هفته نامه روزگار خودرو شماره 54 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 54

هفته نامه روزگار خودرو شماره 54

هفته نامه روزگار خودرو شماره 54

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪54‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫مشتری مدار ‬ ‫ی‬ ‫در نگاه‬ ‫مدیریت های‬ ‫محافظه کار!‬ ‫ویژه خواری‬ ‫رسم سازمان های‬ ‫دولتی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫سودهای باداورده‬ ‫سرمایه های سرگردان‬ ‫به بازار خودرو پناه اورده اند‬ ‫خودروهای فرسوده بالی جان منابع انرژی‬ ‫رش��د باالی ش��دت مصرف انرژی در کش��ور‬ ‫به ویژه بنزین‪ ،‬ضرورت چاره اندیش��ی و ایجاد‬ ‫راه��کار برای ح��ل این معضل ح��وزه انرژی را‬ ‫می طلبد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬ایران ب��ا دارا بودن‬ ‫ذخای��ر انرژی قابل توجه‪ ،‬نهمی��ن تولیدکننده‬ ‫ان��رژی اولی��ه در جه��ان ب��ه حس��اب می اید‬ ‫که ای��ن گنجینه خ��دادادی به عل��ت مصرف‬ ‫نامناس��ب با کمترین بهره وری در حال استفاده‬ ‫اس��ت به گونه که در میان ‪ ۱۴۰‬کش��ور جهان‬ ‫جای��گاه ‪ ۱۲۸‬ش��دت مص��رف ان��رژی را از ان‬ ‫خود کرده که این س��طح س��ه برابر بیش��تر از‬ ‫متوس��ط ش��دت انرژی در جهان محاسبه شده‬ ‫است‪‎.‬‬ ‫بنا بر براورد ه��ای صورت گرفته‪ ،‬کل مصرف‬ ‫انرژی کش��ور ما معادل ‪ ۱۳۴۸‬میلیون بش��که‬ ‫نفت خام است که سهم حمل و نقل ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫صنایع‪ ،‬خوراک پتروش��یمی ها‪ ،‬کش��اورزی در‬ ‫مجموع ‪ ۴۰‬درصد‪ ،‬تجارت و خانگی ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫و سایر مصارف حدود یک درصد است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬بنزین یک��ی از مصادیق انرژی‬ ‫در کش��ور اس��ت که مصرف ان ساالنه رشد ‪۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰‬درصدی دارد به صورت��ی که بنا بر امار‬ ‫موجود متوسط مصرف سوخت در کشور حدود‬ ‫‪ ۱۰‬لیتر در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر است که متوسط‬ ‫میزان ان در س��ایر کشور ها ‪ ۷‬لیتر به ازای هر‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر و در کش��ور های پیش��رفته در‬ ‫حدود ‪ ۲.۵‬لیتر گزارش شده است‪.‬‬ ‫اس��یب شناس��ی مص��رف ب��االی بنزین در‬ ‫کش��ور نشان از وجود دالیل مختلف دارد که از‬ ‫مهمترین انها می توان به عمر باالی خودرو های‬ ‫مورد اس��تفاده و مصرف بیشتر سوخت انها در‬ ‫مقایس��ه با خودرو های صف��ر کیلومتر‪ ،‬فرهنگ‬ ‫استفاده از خودرو های تک سرنشین‪ ،‬همخوانی‬ ‫نداش��تن ظرفیت حمل و نقل عموم��ی با نیاز‬ ‫شهروندان اشاره کرد‪.‬‬ ‫در زمینه خودرو های فرسوده می توان گفت‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬میلیون خودرو در کشور بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصدشان فرسوده است و عمر باالی ‪۱۰‬یا ‪۱۵‬‬ ‫سال دارند‪.‬‬ ‫در کن��ار مس��ائل مذک��ور‪ ،‬بررس��ی ه��ای‬ ‫میدان��ی نش��ان م��ی ده��د برخی خ��ودرو با‬ ‫مص��رف ‪ ۲۰‬لیت��ر بنزین در هر ص��د کیلومتر‬ ‫همچن��ان تیراژ قابل توجهی از تولید در س��ال‬ ‫را ب��ه خود اختصاص داده که این س��طح باالی‬ ‫تولی��د در مقاب��ل خودرو های ک��م مصرف قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫از جنبه تولید بنزین نیز در کش��ور با افتتاح‬ ‫فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلی��ون لیت��ر در روز تولید داریم که ‪۸۰‬‬ ‫میلیون لیتر ان با استاندارد های دنیا مانند یورو‬ ‫‪ ۴‬و یورو ‪ ۵‬است که این میزان تولید با مصرف‬ ‫برابری می کند‪.‬‬ ‫ب��دون ش��ک ب��رای مدیریت مصرف‪ ،‬س��هم‬ ‫فرهنگ سازی و تبلیغات از سوی مصرف کننده‬ ‫و اس��تفاده از فن��اوری روز دنیا برای س��اخت‬ ‫خودرو های کم مصرف از س��وی تولیدکنندگان‬ ‫در کاه��ش ش��دت مص��رف بنزین در کش��ور‬ ‫بی تاثی��ر نب��وده و همچنی��ن مراک��ز تحقیق و‬ ‫توس��عه می توانن��د به عن��وان ناج��ی انرژی به‬ ‫حس��اب ایند و جایگاه م��ا را در زمینه مصرف‬ ‫ان��رژی در جهان همت��راز با متوس��ط مصرف‬ ‫جهانی قرار دهند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪54‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تعمیرکاران برای بازار شب عید اماده هستند‬ ‫رئی��س اتحادیه صنف تعمی��رکاران خ��ودرو از برنامه ریزی‬ ‫اتحادیه برای برقراری کشیک های نوروزی تعمیرگاه های مجاز‬ ‫در تهران خبر داد‪ .‬علیرضا نیک ائین در گفت وگو با خبرخودرو‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬چالش مهم این روزها دسترسی به قطعات و ترخیص‬ ‫هرچه س��ریع تر کاالهای مانده در انبار گمرکات کشور است‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به انکه بازار ش��ب عید بازاری شلوغ است بنابراین‬ ‫باید هرچه س��ریع تر قطعات ترخیص و قطعه مورد نیاز بازار شب‬ ‫عید تعمیرکاران تامین ش��ود زیرا دسترسی به موقع مکانیک به‬ ‫قطعه مش��کالت تعمیرکاران را برطرف می کند‪ .‬وی اذعان کرد‪:‬‬ ‫با وجود انک��ه توزیع مویرگی قطعات یدک��ی بین تعمیرکاران‬ ‫س��نتی اس��ت اما از چیدمان خوبی برخوردار است و فعال با این‬ ‫روش کار پی��ش می رود‪ ،‬البته باید به تاج��ران اجازه داد هرچه‬ ‫س��ریع تر لوازم یدکی را ترخیص و وارد ب��ازار کنند تا این توزیع‬ ‫مویرگی به شکل خودکار نیاز تعمیرکاران به قطعه و لوازم یدکی‬ ‫را حل کند‪ .‬نیک ائین گفت‪ :‬اگر بخواهیم از نظر کسب وکارهای‬ ‫جدی��د به توزیع لوازم یدکی و تامین بازار ش��ب عید نگاه کنیم‪،‬‬ ‫درحال حاضر ش��رایط رضایت بخش نیس��ت و به طور جدی در‬ ‫این حوزه وارد نش��ده ایم‪ .‬البته برنامه هایی در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفت��ه تا در اینده ای نزدیک برای توزیع قطعه بین تعمیرکاران‬ ‫مجاز در سرتاس��ر کشور از اپلیکیش��ن خاصی بهره برد‪ .‬رئیس‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مشتری مدار ‬ ‫ی‬ ‫در نگاه مدیریت های محافظه کار!‬ ‫(قسمت نهم)‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫در بحث «مدیریت های محافظه کار» نوش��تم که انها معموال با دانش مش��تری مداری در‬ ‫تضاد کامل قرار دارند و از دانش ارتباطات به ش��دت فاصله می گیرن��د و روابط عمومی را باور‬ ‫ندارند و از هرگونه دوستی و نزدیکی با مشتری وحشت دارند تا میز و مقام خودشان را محفوظ‬ ‫نگه دارند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر جهان امروز‪ ،‬جهان ارتباطات است‪ .‬در کلیه علوم و خصوصا علم اقتصاد‪ ،‬حرف‬ ‫اول و اخر با مشتری است‪ .‬این روزها بحث مشتری مداری در کش��ور ما هم کامال داغ شده و به‬ ‫قول یکی از دوستان ان قدر داغ شده که مشتری در حال برشته شدن و سوختن است‪.‬‬ ‫دوست عزیزم‪ -‬غالمحس��ین خان‪ -‬که قب ً‬ ‫ال هم از ایش��ان در یادداش��ت هایم به نیکی یاد‬ ‫کرده ام و از مدیران ارشد سیس��تم اقتصادی بوده و هست‪ ،‬همیش��ه از مشتری مداری حرف‬ ‫می زند‪ ،‬به طوری که نام ایشان با واژه مش��تری مداری برای انها که پای صحبتش نشسته اند‪،‬‬ ‫مترادف است‪ .‬او همیشه می گوید باید مش��تری را گرامی بداریم‪ ،‬مشتری عزیز است‪ ،‬حیات‬ ‫مشتری به ما وابسته نیست‪ ،‬حیات ما به مشتری وابسته است‪ ،‬مشتری تاج سر ماست و به قول‬ ‫همه کاسب ها‪ ،‬همیشه حق با مشتری است و‪...‬‬ ‫اما این برادر عزی��ز هرگز نمی گفت‪ ،‬با این وضعیت موجود و قوانین دس��ت و پا شکس��ته و‬ ‫حمایت نشدن مدیران ارشد ‪ ،‬کارکنان چه کنند؟ با حضور مدیریت های ترسو و محافظه کار‪،‬‬ ‫با این بینش های خاص‪ ،‬با این تفکرهای کوتوله و سنتی‪ ،‬چگونه یک کارمند پشت پیشخوان‪،‬‬ ‫یک ریی��س اجرایی‪ ،‬یک مدیر میانی می تواند با مش��تری ارتباط و دوس��تی برق��رار کند که‬ ‫چهارروز دیگر در مظان اتهام قرار نگیرد؟ ایشان هرگز اشاره نکردند که کدام مدیرعامل و عضو‬ ‫هیات مدیره عاشق میز و مقام‪ ،‬از کارمند مشتری مدار حمایت خواهد کرد؟‬ ‫چه کس��ی فردا‪ ،‬از کسی که با مش��تریان پولدار نشست و برخاس��ت کرد و ان ها را به سوی‬ ‫س��ازمان جلب و جذب کرد و تس��هیالتی هم متقاب ً‬ ‫ال در اختیارش��ان گذاش��ت‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫می کند؟‬ ‫خود ایش��ان بهتر از هر کس می دان��د که اگر مثال یک رئیس ش��عبه بانک ی��ا یک کارمند‬ ‫ش��هرداری‪ ،‬بخواهد به مش��تری احترام بگذارد و دو بار جلوی انها خم و راست شود‪ ،‬متهم به‬ ‫هزار نکته بعدی خواهد شد و باید به هزار کس و ناکس پاسخ دهد‪.‬‬ ‫مدیر یک شعبه بانک که س��ال ها‪ ،‬حساب نشریه ما در انجا اس��ت‪ ،‬برایم تعریف می کرد که‬ ‫نمی توانیم حتی با مشتری اب بخوریم‪ ،‬اگر از پول جیب خودمان هم چای و بیسکویت بخریم‬ ‫و به مش��تری تعارف کنیم‪ ،‬باید جواب ده ها اداره‪ -‬از بازرسی و حراس��ت و امور شعب و فالن و‬ ‫بهمان‪ -‬را بدهیم‪ .‬حاال تازگی ها مد ش��ده که می گویند مشتری مدار باش��ید‪ ،‬بدون انکه ابزار‬ ‫فرهنگی و حمایت های قانونی ان را قبال فراهم کرده باش��ند‪ .‬قرار اس��ت اب جوش و نسکافه‬ ‫بدهیم‪ ،‬بدون این که فرهنگ ارتباطی تعریف شده باشد‪.‬‬ ‫مدیر یک شعبه بانک تجاری که فکر کرده بود باید حرف های مدیران ارشد را جدی بگیرد‪،‬‬ ‫بعد از اینکه چند بار‪ ،‬چند مشتری را برای ناهار در محل کار دعوت کرد‪ ،‬مورد بازخواست قرار‬ ‫گرفت و خانه نشین شد!‬ ‫با این شرایط مدیران ارشد و قوانین تعریف نش��ده‪ ،‬فقط می توان به خداوند دل بست که به‬ ‫اعتقاد من بیشتر مدیران میانی و کارکنان سازمان های اقتصادی و مرتبط با مردم همین کار‬ ‫را کرده اند و دل به خدا بسته اند که جواب سالم مش��تری را با دل و جرات می دهند و کارشان‬ ‫را هنوز دارند‪.‬‬ ‫مدیر یک س��ازمان کوچک اقتصادی می گوید‪ :‬ما همیش��ه با دو گروه طرف هستیم‪ .‬یکی‬ ‫فروش��ندگانی هس��تند که می خواهند چیزی را به سازمان بفروش��ند و یکی هم مشتریان و‬ ‫خریدارانی هستند که از س��ازمان چیزی را می خواهند دریافت کنند‪ .‬ایشان می گفت‪ ،‬برای‬ ‫این که چیزی بخریم‪ ،‬باید با فروشنده ارتباط برقرار کنیم‪ ،‬بدیهی است انسان‪ ،‬ماشین نیست‪،‬‬ ‫طرف دو بار که امد و رفت‪ ،‬با شما س�لام و علیکی پیدا می کند‪ ،‬دوست می شود و حتی گاهی‬ ‫این دوستی‪ ،‬باعث می ش��ود که تخفیف ویژه به س��ازمان بدهد و یا ان طرف دیگر که مشتری‬ ‫شماس��ت‪ ،‬او هم بعد از چند بار مراجعه‪ ،‬با کارکنان و رئیس‪ ،‬ارتباط عاطفی برقرار می کند‪ .‬در‬ ‫فرهنگ های شرقی روابط انسانی سریع گس��ترش می یابد‪ ،‬سیستم های کاری ما مانند غرب‬ ‫از راه دور یا مکانیکی و کامپیوتری نیس��ت‪ ،‬انسان با انسان اس��ت و درنتیجه در هر دو حالت‪،‬‬ ‫همیشه شما در مظان اتهام های ناخواسته هستید‪.‬‬ ‫مدیر دیگری برایم نوشته است که در فوت پدرم‪ ،‬بعضی از مشتریان به مجلس ختم امدند‪،‬‬ ‫متقابال در مراجعه های بعدی انها‪ ،‬از محبت شان قدردانی کردم و چندی بعد برای سین جیم‬ ‫نزد مدیر باالتر احضار شدم!‬ ‫مسئول خرید یک اداره که در خانواده ای متمول هم رشد کرده است مرا واسطه می کند که‬ ‫شغلش را تغییر دهند و می گفت‪ :‬در این شغل معنایی نهفته است که هیچ کس کار درست تو‬ ‫را هم باور نمی کند‪ .‬قوانین از ماموران خرید حمایت نمی کند‪ .‬هر کسی از ظن خود به موضوع‬ ‫می نگرد‪ ،‬در غرب اگر ش��ما بتوانید کاالیی را ارزان بخرید‪ ،‬س��ازمان ش��ما را تشویق می کند‪،‬‬ ‫خودش به شما درصد مناسب می پردازد‪ ،‬اگر بتوانید سرمایه ای را جذب کنید‪ ،‬از شما قدردانی‬ ‫و تشکر می شود‪ ،‬در حالی که اینجا همیشه در بگیر و ببند هستید‪.‬‬ ‫عضو یک کمیسیون خرید‪ ،‬برایم می نویسد‪ :‬ساختمانی را برای اداره خریدیم‪ ،‬بعد از مدتی‪،‬‬ ‫خانواده ای برای خواستگاری دخترم به خانه ما امدند‪ ،‬بعد از قرارومدارها‪ ،‬متوجه شدم که پدر‬ ‫داماد‪ ،‬یکی از شرکای عمده همان ساختمانی است که ما برای سازمان خود خریده ایم‪ ،‬بعدها‬ ‫حتی رفقا هم به سختی باور می کردند که ما در ان ایام هیچ گونه اشنایی با یکدیگر نداشته ایم‬ ‫و نسبت فامیلی امروز‪ ،‬تصادفی است‪.‬‬ ‫با چنی��ن دیدگاه هایی چگونه می توان مش��تری مدار ب��ود؟ چگونه می ت��وان تصمیمات‬ ‫جسورانه گرفت؟ دانش مدیریت‪ ،‬محافظه کاری مدیران میانی و کارکنان سازمان را در ضعف‬ ‫قوانین و نگاه مدیران ارشد جست وجو می کند‪ .‬می گویند‪ :‬مدیریت محافظه کار و ترسو‪ ،‬همه‬ ‫ارمان های بلند سازمان را بر باد می دهد‪.‬‬ ‫مدیریت هایی که به خود اطمین��ان دارند‪ ،‬با وجود هر حرف و حدیث��ی‪ ،‬راه خود می روند و‬ ‫کار خود می کنند و حفظ ظاهر را بر اعتقاد درونی پاس نمی دارند و انها فقط به خداوند و رشد‬ ‫سازمان ش��ان دل می بندند و ابزارهای دیگری را برای کنترل فراه��م می کنند و اعتقادی به‬ ‫ایجاد فضای محافظه کاری برای رشد سازمان ندارند‪.‬‬ ‫در فرهنگ محافظه کاری‪ ،‬برای رش��د جامعه باید به فرمان موال عل��ی(ع) گوش دهیم که‬ ‫گفت‪ :‬ترسو و جبون را در مجلس خویش راه مده که این عنصر ضعیف هم خود می ترسد و هم‬ ‫کوشش می کند تا پایه تصمیم و اراده اصحاب مشورت را سست و ناچیز کند‪.‬‬ ‫اتحادیه صنف تعمیرکاران خ��ودرو در ادامه افزود‪ :‬با رونمایی و‬ ‫معرفی اپلیکیش��ن اتو اپ در دهه فجر اس��تفاده از نرم افزارهای‬ ‫جدید در سیس��تم توزیع لوازم یدکی در عم��ل کلید خورد که‬ ‫امیدواریم در اینده ای نزدیک ش��اهد بهره گی��ری کامل از این‬ ‫کس��ب وکارهای جدید باش��یم‪ .‬نیک ائین با اش��اره به امادگی‬ ‫تعمیرکاران مجاز برای بازار شلوغ شب عید گفت‪ :‬ستاد ویژه ای‬ ‫به منظور خدمات رس��انی در ایام نوروز در نظر گرفته ش��ده که‬ ‫در حال عضوگیری از داخل اتحادیه اس��ت و با نصب بنر و اعالم‬ ‫فهرس��ت تعمیرکاران‪ ،‬مردم را در جریان اط�لاع از واحدهایی‬ ‫که در تعطیالت اماده خدمت رسانی هستند‪ ،‬قرار خواهند داد‪.‬‬ ‫سودهای باداورده‬ ‫سرمایه های سرگردان به بازار خودرو پناه اورده اند‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫بازار خودرو به ش��کل افس��ار گس��یخته ای در حال‬ ‫بازی با قیمت ها اس��ت به گونه ای ک��ه در فاصله ‪ ۲۶‬تا‬ ‫‪ ۲۷‬بهم��ن نرخ برخ��ی خودروها بین ‪ ۳‬ت��ا ‪۵‬میلیون‬ ‫توم��ان افزایش یافت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬س��مند س��ورن‬ ‫تورب��و که هفته چهارم بهمن ‪۹۵‬میلیون تومان معامله‬ ‫می ش��د‪ ،‬نرخ ان ابتدای هفته گذش��ته به ‪۹۸‬میلیون‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬یا نرخ رنوکپچر ‪۳۰۰‬میلیون تومانی به‬ ‫‪۳۰۵‬میلیون تومان رسید‪ .‬این در حالی است که طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫مطرح و در حال پیگیری بوده و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نیز با تاکید بر افزایش تولید در تالش برای‬ ‫کنت��رل بازار و حتی کاهش نرخ خودروها اس��ت‪ .‬رضا‬ ‫رحمان��ی در گفت وگو با خانه ملت درباره برخی ادعاها‬ ‫مبنی بر اینکه فرمولی که ای��ن وزارتخانه برای ارزانی‬ ‫خودرو پیش��نهاد کرده ب��ود‪ ،‬منجر به گران��ی دوباره‬ ‫قیمت ها ش��ده است‪ ،‬گفته بود‪ :‬گرانی خودرو ارتباطی‬ ‫به ای��ن موضوع ن��دارد زیرا برای ارزان ش��دن خودرو‪،‬‬ ‫تولید باید افزایش یابد که به طور قطع با عرضه بیشتر‬ ‫خودرو ب��ه بازار‪ ،‬قیمت های ان کاه��ش پیدا می کند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬بای��د تس��هیالتی به قطعه س��ازان پرداخت‬ ‫ش��ود تا تولید روند صعودی پیدا کن��د و بازار خودرو‬ ‫از وضعی��ت فعلی خارج ش��ود‪ .‬رئی��س اتحادیه صنف‬ ‫نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران نیز درباره‬ ‫افزای��ش نرخ خودروها بی��ان کرده ب��ود‪ :‬نظارت ها بر‬ ‫عملکرد خودروسازان و قیمت گذاری خودروها ضعیف‬ ‫و رش��د قیمت ها به تنش و نابس��امانی بازار دامن زده‬ ‫اس��ت‪ .‬سعید موتمنی تاکید کرده بود‪ :‬نمایندگی هایی‬ ‫که مج��وز فروش محصوالت خودروس��ازان را دارند و‬ ‫مصوبه ه��ای ای��ن ش��رکت ها را اجرا می کنن��د‪ ،‬نباید‬ ‫خودرو کارتکسی تحویل بگیرند‪ .‬ضرورت دارد عملکرد‬ ‫خودروس��ازان و توزیع خودرو از س��وی نهادهایی که‬ ‫وظیفه تنظی��م بازار و حمایت از مصرف کنندگان را بر‬ ‫عهده دارند‪ ،‬نظارت و پایش ش��ود‪ .‬هنگامی که شورای‬ ‫رقابت را از بحث قیمت گذاری خودروها کنار گذاشتند‪،‬‬ ‫فعالیت خودروسازان انحصاری شد‪ ،‬در حالی که شاهد‬ ‫افزایش بیش از ‪۲۰‬میلیون تومانی نرخ برخی خودروها‬ ‫در روزه��ای گذش��ته بودیم که در این راس��تا‪ ،‬برخی‬ ‫منتقدان متهم به ارائه نظرهای «ضد تولید» شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹خال مدیریت توزیع‬ ‫کاظم محمدی نیکخ��واه‪ ،‬فعال بازار خ��ودرو درباره‬ ‫وضعی��ت این ب��ازار ب��ه روزگارخودرو گف��ت‪ :‬از هفته‬ ‫گذش��ته تا ابت��دای هفته ج��اری پ��ژو ‪ ۲۰۶‬بیش از‬ ‫‪۲۲‬میلیون تومان گران شده است‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که چه مسئله ای سبب افزایش ‪ ۳‬تا ‪۵‬میلیون‬ ‫تومانی خودرو در فاصله یک روز شده است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫این امر به س��وءمدیریت مسئوالن ارشد بخش فروش‬ ‫خودروسازان برمی گردد‪ .‬وی افزود‪ :‬سه شنبه ‪ ۲۳‬بهمن‬ ‫به مش��تریان پیامکی فرستاده می ش��ود که دعوتنامه‬ ‫ش��ما فردا اماده اس��ت و با مراجعه به نمایندگی ها ان‬ ‫را دریاف��ت کنید‪ .‬چهارش��نبه ‪ ۲۴‬بهمن مش��تری به‬ ‫نمایندگی مراجعه و دعوت نامه خود را دریافت می کند‬ ‫که ‪ ۵‬مدل در ان ارائه شده است و انها باید از بین انها‬ ‫یک مدل را انتخاب می کردند‪.‬‬ ‫وی در توضیح این مسئله‪ ،‬به شیو ه خرید خودروهای‬ ‫ثبت نامی اش��اره کرد و گفت‪ :‬ثبت ن��ام مربوط به یکی‬ ‫دو سال گذش��ته و خودروهای قابل عرضه بوده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا ‪ ۵‬مدل عرضه ش��ده ب��ود‪ ،‬البته با نرخ‬ ‫پیشین چون خودروساز در این باره تعهد داشته است‪.‬‬ ‫چهارشنبه دعوتنامه ارائه می شود و پنجشنبه مشتری‬ ‫س��اعت ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۸ :۳۰‬ب��ه نمایندگی مراجع��ه می کند‬ ‫تولید قربانی‬ ‫نقدینگی های‬ ‫سرگردان‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬اگر هفته گذشته‬ ‫حدود ‪۶۱‬میلیون تومان معامله می شد این هفته به ‪۸۲‬‬ ‫میلیون تومان رسیده اس��ت‪ .‬متاسفانه باید اعالم کرد‬ ‫هر ساعت قیمت ها در حال تغییر است‪.‬‬ ‫‹ ‹وارداتی ها هم گران شدند‬ ‫ام��ا در ای��ن فاصله فقط یک مدل ب��رای عرضه وجود‬ ‫داشته است‪ .‬البته در دعوتنامه هم امده بوده براساس‬ ‫وضعیت موجود باید زودتر اقدام شود‪.‬‬ ‫این فعال بازار با تش��ریح وضعیت موجود عنوان کرد‪:‬‬ ‫وقتی س��اعت ‪ ۸ :۳۰‬سایت باز می شود تنها یک مدل‬ ‫ب��رای انتخاب باقی مانده بود‪ .‬وقتی چنین امری بهمن‬ ‫اتفاق می افتد این هش��دار را به مش��تری می دهد که‬ ‫محصول��ی برای عرضه وجود ندارد‪ .‬با این روند یکی از‬ ‫عواملی که موجب گرانی و شکل گیری هجمه در بازار‬ ‫می شود‪ ،‬مدیریت خودروس��از است‪ .‬محمدی نیکخواه‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را از هم��ان ابتدای‬ ‫پیش ف��روش مدل ها مش��خص نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از روش های خرید مش��ارکت در تولید با ش��رط‬ ‫محصوالت قابل عرضه اس��ت‪ .‬خودروسازان روش های‬ ‫ف��روش متفاوتی دارن��د که یکی از انها مش��ارکت در‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬به عن��وان نمون��ه‪ ،‬یکی دو س��ال پیش‬ ‫مش��تری ‪۲۰‬میلیون تومان پرداخ��ت و ثبت نام کرده‬ ‫ک��ه زمان تحویل ‪ ۶‬ماهه‪ ۱۰ ،‬ماه��ه و‪ ...‬بوده با عرضه‬ ‫محصوالت ثبت نام کنندگان مدلی را انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫ثبت نام کنندگان��ی ک��ه خودروهای انها به این ش��یوه‬ ‫پیش خرید ش��ده و مهلت تحویل ان شهریور بوده با ‪۵‬‬ ‫ماه تاخیر‪ ،‬دعوتنامه های شان هفته گذشته اماده شده‬ ‫است اما در نهایت موجودی به قدری کم بوده که صبح‬ ‫اول وقت تنها یک مدل برای عرضه باقی مانده اس��ت‪.‬‬ ‫دعوتنامه خود مدل‬ ‫ ‬ ‫این در حالی است که مشتری در‬ ‫موردنظر را انتخ��اب کرده بوده اما برای گرفتن عنوان‬ ‫شده ظرفیت تکمیل است‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬این وضعیت بر بازار تاثیرگذار بوده‬ ‫اس��ت و قیمت ها را افزای��ش داد‪ .‬محمدی نیکخواه در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ممکن اس��ت ب��رای فردی‬ ‫دعوتنام��ه ای صادر ش��ده باش��د‪ ،‬اما هن��گام مراجعه‬ ‫خودرویی برای عرضه موجود نباشد‪ ،‬گفت‪ :‬در این باره‬ ‫نمی توان نظر قطعی داد زیرا برای دعوتنامه های هفته‬ ‫گذش��ته پ��س از ‪ ۳‬روز‪ ،‬هنوز یک م��دل موجود بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سودهای بدون قاعده‬ ‫محمدی نیکخ��واه در ادام��ه با اش��اره ب��ه صعودی‬ ‫ش��دن قیمت ه��ا تصریح ک��رد‪ :‬در م��دت ‪۲۰‬روز‪ ،‬پژو‬ ‫‪۲۰ ،۲۰۶‬میلی��ون تومان گران ش��د‪ .‬اگ��ر برگردیم به‬ ‫‪ ۲۸‬دی‪ ،‬پ��ژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۵‬ح��دود ‪ ۷۱‬میلیون تومان‬ ‫ت��ا ‪ ۷۱‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان ب��ود اما امروز بیش‬ ‫از ‪۹۰‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬کس��ی که خودرویی را با‬ ‫حدود ‪۴۰‬میلیون توم��ان نرخ کارخانه خریداری کرده‬ ‫امروز ‪۵۰‬میلیون تومان سود کرده است‪ .‬این فعال بازار‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تمام این مس��ائل ب��ه خریدوفروش بدون‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو اظهارکرد‪ :‬تنها راه کنترل‬ ‫بازار خودرو عرضه اس��ت‪ .‬این نکته نشان می دهد نقدینگی‬ ‫س��رگردان موج��ود در جامع��ه که مولد نیس��ت تبدیل به‬ ‫بهمن��ی در اقتصاد ایران ش��ده و همچنان در حال تخریب‬ ‫است و با ورود به هر بخش ان را به نابودی می کشاند‪.‬‬ ‫فربد زاوه با اشاره به ورود نقدینگی سرگردان در دوره های‬ ‫زمانی گوناگون به بازارهایی از جمله خودرو‪ ،‬مسکن‪ ،‬طال و‬ ‫ارز و تخری��ب این بازارها به عصرخودرو گفت‪ :‬به طور قطع‪،‬‬ ‫مدیریت اتفاق هایی از این دس��ت بای��د از جنس مدیریت‬ ‫بحران باشد زیرا نقدینگی ها تورم زا است و اثرات مخربی ان‬ ‫زیاد خواهد بود و پس از خالی ش��دن حباب تورم‪ ،‬باعث از‬ ‫بین رفتن صنایعی می شود که نقدینگی وارد ان شده است‪.‬‬ ‫مدیریت خودروساز داخلی برمی گردد زیرا قرار شد نرخ‬ ‫کارخانه ‪۵‬درصد زیر نرخ بازار باش��د که روشی منطقی‬ ‫نیس��ت‪ .‬قیمت ها افسارگسیخته در حال افزایش است‬ ‫اگ��ر این گونه پیش برود به ط��ور قطع‪ ،‬نرخ کارخانه ای‬ ‫خودروها هم افزایش می یابد (براس��اس قاعده فروش‬ ‫‪۵‬درص��د زیر نرخ ب��ازار)‪ .‬او در این ب��اره عنوان کرد‪ :‬تا‬ ‫پیش از این بهانه این بود که نرخ دالر س��بب افزایش‬ ‫قیمت ها شده امروز که نرخ دالر حدود ‪۱۲‬هزار تومان‬ ‫است چرا شاهد سیر صعودی قیمت ها در بازار خودرو‬ ‫هستیم‪ .‬از این رو‪ ،‬سوءمدیریت و توزیع نادرست منجر‬ ‫به نابسامانی بازار خودرو شده است‪ .‬تفاوت نرخ ‪ ۳‬تا ‪۵‬‬ ‫میلیون تومانی بازار از ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۷‬بهمن مربوط به همین‬ ‫دعوتنامه ها بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده قابل پیش بینی نیست‬ ‫این فعال بازار خودرو درباره پیش بینی وضعیت بازار‬ ‫ت��ا پایان س��ال و وضعیت تقاضا‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مصرف کننده قادر به خرید در این بازار اشفته نیست‪،‬‬ ‫زیرا کس��انی که نقدینگی س��رگردان در دست دارند‬ ‫چون جذب س��رمایه به درستی انجام نمی شود و نرخ‬ ‫دالر هم ثابت مانده به بازار خودرو پناه اورده اند‪.‬‬ ‫محمدی نیکخ��واه در پای��ان اظهارک��رد‪ :‬س��خنان‬ ‫خودروس��ازان مبنی بر اینکه قطعات موجود نیست و‬ ‫قطعه س��از که عنوان می کند به دلیل مش��کالت مالی‬ ‫قادر به س��اخت محصوالت نیس��تند‪ ،‬خود باعث شده‬ ‫ب��ه این اش��فتگی دامن زده ش��ود‪ .‬او اف��زود‪ :‬در این‬ ‫شرایط تنها کسی که سرمایه ای در اختیار دارد به این‬ ‫ب��ازار پناه اورده و مصرف کنن��ده واقعی قادر به خرید‬ ‫محص��ول مورد نیاز خود نیس��ت‪ .‬از این رو حتی برای‬ ‫یک س��اعت این��ده هم نمی تواند پیش بینی درس��تی‬ ‫داشت‪ .‬نوس��ان های اقتصادی باعث شده تا اینده قابل‬ ‫پیش بینی نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه قطره چکانی‬ ‫نعمت اهلل کاشانی نسب‪ ،‬بازرس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران‬ ‫و فروش��ندگان خودرو تهران نیز درباره بازار خودرو به‬ ‫روزگارخودرو گفت‪ :‬متاسفانه با وجود تاکیدی که وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به خودروس��ازان داش��ت که‬ ‫با افزایش نرخ محصوالت ش��ان‪ ،‬تیراژ تولید را افزایش‬ ‫دهند تا بازار متعادل شود‪ ،‬قیمت ها باال رفت اما عرضه‬ ‫همچنان به شکل قطره چکانی ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براس��اس روند س��ال های گذشته‪ ،‬مردم‬ ‫در روزهای پایانی س��ال به دنبال خری��د خودرو برای‬ ‫س��فرهای نوروزی خود هس��تند‪ .‬اما وقتی تقاضا هزار‬ ‫خ��ودرو باش��د و عرض��ه ‪ ۱۰۰‬دس��تگاه‪ ،‬خروجی ان‬ ‫نمی تواند جز این بازار اشفته باشد به طوری که از هفته‬ ‫گذش��ته تا این هفته دست کم ‪۱۵‬درصد نرخ خودروها‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو افزود‪ :‬درحال حاضر تقاضا‬ ‫در ب��ازار خ��ودرو به دلیل اختالف قیمت زیاد اس��ت که در‬ ‫صورت تبدیل شدن به روند معمول دیگر خریداری نخواهد‬ ‫داشت و کارخانه ها نیز با تاخیر زمانی‪ ،‬دچار معضل فروش‬ ‫می شوند و این رکود منجر به نابودی انها خواهد شد‪.‬‬ ‫زاوه ب��ا بیان اینکه واقعیت این اس��ت که حل کردن این‬ ‫مش��کالت با حل کردن قضای��ای کالن اقتصاد حل خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تم��ام رفتارهای دیده ش��ده ناش��ی از‬ ‫نقدینگ��ی که جای��ی را برای ورود نمی کن��د باید منجر به‬ ‫تولید و ارزش افزوده ش��ده و رش��د ایجاد کن��د اما تبدیل‬ ‫به عامل مهلک اقتصاد می ش��ود ک��ه در واقع بخش زیادی‬ ‫از ورود این نقدینگی های س��رگردان‪ ،‬اطمینان نداش��تن از‬ ‫کاشانی نسب با اشاره به تاثیر نرخ خودروهای داخلی‬ ‫بر بازار خودروهای وارداتی گفت‪ :‬جالب اس��ت که بازار‬ ‫خودروه��ای وارداتی ه��م از ب��ازار خودروهای داخلی‬ ‫پیروی می کن��د و این محصوالت در حال افزایش نرخ‬ ‫هس��تند‪ .‬برخی مدل ها افزایش نرخ باالتری داشتند و‬ ‫برخی کمتر‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬نیس��ان ایکس تریل پیش‬ ‫از این حدود ‪ ۵۹۰‬تا ‪۶۰۰‬میلیون تومان خریدوفروش‬ ‫می ش��د ام��ا امروز ن��رخ ان ب��ه ‪۶۸۰‬میلی��ون تومان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬یا نرخ فولکس واگن تیگ��وان کمتر از‬ ‫‪۷۰۰‬میلیون توم��ان بود و امروز ح��دود ‪۸۰۰‬میلیون‬ ‫تومان معامله می ش��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬اما تعدادی از‬ ‫خودروها مربوط به خودروسازان بخش خصوصی است‬ ‫و چون در بازار موج��ودی دارند و روند تولیدش ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬قیمت های ش��ان خیلی باال نرفته است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫نوس��ان های نرخ خودروهای داخل��ی بی تاثیر در بازار‬ ‫خودروهای وارداتی نبوده اس��ت‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬پژو‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬که ‪۲۲۰‬میلی��ون تومان بود وقتی ‪۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان می ش��ود کل بازار خود شامل مدل های داخلی‬ ‫و واردات��ی را دچار تغییر و تح��ول می کند‪ .‬پیامدهای‬ ‫همخوانی نداشتن عرضه و تقاضا وضعیت موجود است‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده بازار خودرو‬ ‫موضوع مورد بحث این اس��ت ک��ه کل خودروهای‬ ‫موجود گمرکات کش��ور ترخیص شوند‪ .‬رئیس پیشین‬ ‫اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو تهران در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا این ام��ر در کاهش نرخ‬ ‫خودروه��ای داخلی هم تاثیر خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫‪ ۳‬م��اه پیش‪ ،‬این موض��وع مطرح ب��وده و هنوز هیچ‬ ‫خودروی��ی ترخیص نش��د ه اس��ت‪ .‬تا زمان��ی که این‬ ‫خودروها ترخیص نشوند نمی توان تاثیر ان را پیش بینی‬ ‫کرد زیرا قیمتی که بازرگانان بابت هزینه های گمرکی‬ ‫بای��د بپردازند به طور قطع‪ ،‬نرخ ‪ ۲‬س��ال پیش نخواهد‬ ‫بود‪ .‬کاشانی نس��ب ادامه داد‪ :‬همچنی��ن به دلیل اینکه‬ ‫خودروها مدت زیادی در گمرک مانده اند تایرهای انها‬ ‫نیاز به تعویض دارند و اگر رنگ خودروها اسیب ندیده‬ ‫باش��د یا س��ایر قطعات نیاز به تعویض نداشته باشند؛‬ ‫بنابراین چ��ون هنوز وضعیت گمرک��ی این خودروها‬ ‫مش��خص نیس��ت نمی توان درباره اینده انها صحبت‬ ‫ک��رد‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬نرخ خودروه��ای وارداتی موجود‬ ‫در بازار براس��اس ن��رخ دالر ‪ ۳۲۰۰‬ت��ا ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫است اگر مابه التفاوت ها پرداخت شود قیمت ها دو برابر‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬این امر روی بازار خودروهای داخلی هم‬ ‫تاثیر دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت وجود ندارد‬ ‫بازرس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران درباره وضعیت بازار در روزهای پایانی سال گفت‪:‬‬ ‫هیچ چیز در این اش��فته بازار قابل پیش بینی نیس��ت‬ ‫روزی که قرار بر این ش��د با افزای��ش قیمت ها میزان‬ ‫تولی��د افزایش یابد‪ ،‬پیش بینی فعاالن بازار این بود که‬ ‫اگر قیمت ها کاهش نیابد از این حد هم باالتر نخواهد‬ ‫رفت اما جریان برعکس ش��د قیمت ه��ا افزایش یافت‬ ‫ول��ی در نهایت تولید کاهش پیدا کرد‪ .‬کاشانی نس��ب‬ ‫اعالم کرد‪ :‬از نهادهای نظارتی درخواست می شود بازار‬ ‫را رصد و کنترل کنند زیرا این نمایشگاه داران هستند‬ ‫که بدنام ش��د ه و مردم گرانی را از چشم انها می بینند‬ ‫در حالی که خود این صنف هم متضرر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫نمایشگاه داران محصوالت شان به فروش رفته اما دیگر‬ ‫با همان سرمایه قادر به جایگزینی محصوالت نیستند‪.‬‬ ‫شرایط اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی بخشی از این روند را به رفتار دولت و سیاست گذاری ها‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬روند سیاست گذاری دولت به طور دائم در‬ ‫حال تغییر است و نوسان های سیاسی که در رفتارها وجود‬ ‫دارد باع��ث تمای��ل به تغییر در سیاس��ت گذاری و در واقع‬ ‫تجارت های زودباره ش��ود که این دسته از تجارت ها خود را‬ ‫در قالب تورم در کشور نشان می دهد‪.‬‬ ‫زاوه راهکار این مشکالت را ریشه در انضباط مالی دولت‬ ‫اعالم و اظهارکرد‪ :‬اضافه برداش��ت از بانک مرکزی و تولید‬ ‫نقدینگی پرقدرت باید حل شود و تا زمانی که منشا مشکل‬ ‫حل نشده و ریشه زخم خشک نشود‪ ،‬هیچ روشی برای حل‬ ‫کردن این معضل وجود ندارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫هزاران ایده نهفته در تعامل صنعت و دانشگاه‬ ‫امید رضایی‪ ،‬فعال صنعت قطعه‪ :‬امروز فاصله زیادی بین‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ب��زرگ وجود دارد که واقعیت��ی انکارناپذیر‬ ‫است‪ .‬سرعت تغییرات در روند توسعه و نواوری در جهان بسیار‬ ‫باالست که اگر تعلل کنیم گردونه را باخته ایم‪ .‬هر واحد تولیدی‬ ‫باید خود را بزرگ و بهره ور نگه دارد و نیز اینده نگر باشد‪ .‬امروز‬ ‫رقابت حرف نخس��ت را می زند؛ اگر صنعتگر حرفی دارد باید‬ ‫در میدان رقابت بزند و در این زمینه باید انحصارها شکس��ته‬ ‫تا توس��عه مورد انتظار محقق ش��ود‪ .‬اگر قرار باش��د کارافرین‬ ‫صنعتی باشیم نیاز است به علم روز مجهز شویم‪ .‬در این راستا‬ ‫بس��یاری از مجموعه های دولتی به این جمع بندی رس��یده اند‬ ‫ت��ا واحده��ای تولی��دی داخلی ادغام و تبدیل به ش��رکت های‬ ‫بزرگ ش��وند‪ .‬از این رو‪ ،‬مجموعه س��ازی یک مکالمه جدید در‬ ‫صنعت قطعه به ش��مار می رود‪ .‬پیش تر یک تعریف اش��تباه از‬ ‫مشارکت و سرمایه گذاری در تولیدات صنعتی وجود داشت که‬ ‫سرمایه گذاری مشترک به معنی همکاری با یک همتای خارجی‬ ‫اس��ت در حالی که مش��ارکت می تواند بین شرکت های داخلی‬ ‫رخ دهد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬شرکت تولیدی کوچکی که امروز نگران‬ ‫بقای خود است باید با جهاددانشگاهی یا یکی از دانشگاه های‬ ‫فعال در این حوزه همکاری و س��رمایه گذاری مش��ترک داشته‬ ‫باشد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬دانشگاه نیز می تواند با دانش فنی پیشگام‬ ‫ش��ود و الزم به یاداوری اس��ت در این امر تمام اوردگاه ها پول‬ ‫نیست‪ .‬با شکل گیری چنین موقعیتی قطعه سازان کوچک دارای‬ ‫هزاران ایده می ش��وند که انها را توانمندتر می کند و تضمینی‬ ‫ب��رای بق��ای انها خواهد بود‪ .‬برای ورود به تجارت ازاد چاره ای‬ ‫جز تغییرات و اصالح روند نداریم باید دانش��گاه های اقتصادی‬ ‫روی این محورها ایده بدهند و خالقیت داشته باشند‪ .‬باید نگاه‬ ‫دانش��گاهی و کارش��ناس صنعتی هر دو در کنار یکدیگر باشد‪،‬‬ ‫دیدگاه های گوناگونی دیده ش��ود تا نقاط ضعف و قوت به طور‬ ‫کامل بیرون بیاید‪ .‬اگر تابوها شکس��ته ش��ود به راه های زیادی‬ ‫برای پیشرفت دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪54‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مصوبه اسقاط موتورسیکلت های فرسوده چه سرنوشتی پیدا کرد‬ ‫جنگ‪ ،‬برای اجرا و تعویق مصوبات‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪۳۰‬مهر مصوبه ای تصویب ش��د به این مضمون که به ازای‬ ‫پالک گذاری هر موتورسیکلت نو‪ ،‬تولیدکننده ملزم به اسقاط‬ ‫یک موتورسیکلت فرسوده است‪.‬‬ ‫این مصوبه از فردای ان (اول ابان) اجرایی ش��د‪ .‬براس��اس‬ ‫گزارش های��ی که پیش تر ب��ا تولیدکنندگان داش��تیم‪ ،‬اعالم‬ ‫می شد این مسئله تولید را دچار مشکل کرده است و موضوع‬ ‫طرح اس��قاط بدون بررسی اجرا ش��ده‪ ،‬زیرا هیچ زیرساختی‬ ‫ب��رای ای��ن موضوع تدارک دیده نش��ده اس��ت و اگر صاحب‬ ‫موتورس��یکلت بخواهد موتورس��یکلت خود را اس��قاط کند‪،‬‬ ‫نمی دان��د باید به کجا مراجعه کن��د‪ .‬علی پیروی‪ ،‬مدیر پروژه‬ ‫یکی از س��ازندگان داخلی گفته بود؛ به دلیل این بخش��نامه‬ ‫بی��ش از چند م��اه تولید به طور تقریبی تعطیل ش��د و برای‬ ‫تصمیم گیری از کارش��ناس و فعال این حوزه دعوت نش��د تا‬ ‫در نشست ها حضور داشته باشد و از تجربه های خود بگوید‪.‬‬ ‫حال با گذش��ت حدود ‪ ۳‬ماه ش��نیده ها حاکی از به تعویق‬ ‫افتادن این مصوبه است‪ .‬چند سالی است مصوبه های بسیاری‬ ‫هر سال در حوزه موتورسیکلت تصویب می شود اما در نهایت‬ ‫با فراهم نبودن زیرس��اخت پس از چند ماه به تعویق می افتد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬ابتدای س��ال نیز با الزام تولید موتورس��یکلت‬ ‫براس��اس اس��تاندارد یورو‪ ،۴‬تولید حدود ‪ ۳‬ماه متوقف و در‬ ‫نهایت اجرای این طرح به س��ال اینده (‪ )۱۳۹۸‬موکل شد‪ .‬یا‬ ‫از ابتدای مهر ‪ ۹۵‬تولید موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع‬ ‫ش��د که با توقف تولید‪ ،‬اواخر بهمن همان سال مجوز صادر و‬ ‫تولیدکنندگان تا پایان س��ال به اندازه چند ماه موتورسیکلت‬ ‫کاربراتوری تولید کردند‪ .‬این امر منجر به ورود حجم زیادی از‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری و بهم خوردن توازن بازار شد‪،‬‬ ‫به ط��وری که این حجم تولید تمام نیاز بازار س��ال ‪ ۹۶‬را هم‬ ‫پوش��ش داد و به دلیل هزینه پایین تر نس��بت به انژکتوری ها‬ ‫اقبال بیشتری هم داشتند‪.‬‬ ‫امس��ال نی��ز ب��ا مصوباتی ک��ه در ادامه طر ح نوس��ازی و‬ ‫کاهش الودگی هوا تصویب شده است‪ ،‬نخست مسئله یورو‪۴‬‬ ‫مطرح ش��د و در نهایت ب��ه تعویق افت��اد و در نیمه دوم نیز‬ ‫الزام پالک گذاری به شرط اسقاط یک موتورسیکلت فرسوده‬ ‫مطرح شد که شنیده ها حاکی از به تعویق افتادن ان تا سال‬ ‫اینده است‪ .‬البته مصوبه هنوز ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اماواگرهای اجرای مصوبات‬ ‫در واقع طرح پالک گذاری به شرط اسقاط پیشنهاد کارگروه‬ ‫کاهش الودگی هوا بوده اس��ت‪ .‬به طور تقریبی اواخر سال ‪۹۶‬‬ ‫این طرح بررس��ی ش��د تا راهکارهایی ب��رای کاهش الودگی‬ ‫هوا پیش��نهاد ش��ود‪ .‬س��ال ‪ ۹۷‬این طرح به هیات دولت ارائه‬ ‫و ب��ه اعتقاد تولیدکنن��دگان پیش از امکان س��نجی تصویب‬ ‫ش��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬ش��مارگذاری منوط ب��ه ارائه برگ��ه گواهی‬ ‫یک موتورس��یکلت اسقاطی ش��د‪ .‬بنابر سخنان فعاالن حوزه‬ ‫موتورسیکلت‪ ،‬این وس��یله نقلیه مرکز اسقاطی ندارد و فقط‬ ‫تع��دادی موتورس��یکلت در پارکینگ ها و س��تاد حمل ونقل‬ ‫س��تاد اجرایی فرمان امام موجود است که پیش تر به مزایده‬ ‫گذاشته می شدند و افراد خریدار‪ ،‬بخشی را به افغانستان صادر‬ ‫می کردند یا قطعات انها را در داخل به مصرف می رساندند‪.‬‬ ‫بناب��ر گفت��ه صنعتگران این ح��وزه مراکز اس��قاط عنوان‬ ‫می کنن��د درحال حاضر موتورس��یکلتی وجود ن��دارد که به‬ ‫تولیدکننده ارائه ش��ود‪ .‬در نهایت با مکاتبات بسیاری که این‬ ‫صنف با نهادهای گوناگون داش��ت درخواس��ت ش��د مرکزی‬ ‫که بتواند موتورسیکلت های اس��قاطی را به تولیدکننده ارائه‬ ‫دهد‪ ،‬معرفی کنند‪ .‬براس��اس ادعای فع��االن این صنعت اگر‬ ‫موتورسیکلت فرس��وده ارائه ش��ود‪ ،‬تولیدکنندگان استقبال‬ ‫می کنن��د به طوری ک��ه هم اکنون امادگ��ی خرید ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت فرسوده را دارند‪ .‬اما اجرای این طرح دست کم‬ ‫یک سال زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته تولیدکنندگان‪ ،‬طرح اس��قاط‪ ،‬ب��ازاری برای انها‬ ‫ب��ه وجود م��ی اورد که با جمع ش��دن فرس��وده ها از چرخه‬ ‫خرید برگ ه‬ ‫اسقاط با‬ ‫فراهم شدن‬ ‫زیرساخت ها‬ ‫مص��رف بازار تقاضا به وجود می اید‪ ،‬ام��ا به دلیل اماده نبودن‬ ‫موتورس��یکلت های فرسوده معادل س��ازی خودرو مطرح شد‪.‬‬ ‫حال اعتراض فعاالن این حوزه این اس��ت که چرا تولیدکننده‬ ‫موتورس��یکلت باید خودرو اسقاطی خریداری کند‪ .‬باید پیش‬ ‫از اینکه طرح به هیات وزیران ارائه می ش��د امکان سنجی شده‬ ‫و زیرساخت های ان فراهم می شد‪.‬‬ ‫امروز خریدوفروش موتورس��یکلت دس��ت دوم بیشتر شده‬ ‫زیرا وقتی فردی با ‪ ۲‬میلیون تومان موتورسیکلتی را می تواند‬ ‫خری��داری و ب��ا ان امرار معاش کند‪ .‬ح��ال این فرد چرا باید‬ ‫تش��ویق به اسقاط موتورسیکلت فرسوده خود با مبلغ ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪۴۰۰‬هزار تومان شود‪ .‬برای طرح جایگزین بودجه ای تعریف و‬ ‫تدوین نش��ده و در نتیجه این طرح در عمل خالهای اجرایی‬ ‫بس��یاری داش��ته اس��ت‪ .‬اخبار حاکی از ان اس��ت که صنف‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت درخواست ابطال یا تعویق طرح‬ ‫را داش��تند که ابطال ان رد شد اما با تعویق ان به مدت یک‬ ‫سال موافقت کردند‪ .‬البته هنوز این موضوع ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬س��ال صنعت موتورس��یکلت یک روال ثابت را‬ ‫دنب��ال می کرد ک��ه با اراده ای که ب��رای تغییر این صنعت به‬ ‫وجود امد به گونه ای عمل شد که هر چند ماه یک بار قانونی‬ ‫تصویب شد و اجرای ان به تعویق افتاد‪ .‬جای برنامه های کالن‬ ‫و بلندم��دت با ج��دول زمان بندی در صنعت موتورس��یکلت‬ ‫بسیار خالی است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های نقدینگی‬ ‫در ادامه گفت وگویی با یکی از کارشناس��ان حوزه اس��قاط‬ ‫داشتیم‪ .‬مصطفی جودی با بیان اینکه این سخن تولیدکننده‬ ‫مبنی بر اینکه موتورس��یکلت اسقاطی پیدا نکرده اند‪ ،‬صحت‬ ‫ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬انه��ا نمی خواهند در این ب��اره هزینه کنند‪ .‬در‬ ‫کشور ما خودرو‪ ،‬موتورس��یکلت و‪ ...‬جزو کاالهای سرمایه ای‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬اینکه عنوان ش��ود فرس��وده موجود نیست‬ ‫سخن درستی نیس��ت‪ ،‬زیرا میلیون ها موتورسیکلت فرسوده‬ ‫در سراسر کشور در حال تردد است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولیدکنن��ده برای این کار وجه��ی می خواهد‬ ‫که هنوز در نظر گرفته نش��ده اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬دولت در‬ ‫این باره هزینه نمی کند‪ ،‬تولیدکنن��ده هم نمی خواهد وجهی‬ ‫بپردازد و مالک وس��یله نقلیه هم به دلیل ش��رایط اقتصادی‬ ‫حاضر به پرداخت هزینه نیس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر صاحب‬ ‫یک خ��ودرو‪ ،‬قطعات خودرو خود را جدا کن��د‪ ،‬می تواند ان‬ ‫را در ب��ازار بی��ن ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون به فروش برس��اند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫کسی حاضر نیس��ت با دریافت ‪ ۲‬میلیون تومان خودرو خود‬ ‫را اسقاط کند‪.‬‬ ‫این کارشناس امور اسقاط با بیان اینکه پلیس راهنمایی و‬ ‫رانندگی اجرای قانون نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬در این باره الزام و منع‬ ‫قانونی برای تردد خودروهای فرس��وده از جمله موتورسیکلت‬ ‫وجود ندارد و در حالی که با مراجعه صاحب خودرو به مراکز‬ ‫اسقاط ‪۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزار تومان دریافت می کند‪ ،‬اما محل‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن موتورس��یکلت ای��ران گف��ت‪ :‬امادگی‬ ‫اجرای قانون را داریم به ش��رط انکه نخس��ت زیرس��اخت های اس��قاط‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده فراهم شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به دنبال اینکه‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست به حذف قانون الزام موتورسیکلت سازان‬ ‫به اسقاط موتورسیکلت های فرسوده اعتراض کرد‪ ،‬ابوالفضل حجازی‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن موتورس��یکلت ایران اظهارکرد‪ :‬از س��وی این‬ ‫انجمن هیچ فش��اری برای حذف ماده قانون اس��قاط موتورسیکلت های‬ ‫فرس��وده‪ ،‬وارد نش��ده اس��ت‪ ،‬بلکه از دولت خواس��ته ش��ده نخس��ت‬ ‫زیرس��اخت های اس��قاط فراهم اورده و س��ازمانی برای ان به وجود اید‬ ‫تا مردم موتورس��یکلت های فرس��وده را برای اس��قاط تحویل دهند‪ .‬اما‬ ‫هنوز مصوبه از هیات وزیران بیرون نیامده گزارش��ی در رس��انه خارجی‬ ‫مبنی بر وجود ‪ ۱۰‬میلیون موتورس��یکلت فرس��وده و االینده در سطح‬ ‫مصرف ان مشخص نیست و چرخه این فرایند معیوب است‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه اگ��ر همین فرد بخواهد خودرو خ��ود را نو کند‪،‬‬ ‫ارزان ترین خودرو پراید اس��ت ک��ه بیش از ‪۴۰‬میلیون تومان‬ ‫نرخ دارد‪ .‬پرس��ش این اس��ت که در ش��رایط اقتصادی فعلی‬ ‫ایا افراد توان پرداخت این هزینه را دارند؟ موتورس��یکلت هم‬ ‫همین وضعیت را دارد اما در ابعاد کوچک تر‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود تعهد‬ ‫جودی با اش��اره به قانون س��ایر کش��ورها گف��ت‪ :‬در تمام‬ ‫جهان مسئولیت نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده برعهده‬ ‫تولیدکننده است‪ .‬تنها در ایران است که از دولت‪ ،‬وزارتخانه‪،‬‬ ‫مجلس ش��ورای و‪ ...‬درخواس��ت کمک می شود تا تولیدکننده‬ ‫داخلی شامل خودروساز و موتورسیکلت ساز محصولش را در‬ ‫ب��ازار به فروش برس��اند‪ ،‬در حالی که انه��ا هم هیچ تعهدی‬ ‫نسبت به استانداردها و کیفیت محصوالت شان ندارند‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ ۸ :‬س��ال مصوبه هیات دول��ت این بوده که‬ ‫خودروس��ازان داخلی بابت ‪۳۰‬درصد تولی��د باید خودروهای‬ ‫فرس��وده را از ناوگان حمل ونقل خارج کنند‪ .‬ایا اجرایی شد؟‬ ‫خیر نه تنها اجرا نشد‪ ،‬بلکه سال گذشته لغو شد‪ .‬البته فرقی‬ ‫نمی کند چون قانون هم باشد اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫تولیدکننده در ایران برخالف صنعتگران جهان کوچک ترین‬ ‫نقشی در نوسازی خودرو و موتورسیکلت فرسوده ندارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس در ادامه اظهارکرد‪ :‬قان��ون داریم‪ ،‬اما اجرا‬ ‫نمی ش��ود و این در حالی اس��ت که برای ای��ن قانون به طور‬ ‫تقریبی ‪ ۴‬ماه تولید موتورس��یکلت متوقف ش��ده بود‪ .‬جودی‬ ‫در توضی��ح این موضوع گفت‪ :‬چرا اج��رای این مصوبه ادامه‬ ‫نیافت؟ زیرا مس��ئله مالی و نقدینگی مطرح است‪ .‬هیچ کس‬ ‫حاضر نیس��ت موتورس��یکلتی که بیرون می تواند با ‪۲‬میلیون‬ ‫تومان بفروشد با نرخ بسیار ناچیز به تولیدکننده بدهد‪ .‬مسئله‬ ‫اصلی چرخه مالی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر موتورس��یکلت با مبلغ پایینی خریداری‬ ‫ش��ود یا هزینه ان روی نرخ موتورس��یکلت نو درنظر گرفته‬ ‫شود باز هم برای مصرف کننده توجیه اقتصادی ندارد‪ .‬باید راه‬ ‫مناسبی پیدا شود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬وزارت نفت باید به موضوع‬ ‫ورود کند‪ .‬یارانه ای که دولت بابت مصرف موتورس��یکلت های‬ ‫فرس��وده می پردازد باید برای طرح نوس��ازی هزینه شود که‬ ‫بسیار کمک کننده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اگر موتورس��یکلت فرسوده در سال مثال هزار لیتر‬ ‫مصرف بنزین دارد که اگر این موتورس��یکلت نو شود به ‪۲۰۰‬‬ ‫لیتر کاهش می یابد‪ .‬این موضوع هم مطرح می شود که شاید‬ ‫درامد دولت هم از این راه کاهش می یابد‪ .‬این مس��ئله برای‬ ‫کامیون ها و خودروهای س��نگین هم صدق می کند‪ ،‬زیرا ‪۲۰‬‬ ‫برابر مصرف متعارف گازوئیل می سوزانند‪.‬‬ ‫ج��ودی تاکید کرد‪ :‬دول��ت باید فکر یک ط��رح جامع در‬ ‫این باره (کاهش س��وخت و الودگی هوا) باش��د‪ .‬کمیس��یون‬ ‫گذاش��ته می ش��ود‪ ،‬وقت و زمان هزینه می ش��ود ت��ا قانونی‬ ‫ش��هر و س��رپیچی تولیدکنندگان برای اس��قاط خودروهای فرسوده و‬ ‫جایگزینی انها با نوش��ماره ها منتش��ر ش��ده؛ در صورتی که این خبر از‬ ‫ابتدا تا انتها کذب اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬به طور تقریبی حدود ‪ 6‬ماه اس��ت‬ ‫که کارخانه های موتورس��یکلت به س��بب این مصوبه‪ ،‬تعطیل و ‪٧٠٠٠‬‬ ‫خانوار حقوق نگرفته اند؛ بنابراین صنعت موتورسیکلت بابت یک گزارش‬ ‫غیرواقعی ازسوی کارشناسان تحصیلکرده‪ ،‬متضرر شده است‪ .‬دو سال‬ ‫است هر چند ماه یک بار مصوبه های گوناگونی به دولت ارائه می شود‬ ‫که تبدیل به ترمزی در توسعه و پیشرفت صنعتی شده که بیش از ‪۴۰‬‬ ‫سال قدمت داشته و بیش از ‪ ٣٠٠‬هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم در‬ ‫ان اشتغال دارند‪ .‬درحال حاضر در کالنشهر تهران که بحث االیندگی ها‬ ‫مطرح اس��ت‪ ،‬کمتر از ‪ ۲‬میلیون موتورس��یکلت وجود دارد که تعداد‬ ‫موتورسیکلت های در حال حرکت در سطح شهر‪ ،‬به طور همزمان در‬ ‫تصویب ش��ود اما نتیجه الزم به دست نمی اید‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫محیط زیست ‪ ۳‬سال به دنبال اجرای این طرح بود اما در ادامه‬ ‫خودروس��از و موتورسیکلت ساز ان را لغو می کند یا به تعویق‬ ‫می اندازد که نوعی بالتکلیفی ها به وجود اورده که مش��کلی را‬ ‫حل نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چانه زنی برای اختالل در اجرا‬ ‫همچنین س��یدوحید حس��ینی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف و دبیر کارگروه ملی الودگی هوای کشور گفت‪:‬‬ ‫تعویق طرح پالک گذاری به ش��رط اسقاط یک موتورسیکلت‬ ‫فرسوده هنوز ابالغ نشده است اما موتورسیکلت ساز برای سود‬ ‫کوتاه مدت با البی سعی دارد مصوبه را به تعویق بیندازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولیدکننده به جای ابتکار و خالقیت برای اینکه‬ ‫س��ود خود را از دس��ت ندهد با پیش کش��یدن موضوع هایی‬ ‫مانند اشتغال و‪ ...‬سعی در دور زدن مصوبات نوسازی دارد‪.‬‬ ‫تولیدکننده عنوان می کند با متوقف شدن تولید به مدت ‪۴‬‬ ‫ماه به دلیل الزام استانداردهای یورو‪ ،۴‬فعالیت شان خدشه دار‬ ‫ش��ده‪ ،‬تولیدشان بس��یار کاهش یافته و درامدشان به همان‬ ‫نس��بت کم شده است‪ .‬حسینی با انتقاد به این موضوع گفت‪:‬‬ ‫چرا تولیدکننده خود را ملزم به رعایت اس��تانداردها نمی کند‬ ‫و پس از الزام به بهانه های گوناگون‪ ،‬به دنبال تعویق ان است‪.‬‬ ‫وقتی یک موضوع یکی دو س��ال مطرح شده‪ ،‬دلیلی ندارد‬ ‫برای م��اه پایانی تازه به دنب��ال راه چاره باش��یم‪ .‬صنعتگران‬ ‫این حوزه باید خیلی پیش تره��ا به دنبال فناوری و روزامدی‬ ‫می بودند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تمام امید تولیدکنندگان هم خودروس��از و‬ ‫هم مونتاژکار موتورسیکلت در طول سال ها فعالیت این بوده‬ ‫که با چانه زنی‪ ،‬طرح ها را لغو کنند یا به تعویق بیندازند‪.‬‬ ‫به طور مثال برای دریافت مصوبه لغو تولید س��ی جی ‪۱۲۵‬‬ ‫کاربراتوری س��ال ها تالش شد تا این طرح به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫برای این مصوبه ‪۲۷‬ماه تالش ش��د و بای��د بگویم جنگیدیم‬ ‫تا مصوبه تصویب ش��د‪ .‬البته انژکتوری هایی که ابتدا به بازار‬ ‫عرضه می ش��د بی کیفیت بود و مش��کالت بسیاری داشت‪ .‬از‬ ‫این رو سازمان حفاظت محیط زیست ناگزیر به سختگیری شد‬ ‫ن زمینه تولیدکننده استانداردهای الزم را رعایت کند‪.‬‬ ‫تا در ای ‬ ‫مش��اور رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر اگ��ر موتورس��یکلت های انژکتوری براس��اس‬ ‫اس��تانداردهای روز نباش��د‪ ،‬به انه��ا مجوز داده نمی ش��ود‪.‬‬ ‫س��رانجام با تالش بسیار پس از نیم قرن پرونده کاربراتوری ها‬ ‫بسته شد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب ساده ترین راه ‬ ‫حسینی همچنین درباره موتورسیکلت های فرسوده گفت‪:‬‬ ‫در بحث اسقاطی ها‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬میلیون موتورسیکلت در کشور‬ ‫پالک ش��ده که سوخت فس��یلی با مصرف سوخت باال دارند‪،‬‬ ‫الودگی باالی زیست محیطی و صوتی از جمله پیامدهای انها‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش از طرح اس��قاط برنامه ای برای خروج انها وجود‬ ‫بیشترین حالت بیش از ‪۴٠٠‬تا‪ ۵٠٠‬هزار دستگاه نیست‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫در چند سال گذشته همه موتورسیکلت های تولیدی دارای مجوزهای‬ ‫اس��تانداردی و نظارتی بوده و از تمامی ازمون های اس��تانداردی عبور‬ ‫کرده اند‪ .‬حجازی با تاکید بر اینکه تولید موتورسیکلت های کاربراتوری‬ ‫از سال ‪ ٩۵‬متوقف شده‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ موتورسیکلت کاربراتوری در کشور‬ ‫از س��ال ‪ ۹۵‬به بعد ش��ماره گذاری نش��ده است‪ .‬عالوه بر این از سال ‪٩۶‬‬ ‫بحث انژکتوری ش��دن موتورس��یکلت ها مطرح ش��د که از همان سال‬ ‫تاکنون همه موتورسیکلت ها انژکتوری شده و از سال ‪ ٩٧‬تاکنون نیز‬ ‫موتورهای یورو ‪ ۴‬به باال و موتورسیکلت های برقی تولید و فعال شدند‬ ‫که به تمامی انچه قانون گذار تعیین می کند‪ ،‬مجهز است‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیره انجمن موتورسیکلت ایران با بیان اینکه درحال حاضر هیچ نهادی‬ ‫متولی اسقاط موتورسیکلت های فرسوده در کشور نیست‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نداش��ت‪ .‬در این باره دولت هوشمندانه تصمیم گیری کرد که‬ ‫تعداد موتورس��یکلت های سوخت فس��یلی کشور ثابت بماند‬ ‫و افزای��ش نیابد‪ .‬از این رو‪ ،‬ه��ر تولیدکننده ای برای عرضه هر‬ ‫موتورس��یکلت نو ملزم به خروج یک موتورس��یکلت فرسوده‬ ‫شد‪ .‬البته موتورسیکلت های برقی از این امر مستثنا و از طرح‬ ‫اسقاط معاف هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه زمینه اجرای طرح اسقاط در کشور فراهم‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬کارشناس��ان برای اجرای طرح‪ ،‬پیش��نهادهای‬ ‫الزم را ارائ��ه کرده اند و در نتیجه تمام راهکارها دیده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه اینکه تس��هیالت در نظر گرفته شود تا‬ ‫مشوقی برای مردم در امر نوسازی وسایل نقلیه شان از جمله‬ ‫موتورسیکلت باشد‪.‬‬ ‫دبی��ر کارگروه مل��ی الودگی هوای کش��ور اف��زود‪ :‬وقتی‬ ‫موضوعی در قالب مصوبه الزام نش��ود به طور معمول‪ ،‬صاحب‬ ‫وسیله نقلیه تمایلی برای نوسازی ندارد چراکه دست دوم ان‬ ‫با مبلغ ‪۴‬میلیون تومان می تواند خریداری کند‪ .‬بنابراین باید‬ ‫جذابیت ایجاد کرد مانند اینکه ارزش برگه اسقاط باالتر برود‬ ‫یا تسهیالتی با صفر درصد بهره به خریداران پیشنهاد شود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب افراد می دانند‪ ،‬می توانند با قسط های کمی وسیله‬ ‫نقلیه ن��و خریداری کنند‪ .‬در وضعی��ت اقتصادی موجود این‬ ‫موضوع بسیار کمک کننده است‪.‬‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه صنعتی ش��ریف یاداور ش��د‪:‬‬ ‫بس��ته پیش��نهاد ش��ده و به تعویق انداختن مصوبه اسقاط‪،‬‬ ‫پاک کردن صورت مس��ئله به جای روزامدی و حل مشکالت‬ ‫زیست محیطی از جمله الودگی هوا است‪.‬‬ ‫موضوع��ی ک��ه مط��رح می ش��ود ای��ن اس��ت ک��ه ای��ن‬ ‫موتورس��یکلت های فرس��وده را تولیدکننده باید از کجا تهیه‬ ‫کند؟ دیگر اینکه عنوان می ش��د تس��هیالت مورد نظر هنوز‬ ‫تخصیص داده نش��ده است‪ .‬حس��ینی در این باره اظهارکرد‪:‬‬ ‫بسته پیشنهادی از سوی کارشناسان به دولت ارائه شد‪ .‬شاید‬ ‫مدیران دولت��ی هم برای اینکه راه ح��ل راحت تر را در پیش‬ ‫بگیرند‪ ،‬تمایل داشته باشند تا طرح با تعویق انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ش��هرداری تهران به س��ازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت پیش��نهاد داده که خ��ودش ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫موتورسیکلت را با بسته دولت نوسازی کند‪ .‬این امر می تواند از‬ ‫سوی شهرداری های سایر شهرها نیز پیگیری و دنبال شود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب بخش زیادی از موتورسیکلت های فرسوده از سطح‬ ‫کش��ور جمع اوری می ش��ود‪ .‬همچنین با ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام مذاکره ش��ده و انها هم برای اس��قاط موتورسیکلت های‬ ‫فرسوده اعالم امادگی کرده اند‪.‬‬ ‫حس��ینی با بیان طرح معادل سازی اسقاط خودرو به جای‬ ‫موتورسیکلت یاداور شد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬به این دلیل که برای‬ ‫اس��قاط موتورسیکلت مصوبه معادل سازی با اسقاط خودرو را‬ ‫داریم به این ترتیب هر سازنده می تواند به ازای پالک گذاری‬ ‫‪ ۷‬موتورسیکلت یک خودرو فرسوده را اسقاط کنند‪ ،‬زیرا برگه‬ ‫اسقاط خودرو در کشور زیاد است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در نتیجه انواع و اقس��ام راهکار برای اینکه‬ ‫طرح با کمترین مشکل اجرا شود دیده شده‪ ،‬اما یاد گرفته ایم‬ ‫به جای نواوری اسان ترین و راحت ترین راه را انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬تولیدکننده بهانه جوی��ی می کند زیرا اگر بخواهد‬ ‫این مصوبه را به س��رانجام برساند بهتر از هر کارشناسی راه ها‬ ‫را می شناس��د‪ .‬می توانند جذابیت ایجاد کنند اما نمی خواهند‬ ‫زیرا به یک روال‪ ،‬س��ال ها عادت کرده اند و نمی خواهند تن به‬ ‫این کار بدهند‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه ملی الودگی هوای کشور خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫همه جای جهان بخش خصوصی مجبور اس��ت در چارجوب‬ ‫قانون های��ی که حاکمیت می گذارد موض��وع را دنبال کند نه‬ ‫اینکه بخش دولتی وام دهد و تمام تس��هیالت را بپردازد که‬ ‫تولیدکننده بتواند تولید و فروش داشته باشد‪.‬‬ ‫حس��ینی در پایان عنوان کرد‪ :‬بخش خصوصی در کش��ور‬ ‫برای اجرای مصوبات حاضر به همکاری نیست و اگر به تعویق‬ ‫مصوبات عادت کند‪ ،‬نمی توان امیدی به تغییر داشت‪.‬‬ ‫چنانچه دولت یک نهاد را به عنوان متولی معرفی کند‪ ،‬امادگی داریم تا‬ ‫تمامی برگه های اسقاط موتورسیکلت ها را خریداری کنیم‪ .‬اما به جرات‬ ‫می گوییم که هیچ موتورسیکلت فرسوده االینده ای در سطح شهر تهران‬ ‫وجود ندارد‪ .‬این در حالی است که بیشترین موتورسیکلت ها‪ ،‬در حوزه‬ ‫موتورس��یکلت های لوکس و گران قیمت یورو ‪ ۴‬به باال در کالنش��هرها‬ ‫ش��ماره گذاری ش��ده اند‪ .‬موتورسیکلت های در سطح کیفیت پایین که‬ ‫مدعی ش��دند باید اس��قاط شود در روستاها‪ ،‬شهرهای کوچک که هیچ‬ ‫االیندگ��ی و خط��ری وجود ندارد و همچنین پارکینگ ها هس��تند‪ .‬اما‬ ‫اگر قرار است قانون اجرا شود‪ ،‬ما امادگی الزم را برای خرید برگه های‬ ‫اسقاط داریم اما الزمه این امر فراهم شدن زیرساخت ها است که البته‬ ‫قانون گذاران نیز موافقت کرده اند که تا زمان فراهم شدن زیرساخت ها‬ ‫اجرای قانون نوشماره شدن موتورسیکلت های فرسوده به تعویق بیفتد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪54‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نیروهای تعلیقی قطعه سازان به کار بازگشتند‬ ‫اغاز پرداخت مطالبات قطعه سازان بارقه های امید را در دل‬ ‫این صنعت قدیمی روش��ن کرد و بسیاری از واحدها نیروهای‬ ‫تعلیق شده در ماه های گذشته را به کار فراخوانده اند‪ .‬در این‬ ‫زمینه دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‬ ‫به ایرنا گفت‪ :‬مطالبات این انجمن برای قطعه سازان و زنجیره‬ ‫تامین خودروس��ازان حدود ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان است که‬ ‫در نهایت ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان ان مصوب شد‪ .‬مازیار بیگلو‬ ‫افزود‪ :‬مقرر ش��د ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان در ‪ ۲‬بخش ریالی و‬ ‫ارزی پرداخت ش��ود که ش��امل ‪ 4‬هزار میلیارد تومان و ‪۸۴۴‬‬ ‫میلیون یورو می ش��ود اما تکلیف مطالبات ارزی هنوز تعیین‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬وی اضافه کرد‪۱۰۰ :‬درصد این ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان به دست ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬قطعه ساز می رسد و برای ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫ماه انها کافی است؛ این مبلغ صرف تامین سرمایه در گردش‬ ‫این صنعتگران می ش��ود‪ .‬بیگل��و یاداوری ک��رد‪ :‬در روزهای‬ ‫گذش��ته مسئوالن ایران خودرو از دستیابی به شمارگان تولید‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬خودرو در روز و مسئوالن سایپا از تیراژ بیش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫دستگاه در روز خبر دادند و امید می رود این امر تداوم داشته‬ ‫باشد‪ .‬هدف تعریف شده خودروسازان و انجمن قطعه سازان‪،‬‬ ‫دس��تیابی به شمارگان تولید دست کم ‪ ۵‬هزار دستگاه در روز‬ ‫است‪ .‬وی در مورد تعدیل قیمت قطعات نیز گفت‪ :‬روند اصالح‬ ‫قیمت ها اغاز ش��ده و خودروس��ازان در حال دریافت مدارک‬ ‫قطعه س��ازان هس��تند؛ با این حال قیمت برخی اقالم اصالح‬ ‫ش��ده است و برای بقیه انها نیز امید می رود حداکثر در چند‬ ‫هفت��ه اینده اقدام هایی انجام ش��ود‪ .‬بیگلو تاکید کرد دغدغه‬ ‫اصلی قطعه س��ازان‪ ،‬در مرحله نخس��ت افزایش تیراژ خودرو‬ ‫و پس از ان تثبیت ش��مارگان تولید اس��ت‪.‬این مقام صنفی‬ ‫پیش بینی کرد با شرایط جدید‪ ،‬نیروهایی که از محل کاهش‬ ‫روزهای کاری ش��رکت ها تعلیق شده بودند به سرعت سر کار‬ ‫برگردند و نیروهای تعدیل شده نیز با اعالم فراخوان شرکت ها‬ ‫به تدریج در محل کار حضور یابند‪.‬‬ ‫سیستم ترمز و اپشن های ایمنی‬ ‫درنسل جدید خودروها‬ ‫قسمت اول‬ ‫محمدجواد ش�ریفی کارشناس ارشد صنایع‪ :‬سیستم‬ ‫ترمز به عنوان یکی از حیاتی ترین سیستم ایمنی در خودروها‬ ‫بوده که وظیفه مهمی به عهده دارد به همین دلیل از ابتدای‬ ‫اخت��راع خودرو همواره ش��اهد پیش��رفت و تکام��ل‪ ،‬ظهور‪،‬‬ ‫نواوری و تنوع در سیس��تم های ترمز خودرو بوده ایم‪ .‬امروزه‬ ‫برخالف گذشته ترمزها تنها وظیفه کاهش سرعت و متوقف‬ ‫کردن خودروها را به عهده ندارند بلکه فرمان پذیری‪ ،‬پایداری‬ ‫خودروها‪ ،‬توزیع نیروی ترمز و حتی ش��ارژ باتری خودروهای‬ ‫هیبریدی اثر می گذارند‪ .‬در این مقاله ابتدا به معرفی سیستم‬ ‫ترمز و انواع ان می پردازم س��پس سیس��تم ها و اپش��ن های‬ ‫ایمنی خودروهای نس��ل جدید را تش��ریح خواهم کرد و در‬ ‫تکمیل مطالب به عملکرد سیس��تم ترمز در دس��تگاه تست‬ ‫سه گانه مستقر در مراکز معاینه فنی خودرو خواهم پرداخت‬ ‫و تحلیلی بر پارامترهای خروجی از دستگاه ارائه خواهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع سیستم ترمز‪:‬‬ ‫به طور کلی عملکرد سیس��تم های مختل��ف ترمز از اصول‬ ‫فیزیکی یکسانی پیروی می کنند و تنها تفاوت انها در میزان‬ ‫اثربخشی و نحوه انتقال نیروی پای راننده به ترمزهای تعبیه‬ ‫شده در چرخ ها اس��ت و ترمزها به سه دسته کلی مکانیکی‪،‬‬ ‫هیدرولیکی و برقی تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم ترمز مکانیکی‬ ‫این ترمزها از اولین نمونه تهیه ش��ده در خودروها هستند‬ ‫که نیروی پای راننده از طریق پدال ترمز به یک کابل واسط‬ ‫منتقل می شود و کابل نیروی وارد شده را به کفشک های ترمز‬ ‫منتقل می کنند‪ .‬کفشک ترمز درحقیقت همان لنت های ترمز‬ ‫هس��تند که با سطح فلزی درون کاسه چرخ ایجاد اصطکاک‬ ‫می کنند‪ .‬اگرچه این سیستم ساده است اما ایراداتی دارد که‬ ‫سبب شد به مرور زمان استفاده از ان منسوخ شود؛ از جمله‬ ‫ایرادات اساسی این سیستم احتمال پارگی سیم ترمز و از کار‬ ‫افتادن کلی سیستم ترمز است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم ترمز هیدرولیکی‬ ‫اس��اس عملکرد ترمزهای هیدرولیکی تقریبا مش��ابه ترمز‬ ‫مکانیکی اس��ت ب��ا این تفاوت ک��ه به جای س��یم در ان از‬ ‫لوله های حاوی س��یال غیرقابل تراکم (روغن ترمز) استفاده‬ ‫شده است‪ .‬به عالوه‪ ،‬به واسط ه سهولت چند برابر کردن نیروی‬ ‫پ��ای راننده در این سیس��تم‪ ،‬می توان از ترمزهای دیس��کی‬ ‫به جای ترمز های کاس��ه ای اس��تفاده کرد‪ .‬در این سیستم ‪ ‬با‬ ‫فش��ردن پدال ترمز‪ ،‬ابتدا نیروی پای راننده به واس��ط ه شکل‬ ‫اهرمی پدال چند برابر شده و در مرحل ه بعد به پیستون اصلی‬ ‫سیستم ترمز اعمال می شود‪ .‬سپس‪ ،‬نیروی پیستون اصلی به‬ ‫س��یال موجود در پشت پیس��تون وارد شده و سبب حرکت‬ ‫س��یال در لوله های تعبیه شده می ش��ود‪ .‬با حرکت سیال در‬ ‫لوله ها‪ ،‬نیروی وارد ش��ده به پیس��تون اصلی از طریق سیال‬ ‫به پیس��تون های فرعی موجود در ترمزه��ای چرخ ها منتقل‬ ‫می ش��ود‪ .‬سطح پیس��تون های فرعی از پیستون اصلی کمتر‬ ‫اس��ت‪ ،‬به همین جهت نیروی اعمال ش��ده به لنت ها باز هم‬ ‫افزایش می یابد تا در نهایت نیروی اعمال شده بر لنت ها چند‬ ‫برابر نیروی اندک پای راننده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیستم ترمز الکتریکی‬ ‫جدیدترین دس��تاورد در تکنولوژی ترمز خودروها‪ ،‬معرفی‬ ‫سیستم ترمز الکتریکی است‪ .‬در این سیستم که به نام ترمز‬ ‫س��یمی (‪ )Brake By Wire‬نیز ش��ناخته می ش��ود‪ ،‬هیچ‬ ‫اتصال مکانیکی میان پ��دال ترمز و واحد اعمال کنند ه ترمز‬ ‫وجود ندارد‪ .‬در ترمز الکتریکی‪ ،‬سیس��تم با دریافت و ارسال‬ ‫پارامترهای میزان فش��ار پ��ای راننده روی پدال و س��رعت‬ ‫فش��ردن پدال ترمز به هر چرخ‪ ،‬بهترین ش��رایط ترمزگیری‬ ‫ب��رای هر چ��رخ را اعمال می کن��د‪ .‬از مزایای این سیس��تم‬ ‫می توان به تعامل مناس��ب با سیستم کروز کنترل هوشمند‬ ‫جه��ت حفظ فاصل ه از پیش تعیین ش��ده با خودرو جلویی و‬ ‫همچنین ترمزگیری تا توق��ف خودرو (در مواقع لزوم) بدون‬ ‫دخالت راننده اش��اره ک��رد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با اس��تفاده از این‬ ‫سیس��تم‪ ،‬اتصاالت مکانیکی معمول حذف می شوند که این‬ ‫امر خود سبب کاهش فضای مورد نیاز‪ ،‬کاهش صدا و لرزش‬ ‫می ش��ود‪ .‬تنها چالش در استفاده از این سیستم ایجاد حس‬ ‫القای ترمزگیری در پدال ترمز است‪.‬‬ ‫سیستم ترمز الکتریکی می تواند کامال به صورت الکتریکی‬ ‫یا به صورت هیدروالکتری��ک عمل کند‪ .‬در نوع اول لنت ها با‬ ‫کمک ارایش��ی از پیچ های الکتریکی به سطح دیسک فشرده‬ ‫ازاد می ش��وند و در نوع دوم سیگنال الکتریکی به یک موتور‬ ‫هیدرولیکی ارسال شده و موتور با توجه به میزان فشار مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬روغن را به س��مت پیس��تون لنت ها ارسال می کند‪ .‬در‬ ‫هر دو نوع وزن کلی سیس��تم نسبت به سیستم های معمولی‬ ‫کاهش می یابد و تعمیر سیستم راحت تر است‪.‬‬ ‫در حالتی که راننده به س��رعت پ��ای خود را از روی پدال‬ ‫گاز بردارد و پدال ترمز را بفش��ارد‪ ،‬یک س��یگنال اضطراری‬ ‫به وسیله سیستم سنسوترونیک دریافت می شود و به سرعت‬ ‫با حداکثر توان ش��روع به اعمال ترمزه��ا می کند‪ .‬طی زمان‬ ‫ترمزگیری‪ ،‬این سیس��تم تنها میزان صحیح و بهین ه فش��ار‬ ‫لنت ها روی دیس��ک هر چ��رخ را اعمال می کن��د تا همواره‬ ‫ترمزگیری در بهترین ش��رایط صورت گی��رد‪ .‬برای مثال در‬ ‫پیچ ها میزان فشار ترمز روی چرخ های خارجی نسبت به پیچ‬ ‫بیش��تر اس��ت‪ .‬نکت ه قابل توجه دیگر در این سیستم‪ ،‬اعمال‬ ‫ترمز ارام برای برداشتن فیلم اب از سطح دیسک در شرایط‬ ‫مقتضی است‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع ترمز از نظر مکانیسم عملکرد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ترمز کاسه ای‬ ‫ترمز کاس��ه ای از اولین نمونه های ترمز در خودروها است‪.‬‬ ‫در این ترمزها یک کاس��ه توخالی به همراه دو کفشک درون‬ ‫ان پشت چرخ نصب می شود‪ .‬کفشک های تعبیه شده از یک‬ ‫س��ر به لوال و از س��ر دیگر به یک پیس��تون متصلند‪ .‬کاسه ‬ ‫ترمز همزمان با چرخش چرخ ش��روع به چرخیدن می کند و‬ ‫به محض فش��ردن پدال ترمز‪ ،‬نیروی هیدرولیک به پیستون‬ ‫متصل به کفش��ک ها انتقال می یابد و با عملکردن پیس��تون‪،‬‬ ‫کفش��ک به س��طح داخلی کاسه می چس��بد و سبب کاهش‬ ‫سرعت چرخ می ش��ود‪ .‬از مشکالت ترمز کاسه ای می توان به‬ ‫قدرت کم ترمزگیری و داغ ش��دن سریع در صورت استفاده ‬ ‫مداوم اش��اره کرد به همین دلیل اس��ت که از ترمز کاسه ای‬ ‫در چرخ های عقب که نیروی ترمز کمتری مورد نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬با وجود ایرادات‪ ،‬ترمزهای کاسه ای نیاز‬ ‫ب��ه تعمی��ر و نگهداری اندک��ی دارند که ی��ک مزیت بزرگ‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ .‬به مرور زمان سطح کفش��ک های ترمز‬ ‫در اثر اصطکاک خورده می ش��وند و این امر س��بب می شود‬ ‫فاصله ی بین کفشک ها با س��طح داخلی کاسه بیش تر شود‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬باید پدال ترمز بیش��تر فش��رده ش��ود تا روغن‬ ‫بیش��تری به پیستون موجود در ترمز کاس��ه ای وارد شود تا‬ ‫بتواند کفشک ها را در فاصله بیشتری جابه جا کند‪ .‬برای حل‬ ‫این مش��کل‪ ،‬ترمزهای کاسه ای جدید به یک سیستم تنظیم‬ ‫فاصله ی مکانیکی مجهز ش��ده اند که می تواند همواره فاصله‬ ‫کفشک ها تا سطح داخلی کاسه را ثابت نگه دارد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ترمز دیسکی‬ ‫ترمزهای دیسکی به عنوان جدیدترین نمونه از سیستم های‬ ‫ترمز شناخته می ش��وند‪ .‬در این ترمزها سعی شده مشکالت‬ ‫موجود در نمونه های کاسه ای تا حد امکان برطرف شود‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬توانایی انتقال حرارت ترمزهای دیس��کی بسیار بهتر از‬ ‫نمونه های کاس��ه ای و همین امر سبب می ش��ود در شرایط‬ ‫ترمزگیری پیاپی میزان افت عملکرد ترمز بسیار کاهش یابد‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬وزن ترمزهای دیس��کی به مراتب کمتر از ترمزهای‬ ‫کاس��ه ای اس��ت و قادرند با سرعت بیش��تری اب را از روی‬ ‫دیس��ک کنار بزنن��د‪ .‬دیگر مزیت این ترمزه��ا‪ ،‬قدرت باالی‬ ‫انها اس��ت‪ .‬ترمزهای دیسکی قدرت بیشتری به چرخ ها وارد‬ ‫می کنند و قادرند در مسافت کوتاه تری خودرو را از حرکت به‬ ‫حالت سکون دراورند‪.‬‬ ‫بخش های اصلی تشکیل دهند ه ترمزهای دیسکی‪ ،‬دیسک‬ ‫ترمز‪ ،‬لنت ها و کالیپر ترمز است‪ .‬دیسک ترمز به چرخ متصل‬ ‫می ش��ود و همزمان با چرخ می چرخد‪ ،‬دو طرف ان با لنت ها‬ ‫احاطه ش��ده اس��ت و کالیپر ترمز که همان محفظ ه پیستون‬ ‫فرعی ترمز اس��ت‪ ،‬به لنت ها متصل است‪ .‬با اعمال فشار روی‬ ‫پدال ترمز‪ ،‬پیستون اصلی روغن ترمز را به سمت پیستون های‬ ‫فرعی تعبیه ش��ده در چرخ ها می فرستد‪ .‬سپس‪ ،‬فشار روغن‬ ‫سبب باز شدن پیستون فرعی شده و پیستون فرعی لنت ها را‬ ‫به سطح دیسک فشار می دهد تا در اصطکاک با سطح دیسک‬ ‫س��بب کاهش س��رعت و توقف خودرو شوند‪ .‬فاصل ه لنت ها از‬ ‫س��طح دیسک بسیار اندک است و در حقیقت همواره مماس‬ ‫با سطح دیس��ک قرار دارند‪ .‬با برداشتن پا از روی پدال فشار‬ ‫روغن کاهش می یابد و فشار لنت ها از سطح دیسک برداشته‬ ‫می ش��ود‪ .‬لنت ها به مرور زمان و در اثر اصطکاک خورده شده‬ ‫و باید تعویض ش��وند به همین جهت در خودروهای امروزی‬ ‫یک سنسور ساده درون لنت ها تعبیه شده است که با کاهش‬ ‫سطح لنت یک چراغ هشدار روی صفح ه کیلومترشمار روشن‬ ‫می کند‪ .‬در صورتی که لنت ها به موقع تعویض نشوند می توانند‬ ‫به سطح دیسک ترمز اسیب بزنند‪.‬‬ ‫ادامه دارد ‪...‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کاهش قیمت خودرو با تاکتیک‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه برخورد ضربتی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫افزایش قیمت خودرو در بازار ازاد جلوگیری می کند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در صورت تامین ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان تسهیالت قطعه سازان‬ ‫بسیاری از مشکالت این حوزه حل می شود‪ .‬ولی ملکی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفت وگو‬ ‫ب��ا خان��ه مل��ت ب��ا انتقاد از افزایش قیمت خودرو در بازار ازاد در‬ ‫روزهای اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش قیمت خودرو در بازار مورد پذیرش‬ ‫کمیس��یون صنایع و نمایندگان مجلس نیس��ت به همین دلیل‬ ‫با وجود اینکه نمایندگان درگیر بررس��ی بودجه س��ال اینده‬ ‫عباس مجی�دی نژاد‪ ،‬رئیس انجمن صنفی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو‪ :‬کارشناسان اقتصادی برای توسعه‬ ‫اقتصادی در کشورهای مختلف جهان ضرورت حفاظت‬ ‫از حق��وق مالکیت به مفهوم ع��ام ان را تایید می کنند‪.‬‬ ‫البته حقوق مالکیت پیش��ینه طوالنی داشته و پیش از‬ ‫اقتصاددانان موضوع بحث فالسفه‪،‬دانش��مندان حقوق و‬ ‫اس��اتید حوزه علوم سیاس��ی نیز بوده است‪ .‬اگر چه در‬ ‫دیدگاه ه��ای مختلف در مواجه با حقوق مالکیت نظرات‬ ‫متفاوتی وجود داش��ته اما تمامی انها حقوق مالکیت را‬ ‫یکی از نهادهای اجتماعی برای خلق ثروت و جلوگیری‬ ‫از درگیری و نزاع می دانند‪.‬‬ ‫اقتصاددانان کالس��یک از هر جن��اح و حزبی در مورد‬ ‫جایگاه حقوق مالکیت در فرایند توسعه اقتصادی همگی‬ ‫موافقند‪ ،‬اما جریان های اقتصادی متاثر توجه ویژه ای به‬ ‫اندیش��ه رفاه اقتصادی و نقش بازارهای رقابتی داشته و‬ ‫توجه بیشتری به این مطلب داشته اند‪.‬‬ ‫حقوق مالکی��ت یکی از نهادهای اجتماعی و محصول‬ ‫کنش جمعی است‪ .‬بنیان و شالوده اقتصاد نهادگرا مبادله‬ ‫فیزیک��ی را تبادل نکرده بلک��ه مبادله حقوق مالکیت را‬ ‫تبادل کاال و خدم��ات می داند‪ .‬در اقتصاد نهادگرا دولت‬ ‫عامل اقتصادی مهمی محس��وب می ش��ود‪ .‬نقش دولت‬ ‫و نظ��ارت دولتی بر جریان ام��ور امری وظیفه ای بوده و‬ ‫عدم انجام ان موجب از هم گسیختگی اجتماعی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬نهادهای دولتی مانند سازمان بازرسی و یا نظارت‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی می کوش��ند که مانع از اعمال‬ ‫غیر قانونی و یا فرا قانونی دیگر نهادها در حوزه مختلف‬ ‫شوند‪ ،‬اما نکته مهم که موجب توجه افکار عمومی شده‬ ‫است حضور اجزای بعضی از سازمان های دولتی در انجام‬ ‫امورات ج��اری بوده و این تخطی باع��ث منافع طلبی و‬ ‫س��ازمان محوری برای انها بوده و در عمل بس��یاری از‬ ‫معضالت را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫در مت��ن ابالغیه سیاس��ت های کلی اص��ل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساس��ی در بن��د ال��ف م��اده ‪ 1‬ان ام��ده اس��ت‪ :‬الف‪-‬‬ ‫سیاس��ت های کل��ی توس��عه بخش های غی��ر دولتی و‬ ‫جلوگیری از برزگ شدن بخش دولتی‪:‬‬ ‫‪-1‬دول��ت ح��ق فعالی��ت اقتص��ادی جدید خ��ارج از‬ ‫موارد اصل ‪ 44‬را ندارد و موظف اس��ت هرگونه فعالیت‬ ‫(ش��امل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از ان) را‬ ‫که مش��مول عناوین اصل ‪ 44‬نباش��د‪ ،‬حداکثر تا پایان‬ ‫برنامه پنج‏ساله چهارم (سالیانه حداقل ‪20‬درصد کاهش‬ ‫فعالی��ت) به بخش ه��ای تعاونی و خصوص��ی و عمومی‬ ‫غیردولتی واگذار کند‪.‬‬ ‫در جهت رش��د و توس��عه اقتصادی در کشور‪ ،‬اجرای‬ ‫عدال��ت اجتماع��ی و به وج��ود اوردن فض��ای حمایت‬ ‫از رقاب��ت ازاد و س��الم‪ ،‬سیاس��ت های کلی توس��عه در‬ ‫بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت های بند‬ ‫(ج) در این ابالغیه تصریح شده است‪:‬‬ ‫ با توجه به ضرورت ش��تاب گرفتن رش��د و توس��عه‬‫اقتص��ادی کش��ور مبتنی بر اجرای عدال��ت اجتماعی و‬ ‫فقرزدایی در چارچوب چشم انداز ‪ 20‬ساله کشور‬ ‫ تغیی��ر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مس��تقیم‬‫بنگاه به سیاست گذاری و هدایت و نظارت‬ ‫ توانمندس��ازی بخش ه��ای خصوص��ی و تعاونی در‬‫ن جهت رقابت کاالها در بازارهای‬ ‫اقتص��اد و حمایت از ا ‬ ‫بین المللی‬ ‫ اماده س��ازی بنگاه ه��ای داخل��ی جه��ت مواجه��ه‬‫هوش��مندانه ب��ا قواعد تج��ارت جهانی در ی��ک فرایند‬ ‫تدریجی و هدفمند‬ ‫ توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص‬‫ توس��عه و ارتق��ای اس��تانداردهای مل��ی و انطباق‬‫نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی‬ ‫جهت گی��ری خصوصی س��ازی در راس��تای افزای��ش‬ ‫کارای��ی و رقابت پذیری و گس��ترش مالکیت عمومی و‬ ‫بنا بر پیش��نهاد مجمع تش��خیص مصلحت نظام بند ج‬ ‫سیاس��ت های کلی اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .‬مطابق‬ ‫بند ‪ 1‬اصل ‪ 110‬ابالغ می گردد‪.‬‬ ‫ب��ا وجود این اس��ناد باال دس��تی و اب�لاغ ان باز هم‬ ‫س��ازمان های دولت��ی در اج��را‪ ،‬مالکی��ت و مدیری��ت‬ ‫بنگاه های اقتصادی دخالت مستقم داشته و عاملی برای‬ ‫انحصار و سازمان محوری را در جامعه به وجود اورده اند‪.‬‬ ‫این ش��رایط نا برابر موجب تضعیف بخش های تعاونی و‬ ‫خصوصی خواهد بود که عمال منافی با سیاست های کلی‬ ‫اصل ‪ 44‬قانون اساسی است‪.‬‬ ‫با توجه به مطالب ذیل اصل ‪ 44‬قانون اساس��ی و مفاد‬ ‫اصل ‪ 43‬و ب ‏ه منظور‪:‬‬ ‫شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی‪.‬‬ ‫گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‏منظور تامین‬ ‫هس��تند به دلیل نابس��امانی های موجود‪ ،‬مس��تمر مشکالت این‬ ‫ح��وزه را پیگی��ری و تذک��رات الزم را مط��رح می کنند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم مشکین ش��هر در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬به دلیل‬ ‫حساسیت موضوع افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو‪ ،‬ممکن‬ ‫است کمیسیون صنایع برای رسیدگی به این مشکل نشستی با‬ ‫فوریت تشکیل دهد‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬از انجایی که افزایش قیمت‬ ‫خودرو در بازار اعمال ش��ده‪ ،‬بازرس��ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید به موضوع ورود کرده و از طریق برخورد با متخلفان‬ ‫وضعیت بازار را سامان دهند؛ در این وضعیت نقش قوه قضاییه‬ ‫و تعزیرات حکومتی اهمیت بس��یاری دارد‪ .‬این نماینده مردم‬ ‫در مجل��س ده��م ب��ا بی��ان اینکه برخورد قاطع با س��وداگران از‬ ‫سوءاس��تفاده جلوگیری می کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬جلوگیری از‬ ‫افزایش قیمت خودرو در بازار مس��تلزم برخورد ضربتی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ .‬س��خنگوی کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬در صورتی که ‪ ۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت به قطعه سازان پرداخت شود بسیاری‬ ‫از مش��کالت این حوزه حل می ش��ود‪ .‬باید زمینه های الزم برای‬ ‫تامین هرچه س��ریع تر این تس��هیالت فراهم ش��ود‪ .‬با تحقق این‬ ‫مهم تولید خودروس��ازان نیز افزایش پیدا می کند و به همان‬ ‫نسبت از قیمت خودرو کاسته می شود‪.‬‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪54‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ویژه خواری رسم سازمان های دولتی‬ ‫عدالت اجتماعی‪.‬‬ ‫ارتقای کارایی بنگاه ه��ای اقتصادی و بهره‏وری منابع‬ ‫مادی و انسانی و فناوری‪.‬‬ ‫افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی‪.‬‬ ‫افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد‬ ‫ملی‪.‬‬ ‫کاس��تن از ب��ار مال��ی و مدیریتی دول��ت در تصدی‬ ‫فعالیت های اقتصادی‪.‬‬ ‫افزایش سطح عمومی اشتغال‪.‬‬ ‫تش��ویق اقش��ار مردم به پس انداز و س��رمایه‏گذاری و‬ ‫بهبود درامد خانوارها‪.‬‬ ‫این سازمان محوری و انحصارطلبی در فرایند معاینه‬ ‫فنی خودرو نیز به وجود امده اس��ت‪ .‬سازمان های دولتی‬ ‫ذیربط برای کس��ب قدرت بیش��تر‪ ،‬ایجاد منابع مالی و‬ ‫سهم خواهی به گسترش مالکیت و دخالت در مدیریت‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو مبادرت کرده اند‪.‬‬ ‫قوانین مصوب در هنگام ارائه از طرف س��ازمان دولتی‬ ‫برای مجلس شورای اس�لامی در جهت منافع سازمانی‬ ‫تدوین شده است نه بر اساس منافع ملی‪.‬‬ ‫در قانون هوای پاک ماده ‪ 6‬امده است‪:‬‬ ‫« ب��ه منظ��ور اطمینان از صحت عملک��رد خودرو در‬ ‫زمین��ه فنی و ایمنی و کنترل االینده ه��ای هوا و صدا‪،‬‬ ‫انجام معاینه فنی خودرو کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم‬ ‫از سبک‪ ،‬نیمه سنگین‪ ،‬سنگین‪ ،‬موتورسیکلت که توسط‬ ‫بخش ه��ای دولتی‪ ،‬عمومی و غی��ر دولتی به کار گرفته‬ ‫می شوند‪ ،‬در دوره های زمانی منظم و توسط مراکز مورد‬ ‫تایید سازمان الزامی است‪.‬‬ ‫س�ازمان محیط زیس�ت خ�ود یک�ی از اعضای‬ ‫کار گ�روه کش�وری ب�رای مراک�ز معاین�ه خودرو‬ ‫اس�ت‪ ،‬حال برای خود در انتها این بند مراکز مورد‬ ‫تایید س�ازمان را به صورت الزام اورده اس�ت چه‬ ‫برداش�تی از این تاکید می توان داشت؟ و اگر این‬ ‫چنین باش�د که در قانون به صراحت امده اس�ت‬ ‫جایگاه حقوقی وزارت کش�ور که مسئول این کار‬ ‫گروه بوده و با مش�ارکت وزارت راه و شهرس�ازی‬ ‫و سازمان شهرداری ها در قانون به کجا می رسد؟‬ ‫در پ�س ب�ازی ب�ا کلم�ات س�ازمان های ذیربط‬ ‫به دنبال منافع سازمانی خود هستند و با پاس کاری‬ ‫با سازمان های هم سو این منافع را تامین می کنند‪.‬‬ ‫برای درک این س��ناریو به مصاحبه های صورت گرفته‬ ‫از طرف مدیران س��ازمان های ذیرب��ط برای ویژه خواری‬ ‫س��ازمانی توجه کنیم‪ ،‬خود گویای بسیاری از ناگفته ها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروه��ای تهران در‬ ‫مصاحبه مورخ ‪ 97/5/9‬با سایت تین نیوز افزایش سطح‬ ‫کیفی اموزن ه��ای معاینه فنی خودرو های س��نگین را‬ ‫مطرح می کند‪.‬‬ ‫« س��طح کیف��ی و نظارت��ی ازمون ه��ای معاینه فنی‬ ‫خودروهای س��نگین در مراکز معاینه فنی ش��هر تهران‬ ‫ارتقا یافته است‪ .‬سیدنواب حس��ینی منش‪ ،‬با اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬درحال حاضر کلیه مراکز ملزم به اس��تفاده از‬ ‫دورس��نج در ازمون االیندگی بوده و بررسی االیندگی‬ ‫در خودروه��ای دیزل با دقت مضاعف و نظارت بیش��تر‬ ‫درحال انجام است‪.‬‬ ‫البت��ه این ارتقای کیفی��ت در مراکز مختص به تهران‬ ‫نبوده و ستاد معاینه فنی خودرو تهران مبادرت به نصب‬ ‫دور موتور در مراکز خود کرده اند‪ ،‬اما ایش��ان با فرافکنی‬ ‫مراکز تحت پوشش ستاد معاینه فنی خودرو تهران را با‬ ‫دیگر مراکز جدا می کنند‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا در مورخ ‪ 97/8/29‬در س��ایت تین‬ ‫نیوز تخلف و تقلب مراکز معاینه فنی خودرو از س��وی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کنت��رل کیفیت هوای ش��هر تهران‬ ‫عنوان کرد کالیبراس��یون‪ ،‬تقلب و تخلف در معاینه فنی‬ ‫خودروهای سواری این کالنشهر کام ً‬ ‫ال حل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش تین نیوز‪ ،‬س��ید وحید حس��ینی با اشاره به‬ ‫اینک��ه موضوع تخل��ف و تقلب را در مراک��ز معاینه فنی‬ ‫مردود نمی دانیم‪.‬‬ ‫در مصاحب��ه مذک��ور اول اب پاکی را ب��ر روی مراکز‬ ‫تحت پوش��ش ش��هرداری تهران می ریزد و انگاه دیگر‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو را مورد اتهام قرار می ادهد‪.‬‬ ‫در مورخ ‪ 97/9/6‬در سایت تین نیوز محمد رستگاری‪،‬‬ ‫مع��اون نظارت و پایش اداره اس��تان تهران با اعالم این‬ ‫خب��ر افزود‪ :‬این تیم روزانه از عملکرد مراکز معاینه فنی‬ ‫خ��ودرو در اس��تان تهران بازدید می کند ت��ا از تخلفات‬ ‫احتمالی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا‪ ،‬رستگاری با اشاره‬ ‫ب��ه اینکه نماینده اس��تانداری‪ ،‬پلیس‪ ،‬محیط زیس��ت و‬ ‫شهرداری در این تیم حضور دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اولویت‬ ‫ما مراکز معاینه فنی خودرو در استان تهران و بعد شهر‬ ‫تهران اس��ت چرا که براس��اس مش��اهدات‪ ،‬تخلفات در‬ ‫استان تهران بیشتر از شهر تهران است‪.‬‬ ‫معاونت نظارت و پایش محیط زیس��ت به مانند دیگر‬ ‫مدی��ران ذیربط تخلف را در ش��هر ته��ران نمی داند‪ .‬در‬ ‫ادامه این س��نایور باید اس��ناد تخل��ف دیگری نیز صادر‬ ‫می ش��د‪ .‬در مورخ ‪ 97/9/25‬در سایت تین نیوز با عنوان‬ ‫مردودی ‪ 434‬خودرو س��نگین در اموزن کنار جاده ای‬ ‫سنگین معاینه فنی اورده است‪ :‬در این تست ‪ 85‬درصد‬ ‫خودروهای س��نگین دارای معاین��ه فنی و ‪ 15‬درصد از‬ ‫انها فاقد معاینه فنی بوده اند که پس از بررس��ی مجدد‬ ‫وضعیت االیندگ��ی خودروهای دارای معاینه فنی ‪434‬‬ ‫دس��تگاه خودرو به علت م��ردودی در ازمون االیندگی‬ ‫ابطال و درمجموع ‪ 733‬دستگاه خودرو به علت نداشتن‬ ‫معاینه فنی و یا مردودی در تس��ت االیندگی جریمه و‬ ‫اعمال قانون شده اند‪ .‬مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران‬ ‫گفت‪ :‬بر اس��اس ارزیابی های کنار جاده ای معاینه فنی‪،‬‬ ‫‪ ۲۴.۳‬درصد خودروها دودزا هستند‪ .‬همچنین از مجموع‬ ‫‪ ۳۰۸۱‬خ��ودرو مورد ارزیابی ق��رار گرفته در اکیپ های‬ ‫ج��اده ای‪ ۲۸۰ ،‬خ��ودرو زیر پنج س��ال و ‪ ۲۸۰۰‬خودرو‬ ‫باالی پنج سال عمر داشتند‪.‬‬ ‫حس��ینی منش در ادامه با اشاره به اینکه هنوز بحث‬ ‫ابط��ال معاینه فنی حل و فصل نش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫همکاری سازمان راهداری در حال پیگیری بحث ابطال‬ ‫معاینه فنی خودروهای دودزا هستیم قرار شده در جلسه‬ ‫بعدی کارگروه این موضوع مطرح ش��ود اما هنوز در این‬ ‫زمینه به نتیجه نرسیده ایم‪.‬‬ ‫با وجود اثب��ات تخلفات در دیگر مراک��ز معاینه فنی‬ ‫خودرو الزام اخ��ذ معاینه فنی ب��رای کلیه اتوبوس های‬ ‫درون ش��هری در دیگر مراکز منع و صرفا باید در مراکز‬ ‫معاینه فنی زیر نظر ستاد معاینه فنی انجام گیرد‪.‬‬ ‫وقتی مقص��ود حاصل دیگر رویه و نح��وه مصاحبه و‬ ‫بحث فرق خواهد کرد در مورخ ‪ 97/10/18‬در مصاحبه‬ ‫با حسینی منش چنین مطرح می شود‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۷۰‬درص��د اتوبوس ه��ای ش��رکت واح��د‬ ‫ته��ران نبای��د معاینه فن��ی دریافت کنند‪ .‬س��ید نواب‬ ‫حس��ینی منش‪ ،‬مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای‬ ‫تهران با اعالم این مس��ئله گف��ت‪ :‬از انجا که نمی توانیم‬ ‫ای��ن اتوبوس ها را نوس��ازی کنیم‪ ،‬ناگزیر ب��ه انها برگه‬ ‫ی دهیم‪.‬‬ ‫معاینه فنی م ‬ ‫در ادام��ه حس��ینی منش درب��اره ام��ار االیندگ��ی‬ ‫اتوبوس ها و وسایل نقلیه سنگین گفت‪ :‬سهم االیندگی‬ ‫خودروهای س��نگین در ذرات معل��ق زیر ‪ ۵/۲‬میکرون‬ ‫چی��زی در حدود ‪ ۵۵‬درصد اس��ت‪ .‬از این امار‪ ،‬س��هم‬ ‫االیندگی اتوبوس های شرکت واحد اتوبوس رانی حدود‬ ‫‪۱۸‬درصد اس��ت و باقی س��هم االیندگی بقی��ه ناوگان‬ ‫سنگین درون شهری است‪.‬‬ ‫مدیر عامل س�تاد معاین�ه فنی ته�ران خود به‬ ‫ش�رایط موج�ود در ن�اوگان اتوبوس�رانی اش�اره‬ ‫می کنن�د و ناگزی�ر به اه�دای برگ�ه معاینه فنی‬ ‫می شود‪ ،‬اگر این مورد را دیگر مراکز داشته باشند‬ ‫تخلف محسوب و به دادگاه ارجاع داده می شود‪.‬‬ ‫درم�ورخ ‪ 97/11/21‬در س�ایت تین نی�وز امده‬ ‫اس�ت مس�عود تجریش�ی‪ ،‬معاون محیط زیس�ت‬ ‫انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬با انجام اقدامات مختلف‪ ،‬الودگی هوای‬ ‫ته�ران ‪ 50‬درصد کاهش یافت‪ .‬تجریش�ی با اعالم‬ ‫این خبر افزود‪ :‬متاس�فانه هنوز مدل س�ازی برای‬ ‫تعیین سهم هر یک از اقدامات صورت گرفته انجام ‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی ‪ 50‬درص��د کاهش الودگی هوا را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫ام��ا مدلی که س��هم هریک از ش��اخص های الودگی را‬ ‫تعیین کند انجام نش��ده است‪ .‬حتی هوا هم هنگامی که‬ ‫سهم سازمان ذیربط مشخص باشد خوب خواهد بود‪.‬‬ ‫به نقل از سایت تین نیوز در مورخ ‪ 97/11/22‬جزئیات‬ ‫معاینه فنی ویژه مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری‬ ‫تهران توضیحاتی درمورد «معاینه فنی ویژه» ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر این اساس در معاینه فنی ویژه دور‬ ‫موتور خودرو افزایش می یاب��د‪ ،‬در معاینه فنی معمولی‬ ‫حدود مجاز در مونوکسید کربن در دور موتور باال حدود‬ ‫‪ ۰.۷‬است و در معاینه فنی برتر حدود مجاز االیندگی در‬ ‫دور موتور ‪ Rppm 2500‬باید ‪ ۰.۶‬باشد‪ ،‬اما در معاینه‬ ‫فنی ویژه که خاص اس��ت و خ��ودرو در رده خودروهای‬ ‫هیبریدی‪ ‬قرار‪ ‬می گیرد‪ ،‬حدود مجاز االیندگی مجاز ‪۰.۳‬‬ ‫االیندگی پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫احتماالً درصد زی��ادی از خودروها نمی توانند معاینه‬ ‫فنی ویژه را پاس کنند‪ ،‬اما‪ ‬از انجایی که شهرداری تهران‬ ‫در نظ��ر دارد برای معاینه فنی ویژه تخفیف های خاصی‬ ‫را اعمال کند‪ ،‬اف��راد تمایل به معاینه فنی ویژه خواهند‬ ‫داش��ت‪ ،‬اما این به معنای ح��ذف معاینه فنی معمولی و‬ ‫برتر نیس��ت و مالکان در صورت تمایل می توانند یکی از‬ ‫این سه روش را استفاده کنند‪.‬‬ ‫بیش از یک سال است که مراکز معاینه فنی خودرو در‬ ‫کشور دستگاه دور موتور را تهیه کرده اند اما هنوز نصب‬ ‫ان در ش��بکه موثر نشده است و فقط مراکز معاینه فنی‬ ‫شهر تهران از این مزیت بهره می برند‪.‬‬ ‫در ادامه مصاحبه تجریش��ی در مورد س��امانه برخط‬ ‫عن��وان کرده اس��ت‪ :‬تا یک ماه پیش نیز س��امانه برخط‬ ‫معاینه فنی خودروهای س��نگین و نیمه س��نگین وزارت‬ ‫راه به صورت انالین به س��امانه سیمفا متصل نمی شد و‬ ‫معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین در سامانه معاین ه فنی‬ ‫وزارت راه انجام می ش��د و بعد با تاخیر به سامانه سیمفا‬ ‫ارس��ال می ش��د و همچنین این امکان وجود داشت که‬ ‫قبل از ارس��ال اطالعات به س��امانه سیمفا اطالعات نیز‬ ‫تغییر داده ش��ود؛ خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام‬ ‫ش��د س��امانه وزارت راه نیز به سامانه س��یفما به صورت‬ ‫انالین وصل شده است‪.‬‬ ‫س�امانه واح�د یکپارچ�ه از روز نخس�ت وجود‬ ‫نداش�ته و در ح�ال حاض�ر نیز وجود ن�دارد بلکه‬ ‫دو س�امانه مس�تقل یک�ی در خودرو های س�بک‬ ‫تحت نظارت وزارت کش�ور و یکی س�نگین تحت‬ ‫نظ�ارت س�ازمان راهداری و حم�ل و نقل جاده ای‬ ‫انجام امور جاری را می دهند‪ .‬هر دو سامانه انالین‬ ‫ب�وده اما بان�ک اطالعاتی در س�ازمان های متولی‬ ‫اس�ت‪ .‬برداش�ت به صورت انالین در هر س�امانه‬ ‫ص�ورت می پذیرد‪ .‬البته ما منک�ر خالهای موجود‬ ‫در سامانه های حاضر نیستم اما موارد عنوان شده‬ ‫منطبق بر واقعیات نیست‪.‬‬ ‫این عدم اطالع و شناخت است که مراکز معاینه‬ ‫فن�ی را به راحتی م�ورد اتهام ق�رار می دهند‪ .‬در‬ ‫م�ورخ ‪ 97/12/2‬به گ�زارش ایس�نا‪ ،‬پلیس راهور‬ ‫هن�وز تکلی�ف س�رور اطالعات موجود مش�خص‬ ‫نک�رده و محل اختالف بین ش�هرداری ها و پلیس‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد ترحمی معاون حقوقی پلیس‬ ‫ناج��ا در سی وشش��مین جلس��ه کارگ��روه ملی کاهش‬ ‫الودگی هوا که اول اس��فندماه در سازمان محیط زیست‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای سال ‪ ۹۷‬در تهران دو میلیون‬ ‫و ‪ ۶۹۳‬هزار و ‪ ۵۵۹‬فقره جریمه معاینه فنی صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬تعداد جرایم معاینه فنی از ابتدای ابان ماه س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬در داخ��ل محدوده طرح کاه��ش (‪ 77 )LEZ‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۱۵‬فقره و خ��ارج از محدوده طرح‪ ۹۵۷ ،‬هزار و ‪۹۶‬‬ ‫فقره بوده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬باید در مورد نح��وه هزینه کرد مبالغ‬ ‫حاص��ل از جرایم معاینه فنی‪ ،‬در یک کارگروه تخصصی‬ ‫تصمیم گی��ری ش��ود ت��ا در مس��یری هزینه ش��ود که‬ ‫اس��یب پذیری م��ردم را در حوزه کاه��ش الودگی هوا‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده ‪۱۰۸‬‬ ‫قانون توس��عه شش��م اظهار کرد‪ :‬در این ماده‪ ،‬قانونگذار‬ ‫تاکید کرده که باید سامانه ها و دوربین های ثبت تخلفات‬ ‫خودروی��ی و رانندگی در اختیار پلیس قرار گیرد‪ .‬با این‬ ‫وج��ود این موضوع محل اختالف پلیس و ش��هرداری ها‬ ‫اس��ت که ایا منظور از دسترس��ی‪ ،‬همان ارائه اطالعات‬ ‫است یا انتقال سرورها؟‬ ‫ترحمی با اش��اره به اینکه به دلیل وجود اختالف نظر‬ ‫بین پلیس و وزارت کش��ور در مورد نحوه دسترس��ی به‬ ‫اطالع��ات مربوط به تخلف��ات معاینه فن��ی‪ ،‬از معاونت‬ ‫قوانین مجلس شورای اس�لامی استعالم کردیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براس��اس این استعالم مشخص ش��د که ارائه اطالعات‬ ‫تخلفات به پلیس کافی نیس��ت و باید سرورها به پلیس‬ ‫منتقل شود‪.‬‬ ‫رس��م س��ازمان های دولت��ی ویژه خ��واری اس��ت انها‬ ‫نخواس��ته و نمی خواهند یک فضای و ازاد وجود داش��ته‬ ‫باش��د چرا که در این فضا انها امکان ادامه حیات خود را‬ ‫نمی بیند‪.‬‬ ‫مراکز معاین��ه فنی خودرو نیز از این قاعده مس��تثنی‬ ‫نب��وده و انه��ا با به وج��ود اوردن انواع معاین��ه فنی های‬ ‫رنگارن��گ و برتر و ویژه که در ایین نامه و دس��تورالعمل‬ ‫اورده نش��د در پ��ی تمایز خود با دیگر مراکز هس��تند تا‬ ‫دیگران نتواند بهره مادی و س��ازمانی خود را برده باشند‪.‬‬ ‫البت��ه در انتها بررس��ی تاریخ توال��ی مصاحبه های انجام‬ ‫گرفته و س��ایت های منتش��ر کننده می تواند گویای یک‬ ‫سناریو از پیش تعیین شده باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪54‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سورپرایز جدید پژو‬ ‫پ��ژو از خودروی��ی ک��ه هرگ��ز تولی��دش را نخواهی��م‬ ‫دی��د رونمایی ک��رد‪ .‬این محص��ول جدید ‪ 508‬اس��پرت‬ ‫‪ Engineered‬کانس��پت ن��ام داش��ته و در نمایش��گاه‬ ‫خ��ودرو ژنو ‪ 2019‬پذی��رای بازدیدکنن��دگان خواهد بود‪.‬‬ ‫پژو با این خودرو ش��مه ای از این��د ه محصوالت الکتریکی‬ ‫ش��ده و پرفورمنس خود را نشان داده اس��ت‪ .‬کمپانی پژو‬ ‫این کانس��پت را با استفاده از ‪ 508‬هیبریدی جدید و بکار‬ ‫بردن جادوی خود روی طراحی‪ ،‬پرفورمنس و راندمان خلق‬ ‫کرده است‪ .‬نیروبخش این خودرو مفهومی پیشران ه پیورتک‬ ‫‪ 200‬اس��ت که با یک واحد الکتریکی ‪ 110‬اس��ب بخاری‬ ‫همراه ش��ده و نیروی��ش را به چرخ های جلو می فرس��تد‪.‬‬ ‫دومی��ن واحد الکتریک��ی که خروجی ‪ 200‬اس��ب بخاری‬ ‫دارد نیرو را به چرخ های عقب منتقل می کند‪ .‬کل گشتاور‬ ‫ای��ن مجموعه برابر با ‪ 500‬نیوتون متر بوده و پژو می گوید‬ ‫محصول جدیدش قادر است تنها در ‪ 4.3‬ثانیه از سکون به‬ ‫س��رعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت برس��د و حداکثر سرعت‬ ‫‪ 250‬کیلومتر در س��اعت را ثبت کند‪ .‬این سدان همچنین‬ ‫از باتری ‪ 11.8‬کیلووات س��اعتی اس��تفاده کرده و برد ‪50‬‬ ‫کیلومتری در حالت تمام الکتریکی دارد‪.‬‬ ‫تکمی��ل کنن��د ه قوای محرک ه سفارش��ی ‪ 508‬اس��پرت‬ ‫کانس��پت سیستم تعلیق بازنگری شده و فاصل ه بیشتر بین‬ ‫چرخ های روبرویی اس��ت‪ .‬سیستم فرمان نیز بهبود یافته و‬ ‫زیر خودرو الس��تیک های میش��لین پایلوت اسپرت ‪ 4S‬به‬ ‫چشم می خورند‪.‬‬ ‫پژو همچنین س��پر جلو جدیدی را نصب کرده که دارای‬ ‫بخش سفارشی تولید ش��ده با تکنولوژی پرینت سه بعدی‬ ‫اس��ت که هوا را مس��تقیماً به رادیاتور می فرستد‪ .‬از دیگر‬ ‫بازنگری ه��ا می توان ب��ه بالچه های کوچ��ک در پانل های‬ ‫سه چهارم و فالپ های جدید برای کاهش درگ اشاره کرد‪.‬‬ ‫بدنه نیز رنگ خاکستری سلنیوم را به خود گرفته است‪.‬‬ ‫قدرتمندترین پیشرانه های ‪ 4‬سیلندر حال حاضر جهان‬ ‫قلب های تپنده توربوشارژرها‬ ‫کاهش حجم پیشرانه ها اگرچه با برخی انتقادات در بین دوستداران صنعت خودرو همراه شده اما مزیت های قابل توجهی هم داشته که مهم ترین انها اضافه شدن توربوها‬ ‫به پیشرانه ها و بهبود گشتاور و قدرت این قلب های اهنین است‪ .‬یکی از مهندسان شرکت کثورث قب ً‬ ‫ال گفته بود‪ :‬توربوشارژرها برای افرادی هستند که نمی توانند پیشرانه‬ ‫بسازند! اما این روزها از توربوها به عنوان روشی جادویی برای بهبود پیشرانه یاد می شود‪ .‬توربو باعث می شود پیشرانه ای ‪ 4‬سیلندر به قاتل پیشرانه ای ‪ 8‬سیلندر بدل شود‪.‬‬ ‫این ادعایی گزاف است و قطع ًا با واکنش های زیادی روبرو می شود اما این پیشرانه های ‪ 4‬سیلندر ثابت می کنند که حرف ما درست است‪.‬‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫‹ ‹ائودی ‪ - S3‬ائودی ‪ - TTS‬فولکس واگن‬ ‫گلف ‪R‬‬ ‫هر سه خودرو یاد شده از پیشران ه ‪ 2‬لیتری پرفورمنس‬ ‫‪ EA888‬اس��تفاده می کنند‪ .‬این پیشرانه از زمان تولید‬ ‫گل��ف ‪ GTI‬نس��ل پنج��م انج��ا م وظیفه می کن��د اما‬ ‫هم اکنون بسیار بهتر شده است‪ .‬قدرت این قلب اهنین‬ ‫توربو هم اکنون برابر با ‪ 292‬اسب بخار و گشتاور ان نیز‬ ‫‪ 380‬نیوتون متر اس��ت‪ .‬موس��تانگ بولیت ‪ 2001‬که از‬ ‫پیشران ه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 4.6‬لیتری استفاده کرده تنها ‪265‬‬ ‫اس��ب بخار قدرت دارد و البته گشتاور پیشران ه توربوی‬ ‫فولکس به منظور بهبود ش��تاب گیری در طیف وسیعی‬ ‫قابل دسترس��ی است‪ .‬این پیشرانه حتی در گلف ‪R400‬‬ ‫کانسپت قدرت فراتر از ‪ 400‬اسبی هم تولید کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الفارومئو جیولیا‬ ‫اگرچه بارزترین ویژگی این خودرو توزیع وزن ‪،50.50‬‬ ‫میل لنگ فیبرکربنی و نسخ ه کوادروفولیو با قلب اهنین‬ ‫‪ 6‬س��یلندر ‪ 503‬اس��ب بخاری س��اخت فراری است اما‬ ‫مدل های پایه هم حرف های زی��ادی برای گفتن دارند‪.‬‬ ‫نیرو بخش این نس��خه ها پیشران ه ‪ 4‬س��یلندر ‪ 2‬لیتری‬ ‫توربو تمام الومینیومی اس��ت ک��ه در باالترین حد خود‬ ‫قدرت ‪ 280‬اسب بخاری را از طریق گیربکس ‪ 8‬سرعته‬ ‫اتوماتیک به چرخ های عقب می فرس��تد‪ .‬ش��تاب صفر تا‬ ‫‪ 96‬کیلومتر در س��اعت جیولیای ‪ 4‬سیلندر زیر ‪ 5‬ثانیه‬ ‫ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬ش��ورولت کامارو ‪ 1996‬که پیشرانه ‬ ‫‪ 8‬س��یلندر داشته تنها ‪ 285‬اس��ب بخار تحویل راننده‬ ‫می داده که نش��ان می دهد در ‪ 20‬س��ال پیشرانه های ‪4‬‬ ‫سیلندر چقدر پیشرفت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬ای ام جی ‪45 GLA- 45 CLA‬‬ ‫این دو خودرو را می توان مثال های بارز استفاده بهینه‬ ‫از پیش��رانه های ‪ 4‬سیلندر دانس��ت‪ .‬مدل های سری ‪45‬‬ ‫ای ام جی رقیبی برای پیشرانه های ‪ 6‬سیلندر ‪ 3‬لیتری‬ ‫تورب��و ب ام و یا ‪ 5‬س��یلندر توربو ائودی هس��تند‪ .‬این‬ ‫پیش��رانه ‪ 2‬لیتری قدرت ‪ 376‬اس��بی و گش��تاور ‪474‬‬ ‫نیوت��ون متری دارد که تقریباً مش��ابه قدرت مرس��دس‬ ‫بنز ‪ 2011 E500‬اس��ت‪ .‬این در حالی است که ‪E500‬‬ ‫از پیش��ران ه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 5.5‬لیتری تنفس طبیعی ‪383‬‬ ‫اسبی استفاده کرده است‪ 45 CLA .‬خیلی سریع بوده و‬ ‫می تواند در شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر بیش از نیم ثانیه‬ ‫زودتر از ‪ E500‬به خط پایان برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹میتسوبیشی لنسر اوو ‪X FQ400‬‬ ‫تنها پیشرانه های ‪ 4‬س��یلندر توربو مدرن نیستند که‬ ‫ق��درت قابل توجهی تولید می کنن��د‪ .‬در اوایل قرن ‪21‬‬ ‫سوبارو ایمپرزا ‪ WRX STI‬و میتسوبیشی اوو به خاطر‬ ‫قلب تپند ه خود مشهور شده بودند‪ .‬بزرگ ترین قاتل ان‬ ‫روزها میتسوبیشی لنسر اوو ‪ X FQ400‬بوده که قدرت‬ ‫‪ 403‬اسب بخاری و شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪ 3.8‬ثانیه ای داشته اس��ت‪ .‬فورد موستانگ ‪2020 GT‬‬ ‫از پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 4.6‬لیتری با قدرت ‪ 315‬اسب‬ ‫بخاری استفاده می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ولوو ‪ V60 - S60‬پولستار‬ ‫چندین دهه اس��ت که ولوو به خاطر ایمنی ش��ناخته‬ ‫می ش��ود و پرفورمنس محصوالت ان در اولویت باالیی‬ ‫نبوده اس��ت ام��ا با اس��تراتژی الکتریکی س��ازی جدید‬ ‫پولس��تار‪ ،‬عصر جدید ولوو اغاز ش��ده است‪ .‬خودروهای‬ ‫ول��وو ‪ S60‬و ‪ V60‬پولس��تار از پیش��ران ه ‪ 4‬س��یلندر ‪2‬‬ ‫لیت��ری درایو ‪ E‬اس��تفاده کرده اند و دارای توربوش��ارژر‬ ‫و سوپرش��ارژر هستند‪ .‬این پیش��رانه قدرت ‪ 362‬اسب‬ ‫بخاری دارد که بیشتر از ‪ 45 AMG CLA‬و شورولت‬ ‫کوروت ‪ C5‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا سیویک تایپ ‪R‬‬ ‫چه چیزی باعث می شود یک هاچبک دیفرانسیل جلو‬ ‫در نوربرگ رینگ س��ریع تر از فورد ‪ 2004 GT‬باش��د؟‬ ‫خب هم ه چیز به کمی بوس��ت بیش��تر و قلب تپنده ای‬ ‫جذاب مربوط می ش��ود‪ .‬نس��ل فعلی سیویک تایپ ‪ R‬از‬ ‫پیشران ه ‪ 4‬سیلندر ‪ 2‬لیتری توربویی استفاده می کند که‬ ‫قدرت ‪ 316‬اسبی در ژاپن داشته اما قدرت ان در امریکا‬ ‫به ‪ 306‬اسب بخار محدود شده است‪ .‬این قدرت بیشتر‬ ‫از کوروت ‪ C4‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد فوکوس ‪RS‬‬ ‫اگرچه حضور فورد موستانگ اکوبوست در این لیست‬ ‫را باید یک امر بدیهی دانس��ت اما پیش��ران ه ‪ 4‬س��یلندر‬ ‫‪ 2.3‬لیتری توربو یاد ش��ده در فورد فوکوس ‪ RS‬بیشتر‬ ‫می درخش��د‪ .‬این س��وپر هاچبک چهار چرخ محرک از‬ ‫حالت دریفت هم برخوردار اس��ت‪ .‬پیش��رانه یاد ش��ده‬ ‫قدرت ‪ 350‬اس��بی داشته که بیشتر از قدرت موستانگ‬ ‫‪ 2010 GT‬اس��ت‪ .‬فوکوس ‪ RS‬ش��تاب صف��ر تا ‪100‬‬ ‫کیلومت��ر در س��اعت ‪ 4.7‬ثانیه ای دارد ک��ه بهتر از داج‬ ‫چارجر ‪ SRT8‬مدل ‪ 2014‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ - 718‬کیمن باکستر ‪GTS‬‬ ‫دنیا تصمیم پورشه برای استفاده از پیشران ه ‪ 4‬سیلندر‬ ‫تورب��و در کیم��ن و باکس��تر را زیر س��وال ب��رد اما این‬ ‫خودروس��از نش��ان داد که راه درستی را در پیش گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬قلب تپند ه ‪ 4‬سیلندر ‪ 2.5‬لیتری تخت یاد شده‬ ‫در نسخه های ‪ GTS‬قدرت ‪ 365‬اسبی داشته که بیشتر‬ ‫از خروجی بس��یاری از پیشرانه های ‪ 8‬سیلندر کالسیک‬ ‫اس��ت؛ ام��ا موضوعی که بیش��تر ما را تح��ت تاثیر قرار‬ ‫می دهد پرفورمنس این پیش��رانه اس��ت که باعث ایجاد‬ ‫ش��تاب صفر تا ‪ 3.9‬ثانیه ای ش��ده و بهتر از کوروت ‪C6‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪M35i X2‬‬ ‫ب ام و می خواه��د از طراح��ی دیفرانس��یل جل��و در‬ ‫خودروه��ای کوچک تر خود اس��تفاده کند و این روند را‬ ‫در مدل های ‪ X1‬و ‪ X2‬دیده ایم‪ .‬با تغییر مس��یر انتقال‬ ‫قدرت باید پیشرانه های جدیدی هم استفاده شود که از‬ ‫جمل ه انها می توان به ‪ 4‬سیلندر ‪ 2‬لیتری توربو با قدرت‬ ‫‪ 302‬اسب بخار در نسخه ی ‪ M35i‬اشاره کرد که قدرت‬ ‫بیشتری در مقایسه با ب ام و ‪ 2003 540i‬دارد‪540i .‬‬ ‫از پیش��ران ه ‪ 8‬سیلندر ‪ 4.4‬لیتری استفاده کرده است‪ .‬با‬ ‫نصف حجم این پیش��رانه ش��اهد قدرت بیشتر‪ ،‬منحنی‬ ‫گشتاور بهتر و مصرف سوخت کمتری هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سوبارو ‪WRX STI RA-R‬‬ ‫س��وبارو ‪ WRX STI‬با ‪ 310‬اسب بخار قدرت‪ ،‬یکی‬ ‫از رقابتی تری��ن محصوالت کالس خود در س��ال ‪2018‬‬ ‫بوده و خروجی ان بیش��تر از گلف ‪ R‬و سیویک تایپ ‪R‬‬ ‫است اما پیشران ه ‪ 4‬س��یلندر ‪ 2.5‬لیتری توربو ان که با‬ ‫کد ‪ EJ257‬ش��ناخته می شود از سال ‪ 2004‬تاکنون در‬ ‫امریکا حضور داشته و قدرتش به ‪ 300‬اسب بخار رسیده‬ ‫است‪ .‬این پیشرانه به همراه سیستم چهار چرخ محرک‬ ‫باعث ایجاد پرفورمنس قابل توجهی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جگوار اف تایپ ‪2.0‬‬ ‫اگرچه هم ه ما جگوار اف تایپ را با پیشران ه ‪ 8‬سیلندر‬ ‫‪ 5‬لیتری سوپرش��ارژردار می شناسیم اما قلب اهنین ‪4‬‬ ‫س��یلندر ‪ 2‬لیتری توربو ان نی��ز حرف های زیادی برای‬ ‫گفتن دارد‪ .‬این پیشرانه که بخشی از سری پیشرانه های‬ ‫انجینیوم جدید جگوار است قدرت ‪ 296‬اسبی داشته و‬ ‫ش��تاب ‪ 5.4‬ثانیه ای را به اف تایپ اعطا می کند‪ .‬ش��اید‬ ‫در حالت اس��پرت رانندگ��ی صدای این پیش��رانه را با‬ ‫پیشرانه های ‪ 6‬سیلندر اشتباه بگیرید اما پرفورمنس ان‬ ‫متناسب با تمامی مدل های یاد شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تاندرا‪ ،‬رقیب نزدیک امریکایی ها‬ ‫هم اکنون بازار تراک های فول سایز با حضور نسل جدید‬ ‫شورلت س��یلورادو‪ ،‬جی ام سی سی یرا دوج رم و همین طور‬ ‫فورد ‪ 150-F‬بس��یار داغ اس��ت ام��ا در اینده نزدیک یک‬ ‫رقیب دیگر هم به این جمع اضافه خواهد شد چراکه تویوتا‬ ‫برنامه های خود برای س��اخت نس��ل جدید تاندرا را اعالم‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬مدی��رکل و معاون رئیس تویوت��ای امریکای‬ ‫ش��مالی «جک هولیس» طی مصاحبه ای با موتورترند در‬ ‫نمایشگاه ش��یکاگو برنامه های ساخت نسل جدید تاندرا را‬ ‫تایید کرده است‪ .‬وی صرفاً گفته است که این پیکاپ جدید‬ ‫به زودی معرفی خواهد ش��د ام��ا اطالعات دقیق تری از ان‬ ‫اع�لام نکرده چرا که برنامه های تاندرای جدید هنوز نهایی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫هولیس‪ ،‬تاندرا را بخش مهمی از سبد محصوالت تویوتا‬ ‫دانس��ته و گفته است که من واقعاً در رابطه با ساخت نسل‬ ‫جدید این پیکاپ هیجان زده هس��تم‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که نس��ل کنونی تاندرا در نمایشگاه شیکاگو ‪ 2006‬معرفی‬ ‫شده و با تجربه فیس لیفتی در سال ‪ 2014‬همچنان بدون‬ ‫تغییر کلی در حال تولید است‪ .‬در نمایشگاه شیکاگو امسال‬ ‫نیز تویوتا نس��خه ویژه ای از تاندرا بن��ام ‪ TRD Pro‬را با‬ ‫ویژگی های جدید و سیستم اطالعاتی‪-‬سرگرمی به روز شده‬ ‫با قابلیت س��ازگاری با کارپلی و اندرید اتو را معرفی کرده‬ ‫است‪ .‬درحالی که رقبای تاندرا با پیشرانه های بسیار مختلف‬ ‫و متنوع��ی از ‪ 2.7‬لیتری چهار س��یلندر توربو و ‪ 3‬لیتری‬ ‫‪ V6‬توربودیزل گرفته تا ‪ 3.5‬لیتری ‪ V6‬توئین توربو و ‪6.2‬‬ ‫لیتری ‪ V8‬تنفس طبیعی به بازار عرضه می ش��وند‪ ،‬تویوتا‬ ‫فقط دو موتور ‪ V8‬بنزینی را برای پیکاپ بزرگ خود ارائه‬ ‫می کند‪ .‬پیشرانه پایه تاندرا از نوع ‪ 4.6‬لیتری با ‪ 310‬اسب‬ ‫بخار قدرت و ‪ 442‬نیوتن متر گش��تاور اس��ت درحالی که‬ ‫موتور بزرگ تر با ‪ 5.7‬لیتر حجم‪ 380 ،‬اس��ب بخار قدرت و‬ ‫‪ 543‬نیوتن متر گشتاور تولید می کند‪.‬‬ ‫‪ 4‬اسفند ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬جمادی الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪54‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪143/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪119/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪327/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪340/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪242/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪48/200/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪107/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪129/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪56/400/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪96/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪160/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪250/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪142/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪153/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪590/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪400/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪520/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪500/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪650/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪200/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪540/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪520/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪---:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪810/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪410/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪685/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/ 060/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/ 050/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫در حاشیه افزایش و گرانی خودرهای داخلی‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 17 1397‬جمادی الثانی ‪ 23 1440‬فوریه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪54‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬اکرم امینی‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫قیمت ها بر اساس مسائل روز جامعه باشد‬ ‫سیدکاظم دلخوش اباتری‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫اگر از گذش��ته تصمیم گیری ها به ش��کل درس��تی انجام می ش��د در حال حاضر با این‬ ‫وضعیت در صنعت خودرو کش��ور روبه رو نبودیم‪ .‬این در حالی اس��ت که با احس��اس‬ ‫نمی ش��ود در مورد بخش های مختلف اقتصادی تصمیم گرف��ت؛ همانطور که اقتصاد‬ ‫کشور دستوری و به صورت زوری نیست‪ ،‬نمی شود به صورت احساسی نیز با این مقوله‬ ‫برخورد کرد زیرا معیش��ت عده زیادی مس��تقیما به صنایع خودروسازی و قطعه سازی‬ ‫خودرو وابس��ته اس��ت؛ کارگران ‪ ،‬کارکنان و فعاالن بازار و به طور کلی به شکل مستقیم‬ ‫و غیر مس��تقیم چند میلیون نفر به این صنایع وابس��ته هستند‪ .‬در شرایط فعلی‪ ،‬قیمت‬ ‫قطع��ات خ��ودرو از ‪ 50‬ت��ا ‪ 180‬درصد افزایش پی��دا کرده و این امر هی��چ ارتباطی به‬ ‫قطعه س��از نداشته و شرایط تحریم و مشکالت موجود دلیل ایجاد این وضعیت هستند‪.‬‬ ‫البته در طول تاریخ گذشته نیز در برخی موارد ضعف مدیریت ها وجود داشته است ولی‬ ‫این نباید مالک تصمیم گیری عاطفی و احساس��ی در مورد قطعه سازی و خودروسازی‬ ‫ش��ود‪ .‬به همین جهت اعتقاد دارم خودرو پراید که از ‪ 20‬هزار قطعه تشکیل و با افزایش‬ ‫قیم��ت ‪ 50‬تا ‪ 180‬درصدی قطعات مواجه ش��ده را بای��د ازاد و رها کنند که پراید و هر‬ ‫خودرو دیگری و خودروس��از قیمت خود را بر اس��اس مسائل روز جامعه به دست اورند‪.‬‬ ‫قرار نیس��ت روال چنین باش��د که دولت از جیب مردم سرمایه گذاری و حمایت کند و‬ ‫مشکلی نیز حل نشود‪ .‬در شرایط فعلی‪ ،‬صدا و سیما باید در ارائه گزارشات و پیگیری ها‬ ‫دقت بیش��تری داشته باش��د و بخش های دیگر نیز باید همین کار را انجام دهند‪ ،‬یعنی‬ ‫باید واقع بینانه نسبت به این صنعت صحبت کنند‪ .‬در حال حاضر سایپا یا ایران خودرو‬ ‫چند هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که این زیان ها در اثر تصمیم گیری نابه جا به‬ ‫وجود امده و یا ش��ورای قیمت گذاری خودرو تا امروز درست و عاقالنه تصمیم نگرفته و‬ ‫اگر تصمیم گیری درستی داشتند عاقبت خودروسازی ما به این وضعیت دچار نمی شد‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!