هفته نامه روزگار خودرو شماره 34 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 34

هفته نامه روزگار خودرو شماره 34

هفته نامه روزگار خودرو شماره 34

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ طرح‪ :‬علیرضا ابراهیمی‬ ‫ارایش جنگــی بگیرید‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫ایا من دزدم؟‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫در ظاهر یک نفر‪ ،‬مقاله زیبایی نوشته با عنوان «ایا من دزدم؟» که‬ ‫این روزها این یادداشت در دنیای مجازی می چرخد و عزیزی هم ان‬ ‫را برای من فرستاده است‪ .‬ایشان در این مطلب به دو رخداد که برای‬ ‫او پیش امده‪ ،‬اشاره می کند که هر دو خواندنی است‪.‬‬ ‫اتفاق اول‪ -‬او می گوید‪ :‬زمان امتحانات پزشکی من در ایرلند بود و‬ ‫مبلغ��ی که باید برای امتحانات پرداخت می کردم ‪ ۳۰۹‬پوند بود‪ .‬من‬ ‫پول خرد نداش��تم و مبلغ ‪ ۳۱۰‬پوند را پرداخت کردم و امتحاناتم را‬ ‫دادم و بعد از گذش��ت زمانی اندک به کش��ورم برگشتم‪ .‬بعد از مدتی‬ ‫نام��ه ای دریافت کردم که از ایرلند برایم ارسال ش��ده بود‪ .‬در ان نامه‬ ‫نوش��ته شده بود‪ :‬ش��ما در پرداخت هزینه های امتحان اشتباه کردید‬ ‫و به ج��ای مبلغ ‪ ۳۰۹‬پون��د‪ ۳۱۰ ،‬پوند پرداخت کردید و چکی که به‬ ‫همراه این نامه برای ش��ما ارسال شده به ارزش یک پوند است‪ .‬جالب‬ ‫اینجاس��ت که ارزش ان پاکت نامه و نامه ای که در ان تایپ شده بود‬ ‫و تمبر ان‪ ،‬بیش از مبلغ ‪ ۱‬پوند بود!‬ ‫اتفاق دوم‪ -‬او می گوید‪ :‬من بیش��تر اوقات که در مس��یر دانش��گاه و‬ ‫خانه تردد می کردم‪ ،‬از سوپر مارکتی که در مسیرم بود کاکائو به نرخ‬ ‫‪ ۱۸‬بینس می خریدم و می رفتم‪ .‬در یکی از روزها‪ ،‬نرخ جدیدی برای‬ ‫همان نوع کاکائو که روی ان ‪ ۲۰‬بینس نوشته بود در قفسه دیگر قرار‬ ‫داده شده بود‪ .‬برای من جای تعجب داشت و از فروشنده پرسیدم ایا‬ ‫فرقی بین این دو رقم جنس وجود دارد؟‬ ‫در پاسخ به من گفت‪ :‬نه‪ ،‬همان نوع و همان کیفیت است!‬ ‫پس دلیل چیس��ت؟! چرا کاکائوی موجود در قفس��ه ای بانرخ ‪ ۱۸‬و‬ ‫در دیگری ‪ ۲۰‬بینس به فروش می رسد؟‬ ‫در پاس��خ به من گفت‪ :‬به تازگی کاکائویی که برای ما ارس��ال شده‪،‬‬ ‫افزایش نرخ داشته است‪ .‬این جنس جدید نرخ فروش اش ‪ ۲۰‬بینس‬ ‫است اما نرخ جنس قبلی چون پیش از این خریدیم همان ‪ ۱۸‬بینس‬ ‫است‪.‬‬ ‫به او گفتم با این وضعیت کسی از شما جنس جدید خرید نمی کند‬ ‫تا زمانی که جنس پیشین کامل به فروش نرود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بله‪ ،‬ما این را می دانیم‬ ‫به او گفتم‪ :‬بیا همه جنس ها را قاطی کن و با قیمت جدید بفروش؛‬ ‫ب��ا این کار کس��ی نمی تواند متوجه ش��ود و جن��س قدیم را از جنس‬ ‫جدید تشخیص دهد‪.‬‬ ‫در پاسخ به من گفت‪ :‬مگر شما یک دزدی که چنین فکری می کنی؟‬ ‫ازانچه او به من گفت شگفت زده شدم و مسیر خود را پیش گرفتم‬ ‫و رفتم‪ ،‬در حالی که همیشه این پرسش در گوش من تکرار می شود‬ ‫و ذه��ن م��را درگیر کرده که ایا م��ن دزدم؟ این چه اخالق و کرداری‬ ‫است؟! بعد به این نتیجه رسیدم که ما از جهان غرب عقب تر نیستیم‪،‬‬ ‫ما از باورهای مان عقب تر مانده ایم‪.‬‬ ‫ای��ن خاط��ره به ظاهر س��اده که این روزها مورد توج��ه ما ایرانی ها‬ ‫قرارگرفته و ان را برای همدیگر در دنیای مجازی ارس��ال می کنیم‪،‬‬ ‫از تفکری حکایت می کند که هر لحظه ش��اهد ان هس��تیم‪ .‬ما همگی‬ ‫در ی��ک گ��رداب بزرگ اجتماعی قرار گرفته ایم و در میان ان در حال‬ ‫دست وپا زدن هستیم و به هر چیز و هر کسی اویزان می شویم تا خود‬ ‫را نجات دهیم و دیگری را در میان گنداب گرداب فرو می کنیم‪ .‬همه‪،‬‬ ‫هیجان زده و بدون تفکر و اندیش��ه در حال اویزان ش��دن به دیگری‬ ‫هستیم‪ .‬هرکس قدرت بیشتری دارد به ظاهر با فشار به دیگری‪ ،‬چند‬ ‫لحظه یا چند دقیقه بیش��تر زنده می ماند‪ ،‬اما باید بداند که با فش��ار بر‬ ‫دیگری و دست بر سر همسایه و همشهری و هموطن خود گذاشتن‬ ‫و دیگری را زودتر در گرداب فرو کردن‪ ،‬نمی تواند خود را نجات دهد‪.‬‬ ‫وضعیت��ی ک��ه امروز مردم ما در گ��رداب اقتصاد خرد و کالن به ان‬ ‫دچار شده اند‪ ،‬فقط یک راه نجات دارد؛ اتحاد همگانی‪ .‬باید همه با هم‬ ‫و در یک مس��یر حرکت کنیم‪ ،‬هم��ت و غیرت همه را می طلبد‪ ،‬باید‬ ‫هم��ه دست به دس��ت یکدیگر بدهیم تا بتوانیم خ��ود را از این مرداب‬ ‫نج��ات دهی��م‪ ،‬باید در فرهن��گ اجتماعی تغییر ایجاد ش��ود‪ ،‬باید از‬ ‫منفعت طلبی فردی رها ش��ویم‪ ،‬باید کس��به خرد از گرانفروش��ی و‬ ‫اجح��اف خ��ودداری کنند‪ ،‬باید تاجران ب��ازار از مال اندوزی و احتکار‬ ‫دس��ت بردارند‪ ،‬باید در نظام دولتی دزدها را نش��انه رفت‪ ،‬باید عدالت‬ ‫همگان��ی را تقویت کرد‪ ،‬باید فرهنگ دزد پ��روری را تغییر داد و باید‬ ‫ه��ر ک��س در هر ش��غل و مقامی هر روز صبح از خود بپرس��د ایا من‬ ‫یک دزدم؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬اگ��ر جنس های مغازه ات را یک ریال بیش��تر از س��ود واقعی‬ ‫می فروش��ی دزد هس��تی! اگ��ر کاری از دس��تت برمی ای��د و ب��رای‬ ‫مراجعه کنن��ده انجام نمی دهی دزد هس��تی! اگر نیازهای مردم را در‬ ‫انبارهایت احتکار کردی‪ ،‬دزد هس��تی! اگر از همش��هری خود رشوه‬ ‫می خواه��ی دزد هس��تی‪ ،‬اگر وزی��ر و وکیل هس��تی و تصمیم غلط‬ ‫می گیری دزد هستی! اگر خانم خانه دار هستی و پوشک و رب گوجه‬ ‫و روغن و قند و شکر و سایر مایحتاج زندگی را بیشتر از نیازت در خانه‬ ‫انبار کرده ای دزد هستی! اگر پزشک هستی و بیمارت را با نسخه اول‬ ‫برای ویزیت دوم و سوم عالج نمی کنی دزد هستی! اگر محیط زیست‬ ‫را پاکیزه نگه نمی داری دزد هس��تی! اگر در کوچه و خیابان اش��غال‬ ‫می ری��زی و به رفتگر و ش��هروند دیگری ظلم می کنی دزد هس��تی!‬ ‫اگر در رانندگی خالف می کنی دزد هس��تی! اگر با موتورس��یکلت در‬ ‫پیاده رو حرکت می کنی دزد هستی! اگر مسئول هستی و اب و برق و‬ ‫تلفن و گاز و عوارض و دالر و سکه را برای مقاصد خاص گران می کنی‬ ‫و بر مردم اجحاف روا می داری دزد هس��تی! اگر س��رزمینت را دوست‬ ‫نداری دزد هستی! اگر شغل و وظیفه و کارت را به خوبی انجام ندادی‬ ‫و ‪ ۸‬ساعت را بیهوده گذراندی دزد هستی! اگر‪...‬‬ ‫در هر شغل و مقامی هر روز صبح از خود بپرسیم ایا من یک دزدم؟‬ ‫و هر شب باز از خود بپرسیم ایا امروز دزدی کردم؟‬ ‫تعیین قیمت خودروها بر اساس نرخ ارز در بازار ثانویه‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت گذاری‬ ‫خودرو ها بر اس��اس ارز بازار ثانوی��ه خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫فرایند دارد که خودروس��ازان تا چه مرحل��ه ای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫می گیرن��د و از چه زمانی ارز ب��ازار ثانویه دریافت خواهند کرد که‬ ‫باید مبانی و سیاست ان استخراج شود تا بر اساس ان اقدام شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروکار‪ ،‬محس��ن صالحی نیا اظه��ار کرد‪ :‬قطعات‬ ‫خودروی��ی ک��ه با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ثبت س��فارش ش��ده بودند و‬ ‫ش��امل پرداخت مابه التفاوت می شدند با تصمیم دولت و ابالغ وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تمام مواد اولیه و قطعات انها از پرداخت‬ ‫مابه التفاوت معاف ش��ده اند و در حال ترخیص هستند‪ .‬مشکلی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت درب��اره اینک��ه ایا ارز‬ ‫خودروسازان تامین می شود یا باید از بازار ثانویه تهیه کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قطعات که از قبل وارد ش��دند با همان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ترخیص‬ ‫می ش��وند اما در ثبت س��فارش های جدید باید ارز خود را از بازار‬ ‫ثانویه تامین کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬زمان��ی ک��ه ش��رایط ارزی تغییر کن��د دو موضوع‬ ‫پی��ش می اید یک��ی قطعاتی یا مواد اولیه ای که مس��تقیما ممکن‬ ‫اس��ت وارداتی باش��د‪ ،‬بخش دیگر هم ارزش افزوده ای که به عنوان‬ ‫کار داخل��ی و تولید داخل انجام می دهند‪ ،‬اس��ت‪ .‬طبیعی اس��ت‬ ‫قیمت های خودروسازان باید بر اساس این شرایط تنظیم شود‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫ک��ه ایا خودروس��ازان افزایش نرخ خواهند داش��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بای��د نرخ ه��ای مورد نظر خود را اعالم و مراج��ع مرتبط این اقالم‬ ‫و قیمت ها را محاس��به کنند و بر اساس ان قیمت های نهایی ابالغ‬ ‫ش��ود‪ .‬صالحی نیا با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو ها بر اساس ارز‬ ‫ب��ازار ثانویه خواهد بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته این موضوع فرایند دارد‬ ‫که خودروس��ازان تا چه مرحله ای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی می گیرند و از‬ ‫چ��ه زمانی ارز ب��ازار ثانویه دریافت خواهند ک��رد که باید مبانی و‬ ‫سیاست ان استخراج و بر اساس ان اقدام شود‪.‬‬ ‫خودروسازان باید بر توسعه پلتفرم های داخلی تمرکز کنند‬ ‫مشاور عالی مدیرعامل شرکت سایپا‬ ‫به روش ه�ا و برنامه ه�ای عملی جهت‬ ‫بهب�ود به�ره وری در صنع�ت خ�ودرو‬ ‫کش�ور پرداخت و گفت‪ :‬خودروسازان‬ ‫بای�د ب�ر توس�عه پلتفرم ه�ای داخلی‬ ‫تمرکز کنند‪.‬‬ ‫سعید مدنی در گفت وگو با خبرخودرو‪،‬‬ ‫درب�اره افزای�ش به�ره وری در صنعت‬ ‫خودرو کش�ور اظهار کرد‪ :‬بهره وری در‬ ‫صنعت خودرو به زیرساخت های کشور‬ ‫باز می گ�ردد و چنانچه ش�رایط حاکم‪،‬‬ ‫چه در نحوه قیمت گذاری و چه در اداره‬ ‫خودروس�ازی ها که به صورت خصولتی‬ ‫اس�ت تغییر نکند هیچ اتفاق مثبتی در‬ ‫جهت افزایش شاخص های بهره وری رخ‬ ‫نخواهد داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی‬ ‫سایپا در ادامه به ظرفیت خودروسازی‬ ‫ایران برای ارتقاء بهره وری اش�اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬چنانچ�ه صنعت خودرو با تمام‬ ‫ظرفیت خود فعالیت کند نقشی حدود‬ ‫‪ ۵‬درص�دی از تولی�د ناخال�ص ملی را‬ ‫خواهد داش�ت‪ .‬بنابراین رس�یدن به ‪۲‬‬ ‫درصد ارتقاء بهره وری قابل دسترس�ی‬ ‫است و خودروسازان با افزایش تولید و‬ ‫توسعه محصوالت به این هدف خواهند‬ ‫رس�ید که البته کار س�اده ای نیست و‬ ‫باید تمرکز بیش�تر بر صنایعی باشد که‬ ‫وابستگی کمتری به واردات دارند‪.‬‬ ‫وی ب�ا غیرقاب�ل پیش بین�ی خواندن‬ ‫این�ده صنع�ت خ�ودرو کش�ور گفت‪:‬‬ ‫خودروس�ازی ش�روع خوب�ی را در‬ ‫ابت�دای س�ال تجربه کرد ام�ا در ادامه‬ ‫با خروج ش�رکت های خارجی و کاهش‬ ‫محصوالت�ی مانن�د رن�و و س�یتروئن‬ ‫و همچنی�ن ابه�ام درباره حض�ور پژو‬ ‫نمی ت�وان پیش بینی دقیق�ی از اینده‬ ‫صنع�ت خ�ودرو داش�ت‪ .‬بنابراین باید‬ ‫بر روی پلتفرم های داخلی بیش�تر کار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مشاور عالی مدیرعامل شرکت سایپا‬ ‫مس�ائل داخلی را در کن�ار تحریم های‬ ‫خارجی اثر گذار دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب�ه عل�ت نداش�تن نقش�ه راه‪ ،‬صنعت‬ ‫خودروس�ازی نمی دان�د در این�ده چه‬ ‫اتفاق�ی خواهد افتاد زیرا علل ش�رایط‬ ‫پیش ام�ده تنها محدود ب�ه تحریم ها‬ ‫نبوده و مسائل داخلی نیز به دلیل نبود‬ ‫برنام�ه ای صحیح برای اداره صنعت‪ ،‬در‬ ‫پیدایش این شرایط موثر بوده اند‪.‬‬ ‫مدن�ی در ادام�ه خاطرنش�ان ک�رد‪:‬‬ ‫عالوه بر هزینه های مالی و بانکی باالیی‬ ‫که به خودروسازان تحمیل شده است‪،‬‬ ‫ب�ا وجود اینکه تولی�د خودروهای ملی‬ ‫و ‪ CKD‬ارزب�ری دارند هنوز مش�خص‬ ‫نشده در شرایطی که نرخ ارز از ‪ ۳‬هزار‬ ‫تومان به بیش از ‪ ۸‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافته اس�ت خودروس�ازان محصوالت‬ ‫خ�ود را که بی�ش از ‪ ۱۵۰۰‬دالر ارز بری‬ ‫دارند با چه قیمتی باید عرضه کنند‪.‬‬ ‫وی تاکی�د کرد‪ :‬تولید خودروس�ازان‬ ‫به دلیل نوس�انات نرخ ارز و بهره هایی‬ ‫ک�ه ب�ه بانک ه�ا پرداخ�ت می کنند و‬ ‫توانایی نداش�تن در پرداخت مطالبات‬ ‫قطعه سازان‪ ،‬به طور چشمگیری کاهش‬ ‫یافته اس�ت‪ .‬این عوامل نشان از ضعف‬ ‫مدیریتی در این بنگاه ها نیس�ت بلکه‬ ‫باید زیرساخت ها فراهم شود و چنانچه‬ ‫اشکاالتی وجود دارد اصالح گردد تا به‬ ‫بهره وری در صنعت خودرو دست یابیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا‬ ‫درب�اره تاثیر عرضه خ�ودرو بر کاهش‬ ‫التهاب بازار اظهار کرد‪ :‬در بازار کاذب‪،‬‬ ‫قیمت ه�ا غیرواقعی اس�ت و معامله ای‬ ‫هم با ان قیمت ها انجام نمی ش�ود مگر‬ ‫عده ای که ریس�ک می کنن�د بنابراین‬ ‫به میزان ظرفیت تولید خودروس�ازان‬ ‫معامله ای انجام نمی شود‪.‬‬ ‫وی حضور خودروس�ازان در حاش�یه‬ ‫ب�ازار را تنها راه تعادل بخش�ی به بازار‬ ‫خودرو دانس�ت و تاکید ک�رد‪ :‬چنانچه‬ ‫خودروس�ازان به ب�ازار ازاد ورود پیدا‬ ‫کنن�د دالالن حذف خواهند ش�د زیرا‬ ‫حضورشان در بازار خودرو دیگر صرفه‬ ‫اقتص�ادی پیدا نمی کند‪ .‬همچنین توان‬ ‫مال�ی خودروس�ازان افزای�ش خواهد‬ ‫یافت و به ای�ن ترتیب افزایش ظرفیت‬ ‫تولید را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدنی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬سال‬ ‫‪ ۹۱‬ب�ا مجوز دول�ت و نهادهای مربوطه‪،‬‬ ‫ب�رای مدت زم�ان کوتاهی خ�ودرو به‬ ‫حاش�یه ب�ازار ورود پیدا کرد و س�ایپا‬ ‫و ایران خ�ودرو متعهد ش�دند عالوه بر‬ ‫افزایش تولید و صادرات‪ ،‬محصوالت با‬ ‫کیفیت تری عرضه کنند‪.‬‬ ‫پیش فروش ‪ ۵۳‬هزار دستگاه از محصوالت ایران خودرو‬ ‫پیش فروش ‪ ۵۳‬هزار دس��تگاه از محص��والت گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان نهایی‬ ‫و مدیریت بازار‪ ،‬از سه شنبه‪ ۳ ،‬مهر به صورت اینترنتی اغاز شد‬ ‫و در ‪ ۶‬روز اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش‬ ‫ایران خ��ودرو با بی��ان این مطلب گف��ت‪ :‬خودروهای پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫تیپ‪ ۲‬و ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ،۵‬پژو‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس‪ ،‬س��مند ال ایکس‪،‬‬ ‫سورن ای ال ایکس‪ ،‬رانا‪ ،‬دنا و وانت اریسان در این پیش فروش‬ ‫عرضه شده است‪.‬‬ ‫مصطف��ی خان کرمی با اش��اره ب��ه ش��رایط پیش فروش در‬ ‫این طرح یاداور ش��د‪ :‬در پیش فروش ویژه این ش��رکت‪ ،‬برای‬ ‫جلوگیری از ترافیک مش��تریان روی وب سایت فروش و اتالف‬ ‫وقت و س��رعت بخشیدن به فرایند ثبت نام‪ ،‬کد ملی مشتریان‬ ‫بر اس��اس رقم سمت راست به ‪ ۶‬گروه تفکیک شده است و در‬ ‫هر روز فقط مش��تریان با کد ملی تعیین ش��ده می توانند برای‬ ‫ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬دارندگان‬ ‫کد ملی با رقم سمت راست عدد یک سه شنبه‪ ،‬کد ملی با رقم‬ ‫س��مت راست اعداد ‪ ۲‬و ‪ ۳‬چهارش��نبه‪ ،‬کد ملی با رقم سمت‬ ‫راست اعداد ‪ ۴‬و ‪ ۵‬پنج شنبه هفته گذشته ثبت نام خود را انجام‬ ‫داده اند و کد ملی با رقم س��مت راست اعداد ‪ ۶‬و ‪ ۷‬شنبه‪ ،‬کد‬ ‫ملی با رقم سمت راست اعداد ‪ ۸‬و ‪ ۹‬یکشنبه و کد ملی با رقم‬ ‫سمت راست عدد صفر دوش��نبه این هفته می توانند در طرح‬ ‫پیش فروش ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬ظرفیت پیش ف��روش محصوالت ایران خودرو‬ ‫در ای��ن ط��رح بین روزه��ای مختلف و کدملی ه��ای مختلف‬ ‫تسهیم شده است و اطمینان داده می شود که خودرو ب ه دست‬ ‫مصرف کنندگان واقعی برسد‪.‬‬ ‫معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو با اش��اره‬ ‫به دیگ��ر محدودیت های طرح پیش فروش ‪ ۵۳‬هزار دس��تگاه‬ ‫محصوالت این ش��رکت اظهار کرد‪ :‬ایران خودرو در این راس��تا‬ ‫محدود کردن ثبت نام برای خودرواولی ها یا افراد بدون خودرو‬ ‫با اعتماد به مش��تریان و تکمیل فرم خوداظهاری را در برنامه‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه افرادی ک��ه در ‪ ۱۸‬ماه گذش��ته از‬ ‫ایران خ��ودرو خرید داش��ته اند‪ ،‬امکان ثبت ن��ام در این طرح را‬ ‫ندارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این ثبت نام عالوه بر ش��رایط محدودکننده‬ ‫قبلی‪ ،‬فهرس��ت کد ملی مشتریانی که در ثبت نام اخیر شرکت‬ ‫س��ایپا موفق به ثبت نام شده اند از شرکت سایپا گرفت و امکان‬ ‫ثبت نام انها وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬ش��رکت ایران خودرو به دنبال فروش خودرو‬ ‫ب��ه مصرف کننده حقیقی اس��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬در فرایند ثبت نام‬ ‫اینترنتی مواردی مانند داشتن گواهینامه و خودرو نداشتن در‬ ‫زم��ان ثبت نام به صورت خوداظهاری گرفته و در زمان تحویل‬ ‫خودرو بر اساس اس��تعالم های الزم راستی ازمایی خواهد شد‬ ‫و در ص��ورت اثبات خوداظهاری اش��تباه‪ ،‬اصل ودیعه در زمان‬ ‫تحویل به عینه مسترد می شود‪.‬‬ ‫خان کرم��ی گف��ت‪ :‬در راس��تای افزایش اعتماد مش��تریان‪،‬‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خودرو در وب س��ایت خود امکانی را ایجاد‬ ‫کرده اس��ت تا فهرست مشتریانی که موفق به ثبت نام شده اند‬ ‫برای همه قابل مش��اهده باشد‪ .‬البته این امکان با حفظ حریم‬ ‫ش��خصی افراد به ش��کل نمایش نام خانوادگی و چند شماره از‬ ‫کد ملی پس از ‪ ۵‬دقیقه از ثبت نام نهایی قابل رویت است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬مش��تریان می توانند برای ثبت نام در روزهای‬ ‫مشخص ش��ده ب��ه وب س��ایت ف��روش اینترنت��ی محصوالت‬ ‫ایران خودرو به نشانی ‪ http: //esale.ikco.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی صالحی�ت س�ازمان حمای�ت از‬ ‫مصرف کنن�دگان و تولیدکنن�دگان را در‬ ‫قیمت گ�ذاری خودرو بیش�تر از ش�ورای‬ ‫رقابت دانست و تاکید کرد‪ :‬شورای رقابت‬ ‫معتقد است در خودروسازی کشور انحصار‬ ‫وج�ود دارد و بر مبنای ان ن�رخ را تعیین‬ ‫می کن�د در صورتی که این چنین نیس�ت‬ ‫زی�را ب�ازار در صورت�ی رقابتی اس�ت که‬ ‫تولی�دات داخلی توان مقابله با محصوالت‬ ‫خارجی را در شرایط یکسان قیمتی داشته‬ ‫باشند‪ .‬سازمان حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان برخورد منطقی تری با این‬ ‫موض�وع دارد و با توجه به هزینه های تمام‬ ‫ش�ده برای خودروسازان س�ود منطقی را‬ ‫محاسبه می کند تا خودروسازان با حداقل‬ ‫سود حاش�یه ای محصول خود را به فروش‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫مدن�ی در پای�ان تاکی�د داش�ت‪:‬‬ ‫بنگاه ه�ای اقتصادی که چندین س�ال‬ ‫چ عنوان‬ ‫اس�ت زیان ده هس�تند به هی ‬ ‫ق�ادر به ادامه مس�یر تولی�د نخواهند‬ ‫ب�ود و س�ربار دولت ش�ده و مس�تمرا‬ ‫تقاضای وام خواهند داش�ت‪ .‬به طوری‬ ‫که شاهد هستیم سال ‪ ۹۴‬نزدیک به ‪۷‬‬ ‫ه�زار میلیارد تومان بدهی به بانک ها و‬ ‫قطعه سازان داش�تیم‪ .‬اما درحال حاضر‬ ‫این مبل�غ به بیش از ‪ ۲۰‬ه�زار میلیارد‬ ‫تومان رس�یده که این رون�د مربوط به‬ ‫برنامه ه�ای کالن کش�وری اس�ت و نه‬ ‫صرفا مدیریت بنگاه ها‪.‬‬ ‫ایجاد خط تولید تایرهای فوق سنگین در کارخانه هامون‬ ‫مدیر اجرای طرح های صنعتی س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران (ایدرو) از اجرای طرح تولید تایرهای فوق سنگین‬ ‫خودروهای راه س��ازی‪ ،‬لودری‪ ،‬کشاورزی و صنعتی درکارخانه‬ ‫تای��ر هامون اس��تان سیستان وبلوچس��تان خبر داد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایدرونیوز‪ ،‬رضا الهیاری با اش��اره به‬ ‫فراهم شدن زیرس��اخت های مهیا شده‬ ‫در زمی��ن پیش بین��ی ش��ده جهت‬ ‫اج��رای طرح گفت‪ :‬عق��د قرارداد‬ ‫جدید ماشین االت از نیمه دوم‬ ‫امس��ال با ح��دود ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫ی��ورو و اش��تغالزایی ‪ ۱۲۰‬نفر‬ ‫ش��روع و بر اس��اس برنامه در‬ ‫مدت ‪۱۸‬ماه به پایان می رسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اهمیت تولید داخلی‬ ‫تای��ر به عنوان کاالی مصرفی در‬ ‫صنعت تولید خ��ودرو و نیز ناوگان‬ ‫حمل ونقل جاده ای کشور تصریح کرد‪:‬‬ ‫قرار اس��ت در کارخان��ه اریاتایر هامون در‬ ‫شهرستان زابل عالوه بر تایرهای فوق سنگین‪ ،‬تایر‬ ‫سواری ‪ PCR‬و تایرهای کامیونی–اتوبوسی ‪ TBR‬در مجموع‬ ‫با ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار تن در س��ال به تولید برسد‪ .‬الهیاری افزود‪:‬‬ ‫از جمله اقدامات در اجرایی ش��دن طرح تولید تایرهای سبک‬ ‫و س��نگین می توان به انعقاد قرارداد ‪ EPC+F‬با شرکت سابیر‬ ‫و انجام عملیات زیرس��اختی اولیه و ارزیابی کیفی ‪ ۲۸‬شرکت‬ ‫و اتمام فونداس��یون بچینگ اش��اره ک��رد‪ .‬صنعت تایر بخش‬ ‫مهمی از قطعات اصلی زنجیره تامین صنعت خودرو اس��ت که‬ ‫با در اختیار داش��تن حدود ‪ ۱۵۰۰۰‬اش��تغال مستقیم‬ ‫و تولید س��االنه نزدیک به ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫ نقش قابل توجهی در رشد تولید ناخالص‬ ‫داخلی دارد‪ .‬کارخانه اریا تایر هامون‬ ‫به علت واقع شدن در منطقه کمتر‬ ‫برخوردار سیستان وبلوچستان با‬ ‫س��رمایه گذاری ص��د درصدی‬ ‫سازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ای��ران در دس��ت‬ ‫احداث اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫قرارداد س��اخت کارخانه تولید‬ ‫الس��تیک خ��ودرو در زابل بین‬ ‫ش��رکت صنایع اریاتای��ر هامون(از‬ ‫ش��رکت های تاب��ع ایدرو) و ش��رکت‬ ‫ساختمانی سد و تاسیسات ابیاری(سابیر)‬ ‫ب��ا حضور وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و وزیر‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به امضا رس��ید‪ .‬ش��رکت اریاتایر‬ ‫هامون مجری این طرح به نمایندگی از س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران بوده و صد درصد س��هام ان متعلق به‬ ‫ایدرو است‪.‬‬ ‫تکمیل خودروهای ناقص در گرو ترخیص قطعه‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور در تشریح اخرین وضعیت ترخیص قطعات‬ ‫خودرویی اظهار کرد‪ :‬از هفته گذشته کار ترخیص قطعات اغاز‬ ‫شده اما همچنان بیشترین مشکل قطعه سازان به تخصیص ارز‬ ‫برمی گردد که باعث شده تا کاالها در گمرک بماند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬محمدرضا نجفی منش با اش��اره به‬ ‫اخری��ن وضعیت ترخیص قطعات خودروی��ی از گمرک اعالم‬ ‫ک��رد‪ :‬به طور کلی ترخیص قطع��ات روی روال در حال انجام‬ ‫اس��ت و امیدواریم هرچه زودتر خودروهای ناقص کف کارخانه‬ ‫تکمیل و به بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬همان گون��ه که معاون اول ریاس��ت جمهوری‬ ‫ب��ه گمرک رفته اند و درباره تس��ریع در ترخیص کاالها تاکید‬ ‫کرده اند‪ ،‬امیدواریم خودروهای ناقص تولید شده نیز در همین‬ ‫راستا هرچه زودتر تکمیل شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه نجفی من��ش‪ ،‬درحال حاضر بیش��ترین مش��کل‬ ‫قطعه س��ازان در تخصیص ارز کاالهایی است که پشت درهای‬ ‫گم��رک مانده اند ک��ه البته این امر بر اس��اس مقررات تقصیر‬ ‫گمرک نیس��ت بلکه قوانین و مق��ررات پیش روی گمرک کار‬ ‫را سخت کرده است‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور تاکید کرد‪ :‬باید تا پایان امسال‪ ،‬تجاری سازی‬ ‫‪ ۵۰‬هزار خ��ودروی ناقص در کف کارخانه ها انجام ش��ود زیرا‬ ‫در غیر این صورت خودروس��ازان با ضررهای هنگفتی روبه رو‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫افزایش بازدهی در تولید با فناوری های نوین‬ ‫محمد نصیری‪/‬فعال صنعت قطعه‪ :‬یک خودرو از چند هزار‬ ‫قطعه تش��کیل شده که تمام انها برای عملکرد درست به یکدیگر‬ ‫متصل می ش��وند‪ .‬بنابراین‪ ،‬تولید و صادرات مدل های به روز دنیا‬ ‫زمینه ساز پیوس��تن قطعه سازان به بازارهای جهانی می شود‪ .‬انها‬ ‫می توانن��د در بخش خدمات پس از فروش به ش��کل گس��ترده‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫ب��ازار صادرات خودرویی کش��ور به توس��عه نی��از دارد و باید از‬ ‫کشورهای همسایه فراتر رود تا توسعه یافتگی در این صنعت اتفاق‬ ‫بیفتد‪ .‬اما کیفیت محصوالت ما در حد انتظار مشتریان بین المللی‬ ‫نیست و این است که در صادرات از اهداف موردنظر دور افتاده ایم‪.‬‬ ‫ضروری است به لحاظ فناوری و دانش فنی روزامد شویم‪ .‬امروز در‬ ‫دنیا اس��تاندارد یورو‪ ۵‬حاکم است که باعث صرفه جویی در مصرف‬ ‫سوخت شده است یا در زمینه اگزوز فناوری باعث شده تا نیتروژن‬ ‫اکسید خروجی از خودرو کاهش یابد‪ .‬تمام این موارد مشوق هایی‬ ‫برای درخواس��ت خودرو در بازارهای بین المللی خواهد بود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬پذیرفته نیس��ت که ضعف ص��ادرات تنها متوجه صنعت قطعه‬ ‫باش��د زیرا قطعه س��از وابسته به خودروساز اس��ت‪ .‬نخست باید در‬ ‫صنعت خودرو مدل ها روزامد ش��وند و س��پس انتظار توس��عه در‬ ‫صنعت قطعه داشت‪.‬‬ ‫بیان این نکته ش��اید ضروری باش��د که امروز قطعه ساز داخلی‬ ‫به نوعی فقیر ش��ده اس��ت؛ فق��ر نه به این معنی ک��ه تجهیزات و‬ ‫ماشین االت انها کهنه و قدیمی است ماشین االت همان تجهیزاتی‬ ‫اس��ت که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬مسئله این است که‬ ‫ش��بکه تولید الکتریکی به الکترونیک و پی ال س��ی(‪ )PLC‬تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت به این معنی که ابزار و تجهیزاتی روی ماش��ین االت‬ ‫نصب شده که تولید را یکنواخت کرده است‪.‬‬ ‫صنعتگ��ران ما بای��د روش های نوی��ن تولید را بیاموزند‪ .‬ش��اید‬ ‫ماش��ین االت به لحاظ س��خت افزاری تاثیر زیادی ب��ر بازده تولید‬ ‫داش��ته باش��ند اما به همان نس��بت بخش نرم افزاری و تحول در‬ ‫روش های تولید نیز کارساز خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولید بدون برنامه مقصدی نخواهد داشت‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫صنعت کش��ور فراز و نش��یب های بس��یاری در ‪ ۴‬دهه گذشته‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬از یک سو دغدغه توسعه و از س��وی دیگر عبور از‬ ‫تحریم های خارجی باعث ش��ده تا تجربه های بس��یاری از جنس‬ ‫ازمون و خطا در کارنامه اقتصادی و صنعتی کشور به ثبت برسد‪.‬‬ ‫صنایع داخلی با وجود تجربه های بس��یار در امر تولید همچنان‬ ‫با برخورد با کوچک ترین مشکل دچار تزلزل شده و تولید با خطر‬ ‫تعطیلی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر صنعت قطع��ه وضعیت نامطلوبی دارد و با تعدیل‬ ‫نیروهای انس��انی و کوچک شدن واحدهای تولیدی روبه رو است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه ب��ا محمود نجفی س��هی‪ ،‬فعال اقتص��ادی و عضو‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور‬ ‫گفت وگویی داش��تیم‪ .‬وی چالش های تولی��د از جمله قطعات را‬ ‫واکاوی و به ش��کل کالن موضوع را تش��ریح کرده اس��ت که در‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در شرایط کنونی چگونه می توان وضعیت تولید خودرو‬ ‫و قطعات را ساماندهی و هدایت کرد؟‬ ‫برای س��اماندهی تولید خودرو و قطعات ان و همچنین س��ایر‬ ‫تولی��دات با توجه به ش��رایط فعل��ی حاکم بر اقتصاد کش��ور به‬ ‫لحاظ تحریم ه��ای داخلی و خارجی و نیز ش��رایط ارز‪ ،‬لزوم یک‬ ‫برنامه ریزی جامع همراه با مدیریت جدی و کامل واردات ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫مب��ارزه تاثیرگذار با قاچاق کاال و حمایت واقعی و همه جانبه از‬ ‫تولید همراه با برطرف کردن موانع و مش��کالت پیش روی تولید‬ ‫و ایج��اد ثبات در ب��ازار و نرخ ارز برای کوتاه م��دت ‪ ،‬میان مدت و‬ ‫بلندمدت امری بس��یار حیاتی برای اینده‪ ،‬اقتصاد و ایجاد ارامش‬ ‫در جامعه است‪.‬‬ ‫تولیدکننده امروز در بالتکلیفی کامل قرار دارد‪ .‬نمی داند به چه‬ ‫قیمتی می تواند تولید کند و به چه قیمتی بفروشد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا اگر م�ن صنعتگر تولی�د ک�ردم واردات بی رویه و‬ ‫غیرض�روری و نیز قاچاق س�هم بزرگی از ب�ازار داخلی را‬ ‫از من نخواهد گرفت؟ ایا ش�رایط ب�رای ادامه تولید وجود‬ ‫خواهد داش�ت؟ ایا نرخ و ش�رایط ارز برای تامین نیازهای‬ ‫ارزی به شکل مناسب وجود خواهد داشت؟‬ ‫طرف مقابل(بخش بازرگانی و مصرف کنندگان) هم با تمام این‬ ‫اما و اگرها روبه رو اس��ت‪ .‬این عوام��ل یکی از دالیل اصلی احتکار‬ ‫در انبارها‪ ،‬هجمه مصرف کنندگان برای خرید بیشتر و انبار کردن‬ ‫کاال‪ ،‬نابس��امانی و افزایش ش��دید نرخ عرضه کاالها در بازارهای‬ ‫داخلی به ش��مار می رود‪ ،‬از این رو مراجعه متقاضیان برای دریافت‬ ‫ارز و انجام واردات خود خیلی بیش��تر از زمانی است که ثبات در‬ ‫بازار وجود داشت‪.‬‬ ‫اگر ای��ن اقدام های الزم و ضروری انجام نش��ود‪ ،‬ضمن افزایش‬ ‫مش��کالت پیش گفته ‪ ،‬ادامه تعطیلی واحده��ای تولیدی‪ ،‬کاهش‬ ‫تولید و افزایش بیکاری را شاهد خواهیم بود‪ ،‬ضمن انکه عالقه و‬ ‫جاذبه ای برای سرمایه گذاری جدید وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬اگر هر کدام از این موارد به تنهایی انجام شود کارساز‬ ‫و تاثیرگذار نیس��ت و باید تمام موارد به صورت همزمان‪ ،‬جامع و‬ ‫کامل انجام شود تا نتیجه مورد انتظار به دست اید‪.‬‬ ‫ب��رای برنامه ریزی و حمایت از تولید اع��م از خودرو‪ ،‬قطعه و‪...‬‬ ‫همچنین ساماندهی و تثبیت بازار ارز باید این اقدام ها انجام شود‪.‬‬ ‫م��ا در جامعه با بی برنامگ��ی در تولید روبه رو هس��تیم؛ از یک‬ ‫طرف‪ ،‬برای تولید بعضی از کاالها واحدها بسیار زیادتر از حد نیاز‬ ‫ایجاد شده اند و با وجود ظرفیت خالی تولید در این واحدها‪ ،‬برای‬ ‫واردات کاالهای مشابه تولید انها اقدام می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬به دلیل مشکالت فراوان که تولید و تولیدکننده‬ ‫با ان روبه رو هس��تند و توجه نکردن و برنامه ریزی الزم نداشتن‪،‬‬ ‫عالقه س��رمایه گذاری ب��رای تولید کاالهای م��ورد نیاز که امکان‬ ‫تولید انها در کشور وجود دارد هم میسر نشده است‪.‬‬ ‫ب��رای تامین و تولی��د کاالهای مورد نیاز کش��ور بای��د برنامه‬ ‫زمان بندی ش��ده و قابل رصد تهیه ش��ود و ای��ن برنامه ها باید بر‬ ‫اساس بررسی میزان نیازها‪ ،‬ظرفیت سرمایه گذاری های انجام شده‪،‬‬ ‫تعیین میزان ظرفیت و سرمایه گذاری های الزم‪ ،‬زمان بندی اجرای‬ ‫موارد و همزمان برنامه ریزی برای انجام واردات مورد لزوم و ایجاد‬ ‫مانع برای جلوگیری از واردات غیرضروری انجام شود‪.‬‬ ‫حمای��ت از کاالهای داخل��ی و تولیدکننده بای��د در عمل و به‬ ‫ش��کل جدی انجام ش��ود(نه مثل انچه درباره حمایت از تولید و‬ ‫تولیدکننده در بند و تبصره ‪ ۱۶‬بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬عمل ش��ده‬ ‫است)‪.‬‬ ‫در ای��ن باره از قانون گذار تا مجری��ان قانون همگی باید مصمم‬ ‫ب��ه انجام کار باش��ند و در صورت��ی که کوچک تری��ن کوتاهی یا‬ ‫بی توجه��ی در انجام مصوبه های قانونی دیده ش��د س��خت ترین‬ ‫مجازات ها برای اصالح و جلوگیری از تکرار انچه پیش امده بدون‬ ‫هیچ گونه مالحظه ای اعمال شود‪.‬‬ ‫€ €در راس�تای حمای�ت از تولی�د و رقابتی ک�ردن کاالها‬ ‫پیشنهاد شما به عنوان یک صنعتگر چیست؟‬ ‫حمایت ه��ای واقع��ی و تاثیرگ��ذار دیگ��ری ک��ه از تولی��د‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان و مصرف کننده برای کاهش نرخ تمام شده می توان‬ ‫داش��ت عبارت است از‪ :‬توزیع مستقیم مواد اولیه تولید واحدهای‬ ‫باالدس��تی مانند پتروشیمی‪ ،‬فوالد و فلزات غیراهنی و کانی های‬ ‫فلزی ان هم بدون واسطه و خارج از مسیر بورس به مصرف کننده‪.‬‬ ‫ب��ا حذف ارتباط قیمت گذاری ای��ن مواد با قیمت های جهانی و‬ ‫با قیمت گذاری منطقی این مواد از س��وی دولت(به دلیل اینکه از‬ ‫منابع ملی با نرخ بس��یار ارزان اس��تفاده می کنند و قسمت اعظم‬ ‫ورودی ه��ای این واحدها به نرخ بس��یار نازل داخلی اس��ت) نرخ‬ ‫تمام ش��ده محصوالت از جمله قطعات داخلی سازی ش��ده خودرو‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫دومین مولفه ای که باید در راس��تای حمایت از تولید داخل در‬ ‫دس��تور کار قرار داد‪ ،‬کاهش نرخ تسهیالت بانکی است‪ .‬مسئوالن‬ ‫بانکی و دیگر کارشناسان می گویند وقتی نرخ سپرده ها ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫اس��ت از این رو‪ ،‬نرخ تسهیالت ‪ ۱۸‬درصد رقم منطقی است‪ .‬این‬ ‫اس��تدالل درستی نیس��ت زیرا تمام وجوهی که در اختیار شبکه‬ ‫بانک��ی قرار دارد س��پرده بلندمدت با نرخ به��ره ‪ ۱۵‬درصد نبوده‬ ‫بلکه قس��متی از انها با این نرخ و قسمت دیگر شامل سپرده های‬ ‫کوتاه مدت با نرخ ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬درصد است‪.‬‬ ‫قس��مت قابل توجهی هم وجوهی است که بدون پرداخت بهره‬ ‫در اختیار شبکه بانکی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مشکل اصلی واردات مواد اولیه است‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت‪ :‬اکنون‬ ‫مش��کل اصلی واردات مواد اولیه اس��ت بعد از اعمال تحریم اول امریکا بس��یاری از‬ ‫کشورها از دادن جنس به ما خودداری کردند و انهایی که هنوز با ما همکاری دارند‬ ‫به دلیل باال رفتن ریس��ک‪ ،‬نرخ خود را باال برده اند ه��ر چند دولت با مبنا قراردادن‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در مواد اولیه داخلی که بیشتر شامل پتروشیمی ها می شود جلوی‬ ‫این ش��وک افزایش قیمتی را گرفت اما اکنون مشکل‪ ،‬عرضه این مواد از‬ ‫سوی تولید کننده است‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد در گفت وگو با ایلنا درباره اخرین وضعیت‬ ‫ترخیص مواد اولیه مورد نیاز قطعه س��ازان از گمرک گفت‪:‬‬ ‫بع��د از پیگیری های ف��راوان اکنون تا حدودی مش��کل‬ ‫ترخی��ص م��واد اولیه حل ش��ده و طبق ش��رع و عرف‬ ‫تولید کنندگان دیگر ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی‬ ‫نیس��تند اما مش��کلی که در این بین وجود دارد درباره‬ ‫قطعات نیم س��اخته و کامل است که بانک ها از صاحبان‬ ‫کاال تعهدنام��ه می گیرند که مابه التفاوت را پرداخت کنند‬ ‫که این امر غیرقانونی است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬اکنون مش��کل اصلی واردات مواد اولیه است بعد از‬ ‫اعمال تحریم اول امریکا بس��یاری از کشورها از دادن جنس به ما خودداری کردند و‬ ‫انهایی که هنوز با ما همکاری دارند به دلیل باال رفتن ریسک‪ ،‬نرخ خود را باال برده اند‬ ‫ه��ر چند دولت با مبنا قرار دادن ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در مواد اولیه داخلی که بیش��تر‬ ‫شامل پتروش��یمی ها می شود جلوی این ش��وک افزایش قیمتی را گرفت اما اکنون‬ ‫مشکل‪ ،‬عرضه این مواد از سوی تولید کننده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اش��تباهی که امروز اکثریت جامع��ه و حتی رئیس بانک مرکزی و وزیر‬ ‫نفت کرده اند این اس��ت که عنوان می ش��ود قطعات یدکی خودور شامل دریافت ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی می ش��ود که چنین چیزی نیس��ت و فقط کاالهای��ی که در زمان ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی خریداری ش��د از پرداخت ماب ه التفاوت معاف هس��تند و اکنون برای‬ ‫تامی��ن مواد اولیه و قطعات باید از طریق بازار ثانویه یا بدون انتقال ارز واردات انجام‬ ‫شود که ان هم دردسرهای خودش را دارد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره به نحوه تامین ارز برای قطعه س��ازان‬ ‫گف��ت‪ :‬برخی صنعتگران ب��رای جلوگی��ری از تعطیلی خط تولید‬ ‫مجبور هس��تند از روش بدون انتقال ارز م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫خود را وارد کنند که نرخ ان با قیمت ارز ازاد خواهد بود‪ .‬اما‬ ‫اگر بخواهند از طریق بازار ثانویه این کار را انجام دهند باید‬ ‫حداق��ل یک ماه منتظر بمانند ک��ه ایا ارزی که نیاز دارند‬ ‫در بازار باش��د یا خیر؟ به طور مثال االن بیش��تر یوان در‬ ‫بازار ثانویه وجود دارد در حالی که کار قطعه سازان با یورو‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه مجبور هستند یوان را بگیرند و ‪ ۸‬درصد‬ ‫هزین��ه تبدیل به صرافی بدهند ت��ا بتوانند محصوالت مورد‬ ‫نیاز خود را تهیه کنند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا وجود تم��ام ای��ن مش��کالت‪ ،‬پرداخت‬ ‫خودروس��ازها اصال بر روی قاعده مش��خصی نیست به طوری که از یک‬ ‫ماه تا ‪ ۱۱‬ماه متغیر است و همین عامل سبب شده که فشار مضاعفی به قطعه سازان‬ ‫وارد می کن��د‪ .‬محب��ی نژاد تصریح کرد‪ :‬افزایش نرخ ناش��ی از اعم��ال تحریم ها‪ ،‬باال‬ ‫رفت��ن قیمت ارز‪ ،‬ب��اال رفتن نرخ مواد اولیه داخلی از جمله محصوالت پتروش��یمی‬ ‫همگی س��بب شده که هزینه تمام ش��ده ما بیش از ‪ ۸۰‬درصد افزایش داشته باشد‬ ‫که هنوز خودروسازها این را قبول نکرده اند و در صورت ادامه وضعیت موجود تولید‬ ‫قطعه سازی دیگر صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬اگر ترکیب این سپرده ها و نرخ بهره هر کدام از انها را‬ ‫در نظر بگیریم نتیجه محاسبات نشان می دهد که با حفظ نرخ این‬ ‫سپرده ها نرخ تسهیالت می تواند حتی کمتر از ‪ ۱۵‬درصد باشد‪.‬‬ ‫س��ومین کاری که باید برای حمای��ت از تولید داخل انجام داد‬ ‫کاهش مالیات مستقیم است‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اجرای قان��ون مالیات ارزش اف��زوده و توجه به این‬ ‫نکت��ه ک��ه دریافت ای��ن مالیات هزین��ه خیلی ناچیزی نس��بت‬ ‫ب��ه مالیات گیری مس��تقیم دارد و با اصالح این قان��ون از مالیات‬ ‫ارزش افزوده به مالیات ب��ر مصرف و اجرای کامل و بدون هرگونه‬ ‫مالحظات��ی از بدو ورود یا تولید کاال تا مصرف نهایی برای یکایک‬ ‫اف��راد جامعه‪ ،‬دریافت ان افزایش قابل توجهی خواهد داش��ت‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬می توان برای کاهش مالیات مس��تقیم بر واحدهای‬ ‫اقتصادی مثل بسیاری از کشورها مبادرت کرد‪.‬‬ ‫از دیگر کارهایی که باید انجام شود‪ ،‬ساماندهی تعطیالت است‪.‬‬ ‫س��اماندهی تعطیالت و حتی بدون کاهش ان و حفظ حداقل ‪۴۴‬‬ ‫س��اعت کار قانون��ی در هفته‪ ،‬بهره برداری از س��رمایه گذاری های‬ ‫انجام ش��ده در واحدهای تولیدی به جای متوسط ساالنه از روزی‬ ‫حدود ‪ ۵‬ساعت به روزی ‪ ۹‬ساعت را می توان افزایش داد‪.‬‬ ‫مس��ئله بعدی موضوعی اس��ت که تمام کارشناس��ان و فعاالن‬ ‫صنعتی بارها عنوان کرده اند؛ ثبات در بازار و نرخ ارز‪ .‬باید بپذیریم‬ ‫روش��ی که در این چند م��اه انتخاب و اجرا ش��ده نه تنها ما را به‬ ‫نتیجه مورد نظر نرس��انده بلکه شرایط را بدتر هم کرده است زیرا‬ ‫سالی بیش از ‪ ۴۰‬میلیارد دالر ارز را در اختیار بازار و گردانندگانی‬ ‫ب��رای این بازار ق��رار داده ایم که هر لحظه بازار ارز و نرخ ان دچار‬ ‫تالطم و نابسامانی می شود‪ ،‬با توجه به واگذاری عملکرد این بازار‬ ‫ب��ر مبنای قانون عرض��ه و تقاضا در عمل ‪ ،‬دولت و س��ازمان های‬ ‫نظارتی هیچ گون��ه دخالت قانونی و تاثیرگذار بر عملکرد این بازار‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬بهترین راه برای س��اماندهی بازار ارز و تثبیت نرخ ان‪،‬‬ ‫این اس��ت که تمام ارز ص��ادرات کاالی غیرنفتی در اختیار بانک‬ ‫مرکزی قرار گیرد و نرخ خرید ان با انجام کار کارشناس��ی دقیق‬ ‫و حساب شده از سوی کارشناسان متعهد و مستقل تعیین شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬بین نرخ خرید این ارزها با نرخ فروش تمام ارزهای‬ ‫موجود نزد بانک مرکزی‪ ،‬به افرادی که بر اساس برنامه ریزی های‬ ‫انجام شده برای تولید‪ ،‬سرمایه گذاری و واردات مدیریت شده‪ ،‬مجاز‬ ‫به استفاده از انها هستند تفاوت کمی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬ضمن عالقه مندی همراه ب��ا اجبار قانونی برای‬ ‫واگ��ذاری ارزه��ای صاد رات غیرنفت��ی به بانک مرک��زی‪ ،‬تمامی‬ ‫افراد مجاز به اس��تفاده از ارز برای واردات نیز با اطمینان کامل و‬ ‫به اسانی بتوانند اقدام کنند‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یاداوری اس��ت که ب��رای واگذاری ارزه��ای صادراتی‬ ‫کاالهای غیرنفتی با توجه به اینکه ورودی کارخانجات این کاالها‬ ‫از منابع ملی و با نرخ بسیار نازل تامین شده و صادرات این کاالها‬ ‫از پرداخ��ت مالیات و مالیات ارزش افزوده معاف اس��ت در صورت‬ ‫نیاز دولت باید از تمام ش��رایط حتی اگر الزم ش��د با جاری سازی‬ ‫دوباره پیمان سپاری ارزی‪ ،‬دارندگان ارزهای صادراتی را تشویق و‬ ‫متقاعد به تحویل ارزهای حاصل از صادرات به بانک مرکزی کنند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا می توان امی�دوار بود با رفع ای�ن موانع در صنعت‬ ‫خودرو به ویژه قطعه سازی‪ ،‬توسعه مورد انتظار تحقق یابد؟‬ ‫مش��کالت صنعتگ��ران از ی��ک جنس اس��ت و قطعه س��ازان و‬ ‫خودروس��ازان مانند سایر صنایع داخلی با همین چالش ها روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در کنار صنعت خودرو اما قطعه س��ازان با مشکالت دیگری نیز‬ ‫دس��ت به گریبان هس��تند که می توان به پرداخت نشدن به موقع‬ ‫مطالب��ات صنعتگران این حوزه از س��وی خودروس��ازها حتی بر‬ ‫اساس مفاد قراردادهای موجود بین انها اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬یک طرفه و غیرعادالنه بودن قراردادهای موجود بین‬ ‫خودروساز و قطعه ساز و واردات بسیار غیرضروری قطعات که هم‬ ‫ظرفی��ت تولید در داخل برای تولید انه��ا وجود دارد و هم امکان‬ ‫ایجاد ش��رایط تولید‪ ،‬از دیگر مشکالت صنعت قطعه کشور است‪.‬‬ ‫جای تاس��ف دارد خودروس��ازان با مونتاژ خودروهای وارداتی به‬ ‫جای ساخت ان در داخل‪ ،‬سطح تولید قطعات را در کشور کاهش‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بارها مش��کالت و راهکارها از س��وی کارشناس��ان و فعاالن هر‬ ‫حوزه عنوان ش��ده اما یا عملی نمی ش��وند یا به شکل ناقص اجرا‬ ‫می شوند‪ .‬از این رو‪ ،‬در ادامه با مشکالت جدیدتر روبه رو می شویم‬ ‫که موضوع را پیچیده تر می کند‪ .‬اینکه چطور می توان بر تمام این‬ ‫چالش ها فائق امد‪ ،‬نیاز به تعاملی ملی از دولت و مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی تا تولیدکننده و نیز مصرف کننده داریم‪.‬‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی و صنعتی بارها عنوان کرده بودند نباید‬ ‫نرخ ارز به شکل دستوری پایین نگه داشته شود و با توجه به تورم‬ ‫هر ساله کشور افزایش داش��ته باشد‪ .‬اما سال های گذشته‪ ،‬پایین‬ ‫نگه داش��تن دس��توری نرخ ارز در حالی که تورم روند افزایش��ی‬ ‫داشت بخشی از مشکالت امروز را برای صنعت و اقتصاد رقم زد‪.‬‬ ‫صنعت قطعه که یکی از صنایع خصوصی است در شرایط امروز‬ ‫اس��یب زیادی از این امر دیده و با کاهش سرمایه ثابت و سرمایه‬ ‫در گردش با مشکالت بسیاری مواجه است‪.‬‬ ‫ازادسازی قیمت خودرو صالح نیست‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی درباره حضور سازمان حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان بجای ش��ورای رقابت در قیمت گذاری‬ ‫خودرو اظهار کرد‪ :‬ش��ورای رقابت مرجعی قانونی است‬ ‫که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫در طول ان قرار گرفته اس��ت‪ .‬محمدحس��ین فرهنگی‬ ‫در گفت وگو با خبرخ��ودرو‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پس از اتخاذ‬ ‫تصمیم��ات الزم در ش��ورای رقابت‪ ،‬س��ازمان حمایت‬ ‫از مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان وظیف��ه نظارت‬ ‫ب��ر ان تصمیمات را به عهده دارد ت��ا تولید کنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان در رعای��ت ان اصول تخطی نکنند و‬ ‫بازار اس��یب نبیند‪ .‬نماینده مردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در ادامه افزود‪ :‬شورای رقابت تنها در مواردی‬ ‫که طبق قان��ون‪ ،‬اختیار دارد وارد می ش��ود و در بقیه‬ ‫موارد‪ ،‬س��ازمان حمایت می تواند مستقل حضور داشته‬ ‫باش��د البت��ه این نکت��ه را باید م��د نظر ق��رار داد که‬ ‫نصب برچس��ب بیش��تر مورد توجه انها است تا تعیین‬ ‫قیمت‪ .‬وی درباره ازادس��ازی ن��رخ خودرو نیز گفت‪ :‬تا‬ ‫زمانی که بازار تحت فش��ار نقدینگی باش��د ازادسازی‬ ‫قیمت به صالح کش��ور‪ ،‬تولید کنن��ده و مصرف کننده‬ ‫نیس��ت زیرا ع��ده ای س��رمایه دار با در دس��ت گرفتن‬ ‫محصوالت‪ ،‬بازار س��یاهی ش��بیه به بازار ارز و سکه به‬ ‫راه می اندازند‪ .‬بنابراین در هر بخشی از اقتصاد که مورد‬ ‫هجوم نقدینگی قرار می گیرد باید بس��یار حساب شده‬ ‫و س��نجیده وارد شد و از ش��تاب زدگی پرهیز کرد‪ .‬این‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره علت عدم اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی گفت‪:‬‬ ‫حرکت به سمت اجرای کامل اصل ‪ ۴۴‬است و مطالبی‬ ‫تحت عنوان خریداری ش��رکت های دولتی توسط نیمه‬ ‫دولتی ه��ا را تایید نمی کنیم زیرا در بس��یاری از موارد‬ ‫بخش خصوصی واقعی ورود پیدا کرده اس��ت و ش��اهد‬ ‫اش��کاالت بسیار در این بخش ها هس��تیم که گاهی از‬ ‫نهادهای عمومی نیز بیش��تر اس��ت‪ .‬فرهنگی در پایان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با اجرای اصل ‪ ۴۴‬نهادهایی که تابع قوانین‬ ‫دولت��ی بودند در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرند‬ ‫و تابع قانون تجارت ش��ده و توجیه اقتصادی بیشتری‬ ‫پیدا خواهند کرد بنابرای��ن به عنوان دوران گذر‪ ،‬دوره‬ ‫قالب نهاده��ای غیردولتی را رد نمی کن��م اما در عین‬ ‫حال باید ابع��اد مختلف قانون اج��رای اصل ‪ ۴۴‬مورد‬ ‫نظارت‪ ،‬کنترل و پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫برقی های بدون تکلیف‬ ‫فاطمه امیراحمدی ‪-‬روزنامه نگار‪ :‬درباره موتورس��یکلت عنوان‬ ‫می شود این صنعت در کشور بیشتر مونتاژکار است به ویژه در زمینه‬ ‫موتورس��یکلت های جدید که بازار ان فقط به ‪ ۱۰۰‬یا ‪ ۲۰۰‬دستگاه‬ ‫محدود می شود‪ .‬این نوع موتورس��یکلت ها حتی گاهی به طور کامل‬ ‫به ش��کل مجموعه وارد و در ایران روی هم س��وار می شود‪ .‬اما با این‬ ‫شرایط تولیدکنندگانی هستند که به سوی بومی سازی موتورسیکلت‬ ‫حرکت کرده اند و بر اس��اس س��فارش ها برای نهادها و مجموعه های‬ ‫مختلف تولید می کنند‪ .‬موتورسیکلت از جمله وسایل حمل ونقل اقشار‬ ‫س��طح پایین جامعه بوده که به عنوان منبعی برای درامد به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬این روزها ش��اهد تحوالت بنیادی در صنعت موتورس��یکلت‬ ‫هستیم و همان طور که صنعت خودرو جهان برای کاهش الودگی و‬ ‫امار تصادف ها به سوی برقی و خودران ها حرکت کرده‪ ،‬موتورسیکلت‬ ‫نیز از این امر مس��ثتنا نبوده و تولید ان در کالس های مختلف اغاز‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بحث تولید موتورس��یکلت برقی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سالی است که‬ ‫در ایران اغاز ش��ده البته باید گفت درحال حاضر همچون بنزینی ها‬ ‫فقط مونتاژکار هس��تیم‪ .‬فقط یک یا نهایت ‪ ۲‬شرکت هستند که به‬ ‫سوی طراحی و ساخت بومی موتورسیکلت برقی حرکت کرده اند اما‬ ‫با گذش��ت ‪ ۳‬سال هنوز نتوانسته اند محصوالت خود را به بازار عرضه‬ ‫کنند‪ .‬دریافت مجوزهای الزم برای استانداردها‪ ،‬بخشی از این دیرکرد‬ ‫اس��ت‪ .‬از اغاز مطرح ش��دن موتورس��یکلت های برقی س��ازمان های‬ ‫مختل��ف دولتی به عنوان حامی به پیش خرید این موتورس��یکلت ها‬ ‫پرداخته اند از جمله شهرداری یا تسهیالتی را برای خریداران در نظر‬ ‫گرفته اند‪ .‬انچه در این زمینه مهم اس��ت فراهم بودن زیرساخت ها و‬ ‫خدمات پس از فروش این نوع موتورس��یکلت ها بوده که همچنان در‬ ‫هال��ه ای از ابهام ق��رار دارد و مصوبه های قانونی ان در حال تدوین و‬ ‫تصویب اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬بازار ان مانند بنزینی ها هنوز رونق نگرفته‬ ‫و متقاضی��ان همچنان ترجیح می دهند برای موتورس��یکلت بنزینی‬ ‫هزینه کنند تا برقی ها‪ .‬باید منتظر بود و دید صنعت موتورسیکلت در‬ ‫زمینه تولی��د و عرضه برقی ها چه برنامه ای دارد و در این باره چقدر‬ ‫می تواند موفق عمل کند‪.‬‬ ‫وضعیت تولید موتورسیکلت های برقی در هاله ای از ابهام‬ ‫همکاری های دولتی در بخش تولید شفاف نیست‬ ‫چندی پیش س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ایران(ایدرو) برای مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای‬ ‫ط��رح تولید و مونتاژ موتورس��یکلت برقی در اس��تان‬ ‫خراسان رضوی فراخوان داده بود‪.‬‬ ‫در این گزارش امده بود که ایدرو در راس��تای تحقق‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬افزایش بهره وری انرژی‪،‬‬ ‫صرفه جویی در مصرف س��وخت و کاهش الودگی های‬ ‫زیس��ت محیطی ناش��ی از موتورس��یکلت های بنزینی‬ ‫و همچنی��ن توس��عه صنع��ت داخل��ی و حمای��ت از‬ ‫س��رمایه گذاری صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته‪،‬‬ ‫ب��رای اجرای طرح تولید و مونتاژ موتورس��یکلت برقی‬ ‫در استان خراسان رضوی(شهرستان تربت حیدریه) از‬ ‫س��رمایه گذاران دعوت می کند‪.‬بر اساس این فراخوان‪،‬‬ ‫ای��درو در ص��ورت تمای��ل س��رمایه گذار منتخ��ب به‬ ‫مش��ارکت‪ ،‬حداکثر به میزان ‪ ۳۰‬درص��د در این طرح‬ ‫مش��ارکت خواه��د داش��ت و حمایت ه��ای عملیاتی‬ ‫و اجرای��ی در پیش��برد ط��رح را برای س��رمایه گذاران‬ ‫منتخ��ب و برخ��وردار از توانمندی های فن��ی‪ ،‬مالی و‬ ‫مدیریتی به عمل می اورد‪ .‬همچنین‪ ،‬یاداور شده بودند‬ ‫س��رمایه گذاران و تولیدکنندگان��ی که ام��کان افزایش‬ ‫ساخت داخل محصول را داشته باشند یا دارای شریک‬ ‫خارج��ی صاحب صالحیت برای تولید و تامین قطعات‬ ‫و مجموعه های کلیدی موتورس��یکلت برقی باشند‪ ،‬در‬ ‫اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬در ادام��ه ب��ه س��راغ فع��االن صنع��ت‬ ‫موتورس��یکلت رفتی��م و درباره ظرفیت ه��ای موجود‬ ‫گفت وگ��و کردی��م که ضم��ن اس��تقبال از ط��رح به‬ ‫چالش های زیرساختی این موضوع پرداختند‪.‬‬ ‫استقبال انجمن از طرح های تولیدی‬ ‫موتورس��یکلت های برقی به دلیل استفاده از سوخت‬ ‫پاک در یکی دو س��ال گذش��ته م��ورد توجه مدیران و‬ ‫س��ازمان های دولتی قرار گرفته اس��ت‪ .‬سال ‪ ۹۶‬برخی‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی تولید و مونتاژ ان را اغاز کردند‬ ‫اما به گفته رئیس اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت‪،‬‬ ‫مورد استقبال زیادی در بازار قرار نگرفت‪ .‬از این رو‪ ،‬روند‬ ‫تولید ان شتاب الزم را ندارد‪ .‬با ورود ایدرو و شهرداری‬ ‫در راستای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‬ ‫به نظر می رسد این امر روند تندتری داشته باشد‪ .‬بهمن‬ ‫ضیاءمق��دم‪ ،‬دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران‪،‬‬ ‫درباره این فراخوان و برنامه انجمن گفت‪ :‬انجمن از این‬ ‫طرح اس��تقبال می کند و تولید همیش��ه مورد حمایت‬ ‫انجمن بوده است‪ .‬موتورسیکلت چه برقی و چه بنزینی‬ ‫اگر ش��رایط فراهم باشد تولیدکننده به ان سو حرکت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بحث حمایت های دولتی انجمن خیلی‬ ‫شفاف نمی داند که قرار است این حمایت چگونه باشد‪.‬‬ ‫درصدی به عنوان مش��ارکت اعالم ش��ده ام��ا نیاز به‬ ‫گفت وگو است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران اشاره کرد‪:‬‬ ‫انجمن این فراخوان را در اختیار‬ ‫اعضای خود قرار داده است‬ ‫تا ه��ر ف��ردی تمایل به‬ ‫مش��ارکت داش��ته باشد‬ ‫در ط��رح ش��رکت کند‪.‬‬ ‫خود انجم��ن مخالفتی با‬ ‫تولید موتورسیکلت برقی ندارد و‬ ‫همکاری الزم را دارد‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه به تازگ��ی مکاتباتی‬ ‫ب��ا انجم��ن از س��وی‬ ‫سازمان تاکسیرانی‪ ،‬نهاد‬ ‫ریاس��ت جمهوری و‪ ...‬در‬ ‫راس��تای همکاری برای‬ ‫تولید موتورس��یکلت‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ه گالیه گفت‪:‬‬ ‫پی��ش از ای��ن در‬ ‫برنامه ها و طرح ها از‬ ‫انجمن نظرخواهی‬ ‫نمی ش��د‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬پروژه ه��ا‬ ‫مو فقیت ا می��ز‬ ‫نبودن��د زیرا به ش��کل‬ ‫کارشناس��ی به موضوع‬ ‫پرداخته نشده بود‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت‬ ‫موتورسیکلت تاکید کرد‪:‬‬ ‫به هر حال انجمن مخالفتی‬ ‫ندارد‪ .‬اگر شرایط فراهم باشد و‬ ‫نفع تولیدکننده هم در نظر گرفته‬ ‫شود انجمن از طرح حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دست انداز برقی ها‬ ‫ضیاءمق��دم در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه‬ ‫چند درصد از س��ازندگان امادگ��ی همکاری در طرح‬ ‫موتورس��یکلت های برقی را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬تمام کس��انی‬ ‫که در صنعت موتورس��یکلت فعالیت دارند‪ ،‬می توانند‬ ‫در زمینه تولید موتورس��یکلت های برقی نیز همکاری‬ ‫کنند‪ .‬حال اگر به‬ ‫این موضوع از بعد سرمایه ای نگاه‬ ‫ش��ود ایا امادگی الزم در واحدهای صنعتی‬ ‫وج��ود دارد؟ دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬با وضعیت موجود در زمینه س��رمایه گذاری‬ ‫جدی��د مش��کالتی وج��ود دارد زی��را مس��ائلی مانند‬ ‫نوسان های ارزی به شدت صنعتگر را درگیر کرده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬برای تولید حتی موتورس��یکلت های‬ ‫موتورسیکلت های س��ال گذشته هستند و به فروش‬ ‫نرفته ان��د‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬موتورس��یکلتی که س��ال‬ ‫گذش��ته بین ‪ ۲۵۰۰‬تا ‪ ۲۷۰۰‬تومان معامله می شد‬ ‫امسال به دلیل مش��کالت ارزی حداقل یک میلیون‬ ‫تومان افزایش نرخ داشته در نتیجه مشکالتی در بازار‬ ‫موتورسیکلت های بنزینی داریم‪.‬‬ ‫ضیاءمق��دم در زمین��ه تولی��د موتورس��یکلت های‬ ‫برقی ادامه داد‪ :‬چون به تازگی کش��ور به س��وی تولید‬ ‫موتورس��یکلت های برقی رفته اس��ت مشکالت زیادی‬ ‫وجود دارد و هنوز مش��خص نیست برای تولید ان ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی اختصاص می یابد یا خیر‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موتورس��یکلت برقی مناسب با جغرافیای‬ ‫کش��ور س��ال گذش��ته بین ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬میلیون تومان نرخ‬ ‫داشت اما با وضعیت ارزی امروز به بیش از ‪ ۱۸‬میلیون‬ ‫تومان رس��یده که نرخ حداقلی است‪ .‬حال پرسش این‬ ‫اس��ت که دولت ب��رای حمایت از تولی��د و فروش این‬ ‫نوع موتورسیکلت ها چقدر تسهیالت قرار است بپردازد‪،‬‬ ‫ضمن انکه ‪ ۲‬س��ال بعد باید باتری ان که ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫نرخ دارد تعویض شود‪ .‬این چالش ها در بازار عرضه و‬ ‫تقاضای برقی ها نیز مشکل ساز شده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در زمینه‬ ‫باتری نی��ز توضیح داد‪ :‬عنوان ش��ده در حال تولید‬ ‫بات��ری در داخل هس��تیم‪ .‬حال باید دی��د ایا تولید‬ ‫داخ��ل تمام نی��از بازار را پوش��ش می ده��د؟ اما به‬ ‫عن��وان نماینده انجمن اع�لام می کنم مخالفتی برای‬ ‫تولید برقی ها وجود ندارد و همکاری الزم در‬ ‫طرح های برقی می شود‪.‬‬ ‫ضیاءمق��دم در نهای��ت از‬ ‫درخواست تاکسیرانی برای تولید‬ ‫و عرضه موتورسیکلت برقی خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬س��ازمان تاکسیرانی‬ ‫پیگیر موضوع موتورس��یکلت برقی‬ ‫اس��ت اما با توجه به قیمت های‬ ‫درخواس��تی و عملکردی که‬ ‫از این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫انتظار دارند هنوز توافقی‬ ‫حاصل نش��ده است‪ .‬این‬ ‫ط��رح ب��رای نظام ه��ای‬ ‫حمل ونقل��ی مانند پیک‬ ‫بادپا‪ ،‬اس��نپ و‪ . ..‬اس��ت‬ ‫ک��ه بای��د دی��د در اینده‬ ‫توافقنام��ه ای ب��ه امض��ا‬ ‫می رسد یا خیر‪.‬‬ ‫بنزین��ی چال��ش‬ ‫داریم زیرا بازار تقاضا گرم‬ ‫نیست‪ .‬شاید ‪ ۱۰‬درصد امار‬ ‫تولید و فروش س��ال گذشته‬ ‫در امس��ال محقق شده باشد به‬ ‫این دلیل که نرخ تمام شده افزایش‬ ‫یافته ضم��ن انکه انباره��ا هنوز پر از‬ ‫‹ ‹کمک بخش دولتی به خصوصی ‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬با یک��ی از تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫برقی در این زمینه گفت وگو کردیم‪ .‬علی اخوان درباره‬ ‫همکاری بخش خصوصی و دولتی گفت‪ :‬در همکارهای‬ ‫دولت��ی‪ ،‬بخش خصوصی نفعی تجربه نکرده اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬امروز ه��ر تولیدکننده ترجیح می دهد خودش‬ ‫فعالیت بدون مش��ارکت دولتی داشته باشد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬شرایط برای همکاری مهم است اینکه دولت برای‬ ‫تولید در بخش خصوصی سرمایه گذاری می کند یا خیر؛ ‬ ‫به ط��ور کلی برای این همراهی چه مش��وقی هایی در‬ ‫نظر می گیرد‪.‬‬ ‫این تولیدکننده موتورس��یکلت برقی درباره پیشنهاد‬ ‫بخ��ش خصوصی ب��رای هم��کاری و همراهی با بخش‬ ‫دولت��ی گف��ت‪ :‬واقعیت اقتصادی این اس��ت که بخش‬ ‫خصوصی می تواند موفق ت��ر از بخش دولتی عمل کند‬ ‫و بخش دولت��ی باید همراهی معنوی و حمایت قانونی‬ ‫از تولید انجام دهد‪.‬‬ ‫وی درباره تولید و بازار موتورسیکلت های برقی گفت‪:‬‬ ‫در زمینه بازار امسال این برند ‪ ۹۰۰‬موتورسیکلت برقی‬ ‫فروخته است‪ .‬این امار از ‪ ۴‬هزار موتورسیکلت فروخته‬ ‫ش��ده در دو سال گذش��ته اس��ت‪ .‬بازار تقاضا مناسب‬ ‫نیس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬تولیدکننده داخلی بدون س��ود و با‬ ‫نرخ تمام شده محصوالتش را به بازار عرضه می کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬تولید برقی ه��ا را اغاز کرده ایم تنها‬ ‫برای اینکه س��بد کاالیی مان کامل باشد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۳‬مدل موتورس��یکلت برقی تولید می ش��ود و برای ‪۵‬‬ ‫مدل جدیدتر نیز در حال گرفتن پروانه ساخت هستیم‪.‬‬ ‫اخ��وان در ادام��ه موضوع همکاری بخ��ش دولتی و‬ ‫خصوصی گفت‪ :‬در این مدت بخش دولتی خیری برای‬ ‫صنعتگر نداش��ته به طوری که در تجربه قبلی این برند‬ ‫با وزارت دفاع برای تولید باتری های موتورسیکلت برقی‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان متضرر شدیم‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح موض��وع گفت‪ :‬قرار ب��ود باتری این‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی در داخل تولید ش��ود و در‬ ‫اختیار تولیدکننده قرار گیرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای تولید این‬ ‫نوع موتورسیکلت ها س��رمایه گذاری جدید داشتیم اما‬ ‫در نهای��ت به جای باتری م��ورد نیاز‪ ،‬باتری دیگری در‬ ‫اختیار ما قرار گرفت که کارامد نبود و تمام مش��تریان‬ ‫از ان ناراضی هستند‪.‬‬ ‫اخ��وان در پای��ان گفت‪ :‬از ای��ن رو‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫اعتم��ادی ب��ه بخ��ش دولت��ی ن��دارد‪ .‬اگ��ر حمایت‬ ‫سازمان های دولتی واقعی باش��د تولیدکننده استقبال‬ ‫می کند و همکاری و مشارکت الزم را خواهد داشت‪.‬‬ ‫تغییرات خودرویی برای اراستگی ان‬ ‫ت��ودوزی خ��ودرو به ویژه ب��رای خودروهای داخلی‬ ‫امروزه بس��یار مورد توجه است‪ .‬در هنگام مراجعه به‬ ‫مراک��زی که این نوع فعالیت ها را انجام می دهند باید‬ ‫به نکات مختلفی توجه کرد که در این گزارش به انها‬ ‫اشاره شده است‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬با توجه به اینکه بیش��تر‬ ‫خودروهای داخلی‪ ،‬طراحی ب ه نسبت ضعیفی در بخش‬ ‫کابین دارند‪ ،‬به همین دلیل بسیاری از خریداران این‬ ‫نوع خودروها به س��مت مغازه های تزئیناتی می روند‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن‪ ،‬در بحث خودروه��ای خارجی نیز بعد‬ ‫از مدت��ی‪ ،‬دچار پوس��یدگی در بخش های مختلف از‬ ‫جمله فرم��ان و رودری ها ش��ده و صاحبان خودروها‬ ‫نیز ناگزیر به مراجعه ب��ه مغازه های ترمیم یا تعویض‬ ‫تودوزی می شوند‪.‬‬ ‫هنگام خرید به طور حت م به این نکات توجه کنید‪:‬‬ ‫‹ ‹روکش صندلی‬ ‫یک��ی از مهم ترین مواردی که به عنوان نخس��تین‬ ‫گزینه به ذهن صاحبان خودر و خطور می کند‪ ،‬تعویض‬ ‫روکش صندلی ها است زیرا این کار فایده های زیادی‬ ‫دارد؛ ج��دا از اینکه روکش صندلی چرمی یا پارچه ای‬ ‫باش��د‪ ،‬تعویض روک��ش صندلی باع��ث جلوگیری از‬ ‫خراب شدن روکش های اصلی شده است‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫با انتخاب یک روکش زیبا می توان جذابیت خودرو را‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ن��رخ روکش صندلی بر حس��ب نوع‬ ‫خودرو‪ ،‬جنس روکش و بسیاری از موارد دیگر متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر بخواهید روکش صندل��ی خودروی تان را‬ ‫عوض کنی��د در ارزان ترین حالت ممکن حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫ت و این نرخ تا حدود ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تومان هزینه ان اس�� ‬ ‫هزار تومان نیز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹روکش فرمان‬ ‫روکش فرمان می تواند قابلیت های متفاوتی داش��ته‬ ‫باش��د و به همین دلیل است که بسیاری از خریداران‬ ‫به س��رعت به سمت خرید این نوع روکش ها می روند‪.‬‬ ‫تکذیب خروج فولکس واگن از ایران‬ ‫خودروس��از المانی فولکس واگن اخبار منتشر ش��ده از طرف مقامات امریکایی‬ ‫مبنی بر ترک بازار ایران را تایید نکرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬خبرگزاری بلومبرگ ب��ه نقل از مقامات‬ ‫امریکایی گزارش داد در مذاکرات انجام ش��ده بین ریچارد‬ ‫گرنل‪ ،‬س��فیر امری��کا در المان و مقامات این ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬قرار شده اس��ت فولکس واگن ایران را‬ ‫ترک کند ام��ا فولکس واگن در واکن��ش به این خبر‬ ‫اعالم کرد موضعش نس��بت به ای��ران تغییری نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یک��ی از تحریم ه��ای اعمالی امریکا علی��ه ایران در‬ ‫م��رداد‪ ،‬بخش خودروس��ازی ب��ود و در واکنش به این‬ ‫تحریم ها شرکت هایی چون پژ و‪ -‬سیتروئن و دی اس اعالم‬ ‫کردند به فعالیت خود در ایران پایان می دهند‪.‬‬ ‫یک مقام اگاه در فولکس واگن به رویترز گفته است این شرکت‬ ‫ارتباط خود را با گرنل حفظ کرده و با وی درباره ایران در حال مذاکره است‪.‬‬ ‫با این حال کریس��تینا هیگنز‪ ،‬سخنگوی سفارت امریکا در المان گفته است که‬ ‫این س��فارتخانه در حال مذاکره با مدیران ارش��د شرکت های المانی است و انها‬ ‫گفته اند به تحریم های امریکا پایبند خواهند بود‪.‬‬ ‫فولکس واگن سرمایه گذاری بزرگی در ایران انجام نداده است‪.‬‬ ‫سال گذشته شرکت «سئات» که زیرمجموعه اسپانیایی این‬ ‫خودروس��از اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از ورود به ایران منصرف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گرنل که موضعی تند علیه ایران دارد‪ ،‬تنها س��اعتی‬ ‫پس از ورودش به المان در ماه مه امس��ال در توئیتی‬ ‫به ش��رکت های المانی برای همکاری با ایران هش��دار‬ ‫داده بود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬برخی از مقام��ات المانی به دخالت های‬ ‫سفیر امریکا در امور تجاری المان اعتراض کرده اند‪.‬‬ ‫بیژن دیر س��رایی‪ ،‬س��خنگوی حزب «اف‪.‬د‪.‬پ» در مجلس‬ ‫المان گفته است‪ :‬اینکه شرکت های المانی به دلیل فشارهای سفیر‬ ‫امریکا تصمیم گیری کنند‪ ،‬مسخره است‪ .‬اقتصاد المان و اروپا نیرومند است و‬ ‫نیازی به گرفتن دستور مانند مناطق تحت اشغال (امریکا) ندارد‪.‬‬ ‫از جمل��ه موارد مهم می توان ب��ه محافظت از چرم یا‬ ‫رنگ فرمان اش��اره کرد‪ .‬به ط��ور کلی در خودروهای‬ ‫داخلی‪ ،‬خری��داران برای دادن چه��ره ای جذاب تر به‬ ‫خودروی ش��ان به سراغ استفاده از چنین روکش هایی‬ ‫می رون��د‪ .‬این ن��وع روکش ها به دو دس��ته تقس��یم‬ ‫می شوند؛ دسته نخست روکش هایی است که صاحب‬ ‫مغاز ه روی فرمان و در مقابل چش��مان شما می دوزد‪.‬‬ ‫دس��ته دوم مربوط به حالتی اس��ت که یک غربیلک‬ ‫فرم��ان چرم دوزی ش��ده ب��ه طور کامل به مش��تری‬ ‫تحویل داده می ش��ود‪ .‬در چنین حالت��ی برای اینکه‬ ‫نرخ تمام شده برای تان کاهش یابد بهتر است غربیلک‬ ‫فرمان خود را ب��ه همان صاحب مغازه دهید زیرا انها‬ ‫غربیلک شما را خریداری می کنند‪.‬‬ ‫روکش هایی نیز وجود دارد که به ش��کل دست دوز‬ ‫نیستند و برای بیشتر خودروها استفاده می شود‪ .‬درباره‬ ‫خودروهای وارداتی نیز این نوع خودروها به طور عموم ‬ ‫از روکش چرم برای فرمان استفاده می کنند اما پس از‬ ‫مدتی این نوع روکش ها فرسوده می شوند و در نهایت‪،‬‬ ‫مغازه هایی وجود دارن��د که غربیلک فرمان را تحویل‬ ‫می گیرن��د و روکش انها را ترمیم یا تعویض می کنند‪.‬‬ ‫روکش فرمان دوخت سوزنی از حدود ‪ ۵۰‬هزار تومان‬ ‫با نصب ش��روع می شود و نرخ ان در گران ترین حالت‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬هزار تومان می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تودوزی رودری و سردنده‬ ‫در برخی موارد اگر به ش��دت عالقه مند به تغییرات‬ ‫در خودرو باش��ید این امکان وج��ود دارد که تودوزی‬ ‫رودری ها و س��ردنده نیز تعویض شود‪ .‬عالوه بر موارد‬ ‫عنوان ش��ده این امکان وجود دارد که قاب پشت امپر‬ ‫و حتی داشبورد نیز به طور کلی تغییر کند و تودوزی‬ ‫ه��م روی انه��ا انجام ش��ود‪ .‬نرخ این م��وارد متفاوت‬ ‫اس��ت و هر شرکتی قیمت های متفاوتی می دهد‪ .‬این‬ ‫قیمت ها از ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار تومان ش��روع می ش��ود‬ ‫و بر حس��ب نوع کاری که روی خودرو انجام می شود‬ ‫مبلغ بیشتری نیز ممکن است دریافت شود‪.‬‬ ‫مولفه های بهره وری صنعت خودرو چیست؟‬ ‫با توجه به اینکه در برنامه پنجم توسعه ‪ ۲‬درصد بهره وری در اقتصاد کشور‬ ‫هدف گذاری ش��ده است‪ ،‬راه رس��یدن به این بهره وری در صنعت‬ ‫خودرو ط��ی گفت وگو با عضو هیات مدی��ره خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مورد بررس��ی ق��رار گرفت‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت درباره هدف گذاری‬ ‫برنامه پنجم توسعه و بهره وری صنعت خودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هدف گذاری انجام شده در شرایط عادی انجام‬ ‫ش��د اما درحال حاضر باید با توجه به شرایط جدید‬ ‫برنامه ریزی های نو داشته باشیم‪.‬‬ ‫ارمان خالقی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بی ثبات��ی بنگاه ه��ا و واحد های تولی��دی در تامین‬ ‫م��واد اولیه‪ ،‬تجهیزات و قطعات مورد نیاز تهدید کننده‬ ‫بهره وری است‪.‬‬ ‫همچنین در حوزه شاخص های منابع انسانی‪ ،‬در صورتی که‬ ‫کارمزد نیروی کار در حدی نباش��د که در تامین معیشت خود با مشکل‬ ‫مواجه نشود به طور قطع بهره وری نیروی انسانی کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی در ادامه به مس��ئله اموزش نیروی کار اشاره کرد و گفت‪ :‬باید اموزش‬ ‫مس��تمر نیروی کار در دس��تور کار واحد های تولیدی قرار بگیرد تا‬ ‫ب��ا بهره گیری از نی��روی اموزش دیده و خب��ره‪ ،‬بهره وری را‬ ‫افزایش دهند و ب��ا اندازه گیری ش��اخص های بهره وری‪،‬‬ ‫گلوگاه ها و نقاط ایرادی که منجر به افزایش ضایعات و‬ ‫کاهش بهره وری می شود را شناسایی و برای رفع انها‬ ‫برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫خالقی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫که شرایط غیرعادی اس��ت و واحدهای تولیدی در‬ ‫تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند‪ ،‬خودروسازان‬ ‫برای حفظ قدرت رقابت‪ ،‬باید برنامه های دقیقی درباره‬ ‫افزای��ش مهارت ها و بهبود بهره وری و کاهش ضایعات و‬ ‫هزینه های تولید داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کیفی��ت کار س��رمایه نی��روی انس��انی را ارتق��اء‬ ‫دهند ت��ا بتوانند زیان هایی ک��ه از بخش های دیگر متحمل می ش��وند را‬ ‫جبران کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫همکاری های زنجیره ای زمینه ساز توسعه‬ ‫علی جهان افروز‪ /‬کارش�ناس صنع�ت قطعه‪ :‬برای دستیابی‬ ‫به توس��عه‪ ،‬تاثیر صنایع و پیوستگی انها به یکدیگر بسیار اثرگذار‬ ‫است‪ .‬خودروس��ازی به عنوان یکی از صنایع استراتژیک با صنایع‬ ‫زیادی در ارتباط است‪ .‬از این رو‪ ،‬پیشرفت صنعت خودرو زمینه ساز‬ ‫توسعه سایر صنایع پایین دستی ان از جمله قطعه سازی است‪.‬‬ ‫امروز صنعت قطعه کش��ور به دنبال روزامدی و توس��عه است و‬ ‫در این راس��تا س��عی در راه یابی به بازارهای جهانی دارد اما بعضی‬ ‫مسائل داخلی و خارجی کارها را به هم گره زده است‪ .‬در این بین‬ ‫نمی ت��وان س��ود اقتصادی تولید را نادیده گرفت‪ .‬تورم هر س��ال و‬ ‫افزایش هزینه های تولید در کش��ور یکی از چالش هایی اس��ت که‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫کارشناس��ان اقتص��اد معتقدن��د ب��ا وضعی��ت‬ ‫تحریم ها‪ ،‬کشور در شرایط جنگی قرار دارد و باید‬ ‫برای برون رفت از مشکالت‪ ،‬ارایش جنگی گرفت‪.‬‬ ‫در کنار فش��ارهای بین المللی‪ ،‬برخی عملکردهای‬ ‫نهادهای داخلی حاکی از خودتحریمی هایی است‬ ‫که گالیه های بسیاری را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫صنعتگر عنوان می کند به عنوان بخش خصوصی‬ ‫می تواند تا ح��دودی مدیریت کند و فعالیت خود‬ ‫را ادامه دهد اما بسیاری از مسائل خارج از حیطه‬ ‫مدیریتی او است و به سیاست های دولت بستگی‬ ‫دارد‪ .‬در این راستا‪ ،‬درباره وضعیت تولید در صنعت‬ ‫قطعه و خودرو به س��راغ کارشناسان و فعاالن این‬ ‫صنع��ت رفتیم و انها به برخی سیاس��ت ها در این‬ ‫باره اشاره کردند که نیاز به بازنگری دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای تولید‬ ‫حس��ام اردش��یر از اعضای انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه های خودرویی درباره وضعیت‬ ‫صنعت قطعه و تیراژ تولید خودرو گفت‪ :‬در زمینه‬ ‫تولید خودرو فعالیت قطعه س��ازان و خودروسازان‬ ‫مطرح است‪ .‬از نظر تعدادی نه حجم ریالی فروش‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان زیادی به دنبال این هستند که تیراژ‬ ‫تولید مانند سال گذش��ته ادامه پیدا کند‪ .‬به طور‬ ‫نمون��ه‪ ،‬فعالیت ما ب��ا گروه صنعت��ی ایران خودرو‬ ‫است و این خودروساز تا جایی که امکان داشته و‬ ‫توانسته‪ ،‬به وعده های خود عمل کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ال گذش��ته این خودروس��از با‬ ‫رس��یدگی به طلب های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۲۰‬روز سعی کرد‬ ‫به لحاظ مالی از زنجیره تامین خود حمایت کند‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬طلب قطعه سازان به بیش از ‪ ۳۰۰‬روز‬ ‫و حتی یک سال رسیده بود اما پایان سال گذشته‪،‬‬ ‫ایران خودرو این زمان را به ‪ ۹۰‬و ‪ ۱۲۰‬روز رس��اند‬ ‫که وضعیت مطلوبی بود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬البته امس��ال‬ ‫ب��ا وضعیتی که برای این صنعت رقم خورد‪ ،‬زمان‬ ‫پرداخت معوقه ها بیشتر ش��ده و به بیش از ‪۱۸۰‬‬ ‫روز رس��یده زیرا خودرویی فروخته نمی ش��ود تا‬ ‫هزینه های قطعه ساز پرداخت شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر‬ ‫پیش تر با ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان می توانس��تیم ‪۱۰۰‬‬ ‫کاال بخریم امس��ال این توان به نیم رس��یده اما با‬ ‫وجود همین وضعیت بس��یاری از س��ازندگان در‬ ‫حال فعالیت هستند‪ ،‬حتی افزایش ظرفیت داده اند‬ ‫تا در زمینه تولید با کمترین مشکل محصوالت سر‬ ‫زمان مقرر تحویل داده شود‪.‬‬ ‫وی در حمای��ت از خودروس��ازان گف��ت‪:‬‬ ‫قطعه س��ازان با توجه به تعهدی که دارند با وجود‬ ‫اینک��ه طلب های زیادی از خودروس��ازان دارند تا‬ ‫جایی که برای ش��ان مقدور است به تولید و تامین‬ ‫قطع��ات ادامه می دهند‪ .‬فرام��وش نکنیم اگر یک‬ ‫خودرو به طور مثال‪ ،‬دارای ‪ ۱۰۰‬قطعه باشد حتی‬ ‫یک قلم کوچک ان تامین نشود خودرو ناقص بوده‬ ‫و به اصطالح تجاری نمی شود‪.‬‬ ‫پیش فروش‬ ‫خودرو‬ ‫و تاثیر بر‬ ‫کاهش‬ ‫قیمت ها‬ ‫توس��عه یافتگی را با مش��کل جدی روبه رو کرده است‪ .‬نوسان های‬ ‫ارزی و ت��ورم در کنار افزایش دس��تمزدها و هزینه های حمل ونقل‬ ‫و مس��ائل عمومی نرخ تمام ش��ده را باال برده است‪ .‬رقابتی نبودن‬ ‫قیمت ها در ادامه صادرات را با مش��کل روبه رو می کند که بستری‬ ‫برای توسعه و سوداوری است‪.‬‬ ‫زمانی که ش��رکت س��وداور نباش��د و حتی زیان ده باشد دیگر‬ ‫انتظار توس��عه از ان بحثی بیهوده اس��ت زیرا تولیدکننده س��عی‬ ‫ب��ر صرفه جویی هزینه ها دارد و س��رمایه گذاری انجام نمی ش��ود و‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬فعالیت ها با تعدیل نیروی انس��انی کوچک و کوچک تر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬در بازاره��ای بین المللی ش��رکت های خارجی‬ ‫اطمینان کافی به روابط تجاری با کش��ور ندارند و محتاطانه عمل‬ ‫می کنند‪ .‬البته برای فروش محصول فعال هس��تند اما برای خرید‬ ‫به اصطالح‪ ،‬دس��ت به عصا راه می روند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫داشت در این باره ارتباطات به سرعت برقرار شود‪.‬‬ ‫صنعت قطعه نخس��ت به بازار داخل خود متکی اس��ت؛ روندی‬ ‫ک��ه در تمام دنیا وج��ود دارد اما مازاد تولید ب��رای بازار صادرات‬ ‫در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬توسعه یافتگی وابسته به صنایع‬ ‫داخلی است زمانی که فعالیت صرفه اقتصادی نداشته باشد تفاوتی‬ ‫نمی کند در بازار ایران یا خارج‪ ،‬رقابت دشوار خواهد شد‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ارایش جنگی بگیرید‬ ‫او در این باره افزود‪ :‬برخی قطعات در ظاهر دیده‬ ‫نمی ش��وند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬عکس های هوایی که از‬ ‫خودروها گرفته می ش��ود و به عنوان احتکار از ان‬ ‫نام می برند در ظاهر خودرو کامل است اما ممکن‬ ‫است یک قطعه ریز را نداشته باشد‪.‬‬ ‫اردش��یر درب��اره بی تدبیری داخل��ی در مقابل‬ ‫تحریم ها گف��ت‪ :‬امروز هنوز تحریم ها به ش��کل‬ ‫جدی اغ��از نش��ده و وضعی��ت امروز ناش��ی از‬ ‫بی تدبیری داخلی اس��ت‪ .‬برای مثال‪ ،‬اتفاق هایی‬ ‫ک��ه درحال حاضر چالش هایی را ب��رای تولید به‬ ‫وجود اورده بخش��ی مربوط به گمرک و بخش��ی‬ ‫دیگر به بانک ها برمی گردد‪ .‬بعضی مش��کالت نیز‬ ‫نتیجه خال یک رویه واحد در کس��ب وکار کشور‬ ‫بوده که گره هایی را به وجود اورده اس��ت‪ .‬البته‬ ‫هر س��ازمان و نهادی برای عملک��رد خود دلیل‬ ‫و اس��تداللی دارد‪ .‬اما فرام��وش کرده ایم اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی یعنی تصمی��م به موقع ب��رای حالت‬ ‫بحران‪ ،‬نه انکه با ش��رایط قبلی فعالیت ها را ادامه‬ ‫دهیم‪ .‬اگر مدیران دولت��ی به فرمایش های رهبر‬ ‫معظم انقالب گوش دل می دادند امروز شاهد این‬ ‫مشکالت نبودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی نقطه کور‬ ‫شرکت فوالدین ذوب امل(فذا) در زمینه تولید‬ ‫و تامین اکس��ل خودرو فعالیت دارد و در واقع ‪۸۰‬‬ ‫درصد اکسل های مورد نیاز خط تولید خانواده های‬ ‫پژو و سمند ایران خودرو را تامین می کند‪ .‬اردشیر‬ ‫در این باره گفت‪ :‬واحد تولیدی ما روزانه بین ‪۶۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۷۰۰‬اکسل تامین و با نصب بدنه و صندلی‪ ،‬ان‬ ‫را برای ادامه فرایند وارد مرحله بعدی می کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره مش��کالت تولید خ��ودرو در زمینه‬ ‫تامی��ن قطعات به برخی بی تعهدی ها اش��اره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬قطعات الکترونیک از س��وی صنعتگران‬ ‫وارد می ش��ود در حالی که قرار بود داخلی س��ازی‬ ‫ش��وند که صنعتگران این حوزه به قول خود عمل‬ ‫نکرده اند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این قطعات با ارز دولتی وارد‬ ‫ش��د‪ .‬هنگام ترخیص هم مابه التف��اوت ارز دولتی‬ ‫و مرج��ع پرداخت نش��د اما پ��س از ترخیص به‬ ‫خودروساز تحویل داده نشد بلکه در بازار نقدی به‬ ‫فروش رس��ید‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در این شرایط ویژه‬ ‫اگر ‪ ۸۰‬درصد قطعه س��ازان به تعهدات خود عمل‬ ‫کرده اند‪ ،‬تعدادی نیز بدعهدی کرده اند‪ .‬زمانی که‬ ‫خودروس��از نتواند قطعات را فراهم کند‪ ،‬نمی تواند‬ ‫محصوالت خود را تجاری کند‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرویی در ادامه بیان مش��کالت‬ ‫تولی��د خ��ودرو گف��ت‪ :‬برخ��ی تامین کنن��دگان‬ ‫تک س��ورس بوده و این پرس��ش مطرح است چرا‬ ‫باید این گونه باشد در حالی که سازندگان دیگری‬ ‫هم فعالیت دارند‪ .‬این باعث شده حالت اهرمی به‬ ‫وجوداید که صنعتگران تک سورس درخواست هایی‬ ‫خارج از عرف در شرایط فعلی داشته باشند‪.‬‬ ‫او تصریح ک��رد‪ :‬نمی توان منکر چنین اهرم های‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران‬ ‫برنامه پیش فروش خودرو را بر کاهش قیمت ها بی اثر دانست‪.‬‬ ‫ی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬با جو ایجاد شده در صنعت‬ ‫امیرحسن کاکای ‬ ‫خودرو و همچنین اتفاق هایی که در بازار س��رمایه رخ داد‪ ،‬حاش��یه بازار‬ ‫خ��ودرو در یک ماه گذش��ته به ش��دت باال رفت‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬با حرکت‬ ‫نقدینگی س��رگردان به بازار س��که‪ ،‬طال و ارز در ماه های گذشته و اشباع‬ ‫ش��دن این بازارها‪ ،‬موج نقدینگی به بازار خودرو رس��ید و حاشیه قیمتی‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه یاداور ش��د‪ :‬امروز دولت همچنان در قیمت گذاری‬ ‫جدید خودروها بالتکلیف اس��ت و اجازه نمی دهد خودروس��ازان با توجه‬ ‫فش��اری در صنع��ت قطعه برای خودروس��از بود‪.‬‬ ‫اردش��یر با اش��اره به کمبود قطعات یاداور ش��د‪:‬‬ ‫برخی با این ترس که ممکن اس��ت تا پایان سال‬ ‫این قطعه وجود نداش��ته باش��د مبادرت به خرید‬ ‫تعداد بیشتری کرده اند زیرا با توجه به امار واردات‬ ‫کاالهایی که به میزان مصرف یک س��اله وارد شده‬ ‫موجودی ندارد و انبار شده اند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬از این رو‪ ،‬باید کنترل ش��ود‬ ‫کس��انی که مبادرت ب��ه واردات کرده اند محصول‬ ‫را ب��رای تولید‪ ،‬تحویل خودروس��از دهند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬تا حدودی مشکالت رفع می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تیراژ تولید تا پایان سال‬ ‫اردش��یر در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه‬ ‫پیش بینی تولید تا پایان س��ال چگونه خواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تولید با تیراژ باال خواس��ته حاکمیتی است‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم‪ ،‬به طور قطع امکان پذیر است‪ .‬منعی‬ ‫از نظر توان تولید و فناوری وجود ندارد‪ .‬الزمه اش‬ ‫برخورد با یک سلسله قطعه سازان و مدیرانی است‬ ‫به باال رفتن نرخ نهاده ها‪ ،‬به افزایش نرخ بپردازند‪ .‬وی به پیش فروش های‬ ‫خودروس��ازان اش��اره کرد و گفت‪ :‬پیش فروش هایی که با قیمت های اغاز‬ ‫س��ال انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬معنایی جز رانت و برخورداری از یارانه تفاوت‬ ‫قیمتی ارز رس��می و ب��ازار ازاد ندارد‪ .‬کاکایی بیان کرد‪ :‬هر مش��تری که‬ ‫در ای��ن طرح توانس��ت به خرید خ��ودرو اقدام کند‪ ،‬حاش��یه قیمتی ‪۵۰‬‬ ‫درصدی نصیبش می شود‪ .‬البته این حاشیه مربوط به مصرف کننده امروز‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه از ان بازار سرمایه است‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬بسیاری از خریداران‬ ‫خودرو‪ ،‬در حقیقت مصرف کننده نیستند و خودرو را برای سرمایه گذاری‬ ‫و دس��تیابی به س��ود خری��داری کرده اند‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬به طور نمون��ه‪ ،‬پراید که در زمان اغاز پیش فروش س��ایپا با‬ ‫خودروهای بالتکلیف در گمرکات‬ ‫رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت‪ :‬به دلیل ابالغ نش��دن ش��یوه نامه اجرایی‬ ‫درب��اره چگونگی دریاف��ت مابه التف��اوت ارزی از خودروهای وارد ش��ده با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی‪ ،‬هنوز تکلیف این خودروها و زمان تحویل انها به خریداران مشخص نیست‪.‬‬ ‫کوروش مرشدس��لوک در گفت وگو با ایس��ن ا اظهار کرد‪ :‬در دوره ای‪ ،‬دولت دالر را‬ ‫در ن��رخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان ثاب��ت و اعالم کرد که تمام واردکنندگان باید کاالی خود را با‬ ‫استفاده از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه حدود دو ماه پ��س از ان‪ ،‬تصمیم دولت تغییر کرد و ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی منسوخ شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به دنبال ان دولت بخشنامه جدیدی داد و اعالم‬ ‫کرد کاالهایی که با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد شده اما هنوز از گمرک ترخیص نشده اند‪،‬‬ ‫باید مابه التفاوت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تا ارز بازار ثانویه را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن واردکنندگان خودرو ادام��ه داد‪ :‬این در حالی اس��ت که به لحاظ‬ ‫منطقی امکان دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از کاالهایی که در گذشته ثبت سفارش و‬ ‫به مصرف کنندگان پیش فروش شده‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫مرشدس��لوک ب��ا بیان اینکه تمام خودروهای متوق��ف در گمرک پیش از این طی‬ ‫قراردادهای پیش فروش به نرخ قطعی به مش��تریان فروخته ش��ده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این ش��رایط مش��تریان نمی پذیرند برای خودرویی که در گذش��ته خریداری کرده و‬ ‫بخش��ی از پول ان را نیز پرداخت کرده اند دوباره مبلغی به عنوان مابه التفاوت ارزی‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این شرایط واردکنندگان خودرو ناچار هستند به بند فورس ماژور‬ ‫در قرارداده��ای پیش فروش خودرو اس��تناد کنند و به مش��تریان بگویند با توجه به‬ ‫شرایط جدید و بخشنامه دولت‪ ،‬باید مابه التفاوت ارزی را پرداخت کنند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫بسیاری از مشتریان به این موضوع اعتراض دارند و به همین دلیل موضوع بالتکلیف‬ ‫که چنین خدماتی می دهند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه ب��ه برخی برخوردهای‬ ‫چشم پوشی ش��ده در وزارتخانه های مربوط اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬امروز کسانی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای واردات مواد اولیه خود را به عنوان‬ ‫تولیدکننده معرفی می کنن��د که تاکنون فعالیت‬ ‫تولیدی نداش��ته اند‪ .‬مبلغی می پردازند و کارشان‬ ‫راه می افتد و ثبت سفارش انجام می شود‪ .‬در حالی‬ ‫که باید با این افراد برخورد شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬درباره تولید قطعه و خودرو عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اگر مواد اولیه مورد نیاز ترخیص ش��ود برای‬ ‫تولید مش��کلی وجود نخواهد داشت‪ .‬شاید به یک‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تیراژ هم برسیم‪.‬‬ ‫اردش��یر در پایان ب��ه قیمت گذاری دس��توری‬ ‫خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬مش��کل اساسی امروز‬ ‫صنعتگ��ر در حوزه خودرو و قطع��ه قیمت گذاری‬ ‫دستوری اس��ت که خارج از تولید انجام می شود‪.‬‬ ‫با وجود باال رفتن نرخ نهاده های تولید‪ ،‬خودروساز‬ ‫مانده است‪ .‬رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود‪ :‬در این شرایط منتظر شیوه نامه‬ ‫اجرایی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هس��تیم تا مشخص شود‬ ‫در خودروهای��ی که با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد ش��ده اند‪ ،‬چه مق��دار مابه التفاوت و به‬ ‫چ��ه صورت باید پرداخت ش��و د زی��را درحال حاضر تکلیف این موضوع ها مش��خص‬ ‫نیس��ت‪ .‬مرشدس��لوک خاطرنش��ان کرد‪ :‬به طور طبیعی تا ان زمان امکان ترخیص‬ ‫خودروهای وارد ش��ده ب��ا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و تحویل انها به مش��تریان وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬امیدواریم مس��ئوالن هر چه زودتر تکلیف این موارد را روش��ن کنند تا هم‬ ‫واردکنندگان خودرو و هم خریداران از بالتکلیفی خارج شوند‪.‬‬ ‫اجازه افزایش نرخ ندارد و به دنبال ان‪ ،‬قطعه س��از‬ ‫هم نمی تواند قیمت های خود را تغییر دهد‪ .‬نتیجه‬ ‫این عملکرد این می ش��ود که تولیدکننده فعالیت‬ ‫خ��ود را تعطی��ل کرده زی��را معتقد اس��ت صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اما و اگرهای تولید‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کشور‪ ،‬تیراژ تولید را وابسته به سیاست های دولتی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬تولید بستگی به سیاست های دولت‬ ‫و خودروساز دارد اما چند سناریو قابل پیش بینی‬ ‫اس��ت؛ اگر ارز تخصیص داده شده به واردات مواد‬ ‫اولیه و قطع��ات منفصله ارز دولتی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫باش��د و قیمت گذاری هم از حالت دستوری خارج‬ ‫ش��ود‪ ،‬می توانیم بیش از یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫خودرو تولید کنیم‪ .‬بازار هم کشش دارد‪.‬‬ ‫وی به س��ناریو دوم و سوم اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ش��کل دیگر‪ ،‬تخصیص ارز نیمای��ی با نرخ ‪ ۸‬هزار‬ ‫ن��رخ ‪ ۴۲‬میلی��ون تومانی در ب��ازار خرید و فروش می ش��د‪ ،‬این روزها به‬ ‫ح��دود ‪ ۳۸‬میلیون تومان کاهش یافته اس��ت و هنوز در مقایس��ه با نرخ‬ ‫کارخانه ‪ ۱۶‬میلیون تومان حباب دارد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬این پیش فروش ها و‬ ‫قیمت گذاری های دستوری‪ ،‬جز توسعه رانت‪ ،‬توسعه حاشیه بازار و تمدید‬ ‫اوضاع نابسامان خودرویی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬ای��ن پیش فروش ها در ش��رایط فعلی ب��ه مثابه زیان‬ ‫خودروسازان اس��ت زیرا برخی مواد اولیه داخلی مانند فوالد و الومینیوم‬ ‫نرخ جهانی دارند و همچنین قطعات خارجی به دلیل افزایش نرخ دالر با‬ ‫افزایش نرخ روبه رو شده اند اما خودروساز اجازه افزایش نرخ ندارد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران‬ ‫تومان��ی بدون قیمت گذاری دس��توری اس��ت‪ .‬در‬ ‫این حال��ت تولید می تواند تا م��رز یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار خودرو هم برس��د‪ .‬اما در بدبینانه ترین‬ ‫حالت این است که ارز تخصیص داده شده به این‬ ‫صنعت‪ ،‬نیمایی باشد و تامین هم نشود‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫قیمت گذاری دس��توری و از باال به پایین باشد که‬ ‫در این حالت نمی توان امید داشت بیش از ‪ ۷۰۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار خودرو تولید شود‪.‬‬ ‫نجفی من��ش درب��اره وضعیت تولی��د قطعه در‬ ‫واحدهای صنعتی نیز گفت‪ :‬صنعت قطعه شرایط‬ ‫خوبی ندارد‪ .‬واحدهای صنعتی زیادی تعدیل نیرو‬ ‫داشته اند زیرا تیراژ تولید به دلیل کمبود نقدینگی‬ ‫افت پیدا کرده که این امر منجر به کوچک ش��دن‬ ‫واحدهای صنعتی شده است‪ .‬همچنین مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز تامین نشده به طوری که در اصفهان ‪۴‬‬ ‫واحد تعطیل شده و باقی نیز تعدیل نیرو کرده اند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬باید هر چه س��ریع تر به وضعیت صنعت‬ ‫قطعه رسیدگی شود‪.‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬تداوم این روند ب��ه تضعیف صنعت در میان مدت و بلندمدت‬ ‫می انجامد زیرا قطعه س��ازان به دلیل نبود سوداوری الزم با خودروسازان‬ ‫همراه��ی نمی کنند و در نتیجه‪ ،‬نرخ تولید خودرو به ش��دت افت می کند‪.‬‬ ‫این در حالی است که هنوز اثار تحریم های خودرویی هویدا نشده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در دوران تحری��م نی��ز از خودروس��ازان انتظار می رود‬ ‫بر تحقیق و توس��عه تمرک��ز کنند تا بتوانند بیش��تر دوام اورند اما وقتی‬ ‫خودروساز زیانده شود‪ ،‬نمی تواند در این زمینه سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫کاکای��ی گف��ت‪ :‬از دولت انتظ��ار می رفت با قطعی ش��دن برخی موارد‬ ‫از جمله نرخ دالر و مش��خص ش��دن گروه های کاالیی دریافت کننده ارز‬ ‫دولتی‪ ،‬قیمت های جدید خودروها را اعالم می کرد‪.‬‬ ‫جدیدترین وضعیت تولید خودروهای سواری و انت‬ ‫مرداد امسال تولید خودروهای سواری در برخی خودروسازان داخلی افزایش و در‬ ‫برخی نیز کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬تولید‬ ‫انواع خودروهای س��واری از ‪ ۱۳۵‬هزار و ‪ ۶۸۰‬دس��تگاه در مرداد سال گذشته به ‪۸۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۸۷‬دستگاه در مرداد امسال رسید‪.‬‬ ‫در این مدت تولید انواع س��واری در گروه بهمن صعودی بود و از ‪ ۶۵۴‬دس��تگاه در‬ ‫مرداد سال گذشته به ‪ ۱۳۴۹‬دستگاه افزایش یافت‪.‬‬ ‫تولید این محصوالت در کرمان موتور نیز افزایش یافته و از ‪ ۳۳۳۷‬دستگاه در مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۴۱۵۹‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫مرداد امس��ال تولید انواع سواری در صنعت خودرو اذربایجان نیز با افزایش همراه‬ ‫بوده و از ‪ ۸‬دستگاه در مرداد سال گذشته به ‪ ۳۲۲‬دستگاه افزایش یافت‪.‬‬ ‫تولید این محصوالت در خودروس��ازان بم هم به ‪ ۳۴۲‬دستگاه رسید‪ .‬مرداد ‪۳۹۶۱‬‬ ‫تولید سواری در این شرکت متوقف بود‪.‬‬ ‫اما در این مدت تولید انواع س��واری در گروه صنعتی ایران خودرو کاهش��ی بوده و‬ ‫از ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۶۰۴‬خودرو در مرداد ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۴۷۰‬دستگاه کاهش یافت‪.‬‬ ‫تولید این محصوالت در گروه خودروس��ازی سایپا نیز کاهش یافته و از ‪ ۵۷‬هزار و‬ ‫‪ ۸۶۴‬خودرو در مرداد سال گذشته به ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫مرداد امس��ال تولید انواع سواری در خودروسازی مدیران با کاهش همراه بوده و از‬ ‫‪ ۶۰۷۴‬دستگاه در مرداد ‪ ۱۳۹۶‬به ‪ ۴۳۵۷‬دستگاه کاهش یافت‪.‬‬ ‫تولید این محصوالت در کارمانیا نیز نزولی بوده و از ‪ ۱۳۹‬دس��تگاه در مرداد س��ال‬ ‫گذشته به ‪ ۸۸‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫همچنی��ن بر اس��اس جدیدترین گزارش وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این‬ ‫مدت تولید انواع وانت از ‪ ۷۰۷۹‬دس��تگاه در مرداد س��ال گذشته به ‪ ۴۳۹۳‬دستگاه‬ ‫کاهش یافت‪ .‬تولید انواع وانت در گروه صنعتی ایران خودرو کاهش یافته و از ‪۱۱۳۸‬‬ ‫دستگاه در مرداد سال گذشته به ‪ ۹۶۳‬دستگاه رسید‪ .‬در این مدت تولید انواع وانت‬ ‫ش��در گروه خودروسازی سایپا نیز کاهشی بوده و از ‪ ۴۲۰۷‬دستگاه در مرداد ‪۱۳۹۶‬‬ ‫به ‪ ۲۵۶۰‬دستگاه کاهش یافته است‪ .‬مرداد امسال تولید انواع وانت در گروه بهمن با‬ ‫کاهش همراه بوده و از ‪ ۱۶۹۵‬دستگاه در مرداد سال گذشته به ‪ ۸۷۰‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫تولید این محصوالت در س��ازه های خودرو دیار نیز متوقف ش��ده و از ‪ ۳۹‬دستگاه در‬ ‫مرداد ‪ ۱۳۹۶‬به صفر رسید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بازار خودرو قفل است‬ ‫نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫درباره وضعیت بازار خودرو اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر ش��اهد کاهش‬ ‫قیمت ه��ا در بازار خودروهای داخلی هس��تیم ام��ا این کاهش قابل‬ ‫توجه نیس��ت و در ش��رایطی ک��ه برخی از مدل ها ت��ورم ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫میلیونی داشته اند و یا حتی در مواردی شاهد افزایش ‪ ۲۰۰‬درصدی‬ ‫قیمت ها بوده ایم کاهش قیمت ها نسبت به میزان رشد انها چشمگیر‬ ‫نیست‪ .‬غالمحس��ین قاس��میان در گفت وگو با خبرخودرو به رکود‬ ‫حاکم بر بازار خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر دادوس��تدی‬ ‫در بازار خودرو انجام نمی ش��ود زیرا خری��داران به امید کاهش نرخ‬ ‫و فروش��ندگان در انتظار افزایش قیمت ها هستند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا و ایران خودرو باید محصوالت خود را به‬ ‫ب��ازار عرض��ه کنند تا تعادل در بازار برقرار ش��ود و تا زمانی که این‬ ‫خودروس��ازان محص��والت خ��ود را وارد بازار نکنند ش��رایط تغییر‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬بنابراین باید خودرو به بازار عرضه ش��ود تا تعادل بین‬ ‫عرضه و تقاضا برقرار ش��ود‪ .‬قاس��میان به عدم تعادل عرضه و تقاضا‬ ‫در بازار خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬درحال حاضر عرضه کم و تقاضا‬ ‫افزایش یافته است و خودرو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬که نرخ ان درکارخانه ‪۳۶‬‬ ‫میلیون تومان اس��ت چنانچه در بازار عرضه شود و به دست مشتری‬ ‫برس��د با ن��رخ ‪ ۶۰‬میلیون تومان خواهد بود‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫زمانی که نرخ س��که یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان بود مردم اعالم‬ ‫کردند سکه نخواهند خرید اما زمانی که نرخ ان به ‪ ۴‬میلیون تومان‬ ‫رسید حجم تقاضا برای خرید افزایش یافت و زمانی که نرخ ان به ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان کاهش یافت اعالم کردند سکه ارزان شده‬ ‫اس��ت همین روند در بازار خودرو نیز اتفاق افتاده است‪ .‬نایب رئیس‬ ‫اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران درباره ترخیص‬ ‫خودروه��ای خارج��ی نیز اظهار کرد‪ :‬س��خنانی در این زمینه انجام‬ ‫ش��ده اما تا این لحظه ش��اهد ترخیص خ��ودرو نبوده ایم‪ .‬امیدواریم‬ ‫در اینده ای نزدیک با ترخیص خودروها و عرضه انها در بازار ش��اهد‬ ‫تاثیرات مثبتی بر بازار باش��یم‪ .‬قاسمیان در پایان تاکید کرد‪ :‬دولت‬ ‫باید برای تامین ارز خودروهای وارداتی نیز تدابیری بیاندیشد‪.‬‬ ‫تصمیم سخت‪...‬‬ ‫عبدال�ه توکلی الهیجانی‪ /‬دکترای مهندس�ی‬ ‫خودرو‪ :‬وضعیت صنعت خودرو کشور بحرانی است‪ .‬در‬ ‫یادداشت قبلی اشاره کردم که اگرچه بسیاری‪ ،‬کاهش‬ ‫میزان تولید یا افزایش قیمت ها را بالفاصله به شرایط‬ ‫تحریم کش��ورمان ربط می دهند اما بی شک ریشه این‬ ‫میزان از ش��کنندگی و ناپایداری در ش��رایط صنعتی‬ ‫کش��ور را باید در کاس��تی های ناش��ی از راهبردهای‬ ‫بلندمدت به کار گرفته در این صنعت جست وجو کرد؛‬ ‫کاستی هایی که حتی اگر تحریم ها هم نبود‪ ،‬دیر یا زود‬ ‫صنعت خودرو کش��ور را دچار بحران می کرد‪ .‬حقیقت‬ ‫اینجاس��ت که غفلت از طراحی و توس��عه محصول در‬ ‫س��ال های گذش��ته و تولید نکردن محصوالت با برند‬ ‫خودی(‪ )Own Brand‬سبب ش��ده ابتکار عمل در‬ ‫قس��مت عمده ای از زنجیره ارزش صنعت خودرو‪ ،‬در‬ ‫اختیار خودروساز داخلی نباش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر از این‬ ‫زاویه به مس��ئله بنگریم می توان به تحریم ها به عنوان‬ ‫فرصتی دوباره برای احیای صنایع از دست رفته داخلی‬ ‫نگریست اما همه اینها زمانی می تواند محقق شود که‬ ‫صنعت خودرو تاب تحم��ل وضعیت بحرانی کنونی را‬ ‫داش��ته باشد و از این گذرگاه بحرانی جان سالم به در‬ ‫برد‪ .‬اگر پاسخی فوری و کوتاه مدت به مسئله پیش رو‬ ‫رانت در‬ ‫توقف واردات‬ ‫قطعات یدکی‬ ‫خودرو‬ ‫نداش��ته باشیم‪ ،‬شاید هرگز فرصتی برای اعمال پاسخ‬ ‫پایدار و بلندمدت برای این مس��ئله باقی نماند و انگاه‬ ‫باید ش��اهد فروپاشی صنعت خودرو و قطعه کشور در‬ ‫ماه های اینده باشیم‪.‬‬ ‫در صنع��ت خودرو کش��ور با ‪ ۳‬گ��روه از محصوالت‬ ‫روبه رو هس��تیم که ش��دت بحران ارزی حاصل درجه‬ ‫متفاوتی از وخامت اوضاع را برای هر یک از محصوالت‬ ‫این گروه ها رقم زده است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دس��ته نخس��ت محصوالتی که به شکل خودرو‬ ‫کام��ل یا ‪ CBU‬از خارج وارد می ش��د(بازاری نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬هزار خودرو در این بخش وجود دارد) طبیعی‬ ‫اس��ت که با توجه به باال رفتن نرخ ارز(و با احتس��اب‬ ‫تعرفه ه��ا) بخش بندی قیمتی این خودروها به ش��دت‬ ‫تغیی��ر می کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬باید انتظار داش��ت که‬ ‫ب��رای مثال‪ ،‬خودرو کوچک به ط��ور تقریبی ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫دالری پیکانتو با ارز حدود ‪ ۸‬هزار تومانی و با احتساب‬ ‫تعرفه ها نزدیک ‪ ۲۶۰‬میلیون تومان فروخته شود(دقت‬ ‫کنید که این عدد برای کوچک ترین عضو خودروهای‬ ‫واردات��ی اس��ت و به ط��ور طبیعی ب��رای خودروهای‬ ‫گران ت��ر به اع��داد میلیاردی ختم می ش��ود) با توجه‬ ‫به این افزایش و تطابق نداش��تن ق��درت خرید مردم‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صنف تعمی��رکاران خ��ودر و ته��ران توق��ف واردات‬ ‫قطعات یدک��ی خودرو را موجب ایجاد یک رانت بزرگ دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان قطعات یدکی خودرو مواد اولیه را به کش��ور وارد کرده اند‬ ‫اما از گمرک ترخیص نمی کنند تا بتوانند به نرخ فردا بفروشند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا‪ ،‬علیرضا نیک ایین با اش��اره به کمب��ودی که در بازار‬ ‫قطعات یدکی خودرو ایجاد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه این کمبود موجب‬ ‫ش��ده نرخ قطعات یدکی به صورت سرسام او ر باال برود و همین امر سبب‬ ‫شده مراجعه خودروهای معیوب برای تعمیرات قطعات یدکی کاهش یابد‪.‬‬ ‫ای��ن امر به لحاظ امنیت ش��هری و خودروها اتفاق خوبی نیس��ت چراکه‬ ‫حادثه ساز می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه همه ای��ن موضوع ها با ب��ازار ارز و واردات ما مرتبط‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت نباید جلوی واردات قطعات یدکی را بگیرد‪ .‬شاید‬ ‫می توان انتظار داش��ت که بس��یاری از کسب وکارهای‬ ‫مرتبط با این حوزه به شدت محدود شوند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬دس��ته دوم محصوالت ‪ CKD‬که خودروسازان‬ ‫داخل��ی در چند س��ال گذش��ته به مونت��اژ انها روی‬ ‫اورده اند و حتی تالش هایی را نیز برای داخلی س��ازی‬ ‫قطعات و س��امانه های ان ب��ه کار گرفته اند و گاهی تا‬ ‫‪۳۰‬درصد ارزش این خودروها داخلی سازی شده است‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬در بیش��تر محصوالت این دس��ته بیش‬ ‫از ‪۷۰‬درصد ارزش محصول‪ ،‬فقط به دس��ت خودروساز‬ ‫وارد می شود و متاسفانه باید گفت که حدود ‪۳۰‬درصد‬ ‫از تولیدات خودروسازان بزرگ کشور نیز به محصوالت‬ ‫چین��ی این گروه اختصاص دارد‪ .‬با افزایش بیش از دو‬ ‫برابری نرخ ارز باید انتظار داش��ته باش��یم تا نرخ این‬ ‫گروه از محصوالت به واسطه خودروساز داخلی حدود‬ ‫دو برابر ش��ود‪ .‬به گم��ان من‪ ،‬در بهتری��ن حالت و با‬ ‫فرض پذی��رش اعمال افزایش نرخ از س��وی نهادهای‬ ‫مرتب��ط‪ ،‬بح��ران تقاضا در ای��ن بخش بن��دی از بازار‬ ‫به ش��دت مسئله افرین خواهد بود و معنایش این است‬ ‫که خودروسازان داخلی در فروش بیش از ‪۳۰‬درصد از‬ ‫محصوالت خود دچار بحران خواهند شد‪ .‬به طور قطع‬ ‫این بحران به کس��ب وکارهای مرتبط س��رایت خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬گروه س��وم ب��ه محصوالتی اختص��اص دارد که‬ ‫بی��ش از ‪۷۰‬درص��د اجزای ان داخلی س��ازی ش��ده‬ ‫است(خانواده محصوالت ‪ X ۱۰۰‬در سایپا یا پژو ‪۴۰۵‬‬ ‫در ایران خودرو) یا به سبب انکه از ابتدا با برند داخلی‬ ‫طراحی شده و توسعه یافته اند(تیبا‪ ،‬کوییک و خانواده‬ ‫‪ X ۲۰۰‬در سایپا و خانواده سمند و دنا در ایران خودرو)‬ ‫ابتکار عمل اغلب اجزای ان در اختیار خودروساز است‪.‬‬ ‫در این گروه از محص��والت وخامت اوضاع می تواند‬ ‫کمتر از س��ایر حوزه ها باش��د و البته خوبی ماجرا این‬ ‫است که بیشترین تیراژ خودروسازان داخلی بر اساس‬ ‫محصوالت این گروه استوار است‪ .‬اگرچه در این گروه‬ ‫نی��ز نرخ مواد اولی��ه یا نرخ دیگ��ر قطعات(قطعاتی با‬ ‫فناوری باالتر مانند ‪ ،ECU‬موتور یا ‪ ACU‬و ایربگ)‬ ‫از نرخ ارز متاثر اس��ت اما با توجه به انکه ارزش افزوده‬ ‫اصل��ی محصوالت این گ��روه در داخل کش��ور ایجاد‬ ‫می ش��ود و همچنی��ن با توج��ه به گس��تردگی دامنه‬ ‫ش��غل های مرتبط با این محصوالت باید سریع ترین و‬ ‫موثرتری��ن راه حل ها را در ح��ل چالش های پیش روی‬ ‫تولید این گروه از محصوالت متمرکز کرد(باید در نظر‬ ‫داش��ت که بیکاری شاغالن بسیاری در حوزه خودرو و‬ ‫قطعه س��ازان داخلی بتوانند حدود ‪ ۵۰‬درصد از نی��از بازار را تامین کنند‬ ‫ام��ا ‪ ۵۰‬درصد دیگر قطعات وارد می ش��ود‪ .‬اگر این قطعات وارد نش��ود‪،‬‬ ‫کمب��ود بزرگی ایجاد می ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه در این می��ان رانتی ویژه در‬ ‫حال ش��کل گیری اس��ت‪ .‬درحال حاضر همه قطع��ات وارداتی (‪ ۵۰‬درصد‬ ‫پیش گفته) با نرخ ارز ازاد وارد می شود و همه سخنان و وعده ها در سطح‬ ‫حرف و شعار است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودر و تهران با اش��اره به اینکه بخش‬ ‫حمل ونقل به دلیل نرخ باالی قطعات‪ ،‬الستیک و روغن دچار مشکل شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کرایه هایی که دریافت می شود‪ ،‬به صرفه نیست و خیلی‬ ‫از کامیون ها متوقف ش��ده اند‪ .‬اگر حمل ونقل متوقف ش��ود‪ ،‬مس��لم است‬ ‫که رزق و روزی مردم که به س��مت ش��هرها حمل می شود‪ ،‬دچار مشکل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سیاست های مقطعی و ادامه چالش های بازار خودرو‬ ‫ی��ک کارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت‪ :‬حتی با وج��ود قرار گرفتن تع��داد زیادی از‬ ‫محصوالت ایران خودرو‪ ،‬باز هم ش��اهد اتفاق خاصی در بازار این خودروها نخواهیم بود‪.‬‬ ‫امید رضایی در گفت وگو با عصر خودرو‪ ،‬در تشریح وضعیت بازار محصوالت ایران خودرو‬ ‫پ��س از اغاز پی��ش فروش این خودروها اظهار کرد‪ :‬این اقدامات همانند مس��کن عمل‬ ‫می کند و حتی با وجود تمهیدات پیش بینی شده باز هم راه فرار وجود دارد‪ .‬وی با تاکید‬ ‫خودروهای‬ ‫اینده‬ ‫بر این که تصمیماتی از این دست مقطعی است و با این سیاست نمی توان نرخ خودرو را‬ ‫تثبیت کرد‪ ،‬افزود‪ :‬شاید اقداماتی از این دست در دوره زمانی کوتاهی تاثیرگذار باشد اما‬ ‫در درازمدت به جای پیشین خود باز می گردد و نمی تواند پاسخگوی نیازهای مشتریان‬ ‫باشد در این شرایط تعریف سناریویی و حرکت گام به گام بانک ها می تواند در درازمدت‬ ‫به خریداران خودرو کمک کند که در این ش��رایط نقدینگی مورد نیاز خودروس��ازان از‬ ‫طریق خریداران وارد صنعت خودرو می ش��ود‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو این روند‬ ‫را راه��ی برای بهبود صنعت با اقس��اط بلندمدت و وام ه��ای کم بهره اعالم و اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت باید یارانه بخش خودرو را به شکل های دیگری اختصاص دهد که البته مشخص‬ ‫نیست این بودجه و این سیاست امکان پذیر است یا خیر‪ .‬رضایی ادامه داد‪ :‬هرچند این‬ ‫فروش همانند مسکن مقطعی عمل می کند اما باید یک بار برای همیشه نرخ و تکلیف‬ ‫صنعت خودرو را برای همیشه مشخص کرد زیرا تجربه فعلی بعد از ‪ ۴۰‬سال نشان داد‬ ‫سیاس��ت های گذشته نمی تواند مشکالت خودروسازی و قطعه سازی را حل کند‪ .‬وی با‬ ‫بیان این که صنعت خودرو نیازمند نگاه کالن اس��ت و باید س��ازوکاری برای ان تعریف‬ ‫شود چراکه سازوکار دستوری در این صنعت پاسخگو نخواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫نیازمند ازادس��ازی تمام عیار و تجارت بین المللی در ان اس��ت زیرا اگر قرار اس��ت با‬ ‫سیاست های دستوری به این صنعت نگاه شود‪ ،‬سیاست توسعه ای در پیش گرفته نشود‬ ‫و ش��رایط رقابتی واقعی ایجاد نشده باش��د‪ ،‬این صنعت به جایی نخواهد رسید‪ .‬رضایی‬ ‫ازادسازی هوشمندانه با توجه به عرضه و تقاضا را موفق امیز دانست و گفت‪ :‬ازادسازی‬ ‫افسار و گسیخته که توان خرید ان در بازار وجود نداشته باشد کمکی نخواهد کرد‪.‬‬ ‫صنعت خودرو به س��رعت در حال توسعه اس��ت و مدل های جدید هر‬ ‫ل عرضه می شوند‪ .‬اگر شما می خواهید بدانید در اینده چه خودرویی‬ ‫س��ا ‬ ‫وارد بازار می شود‪ ،‬ماشین های ‪۱۳۹۹‬خورشیدی(‪ )۲۰۲۰‬را بررسی کنید‪.‬‬ ‫به طور قطع در اینده خودروهای الکتریکی بیش��تری تولید خواهند شد‬ ‫و همچنی��ن بعضی از خودروهای امروزی پس از طراحی دوباره‪ ،‬وارد بازار‬ ‫می ش��وند‪ .‬اما خودروهایی هم هس��تند که در هنگام عرضه در بازار کامال‬ ‫جدید خواهند بود‪ .‬به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪ ،‬در این گزارش‬ ‫سعی ش��ده ‪ ۵‬خودرویی که ممکن است تا س��ال ‪ ۱۳۹۹‬وارد بازار شوند‬ ‫پیش بینی ش��وند‪ .‬طرح��ی برای یکی از بزرگ تری��ن نام های این صنعت‪،‬‬ ‫نارضایتی فزاینده مرتبط با ان یکی از جاهایی اس��ت‬ ‫که تحریم کنندگان صنعت خودرو‪ ،‬ان را هدف گرفته‬ ‫و بدان دل خوش کرده اند)‪.‬‬ ‫این نکته درست اس��ت که تصویر ناخوشایندی که‬ ‫از صنعت خودرو در بیش��تر جامعه به لحاظ نداش��تن‬ ‫کیفیت الزم به وجود امده اما حقیقت این اس��ت که‬ ‫سخن بر س��ر ش��رایط بحرانی و البته تصمیم سخت‬ ‫و پاس��خی س��ریع به منظور نجات یک صنعت است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬گروه س��وم بیشترین تولیدات خودروسازان‬ ‫داخل��ی و زنجی��ره تامی��ن مرتب��ط ب��ا ان را به خود‬ ‫اختصاص می ده��د و نجات صنعت خ��ودرو در گروه‬ ‫نجات تولید گروه س��وم و گره گش��ایی از موانع تولید‬ ‫محص��والت عنوان ش��ده در این دس��ته از محصوالت‬ ‫اس��ت(درباره دو گ��روه دیگ��ر با توجه ب��ه تنگناهای‬ ‫ارزی کش��ور امکان نجاتی نمی ت��وان متصور بود زیرا‬ ‫به دلیل ماهیت زیرس��اختی محص��والت ان دو گروه‪،‬‬ ‫میزان ارز تزریقی و اثربخش��ی ان قابل توجیه نیست)‬ ‫اما اگر س��رکوب قیمت های این گ��روه از محصوالت‬ ‫بخواهد تداوم یابد خودروس��ازان داخلی به سبب باال‬ ‫رفتن زیان های انباشته ناشی از تولید ضررده به زودی‬ ‫تعطیل می شوند‪.‬‬ ‫نیک ایین اضافه کرد‪ :‬بس��تن راه واردات و تعیین تعرفه ها و تاییدیه های‬ ‫خاص‪ ،‬کار درس��تی نیس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ب��رای واردات لنت‪ ،‬گفته اند‬ ‫بروید و تاییدیه بیاورید که در کشور امکان تولید لنت وجود ندارد‪ .‬درست‬ ‫است که در کش��ور امکان تولید لنت وجود دارد اما تعداد لنتی که تولید‬ ‫می ش��ود پاسخگوی ‪ ۲۰‬میلیون خودرو نیس��ت‪ ،‬به ویژه برای خودروهای‬ ‫خاص و لوکس فناوری تولید لنت در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودر و تهران با بیان اینکه ممنوع‬ ‫ش��دن واردات قطعات باعث ش��ده تولیدکنندگان داخل��ی زنجیر وار‬ ‫قیمت ها را باال ببرند و این به یک رانت بزرگ برای انها تبدیل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یک دس��ته از تولیدکنن��دگان قطعات یدکی‪ ،‬مواد‬ ‫اولی��ه به کش��ور وارد کرده اند اما از گم��رکات ترخیص نمی کنند‪ .‬اگر‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی م��واد اولیه را از گمرک ترخی��ص کنند‪ ،‬باید‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬قطعه س��ازان کش��ور ک��ه اغل��ب‬ ‫خصوصی اند حاضر به تولید زیانده نیستند و در ماه های‬ ‫گذش��ته به طور عمده به کاهش تولید یا خارج کردن‬ ‫سرمایه های خود از چرخه تولید اقدام کرده اند(واقعیت‬ ‫این اس��ت که تولیدکنن��ده و مصرف کنن��ده صنعت‬ ‫خ��ودرو کش��ور به هیچ وجه ت��اب تحم��ل ارز ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومانی را در ش��رایط فعل��ی ن��دارد)‪ .‬بنابراین‪ ،‬تا دیر‬ ‫نش��ده باید این تصمیم سخت را گرفت؛ تصمیمی که‬ ‫می تواند شامل اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به تولیدات‬ ‫ای��ن گروه باش��د(که البته در اجرا می تواند دش��وار و‬ ‫رانت افرین باش��د) یا اینکه از سرکوب قیمت های این‬ ‫رده از محصوالت دست کشید و یارانه(مابه التفاوت نرخ‬ ‫ارز دولتی و ارز نیما) را مس��تقیم به مصرف کننده در‬ ‫قالب وام های کم بهره یا لیزینگ تسهیل شده اختصاص‬ ‫داد(بانک ها بازوهای توانمندی در گذر از این ش��رایط‬ ‫بحرانی به شمار می روند)‪ .‬به طور قطع باور به این نکته‬ ‫که «اجرای این تصمیم های س��خت می تواند برای مان‬ ‫از تحریم ه��ا فرصتی ب��رای احیای تولی��دات داخلی‬ ‫بسازد» از دش��واری ان خواهد کاست و البته مشوقی‬ ‫ب��رای صاحبان صنایع در راس��تای توجه به طراحی و‬ ‫توسعه محصوالتی با برند خودی خواهد بود‪.‬‬ ‫به سرعت تولید کرده و به بازار عرضه کنند زیرا اگر مواد را در انبارهای‬ ‫خود نگه دارند‪ ،‬می تواند به عنوان احتکار برای انها مشکل ایجاد کند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬این افراد مواد اولیه را در انباره��ای گمرک نگه می دارند تا‬ ‫بتوانند انها را با نرخ فردا بفروشند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا نگهداری م��واد اولیه در انبارهای‬ ‫گمرک برای تولیدکنندگان مس��تلزم هزینه نخواهد بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫اف��راد باید برای نگهداری مواد اولی��ه در انبارهای گمرک هزینه پرداخت‬ ‫کنند اما با این وجود باز هم نگه داشتن مواد در گمرک و تاخیر در تولید‬ ‫و عرضه‪ ،‬برای انها به صرفه است‪.‬‬ ‫نیک ایی��ن تصریح کرد‪ :‬م��ا نباید به دور خود دیوار بکش��یم‪ .‬با متوقف‬ ‫ک��ردن واردات‪ ،‬از تولیدکنندگان داخلی حمای��ت نمی کنیم ‪ ،‬بلکه باعث‬ ‫ایجاد یک فضای رانتی می شویم‪.‬‬ ‫صنعت خودرو دچار یک گره کور‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت‪ :‬صنعت خودور کشور با مشکالت پیش امده‬ ‫برای ان در حوزه تامین مواد اولیه و حتی در موضوع قیمت گذاری خودرو دچار یک‬ ‫گره کور شده است‪.‬‬ ‫بهرام ش��هریاری‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو در گفت وگو با خودروکار در رابطه با‬ ‫قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت اظهار کرد‪ :‬شورای رقابت در قیمت گذاری‬ ‫خودرو به ش��کل دس��توری عمل می کند و از همان ابتدای ورود ش��ورای رقابت به‬ ‫موضوع قیمت گذاری خودرو معتقد بودم قیمت گذاری دستوری راه به جایی نخواهد‬ ‫برد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬قیمت گذاری یک موضوع مهندس��ی مالی است و باید بر اساس مهندسی‬ ‫مالی بررس��ی شود‪ .‬نرخ شامل دس��تمزد‪ ،‬مواد اولیه و هزینه های سربار است و همه‬ ‫انها باید کنترل شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نرخ مواد اولیه دست دولت است و دولتی است‪ .‬چون دولت جزیره ای‬ ‫عمل می کند و بنگاه های خود را مدنظر می گیرد باید س��ود بیشتر به بنگاه های خود‬ ‫برساند‪ .‬در این بین به صنایع پایین دستی نگاه نمی شود و این یک عارضه به حساب‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬س��ایر عوامل مانند به��ره بانکی و هزینه‬ ‫دستمزد (با وجود انکه دستمزد ها هم پایین است به علت تعداد زیاد نیروی انسانی)‬ ‫و تمام موارد تاثیر گذار بر نرخ تمام ش��ده همه ناش��ی از رفتار دولت اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫قیمت گذاری دستوری هم دردی از بازار خودرو دوا نخواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ Alfa Romeo‬است‪ .‬این شرکت قول داده بود چند مدل جدید در چند‬ ‫س��ال اینده از جمله ‪ SUV‬ها و اتومبیل های ورزشی ارائه دهد‪ .‬به تازگی‬ ‫ش��اهد ‪ Stelvio SUV‬و قب��ل از ان ‪ Giulia sedan‬بودیم اما ‪Alfa‬‬ ‫‪ ۲۰۲۰ Romeo GTV‬در س��ال ‪ )۲۰۲۰(۱۳۹۹‬رونمایی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫گمان می رود که این کوپه بر اساس پلتفرم ‪ Giulia‬خواهد بود اما هنوز‬ ‫تاریخ رس��می رونمایی این مدل اعالم نشده است‪ .‬دومین مدل بی ام و‪۱۴‬‬ ‫است که قصد دارد در گام بعدی در تکامل این برند المانی یک مدل کامال‬ ‫برقی باش��د‪ .‬با توجه به گزارش ها و انچه تاکنون دیده ایم‪ ،‬ظاهری مشابه‬ ‫با کانسپت ‪ Vision Dynamics‬خواهد داشت‪ .‬جزئیاتی درباره قدرت‬ ‫ش��هریاری خاطرنشان کرد‪ :‬در این میان اگر بخش خصوصی هم وارد خودروسازی‬ ‫شود کاری از پیش نخواهد برد‪ .‬با ورود بخش خصوصی نیروهای انسانی خودروسازی‬ ‫تعدیل می ش��ود‪ .‬ضمن انکه تولید به س��وی اتوماس��یون ش��دن پیش می رود‪ .‬این‬ ‫موضوعات با سیاس��ت های دولت مغایرت پیدا می کند‪ .‬بنابراین می توان گفت صنعت‬ ‫خودرو دچار یک گره کور شده است‪.‬‬ ‫این خودرو وجود ندارد اما با توجه به پیشینه این برند انتظارهای زیادی از‬ ‫ان وجود دارد‪ .‬مدل بعدی برای شرکت اپل است‪ .‬مدت زمان زیادی نیست‬ ‫که ما می ش��نیدیم این برند در ح��ال کار روی خودرو بدون راننده به نام‬ ‫تایتان است‪ .‬در حالی که این پروژه لغو شده شرکت اپل ان را رها نکرده‬ ‫و با نام ‪ Apple iMaybe‬در حال ساخت ان است‪ .‬حدود دو سال پیش‪،‬‬ ‫انها اعالم کردند که این خودرو در سال ‪ )۲۰۲۰(۱۳۹۹‬عرضه می شود اما‬ ‫بعد از ان جزئیات زیادی ب ه دست نیامده است‪.‬‬ ‫اگر فکر می کنید وس��ایل نقلی��ه الکتریکی تنها ب��رای صرفه جویی در‬ ‫محیط زیست ساخته شده اند و باید تا حد امکان کارامد باشند‪ ،‬باید نگاهی‬ ‫به ‪ EV ۲۰۲۰‬داش��ته باشیم‪ .‬شرکت خودروسازی دیگری که می خواهد‬ ‫با ارائه یک خودرو اس��پرت به این گروه بپیوندد‪ ،‬ائودی المان است‪ .‬یک‬ ‫عالمت تجاری با نام تجاری ویژه ائودی اس��پرت اعالم کرده که تا س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬این خودرو را به نام ‪ EV‬عرضه خواهد کرد‪.‬‬ ‫چند ماه پیش‪ ،‬در دسامبر‪ ،‬بی ام و نیز اعالم کرد که قرار است طرح هایی‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬به بازار عرضه کند‪ .‬در حالی که به نظر می رس��د تعداد‬ ‫زیادی از این وس��ایل نقلیه مدل های دوباره طراحی شده سری ‪ M‬باشد‪.‬‬ ‫قرار اس��ت نسخه ‪ ۲۰۲۰‬ان در نمایش��گاه فرانکفورت معرفی شود که در‬ ‫بهار سال اینده برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تامین نشدن قطعات بزرگترین مشکل کامیون داران‬ ‫مدیرعامل تعاون��ی کامیون داران جویبار با بیان اینکه نرخ کرایه‬ ‫باید مطابق با افزایش نرخ قطعات و الس��تیک باشد‪ ،‬گفت‪ :‬تامین‬ ‫قطعه و الستیک بزرگترین مشکل کامیون داران است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن نصیری اظهار کرد‪ :‬اتحادیه کامیون داران‬ ‫با وجود ش��ایعات موجود در فضای مج��ازی‪ ،‬اعالم بار می کند اما‬ ‫رانندگان اقدام به بارگیری نمی کنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل تعاونی کامی��ون داران جویبار با اش��اره به اینکه در‬ ‫فضای مجازی منتشر شده است که کامیون داران خواستار افزایش‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی نرخ کرایه هستند اما در حقیقت این میزان کم است و‬ ‫رانندگان خواستار افزایش بیشتر از ‪ ۷۰‬درصد هستند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫زمانی که الس��تیک یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی به ‪ ۹‬میلیون‬ ‫تومان می رسد ایا افزایش ‪ ۷۰‬درصدی زیاد است؟‬ ‫او ب��ا بیان اینکه با این وجود‪ ،‬حتی این الس��تیک ‪ ۹‬میلیون‬ ‫تومانی نیز پیدا نمی ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬الستیک از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به ش��کل س��همیه بندی در‬ ‫اختیار اتحادیه ها قرار می گیرد‪ .‬اما به اتحادیه که ‪ ۲۰۰‬دستگاه‬ ‫کامیون وجود دارد تنها ‪ ۱۱‬جفت الستیک تخصیص می دهند‬ ‫و نمی دانیم به چه ش��کلی این تعداد را میان رانندگان تقس��یم‬ ‫کنی��م‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه تنها یک ‪ ۱۰‬چ��رخ‪ ۵ ،‬جفت‬ ‫الستیک نیاز دارد‪.‬‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫مدیرعامل تعاونی کامیون داران جویبار با اش��اره به حق پرداخت‬ ‫بیم��ه تامین اجتماعی رانندگان‪ ،‬گفت‪ :‬هر راننده در ماه ‪ ۲۳۱‬هزار‬ ‫تومان به تامین اجتماعی پرداخت می کند و نسبت به این موضوع‬ ‫مشکلی وجود ندارد اما در خصوص تامین قطعه و لوازم با مشکالت‬ ‫زیادی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫نصی��ری با بیان اینکه روغن در گذش��ته ‪ ۸۰‬هزار تومان بود اما‬ ‫امروز به ‪ ۱۹۰‬هزار تومان رس��یده اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مشکل‬ ‫اصلی تامین قطعه و کمبود الس��تیک است‪ .‬برای برون رفت از این‬ ‫وضعیت باید قطعات لوازم یدکی صاحبان خودرو در دسترس باشد‪.‬‬ ‫دولت باید در این زمینه تدبیری بیندیشد‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سوخت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مکمل سوخت‪ ،‬از شیادی تا واقعیت‬ ‫این روزها با توجه به اینکه عرضه بنزین سوپر‬ ‫با مش�کل مواجه شده است‪ ،‬بسیاری از افراد به‬ ‫س�مت مصرف مکمل های سوخت می روند‪ .‬بازار‬ ‫مکمل های س�وخت بس�یار داغ ش�ده است اما‬ ‫س�واالت مختلفی در مورد ای�ن مکمل ها وجود‬ ‫دارد که ای�ا واقعا مفید هس�تند و برای خودرو‬ ‫ض�رر ندارد یا خیر؟ در ای�ن گزارش می خواهیم‬ ‫پاسخ این سواالت را بدهیم‪.‬‬ ‫به گزارش گس�ترش نیوز‪ ،‬معموال هنگامی که‬ ‫ب�ه پمپ بنزین ه�ا مراجعه می کنی�د‪ ،‬متصدیان‬ ‫جایگاه ها به ویژه اگر خودرو ش�ما لوکس باشد‪،‬‬ ‫اس�تفاده از مکمل سوخت را به ش�ما پیشنهاد‬ ‫می کنند‪ .‬بر اس�اس ادعای س�ازندگان‪ ،‬این نوع‬ ‫مکمل های س�وخت می توانند باعث تمیز شدن‬ ‫مج�اری سوخت رس�انی و کم�ک ب�ه عملک�رد‬ ‫روان تر پیشرانه شوند‪ .‬یکی دیگر از مواردی که‬ ‫س�ازندگان این نوع مکمل ها بر ان تاکید دارند‬ ‫جلوگی�ری از یخ زدگی س�وخت و کاهش میزان‬ ‫االینده ها اس�ت‪ .‬تاکنون اثب�ات خاصی در این‬ ‫زمینه انجام نشده است و همچنان مشتریان در‬ ‫مورد خرید این نوع مکمل ها تردید دارند‪.‬‬ ‫انژکتوره�ا امروزه عرضه می ش�ود ک�ه در مورد‬ ‫انها نی�ز باید ذکر کرد که فیلتره�ا تقریبا تمام‬ ‫ناخالصی های س�وخت را جذب می کنند‪ .‬زمانی‬ ‫ک�ه فیلترها کهنه می ش�وند‪ ،‬با توجه به بس�ته‬ ‫ش�دن منافذ فیلتر‪ ،‬ام�کان عب�ور ذرات نو نیز‬ ‫نخواهد بود بنابرای�ن ناخالصی های کوچک تر را‬ ‫نیز جذب می کند‪.‬‬ ‫در نتیجه می توان گفت مکمل های س�وخت در‬ ‫زمین�ه تمیز کردن انژکتور تاثیر خاصی نخواهند‬ ‫داش�ت و تنه�ا اصط�کاک سیس�تم را کاه�ش‬ ‫می دهند‪ .‬هر چند که این کاهش اصطکاک نیز به‬ ‫مقدار بسیار جزئی است‪ .‬یکی از اصلی ترین مواد‬ ‫در مکمل های انژکتور شوی پلی ترامین است که‬ ‫می تواند کربن های ته نش�ین شده را از بین ببرد‪.‬‬ ‫در نهایت کربن های ته نش�ین شده نیز به راحتی‬ ‫از سیستم اگزوز خودرو خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه گیری‬ ‫‹ ‹سردرگمی خریداران‬ ‫بس�یاری از راننده ه�ا هس�تند ک�ه از مکمل‬ ‫سوخت استفاده می کنند و بسیار راضی هستند‬ ‫ام�ا در مقابل ع�ده ای نیز هم ب�ه کاله برداری و‬ ‫هم به مضر بودن انها برای محیط زیس�ت اشاره‬ ‫می کنند‪ .‬در حقیقت نمی توان گفت کدام دسته‬ ‫از این افراد حرف کامال صحیحی می زنند‪.‬‬ ‫ب�ه طور کلی می توان مکمل ها را به دو دس�ته‬ ‫مرب�وط ب�ه خودروه�ای قدیمی و بنزی�ن بدون‬ ‫س�رب و خودروهای جدید و مکمل های با اکتان‬ ‫باال تقس�یم کرد‪ .‬این دو دس�ته از مکمل ها تنها‬ ‫گزینه هایی هس�تند که می تواند بر روی خودرو‬ ‫تاثیر اندکی داش�ته باش�د‪ .‬خرید باقی مکمل ها‬ ‫را می توان ناکارامد دانس�ت یعنی از نظر فنی و‬ ‫اقتص�ادی به صرفه نخواهند بود و تاثیر چندانی‬ ‫نیز نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش عدد اکتان‬ ‫عدد اکت�ان نوعی درجه بندی برای س�نجش‬ ‫مقاوم�ت س�وخت در برابر پیش س�وزی اس�ت‪.‬‬ ‫هیچ سازمان‬ ‫یا ارگانی‬ ‫درخواست‬ ‫اسقاط خودرو‬ ‫ندارد‬ ‫هر چه عدد اکتان یک س�وخت بیش�تر باش�د‬ ‫ان س�وخت در مقاب�ل احتراق�ی ک�ه مخ�رب‬ ‫باش�د و به پیش�رانه صدمه بزند مقاوم تر است‪.‬‬ ‫در خودروه�ای قدیم�ی هنگام�ی که س�وخت‬ ‫مصرفی اکتانی کمتر از مقدار مش�خص داش�ته‬ ‫باش�ید ش�تاب گیری خودرو کمی کند می شود‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط کشور گفت‪ :‬به تمام سازمان ها نامه‬ ‫دادیم که از ‪ ۲۱۵‬مرکز اس��قاط خودرو نیمی از انها به طور کامل تعطیل‬ ‫شده اند و اگر تغییری در روند موجود به وجود نیاید بقیه هم تا پایان سال‬ ‫تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫حس��ین گودرزی در گفت وگو ب��ا ایلنا درباره اخرین وضعیت اس��قاط‬ ‫خودروهای از رده خارج شده در کشور گفت‪ :‬فعالیت این مراکز در سراسر‬ ‫کش��ور به حداقل رسیده است و ان مراکزی که هنوز در حال کار هستند‬ ‫فقط با ‪ ۵‬درصد ظرفیت خود کار می کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط کشور گفت‪ :‬این در حالی است که‬ ‫همین ‪ ۵‬درصد نیز به فروش نمی رس��د و اکنون ‪ ۵۰‬هزار خودر و اس��قاط‬ ‫شده انباشت شده است‪.‬‬ ‫و هنگام ش�تاب گیری صدای تق�ه و یا کوبش از‬ ‫پیش�رانه به گوش می رسد‪ .‬امروزه خودروسازان‬ ‫با قرار دادن سنس�وری به ن�ام ‪ knock‬از ایجاد‬ ‫چنین ضربه هایی به پیش�رانه خودرو جلوگیری‬ ‫می کنند‪ .‬به طور کلی بر اس�اس استاندارد اروپا‬ ‫از سال ‪ ۲۰۰۴‬عدد اکتان بنزین نباید کمتر از ‪۹۵‬‬ ‫گ��ودرزی یاداور ش��د‪ :‬تا پی��ش از این نیز فقط واردکنن��دگان ملزم به‬ ‫خریداری گواهی اسقاط بودند و خودروسازان داخلی با توجه تصریح قانون‬ ‫مصوب سال ‪ ۸۶‬که ملزم به اسقاط ‪ ۳۰‬درصد خودروهای فرسوده در برابر‬ ‫میزان تولیدات خود بودند این کار را انجام نمی دهند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با ش��دت گرفتن الودگی هوا در کش��ور دولت در سال‬ ‫‪ ۹۵‬تصوی��ب کرد که ب��ه ازای تولید هر خودرویی ک��ه مصرف بنزین ان‬ ‫بیش از ‪ ۸‬لیتر در ‪ ۱۰۰‬کیلومتر اس��ت باید یک خودرو اس��قاط ش��ود اما‬ ‫نخستین حکم محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پس از‬ ‫رای اعتماد از مجلس درخواس��ت لغو این مجوز بود که معاون اول نیز با‬ ‫ان موافقت کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از زمانی که واردات خودرو ممنوع شده میزان اسقاط خودرو ‬ ‫ضرورت توسعه توانمندی های قطعه سازان خودرو‬ ‫حس�ن ولی بیگی‪ /‬سرپرس�ت مدیریت اس�ناد و پایگاه های اماری و اطالعاتی‬ ‫موسس�ه مطالع�ات و پژوهش های بازرگانی‪ :‬ب��ا توجه به سیاس��ت های کلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی در حوزه مش��ارکت در فرایند زنجیره ارزش جهانی و در راس��تای راهبرد دولت‬ ‫مبنی بر همکاری شرکت های قطعه سازی کشور با شرکت های بزرگ خودروسازی جهان‪،‬‬ ‫می توان اذعان داش��ت که سیاس��ت الزام ش��رکت های خودروس��ازی صاح��ب برند برای‬ ‫داخلی س��ازی‪ ۴۰‬درصد در س��ال اول و رسیدن به ‪ ۸۰‬درصد در سال سوم برای حضور در‬ ‫بازار داخلی کش��ور‪ ،‬اگر بر مبنای توان رقابتی شرکت های قطعه سازی داخلی شکل گرفته‬ ‫باش��د راهبرد مناس��بی بوده و می تواند مسیر توسعه ش��رکت های قطعه سازی را دگرگون‬ ‫کند‪ .‬اما تمرکز ش��رکت های قطعه س��ازی در ارائه محصوالت به بازار داخلی‪ ،‬مقیاس های‬ ‫تولید پایین‪ ،‬س��هم پایین در صادرات‪ ،‬تامی��ن قطعات برای خودروهای با فناوری قدیمی‪،‬‬ ‫ضع��ف در دانش فنی‪ ،‬خطوط تولید و ماش��ین االت قدیمی و گاهی فرس��وده به اندازه ای‬ ‫نیست که انگیزه قوی برای شرکت خارجی جهت همکاری با شرکت های قطعه ساز داخلی‬ ‫ایج��اد نمای��د و به ط��ور عمدتا به عنوان ی��ک مانع عمل می کند‪ .‬البته برخی ش��رکت ها‬ ‫از توانمندی ه��ای باالی��ی برخوردار بوده و هم اکنون نی��ز در زنجیره های ارزش جهانی با‬ ‫خودروس��ازها همکاری می کنند‪ .‬نکته اساس��ی این اس��ت که ایا توان و ظرفیت صنعت‬ ‫قطع ه کش��ور برای داخلی س��ازی در این سطح در نظر گرفته ش��ده است؟ عدم استقبال‬ ‫سرمایه گذاران خارجی برای تولید خودروهای داخلی تاکنون و نکات مطروحه باال حاکی از‬ ‫ان است که مشارکت داخلی ها در تولید خودروهای خارجی و جدید با چالش جدی مواجه‬ ‫است‪ .‬از سوی دیگر الزام شرکت های خارجی برای تعمیق بخشیدن ان هم با شیب تند ‪۴۰‬‬ ‫درصد در سال اول و رسیدن به ‪ ۸۰‬درصد در سال سوم (اگر قرار است خودروهای خارجی‬ ‫با همان کیفیت‪ ،‬تولید و عرضه ش��وند) نیازمند تامل بیش��تری است‪ .‬تجربه داخلی سازی‬ ‫در کش��ورهایی همچون ترکیه‪ ،‬هند‪ ،‬چین‪ ،‬کره جنوبی و‪ ...‬نش��ان می دهد که انها مس��یر‬ ‫توس��عه توان داخلی را از واردات خودرو کامل‪ ،‬س��پس ب ه ش��کل سی کی دی و اس کی دی‬ ‫ادامه داده و در نهایت سیاس��ت جایگزینی واردات را با رویکرد صادراتی در پیش گرفتند‬ ‫و از الزام خودروس��ازان خارجی برای داخلی س��ازی به عنوان پیش ش��رط حضور در بازار‬ ‫داخلی استفاده نکردند بلکه با سیاست های حمایتی مناسب این راهبرد را عملیاتی کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹نکات کلیدی‪:‬‬ ‫ب��رای حض��ور موثر ش��رکت های داخل��ی در زنجی��ره تولید ش��رکت های خارجی‪،‬‬ ‫پیش��نهادات زیر قابل ارائه است‪ :‬سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در‬ ‫انواع قطعات خودرو فهرستی از شرکت های با توانمندی تولیدی و فنی باال ( ‪vendor‬‬ ‫‪ ) list‬را تهیه کرده و برای مذاکره با شرکت های خارجی در اختیار داشته باشد‪ .‬بجای‬ ‫الزام به تعمیق بخشیدن در حد ‪ ۴۰‬درصد در سال اول‪ ،‬شرکت های خارجی ملزم شوند‬ ‫ارزیابی از بنگاه های داخلی انجام داده و ش��رکت های دارای اس��تانداردهای مورد نظر ‪،‬‬ ‫باش�د‪ .‬درحال حاضر در کش�ورمان‪ ،‬عدد اکتان‬ ‫بنزین معمولی ‪ ۸۹‬و بنزین س�وپر در حدود ‪۹۵‬‬ ‫است‪ .‬تاثیر مکمل های سوخت با توجه به اینکه‬ ‫در مق�دار کم نس�بت به بنزین اضافه می ش�ود‬ ‫بر این اس�اس توجیه می ش�ود ک�ه در این نوع‬ ‫مکمل ه�ا افزودنی های�ی وج�ود دارد‪ .‬ای�ن نوع‬ ‫ملزم به همکاری و بنگاه هایی که مشکل استاندارد دارند‪ ،‬ملزم به همکاری برای ارتقاء‬ ‫خود جهت مش��ارکت در تولید در س��ال دوم شوند (و به همین ترتیب برای سال های‬ ‫بع��د)‪ .‬بدین ترتیب از تجربه ش��رکت های صاحب برند ب��رای توانمند کردن بنگاه های‬ ‫داخلی بهترین بهره را می توان برد‪ .‬به منظور مشارکت بنگاه های داخلی‪ ،‬حمایت هایی‬ ‫مانند معافیت تعرفه ای واردات ماش��ین االت‪ ،‬معافیت تعرفه ای برای واردات نهاده های‬ ‫مورد نیاز (مانند استرداد حقوق گمرکی واردات نهاده ها برای صادرات)‪ ،‬پرداخت وام با‬ ‫نرخ ترجیحی جهت ارتقاء توانمندی ها متناسب با پیشرفت و مشارکت در زنجیره تولید‬ ‫شرکت های خارجی را می توان در نظر گرفت‪ .‬استفاده از ظرفیت خریدهای دولتی از‬ ‫بازار جهانی جهت قرار گرفتن در زنجیره ارزش جهانی شرکت های فروشنده محصوالت‬ ‫و سیستم های پیچیده به وزارت نیرو‪ ،‬شرکت مخابرات ایران‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی‪ ،‬وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی تدوین راهکارها و ارائه مشوق ها‬ ‫جهت خرید سهام شرکت های جهانی به منظور قراردادن مواد اولیه و محصوالت نهایی‬ ‫در زنجیره های تولید و توزیع انها طراحی مش��وق ها و الگوهای قراردادی برای گرفتن‬ ‫فضای فروشگاهی (‪ )shelf space‬در منطقه یا فرامنطقه ای از شرکت های بین المللی‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای در قبال فعالیت انها در بازار داخلی و واردات انها تدوین بسته‬ ‫سیاستی برای ادغام شرکت های قطعه سازی در جهت ارتقاء توانمندی ها و مشارکت در‬ ‫تولید ش��رکت های خارجی تسهیل حضور سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاری در‬ ‫صنعت قطع ه کشور به ویژه در شرکت های حاضر در ‪vendor list‬‬ ‫منبع‪ :‬شاتا‬ ‫افزودنی ها باعث افزایش فش�ردگی س�وخت و‬ ‫احتراق دیرتر و قوی تر در پیش�رانه خواهد شد‬ ‫و از ایجاد ضربه در داخل س�یلندرها جلوگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تمیز کردن مدار سوخت‬ ‫مکمل ه�ای مختلف�ی نیز ب�رای تمی�ز کردن‬ ‫فرس��وده به حداقل رسیده است و فردا که دوباره الودگی هوا تشدید شد‬ ‫ی که‬ ‫اقای��ان به فکر از رده خ��ارج کردن این خودروه��ا می افتند در حال ‬ ‫می شد عالج کار را قبل از واقعه انجام داد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط کش��ور افزود‪ :‬تا پیش از اینکه‬ ‫واردات خ��ودر و خارجی ازاد بود ما س��االنه ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۵۰‬هزار خودرو‬ ‫اس��قاط می کردیم اما اکنون ب��ا وجود تعطیلی ‪ ۵۰‬درص��د از مراکز‬ ‫اس��قاط و بیکاری مستقیم ‪ ۳‬هزار نفر دیگر هیچ سازمانی درخواست‬ ‫اسقاط ندارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در سال های گذشته خودرو سازان داخلی ساالنه یک و‬ ‫خودرو فرسوده‬ ‫ ‬ ‫نیم میلیون خودرو تولید کردند اما به ازای انها حتی یک‬ ‫را از م��دار خارج نکردند که این چیزی جز افزایش ترافیک و الودگی هوا‬ ‫با همه این اوصاف با وجود اینکه عرضه بنزین‬ ‫سوپر در کشور با مش�کل مواجه شده است‪ ،‬به‬ ‫نظر می رسد استفاده از چنین مکمل هایی تاثیر‬ ‫به سزایی نداشته باشد و می توان نام ان را اتش‬ ‫زدن پول گذاش�ت‪ .‬عمر سیستم سوخت رسانی‬ ‫خ�ودرو به اندازه عمر مفید خودرو اس�ت و این‬ ‫مکمل ها ممکن اس�ت تنها ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد به عمر‬ ‫سیستم سوخت رسانی اضافه کنند‪ .‬در حالی که‬ ‫هزین�ه ای که برای خرید این مکمل ها در طول ‪۴‬‬ ‫یا ‪ ۵‬سال از جیب مشتریان می رود‪ ،‬از نرخ تعمیر‬ ‫کامل سیستم سوخت رسانی فراتر خواهد بود‪.‬‬ ‫تنه�ا در ی�ک م�ورد پیش�نهاد می ش�ود از‬ ‫مکمل های مخصوص اس�تفاده ش�ود که شرکت‬ ‫س�ازنده خودرو ان را پیش�نهاد کرده باشد‪ .‬در‬ ‫این زمینه نیز معموال شرکت های سازنده خودرو‬ ‫صحب�ت خاص�ی ب�رای اس�تفاده از مکمل های‬ ‫س�وخت نمی کنند‪ .‬نکته خاصی که در مورد این‬ ‫مکمل ها وجود دارد این اس�ت که در صورتی که‬ ‫خودروی تان صفر کیلومتر است‪ ،‬می توانید تاثیر‬ ‫این نوع مکمل ها را متوجه ش�وید‪ .‬در مقابل اگر‬ ‫از کارکرد خودروی تان چندین س�ال می گذرد‪،‬‬ ‫ای�ن نوع مکمل ه�ا نمی تواند عملکرد مناس�بی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫برای مردم ندارد‪.‬‬ ‫گ��ودرزی گفت‪ :‬ن��رخ مصوب هر گواهی اس��قاط خ��ودرو ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تومان اس��ت اما اکنون همکاران ما حتی حاضر هستند به نرخ‬ ‫یک میلیون هم بفروش��ند تا فقط حقوق کارگران تامین ش��ود اما باز هم‬ ‫خریداری وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقتی بازار خودر و کش��ور انحصاری شد و واردات ممنوع‪،‬‬ ‫خودروساز داخلی دیگر نه کیفیت را باال می برد و نه خود را ملزم به اجرای‬ ‫قانون می بیند‪.‬‬ ‫گودرزی تصریح کرد‪ :‬به تمام س��ازمان ها نام��ه دادیم که از ‪ ۲۱۵‬مرکز‬ ‫اس��قاط خودرو نیمی از انها به طور کامل تعطیل ش��ده اند و اگر تغییری‬ ‫در روند موجود به وجود نیاید بقیه هم تا پایان سال تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫تولید خودروهای برقی در برندهای مختلف جهانی‬ ‫مینی از برنامه خود برای اغاز تولید نس��خه ای تمام برقی از نسخه ‪ ۳‬در سال اینده‬ ‫میالدی خبر داده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬در ژوئیه‪ ،‬دو طراحی ابتدایی از خودرویی برقی نشان داد که‬ ‫این مدل جدید دارای طراحی اینده نگرانه ای خواهد بود‪ .‬همچنین‪ ،‬مش��تریان مینی‬ ‫می توانند از بین ‪ ۳‬نوع نیرومحرکه مختلف ش��امل موتور احتراقی‪ ،‬هیبریدی شارژی‬ ‫یا تمام برقی انتخاب داشته باشند‪.‬‬ ‫نیرومحرک��ه مین��ی تمام برق��ی در کارخانه ه��ای ب��ی ام و در ‪ Dingolfing‬و‬ ‫‪ Landshut‬س��اخته می ش��ود و این خودروس��از همچنین اعالم کرده است که این‬ ‫نیرومحرکه در کارخانه اکس��فورد بی ام و روی خودرو س��وار می شود‪ .‬این خودروساز‪،‬‬ ‫اکس��فورد را به عن��وان مرکزی که بیش��تر مدل های ‪ ۳‬در مین��ی را تولید می کند‪،‬‬ ‫توصیف کرده است‪.‬‬ ‫مینی ‪ ۳‬در جدید با نیرومحرکه برقی دارای جلو پنجره ‪ ۶‬ضلعی نمادین بس��ته با‬ ‫نشان ‪ E‬است‪ .‬اطالعات بیشتر از مینی برقی به زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در راس��تای حرکت به س��وی خودروهای برقی‪ ،‬کادیالک نیز س��اخت‬ ‫موتورهای دیزلی را به تعویق انداخته زیرا صنعت خودرو جهان به سمت خودروهای‬ ‫هیبریدی و تمام برقی متمایل ش��ده است‪ .‬گفته می ش��ود ‪ ،Steve Carlisle‬مدیر‬ ‫کادیالک اعالم کرده بازارها بس��یار س��ریع تر از انچه این خودروس��از تصور می کرد‬ ‫در حال تغییر هس��تند‪ .‬وی در این باره گفت‪ :‬با حرکت به س��مت جلو‪ ،‬به طور قطع‬ ‫روی برقی س��ازی تمرکز خواهیم کرد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫با رسوایی تقلب دیزلی فولکس واگن‪ ،‬به کادیالک هشدار داده شد اما این خودروساز‬ ‫ح��س کرد که ان قدر در این زمینه پیش��رفت کرده اند که نمی توان از ان جلوگیری‬ ‫کرد‪ .‬فروش اوپل در سال گذشته نیز برنامه دیزلی کادیالک را قوت بخشید زیرا این‬ ‫دو برند با یکدیگر همکاری می کنند‪ .‬هر دو موتور ‪ ۴‬و ‪ ۶‬س��یلندر این خودروساز در‬ ‫دس��ت ساخت هستند‪ .‬البته نوع س��وخت این موتورها اعالم نشده اما گفته می شود‬ ‫نقش مهمی در پیش��برد این خودروساز به ویژه در خودروهای بزرگ‪ ،‬شاسی بلندها و‬ ‫وانت پیکاپ ها خواهد داش��ت‪ .‬هدف اصلی از روی اوردن این خودروس��از به فناوری‬ ‫دیزلی‪ ،‬تس��خیر بازار اروپا بوده اس��ت‪ .‬قرار بود شاس��ی بلند کوچک ‪ XT ۴‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی با نس��خه ای دیزلی عرضه شود اما فعال تضمینی برای این امر نیست‪.‬‬ ‫مدل ممتاز ‪ CT ۶‬اکنون با نیرومحرکه ای هیبریدی شارژی عرضه می شود و از یک‬ ‫موتور ‪ ۲.۰‬لیتری توربوش��ارژ بنزینی به همراه یک موتور برقی با طیف حرکتی برقی‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومتر بهره می برد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر س��وزوکی اس کراس کنونی از اغاز سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی عرضه شد‬ ‫و در سراس��ر دنیا با موتورهای بنزین��ی و دیزلی معمولی به همراه فناوری هیبریدی‬ ‫متعادل ‪ SHVS‬موجود است‪ .‬اما قرار است مدل نسل بعدی این خودرو با نسخه ای‬ ‫هیبریدی شارژی عرضه شود‪.‬‬ ‫این خبر از سوی ‪ ،Dale Wyatt‬مدیر اجرایی سوزوکی انگلستان اعالم شده است‪.‬‬ ‫این خودروساز ژاپنی طی سال های اینده توجه بیشتری به برقی سازی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ Wyatt‬گف��ت‪ :‬ما از سیس��تم های هیبریدی متع��ادل در خودروهای کوچک و‬ ‫سیس��تم های ‪ ۴۸‬ولت در خودروهای بزرگ تر استفاده خواهیم کرد و این امر تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی محقق می شود‪.‬‬ ‫برای نس��ل بعدی اس کراس و نس��ل بعدی ویتارا برنامه ای متفاوت و بهتر در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫بیش��تر خودروس��ازان از مدل های هیبریدی متعادل به تمام هیبریدی‪ ،‬هیبریدی‬ ‫ش��ارژی و در نهایت تمام برق��ی روی می اورند که اکنون برای تمام خودروس��ازان‪،‬‬ ‫بخشی محبوب است‪.‬‬ ‫‪ Wyatt‬درب��اره چگونگی تجهیز مدل های س��وزوکی ب��ه نیرومحرکه هیبریدی‬ ‫ش��ارژی گفت‪ :‬ای��ن امر برای اس ک��راس و ویتارا تحقق می یابد ن��ه برای مدل های‬ ‫سویفت و کلریو‪.‬‬ ‫در اروپا نیز همچون هند‪ ،‬محبوبیت موتورهای دیزلی رو به کاهش است‪ .‬سوزوکی‬ ‫اغاز امس��ال در انگلس��تان تمام مدل های دیزلی خود را به دلیل تقاضای کم‪ ،‬حذف‬ ‫کرد‪ .‬نس��ل بعدی ‪ S‬کراس می تواند تنها با موتور بنزینی و اپش��ن های بنزینی‪ -‬برقی‬ ‫هیبریدی متعادل و بنزینی‪-‬برقی هیبریدی شارژی عرضه شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سیتروئن‪ NSU-‬کوموتور (‪)1967‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬فاجعه بار‬ ‫در دهه ‪ 60‬میالدی‪ ،‬یک هدف مش�ترک باعث ش�د‬ ‫سیتروئن و شرکت المانی ‪ NSU‬به طور غیرمنتظره ای‬ ‫متحد ش�وند‪ .‬هر دو شرکت خواهان تولید انبوه مجهز‬ ‫به پیش�رانه روتاری فلیکس وانکل بودند‪ .‬انها در ابتدا‬ ‫همکاری مش�ترک مس�تقر در ژنو با نام کوموبیل را به‬ ‫ی تش�کیل دادند و سپس به‬ ‫منظور توس�عه ان فناور ‬ ‫لوکزامبورگ س�فر کردند تا دومین همکاری مشترک‬ ‫با ن�ام کوموتور را تاس�یس کنند‪ .‬ماموری�ت کوموتور‬ ‫تنظیم مناسب پیش�رانه وانکل و تولید انبوه ان برای‬ ‫سیتروئن‪ NSU ،‬و هر شرکت طالب دیگری بود‪.‬‬ ‫پیش�رانه های کوموتور در دل سیتروئن ‪ M35‬و ‪GS‬‬ ‫و همچنی�ن ‪ 80 NSU Ro‬تپید‪ .‬مش�کالت مربوط به‬ ‫قابلیت اطمینان و مصرف سوخت اضافی باعث ناکامی‬ ‫این پروژه شد‪ .‬همین مشکالت باعث شد فولکس واگن‬ ‫در س�ال ‪ 1969‬شرکت ‪ NSU‬را بخرد و به ارامی ان را‬ ‫در ائودی ذوب کند‪ .‬س�یتروئن نیز در س�ال ‪ 1976‬به‬ ‫پژو پیوست‪.‬‬ ‫فولکس واگن‪-‬پورشه ‪)1969( 914‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬بد نبود‬ ‫فولکس می خواس�ت م�دل قدیمی کارم�ن گیا را با‬ ‫مدل�ی اس�پرت تر جایگزین کند اما فاق�د تجربه الزم‬ ‫برای توسع ه چنین خودرویی از حالت صفر بود‪ .‬پورشه‬ ‫هم از طرف دیگر در اندیش�ه ساخت جایگزین ‪ 912‬با‬ ‫طراحی و پیش�رانه ای جدید بود ام�ا منابع الزم را در‬ ‫ترمزدستی های سنتی کم کم منقرض می شوند‬ ‫برپایهتحقیقاتیکهتوسطموسسهتحلیلبازارانالین‪CarGurus‬‬ ‫و با بررس��ی ‪ 32‬خودروساز صورت گرفته‪ ،‬ترمزدستی سنتی به مقصد‬ ‫نهایی خود رس��یده زیرا اکثر خودروس��ازان هم اکنون روی ترمزهای‬ ‫پارک الکترونیکی متمرکز ش��ده اند‪ .‬اعداد و ارقام نش��ان می دهند که‬ ‫تنه��ا ‪ 37‬درصد خودروهای جدی��د فروخته ش��ده در بریتانیا دارای‬ ‫ترمزدس��تی سنتی هستند و تنها دو خودروس��ازی در بازار که دارای‬ ‫ترمزدستی اس��تاندارد در هر خودرو خود هس��تند داچیا و سوزوکی‬ ‫هس��تند‪ .‬در بخش مقابل برندهایی همچون ائودی‪ ،‬جگوار‪ ،‬لندروور‪،‬‬ ‫لکس��س‪ ،‬مرسدس بنز و پورشه قرار دارند که دیگر هیچ خودرویی را با‬ ‫ترمزدستی مرسوم تولید نمی کنند‪ .‬اما سیستم ترمز پارک الکترونیکی‬ ‫اختیار نداش�ت‪ .‬در ده�ه ‪ 60‬میالدی این دو ش�رکت‬ ‫همکاری مشترک با نام فولکس‪-‬پورشه تشکیل دادند‬ ‫تا خودرو اسپرت مشترکی را به فروش برسانند‪.‬‬ ‫پورش�ه اقدام به طراحی معماری پیشرانه وسط ‪914‬‬ ‫کرد درحالی که فولکس نیز پیش�رانه ‪ 4‬سیلندر تخت‬ ‫ان را تهی�ه کرد‪ .‬ای�ن توافقنامه همچنین به پورش�ه‬ ‫اجاز ه تولید نسخه ‪ 6‬س�یلندر را نیز داده بود‪ .‬اگر چه‬ ‫س واگن‬ ‫کارمن بدنه های خ�ودرو را تهیه کرد اما فولک ‬ ‫مونتاژ نمونه اس�تاندارد را که از پیش�رانه ‪ 4‬س�یلندر‬ ‫تخ�ت هوا خنک اس�تفاده می کرد بر عهده داش�ت و‬ ‫پورشه نیز مدل ‪ 6/914‬با پیشرانه ‪ 6‬سیلندر تخت ‪911‬‬ ‫را تولید کرد‪.‬‬ ‫نمونه ه�ای اروپای�ی ‪ 914‬ب�ا ن�ام فولکس‪-‬پورش�ه‬ ‫بازاریابی می ش�دند‪ .‬خودرو موردنظر در امریکا تنها با‬ ‫نام پورشه عرضه می شد‪.‬‬ ‫پیشرانه ‪ 6‬سیلندر پژو‪-‬رنو‪-‬ولوو‬ ‫همکاری‪ :‬موفق‬ ‫پ�ژو و رنو ب�ه عنوان رقبای اصلی یکدیگر در س�ال‬ ‫‪ 1966‬متح�د ش�دند‪ .‬پ�س از توس�ع ه پیش�رانه ای ‪4‬‬ ‫س�یلندر انها ول�وو را وارد بازی کردند ت�ا از طراحی‬ ‫پیش�رانه های ‪ 6‬و ‪ 8‬سیلندر برای محصوالت پرچم دار‬ ‫خود اس�تفاده کنن�د‪ .‬به خاطر بحران س�وخت ‪1973‬‬ ‫توسعه پیشرانه ‪ 8‬سیلندر لغو شد اما نمونه ‪ 6‬سیلندر‬ ‫یک س�ال بعد معرفی ش�د‪ .‬ولوو ‪ 264‬اولین خودرویی‬ ‫بود که از پیشرانه ‪ PRV V6‬استفاده می کرد‪.‬‬ ‫این پیش�رانه همچنین در فهرس�ت بلن�د باالیی از‬ ‫چگونه عمل می کند؟ این سیس��تم دارای یک دکمه اس��ت که فعال‬ ‫کردن ان با استفاده از موتورهای کوچک باعث درگیر شدن ترمزهای‬ ‫عقب می شود‪ .‬این سیستم نیازمند تالش فیزیکی بسیار کمتری برای‬ ‫فعال ش��دن بوده و نیازی هم به تنظیم اهرم های سنتی ندارد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگ��ر ترمز پارک الکترونیکی باعث افزای��ش فضای کابین به ویژه در‬ ‫کنس��ول مرکزی می ش��ود‪ .‬مهم تر از همه اینکه اکثر ترمزهای پارک‬ ‫الکترونیکی در زمانی که دند ه عقب حرکت کنید به صورت خودکار ازاد‬ ‫و غیرفعال خواهند شد و از طرف دیگر هم در زمان حرکت در سرباالیی‬ ‫به صورت خودکار باعث ثابت نگه داش��ته شدن خودرو می شوند‪ .‬مدیر‬ ‫‪ CarGurus‬می گوید‪ :‬این موضوع رس��می است‪ ،‬مرگ ترمزدستی‬ ‫خودروه�ا ش�امل پ�ژو ‪ ،604‬رن�و ‪ ،30‬الپای�ن ‪،A310‬‬ ‫دلورئ�ون ‪ ،12-DMC‬ول�وو ‪ ،760‬دوج موناکو و حتی‬ ‫النچیا تما بکار رفت‪ .‬تولید این پیشرانه در سال ‪1998‬‬ ‫ک میلیون نمونه به پایان رسید‪.‬‬ ‫و تقریب ًا پس از تولید ی ‬ ‫پورشه ‪)1976( 924‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬موفق‪ ،‬اما این را به طرفداران پورش�ه‬ ‫نگویید‬ ‫فولکس بازهم از پورش�ه درخواست توسعه یک‬ ‫خ�ودرو اس�پرت در اوایل دهه ‪ 70‬را ک�رد‪ .‬به نظر‬ ‫می رس�ید این دو ش�رکت روی کاغ�ذ می خواهند‬ ‫فراین�د پیچید ه تولید ‪ 914‬را تک�رار کنند‪ .‬تفاوت‬ ‫بزرگ این پروژه ان بود که پورشه نیازمند طراحی‬ ‫خ�ودرو بود و در فرایند س�اخت و ف�روش درگیر‬ ‫نمی شد‪.‬‬ ‫فولکس واگن درخواس�ت یک کوپه ‪ 2+2‬با پیشرانه ‬ ‫اب خنک ق�رار گرفته در جلو را کرد‪ .‬این خودرو باید‬ ‫از حداکثر قطعات ممکن استفاده می کرد تا هزینه های‬ ‫توسعه و ساخت پایین بمانند‪ .‬پروژ ه مورد بحث کم کم‬ ‫جلو می رفت تا اینکه فولکس ان را در اواسط دهه ‪70‬‬ ‫میلادی لغو کرد‪ .‬فولکس بجای ای�ن پروژه روی مدل‬ ‫ش�یروکوی دیفرانس�یل جلو ک�ه بر پایه گل�ف تولید‬ ‫می شد تمرکز کرد‪.‬‬ ‫پورشه پروژ ه مذکور را از فولکس خرید و حاصل ان‬ ‫خ�ودرو ‪ 924‬ب�ود‪ .‬این خودرو در ابت�دا به عنوان یک‬ ‫محصول برای جوانان توصیف ش�ده بود‪ .‬پورشه با این‬ ‫خ�ودرو به رکورده�ای فروش اواخر ده�ه ‪ 70‬میالدی‬ ‫معرفی بهترین و بدترین همکاری های خودرویی دنیا‬ ‫فاجــعه یا موفــقیت‬ ‫س��نتی فرا رس��یده زیرا خودروس��ازان بیش��تری از ترمزهای پارک‬ ‫الکترونیکی اس��تفاده می کنند‪ .‬در طی چند س��ال اینده انتظار داریم‬ ‫تعداد خودروهای مجهز به ترمزدس��تی س��نتی بیش از پیش کاهش‬ ‫یابد‪ .‬البته نمی توان مزیت های این ترمزدس��تی را نادیده گرفت اما از‬ ‫انجایی که خودروسازان فناوری های مدرن را بکار می گیرند‪ ،‬بسیاری‬ ‫از رانندگان جدید شاید هرگز یکی از اشناترین ویژگی های خودروها را‬ ‫تجربه نکنند؛ ترمزدستی های سنتی به زودی بخشی از تاریخ خواهند‬ ‫بود‪ .‬البته اگر ش��ما خواهان درگیری بیشتر با خودرو باشید شاید واقعاً‬ ‫دلتان برای اهرم ترمزدستی تنگ شود‪ .‬البته نمی توان جلوی پیشرفت‬ ‫را گرفت بنابراین بهتر است از این دکمه ها استفاده شود‪.‬‬ ‫دست یافت‪.‬‬ ‫خودروی اسپرت ب ام و‪-‬المبورگینی‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬نه خوب و نه بد‪ ،‬اما ما دوست داشتیم‬ ‫مالک یکی از انها باشیم‬ ‫ب ام و به دنبال یک همکار برای ساخت اولین خودرو‬ ‫اس�پرت پیشرانه وس�ط خود بود‪ .‬مقامات این شرکت‬ ‫المبورگین�ی را یک همکار ایده ال می دانس�تند زیرا‬ ‫هرچه باش�د س�ازند ه کانتاش بود و ای�ن همکاری در‬ ‫اواسط دهه ‪ 70‬میالدی شکل گرفت‪.‬‬ ‫المبورگین�ی بای�د بدن ه طراحی ش�ده توس�ط جیو‬ ‫جیارو و شاس�ی را تامی�ن می ک�رد درحالی که بخش‬ ‫‪ M‬ب ام و نیز مس�ئول مونتاژ پیش�رانه بود‪ .‬ب ام و این‬ ‫خودرو را برای اش�اره به اولین محصول مستقل بخش‬ ‫‪ M‬خودرو ‪ M1‬نام گذاری کرده بود‪ .‬المبورگینی پروژه‬ ‫را به بهانه ورشکس�تگی چندین بار به تاخیر انداخت‪.‬‬ ‫در نهای�ت ب ام و توافقنام�ه تولید ‪ M1‬را لغو و خودش‬ ‫اقدام به تولید ان کرد‪.‬‬ ‫کوپ� ه مورد نظر در س�ال ‪ 1978‬معرفی ش�د ولی‬ ‫تا س�ال ‪ 1981‬تنها ‪ 453‬دس�تگاه از ان تولید ش�د‬ ‫که ‪ M1‬را به یک�ی از کمیاب ترین محصوالت ب ام و‬ ‫تبدیل می کند‪ .‬نتیجه اینکه حتی بدترین نمونه های‬ ‫این خ�ودرو نیز با حداقل قیمت ‪ 150‬هزار پوندی به‬ ‫فروش می رس�ند درحالی که نمونه های تمیزتر س�ه‬ ‫براب�ر گران تر هس�تند‪ .‬یکی از بهتری�ن نمونه های‬ ‫‪ M1‬در ی�ک حراجی با قیمت ‪ 577‬هزار و ‪ 500‬دالر‬ ‫فروخته شده است‪.‬‬ ‫اقتصاددان اس�کاتلندی ادام اس�میت تاثیر صنعت خودرو روی زندگی انسان را یک قرن پیش از انکه خودروها وارد خیابان شوند بررسی‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫تئوری اقتصاد مقیاسی که او در دهه ‪ 60‬میالدی قرن هجدهم شرح داده بود روی همکاری‪ ،‬اتحاد و ادغام خودروسازان به منظور صرفه جویی‬ ‫عظیم مالی و افزایش سود با کاهش هزینه های توسعه تاکید داشت‪ .‬حال این روزها شاهد افزایش همکاری های بین خودروسازان هستیم به‬ ‫گونه ای که کمپانی ها تالش دارند هزینه های زیاد الکتریکی سازی و فناوری های خودران را کاهش دهند‪.‬‬ ‫در ادامه شما را با برخی پروژه هایی اشنا می کنیم که باعث تولید خودرویی مشترک شده اند‪ .‬برخی از ان ها موفق بوده اند اما برخی دیگر‬ ‫بدترین شکل ممکن را نشان داده اند‪.‬‬ ‫ش�دند‪ .‬پ�ژو و س�یتروئن ش�باهت زیادی ب�ه یکدیگر‬ ‫داش�تند اما تویوتا تالش داشت جهت گیری متفاوتی از‬ ‫نظر طراحی داشته باشد‪.‬‬ ‫پیشران ه ب ام و‪ -‬پژو (‪)2006‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬موفق‬ ‫گ�روه پژو در س�ال ‪ 2002‬یک اتح�اد دور از ذهن را با‬ ‫ب ام و شکل داد تا اقدام به طراحی و ساخت پیشرانه های‬ ‫‪ 4‬س�یلندر بکنند‪ .‬این پروژه که پرنس نام داشت شامل‬ ‫پیشرانه های متنوع با حجم های ‪1/4‬تا ‪ 1/6‬لیتر و از نوع‬ ‫تنفس طبیعی و توربو می شد‪.‬‬ ‫پیش�ران ه پرنس در مین�ی هاردتاپ و پ�ژو ‪ 207‬مدل‬ ‫‪ 2006‬ب�کار رفت‪ .‬بعده�ا خودروهایی همچون پژو ‪،307‬‬ ‫‪ 208 ،308‬و ‪ RCZ‬ب�ه همراه س�یتروئن ‪ C4 ،C3‬و ‪C4‬‬ ‫پیکاس�و از میوه های این همکاری اس�تفاده کردند؛ اما‬ ‫محصوالت ب ام و همچ�ون ‪ 118i ،116i ،114i‬و ‪ 320i‬نیز‬ ‫پذیرای این پیش�رانه ها شدند‪ .‬سومین نسل ساب ‪3-9‬‬ ‫نیز از این پیش�رانه قرار بود استفاده کند اما هرگز روی‬ ‫خط تولید را به خود ندید‪.‬‬ ‫ب ام و از اواخ�ر س�ال ‪ 2016‬ش�روع ب�ه خ�ارج کردن‬ ‫ای�ن پیش�رانه ها از خط تولید خود ک�رد‪ .‬جایگزین این‬ ‫پیش�رانه ها نمونه های توسعه یافته توس�ط باواریایی ها‬ ‫است‪ .‬پژو در سال ‪ 2018‬برنامه هایی برای سرمایه گذاری‬ ‫بیشتر روی پیشرانه های پرنس دارد‪.‬‬ ‫فیات ‪/500‬فورد کا (‪)2007‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬موفق برای فیات‪ ،‬نه چندان خوب برای‬ ‫فورد‬ ‫درخواس�ت های تمام نش�دنی فیات ب�رای همکاری با‬ ‫دیگران منجر به تش�کیل اتحاد با فورد ش�د‪ .‬در اواخر‬ ‫س�ال ‪ 2005‬این دو ش�رکت برنامه های خود برای تولید‬ ‫فیات ‪ 500‬جدید و دومین نس�ل فورد کا را اعالم کردند‪.‬‬ ‫فیات شروع به تولید ‪ 500‬به همراه پاندا در لهستان کرد‬ ‫درحالی که در سال ‪ 2007‬هم این کارخانه تولید فورد کا‬ ‫را شروع کرد‪.‬‬ ‫سوبارو ‪/BRZ‬تویوتا ‪)2012( 86‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬موفق‬ ‫تویوتا در س�ال ‪ 2005‬بخش�ی از س�هام سوبارو را‬ ‫خرید و به س�رعت اقدام به پر کردن بین دو شرکت‬ ‫کرد‪ .‬زمان زیادی از تولید سلیکا گذشته بود و تویوتا‬ ‫نیازمند خودرویی جدید در این قلمرو بود‪ .‬س�وبارو‬ ‫نی�ز ب�ا خاتم�ه تولی�د ‪ SVX‬در س�ال ‪ 1996‬کالس‬ ‫کوپه ه�ا را خال�ی کرده ب�ود و خواهان بازگش�ت به‬ ‫ان بود‪ .‬این ش�رایط باعث توس�عه مشترک کوپه ای‬ ‫کوچک و ارزان قیمت ش�د ک�ه جایگزین بالقوه مزدا‬ ‫میاتا به شمار می رفت‪.‬‬ ‫این پروژه در تولید کوپه ای ‪ 2+2‬نفره که از پیش�رانه‬ ‫‪ 4‬سیلندر تخت اس�تفاده می کرد خالصه می شد‪ .‬کارها‬ ‫اغاز ش�د اما به خاطر رکورد اقتصادی رخ داده ش�اهد‬ ‫تعویق ان بودیم‪ .‬سرانجام در سال ‪ 2012‬تویوتا ‪GT86‬‬ ‫و سوبارو ‪ BRZ‬وارد بازار شدند‪.‬‬ ‫الپاین ‪/A110‬کاترهام ‪)2012( CT02‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬موفق برای الپاین‬ ‫رن�و و کاترهام در س�ال ‪ 2013‬جوین�ت ونچری برای‬ ‫توسعه همزمان کوپه ای سبک وزن و هیجان انگیز شکل‬ ‫دادند‪ .‬انها به دنبال رقیبی برای الفارومئو ‪ ،4C‬پورش�ه‬ ‫ شنبه‬ ‫احتمال بازگشت تویوتا سلیکا یا ‪MR2‬‬ ‫تویوتا چند سالی است که توسعه نسل جدید مدل سوپرا را اغاز‬ ‫کرده و این اسپرت افسانه ای به زودی راهی خط تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫حال گزارش جدیدی منتش��ر شده که نشان می دهد ممکن است‬ ‫یکی دیگر اسپرت های سابق تویوتا یعنی مدل سلیکا یا ‪ MR2‬هم‬ ‫به سوپرا پیوس��ته و احیاء شود‪ .‬به گزارش ‪،Road and Track‬‬ ‫معاون مهندس ارش��د سوپرا «ماس��ایوکی کای» در طول ازمایش‬ ‫با سوپرا گفته اس��ت ما می خواهیم سلیکا یا ‪ MR2‬را بازگردانیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفته اس��ت که تویوتا تصمیم دارد اول مدل سوپرا را‬ ‫بازگرداند چون این مدل بیش��ترین تقاضا را در بازار دارد‪ .‬حال اما‬ ‫سوپرا تقریباً اماده معرفی است و بنابراین ممکن است نسخه جدید‬ ‫سلیکا یا ‪ MR2‬هم ساخته و معرفی شود‪.‬‬ ‫کای فع� ً‬ ‫لا اطالعاتی در مورد این تصمیم اعالم نکرده اما اش��اره‬ ‫کرده که س��لیکای جدید می تواند یک کوپه عملکردی چهارچرخ‬ ‫محرک باشد‪ .‬از سوی دیگر‪ MR2 ،‬هم ممکن است ترکیب موتور‬ ‫وس��ط س��ابق خود را حفظ کند‪ .‬با این حال تویوتا باید به بررسی‬ ‫بازاریاب��ی برای ای��ن خودروها بپردازد تا اگر نتایج این بررس��ی ها‬ ‫مثب��ت بود اقدام ب��ه تولید ان ها کند‪ .‬خودروهای اس��پرت فروش‬ ‫نسبتاً پایینی دارند و اجزایی در انها مورد استفاده قرار می گیرد که‬ ‫امکان اشتراک انها با مدل های اصلی و تیراژ باال وجود ندارد‪ .‬یکی‬ ‫از راه حل های این مش��کل همکاری با خودروسازان دیگر است که‬ ‫ایسوزو ایمپالس‪/‬پیازا توسط لوتوس (‪)1980‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬خوب‬ ‫ای�ن خ�ودرو در ایتالی�ا طراح�ی‪ ،‬ب�ر پایه های‬ ‫امریکایی ساخته‪ ،‬در انگلس�تان تیون و در ژاپن‬ ‫مونتاژ ش�د! ایمپالس ی�ا پیازا طراحی خ�ود را از‬ ‫کانسپتی با نام اسو دی فیوری گرفته بود‪ .‬پلتفرم‬ ‫ای�ن خودرو نی�ز در مدل هایی همچون ش�ورولت‬ ‫‪ Chevette‬دیده می شد‪.‬‬ ‫ایس�وزو متوجه ش�د که نمی تواند به تنهایی‬ ‫خودرویی اس�پرت بفروش�د بنابرای�ن ان را به‬ ‫دس�ت لوتوس سپرد تا سیستم تعلیق را به طور‬ ‫کام�ل بازنگری کند‪ .‬این فرایند ش�امل فنرهای‬ ‫نرم ت�ر‪ ،‬دامپرهای س�فت تر و… ب�ود‪ .‬ایمپالس‬ ‫تیون ش�ده توسط لوتوس در س�ال ‪ 1988‬وارد‬ ‫بازار امریکا شد‪ .‬ایس�وزو با افتخار نشان تیون‬ ‫ش�ده توسط لوتوس را به پش�ت چرخ های جلو‬ ‫اضافه کرده بود‪.‬‬ ‫الفارومئو ‪/164‬فیات کروما‪/‬النچیا تما‪/‬ساب ‪9000‬‬ ‫(‪)1984‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬موفق‬ ‫فی�ات و س�اب کار توس�عه چهار پلتف�رم را در‬ ‫اواخر دهه ‪ 70‬میالدی ش�روع کردن�د‪ .‬الفارومئو‬ ‫نیز از اوایل دهه ‪ 80‬میالدی به این پروژه پیوست‪.‬‬ ‫این پروژه در روی کاغذ اس�ان به نظر می رسید‬ ‫اما کار سخت بود زیرا باید در محصوالت شاخصی‬ ‫که در اروپا و امریکای ش�مالی عرضه می ش�دند‬ ‫بکار می رف�ت‪ .‬فیات برنامه ریزی مش�خصی برای‬ ‫کیمن و لوتوس اوورا بودند‪.‬‬ ‫مقامات ه�ر دو برند قول تولید خودروهایی مس�تقل‬ ‫را دادن�د که تنها در قطعات اساس�ی مش�ترک بودند‪.‬‬ ‫ای�ن همکاری ب�ه خاطر دالیلی که هرگز اعالم نش�د به‬ ‫در بس�ته خورد ام�ا رنو پ�روژه را ادامه داد و در س�ال‬ ‫‪ 2017‬م�دل الپای�ن ‪ A110‬را معرفی ک�رد خودرویی که‬ ‫بازخوردهای خوبی داشته است‪.‬‬ ‫رنو توئینگو‪/‬اسمارت فورتو (‪)2014‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬اوکی‬ ‫رنو در زمان اغاز توس�عه نس�ل دوم توئینگو استفاده‬ ‫از طراحی پیشرانه عقب را در نظر گرفت‪ .‬این جریان به‬ ‫خاطر هزینه های طراحی و توسعه لغو شد اما در سومین‬ ‫نس�ل توئینگو رنو جدی ت�ر به دنبال طراحی پیش�رانه‬ ‫عقب بود‪ .‬این بار شاهد همکاری با اسمارت برای ساخت‬ ‫توئینگو و س�ومین نس�ل فورت�و بودیم‪ .‬اینج�ا بود که‬ ‫دومین نس�ل فورفور نیز بر پایه همان پلتفرم پیش�رانه‬ ‫عقب متولد شد‪.‬‬ ‫ب ام و ‪/Z4‬تویوتا سوپرا (‪)2018‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬منتظریم‬ ‫ب�ه نظر می رس�ید ک�ه تویوت�ا نمی تواند ب�ه تنهایی‬ ‫هزینه ه�ای تولید کوپ ه جدید خ�ود را توجیه کند‪ .‬پس‬ ‫از همکاری با س�وبارو برای تولید ‪ ،GT86‬تویوتا این بار‬ ‫به دنبال ب ام و رفت تا س�وپرا را احی�ا کند‪ .‬اگرچه این‬ ‫خودرو را هنوز ندیده ایم اما می دانیم که پلتفرم سوپرا و‬ ‫نسل جدید ب ام و ‪ Z4‬مشترک است‪.‬‬ ‫مناب�ع مطلع می گویند س�وپرای جدید از پیش�رانه و‬ ‫برخی س�وئیچ های کابی�ن ب ام و اس�تفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫همواره نمونه های پیش تولیدی س�وپرا و ‪ Z4‬را به همراه‬ ‫یکدیگر در جاهای گوناگون دیده ایم‪.‬‬ ‫پلتفرم ‪ PPE‬ائودی‪-‬پورشه‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬خواهیم دید‬ ‫اگرچه ائودی و پورشه جزو گروه فولکس واگن هستند‬ ‫ام�ا دپارتمان های تحقیق و توس�عه جداگان�ه ای دارند‪.‬‬ ‫این دو ش�رکت در حال همکاری برای توس�عه پلتفرمی‬ ‫هس�تند که در خودروهای الکتریکی پرفورمنس و رده‬ ‫باال بکار خواهد رفت‪ .‬ائودی توسعه دهنده پیشروی این‬ ‫پروژه است‪.‬‬ ‫پلتفرم یاد ش�ده که ‪ PPE‬نامیده می شود فع ً‬ ‫ال اماده‬ ‫نیس�ت‪ .‬پورشه قب ً‬ ‫ال گفته بود این معماری تا پایان سال‬ ‫‪ 2021‬اماده نخواهد ش�د‪ .‬این معماری برای به کارگیری‬ ‫در طیف وس�یعی از خودروها ش�امل مدل های اسپرت‬ ‫کم ارتفاع‪ ،‬شاس�ی بلندها و هر چیزی بین این دو نوع‬ ‫خودرو منعطف است‪.‬‬ ‫خودروهای الکتریکی مزدا و تویوتا (‪)2021‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬خواهیم دید‬ ‫تویوت�ا و م�زدا در س�ال ‪ 2017‬برنامه ه�ای خود برای‬ ‫س�رمایه گذاری ‪1/6‬میلی�ارد دالری ب�رای س�اخت‬ ‫کارخانه ای در امریکا را اعالم کردند‪ .‬این کارخانه اقدام‬ ‫به ساخت شاس�ی بلندهای مزدا و نسل بعدی کروال در‬ ‫س�ال ‪ 2021‬خواهد کرد‪ .‬توافقنامه بین دو کمپانی شامل‬ ‫توس�عه همزمان خودروه�ای الکتریکی نیز هس�ت اما‬ ‫هنوز مشخص نیست که چه محصوالتی راهی خط تولید‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫منبع‪autocar :‬‬ ‫تویوتا این کار را برای توسعه مدل ‪ GT86‬با سوبارو و برای توسعه‬ ‫نسل جدید سوپرا با ب ام و انجام داده است‪.‬‬ ‫با این وجود مش��خص نیس��ت که ایا تویوتا برای ساخت خودرو‬ ‫اس��پرت جدید خود با ش��رکت دیگری همکاری خواهد کرد یا نه‬ ‫اما کای مزدا را تحس��ین کرده و گفته اس��ت که ما باید چیزهای‬ ‫زیادی از این ش��رکت ی��اد بگیریم‪ .‬وی همچنین گفته اس��ت که‬ ‫ب��دون همکاری تویوتا با ب ام و احتماالً س��وپرا جدید و ‪ Z4‬جدید‬ ‫وجود نداش��تند‪ .‬درهرحال بازگشت سلیکا یا ‪ MR2‬برای بسیاری‬ ‫از عالقه مندان تویوتا خبر بسیار خوبی است‪ .‬هردوی این مدل ها در‬ ‫اواسط دهه ‪ 2000‬از خط تولید کنار گذاشته شدند‪.‬‬ ‫تولی�د دو نس�خه از یک خودرو (یک�ی برای خود‬ ‫و دیگری ب�رای بخش النچیا) داش�ت درحالی که‬ ‫س�اب و الفارومئو نیز خودرو خاص خود را تولید‬ ‫می کردند‪ .‬این تنوع باعث پیچیده تر ش�دن پروژه‬ ‫ش�د‪ .‬هر چهار خودرو باید مش�خصات س�واری و‬ ‫هندلینگ متفاوتی می داشتند‪.‬‬ ‫س�اب و النچی�ا مدل ه�ای ‪ 9000‬و تم�ا را به‬ ‫ترتی�ب در س�ال ‪ 1984‬عرض�ه کردن�د‪ .‬فیات‬ ‫در س�ال ‪ 1985‬م�دل کروم�ا را عرض�ه کرد و‬ ‫نهایت ًا ش�اهد معرف�ی الفارومئو ‪ 164‬در س�ال‬ ‫‪ 1987‬بودی�م‪ .‬کروما‪ ،‬تما و ‪ 9000‬تش�ابهاتی به‬ ‫یکدیگر داش�تند زیرا حاصل استودیو طراحی‬ ‫جیوجیارو بودند و از درب ها‪ ،‬س�قف و شیش�ه‬ ‫جلوی مشترکی اس�تفاده می کردند‪ .‬مدل ‪164‬‬ ‫طراحی شده توس�ط پینین فارینا اسپرت تر و‬ ‫تیزتر بود‪.‬‬ ‫هوندا کنسرتو‪/‬روور ‪)1988( 400‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬موفق‬ ‫هوندا و اس�تین روور همکاری خود را با توسعه‬ ‫همزم�ان خودروی�ی چهار درب گس�ترش دادند‪.‬‬ ‫هون�دا ای�ن خ�ودرو را کنس�رتو و روور نیز ان را‬ ‫‪ 400‬نامید‪ .‬دو خودرو یاد ش�ده دارای تناسب های‬ ‫مش�ابهی بودن�د ام�ا یک�ی دارای طراحی خاص‬ ‫ش�رکت در جل�و و عقب ب�ود‪ .‬البته س�اختار دو‬ ‫خودرو مش�ترک بود زیرا از سخت افزار چهارمین‬ ‫نسل سیویک در انها استفاده شده بود‪.‬‬ ‫تولید ای�ن خودروها برای ب�ازار محلی در ژاپن‬ ‫صورت گرفت درحالی که بازارهای اروپایی خریدار‬ ‫مدل های تولیدی در النگ بریج انگلستان بودند‪.‬‬ ‫میتسوبیشی کاریزما‪/‬ولوو ‪)1995( S40‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬متوسط‬ ‫در س�ال ‪ 1991‬میتسوبیشی و ولوو به تالش های‬ ‫دولت هلن�د برای حفظ تاسیس�ات داف در بورن‬ ‫هلند پیوس�تند‪ .‬این کارخان�ه نیازمند خودرویی‬ ‫برای س�اخت بود بنابراین دو ش�رکت فورا ً شروع‬ ‫به توس�عه پلتفرمی مناسب به منظور استفاده در‬ ‫خودروی�ی چهار درب کردند‪ .‬معم�اری مورد نیاز‬ ‫به حد کافی منعطف بود و میتسوبیش�ی از ان در‬ ‫کالس�ی قیمت�ی و ولوو نیز در کالس�ی نزدیک به‬ ‫لوکس استفاده کرد‪.‬‬ ‫کارخانه بورن تولید میتسوبیشی کاریزما و ولوو‬ ‫‪ S40‬را در س�ال ‪ 1995‬اغاز کرد‪ .‬این معماری بعدا ً‬ ‫و در سال ‪ 2000‬به پروتون داده شد‪.‬‬ ‫پونتیاک وایب‪/‬تویوتا ماتریکس (‪)2002‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬موفق‬ ‫تویوت�ا ک�روال در ده�ه ‪ 90‬میالدی زیرس�اخت‬ ‫چندین خودرو جنرال موتورز از جمله ژئو و پریزم‬ ‫ش�ده بود‪ .‬این خودروها بجای انکه با همکاری دو‬ ‫شرکت ساخته شوند نمونه های ریبج شده بودند؛‬ ‫اما در اوایل قرن ‪ 21‬دو ش�رکت تصمیم گرفتند از‬ ‫مناب�ع خود به منظور طراح�ی خودروهایی جدید‬ ‫ب�ا نام تویوتا ماتریکس و پونتیاک وایب اس�تفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تویوتا جهت گیری اس�پرت و جوان پسندانه را‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در پی�ش گرف�ت درحالی که پونتی�اک خودرویی‬ ‫خش�ن و شاس�ی بلند مانند تولید کرد‪ .‬تویوتا در‬ ‫این پروژه نقش رهبری را داشت زیرا کارشناسان‬ ‫خودرویی با راندن وایب احساس کردند خودرویی‬ ‫ژاپنی در قامت یک پونتیاک سر براورده است‪.‬‬ ‫میتسوبیشی کلت‪/‬اسمارت فورفور (‪)2003‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬خوب نبود‬ ‫بخ�ش اس�مارت دایملر نمی توانس�ت ب�ر پایه‬ ‫پلتف�رم کش�یده تر فورت�و خودروی�ی چهارنفره‬ ‫بس�ازد‪ .‬اس�مارت تصمیم گرفت با میتسوبیش�ی‬ ‫برای توس�عه همزمان معماری مناس�ب فورفور و‬ ‫کلت همکاری کند‪ .‬تاسیس�ات میتسوبیش�ی در‬ ‫هلند مس�ئولیت ساخت هر دو خودرو را بر عهده‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫سیتروئن ‪/C1‬پژو ‪/107‬تویوتا ایگو (‪)2005‬‬ ‫نتیجه همکاری‪ :‬موفق‬ ‫س�وددهی ک�م در کالس خودروه�ای ش�هری‬ ‫خودروس�ازان را مجب�ور ب�ه هم�کاری و کاهش‬ ‫هزینه ها کرده است‪.‬‬ ‫پ�ژو و تویوتا ش�روع همکاری باهم را در س�ال‬ ‫‪ 2001‬اعالم کردند‪ .‬پروژ ه ‪ B-Zero‬منجر به تولید‬ ‫تویوتا ایگو‪ ،‬سیتروئن ‪ C1‬و پژو ‪ 107‬در سال ‪2005‬‬ ‫ش�د‪ .‬هر خودرو دارای نمای جل�و و عقب مختص‬ ‫خود بود‪ .‬پیش�رانه های ‪ 3‬و ‪ 4‬سیلندر خودروها و‬ ‫بس�یاری دیگر از قطعات بکار رفته باهم مشترک‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫دومین نس�ل این خودروها در سال ‪ 2014‬عرضه‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫لودر بدون راننده ای که مسیرهای پرپیچ وخم را طی می کند‬ ‫یک��ی از اصلی ترین س��واالت درباره خودروهای خ��ودران زمان‬ ‫حضور انبوه انها در جاده هاس��ت‪ .‬اگرچه فناوری این گونه خودروها‬ ‫بی وقفه در حال پیشرفت است اما گرفتن فرمان از دست انسان ها‬ ‫و سپردن ان به خود خودرو زمان بر است‪ .‬همچنین محدودیت های‬ ‫فنی هم وجود دارند که باعث کندی پیشرفت این فناوری می شود‬ ‫که از جمله انها می توان به ش��رایط اب و هوایی متنوع و خطوط‬ ‫جاد ه کم رنگ اشاره کرد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د حضور خودروهای خودرانی که بدون دس��تور‬ ‫مالک بتوانن��د او را به اداره‪ ،‬مغازه و خانه ببرند کمی طول خواهد‬ ‫کشید اما تا ان زمان خودکارسازی اوضاع به دیگر جنبه های زندگی‬ ‫ما نیز رسوخ پیدا خواهد کرد و ساندویک یکی از شرکت هایی است‬ ‫که این فناوری را بکار گرفته است‪.‬‬ ‫به منظور نش��ان دادن خودکارس��ازی در تجهیزات معدنی‪ ،‬این‬ ‫کمپان��ی یک لودر س��نگین معدن را که ‪ 11‬مت��ر طول و ‪ 41‬تن‬ ‫وزن داش��ته را بدون اینکه راننده ای پش��ت فرمان باش��د در یک‬ ‫چ و خم شیشه ای به حرکت دراورده است‪ .‬این محیط‬ ‫مس��یر پرپی ‬ ‫شیش��ه ای اص ً‬ ‫ال شباهتی به دیواره های سنگی معدن ندارد اما یک‬ ‫جایگزین خوب محسوب می شود‪.‬‬ ‫سیس��تم خودران این ل��ودر با هدایت لی��زری کار کرده و لودر‬ ‫می تواند مس��یر را ضبط ک��رده و ایمن ترین و کاراترین مس��یر را‬ ‫انتخ��اب کن��د‪ .‬از انجایی که تجهی��زات معدنی در زی��ر زمین کار‬ ‫می کنند بنابراین این سیس��تم از لیزرها‪ ،‬سنس��ورها و ژیروسکوپ‬ ‫بهره می گیرد که در زیر زمین نمی توان از جی پی اس سود برد‪.‬‬ ‫یکی از مهندس��ان ارشد س��اندویک می گوید‪ :‬لودرهای خودران‬ ‫س��اندویک بیش از ‪ 20‬سال اس��ت که مورد استفاده قرار می گیرد‬ ‫و در زیر زمین بیش از ‪ 2‬میلیون س��اعت کاری حضور داش��ته اند‪.‬‬ ‫مزیت سیستم خودران این اس��ت که می توانیم مردم را از محیط‬ ‫زی��ر زمین که خطرناک اس��ت به اتاق های کنت��رل امن در باالی‬ ‫زمین منتقل کرده و بنابراین ایمنی و راندمان کار مصرف کنندگان‬ ‫را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫معرفی ون های جدید و متنوع فورد ترانزیت‬ ‫فورد هم اکنون در نمایش��گاه خودروه��ای تجاری هانوفر المان‬ ‫حضور داش��ته و از هوش��مندترین‪ ،‬کم مصرف ترین و جدیدترین‬ ‫مدل های تاریخ ترانزیت رونمایی کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن ون ه��ای جدی��د دارای نم��ای جل��و‪ ،‬کیت ه��ای بدنه و‬ ‫طراحی های داش��بورد جدی��د و متفاوتی ب��وده و از فناوری های‬ ‫پیشرفته ای همچون گزینه های پالگین هیبریدی و فناوری مودم‬ ‫فورد ‪ Pass Connect‬سود می برند‪ .‬این سیستم اخری از طریق‬ ‫برنامه ی موبایلی فورد در دسترس است‪.‬‬ ‫کار را با نس��خ ه دو تنی اغاز می کنیم که از قوای محرک ه دیزلی‬ ‫هیبریدی مالیم سود می برد‪ .‬این پیشرانه که برای اولین بار در این‬ ‫کالس دیده می شود مصرف س��وخت کمتری در مقایسه با مدل‬ ‫دیزلی استاندارد دارد‪.‬‬ ‫مهندس ارش��د محصوالت ف��ورد ترانزیت می گوید‪ :‬این نس��ل‬ ‫جدید فورد ترانزیت برای دنیای تجاری مدرن است‪ .‬ما خودرویی‬ ‫سرس��خت و کارب��ردی بر پای ه نیازهای مش��تریان س��اخته ایم تا‬ ‫هزینه ه��ای مالکی��ت کاهش یابد و درعین ح��ال راندمان کاربری‬ ‫ان افزای��ش پیدا کن��د‪ .‬فورد همچنین در بحث الکتریکی س��ازی‬ ‫پیشرو بوده و قوای محرک ه هیبریدی مالیم جدید این ون ها برای‬ ‫همه کاره های تاریخ ترانزیت‬ ‫کاربری های شهری ایده ال است‪.‬‬ ‫خری��داران هم اکنون می توانند ترانزیت را با پیش��ران ه ‪ 2‬لیتری‬ ‫اکوبلوی دیزلی پیش��رفته ای س��فارش دهند که به لطف افزایش‬ ‫حداکثر فش��ار سیس��تم انژکتور مصرف س��وخت کمت��ری دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن با نصب فرمان الکتریکی که برای اولین بار در ترانزیت‬ ‫دو تن بکار رفته مصرف س��وخت کمتر هم می ش��ود‪ .‬این فرمان‬ ‫عالوه بر کاهش مصرف سوخت باعث کاهش وزن‪ ،‬کاهش مقاومت‬ ‫چرخشی الستیک ها و بهبود ائرودینامیک نیز شده است‪.‬‬ ‫جدای از قدرت های ‪ 130 ،105‬و ‪ 170‬اسب بخاری‪ ،‬هم اکنون‬ ‫نس��خه ای با ‪ 185‬اسب بخار قدرت هم وجود دارد که گشتاور ان‬ ‫نیز به ‪ 415‬نیوتون متر می رسد‪.‬‬ ‫اما فناوری دیزلی هیبریدی مالیم باعث کاهش مصرف سوخت‬ ‫شده و بیشتر هم روی همین موضوع تمرکز دارد؛ اما با این وجود‬ ‫هم گش��تاور انی سیس��تم هیبریدی به چابکی بیشتر پیشرانه در‬ ‫سرعت های پایین کمک می کند‪.‬‬ ‫مش��تریان ترانزی��ت دو ت��ن از ویژگی هایی همچون سیس��تم‬ ‫اطالعات سرگرمی ‪ SYNC3‬و همچنین سیستم ‪ MyKey‬فورد‬ ‫اس��تفاده خواهند کرد که این سیستم اخری به مدیران ناوگان ها‬ ‫اجازه می دهد ت��ا محدودیت هایی روی س��رعت خودرو و صدای‬ ‫سیس��تم صوتی و یا فعال کردن سیس��تم های ایمنی فعال اعمال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ون جدید فورد از سیستم های ایمنی ای همچون اطالعات نقاط‬ ‫کور با کشش تریلر‪ ،‬کروز کنترل تطبیقی هوشمند‪ ،‬دستیار حفظ‬ ‫خودرو بین خطوط‪ ،‬دس��تیار پیش��گیری از برخورد با تش��خیص‬ ‫عاب��ران پی��اده‪ ،‬دوربین های جلو و عقب‪ ،‬دس��تیار پ��ارک فعال و‬ ‫هشدار ترافیک پشتی سود می برد‪.‬‬ ‫ترانزیت جدید از نظر طراحی دارای جلوپنجر ه بلندتر و گیراتری‬ ‫بوده و بخش پایینی ان نیز بازنگری شده است‪ .‬مدل های فول تر‬ ‫دارای چراغ های جلو بای زنون و دیالیت های جدید ‪ LED‬است‪.‬‬ ‫کابی��ن نیز مدرن تر ش��ده و از طراحی جدید ب��ه همراه متریال و‬ ‫پوشش جدید صندلی ها سود می برد‪.‬‬ ‫ترانزیت دو تن جدید از اواسط سال اینده وارد بازار اروپا خواهد‬ ‫ش��د و با اغاز بهار سال ‪ 2020‬نیز مدل های دیفرانسیل عقب این‬ ‫خودرو با گیربکس ‪ 10‬سرعته فورد در دسترس خواهند بود‪.‬‬ ‫اما ش��اید یکی از جذاب ترین نس��خه های ترانزیت جدید مدل‬ ‫کانکت اس��پرت باش��د که از کیت بدنه‪ ،‬نوارهای مش��کی مات با‬ ‫عناص��ر نقره ای ی��ا نارنجی و رینگ های ‪ 16‬اینچی الیاژی س��ود‬ ‫می ب��رد‪ .‬از جمل��ه تجهیزات اس��تاندارد این خ��ودرو می توان به‬ ‫تریم چرم کابین‪ ،‬دکمه اس��تارتر فورد‪ ،‬سیستم تهویه مطبوع دو‬ ‫ناحیه ای‪ ،‬کروز کنترل هوش��مند و مه ش��کن های استاتیک اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نیروبخش ترانزیت کانکت جدید پیش��ران ه ‪ 1/5‬لیتری اکوبلوی‬ ‫کام ً‬ ‫ال جدید اس��ت که با خروجی های ‪ 100 ،75‬و ‪ 120‬اسبی در‬ ‫دسترس اس��ت‪ .‬البته مش��تریانی که به دنبال پیشرانه ی بنزینی‬ ‫هستند همیشه می توانند پیشرانه ی ‪ 1‬لیتری اکوبوست با فناوری‬ ‫غیرفعال سازی سیلندر را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫هم ه پیشرانه ها به صورت استاندارد با گیربکس ‪ 6‬سرعته دستی‬ ‫هم��کاری می کنند اما گیربکس ‪ 8‬س��رعته اتوماتی��ک نیز برای‬ ‫نسخه های ‪ 100‬و ‪ 120‬اسب بخاری نیز در دسترس است‪.‬‬ ‫همچنین مدل های جدید ترانزیت کوریر با پیشرانه های دیزلی‬ ‫‪ 1/5‬لیتری ‪ 75‬و ‪ 100‬اس��بی و نس��خه ‪ 1‬لیتری اکوبوست ‪100‬‬ ‫اسب بخاری در دسترس است‪.‬‬ ‫نهایتاً به مدل ترانزیت کاس��توم می رس��یم ک��ه هم اکنون برای‬ ‫اولین بار با قوای محرکه پالگین هیبریدی ارائه می شود‪.‬‬ ‫این پیشرانه در حالت الکتریکی محدوده حرکتی ‪ 48‬کیلومتری‬ ‫داش��ته و از پیشرانه بنزینی ‪ 1‬لیتری اکوبوس��ت به عنوان بهبود‬ ‫دهند ه برد خودرو استفاده می کند‪ .‬گفته شده برد کل این خودرو‬ ‫بیش از ‪ 483‬کیلومتر خواهد بود‪.‬‬ ‫مهندس ارش��د ترانزیت کاس��توم می گوید‪ :‬ای��ن خودرو کتاب‬ ‫قان��ون ون های یک تن��ی را از نو نوش��ته و کاربری های منعطفی‬ ‫با توانایی های ب��دون االیندگی دارد‪ .‬این خ��ودرو همان ظرفیت‬ ‫بار مدل دیزلی را داش��ته و بدون نیاز به توقف برای شارژ می توان‬ ‫مسافت های طوالنی را طی کرد‪.‬‬ ‫ی��ک مجموعه باتری جمع و جور ‪ 14‬کیلو وات س��اعتی قدرت‬ ‫پیشران ه الکتریکی را تامین می کند‪ .‬با استفاده از پورت شارژ داخل‬ ‫س��پر جلو می توان این باتری را ش��ارژ کرد‪ .‬در جاده س��ه حالت‬ ‫الکتریکی قابل انتخاب وجود دارد که شامل تنظیمات پیش فرض‬ ‫‪( EV Auto، EV Now‬تنه��ا قدرت الکتریکی) و ‪EV Later‬‬ ‫(سیستمی که سطح شارژ فعلی را نگه می دارد) است‪.‬‬ ‫فورد همچنین اقدام به ارتقای این ون با اضافه کردن پیشرانه ی‬ ‫دیزلی ‪ 2‬لیتری اکوبلو کرده است‪ .‬این پیشرانه قدرت ‪ 185‬اسبی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫افزایش چشمگیر هزینه تعمیر قطارهای مسافری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت حمل و نقل ریلی رجا گفت‪ :‬با افزایش‬ ‫قیمت مواد مصرفی و قطعات واگن های مس��افری که متاثر‬ ‫از افزایش قیمت فوالد و محصوالت پتروشیمی است‪ ،‬هزینه‬ ‫تعمی��رات قطارها افزایش چش��مگیری یافته اس��ت و دلیل‬ ‫عم��ده ان تخصی��ص نیافت��ن ارز با تعرفه مناس��ب همانند‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار خودرو به نقل از روابط عمومی ش��رکت رجا‪،‬‬ ‫محمد رجبی با اعالم این مطلب گفت‪ :‬با افزایش تعرفه های خرید‬ ‫و تعمیر واگن ها‪ ،‬هزینه تامین قطعات از س ه میلیارد تومان به هفت‬ ‫ میلیارد تومان خواهد رسید‪.‬‬ ‫رجب��ی افزود‪ :‬هزینه بازس��ازی واگن ها به بی��ش از یک میلیارد‬ ‫تومان می رس��د که با تخصیص ارز مناسب به حدود ‪ 800‬میلیون‬ ‫تومان کاهش می یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل رجا تاکید کرد‪ :‬شرکت های حمل و نقل ریلی همین‬ ‫ح��اال هم به منظ��ور تامین همی��ن ارقام برای تعمی��ر و نگهداری‬ ‫واگن ها مشکالت فراوانی دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تامی��ن ای��ن رق��م ت��وان ش��رکت های ریل��ی‬ ‫خ��ارج ب��وده و در ای��ن ص��ورت ش��رکت ها نمی توانن��د ب��ا‬ ‫انج��ام تعمی��رات اساس��ی واگن ه��ا‪ ،‬انه��ا را ب��رای س��یر‬ ‫اماده کنند‪.‬‬ ‫رجبی ادام��ه داد‪ :‬ما از دولت می خواهیم ک��ه با تخصیص ارز و‬ ‫منابع ویژه با س��ود کم بهره به ش��رکت ها کمک کنند تا با نرخ ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی‪ ،‬چرخ‪ ،‬سیس��تم ترمز‪ ،‬باتری و‪ ...‬را از خارج کش��ور‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا خاطرنشان کرد‪ :‬اگر این‬ ‫امر ممکن نشود‪ ،‬به دلیل نبود صرفه اقتصادی‪ ،‬ظرفیت صندلی ها‬ ‫را از دست می دهیم‪.‬‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل ریلی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫با گذشت ‪ ۶‬ماه از سال‪ ،‬بالتکلیفی شرکت های ریلی درباره نرخ کرایه های جابه جایی کاال ادامه دارد‬ ‫کرایه حمل ریلی در انتظار بازنگری‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫حمل ونق��ل ریلی با وجود تمامی مزیت هایی که در‬ ‫زمینه صرفه جویی س��وخت و هزین��ه و جلوگیری از‬ ‫الودگی هوا دارد‪ ،‬هنوز ان گونه که باید در کش��ور ما‬ ‫رس��میت نیافته است‪ .‬این ش��یوه حمل ونقل به اندازه‬ ‫یک هفتم حمل ونقل جاده ای سوخت مصرف می کند‬ ‫و توسعه ان به معنی خلوت تر شدن جاده ها و کاهش‬ ‫تصادف��ات جاده ای اس��ت اما همواره کارشناس��ان و‬ ‫دس��ت اندرکاران این حوزه گفته ان��د و می گویند که‬ ‫این ش��یوه محب��وب حمل ونقل در جه��ان‪ ،‬در ایران‬ ‫کمت��ر مرکز توجه بوده اس��ت‪ .‬نمونه این مهجوریت‪،‬‬ ‫بی توجهی مسئوالن راه اهن به درخواست های فعاالن‬ ‫بخش ریلی ب��رای افزایش کرایه حمل بار در راه اهن‬ ‫اس��ت؛ مس��ئله ای که به گفته فعاالن این بخش تنها‬ ‫شرط اقتصادی شدن حضور شرکت ها در حمل ونقل‬ ‫ریلی و ادامه حیات انهاست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار خودرو‪ ،‬ش��رکت راه اهن برای‬ ‫تش��ویق بازرگان��ان و صاحب��ان کاال به اس��تفاده از‬ ‫حمل ونق��ل ریلی ب��رای جابه جایی کاال در کش��ور‪،‬‬ ‫اقدامات��ی انجام داده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬امس��ال‬ ‫تغییراتی در محاسبه تعرفه حمل کاال به سود صاحبان‬ ‫کاال در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ان گونه که بابک احمدی‪ ،‬معاون بهره برداری و سیر‬ ‫و حرکت راه اه��ن می گوید در بخش��نامه تعرفه ‪،۹۷‬‬ ‫تُن کیلومت��ر به ج��ای محورکیلومتر‪ ،‬محور محاس��به‬ ‫هزین��ه حمل ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬او اضاف��ه کرد‪ :‬در‬ ‫تعرفه های امس��ال‪ ،‬نسبت تعرفه واگن های پر و خالی‬ ‫با هدف تش��ویق به حمل دو سر بار تغییر یافته است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه تعرفه واگن پُر و خالی نس��بت به‬ ‫گذش��ته تغییر کرده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫‪۷۵‬درصد تعرفه سهم واگن پُر و ‪ ۲۵‬درصد تعرفه سهم‬ ‫واگن خالی بود که حاال ‪ ۶۰‬درصد تعرفه س��هم واگن‬ ‫پر و ‪ ۴۰‬درصد تعرفه س��هم واگن خالی در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی هدف از اجرای این نحوه تعرفه گذاری‪،‬‬ ‫تشویق به حمل دو س��ربار ازسوی صاحبان کاالست‬ ‫زیرا براس��اس تعرفه های سال‪ ۹۷‬هزینه حمل دو سر‬ ‫بار نسبت به گذشته کاهش می یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم افزایش کرای ه حمل ریلی بار‬ ‫اگرچه معاون بهره برداری و س��یر و حرکت راه اهن‬ ‫معتقد اس��ت ابالغ بخشنامه محاس��به هزینه حمل‬ ‫ریلی جدید‪ ،‬به تش��ویق صاحبان کاال برای حمل بار‬ ‫با راه اهن منجر می ش��ود‪ ،‬اما به نظر می رسد در سوی‬ ‫دیگر ماجرا‪ ،‬همچنان نارضایتی نسبت به بی توجهـی‬ ‫راه اه��ن به خواس��ته ها وجـ��ود دارد‪ .‬ش��رکت های‬ ‫حمل ونقل ریلی می گویند کرایه حمل بار باید افزایش‬ ‫یاب��د در غیـر این صورت ادامه حیات این ش��رکت ها‬ ‫ممکن نیست‪.‬‬ ‫مجتب��ی لطف��ی‪ ،‬مدیرعامل البرزنیرو ب��ه خبرنگار‬ ‫ما گفت‪ :‬یکی از مش��کالت ش��بکه حمل ونقل ریلی‪،‬‬ ‫افزایش چش��مگیر هزینه هاس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در‬ ‫بخ��ش لکوموتیو‪ ،‬هزینه های تعمی��ر و نگهداری‪ ،‬چه‬ ‫در بخ��ش تجهی��زات و خدماتی ک��ه از داخل تامین‬ ‫می ش��ود؛ چه در بخش تجهیزات خارجی‪ ،‬به ش��دت‬ ‫افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس مس��ائلی‬ ‫مانن��د هزینه حم��ل کاالیی که ب��ا حمل ونقل ریلی‬ ‫انجام می ش��ود نیز باید افزایش یابد که در این زمینه‬ ‫مدت هاس��ت با راه اهن در حال چانه زنی هستیم‪ ،‬اما‬ ‫هن��وز به نتیجه ای نرس��یده ایم‪ .‬در این زمینه به نظر‬ ‫می رس��د راه اه��ن‪ ،‬چابک��ی الزم را در تصمیم گیری‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫لطفی افزود‪ :‬کارخانه های اهن و فوالد‪ ،‬مشتری های‬ ‫اصلی بخش باری راه اهن هس��تند‪ .‬درحال حاضر نرخ‬ ‫اهن و فوالد چندین برابر ش��ده اما هزینه های مربوط‬ ‫به این بخش مانند انرژی‪ ،‬س��وخت و حمل ونقل هیچ‬ ‫تغییری نکرده یا تغییرات بس��یار جزیی داش��ته و در‬ ‫نتیجه این بخش به س��ودهای چند برابری رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬برهمی��ن اس��اس فع��االن حوزه‬ ‫حمل ونقل ریلی معتقدند هزینه حمل کاال با راه اهن‬ ‫نیز باید با توجه به ش��رایط جدید تعدیل شود در غیر‬ ‫ای��ن صورت نه راه اهن را می توان اداره کرد‪ ،‬نه بخش‬ ‫خصوصی می تواند به کار خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬به ط��ور حتم در س��ال های اینده‪،‬‬ ‫کمک های دولتی هم به راه اهن کاهش پیدا می کند و‬ ‫بنابراین برای جبران هزینه ها راهی جز افزایش کرایه‬ ‫حمل نداریم‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اهن تصمیم خود را بگیرد‬ ‫این فعال حمل ونقل ریلی معتقد اس��ت مس��ئوالن‬ ‫باید هرچه زودتر درباره به روزرسانی کرایه های حمل‬ ‫ریلی تصمیم گی��ری کنند زیرا هرچ��ه زمان بگذرد‪،‬‬ ‫مش��کالت جدید برای ش��رکت ها بروز می کند و اگر‬ ‫به حمل ونقل ریلی اس��یبی وارد شود‪ ،‬بخش معدن و‬ ‫فوالد کشور نیز با مشکل روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه توضی��ح داد‪ :‬وقت��ی هزین��ه‬ ‫ش��رکت های ریل��ی افزای��ش می یاب��د نخس��تین‬ ‫برنامه ریزی شرکت ها باید در زمینه تامین هزینه های‬ ‫خود باش��د‪ .‬ما هم معتقدیم ش��رکت های حمل ونقل‬ ‫ریلی می توانند از پس این ش��رایط برایند زیرا فروش‬ ‫محصوالت مش��تری اصلی ما که معادن اهن و فوالد‬ ‫است‪ ،‬چندین برابر شده و افزایش ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫کرایه حمل بار‪ ،‬فش��اری به این بخ��ش وارد نخواهد‬ ‫کرد اما مس��ئله این اس��ت که راه اهن در این زمینه‬ ‫تصمیم گیری نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرمول نرخ گذاری به روز شود‬ ‫مدیرعامل البرزنیرو ادامه داد‪ :‬این در حالی است که‬ ‫در کل کش��ور هزینه ها افزایش یافته و همه باید خود‬ ‫را با شرایط جدید تطبیق دهند و قیمت های حمل و‬ ‫خدمات نیز باید متناسب با مسائل دیگر تعدیل شود‪.‬‬ ‫کسانی که درباره نرخ حمل ونقل مسافر و بار تصمیم‬ ‫می گیرن��د باید هرچه زودتر به نتیجه نهایی برس��ند‬ ‫زی��را اگر می خواهند حمل ونق��ل ریلی بدون کمک و‬ ‫یارانه دولتی به کار خود ادامه دهد‪ ،‬باید در جایی که‬ ‫هزینه ها افزایش یافته‪ ،‬اج��ازه افزایش درامد بدهند‪.‬‬ ‫فقط در این صورت است که حمل ونقل ریلی می تواند‬ ‫روی پای خود بایستد‪.‬‬ ‫به گفته لطفی‪ ،‬درحالی که ‪۶‬ماه از س��ال گذش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬همچن��ان راه اهن ش��رکت های ریل��ی را در‬ ‫بالتکلیفی گذاش��ته و درب��اره افزای��ش کرایه حمل‬ ‫تصمیم گیری نمی کند‪.‬‬ ‫او در ای��ن زمین��ه گف��ت‪ :‬راه اهن به ش��رکت های‬ ‫ریل��ی اعالم ک��رد قراردادهای خود با ای��ن نهاد را از‬ ‫ابتدای تیر امسال تا تیر سال اینده‪ ،‬با ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایش ببندند اما ش��رکت ها زیر ب��ار این رقم نرفته‬ ‫و می گوین��د این رقم افزایش کرایه‪ ،‬هزینه های باالی‬ ‫فعلی ش��رکت ها را پوش��ش نمی ده��د‪ .‬در این میان‬ ‫ش��رکت ها به دنبال س��ود نبوده و فقط به دنبال ادامه‬ ‫حیات هس��تند و چون ‪ ۱۰‬درصد افزایش‪ ،‬هزینه های‬ ‫انها را پوشش نمی دهد‪ ،‬هنوز قراردادها را امضا نکرده‬ ‫و منتظر تصمیم راه اهن هستند‪.‬‬ ‫ان طور که ای��ن فعال حمل ونقل ریل��ی می گوید‪،‬‬ ‫نرخ گذاری در بخش لکوموتیو‪ ،‬براساس فرمولی است‬ ‫که شورای رقابت پیشنهاد کرده است‪ .‬در این فرمول‬ ‫عوامل گوناگون شناسایی هزینه‪ ،‬پیش بینی شده که‬ ‫در ش��رایط فعلی باید به روز شود و یکی از مهم ترین‬ ‫این عوامل‪ ،‬نرخ ارز است‪.‬‬ ‫‹ ‹امادگی ش�رکت های ریل�ی برای نرخ‬ ‫شناور‬ ‫به گفته او‪ ،‬ش��رکت های ریلی براس��اس مستندات‬ ‫حتی ارق��ام جدیدی ب��رای کرایه حمل ب��ه راه اهن‬ ‫پیش��نهاد داده اند و حتی امادگی دارند با نرخ شناور‬ ‫اقدام به حمل کاال کنند‪ .‬لطفی یاداوری کرد‪ :‬هرچه‬ ‫زودتر این مس��ائل را حل کنیم مشکالت کمتری به‬ ‫بخ��ش ریلی تحمی��ل خواهد ش��د‪ .‬حمل ونقل ریلی‬ ‫مش��کالت زیادی دارد و اگر افزایش کرایه حمل نیز‬ ‫به درستی اعمال نش��ود‪ ،‬نه تنها این بخش نمی تواند‬ ‫هزینه های خود را پوشش دهد‪ ،‬بلکه در پایـان سال‪،‬‬ ‫بـدهی های سنگینـی بـه بار خـواهد اورد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫کانسپت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نمایشگاه خودروی کانسپت ب ام و در هواپیما‬ ‫یک «تاکس��ی» را درنظر بگیرید؛ این تاکس��ی باید به جایی برود‬ ‫که مس��افر در ان حضور دارد‪ .‬خودروس��ازان برای نمایش��گاه های‬ ‫اتومبیل نی��ز چنین حالتی را درنظر می گیرن��د‪ .‬در حالی که هنوز‬ ‫هم رونمایی از یک خودرو در جلوی چشم صدها خبرنگار‪ ،‬می تواند‬ ‫توجه زی��ادی را به خود جلب کند‪ ،‬اخرین مدل نمایش محصوالت‬ ‫جدی��د کمپانی‪ ،‬ارائه انها در جایی دور از مکان های عمومی اس��ت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬ب ام و تصمیم گرفته تا کانس��پت ویژن ای نکست را‬ ‫ش دهد؛ هواپیمایی که در دورترین نقطه‬ ‫در یک جت بارب��ری نمای ‬ ‫از فرودگاه بین المللی جان اف کندی در نیویورک قرار گرفته است‪.‬‬ ‫به همین منظور‪ ،‬ب ام و ق��راردادی با «لوفت هانزا» امضا کرده که بر‬ ‫اس��اس ان‪ ،‬یک بوئینگ ‪ 777‬تبدیل به یک نمایش��گاه سیار شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این هواپیما قرار اس��ت که در طول ‪ ۵‬روز‪ ،‬در ‪ ۴‬شهر حضور‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬نیویورک پس از «مونیخ»‪ ،‬مقصد دوم بوئینگ ‪777‬‬ ‫بوده و س��پس به ترتیب‪ ،‬نوبت به سان فرانسیس��کو و پکن می رسد‪.‬‬ ‫س��یصد خبرنگار ب��رای همراهی با پرواز دعوت ش��ده اند و برخالف‬ ‫رس��م متداول نمایش��گاه ها‪ ،‬از گرفتن عکس و همراه داشتن تلفن‬ ‫همراه منع ش��ده اند‪ .‬می ت��وان تصور کرد که ابع��اد بزرگترین جت‬ ‫تجاری بوئینگ چقدر بزرگ است‪ ،‬ا ّما باید توجه داشت که این فضا‬ ‫نمی توان��د به پای مدل بزرگت��ر ‪ 8F-747‬که بلندترین ارتفاع را در‬ ‫دماغه خود دارد و یا مدل جدید ‪ 400-747‬دریم لیفتر برسد‪ .‬ب ام و‬ ‫ن ای نکست که تقریباً به ابعاد یک ‪ X3‬است‪ ،‬از طریق‬ ‫می بایست ویژ ‬ ‫یکی از درها کناری در پش��ت بال‪ ،‬ب��ه هواپیما وارد کند‪ .‬ا ّما قبل از‬ ‫این کار‪ ،‬مهندس��ان سطحی را س��اختند که بدنه هواپیما را از ضلع‬ ‫عریضش‪ ،‬به دو قس��مت تقس��یم می کرد‪ .‬این سطح بین دو قسمت‬ ‫پوش��یده از فرش و سکوی نمایش خودرو در وسط قرار می گرفت و‬ ‫در ان از پنل های ‪ LED‬مربعی اس��تفاده ش��ده بود‪ .‬به عالوه‪ ،‬یک‬ ‫پ��رده نیم دایره‪ ،‬ویدیوها از پروژکتوره��ا را منعکس می کرد‪ .‬پس از‬ ‫پخش ویدیو‪ ،‬ویژن ای نکست فرود امد و چند دقیقه جلوی جمعیت‬ ‫چرخی��د‪ .‬در واقع‪ ،‬اگر تا به حال به قیم��ت باالی محصوالت ب ام و‬ ‫اعتراض داشته اید‪ ،‬باید خرج مراسم هایی مانند این را درنظر بگیرید‪.‬‬ ‫معرفی کانسپت پژو ‪e-Legend‬‬ ‫پیوندی بین گذشته و اینده‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫با ‪ 120‬س�ال سابقه خودروسازی‪ ،‬پژو یکی از قدیمی ترین‬ ‫ش�رکت ها در این صنعت بوده و تاکن�ون خودروهای واقع ًا‬ ‫زیبای�ی را خلق کرده اس�ت‪ .‬در س�ال های پایانی دهه ‪60‬‬ ‫میالدی‪ ،‬پژو برای طراحی و س�اخت نسخه کوپه مدل ‪504‬‬ ‫ب�ا پینین فارینا همکاری ک�رد که نتیج�ه ان تولد یکی از‬ ‫زیباترین خودروهای تاریخ این ش�یر فرانس�وی بود‪ .‬حال‬ ‫پژو با معرفی کانس�پتی بنام ‪ ،e-Legend‬تصویر مدرنی از‬ ‫‪ 504‬کوپه ارائه کرده است‪.‬‬ ‫طراح�ی رترو به گذش�ته نگاه می کن�د درحالی که قوای‬ ‫محرک�ه الکتریکی متعلق به اینده اس�ت اما پژو با معرفی‬ ‫کانسپت ‪ e-Legend‬نش�ان داده است که می توان این دو‬ ‫مقول�ه را به هم پیوند زد‪ .‬این کوپه کانس�پت که ماه اینده‬ ‫در نمایش�گاه پاریس به نمایش درخواه�د امد‪ ،‬همان طور‬ ‫که گفته ش�د با الهام از کوپه کالسیک ‪ 504‬طراحی شده و‬ ‫ویژگی های کالس�یک را با عناصری مربوط به اینده تلفیق‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در بخش جلویی خودرو‪ ،‬دماغه مربع ش�کل و چراغ های‬ ‫دوگان�ه ب�ا اله�ام مس�تقیم از ‪ 504‬کوپه طراحی ش�ده اند‬ ‫ام�ا جلوپنجره خ�ودرو تزئینی اس�ت چراکه زی�ر کاپوت‬ ‫‪ e-Legend‬پیش�رانه درون س�وزی قرار ن�دارد‪ .‬در نمای‬ ‫جانبی این کانسپت نیز رینگ های الیاژی ‪ 19‬اینچی بزرگی‬ ‫جلب توجه می کنند که نه تنها جذاب هستند بلکه به عنوان‬ ‫عنصری ائرودینامیکی ب�رای افزایش جریان هوا نیز عمل‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین در پایین س�تون عقب�ی هم به یاد ‪504‬‬ ‫کوپه قطعه مشکی رنگی کار شده است اما این چیزی بیش‬ ‫از یک ویژگی نوستالژیک است زیرا این بخش مشکی رنگ‬ ‫ح�اوی یک صفحه نمایش اس�ت که س�طح ش�ارژ و موارد‬ ‫دیگری را نش�ان می ده�د‪ .‬هرچند تِم و رویک�رد رترو در‬ ‫داخل ‪ e-Legend‬هم ادامه پیدا کرده اما کابین این خودرو‬ ‫پُر از نمایش�گرهای گوناگون است‪ .‬یکی از این نمایشگرها‬ ‫یک صفحه نمایش لمس�ی ش�ش اینچی است که به همراه‬ ‫ی�ک کنترل گر دوار جایگزین کنترلرهای س�نتی ش�ده و‬ ‫در س�مت راس�ت راننده قرار گرفته اس�ت‪ .‬ازجمله دیگر‬ ‫نمایش�گرهای موجود در کابین این کانس�پت نیز می توان‬ ‫به نمایش�گرهای ‪ 29‬اینچی در روی درب ها‪ ،‬دو نمایش�گر‬ ‫‪ 12‬اینچی بجای افتاب گیرها‪ ،‬یک نمایش�گر منحنی بسیار‬ ‫ب�زرگ ‪ 49‬اینچی و نمایش�گرهای دیگری اش�اره کرد که‬ ‫کابین ‪ e-Legend‬را پوش�انده اند‪ .‬درمجموع در کابین این‬ ‫خودرو شانزده نمایشگر در اندازه های گوناگون نصب شده‬ ‫است‪ .‬در زیر این استایل رترو اما موتورهای الکتریکی قرار‬ ‫گرفته ان�د که مجموع ًا ‪ 456‬اس�ب بخار قدرت و ‪ 800‬نیوتن‬ ‫متر گش�تاور دارند‪ .‬این نیرو که به هر دو محور انتقال پیدا‬ ‫می کند‪ ،‬خودرو را ظرف چهار ثانیه از صفر به س�رعت صد‬ ‫کیلومتر در س�اعت رس�انده و امکان رس�یدن به حداکثر‬ ‫سرعت ‪ 220‬کیلومتر در ساعت را برای ان فراهم می کنند‪.‬‬ ‫ان�رژی موردنیاز این موتورها نیز توس�ط یک پکیج باطری‬ ‫‪ 100‬کیل�ووات س�اعتی تامین می ش�ود که با یک بار ش�ارژ‬ ‫می توانن�د خودرو را تا ‪ 600‬کیلومت�ر به پیش ببرند‪ .‬این در‬ ‫حالی اس�ت که می توان با اس�تفاده از سیستم شارژ سریع‬ ‫القای�ی‪ ،‬باطری ها را برای پیم�ودن ‪ 500‬کیلومتر ظرف تنها‬ ‫‪ 25‬دقیق�ه ش�ارژ ک�رد‪ .‬کانس�پت ‪ e-Legend‬از قابلیت‬ ‫رانندگی خودکار کامل هم برخوردار است و به همین دلیل‬ ‫امکان جمع ش�دن غربیلک فرمان و صفحه امپر ان وجود‬ ‫دارد‪ .‬سیستم خودران ماشین همچنین تنظیمات و حاالت‬ ‫مختلفی را هم ارائه می کند که از این طریق راننده می تواند‬ ‫رانندگ�ی خ�ودرو را در حالت بس�یار ن�رم و ارام یا حالت‬ ‫اسپرت و تهاجمی قرار دهد‪ .‬هرچند امکان تولید کانسپت‬ ‫‪ e-Legend‬بر اساس نس�ل جدید سدان ‪ 508‬وجود دارد‬ ‫اما پژو هیچ برنامه ای برای تولید ان ندارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫رم سفارشی‪ ،‬ترکیبی از اشرافیت و افرود‬ ‫پیکاپ های لوکس طرفداران زیادی بین مصرف کنندگان داشته‬ ‫و فیات‪-‬کرایس��لر نیز با معرفی پیکاپ سفارشی رم ‪ 1500‬ربل ‪12‬‬ ‫به دنبال جذب این دسته از خریداران است‪.‬‬ ‫این پیکاپ که برای ترکیب کردن اشرافیت‪ ،‬فناوری و توانایی های‬ ‫افرود طراح ش��ده از کابینی ارتقا یافته سود می برد‪ .‬در این بخش‬ ‫شاهد پوشش چرم‪ ،‬صندلی های جلوی گرم شونده و پوشش فلزی‬ ‫بلندگوها و عناصر سفارش��ی قرمز خواهید بود‪ .‬رم ‪ 1500‬ربل ‪12‬‬ ‫همچنین دارای سیس��تم اطالعات سرگرمی ‪ 4C Uconnect‬به‬ ‫همراه صفحه نمایش ‪ 12‬اینچی و ناوبری جی پی اس است‪.‬‬ ‫خریداران در کابین این خودروی ویژه ش��اهد سیس��تم صوتی‬ ‫‪ - 1‬کلید تسال مدل ‪S‬‬ ‫ه��ر خودرو جدی��دی با یک ریم��وت تحویل مالک داده می ش��ود‬ ‫اما کلید خودرویی ش��کل تس�لا مدل ‪ S‬یکی از جذاب ترین نمونه ها‬ ‫اس��ت‪ .‬چرا نباید این کلید را دوست داشت؟ وقتی که کاربردی بوده‬ ‫و می تواند همانند یک اثر هنری در روی میز خانه جلوه کند پس باید‬ ‫ان را دوست داشت و از دیدنش لذت برد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلید اکورا‪/‬هوندا ‪NSX‬‬ ‫اک��ورا ‪ NSX‬های ده ه ‪ 90‬میالدی دارای کلیدی تیتانیومی بودند‬ ‫که قیمت فوق العاده باالیی هم داش��تند‪ .‬این کلید با روش های عادی‬ ‫بریده نمی ش��د زیرا خب تیتانیومی بود؛ ام��ا در حقیقت این کلید از‬ ‫تیتانیوم ساخته نشده بلکه الیاژی نیکل‪-‬مسی با نام مونل بود که در‬ ‫‪ 1996 NSX‬عرضه می ش��د‪ .‬شاید برخی افراد بگویند این یک کلید‬ ‫کام ً‬ ‫ال س��اده اس��ت که خودرو را اس��تارت می زند؛ اما خب جنس ان‬ ‫مرغ��وب هارم��ن کاردون ب��ا ‪ 19‬بلندگو و امپلی فای��ر ‪ 900‬واتی‬ ‫خواهن��د بود‪ .‬این سیس��تم صوتی دارای س��اب ووفر ‪ 10‬اینچی و‬ ‫فناوری صدای فعال است‪.‬‬ ‫از انجای��ی که پیکاپ یاد ش��ده بر پایه ی م��دل رم ‪ 1500‬ربل‬ ‫ساخته شده بنابراین از کیت افزایش ارتفاع کارخانه ای‪ ،‬رکاب های‬ ‫جانبی و قالب های بکس��ل سود می برد‪ .‬از دیگر ویژگی های افرود‬ ‫این پیکاپ می توان به ش��وک های بیلشتین‪ ،‬قفل دیفرانسیل عقب‬ ‫و الستیک های ‪ 33‬اینچی اشاره کرد‪.‬‬ ‫رم ‪ 1500‬ربل ‪ 12‬اواخر س��ال جاری وارد پروسه تولید می شود‬ ‫و قیم��ت پایه ی ان برابر با ‪ 46‬هزار و ‪ 990‬دالر اس��ت‪ .‬این پکیج‬ ‫باعث شده در امازون با قیمت های قابل توجهی خرید و فروش شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬کلید پورشه ‪ 911‬فورماورکس‬ ‫با توجه به قطعات افترمارکتی متنوعی که برای پورشه ‪ 911‬عرضه‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬بنابراین وجود کلیدهای سفارشی و شیک برای این خودرو‬ ‫خیلی تعجب برانگیز نیس��ت‪ .‬البته این کلیدی که مشاهده می کنید‬ ‫کار ش��رکت فورماورکس بوده و از جنس فوالد ضد زنگ ‪ 303‬است‪.‬‬ ‫‪ 6‬حفر ه موجود روی ان نیز به پیشران ه ‪ 6‬سیلندر تخت پورشه اشاره‬ ‫دارند‪ .‬نس��خه ی ع��ادی کلید قیمت ‪ 250‬دالری داش��ته درحالی که‬ ‫برخی مدل های زرق و برق دار ‪ 300‬دالر قیمت دارند‪.‬‬ ‫‪ -4‬کلید ب ام و‬ ‫ریموت ها و کلیدهای ب ام و همیش��ه جذاب بوده اند اما کلیدهای‬ ‫فعلی عالوه بر کاربردهای عادی دارای صفحه نمایش لمسی کوچکی‬ ‫نیز هس��تند که فوق العاده به نظر می رس��د‪ .‬ای��ن کلیدها قطعاً برای‬ ‫سفارشی با تمامی قوای محرکه استاندارد ربل قابل سفارش است‪.‬‬ ‫برای ی��اداوری بد نیس��ت بدانی��د رم ‪ 1500‬رب��ل به صورت‬ ‫اس��تاندارد از پیشرانه ‪ 6‬س��یلندر ‪ 3/6‬لیتری ‪ 305‬اسب بخاری‬ ‫اس��تفاده می کند‪ .‬این پیشرانه که گش��تاور ‪ 364‬نیوتون متری‬ ‫دارد از فناوری ‪ eTorque‬بهره می برد که راننده با اس��تفاده از‬ ‫ان می تواند در فواصلی کوتاه از ‪ 122‬نیوتون متر گشتاور بیشتر‬ ‫برخوردار شود‪.‬‬ ‫ای��ن پیکاپ را همچنین می توان با پیش��رانه ی ‪ 8‬س��یلندر ‪5/7‬‬ ‫لیت��ری قوی تر «همی» نیز س��فارش دارد که خروجی ان به ‪395‬‬ ‫اسب بخار و گشتاورش نیز به ‪ 556‬نیوتون متر می رسد‪.‬‬ ‫کلکسیونرها جذاب بوده و ظاهر ان ها نیز لذت بخش به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‪ -5‬کلید نیسان ‪300ZX‬‬ ‫این خودرو تقریباً همان زمانی وارد میدان شد که کوپه های اسپرت‬ ‫ژاپن��ی همچون مزدا ‪ 7-RX‬و تویوتا س��وپرا در خیابان ها فرمانروایی‬ ‫می کردند اما نیس��ان جذاب ترین کلید بین این خودروها را داش��ت‪.‬‬ ‫کلید ‪ 300ZX‬از تیتانیوم س��اخته شده و دارای ظاهری اینده نگرانه‬ ‫بوده که با برنامه های بازاریابی نیسان کام ً‬ ‫ال همخوانی داشت‪ .‬این کلید‬ ‫مناس��ب خودرویی بود که در اوایل دهه ‪ 90‬با اپش��ن هایی همچون‬ ‫پیشرانه های توئین توربو و فرمان پذیری ‪ 4‬چرخ عرضه می شد‪.‬‬ ‫‪ 9‬کلید استارت جذاب دنیای خودرو‬ ‫درباز کن های رویایی‬ ‫پیش پا افتاده ترین بخش یک خودرو چیست؟ نامزدهای زیادی برای این سوال وجود دارند و کلید استارت‬ ‫خودرو می تواند یکی از انها باشد‪ .‬فرقی نمی کند که کلید استارت یک تکه فلز باشد یا یک ریموت الکترونیکی‬ ‫کوچک با سیگنال بی سیم زیرا اکثر اوقات این کلیدها به انداز ه یک ماشین لباسشویی خراب عادی و‬ ‫بی شیله پیله هستند؛ اما زمانی که کلیدی فوق العاده را مشاهده کنیم اوضاع کام ً‬ ‫ال متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫کلید خودروها در اکثر اوقات تنها برای کار خود ساخته شده اند اما برخی از انها فوق العاده جذاب‬ ‫جلوه می کنند‪ .‬حال اگر بخواهیم کمی شاعرانه درباره کلیدها صحبت کنیم باید بگوییم انها دستگاه‬ ‫ساده ای هستند که خودرو را از خواب ناز بیدار کرده و همچنین بخشی از خودروها هستند‬ ‫که با راننده ها همراه می شوند‪.‬‬ ‫ما درباره کلیدهای جذاب خودرویی صحبت می کنیم و اگرچه اکثر کلیدها‬ ‫خسته کننده و عادی هستند اما برخی نمونه ها به حدی جذاب‬ ‫هستند که می توان انها را وارد کلکسیون ها کرد‪ .‬برخی از انها‬ ‫در موسسات تیونینگ طراحی شده اند درحالی که برخی‬ ‫نیز مستقیماً از کارخانه به دست مالک می رسند‬ ‫و دارای جدیدترین فناوری ها هستند‪.‬‬ ‫در ادامه برخی از این کلیدها‬ ‫را خدمت شما معرفی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‪ -6‬کلید کارت هوشمند مرسدس بنز‬ ‫مرسدس بنز پیشرو عرض ه سیس��تم کیلس هندزفری در اواخر دهه‬ ‫‪ 90‬میالدی بوده و ه م اکنون نیز این یک اپش��ن عادی در بس��یاری از‬ ‫خودروها محسوب می شود؛ اما باید اذعان کرد کلید کارت های هوشمند‬ ‫اولیه خیلی جذاب نبودند اما قطعاً بخش��ی از تاریخ خودرو را تش��کیل‬ ‫می دهند‪ .‬این کلیدها کمی هم ضخیم بوده و در میان مشتریان کنونی‬ ‫خیلی طرفدار ندارند بنابراین ش��ما می توانی��د یکی از انها را با قیمتی‬ ‫مناسب در اینترنت پیدا کنید‪.‬‬ ‫‪ -7‬کلید فراری‬ ‫م��ا نمی توانیم فهرس��ت کلیدهای خودرویی ج��ذاب را بدون ذکر‬ ‫م��وردی از ف��راری تکمیل کنی��م‪ .‬همه نوع کلی��د افترمارکتی برای‬ ‫محصوالت ف��راری در بازار وجود دارد و اکثر ان ها نیز جذاب به نظر‬ ‫می رسند‪ .‬این کلید مربوط به اوایل قرن ‪ 21‬ساده ولی بسیار دل نشین‬ ‫اس��ت‪ .‬باید اذعان کرد قیمت کلید یاد ش��ده کمی گران بوده و برابر‬ ‫با ‪ 2500‬دالر اس��ت اما هنوز هم قیمت نازلی برای مالک یک فراری‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪ -8‬کلید روتاری مزدا‬ ‫مزدا ‪ 7-RX‬با کلید ساده و خسته کننده ای عرضه می شد که هیچ‬ ‫تناس��بی با عملکرد خودرو نداش��ت اما این نمون ه افترمارکتی از نظر‬ ‫زیبایی شناس��ی کام ً‬ ‫ال جذاب بوده و اگر نیازمند دانس��تن تفاوت کار‬ ‫پیش��رانه های عادی با نمونه های وانکل هس��تید کافی است به روتور‬ ‫کوچک انتهای کلید نگاه کنید تا یک مثال واضح را ببینید!‬ ‫‪ -9‬کلید پالتینیومی کونیگ زگ‬ ‫البته که این فهرست بدون معرفی گران ترین کلید استارت دنیا کامل‬ ‫نیس��ت‪ .‬کلید سپر مانند استاندارد کونیگ زگ به خودی خود جذابیت‬ ‫زیادی دارد اما این نمون ه سفارش��ی ساخته شده از الماس و پالتینیوم‬ ‫فوق العاده جذاب و خاص است‪.‬‬ ‫کلید یاد ش��ده چند س��ال پیش برای مالک ی��ک کونیگ زگ اگرا‬ ‫ساخته شده و گفته می شود ارزش حدود ‪ 250‬هزار دالری (قیمت یک‬ ‫فراری ‪ 488‬جدید) دارد‪.‬‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫کلیدها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫جدیدترین‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مشخصات نیسان پث فایندر ‪2019‬‬ ‫نیسان با نصب تجهیزات کمک راننده جدید روی مدل های پایه تر‬ ‫شاسی بلند پث فایندر اقدام به معرفی مدل سال ‪ 2019‬این خودرو‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬کار را با مدل پایه ‪ S‬شروع می کنیم که قیمت اغازین‬ ‫‪ 31‬هزار و ‪ 230‬دالری داش��ته و بدین ترتیب ‪ 190‬دالر گران تر از‬ ‫قبل اس��ت‪ .‬تغییرات این نسخه حداقلی هستند زیرا تنها رنگ بدنه ‬ ‫جدید فندقی موکا‪ ،‬حس��گر پارک جدی��د و دو پورت ‪ USB‬جدید‬ ‫به خودرو اضافه ش��ده اند‪.‬از انجایی که این خودرو تغییرات چندانی‬ ‫نداش��ته بنابراین همچنان با چراغ های جلوی هالوژنی‪ ،‬دیالیت های‬ ‫‪ LED‬و رینگ های ‪ 18‬اینچی عرضه می شود‪ .‬کابین هفت نفره دارای‬ ‫صندلی های پارچه ای بوده و از دیگر تجهیزات می توان به سیس��تم‬ ‫تهویه مطبوع خودکار س��ه ناحیه ای و سیس��تم اطالعات سرگرمی‬ ‫با صفحه نمایش ‪ 8‬اینچی اش��اره کرد‪ .‬دیگ��ر ویژگی ها عبارت اند از‬ ‫سیس��تم صوتی با ‪ 6‬بلندگو‪ ،‬کروز کنترل و شیشه های برقی و قفل‬ ‫مرک��زی‪ .‬مدل بعدی پ��ث فایندر ‪ SV‬نام دارد ک��ه برای خرید ان‬ ‫حداقل ‪ 34‬هزار و ‪ 270‬دالر باید پرداخت کرد‪ .‬این خودرو هم اکنون‬ ‫از سیستم های کمک رانند ه جدیدی همچون کروز کنترل هوشمند‪،‬‬ ‫هشدار نقاط کور و هشدار ترافیک عقب سود می برد‪ .‬پث فایندر ‪SV‬‬ ‫همچنین دارای برف پاک کن های حس��اس به ب��اران‪ ،‬صندلی برقی‬ ‫راننده با تنظیم در ‪ 8‬جهت و… اش��اره ک��رد‪ .‬این خودرو عالوه بر‬ ‫موارد یاد شده دارای کلید هوشمند نیسان با استارت ریموت است‪.‬‬ ‫خودروی کوچک‪:‬‬ ‫سوبارو‬ ‫ایمپرزا هاچبک‬ ‫این کراس اوور دارای اینه های جانبی گرم شونده و درب عقب برقی‬ ‫اس��ت‪ .‬داخل کابین نیز شاهد پوشش چرم‪ ،‬صندلی های جلوی گرم‬ ‫ش��ونده و صندلی برقی سرنشین با تنظیم در ‪ 4‬جهت خواهید بود‪.‬‬ ‫سیس��تم ناوبری‪ ،‬تریم متالیک اضافی و پایش محیطی هوشمند از‬ ‫دیگر تجهیزات پث فایندر ‪ SV‬هستند‪ .‬نهایتاً به مدل پرچم دار پث‬ ‫فایندر پالتینیم می رس��یم که قیمت ان ‪ 42‬هزار و ‪ 570‬دالر بوده‬ ‫و از تجهیزات بیش��تری همچون رینگ های ‪ 20‬اینچی‪ ،‬تریم کروم‬ ‫بیشتر و مونروف پانوراما سود می برد‪ .‬صندلی های جلوی گرم و سرد‬ ‫شونده‪ ،‬سیستم صوتی ‪ Bose‬با ‪ 13‬بلندگو و تریم چوب داخلی نیز‬ ‫از سایر موارد قابل ذکر هستند‪.‬‬ ‫خودروی میان‬ ‫سایز‪ :‬سوبارو‬ ‫اوت بک‬ ‫اوت بک اساساً نسخ ه استیشن‬ ‫لگاسی میان سایز با ارتفاع‬ ‫بیشتر از سطح زمین بوده و‬ ‫برخی ویژگی های خاص دارد‬ ‫که ظاهر شاسی بلند مانند را‬ ‫به ان می بخشند‪ .‬این خودرو‬ ‫مصرف سوخت ‪ 7/1-9/4‬لیتری‬ ‫داشته و محفظه بار ان نیز‬ ‫‪ 999‬لیتر گنجایش دارد که‬ ‫با خواباندن صندلی های عقب‬ ‫به ‪ 2076‬لیتر می رسد‪ .‬قیمت‬ ‫پایه ی این خودرو ‪ 26‬هزار و‬ ‫‪ 810‬دالر است‪.‬‬ ‫سوبارو ایمپرزای کامپکت کاربردی ترین‬ ‫خودرو به عنوان یک هاچبک ‪ 5‬درب‬ ‫است‪ .‬این خودرو مصرف سوخت ‪-8/4‬‬ ‫‪ 6/3‬لیتری در شهر و بزرگراه داشته و از‬ ‫محفظه بار ‪ 589‬لیتری سود می برد که با‬ ‫تا شدن صندلی ها این فضا به ‪ 1566‬لیتر‬ ‫می رسد‪ .‬همانند تمامی مدل های حاضر‬ ‫در این فهرست‪ ،‬ایمپرزا باالترین امتیاز‬ ‫ایمنی را دریافت کرده است‪ .‬این خودرو‬ ‫که دارای سیستم چهار چرخ محرک‬ ‫استاندارد بوده جایگزین مناسبی برای‬ ‫کراس اوورهای گران تر محسوب شده و‬ ‫قیمت ‪ 19‬هزار و ‪ 855‬دالری دارد‪.‬‬ ‫خودروی بزرگ‪:‬‬ ‫تویوتا اوالون‬ ‫خودروی میان‬ ‫سایز لوکس‪:‬‬ ‫ولوو ‪V60‬‬ ‫اوالون تنها خودرو سواری‬ ‫است که به فرم بدن ه استیشن‬ ‫یا هاچبک عرضه نمی شود‬ ‫بنابراین انتخاب پیش فرض‬ ‫ما فرم بدن ه سدان است‪ .‬این‬ ‫خودرو فول سایز برای سال‬ ‫‪ 2018‬کام ً‬ ‫ال نونوار شده و از‬ ‫نظر اشرافیت چیزی کم ندارد‪.‬‬ ‫مصرف سوخت اوالون ‪-11/2‬‬ ‫‪ 7/8‬لیتر بوده و محفظه بار‬ ‫ان نیز ‪ 453‬لیتر اعالم شده‬ ‫است‪ .‬اوالون قیمت پایه ی ‪34‬‬ ‫هزار و ‪ 420‬دالری دارد‪.‬‬ ‫دیگر استیشن این فهرست‬ ‫ولوو ‪ V60‬بازطراحی شده‬ ‫است که از استایل شیک‬ ‫برادر سدان خود سود برده‬ ‫ولی دارای محفظه بار‬ ‫بیشتری است‪ .‬این خودرو‬ ‫مصرف سوخت کام ً‬ ‫ال‬ ‫مناسب ‪ 6/5-9/4‬لیتری‬ ‫داشته و حداکثر فضای بار‬ ‫ان ‪ 1240‬لیتر است‪ .‬قیمت‬ ‫این خودرو از ‪ 39‬هزار و‬ ‫‪ 245‬دالر شروع می شود‪.‬‬ ‫معرفی کاربردی ترین خودروهای سال ‪2018‬‬ ‫زیبا‪ ،‬جادار‪ ،‬کم مصرف‬ ‫اکثر بازدیدکنندگان سایت های خودرویی به دنبال جدیدترین اخبار سوپرکارها و فناوری های نوین دنیای خودرو هستند اما باید‬ ‫اعتراف کرد گاهی اوقات زندگی به جایی می رسد که باید کاربرد را بر هیجان و جذابیت ترجیح داد و اینجاست که مجبور می شویم‬ ‫به دنبال جادارترین و کاربردی ترین خودرو روز باشیم‪ .‬از نظر ما خودرویی که انتخاب می کنیم باید عملکرد خوب‪ ،‬فضای داخلی زیاد‬ ‫و مصرف سوخت کمی داشته باشد و از نظر ایمنی نیز در وضعیت کام ً‬ ‫ال مطلوبی قرار گیرد‪ .‬به همین منظور ما تمامی خودروهای مدل‬ ‫سال ‪ 2017‬را بررسی کرده ایم تا ببینیم کاربردی ترین مدل های امسال کدام ها هستند‪ .‬هر خودرویی که مشاهده خواهید کرد مصرف‬ ‫سوخت بهتری نسبت به متوسط مصرف کالش خود داشته و از جادارترین محفظه بار سود برده و در بحث ایمنی نیز حداقل امتیاز‬ ‫‪ Top Safety Pick‬را دریافت کرده است‪ .‬به منظور مقایسه ای بهتر ما همچنان نمونه هایی با پیشرانه های مرسوم را بررسی کرده ایم‬ ‫که همگی مدل سال ‪ 2018‬بوده و بنابراین در این فهرست خودرویی هیبریدی‪ ،‬الکتریکی و یا دیزلی وجود ندارد‪ .‬قیمت های ذکر‬ ‫شده نیز در صورتی که اشاره ای نشود متعلق به تریم های پایه بوده است‪.‬‬ ‫شاسی بلند‬ ‫کوچک‪:‬‬ ‫هوندا‬ ‫‪CR-V‬‬ ‫خودروی بزرگ‬ ‫لوکس‪ :‬مرسدس‬ ‫بنز ‪4Matic E400‬‬ ‫استیشن‬ ‫مرسدس بنز ‪ E‬کالس به فرم های‬ ‫سدان‪ ،‬استیشن‪ ،‬کوپه و کانورتیبل‬ ‫عرضه می شود و تعجبی هم ندارد‬ ‫که نمون ه استیشن جادارترین نسخه‬ ‫است‪ .‬مدل ‪ E400‬استیشن ب ه صورت‬ ‫استاندارد با سیستم چهار چرخ محرک‬ ‫عرضه شده و مصرف سوخت ‪7/8-10/7‬‬ ‫لیتری دارد‪ .‬فضای بار مرسدس ‪991‬‬ ‫لیتر است که با خواباندن صندلی ها به‬ ‫‪ 1812‬لیتر می رسد‪ .‬این خودرو قیمت‬ ‫‪ 64‬هزار و ‪ 45‬دالری دارد‪.‬‬ ‫شاسی بلند‬ ‫کوچک لوکس‪:‬‬ ‫اکورا ‪RDX‬‬ ‫این خودرو که اساساً مدلی‬ ‫لوکس تر و بهتر از هوندا‬ ‫‪ CR-V‬است یک پله‬ ‫باالتر از پسرعموی خود‬ ‫در سبد محصوالت هوندا‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬اکورا ‪RDX‬‬ ‫مصرف سوخت ‪8/4-11/7‬‬ ‫لیتری داشته و از محفظه‬ ‫بار ‪ 739‬لیتری سود می برد‬ ‫که با تا کردن صندلی ها به‬ ‫‪ 1736‬لیتر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این شاسی بلند لوکس ‪36‬‬ ‫هزار و ‪ 995‬دالر قیمت دارد‪.‬‬ ‫هوندا ‪ CR-V‬مصرف‬ ‫سوخت مناسب ‪-8/7‬‬ ‫‪ 7/1‬لیتری داشته و‬ ‫از محفظه بار جادار‬ ‫‪ 1110‬لیتری سود‬ ‫می برد که با خواباندن‬ ‫صندلی ها به ‪2146‬‬ ‫لیتر می رسد‪ .‬قیمت‬ ‫هوندا ‪ CR-V‬از‬ ‫‪ 25‬هزار و ‪ 245‬دالر‬ ‫شروع می شود‪.‬‬ ‫شاسی بلند‬ ‫میان سایز‪:‬‬ ‫هوندا پایلوت‬ ‫شاید جای تعجبی وجود‬ ‫نداشته باشد که برادر‬ ‫بزرگ تر ‪ CR-V‬یعنی‬ ‫پایلوت در این فهرست‬ ‫حضور دارد‪ .‬شاسی بلند‬ ‫هوندا مصرف سوخت‬ ‫‪ 9-11/7‬لیتری داشته‬ ‫و صندوق بار ان ‪467‬‬ ‫لیتر گنجایش دارد که‬ ‫با خواباندن صندلی ها به‬ ‫‪ 2376‬لیتر هم می رسد‪.‬‬ ‫قیمت پایلوت از ‪ 31‬هزار‬ ‫و ‪ 895‬دالر اغاز می شود‪.‬‬ ‫منبع‪motor1 :‬‬ ‫شاسی بلند میان‬ ‫سایز لوکس‪:‬‬ ‫اکورا ‪MDX‬‬ ‫الگوی خودروهای حاضر در‬ ‫فهرست را مشاهده می کنید؟‬ ‫جایگزین لوکس پایلوت اکورا‬ ‫‪ MDX‬است که مصرف‬ ‫سوخت مشابهی با پسرعموی‬ ‫خود داشته اما فضای بار ان‬ ‫کمی تنگ تر و برابر با ‪425‬‬ ‫لیتر است که با خواباندن‬ ‫صندلی ها به ‪ 1937‬لیتر هم‬ ‫می رسد‪ .‬قیمت این خودرو‬ ‫از ‪ 45‬هزار و ‪ 195‬دالر اغاز‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مینی ون‪:‬‬ ‫کرایسلر‬ ‫پاسیفیکا‬ ‫اگرچه مصرف سوخت این‬ ‫مینی ون با نزدیک ترین‬ ‫رقیبش یعنی هوندا اودیسه‬ ‫برابر است اما فضای بار ان‬ ‫برابر با ‪ 915‬لیتر است که‬ ‫به ‪ 3978‬لیتر هم افزایش‬ ‫پیدا می کند‪ .‬پاسیفیکا با‬ ‫استفاده از ارایش فوق العاده ‬ ‫صندلی ها که کام ً‬ ‫ال در‬ ‫کف خودرو جمع می شوند‬ ‫انعطاف باالیی دارد‪ .‬قیمت‬ ‫پایه ی پاسیفیکا برابر با ‪28‬‬ ‫هزار و ‪ 390‬دالر است‪.‬‬ ‫شاس��ی بلند کام ً‬ ‫ال جدید ب ام و ‪ X7‬به صورت رس��می در اواسط‬ ‫ماه اکتبر رونمایی خواهد ش��د اما ت��ا ان موقع چندین تصویر داغ‬ ‫از کابین بزرگ ترین و لوکس ترین شاس��ی بلند تاریخ ب ام و منتشر‬ ‫شده است‪ .‬به نظر می رسد که ما نمون ه پیش تولیدی این خودرو با‬ ‫تمامی قطعات نهایی را می بینیم که دارای پوش��ش چرم دو رنگ‪،‬‬ ‫پوشش س��قف الکانترا و تریم چرم دوست داشتنی با طرحی براق‬ ‫روی داشبورد و کنسول مرکزی است‪.‬‬ ‫حتی با اینکه برخی پوشش های استتاری روی پانل درب ها وجود‬ ‫دارد اما بازهم شاهد بهترین تصاویر از کابین ‪ X7‬تا به اینجای کار‬ ‫هستیم‪ .‬این خودرو از جدیدترین پشت امپرهای دیجیتالی که در‬ ‫تصاویر داغ از کابین ب ام و ‪ X7‬جدید‬ ‫س��ری ‪ 8‬هم بکار رفته سود می برد‪ .‬البته به نظر می رسد سیستم‬ ‫اطالعات س��رگرمی خیلی به نرم افزار ‪ X7‬مرتبط نیس��ت زیرا در‬ ‫صفحه نمایش ش��اهد یک سری ‪ 5‬سدان هستیم‪ .‬نیازی به گفتن‬ ‫نیست که این موضوع در مدل تولیدی مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫شاسی بلند پرچم دار ب ام و همچون محصول جدید این برند یعنی‬ ‫س��ری ‪ 8‬دارای طراحی داشبورد کام ً‬ ‫ال مشابه با خودروی یاد شده‬ ‫است و این شباهت خیلی سورپرایز کننده نیست‪ .‬عکاسان صنعتی‬ ‫همچنین توانس��ته اند از کنس��ول مرکزی عقب نیز تصویربرداری‬ ‫کنند‪ .‬در این بخش ش��اهد فض��ای پای زیادی هس��تیم‪ .‬به طرز‬ ‫تعجب برانگیزی‪ ،‬ورودی های هوای عقبی کام ً‬ ‫ال ساده بوده اما خب‬ ‫ شنبه‬ ‫در این بخش شاهد تنظیمات سیستم تهویه مطبوع‪ ،‬خروجی برق‪،‬‬ ‫یک جفت پورت ‪ USB‬و دو نگه دارنده فنجان هستیم‪.‬‬ ‫به یاد داشته باش��ید که این تصاویر به مدل پیش تولیدی تعلق‬ ‫دارند بنابراین نس��خه نهایی از متریال لوکس تر س��ود خواهد برد‪.‬‬ ‫امیدواریم پالس��تیک ب��زرگ بکار رفته در اط��راف نگه دارنده های‬ ‫فنج��ان ردی��ف دوم جای خود را به قطعه ای بهت��ر بدهد زیرا این‬ ‫بخش برای یک شاس��ی بلند لوکس و ب��زرگ خیلی جالب به نظر‬ ‫نمی رس��د‪ .‬انتظار می رود پیشرانه های ‪ 6‬سیلندر ‪ 3‬لیتری توربو‪8 ،‬‬ ‫سیلندر ‪ 4/4‬لیتری توئین توربو و برخی پیشرانه های بنزینی برای‬ ‫این خودرو در نظر گرفته شوند‪.‬‬ ‫‪ 7‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪117/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪59/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪96/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪315/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪310/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪213/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪36/000/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪111/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪45/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪73/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪137/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪210/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪117/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪130/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪580/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪365/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪525/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪550/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪690/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪175/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪250/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪560/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪530/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪590/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪700/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪380/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪700/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪965/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪950/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 7‬مهر ‪ 19 1397‬محرم ‪ 29 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪34‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫خودروسازان داخلی توان تولید‬ ‫محصوالت متنوع و با کیفیت باال را ندارند‬ ‫ج�واد مرزبان ‪ -‬عضو هیات علمی دانش�گاه علم و صنعت‪ :‬با توجه به‬ ‫مشکالتی که در تولید خودرو پیش روی خودروسازان قرار گرفته است‪ ،‬مدیران‬ ‫این صنعت تنوع در ش��یوه عرضه محصوالت را سرلوحه کار خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫در شرایط عادی خودروسازان با اتخاذ استراتژی های کارامد و ارائه محصوالت‬ ‫متنوع در کالس های مختلف‪ ،‬س��عی در جذب مشتری دارند تا جوابگوی همه‬ ‫سلیقه ها باش��ند‪ .‬این درحالی است که خودروسازان داخلی در شرایط ویژه ای‬ ‫ق��رار گرفته ان��د که توان تولید محصوالت متنوع و با کیفی��ت باال را ندارند لذا‬ ‫بیشترین توان خود را در تنوع نحوه عرضه محصوالت بکار می گیرند که نشان از‬ ‫بی اساس بودن شعار هایی مانند تولید خودرو ملی و افزایش توان تولید خودرو‬ ‫در س��طح بین المللی اس��ت که تاکنون طی این سال ها بر انها تاکید داشتند‪.‬‬ ‫مش��اهده می کنیم زمانیکه واردات با مش��کل مواجه می شود صنایع وابسته به‬ ‫خودروس��ازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و با بحران مواجه می شوند لذا مدیران‬ ‫باید پاس��خگو باش��ند دلیل کاهش تولید و کیفیت محصوالت چیس��ت و چرا‬ ‫صنعت خودروس��ازی با مشکل مواجه شده است‪ .‬مدیران صنعت خودروسازی‬ ‫باید برای تولید خودرو ملی که صد در صد فناوری ان‪ ،‬س��اخت داخل باش��د‬ ‫تصمیم س��ازی کنند و سعی کنند قوانین را بگونه ای تنظیم کنند که نگهداری‬ ‫خودرو هزینه بیش��تری نس��بت به خرید داشته باش��د‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تصمی م سازی های کارشناس��ان و مدیران خودروسازی بی توجه به منافع ملی‬ ‫بوده لذا ش��رایط به گونه ای اس��ت که کمبود عرضه ب��ا افزایش قیمت خودرو‬ ‫هم��راه می ش��ود‪ .‬در واقع تاکنون ش��اهد تولی��د خودرو ص��د در صد ملی که‬ ‫شایس��ته مردم باش��د نبوده ایم و تلقی از یک مدیر موفق واردسازی خط تولید‬ ‫خودروهای خارجی و تغییر همزمان با کشور مبدا بوده است در صورتیکه این‬ ‫امر کوتاه نگری مدیران صنعت خودروس��ازی را می رساند‪ .‬برای اعتالی صنعت‬ ‫خودروس��ازی کشور باید مدیران و مس��ئوالن از تولید داخل استفاده کنند اما‬ ‫شاهد استفاده برخی مسئوالن کشوری و مدیران صنعت خودرو از خودروهای‬ ‫خارجی هس��تیم که این دید باید اصالح گردد لذا شرایط بوجود امده تاکیدی‬ ‫بر مهیا نبودن زیرساخت های الزم برای توسعه صنعت خودرو است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!