هفته نامه روزگار خودرو شماره 52 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 52

هفته نامه روزگار خودرو شماره 52

هفته نامه روزگار خودرو شماره 52

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫مدیریت های‬ ‫خام و نپخته!‬ ‫‪2‬‬ ‫مدخلی در‬ ‫کارشناسی نرخ‬ ‫بهای خدمات‬ ‫در مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫در نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی مطرح شد‬ ‫تحقق بسته های حمایتی‬ ‫و کاهش ‪۴۰‬درصدی نرخ خودرو‬ ‫‪3‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫موتور دیزل سواری در استانه تولید انبوه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تحقیق‪ ،‬طراحی و تولید موتور‬ ‫ایران خ��ودرو (ایپک��و) گفت‪ :‬در صورت فراهم س��ازی‬ ‫زیرساخت های الزم درکشور‪ ،‬موتور دیزل ملی سواری‬ ‫در م��دار تولی��د ق��رار می گیرد‪ .‬ب��ه گزارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫محمد زالی افزود‪ :‬گروه صنعتی ایران خودرو با هدف‬ ‫کاهش گاز دی اکس��ید کربن و افزایش راندمان قوای‬ ‫محرک��ه‪ ،‬توس��عه قوای محرک��ه دیزل برای خودروی‬ ‫سواری را در دستور کار قرار داده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫پروژه موتوردیزل از س��وی گروه صنعتی ایران خودرو‬ ‫به بخش صنعتی سازی رسیده و در حدود ‪ ۷۰‬موتور‬ ‫و ‪ ۳۰‬خودروی س��ورن با موتور دیزل با هدف انجام‬ ‫ازمون های تاییدیه نهایی شامل پیمایش برای سنجش‬ ‫دوام و عملکرد در خطوط تولید انبوه س��اخته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬زالی از داخلی س��ازی شدن بسیاری از قطعات‬ ‫موت��ور دی��زل خب��ر داد و گف��ت‪ :‬بخش کمی از ان از‬ ‫منابع خارجی تامین خواهد شد‪ .‬فناوری باالی بعضی‬ ‫از قطعات و سامانه های خودروی دیزلی و یا به صرفه‬ ‫نب��ودن تولی��د تع��دادی از انها عام��ل تامین از منابع‬ ‫خارجی اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت ایپکو مزیت اصلی‬ ‫موتور دیزل را کاهش گاز‪ CO ۲‬عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫به طور متوس��ط تولید گاز‪ CO ۲‬درخودروی س��ورن‬ ‫دیزل ‪ ۱۴۵‬گرم بر کیلومتر است‪ .‬همچنین وجود فیلتر‬ ‫دوده و واکنش��گر پس پاالیش��ی س��طح االیندگی این‬ ‫خودرو را در سطح یورو ‪ ۵‬قابل ارتقا به یورو ‪ ۶‬قرار داده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬دوام باال و مصرف سوخت کم موتور‬ ‫دیزل از دیگر مزایای ان به شمار می رود‪ .‬به گونه ای‬ ‫که میانگین مصرف سوخت موتور دیزلی ‪ ۴/۵‬لیتر در‬ ‫یک صد کیلومتر در چرخه رانندگی استاندارد ترکیبی‬ ‫اس��ت و میزان مصرف س��وخت این خودرو در خارج‬ ‫شهر نیز عددی زیر ‪ ۵‬لیتر در یک صد کیلومتر است‪.‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مدیریت های خام و نپخته!‬ ‫(قسمت هفتم)‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫مدیریت خام و نپخته‪ ،‬نوعی مدیریت سفارش��ی اس��ت و با سن و سال گره‬ ‫می خورد!‬ ‫جوان��ی از گرد راه نرس��یده ب��ا اس��تفاده از رانت های فامیل��ی‪ ،‬رفاقتی‪،‬‬ ‫سفارش��ی‪ ،‬دستوری و‪ ...‬به مدیرعاملی یک سازمان بزرگ منصوب می شود‪،‬‬ ‫دومی را با مدرکی نیم بند به مقام شامخ وزارت اویزان می کنند‪ ،‬سومی را در‬ ‫هیات مدیره می نش��انند و به همین ترتیب پست های معاون وزیر‪ ،‬مدیرکل‪،‬‬ ‫ریاس��ت اداره‪ ،‬مدیریت امور‪ ،‬مشاور‪ ،‬ش��هردار‪ ،‬بخشدار‪ ،‬فرماندار و‪ ...‬را مثل‬ ‫ارث پدری بذل و بخش��ش می کنند و کس��ی هم ب��ه دانش و تعهد و حتی‬ ‫ش��رایط ظاهری و باطنی و ارتباط بین س��ن و سال و پست و مقام نامبرده‬ ‫هم توجه نمی کند‪.‬‬ ‫ظاهرا ً س��رفصل توجه به شرایط ظاهری برای احراز یک پست سازمانی از‬ ‫سرفصل های دروس مدیریتی کشور حذف شده است تا مبادا کسی رنجیده‬ ‫خاطر شود‪.‬‬ ‫دوس��تی می گوید‪ :‬جمله «چه کس��ی ارث پدری را بذل و بخش��ش کرده‬ ‫اس��ت؟» غلط است‪ ،‬اگر ارث پدری بود که برای ان دل می سوزاندند و بذل‬ ‫و بخشش نمی کردند!‬ ‫واژه مدیریت با خودش ش��رایطی را حمل می کند که س��ن و س��ال یکی‬ ‫از ان هاس��ت‪ ،‬بس��یاری از این جوانان منصوب ش��ده‪ ،‬لیاقت مدیرشدن در‬ ‫س��ال های اینده را دارند‪ ،‬اما بدون ش��ک در ‪ 20-30‬س��الگی باید بیش��تر‬ ‫تجربه اندوزی کنند‪ ،‬وگرنه همه به جوانی و رشد ان ها در اینده و جایگزینی‬ ‫با نسل گذشته ایمان دارند‪ .‬به شرط ان که پلکان مدیریت را با علم و تجربه‬ ‫و یکی یکی بیاموزند‪ ،‬وگرنه مدیریت در اصول علمی نمی تواند ش��بانه خلق‬ ‫شود‪ .‬در استخر و سونا و سرسفره رنگین‪ ،‬نباید پست ها را توزیع کرد‪ ،‬برای‬ ‫این که مدیری‪ ،‬مدیر شود‪ ،‬باید سال ها در کنار تحصیل‪ ،‬تجربه بیاندوزد‪.‬‬ ‫نتیجه این انتصاب های بی حس��اب و کتاب‪ ،‬خصوصا در سیس��تم دولتی‪،‬‬ ‫از دس��ت رفتن نیروهای دلس��وز و متعهد و متخصصی اس��ت که با دیدن‬ ‫چنین مدیرانی محیط ه��ای کار را ترک می کنند‪ .‬فرار مغزها‪ ،‬رواج فرهنگ‬ ‫داللی‪ ،‬توجه به کارهای غیرمرتبط در بخش خصوصی و خانه نش��ین ش��دن‬ ‫متخصصان دلسوخته‪ ،‬نشانه های چنین وضعیتی است‪.‬‬ ‫عده ای هم از باب نیاز‪ ،‬اما دلس��رد‪ ،‬روزمرگی را پیش��ه می کنند و بی هیچ‬ ‫عش��ق و عالقه ای در سیستم اداری می مانند‪ .‬خیل هزاران کارمندی که در‬ ‫سیس��تم های اداری در ‪8‬س��اعت کار‪ ،‬هش��ت دقیقه هم فایده نمی رسانند‪،‬‬ ‫نشانه مدیریت های کوتوله‪ ،‬سنتی‪ ،‬فامیلی‪ ،‬خام و نپخته است‪.‬‬ ‫ش��اید در بخش خصوصی هر کس��ی بتواند س��رمایه خودش را به دس��ت‬ ‫جوانش بس��پارد‪ ،‬اما بدون ش��ک در سیس��تم دولتی‪ ،‬نمی توانیم برای رشد‬ ‫دوس��تان و فامیل از بیت الم��ال مایه بگذاریم و وزارتخانه های حاج حس��ن‬ ‫و پسران‪ ،‬حاج حسین و برادران‪ ،‬حاج احمد و پسرخاله ها و‪ ...‬دایر کنیم‪.‬‬ ‫این بچه های به پس��ت و مقام رسیده‪ ،‬معموال با نمره های ناپلئونی مدرک‬ ‫خود را گرفته و کمترین های کالس درس بوده اند‪ ،‬تازه اگر کالس��ی را دیده‬ ‫باشند و از سهمیه ها بهره مند نشده باشند‪.‬‬ ‫ای��ن جوان��ان تازه ب��ه دوران رس��یده از کاله داری و ایین س��روری‪ ،‬فقط‬ ‫تندگویی و بی احترامی به زیردس��تانی که هرکدام از ان ها از او بسیار تواناتر‬ ‫هستند را یاد گرفته اند‪.‬‬ ‫ان هایی که کمی باهوش تر هس��تند‪ ،‬خودش��ان را س��ریع تر به باالتری ها‬ ‫می چسبانند‪ ،‬در اتاق هایش��ان را می بندند و ارباب رجوع را معطل می کنند‬ ‫و گاهی حرف های گنده گنده می زنند که کس��ی نتواند به حریم شان نزدیک‬ ‫شود‪ .‬این جوانک ها معموال معلم ها و همکالسی های شان را به یاد نمی اورند‪،‬‬ ‫بعضی از ان ها‪ ،‬گاهی س��ن و سال ش��ان را فراموش می کنند و برای این که‬ ‫خودش��ان را بزرگ تر جلوه دهند‪ ،‬خاطراتی را که از دیگران شنیده اند بازگو‬ ‫می کنند و دیگران را به لبخندی در دل وامی دارند‪.‬‬ ‫ایا وقت ان نرسیده است که پس از سال ها انتظار‪ ،‬به سراغ شایسته ساالری‬ ‫واقعی‪ ،‬نه شعاری برویم؟‬ ‫تا کی باید نظام مدیریتی کش��ور دس��تخوش ای��ن انتصاب های ارتباطی‬ ‫باشد؟‬ ‫مگر می شود با ‪ 20-30‬سال سن‪ ،‬مدیرکل یا مشاور یا معاون وزیر یا عضو‬ ‫مهم ترین شوراهای کشور یا هیات مدیره های فالن و بهمان بود‪ ،‬در حالی که‬ ‫صدها تحصیلکرده باتجربه درجا زده اند‪.‬‬ ‫در یک وزارتخانه با حضور صدها کارمند باتجربه‪ ،‬برای یک پست کوچک‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬برای ریاس��ت یک اداره درجه س��وم‪ ،‬فالن فامیل را از بیرون ان‬ ‫وزارتخانه منصوب می کنند و دل ده ها کارمند را که س��ال ها در ان سازمان‬ ‫جان کنده اند به درد می اورند‪ .‬ممکن اس��ت ب��رای مناصب تخصصی ناچار‬ ‫شویم گاهی کارشناسی را از خارج سازمان دعوت کنیم و یا مناصب کلیدی‬ ‫را به معتمدان بسپاریم‪ ،‬اما ایا این انتصاب ها باید تا حد ادارات درجه چندم‬ ‫هم ادامه یابد؟‬ ‫چه کس��ی باید به این رفیق های گرمابه و گلستان‪ ،‬هزار نکته باریک تر از‬ ‫مو را در مدیریت یاد دهد؟‬ ‫چق��در ملت باید هزینه بزرگ ش��دن این جوانک های خ��ام و کوتوله در‬ ‫مدیریت کالن کشور را بپردازد؟‬ ‫عزیزانی که این جوان های بی تجربه را درحد باالتر از ارزش هایشان به کار‬ ‫گرفته ان��د‪ ،‬بدانند که اکثر این مدیران تازه به دوران رس��یده‪ ،‬بادبادک های‬ ‫توخالی هس��تند که درحد یک بالن باد شده اند‪ ،‬ضریب امنیتی ان ها پایین‬ ‫اس��ت‪ ،‬با کوچک ترین ضربه می ترکند‪ ،‬هم به خودش��ان اسیب می رسانند‬ ‫و هم به چش��م و چال ان ها که منصوبش��ان کرده اند‪ .‬به قول لس��ان الغیب‬ ‫شیرازی‪:‬‬ ‫نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند‬ ‫نه هر که اینه سازد‪ ،‬سکندری داند‬ ‫نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست ‬ ‫کاله داری و ایین سروری داند‬ ‫هزار نکته باریک تر زمو اینجاست ‬ ‫نه هرکه سر بتراشد قلندری داند‬ ‫و همچنان به موال علی(ع) دل ببندیم که فرمود‪:‬‬ ‫در امور کارگزارانت ژرف بنگر و بر مبنای ارزیابی درست به کارشان بگمار‪،‬‬ ‫نه به انگیزه گرایش های شخصی و نه بر مبنای خودکامگی‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت‬ ‫خودروهای مانده در گمرک تا پایان‬ ‫سال تعیین تکلیف می شوند‬ ‫سرپرس�ت س�ازمان توس�عه تج�ارت‬ ‫گف�ت‪ :‬خودروهایی که قب�ل از ‪ ۱۶‬مرداد‬ ‫ب�ا تخلف یا به صورت قانونی وارد ش�دند‬ ‫تعیین تکلی�ف می ش�وند تا ب�ا توجه به‬ ‫پیش فروش ه�ا ‪ ،‬قب�ل از پای�ان س�ال به‬ ‫متقاضیان تحویل شوند‪.‬‬ ‫ب�ه گ�زارش خ�ودروکار‪ ،‬محمدرض�ا‬ ‫مودودی درباره اخرین وضعیت ترخیص‬ ‫خودروهایی که در گمرک مانده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای تعیین تکلیف این خودروها موافقت‬ ‫شورای سران قوا را گرفته ایم و شی وه نامه‬ ‫ان را نیز تهیه کرده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام�ه داد‪ :‬نکت�ه دارای اهمی�ت‪،‬‬ ‫خودروهایی اس�ت که پ�س از ‪ ۱۶‬مرداد‬ ‫وارد گم�رک و مناط�ق ازاد ش�ده اند که‬ ‫بان�ک مرکزی درباره انها ام�ا و اگرهایی‬ ‫دارد؛ در این باره در حال مذاکره هستیم‪.‬‬ ‫او تصری�ح کرد‪ :‬خودروهایی که قبل از‬ ‫‪۱۶‬مرداد با تخلف یا به صورت قانونی وارد‬ ‫ش�دند همه تعیین تکلیف می ش�وند تا با‬ ‫توجه به پیش فروش ها‪ ،‬قبل از پایان سال‬ ‫به متقاضیان تحویل داده شود‪.‬‬ ‫سرپرس�ت س�ازمان توس�عه تج�ارت‬ ‫کیفیت بسیاری از خودروهای داخلی‬ ‫قابل قبول نیست‬ ‫درباره واردات بدون انتقال ارز نیز گفت‪:‬‬ ‫بان�ک مرک�زی در ای�ن زمینه پرس�ش‬ ‫ش�فافی دارد که ارز واردات بدون انتقال‬ ‫ارز از کجا تامین می ش�ود و این پرس�ش‬ ‫درس�تی اس�ت چرا که اگر به رژیم ارزی‬ ‫کش�ور نظم درس�تی ندهیم هیچ گاه این‬ ‫اصالحات انجام نمی شود و منشا ارز باید‬ ‫مشخص باشد‪.‬‬ ‫مودودی همچنین در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره برنامه دولت برای واردات خودرو‪،‬‬ ‫گف�ت‪ :‬دول�ت برنامه ای برای بازگش�ایی‬ ‫ثب�ت س�فارش و واردات خ�ودرو ندارد‬ ‫چراکه در شرایط فعلی خودرو جزو اقالم‬ ‫ضروری به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫وزیر صنع�ت‪ ،‬معدن و تج�ارت با بیان‬ ‫اینک�ه کیفی�ت بس�یاری از خودروهای‬ ‫داخل قابل قبول نیس�ت‪ ،‬گف�ت‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت برنامه جامعی‬ ‫برای افزایش کیفیت و رونق تولید داخل‬ ‫در این حوزه دارد‪.‬‬ ‫رض�ا رحمان�ی در گفت وگ�و ب�ا خان�ه‬ ‫ملت در پاس�خ به اینکه علت مش�کالت‬ ‫ گوناگ�ون در خودروس�ازی ب�ا وج�ود‬ ‫حمایت های بسیار از این صنعت چیست‪،‬‬ ‫گف�ت‪ :‬اگ�ر چ�ه در س�ال های گذش�ته‬ ‫حمایت های خوبی از این صنعت ش�د اما‬ ‫پس از تحریم های جدی�د حمایت جدی‬ ‫مانند پرداخت تس�هیالت به انها تحقق‬ ‫نیافت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس�خ‬ ‫ب�ه اینکه در خودروس�ازی همه از تولید‬ ‫ی که با ش�روع‬ ‫مل�ی می گوین�د در حال� ‬ ‫تحریم ها خودروسازان از عمل به تعهدات‬ ‫بازمانده اند‪ ،‬خودروسازی چه سودی برای‬ ‫کش�ور دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در صورتی‬ ‫که صنعت خودرو در کشور وجود نداشت‬ ‫برای واردات خودروه�ای مورد نیاز باید‬ ‫ساالنه ‪ ۱۵‬میلیارد دالر هزینه می شد در‬ ‫ی که درحال حاض�ر حدود ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫حال ‬ ‫دالر ب�رای واردات قطع�ات م�ورد نی�از‬ ‫خودروسازی هزینه می شود‪.‬‬ ‫وی ادام�ه داد‪ :‬در واق�ع صنعت خودرو‬ ‫ایران با وجود مش�کالت‪ ۱۰ ،‬میلیارد دالر‬ ‫برای کش�ور صرف�ه اقتصادی ب�ه همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه کیفیت بس�یاری‬ ‫از خودروه�ای داخل قابل قبول نیس�ت‪،‬‬ ‫خاطرنش�ان ک�رد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج�ارت برنام�ه جامعی ب�رای افزایش‬ ‫کیفیت و رونق تولید داخل در این حوزه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در نشست رسیدگی به مشکالت خریداران خودرو مطرح شد‬ ‫ابطال دعوتنامه های پیش فروش ارسالی و ابالغ شرایط جدید‬ ‫مع�اون وزی�ر صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت و مدیرعامل‬ ‫س�ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت‪:‬‬ ‫خودرو س�ازان مکلف ب�ه اجرای م�اده‪ ۴‬ایین نامه اجرایی‬ ‫قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ش�اتا‪ ،‬عباس تابش در نشس�ت برگزار شده‬ ‫ب�ا مش�تریان معترض گف�ت‪ :‬در پیش فروش ع�ادی باید‬ ‫ قیمت براساس زمان تحویل درج شده در قرارداد محاسبه‬ ‫شود‪ .‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قیمت یادش�ده در تاریخ سررس�ید باید‬ ‫براس�اس س�ایت خودروس�از باشد و خودروس�از موظف‬ ‫است جریمه تاخیر به مشتریان را پرداخت کند؛ بنابراین‬ ‫خودروهای پیش فروش ش�ده که تاریخ تحویل انها از اول‬ ‫شهریور تا ‪30‬دی ‪ ۹۷‬است‪ ،‬شامل افزایش قیمت نمی شود‪.‬‬ ‫تابش تصریح ک�رد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیش‬ ‫از ای�ن نی�ز بارها بر اجرای دقیق قان�ون حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنن�دگان تاکی�د داش�ته و ب�ر این باور اس�ت که‬ ‫هرگونه تعهدی به مردم باید بدون تفسیر و به شکل دقیق‬ ‫و شفاف اجرایی شود‪.‬‬ ‫نماینده ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در کارگروه خودرو‪:‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تشکیل ستاد پاسخگویی به اعتراض های‬ ‫خودرویی‬ ‫معاون وزی�ر صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‬ ‫از تش�کیل س�تادی در دو ش�رکت‬ ‫خودروس�ازی خب�ر داد ک�ه مس�ئولیت‬ ‫انها پاسخگویی و رس�یدگی به اعتراض‬ ‫مشتریان است‪.‬‬ ‫مقیمی در گفت وگو با ش�اتا‪ ،‬با اش�اره‬ ‫ب�ه دس�تور وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و‬ ‫تجارت به ش�رکت های خودروس�از برای‬ ‫تعیی�ن تکلیف مش�تریان‪ ،‬گف�ت‪ :‬گروه‬ ‫خودروس�ازی ایران خ�ودرو و س�ایپا‪،‬‬ ‫ستادی را در معاونت فروش خود تشکیل‬ ‫داده اند و به اعتراض مشتریان به تاخیر و‬ ‫شرایط تحویل خودرو رسیدگی می کنند‪.‬‬ ‫او در ادامه افزود‪ :‬به ش�کل س�رزده از‬ ‫این س�تاد بازدید داش�تم که با توجه به‬ ‫فراخوان شرکت های خودروساز‪ ،‬افرادی‬ ‫که امکان تحویل خودروهای ش�ان نبود‪،‬‬ ‫به ستاد مراجعه کرده بودند و توافق هایی‬ ‫با خودروسازان داشتند‪.‬‬ ‫مع�اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اعالم اینکه س�ایر گروه ها نیز می توانند‬ ‫در روزه�ای اینده به این س�تاد مراجعه‬ ‫ابالغ‬ ‫دستورالعمل‬ ‫اجرایی‬ ‫مصوبه‬ ‫هیات وزیران‬ ‫درباره‬ ‫تعیین تکلیف‬ ‫خودروهای‬ ‫وارداتی‬ ‫نحوه پاسخگویی به مشتریان‬ ‫باید ارتقا یابد‬ ‫کنن�د‪ ،‬گف�ت‪ :‬ب�ا توج�ه ب�ه گروه بندی‬ ‫محص�والت خودروس�ازان‪ ،‬متقاضیان با‬ ‫مراجعه به ستاد و انتخاب محصول مورد‬ ‫نظ�ر می توانن�د از زمان تحوی�ل خودرو‬ ‫ک�ه ازس�وی ش�رکت خودروس�از اعالم‬ ‫خواهد ش�د‪ ،‬مطلع ش�وند‪ .‬گفتنی است‬ ‫ستاد مش�تریان ایران خودرو در کیلومتر‬ ‫‪۱۴‬ج�اده مخصوص تهران‪-‬کرج(ش�هید‬ ‫لش�کری) جن�ب بیمه و بانک پارس�یان‬ ‫ورودی ‪ ۴‬ایران خودرو و س�تاد مشتریان‬ ‫س�ایپا در کیلومت�ر ‪ ۱۸‬ج�اده قدی�م‪،‬‬ ‫مجموعه سازه گستر(کفش ملی پیشین)‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دس��تورالعمل اجرایی مصوبه ش��ماره ‪۱۳۷۱۶۱‬‬ ‫مورخ ‪ ۹۷.۱۰.۱۶‬هیات وزیران درباره تعیین تکلیف‬ ‫خودروه��ای واردات��ی و ضواب��ط ورود و ترخی��ص‬ ‫خودروه��ا از گمرکات‪ ،‬مناطق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫و بنادر اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬ب��ه دنبال مصوبه س��ران قوا و‬ ‫هیات وزی��ران و الزام تدوین دس��تورالعمل اجرایی‪،‬‬ ‫ضوابط مرتبط با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای‬ ‫دارای قب��ض انبار اماکن گمرک��ی و مناطق ازاد و‬ ‫ویژه اقتصادی ابالغ شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬موضوع تعیین تکلیف خودروهای‬ ‫واردات��ی مدتی اس��ت که از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت پیگی��ری ش��ده و مصوبات��ی از‬ ‫ش��ورای عالی س��ران س��ه قوه و هیات وزی��ران را‬ ‫نیز اخذ کرده اس��ت‪ .‬بر اس��اس این دس��تورالعمل‬ ‫تمام خودورهای مش��مول مصوبات مذکور‪ ،‬امکان‬ ‫ترخیص از گمرکات را خواهد داشت‪.‬‬ ‫نماین�ده وی�ژه وزیر صنع�ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در کارگروه خ�ودرو در بازدید از‬ ‫ستاد پاس�خگویی به مش�تریان سایپا و‬ ‫ایران خودرو تاکید کرد‪ :‬نحوه پاسخگویی‬ ‫به مشتریان باید ارتقا یابد و تکریم هرچه‬ ‫بیشتر انها در دس�تور کار خودروسازان‬ ‫قرار گیرد‪ .‬به گزارش ش�اتا‪ ،‬صادق نجفی‬ ‫در حاش�یه بازدید از س�تاد رسیدگی به‬ ‫اعتراض مش�تریان ایران خودرو و سایپا‬ ‫ب�ا اش�اره به تلاش خودروس�ازان برای‬ ‫جلب رضایت مش�تریان گفت‪ :‬مشکالتی‬ ‫در تحویل خودروها پی�ش امده که باید‬ ‫مش�کالت را برطرف کنیم و ب�ا متانت و‬ ‫صبوری پاس�خگوی مش�تریان معترض‬ ‫باش�یم ک�ه در بازدی�د از س�تادهای‬ ‫پاس�خگویی‪ ،‬انگی�زه همی�ن برخ�ورد‬ ‫مناس�ب را مش�اهده کردم‪ .‬او با اش�اره‬ ‫به دس�تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در حل هر چه س�ریع تر مش�کل تحویل‬ ‫خودروها‪ ،‬درباره حل مشکل تامین مالی‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان افزود‪ :‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬ش�خص وزیر و معاون�ان مربوط در‬ ‫همچنی��ن ب��ه گ��زارش مه��ر‪ ،‬گم��رک ای��ران‬ ‫اصالحی��ه مصوب��ه هیات وزی��ران در م��ورد تاریخ‬ ‫قب��ض انبار ان دس��ته از خودروه��ای وارداتی که‬ ‫قرار اس��ت ب��ا دس��تورالعمل وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از گم��رکات ترخی��ص ش��وند را اب�لاغ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن بخش��نامه امده اس��ت‪ :‬پیرو بخش��نامه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت با کمک‬ ‫رئی�س کل بانک مرک�زی و همکاری که‬ ‫با مدی�ران عام�ل س�ایپا و ایران خودرو‬ ‫خواهند داش�ت‪ ،‬مشکل تامین نقدینگی‬ ‫را حل می کنند که در این زمینه با برخی‬ ‫بانک ها توافق هایی انجام شده است‪.‬‬ ‫ی�اداور می ش�ود نماین�ده وی�ژه وزیر‬ ‫صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت در کارگ�روه‬ ‫خ�ودرو ضم�ن حض�ور در س�تادهای‬ ‫پاس�خگویی ب�ه مش�تریان ک�ه از روز‬ ‫ش�نبه گذش�ته اغ�از ب�ه کار ک�رده‪ ،‬در‬ ‫جریان مش�کالت مشتریان قرار گرفت و‬ ‫دستورهای الزم را صادر کرد‪.‬‬ ‫ش��ماره ‪ ۳۲۶/۹۷/۱۳۰۲۶۵۴‬مورخ ‪ ۹۷/۱۰/۲۳‬به‬ ‫پیوس��ت تصویر نامه ش��ماره ‪ ۶۰/۲۷۸۹۵۷‬مورخ‬ ‫‪ ۹۷/۱۰/۲۹‬دفت��ر مقررات صادرات و واردات منضم‬ ‫به تصویر مصوب��ه ش��ماره ‪۵۶۰۲۳‬ت‪ ۱۴۲۹۱۰/‬ه‬ ‫مورخ ‪ ۹۷/۱۰/۲۷‬هیات محترم وزیران در خصوص‬ ‫اص�لاح تصویب نام��ه ش��ماره ‪۶۰۲۳‬ت‪۱۳۷۱۶۱/‬‬ ‫ه م��ورخ ‪ ۹۷/۱۰/۱۶‬موض��وع ترخیص خودروهای‬ ‫س��واری دارای قبض انبار اماک��ن گمرکی‪ ،‬مناطق‬ ‫ازاد تج��اری‪ -‬صنعتی ی��ا مناطق وی��ژه اقتصادی‬ ‫ارس��ال و اعالم می دارد‪ ،‬در بند یک مصوبه شماره‬ ‫‪۵۶۰۲۳‬ت‪ ۱۳۷۱۶۱/‬ه م��ورخ ‪ ۹۷/۱۰/۱۶‬عب��ارت‬ ‫تا تاریخ اب�لاغ این تصویبنامه به عب��ارت تا تاریخ‬ ‫‪ ۹۷/۵/۱۶‬اصالح می شود‪.‬‬ ‫کماکان اظهار‪ ،‬انجام تشریفات گمرکی و ترخیص‬ ‫خودروهای مورد نظر منوط به ابالغ دس��تورالعمل‬ ‫موض��وع بند ‪ ۷‬مصوبه مذکور ‪ ۹۷/۱۰/۱۶‬از س��وی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫پیش فروش های موعد تحویل شهریور تا دی ‪ ۹۷‬شامل افزایش قیمت نیست‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره افزایش قیمت‬ ‫خودرو‪ ،‬به بند دوم مصوبه س��تاد تنظیم بازار اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای‬ ‫پیش فروش ش��ده با تاریخ تحویل اول ش��هریور تا ‪30‬‬ ‫دی به قیمت قبل هستند‪ .‬رضا رحمانی در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایرن��ا‪ ،‬تاکید کرد که هرگونه افزایش قیمت جدید‬ ‫ب��رای پیش فروش ه��ا و فروش های اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا افزایش قیمت‬ ‫برای ان دس��ته از پیش فروش هایی که دارای تاریخ‬ ‫تحویل در قرارداد شهریور تا دی ‪ ۹۷‬بوده اند نیز شامل‬ ‫می شود یا نه؟ گفت‪ :‬با این تفسیری که گفتم‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت ش��امل انها نمی ش��ود؛ در صورتی که قیمت‬ ‫خودرو یا تاریخ تحویل قطعی در قرارداد قید ش��ده‬ ‫باش��د‪ ،‬مالک همان خواهد بود‪ .‬رحمانی با تاکید بر‬ ‫اجرای دقیق ماده ‪ ۴‬ایین نامه اجرایی قانون حمایت‬ ‫از حقوق مصرف کنندگان افزود‪ :‬همان گونه که پیش‬ ‫از این بارها گفته ام‪ ،‬همه باید به تعهدات شان پایبند‬ ‫باشند و اگر از این تعهد عدول کنند‪ ،‬سازمان حمایت‬ ‫در دف��اع از حق��وق مصرف کنندگان برخورد نظارتی‬ ‫را اعم��ال خواهد ک��رد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫درباره ضرر و زیان خودروس��ازان از این مس��ئله نیز‬ ‫توضیح داد‪ :‬همان گونه که پیش از این اعالم کرده ام‪،‬‬ ‫در عمل به تعهدات حساس هستیم و هیچ مماشاتی‬ ‫با خودروسازان نخواهیم داشت زیرا با قرارداد قطعی‬ ‫خرید کرده اند و همه باید به این تعهد پایبند باشند‪.‬‬ ‫در هر موضوعی وقتی قولی به مردم می دهیم باید به‬ ‫ان عمل کنیم؛ وقتی خودروسازان در پیش فروش های‬ ‫عادی خود به مردم تعهد داده اند که قیمت براساس‬ ‫زمان تحویل درج شده در قرارداد محاسبه می شود‪،‬‬ ‫باید به ان پایبند باشند‪.‬‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی مطرح شد‬ ‫تحقق بسته های حمایتی و کاهش ‪۴۰‬درصدی نرخ خودرو‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫پش��نبه ‪ ۶‬بهمن نشس��ت خب��ری انجمن س��ازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرویی با حضور اهالی رسانه و‬ ‫فرهاد به نیا‪ ،‬سخنگوی این انجمن برگزار شد‪.‬‬ ‫وی در این نشس��ت به دو خبر خوب خودرویی اش��اره‬ ‫ک��رد و درب��اره تصمیم ه��ای جدید در قالب بس��ته های‬ ‫حمایتی به صنعتگران خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ قطعات‬ ‫فرهاد به نیا در ابتدای نشست با بیان اینکه پیگیری های‬ ‫انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی‬ ‫س��رانجام به نتیجه رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬پس از ماه ها نشس��ت‬ ‫ب��ا مع��اون رئیس جمهوری‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ش��ورای رقابت و تمام‬ ‫سازمان های مربوط‪ ،‬امروز مفتخر هستیم که اعالم کنیم‬ ‫هاش��م یکه زارع‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با‬ ‫افزای��ش ‪۷۰‬درصدی نرخ قطعات مورد ق��رارداد موافقت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قطعه س��ازان می توانند با ارائ��ه مدارک و‬ ‫مس��تندات مبنی بر افزایش هزینه های تولید نس��بت به‬ ‫افزایش نرخ محصوالت خود مطمئن باش��ند‪ .‬به نیا ادامه‬ ‫داد‪ :‬از زبان مدیرعامل ش��رکت ساپکو این قول به انجمن‬ ‫داده ش��د که با ارائه مدارک ‪۷۰‬درصد نرخ قطعات اعمال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی با اش��اره به افزایش نرخ مواد اولیه که حتی در‬ ‫برخی موارد ت��ا ‪۳۰۰‬درصد باال رفته‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫ب��ه تفاوت ن��رخ برخی مواد پرمصرف از س��ال ‪ ۹۶‬تا ‪۹۷‬‬ ‫اش��اره کنیم‪ ،‬نرخ الومینیوم در سال ‪ ۹۶‬به طور میانگین‬ ‫‪ ۶۱۰۰‬تومان بود که در سال ‪ ۹۷‬به ‪۲۳‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫هر ورق فوالد که در س��ال ‪ ۹۶‬با نرخ ‪۱۸۰۰‬تومان عرضه‬ ‫می ش��د در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪۴۸۰۰‬تومان رس��ید‪ .‬نرخ سرب‬ ‫که در س��ال ‪ ۷۵۰۰ ،۹۶‬تومان بود با نرخ ‪۲۸‬هزار تومان‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬عرضه می شود‪ .‬همچنین نرخ ‪۴‬هزار تومانی‬ ‫م��واد پلیمری در س��ال ‪ ،۹۶‬برای س��ال ‪ ۹۷‬به ‪۱۴۲۰۰‬‬ ‫تومان رسید‪ .‬در نتیجه مواد اولیه بین ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬درصد‬ ‫افزایش نرخ داشتند‪.‬‬ ‫به نی��ا در ای��ن زمینه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بارها انجمن‬ ‫درخواس��ت افزای��ش قیمت ه��ا را پیگی��ری ک��رده‪ ،‬اما‬ ‫خودروس��ازان به دلیل مخالفت ش��ورای رقابت با افزایش‬ ‫نرخ محصوالت شان با این امر موافقت نمی کردند‪ .‬تالش ها‬ ‫برای حفظ منافع قطعه س��ازان پس از ماه ها نتیجه داد و‬ ‫سرانجام این امر از س��وی یک خودروساز(ایران خودرو)‬ ‫مورد پذیرش قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امیدواریم این قیمت ها هر چه زودتر‬ ‫اعمال شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نخست به درخواست ها ترتیب اثر‬ ‫داده می شد‪ ،‬شاهد افزایش ‪۷۰‬درصدی قیمت ها نبودیم‪،‬‬ ‫ضم��ن اینکه ب��ازار امروز بی��ش از این کش��ش افزایش‬ ‫قیمت ها را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹روند کاهشی قیمت ها‬ ‫انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرویی‬ ‫درب��اره قیمت گذاری ه��ا اظهارکرد‪ :‬طوالنی ش��دن روند‬ ‫افزای��ش قیمت ها باعث ش��د‪ ،‬تولید و عرض��ه خودرو در‬ ‫کشور کاهش قابل توجهی داشته باشد‪.‬‬ ‫به نیا در ادامه گفت‪ :‬طبیعی است وقتی عرضه کم شود‪،‬‬ ‫بازار تقاضا روند صعودی خواهد داش��ت و این امر منجر‬ ‫به شکل گیری داللی در حاشیه بازار می شود‪ .‬پیگیری ها‬ ‫ح��دود ‪ ۷‬م��اه ادام��ه داش��ت‪ .‬در هم��ان ابت��دا انجمن‬ ‫باور به خرد‬ ‫جمعی در‬ ‫مقابل خرد‬ ‫کارشناسان‬ ‫قطعه س��ازان هش��دار داد اگر به این وضعیت رس��یدگی‬ ‫نشود باید شاهد تعطیلی کارخانه ها و واحدهای تولیدی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫این مقام صنفی خاطرنش��ان کرد‪ :‬هنوز دیر نشده اگر‬ ‫قول هایی که داده شده هر چه زودتر اجرایی شود‪ ،‬شاهد‬ ‫رشد تولید در واحدهای صنعتی قطعه سازان خواهیم بود‬ ‫و طبیعی اس��ت ای��ن امر منجر به افزای��ش تیراژ خودرو‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬در ادامه با عرضه متناس��ب با ب��ازار‪ ،‬تقاضا‬ ‫کاهش می یابد و بازار س��اماندهی نس��بی پی��دا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬هرقدر نرخ خودرو در حاشیه بازار کاهش یابد‪ ،‬نرخ‬ ‫کارخانه نیز باید روند نزولی داشته باشد‪.‬‬ ‫او درب��اره افزای��ش ن��رخ قطع��ات از س��وی ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا نیز گف��ت‪ :‬به دلیل تح��والت این‬ ‫خودروسازی و شرایط خاصی که دارد‪ ،‬هنوز نتوانسته ایم‬ ‫در ای��ن زمینه به نتیج��ه مطلوبی دس��ت یابیم‪ .‬منتظر‬ ‫هستیم نشس��ت هایی با مدیرعامل جدید این خودروساز‬ ‫داشته باشیم‪ .‬البته با توجه به پذیرش افزایش ‪۷۰‬درصدی‬ ‫نرخ قطعات از سوی ایران خودرو این خودروساز نیز برای‬ ‫تامین قطعات ناگزیر به افزیش قیمت ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸۵‬درصد تسهیالت برای پرداخت مطالبات‬ ‫معوقه‬ ‫به نی��ا با اش��اره به پرداخ��ت ‪۱۱‬هزار میلی��ارد تومانی‬ ‫تس��هیالت به خودروس��ازان به خبر خ��وش دوم صنعت‬ ‫قطعه اش��اره کرد و گفت‪ :‬قرار است ‪۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت ریالی و ‪۷‬هزار میلیارد تومان تسهیالت ارزی‬ ‫ب��رای واردات م��واد اولیه و قطعات م��ورد نیاز اختصاص‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی در این ب��اره ب��ه قول های��ی ک��ه مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو داده‪ ،‬اش��اره و اظهار کرد‪ :‬براساس گفته های‬ ‫یکه زارع‪ ،‬قرار اس��ت ‪۸۵‬درصد از ‪۲‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫تس��هیالت ریال��ی که به ای��ن گروه خودروس��ازی تعلق‬ ‫می گی��رد‪ ،‬برای پرداخ��ت مطالبات معوقه قطعه س��ازان‬ ‫باشد‪ .‬حتی عنوان شد ممکن است این عدد به ‪۹۰‬درصد‬ ‫هم برسد‪.‬‬ ‫حام�د هدائی‪ ،‬روان�کاو فروش‪ :‬فرق��ی نمی کند هنر‪،‬‬ ‫موس��یقی‪ ،‬ادبی��ات یا مد باش��د‪ ،‬این��ده در حاش��یه اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬اگ��ر می خواهید اینده مدیری��ت را ببینید باید به‬ ‫س��راغ مکان های غیرمتعارف بروید و یک��ی از بهترین این‬ ‫مکان ها‪ ،‬اینترنت اس��ت‪ .‬به عبارتی مدیریت امروزی شباهت‬ ‫زیادی به نظام فئودالیسم دارد‪ .‬اما اینترنت این گونه نیست‪.‬‬ ‫اینترنت مانند سیس��تم عاملی جهانی برای نواوری اس��ت‪.‬‬ ‫م��ا باید ارزش های��ی را که از ویژگی های اینترنت هس��تند‬ ‫وارد س��ازمان های مان کنی��م‪ .‬ارزش های��ی مانن��د ازادی‪،‬‬ ‫شایسته س��االری‪ ،‬انعطاف پذی��ری و هم��کاری‪ ،‬تم��ام این‬ ‫ارزش های عمیق فارغ از بحث های مربوط به فناوری باید به‬ ‫ارزش های سازمان های ما تبدیل شوند‪ .‬چرا؟ چون اینترنت‬ ‫همین حاال س��ازش پذیر‪ ،‬نواور و به ش��دت مش��ارکت محور‬ ‫است‪ .‬یعنی از تمام ویژگی هایی که سازمان های ما فاقد انها‬ ‫هستند‪ ،‬برخوردار است‪ .‬بنابراین اگر می خواهیم در مدیریت‬ ‫س��ازمان های مان نواور باشیم‪ ،‬باید با این پرسش اغاز کنید‬ ‫که نه تنها ابزار‪ ،‬بلکه اصول پایه ای اینترنت را چگونه می توان‬ ‫وارد سازمان ها کرد؟ با این حال‪ ،‬نواوری مدیریتی مهم است‪،‬‬ ‫چون منبعی اس��ت برای مزیت رقابتی و مهم است چون به‬ ‫ش��رکت کمک می کند تا چالش های عملکردی را مدیریت‬ ‫کن��د‪ .‬اما به نظر من این موض��وع امروزه به یک دلیل دیگر‬ ‫بسیار مهم تر شده است‪ ،‬ما امروز در دنیایی زندگی می کنیم‬ ‫که اگر نتوانیم بهترین بهره را از افرادمان ببریم‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫رقاب��ت کنیم و پیروز ش��ویم باید بپذیری��م مدیریتی که تا‬ ‫امروز اعمال می ش��ده‪ ،‬خیلی انسان دوس��تانه نبوده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه افرادی که دور و بر خودتان هس��تند‪ ،‬ن��گاه کنید قول‬ ‫می دهم از ان چیزی که سازمان شما هست خیلی خالق تر‪،‬‬ ‫وی با اش��اره به موانع اجرایی تصمیم های گرفته ش��ده‬ ‫از س��وی نهاده��ای مرب��وط‪ ،‬گف��ت‪ :‬گاه��ی تداخ��ل‬ ‫تصمیم گیری ه��ا منجر به اجرایی نش��دن انها می ش��ود‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬تمام نهاده��ای مربوط به صنعت خودرو‬ ‫پس از ماه ها نشس��ت و مذاکره به نتیج��ه نهایی در امر‬ ‫پرداخت تسهیالت می رسند اما ممکن است این تصمیم‬ ‫مورد مخالف��ت بانک مرکزی قرار گی��رد و اجرای ان به‬ ‫تعوی��ق بیفت��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬وقتی مجریان ام��ر تصمیمی‬ ‫می گیرن��د باید مج��وز اجرایی ش��دن ان نی��ز فراهم و‬ ‫اسیب های زمانی این روند کمتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سود ‪ ۷‬هزار میلیارد تومانی دالالن‬ ‫به نی��ا در ادامه به چرایی افزایش نرخ خودروها در بازار‬ ‫از سوی خودروسازان اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به گرانی‬ ‫مواد اولیه و خودداری ش��ورای رقابت از اعمال تغییرات‬ ‫در نرخ محصوالت که به طور قطع منطقی انجام می شد‪،‬‬ ‫کار به اینجا رس��ید که قیمت ها در بازار بس��یار باال رفت‬ ‫و چاره ای جز افزایش قیمت ها با درصد باال باقی نماند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مجموع��ه دولتی با افزایش قیمت ها‬ ‫مخالفت کرد در حالی که خود سبب ان شده بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تولی��د م��واد اولیه مربوط به ش��رکت های دولتی اس��ت‬ ‫که قیمت ه��ای انها غیرمنطقی افزای��ش یافت‪ .‬در ادامه‬ ‫ش��ورای رقابت به عنوان نهاد دولت��ی دیگر‪ ،‬مانع افزایش‬ ‫نرخ خودروها ش��د که نتیجه ان بازار اشفته امروز است‬ ‫که تحت تاثیر ان قطعه ساز ناگزیر به تعدیل نیرو و نیز به‬ ‫مرخصی فرس��تادن بخشی از انها شد‪ ،‬برای اینکه بتواند‬ ‫به حیات خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی ادامه داد‪ :‬ای��ن روند منجر ب��ه کاهش تیراژ‬ ‫قطعات و در نتیجه کاهش تولید خودرو ش��د‪ .‬با کاهش‬ ‫عرض��ه نرخ محص��والت در ب��ازار به ش��کل غیرمنطقی‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬در حالی که س��ود ان تنها برای سوداگران‬ ‫این بازار بود‪.‬‬ ‫به نی��ا افزود‪ :‬با براوردی که ش��د در ای��ن ‪ ۷‬ماه حدود‬ ‫‪۷‬هزار میلیارد تومان سود نصیب دالالن بازار شده است‪.‬‬ ‫در حال��ی که اگر این مبل��غ در بدنه صنعت قطعه تزریق‬ ‫س��ازگارتر‪ ،‬منعطف تر و جالب تر هستند‪ .‬این عجیب نیست‬ ‫که سازمان ها و شرکت های ما از برایندمان کمتر هستند؟ و‬ ‫تنه��ا دلیل و توضیحی که برای این موضوع وجود دارد این‬ ‫است که فناوری مدیریتی‪ ،‬نشست های بررسی‪ ،‬فرایندهای‬ ‫برنامه ریزی بودجه بندی‪ ،‬سیستم های کنترل هستند‪ .‬اینها‬ ‫واقعا س��ازگاری و افکار نواورانه را خلع سالح می کنند و به‬ ‫مرور زمان اف��راد را از نواوری دور و دورتر می کنند‪ .‬ما باید‬ ‫ب��رای بهبود عملکرد و به خاطر ذی نفع��ان و از همه مهم تر‬ ‫به خاطر افرادی که هر روز به موقع س��ر کار حاضر می شوند‬ ‫و زندگی ش��ان را بیش از هر چیز دیگ��ری وقف کار کردن‬ ‫می کنن��د این اوضاع را تغییر دهیم‪ .‬اگر ما بتوانیم ش��رکتی‬ ‫شایس��ته برای این افراد ایجاد کنیم که بیشترین بهره را از‬ ‫انه��ا ببرید یک مدیر نواور خواهیم بود و ش��رکتی خواهیم‬ ‫داش��ت که در برابر دنیای پیش رو در امان خواهد بود‪ .‬طی‬ ‫س��ال های اینده ش��رکت هایی برنده میدان خواهند بود که‬ ‫مدل مدیریتی خود را سریع تر از رقبای شان متحول کرده و‬ ‫تکامل بخشند و دالیل و شواهد بسیاری وجود دارد مبنی بر‬ ‫انکه راهکارهای جایگزین زیادی برای وضع موجود هس��ت‪.‬‬ ‫با این حال پرس��ش اساسی این است که چگونه بدون انکه‬ ‫س��ازمان خود را نابود کنیم به طور اساس��ی در مدیریت ان‬ ‫نواوری کنیم؟ به نظر من درس��ت مانند هر حوزه دیگری از‬ ‫تالش بشری‪ ،‬ما باید تجربه و ازمایش کنیم و این گونه است‬ ‫که شما می توانید همزمان کاری تحول افرین انجام دهید و‬ ‫در عین حال جوانب ایمنی را نیز حفظ کنید‪ ،‬مثال اگر شما‬ ‫مدی��ر یا مالک یک کارخانه تولید دارو هس��تید به احتمال‬ ‫زیاد برای امتحان ک��ردن داروی جدید ان را وارد لوله های‬ ‫اب اش��امیدنی مردم نمی کنی��د بلک��ه ان را در فرایندی‬ ‫شده بود‪ ،‬کل صنعت قطعه نوسازی می شد‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینکه در همین دوره بارها قطعه س��ازان از‬ ‫خودروس��ازان خواس��ته بودند ت��ا خودروه��ا را به جای‬ ‫مطالبات به انها تحویل دهند‪ ،‬گفت‪ :‬خودروساز مخالفت‬ ‫کرد زیرا عنوان می کرد در ادامه باید پاس��خگوی سازمان‬ ‫بازرسی کشور باشد‪.‬‬ ‫به نیا درب��اره افزایش قیمت ها یاداور ش��د‪ :‬در این باره‬ ‫قطعه ساز و خودروساز هیچ کدام از موضوع رضایت ندارند‪،‬‬ ‫زیرا این امر منجر به کاهش تقاضا می شود اما ممانعت در‬ ‫زمان خودش‪ ،‬چاره ای دیگر باقی نگذاشت‪ .‬سوء مدیریت‬ ‫نتیجه ای جز بحران و اشفتگی به دنبال ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعه سازان خواهان غرامت‬ ‫س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی درباره ضمان��ت اجرایی پرداخ��ت ‪۸۵‬درصد‬ ‫تس��هیالت بابت مطالبات قطعه س��ازان گفت‪ :‬در این باره‬ ‫تعهدات اخالقی داده ش��ده و امیدواریم این تس��هیالت‬ ‫هرچه زودتر پرداخت و گره صنعت خودرو باز شود‪.‬‬ ‫به نیا درباره وضعی��ت تامین قطعات خودروهای جدید‬ ‫نیز توضیح داد‪ :‬با توج��ه به اهداف مرکز تحقیقات گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو قرار اس��ت پ��ژو ‪ ۳۰۱‬تا ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی ش��ود و این طرح با کمک قطعه سازان در‬ ‫حال پیگیری و انجام است‪ .‬رنو و پژو قرارداد بستند اما به‬ ‫تعهدات خود عمل نکردند‪ ،‬تنها هر یک به ترتیب حدود‬ ‫‪۱۱۵‬و ‪۴۰‬هزار خودرو فروختند و رفتند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬براس��اس ای��ن قراردادها بس��یاری از‬ ‫قطعه س��ازان تجهیزات الزم برای تامی��ن قطعات جدید‬ ‫را خری��داری و قالب ها را ام��اده کردند‪ .‬رفتن انها منجر‬ ‫به ضرر و زیان س��نگینی به قطعه س��ازان شد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫انجم��ن به طور جدی پیگیر اس��ت تا غرام��ت این زیان‬ ‫ب��ه قطعه س��ازان پرداخ��ت ش��ود‪ .‬البته بخ��ش حقوقی‬ ‫ایران خودرو به دنبال احقاق حق از سوی همتایان اروپایی‬ ‫خود است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی تاکید کرد‪ :‬چه خودروس��از نسبت به‬ ‫وضعیت های پیش امده تضمی��ن از همتای خود گرفته‬ ‫باش��د‪ ،‬چه خی��ر‪ ،‬ملزم ب��ه پرداخت خس��ارت و غرامت‬ ‫شبیه س��ازی ش��ده روی موش ها یا س��ایر حیوانات امتحان‬ ‫می کنید‪ .‬فکر می کنم باید نس��بت ب��ه مدیریت نیز چنین‬ ‫نگرش��ی داشته باش��یم معموال وقتی که درباره پروژه تغییر‬ ‫سیس��تم نیروی انس��انی یا بودجه بندی فکر می کنیم‪ ،‬این‬ ‫پروژه را در اختیار یک تیم بزرگ قرار می دهیم‪ ۶ ،‬ماه به انها‬ ‫فرصت می دهیم و از انها می خواهیم که همه چیز را خراب‬ ‫کنند و از اول بسازند‪ .‬این کار انقدر خطرناک است که شما‬ ‫معموال خواس��تار تغییری جزئی در وضعیت فعلی هس��تید‬ ‫اما به نظر می رس��د روش هایی وجود دارن��د که می توان با‬ ‫هزینه ای پایین‪ ،‬در برهه ای خاص و در بخش��ی از س��ازمان‬ ‫به ازمای��ش و تجربه در مباحث مدیریت��ی پرداخت‪ ،‬بدون‬ ‫انکه ش��رکت را متوجه خطری خاص ک��رد‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫چند سال پیش ش��رکت ‪ Best Buy‬قائم مقامی داشت که‬ ‫در صدد بررسی ان بود که شرکت چگونه باید به پیش بینی‬ ‫فروش بپ��ردازد‪ .‬بحث پیش بینی به ویژه در خرده فروش��ی‬ ‫محص��والت الکترونیک��ی و به وی��ژه در دوره فروش در ایام‬ ‫تعطی��ل از اهمی��ت باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬در ‪BestBuy‬‬ ‫به قطعه س��ازان اس��ت‪ .‬اگر مجریان ط��رح جوینت ونچر‬ ‫خودروس��ازان کش��ور با همتایان بین الملل��ی در این باره‬ ‫تضمینی نگرفته باشند خود باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫به نی��ا در جمع بندی موضوع های مطرح ش��ده در این‬ ‫نشس��ت خبری گف��ت‪ :‬مطالب��ات قطعه س��ازان باید در‬ ‫کوتاه تری��ن زمان پرداخت ش��ود تا تی��راژ تولید به روال‬ ‫گذشته برگردد و با افزایش تولید خودرو بازار ساماندهی‬ ‫ش��ود‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬زمان ان نیز باید مشخص شده و‬ ‫به انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرویی‬ ‫اعالم شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نظارت ب��ر قیمت گذاری مصوب خودرو‬ ‫نیز موض��وع مهم��ی اس��ت‪ .‬درحال حاضر ک��ه افزایش‬ ‫محصوالت اتفاق افتاده و نرخ خودرو ‪۵‬درصد زیر حاشیه‬ ‫ب��ازار تصویب ش��د‪ ،‬ضروری اس��ت برای جل��ب اعتماد‬ ‫مصرف کننده و تحقق کاهش پلکانی قیمت ها نظارت ها با‬ ‫حساسیت بیش��تر انجام شود‪ .‬در واقع درخواست انجمن‬ ‫نظارت مستمر و جدی است زیرا ما هم معتقدیم کاهش‬ ‫پلکانی قیمت ها باید محقق شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی همچنین به تعهد اخالقی قطعه سازان به مردم‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬انجمن به عنوان نماینده قطعه سازان‬ ‫متعهد می ش��ود نس��بت به ارتقای کیفی��ت محصوالت‬ ‫خود اهتمام ویژه ای داش��ته باش��د و این نوید را به مردم‬ ‫می دهیم با حل مش��کالت ریالی و نقدینگی و تاثیر انها‬ ‫روی کمی��ت و کیفیت تالش مضاعف��ی در این زمینه ها‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫این مق��ام صنفی با بیان اینکه مس��ئوالن مربوط باید‬ ‫ماهانه یا هر دو هفته یک بار درباره عملکرد و کارهای در‬ ‫حال انجام خود در موضوع صنعت خودرو گزارش دهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با براوردها و داده های به دس��ت امده از گزارش ها‬ ‫می توان دریافت که افزایش نرخ محصوالت درس��ت بوده‬ ‫یا خیر‪ ،‬زیرا ما به عنوان تولیدکننده تعهد اخالقی نسبت‬ ‫به هزینه کرد مصرف کننده داریم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬از درخواس��ت های جدی قطعه سازان‪،‬‬ ‫ورود م��واد اولیه و تجهیزات مورد نی��از بدون انتقال ارز‬ ‫اس��ت زیرا دریافت ارز از سامانه نیما و سنا پیچیده بوده‬ ‫و دس��ت تولیدکننده را تنگ کرده اس��ت‪ .‬در حالی که با‬ ‫مدیریت درس��ت می توان چون برخی دوره ها مبادرت به‬ ‫واردات کاالهای مورد نیاز بدون انتقال ارز کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش صمت که‬ ‫ب��رای برون رفت از وضعی��ت موج��ود در تامین قطعات‬ ‫ه ای ت��ک وزارت دف��اع اع�لام امادگی کرده اس��ت‪ ،‬ایا‬ ‫قطعه س��ازان به توافقی با این وزارتخانه رسیده اند؟ گفت‪:‬‬ ‫انجمن نشست هایی با وزارت دفاع داشته و قرار است در‬ ‫بخش هایی که این وزارتخان��ه می تواند به کمک صنعت‬ ‫خودرو و قطع ه بیاید اعالم شود زیرا انها دارای تجهیزات‬ ‫زیادی هس��تند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬برای داخلی س��ازی قطعات‬ ‫بای��د ‪ ۳‬ضلع مراکز دانش بنیان که حتی قادر به صادرات‬ ‫فناوری خود هستند‪ ،‬نیروهای مسلح که دارای تجهیزات‬ ‫و امکان��ات مناس��بی ب��رای کمک به صنعت هس��تند و‬ ‫همچنین تجربه قطعه س��ازان و خودروسازان در کنار هم‬ ‫قرار گیرد تا بسیاری از قطعاتی که امروز وارد می شود در‬ ‫داخل ساخته و عرضه شوند‪.‬‬ ‫به نی��ا در پایان تضمین کرد‪ :‬اگر تس��هیالت مورد نظر‬ ‫پرداخ��ت و قیمت های به روز و برای قطعه س��ازان هرچه‬ ‫زودت��ر اجرایی ش��ود‪ ،‬می توان قول داد س��ال اینده نرخ‬ ‫خودروها تا ‪۴۰‬درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫معموال وظیفه انجام این پیش بینی بر عهده مدیران ارش��د‬ ‫اجرایی و مسئوالن واحدهای بزرگ تجاری است و این افراد‬ ‫به طوز معمول با ضریب اطمینان ‪۹۰‬درصدی به پیش بینی‬ ‫می پرداختن��د‪ .‬بنابرای��ن این ف��رد تالش کرد تا ازمایش��ی‬ ‫کوچکی را به منظ��ور بهبود فرایند پیش بینی ترتیب دهد‪.‬‬ ‫او در اوت ‪(۲۰۰۵‬مرداد‪ )۹۴‬ایمیلی را به صدها همکار خود‬ ‫فرستاد و از انها خواست تا به پیش بینی درامدهای شرکت‬ ‫در ‪ ۶‬هفته پایانی س��ال بپردازند و به محض ورود به س��ال‬ ‫‪ )۱۳۸۴-۸۵(۲۰۰۶‬او پیش بینی ه��ای قبل��ی این افراد را با‬ ‫پیش بینی متخصصان مقایس��ه کرد؛ خرد جمعی در مقابل‬ ‫خرد کارشناس��ان‪ ،‬پیش بینی کارشناسان ‪۹۳‬درصد درست‬ ‫بود که خیلی هم بد نیس��ت ام��ا نظرهای ان گروه بزرگ تر‬ ‫‪۹۹.۹‬درص��د به واقعی��ت نزدیک بود این نمون��ه ای از یک‬ ‫ازمایش و تجربه کوچک مدیریتی است‪.‬‬ ‫ای��ن ازمایش و تجربه مدیریتی فقط چند س��اعت وقت‬ ‫گرفت تا ایمیل ها ارس��ال شود و تنها یک کارت هدیه ‪۱۰۰‬‬ ‫دالری برای بهترین پیش بینی در نظر گرفته شده بود‪ .‬کمی‬ ‫به این مس��ئله فکر کنید که چگونه در مدت فقط ‪ ۲‬ساعت‬ ‫و یک کارت هدیه‪ ،‬می توانی��د کاری تحول گرایانه مثل این‬ ‫انجام دهید‪ .‬ما همان طور که درباره نواوری در محصوالت‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬س��ایت ها و هر جای دیگر فکر می کنیم‪ ،‬باید کمی‬ ‫ه��م به نواوری در مدیریت فکر کنیم‪ ،‬چراکه ش��رکت هایی‬ ‫که برگ برنده دست ش��ان است‪ ،‬ش��رکت هایی هستند که‬ ‫روش رهبری‪ ،‬سازماندهی‪ ،‬مدیریت و ساختار بندی را پیش‬ ‫از پی��ش مورد ازمایش قرار داده اند و بهترین اس��تفاده را از‬ ‫ای��ن ازمایش ها و تجربه می برن��د و این تجارت جدید را در‬ ‫سیستم مدیریت فعلی و موجود خود می گنجانند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نقش خوشه ها در رقابتی شدن قیمت ها‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رئیس انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س�ازی کشور‪:‬‬ ‫تولی��د زمانی به ط��ور مس��تمر ادامه خواه��د یافت که‬ ‫هزینه ها به همراه سود به واحد صنعتی برگردد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫یکی از برنامه های جدی صنعت قطعه که در سال‪۱۳۸۰‬‬ ‫کلید خورد‪ ،‬تولی��د در مقیاس بود زیرا اگ��ر تیراژ تولید‬ ‫منطقی نباش��د س��اخت محصول توجیه پذیر نخواهد‬ ‫بود‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬ادغام قطعه سازان کوچک و تشکیل‬ ‫قطعه سازان بزرگ برای کاهش هزینه ها و رقابتی شدن‬ ‫قیمت ها‪ ،‬پیش بینی ش��د‪ .‬این بح��ث در مقاطع زمانی‬ ‫گوناگ��ون داغ و تازه می ش��ود ام��ا هن��وز روال جدی و‬ ‫اجرایی پیدا نکرده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ازسوی برخی‬ ‫قطعه س��ازان که به طور مس��تقیم قطعه به خودروساز‬ ‫تحوی��ل می دهند عنوان می ش��ود تولید انها از س��وی‬ ‫مجموعه س��ازان تامین ش��ود‪ .‬حرکت هایی اغاز شده و‬ ‫به طور نمونه در استان س��منان در بحث تشکیل خوشه ‬ ‫صنعتی صحبت هایی ش��د اما در نهایت بی نتیجه باقی‬ ‫ماند‪ .‬اگر قرار باش��د صنعت قطعه در کشور توسعه پیدا‬ ‫کند بهتر است از روش خوشه ای که به لحاظ جغرافیایی‬ ‫نیز نزدیک به کارخانه باش��د استفاده ش��ود‪ .‬کاری که‬ ‫ش��رکت فیات ایتالیا انجام داد و تمامی قطعه سازان در‬ ‫اطراف خود کارخانه مس��تقر ش��دند به طوری که نیاز‬ ‫به حمل ونقل قطع��ات با کامیون نب��ود‪ .‬تجربه ای دیگر‬ ‫مربوط به ژاپن است در شهری که کارخانه خودروسازی‬ ‫تاسیس شد قطعه سازان نیز در همان شهر با فاصله کم‪،‬‬ ‫ش��کل گرفته و مستقر ش��دند تا هزینه های حمل ونقل‬ ‫کاهش یافته و تحویل سفارش ها س��ر زمان مقرر انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬به این ترتیب بخش زی��ادی از س��رمایه های در‬ ‫گردش که در انباره��ای کارخانه باق��ی می ماند و با این‬ ‫چیدمان‪ ،‬به لحاظ مساحت کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫صادرات منوط به تدوین نقشه راه تولید‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫صنعت قطعه در ش��رایط موجود ریزش بس��یاری‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬برخی تغییر ش��غل داد ه یا در جایی‬ ‫دیگ��ر س��رمایه خ��ود را م��ورد بهره ب��رداری قرار‬ ‫داده اند اما کس��انی که سال ها در این صنعت تجربه‬ ‫اندوخته اند و به قول معروف عمری را در این صنعت‬ ‫سپری کرده اند به این راحتی نمی توانند تغییر مسیر‬ ‫دهند‪ .‬اخبار این روزهای قطعه سازان حکایت از این‬ ‫دارد که باقیمانده ها به امید فردا چراغ واحد صنعتی‬ ‫خود را روشن نگه داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود مواد اولیه و افت تیراژ‬ ‫محمد نصوحی‪ ،‬مدیرفروش یکی از ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده قطعات خودروهای س��بک و س��نگین‬ ‫گفت‪ :‬نخس��تین مش��کل قطعه س��ازان کمبود مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز است‪ .‬امکاناتی در اختیار تولیدکننده‬ ‫نیس��ت و این امر ادامه مس��یر را با دشواری همراه‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬ب��رای تامین مناب��ع مال��ی وقتی به‬ ‫بانک ها مراجعه می ش��ود‪ ،‬هزار مانع سر راه صنعتگر‬ ‫می گذارند‪ .‬ضمن انکه افزایش نرخ مواد اولیه روندی‬ ‫است که متوقف نمی شود و همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته مسائل مربوط به مالیات و دارایی‬ ‫و نی��ز انرژی ش��امل نرخ اب ‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و‪ ...‬هم س��ر‬ ‫جای خود است‪ .‬با این وضعیت ضروری است دولت‬ ‫یارانه ای برای تولید در نظر بگیرد تا بتواند محصوالت‬ ‫را ارزان تر در اختیار مصرف کننده قرار دهد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت قطعه ب��ا بیان اینک��ه واحد‬ ‫صنعتی انها خط تولید و بازار لوازم یدکی را‪ ،‬هر دو‬ ‫پوش��ش می دهد در ادامه گفت‪ :‬بیشتر فعالیت ما با‬ ‫ایران خودرو و مگاموتور است‪ .‬البته در زمینه قطعات‬ ‫خودروه��ای س��واری فق��ط خط تولید خودروس��از‬ ‫را تامی��ن می کنیم و در بازار ل��وازم یدکی فعالیتی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اف��ت تولید تصریح کرد‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته در ‪۳‬نوبت فعالیت داشتیم اما امسال ناگزیر‬ ‫به فعالیت تک نوبتی هستیم‪.‬‬ ‫نصوح��ی با بیان اینکه تمام م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫انها از داخل تامین می ش��ود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬اگر مواد‬ ‫اولیه الزم موجود باشد‪ ،‬تولید همچون گذشته ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی اینده‬ ‫نصوحی نیز با گالیه نسبت به گرانی مواد اولیه در‬ ‫انعقاد‬ ‫قرارداد‬ ‫تست خودرو‬ ‫برای ارتقای‬ ‫کیفی انها‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬نوبت‪ ،‬گفت‪ :‬در حالی که نرخ تمام نهاده های‬ ‫تولی��د و قطعات ماش��ین االت و تجهی��زات افزایش‬ ‫یافته‪ ،‬اما نرخ قطعات بروزرسانی نشده است‪.‬‬ ‫این قطعه س��از درباره ورشکس��تی قطعه س��ازان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬واحدهای صنعتی بسیاری تعطیل شده و‬ ‫انهایی که مانده اند هم با تعدیل نیرو در حال فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نصوح��ی در زمینه ادام��ه فعالیت ها در واحدهای‬ ‫صنعت��ی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تولیدکنن��ده اس��ترس‬ ‫اتفاق های فردا را دارد و نسبت به اینده نگران است‬ ‫و نمی تواند برنامه ای برای خود تدوین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹همراهی دولتی ها ضروری است‬ ‫در ادامه سیدجمال خرس��ند‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫یکی از برنده��ای داخلی که در زمین��ه تولید انواع‬ ‫اگ��زوز فعالیت دارد‪ ،‬درباره گران��ی مواد اولیه گفت‪:‬‬ ‫م��واد اولیه گ��ران خریداری و در نتیج��ه گران هم‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازرس��ی کیفیت گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫محدودیت هایی ک��ه تحریم ها برای صنع��ت خودرو ایجاد‬ ‫ک��رده‪ ،‬ارتباط خودروس��ازها ب��ا ش��رکت های اروپایی که‬ ‫برنامه های ازمون جاده ای را انجام می دادند‪ ،‬قطع شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر ما امکانات محدودی در این حوزه داریم و به‬ ‫همین دلیل س��عی کردیم با انعقاد قرارداد با شرکت چینی‬ ‫این خ�لا را پر کنیم‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫بازرسی کیفیت‪ ،‬اشکان گلپایگانی با بیان اینکه به تازگی با‬ ‫شرکت ازمون چین قرارداد همکاری انعقاد شده‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫ب��رای باال بردن کیفیت و اس��تانداردهای روزامد خودرو با‬ ‫این ش��رکت چینی که پیش��ینه ‪۲۰‬س��اله دارد‪ ،‬قراردادی‬ ‫امض��ا کرده ایم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ب��ا توجه به محدودیت هایی‬ ‫ک��ه تحریم ها ب��رای صنعت خ��ودرو ایجاد ک��رده ارتباط‬ ‫خودروسازها با ش��رکت های اروپایی که برنامه های ازمون‬ ‫جاده ای را انجام می دادند‪ ،‬قطع ش��ده است‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫فروخته می ش��ود‪ .‬این نمی تواند مشکل اصلی تولید‬ ‫قطعه سازان باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با این روند قرار نیست صنعت رشد کند‪.‬‬ ‫همه راهکارها در حد شعار و حرف باقی مانده است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح ای��ن موضوع گفت‪ :‬بیش��تر اداره ها‬ ‫به گونه ای برخورد می کنند که نه تنها مش��کلی حل‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬بلکه چوب الی چرخ تولی��د می گذارند‪.‬‬ ‫انه��ا همراه��ی الزم را با بخش خصوص��ی ندارند و‬ ‫با خصوم��ت رفتار می کنند و ای��ن وضعیت موجب‬ ‫دلسردی تولیدکننده شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطع��ه ادامه داد‪ :‬در ‪۲‬س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۵‬تا ‪۶‬تولیدکننده از همکاران ما که بیش از‬ ‫‪۵۰‬نیروی کاری داشتند ناگزیر به توقف تولید شدند‪.‬‬ ‫خرس��ند با بیان اینکه مش��کل اصلی ما همکاری‬ ‫نک��ردن اداره های دولتی با بخش خصوصی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در کنار همکاری نداش��تن‪ ،‬متصل نبودن این‬ ‫م��ا امکانات مح��دودی در ای��ن حوزه داریم ب��رای همین‬ ‫س��عی کردیم ب��ا انعقاد قرداد با ش��رکت چینی این خال را‬ ‫پر کنیم‪ .‬وی با اش��اره به پیشینه فعالیت این شرکت گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت ازمون چین ‪۲۲‬سال اس��ت که فعالیت می کند و‬ ‫صالحیت این ش��رکت از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و محیط زیس��ت چین تایید شده اس��ت‪ .‬این شرکت یکی‬ ‫از کامل تری��ن ش��رکت ها با دس��تگاه های روزامد اس��ت و‬ ‫می توان گفت از شرکت های اروپایی برتر است این شرکت‬ ‫با برخورداری از ازمایش��گاه های االیندگی خودرو موتور و‬ ‫ازمایش��گاه خودرو های استفاده کننده از انرژی های نو یکی‬ ‫از روزامدترین و قوی ترین ازمایش��گاه ها را در سطح جهان‬ ‫است‪ .‬گلپایگانی ادامه داد‪ :‬عالوه بر ان براساس تفاهمی که‬ ‫با این شرکت داشتیم به محض لغو محدودیت ها و تحریم ها‬ ‫این ش��رکت از نظر مال��ی‪ ،‬تجهیزات و فناوری در کش��ور‬ ‫س��رمایه گذاری خواهد کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در بخشی از‬ ‫ساماندهی بازار خودرو باید به دور از جنجال باشد‬ ‫عض��و کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای اس�لامی اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬موضوع مورد بحث در ش��رایط فعلی‪ ،‬س��اماندهی‬ ‫بازار خودرو اس��ت و با وجود انک��ه کلیات این طرح‬ ‫مصوب شد‪ ،‬ما به تغییراتی که در کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی در اصل طرح‬ ‫داده شد گله مندیم‪ .‬بهرام پارسایی در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو تصریح کرد‪ :‬از انجا که فضای مجلس‬ ‫شورای اس�لامی برای اتخاذ تصمیم های حیاتی و‬ ‫مهم باید فضایی منطقی‪ ،‬با اس��تفاده از امار و ارقام‬ ‫منطقی باش��د اما احساسی شدن برخی از نمایندگان‬ ‫به بهانه حمایت از کارگران و اش��تغالزایی و نیز کارافرینی‬ ‫س��بب شد برخی از نمایندگان نگران ناکام ماندن طرح ساماندهی‬ ‫ش��وند که خوش��بختانه با وجود تمام این نگرانی ها و ش��رایط نامتعارف‬ ‫کلی��ات ط��رح به تصویب نمایندگان رس��ید‪ .‬عضو کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه افزود‪ :‬در پی مطرح ش��دن‬ ‫طرح س��اماندهی خودرو پیشنهاد شد تا در فضایی کامال‬ ‫منطقی و به دور از احساس��ات با کار کارشناسی شده‬ ‫ب��ه موضوع پرداخته ش��ود‪ .‬بنابراین‪ ،‬به پیش��نهاد‬ ‫رئی��س مجلس‪ ،‬طرح س��اماندهی با یک اختالف‬ ‫نسبت به طرح قبلی به کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫بازگشت‪ .‬با توجه به اینکه طرح ساماندهی مدت‬ ‫زیادی در کمیسیون صنایع و معادن ماند و کاری‬ ‫از پیش نرفت‪ ،‬در نخستین فرصت بعد از بودجه به‬ ‫پیشنهاد هیات رئیسه و رئیس مجلس طرح ساماندهی‬ ‫صنعت خودرو در صحن علنی مطرح و تصمیم گرفته شد‬ ‫تا در جلس��ه های کمیسیون صنایع و معادن‪ ،‬نماینده شرکت های‬ ‫خودروس��از و اعضای مرکز پژوهش ه��ای مجلس و همچنین نمایندگان‬ ‫طراح به منظور دفاع از پیشنهادهای خود حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫مسئوالن مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی انتقاد کرد‪ :‬شرکت های‬ ‫ب��زرگ تولی��دی پیش از ش��روع تحریم ها‪ ،‬قیمت محص��والت خود را‬ ‫افزای��ش داده و به نوعی به تورم زودهنگام دامن زده و بار س��نگین این‬ ‫وضعیت بغرنج را بر دوش مردم گذاش��تند‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬سالم‬ ‫امینی در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ای��ن وضعیت قدرت خرید مردم در تمام��ی زمینه ها به مراتب کاهش‬ ‫یافته است و عموم افراد جامعه شامل کارمندان‪ ،‬بازنشستگان‪ ،‬کسبه و‬ ‫بازاریان‪ ،‬کارگران‪ ،‬رانندگان‪ ،‬دانشجویان و سایر اقشار در فشار اقتصادی‬ ‫ق��رار گرفته اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با این حال در این ش��رایط بس��یاری از‬ ‫مس��ئوالن مسئولیت پذیر و پاسخگو نیس��تند و مسئولیت را در میدان‬ ‫یکدیگر پاس می دهند و در نهایت به تحریم ها وصل می کنند‪ .‬هیچ کس‬ ‫از مدیریت ناکارامد سخنی به میان نمی اورد‪.‬‬ ‫اداره ها به یکدیگر هم س��بب شده تا چالش ها نمود‬ ‫بیش��تری داش��ته باش��د‪ .‬ارتباط وجود ندارند و هر‬ ‫نهادی به شکل جزیره ای عمل می کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مس��ئول دولتی در رسانه از مشکالت‬ ‫صنعتگ��ران می گوی��د و عنوان می کند نس��بت به‬ ‫وضعیت مطلع بوده و به دنبال رفع ان اس��ت اما در‬ ‫عمل تغییری دیده نمی شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬فردی که خود در صنعت فعالیت‬ ‫نداش��ته باش��د‪ ،‬مشکالت را نمی شناس��د در نتیجه‬ ‫نمی تواند راه حل درس��تی ارائه ده��د‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫به ط��ور واقع��ی و جدی صنعت و وضعی��ت تولید را‬ ‫س��اماندهی کنیم این امر از س��وی مدیریت دولتی‬ ‫محقق نمی شود‪ ،‬بلکه مدیر باید از بدنه خود صنعت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ اتفاق های مثبت و مقطعی‬ ‫خرسند در ادامه درددل های صنعتگران اظهارکرد‪:‬‬ ‫این تفاهمنامه اموزش نیروهای ایرانی نیز امده اس��ت و بر‬ ‫همین اساس ماه اینده نخس��تین گروه از کارشناسان این‬ ‫ش��رکت برای اموزش در ح��وزه االیندگی های خودروهای‬ ‫س��واری و موتورسیکلت به این کش��ور اعزام خواهند شد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬چینی ها درخواس��ت برگزاری یک س��مینار‬ ‫برای ش��رکت های خودرویی و شرکت های بازرسی کیفیت‬ ‫خود برای اشنایی با اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه ایران‬ ‫نیز کرده اند برخی از اس��تانداردها همچون خدمات پس از‬ ‫فروش مختص به ایران است و انها با توجه به همکاری که‬ ‫در حوزه خودرو با ایران دارند برای اشنایی با این استاندارد‬ ‫درخواست چنین سمیناری را داشتند‪.‬‬ ‫وی درب��اره مرک��ز ازمون جاده ای این ش��رکت گفت‪ :‬ما‬ ‫از ‪۱۴‬س��ال پیش برای س��اخت چنین ازمایشگاهی تالش‬ ‫کرده ای��م اما متاس��فانه ب��ا کمبود بودجه روبه رو ش��ده ایم‬ ‫ضمن انکه شرکت های خودرویی که سهامدار اصلی چنین‬ ‫پیش ت��ر اداره کار قانونی وضع ک��رده که مربوط به‬ ‫واحدهای تولیدی بیش از ‪ ۳۰‬نفر می ش��د‪ .‬این امر‬ ‫باعث ش��د برخی تنها برای اینکه مشمول این قانون‬ ‫نشوند به تعدیل نیروی انس��انی خود بپردازند‪ ،‬زیرا‬ ‫تدوین این قوانین در شرایط سخت تولید نمی تواند‬ ‫کارساز باشد‪.‬‬ ‫وی عنوان ک��رد‪ :‬از این رو‪ ،‬در بح��ث تعدیل نیرو‬ ‫تنه��ا نباید به این مس��ئله متمرکز ش��د ک��ه تیراژ‬ ‫افت داش��ته و صنعتگر ناگزیر به تعدیل نیرو ش��ده‪،‬‬ ‫بلکه جاهایی این س��ختگیری های قانونی اس��ت که‬ ‫صنعتگ��ر را ناچ��ار به تعدیل نی��رو می کند یا حتی‬ ‫افزایش تیراژ نمی تواند خبر خوشحال کننده ای باشد‬ ‫زیرا ممکن است یک واحد تولیدی از گردونه خارج‬ ‫شده و دیگری سهم او را تولید می کند‪ .‬پس این امر‬ ‫نمی تواند نشان دهنده رونق تولید و بازار کشور باشد‪.‬‬ ‫خرس��ند در ادام��ه گالیه ه��ای خود بخش��ی از‬ ‫مشکالت را مربوط به تولیدکنندگان دانست و گفت‪:‬‬ ‫نمی توان همه مسائل و مشکالت را مربوط به بخش‬ ‫دولتی دانس��ت‪ ،‬بلک��ه جاهایی ه��م صنعتگر دچار‬ ‫اش��تباه می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬با به وجود امدن‬ ‫تحری��م بعضی از این فضا سوءاس��تفاده کرده و نرخ‬ ‫محصوالت خود را بی قاعده افزایش داده اند‪.‬‬ ‫برخی معتقدند چ��ون ممنوعیت واردات کاالهای‬ ‫مشابه تولید داخل از ابتدای تیر رقم خورد و قاچاق‬ ‫نیز به این ترتیب کمتر شد‪ ،‬بازار محصوالت داخلی‬ ‫رونق بیش��تری گرفت‪ .‬وی در این باره معتقد اس��ت‬ ‫این امور به ش��کل مقطعی نمی تواند کارساز و مفید‬ ‫باشد‪ ،‬بلکه بیشتر اسیب رسان است زیرا نوعی شوک‬ ‫ب��ه واحدهای صنعتی ب��وده در حالی که حمایت از‬ ‫کاالی داخل��ی باید به طور مس��تمر و ب��ا برنامه های‬ ‫جامع باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بازار امروز که منجر به خوشحالی بعضی‬ ‫از تولیدکنن��دگان ش��ده پایدار و ماندگار نیس��ت و‬ ‫نمی توان به ان خوشبین بود‪.‬‬ ‫خرسند با بیان اینکه خال نقشه راه مشکل پایه ای‬ ‫صنعت خودرو اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر حتی شرکتی‬ ‫بسیار قوی مانند تویوتا خریداری شود و تمام خط‬ ‫تولید ان به داخل منتقل ش��ود‪ ،‬نمی توانیم تویوتا‬ ‫صادر کنیم زیرا نقش��ه راه نداریم و زیرس��اخت ها‬ ‫فراهم نیس��ت‪ .‬از س��وی دیگ��ر تع��دد قوانین که‬ ‫به نوع��ی خود منجر به چالش ش��ده فرصت ها را از‬ ‫ما می گیرد‪.‬‬ ‫شرکتی هستند نیز با توجه به محدودیت ها و مشکالتی که‬ ‫به سبب تحریم ها برای انها پیش امده دیگر نمی تواند مانند‬ ‫پیش از این طرح پش��تیبانی کنند‪ .‬البته این را هم باید در‬ ‫نظر داشته باشیم که با راه اندازی چنین مرکزی هزینه برای‬ ‫این ش��رکت ها ایجاد خواهد شد پس طبیعی است تمایلی‬ ‫برای سرمایه گذاری در ان نداشته باشند‪.‬‬ ‫گلپایگان��ی ادام��ه داد‪ :‬این ازمون ارتباط مس��تقیمی با‬ ‫بحث محافظت از سرنش��ین و ج��ان مردم دارد و نمی توان‬ ‫از ان صرف نظر کرد طبیعی اس��ت که به لحاظ لجستیکی‬ ‫اروپا برای ما گزینه بهتری در این حوزه باش��د اما با وجود‬ ‫تحریم ها و الزامی بودن این ازمون ما راه هایی را پیدا کردیم‬ ‫ک��ه بتوانیم ب��ا دور زدن تحریم ها هزین��ه ان را بپردازیم و‬ ‫ماه اینده نخس��تین خودرو که یک��ی از محصوالت جدید‬ ‫ایران خودرو است برای ازمون به این کشور فرستاده خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تصدی گری صنعت خودرو از سوی دولت‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬اگر س��هامدار بخ��ش خصوصی صنعت‬ ‫خودرو کش��ور را به دست گیرد و دولت تصدی گری‬ ‫در این حوزه را رها کند‪ ،‬مش��کالت خودروسازی‬ ‫کشور حل می شود‪.‬‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو با‬ ‫خانه ملت‪ ،‬ب��ا انتقاد از مکانیس��م قیمت گذاری‬ ‫خودرو در کش��ور‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ورود شورای رقابت‬ ‫به موضوع قیمت گذاری خودرو اشتباه است‪ .‬وظیفه‬ ‫این شورا تشخیص مصداق های انحصار در کسب وکارهای‬ ‫اقتصادی و به دنبال ان پیش��نهاد راهکاره��ای مقابله با انحصار‬ ‫است‪.‬‬ ‫نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫قیمت گذاری برای تمام کاالها وظیفه سازمان حمایت از مصرف کننده‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬دولت نباید در قیمت گذاری کاالها دخالتی داشته باشد‪.‬‬ ‫این عرضه و تقاضا بازار اس��ت که باید مش��خص کننده قیمت ها باشد‬ ‫اما از انجایی که عرضه و تقاضا در بازار ایران متعادل نیس��ت س��ازمان‬ ‫حمای��ت ناچار به نظ��ارت بر قیمت گذاری کاالهای اساس��ی و خودرو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ش��ورای رقابت باید به دنبال رقابتی ش��دن اقتصاد‬ ‫باش��د‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولید کنندگان مس��ئول قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ اس��ت؛ این‬ ‫خودروها برای قشر متوسط جامعه تولید می شود و متاسفانه‬ ‫بازار انحصاری دارد‪.‬‬ ‫این نماینده م��ردم در مجلس دهم با بیان اینکه‬ ‫طرح ساماندهی خودرو از پختگی کافی برخوردار‬ ‫نبود‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬حال که ای��ن طرح به‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن ارجاع شده فرصت‬ ‫مناسبی برای کارامد شدن ان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن‬ ‫مجلس با اش��اره به راهکارهای مناسب برای حل‬ ‫مش��کالت صنعت خ��ودرو‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬در صورتی‬ ‫که ب��ه خودروس��ازی به عنوان بنگاه ه��ا اقتصادی توجه‬ ‫شود تمام مش��کالت موجود حل خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫سهامدار بخش خصوصی صنعت خودرو کشور را به دست گیرد و دولت‬ ‫تصدی گری این حوزه را رها کند مشکالت حل می شود‪ .‬سهامدار بخش‬ ‫خصوصی به دنبال کسب سود است و اگر از زیانده بودن خودروسازی‬ ‫مطمئن شود این فعالیت اقتصادی را متوقف می کند‪.‬‬ ‫احمدی با اشاره به تصویب ماده ‪ ۲‬طرح ساماندهی بازار خودرو مبنی‬ ‫بر حذف تصدی گری دولت در صنعت خودرو در مدت ‪ ۳‬س��ال‪ ،‬یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬امیدواریم با اجرای این طرح س��ایه دولت از س��ر صنعت خودرو‬ ‫کم ش��ود البته دولت درحال حاضر نیز می تواند تصدی گری در صنعت‬ ‫خودرو را رها کند و اجازه دهد سهامداران بخش خصوصی هیات مدیره‬ ‫انتخاب کنند؛ مشکالت خودروسازی کشور ناشی از تصدی گری دولت‬ ‫در این صنعت است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫سومین مرکز تعمیر تخصصی گیربکس اتوماتیک اغاز به کار کرد‬ ‫ش��رکت هم��گام خ��ودرو‪ ،‬در راس��تای ارتق��ای‬ ‫خدم��ات کیف��ی و کمی تعمی��رات تخصصی خودرو‬ ‫در تعمیرگاه ه��ای مرک��زی ایران خ��ودرو و افزای��ش‬ ‫رضایتمن��دی مش��تریان اق��دام به راه ان��دازی مرکز‬ ‫تخصص��ی تعمیرات گیربکس اتوماتیک در تعمیرگاه‬ ‫مرک��زی ش��ماره ی��ک ک��رد‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت هم��گام خودرو گف��ت‪ :‬با ورود‬ ‫تولی��دات جدی��د بر پای��ه فناوری های پیش��رفته به‬ ‫ب��ازار خ��ودرو و اهمیت توس��عه خدم��ات تخصصی‬ ‫ح��وزه خدمات پس از فروش‪ ،‬تعمیرگاه های مرکزی‬ ‫ایران خودرو ضمن ارتقای س��طح اموزش کارکنان و‬ ‫ایجاد زیرس��اخت های الزم‪ ،‬اقدام به راه اندازی مرکز‬ ‫تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک کرده اس��ت‪.‬‬ ‫بابک سالجقه تعمیرگاه مرکزی شماره یک را به عنوان‬ ‫نمونه ازمایشی تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک‬ ‫معرفی کرد و افزود‪ :‬ش��رکت همگام خودرو با درک‬ ‫اهمی��ت وج��ود ی��ک مجموع��ه تخصص��ی و جامع‬ ‫خدم��ات خودروی��ی با تجهیزات م��درن و نیروهای‬ ‫فنی ماهر‪ ،‬تمرکز خود را به ارائه خدمات تخصصی با‬ ‫کیفیت‪ ،‬مشاوره تخصصی درباره مراقبت از خودرو و‬ ‫فرهنگ سازی برای ارتباط موثر کارکنان با مشتریان‬ ‫معطوف کرده اس��ت‪ .‬وی توس��عه خدمات تخصصی‬ ‫تعمیرات خودرو و راه اندازی مرکز خدمات تخصصی‬ ‫گیربکس اتوماتیک تعمیرگاه های مرکزی ایران خودرو‬ ‫عاملی در بهبود تصویر ذهنی مشتریان دانست و گفت‪:‬‬ ‫تالش ما بر این اس��ت که در تعمیرگاه های مرکزی‬ ‫ایران خودرو با تقویت فرهنگ خدمت رسانی‪ ،‬ارتقای‬ ‫اس��تانداردهای تعمیرگاهی و بهبود کیفیت خدمات‪،‬‬ ‫در راستای خلق ارزش برای مشتریان گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو و افزایش رضایت مندی انها گام برداریم‪.‬‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تولید کننده‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫فعالیت در شرایط س��خت حاکی از همت و تالش‬ ‫صنعتگرانی دارد که س��عی دارند با خالقیت تولید را‬ ‫حفظ کنند‪ .‬گفت وگو با کسانی که به لحاظ نرم افزای‬ ‫و سخت افزاری کیفیت محصوالت را ارتقا داد ه و نرخ‬ ‫تمام ش��ده خ��ود را حتی از ان��واع محصوالت چینی‬ ‫کاهش داده اند‪ ،‬جای بس��ی امی��دواری دارد‪ .‬اما انچه‬ ‫انها را گالیه مند کرده حمایت نشدن از سوی مدیران‬ ‫دولتی اس��ت در حالی که کش��ورهای دیگر برای این‬ ‫تولیدکنن��دگان یاران��ه درنظر گرفته و انها تش��ویق‬ ‫می کنند تا ضمن افزایش تولید‪ ،‬بازار خود را توس��عه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫تـولیـدکنـنـده‬ ‫خالقیت دارد اما‬ ‫حمایت نمی شود‬ ‫‹ ‹تالش فعاالن خرد برای تولید‬ ‫منوچه��ر ازادبخت‪ ،‬یک��ی از تولیدکنندگان موکت‬ ‫خ��ودرو با بیان مش��کالت روز صنع��ت قطعه گفت‪:‬‬ ‫مش��کالت صنعت به قدری زیاد است که کار را برای‬ ‫واحدهای صنعتی خرد بسیار دشوار کرده ضمن انکه‬ ‫رانت های موجود در ش��رکت های بزرگ‪ ،‬فضا را برای‬ ‫رقابت واحدهای کوچک تر تنگ کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واحدهای صنعتی خرد س��رمایه زیادی‬ ‫ندارند‪ ،‬با س��عی و ت�لاش زیاد ب��ازاری را برای خود‬ ‫فراهم می کنند اما با یک البی از سوی شرکتی بزرگتر‬ ‫به راحتی بازار خود را از دست می دهند‪.‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬نرخ تمام شده برای هر خریداری مهم‬ ‫اس��ت اینکه بتواند با هزینه کمتر محصول بیش��تری‬ ‫(البته به شرط کیفیت یکس��ان) خریداری کند‪ .‬این‬ ‫فع��ال صنعت قطعه در این ب��اره اظهارکرد‪ :‬نرخ تمام‬ ‫ش��ده محصوالت در واحدهای صنعتی کوچک پایین‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ش��رکت ما موکت را کیلویی‬ ‫‪۱۵‬هزار تومان می فروش��د اما شرکت بزرگی که یکی‬ ‫از برندهای معروف داخلی است ان را با مبلغ ‪۲۱‬هزار‬ ‫تومان به فروش می رساند‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگر که در کار خود خالقیت داش��ته و با‬ ‫ترکیب برخی از تجهیزات‪ ،‬بهره وری ماشین االت مورد‬ ‫اس��تفاده خود را ارتقا داده است‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بزرگ تری��ن کمک��ی که دولت می توان��د به صنعت و‬ ‫اقتصاد کشور کند حفظ اشتغال در واحدهای صنعتی‬ ‫خرد اس��ت زیرا این ش��رکت ها هزینه ای برای دولت‬ ‫نداش��ته و بدون حاش��یه در حال فعالیت هس��تند‪.‬‬ ‫همچنی��ن همین واحدهای صنعتی خرد تاثیر زیادی‬ ‫در امر اشتغالزایی دارند‪.‬‬ ‫ازادبخت با بی��ان اینکه این صن��ف (تولید موکت‬ ‫خودرو) در ‪ ۶‬ماه گذشته ریزش زیادی داشته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫زمانی الیاف ‪۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان بود و با چک ‪۴‬ماهه‬ ‫می کردی��م اما امروز نرخ ان به بیش از ‪۱۱‬هزار تومان‬ ‫رس��یده که نقدی هم باید بخریم‪ .‬ای��ن امر منجر به‬ ‫دبیر انجمن‬ ‫خودروسازان‬ ‫ایران‪:‬‬ ‫صدور مجوز‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫خودرو از‬ ‫سوی ستاد‬ ‫تنظیم بازار‬ ‫خواهد بود‬ ‫تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای زیادی شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این واحد صنعت��ی هم تعدیل نیرو‬ ‫داش��ت و تعداد کارگ��ران از ‪۱۵‬نفر ب��ه ‪۴‬نفر کاهش‬ ‫یافت‪ .‬ضمن انکه تولید ماهانه از ‪ ۶۰‬به ‪۱۵‬تن رس��ید‬ ‫و فقط با ‪۳۰‬درصد ظرفیت خود فعالیت داریم‪.‬‬ ‫او با اش��اره به بدون استفاده ماندن ماشین االت در‬ ‫واحدهای صنعتی گفت‪ :‬تجهیزات سرمایه ای هستند‬ ‫که بدون اس��تفاده باقی مانده اند زی��را درحال حاضر‬ ‫با توج��ه به کاهش س��رمایه ها تولیدکنندگان ناگزیر‬ ‫هستند با کمترین ظرفیت فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬شرایط سخت تولید همچون غربالی‬ ‫س��بب ریزش واحده��ای صنعتی زی��ادی در صنعت‬ ‫قطعه کشور شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش هزین�ه س�ربار در ش�رکت های‬ ‫کوچک تر‬ ‫ازادبخت در پاسخ به این پرسش که چرا واحدهای‬ ‫صنعت��ی کوچک که قدرت مان��ور کمتری در عرصه‬ ‫تولی��د و ب��ازار دارن��د با یکدیگ��ر ادغام نمی ش��وند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این صنف (تولیدکننده موکت خودرو) بس��یار‬ ‫رقابت پذیر بوده و این امر ش��دنی نیست‪ .‬ضمن انکه‬ ‫با ش��رایط سخت امروز‪ ،‬شرکت های بزرگ هم به این‬ ‫نتیجه رس��یده اند که کار با واحده��ای صنعتی خرد‬ ‫بهتر و با مشکالت کمتری همراه است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به پایین ب��ودن هزینه ه��ای تولید در‬ ‫شرکت های کوچک تر‪ ،‬توضیح داد‪ :‬واحدهای تولیدی‬ ‫به گفته دبی��ر انجمن خودروس��ازان ای��ران‪ ،‬مج��وز افزایش‬ ‫قیمت های خودرو از س��وی س��تاد تنظیم بازار ص��ادر و اجرایی‬ ‫می شود و اینکه چرا به یکباره این افزایش قیمت اعمال نمی شود‬ ‫ه م پاسخی است که باید از خودشان دریافت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬در پی اینک��ه در مدت اخی��ر مرتب قیمت‬ ‫خودروها افزایش داش��ته‪ ،‬احمد نعمت بخش اظهار کرد‪ :‬افزایش‬ ‫قیمت ها ب��ا مجوز اتفاق می افت��د و با تصمیم س��تاد تنظیم بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬مس��ئول ارائه مجوزهای افزایش قیمت ها خود‬ ‫س��تاد تنظیم بازار اس��ت‪ .‬تا چندی پیش‪ ،‬قیمت خودروهای زیر‬ ‫‪ ۴۵‬میلیون تومان در شورای رقابت بررسی و قیمت گذاری انجام‬ ‫می شد‪ .‬اما بنابر مش��کالتی که در ش��ورای رقابت به وجود امد‪،‬‬ ‫وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در روزه��ای پایانی وزارت‬ ‫خود در کمیته اقتصادی سران مطرح کرد که بنابر دالیل خاص‬ ‫موافقت شد که قیمت گذاری از ش��ورای رقابت گرفته و به ستاد‬ ‫تنظیم بازار سپرده ش��ود‪ .‬دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود‪:‬‬ ‫زمانی که بر اس��اس مصوبه سال ‪ ۹۰‬ش��ورای اقتصاد‪ ،‬اعالم شد‬ ‫که خودروی س��واری به عنوان کاالی انحصاری گرفتار ش��ورای‬ ‫خرد هزینه های س��ربار کمتری دارند‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫صاحبان کارگاه های کوچک به طور معمول‪ ،‬کارهای‬ ‫فنی را خودش��ان انجام می دهند‪ ،‬بخش اداری ندارند‬ ‫و خ��ود صاح��ب کارگاه کارهای مربوط ب��ه این امور‬ ‫را انج��ام می ده��د‪ .‬از این رو‪ ،‬این مس��ائل در کاهش‬ ‫هزینه ها بسیار تاثیر دارد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره به مشکالت بانکی‬ ‫کشور هم گفت‪ :‬بروکراسی اداری و تنوع بخشنامه ها‬ ‫در شبکه بانکی به گونه ای است که صنعتگر نمی تواند‬ ‫در این شرایط سخت امیدی به تسهیالت داشته باشد‪.‬‬ ‫ازادبخت در پایان به کارخانه های سبز اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در حالی که کارخانه های صنعتی دنیا به سمت‬ ‫تولید از مواد بازیافت��ی رفته اند فعال صنعت ما هنوز‬ ‫نمی داند کارخانه سبز چیست‪ .‬در این زمینه فعالیت‬ ‫را اغاز کردیم اما حمایت نش��د و فعالیت متوقف شد‬ ‫در حالی که کش��ورهای صنعتی به این نوع فعالیت ها‬ ‫یارانه می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹خالقیت در تولید‬ ‫شاهرخ باقری‪ ،‬تولیدکننده کفپوش و کف صندوق‬ ‫خودرو در ادامه با اش��اره ب��ه خالقیت واحد صنعتی‬ ‫خود‪ ،‬گفت‪ :‬ما ترکیب جدی��دی برای تولید کفپوش‬ ‫خودرو داش��تیم و از مواد اولیه ای اس��تفاده شده که‬ ‫خواص چرم دارد اما ‪( PVC‬نوعی پالستیک) نیست‬ ‫بهره بردیم‪ .‬این تغییر در ترکیب مواد س��بب ش��ده‬ ‫تا مسائل غیربهداش��تی این محصوالت (کفپوش ها)‬ ‫رقابت شد در حالی که قرار بود ش��ورای رقابت تورم بخشی بانک‬ ‫مرکزی را هر ‪ ۳‬ماه یکبار گرفته و بر اس��اس ان قیمت ها را اعالم‬ ‫کن د اما ای��ن کار انجام نش��د‪ .‬ابتدا ‪ ۶‬ماهه‪ ،‬س��پس ‪ ۹‬ماهه و بعد‬ ‫از ان یک ساله ش��د‪ .‬در پایان نیز بر اس��اس فرمولی غیرمنطقی‬ ‫تورم بخش��ی از بانک مرک��زی گرفته و ح��دود ‪ ۵‬درص��د از ان‬ ‫کاس��ته می ش��د (‪ ۲.۵‬درصد به دلیل به��ره وری و ‪ ۲.۵‬درصد به‬ ‫س��بب کیفیت خودرو)‪ .‬این در حالی اس��ت که اداره کل خودرو‬ ‫و نی��روی محرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بر اس��اس‬ ‫ارائه راهکارهای بومی از دل مشکالت‬ ‫رضا هاشمی‪ ،‬فعال صنعت قطعه‪ :‬هر کشوری با توجه به‬ ‫نیازها و ظرفیتی ک��ه دارد راه حل های خود را ارائه می دهد‪،‬‬ ‫از این رو ش��اید این راهکارها برای س��ایر کش��ورها کارس��از‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫امروز قطعه س��ازان در جهان به سوی مجموعه های بزرگی‬ ‫پیش می روند که برای همان کش��ورها با توجه به پیشینه ای‬ ‫که در صنعت خودرو دارند‪ ،‬کارامد و پاسخگو خواهد بود زیرا‬ ‫از ش��رایط انها بیرون امده است‪ .‬این کشورها هر سال مدلی‬ ‫جدید به ب��ازار خودرو معرفی می کنند و با تولید محصوالت‬ ‫جدید با س��اپالیرهای تازه ای که در این راستا شکل گرفته‪،‬‬ ‫همکاری می ش��ود‪ .‬ضمن انکه با وج��ود از رده خارج کردن‬ ‫خودروهای قدیمی همچنان قطعه سازان محصوالت را تولید‬ ‫و به سایر کشورها صادر می کنند‪.‬‬ ‫برای کش��وری که صنعت خ��ودرو و قطعه ان هنوز به ان‬ ‫موقعیت ها نرس��یده‪ ،‬چنین ش��یوه ای مفی��د نخواهد بود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬نخس��ت باید ش��رایط خود را بس��نجیم و با توجه به‬ ‫موقعیت موجود برنامه توسعه ای داشته باشیم‪.‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬مس��ائل و دغدغه ها متفاوت اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬امروز کش��ور بی��کار تحصیلکرده زی��اد دارد و تمام‬ ‫این نیروهای جوان جزو س��رمایه ها و ثروت کش��ور به شمار‬ ‫می روند‪ ،‬بنابراین یکی از مس��ائل ضروری اش��تغالزایی برای‬ ‫این س��رمایه های انسانی اس��ت‪ .‬البته باید واحدهای کوچک‬ ‫جذب ش��رکت های بزرگ تر شوند تا توسعه انها محقق شود‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم این صنع��ت‪ ،‬واحدهای کوچکی دارد که هر‬ ‫کدام خود به تنهایی توانمند بوده و تنها نیاز اس��ت تا به انها‬ ‫بها داده شود‪.‬‬ ‫حقیقت این است که راه را گم کرده ایم‪ .‬سیاستمداران باید‬ ‫سیاس��ت های کلی را برنامه ریزی کنند که وقتی در صنعت‬ ‫وارد و اجرا می ش��ود‪ ،‬چرخ تولید بچرخ��د و رونق اقتصادی‬ ‫اتف��اق بیفتد‪ .‬در صنع��ت خودرو بای��د برنامه های بلندمدت‬ ‫تدوین ش��ود با نقشه راه مناسب‪ ،‬خودروساز و زنجیره تامین‬ ‫ان با توجه به این نقشه‪ ،‬اما فراتر از شعار حرکت کنند‪.‬‬ ‫کاهش پیدا کند‪ .‬این موضوع در کش��ورهای صنعتی‬ ‫مهم اس��ت و امروز در اروپا دیگ��ر صنعتگری از مواد‬ ‫‪ PVC‬در کفپوش خودرو استفاده نمی کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در فرایند تولید به گونه ای عمل‬ ‫کرده ای��م که نرخ تمام ش��ده را ه��م کاهش داده ایم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این ترکی��ب در کش��ورهای صنعتی از خیلی‬ ‫پیش تر استفاده می ش��ده اما ما برای نخستین بار در‬ ‫کشور از ان بهره بردیم‪.‬‬ ‫ضمن انکه در فرایند تولید از روش هایی اس��تفاده‬ ‫می ش��ود که نرخ تمام شده محصوالت را به یک سوم‬ ‫نوع چینی کاهش می دهد‪.‬‬ ‫او درباره چگونگی این کاهش به ماشین االتی اشاره‬ ‫کرد که محصول خالقیت این واحد صنعتی اس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬سرعت تولید را با استفاده از تجهیزات فناوری‬ ‫ش��ده ارتقا داده ایم و موضوع مهم دیگر دانش ترکیب‬ ‫مواد برای تولید اس��ت‪ .‬امروز محصوالت ما با کیفیت‬ ‫بهتر و نرخ تمام ش��ده پایین تر نس��بت به نوع چینی‬ ‫نیاز به حمایت دارد‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه افزود‪ :‬همی��ن فعالیت در‬ ‫کره انجام می ش��ود و دولت به تولیدکننده اش یارانه‬ ‫می دهد اما تولیدکننده ایرانی بدون حمایت با سرمایه‬ ‫خود در حال تالش برای ادامه راه است‪.‬‬ ‫‹ ‹نواوری سخت افزاری‬ ‫باقری با اش��اره به روند تغییرات در صنعت خودرو‬ ‫جهان و حرکت به س��وی اس��تفاده از مواد بازیافتی‬ ‫معیارهای خود نش��ان می دهد که کیفیت خودروها بیش��تر نیز‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬از اس��فند ‪ ۹۴‬تا ابان ‪ ۹۷‬مواد اولیه‬ ‫که در خودرو مصرف می شود‪ ،‬افزایش قیمت چشمگیری داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬الومینی��وم ‪ ۴۲۶‬درص��د افزایش قیمت‬ ‫داش��ته یا در خودر و س��مند ‪ ۵۱‬کیلوگرم مواد پلیمری استفاده‬ ‫می ش��ود که از ‪ ۴‬هزار تومان ب��ه ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان رس��یده‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬فقط حدود ‪ ۶‬میلیون تومان قیمت خودرو سمند‬ ‫باید به سبب مواد پلیمری افزایش داش��ته باشد‪ .‬اما امارها نشان‬ ‫می دهد که در این م��دت فقط ‪ ۱۲.۵‬درص��د افزایش قیمت رخ‬ ‫داده که خودروس��ازان را دچار زی��ان کرده اس��ت‪ .‬مگر مدیران‬ ‫خودروس��از قابلیت معجزه ک��ردن دارند که قیمت م��واد اولیه‬ ‫افزایش یابد اما قیمت خودرو را ثابت نگ��ه دارند؟ عالوه بر این‪ ،‬با‬ ‫توجه به اینکه ش��ورای رقابت از قیمت گذاری کنار گذاشته شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بر اس��اس قانون‪ ،‬چنانچه دولت قیمت کاالیی را پایین تر‬ ‫از قیمت واقع��ی ان تعیین کند‪ ،‬موظف ب��ه پرداخت کمک زیان‬ ‫خواهد بود‪ .‬اما تاکنون در این زمینه اقدامی نش��ده اس��ت‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن خودروس��ازان تصریح کرد‪ :‬قیمت گذاری های انجام شده‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬امروز خودروس��ازان بزرگ ب��ه زنجیره‬ ‫تامین خود تاکید دارند که از ترکیب و مواد بازیافتی‬ ‫استفاده کنند زیرا تولید با مواد اولیه نو مزیت نیست‪.‬‬ ‫البته اس��تفاده از مواد بازیافتی باید به گونه ای باش��د‬ ‫که منجر به نارضایتی مش��تری نشود‪ .‬کیفیت‪ ،‬ظاهر‬ ‫محصول و زیبایی ان و‪ ...‬بس��یار مهم است که هنگام‬ ‫استفاده از مواد بازیافتی نباید فراموش شود‪ .‬این فعال‬ ‫صنع��ت قطعه با بیان اینک��ه صنعتگر از دولت پول و‬ ‫وام نمی خواهد فقط س��نگ اندازی نشود‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫ما هنوز مش��کل زیرس��اختی مانند اب‪ ،‬برق و‪ ...‬برای‬ ‫راه ان��دازی واحد صنعتی داریم‪ .‬این مس��ائل در کنار‬ ‫مشکالت بیمه‪ ،‬مالیات ارزش افزوده‪ ،‬تامین اجتماعی‬ ‫و‪ ...‬عرصه را برای صنعتگر تنگ کرده است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬مس��ئولیت تولید جدا از فعالیت‪،‬‬ ‫اینکه مسئول سالمت نیروی انسانی خود هم هستیم‬ ‫خود نگرانی هایی را برای تولیدکننده به وجود می اورد‬ ‫ام��ا باید دولت با همراهی خ��ود‪ ،‬دغدغه ها را کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫باق��ری که از افراد رتبه دار المپیاد ش��یمی اس��ت‬ ‫در پای��ان گفت‪ :‬از دیگ��ر خالقیت هایی که این واحد‬ ‫صنعتی در کن��ار ترکیب جدید مواد مورد اس��تفاده‬ ‫داشت‪ ،‬س��اخت دس��تگاهی با ‪۷۰‬میلیون تومان بود‬ ‫که نوع خارجی ان با ‪ ۳‬میلیارد تومان وارد می ش��د‪.‬‬ ‫صنعتگر تمام همت خود را برای تولید به کار بسته اما‬ ‫انتظار حمایت از دولت دارد‪.‬‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ،‬دو خودروساز بزرگ کش��ور را دچار‬ ‫زیان بیش از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان کرده اس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫افزایش قیمت ها در خودرو را نمی توان عامل التهاب بازار دانست ‬ ‫چراکه همه اقالم کاالی��ی افزایش قیمت بی��ش از ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫داشته اما ملتهب کننده بازار شمرده نش��ده اند‪ .‬خودروسازی که‬ ‫پیش تر از ارز مبادالت��ی ‪ ۳۸۰۰‬تومانی اس��تفاده می کرده حال‬ ‫با افزای��ش ان تا ‪ ۹‬ه��زار تومان چگون��ه می توان��د تامین کننده‬ ‫نیازهای خود بدون افزایش قیمت باش��د‪ ،‬ضمن اینکه بس��یاری‬ ‫از مواد مورد اس��تفاده واردات��ی نبوده و بیش��تر کاالهای داخلی‬ ‫نیز افزایش قیمت های ش��ان بیش از وارداتی ها ایجاد فشار کرده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه به تازگی اتاق بازرگانی ایران بررسی کرده‬ ‫همه کاالها مشمول رقابتی شدن ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬چه لزومی دارد‬ ‫پتروشیمی ها‪ ،‬الومینیوم س��ازان و‪ ...‬افزایش قیمت ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫داشته باشند و سود ببرند اما لوازم خانگی و خودروسازی متحمل‬ ‫ضرر و زیان ش��ود‪ .‬نعمت بخش درباره بدعهدی خودروسازان در‬ ‫تحویل خودروها نیز اظهار کرد‪ :‬به صراحت اعالم می کنم که هیچ‬ ‫خلف وعده عمدی وجود ندارد‪.‬‬ ‫پویش هلدینگ داتیس در حمایت از حیوانات‬ ‫طبیعت و محیط زیس��ت‪ ،‬موهبتی خدادادی اس��ت که‬ ‫از مجم��وع موج��ودات‪ ،‬منابع‪ ،‬چرخ��ه هماهنگی که در‬ ‫اطراف مان وجود دارد و ادامه حیات به ان وابس��ته است‪،‬‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی داتیس‪،‬‬ ‫الودگ��ی محیط زیس��ت برکیفی��ت و چرخ��ه هماهنگ‬ ‫طبیعت اثر می گ��ذارد و پیامدهای زیانباری برای زندگی‬ ‫انسان ها‪ ،‬حیوانات و گیاهان دارد‪ .‬در جهان امروز‪ ،‬مسئله‬ ‫الودگ��ی‪ ،‬یکی از مهم ترین و حادترین مش��کالت تمدن‬ ‫انس��انی ب��وده و نقش انس��ان در الودگی محیط زیس��ت‬ ‫بسیار چشمگیر اس��ت‪ .‬روند بی رویه رشد جوامع بشری‪،‬‬ ‫دست درازی بیش از حد به منابع طبیعی و افزون خواهی‬ ‫انسان ها‪ ،‬طبیعت و زندگی موجودات زنده را رو به نابودی‬ ‫کش��انده اس��ت‪ .‬ادمی برخالف دیگر موجودات‪ ،‬همواره تاثیر زیادی بر نابودی و‬ ‫تهدید محیط زیس��ت از خود بر جا گذاش��ته چنان که اکنون از مهم ترین عوامل‬ ‫اس��یب به محیط زیست شناخته می ش��ود‪ .‬فرهنگ محافظت از محیط زیست و‬ ‫توجه به حفظ زندگی گیاهان و جانوران در ایران با وجود تالش های انجام شده‪،‬‬ ‫هنوز به خوبی جا نیفتاده است و حتی در تعریف محیط زیست‪ ،‬بیشتر فضای سبز‬ ‫شهری‪ ،‬بوستان ها و درخت ها به ذهن شهروندان می رسد تا محیط زیست طبیعی‬ ‫که انسان در ان دخل و تصرف داشته و گونه های ارزشمندی مانند یوز و عقاب‬ ‫طالیی و مانند ان را در معرض خطر قرار داده است‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان برخی افراد‪ ،‬فعالیت های زیس��ت محیطی و حفاظ��ت از ان که‬ ‫از س��وی دیگران انجام می ش��ود را نوعی تفریح و س��رگرمی قلمداد می کنند و‬ ‫فعالیت هایی مانند جمع اوری زباله ها از مناطق گردشگری‬ ‫طبیع��ی یا کم��ک به حفاظ��ت از حیوانات را ب��ا نگاهی‬ ‫تمس��خرامیز می نگرند؛ غافل از ای��ن حقیقت که همین‬ ‫تالش هاس��ت که به همه ما اجازه نفس کشیدن داده و به‬ ‫جانوران اجازه حیات می دهد‪ .‬هجمه شکارچیان غیرمجاز‬ ‫به جانوران‪ ،‬تخریب زیس��تگاه های طبیعی از س��وی افراد‬ ‫نااگاه‪ ،‬چرای غیرمجاز دام‪ ،‬ایج��اد الودگی در زمینه های‬ ‫گوناگ��ون از جمله اب‪ ،‬خ��اک‪ ،‬هوا و ایج��اد تهدیدهای‬ ‫زیس��ت محیطی در کن��ار عوامل��ی مانن��د خشکس��الی‪،‬‬ ‫کانون های بحران گردوغبار‪ ،‬تغییرات اقلیمی و مانند ان‪،‬‬ ‫زیس��ت جانوری‪ ،‬محیط زیست و در نتیجه حیات انسان را‬ ‫با تهدید روبه رو کرده اس��ت‪ .‬هلدینگ داتیس که همواره‬ ‫با ش��عار «به طبیعت برگردیم» فعالیت های متنوعی در راستای فرهنگ سازی و‬ ‫حمایت از محیط زیس��ت انجام داده است؛ این بار پویشی در حمایت از حیوانات‬ ‫با نام «جهانی برای همه» را راه اندازی کرده اس��ت تا با بیان مس��ائل و مشکالت‬ ‫زیست محیطی و همچنین با نشان دادن تاثیر انسان در زندگی جانوران‪ ،‬نقشی در‬ ‫حمایت از حیات گونه های جانوری و در نگاه کلی حفظ محیط زیست داشته باشد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬مسابقه اینستاگرامی نیز با هشتگ ‪«#‬جهانی_برای_هم» اغاز‬ ‫ش��ده تا با مشارکت مردم‪ ،‬لزوم توجه به زندگی جانوری هرچه بیشتر نشان داده‬ ‫شود‪ .‬در پایان این فعالیت زیس��ت محیطی جوایز ارزشمندی به برگزیدگان اهدا‬ ‫خواهد شد‪ .‬برای اطالعات بیشتر به صفحه رسمی هلدینگ داتیس در اینستاگرام‬ ‫ب ه نشانی ‪ www.instagram.com/datisholding‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ ۶‬ماه تا یک سال حبس برای مخدوشی پالک خودرو‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫مع��اون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور‬ ‫ناجا اعالم کرد که مخدوشی پالک تخلف نیست بلکه‬ ‫جرم محسوب می شود و بر اساس ماده ‪ ۷۲۰‬قانون‬ ‫مجازات اس�لامی (تعزیرات) برای مرتکب این این‬ ‫جرم‪ ،‬از ‪ ۶‬ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫سرهنگ عین اهلل جهانی در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫درباره ارتکاب جرم مخدوشی پالک وسیله نقلیه و‬ ‫تعیین تکلیف مرتکب این ان اظهارکرد‪ :‬پالک های‬ ‫وسایل نقلیه موتوری که از لحاظ ارقام و مشخصات‬ ‫مخدوش هستند و یا درحالتی که از پالک دیگری‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫روی وسیله نقلیه استفاده شود که تحت عنوان پالک‬ ‫تقلبی محسوب می شود جزو موارد مخدوشی پالک‬ ‫محسوب می شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر کس��ی پالک وس��یله نقلیه‬ ‫موت��وری را مخ��دوش کند یعنی اعداد و ارقام را کم‬ ‫و زیاد کند یا بپوشاند یا کاری کند که پالک خوانده‬ ‫نشود‪ ،‬مثال پالک را به شیوه ای و با اشیایی بپوشاند‬ ‫و یا به صورت ماهرانه ای با بستن یک پیچ به بهانه‬ ‫محکم تر نگه داش��تن پالک و جلوگیری از س��قوط‬ ‫پالک و مفقودی‪ ،‬گوش��ه ای از عدد پالک پوش��یده‬ ‫شود یا به وسیله پیچ‪ ،‬یک دندانه به عددی مثل ‪۲‬‬ ‫اضافه شود و یا از برف شادی برای پوشش مقطعی‬ ‫و کوتاه مدت پالک استفاده شود و به طور کلی اگر‬ ‫به هر ترتیب دیگری پالک وسیله نقلیه‪ ،‬مخدوش و‬ ‫دستکاری شده و یا پوشانده شود همگی از مصادیق‬ ‫این جرم محسوب شده و از جمله مواردی است که‬ ‫در بخ��ش تعزیرات قانون مجازات اس�لامی به انها‬ ‫پرداخته شده است‪ .‬سرهنگ جهانی افزود‪ :‬در تهران‬ ‫دادسرای ویژه ای به نام دادسرای ویژه رسیدگی به‬ ‫جرائم راهنمایی و رانندگی وجود دارد‪.‬‬ ‫روغن موتور چیست و بهترین زمان تعویض ان چه موقع می باشد؟‬ ‫قسمت اول‬ ‫محمدجواد شریفی کارشناس ارشد صنایع‪ :‬روغن‬ ‫موتور مهمترین م��اده در داخل موتور اس��ت که وظایف‬ ‫متعددی در داخل موتور انجام می دهد ک��ه در این مقاله‬ ‫درخصوص انها توضیح خواهیم داد‪ .‬شناختن روغن موتور‬ ‫که برای افزایش طول عمر موتور اس��تفاده می شود باعث‬ ‫خواهد شد که در انتخاب ان دقت الزم را به عمل بیاوریم‪.‬‬ ‫ماده اصلی س��اخت روغ��ن به ن��ام روغن پایه ش��ناخته‬ ‫می ش��ود و تمام روغن موتوره��ا در جه��ان از روغن پایه‬ ‫نفتی ( معدنی ) یا روغن پایه هایی به صورت س��نتز ش��ده‬ ‫به عمل می ایند که به انها فول س��ینتیک می گویند تهیه‬ ‫می شود‪ .‬هر چند برخی سازندگان و تولید کنندگان روغن‬ ‫موتور از روغن پایه ترکیبی نفتی – س��ینتیک به نام نیمه‬ ‫سینتیک برای حفظ سهم بازار خود استفاده می کنند‪ .‬به‬ ‫دلیل روند ارزان و اس��ان تهیه روغن موتور ها با پایه نفتی‬ ‫بس��یاری از تولید کنندگان به س��وی تولید این نوع روغن‬ ‫می روند؛ روغن موتورهای پایه نفتی با شکس��ت مولکولی‬ ‫توس��ط فرایند تمام کاتالیس��تی ک��ه در مج��اورت گاز‬ ‫هیدروژن واکنش نشان می دهد ساخته شده و بسیار بهتر‬ ‫از روغن موتور پایه نفتی با شکس��ت مولکولی و روغن پایه‬ ‫پارافینی است‪ .‬در ایران فعال تولید روغن موتور پایه نفتی‬ ‫پارافینی مرسوم است متاس��فانه بدلیل هزینه های باالی‬ ‫فرایند شکس��ت مولکولی و کاتالیس��تی که بیشتر به نام‬ ‫هیدروکراکینگ شناخته می شود در ایران کمتر شرکتی‬ ‫اقدام به تولید روغن پایه از این نوع کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وظایف اصلی روغن موتور‪:‬‬ ‫‪ -1‬روان��کاری در داخل موتور و کاه��ش اصطکاک بین‬ ‫قطعات متحرک‬ ‫‪ -2‬تمیزکاری سطوح داخلی موتور و جمع اوری ذرات‬ ‫محمد طاه�ر رس�تگاری‪ ،‬دانش�جوی دکت�رای‬ ‫مهندسی مکانیک و عضو هیات مدیره انجمن صنفی‬ ‫مراکز معاینه فنی کش�ور‪ :‬ایا در تولید االینده و مضرات‬ ‫خروجی از اگزوز خودروه��ا فقط خ��ودرو و ادوات کنترل‬ ‫احتراق و االیندگی ان موثر هس��تند یا کیفیت سوخت نیز‬ ‫تاثیر گذار اس��ت؟ این سوالی اس��ت که می خواهیم در این‬ ‫مجال به ان پاس��خ دهیم‪ .‬قطعاً جواب مثبت بوده و کیفیت‬ ‫س��وخت عاملی تاثیرگذار اس��ت تا سیس��تم های کنترل‬ ‫االیندگی و احتراق بتوانند بهترین عملک��رد را ارائه دهند‪.‬‬ ‫به عنوان مرس��وم ترین سوخت فس��یلی برای خودروها به‬ ‫بررسی کیفیت های تعریف شده برای بنزین می پردازیم‪ .‬در‬ ‫عمده کشورهای دنیا و از جمله ایران استانداردهای کیفیت‬ ‫س��وخت و میزان االینده های خروجی از اگ��زوز بر مبنای‬ ‫استانداردهای یورو مورد بررس��ی قرار می گیرند‪ .‬در بحث‬ ‫کنترل االیندگی می خواهیم به بررس��ی کیفیت بنزین بر‬ ‫مبنای اس��تانداردهای ی��ورو بپردازیم‪ .‬در ادام��ه هر یک از‬ ‫موارد ذکر ش��ده در جدول را ابتدا معرفی کرده و س��پس‬ ‫عوامل مخربی که تاثیری بر اکوسیس��تم خواهند داش��ت‬ ‫مورد بررسی قرار می دهیم‪.‬‬ ‫الف‪ :‬اروماتیک ها‪:‬‬ ‫هیدروکربن ه��ای اروماتیک چند حلق��ه ای (‪PAHs:‬‬ ‫‪ )Ploycyclic Aromatic Hydrocarbons‬گ��روه‬ ‫بزرگ��ی از ترکیب��ات ال��ی دارای دو تا هفت حلق��ه بنزنی‬ ‫هس��تند‪ PAHs .‬گروه وس��یعی از االینده های زیس��ت‬ ‫محیطی بوده که ناش��ی از احت��راق ناقص م��واد الی نظیر‬ ‫سوخت های فسیلی است‪ .‬برخی از ‪ PAHs‬دارای خاصیت‬ ‫معلق و کثیفی از داخل موتور‬ ‫‪ -3‬خنک کاری داخل موتور و کاهش دمای بدنه موتور‬ ‫‹ ‹چ�ه موق�ع بای�د روغ�ن موت�ور را تعویض‬ ‫کنیم؟‬ ‫یکی از س��واالتی که در ذهن رانن��دگان وجود دارد این‬ ‫اس��ت که بهترین زمان ب��رای تعویض روغ��ن موتور چه‬ ‫موقع است؟ در پاس��خ به این س��وال باید گفت که برخی‬ ‫از رانندگان براس��اس کیلومتر کارکرد و عده ای نیز مدت‬ ‫زمان توقف در ترافی��ک را نیز به کیلومت��ر کارکرد اضافه‬ ‫می کنند و البته دس��ته دیگ��ری از رانندگان هس��تند که‬ ‫ش��رایط رانندگ��ی را نیز در نظ��ر گرفته و بهتر اس��ت که‬ ‫الودگ��ی اب و هوا ‪ ،‬گرد و خاک که ب��ر افت کیفیت روغن‬ ‫تاثیرگذار خواهد ب��ود در نظر گرفته ش��ود؛ در این مقطع‬ ‫با توضیحات ارائه ش��ده می توان پرسید به راستی بهترین‬ ‫زمان تعویض روغن موتور چه موقع است؟‬ ‫در پاسخ به این س��وال قصد داریم عواملی که برکاهش‬ ‫میزان کیفیت روغن موتورها می ش��وند را توضیح دهیم‪.‬‬ ‫به طور کلی باید توجه داش��ت که تمام روانکارها در موارد‬ ‫یکس��ان دچار افت کیفیت عملکرد می شوند اما اینکه چه‬ ‫اتفاقی باعث افت کیفیت می ش��ود به س��ه عامل بستگی‬ ‫دارد که به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫عامل اول‪ :‬تخریب ش��دن روغن پایه است که به جرات‬ ‫می توان ان را یکی از عمده ترین عوامل افت کیفیت روغن‬ ‫دانست‪ .‬معموال روغن پایه به واسطه اکسیداسیون تخریب‬ ‫شده و در زمان اکسیداس��یون به محصوالت جانبی مانند‬ ‫اسیدها و مواد نامحلول تبدیل می ش��ود‪ .‬این اتفاق منجر‬ ‫به ایجاد رس��وب در موتور و س��ایش و خوردگی س��طوح‬ ‫مختلف پیش��رانه می ش��ود‪ .‬البته تولیدکنن��دگان برای‬ ‫جلوگیری از چنین فرایندی ترکیبات ضد اکسیداس��یون‬ ‫را در فرموالسیون محصوالتشان استفاده می کنند‪ .‬با این‬ ‫حال این دس��ته از ادیتیوها برای همیش��ه نمی تواند مانع‬ ‫اکسیداسیون روغن شوند و بازدارنده های اکسیداسیون با‬ ‫اتمام دوره عملکردش��ان در روغن موتور‪ ،‬ش��رایط را برای‬ ‫اغاز اکسیداس��یون روغن پایه فراهم می کنن��د‪ .‬نکته ای‬ ‫که نباید از ان غافل ش��د تنش دما در س��رعت بخشیدن‬ ‫به اکسیداس��یون روغن و همچنی��ن ورود ذرات الودگی‬ ‫به محیط روغن است‪ .‬ذرات محلول نش��دنی که به عنوان‬ ‫کاتالیزر عمل می کنند و س��بب افزایش س��رعت فرایند‬ ‫اکسیداس��یون روغن می ش��وند‪ .‬ذرات ناش��ی از سایش‬ ‫قطعات نیز به طور چش��مگیر منجر به افزایش واکنش به‬ ‫ویژه در حضور اب می شوند‪ .‬عالوه بر اکسیداسیون روغن‬ ‫پایه توسط تخریب حرارتی‪ ،‬هیدرو لیز و انواع واکنش های‬ ‫شیمیایی با الودگی ها نیز دچار افت می شود‪.‬‬ ‫عامل دوم‪ :‬پ��س از تخریب روغن پای��ه می توان عامل‬ ‫بعدی در کاه��ش افت روغن را مص��رف ادیتیوها یا همان‬ ‫مواد افزودنی دانست‪ .‬برخالف بعضی از مواد افزودنی مانند‬ ‫بازدارنده های اکسیداس��یون که زمان مص��رف انها تاثیر‬ ‫مس��تقیمی برکیفیت روغن پایه دارد عملک��رد ادیتیوها‪،‬‬ ‫پاک کننده ه��ا و ترکیبات ضد س��ایش معلق کنن��ده و‪...‬‬ ‫ارتباطی با کیفیت روغن پایه ندارد‪ .‬اگر چه افزایش کیفیت‬ ‫روغن پایه نمی تواند روی عملک��رد این مواد افزودنی تاثیر‬ ‫داشته باشد اما مواد افزودنی توس��ط مکانیزمی مشخص‬ ‫صورت می گی��رد‪ .‬حضور اب در روان��کار منجر به واکنش‬ ‫با مواد افزودنی شده که در نهایت منجر به هیدرولیز ماده‬ ‫افزودنی خواهد شد یا اینکه سبب خذف ماده افزودنی و به‬ ‫عبارتی شسته شدن ماده افزودنی از روغن می شود‪.‬‬ ‫س�ومین عامل‪ :‬اخرین عامل موثر در کاهش کیفیت‬ ‫روغن موتور را می ت��وان ورود الودگی ب��ه محیط روانکار‬ ‫دانس��ت‪ .‬توجه داشته باش��ید که الودگی ها و ذرات ناشی‬ ‫از س��ایش مکانیکی باعث افت کیفیت روانکار می شوند به‬ ‫همین دلیل معم��وال روغن را در فواصل زمانی مش��خص‬ ‫باید با فیلتر تعویض کرد‪.‬‬ ‫عوامل تاثیرگذار بر کیفیت بنزین و مضرات هر یک‬ ‫س��رطان زایی‪ ،‬جهش زایی و تراتوژنی هستند و خطر جدی‬ ‫برای س�لامتی دارند و به این علت نگرانی در رابطه با وجود‬ ‫‪ PAHs‬در هوای ازاد روبه افزایش است‪ PAHs .‬از هر دو‬ ‫ی ساخت ش��ده وارد محیط می شوند‪.‬‬ ‫منابع طبیعی و انسان ‬ ‫حضور وسیع ‪ PAHs‬ناشی از تولید انها توسط تمامی انواع‬ ‫فرایندهای احتراق مواد الی است‪.‬‬ ‫وج��ود ترکیبات اروماتی��ک در بنزین موجب می ش��ود‬ ‫بر اثر احتراق س��وخت درموت��ور‪ ،‬ذرات معلق ایجاد ش��ود‬ ‫که اندازه ای��ن ذرات کمتر از ‪ 5‬میکرون اس��ت‪ .‬در روزهای‬ ‫سرد زمستان که با پدیده وارونگی هوا مواجهیم‪ ،‬این پدیده‬ ‫بیشتر به چش��م می خورد؛ بنابراین کنترل میزان ترکیبات‬ ‫اروماتیک در بنزین ضروری است‪ .‬اثرات وسیعی از سمیت‬ ‫‪ PAHs‬ب��ر روی موج��ودات زن��ده‪ ،‬میکروارگانیس��م ها‪،‬‬ ‫گیاهان خاک زی‪ ،‬موجودات اب زی‪ ،‬دوزیستان‪ ،‬خزندگان‪،‬‬ ‫پرندگان و پس��تانداران گزارش شده اس��ت‪ .‬اثرات سمیت‬ ‫انها بر روی رشد‪ ،‬متابولیسم و تشکیل تومور یعنی سمیت‬ ‫حاد‪ ،‬مزمن‪ ،‬سیتوپالسمی‪ ،‬ژنی و خاصیت سرطان زایی نیز‬ ‫به اثبات رسیده اس��ت‪ .‬در عین حال توجه اولیه تحقیقات‬ ‫سمیت شناس��ی ‪ PAHs‬بر روی خاصیت س��میت ژنی و‬ ‫سرطان زایی این ترکیبات معطوف شده است‪.‬‬ ‫س��رعت ورود ‪ PAHs‬ب��ه ب��دن تح��ت تاثی��ر حضور‬ ‫ترکیباتی است که ش��خص به طور همزمان در معرض انها‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬ج��ذب ‪ PAHs‬در اثر خ��وردن معموالً ُکند‬ ‫اس��ت‪ PAHs .‬می توانند در همه بافت ه��ای دارای چربی‬ ‫وارد ش��وند‪ .‬این ترکیبات تمایل زیادی به ذخیره شدن در‬ ‫کلیه و کبد دارند‪ ،‬ولی مقادیر کم��ی از انها در طحال و غده‬ ‫ابتدا الزم اس�ت اینفوگرافی پیش رو را مش�اهده کرده و مورد بررس�ی قرار دهیم تا مراحل بهبود‬ ‫مستمر کیفیت سوخت را متوجه شویم (بر مبنای اعالم مرکز بین المللی کیفیت سوخت)‪.‬‬ ‫در ادامه در جدولی که مشاهده می کنیم نگاهی مقایسه ای خواهیم داشت به همه عوامل تاثیرگذار‬ ‫برکیفیت بنزین و مقایسه انها در شماره های مختلف استاندارد یورو‪:‬‬ ‫استاندارد‬ ‫استاندارد‬ ‫استاندارد یورو ‪5‬‬ ‫پارامتر های موثر بر کیفیت بنزین استاندارد یورو ‪2‬‬ ‫یورو ‪4‬‬ ‫یورو ‪3‬‬ ‫اروماتیک ها ( حداکثر مجاز بر‬ ‫حسب درصد حجمی)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪35‬‬ ‫بنزن ( حداکثر مجاز بر حسب‬ ‫درصد حجمی)‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اولفین ( حداکثر مجاز بر حسب‬ ‫درصد حجمی)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سرب (حداکثر مجاز بر حسب گرم‬ ‫بر لیتر)‬ ‫‪0.013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫سولفور ( حداکثر مجاز بر حسب‬ ‫‪)PPM‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ادرنال ذخیره می ش��ود‪ .‬این ترکیبات در بافت های بدن به‬ ‫ترکیباتی که برخی کم خطرت��ر و بعضی مضرتر از ‪PAHs‬‬ ‫اولیه هستند‪ ،‬تبدیل می ش��وند‪ .‬مطالعات انجام شده روی‬ ‫حیوانات بیانگر این امر اس��ت که ‪ PAHs‬تمایل به اقامت‬ ‫طوالنی م��دت در بافت ه��ای مختلف ندارند و بیش��تر این‬ ‫ترکیبات پس از چن��د روز از طریق مدف��وع و ادرار از بدن‬ ‫خارج می شوند‪ .‬نوع و شدت تاثیراتی که بر سالمتی انسان‬ ‫دارند وابسته به عوامل متعددی است که از این بین می توان‬ ‫به مواردی نظیر میزان ورود این مواد به بدن انس��ان‪ ،‬مدت‬ ‫تماس‪ ،‬س��ن‪ ،‬جنس‪ ،‬وضع تغذیه‪ ،‬سالمت شخص و مانع یا‬ ‫مسیر تماس با این ترکیبات اشاره کرد‪.‬‬ ‫ب) اولفین ها (الکن ها)‪:‬‬ ‫هیدروکربن هایی هس��تند که یک پیوند دوگانه کربن –‬ ‫کربن (‪ )C=C‬دارند و فرمول کلی انها به صورت ‪CnH2n‬‬ ‫است‪ .‬الکن ها سیر نشده هستند‪ ،‬یعنی می توانند هیدروژن‬ ‫بگیرند و س��یر ش��وند‪ .‬افزایش می��زان ترکیب��ات اولفینی‬ ‫در بنزی��ن به تولید ازن منجر می ش��ود‪ .‬اگرچ��ه وجود ازن‬ ‫در طبقات ب��االی جو مزایای��ی دارد‪ ،‬اما وج��ود این گاز در‬ ‫الیه های پایینی جو با مخاطرات زیادی همراه است‪.‬‬ ‫ج) بنزن‪:‬‬ ‫بنزن مایعی اس��ت بی رنگ‪ ،‬خوش��بو و فرار که با ش��عله‬ ‫زردرنگ همراه با دوده می سوزد و در تولید صنعتی گروهی‬ ‫از مواد مانند پلی اس��تایرن‪ ،‬الس��تیک مصنوع��ی و نایلون‬ ‫استفاده می شود‪ .‬این مایع در تهیه شوینده ها و رنگ ها نیز‬ ‫به کار می رود‪ .‬بنزن متعلق به خانواده هیدروکربن هاس��ت‬ ‫که هر مولکول ان ‪ ۶‬اتم کربن و ‪ ۶‬اتم هیدروژن دارد که یک‬ ‫ارایش حلقوی را به وج��ود می اورند‪ .‬این ارایش حلقه بنزن‬ ‫نامیده می شود که در بسیاری از ترکیبات از جمله اسپیرین‬ ‫و ماده منفجره تری نیتروتولوئن نیز وجود دارد‪ .‬بنزن سمی‬ ‫و سرطان زا است‪ .‬افزودن بنزن به بنزین عدد اکتان بنزین را‬ ‫افزایش و احتمال کوبش موتور را کاهش می دهد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل تا دهه ‪ ۱۹۵۰‬بیش��تر بنزین ها چندی��ن درصد بنزن‬ ‫داش��تند اما پس از ان تترااتیل س��رب رایج تر از بنزن شد‪.‬‬ ‫منسوخ شدن بنزین های س��رب دار باعث بازگشت بنزن به‬ ‫بنزین های برخی کش��ورها شده اس��ت اما با توجه به اثرات‬ ‫منفی این ماده بر سالمتی مقررات سفت و سختی در مورد‬ ‫میزان بنزن بنزین وضع شده اس��ت که معموالً میزان ان را‬ ‫به کمتر از ی��ک درصد محدود کرده اس��ت‪ .‬تماس طوالنی‬ ‫مدت با بنزن‪ ،‬تاثیرات مخربی را بر روی بافت های س��ازنده‬ ‫سلول های خون خصوصاً سلولهای مغز استخوان می گذارد‪.‬‬ ‫عوارض تم��اس مزمن با بن��زن‪ ،‬کاهش خون س��ازی بدن‪،‬‬ ‫ناتوانی در سیس��تم ایمنی بدن و همچنین سرطان خون‪،‬‬ ‫لوس��می‪ ،‬اختالل در سیس��تم تنفسی‪ ،‬فراموش��ی مزمن‪،‬‬ ‫تاخیر در استخوان بندی جنین انس��ان‪ ،‬صدمه به سیستم‬ ‫تولید مثل انس��ان‪ ،‬ناباروری‪ ،‬تولید تومورهای غدد لنفاوی‬ ‫و صدمه به کبد اس��ت‪ .‬چندی��ن موسس��ه از جمله انجمن‬ ‫تحقیقات س��رطان دنی��ا‪ ،‬انجمن حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫امریکا‪ ،‬اداره خدمات بهداشت امریکا‪ ،‬بنزن را عامل سرطان‬ ‫خون (لوس��می) و دارای درجه س��رطان زایی یک معرفی‬ ‫کرده اند‪ .‬دوره پنهانی سرطان خون به طور معمول ‪ ۵‬تا ‪۱۵‬‬ ‫سال بعد از اولین تماس روی می دهد‪.‬‬ ‫د) سرب‪:‬‬ ‫بنزی��ن که ی��ک نوع مخلوط اس��ت وقت��ی در موتورهای‬ ‫درون سوز با فش��ردگی فیزیکی باال استفاده می شود خیلی‬ ‫زود ش��عله ور شده و «پیش افروزش» یا پیش انفجار می شود‬ ‫که این موجب اس��یب رساندن به موتور از طریق ضربه زدن‬ ‫به موتور می شود‪ .‬تحقیقات اخیر بر روی این اثر توسط هری‬ ‫ریکاردو و ا‪.‬ه‪.‬گیبس��ون در انگلس��تان و همچنین توس��ط‬ ‫توماس دمیگلی و توماس بوید در امریکا منجر به این کش��ف‬ ‫ش��د که افزودنی های س��رب س��بب جلوگیری از این رفتار‬ ‫می شوند از این رو میل به استفاده گسترده از سرب در بنزین‬ ‫در دهه ‪ ۱۹۲۰‬افزایش یافت و موجب افزایش قدرت موتورها‬ ‫با فشردگی باالتر شد‪ .‬معمول ترین افزاینده تترا–اتیل سرب‬ ‫بود‪ .‬همزمان با کش��ف اثر زیان اور سرب بر سالمت و محیط‬ ‫زیست و همچنین ناس��ازگاری ان با مبدل های کاتالیزوری‬ ‫در همه اتومبیل ها از س��ال ‪ ۱۹۷۵‬این ش��یوه عمل در دهه‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬رو به نقصان گذاش��ت‪ .‬اکنون بیش��تر کشورها تولید‬ ‫س��وخت س��رب دار را متوقف ک��رده و افزودنی های مختلف‬ ‫جایگزی��ن ترکیب��ات س��رب ش��ده اند‪ .‬معمول تری��ن این‬ ‫افزاینده ه��ا عبارتند از‪ :‬هیدروکربن ه��ای اروماتیک‪ ،‬اترها و‬ ‫الکل (معم��والً اتانول یا متانول)‪ .‬در ایاالت متحده امریکا که‬ ‫جه��ت بهبود عدد اکتان س��رب با بنزین مخلوط می ش��د از‬ ‫دهه ‪ ۱۹۲۰‬استانداردهایی وجود داشت که استفاده از بنزین‬ ‫س��رب دار را ممنوع می کردند با ای��ن حال این قوانین اولین‬ ‫بار در س��ال ‪ ۱۹۷۳‬اجرائی ش��دند‪ .‬در س��ال ‪ ۱۹۹۵‬سوخت‬ ‫س��رب دار تنها ‪ 6‬درصد فروش کل بنزی��ن و کمتر از دو هزار‬ ‫تن در سال بود‪ .‬از یکم ژانویه سال ‪ ۱۹۹۶‬سازمان هوای پاک‬ ‫فروش سوخت سرب دار مورد استفاده وسایل نقلیه جاده ای‬ ‫را ممن��وع کرد‪ .‬هم اکن��ون در امریکا مالکیت و اس��تفاده از‬ ‫بنزین س��رب دار در وس��ایل نقلیه جاده ای حداکثر ده هزار‬ ‫دالر جریمه در پی خواهد داش��ت‪ .‬به هر حال س��وخت های‬ ‫س��رب دار ممکن است به منظور اس��تفاده های غیر جاده ای‬ ‫مانند هواپیما‪ ،‬ماش��ین های مسابقه‪ ،‬تجهیزات کشاورزی‪ ،‬و‬ ‫موتورهای دریایی دس��ت کم تا س��ال ‪ ۲۰۰۸‬فروخته شده‬ ‫باش��د‪ .‬ممنوعیت استفاده از بنزین س��رب دار سبب کاهش‬ ‫س��طح سرب در جریان خون مردم ش��ده و همچنین از ازاد‬ ‫ش��دن هزاران تن سرب توس��ط خودروها در هوا جلوگیری‬ ‫کرده است‪ .‬اثر جانبی افزاینده های سرب حفاظت سوپاپ در‬ ‫برابر فرس��ایش بود‪ .‬به علت در دسترس نبودن سوخت های‬ ‫سرب دار بسیاری از موتورهای خودرو های قدیمی به منظور‬ ‫اس��تفاده از سوخت های بدون سرب باید اصالح می شدند‪ .‬به‬ ‫هر حال محصوالت جایگزین س��رب نیز تولید شده و گاهی‬ ‫اوقات در مغازه های فروش قطعات خودرو یافت می ش��وند‪.‬‬ ‫بنزی��ن خریداری ش��ده از پم��پ بنزین همچنین ش��امل‬ ‫افزودنی هایی به منظور کاهش تش��کیل دوده در موتور است‬ ‫که سبب بهینه شدن س��وختن بنزین شده و باعث می شود‬ ‫خودرو در هوای س��رد اسان تر روش��ن شود‪ .‬در بیشتر نقاط‬ ‫امریکایی جنوبی و افریقا و بعضی از نقاط اس��یا و خاورمیانه‬ ‫اس��تفاده بنزین س��رب دار همچنان رواج دارد‪ .‬ضمنا وجود‬ ‫سرب منجر به خراب شدن محفظه کاتالیست که در مقاالت‬ ‫قبل ذکر ش��ده است منجر می شود و درنهایت اثرات ان خود‬ ‫را به ش��کل افزایش مصرف سوخت و افزایش دیگر االینده ها‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫ه) سولفور‪:‬‬ ‫اثرات مخرب س��ولفور یا گوگرد خود را ازطریق تشکیل‬ ‫اکس��ید های گوگرد در فراین��د احتراق نش��ان می دهد‪ .‬از‬ ‫اثرات اکس��ید های گوگرد می تواند به تنگ ش��دن راههای‬ ‫هوایی تنفس‪ ،‬اسپاس��م برونش‪ ،‬سوزش چش��م و مجاری‬ ‫تنفسی‪ ،‬کم شدن عمق تنفس‪ ،‬کاهش سیستم دفاعی ریه‬ ‫و در نهایت تشدید بیماری های قلبی‪ -‬عروقی اشاره کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بالتکلیفی در تعیین قیمت و ضرر قطعه سازان‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی ضمن اشاره به مشکالت قطعه سازان بر لزوم‬ ‫هرچه س��ریع تر تعیین کردن قیمت خودرو تاکید و‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگر امار کاهش ‪۷۰‬درصدی تولید خودرو‬ ‫صحت داشته باشد قطعه سازان نیز دچار بحران شدید‬ ‫مالی شده و در نهایت تولیدات انها نیز کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬به ویژه اینکه هنوز تکلیف قیمت خودرو مشخص‬ ‫نشده و این بالتکلیفی تعیین قیمت ها‪ ،‬قطعه سازان و‬ ‫خودروس��ازان را با چالش مواجه کرده اس��ت‪ .‬حمید‬ ‫گرمابی در گفت وگو با خبرخودرو‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ضرر‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫صنف�ی مراکز معاین�ه فنی خ�ودرو‪ :‬س��ازمان ها و‬ ‫نهادها با هر اندازه و نوع‪ ،‬با بهبود اثر بخش��ی س��ازمانی‬ ‫مواجه هستند‪ .‬برای دس��تیبابی به اثر بخشی سازمانی‪،‬‬ ‫گس��ترش خدمات و در این راس��تا تغییرات در رویکرد‬ ‫مدیریتی و به ویژه در نظام بودجه موجبات رشد و توسعه‬ ‫س��ازمانی را فراهم خواهد کرد‪ .‬در ای��ن مجال به یکی از‬ ‫شاخص ها که مدیران ارشد با ان روبرو هستند‪ ،‬خواهیم‬ ‫پرداخ��ت و ان تعیین بهای تمام ش��ده در مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو است‪.‬‬ ‫قبل از ورود به مبحث اصلی ی��اداوری چند تعریف و‬ ‫شفاف سازی نکاتی ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫و زیان هنگفتی که قطعه سازان با ان روبه رو شده اند‬ ‫ناش��ی از بالتکلیف��ی در تعیین قیم��ت تولیدات انها‬ ‫است که این واحد های بزرگ تولیدی را با مشکالت‬ ‫عدی��ده ای روبه رو کرده اس��ت‪ .‬بنابراین در این برهه‬ ‫از زمان‪ ،‬دوام و بقای ش��رکت های قطعه س��از در گرو‬ ‫حمایت های دولت و مجلس قرار دارد که در این راستا‬ ‫باید قطعه سازانی که با دانش روز و سرمایه های اندک‬ ‫در ح��ال فعالیت هس��تند م��ورد حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫نماینده مردم نیش��ابور و فیروزه در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی خاطرنش��ان کرد‪ :‬فرصت های باالی شغلی‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫ک��ه قطعه س��ازان ایجادکرده اند‪ ،‬می طلبد از تعطیلی‬ ‫خط��وط تولیدش��ان جلوگیری ش��ود زی��را تعطیلی‬ ‫ای��ن واحد ه��ا یعنی بیکاری تع��داد زیادی از جوانان‬ ‫و ب��روز مش��کالت اجتماع��ی‪ ،‬بنابراین باید به منظور‬ ‫حفظ اش��تغال و جلوگیری از تعطیلی ش��رکت های‬ ‫قطعه ساز‪ ،‬وضعیت قیمت خودرو مشخص شود‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه اف��زود‪ :‬عالوه بر تعیی��ن قیمت خودرو باید‬ ‫بس��ته های حمایتی به منظور کمک به قطعه س��ازان‬ ‫برای گذر از بحران کنونی در نظر گرفته شود تا این‬ ‫شرایط را سپری کنیم‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مدخلی در کارشناسی نرخ خدمات‬ ‫در مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫‹ ‹هزینه بازدید هر خط معاینه فنی خودرو‬ ‫در هزینه ه��ای مراکز معاین��ه فنی خ��ودرو تا کنون‬ ‫چنین هزینه ای وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬این هزینه برای‬ ‫چه و از کجا در بهای تمام ش��ده خدم��ات مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو اورده ش��ده و از ان مهم تر معنای این هزینه‬ ‫چیست و چه کسانی این مبلغ را دریافت خواهند کرد؟‬ ‫بر اس��اس ایین نامه هیات وزیران و دستورالعمل ماده‬ ‫‪ 3‬ان نظارت به عهده س��تادها و کارگ��روه مراکز معاینه‬ ‫خودرو در کشور است‪ .‬حال این چنین برداشت می شود‬ ‫که از این تاری��خ صدور کارت و برچس��ب مبلغی هم که‬ ‫رقم قابل توجهی اس��ت مربوط به این س��ازمان ها است‪.‬‬ ‫البته بنا بر مجهول بودن این بند کارشناسی این نرخ نامه‬ ‫توضیحات ان را به پیوس��ت ارائه کرده تا شفاف س��ازی‬ ‫صورت پذی��رد‪ .‬با توجه ب��ه این بند گویی ای��ن نرخ نامه‬ ‫بیشتر برای درامدهای مالی سازمان های دولتی نوشته‬ ‫شده است تا مراکز معاینه فنی خودرو‪.‬‬ ‫‹ ‹بهای تمام شده‬ ‫هزینه انجام ش��ده در جهت تحصیل کاال و یا خدمات‬ ‫مورد نیاز که با ارقام مالی اندازه گیری ش��ود و به صورت‬ ‫کاهش س��رمایه و ی��ا افزای��ش بدهی به ص��ورت مالی‬ ‫مش��خص می ش��ود؛ صرف این منابع و وقوع بهای تمام‬ ‫شده برای کسب منفعت در اینده است‪.‬‬ ‫در حس��ابداری س��نتی نمی توان بین مناب��ع با نتایج‬ ‫به دس��ت امده رابطه برقرار کرد‪ .‬در ای��ن فرایند فقط به‬ ‫جمع اوری هزینه می پردازد به همین علت اس��تفاده و‬ ‫بکارگیری از سیستم های حس��ابداری سنتی ایراد های‬ ‫زی��ادی را گرفته اند‪ .‬انتق��اد اصلی در این ح��وزه به این‬ ‫مناسبت بود که هزینه یابی در سیستم هزینه یابی سنتی‬ ‫ارائه می ش��ود‪ ،‬اطالعات دقیقی را در م��ورد بهای تمام‬ ‫شده خدمات و محصوالت در اختیار تصمیم گیرندگان‬ ‫قرار نمی دهد‪ .‬به ای��ن دالیل به دس��ت اوردن اطالعات‬ ‫نادرس��ت باعث گمراهی ش��ده و مدیران ارشد سازمان‬ ‫نمی تواند تصمیم های درس��تی اتخاذ کنند‪ .‬در طی سه‬ ‫دوره تعیین بهای خدمات مراک��ز معاینه فنی خودرو در‬ ‫کشور براساس روش��های س��نتی از طرف سازمان های‬ ‫متولی تعیین و ابالغ ش��ده اس��ت‪ .‬ب��رای تعیین بهای‬ ‫خدمات قیمت تمام ش��ده بهره وری از رویکردهای نوین‬ ‫با اصول و اس��تاندارد های تعیین ش��ده می تواند راه حل‬ ‫مناسبی برای این امور تلقی شود‪.‬‬ ‫حس��ابداری صنعتی ش��اخه ای از حس��ابداری است‬ ‫که وظیف��ه ان جم��ع اوری اطالعات مرب��وط به هزینه‬ ‫و محاس��به بهای تمام ش��ده در محصول و یا خدمت را‬ ‫به عهده داش��ته و با تجریه و تحلیل گزارش ها و بررسی‬ ‫راهکارهای مختلف بتواند بهای تمام ش��ده را به حداقل‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫حس��ابداری صنعتی حوزه ای از حس��ابداری اس��ت‬ ‫که به چگونگی محاسبه قیمت تمام ش��ده می پردازد و‬ ‫در طی یک فرایند هزینه ها را شناس��ایی‪ ،‬اندازه گیری‪،‬‬ ‫طبقه بن��دی و جم��ع اوری ک��رده ک��ه به ای��ن فرایند‬ ‫هزینه یابی گفته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهایابی بر مبنای فعالیت‬ ‫در جهت بهایابی یکی از ش��اخص های ان هزینه یابی‬ ‫در فرایند مورد نظر خواهد بود‪ .‬اما ش��اخص دیگری در‬ ‫بهایابی بر مبنای خروجی های نهایی نیز اس��توار خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬انجمن مدیری��ت حس��ابداری بهایاب��ی برمبنای‬ ‫فعالیت را این گونه تعریف می کند‪:‬‬ ‫« در رویک��ردی در بهایاب��ی و نظارت ب��ر فعالیت که‬ ‫ش��امل ردیابی مص��رف مناب��ع‪ ،‬بهایاب��ی خروجی های‬ ‫نهایی‪ ،‬منابع مرتبط با فعالی��ت و همچنین فعالیت های‬ ‫موضوع بهایابی بر مبنای ارزیابی مصرف است‪ .‬مورد اخر‬ ‫محرک های هزینه را ب��رای اضافه کردن بهای فعالیت ها‬ ‫به خروجی ها مورد استفاده قرار می دهد‪».‬‬ ‫بهایابی بر مبنای فعالیت در صدد است که سود دهی‬ ‫و هزینه ی��ک خدمت و یا محص��ول را ب��ه دقیق ترین و‬ ‫مفیدترین شکل در تصمیم گیری یک سازمان ارائه کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حسابداری ناب‬ ‫واحد های تجاری در ژاپن در دهه ‪ 1980‬حس��ابداری‬ ‫ناب را فلسفه س��اخت و تولید در دس��تور کار خود قرار‬ ‫داده و ش��یوه های مرس��وم حس��ابداری تولی��دی ک��ه‬ ‫در مقیاس انب��وه تولید می ش��وند را کنار گذاش��ته و از‬ ‫حس��ابداری ناب به��ره بردند‪ .‬اس��تفاده از ش��یوه های‬ ‫بهایابی بر مبنای فعالیت‪ ،‬بهره وری از بهایابی استاندارد‪،‬‬ ‫قیمت گ��ذاری ب��ر مبنای به��ای تم��ام ش��ده و دیگر‬ ‫سیس��تم های حس��ابداری مدیریت‪ ،‬از قیمت گذاری بر‬ ‫مبنای ارزش استفاده می شود‪.‬‬ ‫همان گونه که مطرح ش��د در س��ازمان های دولتی و‬ ‫س��ازمان های مردم نهاد(‪ )N.G.O‬برای بدست اوردن‬ ‫بهای تمام ش��ده هر محصول و یا خدمت برمبنای شیوه‬ ‫سنتی حس��ابداری عمل می کنند و از رویکردهای نوین‬ ‫حس��ابداری برای محاس��به قیمت تمام ش��ده استفاده‬ ‫نمی شود‪ .‬با ش��رایط کنونی اقتصاد‪ ،‬جریانات و نوسانات‬ ‫ارزی و تالط��م در قیمت ه��ا حتی قیمت تمام ش��ده و‬ ‫هزینه های صورت گرفته برای هر خدمات و یا محصول‪،‬‬ ‫خود منعکس کننده قیمت واقعی نخواهد بود‪.‬‬ ‫در صورتی که با ش��یوه حس��ابداری سنتی‬ ‫و تحمی��ل عقاید سیاس��ی ب��رای قیمت های‬ ‫‹ ‹هزینه نیروی انسانی‬ ‫دس��توری معضالت بیش��تری را در این فراین��د برای‬ ‫سازمان های ذی ربط به وجود می اورد‪.‬‬ ‫در هفته گذش��ته از طرف یکی از س��ازمان های مردم‬ ‫نهاد در مراک��ز معاینه فن��ی خودرو «نرخ کارشناس��ی‬ ‫ش��ده هزینه های معاینه فنی وس��ایل نقلی��ه» ارزیابی‬ ‫و اع�لام ش��د‪ .‬ارزیابی مذک��ور ج��ای تامل و بررس��ی‬ ‫بس��یاری دارد‪ .‬قبل از تحلیل قیمت تمام ش��ده نکته ای‬ ‫که نظر ه��ر خواننده ای را به خود جل��ب می کند این که‬ ‫این سازمان مردم نهاد از شیوه س��نتی حسابداری برای‬ ‫تعیین قیمت تمام ش��ده در خدمت مبادرت کرده است‬ ‫و از رویکرد ه��ای نوین و حس��ابداری صنعتی در جهت‬ ‫به دس��ت اوردن قیمت تمام ش��ده خدمت مذکور اقدام‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫با یک نگرش ب��ر این ن��رخ کارشناس��ی معاینه فنی‬ ‫خ��ودرو می توان ب��ه تعامل این س��ازمان م��ردم نهاد با‬ ‫س��ازمان متولی ذی ربط پی برد که ارق��ام و اعداد توافق‬ ‫اولیه صورت گرفته اس��ت و با نگاه قیمت گ��ذاری برای‬ ‫به��ای خدم��ات انجام ش��ده اس��ت‪ .‬البته این م��ورد از‬ ‫کارشناس��ی برای دس��تیابی به ه��دف امر شایس��ته و‬ ‫درس��تی خواهد بود‪ .‬لحاظ نظ��ر س��ازمان های متولی‬ ‫ذیربط در نرخ کارشناس��ی در جهت اثبات نرخ می تواند‬ ‫مفید باشد‪ .‬اما تداخل این نگاه فبین سازمان های دولتی‬ ‫و س��ازمان های مردم نه��اد و بخ��ش خصوصی موجب‬ ‫تش��دید افکار خواهد بود‪ .‬هزینه یابی سازمان های مردم‬ ‫نهاد و بخ��ش خصوصی با س��ازمان های دولتی بس��یار‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫در هزینه یابی کارشناس��ی مذکور چن��د نکته مبهم‬ ‫وجود داش��ته ک��ه بررس��ی ان در جهت شفاف س��ازی‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده‬ ‫یکی از تعارضات قانونی در فرایند معاینه فنی خودرو‬ ‫ارزش افزوده بوده اس��ت‪ .‬در ماده ‪ 2‬دستورالعمل ماده ‪3‬‬ ‫به هریک از اش��خاص حقیقی و یا حقوقی با رعایت کلیه‬ ‫ضوابط و مقرارت و دارا بودن شرایط و مدارک مندرج در‬ ‫مواد ‪ 3‬و ‪ 4‬این دستورالعمل می توانند نسبت به تاسیس‬ ‫و ایجاد مراکز معاینه فنی خودرو اقدام کرد‪ .‬از س��ال ‪95‬‬ ‫کلیه اش��خاص حقوقی موظ��ف به دریاف��ت و پرداخت‬ ‫ارزش افروده شدند‪ .‬اش��خاص حقیقی مبرا از این قانون‬ ‫بودند اما در عمل در کش��ور ب��رای مراک��ز معاینه فنی‬ ‫خودرو دو قیمت به وجود امده ب��ود‪ .‬در ماده ‪ 3‬نرخ نامه‬ ‫مصوب هیات وزیران اورده است‪ -3« :‬مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو باید از دریافت مبلغی بیشتر از نرخ های مذکور با‬ ‫توجه به لحاظ کلیه کس��ورات قانونی در انها خودداری‬ ‫کند‪».‬‬ ‫با توجه به ش��رایط به وجود امده در مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو ‪ ،‬نرخ ان به یک چالش کش��یده شد‪ .‬اما ‪N.G.O‬‬ ‫و مدیران مراکز معاینه فنی خودرو در این زمینه سکوت‬ ‫اختیار کرده و علت این سکوت را باید در اکثریت صاحب‬ ‫امتی��ازان در مراک��ز معاین��ه فنی خودرو که اش��خاص‬ ‫حقیقی بودند دانس��ت‪ .‬اما در این نرخ کارشناسی بدون‬ ‫در نظر گرفتن بس��یاری از موارد ارزش اف��زوده در این‬ ‫قمیت تمام شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی لحاظ‬ ‫شده است و ان هم در یک س��ند کارشناسی توسط یک‬ ‫سازمان مردم نهاد در این فرایند‪.‬‬ ‫نقدی که برسیستم حسابداری س��نتی وارد شده بود‬ ‫به وضوع در این بخ��ش می توان رویت ک��رد که تنها به‬ ‫عنوان دریاف��ت و پرداخت کننده لحاظ ک��رده و تحلیل‬ ‫صحیحی از خروجی های نهایی ان ارائه نش��ده است‪ .‬با‬ ‫امارهای موجود در بخش س��نگین و طول عمر ناوگان‬ ‫بی��ش از ‪ 65‬درصد خودوره��ا موظفند چه��ار بار ارزش‬ ‫اف��زوده پرداخت کنن��د‪ .‬با وجود معضالت و مش��کالت‬ ‫موج��ود در حمل ونق��ل و گران��ی قطع��ات و لوازم ها و‬ ‫نرخ های مصوب دس��توری ارزش اف��زوده نمی تواند در‬ ‫جهت توسعه ناوگان درون و برون شهری قرار بگیرد‪.‬‬ ‫البت��ه این مبحث در مج��ال دیگ��ری می طلبد که به‬ ‫تفضیل مورد بررس��ی و کنکاش قرار گیرد‪ .‬قیمت بهای‬ ‫تمام شده در رویکرد نوین حسابداری بر مبنای ارزش و‬ ‫استانداردها بررسی و تعیین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوب�ه ن�رخ خدم�ات در معاین�ه فن�ی‬ ‫خودرو‬ ‫در تبصره ‪ 4‬ماده ‪ 6‬قانون هوای پاک نرخ مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو اورده شده است‪ « :‬نرخ بهای خدمات صدور‬ ‫گواهی معاین��ه فنی خ��ودرو موضوع این ماده توس��ط‬ ‫وزارتخانه های کشور و راه و شهر سازی تعیین به تصویب‬ ‫هیات وزیران می رسد‪».‬‬ ‫جلس��ه ای در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت برای‬ ‫بررسی بهای خدمات مراکز معاینه فنی خودرو گذاشته‬ ‫ش��ده و پیش��نهاد این کارشناس��ی در ان جلسه مطرح‬ ‫شده است‪ .‬بر اس��اس نص صریح قانون نرخ بهای مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو باید توسط وزارت کشور و وزارت راه‬ ‫و شهرسازی به هیات وزیران ارسال ش��ود‪ .‬در ایین نامه‬ ‫اجرای��ی نحوه معاین��ه فنی خ��ودرو در م��اده ‪ 3‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یکی از اعضاء کارگروه کش��وری‬ ‫اس��ت و برای اظهار نظ��ر در قالب همین کارگ��روه باید‬ ‫اقدامی صورت دهند‪ .‬اما در شرایط حاضر این وزارتخانه‬ ‫خود مستقل اقدام به بررس��ی این نرخ نامه کرده است و‬ ‫تا کنون نیز س��ابقه ای در این مورد وجود نداشته است‪.‬‬ ‫حال وزارت خانه مذکور چرا مبادرت به انجام این امور به‬ ‫صورت مستقل کرده؛ این گلوگاه تنها انحراف از محور را‬ ‫در فرایند مراکز معاینه فنی خودرو بیشتر خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حساب درامد عمومی‬ ‫در نرخ کارشناسی ارائه شده بندی در ان به نام حساب‬ ‫درامد عمومی(خزانه داری کل) امده اس��ت‪ .‬سابقه این‬ ‫مقوله ب��ه قانون تنظیم بخش��ی از مق��رارت مالی دولت‬ ‫در س��ال ‪ 1380‬در ماده ‪ 18‬امده اس��ت‪ « :‬بند های (‪)2‬‬ ‫و(‪ )3‬قانون برخ��ی از درامدهای دول��ت و مصرف ان در‬ ‫موارد معین مصوب ‪ 1373/12/28‬به ش��رح ذیل اصالح‬ ‫و تغییرات بعدی با پیش��نهاد بندهای (‪ )4‬و (‪ )5‬به ماده‬ ‫مذکور اضافه می شود‪.‬‬ ‫بند ‪ 5‬م��اده ‪ 18‬این قان��ون برای مراک��ز معاینه فنی‬ ‫خودرو تدوین شده است‪-5 «:‬انجام معاینه فنی خودرو‬ ‫با رعای��ت مفاد ای��ن بند و متناس��ب با امکانات کش��ور‬ ‫اجباری است‪ .‬س��تادهای معاینه فنی خودرو وابسته به‬ ‫ش��هرداری ها یا مراکز معاینه فنی خودرو مجاز‪ ،‬وظیفه‬ ‫انجام معاینه فنی و صدور برگه معاین��ه فنی را به عهده‬ ‫خواهند داش��ت‪ .‬چگونگی اجرای این بند و زمان بندی و‬ ‫نظارت بر انجام ان و تعیین دوره ه��ای معاینه فنی انواع‬ ‫خودروها و هزینه مربوط متناسب با امکانات هر منطقه‬ ‫به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و راه و ترابری با تصویب‬ ‫هیات وزی��ران خواهد ب��ود‪ .‬نیروی انتظام��ی جمهوری‬ ‫اسالمی مکلف است بر اساس تصویب نامه مذکور از تردد‬ ‫خودروهای فاقد برگ معاینه فنی جلوگیری کنند‪ .‬برای‬ ‫صدور هر برگ��ه معاینه فنی خودرو مبل��غ دو هزار ریال‬ ‫اخذ و به حس��اب درامد عمومی کش��ور نزد خزانه داری‬ ‫کل واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫در ایین نام��ه اجرایی نحوه انج��ام معاینه فنی خودرو‬ ‫صدور ب��رگ معاینه فنی مصوب اب��ان ‪ 1382‬در ماده ‪9‬‬ ‫قید شده اس��ت‪-9« :‬مراکز معاینه فنی خودرو عالوه بر‬ ‫هزینه های معاینه فنی مبلغ دو ه��زار ریال دریافت و به‬ ‫حساب خزانه داری کل واریز کند‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ 89‬که نرخ بهای خدمات مراک��ز معاینه فنی‬ ‫خودرو به صورت کشوری ابالغ ش��ده تا کنون این مورد‬ ‫لحاظ نشده است‪ .‬در این نرخ نامه به این مورد اشاره شده‬ ‫است؛ س��والی که به ذهن هر خواننده ای خطور خواهد‬ ‫کرد این نرخ نامه از طرف س��ازمان متولی ذی ربط تهیه‬ ‫شده و یا از طرف یک ‪ N.G.O‬در این صنف؟ همچنین‬ ‫حرفه مبلغی ک��ه تا کن��ون در نرخ نامه مص��وب هیات‬ ‫وزیران لحاظ نشده چگونه به صورت ناگهانی در یک نرخ‬ ‫کارشناسی ان هم از طرف یک سازمان مردم نهاد اورده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استهالک سوله و ابنیه‬ ‫در بند ‪ 2‬کارشناس��ی استهالک س��وله و ابینه (برای‬ ‫دو خط سبک و موتور س��یکلت و گاز س��وز با یک خط‬ ‫سنگین ) قید شده است‪ .‬در ماده ‪ 29‬دستورالعمل ماده‬ ‫‪ 3‬زمین م��ورد نیاز ‪ 1000‬متر مربع ب��رای مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو س��بک تعیین شده اس��ت‪ .‬در ماده ‪ 2‬بند ‪8‬‬ ‫در مراکز معاینه فنی خودرو س��بک اج��اره حداقل پنج‬ ‫س��اله مجاز بوده در صورتی که ب��رای مراکز معاینه فنی‬ ‫س��نگین ملزم به ‪ 5000‬متر مربع زمین با سند ملکی و‬ ‫به انضمام کروکی ملک به نام شخص حقیقی و در مورد‬ ‫اش��خاص حقوقی بنام ش��رکت و یا اعضای هیات مدیره‬ ‫شرکت باشد‪.‬‬ ‫برای هزینه یابی در معاینه فنی سبک شرایط با معاینه‬ ‫فنی س��نگین متفاوت اس��ت لذا نمی توان انها را در یک‬ ‫بند کارشناسی اورد‪.‬‬ ‫در بن��د ‪ 8‬ای��ن کارشناس��ی هزینه نیروی انس��انی و‬ ‫اموزش اورده شده اس��ت‪ .‬این بند نیز مغفول واقع شده‬ ‫هزینه نیروی انسانی در س��ازمان یک سرفصل داشته و‬ ‫هزینه اموزش یک س��ر فصل دیگر در این م��ورد نیز به‬ ‫علت نبود مدارک و مستندات پیوس��ت امار و اطالعات‬ ‫داده ش��ده نمی ت��وان تحلی��ل ک��رد؛ اما بی ش��ک این‬ ‫هزینه یابی هم نمی تواند درست باشد‪.‬‬ ‫در م��اده ‪ 11‬تبص��ره ‪ 3‬دس��تورالعمل‪ « :‬متقاضیان‬ ‫بهره برداری از هر نوع خط سبک و سنگین حق استفاده‬ ‫مشترک از تجهیزات و نیروی انس��انی فنی در یک فضا‬ ‫عملیاتی مشترک را ندارند‪».‬‬ ‫با وجود این صراحت در دس��تورالعمل کارشناسی هر‬ ‫دو بخش را با هم مورد بررس��ی قرار داده اند‪ .‬البته نکته‬ ‫مهم در بند هزینه پرداختی بوده ک��ه باید مورد تحلیل‬ ‫و بررس��ی قرار گیرد‪.‬در پیوست ‪ 4‬دس��تورالعمل تعداد‬ ‫نیروی الزم برای هر خط را تعیین کرده بنابراین جدول‬ ‫پیش رو هزین��ه نیروی انس��انی را به حداقل بر اس��اس‬ ‫قانون کار تنظیم شده است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫سمت‬ ‫تحصیالت‬ ‫تعداد‬ ‫حقوق ماهانه‬ ‫(ریال)‬ ‫جمع حقوق‬ ‫ساالنه‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫لیسانس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪0/240‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ازمونگر‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪0/144‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بازرس سی ان جی‬ ‫لیسانس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪0/180‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪47,000,000‬‬ ‫‪0/564‬‬ ‫جمع کل‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫پاداش ‪ ،‬بیمه و سایر مزایا(‪100‬درصد)‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫جمع کل‬ ‫‪0/564‬‬ ‫‪0/1,128‬‬ ‫حقوق و دستمزد پرسنل اداری و خدماتی ‪ -‬دستمزد غیر مستقیم تولید‬ ‫ردیف‬ ‫سمت‬ ‫تحصیالت‬ ‫تعداد‬ ‫حقوق ماهانه‬ ‫جمع حقوق ساالنه‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر فنی‬ ‫لیسانس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫لیسانس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ازمون گر‬ ‫دیپلم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارمند پذیرش‬ ‫دیپلم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بازرس ‪CNG‬‬ ‫دیپلم‬ ‫جمع کل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪92,000,000‬‬ ‫‪0/1,104‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫پاداش ‪ ،‬بیمه و سایر‬ ‫مزایا(‪70‬درصد)‬ ‫‪8/772‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫جمع کل‬ ‫‪8/1,876‬‬ ‫نکته مغفول در مراکز معاینه فنی خودرو برای هزینه نیروی انس��انی استفاده از نیروهای خودی بوده که‬ ‫برای انها حقوقی در نظر گرفته نمی شود و تعداد افراد حقوق بگیر به حداقل می رسد‪ .‬اگر حتی به درستی‬ ‫برای مدیریت این سیستم حقوقی قایل شویم مراکز زیان ده نیز خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سود ساالنه‬ ‫در بند ‪ 12‬این کارشناس��ی سود س��االنه را برای مراکز معاینه فنی خودرو اورده است‪ .‬معیار سود را نرخ‬ ‫س��ود بانکی گذاشت و براساس سود ‪ 20‬درصدی سود بانکی برای ایجاد انگیزه مبلغ ‪ 22‬درصد را پیشنهاد‬ ‫داده است‪ .‬در چنین شرایط اقتصادی و با وجود تحریم ها و با در نظر داشتن انکه کلیه تجهیزات در مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو اروپایی بوده حال ‪ 2‬درصد برای انگیزه سرمایه گذاری؟!‬ ‫در ش��ماره های بعدی نرخ واقعی بر اس��اس نرم افزار مکافی و تحلیل سیس��تمی این تحلیل را ادامه داده‬ ‫مستندات بهای خدمات در مراکز معاینه فنی خودرو را ارائه خواهیم کرد‪ .‬در انتها الزم است که از مهندس‬ ‫جواد شریفی و دکتر محمد رستگاری و سید محسن علوی در تنظیم و تدوین بهای نرخ خدمات با انجمن‬ ‫صنفی مراکز معاینه فنی خودرو که همکاری مستمر را داشته اند کمال تشکر و قدردانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫توانایی های خارق العاده یدک کشی فورد‬ ‫فورد هنوز هم بر سر دو راهی عرضه یا عدم عرض ه‬ ‫پیکاپ رنجر رپتور در بازار امریکا قرار داش��ته اما از‬ ‫اواخر س��ال ج��اری فروش ان در قار ه س��بز را اغاز‬ ‫خواهد کرد‪ .‬این خودرو در اروپا با نسخ ه فیس لیفت‬ ‫رنجر استاندارد همراه خواهد شد و امریکایی ها برای‬ ‫امادگی کامل در عرض ه این خودروها ویدئوی تجاری‬ ‫جدیدی را منتشر و روی توانایی های محصول خود‬ ‫تاکید کرده اند‪ .‬فورد می گوید این پیکاپ جمع وجور‬ ‫می توان��د هر چیزی را که می خواهید بکس��ل کند؛‬ ‫حت��ی اگر منظور ش��ما از هر چیزی کش��یدن ‪20‬‬ ‫کاروان باشد که رنجر بدون گله و شکایت این کار را‬ ‫انجام می دهد‪ .‬در ویدئویی کوتاه لحظه ای که رنجر‬ ‫توانس��ته کاروان های ‪ 20‬تن��ی و ‪ 100‬متری را در‬ ‫جاده ای نزدیک میلبروک بریتانیا بکسل کند نشان‬ ‫داده اس��ت‪ .‬پاول س��وئیفت که پش��ت فرمان رنجر‬ ‫نارنجی رنگ حاضر در ویدئو بوده اعالم داشته است‪:‬‬ ‫این کندترین ش��اهکاری بوده ک��ه من انجام داده ام‬ ‫اما درعین حال یکی از س��خت ترین انها محس��وب‬ ‫می ش��ده است‪ .‬تالش برای نگه داشتن کاروان ها در‬ ‫خط مس��تقیم و البته راندن پیکاپ چالشی سخت‬ ‫بوده و واقعا نش��ان دهند ه توانایی های رنجر اس��ت‪.‬‬ ‫خ��ودرو حاض��ر در این کلیپ از پیش��ران ه ‪ 2‬لیتری‬ ‫توئی��ن توربوی اکوبلو اس��تفاده کرده و قدرت ‪210‬‬ ‫اس��ب بخاری دارد‪ .‬حدس می زنیم این پیش��رانه به‬ ‫یک گیربکس ‪ 10‬س��رعته اتوماتیک متصل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬لیس��ت کاروان ه��ای حاضر در ای��ن کلیپ‬ ‫شامل ایر اس��تریم دهه ‪ 50‬میالدی و کاروانی برای‬ ‫دوس��تداران سگ ها بوده است‪ .‬رنجر ‪ 2019‬از نیمه‬ ‫دوم سال جاری وارد بازار اروپا می شود و قیمت ان‬ ‫در اینده ای نزدیک مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫وقتـی رنـدرها رنگ واقعیــ‬ ‫تازه واردها از جاسـ‬ ‫‹ ‹شورولت کوروت ‪ZR1‬‬ ‫رندر شده‪ :‬اول سپتامبر ‪2017‬‬ ‫رونمایی رسمی‪ 12 :‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫میزان دقت‪A :‬‬ ‫ش�ورولت ک�وروت ‪ ZR1‬چندین بار در حال تس�ت در پیس�ت نوربرگ‬ ‫رینگ مش�اهده ش�ده و هیچ ابایی از نمایش بال عقب بزرگ‪ ،‬ورودی های‬ ‫هوا بزرگ و تغییرات ائرودینامیکی نداشته است‪ .‬این تغییرات کار ما را در‬ ‫تبدیل تصاویر جاسوسی به رندرها اسان تر کرده اند‪ .‬در تصاویر تهیه شده‬ ‫می توان شباهت زیاد نمونه رندر و واقعی را مشاهده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان لیف‬ ‫رندر شده‪ 4 :‬اگوست ‪2017‬‬ ‫رونمایی رسمی‪ 5 :‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫میزان دقت‪B :‬‬ ‫دومین نس�ل نیس�ان لیف تغییرات زیادی نس�بت به نسل پیشین خود‬ ‫داش�ته است‪ .‬رندری که یک ماه پیش از معرفی لیف جدید تهیه شده بود‬ ‫کام ً‬ ‫ال دقیق بود‪ .‬حتی تشخیص اینکه کدام نسخه واقعی است سخت بوده‬ ‫اما با بررس�ی دقیق تر می توان گفت که چراغ های جلو اندکی متفاوت بوده‬ ‫و سپر جلو نیز فاقد برخی جزئیات نمونه واقعی است اما در کل طراحی هر‬ ‫دو بسیار شبیه است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪CLS‬‬ ‫رندر شده‪ 16 :‬ژوئن ‪2017‬‬ ‫رونمایی رسمی‪ 29 :‬نوامبر ‪2017‬‬ ‫میزان دقت‪B :‬‬ ‫به لطف تصاویر جاسوسی متعدد و پروتوتایپ های تقریب ًا بدون پوشش از‬ ‫نسل جدید مرسدس ‪ CLS‬طراح ان کار سختی در رندر کردن این خودرو‬ ‫نداشته است‪ CLS .‬جدید چند ماه پیش از معرفی رسمی به صورت مجازی‬ ‫تصور شد‪ .‬هر دو نمونه در کل کام ً‬ ‫ال مشابه بود هرچند خیزهای روی کاپوت‬ ‫مش�ابه نبوده و خط کناری که به دستگیره در ها می رسد نیز در دو تصویر‬ ‫متفاوت نش�ان می دهد‪ .‬در رندر این خودرو ش�اهد تریم مش�کی براق در‬ ‫اطراف ورودی های هوای س�پر جلو هس�تیم که در نمونه تولیدی نیز دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ولوو ‪XC40‬‬ ‫رندر شده‪ 5 :‬می ‪2017‬‬ ‫رونمایی رسمی‪ 21 :‬سپتامبر ‪2017‬‬ ‫میزان دقت‪A :‬‬ ‫زب�ان طراح�ی جدید ولوو در مدل های ‪ XC90‬و ‪ XC60‬تحس�ین هم�گان را به همراه‬ ‫داش�ته بنابراین طبیعی بود که برادر کوچک تر نیز از همین س�بک طراحی س�ود ببرد‪.‬‬ ‫صادقانه باید گفت کانس�پت ‪ 40.1‬ولوو در خل�ق رندرهای مربوط به ‪ XC40‬جدید کمک‬ ‫زی�ادی به طراحان ما ک�رد‪ .‬همان گونه که می بینید تفاوت های بس�یار کم�ی بین نمونه‬ ‫مجازی و واقعی این خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪ RS5‬کوپه‬ ‫رندر شده‪ 23 :‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫رونمایی رسمی‪ 7 :‬مارس ‪2017‬‬ ‫میزان دقت‪C :‬‬ ‫در تصوی�ر دیجیتالی ای�ن خودرو بال عقب گیرا را ش�اهد هس�تیم اما نمونه‬ ‫تولیدی فاقد ان اس�ت‪ .‬همچنین س�پر جلوی نمونه مجازی ب�ه همراه موقعیت‬ ‫لوگوی ائودی و اسپویلر لبه ای جلو با نمونه تولیدی تفاوت دارند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫المبورگینی اوروس مجهز به پکیج افرود‬ ‫این لحظ��ه را تصور کنید‪ :‬یک گاو خش��مگین‬ ‫با س��رعت زیاد ش��ما را تعقیب می کند و درصدد‬ ‫است به شما برس��د‪ .‬شاید قرمز پوشیده اید؟ خب‬ ‫در این صورت شاید به دنبال راهی خارج از جاده‬ ‫برای گم کردن گاو خشمگین باشید؛ اما بازهم این‬ ‫گاو عصبانی می تواند هرجایی که خواس��ت برود‪.‬‬ ‫اساساً ما دربار ه المبورگینی اوروس با پکیج افرود‬ ‫صحبت می کنیم و ان گاو هم همان اوروس مجهز‬ ‫به پکیج یاد شده است‪ .‬یک گاو عصبانی و با ابهت‬ ‫که می توان��د هرجایی برود‪ .‬این خ��ودرو تنها در‬ ‫عرض ‪ 3/6‬ثانیه از س��کون به سرعت ‪ 96‬کیلومتر‬ ‫در ساعت می رس��د و بنابراین شانس زیادی برای‬ ‫گریز از ان نخواهید داشت‪ .‬اوروس افرود پکیج با‬ ‫طراحی متمایز بدنه عرضه می شود تا نشان دهنده ‬ ‫عملکرد ش��اخص خ��ود در خارج از جاده باش��د‪.‬‬ ‫عناصر فوالدی به منظور تقویت بیش��تر به سپرها‬ ‫اضافه شده اند و خروجی های اگزوز از جنس فوالد‬ ‫ضد زنگ و ریل های س��قف جدید نیز در دسترس‬ ‫هستند‪ .‬فالپ های ضد زنگ نیز به منظور حفاظت‬ ‫بیشتر از اوروس نصب شده اند و البته ارتفاع خودرو‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫از سطح زمین نیز به ‪ 248‬میلی متر رسیده است‪.‬‬ ‫زمانی که اوروس در باالترین ارتفاع خود از سطح‬ ‫زمین قرار داش��ته باشد ش��اهد زاوی ه حمل ه ‪27/9‬‬ ‫درج��ه ای و زاویه ی ف��رار ‪ 28/3‬درجه ای خواهید‬ ‫بود‪ .‬حالت های رانندگی اوروس هم با اضافه شدن‬ ‫دو حالت ترا و س��ابیا به شش حالت رسیده است‪.‬‬ ‫حالت سابیا به طور ویژه باعث افزایش پرفورمنس‬ ‫خودرو در سطوح شنی یا ماسه ای می شود‪ .‬حالت‬ ‫ترا نیز باعث ایجاد ایمنی بیش��تر در مس��یرهای‬ ‫افرود خطرناک خواهد شد‪.‬‬ ‫ــت به خود می گیرند‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪A8‬‬ ‫رندر شده‪ 13 :‬ژانویه ‪2017‬‬ ‫رونمایی رسمی‪ 11 :‬جوالی ‪2017‬‬ ‫میزان دقت‪B :‬‬ ‫ائودی گفته بود که ‪ A8‬جدید از نظر طراحی پیش�رفته تر خواهد بود اما واقعیت این‬ ‫است که در این خودرو شاهد تکامل طراحی هستیم‪ .‬رندرهای این خودرو با نمونه واقعی‬ ‫و تولیدی تفاوت های زیادی ندارند‪ .‬البته این رندرها دقیقا نشان دهنده نسل جدید ‪A8‬‬ ‫نبوده زیرا کاپوت نس�خه رندر شده خیزهای بیش�تری دارد‪ .‬جلو پنجره نمونه تولیدی‬ ‫ق�د بلندتر بوده و با چراغ های بزرگ تری احاطه ش�ده اس�ت‪ .‬این م�وارد از واضح ترین‬ ‫تفاوت های بین دو نسخه بوده اما تفاوت های دیگر چندان چشمگیر نیستند‪.‬‬ ‫ـوسی تا واقعیـت‬ ‫حتم ًا با مطالبی درباره تصاویر جاسوسی و رندرها و تصاویر غیر رسمی از محصوالت‬ ‫روز دنیا مواجه شده اید‪ .‬همان گونه که می دانید این تصاویر دیجیتالی چیزی بیشتر از‬ ‫یک تصویر س�اده در تاریکی بوده زیرا طراحان زبردس�تی رندرهای ویژه ای را با تکیه‬ ‫بر تصاویر جاسوسی جدید طراحی می کنند‪ .‬البته زمانی که خودرو مورد نظر به صورت‬ ‫رسمی معرفی شود ان موقع می توان قضاوت دقیقی درباره میزان نزدیکی این رندرها‬ ‫به واقعیت داشت‪ .‬در ادامه شما را با ‪ 11‬رندری اشنا می کنیم که سایت ‪com.Motor1‬‬ ‫طراحی کرده و اکثر انها شباهت زیادی به نمونه واقعی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹بنتلی کانتیننتال ‪GT‬‬ ‫رندر شده‪ 12 :‬می ‪2017‬‬ ‫رونمایی رسمی‪ 29 :‬اگوست ‪2017‬‬ ‫میزان دقت‪A :‬‬ ‫بنتلی با معرفی کانسپت ‪ 6 Speed 10 EXP‬پیش نمایشی از نسل جدید‬ ‫کانتیننتال ‪ GT‬داشت‪ .‬طراحان بنتلی تغییرات شدیدی در استایل بیرونی‬ ‫این گرند تورر صورت نداده و از انجایی که ما از این موضوع مطمئن بودیم‬ ‫رندر بس�یار دقیقی از ان را به تصویر کش�یدیم‪ .‬البته برخی جزئیات سپر‬ ‫جل�و کم�ی متفاوت ب�وده و خیز کناری ک�ه از چراغ جلو ب�ه گلگیر عقب‬ ‫می رسد کمی تفاوت را نشان می دهد اما این موارد جزئیات کوچک بوده و‬ ‫طرح کلی همان است‪.‬‬ ‫‹ ‹هیوندای کنا‬ ‫رندر شده‪ 24 :‬فوریه ‪2017‬‬ ‫رونمایی رسمی‪ 12 :‬ژوئن ‪2017‬‬ ‫میزان دقت‪C :‬‬ ‫پیش بینی ظاهر کراس اوور جدید و کوچک هیوندای کمی سخت بود زیرا‬ ‫تا دقیقه اخر نمی ش�د طراحی ان را حدس زد‪ .‬با این وجود چراغ های جلو‬ ‫را که ش�بیه چراغ های جیپ چروکی است تا حدی می توان تشخیص داد‪.‬‬ ‫در نهایت کنای اصلی ظاهر بهتری داشته و البته باید گفت تفاوت هایی بین‬ ‫نمونه مجازی و واقعی به چشم می ایند‪ .‬در رندر این خودرو نمی توان میله‬ ‫افق�ی باالی جلو پنجره‪ ،‬جزئیات کرومی بخش پایین در ها و تریم مش�کی‬ ‫ستون عقب را دید‪ .‬همچنین تفاوت هایی بین سپر و جلوپنجره وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪ A7‬اسپرت بک‬ ‫رندر شده‪ 9 :‬فوریه ‪2017‬‬ ‫رونمایی رسمی‪ 19 :‬اکتبر ‪2017‬‬ ‫میزان دقت‪B :‬‬ ‫ما ائودی و تغییرات صورت گرفته در طراحی نسل های جدید محصوالت‬ ‫این کمپانی را می شناسیم و به همین خاطر تصور نسل جدید ‪ A7‬اسپرت‬ ‫بک س�خت نبوده اس�ت‪ .‬این کمپانی المانی با چراغ ترمز ممتد روانی که‬ ‫اولین بار در س�دان پرچم دار ‪ A8‬دیده شده ما را سورپرایز کرد اما اوضاع‬ ‫درباره ‪ A7‬اسپرت بک کمی فرق می کرد‪ .‬باید گفت برخی از این عناصر در‬ ‫نمونه مجازی و واقعی متفاوت بوده و مهم ترین انها شکل چراغ های جلو و‬ ‫چگونگی کشیده شدن خط سقف به سوی عقب است‪.‬‬ ‫‹ ‹لکسوس ‪LS‬‬ ‫رندر شده‪ 6 :‬ژانویه ‪2017‬‬ ‫رونمایی رسمی‪ 9 :‬ژانویه ‪2017‬‬ ‫میزان دقت‪D :‬‬ ‫رندر این خودرو که تنها س�ه روز پیش از معرفی رسمی در نمایشگاه خودرو دیترویت‬ ‫طراحی ش�د تفاوت ه�ای زیادی با نمونه تولیدی دارد‪ .‬در تصوی�ر مجازی که از ‪LF-LC‬‬ ‫الهام گرفته تفاوت های قابل توجهی نسبت به مدل اصلی دیده می شود‪ .‬چراغ های جلو به‬ ‫واحدهای روز روشن ‪ LED‬رسیده درحالی که ‪ LS‬دیجیتالی دارای چراغ های جداگانه ای‬ ‫است‪ .‬همچنین فینیش متالیک جلو پنجره نیز دارای الگوی متفاوتی است‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه پانامرا اسپرت توریسمو‬ ‫رندر شده‪ 17 :‬دسامبر ‪2016‬‬ ‫رونمایی رسمی‪ :‬اول مارس ‪2017‬‬ ‫میزان دقت‪A :‬‬ ‫اگر واترمارک س�ایت ‪ com.motor1‬نبود احتماالً نمی توانس�تید تفاوت‬ ‫بین هر دو تصویر را تش�خیص دهید‪ .‬طراحان پورش�ه در تبدیل پانامرا به‬ ‫مدل کاربردی تر واگن کار زیاد سختی انجام نداده و به همین دلیل است که‬ ‫رندر منتشر شده کام ً‬ ‫ال شبیه نمونه تولیدی است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ویژه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ادعای ثبت بیشترین افزایش فروش دنیا‬ ‫برند تازه تاسیس چینی لینک اندکو ادعا می کند‬ ‫بیش��ترین افزایش ف��روش دنیا را به ثبت رس��انده‬ ‫اس��ت‪ .‬این ش��رکت در زادگاه��ش یعنی چین طی‬ ‫س��ال ‪ 2018‬فروش��ی براب��ر با ‪ 120‬ه��زار و ‪414‬‬ ‫دستگاه داشته است‪ .‬هرچند این عدد در مقایسه با‬ ‫فروش خودروسازان بزرگ جهان بسیار ناچیز به نظر‬ ‫می رسد اما این میزان فروش برای شرکتی که تا سه‬ ‫سال پیش وجود خارجی نداش��ته کام ً‬ ‫ال قابل توجه‬ ‫اس��ت‪ .‬لینک اندکو همچنین در سراسر چین ‪221‬‬ ‫نمایندگی فروش افتتاح کرده اس��ت‪ .‬مدیر اجرایی‬ ‫لینک اندک��و «‪ »Alain Visser‬دراین ب��اره گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬س��ه س��ال پیش لینک اندک��و کار خود را‬ ‫اغاز کرد و حاال به این فروش دس��ت پیدا کرده که‬ ‫برای ی��ک برند کام ً‬ ‫ال جدید و نوپا واقعاً اس��تثنایی‬ ‫اس��ت‪ .‬امروز ما ش��اهد پیش��رفت گام ب��ه گام خود‬ ‫هس��تیم که واقعاً حصارهای صنعت خودروسازی را‬ ‫دره م شکسته اس��ت‪ .‬ما به این سرعت رشد فروش‬ ‫خود افتخ��ار می کنیم و ب��رای ورود به ب��ازار اروپا‬ ‫هیجان زده ایم‪ .‬س��فر ما به خوبی در حال انجام است‬ ‫و به همین دلیل انتظ��ار می رود فروش لینک اندکو‬ ‫به ش��کل غیرمنتظره ای افزایش پیدا کند»‪ .‬س��ال‬ ‫‪ 2018‬اولین س��الی اس��ت ک��ه لینک اندکو به طور‬ ‫کامل در بازار حضور داشته و انچه که در این رابطه‬ ‫قابل توجه به نظر می رس��د این است که این شرکت‬ ‫نوپای چینی فع ً‬ ‫ال س��بد محصوالت بسیار محدودی‬ ‫دارد‪ ،‬به گون��ه ای که خودروهای فعلی ان تنها به دو‬ ‫کراس اوور ‪ 01‬و ‪ 02‬محدود می شود‪ .‬البته در برنامه‬ ‫اینده لینک اندکو عرضه مدل های جدیدی همچون‬ ‫س��دان ‪ 03‬و هاچ بک ‪ 04‬وجود دارد که به افزایش‬ ‫فروش ان کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫جـان سخت ‪ 2019‬امیکو‬ ‫ش��رکت ارس خودرو دیزل که با برند امیکو در‬ ‫بازار ایران شناخته می شود‪ ،‬از معدود شرکت های‬ ‫ایرانی است که در زمینه تولید خودروهای تجاری‬ ‫فعال اس��ت و تنوع خوبی از ای��ن خودروها را در‬ ‫سبد محصوالتش دارد‪ .‬قطعاً با خروج شرکت های‬ ‫صاحب نام و شناخته ش��ده از صنع��ت حمل ونقل‬ ‫س��نگین کش��ور‪ ،‬فرصت خوبی برای شرکت های‬ ‫داخل��ی فع��ال در ای��ن ح��وزه به وج��ود امده تا‬ ‫خال ب��ازار را با ارائ��ه محصوالت مشتری پس��ند‪،‬‬ ‫پر کنند‪.‬‬ ‫کامی��ون امیک��و مدل ‪ 2631‬نس��خه ‪ 2019‬در‬ ‫حقیقت نسخه ارتقا یافته مدل جفت محور سابق‬ ‫این ش��رکت اس��ت که بهبود زی��ادی در عملکرد‬ ‫پیش��رانه و سیس��تم تعلیق و توانای��ی باربری ان‬ ‫صورت پذیرفته اس��ت‪.‬این خ��ودرو از موتورتوربو‬ ‫دیزل ‪ ۶‬سیلندر خطی با حجم ‪ ۱۲‬لیتر توان ‪۴۰۰‬‬ ‫اسب بخار و گش��تاور ‪ ۱۹۵۰‬نیوتن متر و ساخت‬ ‫شرکت ویچای بهره می برد‪.‬‬ ‫کامیون امیکو ‪ 2631‬جدید باقدرت حمل بیش‬ ‫از ‪ 26‬تن بار جزو قوی ترین های ماشین های باری‬ ‫در رده خودش محس��وب می شود که با دارا بودن‬ ‫س��ازه هیدرولیک برای حمل و نیز تخلیه بارهایی‬ ‫مانند س��نگ‪ ،‬شن‪ ،‬سنگ ریزه‪ ،‬ماس��ه‪ ،‬نخاله های‬ ‫ساختمانی و‪ ،...‬کارایی مناسبی دارد‪.‬‬ ‫کالچ خودرو از نوع تک صفحه ای خش��ک با فنر‬ ‫دیافراگمی ب��وده و هیدرولیک ان به کمک هوای‬ ‫فشرده مهیا می شود‪.‬‬ ‫هیدرولیک گیربکس نیز به کمک هوای فشرده‬ ‫سنکرون یا هم زمان می شود و جعبه دنده‪ ،‬چهارده‬ ‫دن��ده (‪ 12‬دنده جلو و دو دنده عقب) را در اختیار‬ ‫راننده قرار می دهد‪ .‬اکس��ل های خودرو با فناوری‬ ‫شرکت معروف مان ساخته شده اند‪.‬‬ ‫برای نگه داشتن این هیوالی سنگین وزن‪ ،‬نیاز به‬ ‫ترمزهای قوی داریم و امیکو برای کامیون ‪2631‬‬ ‫از سیستم ترمزی استفاده کرده که ساخت شرکت‬ ‫‪ WAPCO‬المان اس��ت و مجهز به سیستم های‬ ‫‪ ABS ، EBL‬و ‪ ASR‬است‪ .‬ترمز سرویس هوای‬ ‫فشرده بر کاسه چرخ ها به صورت دوبل‪ ،‬ترمز پارک‬ ‫ان��رژی فنر با کم��ک هوای فش��رده‪ ،‬ترمز کمکی‬ ‫ش��ماره یک خفه ک��ن لوله اگ��زوز و ترمز کمکی‬ ‫ش��ماره دو کنترل هوای ورودی توسط سوپاپ ها‬ ‫(‪ in‬ریتاردر) است‪.‬‬ ‫ایرانول در بین ‪ 100‬شرکت برتر کشور خوش درخشید‬ ‫ش��رکت نفت ایرانول در بیست و یکمین‬ ‫همایش رتبه بندی ش��رکت های برتر ایران‬ ‫که ‪ 8‬بهمن ‪ 97‬توس��ط س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی در مرک��ز همایش های بین المللی‬ ‫صدا و س��یما برگ��زار ش��د‪ ،‬در میان صد‬ ‫ش��رکت برتر ایران با ‪ 10‬رتبه ارتقا‪ ،‬خوش‬ ‫درخشید‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی و تبلیغات ‪،‬‬ ‫ش��رکت نفت ایران��ول موفق ش��د از رتبه‬ ‫‪ 97‬در س��ال گذش��ته به رتبه ‪ 87‬در سال‬ ‫‪ 97‬با حدود ‪ 25‬درصد رش��د فروش ارتقا‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ای��ن رتبه بن��دی ه��ر س��اله بر اس��اس‬ ‫میزان فروش و عملکرد مالی ش��رکت ها و‬ ‫موسسات تجاری و با استناد به صورت های‬ ‫مال��ی تایید ش��ده و ارزش اف��زوده‪ ،‬میزان‬ ‫دارایی و اش��تغالزایی‪ ،‬س��وداوری و ارزش‬ ‫بازار انجام می گیرد‪.‬‬ ‫بیس��ت و یکمی��ن همای��ش رتبه بندی‬ ‫ش��رکت های برت��ر ای��ران تح��ت عن��وان‬ ‫‪ 100 IMI‬ب��ا حض��ور مدی��ران ارش��د‬ ‫بنگاه های اقتصادی‪ ،‬س��ازمان ها و مقامات‬ ‫عالی رتبه کش��ور و جمع زی��ادی از فعاالن‬ ‫صنع��ت‪ ،‬تولید‪ ،‬خدمات و تج��ارت برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کابین خودرو تمام فوالدی است‪ .‬امکانات کابین‬ ‫نیز عبارت اند از قفل مرکزی‪ ،‬شیش��ه باالبر برقی‪،‬‬ ‫دارای ‪ 4‬عدد این��ه و گرم کن اینه‪ CD ،‬و رادیو‪،‬‬ ‫سیستم گرمایش و سرمایش‪ ،‬تاخوگراف و بخاری‬ ‫درج��ا‪ .‬کامیون ‪ 2631‬با توجه به ش��رایط اب و‬ ‫هوایی و اس��تفاده مش��تریان‪ ،‬بومی س��ازی شده ‪،‬‬ ‫به طور مثال سیس��تم خن��ک کاری ان از ‪behr‬‬ ‫المان نصب شده و یا سیستم الکترونیکی پدال گاز‬ ‫از ‪ Williams‬کانادا تهیه ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫سیستم کوپلینگ هوای فشرده نیز ساخت ‪Voss‬‬ ‫المان است‪.‬‬ ‫این خودرو به صورت دوگانه قابلیت استفاده دارد‬ ‫و می توان از ان به عنوان کمپرسی و باری استفاده‬ ‫کرد‪ .‬سیس��تم سیم کش��ی این خودرو نیز ‪CAN‬‬ ‫است که باعث ش��ده بتواند استانداردهای الزم را‬ ‫راحت تر کسب کند‪.‬‬ ‫امیکو ‪ 2631‬جدید با ارتقای اس��تاندارد مصرف‬ ‫س��وخت‪ ،‬اولین خودروی س��نگین ساخت داخل‬ ‫است که موفق ش��ده به استاندارد االیندگی یورو‬ ‫‪ 5‬پالس (‪ )EEv +Euro5‬دس��ت پی��دا کند‪ .‬با‬ ‫این استاندارد جالب اس��ت بدانید که این خودرو‬ ‫قابلی��ت ت��ردد در جاده های اروپای��ی را نیز دارد‪.‬‬ ‫امیک��و ‪ 2631‬مدل ‪ 2019‬قرار اس��ت به زودی و‬ ‫باقیمتی در ح��دود ‪ 700‬الی ‪ 800‬میلیون تومان‬ ‫وارد بازار خودروهای سنگین کشور شود‪.‬‬ ‫قیمت جدید و ش��رایط اقس��اطی ای��ن خودرو‬ ‫ب��ه زودی از جانب ارس خودرو دیزل اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫درخشش گروه صنعتی بارز در بین ‪ 100‬شرکت برتر کشور‬ ‫ش��رکت گروه صنعتی بارز در بیس��ت و‬ ‫یکمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر‬ ‫ایران که امروز ‪ ٨‬بهمن ‪ ٩٧‬توسط سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی در مرکز همایش های بین‬ ‫المللی صدا و س��یما برگزار ش��د‪ ،‬در میان‬ ‫صد ش��رکت برتر ایران در بین شرکت های‬ ‫گ��روه الس��تیک و پالس��تیک خ��وش‬ ‫درخشید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گروه‪ ،‬ش��رکت‬ ‫گ��روه صنعت��ی ب��ارز موفق ش��د در بین‬ ‫ش��رکت های گروه الس��تیک و پالستیک‬ ‫رتبه اول را از نظر ش��اخص فروش بدست‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫ای��ن رتبه بن��دی هر س��اله بر اس��اس‬ ‫میزان فروش و عملکرد مالی ش��رکت ها و‬ ‫موسسات تجاری و با استناد به صورت های‬ ‫مال��ی تائید ش��ده و ارزش اف��زوده‪ ،‬میزان‬ ‫دارایی و اش��تغالزایی‪ ،‬س��وداوری و ارزش‬ ‫بازار انجام می گیرد‪.‬‬ ‫بیس��ت و یکمی��ن همای��ش رتبه بن��دی‬ ‫ش��رکت های برت��ر ای��ران تح��ت عن��وان‬ ‫‪ 100 IMI‬با حضور مدیران ارشد بنگاه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬س��ازمان ها و مقام��ات عالی رتبه‬ ‫کش��ور و جم��ع کثیری از فع��االن صنعت‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬خدمات و تجارت برگزار شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫نسل جدید رنو کپچر در راه است‬ ‫رو ب��ه رش��دترین کالس خودرویی اروپ��ا اواخر‬ ‫س��ال جاری ش��اهد ورود خودرو جدی��دی خواهد‬ ‫بود‪ .‬کالس شاسی بلندهای کوچک در قاره همیشه‬ ‫ سبز پر از مدل های جذابی است که درصدد هستند‬ ‫عنوان پرفروش تری��ن خودرو کالس را از چنگ رنو‬ ‫کپچر دربیاورند‪ .‬این خودروس��از فرانس��وی قاعدتاً‬ ‫نمی خواه��د ک��ه این عنوان را از دس��ت بدهد و به‬ ‫همین خاطر در حال اماده س��ازی برای ارائ ه نس��ل‬ ‫جدید این خودرو است و به همین خاطر هم طراحان‬ ‫اندک اندک رندرهای اماد ه خود را منتشر می کنند‪.‬‬ ‫کپچ��ر جدید از نظر طراحی خیل��ی رادیکال عمل‬ ‫نخواه��د کرد‪ .‬فرم کلی خ��ودرو خیلی تغییر نکرده‬ ‫اما در نمای عقب ش��اهد ستون های ‪ C‬هستیم که‬ ‫پروفایل خمیده تری برای سقف به ارمغان اورده اند‪.‬‬ ‫در نمای جلو بزرگ ترین تغییر به چراغ هایی مربوط‬ ‫می ش��ود که از دیالیت های اش��نای محصوالت رنو‬ ‫س��ود می برند‪ .‬انتظار م��ی رود در کابین هم همین‬ ‫روش استفاده شود و طراحی داشبورد کپچر جدید‬ ‫ش��باهت هایی با نسل های کنونی مگان و تالیسمان‬ ‫داشته باشد‪ .‬با این تفاس��یر‪ ،‬در نسخه های گران تر‬ ‫کپچر احتماالً ش��اهد صفحه نمایش بزرگ عمودی‬ ‫در کنس��ول مرکزی خواهیم بود‪ .‬ام��ا از نظر قوای‬ ‫محرکه و س��اختار‪ ،‬پلتفرم ‪ CMF-B‬رنو‪-‬نیس��ان‬ ‫در این خ��ودرو به کار خواهد رف��ت‪ .‬این پلتفرم با‬ ‫نس��ل بعدی کلیو و جایگزین نیس��ان جوک برای‬ ‫اروپا مشترک خواهد بود‪ .‬پیشران ه جدید ‪ 1/3‬لیتری‬ ‫توربو نیز از جمله پیشرانه های کپچر جدید خواهد‬ ‫ب��ود و البته یک پیش��ران ه ‪ 1/5‬لیتری با سیس��تم‬ ‫فیلتراس��یون گاز اگزوز بهبود یافته هم در دسترس‬ ‫خریداران قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫الکتریکی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بدترین کشورها برای مالکیت خودروی الکتریکی‬ ‫پذیرایی بد از خودروهای الکتریکی‬ ‫در تئوری‪ ،‬خودروهای الکتریکی تقریب ًا عالی هس�تند‪ .‬بدون صدا‪ ،‬بدون االیندگی‪ ،‬بدون مراجعه به پمپ بنزین‪،‬‬ ‫گش�تاور انی و… لیس�تی که همین طور ادامه می یابد؛ اما خب زمانی که وارد دنیای واقعی می ش�وید باید بدانید‬ ‫تئوری می تواند رنگ ببازد‪ .‬در این بین هم ه کش�ورها زیرس�اخت های مناس�ب و کافی ب�رای مالکیت یک خودرو‬ ‫الکتریکی را ندارند‪ .‬تحقیقات شرکت ‪ GoCompare‬نتایج جالبی را دراین باره نشان می دهد‪ .‬انها با تحلیل تعداد‬ ‫نقاط ش�ارژ در دس�ترس به ازای هر کیلومتر از جاده های یک کش�ور توانسته اند بهترین کش�ورهایی را که اماده ‬ ‫پذیرایی از خودروهای الکتریکی هس�تند تخمین بزنند‪ GoCompare .‬تنها کشورهایی را بررسی کرده که عضو‬ ‫اژانس انرژی بین المللی ‪ IEA‬هس�تند‪ .‬مقر این س�ازمان بین المللی در پاریس قرار داش�ته و بازار نفت و انرژی را‬ ‫در ‪ 30‬کش�ور مختلف تحلیل می کند‪ .‬نتایج به دس�ت امده بسیار جالب هستند هرچند به نظر می رسد بسیاری از‬ ‫کش�ورهای ثروتمند ظاهرا ً فاقد شبکه های شارژ وس�یعی هستند‪ .‬چندین فاکتور همچون گستردگی یک کشور و‬ ‫طراحی ش�هرها و جاده ها می تواند روی این نتایج تاثیرگذار باش�د‪ .‬در ادامه لیست بدترین کشورها برای مالکیت‬ ‫یک خودرو الکتریکی را تقدیم شما عزیزان می کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹مکزیک‬ ‫مکزیک اخیرا ً به ‪ IEA‬پیوس��ته و تنها ‪0.39‬‬ ‫نقط��ه ش��ارژ در هر ‪ 100‬کیلومت��ر از جاده ها را‬ ‫داراست‪ .‬مکزیک با پیوستن به ‪ IEA‬عالق ه خود‬ ‫به کاهش وابستگی به نفت را نشان داده بنابراین‬ ‫ش��اید در ایند ه نزدیک اقدام به گسترش شبکه‬ ‫شارژ خودروهای الکتریکی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹استونی‬ ‫رتب�� ه نه��م به اس��تونی رس��یده که ب��ه ازای‬ ‫‪ 100‬کیلومت��ر ‪ 0.65‬نقط��ه ش��ارژ دارد‪ .‬اگرچه‬ ‫می��زان ف��روش خودروه��ای الکتریک��ی در این‬ ‫کشور باالس��ت اما برنام ه تخفیف مالیاتی خرید‬ ‫خودروه��ای الکتریکی در این کش��ور لغو ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فنالند‬ ‫‹ ‹چک‬ ‫حضور فنالند در این لیس��ت مای ه تعجب است‬ ‫زیرا از نظ��ر اقتصادی تفاوت چندان��ی با نروژ و‬ ‫هلند ندارد‪ .‬البته فنالند نیز همانند کانادا کشور‬ ‫بزرگی بوده و زمس��تان های س��رد و طوالنی ای‬ ‫دارد که باعث می ش��ود اس��تفاده از خودروهای‬ ‫الکتریکی مخصوصاً در مناطق روستایی محدود‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در این کش��ور تنها ‪ 0.47‬ش��ارژر در هر ‪100‬‬ ‫کیلومت��ر وجود دارد‪ .‬چک کش��ور خیلی بزرگی‬ ‫نیست بنابراین شاهد پوشش ضعیفی برای شارژ‬ ‫خودروهای الکتریکی هس��تیم‪ .‬ش��اید با عرض ه‬ ‫محصوالت الکتریکی اشکودا در این کشور شاهد‬ ‫گسترش شبک ه شارژ ان نیز باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ایاالت متحده امریکا‬ ‫رتب ه دهم بدترین کشورها برای مالکیت خودرو‬ ‫الکتریک��ی به امریکایی رس��یده که نقطه ش��ارژ‬ ‫متوسط ‪ 0.68‬به ازای ‪ 100‬کیلومتر از جاده های‬ ‫خ��ود را دارد‪ .‬امریکا احتماالً دهمین کش��ور بد‬ ‫ب��رای مالکی��ت خودرویی الکتریکی نیس��ت اما‬ ‫بزرگی و گستردگی این کشور باعث شده پوشش‬ ‫شبک ه شارژ وسیع و مناسبی وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫انتظار می رود در س��ال های اینده ش��بک ه شارژ‬ ‫خودروهای الکتریکی بسیار گسترده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایتالیا‬ ‫ایتالیا نیز پوش��ش ش��ارژر الکتریکی نس��بتاً‬ ‫ضعیفی دارد و در هر ‪ 100‬کیلومتر از جاده های‬ ‫ان به ط��ور متوس��ط ‪ 0.56‬نقط��ه ش��ارژ دیده‬ ‫می ش��ود که به عبارت دیگر یک شارژر برای هر‬ ‫‪ 200‬کیلومتر اس��ت‪ .‬اگر فواصل زیادی را در روز‬ ‫طی کرده و در ایتالیا زندگی می کنید‪ ،‬بهتر است‬ ‫طرف خودرو الکتریکی نروید‪.‬‬ ‫‹ ‹مجارستان‬ ‫‹ ‹کانادا‬ ‫مجارس��تان تنها ‪ 0.13‬نقطه شارژ در هر ‪100‬‬ ‫کیلومتر دارد‪ .‬این کش��ور حدود ‪ 1400‬کیلومتر‬ ‫بزرگراه دارد بنابراین شارژرهای الکتریکی زیادی‬ ‫در این کشور به چشم نمی خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹لهستان‬ ‫همی��ن موض��وع دربار ه لهس��تان ه��م صدق‬ ‫می کند‪ .‬در این کش��ور به ازای هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫در ش��بک ه بزرگراه��ی تنها ‪ 0.13‬جایگاه ش��ارژ‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹استرالیا‬ ‫استرالیا بدترین کشور ‪ IEA‬برای مالکیت یک‬ ‫خودرو الکتریکی اس��ت زیرا تنه��ا ‪ 0.05‬جایگاه‬ ‫شارژ در هر ‪ 100‬کیلومتر از جاده های این کشور‬ ‫دیده می ش��ود‪ .‬استرالیا کش��وری بسیار بزرگ‬ ‫است که بخش اعظم جمعیت ان در شهرهای‬ ‫بزرگ تمرکز دارد‪.‬‬ ‫کانادا نیز پوش��ش ش��ارژر الکتریکی مش��ابه‬ ‫ب��ا ایتالی��ا دارد‪ .‬با وجود زمس��تان های س��خت‬ ‫و طاقت فرس��ا و ش��بکه ش��ارژ محدود‪ ،‬مالکیت‬ ‫ی��ک خ��ودرو الکتریک��ی در کان��ادا می توان��د‬ ‫غیرقابل توجی��ه باش��د‪ .‬البته برخ��ی پایتخت ها‬ ‫همچون بریتیش کلمبیا و کبک پوش��ش ش��ارژ‬ ‫عالی در برخی نقاط را دارند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل جاده ای‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خصوصی سازی پایانه داری شکست می خورد؟‬ ‫دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کش��ور‬ ‫معتقد اس��ت انتقال ش��رکت های حمل بار به شهرک‬ ‫حم��ل و نقل و خصوصی س��ازی پایانه داری در ایران‬ ‫موفقیت امیز نخواهد بود‪ .‬احمد کریمی در گفت وگو با‬ ‫مهر با اشاره به سیاست دولت مبنی بر خصوصی سازی‬ ‫پایانه ه��ای ب��ار اظهار کرد‪ :‬در بخش پایانه های بار دو‬ ‫سیاست از سوی سازمان راهداری دنبال می شود؛ یکی‬ ‫واگذاری پایانه ها و دیگری تبدیل برخی پایانه های بار‬ ‫به شهرک حمل ونقل مانند تبدیل پایانه بار نسیم شهر‬ ‫در اس��تان تهران به ش��هرک حمل ونقل استان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پرس��ش این اس��ت که این ش��هرک ها‬ ‫که گفته می ش��ود قرار اس��ت جای پایانه های بار را‬ ‫بگیرد و از س��وی بخش خصوصی س��اخته شود‪ ،‬چه‬ ‫ارزش اف��زوده ای در بخ��ش حمل ونقل جاده ای ایجاد‬ ‫می کنند؟ وزارت راه و شهرس��ازی برای این پرس��ش‬ ‫جواب��ی ن��دارد چ��ون این واگذاری‪ ،‬فق��ط برای عده‬ ‫مع��دودی فایده دارد‪ .‬کریمی افزود‪ :‬فرایند س��اخت‬ ‫ش��هرک های حمل ونقل به این صورت اس��ت که یک‬ ‫قطعه زمین بی ارزش با نرخ پایین خریداری می شود‬ ‫س��پس ب��رای ان مج��وزی به عنوان محل س��اخت‬ ‫ش��هرک حمل ونقل صادر می ش��ود که سبب افزایش‬ ‫ارزش ان زمین و ارزش زمین چند برابر می شود‪ .‬بعد‬ ‫ه��م با اموال م��ردم و بودجه عمومی‪ ،‬خدمات جدید‬ ‫مانند دوربرگردان ها و پل ها و دسترس��ی های جدید‬ ‫ب��ه ازادراه ها و بزرگراه ها برای توس��عه این ش��هرک‬ ‫حمل ونقل ساخته می شود که درنتیجه ارزش افزوده‬ ‫جدیدی برای ان زمین و به اصطالح شهرک خصوصی‬ ‫حمل ونقل ایجاد می شود‪ .‬به عبارت دیگر زمینی که‬ ‫متری ‪ ۵۰‬هزار تومان خریداری ش��ده با این مجوزها‬ ‫و خدمات عمومی به متری ‪ ۵‬میلیون تومان می رسد‪.‬‬ ‫قطعه نخست پروژه تهران‪-‬شمال در تابستان سال اینده به بهره برداری می رسد‬ ‫راه «ازادراه» بـاز می شود؟‬ ‫خب��ر‬ ‫بهر ه ب��رداری‬ ‫از ی��ک پروژه ‪۱۳‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی در شرایط عادی‪،‬‬ ‫خب��ری خوب ب��رای مردم و‬ ‫مسئوالن است اما درباره پروژه ای‬ ‫ک��ه بیش از ‪ ۲‬ده��ه از کلنگ زنی ان‬ ‫گذشته‪ ۶ ،‬دولت را از سر گذرانده و بارها‬ ‫و باره��ا وع��ده راه اندازی ان داده ش��ده‪ ،‬این‬ ‫خبر به وعده ای تکراری تبدیل ش��ده که دست کم‬ ‫بخش��ی از مخاطبان خ��ود را به س��رانجام پروژه‪،‬‬ ‫امیدوار نمی کند‪.‬‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی می گوید قطعه نخس��ت‬ ‫ازادراه تهران‪-‬ش��مال‪ ،‬س��رانجام بع��د از چندین‬ ‫بار وع��ده راه اندازی‪ ،‬تابس��تان ‪ ۹۸‬زیر بار ترافیک‬ ‫م��ی رود؛ وعده ای که باید منتظ��ر بمانیم و ببینیم‬ ‫این بار‪ ،‬چقدر به واقعیت نزدیک می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬ازادراه ‪ ۱۲۱‬کیلومتری‬ ‫تهران‪-‬ش��مال‪ ،‬یکی از پیرترین پروژه های عمرانی‬ ‫ناتمام کشورمان اس��ت‪ .‬کلنگ ساخت این ازادراه‬ ‫به عنوان طوالنی ترین پروژه راهس��ازی وقت کشور‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۷۵‬ب��ه زمی��ن خ��ورد‪ .‬البت��ه مطالعات‬ ‫ابتدای��ی ان به دهه ‪ ۵۰‬و پیش از انقالب اس�لامی‬ ‫بازمی گردد که از سوی یک شرکت کانادایی انجام‬ ‫و طرح ابتدایی در اواخر س��ال ‪ ۵۶‬تصویب شد‪ .‬در‬ ‫ان زمان‪ ،‬یک ش��رکت فرانسوی‪ ،‬متقاضی ساخت‬ ‫ازادراه تهران‪-‬ش��مال در مدت ‪ ۵‬سال با هزینه ‪۳۲‬‬ ‫میلیارد تومان ش��د اما کار به این ش��رکت سپرده‬ ‫نشد‪ ،‬پروژه متوقف ماند و نخستین گام های اجرایی‬ ‫ان‪ ،‬بعد از انقالب اس�لامی و پس از گذشت حدود‬ ‫‪ ۲۰‬سال از تصویب طرح برداشته شد‪.‬‬ ‫س��اخت این ازادراه در سال ‪ ۷۳‬و در دولت دوم‬ ‫هاش��می رفس��نجانی‪ ،‬به عنوان بخش��ی از کریدور‬ ‫ش��مال‪-‬جنوب و در ‪ ۴‬قطعه تصویب شد و کلنگ‬ ‫ان‪ ،‬اذر ‪ ۷۵‬ب��ه زمی��ن خ��ورد‪ .‬در ان زمان اعالم‬ ‫ش��د پروژه در مدت ‪ ۷‬س��ال‪ ،‬با هزینه حدود ‪۱۵۴‬‬ ‫میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬س��ال از ان زمان گذشته‪ ،‬بیش از ‪۱۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان در پروژه صرف شده و مسئوالن‬ ‫می گویند برای اتمام ان‪ ،‬دس��ت کم ‪ ۳۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان دیگر الزم است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به ازادراه‬ ‫از ازادراه ‪ ۱۲۱‬کیلومتری تهران‪-‬ش��مال تاکنون‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتر راه اندازی شده است‪ .‬این ‪ ۲۰‬کیلومتر‬ ‫مربوط به قطعه چهارم اس��ت که س��ه راهی دشت‬ ‫نظی��ر را ب��ه چالوس متصل می کن��د‪ .‬این قطعه از‬ ‫فروردین ‪ ۹۲‬زیر بار ترافیک رفته است‪.‬‬ ‫قطعه س��وم ای��ن ازادراه‪ ،‬حدفاصل پل زنگوله تا‬ ‫س��ه راهی دشت نظیر و طول ان حدود ‪ ۴۶‬کیلومتر‬ ‫اس��ت‪ .‬این قطعه درحال حاضر در مرحله برگزاری‬ ‫مناقصه و انتخاب پیمانکار است‪.‬‬ ‫قطعه دوم ازادراه به طول ‪ ۲۵‬کیلومتر‪ ،‬حدفاصل‬ ‫دواب شهرستانک‪-‬پل زنگوله است و با ساخت ان‪،‬‬ ‫مس��یر فعلی کرج‪-‬چالوس حدود ‪ ۵‬کیلومتر کوتاه‬ ‫می شود‪ .‬به گفته مس��ئوالن‪ ،‬ساخت این قطعه ‪۲۶‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫قطعه نخس��ت‪ ،‬به عنوان طوالنی ترین و مهم ترین‬ ‫بخش ازادراه تهران‪ -‬ش��مال ش��ناخته می شود و‬ ‫همین قطعه ‪ ۳۳‬کیلومتری اس��ت که سال هاس��ت‬ ‫وعده ها درب��اره راه اندازی ان تکرار می ش��ود‪ .‬این‬ ‫قس��مت‪ ،‬از تقاطع بزرگراه ازادگان و بزرگراه شهید‬ ‫همت در تهران اغاز و به سه راهی شهرستانک کرج‬ ‫ختم می شود‪ .‬این قطعه از ان نظر مهم است که با‬ ‫بهره برداری از ان‪ ،‬بخش��ی از مسیر ‪ ۹۲‬کیلومتری‬ ‫فعلی تهران‪-‬ش��مال که از کرج می گذرد‪ ،‬حذف و‬ ‫مس��یر موجود‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬کیلومتر کوتاه می ش��ود‪.‬‬ ‫این مس��ئله موجب کاهش دست کم یک ساعت و‬ ‫از ازادراه ‪۱۲۱‬‬ ‫کیلومتری تهران‪-‬شمال‬ ‫تاکنون ‪ ۲۰‬کیلومتر‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫این ‪ ۲۰‬کیلومتر مربوط‬ ‫به قطعه چهارم است‬ ‫که سه راهی دشت‬ ‫نظیر را به چالوس‬ ‫متصل می کند‬ ‫‪ ۴۰‬دقیقه ای زمان سفر از تهران تا چالوس می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرگذشت پروژه در ‪ ۲‬دهه گذشته‬ ‫در دو ده��ه ای ک��ه از کلنگ زنی و اغاز س��اخت‬ ‫ازادراه تهران‪-‬شمال می گذرد‪ ،‬این پروژه افت وخیز‬ ‫فراوان��ی را از س��ر گذران��ده که مش��کالت مالی و‬ ‫تغیی��رات مدیریت��ی و پیمان��کاری از مهم تری��ن‬ ‫انهاس��ت و در برخ��ی بازه ه��ای زمان��ی‪ ،‬منجر به‬ ‫تعطیل��ی و توقف پروژه ش��ده اس��ت‪ .‬این توقف ها‬ ‫و کش دار ش��دن س��اخت پروژه موجب شده حتی‬ ‫مسئوالن نیز نسبت به دیرکرد در ساخت و تحویل‬ ‫این پروژه به مردم انتقاد داش��ته باش��ند‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس اس��حاق جهانگیری‪ ،‬این پروژه را «سمبل‬ ‫بی عرضگ��ی»‪ ،‬ایت اهلل ناط��ق ن��وری ان را «نماد‬ ‫جک و طن��ز» و عباس اخوندی ان را «پروژه وزیر‬ ‫خراب کن» اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫گرچ��ه پیمانکاری این پ��روژه از ابت��دا به بنیاد‬ ‫مس��تضعفان س��پرده ش��ده ب��ود ام��ا در دول��ت‬ ‫احمدی ن��ژاد‪ ،‬س��اخت قطعه های دوم و س��وم این‬ ‫پروژه ب��ه قرارگاه خاتم واگ��ذار و روند پروژه‪ ،‬کند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وقت��ی دولت یازده��م روی کار امد‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی برای حل و فصل مشکالت پیمانکاری‪،‬‬ ‫به ط��ور موقت پ��روژه را تعطیل ک��رد و در نهایت‪،‬‬ ‫این پروژه دوباره به بنیاد مس��تضعفان واگذار شد‪.‬‬ ‫مس��ئوالن دولت یازدهم می گویند این اقدام دولت‬ ‫یازده��م در کن��ار اولویت دادن ب��ه ازادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال‪ ،‬موجب افزایش چش��مگیر سرعت ساخت‬ ‫این پروژه در سال های اخیر شده است‪.‬‬ ‫عباس اخوندی‪ ،‬وزیر پیش��ین راه و شهرس��ازی‬ ‫که تا اواس��ط ابان امسال‪ ،‬سکانداری این وزارتخانه‬ ‫را برعهده داشت‪ ،‬پیش��رفت پروژه تهران‪-‬شمال را‬ ‫مدیون اقدام های دولت یازدهم می داند‪ .‬او در یکی‬ ‫از بازدیده��ای خود از این پ��روژه اعالم کرد وقتی‬ ‫پروژه ازادراه تهران‪-‬ش��مال به دولت تدبیر و امید‬ ‫تحویل داده شده‪ ،‬پیشرفت فیزیکی ان در مجموع‬ ‫‪ ۱۷‬درصد بود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این پروژه در سال های‬ ‫گذش��ته و تا پیش از روی کار امدن دولت یازدهم‪،‬‬ ‫ساالنه ‪ ۲‬درصد و در دولت یازدهم‪ ،‬ماهانه ‪ ۳‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹وع�ده پش�ت وع�ده درب�اره زم�ان‬ ‫بهره برداری!‬ ‫محمد اس�لامی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی که کمتر‬ ‫از ‪ ۳‬م��اه از حضور وی در دولت دوازدهم می گذرد‪،‬‬ ‫یکی از چهره هایی است که تاکنون وعده راه اندازی‬ ‫قطعه نخس��ت ازادراه تهران‪-‬ش��مال را داده اند‪ .‬او‬ ‫پنجشنبه گذش��ته‪ ،‬در حاشیه بازدید از این پروژه‪،‬‬ ‫در جمع خبرن��گاران گفت‪ :‬قطعه نخس��ت ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال‪ ،‬تابس��تان ‪ ۹۸‬زیر بار ترافیک خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫اسالمی با بیان اینکه تجهیزات الزم برای تکمیل‬ ‫پروژه و بهره برداری از ان‪ ،‬تامین ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬اراده‬ ‫دول��ت این بود که ای��ن بخش تا تابس��تان ‪ ۹۷‬به‬ ‫بهره برداری برس��د اما ش��رایط جوی‪ ،‬لزوم رعایت‬ ‫اس��تانداردها و برخ��ی کاره��ای عقب مان��ده دیگر‬ ‫موجب شد این پروژه تا تابستان ‪ ۹۸‬تکمیل شود‪.‬‬ ‫گرچه اس�لامی‪ ،‬وعده راه اندازی مهم ترین بخش‬ ‫ازادراه تهران‪-‬ش��مال در تابس��تان س��ال اینده را‬ ‫می ده��د‪ ،‬ام��ا این نخس��تین بار نیس��ت که وعده‬ ‫اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫این پروژه را «سمبل‬ ‫بی عرضگی»‪ ،‬ایت اهلل‬ ‫ناطق نوری ان را‬ ‫«نماد جک و طنز»‬ ‫و عباس اخوندی‬ ‫ان را «پروژه وزیر‬ ‫خراب کن» اعالم‬ ‫کرده اند‬ ‫راه اندازی این قطعه از س��وی یک��ی از دولتمردان‬ ‫روحانی داده می شود‪.‬‬ ‫عباس اخوندی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی پیش��ین‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۶‬وعده تکمیل و بهره ب��رداری از قطعه‬ ‫نخست ازادراه تهران‪-‬شمال تا تابستان ‪ ۹۶‬را داده‬ ‫بود‪ .‬البت��ه او پیش تر نیز وعده راه اندازی این قطعه‬ ‫ت��ا نوروز س��ال ‪ ۹۶‬را داده بود‪ .‬پی��ش از او نیز‪ ،‬در‬ ‫دولت های گذش��ته وعده راه اندازی ازادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال از سوی مسئوالن داده ش��ده بود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬علی نیکزاد‪ ،‬وزیر راه و ترابری در س��ال ‪۹۰‬‬ ‫وع��ده راه اندازی این قطعه تا پای��ان دولت دهم را‬ ‫داده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین وضعیت قطعه یک ازادراه‬ ‫خی��راهلل خادمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��اخت و‬ ‫توس��عه زیربناه��ای حمل ونقل در حاش��یه بازدید‬ ‫خبرن��گاران از ازادراه تهران‪-‬ش��مال‪ ،‬پیش��رفت‬ ‫عملی��ات اجرای��ی روس��ازی بتنی قطع��ه یک این‬ ‫ازادراه را ‪ ۶۵‬درص��د اع�لام کرد و گف��ت‪ :‬تا پایان‬ ‫سال‪ ،‬روسازی همه ‪ ۳۳‬کیلومتر قطعه یک به پایان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫به گفت��ه خادم��ی‪ ،‬درحال حاض��ر ای��ن قطعه در‬ ‫مجموع ‪ ۹۴‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫براساس انچه مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه‬ ‫زیربناه��ای حمل ونقل می گوی��د‪ ،‬تاکنون ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان در قطع��ه یک ازادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال‪ ۳۰۰ ،‬میلیارد توم��ان در قطعه ‪ ۴‬و حدود‬ ‫‪ ۵۵۰‬میلی��ارد توم��ان در قطعه ‪ ،۲‬صرف ش��ده و‬ ‫مجموع اعتباری که تاکنون از س��وی دولت و بنیاد‬ ‫مس��تضعفان در این پروژه هزینه شده‪ ،‬به ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫خادمی پیشرفت قطعه دوم ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫را ‪ ۲۶‬درصد عنوان کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اجرای قطعه‬ ‫س��وم‪ ۵ ،‬سال زمان می برد و نرخ روز اجرای ان‪۴ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اس��ت اما به دلیل اینکه‬ ‫پروژه ای زمان بر اس��ت‪ ،‬هزین��ه اجرای ان تا ‪۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان براورد می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن محم��د س��عیدی کیا‪ ،‬رئی��س بنیاد‬ ‫مس��تضعفان انق�لاب اس�لامی در حاش��یه بازدید‬ ‫خبرن��گاران از ازادراه تهران‪-‬ش��مال گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫در قطع��ات یک و ‪ ۲‬ازادراه‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان هزینه ش��ده و برای تکمی��ل قطعات ‪ ۲‬و ‪۳‬‬ ‫حدود ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان اعتبار الزم داریم‬ ‫و پیش بینی می شود این دو قطعه در مدت ‪ ۴‬سال‬ ‫تکمیل شوند‪.‬‬ ‫براساس این سخن می توان گفت ازادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال‪ ،‬با هزینه هایی که تاکنون شده و براوردی‬ ‫که برای قطعات درحال س��اخت می ش��ود‪ ،‬ارزش‬ ‫‪ ۱۳۷۰۰‬میلیارد تومانی دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫دست رد بوگاتی به سینه شاسی بلند‬ ‫هم اکنون تنها تعداد محدودی از خودروس��ازان‬ ‫در برابر وسوس��ۀ اضافه کردن یک شاس��ی بلند به‬ ‫س��بد محصوالت خود مقاومت کرده اند‪ .‬تعداد این‬ ‫خودروس��ازان ان قدر کم اس��ت که برای شمردن‬ ‫انها تنها به انگش��تان یک دس��ت نیاز داریم‪ .‬یکی‬ ‫از این ش��رکت ها مک الرن اس��ت و ح��اال بوگاتی‬ ‫نیز مثل این برند بریتانیایی اعالم کرده اس��ت که‬ ‫دنیا هیچ گاه شاهد یک بوگاتی شاسی بلند نخواهد‬ ‫ب��ود و این ش��رکت قصد س��اخت ی��ک خودروی‬ ‫بلندقام��ت را ن��دارد‪ .‬ای��ن موضوع توس��ط رئیس‬ ‫بوگاتی «استفان وینکلمن» طی مقاله ای در سایت‬ ‫رسمی این ش��رکت اعالم شده است‪ .‬این مقاله در‬ ‫مورد کارهایی که بوگاتی در س��ال ‪ 2018‬موفق به‬ ‫انجام ان ها ش��د و همین طور کارهایی که در سال‬ ‫‪ 2019‬یعن��ی زمانی که این برند اصیل فرانس��وی‬ ‫‪ 110‬س��الگی خود را جشن می گیرد صحبت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در پایان مقاله‪ ،‬وینکلمن به طور خالصه به‬ ‫شاس��ی بلندها اش��اره کرده و گفته است‪« :‬هرچند‬ ‫گمانه زنی های زیادی در مورد س��اخت شاسی بلند‬ ‫بوگاتی مطرح شده و هم اکنون زمان بسیار مناسبی‬ ‫برای این کار اس��ت اما هیچ برنامه ای برای ساخت‬ ‫شاس��ی بلند بوگاتی وجود ندارد‪ .‬یک شاس��ی بلند‬ ‫هرگز با تاریخ و س��نت بوگات��ی همخوانی ندارد»‪.‬‬ ‫هرچن��د رئی��س بوگاتی به طور واض��ح اعالم کرده‬ ‫است که این ش��رکت به سمت ساخت شاسی بلند‬ ‫نخواه��د رفت اما این ب��دان معنا نیس��ت که این‬ ‫ش��رکت طی سال های اینده مدل چهاردری را هم‬ ‫تولید نخواهد کرد زیرا خود وینکلمن دقیقاً اش��اره‬ ‫کرده بوگاتی در س��بد محصوالت خود مدل دومی‬ ‫را به شیرون اضافه خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫کانورتیبل ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خودروهای کانورتیبلی که زیباتر از برادران کوپه خود هستند‬ ‫روبازها موفق تر از همخون های خود‬ ‫ماش�ین بازهای واقعی عالقه زیادی به خودروهای روباز یا کانورتیبل ندارند‪ .‬دلیل اصلی این عدم عالقه به فقدان س�قف مربوط می شود‪.‬‬ ‫خودرو بدون سقف معموالً استحکام کمتری نسبت به نسخه کوپه خود دارد‪ .‬البته در سال های اخیر اکثر کمپانی های اسپرت ساز راه هایی‬ ‫ب�رای رفع این مش�کل (اگر بتوان نام ان را مش�کل گذاش�ت) پیدا کرده اند‪ .‬انها شاس�ی محصوالت کانورتیبل خ�ود را اصالح کرده اند تا‬ ‫همان میزان مقاومت و اس�تحکام نس�خه های کوپه را داشته باشند‪ .‬از طرف دیگر پرفورمنس این خودروها نیز معموالً با برادران کوپه خود‬ ‫یکس�ان اس�ت‪ .‬اگرچه تصمیم به انتخاب خودرویی کوپه یا کانورتیبل موضوعی کام ً‬ ‫ال شخصی است اما برخی استثناها نیز وجود دارند که‬ ‫ما می خواهیم با شما انها را مرور کنیم‪ .‬در ادامه چند خودرو کانورتیبلی را معرفی می کنیم که باعث خواهند شد انها را به مدل های کوپه‬ ‫ترجیح دهید‪.‬‬ ‫‹ ‹جگوار اف تایپ کانورتیبل‬ ‫جگوار اف تایپ خودرو اس�پرت زیبایی است که شاخصه های دوست داشتنی‬ ‫زی�ادی دارد‪ .‬طراح�ی این خودرو اگرچه به زیبایی ‪ E‬تایپ کالس�یک نیس�ت‬ ‫ام�ا قطع ًا به ان نزدیک اس�ت‪ .‬به راحتی می توان اف تای�پ را یکی از زیباترین‬ ‫خودروهای عصر حاضر دانس�ت‪ .‬اگرچه بسته بودن سقف نرم این خودرو ظاهر‬ ‫خیلی زیبایی ایجاد نمی کند اما زمانی که سقف را باز کنید اف تایپ یک خودرو‬ ‫مخصوص پوس�تر اتاق ها خواهد بود‪ .‬خطوط بدن�ه ای که از نمای جلو و چراغ ها‬ ‫شروع شده و به چراغ های عقب می رسند واقع ًا ترکیب زیبایی را ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫عالوه بر زیبایی ظاهری‪ ،‬انتخاب اف تایپ کانورتیبل باعث می شود بهتر از قبل‬ ‫بتوانید صدای زیبای پیشرانه های ‪ 6‬یا ‪ 8‬سیلندر سوپرشارژردار را بشنوید‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ 718‬باکستر ‪2018‬‬ ‫اگرچه از نظر ما خودرو نمادین ‪ 911‬در حالت کوپه ظاهر بهتری دارد اما ‪718‬‬ ‫باکستر جدید ظاهر بهتری نسبت به ‪ 718‬کیمن دارد‪.‬‬ ‫هر دو خودرو هم اکنون طراحی بهتری دارند‪ .‬همانند نس�ل قبلی‪ ،‬باکس�تر‬ ‫سقف حبابی مانند خود را از دست داده و هم اکنون خط کمر کام ً‬ ‫ال مناسب و‬ ‫به جایی دارد‪ .‬این خودرو واقع ًا زیباست‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی اوراکان اسپایدر‬ ‫س�وپرکارها مخت�ص رانندگ�ی هیج�ان و ن�اب هس�تند ام�ا در واقعیت‬ ‫خودروهای�ی همچون اوراکان اس�پایدر ظاهر بس�یار جذاب�ی دارند‪ .‬گاالردو‬ ‫اسپایدر نیز خودرو زیبایی بود اما نسخه روباز اوراکان چیز دیگری است‪.‬‬ ‫‹ ‹پاگانی هوایرا رودستر‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬ای ام جی ‪GT C‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی اوراکان پرفورمنته‬ ‫ای�ن خودرو دارای فرمی تیز همانند اکثر س�وپرکارهای دیگر بوده و ظاهر‬ ‫ان با ویژگی کانورتیبل بودن هماهنگی درخوری دارد‪ .‬پیکربندی تارگا مانند‬ ‫و زاویه شیش�ه جلو نش�ان دهنده کار س�خت طراحان بوده است‪ .‬زمانی که‬ ‫خبرنگاران می گویند نس�خه کانورتیبل را ترجیح می دهند پس شما انتخاب‬ ‫درستی کرده اید‪.‬‬ ‫مرسدس‪ -‬ای ام جی ‪ GT C‬کودک فوق العاده این کمپانی اسطوره ای است‪.‬‬ ‫برخی قطعات ‪ GT C‬از نسخه متمرکز روی پیست ‪ GT R‬گرفته شده و البته‬ ‫قلب تپنده ان قوی تر از ‪ GT S‬است‪.‬‬ ‫مرس�دس‪-‬ای ام جی ‪ GT C‬یک خودرو ش�یک ب�وده و گلگیرهای پهن و‬ ‫برخی ش�اخصه های متمایز باعث ش�ده اند در نسخه رودس�تر زیباتر باشد‪.‬‬ ‫کاپوت طویل و بخش عقب جمع ش�ده این خ�ودرو در طراحی کانورتیبل به‬ ‫خوبی خود را نشان می دهند‪.‬‬ ‫هوایرا رودستر یکی از شاخص ترین خودروهای دنیاست‪ .‬این خودرو اگرچه‬ ‫زیباترین خودرو نیست اما با روش خاص خود چشم ها را خیره می کند‪.‬‬ ‫نس�خه استاندارد هوایرا هیچ مشکلی ندارد‪ .‬ایتالیایی ها به خوبی می دانند‬ ‫که ظاهر س�وپرکارهای خود را چگونه فوق العاده کنند؛ اما نس�خه رودس�تر‬ ‫خاص تر است‪ .‬اگر نگاهی عمیق تر به شیشه جلو هوایرا رودستر داشته باشید‬ ‫قطعه سه گوش کوچکی را تشخیص خواهید داد که از جای خود بیرون امده‬ ‫اس�ت‪ .‬قطع ًا این قطعه برای همخوانی با س�قف سخت خودرو است اما همین‬ ‫جزئیات کوچک باعث می ش�وند که نسخه رودس�تر اکازیون تر از برادر خود‬ ‫باش�د‪ .‬همچنین پاگانی با کمپانی ‪ Dainese‬همکاری کرده تا هوایرا رودستر‬ ‫را بسازد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ازمایش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فرمان خودرو‪ ،‬الوده تر از سرویس های بهداشتی‬ ‫‪ CarRentals‬وب س��ایتی ب��رای اجار ه خودرو‬ ‫است اما نظرسنجی جالبی از هزار رانند ه امریکایی‬ ‫درب��ار ه نظافت و تمی��زی کابین خودروهایش��ان‬ ‫انج��ام داده اس��ت و نتیج ه به دس��ت امده کام ً‬ ‫ال‬ ‫شوکه کننده اس��ت زیرا ‪ 32‬درصد رانندگان یا به‬ ‫عبارتی ‪ 320‬نفر از ‪ 1000‬نفر به ندرت این کار را‬ ‫انجام می دهند‪ .‬در واقع این دسته از رانندگان تنها‬ ‫سالی یک بار کابین خودرویشان را تمیز می کنند‪.‬‬ ‫اگرچه این موضوع می تواند شوکه کننده باشد اما‬ ‫س��رویس اجار ه خودروی��ی ‪Expedia Group‬‬ ‫توانسته امار جالب توجهی دربار ه چگونگی تمیزی‬ ‫کابی��ن خودروها ارائه کند‪ .‬همین موضوع نش��ان‬ ‫می ده��د ک��ه تمیزی کابی��ن چگونه با س�لامتی‬ ‫و ایمن��ی رانن��دگان و سرنش��ینان ارتب��اط دارد‪.‬‬ ‫بنا به اطالعات منتش��ر ش��ده توس��ط مرکز ملی‬ ‫بیوتکنول��وژی‪ ،‬کابین خ��ودرو از جمله الوده ترین‬ ‫مکان ه��ای روی کره زمین ب��وده و حتی می تواند‬ ‫الوده ت��ر از توالت فرنگی باش��د‪ .‬به طور مش��خص‬ ‫غربیلک فرم��ان خودروها چهار براب��ر کثیف تر از‬ ‫توالت فرنگی بوده که یک حقیقت بسیار تلخ است‬ ‫چراکه ما همواره با این بخش از خودرو در ارتباط‬ ‫هس��تیم‪ .‬در این مطالعه میزان الودگی متوس��ط‬ ‫کابین خودروها با معیار ‪ CFU‬یا تعداد باکتری در‬ ‫هر سانتی متر مربع اندازه گیری شده است‪ .‬غربیلک‬ ‫فرم��ان خ��ودرو ‪ DFU 629‬داش��ته درحالی که‬ ‫میزان متوس��ط باکتری ها در هر سانتی متر مربع‬ ‫از صفحه نمایش گوش��ی تلفن برابر با ‪CFU 100‬‬ ‫بوده و ای��ن میزان در دکم ه اسانس��ورها به ‪313‬‬ ‫‪ CFU‬می رسد‪ .‬این معیار برای توالت های فرنگی‬ ‫عمومی برابر با ‪ CFU 172‬است‪.‬‬ ‫ازمایش میدانی اخرین فناوری سیستم ترمز اضطراری خودکار (‪)AEB‬‬ ‫وقتی هوشمند ترمز می کشید‬ ‫یک س��وم تمام تصادف ها در امریکا را برخورد به‬ ‫خودرو جلویی تشکیل می دهد؛ هدف سیستم ترمز‬ ‫اضط��راری خودکار (‪ )AEB‬جلوگی��ری از این نوع‬ ‫تصادف ها است‪.‬‬ ‫در این ازمایش راننده با س��رعت ثابت به س��مت‬ ‫ی��ک خودرو ب��ادی می ران��د و هیچ اقدام��ی برای‬ ‫متوقف ک��ردن ان انجام نمی دهد‪ .‬از این منظر این‬ ‫کار همچون اقدام به خودکشی است‪ .‬طرز کار ترمز‬ ‫اضطراری خودکار (‪ )AEB‬به این ش��کل است که‬ ‫کامپیوتر خودرو پس از تش��خیص احتمال برخورد‬ ‫به مان��ع‪ ،‬برای کاهش ضربه تصادف و یا ممانعت از‬ ‫ان اقدام به کاهش سرعت می کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬ش��رکت خودروس��ازی که تولیدات انها ‪۹۹‬‬ ‫درص��د خودروهای ن��و فروخت ه ش��ده در امریکا را‬ ‫تش��کیل می دهد قبول کرده اند که انواع س��واری‪،‬‬ ‫اس یو وی ها و وانت های سبک خود را تا سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میالدی به ترمز اضطراری خودکار مجهز کنند‪.‬‬ ‫الزم نیست منتظر بمانید‪ ،‬ترمز اضطراری خودکار‬ ‫در ح��ال حاضر در خودروهای جدید با هر محدوده‬ ‫قیمت��ی قابل دسترس��ی اس��ت‪ ،‬حال ی��ا به صورت‬ ‫استاندارد و یا سفارشی‪.‬‬ ‫مستندات حاکی از ان اس��ت که ترمز اضطراری‬ ‫خودکار همان طور که انتظار می رفت کار می کند‪.‬‬ ‫مطالع��ه ای که در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی در مورد‬ ‫ایمنی بزرگراه ها انجام ش��د نش��ان داد خودروهایی‬ ‫که مجهز به سیس��تم هش��دار برخورد از جلو (چه‬ ‫به صورت ش��نیداری‪ ،‬دیداری و یا لرزش��ی) و ترمز‬ ‫اضط��راری خودکار هس��تند‪ ۳۹ ،‬درص��د کمتر از‬ ‫خودروهای فاقد این فناوری باعث تصادف می شوند‪.‬‬ ‫ب��رای فهمیدن نقاط ضعف و ق��وت و تفاوت این‬ ‫سیس��تم ها‪ ،‬خودروه��ای کادیالک ‪ ،CT6‬س��وبارو‬ ‫ایمپ��رزا‪ ،‬تس�لا م��دل ‪ S‬و تویوتا کم��ری را مورد‬ ‫ازمایش قراردادیم‪.‬‬ ‫مان��ع مورد اس��تفاده در این ازمای��ش خودرویی‬ ‫بادی بوده که بازتاب راداری ان همچون خودروهای‬ ‫معمولی اس��ت‪ .‬برای ازمایش مانع متحرک نیز یک‬ ‫عدد وانت سنگین اقدام به کشیدن خودرو بادی که‬ ‫متصل به ریلی به طول ‪ ۱۲‬متر اس��ت می کند‪ .‬این‬ ‫مورد برای شبیه سازی خودروهای کم سرعت به کار‬ ‫م��ی رود و باعث افزایش فرصت عکس العمل خودرو‬ ‫مورد ازمایش می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��از وج��ود نقاط ک��ور در‬ ‫سیس��تم های ‪ AEB‬ام��روزی را ان��کار نمی کنند‪.‬‬ ‫حتی تم��ام دالیل محیط��ی ان را به صورت مصور‬ ‫در دفترچه راهنمای خ��ودرو توضیح داده اند‪ .‬برای‬ ‫مث��ال احتمال دارد سیس��تم ‪ AEB‬کمری هنگام‬ ‫رانندگی در س��رباالیی به درستی کار نکند‪ .‬احتمال‬ ‫دارد خودروه��ای ب��ا ارتف��اع زیاد و ی��ا انهایی که‬ ‫پش��ت کوتاهی دارند را شناس��ایی نکند‪ .‬اگر تیغه‬ ‫برف پاک کن دید دوربین را مختل کند این سیستم‬ ‫احتماالً از کار خواهد افتاد‪.‬‬ ‫احتم��ال ازکارافتادگ��ی در زمان طل��وع و غروب‬ ‫خورش��ید هنگامی که نور خورش��ید مستقیماً رو به ‬ ‫جلو خودرو و یا به سمت دوربین می تابد وجود دارد‪.‬‬ ‫این هش��دارها حقیقت دارند‪ AEB .‬در ش��رایط‬ ‫با دید کم یا زمانی که خودرویی ناگهان در مس��یر‬ ‫خودرو ش��ما قرار می گیرد کارایی خود را از دس��ت‬ ‫می دهد‪ .‬با ای��ن حال این سیس��تم ها تمام توانایی‬ ‫خ��ود را به نمایش می گذارن��د که ان هم جلوگیری‬ ‫از بعضی تصادف ها است‪ .‬این مورد ب ه راحتی توسط‬ ‫یک راننده هوشیار نیز قابل انجام است‪.‬‬ ‫در دفترچه راهنمای خ��ودرو ولوو توضیحاتی در‬ ‫مورد مش��کل تغییر هدف در کروز کنترل تطبیقی‬ ‫(‪ )ACC‬اورده ش��ده و این مشکل به خاطر وجود‬ ‫حس گرهای مشترک با ‪ AEB‬در مورد این سیستم‬ ‫نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫این حسگرها وقتی خودرو جلویی به دلیل وجود‬ ‫خودرویی ساکن مس��یر خود را تغییر می دهد قادر‬ ‫به شناس��ایی به موقع مانع نخواهند بود‪ .‬اگر سرعت‬ ‫خودرو بیش��تر از ‪ ۳۲‬کیلومتر بر س��اعت باشد ولوو‬ ‫عکس العملی نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫م��ا ای��ن س��ناریو را روی خودروهایم��ان در این‬ ‫ازمای��ش پی��اده کردیم‪ .‬به این ص��ورت که خودرو‬ ‫جلوی��ی درحالی که به خودرو بادی س��اکن نزدیک‬ ‫می ش��ود مس��یر خود را دیرت��ر از معم��ول تغییر‬ ‫می ده��د‪ .‬در این ازمایش هیچ ک��دام از خودروهای‬ ‫مورد استفاده در سرعت های بیشتر از ‪ ۴۸‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت توانایی جلوگیری از برخورد را نداشتند‪.‬‬ ‫تس�لا و س��وبارو در نزدیکی این س��رعت اقدام به‬ ‫کاهش سرعت نکردند و هشدار نیز ندادند‪.‬‬ ‫در حال حاضر خودروس��ازان انگی��زه کمی برای‬ ‫افزای��ش توانایی ه��ای سیس��تم ‪ AEB‬دارند زیرا‬ ‫عملکردشان بهتر از محدودیت های مشخص شده در‬ ‫موسسات ایمنی است‪ .‬ازمایش خودرو ساکن برای‬ ‫‪ AEB‬در س��ازمان ملی ایمنی ترافی��ک بزرگراه ها‬ ‫(‪ )NHTSA‬تنها با س��رعت ‪ ۴۰‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫انجام می ش��ود و سرعت خودرو قبل از برخورد باید‬ ‫زیر ‪ ۱۵‬کیلومتر بر س��اعت باشد‪ .‬در ازمایشی که ما‬ ‫با این قوانین انجام دادیم تمام خودروها قبول شدند‬ ‫اما یک خودرو عملکرد بس��یار بهتری از خود نشان‬ ‫داد‪ .‬س��وبارو ایمپرزا ارزان ترین خ��ودرو این گروه‬ ‫ب��ا دوربین س��ه بعدی خود تا س��رعت ‪ ۷۲‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت از برخ��ورد جلوگیری کرد که س��رعت‬ ‫بس��یار بیش��تری از بقیه خودروه��ای این ازمایش‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن ازمایش مش��خص ک��رد ک��ه خطاناپذیری‬ ‫کامپیوترها و خودران ها تنها یک افسانه است‪ .‬راندن‬ ‫یک خودرویی یکس��ان به سمت هدفی یکسان و با‬ ‫سرعتی یکسان غالباً نتایج متفاوتی را در پی داشت‪.‬‬ ‫در برخی مواقع خودرو با زم ان بندی دقیق درس��ت‬ ‫سر موقع متوقف می شد‪ .‬در مواقع دیگر یا دیر ترمز‬ ‫می ک��رد یا قدرت ترمز کم بود و یا حتی به طورکلی‬ ‫هیچ عکس العملی از خود نشان نمی داد‪.‬‬ ‫در اولی��ن دور ازمایش خودرو س��اکن‪ ،‬س��وبارو‬ ‫ایمپرزا با سرعت ‪ ۸۰‬کیلومتر بر ساعت سخت ترین‬ ‫ضربه را به خودرو بادی وارد کرد؛ تصادفی با سرعت‬ ‫‪ ۴۸‬کیلومتر بر ساعت‪.‬‬ ‫در دور دوم بود که سیستم بینایی سوبارو سرعت‬ ‫خودرو را ب��ه عدد تحس��ین برانگیز ‪ ۱۹‬کیلومتر بر‬ ‫ساعت قبل از برخورد رساند‪.‬‬ ‫در انته��ا نظر ش��ما را ب��ه جدول ه��ا و نتایج این‬ ‫ازمای��ش جل��ب میکنیم‪ .‬تم��ام نتای��ج داخل این‬ ‫جدول ها بهترین انها در طول ازمایش است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خوراندن نوشابه به الدای بخت برگشته‬ ‫ت��ا به حال هر بالیی که فکرش را بکنید بر س��ر‬ ‫الدا امده است‪ .‬پیش��ران ه این خودرو قب ً‬ ‫ال با روغن‬ ‫گیاهی‪ ،‬شکر‪ ،‬نمک و… کار کرده و حاال هم نوبت‬ ‫به کوکاکوال رسیده که ببینیم ایا معد ه الدا با این‬ ‫نوشیدنی پرطرفدار همخوانی دارد یا نه؟ به نظرتان‬ ‫الدا با کوکاکوال هم کار می کند؟ در صورت مثبت‬ ‫بودن پاس��خ‪ ،‬چق��در با ان حرک��ت خواهد کرد؟!‬ ‫خوشبختانه و بدون هرگونه تعجبی‪ ،‬بر و بچه های‬ ‫گاراژ ‪ 54‬در یوتی��وب وقت خ��ود را صرف این کار‬ ‫کرده اند‪ .‬این افراد از یک الدای قدیمی و نه چندان‬ ‫جالب استفاده کرده اند و یک بطری کوکاکوال را در‬ ‫داخل باک س��وخت ریخته و تا انجایی که امکان‬ ‫داشته ان را رانده اند‪ .‬الدا یک کیلومتر اول را بدون‬ ‫هرگونه مش��کلی طی می کند اما پس از رس��یدن‬ ‫به مس��افت ‪ 1.7‬کیلومتری‪ ،‬پیشران ه الدا به سرفه‬ ‫می افتد‪ .‬راننده تالش می کند خودرو را راه بیندازد‬ ‫اما اندکی بعد الدا به خ��واب می رود‪ .‬راننده حتی‬ ‫تالش می کند در زمان بکسل کردن بازهم خودرو‬ ‫را روش��ن کند اما ت��وان الدا در همی��ن حد بوده‬ ‫مخصوصاً اینکه برای استفاده از کوکاکوال به جای‬ ‫بنزین طراحی نش��ده اس��ت‪ .‬همان گونه که انتظار‬ ‫می رف��ت فیلتر روغن و کاربرات��ور الدا با کوکاکوال‬ ‫خیس ش��ده اس��ت‪ .‬موضوع جالب اینکه بچه های‬ ‫گاراژ ‪ 54‬تالش داشته اند با خشک کردن سیستم‬ ‫سوخت و تعویض فیلتر روغن‪ ،‬جان تازه ای به الدا‬ ‫ببخش��ند‪ .‬ایا الدا پس از این کارها رو به راه شده‬ ‫اس��ت؟ اما سورپرایز نشوید زیرا الدایی که توانسته‬ ‫با این همه بالیی که بر سرش امده زنده بماند پس‬ ‫با این وضعیت هم مشکل چندانی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این طور نیست؟!‬ ‫‪ 13‬بهمن ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 2‬فوریه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪125/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪63/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪95/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪288/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪307/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪199/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪:‬به زودی‬ ‫قیمت بازار‪39/900/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪108/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪:‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪47/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪76/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪135/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪203/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪123/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪132/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪560/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪336/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪480/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪462/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪600/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪180/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪505/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪485/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪---:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪780/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪380/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪650/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪950/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪920/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 13‬بهمن ‪ 26 1397‬جمادی االول ‪ 2 1440‬فوریه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪52‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬اکرم امینی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫بدترین نوع بنگاه های اقتصادی‬ ‫س�عید مدنی ‪ -‬مدیرعامل اس�بق گروه خودروسازی س�ایپا‪ :‬در حال‬ ‫حاضر س��اختار مدیریتی کنونی ش��رکت های خودروس��از نامطلوب بوده و این‬ ‫س��اختار خودروس��ازی ها از بدترین نوع بنگاه های اقتصادی اس��ت؛ ساختاری‬ ‫خصولت��ی ک��ه درعین خصوصی ب��ودن‪ ،‬دولت اجازه دخالت در انه��ا را دارد و‬ ‫عمدتا باعث مش��کالتی از جمله رانت و فس��اد می ش��ود‪ .‬شرکت های خصولتی‬ ‫مزایای شرکت های خصوصی یا دولتی را ندارند اما معایب انها را یکجا دارند لذا‬ ‫سیستم مدیریتی کنونی این بنگاه های اقتصادی نامطلوب ترین سیستمی است‬ ‫که داریم؛ ظاهری خصوصی با مدیران منتخب دولت که مش��کالت خاص خود‬ ‫را دارد‪ .‬کاهش توان خودروس��ازان به نحوه مدیریت صحیح بستگی دارد؛ البته‬ ‫تاثیر عوامل دیگر را نمی توان نادیده گرفت اما مشکالت کنونی صنعت خودرو به‬ ‫انتخاب های گذشته این صنعت باز می گردد که به درستی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫مش��کالت یک دهه گذشته صنعت خودرو از بیرون صنعت نشات گرفته است‪.‬‬ ‫مشکالتی مانند نظام قیمت گذاری ها ‪،‬پیگیری و پایش نکردن قراردادها‪ ،‬افزایش‬ ‫بی ضابطه نیروهای انسانی و توصیه ها و تکلیف هایی که به مدیران خودروسازی ها‬ ‫می شود صنعت خودرو کشور را به این وضعیت دچار کرده است‪ .‬در حالی نظام‬ ‫قیمت گذاری به خودروس��ازان تحمیل ش��ده که این بنگاه های بزرگ بیشترین‬ ‫س��هم را در چرخه اقتصاد کشور دارند و اگر مشکلی برای این بنگاه های بزرگ‬ ‫اقتصادی به وجود بیاید قطعا نظام اقتصادی کش��ور با بحران مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫نادرست بودن ش��یوه مدیریت بنگاه های بزرگ اقتصادی مانند خودروسازی ها‬ ‫یکی از دالیل عقب افتادگی صنعت خودرو کش��ور اس��ت که عالوه بر خصولتی‬ ‫بودن باید مس��ئله قیمت گذاری دستوری را نیز به عوامل بحران ساز در صنعت‬ ‫خودرو افزود‪ ،‬لذا طی این س��ال ها صنعت خودرو عالوه بر اینکه با دخالت های‬ ‫دولت دست و پنجه نرم می کرد به دلیل ازاد نبودن قیمت زیان های هنگفتی را‬ ‫متحمل شد‪ .‬در این بین همکاری با شرکت های دانش بنیان در صورتی مطلوب‬ ‫اس��ت که خودروسازی ها به معنای واقعی خصوصی شوند تا زمینه برای حضور‬ ‫نخبگان و شناس��ایی ظرفیت های بومی فراهم شود‪ .‬از انجا که بخش خصوصی‬ ‫بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارد‪ ،‬دولت باید با استفاده از اهرم قانون‬ ‫بدون دخالت در مدیریت بنگاه های اقتصادی نقش هدایتگری خود را ایفا کند و‬ ‫در مواقعی در قبال ارائه برنامه ای مدون از شرکت های خودروساز حمایت کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه های خودرو کش��ور در نشس��ت خبری با‬ ‫حضور اصحاب رسانه به بیان جزئیاتی از وضعیت‬ ‫قطعه س��ازان کش��ور پرداخت‪ .‬فرهاد بهنیا اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬ش��رکت های رن��و و پژو ک��ه بعد از برجام‬ ‫قراردادهای��ی را ب��ا ایران امض��ا کرده بودند‪ ،‬تعداد‬ ‫زی��ادی خ��ودرو را در ب��ازار مناس��ب و بکر ایران‬ ‫فروخت��ه و رفتن��د‪ .‬براورده��ا حکایت دارد که رنو‬ ‫‪ ۱۱۵‬ه��زار دس��تگاه و پژو ح��دود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو در ایران فروخته و رفتند؛ به عبارتی‬ ‫دروغ گفت��ه و رفتن��د‪ .‬بهنی��ا افزود‪ :‬پیش از نهایی‬ ‫شدن قراردادهای پژو و رنو‪ ،‬بارها از خودروسازان و‬ ‫مقامات مسئول سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران می پرس��یدیم که ب��ا توجه به بدعهدی های‬ ‫پیش��ین خودروس��ازان فرانسوی در دوران تحریم‬ ‫س��ال های ‪ ۹۰‬و ‪ ،۹۱‬ایا تضمین های الزم از انها‬ ‫مجوز افزایش نرخ ‪ 70‬درصدی قطعه سازان با ارائه مدرک‬ ‫اخذ ش��ده اس��ت یا خیر؟ انها بسیار محکم پاسخ‬ ‫می دادن��د ک��ه انان قصد ماندن در ایران را دارند و‬ ‫تضامین الزم گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‬ ‫ان روزه��ا به ش��دت روی اخ��ذ تضامین تاکید و‬ ‫اصرار داش��ت؛ اکنون این دو خودروساز فرانسوی‪،‬‬ ‫ب��ازار ای��ران را ره��ا کرده و تم��ام خودروهایی که‬ ‫پلتفرم مش��ترک دو کش��ور بودند‪ ،‬به حال خود‬ ‫رها ش��ده اند‪ .‬سخنگوی انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو کش��ور افزود‪ :‬بس��یاری از‬ ‫قطعه س��ازان با س��ابقه و قدیمی به دلیل اعتمادی‬ ‫که به س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت داش��تند‪ ،‬مبالغ‬ ‫بس��یار باالی��ی را صرف خرید تجهیزات س��اخت‬ ‫خ��ودرو مش��ترک با رنو و پ��ژو کردند ولی اکنون‬ ‫تجهیزاتش��ان خاک می خ��ورد‪ .‬بهنیا تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید مطابق با هزینه های پرداخت ش��ده‪ ،‬از س��وی‬ ‫دو شرکت فرانسوی‪ ،‬خودروسازان ایرانی و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به قطعه س��ازان غرامت‬ ‫پرداخ��ت ش��ود‪ ،‬بنابراین اگر مس��ئوالن دولتی و‬ ‫خودروسازان تضامین کافی را در این ارتباط اخذ‬ ‫کرده اند‪ ،‬اکنون زمان عملیاتی کردن انها اس��ت و‬ ‫اگ��ر این تضامین اخذ نش��ده بای��د جوابگو بوده و‬ ‫ما در این رابطه به قوه قضاییه ش��کایت خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬اکنون زمان ان اس��ت که از محل تضامین‪،‬‬ ‫غرامت دریافت کنیم‪ .‬سخنگوی انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرو کشور افزود‪ :‬اکنون‬ ‫بای��د ب��ه دو ش��رکت پژو و رن��و درس جدی داد و‬ ‫مقامات دولتی و خودروس��ازانی که تضامین الزم‬ ‫را اخذ نکرده اند باید جوابگو باشند‪ .‬وی درخصوص‬ ‫اخرین وضعیت حضور قطعه س��ازان در تولید پژو‬ ‫‪ ۳۰۱‬گف��ت‪ :‬تولی��د خ��ودرو پ��ژو ‪ ۳۰۱‬به همت‬ ‫مرکز تحقیقات ایران خودرو و به قصد خودکفایی‬ ‫صددرصدی در حال پیگیری بوده و قطعه س��ازان‬ ‫ایرانی نیز در رابطه با تولید این خودرو مورد مذاکره‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬همچنین بیشتر قطعات استراتژیک‬ ‫پ��ژو ‪ ۳۰۱‬همچ��ون‪ ABS‬و ایربگ قرار اس��ت در‬ ‫کش��ور تولید شود‪ .‬س��خنگوی انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرو کشور ضمن اعالم‬ ‫موافق��ت مدیرعامل ایران خودرو برای تعدیل ‪۷۰‬‬ ‫درص��دی قرارداده��ای قطعه س��ازان ب��ا توجه به‬ ‫افزای��ش ن��رخ خودرو افزود‪ :‬در این خصوص مجوز‬ ‫الزم دریافت ش��ده تا قطعه س��ازان بتوانند با ارائه‬ ‫م��دارک مثب��ت تا می��زان ‪ ۷۰‬درصد افزایش نرخ‬ ‫قرارداد داش��ته باش��ند‪ .‬وی افزود‪ :‬خوشبختانه در‬ ‫حال حاضر با نظر مس��اعد ش��رکت ایران خودرو‬ ‫مقرر ش��ده قراردادهای قطعه س��ازان تعدیل شده‬ ‫و امیدواریم که این امر به زودی اجرایی شود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!