هفته نامه روزگار خودرو شماره 36 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 36

هفته نامه روزگار خودرو شماره 36

هفته نامه روزگار خودرو شماره 36

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫ضرورت پویش «مطالبه تغییر‬ ‫رویه مدیریتی کشور»‬ ‫‪3‬‬ ‫ساختار اقتصادی کشور‬ ‫چاالک نیست‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫منافع برخی‬ ‫افراد مانع سقوط‬ ‫قیمت ها در بازار‬ ‫چگونگی تحقق‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫(‪)۱۲‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫مردم به جنگ قیــمت ها می روند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الگو بگیریم اما درست‬ ‫‪7‬‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫شاه کلید واردات خودرو‬ ‫کجاست؟‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارشی از بازار صنعت خودرو‬ ‫تولیدات انحصاری‬ ‫قیمت گذاری اجباری‬ ‫‪6‬‬ ‫باتوجه به صدور حکم دادگاه الهه به نفع ایران بیان شد‬ ‫‪10‬‬ ‫ طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫افزایش امیدواری به ورود‬ ‫هواپیما های برجامی‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫چگونگی تحقق‬ ‫مسئولیت اجتماعی (‪)۱۲‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها برای حکومت در مفهوم توس��عه پای��دار ظهور کرده‬ ‫و س��ازمان های بین المللی نیز به دلیل تس��لط این مفهوم در جه��ان رقابتی چون برنامه‬ ‫توس��عه س��ازمان ملل س��عی کرده اند این مفهوم را در بین مدیران ش��رکت ها در قالب‬ ‫اهداف توس��عه هزاره س��وم مطرح کنند‪ .‬با پیوس��تن ایران به اعالمیه توس��عه هزاره در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی (‪1379‬خورشیدی)که براساس ان کشورها متعهد شده اند تا سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی(‪1394‬خورشیدی)به ‪ ۸‬هدف توسعه ای مانند ریشه کنی فقر‪ ،‬گرسنگی‪،‬‬ ‫ایدز‪ ،‬کاهش مرگ ومیر کودکان‪ ،‬دستیابی به اموزش ابتدایی‪ ،‬دستیابی به محیط زیست‬ ‫پایدار و‪ ..‬با اس��تفاده از تمامی امکانات و ابزارهای الزم با استانداردهای تعیین شده دست‬ ‫یابن��د‪ ،‬دفاتر و اژانس های س��ازمان ملل در ایران فعالیت های خ��ود را در این زمینه اغاز‬ ‫کردن��د و ش��رکت های ایرانی هم به مش��ارکت اجتماعی در تحقق اه��داف هزاره دعوت‬ ‫ش��دند‪ .‬کارگروه ملی اهداف توسعه هزاره با مس��ئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و‬ ‫عضویت بخش خصوصی‪ ،‬تشکل های صنعتی‪ ،‬نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی‪،‬‬ ‫دفاتر و اژانس های س��ازمان ملل و س��ازمان های اجرایی‪ ،‬تشکیل شد تا روند دستیابی به‬ ‫اهداف توسعه هزاره تسهیل شود و تمامی ذی نفعان از نقش خود در تحقق اهداف توسعه‬ ‫هزاره اگاه ش��وند‪ .‬کارگروه ملی بخش خصوصی و اهداف توس��عه هزاره متشکل از تمام‬ ‫تشکل های بخش خصوصی است؛ ازجمله اتاق بازرگانی‪ ،‬مجمع امور صنفی تهران‪ ،‬خانه‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬س��ازمان تعاون تهران‪ ،‬کنفدراسیون صنعت‪ ،‬سازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫فدراس��یون کارفرمایان‪ ،‬خانه کارگر و تعدادی از تش��کل های جامعه مدنی غیردولتی که‬ ‫در قالب عضو ناظر ش��رکت می کنند‪ .‬کارگروه سازمان های غیردولتی و جامعه مدنی نیز‬ ‫شامل تشکل های اجتماعی و سازمان های غیردولتی است‪.‬‬ ‫حدود یک دهه از طرح موضوع مسئولیت اجتماعی به معنای امروزی ان در ایران‬ ‫می گذرد اما هنوز این موضوع فراگیر نش��ده و در اولویت فعالیت تمامی شرکت های‬ ‫کوچک و بزرگ قرار نگرفته که توس��عه و بسط این موضوع نیازمند فرهنگ سازی و‬ ‫افزایش اگاهی های عمومی است‪ ،‬به طوریکه تمامی شرکت ها به این باور برسند که‬ ‫اگر امروز اجتماع را نبینند فردا نیز در اجتماع دیده نخواهند شد‪.‬‬ ‫به منظور مدیریت امور مسئولیت اجتماعی شرکت ها پیشنهاد می شود این مراحل‬ ‫در شرکت ها به مرحله اجرا دراید‪.‬‬ ‫مرحله اول‪ :‬بازبینی وضعیت موجود‬ ‫‪ - ۱‬مرور گزارش های موجود در ش��رکت در زمینه وضعیت مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫شرکتی و بررسی رکوردهای پیشین و فعلی‬ ‫‪ - ۲‬تهیه گزارش��ی درباره وضعیت مس��ئولیت های اجتماعی ش��رکتی و سنجش‬ ‫میزان تعهد مجموعه نسبت به این مفهوم‬ ‫مرحله دوم‪ :‬ایجاد اگاهی و تعهد‬ ‫‪ - ۱‬مش��خص ک��ردن اقدام ه��ا ب��رای ایج��اد اگاه��ی و تعه��د‪ - ۲‬تدوی��ن یک‬ ‫برنام��ه اموزش��ی ‪ - ۳‬تدوین ی��ک برنامه زمانی ‪ - ۴‬مش��خص کردن مس��ئولیت ها‬ ‫‪ - ۵‬مشخص کردن ریسک ها ‪ - ۶‬مشخص کردن هزینه ها‬ ‫مرحله سوم‪ :‬تعریف محدوده های دقیق اقدام‬ ‫‪ -۱‬مس��ئولیت اجتماع��ی ش��رکت در رهب��ری و فراینده��ای درون س��ازمان‬ ‫‪ -۲‬مسئولیت اجتماعی شرکت در بازار و صنعت ‪ -۳‬مسئولیت اجتماعی شرکت در‬ ‫محیط کار ‪ -۴‬مسئولیت اجتماعی شرکت در محیط زیست ‪ -۵‬مسئولیت اجتماعی‬ ‫شرکت در جامعه و کشور‬ ‫مرحله چهارم‪ :‬شناسایی ذی نفعان و تبیین خواسته ها و انتظار ها‬ ‫‪ - ۱‬تهی��ه فهرس��تی از تمام��ی ذی نفع��ان ‪ -۲‬هماهنگ��ی ب��ا مدی��ران ب��رای‬ ‫اولویت بن��دی ذی نفع��ان ‪ -۳‬تهی��ه فهرس��ت و پرس��ش نامه هایی ب��رای تبیی��ن‬ ‫خواس��ته ها و انتظاره��ا ‪ -۴‬تجزی��ه و تحلی��ل پرسش��نامه ها و گفت وگوه��ا‬ ‫‪ - ۵‬تعریف ش��اخص های مسئولیت اجتماعی شرکتی ‪ - ۶‬هماهنگی با مدیران برای‬ ‫اولویت بندی خواس��ته های ذی نفعان باتوجه به اطالع��ات موجود ‪ - ۷‬تهیه و تدوین‬ ‫گزارشی درباره شکاف میان عملکرد و نقطه مطلوب‬ ‫مرحله پنجم‪ :‬برنامه ریزی و تعریف پروژه های بهبود‬ ‫در ای��ن مرحله باتوجه به نتایج به دس��ت امده از مراحل پیش پروژه های بهبودی‬ ‫متناسب با نیازهای شرکت و زیرمجموعه های ان تعریف می شود که هر پروژه دارای‬ ‫جزئیات ویژه ای از برنامه ریزی‪ ،‬نظارت و اجرا است‪.‬‬ ‫مرحله ششم‪ :‬ارائه چارچوب گزارش ساالنه مسئولیت شرکتی و ارزیابی‬ ‫باتوجه با ش��اخص های به دس��ت امده‪ ،‬نتای��ج حاصل از پروژه ه��ا اندازه گیری و با‬ ‫خط مش��ی مس��ئولیت های اجتماعی مطابقت داده می ش��ود و درنهایت می توان با‬ ‫ارزیابی ان براس��اس اس��تانداردهای موجود جهانی از صحت حرکت در این مس��یر‬ ‫اطمین��ان حاص��ل کرد‪ .‬مقوله ‪ CSR‬در ایران‪ ،‬بحثی کامال جدید اس��ت و حتی در‬ ‫میان شرکت های بازار سرمایه کشور که سهامدار عام دارد نیز هنوز این موضوع وارد‬ ‫ترازنامه ها و فعالیت های مالی و اقتصادی و فرهنگی و اطالع رسانی انها نشده است‪.‬‬ ‫به تازگی در میان تمامی س��من های جهان‪« ،‬محک»‪ ،‬موسس��ه خیریه حمایت از‬ ‫کودکان س��رطانی ایران‪ ،‬چهارم ش��د‪ .‬در این رویداد‪ ۲۴۰ ،‬شرکت امریکایی حضور‬ ‫داشتند و این اتفاق بزرگی بود‪ .‬در حال حاضر جهان چنین دیدگاهی را به ایران پیدا‬ ‫کرده که در کشوری که اغلب مردم گرفتارند‪ ،‬به گرفتاران کمک می شود‪.‬‬ ‫بودجه ای که برای محک در نظر گرفته شده‪ ،‬از برخی سازمان ها بیشتر است‪ .‬یعنی‬ ‫مردم اینچنین از سازمانی که به ان اعتماد دارند‪ ،‬حمایت می کنند و این سازمان هم‬ ‫بدون مرز کودکان را معالجه می کند‪.‬‬ ‫ب��ه همین ترتیب مس��ــئولیت اجتماعی در ایران در حال جا افتادن اس��ت‪.‬‬ ‫شــاید برخی ها هزینه مسئولیت اجتماعی را در بودجه ساالنه خود قرار ندهند‪،‬‬ ‫اما کارخانه هایی داریم که نانوش��ــته یا نوشته‪ ،‬س��االنه به موسسه های خیریه‬ ‫کم��ک می کنند‪ .‬برخی به طور غیرمس��تقیم کمک می کنن��د‪ .‬به طور مثال یک‬ ‫ش��رکت به عنوان هدیه ساالنه به کارکنان خود‪ ،‬بسته های کوچک زعفرانی را از‬ ‫یک تولیدکننده زعفران که بخشی از سود حاصل از کار خود را به موسسه های‬ ‫خیری��ه پرداخ��ت می کند‪ ،‬خری��داری می کن��د و ان را در اختی��ار کارکنان و‬ ‫مخاطبانش قرار می دهد‪ .‬با این کار‪ ،‬شرکت که سهامی عام است‪ ،‬از فعالیت های‬ ‫خیریه به طور غیرمستقیم حمایت و با این رفتار سازمانی سبز‪ ،‬به توسعه اخالق‬ ‫ن دست در کشورمان‬ ‫کسب وکار در ایران کمک کرده است‪ .‬البته نمونه هایی از ای ‬ ‫بسیار است‪ .‬سازمان ایمیدرو (سازمان توسع ه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران) ازجمله ش��رکت های دولتی اس��ت که مس��ئولیت اجتماع��ی را در دوره‬ ‫مدیریت جدید خود در سرلوحه وظایف خویش قرار داده است‪.‬‬ ‫*در مجموعه یادداش��ت های مسئولیت های اجتماعی از ده ها مقاله در اینترنت و‬ ‫دنیای مجازی استفاد ه شده که از نویسندگان انها قدردانی می شود‪ .‬متاسفانه بیشتر‬ ‫این نوشته ها دارای مشخصات نبودند‪.‬‬ ‫کاهش تعرفه تایر و ازادسازی تایرهای موجود در گمرک زنجان‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنجان با اشاره‬ ‫به نگرانی های به وجودامده درباره تامین تایر خودروهای س��نگین‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در این زمینه نس��بت ب��ه کاهش تعرفه گمرک��ی تایرها و‬ ‫ازادس��ازی تایرهای موجود در گمرک و اموال تملیکی اقدام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬ناصر فغفوری با بیان این مطلب افزود‪ :‬عالوه بر این‬ ‫در نیمه دوم س��ال اقدام های مربوط در راستای ثبت سفارش های‬ ‫جدید در حال انجام است که به طور قطع این کار به رفع مشکالت‬ ‫خودروهای حمل کاال و خودروهای سنگین کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداورش��د‪ :‬به منظور جلوگی��ری از تخلفات صنفی‬ ‫اصن��اف و سوءاس��تفاده های احتمال��ی در این ح��وزه بازدیدهای‬ ‫مستمری ازس��وی تیم بازرسی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان زنجان انجام می شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان زنجان با بیان‬ ‫اینکه براس��اس امار‪ ،‬در ‪۶‬ماه نخس��ت امس��ال ‪۲۴‬هزار بازرسی از‬ ‫اصناف استان انجام شده‪ ،‬گفت‪ :‬البته بازرسی ها در ‪3‬ماه دوم سال‬ ‫تشدید شده و امار ان ‪۱۳‬هزار مورد بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تعداد پرونده های تش��کیل شده در نیمه‬ ‫نخست امسال هزار و ‪۳۴۸‬مورد بوده‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در ‪3‬ماه دوم سال‬ ‫به دلیل حساسیت وضعیت بازار پرونده های متشکله ‪۵۷‬درصد رشد‬ ‫داشته اند‪ .‬فغفوری همچنین تعداد شکایات مردمی واصله در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری را هزار و ‪۱۴۷‬مورد اعالم کرد و گفت‪ :‬البته‬ ‫در ‪3‬ماه دوم سال تعداد ش��کایات ‪۱۱۴‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت یکی از گالیه ها و اعتراض ه��ای کامیونداران کمبود‬ ‫قطع��ات و گران��ی ان در بازار لوازم یدکی خ��ودرو بوده که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تدابیری که اندیشیده در حال رسیدگی‬ ‫و پیگیری موضوع اس��ت‪ .‬در همین راستا برای تامین نیاز بازار در‬ ‫زمینه تایرهای سنگین در ‪۲‬هفته گذشته امار زیادی از الستیک ها‬ ‫از گمرکات کش��ور ترخیص شده و در اختیار صاحبان خودرو قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫کاهش قیمت خودروهای‬ ‫داخلی در بازار‬ ‫رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل‬ ‫کرج از کاهش نس��بی قیمت خودروهای گران قیمت خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در بین ماش��ین های گران قیمت‪ ،‬حتی تا ‪100‬‬ ‫میلیون تومان هم کاهش قیمت داشته ایم‪.‬‬ ‫حمید کریمی با اش��اره به وضعیت ب��ازار خرید و فروش‬ ‫خودرو از کاهش نسبی قیمت خودروهای گران قیمت خبر‬ ‫داد و به ایسنا گفت‪ :‬در بین ماشین های گران قیمت‪ ،‬حتی‬ ‫تا ‪ 100‬میلیون تومان هم کاهش قیمت داشته ایم که البته‬ ‫افزایش قبلی و کاهش فعلی قیمت همگی رابطه مس��تقیم‬ ‫با نوسانات ارزی دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته در می��ان خودروهای داخلی هم کاهش‬ ‫قیم��ت داش��ته ایم به طوری ک��ه در برخ��ی محصوالت تا‬ ‫‪7‬میلیون توم��ان هم افت قیمت وج��ود دارد که البته این‬ ‫کاهش قیمت در انواع خودرو ثمره کاهش تقاضا برای خرید‬ ‫است‪.‬‬ ‫کریمی از هزینه زیاد دفترخانه ها برای ثبت خودرو خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬یکی از عل��ل گرانی خودرو ب��اال بودن هزینه‬ ‫دفترخانه ها اس��ت‪ .‬گاهی این هزینه برای صاحب خودرو تا‬ ‫دو میلیون توم��ان اب می خورد؛ البته ما ش��اهد رقم هایی‬ ‫باالتر حتی تا ‪7‬میلیون تومان هم بوده ایم‪.‬‬ ‫وی در خصوص چش��م انداز بازار خودرو تا پایان سال نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬به صراحت نمی توان در این خصوص نظر داد اما در‬ ‫ه��ر ح��ال امیدواریم از این وضعیت به بهترین ش��کل گذر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫کریمی در خصوص وضعیت اشفته بازار در کشور و ضعف‬ ‫کارکردهای نظارت��ی در این بخش‪ ،‬گفت‪ :‬این نکته صحیح‬ ‫است که مسئوالن باید وضع اقتصادی کشور را سر و سامان‬ ‫بدهند ولی به این معنی نیس��ت که مردم هیچ مسئولیت و‬ ‫وظیفه ای ندارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم خودشان باید در بازار تعادل ایجاد کنند‬ ‫و ب��ه نوعی تنظیم بازار کنن��د؛ زمانی که عده ای از مردم به‬ ‫فروشگاه ها هجوم می برند و مازاد بر نیاز خود خرید می کنند‬ ‫و اجناس خریداری ش��ده را در خانه هایشان انبار می کنند‬ ‫چه تفاوتی ب��ا محتکران دارند؟ بنابرای��ن باید این موضوع‬ ‫فرهنگ سازی شود تا هیچ کس مازاد نیاز خود خرید نکند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز تصریح کرد‪ :‬تا زمانی‬ ‫که ما فقط به یک قوطی رب گوجه فرنگی نیاز داریم اما ‪10‬‬ ‫عدد می خریم مس��لما دچار کمبود و گرانی هم می ش��ویم؛‬ ‫بخش��ی از علت گرانی و تورم به همین رفتارهای محتکرانه‬ ‫باز می گردد‪.‬‬ ‫ امبوالنس های پیشرفته‬ ‫به ناوگان وزارت بهداشت پیوست‬ ‫به منظور نوس��ازی ناوگان اورژانس کش��ور‪ ،‬در مراسمی‬ ‫ب��ا حض��ور وزیر بهداش��ت‪ ،‬مدی��ران عام��ل ایران خودرو‪،‬‬ ‫ایران خ��ودرو دیزل و جمع��ی از مدیران ارش��د این گروه‬ ‫صنعتی‪ ۳۰۰ ،‬امبوالنس به ناوگان وزارت بهداشت تحویل‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬در این مراس��م که محس��ن‬ ‫صالحی نی��ا معاون امور صنایع و امیرحس��ین قناتی‪ ،‬مدیر‬ ‫کل صنایع خودرو و نی��رو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت حضور داش��تند ‪ ۳۰۰‬دستگاه امبوالنس اسپرینتر‬ ‫‪ ۳۱۵‬به صورت تجهیز ش��ده توسط ش��رکت ایران خودرو‬ ‫دیزل در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن امبوالنس ه��ا بر پایه خ��ودرو ون اس��پیرنتر ‪۳۱۵‬‬ ‫دیزلی مرس��دس بنز ب��ا موت��ور ‪۲۲LA DE OM۶۵۱‬‬ ‫و قدرت ‪ ۱۵۰‬اس��ب بخار و گیربکس دس��تی ‪ ۶+۱‬دنده‪،‬‬ ‫تولی��د ش��ده اند‪ .‬از جمله امکان��ات فنی انه��ا می توان به‬ ‫فرم��ان هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع‪ ،‬سیس��تم ترمز‬ ‫هیدرولیک و سیس��تم های کمکی ‪ABS، ASR، EBD،‬‬ ‫‪ ESP‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫شیش��ه باالبر برق��ی‪ ،‬صندل��ی قاب��ل تنظی��م راننده و‬ ‫کمک راننده‪ ،‬چراغ مه شکن‪ ،‬گرمکن شیشه در های عقب و‬ ‫لزوم نصب فیلتردوده برای اتوبوس های خصوصی‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل و ترافی��ک‬ ‫ش��هرداری ته��ران ب��ر ل��زوم نص��ب‬ ‫س��االنه فیلت��ر دوده روی ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫اتوبوس ه��ای بخ��ش خصوصی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محسن پورسید‬ ‫اقایی در م��ورد تاثیر نصب فیلتردوده‬ ‫ب��ر کاهش الودگی هوا ب��ا بیان اینکه‬ ‫برای رف��ع ‪100‬درص��دی االیندگی‬ ‫اتوبوس ه��ا الزم اس��ت ک��ه از فیلتر‬ ‫دوده اس��تفاده ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��رای‬ ‫رف��ع کام��ل االیندگ��ی ذرات معلق‬ ‫نی��از ب��ه فیلت��ر دوده داری��م که این‬ ‫توازن باید‬ ‫در بازار‬ ‫خودرو‬ ‫برقرار شود‬ ‫کار ه��م در حال انجام ش��دن اس��ت‬ ‫ام��ا نرخ ه��ر فیلت��ر دوده با ش��رایط‬ ‫فعل��ی‪ ،‬ح��دود ‪ ۱۰۰‬میلی��ون تومان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ق��رارداد ‪۱۰۰‬‬ ‫دس��تگاه فیلت��ر دوده منعقد ش��ده و‬ ‫رایزنی برای خرید ‪ ۱۰۰‬دستگاه دیگر‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه این اس��ت که‬ ‫برای ‪ ۷۰۰‬دستگاه اتوبوس فیلتر دوده‬ ‫خریداری کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون حمل ونق��ل و ترافی��ک‬ ‫ش��هرداری تهران در مورد س��رانجام‬ ‫نص��ب فیلت��ر دوده روی اتوبوس های‬ ‫برگزاری ازمون الکترونیکی کارکنان ایران خودرو‬ ‫بخ��ش خصوص��ی نیز گف��ت‪ :‬منتظر‬ ‫بودی��م ک��ه فراین��د خری��د فیلت��ر‬ ‫دوده ب��رای اتوبوس ه��ای ش��رکت‬ ‫واحد به س��رانجام برس��د ت��ا بتوانیم‬ ‫بخ��ش خصوص��ی را مل��زم کنی��م‬ ‫که نس��بت ب��ه خری��د فیلت��ر دوده‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ر همین اس��اس در‬ ‫جلس��ه ش��ورای معاون��ت حمل ونقل‬ ‫ش��هرداری تصمی��م بر این ش��د که‬ ‫شرکت های پیمانکار بخش خصوصی‬ ‫اتوبوس��رانی ملزم ش��وند س��االنه ‪۱۰‬‬ ‫درص��د از اتوبوس های خ��ود را مجهز‬ ‫به فیلت��ر دوده کنند که به نظر امری‬ ‫محال نیس��ت زیرا بزرگ ترین شرکت‬ ‫اتوبوس��رانی بخ��ش خصوص��ی ‪۳۰۰‬‬ ‫اتوب��وس دارد ک��ه ‪ ۱۰‬درصد ان ‪۳۰‬‬ ‫اتوبوس می ش��ود که ب��ار مالی ان نیز‬ ‫زیاد نخواهد بود‪.‬‬ ‫پورس��ید اقای��ی اظهار ک��رد‪ :‬قرار‬ ‫ش��د معاونت حمل ونقل نیز به عنوان‬ ‫تشویق‪ ،‬پیمایش و یارانه اتوبوس های‬ ‫دارای فیلت��ر دوده را بیش��تر کن��د تا‬ ‫جبران هزینه شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی درباره وضعیت بازار‬ ‫خودرو‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر ش��اهد اش��فته بازاری در زمینه ارز‪،‬‬ ‫س��که و خودرو هس��تیم و مردم اعتمادی به س��رمایه گذاری ندارند‪.‬‬ ‫ضروری اس��ت هرچه س��ریع تر این وضعیت ازس��وی مدیران مربوط‬ ‫ساماندهی شود‪.‬‬ ‫حس��ن بهرام نیا در گفت وگو با خبرخودرو‪ ،‬با اس��تناد به اظهارات‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬زمانی که محمد ش��ریعتمداری‬ ‫اع�لام می کن��د خودروه��ای کمت��ر از ‪۴۵‬میلیون توم��ان فقط‪ ۵‬تا‬ ‫شیش��ه جلو‪ ،‬قفل مرکزی‪ ،‬فیلتر جداکننده اب و گازوئیل‪،‬‬ ‫کروز کنترل‪ ،‬بخاری درج��ا اب گرم‪ ،‬چراغ ‪Day Light‬‬ ‫و دو در کش��ویی در طرفی��ن از جمله دیگ��ر امکانات این‬ ‫محصول اس��ت که می توان��د به عنوان خ��ودرو امبوالنس‬ ‫کالس ‪ B‬بخشی از نیاز کشور را برطرف کند‪ .‬شرکت معتبر‬ ‫‪ Gifa‬فرانس��ه به عنوان کاربری ساز امبوالنس در تجهیز و‬ ‫تبدیل این خودروها مشارکت داشته است‪.‬‬ ‫در این امبوالنس ها از پیش��رفته ترین تجهیزات استفاده‬ ‫ش��ده که شامل زیرس��ازی قوی و عایق کاری و کف سازی‬ ‫یکپارچه مقاوم در برابر س��ایش‪ ،‬دیوار جداکننده به همراه‬ ‫پنجره و پرده‪ ،‬کابینت‪ PVC‬با شیش��ه های طلقی شفاف‪،‬‬ ‫نیمکت کامل صندوق ش��ونده‪ ،‬صندلی پرس��تار‪ ،‬برانکارد‬ ‫اصلی ‪ ،POWER Assisted‬ونتیالتور است‪.‬‬ ‫همچنین این امبوالنس ها به دس��تگاه ‪ DC‬ش��وک‪۶ ،‬‬ ‫عدد خروجی ‪ ۲۲۰‬ولت و ‪ ۱۲‬ولت‪ ،‬کیف احیاء‪ ،‬ساکش��ن‬ ‫پرتابل‪ ،‬دو سیلندر اکسیژن مجهز به مانیتور‪ ،‬پانل محافظ‬ ‫الکتریکی‪ ،‬کپسول اتش نش��انی‪ ،‬هواکش سقفی‪ ،‬سیستم‬ ‫گرمایش و سرمایش‪ ،‬اویز سِ ُرم‪ ،‬اژیر و میکروفن‪ ،‬نمایشگر‬ ‫و تنظیم کنن��ده دم��ای کابین بیم��ار‪Base Support ،‬‬ ‫الکترو پنوماتیک تجهیز شده است‪.‬‬ ‫ازمون الکترونیکی سراس��ری کارکنان‬ ‫نمایندگی ه��ای مج��از ایران خ��ودرو در‬ ‫ح��وزه خدم��ات پ��س از ف��روش‪ ،‬برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬ای��ن ازمون‬ ‫به عنوان مهم تری��ن و بزرگ ترین امتحان‬ ‫مهارت س��نجی در ح��وزه خدمات پس از‬ ‫فروش در سطح کش��ور‪ ،‬در دو مرحله در‬ ‫روزهای‪ ۱۱‬و ‪۱۲‬مهر به شکل الکترونیکی‬ ‫اجرا ش��د و در روزهای‪ ۱۸‬و ‪۱۹‬مهر نیز به‬ ‫شکل کتبی و حضوری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در ازم��ون الکترونیکی مدی��ران خدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬مس��ئوالن امور مشتریان‪،‬‬ ‫مسئوالن انبار و کارشناسان پذیرش شاغل‬ ‫در نمایندگی ه��ای مج��از ایران خودرو در‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬به رقابت با هم قطاران خود‬ ‫پرداختند‪ .‬در بخش کتبی نیز استادکاران‬ ‫فنی(مکانی��ک‪ ،‬برق کار‪ ،‬جلوبن��دی کار و‬ ‫گازسوزکار) شرکت خواهند داشت‪ .‬برای‬ ‫ش��رکت در این ازمون‪ ،‬شرکت کنندگان‪،‬‬ ‫از طری��ق مراجع��ه ب��ه س��ایت ام��وزش‬ ‫الکترونیکی مدیریت اموزش فنی ایساکو‬ ‫به نش��انی‪www.isacoelearning.ir‬‬ ‫در تاریخ و زمان تعیین شده و در نوبت های‬ ‫متفاوت برای هر یک از ‪۴‬شغل مورد نظر‪،‬‬ ‫به پرس��ش های فنی و تخصصی‪ ،‬ب ه شکل‬ ‫الکترونیکی پاس��خ دادن��د‪ .‬از مزیت های‬ ‫برگزاری این ازمون ها تحقق اهداف گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خودرو درباره ب��ه روزاوری‬ ‫دان��ش تخصصی نیروی انس��انی و تقویت‬ ‫فرهنگ یادگیری است‪ .‬همچنین برگزاری‬ ‫الکترونیک��ی دوره ه��ا و ازمون ها کاهش‬ ‫قاب��ل توجه زم��ان و هزینه های اموزش و‬ ‫ازم��ون را به دنبال دارد‪ .‬بنابراین گزارش‪،‬‬ ‫نتایج ای��ن ازمون ه��ا بر امتی��از خبرگی‬ ‫افراد ش��رکت کننده‪ ،‬تاثیر مستقیم داشته‬ ‫و هدف کل��ی از برنامه ریزی و اجرای این‬ ‫ازمون ه��ا عالوه بر ارتقای هر چه بیش��تر‬ ‫‪۷‬میلیون تومان افزایش نرخ داشته اند‪ ،‬بیانگر بی ثباتی در بازار است؛‬ ‫بنابرای��ن باید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با در نظر گرفتن نظر‬ ‫تولید کنندگان و مصرف کنندگان توازن را در این بازار برقرار کند‪.‬‬ ‫او حضور ش��ورای رقابت در قیمت گذاری خودرو را مفید دانس��ت‬ ‫و افزود‪ :‬حضور ش��ورای رقابت در عرصه قیمت گذاری و حفظ تعادل‬ ‫بازار خودرو مطلوب اس��ت ام��ا باید بر تصمیم های ش��ورای رقابت‪،‬‬ ‫پایش و نظارت جدی انجام ش��ود تا تصمیم های گرفته ش��ده ازسوی‬ ‫ش��ورا براس��اس واقعیت های موج��ود در جامعه باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬در‬ ‫س��طح دانش فنی و تخصص��ی و افزایش‬ ‫مهارت کارکنان‪ ،‬ارائه خدمات اس��تاندارد‬ ‫و مناسب به مشتریان شرکت ایران خودرو‬ ‫و افزایش رضایت انه��ا از خدمات پس از‬ ‫فروش اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت این ازمون از‬ ‫سال‪ ۱۳۸۷‬در شرکت ایساکو برگزار شده‬ ‫و ط��ی ان دانش کارکنان نمایندگی ها در‬ ‫دو ح��وزه فنی و غیرفن��ی در یک ازمون‬ ‫مورد پایش و بررس��ی قرار گرفته اس��ت‪،‬‬ ‫اما از س��ال گذشته همگام با فراگیر شدن‬ ‫س��امانه های اموزش و ازمون مجازی‪ ،‬این‬ ‫ازمون به دو ص��ورت الکترونیک و کتبی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫تصمیم گیری های این ش��ورا برای قیمت گ��ذاری خودرو باید نرخ ارز‬ ‫و تورم در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫بهرام نیا درباره ازاد س��ازی نرخ خودرو تصریح کرد‪ :‬حتی اگر قیمت‬ ‫خودرو از حالت دستوری خارج شود دولت باید بر نحوه قیمت گذاری‬ ‫نظارت داش��ته باش��د‪ .‬اگر صنعت خودرو کامال خصوصی هم ش��ود‪،‬‬ ‫نهاده��ای حاکمیتی باید ب��ر قیمت گذاری خودرو نظ��ارت و کنترل‬ ‫داش��ته باش��ند زیرا کیفیت محصوالت‪ ،‬میزان عرضه و قیمت ها نیاز‬ ‫به پایش دقیق دارند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اتوبوس های دست دوم وارد می شود؟‬ ‫زمزمه هایی شنیده می شود که برخی سازمان ها به بهانه تحریم به‬ ‫دنبال واردات اتوبوس های دست دوم درون شهری هستند؛ ان هم در‬ ‫شرایطی که ظرفیت تولیدکنندگان داخلی بدون استفاده مانده است‪.‬‬ ‫حس��ن کریمی سنجری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اتوبوس یک‬ ‫محصول ویژه اس��ت که مشتری عام نداشته و مشتریان و خریداران‬ ‫اصلی ان ‪۳‬گروه شهرداری ها‪ ،‬سازمان شهرداری های وزارت کشور و‬ ‫شرکت تعاونی اتوبوسرانی هس��تند‪ .‬وی با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫بیش از ‪۷۰‬درصد ظرفیت ش��رکت های داخل��ی تولیدکننده اتوبوس‬ ‫به دلیل نداشتن س��فارش بدون استفاده مانده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫چنین ش��رایطی شنیده می شود که برخی ش��هرداری ها با این بهانه‬ ‫که واردات قطعات خودرو(‪ )CKD‬به ایران تحریم ش��ده اما واردات‬ ‫خودروی اماده(‪ )CBU‬تحریم نیست‪ ،‬به دنبال واردات اتوبوس های‬ ‫درونشهری ان هم از نوع دست دوم و کارکرده هستند‪ .‬این کارشناس‬ ‫صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬چنین زمزمه هایی در حالی شنیده می شود‬ ‫که خودروس��ازان داخلی با وجود تحریم ه��ا توانایی واردات قطعات‬ ‫و تولید اتوبوس های درونش��هری را دارن��د و درحال حاضر نیز تولید‬ ‫این محصول در ش��رکت های داخلی در حال انجام است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه واردات اتوبوس دارای منافع خاص برای عده ای است که‬ ‫این منافع موجب ش��ده این افراد بدون توجه به ظرفیت و توانمندی‬ ‫خودروس��ازان داخلی به دنبال واردات باشند و بهانه انها نیز تحریم‬ ‫و ضرورت پاس��خگویی ب��ه نیاز مردم در ش��بکه حمل ونقل عمومی‬ ‫درونشهری است‪ .‬کریمی سنجری با بیان اینکه واردات اتوبوس دست‬ ‫دوم عالوه ب��ر ضرب��ه زدن به توان تولید داخل در ش��ان مردم ایران‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ش��رایطی که تولیدکنندگان داخلی توانایی‬ ‫تولید اتوبوس با هر مشخصات و کیفیتی را دارند‪ ،‬واردات اتوبوس ان‬ ‫هم از نوع دست دوم و کارکرده بر خالف شان و منافع ملی ایرانیان‬ ‫اس��ت‪ .‬کریمی سنجری خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر این در شرایط فعلی‬ ‫که منابع ارزی کش��ور محدود اس��ت‪ ،‬خروج مق��دار قابل توجهی ارز‬ ‫برای واردات محصولی که توان تولید داخلی ان وجود دارد بر خالف‬ ‫ضوابط و راهبردهای کالن ملی است‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫تحلیل بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مردم به جنگ قیمت ها می روند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫چندی است که درخواس��تی مبنی بر تحریم ملی خرید‬ ‫خودروهای صفر‪ ،‬طال‪ ،‬سکه‪ ،‬ارز‪ ،‬لوازم خانگی و تلفن همراه‬ ‫راه اندازی شده است‪ .‬در این اعالمیه امده است که می توانیم‬ ‫با نخریدن به مدت دو ماه قیمت ها را واقعی کنیم‪.‬‬ ‫پرس��ش این ش��ده اس��ت که ایا این امر راهکاری برای‬ ‫کاهش قیمت ها در بازار خواهد بود؟ فرصت ها و تهدیدهای‬ ‫این پویش چیست؟ ایا چنین حرکت های جمعی و مردمی‬ ‫نتیجه مورد انتظار را حاصل می کند؟‬ ‫‹ ‹راهکاری کوتاه مدت‬ ‫در این ب��اره امراهلل امین��ی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه‬ ‫عالمه طباطبای��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬یک��ی از عناصر اصل��ی افزایش‬ ‫قیمت ها تقاضا برای محصوالت اس��ت‪ .‬ت��ا زمانی که تقاضا‬ ‫داریم طبیعی است با نبود عرضه‪ ،‬قیمت ها افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی ب��ا مطرح کردن این پرس��ش که چ��را تقاضا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬نقدینگ��ی موجود در دس��ت م��ردم‪ ،‬برخی‬ ‫نهادها و ش��رکت ها منجر ش��ده که امار تقاضا بیش از حد‬ ‫معمول باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر مردم خودجوش خرید نداشته‬ ‫باشند بستری برای افزایش قیمت ها وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬اگر از بعد ملی یا فرهنگی به وضعیت بازار فعلی‬ ‫کشور نگاه کنیم راهکار‪ ،‬نخریدن مردم است‪ .‬به طور نمونه‪،‬‬ ‫وقتی در کش��ور همسایه مشکل دالر به وجود امد مردم با‬ ‫درخواست دولت دالرهای خود را به بانک ها برگرداندند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد در ادامه تاکید کرد‪ :‬البته نخریدن‬ ‫تمام راه حل نیست بلکه بخش��ی از دالیل باال رفتن دالر و‬ ‫سکه مربوط به سیاس��ت های دولت به ویژه در بخش بانک‬ ‫مرکزی اس��ت زیرا با توجه به ش��رایط سیاسی و اقتصادی‬ ‫کشور باید پیش از این‪ ،‬مسائل پیش بینی می شد‪.‬‬ ‫امینی با اش��اره به مش��کالت ب��ازار ارز ادام��ه داد‪ :‬برای‬ ‫کاه��ش نرخ دالر راه های مختلف بس��یاری در علم اقتصاد‬ ‫وجود دارد‪ .‬تعجب این اس��ت که چرا دولت و بانک مرکزی‬ ‫اق��دام نمی کنند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬پویش نخریدن مطلوب اس��ت‬ ‫ام��ا تمام کار نیس��ت‪ .‬در کنار این موض��وع باید دولت هم‬ ‫سیاس��ت هایی در پی��ش بگیرد و تمهی��دات الزم را از بعد‬ ‫مسائل داخلی داشته باشد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬راه ان��دازی پویش راهی کوتاه م��دت برای حل‬ ‫مش��کالت بازار ای��ن کاالها بوده و امری مطلوب اس��ت اما‬ ‫توجه بـه مسائل جانبـی اهمیـت زیادی دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی با اش��اره به‬ ‫ریش��ه یابی مش��کالت گفت‪ :‬بهترین راه��کار برون رفت از‬ ‫وضعیت اشفته ریشه یابی مسائل است؛ چرا شرایط به اینجا‬ ‫می رس��د که مردم بخواهند خودجوش پویش تحریم ملی‬ ‫داشته باشند؟‬ ‫امین��ی در ادامه اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط بحرانی می توان‬ ‫حقیقت را دریافت که ادعای تولیدکننده درباره خودکفایی‬ ‫ملی واقعیت ندارد‪ .‬کاالهای چینی چند سالی است که بازار‬ ‫ایران را در دست گرفته اند و در شرایط فعلی نتیجه چنین‬ ‫امری ملموس شده است‪.‬‬ ‫گ تمار عیار اقتصادی‬ ‫‹ ‹جن ‬ ‫سیاست های کشور در شرایط بحرانی و غیربحرانی به طور‬ ‫عموم کوتاه مدت بوده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬بیشتر کارشناسان‬ ‫اقتصا د معتقدند برای مش��کالت‪ ،‬سیاس��ت های اتخاذ شده‬ ‫مس��کن بوده و درمان کننده قطعی معضل ها نیس��تند‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬امیرحس��ن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه علم‬ ‫و صنعت ضمن اس��تقبال از پویش «تحریم ملی‬ ‫برای کاهش قیمت ها» گفت‪ :‬این تنها راه اس��ت که کشور‬ ‫می تواند از بحران موجود عبور کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��اید این گون��ه رفتارها‬ ‫مخالفان زیادی داش��ته باش��د اما توجه داشته باشیم امروز‬ ‫کشور در بین یک جنگ تمام عیار اقتصادی است‪ ،‬بماند که‬ ‫عملکرد دولتمردان در بعضی بخش ها نامناسب بوده است‪.‬‬ ‫این روزها تصویرهای زیادی از گمرکات پخش می شود که‬ ‫در حال ترخیص کاالها هستند‪ .‬اما واقعیت این است که در‬ ‫‪ ۶‬ماه گذشته روش های مدیریتی گمرک‪ ،‬تولیدکننده را با‬ ‫چالش های اساسی روبه رو کرده که منجر به کاهش شدید‬ ‫تیراژ تولید در کشور شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به عملکرد دولت‬ ‫ادامه داد‪ :‬دیرکردهایی داش��تیم اما امروز اقدام های دولتی‬ ‫برای تسهیل تولید در دستور کار قرار گرفته است که تیراژ‬ ‫تولید به روال گذشته برگردد؛ از پوشک تا خودرو‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬البته وضعیت سکه با کاالهای دیگر تفاوت‬ ‫دارد‪ .‬پرس��ش این اس��ت که اگر حتی سکه هم قابل تولید‬ ‫باش��د تا کجا می توان تولید کرد؟ در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫ش��اهد بودیم که با پیش فروش س��که دولت خواست نرخ‬ ‫ان را ثاب��ت نگه دارد با این اس��تدالل ک��ه برخی به عنوان‬ ‫ارائه«هدی��ه» از این کاال اس��تفاده می کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬ربع‬ ‫س��که از تمام س��که گران تر بود زیرا برای ان مصرف کننده‬ ‫بیش��تری وجود داش��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬این امر نه تنها منجر به‬ ‫ثبات قیمت ها نشد بلکه زمینه ساز افزایش بیشتر قیمت ها‬ ‫هم شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حجم تقاضا در بازار خودرو گفت‪ :‬متقاضی‬ ‫در ب��ازار خودرو با هدف تبدیل س��رمایه به کاال ورود کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬مصرف کننده حاضر اس��ت برای ان هر‬ ‫مبلغی را بپردازد‪ .‬بس��یاری متقاضی واقعی نیستند تنها به‬ ‫دلیل ترس از اینده یا حرص س��ود بیش��تر به بازار هجوم‬ ‫می اورند‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت جو‬ ‫روانی را بی تاثیر بر اش��فتگی بازار کش��ور ندانست و گفت‪:‬‬ ‫حتی ش��اهد هجوم تقاضا برای خرید رب گوجه فرنگی هم‬ ‫بودی��م‪ .‬وقتی یک نفر به جای ی��ک قوطی چندین قوطی‬ ‫خریداری می کند خود به خود کاهش کاال رخ می دهد‪ .‬در‬ ‫ادامه‪ ،‬هنگامی که مردم با صحنه قفس��ه های خالی روبه رو‬ ‫ش��وند ناگهان حساس ش��ده و ترغیب به خرید می شوند‪،‬‬ ‫حتی بدون داش��تن نی��از واقعی‪ .‬طبیعی اس��ت در چنین‬ ‫شرایطی باید منتظر افزایش قیمت ها بود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬درب��اره خودرو هم همی��ن اتفاق افتاد؛‬ ‫وقت��ی ظرفیت یک پیش فروش در مدت ‪ ۳۰‬دقیقه تکمیل‬ ‫می ش��ود ناخوداگاه توجه دیگران به موضوع جلب می شود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬حتی اگر مردم برای کاالیی نیاز فعلی نداش��ته‬ ‫باشند باز هم برای خرید اقدام می کنند‪ .‬در ادامه صف خرید‬ ‫افزایش پیدا می کند حرص دالالن باال می گیرد و کش��ش‬ ‫بازار صعودی می شود‪ .‬باز هم حاشیه بازار بیشتر شده و این‬ ‫رویه نادرست پیش می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر حرکت های جمعی‬ ‫رفتار مردم در اینجا چه تاثیری دارد؟ کاکایی در این باره‬ ‫توضیح داد‪ :‬مواردی در دنیا تجربه ش��ده که تاکید می کند‬ ‫پویش های مردمی تاثیرگذار بوده اس��ت‪ .‬اگر همه با هم در‬ ‫مقاب��ل افزایش نرخ نامعقول ایس��تادگی کنیم خود به خود‬ ‫تولیدکننده برای بازار داش��تن‪ ،‬قیمت ها را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬بازار به تعادل منطقی می رس��د‪ .‬مش��کل ما‬ ‫در کش��ور این اس��ت که در این اش��فته بازار بیش از انکه‬ ‫تولیدکننده سود داشته باشد دالل نفع می برد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو افزود‪ :‬مکانیسم برخورد با چنین‬ ‫مشکالتی متفاوت است؛ زمانی تولیدکننده نرخ محصوالتش‬ ‫را غیرمنطقی باال می برد‪ .‬در زمانی دیگر این افزایش ناشی‬ ‫از فعالیت واس��طه ها و دالالن بازار اس��ت‪ .‬بر اساس ادعای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین خودروس��ازان‪،‬‬ ‫سود حاش��یه بازار به دست خودروساز نرس��یده و با وجود‬ ‫افزایش نرخ تمام شده انها با زیان در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این است که اگر مردم مدتی خودرو نخرند‬ ‫چ��ه اتفاقی می افت��د؟ کاکایی در ادام��ه توضیح های خود‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬دالالن به امید پول بیش��تر خرید می کنند و‬ ‫مدت زمانی که سرمایه ش��ان نیز می خوابد مهم اس��ت‪ .‬این‬ ‫وضعی��ت باید به ه��م بریزد‪ .‬در ب��ازار اش��فته‪ ،‬دالل امروز‬ ‫می خر د و فردا با سود باال می فروشد‪ .‬سوددهی در این بازار‬ ‫به قدری باال اس��ت که با خرید کد ملی اقدام به ثبت نام‬ ‫ضرورت پویش «مطالبه تغییر رویه مدیریتی کشور»‬ ‫فربد زاوه‪/‬کارش�ناس صنعت خودرو‪ :‬هر گونه‬ ‫توقف تقاضا رکودی ش��کل می دهد که فروش��نده را‬ ‫مجبور می کن د نرخ محصوالت خود را تعدیل کند‪ .‬در‬ ‫نهایت فش��ار به دلیل نیاز به نقدینگی منجر می شود‬ ‫ک��ه قیمت ها کاه��ش یابد‪ .‬باید توجه داش��ت پویش‬ ‫تحریم مل��ی در حوزه خودرو پ��س از پیش فروش و‬ ‫ثبت نام دو ش��رکت بزرگ خودروس��از کش��ور اتفاق‬ ‫افتاده که حداقل حجم��ی از متقاضیان خودر و مورد‬ ‫نظر ثبت نام کرده اند و خریدار زیادی(متقاضی واقعی)‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬پ��س به طور کلی اینک��ه پویش و این‬ ‫حرکت اجتماعی چقدر عمومی شود قابل پیش بینی‬ ‫نیست و زیاد به ان خوشبین نیستم زیرا به طور عموم‬ ‫حرکت های اجتماعی در ایران به راحتی قابل شکسته‬ ‫ش��دن هس��تند‪ .‬مانند تجربه قبل در پویش نخریدن‬ ‫پراید؛ کافی اس��ت وامی تخصیص پی��دا کند و برای‬ ‫دریافت و خرید دعـوا هـم می ش��ود و افراد فراموش‬ ‫می کنند که برای چه هدفی صـف ایس��تاده اند‪ .‬فراتر‬ ‫از این مس��ئله‪ ،‬س��طح قیمتی محصوالت به اعدادی‬ ‫رس��یده که مـردم به لحاظ مالی دیگر توانایی خـرید‬ ‫ندارند‪ .‬بنابراین‪ ،‬با افزایش چند برابری قیمت ها تقاضا‬ ‫خود به خود پایین امده اس��ت‪ .‬رکود ش��روع شده و‬ ‫رکود بس��یار س��نگین و کشنده ای اس��ت‪ .‬با شرایط‬ ‫اقتصادی موجود کش��ور به راحتی از این رکود خارج‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬این حرکت ها بیشتر ش��بیه این است که‬ ‫ایس��تاده ایم و نتیجه مسابقه اعالم شده و حاال پویش‬ ‫برگ��زار می کنیم‪ .‬حال باید پرس��ید هدف این پویش‬ ‫برای نتیجه ای که اعالم شـده چیست؟ درحال حاضر‬ ‫بازار به دست سرمایه گذاران و دالالن اداره می شود‪ ،‬نه‬ ‫مصرف کننده واقعی‪ .‬کسانی که در حال خرید هستند‬ ‫به قصد سرمایه گذاری‪ ،‬اقدام به خرید می کنند‪ .‬قصد‬ ‫انها ه��م حفظ دارایی و نفع از این بازار اس��ت‪ .‬رویه‬ ‫حفظ ارزش دارایی باعث ش��ده تا ش��اهد چنین بازار‬ ‫اشفته ای باش��یم‪ .‬متهم ردیف اول به هم ریختگی دو‬ ‫بازار خودروهای وارداتی و داخلی مردم نیستند‪ .‬وقتی‬ ‫در سیاس��ت های واردات خ��ودرو زمان��ی بحث امحا‬ ‫مطرح می شود و زمانی سامانه بسته می شود اما ثبت‬ ‫سفارش انجام می ش��ود و‪ ...‬خود زمینه ساز مشکالت‬ ‫بوده ای��م‪ .‬از س��وی دیگر هم با عنوان س��اخت داخل‬ ‫ممنوعیت واردات ابالغ شد و همچنان سیاست هایی‬ ‫که از پیش اجرا شده ادامه دارد‪ .‬تصمیم های نادرست‬ ‫به قدری تاثیر منفی داشته که فراخوان ها تاثیر زیادی‬ ‫نداش��ته اند‪ .‬پویش هم همین اس��ت تا زمانی که در‬ ‫این بخش ها پارادایم های فکری تغییر نکند یا تعدادی‬ ‫را بابت این به هم ریختگ��ی تنبیه نکنیم حرکت های‬ ‫جمعی بازتاب زیادی ندارد‪.‬‬ ‫تمام مش��کالت امروز به لحاظ بازه زمانی‪ ،‬زودتر از‬ ‫شروع تحریم ها اغاز شده اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬نااگاهی‬ ‫برخی مدیران خودروس��ازان مش��کالت را دامن زده‬ ‫اس��ت‪ .‬به ط��ور نمونه‪ ،‬یک��ی از مدیران خودروس��از‬ ‫اع�لام ک��رد تحریم برای م��ا جوک اس��ت در حالی‬ ‫که ش��اید برای او جوک باش��د برای م��ردم این گونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬تا زمانی که این سیاس��ت ها را تغییر ندهیم‬ ‫و اصرار داش��ته باش��یم همین تفکر و رویه نادرست‬ ‫دنبال ش��ود راه اندازی این پویش ها به نتیجه خاصی‬ ‫نمی رس��د‪ .‬اگر بناست پویشی برگزار شود باید پویش‬ ‫مطالبه تغییر رویه مدیریتی کش��ور باشد‪ .‬وزیری که‬ ‫با چند س��ال تجرب��ه‪ ،‬اعالم می کند مس��ائل امروز با‬ ‫تصمیم گیری هایی که داش��ته قابل پیش بینی نبوده‬ ‫بای��د تنبیه ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬راه ان��دازی پویش به نام‬ ‫اصالح رویه و دیدگاه مدیریتی مفیدتر است‪.‬‬ ‫خودرو می کنند(ش��نیده ها حاکی است که کد ملی با مبلغ‬ ‫‪ ۵‬میلیون تومان خرید و فروش می ش��ود البته با ش��رطی‬ ‫که خودروسازان برای پیش فروش محصوالت شان گذاشته‬ ‫بودند این امر قابل پیش بینی بود)‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر این س��ود‬ ‫در مدت زم��ان بیش��تری به جیب دالالن ب��رود انگیزه انها‬ ‫کمتر می شود؛ اگرچه باز هم به دنبال راه حل های جدیدی‬ ‫خواهند بود‪ .‬س��رمایه دارانی که از راه های نادرس��ت درامد‬ ‫کسب می کنند باز هم حاشیه سازی کرده و اجازه نمی دهند‬ ‫بازار به ثبات برسد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نقش‬ ‫دول��ت برای کاهش هیجان موجود گف��ت‪ :‬اگر بتوانیم این‬ ‫هیج��ان را کاهش دهی��م نیازه��ای کاذب از بین می رود‪،‬‬ ‫به ویژه درباره کاالهای��ی مانند خودرو که عمر بلندی دارد‪.‬‬ ‫امیدواریم دولتم��ردان از این نوع رفتارهای جمعی(پویش)‬ ‫درس بگیرند زیرا نظام با مردم زنده است و دولت باید برای‬ ‫مردم شبانه روزی کار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹داللی و زیان های ان‬ ‫کاکایی معتقد اس��ت پویش می توان��د تاثیر مثبتی بر‬ ‫تعادل قیمت ها داشته باشد اما به طور قطع در بعضی کاالها‬ ‫مانند خ��ودرو همچنان کمبودهایی وجود خواهد داش��ت‬ ‫ام��ا نباید این کمبود ب��ا واردات خودرو پر ش��ود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫کش��ورهای تحریم کننده اجازه نمی دهند قطعات مورد نیاز‬ ‫به کشور وارد شود تا مشکالت ادامه پیدا کند‪ .‬اما اگر پویش‬ ‫درست عمل کند ارامش تا حدودی به بازار برمی گردد‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬مردم باید در کنار پویش استانه تحمل شان‬ ‫را نیز باال ببرند تا موفقیت مورد انتظار به دست اید‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به نقش دالالن‬ ‫در اش��فتگی بازار اظهار کرد‪ :‬معتقدم دالالن ستون پنجم‬ ‫دشمن هستند و از وضعیت مردم سوءاستفاده می کنند‪.‬‬ ‫کاکایی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراین‪ ،‬پویش مناسب‬ ‫است به شرط اینکه مردم احساسی عمل نکنند و به دنبال‬ ‫نتیجه انی نباش��د‪ .‬نتایج به مرور حاصل می ش��ود‪ .‬به طور‬ ‫قطع همه دالالن علیه ان جوس��ازی خواهند داشت‪ .‬باید با‬ ‫اگاهی و ارامش حرکت کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬توجه داشته باشیم‬ ‫تحریم ملی ب��ه معنی نخریدن مطلق نیس��ت بلکه هدف‪،‬‬ ‫درست خریدن است‪.‬‬ ‫بدهی خودروسازان به قطعه سازان ‪ ۷‬هزار میلیارد است‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودروی��ی گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر جم��ع دیون دو‬ ‫خودروساز سایپا و ایران خودرو به قطعه سازان حدود‬ ‫‪۷‬هزار میلیارد تومان اس��ت که مقداری از این رقم‬ ‫سررسید شده است‪.‬‬ ‫مازی��ار بیگل��و در گفت وگ��و ب��ا خبرخ��ودرو با‬ ‫اش��اره به اخری��ن وضعیت مطالبات قطعه س��ازان‬ ‫از خودروس��ازان‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر جمع دیون‬ ‫دو خودروساز س��ایپا و ایران خودرو به قطعه سازان‬ ‫حدود ‪۷‬هزار میلیاردتومان است که مقداری از این‬ ‫رقم سررسید شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر روند حرک��ت در این بخش مانند‬ ‫سال گذشته بود با میزان باالتری از مطالبات روبه رو‬ ‫بودیم زیرا حوزه قطعه س��ازی با مشکل افت تولید‬ ‫و کاه��ش گردش مالی مواجه ش��ده و با وجود این‬ ‫مسئله مبلغ مطالبات نسبت به سال گذشته کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬به طورقطع این‬ ‫عدد نشانگر وضعیت واقعی نیست زیرا درحال حاضر‬ ‫با نرخ س��رکوب ش��ده خودرو و به دنبال ان قیمت‬ ‫تعدیل ش��ده قطعات روبه رو هستیم و ارزش واقعی‬ ‫قطعات بیش از مبلغ مطالبات است‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫قطعه ای که به دلیل قرارداد قبلی به مبلغ ‪ 100‬هزار‬ ‫تومان به خودروساز فروخته می شود‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫ارزش ان دست کم معادل ‪۱۷۰‬هزارتومان است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اگر قیمت ها واقعی شود این رقم افزایش‬ ‫چند درصدی خواهد داش��ت اما درحال حاضر انچه‬ ‫در سامانه خودروسازان ثبت شده و قطعه سازان ان‬ ‫را دریاف��ت خواهند کرد‪ ،‬حدود ‪۷‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیگلو افزود‪ :‬این مبلغ به گفته خودروسازان مبلغ‬ ‫صف��ر روزه مطالب��ات کل بوده‪ ،‬به ای��ن معنی که‬ ‫این مبلغ حتی موارد سررس��ید نشده را نیز شامل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما برای پرداخت مبالغی که سررس��یده‬ ‫ش��ده نگرانی های��ی وج��ود دارد‪ .‬خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان به ش��دت زیر فش��ار کمبود نقدینگی‬ ‫هستند و منابع مالی واحدها به شدت کاهش یافته‬ ‫و قدرت نقدینگی کمتر از یک بیستم شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خریده��ای اعتب��اری‪ ،‬خریدهای‬ ‫خارج��ی و یوزانس ه��ا همگ��ی ب��ه پرداخت های‬ ‫‪۱۳۰‬درصدی نقدی تبدیل شده و مشکالت زیادی‬ ‫در این زمینه وجود دارد‪ .‬حتی اگر مبلغ سررس��ید‬ ‫ش��ده یا کل مطالبات نیز وصول شود مشکلی را از‬ ‫صنعت قطعه برطرف نمی کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرویی درباره کاهش نرخ ارز در چند روز گذشته‬ ‫و تاثیر ان بر قطعه سازی گفت‪ :‬این مسئله بر حوزه‬ ‫قطعه س��ازی تاثیری نداشته به دلیل اینکه مبادالت‬ ‫قطعه سازان در بازار ثانویه انجام شده و مرجع خرید‬ ‫ارز قطعه سازان بازارثانویه بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫ارز ثانوی��ه دچار تغییر نش��ده و کاهش و افزایش‬ ‫نرخ ارز در بازار ازاد تاثیری بر روند کار قطعه سازان‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫بیگلو در پایان گفت‪ :‬خودروس��از با نرخ معلوم و‬ ‫مصوب اقدام به ف��روش می کند و تغییرات قیمتی‬ ‫را با مجوز ش��ورای رقابت اعمال خواهد کرد و برای‬ ‫قطعه س��ازان نیز ن��رخ ارز و مواد اولی��ه خارجی و‬ ‫داخلی معلوم اس��ت بنابراین تغییر نرخ ارز در بازار‬ ‫ازاد تاثیری بر صنعت قطعه و خودرو نداشته اما بر‬ ‫جو روانی بازار و حاشیه بازار تاثیر دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت و بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وضعیت ساخت رنو در ساوه به کجا رسید؟‬ ‫نماینده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫ای��ن شهرس��تان از ظرفیت باالیی ب��رای تبدیل ش��دن به قطب‬ ‫خودروسازی کشور برخوردار است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا منصوری در ایی��ن بهره برداری از‬ ‫نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش س��ایپا در س��اوه‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬گش��ایش این مجموعه در س��اوه یک��ی از نیازهای ضروری‬ ‫ش��هروندان ب��ود و مانع از تردد انها به س��ایر ش��هرها برای خرید‬ ‫خودرو و تامین لوازم یدکی شده و موجب صرفه جویی در هزینه و‬ ‫زمان خواهد شد‪ .‬امیدواریم با گشایش این نمایندگی و توسعه ان‪،‬‬ ‫اطالعات مردم در صنعت خودرو به روزتر شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��اوه و زرندیه در ادامه به فعالیت صنعت خودرو‬ ‫در ای��ن شهرس��تان اش��اره کرد و گفت‪ :‬تعهد اس��تقرار ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی رنو در شهرس��تان س��اوه ب��ه وجود امده اس��ت و‬ ‫با برداش��تن تحریم ها ش��رکت فرانس��وی فعالیت خود را در ساوه‬ ‫برای س��اخت رنو اغاز خواهد ک��رد‪ .‬اعمال تحریم ها موجب توقف‬ ‫س��رمایه گذاری های خارجی در نقاط مختلف کش��ور ش��ده است‬ ‫و با برداش��ته ش��دن تحریم ه��ا روند س��رمایه گذاری های خارجی‬ ‫مانند اس��تقرار رنوی فرانسه در س��اوه از سر گرفته می شود‪ .‬عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی به ساخت یک‬ ‫شرکت خودروس��ازی دیگر در شهرستان ساوه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این ش��رکت تا ‪ ۷‬برابر ظرفیت فعلی شرکت خودروسازی «بن رو»‬ ‫در این شهرس��تان توانایی تولید خودرو دارد که با س��اخت ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار متر س��وله و با انتخاب ش��رکت خودروس��از خارجی و جذب‬ ‫س��رمایه گذار فعالیت خود را با اشتغالزایی باال اغاز خواهد کرد‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬سالن رنگ این شرکت خودروساز قادر است ‪ ۳۲‬خودرو‬ ‫را در س��اعت اماده تولید کند در حالی که در شرکت بن رو ساوه‪،‬‬ ‫ظرفیت سالن رنگ‪ ۷ ،‬خودرو در ساعت است‪ .‬منصوری به شرکت‬ ‫سوم خودروسازی که در اینده نزدیک کلنگ زنی خواهد شد‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ش��رکت دیگری با استقرار در ساوه نقطه عطفی برای‬ ‫تبدیل این شهرستان به قطب صنعت خودرو کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫کد ملی هم دست اویز سوداگران شد‬ ‫چگونه می توان ثبات را ب��ه بازار خودرو برگرداند؟ چگونه‬ ‫بای��د دس��ت دالالن را از این بازار کوتاه کرد؟ دس��تورهای‬ ‫جدی��د و ورود نهاده��ای قانونی و اجرایی به مس��ئله بازار‪،‬‬ ‫قیمت ها را تا ح��دودی تعدیل می کند اما انچه در چند ماه‬ ‫اخیر مس��لم شده این اس��ت که این وضعیت پایدار نبوده و‬ ‫دوباره فرمان بازار به دس��ت کسانی می افتد که منفعت طلب‬ ‫بوده و به دنبال سود بیشتر برای خود هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه نشدن به موقع خودرو‬ ‫س��عید موتمن��ی‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران درباره بازارخودرو گفت‪ :‬مشتریان‬ ‫بالتکلیف هس��تند زی��را قیمت ها در بازار در تالطم اس��ت‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگ��ر‪ ،‬خودروس��ازان‪ ،‬محصوالت خ��ود را به بازار‬ ‫عرض��ه نمی کنند و منتظر افزایش قیمت ها هس��تند‪ .‬زمانی‬ ‫که به شکل قطره چکانی خودرو به بازار عرضه شود‪ ،‬اختالف‬ ‫قیمت ها طبیعی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه گفت��ه خودروس��ازان اگ��ر تولی��د روزانه‬ ‫‪۱۵۰۰‬خ��ودرو اس��ت فقط ب��ا عرضه محص��والت ‪۳‬روز این‬ ‫کارخانه ه��ا‪ ،‬ب��ازار ب��ه تعادل نس��بی می رس��د و بین ‪۴۰‬تا‬ ‫‪۵۰‬درصد قیمت ها شکسته می شود‪.‬‬ ‫این فعال بازارخودرو درباره وضعیت پیش فروش ازس��وی‬ ‫خودروس��ازان نی��ز اظهارک��رد‪ :‬به طور معم��ول در موضوع‬ ‫پیش ف��روش خودرو به تعهدات ب��رای تحویل به موقع عمل‬ ‫نمی شود و این مسئله نیاز به رسیدگی دارد‪.‬‬ ‫موتمنی ادامه داد‪ :‬البته باید واقعیت ها را پذیرفت که تورم‬ ‫امس��ال با سال گذش��ته متفاوت بوده اس��ت و به طور قطع‪،‬‬ ‫ای��ن امر روی نرخ خودروها تاثی��ر دارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر‬ ‫خودرویی به ش��کل سی کی دی با ارز ‪۹‬هزار تومان وارد شود‬ ‫ن��رخ ان در بازار داخل ‪۵۰‬درصد افزایش خواهد یافت‪ .‬برای‬ ‫خودروه��ای داخلی نیز که بیش از ‪۹۰‬درصد داخلی س��ازی‬ ‫ش��ده اند و ح��دود ‪۷‬درصد ارزب��ری دارند‪ ،‬بای��د بین ‪ ۱۷‬تا‬ ‫‪۱۸‬درص��د افزای��ش ن��رخ را انتظار داش��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬باید‬ ‫قیمت ها مشخص باشد تا ثبات نسبی بر بازار حاکم شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫ب��ا بیان اینکه خودروس��ازان باید موظف به عرضه خودرو به‬ ‫بازار ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬پیش ف��روش خودروها باید با مدت زمان‬ ‫تحویل کوتاه تری همراه باش��د زیرا تحوی��ل خودرو پس از‬ ‫یک یا ‪۲‬سال تاثیری بر ساماندهی بازار ان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫موتمنی در پایان گفت‪ :‬در نتیجه نابس��امانی های موجود‬ ‫در بازار‪ ،‬به دلیل عرضه ناکافی خودرو در ‪۲‬ماه گذش��ته بوده‬ ‫در حالی که با تزریق مناس��ب محصوالت به بازار بسیاری از‬ ‫چالش های موجود در این بخش برطرف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با متخلف ثبت نام کننده‬ ‫براس��اس نظ��ر فعاالن بازار خ��ودرو عرضه ک��م منجر به‬ ‫نابس��امانی این بازار شده اس��ت‪ .‬فعاالن این عرصه معتقدند‬ ‫اگر خودروس��ازان همکاری بیش��تری برای تامین نیاز بازار‬ ‫داشته باشند حجم زیادی از مشکالت از بین می رود‪.‬‬ ‫در ادامه خودروسازان برای کاهش هیجان های کاذب بازار‬ ‫مبادرت به پیش فروش برخی محصوالت خود کردند‪ .‬در این‬ ‫راستا برای کوتاه شدن دست سودجویان از بازارخودرو‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د خریدار خودرو تا یک س��ال حق فروش ان را نداشته‬ ‫باش��د‪ .‬ضمن انکه اگر فردی در چند ماه گذشته خودرویی‬ ‫را خریداری کرده است‪ ،‬اجازه ثبت نام دوباره نداشته باشد تا‬ ‫ثبت نام برای دیگران امکان پذیر شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬کس��انی که در ثبت نام محصوالت سایپا موفق‬ ‫به پیش خرید خودروهای این شرکت شدند‪ ،‬نمی توانستند برای‬ ‫ثبت نام محصوالت ایران خودرو اقدام کنند‪ .‬اما س��ودجویان که‬ ‫همیش��ه راهی ب��رای دور زدن قوانین دارند این ب��ار با پدیده‬ ‫خرید کدملی ب��ه بازار خودرو وارد ش��دند‪ .‬هنگام پیش فروش‬ ‫خودروسازان با مراجعه به سایت دیوار و با جست وجوی کد ملی‬ ‫در بخ��ش اگهی ها با تعداد زیادی از اگهی های فروش کد ملی‬ ‫روبه رو می ش��وید که نرخ انها از یک تا ‪۷‬میلیون تومان بود‪ .‬در‬ ‫این اشفته بازار هرکس قیمتی برای کدملی خود تعیین می کرد‪.‬‬ ‫در ادامه گفت وگویی با قاس��م خاکی جوان‪ ،‬رئیس اداره ارتباط‬ ‫با رس��انه های گروه خودروسازی سایپا داشتیم و موضوع خرید‬ ‫و فروش کدملی را ازس��وی این کارشناس پیگیری کردیم‪ .‬وی‬ ‫در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا خودروسازان به مواردی‬ ‫برخ��ورد کرده بودن��د که فردی با کارت مل��ی دیگری ثبت نام‬ ‫داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع ازس��وی خودروس��از قابل پیگیری‬ ‫نیس��ت زیرا کد ملی در س��ایت برای پیش خرید ثبت می شود‬ ‫و مش��خص نیس��ت این کد برای خریدار واقعی اس��ت یا خیر‪.‬‬ ‫این موضوعی اس��ت که در رس��انه ها مطرح شده و هنوز تایید‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش تر این موض��وع در حوزه های دیگر(اجاره‬ ‫کارت ه��ای بازرگان��ی) اتف��اق افت��اده ب��وده ک��ه ان را به‬ ‫پیش فروش های خودرو هم ارتباط دادند‪ .‬هنوز این مس��ئله‬ ‫اثبات نشده‪ ،‬ضمن انکه قابل اثبات هم نیست‪.‬‬ ‫رئیس اداره ارتباط با رس��انه های گروه خودروسازی سایپا‬ ‫درباره پیگیری ثبت خودرو با کارت ملی دیگری‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع ازسوی خودروساز قابل پیگیری نیست باید پلیس و‬ ‫نهادهای نظارتی پیگیر این مس��ئله باشند و به ان رسیدگی‬ ‫کنند‪ .‬خودروساز به عنوان فروشنده قدرت نظارتی و اجرایی‬ ‫ندارد و زمانی هم که خودروس��از متوجه این موضوع ش��ود‬ ‫که چنین تخلفی در ثبت نام ها رخ داده‪ ،‬به طورحتم برخورد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کالهبرداری بزرگ به نام «تغییر کارکرد»‬ ‫موضوع تغییر کارکرد خودروها از گذشته تاکنون در‬ ‫حال اجرا بوده و نه تنها در ایران بلکه در س��ایر کشورها‬ ‫نیز انجام می ش��ود‪ .‬با تغییرات نرخ خودروها وسوسه ها‬ ‫برای انجام این کار بیش��تر ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫«گس��ترش نیوز»‪ ،‬در ش��رایط کنونی با توجه به اینکه‬ ‫نرخ خودروها سربه فلک کشیده است‪ ،‬بسیاری از خرید‬ ‫خودرو صفر کیلومتر منصرف شده اند و به سمت خرید‬ ‫خودروهای کارکرده می روند‪ .‬با توجه به اینکه همچنان‬ ‫بسیاری از خودروهای کارکرده از کیفیت بهتری نسبت‬ ‫به خودروهای جدید به ویژه داخلی ها برخوردار اس��ت‬ ‫می ت��وان از این لحاظ به انها اعتماد بیش��تری کرد اما‬ ‫در این میان یک مش��کل اساس��ی وجود دارد؛ عده ای‬ ‫از دارن��دگان خودروه��ا اقدام به تغییر کیلومتر ش��مار‬ ‫خودروهای شان می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹طمع برای سود بیشتر‬ ‫خودروه��ا به طور کلی دارای دو نوع کیلومترش��مار‬ ‫هس��تند که از نوع مکانیکی یا دیجیتالی هس��تند‪ .‬نوع‬ ‫مکانیکی مربوط به خودروهای به نسبت قدیمی است و‬ ‫در خودروهای جدید از نوع دیجیتالی استفاده می شود‪.‬‬ ‫در هر دو مدل این کیلومترشمارها امکان تغییر کارکرد‬ ‫وجود دارد که به این کار کالکینگ نیز گفته می ش��ود‪.‬‬ ‫فروش��ندگان خودرو به ویژه انهایی ک��ه بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫ه��زار کیلومتر کارکرد دارند در برخ��ی موارد اقدام به‬ ‫کاه��ش کیلومتر ش��مار می کنند زیرا ه��ر چه کارکرد‬ ‫خ��ودرو پایین تر باش��د نرخ باالت��ری دارد که این کار‬ ‫را می ت��وان نوع��ی کالهبرداری تلقی کرد‪ .‬اینجاس��ت‬ ‫که پای صداقت به می��ان می اید و هر چند که ممکن‬ ‫اس��ت در میان خودروهای کارکرده تعداد خودروهایی‬ ‫که دارای کارکرد واقعی هس��تند بس��یار بیش��تر باشد‬ ‫اما چنین موضوعی درحال حاضر در کش��ورمان وجود‬ ‫دارد‪ .‬فروش��ندگان برای کسب پول بیشتر با مراجعه به‬ ‫کیلومترسازی ها اقدام به تغییر کارکرد خودرو می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خدعه ای دیگر‬ ‫با مراجعه به کیلومترس��ازی ها افرادی هس��تند که به‬ ‫س��ادگی در مدت زمانی کوتاه کیلومتر کارکرد خودرو را‬ ‫به رقم مورد نظر ش��ما کاهش می دهند‪ .‬کاهش کارکرد‬ ‫خ��ودرو نه تنها در ایران بلکه در س��ایر کش��ورها به ویژه‬ ‫در اروپ��ا نیز وجود دارد‪ .‬تغییر کارک��رد خودروهایی که‬ ‫دارای کیلومترش��مار مکانیکی هس��تند بس��یار ساده تر‬ ‫انجام می ش��ود و کافی اس��ت بخش مورد نظر باز ش��ود‬ ‫و به اندازه دلخواه تغییر کند نکته جالب اینجاس��ت که‬ ‫تغییر کارکرد کیلومترشمارهای امروزی حتی ساده تر از‬ ‫مدل های مکانیکی اس��ت و به راحتی با اس��تفاده از یک‬ ‫نرم افزار و سیس��تم کامپیوتر کارک��رد خودرو تغییر داده‬ ‫می ش��ود‪ .‬به طور کل��ی راه حل دقیقی برای تش��خیص‬ ‫کارکرد واقعی خودرو وجود ندارد و همیشه این احتمال‬ ‫هس��ت که کیلومترشمار خودرو دستکاری شده باشد‪ .‬تا‬ ‫زمانی که خودروها در خیابان ها تردد دارند همیشه با این‬ ‫پدیده روبه رو هستیم و امکان تقلب در این زمینه خواهد‬ ‫بود‪ .‬به عنوان نخس��تین نکته در هنگام خرید می توانید‬ ‫به ظاهر خ��ودرو توجه کنید‪ ،‬چه در بخش داخلی و چه‬ ‫در بخش خارجی خودرو‪ .‬می توانید با مش��اهده کیفیت‬ ‫کابی��ن‪ ،‬کف پایی ها‪ ،‬کیفیت داش��بورد‪ ،‬روکش غربیلک‬ ‫فرم��ان‪ ،‬روک��ش صندلی ها و بس��یاری از م��وارد دیگر‬ ‫تا حدودی می��زان کارکرد خودرو را متوجه ش��وید‪ .‬هر‬ ‫چن��د که صاحب خودرو می تواند با تغییر بخش ظاهری‬ ‫از قبیل خریدن روکش و س��ایر موارد از متوجه ش��دن‬ ‫خریدار جلوگیری کند‪ .‬به عن��وان نکته بعدی می توانید‬ ‫ب��ه وضعیت تایرها توجه کنید که میزان اج تایرها چقدر‬ ‫اس��ت و چند درصد از انها مصرف شده است که در این‬ ‫زمینه نیز فروشنده می تواند به طور کلی تایرها را تعویض‬ ‫کن��د‪ .‬نکته دیگری که می توان بررس��ی ک��رد وضعیت‬ ‫پدال ها به ویژه پدال گاز اس��ت که می توان از روی میزان‬ ‫س��اییدگی ان به کارکرد خودرو پی برد زیرا خودرویی با‬ ‫کارکرد حدود ‪ ۵۰‬هزار کیلومتر نباید س��اییدگی بیش از‬ ‫حد روی پدال داش��ته باش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬به عنوان مورد‬ ‫پایانی می توان به وضعیت رادیاتور خودرو توجه کرد زیرا‬ ‫در خودروهای با کارکرد باال فاصله میان پره های رادیاتور‬ ‫افزای��ش می یابد که این مورد را کارشناس��ان می توانند‬ ‫تش��خیص دهند‪ .‬سرانجام می توان گفت کارشناسانی در‬ ‫این زمینه وجود دارند که می توانند به خرید شما کمک‬ ‫کنن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬بهترین روش این اس��ت که با پرداخت‬ ‫هزینه از س�لامت خ��ودرو به کمک کارشناس��ان باخبر‬ ‫شوید و از هزینه های بیشتر در اینده جلوگیری کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت بازار‬ ‫در تماس��ی که خبرنگار «گس��ترش نیوز» با تعدادی‬ ‫از کیلومترسازی ها گرفته است‪ ،‬بیشتر این تعمیرگاه ها‬ ‫بدون رد کردن درخواست‪ ،‬فرایند تغییر کارکرد خودرو‬ ‫را برعهده می گیرند‪ .‬مسئله قابل اهمیت این است که‬ ‫هیچ گونه نظارتی بر این ن��وع تعمیرگاه ها وجود ندارد‬ ‫و تمام��ی انه��ا با دریافت مبلغی ناچیز نس��بت به نرخ‬ ‫خودرو‪ ،‬کارکرد را به دلخواه مش��تری کاهش می دهند‪.‬‬ ‫نرخ تغییر کارکرد خودروها با توجه به سال ساخت‪ ،‬نوع‬ ‫و کامپیوتر خودرو است و برای خودرو داخلی در حدود‬ ‫به طور متوس��ط ‪ ۱۰۰‬هزار تومان است‪ .‬تغییر کارکرد‬ ‫برای خودروهای تندر‪ ،۹۰‬پژو‪ ،۲۰۶‬پراید و پژو‪ ۴۰۵‬به‬ ‫ترتیب ‪ ۹۰ ،۱۵۰ ،۸۰‬و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان اعالم می شود‬ ‫و برای خودروهایی مانند مزدا‪ ،۳‬رنو مگان و کیا سراتو‬ ‫به ترتی��ب قیمت هایی بین ‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬هزار تومان‬ ‫دریافت می شود‪.‬‬ ‫خاکی جوان تاکید کرد‪ :‬حتی این موضوع یعنی شناسایی‬ ‫خریدار واقعی از غیرواقعی که به دنبال س��ود بیشتر مبادرت‬ ‫ب��ه خرید چند خ��ودرو ک��رده‪ ،‬هنگام تحویل خ��ودرو هم‬ ‫امکان پذیر نیست‪ .‬وظیفه خودروساز در چنین موضوعی این‬ ‫است که با محرز شدن تخلف با ان برخورد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بدلی برای راهکارها از سوی سودجویان‬ ‫در ادامه به س��راغ یک کارش��ناس صنعت خودرو رفتیم‪.‬‬ ‫ارم��ان خالق��ی‪ ،‬عضو هیات مدی��ره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران درب��اره پیامدهای چنین پدی��ده ای در اینده‬ ‫بازارخ��ودرو‪ ،‬گفت‪ :‬ما درباره یک ُمس��کن برای بازار خودرو‬ ‫صحب��ت می کنیم اما ایا این ُمس��کن به ان��دازه کافی قوی‬ ‫است؟ در حقیقت کمبود خودرو در بازار و حتی حس کمبود‬ ‫ان‪ ،‬سبب ش��ده تا تقاضا برای خودرو به شدت افزایش یابد‪.‬‬ ‫وقتی صنعت خودرو دچار چنین چالش اساسی شد مدیران‬ ‫مربوط تازه به فکر ارائه راه حل افتاده اند‪ .‬هم اکنون ما درباره‬ ‫معلولی صحبت می کنیم(اشفتگی بازار) تا بررسی کنیم ایا‬ ‫نح��وه توزیع و عرضه خودرو در ان منطقی بوده یا خیر؟ ایا‬ ‫با این شیوه ها می توانیم با ش��رایط رانتی ایجادشده‪ ،‬مقابله‬ ‫کنی��م یا خیر‪ ،‬یا برعکس ش��رایطی را به وجود می اوریم که‬ ‫زمینه رانت برای عده ای فراهم شود؟‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬وضعی��ت فعل��ی همچ��ون خری��د بلی��ت‬ ‫بخت ازمایی است که هرکس بتواند در سامانه ثبت نام کند‪،‬‬ ‫برده و از موهبت شکاف قیمت های کارخانه و بازار بهره مند‬ ‫شده است؛ در نتیجه این روند نمی تواند قابل قبول باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در‬ ‫این باره به چند مس��ئله دیگر اشاره کرد و گفت‪ :‬نخست باید‬ ‫دید بازار کش��ش این قیمت ها را دارد یا اینکه بیشتر گرفتار‬ ‫دالل بازی می ش��ود‪ ،‬زیرا ب��ا پیش ف��روش خودروها به نرخ‬ ‫کارخانه تنها عده ای می توانند ثبت نام کنند و طبیعی است‬ ‫تعداد زیادی نتوانند از این موقعیت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به طور قطع‪ ،‬با مطرح ش��دن پیش ش��رط کدملی‬ ‫برای پیش فروش ها ازس��وی خودروسازان‪ ،‬دوباره دالالن به‬ ‫دنب��ال راه حل جدیدی می روند ک��ه در اینده پیامدهای ان‬ ‫معضل اجتماعی دیگری اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اینکه افراد‬ ‫برای به نام زدن خودرو‪ ،‬بر س��ر قیمت ها به توافق می رسند‬ ‫یا خیر‪ ،‬جزو مس��ائلی اس��ت که در اینده مشخص می شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا ممکن اس��ت اختالف ها باال بگیرد و به برخی‬ ‫مشکالت اجتماعی دامن بزند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه گفت‪ :‬ظرفیت تولید خودروس��ازان محدود و‬ ‫تقاضا برای خودرو باالس��ت؛ به این ترتیب باید فضا را برای‬ ‫خودروسازان خصوصی هموار کرد تا دست کم خودروسازان‬ ‫در فضای��ی رقابتی ت��ر وارد فعالیت ه��ای اقتصادی ش��وند‪.‬‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬باز کردن فضا برای ورود خودروهای مش��ابه‬ ‫به داخل کش��ور تا به ش��کلی بتوان به تقاضاهای بازار پاسخ‬ ‫داد‪ ،‬می توان��د راهکار دیگری برای رفع مش��کالت این بازار‬ ‫باشد‪ .‬اگر بازار را تشنه نگه داریم این عطش موجب افزایش‬ ‫بیشتر قیمت ها شده در حالی که خودروساز توان و ظرفیت‬ ‫پاسخگویی به انها را ندارند‪.‬‬ ‫خالقی خاطرنش��ان کرد‪ :‬متاس��فانه همه ترغیب شده اند‬ ‫برای حفظ ارزش سرمایه ای که دارند‪ ،‬خودرو بخرند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب یک کاالی مصرفی بادوام تبدیل به کاالی سرمایه ای‬ ‫شده اس��ت‪ .‬هر بار با هر راهکاری‪ ،‬کسانی که به دنبال سود‬ ‫بیش��تر هس��تند از بازار‪ ،‬بدل ان راهکار را پیدا می کنند‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬باید ریش��ه ای با معضل و مش��کالت ح��وزه خودرو‬ ‫برخورد ش��ود تا به مش��کالت و چالش ه��ای جدیدتر دچار‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫مافیای صنعت خودرو سد راه ورود هیبریدی ها‬ ‫عضو کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬خودروهای هیبریدی ب��ا قیمت های‬ ‫منطقی و به نس��بت ارزان در جهان تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫فناوری این نوع خودروها در کاهش الودگی هوا تاثیر‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬همایون هاش��می با اشاره به‬ ‫اینکه تولیدات داخلی در صنعت خودرو از قافله جهانی‬ ‫بسیار عقب است‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو درکشور دچار‬ ‫اسیب ها و مشکالت بسیاری است‪ .‬به طورحتم‪ ،‬وجود‬ ‫مشکالت و نابس��امانی ها در این صنعت سبب شده تا‬ ‫خودروهای بی کیفیتی تولید شود که خروجی ان فقط‬ ‫افزایش الودگی هوا است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن میان وجود برخی دس��ت های‬ ‫پش��ت پرده در صنعت خودرو س��بب شده که نه تنها‬ ‫کیفی��ت خودروهای داخلی افزایش پیدا نکند‪ ،‬بلکه از‬ ‫واردات صنای��ع مربوط به خودروه��ای هیبریدی نیز‬ ‫استقبالی نشود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه عقب ماندگی ها در اس��تفاده از فناوری های‬ ‫پیش��رفته صنع��ت خ��ودرو در افزایش اس��یب های‬ ‫بهداش��تی و درمان��ی از جمله بیماری های ناش��ی از‬ ‫الودگ��ی هوا نقش موث��ری دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬وجود رانت‬ ‫درالیه های گوناگون بخش اقتصادی س��بب شده که‬ ‫صنعت خودرو کشور همتراز و همگام با صنایع خودرو‬ ‫در جهان حرکت نکند‪ .‬درحال حاضر صنایع خودرو در‬ ‫جهان پیش��رفت های زیادی داشته و در همین راستا‬ ‫بیش��تر کش��ورهای صنعتی در زمینه الودگی هوای‬ ‫مش��کالت کمتری دارند زیرا اس��تفاده از خودروهای‬ ‫باکیفی��ت از جمل��ه هیبریدی و برق��ی باعث کاهش‬ ‫معضالت زیست محیطی شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه در کش��ورهای پیش��رفته از‬ ‫خودروهای دیزلی با میزان پایین االیندگی اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬ضم��ن اینک��ه خودروه��ای‬ ‫هیبری��دی یا تمام برقی در بیش��تر نقاط جهان مورد‬ ‫توجه مصرف کنندگان و خری��داران خودرو قرار دارد‪،‬‬ ‫اما ش��واهد در کش��ورها حاکی از ان است که اولویت‬ ‫اول کش��ور سالمت مردم و مسائل بهداشتی و درمانی‬ ‫نیست‪ .‬در ‪ ۲‬سال گذش��ته برخی نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اس�لامی برای ورود فناوری تولید خودروهای‬ ‫هیبریدی در داخل کش��ور ب��ا هدف ایجاد رقابت بین‬ ‫خودروهای داخلی تالش های بس��یاری داش��تند اما‬ ‫متاس��فانه به دلیل برخی البی ها این مسئله در حاشیه‬ ‫ق��رار گرفت به ط��وری که در مقطع��ی تعرفه واردات‬ ‫خودروهای برقی و هیبریدی افزایش یافت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداش��ت و درمان مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ب��ا انتقاد از اش��فتگی ش��رایط و بی رغبتی‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو در ورود خودروه��ای برق��ی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این مش��کالت همه نش��ان از وج��ود مافیا و‬ ‫پش��ت پرده هایی در صنع��ت خودرو کش��ور دارد و تا‬ ‫زمان��ی که دولت خ��ود را از این گ��رداب خارج نکند‬ ‫و نق��ش نظارتی خود را در تولی��دات داخلی افزایش‬ ‫نده��د‪ ،‬مش��کالت ادامه خواه��د داش��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫هیچ گاه نمی توان انتظار پیش��رفت های قابل قبولی در‬ ‫این صنعت داشت‪.‬‬ ‫هاش��می با اش��اره به ضرورت خصوصی س��ازی و‬ ‫اجرای وظایف حاکمیتی ازس��وی دولت‪ ،‬افزود‪ :‬دولت‬ ‫در تمامی بخش ها از جمله صنعت خودرو بنگاهداری‬ ‫کرده و روز به روز مش��کالت در این بخش ها افزایش‬ ‫یافته است؛ بنابراین از دولت انتظار می رود که تا پیش‬ ‫از پایان فرصت ها‪ ،‬معضالت صنعت خودرو را رفع کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫منافع برخی افراد مانع سقوط قیمت ها در بازار‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‪ :‬تاثیر منافع‬ ‫برخ��ی افراد ک��ه محصوالت را خریداری کرده ان��د و قطعات را در‬ ‫اختیار دارند اجازه نمی دهد تغییرات بازار انجام شود و این موضوع‬ ‫از مشخصه های بازار است‪.‬‬ ‫فری��دون احمدی در گفت وگو با خان��ه ملت‪ ،‬درباره افزایش نرخ‬ ‫خودروه��ای تولید داخل ط��ی ماه های اخیر در ب��ازار‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫افزایش قیمت ها غیرطبیعی بوده و باید متناس��ب با میزان ارزبری‬ ‫قطعات و افزایش نرخ ارز اجازه داده شود که قیمت قطعات یدکی‬ ‫متعادل شود‪ .‬نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه در خواست افزایش نیافتن قیمت ها در بازار‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫ممنوعی��ت واردات خودرو از ابتدای تیر امس��ال‬ ‫با هدف س��همیه بندی ارز ابالغ ش��د زیرا با ش��روع‬ ‫تحریم ها نیاز است نخست کاالهای ضروری از جمله‬ ‫مواد غذایی و دارویی مدیریت و وارد شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬ممنوعی��ت مطل��ق واردات منج��ر به‬ ‫اشفتگی بیشتر بازار خودرو شد‪ ،‬نابسامانی که پیش‬ ‫از این نیز وجود داش��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬برخی نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با طرح س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو به دنبال لغو ممنوعیت مطلق واردات هستند‪.‬‬ ‫داریوش اسماعیلی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی از احتمال لغو ممنوعیت‬ ‫واردات خ��ودرو در اینده نزدی��ک خبر داده و گفته‬ ‫اس��ت که در بررس��ی دوباره طرح س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو در کمیس��یون‪ ،‬تغییرات و اصالحاتی درباره‬ ‫ان اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬از دیگر اعضای کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی معتقد است در‬ ‫ش��رایط فعلی یکی از دالیل نابسامانی بازار خودرو‪،‬‬ ‫ممنوعیت مطلق واردات خودرو اس��ت‪ .‬او گفته بود‬ ‫ک��ه ممنوعیت مطلق واردات خ��ودرو الزم نبود‪ .‬اگر‬ ‫کسانی بتوانند از سرمایه های ایرانیان خارج از کشور‬ ‫برای این موضوع بهره بگیرند و به نوعی بدون انتقال‬ ‫ارز محصوالت را وارد کنند‪ ،‬مش��کلی برای واردات‪،‬‬ ‫بدون خروج ارز نخواهیم داشت‪ .‬امروز خودرو بخشی‬ ‫از سبد محصوالت مصرفی خانوارها شده و نمی توان‬ ‫از زاویه نظام سوسیالیستی به مردم امر کرد که تنها‬ ‫ملزم به خرید ‪۲‬یا ‪۵‬مدل خودرو هس��تید‪ .‬سلیقه ها‬ ‫متفاوت است و بعضی به دنبال استفاده از خودروهای‬ ‫خاص بوده و هزینه ان را هم می پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹ترخیص دپوشده ها‬ ‫پ��س از ممنوعی��ت واردات خ��ودرو‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫خودروه��ا که پیش تر ثبت س��فارش و وارد گمرکات‬ ‫کش��ور ش��ده بود‪ ،‬به دلیل برخی تخلفات‪ ،‬درگمرک‬ ‫انبار شد و اجازه ترخیص ندارند‪ .‬از این رو‪ ،‬افرادی که‬ ‫قرار بود خودروهای خود را در ‪۳‬ماه گذشته دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬بالتکلیف مانده اند‪.‬‬ ‫زمانی اعالم ش��د واردکنندگان بای��د مابه التفاوت‬ ‫با وجود تغییرات نرخ ارز و از س��وی دیگر افزایش قیمت بر اساس‬ ‫مش��خصه های روانی صحیح نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬باید با در نظر گرفتن‬ ‫تغییرات در نرخ ارزی ک��ه در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد‬ ‫قیمت ها را اصالح کنیم‪ .‬نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به اینکه افزایش نرخ قطعات یدک��ی و خودروها در بازار‬ ‫تناسبی با نرخ ارز نداشته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شاهد هستیم که اعداد و‬ ‫ارقام افزایش نرخ خودروهای تولید داخل و وارداتی موجود در بازار‬ ‫منطق ندارد و با محاسبات همخوانی نمی کند‪ .‬وی درباره اینکه ایا‬ ‫نهاد ه��ای نظارتی بر قیمت های موجود نظ��ارت ندارند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫نهاد ه��ای نظارت��ی باید در بازار نقش بیش��تری داش��ته باش��ند‬ ‫شاه کلید واردات خودرو کجاست؟‬ ‫ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی و ارز مرجع فعلی را پرداخت کنند‬ ‫تا مجوز ترخیص برای کاالهای انها صادر ش��ود اما‬ ‫در ادامه ش��اهد هستیم که این موضوع بدون تغییر‬ ‫همچنان باقی مانده است‪ .‬چندی پیش معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از احتمال ترخیص خودروها‬ ‫خبر داده و گفته‪ ،‬در حال کار کارشناسی برای ارائه‬ ‫پیشنهادی درباره رفع مش��کل خودروهای وارداتی‬ ‫مانده در کمرگ هستیم‪.‬‬ ‫مجتب��ی خس��روتاج در این باره اظه��ار کرده بود‪:‬‬ ‫شرکت های واردکننده خودرو براساس قراردادهایی‬ ‫که با مشتریان خود منعقد کرده اند اقدام به واردات‬ ‫خ��ودرو کرده بودند ک��ه به دلیل همزمان ش��دن با‬ ‫برخی تخلفات مربوط به ثبت س��فارش‪ ،‬واردات این‬ ‫خودروها نیز با مش��کل روبه رو شد‪ .‬به دلیل انکه این‬ ‫مسئله باعث شده تا این شرکت ها نتوانند به تعهدات‬ ‫خود در قبال مشتریان عمل کنند از ما خواسته شده‬ ‫برای رفع این مشکل پیش��نهادی ارائه کنیم که در‬ ‫این زمینه بررسی های کارشناسی اغاز شده است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران یک��ی از‬ ‫راهکاره��ای پیش��نهادی را ارائ��ه مج��وز واردات به‬ ‫خودروهای انبارش��ده در گمرک کش��ور عنوان کرده‬ ‫و گفت��ه ب��ود‪ :‬یکی از پیش��نهادها این اس��ت که به‬ ‫خودروهای��ی ک��ه در گم��رک مانده مج��وز دهیم تا‬ ‫ترخیص شوند که این امر مستلزم مصوبه هیات وزیران‬ ‫است‪ .‬پیشنهادهایی در این زمینه به هیات دولت ارائه‬ ‫می ش��ود و هیات وزیران هر تصمیم��ی در این زمینه‬ ‫بگیرد ما براساس ان عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اخری��ن وضعیت پرونده موس��وم به‬ ‫تخل��ف در ثبت س��فارش خودروه��ا ه��م گفته بود‪:‬‬ ‫پرونده در اختیار نهاد قضایی قرار دارد و غالمحسین‬ ‫محس��نی اژه ای و عب��اس جعفری دولت اب��ادی در‬ ‫چندین مصاحبه در این زمینه اطالع رسانی کرده اند‬ ‫و ما هم منتظر هستیم تا نتایج نهایی اعالم شود‪.‬‬ ‫خس��روتاج درباره باز شدن س��امانه ثبت سفارش‬ ‫خ��ودرو هم تاکید ک��رده بود که در این ب��اره هنوز‬ ‫تصمیم جدیدی گرفته نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح برنامه ها‬ ‫در این زمینه داریوش اسماعیلی نیز در گفت وگو‬ ‫ب��ا اقتصادانالین با بیان اینک��ه احتمال زیادی دارد‪،‬‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو برداشته شود و تعرفه های‬ ‫واردات تغیی��ر کن��د‪ ،‬گفت��ه ب��ود‪ :‬براس��اس طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خ��ودرو نباید ممنوعی��ت واردات‬ ‫داشته باشیم و با این اقدام ممکن است تعرفه ها باال‬ ‫و پایین ش��ود‪ .‬در واقع موضوعی باعنوان ممنوعیت‪،‬‬ ‫معنی ندارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه با بررس��ی دوب��اره طرح‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو‪ ،‬تغیی��رات و اصالحاتی در‬ ‫ان اعمال خواهد ش��د‪ ،‬بیان کرده بود‪ :‬به طور حتم‪،‬‬ ‫این طرح اصالح و تکمیل می ش��ود که اصالحات ان‬ ‫به وی��ژه درباره کیفی��ت خودروه��ای تولید داخل و‬ ‫تحقیق و توسعه در صنعت خودرو بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت بازار‬ ‫فری��دون احمدی هم معتقد اس��ت ک��ه هرچه‬ ‫جلوتر می رویم این گونه به نظر می رس��د که مسئله‬ ‫را خودمان پیچی��ده کرده ایم‪ .‬او پیش تر گفته بود‪:‬‬ ‫در نگاه کالن ض��رورت دارد هر امری در فرایندی‬ ‫مدیریت شده‪ ،‬اجرا شود‪ .‬در واقع‪ ،‬به جای ممنوعیت‬ ‫واردات بای��د انج��ام واردات مدیری��ت می ش��د‪.‬‬ ‫ممنوعیت راحت اس��ت اما پاسخگوی تمامی ابعاد‬ ‫مسئله نیست‪ .‬باید با مدیریت تمام زوایای موضوع‬ ‫س��نجیده شود‪ .‬بخشی از گرانی بازار خودرو مربوط‬ ‫به ممنوعیت مطلق واردات اس��ت زیرا سلیقه های‬ ‫گوناگ��ون تامین نش��ده و این مس��ئله فض��ا را به‬ ‫سود فعاالن س��ودجو در این بازار سوق می دهد تا‬ ‫قیمت ها را براساس خواست خود مدیریت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پاسکاری از زمینی به زمین دیگر‬ ‫در ادامه مه��دی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو درباره وضعی��ت خودروهای انبار ش��ده در‬ ‫گمرکات کش��ور گفت‪ :‬به گفته مس��ئوالن مربوط‪،‬‬ ‫مقرر شده تمهیداتی اندیش��یده شود تا خودروهای‬ ‫انبار شده در گمرکات‪ ،‬ترخیص شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره رون��د اداری ترخیص ای��ن خودروها‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬روند اداری این موضوع بسیار پیچیده تر از‬ ‫گذشته شده و سازمان توسعه تجارت ایران برنامه ای‬ ‫ب��رای ترخیص این خودروها ندارد‪ .‬همه امور به این‬ ‫موضوع موکول ش��ده ک��ه باید از حراس��ت وزارت‬ ‫بدهی خودروسازان به قطعه سازان افزایش یافت‬ ‫دبی��ر انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایطی که قطعه سازان‬ ‫دچار مش��کل کمب��ود نقدینگی و س��رمایه در گردش‬ ‫هس��تند‪ ،‬بدهی خودروس��ازان به قطعه س��ازان از مرز‬ ‫‪۱۵‬هزار میلیاردتومان عبور ک��رده و به حدود ‪۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده است‪ .‬ارش محبی نژاد در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با وجود تمام نشست ها‪ ،‬مالقات ها‬ ‫و وعده های داده ش��ده در چند هفته گذشته برای رفع‬ ‫درحال حاضر س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫فعال تر ش��ده است‪ .‬نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با تاکید بر اینکه کاهش قیمت ها به سرعت اتفاق‬ ‫نمی افت��د اما انتظ��ار داریم تا در بلندمدت نرخ خ��ودرو و قطعات‬ ‫یدکی به تعادل برس��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬منحن��ی افزایش قیمت ها در‬ ‫فضای روانی اتفاق می افتد و ش��یب تندی دارد اما کاهش قیمت ها‬ ‫به دلیل اینکه عده ای منافع خود را از دست می دهند با تانی انجام‬ ‫می شود‪ .‬احمدی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬تاثیر منافع برخی افراد‬ ‫ک��ه محصوالت را خریداری کرده اند و قطع��ات را در اختیار دارند‬ ‫اجازه نمی دهد تغییراتی در بازار به وجود اید‪.‬‬ ‫مشکالت صنایع خودرو و قطعه‪ ،‬در عمل اتفاق مثبتی‬ ‫در ای��ن زمینه رخ نداده اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه در‬ ‫چند ماه گذش��ته نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫نرخ مواد اولیه قطعه سازی رشد حدود ‪۳‬برابری داشته‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬این موضوع به این معناس��ت که در‬ ‫ش��رایط جدید‪ ،‬نقدینگی قطعه سازان نسبت به گذشته‬ ‫باید ‪۳‬برابر شود درحالی که به دلیل افزایش نیافتن نرخ‬ ‫قطعات متناس��ب با نرخ تورم‪ ،‬نقدینگ��ی این واحدها‬ ‫به حدود یک س��وم کاهش یافته اس��ت‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور ادام��ه داد‪ :‬در چنین ش��رایطی خودروس��ازان‬ ‫نی��ز به دلیل جلوگی��ری دولت از واقعی س��ازی قیمت‬ ‫خودروها و زیان دهی‪ ،‬از پرداخت مطالبات قطعه سازان‬ ‫ناتوان هس��تند به گون��ه ای که این مطالب��ات از حدود‬ ‫‪۱۵‬هزارمیلیارد توم��ان به حدود ‪۲۰‬هزارمیلیارد تومان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬به دلیل این شرایط در چند‬ ‫ماه گذشته تعداد قابل توجهی از واحدهای قطعه سازی‬ ‫به تعطیلی کش��یده ش��ده و بیش از ‪۱۵۰‬ه��زار نفر از‬ ‫نیروه��ای ش��اغل در این واحدها نی��ز تعدیل یا تعلیق‬ ‫ش��ده اند‪ .‬محبی ن��ژاد با بی��ان اینکه مس��ئوالن دولتی‬ ‫نیز در چنین ش��رایطی بیش��تر به فکر رفع مش��کالت‬ ‫خودروسازان هستند تا قطعه سازان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هشدار‬ ‫می دهیم اگر وضعیت به همین شکل پیش برود تا ‪۲‬ماه‬ ‫اینده تعداد نیروهای تعدیل یا تعلیق ش��ده در صنعت‬ ‫قطع��ه به ‪۲۵۰‬هزارنفر افزای��ش خواهد یافت‪ .‬پیش از‬ ‫این رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کشور اظهار کرده بود که میزان مطالبات‬ ‫قطعه سازان از خودروس��ازان به حدود ‪۱۵‬هزارمیلیارد‬ ‫تومان رسیده است‪ .‬این در حالی است که دبیر انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی این رقم را‬ ‫‪۷‬میلیاردتومان عنوان کرده است‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استعالم گرفته شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با حراس��ت وزارتخانه ارتباط گرفته شد‬ ‫اما انها هم عنوان می کنند انچه تخلف بوده پیش تر‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار خودروهای وارداتی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫نام شرکت ها و افراد متخلف مشخص است اما اینکه‬ ‫چرا در مسیر ترخیص س��ایر خودروها سنگ اندازی‬ ‫می شود‪ ،‬معلوم نیست‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو ب��ا بیان اینکه‬ ‫مردم که قرارداد پیش خرید خودرو داش��ته اند پس‬ ‫از چند ماه خودروهای مورد نظر خود را می خواهند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این شرایط نمایندگی ها بالتکلیف مانده اند‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د س��ازمان توس��عه تجارت در انجام‬ ‫وظایف خود اهمال می کند‪ .‬این امر در شرایط فعلی‬ ‫مطلوب نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹جریمه و فسخ قراردادها‬ ‫دادفر در پاس��خ به این پرس��ش که در این مدت‬ ‫چه تعداد از خریداران خواس��تار برگشت وجه خود‬ ‫بوده اند‪ ،‬گفت‪ :‬درصد فسخ قراردادها بسیار کم است‬ ‫و مردم به دنبال خودروهای خود هستند‪ .‬قیمت ها در‬ ‫بازار خودرو افزایش زیادی داشته و خریداران ترجیح‬ ‫می دهند خودرو خود را تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫به هر حال با ترخیص خودروها به نظر می رس��د‬ ‫مابه التف��اوت ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬توم��ان و ارز مرجع‬ ‫فعلی باید پرداخت ش��ود که تقریبا ‪ ۲‬برابر خواهد‬ ‫بود‪ .‬این فعال ب��ازار خودروهای وارداتی در این باره‬ ‫هم توضیح داد‪ :‬با پرداخت مابه التفاوت باز هم نرخ‬ ‫خودروها نسبت به قیمت های موجود بازار پایین تر‬ ‫اس��ت زیرا در بازار کش��ور ثبات قیمتی در این باره‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫اگ��ر در بدبینانه ترین حال��ت به این موضوع توجه‬ ‫کنیم و خودروها تا پایان سال مجوز ترخیص دریافت‬ ‫نکنند‪ ،‬نمایندگی ها ملزم به پرداخت جریمه خواهند‬ ‫ش��د؟ وی در این باره به جریمه ه��ای دیرکرد روزانه‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬اگر وضعیت این گونه پیش برود‬ ‫ش��رکت های واردکننده خودرو ورشکست می شوند‪،‬‬ ‫زیرا نمایندگی ها به ازای هر روز دیرکرد باید بس��ته‬ ‫به نوع قرارداد بین ‪ ۱۸‬تا ‪۳۰‬درصد جریمه بپردازند‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در تماس های��ی با روزنامه‪ ،‬برخ��ی از افراد تمایل‬ ‫دارن��د که قرارداده��ای خود را فس��خ کنند و مبلغ‬ ‫پرداختی انها برگشت داده شود اما برخی شرکت ها‬ ‫تمایلی به این امر ندارند‪ .‬دادفر در این باره اظهارکرد‪:‬‬ ‫بین نمایندگی ها این موضوع کمتر اتفاق می افتد اما‬ ‫برخی ش��رکت ها تمایلی به فس��خ قراردادها ندارند‬ ‫زی��را مبالغ را به ش��رکت م��ادر پرداخت��ه کرده اند‬ ‫و اگ��ر بخواهن��د هزینه م��ازادی پرداخ��ت کنند‪،‬‬ ‫درعمل ورشکس��ت می ش��وند‪.‬او ادامه داد‪ :‬البته این‬ ‫نمایندگی ها در شرایط فعلی فروش هم ندارند که به‬ ‫این ترتیب از یکی پول را بگیرند و به دیگری بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت و موانع قانونی‬ ‫واردات‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خودرو در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه چند درص��د خودروهای‬ ‫ثبت س��فارش شده‪ ،‬وارد کشور ش��ده و چند درصد‬ ‫در گمرکات سایر کش��ورها باقی مانده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪۱۰۰‬درصد س��فارش های نمایندگی ها تامین شده و‬ ‫افزون بر ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درصد محصوالت وارد کشور شده‬ ‫و باقیمانده این س��فارش ها در گمرکات کشورهایی‬ ‫مانند امارات‪ ،‬ترکیه‪ ،‬صربستان و‪ ...‬باقی مانده اند‪.‬‬ ‫وی درب��اره چرای��ی این موضوع گفت‪ :‬از س��ویی‬ ‫هزینه انبار گمرکات کشور برای این حجم از خودرو‬ ‫بس��یار باالست و ازسوی دیگر‪ ،‬ممکن است مشمول‬ ‫قانون اموال تملیکی شوند‪ .‬با توجه به فضایی که در‬ ‫گمرکات وجود دارد ممکن است با واردات خودروها‬ ‫برای بررسی بیشتر برگه توقیف همه انها صادر شود؛‬ ‫بنابراین تم��ام نمایندگی ها می توانن��د خودروهای‬ ‫سفارش ش��ده خود را وارد کنن��د اما به دالیلی که به‬ ‫ان اشاره شد‪ ،‬واردکننده ترجیح داده خودروها را در‬ ‫کمرگات کشورهای دیگر نگه دارند‪.‬‬ ‫دادفر در ادامه مش��کالت قانونی کش��ور در بحث‬ ‫واردات خ��ودرو عن��وان ک��رد‪ :‬ما هن��وز خط مرزی‬ ‫گمرک و پیش از ان را نمی شناس��یم و در قوانین و‬ ‫مقررات برای انها تفکیک قائل نیستیم‪ .‬ممکن است‬ ‫کاال قبل از خط مرزی توقیف شود در حالی که هنوز‬ ‫وارد کشور نشده است‪.‬‬ ‫وی در توضیح مشمولیت اموال تملیکی هم گفت‪:‬‬ ‫ه��ر فردی می تواند تا ‪۳‬بار نگهداری کاالهای خود را‬ ‫در گمرکات تمدید کند ام��ا این احتمال هم وجود‬ ‫دارد ک��ه با تمدید موافقت نش��ود که در این صورت‬ ‫جزو اموال تملیکی درخواهد امد‪ .‬ضمن اینکه هزینه‬ ‫انبارداری گمرکات کشور باالست‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد راهکار‬ ‫دادفر در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد انجمن‬ ‫ب��رای برون رف��ت از وضعیت فعلی چیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انجم��ن به عنوان تنها نهاد تخصص��ی غیردولتی در‬ ‫بح��ث واردات خ��ودرو‪ ،‬بارها پیش��نهاد خ��ود را به‬ ‫رئیس جمه��وری‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمهوری‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬معاونان وزی��ر‪ ،‬نهادهای‬ ‫نظارتی و مجلس شورای اسالمی(کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی) به ط��ور کتبی‬ ‫ارائه کرده اس��ت‪ .‬پیشنهاد این است که خودروهای‬ ‫باقیمانده در گمرک‪ ،‬هزینه های انها پرداخت ش��ده‬ ‫و نمی توانن��د ارتباط��ی ب��ه ارز و انتقال ارز داش��ته‬ ‫باش��ند بنابراین باید ترخیص ش��وند‪ .‬بارها هم این‬ ‫موضوع عنوان ش��ده که تمام��ی محصوالت موجود‬ ‫در گم��رکات متعلق به مردم هس��تند و باید به این‬ ‫محص��والت چه مربوط به نمایندگی ها باش��د و چه‬ ‫غیرنمایندگی ها‪ ،‬اجازه ترخیص داده شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بیش��تر این توق��ف در گمرکات‬ ‫ن��ه به دلیل تخل��ف در واردات‪ ،‬بلکه مربوط به تغییر‬ ‫قوانی��ن و مق��ررات در کوتاه مدت بوده اس��ت‪ .‬او در‬ ‫ادامه پیش��نهاد انجمن گفت‪ :‬درخواست ما این بود‬ ‫که رون��د خ��روج خودروهای موج��ود در گمرکات‬ ‫تسهیل ش��ود زیرا این خودروها دارای قبض انبار و‬ ‫برگه گمرکی هستندو با ترخیص انها هم کمکی به‬ ‫ساماندهی بازار خودرو کشور می شود و هم به لحاظ‬ ‫اخالقی و حرفه ای شرکت های واردکننده می توانند‬ ‫نس��بت به تعهدات خود به م��ردم عمل کنند‪ .‬دادفر‬ ‫در پایان درباره زمان دیرک��رد پرداخت خودروهای‬ ‫پیش خرید ش��ده ب��ه ‪۱۴‬ماه اش��اره ک��رد و افزود‪:‬‬ ‫به دالیل گوناگونی از جمل��ه تغییرات قانونی‪ ،‬برخی‬ ‫شرکت ها هنوز نتوانسته اند به تعهدات خود در قبال‬ ‫مردم عمل کنند و بسیاری از انها هنوز نتوانسته اند‬ ‫خودروهای افرادی را که س��ال گذش��ته پیش خرید‬ ‫کرده اند‪ ،‬تحویل دهند‪.‬‬ ‫وضعیت قیمتی بازار خودرو بسامان می شود؟‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان‬ ‫خ��ودرو تهران گفت‪ :‬در صورتی ک��ه نرخ ارز در بازار‬ ‫ازاد به همین شکل پیش رود و تثبیت شود‪ ،‬باز هم‬ ‫ش��اهد کاهش قیمت ها در بازار ازاد خودرو خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫دنبال س��قوط نرخ ارز در بازار ازاد‪ ،‬نرخ خودروهای‬ ‫داخل��ی و وارداتی در بازار به طور میانگین بین ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومان کاهش یافت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه در روزهای بعد از ان ش��اهد‬ ‫تثبی��ت نس��بی ن��رخ ارز ازاد در قیمت های کاهش‬ ‫یافته بودیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر ثبات نرخ ارز ازاد‬ ‫در قیمت ه��ای کاهش یافته فعلی در روزهای اینده‬ ‫نیز ادامه داش��ته باشد‪ ،‬باز هم شاهد موج جدیدی از‬ ‫کاهش قیمت ها در بازار خودرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران ادام��ه داد‪ :‬اگر در چند روز اینده نرخ‬ ‫ارز ازاد در قیمت های فعلی به ثبات برس��د‪ ،‬بسیاری‬ ‫از کس��انی که پیش از این اقدام به خرید و نگهداری‬ ‫خودرو با هدف افزایش قیمت ها کرده اند‪ ،‬فروش��نده‬ ‫ش��ده و ب��ا افزایش عرضه در ب��ازار قیمت ها کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن در صورتی ک��ه در روزهای‬ ‫اینده عالوه بر تثبیت نرخ‪ ،‬ش��اهد کاهش بیشتر نرخ‬ ‫ارز در ب��ازار ازاد باش��یم‪ ،‬کاهش قیمت ه��ا در بازار‬ ‫خودرو بیشتر و قابل توجه تر خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز ازاد باعث‬ ‫خروج سفته بازان از بازار خودرو خواهد شد‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در صورتی که ارز در نرخ مش��خصی به ثبات‬ ‫برسد و دالالن و س��فته بازان از نوسان های صعودی‬ ‫نرخ ارز ناامید ش��وند‪ ،‬این افراد دیگر انگیزه ای برای‬ ‫نگه��داری خودرو با هدف افزایش نرخ ارز و کس��ب‬ ‫سود نخواهند داشت و برای جلوگیری از بلوکه شدن‬ ‫نقدینگی خ��ود برای فروش خودروه��ای در اختیار‬ ‫اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫موتمن��ی گفت‪ :‬این موضوع تاثی��ر مثبتی بر بازار‬ ‫خودرو داشته و باعث افزایش عرضه و افت قیمت ها‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کاهش نرخ الستیک خودرو به زودی‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی از کاهش‬ ‫دس��ت کم ‪۴۵‬درصدی نرخ الستیک خودرو در روزهای اینده خبر‬ ‫داد‪ .‬سیداحسن علوی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با انتقاد از افزایش‬ ‫نرخ الستیک خودروهای سنگین و سبک‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه افزایش‬ ‫قیمت ها به دلیل افزایش چش��مگیر نرخ ارز در کشور بوده و به طور‬ ‫قطع‪ ،‬نرخ این محصوالت در هفته های اینده باید کاهش معناداری‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬معض��ل احتکار را‬ ‫یکی از عوامل تش��دید چشمگیر نرخ الستیک دانست و اظهارکرد‪:‬‬ ‫سودجویان در چند ماه گذشته اقدام های بسیاری در زمینه احتکار‬ ‫الستیک خودروهای سبک و سنگین انجام داده اند‪ .‬البته بخشی از‬ ‫این انبارها از س��وی نهاد های انتظامی و نظارتی کشف شده اند اما‬ ‫نهاد قضایی باید برخورد ویژه ای با محتکران داشته باشد‪.‬‬ ‫علوی با اشاره به طراحی سامانه«افق» برای بررسی دقیق واردات‬ ‫و توزیع الستیک در کشور‪ ،‬افزود‪ :‬عملیاتی شدن این سامانه کمک‬ ‫شایانی به توزیع عادالنه الستیک در کشور می کند و به طور قطع‪،‬‬ ‫شفاف س��ازی نظام خری��د و توزیع می تواند از ب��روز دالل بازی در‬ ‫ای��ن حوزه جلوگیری کند‪ .‬نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس‬ ‫بر ض��رورت کاهش دس��ت کم ‪۴۵‬درصدی نرخ الس��تیک خودرو‬ ‫تاکی��د کرد و گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی نرخ الس��تیک بر اس��اس‬ ‫ثبت سفارش های قبلی اعالم می شود اما در روزهای اینده با توجه‬ ‫ب��ه کاهش نرخ ارز‪ ،‬باید نرخ این محصوالت کاهش زیادی داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد‪ :‬حتی برخی از‬ ‫تجهیزات کامیون ها باید به نرخ قبل از گرانی ها برگردد؛ بنابراین در‬ ‫ش��رایط کنونی باال بودن قیمت ها منطقی و مطلوب نیست‪ .‬علوی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در بح��ث کامیونداران نیز دول��ت در این مقطع زمانی‬ ‫بای��د کمک اعتب��اری را در قالب یارانه برای حمایت از این قش��ر‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬گفتنی اس��ت تایرهای خودروهای سنگین در بازار‬ ‫به یکباره مانند سایر کاال ها بسیار افزایش یافت و این مسئله یکی‬ ‫از چالش های اساسی صاحبان این خودروها شد‪.‬‬ ‫گزارشی از بازار صنعت خودرو‬ ‫تولیدات انحصاری قیمت گذاری اجباری‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫بازار خ��ودرو و اش��فتگی ان هم��ه را دچار نوعی‬ ‫سردرگمی کرده اس��ت‪ .‬این موضوع نشانگر ان است‬ ‫که گویا برخی مدیران نیز نسخه ای برای برون رفت از‬ ‫ش��رایط ندارند و با ازم��ون و خطا راهکارهای خود را‬ ‫ارائه می دهند‪.‬‬ ‫در حال��ی که خودروس��ازان و قطعه س��ازان پیگیر‬ ‫ح��ذف قیمت گذاری دس��توری خودرو هس��تند این‬ ‫موضوع در جلسه شورای رقابت با متصدیان امر مطرح‬ ‫و به گفته عضو ناظر شورای رقابت‪ ،‬در مجلس شورای‬ ‫اسالمی رد شد‪ .‬ولی ملکی با رد حذف شورای رقابت‪،‬‬ ‫از قیمت گذاری خودرو عنوان کرد همچنان قیمت ها‬ ‫از این کان��ال برای خودروهای زیر ‪ ۴۵‬میلیون تومان‬ ‫تعیین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارجاع به نهادی باالتر‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه شورای رقابت‬ ‫در زمینه قیمت گذاری حضور خواهد داش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫ش��ورای رقابت و چند نهاد دیگر درباره قیمت گذاری‬ ‫کاال و خدمات نامه داده است که بر اساس ان‪ ،‬تعیین‬ ‫قیمت ها از س��وی این نهاد باید به تایید ستاد تنظیم‬ ‫بازار برسد و سپس اعالم شود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬اگر شورای‬ ‫رقاب��ت قیمتی تعیین کند ضرورت دارد به طور حتم‬ ‫به تایید ستاد تنظیم بازار برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این باره ش��ورای عالی اقتصاد به وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت این اختی��ار را داده و او نیز‬ ‫ان را به زیرمجموعه های خود اعالم کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫امر(تایید قیمت ها از سوی ستاد تنظیم بازار) به نوعی‬ ‫ح��ق وتو هم به ش��مار می رود‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬برای‬ ‫قیمت گذاری همچنان شورای رقابت ورود می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته در این باره ش��ورای رقابت هم‬ ‫تصمیم گرفت موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ادغام در صنعت‬ ‫عضو ناظر شورای رقابت در مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره تصمیم های گرفته شده در جلسه هفته گذشته‬ ‫شورای رقابت گفت‪ :‬در بخشی دیگر موضوع ادغام‬ ‫در خودروس��ازی ها مطرح ش��د‪ .‬ادغام بحثی‬ ‫است که در صنایع از جمله خودرو پیگیری می شود‪.‬‬ ‫ملکی با اش��اره به طرح اختالف درباره عضویت یک‬ ‫شرکت قطعه س��از در اعضای هیات مدیره ایران خودرو‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اعضای هیات مدیره ایران خودرو عضوی‬ ‫اس��ت که از بیرون امده است‪ .‬این امر موجب شده تا‬ ‫سایر قطعه سازان به این امر اعتراض کنند‪.‬‬ ‫پیش ت��ر در این ب��اره رئی��س انجمن س��ازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه های خودرویی خبر داده بود‪ :‬قرار‬ ‫اس��ت کنسرس��یومی در صنعت قطعه تش��کیل شود‬ ‫که تمام قطعه س��ازان در ان مش��ارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫این مس��ئله بس��یار مهم اس��ت و دامنه فعالیت ها را‬ ‫گسترش می دهد و ادامه حیات را تضمین می کند‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬باید خصوصی س��ازی صنعت خودرو بر اساس‬ ‫اصل ‪ ،۴۴‬این کنسرس��یوم حضوری فعال و تاثیرگذار‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬مرتضی مرتضوی ضمن گالیه از روند‬ ‫تولید و داخلی سازی خودروسازان خصوصی گفته بود‪:‬‬ ‫دستاورد خودروس��ازان خصوصی برای صنعت قطعه‬ ‫چیس��ت؟ انها در فعالیت خود ب��ه نوعی قانون را دور‬ ‫می زنن��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬س��هام خودروس��ازان باید تحت‬ ‫کنسرسیوم قطعه سازان واگذار شود‪.‬‬ ‫ملکی ادامه داد‪ :‬سایر قطعه سازان علیه این شرکت‬ ‫قطعه سازی اعتراض و شکایت دارند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬شرکت‬ ‫نام برده از خود دفاع کرد‪ .‬همچنین‪ ،‬به تازگی الیحه ای‬ ‫برای شورای رقابت فرستاده اند که فرصت بررسی ان‬ ‫فراهم نبود‪ .‬از این رو‪ ،‬به جلسه بعد موکول شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬قانون ادغ��ام از نو بازنگری ش��د زیرا در‬ ‫سال ‪ ۹۰‬نوشته شده بود‪ .‬رسیدگی به این موضوع در‬ ‫جلسه های بعد ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی چه می گوید‬ ‫ملکی درباره ضرورت ش��کل گیری شورای رقابت و‬ ‫قیمت گ��ذاری ان برای خودروها ب��ه اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی اش��اره کرد و گفت‪ :‬یک فص��ل از این اصل‬ ‫مربوط به ش��ورای رقابت است‪ .‬در واقع‪ ،‬در تولید هر‬ ‫کاالیی که انحصار وجود داش��ته باشد شورای رقابت‬ ‫برای قیمت گذاری ورود می کند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬بحث رقابت مطرح اس��ت؛ باید صنایع‬ ‫م��ا بتوانن��د رقابت را در خود ایجاد کنند تا از ش��کل‬ ‫انحصاری خارج شوند‪ .‬از این رو‪ ،‬تولید خودروهایی که‬ ‫حداکثر در اختیار دو خودروس��از است نوعی انحصار‬ ‫به ش��مار رفته زیرا حداکثر بازار مصرف هم مربوط به‬ ‫همین خودروها است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر پیامدهای منفی بر هم‬ ‫امید رضای��ی‪ ،‬عضو انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور معتقد به پیچیده‬ ‫شدن نس��خه جدید برای قیمت گذاری خودرو است‪.‬‬ ‫او در زمینه وضعیت بازار فعلی کش��ور به «گس��ترش‬ ‫صنعت»گفت‪ :‬اغاز س��ال ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان بود و پس‬ ‫از چن��د م��اه به اوج خ��ود تا ‪ ۱۸‬هزار تومان رس��ید‪.‬‬ ‫ام��روز دوباره س��خن از دالر ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬ه��زار تومانی‬ ‫گفته می ش��ود‪ .‬این موضوع دلیل متقنی برای تعریف‬ ‫قیمت ها در حاشیه بازار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که نرخ ارز در بازار ثبات نداش��ته‬ ‫باشد س��ایر بازارها را هم تحت الش��عاع قرار می دهد‪.‬‬ ‫نابسامانی بازار خودرو نیز ناشی از همین مسئله است‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت وقتی خودروساز‪ ،‬قطعات خود را با نرخ‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تهی��ه کرده با همان ن��رخ محصوالت را به‬ ‫فروش برس��اند و زمانی که دالر ‪ ۱۷‬هزار تومان شود‬ ‫الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن صنفی مراکز اس��قاط و‬ ‫بازیاف��ت خودروهای فرس��وده‪ ،‬گفت‪ :‬هفته گذش��ته‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫مص��وب کرد که خودروس��ازان ب��ه ازای هر ‪۴‬خودرو‬ ‫تولیدی‪ ،‬یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند‪.‬‬ ‫مصطف��ی جودی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫براساس مصوبه سال‪ ۱۳۸۸‬هیات دولت‪ ،‬خودروسازان‬ ‫بای��د معادل ‪۳۰‬درصد تولیدات ش��ان و واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو نی��ز متناس��ب ب��ا حج��م واردات‪ ،‬تعدادی‬ ‫خودرو فرس��وده را از رده خارج و گواهی اسقاط ارائه‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه از س��ال‪ ۱۳۹۲‬اجرای این قانون‬ ‫برای واردکنندگان خودرو اغاز شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫این حال خودروس��ازان از اجرای این قانون خودداری‬ ‫کردند تا اینکه س��رانجام سال گذش��ته هیات دولت‬ ‫مصوبه پیش��ین خود در زمینه الزام خودروس��ازان به‬ ‫اسقاط خودروهای فرسوده را لغو کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن صنفی مراکز اس��قاط و‬ ‫بازیافت خودروهای فرس��وده ادامه داد‪ :‬این وضعیت‬ ‫در حال��ی اس��ت که از ابت��دای تیر با ممنوع ش��دن‬ ‫واردات خ��ودرو‪ ،‬فعالیت واردکنندگان خودرو متوقف‬ ‫و به دنبال ان اس��قاط خودروهای فرسوده نیز متوقف‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در چنین شرایطی هفته گذشته‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫تبص��ره ای به ماده ‪۸‬قانون ه��وای پاک اضافه کرد که‬ ‫براساس ان خودروسازان به ازای هر ‪۴‬خودرو تولیدی‬ ‫باید یک خودرو فرسوده را از رده خارج کنند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه مصوبه کمیس��یون صنایع باید در‬ ‫صحن علنی مجلس ش��ورای اس�لامی مطرح ش��ده‬ ‫و ب��ه تصویب نهایی برس��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬امیدواریم‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ا این موضوع‬ ‫موافقت کنند تا فرایند اسقاط خودروهای فرسوده از‬ ‫وضعیت توقف فعلی خارج ش��ود؛ ان هم در شرایطی‬ ‫که در اس��تانه فصل تش��دید الودگی هوا هس��تیم و‬ ‫اجرایی ش��دن این قانون تاثی��ر مثبتی در این زمینه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬جودی خاطرنش��ان کرد‪ :‬حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫مرکز اسقاط خودرو فرسوده در کشور وجود دارد که‬ ‫به دنبال ممنوعیت واردات خودرو‪ ،‬فعالیت انها متوقف‬ ‫ش��ده و ادامه وضعیت فعلی و متوقف ماندن اس��قاط‬ ‫خودروهای فرس��وده‪ ،‬باعث به خطر افتادن س��رمایه‬ ‫بخش خصوصی و از بین رفتن اشتغال موجود در این‬ ‫مراکز خواهد شد‪.‬‬ ‫قیمت ها به همان نسبت تغییر کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار درباره نوس��ان های ب��ازار ارز یاداور‬ ‫شد‪ :‬نوسان های ش��دید دالر از ‪ ۴‬تا ‪ ۱۸‬هزار تومان و‬ ‫سپس کاهش تا ‪ ۱۰‬هزار تومان نشان دهنده این است‬ ‫ک��ه مانند اقالم دیگر که باید به عنوان کاالی مصرفی‬ ‫به ان نگاه ش��ود نه انحصاری‪ ،‬بازار تعیین کننده نرخ‬ ‫خودروها باشد‪.‬‬ ‫رضایی در ادامه موضوع بازار نابس��امان ارز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬قیمت ها به ش��کل دس��توری پایین نگه داشته‬ ‫شدند اما در بازه کمتر از ‪ ۷‬ماه نوسان های ارزی اتفاق‬ ‫افتاد و ش��اهد افزایش بی��ش از ‪ ۴۰۰‬درصدی بودیم‪.‬‬ ‫فعالیت در این شرایط برای تولیدکننده ساده نیست‪.‬‬ ‫عض��و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور با اشاره به گرانی مواد اولیه گفت‪ :‬با‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه این گونه نیست که تولیدکننده‬ ‫هزینه ه��ا را نپ��ردازد اما ب��ه طور قطع نوس��ان های‬ ‫لحظه ای تاثیر منفی بر تولید خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به خودتحریمی ادامه داد‪ :‬از اغاز سال‬ ‫صنعتگر یاداور ش��د ک��ه ما در صنع��ت دچار نوعی‬ ‫خودتحریم��ی ش��ده ایم‪ .‬در تصمیم گی��ری و درایت‬ ‫مدیریتی‪ ،‬ضعیف عمل کردیم‪.‬‬ ‫او ب��ه گالیه گفت‪ :‬ایا نمی ش��د تصمیمی که امروز‬ ‫درباره ارز و بازار ان گرفته ش��د زودتر اتخاذ می شد؟‬ ‫البته هنوز مشخص نیس��ت کاهش قیمت ها ادامه دار‬ ‫باش��د‪ .‬اما این باال و پایین ش��دن ها نشان داده که هر‬ ‫زمان دولت اراده کرده توانسته قیمت ها را کنترل کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه اظهار کرد‪ :‬اصرار داریم نرخ‬ ‫خودرو از حالت انحصاری و دس��توری خارج شود زیرا‬ ‫این موضوع کمک زیادی به صنعت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹عملکرد رقابتی‬ ‫رضایی در ادامه با اش��اره به فلسفه وجودی شورای‬ ‫رقاب��ت گفت‪ :‬این ش��ورا ب��رای کااله��ای انحصاری‬ ‫ش��کل گرفته و تمام بح��ث امروز ه��م روی موضوع‬ ‫انحصاری ب��ودن صنعت خودرو اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬هر‬ ‫کاالیی در فهرس��ت محص��والت انحصاری قرار بگیرد‬ ‫شامل قیمت گذاری ش��ورای رقابت می شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫قیمت گذاری دس��توری از سوی ش��ورای رقابت برای‬ ‫کاالهای انحصاری یک قانون اس��ت و کسی نمی تواند‬ ‫ان را وتو کند‪ .‬قانون خود این نس��خه را تجویز کرده‬ ‫ساختار اقتصادی کشور چاالک نیست‬ ‫رضا رضایی‪/‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬درحال حاضر‬ ‫صنعت قطعه روزهای سرنوشت س��ازی را سپری می کند‪.‬‬ ‫کسانی که در این شرایط فعالیت شان را ادامه دهند‪ ،‬بسیار‬ ‫توانمند خواهند شد و به طور قطع از ریزش تعداد فعاالن‬ ‫این صنعت کاس��ته خواهد ش��د‪ .‬برجام و حضور همتایان‬ ‫بین المللی به عنوان شریک‪ ،‬چه در صنعت خودرو و چه در‬ ‫صنعت قطعه س��بب شد تا سرمایه گذاری های بسیاری در‬ ‫این دو حوزه انجام ش��ود‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬یکی از واحدهای‬ ‫صنعت��ی نزدیک ب��ه ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری‬ ‫ک��رد که با اغاز تحریم ها پروژه ها نیمه کاره رها ش��د‪ .‬اگر‬ ‫این طرح ها به نتیجه می رس��ید ش��رایط بس��یار مطلوبی‬ ‫ب��رای قطعه س��ازی رقم می خ��ورد‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬طرف‬ ‫خارجی هم سرمایه گذاری داش��ت اما ضرر اصلی متوجه‬ ‫ش��رکت های ایرانی است زیرا نسبت به شریک بین المللی‬ ‫خود س��رمایه گذاری بیشتری داشتند‪ .‬امروز ‪ ۵۰۰‬تا ‪۶۰۰‬‬ ‫خوشه صنعتی تامین کننده قطعات صنعت خودرو هستند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬صنایعی اس��تراتژیک در کشور به شمار می روند‪.‬‬ ‫صنعت خ��ودرو مقام س��وم را در تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫کش��ور دارد‪ .‬یکی از ضعف های مدیریتی کشور این است‬ ‫که پیش بینی نداریم‪ .‬از نظر س��اختار س��ازمانی و فعالیت‬ ‫بنگاه��ی در اقتصاد و صنعت بای��د به گونه ای برنامه ریزی‬ ‫ش��ود که کمترین چالش را داشته باش��یم‪ .‬اقتصاد کالن‬ ‫کش��ور که رفاه جامعه را رقم می زند افزایش تولید همراه‬ ‫با محصوالتی کیفی و رقابتی اس��ت‪ .‬پایان دهه ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫به صنعت خودرو و قطعه رسیدگی شد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬توسعه‬ ‫اتف��اق افتاد ام��ا کم کم عارضه بیم��اری از ناحیه عملکرد‬ ‫بانک ها‪ ،‬بیمه و‪ ...‬نمود پیدا کرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬نرخ مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬دس��تمزدها و‪ ...‬افزایش یافت ب��ه طوری که هزینه‬ ‫یک بنگاه دو برابر ش��د‪ .‬این در حالی است که در صنعت‬ ‫خودرو نمی توان قیمت ه��ا را افزایش داد‪ .‬بزرگ ترین نیاز‬ ‫هر بنگاه اقتصادی نقدینگی اس��ت که در ش��رایط امروز‬ ‫بای��د دو برابر ش��ود‪.‬امروز چالش تولید نی��از به نقدینگی‬ ‫‪ ۲‬برابر اس��ت زیرا اجناس نقد ش��ده و بانک در مقایس��ه‬ ‫ثبت سفارش و خرید یک میلیارد دالر قطعه خودرو انجام شد‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کشور گفت‪ :‬با توجه به اینکه تحریم‬ ‫خودرو جزو تحریم های اولیه بود‪ ،‬برای پیشگیری از‬ ‫ضرر و زیان‪ ،‬یک میلیارد دالر قطعات ثبت سفارش‬ ‫و خریداری شد‪.‬‬ ‫به گزارش می��زان‪ ،‬محمدرضا نجفی منش درباره‬ ‫مشکالت ترخیص کاال‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مشکل ترخیص‬ ‫کاال ارتباطی به گمرک ندارد‪ ،‬بلکه مجموع قوانینی‬ ‫اس��ت که جلوی گمرک قرار داده ش��ده تا با انجام‬ ‫دادن انها بتوان کاالها را ترخیص کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کشور افزود‪ :‬باید مقررات دست وپاگیر‬ ‫را ح��ذف کنیم تا راه برای انج��ام فعالیت ها هموار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره برطرف ش��دن مش��کالت پرداخ��ت‬ ‫مابه التف��اوت ارز گف��ت‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت فهرس��ت ‪۱۲۹‬صفح��ه ای را تهیه کرده که‬ ‫کاالهای این فهرست ش��امل پرداخت مابه التفاوت‬ ‫نمی ش��ود اما تعدادی از قطعات باید مابه التفاوت را‬ ‫برای ترخیص بپردازند‪ .‬واحدهای تولیدی یک به یک‬ ‫در ح��ال مراجعه به وزارتخانه هس��تند که بتوانند‬ ‫مشکالت را برطرف کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره ب��ه افرادی که‬ ‫کاالهایی را در گذش��ته به صورت نسیه یا اعتباری‬ ‫خری��داری کرده ان��د و درحال حاضر باید پول ان را‬ ‫بپردازند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نباید این افراد را به تهیه‬ ‫ارز به س��امانه نیما ارج��اع دهیم به دلیل اینکه این‬ ‫افراد کاالها را به عن��وان نمونه‪ ،‬با دالر ‪۳‬هزارتومان‬ ‫وارد کرده و فروخته اند و اگر بخواهند درحال حاضر‬ ‫با ارز نیمایی بپردازند‪ ،‬متضرر می شوند‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کش��ور ادامه داد‪ :‬بسیاری از افراد برای‬ ‫واردات ماش��ین االت پیش پرداخت هایی به طرف های‬ ‫خارجی داش��ته اند و اکنون ب��رای وارد کردن ان باید‬ ‫باق��ی مبل��غ را با ارز نیمای��ی پرداخت کنن��د که به‬ ‫واحدهای صنعتی فشار مضاعفی وارد می کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه یاداورش��د‪ :‬در گذش��ته‬ ‫برخی ش��رکت های تجاری م��واد اولیه و تجهیزات‬ ‫کارخانه ه��ا را وارد می کردند ام��ا درحال حاضر به‬ ‫شرکت تجاری تخصیص ارز نمی دهند و واحدهای‬ ‫تولیدی خ��ود باید نس��بت به واردات م��واد اولیه‬ ‫م��ورد نیاز اق��دام کنند ک��ه در برخی م��وارد این‬ ‫اس��ت و خ��ودش نیز باید با ش��رایط موج��ود در ان‬ ‫بازنگری دوباره داشته باشد‪.‬‬ ‫در صورت��ی این ام��ر امکان پذیر اس��ت که صنعت‬ ‫خودرو کش��ور خصوصی ش��ود و در کنار این موضوع‬ ‫خودروه��ا رقابتی ش��ده و تعرف��ه واردات خودرو نیز‬ ‫کاه��ش یابد‪ .‬عض��و انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور در توضی��ح این‬ ‫موض��وع گفت‪ :‬راه��کار خروج صنعت خ��ودرو از این‬ ‫شرایط خصوصی س��ازی اس��ت‪ .‬در کنار این امر باید‬ ‫ب��ه موازات ان ب��ه فعالیت هایی زیربنای��ی پرداخت و‬ ‫تعرفه واردات نیز معقول شود‪ .‬اگر قرار است ریشه ای‬ ‫برخورد ش��ود باید صنعت خودرو به س��وی خصوصی‬ ‫ش��دن حرکت کند‪ .‬در غیر این ص��ورت حمایت های‬ ‫مقطعی دولت از خودروس��ازی ب��ا افزایش تعرفه ها و‬ ‫ممنوعی��ت واردات و نیز دادن یاران��ه به تولید منجر‬ ‫به تداوم ش��رایط موجود می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از سال‬ ‫‪ ۹۰‬تاکنون در کمتر از ‪ ۷‬س��ال چند بار شاهد چنین‬ ‫ش��وک هایی در بازار خ��ودرو بوده ایم‪ .‬اگ��ر به دنبال‬ ‫رقابتی کردن خودروها هستیم و قصد داریم به لحاظ‬ ‫کیفیت و اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬رضایت مش��تریان‬ ‫را تامین کنیم و صادرات داش��ته باش��یم باید یک بار‬ ‫برای همیشه به طور ریشه ای با موضوع صنعت خودرو‬ ‫برخورد کنیم‪ .‬برخورد مسکنی تا جایی پاسخگو است‪.‬‬ ‫برای کار درازمدت این روش سم است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫تایید قیمت ها از س��وی ستاد تنظیم بازار‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وقتی در کنار شورای رقابت ستاد تنظیم بازار هم قرار‬ ‫می گیرد مس��ئله را حل نکرده ایم بلکه صورت مسئله‬ ‫را کمرن��گ می کنیم‪ .‬با یک ب��ام و دو هوا پیش رفتن‬ ‫مش��کلی را از تولیدکننده رف��ع نمی کند ضمن انکه‬ ‫مصرف کننده هم دچار س��ردرگمی ش��ده و نمی داند‬ ‫خرید کند یا خیر‪.‬‬ ‫رضایی افزود‪ :‬این مس��ئله یک بار برای همیشه در‬ ‫موضوع مسکن رفع و قیمت گذاری دستوری برداشته‬ ‫شد‪ .‬عرضه و تقاضا در این بازار سخن اخر را می گوید‬ ‫نه قیمت های درج ش��ده در مطبوعات و سایت ها‪ .‬این‬ ‫خریدار و فروشنده هستند که بر سر قیمتی بر اساس‬ ‫بازار به توافق می رس��ند‪ .‬برای خودرو هم باید همین‬ ‫باش��د که خریدار و فروش��نده نرخ نهایی را تعیین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کار با دش��واری های بس��یاری همراه است‪ .‬باید به‬ ‫ش��رکت های تجاری مج��وز دهند تا م��واد اولیه و‬ ‫ملزوماتی که در داخل قابلیت ساخت ندارد را وارد‬ ‫کنند تا نیازهای واحدهای صنعتی تامین شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره امار قطعات وارد ش��ده نیز گفت‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه اینکه تحری��م خودرو ج��زو تحریم های‬ ‫اولیه ب��ود‪ ،‬برای پیش��گیری از ض��رر و زیان‪ ،‬یک‬ ‫میلیارد دالر تخصیص ارز و قطعات ثبت س��فارش‬ ‫و خریداری ش��د که بخشی از ان وارد شده و باقی‬ ‫هم در حال وارد شدن است‪ .‬نجفی منش همچنین‬ ‫درباره مطالبات قطعه س��ازان اظهارکرد‪ :‬درخواست‬ ‫صنعتگ��ران پرداخ��ت مطالبات یک ماهه اس��ت تا‬ ‫بتوانن��د هزینه مواد اولیه م��ورد نیاز خود را تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫با گذش��ته تامین نقدینگ��ی نمی کند‪ .‬در کن��ار این امر‪،‬‬ ‫قطعه سازان مش��کالت افزون تری دارند زیرا خودروسازان‬ ‫در زمان پرداخت مطالبات تجدیدنظر نمی کنند در حالی‬ ‫که قطعه س��از باید مواد اولیه مورد نیاز خود را نقد بخرد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬فضای متالطم برای بنگاه های قطعه س��ازی به‬ ‫وجود امده اس��ت‪ .‬س��اختار اقتصادی کشورهای صنعتی‬ ‫چاالک اس��ت اما برای ما این گونه نیس��ت‪ .‬هر چه انها در‬ ‫برنامه ریزی با سرعت عمل می کنند ما در شرایط بحرانی‬ ‫بیشتر متحیر و سرگردان می شویم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫الگو بگیریم اما درست‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪/‬روزنامه نگار‪ :‬کشورهای صنعتی چگونه از‬ ‫صنعت بومی خود دفاع می کنند؟ این پرس��ش اساس��ی است که‬ ‫می تواند برای کشورهایی مانند ایران راهگشا باشد‪.‬‬ ‫نیازس��نجی‪ ،‬شناس��ایی صاحبان فناوری خارجی و کارفرمایان‬ ‫داخل��ی‪ ،‬تهیه طرح چگونگ��ی انتقال دانش فنی به کش��ور‪ ،‬نحوه‬ ‫سرمایه گذاری و تامین مالی‪ ،‬زمان بندی و ایجاد امکانات تحقیق و‬ ‫توسعه از مهم ترین ارکان فرایند استفاده حداکثری از توان طراحی‬ ‫و مهندسی ساخت داخل است که با سیاست های تشویقی می توان‬ ‫ب��ه نتیجه مورد انتظار در تولیدات صنعتی به ویژه در قطعه س��ازی‬ ‫دس��ت یافت‪ .‬در کش��ورهای صنعتی مدیران باالدست یک واحد‬ ‫تولیدی را تنها یک ش��غل نمی بینند‪ ،‬بلکه محاس��به می کنند که‬ ‫دس��تاوردها و تاثیرات جانبی ان چیس��ت؟ به طور قطع‪ ،‬اگر پس‬ ‫از س��نجش‪ ،‬دستاوردهای مثبت زیادی به همراه داشته باشد سود‬ ‫ان نصیب کل کش��ور می ش��ود و به حمایت نیاز دارد‪ .‬برای ارتقا و‬ ‫موفقیت صنعت کش��ور می توان از برخی الگوهای تجربه ش��ده در‬ ‫س��ایر کشورها بهره گرفت‪ .‬کشورهایی که در عرصه تولید‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و ارتباطات بین المللی موفق عمل کرده اند‪ .‬ازمون و خطا‪ ،‬انرژی و‬ ‫زمان را از صنعتگر می گیرد و در نهایت در مس��یری که گام نهاده‬ ‫راه به جایی نمی برد زیرا علوم به س��رعت در حال پیشرفت هستند‬ ‫و به همان نس��بت فناوری ها در حال نو ش��دن است‪ .‬در حالی که‬ ‫پیامدهای منفی ازمون و خطا س��ایر حوزه های غیرصنعتی را هم‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد و ممکن است اسیب های اجتماعی زیادی‬ ‫به دنبال داشته باشد‪ .‬الگوگیری هم مدیریت می خواهد اینکه بتوان‬ ‫با سنجش درست نیازها و مشخصات کشور‪ ،‬بهترین شیوه را برای‬ ‫حرکت های تولیدی در صنعت انتخاب کرد‪ .‬حتی مهم است انچه‬ ‫به عنوان الگو انتخاب می کنیم‪ ،‬با روش های نادرس��ت گزینش��ی‪،‬‬ ‫ان را ناکارام��د نکنیم‪ .‬به طور معمول الگوب��رداری در حوزه علوم‬ ‫انسانی‪ ،‬گرفتن بخشی و حذف بخشی دیگر بود از این رو‪ ،‬نه تنها به‬ ‫نتیجه مورد انتظار دس��ت نیافتیم که به بیراه رفتیم؛ بنابراین برای‬ ‫الگوگیری هم باید درست عمل کرد‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه و خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فرار سرمایه ها‬ ‫بیش از دو ماه از ش��روع مرحله نخست تحریم ها نگذشته که‬ ‫رئیس جمهوری امریکا با نش��انه گرفت��ن صنعت خودرو‪ ،‬بخش‬ ‫تولید را با چالش روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫پن��اه بردن واحدهای صنعتی به وام و تس��هیالت بانکی خطر‬ ‫نابودی را برای انها بیش��تر کرده اس��ت اما هستند فعاالنی که‬ ‫ب��ا اینده نگری و مدیریت‪ ،‬توانس��ته اند به س�لامت از این برهه‬ ‫سرنوشت ساز عبور کنند‪.‬‬ ‫از یک سو‪ ،‬باید تولیدکننده برای روزهای سخت راهکار داشته‬ ‫باش��د و از س��وی دیگر‪ ،‬دولتمردان هم باید فضای کس��ب وکار‬ ‫مناسب را برای چنین موقعیت هایی فراهم کنند‪.‬‬ ‫ام��روز صنعت خودرو و به دنب��ال ان‪ ،‬زیرمجموعه های انها با‬ ‫س��ختی در حال فعالیت هس��تند و مشخص نیست برای ‪ ۶‬ماه‬ ‫پایانی س��ال چه سرنوشتی خواهند داش��ت‪ .‬برخی درباره افت‬ ‫تیراژ س��خن می گوین��د و بعضی دیگر مدعی هس��تند با توجه‬ ‫ب��ه پیش بینی های ش��ان‪ ،‬تولید را افزایش خواهن��د داد و اجازه‬ ‫نمی دهند تحریم ها اختاللی در تولیدش��ان ب��ه وجود اورد‪ .‬اما‬ ‫به هر حال نمی توان منکر ش��رایط س��خت اینده شد‪ .‬خروج از‬ ‫این وضعیت تدبیر دولت و مدیران دولتی را می طلبد که چگونه‬ ‫سیاست گذاری و برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خالقیت و نواوری‬ ‫مصطفی کاظ��م زاده‪ ،‬یکی از فعاالن صنعت قطعه در این باره‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های قطعه س��از برای خودکفایی صنعت خودرو‬ ‫کش��ور به وجود امده اند و مهم ترین هدف بومی س��ازی قطعات‬ ‫خودروه��ا در داخل بود‪ .‬وی که در زمینه تولید و تامین رودری‬ ‫خودرو فعالیت دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به مرور زمان با توجه به اینکه‬ ‫مش��تری نی��از دارد تغیی��ر را ببیند و دوس��ت دارد که زیبایی‬ ‫بیش��تری در خودرو خود داش��ته باش��د طراحی ه��ای مختلف‬ ‫رودری در کشور اغاز ش��د و طرح هایی که امروز مشتری روی‬ ‫رودری های پژو به ویژه در پژوپارس می بیند محصولی اس��ت که‬ ‫با مشارکت شرکت برنز و گروه صنعتی ایران خودرو تولید شد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬فلسفه ایجاد صنعت قطعه داخلی سازی بود که‬ ‫به مرور با توجه به س��لیقه مشتری و فناوری های روز طرح های‬ ‫مختلف قطعات تریم داخلی خودرو از جمله رودری انجام و اجرا‬ ‫شد‪ .‬در این راستا‪ ،‬سعی ما نواوری و خالقیت است‪ .‬برای توسعه‬ ‫صنعتگر ناگزیر است نگاهی به خودروهای جدید داشته باشد و‬ ‫با ان نگاه به تامین قطعات خودروهای داخلی بپردازد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه اظهار کرد‪ :‬نگاه نبای��د تنها به بازار‬ ‫داخل باش��د بلکه فناوری بسیار مهم اس��ت و به ویژه در زمینه‬ ‫اش��تغالزایی و اموزش نیروی انس��انی متخصص که در ارتقای‬ ‫کیفی محصوالت بسیار راهگشا است‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت ماشین االت‬ ‫صنعت خودرو کش��ور در یکی دو سال گذشته به سوی تولید‬ ‫خودروه��ای جدی��د با طراح��ی پلتفرم های بومی رفته اس��ت‪.‬‬ ‫کاظم زاده درب��اره تامین قطعات تریم داخلی خودروهای جدید‬ ‫گف��ت‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد محصوالت خودروهای داخلی در این‬ ‫ش��رکت تولید می ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬در زمینه برخی خودروهای‬ ‫مونتاژی فعالیت داریم‪ .‬تولید رودری خودروهای جدید از جمله‬ ‫کوییک و خودروهای پلتفرم ‪ SP ۱۰۰‬در دستور کار این شرکت‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫او درباره تحول و توس��عه محصوالت بومی کش��ور گفت‪ :‬در‬ ‫زمینه داشبورد در حال کار روی نوع خاصی به نام «سافت داچ»‬ ‫هستیم‪ .‬مزیت این داشبورد این است که رویه ای که مشتری با‬ ‫ان در تماس است نرم است و حتی نوع دوخت و رنگ متفاوتی‬ ‫ب��ا انواع ام��روزی دارد‪ .‬تم��ام تالش ها تنها در راس��تای تامین‬ ‫رضایت مشتریان است‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت یاداور ش��د‪ :‬حتی با وج��ود تحریم‪ ،‬برای‬ ‫توس��عه‪ ،‬پروژه های��ی تعریف کرده ایم که تا س��ال ‪ ۱۴۰۱‬تولید‬ ‫محصوالت ما حداقل دو و نیم برابر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره فعالیت های س��خت افزاری این ش��رکت گفت‪ :‬به‬ ‫نوعی با اینده نگری نسبت به وضعیت تحریمی کشور‪ ،‬در حوزه‬ ‫تجهیزات و ماشین االت ورود کرده ایم‪ .‬نمونه ای از ماشین جوش‬ ‫حدود یک دهه پیش از ایتالیا خریداری شد‪ .‬امروز همان ماشین‬ ‫را بهتر و انرژی کمتر در داخل ساخته ایم‪.‬‬ ‫کاظم زاده در این باره افزود‪ :‬درحال حاضر می توانیم س��فارش‬ ‫قب��ول کنیم و برای س��ایر هم��کاران فعال در صنع��ت نیز این‬ ‫ماشین را با یک پنجم نرخ مشابه خارجی بسازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید یا تجارت‬ ‫در حالی که برخی قطعه سازان با اینده نگری سعی می کنند‬ ‫حرکت رو به جلوی خ��ود را حفظ کنند بعضی دیگر ناگزیر‬ ‫به حذف ش��دن هس��تند‪ .‬برخی صنعتگران با نگرانی نسبت‬ ‫به اینده س��عی در حفظ موقعیت و س��رمایه خود می کنند‪.‬‬ ‫چیزی که مس��لم اس��ت اینکه تولید به ویژه در حوزه خودرو‬ ‫و قطعه بس��یار سخت شده اس��ت‪ .‬در ادامه بررسی وضعیت‬ ‫تولید قطعات و تامین نیاز خودروس��ازان‪ ،‬علی اکبر جوانروح‬ ‫به «روزگار خودرو» گف��ت‪ :‬با توجه به حجم ثبت نام خودرو‬ ‫افکار عمومی خواستار شفاف سازی هزینه کردها از سوی خودروسازان‬ ‫مرتضی مصطفوی‪/‬کارشناس اقتصاد‪ :‬در حالی‬ ‫خودروس��ازان موضوع افزایش نرخ خ��ودرو را مطرح‬ ‫می کنند که ش��اهد افزایش ش��دید ن��رخ خودرو در‬ ‫بازار هستیم‪ .‬خودروسازان مدعی هستند که به دالیل‬ ‫گوناگون ازجمله افزایش نرخ ارز و فاصله ش��دید نرخ‬ ‫کارخان��ه تا بازار‪ ،‬فروش خودرو با نرخ نزدیک به بازار‬ ‫می توان��د در میان مدت منجر ب��ه کاهش قیمت ها و‬ ‫ساماندهی ان شود‪ .‬قطعه س��ازان نیز ضمن اشاره به‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه‪ ،‬خواس��تار افزایش نرخ خودرو‬ ‫هس��تند‪ .‬موضوع قابل توجه این است که علت اصلی‬ ‫درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش نرخ خودرو‬ ‫فقط مس��ائل مرتبط با فشارهای خارجی و همچنین‬ ‫افزای��ش نرخ مواد اولیه اس��ت یا موضوع های دیگری‬ ‫هم مطرح است؟‬ ‫به طور کلی درباره ریشه افزایش نرخ خودرو درچند‬ ‫ماه گذش��ته چند نظریه مطرح ش��ده اس��ت؛ برخی‬ ‫ممنوعی��ت واردات خ��ودرو را علت اصل��ی می دانند؛‬ ‫برخی به متغیرهای برون زا و تحمیلی به اقتصاد ایران‬ ‫از جمله تحریم ها و افزایش نرخ ارز اش��اره می کنند؛‬ ‫برخ��ی وجود دالالن در ب��ازار را به عنوان عامل اصلی‬ ‫افزای��ش قیمت ها برمی ش��مارند و برخ��ی دیگر نیز‬ ‫ناکارام��دی مدیریت��ی را ریش��ه مش��کالت عن��وان‬ ‫می کنن��د‪ .‬جدا از اینکه کدام ی��ک از عوامل مدیریت‬ ‫ناکارامد خودروس��ازان‪ ،‬ش��رایط بازار یا فش��ارهای‬ ‫خارج��ی علت اصلی افزایش نرخ و حتی درخواس��ت‬ ‫خودروسازان برای افزایش دوباره نرخ است‪ ،‬باید توجه‬ ‫داش��ت که می توان ریش��ه این موضوع را در ساختار‬ ‫هزینه ه��ای خودروس��ازان و مبن��ای قیمت گ��ذاری‬ ‫خودروه��ا ردیابی ک��رد‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬ت��ا زمانی که‬ ‫مدل و نحوه تعیین نرخ خودرو به طور دقیق مشخص‬ ‫نش��ود‪ ،‬نمی توان اظهارنظر کرد که علت نوس��ان های‬ ‫قیمتی اخیر در بازار چیس��ت؟ ت��ا زمانی که میزان‪،‬‬ ‫نوع و سرفصل هزینه های خودروسازان مشخص نشود‬ ‫نمی توان هزینه های اضافی و ضروری خودروس��ازان‬ ‫به همراه س��هم عوام��ل گوناگ��ون در افزایش نرخ را‬ ‫مش��خص کرد‪ .‬بنابراین شفاف سازی در نوع هزینه و‬ ‫قیمت گذاری خودرو حلقه گمش��ده برای ریش��ه یابی‬ ‫این مسئله است‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط کنونی صنعت خ��ودرو به نظر‬ ‫می رسد همچون انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز‬ ‫دولتی‪ ،‬صنعت خودرو و به ویژه خودروس��ازان دولتی‬ ‫نیازمند شفاف س��ازی هس��تند‪ .‬شفاف س��ازی به ویژه‬ ‫ن��وع هزینه ها که یکی از پایه ه��ای اصلی تعیین نرخ‬ ‫خودرو به ش��مار می رود‪ ،‬موضوع الزم االجرایی است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس افکار عمومی خواس��تار روش��ن شدن‬ ‫واقعیت های موجود در خودروس��ازی اس��ت تا بتواند‬ ‫قضاوت منصفانه ای داشته باشد‪ .‬قدر مسلم‪ ،‬با انتشار‬ ‫دقیق دخل و خرج خودروس��ازان‪ ،‬مردم و مسئوالن‬ ‫به راحتی می توانند درباره علت افزایش نرخ خودروها‬ ‫و درخواس��ت خودروس��ازان مبنی بر افزایش دوباره‬ ‫نرخ ها اعالم نظر کنند‪.‬‬ ‫در کش��ور به نظر می رس��د روند تولید بدون افت تیراژ ادامه‬ ‫پیدا کند‪ .‬از این رو‪ ،‬قطعه س��ازان و زنجی��ره تامین هم باید‬ ‫هم راستای خودروسازان حرکت کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه طور قط��ع نمی توان منکر ش��د که تولید‬ ‫روزه��ای س��ختی را در پی��ش دارد‪ .‬برخ��ی تولیدکنندگان به‬ ‫کش��ورهای باثبات اقتص��ادی پناه برده اند ت��ا حاصل یک عمر‬ ‫تالش شان از بین نرود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬درحال حاضر با کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬تمام سرمایه‬ ‫در گ��ردش تولیدکنندگانی که کاالی خود را عرضه می کنند و‬ ‫هزین��ه ان را نمی توانند در مدت ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه دریافت کنند‪ ،‬نابود‬ ‫شده است‪ .‬سود اندک تولید و اندوخته های این صنعتگران برای‬ ‫توسعه‪ ،‬تعمیرات‪ ،‬جبران بخشی از خسارت های واردشده بر اثر‬ ‫کاهش ارزش پول ملی و زیان انباش��ته مانند بیماری سرطان‪،‬‬ ‫انها را به سمت نابودی کشانده است‪.‬‬ ‫جوان��روح ادام��ه داد‪ :‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬با توجه به اس��تقبال‬ ‫م��ردم برای جلوگیری از کاهش س��رمایه خ��ود و ثبت نام برای‬ ‫پیش خری��د خودروها به طور قطع تولید خ��ودرو با تیراژ باالتر‬ ‫باید ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی به فضای ناس��الم تولید اشاره کرد و گفت‪ :‬صنعتگر برای‬ ‫تامین سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز‪ ،‬به سمت بانک ها‬ ‫هدای��ت می ش��ود اما در نهای��ت تنها کس��انی می توانند از این‬ ‫تسهیالت استفاده کنند که بتوانند با رانت بیش از ارزش وثیقه‬ ‫خود وام دریافت کنند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬با ادامه این روند حیات تولید ادامه پیدا نمی کند‬ ‫و محصوالت از طریق تجارت تامین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط نامناسب صنعتی‬ ‫جوانروح درباره فضای تولیدی و تجاری ایران گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫برخی مس��ئوالن اقتصادی معتقدند برگشت سرمایه در تجارت‬ ‫زودت��ر از تولی��د اتف��اق می افتد و ب��ا دانش ناق��ص خود اعالم‬ ‫می کنند نقدینگی در اقتصاد ای��ران بیش از توان تولید داخلی‬ ‫افزایش یافته اس��ت و ناگزیر ارزش پ��ول ملی باید کاهش یابد‪.‬‬ ‫غاف��ل از انکه افزایش نقدینگی بر اثر کاهش ارزش پول ملی به‬ ‫وجود می اید و این جریان از اغاز انقالب در هر دولتی پیگیری‬ ‫ش��ده تا اینکه ارزش پول ملی م��ا درحال حاضر از ‪ ۷۰‬ریال در‬ ‫مقاب��ل هر دالر به ‪ ۲‬هزار برابر کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬هرچه‬ ‫ارزش پول ملی کاهش یابد نقدینگی بیشتری نیاز است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از طرف دیگر‪ ،‬کاهش بهره بانکی به جای حمایت‬ ‫از تولید در جهت افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی انجام‬ ‫می ش��ود به این صورت که کاهش بهره بانکی با افزایش نرخ ارز‬ ‫از طرف بانک مرکزی مصادف ش��ده و به طور مشخص با هدف‬ ‫هدایت س��رمایه به سمت خرید ارز و باال بردن نرخ ان با هدف‬ ‫از بی��ن بردن تولید اتفاق می افتد‪ .‬بنابراین‪ ،‬با کاهش ارزش پول‬ ‫مل��ی نه تنها نقدینگی پایین نمی اید بلکه عدد ان افزایش یافته‬ ‫و حرک��ت اقتصاد را کندتر می کند یا به حد توقف می رس��اند‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان و تولیدکنندگان از این امر مس��تثنا نیستند مگر‬ ‫انهایی که بتوانند با رانت قیمت های خود را اصالح و ارز ارزان تر‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫جوان��روح در پایان اظهار کرد‪ :‬در این موقعیت طبیعی اس��ت‬ ‫برخی برای حفظ دارایی خود‪ ،‬سرمایه شان را به کشورهای دیگر‬ ‫که دارای ثبات اقتصادی هستند‪ ،‬منتقل کنند‪.‬‬ ‫مالزی سومین خودرو ملی خود را تولید می کند‬ ‫به دنبال پیش��نهاد ماهاتیر محمد‪ ،‬نخست وزیر مالزی‬ ‫و بنیان گ��ذار صنعت خودرو ملی در این کش��ور‪ ،‬برای‬ ‫ساخت سومین نوع خودرو‪ ،‬مسئوالن این صنعت اعالم‬ ‫کردند قرار اس��ت مدل جدید تا ‪۲‬س��ال اینده به بازار‬ ‫عرضه ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬مالزی درصدد س��اخت‬ ‫خودرو جدیدی اس��ت ک��ه از فناوری های نوین در ان‬ ‫استفاده شده و قابل ارائه به بازارهای جهانی باشد‪ .‬این‬ ‫مدل تحت پروژه جدید خودرو ملی با عنوان ‪NNCP‬‬ ‫قرار دارد که ازس��وی نخس��ت وزیر ماهاتیر مطرح شده‬ ‫است‪ .‬محمد یوس��ف‪ ،‬رئیس گروه صنایع فناوری های‬ ‫نوین دولتی ‪ MIGHT‬درباره اقدام های انجام ش��ده‬ ‫در این زمین��ه گزارش داد‪ :‬براس��اس برنامه ریزی های‬ ‫انجام ش��ده نمون��ه اولیه این خودرو تا س��ال اینده به‬ ‫بازاره��ای داخلی مالزی و تا ‪۲‬س��ال اینده به بازارهای‬ ‫جهانی ارائه می شود‪ .‬بنابر این گزارش مراحل طراحی‬ ‫و نواوری و ازمایش��گاهی ان تا پایان امس��ال به پایان‬ ‫می رس��د‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در خودرو ملی جدید مالزی‬ ‫صد درص��د از تمام فناوری های نوین جهان در صنعت‬ ‫خودرو اس��تفاده خواهد شد و روش های تولید معمولی‬ ‫خ��ودرو را طی نخواهد کرد‪ .‬به گفته محمد یوس��ف‪،‬‬ ‫مالزی در فهرس��ت ‪۹‬کشور نخس��ت جهان در تولید و‬ ‫صادرات ب��ا فناوری های پیش��رفته به وی��ژه در عرصه‬ ‫خ��ودرو ان ه��م با ظرفی��ت و توانمندی باالس��ت که‬ ‫همگی ناشی از بکارگیری از نتایج تازه ترین پژوهش ها‬ ‫در این زمینه است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫تولیدکنندگان دس��ت کم ‪۲۰‬نشان خودرو در جهان در‬ ‫این کش��ور دفتر و نمایندگی دارند و مالزی می تواند با‬ ‫این صنایع پرقدرت نیز برای س��اخت خودرو همکاری‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬شرکت ملی خودروسازی مالزی با عنوان‬ ‫پروتون در س��ال ‪۱۳۶۱‬خورش��یدی (‪ ۱۹۸۳‬میالدی)‬ ‫ازسوی ماهاتیر محمد نخست وزیر وقت مالزی تاسیس‬ ‫ش��د‪ .‬ای��ن ش��رکت در طول ی��ک دهه بعد توانس��ت‬ ‫‪۴۷‬درص��د بازار داخلی این کش��ور ب��ا جمعیت حدود‬ ‫‪۳۰‬میلی��ون نفر را در اختیار بگیرد زی��را دولت مالزی‬ ‫مردم این کش��ور را برای اس��تفاده از خودروهای ملی‬ ‫از طریق ارائه وام خرید تش��ویق می ک��رد‪ .‬اما این رقم‬ ‫به دلیل کاهش میزان رقابت پذیری این ش��رکت درباره‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش و رقابت ش��دید خودروهای‬ ‫خارجی تا س��ال ‪ )۲۰۱۷(۱۳۹۵‬ب��ه ‪۱۴‬درصد کاهش‬ ‫یافت‪ .‬شرکت خودروسازی چینی ‪Zhejiang Geely‬‬ ‫‪ Holding Group‬س��ال گذشته ‪۴۹.۹‬درصد سهام‬ ‫شرکت خودروسازی پروتون را خریداری کرد‪« .‬پرودوا»‬ ‫و «نازا» دو ش��رکت دیگر خودروسازی مالزی هستند‪.‬‬ ‫خودروس��ازی پرودا نیز سال گذشته ‪۴۰‬درصد از سهام‬ ‫اتحادیه خودروس��ازی مالزی را به خود اختصاص داده‬ ‫بود و بسیاری از تولیداتش را در داخل مالزی به فروش‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫ماهاتی��ر محمد‪ ،‬نخس��ت وزیر جدید مال��زی پس از‬ ‫بازگش��ت به قدرت در اردیبهش��ت امس��ال پیشنهاد‬ ‫س��اخت خودرو سوم ملی در این کشور را مطرح کرد و‬ ‫موضوع را مورد پیگیری قرار داد‪.‬‬ ‫واردات اتوبوس های کارکرده صحت دارد؟‬ ‫این روزها در حالی برخی سایت ها و خبرگزاری ها‪،‬‬ ‫برنامه ریزی برخی شرکت ها برای واردات اتوبوس های‬ ‫کارکرده به ناوگان اتوبوس��رانی را زمزمه می کنند که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اع�لام کرده چنین‬ ‫مجوزی صادر نکرده اس��ت و با واردکنندگان برخورد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در مرداد امس��ال ‪۱۸۳‬مینی بوس و‬ ‫میدل باس و ‪۵۹‬اتوبوس در داخل کش��ور تولید ش��د؛‬ ‫اگرچه تولید اتوبوس در این ماه در مقایس��ه با مرداد‬ ‫سال گذش��ته(‪۱۶۲‬اتوبوس) کاهش داشت اما در تیر‬ ‫امسال ‪۷۸‬اتوبوس و همچنین در بهار امسال هزار و ‪۲‬‬ ‫اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و ون در کشور تولید شد‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته خبرها حاکی از ان بود که برخی‬ ‫س��ازمان ها به بهانه تحریم به دنبال واردات اتوبوس به‬ ‫کشور هستند و در حالی که خطوط تولید اتوبوس های‬ ‫داخلی به دلیل کمبود تقاضا‪ ،‬با کمتر از ظرفیت اسمی‬ ‫خ��ود تولید می کنند و ظرفیت تولیدکنندگان داخلی‬ ‫بدون اس��تفاده مانده‪ ،‬به دنبال واردات ان هم واردات‬ ‫اتوبوس های دست دوم درون شهری هستند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند‪ ،‬مشکل اصلی در این ماجرا‪،‬‬ ‫تابع سازمان اتوبوس��رانی تهران برای واردات ‪۱۰‬هزار‬ ‫اتوبوس دس��ت دوم با اس��تانداردهای ی��ورو ‪ ۵ ،۴‬و ‪۶‬‬ ‫درخواس��ت داده اند اما تاکن��ون وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت با ورود این اتوبوس ها موافقت نکرده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬روزانه بخشی از مسافران با خودروهای‬ ‫ش��خصی جابه ج��ا می ش��وند و با در نظ��ر گرفتن این‬ ‫موضوع و استاندارد ظرفیت جابه جایی مسافر در سطح‬ ‫شهر تهران‪ ،‬حدود ‪۱۰‬هزار اتوبوس جدید برای توسعه‬ ‫ناوگان حمل ونقل شهری مورد نیاز است‪.‬‬ ‫کم توجهی دولت و همچنین شهرداری ها به تولیدات‬ ‫داخل اس��ت زیرا اتوبوس به عنوان کاالیی گران قیمت‬ ‫و س��رمایه ای‪ ،‬چندان امکان فروش به طور شخصی به‬ ‫افراد را نداش��ته و باید در قال��ب قراردادهای کالن به‬ ‫فروش برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹شایعه واردات اتوبوس‬ ‫در این پیون��د‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ورود‬ ‫اتوبوس های کارکرده به کش��ور را ش��ایعه ای بی پایه و‬ ‫اساس دانسته و اعالم کرده است که این وزارتخانه هیچ‬ ‫مج��وزی ب��رای واردات اتوبوس دس��ت دوم و کارکرده‬ ‫صادر نکرده و صد درصد با این موضوع مخالف است‪.‬‬ ‫امیرحس��ین قنات��ی‪ ،‬مدیرکل دفتر صنای��ع خودرو و‬ ‫نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫کش��ور جای خودروهای اس��قاطی نیس��ت و اگر چنین‬ ‫اتفاقی افتاده باشد‪ ،‬به شدت با ان برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬بررس��ی ها حاک��ی اس��ت برخی‬ ‫شرکت های بخش خصوصی وابسته به اتوبوسرانی در‬ ‫راستای اجرای برنامه صرفه جویی در مصرف سوخت و‬ ‫همچنین مصوبه های هوای پاک‪ ،‬واردات اتوبوس های‬ ‫درون شهری دست دوم و کارکرده را در برنامه دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات از اتحادیه اروپا‬ ‫‹ ‹برنامه ری�زی ب�رای واردات ‪۱۰‬ه�زار‬ ‫اتوبوس کارکرده‬ ‫غالمحسین مصلح‪ ،‬رئیس هیات مدیره یک شرکت‬ ‫بخش خصوصی که زیر نظر شرکت اتوبوسرانی تهران‬ ‫فعالیت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رکت در تالش است تا‬ ‫اتوبوس های تا ‪۳‬س��ال کارکرده خارجی را به کش��ور‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬واردات اتوبوس های نو به کش��ور‬ ‫ممنوع اس��ت اما بررس��ی ها نش��ان می ده��د ناوگان‬ ‫اتوبوس شهری تهران با عمر متوسط باالی ‪۱۱‬سال از‬ ‫علل اصلی االیندگی هوای پایتخت به شمار می رود‪.‬‬ ‫مصل��ح اظهارک��رد‪ :‬ش��رکت های بخ��ش خصوصی‬ ‫این فع��ال صنع��ت حمل ونقل ش��هری گفت‪ :‬این‬ ‫اتوبوس ه��ا از اتحادی��ه اروپا و کش��ورهایی همچون‬ ‫فرانسه‪ ،‬المان و اسپانیا وارد می شوند و در این زمینه‬ ‫مذاکره های الزم به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫وی تاکیدک��رد‪ :‬ورود ای��ن تعداد اتوبوس مس��تلزم‬ ‫تامین ارز‪ ،‬دریافت مجوز قانونی و موافقت بانک ایرانی‬ ‫برای انجام نقل و انتقال های مالی است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بخش خصوصی ادام��ه داد‪ :‬صرفه جویی‬ ‫در مصرف س��وخت و هوای پاک از مواردی است که‬ ‫بای��د دولت برای تحقق ان یارانه بپردازد و ما درصدد‬ ‫هستیم این یارانه برای واردات اتوبوس های دست دوم‬ ‫تخصیص یابد تا الودگی هوا کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره این ش��رکت حمل ونقل شهری‬ ‫اظهارکرد‪ :‬واردات هر اتوبوس با ش��رایط یادشده با ارز‬ ‫دولتی‪ ،‬حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان تمام می ش��ود که‬ ‫نصف نرخ اتوبوس های ساخت داخل است‪.‬‬ ‫وی ب��ه ممنوعی��ت واردات موت��ور‪ ،‬گیربک��س و‬ ‫دیفرانس��یل به دلیل تحریم ها اشاره کرد و توضیح داد‪:‬‬ ‫برای س��اخت اتوبوس در داخل‪ ،‬موتور و گیربکس از‬ ‫خارج وارد می ش��ود که نیازمن��د پرداخت تعرفه های‬ ‫گمرک��ی‪ ،‬همچنی��ن مالی��ات ارزش افزوده و س��ایر‬ ‫هزینه هاست اما واردات اتوبوس کارکرده مشمول این‬ ‫هزینه ها نمی شود‪.‬‬ ‫مصلح یاداور شد‪۱۶ :‬شرکت زیرمجموعه اتوبوسرانی‬ ‫ته��ران به دنبال واردات این تعداد اتوبوس کارکرده به‬ ‫کشور هستند اما تاکنون هیچ حمایتی از سوی دولت‬ ‫برای نوسازی ناوگان انجام نشده است‪.‬‬ ‫گفتنی است مشتریان و خریداران اصلی اتوبوس ها‬ ‫‪۳‬گ��روه س��ازمان ش��هرداری های وزارت کش��ور‪،‬‬ ‫شهرداری ها و شرکت تعاونی اتوبوسرانی هستند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حمله به زمان‬ ‫شاید خودرو دیفرانسیل عقب هولدن کومودور به تاریخ پیوسته‬ ‫باشد اما این خودروساز از پرفورمنس خداحافظی نکرده و به تازگی‬ ‫کانس��پت تایم اتک را معرفی کرده اس��ت‪ .‬این خودرو که تنها در‬ ‫دنی��ای مجازی حضور دارد کام ً‬ ‫ال توس��ط ج��ی ام هولدن طراحی‬ ‫شده و ادای احترامی به اولین پیروزی این شرکت در ‪Bathurst‬‬ ‫سال ‪ 1968‬محسوب می ش��ود‪ .‬اگرچه شنیدن اینکه کانسپت یاد‬ ‫ش��ده تنها در دنیای مجازی دیده می شود کمی ناامیدکننده است‬ ‫اما هول��دن می گوید این خ��ودرو برای ارائ��ه حداکثر پرفورمنس‬ ‫طراحی شده اس��ت‪ .‬کانسپت تایم اتک از چهار پیشران ه الکتریکی‬ ‫استفاده می کند‪ .‬هر پیش��ران ه الکتریکی قدرت ‪ 335‬اسب بخاری‬ ‫داشته و باعث می شوند کانسپت چهار چرخ محرک هولدن قدرت‬ ‫ترکیبی ‪ 1341‬اسبی و گشتاور ‪ 3240‬نیوتون متری داشته باشد‪.‬‬ ‫با توجه به این ارقام بزرگ هولدن می گوید خودرو یاد شده شتاب‬ ‫صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در س��اعت ‪ 1/25‬ثانیه ای و حداکثر س��رعت‬ ‫‪ 480‬کیلومتر در ساعتی خواهد داشت‪ .‬این برند همچنین تخمین‬ ‫می زند خودرو یاد شده می تواند یک دور پیست مونت پانوراما را در‬ ‫حدود ‪ 1‬دقیقه و ‪ 29/30‬ثانیه طی کند‪ .‬به عنوان بخشی از فرایند‬ ‫تمرکز روی پرفورمنس حداکثری‪ ،‬این خودرو با یک شاسی کربن‬ ‫کامپوزیتی که از س��اختار شانه عسلی س��لولزی تشکیل می شود‬ ‫تصور ش��ده است‪ .‬تایم اتک همچنین دارای قطعات فیبر کربنی و‬ ‫‪ 10‬مدل خودرویی که راه ‪ C8‬کوروت موتور وسط را هموار کردند‬ ‫رویایی که هیچ گاه خاموش نشد‬ ‫گرندپری ‪ ۱۲‬س�اعته سبرینگ در س�ال ‪ ۱۹۵۷‬است‪.‬‬ ‫راننده ای با ن�ام جان فیچ (‪ )John Fitch‬تنها پس از ‪۲‬‬ ‫ساعت رقابت در یک کوروت س�وپر اسپرت‪ ،‬خود را به‬ ‫بیرون از پیس�ت پرت می کند‪ .‬انچه به مقامات مسئول‬ ‫ب�ه صورت رس�می گفته ش�ده‪ ،‬مش�کل در بوش�ینگ‬ ‫سیستم دیفرانسیل عقب بوده‪ ،‬اما دلیل واقعی برای این‬ ‫کناره گیری زود هنگام این اس�ت که «فیچ» نتوانس�ته‬ ‫‪01‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪05‬‬ ‫«گرم�ا» را تحمل کند‪ .‬لوله های اگ�زوز به درون بدنه ای‬ ‫که به صورت ازمایش�ی از جنس منیزیم س�اخته شده‪،‬‬ ‫نف�وذ کرده بودن�د و پای راننده را تا اس�تانه س�وخت‬ ‫پیش بردن�د‪ .‬زورا ارکوس‪ -‬دانت�وف (‪Zora Arkus-‬‬ ‫‪ ،)Duntov‬پیشوای کوروت در ان زمان‪ ،‬پس از ارزیابی‬ ‫دالیل این شکست‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬منبع گرما می بایست در‬ ‫پشت سر راننده باشد‪.‬‬ ‫‪ 882-XP‬کوروت پروتوتایپ مدل ‪۱۹۷۰‬‬ ‫فورد با ارائه مدل دی ماتسو پانترا در نمایشگاه نیویورک در سال ‪ ۱۹۷۰‬سر و صدای عجیبی به‬ ‫پا کرد و مسئوالن جنرال موتورز برای غلبه بر این جو‪ ،‬کانسپت ‪ 882-XP‬را معرفی کردند که یک‬ ‫خودرو دیفرانسیل عقب با قطعاتی از «اولدزموبیل تورنادو» بود‪.‬‬ ‫‪ 895-XP‬مدل ‪۱۹۷۲‬‬ ‫محصول مشترک جنرال موتورز و «رینالدز متالز» با بدنه ای از جنس الومینیوم‪ ،‬وزنش به اندازه‬ ‫ن تمام می شد‬ ‫‪ ۲۲۶‬کیلوگرم سبک تر از نمونه با بدنه فوالدی بود‪ .‬اما ساخت این خودرو بسیار گرا ‬ ‫و بنابراین‪ ،‬راهی به خط تولید پیدا نکرد‪.‬‬ ‫تو روتور مدل ‪۱۹۷۳‬‬ ‫این خودرو که در نمایشگاه فرانکفورت به نمایش درامد‪ ،‬ترکیبی از شاسی پورشه ‪ 914‬و یک‬ ‫موتور وانکل ‪ ۱۸۰‬اسب بخاری را در خود داشت که در پوششی از بدنه با طراحی جنرال موتورز‬ ‫قرار گرفته بودند‪.‬‬ ‫فور روتور مدل ‪۱۹۷۳‬‬ ‫در سالن نمایشگاه پاریس در سال ‪ ،۱۹۷۳‬طراحی مورد عالقه «ارکوس‪-‬‬ ‫دانتوف» حضور داشت؛ ان هم با دو موتور وانکل که با چرخ های عقب ارتباط‬ ‫داشتند‪ .‬پس از مختومه شدن برنامه موتورهای «روتاری» در جنرال موتورز‪،‬‬ ‫این کمپانی موتورهای بلوک کوچک ‪ 8-V‬را بر اساس برنامه های پیشرانه‬ ‫خود قرار داد و این خودرو موسوم به «ائرو‪-‬وت» را ارائه کرد‪.‬‬ ‫ایندی مدل ‪۱۹۸۶‬‬ ‫این خودرو برجسته تکنولوژیک مجهز به یک ‪ 8-V‬تووین‪-‬توربو بود‪ ،‬چهار چرخ متحرک‬ ‫داشت و از سیستم های تعلیق هوشمند و سیستم فرمان چهار چرخ استفاده‬ ‫می کرد‪ .‬این مدل در سال ‪ ۱۹۹۰‬به ‪ CERV III‬تغییر‬ ‫نام داد و در نسخه جدید از‬ ‫یک موتور بزرگ تر و‬ ‫پنل های سبک تر در‬ ‫بدنه بهره مند شد‪.‬‬ ‫از ان زم�ان ب�ه بع�د‪ ،‬روی�ای «ارکوس‪-‬دانتوف» در‬ ‫تولید یک کوروت موتور وس�ط‪ ،‬هیچ گاه خاموش نشد و‬ ‫میراث وی به صورت مجموعه ای از نمونه های ازمایشی‪،‬‬ ‫پروتوتایپ‪ ،‬کانس�پت و برخی مدل ه�ای تولیدی که در‬ ‫اخر به ش�ورولت کوروت ‪ C8‬مدل ‪ ۲۰۲۰‬می رس�ند‪ ،‬در‬ ‫دنیای خودرو باقی ماند‪.‬‬ ‫تیتانیومی در سیس��تم تعلیق و بدنه ای از جنس کربن کوالر است‪.‬‬ ‫علیرغ��م حضور در دنیایی غیرواقعی‪ ،‬هولدن گفته کانس��پت تایم‬ ‫اتک با همکاری تیم مهندسی اش توسعه یافته است‪ .‬انها با استفاده‬ ‫از مدل خلق ش��ده با پرینت س��ه بعدی دیجیتالی اقدام به طراحی‬ ‫تایم اتک کرده اند‪ .‬اگرچه تصمیم هولدن برای معرفی یک کانسپت‬ ‫در دنیای مجازی عجیب به نظر می رسد اما مدیر طراحی این برند‬ ‫گفته اس��ت‪ :‬پایان نمایشگاه های خودرویی در استرالیا حفره ای در‬ ‫فرهنگ خودرویی این کشور ایجاد کرده و ما هم نمی توانیم لذت‪،‬‬ ‫هیجان و خالقیت خود با س��اخت خودروهای کانسپت فیزیکی را‬ ‫به عموم مردم نشان دهیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ب ام و پیکاپ هرگز‬ ‫ب ام و ق��ول خود درباره عدم پیروی از مرس��دس بنز و ورود به‬ ‫بازار پیکاپ ها را تکرار کرده اس��ت‪ .‬این خودروس��از معتقد است‬ ‫بازار پیکاپ های لوکس به اندازه ای کوچک اس��ت که ارزش ورود‬ ‫به ان را ندارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ب ام و مسئول توسعه خودروهای این برند در‬ ‫مصاحبه با نشریه موتورینگ گفته است‪ :‬ما تا به اینجا هر کاری‬ ‫کرده ایم؛ اما س��اخت پیکاپ اص ً‬ ‫ال با ماموریت ما سازگاری ندارد‪.‬‬ ‫از نظ��ر ما کالس پیکاپ های لوکس بس��یار کوچک بوده زیرا ما‬ ‫محصوالتی با قیمت باال داریم‪.‬‬ ‫بن��ا به گفت ه ‪ ،Klaus Fröhlich‬تنه��ا برخی بازارها همچون‬ ‫استرالیا و شاید امریکای شمالی تقاضای کافی برای تولید پیکاپی‬ ‫لوکس و سودده دارند‪.‬‬ ‫این مدیر بلند پایه اس��تفاده از پلتفرم های کنونی این ش��رکت‬ ‫برای س��اخت پیکاپ را رد کرده و تولید چنین پیکاپی با استفاده‬ ‫از شاسی مونوکوک را بسیار سطحی دانسته است‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ب ام و نیازمند اس��تفاده از شاس��ی بدنه روی فریم برای س��اخت‬ ‫پی��کاپ بوده و خب هزین ه چنین کاری بس��یار باال بوده و ارزش‬ ‫تجاری ندارد‪.‬‬ ‫مرس��دس بنز به خاطر رابط ه نزدیکی که با رنو و نیس��ان دارد‬ ‫بر این مش��کل فائق امده و ‪ X‬کالس را س��اخته اس��ت‪ .‬پیکاپ‬ ‫‪06‬‬ ‫‪ CERV I‬مدل ‪۱۹۶۰‬‬ ‫«ارکوس‪ -‬دانتوف» برای بررسی‬ ‫نظریه هایش‪ ،‬مدل تک سرنشینه‬ ‫«وسیله نقلیه تحقیقاتی تجربی‬ ‫شورولت» یا ‪ CERV‬را ساخت‪ .‬این‬ ‫خودرو با یک موتور ‪ 8-V‬به قدرت ‪ ۳۵۳‬اسب بخار همراه بود که از‬ ‫طریق یک گیربکس ‪ ۴‬دنده‪ ،‬چرخ های عقب را به حرکت در می اورد‪.‬‬ ‫‪ CERV I‬به عنوان نمونه ازمایشی برای مدل تولیدی ‪ C2‬کوروت‬ ‫بود که در ان از یک سیستم تعلیق مستقل در عقب استفاده می شد‪.‬‬ ‫ارکوس‪ -‬دانتوف پس از اینکه با این خودرو به سمت رشته کوه های‬ ‫راکی رفت‪ ،‬سرعت ‪ ۳۳۱‬کیلومتر بر ساعت را در پیست ازمایشی‬ ‫«میلفورد» (متعلق به جنرال موتورز) نیز تجربه کرد‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫مرسدس شاس��ی بدنه روی فریم مشترک با نیس��ان ناوارا و رنو‬ ‫االسکان دارد‪.‬‬ ‫اوایل سال جاری خبرهایی درباره فشار نمایندگی های ب ام و در‬ ‫استرالیا به شرکت برای ساخت رقیب مرسدس ‪ X‬کالس منتشر‬ ‫ش��د‪ .‬مدیرعامل ب ام و اس��ترالیا در ان زم��ان گفته بود‪ :‬ما عالقه ‬ ‫بس��یار زیادی به پیکاپ ها داریم و معتقدیم که ب ام و باید نگاهی‬ ‫به این کالس داشته باشد‪.‬‬ ‫در این بین نزدیک ترین س��اخته به پی��کاپ کارخانه ای ب ام و‬ ‫تولید بخش پرفورمنس ‪ M‬بوده است‪ .‬این تیم مهندسی چندین‬ ‫نسل سری ‪ 3‬را به پیکاپ های کوچک تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪ CERV II‬مدل ‪۱۹۶۴‬‬ ‫مدل بع�دی ‪ CERV‬ارکوس‪ -‬دانتوف‪،‬‬ ‫این رودس�تر اسپرت بود‪ .‬در این خودرو‪،‬‬ ‫یک شاس�ی «مونوک�وک»‪ ،‬مجهز به یک‬ ‫موت�ور ‪ 8-V‬بلوک کوچ�ک با حجم ‪6/2‬‬ ‫بود که از طریق دو ترانس اکس�ل‪ ،‬تم�ام چهار چرخ را به گردش‬ ‫درمی اورد (فراری ‪ FF‬نیز از یک ترکیب مشابه استفاده می کند)‪.‬‬ ‫محاس�بات این پیش بینی را می کرد که این خودرو در کمتر از ‪۳‬‬ ‫ثانیه به س�رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر س�اعت برسد و حداکثر سرعتی‬ ‫برابر ‪ ۳۴۴‬کیلومتر بر ساعت داشته باشد‪.‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪08‬‬ ‫استرو ‪ II‬مدل ‪۱۹۶۸‬‬ ‫بخ�ش تحقیق�ات و توس�عه‬ ‫جنرال موت�ورز در پاس�خ ب�ه م�دل‬ ‫مس�ابقه ای موفق ف�ورد ‪ ،GT40‬یک‬ ‫کانس�پت قابل توجه برای نمایش�گاه‬ ‫اتومبیل نیویورک در ان س�ال ها اماده کرد‪ .‬پیشرانه شامل یک‬ ‫موت�ور بلوک بزرگ ‪ 8-V‬با قدرت ‪ ۳۹۰‬اس�ب بخار بود که از یک‬ ‫ترانس اکسل ‪ ۲‬سرعته از پونتیاک تمپست استفاده می کرد‪.‬‬ ‫کادیالک سی ین مدل ‪۲۰۰۲‬‬ ‫کادیالک ‪ ۱۰۰‬سالگی خود را با این سوپرماشین جشن گرفت‪ .‬سی ین‬ ‫یک خودرو دو سرنشینه با طراحی تیغه ای بود که یک پیشرانه ‪ 12-V‬با‬ ‫گنجایش ‪ 7/5‬لیتر و قدرت ‪ ۷۵۰‬اسب بخار در خود داشت و برای انتقال‬ ‫قدرت از گیربکس ‪ ۶‬سرعته مجهز به پدال شیفتر استفاده می کرد‪ .‬در‬ ‫همین حال‪ ،‬یک بدنه کمپوزیت کربنی باعث شد تا وزن خودرو در این پروژه در همان سطح ‪ ۱۵۲۰‬کیلوگرم‬ ‫باقی بماند‪ .‬البته این خودرو نامی از «کوروت» به همراه نداشت‪ ،‬ولی شبیه به هیچ کدام از کانسپت های دیگر‬ ‫موتور وسط نبود‪.‬‬ ‫طرح های پیشنهادی مهندسی ‪ C7‬بین سال های ‪ ۲۰۰۶‬تا ‪۲۰۰۷‬‬ ‫در این زمان‪ ،‬نمونه موتور وس��ط کوروت‪ ،‬بیش از هر چیز به «تولید» نزدیک شده‬ ‫بود‪ .‬گروه کوروت در س��ال ‪ ۲۰۰۶‬ش��روع به بررس��ی راه های بهبود عملکرد طراحی‬ ‫موتور وسط و اصالح دوباره ابعاد خودرو برای این منظور کرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬دپارتمان‬ ‫طراح��ی جنرال موت��ورز‪ ،‬یک مدل «خ��اک رس» با ابعاد واقعی تولید کرد و س��پس‬ ‫‪10‬‬ ‫نوبت به ده ها نمونه با مقیاس های مختلف رس��ید‪ .‬اما رکورد بی سابقه و ورشکستگی‬ ‫جنرال موتورز در س��ال ‪ ۲۰۰۹‬باعث ش��د تا ای��ن برنامه ناتمام بماند‪ .‬اما مس��ئوالن‬ ‫سرس��ختانه رویای «موتور وس��ط» را دنبال کردند؛ واحد مهندسی که کار خود را در‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۶‬اغاز کرده‪ ،‬در نهایت میوه خود را در سال ‪ ۲۰۲۰‬برداشت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اختالف مجلس با سازمان هواپیمایی درباره نرخ بلیت پروازهای اربعین‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی معتقد است نرخ‬ ‫اعالم ش��ده برای پرواز تهران‪-‬نجف‪-‬ته��ران به بهای ‪ ۲‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬گران اس��ت و نرخ مناس��ب برای این پرواز‪ ،‬یک میلیون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تومان است‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫محمدرضا رضایی کوچی گفت‪ :‬کمیسیون عمران مجلس از شرکت های‬ ‫هواپیمایی خواس��ته که قیمت بلیت هواپیما ب��رای پروازهای اربعین‪،‬‬ ‫حدود یک میلیون و ‪ 600‬هزار تومان باش��د‪ .‬اعتراض رئیس کمیسیون‬ ‫عمران مجلس به نرخ پروازهای اربعین در حالی اس��ت که س��خنگوی‬ ‫سازمان هواپیمایی کش��وری نرخ تعیین شده برای بلیت پرواز تهران‪-‬‬ ‫نجف‪-‬ته��ران در ای��ام اربعین را حاصل توافق ش��رکت های هواپیمایی‬ ‫اعالم کرد‪ .‬رضا جعفرزاده با بیان اینکه نرخ اعالم شده درباره پروازهای‬ ‫اربعین‪ ،‬حاصل توافق رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت های‬ ‫هواپیمایی و نیز توافق ش��رکت های هواپیمایی با یکدیگر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع شرکت های هواپیمایی در این توافق محاسبات ویژه کسب‬ ‫و کار خ��ود را انج��ام داده و عوامل مختلف موث��ر در نرخ گذاری را در‬ ‫نظر گرفته اند‪ .‬رئیس روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی کشوری اضافه‬ ‫کرد‪ :‬قیمت بلیت پرواز در ایام اربعین برای مسیر تهران‪-‬نجف‪-‬تهران و‬ ‫تهران‪-‬بغداد‪-‬ته��ران به صورت دوطرفه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان و‬ ‫به صورت یکطرفه یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان است‪ .‬همچنین پرواز‬ ‫مشهد‪-‬نجف‪-‬مشهد به صورت دوطرفه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان و‬ ‫ب��ه صورت یکطرفه یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان قیمت دارد‪ .‬قیمت‬ ‫پرواز از سایر شهرها نیز مشابه قیمت پروازهای تهران است‪ .‬سخنگوی‬ ‫سازمان هواپیمایی کش��وری با اشاره به برنامه ریزی برای فروش بدون‬ ‫مش��کل بلیت ه��ای اربعین گفت‪ :‬به زودی اس��امی مراکز مجاز فروش‬ ‫پروازهای اربعین اعالم خواهد ش��د‪ .‬جعفرزاده با بیان اینکه نرخ اعالم‬ ‫ش��ده برای دو مس��یر پروازی از مشهد و تهران به نجف و بغداد‪ ،‬تغییر‬ ‫ت هواپیما ازاد اس��ت و سازمان هواپیمایی‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ بلی ‬ ‫کشوری نمی تواند برای شرکت های هوایی در این زمینه تعیین تکلیف‬ ‫کند‪ .‬بااین حال مدیران شرکت های هواپیمایی برای کمک به زائران این‬ ‫مسیر و سفر معنوی نرخ ها را در این حد حفظ کردند‪.‬‬ ‫باتوجه به صدور حکم دادگاه الهه به نفع ایران بیان شد‬ ‫افزایش امیدواری به ورود هواپیما های برجامی‬ ‫اسمان اسیابانی‬ ‫صدور رای دادگاه بین المللی الهه به سود ایران‪ ،‬امیدواری ها نسبت‬ ‫به ورود هواپیماهای نو به کش�ورمان را افزایش داده اس�ت‪ .‬براساس‬ ‫حکمی که دادگاه الهه در هفته های گذش�ته صادر کرد‪ ،‬دولت امریکا‬ ‫از اعمال تحریم در حوزه هایی که جان انس�ان ها را به خطر می اندازد‪،‬‬ ‫منع ش�د‪ .‬یک�ی از این حوزه ه�ا صنعت هوان�وردی و تامین قطعات و‬ ‫پ�س از اجرایی ش�دن برجام‪ ،‬ای�ران ق�رارداد خرید ‪۱۰۰‬‬ ‫ایرباس‪ ۸۰ ،‬بوئینگ و ‪ ۲۰‬ای تی ار را با ش�رکت های س�ازنده‬ ‫ای�ن هواپیماها به امضا رس�اند اما تاکن�ون فقط ‪ ۳‬ایرباس و‬ ‫‪ ۱۳‬ای تی ار وارد کش�ور ش�ده و قرارداد با بوئینگ در عمل‬ ‫لغو ش�ده است‪ .‬شرکت های هواپیماساز موظف هستند برای‬ ‫فروش هر هواپیمایی که دست کم ‪ ۱۰‬درصد تجهیزات انها از‬ ‫سوی شرکت های امریکایی ساخته شده از وزارت خزانه داری‬ ‫این کش�ور مجوز دریاف�ت کنند و اکن�ون باتوجه به خروج‬ ‫امریکا از برجام‪ ،‬این ش�رکت ها ام�کان تحویل هواپیماهای‬ ‫خریداری ش�ده را به ایران ندارند‪ .‬گرچ�ه بعد از صدور رای‬ ‫دی�وان الهه‪ ،‬امریکا اعالم کرد از پیمان مودت خارج خواهد‬ ‫تجهیزات هوایی است و بر همین اساس‪ ،‬مسئوالن و کارشناسان حوزه‬ ‫هوای�ی معتقدند این حکم‪ ،‬می تواند بس�تر ورود هواپیماهای جدید و‬ ‫قطعات مورد نیاز صنعت هوانوردی به کشورمان را فراهم کند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬دیوان بین المللی الهه پس از رسیدگی به‬ ‫درخواست ایران مبنی بر مغایرت تصمیم امریکا یعنی خروج از برجام‬ ‫و برق�راری تحریم های اقتص�ادی علیه ایران با پیم�ان مودت ‪۱۹۵۵‬‬ ‫احتمال تداوم ورود هواپیما به ایران‬ ‫ش�د تا ملزم به رعایت رای دیوان الهه نباش�د اما در ایران‪،‬‬ ‫امیدواری نسبت به اجرای این رای و فراهم شدن بستر ورود‬ ‫هواپیماهای نو شکل گرفته است‪ .‬اصغر فخریه کاشان‪ ،‬عضو‬ ‫ارش�د تیم مذاکره کننده خرید هواپیماها با اش�اره به تاثیر‬ ‫ای�ن رای در خرید هواپیماهای نو و ورود انها به ایران گفت‪:‬‬ ‫وقتی باالترین نهاد قضایی بین المللی به س�ود ایران و علیه‬ ‫امری�کا حکم داده‪ ،‬می توان امیدوار ب�ود قراردادها بار دیگر‬ ‫وارد روند مثبتی شوند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با این حکم شرکت های‬ ‫هواپیماس�از می توانند از نظر حقوقی‪ ،‬پشتوانه ای قوی برای‬ ‫فروش هواپیما به ایران داش�ته باش�ند؛ هرچند همچنان با‬ ‫مش�کل دریافت مجوز از دولت امریکا ب�رای خرید هواپیما‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۳۴‬شمس�ی)‪ ،‬حکمی ص�ادر و در ان اعالم کرد برخی از‬ ‫تحریم ه�ای ضد ایران�ی امریکا مرتبط با برخی حق�وق و تعهدات دو‬ ‫طرف در معاهده مودت است‪.‬‬ ‫براس�اس اعالم دیوان اله�ه‪ ،‬تحریم های امریکا به ایران خس�ارت‬ ‫اقتصادی به وی�ژه در صنعت هوانوردی وارد کرده و به دلیل تحریم ها‪،‬‬ ‫تهی�ه غ�ذا و دارو دش�وارتر ش�ده و بانک ها مش�غول خ�ارج کردن‬ ‫روبه رو هستیم‪ .‬فخریه کاش�ان با بیان اینکه ایران می تواند‬ ‫مذاک�ره خود ب�ا ش�رکت های هواپیماس�از مانن�د ایرباس‪،‬‬ ‫ای تی ار و دیگر ش�رکت ها را از سر بگیرد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬البته‬ ‫واکن�ش امریکا در مقابل این حک�م بین المللی تعیین کننده‬ ‫خواهد بود؛ با این حال‪ ،‬حکم دادگاه الهه الزم االجراس�ت و‬ ‫در صورت خودداری این کش�ور از اجرای ان‪ ،‬ممکن اس�ت‬ ‫این بحث حتی در ش�ورای امنیت س�ازمان مل�ل نیز مطرح‬ ‫ش�ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به ط�ور قطع صدور ای�ن حکم برای ما‬ ‫امیدوارکننده اس�ت اما برای اظهارنظ�ر قطعی درباره اینده‬ ‫قراردادهای خرید هواپیما از سوی ایران باید منتظر واکنش‬ ‫امریکا و پیگیری شرکت های هواپیماساز باشیم‪.‬‬ ‫یکی از کارشناس�ان صنعت هوانوردی معتقد اس�ت‬ ‫گرچ�ه در حکم دیوان الهه‪ ،‬به مس�ئله خرید هواپیما‬ ‫به طور مس�تقیم اش�اره نش�ده اما می توان برداشتی‬ ‫مبنی بر فراهم بودن زمینه خرید هواپیمای جدید نیز‬ ‫از این حکم داشت‪.‬‬ ‫علیرض�ا منظری در گفت وگو با ما با اش�اره به حکم‬ ‫اله�ه اظهار ک�رد‪ :‬دیوان اله�ه با صدور ای�ن حکم از‬ ‫امریکا خواس�ته در چارچوب تعه�د منطبق با پیمان‬ ‫مودت تا ص�دور حکم نهایی‪ ،‬مالحظات�ی را در زمینه‬ ‫تج�ارت ازاد و نق�ل و انتق�ال مال�ی مرتبط ب�ا موارد‬ ‫انسان دوس�تانه مانند لوازم‪ ،‬قطعات و خدمات مربوط‬ ‫به ایمنی هوانوردی کشوری رعایت کند‪.‬‬ ‫منظ�ری افزود‪ :‬با در نظر گرفت�ن این حکم می توان‬ ‫به حکم نهایی نیز امیدوار بود زیرا این حکم دست کم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫زمینه ورود هواپیما فراهم شد‬ ‫نش�ان می دهد که دیدگاه جمهوری اسلامی ایران از‬ ‫نظر حقوق�ی درباره مخالفت با برق�راری تحریم ها‪ ،‬از‬ ‫س�وی جامعه بین المللی قابل پذیرش اس�ت؛ بنابراین‬ ‫دول�ت امریکا مجاز به برقراری تحریم در زمینه خرید‬ ‫و فروش ل�وازم و قطع�ات هواپیما و س�ایر تجهیزات‬ ‫هوان�وردی و خدم�ات تعمیر و نگهداری انها نیس�ت‬ ‫زیرا برای جان انسان ها و ایمنی هوانوردی خطرافرین‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به گفته این کارش�ناس‪ ،‬در صورتی که امریکا به هر‬ ‫دلیل�ی در جهت اج�را نکردن حکم گام ب�ردارد‪ ،‬باید‬ ‫پاس�خگوی اعمال غیرقانونی خود در برابر کشورهای‬ ‫جهان باشد‪.‬‬ ‫معاون پیش�ین س�ازمان هواپیمایی کشوری اضافه‬ ‫ک�رد‪ :‬با ص�دور چنین حکم�ی‪ ،‬امکان اجرایی ش�دن‬ ‫مفاد قراردادهای پیش�ین و نی�ز معامله های اینده در‬ ‫زمینه تعمیر‪ ،‬نگهداری و تامین قطعات و سایر خدمات‬ ‫مرتب�ط ب�ا ان فراه�م می ش�ود‪ .‬البته درب�اره خرید‬ ‫هواپیم�ا‪ ،‬از انجا که موضوع ب�ه صراحت در این حکم‬ ‫بیان نش�ده‪ ،‬می تواند محل اختالف باش�د؛ هرچند با‬ ‫تفسیر موس�ع‪ ،‬می توان گفت مفهوم این حکم‪ ،‬خرید‬ ‫هواپیما را نیز شامل می شود‪.‬‬ ‫منظری معتقد اس�ت اگر امریکا اراده ای برای اجرای‬ ‫حکم داش�ته باش�د و بخواهد ان را به اج�را دراورد‪،‬‬ ‫معامله هواپیما هم می تواند امکان پذیر شود که در این‬ ‫صورت‪ ،‬امیدی برای ورود هواپیماهای خریداری شده‬ ‫پیشین یا خرید هواپیمای جدید وجود خواهد داشت؛‬ ‫در غیر این صورت حت�ی اجرای همان مفاهیم صریح‬ ‫مندرج در حکم هم امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شرط ورود هواپیماهای خریداری شده‬ ‫یک�ی دیگ�ر از کارشناس�ان صنع�ت هوانوردی‬ ‫کش�ورمان معتق�د اس�ت گرچ�ه حک�م دادگاه‬ ‫اله�ه الزم االجراس�ت ام�ا ب�رای اینک�ه ای�ران‬ ‫بتوان�د ب�ا اس�تفاده از این حک�م در زمین�ه ورود‬ ‫هواپیماه�ای خری�داری ش�ده گام�ی ب�ردارد‪،‬‬ ‫ نیازمن�د عملک�رد قدرتمن�د وزارت ام�ور خارجه‬ ‫اس�ت‪ .‬علیرضا بحیرایی با بیان اینکه نکته بس�یار‬ ‫مه�م درب�اره رای دادگاه بین المللی الهه‪ ،‬ش�یوه‬ ‫اجرای ان اس�ت‪ ،‬ب�ه تین نیوز گف�ت‪ :‬حکم دادگاه‬ ‫اله�ه می تواند در جوام�ع بین الملل�ی و مذاکرات‬ ‫ب�رای ورود هواپیما موثر باش�د ام�ا موضوع اصلی‬ ‫دارایی خود از کس�ب وکارهای ایران هستند؛ بر همین اساس‪ ،‬دیوان‬ ‫بین الملل�ی دادگس�تری در رای نهای�ی خ�ود‪ ،‬امری�کا را ملزم کرد‬ ‫براس�اس معاهده مودت همه موانع ناش�ی از تحریم های ‪ ۱۵‬مرداد در‬ ‫زمینه صدور دارو‪ ،‬وسایل پزشکی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬هواپیما و قطعات ان‬ ‫و بازرس�ی های مربوط به ایران را بردارد و تضمین دهد تراکنش های‬ ‫مالی مربوط به این رای امکان پذیر باشد‪.‬‬ ‫این رای‪ ،‬الزم االجرا بودن ان است و مهم ان است‬ ‫ک�ه امریکا اقدام ب�ه اجرای ان خواهد ک�رد یا نه‪.‬‬ ‫این کارش�ناس نقش وزارت ام�ور خارجه ایران در‬ ‫اجرای این حکم و تاثیر ان در صنعت هوانوردی را‬ ‫بسیار مهم دانست و افزود‪ :‬اگر وزارت امور خارجه‬ ‫بتوان�د در این زمینه عملک�رد دقیق و قدرتمندی‬ ‫داش�ته باشد‪ ،‬ممکن است زمینه ورود هواپیماهای‬ ‫خریداری ش�ده ب�ه ایران فراهم ش�ود‪v .‬او یاداور‬ ‫ش�د‪ :‬ورود هواپیماه�ای خریداری ش�ده به ایران‬ ‫نیازمند تامین مالی اس�ت که در شرایط فعلی‪ ،‬این‬ ‫مسئله چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫درخواست سازمان هواپیمایی ایران از دیگر کشورها‬ ‫باتوجه به حکم دیوان الهه به س�ود ایران‪ ،‬س�ازمان هواپیمایی کش�وری‬ ‫بیانی�ه ای ص�ادر کرد که در ان بر لزوم پیروی نکردن ش�رکت های س�ازنده‬ ‫هواپیم�ا و قطعات هوان�وردی از تحریم های امریکا علیه ایران تاکید ش�ده‬ ‫است‪ .‬در این بیانیه امده است‪ :‬سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ضمن اعالم رسمی این موضوع که محدودیت های اعمال شده از سوی‬ ‫امریکا در حوزه هواپیمایی کش�وری ایران در تناقض اش�کار با روح و مفاد‬ ‫کنوانس�یون بین المللی هواپیمایی کشوری است‪ ،‬اهداف عالی این صنعت را‬ ‫به شکلی جهانی با چالش روبه رو می کند‪ ،‬دسترسی مردم و ملت های جهان‬ ‫را به حمل ونق�ل هوایی ایمن‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬کارامد و قابل اطمینان خدش�ه دار‬ ‫می کن�د و اثاری ج�دی و فوری بر حقوق کش�ورهای متعاهد کنوانس�یون‬ ‫شیکاگو دارد؛ از تمامی سازمان های هواپیمایی کشوری متعاهد کنوانسیون‬ ‫بین الملل�ی هواپیمای�ی کش�وری می خواه�د ضمن به رس�میت نش�ناختن‬ ‫تحریم های اعالم ش�ده امریکا در زمینه هوان�وردی غیرنظامی ایران‪ ،‬تالش‬ ‫خود را برای توس�عه همکاری های بین المللی هواپیمایی با س�ایر کش�ورها‬ ‫به وی�ژه ایران به عن�وان یک عضو متعهد این پیمان به خرج داده و با هر نوع‬ ‫محدودیت بر س�ر راه ش�رکت های ایرانی در حوزه حمل ونقل هوایی‪ ،‬به طور‬ ‫قاطع برخورد کنند‪ .‬در این بیانیه‪ ،‬از سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری‬ ‫خواس�ته شده تمامی شرکت های س�ازنده محصوالت و قطعات هوانوردی را‬ ‫ملزم کند که متعهد به اجرای قرارداد و تفاهم های بسته شده با شرکت های‬ ‫ایرانی باش�ند و به پش�تیبانی از س�خت افزارها و نرم افزارهایی که از سوی‬ ‫شرکت های ایرانی مورد بهره برداری قرار می گیرد‪ ،‬بپردازند و مسئولیت انها‬ ‫را در زمینه ایمنی و استمرار عملیات این تجهیزات یاداوری کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تامین ‪۳۰‬هزار الستیک اتوبوس برای سفرهای اربعین‬ ‫مدیرکل دفتر حمل و نقل مس��افر سازمان راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳۰‬هزار الس��تیک اتوب��وس مورد نیاز ناوگان‬ ‫اتوبوس��رانی جابه جایی زائران اربعین حس��ینی در استان های سراسر‬ ‫کشور از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تامین و بین متقاضیان‬ ‫توزیع می ش��ود‪ .‬به گ��زارش روزگار خودرو به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‪ ،‬محسن حاجی اسماعیلی در‬ ‫نشست تخصصی رسیدگی به مشکالت رانندگان مسافربری جاده ای‬ ‫گفت‪ :‬براس��اس پیگیری های به عمل امده از س��وی این س��ازمان و‬ ‫اعالم رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‪ ،‬معاون امنیتی‬ ‫و انتظامی وزیر کش��ور و رئیس س��تاد مرکزی اربعین حس��ینی(ع)‬ ‫ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره توزیع الس��تیک مورد نیاز‬ ‫ناوگان اتوبوس��رانی‪ ،‬مقرر شده ‪ ۳۰‬هزار الس��تیک اتوبوس به زودی‬ ‫در استان های سراس��ر کشور توزیع شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬انجمن های‬ ‫صنفی رانندگان مسافربری اتوبوسرانی باید درخواست ها و مطالبه های‬ ‫خود را به اداره های کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها ارائه‬ ‫کرده و الستیک ها را براساس سهمیه تعیین شده در هر استان میان‬ ‫رانندگان ناوگان مسافربری توزیع کنند‪ .‬حاجی اسماعیلی با اشاره به‬ ‫برخی تخلفات ش��رکت های حمل و نقل مسافربری در صدور صورت‬ ‫وضعیت ه��ای صوری و غیرواقعی و همچنین اخذ کمیس��یون اضافی‬ ‫از رانن��دگان گف��ت‪ :‬در ماه ه��ای اخیر به پروند ه تخلف ‪ ۸۳‬ش��رکت‬ ‫مسافربری از سوی کمیسیون های استانی ماده ‪ ۱۲‬رسیدگی و احکام‬ ‫متناس��ب در این زمینه صادر ش��ده است‪ .‬مدیرکل دفتر حمل و نقل‬ ‫مس��افر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد‪ :‬بیشتر این‬ ‫تخلفات مربوط به اخذ کمیسیون اضافی از رانندگان‪ ،‬داللی و تطبیق‬ ‫نداشتن مبلغ مندرج در بلیت با مبلغ مندرج در صورت وضعیت بوده‬ ‫است و ارای مربوط به این تخلفات از تعطیلی پروانه فعالیت تا جریمه‬ ‫نقدی و تذکر کتبی صادر ش��ده اس��ت‪ .‬در این نشس��ت‪ ،‬نمایندگان‬ ‫کانون سراس��ری انجمن های صنفی رانندگان مسافربری اتوبوسرانی‬ ‫و س��واری کرایه‪ ،‬ضمن بیان مس��ائل و مش��کالت رانندگان‪ ،‬نظرها و‬ ‫پیشنهادهای خود را در رسیدگی به این مشکالت ارائه کردند‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل جاده ای‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عملیات حفاری تونل البرز به طول ‪ 6400‬متر پایان یافت‬ ‫ساخت طوالنی ترین تونل ایران در ازادراه تهران‪-‬شمال‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫عملی��ات حف��اری تون��ل ش��رقی الب��رز به عنوان‬ ‫طوالنی ترین تون��ل جاده ای خاورمیانه ب��ه طول ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬متر در قطعه دوم ازادراه تهران‪ -‬شمال با حضور وزیر‬ ‫راه و شهرسازی به پایان رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار خودرو‪ ،‬ایین پای��ان عملیات حفاری‬ ‫تونل ش��رقی البرز واقع در منطقه ‪ ۲‬ازادراه تهران‪-‬شمال‪،‬‬ ‫صبح ش��نبه‪ ۱۴ ،‬مه��ر با حضور عباس اخون��دی وزیر راه‬ ‫و شهرسازی‪ ،‬محمد س��عیدی کیارئیس بنیاد مستضعفان‪،‬‬ ‫خی��راهلل خادم��ی مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه‬ ‫زیربناهای حمل ونقل‪ ،‬مه��رداد تقی زاده معاون حمل ونقل‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی و جمع��ی دیگ��ر از مدی��ران این‬ ‫وزارتخانه در محل پروژه برگزار شد‪.‬‬ ‫عب��اس اخوندی در ایین پایان عملی��ات حفاری بخش‬ ‫ش��رقی تونل البرز گف��ت‪ :‬پ��روژه ازادراه تهران‪-‬ش��مال‪،‬‬ ‫بزرگ ترین پروژه مهندس��ی ایران به ش��مار می رود که در‬ ‫طول تاریخ مهندسی ایران بی سابقه است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در پای��ان عملیات اجرای��ی و بهره برداری از‬ ‫این پروژه‪ ،‬ملت ایران ش��اهد خواهند بود که اثر مهندسی‬ ‫فوق العاده ای خلق شده که می توان به مهندسی ایران بالید‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه اجزای این پروژه‬ ‫در نوع خود ارزشمند و قابل توجه است‪ ،‬گفت‪ :‬فناوری های‬ ‫نوینی ازجمله روس��ازی بتنی در این پروژه به کار رفته که‬ ‫مردم از ان بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قطعه نخست ازادراه تهران‪-‬شمال به طول ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬دارای ‪ ۱۸‬تونل و ‪ ۱۸‬پل است‪ .‬در این قطعه تونل‬ ‫تال��ون به طول ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬متر وجود دارد که تا پیش‬ ‫از ساخت تونل البرز‪ ،‬بزرگ ترین تونل جاده ای ایران بود‪.‬‬ ‫اخوندی افزود‪ :‬در این پروژه برای نخس��تین بار در ایران‬ ‫ش��اهد اجرای تونل دوپوسته هستیم که طول پوسته دوم‬ ‫ان به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متر می رسد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی کنترل اتش در تونل را‬ ‫از مهم ترین ویژگی های مهندس��ی این پروژه دانست‬ ‫و افزود‪ :‬در این پروژه ش��اهد حض��ور و فعالیت ‪ ۶‬پیمانکار‬ ‫ایران��ی مجهز به تجهیزات روس��ازی بتنی هس��تیم‪ .‬البته‬ ‫فضای رقابت در اجرای روسازی بتنی نیز فراهم شده است‪.‬‬ ‫اخون��دی با بیان اینکه س��یمان در ایران به راحتی تولید‬ ‫می ش��ود و می توانیم قی��ر تولیدی را ص��ادر کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر اجرای رویه بتنی نس��بت به اسفالت ارزان تر‬ ‫تمام می ش��ود‪ .‬طول عمر مفید اسمی رویه بتنی ‪ ۲۵‬سال‬ ‫است اما تا ‪ ۵۰‬سال هم مشاهده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت ‪ ۹۱‬درصدی قطعه یک ازادراه‬ ‫در این ایین همچنین خیراهلل خادمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۲‬تا‬ ‫امروز ازادراه تهران‪ -‬ش��مال‪ ،‬هر ماه ‪ ۱.۵‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی داشته‪ ،‬این در حالی است که پیش از سال ‪ ۹۲‬در‬ ‫‪ ۱۷‬سال گذشته‪ ،‬پیشرفت فیزیکی این پروژه کمتر از ‪۱.۵‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬از س��ال ‪ ۹۲‬به بعد تحول جدی در پیش��رفت‬ ‫فیزیکی این پروژه به وجود امد و به حد مطلوبی رسید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به طول ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬متری تونل البرز‬ ‫گفت‪ :‬این تونل دو طرف جبهه البرز یعنی قس��مت جنوبی‬ ‫و ش��مالی البرز را ب��ا اب و هواهای متف��اوت به هم وصل‬ ‫می کند و با س��اخت ان‪ ،‬پیچ های باالی ‪۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬متر‬ ‫در این محور حذف خواهد شد‪ .‬دومین تونل بزرگ جاده ای‬ ‫کش��ور‪ ،‬تونل تالون در منطقه ی��ک ازادراه به طول ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۸۰‬مت��ر و پس از ان تونل امامزاده هاش��م به طول ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬متر اس��ت‪ .‬خادمی با اشاره به حفاری دوطرفه‬ ‫تونل البرز گفت‪ ۴ :‬هزار متر از یک طرف و ‪ ۲‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫متر از طرف دیگر حفاری شد و وقتی دو طرف تونل به هم‬ ‫رس��یدند از نظر ارتفاع‪ ،‬خطا در حد سانتی متر هم‬ ‫وجود نداش��ت و این نش��ان از دقت مهندسی‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫کش��ور با بیان اینکه منطقه یک ازادراه تهران‪-‬ش��مال ‪۹۱‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۳۲‬کیلومتر منطقه‬ ‫ی��ک‪ ۳۲ ،‬کیلومتر تونل و ‪ ۳.۱‬کیلومت��ر پل بزرگ دره ای‬ ‫ساخته شد و بقیه نیز دیوار حائل است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ‪ ۳۲‬کیلومتر مس��یر در منطقه نخس��ت‪،‬‬ ‫‪ ۱۶‬کیلومتر روس��ازی بتنی اجرا ش��ده که امسال به پایان‬ ‫می رس��د‪ .‬خادمی گفت‪ :‬منطقه دوم ازادراه تهران‪-‬ش��مال‬ ‫به ط��ول ‪ ۲۲‬کیلومتر‪ ۱۲ ،‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارد‬ ‫که با در نظر گرفتن تونل البرز پیشرفت فیزیکی ان ‪۲۳.۴‬‬ ‫درصد اس��ت و امیدواریم تا سال ‪ ۱۴۰۰‬منطقه دوم ازادراه‬ ‫تهران‪-‬شمال به پایان برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫ادامه داد‪ :‬در منطقه یک ازادراه‪ ،‬دومین تونل بزرگ کشور‬ ‫به طول ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۸۰‬متر اجرا ش��د‪ .‬این منطقه به جاده‬ ‫فعلی چالوس متصل می شود و برای گشایش ان باید همه‬ ‫موارد ایمنی را مدنظر قرار داد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬باید همه جت فن ها‪ ،‬هواکش ها‪ ،‬روشنایی‬ ‫و س��امانه هوش��مند در این پروژه تکمیل ش��ود تا زیر بار‬ ‫ترافیک برود‪ ،‬زیرا با تکمیل این پروژه و اتصال ان به جاده‬ ‫موجود ممکن است در ایام پرتقاضا ترافیک پس زده شود‪.‬‬ ‫خادم��ی با بیان اینکه منطقه ی��ک ازادراه از لحاظ فنی‬ ‫و اجرای��ی تا پایان امس��ال تکمیل می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید از‬ ‫نظ��ر ایمنی خیال م��ان در این پروژه راحت باش��د‪ .‬در این‬ ‫‪ ۳۲‬کیلومتر مسیر‪ ،‬فقط ‪ ۱۲۰۰‬کیلومتر کابل گذاری برای‬ ‫روشنایی ها‪ ،‬جت فن ها و سامانه هوشمند اجرا می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫کشور با بیان اینکه جت فن ها خریداری و وارد کشور شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ورودی ازادراه در منطقه یک و اتصال ان‬ ‫به جاده‪ ،‬تونل ‪ ۱۵۰‬مت��ری و پل اتصال جاده‬ ‫موجود به ازادراه اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در منطقه دو تونل ش��رقی البرز عملیات‬ ‫الینی تا پایان س��ال تمام می ش��ود‪ .‬تونل دسترس��ی هم‬ ‫حفاری ش��ده اما در الین غربی باید برخی مس��ائل لحاظ‬ ‫ش��ود‪ .‬خادمی توضیح داد‪ :‬در تونل غرب��ی البرز ابتدا قرار‬ ‫بود عملیات حفاری با تی بی ام اجرا و قراردادها منعقد شود‬ ‫اما با مشکالتی روبه رو شدیم و قرار شد تی بی ام را از جای‬ ‫دیگ��ر تهیه کنند‪ .‬اگر این کار انجام ش��ود اجرای عملیات‬ ‫اغاز می شود‪ ،‬در غیر این صورت به طور سنتی‪ ،‬تونل غربی‬ ‫البرز را حفاری می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬پیش بین��ی می کنی��م اگر تونل غرب��ی البرز با‬ ‫تی بی ام حفاری ش��ود‪ ،‬س��اخت ان ‪۴‬ساله به پایان برسد و‬ ‫اگر حفاری به شکل سنتی باشد ‪ ۵.۵‬ساله تکمیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل تونل شرقی البرز تا پایان سال‬ ‫در بخش دیگ��ری از ایین پایان عملی��ات حفاری تونل‬ ‫ش��رقی البرز‪ ،‬منوچهر خواجه دلویی‪ ،‬نماینده تام االختیار‬ ‫بنیاد مستضعفان در ازادراه تهران‪-‬شمال گفت ‪ :‬تونل البرز‬ ‫به طول ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬متر ش��امل س��ه رشته تونل یعنی‬ ‫تونل رفت‪ ،‬تونل برگشت و تونل دسترسی است‪.‬‬ ‫خواج��ه دلویی اف��زود‪ :‬در هر ‪ ۶۰۰‬متر از مس��یر تونل‪،‬‬ ‫دس��تک ارتباط بین تونل های اصلی و تونل های دسترسی‬ ‫وجود دارد و قطر تونل اصلی ‪ ۱۳‬متر است‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۲‬پارکینگ در کناره مس��یر تونل پیش بینی شده است و‬ ‫شیب تونل ‪ ۰.۶‬تا یک درصد است‪.‬‬ ‫نماینده تام االختیار بنیاد در ازادراه تهران‪ -‬شمال افزود‪:‬‬ ‫عرض تمام ش��ده تونل ‪ ۱۰‬متر و ارتفاع تمام ش��ده در تاج‬ ‫‪ ۹.۲‬است‪ .‬این تونل بعد از منطقه یک که مسیر را ‪ ۶۰‬متر‬ ‫کوتاه تر می کند‪ ،‬مسیر ازادراه را ‪ ۶‬کیلومتر کوتاه تر کرده و‬ ‫مناطق صعب العبور را حذف می کند‪.‬‬ ‫نماین��ده تام االختیار بنیاد در ازادراه تهران‪-‬‬ ‫ش��مال با بیان اینکه سنس��ورهای حساس��یت گاز‪،‬‬ ‫شیر اب‪ ،‬بادس��نج و دیگر مصداق های ایمنی در این تونل‬ ‫مورد توجه بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با همکاری مش��اوران ایرانی‬ ‫و ایتالیای��ی‪ ،‬اتص��ال دو طرف تونل ش��رقی البرز به خوبی‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫خواجه دلوی��ی اظهار کرد‪ :‬همچنی��ن الینینگ تونل به‬ ‫صورت هم زمان پیش رفته اس��ت و تا چند ماه اینده مسیر‬ ‫الینینگ به طور کامل به پایان می رسد‪.‬‬ ‫وی یاداوری کرد‪ :‬ای��ن تونل طوالنی ترین تونل جاده ای‬ ‫کشور به شمار می رود و دو جبهه شمالی و جنوبی البرز را‬ ‫به یکدیگر متصل می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ویژگی های تونل البرز‬ ‫ق��رارداد حف��اری و الینینگ تون��ل البرز در س��ال ‪۸۹‬‬ ‫بس��ته ش��د اما اقدامات ویژه ای برای ساخت دهانه شمالی‬ ‫و جنوبی در اواخر سال ‪ ۹۳‬انجام شد‪ .‬این پروژه از شرایط‬ ‫زمین شناسی ویژه ای برخوردار است که ازجمله ان می توان‬ ‫به ناپایداری زمین ساختی و ورم های گسلی اشاره کرد‪.‬‬ ‫مجموعه تونل البرز شامل ‪ ۳‬رشته تونل طولی به طول ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬متر رفت و برگشت و دسترسی است‪ .‬در بخش‬ ‫تونل های دسترسی در هر ‪ ۶۰۰‬متر دستک های نفررو و هر‬ ‫‪ ۵۰۰‬متر دستک های ماشین رو قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫قطر تونل اصلی ‪۱۳‬متر است و در هر ‪ ۵۰۰‬متر پارکینگی‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬از مزایای این تونل می توان به‬ ‫کاهش زمان و مصرف س��وخت اش��اره ک��رد‪ ،‬به طوری که‬ ‫ارتفاعات کندوان از مس��یر حرکت به ش��مال به طور کامل‬ ‫حذف می شود‪ .‬همچنین این تونل دارای سقف دوم کاذب‬ ‫برای جداسازی هوای پاک از الوده است‪.‬‬ ‫در ای��ن تونل جت فن های پرقدرت دمنده و مکنده نصب‬ ‫ش��ده و از سامانه حساس به انواع گازها‪ ،‬مهار اتش‪ ،‬تهویه‬ ‫هوا و مدیریت هوشمند ترافیک بهره می برد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫کشنده ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دوج چلنجر ‪ SRT‬هلکت ‪ Redeye‬روانه خط تولید شد‬ ‫دوج چلنج��ر ‪ SRT‬دیم��ن به لطف اس��تایل عضالن��ی خود و‬ ‫پیشران ه ‪ 8‬سیلندر ‪ 6/2‬لیتری سوپرشارژردار که قدرت ‪ 840‬اسبی‬ ‫و گشتاور ‪ 1042‬نیوتون متری دارد از محبوبیت فوق العاده ای بین‬ ‫طرفداران برخوردار اس��ت؛ اما متاس��فانه این خودرو تنها به تعداد‬ ‫محدود تولید ش��د و دیگر نمی توان ان را به صورت صفرکیلومتر از‬ ‫کارخانه خریداری کرد‪.‬‬ ‫اگرچه خداحافظی با دیمن سخت است اما دوج بیکار ننشسته و‬ ‫اق��دام به تولید اولین نمون ه چلنجر ‪ SRT‬هلکت ‪2019 Redeye‬‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این خودروس��از امریکایی می گوی��د ‪ Redeye‬تحت‬ ‫پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 6/2‬لیتری ان بسیاری از‬ ‫ ‬ ‫تاثیر دیمن بوده و‬ ‫ویژگی های دیمن را داراس��ت‪.‬از جمله ویژگی های اصلی پیش��رانه‬ ‫می توان به سوپرش��ارژر ‪ 2/7‬لیتری‪ ،‬پیستون های قوی تر‪ ،‬سیستم‬ ‫تزریق سوخت مخصوص و سیستم روان کنندگی ارتقا یافته اشاره‬ ‫کرد‪ .‬اگرچه چلنجر ‪ SRT‬هلکت ‪ Redeye‬پیش��ران ه مش��ابهی با‬ ‫دیمن دارد اما قدرت ان ‪ 797‬اس��ب بخار و گش��تاورش هم ‪957‬‬ ‫نیوتون متر است‪ .‬البته فاصل ه بین دو خودرو زیاد نیست زیرا دیمن‬ ‫هم تنها ‪ 808‬اسب بخار قدرت و ‪ 972‬نیوتون متر گشتاور در زمان‬ ‫استفاده از سوخت با اکتان ‪ 91‬دارد‪ .‬از نظر پرفورمنس‪Redeye ،‬‬ ‫می تواند تنها در عرض ‪ 3/4‬ثانیه از س��کون به سرعت ‪ 96‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت برسد و سقف س��رعت ‪ 326‬کیلومتر در ساعت را ثبت‬ ‫کند‪ .‬دوج می گوید این خودرو مس��افت ‪ 400‬متر را در ‪ 10/8‬ثانیه‬ ‫و با س��رعت ‪ 210‬کیلومتر در ساعت طی می کند‪ .‬این امار و ارقام‬ ‫برای خودرویی که قیم��ت پای ه ‪ 69‬هزار و ‪ 650‬دالری دارد کام ً‬ ‫ال‬ ‫احس��اس برانگیز اس��ت‪ .‬البته باید گفت به این قیمت باید ‪1700‬‬ ‫دالر مالی��ات خودروهای پرمص��رف و ‪ 1395‬دالر هزین ه تحویل را‬ ‫نی��ز اضافه کرد‪ .‬از طرف دیگر دیم��ن را داریم که قیمت پای ه ‪84‬‬ ‫ه��زار و ‪ 995‬دالری داش��ته و البته پیدا ک��ردن ان با این قیمت‬ ‫تقریباً غیرممکن است‪ .‬با تمامی این تفاسیر‪ ،‬چلنجر ‪ SRT‬هلکت‬ ‫‪ Redeye‬پرفورمنس��ی مش��ابه دیمن را با ‪ 13‬ه��زار و ‪ 345‬دالر‬ ‫کمتر ارائه می کند‪.‬‬ ‫بهترین کِ شنده بین المللی سال ‪2019‬‬ ‫فورد ‪ F-Max‬سفینه جاده ها‬ ‫فورد اتوس��ان (‪ )Ford Otosan‬شرکتی است که در سال‬ ‫‪ 1959‬با مش��ارکت فورد به عنوان پش��تیبان فنی و ش��رکت‬ ‫ترکیه ای کوچ هلدینگ به عنوان سرمایه گذار در ترکیه تاسیس‬ ‫ش��د و تا به امروز به تولید ون های تجاری و کامیون های فورد‬ ‫در این کش��ور می پردازد‪ .‬این ش��رکت ک��ه بزرگ ترین پایگاه‬ ‫تولید وس��ایل نقلیه تجاری فورد در اروپا محس��وب می شود‪،‬‬ ‫در نمایشگاه وسایل نقلیه تجاری ‪ IAA‬هانوفر امسال‪ ،‬کِشنده‬ ‫کام ً‬ ‫ال جدیدی به نام ‪ F-Max‬را معرفی کرده است‪F-Max .‬‬ ‫که نام خود را از س��ری ‪ F‬افس��انه ای فورد گرفته است‪ ،‬معیار‬ ‫جدیدی را در بخش کِشنده ها تعیین کرده و نام خود را در بین‬ ‫برندهای جهانی پیشرو در زمینه وسایل نقلیه تجاری سنگین‬ ‫مطرح کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فورد اتوس��ان «حیدر ی ِنیگون» ضمن س��تودن‬ ‫موفقیت شصت س��اله این شرکت‪ F-Max ،‬را نقطه عطفی در‬ ‫تاریخ وسایل نقلیه سنگین و تجاری فورد دانسته است‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفته است‪ :‬فورد اتوسان چهارمین همکاری موفقیت امیز‬ ‫فورد در سراس��ر دنیا محسوب می ش��ود‪ .‬امروز ما در ‪ 33‬بازار‬ ‫مختلف فعال هستیم و خدمات پس از فروش را در ‪ 142‬نقطه‬ ‫مختلف به ش��بکه های حمل ونقل بین الملل��ی ارائه می کنیم‪.‬‬ ‫هدف ما افزایش حضور به ‪ 51‬بازار تا سال ‪ 2020‬است‪.‬‬ ‫وی در مورد ‪ F-Max‬نیز گفته است‪ :‬ما کِشنده جدید خود‬ ‫را طب��ق اصول راحتی‪ ،‬قدرت‪ ،‬کارایی و فناوری فورد توس��عه‬ ‫داده ایم و برای اطمینان از اینکه طراحی کِش��نده بیش��ترین‬ ‫عمل گرایی و کارایی را تضمین کند‪ ،‬ما هر قس��مت و هر جزء‬ ‫ان را بارها و بارها بررسی کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹کابینی راحت تر از خانه‬ ‫‪ F-Max‬از کابین��ی راح��ت و لوک��س با طراح��ی مدرن و‬ ‫رویک��رد راننده محور برخوردار اس��ت‪ .‬طراحی داش��بورد ان‬ ‫که به س��بک کاکپیت هواپیما شکل گرفته‪ ،‬تمامی قسمت ها‬ ‫و کنترلرها را در دس��ترس راننده قرار داده اس��ت و به منظور‬ ‫افزای��ش لذت رانندگ��ی حتی به جزئیات کوچ��ک هم توجه‬ ‫ش��ده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کابین ‪ F-Max‬با ‪ 2/5‬متر عرض و‬ ‫کف کام ً‬ ‫ال مس��طحی که تا سقف ‪ 2/16‬متر فاصله دارد‪ ،‬بسیار‬ ‫جادار است‪ .‬در کابین این کِشنده همچنین محفظه هایی برای‬ ‫قرار دادن اش��یاء مش��ابه هواپیما و همین طور یک تخت تاشو‬ ‫نواورانه ‪ 90‬درجه هم تعبیه ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه عالوه‪ ،‬به لطف‬ ‫صدای کم پیش��رانه و اس��تفاده از مواد عای��ق صدا‪F-Max ،‬‬ ‫از لحاظ س��کوت و ارامش داخلی‪ ،‬بهترین کِش��نده در کالس‬ ‫خود محسوب می ش��ود‪ .‬تجهیزات و ویژگی هایی چون امکان‬ ‫کنت��رل نورپردازی داخلی هم از قس��مت تختخ��واب و هم از‬ ‫قسمت راننده‪ ،‬سیستم کنترل تهویه اتوماتیک و قابلیت تنظیم‬ ‫غربیلک فرمان‪ ،‬کابین ‪ F-Max‬را بس��یار راحت س��اخته اند‬ ‫درحالی ک��ه صندلی راننده با قابلیت تنظیم ‪ 26‬س��انتیمتری‪،‬‬ ‫طراحی ارگونومیک و روکش پارچه ای با کیفیت باال‪ ،‬بیشترین‬ ‫راحتی را در این کالس فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قوای محرکه کارا و کم مصرف‬ ‫فورد ‪ F-Max‬به یک پیشرانه ‪ 13‬لیتری عملکرد باال مجهز‬ ‫شده که ‪ 500‬اس��ب بخار قدرت‪ 2500 ،‬نیوتن متر گشتاور و‬ ‫‪ 400‬کیل��ووات قدرت ترمز تولید می کند‪ .‬این پیش��رانه که از‬ ‫یک توربوش��ارژر هندسه متغیر س��ود می برد‪ ،‬در کنار طراحی‬ ‫ائرودینامیکی کام ً‬ ‫ال جدید کِشنده‪ ،‬موجب کاهش ‪ 6‬درصدی‬ ‫مصرف سوخت نسبت به مدل های قبلی شده است‪ .‬این موتور‬ ‫به مدتی بیش از پنج س��ال توسط ‪ 500‬مهندس فورد اتوسان‬ ‫طراحی و ازمایش ش��ده اس��ت‪ .‬این ازمایش ها با اس��تفاده از‬ ‫‪ 233‬پروتوتایپ در یازده کش��ور مختلف در چهار قاره صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬درکل این پیش��رانه ‪15.500‬ساعت تست های‬ ‫ازمایش��گاهی را پشت سر گذاش��ته و در بیش از ‪ 4/8‬میلیون‬ ‫کیلومتر مورد ازمایش های جاده ای قرار گرفته است؛ بنابراین‬ ‫ب��ه ادعای فورد‪ ،‬این موت��ور حداکثر عملکرد و حداقل مصرف‬ ‫سوخت را در هر ش��رایط جاده ای ارائه می کند‪ .‬انتقال نیروی‬ ‫این پیشرانه نیز توسط یک گیربکس ‪ 12‬سرعته اتوماتیک ‪ZF‬‬ ‫ب��ا حاالت مختلفی مثل ‪ Eco‬ص��ورت می گیرد که به کاهش‬ ‫مصرف سوخت کمک می کند‪.‬‬ ‫کلی مالکیت کِشنده را پایین می اورد‪ .‬فورد این کِشنده جدید‬ ‫خود را به فناوری انقالبی ‪ ConnecTruck‬هم مجهز کرده‬ ‫که مزایای فراوان��ی را ارائه می کند‪ .‬این فناوری راننده را قادر‬ ‫می کند که با کِش��نده خود ارتباط برقرار کند و با اس��تفاده از‬ ‫نرم افزار‪ ،‬امکان نظارت از راه دور بر وسیله را هم فراهم می کند‪.‬‬ ‫این فناوری همچنین با نقش��ه توپوگرافی هم همراه شده که‬ ‫به ‪ F-Max‬کمک می کند تا ش��رایط جاده را تجزی ه و تحلیل‬ ‫کند‪ .‬این ویژگی‪ ،‬کارایی کِش��نده را بهبود بخشیده و مصرف‬ ‫سوخت ان را تا ‪ 4‬درصد کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‪ F-Max‬به طیف گسترده ای از سیستم های کمک راننده‬ ‫هم مجهز ش��ده که ازجمل��ه انها می توان ب��ه کروز کنترل‬ ‫تطبیقی‪ ،‬ترمز اضطراری پیش��رفته‪ ،‬سیس��تم کمکی شروع‬ ‫حرک��ت در سراش��یبی ها‪ ،‬هش��دار خروج از خط‪ ،‬سیس��تم‬ ‫محدودیت سرعت قابل تنظیم و سیستم کنترل الکترونیکی‬ ‫پایداری اشاره کرد‪ .‬این سیستم ها در جاده ها بسیار کاربردی‬ ‫و ارزش��مند هس��تند‪ .‬در صفحه امپر این کِشنده پیشرفته‬ ‫امریکایی نیز یک صفحه نمایش ‪ 8‬اینچی ‪ TFT‬رنگی تعبیه‬ ‫شده اس��ت که همه چیز از فشار باد تایرها گرفته تا وضعیت‬ ‫دمای��ی را مقابل راننده به نمای��ش درمی اورد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫یک نمایش��گر لمس��ی ‪ 7/2‬اینچی هم برای ارائه سیس��تم‬ ‫اطالعاتی‪-‬سرگرمی در نظر گرفته شده که به اتصال بلوتوث‬ ‫و کارپلی اپل مجهز است‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب به عنوان کامیون بین المللی سال ‪2019‬‬ ‫کِش��نده جدید فورد ‪ F-Max‬در اولین نمایش جهانی خود‬ ‫در نمایش��گاه وس��ایل نقلیه تجاری ‪ ،IAA‬جایزه ارزشمند و‬ ‫معتبر کامیون بین المللی سال ‪ 2019‬را به دست اورده است‪.‬‬ ‫هیات داوران رقابت کامیون بین المللی س��ال از روزنامه نگاران‬ ‫برجس��ته و حرفه ای از ‪ 23‬کش��ور اروپایی مختلف تش��کیل‬ ‫شده اس��ت که این داوران ارزیابی های دقیقی را برای انتخاب‬ ‫کامیون بین المللی س��ال ‪ 2019‬انجام داده اند‪ F-Max .‬پس‬ ‫از گذراندن ازمایش��ات جاده ای در دس��ته های مختلف و قرار‬ ‫گرفتن تحت بررس��ی های دقیق در معیاره��ای کلیدی نظیر‬ ‫نواوری های تکنولوژیکی‪ ،‬راحتی‪ ،‬ایمنی‪ ،‬توانایی های رانندگی‪،‬‬ ‫مصرف سوخت و هزینه کلی مالکیت‪ ،‬باالترین امتیاز را کسب‬ ‫کرده و با مغلوب س��اختن رقبای سرسخت خود‪ ،‬برنده جایزه‬ ‫کامیون بین المللی سال ‪ 2019‬شد‪.‬‬ ‫جایزه کامیون بین المللی سال ‪ 2019‬در نمایشگاه وسایل‬ ‫نقلیه تجاری ‪ IAA‬توسط رئیس هیات داوران رقابت کامیون‬ ‫بین الملل��ی س��ال «‪ »Gianenrico Griffini‬ب��ه رئیس‬ ‫شرکت فورد اتوس��ان «حیدر ی ِنیگون» اهدا شد‪ .‬این جایزه‬ ‫موفقی��ت بزرگی برای کِش��نده جدید ‪ F-Max‬محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ .‬ینیگون دراین باره گفته اس��ت‪ :‬پیروزی در رقابت‬ ‫کامیون بین المللی س��ال گام بس��یار مهمی به سمت اینده‬ ‫ما است‪.‬‬ ‫‪Ford Trucks F-Max‬‬ ‫‹ ‹فناوری های پیشرو‬ ‫در ‪ F-Max‬هزینه های نگهداری تا ‪ 7‬درصد کاهش یافته و‬ ‫فواصل بین سرویس ان بیشتر شده که این ویژگی هزینه های‬ ‫ شنبه‬ ‫پیش فروش بلیت قطارهای اربعین از ‪ ۲۱‬مهر‬ ‫معاون مسافری شرکت راه اهن از اغاز پیش فروش بلیت قطارهای‬ ‫ویژه جابه جایی زائران اربعین حس��ینی از س��اعت ‪ ۱۰‬صبح روز ‪۲۱‬‬ ‫مهر خبر داد و گفت‪ :‬بس��ته پیشنهادی برای تسهیل رفت و برگشت‬ ‫زائران در کش��ور عراق برای متقاضیان قط��ار ترکیبی تهران‪-‬مهران‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش روزگار خودرو از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی میرحسن موسوی گفت‪ :‬از ‪ ۲۸‬مهر تا ‪ ۱۱‬ابان ‪ ۱۶۰‬قطار‬ ‫مسافری فوق العاده و ‪ ۱۳۴‬قطار ترکیبی تهران‪-‬مهران در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬قطار ترکیبی تهران‪-‬مهران به گونه ای است که‬ ‫قطار از مبدا تهران به س��مت ایستگاه کرمانشاه حرکت خود را اغاز‬ ‫می کند و سپس مسافران از ایستگاه کرمانشاه تا پایانه مرزی مهران‬ ‫با اس��تفاده از اتوبوس های چارتر ش��ده از سوی شرکت های خدمات‬ ‫دهنده به زائران جابه جا می شوند‪ .‬معاون مسافری راه اهن گفت‪ :‬یک‬ ‫بسته پیش��نهادی برای متقاضیان بلیت قطار ترکیبی تهران‪-‬مهران‬ ‫پیش بینی شده اس��ت که بر مبنای ان می توانند بلیت تهران‪-‬نجف‬ ‫در مس��یر رفت و کربال‪-‬مه��ران و ترکیبی مهران‪-‬تهران در مس��یر‬ ‫برگش��ت را پیش از اغاز س��فر خریداری کنند‪ .‬موسوی یاداور شد‪:‬‬ ‫هزینه های تهیه بلیت جابه جایی زائران در خاک کش��ور همس��ایه با‬ ‫ارز خارجی باید تهیه ش��ود‪ .‬وی افزود‪ ۲۶ :‬قطار فوق العاده در مسیر‬ ‫جنوب پیش بینی ش��ده و یک قطار ریل باس از ایستگاه خرمشهر در‬ ‫مرز ریلی شلمچه به صورت ‪ ۲۴‬ساعته برای جابجایی مسافران از مرز‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ .‬معاون مسافری شرکت راه اهن خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬درمجموع ‪ ۲۸۰‬هزار نفر صندلی برای متقاضیان س��فر به کربال‬ ‫پیش بینی ش��ده اس��ت که نسبت به سال گذش��ته ‪ ۲۷‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪ .‬وی از اغاز پیش فروش بلیت های قطار اربعین از ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬صبح روز ش��نبه ‪ ۲۱‬مهر ‪ ۹۷‬خبرداد و گفت‪ :‬مسافران می توانند‬ ‫ت بلیت ها را از طریق ارتباط با سامانه‬ ‫اطالعات دیگر و همچنین قیم ‬ ‫صدای مس��افر به ش��ماره تماس ‪ ۰۲۱۵۱۴۹‬دریاف��ت کنند‪ .‬معاون‬ ‫مس��افری راه اهن خاطرنشان کرد‪ :‬امسال مسیر تبریز‪ -‬وان به عنوان‬ ‫قطار بین المللی راه اندازی و مقرر ش��د با تعمیر راه اهن انکارا ازسوی‬ ‫ترکیه تا دو ماه اینده قطار تهران‪ -‬انکارا‪ -‬استانبول راه اندازی شود‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل ریلی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پیگیری ‪ 15‬ماهه شرکت های ریلی نتیجه داد‬ ‫امین اکرمی‬ ‫بی توجهی س�ازمان ام�ور مالیات�ی به محاس�به مالیات‬ ‫ارزش افزوده ش�رکت های ریلی با «نرخ صفر» که در قالب‬ ‫برنامه شش�م توس�عه ابالغ ش�ده‪ ،‬در حالی ک�ه حدود ‪۱۵‬‬ ‫ماه از ابلاغ این برنامه می گذرد‪ ،‬دردس�رها و هزینه هایی‬ ‫برای ش�رکت های ریلی ایجاد کرده بود ام�ا انطور که یک‬ ‫عضو هی�ات مدیره راه اه�ن می گوید‪ ،‬س�رانجام پیگیری‬ ‫ش�رکت های ریلی برای اعمال نرخ صف�ر در تعیین مالیات‬ ‫ارزش افزوده این ش�رکت ها به نتیجه رس�یده و مقرر شده‬ ‫مالیات ارزش افزوده شرکت های ریلی با نرخ صفر محاسبه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب�ه گ�زارش روزگار خ�ودرو‪ ،‬براس�اس بن�د «ب» م�اده‬ ‫‪ ۵۲‬قان�ون برنامه شش�م‪ ،‬ن�رخ مالیاتی که بخ�ش ریلی از‬ ‫مصرف کنن�ده یعن�ی مس�افران و صاحب�ان کاال می گیرد‪،‬‬ ‫صفر است؛ به این ش�کل که برای محاسبه ان‪ ،‬بهای بلیت‬ ‫و بارنام�ه ضرب�در صفر درصد می ش�ود و در س�وی دیگر‪،‬‬ ‫مابه التفاوت این مالیات ب�ا مالیات هایی که این بخش برای‬ ‫تامی�ن نهاده ه�ای م�ورد نی�از قطارهای باری و مس�افری‬ ‫پرداخت کرده قابل اس�ترداد است اما این مسئله‪ ،‬از سوی‬ ‫سازمان امور مالیاتی نادیده گرفته شده است‪.‬‬ ‫انطور که کارشناسان پیش تر به ما گفت ه بودند‪ ،‬این شیوه‬ ‫معافیت در سال های گذشته به ضرر شرکت های حمل ونقل‬ ‫ریلی مس�افری ب�وده زیرا در حال�ی که انها از مس�افران‬ ‫پول مازادی بابت مالی�ات ارزش افزوده دریافت نمی کنند‪،‬‬ ‫مالیات های ارزش افزوده پرداختی انها به دیگران ازس�وی‬ ‫س�ازمان امور مالیاتی به انها بازگردانده نمی شود و امکان‬ ‫تهاتر مالیاتی وجود ن�دارد‪ .‬گرچه در اثر این معافیت‪ ،‬نرخ‬ ‫بلی�ت به اندازه درصد مالیات ارزش افزوده کاهش داش�ته‬ ‫نرخ مالیات ارزش افزوده حمل ونقل ریلی صفر شد‬ ‫اما در مقابل‪ ،‬فشار ان به شرکت حمل ونقل ریلی مسافری‬ ‫به عنوان یک بنگاه اقتصادی وارد ش�ده و هزینه های ان را‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫بع�د از ‪ ۱۵‬ماه پیگیری ش�رکت های ریل�ی برای رفع این‬ ‫مش�کل‪ ،‬روز گذش�ته عضو هیات مدیره راه اهن جمهوری‬ ‫اسالمی ایران از حل این مشکل خبر داد‪.‬‬ ‫س�عید رسولی هفته گذشته در نشس�ت با خبرنگاران با‬ ‫اش�اره به تاکید رهب�ر معظم انقالب بر توس�عه حمل ونقل‬ ‫ریل�ی در بن�د ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬سیاس�ت های کلی برنامه شش�م‬ ‫توس�عه گفت‪ :‬در بند ‪ ۲۴‬این سیاس�ت ها بر مزیت رقابتی‬ ‫حمل ونق�ل ریلی و در بند ‪ ۲۵‬بر اتص�ال مراکز عمده بار به‬ ‫ش�بکه ریلی تاکید شده است‪ .‬توجه به این مسائل در کنار‬ ‫توسعه کریدورهای ترانزیتی‪ ،‬با همراهی دولت و مجلس به‬ ‫توسعه حمل ونقل ریلی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره راه اهن گفت‪ :‬محاس�به مالیات ارزش‬ ‫اف�زوده خدمات حمل ونقل ریلی در برنامه شش�م برمبنای‬ ‫ن�رخ صفر بود اما تا ‪ ۳۰‬ش�هریور امس�ال اختالف نظری در‬ ‫اجرای این حکم در سازمان امور مالیاتی وجود داشت‪.‬‬ ‫رس�ولی افزود‪ :‬در این زمینه جلسه های گوناگون برگزار‬ ‫کردیم‪ .‬مباحثی در کمیس�یون های مجلس شورای اسالمی‬ ‫مطرح ش�د و به نتیجه نرس�ید؛ بنابراین از معاونت حقوقی‬ ‫ریاس�ت جمه�وری ک�ه مس�ئولیت قض�اوت و داوری بین‬ ‫س�ازمان های اجرایی را برعه�ده دارد‪ ،‬تقاض�ا کردیم این‬ ‫موضوع را بررسی کنند‪.‬‬ ‫عضو هی�ات مدیره راه اه�ن بیان کرد‪ :‬در ای�ن زمینه با‬ ‫حض�ور مس�ئوالن راه اه�ن‪ ،‬نمایندگان بخ�ش غیردولتی‬ ‫فعال در حمل ونقل ریلی و مس�ئوالن سازمان امور مالیاتی‬ ‫جلس�ه هایی برگزار و در نهایت اواخر شهریور امسال رای‬ ‫معاونت حقوقی صادر و به ابهام های مطرح شده پاسخ داده‬ ‫ش�د‪ .‬رس�ولی ادامه داد‪ :‬یکی از ابهام ها این بود که تعریف‬ ‫ن�رخ صف�ر در قانون مالی�ات ارزش افزوده وج�ود ندارد و‬ ‫بن�ا به نظر س�ازمان ام�ور مالیات�ی این موض�وع غیرقابل‬ ‫اجرا بود ک�ه معاونت حقوقی ریاس�ت جمهوری اعالم کرد‬ ‫تعریف نرخ صفر در مالی�ات ارزش افزوده محل اجرا دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره راه اه�ن افزود‪ :‬همچنین معاون حقوقی‬ ‫رئیس جمه�وری اعلام کرد خدم�ات حمل ونق�ل عمومی‬ ‫به طور مطلق در قانون قید شده و شامل حمل ریلی مسافر‬ ‫و بار اس�ت؛ بنابراین مالیات ارزش افزوده صفر ش�امل هر‬ ‫دو بخش می ش�ود‪ .‬عضو هیات مدی�ره راه اهن اظهار کرد‪:‬‬ ‫همچنین عنوان ش�د اعتب�ار مالیاتی ارزش اف�زوده قابل‬ ‫استرداد است که این موضوع از ابتدای اجرای قانون برنامه‬ ‫شش�م قابل اجراس�ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با اجرایی ش�دن این‬ ‫حکم هرچه از شرکت های ریلی بابت مالیات ارزش افزوده‬ ‫دریافت می ش�د‪ ،‬از س�بد هزینه های ش�ان حذف و مزیت‬ ‫رقابتی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی�ره راه اهن ادامه داد‪ :‬ریل با جاده رقابت‬ ‫اصل�ی ن�دارد؛ موض�وع مهم اس�تفاده از ظرفی�ت ریل به‬ ‫جای جاده اس�ت ک�ه باید این ظرفیت ها ارتق�ا یابد‪ .‬جایی‬ ‫ک�ه امکان حض�ور ریلی فراهم نیس�ت‪ ،‬باید ج�اده وارد و‬ ‫حمل ونقل ترکیبی تشکیل شود‪ .‬عضو هیات مدیره راه اهن‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به موفقیت در حل مسئله بند «ب» ماده ‪۵۲‬‬ ‫قانون برنامه ششم توس�عه امیدواریم تا پایان امسال همه‬ ‫ظرفیت های برنامه ششم در توسعه ریلی عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی اظه�ار کرد‪ :‬رف�ع ابهام های بند «ال�ف» ماده ‪ ۵۲‬هم‬ ‫از اولویت ه�ای بعدی ماس�ت که بابت پیگیری تس�هیالت‬ ‫صندوق توسعه ملی به بهره برداران ریلی است‪.‬‬ ‫عض�و هی�ات مدی�ره راه اه�ن اظه�ار ک�رد‪ :‬امیدواریم‬ ‫مس�ائلی مانن�د اختص�اص یک درص�د از درام�د فروش‬ ‫نفت گاز به حمل ونقل ریلی محقق ش�ود‪ .‬همچنین ش�مول‬ ‫سرمایه گذاری در حمل ونقل ریلی به عنوان سرمایه گذاری‬ ‫در مناطق محروم اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی درب�اره برگردان�دن مالی�ات ارزش افزوده ه�ای‬ ‫ش�رکت های ریلی مربوط به پیش از مهر و از ابتدای اجرای‬ ‫برنام�ه شش�م توضیح داد‪ :‬ای�ن موضوع در برنامه شش�م‬ ‫عنوان شده بود اما ابهام هایی داشت که پایان شهریور رفع‬ ‫ش�د؛ بنابراین از زمان اجرای برنامه شش�م باید پرداختی‬ ‫شرکت ها بابت مالیات ارزش افزوده برگردانده شود‪.‬‬ ‫رس�ولی ادامه داد‪ :‬س�ازمان امور مالیاتی هم پذیرفته که‬ ‫اگ�ر معاونت حقوق�ی رای داد‪ ،‬انها هم تمکی�ن کنند‪ .‬وی‬ ‫در تش�ریح تفاوت معافیت مالیات�ی با مالیات صفر توضیح‬ ‫داد‪ :‬معافیت مالیاتی موضوع مطلوبی برای دولت ها نیس�ت‬ ‫و دولت ها مایل هستند برای شفاف سازی‪ ،‬معافیت مالیاتی‬ ‫کمتر و عدد صفر بیشتر باشد‪.‬‬ ‫رس�ولی اظهار کرد‪ :‬در معافیت مالیات�ی پرداخت کننده‬ ‫ت معاف می ش�ود ام�ا در مالیات صف�ر در واقع‬ ‫از پرداخ� ‬ ‫معاف نمی ش�ود و فق�ط نرخ صفر درج می ش�ود‪ .‬همچنین‬ ‫در معافی�ت مالیاتی پرداخت های پیش�ین بازنمی گردد اما‬ ‫در ن�رخ صفر مالی�ات ارزش افزوده انچه پرداخت ش�ده‪،‬‬ ‫برگردانده می شود‪.‬‬ ‫عضو هی�ات مدیره راه اهن گفت‪ :‬قانون نرخ صفر مالیات‬ ‫ارزش افزوده برای ش�رکت های ریلی تا پایان برنامه ششم‬ ‫ادامه دارد‪ .‬این موضوع ش�امل مصرف کننده نیس�ت‪ ،‬بلکه‬ ‫ش�امل خدمات دهندگان بخش ریلی در حوزه بار و مسافر‬ ‫و لکوموتیو است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش هزینه ه�ای بخ�ش ریل�ی به دلی�ل اجرا‬ ‫نشدن قانون‬ ‫به گ�زارش روزگار خودرو‪ ،‬اجرا نش�دن قانون محاس�به‬ ‫مالیات ارزش افزوده شرکت های ریلی با نرخ صفر‪ ،‬پیش تر‬ ‫با اعتراض راه اهن روبه رو شده بود‪.‬‬ ‫ن�وراهلل بیرانوند‪ ،‬معاون برنامه ری�زی و اقتصاد حمل ونقل‬ ‫ش�رکت راه اهن با اشاره به اجرا نش�دن بند «ب» ماده ‪۵۲‬‬ ‫قانون برنامه شش�م توسعه از سوی س�ازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور گفت‪ :‬براساس این بند‪ ،‬مالیات ارزش افزوده خدمات‬ ‫حمل ونق�ل ریلی عالوه بر معافیت های یادش�ده در بند ‪۱۲‬‬ ‫م�اده ‪ ۱۲‬قانون مالیات ارزش افزوده با نرخ صفر محاس�به‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بیرانوند افزود‪ :‬گرچه قانون گذار براس�اس بند «ب» ماده‬ ‫‪ ۵۲‬قانون برنامه شش�م توس�عه مبنی بر محاس�به مالیات‬ ‫ارزش اف�زوده خدم�ات حمل ونقل ریلی با ن�رخ صفر‪ ،‬این‬ ‫بخش را از پرداخت مالیات معاف کرده اما با گذش�ت بیش‬ ‫از ی�ک س�ال از تصویب‪ ،‬این قانون هن�وز وارد فاز اجرایی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫به گفته بیرانوند‪ ،‬اجرایی نش�دن این بند و شیوه نامه های‬ ‫اجرای�ی ان‪ ،‬موجب پدید امدن مش�کالتی در صورت های‬ ‫مالی شرکت های حمل ونقل ریلی و در نهایت متضرر شدن‬ ‫انها می شود‪.‬‬ ‫بیرانون�د با بیان اینکه با معافی�ت پرداخت مالیات ارزش‬ ‫اف�زوده‪ ،‬هزینه تمام ش�ده ش�رکت های حمل ونق�ل ریلی‬ ‫کاه�ش می یابد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این بند از س�وی قانون گذار با‬ ‫ه�دف ایجاد مزی�ت رقابتی در حمل ونقل ریلی نس�بت به‬ ‫س�ایر ش�یوه های حمل ونقل و افزایش مطلوبیت این شیوه‬ ‫حمل ونقل تدوین شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نیسان تایتان و ماموریت های امداد و نجات‬ ‫نیسان تاریخچ ه طول و درازی در معرفی پیکاپ های تک وتنهای‬ ‫سفارش��ی تایتان داشته و این بار هم ش��اهد معرفی مدلی جدید‬ ‫هس��تیم‪ .‬ای��ن خودروس��از ژاپنی پیکاپ وی��ژه ای را ب��ا توجه به‬ ‫ویژگی ه��ای خاص صلیب س��رخ امریکا طراحی ک��رده و ان را به‬ ‫مرکز فرماندهی متحرک و کمک های اولیه در شرایط خاص تبدیل‬ ‫کرده است‪ .‬حاصل کار هم کامال برجسته است‪.‬‬ ‫جرمی تاکر‪ ،‬معاون بخش بازاریابی و ارتباطات نیس��ان امریکای‬ ‫شمالی درباره این تایتان خاص می گوید‪ :‬ما امیدواریم این مدل از‬ ‫تایتان که برای تامین نیازهای صلیب سرخ امریکا ساخته شده به‬ ‫انجام ماموریت های س��خت و دشوار کمک کند‪ .‬این همان چیزی‬ ‫است که باعث ایجاد تفاوت بین تایتان و رقبا می شود‪.‬‬ ‫این پیکاپ سفارشی که بر پای ه نسخه ی میدنایت ادیشن کرو کب‬ ‫تایتان ‪ XD‬بنا ش��ده از فریم نردبانی و تجاری برای پش��تیبانی از‬ ‫جعبه سبک وزن سفارشی نصب شده در بخش بار سود می برد‪ .‬این‬ ‫جعبه که پوشش سفارشی دارد مرکز فرماندهی و طیف وسیعی از‬ ‫ویژگی های راحت مورد نیاز در زمان ماموریت های اضطراری را در‬ ‫خود جای داده است‪ .‬داخل کابین شاهد فضایی سفارشی متشکل‬ ‫از نیمک��ت‪ ،‬اش��پزخانه متحرک‪ ،‬س��ینک و مایکرو وی��و‪ ،‬ژنراتور‪،‬‬ ‫پانل های خورش��یدی و هات اس��پات وای فای هستیم‪ .‬همچنین‬ ‫فضایی برای کمک های اولیه و محفظه قرار دادن گروه های خونی‬ ‫تدارک دیده شده است‪.‬‬ ‫اما این تایتان اولتیمیت س��رویس سفارش��ی از چندین ویژگی‬ ‫ظاه��ری برای ایجاد ظاهری با ابهت و خش��ن س��ود برده اس��ت‪.‬‬ ‫س��پر خاص‪ ،‬وین��چ ‪ 12S‬پالتینی��م‪ ،‬رینگ های ب��زرگ به همراه‬ ‫الستیک های افرود‪ ،‬چراغ های محوری باجا دیزاین‪ ،‬کیت افزایش‬ ‫ارتفاع سیس��تم تعلیق و باک س��وخت ‪ 75‬گالن��ی از ویژگی های‬ ‫ای��ن پیکاپ ویژه اس��ت‪ .‬در دل این تایتان هم پیش��رانه ‪ 5‬لیتری‬ ‫توربودیزل کامینز قرار دارد‪ .‬این اولین باری نیس��ت که نیس��ان و‬ ‫صلیب س��رخ امریکا همکاری می کنند‪ .‬در ‪ 5‬سال گذشته نیسان‬ ‫‪ 2/5‬میلیون دالر کمک به خیریه کرده است‪.‬‬ ‫وقتی تایتان شمشیر را از رو می بندد‬ ‫ای��ن پروژه جدید تو غرب کانادا منو مجبور کرده که به دنبال‬ ‫یک تراک بگردم‪ ،‬راستش��و بخواهید من هم که از خدا خواسته؛‬ ‫باالخره تو امریکای شمالی زندگی کنی‪ ،‬باید یه تراک هم داشته‬ ‫باشی‪ ،‬میگن هر مرد واقعی باید یه تراک داشته باشه‪.‬‬ ‫از فورد و ‪ GMC‬و ‪ Chevy‬و ‪ Dodge‬خیلی چیزا می دونم‪،‬‬ ‫ولی حاال با تولد دوباره مدل تایتان‪ ،‬وقتش رس��یده یک سری به‬ ‫نیس��ان بزنیم‪ .‬مدل قبلی تنها نکته خوبی که داشت اسمش بود‬ ‫که هنوز هم سر جاش هست‪.‬‬ ‫منشی شیک پوش نیس��ان (در کمال تعجب) منو به فروشنده‬ ‫میان س��الی که اتفاقاً بس��یار هم خوش رو بود راهنمایی کرد‪ .‬تا‬ ‫فهمید می خوام تایتان جدید رو ببینم‪ ،‬دیدم با کلید اومد‪ ،‬گفت‬ ‫ماش��ین رو ببر واس��ه ‪ ۴-۳‬روز برونش‪ .‬انتظار این پیش��نهاد رو‬ ‫نداشتم‪ ،‬فکر کنم اونم عضو کانال ‪ YouTube‬من شده‪ ،‬میدونه‬ ‫با کی طرفه‪ .‬شما هم اگر عضو نشدین معطل نکنین‪.‬‬ ‫کلید ماش��ین خ��ودم رو به��ش دادم و با عجله رفتم س��راغ‬ ‫پارکینگ‪ ،‬نیسان ابی رنگ غول پیکری جلوی پارکینگ منتظرم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫یه چرخی دور تراک زدم‪ ،‬پالتینیوم رزرو بود‪ ،‬یعنی دیگه تهش‬ ‫ب��ود‪ ،‬اص ً‬ ‫ال خود خدای تایتان بود‪ .‬موتور هم که با اجازتون ‪۴۰۰‬‬ ‫اس��ب و ‪ ۸‬س��یلندر (االن می دونم ‪ ۴‬تا هستن میان میگن ‪۳۹۰‬‬ ‫اسب…) تورکش هم خیلی زیاد بود (همون ‪ ۴۰۰‬تا)‪ ،‬رینگ های‬ ‫‪ ۲۰‬اینچی با تایرهای الس��تیک ‪ ۶۰/۲۷۵‬ارتفاع ماش��ین طوری‬ ‫برده باال که اگر قد کوتاه هستی باید نردبون بزاری زیر پات‪.‬‬ ‫در رو که باز ک��ردم‪ ،‬واقعاً جا خوردم‪ .‬چرم قهوه ای صندلی ها‪،‬‬ ‫با دوخت خاص‪ ،‬دور فرمون که همش چوب بود‪ ،‬لعنتی ها حتی‬ ‫دس��ته دنده که کنار فرمون هست رو هم با چرم دوخته بودنش‪.‬‬ ‫کنسول وسط که به اندازه یه چمدون جا داشت و روش هم ارم‬ ‫پالتینی��وم رزرو رو داغ زده ب��ودن‪ .‬البته این ارم رو همه جا زده‬ ‫بودن که یادتون نره ‪ ۶۰‬هزار چوب س��لفیدین‪ ،‬داش��بورد رو که‬ ‫ک ً‬ ‫ال با چرم جلدش کردن‪ ،‬اونم چه چرمی‪ .‬نگاهی به در میندازم‬ ‫با این سیس��تم موس��یقی حرفه ای و یک خ��روار کروم و چرم و‬ ‫چوب‪ ،‬فورد ‪ LIMITED F۱۵۰‬هم ش��رمنده میش��ه پیشش‪،‬‬ ‫حتی موکت های کف ماشین رو هم با دو رنگ قهوه ای و مشکی‬ ‫ساختن‪.‬‬ ‫دکمه اس��تارت رو فش��ار میدم‪ ،‬غرش موتور هش��ت سیلندر‬ ‫چیزی هست که همیشه لبخند رو لبتون میاره ولی یهو چشمم‬ ‫میفته به سیستم اینفوتینمنت‪ ،‬منو یاد ماشین های سال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫می ندازه‪ ،‬گرافیک افتضاح هس��ت‪ ،‬رزولوش��ن هم تعریفی نداره‪،‬‬ ‫ولی دوربین ‪ ۳۶۰‬واس��ه تراکی ک��ه اندازه یک اپارتمان ‪ ۱‬خوابه‬ ‫هست چیز خوبی هست‪ .‬از پارکینگ نیسان می زنم بیرون اشاره‬ ‫به پدال گاز و ش��تاب بدون وقفه اولین چیزی که حس می کنم‪،‬‬ ‫چون موتور توربو نیست‪ ،‬هیچ مکثی وجود نداره‪.‬‬ ‫باک بنزین ‪ ۱۰۰‬لیتر بنزین توش��ه و من هیچ برنامه ای ندارم‪.‬‬ ‫اولی��ن خروجی اتوبان ترانس کانادا و همه جاده که ماله خودمه‪.‬‬ ‫ماشین های جلویی با دیدن گریل تایتان که اندازه دهن یه غول‬ ‫هس��ت و ‪LED‬های عمودی که چهره بسیار تهاجمی به ماشین‬ ‫داده بودن‪ ،‬بی اختیار کنار می رفتن‪ ،‬مثل همیشه تعویض دستی‬ ‫دن��ده رو از روی دس��ته دنده انجام میدم که ب��ا توجه به جاش‬ ‫خیلی هم بد نیس��ت‪ ،‬ولی دور موت��ور ‪ ۴۰۰۰‬پایین تر نباید بیاد‪.‬‬ ‫وقتی این هش��ت سیلندر و سیس��تم تزریق مستقیم و سیستم‬ ‫مدرن تایمینگ س��وپاپ ها‪ ،‬اگ��زوز رو داغ کردن‪ ،‬اونوقت صدای‬ ‫موتور شبیه شلیک یک مسلسل کالیبر ‪ ۵۰‬میشه‪ ،‬دلم نمیخواد‬ ‫پامو از پدال بردارم‪ ،‬دلم می خواد تا میشه فشارش بدم‪ .‬این کوه‬ ‫اب��ی رنگ با ‪ 2/2‬تن وزن تصمیم نداره دس��ت از ش��تاب گیری‬ ‫ب��رداره‪ ،‬در حالی م��ن هنوز یه دس��تی دارم رانندگی می کنم و‬ ‫چن��ان رو ای��ن چرم لطیف ل��م دادم که انگار دارم فیلم تماش��ا‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫هرچی من بیش��تر به پدال گاز فش��ار می��دم‪ ،‬عقربه بنزین‬ ‫بیش��تر پایین میره‪ ،‬حاال دیگه مصرف بنزین شده ‪ ۲۲‬لیتر‪ ،‬با‬ ‫اینکه پشت ماشین سبک هست ولی اص ً‬ ‫ال حس بی فرمونی یا‬ ‫ناامن��ی نداره و روندنش راح��ت و بدون تصحیح کردن دائمی‬ ‫فرمون هست‪.‬‬ ‫فضای جادار صندلی های عقب به همراه صندلی گرم کن و پریز‬ ‫ب��رق و ‪ USB‬پورت‪ ،‬فضای راحتی برای صندلی عقب درس��ت‬ ‫کرده‪ ،‬فضای بار‪ ،‬اس��تاندارد با کاور مخصوص میاد و در عقب با‬ ‫ریموت قفل میشه و به صورت اروم باز و بسته میشه‪LED .‬های‬ ‫پشت اتاق و مخصوص قسمت بار‪ ،‬کار در تاریکی رو بسیار راحت‬ ‫کردن‪ ،‬هرچند این هیوالی ژاپنی به اندازه رقیباش نمیکشه ولی‬ ‫با ‪ ۹۷۰۰‬پوند قدرت کش��ش تقریباً هر چیزی که شما بخواهید‬ ‫رو میکشه مگر تصمیم داشته باشید تانک دنبال خودتون بکشید‬ ‫و به راحتی تا یک تن میتونید بارش بزنید‪ .‬هرچند باز هم جلوی‬ ‫رقبای امریکای کم میاره‪.‬‬ ‫گیربکس هفت دنده بدون شک نقطه درخشش تایتان نیست‪.‬‬ ‫بعض��ی وقت ها یادش میره دنده رو عوض کنه که این موضوع تو‬ ‫کم کردن دنده خیلی ازار دهنده میشه‪.‬‬ ‫سیس��تم صوتی حرف��ه ای ‪ Rockford Fosgate‬با صدای‬ ‫بسیار خوب و از اریزونا برای مشتری های امریکایی ساخته شده‬ ‫که تداعی کننده مرد‪ ،‬تراکش و مزرعه اش هست‪.‬‬ ‫در طول ‪ ۳‬روزی که من با این تراک بودم‪ ،‬عاشق کابین راحت‬ ‫و لوکس��ش شدم‪ .‬هرچند که گیربکسش بیشتر مواقع رو اعصابم‬ ‫ب��ود‪ ،‬ولی صدای موتورش حال و هوام رو عوض می کرد‪ .‬مصرف‬ ‫بنزینش وحش��تناک بود که رقیباش هم به همین بدی هستن‪.‬‬ ‫البت��ه این طوری که م��ن روندمش تعجب ه��م نباید میکردین‪.‬‬ ‫سیستم کامپیوتر نیسان به نظر من بدترین در این گروه هست و‬ ‫در برابر رقبای امریکایی هیچ شانسی نداره‪ .‬دلم می خواست با اره‬ ‫مانیتور رو ببرم و در بیارم‪ .‬طراحی خارجیش بسیار چشمگیر بود‬ ‫و همه دوسش داشتن بخصوص که این رنگ ابی بسیار زیبا بود‪.‬‬ ‫ول��ی من تصمی��م گرفتم که به ج��ای تراک ژاپن��ی که برای‬ ‫امریکایی ها س��اخته ش��ده‪ ،‬برم س��راغ ‪ ۱۵۰۰ RAM‬با همون‬ ‫موتور دوست داش��تنی ‪ HEIMI‬که تا اخر دنیا میش��ه باهاش‬ ‫بری و هیچ وقت ناامیدت نمیکنه‪.‬‬ ‫هم��ه چیز ای��ن ‪ Titan‬خوب ب��ود ولی یه چیزی��ش بود که‬ ‫نمیدونم چی بود‪ ،‬تو راه برگش��ت از اس��پیکرهای ماشین صدای‬ ‫مارک نافلر میامد که اهن��گ ‪What`s matter with you‬‬ ‫‪ baby‬رو می خوند که دقیقاً سوالی بود که من از تایتان داشتم‪.‬‬ ‫‪TITAN‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کیا دیگر خودرو دو درب نمی سازد‬ ‫ه��ر روز بر تعداد خودروس��ازانی که دیگ��ر محصوالت دو درب‬ ‫عرضه نمی کنند افزوده می ش��ود‪ .‬بازار خودرو بیش��تر به س��مت‬ ‫خودروه��ای مرس��وم و کارب��ردی تمایل پیدا می کن��د و یکی از‬ ‫مش��هورترین فرم های بدن��ه یعنی دو درب به تاری��خ می پیوندد‪.‬‬ ‫به طور مثال می توان به س��ئات اش��اره کرد که دیگر مدل های دو‬ ‫درب لئون و ‪ Mii‬را عرضه نمی کند‪.‬‬ ‫دیگر مثال این وضعیت س��ومین نسل کیا سید است که اخیرا ً‬ ‫معرفی ش��ده و بجای مدل جذاب هاچبک‪/‬کوپ ه پروس��ید شاهد‬ ‫تولی��د مدل کاربردی تر و البته جذاب پروس��ید ش��وتینگ بریک‬ ‫هس��تیم‪ .‬ظاهرا ً کی��ا تنها به همین خودرو بس��نده نکرده و گفته‬ ‫دیگر برنامه ای برای تولید محصوالت دو درب در اینده ندارد‪.‬‬ ‫مدیر طراحی کیا اروپا در خالل مصاحبه ای که با ‪CarAdvice‬‬ ‫داش��ته چگونگی تصمیم گیری مقامات این برند برای عدم تولید‬ ‫پروسید دو درب و فکر کردن به گزینه ای دیگر را شرح داده است‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬ما درس��ت در حال ش��روع فرایند طراحی نس��ل‬ ‫جدید پروس��ید بودیم که مقامات مربوطه گفتند پروسید دیگر‬ ‫مرده و ما نس��ل جدید این خودرو را نخواهیم داش��ت؛ و ش��ما‬ ‫می توانی��د قیاف ه افراد تیممان را تصور کنید‪ .‬به خاطر اینکه این‬ ‫کالس در اروپا ناپدید می شود دیگر شاهد هاچبک های سه درب‬ ‫نخواهید بود‪.‬‬ ‫مدیر طراحی کیا در اروپا اید ه بسیار جذابی برای جایگزین یک‬ ‫هاچب��ک دو درب رو به موت داش��ته اند‪ :‬محض رضای خدا دیگر‬ ‫خودرو س��ه درب نس��از زیرا انها فورا ً با تولیدش مخالفت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬ما با دیدن این شرایط به پاسخ جالب توجهی رسیدیم‪.‬‬ ‫و این پاس��خ جالب توجه همان خودرویی است که به ان اشاره‬ ‫کردی��م یعنی پروس��ید ش��وتینگ بریک که چن��د روز پیش در‬ ‫نمایشگاه خودرو پاریس معرفی شد‪ .‬این خودرو را با سید اسپرت‬ ‫واگن عادی اش��تباه نگیرید‪ .‬البته ه��ر دو خودرو تقریباً فضای بار‬ ‫یکس��انی دارند؛ تولید این خودرو از ماه اینده شروع خواهد شد و‬ ‫سفارش ان هم از اوایل سال اینده کلید می خورد‪.‬‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 3‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 13‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪115/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪57/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪91/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪305/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪298/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪199/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪33/500/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪107/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪43/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪69/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪135/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪203/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪117/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪124/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪590/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪370/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪515/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪670/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪175/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪375/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪560/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪530/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪570/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪700/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪370/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪680/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/080/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/070/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 21‬مهر ‪ 3 1397‬صفر ‪ 13 1440‬اکتبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪36‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫شاهد خود تحریمی ها بوده ایم‬ ‫رضا رضایی ‪ -‬عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‪:‬‬ ‫در جریان تحریم های گذش��ته با موانعی مانند امکان پذیر نبودن نقل و انتقال‬ ‫پول از طریق سیستم های بانکی بین المللی و وارد نشدن مواد اولیه و ماشین االت‬ ‫مواج��ه بوده ایم‪ .‬نمی دانیم علت چیس��ت اما ش��رایط فعلی بس��یار س��خت تر از‬ ‫گذش��ته بوده و در بخش تولید بیشتر خودنمایی کرده است‪ .‬در این بین صنعت‬ ‫قطعه س��ازی تحت تاثیر تحریم گذش��ته شرایط مناس��بی از نظر اقتصادی و به‬ ‫روز کردن ماش��ین االت همچنین ارتقای فناوری و دانش فنی ندارد و نتوانس��ت‬ ‫تکمیل و به روز ش��ود‪ .‬پس از توافقنامه برجام ش��اهد بودیم گروه ها و هیات های‬ ‫متعدد خارجی قصد س��رمایه گذاری در بخش های عمده کش��ور داشتند که این‬ ‫حضور در صنعت خودرو و قطعه پر رنگ تر بود و منجر به مش��ارکت های خارجی‬ ‫ش��د و امروز همان مشارکت ها به معضلی برای صنایع خودرو کشور تبدیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی از قطعه سازان از طریق مواد اولیه یا قطعات نیم ساخته های تک به‬ ‫ش��رکت های اروپایی متصل بودند و بخشی از قطعات از ان طریق تامین می شد‬ ‫و همچنین بخش��ی نیز برای تولید خودروهای پس��ا برجام باید وارد می ش��د لذا‬ ‫مجموعه ای از این عوامل قطعه س��ازان را در سرمایه گذاری قابل توجهی قرار داد‪.‬‬ ‫پس از خروج امریکا از برجام شرکت هایی که برای انتقال دانش فنی به ایران امده‬ ‫و به هرطریق برای افزایش سطح دانش فنی قطعه سازان و خودروسازان دست به‬ ‫اقدام زده بودند یکباره بدون چون و چرا کش��ور را ترک کردند لذا تمامی در های‬ ‫همکاری با خارج از کشور بسته شد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر دولت ضوابط و مقرراتی به منظور مواجهه با ش��رایط بحرانی‬ ‫تدوی��ن نکرده اس��ت؛ همانطور که علمی به رخداد ح��وادث غیر مترقبه طبیعی‬ ‫نداریم و باید برای مقابله با هر پیش امدی به اس��تحکام بناها و س��ازه های خود‬ ‫بپردازیم تا متحمل زیان کمتری شویم همین اتفاق در کشور افتاده است بنابراین‬ ‫با خروج ش��رکت های خارجی شاهد خودتحریمی ها بوده ایم که مانند تحریم های‬ ‫خارج��ی موثر بوده اند‪ .‬مگرچه اتفاقی رخ داده که مواد اولیه پتروش��یمی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫الومینی��وم و مس ‪3‬برابر افزایش قیمت یافته اس��ت یا ب��رای تولید خودروهای‬ ‫پسابرجام که پروژه های مربوط را خودمان ارائه داده ایم بهمن ماه گذشته میلگرد‬ ‫را با قیمت ‪2‬هزار و ‪ 300‬تومان ریداری کرده ایم اما امروز به ‪4‬هزار و ‪ 400‬تومان‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬این روند مشکلی داخلی است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!