هفته نامه روزگار خودرو شماره 37 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 37

هفته نامه روزگار خودرو شماره 37

هفته نامه روزگار خودرو شماره 37

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫چالش‬ ‫خودروسازان و‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫محصوالت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫اگاه سازی افکار‬ ‫عمومی درباره‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫به هجوم غرض ورزی های ماه های اخیر چند رسانه‬ ‫پاسخ مدیر مسئول موسسه مطبوعاتی‬ ‫‪:‬‬ ‫به روزنامه‬ ‫ریشه حسادت در نادانی است‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫گفت وگوی روزگار خودرو با مدیر برگزاری نمایشگاه افرود‬ ‫گردهمایی ماجراجویان در برج میالد‬ ‫چرا جای ایران در میان طوالنی ترین‬ ‫پروازهای جهان خالی است؟‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫معرفی افرودرهای دیوانه وار دنیای خودرو‬ ‫تانـــک های ضد زامبی‬ ‫خودروسازان برتر در خدمات‬ ‫پس از فروش‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تولید بالتکلیف ارز نیمایی و ارز ازاد‬ ‫گوری که در ان‬ ‫مـرده نیست‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪۱۹‬هزار اتوبوس در کشور تولید می شود‬ ‫رئیس ش��ورای شهر تهران گفت‪ :‬مقرر ش��ده قطعات مورد نیاز‬ ‫‪۱۹‬هزار اتوبوس وارد کش��ور ش��ود تا در داخل س��اخته شده و در‬ ‫نهایت بین ش��هرداری ها و ناوگان حمل ونقل برون ش��هری توزیع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محسن هاشمی از موضوع ورود اتوبوس های دست دوم و کارکرده‬ ‫به داخل کش��ور اظه��ار بی اطالعی کرد و اف��زود‪ :‬رئیس جمهوری‬ ‫درباره موضوع تغییر سامانه اتوبوسرانی و استفاده از اتوبوس های با‬ ‫مصرف س��وخت پایین حساسیت ویژه ای دارند و دستوری در این‬ ‫باره صادر کرده که شامل کامیون ها نیز می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اکنون بدنه و حتی شاسی اتوبوس در داخل کشور‬ ‫سرمقاله‬ ‫ساخته می شود و به جز گیربکس‪ ،‬موتور و در پاره ای موارد ترمز که‬ ‫از خارج تامین می ش��ود‪ ،‬به توان داخلی سازی بیش از ‪۶۰‬درصدی‬ ‫در این زمینه دست یافته ایم‪.‬‬ ‫هاش��می با بیان اینک��ه تاکنون درب��اره واردات ‪۱۰‬هزار اتوبوس‬ ‫کارکرده خارجی بحثی در شورای شهر مطرح نشده‪ ،‬به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫برای ش��هر تهران به هیچ عنوان به دنبال اتوبوس دست دوم نبوده‬ ‫و نیستیم‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای ش��هر تهران همچنی��ن ادعای نرخ تمام ش��ده‬ ‫‪۲‬برابری ساخت اتوبوس در داخل به نسبت واردات ان به کشور را‬ ‫رد کرد و گفت‪ :‬در این مس��ئله نرخ ارز عامل اصلی و اثرگذار است‬ ‫و اگر اتوبوس در داخل ساخته شود‪ ،‬هزینه گمرکی چندانی ندارد‬ ‫ام��ا اگر بخواهیم به واردات اقدام کنیم انگاه هزینه گمرکی باالیی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬هاشمی ادامه داد‪ :‬روال بر این است که برای تولید‬ ‫اتوبوس ارز ارزان نرخ در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد که در‬ ‫این صورت افزایش نرخ چندانی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫گفتنی است پیش تر یکی از کارشناسان صنعت خودرو از واردات‬ ‫اتوبوس های دست دوم به کشور خبر داده بود و گفته بود؛ شنیده‬ ‫می شود برای پر کردن نیاز داخل به این وسیله نقلیه عمومی قرار‬ ‫اس��ت اتوبوس های کارکرده وارد شود در حالی که ظرفیت تولید‬ ‫داخل خالی است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ایین معارفه مدیرعامل جدید سایپا خواستار شد‬ ‫اگاه سازی افکار عمومی درباره صنعت خودرو‬ ‫کمپین نه به خرید خودرو‬ ‫حامد هدائی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫به استثنای فقرا که برای انان درامد برابر است با امکان بقاء‪ ،‬انگیزه های‬ ‫اصلی به دس��ت اوردن پول لزوما اقتصادی نیس��ت‪ .‬ب��رای فردی میلیاردر‪،‬‬ ‫جس��ت وجوی میلیاردها پول اضافه نش��ان دهنده نقاطی ب��ر روی مقیاس‬ ‫دستاورد و احترام به خود است‪ .‬این تشویق ها و تنبیه ها‪ ،‬وعده ها و تهدیدات‬ ‫همه فقط در ذهن ما جریان دارد‪.‬‬ ‫حس��اب انها را به دقت نگه می داریم‪ .‬این مس��ائل تمایالت ما را ش��کل‬ ‫می دهند و انگیزه ای برای کارها هس��تند‪ ،‬مانند محرک های که در اجتماع‬ ‫هس��تند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬اگر توقف باخت ها به ان منجر ش��ود که شکس��ت را‬ ‫بپذیری��م‪ ،‬از ان اجتن��اب می کنی��م‪ ،‬در م��ورد کارهایی که به پش��یمانی‬ ‫می انجامند پیش��داوری می کنیم و تفاوت واهی اما ش��دیدی میان تعهد و‬ ‫عدم تعهد انجام ندادن و انجام دادن قائلیم زیرا حس احتمال در یکی نسبت‬ ‫به دیگری زیادتر است‪.‬‬ ‫جریان هایی که تش��ویق یا تنبیه می کند‪ ،‬اغلب احساس��ی و شکلی از با‬ ‫خ��ود کنار امدن اس��ت که ناگزیر ب��رای افرادی ک��ه در بازارهای مالی در‬ ‫حال فعالیت هستند کشمکش های زیادی ایجاد خواهد کرد‪« .‬ریچارد تالر»‬ ‫برن��ده جایزه نوب��ل اقتصادرفتاری می گوید‪ :‬ما پول مان را در حس��اب های‬ ‫متفاوت��ی نگه می داریم که گاه��ی جنبه فیزیکی دارند و گاهی فقط ذهنی‬ ‫هستند‪ .‬پول خرج می کنیم‪ ،‬سپرده های کلی داریم‪ ،‬سپرده های خاصی برای‬ ‫فوریت های زندگی در نظر می گیریم‪.‬‬ ‫میان تمایل مان به برداشتن از هر یک از این حساب ها و نیازهای کنونی‬ ‫سلس��له مراتبی وجود دارد‪ .‬ما از این حساب ها به منظور تسلط بر خودمان‬ ‫بهره می گیریم‪ ،‬همان طور که برای برنامه ریزی های روزانه خرید فالن چیز‬ ‫را محدود می کنیم‪.‬‬ ‫اغل��ب برای تس��لط بر خودمان هزین��ه ای می پردازیم‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬هر‬ ‫زمان که پولی را در س��پرده بلندمدت می گذاریم‪ ،‬در حس��اب اعتباری مان‬ ‫بدهی های��ی داریم‪ .‬اقتصادی های مدل فاعل معقول بر حس��اب های ذهنی‬ ‫تکی��ه نمی کنند‪ :‬انان دیدگاه جامعی از نتای��ج دارند و محرک های بیرونی‬ ‫هدایت کننده ش��ان است‪ .‬برای ادم ها حساب های ذهنی شکلی از چارچوب‬ ‫س��طحی هس��تند که در ان یک ذهن محدود امور را در اختیار می گیرد و‬ ‫منظم می کند‪.‬‬ ‫«اثر سرش��ت» نمونه ای از چارچوب س��طحی است‪ .‬س��رمایه گذار برای‬ ‫ه��ر یک از س��هم های خودرویی اش حس��ابی ذهنی در نظر گرفته اس��ت‬ ‫و می خواه��د هر حس��اب را به عن��وان یک برد ببندد‪ .‬فاعل��ی معقول نگاه‬ ‫جامعی به کل س��هام دارد و س��هامی را می فروش��د که احتمال اینکه در‬ ‫اینده کارکرد خوبی نداش��ته باشد بیش��تر است‪ ،‬بدون اینکه در نظر بگیرد‬ ‫درحال حاضر برنده اس��ت یا بازنده‪ .‬پژوهش های مالی‪ ،‬تمایل برای فروختن‬ ‫سهام برنده را به میزان بسیار زیادی گزارش داده است‪ .‬زیرا این پرسش که‬ ‫ایا برنده را بفروشیم یا بازنده را یک پاسخ واضح دارد‪ ،‬و این نیست که فرقی‬ ‫نمی کند‪ .‬اگر ما دارایی مان را به احساس��ات انی ترجیح دهیم‪ ،‬سهام بازنده‬ ‫را می فروشیم و سهام برنده را نگه می داریم‪ .‬اما حساب ذهنی بر عقل سلیم‬ ‫اقتصادی غلبه می کند‪ .‬یکی دیگر از استدالل هایی که فروش سهام برنده را‬ ‫منع می کند نابهنجاری شناخته شده بازار مبنی بر این است که سهامی که‬ ‫ارزش ش��ان به تازگی باال رفته است احتمال دارد برای دوره ای کوتاه ارزش‬ ‫بیش��تری نیز کسب کند‪ .‬بستن یک حس��اب ذهنی با برد سبب خرسندی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما خرس��ندی که ب��رای ان باید بهایی پرداخت‪ .‬این اش��تباهی‬ ‫اس��ت که یک فرد اقتصادی یا س��رمایه گذار با تجربه که از بخش منطقی‬ ‫ذهنش به خوبی بهره می برد‪ ،‬نس��بت به تازه کاران‪ ،‬کمتر مرتکب می شود‪.‬‬ ‫تصمیم گیرنده معقول به عواقب اینده سرمایه گذاری حال حاضر عالقه مند‬ ‫است‪ .‬توجیه اش��تباهات گذشته جزو دغدغه فرد اقتصادی نیست‪ .‬تصمیم‬ ‫سرمایه گذاری بیشتر در یک حساب بازنده‪ ،‬وقتی سرمایه گذاری های بهتری‬ ‫موجودند‪ ،‬به عنوان سفسطه هزینه نابرگشتنی نامیده می شود که اشتباهی‬ ‫پرهزینه است که در تصمیمات بزرگ و کوچک به چشم می خورند‪.‬‬ ‫اف��رادی را در نظ��ر بگیرید ک��ه تصمیم خود را مبنی بر س��رمایه گذاری‬ ‫در صنعت خودروس��ازی‪ ،‬ک��ه اخیرا فنر نرخ ان در رفته اس��ت‪ ،‬گرفته اند‪،‬‬ ‫و به این نتیجه رس��یده اند که دوستان ش��ان چند ماه پیش س��ود فراوانی‬ ‫کس��ب کرده اند‪ ،‬ح��ال به علت بح��ران اقتصادی طرح جدی��دی با عنوان‬ ‫‪#‬نه‪-‬به‪-‬خرید‪-‬خودرو!!! که به نظر می رس��د به کاهش تورم اخیر هم کمک‬ ‫می کند اعالم می شود‪ ،‬مردم چه خواهند کرد؟ افرادی که تحت هزینه های‬ ‫نابرگشتنی قرار دارند‪ ،‬اغلب پول خوب را صرف امور بد می کنند تا حقارت‬ ‫بس��تن حساب یک شکس��ت پرهزینه را تحمل نکنند‪ .‬به عبارتی انها میان‬ ‫باختی قطع��ی و قماری بزرگ اغلب گزینه دوم(خری��د خودرو) را انتخاب‬ ‫می کنند‪ .‬سفسطه هزینه نابرگشتنی باعث می شود افراد برای مدت طوالنی‬ ‫شغل های بد و ازدواج ها و طرح های ناموفق را ادامه بدهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چگونه کارت سوخت دریافت کنیم؟‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس‪ ،‬با بیان اینکه در گذشته مردم به پست مراجعه‬ ‫کرده و درخواس��ت کارت سوخت می دادند‪ ،‬گفت‪ :‬احتماال روند در اینده نیز به‬ ‫همین شکل است و اطالعات تکمیلی در این زمینه توسط دولت و وزارت نفت‬ ‫اعالم می ش��ود‪ .‬جالل میرزای��ی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به احتمال‬ ‫بازگش��ت کارت سوخت‪ ،‬گفت‪ :‬کارت های سوخت که در گذشته برای خودروها‬ ‫صادر ش��ده قابل استفاده هستند‪ ،‬مگر اینکه ش��خصی کارتی را گم و یا خراب‬ ‫کرده باشد که در این صورت درخواست می دهد تا کارت سوخت جدیدی تولید‬ ‫شود‪ .‬عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬کارت هایی که اماده‬ ‫ش��ده و در گذش��ته در اختیار صاحبان خودروها قرار گرفته قابل استفاده است‬ ‫و نیازی به صدور کارت جدیدی نیس��ت‪ .‬وی در تشریح چگونگی دریافت کارت‬ ‫توس��ط افرادی که کارت خود را گم کرده ان��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وزارت نفت در اینده‬ ‫اعالم می کند که افراد چگونه کارت س��وخت های جدی��د را دریافت کنند‪ .‬این‬ ‫سیاست ها در حوزه فراورده های نفتی باید توسط دولت و یا در تعامل با مجلس‬ ‫اتخاذ ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬س��امانه احیای کارت سوخت توس��ط وزارت نفت اماده‬ ‫ش��ده و هر تصمیمی که دولت اخذ کند این وزارتخانه اجرا می کند‪ .‬میرزایی با‬ ‫بیان اینکه در گذش��ته مردم به پست مراجعه کرده و درخواست کارت سوخت‬ ‫می دادند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬احتماال روند در اینده نیز به همین شکل است و اطالعات‬ ‫تکمیلی در این زمینه توسط دولت و وزارت نفت اعالم می شود‪.‬‬ ‫ایی��ن معارف��ه مدیرعام��ل جدی��د و تکریم‬ ‫مدیرعامل پیش��ین سایپا با حضور معاونان وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و برخی مدیران ارش��د‬ ‫صنعت خودرو در س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران برگزار ش��د‪ .‬به گ��زارش ایدرونیوز‪،‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رئیس‬ ‫هیات عامل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران(ایدرو) در این ایین ضمن تشکر از زحمات‬ ‫محسن قاسم جهرودی مدیرعامل پیشین سایپا‬ ‫و معرف��ی محمدرضا س��روش مدیرعامل جدید‬ ‫این گروه خودروسازی‪ ،‬تاکیدکرد‪ :‬امروز صنعت‬ ‫خ��ودرو اماج حمالت گوناگ��ون و بی رحمانه ای‬ ‫قرار گرفته اس��ت و در این میان همگان موظف‬ ‫به روشنگری درباره وضعیت این صنعت هستیم‪.‬‬ ‫منصور معظمی با اشاره به شرایط سخت کشور‬ ‫در دوران تحری��م گف��ت‪ :‬تاریخ ‪۴‬نوامبر بس��یار‬ ‫زودتر اتف��اق افتاده و به طور قط��ع امریکا قادر‬ ‫نخواهد بود ص��ادرات نفت ای��ران را صفر کند‪.‬‬ ‫طرح پیش فروش‬ ‫جدید محصوالت‬ ‫گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو‬ ‫معظمی با بیان اینکه این سخن بیهوده ای است‬ ‫که گفته می ش��ود صادرات نفت ایران را به صفر‬ ‫می رسانند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایران ‪40‬سال گذشته با‬ ‫تحریم دس��ت به گریبان بوده و ای��ن دوران را‬ ‫پیش از این گذرانده اس��ت‪ .‬معاون وزیر و رئیس‬ ‫هیات عامل ایدرو در این ایین با اش��اره به تردد‬ ‫‪۱۹‬میلی��ون خودرو در کش��ور و اینک��ه به طور‬ ‫میانگین ب��ه ازای هر خانواده ایرانی یک خودرو‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مس��ائل این صنعت بس��یار‬ ‫فرات��ر از حوزه تخصصی صنعت و اقتصاد بوده و‬ ‫دارای اثار عمیق و گس��ترده اجتماعی است‪ .‬بر‬ ‫همین اساس در اگاه سازی بیشتر افکار عمومی‬ ‫از ابع��اد گوناگ��ون ای��ن صنعت همه مس��ئول‬ ‫هس��تند‪ .‬به گفته معظمی ارائه تصویر روشن و‬ ‫نزدیک ب��ه واقعیت حق افکار عمومی اس��ت و‬ ‫رف��ع التهاب کاذب از بازار خودرو در س��ایه این‬ ‫موضوع محقق خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬منطقی و‬ ‫منصفانه نیست که سوداگران با ایجاد التهاب از‬ ‫بازار خودرو س��ود ببرند و این در حالی است که‬ ‫واحدهای تولیدکننده با وجود مش��کالت‪ ،‬تولید‬ ‫را ب��ا ش��مارگان خوبی ادام��ه می دهند‪ .‬رئیس‬ ‫هیات عامل ایدرو برخی بدعهدی های ش��ریکان‬ ‫خارج��ی را باعث تاخی��ر در تحویل خودروهای‬ ‫خاص دانست و تاکیدکرد‪ :‬به طور قطع از طریق‬ ‫قوانین بین المللی‪ ،‬پایبند نبودن شریکان تجاری‬ ‫در تعهداتش پیگیری خواهد شد‪ .‬وی همچنین‬ ‫از قطعه س��ازان ک��ه ب��ا وج��ود فرازوفرودهای‬ ‫نقدینگی‪ ،‬همواره در کنار خودروس��ازان و تولید‬ ‫داخل بوده اند‪ ،‬قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تیراژ در نیمه دوم سال‬ ‫در ادامه این ایین محس��ن صالحی نیا‪ ،‬معاون‬ ‫ام��ور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت هم‬ ‫گفت‪ :‬امیدوار هستیم تولید خودرو در نیمه دوم‬ ‫امسال با تیراژ بیشتری ادامه پیدا کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫با تمام قدرت در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و هم��ه ارکان کش��ور از جمله مجلس ش��ورای‬ ‫معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو از اجرای‬ ‫ط��رح پیش فروش جدید محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو از روز‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬مهر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مصطفی خان کرمی با قدردانی از هموطنانی‬ ‫که ب��ا ثبت نام در طرح اخی��ر پیش فروش محص��والت ایران خودرو‪ ،‬‬ ‫ب��ار دیگر اعتماد خود را به این خودروس��از اب��راز کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫طرح جدید که در روز ‪ 29‬مهر اجرا می ش��ود‪ ،‬ش��رایط ثبت نام برای‬ ‫متقاضیانی که در طرح قبل موفق به ثبت نام نش��ده اند فراهم ش��ده‬ ‫همزمان با نزدیک ش��دن ایام اربعین‬ ‫حسینی(ع) و سفر معنوی هموطنان به‬ ‫عتبات عالیات‪ ،‬عملیات اجرایی طرح«با‬ ‫تو ت��ا حرم» ش��رکت خدم��ات پس از‬ ‫فروش ایران خودرو‪ ،‬با ارس��ال قطعات و‬ ‫لوازم یدکی به نمایندگی های شهرهای‬ ‫مرزی منتهی به کش��ور عراق‪ ،‬اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬این شرکت بیش از‬ ‫‪ ۳‬ماه است که در حال تدارک مقدمات‬ ‫طرح«ب��ا ت��و تا ح��رم» ب��وده و درباره‬ ‫س��فارش گذاری‪ ،‬تامی��ن‪ ،‬بس��ته بندی‬ ‫و ارس��ال قطع��ات و تجهی��زات الزم به‬ ‫نمایندگی های ش��هرهای مرزی منتهی‬ ‫به کش��ور عراق اقدامات الزم را به انجام‬ ‫رس��انده اس��ت‪ .‬در این طرح که از دوم‬ ‫ن اجرا می ش��ود‪ ،‬بیش از‬ ‫ت��ا یازدهم ابا ‬ ‫باید‬ ‫بهترین ها در‬ ‫اختیار مردم‬ ‫باشد‬ ‫ب��ا هدف تامین نیاز مصرف کنندگان واقعی خودرو انجام ش��ده که از‬ ‫ساعت ‪ 10‬صبح روز یکشنبه ‪ 29‬مهر اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬در طرح پیش فروش جدی��د تمامی محدودیت های‬ ‫پیش فروش قبل از جمله عدم امکان ثبت نام برای مشتریان حقوقی‪،‬‬ ‫خ��ودرو اولی ها‪ ،‬داش��تن گواهینام��ه در زمان ثبت ن��ام و عدم خرید‬ ‫محصوالت ایران خودرو طی ‪ 18‬ماه گذشته اعمال می شود و ثبت نام‬ ‫در ای��ن روش فروش با توجه به محدودیت ظرفیت در طول یک روز‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫عزم جدی برای تامین ناوگان اورژانس کشور‬ ‫خودروی ش��خصی‪ ،‬برنامه های اموزشی‬ ‫و کلیپ ه��ای متنوع تلویزیونی توس��ط‬ ‫ایس��اکو‪ ،‬در این ایام تهیه و تدوین شده‬ ‫اس��ت که به مرور از طریق ش��بکه های‬ ‫سیما و شبکه های مجازی‪ ،‬پخش خواهد‬ ‫شد و در اختیار هموطنان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫طرح اربعین امس��ال با عن��وان «با تو تا‬ ‫حرم»‪ ،‬برای چهارمین س��ال متوالی در‬ ‫مسیر کاروان عشق‪ ،‬اجرا می شود با این‬ ‫امید که هموطنان با اسایش و ایمنی و‬ ‫اطمینان از همراهی حوزه های خدماتی‬ ‫پای در راه سفر بگذارند‪ .‬اخبار تکمیلی‬ ‫و نحوه دقیق اجرای طرح از جمله محل‬ ‫اس��تقرار چادرهای صحرایی‪ ،‬اکیپ های‬ ‫امدادی در داخل و خارج خاک کش��ور‬ ‫و‪ ...‬متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیربهداش��ت ‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬وقتی جان مردم‬ ‫در میان اس��ت بای��د بهترین ه��ا در اختیار انها باش��د‪ .‬با بهترین‬ ‫تجهی��زات و اخرین دس��تاوردهای دارویی و درمانی باید اس��باب‬ ‫رضایت مردم را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬حس��ن قاضی زاده هاشمی ضمن قدردانی از‬ ‫عملکرد دس��ت اندرکاران تامین و تجهی��ز امبوالنس های اورژانس‬ ‫اف��زود‪ :‬باید این امبوالنس ها هرچه س��ریع تر وارد ناوگان اورژانس‬ ‫‹ ‹تمرکز بر بنگاهداری حرفه ای‬ ‫مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی سایپا نیز‬ ‫در ادامه این ایین با بیان اینکه هرامدنی رفتنی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت خودرو در ‪۲۰‬س��ال گذشته‬ ‫به عنوان یک صنعت پیشرو بوده و پیچ وخم های‬ ‫زیادی را طی کرده است‪.‬‬ ‫محسن قاسم جهرودی‪ ،‬با قدردانی از زحمات‬ ‫همکاران خود در گروه خودروسازی سایپا گفت‪:‬‬ ‫به تولید در ش��رایط فعلی مانن��د نوعی عبادت‬ ‫می اندیشم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اشتغال ناشی از تولید‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬از متقاضیان به دلیل اینکه امکان پاسخگویی به‬ ‫همه درخواست ها وجود نداشته عذرخواهی می کنیم‪.‬‬ ‫خان کرم��ی در ادامه تاکید کرد‪ :‬ف��روش محصوالت گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو همواره بر مبنای پیش بینی برنامه تولید و مجوزهای اخذ‬ ‫ش��ده از مراجع ذی صالح انجام می ش��ود و نمی توان بیشتر از درصد‬ ‫مشخصی از برنامه تولید‪ ،‬پیش فروش انجام داد‪.‬‬ ‫مع��اون مدیرعام��ل در بازاریابی و فروش ش��رکت ایران خودرو به‬ ‫مش��تریان مژده داد برنامه ریزی برای اجرای طرح پیش فروش جدید‬ ‫اغاز عملیات اجرایی طرح «با تو تا حرم»‬ ‫‪ ۴۱۰‬حوزه خدماتی شامل نمایندگی ها‪،‬‬ ‫فروشگاه ها‪ ،‬اکیپ های امداد و تعمیرگاه‬ ‫صحرای��ی با در اختیار داش��تن امکانات‬ ‫مناسب برای ارائه خدمات به هموطنانی‬ ‫که با خودروی شخصی به سمت مرزها‬ ‫حرکت می کنند‪ ،‬اماده خدمت رس��انی‬ ‫هس��تند‪ .‬در همی��ن زمین��ه س��یدرضا‬ ‫حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل ایس��اکو‪ ،‬هم زمان‬ ‫ب��ا تعطی�لات تابس��تانی ش��رکت های‬ ‫خودروس��از‪ ،‬با حضور در مناطق مرزی‬ ‫بر اماده س��ازی تعمیرگاه های صحرایی‬ ‫و ملزوم��ات ارائ��ه خدمات ب��ه زائرین‬ ‫کرب�لای معلی‪ ،‬نظارت ب��ه عمل اورد و‬ ‫توصیه ه��ای الزم را ارائه کرد‪ .‬همچنین‬ ‫ب��رای اگاهی بخش��ی ب��ه هموطنان و‬ ‫تس��هیل در س��فر ب��ه س��مت مرزها با‬ ‫اس�لامی از صنعت خودرو حمای��ت می کنیم و‬ ‫امیدوار هس��تیم ش��رکت های خودروسازی در‬ ‫نیمه دوم س��ال با توان بیشتر‪ ،‬تولید را افزایش‬ ‫داده و هزینه ه��ای موج��ود را ب��ا تیراژ بیش��تر‬ ‫مدیریت کنند‪ .‬صالحی نیا تصریح کرد‪ :‬پرداختن‬ ‫به موضوع خودرو با توجه به گس��تردگی نقش‬ ‫ای��ن کاال در زندگی روزم��ره جامعه‪ ،‬طبیعی و‬ ‫ضروری است و باید به ان توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫جزو باقیات صالحات و اورده اصلی فعاالن عرصه‬ ‫صنعت است و باید به ان ارج نهاد‪.‬‬ ‫همچنی��ن محمدرض��ا س��روش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫جدید گروه خودروسازی سایپا هم در این ایین‬ ‫تمرکز ب��ر بنگا داری حرف��ه ای را ضامن پویایی‬ ‫اقتص��اد و ایجاد تولید بهره ور برش��مرد و اظهار‬ ‫امیدواری کرد این شرایط در سایپا بیش از پیش‬ ‫فراهم ش��ود و تولید با قدرت بیش��تر ادامه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محمدرضا س��روش از س��ال‪ ۷۴‬تا ‪ ۷۶‬معاون‬ ‫توس��عه س��اخت داخ��ل گ��روه بهم��ن‪ ۷۶ ،‬تا‬ ‫‪۸۶‬مدیرعامل گروه بهمن و ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۴‬مدیرعامل‬ ‫و عض��و هیات مدیره گ��روه بهمن بوده و اخرین‬ ‫س��مت وی رییس هیات مدیره ش��رکت لوله و‬ ‫ماشین س��ازی ایران اس��ت‪ .‬گفتنی است پس از‬ ‫وزارت محمد ش��ریعتمداری در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬محس��ن قاس��م جهرودی‬ ‫جایگزین مهدی جمالی شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خودرو دیزل گفت‪:‬‬ ‫این شرکت برای تامین ناوگان اورژانس‬ ‫کش��ور و تولید امبوالنس های مجهز و‬ ‫پیشرفته عزم جدی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مهدی یونسیان‬ ‫در ایین بهره برداری از امبوالنس های‬ ‫پیش��رفته ن��اوگان اورژان��س کش��ور‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬امبوالنس های��ی ک��ه ب��ه‬ ‫وزارت بهداشت تحویل می دهیم دارای‬ ‫مدرن ترین تجهیزات ب��رای رفاه حال‬ ‫بیمار و راننده است‪.‬‬ ‫وی پیش��ینه هم��کاری ایران خودرو‬ ‫دی��زل ب��ا وزارت بهداش��ت در زمینه‬ ‫تامین ن��اوگان اورژانس را از س��ال‪78‬‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬تاکنون ‪2‬هزار و ‪700‬‬ ‫امبوالنس در اختیار این وزارتخانه قرار‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫یونس��یان با اشاره به محدودیت های‬ ‫بین المللی فعلی‪ ،‬داخلی س��ازی تولید‬ ‫و تجهی��ز امبوالن��س را از اولویت های‬ ‫اصلی ایران خ��ودرو دیزل عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬امادگ��ی داریم محصول ون وانا‬ ‫را ب��رای بهره مندی در ناوگان اورژانس‬ ‫تجهیز کنیم‪ .‬همچنین توانمندی الزم‬ ‫برای تجهی��ز امبوالنس های وارداتی را‬ ‫نیز داریم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خ��ودرو دی��زل از‬ ‫مش��ارکت ش��رکت گواه ب��رای تامین‬ ‫نیازمندی های بخ��ش خدمات پس از‬ ‫فروش امبوالنس ها خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫تمهیداتی را برای تامین قطعات یدکی‬ ‫و مصرف��ی در دوران گارانتی و وارانتی‬ ‫کشور شود تا با توزیع عادالنه در مناطق محروم زمینه ارامش خاطر‬ ‫هموطنان را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امروز بخش دیگری از ناوگان خدمت رسانی در‬ ‫اورژانس کش��ور تکمیل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این اتفاق حاصل مصوبات‬ ‫هیات وزیران است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت درمان و اموزش پزشکی با بیان اینکه کوتاه شدن‬ ‫زم��ان امدادرس��انی و افزایش مهارت نیروهای انس��انی مددکار از‬ ‫اندیشیده ایم‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬مصرف کنن��دگان‬ ‫بای��د از دریافت خدمات پس از فروش‬ ‫ب��ه موقع و باکیفیت اطمینان داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ایی��ن بهره ب��رداری از‬ ‫‪ 400‬امبوالن��س اورژان��س کش��ور ب��ا‬ ‫حضور وزیر بهداش��ت ‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی ‪ ،‬معاون امور صنایع وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬معاون توس��عه وزیر‬ ‫بهداشت‪ ،‬رئیس سازمان اورژانس کشور‬ ‫و مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خودرو‬ ‫در مح��ل ش��رکت ایران خ��ودرو دیزل‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این ایین ‪ 300‬امبوالنس‬ ‫ازسوی ایران خودرو دیزل تحویل وزارت‬ ‫بهداشت شد‪.‬‬ ‫ل گذشته است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫جمله دستاوردهای اورژانس در چند سا ‬ ‫تالش وزارت بهداش��ت بر این اس��ت که موانع به حداقل برسد به‬ ‫همین دلی��ل اورژانس زمینی ‪ ،‬هوایی‪ ،‬دریایی و موتورامبوالنس را‬ ‫توسعه داده ایم‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاش��می تصریح ک��رد‪ :‬فعالیت ه��ای اورژان��س را باید‬ ‫متفاوت از س��ایر سازمان ها دید‪ .‬خدمات این بخش که اغاز مسیر‬ ‫خدمات درمانی بیماران است اهمیت باالیی دارد‪.‬‬ ‫پاسخ مدیر مسئول موسسه مطبوعاتی‬ ‫به هجوم غرض ورزی های ماه های اخیر چند رسانه به روزنامه‬ ‫ریشه حسادت در نادانی است‬ ‫‪:‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫‪ 1‬بخش��ی از حرف هایم را از یادداش��تی که در شماره‬ ‫‪ ۲۸۳۳‬روزنام��ه دنی��ای اقتصاد به تاری��خ ‪ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵‬با‬ ‫عنوان «س��نگدل باشید و خود را هرس کنید» در روزگاری‬ ‫که اس��تاد و عزیز همکاران دنیای اقتصاد بودیم به عینه نقل‬ ‫می کنم‪ ،‬ش��اید برای انها هم درس عبرتی باش��د‪« .‬در اوایل‬ ‫دهه ‪ ۷۰‬که معاونت مطبوعاتی تهران بزرگ را بر عهده گرفتم‬ ‫با دوستان بسیاری از اهالی مطبوعات درباره تخصصی شدن‬ ‫حوزه های گوناگون رسانه ای گپ و گفت داشتیم و با مرحوم‬ ‫بورقانی عزیز که مسئولیت باالتری در حوزه مطبوعات ایران‬ ‫داش��تند‪ ،‬این بحث را به جدل همیشگی خود تبدیل کرده‬ ‫بودیم که ایش��ان هم با اماواگرهایی موافق تخصصی ش��دن‬ ‫حوزه مطبوعات بودند‪ .‬من اعتقاد داشتم و دارم که مطبوعات‬ ‫بای��د به حوزه های��ی کوچک تر از دس��ته بندی های متداول‬ ‫مانند اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬ادبی‪ ،‬سیاس��ی‪،‬‬ ‫ورزشی و امثالهم تقسیم شوند‪ .‬نشریه ها باید برای مخاطب‬ ‫خاص تری منتشر ش��وند‪ .‬نشریه اقتصادی می تواند بانکی یا‬ ‫بورس یا بیمه یا‪ ...‬باشد؛ در حوزه ورزش یکی می تواند برای‬ ‫فوتبال و دیگری برای کشتی؛ در حوزه هنر یکی برای تئاتر‬ ‫و دیگری برای س��ینما؛ در ادبیات یکی برای شعر و دیگری‬ ‫برای قص��ه و همین گونه در حوزه ه��ای گوناگون می توانیم‬ ‫نشریه هایی تخصصی منتشر کنیم تا هر عالقه مندی بتواند‬ ‫در هم��ان حوزه خاص خود‪ ،‬یار خویش را در اغوش بگیرد‪.‬‬ ‫البته با همین نگاه تک وتوک شمع هایی روشن شد که امروز‬ ‫بیش��تر اما هن��وز راه زیادی باقی مانده اس��ت‪ .‬در اغاز دهه‬ ‫‪ ۸۰‬که مس��ئولیت ش��ورای روابط عمومی های نظام بانکی‬ ‫کش��ور را برعه��ده گرفتم‪ ،‬بارها به دوس��تان روابط عمومی‬ ‫بانک ه��ا و یکی‪ ،‬دو روزنامه اقتصادی که تازه ش��روع به کار‬ ‫ک��رده بودند و دبیران اقتص��ادی روزنامه های یومیه توصیه‬ ‫می کردم با کمک استادان رش��ته اقتصاد و دست اندرکاران‬ ‫باتجربه بانک ها و بیمه ها و بورس و بازار در مرحله نخست به‬ ‫رشد کمی مطبوعات اقتصادی و بعد کیفی کمک کنند که‬ ‫بسیاری از روابط عمومی های بانک ها از کمک دریغ نکردند‪.‬‬ ‫اطمینان داش��تم که جامعه نیازمند نش��ریه های تخصصی‬ ‫اس��ت و خ��ودم ان را در حوزه اقتص��اد و نظام بانکی حس‬ ‫می کردم‪ .‬با بازنشس��تگی‪ ،‬تالش کردم با انتش��ار روزنامه ها‬ ‫و مجله های��ی در این ح��وزه گام اجرایی ب��ردارم و در کنار‬ ‫دوس��تانی ق��رار گرفتم ک��ه «اقتصادی پوی��ا» را در «صبح‬ ‫اقتص��اد» جامعه ایران می خواس��تند و «ه��دف اقتصاد» را‬ ‫در «میعاد اقتصادی» می دانس��تند و برای «عصر اقتصاد»‪،‬‬ ‫«جهان اقتصادی» ارزو می کردند تا «دنیای اقتصادی» سالم‬ ‫و قدرتمند متولد ش��ود‪ .‬ش��ماره صفر روزنامه های اقتصادی‬ ‫بسیاری مانند صبح اقتصاد‪ ،‬میعاد اقتصاد‪ ،‬اقتصاد پویا‪ ،‬نگین‬ ‫اقتصاد‪ ،‬روزگار اقتصاد و‪ ...‬با یادداش��تی از من متولد شده و‬ ‫در نشریه های بانک های بسیاری‪ ،‬رد پایی از خود گذاشته ام‪.‬‬ ‫اجرای برنامه های تلویزیونی مانند رش��د و توس��عه‪ ،‬مس��یر‬ ‫توسعه‪ ،‬نفت و توسعه‪ ،‬پرتو‪ ،‬ایران ‪ ،۱۴۰۴‬اقتصاد ایران و‪ ...‬در‬ ‫ت در مطبوعات اقتصادی‪ ،‬به دلیل همان اعتقادی‬ ‫کنار فعالی ‬ ‫بوده که به ضرورت تخصصی ش��دن رسانه ها داشتم و دارم‪.‬‬ ‫در س��ال های اغازین دهه ‪ ۹۰‬با انتشار ده ها روزنامه و مجله‬ ‫و س��ایت اقتصادی‪ ،‬ارزوی دهه ‪ ۷۰‬ما از نظر کمی براورده‬ ‫شده است؛ هرچند هنوز هم تخصص می تواند در حوزه های‬ ‫کوچک تر خودش را بهتر نمایش دهد و‪»...‬‬ ‫بله؛ همان طور که مالحظه می کنید ‪ 20‬س��ال اس��ت که‬ ‫حقیر از تخصصی شدن رسانه ها حرف می زنم و همه تالش‬ ‫خود را در حوزه دانشگاهی و اجرا بر تخصصی شدن نشریه ها‬ ‫گذاشته ام تا ش��اید مطبوعات ش��رایط بهتری پیدا کنند و‬ ‫بدیهی است که در موسسه مطبوعاتی‬ ‫نیز تخصصی‬ ‫شدن روزنامه ها نخستین هدف ما بوده است‪.‬‬ ‫‪ 2‬انچ��ه امروز نگران��ی را افزایش می دهد‪ ،‬بحث کیفی‬ ‫این نش��ریه ها اس��ت‪ .‬کپی کردن خبرهای خبرگزاری ها با‬ ‫تیراژ محدود‪ ،‬نشانه مناسبی نیست‪ .‬جای تحلیل و یادداشت‬ ‫کارشناسان و متخصصان در اغلب این نشریه ها و روزنامه ها‬ ‫خالی اس��ت‪ .‬رس��انه های اقتصادی باید وضعیت مالی مردم‬ ‫را نش��انه بگیرند‪ ،‬باید در اوضاع و اح��وال جامعه تاثیرگذار‬ ‫باشند‪ ،‬باید وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری و نماینده مجلس‬ ‫و مدیران بانک ها و بیمه ها و بورس و دس��ت اندرکاران بازار‬ ‫و‪ ...‬هرروز صبح مش��تاقانه روزنامه را بگشایند و رهنمودی از‬ ‫اهل اقتصاد و اندیشمندان این حوزه کسب کنند و تجربه ای‬ ‫بیندوزن��د‪ .‬باید همه روزنامه ه��ای تخصصی مخاطب خاص‬ ‫خ��ود را پیدا کنند؛ اهالی س��ینما و عالقه مندان هنر هفتم‬ ‫باید مجله و روزنامه س��ینمایی مورد نظ��ر خود را پیگیری‬ ‫کنند‪ ،‬عالقه مندان فوتبال نش��ریه فوتبال‪ ،‬تئاتری ها رسانه‬ ‫نمایش��ی و صنعتگران هم رس��انه های خاص خود را داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬حتی احزاب سیاس��ی باید با تابلوی حزب‪ ،‬رس��انه‬ ‫حزبی خود را منتش��ر کنند تا موضع گیری انها مش��خص و‬ ‫معلوم باش��د‪ .‬روزگار بازار درهم میوه و تره بار ش��هرداری به‬ ‫پایان رس��یده و هرکس باید تالش کند میوه های درشت تر‬ ‫و بهتر را زیر نور المپ در معرض تماش��ای مش��تریان قرار‬ ‫دهد و حق انتخاب برای مردم قائل شود‪ .‬انتشار روزنامه های‬ ‫مس��تقل و باکیفیت«گسترش صنعت»‪« ،‬گسترش معدن»‪،‬‬ ‫«گسترش تجارت» و‬ ‫در همین راستا بوده است‪.‬‬ ‫‪ 3‬وقتی قرار باش��د زیر المپ قرار بگیریم باید دست از‬ ‫(کپی‪-‬پیست) و دزدی مطالب از نشریه ها و خبرگزاری های‬ ‫س��عدی علیه الرحمه چند قرن پیش فرمود‪ :‬از دش��منان برند ش��کایت به‬ ‫دوستان‪ /‬چون دوست دشمن است‪ ،‬شکایت کجا بریم؟‬ ‫صب��ح از خواب بیدار می ش��ویم‪ ،‬به جای انکه به کار و ت�لاش فکر کنیم و‬ ‫به دنبال ایده های نو و تاره بگردیم‪ ،‬ذهن بیمارمان را به س��مت توطئه‪ ،‬ایجاد‬ ‫شایعه‪ ،‬تقلید از بقیه و حسادت به موفقیت های دیگران می بریم تا شاید از این‬ ‫نمد‪ ،‬کالهی برای مان فراهم شود‪.‬‬ ‫در ماه های��ی ک��ه گذش��ت‪ ،‬روزنامه‬ ‫م��ورد هجوم ان��واع تهمت ها و‬ ‫حمله ه��ای نابخردانی قرارگرفته که از موفقیت دیگ��ران رنج می برند و نان از‬ ‫زحمت دیگران می خورند و از هیچ زیاده طلبی روی گردان نیستند و همه چیز‬ ‫را برای خود می خواهند و ش��الوده تفکرش��ان را بر توطئه و شایعه پردازی بنا‬ ‫گذاشته اند‪ .‬ما در این مدت سکوت کردیم و از حق خود حتی برای شکایت به‬ ‫مراجع قانونی و خداوند رحمان هم گذشتیم‪.‬‬ ‫اما به راس��تی چرا باید عده ای هرروز صبح به جای کار و تالش‪ ،‬با فکر ایجاد‬ ‫داخلی و خارجی برداریم‪ ،‬باید با اس��تفاده از نیروی انسانی‬ ‫ماهر و خبرنگار ورزیده به سمت تولید حرکت کنیم؛ کاری‬ ‫که در موسسه‬ ‫در ‪ 5‬سال گذشته انجام شد و امروز‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد مطالب روزنامه های موسس��ه مطبوعاتی‬ ‫به ش��هادت اوراق منتشرش��ده و امار وزارت ارشاد‬ ‫تولیدی هستند و هر روز صبح منبع ده ها سایت و کارشناس‬ ‫ق��رار می گیرند و مس��ئوالن صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید‬ ‫قدردان این تالش رسانه ای باشند‪.‬‬ ‫‪ 4‬به نظر دس��ت اندرکاران موسسه مطبوعاتی‬ ‫‪ ،‬روزگار انتش��ار فقط یک نشریه ازسوی یک موسسه به سر‬ ‫امده و براساس سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫تنها راه بقای روزنامه نگاری اینده در بنگاه داری و بهره وری‬ ‫بیشتر دست اندرکاران یک موسسه مطبوعاتی است‪ .‬باتوجه‬ ‫به این سیاست‪ ،‬موسسه مطبوعاتی‬ ‫انتشار ‪ ۴‬روزنامه‬ ‫و یک پایگاه خب��ری و ده ها ویژه نامه و ایجاد مرکز توزیع و‬ ‫اشتراک را در دستور کار خود قرار داد و بیش از ‪ ۵۰‬روزنامه‬ ‫و مجله دیگر را نیز با ش��یوه های مناسب و سالم توزیع کرد‬ ‫و همکاری در انتشار را برای تعداد بیشتری روزنامه برعهده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‪ 5‬شناس��ایی بازار هدف مهم ترین وظیفه یک رس��انه‬ ‫اس��ت‪ .‬بعضی از موضوعات مخاطب خ��اص دارند و باید در‬ ‫ش��ایعه و توطئه برای دیگران بیدار ش��وند؟ چرا باید ‪ ۴‬روزنامه موفق کش��ور‬ ‫که در ظاهر مدعی دوس��تی و رفاقت و همکاری با ما هس��تند در یک حرکت‬ ‫هماهنگ با یکدیگر و در یک روز به اتفاق یکی‪ ،‬دو س��ایت‪ ،‬مقاله مش��ابه ای را‬ ‫علیه روزنامه‬ ‫منتشر کنند؟‬ ‫چ��را مرکز روابط عمومی یک وزارتخانه معظم به جای پاس��خگویی به ده ها‬ ‫موضوع که هرروز در جامعه براس��اس سیاس��ت های انجا به وجود می اید‪ ،‬در‬ ‫مس��یر روزنامه ای که ‪ ۲۰‬س��ال همه امکانات را در اختیار داش��ته و دارد‪ ،‬گام‬ ‫برمی دارد؟‬ ‫پاس��خ این پرسش های کلیدی را س��عی می کنم با استفاده از زبان مناسب‪،‬‬ ‫نه پوپولیس��م و هوچی گری‪ ،‬در این یادداش��ت برای خوانن��دگان عزیزی که‬ ‫در دنیای مجازی و چند روزنامه مورداش��اره با نکاتی نامناس��ب و فحاش��ی و‬ ‫اتهام زنی به رس��انه‬ ‫و حقیر و یکی‪ ،‬دو مسئول کشوری تالش کرده اند‬ ‫جو را اشفته تر سازند‪ ،‬بدهم‪:‬‬ ‫معزز ش��د‪ .‬در دوره جدید تالش ش��د بدهی های س��نگین‬ ‫روزنامه در دوران گذش��ته پرداخت شود و هرگونه پرداخت‬ ‫از س��ازمان های مرتبط مربوط به بدهی های گذشته یا درج‬ ‫اگهی و گزارش و رپورتاژ بوده که بارها ازس��وی ذی حساب‬ ‫این وزارتخانه مورد تایید قرار گرفته و ازس��وی دو نهاد مهم‬ ‫کش��ور یعنی سازمان بازرس��ی و وزارت اطالعات بررسی و‬ ‫ش ش��ده اس��ت‪ .‬روابط عموم��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫گزار ‬ ‫و تجارت نیز در یک س��ال گذش��ته ‪ ۲‬بار اطالعیه داده که‬ ‫ارتباط��ی با روزنامه‬ ‫ندارد و ما هر ‪ ۲‬بار‪ ،‬نخس��تین‬ ‫روزنامه ای بوده ایم که این اطالعیه را به رایگان چاپ کرده ایم‪.‬‬ ‫‪ 8‬پس مشکل چیست؟ تمامی مطبوعات کشور به دو‬ ‫شکل حقیقی و حقوقی اداره می شوند‪ .‬موسسه های حقوقی‬ ‫مانند همش��هری‪ ،‬ش��هروند‪ ،‬جام جم‪ ،‬اطالع��ات‪ ،‬کیهان و‬ ‫چندتایی دیگر یا از منابع خاص سازمان ها یا منابع عمومی‬ ‫بهره مند می شوند و سایر روزنامه ها و نشریه های حقیقی هم‬ ‫متعلق به افراد و اش��خاص دارای امتیاز هستند که بعضی از‬ ‫انها هم در س��ال های اخیر موسسه تشکیل داده اند‪ .‬درواقع‬ ‫تا امروز ش��کل سومی برای مطبوعات وجود نداشته و شاید‬ ‫همه مشکالت از همین نکته برای رقیبان ایجاد شده باشد‪.‬‬ ‫‪ 9‬موسس��ه مطبوعاتی‬ ‫«نخس��تین موسس��ه‬ ‫مطبوعاتی سهامداری» بعد از طی مراحل قانونی متولد شد‪.‬‬ ‫مطبوعات باید به حوزه هایی کوچک تر از دسته بندی های متداول مانند اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬ادبی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ورزشی و امثالهم تقسیم شوند‪ .‬نشریه ها‬ ‫باید برای مخاطب خاص تری منتشر شوند‪ .‬نشریه اقتصادی می تواند بانکی یا بورس یا بیمه‬ ‫باشد‪ .‬در حوزه ورزش یکی می تواند برای فوتبال و دیگری برای کشتی؛ در حوزه هنر یکی‬ ‫برای تئاتر و دیگری برای سینما؛ در ادبیات یکی برای شعر و دیگری برای قصه و همین گونه‬ ‫در حوزه های گوناگون می توانیم نشریه هایی تخصصی منتشر کنیم‬ ‫توزیعی خاص پخش ش��وند‪ .‬در طول تاریخ مطبوعات ایران‬ ‫و کش��ف معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬هرگز روزنامه خاص‬ ‫برای این حوزه منتشر نشده بود و فقط خبرهای پراکنده ای‬ ‫گاه��ی این ور و ان ور چاپ می ش��د‪ .‬بع��د از تاکیدات رهبر‬ ‫معظم انقالب و ریاس��ت جمهوری بر توجه بیشتر به بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی به عنوان دومین ذخیره و ثروت کشور‬ ‫بعد از نفت و گاز‪ ،‬موسس��ه مطبوعاتی‬ ‫با استفاده از‬ ‫خبرنگاران زبده‪ ،‬نخستین صفحات تخصصی معدن و صنایع‬ ‫معدنی را در ‪ ۴‬صفحه‪ ۸ ،‬صفحه و ‪ ۱۶‬صفحه منتشر کرد و در‬ ‫طول این ‪ ۵‬سال با کمک سازمان ایمیدرو به عنوان سازمان‬ ‫تخصصی و مادر در ح��وزه معادن و صنایع معدنی‪ ،‬کارنامه‬ ‫درخش��انی از فعالیت و تالش را به ثبت رس��اند و ارشیوی‬ ‫ماندگار از چند میلیون کلمه و عکس را برای همیشه تاریخ‬ ‫فراهم کرد‪ .‬این کار س��ترگ ب��دون حمایت بخش معادن و‬ ‫صنایع معدنی امکان پذیر نبود و نیس��ت‪ .‬انتشار «گسترش‬ ‫معدن» و «روزگار معدن» باعث شد در این چند سال‪ ،‬ده ها‬ ‫نش��ریه و س��ایت و پایگاه خبری معدن متولد شود و افکار‬ ‫عمومی با این بخش از ثروت پنهان کشور بیشتر اشنا شوند‪.‬‬ ‫بدیهی است خریدار رسانه معدن و اصطالحات معدنی مانند‬ ‫گندله و کنس��تانتره‪ ،‬مردم عادی کوچ��ه و بازار نمی توانند‬ ‫باشند و یکی از مهم ترین مسئولیت های اجتماعی شرکت ها‬ ‫(‪ )CSR‬اشنا کردن افکار عمومی با فعالیت های ذی ربط از‬ ‫رسانه است‪.‬‬ ‫ ‬ ‫طریق‬ ‫‪ 6‬انتش��ار روزنام��ه در حوزه صنع��ت‪ ،‬تجارت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬نمایش��گاه‪ ،‬گردش��گری‪ ،‬ش��هرک های صنعتی و‬ ‫امثالهم در همین راستا بوده است‪ .‬بدون شک انچه موسسه‬ ‫مطبوعاتی‬ ‫برای حوزه ه��ای بزرگ صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬فوالد‪ ،‬شهرک های صنعتی و صنایع‬ ‫کوچک و بزرگ انجام داده بر هیچ قاضی منصفی پوش��یده‬ ‫نیس��ت؛ هرچند حکایت امروز موسسه مطبوعاتی‬ ‫با احضار چند چهره ش��اخص که به ساخت وساز در مناطق‬ ‫زلزله زده مش��غولند بی شباهت نیس��ت‪ .‬به جای قدردانی از‬ ‫تالش در راس��تای معرفی بخش های فراموش شده صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مورد هجوم کینه توزی های ناجوانمردانه و‬ ‫بی خردانه قرار گرفته ایم‪ .‬البته قدردان حمایت های بی دریغ‬ ‫وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و دلگرمی کالمی و‬ ‫نوشتاری وزیر فعلی و معاونان محترم شان نیز هستیم‪.‬‬ ‫‪ 7‬در ش��ماره نخس��تین (‪ ۱۳‬تیر ‪ )۹۳‬و شماره ‪۱۰۰۰‬‬ ‫و‬ ‫به ط��ور مفص��ل درباره ش��رایط انتش��ار روزنامه‬ ‫ش��یوه ش��کل گیری و واگذاری موسسه‬ ‫توضیحات‬ ‫مک��رر داده ام که در س��ایت روزنامه ب��رای اهل کنجکاوی‬ ‫قابل خواندن اس��ت اما به طور خالص��ه می گویم که روزنامه‬ ‫عمر ‪ ۵‬س��اله ای دارد با پیش��ینه ‪ ۲۵‬ساله روزنامه‬ ‫گس��ترش صنعت که در سال ‪ ۱۳۹۲‬با دس��تور وزیر وقت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تیراژ کمتر از هزار نسخه تعطیل‬ ‫شد‪ .‬روزنامه‬ ‫با گرفتن پروانه جدید و اسم جدید در‬ ‫‪ ۱۷‬مرداد ‪ ۱۳۹۳‬متولد ش��د و از ش��ماره اول تا امروز هیچ‬ ‫ریالی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با هر عنوان دریافت‬ ‫نکرده و این وزارتخان��ه بدهی چندصدمیلیون تومانی بابت‬ ‫خریداری نس��خه های روزانه روزنامه و اگهی های ارسالی به‬ ‫موسس��ه‬ ‫دارد‪ .‬البته وزارت ارش��اد هم در ‪ ۳‬س��ال‬ ‫هیچ گونه یارانه ای به‬ ‫با بهانه اینکه ش��اید از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کمک می گیرد‪ ،‬نپرداخت و درعمل‬ ‫موسس��ه‬ ‫چوب دو س��ر طال بین این دو وزارتخانه‬ ‫این راه س��خت با مشکالت حقوقی و اداری به کمک هیات‬ ‫موس��س و وزارت ارشاد هموار شد و برای نخستین بار همه‬ ‫کارکنان و خبرنگاران و گزارش��گران و عکاس��ان و طراحان‬ ‫در یک موسس��ه مطبوعاتی دارای سهم شدند و نزدیک صد‬ ‫س��هامدار صاحبان این روزنامه و موسس��ه هستند و شاید‬ ‫همین روش که می تواند الگوی مناسب برای واگذاری چند‬ ‫موسسه مطبوعاتی دیگر به کارکنان باشد‪ ،‬بزرگ ترین عامل‬ ‫ایجاد حسادت و غرض ورزی ها شد‪.‬‬ ‫‪ 10‬بدیهی اس��ت مدل س��هامداری این ام��کان را برای‬ ‫س��هامداران و کارکنان به وجود م��ی اورد که هر وقت مایل‬ ‫بودن��د مدیرعامل را عزل و فرد دیگ��ری را جایگزین کنند؛‬ ‫ضمن انکه هرچه دس��تاورد مالی حاص��ل و هرگونه یارانه‬ ‫دولتی یا حمایتی دریافت ش��ود‪ ،‬وارد ش��بکه مالی می شود‬ ‫و هم��ه ذی نفع ان خواهند بود‪ .‬ای��ن روش با انچه در حال‬ ‫ حاضر در سایر مطبوعات حقیقی و حقوقی در جریان است‪،‬‬ ‫به طور کامل متفاوت است و باعث ایجاد پرسش برای صدها‬ ‫خبرنگاری ش��ده که نشریه ها با تالش انها منتشر می شوند‬ ‫اما س��ود حاصل را فقط یک نفر می ب��رد؛ به ویژه انهایی که‬ ‫در س��ال های گذشته از یارانه های میلیارد تومانی و میلیون‬ ‫دالری بهره مند ش��ده اند که فهرس��ت انها در سایت وزارت‬ ‫ارش��اد قابل مالحظه اس��ت و هرگز ریال��ی از این یارانه های‬ ‫هنگفت را به کارکنان و خبرنگاران نپرداخته اند‪.‬‬ ‫‪ 11‬بهتر اس��ت انهایی که به دنبال شفاف س��ازی درامد‬ ‫از یارانه دریافتی وزارت ارش��اد هس��تند‪ ،‬فهرست‬ ‫را با ‪۴‬‬ ‫یاران��ه دریافت��ی روزنامه خ��ود و موسس��ه‬ ‫روزنامه و بیش از ‪ ۱۰۰‬نفر نیروی انس��انی در کنار هم قرار‬ ‫دهند و به منظور شفاف س��ازی در نشریه خود منتشر کنند؛‬ ‫ما هم اس��تقبال می کنیم‪ .‬یا ای کاش انهایی که براس��اس‬ ‫قان��ون دسترس��ی ازاد به اطالعات‪ ،‬خ��ود را در نقش پوارو‬ ‫می بینند و دنبال افشاگری هستند‪ ،‬وظایف قانونی خود را در‬ ‫حوزه های صنعت‪ ،‬تجارت‪ ،‬خودرو و سایر پرسش های مردم و‬ ‫نمایندگان رسانه ها و مجلسی ها هم با همین جدیت پیگیری‬ ‫می کردند و دست کم الفبای مسئولیتی را که پذیرفته اند یاد‬ ‫می گرفتند و تالش ‪۵‬س��اله‬ ‫را برای ماندگاری حوزه‬ ‫بزرگ صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بررس��ی و با رس��انه هایی که‬ ‫سنگ انها را بر سینه می زنند‪ ،‬مقایسه می کردند‪.‬‬ ‫‪ 12‬امتیاز نش��ریه ها در وزارت ارش��اد با انجام یک روند‬ ‫قانون��ی ازس��وی هی��ات نظارت ب��ر مطبوع��ات‪ ،‬به صورت‬ ‫صددرصد رایگان صادر می ش��ود و هیچ گونه هزینه ای برای‬ ‫صاحبان امتیاز نداشته و ندارد؛ پس امتیاز روزنامه گسترش‬ ‫صنعت در گذشته هیچ ارزش خاصی نداشته و نظریه هیات‬ ‫کارشناسی در مقطع واگذاری وجود دارد که این موسسه را‬ ‫فاقد ارزش ریالی دانسته است‪ .‬البته انتشار روزنامه یا مجله‬ ‫شاید کار سخت و پیچیده ای نباشد‪ ،‬اما بدون شک یک کار‬ ‫عاشقانه و بندبازی در ارتفاع باال بدون تور محافظ در پایین‬ ‫اس��ت‪ .‬کس��انی که وارد حرفه مطبوعات می شوند بیشتر با‬ ‫دل می این��د تا ب��ا عقل‪ ،‬به همین دلی��ل خیلی ها‪ ،‬ورود به‬ ‫این حرفه را به کس��ی توصیه نمی کنند‪ .‬اداره یک موسس��ه‬ ‫مطبوعاتی و مدیریت خرج و دخل ان کار س��اده ای نیست‪.‬‬ ‫ل حاضر باتوجه به شرایط فرهنگی جامعه و گسترش‬ ‫در حا ‬ ‫دنی��ای مجازی‪ ،‬کت��اب و روزنامه جایی در س��بد هزینه ای‬ ‫خانوارها ندارد و ش��رایط اقتصادی و گرانی کاغذ و چاپ هم‬ ‫بر مش��کالت مطبوعاتی ها افزوده است‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫فق��ط روش های نوین و بهره وری باال می تواند چند صباحی‬ ‫ شنبه‬ ‫ادامه کار را ممکن سازد‪.‬‬ ‫‪ 13‬بدون ش��ک همه این توضیحات هم بیماری توطئه‬ ‫و شایعه س��ازی بیماران روانی را درمان نمی کند و روزهای‬ ‫این��ده باز هم کس��انی خواهند بود که به ج��ای پیدا کردن‬ ‫راه موفقی��ت برای خود و همکاران ش��ان‪ ،‬دیگری را نش��انه‬ ‫می گیرند؛ به جای پاس��خگویی در حوزه های بزرگ تر‪ ،‬برای‬ ‫رد گم ک��ردن خطاهای خود‪ ،‬مس��ائل کوچک تر دیگران را‬ ‫مطرح خواهند کرد‪ .‬این روش ها با اینکه شناخته شده است‪،‬‬ ‫در ظاهر همچنان کاربرد خود را دارد‪ .‬به قول ش��اعر بزرگ‬ ‫این سرزمین «سخت است فهماندن چیزی به کسی که بابت‬ ‫نفهمیدنش پول می گیرد»‬ ‫‪ 14‬در موسس��ه مطبوعات��ی‬ ‫حدود صد نفر در‬ ‫دفتر تهران به طور مس��تقیم مشغول کار هستند‪ ،‬حدود صد‬ ‫نفر هم در ‪ ۳۰‬نمایندگی اس��تانی فعالیت می کنند‪ ،‬افرادی‬ ‫ه��م در صنوف کاغ��ذ‪ ،‬لیتوگرافی‪ ،‬چاپ‪ ،‬صحاف��ی‪ ،‬توزیع‪،‬‬ ‫کیوس��ک های مطبوعاتی به طور غیرمستقیم به این روزنامه‬ ‫وابسته هستند‪ .‬خوشحالیم که اعالم کنیم به دلیل بکارگیری‬ ‫هم��ان نظام مال��ی ش��فاف و مدیریت اکواریومی و ش��یوه‬ ‫سهامداری و نداشتن تفکر زیاده خواهی‪ ،‬هیچ گونه بدهی به‬ ‫اش��خاص‪ ،‬چاپخانه‪ ،‬کاغذ فروش‪ ،‬بیم��ه و کارکنان نداریم و‬ ‫توانسته ایم حتی سنوات ‪ 10‬سال گذشته خبرنگارانی را که‬ ‫هیچ گونه پرداختی برای شان انجام نشده بود‪ ،‬تسویه کنیم‪.‬‬ ‫‪ 15‬می گوین��د برای ایجاد هر ش��غل از س��اده ترین تا‬ ‫مشاغل وابس��ته به فناوری باید بین ‪ ۵۰‬میلیون تومان تا ‪۵‬‬ ‫میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد؛ به عبارت دیگر برای ایجاد‬ ‫ساده ترین شغل مانند کارگری ساختمان به ازای هر نفر ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان سرمایه گذاری الزم است‪ .‬اگر روزنامه نگاری را‬ ‫که با هویت و فرهنگ جامعه س��روکار دارد و جزو نخستین‬ ‫شاخص های توسعه یافتگی در جهان است‪ ،‬در حد کمترین‬ ‫مشاغل به ش��مار اوریم‪ ،‬برای ایجاد اشتغال ‪ ۲۰۰‬نفر به طور‬ ‫مس��تقیم و به ازای ه��ر نفر ‪ ۵۰‬میلیون توم��ان دولت باید‬ ‫‪ ۱۰۰۰۰‬میلیون تومان سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫ایا شایسته نیست که در ش��رافتمندانه ترین شغل جهان‬ ‫هستی که به روشنگری و اطالع رسانی جوامع مربوط است‪،‬‬ ‫کمی بلندنظرانه تر نگاه کنیم؟ ایا نمی توان دفاتر مطبوعاتی‬ ‫را در حد صنایع کوچک دید و تس��هیالت الزم را برای بقای‬ ‫انها در اختیارشان گذاشت؟‬ ‫‪ 16‬از کس��انی ک��ه در چند روزنامه علی��ه ما به عنوان‬ ‫همکاران و هم صنفی های ش��ان مطالب مغرضانه نوش��تند و‬ ‫کسانی که در دنیای مجازی از پراکندن این مطالب و سنگ‬ ‫زدن خ��ودداری نکردند‪ ،‬دردی ب��ه دل نداریم اما از انها که‬ ‫مدع��ی رفاقت بودن��د‪ ،‬از انها که از حقی��ر در کالس درس‬ ‫نمره گرفته اند و اس��تاد استاد گفته اند‪ ،‬از وزیر محترمی که‬ ‫برای مان نوش��ت کار خودتان را با هم��ه توان انجام دهید و‬ ‫حاال زیردس��تانش از هیچ روش مغرضانه ای کم نمی گذارند‬ ‫چگونه بگذریم؟‬ ‫هرکس به طریقی دل ما می ش��کند‪ /‬بیگانه جدا دوس��ت‬ ‫جدا می شکند‬ ‫بیگانه اگر می شکند حرفی نیست‪ /‬از دوست بپرسید چرا‬ ‫می شکند‬ ‫‪ 17‬کار م��ا روزنامه نگاری اس��ت؛ تفح��ص و بازجویی و‬ ‫قضاوت نیست‪ .‬کاری به میلیاردها تومان یارانه مطبوعاتی که‬ ‫‪ ۳ ، ۲‬روزنام��ه در این س��ال ها گرفته اند نداریم‪ .‬نمی خواهیم‬ ‫مس��ابقه انشانویس��ی برپا کنیم تا معلوم ش��ود که بعضی از‬ ‫مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نمی توانند حتی درباره اینکه‬ ‫فایده گاو چیست بنویسند و باید دوباره در کالس های نهضت‬ ‫س��واداموزی ثبت نام کنند‪ ،‬وظیفه ما نیست که بگوییم رانت‬ ‫یعنی مجله و نش��ریه ای که هنوز ن��ام بلندپایه ترین مقامات‬ ‫دولت در صفحه اول ان به چش��م می خورد و باعث می ش��ود‬ ‫نشریه کم محتوا بیش��ترین اگهی را بگیرد‪ ،‬وظیفه ما نیست‬ ‫ک��ه بگوییم اقتصاددان های دولتی در کدام روزنامه رفت وامد‬ ‫دارند و چگونه خبرسازی و از رانت استفاده می کنند‪ ،‬وظیفه‬ ‫ما نیست که بگوییم کدام صاحب امتیاز به جای روزنامه نگاری‬ ‫بسازبفروشی و پاساژ داری می کند‪ ،‬وظیفه ما نیست که بگوییم‬ ‫کدام صاحب امتیاز دس��تش در معادن است و ساختمان روی‬ ‫س��اختمان علم می کند‪ ،‬وظیفه ما نیس��ت که بگوییم وقتی‬ ‫مدیر روابط عمومی بوده اند‪ ،‬روزنامه راه انداخته اند؛ وظیفه ما‬ ‫فقط روزنامه نگاری است و تالش می کنیم که ابرومندانه باشد‬ ‫و فکر می کنیم همه حق فعالیت و انتش��ار دارند و باید تالش‬ ‫کنند موفق تر باشند و به طورحتم از طریق سرمایه گذاری های‬ ‫مناسب و ارتباطات س��الم بتوانند به انتشار روزنامه های شان‬ ‫کمک کنن��د و ما نی��ز از موفقیت همکاران مان ش��ادمان تر‬ ‫ شویم‪.‬‬ ‫‪ 18‬بی ش��ک این درخت و دوس��تدارانش باور دارند که‬ ‫همیش��ه نیاز به اب وخ��اک و مراقبت وج��ود دارد‪ ،‬باغبانی‬ ‫می خواهد که گاهی سنگدالنه او را هرس کند‪ .‬همه حمله ها‬ ‫و هجوم ها را نقد و هرس درخت موسسه‬ ‫می دانیم‪.‬‬ ‫دوس��تان خوب��م در این روزنامه به طور حت��م خود را هرس‬ ‫خواهن��د کرد‪ .‬من ش��ادابی درخت اینده هم��ه مطبوعات‬ ‫کش��ورم و «روزنامه‬ ‫» را ش��هادت می ده��م و ارزو‬ ‫می کنم مدیریت های کوتول��ه که امروز مدیریت لی لی پوتی‬ ‫ش��ده اند راه درس��ت را پیدا کنند و دست از س��ر ما و این‬ ‫سرزمین همیشه سبز بردارند‪.‬‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫روزگار مطبوعات‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫روش سهامداری با‬ ‫ل حاضر در سایر‬ ‫انچه در حا ‬ ‫مطبوعات حقیقی و حقوقی در‬ ‫جریان است‪ ،‬به طور کامل متفاوت‬ ‫است و باعث ایجاد پرسش برای صدها‬ ‫خبرنگاری شده که نشریه ها با تالش‬ ‫انها منتشر می شوند اما سود حاصل را فقط‬ ‫یک نفر می برد؛ به ویژه ان هایی که در سال های‬ ‫گذشته از یارانه های میلیارد تومانی و میلیون‬ ‫دالری بهره مند شده اند که فهرست انها در‬ ‫سایت وزارت ارشاد قابل مالحظه است‬ ‫و هرگز ریالی از این یارانه های‬ ‫هنگفت را به کارکنان و‬ ‫خبرنگاران نپرداخته اند‬ ‫موسسه مطبوعاتی‬ ‫«نخستین موسسه مطبوعاتی‬ ‫سهامداری» ایران است‬ ‫و برای نخستین بار‬ ‫همه کارکنان و خبرنگاران و گزارشگران‬ ‫و عکاسان و طراحان‬ ‫در یک موسسه مطبوعاتی‬ ‫دارای سهم شدند و همین‬ ‫بزرگ ترین عامل ایجاد حسادت‬ ‫و غرض ورزی ها شد‬ ‫چرا باید عده ای هرروز‬ ‫صبح به جای کار و تالش‪ ،‬با‬ ‫فکر ایجاد شایعه و توطئه برای‬ ‫دیگران بیدار شوند؟ چرا باید ‪۴‬‬ ‫روزنامه موفق کشور که در ظاهر مدعی‬ ‫دوستی و رفاقت و همکاری با ما هستند‪ ،‬در‬ ‫یک حرکت هماهنگ با یکدیگر و در یک‬ ‫روز به اتفاق یکی‪ ،‬دو سایت‪ ،‬مقاله‬ ‫مشابه ای را علیه روزنامه‬ ‫منتشر کنند؟‬ ‫چرا باید عده ای هرروز‬ ‫صبح به جای کار و تالش‪ ،‬با‬ ‫فکر ایجاد شایعه و توطئه برای‬ ‫دیگران بیدار شوند؟ چرا باید ‪۴‬‬ ‫روزنامه موفق کشور که در ظاهر مدعی‬ ‫دوستی و رفاقت و همکاری با ما هستند‪ ،‬در‬ ‫یک حرکت هماهنگ با یکدیگر و در یک‬ ‫روز به اتفاق یکی‪ ،‬دو سایت‪ ،‬مقاله‬ ‫مشابه ای را علیه روزنامه‬ ‫منتشر کنند؟‬ ‫ایا نمی توان دفاتر‬ ‫مطبوعاتی را در حد صنایع کوچک‬ ‫دید و تسهیالت الزم را برای بقای انها در‬ ‫اختیارشان گذاشت؟‬ ‫خریدار رسانه معدن و‬ ‫اصطالحات معدنی مانند گندله‬ ‫و کنستانتره‪ ،‬مردم عادی کوچه و‬ ‫بازار نمی توانند باشند و یکی از مهم ترین‬ ‫مسئولیت های اجتماعی شرکت ها (‪)CSR‬‬ ‫اشنا کردن افکار عمومی با فعالیت های‬ ‫ذی ربط از طریق رسانه ها است‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫چالش خودروسازان و قیمت گذاری محصوالت‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی به‬ ‫بیان راهکارهایی برای برون رفت از مش��کالت صنعت خودرو کشور‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬ول��ی ملکی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو درب��اره راه های‬ ‫برون رفت از مش��کالت صنعت خودرو در شرایط سخت ارزی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در ش��رایط بحران ارزی‪ ،‬یکی از راهکارها می تواند ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو و به تبع ان جلوگیری از خروج ارز از کش��ور باش��د‪.‬‬ ‫نماینده مردم در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬راهکار‬ ‫دوم این اس��ت که دست کم ارز ثانویه برای خودروساز و همچنین‬ ‫به منظور تامین قطعات ضروری تخصیص داده شود زیرا درصورتی‬ ‫که همین تعداد خودروی حداقلی نیز تامین نشود بازار قابل کنترل‬ ‫نخواهد بود و شرایط سخت تر خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬راهکار دیگر این‬ ‫است که در مورد قیمت های مصوبی که درحال حاضر خودروسازان‬ ‫داخل��ی اقدام به فروش بر اس��اس ان می کنند و خودروس��ازان و‬ ‫به ویژه قطعه سازان در مورد ان معترض هستند تجدید نظر شود در‬ ‫غیر این صورت مشکل حاد دیگری پیش خواهد امد و ممکن است‬ ‫فعالیت این اصناف متوقف ش��ود‪ .‬ملکی با اشاره به تصویب طرحی‬ ‫در کمیسیون صنایع و معادن مجلس که بر اساس ان خودروسازان‬ ‫موظف به اسقاط یک خودرو فرسوده به ازای هر ‪ ۴‬خودرو تولیدی‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬طرح ساماندهی خودرو را همکاران دیگر ارائه کرده‬ ‫و کمیس��یون صنایع موظف بود این ط��رح را تعدیل کند‪ .‬بنابراین‬ ‫بندی به طرح اضافه شد و بر اساس ان خودروسازان موظف شدند‬ ‫به ازای هر ‪ ۴‬خودرو تولیدی‪ ،‬یک خودرو فرس��وده را از رده خارج‬ ‫کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬هر زمان که واردات خودرو از س��ر گرفته ش��ود‬ ‫وارد کنندگان نیز موظف به اسقاط خودرو فرسوده مطابق با ضوابط‬ ‫هس��تند‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره زمزمه های واردات اتوبوس دس��ت دوم به منظور استفاده در‬ ‫ناوگان حمل ونقل عمومی شهر تهران گفت‪ :‬تولیدکنندگان داخلی‬ ‫تقریبا به حالت توقف رس��یده اند و نیاز کشور از این طریق برطرف‬ ‫نخواهد شد‪ .‬ملکی گفت‪ :‬برای بهبود ناوگان حمل ونقل بار و مسافر‪،‬‬ ‫ضروری است دولت برنامه خود را اعمال کند‪.‬‬ ‫معاینه فنی به دنبال استقالل هویتی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫همای��ش چالش های مراک��ز معاینه فنی خودرو کش��ور‬ ‫ازسوی انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه‬ ‫فنی خودرو برگزار شد‪ .‬از محورهای سخنرانی این همایش‪،‬‬ ‫نرخ مراکز معاینه فنی و مالیات؛ مراکز معاینه فنی و مسائل‬ ‫حقوق��ی؛ تعدد مراکز معاینه فن��ی و مکان یابی انها؛ ازمون‬ ‫معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز و حضور داشتن نماینده‬ ‫منتخ��ب مراکز معاینه فنی در نشس��ت های تغییر و اصالح‬ ‫ایین نامه ها و بخش��نامه های تابع و کارگروه کش��وری بود‪.‬‬ ‫سردار سیدتیمور حسینی رئیس پیشین پلیس راهور تهران‬ ‫و رئیس دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی‪ ،‬عباس‬ ‫مجیدی ن��ژاد رئیس انجمن صنف��ی کارفرمایی مراکز مجاز‬ ‫مکانی��زه معاینه فنی خودرو و سیدمحس��ن علوی دبیر این‬ ‫انجمن‪ ،‬ازجمله سخنرانان این همایش بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودباوری؛ گام نخست برای رفع مشکالت‬ ‫‹ ‹مشکالت موجود معاینه فنی‬ ‫سیدمحس��ن علوی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مراکز‬ ‫مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو در ابتدای نشست به تبادل‬ ‫ارا و تجربه ها در حوزه فعالیت معاینه فنی پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫به ط��ور قطع‪ ،‬همفک��ری و هماهنگی با اف��راد فعال در این‬ ‫صنف ما را در پیشبرد اهداف موردنظر راهبر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪۳‬سال است که تعرفه معاینه فنی خودرو‬ ‫ثابت بوده‪ ،‬گفت‪ :‬مراکز معاینه فنی به مدت ‪۳‬سال است که‬ ‫ب��دون تغییری در نرخ مصوب در حال فعالیت هس��تند‪ ،‬در‬ ‫حالی که طبق روال همیشه مالیات از انها دریافت می شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬موضوع مالیات یکی از دغدغه های این مراکز است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه‬ ‫فنی خودرو درب��اره چالش های مراکز معاینه فنی کش��ور‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مسائل حقوقی و فنی از دیگر مشکالت این صنف‬ ‫اس��ت‪ .‬تعیین جایگاه برای معاینه فنی بدون در نظر گرفتن‬ ‫تردد در ش��هرها و موارد جغرافیایی و جمعیتی مشکل ساز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫عل��وی اف��زود‪ :‬در تصمیم گیری های اصل��ی در نهادهای‬ ‫کش��وری نماینده ای از انجمن حضور ندارد که این موضوع‬ ‫یک��ی دیگ��ر از دغدغه های این صنف اس��ت‪ .‬البته نماینده‬ ‫گزینش��ی حضور دارد اما ضروری است عضوی از این صنف‬ ‫به ش��کل فعال در این نشست ها که منجر به تصمیم گیری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬حضور داشته باشد و از حقوق اعضای صنف دفاع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های قیمت گذاری‬ ‫عب��اس مجیدی نژاد‪ ،‬رئی��س انجمن صنف��ی کارفرمایی‬ ‫مراک��ز مجاز مکانیزه معاینه فنی خودرو نیز در این همایش‬ ‫گفت‪ :‬مدیران دولتی باید پاس��خگوی مس��ائل امروز مراکز‬ ‫معاینه فنی باشند‪ .‬مس��ائلی مانند تغییر نکردن نرخ مراکز‬ ‫در مدت ‪ ۳‬س��ال در حالی که بیش از ‪۱۲‬س��ال از عمر این‬ ‫صنف می گذرد‪ .‬باید پرس��ید با چه روشی و چگونه قیمت ها‬ ‫محاس��به و به مراکز معاینه فنی ابالغ می شود؟ چه معیاری‬ ‫ب��رای تعیین قیمت ه��ا وجود دارد؟ چرا ت��ا امروز محتوای‬ ‫قیمت گ��ذاری حت��ی ب��رای س��ازمان های ذی رب��ط با این‬ ‫نهادهای تصمیم گیر مش��خص نشده اس��ت؟ این در حالی‬ ‫است که در شرایط حاضر از نرم افزار علمی برای تعیین نرخ‬ ‫مراکز معاینه فنی اس��تفاده نمی شود و از شیوه های سنتی‬ ‫در محاس��به بهره می گیرند‪ .‬این موضوع برای انجمن دارای‬ ‫اهمیت بوده اما تا امروز کسی پاسخگوی ان نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مسائل مالیاتی‬ ‫رئی��س انجمن صنف��ی کارفرمایی مراکز مج��از مکانیزه‬ ‫معاینه فنی خودرو با بیان اینکه انجمن سال‪ ۹۴‬طی نامه ای‬ ‫به مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬درخواس��ت کرد که مس��ئله‬ ‫مالیاتی این مراکز مش��خص ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در ای��ن نامه بر‬ ‫ضرورت پیگیری مس��ائل مربوط به پرداخت مالیات ازسوی‬ ‫مراکز معاینه فنی تاکید ش��ده است‪ .‬درخواستی که انجمن‬ ‫داشت و دارد این است که وظیفه تجزیه و تحلیل قیمت ها‬ ‫در موضوع درامد مراکز معاینه فنی و محاس��به مالیات انها‬ ‫را وزارت کشور به وزارت اطالعات تحویل دهد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنف��ی تصریح کرد‪ :‬چندین نام��ه به بخش ها‬ ‫و دفاتر گوناگ��ون از جمله دفتر حمل ونقل وزارت کش��ور‪،‬‬ ‫دفتر حمل ونقل س��ازمان ش��هرداری ها‪ ،‬حراس��ت سازمان‬ ‫ش��هرداری ها و نیز اخرین نامه امس��ال به حراس��ت وزارت‬ ‫کشور نوشته شده‪ ،‬اما پاس��خی از انها دریافت نشده است‪.‬‬ ‫معاین��ه فنی خودروهای هیبریدی یا تمام برقی چه خواهد‬ ‫ش��د؟ ایا قرار اس��ت این نوع خدمات ازسوی مرکز دیگری‬ ‫انجام ش��ود؟ ب��ا توجه به این ن��کات و موضوع ها‪ ،‬معتقدیم‬ ‫ماهیت مراکز معاینه فنی تعریف نشده است‪.‬‬ ‫مجیدی نژاد تاکیدکرد‪ :‬این نابس��امانی ها را باید در ضعف‬ ‫مدیریتی وزارت کشور برای مراکز معاینه فنی کشور به ویژه‬ ‫در بحث خودروهای س��بک دید‪ .‬مس��ائل به درستی تعریف‬ ‫و مشخص و تصمیم گیری ها به درستی انجام نشده است‪.‬‬ ‫ای��ن انجمن ‪۴‬س��ال به طور م��داوم نامه ه��ای گوناگونی به‬ ‫س��ازمان های ذی ربط ارس��ال کرده که انها مشخص کنند‬ ‫این مراکز چقدر س��ود می کنن��د و چگونه مالیات برای انها‬ ‫محاسبه می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وقتی وزارت کش��ور پاسخگو نیست‪ ،‬مشکالت‬ ‫ای��ن صنف چگونه باید رفع ش��ود‪ .‬حتی در طول این مدت‬ ‫مش��کالت و چالش ها بیش��تر هم ش��ده اس��ت‪ .‬این مراکز‬ ‫سال‪ ۹۲‬فقط ‪۲۰‬درصد مالیات پرداخت می کردند که اکنون‬ ‫به ‪۲۷‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬با وجوداین پیگیری ها و نامه نگاری ها نه تنها‬ ‫کمکی به رفع مشکالت نشد‪ ،‬بلکه به چالش ها و مسائل ان‬ ‫بیش��تر دامن زده ش��د‪ .‬مجیدی نژاد در ادامه گفت‪ :‬در بند‪۴‬‬ ‫ضرای��ب مالیاتی امده‪ ،‬هر جا ک��ه مراجع ذی صالح دولتی‬ ‫قیمت��ی را مش��خص می کنند به این دلیل که س��ود ان را‬ ‫خودش��ان مش��خص کرده اند‪ ،‬نیاز به ضرایب مالیاتی ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا این حال هیچ یک از این موارد ب��رای مراکز معاینه فنی‬ ‫اعمال نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مالی�ات ارزش اف�زوده دغدغه مراک�ز معاینه‬ ‫فنی‬ ‫رئی��س انجمن صنف��ی کارفرمایی مراکز مج��از مکانیزه‬ ‫معاینه فنی خودرو در ادامه به موضوع ارزش افزوده اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬در س��ال‪ ۹۴‬به صراحت عنوان ش��د خدمات‬ ‫معاین��ه فنی مبلغی مابه ازا اس��ت و باید پ��ول ارائه این نوع‬ ‫خدمات پرداخت شود اما سال ‪ ۹۵‬این قانون تغییر می کند‬ ‫و این گونه عنوان می ش��ود که اشخاص حقیقی نباید مبلغی‬ ‫را پرداخت کنند و انهایی که حقوقی هستند باید مبلغ را از‬ ‫صاحب خودرو بگیرند و به عنوان ارزش افزوده به نهاد مربوط‬ ‫بپردازند‪ .‬با این وضعیت ایا معاینه فنی دو نرخی شده است‬ ‫زیرا مبلغ دریافتی مراکز با یکدیگر متفاوت اس��ت؟ تکلیف‬ ‫صاحبان مراکز معاینه فنی در این شرایط چیست؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مشکل بزرگ تر که ما به ان اعتراض داریم‬ ‫این اس��ت که در نرخ های جدیدی که در سال‪ ۹۷‬قرار است‬ ‫تعیین و ابالغ شود الزام تمام مراکز معاینه فنی کشور شامل‬ ‫حقیقی و حقوقی به دریافت و پرداخت مالیات ارزش افزوده‬ ‫است‪ .‬ممکن است پرسیده شود چالش این مسئله چیست؟‬ ‫براساس نظر س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‪ ،‬طول‬ ‫عمر خودروهای سنگین کش��ور حدود ‪۱۷ . ۵‬سال است‪ .‬به‬ ‫این ترتیب خودروهای س��نگینی که بای��د هر ‪۳‬ماه معاینه‬ ‫فنی داشته باش��ند‪ ،‬ملزم هستند ‪۴‬بار در سال ارزش افزوده‬ ‫بپردازند‪ .‬حال با وضعیتی که کامیونداران دارند‪ ،‬چگونه این‬ ‫امر شدنی است(البته مبلغ ان هنوز مشخص نشده است)‪.‬‬ ‫‹ ‹مسائل حقوقی‬ ‫مجیدی نژاد در ادامه موضوع چالش های موجود در مراکز‬ ‫معاینه فنی به مس��ائل حقوقی این مراکز نیز اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در ایین نامه ای که بدون حضور و مش��ورت با هیچ‬ ‫نماینده ای از مراکز معاینه فنی تصویب شده‪ ،‬ماهیت شغلی‬ ‫مراکز معاینه فنی هنوز تعریف نشده است و مشخص نیست‬ ‫صنف هس��تند یا بخش دولتی‪ .‬ایا در این ایین نامه که قرار‬ ‫است به تایید هیات وزیران برسد نباید ماهیت شغلی فعاالن‬ ‫این حوزه مشخص شود؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن مطالب گفته ش��ده درب��اره تعدد‬ ‫مراکز معاینه فنی‪ ،‬نامفهوم است‪ .‬ستاد معاینه فنی خودش‬ ‫برنامه ریزی می کند و ب��ه هر چند مرکزی که مصوب کند‪،‬‬ ‫می تواند مجوز ارائه دهد‪ .‬دلیل انها هم این اس��ت که ایجاد‬ ‫اشتغال می کنیم‪ .‬ازس��وی دیگر استانداری ها بدون در نظر‬ ‫گرفتن نیاز به راه اندازی مراکز معاینه فنی در یک منطقه یا‬ ‫شهر و برای ارائه امار اشتغال‪ ،‬به افراد مجوز راه اندازی مراکز‬ ‫معاینه فنی می دهند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنف��ی کارفرمایی مراکز مج��از مکانیزه‬ ‫معاینه فنی خودرو به نشس��ت خ��رداد اتحادیه حمل ونقل‬ ‫سراس��ری و دفتر حمل ونقل سازمان شهرداری ها در کیش‬ ‫اش��اره و خاطرنش��ان کرد‪ :‬این نشس��ت برای تدوین برنامه‬ ‫‪۵‬س��اله بود ام��ا نتیجه ان ب��ه تقاضای ش��هرداری ها برای‬ ‫دریافت مراکز معاینه فنی بیشتر ختم شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حت��ی یکی از اس��تان های کش��ور‪ ،‬تقاضای‬ ‫راه اندازی حدود ‪۲۰۰‬مرکز معاینه فنی داشت‪ .‬اگر امروز نیاز‬ ‫به راه اندازی مرکز معاینه فنی جدیدهم در استان یا شهری‬ ‫نباشد‪ ،‬شهرداری ها درخواست ان را برای اینده ارائه داده اند‬ ‫و این تهدید بزرگی برای ماهیت این صنف است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت در جهت پرداخت بیشتر‬ ‫مجیدی ن��ژاد از دیگ��ر چالش های این صنف را مس��ئله‬ ‫افزایش قیمت ها عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر قرار اس��ت افزایش‬ ‫قیمتی پس از ‪ ۳‬س��ال اتفاق بیفتد چ��را باید ان را تحویل‬ ‫س��ازمان های دولتی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬پلیس راهور و‪ ...‬بدهیم‬ ‫که در نتیجه این افزایش نرخ بیشتر برای این سازمان هاست‬ ‫تا مراکز معاینه فنی‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای ازمون چشمی(طول‬ ‫عمر مخزن بنزین چقدر اس��ت؟ نشت گاز دارد یا خیر؟ نیاز‬ ‫به ازمون هیدرواس��تاتیک دارد یا خیر؟) حدود یک میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه گذاری شده است(افراد برای اموزش اعزام و‬ ‫مهندس��ان مورد نیاز در مراکز استخدام ش��ده اند) اما قرار‬ ‫اس��ت این ازم��ون را از مراکز معاینه فن��ی حذف کنند‪ .‬در‬ ‫این صورت با توجه به اهمیت مواردی که گفته ش��د‪ ،‬سهم‬ ‫مراکز معاینه فنی از درامد این بخش بسیار کاهش می یابد‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬همچنین استاندارد ‪۵۶‬صفر(استانداری است‬ ‫که ازسوی سازمان ملی استاندارد ابالغ شده و مراکز معاینه‬ ‫فنی ملزم ش��ده اند کارگروه وی��ژه ای برای تعمیرات و نصب‬ ‫سی ان جی داش��ته باش��ند) را از مراکز می خواهند که باید‬ ‫نیرو‪ ،‬تجهیزات و مکان ان اماده شودو در نهایت با تمام این‬ ‫هزینه کردهای مالی و زمانی قرار است از سهم مراکز معاینه‬ ‫فنی کم کنند‪ .‬ایا این کار کارشناسی است؟‬ ‫‹ ‹جداسازی معاینه فنی خودروها‬ ‫رئی��س انجمن صنف��ی کارفرمایی مراکز مج��از مکانیزه‬ ‫معاینه فنی خودرو ادام��ه داد‪ :‬در مراکز معاینه فنی ازمون‬ ‫دور موتور الزامی و برای انجام ان هزینه ش��د و قرار اس��ت‬ ‫بگوین��د ازمون نور انالین و حتی ص��دای انالین نیز انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬با وجود تمام ای��ن س��رمایه گذاری ها در نهایت چه‬ ‫نتیجه ای به دس��ت خواهد امد و چ��ه تصمیمی برای مراکز‬ ‫معاینه فن��ی گرفته خواهد ش��د‪ .‬خودروهای دوگانه س��وز‬ ‫از مراک��ز معاینه فنی جدا ش��ده‪ ،‬چرا؟ اس��تاندارد تعریف‬ ‫مش��خصی از معاینه فنی خودرو دارد‪ ،‬براین اساس معاینه‬ ‫فن��ی را «تایید صحت و صیانت خ��ودرو» می داند و نگفته‬ ‫صحت و س�لامت بخش��ی از خودروها‪ .‬با این روند وضعیت‬ ‫در پایان سردار سیدتیمور حسینی‪ ،‬رئیس پیشین پلیس‬ ‫راهور ته��ران و رئیس دانش��کده علوم وفن��ون راهنمایی و‬ ‫رانندگی در این همایش گفت‪ :‬می توان با شناخت چالش ها‬ ‫در راستای ارتقای کیفی مراکز معاینه فنی و ارتقای ایمنی‬ ‫ترافیک گام های مفیدی برداش��ت‪ .‬اما نخستین چالش این‬ ‫گردهمایی جدی نگرفتن ان ازس��وی خود افراد این صنف‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬معتقدم پیش از رسیدگی به مشکالت بیرونی‬ ‫نخس��ت باید چالش های درون این صنف برطرف شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در هر حوزه ای برای رس��یدن ب��ه نقطه مطلوب باید‬ ‫اسیب شناس��ی ش��ود‪ .‬باید بر نقاط قوت و ضعف خود اگاه‬ ‫ب��ود تا در ادامه بت��وان تهدیدها و ضعف ها را شناس��ایی و‬ ‫رفع کرد‪ .‬س��ردار حسینی با اش��اره به اشاعه فرهنگ بیمه‬ ‫ش��خص ثالث‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حدود ‪۱۵ ،۱۰‬سال پیش فعاالن‬ ‫صنعت بیمه در شاخه بیمه شخص ثالث‪ ،‬مشکالتی از جنس‬ ‫چالش های مراکز معاینه فنی امروز داشتند‪ .‬تعداد رانندگان‬ ‫دارنده بیمه نامه بسیار انگشت شمار بود و بیشتر کسانی هم‬ ‫که دارنده این نوع بیمه نامه بودند به نوعی ناگزیر به دریافت‬ ‫ان ش��ده بودند‪ .‬این موضوع تجربه خوبی اس��ت که مراکز‬ ‫معاینه فنی هم مطالعه کنند‪ ،‬ببینند امروز چه اتفاقی افتاده‬ ‫که انگشت ش��مار هستند کسانی که بدون داشتن بیمه نامه‬ ‫شخص ثالث مبادرت به رانندگی و تردد در معابر می کنند‪.‬‬ ‫مطالعه تطبیقی دو موضوع اشاعه فرهنگ بیمه شخص ثالث‬ ‫و معاینه فنی می تواند از سوی یک گروه پژوهشی اغاز شود‪.‬‬ ‫وی در زمین��ه اسیب شناس��ی ب��ه ‪۳‬مولف��ه ش��ناختی‪،‬‬ ‫ساختاری و کارکردی اش��اره کرد و گفت‪ :‬در مولفه نخست‬ ‫بای��د متصدی��ان مراکز معاینه فنی به این باور برس��ند زیرا‬ ‫اگر این ش��ناخت وجود داشت باید از این همایش استقبال‬ ‫بیش��تری می شد‪ .‬ش��ناخت از جنس باور و تفکر است‪ .‬باید‬ ‫به این باور برس��یم تا بتوانیم هدف گذاری کنیم‪ .‬بخش دوم‬ ‫یعنی س��اختاری بیش��تر فنی و مربوط به مس��ئله ترافیک‬ ‫است‪ .‬امروز در مسیرهای درون شهری و برون شهری حدود‬ ‫‪۷۰‬درص��د تصادف ها به ‪۳‬دلیل عمده اتفاق می افتد؛ رعایت‬ ‫نکردن حق تقدم‪ ،‬رعایت نکردن فاصله طول و توجه نداشتن‬ ‫به جلو‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تصادف ها‬ ‫رئی��س پیش��ین پلیس راه��ور ته��ران گف��ت‪ :‬در تمام‬ ‫تصادف ه��ا‪ ،‬راننده در منطقه عدم ف��رار قرار می گیرد که در‬ ‫چنین ش��رایطی تصادف اجتناب ناپذیر اس��ت‪۴ .‬عامل کلی‬ ‫منطقه عدم فرار را مش��خص می کن��د؛ راننده و وضعیت او‪،‬‬ ‫راه‪ ،‬وس��یله نقلیه و سرعت‪ .‬فرض کنید اگر ‪ ۲‬راننده دارای‬ ‫متغیرهای ثابت همسن‪ ،‬هوش��یار و‪ ...‬و در یک راه‪ ،‬سرعت‬ ‫مشخصی داشته باشند و هر دو در یک زمان‪ ،‬روبه روی خود‬ ‫متوجه خطر ش��وند‪ ،‬یکی پراید سوار اس��ت و دیگری ازرا؛‬ ‫به طور قطع منطقه فرار انها یکی نیس��ت‪ .‬یا فرض کنیم هر‬ ‫دو پراید سوار هستند یکی معاینه فنی دارد و دیگری خیر‪.‬‬ ‫باز هم منطقه فرار انها متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با ‪۳۳‬س��ال تجربه در این حوزه‪ ،‬این‬ ‫ادع��ا را دارم که اگر ما بتوانی��م تمام خودروهای موجود در‬ ‫کش��ور را که حدود ‪۱۹ . ۵‬میلیون ش��امل س��بک و سنگین‬ ‫می ش��ود(بدون درنظ��ر گرفتن موتورس��یکلت ها) به لحاظ‬ ‫فن��ی به مولفه های اس��تانداردی مجهز کنیم‪ ،‬بیش از‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪۳۰‬درصد تصادف ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫س��ردار حس��ینی در پایان گفت‪ :‬اگر صاحبان خودرو به‬ ‫این باور برس��ند که معاینه فنی الزم و ضروری اس��ت نیاز‬ ‫ب��ه اهرم های فش��ار نبوده و خود ترغیب ب��ه گرفتن برگه‬ ‫معاینه فنی می ش��وند‪ .‬درنتیجه معتق��دم در بحث معاینه‬ ‫فنی هم مانند بیمه ش��خص ثالث‪ ،‬باید صاحب خودرو به‬ ‫این ش��ناخت و اگاهی برس��د که بدون برگه معاینه فنی‬ ‫تردد نداشته باشد‪.‬‬ ‫نقص فنی خودروهای ژاپنی گالیه امریکایی ها را در اورد‬ ‫با انتش��ار گزارش ه��ای گوناگون��ی از نقص فنی‬ ‫خودروهای هوندا ‪ CR-V‬در ایاالت متحده امریکا‪،‬‬ ‫حاال این ش��رکت ژاپنی اعالم کرده که به زودی این‬ ‫مشکل را برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬با توجه به محبوبیت گس��ترده‬ ‫خودروهای تولیدی ش��رکت های ژاپنی مانند هوندا‬ ‫و تویوتا در میان مش��تریان ساکن در ایاالت متحده‬ ‫امری��کا‪ ،‬خودرو هون��دا ‪ CR-V‬تبدیل ب��ه یکی از‬ ‫محبوب تری��ن و پرطرفدارتری��ن خودروها در میان‬ ‫ش��هروندان امریکایی شده اس��ت به گونه ای که این‬ ‫ک��راس اوور با فروش افزون بر ‪۵۰۰‬هزار دس��تگاه از‬ ‫مدل های سال ‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ۲۰۱۸‬عنوان پرفروش ترین‬ ‫محص��ول این ش��رکت ژاپنی در امری��کا را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫نس��خه هیبری��دی ای��ن خ��ودرو نیز قرار اس��ت‬ ‫در این��ده ای نزدی��ک وارد بازارهای جهانی ش��ود‪.‬‬ ‫یکی از دالیل��ی که این خودرو از اس��تقبال زیادی‬ ‫برخ��وردار ش��ده‪ ،‬می توان ب��ه پیش��رانه ‪۱.۵‬لیتری‬ ‫توربو ش��ارژ ان اشاره کرد‪ .‬اما درحال حاضر براساس‬ ‫گزارش های منتشر شده ازسوی متخصصان فعال در‬ ‫موسسه پژوهشی کانس��یومر ریپورتس‪ ،‬خبرنگاران‬ ‫ایندیپندن��ت و در نهایت بررس��ی های انجام ش��ده‬ ‫ازس��وی س��ازمان ایمنی حمل ونقل جاده ای ایاالت‬ ‫متح��ده امری��کا(‪ ،)NHTSA‬مش��خص ش��د که‬ ‫پیش��رانه این خودرو با مش��کل و نقص فنی جدی‬ ‫روبه رو است‪.‬‬ ‫بس��یاری از مش��تریان و دارن��دگان ای��ن خودرو‬ ‫پیش تر در فضای مجازی از چنین مش��کلی سخن‬ ‫گفته بودند و درباره ان اعتراض داشتند‪.‬‬ ‫حاال مقامات ش��رکت هوندا پس از بررس��ی های‬ ‫انجام ش��ده ضمن تایید این مش��کل‪ ،‬خب��ر دادند‬ ‫که به زودی مش��کل مرب��وط را رف��ع خواهند کرد‪.‬‬ ‫این کارشناسان مش��کل اصلی پیشرانه این خودرو‬ ‫را در ترکیب بنزین و روغ��ن‪ ،‬هنگام احتراق عنوان‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫به نظ��ر می رس��د‪ ،‬چنین مش��کلی پیش تر برای‬ ‫مش��تریان چینی این خودرو نیز به وجود امده بوده‬ ‫و هون��دا با اع�لام یک فراخ��وان از تمامی صاحبان‬ ‫خودرو یادش��ده درخواس��ت کرده بود با مراجعه به‬ ‫نمایندگی های مجاز این ش��رکت‪ ،‬به برطرف کردن‬ ‫نقص فنی در پیش��رانه ان بپردازن��د‪ .‬این در حالی‬ ‫است که هنوز شرکت هوندا برای مشتریان امریکایی‬ ‫فراخ��وان صادر نکرده و همین امر هم س��روصدای‬ ‫بس��یاری از انها را دراورده اس��ت زیرا بر این باورند‬ ‫مقامات این خودروس��از موظف هستند با اعالم یک‬ ‫فراخوان‪ ،‬ضمن احترام به حفظ جان مشتریان شان‪،‬‬ ‫از مش��کالت احتمالی در این��ده جلوگیری کرده و‬ ‫نقص فنی خودروهای شان را برطرف کند‪.‬‬ ‫کریس مارتین‪ ،‬سخنگوی شرکت هوندا در پاسخ‬ ‫به گزارش��گران گفت‪ :‬این ش��رکت با بررس��ی های‬ ‫انجام ش��ده ب��ه راه حل هایی برای رف��ع نقص فنی‬ ‫پیش��رانه های خودروی هوندا ‪ CR-V‬دس��ت یافته‬ ‫است و مشتریان اواخر پاییز امسال قادر خواهند بود‬ ‫در نمایندگی های مجاز هوندا به ان دسترسی یابند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد که مدل های ‪۲۰۱۹‬‬ ‫این خودرو از چنین مشکلی عاری خواهند بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫مدیریت بازار در اختیار دارندگان خودروها‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو تهران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر مدیریت بازار خودرو در اختیار خریدارانی‬ ‫اس��ت که در تع��داد باال این محص��والت را خری��داری کرده اند و‬ ‫همزمان با افزایش نرخ ارز‪ ،‬نس��بت به افزایش دوباره قیمت ها نیز‬ ‫اقدام می کنند‪ .‬سعید موتمنی با اشاره به روند افزایشی قیمت ها در‬ ‫بازار خودرو به عصر خودرو گفت‪ :‬دلیل اصلی این امر بازگشت نرخ‬ ‫دالر به محدوده ‪۱۵‬هزار تومان بود و در این شرایط نمی توان انتظار‬ ‫داش��ت که بازار خودرو واکنشی نشان ندهد‪ .‬وی افزود‪ :‬همان گونه‬ ‫که نرخ س��که در یک روز به ‪۴‬میلی��ون و ‪۷۰۰‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬به همان نسبت نیز تغییر نرخ دالر در بازار خودرو قابل لمس‬ ‫بود‪ .‬رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران با‬ ‫تاکید بر اینکه این نوسان قیمت ها اثر روانی خود را بر بازار خودرو‬ ‫گذاشته و کس��انی که تا دیروز فروشنده بودند‪ ،‬امروز خودرو خود‬ ‫را با قیمت های جدیدی برای فروش گذاش��ته اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫نوس��ان های قیمتی باعث ش��د قیمت پراید‪ ۱۳۱‬که تا سه شنبه به‬ ‫‪۲۹‬میلیون تومان رس��یده بود‪ ،‬چهارش��نبه ب��ه ‪۳۲‬میلیون تومان‬ ‫افزایش یابد‪ .‬وی با اشاره به اثر انی افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در صورت ثبات نرخ ارز در طول ‪۳‬هفته‪ ،‬ش��اهد کاهش‬ ‫قیمت ها با وجود دو نرخی بودن در بازار‪ ،‬خواهیم بود اما همان گونه‬ ‫که با رس��یدن ن��رخ دالر به مرز ‪۱۱‬هزار توم��ان‪ ،‬قیمت خودروها‬ ‫کاهش چش��مگیری داش��ت‪ ،‬با افزایش نرخ دالر نیز این قیمت ها‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬موتمنی با بیان اینکه درحال حاضر خودروس��ازان‬ ‫حدود ‪۸۰‬روز است که عرضه ای به بازار نداشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬در چنین‬ ‫شرایطی باید به طور ریشه ای به این موضوع پرداخت که چرا برخی‬ ‫خری��داران بیش از نیاز خ��ود اقدام به خرید خودرو کرده اند و حل‬ ‫این مش��کل جز با نظارت بیش��تر امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت چند ماهی است که بازار خودرو نابس��امان بوده و قیمت ها‬ ‫س��یر صعودی داشته اند‪ .‬به ویژه با ممنوعیت واردات از ابتدای تیر‬ ‫امس��ال سبب ش��ده تا قیمت خودروهای خارجی افزایش ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪۲۰۰‬درصدی داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروهای سنگین‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فرصت های لجستیکی کشور فراموش شده است‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫فرس��ودگی ن��اوگان باری یکی از عواملی اس��ت ک��ه منجر به‬ ‫طوالنی ش��دن زمان ترانزیت‪ ،‬نبود ایمن��ی و افزایش هزینه های‬ ‫ان شده است‪.‬‬ ‫منطب��ق نبودن ن��اوگان حمل ونقل با اس��تانداردهای جهانی‪،‬‬ ‫موجب شده تا بسیاری از خودروهای تجاری کشور اجازه ورود به‬ ‫برخی از کشورها از جمله اتحادیه اروپا را نداشته و در حمل ونقل‬ ‫بین المللی و ترانزیتی کاالها نتوانند س��هم قابل توجهی داش��ته‬ ‫باشند‪ .‬در همین راس��تا‪ ،‬طرح جدید نوسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫باری و مس��افری در دولت دوازدهم کلید خورد‪ .‬بهمن گذش��ته‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری این طرح را اعالم کرد و به س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران(ایدرو) به عنوان ستاد اجرایی ابالغ شد‪ .‬این‬ ‫طرح ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ناوگان حمل ونقل فرسوده را دربرمی گیرد‬ ‫که ش��امل اتوبوس‪ ،‬کامیون‪ ،‬کشنده‪ ،‬کامیونت و مینی بوس بوده‬ ‫و زمان بندی برای جایگزینی ‪ ۳‬سال در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اج��رای این ط��رح عالوه بر کاه��ش مصرف س��وخت‪ ،‬کاهش‬ ‫االیندگی‪ ،‬باال بردن امنیت در جاده ها باعث رونق بیشتر مبادالت‬ ‫با افزایش س��رعت جابه جایی می ش��ود‪ .‬در ادامه به سراغ حسن‬ ‫کریمی سنجری‪ ،‬یکی از کارشناسان صنعت خودرو رفتیم و وی با‬ ‫بیان رشد تولید در بخش خودروهای سنگین مهم ترین چالش را‬ ‫در بخش تقاضا عنوان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت تولید خودروهای س�نگین امس�ال نسبت‬ ‫به ‪ ۶‬ماه مش�ابه س�ال گذش�ته چگونه بود؟ ایا در این‬ ‫حوزه افت تیراژ داشتیم؟‬ ‫امار کل تولید خودروهای س��نگین کشور را ندارم اما با توجه‬ ‫به ش��رایط تولید‪ ،‬ایران خودرو دیزل نس��بت به ‪ ۶‬ماه مشابه سال‬ ‫گذش��ته بهتر عمل کرده اس��ت‪ .‬اگر این برند را به عنوان یکی از‬ ‫ش��اخص های تولید در نظر بگیریم نه تنها افت تیراژ نداشته بلکه‬ ‫افزایش تولید هم داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا توج�ه به ای�ن ام�ر وضعیت نوس�ازی ن�اوگان‬ ‫حمل ونقل خودروهای سنگین چگونه پیش می رود؟‬ ‫ب��رای تحقق ای��ن امر مهم‪ ،‬دول��ت برنامه هایی را در دس��تور‬ ‫کار دارد‪ .‬یک��ی بحث اعتبارگش��ایی برای تولید کش��نده ها برای‬ ‫مجموع شرکت های خودروس��از است‪ .‬در کنار این موضوع برای‬ ‫خودروهای س��نگین بخش مسافری هم شاهد تحوالتی هستیم‪.‬‬ ‫ان چیزی که باید از س��وی دولت اتفاق می افتاد یعنی تخصیص‬ ‫بودجه و اعتبار برای گشایش پک ها انجام و سفارش ها داده شده‬ ‫اما در ادامه مسئله همکاری طرف های خارجی است که باید دید‬ ‫شرایط چگونه پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫مهم تر از این‪ ،‬مس��ئله بازار خودروهای سنگین و شرایط کاری‬ ‫ناوگان حمل ونقل مس��افری و باری اس��ت‪ .‬در ناوگان حمل ونقل‬ ‫مسافری باز هم مشکالت کمتری وجود دارد‪ .‬جایگزینی خودروها‬ ‫در ناوگان حمل ونقل مس��افری با وضعیت بهتری انجام می شود‪.‬‬ ‫بیشترین چالش در بخش خودروهای باری است‪ .‬امار خودروهای‬ ‫س��نگین فرس��وده باال اس��ت اگر بودجه موردنظر محقق ش��ود‬ ‫نوسازی با س��رعت بیشتری انجام می شود‪ .‬در این بخش شرایط‬ ‫اقتصادی و لجستیک باید به گونه ای باشد که کار در حوزه باری‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫نظر به ش��رایطی که در کشور حاکم اس��ت و با توجه به رکود‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کار در این حوزه بسیار کمتر از سال های گذشته بوده‬ ‫ک��ه دولت باید با طرحی‪ ،‬تقاض��ا برای بار را افزایش دهد‪ .‬در این‬ ‫صورت می توان امیدوار بود وضعیت حوزه ناوگان تجاری ها بهبود‬ ‫نسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫در کنار این مس��ئله فکر می کنم نرخ خودروهای س��نگین هم‬ ‫از دیگر چالش های موجود باشد زیرا پس از سال ها ثبات در نرخ‬ ‫این نوع خودروها‪ ،‬امسال به یکباره شاهد افزایش قیمت ها بودیم‪.‬‬ ‫بله‪ .‬خودروهای س��نگین هم مانند خودروهای سواری افزایش‬ ‫قیمت ها را در بازار تجربه کردند‪ .‬در مقابل دس��تمزدی که برای‬ ‫حمل ونقل بار داده می شود این نرخ ها بسیار باال است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫در ب��ازار لوازم یدکی اعم از تایر و س��ایر قطعات مصرفی ش��اهد‬ ‫افزایش قیمت ها هس��تیم که برای برون رفت از این وضعیت باید‬ ‫دولت تمرکز بیشتری در این بخش داشته باشد‪.‬‬ ‫البته ظرفیت و امکانات الزم در کش��ور فراهم است زیرا‬ ‫ایران به لحاظ لجس��تیک در کریدوری ق��رار گرفته که می تواند‬ ‫ارتباط مناس��بی به لح��اظ جاده ای بین کش��ورها برقرار کند‪ .‬به‬ ‫طور نمونه‪ ،‬یک مس��یر لجستیکی کشور‪ ،‬راه ارتباطی بین ترکیه‬ ‫و قطر است‪.‬‬ ‫اگر ناوگان حمل ونقل باری به روز شود و از ایمنی الزم برخوردار‬ ‫باشد‪ ،‬می توانیم این فعالیت لجستیک را در این مسیرها خودمان‬ ‫برعه��ده بگیریم‪ .‬این امر در اختیار دولت اس��ت ک��ه می تواند با‬ ‫وض��ع مقرراتی به ش��رط ناوگان لجس��تیک مناس��ب‪ ،‬انتقال بار‬ ‫را از مرزه��ای ش��مال غربی تا مرزهای دریای��ی جنوب از طریق‬ ‫حمل ونقل داخلی انجام دهد‪ .‬این کار ضمن درامدزایی‪ ،‬اش��تغال‬ ‫نیز ایجاد می کند‪ .‬در این شرایط خرید خودروها توجیه بیشتری‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫در بحث ارز دولت تس��هیالتی در نظر گرفت��ه اما هنوز قطعی‬ ‫نش��ده است‪ .‬شواهد نش��ان می دهد تامین اعتباری انجام شده و‬ ‫ش��رکت های خودروس��از داخلی هم در این زمین��ه چابک عمل‬ ‫کرده اند و در حال ورود به این حوزه هس��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬برعکس‬ ‫خودروهای س��واری‪ ،‬تولید کش��نده ها روند مناس��بی دارد‪ .‬البته‬ ‫مش��کل قیمت گذاری‪ ،‬برای خودروهای سنگین مانند سواری ها‬ ‫موضوعی دیگر است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایا برای خودروهای س�نگین هم ش�ورای رقابت‬ ‫نرخ تعیین می کند؟‬ ‫ش��ورای رقابت به طور مس��تقیم در این ام��ر دخالت ندارد اما‬ ‫قیمت گ��ذاری این خودروها هم باید انجام ش��ود و تا امروز مجوز‬ ‫افزایش نرخ برای این خودروها صادر نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹در بازار شاهد هستیم قیمت ها بسیار باال رفته است‪.‬‬ ‫بله‪ .‬شکاف زیادی بین نرخ کارخانه و بازار به وجود امده است‪.‬‬ ‫اگر خودروس��از بخواهد با نرخ فعلی و مصوب محصوالت خود را‬ ‫به بازار عرضه کند به طور قطع کمتر از نرخ تمام ش��ده اش بوده و‬ ‫با ضرر خواهد بود‪.‬‬ ‫این هم مش��کل دیگری اس��ت که در این حوزه وجود دارد‪ .‬در‬ ‫ح��وزه خودروهای تجاری به ط��ور عمومی بحث نرخ را داریم که‬ ‫باید اصالح ش��ود‪ .‬در زمینه عرضه و تامین اعتبار برای نوس��ازی‬ ‫خودروهای س��نگین که رئیس جمهوری مصوب کرد برای ان هم‬ ‫قدم هایی برداشته شده که باید با سرعت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫چال��ش دوم نی��ز در کنار ن��رخ خودروهای س��نگین‪ ،‬افزایش‬ ‫تقاضای حمل بار بود که پیش��نهاد شد از فرصت های لجستیکی‬ ‫کش��ور بهره ببریم‪ .‬ای��ن موقعیت از مرزهای غرب��ی به جنوبی و‬ ‫دریایی و از شمال به جنوب و کشورهای اسیای میانه است‪.‬‬ ‫موقعیت اس��تراتژیک کش��ور به لحاظ جغرافیای��ی می تواند به‬ ‫ش��کل یک کریدور ش��مالی‪-‬جنوبی یا ش��مال‪-‬غربی به جنوب‬ ‫عمل کند و این مس��یرها به واسطه ناوگان باری کشور پشتیبانی‬ ‫شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬خودروهای داخلی بار را از خودروهای ترکیه‬ ‫تحویل گرفته و در مرزهای ابی به کشور مقصد تحویل دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اشاره کردید تولید ایران خودرو دیزل نسبت به ‪۶‬‬ ‫ماه نخست سال گذشته رشد داشته است‪ .‬این درصد‬ ‫مشخص است؟‬ ‫هن��وز ام��ار دقیقی اعالم نش��ده اما به طور قطع رش��د خوبی‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬هنوز با عدد موردنظر برای نوسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫فاصله زیادی داریم‪.‬‬ ‫خوشبختانه برخالف گذش��ته که فقط وعده هایی داده می شد‬ ‫امروز اقدام های مثبتی برای این نوسازی در حال انجام است‪.‬‬ ‫همان طور که اش��اره شد برای این حجم تولید باید کشش بازار‬ ‫را هم در نظر گرفت‪ .‬با ش��رایطی که امروز کشور در ان قرار دارد‬ ‫اجرای این پروژه در زمان تعیین شده کمی سخت خواهد بود زیرا‬ ‫هم نرخ خودرو افزایش یافته و هم نرخ لوازم یدکی ان‪ .‬حتی اگر‬ ‫برای خریداران اعتباراتی هم در نظر گرفته و تا س��قف ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نرخ خودرو وام داده ش��ود زیرا کار به اندازه فعالیت این خودروها‬ ‫وجود ندارد بازار تقاضا وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫خودروهای قدیمی و فرس��وده نرخ پایینی دارند(در مقابل‪ ،‬نرخ‬ ‫‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان��ی خودروهای جدید) و صاحبان انها‬ ‫کج دارومریز با ان امرارمعاش می کنند‪ .‬اگر هر یک از انها بخواهند‬ ‫خودرو خود را با یک صفر کیلومتر تعویض کنند باید نرخ زیادی‬ ‫بپردازند در زمانی که وضعیت کار مناسب نیست‪ ،‬ضمن انکه این‬ ‫خودروها استهالک داشته و قطعات مصرفی ان هر چند ماه یک‬ ‫ب��ار نیاز به تعویض دارند‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬برای این خودروها باید کار‬ ‫مناسب فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروه�ای س�نگینی ک�ه ایران خ�ودرو دی�زل‬ ‫تولی�د می کند چند درصد داخلی س�ازی ش�ده اند و‬ ‫چقدر ارزبری دارند؟‬ ‫وضعیت خودروهای تجاری با خودروهای سواری متفاوت است‪.‬‬ ‫خودروه��ای تجاری تیراژ پایینی دارند و داخلی س��ازی برای انها‬ ‫خیلی مفهومی ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن نوع خودروها دو دس��ته هس��تند؛ خودروهای��ی که عمر‬ ‫تولی��د انها بی��ش از یک یا دو دهه اس��ت و حتی ش��اید به ‪۵۰‬‬ ‫سال برسد(نسل های مختلف انها در ایران خودرو دیزل تولید شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬خودروهای بنز ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۸‬تن)‪ .‬انها از عمق‬ ‫ساخت داخل بیش��تری برخوردار هستند که ممکن است به ‪۸۵‬‬ ‫درصد برسد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬گفتنی اس��ت‪ ،‬ایران خودرو دیزل دارای شرکت های‬ ‫اقماری بوده زیرا بر اساس الگوی شرکت بنز شکل گرفته است‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬دارای مجموعه های گیربکس ساز‪ ،‬موتورساز‪ ،‬محورساز و‪...‬‬ ‫است‪ .‬این شرایط را سایر خودروسازان ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹در موض�وع محص�والت جدی�د و مدرن تر که از‬ ‫اس�تانداردهای زیس�ت محیطی باالت�ری برخ�وردار‬ ‫هستند به طور عموم «فول سی کی دی» بوده و فقط‬ ‫درصدی داخلی سازی ش�ده اند‪ .‬البته امکان افزایش‬ ‫ان وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت های اقماری ایران خودرو دیزل این توان را دارند که به‬ ‫طور مثال‪ ،‬گیربکس یا موتور را بیش از ‪ ۴۰‬درصد داخلی س��ازی‬ ‫کنند‪ .‬اما ش��رط ان این اس��ت که عرضه ان به بازار تداوم داشته‬ ‫باشد و قالب سازی قطعات را توجیه کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر هم به لحاظ بات��ری‪ ،‬تایر‪ ،‬ارزش اف��زوده مونتاژ‬ ‫و رنگ‪ ،‬صندلی و‪ ...‬داخلی س��ازی انجام ش��ده و ش��رط توس��عه‬ ‫داخلی س��ازی‪ ،‬تیراژ باال و تضمین برای تداوم تقاضا است‪ ،‬به ویژه‬ ‫در حوزه مس��افری منوط به این است که ش��هرداری ها تقاضای‬ ‫باالیی داشته باشند و روی این امر پافشاری کنند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫به جای س��فارش خودروهای مورد نظر به خودروسازان خارجی‪،‬‬ ‫محصول را به ش��رکت های داخلی که ت��وان تولید در تیراژ باال را‬ ‫دارند سفارش داده شود‪ .‬در دهه ‪ ۸۰‬این اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬تداوم تقاضا و تیراژ باال عمق داخلی س��ازی قطعات‬ ‫را توجیه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا توجه به تحریم ها‪ ،‬پیش بین�ی تولید برای ‪ ۶‬ماه‬ ‫دوم سال چیست؟‬ ‫کار کمی س��خت شده زیرا برخی ش��ریکان خارجی تمایلی به‬ ‫هم��کاری ندارند یا اگر هم بخواهن��د محدودیت هایی برای ادامه‬ ‫همکاری وجود دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬تحریم ها به ویژه افزایش نرخ‬ ‫ارز قیمت ه��ا را ب��اال برده و قدرت خری��د متقاضی در مقابل این‬ ‫روند بس��یار کاهش یافته است‪ .‬بنابراین‪ ،‬به نظر می رسد با توجه‬ ‫به گش��ایش اعتبار افت تقاضا داشته باشیم‪ .‬به طور قطع امسال‬ ‫تولید نس��بت به سال گذشته روند صعودی دارد‪ .‬تنها مشکل در‬ ‫نامتوازنی عرضه و تقاضا است که برعکس خودروهای سواری بازار‬ ‫تقاضا در خودروهای سنگین پایین بوده و ابهام هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ا نی�از ب�ه اختص�اص دادن تس�هیالت بیش�تر به‬ ‫خریداران است؟‬ ‫تس��هیالت دولتی تامین و اعتبارات مناس��بی ب��ه متقاضیان‬ ‫ارائه ش��ده است‪ .‬اما مسئله ایجاد اش��تغال است‪ .‬در خودروهای‬ ‫تج��اری به ازای فعالیت هر خودرو‪ ،‬دس��ت کم به طور مس��تقیم‬ ‫‪ ۳‬نفر مشغول ش��ده اند در کنار اشتغال غیرمستقیم باالدستی و‬ ‫پایین دس��تی‪ .‬حتی ای��ن امار مربوط به نیروی انس��انی فعال در‬ ‫خودروسازی ها نمی شود‪ .‬موضوع اشتغال ‪ ۳‬نیروی انسانی‪ ،‬مربوط‬ ‫به خروج خودرو از کارخانه و فعالیت ان است‪ .‬وقتی یک خودرو‬ ‫تجاری وارد عرصه لجستیک و ناوگان حمل ونقل می شود در واقع‬ ‫به طور مستقیم برای ‪ ۳‬نفر شغل ایجاد می کند‪ .‬اگر دولت بتواند‬ ‫برای خودروهای تجاری‪ ،‬کار و تقاضا ایجاد کند به طور مستقیم‬ ‫به اش��تغالزایی کمک زیادی کرده است‪ .‬عالوه بر اینکه در بخش‬ ‫خودروسازی‪ ،‬قطعه سازی و خدمات پس از فروش هم اشتغالزایی‬ ‫می ش��ود‪ .‬باید تمرکز روی توس��عه کار برای خودروهای تجاری‬ ‫باش��د زیرا با اعمال تحریم های جدید‪ ،‬کارهای تجاری‪ ،‬عمرانی‪،‬‬ ‫معدنی و‪ ...‬کاهش یافته که باید به نوعی جبران شود‪ .‬یکی از این‬ ‫فرصت ها اس��تفاده از موقعیت ژئوپلتیک کش��ور و ترانزیت است‪.‬‬ ‫در این س��ال ها روی این امر کار نشده که باید از این امکان و‬ ‫بستر استفاده کنیم‪.‬‬ ‫تعیین و تثبیت قیمت خودروها تکلیف بازار را روشن می کند‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه‬ ‫عل��م و صنعت ایران معتقد اس��ت رفع نوس��ان بازار‬ ‫خودرو نیازمند تعیین تکلیف ف��وری قیمت گذاری و‬ ‫پرهی��ز از تصمیم گیری دیرهن��گام و ناگهانی بوده و‬ ‫باید نسبت به این مسئله توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫امیرحسن کاکایی افزود‪ :‬در روزهای گذشته شاهد‬ ‫نوس��ان نرخ خودروها در بازار بوده ایم که این مسئله‬ ‫پیش از هر چیز به بالتکلیفی در زمینه قیمت گذاری‬ ‫خودروها بازمی گردد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در هفته های گذش��ته مطرح ش��دن‬ ‫مباحث��ی مانند محول ش��دن قیمت گ��ذاری برخی‬ ‫خودروه��ا از ش��ورای رقاب��ت ب��ه س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان و احتمال تغییر‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت موجب ش��د تا بازار‬ ‫خودرو به حال خود رها شود‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد‪ :‬اکنون سقف‬ ‫قیمت گذاری ها در اختیار دالالن و واسطه هاس��ت و‬ ‫مردم نیز براساس براوردی که از ارزش پول دارند‪ ،‬به‬ ‫خرید یا فروش خودرو به عنوان یک کاالی سرمایه ای‬ ‫اقدام می کنند‪.‬‬ ‫او تاکیدک��رد‪ :‬هرچه در مس��ائل کلیدی مرتبط با‬ ‫این صنعت به ویژه قیمت گ��ذاری و اعالم نرخ جدید‬ ‫خودروها تعلل ش��ود‪ ،‬بر وضعیت کنونی بازار بیشتر‬ ‫دامن زده و سود ان نصیب دالالن می شود‪.‬‬ ‫کاکای��ی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از مش��کالت ب��زرگ و‬ ‫کمبودهای قانونی در شرکت های ایران خودرو و سایپا‬ ‫به عنوان دو خودروس��از بزرگ‪ ،‬این است که هرکس‬ ‫که تابلوی این ش��رکت ها را دارد به عنوان نمایندگی‬ ‫شناخته می شود‪ ،‬در حالی که این طور نیست‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه‬ ‫عل��م و صنعت ایران در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تا‬ ‫سال گذشته فروش خودرو در کشور سخت و مشتری‬ ‫کم بود‪ ،‬در این شرایط ایران خودرو و سایپا بخشی از‬ ‫محصوالت خود را به نمایندگی ها و سایر شرکت هایی‬ ‫ک��ه تابلوی این خودروس��ازان را نصب ک��رده بودند‪،‬‬ ‫فروختند که می توان گفت دسته دوم در زمره همان‬ ‫دالالن و واسطه ها هستند‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬حتی کالهبرداری هایی ازس��وی‬ ‫برخی از این ش��رکت ها در ماه ها و سال های گذشته‬ ‫برمال شد‪.‬‬ ‫دالالن مهم ترین تعیین کنندگان نرخ در شرایط فعلی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫کاکایی پیش بینی کرد که در اینده نزدیک چنین‬ ‫مسائلی را در زمینه قطعات یدکی خودروها نیز شاهد‬ ‫باش��یم‪ ،‬زیرا می دانیم ه��ر واحد یا بن��گاه اقتصادی‬ ‫که تابلوی س��ایپا یدک‪ ،‬ایس��اکو و‪ ...‬را داشته باشد‪،‬‬ ‫الزام��ا نمایندگی ف��روش و خدمات پ��س از فروش‬ ‫خودروسازان را در اختیار ندارد؛ هرچند مردم انتظار‬ ‫دارند نظارت ها در این زمینه بیشتر شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه گفت‪ :‬امروز مردم برای حفظ‬ ‫ارزش دارایی خود‪ ،‬سرمایه های خود را صرف خرید یا‬ ‫فروش اقالمی چون س��که‪ ،‬طال‪ ،‬ارز‪ ،‬خودرو و مسکن‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه‬ ‫عل��م و صنع��ت ایران گف��ت‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬عرضه‬ ‫قطره چکانی و اندک این ش��رکت ها و کسب سود‪ ،‬به‬ ‫معنای رفتن عواید ان به جیب خودروس��ازان نیست‬ ‫ک��ه عده ای ای��ن روزها افزایش قیمت ها را از چش��م‬ ‫خودروسازان می بینند‪.‬‬ ‫وی به پیش فروش های خودروس��ازان با محدودیت‬ ‫ک��د ملی اش��اره کرد و افزود‪ :‬ش��اهد بودیم دالالن و‬ ‫واسطه ها در مرحله به خرید کد ملی افراد برای کسب‬ ‫س��ود بیش��تر روی اوردند و موارد گوناگونی گزارش‬ ‫ش��ده که مش��تریان پس از مراجعه به انها‪ ،‬به مراکز‬ ‫انبار خودرو س��وق داده ش��دند؛ بنابراین‪ ،‬واسطه ها و‬ ‫‹ ‹خودرو بخریم یا نخریم؟‬ ‫وی خطاب به مردم پیشنهاد کرد اگر مصرف کننده‬ ‫واقعی خودرو هس��تند‪ ،‬نس��بت به خرید در این ایام‬ ‫اق��دام کنند زیرا مش��خص نیس��ت این��ده قیمتی‬ ‫خودروها چگونه باش��د‪ ،‬اما اگر برای س��رمایه گذاری‬ ‫می خواهن��د وارد این عرصه ش��وند‪ ،‬خری��د خودرو‬ ‫پیشنهاد نمی شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو دانشگاه‬ ‫عل��م و صنعت ای��ران‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬مهم ترین انتظار‬ ‫در ش��رایط فعل��ی از تصمیم گی��ران‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫قیمت گ��ذاری خودرو‪ ،‬همچنی��ن قیمت گذاری مواد‬ ‫اولیه و س��ایر نهاده های دولتی اس��ت که با نرخ دالر‬ ‫ارتباط مستقیم دارد‪.‬‬ ‫در ادامه این کارش��ناس صنعت خودرو یاداور شد‪:‬‬ ‫مش��کل ترخیص قطع��ات خودروی��ی از گمرک نیز‬ ‫تاکنون برطرف نش��ده و به قوت خود باقی است که‬ ‫عامل دیگر افزایش نرخ خورو شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته کاکای��ی تاخیر و تعلل در ای��ن زمینه ها‬ ‫میلیارده��ا تومان س��ود نصی��ب دالالن و میلیاردها‬ ‫تومان ضرر و زیان نصیب خودروسازان خواهد کرد‪.‬‬ ‫پیش ت��ر محمدرض��ا نجفی من��ش‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور‪ ،‬تعیین نرخ خودرو در حاشیه بازار‪ ،‬تسریع در‬ ‫ترخیص مواد اولی��ه و نیز قطعات و به تعویق افتادن‬ ‫اجباری ش��دن استانداردهای هش��تادوپنج گانه را به‬ ‫عنوان ‪۳‬پیشنهاد برای رفع چالش های صنایع خودرو‬ ‫و قطعه مطرح کرده بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تولیدکننده‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫شرکت های غیرمرتبط و زیان ده واگذار شود‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت‪ :‬خودروسازان در شرایط فعلی‬ ‫ک��ه با تحریم خارجی و مش��کالت داخلی گوناگونی روبه‪‎‬رو هس��تند‪،‬‬ ‫می‪‎‬توانند با واگذاری ش��رکت های غیرمرتبط و همچنین شرکت های‬ ‫مرتبط زی��ان ده‪ ،‬به اصالح س��اختار مالی و کاه��ش هزینه های خود‬ ‫بپردازند‪ .‬حسن کریمی‪‎‬س��نجری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫طول چند دهه فعالیت صنعت خودرو‪ ،‬دو خودروس��از بزرگ کشور در‬ ‫برهه ه��ای گوناگ��ون به دالیلی از جمله فش��ارهای بیرونی وارد حوزه‬ ‫بنگاه داری در بخش هایی غیرمرتبط با خودروس��ازی ش��ده اند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه این موضوع س��بب شده که بخش��ی از منابع خودروسازی‬ ‫در حوزه ه��ای غیرمرتبط هزینه ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بنابراین در‬ ‫ش��رایط فعلی که خودروس��ازان با مش��کل کمبود ش��دید نقدینگی‬ ‫و زیان دهی روبه رو هس��تند یک��ی از راهکارها ب��رای بهبود وضعیت‪،‬‬ ‫واگذاری ش��رکت های زیرمجموعه غیرمرتبط اس��ت‪ .‬این کارشناس‬ ‫صنعت خ��ودرو ادامه داد‪ :‬برخی ش��رکت‪‎‬های زیرمجموعه غیرمرتبط‬ ‫خودروس��ازی زیان ده نیز هستند که این موضوع موجب شده بخشی‬ ‫از منابع مالی صنعت خودرو صرف اداره این شرکت‪‎‬های زیان ده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این شرایط خودروسازان می توانند با واگذاری شرکت‪‎‬های‬ ‫زیرمجموعه غیرمرتبط با فرایند تولید خودرو و قطعات‪ ،‬از یک س��و از‬ ‫ت‬ ‫ص شده و ازسوی دیگر نقدینگی به دس ‬ ‫دست بنگاه های زیان ده خال ‬ ‫ام��ده از این واگذاری را صرف فراینده��ای مالی این صنعت از جمله‬ ‫پرداخ��ت مطالبات قطعه س��ازان کنند‪ .‬وی با بیان اینکه متاس��فانه‬ ‫برخی شرکت های مرتبط با خودروسازی در صنعت خودرو نیز زیان ده‬ ‫هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در دو دهه گذشته زیر فشارهای برخی مسئوالن‬ ‫دولت و مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬خودروس��ازان برخی س��ایت های‬ ‫خودروسازی و قطعه س��ازی را در مناطقی از کشور ایجاد کرده اند که‬ ‫از نظ��ر اقتصادی فعالیت انها توجیه ندارد‪ .‬هم‪‎‬اکنون این س��ایت های‬ ‫زی��ان ده بار اضاف��ه ای بر صنعت خودرو هس��تند‪ .‬کریمی‪‎‬س��نجری‬ ‫خاطرنش��ان کرد ‪ :‬در این موارد نیز خودروس��ازان می توانند با واگذاری‬ ‫س��ایت های تولی��د زی��ان ده خود به بخ��ش خصوصی‪ ،‬اص�لاح قابل‬ ‫مالحظه ای در ساختار و هزینه های مالی انجام دهند‪.‬‬ ‫تولید‪ ،‬بالتکلیف تصمیم ها‬ ‫امروز تولید بیشتر داخلی و مربوط به قوانین دست وپاگیر کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬قراردادهای خودروسازان بلندمدت‬ ‫ب��وده و مش��کالت زیادی ب��رای تامی��ن نقدینگ��ی واحدهای‬ ‫قطعه س��ازی به وجود اورده است‪ .‬با شناور بودن نرخ ارز چالش‬ ‫چند برابر ش��ده و از نظ��ر روانی اعتمادی ب��ه قیمت های بازار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬زمان زیادی باید در نوبت منتظر بود تا ارز مورد‬ ‫نیاز اختصاص داده شود‪ .‬برای دریافت تسهیالت نیز چندین بار‬ ‫صنعتگر باید مراجعه کند تا این تس��هیالت به او پرداخت شود‪.‬‬ ‫گاهی هم پرداخت تس��هیالت انجام نمی شود و صنعتگر باید از‬ ‫نقدینگی و سرمایه خود استفاده کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت ادامه داد‪ :‬ع�لاوه بر این ه��ا‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫محصول خود را به طور مدت دار به فروش می رساند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت یاداور ش��د‪ :‬همان طور که در باال اش��اره‬ ‫ش��د درحال حاضر قراردادهای خودروسازان با قطعه سازان برای‬ ‫پرداخت هزینه قطعات در قالب قراردادهای بلند مدت است‪.‬‬ ‫نصیری به بی تعهدی بانک ها اشاره کرد و گفت‪ :‬بحث نقدینگی‬ ‫مش��کالت بسیاری برای صنعت به وجود اورده و بانک ها در این‬ ‫زمینه با صنعتگران همکاری نمی کنند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬در واقع با ابالغ بخش��نامه ها انه��ا را اجرا نکرده و‬ ‫تولیدکننده را سرگردان می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل ماشین االت‬ ‫ارز ای��ن روزه��ا یک��ی از پربحث ترین موضوع های سیاس��ی‪،‬‬ ‫اقتصادی و صنعتی اس��ت‪ .‬اغاز دور جدید تحریم ها‪ ،‬کشور را با‬ ‫کمبود مناب��ع ارزی روبه رو کرده و به دنبال ان واردات کاالهای‬ ‫مشابه ساخت داخل ممنوع ش��ده است‪ .‬تحت تاثیر این مسئله‬ ‫مقرر شد کسانی که ثبت سفارش کاال با ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫داش��ته اند نیز مابه التف��اوت ارز دولتی ب��ا ازاد را بپردازند‪ .‬این‬ ‫موضوع گالیه های بس��یاری را ازس��وی تولیدکنندگان از جمله‬ ‫قطعه س��ازان به دنبال داشت‪ .‬انها عنوان می کردند اگر این الزام‬ ‫از ابتدای ثبت س��فارش محصوالت اعمال می ش��د‪ ،‬نرخ هر دالر‬ ‫بسیار پایین تر از امروز بود؛ بنابراین این اقدام در شرایط بحرانی‬ ‫کنونی منجر به کاهش سرمایه ها می شود‪.‬‬ ‫اما مس��ئله به اینجا ختم نمی ش��ود زیرا امروز تولیدکنندگان‬ ‫برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود ناگزیر به تهیه ارز از بازار‬ ‫ازاد یا از طریق مجراها و سامانه هایی مانند نیما و‪ ..‬هستند‪.‬‬ ‫این مس��ئله نه تنها مش��کل صنعتگر را حل نک��رده‪ ،‬بلکه بر‬ ‫مش��کالتش افزوده است‪ .‬ش��اپور س��امعی‪ ،‬نایب رئیس انجمن‬ ‫س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودروی��ی پیش تر گفته‬ ‫بود؛ خرید ارز س��همیه ای دارای چندین مرحله است که گاهی‬ ‫اتف��اق می افتد قطعه س��از تا مراحل پایان��ی ان را طی کرده اما‬ ‫امضای نهایی را نتوانس��ته بگیرد و کارها نیمه کاره رها می شود‬ ‫یا در حال��ی که هزینه ریالی ارز مورد نظر از منابع اعالم ش��ده‬ ‫ب��رای گرفتن ارز صادراتی(دریافت ارز نیم��ا از منابع صادراتی)‬ ‫پرداخته شده‪ ،‬در نهایت شرکت مورد نظر عنوان می کند به‪‎‬دلیل‬ ‫مش��کالتی که در س��امانه پیش امده نمی تواند ارز مورد نظر را‬ ‫بفروش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬صنعتگر باید ریال واریز شده را دوباره پس‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمین��ه محمدرض��ا نجفی منش‪ ،‬رئی��س انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور هم‬ ‫گفته بود؛ گمرک در مسئله انبار شدن قطعات در گمرک مقصر‬ ‫نیست زیرا قانونی گذاشته شده که به طور حتم باید واردکننده‬ ‫دارای کد ‪۱۴‬رقمی باش��د تا بتواند محصوالت خود را ترخیص‬ ‫کند‪ .‬این کد ‪۱۴‬رقمی نیز زمانی ارائه می ش��ود که تخصیص ارز‬ ‫داده شده باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تخصیص ارز نیز در س��امانه ای به نام نیما انجام‬ ‫می ش��ود که در«حکم گوری اس��ت که مرده ای در ان نیست»‪.‬‬ ‫این بالتکلیفی مربوط به همین مسئله است‪.‬‬ ‫‹ ‹دوراهی تولید‬ ‫صنعتگر در این ش��رایط نابسامان ارزی‪ ،‬در یک دو راهی قرار‬ ‫دارد؛ اینک��ه تولید را ادامه دهد یا خیر‪ .‬بیش��تر کس��انی که به‬ ‫فعالیت ه��ای خود ادام��ه داده اند تولید انها ب��ا کاهش ظرفیت‬ ‫همراه بوده و کمتر از ‪۵۰‬درصد تولید دارند‪ .‬سامعی‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی با اشاره به وضعیت‬ ‫بحرانی واحدهای صنعتی کوچ��ک پیش تر گفته بود؛ نامه های‬ ‫زیادی از قطعه سازان کوچک از سراسر کشور به انجمن می رسد‬ ‫که اعالم می کنند به دلیل مش��کالت ارزی‪ ،‬تامین نش��دن مواد‬ ‫اولی��ه و کمبود نقدینگی‪ ،‬در حال تعطیل ش��دن هس��تند و از‬ ‫انجمن کمک خواسته اند‪ .‬در ادامه مسئله ارز‪ ،‬مهدی مطلب زاده‪،‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور نیز گفت‪ :‬اتفاق های زیادی در بازار ازاد برای‬ ‫ارز افتاده است‪ .‬س��امانه نیما چرخه معیوبی است که نمی توان‬ ‫ارز مورد نیاز را از طریق ان تامین کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد‪ :‬به عن��وان نمونه‪ ،‬پس از طی کردن‬ ‫مراحل گوناگون که با دش��واری های بس��یاری نیز همراه است‪،‬‬ ‫کاالی��ی را وارد می کنید که از قطعات مصرفی یک قطعه خاص‬ ‫اس��ت زیرا ی��ک قطعه از قطع��ات و مواد اولی��ه گوناگون تهیه‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��رای واردات مواد اولیه و قطع��ات منفصله موردنیاز‬ ‫ثبت س��فارش انجام می شود اما در ادامه‪ ،‬در بخش های مختلف‬ ‫وارد می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬برخ��ی در بخش خودرو‪ ،‬بعضی‬ ‫دیگر در لوازم خانگی‪ ،‬همین طور در بخش برق و الکترونیک و‪....‬‬ ‫حال تصور کنید از این مجموعه‪ ،‬ممکن است یکی تایید نشود‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬در این صورت وقتی یکی از قطعات ریز یک‬ ‫قطعه تکمیلی تامین نش��ود‪ ،‬به طور قطع محصول ناقص بوده و‬ ‫غیرقابل استفاده خواهد بود‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور با بیان اینکه پس از اعتراض به روند واردات و‬ ‫تخصیص ارز‪ ،‬مانند بازی مار و پله دوباره باید روند ثبت سفارش‬ ‫از ابتدا اغاز ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬با این وضعیت یک ت��ا دو ماه طول‬ ‫می کشد تا ارز دوباره تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گاهی معامله صنعتگر با کشوری است که ارز دالر‬ ‫یا یورو ندارد به عن��وان مثال معامله با کره جنوبی با وون انجام‬ ‫می شود و تبدیل یورو به وون ‪۸‬درصد هزینه اضافه دارد‪.‬‬ ‫او در ادام��ه اظهار ک��رد‪ :‬موضوع پیچیده ش��ده‪ ،‬عالوه بر این‬ ‫فرایند تخصیص ارز و ثبت س��فارش محصوالت مورد نیاز بسیار‬ ‫طوالنی و وقت گیر اس��ت و هزینه گزافی دارد و به طور کلی این‬ ‫روند ثبات ندارد‪.‬‬ ‫مطلب زاده در پایان گفت‪ :‬در ش��رایط کنونی و با این وضعیت‬ ‫سامانه نیما‪ ،‬همه متحیر و سرگردان هستند‪ .‬امیدوارم زودتر به‬ ‫این موضوع رسیدگی و مشکالت این بخش برطرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین دست وپاگیر‬ ‫محمد نصیری از دیگر فعاالن صنعت قطعه گفت‪ :‬مش��کالت‬ ‫نکات مهم درباره بیمه بدنه خودرو‬ ‫بیمه پیمانی اس��ت ک��ه بر پای�� ه ان ش��رکت بیمه(بیمه گر) تعهد‬ ‫می کن��د در برابر مقدار پولی که فرد یا ش��رکت دیگری(بیمه گذار) به‬ ‫او پرداخت می کند‪ ،‬زیان واردش��ده ب��ه بیمه گذار را به دنبال رویدادی‬ ‫ناخواس��ته جبران کن��د‪ .‬پولی را که بیمه گذار ب��ه بیمه گر می پردازد‪،‬‬ ‫حق بیمه و انچه را بیمه می ش��ود‪ ،‬موض��وع بیمه می نامند‪ .‬واژ ه بیمه‬ ‫نخس��تین بار در منابع فارس��ی در تحفه العالم‪ ،‬عبدالطیف شوش��تری‬ ‫به معنای اطمینان دادن به ش��خص به کار رفته اس��ت و محمد معین‬ ‫ان را برگفت��ه از بیما‪ ،‬ی��ک واژ ه هندی یا اردو می داند‪ .‬نخس��تین بار‬ ‫ناصرالدین ش��اه قاج��ار در سال‪1270‬خورش��یدی امتیازنامه ای را با‬ ‫عنوان«تاس��یس ادار ه حمل ونقل و س��ازمان بیم��ه در ایران» به الزار‬ ‫پولیاکف روس��ی واگذار ک��رد که به اجرا در نیامد‪ .‬س��پس در دوران‬ ‫احمدش��اه قاجار به سال‪1289‬خورش��یدی دو بنیاد روسی «نادژا» و‬ ‫«کافکاز مرکوری»(به معنای مریخ قفقاز) فعالیت های بیمه ای خود را‬ ‫اغاز کردند‪ .‬کم کم شرکت های خارجی دیگری در ایران به راه افتادند‬ ‫که تا ‪25‬س��ال بازار بیم ه ایران را در دس��ت داش��تند‪ .‬در سال‪1314‬‬ ‫دس��ت کم ‪29‬ش��رکت بیم ه خارجی در ایران فعالیت می کردند‪ .‬بیمه‬ ‫اتومبیل(شخص ثالث‪ ،‬بدنه) جزو بیمه اموال بوده که بیمه بدنه خودرو‬ ‫ازجمله خدمات بیمه ای است که با وجود متقاضیان زیاد‪ ،‬روشی برای‬ ‫قیمت گیری دقیق ان اندیش��یده نشده است‪ .‬تفاوت بیمه بدنه خودرو‬ ‫در شرکت های گوناگون برای خودرو و خدمات یکسان ممکن است تا‬ ‫چند هزار تومان باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه خودرو‬ ‫بیمه شخص ثالث نوعی بیمه است که به طور اجباری برای خودروها‬ ‫خریداری می شود اما بیمه بدنه اجباری نیست‪ .‬با وجود اجباری نبودن‬ ‫این نوع بیمه‪ ،‬بسیاری از صاحبان خودروها به سراغ این بیمه می روند‪.‬‬ ‫در ادامه به ذکر نکات مهم درباره بیمه بدنه خودروها می پردازیم‪.‬‬ ‫به گزارش«گس��ترش نیوز»‪ ،‬هنگام��ی که برای خری��د بیمه بدنه به‬ ‫ش��رکت های گوناگ��ون مراجعه می کنی��د‪ ،‬متوجه می ش��وید که این‬ ‫نوع بیمه نامه ها ش��امل دو نوع خسارت کلی و جزئی می شوند که هر‬ ‫ک��دام خدمات متفاوتی را ارائه می دهند‪ .‬با توجه به اینکه خطرپذیری‬ ‫خس��ارت به ویژه در ش��هرهای پرجمعیت و کالنش��هری مانند تهران‬ ‫باالس��ت‪ ،‬بس��یاری از صاحبان خودروها برای بیمه بدن��ه خود اقدام‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت های زیر پوشش‬ ‫اگر بخواهید بیمه بدنه را برای خودرو خود خریداری کنید‪ ،‬نخستین‬ ‫و مهم ترین پرس��ش این اس��ت که بیمه بدنه چه نوع خسارت هایی را‬ ‫زیر پوشش قرار می دهد؟‬ ‫به ط��ور کلی‪ ،‬بیمه بدنه خودرو موضوع های��ی مانند برخورد خودرو‬ ‫با جس��م ثابت یا متحرک‪ ،‬واژگونی و س��قوط‪ ،‬اتش سوزی‪ ،‬اذرخش‪،‬‬ ‫انفج��ار خودرو و ل��وازم یدکی مرتبط با ان و س��رقت کلی خودرو را‬ ‫زیر پوش��ش قرار می دهد‪ .‬همچنین خسارت باتری و الستیک خودرو‬ ‫نی��ز تا ‪۵۰‬درصد قیمت نو این موارد پوش��ش داده می ش��ود‪ .‬عالوه بر‬ ‫موارد یادشده‪ ،‬خس��ارت های دیگری نیز وجود دارد که لزوما از سوی‬ ‫بیمه بدنه زیر پوش��ش ق��رار نمی گیرد مگر اینکه هزین��ه اضافه برای‬ ‫انها پرداخت ش��ود‪ .‬در این میان می توان به خس��ارت ناشی از بالیای‬ ‫طبیعی‪ ،‬خس��ارت ناشی از پاشیدن اس��ید و مواد شیمیایی‪ ،‬شکستن‬ ‫شیش��ه‪ ،‬س��رقت جزیی مانند سرقت لوازم‪ ،‬خس��ارت ناشی از کاهش‬ ‫ارزش خودرو‪ ،‬خسارت ناشی از کشیدن میخ و اشیای تیز روی خودرو‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت های بدون پوشش بیمه‬ ‫بخش��ی از خسارت ها در بیمه بدنه شرکت های گوناگون زیر پوشش‬ ‫قرار نمی گیرند‪ .‬از جمله این نوع خسارت ها می توان به خسارت ناشی‬ ‫از جنگ‪ ،‬ش��ورش و حمله‪ ،‬خسارت ناشی از انفجار هسته ای‪ ،‬خسارت‬ ‫عمدی ازسوی بیمه گذار‪ ،‬خسارت هنگام فرار از پلیس‪ ،‬خسارت ناشی‬ ‫از رانندگی بدون گواهینامه‪ ،‬خسارت ناشی از مصرف مشروبات الکلی‬ ‫و مواد مخدر و نیز خس��ارت های ناش��ی از حمل بار بیش از حد اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقال بیمه بدنه‬ ‫هنگامی که فردی بخواهد خودرو خود را بفروش��د این امکان وجود‬ ‫دارد ک��ه بیمه بدنه را فس��خ کن��د و باقی مبلغ را تا تاریخ سررس��ید‬ ‫از بیمه گ��ر دریافت کند‪ .‬همچنی��ن این امکان وج��ود دارد که بیمه‬ ‫بدن��ه خودرو را به مالک جدید انتقال دهد و تمامی تعهدات ش��رکت‬ ‫بیمه گذار در این باره به فرد جدید منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تخفیف های بیمه ای‬ ‫ش��رکت های بیمه تخفیف های گوناگونی را برای متقاضیان در نظر‬ ‫می گیرن��د و عالوه بر ان در برخی موارد‪ ،‬این ش��رکت ها تخفیف های‬ ‫ویژه ای را برای مشتریان خود ارائه می دهند‪.‬‬ ‫انچه عنوان می ش��ود برای تمامی ش��رکت های بیمه صادق نیست‬ ‫اما در مواردی مانند دارندگان بیمه ش��خص ثالث‪ ،‬بیمه عمر‪ ،‬تخفیف‬ ‫بلندمدت‪ ،‬حس��اب بلندمدت‪ ،‬س��اکنان منطقه ازاد‪ ،‬صاحبان خودرو‬ ‫نصیری به چالش تهیه لوازم یدکی ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫قطعه سازان اشاره کرد و گفت‪ :‬مشکل دیگر تامین قطعات لوازم‬ ‫یدکی ماشین االت و تجهیزات است‪ .‬این موضوع حتی از مشکل‬ ‫ارز بغرنج تر اس��ت زیرا به قول مقامات‪ ،‬ارز شاید یک درصدش‬ ‫در بازار و به نرخ ازاد باش��د اما بقیه ان در دس��ت دولت بوده و‬ ‫سهمیه بندی شده است در حالی که کمبود قطعات لوازم یدکی‬ ‫ماش��ین االت تولید مش��کالت زیادی را برای صنعتگر به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬قیمت ها نسبت به خرداد دست کم ‪۴‬برابر شده‬ ‫و قطعات نیز تقلبی و بی کیفیت است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬این قطعات یا کارکرده هستند‬ ‫که تمیز ش��ده و دوباره به چرخه مصرف برگشته اند یا باکیفیت‬ ‫بسیار نازل در بازار عرضه می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پس گرفتن تسهیالت‬ ‫نصیری در پایان به بخش��نامه بانک مرکزی اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در این بخشنامه امده است که«پیرو ابالغیه ‪۲۱‬بهمن‬ ‫‪ ۹۵‬درب��اره اجرای بخش��ودگی س��ود تس��هیالت کمتر از‬ ‫یک میلیارد ریال افراد زندانی شده یا افرادی که حکم جلب‬ ‫برای شان صادر ش��ده است‪ ،‬به استحضار می رساند براساس‬ ‫مصوبه کمیس��یون اعتباری ‪۷‬شهریور ‪ ۹۷‬به منظور شفافیت‬ ‫موضوع و ایجاد نشدن هرگونه ابهام درباره مشموالن ابالغیه‬ ‫فوق الذک��ر‪ ،‬بند‪ ۴‬از یازدهمین صورت جلس��ه کمیس��یون‬ ‫اعتب��اری مورخ ‪۶‬خرداد ‪ ۹۷‬اصالح و فقط اولویت بخش��ش‬ ‫سود تس��هیالت به افرادی که حکم محکومیت انها به دلیل‬ ‫بازپرداخت نکردن اقساط قطعی شده و زندانی شده اند‪ ،‬قابل‬ ‫اقدام است»‪.‬‬ ‫در شرایط تحریمی با صنعتگر مدارا کنید‬ ‫صفر کیلومتر و صاحبان خودرو وارداتی تخفیف بیمه تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ قیمت بیمه بدنه‬ ‫مواردی مانند س��ال س��اخت خودرو‪ ،‬وارداتی ی��ا داخلی بودن ان‪،‬‬ ‫قیمت خودرو در بازار و خسارت های جزیی در قیمت بیمه بدنه تاثیر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر قیمت بیم��ه بدنه پژو‪ ۲۰۶‬م��دل ‪ ۹۷‬در صورتی که‬ ‫تمامی خس��ارت های جزیی را برای ان در نظر بگیریم و قیمت ان را‬ ‫‪۷۰‬میلیون تومان اع�لام کنیم‪ ،‬حدود ‪ 900‬تا یک میلیون و ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان باید برای بیمه بدنه پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن مورد به ش��رکت های ارائه دهنده بیمه و خدم��ات اضافه انها‬ ‫مربوط می شود‪ .‬ضمن اینکه باید به میزان معروف بودن شرکت و نحوه‬ ‫پاسخگویی به درخواست مشتریان نیز توجه کرد‪.‬‬ ‫قیم��ت بیمه بدنه ب��رای یک خودرو مونتاژ مانند م��زدا‪ ۳‬جدید در‬ ‫صورتی ک��ه قیم��ت ان را ‪۲۰۰‬میلیون تومان اع�لام کنیم بین ‪ ۲‬تا‬ ‫‪۳.۵‬میلیون تومان خواهد ب��ود‪ .‬همین مورد برای یک خودرو وارداتی‬ ‫مانند س��انگ یانگ تیوولی با قیمت ‪۲۳۰‬میلیون تومان در بازار رقمی‬ ‫بین ‪ ۲‬تا ‪۴‬میلیون تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین به گزارش ایس��نا‪ ،‬بیمه مرکزی با انتشار اطالعیه ای اعالم‬ ‫کرده است «پیرو افزایش قیمت خودرو پیشنهاد می شود بیمه گذارانی‬ ‫که دارای بیمه بدنه هس��تند‪ ،‬با مراجعه به ش��رکت های بیمه سرمایه‬ ‫مورد بیمه خود را افزایش دهند تا هنگام بروز خس��ارت با مش��کالتی‬ ‫مانند اعمال ماده ‪۱۰‬قانون بیمه روبه رو نشوند»‪.‬‬ ‫گفتنی است براس��اس ماده‪ ۱۰‬قانون بیمه در صورتی که مالی به‬ ‫کمتر از قیمت واقعی بیمه ش��ده باش��د‪ ،‬بیمه گر به تناسب مبلغی که‬ ‫بیمه کرده اس��ت(و نه قیمت روز مال) در برابر خسارات وارد شده به‬ ‫اموال بیمه ش��ده مسئول است‪ .‬بر این اساس از انجایی که بیمه بدنه‬ ‫ارتباط مس��تقیمی با قیمت خودرو دارد‪ ،‬اگر مش��تریان سازمان های‬ ‫بیمه ای در زمان ثبت قیمت س��رمایه خودرو خود مبلغ ان را به عنوان‬ ‫نمونه ‪۳۰‬میلیون تومان ثبت کرده باش��ند‪ ،‬در زم��ان بروز حادثه اگر‬ ‫قیم��ت خودرو انها ‪۵۰‬میلیون تومان ش��ده باش��د‪ ،‬بیم��ه موظف به‬ ‫پرداخت خس��ارت براس��اس قیمت ثبت ش��ده خودرو خواهد بود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل مش��تریان اگ��ر مایل به دریافت خس��ارت به قیمت روز‬ ‫خودرو خود هس��تند‪ ،‬باید به س��ازمان بیمه گر خ��ود مراجعه کرده و‬ ‫قیمت روز س��رمایه خود را ثبت کنند‪ .‬طبیعی اس��ت که این افزایش‬ ‫سرمایه نیازمند پرداخت مابه التفاوتی هم خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدرض�ا نجفی من�ش‪ /‬رئیس‬ ‫انجم�ن تخصص�ی صنای�ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س�ازی کشور‪:‬‬ ‫تیراژ تولید در صنعت خودرو وابس��ته‬ ‫به سیاس��ت های دول��ت و برنامه هایی‬ ‫است که مدیران خودروساز برای خود‬ ‫تدوین می کنند‪ .‬ش��رایط امروز کشور‬ ‫می طلب��د سیاس��ت ها و برنامه های��ی‬ ‫متفاوت با گذشته داشته باشیم‪.‬‬ ‫در موقعی��ت تحریم��ی فعل��ی برای‬ ‫برون رف��ت از ای��ن وضعی��ت چن��د‬ ‫پیشنهاد ارائه می ش��ود؛ نخست اینکه‬ ‫قیمت گ��ذاری خ��ودرو ح��ذف ش��ود‬ ‫زیرا به نفع دالالن و واس��طه ها اس��ت‬ ‫در حالی که خودروس��از‪ ،‬قطعه س��از و‬ ‫مصرف کننده هر ‪ ۳‬متضرر می ش��وند‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬برای هر خودروس��از حداقل ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد توم��ان اعتب��ار در نظر‬ ‫گرفته ش��ود تا ه��م بتواند مطالبه های‬ ‫معوقه خود را به قطعه س��ازان بپردازد‬ ‫و هم هزینه های روزمره خود را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫س��وم اینکه چون خرید قطعه سازان‬ ‫نقدی یا با پیش پرداخت انجام می شود‪،‬‬ ‫هزینه پرداختی به قطعه سازان هم باید‬ ‫به شکل پیش پرداخت باشد یا حداقل‬ ‫یک ماه پس از تحویل کاال انجام شود‪.‬‬ ‫راه��کاری دیگ��ری که بای��د در این‬ ‫فض��ا اتخاذ کرد این اس��ت که با توجه‬ ‫ب��ه افزایش عوامل تولی��د مانند هزینه‬ ‫م��واد اولیه‪ ،‬دس��تمزد‪ ،‬هزینه س��ربار‬ ‫و‪ ...‬قیمت ها باید تعدیل ش��وند یا نرخ‬ ‫قطع��ات نیز به همان نس��بت افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬ممکن اس��ت در این راس��تا‬ ‫عنوان ش��ود قدرت خرید مردم پایین‬ ‫است و درامدها خیلی باال نرفته است‬ ‫برای این مس��ئله پیش��نهاد می ش��ود‬ ‫دولت وام کم بهره و با اقس��اط طوالنی‬ ‫به منظور خرید خودرو در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬روند تهی��ه و تامین مواد‬ ‫اولیه داخل��ی و خارجی برای صنعتگر‬ ‫تس��هیل ش��ود که درحال حاضر دارای‬ ‫فرایند طوالنی است‪ .‬پیشنهاد می شود‬ ‫ب��رای واحده��ای تولیدی م��واد اولیه‬ ‫وارداتی از ظرفیت استان ها یا تشکل ها‬ ‫استفاده شود تا کار تسهیل شده و روند‬ ‫سرعت بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫اگر این مواد با ارز جدید تامین شود‬ ‫صنعتگران حوزه قطعه ورشکست شده‬ ‫و تولید به نوعی تعطیل می شود‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬در ای��ن باره نیاز اس��ت تجدیدنظر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫برخ��ی صنعتگ��ران نی��ز ب��رای‬ ‫خودروه��ای جدی��د قالب س��ازی را‬ ‫انجام داده اند و س��رمایه گذاری جدید‬ ‫انجام ش��ده که با تعلی��ق همکاری ها‬ ‫خسارت هایی به انها وارد شده است‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬حجم س��رمایه ها کم شده‬ ‫که باید فکری برای این امر شود‪.‬‬ ‫در نهای��ت‪ ،‬ض��روری اس��ت دولت‬ ‫ب��ه مجموعه ه��ای خود گوش��زد کند‬ ‫ت��ا از فش��ارهای خود کم کنن��د زیرا‬ ‫درحال حاضر در ش��رایط معمولی قرار‬ ‫نداری��م‪ .‬به طور نمون��ه‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات‬ ‫و‪ ...‬فش��ارهایی را به واحدهای صنعتی‬ ‫می اورن��د در حالی که امروز صنعت ما‬ ‫در شرایط بحرانی و تحریمی قرار دارد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬انتظار داریم با ما مدارا کنند‪.‬‬ ‫در وضعی��ت جنگی ق��رار داریم که‬ ‫باید ارایش جنگی داش��ته باشیم و از‬ ‫نظر داخلی ب��ه یکدیگر کمک کرده تا‬ ‫بتوانیم از این گردنه به س�لامت عبور‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫نیاز به ‪۶‬هزارمیلیارد تومان قطعه برای ساخت خودروهای پیش فروش شده‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‬ ‫گفت‪ :‬تامین قطعات مورد نی��از بیش از ‪۱۰۰‬هزار خودرو پیش فروش‬ ‫شده ازسوی خودروسازان نیازمند ‪۶‬هزار میلیارد تومان نقدینگی است‪.‬‬ ‫دو خودروس��از اصلی کش��ور با هدف تامین نی��از داخلی‪ ،‬در چند ماه ‬ ‫گذشته در چند مرحله اقدام به پیش فروش خودروهای خود کردند که‬ ‫بازه زمانی تحویل انها یک سال به طول می انجامد؛ مجموع خودروهای‬ ‫پیش فروش شده به حدود ‪100‬هزار دستگاه می رسد‪ .‬ارش محبی نژاد‬ ‫افزود‪ :‬قطعه س��ازان در صورت تامین شدن به موقع قطعات مورد نیاز‬ ‫و ترخی��ص انها از گم��رک و همچنین فراهم ش��دن نقدینگی مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬قادر به پاس��خگویی به نیاز خودروسازان در برنامه پیش فروش ها‬ ‫خواهن��د بود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در مجموع بیش از ‪۱۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫نقدینگی برای انجام فعالیت های فعلی قطعه سازان مورد نیاز است که‬ ‫به دلیل عمل نکردن به موقع به تعهدات از سوی خودروسازان‪ ،‬تاکنون‬ ‫یک س��وم این رقم معوق شده اس��ت‪ .‬این مقام صنفی به افزایش نرخ‬ ‫قطعات خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬براس��اس محاسبه های انجام شده‪،‬‬ ‫نرخ قطعات خودرویی به طور متوس��ط در هم س��نجی با سال گذشته‬ ‫باید دس��ت کم ‪۸۰‬درصد افزایش داشته باش��د تا بتوان این صنعت را‬ ‫س��رپا نگه داشت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته با بخشی از این افزایش‬ ‫نرخ در نیمه نخس��ت سال و در مذاکره های انجام شده‪ ،‬موافقت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬محبی نژاد خواستار ان ش��د که دولت با در اختیار قرار دادن‬ ‫مواد اولیه ارزان به قطعه س��ازان موافقت کند تا رش��د قیمتی کمتری‬ ‫را در تولید قطعات و به دنبال ان در تولید خودرو ش��اهد باشیم‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور در‬ ‫ادام��ه از چگونگی ترخیص قطع��ات از گمرک گالیه کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫موضوع از س��وی بانک ها و گمرک به ش��کل سلیقه ای انجام می شود؛‬ ‫به ط��وری که برخی قادر به ترخیص قطعات ش��ده اند اما برخی دیگر‬ ‫هنوز موفق نش��ده اند‪ .‬محبی نژاد یاداور شد‪ :‬مواد اولیه مورد استفاده‬ ‫برخی قطعه س��ازان مصرف دوگانه دارد و عالوه بر قطعه سازی می توان‬ ‫در سایر صنایع از انها استفاده کرد‪ ،‬با این حال بسیاری از قطعه سازان‬ ‫مشمول پرداخت نکردن ما به التفاوت ارزی نشدند‪.‬‬ ‫خودروسازان برتر در خدمات پس از فروش‬ ‫یکی از نکات بس��یار مهم درباره خرید هر نوع کاالیی خدمات‬ ‫پس از فروش ان است‪ .‬ارائه این خدمات در صنف های گوناگون‪،‬‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬امروز به دلیل توجه خری��داران به خدمات پس از‬ ‫فروش‪ ،‬شرکت ها سعی دارند با معرفی امکانات و خدمات خود به‬ ‫مشتریان‪ ،‬رضایت انها را جلب کنند‪.‬‬ ‫البته در بازاریابی جدید خدمات تنها به خدمات پس از فروش‬ ‫اطالق نمی ش��ود‪ ،‬بلکه خدماتی فراگیر به شمار می رود که شامل‬ ‫‪۳‬مرحل��ه «خدمات پیش ازفروش»‪« ،‬خدم��ات در خالل فروش»‬ ‫و «خدم��ات پس از فروش» ش��ود‪ .‬این مس��ئله در جهان رقابتی‬ ‫امروز نکته قابل توجهی است‪ .‬در خرید خودرو نیز خدمات پس از‬ ‫فروش اهمیت زیادی دارد‪ .‬در کش��ور دو خودروساز داخلی سعی‬ ‫در ارائه بهترین خدمات به مش��تریان خود دارند‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫شرکت ایساکو یکی از زیرمجموعه های گروه صنعتی ایران خودرو‪،‬‬ ‫در راستای ارتقای کیفیت خدمات به مشتریان تالش های زیادی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در این ش��رکت در زمینه ارائه خدمات به مشتریان از روزهای‬ ‫پایانی سال گذش��ته تا امسال تغییراتی به وجود امده که ازجمله‬ ‫انها می توان به اضافه شدن «امدادپالس» به ناوگان خدمات دهی‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گفته س��یدرضا حسینی‪ ،‬مدیرعامل ایس��اکو‪ ،‬برای توسعه‬ ‫خدم��ات امدادی به مش��تریان در ح��وزه اطالع رس��انی‪ ،‬ناوگان‬ ‫«امدادپ�لاس» به ای��ن مجموعه اضافه و از نظ��ر خدمات بالینی‬ ‫ای��ن توانایی در مجموعه ایجاد ش��ده اس��ت ت��ا خودروهایی که‬ ‫نیاز ب��ه حمل به مرکزی برای تعمیر نداش��ته باش��ند‪ ،‬در محل‬ ‫سرویس دهی ش��وند‪ .‬به این ترتیب بخش بزرگی از خدمات دهی‬ ‫به دس��ت امدادگران دومنظوره ارائه می شود‪ .‬وی اضافه کرده بود‪:‬‬ ‫با صرفه جوی��ی در وقت صاحبان خودروها زمین��ه برای افزایش‬ ‫رضایتمندی انها فراهم خواهد ش��د‪ .‬با این وجود هنوز کشور در‬ ‫امر خدمات پس از فروش نس��بت به دنیا عقب اس��ت و ضرورت‬ ‫دارد تا روی این مسئله بیشتر کار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گارانتی و وارانتی خودروها‬ ‫خرید یک خ��ودرو صفرکیلومتر از بس��یاری جنبه ها می تواند‬ ‫ب��ه صرفه تر از ی��ک خودرو کارکرده باش��د‪ .‬یک��ی از مزیت های‬ ‫خودروهای صفرکیلومتر‪ ،‬داشتن گارانتی و خدمات پس از فروش‬ ‫اس��ت که می تواند صرفه جویی مالی زیادی برای خریدار به همراه‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در این مطلب قصد داریم برترین خودروس��ازان‬ ‫را در زمین��ه خدم��ات پس از ف��روش معرفی کنی��م‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش نیوز»‪ ،‬خری��د خودرو صفرکیلومتر ممکن اس��ت بین‬ ‫‪۳۰‬تا ‪۵۰‬درصد به طور متوس��ط گران تر از ی��ک خودرو کارکرده‬ ‫برای خریدار هزینه داش��ته باشد اما این هزینه در اینده می تواند‬ ‫از هزینه های بیش از حد جلوگیری کند‪ .‬بیش��تر خودروهایی که‬ ‫از سوی شرکت های گوناگون خودروسازی عرضه می شوند دارای‬ ‫‪۳‬سال یا ‪۵۸‬هزارکیلومتر(‪۳۶‬هزارمایل) گارانتی هستند‪ .‬در ادامه‬ ‫از ‪۵‬خودروساز برتر در زمینه ارائه خدمات پس از فروش نام برده‬ ‫شده که از این تعداد‪۳ ،‬شرکت متعلق به کره جنوبی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه ‪ :۵‬کیا‬ ‫خودروس��ازی کی��ا برای تمام��ی خودروهای خود ‪۵‬س��ال یا‬ ‫مع��ادل ‪۹۷‬هزارکیلومتر(‪۶۰‬هزار مای��ل) گارانتی در نظر گرفته‬ ‫اس��ت ضمن اینکه پیش��رانه خودروهای این شرکت تا ‪۱۰‬سال‬ ‫یا معادل ‪۱۶۱‬هزارکیلومتر(‪۱۰۰‬هزارمایل) زیرپوش��ش خدمات‬ ‫پس از فروش ق��رار دارد‪ .‬خودروهای کیا تا ‪۹۷‬هزارکیلومتر نیز‬ ‫به ش��کل کامل و رایگان زیرپوش��ش امداد جاده ای قرار دارند و‬ ‫هرگونه مش��کلی برای این خودروها به وج��ود اید به طوررایگان‬ ‫تعمیر خواهد ش��د‪ .‬این خدمات در مقایس��ه ب��ا برند هیوندای‬ ‫کمی ضعیف تر اس��ت زیرا این برند به طور تمام و کمال و بدون‬ ‫اعمال محدودیت زمانی و مس��افتی تمام خودروها را زیرپوشش‬ ‫امداد جاده ای ق��رار می دهد‪ .‬درباره خودروه��ای هیبریدی نیز‬ ‫مدت زمان زیرپوش��ش قرار دادن کیا از هیوندای کمتر اس��ت‬ ‫و وظیف��ه تامین خدمات و قطعات را تا مدت زمان ‪۱۰‬س��ال یا‬ ‫‪۱۶۱‬هزارکیلومتر اعالم کرده‪ ،‬در صورتی که محصوالت هیوندای‬ ‫به طور مادام العمر زیرپوشش قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه ‪ :۴‬میتسوبیشی‬ ‫درس��ت اس��ت ک��ه میتسوبیش��ی درحال حاضر خ��ط تولید‬ ‫گس��ترده ای ندارد و از عمر محصوالت جدید این برند مدت زمان‬ ‫زیادی نمی گذرد اما این خودروس��از از گذش��ته تاکنون به تولید‬ ‫خودروهای بس��یار باکیفیت مش��هور بوده است به صورتی که در‬ ‫مش��اور انجمن صنعت خ��ودرو ایران به بررس��ی‬ ‫موضوع واگ��ذاری ش��رکت های زیرمجموعه زیان ده‬ ‫خودروسازان و چابک سازی صنعت خودرو پرداخت‪.‬‬ ‫داوود میرخانی رشتی در این زمینه گفت‪۲۰ :‬سال‬ ‫پیش زمانی که تمام واحدهای خودروسازی و بیشتر‬ ‫قطعه سازان دولتی بودند و زیر نظر سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) فعالی��ت می کردند‪،‬‬ ‫رئیس سازمان به فکر تغییر ساختار این صنعت افتاد‬ ‫تا به جای اداره ‪۱۵۰‬شرکت ریز و درشت‪ ،‬فقط با دو‬ ‫خودروس��از بزرگ کار کند‪ .‬پس دو خودروساز بزرگ‬ ‫را ترغیب به خرید ش��رکت های قطعه سازی و برخی‬ ‫دیگر از شرکت های مرتبط کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬دو خودروس��از بزرگ نیز ای��ن کار را‬ ‫انجام دادند و س��ختی اداره ‪۱۵۰‬ش��رکت کپی کار‪ ،‬با‬ ‫ماشین های کهنه و فرس��وده را به گردن گرفتند‪ .‬تا‬ ‫امروز که با این مش��کل بزرگ روبه رو شده و به فکر‬ ‫این هس��تند ک��ه چگونه از این امور دس��ت وپاگیر و‬ ‫زیان ده راحت شوند‪.‬‬ ‫مش��اور انجمن صنعت خودرو ایران تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫انجا که شرکت های زیرمجموعه به شکل دولتی اداره‬ ‫ش��ده و برای خودروس��ازان زیان ده هستند‪ ،‬تصمیم‬ ‫فروش این شرکت ها وجود دارد‪ ،‬اما موضوع این است‬ ‫که با این شرایط کسی حاضر به خرید این شرکت ها‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫او به خبرخودرو گف��ت‪ :‬درحال حاضر حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪۱۵۰‬ش��رکت مرتبط ب��ا صنعت خودرو ش��امل‬ ‫قطعه سازی‪ ،‬لیزینگ و‪ ...‬وجود دارد که قصد واگذاری‬ ‫و فروش انها وجود دارد اما کس��ی حاضر نیست این‬ ‫ش��رکت های زیان ده را با نیروی کار مازاد خریداری‬ ‫کند‪ ،‬زیرا دولت اجازه تعدیل نیرو نمی دهد؛ بنابراین‬ ‫اف��راد از خری��د ای��ن بنگاه ه��ای زی��ان ده منصرف‬ ‫می شوند‪ .‬مانند اتفاقی که برای هپکو افتاد‪ .‬حتی اگر‬ ‫این شرکت ها فروخته شوند نمی توان با شیوه پیشین‬ ‫انها را اداره کرد و نیاز به تعدیل نیرو‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫جدید و تولید محصوالت جدید وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫میرخانی رشتی یاداور شد‪ :‬بنابراین با این شرایطی‬ ‫مدیریت بازار در اختیار سودجویان‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر مدیریت بازار خودرو در‬ ‫اختیار خریدارانی است که در تعداد باال این محصوالت‬ ‫را خری��داری کرده ان��د و همزمان با افزای��ش نرخ ارز‪،‬‬ ‫نسبت به افزایش دوباره قیمت ها نیز اقدام می کنند‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی با اش��اره به روند افزایشی قیمت ها‬ ‫در بازار خودرو به عص��ر خودرو گفت‪ :‬دلیل اصلی این‬ ‫امر بازگش��ت نرخ دالر به محدوده ‪۱۵‬هزار تومان بود و‬ ‫در این ش��رایط نمی توان انتظار داشت که بازار خودرو‬ ‫واکنشی نشان ندهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همان گونه که نرخ س��که در یک روز به‬ ‫‪۴‬میلی��ون و ‪۷۰۰‬هزار تومان افزای��ش یافت‪ ،‬به همان‬ ‫نسبت نیز تغییر نرخ دالر در بازار خودرو نیز قابل لمس‬ ‫بود‪ .‬رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران با تاکید بر اینکه این نوس��ان قیمت ها اثر روانی‬ ‫خود را بر بازار خودرو گذاش��ته و کس��انی که تا دیروز‬ ‫فروش��نده بودند‪ ،‬ام��روز خودرو خ��ود را با قیمت های‬ ‫جدیدی ب��رای فروش گذاش��ته اند‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬این‬ ‫نوس��ان های قیمتی باعث ش��د قیمت پراید‪ ۱۳۱‬که تا‬ ‫سه شنبه به ‪۲۹‬میلیون تومان رسیده بود‪ ،‬چهارشنبه به‬ ‫‪۳۲‬میلیون تومان افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اثر انی افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در صورت ثبات ن��رخ ارز در طول ‪۳‬هفته‪،‬‬ ‫ش��اهد کاهش قیمت ها ب��ا وجود دو نرخ��ی بودن در‬ ‫ب��ازار‪ ،‬خواهیم ب��ود اما همان گونه که با رس��یدن نرخ‬ ‫دالر به م��رز ‪۱۱‬هزار تومان‪ ،‬قیم��ت خودروها کاهش‬ ‫چشمگیری داشت‪ ،‬با افزایش نرخ دالر نیز این قیمت ها‬ ‫افزای��ش می یابد‪ .‬موتمنی با بی��ان اینکه درحال حاضر‬ ‫خودروس��ازان حدود ‪۸۰‬روز است که عرضه ای به بازار‬ ‫نداشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬در چنین شرایطی باید به طور ریشه ای‬ ‫ب��ه این موضوع پرداخت که چرا برخی خریداران بیش‬ ‫از نی��از خود اقدام به خری��د خودرو کرده اند و حل این‬ ‫مشکل جز با نظارت بیشتر امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بخش فنی و داخلی خودرو از جمله کیفیت مواد استفاده شده در‬ ‫کابین پس از س��ال ها همچنان مانند روز اول خواهد بود‪ .‬شرکت‬ ‫میتسوبیشی مدت زمان ‪۵‬سال یا ‪۹۷‬هزارکیلومتر را به عنوان زمان‬ ‫گارانتی برای محصوالت خود در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫م��دت زمان وارانتی نیز برای پیش��رانه خودروه��ای این برند‬ ‫‪۱۰‬سال یا ‪۱۶۱‬هزارکیلومتر است اما این مورد تنها برای نخستین‬ ‫خریدار خواهد بود و خریدار بعدی از این خدمات محروم اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رکت ب��رای محصوالت هیبری��دی خود نیز ‪۱۰‬س��ال یا‬ ‫‪۱۶۱‬هزارکیلومتر وارانتی در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه ‪ :۳‬هیوندای‬ ‫هیوندای و کیا را می توان از جمله مش��هورترین خودروس��ازان‬ ‫ک��ره ای دانس��ت که در زمین��ه خدمات پس از فروش‪ ،‬ش��رکت‬ ‫هیوندای در رده باالتری از کیا قرا گرفته اس��ت‪ .‬این ش��رکت نیز‬ ‫تا ‪۵‬س��ال یا ‪۹۷‬هزارکیلومتر خودروهای��ش را گارانتی می کند و‬ ‫‪۱۰‬س��ال یا ‪۱۶۱‬هزارکیلومتر نی��ز مدت زمان وارانتی پیش��رانه‬ ‫محصوالت ان اس��ت‪ .‬این وارانتی در شرایط خاصی امکان انتقال‬ ‫ب��ه خریداران دوم و پ��س از ان نیز وجود دارد‪ .‬محصوالت جدید‬ ‫هیون��دای از خدمات امداد جاده ای به ش��کل ویژه و بدون در نظر‬ ‫گرفتن مسافت طی شده نیز برخوردار هستند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان بات��ری خودروه��ای هیبریدی هیون��دای نیز‬ ‫مادام العمر وارانتی دارند‪ .‬این نکته می تواند برای خریداران چنین‬ ‫خودروهایی بسیار دلگرم کننده باشد‪.‬‬ ‫هیچ کس حاضر به خرید شرکت های زیرمجموعه زیان ده خودروسازان نیست‬ ‫که به خریدار تحمیل می شود‪ ،‬امکان واگذاری موفق‬ ‫این شرکت ها وجود نداشته و به طور تقریبی هیچ یک‬ ‫از کارخانه های��ی ک��ه ب��ه بخش خصوص��ی فروخته‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬موفق نبوده و بس��یاری حتی به سوددهی‬ ‫نرسیده اند‪ .‬درنتیجه طبیعی است که خریداری برای‬ ‫این شرکت ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مش��کل دیگری ک��ه در این زمینه وجود‬ ‫دارد این است که اگر مدیرعامل یکی از خودروسازان‬ ‫قصد داش��ته باشد نس��بت به چابک سازی واحدهای‬ ‫زیرمجموع��ه خود اقدام کند‪ ،‬دس��تش باز نیس��ت و‬ ‫از اختیار کامل در ای��ن زمینه برخوردار نخواهد بود‬ ‫زی��را از فردای هر اقدام‪ ،‬از س��وی ده ه��ا فرد و نهاد‬ ‫بازخواست می شود و در این زمینه صدها نوع دخالت‬ ‫اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫مش��اور انجمن صنعت خودرو ایران گفت‪ :‬پرسش‬ ‫اصل��ی این اس��ت ک��ه چرا ای��ن ش��رکت ها زیان ده‬ ‫هس��تند؟ دلیل اصلی این امر فناوری و ماشین االت‬ ‫قدیمی اس��ت‪ .‬سرمایه گذاری زیادی برای ساماندهی‬ ‫ای��ن کارخانه ها الزم اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬سایپا در فروش هر خودرو با زیان روبه رو شده‬ ‫و چند سال است که شورای رقابت کمر خودروسازان‬ ‫را خرد کرده‪ ،‬بنابراین خودروس��ازان با وجود بدهی‬ ‫به بانک ها با ‪۳۰‬درص��د بهره بانکی چگونه می توانند‬ ‫روی ش��رکت های زیان ده خود سرمایه گذاری کنند؟‬ ‫میرخانی رشتی افزود‪ :‬دولت المان غربی در زمان ادغام‬ ‫با المان ش��رقی تمام کارخانه های زی��ان ده را به نرخ‬ ‫یک برند‪ ،‬یعنی رایگان و به شرط انجام یک سلسله از‬ ‫کارها و اقدام ها فروخت‪ .‬در کشور ما این گونه رویه ها‬ ‫شدنی نیست و متاسفانه مشاهده شده که بسیاری از‬ ‫کسانی که در زمینه خصوصی سازی اقدام کرده اند با‬ ‫اتهام های گوناگون روبه رو شده و درگیر دادگا ه و امور‬ ‫قضایی ش��ده اند‪ .‬با این شرایط کسی جرات نمی کند‬ ‫دس��ت به این امور بزند و به حوزه خصوصی س��ازی‬ ‫وارد شود‪.‬‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫‹ ‹رتبه ‪ :۲‬جنسیس‬ ‫همان ط��ور که در این نوش��تار امده‪ ،‬خودروس��ازان کره ای در‬ ‫حال پیشتازی در امر خدمات پس از فروش هستند و توانسته اند‬ ‫خدمات بسیار مناسبی به خریداران خود ارائه دهند‪ .‬برند جنسیس‬ ‫از زیرمجموعه های هیوندای به ساخت خودروهای لوکس مشغول‬ ‫اس��ت‪ .‬این برند با توج��ه به اینکه در زمین��ه خودروهای لوکس‬ ‫فعالیت دارد و نرخ باالتری نیز از مشتریان خود دریافت می کند‪،‬‬ ‫در جایگاه باالتری نسبت به هیوندای قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این برند تا ‪۵‬س��ال یا ‪۹۷‬هزارکیلومتر خودروهایش را گارانتی‬ ‫می کند و ‪۱۰‬س��ال یا ‪۱۶۱‬هزارکیلومتر نیز وارانتی برای پیشرانه‬ ‫محصوالتش ارائه می دهد‪ .‬ارائه خدمات و امداد جاده ای از س��وی‬ ‫این برند نیز تا ‪۳‬سال به شکل رایگان انجام می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رتبه ‪ :۱‬فولکس واگن‬ ‫تم��ام ش��رکت هایی که در این نوش��تار به انها اش��اره ش��د‪،‬‬ ‫محص��والت خ��ود را ب��ه م��دت ‪۵‬س��ال گارانت��ی کرده ان��د اما‬ ‫فولکس واگن به عنوان یک خودروس��از اروپایی(المانی) به واسطه‬ ‫اطمینان بیشتر به خودروهایی که تولید می کند‪ ،‬انها را به مدت‬ ‫‪۶‬سال یا ‪۱۱۶‬هزارکیلومتر(‪۷۲‬هزارمایل) گارانتی کرده است‪ .‬در‬ ‫مقابل مدت زمان وارانتی پیشرانه محصوالت این برند هم ‪۶‬سال‬ ‫یا ‪۱۱۶‬هزارکیلومتراس��ت‪ .‬انچه در مسئله خدمات پس از فروش‬ ‫قابل توجه اس��ت زمان زیادی است که س��ایر خودروسازان برای‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش خود اعالم می کنند‪.‬‬ ‫چرا باتری خودرو گران شد؟‬ ‫این روزها خبر افزایش ن��رخ در تمامی بخش ها‬ ‫و برای بیش��تر محصوالت به وی��ژه در بخش لوازم‬ ‫و قطعات مرتبط به خودرو ش��نیده می شود‪ .‬باتری‬ ‫نی��ز یکی قطعات مهم و ضروری خودرو اس��ت که‬ ‫افزای��ش قیمت زیادی داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ق‪‎‬های‬ ‫«گس��ترش نیوز»‪ ،‬در چند ما ه گذش��ته اتفا ‬ ‫گوناگونی افتاده که باعث نوس��ان ها و تغییراتی در‬ ‫نرخ ارز شده و منجر به ایجاد کمبودهایی در زمینه‬ ‫قطعات یدکی و لوازم جانبی خودرو ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تغییرات نرخ ارز س��بب ش��ده قیمت‬ ‫این نوع قطعات به ش��دت افزای��ش یابد‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که نرخ باتری از ابتدای س��ال‪ ۹۷‬ت��ا کنون ‪۲‬تا ‪۴‬‬ ‫برابر شده است‪ .‬باتری یکی از اساسی ترین قطعات‬ ‫خودرو بوده که در صورت بروز مشکل در ان امکان‬ ‫اس��تفاده از خودرو وجود نخواهد داش��ت‪ .‬ممکن‬ ‫است یک روز صبح هنگامی که می خواهید خودرو‬ ‫خود را روش��ن کنید‪ ،‬خودرو شما استارت نخورد و‬ ‫مش��کل از باتری باشد‪ .‬هنگامی که به باتری سازی‬ ‫مراجعه می کنید قیمت های باالی باتری ها شما را‬ ‫شوکه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود سرب عامل اصلی گرانی‬ ‫تقی علی اکب��ری در گفت وگو با «گس��ترش نیوز»‬ ‫درب��اره دلی��ل افزای��ش نرخ بات��ری گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین دالیلی که باع��ث افزایش قیمت باتری در‬ ‫داخل کشور شده‪ ،‬کمبود سرب است‪ .‬این کمبود در‬ ‫کشور ناشی از صادرات سرب به سایر کشورهاست که‬ ‫همین عامل منجر به افزایش نرخ سرب شده است و‬ ‫شرکت های تولید کننده باتری در این زمینه با مشکل‬ ‫روبه رو شده اند‪ .‬ایران به کش��ورهای گوناگونی سرب‬ ‫صادر می کند اما در زمینه نقل وانتقال پول مشکالت‬ ‫زی��ادی وجود دارد‪ .‬درحال حاض��ر واردات‪ ،‬صادرات و‬ ‫همچنین بازیافت سرب در کشور در حال انجام است‬ ‫ام��ا مهم ترین موضوعی که در ای��ن زمینه باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ ،‬صادرات است‪.‬‬ ‫‹ ‹باتری ایرانی‪ ،‬گزینه ای منطقی‬ ‫در صورتی که باتری خودرو ش��ما دچار مشکل شود‬ ‫و به باتری سازی مراجعه کنید‪ ،‬متوجه می شوید که دو‬ ‫نوع باتری برای خودرو وجود دارد‪ .‬هر چند باتری دارای‬ ‫انواع اس��یدی و خشک است اما بیش��تر از باتری های‬ ‫خشک استفاده می کنند‪ .‬باتری های خشک نیز در بازار‬ ‫در انواع خارجی و ایرانی عرضه می ش��ود که باتری های‬ ‫خارجی به طورمعمول س��اخت کش��ور کره هس��تند‪.‬‬ ‫باتری های ترکیه ای نیز به ندرت در بازار یافت می شود‪،‬‬ ‫این باتری ها از کیفیت خوبی برخوردارند‪.‬‬ ‫علی اکبری در زمینه انتخ��اب بین انواع باتری ها و‬ ‫تنوع انه��ا در بازار‪ ،‬افزود‪ :‬تع��داد باتری های خارجی‬ ‫در بازار کمتر از باتری های ایرانی اس��ت زیرا این نوع‬ ‫باتری ها به طور قاچاق به کش��ور وارد می ش��ود‪ .‬چند‬ ‫شرکت نیز در زمینه واردات انواع باتری های خارجی‬ ‫به کش��ور فعالیت می کنند که با وج��ود دریافت ارز‬ ‫دولتی ش��اهد این موضوع هستیم که بسیاری از انها‬ ‫محص��والت خود را با ن��رخ ارز ازاد در بازار به فروش‬ ‫می رس��انند‪ .‬در زمین��ه انتخاب بین بات��ری ایرانی و‬ ‫خارجی می توان گفت که باتری های ایرانی از کیفیت‬ ‫قابل قبولی برخوردار هستند و نقص های انها به خوبی‬ ‫برطرف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت و ضمانتنامه‬ ‫قیم��ت باتری در بازار بر حس��ب امپر‪ ،‬نوع خودرو‪،‬‬ ‫تاری��خ س��اخت و کش��ور س��ازنده متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر متوس��ط نرخ یک بات��ری ایرانی برای‬ ‫خودرو پراید بین ‪۳۰۰‬تا ‪۳۳۰‬هزارتومان اس��ت و این‬ ‫ن��رخ برای پ��ژو‪ ۲۰۶‬نیز در همین حدود اس��ت‪ .‬نرخ‬ ‫باتری برای خودرویی مانند مزدا‪ ۳‬از حدود ‪۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان شروع می شود و به ‪۶۶۰‬هزار تومان نیز خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬برای تندر‪ ۹۰‬نیز نرخ باتری ایرانی ‪۴۴۰‬هزار‬ ‫تومان اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬باتری های ایرانی دست کم‬ ‫ضمانتنامه یک ساله دارند اما به طور معمول باتری های‬ ‫خارجی ‪۶‬ماه ضمانت دارند که از این جنبه باتری های‬ ‫ایرانی دارای مزیت هستند‪ .‬عالوه بر این ها‪ ،‬نرخ بیشتر‬ ‫باتری های ایرانی ارزان تر از نمونه های خارجی است‪.‬‬ ‫مزیت نسبی راهی برای صادرات محصوالت‬ ‫ن�ادر روان‪ /‬فع�ال صنعت قطع�ه‪ :‬هر صنعتی‬ ‫برای پویایی و حرکت به س��وی توسعه باید فراملی‬ ‫حرکت کند‪ .‬صادرات در کالم راحت است اما برای‬ ‫تحق��ق ان الزم اس��ت دانش فنی ق��وی در اختیار‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫یکی از دغدغه های امروز صنعت‪ ،‬تولید محصوالت‬ ‫باکیفیت و صادرات گس��ترده اس��ت‪ .‬با تحقق این‬ ‫اهداف ضمن رضایت مندی مصرف کنندگان داخلی‪،‬‬ ‫ارزش افزوده زیادی نصیب کش��ور می ش��ود‪ .‬برای‬ ‫داشتن بازار جهانی در صنعت قطعه باید محصوالت‬ ‫تولیدی کش��ور مزیت های زیادی نسبت به مشابه‬ ‫خود در کشورهای دیگر داشته باشد‪ .‬اگر دانش فنی‬ ‫فراتر از مبدا ارسال قطعات نباشد باید دست کم در‬ ‫حد انها باش��د‪ .‬به طور قطع‪ ،‬هر زم��ان دانش فنی‬ ‫واحده��ای صنعتی به س��طحی از اعتب��ار جهانی‬ ‫برسند صادرات محقق می شود‪.‬‬ ‫توجه داش��ته باش��یم برای راهیابی ب��ه بازارهای‬ ‫جهانی نخس��ت باید س��همی در بازارهای همسایه‬ ‫داش��ته باش��یم؛ بنابراین نخس��ت باید هدف بازار‬ ‫منطقه باش��د و در ادامه بازارهای هدف گسترده تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫برای بازاریابی ضروری است توانمندی و ظرفیت‬ ‫موج��ود این صنعت را به خری��داران معرفی کنیم‪.‬‬ ‫ش��ناخت خودروس��ازان کمک زیادی ب��ه این امر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه اگر ش��اخص های پیش��رفت را برای‬ ‫صنعت قطعه کشور در بحث تولید باکیفیت درنظر‬ ‫بگیریم راهکار این اس��ت که امنیت تولیدکننده و‬ ‫توزیع کننده س��الم فراهم باشد‪ .‬دولت و قوای ناظر‬ ‫باید کنترل دقیق و جدی روی این مس��ئله داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬در چنین فضایی قطعه س��از و توزیع کننده‬ ‫رش��د می کن��د و بخ��ش ص��ادرات نی��ز فعال تر و‬ ‫گسترده تر خواهد شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی نسل جدید فولکس واگن پاسات برای بازار چین‬ ‫فولکس واگن رس��ماً نسل دوم س��دان میان سایز پاسات را برای‬ ‫بازار چین معرفی کرد‪ .‬برخالف نس��ل قبلی‪ ،‬پاس��ات جدید روی‬ ‫پلتفرم ‪ MQB‬گروه فولکس واگن س��اخته شده و بزرگ تر از سلف‬ ‫خود شده است‪ .‬این سدان جدید المانی هم اکنون ‪ 4/93‬متر طول‬ ‫دارد که ‪ 6‬سانتیمتر بیشتر از نسل قبلی و ‪ 16‬سانتیمتر کشیده تر‬ ‫از نس��خه اروپایی پاسات است‪ .‬پاس��ات جدید چینی ها همچنین‬ ‫‪ 1/83‬متر عرض و ‪ 1/47‬متر ارتفاع داشته و فاصله محوری ان برابر‬ ‫با ‪ 2/87‬متر است که ‪ 8‬سانتیمتر از پاسات اروپایی بیشتر است‪.‬‬ ‫در طراحی بیرونی این پاسات جدید نشانه هایی از مدل ارتئون و‬ ‫همینطور سدان فول سایز لوکس فیدئون دیده می شود که ازجمله‬ ‫انها می توان به جلو پنجره بزرگ و کرومی اش��اره کرد‪ .‬به طورکلی‬ ‫نسل جدید این خودرو در داخل و خارج به وضوح مدرن تر از نسل‬ ‫قبلی بوده و با توجه به اینکه برای چینی ها طراحی ش��ده‪ ،‬فضای‬ ‫زیادی را برای سرنشینان عقب ارائه می کند‪.‬‬ ‫در این پاسات چینی به صورت استاندارد چراغ های جلوی ‪LED‬‬ ‫به همراه صفحه امپر دیجیتالی و نمایش��گر ‪ 10/2‬اینچی سیستم‬ ‫اطالعاتی‪-‬س��رگرمی ارائه شده است‪ .‬سایر تجهیزات استاندارد این‬ ‫خودرو نیز ش��امل تنظیم برقی صندلی های جلو‪ ،‬کنترل تهویه دو‬ ‫منطقه ای‪ ،‬کروز کنترل تطبیقی‪ ،‬سیستم هشدار برخورد و سیستم‬ ‫کمک پارک می ش��ود‪ .‬گرم کن و تهویه صندلی ها و تودوزی چرمی‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫معرفی افرودرهای دیوانه وار دنیای خودرو‬ ‫تانـــک های ضد زامبی‬ ‫ِدوِ ل سیکستی‬ ‫تا زمانی که افرودرهای ‪ 6‬چرخ‬ ‫وجود دارند این خودرو عجیب ترین‬ ‫و گیراترین انهاست‪ .‬به مشخصات‬ ‫ان توجه کنید‪ :‬شش چرخ محرک‬ ‫با بدنه ای فیبر کربنی و استایلی‬ ‫فضایی که کام ً‬ ‫ال مناسب گشت ‬ ‫و گذار در مریخ است‪ .‬پیشران ه ‪8‬‬ ‫سیلندر ‪ 6/75‬لیتری ِد ِول سیکستی‬ ‫قدرت ‪ 720‬اسب بخاری داشته اما‬ ‫می توان ان را تا ‪ 1500‬اسب بخار‬ ‫ارتقا داد‪ .‬درگ این خودرو با بنتلی‬ ‫فالیینگ اسپور و تحمیل شکست به این خودرو بریتانیایی سر و صدای زیادی به پا کرده است اما برای‬ ‫تصاحب چنین هیوالیی باید ‪ 450‬هزار دالر پرداخت کنید‪.‬‬ ‫هنسی ‪6×6 Goliath‬‬ ‫افرادی که ترجیح می دهند‬ ‫نشان شورولت روی جلوپنجره ‬ ‫خودرویشان وجود داشته باشد‬ ‫شاید با دیدن هیوالی هنسی‬ ‫که ‪ 705‬اسب بخار قدرت داشته‬ ‫و بر مبنای شورولت سیلورادو‬ ‫توسعه یافته دوباره فکر کنند‪.‬‬ ‫هنسی اصالحاتی هم در محفظه‬ ‫بار انجام داده و ارتفاع خودرو‬ ‫را باال برده است‪ .‬الستیک های‬ ‫‪ 37‬اینچی ‪ BF‬گوودریچ و اگزوزی با چهار خروجی از دیگر ویژگی های این خودرو هستند‪ .‬قیمت این‬ ‫تجرب ه غیرعادی از ‪ 375‬هزار دالر شروع می شود و تنها ‪ 24‬دستگاه از ان تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫جیپ رانگلر ‪6×6 Southern‬‬ ‫این خودرو ‪ 6‬چرخ دیوانه وار‬ ‫کام ً‬ ‫ال هویت چابک رانگلر‬ ‫را از بین برده اما نباید‬ ‫توانایی های ان را نادیده‬ ‫گرفت‪ .‬جدای از اکسل بیشتر‬ ‫و محفظه بار سفارشی‪،‬‬ ‫پیشران ه ‪ 8‬سیلندر ‪6/4‬‬ ‫لیتری همی با افزایش ارتفاع‬ ‫خودرو همراه شده است‪.‬‬ ‫‪Southern Off Road‬‬ ‫این خودرو ویژه را برای‬ ‫بازیکن بیس بال مشهور اتالنتا ساخته است و هم اکنون با قیمت قابل توجه ‪ 249‬هزار و ‪ 800‬دالر در‬ ‫حال فروش است‪.‬‬ ‫مرسدس بنز یونیماگ‬ ‫ایا کسی وجود دارد که یونیماگ‬ ‫افسانه ای را نشناسد؟ این خودروها‬ ‫در امریکای شمالی خیلی‬ ‫شناخته شده نیستند اما بقی ه دنیا‬ ‫یونیماگ ها را کام ً‬ ‫ال می شناسند‪.‬‬ ‫از خودروهای اتش نشان گرفته تا‬ ‫مدل های پشتیبانی باجا‪ ،‬یونیماگ‬ ‫هر کاری را انجام می دهد‪.‬‬ ‫یک شرکت استرالیایی کمپر‬ ‫یونیماگ را ساخته تا به این‬ ‫ترتیب تجربه ای منحصربه فرد ایجاد شود‪ .‬این خودرو دارای هم ه امکانات رفاهی از حمام کامل گرفته تا‬ ‫اشپزخانه است و چند هزار کیلومتر را می تواند بدون توقف به راه خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫خودرو اسپرتی که به نمونه ای جنگی تبدیل می شود‬ ‫خب این یکی فرق می کند‪.‬‬ ‫شما با ساخت یک سوبارو‬ ‫اوت بک قدبلند یا مزدا‬ ‫‪ 5-MX‬میاتا افرود به اندازه‬ ‫افرودرهای چند صد هزار‬ ‫دالری یاد شده جلب توجه‬ ‫خواهید کرد‪ .‬فرمول ما‬ ‫ساده است‪ :‬افزایش ارتفاع‬ ‫سیستم تعلیق‪ ،‬استفاده از‬ ‫الستیک های بزرگ‪ ،‬الیت بار‬ ‫و… ساخت یک خودرو جنگی افرود می تواند یک سرگرمی خالص باشد؛ بنابراین بدن ه یک کمری را‬ ‫روی شاسی قدیمی شورولت بلیزر قرار داده و ارتفاع خودرو را باالتر ببرید‪ .‬ما در عصر شاسی بلندها‬ ‫زندگی می کنیم‪ ،‬چه کسی می گوید نمی توانیم محصول خاص خودمان را بسازیم؟‬ ‫سوراخ دار هم ازجمله تجهیزات قابل سفارش هستند‪.‬‬ ‫نس��ل جدید پاس��ات در ابتدا با ی��ک پیش��رانه ‪ 2‬لیتری چهار‬ ‫سیلندر توربو در چین عرضه می شود که در دو سطح قدرت ‪185‬‬ ‫اس��ب بخار و ‪ 220‬اس��ب بخار قابل انتخاب اس��ت‪ .‬انتقال نیروی‬ ‫هر ‪ 2‬نس��خه این موتور هم توس��ط یک گیربکس هفت س��رعته‬ ‫اتوماتیک دوکالچه صورت می گیرد‪ .‬بعدها اما فولکس واگن نسخه‬ ‫پالگین هیبریدی این ماش��ین را هم ارائ��ه خواهد کرد که به یک‬ ‫پیش��رانه ‪ 1/4‬لیتری بنزینی توربو و یک موت��ور الکتریکی مجهز‬ ‫اس��ت‪ .‬مجموع خروجی این سیستم برابر با ‪ 210‬اسب بخار قدرت‬ ‫و ‪ 400‬نیوتن متر گشتاور است‪.‬‬ ‫م اکنون بدانید که ما در دنیای جدیدی از خودروها‬ ‫اگر تا به حال متوجه نشده اید باید ه ‬ ‫زندگی می کنیم‪ .‬برای اثبات این کار تنها کافی است مطلب پیش رو را مطالعه کنید تا با ‪14‬‬ ‫افرودر دیوانه واری که می توانند همه جا بروند اشنا شوید‪ .‬در این میان دو حقیقت اصلی‬ ‫را نباید فراموش کرد‪ :‬اول اینکه هم ه این خودروها قابلیت استفاده در جاده را دارند و دوم‬ ‫اینکه می توان انها را خرید‪ .‬برای این منظور باید پول خود را جمع کنید؛ پول زیاد‪ .‬گران ترین‬ ‫خودروی این فهرست قیمت ‪ 7‬رقمی داشته و البته هم ه انها به جز یکی باالتر از ‪ 100‬هزار‬ ‫دالر قیمت دارند‪ 14 .‬خودرو فهرست ما گران و متمایز هستند اما یک نمونه را خودتان باید‬ ‫بسازید‪ .‬یا با دستانتان و یا با کمک دوستانی که ترجیح می دهند در این فرایند شریک باشند‪.‬‬ ‫راشل سناتور ‪APC‬‬ ‫جدیدترین خودرو این بخش‬ ‫یک خودروی شبه نظامی‬ ‫کانادایی است که بر پای ه فورد‬ ‫سوپر دیوتی ساخته شده و‬ ‫دارای فیلتراسیون هوا و برخی‬ ‫تجهیزات خاص خودروهای‬ ‫نظامی است‪ .‬راشل سناتور تنها‬ ‫محصول این کمپانی نیست‬ ‫زیرا پروژه های سفارشی زیادی‬ ‫هم ارائه شده اند؛ شما می توانید‬ ‫نسخ ه غیرنظامی سناتور را هم‬ ‫بخرید‪.‬‬ ‫رینو ‪GX Executive‬‬ ‫اینجا هم یک فورد سوپر‬ ‫دیوتی دیگر حضور دارد که‬ ‫لباس رزم متفاوتی بر تن کرده‬ ‫اما برخالف راشل سناتور یاد‬ ‫شده مختص استفاده های‬ ‫غیرنظامی است‪ .‬ما مطمئن‬ ‫نیستیم که چرا یک فرد‬ ‫برای تردد روزانه باید ‪GX‬‬ ‫‪ Executive‬را انتخاب کند‬ ‫اما زمان حمل ه زامبی ها کام ً‬ ‫ال‬ ‫به کارتان خواهد امد‪.‬‬ ‫علیرغم ظاهری خشن شاهد کابینی لوکس و ارام هستیم‪ .‬قیمت رسمی این شاسی بلند مشخص‬ ‫نیست اما برخی افراد قیمت ان را در حدود ‪ 249‬هزار دالر می دانند‪.‬‬ ‫پروژ ه دیفندر وایپر ‪East Coast‬‬ ‫‪ East Coast‬هم یک‬ ‫شاسی بلند اسطوره ای را به‬ ‫افرودری توانا تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫ما چندین پروژ ه سفارشی این‬ ‫شرکت را در طول سال های‬ ‫گذشته دیده ایم اما این یکی‬ ‫واقعا برجسته است‪ .‬رول کیج‬ ‫سفارشی‪ ،‬سیستم تعلیق متفاوت‬ ‫با رینگ های ‪ 20‬اینچی و طیف‬ ‫وسیع لوازم جانبی باعث شده اند‬ ‫یکی از باابهت ترین دیفندرهای تاریخ را شاهد باشیم‪ .‬داخل این خودرو نیز صندلی های چرمی راحت و‬ ‫فناوری های زیادی بکار رفته است‪ .‬پیشران ه ‪ 8‬سیلندر ‪ 430‬اسب بخاری هم از جمله نقاط قوت دیفندر‬ ‫بوده و اگر خواهان ان باشید باید حدود ‪ 300‬هزار دالر را در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫تویوتا لندکروزر ‪Multidrive Technology‬‬ ‫خود تویوتا لندکروزر‬ ‫از نظر افرود یک اسطوره‬ ‫است‪ .‬شرکت ‪Multidrive‬‬ ‫‪ Technology‬استرالیا این‬ ‫توانایی را با اضافه کردن یک‬ ‫اکسل به لندکروزر بهبود‬ ‫بخشیده است‪ .‬این خودرو‬ ‫را می توان با اپشن های‬ ‫گوناگونی سفارش داد اما‬ ‫صرف نظر از مدل انتخابی‪،‬‬ ‫شما می توانید با ان به‬ ‫هرجایی بروید‪.‬‬ ‫رضوانی تانک میلیتاری ادیشن‬ ‫رضوانی نسخه های مختلفی از‬ ‫شاسی بلند جمع وجور خود را‬ ‫ساخته است‪ .‬ما نسخه میلیتاری‬ ‫ادیشن را به دو دلیل انتخاب‬ ‫کرده ایم‪ :‬این خودرو ضدگلوله‬ ‫بوده و از پیشرانه ‪ 8‬سیلندر ‪707‬‬ ‫اسبی هلکت سود می برد‪.‬‬ ‫البته رضوانی تانک خودرو ارزانی‬ ‫نیست‪ .‬قیمت پای ه میلیتاری‬ ‫ادیشن ‪ 295‬هزار دالر است و‬ ‫البته این قیمت پیش از سفارش‬ ‫پیشرانه هلکت است‪ .‬با توجه به مشخصات فنی و وجود تجهیزاتی همچون دید گرمایی و دودزایی‪،‬‬ ‫شاید با خودرو ارزان قیمتی طرف هستیم‪.‬‬ ‫هامر ‪Mil-Spec Automotive H1‬‬ ‫خ��ود هامر ی��ک خ��ودرو نظامی توان��ا بود ام��ا از نظر‬ ‫ش��هری محصول راحتی نش��ان نم��ی داد‪Mil-Spec .‬‬ ‫‪ Automotive‬تمام��ی نق��اط ضعف هام��ر را با پروژه ‬ ‫جدید خود رفع کرده اس��ت‪ .‬هر دس��تگاه از این خودرو‬ ‫به صورت سفارش��ی ساخته می شود و دارای صندلی های‬ ‫چرمی ماساژوردار و سیستم تعلیق بازنگری شده ای است‬ ‫که باعث بهبود کیفیت سواری خودرو شده و البته تاثیر‬ ‫منفی روی قابلیت های افرود ان نداش��ته است‪ .‬این ‪H1‬‬ ‫سفارشی از پیشرانه ‪ 6.6‬لیتری دورامکس دیزلی استفاده‬ ‫می کن��د و قدرت ‪ 500‬اس��ب بخ��اری دارد‪ .‬قیمت این‬ ‫خودرو بسته به نوع س��فارش داده شده فرق می کند اما‬ ‫قیمت حدود ‪ 250‬هزار دالر را برای ان در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫حتی نام‬ ‫می ش��ود‪.‬‬ ‫چرخ ها من‬ ‫ شنبه‬ ‫حضور گسترده فورد موستانگهای تیون شده در ‪SEMA‬‬ ‫نمایش��گاه ‪ SEMA‬از اواخر ماه میالدی جاری ش��روع می شود و‬ ‫فورد نیز بزرگ ترین غرفه در بین خودروس��ازان را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬این برند امریکایی در حال برنامه ریزی برای نمایش بیش‬ ‫از ‪ 50‬خودرو در الس وگاس اس��ت‪ .‬از جمل ه این خودروها می توان به‬ ‫‪ 5‬موس��تانگ سفارشی اش��اره کرد که یکی از انها توسط گالپین اتو‬ ‫اسپرت ساخته می شود‪ .‬این خودرو که بر پایه موستانگ ‪2018 GT‬‬ ‫س��اخته می ش��ود از کیت بدن ه پهن و پکیجی سود می برد که شامل‬ ‫اسپلیتر جلو‪ ،‬رکاب های جانبی متفاوت و دیفیوزر عقب اسپرت است‪.‬‬ ‫خودرو یاد ش��ده همچنین دارای رینگ های افترمارکتی و سیس��تم‬ ‫تعلیق بازنگری ش��ده ای اس��ت که از فنرها و شوک های ساخت فورد‬ ‫مرسدس‬ ‫بنز ‪63 G‬‬ ‫‪6×6 AMG‬‬ ‫هنسی ولوسی رپتور ‪6×6‬‬ ‫م ولوس��ی رپت��ور هم باعث ایج��اد هیجان‬ ‫‪ .‬با قدرتی ‪ 602‬اس��ب بخاری که به تمامی‬ ‫نتقل می ش��ود ش��اهد ش��تاب صف��ر تا ‪96‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت ‪ 4/9‬ثانیه ای هستیم‪ .‬در کل برای‬ ‫خری��د این غول بی ش��اخ و دم بای��د ‪ 349‬هزار دالر‬ ‫کنار بگذارید‪.‬‬ ‫پرفورمنس اس��تفاده می کند‪ .‬خودرو ‪ CJ‬پون��ی پارتس برای دریفت‬ ‫طراحی ش��ده و از رنگ بدن ه خاکستری تیره و عناصر کوپر و پوشش‬ ‫ستاره ها و نوارها سود می برد‪ .‬این خودرو از کیت بدن ه پهن اندرسون‪،‬‬ ‫اس��پلیتر جلوی راش پرفورمنس‪ ،‬رینگ ه��ای طالیی ‪HRE FF04‬‬ ‫و الس��تیک های میش��لین پایلوت اس��پرت ‪ 4‬اس��تفاده کرده است‪.‬‬ ‫موستانگ ‪ GT‬شرکت ‪ CGS‬موتور اسپرت به خاطر کیت بدن ه پهن‬ ‫‪ TS‬دیزاین ظاه��ر مخوفی دارد‪ .‬این خ��ودرو همچنین از چراغ های‬ ‫‪ LED‬و رینگ های ‪ 22‬اینچی ای سود می برد که در پشتشان سیستم‬ ‫ترمز برمبو با ‪ 6‬پیس��تون و روتورهای ‪ 410‬میلی متری دیده می شود‪.‬‬ ‫خ��ب صحب��ت از پرفورمنس ش��د و باید گفت موس��تانگ ‪ GT‬این‬ ‫ش��رکت از فنرهای فورد پرفورمنس برخوردار است‪ .‬سوپرشارژر فورد‬ ‫پرفورمنس راش و سیستم اگزوز اسپرت با خروجی های فیبر کربنی از‬ ‫دیگر ویژگی های موستانگ ‪ CGS‬موتور اسپرت هستند‪ .‬خودرو دیگر‬ ‫هم موستانگ ‪ GT‬س��اخت بوجیکس دیزاین است که ظاهر گیرای‬ ‫خود را با اس��پلیتر جلوی فیبر کربنی هماهنگ کرده است‪ .‬بال عقب‬ ‫و رینگ های ‪ 20‬اینچی ساوینی ‪ SV67‬و الستیک های نیتو ‪NT05‬‬ ‫هم در این خودرو نصب شده اند‪ .‬نهایتا به موستانگ اکوبوست ‪TJIN‬‬ ‫ادیشن می رسیم که دارای کیت بدن ه ‪ RTR‬و رنگ بدنه بنفش است‪.‬‬ ‫ای��ن خودرو ه��م دارای رینگ های ‪ 20‬اینچی و کابینی سفارش��ی با‬ ‫صندلی های ریکارو است‪.‬‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یک غول ‪ 6‬چرخ المانی؛ اص ً‬ ‫ال نمی توان‬ ‫این خودرو را با دیگر افرودرهای دنیا‬ ‫اشتباه گرفت‪ 6×6 AMG 63 G .‬تنها‬ ‫یک خودرو کشیده شده نیست بلکه‬ ‫سواری برجسته ای هم دارد‪ .‬اگرچه‬ ‫مدل های ‪ 6‬چرخ بزرگ تر و قوی تری در‬ ‫بازار حضور دارند اما این محصول تنها‬ ‫خودرویی است که به صورت مستقیم از‬ ‫کارخانه و با ‪ 6‬چرخ بیرون می اید‪.‬‬ ‫کارل من کینگ‬ ‫می دانی��م که به چه فکر می کنید‪ .‬یک جنگند ه زمینی‬ ‫که به ش��کل شاس��ی بلندی تیز درامده است‪ .‬کارل من‬ ‫کینگ تنها به حداکثر س��رعت ‪ 140‬کیلومتر در ساعت‬ ‫می رس��د بنابرای��ن خیل��ی روی ان حس��اب نکنید‪ .‬این‬ ‫شاس��ی بلند که بر پای ه فورد س��وپر دیوتی ساخته شده‬ ‫از پیشرانه ‪ 10‬س��یلندر ‪ 6/8‬لیتری استفاده کرده است‪.‬‬ ‫تلویزی��ون‪ ،‬یخچ��ال‪ ،‬میز و… از جمل��ه امکانات کینگ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ش��ما به گران ترین افرودر این فهرست با قیمت بیش‬ ‫از ‪ 2‬میلی��ون دالر نگاه می کنید‪ .‬اگر می خواهید از هجوم‬ ‫زامبی ها در امان بمانید احتماالً کینگ بهترین انتخابتان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اوتوروس شامان ‪8×8‬‬ ‫زمانی که ‪ 6‬چرخ کفایت نکند اوتوروس ش��امان وارد‬ ‫معرکه می ش��ود‪ .‬این خودرو به صورت قانونی می تواند در‬ ‫جاده حضور داشته باشد اما نباید روی دینامیک سواری‬ ‫ان حس��اب ک��رد‪ .‬بهتر اس��ت از پیچ های ج��اده دوری‬ ‫کنی��د زیرا تغییر جهت ‪ 8‬چ��رخ می تواند قوانین فیزیک‬ ‫را دس��ت خوش تغییر کند‪ .‬با قدرت ‪ 170‬اس��ب بخاری‬ ‫و کابینی که ش��بیه بوئینگ ‪ 737‬اس��ت خیلی نمی توان‬ ‫قیمت ‪ 215‬هزار دالری ان را ستود‪ .‬اما کاری که شامان‬ ‫می کند عبور از هم ه س��طوح است‪ .‬الستیک های بزرگ‬ ‫و سیس��تم انتقال نیرو به تمامی چرخ ها باعث ش��ده اند‬ ‫ش��امان همانند یک کروکدیل روی صخره ها بخزد‪ .‬البته‬ ‫انتظار سریع رفتن با ان را نداشته باشید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫افرود‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رخ نمایی هنسی هریتیج ادیشن‬ ‫پس از معرفی موستانگ ‪ GT‬هریتیج ادیشن‪ ،‬هنسی از مدل‬ ‫هریتیج ادیش��ن دیگری رونمایی کرد که بر پای ه پیکاپ بسیار‬ ‫موفق فورد ‪ 150-F‬بنا شده است‪.‬‬ ‫ای��ن پیکاپ از پوش��ش بدن�� ه الهام گرفته از ف��ورد ‪67 GT‬‬ ‫هریتیج ادیشن سود می برد‪ .‬موضوع سورپرایز کننده اینکه رنگ‬ ‫قرمز بدنه که با نوارهای س��فید و ش��ماره های مسابقه ای روی‬ ‫در ها همراه ش��ده هماهنگی فوق الع��اده ای با کلیت این پیکاپ‬ ‫دارند؛ اما این تنها تغییر پیکاپ محبوب فورد نیست‪.‬‬ ‫هریتیج ادیش��ن ‪ 150-F‬همچنین دارای نشان های ظاهری‬ ‫هنس��ی‪ ،‬داشبورد س��ریال دار و پالک های پیشرانه و همچنین‬ ‫پشت سری های نش��ان دار است‪ .‬مشتریان این پیکاپ همچنین‬ ‫می توانند خ��ودرو خود را با دو کیت متفاوت اس��پرت و افرود‬ ‫سفارش دهند‪.‬‬ ‫کیت اس��پرت ش��امل کاهش ارتف��اع بدن��ه‪ ،‬رینگ های ‪22‬‬ ‫اینچ��ی و الس��تیک های پرفورمن��س و سیس��تم ترم��ز برمبو‬ ‫اس��ت؛ اما پکیج اف��رود همان گونه که از نامش پیداس��ت روی‬ ‫عملک��رد خارج از جاده تمرکز داش��ته و دربردارنده س��پرهای‬ ‫جدید با مه ش��کن های ‪ LED‬در جل��و‪ ،‬رینگ های ‪ 20‬اینچی‬ ‫‪ 10‬پ��ره‪ ،‬الس��تیک های ‪ 35‬اینچ��ی تویو و سیس��تم تعلیق با‬ ‫ارتفاع بیش��تر در جلو است؛ ارتفاع خودرو در کل ‪ 76‬میلی متر‬ ‫یشتر شده است‪.‬‬ ‫تنها فورد ‪150-F‬های ‪ 2018‬مجهز به پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر‬ ‫‪ 5‬لیت��ری از برنام�� ه ارتقای هنس��ی برخوردار می ش��وند‪ .‬یک‬ ‫سوپرش��ارژر ‪ 2/9‬لیتری باعث می ش��ود قدرت خودرو به ‪757‬‬ ‫اس��ب بخار در دور ‪ 7‬هزار پیش��رانه برس��د که کام ً‬ ‫ال بیشتر از‬ ‫قدرت ‪ 647‬اس��بی فورد ‪ GT‬اس��ت‪ .‬از دیگر تغییرات پیشرانه‬ ‫می توان به افزایش فشار‪ ،‬اینترکولر اب به هوا و همچنین بهبود‬ ‫انژکتورهای سوخت اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین سیس��تم اگزوز فوالد ضد زنگ باعث می ش��ود تن‬ ‫صدای فوق العاده ای ایجاد شود‪.‬‬ ‫گفت وگوی روزگار خودرو با مدیر برگزاری نمایشگاه افرود‬ ‫حسین جعفری‬ ‫نخستین دوره نمایشگاه بین المللی افرود‪ ،‬کمپینگ و ماجراجویی با محوریت‬ ‫ورزش های ابی‪ ،‬زمینی و هوایی از دوش��نبه ‪ ۲۳‬مهرماه تا جمعه ‪ ۲۷‬مهرماه در‬ ‫برج میالد برپا بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی گردشگری هر ساله در شهرهای مختلف برگزار می شود‪.‬‬ ‫اما تفاوتی که این دوره با رویدادهای مشابه سال های قبل دارد‪ ،‬رویکرد تفریحی‬ ‫و گردش��ی در زمینه های کویرنوردی‪ ،‬افرود و همچنین تفریحات ابی و هوایی‬ ‫است‪ .‬همین ویژگی باعث استقبال بی نظیر عالقه مندان از این رویداد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف برگزاری‬ ‫علیرض��ا پیله ور؛ مدیر نمایش��گاه در گفت وگو با روزگار معدن گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫نمایش��گاهی خورشید به عنوان یک شرکت برگزاری در حوزه نمایشگاه فعالیت‬ ‫می کن��د و متولی برپایی این رویداد ش��ده اس��ت‪ .‬چرا که صنعت گردش��گری‬ ‫یک صنعت کامال رو به رش��د و دارای اش��تغال پایدار اس��ت و باید از ان به هر‬ ‫طریقی حمایت کرد‪ .‬وی در ادامه از س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری و‬ ‫س��ازمان توس��عه تجارت به عنوان متولیان برگزاری نمایشگاه یاد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫این نمایش��گاه بر مبنای کمک به رشد تولیدات داخلی و اشنایی مردم با حوزه‬ ‫گردهمایی ماجراجویان در برج میالد‬ ‫تفریحات برپا ش��د‪ .‬ما در کش��ور بدلیل داش��تن اقلیم های متفاوت‪ ،‬توان‬ ‫جذب گردش��گر و سرمایه خارجی در س��طح مطلوبی را داریم‪،‬‬ ‫به همین منظور نمایش��گاه اف��رود با توجه به مرتبط بودن‬ ‫با بحث گردش��گری می تواند به رشد صنعت گردشگری‬ ‫کمک بسیاری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹برگ�زاری نخس�تین دوره ب�ا رویک�رد‬ ‫گردشگری‬ ‫مدیر نمایش��گاه افرود در پاس��خ به این سوال‬ ‫که ای��ا مش��ابه ای��ن روی��داد در دیگر ش��هرها‬ ‫برگزار می ش��ود یا خیر گفت‪ :‬مش��ابه این رویداد‬ ‫در ش��هرهای دیگ��ر برگزار ش��ده ام��ا تاکنون در‬ ‫حوزه نمایش��گاه ها از این دس��ته رویدادها به عنوان‬ ‫نمایش��گاه های ورزشی یاد می ش��د‪ .‬این رویداد که در‬ ‫حال حاضر نخس��تین دوره برپایی را پشت سر می گذارد‬ ‫به صورت منس��جم و با محوریت گردش��گری و تفریحات برپا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت این نمایشگاه با دیگر عناوین مشابه‬ ‫علیرضا پیله ور با اش��اره به برگزاری س��االنه نمایش��گاه های‬ ‫مختلف در کش��ور اظهار کرد‪ :‬هر س��اله نمایش��گاه های‬ ‫متفاوت��ی در حوزه ه��ای مختل��ف در کش��ور برگزار‬ ‫می شود‪ .‬این دوره نخس��تین باری بود که نمایشگاه‬ ‫در این س��بک و در سطح و شرایطی خاص با یک‬ ‫رویکرد جدید برگ��زار می ش��د‪ .‬بازدیدکنندگان‬ ‫نمایش��گاه از یک قش��ر خاص با رنج س��نی ‪۲۵‬‬ ‫الی ‪ ۳۵‬س��ال و عالقه مند به تفریح و سفر بودند‪.‬‬ ‫بنابراین یکی از اهداف مهم نمایشگاه را می توان‬ ‫معرفی و نشان دادن راه های مختلف تفریح و سفر‬ ‫در این حوزه به عالقه مندان دانست‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به شرکت کنندگان داخلی و‬ ‫خارجی حاضر در این رویداد تصریح کرد‪ :‬ما در این دوره‬ ‫ش��اهد حضور تولیدکنندگانی از ش��هرهای مشهد‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫تبری��ز‪ ،‬تهران و همچنین ش��رکت های خارجی که به عنوان نماینده‬ ‫مس��تقیم از کشورهای سوئد‪ ،‬دانمارک‪ ،‬استرالیا‪ ،‬چین و المان در این نمایشگاه‬ ‫حضور بهم رساندند‪ ،‬بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف افرود‬ ‫علیرض��ا پیل��ه ور در پای��ان صحبت هایش با اش��اره به برگزاری نمایش��گاه با‬ ‫محوریت گردشگری گفت‪ :‬هدف اولیه ما برگزاری نمایشگاه در حوزه گردشگری‬ ‫با رویکرد تفریحات زمینی‪ ،‬هوایی و ابی بود‪ .‬در حوزه تفریحات ابی کلوپ های‬ ‫تفریحی هستند که به صورت ازمایشی و اموزشی پروازها را به صورت پاراگالیدر‬ ‫یا به صورت جای رو و هواپیمای سبک انجام می دهند‪ .‬در بحث تفریحات زمینی‬ ‫و در سالیان اخیر شاهد رشد موضوعاتی نظیر بیراهه نوردی و کویر نوردی بودیم‪.‬‬ ‫همچنین در بخش تفریحات ابی شاهد به وجود امدن تفریحاتی نظیر رفتینگ‪،‬‬ ‫جت اس��کی و قایق س��واری بودیم‪ .‬اما یکی از اصلی ترین نقاط ضعف هایی که در‬ ‫تمامی این حوزه ها با ان روبه رو هس��تیم‪ ،‬نبود جایگاه و ظرفیت مناسب جهت‬ ‫ارائه محصوالت در این حوزه ها اس��ت‪ .‬از س��ویی ش��هرهایی نظیر یزد‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫اصفهان و کاش��ان در حوزه برگزاری نمایشگاه گردش��گری با رویکرد تفریحی‪،‬‬ ‫کویر نوردی و افرود توانایی بسیار باالیی دارند اما تاکنون شاهد برگزاری چنین‬ ‫رویدادی در این شهرها نبوده ایم‪.‬‬ ‫عکس ها‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ شنبه‬ ‫رشد پروازهای داخلی و خارجی در ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با اش��اره به‬ ‫افزایش نشست و برخاست و اعزام و پذیرش مسافر در بخش هوایی‬ ‫گفت‪ :‬این امار در ش��رایطی محقق ش��د ک��ه صنعت حمل و نقل‬ ‫هوایی تحریم است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬رحمت اهلل مهابادی با اشاره به امار و اطالعات‬ ‫ل اخیر بیان کرد‪ :‬از‬ ‫نشست و برخاست پروازهای داخلی در ‪ ۱۰‬سا ‬ ‫ت پروازهای‬ ‫ط نشست و برخاس ‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۷‬تا س��ال ‪ ۱۳۹۶‬متوس ‬ ‫داخلی‪ ۲۷۸ ،‬هزار و ‪ ۴۳‬فروند بوده است‪.‬‬ ‫مهابادی ادامه داد‪ :‬در این ‪ ۱۰‬سال بیشترین نشست و برخاست‬ ‫پ��رواز داخلی در س��ال ‪ ۹۶‬ب��ا رقم ‪ ۳۷۰‬هزار و ‪ ۶۶۱‬ثبت ش��د و‬ ‫کمتری��ن ان مربوط به س��ال ‪ ۸۷‬با رقم ‪ ۲۰۲‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تعداد نشس��ت و برخاس��ت پروازهای خارجی‬ ‫در متوس��ط ‪ ۱۰‬ساله‪ ،‬عدد ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۹۶۰‬فروند ثبت شد‪ ،‬گفت ‪:‬‬ ‫بیشترین امار نشست و برخاست پرواز بین المللی در ‪ ۱۰‬سال اخیر‬ ‫مربوط به سال ‪ ۹۶‬و کمترین ان مربوط به سال ‪ ۸۷‬بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اضافه کرد‪:‬‬ ‫متوسط کل نشست و برخاست های پروازهای داخلی و بین المللی‬ ‫کشور در ‪ ۱۰‬سال اخی ر ‪ ۳۴۲‬هزار و ‪ ۲‬فروند بود که این رقم فقط‬ ‫ در سال ‪ ۹۶‬عدد ‪ ۴۵۵‬هزار و ‪ ۶۱۸‬فروند بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در بخش اعزام و پذیرش مس��افر داخلی در سال های‬ ‫‪ ۸۷‬ت��ا پایان ‪ ،۹۶‬به طور متوس��ط ح��دود ‪ ۳۲‬میلیون نفر اعزام و‬ ‫پذیرش شدند که این رقم در پروازهای بین المللی حدود ‪ ۹‬میلیون‬ ‫نفر بود و متوسط کل مسافران داخلی و بین المللی در این ‪ ۱۰‬سال‬ ‫بیش از ‪ ۴۱‬میلیون نفر ثبت شد‪.‬‬ ‫مهابادی ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬رقم اعزام و پذیرش مسافر داخلی‬ ‫حدود ‪ ۴۴‬میلیون نفر و رقم اعزام و پذیرش مسافر بین المللی بیش‬ ‫از ‪ ۱۲‬میلیون نفر بود‪.‬‬ ‫مهابادی اظهار کرد‪ :‬متوسط رشد ‪ ۱۰‬سال گذشته در نشست و‬ ‫ش ‪ ۶.۸‬درص د است‪.‬‬ ‫برخاست ‪ 6.5‬درصد و در اعزام و پذیر ‬ ‫ایرالین اسیایی طوالنی ترین پرواز دنیا را انجام داد‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫چرا جای ایران در میان طوالنی ترین پروازهای جهان خالی است؟‬ ‫اسمان اسیابانی‬ ‫طوالنی ترین پرواز جهان بین س�نگاپور و نیویورک در روزهای گذشته‬ ‫از س�وی یک ش�رکت هواپیمایی سنگاپوری‪ ،‬موجب ش�د بار دیگر جای‬ ‫خال�ی ایران در می�ان رکوردداران طوالنی ترین پروازهای دنیا به چش�م‬ ‫بیاید؛ چراکه ‪۴‬دهه پیش‪ ،‬ایران صاحب این رکورد بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬پرواز ‪ ۱۸‬س�اعت و ‪ ۲۵‬دقیقه ای از س�نگاپور‬ ‫ب�ه نیوی�ورک که در روزهای اخیر انجام ش�د و ‪۱۵‬ه�زار و ‪ ۳۴۴‬کیلومتر‬ ‫مس�یر پروازی را بدون توقف پیمود‪ ،‬رکورد طوالنی ترین پرواز دنیا را به‬ ‫نام ش�رکت هواپیمایی «سنگاپور ایرالینز» ثبت کرد‪ .‬پیش از این‪ ،‬رکورد‬ ‫طوالنی ترین پرواز برای انجام پرواز اوکلند (کالیفرنیا)‪-‬دوحه به مدت ‪۱۷‬‬ ‫س�اعت و ‪ ۴۰‬دقیقه و با طی مسیر پروازی ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۳۵‬کیلومتری‪ ،‬به‬ ‫نام هواپیمایی قطر ثبت شده بود‪.‬‬ ‫یادی از پروازهای طوالنی ایران‬ ‫اگرچ�ه درحال حاض�ر‪ ،‬ش�رکت های هواپیمایی ایرانی جای�ی در میان‬ ‫طوالنی ترین پروازهای جهان ندارند اما این رکورد‪ ،‬در س�ال های گذشته‬ ‫چند باری نیز به نام ایران ثبت شده است‪.‬‬ ‫در اواخر دهه ‪ ۷۰‬میالدی و پیش از انقالب اسلامی‪ ،‬شرکت هواپیمایی‬ ‫ملی با خرید هواپیمای بوئین�گ ‪ ،۷۴۷‬طوالنی ترین خط هوایی جهان را‬ ‫بی�ن تهران و نیویورک راه اندازی کرد‪ .‬این پرواز مس�تقیم در کمتر از ‪۱۲‬‬ ‫ساعت انجام می شد‪.‬‬ ‫پس از انقالب نیز برقراری پرواز تهران‪-‬کاراکاس‪ ،‬یکی از طوالنی ترین‬ ‫مس�یرهای پروازی وقت را به نام ایران رقم زد‪ .‬با توجه به گرم تر ش�دن‬ ‫روابط ایران و ونزوئال در دوران ریاس�ت جمهوری محمود احمدی نژاد‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۸۵‬یک فروند هواپیمای بوئینگ ‪ ۷۴۷‬متعلق به شرکت هواپیمایی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬فرودگاه امام خمینی تهران را به مقصد فرودگاه‬ ‫بین المللی س�یمون بولی�وار کاراکاس در ونزوئال ترک ک�رد‪ .‬این هواپیما‬ ‫در پروازی مس�تقیم و بدون توقف به طول ‪ ۱۴‬س�اعت و ‪ ۵۰‬دقیقه و طی‬ ‫مسافت حدود ‪ ۱۲‬هزار کیلومتر از اسمان کشورهای ایران‪ ،‬ترکیه‪ ،‬یونان‪،‬‬ ‫البانی‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬فرانس�ه‪ ،‬اس�پانیا‪ ،‬پرتغال‪ ،‬ترینیداد و توباگو عبور کرد و‬ ‫سرانجام در فرودگاه شهر کاراکاس به زمین نشست‪ .‬این خط پروازی که‬ ‫طوالنی ترین مس�یر پروازی ایران بعد از انقالب بود درواقع پرواز تهران‪-‬‬ ‫دمشق‪-‬کاراکاس بود که پس از توقف کوتاهی در دمشق‪ ،‬با طی زمان ‪۱۴‬‬ ‫ساعت بدون توقف‪ ،‬به کاراکاس می رسید‪.‬‬ ‫ب�ا توج�ه به بعد مس�افت و نی�از به س�وخت گیری زی�اد‪ ،‬در ان زمان‬ ‫مس�ئوالن ش�رکت هواپیمایی هما اعالم کردند تنها هواپیمایی که توان‬ ‫پرواز در چنین مس�یری را دارد‪ ،‬هواپیمای بوئینگ ‪ ۷۴۷‬اس پی است که‬ ‫ب�ا وجود تحریم صنع�ت هوایی ایران‪ ،‬ازس�وی متخصصان داخلی تعمیر‬ ‫ش�ده و از نظر قابلیت های فنی‪ ،‬در سطح مطلوب و استاندارد قرار گرفته‬ ‫بود‪ .‬این پرواز که تنها مس�یر پروازی بین خاورمیانه و امریکای التین به‬ ‫ ش�مار می رفت‪ ،‬پس از مدت کوتاهی به دلیل برخی مس�ائل سیاسی لغو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در دول�ت یازدهم ب�ا توجه به گش�ایش روی داده در فضای سیاس�ی‬ ‫کش�ور‪ ،‬احتمال برق�راری دوباره پ�رواز ایران‪-‬امریکا مدت�ی تبدیل به‬ ‫یکی از مهم ترین اخبار روز رس�انه ها ش�د‪ ،‬حتی مدیر وق�ت ایران ایر از‬ ‫انجام مذاکراتی برای برقراری این پرواز خبر داد با این حال‪ ،‬این مس�ئله‬ ‫هیچ گاه عملیاتی نش�د و در حد گمانه زنی ها و وعده های رس�انه ای باقی‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹مالک ثبت رکورد ایرالین ها در پروازهای طوالنی‬ ‫یکی از تحلیلگران صنعت هوانوردی کش�ورمان معتقد اس�ت با توجه‬ ‫به اینکه پروازهای طوالنی‪ ،‬س�ودده و اقتصادی نیستند پیش از برقراری‬ ‫این پروازها‪ ،‬شرکت های هواپیمایی باید در زمینه میزان تقاضا به درستی‬ ‫پژوه�ش کرده و ترکیب صندلی های هواپیم�ا را با اولویت دهی به کالس‬ ‫بیزینس تغییر دهند‪.‬‬ ‫به�روز حیدریان به خبرنگار م�ا گفت‪ :‬مالک رتبه بن�دی طوالنی ترین‬ ‫پروازهای جه�ان‪ ،‬امار فعلی ش�رکت های هوایپمای�ی و پروازهای فعال‬ ‫انهاس�ت‪ .‬وی افزود‪ :‬پرواز شرکت سنگاپور ایرالینز در مسیر سنگاپور‪-‬‬ ‫نیوی�ورک که عنوان طوالنی ترین پرواز در میان پروازهای طوالنی جهان‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪ ،‬پیش تر نیز تا سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪ )۹۲‬در‬ ‫همین ش�رکت هواپیمایی و با ایرباس ‪ ۳۴۰‬انجام می ش�د اما برای مدتی‬ ‫متوقف ش�د و به همین دلیل‪ ،‬در سال های اخیر نام این پرواز از فهرست‬ ‫بلندتری�ن پروازهای جهان حذف ش�د تا اینک�ه در روزهای اخیر دوباره‬ ‫این پرواز انجام ش�د و عنوان رک�ورددار طوالنی ترین پرواز را به نام خود‬ ‫ثبت کرد‪ .‬این تحلیلگر صنعت هوانوردی با بیان اینکه بزرگ ترین چالش‬ ‫پروازه�ای طوالنی مربوط به مس�ائل فنی نیس�ت بلکه ب�ه موضوع های‬ ‫تجاری مربوط می ش�ود‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل طوالنی بودن مس�یر این پروازها‬ ‫و لزوم س�وخت گیری باال در مبدا‪ ،‬هواپیماها در این پروازها با محدودیت‬ ‫وزن روبه رو و ناچارند بار و مسافر کمتری پذیرش کنند‪.‬‬ ‫ب�ه گفته وی‪ ،‬همین مس�ئله موجب می ش�ود ش�رکت های هواپیمایی‬ ‫ب�ه ناچار در ای�ن پروازها‪ ،‬هزینه بلی�ت را افزایش و ترکی�ب و چیدمان‬ ‫صندلی ها را در این پروازها تغییر دهند‪.‬‬ ‫حیدریان توضیح داد‪ :‬در پرواز اخیر ش�رکت هواپیمایی س�نگاپور که‬ ‫عن�وان طوالنی ترین پرواز دنی�ا را به خود گرفته و ب�ا ایرباس ‪۳۵۰-۹۰۰‬‬ ‫انجام می ش�ود‪ ،‬هیچ صندلی با نرخ اکونومی عرضه نش�ده و در مجموع‬ ‫همه ‪ ۱۶۰‬صندلی در کالس بیزینس و پریمیوم اکونومی عرضه شده است‪.‬‬ ‫این درحالی است که پرواز پیشین در همین مسیر‪ ،‬با ایرباس ‪ ۳۴۰‬انجام‬ ‫و فقط ‪ ۱۰۰‬صندلی ان در کالس بیزنس عرضه می شد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر صنعت هوانوردی با تاکید بر اینکه چنین مسائلی موجب‬ ‫افزایش ریس�ک برنامه ریزی پروازهای طوالنی می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر حجم‬ ‫مس�افر در بیشتر پروازها در این مسیر در سطح مطلوبی نباشد‪ ،‬شرکت‬ ‫هواپیمای�ی زیان باالی�ی را متحمل می ش�ود و به دلی�ل چیدمان خاص‬ ‫صندلی‪ ،‬شرکت هواپیمایی نمی تواند هواپیمای به کار گرفته شده در این‬ ‫مسیر را در سایر مسیرها به کار گیرد‪.‬‬ ‫حیدری�ان با اش�اره به پ�رواز ته�ران‪-‬کاراکاس که پیش ت�ر به عنوان‬ ‫طوالنی ترین مس�یر پروازی کش�ور بین ایران و ونزوئال برقرار شده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش�اید این مسیر به هیچ وجه اقتصادی نباشد زیرا به نظر می رسد‬ ‫به دلیل پایین بودن تقاضا‪ ،‬مس�یری پرهزینه و زیان ده برای شرکت های‬ ‫هواپیمایی ایرانی باشد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر صنعت هوانوردی معتقد اس�ت ش�رکت های هواپیمایی‬ ‫ایران�ی ک�ه پی�ش از این پروازه�ای طوالن�ی مانند ته�ران‪-‬کاراکاس‬ ‫داشته اند‪ ،‬بهتر است روی مسیرهای سودده و اقتصادی مانند تهران‪-‬‬ ‫تورنت�و س�رمایه گذاری کنند زیرا مقص�دی مانند تورنت�و می تواند به‬ ‫عن�وان یک نقط�ه پایدار در ش�بکه پروازی ش�رکت هواپیمای ثبت و‬ ‫ماندگار شود اما مقصدهایی مانند کاراکاس فصلی‪ ،‬کوتاه مدت و ناپایدار‬ ‫به نظر می رسند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اموزش فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫میتسوکا راک استار‪ ،‬تلفیق مزدا ‪ 5-MX‬و شورلت کوروت‬ ‫مزدا ‪ 5-MX‬یکی از محبوب ترین رودسترهای دونفره بازار است‬ ‫اما طراحی ان برای همه جذاب نیست‪ .‬هرچند کسانی که طراحی‬ ‫‪ 5-MX‬را نمی پس��ندند می توانند به س��راغ فیات ‪ 124‬بروند ولی‬ ‫حاال ش��رکت میتسوکا پیشنهاد جالب تری را با نام راک استار ارائه‬ ‫کرده است‪ .‬میتسوکا یک شرکت خودروسازی کوچک ژاپنی است‬ ‫که به س��اخت خودروهایی با استایل رترو و کالسیک می پردازد و‬ ‫حاال در جدیدترین پروژه خود با الهام از نسل دوم شورلت کوروت‪،‬‬ ‫بدنه کامال جدیدی را برای مزدا ‪ 5-MX‬طراحی کرده است‪.‬‬ ‫راک اس��تار ش��باهت بس��یار کمی به ‪ 5-MX‬دارد زیرا تقریبا‬ ‫همه قس��مت های این بدنه کام ً‬ ‫ال جدید با الگوب��رداری از کوروت‬ ‫طراحی ش��ده است‪ .‬در نمای جلویی خودرو دماغه جدیدی با سپر‬ ‫کرومی و چراغ های دایره ای دیده می شود درحالی که همانند نسل‬ ‫دوم کوروت‪ ،‬دریچه های هوایی هم روی کاپوت تعبیه ش��ده است‪.‬‬ ‫قس��مت عقبی این خودرو نی��ز با چراغ های گِرد و س��پر کرومی‪،‬‬ ‫کامال نمایی رترو را به نمایش گذاش��ته اس��ت‪ .‬در بدنه راک استار‬ ‫تنها قطعاتی که از ‪ 5-MX‬باقیمانده اند درب ها و اینه های جانبی‬ ‫هس��تند‪ .‬علیرغم اینکه بدنه راک اس��تار به طور کامل تغییر کرده‬ ‫اس��ت اما کابین ان دس��ت نخورده باقیمانده و تقریبا همان کابین‬ ‫‪ 5-MX‬اس��ت‪ .‬بااین حال میتسوکا چند اپشن سفارشی مثل تریم‬ ‫رنگی رو دری ها‪ ،‬صندلی های چرمی ویژه و پکیج چرمی را برای ان‬ ‫ارائه کرده است؛ اما هرچند بدنه راک استار از کوروت الهام گرفته‬ ‫است‪ ،‬خریداران نباید انتظار عملکردی مثل کوروت را از ان داشته‬ ‫باش��ند زیرا این خودرو از همان پیش��رانه ‪ 1/5‬لیتری اسکای اکتیو‬ ‫مزدا استفاده می کند که ‪ 130‬اسب بخار قدرت و ‪ 152‬نیوتن متر‬ ‫گشتاور دارد‪ .‬انتقال این نیرو هم توسط یک گیربکس شش سرعته‬ ‫دستی یا شش سرعته اتوماتیک انجام می گیرد‪ .‬برای مقایسه‪ ،‬نسل‬ ‫دوم ک��وروت در ابتدا با یک پیش��رانه ‪ 5/3‬لیتری ‪ V8‬به بازار امد‬ ‫که در دو س��طح قدرت ‪ 250‬و ‪ 360‬اس��ب بخار قابل انتخاب بود‪.‬‬ ‫نسخه های بعدی کوروت ‪ C2‬نیز به پیشرانه های قدرتمندتری مثل‬ ‫‪ 7‬لیتری ‪ V8‬با ‪ 435‬اسب بخار قدرت مجهز شدند‪.‬‬ ‫توصیه های خودرویی برای روزهای سرد‬ ‫زمستانی در راه است‬ ‫هوای سرد همیشه چالش های بسیاری را در رانندگی ایجاد می کند‪ .‬وقتی زمستان فرا می رسد‪،‬‬ ‫دانستن اینکه خودرو شما چقدر برای این شرایط اب و هوایی سخت اماده است‪ ،‬اهمیت زیادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس�ت که به دنبال برف‪ ،‬یخ‪ ،‬باد و باران در فصل سرد‪ ،‬خرابی خودروها به دو برابر‬ ‫افزایش می یابند‪ .‬در این میان‪ ،‬تنها با چند بررس�ی زمس�تانی ساده می توانید مطمئن شوید که‬ ‫هم شما و هم خودرویتان برای شرایط پیش رو اماده هستید‪ .‬در ادامه‪ ،‬از بررسی های ساده مانند‬ ‫فهرست اقدامات نگهداری خودرو در زمستان‬ ‫اینکه از خودرو‬ ‫خود به خوبی مراقبت‬ ‫کنید‪ ،‬در تمام فصول‬ ‫سال مهم است‪ ،‬ولی‬ ‫این موضوع در ماه های‬ ‫زمستان بیشتر از‬ ‫همیشه اهمیت دارد‪.‬‬ ‫البته این به معنای‬ ‫ان نیست که کارهای‬ ‫نگهداری خودرو در‬ ‫زمستان با روش های‬ ‫معمول تفاوت زیادی‬ ‫دارند‪ .‬شاید تنها چند‬ ‫ایتم خاص وجود‬ ‫داشته باشند که باید‬ ‫بیشتر به انها توجه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫بررس ضد یخ‬ ‫هوای سرد و مرطوب‪ ،‬دشمن باتری خودرو است‪ .‬وقتی با یک باتری‬ ‫نیمه جان‪ ،‬کلید را می چرخانید‪ ،‬حتم ًا احساس بدی به شما دست می دهد‪ .‬اگر‬ ‫باتری برای روشن کردن خودرویتان تقالی زیادی می کند‪ ،‬احتمال اینکه در‬ ‫اخر عمر خود باشد‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫اگر تجهیزات مناسب در اختیار دارید‪ ،‬می توانید خودتان باتری را تست‬ ‫کنید‪ .‬با این حال‪ ،‬اسان ترین کار‪ ،‬درخواست کردن از یک متخصص است‪.‬‬ ‫با فرض اینکه می توانید استارت بزنید‪ ،‬می توانید به اولین کارگاه مکانیکی‬ ‫یا نمایندگی برسید و یک باتری جدید بخرید‪ .‬بسیاری از فروشندگان باتری‬ ‫نیز می توانند نیاز شما را برطرف کنند‪ .‬قیمت باتری خودروها متفاوت است‬ ‫و می توانند از حدود ‪ ۶۰‬پوند برای شما خرج بردارند‪ .‬با این حال‪ ،‬مدل هایی‬ ‫که با سیستم استاپ‪-‬استارت همراه هستند‪ ،‬نسبت به اندازه‪ ،‬نوع و جریان‬ ‫الکتریکی تولیدی‪ ،‬می توانند به قیمتی بیش از ‪ ۱۰۰‬پوند برای این منظور نیاز‬ ‫پیدا کنند‪ .‬اگر هم نمی توانید خودرو خود را روشن کنید‪ ،‬می توانید از یک‬ ‫سری گیره برق (‪ )jump leads‬از یک خودرو دیگر کمک بگیرید و یا اینکه‬ ‫باتری را جدا کرده و ان را با برق شارژ کنید‪ .‬فارغ از اینکه باتری خودروها‬ ‫معموالً سنگین هستند‪ ،‬چنین کاری می تواند پیچیدگی های خود را داشته‬ ‫باشد و برای این منظور‪ ،‬باید حتم ًا به سراغ راهنمای خودرو بروید‪.‬‬ ‫بررسی شوینده شیشه شور‬ ‫هوای زمستانی معموال با بارش های زیادی‬ ‫همراه است و بنابراین‪ ،‬شما زمان زیادی را به‬ ‫استفاده از برف پاک کن های جلو می گذرانید‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬اگر مخزن شوینده شیشه شور‬ ‫شما خالی باشد‪ ،‬احتمال زیادی برای تشکیل‬ ‫جرم روی شیشه جلوی شما وجود خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫برای اطمینان از اینکه این اتفاق برای شما رخ‬ ‫ندهد‪ ،‬مخزن شوینده شیشه شور جلو را در‬ ‫زیر کاپوت باز کنید و ان را به شکل مناسب‬ ‫پُر کنید‪ .‬شما می توانید از ترکیبات اماده و‬ ‫یا غلیظ شوینده استفاده کنید که البته در‬ ‫هنگام به کار بردن شوینده غلیظ‪ ،‬باید ان را با‬ ‫اب مخلوط کنید‪.‬‬ ‫شوینده شیشه شور دارای یک نقطه انجماد‬ ‫پایین تر از اب است‪ .‬بنابراین‪ ،‬شما هیچ گاه با‬ ‫یک اب پاش یخ زده روبرو نخواهید شد‪.‬‬ ‫اگر برای اماده‬ ‫کردن خودرویتان برای‬ ‫زمستان وقت کافی‬ ‫در اختیار ندارید‪ ،‬ان‬ ‫را به دست یک فرد‬ ‫ماهر برای این کار‬ ‫بسپارید‪ .‬بسیاری از‬ ‫نمایندگی های اصلی‬ ‫و کارگاه های معتبر‬ ‫مکانیکی این کار را برای‬ ‫شما انجام می دهند و‬ ‫در قبال ان‪ ،‬از شما پول‬ ‫اندکی خواهند خواست‪.‬‬ ‫برخی هم شاید انجام‬ ‫این بررسی را به صورت‬ ‫رایگان به شما پیشنهاد‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫عنوان این بررسی‪ ،‬بسیار ساده به‬ ‫نظر می رسد که در واقع‪ ،‬چنین نیز‬ ‫هست‪ .‬ولی روزهای کوتاه و هوایی‬ ‫که شرایطش در زمستان بدتر از‬ ‫همیشه است‪ ،‬باعث می شوند که‬ ‫نگهداری از چراغ های خودرویتان‪،‬‬ ‫بیشتر از هر اقدام نگهداری دیگری‬ ‫در زمستان اهمیت پیدا کند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬چراغ هایتان را همیشه‬ ‫تمیز و سالم نگه دارید‪ .‬نمک و جرم‬ ‫به سرعت می توانند روی سطح‬ ‫انها تشکیل شوند و قابلیت دید را‬ ‫در شب و همین طور در روزهای‬ ‫برفی‪ ،‬مه الود و بارانی کاهش دهند‪.‬‬ ‫ب شدن‬ ‫برای احتیاط نسبت به خرا ‬ ‫چراغ ها‪ ،‬چند المپ اضافی به همراه‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫تایرهای زمستانی‬ ‫بررسی باتری خودرو‬ ‫«ضد یخ» همان طور که از نام ان‬ ‫برمی اید‪ ،‬برای جلوگیری از انجماد اب در‬ ‫درون سیستم خنک کننده موتور استفاده‬ ‫می شود‪ .‬برای تست کارایی ضد یخ‪ ،‬نیاز به‬ ‫یک ابزار ویژه این کار دارید که با قیمتی‬ ‫حدود ‪ ۵‬پوند در دسترس شما قرار می گیرد‪.‬‬ ‫برای استفاده از ان‪ ،‬ابتدا درپوش مخزن‬ ‫خنک کننده زیر کاپوت را باز کنید؛ البته‬ ‫پس از اینکه از سرد بودن موتور اطمینان‬ ‫حاصل کردید‪ .‬لوله را در درون خنک کننده‬ ‫وارد کنید و حباب پالستیکی انتهای ان را‬ ‫فشار دهید تا اندکی از مایع ضد یخ به درون‬ ‫تستر مکیده شود‪ .‬حاال می توانید نقطه‬ ‫انجماد ضد یخ را از طریق مقیاس تستر‬ ‫بخوانید‪ .‬پس از این بررسی‪ ،‬ضد یخ را به‬ ‫درون سیستم خودرو برگردانید و درپوش‬ ‫مخزن ان را نیز بگذارید‪.‬‬ ‫بررسی چراغ های خودرو‬ ‫اگر اغلب در حال و هوای زمستانی رانندگی‬ ‫می کنید‪ ،‬حتم ًا باید به فکر یک سری تایرهای‬ ‫زمستانی باشید‪ .‬این تایرها هنگام افت دما‬ ‫به زیر صفر و در برف و یخ‪ ،‬چسبندگی فوق‬ ‫العاده ای را در اختیار شما قرار می دهند‪.‬‬ ‫البته این تایرها قیمت ارزانی هم ندارند‪،‬‬ ‫ولی سرمایه گذاری بسیار خوبی برای ایمنی‬ ‫بیشتری هستند که با خود به همراه دارند‪.‬‬ ‫اگر نمی خواهید هزینه اضافی برای تایرهای‬ ‫زمستانی بپردازید‪ ،‬حتم ًا عمق اج های تایرهای‬ ‫کنونی خودرویتان را بررسی کنید؛ موضوعی‬ ‫که بسیار اهمیت دارد‪ .‬محدوده قانونی این‬ ‫اج ها تا ‪ ۶/۱‬میلی متر است‪ ،‬ولی بیشتر از این‬ ‫مقدار نیز می تواند بهبود قابل مالحظه ای را‬ ‫برای سیستم فرمان و ترمزگیری شما ایجاد‬ ‫کند‪ .‬همچنین فشار باد الستیک های خود را به‬ ‫طور مرتب چک کنید‪.‬‬ ‫م بودن چراغ ها گرفته تا اس�تفاده از تایرهای زمستانی‪،‬‬ ‫تس�ت سطح مایعات و اطمینان از س�ال ‬ ‫همه چیز در یک مجموعه گرداوری شده است که امیدواریم برای داشتن یک زمستان بی دردسر‬ ‫به کار بیایند‪.‬‬ ‫بررسی های حرفه ای خودرو برای زمستان‬ ‫تجهیزات زمستانی خودرو‬ ‫به همراه داشتن یک کیت وسایل‬ ‫اضطراری ممکن است اندکی زیاده روی‬ ‫به نظر برسد‪ ،‬ولی زمانی که در یک جایی‬ ‫گیر می کنید و معطل می شوید‪ ،‬حتما از‬ ‫داشتن ان خوشحال خواهید شد‪ .‬چیزهایی‬ ‫که در این بسته پیشنهاد می شوند‪ :‬یک‬ ‫گوشی موبایل و شارژر ‪ ،‬یک مثلث قرمز‬ ‫هشدار خطر‪ ،‬جلیقه با قابلیت دید باال ‪ ،‬جعبه‬ ‫کمک های اولیه پزشکی ‪ ،‬محلول یخ شکن‬ ‫و کاردک‪ ،‬بیلچه ‪ ،‬طناب یدک کش ‪ ،‬چکمه‪ ،‬‬ ‫چراغ قوه ‪ ،‬لباس گرم و غذا و مایعات‪.‬‬ ‫همه اینها در کنار‪ ،‬یک سری کف پوش‬ ‫مناسب که عالوه بر جلوگیری از خیس‬ ‫یا گِلی شدن کف کابین‪ ،‬بتوانند در زیر‬ ‫چرخ های خودرو شما نیز جا شوند و به این‬ ‫وسیله شما از یک «گیر افتادن واقعی در‬ ‫برف» نجات دهند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫فراخوان فورد ‪ GT‬به دلیل نشتی هیدرولیک‬ ‫برخ�لاف اکث��ر فراخوان های دنیای خ��ودرو‪ ،‬این یکی کامال‬ ‫مح��دود و کوچک اس��ت‪ .‬دلیل ان هم فراخوان دومین نس��ل‬ ‫فورد ‪ ،GT‬خودرویی با تولید بسیار محدود است‪ .‬فورد می گوید‬ ‫ح��دود ‪ 200‬دس��تگاه از ‪ GT‬ه��ای م��دل ‪ 2017‬و ‪ 2018‬را‬ ‫فراخوان خواهد کرد که البته این عدد در واقع برابر با کل تولید‬ ‫سوپرکار جدید فورد است‪.‬‬ ‫اما چه چیزی باعث ش��ده ای��ن خودروس��از امریکایی اقدام‬ ‫ب��ه فراخوان س��وپرکار پیروز خ��ود در لمانز بکند؟ مش��کل به‬ ‫نش��تی مای��ع هیدرولیک بلوک س��وپاپ زیر ب��ال عقب فعال‬ ‫‪ GT‬مربوط می ش��ود‪ .‬متاس��فانه اگزوزهای پیشران ه ‪ 6‬سیلندر‬ ‫توئین توربوی خودرو نیز زیر همین بال نصب ش��ده و س��طح‬ ‫داغ اگ��زوز رابط ه خوبی با مایع هیدرولیک ندارد‪ .‬فورد می گوید‬ ‫از وقوع اتش س��وزی یک دس��تگاه ‪ GT‬در المان اگاه شده اما‬ ‫به مش��کالت‪ ،‬تصادف��ات و احیانا جراحت ه��ای احتمالی دیگر‬ ‫اشاره ای نکرده است‪.‬‬ ‫دلیل دقیق این نشتی اعالم نشده اما فورد سعی خواهد کرد‬ ‫نرم اف��زار خودرو را به روز کرده و با این کار جلوی فش��ار اضافی‬ ‫روی بلوک س��وپاپ را بگیرد‪ .‬این خودروساز همچنین می گوید‬ ‫سوپاپ سیس��تم هیدرولیک بال عقب برخی مدل ها را بررسی‬ ‫و اورینگ ها و فیلتر جدیدی نصب خواهد کرد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫فش��ار باالی سیس��تم باعث خرابی اورینگ ها شده و نشتی رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به طور دقیق ‪ 194‬دس��تگاه فورد ‪ GT‬فراخوان می ش��ود که‬ ‫‪ 176‬دستگاه در امریکا و ‪ 18‬دستگاه هم در کانادا حضور دارند‪.‬‬ ‫موضوع عجیب اینکه اش��اره ای به خودروهای موجود در المان‪،‬‬ ‫جایی که تنها حادثه برای ‪ GT‬رخ داده نشده است‪.‬‬ ‫ما دقیقا نمی دانیم تا به اینجا چه تعداد ‪ GT‬تولید ش��ده اما‬ ‫فراخوان یاد شده تقریبا هم ه انها را شامل می شود‪ .‬فورد در نظر‬ ‫دارد س��االنه ‪ 250‬دس��تگاه از این خودرو را بسازد اما در سال‬ ‫‪ 2017‬تنها ‪ 138‬دستگاه تولید کرد‪.‬‬ ‫معرفی اخرین خودروهایی که فقط با گیربکس دستی عرضه می شوند‬ ‫اخرین شوالیه ها‬ ‫ماش�ین بازه�ای واقعی همچن�ان به گیربکس های دس�تی‬ ‫وفادار هس�تند اما خب باید اذعان کرد در بازار گیربکس های‬ ‫اتوماتیک بسیار خوبی هم وجود دارند‪.‬‬ ‫گیربکس ه�ای دس�تی باب میل همه نیس�تند ام�ا یکی از‬ ‫فاکتوره�ای هیجان انگی�ز ش�دن برخی خودروها محس�وب‬ ‫می ش�وند‪ .‬ما می دانیم که گیربکس های اتوماتیک س�ریع تر‬ ‫بوده و مصرف سوخت کمتری دارند اما هنوز هم گیربکس های‬ ‫دستی بهترین راه برای درگیر شدن در امر رانندگی هستند‪.‬‬ ‫مهم نیس�ت که گیربکس های اتوماتیک چقدر خوب هستند‬ ‫زیرا تعویض دنده به وسیله دست هنوز هم حس خاصی بوده و‬ ‫با خود هیجان زیادی دارد‪.‬‬ ‫اما تعداد خودروهایی که با گیربکس دستی عرضه می شوند‬ ‫روز ب�ه روز کمت�ر می ش�ود‪ .‬اخرین فهرس�تی ک�ه بهترین‬ ‫خودروهای دس�تی را معرفی می کرد ش�امل مواردی همچون‬ ‫داج وایپر‪ ،‬میتسوبیشی لنسر اوو ‪ ،GSR‬پورشه کیمن ‪،GT4‬‬ ‫پورش�ه باکس�تر اس�پایدر‪ ،‬فورد فوکوس ‪ RS‬و فوکوس ‪،ST‬‬ ‫پورش�ه ‪ R 911‬و ش�ورولت کامارو ‪ Z28‬بود اما این خودروها‬ ‫هم اکن�ون یا ک ً‬ ‫ال روان ه موزه ش�ده اند یا تولید نمی ش�وند‪ .‬در‬ ‫زمانی نه چندان دور گلف ‪ R‬و فیات ‪ 500‬ابارث تنها به صورت‬ ‫دس�تی عرضه می ش�دند اما در حال حاضر این طور نیست و‬ ‫هر دو با گیربکس های اتوماتیک هم در دس�ترس هستند‪ .‬در‬ ‫س�ال ‪ 2015‬که خودروهای فقط مجهز به گیربکس دس�تی را‬ ‫ش�مردیم به ‪ 10‬نمونه رس�یدیم اما هم اکنون این فهرس�ت به‬ ‫‪ 7‬خودرو کاهش یافته اس�ت‪ .‬در ادامه ش�ما را با ‪ 7‬خودروی‬ ‫باقی مانده ای که فقط با گیربکس دستی عرضه می شوند اشنا‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هیوندای ولوستر ‪N‬‬ ‫خروجی ‪ 306‬اسب بخار سود می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا سیویک ‪Si‬‬ ‫گزینه ای که در دسترس تر از تایپ ‪ R‬است ‪ Si‬نام داشته و با‬ ‫فرم های بدن ه سدان و کوپه عرضه می شود‪ .‬گیربکس ‪ 6‬سرعته‬ ‫دستی این خودرو قدرت ‪ 205‬اسب بخاری را به چرخ های جلو‬ ‫منتق�ل می کند‪ .‬س�یویک ‪ Si‬دارای پیش�ران ه ‪ 1 . 5‬لیتری توربو‬ ‫اس�ت‪ .‬دینامیک رانندگی مناسب و عملکرد نرم باعث شده ‪Si‬‬ ‫به گزینه ای محبوب بین طرفداران تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سوبارو ‪WRX STI‬‬ ‫‪ WRX STI‬پادش�اه خودروه�ای پرفورمنس س�وبارو در‬ ‫مقط�ع کنون�ی بوده و کاملا باب می�ل رانندگان اس�ت زیرا‬ ‫فوق العاده دقیق و ارتباطی است‪ .‬ما واقعا از احساس مکانیکی‬ ‫این خودرو ل�ذت می بریم‪ .‬اگرچه پدال کالچ س�وبارو نیاز به‬ ‫عادت کردن دارد اما زمانی که چگونگی تعویض دند ه عالی را‬ ‫یاد گرفتید از س�واری ان لذت خواهید برد‪ WRX .‬نیز پیش‬ ‫از این فقط به صورت دس�تی عرضه می ش�د ام�ا هم اکنون با‬ ‫گیربکس ‪ CVT‬هم در دسترس است‪ WRX STI .‬از پیشرانه‬ ‫‪ 4‬س�یلندر ‪ 2/5‬لیتری توربو که قدرت ‪ 310‬اسب بخاری دارد‬ ‫سود می برد‪ .‬سیستم چهار چرخ محرک و گیربکس ‪ 6‬سرعته‬ ‫دستی به صورت استاندارد به چشم می خورند‪.‬‬ ‫‹ ‹سوبارو ‪BRZ tS‬‬ ‫از زم�ان معرفی تاکنون‪ ،‬س�وبارو ‪ BRZ‬به خاطر دینامیک‬ ‫رانندگی هیجان انگیز و جذاب محبوبیت فراوانی کسب کرده‬ ‫اس�ت‪ .‬اگرچه ‪ BRZ‬س�ریع ترین خ�ودروی بازار نیس�ت اما‬ ‫پاس�خگو و متوازن بوده و مدل سفارش�ی ‪ tS‬نیز چسبندگی‬ ‫بیش�تر و پرفورمنس بهت�ری دارد‪ .‬این خودرو ن�ه تنها فقط‬ ‫با گیربکس ‪ 6‬س�رعته دس�تی عرضه می ش�ود بلکه از برخی‬ ‫ویژگی ه�ا همچ�ون کنت�رل پای�داری خ�اص‪ ،‬بال ب�زرگ و‬ ‫الستیک های چس�بنده تر برخوردار است‪ .‬پیشران ه ‪BRZ tS‬‬ ‫همچنان نس�خ ه ‪ 4‬س�یلندر ‪ 2‬لیتری با قدرت ‪ 205‬اسب بخار‬ ‫است‪.‬‬ ‫چه کس�ی انتظار داشت که هیوندای یکی از خودروسازانی‬ ‫باش�د که در این فهرس�ت حضور دارد؟! با ارائ ه هاچبک داغ‬ ‫ولوستر ‪ N‬دستی‪ ،‬کره ای ها تالش داشته اند ثابت کنند درباره ‬ ‫پرفورمن�س کاملا جدی هس�تند‪ .‬بررس�ی های ابتدایی این‬ ‫خودرو بازخوردهای کامال مثبتی داش�ته و ش�اهد خودرویی‬ ‫تیز‪ ،‬درگیر کننده و جذاب هستیم‪.‬‬ ‫هیوندای ب�ا این خودرو به جنگ لپ تایم ها نرفته و هیجان‬ ‫رانندگی و لذت س�نتی از مهم تری�ن فاکتورهای ان بوده اند‪.‬‬ ‫هیوندای می داند که گیربکس دستی بهترین راه برای رسیدن‬ ‫به این لذت هاس�ت‪ .‬ولوستر ‪ N‬از پیشرانه ‪ 4‬سیلندر ‪ 2‬لیتری‬ ‫توربو با قدرت ‪ 275‬اس�ب بخار استفاده می کند‪ .‬گیربکس ‪6‬‬ ‫سرعته دستی هم این نیرو را به چرخ های جلو می فرستد‪.‬‬ ‫با پیش�رانه ای ‪ 8‬س�یلندر و فهرس�ت بلندباالی تجهیزات‬ ‫پرفورمن�س‪ GT350 ،‬برت�ری محسوس�ی ب�ه نس�خه های‬ ‫استاندارد موس�تانگ داشته و یکی از محبوب ترین خودروها‬ ‫به خاطر عملکرد بسیار برجس�ته در پیست است‪ .‬این هیوال‬ ‫از پیش�رانه ‪ 8‬س�یلندر ‪ 5/2‬لیتری ‪ 526‬اس�ب بخاری س�ود‬ ‫برده و یک گیربکس ‪ 6‬س�رعته دستی این نیروی عظیم را به‬ ‫چرخ های عقب منتقل می کند‪.‬‬ ‫س�یویک تایپ ‪ R‬س�ریع ترین خودرو دیفرانس�یل جلوی‬ ‫پیست مش�هور نوربرگ رینگ است‪ .‬دربار ه ظاهر این خودرو‬ ‫هرچ�ه می خواهی�د بگویید ام�ا عملکرد ان ب�ه حدی خوب‬ ‫اس�ت که معموالً فراموش می کنید پش�ت فرم�ان خودرویی‬ ‫دیفرانس�یل جل�و نشس�ته اید‪ .‬تای�پ ‪ R‬تنها ب�ا گیربکس ‪6‬‬ ‫سرعته دس�تی عرضه شده و س�واری هیجان انگیز و جذابی‬ ‫دارد‪ .‬ای�ن خودرو از پیش�رانه ‪ 4‬س�یلندر ‪ 2‬لیت�ری توربو با‬ ‫بولیت ی�ک خودرو دارای تولید محدود اس�ت ک�ه بر پایه‬ ‫موس�تانگ ‪ GT‬س�اخته ش�ده و تنها با گیربکس ‪ 6‬س�رعته‬ ‫دستی در دسترس است‪ .‬قدرت بولیت نیز نسبت به موستانگ‬ ‫‪ GT‬استاندارد افزایش یافته است‪ .‬بولیت از همان پیشرانه ‪8‬‬ ‫سیلندر ‪ 5‬لیتری ‪ GT‬استفاده می کند اما خروجی ان به ‪480‬‬ ‫اسب بخار افزایش یافته است‪.‬‬ ‫منبع‪autoguide :‬‬ ‫‹ ‹هوندا سیویک تایپ ‪R‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ شلبی ‪GT350‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ بولیت‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بازگشت پرقدرت فورد موستانگ ‪ Boss‬به خط تولید‬ ‫یافت��ن یک فورد موس��تانگ ‪ 429 Boss‬تمیز و کم کارکرد در‬ ‫بازار سخت اس��ت زیرا این خودرو عضالنی تنها به عنوان دو مدل‬ ‫‪ 1969‬و ‪ 1970‬تولید شد؛ اما در نمایشگاه ‪ SEMA‬امسال شاهد‬ ‫بازگشت رسمی این خودرو به خط تولید خواهیم بود‪.‬‬ ‫شرکت ‪ Classic Recreations‬نخستین ‪ 429 Boss‬جدید‬ ‫را در روی��داد یاد ش��ده معرف��ی خواهد کرد‪ .‬این خ��ودرو همانند‬ ‫مدل های کالسیک پیشین از پیشران ه ‪ 8‬سیلندر ‪ 7‬لیتری برگرفته‬ ‫از موتور اس��پرت استفاده نخواهد کرد بلکه قلب تپند ه ان پیشرانه ‬ ‫‪ 8‬س��یلندر ‪ 8/4‬لیتری انژکتوری با قدرت ‪ 815‬اسب بخار خواهد‬ ‫بود‪ .‬این پیشرانه به کالچ و فالیویل ‪ DYAD‬متصل شده است‪.‬‬ ‫معرفی بهترین خودروهای دیفرانسیل عقب حال حاضر بازار‬ ‫هیجان انگیزها‬ ‫خودروه�ای دیفرانس�یل عق�ب هم�ان ح�س ناب�ی را ارائ�ه‬ ‫می کنن�د که طرف�داران خودروهای پرفورمنس سال هاس�ت به‬ ‫دنبالش هس�تند‪ .‬اگرچه خودروسازان امروزی بیشتر از همیشه‬ ‫خودروهایی چهار چرخ محرک و دیفرانسیل جلو عرضه می کنند‬ ‫اما هنوز هم محصوالت دیفرانس�یل عقب زیادی تولید می شوند‬ ‫که مناسب یک رانندگی هیجان انگیز هستند‪.‬‬ ‫در ادام�ه ش�ما را ب�ا ‪ 10‬خ�ودرو دیفرانس�یل عقب ک�ه جزو‬ ‫بهترین های بازار هس�تند اش�نا می کنیم‪ .‬فهرس�ت یاد شده به‬ ‫ترتیب حروف الفبای التین مرتب شده است‪.‬‬ ‫انداخته اس�ت‪ .‬جنس�یس ‪ G70‬خودرو واقعا احساس برانگیزی‬ ‫ب�وده و از نظ�ر دینامی�ک رانندگی و توجه به جزئیات اش�رافی‬ ‫در س�طح باالیی ق�رار دارد‪ .‬این خودرو در عین اینکه مناس�ب‬ ‫ش�رایط روزمره اس�ت در راه ه�ای پر پیچ و خ�م نیز لذت بخش‬ ‫نشان می دهد‪ G70 .‬خودرویی شیک‪ ،‬خوش قیمت و جوان پسند‬ ‫اس�ت‪ .‬می توانید ‪ G70‬را با پیش�رانه ‪ 2‬لیتری توربو یا ‪6‬سیلندر‬ ‫‪ 3 . 3‬لیت�ری توئین توربو خریداری کنید‪ .‬ای�ن خودرو به صورت‬ ‫استاندارد دیفرانسیل عقب است اما می توان سیستم چهار چرخ‬ ‫محرک را نیز سفارش داد‪.‬‬ ‫ی نیس�ت اما به قدری ش�خصیت‬ ‫جیولیا خودرو فوق العاده عال ‬ ‫ج�ذاب و س�واری هیجان انگی�زی دارد ک�ه بی بروبرگ�رد وارد‬ ‫فهرست ما می ش�ود‪ .‬این خودرو دارای برخی فاکتورهایی است‬ ‫که در رقبای المانی معموال پیدا نمی ش�ود‪ .‬غرور ذاتی‪ ،‬اس�تایل‬ ‫احساس�ی و فاکتور جذابیت انکار نشدنی‪ .‬با یک شاسی باالنس‬ ‫ش�ده‪ ،‬فرمانی پاس�خگو و معماری دیفرانس�یل عق�ب جذاب‪،‬‬ ‫جیولیا خودرویی سرزنده نش�ان می دهد‪ .‬پیشران ه ‪ 4‬سیلندر ‪2‬‬ ‫لیتری توربوی این خودرو قدرت ‪ 280‬اسب بخاری دارد اما مدل‬ ‫دیوانه وار کوادروفولیو از قطعات فیبر کربنی سود برده و پیشرانه ‬ ‫‪ 6‬س�یلندر ‪ 2/9‬لیتری توئین توربوی ان که دست پرورد ه فراری‬ ‫است قدرت ‪ 505‬اسب بخاری را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫اف تای�پ یکی از زیباترین خودروه�ای بازار بوده و البته یکی‬ ‫از لذت بخش ترین محصوالت دیفرانس�یل عقب نیز اس�ت‪ .‬این‬ ‫جگوار از ه�ر زاویه ای زیبا بوده و فکر می کنی�م در اینده کام ً‬ ‫ال‬ ‫کالس�یک خواهد بود‪ .‬اگر جای�زه ای تحت عنوان بهترین صدای‬ ‫تولیدی پیش�رانه وجود داشت اف تایپ در ان نیز می درخشید‪.‬‬ ‫اف تای�پ به ص�ورت کوپ�ه و کانورتیبل‪ ،‬دس�تی ی�ا اتوماتیک‪،‬‬ ‫دیفرانسیل عقب و چهار چرخ محرک و با پیشرانه های گوناگون‬ ‫در دسترس است‪.‬‬ ‫‹ ‹الفارومئو جیولیا‬ ‫‹ ‹ب ام و سری ‪2‬‬ ‫‪ M2‬و ‪ M240i‬اعض�ای درخش�ان خانواده س�ری ‪ 2‬بوده و هر‬ ‫دو خودرو واقعا هیجان انگیز هس�تند‪ .‬این دو خودرو اساسا یک‬ ‫ب ام و ناب بوده و دینامیک رانندگی و پرفورمنس رانندگی ذاتی‬ ‫محصوالت ب ام و را به مالک ارزانی می دارند‪ M2 .‬و ‪ M240i‬ان‬ ‫حس نابی دارند که متاسفانه در بیشتر محصوالت ب ا م و مشاهده‬ ‫نمی ش�ود‪ .‬این خودروها که به پیشران ه ‪ 6‬سیلندر ‪ 3‬لیتری توربو‬ ‫و گیربکس های دس�تی مجهز هستند نیرو را به چرخ های عقب‬ ‫منتقل کرده و لذت فراوانی ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت کامارو‬ ‫کام�اروی جدید ک�ه بر پای� ه شاس�ی باالنس ش�ده و معماری‬ ‫دیفرانس�یل عق�ب فوق الع�اده س�اخته ش�ده از ه�ر جنب�ه ای‬ ‫ احس�اس برانگیز اس�ت‪ .‬از م�دل پای� ه ‪ 4‬س�یلندر گرفت�ه ت�ا‬ ‫نسخه ‪ SS‬و ‪ ،ZL1‬کامارو خودرویی برای راننده است‪ .‬خودروهای‬ ‫عضالنی برای تود ه مردم ساخته شده اند و کامارو نیز همین سنت‬ ‫را ادامه داده است‪ .‬شاسی کامارو بسیار درگیر کننده و تواناست‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ‬ ‫فورد موس�تانگ محبوب نیز تاریخچه نیم قرنی از پرفورمنس‬ ‫و ل�ذت دارد‪ .‬این خ�ودرو همواره مورد احت�رام طرفداران بوده‬ ‫و ف�روش میلیونی داش�ته اس�ت‪ .‬بی�ش از ‪ 10‬میلیون دس�تگاه‬ ‫از موس�تانگ خط تولی�د را ترک کرده اند‪ .‬موس�تانگ همچنین‬ ‫پرفروش تری�ن خ�ودرو اس�پرت ‪3‬س�ال پی�ش ب�وده اس�ت‪.‬‬ ‫رانندگان می توانند نس�خه های متعددی از موستانگ را انتخاب‬ ‫کنند ک�ه از نمون ه ‪ 4‬س�یلندر اکوبوس�ت کوپ�ه و کانورتیبل تا‬ ‫مدل های ‪ 8‬س�یلندر ‪ GT‬را شامل می ش�ود‪ .‬همچنین نسخه ی‬ ‫متمرک�ز روی پیس�ت ش�لبی ‪ GT350‬موج�ود اس�ت که همه‬ ‫طرفدار ان هس�تند‪ .‬موس�تانگ ب�ه وضوح روی�ای امریکایی ها‬ ‫ در دس�ت یابی ب�ه خودروی�ی اس�پرت و عضالن�ی را نش�ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹جنسیس ‪G70‬‬ ‫جنسیس بازوی لوکس هیوندای بوده و از زمان تاسیس تاکنون‬ ‫م�وج عظیمی را به خاطر تولید محصوالت دینامیک و لوکس که‬ ‫می توانند با رقیبان تثبیت ش�د ه المانی سرش�اخ ش�وند به راه‬ ‫‹ ‹جگوار اف تایپ‬ ‫‹ ‹کیا استینگر‬ ‫اس�تینگر به اندازه ای نش�ریات خودرویی را تح�ت تاثیر قرار‬ ‫داده که عنوان خودرو س�ال ‪ 2018‬اتوگای�د را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬پلتفرم استینگر با جنسیس ‪ G70‬یکی بوده اما شاهد‬ ‫بدنه اس�پرت و شخصیت خاص هستیم‪ .‬یک خودرو دیفرانسیل‬ ‫عقب کره ای که کامال هیجان انگیز بوده دینامیک س�واری خوبی‬ ‫ه�م دارد ک�ه ان را مدیون شاس�ی متوازن‪ ،‬فرمانی پاس�خگو و‬ ‫معماری دیفرانسیل عقب است‪ .‬استینگر تجربه ای واقعا متفاوت‬ ‫بوده و از هر جنبه ای راضی کننده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزدا ‪ 5-MX‬فیس لیفت میاتا‬ ‫هی�چ فهرس�تی از خودروهای اس�پرت یا دیفرانس�یل عقب‬ ‫ب�دون حضور میات�ا کامل نخواه�د بود‪ .‬این رودس�تر کوچک و‬ ‫ویژه فرمول مخصوصی برای موفقیت داش�ته و یکی از ناب ترین‬ ‫و هیجان انگیزتری�ن خودروهای بازار اس�ت‪ .‬میاتا س�بک وزن‪،‬‬ ‫دیفرانسیل عقب و ارزان شاید خیلی جلب توجه نکند اما زمانی‬ ‫که ان را برانید به طور قطع تحت تاثیر احساس ان قرار خواهید‬ ‫گرفت‪ .‬میاتا با ش�ما ارتباط برقرار می کند و باعث می شود خنده‬ ‫بر لب حس یک ابرقهرمان را داشته باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ 718‬کیمن‪ /‬باکستر‬ ‫ای�ن خودروهای پیش�رانه وس�ط س�نگ مح�ک خودروهای‬ ‫اس�پرت جدی بوده و به حدی خوب هس�تند که می توان انها را‬ ‫یک ‪ 911‬کوچک دانست‪ .‬با فرمانی احساسی و هندلینگ جذاب‬ ‫و درگیر کننده و پرستیژی که در کمتر خودرویی یافت می شود‪،‬‬ ‫دوقلوهای ‪ 718‬از جمله خودروهای پیش�رانه وسط ارزان قیمتی‬ ‫هستند که در بازار حضور دارند‪ .‬البته فضای بار این خودروها نیز‬ ‫مناسب است‪ .‬عالوه بر صندوق قابل استفاده‪ ،‬در جلو هم فضایی‬ ‫بزرگ وج�ود دارد‪ .‬با یک بار راندن این خودروها خواهید فهمید‬ ‫که ‪ 718‬ها از خودروهای مسابقه ای گرفته شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا ‪ 86‬و سوبارو ‪BRZ‬‬ ‫این دو خودرو هم از فرمول میاتا استفاده کرده اند و دوقلوهای‬ ‫سبک وزن‪ ،‬چابک‪ ،‬اس�پرت و هیجان انگیزی هستند که در بین‬ ‫طرفداران محبوبیت زیادی دارند‪ .‬هر دو خودرو حاصل همکاری‬ ‫تویوتا و سوبارو بوده و قیمت مناسبی هم دارند‪ .‬با این دو خودرو‬ ‫می توانید ش�جاعانه وارد پیچ ها ش�وید و از احتم�ال برخورد با‬ ‫گاردریل ها ترسی به دل راه ندهید‪.‬‬ ‫منبع‪autoguide :‬‬ ‫پیشران ه موس��تانگ ‪ 429 Boss‬کالس��یک در مسابقات نسکار‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گرفته بود‪ .‬قوانین ان زمان به گونه ای بود که‬ ‫خودروس��ازان برای استفاده از پیشران ه یاد ش��ده در رقابت ها باید‬ ‫حداق��ل ‪ 500‬نمونه از ان را به مش��تریان تحوی��ل می دادند‪ .‬این‬ ‫پیش��رانه همچنین به اندازه ای بزرگ بود ک��ه فورد را مجبور کرد‬ ‫تا موس��تانگ ها را از خط تولید بیرون بکش��د و محفظه پیش��رانه‬ ‫را اصالح کند‪ .‬این پیش��رانه در کارخانه قدرت ‪ 375‬اس��ب بخاری‬ ‫داشت هرچند در ظاهر قدرت واقعی موستانگ ‪ 429 Boss‬بیشتر‬ ‫از این ارقام بوده است‪.‬‬ ‫ش��رکت ‪ Classic Recreations‬در م��اه اوری��ل اعالم کرد‬ ‫که لیس��انس ادامه تولید خودروهای موستانگ ‪ 302 Boss‬مدل‬ ‫‪ ،1970-1969‬موس��تانگ ‪ 429 Boss‬م��دل ‪ 1970-1969‬و‬ ‫موس��تانگ ماک ‪ 1‬م��دل ‪ 1970-1969‬را از ف��ورد دریافت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مالک این کمپانی می گوی��د‪ 429 Boss :‬یکی از جذاب ترین و‬ ‫کمیاب ترین مدل های تاریخ موس��تانگ است اما به اندازه ای ارزش‬ ‫پیدا کرده که بیشتر مالکان انها را نمی رانند؛ اما خودرو ما به مردم‬ ‫این شانس را می دهد که صاحب یک خودرو نادری شوند که قابل‬ ‫راندن بوده و دارای شاس��ی و پیش��رانه ای مدرن اس��ت که باعث‬ ‫می شود راندن ان اسان تر از نسخ ه کالسیک باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫لندروور دیفندر با قلب اهنین شورولت کوروت‬ ‫چند وقتی از زمان انتشار خبرهایی درباره ایست کوست دیفندر‬ ‫می گذرد‪ .‬در واقع این کمپانی نام خود را در چند وقت اخیر تغییر‬ ‫داده اس��ت‪ .‬هویت جدید این شرکت هم اکنون با ‪ E.C.D‬اتوموتیو‬ ‫دیزاین ش��ناخته می شود‪ .‬خوش��بختانه به نظر می رسد پروژه های‬ ‫لندروور دیفندر خاص این شرکت فوق العاده تر از همیشه در جریان‬ ‫ب��وده و جدیدترین محصول این ش��رکت نیز اخیرا ً رونمایی ش��ده‬ ‫است‪ .‬این خودرو که پروجکت اوولوشن نامیده می شود نشان دهنده ‬ ‫طراحی خاص دیفندر و همچنین پیش��رفت خود کمپانی است‪ .‬در‬ ‫اغاز باید گفت این دیفندر ظاهر بسیار با ابهت و گیرایی دارد‪ .‬بدنه ‬ ‫‪ D110‬پذیرای کیت بدن ه پهن کان شده تا به این ترتیب رینگ های‬ ‫بزرگ ‪ 20‬اینچی و الس��تیک های افرودر نابی به خوبی در زیر ان‬ ‫ج��ای بگیرند‪ .‬اگرچه چنی��ن کیت هایی معموالً ب��رای خودنمایی‬ ‫س��اخته می ش��وند اما این یکی دارای رنگ هماهنگ برای ترکیب‬ ‫بهتر با بدنه اس��ت‪ .‬خب صحبت از رنگ ش��د و باید گفت پوش��ش‬ ‫مشکی در جای جای بدنه از رینگ ها گرفته تا ریل سقف ها به چشم‬ ‫می خورد‪ .‬اگر ش��ما این شاس��ی بلند را در فضایی تاریک مش��اهده‬ ‫کنید ش��اید در نگاه اول از هیبت ان بترس��ید‪ .‬البته کابین خودرو‬ ‫برخالف ظاهر‪ ،‬کام ً‬ ‫ال تجمالتی و لوکس است‪ .‬هنوز هم شاهد چرم‬ ‫تیر ه زیادی هس��تیم اما ترکیب مناسبی با رنگ قهوه ای ایجاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این دیفندر س��نتی دارای فناوری های مدرن زیادی بوده و‬ ‫از جمل ه انها می توان به سیس��تم اطالعات س��رگرمی در داشبورد‪،‬‬ ‫شارژ بی سیم گوشی های هوشمند و سیستم صوتی ‪ JL‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫پروژه های قبلی ایست کوس��ت دیفندر قطعاً ظاهر خوبی دارند اما‬ ‫این یک��ی واقعاً جلب توجه می کند‪ .‬اما انقالب اصلی زیر کاپوت رخ‬ ‫داده است‪ .‬پیش��رانه های ‪ LS‬جنرال موتورز برای اولین بار نیستند‬ ‫که در دیفندر بکار رفته اند اما پروجکت اوولوشن یک پله فراتر رفته‬ ‫و دارای پیشرانه ‪ 8‬سیلندر ‪ LS3‬با قدرت ‪ 430‬اسب بخار است‪ .‬این‬ ‫پیشرانه مستقیماً از شورولت کوروت گرفته شده است‪ .‬این پیشرانه‬ ‫به سیس��تم اگزوز بورال متصل شده تا این اطمینان حاصل شود که‬ ‫ظاهر دیفندر خاص ما با صدای ان هماهنگی دارد‪.‬‬ ‫‪ 28‬مهر ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 20‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪115/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪57/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪91/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪305/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪298/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪199/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪33/500/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪107/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪43/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪69/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪135/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪203/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪117/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪124/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪590/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪370/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪515/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪670/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪175/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪375/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪560/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪530/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪570/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪700/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪370/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪680/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/080/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/070/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 28‬مهر ‪ 10 1397‬صفر ‪ 20 1440‬اکتبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪37‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫طراحی پلتفرم برای خودروساز شدن‬ ‫امیرحس�ن کاکای�ی‪ /‬عض�و هیات علمی دانش�کده مهندس�ی خودرو‬ ‫دانشگاه علم و صنعت ایران‪ :‬یکی از ملزومات طراحی و توسعه پلتفرم در کشور‪،‬‬ ‫همکاری مش��ترک خودروسازان و یکی از مهم ترین موانع بر سر راه تحقیق و توسعه‬ ‫کمبودها در موضوع حق مالکیت معنوی اس��ت‪ .‬درباره توس��عه پلتفرم های داخلی‬ ‫باید گفت این کار ش��روع ش��ده و در دو س��ال گذشته دو خودروس��از اصلی و بزرگ‬ ‫کش��ور کارهای خوبی در این زمینه انجام داده اند‪ .‬واقعیت این است که اگر قرار است‬ ‫خودروس��از باش��یم باید طراحی پلتفرم انجام شود‪ .‬اما پرسش اصلی چگونگی انجام‬ ‫این کار اس��ت‪ .‬در اینجا بحث و اختالف نظر بین اف��راد مختلف وجود دارد‪ .‬کاری که‬ ‫در کشور شده این است که درحال حاضر هر شرکت خودروساز به صورت جداگانه و‬ ‫مستقل مشغول انجام این کار است‪ ،‬یعنی ایران خودرو جداگانه و سایپا نیز جداگانه‬ ‫کارهایی را در این زمینه پیش برده اند اما واقعیت این اس��ت که انچه در دنیا در ‪۳۰‬‬ ‫س��ال گذش��ته رخ داده بر عکس جریان کش��ور ما در این زمینه بوده اس��ت‪ .‬دنیا به‬ ‫سمت ادغام شرکت ها رفته و اگر زمانی در گذشته صدها خودروسازی در دنیا وجود‬ ‫داش��ت اکنون تعداد انها به حدود ‪ ۱۰‬خودروساز اصلی رسیده که برندهای مختلف‬ ‫را نیز در بر دارند‪ .‬برای مثال‪ ،‬هیوندای ش��رکتی به نام کیا را نیز در بر دارد و ضمن انکه‬ ‫برندهای خود را حفظ کرده در حقیقت یک ش��رکت اس��ت‪ .‬یا برای نمونه‪ ،‬ش��رکت ‬ ‫میتسوبیشی عمده موتورهای خودروهای چین را تامین می کند‪ .‬شرکتی مثل پژو با‬ ‫شرکتی مثل تویوتا و ب ام و همکاری مشترک دار د و گاه شباهت های بسیار زیادی در‬ ‫بعضی از قطعات دارند یا موتور مش��ترک تولید می کنند‪ .‬برای ادامه حیات در دنیای‬ ‫امروز باید روی تحقیق و توسعه سرمایه گذاری شود‪ .‬اما تحقیق و توسعه گران قیمت‬ ‫و پرهزینه اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬شرکت ها برای سرش��کن کردن هزینه تحقیق و توسعه‪،‬‬ ‫همکاری های مش��ترک می کنند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬در دنیای صنعتی شرکت ها حتی‬ ‫در کشورهایی که از نظر ما خیلی پولدار و ثروتمند هستند به این شیوه کار می کنند‪.‬‬ ‫نمونه ساده کیا و دوو است که در چند سال گذشته ورشکست شدند یعنی نتوانستند‬ ‫از عه��ده هزینه ها برایند‪ .‬حال در کش��وری مثل ایران با حداکث��ر دو میلیون تولید‬ ‫س��االنه و در حالی که باالترین تیراژ مربوط به خودرو پراید با تیراژ س��االنه ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه است هر خودرویی که طراحی شود تیراژی به سختی تا ‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬خودروهای جدیدی که وارد بازار می شوند در جایی مثل‬ ‫ایران در نهایت ‪ ۱۰۰ ،‬هزار دستگاه تولید ساالنه خواهند داشت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!