هفته نامه روزگار خودرو شماره 56 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 56

هفته نامه روزگار خودرو شماره 56

هفته نامه روزگار خودرو شماره 56

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪55‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫نگاه دستوری‬ ‫به خودروهای‬ ‫دوگانه سوز‬ ‫مدیریت یک‬ ‫سویه نگر!‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫ترغیب شرکای خارجی به سرمایه گذاری بلند مدت در صنعت خودرو‬ ‫فرش قرمز برای شرکای چند روزه‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪56‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حکایت «خودکفایی» از «صداقت» تا «نا صداقتی»‬ ‫فاطم�ه امیراحمدی‪/‬روزنامه نگار‪ :‬به گفته بس��یاری از‬ ‫کارشناسان فعال در حوزه های گوناگون اقتصادی و صنعتی‪،‬‬ ‫خودکفای��ی ‪۱۰۰‬درصدی در تمام حوزه ها منطقی نیس��ت‪،‬‬ ‫بلک��ه تمرک��ز در تولید محدودی از کااله��ا و ارتقای کیفی‬ ‫انه��ا از مهم ترین برنامه هایی اس��ت که ما را در رس��یدن به‬ ‫نقطه مطلوب در امر تولید کمک می کند‪ .‬در این راستا‪ ،‬ورود‬ ‫قطعات منفصل��ه صنعت خودرو یک��ی از موضوع های مورد‬ ‫بحث اس��ت‪ .‬در حالی که برخی قطعه س��ازان معتقدند ورود‬ ‫قطعات منفصله به کشور نشان از پویایی و فعالیت واحدهای‬ ‫صنعت��ی قطعه س��ازی کش��ور دارد و اینکه داخلی س��ازی‬ ‫محصوالت در حال انجام اس��ت‪ ،‬به اعتقاد بخش��ی دیگر از‬ ‫فعاالن این حوزه و نیز کارشناسان خودرویی‪ ،‬این امر حاکی‬ ‫از وابستگی سازندگان پس از سال ها تولید و تجربه دارد‪ .‬در‬ ‫حالی که انتظار این اس��ت پ��س از ‪۲‬دهه فعالیت در صنعت‬ ‫قطعه‪ ،‬طراحی‪ ،‬قالب س��ازی و س��اخت در داخل انجام شود‪،‬‬ ‫هنوز بخش��ی از بدنه قطعه س��ازی کش��ور ناگزیر به واردات‬ ‫بخش��ی از قطعات ریز قطعه ای بزرگ تر هستند‪ .‬در این باره‪،‬‬ ‫وقتی به امار واردات سال ‪ ۹۶‬نگاهی بیندازیم جزییات نشان‬ ‫می دهد ‪۶۴‬درصد واردات مربوط به کاالهای واسطه ای بوده‬ ‫که حاکی از وابس��تگی تولید کشور دارد‪ .‬کاالهای واسطه ای‬ ‫هم��ان قطعات منفصله هس��تند ک��ه محص��ول را تکمیل‬ ‫می کنند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬می بینیم که با اغاز تحریم ها در ابتدای‬ ‫راه به مشکل می خوریم و بسیاری از خودروها به دلیل نقص‬ ‫قطعات در کارخانه باقی مانده اند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫نس��بت به دپوی محصوالت ش��ان ش��امل قطعات منفصله‬ ‫و مواد اولیه از س��وی گمرکات کش��ور گالیه مند هس��تند و‬ ‫عنوان می کنند به دلیل ترخیص نش��دن بارشان نتوانسته اند‬ ‫به تعهدات خود در قبال خودروس��ازان عمل کنند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر به همان نس��بت خودروس��ازان در مقابل متقاضیان و‬ ‫ثبت نام کنندگان محصوالت شان بدقول شده اند‪.‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مدیریت یک سویه نگر!‬ ‫(قسمت یازدهم)‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫برای دیدن هر شیء یا شخصی در طبیعت می توان از ‪ 360‬زاویه به ان نگاه‬ ‫کرد‪ .‬می توان از ‪ 3600‬زاویه یا ‪ 36‬هزار زاویه به ان نگریست‪.‬‬ ‫چ��را ‪ 36‬هزار زاویه ؟ می توانیم به ‪360‬ه��زار زاویه یا ‪ 3‬میلیون و ‪ 600‬هزار یا‬ ‫‪ 3‬میلیارد و ‪600‬میلیون و حتی بیشتر اشاره کنیم‪.‬‬ ‫ب��رای دیدن هر چی��ز در عالم بی نهایت‪ ،‬می توان مثل اثر انگش��ت‪ ،‬به تعداد‬ ‫انس��ان ها که بوده اند‪ ،‬هستند و می ایند‪ ،‬به دنیا نگاه کرد‪ .‬خداوند برای چشم و‬ ‫دل از اثر انگشت هم فراتر رفته و لطفش را در بی نهایت به مخلوق ارزانی کرده‬ ‫و اختیار چگونه دیدن را هم به انسان سپرده است‪ ،‬کافی است که انسان‪ ،‬فقط‬ ‫جای ایستادن را کمی تغییر دهد‪.‬‬ ‫هر جایی از زمان و مکان که بایستیم‪ ،‬در هر زاویه ای که قرار گیریم‪ ،‬نگاه مان‬ ‫تغییر خواهد کرد‪ ،‬فقط کافی است که بدانیم کجا ایستاده ایم‪.‬‬ ‫در ای��ن منطق‪ ،‬جایگاه اس��تقرار و زاویه دید ما مهم تر از قرار گرفتن ش��یء‬ ‫می ش��ود‪ ،‬یعنی اگر حتی شیء در طبیعت‪ ،‬الزامی برای تغییر نداشته باشد‪ ،‬ما‬ ‫می توانیم جای ایستادن و زاویه نگاه کردن مان را تغییر دهیم‪ .‬کافی است کمی‬ ‫خودمان را تکان بدهیم‪ ،‬کمی جابه جا شویم‪ ،‬کمی تالش کنیم؛ زاویه نگاه کامال‬ ‫تغییر خواهد کرد‪ .‬جلو را می بینیم یا عقب؟ چپ را می بینیم یا راس��ت؟ فردی‬ ‫را که از روبه رو می دیدیم‪ ،‬حاال از پشت سر می بینیم و حتما بین چپ و راست‬ ‫تف��اوت عمده ای وج��ود دارد! این منطق در تغییرات اجتماعی و روانشناس��ی‬ ‫فردی جایگاه مهمی دارد‪.‬‬ ‫روانشناس��ان برای تغییر در ذهنیت بیماران خ��ود‪ ،‬گاهی با چنین منطقی‪،‬‬ ‫بیمار را شفا می دهند‪ ،‬از نگاه یک بعدی او‪ ،‬نگاه دیگری می سازند‪.‬‬ ‫ای��ن منطق در علم مدیریت هم می تواند مفید باش��د؛ خصوصا در تغییر‬ ‫نگاه مدیران یک س��ویه نگر که با عملکرد خود‪ ،‬س��ازمان ها را به بن بس��ت‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫مدیر یک سویه نگر‪ ،‬مدیری است که زوایه نگاهش محدود و انحصاری است‪،‬‬ ‫از میلیاردها نگاهی که به عالم وجود دارد‪ ،‬یکی را پسندیده و همان جا ایستاده‬ ‫است‪ .‬س��ال ها درجا زده است‪ ،‬مدیریت یک سونگر‪ ،‬شاخه ای از مدیریت سنتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬زمان برای انها مرده است‪ ،‬مکان برای ش��ان همان ساعت ذوب شده در‬ ‫چنبره نادانی هاست‪.‬‬ ‫این قبیل افراد یک روز‪ ،‬بنا به دلیلی درس��ت یا نادرس��ت مدیر شده اند‪ .‬حاال‬ ‫برای حفظ موقعیت‪ ،‬ثابت می مانند‪ ،‬مثل اینکه جلو دوربین عکاسی نشسته اند‪،‬‬ ‫تکان نمی خورند‪ .‬مغزشان « ُکپ» کرده است‪.‬‬ ‫مدیر یک بعدی‪ ،‬زاویه دیدش همیش��ه یکی اس��ت‪ .‬همیش��ه یک جا نشسته‬ ‫است‪ ،‬یک شکل اتاق‪ ،‬یک مدل میز‪ ،‬یک جور صندلی‪ ،‬یک نوع لباس‪ ،‬یک نوع‬ ‫رنگ‪ ،‬یک نوع خوراک را دوست دارد‪ ،‬او حتی اگر ده بار پست و مقامش تغییر‬ ‫کرده باش��د‪ ،‬تغییری در ذهنیتش به وجود نیامده اس��ت‪ .‬جهان برای او متوقف‬ ‫است‪ ،‬از پیشرفت فناوری هم بیزار است‪.‬‬ ‫مدیر یک سونگر با تغییر و تحول مخالف است‪ ،‬او حتی در خانه هم با جابه جا‬ ‫کردن میز و صندلی مخالفت می کند‪.‬‬ ‫مدیر یک سونگر معموال در اتاق بزرگش بست نشسته است‪ .‬احساس می کند‬ ‫نیازی به دیدن هیچ کس ندارد‪ ،‬صندوق شکایات وجود دارد‪ ،‬هر کس خواست‪،‬‬ ‫نامه بنویسد‪ ،‬وقت را نباید هدر داد‪ ،‬افکار عمومی شعار است‪ .‬کارکنان سازمان‬ ‫را پیچ و مهره هایی می داند که باید در سکوت یک عمل مکانیکی را انجام دهند‪،‬‬ ‫فیلم «عصر جدید چارلی چاپلین» را به یاد اورید‪.‬‬ ‫او معن��ای «دل افزاری» را هرگز نفهمیده اس��ت‪ ،‬از «نرم افزاری» هم چیزی‬ ‫نمی دان��د‪ ،‬حداکثر دانش او در «س��خت افزاری» اس��ت‪ ،‬به مناس��بت ها برای‬ ‫کارکنان س��خنرانی می کند‪ ،‬خوب است که کس��ی این روزها حوصله مقایسه‬ ‫حرف ها را ندارد‪ ،‬در این سال ها حتی جمالت او تغییری نکرده است‪ ،‬نگاه مدیر‬ ‫یک سونگر به سازمان‪ ،‬از دریچه دید یک راننده‪ ،‬دو سه نفر منشی‪ ،‬هفت هشت‬ ‫نفر هیات مدیره‪ ،‬ده پانزده نفر مش��اور و معاون‪ ،‬بیست سی رییس و مدیرکل و‬ ‫دو سه نفر ابدارچی است‪.‬‬ ‫البت��ه در نهای��ت برای او‪ ،‬همه ای��ن مجموعه پنجاه نفری هم س��رو ته یک‬ ‫کرباسند‪ .‬حرف‪ ،‬حرف خودش است‪ .‬ازادی ان چیزی است که او باور دارد‪.‬‬ ‫مدیر یک سونگر‪ ،‬نگاهی کامال بسته دارد‪ ،‬سال هاست که سوار تاکسی نشده‪،‬‬ ‫اتوبوس را نمی شناسد‪ ،‬دو طبقه ها را در بچگی خیلی دوست داشته است‪ ،‬اصال‬ ‫نمی داند از خانه تا محل کار را با چه خطی باید طی کند‪ ،‬مترو را یک بار همراه‬ ‫با مقامات بازدید کرده است‪ ،‬اما مترو لندن را بیشتر دوست دارد‪.‬‬ ‫یک��ی دو تا روزنامه را ورق می زند‪ ،‬همه را ش��بیه به هم می بیند‪ ،‬ان هایی را‬ ‫که با او کاری ندارند بیش��تر دوست دارد‪ ،‬کتاب های طالیی را در بچگی هایش‬ ‫خوانده است‪ ،‬کامپیوتر هم روی میزش دارد‪.‬‬ ‫از اوضاع و احوال مملکت در روزهای تعطیل باخبر می ش��ود‪ .‬روزهای تعطیل‬ ‫را با پس��رعمه و پسرخاله و پسردایی می گذراند‪ ،‬حرف های مشترک کاری بسیار‬ ‫زیادی با هم دارند‪ ،‬او عضو هیات مدیره سازمان پسردایی است‪ ،‬پسرخاله هم عضو‬ ‫هیات مدیره شرکت پسرعمه است و پسرعمه هم مشاور شرکت پسردایی و‪...‬‬ ‫هفت��ه ای یک بار هم با هفت هش��ت نف��ر از رفقا که میانش��ان وزیر و وکیل‬ ‫و قائم مقام و مدیرکل هم هس��ت در اس��تخری جمع می ش��وند و بیشتر حرف‬ ‫می زنند و کمی اب تنی می کنند و س��ونا می گیرند و تبادل اندیش��ه می کنند‬ ‫که چگونه چربی های فس��نجونی که دیشب اشپز اداره اختصاصی پخته و همه‬ ‫خورده اند‪ ،‬اب کنند‪.‬‬ ‫ماهی یک بار هم در جلسه سی چهل نفری حزبی و عقیدتی شرکت می کند‪،‬‬ ‫هم فال است هم تماشا‪ ،‬جمع که بزنیم مدیریت یک سونگر‪ ،‬ماهی صد نفر ادم‬ ‫را دیده‪ ،‬حاال اگر اینها همه شان تکراری هستند و همه از همان زاویه نگاه او به‬ ‫دنیا نگاه می کنند به او چه ربطی دارد!‬ ‫در صنعت موتورسیکلت‪ ،‬هر کس ساز خود را می زند‬ ‫براس��اس مصوب��ه ‪30‬مه��ر‪ ،‬پالک گ��ذاری ه��ر‬ ‫موتورس��یکلت نو منوط به اس��قاط یک موتورسیکلت‬ ‫فرس��وده ش��د‪ .‬این مصوبه از ابتدای ابان اجرایی ش��د‪،‬‬ ‫ام��ا در نهایت این طرح ب��ا رایزنی ه��ای انجمن صنعت‬ ‫موتورسیکلت در تاریخ ‪ ۹۷/۱۱/۲۷‬متوقف و اجرای ان‬ ‫به یک سال اینده موکول شد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬این طرح تا‬ ‫پایان بهمن ‪ ۹۸‬به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫به طور تقریبی‪ ،‬از س��ال ‪ ۹۵‬مصوبه های بس��یاری هر‬ ‫س��ال در حوزه موتورس��یکلت تصویب می ش��ود اما در‬ ‫نهایت پس از چند ماه ابالغ و توق��ف تولید‪ ،‬اجرای انها‬ ‫را به زمانی دیگر موک��ول می کنند‪ .‬این ن��وع عملکرد‪،‬‬ ‫صنعت کش��ور را دچار اس��یب های مال��ی و ضررهای‬ ‫زمانی می کند و نش��ان می دهد در برنامه ریزی ها‪ ،‬نوعی‬ ‫بی برنامگی وجود دارد که طرحی پس از اجرا در فاصله‬ ‫چند ماه متوقف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تقابل مصوبات و زیرساخت ها‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫صنعت موتورس��یکلت ایران با بیان اینکه الزام اس��قاط‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده تا یک سال به تعویق افتاده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در گفت وگو با روزگار خودرو عنوان کرد‪ :‬در این‬ ‫یک سال‪ ،‬الزم است زیرساخت ها برای اجرای این طرح‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬با اماده شدن فضا ش��اید تولیدکنندگان‬ ‫زودتر برای اس��قاط موتورسیکلت های فرس��وده اقدام‬ ‫کنند‪ .‬وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه انجمن در‬ ‫این زمین��ه چه کارهایی انج��ام داده‪ ،‬گف��ت‪ :‬انجمن از‬ ‫تولیدکنن��دگان حمایت می کن��د‪ ،‬نمی توانیم به امری‬ ‫ک��ه در قانون برای انجم��ن تعریف نش��ده‪ ،‬ورود کنیم‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬در قانون به نیروی انتظامی امنیت شهر‬ ‫واگذار ش��ده و این نهاد نمی تواند به ح��وزه دیگر ورود‬ ‫ت به نوعی موجب‬ ‫کند‪ .‬گفتنی است اسقاط موتورسیکل ‬ ‫رونق تولید ش��ده و به تولیدکنندگان کمک می کند در‬ ‫تیراژ باالتر تولید کنند‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن صنعت‬ ‫موتورسیکلت ایران در این باره اظهارکرد‪ :‬قانون مالکیت‬ ‫اجازه نمی دهد افراد مجبور به کاری ش��وند که تمایلی‬ ‫به ان ندارند‪ .‬در قانون اساس��ی‪ ،‬مالکی��ت جزو حق هر‬ ‫فرد ب��وده؛ بنابراین نمی ت��وان صاحب موتورس��یکلت‬ ‫را ملزم کرد ک��ه ان را با یک موتورس��یکلت نو تعویض‬ ‫کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قانون مصوب��ه ای را تصویب و برای‬ ‫ان راهکار تعیین کرده اس��ت‪ .‬عمر هر موتورسیکلت ‪۸‬‬ ‫س��ال تعریف ش��ده و پس از این مدت باید اسقاط شود‬ ‫اما باید زیرس��اخت ان هم فراهم باش��د ت��ا اگر پلیس‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت فرس��وده ای را در خیابان توقیف کرد به‬ ‫سمت عرضه اس��قاط ان هدایت ش��ود؛ بنابراین قانون‬ ‫وجود دارد ام��ا زیرس��اخت های الزم ب��رای ان فراهم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار تقاضا و نوسازی‬ ‫حجازی درباره اینکه چ��را مردم خود برای اس��قاط‬ ‫وس��ایل نقلیه فرسوده ش��ان اقدام نمی کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫وضعیت موجود انج��ام این کار به لح��اظ مالی به مردم‬ ‫فش��ار می اورد‪ .‬در بحث خودرو اس��قاط کنار گذاشته‬ ‫ش��ده اما به صاح��ب موتورس��یکلت فش��ار اورده ایم‬ ‫وسیله ای که نان اور خانواده اش اس��ت را تعویض کند‪.‬‬ ‫همان گونه که بارها عنوان شده قشر موتورسیکلت سوار‬ ‫از طبقه ضعیف بوده و قدرت مال��ی انها اجازه نمی دهد‬ ‫یک موتورسیکلت ‪۸‬میلیون تومانی خریداری کنند‪.‬‬ ‫قیم��ت موتورس��یکلت نس��بت ب��ه ارزان ترین مدل‬ ‫خودرو بسیار پایین تر بوده و این کمک می کند نوسازی‬ ‫نگران‬ ‫روغن موتور‬ ‫خودرو‬ ‫نباشید‬ ‫از این صنف اغاز ش��ود‪ .‬این مق��ام صنف��ی در این باره‬ ‫اظهارکرد‪ :‬توجه داش��ته باش��یم در ای��ن فاصله قدرت‬ ‫خرید م��ردم افزایش نیافته اس��ت‪ .‬قش��ر کارگری که‬ ‫یک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان حق��وق می گیرد زمانی‬ ‫که موتورس��یکلت ‪۲‬میلی��ون و ‪۵۰۰‬هزار توم��ان بود‪،‬‬ ‫می توانس��ت با حقوق حدود ‪ ۲‬ماه موتورس��یکلت مورد‬ ‫نظر خود را بخرد اما امروز با حدود ‪ ۷‬ماه حقوق باید یک‬ ‫موتورسیکلت نو خریداری کند‪ .‬به همین دلیل در بازار‬ ‫مصرف موتورسیکلت ‪۸۰‬درصد افت را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این در حالی اس��ت که در بازار خودرو‪،‬‬ ‫بخش��ی از خریدها مربوط به دالل بازی‪ ،‬حفظ سرمایه‬ ‫و‪ ...‬است اما در بازار موتورسیکلت‪ ،‬خریدار تنها می تواند‬ ‫از این وسیله نقلیه به عنوان پیک اس��تفاده کند‪ .‬قدرت‬ ‫خرید موتورس��یکلت نو با قیمت ‪۸‬میلیون تومان وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬در حالی که قیمت ها برای س��ال اینده مشخص‬ ‫نیست‪ .‬این فعال صنعت موتورس��یکلت افزود‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر موتورسیکلت فرسوده ‪۵۰۰‬هزار تومان خریداری‬ ‫می شود و نباید انتظار داشته باشیم با این وضعیت افراد‬ ‫با پرداخت ‪۷‬میلی��ون و ‪۵۰۰‬هزار توم��ان رغبتی برای‬ ‫نوسازی موتورسیکلت های خود داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ذی نفعان در طرح ها‬ ‫در شکل کالن‪ ،‬هزینه به خطر افتادن سالمت جامعه‬ ‫که شامل صاحبان وسایل نقلیه هم موتورسیکلت و هم‬ ‫خودرو می شود‪ ،‬بسیار باال است و ضرورت دارد موضوع‬ ‫با جدیت بیشتری دنبال ش��ود‪ .‬ضمن انکه اگر قیمت ها‬ ‫را در نظر بگیریم هزینه یک موتورس��یکلت‪ ،‬پایین تر از‬ ‫ارزان ترین خودرو است؛ بنابراین منطقی است نوسازی‬ ‫از این بخش اغاز شود‪ .‬حجازی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که راهکار انجمن برای به س��رانجام رس��اندن این طرح‬ ‫چیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم برای ای��ن امر‪ ،‬نباید از قش��ر‬ ‫ضعیف جامعه اغاز کرد‪ .‬طرح اس��قاط خودرو با قیمتی‬ ‫که خودروها دارند (‪۵۰‬میلیون تا ‪ ۲‬میلیارد تومان) رها‬ ‫ش��ده و می خواهیم کار را از موتورس��یکلت اغاز کنیم‪،‬‬ ‫در حالی که کامیون های با عمر ‪ ۵۰‬س��ال در جاده های‬ ‫کش��ور تردد دارند کامیون هایی که در یک ماه‪ ،‬بین ‪۶۰‬‬ ‫تا ‪۸۰‬میلی��ون تومان درام��د دارند‪ ،‬می توانن��د از بانک‬ ‫تس��هیالت بگیرند و قانون هم این تسهیالت را برای ان‬ ‫پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن صنعت موتورسیکلت ایران‬ ‫با بیان اینک��ه تولیدکنندگان مخالف نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونقل موتورس��یکلت نیس��تند اما باید زیرساخت‬ ‫فراهم باش��د‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬نمی توان بدون بسترس��ازی‬ ‫فعاالن صنایع الس��تیک‪ ،‬روغن‪ ،‬فیلتر و فیلترس��ازان معتقدند‬ ‫این کاالها به اندازه کافی در بازار وجود دارد و با تش��دید نظارت ها‬ ‫تفاوت بین قیمت ه��ای مصوب و بازار به حداقل رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫داود س��عادتی نژاد‪ ،‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان الستیک‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫فیلتر‪ ،‬پنچرگیران و فیلترس��ازان تهران در گفت وگو با ایرنا گفت‪:‬‬ ‫الس��تیک انواع خودرو ب��ا تمهیدات اندیش��یده ش��ده در زمینه‬ ‫تولید و واردات در ماه های گذش��ته به اندازه کافی در بازار موجود‬ ‫است و توزیع ان نیز تداوم دارد‪ .‬بازار الس��تیک با توجه به کاهش‬ ‫فاصله قیمت های رس��می با بازار ازاد در مقایس��ه با ماه های پاییز‬ ‫به تعادل نزدیک ش��ده و از ثبات نس��بی برخوردار است‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬هفته های گذش��ته در ‪ ۲‬اندازه تایر‪ ،‬مش��کالت قیمتی وجود‬ ‫داش��ت که یکی از انها تایر پراید بود که در ه��ر جفت ان اختالف‬ ‫‪ ۹۰‬هزار تومانی بین قیمت های مصوب و نرخ بازار وجود داش��ت‪.‬‬ ‫این اتحادیه از هفته گذشته نسبت به تشدید نظارت ها اقدام کرد و‬ ‫اکنون اختالف قیمت های الستیک پراید به ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۰‬هزار تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬اختالف در سایر تایرها بین نرخ مصوب و بازار ناچیز‬ ‫بوده و در دامنه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬هزار تومان قرار دارد‪.‬‬ ‫افراد جامع��ه را به چالش کش��اند‪ .‬امروز کش��ور دچار‬ ‫تحریم خارجی اس��ت نباید تحریم های داخلی را به ان‬ ‫اضافه کنیم‪ .‬موتورسیکلت نباید مظلوم واقع و وارد امور‬ ‫سیاسی شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬قانون باید اجرا ش��ود و انجمن موافق‬ ‫اسقاط موتورس��یکلت های فرسود ه اس��ت‪ .‬این امر باید‬ ‫شامل تمام وس��ایل نقلیه فرسوده ش��ود اما در شرایط‬ ‫تحریم که وضعیت ارزی کش��ور دارای محدودیت هایی‬ ‫است باید در برخی مصوبات بازنگری کرد‪.‬‬ ‫حج��ازی در پایان با اش��اره به موفقیت ه��ای ژاپن و‬ ‫المان در مس��یر صنعتی ش��دن‪ ،‬گفت‪ :‬این کش��ورها‬ ‫با ش��رایطی که داش��تند بخش ه��ای الزم را مدیریت‬ ‫کردند؛ بنابرای��ن امروز جزو کش��ورهای موفق صنعتی‬ ‫به ش��مار می روند‪ .‬ما در کشور مش��کل مدیریتی داریم‪.‬‬ ‫کارشناس ها در برخی تصمیم ها ذی نفع هستند و برای‬ ‫ان درصد(پورسانت) دریافت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم بدون حق انتخاب‬ ‫در ادامه‪ ،‬به س��راغ یک��ی از مدیران ش��هرداری رفت‬ ‫و موض��وع را از طری��ق وی پیگی��ری کرد‪ .‬س��یدنواب‬ ‫حسینی منش‪ ،‬مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهر تهران‬ ‫در پاسخ به این پرس��ش که ایا ش��هرداری می تواند در‬ ‫موضوع جمع اوری موتورسیکلت های فرسوده همکاری‬ ‫و انها را به تولیدکنندگان معرفی کند‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��ت‬ ‫در نظر داش��ته باش��یم موتورس��یکلت ها ب��ا پیمایش‬ ‫زیادی که درون ش��هرها دارند‪ ،‬الودگی بس��یار باالیی‬ ‫تولید می کنند‪ .‬وقتی صنعت موتورس��یکلت یا خودرو‬ ‫ت�لاش دارد ارتقا پیدا نکن��د‪ ،‬نمی ت��وان کاری از پیش‬ ‫برد‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬هن��وز ما در کش��ور پراید تولیدی‬ ‫‪۱۹۸۸‬می�لادی (‪۱۳۶۶-۶۷‬خورش��یدی) ک��ه نس��ل‬ ‫نخست ان در مزدا به سفارش امریکا تولید شده را تولید‬ ‫می کنیم‪ .‬این نشان می دهد صنعتگران وقتی سودی از‬ ‫کاری به دس��ت می اورند رغبتی برای تغییر ان ندارند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬ش��اهد هستیم در س��طح کیفیت‪ ،‬فناوری و‪...‬‬ ‫تغییری ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابراین منفع��ت هر صنفی ب��ر منفعت‬ ‫کشور اولویت پیدا کرده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬به تعویق‬ ‫افتادن اس��قاط موتورس��یکلت یکی از اتفاق های ناگوار‬ ‫و نگران کننده اس��ت که رخ داد‪ .‬این امر نشان می دهد‬ ‫البی ها می توانند بر مصالح غلبه پیدا کنند‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬ش��هرداری ‪ ۱۰۰‬درصد می تواند کمک‬ ‫کند و ما دپ��وی بی��ش از ‪ ۵‬تا ‪۶‬ه��زار موتورس��یکلت‬ ‫کاربراتوری فرسوده داریم که به مدت چند ماه است در‬ ‫پیش تر مصطفی تنها‪ ،‬س��خنگوی انجمن صنع��ت تایر ایران از‬ ‫تولید بی��ش از ‪۳۳‬میلیون حلقه تایر ب��ا وزن تقریبی ‪۲۰۸‬هزار تن‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه امسال خبر داده بود و این امار در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته به ترتیب از نظر تعداد ‪ ۶.۱‬درصد و از نظر وزنی ‪۱.۶‬‬ ‫درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹فیلترهای تقلبی‬ ‫س��عادتی نژاد خاطرنشان کرد‪ :‬نزدیک ش��دن به روزهای پایانی‬ ‫س��ال پیامد افزایش مراجعه اف��راد به تعمیرگاه ها برای س��رویس‬ ‫خودرو به منظور س��فرهای نوروزی را به دنبال دارد‪ ،‬اما تفاوت بین‬ ‫قیمت های مصوب و نرخ بازار روغن و فیلتر نیز ناچیز است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬حدود ‪ ۲‬هفته گذش��ته‪ ،‬قیمت روغن موتور در‬ ‫بازار رشد چشمگیر داش��ت اما این اتحادیه با برگزاری جلساتی با‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده انها را مجاب به کاه��ش قیمت ها کرد و‬ ‫اکنون حداقل اختالف بین قیمت های مصوب و بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫به گفته این مق��ام صنفی‪ ۴ ،‬برند داخلی روغن موتور در کش��ور‬ ‫فعالیت می کنند ک��ه به دلیل کیفی��ت باالی محصوالت ش��ان با‬ ‫محصوالت جهان��ی رقاب��ت می کنن��د‪ ،‬همچنین با س��اماندهی‬ ‫توقیف پلیس هس��تند‪ .‬تولیدکنندگان از این پارکینگ‬ ‫بازدید کرده اند و از اس��قاط انها اس��تقبال و حتی طرح‬ ‫س��وئیچ به س��وئیچ را مطرح کردند‪ .‬اما امروز متاسفانه‬ ‫بحث زیرساخت ها و در دس��ترس نبودن موتورسیکلت‬ ‫اس��قاطی را مطرح می کنند که به نظر می رسد بهانه ای‬ ‫است تا تن به تغییر ندهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید به صنع��ت موتورس��یکلت به عنوان‬ ‫صنعتی که تنه��ا از منظر ایجاد اش��تغال ب��ه ان توجه‬ ‫می ش��ود از بعد دیگر هم بنگریم اینکه ‪۳۰‬درصد کشته‬ ‫شده های تصادفات کش��ور (راکب و عابر پیاده) یعنی از‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪۱۷‬هزار نفر کشته در س��ال مربوط به این وسیله‬ ‫نقلیه است (حدود ‪۴‬هزار نفر کش��ته)‪ .‬البته این جدا از‬ ‫مشکالت معلولی اس��ت که در امار نیامده است‪ .‬چقدر‬ ‫بای��د جوانان خ��ود را به ای��ن دلیل از دس��ت بدهیم تا‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت بیکار نشوند؟‬ ‫مدیرعامل ستاد معاینه فنی ش��هر تهران تاکید کرد‪:‬‬ ‫از منظر الودگی و ایمنی تعویق طرح اس��قاط به س��ود‬ ‫کشور نبود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید انبوه و کاهش قیمت ها‬ ‫حسینی منش در پاسخ به این پرسش که راهکار این‬ ‫مشکل چیس��ت تا صاحبان موتورسیکلت خود ترغیب‬ ‫به تعویض وسیله نقلیه خود ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬من به عنوان‬ ‫یک ش��هروند به دنبال خرید یک موتورس��یکلت برقی‬ ‫بودم‪ .‬در چند ماه گذش��ته گواهینامه موتورس��یکلت را‬ ‫دریافت کردم تا به عنوان یک شهروند کمکی به کاهش‬ ‫الودگی هوا کرده باش��م‪ .‬بازار را بسیار جست وجو کردم‬ ‫اما یک موتورسیکلت ‪ ۳‬کیلووات پیدا نکردم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬موتورس��یکلت های موج��ود در بازار یک‬ ‫و ‪ ۱/۵‬کیلووات هس��تند که س��رباالیی ها را نمی توانند‬ ‫خوب ط��ی کنن��د‪ .‬وقت��ی چنی��ن موت��وری در بازار‬ ‫موتورسیکلت پیدا نمی ش��ود ایا می توان انتظار داشت‬ ‫موتورسیکلت س��وارانی که ب��ا ان امرارمعاش می کنند‬ ‫موتورس��یکلت فرس��وده کاربرات��وری خ��ود را با یک‬ ‫موتورسیکلت انژکتوری نو تعویض کند؟ ضمن اینکه با‬ ‫همان موتورسیکلت فرسوده کارش راه می افتد‪.‬‬ ‫وی با اظهار نگرانی نس��بت به قیمت موتورسیکلت ها‬ ‫گفت‪ :‬تا زمانی که صنعت موتورسیکلت کشور به سمت‬ ‫انبوه سازی با تیراژ باال نرود‪ ،‬قیمت ها پایین نمی اید که‬ ‫قش��ر ضعیف جامعه توانایی خرید یک موتورس��یکلت‬ ‫ن��و انژکت��وری ی��ا برق��ی را داش��ته باش��ند‪ .‬بنابراین‬ ‫تولید کنن��دگان این صنف تنه��ا به دنب��ال بهانه هایی‬ ‫هس��تند که تغییری در روند تولید خود به وجود نیاورند‬ ‫و با روال گذش��ته به تولید ادامه دهند‪ .‬مدیرعامل ستاد‬ ‫معاینه فنی ش��هر تهران با انتقاد از روند تولید خودرو و‬ ‫موتورس��یکلت ادامه داد‪ :‬مردم در کش��ور حق انتخاب‬ ‫ندارند که ب��رای خرید پرای��د صف می بندن��د وگرنه با‬ ‫قیمت ‪۷‬هزار دالری که ادعا می ش��ود قیمت پراید است‬ ‫افراد می توانند کیاپیکانتو بخرند‪ .‬قرار بود سال گذشته‬ ‫تولید پراید متوقف شود اما در ادامه عنوان شد تا زمانی‬ ‫که خریدار وجود دارد باید تولید شود در حالی که بحث‬ ‫این است که بازار خودرو به گونه ای نیست که مردم حق‬ ‫انتخاب داشته باش��ند‪ .‬حس��ینی منش در پایان گفت‪:‬‬ ‫دولت باید شرکت هایی که همه سی کی دی کار هستند‬ ‫در صنعت موتورسیکلت ملزم کند برای مونتاژ به سوی‬ ‫نوس��ازی حرکت کنند‪ .‬صنعتگر نمی خواهد و هر سال‬ ‫بهانه می اورند و در این بین منفعت مردم در البی ها گم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫انجام ش��ده برای واردات م��واد اولیه خارجی مورد نی��از انها که با‬ ‫ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی انجام می شود‪ ،‬نگرانی در زمینه تولید انها وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬وی پیرامون اس��تفاده از روغن های تقلبی یا س��وخته در‬ ‫مراکز تعویض روغن‪ ،‬این موضوع را ش��ایعه خوان��د و گفت‪ :‬روغن‬ ‫خودرو محصولی نیس��ت که متقلبان بتوانند زیرپل��ه ان را تولید‬ ‫کنن��د؛ بنابراین مردم نگران��ی از بابت روغن های موج��ود در بازار‬ ‫نداشته باشند‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک‪ ،‬روغن‪ ،‬فیلتر‪،‬‬ ‫پنچرگیران و فیلترسازان تهران با بیان اینکه نرخ گذاری در زمینه‬ ‫فیلترهای مورد اس��تفاده در خودروه��ا وجود ن��دارد‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫چنانچه اخت�لاف قیمتی بین ان��واع فیلترها وج��ود دارد‪ ،‬مربوط‬ ‫به کیفیت تولید انها اس��ت‪ .‬وی با بیان اندک ب��ودن نیروها برای‬ ‫نظارت بر بازار انواع فیلتر خودرو‪ ،‬خواس��تار دقت نظر مشتریان در‬ ‫اس��تفاده از محصوالت معتبر و باکیفیت ش��د تا شاهد خسارت به‬ ‫خودروی شان نباشند‪ .‬گفتنی است براس��اس امارنامه های وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مجموع ظرفی��ت واحدهای تولیدکننده‬ ‫روغن موتور و صنعتی کشور تا پایان سال گذشته ‪ ۴‬میلیون و ‪۳۸۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۵‬تن بوده که در ‪ ۲۵۳‬واحد تولید می شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خودروسازان بر نمایندگی های خود نظارت ندارند‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی از خودروسازان‬ ‫گالیه کرد که بر عملکرد نمایندگی های خود نظارت نمی کنند‪.‬‬ ‫مجتب��ی حاج��ی زاده در گفت وگو با ایلنا گفت‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫نبای��د تنه��ا مجوز بدهند‪ .‬انها وظیفه نظ��ارت بر نمایندگی ها‬ ‫را نی��ز دارن��د‪ .‬خودروس��ازان باید صالحیت کس��ی را که به او‬ ‫نمایندگی داده اند‪ ،‬احراز کنند‪ .‬باید دریابند که دستمزد کارگران‬ ‫پرداخت یا فهرس��ت بیمه ها ارس��ال می شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ش��رکت های مادر باید به نمایندگی ها هش��دار بدهند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگر نمایندگی ها بخش��نامه را اجرا نکردند‪ ،‬باید برخورد ش��ود‪.‬‬ ‫متاس��فانه با توجه به تغییرات مکرر مدیریتی در ش��رکت مادر‬ ‫خودروس��از‪ ،‬نظارت هایی که باید باش��د حذف شد ه یا کمرنگ‬ ‫است‪ .‬رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی با بیان اینکه‬ ‫خودروس��ازان به دلیل اعتبار برندش��ان هم که ش��ده بر چارت‬ ‫سازمانی نمایندگی ها نظارت می کنند اما با کارگران انها کاری‬ ‫ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازان بزرگ جهان حتی در روند تقسی ِم‬ ‫جهانی کار بر ش��رایط کار نیروهایِ ش��رکت هایی که س��اخت‬ ‫قطعات یا خدمات پس از فروش را ارائه می کنند‪ ،‬نظارت دارند‬ ‫اما در ایران در کمال تاس��ف خودروس��ازان اهمیتی به ش��رایط‬ ‫کار کارگران شرکت های اقماری خود نمی دهند و در واقع هیچ‬ ‫حمایتی از انها به عمل نمی اورند‪ .‬وی افزود‪ :‬منظور از حمایت‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪56‬‬ ‫اعالم هشدار به نمایندگی ها و ارسال این پیام به کارفرمایان انها‬ ‫است که بر سر حقوق کارگران مماشات نمی کنیم حتی اگر شده‬ ‫برخورد می کنیم‪ .‬رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی‬ ‫با بیان اینکه مدتی است که خودروسازان به دلیل حجم طلب‬ ‫خ��ود از نمایندگی ه��ا مج��وز انها را لغو می کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬انها‬ ‫می توانند از همین ابزار برای اس��تیفای حقوق صنفی کارگران‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬متاس��فانه خودروسازان متوجه نیستند که اگر‬ ‫انگیزه نیروی کار نمایندگی ها بمیرد و شوقی برای کار کردن‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬کیفیت کار انها پایین می اید و در نهایت اعتبار‬ ‫برند اسیب می بیند‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قطعه سازان همچنان در انتظار اصالح قیمت ها‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫فن��اوری به لحاظ کیفیت و صرف زمان بس��یار متفاوت اس��ت‪ .‬یک واحد‬ ‫س��نتی ممکن اس��ت قطعه ای را با تیراژ هزار عدد در ‪ ۲‬روز کاری تولید‬ ‫کند‪ ،‬اما واحد تولیدی دیگر با تجهیزات پیش��رفته تر همان تعداد را در ‪۵‬‬ ‫س��اعت تولید و تامین کند‪ .‬از این رو‪ ،‬این قطعه س��از با نرخ کمتر و زمان‬ ‫تحویل زودتر مش��تری بیشتری جذب می کند و سهم تولیدکننده سنتی‬ ‫کم می شود و ممکن است معترض شوند‪.‬‬ ‫قرایی با بیان اینکه رفتن به س��وی ش��یوه های نو نیاز به سرمایه گذاری‬ ‫دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬با توجه به توان مالی که قطعه س��ازان دارند تولید با فناوری‬ ‫جدید کمی دش��وار اس��ت‪ .‬هم اکنون برای تامین یک قطعه س��ورس های‬ ‫زی��ادی وج��ود دارد به طور مث��ال‪ ،‬در بخش لنت ترمز بی��ش از ‪ ۱۶‬واحد‬ ‫صنعت��ی در این زمینه فعالیت دارند و حدود ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬فعال خودروس��از‬ ‫داری��م که ‪ ۶۲‬واحد دیگ��ر هم موافقت اصولی برای تولی��د خودرو دارند‪.‬‬ ‫در حال��ی که چین با تیراژ دس��ت کم ‪۲۰‬میلیون خودرو در س��ال‪ ۵ ،‬تا ‪۶‬‬ ‫کارخانه خودروس��ازی دارد‪ .‬این موارد از جمله چالش های موجود بر س��ر‬ ‫راه توسعه است‪.‬‬ ‫تالش قطعه س��ازان و خودروسازان از ابتدای سال در نهایت جواب داد و‬ ‫از ابتدای بهمن نرخ خودروها در کارخانه افزایش یافت‪ .‬قطعه سازان به این‬ ‫امید موضوع افزایش نرخ خودروها را پیگیری کردند که خودروس��ازان نیز‬ ‫نرخ قطعات را اصالح کنند‪.‬‬ ‫عنوان می ش��ود مدارک و اس��ناد نرخ تمام ش��ده محصوالت از س��وی‬ ‫قطعه س��ازان به خودروس��ازان ارائه شده و انها نیز در حال تجزیه و تحلیل‬ ‫قیمت ها هستند‪ .‬در این شرایط‪ ،‬رفع مشکالت نقدینگی ضمن رونق تولید‬ ‫به بروزرس��انی واحدهای صنعتی نیز کمک می کند در حالی که بخش��ی‬ ‫زی��ادی از صنعت ایران از جمله قطعه س��ازی همچنان به ش��کل س��نتی‬ ‫فعالیت دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹به روزرسانی قیمت قطعات‬ ‫رضا رضایی‪ ،‬یکی از صنعتگران حوزه قطعه درباره افزایش و اصالح نرخ‬ ‫قطعات گفت‪ :‬همه مدیران اگاه هس��تند که هزینه تمام شده محصول در‬ ‫تمام بنگاه های تولیدی به ویژه قطعه س��ازی از بهمن س��ال گذشته ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪۳۰۰‬درصد افزایش یافت‪ .‬در واقع از زمانی که امریکا صنعت خودرو ایران‬ ‫را در اولویت تحریم گذاش��ت‪ ،‬تحریم های داخلی اغاز شد و مواد اولیه ای‬ ‫که در داخل تولید می شد مانند فوالد‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬سرب‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‬ ‫و‪ ...‬در کنار نرخ ارز‪ ،‬قیمت ها را بسیار باال برد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ارز ‪ ۳۲۰۰‬تومانی س��ال ‪ ۹۶‬ابتدای س��ال ‪۴۲۰۰ ،۹۷‬تومانی‬ ‫شد و در ادامه ارز نیمایی با هزینه های جانبی هر دالر ‪ ۹‬هزار تومان برای‬ ‫صنعتگر س��بب افزایش قیمت ها و افت ارزش سرمایه در گردش قطعه ساز‬ ‫ش��د‪ .‬به این ترتیب اگر س��ال گذش��ته تولیدکننده با یک میلیارد تومان‬ ‫نقدینگی‪ ۲ ،‬ماه بنگاه خود را اداره می کرد‪ ،‬این مدت زمان با افزایش نرخ‬ ‫ارز و مواد اولیه به کمتر از یک ماه رسیده است‪.‬‬ ‫رضای��ی گفت‪ :‬تیراژ تا ‪۷۰‬درصد در اذر افت داش��ت که روی واحدهای‬ ‫صنعتی تاثیر منفی گذاشت‪ .‬این عوامل فشار زیادی روی مدیریت بنگاه ها‬ ‫اورد و بنگاهداری را روزبه روز دش��وارتر کرد‪ ،‬در حالی که نرخ محصوالت‬ ‫بدون درنظر گرفتن افزایش نهاده های تولید مانند قبل محاسبه می شد‪ .‬به‬ ‫این ترتیب بدنه قطعه سازی ضعیف شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه مدیران این صنع��ت بارها عنوان کردن��د اگر روند‬ ‫همین گون��ه پی��ش برود زمینه ناب��ودی صنعت قطع��ه را فراهم می اورد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬با تالش ها وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موضوع در دولت مطرح‬ ‫و تصمیم های الزم گرفته ش��د‪ .‬رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی یاداور شد‪ :‬نیمه نخست سال خودروسازان به ویژه‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو افزایش نرخ محدودی روی قطعات داش��تند اما‬ ‫این مبلغ ‪۵‬درصد ضرر و زیان قطعه ساز را هم جبران نمی کرد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اصالح منطقی قیمت ها به اضافه سود ‪ ۷‬تا ‪۸‬درصدی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر مدارک از س��وی قطعه س��ازان ارائه شده و با تجزیه و تحلیل‬ ‫قیمت ها از س��وی خودروسازان قرار است نرخ ها اصالح شود‪ .‬این امر باید‬ ‫قطعه سازان‬ ‫نیاز به‬ ‫حمایت‬ ‫دارند‬ ‫علیرض�ا یعقوبی اوین�ی‪ ،‬کارش�ناس‬ ‫صنعت خ�ودرو‪ :‬بازار خ��ودرو در اغاز فرایند‬ ‫فروش محصوالت دو خودروس��از بزرگ کشور‬ ‫با واکنش های جدی دالالن و س��رمایه گذاران‬ ‫ای��ن بخش روبه رو ش��د ت��ا جایی ک��ه تالطم‬ ‫قیمت ه��ا و غیرمتع��ارف ب��ودن به��ای برخی‬ ‫محصوالت در بازاره��ای رقابتی با واکنش های‬ ‫مردم‪ ،‬اصحاب رس��انه‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و نماین��دگان مجلس همراه بود‪ .‬زمانی‬ ‫ک��ه پیت��ر دراکر‪ ،‬صنع��ت خ��ودرو را به عنوان‬ ‫«صنعت صنعت ها» نامید ش��رکت های بزرگ‬ ‫خودرو س��ازی در اروپای غربی‪ ،‬اسیای شرقی‬ ‫و البت��ه امریکا در حال رش��د س��ریع و تبدیل‬ ‫ش��دن به غول ه��ای صنعت��ی با رون��د جدی‬ ‫خصوصی سازی بودند و در این حال تنها نگرانی‬ ‫انها مرب��وط به فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با‬ ‫تمرکززدایی و همین ط��ور رابطه بخش دولتی‬ ‫با بخش خصوصی و س��ازمان های غیرانتفاعی‬ ‫بود‪ .‬به ط��ور خالصه‪ ،‬اگر بخواهیم نگاه اجمالی‬ ‫به صنعت خودرو کشورهای پیشرفته بیندازیم‪،‬‬ ‫اعتق��اد بر موضوعیت صنعت خ��ودرو به عنوان‬ ‫هس��ته رقابتی و میعادگاه سایر صنایع وابسته‬ ‫‹ ‹کار جمعی نمی دانیم‬ ‫هرچه زودتر عملیاتی ش��ود زیرا کنار م��واد اولیه که برخی تا ‪۳۰۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته س��ایر هزینه های جانبی‪ ،‬فعالیت را برای قطعه س��از سخت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش ها مضاعف شود‬ ‫رضایی با تاکید بر منطقی شدن نرخ قطعات خاطرنشان کرد‪ :‬با ضعیف‬ ‫شدن بدنه قطعه س��ازی‪ ،‬تولیدکنندگان نتوانستند به لحاظ سخت افزاری‬ ‫واحدهای صنعتی خود را روزامد کنند و مهارت های نیروی انسانی شان در‬ ‫یک سال گذشته هم روزامد نشد‪ ،‬اما دست کم باید قیمت ها اصالح شود‪.‬‬ ‫خودروسازان قول داده اند توجه ویژه ای به این امر داشته باشند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه معتقد است قیمت ها باید از زمانی که مواد اولیه‬ ‫افزایش یافت اصالح می ش��د؛ بنابراین درحال حاضر هم تغییر نرخ قطعات‬ ‫باید از همان تاریخی که نرخ مواد اولیه چند برابر شد اعمال می شد تا به‬ ‫نوعی از صنعت قطعه کشور حمایت شود‪ .‬در غیر این صورت قطعه سازان‬ ‫ضرر و زیان سنگینی خواهند کرد‪.‬‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬واحدهایی که در برابر سختی ها ایستادگی کردند برای‬ ‫ادامه حیات انها باید به مشکالت شان رسیدگی شود‪ .‬تالش هایی می شود‬ ‫اما باید بیشتر شود‪ .‬یک بیمار را در مرحله ای می توان با قرص درمان کرد‬ ‫اما وقتی به او رسیدگی نشود در ادامه جبران خیلی سخت تر خواهد شد‪.‬‬ ‫برای صنعت هم همین گونه است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تحریم های‬ ‫صنع��ت خودرو را ناجوانمردانه خوان��د و اظهارکرد‪ :‬واردات در‬ ‫ش��رایطی که تحریم های ناجوانمردانه بر کش��ور اعمال ش��ده‪،‬‬ ‫ناشدنی است با این وجود تاکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر‬ ‫حمایت از تولید داخل قطعه سازان مورد بی مهری قرار گرفتند‪.‬‬ ‫سیدناصر موسوی الریگانی در گفت وگو با خبرخودرو‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واردات در شرایطی که تحریم های ناجوانمردانه بر کشور اعمال‬ ‫ش��ده‪ ،‬ناشدنی اس��ت اما با وجود تاکیدات رهبر معظم انقالب‬ ‫مبنی بر حمای��ت از تولید داخل قطعه س��ازان مورد بی مهری‬ ‫ق��رار گرفتن��د و در این برهه زمانی که رکود بر کش��ور س��ایه‬ ‫در مدیریت ه��ای کالن و صنعتی کش��ورهای‬ ‫یادشده باعث ارتقای رقابت پذیری تاثیر گذار در‬ ‫کیفیت‪ ،‬تنوع‪ ،‬تیراژ تولید‪ ،‬خدمات پس از فروش‬ ‫و در نهایت نرخ تمام ش��ده محصوالت ش��ده تا‬ ‫جایی که شاهد رقابت میلی متری شرکت های‬ ‫ب��زرگ خودروس��ازی در ایج��اد اپش��ن های‬ ‫رفاه��ی ‪ ،‬طراحی م��درن خودروه��ا و تعریف‬ ‫مدل ه��ای چگونگی دریافت وج��ه محصول با‬ ‫نگاه مشتری مداری از مصرف کنندگان هستیم‪.‬‬ ‫ام��ا از یک س��و‪ ،‬پس انقالب اس�لامی و تا زمان‬ ‫حاضر‪ ،‬یک اس��تراتژی مش��خص اما با حرکتی‬ ‫ارام و کند در این صنعت پدیدار شد تا جایی که‬ ‫شرکت های خودروس��از بتوانند از مونتاژکاری‬ ‫ب��ه س��مت طراح��ی و زنجیره تامی��ن حرکت‬ ‫کنن��د‪ .‬در حالی که به واس��طه وابس��تگی این‬ ‫صنعت به دولت‪ ،‬همواره ش��رکت های یادشده‬ ‫تحت تاثیر تحوالت سیاسی قرار گرفته و چشم‬ ‫به حمایت های مس��تقیم و غیرمستقیم دولت‬ ‫داشته اند و با وجود حدود نیم قرن سابقه در این‬ ‫صنعت‪ ،‬هنوز نتوانس��ته اند هم��گام با تحوالت‬ ‫جهان��ی حرکت ک��رده و در بازاره��ای رقابتی‬ ‫حرف و عملی برای گفتن داشته باشند‪ .‬از سوی‬ ‫‹ ‹فعالیت های سنتی در عصر مدرن‬ ‫پیش تر یکی از کارشناس��ان خودرویی به روزگارخودرو گفته بود پیش‬ ‫از تحریم جدید در فاصله زمانی قبلی خودروسازان واحد تحقیق و توسعه‬ ‫خ��ود را با جدیت دنبال کردند‪ ،‬ام��ا این امر در صنعت قطعه هنوز محقق‬ ‫نشده است‪ .‬از این رو‪ ،‬اسیبی که به ویژه در زمان تحریم ها به صنعت خودرو‬ ‫در حال وارد ش��دن است‪ ،‬بیش��تر به دلیل دوری قطعه سازان از فناوری و‬ ‫دانش الزم در این زمینه است‪.‬‬ ‫غالمعلی قرایی‪ ،‬دبیر انجمن قطعه سازان استان تهران در این باره گفت‪:‬‬ ‫داخلی سازی قطعات با توجه به مدل هر قطعه فرق می کند‪ .‬برخی قطعات‬ ‫به دلیل ط��ول عمر زیاد ان و اینکه یک بار در ط��ول عمر خودرو‪ ،‬مصرف‬ ‫می شود مانند شاتون ضرورت زیادی برای داخلی سازی ان وجود نداشت‪.‬‬ ‫در واق��ع تولید قطعه باید صرفه اقتصادی داش��ته باش��د تا واحد تولیدی‬ ‫سرمایه گذاری کند‪ .‬تامین ماشین االت به لحاظ سخت افزاری با تیراژهای‬ ‫پایین هزینه کردها را پاسخگو نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬ولی در شرایط فعلی بسیج‬ ‫عمومی شده تا فناوری جدید دریافت و قطعات در داخل ساخته شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹خال فناوری‬ ‫دبیر انجمن قطعه س��ازان اس��تان تهران چالش اصلی توس��عه صنعت‬ ‫قطعه را مربوط به خال دانش فنی دانس��ت و گفت‪ :‬درحال حاضر بخشی از‬ ‫قطعه س��ازان به شکل س��نتی فعالیت دارند‪ .‬تولید به شیوه سنتی با روش‬ ‫انداخته قطعه س��ازان که مدت ها حتی بدون دریافت هزینه از‬ ‫خودروسازان‪ ،‬قطعه ساختند و تحویل دادند و ما را از وابستگی‬ ‫به واردات نجات دادند‪ ،‬امروز با بی توجهی روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر با ت�لاش و همت قطعه س��ازان‪،‬‬ ‫خودروس��ازی کش��ور از حالت مونتاژ به تولید سوق داده شده‬ ‫بنابراین روا اس��ت دولت با ارائه تسهیالت ارزان قیمت و کاهش‬ ‫فش��ارهای اقتصادی از این فعاالن اقتصادی و صنعتی حمایت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم فالورج��ان در مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬همان طور که خودروسازان در چند دقیقه ‪۴۰‬‬ ‫انباش��ته ش��ده اف��راد حقیقی و ش��رکت های‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬می تواند تاثیر قابل توجهی در‬ ‫شکل دهی انتظارات تورمی‪ ،‬جذب بی تعادلی ها‬ ‫و شوک های وارد شده به بازارهای رقابتی ایجاد‬ ‫کنند‪ ،‬ولی به نظر می رس��د س��رمایه گذاران به‬ ‫عن��وان اصلی ترین رکن تاثیرگ��ذاری تورم در‬ ‫حوزه خودرو‪ ،‬ضمن استفاده از خال به وجود امده‬ ‫در تنظیم بازار و با ایجاد حباب و هموار س��ازی‬ ‫نوس��ان های قیمتی و همچنین در حاشیه قرار‬ ‫‹ ‹انجمن ها و قدرت اجرایی‬ ‫این مقام صنفی در ادامه س��خنان خود با بیان اینکه تش��کل ها قدرت‬ ‫اجرای��ی ندارند و در حد مذاکره امور را پیگی��ری می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این در‬ ‫حالی است که انجمن فرانسه به عنوان نهاد خصوصی قدرت اجرایی دارد و‬ ‫اگر تصمیم بگیرد که به عنوان نمونه‪ ،‬این هفته به خودروساز قطعه ندهد‪،‬‬ ‫این امر اتفاق می افتد‪ .‬همچنین کس��انی که در این انجمن فعالیت دارند‬ ‫س��ازنده نیستند تا افراد به فکر منافع ش��خصی خود باشند‪ ،‬اما این اعضا‬ ‫با قدرت اجرایی که دارند‪ ،‬می توانند خودروس��از را ملزم کند که اگر مثال‬ ‫قیمت ها اصالح نشود تامین قطعه نکنند‪.‬‬ ‫قرایی با اش��اره به پرداخت ‪۴‬هزار میلیارد تومان به قطعه س��ازان افزود‪:‬‬ ‫قطعه س��از برای دریافت طلب خود هم باید ش��رط و شروط نداشتن چک‬ ‫برگشتی و‪ ...‬را بپذیرد‪ .‬به نوعی قطعه سازان برای گذر امور روزانه خود باید‬ ‫با مشکالت بسیاری دست وپنجه نرم کند‪.‬‬ ‫هزار خودرو را به فروش می رس��انند‪ ،‬باید در پرداخت معوقات‬ ‫قطعه سازان تالش مضاعف داشته باشند تا مشکالت انهان نیز‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫موس��وی الریگانی گفت‪ :‬از دولت درخواست داریم از اشتغال‬ ‫قابل توجهی که قطعه سازان ایجاد کرده اند حمایت کند و برای‬ ‫حف��ظ ان تمام تالش خود را به کار گی��رد‪ ،‬زیرا نابودی صنایع‬ ‫تولی��دی برابر اس��ت با وابس��تگی به خارج و زمین گیر ش��دن‬ ‫خودروسازان‪ .‬بنابراین در شرایط سخت تحریم که اجازه واردات‬ ‫قطعه را نداریم باید از قطعه سازان حمایت شود نه اینکه چوب‬ ‫الی چرخ انها بگذاریم‪.‬‬ ‫کاهش اعتماد عمومی به صنعت خودرو‬ ‫دیگر‪ ،‬زمانی که در جامعه دارای اقتصاد سنتی ‪،‬‬ ‫احساس ناامنی اقتصادی شکل بگیرد برخی به‬ ‫احتکار و افزایش غیراصول��ی درامد های مالی‬ ‫روی می اورن��د بدون انکه به این مس��ئله فکر‬ ‫کنند که این اقدام چه ضربه و اس��یبی می تواند‬ ‫ب��ه کلیت جامع��ه وارد کن��د‪ .‬در این راس��تا‪،‬‬ ‫برخ��ی افراد و س��ازمان ها‪ ،‬منافع فردی خود را‬ ‫ب��ه منافع جمعی ترجی��ح می دهند و این اقدام‬ ‫س��بب کاهش اعتماد عمومی می شود‪ .‬تفاوت‬ ‫کشوری که اعتماد عمومی در ان جریان دارد و‬ ‫کش��وری که فاقد اعتماد عمومی است در اینجا‬ ‫مشخص می شود که «وقتی دولت ان با تحریم‬ ‫امریکا روبه رو می ش��ود‪ ،‬مردم ان کشور دالرها‬ ‫را فروخت��ه تا باعث افزایش ن��رخ پول داخلی و‬ ‫چندباره تورم نش��ود‪ ،‬اما در ش��رایطی مشابه‪،‬‬ ‫مردم ما بیش��تر به س��مت خرید بی��ش از نیاز‬ ‫می روند که می تواند س��بب افزایش تورم شود»‬ ‫که مصداق این مس��ئله درباره خودرو نیز صدق‬ ‫می کند‪ .‬اقتصاددان��ان بر این اصل معتقدند که‬ ‫بازارهای دارایی ش��امل پول‪ ،‬ارز و سرمایه های‬ ‫قرایی در ادامه چالش های توس��عه صنعت قطعه به ناکارامدی کارهای‬ ‫گروهی در کش��ور اشاره و اظهارکرد‪ :‬صنایع همگن نتوانستند در کارهای‬ ‫اش��تراکی موف��ق عمل کنن��د‪ ،‬در حالی که در فعالیت ه��ای فردی موفق‬ ‫بوده ایم‪ .‬صنایع همگن که نوع فعالیت ش��ان با یکدیگر همس��ان است اگر‬ ‫با هم متحد شوند می توانند قطعات را با تولید اقتصادی بین خود تقسیم‬ ‫کنند و تامین قطعه برای خودروس��ازان کش��ور داش��ته باشند‪ .‬این اتحاد‬ ‫هزینه های سربار را بسیار کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این امر ازمون ش��د اما به نتیجه نرس��ید‪ .‬چون فردی که‬ ‫به طور مثال‪ ۲۰ ،‬س��ال مدیرعامل ش��رکتی بود حاضر نب��ود کارمند یک‬ ‫مجموعه بزرگ متش��کل از چند ش��رکت شود‪ .‬متاس��فانه در کار جمعی‬ ‫شکس��ته خورده ایم در حالی که صنایع همگ��ن بهترین فرصت برای این‬ ‫امر است‪.‬‬ ‫دادن این کاالی مصرفی به دلیل افزایش عایدی‬ ‫و سود بیشتر‪ ،‬همواره سعی در ایجاد تقابل بین‬ ‫مشتریان‪ ،‬خودروسازان و نظام اقتصادی کشور‬ ‫کرده و راهکارهای موقتی و اجرایی تعیین شده‬ ‫نیز تاکنون ثمربخش قرار نگرفته اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫س��نتی در هدف گیری تورم‪ ،‬تنه��ا نرخ کاالها‬ ‫و خدمات مورد نظر اس��ت ام��ا بانک مرکزی و‬ ‫س��ازمان های متولی اقتصاد کش��ور می توانند‬ ‫به ش��کل مستقیم و غیرمس��تقیم با واکنش به‬ ‫اثرات نرخ دارایی ها بر تورم و ستانده در راستای‬ ‫کاه��ش نرخ خ��ودرو و افزایش دوب��اره اعتماد‬ ‫عموم��ی مصرف کنن��ده‪ ،‬اثر گذار باش��د‪ .‬این‬ ‫اقدام ها باید در چارچوب نظرهای کارشناسان‬ ‫خب��ره مدنظر س��تاد تنظی��م بازار و س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار‬ ‫گیرد تا در عمل س��ودجویان و سرمایه گذاران‬ ‫تقویت و مصرف کنندگان واقعی تضعیف نشوند‬ ‫چراکه در ش��رایطی کنونی کشور‪ ،‬شاهد رقابت‬ ‫تنگاتن��گ دالالن و س��رمایه گذاران و کاهش‬ ‫قدرت خرید مصرف کنندگان واقعی هستیم‪.‬‬ ‫در نگاه تامل برانگیز می توان اش��اره کرد که‬ ‫پس از ایج��اد هیجان های رقابتی و بی ثبات در‬ ‫عرصه مس��کن‪ ،‬س��که‪ ،‬ارز و بورس؛ چند وقتی‬ ‫اس��ت هدایت سیاس��ت های پولی سودجویان‬ ‫و س��ازوکار اثرگذار انان ب��ه بازار خودرو داخلی‬ ‫و مش��تریان ان رس��یده تا جایی که پیش بینی‬ ‫می شود تا پایان س��ال بیش از ‪۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان پول مشتریان و مصرف کنندگان واقعی‬ ‫ب��ه جیب دالالن ب��رود‪ .‬حال س��وال اصلی این‬ ‫اس��ت که چه کسانی پش��ت پرده جوسازی ها‬ ‫و التهاب های اخیر بازار خ��ودرو قرار گرفته اند‬ ‫و به نوع��ی به دنبال ب��ه پرواز درام��دن فیل ها‬ ‫هستند‪ .‬اکنون که عرضه قطره چکانی خودروها‬ ‫به همت سیاس��ت های جدید وزی��ر و مدیران‬ ‫خودروس��ازی کش��ور با ایجاد تناس��ب میان‬ ‫تولید‪ ،‬عرضه و تقاضا در ش��رف بهبود اس��ت و‬ ‫مس��ئوالن نظارتی و قضایی کش��ور هم بر این‬ ‫امر اگاه هس��تند که خطر قطور شدن رگه های‬ ‫فس��اد به لحاظ نداشتن سیس��تم های شفاف‬ ‫و قیمت ه��ای غیرواقع��ی در عرص��ه خودرو‪،‬‬ ‫می تواند بحران ملی ایجاد کند؛ پس بهتر است‬ ‫هرچه س��ریع تر برخورد قهری و قطعی همانند‬ ‫برخورد با چند تن از اخالل گران بازار سکه و ارز‬ ‫درباره اخالل گران بازار خودرو هم انجام ش��ود‪.‬‬ ‫هرچند ابعاد سوءاستفاده های اقتصادی در حال‬ ‫گسترش و پیچیده تر ش��دن است و با استفاده‬ ‫از ابزاره��ای نظارت��ی و برخوردهای قهری هم‬ ‫نمی توان به طورکام��ل ان را مهار کرد‪ .‬ولی در‬ ‫این برهه از زمان که خودروس��ازان همراستا با‬ ‫سیاس��ت های دولت در راس��تای کنترل نرخ و‬ ‫تناس��ب تولید و عرضه خودروها گام نهاده اند‪،‬‬ ‫می تواند اهمیت باالیی داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د‪ ،‬ترخیص ح��دود ‪۱۳‬هزار‬ ‫خ��ودرو وارداتی مس��تقر در گمرکات کش��ور‬ ‫و ورود ای��ن تع��داد خودرو به بازار باعث س��وق‬ ‫و گردش مال��ی س��رمایه گذاران واقعی به این‬ ‫بخ��ش و کاه��ش مح��دود ن��رخ خودروهای‬ ‫س��اخت داخل خواهد ش��د‪ .‬هر چن��د نباید از‬ ‫حمایت خودروس��ازان خصوصی نیز غافل بود‬ ‫چراکه بیش��تر حمایت ها و مش��وق های دولت‬ ‫مرتبط به دو ش��رکت بزرگ خودروسازی بوده‬ ‫و به نوعی ش��یب ارام حمایت از خودروس��ازان‬ ‫خصوصی‪ ،‬می تواند باعث افزایش نرخ تمام شده‬ ‫و چندگانگی نرخ در بازار ازاد رقابتی شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪56‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولید خودرو در ‪ ۱۱‬ماه امسال ‪۳۷.۸‬درصد کاهش یافت‬ ‫بررس��ی امارهای منتشر ش��ده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت حاکی از تولید ‪۸۷۳‬هزار و ‪ ۲۴۳‬خودرو از اغاز امسال‬ ‫تا پایان بهمن است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪۳۷.۸‬درصد کاهش نش��ان می دهد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بر پایه‬ ‫داده های اماری مورد بررس��ی‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ماه س��ال ‪ ۹۶‬تعداد‬ ‫یک میلیون و ‪۴۰۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬خودرو در کشور تولید شده‬ ‫بود‪ .‬در ‪ ۱۱‬ماه امس��ال نیز ‪۸۱۴‬هزار و ‪ ۲۶۵‬خودرو سواری‬ ‫در کش��ور تولید ش��د که در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪۳۸.۲‬درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬عالوه بر این تا‬ ‫پای��ان بهمن ‪۴۵‬هزار و ‪ ۹۵۷‬وان��ت‪ ۵۵۷ ،‬اتوبوس و ‪۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۹‬کامیونت‪ ،‬کامیون و کش��نده در کش��ور تولید شد‬ ‫که به ترتیب کاهش ‪ ۶۵.۸ ،۳۱.۹‬و ‪۳۵.۵‬درصدی را نش��ان‬ ‫می دهد‪ .‬بر پایه این گزارش‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ماه امسال هزار و ‪۲۴۲‬‬ ‫ون تولید شد که در همسنجی با سال گذشته ‪۵۶.۵‬درصد‬ ‫رش��د داش��ت‪ .‬تولید هزار و ‪ ۶۱۳‬مینی ب��وس و میدل باس‬ ‫هم در مدت یاد ش��ده حاکی از رش��د ‪۳۴.۸‬درصدی تولید‬ ‫این گونه خودروها اس��ت‪ .‬براس��اس جدول های یادش��ده‪،‬‬ ‫بهمن امس��ال تعداد ‪۵۴‬هزار و ‪ ۹۶۵‬سواری‪ ۳۵ ،‬ون‪۳ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۴۷‬وان��ت‪ ۷۳ ،‬مینی بوس و میدل ب��اس‪ ۱۷ ،‬اتوبوس و‬ ‫‪ ۲۵۲‬کامیونت‪ ،‬کامیون و کش��نده و در مجموع ‪۵۹‬هزار و‬ ‫‪ ۸۹‬خودرو در کش��ور تولید شد‪.‬امس��ال تا پایان دی (دوره‬ ‫‪ 10‬ماهه) ‪812‬هزار و ‪ 979‬دس��تگاه انوع خودرو در کشور‬ ‫تولید ش��د که در همسنجی با پارسال ‪35.4‬درصد کاهش‬ ‫داشت‪ .‬برنامه پیش بینی ش��ده برای تولید خودرو در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬دس��تیابی به رقم یک میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار خودرو‬ ‫بود که ‪۹۷‬درصد ان محقق ش��د و برای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬هم‬ ‫رقم یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار خودرو هدف گذاری شده بود‪.‬‬ ‫امار تولید ‪ ۱۱‬ماه امسال حاکی از تحقق بیش از ‪۵۱‬درصد‬ ‫برنامه اس��ت و متصدیان حوزه خ��ودرو انتظار دارند حدود‬ ‫‪۶۰‬درصد برنامه تحقق پیدا کند‪.‬‬ ‫فناوری و ساختار الستیک خودرو‬ ‫تایر به عنوان اخرین عضو گردنده از سیس��تم انتقال قدرت است که نقش مهمی را در کنترل خودرو‬ ‫برعهده دارد‪ .‬پس انتخاب الس��تیک و نگهداری از ان از عوامل مهم برای عملکرد هرچه بهتر این عضو‬ ‫از سیستم محسوب می شود‪ .‬یکی از موارد قابل توجه درالستیک باد تایرها است که برای روشن شدن‬ ‫مطلب مثالی را ذکر می کنیم‪.‬‬ ‫قسمت اول‬ ‫محمد جواد ش�ریفی ‪ -‬کارشناس ارشد مکانیک‬ ‫و مش�اور رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز‬ ‫معاین�ه خ�ودرو‪ :‬باورت��ان می ش��ود در هرقدم��ی که‬ ‫برمی داری��د نیروی��ی چند براب��ر وزنتان را ب��ه پاها وارد‬ ‫می کنید؟‬ ‫البته پزش��کان معتقد هس��تند که این نیرو به صورت‬ ‫یکس��ان روی تمام پا وارد نمی ش��ود‪ .‬براساس مطالعات‬ ‫پزشکی‪ ،‬شما چه الغر باشید چه چاق موقع دویدن یا راه‬ ‫رفتن بیشترین نیرو را روی قسمتی از پا وارد می کنیدکه‬ ‫مث��ل ضربه گی��ر وزن ش��ما را تحمل می کن��د و مانع از‬ ‫رسیدن به استخوان ها می شود‪.‬‬ ‫جالب اس��ت بدانید همین نظریه را مهندسان مکانیک‬ ‫درمورد الستیک خودرو دارند‪ .‬براساس مطالعات صنعتی‬ ‫ترکیب باد و الستیک در خودرو مشابه استخوان وگوشت‬ ‫پاش��نه پا اس��ت‪ .‬به این ترتیب که تنها ‪ 5‬درصد از وزن‬ ‫خ��ودرو روی الس��تیک وارد ش��ده و ‪ 95‬درصد دیگر را‬ ‫ب��اد درون الس��تیک تحم��ل می کند‪ .‬به همی��ن دلیل‬ ‫کارشناسان فنی خودرو ازالستیک به عنوان پاشنه اشیل‬ ‫خودرو یاد می کنند‪ .‬انها توصیه می کنند‪ :‬همانطور که به‬ ‫سالمتی پاهایتان فکر می کنید برای حفظ ایمنی ماشین‬ ‫و البته خودتان به فکرالستیک های خودرو خود باشید‪.‬‬ ‫براساس توصیه مهندسان مکانیک باید باد الستیک ها‬ ‫به ط��ور ماهیان��ه کنت��رل ش��ود‪ .‬این فش��ار براس��اس‬ ‫اس��تانداردهای خاصی تنظیم می ش��ود که در دفترچه‬ ‫راهنمای خودروها موجود است‪ .‬این میزان فشار باد برای‬ ‫خودروهای س��واری بین ‪ 30‬تا ‪ PSI 35‬است‪ .‬اگر فشار‬ ‫باد کمتر از این مقدار باش��د باع��ث لغزش یا جابه جایی‬ ‫بیش ازحد تایر درناحیه تماس با جاده ش��ده و درنتیجه‬ ‫س��بب افزایش حرارت بیش ازحد ان می شود‪ .‬اگر فشار‬ ‫باد بیش ازحد باش��د تماس با جاده کمترش��ده و ناقص‬ ‫خواهد بود عالوه برکاهش عمرالستیک برای سرنشینان‬ ‫خودرو خطرناک است و موجب عدم تعادل و هندلینگ‬ ‫خودرو در سر پیچ های جاده خواهد شد‪.‬‬ ‫بهترین زمان تنظیم باد زمانی است که الستیک خنک‬ ‫اس��ت زیرا پس از رانندگی طوالنی حرارت و فش��ار باد‬ ‫الس��تیک افزایش پیدا می کند که باید کمی صبر کنید‬ ‫تا به شرایط ایده ال برسد و سپس انها را تنظیم کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب صحیح رینگ و الستیک‬ ‫به منظور انتخاب صحیح رینگ و الستیک به دفترچه‬ ‫راهنمای خودروتان مراجعه کنید‪ .‬این موضوع به عوامل‬ ‫مختلفی مثل کاربری اس��تاندارد یا اس��پرت‪ ،‬تحمل بار‬ ‫معمولی یا زیادی باید توجه کنید‪ .‬معموال خودروها وقتی‬ ‫جاده و ش��رایط مختلف رانندگی طراحی شده است‪ .‬این‬ ‫نوع الس��تیک محبوب ترین الستیک در بسیاری از نقاط‬ ‫مختلف جهان است‪ .‬در این نوع الستیک ها رشته های نخ‬ ‫و ترکیبات الس��تیک به طور مس��اوی برای ایجاد تعادل‬ ‫عملکردی در جاده های خش��ک و مرطوب در کلیه معابر‬ ‫زمس��تانی سرد و برفی ساخته شده اند‪ .‬هر چند که برای‬ ‫هیچ فصل خاصی بهترین گزینه نیستند‪ .‬این نقطه ضعف‬ ‫استفاده از این نوع الستیک است؛ اگر تمایل به استفاده‬ ‫از گزینه ه��ای تخصصی ت��ری دارید در ادم��ه انواع دیگر‬ ‫الستیک ها را مطالعه کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹الستیک های تابستانه‬ ‫الستیک معمولی درالیه نازکی است که درجدار داخلی‬ ‫تیوپ های معمولی اس��تفاده و مانع از نش��ت هوا در این‬ ‫نوع الس��تیک که فاقد تیوپ هس��تند می شود که مانند‬ ‫تیوپ الستیک معمولی توانایی نگهداری هوا را دارند؛ لذا‬ ‫در این نوع الستیک ها نیازی به تیوپ و روبان الستیکی‬ ‫دور چرخ نیست‪.‬‬ ‫ازکمپانی س��ازنده خارج می ش��وند دارای الستیک های‬ ‫فابریک یا کاربری اس��تاندارد هستند‪ .‬مثال روس خودرو‬ ‫پژو ‪ 206‬رینگ والس��تیک استاندارد باس��ایز ‪185/65‬‬ ‫نصب شده است‪ .‬تا حد امکان از رینگ والستیک اسپرت‬ ‫اس��تفاده نکنید؛ درس��ت اس��ت موجب زیبایی خودرو‬ ‫می شود ولی از نقطه نظر فنی دارای اشکال بوده و باعث‬ ‫خشکی فرمان خودرو می شود‪.‬‬ ‫کننده تاریخ تولید اس��ت‪ .‬این عدد براس��اس سال تولید‬ ‫و تعداد هفته اس��ت‪ .‬یعنی دو رقم اول تعداد هفته و دو‬ ‫رقم اخرس��ال تولید را نشان می دهد‪ .‬قابل ذکراست که‬ ‫الستیک هایی که تاریخ تولید انها بیش از‪ 3‬سال گذشته‬ ‫برای مصرف مناس��ب نیستند به عنوان مثال عدد ‪1607‬‬ ‫بیانگر این است که این الستیک درهفته ‪16‬سال‪2007‬‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫یکی از دغدغه های مش��تریان انتخاب الس��تیک نو و‬ ‫تازه تولید شده است‪ .‬متاسفانه درکشور ما الستیک هایی‬ ‫وج��ود دارند ک��ه از تاریخ تولی��د انها بیش از ‪ 5‬س��ال‬ ‫می گ��ذرد که این مورد درخصوص الس��تیک های تولید‬ ‫داخ��ل کمتر دیده می ش��ود‪ .‬ای��ن نوع الس��تیک ها به‬ ‫اصطالح الس��تیک های انباری ش��ناخته می ش��وند که‬ ‫ب��ه دالیل مختلف همانند قاچاق یا مش��کل فنی هنگام‬ ‫ترخیص از گمرک در انبارها دپو شده اند و از نظرظاهری‬ ‫با الستیک های نو تفاوتی ندارند؛ بنابراین سازندگان برای‬ ‫حل این مشکل تاریخ تولید شده را درج می کنند‪.‬‬ ‫متاس��فانه این تاریخ بر روی الستیک ها به نحوی درج‬ ‫ش��ده که برای مصرف کنندگان به راحتی قابل مشاهده‬ ‫نیس��ت‪ .‬لذا برای مشخص ش��دن ان در این مقاله نحوه‬ ‫تش��خیص تاریخ را توضیح می دهیم‪ .‬درج��داره بیرونی‬ ‫الس��تیک ها یک عدد چهار رقمی درج شده که مشخص‬ ‫یک��ی از توصیه های کارشناس��ان توجه ب��ه هم خوانی‬ ‫رین��گ و الس��تیک خودرو اس��ت‪ .‬انها تاکی��د می کنند‬ ‫هنگام انتخاب رینگ به نوع وسیله نقلیه اندازه و نوع تایر‬ ‫توجه کنید به طوری که رینگ حتما با استاندارد وسیله‬ ‫نقلیه و متناس��ب با نوع تایر انتخاب ش��ود لذا باید دقت‬ ‫داش��ت که از رینگ های زنگ زده‪ ،‬پوسیده‪ ،‬تاب دارد یا‬ ‫جوشکاری شده استفاده نشود و در موقع استفاده از تایر‬ ‫تیوپلس (بدون تیوپ) دقت کنید لبه های رینگ سالم و‬ ‫بدون زنگ زدگی باشد‪.‬‬ ‫ نصب الستیک تیوبلس ساده تر است‬‫ استفاده از ان موجب کاهش وزن فرد می شود‬‫ تعداد دفعات کمتر و تعمیر ان ساده تر است‬‫ افزایش عمرتس��مه درون الستیک(‪ )bead‬به سبب‬‫افزای��ش فضای خالی در چرخ که منجر به کاهش انتقال‬ ‫قدرت حرارت از لنت ترمز خواهد بود‪.‬‬ ‫ افزایش عمرتاج و دیواره های جانبی الستیک‬‫ عدم انفجار الس��تیک به س��بب پنچ��ری و افزایش‬‫ضریب ایمنی‬ ‫‪ -‬افزایش تعادل جانبی بر سر پیچ‬ ‫این نوع تایرها بدون تیوپ بوده و به سبب از خصوصیات‬ ‫کیفی ویژه ای که دارند از جمله ایمنی باال راحتی درکار‬ ‫و عملک��رد خوب درمی��ان انواع تایر‪ ،‬جای��گاه ویژه ای را‬ ‫به خود اختص��اص داده اند‪ .‬تفاوت این نوع الس��تیک با‬ ‫ الستیک های چهارفصل‬‫این تایرها برای اولین بار توسط شرکت ‪ Goodyear‬در‬ ‫دهه ‪ 1970‬ساخته و عرضه شد که محبوبیت زیادی در‬ ‫بین رانندگان پیدا کرد به نحوی که برای تمام س��طوح‬ ‫‹ ‹راه تشخیص الستیک های نو با انباری‬ ‫‹ ‹تناسب رینگ با الستیک خودرو‬ ‫‹ ‹س�اختار الس�تیک های تیوپلس ‪Tubeless‬‬ ‫‪))tire‬‬ ‫‹ ‹مزایای الستیک های تیوبلس‬ ‫‹ ‹انواع الس�تیک ها براساس شرایط جاده ای‬ ‫و اب و هوایی‬ ‫این الس��تیک ها به طور خاص برای تابستان و مناطق‬ ‫معتدل طراحی شده اند‪ .‬الستیک های تابستانه نسبت به‬ ‫چهار فصل در جاده های گرم و خشک بهتر عمل کرده و‬ ‫برخی از مدل ها بیشتر برای استفاده کردن در جاده های‬ ‫خیس و دارای دس��ت انداز مناسب هستند‪ .‬کشش بهتر‬ ‫در جاده ه��ای گرم ب ه این معنی اس��ت که ب��ا این نوع‬ ‫الس��تیک ها در روز های گرم تابس��تان می توان سریع تر‬ ‫مسیر خود را طی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹الستیک های دارای عملکرد باال‬ ‫تایرهای با عملکرد باال دارای قابلیت چنگ زنی بس��یار‬ ‫عالی در س��رعت های پایین و ثبات خوب و سر و صدای‬ ‫کم در سرعت باال هستند‪ .‬قابل ذکر است که انها در سر‬ ‫پیچ ها هم خیلی خوب عمل می کنند‪ .‬در دوران گذشته‬ ‫خودرو های صندوق دار مدل باال و اتومبیل های ورزش��ی‬ ‫فانت��زی به تایره��ای عملکرد باال مجهز بودن��د‪ .‬امروز با‬ ‫افزایش کیفی��ت جاده ها تایرهای عملک��رد باال در انواع‬ ‫ماشین ها معمولی نیز مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹الستیک های مناسب برای انواع جاده ها‬ ‫با تهیه این نوع الس��تیک ها برای ت��ردد در جاده های‬ ‫مختلف با وانت بار یا خودروهای شاسی بلند ‪ SUV‬دیگر‬ ‫مشکلی نخواهید داش��ت و به هر نقطه ای که دلخواه تان‬ ‫باش��د با هر شرایط جاده ای حتی اگر اسفالت هم نباشد‬ ‫می توانید سفر کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹الستیک های یخ شکن‬ ‫این نوع الستیک ها مناسب ترین الستیک خودرو برای‬ ‫شرایط برفی و گل الود هستند‪ .‬البته هنگامی که مردم در‬ ‫مورد رانندگی بر روی برف صحبت می کنند بیشتر نگران‬ ‫برف های نیمه ذوب هس��تند که معموال با یخ و خاک در‬ ‫سطح جاده وجود دارند که توصیه می شود الستیک خود‬ ‫را به یخ شکن تغییر دهید‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫ شنبه‬ ‫رابطه قیمت خودرو و افزایش تیراژ‬ ‫عض��و هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران اظهارکرد‪ :‬قیمت‬ ‫خودرو متاثر از ش��رایط کش��ور جهش یکباره یاف��ت زیرا میزان‬ ‫قابل توجه��ی از نیاز قطعه س��ازان به مواد اولی��ه از طریق واردات‬ ‫تامین می ش��ود که نوسان های شدید نرخ ارز و کاهش ارزش پول‬ ‫ملی بر فروش و بهره وری قطعه س��ازان اثرات منفی داش��ته است‪.‬‬ ‫ارم��ان خالق��ی در گفت وگو با خبرخودرو‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ش��رایط‬ ‫به گون��ه ای رقم خورد که امس��ال قطعه س��ازان مجبور ش��دند با‬ ‫قیمت های باالتری قطعه تولید کنند و برای حفظ س��رمایه مبلغ‬ ‫قرار داد خودروس��ازان را متعادل کنند که این روند افزایش قیمت‬ ‫خودرو را منجر می شود‪.‬گفتنی است هنوز قیمت قطعات افزایش‬ ‫عب�اس مجی�دی ن�ژاد‪ -‬رییس هی�ات مدیره‬ ‫انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو‪ :‬کش��ور‬ ‫ما ایران سرشار از منابع سوخت گاز طبیعی و دومین‬ ‫کش��وری بوده که دارای ذخائ��ر گاز طبیعی در دنیا‬ ‫اس��ت‪ ،‬به این عل��ت دولتمردان و متولی��ان امر را بر‬ ‫ان داش��ته تا از نحوه استفاده از این سوخت طبیعی‬ ‫و جایگزین کردن ان را با س��ایر س��وخت ها‪ ،‬بررسی‬ ‫کنند‪ .‬تقریبا در سرتاس��ر جهان قیمت گاز طبیعی از‬ ‫بنزین ازران تر بوده و می تواند تمامی اس��تاندارد های‬ ‫االیندگی ه��ای اروپای��ی و امریکای��ی را پوش��ش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫گاز طبیعی به عنوان یک س��وخت بدون سرب هیچ‬ ‫گونه اکس��یدهای س��ولفور و ی��ا ذرات معلق را تولید‬ ‫نمی کند‪ .‬لذا اس��تفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت‬ ‫می توان��د از انتش��ار االیندگی ه��ای مختلف کاهش‬ ‫دهد‪ .‬موارد عنوان ش��ده‪ ،‬مسئوالن ذیربط را به تکاپو‬ ‫وا می دارد تا با توجه ب��ه ضرورت های اجتناب ناپذیر‪،‬‬ ‫استفاده از س��وخت های جایگزین و بررسی چالش ها‬ ‫و تحریم های موجود در کش��ور را بررس��ی کنند‪ .‬این‬ ‫صنعت و اس��تراتژیهای کالن ب��ه منظور جلوگیری از‬ ‫خروج ارز به منظ��ور واردات بنزین مجریان امر را بر‬ ‫اهمیت این صنعت مجاب کرده است‪.‬‬ ‫قدمت دوگانه س��وز کردن خودروه��ای را می توان‬ ‫در دهه پنجاه دانس��ت که در ش��هر شیراز به صورت‬ ‫پایلوت و گاز ‪ LPG‬ش��روع ب��ه کار کردند‪ .‬در جهت‬ ‫توس��عه این فرایند‪ ،‬خودروهای دوگانه س��وز توسط‬ ‫خودروسازان در دهه هفتاد را به سیستم ‪ CNG‬مجهز‬ ‫کرده اند و نصب خودروهای دوگانه س��وز کارگاهی به‬ ‫اوایل دهه هشتاد می رسد‪.‬‬ ‫که س��وخت طبیع��ی به عنوان یک س��وخت پاک‬ ‫تلقی ش��ده اس��ت و تبلیغات بس��یاری نیز در زمینه‬ ‫صورت گرفته اس��ت ام��ا هیچ گاه از روند مناس��ب و‬ ‫شایس��ته ای برخوردار نبوده و سازمان های متولی در‬ ‫کمال بی مس��ئولیتی و بی برنامگی شهروندان را دچار‬ ‫معضالت متعددی کرده اند‪.‬‬ ‫تعداد خودروهای دوگانه سوز نصب شده در کارخانه‬ ‫حدود دو میلیون و هفتصد هزار اس��ت و حدود س��ه‬ ‫میلیون خودرو در کش��ور وجود دارد که دو گانه سوز‬ ‫کارگاهی هستند که در کارت خودرو بنزین سوز ثبت‬ ‫ش��ده اس��ت و تکلیف این خودرو مش��خص نبوده و‬ ‫هیچ یک از سازمان ها جوابگوی این افراد نیستند‪.‬‬ ‫البته این نکته نیز باید لحاظ شود که از سه میلیون‬ ‫خودرو حدود یک میلی��ون ان در کارگاه های نصب‪،‬‬ ‫تحت نظارت وزارت نفت صورت گرفته و مس��تندات‬ ‫انها در پخش و پاالیش ش��رکت نفت موجود است و‬ ‫الباقی انه��ا در کارگاه های غیر مج��از صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مش��کل به اینجا نیز ختم نمی شود‪ .‬از شروع طرح‬ ‫دو گانه س��وز در سال ‪ 82‬اداره کل استاندارد‪ ،‬نظارتی‬ ‫ب��ر کارگاه ه��ای نصب نداش��ته و یک��ی از مهم ترین‬ ‫عوامل این شرایط به وجود امده‪ ،‬عدم حضور سازمان‬ ‫اس��تاندارد در زمان مقرر در کارگاه های نصب بوده و‬ ‫نتیجه ان امروز این س��ردرگمی را برای شهروندان به‬ ‫همراه داشته است‪.‬‬ ‫در جلس��ه هیئت دولت مورخ ‪ 12‬ماه جاری‪ ،‬دولت‬ ‫به منظور س��اماندهی و تامین ایمنی تردد خودروهای‬ ‫دوگانه سوز و جلوگیری از بروز حوادث ناگوار به دلیل‬ ‫غیرکارخانه ای بودن انها و منقضی شدن کارکردشان‪،‬‬ ‫تصمیماتی اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫دولت به منظور س��اماندهی و تامی��ن ایمنی تردد‬ ‫خودروهای دوگانه س��وز و جلوگی��ری از بروز حوادث‬ ‫ناگ��وار از قبیل انفجار مخ��ازن این خودروها به دلیل‬ ‫غیرکارخانه ای بودن انها و منقضی شدن کارکردشان‪،‬‬ ‫تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫به موجب ای��ن تصمیم‪ ،‬وزارت نفت موظف ش��د با‬ ‫هم��کاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نس��بت به‬ ‫هوشمندسازی جایگاه های عرضه سوخت گاز طبیعی‬ ‫و ایجاد بس��تر الزم جهت اتصال س��امانه هوش��مند‬ ‫جایگاه های سوخت به س��امانه یکپارچه معاینه فنی‬ ‫ایران (سیمفا) و سامانه اطالعات خودروهای گازسوز‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به نح��وی اقدام‬ ‫نماید که از تاریخ ‪ 1398/10/1‬امکان س��وخت گیری‬ ‫در جایگاه ه��ای س��وخت گاز طبیع��ی صرف��اً برای‬ ‫خودروهای دوگانه س��وز که در کارت شناس��ایی انها‬ ‫عبارت «دوگانه س��وز» یا «دوگانه سوز تبدیلی» درج‬ ‫نیافته و با وجود افزایش قیمت خودروها قیمت قطعات از س��وی‬ ‫خودروس��ازان اصالح نشده اس��ت‪ .‬وی اذعان کرد‪ :‬موضوع قابل‬ ‫اهمیت‪ ،‬کاهش تیراژ خودروس��ازان اس��ت که نتیجه ان افزایش‬ ‫قیمت ها ش��د چراکه در تیراژ باال قیمت ها سرش��کن می شود‪ .‬در‬ ‫واق��ع یکی از عوامل تاثیر گ��ذار بر افزایش قیم��ت‪ ،‬کاهش تیراژ‬ ‫خودروسازان است بنابراین امیدواریم در روزهای اینده با افزایش‬ ‫تولید‪ ،‬شرکت های خودروس��از بتوانند قیمت ها را کاهش دهند‪.‬‬ ‫خالق��ی اظهارات وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مبنی بر افزایش‬ ‫تیراژ و کاه��ش قیمت را امیدوارکننده دانس��ت و گفت‪ :‬حمایت‬ ‫‪4‬هزار میلیارد تومانی دولت تاثیرات مثبتی بر افزایش تیراژ خواهد‬ ‫داشت زیرا قطعه س��ازان فعال شده اند و خودروسازان با اطمینان‬ ‫تولید را افزایش می دهند‪ .‬او گفت‪ :‬جبران بخشی از افزایش قیمت‬ ‫با افزایش تیراژ ممکن خواهد ش��د اما بخشی که به قیمت قطعات‬ ‫باز می گردد موضوعی است که به ناچار باید افزایش قیمت خودرو‬ ‫را بپذیریم‪ .‬خالقی گفت‪ :‬تصمیم خودروسازان به حضور در حاشیه‬ ‫بازار اقدامی درراستای کنترل قیمت ها در بازار ازاد بود در واقع این‬ ‫سیاس��ت قیمتی شکاف بین کارخانه و بازار را از بین برد‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر تیراژ خودرو افزایش یابد و نیاز بازار برطرف ش��ود و بتوان این‬ ‫پی��ام را به بازار داد که خودروس��ازان توان تامین نیاز بازار را دارند‬ ‫به طور قطع از التهاب کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪56‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نگاه دستوری به خودروهای دوگانه سوز‬ ‫شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند‪ ،‬وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫دول��ت همچنین پلیس راهنمای��ی و رانندگی ناجا‬ ‫را موظ��ف کرد نس��بت به اص�لاح و تعویض مدارک‬ ‫شناس��ایی ان دس��ته از خودروهایی ک��ه به صورت‬ ‫کارگاهی تا قبل از ابالغ این مصوبه دوگانه سوز شده‬ ‫و «گواهی سالمت سامانه سوخت رسانی گاز خودرو»‬ ‫را مطابق دس��تورالعمل مربوط اخ��ذ کرده اند‪ ،‬اقدام‬ ‫نموده و در کارت انها عبارت «دوگانه س��وز تبدیلی»‬ ‫را درج نماید‪.‬‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران نیز موظف شد حداکثر‬ ‫ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه براساس‬ ‫مستندات دریافتی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫(اس��تانداردهای بین المللی معتبر)‪ ،‬اس��تانداردهای‬ ‫م��ورد نی��از جهت تبدیل س��امانه س��وخت رس��انی‬ ‫خودروه��ای مایع س��وز درحال تردد به گازس��وز را‬ ‫تدوین نماید‪.‬‬ ‫با وجود م�وارد متعدد معضلات بوجود امده‬ ‫براس�اس نبودن سیستم کارای اجرایی ضرورت‬ ‫تدوی�ن ایین نام�ه اجرای�ی ب�رای خودروهای‬ ‫دوگانه سوز که هم در کارخانه های خودروسازان‬ ‫تولید شده و هم از طرف کارگاه های مورد تایید‬ ‫دس�تگاه های ذیرب�ط ضروری به نظر می رس�د‪،‬‬ ‫صرف�ا با یک دس�تور از ب�اال نمی ت�وان معضل‬ ‫به وجود امده را حل کرد‪.‬‬ ‫در فراین��د خودروهای دوگانه س��وز نی��ز دیدگاه‬ ‫جزیره ای دستگاه های دولتی حاکم با تحمیل نظرات‬ ‫و س�لایق سازمانی سیس��تم‪ ،‬دچار یک اشفتگی و از‬ ‫هم گسستگی شده است‪.‬‬ ‫در طرح تایید سالمت خودروهای دوگانه سوز بدون‬ ‫همکاری دس��تگاه های ذیربط اگر امر محالی نباش��د‬ ‫دستیابی به ان بسیار دشوار خواهد بود‪.‬‬ ‫این فرایند دارای س��ه بخش مس��تقل از هم است‬ ‫ام��ا اگر ه��ر یک از س��ازمان های اجرای��ی و نظارتی‬ ‫در جای��گاه س��ازمانی خود انجام امور را به س��رانجام‬ ‫نرسانند این فرایند از میسر خود منحرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹وزارت کشور‪:‬‬ ‫بر اس��اس ماده شش ایین نامه اجرایی نحوه معاینه‬ ‫فنی خودرو امده است‪:‬‬ ‫مراک��ز معاینه فنی خ��ودرو در م��ورد خودروهای‬ ‫دارای س��وخت (‪ )CNG‬موظفند در هر دوره معاینه‬ ‫فنی خودرو‪ ،‬ابتدا نسبت به بازرسی چشمی تجهیزات‬ ‫و قطع��ات گاز س��وز اقدام کنن��د و در صورتی که بر‬ ‫اساس جدول زمانی ذیل تبصره (‪ )1‬این ماده مخازن‬ ‫این وس��ایل نقلیه به تش��خیص کارشناس��ان مربوط‬ ‫نیازمند انجام ازمایش های هیدرواس��تاتیک یا س��ایر‬ ‫ازمایش های تعیین ش��ده در اس��تاندارد ملی مرتبط‬ ‫باشد‪ ،‬نسبت به معرفی به واحدهای تعیین صالحیت‬ ‫شده اقدام کنند‪.‬‬ ‫برای بازرسی چش��می ان نیز با توجه به ایین نامه‬ ‫مذک��ور این بخ��ش به مراکز معاینه فن��ی خودرو در‬ ‫کشور محول شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫در کارگاه هایی که امکان باز و بس��ته مخازن داشته‬ ‫باشند بر اساس اس��تاندارد ‪ 5601‬دو سطح مشخص‬ ‫شده که سطح یک ان می تواند مخازن خودروهای دو‬ ‫گانه سوز را باز و بسته کند‪ .‬استاندارد مذکور در مورد‬ ‫کارگاه سطح یک اورده شده است‪:‬‬ ‫‪-1‬تجهیز خودرو به س��امانه گاز طبیعی (‪)CNG‬‬ ‫برای استفاده از این سوخت در موتور‬ ‫‪-2‬تعمی��ر و عیب یاب��ی خودروه��ا با س��وخت گاز‬ ‫طبیعی فشرده (‪)CNG‬‬ ‫ی��اداوری‪ -‬تعمی��ر و عیب یابی بیان ش��ده ش��امل‬ ‫تمام��ی فعالیت ه��ای قابل انجام ب��ر روی بخش های‬ ‫پر فش��ار س��امانه گاز طبیعی فش��رده (‪( ،)CNG‬از‬ ‫جمله تعویض شیر مخزن) بخش های برقی و به طور‬ ‫کلی تمامی بخش های س��امانه گاز طبیعی فش��رده‬ ‫(‪ )CNG‬است‪.‬‬ ‫‪-3‬بازرس��ی ادواری خودروها با سوخت گاز طبیعی‬ ‫فش��رده(‪ )CNG‬مطابق با اس��تاندارد ملی به شماره‬ ‫‪9747‬‬ ‫یاداوری‪ -‬بازرسی ادواری در کارگاه سطح یک باید‬ ‫تحت نظارت ش��رکت بازرس��ی تایید صالحیت شده‬ ‫توس��ط س��ازمان اس��تاندارد و تحقیقات ایران انجام‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫کارگاه ه�ای غیر مج�از محلی ب�رای بحث در‬ ‫ای�ن مجال ن�دارد این ی�اداوری ای�ن نکته که‬ ‫دس�تگاه های متول�ی چنی�ن امر مهم�ی نیاید‬ ‫ب�ا س�طحی نگری‪ ،‬و اغماض ن�گاه می کردند که‬ ‫ای�ن س�هل انگاری ص�ورت گرفته و ب�ه یکی از‬ ‫مهم ترین چالشها در فرایند تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در مورد کارگاه های تحت پوشش پیمانکاران وزارت‬ ‫نف��ت به هن��گام تبدیل نی��ز با س��هل انگاری ناظران‬ ‫س��ازمان اس��تاندارد روبه رو ش��ده ایم و نصب خودرو‬ ‫در ش��رایط حاضر دچار عدم تایید صالحیت هستند‪.‬‬ ‫تاکنون نی��ز کارگاه های مورد تایی��د و تحت نظارت‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد نتوانس��ته اند که مجوزهای‬ ‫قانونی خود را احراز کنند‪.‬‬ ‫نکته مغف��ول در این فرایند جای��گاه مراکز معاینه‬ ‫فن��ی خودرو اس��ت ک��ه بنابر عدم تعریف مش��خص‬ ‫جایگاه س��ازمانی انها مورد مناقشه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در ایین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی خودرو در‬ ‫ماده(‪ )1‬بند (چ) معاین��ه فنی را بازدید قلمداد کرده‬ ‫اس��ت در صورتی که در استاندارد های بین المللی نیز‬ ‫از ان به عنوان بازرس��ی خودرو قید می کنند‪ .‬اگر بند‬ ‫اول را مورد قبول بدانیم نیاز به ناظر خواهیم داش��ت‬ ‫و اگر بند دوم را صحیح بدانیم ناظر خود نیاز به ناظر‬ ‫ن��دارد‪ .‬این اش��فتگی در این فراین��د خود به معضل‬ ‫دیگری تبدیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹س�ازمان اس�تاندارد و تحقیق�ات صنعتی‬ ‫ایران‬ ‫بخش س��وم ای��ن فرایند را باید در تس��ت مخازن‬ ‫خودروهای دو گانه س��وز دانس��ت‪ .‬در بازرسی مخزن‬ ‫در استاندارد ‪ 9426‬امده که دوره زمانی بازرسی یک‬ ‫دوره حداکثر ‪ 36‬ماهه است و توسط سازمان بازرسی‬ ‫کننده انجام می ش��ود که این م��ورد هم در ماده (‪)5‬‬ ‫اس��تاندارد مذکور باید تایید صالحیت س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد را دارا باشد‪.‬‬ ‫از زمان��ی ک��ه تس��ت مخ��ازن ‪ CNG‬خ��ودرو‬ ‫(هیدرواس��تاتیک) راه اندازی ش��د‪ ،‬اولین و مهمترین‬ ‫اولوی��ت ان افزای��ش و ارتق��اء امنیت ش��هروندان و‬ ‫استفاده کنندگان خودروهای دو گانه سوز بوده است‪،‬‬ ‫در حال��ی که متاس��فانه چندین ت��ن از هموطنان به‬ ‫دلیل روند نادرست نظارت در سازمان متولی و تست‬ ‫مخازن در ازمایشگاه های هیدرو جان خود را از دست‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫اداره کل اس��تاندارد ای��ران ب��ه عن��وان متولی این‬ ‫امر اقدام مناس��بی در جه��ت برنامه ریزی بهره مندی‬ ‫شهروندان در این فرایند صورت نداده است‪ .‬به همین‬ ‫مناسبت اقدام به مجوزهای متعدد و بی رویه کرده که‬ ‫با توجه به حجم زیاد مراجعان‪ ،‬متاس��فانه دقت الزم‬ ‫در زمینه نیازسنجی و افزایش مراکز هیدرواستاتیک‬ ‫صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫بی برنامگ��ی و ع��دم رعای��ت مکانیاب��ی ب��رای‬ ‫ازمایش��گاه های هیدرواس��تاتیک از ط��رف اداره کل‬ ‫اس��تاندارد ط��رح را ب��ا معضالت ج��دی مواجه کرد‬ ‫ک��ه ب��ا به وجود امدن این ش��رایط و تع��دد بی رویه‬ ‫ازمایش��گاه های تست هیدرو استاتیک و از ان مهم تر‬ ‫رعایت نکردن موازین موجود در تایید صالحیت برای‬ ‫ازمایش��گاه های هم��کار این بخش دچ��ار تنش های‬ ‫جدی شد‪ .‬از اوایل پاییز سال گذشته مکانیابی به کار‬ ‫گروه مراکز معاینه فنی خودرو کشور ارجاع داده شد‪.‬‬ ‫این مورد نیز فرجامی بهتر از روند گذش��ته نداشته و‬ ‫با شکست مواجه شده تا انجا که در اواخر سال دوباره‬ ‫این طرح به اداره کل اس��تاندارد محول شد‪ .‬این روند‬ ‫تا کنون نیز نتوانسته که برنامه ریزی مدونی در جهت‬ ‫ساماندهی ازماشگاه های تست هیدرو استاتیک انجام‬ ‫دهد‪ .‬وزارت کش��ور‪ ،‬سازمان اس��تاندارد و تحقیقات‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها و‬ ‫همچنی��ن با توجه به اش��راف اتحادی��ه حمل و نقل‬ ‫همگانی کل کش��ور نس��بت به ش��رایط و موضوع و‬ ‫جلو گیری از سواس��تفاده برخی از اصن��اف و افراد از‬ ‫این محمل اقدامی س��نجیده صورت گرفته است‪ .‬این‬ ‫حرکت را باید در روند سیس��تمی کردن ازمایشگاه ها‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ارجاع سیستماتیک به ازمایشگاه ها با پیگیری های‬ ‫س��ازمان های متولی صورت گرفته اس��ت‪.‬با ش��رایط‬ ‫به وج��ود امده ت��ا حدود بس��یار زی��ادی از تخلفات‬ ‫جلوگیری به عمل امده است‪.‬‬ ‫ب�رای حل این معضل به وجود امده در تس�ت‬ ‫و نظ�ارت خودروهای دوگانه س�وز نی�از به یک‬ ‫تفک�ر مل�ی و جمعی داری�م‪ .‬در صورت�ی که از‬ ‫ش�واهد عین�ی چنی�ن برداش�ت می ش�ود که‬ ‫منافع س�ازمانی و ارائه سالیق شخصی اولویت‬ ‫بیشتری داش�ته و به این مناسبت نیز نمی تواند‬ ‫ب�ا ی�ک دس�تور و ایین نام�ه از باال ب�رای این‬ ‫فراین�د س�رانجام مناس�بی را برنامه ری�زی و‬ ‫تعیی�ن کرد‪ .‬ض�رورت تدوین ی�ک ایین نامه با‬ ‫حض�ور دس�تگاه های متولی و تعیین س�اختار‬ ‫س�ازمانی و ال�زام نح�وه انج�ام ام�ور می تواند‬ ‫ راه�کار مناس�بی ب�رای چالش به وج�ود امده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪56‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫شرکای خارجی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بی ام و ‪i8‬؛ طراحی مخصوص سخت پسندان‬ ‫قیمت بی ام و ‪ i8‬در سال ‪ ۹۵‬حدود یک میلیارد و نیم و در‬ ‫چند روز اخیر حدود ‪ ۳‬میلیارد و نیم گزارش شده است‪ ،‬پس‬ ‫اگر حداقل ‪ ۳‬میلیارد پول ندارید‪ ،‬بهتر اس��ت از خرید بی ام و‬ ‫‪ i8‬چشم پوشی کنید‪ .‬البته باید اعتراف کنیم که پرداخت این‬ ‫قیمت برای این خودرو منطقی به نظر می رسد و مشخصات ان‬ ‫به شکلی است که در همان نگاه اول متحیر می مانید‪ .‬این خودرو‬ ‫از لحاظ ظاهری همانند یک ش��اتل فضایی اس��ت که تجربه ای‬ ‫متفاوت به ش��ما خواهد داد‪ .‬پس در این مطلب ضمن معرفی‬ ‫بی ام و ‪ i8‬به بررسی مشخصات فنی و مشخصات ظاهری ان‬ ‫خواهیم پرداخت تا درک بهتری نسبت به ان داشته باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹مشخصات ظاهری بی ام و ‪i8‬‬ ‫عالوه بر اینکه بی ام و ‪ i8‬نسبت به سایر خودروهای شرکت‬ ‫بی ام و یک س��ر و گردن باالتر است‪ ،‬به جرات می توانیم ادعا‬ ‫کنیم که در بازار ایران نمونه ای ش��بیه به ان پیدا نمی ش��ود‪.‬‬ ‫تمامی ارزوها و تخیالتی که ش��ما ممکن است از یک خودرو‬ ‫اس��پرت داشته باشید‪ ،‬در این خودرو گنجانده شده و طراحی‬ ‫نم��ای بیرونی و نم��ای داخلی ان ایده‪‎‬ال اس��ت‪ .‬این خودرو‬ ‫بی ام و که در دس��ته خودروهای کوپه قرار می گیرد‪ ،‬با کمک‬ ‫متریال‪‎‬های با کیفیت و مناسب ساخته شده که باالترین سطح‬ ‫ایمن��ی را به خود اختصاص داده اس��ت و ی��ک امتیاز ویژه به‬ ‫طراحی مهیج ان اضافه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشخصات فنی بی ام و ‪i8‬‬ ‫ش��اید برای شما جالب باشد که با این قیمت باال‪ ،‬چرا هنوز‬ ‫هم بازار خرید و فروش بی ام و ‪ i8‬رونق دارد‪ .‬بخش��ی از این‬ ‫بازار مربوط به مشخصات فنی این خودرو است‪ .‬در این مدل از‬ ‫خودروهای بی ام و یک موتور با حجم ‪ ۱۵۰۰‬سی سی استفاده‬ ‫ش��ده است که در ان سه س��یلندر خطی و ‪ ۱۲‬سوپاپ به کار‬ ‫گرفته شده است‪ .‬این پیشرانه خاص می تواند ‪ ۳۶۲‬اسب بخار‬ ‫در ‪ ۵۵۰۰‬دور در دقیقه و ‪ ۵۷۰‬نیوتن متر گش��تاور در ‪۲۰۰۰‬‬ ‫دور در دقیقه تولید کند‪.‬‬ ‫ترغیب شرکای خارجی به سرمایه گذاری بلند مدت در صنعت خودرو‬ ‫ش��رکای تجاری ش��رکت های خودرویی به راحتی در‬ ‫زمان اعمال تحریم های امریکا بازار ایران را ترک کردند‬ ‫بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر باب مذاکرات بار‬ ‫دیگر در ایران باز شود مدیران خودرویی ما باید با تدبیر‬ ‫بیش��تر‪ ،‬قراردادها را به گونه ای تنظی��م کنند تا با عزم‬ ‫س��فر کردن ش��رکای تجاری کمتر دچار مشکل شوند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬در پسابرجام بار دیگر شرکت های‬ ‫خودروس��ازی ایرانی به ویژه دو خودروساز بزرگ کشور‬ ‫با زیرمجموعه های خود به سراغ شرکای سابقی همچون‬ ‫مرسدس بنز‪ ،‬پژو‪ ،‬رنو و س��یتروئن بازگشتند تا بتوانند‬ ‫قرارداد همکاری برای تولید خودرو مشترک در ایران را‬ ‫کلید بزنند‪ ،‬در این مس��یر حتی از شرکت هایی که قب ً‬ ‫ال‬ ‫با ایران همکاری داشتند و در زمان تشدید تحریم ها در‬ ‫سال های ‪ 90‬تا ‪ 92‬ایران را ترک کرده بودند غرامت های‬ ‫قابل توجهی دریافت شد اما با اعمال تحریم های امریکا‬ ‫شرکت های اروپایی و اسیایی با وجود قرارداد همکاری‬ ‫به روز ش��ده چمدان خود را بس��تند و از ایران برای بار‬ ‫دیگر رفتند‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی به نظر می رس��د کار از کار گذش��ته‬ ‫و قرارداده��ای هم��کاری که ش��رکت های ایرانی به امضا‬ ‫رس��انده اند هی��چ ب��ار حقوقی و اقتصادی برای ش��ریک‬ ‫بین المللی ندارد از این رو باید به فکر اینده بود و اگر روزی‬ ‫ش��ریک تجاری پا به بازار ایران گذاش��ت باید قراردادهای‬ ‫سفت و محکمی با ان بست و جای سوال دارد که چگونه‬ ‫قراردادی باید به امضا برس��د تا چش��م رنگی ها بار دیگر‬ ‫چمدان های خود را به راحتی نبندند‪.‬‬ ‫در این رابطه حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت‬ ‫خودروسازی‪ ،‬می گوید‪« :‬زمانی که پژو و رنو فرانسه برای‬ ‫بار دیگری به ایران وارد شدند بارها اعالم شد که قرارداد‬ ‫جوین��ت ونچ��ری به معنای انتق��ال دانش فنی و واردات‬ ‫قطعه برای مونتاژ خودرو به تنهایی کفایت نمی کند‪ ،‬اما‬ ‫ان زمان تنها به فکر امضای قرارداد به هر نحوی بودند‪».‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪« :‬به طور مثال کشور روسیه پذیرای‬ ‫فرش قرمز برای شرکای چند روزه‬ ‫ش��رکت های بس��یاری در زمینه تولید خودرو با مالکیت‬ ‫خط تولید از سوی شرکت مادر است‪ ،‬این کشور در سال‬ ‫‪ 2014‬از سوی غرب دچار تحریم شد‪ ،‬این تحریم ارزش‬ ‫پایه پولی را کاهش داد و تورم شدیدی را ایجاد کرد که‬ ‫در نهای��ت منج��ر به کاهش تقاضا در بازار خودرو ش��د و‬ ‫شرکت های بسیاری از این کشور خارج شدند اما با گذشت‬ ‫زمان در س��ال ‪ 2018‬که ش��رایط اقتصادی روسیه تغییر‬ ‫کرد بسیاری از شرکت های خودروسازی بازگشتند یا به‬ ‫بازگش��ت به این کش��ور فکر کردند و این در حالی اس��ت‬ ‫که روسیه همچنان در تحریم غرب قرار دارد‪».‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خودروس��ازی تاکید می کند‪:‬‬ ‫«ش��رکت های خودروس��ازی به دلیل انکه س��رمایه قابل‬ ‫توجهی در کشور روسیه دارند توجهی به تحریم ها ندارند‬ ‫و ب��ه فعالی��ت اقتصادی خود می پردازند‪ .‬از این رو تاکید‬ ‫می ش��ود که در قراردادهای همکاری با ش��رکت های بین‬ ‫المللی در تمام حوزه ها باید تخصیص مالکیت به شرکت ها‬ ‫از سوی ایران ارائه شود‪ ،‬با این اقدام شریک بین المللی‬ ‫مجبور به س��رمایه گذاری‪ ،‬انتقال دانش‪ ،‬انتقال ماش��ین‬ ‫االت ب��ه روز‪ ،‬توج��ه به قیم��ت رقابتی و تولید با کیفیت‬ ‫مناسب است‪».‬‬ ‫کریمی س��نجری خاطرنش��ان می کند‪ « :‬ایران با توجه‬ ‫ب��ه هزین��ه ارزان دس��تمزد‪ ،‬انرژی ارزان و دسترس��ی به‬ ‫انرژی و ش��رایط جغرافیایی مناس��ب دارای مزیت بسیار‬ ‫مناس��بی برای کاهش هزینه تمام ش��ده است و بسیاری‬ ‫از ش��رکت های بین المللی به دنبال این مزیت ها بوده و‬ ‫محصوالت تولیدی در خاک ایران به دیگر کش��ورها که‬ ‫مزیت رقابتی و تولیدی ندارند صادر خواهد ش��د‪ ».‬وی‬ ‫بیان می کند‪ « :‬ارزش صادراتی این محصوالت برای ایران‬ ‫خواهد بود و بر میزان تولید ناخالص داخلی‪ ،‬درامد سرانه‬ ‫و مثبت شدن تراز ارز صنعت خودرو تاثیرگذار است‪».‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خودروس��ازی کش��ور یاداور‬ ‫می ش��ود‪« :‬حال با توجه به این ش��رایط زمانی که تحریم‬ ‫یا اتفاق خاصی در فضای اقتصادی و سیاس��ی ایران رخ‬ ‫دهد‪ ،‬ش��رکای بین المللی نمی توانند س��رمایه اورده خود‬ ‫را خارج کنند که این موضوع عاملی می شود تا به واسطه‬ ‫درگی��ر ب��ودن س��رمایه‪ ،‬ایران را ترک نکنن��د‪ ،‬از این رو‬ ‫می توان گفت که بهترین روش مشارکت ارائه مالکیت و‬ ‫خدمات ارزان قیمت در ایران به شرکای تجاری است‪».‬‬ ‫س��نجری می گوی��د‪ « :‬جوینت ونچ��ر و فعالیت بر پایه‬ ‫قطعات ‪ CKD‬روش های اس��یب پذیری هس��تند و این‬ ‫در حال��ی اس��ت که ایران می توان��د از منظر قراردادهای‬ ‫پای��دار در ح��وزه اقتصاد ب��ه امنیت اقتصادی خود کمک‬ ‫کند و دست سیاسیون در مذاکرات بین المللی به شدت‬ ‫پر خواهد بود‪».‬‬ ‫وی تاکید می کند‪« :‬کشورهای دیگر به راحتی از منافع‬ ‫و س��رمایه های ش��رکت های خصوصی خود نمی گذرند و‬ ‫این موضوع در معافیت برخی از کش��ورها در خرید نفت‬ ‫ایران کام ً‬ ‫ال مشهود است‪».‬‬ ‫کریمی بیان می کند‪ « :‬زمانی که مالکیت به ش��ریک‬ ‫بین المللی واگذار شود‪ ،‬مدیریت به وسیله شریک تجاری‬ ‫رهبری خواهد شد که این موضوع سبب ان می شود که‬ ‫ش��رکت ها به بهره وری کامل برس��ند و تولید با باالترین‬ ‫کیفیت‪ ،‬انجام شود‪».‬‬ ‫به گ��زارش خودروکار‪ ،‬می توان گف��ت در قراردادهای‬ ‫جدید صنایع مختلف به ویژه صنعت خودروس��ازی باید‬ ‫دور اندیش تر از گذش��ته باش��ند و به ای��ن موضوع فکر‬ ‫نکنند که ش��رکت های بین الملل��ی تنها برای چند روز و‬ ‫چند ماه ش��ریک انها هس��تند و هرچه می توانند از انها‬ ‫قطع��ه و پول بگیرند بلکه باید به روش��ی عمل کنند که‬ ‫ب��ا ارائه خدمات متف��اوت و ارزان قیمت همچون عرضه‬ ‫زمی��ن ارزان قیمت و هزینه احداث کارخانه ارزان قیمت‬ ‫انها را به س��رمایه گذاری بیش��تر و بلن��د مدت ترغیب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫احیای پونتیاک ترنس ام در سال ‪2020‬‬ ‫پرنده اتشین روی خط تولید‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۶۷‬میالدی بود که اولین نس��ل پونتیاک فایربرد‬ ‫معرف��ی ش��د و انتظ��ار می رود که در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬پونتیاک‬ ‫ترن��س ام دوب��اره وارد خ��ط تولی��د ش��ود‪ .‬از زم��ان تولی��د‬ ‫اولی��ن خ��ودرو از این نس��ل تاکنون ان��واع مختلفی از انها در‬ ‫س��ال های ‪ ۱۹۷۰‬تا ‪ ۱۹۸۱‬و نس��ل های س��وم و چهارم انها‬ ‫بین س��ال‪‎‬های ‪ ۱۹۸۲‬تا ‪ ۲۰۰۲‬تولید و به بازار عرضه ش��دند‪.‬‬ ‫جالب ت��ر اینک��ه خرید و فروش پونتی��اک ترنس ام طرفداران‬ ‫زیادی دارد و بیش��تر انها ظاهر خاص خودرو را می پس��ندند‪.‬‬ ‫ام��ا ب��ا احیای مج��دد پونتیاک ترنس ام به نظر می رس��د که‬ ‫طرف��داران انه��ا ب��ه دنبال یک خ��ودرو پرقدرت ب��ا قابلیت‬ ‫فوق‪‎‬العاده باشند‪ .‬در این مطلب بررسی خواهیم کرد که این‬ ‫خودرو با چه شرایطی وارد بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ا خ�ط تولی�د پونتی�اک ترن�س ام دوب�اره‬ ‫راه‏ اندازی می شود؟‬ ‫اگ��ر فک��ر می کنید که احیای پونتی��اک ترنس ام به معنی‬ ‫راه اندازی مجدد کارخانه اولیه انها با حمایت شرکت جنرال‬ ‫موتورز اس��ت‪ ،‬خیر؛ دوباره راه اندازی نمی شود‪ .‬خودرو جدید‬ ‫اگرچه با نام ترنس ام و با برند ان وارد بازار می ش��ود‪ ،‬اما این‬ ‫خودرو توس��ط ش��رکت دیگری تولید می ش��ود و تنها نام و‬ ‫ویژگی های ان را دارد‪ .‬این خودرو قرار است توسط شرکتی‬ ‫تح��ت عنوان مگنوس��ن تولید ش��ود‪ .‬در این خودرو‬ ‫جدید شرکت تیونینگ و خودروسازی ترنس ام‬ ‫س��وپر دیوت��ی دخال��ت دارن��د‬ ‫و ق��رار اس��ت خ��ودرو جدید‬ ‫ب��دون نقش افرینی ش��رکت‬ ‫جن��رال موت��ورز تولید‬ ‫شود‪ .‬پونتیاک‬ ‫ترنس ام یکی از معروف ترین و محبوب ترین خودروهای شرکت‬ ‫پونتیاک بود که با پشتیبانی شرکت جنرال موتورز تولید شد‪.‬‬ ‫این خودرو قدرتمند ویژگی های جالب و برجس��ته ای داش��ت‬ ‫که می توان به قدرت فوق العاده موتور ان و همچنین عملکرد‬ ‫سیستم ضربه‪‎‬گیر ان اشاره کرد‪ .‬صدای باالی موتور و همچنین‬ ‫امکان فراهم اوردن شتاب اولیه از مهمترین ویژگی های این‬ ‫خودرو بود که در سال ‪ ۲۰۱۰‬توسط شرکت جنرال موتورز‬ ‫تولید ان متوقف ش��د و انتظار می رفت که برای همیش��ه‬ ‫به تاریخ بپیوندد‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹احیای مجدد پونتیاک ترنس ام‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۸‬در نمایش��گاه خودرو نیویورک‪ ،‬یک‬ ‫خودرو سوپر اس��پرت با ویژگی های اش��نا در معرض‬ ‫نمای��ش ق��رار گرفت که به ش��کل عجیب��ی از نام‬ ‫ترنس ام برای ان اس��تفاده شده بود‪ .‬این خودرو‬ ‫با عنوان س��وپر دیوتی معرفی ش��د و برای ان‬ ‫ویژگی های فنی معرفی شد که قابل توجه بود‪.‬‬ ‫معرفی کنندگان این خودرو در مورد موتور ان به‬ ‫ویژگی های زیر اشاره کردند‪ .‬در خودرو جدید پونتیاک‬ ‫ترنس ام قرار اس��ت از یک پیشرانه ‪ ۸‬س��یلندر با حجم ‪7.4‬‬ ‫لیتر استفاده شود که در ان یک سوپر شارژر ‪ 2.3‬لیتری هم‬ ‫استفاده می ش��ود‪ .‬این خودرو قرار بود با قدرت ‪ ۱۰۰۰‬اسب‬ ‫بخ��ار و با حداکثر گش��تاور هزار و ‪ ۴۰۰‬نیوتن متر س��اخته‬ ‫شود‪ .‬به نظر می رسد که این قدرت موتور تنها برای مسابقات‬ ‫قابل کاربرد باش��د و به عنوان یک خودرو قدرتمند و سریع‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪ .‬ویژگی جالب دیگری که در جریان احیای‬ ‫پونتیاک ترنس ام به ان اش��اره شده‪ ،‬اس��تفاده از یک جعبه‬ ‫دنده ‪ ۸‬س��رعته اتوماتیک اس��ت که انعطاف‪‎‬پذیری بیشتری‬ ‫به این خودرو بخش��یده اس��ت‪ .‬در معرفی اولیه این خودرو‬ ‫اش��اره ش��ده که قرار اس��ت برای مس��ابقات درگ یا همان‬ ‫مس��ابقات سرعت مسیر مستقیم از ان استفاده شود‪ .‬اگرچه‬ ‫در نمایشگاه نیویورک اطالعاتی در مورد زمان تولید ان داده‬ ‫نش��د‪ ،‬اما اخیرا ً گزارش شده که قرار است در سال ‪ ۲۰۲۰‬به‬ ‫طور رسمی وارد بازار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت پونتیاک ترنس ام‬ ‫اگر فکر می کنید که به خرید پونتیاک ترنس ام جدید مایل‬ ‫هس��تید‪ ،‬باید بدانید که ش��رکت تولیدکننده برای تولید هر‬ ‫دس��تگاه از ان حدود ‪ ۹‬ماه زمان صرف می کند‪ .‬ش��اید این‬ ‫زم��ان طوالنی برای تولید یک خودرو عجیب به نظر برس��د‪.‬‬ ‫اما اگر تصور کنید که قرار است مونتاژ این خودرو به صورت‬ ‫دستی انجام گیرد و در ان از قطعات فنی گران‪‎‬قیمت استفاده‬ ‫ش��ود‪ ،‬مطمئناً صرف ‪ 9‬ماه زمان برای ش��ما هم قابل توجیه‬ ‫خواهد بود‪ .‬اطالعات منتش��ر ش��ده در مورد قیمت پونتیاک‬ ‫ترنس ام جدید نش��ان می دهد که مبلغ ان بین ‪ ۳۶‬هزار دالر‬ ‫ت��ا ‪ ۴۵‬هزار دالر خواهد بود‪ .‬نس��خه های قدیمی تر پونتیاک‬ ‫ترنس ام در حال حاضر در بازار ایران خری ‪‎‬د و فروش می شوند‬ ‫و به عن��وان خودروهای قدیمی بیش��تر اس��تفاده و کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬خودروهای نس��ل های اولیه و دوم این خودرو بیش��تر‬ ‫به عنوان خودروهای کلکس��یونی اس��تفاده می ش��وند و در‬ ‫برخی نمایش های خاص دیده می ش��وند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که احیای پونتیاک ترنس ام بیشتر برای حضور در مسابقات‬ ‫س��رعت و به عنوان یک خودرو لوکس اس��ت‪ .‬به‪‎‬همین‪‎‬دلیل‬ ‫نباید انتظار داش��ته باشید که به این زودی شاهد حضور این‬ ‫خودرو در بازار خرید پونتیاک ترنس ام باشیم و کماکان باید‬ ‫منتظر نسل جدید ان باشیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ایا اینده در دستان خودروهای الکتریکی است؟‬ ‫خودروهای الکتریکی و هیبریدی سهم زیادی در بازار خودرو‬ ‫ندارند اما نظرسنجی جدید انجام شده نشان می دهد ‪ 74‬درصد‬ ‫ل و نقل یاد می کنند‪.‬‬ ‫مصرف کنندگان از انها به عنوان ایند ه حم ‬ ‫کمپان��ی هری��س پول از طرف ولوو مامور ش��ده تا نظر ‪1510‬‬ ‫نف��ر از امریکایی ه��ا را دربار ه خودروهای الکتریکی و همچنین‬ ‫مزای��ا و چالش هایش��ان را بدان��د‪ .‬بدون تعجب باید گفت اکثر‬ ‫رانندگان به نگرانی دربار ه محدوده حرکتی (‪ 58‬درصد) و وجود‬ ‫جایگاه های شارژ (‪ 49‬درصد) به عنوان مهم ترین نگرانی های‬ ‫خود درباره این خودروها اش��اره کرده اند‪ .‬البته روش هایی هم‬ ‫ب��رای بهب��ود این وضعیت و خرید خودروهای الکتریکی وجود‬ ‫دارد و اولین فاکتور از نظر افراد تاسیس جایگاه های شارژ بیشتر‬ ‫(‪ 61‬درص��د) ب��وده و پس از ان نیز قیمت مش��ابه خودروهای‬ ‫الکتریکی و سنتی (‪ 57‬درصد) قرار دارد‪ .‬نگرانی های مربوط به‬ ‫قیمت نیز در جایگاه سوم قرار داشته هرچند به نظر می رسد‬ ‫مشتریان از مشوق های دولتی برخوردار می شوند (‪ 41‬درصد)‪.‬‬ ‫اما در میان مالکان فعلی خودروهای الکتریکی‪ 51 ،‬درصد انها‬ ‫گفته اند معموالً خودرو را در خانه شارژ می کنند‪ .‬به این ترتیب‬ ‫مردم از جایگاه های ش��ارژ عمومی معموالً در نیمی از اوقات‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬این موضوع جای تاسف دارد زیرا بسیاری از‬ ‫مالکان خودروهای الکتریکی گفته اند جایگاه های شارژ عمومی‬ ‫قابل اعتماد نبوده (‪ 61‬درصد) و استفاده از انها فرایندی زمان بر‬ ‫اس��ت‪ .‬به منظور حل مش��کل دومی ‪ 48‬درصد افراد خواهان‬ ‫گزین ه شارژ سریع تر بوده و دیگران نیز می خواهند جایگاه های‬ ‫شارژ در کافی شاپ ها و باشگاه های ورزشی تاسیس شود جایی‬ ‫که افراد وقت زیادی را سپری می کنند‪ .‬این مطالعه همچنین‬ ‫نشان می دهد بسیاری از مالکان خودروهای الکتریکی خود را‬ ‫به عنوان دوستدار خودرو و به اصالح ماشین باز می دانند‪38 .‬‬ ‫درص��د مالکان خودروهای الکتریکی ادعا کرده اند ماش��ین باز‬ ‫هس��تند درحالی که ‪ 24‬درصد دیگر نیز گفته اند دربار ه خود‬ ‫چنین حسی دارند‪.‬‬ ‫‪ 18‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 2‬رجب ‪ 1440‬‬ ‫‪ 9‬مارس ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪56‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪150/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪80/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪117/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪335/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪379/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪252/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪48/500/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪107/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪130/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪57/700/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪93/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪163/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪255/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪157/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪154/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪660/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪425/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪:‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪610/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪:‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪570/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪:‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪710/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬نیسان ایکس‪-‬تریل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪349/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪740/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪630/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪580/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪590/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪830/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪430/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪800/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/130/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/090//000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 18‬اسفند ‪ 2 1397‬رجب ‪ 9 1440‬مارس ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪56‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬اکرم امینی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫جای هیچ ابهامی درکیفیت قطعات‬ ‫وارداتی نیست‬ ‫ابوالفضل حجازی‪ ،‬عضو هیات رئیس�ه انجمن موتورسیکلت س�ازان ایران‪:‬‬ ‫صنع��ت موتورسیکلت س��ازی مانند س��ایر صنایع متاثر از ش��رایط حاکم بر کش��ور با‬ ‫چالش های جدید رو به رو شد اما مسئله حائز اهمیت‪ ،‬سنگ اندازی برخی اظهار نظرهای‬ ‫غیرکارشناس��ی شده درباره تولید و کیفیت موتورسیکلت های ساخت داخل است که با‬ ‫این روش اب به اسیب دشمن می ریزند‪ .‬جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تنها در‬ ‫س��ایه حمایت از کارخانه ها و پرداخت تسهیالت کم بهره به انهاست تا بتوانند با بازیابی‬ ‫ق��وای تولید‪ ،‬به تعهدات کمی و کیفی خود عمل کنند‪ .‬هدایت مس��یرهایی که تعطیلی‬ ‫واحدهای موتورسیکلت س��ازی را درپی دارد به نفع کشور نیست لذا حمایت صنعتی که‬ ‫علیرغم تمام بی مهری ها‪ ،‬بدون حاش��یه و در فضایی کامال منطقی و رقابتی نیاز بازار را‬ ‫برطرف می کند و همواره س��عی داشته با ثابت نگاه داشتن جو بازار مانع کارشکنی شود‬ ‫ضروری است‪ .‬نبود زیرساخت های اسقاط‪ ،‬دولت را بر ان داشت تا طی تصمیمی اگاهانه‬ ‫فرص��ت یک س��اله ای در اختیار موتورسیکلت س��ازان قرار دهد ت��ا بتوانند با توانمندی‬ ‫بی��ش از پیش‪ ،‬خود را به برنامه های مدنظر س��ازمان های تصمیم گیر برس��انند تا روند‬ ‫اس��قاط موتورس��یکلت به خوبی پیش رود لذا از این تصمیم به هنگام دولت و تیم ایشان‬ ‫صمیمانه سپاس گزاریم‪ .‬دولت باید زیرساخت های مناسب را به منظور حمایت از اقشار‬ ‫متوس��ط جامعه فراهم سازد تا با پرداخت تس��هیالت ارزان قیمت شرایط را برای از رده‬ ‫خارج کردن موتورسیکلت های فرسوده و خرید موتورهای نوشماره تسهیل کند‪ .‬توسعه‬ ‫موتورسیکلت سازی در گرو همکاری قطعه سازان توانمند است که در این راستا در تالش‬ ‫هس��تیم با واردات قطعات باکیفیت از کش��ور چین از میان برنده��ای معروف‪ ،‬صنعت‬ ‫موتورسیکلت س��ازی را روزبه روز گسترش دهیم البته در نقل و انتقال ارز با کشور چین‬ ‫مشکل داریم که با همکاری صرافی ها در پی حل این مشکل هستیم‪.‬‬ ‫خودروسازان در موضع ضعف یا مذاکره با پیش شرط‬ ‫فرمان صنعت خودرو ایران در دست روسیه؟‬ ‫صنع��ت خ��ودرو کش��ور ک��ه پ��س از رخت‬ ‫سفر بس��تن ش��رکای تجاری اروپایی اش دچار‬ ‫مش��کالت خاص خود ش��ده برای این شرکای‬ ‫تجاری به دنبال جایگزین های مناسبی می گردد‬ ‫تا در زمان تحریم ها بتواند با چالش های رو به رو‬ ‫دس��ت و پنجه نرم کند‪ .‬در همین راستا حضور‬ ‫خودروسازان روسی و هندی چندی است که در‬ ‫رسانه عنوان می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬اگرچه هنوز مذاکرات با‬ ‫خودروسازان روسی و هندی از سوی مسئوالن‬ ‫صنعت��ی و خودرویی ایران تایید نش��ده اس��ت‬ ‫برخ��ی از کارشناس��ان ای��ن مذاک��رات را برای‬ ‫دور زدن تحریم ه��ا خوان��ده و فک��ر می کنن��د‬ ‫ای��ن مذاکرات برای تامی��ن قطعات خودروهای‬ ‫پسابرجامی در حال انجام است‪.‬‬ ‫ام��ا اگر تنها به عنوان جایگزین های ش��رکای‬ ‫تجاری به ان نگاه ش��ود این نگرانی وجود دارد‬ ‫ک��ه در چنین ش��رایطی خودروس��ازان و طرف‬ ‫ایران��ی چقدر ت��وان ان را دارد که در قراردادها‬ ‫برای طرف خارجی خود پیش ش��رط بگذارد و‬ ‫بتواند امتیاز بگیرد‪.‬‬ ‫در همی��ن رابط��ه ی��ک کارش��ناس صنعت‬ ‫خ��ودرو به خ��ودروکار می گوید‪ « :‬در ش��رایط‬ ‫فعلی نمی ش��ود امی��دوار بود ک��ه امتیاز زیادی‬ ‫از ش��رکت ها توان بگیریم‪ .‬هنگامی که چینی ها‬ ‫از کار کردن با ما می هراس��ند ای��ن اتفاق خبر‬ ‫بدی برای بازار ایران است‪ .‬صنعت خودرو کشور‬ ‫در ش��رایط تحریم مش��کل تامین دارد و قدرت‬ ‫چانه زنی ضعیفی خواهد داش��ت‪ .‬با این شرایط‬ ‫ارز ه��م نمی صرفد که این ش��رکت ها در ایران‬ ‫تولید باالیی داش��ته باش��ند و بازار را در دست‬ ‫بگیرن��د و خیلی نمی توان ب��ه این تصمیمات و‬ ‫اقدامات صورت گرفته امیدوار بود‪».‬‬ ‫فرب��د زاوه ادامه می ده��د‪ « :‬اگر طرف مقابل‬ ‫بپذیرد ک��ه انتقال فناوری ه��م بدهد به معنی‬ ‫ان اس��ت ک��ه در ایران قطعه بس��ازند اما وقتی‬ ‫قرار اس��ت قیمت تمام ش��ده این خودرو ‪100‬‬ ‫الی ‪ 150‬میلیون تومان باشد مگر چقدر فروش‬ ‫خواهد داش��ت که نیاز باش��د قطع��ه ان را هم‬ ‫تولی��د کنند‪ .‬این راه را قب�لا برای خودروهای‬ ‫کم تیراژ طی کرده ایم و اقتصادی نیست و این‬ ‫است که حتی اگر طرف خارجی هم بخواهد به‬ ‫ما امتیازاتی بدهد ممکن است به کار ما نیاید‪».‬‬ ‫زاوه می افزای��د‪ « :‬از انج��ام چنی��ن اقداماتی‬ ‫می ش��ود به عنوان یک کار مثبت ی��اد کرد اما‬ ‫این گونه نیس��ت که چنی��ن مذاکراتی بتواند بر‬ ‫بحران ها غلبه و مسائل را حل کند‪ .‬البته قرارداد‬ ‫الدا ب��رای پارس خودرو و ایران خودرو می تواند‬ ‫این حس��ن را داشته باشد که ان قطعاتی که از‬ ‫رنو وارد می کردند و دیگر نمی توانند وارد کنند‬ ‫را وارد کرده و محصوالتی همانند س��اندرو و ال‬ ‫‪ 90‬ب��ه خط برگردد‪ .‬ام��ا همین خودروها هم با‬ ‫قیم��ت ‪ 140‬یا ‪ 150‬میلی��ون نمی توانند تیراژ‬ ‫خوبی در بازار داشته باشند‪».‬‬ ‫همچنین دیگر کارشناس خودرو در این مورد‬ ‫بیان می کن��د‪ « :‬به این مذاکرات و صحبت های‬ ‫مطرح ش��ده بسیار خوشبین نیس��تم‪ .‬هنگامی‬ ‫ک��ه صحبت از حضور اوتوواز خودروس��از روس‬ ‫و مال��ک برند الدا می ش��ود درصد باالیی از این‬ ‫مالکیت برای رنو اس��ت‪ .‬اگر رنو می توانست در‬ ‫ایران بماند مستقیما در ایران می ماند‪ .‬اما دیدیم‬ ‫که با همه س��رمایه گذاری که کرده بود ایران را‬ ‫ترک کرد‪».‬‬ ‫امیر حس��ن کاکای��ی می افزای��د‪« :‬ارتباطات‬ ‫نیازمن��د ی��ک س��ری س��اختار اس��ت ک��ه به‬ ‫خودروس��ازان مرتبط نیس��ت و به سیاست های‬ ‫کالن اقتصادی و سیاس��ی کش��ور مرتبط است‪.‬‬ ‫ت��ا زمانی که مش��کالت ارتباطی ما حل نش��ود‬ ‫باقی مس��ایل ربطی به خودروس��ازان داخلی و‬ ‫خارجی ندارد و نتیجه ای حاصل نمی ش��ود‪ .‬اما‬ ‫ب��ه هر حال مذاکرات ضرر ندارد و ش��اید راهی‬ ‫باش��د برای دور زدن تحریم ها‪ .‬اما بعید اس��ت‬ ‫که اتفاق بیفتد‪ .‬چون ما چند مش��کل داریم که‬ ‫نمی توانیم به راحتی ارتباط را برقرار کنیم یکی‬ ‫از این مشکالت روابط بانکی است که مشکالت‬ ‫ان پس از تحریم ها هنوز حل نشده است‪».‬‬ ‫کاکای��ی همچنی��ن تاکی��د می کند ک��ه اگر‬ ‫این مذاکرات واقعی اس��ت بهتر اس��ت محرمانه‬ ‫بماند و رس��انه ای نشود تا ش��اید اثرات مثبتی‬ ‫از ان حاص��ل ش��ود‪ .‬او در م��ورد امتیاز گرفتن‬ ‫خودروس��ازان از طرف قرارداد هم معتقد است‬ ‫انق��در خودروس��ازان ما مارگزیده هس��تند که‬ ‫قطعا تالش خواهند کرد محکم تر در قراردادها‬ ‫برخورد کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودروکار‪ ،‬اگرچه هنوز از س��وی‬ ‫مس��ئوالن صنعت��ی و خودروی��ی ای��ران ای��ن‬ ‫مذاکرات تایید نش��ده است‪ ،‬اما به نظر می رسد‬ ‫ان طور که عنوان می شود برخی مقامات روسی‬ ‫مذاکره در ای��ن خصوص را تایید کرده اند‪ .‬انچه‬ ‫مش��خص اس��ت با نهایی ش��دن همکاری های‬ ‫خودرویی دو کش��ور‪ ،‬ورود محصوالت ش��رکت‬ ‫اوت��وواز ‪ -‬خودروس��از روس و مالک برند الدا‪-‬‬ ‫ب��ه بازار خودروی ایران کلی��د خواهد خورد‪ .‬اما‬ ‫بسیاری از مسئوالن امر و کارشناسان معتقدند‬ ‫که اگر قرار است این مذاکرات و قراردادها برای‬ ‫دور زدن تحریم ها باش��د باید از رسانه ای شدن‬ ‫انه��ا جلوگیری کرد تا ش��رایط ب��رای دور زدن‬ ‫تحریم ها مهیا شود و این فرصت از دست نرود‪.‬‬ ‫نکت��ه ای که در ماجرای مطرح ش��دن دوباره‬ ‫ورود خودروه��ای روس��ی به ای��ران از اهمیت‬ ‫باالی��ی برخوردار اس��ت‪ ،‬به ارتباط و ش��راکت‬ ‫این خودروس��از با رنو فرانسه مربوط می شودکه‬ ‫‪ ۶۷.۷‬درص��د از س��هام این ش��رکت در اختیار‬ ‫شرکت رنوی فرانسه قرار دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید منتظ��ر ماند و دی��د در اینده‬ ‫مس��ئوالن صنعت��ی کش��ور چ��ه تصمیمی در‬ ‫ای��ن زمنیه خواهن��د گرفت و چ��ه نتیجه ای از‬ ‫قراردادها حاصل خواهد شد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!