ترین قطعات را‬ ‫بومی سازی کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا شرکت فروشنده‬ ‫خارجی به دلیل ای��ن همکاری مورد هجمه و تحریم امریکا قرار نمی گیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر این امر به بخش خصوصی س��پرده ش��ود انها راه های انتقال را‬ ‫می دانن��د‪ .‬درحال حاضر که بی��ش از ‪ ۹‬ماه از وضع تحریم ها علیه کش��ور‬ ‫گذش��ته‪ ،‬صنعت خ��ودرو با وجود نیاز به قطع��ات «های تک» فعال بوده و‬ ‫تولید هرگز متوقف نشده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬واقعیت این است که بخش خصوصی توانست ه راه هایی پیدا کند‬ ‫که دانش فنی‪ ،‬قالب‪ ،‬تجهیزات و ماش��ین االت مورد نیاز را وارد کند‪ .‬گام‬ ‫نهادن در مس��یر س��اخت قطعات در داخل کشور در همکاری مجموعه ای‬ ‫از دولت‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬تولیدکننده و شرکت های دانش بنیان دست یافتنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹چرایی دیرکرد در بومی سازی «های تک» ها‬ ‫به نی��ا درب��اره دلیل این موضوع ک��ه چرا تا امروز قطعات فوق پیش��رفته‬ ‫داخلی سازی نشده اند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه سیاستی داریم که جای گالیه دارد‬ ‫و ان هم سیاس��ت اتش نشانی اس��ت‪ .‬وقتی جایی اتش می گیرد ماموران‬ ‫اتش نشانی با تمام قوا برای خاموش کردن اتش بسیج می شوند‪ ،‬درحالی که‬ ‫در ای��ن حوزه باید پیش از اینکه اتش س��وزی اتفاق بیفتد‪ ،‬اقدام های الزم‬ ‫را انجام می دادیم‪.‬‬ ‫بخش��ی از این گالیه ها به قطعه سازان برمی گردد زیرا زمانی که درهای‬ ‫همکاری بین المللی باز بود و می توانس��تند دانش فنی مورد نیاز را به دست‬ ‫اورند‪ ،‬انرژی و ارز ارزان را صرف واردات قطعات کردند‪ .‬یا خارج از کش��ور‬ ‫س��رمایه گذاری و سپس قطعه س��اخته ش��ده را وارد می کردند‪ .‬این عضو‬ ‫انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی معتقد است این مسئله‬ ‫مربوط به بدنه صنعت قطعه کشور نبوده و شاید تعداد کمی مبادرت به این‬ ‫امر کرده باشند که انگشت شمار هستند‪.‬‬ ‫به نی��ا گفت‪ :‬اگر پرونده صنعت خودرو از س��ال ‪ ۹۳‬تا کنون که زیر نظر‬ ‫بومی سازی قطعات «های تک» سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد و بنابر این‬ ‫گزارش‪ ،‬کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی‪ ،‬فعالیت روزانه صنعتگران را‬ ‫با دشوارهای بسیاری همراه کرده است‪ .‬فعاالن صنعت خودرو کشور عنوان‬ ‫می کنن��د دولت باید به این صنعت کمک های مادی و حمایت های معنوی‬ ‫کند‪ .‬در ادامه به س��راغ مش��اور عالی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رفتیم‬ ‫و درب��اره برنامه های این وزارتخانه برای داخلی س��ازی قطعات «های تک»‬ ‫از وی پرس وج��و کردیم‪ .‬صادق نجفی درب��اره تولید قطعات «های تک» و‬ ‫تامی��ن نقدینگی برای تولیدکنندگان این صنعت گفت‪ :‬برای بومی س��ازی‬ ‫قطعات فوق پیش��رفته باید چند برنامه را در دستور کار قرار دهیم‪ .‬نخست‬ ‫خودروس��ازان باید با قطعه س��ازان برای تولید و تامین قطعات «های تک»‬ ‫قراردادهای بلندمدت ببندند تا قطعه س��از نس��بت به بازار محصوالتی که‬ ‫سرمایه گذاری کرده‪ ،‬مطمئن شود‪ .‬برنامه دیگر این است که با داخلی سازی‬ ‫این قطعات‪ ،‬واردات انها ممنوع ش��ود تا خدش��ه ای ب��ه تولید داخل وارد‬ ‫نشود‪ .‬مورد سوم هم موضوع کمک به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫اس��ت تا قطعه سازان بتوانند مشکالت این بخش را برطرف کنند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توانمند ش��دن صنعتگران‪ ،‬مسیر خودکفایی با سرعت بیشتری طی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی‪ ،‬صنعتگران نیاز ب��ه نقدینگی و از دولت انتظار حمایت‬ ‫دارند‪ .‬مش��اور عالی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به این پرسش‬ ‫ک��ه وزارتخانه در این زمینه چه کمک��ی می تواند به فعاالن صنعت خودرو‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی قراردادهای بلندمدت بسته شود مشتری می تواند بخشی‬ ‫از پ��ول را به عن��وان پیش پرداخت به تولیدکننده بپردازد و قطعه س��از هم‬ ‫می تواند با این پول تجهیزات و ماشین االت مورد نیاز خود را وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بهره مندی از دانش بنیان ها‬ ‫وی با اش��اره به بخش نرم افزاری تولید‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دانش فنی مورد نیاز‬ ‫را باید با کمک ش��رکت های استا رت اپ و دانش بنیان داخلی به دست اورد‪.‬‬ ‫نمی توان فقط پول تزریق کنیم تا واردات نرم افزاری و سخت افزاری داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬در برخی بخش ها‪ ،‬زیرس��اخت ها فراهم شده و باید از توانمندی ها‬ ‫و ظرفیت های داخلی برای به حداقل رساندن وابستگی ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫نجف��ی ادامه داد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬با مهندس��ی معکوس هم دانش قطعات‬ ‫قابل دستیابی هس��تند‪ .‬برای تولید فقط ماشین االت و سرمایه در گردش‬ ‫نیاز است و اینکه محصوالت بازار و مشتری داشته باشند‪ .‬نباید اجازه دهیم‬ ‫قطعات مانند گذش��ته وارد ش��ود‪ .‬باید نظارت و کنترل ها دقیق باش��د تا‬ ‫تولیدکننده خود را ملزم به داخلی سازی کند‪.‬‬ ‫مش��اور عالی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد است فردی که نسبت‬ ‫به تولید عشق داشته باشد با ایستادگی و همت‪ ،‬محصوالت مورد نیاز را به‬ ‫هر نحوی تولید و تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به تبصره ‪ ۱۸‬قان��ون بودجه افزود‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای تامین سرمایه در گردش صنعتگرانی که اهلیت تولید‬ ‫دارند‪ ،‬کمک خواهد کرد‪ .‬براس��اس تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه اگر ابالغ شود‬ ‫که صنعتگران برای تامین س��رمایه در گردش خ��ود می توانند وام با بهره‬ ‫‪۱۸‬درصدی دریافت کنند‪ ،‬وزارتخانه ‪۲‬درصد ان را یارانه می دهد و این وام‬ ‫با سود ‪۱۶‬درصد در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫نجفی با بیان اینکه باید با گام های کوچک کار را شروع کنیم و کم کم ان‬ ‫را توس��عه دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬نباید تولیدکننده فقط با تکیه بر تسهیالت دولتی‬ ‫حرک��ت کند‪ ،‬چراکه این رویک��رد تحقق نیافتن اه��داف تولید را به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬بای��د درون واحدهای صنفی و صنعتی‪ ،‬هم��ت و اراده ای برای تولید‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم پیگیر موضوع است‬ ‫و برگزاری نمایش��گاه قطعات مورد نیاز در همین راس��تا بوده تا بتوانیم از‬ ‫توانمندی ها و امکانات داخلی بیشترین بهره وری را داشته باشیم‪.‬‬ ‫پایش وضعیت صنعت الستیک با اشتغالزایی ‪۱۶‬هزار نفری‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سلس��له‬ ‫نشست های تخصصی پایش صنایع کل کشور اعالم کرد‪ :‬صنعت‬ ‫الستیک با اشتغالزایی ‪۱۶‬هزار نفری توانایی تامین کل تایر های‬ ‫خودرو ه��ای پژو‪ ،‬پراید و س��مند و همچنین برخ��ی از تایر های‬ ‫باری در کشور را دارد‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬فرشاد مقیمی در نشست‬ ‫پای��ش وضعیت صنایع غیر فلزی ک��ه به طور تخصصی به صنعت‬ ‫الس��تیک پرداخته ش��د‪ ،‬با تش��ریح وضعیت این صنعت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬روند تولید الستیک با توجه به برنامه ریزی های انجام شده‬ ‫ حدود ‪۲۹۰‬هزار تن در نظر گرفته شده که با اتخاذ مکانیسم های‬ ‫اجرایی امیدواریم با همکاری تولیدکنندگان به این هدف گذاری‬ ‫دس��ت یابیم‪ .‬مقیمی با اش��اره به مش��کالت صنعت الس��تیک‬ ‫ک��ه به طور عم��ده در حوزه تخصیص‪ ،‬تامی��ن و انتقال ارز برای‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه و افزایش هزینه تولید قرار داش��ت نکاتی را‬ ‫ارائه و خاطرنش��ان کرد‪ :‬رفع مش��کالت صنع��ت تایر با توجه به‬ ‫توان ب��االی این صنعت در تامی��ن حدود‪۷۰‬درصد کل نیاز تایر‬ ‫کشور در اولویت بوده و در این باره تمهیدات الزم نیز انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی یاداوری کرد‪ :‬این صنع��ت با تامین حدود ‪۶۰‬درصد‬ ‫وزنی و ‪۵۰‬درصد ارزش��ی مواد اولیه از داخل کشور نقش مهمی‬ ‫در خوداتکای��ی ای��ن کاالی راهبردی در کش��ور دارد و ما برای‬ ‫رفع مش��کالت این صنعت همانند س��ایر صنایع اقدام های الزم‬ ‫را انج��ام خواهی��م داد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫تاکید بر پویایی انجمن ها در شناس��ایی وضعیت بحرانی صنایع‪،‬‬ ‫خواستار اعالم دالیل تاثیرگذار بر روند تولید بنگاه های اقتصادی‬ ‫در بخش های گوناگون صنعتی شد و خاطرنشان کرد‪ :‬تشکل های‬ ‫صنعتی با توجه به ارتباط مس��تمر ب��ا صنایع مختلف از نزدیک‬ ‫در جریان چالش های بخش های گوناگون صنعتی کش��ور بوده و‬ ‫می توانند پیش از بروز مشکالت احتمالی‪ ،‬چالش ها و دغدغه ها را‬ ‫به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتقل کنند تا اقدام های الزم‬ ‫برای پیشگیری از کاهش ظرفیت تولید انجام شود‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫در نشس��ت تخصصی پایش صنعت الس��تیک که با حضور دبیر‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان و نمایندگانی از این صنعت برگزار ش��د؛‬ ‫پیش��نهادهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی صنعت الستیک‬ ‫مانند تس��ریع در تخصی��ص ارز مورد نیاز‪ ،‬ازاد س��ازی صادرات‪،‬‬ ‫برنامه ری��زی برای افزای��ش کیفیت انواع الس��تیک و حضور در‬ ‫بازاره��ای جهانی و بازنگری در وضعیت بخش های اصلی صنعت‬ ‫مطرح و تصمیم هایی در راس��تای رف��ع دغدغه های این صنعت‬ ‫گرفته شد‪ .‬همچنین در این نشست مقرر شد پرونده های مربوط‬ ‫به صنعت الس��تیک در نشس��ت اینده کارگروه ارزی مشترک با‬ ‫بانک مرکزی مورد بازنگری و تخصیص ارز به واحدهای صنعتی‬ ‫این بخش قرار گیرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دادستان به موضوع چندشغله بودن مدیران خودروسازی ها ورود کند‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون قضای��ی و حقوقی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتقد است دادستان باید به عنوان حافظ منافع مردم‬ ‫و مدعی العموم به موضوع چندشغله بودن مدیران خودروسازی‬ ‫ورود کن��د‪ .‬محم��د کاظمی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با انتقاد از‬ ‫چند شغله بودن مدیران شرکت های خودروسازی و حضور انها‬ ‫در هیات مدیره بانک ها و برخی ش��رکت های پتروشیمی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت باید با جدیت شرایطی فراهم کند تا این مدیران یک شغله‬ ‫ش��وند‪ .‬نماینده مردم در مجلس دهم چند ش��غله بودن مدیران‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی را اجحاف در حق مردم دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬بانک ها و شرکت های خودروسازی تعارض منافع دارند به‬ ‫همین دلیل مدیران شرکت های خودروسازی که در هیات مدیره‬ ‫بانک ه��ا هس��تند بای��د از میان مش��اغل خود یک��ی را انتخاب‬ ‫کنند‪ .‬کاظمی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا حضور مدیران‬ ‫خودروسازی در هیات مدیره شرکت ها از نظر قانونی مشکل دارد‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بله؛ مش��کل قانونی دارد چراکه تعارض منافع‬ ‫ایج��اد می کند و دادس��تان به عنوان حاف��ظ منافع ملی و مردم‬ ‫باید به موضوع رس��یدگی کند‪ .‬نایب رئیس کمیسیون قضایی و‬ ‫حقوقی مجلس ش��ورای اسالمی در پاسخ به این سوال که کدام‬ ‫نهاد باید از چند شغله بودن مدیران خودروسازی شکایت کند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید رس��یدگی کند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم مالیر در مجلس ش��ورای اس�لامی درباره اینکه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مدیران خودروس��ازان را تعیین‬ ‫کرده اس��ت چگونه می تواند از چند ش��غله بودن مدیران انتقاد‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬در این موارد دادستان می تواند به عنوان حافظ منافع‬ ‫مردم و مدعی العموم ورود کند‪ .‬کاظمی همچنین درباره انحصار‬ ‫در بازار قطعه س��ازی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قطعه سازان تابع قراردادهایی‬ ‫هس��تند که با خودروس��ازان منعقد می شود اما اگر قطعه سازان‬ ‫ش��رایطی ایجاد کنند که تامین قطعه با س��ختی روبه رو ش��ده‬ ‫و مش��کل امنیتی ش��ود می توان قطعه س��از متخلف را به عنوان‬ ‫اخاللگر در امور اقتصادی کشور محاکمه کرد‪.‬‬ ‫معاینه فنی مقوله ای برای انتفاع یا حفاظت از جان شهروندان‬ ‫انجم��ن صنفی مراکز معاینه فن��ی خودرو در چندین‬ ‫مقال��ه متعدد بر این مورد که برخی از مدیران در جهت‬ ‫س��ازمان محوری حرکت کرده و س�لایق شخصی خود‬ ‫را به جای قانونمداری به سیس��تم تحمیل کرده اند را به‬ ‫نش��ر رسانده است‪ .‬در جهت تایید این مطلب که فرایند‬ ‫معاینه فنی خودرو با این رویه انحراف از محور اساس��ی‬ ‫خود پیدا کرده‪ ،‬مهندس سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه‬ ‫و مدیری��ت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کش��ور‬ ‫در مصاحب��ه ای با خبرگزاری ف��ارس نظرهایی را مطرح‬ ‫کرده ان��د‪ .‬وی در این زمینه گفت‪ :‬البته در ش��ماره های‬ ‫اتی به تحلیل این مصاحبه خواهیم پرداخت‪ .‬البته الزم‬ ‫به ذکر اس��ت که هر کدام از موارد عنوان ش��ده معضلی‬ ‫اس��ت که چالش ه��ای بس��یاری را برای ای��ن فرایند و‬ ‫مدیران بخش خصوصی به وجود اورده است‪.‬‬ ‫البته طی چند س��ال گذشته س��امانه یکپارچه معاینه‬ ‫فنی خودرو ایران «س��یمفا»‪ ،‬جهت ساماندهی و نظارت‬ ‫بر عملکرد مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای س��بک‬ ‫کشور‪ ،‬توسط اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی‬ ‫کل کشور راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫در ادامه س��عید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان های‬ ‫حمل ونقل عمومی کش��ور در پاس��خ به پرسشی مبنی‬ ‫ب��ر نحوه عملکرد این اتحادیه در چند س��ال اخیر گفت‪:‬‬ ‫اخیرا جلس��ه ای توسط ستاد معاینه فنی خودرو با تعداد‬ ‫معدودی از ش��هرداری ها در قالب نشس��ت معاینه فنی‬ ‫کالنش��هرها برگزار و تصمیماتی اتخاذ شده که از جمله‬ ‫ان تشکیل اتحادیه ستادهای معاینه فنی خودرو و دیگر‬ ‫موضوعات است‪.‬‬ ‫این نشس��ت‪ ،‬دوره ای و دوس��تانه بوده و مطرح شدن‬ ‫چنین مباحثی ناش��ی از عدم اش��رافیت متولیان جلسه‬ ‫به قوانین بوده؛ چراکه ورود چند تن تحت عنوان س��تاد‬ ‫معاین��ه فنی خودرو در مباحثی که مبنای قانونی ندارد‪،‬‬ ‫از اساس غیرقابل پذیرش و مردود است‪.‬‬ ‫€ €ای�ا مراکز معاینه فنی در ش�هرهای کش�ور از‬ ‫لحاظ تجهیزات و عملکرد تفاوت دارند؟‬ ‫ع�لاوه بر این که ب��رای احداث و اعط��ای کد فعالیت‬ ‫کارشناس��ان اتحادی��ه بازدی��د میدانی و ارائ��ه گزارش‬ ‫می دهن��د‪ ،‬س��امانه یکپارچه معاینه فنی ی��ا به اصطالح‬ ‫همان س��امانه «سیمفا» یک س��امانه نظارتی است و به‬ ‫ص��ورت انالین عملکرد تمامی مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫را در سراس��ر کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد‬ ‫و تفاوت��ی بین تجهیزات و عملکرد مراکز معاینه فنی در‬ ‫شهرهای کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنده معتقدم الزم اس��ت نظارت توس��ط کارگروه های‬ ‫اس��تانی بی��ش از این ص��ورت بگیرد‪ ،‬هرچن��د با وجود‬ ‫س��امانه «سیمفا» تخلف در مراکز به حداقل رسیده ولی‬ ‫اصرار ما به جهت جلوگیری از دست کاری داده ها توسط‬ ‫کاربران مراکز بر رمزگذاری مقادیر توس��ط دستگاه ها و‬ ‫تجهیزات بوده‪ ،‬پس باید دید چه کس��انی و به چه علت‬ ‫از این موضوع امتن��اع می ورزند و می خواهند نظارت بر‬ ‫عملکرد انها کم رنگ شود‪.‬‬ ‫€ €برخی اظهارنظرها مطرح ش�ده مبنی بر این که‬ ‫مردودی خودروها در معاینه فنی شهر تهران بیش‬ ‫از سایر شهرهاست؟‬ ‫بله‪ ،‬درس��ت اس��ت؛ اما به دلیل اجرای معاینه فنی با‬ ‫حدود مجاز االیندگی جدید ی��ا همان معاینه فنی برتر‬ ‫اس��ت که ضریب مردودی را بیش از ‪ ۱۰‬درصد افزایش‬ ‫داده به طوری که اگر در س��ایر مراکز کش��ور نیز حدود‬ ‫مج��از جدید معاین��ه فنی اج��را و لحاظ ش��ود‪ ،‬تعداد‬ ‫مردودی خودروها از لحاظ االیندگی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا مراک�ز معاین�ه فن�ی در سراس�ر کش�ور‬ ‫می توانند گواهی معاینه فنی برتر صادر کنند؟‬ ‫بر اس��اس اص��رار رئی��س س��ابق س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت مبنی بر تجهیز تمامی مراکز معاینه فنی‬ ‫سطح کشور برای انجام معاینه فنی برتر ‪ ۹۰‬درصد مراکز‬ ‫معاین��ه فنی کش��ور متحمل هزینه ه��ای فراوانی جهت‬ ‫انجام معاینه فنی برتر ش��ده اند تا بتوانند گواهی معاینه‬ ‫فنی با حدود مجاز جدید (برتر) ابالغی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت را صادر کنن��د؛ بنابراین ‪ ۹۰‬درصد مراکز‬ ‫معاینه فنی در سراس��ر کش��ور برای این مهم تجهیزات‬ ‫الزم خری��داری کرده و اماده ص��دور گواهینامه معاینه‬ ‫فنی برتر هستند‪ ،‬هرچند هم اکنون نیز می توانند صادر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫€ €در مورد طرح ‪ LEZ‬چه توضیحاتی دارید؟‬ ‫طرح ‪ LEZ‬توس��ط وزارت کش��ور در سراسر شهرهای‬ ‫کش��ور اجرا شد‪ ،‬لذا این اتفاق افتاد و تمامی زیرساخت ها‬ ‫در سامانه «س��یمفا» ایجاد شد و در اکثر کالنشهرها نیز‬ ‫زیرس��اخت ها فراهم شده اما جای بسی تامل دارد‪ .‬گاهی‬ ‫در ای��ن خصوص افراد غیرمس��ئول در اجرای فرایند که‬ ‫می توان گفت به معنی واقعی غیرمسئول بوده و هستند‪،‬‬ ‫اظهارنظراتی می کنند که عملکردهای صورت گرفته را به‬ ‫سمت و سوی خود جهت می دهند‪.‬‬ ‫€ €ایا می توان نام این افراد را برد؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬اخیرا ش��اهد بودیم ش��خصی به عنوان مش��اور‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست هر چند جایگاه قانونی و‬ ‫حقوق��ی ان جای تام��ل دارد‪ ،‬در خصوص طرح ‪ LEZ‬و‬ ‫اج��رای فرایند معاینه فنی و موضوع��ات دیگر اظهارنظر‬ ‫کرده‪ ،‬البته ما خدا را شاکریم؛ چرا که این سازمان تمامی‬ ‫دغدغه های خود را برط��رف کرده و امروز معاینه فنی از‬ ‫نظر این افراد بسیار جایگاه پیدا کرده‪ ،‬هرچند متولی ان‬ ‫مشخص است‪.‬‬ ‫€ €چه نظ�ری در خصوص ایین نامه معاینه فنی که‬ ‫توس�ط س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت ابالغ شده‬ ‫دارید؟‬ ‫ایین نامه ابالغ ش��ده که یقینا ریاست سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت به دلیل عدم اش��نایی و توجه به پیشینه‬ ‫معاینه فنی و همچنین بدون لحاظ کردن نظر کارشناسان‬ ‫و حتی نظر س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور‬ ‫چنی��ن ایین نام��ه ای را ابالغ کرده که اج��رای ان تبعات‬ ‫اجتماع��ی برای مردم ایجاد می کند‪ .‬چرا که تجهیز مراکز‬ ‫معاینه فنی سراسر کشور به لوازم اندازه گیری دور باال در‬ ‫معاینه فن��ی (صدور گواهینامه معاینه فنی برتر) با تاکید‬ ‫بر ابالغیه ریاس��ت سابق س��ازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫صورت گرفته و مراکز مجب��ور به تحمل هزینه های قابل‬ ‫توجهی ش��دند به طوری که در برخی مراکز معاینه فنی‬ ‫برای تجهیز هر خط مبلغ ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان هزینه‬ ‫ش��ده تا بتوانند گواهینام��ه معاینه فنی ب��ا حدود مجاز‬ ‫شورای عالی محیط زیست صادر کنند‪.‬‬ ‫به نظر می رسد پیش نویس چنین ابالغیه ای توسط افراد‬ ‫خاص با نگاه خاص به معاینه فنی تهیه و تنظیم شده‪ ،‬لذا‬ ‫اقای کالنتری ریاست سازمان بایستی هوشمندانه به این‬ ‫قضی��ه ورود و با این موضوع برخورد کند که ش��ائبه نگاه‬ ‫اقتص��ادی و تجاری به معاینه فنی در ان س��ازمان ایجاد‬ ‫نش��ود‪ ،‬مث ً‬ ‫ال ورود شرکت های بازرس��ی و دریافت وجه از‬ ‫مراکز جهت ارزیابی و بازرسی در اینده به گوش می رسد‪.‬‬ ‫البته همان گونه که اش��اره ک��ردم یقینا اجازه نخواهیم‬ ‫داد جایگاه یک دستگاه حاکمیتی مانند وزارت کشور و به‬ ‫تبع ان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور و کارگروه های‬ ‫اس��تانی به ریاس��ت معاونی��ن هماهنگی ام��ور عمرانی‬ ‫استانداری ها تضعیف شود‪.‬‬ ‫€ €ای�ا مراک�ز معاینه فنی ب�ه عنوان ی�ک مقوله‬ ‫درامدزایی در نظر گرفته شده است؟‬ ‫متاس��فانه در بعض��ی از ش��هرها مخصوص��اً بعض��ی‬ ‫کالنش��هرهای کش��ور به مقوله معاینه فنی به جای نگاه‬ ‫خدمات��ی‪ ،‬نگاه اقتصادی و تج��اری دارند‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫ش��هری با س��رمایه گذاری بس��یار ناچیز مث� ً‬ ‫لا تهیه یک‬ ‫سوخت سنج و یا نصب دوربین و‪ ...‬در منافع و درامد یک‬ ‫مرکز مش��ارکت دارد و بخش خصوص��ی را وادار می کند‬ ‫بخش قابل توجهی از درامد خود را در اختیار ش��هرداری‬ ‫قرار دهد که با وجود دس��تگاه نظارتی امیدواریم این مهم‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫€ €چ�را در بعض�ی مراک�ز بازدی�د چش�می انجام‬ ‫نمی شود؟‬ ‫تمامی مراکز بایستی طبق مصوبه دولت در مراکز خود‬ ‫بازدی��د چش��می خودروهای دوگانه س��وز را انجام دهند؛‬ ‫چراک��ه مراک��ز معاینه فن��ی‪ ،‬مراکز خدماتی به حس��اب‬ ‫می اید و ش��هرداری ها می بایست در چارچوب مقررات در‬ ‫این راس��تا خدماتی نیز ارائه دهند ولی متاس��فانه برخی‬ ‫از مراک��ز تحت نظارت ش��هرداری ها تاکنون از انجام این‬ ‫وظیف��ه قانونی ب��ه دلیل خاص خ��ودداری و از انجام ان‬ ‫به ش��کل های مختلف طفره می روند و همین امر موجب‬ ‫سردرگمی مراجعان و بعضا موجب ورود واسطه ها به این‬ ‫حوزه شده و درنهایت هزینه های غیرمتعارف را به مالکان‬ ‫خودروهای دوگانه سوز تحمیل می کند‪.‬‬ ‫€ €میزان مراجعات به مراکز معاینه فنی کش�ور با‬ ‫توجه به اجرای طرح ‪ LEZ‬نس�بت به سال گذشته‬ ‫چه تغییری داش�ته و اس�تقبال م�ردم چگونه بوده‬ ‫است؟‬ ‫با توجه به امار موجود در سامانه «سیمفا» اجرای طرح‬ ‫‪ LEZ‬سبب رشد قابل مالحظه مراجعات به مراکز معاینه‬ ‫فنی سراسر کشور شده و تعداد خودروهای مراجعه کننده‬ ‫ب��ه ‪ ۵۹۰‬مرکز معاینه فنی کش��ور ب��ا ‪ ۷۵۰‬خط مکانیزه‬ ‫ازمون خودرو رشد حدود ‪ ۲۵‬درصدی را باعث شده است‪.‬‬ ‫تع��داد خودروه��ای مراجعه کنن��ده در س��ال ‪۱۰ ،۹۶‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۶۱‬هزار و ‪ ۶۱۳‬خودرو و در س��ال ‪۱۲ ،۹۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۴۷‬هزار و ‪ ۹۸۱‬خودرو بوده است که از تعداد‬ ‫خودروهای مراجعه کننده در سال ‪ ،۹۷‬تعداد ‪ ۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار و ‪ ۵۰۴‬خودرو موفق به دریافت گواهی معاینه‬ ‫فنی ش��ده و سهم مراکز معاینه فنی شهر تهران به خاطر‬ ‫اجرای طرح ‪ LEZ‬حدودا بین ‪ ۱۰‬الی ‪ ۱۳‬درصد می باشد‪.‬‬ ‫€ €چن�د درص�د خودروه�ا در تس�ت معاینه فنی‬ ‫مردود شدند و بیش�ترین میزان مردودی خودروها‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬مربوط به چه ایتمی بود؟‬ ‫س��امانه «س��یمفا» به صورت تمام وقت فعالیت تمامی‬ ‫مراکز معاینه فنی را کنترل می کند و بر اساس اماری که‬ ‫از این سامانه استخراج شده است‪ ۲۷ ،‬درصد از خودروها‬ ‫در مراکز معاینه فن��ی از نظر ایمنی و االیندگی و عیوب‬ ‫ظاه��ری مردود ش��دند که بیش��ترین می��زان مردودی‬ ‫خودروه��ا در س��ال گذش��ته مربوط به بح��ث االیندگی‬ ‫خودروها بود و حدود ‪ ۶۹‬درصد از کل مردودی ها مربوط‬ ‫به این ایتم بوده است‪.‬‬ ‫بنگاه داری شهرداری ‬ ‫عب�اس مجیدی ن�ژاد‪ -‬مدیر عام�ل مراکز صنفی‬ ‫معاین�ه فنی خ�ودرو‪ :‬الگوها و پیش��نهادات ارائه ش��ده‬ ‫برای ایجاد تحول در س��اختار س��ازمان های دولتی دارای‬ ‫رویک��ردی درون س��ازمانی ب��وده و تغیی��رات مولفه های‬ ‫درونی س��اختار س��ازمانی دولت را مدنظر قرار داده است‪.‬‬ ‫در حال��ی که در دنیای پرتالطم موج��ود عوامل محیطی‬ ‫نقش تعیین کننده ای بر س��اختار و رفتار سازمان ها دارند‪.‬‬ ‫در جوامع توس��عه یافته عوامل قدرتمندی نظیر رس��انه و‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد در س��اختارهای دولتی‪ ،‬معموال‬ ‫نقش افرینی می کنند‪ .‬در ش��رایطی ک��ه اگر جامعه مدنی‬ ‫شکل گرفته و س��ازمان یافته باشد‪ ،‬می توان از این قدرت‬ ‫و جای��گاه به عنوان عوامل فش��ار بیرونی‪ ،‬ب��رای مدیریت‬ ‫تغییر در س��ازمان های دولتی‪ ،‬بهره ب��رد بنابراین می توان‬ ‫ب��ا رویک��ردی برون س��ازمانی و از طریق ایج��اد و تقویت‬ ‫س��ازمان های مردم نه��اد و نهادهای غیردولت��ی در کنار‬ ‫بخش دولتی و افزایش قدرت چانه زنی‪ ،‬ایجاد سازکارهای‬ ‫منطقی و قانونی در جهت مطالبات جمعی‪ ،‬فرایند تحول‬ ‫اداری دس��تخوش تغییرات شده و اثرات ان را در کاهش‬ ‫هزینه ها و کوتاه شدن زمان نظام اداری در نهاد های دولتی‬ ‫خواهیم دید‪.‬‬ ‫الگوهایی که تاکنون در حوزه تغییرات در س��ازمان های‬ ‫دولت��ی مط��رح ش��ده‪ ،‬توج��ه الزم را در تاثیرگ��ذاری‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد و غیردولتی نداشته و از ان غفلت‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬هر چند نق��ش مهمی برای مش��ارکت های‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی مردم در قانون اساسی در‬ ‫نظر گرفته ش��ده و در فص��ول مختلف ان بر جایگاه مردم‬ ‫و تش��کل های انها تاکید گردید‪ ،‬با این حال نقش‪ ،‬اهمیت‬ ‫و حدود فعالیت ها برای توس��عه س��ازمان های مردم نهاد و‬ ‫نهادهای غیردولتی ک��ه می تواند فرایندهای تحول اداری‬ ‫را کوتاه‪ ،‬و کم هزینه کند‪ ،‬هنوز تا حدود زیادی ناش��ناخته‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫روند توس��عه بر دو رکن استوار است‪ .‬بسترسازی دولتی‬ ‫و خدمات صادقانه بخش خصوصی‪ .‬اگر این ش��رایط مهیا‬ ‫نشود روند توسعه دچار چالش های بطنی خواهد شد‪.‬‬ ‫دول��ت در فرایند توس��عه‪ ،‬ب��ا چالش ه��ا و رویکردهای‬ ‫گوناگ��ون اقتصادی مواجه خواهد بود‪ .‬اولین وظیفه دولت‬ ‫در جوام��ع‪ ،‬حفظ نظم و تامین امنیت ب��وده در حالی که‬ ‫با گس��ترش و پیچیدگ��ی روابط انس��انی‪ ،‬نقش و وظایف‬ ‫دول��ت نیز ابعاد دیگر به خود گرفت��ه و روابط مختلفی از‬ ‫فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی را ش��امل ش��د؛ اما‬ ‫این که چه حدی برای دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد‪،‬‬ ‫موضوعی پیچیده اس��ت که دیدگاه ها و مکاتب متفاوتی را‬ ‫در جهان موجب شده است‪.‬‬ ‫البته این معضل در فرایند اقتصادی کنونی بیش از حد‬ ‫چالش برانگیز شده که دولتمردان نیز مقرر بدان هستند‪.‬‬ ‫براساس گزارش ایرنا‪ ،‬روزنامه «ایران» در این خصوص‪،‬‬ ‫عن��وان «همه بخش ه��ای دولتی باید بنگاه��داری را رها‬ ‫کنند» به سراغ این دستورالعمل رفت‪.‬‬ ‫محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری در حاشیه‬ ‫نشست هیات دولت‪ ،‬خروج نیروهای مسلح از فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی را تصمیمی خواند که رییس جمهوری روی ان‬ ‫مصمم است‪ .‬وی با بیان اینکه دولت معتقد است تا جایی‬ ‫که می توانیم‪ ،‬باید تصدی گری خود را کم کنیم تا به صفر‬ ‫برس��د‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬در مقابل باید ت�لاش کنیم از بخش‬ ‫خصوص��ی واقعی حمایت و ان را س��اماندهی کنیم تا این‬ ‫بخش بتواند فعالیت کند‪ .‬ریی��س دفتر رییس جمهوری‪،‬‬ ‫بنگاه داری را متعلق به مردم و بخش خصوصی دانس��ت و‬ ‫با اش��اره به اینکه (واگذاری) مربوط به همه اعضای دولت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نه اینکه فقط نیروهای مس��لح باشند‪،‬‬ ‫بلک��ه همه بخش های دول��ت که به هر دلیل��ی در دولت‬ ‫گذش��ته بابت طلب یا به نوعی کارخانه یا شرکتی واگذار‬ ‫شده‪ ،‬باید این ها را به مردم واگذار کنند‪.‬‬ ‫با وجود این اظهار نظرها باز هم عرصه بر فعاالن کس��ب‬ ‫و کار سخت است و در مقاله میر محمد صادقی به درستی‬ ‫تحلیل می شود‪:‬‬ ‫« اما چطور می ش��ود که با وج��ود این کارنامه همچنان‬ ‫نگاه ضد س��رمایه داری و کارافرین��ی در بدنه بروکراتیک‬ ‫کش��ور وجود دارد؟ با وجود اس��ناد باالدستی نظام اداری‬ ‫ای��ران با بیش از ‪ 4.5‬میلی��ون کارمند‪ ،‬بیش از ‪ 185‬هزار‬ ‫ن��وع قانون و بیش از ‪ 2‬هزار نوع مجوز و بخش��نامه‪ ،‬عم ً‬ ‫ال‬ ‫یک تنه در مقابل خصوصی س��ازی ایس��تاده است‪ .‬امروز‬ ‫اع��داد به ما نش��ان می دهند که بی��ش از ‪ 36‬هزار کارت‬ ‫بازرگانی فعال در کش��ور وجود دارد‪ ،‬تعداد بس��یار زیادی‬ ‫ش��رکت ثبت شده و خیل کثیری از کارافرینان متعهد در‬ ‫یکشنبه‬ ‫شکسته شدن قیمت های غیرواقعی در بازار خودرو‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور گفت‪ :‬ب��ا تکمیل و عرض��ه خودروهای‬ ‫ناقص موجود در دو کارخانه بزرگ خودروس��ازی قیمت های‬ ‫غیرواقعی فعلی در بازار خودرو شکسته خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدرض��ا نجفی منش در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که مش��کالت از جایی ش��روع شد که در‬ ‫س��ال های اخیر و تا قبل از س��ال گذش��ته‪ ،‬شورای رقابت در‬ ‫قیمت گ��ذاری خودروها ورود ک��رده و قیمت های غیرواقعی‬ ‫برای خودروها تعیین کرد که به دنبال ان ضرر و زیان نزدیک‬ ‫به ‪۲۰‬هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو وارد ش��د و توان‬ ‫شرکت های خودروساز را در پرداخت بدهی ها به قطعه سازان‬ ‫از بی��ن برد بنابراین انها نیز نتوانس��تند ب��ه موقع مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز خود را تامین کنند‪ .‬رئیس انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور با بیان اینکه برای‬ ‫تصمیم گیری جهت حل این معضل نیز دیر اقدام شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اما به هر حال قیمت ها را به سمت قیمت های اعالمی از سوی‬ ‫خودروس��ازان و در حاشیه بازار بردند که البته ان هم عملی‬ ‫ن مشخص شد‪ .‬این‬ ‫نشد و تنها قیمت حاشیه بازار برای بهم ‬ ‫باعث شد که در بازار با توجه به حجم عظیمی از نقدینگی که‬ ‫وجود داش��ت و تبلیغاتی که در این زمینه انجام شد بسیاری‬ ‫از مردم و بیش��تر دالالن به این بازار هجوم بیاورند و دالالن‬ ‫قیمت ها را در بازار باال ببرند‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو‬ ‫اف��زود‪ :‬بنابرای��ن با توجه به اینکه بیش از ‪۱۵۰‬هزار خودروی‬ ‫ناق��ص در کارخانه ها منتظر قطعه هس��تند و قطعه ها نیز در‬ ‫انتظار نقدینگی؛ در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و‬ ‫به زودی این خودروها وارد بازار شده و قیمت های غیرواقعی‬ ‫را در ب��ازار خواهد شکس��ت و به قیمت ه��ای واقعی نزدیک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬نجفی منش در ادامه اظهار کرد‪ :‬بنابراین به مردم‬ ‫توصیه می کنیم در این شرایط حفظ ارزش دارایی های خود‬ ‫را در بازار خودرو جست وجو نکنند‪.‬‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫لزوم تدوین استاندارد مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫محمدج�واد ش�ریفی – کارش�ناس ارش�د صنای�ع‪ :‬بر اس��اس‬ ‫دس��تورالعمل ماده ‪ 3‬ایین نامه اجرایی معاینه فنی مراکز معاینه ملزم به‬ ‫ایجاد شرایط استاندارد هستند‪ .‬البته در دستورالعمل نیز به شفافیت در‬ ‫این فرایند موارد را عنوان نکرده است‪.‬‬ ‫با ابالغ قانون ه��وای پاک و چند مصاحبه متفاوت استانداردس��ازی‬ ‫نیز به روش دیگر مواد در دس��تورالعمل نیز رویه سلیقه ای پیدا کرده و‬ ‫هریک از اعضای کارگروه معاینه فنی در کشور نظرات خود را بر اساس‬ ‫منافع س��ازمانی و س��یلقه ش��خصی مطرح می کنند‪ .‬لذا انجمن صنفی‬ ‫مراکز معاینه فنی با تش��کیل یک تیم منتخ��ب از اعضاء و با رایزنی با‬ ‫اس��تادان در این حوزه در جهت تدوین اس��تاندارد در این بخش اقدام‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬از تمامی اس��تادان و مدیران محترم در نهاد های دولتی و‬ ‫مدی��ران مراکز معاینه فنی که بتواند در این مبحث کمکی به تهیه یک‬ ‫دستنامه یا یک کتاب مرجع (‪ )Reference work‬دعوت به همکاری‬ ‫می ش��ود تا در این مهم گامی بایس��ته و شایسته برداش��ته شود‪.‬البته‬ ‫ای��ن نکته را نباید فراموش کرد که ای��ن هندک بوک می تواند موجب‬ ‫یکسان س��ازی در مراکز شده و از برداشت های س��لیقه ای و جداسازی‬ ‫مراکز جلوگیری به عمل اید‪( .‬انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو)‬ ‫همانط��ور که می دانیم مراک��ز معاینه فنی با محوری��ت خدماتی جزء‬ ‫سازمان های خدمات محور هستند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در این گونه سازمان ها محوریت اصلی بر رضایتمندی‬ ‫مشتریان استوار است‪ ،‬تدوین استاندارد به منظور رعایت قوانین و مقررات‬ ‫از قبل تدوین ش��ده الزم به نظر می رس��د تا بتوان مهمترین شاخص در‬ ‫ای��ن مراکز که ارائه نوعی خدمت به مش��تریان‪ ،‬مح��ور حرکت انها بوده‬ ‫یعنی به رضایتمندی مش��تریان نایل امد؛ لذا با ارائه این استاندارد عالوه‬ ‫بر شاخص ذکر شده خواهیم توانست به معیارهای دیگر که از فلسفه های‬ ‫وجودی مراکز معاینه فنی در کشور است یعنی دستیابی به هوای پاک و‬ ‫عاری از الودگی و محیط زیس��ت سالم و مهم تر از همه ایمنی و سالمت‬ ‫شهروندان که با تردد خودروهای ایمن حادث خواهد شد‪ ،‬نائل شویم‪.‬‬ ‫در ابت��دا به تاریخچه مختص��ری از چگونگی پیدای��ش و ایجاد مراکز‬ ‫معاین��ه فنی در کش��ور و چگونگ��ی س��ازماندهی این مراکز از س��وی‬ ‫سازمانهای متولی از جمله وزارت کشور‪ ,‬سازمان همیاری ها و دهیاری ها‬ ‫و اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور می پردازیم‪.‬‬ ‫الگوی مناس��ب جهت ارزیابی عملک��رد و نحوه پایش‬ ‫در س��ال ‪ 1353‬ب��رای اولی��ن بار موضوع بررس��ی‬ ‫فعالیت این مراکز از موضوعات مهم و قابل تامل اس��ت‬ ‫االیندگ��ی و س�لامت خودروها به طور رس��می مطرح‬ ‫تا بتوان به صورت یک فرایند سیس��تمی و منس��جم و‬ ‫و در قوانی��ن راهنمای��ی و رانندگی انج��ام معاینه فنی‬ ‫با بهره گیری از الگوی مناس��ب و علمی برعملکرد انها‬ ‫الزامی ش��د‪ .‬در س��ال ‪ 1372‬س��تاد مرک��زی معاینه‬ ‫نظارت کرد‪.‬‬ ‫فن��ی خودروهای تهران زیر نظ��ر معاونت حمل و نقل‬ ‫به همین منظور در راستای تدوین و تنظیم استاندارد‬ ‫و ترافیک شهرداری تهران تش��کیل گردید‪ .‬با تصویب‬ ‫مراک��ز معاینه فن��ی‪ ،‬این موضوعات بای��د در نظر گرفته‬ ‫بیانی��ه ای با عن��وان « هوای پاک» در مجلس ش��ورای‬ ‫شود‪:‬‬ ‫اسالمی در سال ‪ 1374‬موضوع جدی تری تلقی شد‪.‬‬ ‫استقرار سیستم مدیریت کیفیت ‪ISO 9001‬‬ ‫از همین س��ال تجهی��ز ‪ 93‬تعمیرگاه مج��از به ‪100‬‬ ‫رعایت نظام اراستگی محیط کار ‪S 5‬‬ ‫دس��تگاه سنجش و تس��ت الودگی هوا اغاز شد‬ ‫تدوی��ن ایین نامه ه��ای پذی��رش و ترخیص‬ ‫و در سال ‪ 1375‬ش��رکت گسترش معاینه فنی‬ ‫خودرو‬ ‫با ابالغ قانون هوای پاک‬ ‫تهران تعداد ‪ 1900‬دستگاه خودرو عمومی را با‬ ‫دس��تورالعمل مکان یاب��ی و جانمای��ی مراکز‬ ‫و چند مصاحبه متفاوت‬ ‫اعطای تسهیالت دوگانه سوز کرد و به نوعی گام‬ ‫معاینه فنی در شهرها‬ ‫مهمی در راس��تای کاهش الودگی هوا برداشته‬ ‫تهیه و تنظیم نقشه جامع و منسجم برای ارائه‬ ‫استانداردسازی نیز‬ ‫ش��د و در نهایت در س��ال ‪ 1378‬طرح تاسیس‬ ‫به متقاضیان بر اساس تعداد خطوط معاینه فنی‬ ‫به روش دیگر مواد در‬ ‫مراکز معاینه فنی بررس��ی و یک سال بعد اولین‬ ‫‪Lay out‬‬ ‫دستورالعمل نیز رویه‬ ‫مرکز معاینه فنی مکانی��زه در پارکینگ بیهقی‬ ‫تهیه نرم افزار جام��ع در مراکز معاینه فنی به‬ ‫سلیقه ای پیدا کرده و‬ ‫تهران تاسیس شد‪.‬‬ ‫منظور محاسبات مالی و اماری‬ ‫ل��ذا از ان تاریخ تاکنون بر گس��ترش کمی‬ ‫اس��تقرار سیس��تم نظرس��نجی از مشتریان و‬ ‫هریک از اعضای کارگروه‬ ‫راه های ارتباط با انها ‪CRM‬‬ ‫مراکز معاینه فنی تاکید ش��ده اما از نظر کیفی معاینه فنی در کشور نظرات‬ ‫چندان تغییرات قابل چشمگیری در این حوزه‬ ‫یکی از م��واردی که باید در استانداردس��ازی‬ ‫خود را بر اساس منافع‬ ‫ایج��اد نش��ده اس��ت و تنها به تدوی��ن و تهیه‬ ‫مراکز معاینه فنی در نظر گرفته شود ایجاد نظام‬ ‫سازمانی و سیلقه شخصی‬ ‫یک ایین نامه اجرای��ی نحوه انجام معاینه فنی‬ ‫ارزیابی بر عملکرد انها و تش��ویق و تنبیه مراکز‬ ‫خودروها از س��ال ‪ 1383‬به بعد بسنده شده و‬ ‫خواهد بود که می تواند در وقفه های زمانی شش‬ ‫مطرح می کنند‬ ‫با ویرایش و تغییراتی که در س��الهای ‪ 1393‬و‬ ‫ماهه یعنی دو بار در سال انجام پذیرد‪.‬‬ ‫‪ 1395‬در ان اعمال شده از طریق دفتر ریاست جمهوری به استانداری‬ ‫این ارزیابی بر اس��اس ش��اخص های ذیل ص��ورت خواهد پذیرفت که‬ ‫سراسر کشور ابالغ شده اس��ت‪ .‬همچنین با تشکیل ستادهای مرکزی به طور مستقیم در پایش عملکرد مراکز معاینه فنی تاثیرگذار خواهد بود‪:‬‬ ‫معاین��ه فنی در معاونت های حمل و نقل و ترافیک اس��تانداری ها و با‬ ‫رعایت حقوق مصرف کنندگان و دستورالعمل ابالغی وزارت صنایع‬ ‫عضوی��ت نمایندگان راهور و محیط زیس��ت بر عملک��رد مراکز معاینه‬ ‫رضایتمندی مشتریان‬ ‫فن��ی نظارت می کنند لذا تدوین یک اس��تاندارد و همچنین ارائه یک‬ ‫عملکرد مدیران مراکز معاینه فنی‬ ‫باید در نظر داشت که این امر مهم باید از سوی یک سازمان بی طرف‬ ‫و ثال��ث که در ح��وزه ارزیابی مراکز خدمات خودرویی س��ابقه فعالیت‬ ‫داش��ته و تجربه خوبی در ارزیابی سازمان های خدماتی دارد انجام شود‬ ‫و می دانیم که این امر در خصوص نمایندگی های خدمات پس از فروش‬ ‫خودروس��ازی در کشور از جانب سازمان بازرس��ی و کیفیت استاندارد‬ ‫ایران ‪ ISQI‬اجرا می شود‪.‬‬ ‫بی ش��ک قبل از تهیه و تدوین این استاندارد نیازسنجی هایی خواهد‬ ‫ش��د که نقش اساس��ی و پایه ای در این موضوع ایف��ا خواهد کرد و به‬ ‫این منظور تش��کیل یک کمیته فنی با حض��ور افراد متخصص در این‬ ‫ح��وزه با بهره گی��ری از افراد صاحب نظر و باتجرب��ه می تواند بر کیفیت‬ ‫این موض��وع بیفزاید که این کمیته عالوه بر تهیه و تدوین اس��تاندارد‬ ‫مراک��ز معاین��ه فنی کش��ور می تواند به عن��وان یک مرجع ب��ه منظور‬ ‫تطبی��ق (‪ )Customize‬ک��ردن قوانین و مقررات مورد درخواس��تی‬ ‫از س��ازمانهای متولی از جمله محیط زیس��ت و اداره استاندارد و‪ ...‬که‬ ‫ب��ه طور ناگهانی به مراکز معاینه فنی ابالغ می ش��ود اظهارنظر کرده و‬ ‫ش��رایط واقعی جامعه و میزان کیفیت خودروها را با توجه به خواس��ته‬ ‫سازمان های مذکور بررسی و اظهارنظر کند و از درگیری و بروز اختالف‬ ‫بین رانندگان و مراکز معاینه فنی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫باید در نظر داش��ت این اتفاق در این ح��وزه دیر یا زود باید به وقوع‬ ‫بپیون��دد و پس از تهی��ه و تدوین به منظور اظهار نظر درباره کیفیت یا‬ ‫ایجاد تغییرات به مدیران س��ازمان های متولی امر معاینه فنی ارس��ال‬ ‫خواهد ش��د که این موضوع پس از اخذ تاییدی��ه نهایی هنگام مراجعه‬ ‫اف��راد به منظور دریافت مجوز و راه اندازی مرکز معاینه فنی به صورت‬ ‫یک مرجع قابل اس��تناد به انها تحویل خواهد شد؛ باید در نظر داشت‬ ‫در راس��تای تنظیم این استاندارد از منابع و مراجع ذیل باید بهره گیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو‬ ‫ایین نامه اجرای ماده ‪ 3‬نحوه نحوه انجام معاینه فنی‬ ‫روش اجرایی اندازه گیری رضایتمندی مشتریان صنعت خودرو‬ ‫استاندارد ‪ISO 9001‬‬ ‫قانون حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودرو‬ ‫ چالش در معاینه فنی‬ ‫عرصه صنعت کش��ور فعالیت می کنند‪ .‬دولت به پش��توانه‬ ‫اس��ناد باالدستی مانند سند اقتصاد مقاومتی و برنامه های‬ ‫اقتصادی رئیس جمهوری می تواند فرایند ناقص اجرا شده‬ ‫خصوصی س��ازی و عمل به اصل ‪ 44‬قانون اساسی را اغاز‬ ‫کن��د اما فارغ از عزم ملی که برای این فرایند نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫به پش��توانه اعتقادی و بینش مند هم نی��از داریم؛ به این‬ ‫معنا که دس��تگاه اداری ایران ب��ه درک دقیقی از راهبرد‬ ‫اش��تغالزایی مولد با اتکا به سرمایه های غیرنفتی اما پایدار‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫این س��رمایه ن��ه در اختیار دولت که در دس��ت بخش‬ ‫خصوصی ایرانی‪ ،‬سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی مقی��م خارج از کش��ور اس��ت‪ .‬دول��ت اگر قصد‬ ‫واگذاری بنگاه های اقتص��ادی به بخش خصوصی را دارد‪،‬‬ ‫همزم��ان با بسترس��ازی قوانین و مقررات باید به س��مت‬ ‫اصالح ذهن ها برود‪.‬‬ ‫عارضه بنگاهداری با شکل گیری و به بار نشستن سایت‬ ‫«س��یمفا» بر مراکز معاینه فنی مستولی شده است‪ .‬نکته‬ ‫قابل توجه در این فرایند‪ ،‬این عارضه گرچه زمینه مادی را‬ ‫خواهد داشت اما اثرات این دیدگاه را در انحراف از محور و‬ ‫اهداف مراکز معاینه فنی باید دانست که برای سندیت این‬ ‫تحلیل در افزایش تصادفات در سال ‪ 97‬باید جستجو کرد‪.‬‬ ‫در راس��تا بنگاه��داری در مراک��ز معاینه فن��ی انحصار‬ ‫به وجود امده و ب��رای حفظ انحصار به اجبار باید قانون را‬ ‫دور زد و در ادامه برای تثبت شرایط از دامپینگ بهره برد‪.‬‬ ‫با وجود زیرساخت های الزم برای معاینه فنی برتر‬ ‫نزدیک ب�ه ‪ 80‬درصد از مراک�ز معاینه فنی فقط در‬ ‫مراکز یک ستاد کالنش�هر امکان صدور وجود دارد‬ ‫و الباقی مراکز حق صدور ندارند‪.‬‬ ‫تمامی خودرو های ش��هر تهران که موفق به اخذ معاینه‬ ‫فنی برتر ش��وند از تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی ورود به طرح های‬ ‫ترافیکی برخوردار خواهند ش��د‪ .‬برای مثال اگر خودرویی‬ ‫در س��اعات اوج ترافی��ک یعنی بین س��اعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۶‬در‬ ‫مح��دوده طرح ترافیک ت��ردد کند‪ ،‬به ص��ورت عادی و با‬ ‫داش��تن معاینه فنی معمولی بای��د ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‬ ‫بپ��ردازد‪ .‬درحالی که در همین س��اعت‪ ،‬خودرو های دارای‬ ‫معاین��ه فنی برتر ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۴۴۰‬تومان پرداخت خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش مدیریت ش��هری را هم براس��اس منافع‬ ‫س��ازمانی زیر س��وال برده اند‪ .‬سیاس��ت مدیریت نقاط پر‬ ‫تراکم ش��هری مبنایی برای طرح ترافیک است‪ .‬به منظور‬ ‫کاه��ش تقاض��ا در ناحیه مورد نظر هزین��ه ای تعیین و از‬ ‫افرادی که وارد این محدوده می شوند اخذ خواهد شد‪ .‬اما‬ ‫معیار مدیریت شهری نه بر اساس کسب درامد بلکه ایجاد‬ ‫محدودیت برای تردد خواهد بود‪.‬‬ ‫برای دستیابی به این مهم دیدگاه مدیریت برای تشویق‬ ‫تخفی��ف در قیمت معاینه فنی خواهد بود که برای تمامی‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو نیز جاری باش��د در صورتی که‬ ‫ب��ا تخفیف برای هزینه ط��رح ترافیک افراد مایل به خرید‬ ‫ط��رح و در نهایت معضالت نقاط پ��ر تراکم به قوت خود‬ ‫باقی خواهد ماند‪ .‬کار به این جا نیز ختم نمی ش��ود؛ حتی‬ ‫مغایر با قانون هوای پاک با لحاظ انکه بر اساس ایین نامه‬ ‫ابالغی به خودروسازان و تعیین استاندارد یورو‪ 4‬خودروها‬ ‫با وجود انکه دارای این شرایط هستند اما بازهم مجبور به‬ ‫اخذ معاینه فنی شده اند‪.‬‬ ‫« طب��ق قانون‪ ،‬خودرو های نو (صف��ر کیلومتر) تا چهار‬ ‫س��ال از اخذ معاینه فنی معاف هس��تند‪ ،‬اما این معافیت‬ ‫به منزله داش��تن معاینه فنی برتر (براس��اس ضوابط طرح‬ ‫ترافی��ک کاهش) نیس��ت بلکه مال��کان خودرو های نو نیز‬ ‫برای بهره مندی از تخفی��ف ‪ ۲۰‬درصدی عوارض ورود به‬ ‫مح��دوده طرح ترافیک و زوج و فرد‪ ،‬باید نس��بت به اخذ‬ ‫معاینه فنی برتر خودرو اقدام کنند‪».‬‬ ‫شرایط موجود چالش های بس��یاری برای مراکز معاینه‬ ‫فنی به وجود اورده اس��ت‪ .‬منافع س��ازمانی ب��ه گونه رقم‬ ‫خورده که هر ستاد و هر کارگروه استانی راه خود را دارند‪.‬‬ ‫در اصفهان با قراردادهای خود س��اخته به انحنای مختلف‬ ‫از مراکز وجه دریافت می شود‪.‬‬ ‫در کردس��تان برای امارس��ازی اشتغال اس��تانی مانند‬ ‫نقل و نبات مراکزی س��اخته می ش��ود به شکلی که دیگر‬ ‫معاینه فنی از ماهیت خود خارج شده و هم صرفا به دنبال‬ ‫درامد و س��رمایه گذاری از دس��ت رفته خود هس��تند‪ .‬در‬ ‫مقابل در بعضی از استان ها کارگروه براساس سایت سیمفا‬ ‫اطالعات مراکز را به دست اورده اند‪ .‬با شرایط به وجود امده‬ ‫اقتصادی در اس��تان ها افراد با رایزنی با نمایندگان خود و‬ ‫دیگر متنفذان در استان برای احداث‪ ،‬به هر دری می زنند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 88‬چالشی بین افس��ران با مدیران در مراکز‬ ‫به وج��ود امد که منجر به حذف افس��ران در مراکز معاینه‬ ‫فنی شد‪.‬‬ ‫ام��روز هم ای��ن چالش به گون��ه ای دیگر با س��تادها و‬ ‫کارگروه ه��ای اس��تانی به وجود امده اس��ت‪ .‬تجربه حذف‬ ‫افسران در مراکز معاینه فنی این دستاورد را برای مدیران‬ ‫مراکز داشته که باید صورت مسئله به درستی طرح شود با‬ ‫حذف یکی از اعضا چالش به گونه دیگر تجلی خواهد کرد‪.‬‬ ‫لذا با تدوین یک ایین نامه جدید با رعایت جایگاه حقوقی‬ ‫هر ی��ک از ذی نفعان چه به صورت مادی و چه به صورت‬ ‫جایگاه سازمانی ملزوم به نظر می رسد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اغاز مذاکرات رسمی برای ادغام رنو و فیات‪-‬کرایسلر‬ ‫در ماه مارس س��ال جاری نخستین شایعات در رابطه با‬ ‫احتمال ادغام رنو و فیات‪-‬کرایس��لر مطرح و گفته شد که‬ ‫ممکن اس��ت ادغام کامل این دو خودروساز طی یک سال‬ ‫اینده صورت گیرد‪ .‬حال مشخص شده این شایعات صحت‬ ‫داش��ته اند زیرا از یک سو فیات‪-‬کرایس��لر تایید کرده که‬ ‫پیشنهاد ادغامی ‪ 50-50‬به رنو داده است و از سوی دیگر‬ ‫رنو هم طی بیانیه ای پاس��خ داده که این پیشنهاد دوستانه‬ ‫فیات‪-‬کرایس��لر را موردبررسی قرار داده و با عالقه فرصت‬ ‫چنین ادغام تجاری که موجب رونق گروه رنو خواهد ش��د‬ ‫را موردمطالعه قرار می دهد‪.‬‬ ‫این پیش��نهاد ب��ه دنبال بحث ه��ای پیش��ین میان دو‬ ‫خودروس��از برای شناسایی محصوالت‪ ،‬توسعه فناوری های‬ ‫جدید و جغرافیایی که می توانند باهم ش��ریک باش��ند از‬ ‫سوی فیات‪-‬کرایسلر مطرح شده است‪ .‬به گفته بلومبرگ‪،‬‬ ‫این دو خودروس��از باهم در رابطه با ی��ک عملیات اتصال‬ ‫گفت وگو می کنند که می تواند به ادغام کامل منجر ش��ود‪.‬‬ ‫البت��ه به ادعای این منبع‪ ،‬این ادغام فقط به رنو اختصاص‬ ‫دارد و نیس��ان و میتسوبیش��ی را حداق��ل در ابتدا درگیر‬ ‫نمی کن��د‪ .‬گفته می ش��ود رنو بدون موافق��ت هیچ کدام از‬ ‫شرکای ژاپنی خود در حال مذاکره با فیات‪-‬کرایسلر است‪.‬‬ ‫بنابراین اگر ادغام این دو شرکت صورت گیرد‪ ،‬برندهای‬ ‫فیات‪-‬کرایس��لر مثل جیپ‪ ،‬دوج‪ ،‬رم‪ ،‬مازراتی و الفارومئو‬ ‫با برندهای رنو ش��امل داچیا‪ ،‬الدا‪ ،‬رنو‪ ،‬سامسونگ و الپاین‬ ‫تحت مالکی��ت و مدیریت ی��ک گروه خودروس��ازی قرار‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫اگ��ر مذاک��رات با موفقیت ب��ه نتیجه برس��د‪ ،‬این ادغام‬ ‫بزرگ تری��ن اتحاد خودرویی جهان را تش��کیل خواهد داد‬ ‫که س��االنه بیش از ‪ 15‬میلیون خودرو به فروش می رساند‬ ‫و در ای��ن صورت گ��روه فولکس واگن عن��وان بزرگ ترین‬ ‫خودروساز دنیا را واگذار خواهد کرد‪.‬‬ ‫معرفی ایمن ت‬ ‫ری‬ ‫ن‬ ‫شا‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ ب‬ ‫لن‬ ‫د‬ ‫های لوکس سا‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ ‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ ‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ای امن‬ ‫ل ‪2019‬‬ ‫در حال حاضر خودروهای س��واری س��نتی تنها س��هم حدود ‪ 30‬درصدی‬ ‫از بازار را در اختیار دارند و مش��تریان تمام تمرکز خود را روی خرید کراس‬ ‫اوورها و شاس��ی بلندهای جدید گذاش��ته اند‪ .‬خبرهای منتش��ر ش��ده نشان‬ ‫می ده��د این خودروها هم اکنون س��هم بیش از ‪ 60‬درصدی از س��بد فروش‬ ‫برندهای لوکس ساز را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫دلیل اس��تقبال زیاد از این خودروها کام ً‬ ‫ال روش��ن است‪ .‬محصوالت لوکس‬ ‫ظراف��ت طراحی را با ویژگی های پیش��رفته ترکیب کرده اند و دارای موقعیت‬ ‫رانندگی و میدان دید خوبی هستند‪.‬‬ ‫همچنین کراس اوورهای ش��کل گرفته بر پایه خودروهای س��واری کابینی‬ ‫جادار داشته و ورود و خروج به داخل انها به اسانی صورت می گیرد‪ .‬برخی از‬ ‫این خودروها حتی ویژگی های اسپرتی هم دارند‪ .‬اما هم ه کراس اوورها مثل‬ ‫هم نیس��تند و برخی از انها در زمینه حفاظت از سرنش��ینان و سیستم های‬ ‫کراس اوور جمع وجور ‪ RDX‬در سال‬ ‫‪ 2019‬رتبه بندی ایمنی ‪Top Safety‬‬ ‫‪ +Pick‬را به دست اورده است‪ .‬سیستم‬ ‫ترمز اضطراری خودکار این شاس��ی بلند‬ ‫که به صورت استاندارد وجود دارد امتیاز‬ ‫عالی را کس��ب کرده اس��ت‪ .‬چراغ های‬ ‫جلوی ‪ LED‬سفارش��ی اک��ورا ‪RDX‬‬ ‫نیز نقش بسزایی در کسب این امتیازات‬ ‫بازی کرده اند‪ .‬این خودرو در تست های‬ ‫تصادف حفاظت از سرنشینان که توسط‬ ‫‪ NHTSA‬برگزار ش��ده هم ‪ 5‬س��تاره‬ ‫ایمنی به دست اورده است‪.‬‬ ‫اکورا ‪RDX‬‬ ‫پیش��گیری از تصادف عملک��رد بهتری دارند‪ .‬ما نگاهی به داده های منتش��ر‬ ‫شده توسط موسسه بیمه ایمنی بزرگراه ها ‪ IIHS‬و اداره ملی ایمنی ترافیک‬ ‫بزرگراه��ی ‪ NHTSA‬انداخته ایم تا ببینیم که کدام کراس اوورها و شاس��ی‬ ‫بلندهای لوکس در س��ال جاری ایمن تر از رقبا بوده اند‪ .‬همه این خودروها به‬ ‫جز یکی جزو برندهای لوکس اروپایی هستند‪.‬‬ ‫همه خودروهای حاضر در این لیس��ت رتب ه ایمنی ‪ Top Safety Pick‬و‬ ‫‪ +Top Safety Pick‬را ‪ IIHS‬به دس��ت اورده اند‪ NHTSA .‬نیز به این‬ ‫خودروها ‪ 5‬ستار ه ایمنی در بخش حفاظت از سرنشینان اعطا کرده است‪.‬‬ ‫اگر یک خودرو بخواهد رتب ه ایمنی ‪ Top Safety Pick‬را به دس��ت اورد‬ ‫باید در تست های تصادف اورلپ کوچک سمت راننده‪ ،‬اورلپ جلویی‪ ،‬کناری‪،‬‬ ‫اس��تحکام س��قف و تس��ت های حفاظت از س��ر امتیاز خوب را کسب کند و‬ ‫حداقل امتیاز اورلپ کوچک سمت سرنشین ان نیز قابل قبول یا خوب باشد‪.‬‬ ‫شاس��ی بلند لوکس ائودی یک پرچم دار ‪5‬‬ ‫نفره است‪ .‬این خودرو قبال در صورت تجهیز‬ ‫ب��ه چراغ های ‪ LED‬سفارش��ی ک��ه امتیاز‬ ‫قابل قبول داش��تند توانس��ته بود رتبه بندی‬ ‫ایمنی ‪ Top Safety Pick‬را کس��ب کند‪.‬‬ ‫البته چراغ های جل��وی پای ه ‪ Q8‬رتبه بندی‬ ‫ایمنی ضعیف داش��ته اند‪ .‬شاسی بلند ائودی‬ ‫از نظر حفاظت سرنش��ینان موفق به دریافت‬ ‫امتیاز خوب ش��ده و سیستم ترمز اضطراری‬ ‫ان هم رتبه بندی عالی را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫‪ Q8‬از ‪ NHTSA‬نیز ‪ 5‬س��تاره ایمنی برای‬ ‫حفاظت سرنشینان کسب کرده است‪.‬‬ ‫ب ام و ‪X3‬‬ ‫‪ X3‬ب��رادر بزرگ ت��ر ‪X‬‬ ‫ب��وده و از ‪ IIHS‬باالتری��ن‬ ‫امتیاز ایمنی را کسب کرده‬ ‫است‪ .‬سیستم ترمز خودکار‬ ‫این شاس��ی بلند امتیاز عالی‬ ‫را دریاف��ت ک��رده ام��ا این‬ ‫سیس��تم با پکیج سفارشی‬ ‫دس��تیار رانن��ده عرض��ه‬ ‫می ش��ود‪ X3 .‬همچنی��ن‬ ‫از ‪ NHTSA‬موف��ق ب��ه‬ ‫دریاف��ت ‪ 5‬س��تاره ایمن��ی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این شاس��ی بلند میان س��ایز قبال با‬ ‫نام ‪ M‬کالس شناخته می شد‪ .‬امتیاز‬ ‫‪ +Top Safety Pick‬این خودرو به‬ ‫خاطر تست های تصادف عالی‪ ،‬سیستم‬ ‫ترمز خودکار عالی و چراغ های جلوی‬ ‫خوب بوده است‪ .‬البته سیستم ترمز و‬ ‫چراغ های یاد شده به صورت سفارشی‬ ‫در دسترس هستند‪ .‬چراغ های جلوی‬ ‫هالوژن��ی ‪ GLE‬امتی��از ضعی��ف را‬ ‫دریافت کرده اند‪ NHTSA .‬فعال این‬ ‫خودرو را تست نکرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن خودرویی که می خواهد این رتبه را به دس��ت اورد باید به صورت‬ ‫اس��تاندارد یا سفارش��ی از سیس��تم ترمز خودکار با امتیاز پیش��رفته یا عالی‬ ‫برخوردار باش��د‪ .‬در نهایت چراغ های جلو نیز باید از نظر عملکرد خود امتیاز‬ ‫خوب یا قابل قبول را کسب کنند‪.‬‬ ‫اما برای کس��ب رتب�� ه ایمنی ‪ +Top Safety Pick‬ی��ک خودرو با امتیاز‬ ‫خوب را برای هر دو تس��ت تصادف سمت سرنش��ین و چراغ های جلو کسب‬ ‫کند‪ .‬البته باید این نکته را در نظر داشت که عملکرد چراغ های جلو بسته به‬ ‫سیستم های نورپردازی استاندارد یا سفارشی خودروها فرق می کند‪.‬‬ ‫برای مث��ال ‪ IIHS‬می گوید ولوو ‪ XC40‬در ص��ورت تجهیز به چراغ های‬ ‫جلوی ‪ LED‬امتیاز خوب را به دست اورده و امتیاز کلی ان ‪Top Safety‬‬ ‫‪ +Pick‬است؛ اما نسخه های پایه از چراغ های استاندارد استفاده کرده و امتیاز‬ ‫ضعیف را به دست می اورند که دلیل ان به نورپایین مربوط می شود‪.‬‬ ‫ائودی ‪Q8‬‬ ‫ب ام و ‪X5‬‬ ‫این شاس��ی بلند نیز با نس��ل جدید‬ ‫خود وارد سال ‪ 2019‬شده و خودرویی‬ ‫امن و اسپرت اس��ت که در تست های‬ ‫تصادف نیز خوش درخش��یده اس��ت‪.‬‬ ‫سیس��تم ترمز خودکار ‪ X5‬توانس��ته‬ ‫رتبه بن��دی عال��ی را داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫چراغ های جلوی ‪/LED‬لیزر سفارشی‬ ‫ب ام و ب��ا دریاف��ت امتیاز خوب باعث‬ ‫ش��ده اند امتیاز کلی این خودرو ‪Top‬‬ ‫‪ +Safety Pick‬باشد‪ 5 .‬ستار ه ایمنی‬ ‫‪ NHTSA‬نی��ز به این خ��ودرو تعلق‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مرسدس بنز ‪GLE‬‬ ‫ول��وو ‪ XC40‬در س��ال ج��اری‬ ‫معرفی شده و امتیاز ‪Top Safety‬‬ ‫‪ Pick‬را از ‪ IIHS‬دریاف��ت ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته این امتی��از با تجهیز خودرو‬ ‫ب��ه چراغ ه��ای ‪ LED‬ب��ا نورباالی‬ ‫خ��ودکار ب��ه دس��ت امده اس��ت‪.‬‬ ‫چراغ های استاندارد این شاسی بلند‬ ‫امتیاز ضعیف را کسب می کنند‪.‬‬ ‫‪ NHTSA‬فع�لا این خ��ودرو را‬ ‫بررسی نکرده است‪.‬‬ ‫متاسفانه انتشار رتبه بندی های ایمنی ‪ IIHS‬و ‪ NHTSA‬چند ماه پس از‬ ‫ورود خودروها به بازار صورت می گیرد‪ .‬در واقع ‪ NHTSA‬هنوز نتایج تست‬ ‫تصادف ‪ 3‬خودرو حاضر در این لیست را منتشر نکرده است‪.‬‬ ‫همچنین خودروهای لوکس گرانبها و دیگر محصوالت با تیراژ تولید پایین‬ ‫معموال از این لیس��ت کنار گذاشته ش��ده اند‪ .‬شایان ذکر است اگرچه ‪IIHS‬‬ ‫رتبه بندی ایمنی خود برای تس�لا م��دل ‪ X‬را اعالم نکرده اما این خودرو در‬ ‫زمینه حفاظت از سرنش��ینان باالترین امتیاز برای شاس��ی بلندها را از سوی‬ ‫‪ NHTSA‬دریاف��ت کرده اس��ت‪ .‬این خودرو نه تنها در تس��ت های تصادف‬ ‫جلویی و جانبی باالترین امتیازات را کسب کرده بلکه تنها شاسی بلند از نوع‬ ‫خود اس��ت که ‪ 5‬ستاره را برای حفاظت از سرنشینان در زمان چپ کردن به‬ ‫دس��ت اورده است‪ .‬دلیل این کار مجموعه باتری بزرگ است که باعث ایجاد‬ ‫مرکز ثقل پایین تری می شود‪.‬‬ ‫ب ام و ‪X2‬‬ ‫کراس اوور کوچک و اس��پرت‬ ‫ب ام و ‪ X2‬از ‪ IIHS‬امتی��از‬ ‫‪ Top Safety Pick‬را دریافت‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬این خ��ودرو در‬ ‫تمام��ی زمینه ها به جز عملکرد‬ ‫چراغ های ‪ LED‬سفارشی امتیاز‬ ‫خوب داشته است‪ .‬سیستم ترمز‬ ‫خودکار شاس��ی بلند ب ام و نیز‬ ‫به صورت پیش��رفته طبقه بندی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این خ��ودرو فعال‬ ‫توس��ط ‪ NHTSA‬تست نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرسدس بنز ‪GLC‬‬ ‫ای��ن شاس��ی بلند جمع وج��ور در‬ ‫نس��خه های گوناگون��ی عرضه می ش��ود‬ ‫ک��ه از جمل ه انها می توان به نس��خه های‬ ‫‪ AMG‬اش��اره ک��رد‪ GLC .‬ب��ه خاطر‬ ‫تست های تصادف عالی خود و امتیاز باال‬ ‫برای سیس��تم ترمز خودکارش موفق به‬ ‫کسب رتبه ایمنی ‪+Top Safety Pick‬‬ ‫شده است‪ .‬چراغ های جلوی سفارشی این‬ ‫خودرو امتیاز خوب را دریافت کرده اند اما‬ ‫امتیاز چراغ های اس��تاندارد ان قابل قبول‬ ‫ب��وده اس��ت‪ NHTSA .‬هم ‪ 5‬س��تاره‬ ‫ایمنی به این شاسی بلند داده است‪.‬‬ ‫ولوو ‪XC40‬‬ ‫ب��رادر بزرگ ت��ر ‪ XC40‬امتیاز ‪Top‬‬ ‫‪ Safety Pick‬را دریاف��ت ک��رده ام��ا‬ ‫دلیل دست نیافتن ان به امتیاز پالس به‬ ‫چراغ های جلوی ‪ LED‬مربوط می ش��ود‬ ‫که امتیاز قابل قبول را دارند‪.‬‬ ‫چراغ ه��ای اس��تاندارد ای��ن خ��ودرو‬ ‫امتی��از م��رزی را دارند‪ .‬این خ��ودرو به‬ ‫خاطر تس��ت های تصادف امتیاز باالترین‬ ‫امتی��ازات را داش��ته و سیس��تم ترم��ز‬ ‫خودکارش نیز عالی اس��ت‪NHTSA .‬‬ ‫نیز ‪ 5‬ستاره ایمنی به ‪ XC60‬داده است‪.‬‬ ‫ولوو ‪XC60‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫معرفی اشکودا ساپرب اسپرت الین فیس لیفت‬ ‫اش��کودا هم زمان با معرفی رسمی ساپرب فیس لیفت اقدام‬ ‫به رونمایی از نسخه های متنوع این خودرو هم کرده و یکی از‬ ‫انها مدل ساپرب اسپرت الین است‪.‬‬ ‫اگرچه تریم اسپرت الین برای اولین بار در این خودرو بکار‬ ‫نرفته اما اشکودا خواسته با رونمایی از ان ظاهر منحصربه فرد‬ ‫و تجهی��زات اس��پرت الین را برجس��ته کن��د‪ .‬کار را با بدنه ‬ ‫خودرو اغاز می کنیم که دارای عناصر مش��کی در جلوپنجره ‬ ‫متمایز‪ ،‬س��پر جلو‪ ،‬رینگ های ‪ 18‬اینچی زنی��ت و نوار افقی‬ ‫بین چراغ های پشتی ‪ LED‬است‪ .‬چراغ های جلوی ماتریکس‬ ‫‪ LED‬نیز به صورت اس��تاندارد در این نس��خه ب��کار رفته اند‪.‬‬ ‫همچنین ارتفاع خودرو در مقایس��ه با نس��خه های استاندارد‬ ‫ساپرب حدود ‪ 10‬میلی متر کمتر است‪ .‬رینگ های ‪ 19‬اینچی‬ ‫مش��کی نیز به صورت سفارشی در دس��ترس افرادی است که‬ ‫خواهان ظاهر متمایزتر برای اش��کودا س��اپرب اسپورت الین‬ ‫هستند‪ .‬داخل کابین این نسخه از ساپرب صندلی های اسپرت‬ ‫با پوشش چرم و الکانترا نصب شده است‪ .‬این صندلی ها دارای‬ ‫پشت سری های یکپارچه و دوخت های متضاد هستند‪ .‬فرمان‬ ‫چرمی س��ه پ��ره‪ ،‬نوارهای دکوراتیو با ظاه��ر کربنی و عناصر‬ ‫کرومی نیز از دیگر ویژگی های بخش داخلی س��اپرب اسپرت‬ ‫الین هستند‪ .‬پوشش سقف و ستون ها را نیز می توان با پوشش‬ ‫الکانترای مشکی س��فارش داد اما این بخش هزینه اضافی را‬ ‫در بر خواهد داشت‪ .‬از دیگر ویژگی های استاندارد این خودرو‬ ‫می ت��وان ب��ه ورود بدون کلی��د‪ ،‬نورپ��ردازی داخلی ‪ LED‬و‬ ‫مانیتور پرفورمنس ویژه اش��اره کرد‪ .‬اشکودا ساپرب اسپورت‬ ‫الین همچون قبل با پیش��رانه های متنوعی در دسترس بوده‬ ‫اما یک پیشرانه برای ان قابل سفارش نیست که عبارت است‬ ‫از نس��خ ه ‪ 1.6‬لیتری دیزلی ‪ 120‬اسب بخاری‪ .‬شاخص ترین‬ ‫پیشران ه این خودرو از نوع ‪ 2‬لیتری توربوی ‪ 272‬اسب بخاری‬ ‫خواه��د بود که نه تنه��ا قدرت مناس��بی دارد بلکه به صورت‬ ‫استاندارد با سیستم چهار چرخ محرک همراه می شود‪.‬‬ ‫‪ 19‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬شوال ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی د ر هفته ای که گذشت‬ ‫ (قیمت ها به تومان است) ‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت کارخانه‪89/900/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪181/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت کارخانه‪67/888/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪87/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬حاشیه بازار‬ ‫قیمت بازار‪154/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف تولید‬ ‫قیمت‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت کارخانه‪156/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪303/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت کارخانه‪38/541/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪50/400/000:‬‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪.........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت کارخانه‪:‬حاشیه بازار‬ ‫قیمت بازار‪173/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت کارخانه‪50/603/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪60/800/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت کارخانه‪80/754/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪112/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت کارخانه‪127/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪192/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت کارخانه‪220/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪316/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪115/400/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪188/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪122/700/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪205/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪.......................:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪560/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪800/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪800/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪980/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪---------:‬‬ ‫قیمت بازار‪----------:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪---------:‬‬ ‫قیمت بازار‪560/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪850/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪870/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪780/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪......................... :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪.........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس ‪300‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪...........................:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬خرداد ‪ 5 1398‬شوال ‪ 9 1440‬ژوئن ‪ 2019‬سال سوم شماره ‪60‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫نه قیمت های دستوری‪ ،‬نه قیمت های دالالن‬ ‫علی وقفچی ‪ -‬عضو فراکس�یون توس�عه صادرات مجلس شورای اسالمی‪ :‬ب ه‬ ‫واس��طه عدم وجود یک مسیر مش��خص برای صنعت خودرو در کش��ور امروز شاهد بروز‬ ‫مشکالت فراوانی در این حوزه هستیم‪ .‬در کشور ما مرجعی برای سنجش میزان تقاضا در‬ ‫جامعه وجود ندارد که بتوان بر اس��اس نیاز جامعه‪ ،‬میزان عرضه را تعیین کرد و همچنین‬ ‫تناس��ب بین قیمت تمام ش��ده در کارخانه و بازار نیز به صورت دقیق تعریف نش��ده است‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر این موارد بازار رقابتی ضعیف در داخل کش��ور و سوء اس��تفاده هایی که عده ای‬ ‫منفع��ت طلب در این حوزه انجام می دهند موجب ب ه وجود امدن این وضعیت نابس��امان‬ ‫در بازار خودرو ش��ده اس��ت‪ .‬زمانی که ما با پدیده کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز‬ ‫و به تبع ان افزایش قیمت مواد اولیه و گران ش��دن ان مواجهیم طبیعی اس��ت که ش��اهد‬ ‫افزایش قیمت ها نیز باش��یم‪ .‬البته این افزایش قیمت ها باید بر اس��اس افزایش قیمت های‬ ‫واقعی و قیمت تمام شده باشد‪ .‬نه قیمت های دستوری و یا قیمت های تعیین شده از سوی‬ ‫س��ودجویان‪ .‬در کشور ما بر خالف کش��ورهای پیشرفته دنیا برنامه ثابت و مشخصی برای‬ ‫پیش��برد اهداف اقتصادی وجود ندارد ‪ .‬در ش��رایطی که بانک ها برای سپرده گذاران سود‬ ‫‪20‬درصد تضمین کنند و برای تولید کنندگان حتی یک درصد هم تضمین س��ود نداریم‬ ‫چطور می توان انتظار رونق در تولید داش��ت‪ .‬کش��وری که برای تولید ارزش قائل نباشد و‬ ‫مشکالت پیش روی تولید را حذف نکند مطمئنا با افزایش نرخ تورم مواجه خواهد شد‪ .‬تنها‬ ‫زمانی می توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت که میزان تولید افزایش یافته باشد‪ .‬اگر ما با‬ ‫بسترسازی و تعیین مشوق ‪،‬سرمایه های سرگردان را به سمت تولید هدایت کنیم عالوه بر‬ ‫استفاده از این سرمایه ها در راستای افزایش رونق تولید از هجوم این سرمایه ها در شرایط‬ ‫خاص و ایجاد اخالل در اقتصاد کش��ور نیز جلوگیری به عمل می اید‪ .‬همچنین الزم اس��ت‬ ‫حداکثر س��ود در نظر گرفته شده برای س��پرده ها بیش از ‪ 5‬درصد نباشد چون تا زمانیکه‬ ‫س��رمایه داران بدون هیچ ریس��ک و دغدغه ای س��ود مورد نظر خود را دریافت کنند و از‬ ‫طرفی تولید هم با چالش های بسیار مواجه باشد رغبتی به سرمایه گذاری نخواهند داشت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!