هفته نامه روزگار خودرو شماره 58 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

هفته نامه روزگار خودرو شماره 58

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪58‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫هزینه مبادله‬ ‫در چرخه‬ ‫حمل و نقل‬ ‫با تالش و همت‬ ‫کارگران‪ ،‬تولید‬ ‫رونق می گیرد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫توسعه صنعت خودرو با بنگاهداری دولت محقق نمی شود‬ ‫‪3‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪58‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫واردات خودرو باید ازاد شود‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬واردات خودرو باید ازاد شود چراکه در شرایط‬ ‫کنونی فش��ار روانی بر مردم بس��یار اس��ت‪ .‬رضا علی��زاده در‬ ‫گفت وگو با خانه ملت با اشاره به مشکالت صنعت خودرو گفت‪:‬‬ ‫مش��کل خودروسازان از س��الیان پیش وجود داشته و شرایط‬ ‫خاص کش��ور به این مشکالت دامن زده اس��ت‪ .‬خودروسازان‬ ‫نتوانس��تند به تعهدات قبلی خود ک��ه پیش فروش حدود یک‬ ‫میلی��ون خودرو بود‪ ،‬عم��ل کنند‪ .‬او افزود‪ :‬مقرر ش��ده بود با‬ ‫فروش خ��ودرو ‪۵‬درصد زیرقیم��ت بازار‪ ،‬خودروس��ازان نفس‬ ‫ت��ازه ای گرفته و تولی��دات و حجم عرض��ه را افزایش دهند تا‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫پیام مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو به مناسبت روز کارگر‪ :‬‬ ‫مدیریت پاس کاری ‬ ‫با تالش و همت کارگران‪ ،‬تولیدرونق می گیرد‬ ‫عینا جهت استحضار‪ ،‬رهنمود الزم‪ ،‬دستور مقتضی‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫حتماً این ش��وخی را در فوتبال شنیده اید که بازیکنی توپ را به اشتباه به دروازه‬ ‫خ��ود می زند و مربی فریاد می زن��د که «مارادونا» را ولش کنید و «مملی» خودمان‬ ‫را بگیرید!‬ ‫شوت کردن توپ در زمین حریف کار پسندیده ای است‪ .‬مربیان ورزشی هم نمرات‬ ‫خوبی به بازیکنی که توپ را به دروازه حریف وارد می کند می دهند‪ ،‬اما اگر بازیکنی‬ ‫ت��وپ را به دروازه خودی بزند‪ ،‬چه توصیفی دارد و اگر مرتب این کار را انجام دهد‪ ،‬‬ ‫ان تیم چه سرنوشتی پیدا می کند و‪...‬‬ ‫فوتبال و چش��م های خواب ال��ود کارکنان ادارات و س��ازمان ها که تا نیمه ش��ب‬ ‫توپ گرد را در تلویزیون دنبال می کنند و جمع ش��دن ان ها در ساعات اداری مقابل‬ ‫یک تلویزیون و فریادهایی که با هر شوت به هوا بلند می شود و عدم پاسخگویی به‬ ‫مراجعان در زمان برگزاری مسابقات فوتبال داخلی و خارجی‪ ،‬بهانه ای است تا بحثی‬ ‫دیگر از مجموعه مدیریت ها را تعریف کنیم‪ .‬این روزه ا مش��کالت اداری‪ ،‬کمبودها‪،‬‬ ‫دل نگرانی ها‪ ،‬س��وال و جواب کردن ها و ده ها عامل دیگر شرایطی را به وجود اورده‬ ‫است که بسیاری از کارشناسان ‪ ،‬کارشناسی نمی کنند‪.‬‬ ‫روس��ای ادارات اظهارنظر نمی فرمایند‪ ،‬مدیران پایه‪ ،‬تصمیم گیری الزم را س��خت‬ ‫می دانند‪ ،‬مدیران میانی توپ را به زمین باالتر می اندازند و ‪...‬‬ ‫فرض کنیم فردی برای کاری به یک سازمان مراجعه کرده و تقاضایی را ارائه داده‬ ‫اس��ت؛ این تقاضا به دبیرخانه تحویل داده می ش��ود‪ ،‬مسئول دبیرخانه ان را شماره‬ ‫کرده و برای دایره مربوطه می فرس��تد‪ .‬مس��ئول دایره مربوطه ان را به کارش��ناس‬ ‫ارجاع می دهد‪ ،‬کارش��ناس بی حوصله اظهار نظر را بر عه��ده رئیس اداره می گذارد‬ ‫و مس��ئول دایره در گوش��ه ان برای معاون می نویس��د «اظهارنظر فرمایید»‪ .‬معاون‬ ‫اداره بدون تعمق برای رییس خود می نویسد «جهت مالحظه»‪ ،‬رئیس اداره شانه ها‬ ‫را باال می اندازد و به مدیر خود می نویس��د «جهت دس��تور مقتضی»‪ .‬مدیریت پایه‪ ،‬‬ ‫دل نگران به مدیریت میانی می نویسد «جهت استحضار» و مدیریت میانی شتاب زده‬ ‫و ب��ا کم��ی تملق به مدیری��ت باالتر می نویس��د «عینا جهت رهنم��ود الزم و ارائه‬ ‫طریق و دس��تور مقتضی»‪ .‬مقام عالی نامه را می بیند و می نویس��د «جهت مالحظه‬ ‫برادران هیات مدیره» و اعضای هیات مدیره دست به دست می چرخانند و «پاراف»‬ ‫می فرمایند و بعضی هم می نویسند «مالحظه شد» و بعد از یک گردش چند ماهه‪ ،‬‬ ‫مقام عالی می نویسد «طبق مقررات اقدام گردد»‪ ،‬معاون مقام عالی به مدیر پایین تر‬ ‫می نویس��د «طبق نظر مقام عالی وزارت یا مدیرعامل اقدام ش��ود»‪ ،‬مدیر میانی به‬ ‫رییس پایینی می نویسد «هرچه سریع تر با نظر معاونت محترم اقدام گردد»‪ ،‬رییس‬ ‫پایینی به معاون خود می نویسد‪...‬‬ ‫اگر این نامه در گردش یکی دو ماهه اداری و در بین راه گم و توس��ط کارش��ناس‬ ‫مربوطه بایگانی نش��ود‪ ،‬به مرحله ای می رسد که می بایست طبق نظر مدیران باالتر‪،‬‬ ‫وفق مقررات پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫هیچ یک از مدیران ارجمند هم در بین راه سوال نمی کنند که مگر قرار بوده است‬ ‫در سیس��تم اداری‪ ،‬کاری غی��ر از مقررات عادی انجام ش��ود؟ و اگر مقررات از ابتدا‬ ‫معلوم و تعریف شده است‪ ،‬چرا نباید نفر اول و در همان ابتدای ورود مراجعه کننده‪،‬‬ ‫پاسخ الزم را تهیه کرده و به او بگوید؟‬ ‫به نظر می رس��د ش��رایط گوناگون اجتماعی و حتی اوضاع و احوال سیاس��ی نیز‬ ‫بر گردش کار در سیس��تم های اداری اثر می گذارد‪ ،‬در حالی که در دانش مدیریت‬ ‫می خوانیم که ش��رایط کار می بایس��ت فق��ط منبعث از فرهن��گ و قوانین اداری و‬ ‫مدیریتی باشد و باید به ارتقای سازمان اندیشید‪ .‬باید از همه ابزارها در جهت رشد و‬ ‫شکوفایی و پیشرفت فیزیکی‪ ،‬مادی و معنوی سازمان بهره برد‪ ،‬باید به منابع انسانی‬ ‫و تقویت ان به عنوان مهم ترین عامل در سیستم های اداری توجه کرد و‪....‬‬ ‫پ��اس دادن کارها به دیگران یا به معنای دیگر‪ ،‬ش��ریک ک��ردن افراد مختلف در‬ ‫تصمیم گیری ها از نگاهی غیراداری و غیرقانونی حکایت می کند‪.‬‬ ‫عدم تصمیم گیری مناسب و درگیر کردن مدیران سطوح عالی سازمان در کارهای‬ ‫ریز و درشت‪ ،‬جز قفل کردن سیستم اداری هیچ خاصیت دیگری ندارد‪.‬‬ ‫نگاه کارشناس��ی در س��ازمان ها به معنای ارائه طریق است‪ ،‬وقتی نامه ای دریافت‬ ‫می شود‪ ،‬می بایست کارشناسی شود؛ اظهارنظر شده و در نهایت تصمیم گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیران عالی را باید وقتی در مس��ائل کوچک س��ازمان شریک کرد که دو یا چند‬ ‫ن��گاه در مورد یک مس��ئله وجود دارد و برای تصمیم گی��ری و انتخاب از بین چند‬ ‫گزین��ه‪ ،‬نظر تصمیم گیرنده ان ها الزم ش��ود‪ ،‬اگر همه س��ازمان ها براس��اس قانون‬ ‫و ایین نام��ه ای مش��خص کار کنند‪ ،‬چ��ه لزومی دارد که به ج��ز مراجعه به قانون و‬ ‫ایین نامه‪ ،‬دنبال «ماده یا نرهای» خاص بگردند؟‬ ‫مدیریت عالی سازمان نیز یک وظیفه مشخص برعهده دارد‪ ،‬می بایست زمین بازی را‬ ‫با همه قوانین و چارچوب های ان برای بازیکنان خود مشخص و از دخالت در کارهای‬ ‫کوچک پرهیز کند ‪ ،‬مدیریت می بایست بازیکنان خود را به تمرین بیشتر وادارد‪.‬‬ ‫دادن حوزه اختیارات بیشتر به مدیران‪ ،‬سرپرستان‪ ،‬روسای ادارات و حتی رده های‬ ‫پایین تر تا کارشناس��ی و‪ ...‬حق مس��لم کسی یا کسانی است که دل به سازمان خود‬ ‫بسته اند‪.‬‬ ‫بازنگری در مس��ئولیت ها از نیازهای هر س��ازمان به شمار می رود‪ .‬توجه به نیروی‬ ‫میانسال و کشف نیروهای کارشناس عالقه مند و اماده کردن بستر مناسب برای بروز‬ ‫استعدادها و جایگزین کردن کارشناسان جوان با میانگین خدمتی ‪15‬ساله به جای‬ ‫نیروهای فرسوده از اولین گزینه های یک مدیریت عالی است‪.‬‬ ‫موافقت با جایگزینی مدیریت س��نتی و محافظ��ه کار و جلوگیری از ادامه خدمت‬ ‫ان ها با تشکر و قدردانی از تالش های ان ها و استفاده از نگاه های مشورتی در سطوح‬ ‫برنامه ری��زی به جای کار اجرایی و حضور بی ثمر در ادارات‪ ،‬جاری کردن اب تازه به‬ ‫مرداب خشک سازمان هاست‪.‬‬ ‫یادم��ان نرود‪ ،‬ان که ت��وپ را به دیگری با قصد «انا الش��ریک» و به معنای عدم‬ ‫تصمیم گیری در حوزه اداری خود پاس می دهد‪ ،‬یار «تیم» نیست؛ خادمی است که‬ ‫به سازمان خود خیانت می کند‪.‬‬ ‫ت چهارچرخ ه��ا کنترل ش��ود‪ .‬وی با بیان‬ ‫ب��ا ای��ن روش قیم ‬ ‫اینک��ه باال بودن حجم تقاض��ا در بازار خودرو‪ ،‬روند قیمت ها را‬ ‫صعودی کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با ش��روع تحریم ها و خروج شریکان‬ ‫خارجی از ایران مش��کالت خودروسازی افزایش پیدا کرد و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬جلوگیری از واردات خودروهای خارجی مشکالت‬ ‫بس��یاری برای بازار ای��ن کاال ایجاد کرده اس��ت‪ .‬این نماینده‬ ‫م��ردم در مجلس دهم با بی��ان اینکه خودروس��ازان وضعیت‬ ‫مناس��بی ندارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬براساس پیش بینی ها باید با‬ ‫فروش فوری و عرضه خودرو ‪۵‬درصد زیر قیمت بازار مش��کالت‬ ‫خودروس��ازان تا ح��دودی حل می ش��د و ب��ازار چهارچرخ ها‬ ‫س��امان می گرفت اما در عمل این امر محقق نشد‪ .‬نایب رئیس‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪:‬‬ ‫در صورتی که خودروسازان ملزم به کاهش قیمت خودرو شوند‬ ‫فعاالن این صنعت به دلیل زیان وارده حجم تولیدات را کاهش‬ ‫داده و عرض��ه خ��ودرو را کاه��ش می دهن��د در نتیجه قیمت ‬ ‫چهارچرخ ها نیز روند صعودی به خود می گیرد و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫اگر از افزایش قیمت ها جلوگیری نشود مردم نمی توانند خودرو‬ ‫خریداری کنند‪ .‬او با اش��اره به راهکار مناسب برای ساماندهی‬ ‫بازار خودرو‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واردات خودرو باید ازاد ش��ود چراکه‬ ‫در شرایط کنونی فشار روانی بر مردم بسیار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو در‬ ‫پیام��ی به مناس��بت ‪ ۱۱‬اردیبهش��ت ضمن‬ ‫تکریم مقام شامخ ش��هدای جامعه کارگری‬ ‫ای��ن روز را به کارکنان ش��ریف و زحمتکش‬ ‫کش��ور به ویژه همکاران��ش در گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو تبریک گفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬در ای��ن پیام امده‬ ‫اس��ت‪ :‬در چند سال گذش��ته شاهد بوده ایم‬ ‫که ش��کوفایی اقتصاد کش��ور با وجود تمام‬ ‫مانع تراش��ی ها و س��تیزه گری های برخ��ی‬ ‫قدرت های جهانی و اس��تعمار در دس��تیابی‬ ‫ب��ه فن��اوری تولید و ارتقای س��طح دانش و‬ ‫تکنیک‪ ،‬با هم��ت کارگران بی ادعای صنعت‬ ‫کشور و دس��ت های توانمند انها میسر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متن کامل پیام به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫ی (و اینکه‬ ‫ْس��ان اِالَّ ما َس��ع ‏‬ ‫یس ل اِْلِن‬ ‫َو اَ ْ ‬ ‫ِ‬ ‫نل َ َ‬ ‫برای انسان جز حاصل تالش او نیست‪ .‬سوره‬ ‫نجم ایه ‪)۳۹‬‬ ‫روز یازدهم اردیبهش��ت ماه را که مصادف‬ ‫است با روز پاسداش��ت مقام کار و کارگر به‬ ‫همه انها ک��ه مجاهدانه در ای��ران امروز در‬ ‫کسوت شریف کارگران فعالیت دارند‪ ،‬به ویژه‬ ‫همکاران��م در گ��روه صنعت��ی ایران خودرو‬ ‫تبریک می گویم‪ .‬این فرصت مجال مغتنمی‬ ‫اس��ت تا با یاداوری ایثار جامعه کارگری در‬ ‫عرصه های دفاع مقدس و پاسداری از انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬یاد و خاطره ش��هدای گرانقدر این‬ ‫خانواده را گرامی بداریم و بر مقام شامخ این‬ ‫عزیزان درود بفرستیم‪.‬‬ ‫بی تردی��د در تمامی رویداده��ای انقالب‬ ‫اس�لامی از ابتدای ان تا اینجای تاریخ که ما‬ ‫ایستاده ایم‪ ،‬نش��ان و ردپای کارگران شریف‬ ‫ک��ه با بصیرت و غیرت تم��ام در صحنه های‬ ‫مختلف حضور داشته اند‪ ،‬به چشم می خورد‬ ‫و نقش افرین��ی بی بدی��ل ای��ن عزی��زان در‬ ‫عرصه ه��ای مختل��ف سیاس��ت و اقتص��اد‬ ‫کشور برکس��ی پوشیده نیس��ت‪ .‬درخشش‬ ‫دستاوردهای زحمتکش��ان و تالشگران این‬ ‫عرص��ه ت��ا بدانجا بوده که دش��منان قس��م‬ ‫خورده انقالب و ملت ایران نیز در تحریم های‬ ‫ظالمان��ه خود‪ ،‬تولید و اقتصاد را که ماحصل‬ ‫اهتم��ام عرص��ه تولید اس��ت را ه��دف قرار‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫در عین حال در چند س��ال گذشته شاهد‬ ‫بوده ایم که ش��کوفایی اقتصاد کشور باوجود‬ ‫تمام مانع تراش��ی ها و ستیزه گری های برخی‬ ‫قدرت های جهانی و اس��تعمار در دس��تیابی‬ ‫ب��ه فن��اوری تولید و ارتقای س��طح دانش و‬ ‫تکنیک‪ ،‬با هم��ت کارگران بی ادعای صنعت‬ ‫کشور و دس��ت های توانمند انها میسر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تجرب��ه هم��کاری و زندگ��ی در خانواده‬ ‫ش��ریف ایران خ��ودرو و جم��ع صمیمی‪ ،‬با‬ ‫روحیه و توانمند همکاران ش��ریف ان به من‬ ‫اموخته ک��ه این مردان و زنان بزرگ برامده‬ ‫از تاریخ پر افت وخیز همواره با اس��تظهار به‬ ‫لطف پروردگار و قدرت صبر و همدلی بر هر‬ ‫محدودیتی ظف��ر خواهند یافت و چندان که‬ ‫در گذشته ثابت کرده اند‪ ،‬با اتحاد و تالش از‬ ‫تهدید تنگناهای حاکم‪ ،‬فرصت رونق تولید را‬ ‫رقم خواهند زد و با چرخش دس��ت و بازوی‬ ‫انها چرخ��ه صنعت خ��ودرو قدرتمندانه به‬ ‫حرکت خود ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫رجاء واثق دارم که این بلند همتی و روحیه‬ ‫جهادی در فرهنگ جامعه کارگری کش��ور‪،‬‬ ‫موجب ارتقای تولید و صنعت کش��ور به ویژه‬ ‫در صنعت خودرو خواهد ش��د و در سایه سار‬ ‫تالش این بزرگواران اس��ت که می توانیم به‬ ‫تحق��ق «رونق تولید» ک��ه از تاکیدات رهبر‬ ‫ معظم انقالب و برنامه ه��ای راهبردی دولت‬ ‫محترم است‪ ،‬دس��ت یابیم‪ .‬بی شک با همت‬ ‫کارگ��ران صنع��ت پویای خ��ودرو‪ ،‬تولید در‬ ‫زنجیره ارزش خ��ودرو رونق خواهد گرفت و‬ ‫امسال جاری شاهد دستاوردهای ارزشمندی‬ ‫ک��ه حاک��ی از بالندگ��ی غرورافرین صنعت‬ ‫کشور است‪ ،‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫ضمن س��تایش دست هایی که اینه تالش‬ ‫روزگارن��د‪ ،‬بر این باورم ب��رای گذر از بحران‬ ‫پی��ش روی حض��ور یکایک کارگ��ران عزیز‬ ‫بایس��ته و ناگزی��ر اس��ت‪ .‬همان هایی که به‬ ‫فرم��وده رهبر معظم انقالب س��تون فقرات‬ ‫اقتصاد و تولید هس��تند و هم اکنون در خط‬ ‫مقدم جنگ اقتصادی با دشمنان قرار دارند‪.‬‬ ‫در پای��ان با درود به همه پویندگان اصیل‬ ‫و خدوم‪ ،‬به ویژه همکاران ارجمند در خانواده‬ ‫بزرگ ایران خ��ودرو‪ ،‬از انها قدردانی می کنم‬ ‫و ارزومند س�لامت و بهروزی ش��ان از درگاه‬ ‫خداوند متعال هستم‪».‬‬ ‫کنسرسیوم صادراتی صنعت قطعه تشکیل می شود‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫ابتدای امس��ال‪ ،‬ام��اری از ص��ادرات قطعات لوازم‬ ‫یدکی خودرو و موتورس��یکلت در س��ال ‪ ۹۷‬منتشر‬ ‫ش��د مبنی بر اینکه این صادرات نسبت به سال ‪،۹۶‬‬ ‫‪۶۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر توس��عه صادرات س��ازمان توس��عه‬ ‫تج��ارت عنوان ک��رده بود ک��ه ص��ادرات قطعات و‬ ‫لوازم یدکی ان��واع خودرو‪ ،‬موتورس��یکلت و قطعات‬ ‫در مجم��وع ‪۱۳۰‬میلی��ون دالر ب��ا ‪۶۰‬درصد رش��د‪،‬‬ ‫س��یم و کابل ‪۲۱۶‬میلیون دالر و ‪۳۰‬درصد رش��د و‬ ‫تراکتور‪ ،‬کمباین‪ ،‬ماش��ین االت کش��اورزی و صنایع‬ ‫غذایی و ش��یراالت صنعتی و ماشین ابزار در مجموع‬ ‫‪۱۷۶‬میلیون دالر و ‪۲۶‬درصد رشد داشته اند‪ .‬این امر‬ ‫با کمبود و گرانی قطعات در بازار منافات دارد‪.‬‬ ‫صادراتی اس��ت‪ .‬در ش��رایط فعلی شرکت ها به دنبال‬ ‫توس��عه بازار خود هس��تند‪ .‬به طور معمول صادرات‬ ‫ما رش��د منطق��ی ‪ ۰/۵‬درص��دی دارد که پیش بینی‬ ‫می شود این امار برای سال ‪ ۹۸‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی درب��اره چرایی این موضوع توضیح داد‪ :‬به دلیل‬ ‫افزایش نرخ دالر و نیز ممنوعیت واردات‪ ،‬صادرکننده‬ ‫می تواند با انگیزه بیشتر به طور جدی موضوع توسعه‬ ‫بازار بین المللی را پیگیری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات قطعات ریخته گری‬ ‫‹ ‹توسعه بازار‬ ‫در این باره پرس��ش این است که ایا صادرات برای‬ ‫خدمات پس از ف��روش خودروهای صادراتی بوده یا‬ ‫تامین بازار لوازم یدکی کشورها؟ ایا در این راستا تنها‬ ‫قطعات خاصی صادر شده که ضمن تامین بازار داخل‬ ‫مازاد داشته اند؟ با توجه به کمبود مواد اولیه این امر‬ ‫چگونه انجام شده اس��ت؟ در ادامه روزگارخودرو در‬ ‫گفت وگو با یکی از تولیدکنندگان و فعاالن بازار لوازم‬ ‫یدک��ی خودرو این موضوع را پیگیری کرد‪ .‬نادر روان‬ ‫در این باره گف��ت‪ :‬درحال حاضر برای تامین نیازهای‬ ‫داخل دچار کمبود هس��تیم و تا ب��ازار داخلی تامین‬ ‫نشود‪ ،‬صادراتی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انچه مسلم است خودروسازان داخلی با‬ ‫کمبود قطعات روبه رو هس��تند‪ .‬با شرایطی که کشور‬ ‫دارد قطعه س��ازان حتی در تامی��ن نیازهای داخل با‬ ‫مشکالت بس��یاری روبه رو هستند‪ .‬از این رو‪ ،‬با توجه‬ ‫به امار موجود در بازار و کمبودهایی که داریم‪ ،‬رشد‬ ‫ص��ادرات بعید به نظ��ر می رس��د‪.‬عضو اتحادیه صنف‬ ‫فروش��ندگان لوازم یدکی در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫که پیش بینی ش��ما درباره وضعی��ت تولید و تامین‬ ‫قطع��ات ل��وازم یدکی چیس��ت؟ گفت‪ :‬ب��ه هر حال‬ ‫نخس��تین مس��ئله تولید‪ ،‬مواد اولیه مورد نیاز است‬ ‫ک��ه درحال حاضر با س��ختی تامین می ش��ود‪ .‬البته‬ ‫سیاس��ت هایی که در چند ماه گذش��ته دولت درباره‬ ‫واردات کاالهای مورد نی��از تولید اتخاذ کرده کمک‬ ‫زیادی برای صنعتگران بوده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫چون ممنوعیت واردات کاالهای مشابه و محصوالتی‬ ‫که در داخل تولید داریم در حال انجام اس��ت س��هم‬ ‫قطعه ساز داخلی از بازار داخل بیشتر شده است‪ .‬این‬ ‫امر برای تولیدکنندگان داخلی فرصت مناسبی پیش‬ ‫اورده تا با انگیزه بیشتر فعالیت داشته باشد‪ .‬با توجه‬ ‫به مش��کالت نقدینگی و کمب��ود و گرانی مواد اولیه‬ ‫ایا ظرفیت ها پاس��خگوی بازار کش��ور هستند؟ نادر‬ ‫روان توضی��ح داد‪ :‬در این ب��اره باید قطع��ات را به دو‬ ‫گروه تقسیم کنیم؛ گروه نخست قطعات خودروهای‬ ‫پرمصرف که براس��اس تیراژ باالی انه��ا‪ ،‬تامین نیاز‬ ‫انه��ا در داخل امکان پذیر اس��ت‪ .‬گ��روه دوم مربوط‬ ‫ب��ه خودروهای متفرقه اس��ت؛ خودروه��ای چینی‪،‬‬ ‫کامیونت ه��ای و‪ ...‬ک��ه درحال حاضر داخلی س��ازی‬ ‫نشده اند و با کمبود قطعه روبه رو هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بسترسازی برای صادرات‬ ‫در ادام��ه احمدرضا رعنایی‪ ،‬عضو انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور و از‬ ‫تامین کنندگان قطعات لوازم یدکی گفت‪ :‬امار ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪۱۱۰‬میلیون تومان صادرات لوازم یدکی در سال های‬ ‫قبل مانند سال ‪ ۹۶‬وجود داشته است‪ .‬در نتیجه امار‬ ‫منتشر شده از صادرات قطعات لوازم یدکی سال ‪۹۷‬‬ ‫نشان می دهد صادرات مانند سال های گذشته انجام‬ ‫شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬صنعت قطعه هر سال بیش‬ ‫از ‪۱۰۰‬میلیون دالر قطعه صادر می کند‪ .‬در واقع مازاد‬ ‫محصوالت پس از تامین بازار داخل صادر می شوند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی استان مرکزی در پاسخ به این پرسش‬ ‫ک��ه ایا این ام��ار مربوط به خدمات پ��س از فروش‬ ‫خودروهایی اس��ت که از س��وی خودروسازان داخلی‬ ‫صادر می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬این امار هم ش��امل قطعات‬ ‫خدمات پس از فروش اس��ت و هم ج��دا از ان برای‬ ‫خودروس��ازان خارجی و بازار لوازم یدکی کشورهای‬ ‫واردکننده‪ .‬برخی قطعه سازان داخلی به طور مستقیم‬ ‫برای برخی ش��رکت های خودروس��از خارجی مانند‬ ‫ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬عراق و‪ ...‬قطعه تامین می کنند و حتی‬ ‫برخی قطعات ایرانی به ترکیه هم صادر می شود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی با بیان اینکه بیش��تر قطعه سازان‬ ‫داخل��ی در ت�لاش ب��رای راه یافت��ن ب��ه بازارهای‬ ‫بین المللی هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬بس��یاری از فعاالن حوزه‬ ‫قطع��ه با مذاکرات��ی که با طرف ه��ای خارجی دارند‬ ‫پیگیر هس��تند تا بخش��ی از قطعات مورد نیاز انها را‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کش��ور در ادامه از تشکیل کارگروهی‬ ‫ب��رای صادرات محصوالت در ای��ن انجمن خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬انجمن در حال پی ریزی و تاسیس کنسرسیوم‬ ‫رعنایی درباره مشکالت نقل وانتقال پول هم گفت‪:‬‬ ‫ب��ا درامدی که از صادرات به دس��ت می اید صنعتگر‬ ‫م��واد اولیه م��ورد نیاز خود را تهی��ه می کند و تولید‬ ‫محصوالتش را توسعه می دهد‪.‬‬ ‫عضو انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور درباره نوع قطع��ات صادراتی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بیش��تر این محصوالت مربوط به قطعات‬ ‫ریخته گری اس��ت زیرا صنعت قطعه کشور در زمینه‬ ‫ریخته گری ظرفیت باالیی داش��ته و قدرت رقابت با‬ ‫محصوالت مش��ابه خارجی را هم دارد‪ .‬منابع معدنی‬ ‫مناس��بی که کش��ور در اختیار داریم مانند س��نگ‬ ‫اه��ن و‪ ...‬همچنین ان��رژی ارزان قیمت کمک زیادی‬ ‫به کاهش نرخ تمام ش��ده قطع��ات ریخته گری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور مثال‪ ،‬قطعات ریخته گری به ترکیه که‬ ‫خود صادرکننده قطعات اس��ت‪ ،‬صادر می ش��ود زیرا‬ ‫برای انها مزیت وارداتی دارد‪ .‬این قطعات را به ش��کل‬ ‫نیمه ساخته صادر و با ‪۲۵‬درصد کارافرینی روی انها‬ ‫مج��دد صادر می کنن��د‪ .‬این تولیدکنن��دگان درباره‬ ‫این قطعات به کاس��ه چرخ‪ ،‬دیسک چرخ جلو‪ ،‬بوش‬ ‫س��یلندر و‪ ..‬اش��اره و اظهارکرد‪ :‬پیش بینی می ش��ود‬ ‫درصد صادرات در س��ال ‪ ۹۸‬رش��د ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬افزایش نرخ ارز س��بب شده شرکت ها‬ ‫در امر تطبیق دادن محصوالت شان با نیازمندی های‬ ‫بین الملل��ی فعالیت خ��ود را ادامه دهن��د و به دنبال‬ ‫مش��تری های جدید باش��ند‪ .‬رعنایی در پاسخ به این‬ ‫پرسش که با وجود مشکالت نقل وانتقال پول چگونه‬ ‫صنعتگر می تواند به توسعه بازارهای بین المللی خود‬ ‫بپردازد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بخش خصوص��ی جوینت ونچرهای‬ ‫خارج��ی دارد و روش هایی خ��اص برای فعالیت های‬ ‫بین المللی خ��ود که می تواند به این ترتیب تحریم ها‬ ‫را دور بزند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫سیاست ها وضعیت قیمت خودروها را بسامان نکرد‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درباره راهکارهای الزم برای س��اماندهی بازار خودرو توضیحاتی‬ ‫ارائ��ه کرد‪ .‬س��عید باس��تانی در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره‬ ‫ب��ه افزایش نرخ خ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچ��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با دنبال کردن سیاس��ت ‪۵‬درصد زی��ر نرخ بازار به دنبال‬ ‫شکس��تن حب��اب قیمتی این کاال ب��ود‪ ،‬ام��ا درحال حاضر این‬ ‫سیاس��ت جوابگوی س��اماندهی وضعیت بازار نیس��ت‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه بدهی قطعه س��ازان به طور کامل پرداخت نش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬اگرچه پیش از س��ال ‪ ۹۸‬تولید روزانه خودروس��ازان به‬ ‫‪ ۴‬هزار خودرو رس��ید اما درحال حاضر ش��رایط به گونه ای شده‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫توسعه صنعت خودرو با بنگاهداری دولت محقق نمی شود‬ ‫بسیاری از کارشناسان صنعت معتقدند در فاصله ای که کشور صاحب صنعت‬ ‫خودرو ش��د هدف گذاری درستی برای این بخش انجام نشد؛ بنابراین مشکالت‬ ‫امروز به این امر برمی گردد و تحریم ها‪ ،‬بهانه بوده و معضل اصلی سوءمدیریت‬ ‫اس��ت‪ ،‬وگرنه پس از ‪ ۳‬دهه نباید صنعت خودرو دارای این وضعیت باش��د‪ .‬در‬ ‫این راس��تا همچنین عنوان می ش��ود باید چند مدل خودرویی از دل هر کدام‬ ‫از خودروس��ازی ها با فناوری جدید و بومی متولد می شد و امروز ایران یکی از‬ ‫قطب های خودروس��ازی منطقه بود که بخش��ی از بازار خاورمیانه را در اختیار‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت قطعه همچنین معتقدند سورس گذاری موازی مشکل دیگری‬ ‫اس��ت که صنعت خودرو را از رش��د مورد انتظار دور کرده زیرا توانمند کردن‬ ‫تامین کنندگان خود بس��تری برای پیشرفت خودروسازی است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫هزینه های سربار نیروهای انسانی مازاد خودروسازی ها‪ ،‬شرکت های اقماری شان‬ ‫و‪ ...‬سبب شده بخشی از سرمایه ها بدون بهره از بین برود‪.‬‬ ‫برخی فعاالن صنعت‪ ،‬سیاس��ی بودن صنعت خودروس��ازی را چالش بزرگ‬ ‫دیگر این صنعت می دانند و تاکید دارند صنعت خودرو باید به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساختار مالکیت خودروسازان‬ ‫رضا انصاری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به ضرورت برنامه های بلندمدت‪ ،‬گفت‪ :‬برای برون رفت صنعت خودرو کشور از‬ ‫وضعیت فعلی باید به س��وی اهداف بلندمدت و اصالح مالکیت بنگاه ها حرکت‬ ‫کرد که به نوعی اراد ه ملی برای این راهکار بلندمدت وجود ندارد‪ .‬تا زمانی که‬ ‫س��اختار مالکیت خودروسازی به ش��کل فعلی باشد یک دهه دیگر هم پرسش‬ ‫خبرن��گار از نماینده مجلس و دولت همی��ن خواهد بود که چرا صنعت خودرو‬ ‫این وضعیت را دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر س��اختار مالکیت خودروسازی‪ ،‬در برنامه ای چند ساله اصالح‬ ‫شود به گونه ای که بخش خصوصی توانمند و ذی صالح خودروسازی را تحویل‬ ‫بگیرند و تولید داش��ته باش��د و دولت تنها نظارت کننده عملکرد انها باشد گام‬ ‫بزرگی در راستای رشد و پیشرفت صنعت خودرو برداشته ایم‪.‬‬ ‫انصاری تاکید کرد‪ :‬دولت هر جا بنگاهداری کند منجر به شکست ان بخش‬ ‫و نقض حقوق مردم می ش��ود‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در پاسخ به این پرسش که بارها به این موضوع پرداخته شده اما چرا‬ ‫تغییری رخ نداده‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل اصالح نش��دن روند فعلی رانتی است که در این‬ ‫صنعت وجود دارد‪ .‬بررسی کنید در این سال ها که کشور مشکل واردات نداشت‬ ‫چه قطعه سازانی با خودروس��ازان برای وارد کردن قطعات قرارداد می بستند و‬ ‫چه منافعی از این بستر برای هر دو طرف به دست می امد‪ .‬انصاری اظهار کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون قطعه سازانی هستند که از خودروسازان برای ارزی که گرفته اند برای‬ ‫واردات قطع��ات به بهانه دور زدن تحریم ها طلبکار هس��تند‪ .‬این چالش ها در‬ ‫راس��تای منفعت طلبی سبب شده تا در برابر تغییر س��اختار مالکیت مقاومت‬ ‫کنند و اصالحات انجام نشود‪.‬‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫رقابت پذیر؛‬ ‫رویای مبهم‬ ‫برای یک ملت‬ ‫که قطعه سازان برای واردات قطعات اولیه و مواد اولیه به مشکل‬ ‫برخورده اند‪ .‬خودروس��ازان در قراردادهای پیش فروش قیمت ها‬ ‫را قطعی نکردند و مقرر ش��ده اس��ت؛ نرخ محصوالت براس��اس‬ ‫فرمول ‪۵‬درصد زیر نرخ بازار در زمان تحویل محاس��به شود‪ .‬این‬ ‫مبن��ا ظلم بزرگی به مردم اس��ت‪ .‬او گرانی خ��ودرو در روزهای‬ ‫گذش��ته را ناشی از حل نشدن اساس��ی مشکالت خودروسازی‬ ‫دانس��ت و خاطرنشان کرد‪ :‬وضعیت خودروسازی روز به روز بدتر‬ ‫می شود چراکه تامین ارز برای تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی‬ ‫مسیر همواری نخواهد داشت‪ .‬خودروسازان باید در محاسبه نرخ‬ ‫واقعی خودرو هزینه س��ربار را کاهش دهند‪ .‬برای رفع مشکالت‬ ‫خودروسازی در گام نخست باید اعتبارات مناسب ارزی و ریالی‬ ‫به خودروسازان تزریق شود در مرحله بعدی واردات خودرو ازاد‬ ‫شود‪ .‬براساس تجربه س��ال های گذشته بازار خودرو باید پس از‬ ‫تعطیلی نوروز راکد و کس��اد ش��ود اما این موضوع در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫تکرار نشد‪ .‬افزایش نرخ خودرو در چند روز گذشته نشان می دهد‬ ‫افزایش نرخ خودرو به تقاضای بازار ارتباطی ندارد‪ ،‬بلکه مش��کل‬ ‫اصلی مربوط به تامین است‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬در شرایطی که بدهی‬ ‫خودروسازان به قطعه سازان حدود ‪۱۵‬هزار میلیارد تومان است‪،‬‬ ‫پرداخت ‪۴‬هزار میلی��ارد تومان نمی تواند کمک چندانی به حل‬ ‫مشکالت این صنعت و در نتیجه ساماندهی بازار کند‪.‬‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪58‬‬ ‫این کارش��ناس ارش��د اقتصاد ادامه داد‪ :‬ممکن است در مرحله نخست سخت‬ ‫به نظر برس��د ام��ا باید اذعان کرد با توجه به تجربه های کش��ور در زمینه های‬ ‫نظامی و تولیدات شرکت های دانش بنیان در تولیدات شاخص و منحصربه فرد‬ ‫و موفقیت های بی بدیل در ان‪ ،‬دست یافتنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین استراتژی‬ ‫‹ ‹وابستگی و اسیب پذیری صنعتی‬ ‫حال با ش��رایطی که صنعت خودرو کش��ور به لحاظ س��اختار مالکیت دارد‬ ‫راهکارهای بلندمدت برای ان با توجه به نیازها و موانع موجود چیست؟ چگونه‬ ‫می توان موانع را برطرف و راهکارها را محقق کرد؟ امین دلیری‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش ها گفت‪ :‬صنع��ت خودرو در ایران با وجود پیش��ینه‬ ‫طوالن��ی در تولید و تنوع تولیدات ش��امل تولیدات متک��ی به صنایع داخلی یا‬ ‫صنای��ع فقط مونتاژ با برندهای خارجی و از نظر میزان تولید‪ ،‬در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) کشور را در زمره دوازدهمین کشور تولید کننده‬ ‫بزرگ خودرو در جهان قرار داده اس��ت‪ .‬اما به دلیل وابس��تگی تکنولوژیکی به‬ ‫خارج کشور‪ ،‬شکننده و اسیب پذیر شده است‪ .‬این امر نشان دهنده این واقعیت‬ ‫اس��ت که عوام��ل و موانع بیرون��ی تاثیرگذار بر صنعت خودرو ایران همیش��ه‬ ‫خودنمایی کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬وجود اسیب پذیری صنعت خودرو از عوامل‬ ‫بیرونی که هر از چندگاه بر ان عارض می شود‪ ،‬اگر پادزهر ان برای این صنعت‬ ‫فراهم نباش��د چه بسا اسیب های وارد شده جبران ناپذیر باشد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫نبود یک استراتژی مدون در دهه های گذشته‪ ،‬صنایع خودرو کشور را به تولید‬ ‫خودروه��ای بی کیفیت بدون توجه به رقابت پذی��ری و نادیده گرفتن تحوالت‬ ‫جهانی در طراحی و ساخت خودروهای مدرن‪ ،‬با این دیدگاه که تولیدات ان با‬ ‫هر کیفیتی بدون زحمت در بازارهای داخلی تاکنون فروش رفته‪ ،‬این صنعت را‬ ‫بدون رقیب و در کشور یکه تاز کرده و در واقع این رشد نازپرورانه در بلندمدت‬ ‫به زیان صنعت خودرو تمام شده است‪.‬‬ ‫ل گذشته که ورود خودرو های‬ ‫این استاد دانشگاه ادامه داد‪ :‬فقط در چند سا ‬ ‫خارجی در داخل کش��ور شدت بیشتری گرفت‪ ،‬برخی خودروسازان داخلی به‬ ‫فکر تغییر و تحول در طراحی و س��اخت تولیدات خودرو خود با رویکرد جدید‬ ‫شدند که تولید سمند نخستین گام در این مسیر بود‪.‬‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪ -‬عضو هیات علمی دانش�گاه علم و صنعت‪ :‬پیش تر گفتم‬ ‫دولتمردان خواهان خیر و صالح مردمان هستند و تمام تالش خود را برای توسعه کشور‬ ‫می کنن��د‪ .‬اما اگر صالح کش��ورها‪ ،‬فقط بر مبنای نیت و خواس��ته رخ می داد‪ ،‬این همه‬ ‫اختالف بین کش��ورهای مشابه وجود نداشت‪ .‬این تفاوت ها را حتی در یک کشور با یک‬ ‫ساختار حکومتی ثابت و در یک صنعت مشخص در دو مقطع زمانی متفاوت هم می توان‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬ترکیه ‪ ۳۰‬سال پیش چه کرد که صنعت خودرو ان این قدر متحول شد؟‬ ‫نهادگرایان‪ ،‬این تغییرات را به نهادها نس��بت می دهند که البته درس��ت است‪ .‬اما اصوال‬ ‫چه چیزی نهادها را تغییر می دهد؟ اگر روی صنعت خودرو تمرکز کنیم‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫فلسفه حاکم بر نهادها و قوانین مهم تر هستند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬خصوصی سازی را به عنوان‬ ‫یک راهکار خوب برای افزایش بهره وری و رقابت پذیری صنایع در ایران تشخیص داده ایم‬ ‫و نهادهای مربوط را داریم‪ ،‬اما ایا خصوصی س��ازی در کشور ما نتایج مورد نظر را کسب‬ ‫کرده است؟ یا حتی حرکت فعلی به سمت ان نتایج می رود؟‬ ‫ما بیش از ‪ ۵۰‬س��ال است خودروسازی داریم و دست کم ‪ ۳۰‬سال است ادعا می کنیم‬ ‫که می خواهیم صنعت خودرو رقابتی داشته باشیم و به طور تقریبی انواع نهاده های الزم‬ ‫را تدارک دیده و هر کاری که فکر کنید برای رسیدن به ان انجام داده ایم‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫در همین راس��تا در حال حاضر بیش از ‪ ۳۰‬خودروس��از در کشور داریم‬ ‫که در عمل هیچ کدام شان در سطح جهانی حرفی برای گفتن ندارند و‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬با مردمانی روبه رو هستیم که به خاطر محصوالت و خدمات‬ ‫از باال تا پایین صنعت را به باد ناسزا می گیرند‪ .‬جالب اینجاست که حتی‬ ‫مسئوالن مملکتی و به ویژه وکالی مجلس که خود مسئول این وضعیت‬ ‫هس��تند‪ ،‬هر جا می خواهند خود را در نزد مردم عزیز کنند‪ ،‬به تندترین‬ ‫روش ه��ای ممکن این صنعت را به باد انتق��اد می گیرند‪ .‬پس به راحتی‬ ‫می ت��وان نتیجه گرفت که هم اکنون صنعت خ��ودرو ما از رقابت پذیری‬ ‫بس��یار دور اس��ت‪ .‬اما یک پرس��ش مطرح اس��ت‪،‬ایا تاکنون ما مفهوم‬ ‫رقابت پذی��ری را ب��رای خود تعریف کرده ایم و در س��طح ملی به اجماع‬ ‫روی ان رس��یده ایم که بخواهیم به ان نزدیک شویم؟ برای درک اهمیت پاسخ دادن به‬ ‫این پرس��ش‪ ،‬باید از خود پرس��ش کنیم که چرا این همه خودروس��ازی در کشور ایجاد‬ ‫کرده ایم و دنبال توس��عه تعداد انها هس��تیم؟ چون فکر می کنیم تعدد به معنای رقابت‬ ‫و رقابتی ش��دن است؟ پس اگر این طور اس��ت چرا مردم حس می کنند که بازار رقابتی‬ ‫نیست؟ چرا صادرات واقعی رخ نمی دهد؟ چرا هم اکنون که ارز گران شده است و به طور‬ ‫روند افزایشی تولید خودرو در کشور‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪:‬‬ ‫روند افزایش��ی تولی��د خودرو به‬ ‫کاهش نرخ منتهی می شود‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬مع��اون امور‬ ‫صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در گفت وگ��و با خانه‬ ‫ملت درب��اره برخی خبرها مبنی‬ ‫ب��ر اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به دنب��ال واردات محدود‬ ‫خودرو اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬وزارتخان��ه به دنبال واردات‬ ‫خودرو نیس��ت و هیچ برنامه ای برای این موضوع‬ ‫حتی با ارز منشا خارجی ندارد‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درب��اره سرنوش��ت س��رمایه گذاری‬ ‫خودروس��ازی های خارج��ی در ای��ران‪ ،‬اف��زود‪:‬‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه در ای��ران برای تولی��د خودرو‬ ‫س��رمایه گذاری کرده اند با توجه‬ ‫به حجم س��رمایه گذاری ها دوباره‬ ‫ب��ه ای��ران بازمی گردن��د اما این‬ ‫بازگش��ت با ش��رایط قبلی تکرار‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما بازار خود را در‬ ‫اختیار شرکت هایی که بر اثر یک‬ ‫چال��ش ایران را ت��رک می کنند‪،‬‬ ‫قرار نمی دهیم‪.‬‬ ‫مجموع سرمایه گذاری هایی که‬ ‫ش��رکت های خودروسازی خارجی در ایران انجام‬ ‫داده اند یک میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫مقیم��ی با اش��اره ب��ه راهکاره��ای الزم برای‬ ‫کاه��ش نرخ خودرو‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬افزایش‬ ‫تولی��د باع��ث کاهش ن��رخ خودرو می ش��ود که‬ ‫درحال حاض��ر نی��ز ای��ن مه��م در ح��ال تحقق‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرش ها باید تغییر کند‬ ‫دلی��ری در ادامه افزود‪ :‬خودروس��ازان بزرگ مانند ایران خودرو و س��ایپا که‬ ‫با توجه به س��هم باالی میزان تولیدات انها در س��ال و میزان س��رمایه گذاری‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬باید طرز تفکر و نگرش خود را تغیی��ر داده و خود صاحب دانش‬ ‫فنی طراحی و س��اخت خودرو ش��وند‪ .‬موان��ع و عوامل اخ�لال در روند تولید‬ ‫ک��ه مهم ترین انه��ا اثرات تحریم ه��ای خارجی به ویژه اثرگ��ذاری تحریم یک‬ ‫جانب��ه امریکا اس��ت و نیز تاثیر و تبعیت پذیری دیگر کش��ورها از این کش��ور‬ ‫به دلیل وابس��تگی اقتصادی و سیاس��ی انها به امریکا‪ ،‬بای��د این درس را به ما‬ ‫داده باش��د که همکاری با این کش��ورها پایدار نبوده و بارها شاهد ان بوده ایم‬ ‫که به عنوان عامل اخالل در روند تولید و برنامه های صنعت خودرو در کش��ور‬ ‫نقش داش��ته اند‪ .‬بنابراین صنایع خودروسازی باید با توجه به این موانع نسبت‬ ‫به تدوین اس��تراتژی صنعت خودرو با در نظر گرفتن تحوالت خودرویی جهان‬ ‫اق��دام کنند‪ .‬وی با اش��اره به توس��عه و دانش طراحی تاکید ک��رد‪ :‬هم اکنون‬ ‫باید به تدوین برنامه بلندمدت (اس��تراتژی) توس��عه و دان��ش طراحی پلتفرم‬ ‫س��اخت خودرو و صنایع وابس��ته به ان از س��وی خودروس��ازان بزرگ داخلی‬ ‫ب��ا هم��کاری و حمایت دولت و با ارتباط تنگاتنگ دانش��گاه ها و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان اقدام شود‪ .‬او یاداور شد‪ :‬برنامه های مربوط به این امر را باید بدون‬ ‫توجه به این موضوع که شرکت های خودروساز خارجی ایا در اینده به همکاری‬ ‫خود با شرکت های خودروساز ایرانی ادامه می دهند یا به طور کلی‪ ،‬قطع رابطه‬ ‫می کنند‪ ،‬مو به مو اجرا کرد‪ .‬بنابراین با همکاری و س��رمایه گذاری مش��ترک از‬ ‫س��وی خودروس��ازان بزرگ و حتی کوچک و با همکاری و حمایت دولت باید‬ ‫یک برنامه استراتژیک بلندمدت که دورنمای توسعه ای صنایع خودرو را تا افق‬ ‫‪ ۱۴۲۰‬ترسیم کند‪ ،‬تدوین شود و با فرض اینکه ممکن است هیچ سرمایه گذار‬ ‫ت خودروس��از خارجی در ان سهیم نبوده و مش��ارکت نداشته باشد‪.‬‬ ‫و ش��رک ‬ ‫دلیری در ادامه موضوع تدوین اس��تراتژی صنعت خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬رویکرد جدید‬ ‫بای��د با توج��ه بر تحوالت جهانی خودرو و دورنمای دس��ت کم ‪ ۲۰‬س��ال اینده‬ ‫متمرکز ش��ود‪ .‬همچنین تمرکز بر امر تحقیق و توس��عه و طراحی مهندسی باید‬ ‫نرم افزارمحور باشد و توسعه و تقویت صنایع وابسته به خودرو‪ ،‬مانند قطعه سازی‪،‬‬ ‫تنوع بخش��ی خدمات پس از فروش باید با روش های نوین مش��تری محور انجام‬ ‫شود‪ .‬نکته کلیدی دیگر تمرکز بر تولید خودروهای برقی (هیبریدی) یا بنزینی با‬ ‫بازدهی مصرف کم در برنامه های تولید خودرو است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫مش��ترک با همکاری خودروس��ازان داخلی نیز به منظور ایجاد یک مرکز علمی‬ ‫پژوهش های صنعت خودرو با پیش شرط احاطه به دانش ساخت و طراحی پلتفرم‬ ‫که به علت تحریم های مکرر و مداوم‪ ،‬شرکت های خارجی کمتر نسبت به انتقال‬ ‫فناوری ان به داخل کش��ور همکاری داش��ته اند‪ ،‬باید مدنظر قرار گیرد‪ .‬این امر‬ ‫در تولی��د قطع��ات یدکی خ��ودرو نیز صدق می کند‪ .‬تجربه ک��ره جنوبی در این‬ ‫زمینه نشان می دهد شرکت های خودروسازی هیوندایی و کیاموتورز با همکاری‬ ‫یکدیگر این راه را طی کرده اند‪ .‬فراموش نکنیم در طراحی ها باید راحتی استفاده‬ ‫و دستیابی خودکار به خودرو که در خودرو سازی جهان مورد توجه است‪ ،‬لحاظ‬ ‫ش��ود‪ .‬این کارشناس در نهایت به در نظر داشتن استفاده های اینترنتی در شبکه‬ ‫ارتباطی خودرو به عنوان نکته ای دیگر در تدوین استراتژی صنعت خودرو کشور‬ ‫اش��اره و تاکید کرد‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬در صنایع خودرو س��ازی باید یک خانه تکانی‬ ‫و بازبینی اساس��ی نس��بت به ط��رز تفکر فعلی به وجود اید ک��ه این تغییر نگرش‬ ‫تحول گرا‪ ،‬موجب ارتقای بهره وری و کارایی صنایع خودرو ش��ده و سبب افزایش‬ ‫تقاضا برای خرید تولیدات خودروهای داخلی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر تحریم‬ ‫دلیری با بیان اینکه با داشتن این اگاهی که تغییرات رو به جلو در بازارهای‬ ‫جهانی تولیدات خودرو به س��رعت و به طور مداوم در حال انجام است و رقابت‬ ‫زیادی در بازار جهانی خودرو ش��کل گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازان داخلی عالوه بر‬ ‫رقابت س��نگین بین تولیدکنن��دگان خودرو در جهان‪ ،‬با ی��ک عامل بازدارنده‬ ‫اضافی دیگری که س��ایر سازندگان خودرو در جهان از ان بری هستند‪ ،‬روبه رو‬ ‫هس��تد و ان مش��کل و معضل تحریم های ظالمانه امریکا اس��ت که برخی از‬ ‫خودروس��ازان خارجی که تمایل به س��رمایه گذاری و همکاری با ایران دارند را‬ ‫منصرف کرده و موانع جدی در این زمینه ایجاد کرده اند‪ .‬دلیری تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫عل��م به اینکه این عامل بازدارنده وجود دارد باید در مدل برنامه های بلندمدت‬ ‫تولید خودرو در ایران منظور شود و به امکانات و توانمندی های داخلی متمرکز‬ ‫ش��ده و به س��رمایه گذاری های داخلی مشترک بین خودروس��ازان تکیه شود‪.‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬این اس��تراتژی در بلندمدت نتیجه بخش خواهد بود و ایران را در‬ ‫زمره خودروسازان بنام جهان قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫معمول کش��ورهای پیشرفته در این حالت‪ ،‬صادرات شان به شدت افزایش‬ ‫می یاب��د‪ ،‬ما از صادر کردن حداقل ها هم عاجز هس��تیم‪ .‬البته قبول دارم‬ ‫سیاست های بین المللی به ما اجازه نمی دهد خودرویی را به کشورها اصلی‬ ‫جهان صادر کنیم‪ ،‬اما ایا خودرویی داریم که بتوانیم حتی به کشورهایی‬ ‫مانند افغانس��تان‪ ،‬عراق و پاکستان صادر کنیم یا خیر؟ مجموعه رفتارها‬ ‫و نتای��ج واقعی و قابل اندازه گیری در صنعت خودروی ما نش��ان می دهد‬ ‫صنعت ما به هیچ وجه رقابتی نیست‪.‬‬ ‫چ��را؟ چون ما اصوال رقاب��ت را تعریف نکرد ه و بر س��ر ان اجماع پیدا‬ ‫نکرده ای��م‪ .‬رقابت از نظر مردم عادی یعنی تنوع زیاد‪ ،‬پایین ترین قیمت ها‬ ‫و باالترین کیفیت های جهان‪ .‬از نظر مس��ئوالن هم که به معنی پز دادن‬ ‫برای تولید ملی‪ ،‬باالترین اشتغال و روبان بریدن های داخل و خارج از کشور است‪ .‬اما از‬ ‫منظر تولیدکننده چطور؟ به��ره وری باال‪ ،‬اتصال به زنجیره جهانی تولید‪ ،‬تبادالت علمی‬ ‫و فناوری ازاد‪ ،‬ثبات ش��اخص های کالن اقتصادی و ثبات سیاست های حاکم بر تولید و‬ ‫مصرف‪ ،‬حداقل های رقابت پذیری یک بنگاه است‪ .‬با کمی تفکر تناقضات ذاتی این اهداف‬ ‫را درک می کنیم‪.‬‬ ‫خطر غالب شدن خودتحریمی ها در خودروسازی‬ ‫یک کارشناس صنعت خودرو مدعی شد که شواهد‬ ‫نشان می دهد برنامه های تدوین شده برای سروسامان‬ ‫دادن به وضعیت خودروس��ازی در کش��ور در شرایط‬ ‫بحرانی فعلی‪ ،‬از اثربخش��ی الزم برخ��وردار نبوده اند؛‬ ‫به طوری که ناهماهنگی بین سازمان ها و وزارتخانه های‬ ‫مرتبط با صنعت و اقتصاد به جایی رسیده که امید به‬ ‫بهبود را به یاس تبدیل کرده اس��ت‪ .‬اما در س��الی که‬ ‫به نام رونق تولید نامگذاری ش��ده‪ ،‬نمی توان به سادگی‬ ‫از کم کاری ها و عملکردهای نادرست عبور کرد‪ .‬حسن‬ ‫کریمی س��نجری در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫صنع��ت خودرو این روزها فش��ارهای کم س��ابقه ای را‬ ‫تجربه می کند‪ .‬از یک س��و فش��ار اقتصادی ناش��ی از‬ ‫نوس��ان های ن��رخ ارز در کنار اف��ت ارزش ریال باعث‬ ‫افزایش هزینه تامین قطعات شده است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫محدود شدن مس��یرهای دسترسی به تامین قطعات‬ ‫به وی��ژه قطعات خارجی موجب اف��ت تولید و عرضه‬ ‫خودرو به بازار ش��ده اس��ت‪ .‬با این وجود در عملکرد‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫س��ال گذشته کمتر نشانی از حمایت‬ ‫هوشمندانه و کارشناسی شده از این‬ ‫صنعت را شاهد بودیم‪ .‬به اعتقاد این‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‪ ،‬در شرایط‬ ‫فعل��ی روش های بنگاهداری مش��ابه‬ ‫س��ال های گذش��ته‪ ،‬در شرکت های‬ ‫خودروس��ازی دیگر جوابگو نیست و‬ ‫اداره شرکت های خودروسازی بدون‬ ‫توجه به مقوله انجماد هزینه ها و فقط‬ ‫براس��اس مدیریت منابع نمی تواند این شرکت ها را از‬ ‫بحران های فعلی عبور دهد‪ .‬کریمی س��نجری تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬تغییر و اصالح روش های تامین س��رمایه و نیز‬ ‫روش های خرید همچنین تغییر نگرش در اس��تراتژی‬ ‫توس��عه ب��ازار از جمله مهم ترین اقدام های اس��ت که‬ ‫بای��د به عن��وان بخش��ی از اص�لاح س��اختارها هرچه‬ ‫س��ریع تر انجام شود‪ .‬کوچک س��ازی و چابک سازی در‬ ‫ش��رایط فعلی یک تدبیر اس��تراتژیک‬ ‫اس��ت که شرکت های خودروساز باید‬ ‫به طور قطع در جهت ان گام بردارند‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬مح��دود کردن تنوع‬ ‫تولی��دات یک��ی از ای��ن اقدام ها موثر‬ ‫درراس��تای متناسب س��ازی ساختار‬ ‫تولید با شرایط بحرانی فعلی است‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬حذف یا غیرفعال کردن فوری‬ ‫تم��ام س��رمایه ها و زیرمجموعه های‬ ‫غیرمول��د نی��ز از اقدام ه��ای ف��وری‬ ‫خودروسازان باید باشد که می تواند نشان از هوشمندی‬ ‫این شرکت ها در شناسایی و تحلیل بحران فعلی باشد‪.‬‬ ‫کاهش ش��رکت های زیرمجموعه ب��ه معاونت و حذف‬ ‫بس��یاری از پس��ت های غیرض��روری پرهزین��ه گامی‬ ‫اساسی در راستای کوچک سازی هوشمندانه است که‬ ‫پرداخت��ن به ان نیاز به اقدام عملی مدیران عامل این‬ ‫ش��رکت ها دارد‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه در کنار اصالح روش ه��ای بنگاه داری‪ ،‬رفتار‬ ‫دولت و س��ازمان های وابس��ته مرتبط ب��ا حوزه تولید‬ ‫خودرو نیز بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از زمان‬ ‫وقوع تحریم در صنعت خودرو کمتر ش��اهد رفتارهای‬ ‫منطقی از سوی این سازمان ها در برخورد با این صنعت‬ ‫بوده ایم‪ .‬دولت باید به س��رعت با تشکیل یک کارگروه‬ ‫کارشناسی علل تمامی ناهماهنگی ها و دست اندازهای‬ ‫رونق تولید در حوزه خودرو را بررسی و راهکارهای انی‬ ‫برای هر یک تعیین کند‪ .‬کریمی سنجری معتقد است‪:‬‬ ‫در غیر این صورت اگر قرار باش��د رفتار این سازمان ها‬ ‫همچنان مشابه گذشته باشد‪ ،‬باید گفت صنعت خودرو‬ ‫عالوه ب��ر تحریم خارجی دچار نوعی تحریم داخلی هم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬درباره تحریم های خارجی خودروسازی‬ ‫برخی ش��رایط در اختیار ما نیست اما اینکه رفتارهای‬ ‫غیرحرفه ای و غیرمسئوالنه برخی متولیان دولتی این‬ ‫صنعت و س��ازمان های مرتبط با ان بر دش��واری های‬ ‫تحریم های خارجی بیفزاید‪ ،‬غیرقابل گذشت است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪58‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بایدها و نبایدهای تحقق شعار ملی‬ ‫مرتض�ی مصطفوی‪-‬کارش�ناس اقتص�اد‪ :‬رهبر معظم‬ ‫انق�لاب امس��ال را به نام «رون��ق تولید» نامگ��ذاری کرده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫به اذع��ان تم��ام کارشناس��ان و صاحب نظران‪ ،‬مس��ئله تولید‪،‬‬ ‫قوام هر اقتصادی اس��ت‪ .‬به ویژه اگ��ر این تولید در بخش‪‎‬های‬ ‫صنعتی با ارزش افزوده باال همچون صنعت خودرو باشد‪ .‬تولید‬ ‫در صنع��ت خودرو به عل��ت ناکارامدی مدیری��ت و تحریم‪‎‬ها‬ ‫با چالش‪‎‬های فراوانی روبه رو ش��ده اس��ت‪ .‬کمب��ود نقدینگی‪،‬‬ ‫تامین نش��دن قطعات م��ورد نیاز‪ ،‬زیان‪‎‬ده بودن ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬کیفیت پایی��ن برخی از محص��والت پرتیراژ‪،‬‬ ‫بهره‪‎‬وری پایین نیروی کار‪ ،‬تحقیق و توس��عه ضعیف‪ ،‬تغییرات‬ ‫مدیریتی سیاسی و‪ ...‬از جمله موضوع هایی است که این روزها‬ ‫ش��رکت های خودروسازی با ان دس��ت و پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫حال در چنین ش��رایطی چه سیاستی را باید در پیش گرفت‬ ‫تا عالوه‪‎‬بر حل مش��کالت‪ ،‬تولید نیز رون��ق یابد‪ .‬از جنبه‪‎‬های‬ ‫گوناگون‪ ،‬پاس��خ این پرسش اساس��ی متفاوت است که ریشه‬ ‫این موضوع در نوع نگاه به مس��ئله تولید نهفته اس��ت؛ اینکه‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬مدیران خودروس��ازی و مردم به عن��وان ‪۳‬بازیگر‬ ‫اصلی ب��ازار خودرو چگونه به تولید نگاه می کنند نقطه افتراق‬ ‫و اشتراک پاسخ‪‎‬های این پرسش است‪ .‬بنابراین برای پاسخ به‬ ‫این پرس��ش دو نکته اساس��ی وجود دارد‪ .‬نخست انکه از نظر‬ ‫ک��دام بازیگر به تولید نگاه می ش��ود و نگاه ان بازیگر به تولید‬ ‫چگونه است؟ چراکه نگاه هر یک از اضالع مثلث مصرف‪‎‬کننده‪،‬‬ ‫دولت و تولیدکننده دارای فواید و هزینه‪‎‬های ویژه خود است‪.‬‬ ‫دومی��ن نکته نیز انتخ��اب نگاه بهینه‪‎‬تر اس��ت‪ .‬از نظر اقتصاد‬ ‫بخش عمومی‪ ،‬سیاس��تی بهینه و کارا است که در ان سیاست‬ ‫رف��اه احاد م��ردم افزایش یابد و یا بر اثر اعمال ان سیاس��ت‪،‬‬ ‫حداقل رفاه هیچ کس��ی کاهش نیابد‪ .‬هر چند ش��اید رسیدن‬ ‫و به‪‎‬دس��ت اوردن چنین سیاس��تی در عمل شدنی نباشد اما‬ ‫به عنوان یک چش��م‪‎‬انداز به ما نشان می دهد که کدام سیاست‬ ‫و رفتار مطلوب‪‎‬تر و بهینه‪‎‬تر است‪.‬‬ ‫چرخه افول اخالق و اقتصاد‬ ‫هزینه مبادله در چرخه حمل ونقل‬ ‫عباس مجی�دی نژاد‪ -‬رئیس انجم�ن صنفی مراکز‬ ‫معاینه فنی‪ :‬عنوان این مقاله بر گرفته از کتاب نفیس دکتر‬ ‫رنانی است‪ .‬ایشان در مقدمه برای معرفی کتاب عنوان کرده‬ ‫اس��ت «بیش از دو قرن اس��ت که اندیشه اقتصادی اعضای‬ ‫جامع��ه در تکاپوی نظریه پردازی اس��ت تا بتواند رفتارهای‬ ‫اقتصادی اعضاء جامعه را در چارچوب های منطقی و علمی‪،‬‬ ‫تحلیل و پیش بینی کند‪ .‬اما پیچیدگی رفتارهای انسانی در‬ ‫تمامی حوزه ها‪ ،‬به طور خاص در حوزه اقتصاد‪ ،‬اندیشمندان‬ ‫را ناگزیر س��اخت ت��ا به تدریج و با مالحظه ش��واهد ناقض‬ ‫و تجربه ه��ای خ�لاف انتظارهای نظ��ری‪ ،‬قیدهای��ی را بر‬ ‫نظریه ه��ای خود اعمال کنند و از ای��ن طریق تحلیل رفتار‬ ‫اقتصادی انسان ها را با محدویت های حاکم بر دانسته بشری‬ ‫س��ازگار س��ازند‪ ».‬ناگزیر بودن از پذیرفتن قیودات و تبیین‬ ‫س��اختار روابط انسانی‪ ،‬اندیش��مندان در این حوزه را وادار‬ ‫ساخته تا رفتار انسان ها را نه تنها در بعد اقتصادی بلکه در‬ ‫دیگر ابعاد نیز مورد بررسی و واکاوی قرار دهند‪.‬‬ ‫یکی از ابزارهای الزم در تحقق به رش��د و توسعه اقتصادی‬ ‫حم��ل و نقل پوی��ا خواهد ب��ود‪ .‬برخورداری از یک ش��بکه‬ ‫حمل و نقل پویا‪ ،‬هماهنگ و س��ازمان یافته می تواند یکی از‬ ‫شاخص های میزان توسعه یافتگی‬ ‫جوامع محسوب شود‪ .‬اهمیت‬ ‫این بخش به گونه ای است‬ ‫که ام��روزه ب��رای ارزیابی‬ ‫رشد و توس��عه اقتصادی‬ ‫کش��ورها‪ ،‬میزان اشتغال‬ ‫و ارزش اف��زوده در بخش‬ ‫حم��ل ونق��ل را‬ ‫یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫بس��یاری از اقتصاد دانان معتقدند که حمل و نقل‪ ،‬ستون‬ ‫فقرات توسعه بوده و حمل و نقل رابطه مستقیمی با توسعه‬ ‫اقتصادی داش��ته و گس��ترش زیر ساخت ها در حمل و نقل‬ ‫امکان دس��تیابی ب��ه این ش��رایط را مهیا خواه��د کرد‪ .‬با‬ ‫بررس��ی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرفته‬ ‫می توان به این نتیجه رسید که کشورهای مذکور نسبت به‬ ‫کشورهای در حال توسعه دارای نظام حمل و نقل نیرومندتر‬ ‫و برنامه ریزی ش��ده تری بوده و در مسیر تحوالت اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و فرهنگی وجود یک نظام مناس��ب حمل و نقل‬ ‫ضروری اس��ت و هرچه توس��عه ش��بکه حمل و نقل بیشتر‬ ‫باشد رش��د اقتصادی در کشور نیز بیشتر خواهد بود‪ .‬ایجاد‬ ‫یک سیس��تم مطلوب پیشرفته و بومی سازی شده در حمل‬ ‫و نقل حائز اهمیت است‪ .‬لذا برای حصول به شرایط توسعه‬ ‫یک��ی از این ابعاد مطروح��ه در این ب��اب را باید در هزینه‬ ‫مبادله دانست‪.‬‬ ‫در تعریف کلی هزینه مبادله‪ ،‬هزینه ای را باید گفت که‬ ‫طرفین قراردادها برای کس��ب اطالع��ات یا به خاطر عدم‬ ‫اجرای مفاد قرارداد از سوی طرف مقابل متحمل می شوند‬ ‫و یا اینکه ب��رای نظارت‪ ،‬کنترل و اعمال قانونی قراردادها‪،‬‬ ‫هزین��ه ای اضافی بر دوش طرفین خواهد افتاد‪ .‬با توجه به‬ ‫این تعریف کلی مش��خص اس��ت که ردپای هزینه مبادله‬ ‫(‪ )transactions costs‬را می توان در جای جای اقتصاد‬ ‫یافت‪ .‬با نگاهی به حس��اب های ملی و س��هم ارزش افزوده‬ ‫ل و نقل از تولید ناخالص داخلی‪ ،‬درمی یابیم‬ ‫در بخش حم ‬ ‫که در طی ‪ ۱۰‬س��ال گذش��ته‪ ،‬به طور میانگین بالغ بر ‪۷‬‬ ‫لو‬ ‫درص��د از تولید ناخالص داخلی کش��ور را بخش حم ‬ ‫نقل ایجاد کرده است‪ .‬این رقم اثر مستقیم حمل و‬ ‫نقل در اقتصاد را نشان می دهد‪ ،‬ولی نقش حمل‬ ‫ و نقل در توس��عه اقتصادی بیش از ان اس��ت‪.‬‬ ‫بخ��ش حمل و نق��ل به عنوان ی��ک فعالیت‬ ‫اقتصادی بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال‬ ‫اثر اس��ت‪ .‬بخ��ش حمل و نقل ب��ه عنوان‬ ‫مجموعه ای از فعالیت ه��ای اقتصادی با‬ ‫ارائه خدمات حمل و نقل در بخش های‬ ‫زمینی‪ ،‬ریلی‪ ،‬هوایی و دریایی همانند‬ ‫س��ایر فعالیت های اقتص��ادی‪ ،‬ارزش‬ ‫افزوده ایجاد کرده و در رشد اقتصادی‬ ‫و ایجاد اشتغال کشور سهم بسزایی‬ ‫دارد‪ .‬تحلیل ساختار شرایط‬ ‫کنون��ی در حمل ونقل‬ ‫و با قیودات موجود که ریش��ه در عدم برنامه ریزی داش��ته‬ ‫هزینه مبادله در نظام حمل و نقل را به شدت افزایش داده‬ ‫و موجب تنش های اقتصادی و اجتماعی شده است که در‬ ‫نهایت این هزینه ها دامن گیر دس��تگاه های مختلف دولتی‬ ‫خواهد بود‪ .‬بنابر شرایط به وجود امده در نوسانات ارزی که‬ ‫در سال ‪ 97‬رخ داد وضعیت نامناسبی برای اصناف مختلف‬ ‫در حمل ونقل به وجود امد که هزینه های مبادله گزافی بر‬ ‫جامعه ما تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫ت مدیره‬ ‫به نقل از س��ایت تین نی��وز داوودی عضو هیئ ‬ ‫کانون سراس��ری انجمن ه��ای صنفی رانندگان مس��افری‬ ‫کش��ور عنوان کرده اس��ت‪ «:‬س��ال ‪ 97‬را در حالی سپری‬ ‫کردیم که س��خت ترین س��ال ب��رای ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی جاده ای بود؛ در س��الی که گذشت از بی عدالتی ها‬ ‫و بی مهری ها کمرمان شکس��ت و اگ��ر این روند ادامه یابد‬ ‫و کس��ی به داد ناوگان جاده ای نرس��د به طور یقین ناوگان‬ ‫درسال جدید با این کمر شکسته زمین گیر خواهد شد‪».‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت��ه اس��ت‪ :‬صنف حمل ونق��ل عمومی‬ ‫جاده ای و به خصوص بخش مسافر تنها صنفی است که در‬ ‫این تورم و گرانی با کرایه سال ‪ 96‬و ‪ 97‬اقدام به جابه جایی‬ ‫مس��افر می کند و اگر هم افزایش��ی در ایام نوروز داشته در‬ ‫یک بازده زمانی ‪ 20‬روزه بوده و ان هم به خاطر خالی بودن‬ ‫ناوگان است و مجددا ً کرایه ها به روال گذشته برمی گردد‪.‬‬ ‫بی ش��ک بر همگان روش��ن اس��ت که هر خدمتی باید‬ ‫قیمتی داش��ته باش��د‪ .‬تناس��ب درس��ت خدمت و قیمت‬ ‫ضام��ن عملکرد صحیح در فرایندهای حمل و نقل خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬با تحمیل قیمت های دس��توری ان هم بدون رعایت‬ ‫مولفه های الزم برای قیمت تمام شده بار سنگینی بر دوش‬ ‫اصناف مرتبط خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن گون��ه کنت��رل و اعمال قانون��ی هزین��ه بر صنف‬ ‫رانندگان مس��افربری و البته تنها در این بخش نبوده بلکه‬ ‫سیاس��ت گذاری اس��ت و به این صورت تمامی بخش ها در‬ ‫حمل و نقل را به چالش کش��یده اس��ت‪ .‬در خصوص نرخ‬ ‫معاینه فنی هم باید گفت که در سال ‪ 94‬تعیین و در سال‬ ‫‪ 95‬از طرف وزارت کش��ور ابالغ شده است؛ بعد از گذشت‬ ‫حدود چهار س��ال باز هم تعیین تکلیف مش��خصی از ان‬ ‫صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫این برنامه ریزی و سیاست گذاری اشتباه را باید در‬ ‫دیگ�ر فرایندهای اقتصادی و اجتماعی جس�ت وجو‬ ‫کرد‪ .‬وجود مش�کالت اقتصادی و کمبود منابع مالی‬ ‫و کاه�ش توجه دولت به این ام�ور عاملی برای انواع‬ ‫اسیب های اجتماعی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت مش��رق‪ ،‬سردار ایوب س��لیمانی اظهار‬ ‫ک��رده بود‪ 28 «:‬هزار نفر کش��ته های ناش��ی از تصادفات ما‬ ‫در س��ال‪ ،‬رقم باالیی اس��ت که باید با تالش شبانه روزی ما‬ ‫به نقطه صفر نزدیک ش��ویم‪ ».‬وی در ادامه گفته بود‪ :‬تعداد‬ ‫خودروهای ما دو برابر شده‪ ،‬جاده ها چندین برابر شده‪ ،‬تردد‬ ‫مردم نیز بیشتر شده و مسافرت ها به همین ترتیب به صورت‬ ‫نس��بتا تصاعدی در حال رشد است و ظرفیت های ما محدود‬ ‫مانده و هماهنگی مطلوب این اس��ت که سازمان های ذیربط‬ ‫به پلیس کمک کنند‪ .‬جانش��ین فرمانده ناجا تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫یک پش��تیبانی جدی صورت نگیرد م��ا در اینده با افزایش‬ ‫تلفات مواجه خواهیم بود چرا که نس��بت به س��ال گذشته تا‬ ‫امروز به میزان بس��یار کمی‪ ،‬کمتر از ‪ ۲‬درصد افزایش تلفات‬ ‫داش��ته ایم ولی اگر خواسته هایی که داریم و پیگیری کردیم‬ ‫عملی نشد این امار نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش هم‬ ‫پی��دا می کند‪ .‬چالش به وجود امده در س��اختار حمل و نقل‬ ‫بوده و برای حل این چالش نیز بایس��ت راهکاری ساختاری‬ ‫ارائه کرد؛ با پیشنهادات دستگاه های اجرایی به صورت خاص‬ ‫امکان دستیابی به راهکار میسر نخواهد شد‪.‬‬ ‫در زیرساخت ها و تمامی بخش های حمل و نقل در کشور‬ ‫ضعف و کمبود به چشم می خورد‪ .‬مشکل فرسودگی و ناکافی‬ ‫بودن ناوگان وجود داش��ته و در حال حاضر زیرس��اخت های‬ ‫ل و نقل مس��افربری و‬ ‫ل و نقل عمومی کش��ور‪ ،‬چه حم ‬ ‫حم ‬ ‫چه حمل و نقل باری‪ ،‬به یکی از اصلی ترین گلوگاه های رشد‬ ‫اقتصادی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫جبران این عقب ماندگی ها هم به لحاظ تامین مالی و‬ ‫هم به لحاظ محدودیت های اجرایی‪ ،‬به س�ادگی میسر‬ ‫نب�وده‪ ،‬به وی�ژه که هنوز م�ا هم فاقد ی�ک راهبرد و‬ ‫الگوی مشخص برای توسعه شبکه حمل و نقل عمومی‬ ‫در کشور هستیم‪.‬‬ ‫عمر ناوگان برون ش��هری در س��ال ‪ 95‬برای خودروهای‬ ‫باالی ‪ 20‬س��ال به ‪ 25‬درصد از ناوگان می رسد اما نوسازی‬ ‫فقط ‪ 2.3‬درصد بوده و در س��ال ‪ 96‬نی��ز خودروهای باالی‬ ‫‪ 20‬سال ‪ 22‬درصد و نوسازی ان ‪ 3.6‬درصد است‪ .‬در بخش‬ ‫درون ش��هری سنندجی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی‬ ‫در مصاحبه با پایگاه خبری عصر خودرو گفته است‪3200« :‬‬ ‫اتوبوس عمر بین ‪ 11‬تا ‪ 15‬س��ال دارند و ‪ 1300‬اتوبوس نیز‬ ‫عمر بین ‪ 6‬تا ‪ 10‬س��ال را دارند تنها ‪ 630‬اتوبوس عمر بین‬ ‫‪ 1‬تا ‪ 5‬سال را دارند‪ .‬بنابراین وضعیت ناوگان خوب نیست‪».‬‬ ‫بخش مراکز معاینه فنی خودرو نیز شرایط مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫نرخ مراکز معاینه فنی در س��ال ‪ 94‬تدوین ش��ده و در سال‬ ‫‪ 95‬به مراکز ابالغ شده است و تاکنون هیچ تغییری نداشته‬ ‫است برای بر خط سازی و سیستمی شدن این فرایند هزینه‬ ‫بس��یاری را مراکز متحمل ش��ده اند و از طرف دیگر افزایش‬ ‫هزینه تعمیرات و پشتیبانی نیز معضالت بسیاری را به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫ام�ا تمامی چالش ی�ک طرف؛ چالش س�ازمان امور‬ ‫دارایی و مالیات طرف دیگر نیز کمر مراکز را شکسته‬ ‫اس�ت؛ با عدم تغییر در نرخ هر س�اله مبلغ مالیات را‬ ‫اضافه کرده و پایبند هیچ اصولی هم نیستند‪.‬‬ ‫با کمال تاس��ف به علت عدم تغییر ن��رخ در مراکز معاینه‬ ‫فن��ی تع��دادی از مراکز مجبور به تعدیل نیرو ش��ده و دیگر‬ ‫کارکنان نیز با حقوق های توافقی کار می کنند‪ .‬سوالی که در‬ ‫ذهن مدیران دستگاه های ذیربط باید شکل بگیرد این نیست‬ ‫که افراد با این چنین وضعیت اقتصادی چقدر اصول اخالقی‬ ‫را مراعات خواهند ک��رد و در صورت عدم رعایت این اصول‬ ‫چه کسی و یا چه کسانی مقصر خواهند بود؟‬ ‫خودروهای فرس��وده‪ ،‬قطع��ات غیر اس��تاندارد‪ ،‬لوازم های‬ ‫گرانقیمت‪ ،‬نرخ گذاری های دستوری و غیر متناسب و ظرفیت‬ ‫محدود نیروی انس��انی برای کنت��رل و نظارت‪ ...‬چالش های‬ ‫این سیس��تم است‪ .‬عواقب این ش��رایط عامل افزایش تعداد‬ ‫ن در تصادفات رانندگی خواهد بود‪ .‬هزینه هایی‬ ‫کشته ش��دگا ‬ ‫که به علت ع��دم مدیریت و برنامه ریزی دامن ش��هروندان‪،‬‬ ‫بخ��ش دولتی و خصوص��ی را گرفته و موجب تضییع حقوق‬ ‫اجتماعی شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫وزیر کشور‪ :‬قیمت و زمان سهمیه بندی بنزین مشخص نیست‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬قیمت و زمان سهمیه بندی بنزین مشخص‬ ‫نیس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور‪ ،‬عبدالرضا‬ ‫رحمانی فضل��ی‪ ،‬وزی��ر کش��ور در بازدید از مناطق س��یل زده‬ ‫خراسان شمالی در جمع خبرنگاران درباره بنزین گفت‪ :‬قیمت‬ ‫ف��روش و حجم مصرفی بنزین در کش��ور از نظ��ر اقتصادی‪،‬‬ ‫زیس��ت محیطی و سالمت انسان ها قابل قبول نیست‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫میانگی��ن روزان��ه حجم بنزین مصرفی در کش��ور ‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫لیتر اس��ت و در پیک مصرف تا ‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر در روز نیز‬ ‫می رس��د‪ .‬وزیر کش��ور ادامه داد‪ :‬قیمت و زمان سهمیه بندی‬ ‫بنزین هنوز اجرایی نش��ده و ش��ایعات مطرح شده از سوی دو‬ ‫محمد طاهر رستگاری‪ ،‬دانشجوی دکترای تبدیل انرژی‪ :‬در این‬ ‫بخش از س��ال ‪ 1378‬ماموریت بازرسی و نظارت براالیندگی و مصرف‬ ‫س��وخت خودروهای سواری بنزینی و سنگین دیزلی و موتورسیکلت را‬ ‫از س��وی س��ازمان های نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫بر عهده دارد‪ .‬در این راستا وفق شیوه نامه ها و دستورالعمل های ابالغی‬ ‫ماموریت های به شرح ذیل را اجرا کرده است‪.‬‬ ‫اج��رای فراینده��ای اس��تاندارد االیندگی در مراح��ل ‪ TA‬و ‪ COP‬برای‬ ‫خودروهای تولیدی مطابق استانداردهای ‪05/ECER83‬‬ ‫نظ��ارت و بازدی��د از خطوط تولید ش��رکت های خودروس��ازی‪ ،‬بازرس��ی و‬ ‫نمونه برداری از خودروها جهت انجام ازمون های االیندگی‬ ‫بررس��ی مدارک و مس��تندات فنی ارائه شده خودروساز جهت مطابقت ان با‬ ‫خودروهای تولیدی‪ ‬‬ ‫اج��رای فراینده��ای اس��تاندارد االیندگی در مراح��ل ‪ TA‬و ‪ COP‬برای‬ ‫موتورسیکلت های تولیدی مطابق استانداردهای ‪ 24/EC97‬‬ ‫اجرای اس��تانداردهای س��طح صدای خودروها و موتورس��یکلت ها مطابق با‬ ‫استاندارد ‪ 157/EEC70 ‬و ‪388/EEC70‬‬ ‫بررس��ی مدارک و مس��تندات ارائه ش��ده خودروهای دیزل��ی جهت تاییدیه‬ ‫شماره گذاری‬ ‫صدور تاییدیه های االیندگی خودروها و موتورس��یکلت ها مطابق شیوه نامه‬ ‫ابالغی سازمان محیط زیست‬ ‫تهیه گزارش��ات تفضیلی و تحلیلی در ارتباط با نتایج ازمونهای انجام شده و‬ ‫ارائه به سازمان های ذ ی ربط‬ ‫‪ ‬دستاوردهای حاصل از استقرار نظام کنترل االیندگی خودروها‬ ‫توقف تولید خودروها و موتورس��یکلت های االینده و خودروهایی که شرایط‬ ‫استاندارد االیندگی را احراز نمی کنند‪.‬‬ ‫جایگزینی سیس��تم کاربراتوری با انژکتوری و ارتقای سیستم سوخت رسانی‬ ‫خودروها‬ ‫حذف س��رب از بنزین و افزایش س��طح کیفی سوخت در کشور‪ ،‬متناسب با‬ ‫ارتقای استانداردهای االیندگی‬ ‫ال��زام نص��ب مب��دل کاتالیس��تی (‪ )Catalyst Convertor‬ب��ر روی‬ ‫خودروها توسط سازندگان‬ ‫ال��زام خودروهای تولید داخل و وارداتی به رعایت اس��تانداردهای االیندگی‬ ‫مصوب‬ ‫نظارت و کنترل بر سیس��تم سوخت رس��انی خودروها (‪ ،)SHED Test‬با‬ ‫هدف اصالح و بهبود سیستم کنترل بخارات بنزین‬ ‫الزام به نصب کربن کنیستر (‪ )Carbon Canister‬بر روی خودروها با‬ ‫هدف کنترل بخارات بنزین‬ ‫ارتق��ای کیت های گازس��وز به منظ��ور کاهش االینده ه��ا‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫سوخت و افزایش توان موتور در حالت کارکرد با سوخت گاز‬ ‫ارتقای سیس��تم مدیریت موتور در خودروها‪ ،‬به منظ��ور کاهش االینده ها و‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫کاهش روند سرانه تولید گازهای االینده خودروهای تولیدی‪ ‬‬ ‫خبرگزاری‪ ،‬موجب نگرانی مردم و حتی باعث ایجاد صف های‬ ‫طوالنی در پمپ بنزین ها ش��د‪ .‬رحمانی فضلی با بیان اینکه با‬ ‫عملکرد خوب وزارت نفت در تامین س��وخت‪ ،‬هیچ مش��کلی‬ ‫در کش��ور وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬بنزی��ن و گازوئیل مازاد بر نیاز‬ ‫کشور تولید می ش��ود و هیچ یک از جایگاه های سوخت دچار‬ ‫کمبود س��وخت نیس��تند‪ .‬درنتیجه نگران��ی در این باره وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬هر نوع تغییر به اطالع مردم‬ ‫خواهد رس��ید و به طور قطع با مشارکت مردم انجام می شود‪.‬‬ ‫وزیر کش��ور گفت‪ :‬تاکید دارم رسانه ها این نوع موضوعاتی که‬ ‫ب��ه امنیت ملی گره می خورد را حتم��اً از کانال ها و مجراهای‬ ‫اصل��ی یعن��ی وزات نف��ت و س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغات‬ ‫اقتصادی کش��ور پیگیری کنند و موجب نگرانی مردم نشوند‪.‬‬ ‫شایعه سازی و ایجاد جو روانی پذیرفته نیست‪ .‬همچنین پیش‬ ‫از این زیبا اسماعیلی‪ ،‬سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی ایران هرگونه اجرای طرح س��همیه بندی از‬ ‫روز پنجش��نبه (‪ ۱۲‬اردیبهشت) را رد کرده بود و عنوان کرده‬ ‫بود؛ تاریخ اجرای طرح س��همیه بندی بنزین این تاریخ نیست‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬مردم به ش��ایعات و فضاس��ازی ها به‬ ‫ویژه در فضای مجازی توجه نکنند‪ .‬گفتنی است اکنون بنزین‬ ‫معمولی به نرخ لیتری یک هزار تومان عرضه می شود‪.‬‬ ‫نظارت بر االیندگی خودرو‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ش��کل ‪ .12 -3‬رون��د تغیی��رات س��رانه مص��رف س��وخت (بنزین) کل‬ ‫خودروهای تولید داخل‬ ‫ش��کل ‪ .14 -3‬مقایس��ه س��رانه ‪  CO‬خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی و‬ ‫دوگانه سوز(‪)TA‬‬ ‫ش��کل ‪ .13 -3‬روند تغییرات سرانه ‪  CO2‬منتشره از کل خودروهای تولیدی‬ ‫داخل‬ ‫ش��کل ‪ .15 -3‬مقایس��ه س��رانه ‪  HC + NOx‬خروجی ازاگزوز خودروهای‬ ‫بنزینی و دوگانه سوز(‪)TA‬‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪58‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فرایند نظارت بر االیندگی خودروها و صدور تایید ان‪ ‬‬ ‫ مرحله تایید نوع (‪ )Type Approval‬‬‫‪ .1‬ارائه درخواس��ت انجام ازمون ‪ TA‬با معرفی کردن خودرو مورد ازمون‬ ‫همراه با مشخصات کامل انها و معرفی نماینده تام االختیار شرکت‪.‬‬ ‫‪ .2‬تکمی��ل فرم ه��ای مش��خصات فن��ی خودروه��ا‪ ،‬مطاب��ق با پیوس��ت‬ ‫اس��تاندارد ‪ 338/70 EEC ،05/ECE R83 ‬و‪ 157/70 EEC‬و‬ ‫ارائه انها ب��ه همراه گواهینامه های معتبر االیندگ��ی (‪ Annex‬االیندگی و‬ ‫صوتی)‪.‬‬ ‫‪ .3‬تعیی��ن ی��ک نمونه از هر مدل ب��ه منظور اماده س��ازی و کارکرد ‪3‬هزار‬ ‫کیلومت��ر و دریاف��ت مجوزه��ای الزم تردد در جاده های خارج از ش��هر مورد‬ ‫نظارت بازرس‪.‬‬ ‫‪ .4‬تعیین ضرایب جاده خودرو (روش ‪ Coast Down‬یا جدول استاندارد)‪.‬‬ ‫‪ .5‬انجام ازمایشات مطابق استانداردهای االیندگی مصوب (ازمون های نوع‬ ‫‪SHED) IV( ،III،II،I‬و االینده های صوتی)‪.‬‬ ‫ مرحله تطابق تولید (‪)Conformity ofProduction‬‬‫‪ .1‬اعالم تیراژ تولید و واردات خودرو از طرف شرکت خودروساز‪.‬‬ ‫‪ .2‬انتخ��اب خودرو به صورت اتفاقی برای دس��ته تولیدی تعریف ش��ده از‬ ‫انتهای خط تولید یا انبار محصول‪.‬‬ ‫‪ .3‬تطابق قطعات و مجموعه های مرتبط با االیندگی بر اس��اس مشخصات‬ ‫اع�لام ش��ده در ‪ Annex‬و مدارک ارائه ش��ده توس��ط بازرس بر اس��اس‬ ‫دستورالعمل سازمان محیط زیست و استانداردهای االیندگی‪.‬‬ ‫‪ .4‬انجام ازمایشات مربوطه مطابق با الزامات استاندارد‪.‬‬ ‫‪ .5‬بررسی نتایج ازمون ها و انجام محاسبات اماری به منظور تعیین وضعیت‬ ‫نهایی‪.‬‬ ‫‪ .6‬اع�لام وضعی��ت االیندگ��ی و ارائ��ه گ��زارش ‪ ‬ب��ه س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست‪.‬‬ ‫ تست تحقیقاتی (‪)Research‬‬‫بنا به درخواس��ت ش��رکت های خودروس��از و به منظور تحقیقات و بررسی‬ ‫قطعات و سیستم های مرتبط با االیندگی مرکز ازمون این شرکت ازمون های‬ ‫االیندگی و مصرف س��وخت خودروه��ا را با توجه به امکانات ازمایش��گاهی‬ ‫و ش��رایط موج��ود انج��ام خواهد داد ک��ه مراح��ل انجام ان به ش��رح ذیل‬ ‫است‪:‬‬ ‫‪ .1‬ارائه درخواست برای انجام ازمون و معرفی خودرو همراه شماره شاسی و‬ ‫ذکر موارد ذیل در نامه ارسالی از جانب مشتری (شرکت خودروساز)‪.‬‬ ‫‪ .2‬سطح استاندارد ازمون االیندگی‪ ،‬نوع سوخت مصرفی در ازمون در صورت‬ ‫گاز سوز بودن خودرو ‪ ،‬انجام اماده سازی بر روی خودرو (‪،)Precondition‬‬ ‫اطالع رس��انی در ارتباط با ه��دف ازمون‪ ،‬ازمون مقایس��ه ای و تعویض قطعه‬ ‫احتمالی‪.‬‬ ‫‪ .3‬پرداخ��ت هزینه انجام ازمون ‪ /‬ارائه فیش پرداختی در صورت نداش��تن‬ ‫قرارداد‪.‬‬ ‫‪ .4‬انتقال خودرو به مرکز ازمون و تحقیقات االیندگی خودرو شرکت‬ ‫بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‬ ‫ن موتور گیربکس مناسب‬ ‫معیارهای مهم انتخاب روغ ‬ ‫محمدجوادشریفی‪ -‬کارشناس مکانیک‪ :‬درعلم روانکاری به ویژه‬ ‫برای حفظ تجهیزات دوار و حرکتی یا جنبشی اصل اول انتخاب صحیح‬ ‫نوع روانکار اس��ت‪ .‬زیرا این انتخاب می تواند به طور مستقیم بر کاهش‬ ‫هزینه های مالی و تعمیراتی تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫ه��ر میزان ارزش یک دس��تگاه اع��م از خودرو‪ ،‬توربی��ن و پمپ های‬ ‫صنعتی باالتر باش��د همانقدر ارزش انتخاب صحیح یک روانکار بیش��تر‬ ‫نمایان می شود‪.‬‬ ‫بنابراین درنظر بگیرید که روانکار خودروهای ارزان قیمت‪،‬گران قیمت‪،‬‬ ‫توربین های جت نظامی‪ ،‬جت مس��افربری یا توربین های صنایع نفت و‬ ‫گاز چه تاثیر ش��گرفی بر طول عمر و ایمنی دس��تگاه و انسان هایی که‬ ‫درحال کار با انها هستند خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل مهم در انتخاب صحیح یک روانکار‪:‬‬ ‫به طور قطع شاخص های بس��یار مهمی در انتخاب یک روانکار وجود‬ ‫دارد که به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ -1‬مهم ترین شاخص میزان ویسکوزیته در دمای سرد وگرم است که‬ ‫باید طبق راهنمای تولیدکننده ان عمل کرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ش��اخص ‪ VI‬با دامن��ه کارایی روغن که تغییرات ویس��کوزیته و‬ ‫پایداری ان را نشان می دهد و حتما باید باالتر از ‪ 100‬باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سطح کارایی ‪ API‬و سطح کیفی ‪SAE‬روانکار‪.‬‬ ‫‪ -4‬هدف روانکار که همان محل اس��تفاده در داخل موتور گیربکس‬ ‫و یا سایر موارد دیگر است‬ ‫‪ -5‬بازه زمانی اس��تفاده که از روی کیلومتر و ساعت فعالیت دستگاه‬ ‫مشخص می شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬مش��خصات اس��تاندارد که تابع اس��تانداردهایی همچون ‪SAE :‬‬ ‫‪ASTM API ISO DIN‬‬ ‫‪-7‬توجه به منطقه جغرافیایی و محل استفاده خودرو‬ ‫‹ ‹وظایف روغن موتور ‪:‬‬ ‫ استارت راحت و اس��ان که تابع عدد اول سطح کیفی ‪ SAE‬است‬‫(‪ 10W‬یا ‪)50W‬‬ ‫ روانکاری در جاده و س��رعت که تابع عدد دوم س��طح کیفی ‪SAE‬‬‫است (‪ 30‬یا ‪)40‬‬ ‫ روانکاری در دمای سرد و گرم‬‫ تمیزکردن منافذ داخل موتور‬‫ کاهش اصطکاک‬‫ خنک کردن موتور‬‫ پیشگیری از تولید کف‬‫ کاهش رسوبات داخل موتور‬‫‪ -‬اب بندی فشارهای احتراق‬ ‫‹ ‹در انتخاب روغن به چه عواملی توجه کنیم ‪:‬‬ ‫در انتخ��اب روغن موت��ور ابتدا باید طبق کتابچ��ه راهنمای کارخانه‬ ‫تولیدکننده عمل ش��ود‪ .‬نس��بت به نوع خودرو (س��واری ‪ .‬شاسی بلند‬ ‫یا وانت) و تعداد س��لیندر (‪ ) 4،6،8‬و همچنین باتوجه به فناوری سال‬ ‫س��اخت موتور‪ ،‬روغن مناسب معرفی می شود به غیر از این موارد بهتر‬ ‫است در مورد این نکات اگاهی داشته باشید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬هن��گام انتخاب روغن موتور حتما الزم نیس��ت از روغن موتور با‬ ‫برند خاصی استفاده کنید فقط کافیست سطح کیفی ‪)10-40(SAE‬‬ ‫وسطح کارایی ‪ )API (SM- CF‬را بدانید این ارقام و اعداد به خوبی‬ ‫نمایانگ��ر نوع مناس��ب روغن ب��رای موتور بوده و بهتر اس��ت به هیچ‬ ‫وجه نس��بت به اس��تفاده از سایرس��طوح کیفی و کارایی اقدام نکنید‬ ‫مگر با مش��ورت کارشناسان با تجربه و با دانش روانکاری چرا که اقدام‬ ‫غیرکارشناسی دراین مورد جز ضرر و هزینه های تعمییراتی باال چیزی‬ ‫عایدتان نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬به نوع روغن پای��ه که تمام تولیدکنندگان الزاما باید روی ظرف‬ ‫روغن موتور بنویس��ند دق��ت کنید روغن های پای��ه معدنی نمی توانند‬ ‫روغن خوبی برای خودروهای وارداتی و یا فناوری جدید باشند بنابراین‬ ‫خودروها باید از روغن فول س��ینیتیک اس��تفاده کنند‪ .‬ازس��وی دیگر‬ ‫روغن های فول سینیتیک مناسب خودروهای مونتاژ داخل نیستند زیرا‬ ‫به دلیل ش��ل بودن اب بندی مناس��ب بین اجزا موتور نخواهند داشت‪،‬‬ ‫پس بهتر اس��ت حتما قبل از انتخاب روغن به دفترچه راهنما مراجعه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬حتم��ا به نوع بس��ته بندی و عالئم روی ظ��رف روغن توجه کنید‬ ‫درحال حاظر به دلیل اس��تفاده عموم از روغن های چند درجه ای حتما‬ ‫باید بین عدد ویسکوزیته زمان استارت حرکت عالمت خط‬ ‫تیره (‪ )-‬وجود داش��ته باشد‪ .‬الزم به توضیح است اول‬ ‫زمان اس��تارت از عدد صفر ‪ 5،10،15،20‬ش��روع‬ ‫می ش��ود؛ هرچقدر این عدد ب��ه صفر نزدیک تر‬ ‫باشد موتور در دمای بسیار سردتری استارت‬ ‫راحت و اس��ان را تجرب��ه خواهد کرد‪ .‬عدد‬ ‫دوم س��طح کیفی ‪ SAE‬می تواند از ‪20‬‬ ‫ش��روع و تا ‪ 60‬ادامه داش��ته باش��د‪ .‬هر‬ ‫چق��در این عدد باالتر باش��د روانکار در‬ ‫فشار و دمای باال روانکاری مناسب تری‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ -۴‬به نام ش��رکت تولیدکننده روغن‬ ‫موتور توجه داش��ته باش��ید که معتبر و‬ ‫شناخته شده باشد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬باتوصی��ه هیچ کس جز کارش��ناس‬ ‫با تجربه و ش��ناخته ش��ده نسبت به تغییر‬ ‫روغن موتور یا گیربک��س اقدام نکنید و در‬ ‫وهله اول به کتابچه راهنما مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‪ -۶‬هرگ��ز دو یاچن��د روغ��ن موت��ور را‬ ‫باه��م ترکی��ب نکنی��د و داخ��ل موت��ور اس��تفاده‬ ‫نکنید‪.‬‬ ‫‹ ‹عواقب انتخاب نادرست روغن ‪:‬‬ ‫در واقع عوامل��ی که باعث خرابی روغن موتور و روغن گیربکس‬ ‫می شوند به شرح ذیل هستند‪:‬‬ ‫‪ -1‬اضاف��ه ریختن روغن به داخل موتور و گیربکس که باعث نش��تی‬ ‫روغن و جذب رطوبت و درنتیجه خرابی دستگاه می شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬کم ریختن روغن نیز باعث عدم روانکاری مناس��ب و گرمای زیاد‬ ‫دستگاه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬انتخاب روغن اشتباه که این کار برخالف کتابچه راهنمای کارخانه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬مخل��وط ک��ردن روغ��ن موت��ور و یاگیربک��س ک��ه ای��ن کار زیان‬ ‫جبران ناپذی��ری به‬ ‫دس��تگاه وارد م��ی اورد‬ ‫زیرا هرکارخانه براس��اس فرمول‬ ‫خاص خود مواد افزودنی به روغن اضافه می کند و هرکدام کاربری خاص‬ ‫خود را دارد و این کار باعث خرابی زود هنگام دستگاه می شود‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ال��وده ش��دن روان کنن��ده ک��ه یک��ی از عوام��ل ع��دم تحمل‬ ‫فش��ارپذیری روغن الودگی ان است؛ این مورد نه تنها به موتور اسیب‬ ‫وارد می کن��د بلکه ب��رای تمیز کردن ان نیز هزینه بس��یار باالیی الزم‬ ‫اس��ت که الودگی ش��امل (رطوبت‪،‬گرد و خاک‪ ،‬ذرات موجود درهوا )‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪58‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی جانور مخوف مرسدس‬ ‫قطع��اً هیچ ک��دام از ما با این جمله که نس��ل پیش��ین‬ ‫مرس��دس‪ -‬ای ام ج��ی ‪ A45‬از نظ��ر اس��تانداردهای‬ ‫هاچ بک ه��ای داغ یک خ��ودرو کند بوده موافق نیس��تیم‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪ 2‬لیتری توربو این خودرو قدرت قابل توجه ‪376‬‬ ‫اس��ب بخاری و گشتاور ‪ 475‬نیوتون متری تولید می کند؛‬ ‫بنابراین با خودرویی قدرتمند و خشن طرف هستیم‪.‬‬ ‫هن��وز هم ب��اور اینکه چنین قدرت و گش��تاوری از یک‬ ‫پیشران ه ‪ 4‬سیلندر ‪ 2‬لیتری که در خودرویی با تولید انبوه‬ ‫به دس��ت می اید سخت اس��ت‪ A45 .‬مورد بحث تنها در‬ ‫ع��رض ‪ 4.2‬ثانیه از س��کون به س��رعت ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫ساعت می رسد و حداکثر سرعت ان به صورت الکترونیکی‬ ‫ب��ه ‪ 250‬کیلومت��ر در س��اعت محدود ش��ده اس��ت‪ .‬این‬ ‫پرفورمن��س برای ی��ک هاچبک جمع وج��ور و تولید انبوه‬ ‫کام�ل ً‬ ‫ا دیوانه کننده بوده اما هس��تند افرادی که به همین‬ ‫عملکرد باال نیز قانع نمی شوند‪.‬‬ ‫برای مثال این مرس��دس‪-‬ای ام ج��ی ‪ A45‬را در نظر‬ ‫بگیری��د که توس��ط تیونری یونانی به ی��ک هایپر هاچ بک‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫البت��ه ما جمله قابل توجه « قوی ترین مرس��دس‪-‬ای ام‬ ‫جی ‪ A45‬دنیا» که توس��ط طرفداران این خودرو منتش��ر‬ ‫ش��ده را تایید نمی کنیم اما نگاهی به امار و ارقام منتش��ر‬ ‫ش��ده خبر از جانوری مخوف می ده��د‪ .‬این خودرو قدرت‬ ‫فراتر از ‪ 600‬اس��ب بخاری و گش��تاور ‪ 634‬نیوتون متری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ی��ک ‪ AMG A45‬دیگر نیز وج��ود دارد که خروجی‬ ‫پیش��رانه ان ‪ 542‬اس��ب بخار و گش��تاورش ‪ 660‬نیوتون‬ ‫متر بوده و توس��ط پوس��ایدون ارتقا یافته است‪ .‬این تیونر‬ ‫به منظور اس��تهالک کمتر پیش��رانه قدرت محدودتری را‬ ‫اس��تخراج کرده اس��ت‪ .‬خودرو این تیونر نی��ز می تواند به‬ ‫سرعت فراتر از ‪ 306‬کیلومتر در ساعت دست یابد‪.‬‬ ‫معرفی خوش فروش ترین خودروهای لوکس کارکرده‬ ‫اقبال خوش تیپ های دسته دوم‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫مزراتی کواتروپورته ( ‪ 69.8‬روز در بازار)‬ ‫به طور متوس�ط‪ ،‬مال�کان خودروهای لوک�س کارکرده به‬ ‫‪46‬روز زم�ان برای فروش خ�ودروی خود نی�از دارند‪.‬‬ ‫در مطالع�ه جدیدی که انجام ش�ده لیس�ت خوش‬ ‫فروش تری�ن خودروه�ای لوک�س کارک�رده را‬ ‫مش�اهده می کنی�م‪ .‬ای�ن تحقی�ق توس�ط‬ ‫وب س�ایت تحقی�ق و جس�ت وجوی‬ ‫‪ iSeeCars.com‬انجام شده است‪.‬‬ ‫این شرکت تعداد ‪ 6.1‬میلیون خودرو‬ ‫کارک�رده را از اوری�ل ‪ 2018‬تا مارس‬ ‫‪ 2019‬بررس�ی کرده که خودروهای‬ ‫لوک�س حاض�ر در ای�ن تحقی�ق‬ ‫م�دل س�ال های ‪ 2016‬ت�ا ‪2018‬‬ ‫بوده ان�د‪ iSeeCars .‬ب�رای ه�ر‬ ‫کواتروپورته تنها خ��ودرو ایتالیایی‬ ‫حاضر در لیس��ت بوده و برای فروش‬ ‫ان به طور متوسط به ‪ 69.8‬روز زمان‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫قیمت متوس��ط این خودرو برابر با‬ ‫‪ 79‬هزار و ‪ 620‬دالر بوده که بیشتر از‬ ‫قیمت متوسط ‪ 72‬هزار و ‪ 30‬دالری‬ ‫خودروهای حاضر در لیست است‪.‬‬ ‫خ�ودرو تعداد روزه�ای الزم برای فروش و قیمت متوس�ط انها را‬ ‫محاس�به کرده اس�ت‪ .‬نتایج به دست امده نش�ان می دهند تسال‬ ‫م�دل‪ S‬علیرغ�م قیمت باالیی ک�ه در بازار خودروهای دس�ت دوم‬ ‫دارد ام�ا این لیس�ت را به قبضه خود دراورده اس�ت‪ .‬این س�دان‬ ‫لوک�س و الکتریکی خوش فروش ترین خودرو لوکس کارکرده بوده‬ ‫و زمان فروش متوس�ط ان ‪ 35.5‬روز اس�ت ک�ه تقریبا ‪ 25‬درصد‬ ‫سریع تر از حد متوسط سایر خودروها به فروش می رود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫‪ iSeeCars‬می گوید‪ :‬علیرغم اینکه تسال مدل ‪ S‬یکی از گران ترین‬ ‫خودروهای لوکس بزرگ اس�ت اما به لطف کاهش قابل توجه قیمت‬ ‫و ویژگی ه�ای تکنولوژی و ایمنی خود به خوش فروش ترین خودرو‬ ‫لوک�س کارک�رده در بازار بدل ش�ده اس�ت‪ .‬او ادام�ه می دهد‪ :‬به‬ ‫خاط�ر برد باال و مهم ت�ر از ان باز کردن راه برای گس�ترش حضور‬ ‫خودروهای الکتریکی در بازار‪ ،‬مدل ‪ S‬محبوبیت بیش�تری در بازار‬ ‫لوکس های دست دوم دارد‪.‬‬ ‫پورشه پانامرا ( ‪ 60.1‬روز در بازار)‬ ‫پانامرا دومین خ��ودرو گران قیمت‬ ‫این لیس��ت ب��وده و بهای متوس��ط‬ ‫ان در ب��ازار خودروهای کارکرده ‪88‬‬ ‫هزار و ‪ 876‬دالر اس��ت‪ .‬فروش یک‬ ‫پانام��رای کارکرده حدود ‪ 2‬ماه زمان‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫جنسیس‪ 56.7 (G90‬روز در بازار)‬ ‫س��دان ‪ G90‬با قیمت متوس��ط ‪ 56‬هزار و ‪ 591‬دالری یکی از ارزان ترین خودروهای این‬ ‫لیس��ت اس��ت‪ .‬البته این خودرو کره ای به همراه تسال مدل ‪ S‬تنها خودرویی است که دوربین‬ ‫دنده عقب‪ ،‬ترمز اضطراری خودکار‪ ،‬هشدار برخورد از جلو و هشدار خروج از مسیر را به صورت‬ ‫استاندارد در تمامی تریم ها عرضه می کند‪.‬‬ ‫جگوار‪ 49.8 ( XJ‬روز در بازار)‬ ‫ب ام و سری ‪ 48.7 ( 7‬روز در بازار)‬ ‫‪ iSeeCars‬می گوی��د ب ام و همانن��د‬ ‫ائ��ودی دوربی��ن دنده عق��ب را به صورت‬ ‫اس��تاندارد در س��دان پرچ��م دارش ارائه‬ ‫می کند اما برخی از ویژگی های ایمنی ان‬ ‫ب��ا پرداخت مبلغ بیش��تر در اختیار مالک‬ ‫قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع می تواند یک��ی از دالیلی‬ ‫باشد که چرا سدان باواریایی ها در رتبه ای‬ ‫نس��بتاً نازل ق��رار گرفته و ب��رای فروش‬ ‫ان به ط��ور متوس��ط ‪ 48.7‬روز زمان نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫این خودرو دومین خودرو ارزان لیس��ت بوده و بهای متوس��ط ‪ 52‬هزار و ‪644‬‬ ‫دالری در بازار دس��ت دوم ها دارد‪ .‬مالکان برای فروش ‪ XJ‬کارکرد ه خود به حدود‬ ‫‪ 50‬روز زمان نیاز خواهند داشت که اندکی بیشتر از حد متوسط ‪ 46.9‬روز اعالم‬ ‫شده برای خودروهای لوکس کارکرده است‪.‬‬ ‫ب ام و سری ‪ 48.5 ( 6‬روز در بازار)‬ ‫س��ری ‪ 6‬اندکی بهتر از س��ری ‪ 7‬عمل کرده‬ ‫و تف��اوت بین دو خودرو در مدت زمان فروش‬ ‫تنها ‪ 0.2‬روز است‪.‬‬ ‫این خودرو یک��ی از ارزان ترین خودروهای‬ ‫کالس خ��ود ب��وده و قیمت متوس��ط ان در‬ ‫بازار کارکرده ها برابر با ‪ 57‬هزار و ‪ 797‬دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ائودی ‪ 39.8 ( A8‬روز در بازار)‬ ‫‪ A8‬با قیمت متوسط ‪ 52‬هزار و ‪ 687‬دالری در رتبه سوم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ب��رای فروش این خ��ودرو باید ح��دود ‪ 39.8‬روز منتظر بمانید که کمت��ر از مدت زمان‬ ‫متوسط ‪ 46.9‬روز اعالم شده برای خودروهای لوکس کارکرده است‪.‬‬ ‫ائودی‪ 39.7 ( A7‬روز در بازار)‬ ‫مرسدس بنز ‪ S‬کالس ( ‪ 41.6‬روز در بازار)‬ ‫این س��دان المان��ی گران ترین خودروی‬ ‫لیس��ت بوده و قیمت متوس��ط ان در بازار‬ ‫خودروه��ای دس��ت دوم برابر ب��ا ‪ 89‬هزار و‬ ‫‪ 434‬دالر اس��ت‪ .‬برای فروش یک ‪ S‬کالس‬ ‫کارکرده به طور متوسط ‪ 41.6‬روز زمان نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫تسال مدل اس ( ‪ 35.5‬روز در بازار)‬ ‫متوسط قیمت تسال مدل ‪ S‬کارکرده‬ ‫در ب��ازار برابر با ‪ 68‬ه��زار و ‪ 159‬دالر‬ ‫اس��ت که ان را ب��ه چهارمین خودرو‬ ‫گران قیم��ت ای��ن کالس تبدی��ل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ب��ا مدت زم��ان ف��روش ‪35.5‬‬ ‫روزه در ب��ازار خودروه��ای‬ ‫مزیت اندک ‪ A7‬نس��بت به برادر لوکس تر خود باعث ش��ده این خودرو یک پله باالتر قرار‬ ‫لوکس کارک��رده‪ ،‬این خودرو‬ ‫گیرد‪ .‬این خودرو ارزان تر هم بوده و قیمت متوسط ان ‪ 47‬هزار و ‪ 710‬دالر است که خیلی کمتر‬ ‫به اسانی رتبه یک را به خود‬ ‫از قیمت دومین خودرو ارزان لیست یعنی جگوار ‪( XJ‬قیمت متوسط ‪ 52‬هزار و ‪ 644‬دالر) است‪.‬‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫منبع‪iSeeCars :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫جهنم سبز جدید تویوتا در ژاپن‬ ‫پیست مشهور نوربرگ رینگ نوردشالیف در المان یکی از‬ ‫بهترین مکان ها برای اذیت کردن خودروها و رساندن انها به‬ ‫حداکثر محدودیت های خود است‪ .‬این پیست همچنین خانه ‬ ‫چندین خودروساز مشهور برای تست محصوالت خود است‪.‬‬ ‫یکی از این برندها کمپانی مشهور تویوتاست‪.‬‬ ‫البته به نظر می رس��د تویوتا به این زودی ها روان ه نوربرگ‬ ‫رینگ نخواهد ش��د زی��را ژاپنی ها مرکز فن��ی جدیدی با نام‬ ‫ش��یمویاما را افتتاح کرده اند‪ .‬این تاسیسات تحقیق و توسعه ‬ ‫جدید در قلب توکیو قرار دارد‪ .‬دو ماه پس از انتشار خبرهایی‬ ‫در این باره‪ ،‬تویوتا به صورت رسمی در وب سایت خود این خبر‬ ‫را تایید کرده اس��ت‪ .‬مرکز فنی ش��یمویامای تویوتا مرکزی‬ ‫به وس��عت ‪ 650.8‬هکتار اس��ت و در ان چندین مسیر تست‬ ‫ویژه‪ ،‬مسیرهای تست پرسرعت‪ ،‬مراکز توسع ه خودرو و پیست‬ ‫تست جاده ای در نظر گرفته شده است‪ .‬پیست تست جاده ای‬ ‫ای��ن برند مس��یری به طول ‪ 5.3‬کیلومتر اس��ت که مش��ابه‬ ‫نوربرگ رینگ بوده اما ارتفاع این دو پیست تفاوت ‪ 75‬متری‬ ‫دارد‪ .‬ای��ن مرکز از مزیت توپوگراف��ی محلی برخوردار بوده و‬ ‫در ان پیچ های زیادی دیده می ش��ود‪ .‬فع�ل ً‬ ‫ا ‪ 50‬نفر که اکثر‬ ‫رانندگان تست خودروها هستند کار خود را روی این پیست‬ ‫اغ��از کرده اند‪ .‬اکیو تویودا رئی��س کمپانی تویوتا می گوید‪ :‬با‬ ‫تالش ه��ای زیادی که برای س��اخت خودروهای بهتر صورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬ما به کارهای خود در احس��اس ج��اده و ارتباط با‬ ‫خودروه��ا ادامه می دهیم‪ .‬این کار با تس��ت های وس��یع در‬ ‫جهان از جمله پروژ ه رانندگی در ‪ 5‬قاره و مسابقات استقامت‬ ‫نوربرگ رینگ صورت می گیرد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬برپای ه چنین‬ ‫تجربیات��ی ما چندین مس��یر جهانی را در تاسیس��ات جدید‬ ‫خود پیاده س��ازی کرده ایم‪ .‬عالوه بر انجام تست های رانندگی‬ ‫در سراس��ر جهان و شبیه س��ازی چندین موقعیت س��خت و‬ ‫طاقت فرسا در مس��یرهای جدید‪ ،‬ما می خواهیم خودروهایی‬ ‫بسازیم که لذت رانندگی واقعی داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ 14‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫‪ 4‬مه ‪2019‬‬ ‫سال سوم شماره ‪58‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی د ر هفته ای که گذشت‬ ‫ (قیمت ها به تومان است) ‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت کارخانه‪89/900/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪.........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت کارخانه‪67/888/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪.......................... :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت کارخانه‪76/700/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪........................ :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف تولید‬ ‫قیمت‪..........................‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت کارخانه‪156/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت کارخانه‪:‬حاشیه بازار‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪.........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت کارخانه‪85/000/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت کارخانه‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪.......................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت کارخانه‪80/754/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪......................... :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت کارخانه‪127/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪.....................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت کارخانه‪220/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪..........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪115/400/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪...........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت کارخانه‪122/700/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪...........................:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪1/000/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪540/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪810/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪800/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/030/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪---------:‬‬ ‫قیمت بازار‪----------:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪---------:‬‬ ‫قیمت بازار‪---------:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪700/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪690/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪820/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/120/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪490/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/140/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/610/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس ‪300‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/630/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫؟؟؟؟؟؟؟‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 14‬اردیبهشت ‪ 28 1398‬شعبان ‪ 4 1440‬مه ‪ 2019‬سال سوم شماره ‪58‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫بازار انحصاری با قیمت دلخواه‬ ‫رضا علی�زاده ‪ -‬نایب رئیس کمیس�یون صنایع و معادن مجلس ش�ورای‬ ‫اسالمی‪ :‬با توجه به شرایط خاصی که به جهت تحریم خودروسازی وجود دارد‪ ،‬الزم‬ ‫است دولت‪ ،‬مجلس و مردم از صنعت خودرو حمایت کنند تا این صنعت سر پا مانده‬ ‫و نیاز کش��ور تامین شود‪ .‬سال رونق تولید از این نظر که در شرایط خاصی به جهت‬ ‫مشکالت خارجی قرار داریم بسیار مهم است و در تمام حوزه ها و بخش های تولیدی‬ ‫و صنعتی الزم است توجه خاص از جانب دولت‪ ،‬مجلس‪ ،‬تولیدکنندگان و توده مردم‬ ‫به این نکته وجود داش��ته باش��د تا موفق ش��ویم با اولویت حفظ وضعیت فعلی و در‬ ‫اولویت دوم افزایش و رونق تولید‪ ،‬فشارها را خنثی کنیم؛ فشارهایی که باعث اسیب‬ ‫به اش��تغال می ش��ود و تولید ناخالص ملی را دچار مخاطره می کند‪ .‬باید تمام ملت و‬ ‫مس��ئولین در کنار یکدیگر در تمامی حوزه های تولید این اقدام ها را انجام دهند‪ .‬در‬ ‫ح��وزه صنعت خ��ودرو از متصدیان بخش خودرو گله وج��ود دارد زیرا در چند دهه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬ملت ایران و دولت برای حمایت از این صنعت س��نگ تمام گذاشتند‪ ،‬بازار‬ ‫انحصاری فراهم بود‪ ،‬محصوالت با قیمت دلخواه و بدون ارتقای کیفیت ارائه می شد‬ ‫و مردم هزینه سوء مدیریت در صنعت خودرو را از جیب خود پرداخت می کردند اما‬ ‫االن و در سال جاری در شرایط خاصی قرار داریم و باید این مسائل را کنار بگذاریم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو جزو موارد تحریمی است؛ بنابراین فعال در این شرایط خاص باید برای‬ ‫جلوگیری از بروز مشکالت‪ ،‬مردم و دولت و مجلس همگی از صنعت خودرو حمایت‬ ‫کنن��د تا این صنعت س��ر پا مانده و نیازهای مردم را برط��رف کند‪ .‬در این رابطه هر‬ ‫کمکی الزم باشد صورت می گیرد مثال چند ماه پیش قطعه سازان مطالبات انباشته ای‬ ‫داش��تند و قطعات به خودروساز نمی رس��ید‪ ،‬در این خصوص مجلس پیگیری کرد و‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بس��یار تالش کردند و ‪ 4‬هزار میلی��ارد تومان از محل‬ ‫بانک مرکزی تامین ش��د و به ش��کل وام به منظور پرداخت بدهی قطعه س��ازان به‬ ‫خودروسازان اعطا شد چراکه قطعه سازان در حال تعطیلی بودند‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!