هفته نامه روزگار خودرو شماره 38 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 38

هفته نامه روزگار خودرو شماره 38

هفته نامه روزگار خودرو شماره 38

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫پیشنهاد اصالح نرخ‬ ‫خودرو به ستاد‬ ‫تنظیم بازار رفت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫مدیریت‬ ‫فراموش نشدنی‬ ‫دکترپروفسورها‬ ‫‪2‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫تجربه ‪ 5‬دهه پیشکسوتان به خاک نشست‬ ‫‪7‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولید الستیک در کشور ‪10‬درصد افزایش یافت‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تایر از افزای��ش ‪10‬درصدی تولید در‬ ‫‪6‬ماه نخس��ت امس��ال خبرداد و گفت‪ :‬در بخش تایرهای سنگین‬ ‫ستاد تنظیم بازار نظارت جدی داشته و متقاضیان باید حواله های‬ ‫خود را از وزارت راه و شهرسازی دریافت کنند؛ در غیر این صورت‬ ‫امکان خرید الستیک ندارند‪.‬‬ ‫مصطفی تنها ‪ ،‬ضمن بیان این نکته به ش��اتا اظهارکرد‪ :‬در تولید‬ ‫الس��تیک کش��ور نه تنها با کاهش روبه رو نبوده ای��م‪ ،‬بلکه در این‬ ‫زمینه افزایش تولید هم داشته ایم و این روند افزایشی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی در همین زمینه با اش��اره به افزایش تولید با وجود مشکالت‬ ‫اقتصادی و نوس��ان های ارزی در کش��ور افزود‪ :‬ب��ا اینکه در مرداد‬ ‫به دلیل مشکالت ارزی پیش امده برای تامین مواد اولیه یک شوک‬ ‫در تولید الستیک به وجود امد و با وجود همه مشکالت برای تامین‬ ‫م��واد اولیه و ارز باز هم به افزایش تولید در این مدت رس��یده ایم‪.‬‬ ‫تنها در ادامه از اجرای طرح های توس��عه تولید الستیک در اینده‬ ‫نزدیک خبرداد و گفت‪ :‬پس از اجرای این طرح ها تولید الس��تیک‬ ‫چن��د برابر ش��ده و به طور قطع بیش از ‪30‬درص��د افزایش خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬س��خنگوی انجمن تایر همچنین درباره عرضه الس��تیک‬ ‫به تعاونی ه��ا توضیح داد‪ :‬کارخانه ها موظف نیس��تند به تعاونی ها‬ ‫الس��تیک عرضه کنند و س��ازکار عرضه الس��تیک پیش از این در‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مدیریت فراموش نشدنی دکترپروفسورها‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫خواننده ای عزیز یک قصه همراه با تفسیری بر ان را از اقایی به نام امیرعباس‬ ‫زینت بخش برای من فرستاده که نمی شناسم‪ ،‬اما یادداشت خوبی است و من با‬ ‫کمی دخل و تصرف ان را تقدیم شما می کنم‪:‬‬ ‫«یک دکتر پروفس��ور که زمان زیادی را روی مطالع��ه ایین «چایی» ژاپنی‬ ‫صرف کرده بود‪ ،‬درباره پیرمردی ش��نید که استاد ایین «چایی» یا «چادو» یا‬ ‫«س��ادو» است‪ .‬تشریفات چایی ژاپنی معروف به «راه چایی» یکی از ایین های‬ ‫فرهنگی مردم ژاپن اس��ت که در ان چای س��بز با اصولی خاص از «ماتچا» یا‬ ‫پودر چای سبز تهیه و ارائه می شود‪.‬‬ ‫او تصمیم گرفت به ژاپن سفر و متخصص چایی را مالقات کند؛ سرانجام استاد‬ ‫چای��ی را در یک خانه کوچک در حومه توکیو پیدا کرد و نشس��ت تا با همدیگر‬ ‫چایی بخورند‪ .‬دکتر پروفسور فوری شروع کرد به صحبت از ایین چایی‪ ،‬مطالعات‬ ‫خود و همه چیزهایی که درباره چایی یاد گرفته بود و اینکه چقدر مشتاق است‬ ‫ک��ه اموخته های خود را با پیرمرد به اش��تراک بگ��ذارد‪ .‬پیرمرد که هیچ حرفی‬ ‫نمی زد شروع کرد به ریختن چایی در فنجان اقای دکتر پروفسور!‬ ‫درحالی که پروفسور صحبت می کرد‪ ،‬پیرمرد همین طور به ریختن چایی ادامه‬ ‫داد‪ .‬فنجان تا لب پر از چایی شد و پیرمرد همچنان به ریختن چایی ادامه داد تا‬ ‫اینکه از فنجان سر رفت و بیرون ریخت و روانه کف اتاق شد!‬ ‫پروفسور که در این مدت حرف می زد و چای ریختن را تماشا می کرد‪ ،‬فریاد‬ ‫زد‪ :‬بس کن! ش��ما دیگر نمی توانی بیش��تر از این در فنجان‪ ،‬چایی بریزی؛ این‬ ‫فنجان مدتی است که پر شده!‬ ‫پیرمرد گفت من فقط داشتم تمرین و تالش می کردم ببینم ایا می شود من‬ ‫اموخته هایم را به ذهنی که پر است و فکر می کند زیاد می داند‪ ،‬منتقل کنم؟‬ ‫نویسنده عزیز از این حکایت دو درس گرفته است‪:‬‬ ‫نخست انکه‪ ،‬امروز همه ما مردم با دکترپروفسورهای پرسخن و همه چیزدانی‬ ‫به نام رس��انه های اجتماعی‪ ،‬کانال ها و گروه های بسیار در تلفن همراه و به طبع‬ ‫افراد فراوان حراف در دور و برمان سروکار داریم که گفتار و نوشتار انها در ذهن‬ ‫و زندگ��ی ما طنین می اندازد‪ .‬انها بعضی وقت ها از چیزهایی س��خن می گویند‬ ‫که ما یا ان را می دانیم‪ ،‬یا دانس��تن انها نه تنها هیچ گرهی از مش��کالت ما باز‬ ‫نمی کند‪ ،‬بلکه ذهن و زندگی ما را فلج هم می کند و در مقابل کمتر حرف های‬ ‫حس��ابی و گره گش��ا می گویند و هرچه هم می خواهیم از این افراد و گروه ها و‬ ‫رسانه های اجتماعی فاصله بگیریم امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬هر کس کاری را خوب بلد و در ان زمینه باتجربه باشد‪ ،‬کمتر می گوید‬ ‫و بیش��تر سروصداها از افراد خام و ندانستن هاست! مسابقه ای وجود دارد به نام‬ ‫ارائه و دفاع پایان نامه در ‪ 3‬دقیقه که پژوهش��گر باید ظرف این مدت کوتاه به‬ ‫افرادی که خارج از تخصص و زمینه پژوهش��ی او هس��تند خیلی روان و شفاف‬ ‫بگوید در این چندصد صفحه چه کرده و به چه رس��یده است! حاال چه کسانی‬ ‫از این مسابقه سرافراز بیرون می ایند اهلل واعلم‪.‬‬ ‫اینشتین می گفت‪« :‬شما واقعا چیزی را نفهمیده اید؛ مگر اینکه بتوانید ان را‬ ‫برای مادربزرگ تان ش��رح بدهید» و خودش وقتی خواست نظریه نسبیتش را‬ ‫(برای مادربزرگش) س��اده و مختصر شرح بدهد گفت‪« :‬وقتی مردی با دختری‬ ‫زیبا برای یک س��اعت می نش��یند‪ ،‬این زمان برای او مانند یک دقیقه است! اما‬ ‫اجازه بدهید همین مرد روی یک اجاق داغ برای یک دقیقه بنش��یند؛ برای او‬ ‫این زمان بیش از یک ساعت خواهد بود!»‬ ‫دوس��ت ما نتیجه نهایی گرفته که دولت و مل��ت غیور ما باید عادت کند به‬ ‫کم گویی‪ ،‬مختصرگویی‪ ،‬ساده گویی و تالش کنیم که کمتر حرف بزنیم و بیشتر‬ ‫عمل کنیم و به قول یک فیلسوف فرنگی «صدای حرف زدن کارهای تان انقدر‬ ‫بلند است که تعریف هایی که از ان می کنید را نمی توانیم بشنویم!» یا نصیحت‬ ‫شیخ عطار خودمان را با گوش دل بخوانیم‪:‬‬ ‫کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی‬ ‫چیزی که نپرسند تو خود پیش مگوی‬ ‫دادند دو گوش و یک زبان ز اغاز‬ ‫یعنی دو بشنو و یکی بیش مگوی‬ ‫به قول همان دوست‪ ،‬خوشبختی محصول یک ذهن ارام است و برای ارامش‬ ‫ذهنی در رویارویی با طنین افکار و سخنان پرهیاهو باید به حرف های خیلی از‬ ‫این دکتر پروفسورها گوش نداد و از محضرشان مرخص شد!‬ ‫به راس��تی این دکترپروفس��ورها در دنیای واقعی و مجازی چرا دست از سر‬ ‫ما برنمی دارند؟ سیاست ش��ان را دیدیم‪ ،‬هیاهوی ش��ان را شنیدیم‪ ،‬اقتصادشان‬ ‫را لمس کردیم‪ ،‬حمایت ش��ان را حس کردیم‪ ،‬س��فره مان چرب و چیلی ش��د‪،‬‬ ‫وضعیت ارز و دالر و سکه بهبود یافت‪ ،‬اب و برق و گاز و تلفن و بنزین و ماشین‬ ‫و وسایل خانه و مسکن و زمین و دارو و هزار درد بی درمان ارزان شد‪ ،‬تورم صفر‬ ‫ش��د‪ ،‬ریال با دالر برابر شد‪ ،‬شادی همه وجودمان را گرفت‪ ،‬از رقص و پایکوبی‬ ‫و خوردن و خوابیدن و ول گش��تن خسته شدیم‪ ،‬لطفا اقایان دکتر پروفسور‪ ،‬از‬ ‫طال گشتن پشیمان شده ایم‪ ،‬ما را مس کنید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قیمت خودرو باز هم کاهش می یابد‬ ‫کارشناس��ان صنعت خودرو از ارزان شدن خودرو خبر می دهند اما همچنان در این‬ ‫زمینه اخبار ضد و نقیضی از کانال های غیررسمی منتشر می شود که مردم را به خرید‬ ‫خودرو ترغیب می کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬همان طور که کارشناسان اقتصاد بازار و صنعت‬ ‫خودرو پیش بینی کرده بودند‪ ،‬اختالف قیمت فروش خودرو در بازار با فروش رس��می‬ ‫کارخانه زیاد دوام نیاورد و مکانیس��م بازار به سمت تعادل قیمت پیش رفت‪ .‬این روند‬ ‫کاهش قیمت که از دو هفته پایانی مهر شروع شده بود‪ ،‬در روزهای اغازین دومین ماه‬ ‫پایی��ز همچنان ادامه دارد‪ ،‬به طوری که قیمت برخی خودروهای پر متقاضی از ‪ 2.5‬تا‬ ‫‪۴‬میلیون تومان کاهش را تجربه کرده است‪ .‬چندی پیش و همزمان با کاهش پلکانی‬ ‫قیمت خودرو‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران از‬ ‫احتمال کاهش بیش��تر قیمت خودروها خبر داد‪ .‬سعید موتمنی پیش بینی کرده بود‬ ‫در صورت به ثبات رسیدن نرخ ارز در بازار ازاد‪ ،‬بسیاری از کسانی که پیش از این اقدام‬ ‫به خرید و نگهداری خودرو با هدف افزایش قیمت ها کرده اند‪ ،‬فروش��نده می شوند‪ ،‬در‬ ‫نتیج��ه با افزایش عرضه در بازار‪ ،‬قیمت ها کاهش خواه��د یافت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در این‬ ‫ش��رایط سوداگران و سفته بازان از نوس��ان های صعودی نرخ ارز ناامید خواهند شد و‬ ‫دیگر انگیزه ای برای نگهداری خودرو با هدف افزایش نرخ ارز و کس��ب س��ود نخواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬برای جلوگیری از بلوکه شدن نقدینگی خود نسبت به فروش خودروها اقدام‬ ‫کرده و این موضوع اثر مثبتی بر بازار خودرو و افت قیمت ها خواهد داشت‪.‬‬ ‫ستاد تنظیم بازار مشخص شده است و براساس ان عمل می شود‪.‬‬ ‫تنه��ا در ادامه افزایش قیمت از س��وی کارخانه های تایر را رد کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬کارخانه ها براس��اس قیمت مصوب و قانونی تعیین ش��ده‬ ‫الستیک را عرضه می کنند و افزایش قیمت ازسوی انها نیست‪ .‬در‬ ‫واقع تمام نمایندگی ها برای فروش خود تعهد داده اند به نحوی که‬ ‫اگر نمایندگی ها غیر از قیمت دولتی تایری بفروشند با انها برخورد‬ ‫و حتی پروانه فعالیت انها لغو خواهد شد‪ .‬گفتنی است چند ماهی‬ ‫اس��ت که وضعیت بازار لوازم یدکی خودروهای سنگین به ویژه در‬ ‫زمینه تامین الس��تیک ها با مش��کل روبه رو شده است که مدیران‬ ‫مربوط در حال توزیع الستیک و رفع مشکل هستند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫پیشنهاد اصالح نرخ خودرو به ستاد تنظیم بازار رفت‬ ‫رئیس س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران با بیان‬ ‫اینکه قیمت های فعلی خودروس��ازان را دچار مشکل کرده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان‬ ‫پیش��نهاد اصالحیه قیمت ها را ارائه داده و ستاد تنظیم بازار‬ ‫باید در این زمینه تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش صدا و س��یما‪ ،‬منصور معظمی‪ ،‬مع��اون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬امروز به دلیل تغییرات در نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬به طور قطع نرخ تمام ش��ده خودروسازان بسیار افزایش‬ ‫پیدا کرده و خودروس��ازان درخواس��ت ج��دی برای اصالح‬ ‫ت محصوالت خود دارند‪.‬‬ ‫قیم ‬ ‫رئیس س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو)‬ ‫افزود‪ :‬نکته مهم تر این است که خودروسازان ما قراردادهایی‬ ‫با قطعه س��ازان دارند که ای��ن قراردادها بر مبن��ای نرخ ارز‬ ‫‪۳۲۰۰‬تومان و ‪۳۸۰۰‬تومان است اما امروز با افزایش ‪۳‬برابری‬ ‫نرخ ارز در س��امانه نیما اگر نرخ قطعه س��ازان اصالح نش��ود‬ ‫بسیاری از انها دچار گرفتاری و مشکالت جدی می شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬م��ا پیش��نهاد تعیی��ن ن��رخ تمام ش��ده را به‬ ‫رئیس جمهوری ارائه دادیم و در شورای هماهنگی اقتصادی‬ ‫سران قوا مطرح و اجازه داده شد نرخ براساس انچه سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان تعیین و س��تاد‬ ‫تنظیم بازار ان را تصویب می کند‪ ،‬اجرایی شود‪.‬‬ ‫معظمی با تاکید بر اینکه خودروس��ازان نمی توانند و حق‬ ‫ندارند که قیمت ها را خودسرانه افزایش دهند‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متعهد شده از نظر میزان تولید‪ ،‬نیاز‬ ‫بازار داخل را تامین کند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد به طور‬ ‫قط��ع می توانیم با تولیدات داخلی نیاز بازار را تا پایان س��ال‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪ :‬س��ازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان پیش��نهاد خود را‬ ‫برای اصالح نرخ خودروها داده اس��ت و منتظر تصمیم گیری‬ ‫ستاد تنظیم بازار هستیم‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو افزود‪ :‬زمان اعالم اصالح قیمت ها‬ ‫بستگی به س��تاد تنظیم بازار دارد که پس از اعالم می تواند‬ ‫اجرایی ش��ود و ت��ا قبل از ان خودروس��ازان باید براس��اس‬ ‫قیمت ه��ای قبلی عمل کنند‪ .‬اگرچه قیمت های فعلی به طور‬ ‫قطع خودروسازان را دچار مشکل جدی می کند‪.‬‬ ‫معظمی با بیان اینکه اگر اصالح قیمت ها اعالم شود برای‬ ‫نیمه دوم امس��ال خواهد بود‪ ،‬اف��زود‪ :‬قانون این اختیار را به‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده و این‬ ‫سازمان نیز نشس��ت های گوناگونی را با خودروسازان داشته‬ ‫اس��ت و پیشنهادی را مطرح کرده اند تا مراجع ذی ربط ان را‬ ‫تصویب و ابالغ کنند‪.‬‬ ‫همچنین در اطالعیه ای که ازس��وی س��ازمان ایدرو اعالم‬ ‫شده خودروسازان حق افزایش خودسرانه قیمت ها را ندارند‪.‬‬ ‫در این اطالعیه امده‪« :‬با توجه به اینکه برخی برداش��ت های‬ ‫غیرواقعی مبنی بر گران ش��دن خودرو از گفت وگوی معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شده به اطالع می رساند‪،‬‬ ‫چنانچه در این گفت وگو به صراحت بیان شده‪ ،‬خودروسازان‬ ‫مجوز و حق افزایش قیم��ت را ندارند» به گزارش ایدرونیوز‪،‬‬ ‫بدیهی است ارائه پیشنهاد اصالح قیمت ازسوی خودروسازان‬ ‫به مراجع ذی ربط مانند س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان یا ستاد تنظیم بازار؛ به مفهوم پذیرش قطعی‬ ‫ان درخواست نخواهد بود و ارائه پیشنهاد و تقاضای بررسی‬ ‫کارشناس��ی ازسوی بسیاری از صنوف تولیدی به این مراجع‬ ‫به طور مس��تمر انجام می ش��ود و منحصرب��ه صنعت خودرو‬ ‫نیست‪ .‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع(ایدرو)‪ ،‬چنانچه در‬ ‫گفت وگوهای اخیر رییس سازمان مکرر تصریح شده‪ ،‬معتقد‬ ‫واگذاری سهام شرکت های زیرمجموعه ایران خودرو‬ ‫مناب��ع حاص��ل از واگ��ذاری س��هام‬ ‫ش��رکت های زیرمجموع��ه ایران خودرو‬ ‫و ام�لاک م��ازاد ان‪ ،‬ص��رف تامی��ن‬ ‫نقدینگ��ی ب��رای س��رمایه در گ��ردش‬ ‫تولید محصوالت‪ ،‬بازپرداخت تسهیالت‬ ‫دریافت��ی و کاه��ش هزینه ه��ای مالی‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری ب��رای ارتق��ا و تولی��د‬ ‫محص��والت جدی��د و در نتیجه افزایش‬ ‫سوداوری شرکت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬از سال‪ ۹۲‬تا نیمه‬ ‫نخس��ت امسال با توجه به بازاریابی های‬ ‫انج��ام ش��ده‪ ،‬س��هام تعداد ‪۸‬ش��رکت‬ ‫زیرمجموع��ه گ��روه به ع�لاوه بخش��ی‬ ‫از س��هام ش��رکت های بورس��ی گروه‪،‬‬ ‫درمجم��وع به مبل��غ ‪۱۰ . ۰۵۷‬میلیارد‬ ‫ریال واگذار شده است‪.‬‬ ‫اف��زون بر این از س��ال‪ ۱۳۹۴‬تاکنون‬ ‫ب��ا شناس��ایی ام�لاک مازاد در س��طح‬ ‫ش��رکت های گروه و ارزیابی انها ازسوی‬ ‫کارشناسان رسمی دادگستری‪ ،‬تعدادی‬ ‫از امالک مازاد به مبلغ ‪۴ . ۴۶۱‬میلیارد‬ ‫ری��ال از طریق مزایده عموم��ی واگذار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین برای سال مالی ‪ ۹۷‬تعدادی‬ ‫از شرکت های زیرمجموعه و سهام مازاد‬ ‫‪۵۱‬درصد ش��رکت های بورس��ی گروه و‬ ‫تع��دادی از امالک مازاد گروه در برنامه‬ ‫واگذاری قرار گرفته که از ابتدای س��ال‬ ‫تا کنون‪ ،‬بخش��ی از س��هام شرکت های‬ ‫زیرمجموعه به مبلغ ‪۴۵۷‬میلیارد ریال‬ ‫و امالک م��ازاد به مبل��غ ‪۲۳۸‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬درمجموع مبلغ ‪۶۹۵‬میلیارد ریال‬ ‫واگذار ش��ده است‪ .‬در راستای مصوبات‬ ‫مجامع عمومی س��هامداران و مصوبات‬ ‫هیات مدی��ره ش��رکت ایران خ��ودرو‪،‬‬ ‫به منظ��ور اص�لاح س��اختار بهین��ه‬ ‫اقتصادی گروه و پرتفوی (س��بد سهام)‬ ‫س��رمایه گذاری ها‪ ،‬تامی��ن نقدینگ��ی‪،‬‬ ‫بازپرداخت تسهیالت دریافتی و کاهش‬ ‫هزینه ه��ای مالی‪ ،‬تبدی��ل دارایی های‬ ‫راک��د و غیرمولد به مولد‪ ،‬کس��ب بازده‬ ‫مطلوب تر از دارایی ها‪ ،‬کاهش هزینه ها‪،‬‬ ‫ارتق��ای ت��وان رقابت��ی گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو و افزای��ش س��وداوری‪،‬‬ ‫برنام��ه واگذاری س��هام و امالک مازاد‬ ‫ش��رکت های زیرمجموع��ه گ��روه در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفته است‪ .‬بر همین‬ ‫اساس‪ ،‬ش��رکت های زیرمجموعه گروه‬ ‫صنعت��ی ایران خ��ودرو از منظ��ر میزان‬ ‫اهمی��ت در زنجی��ره تامین و س��اختار‬ ‫بهین��ه اقتص��ادی گروه‪ ،‬مورد بررس��ی‬ ‫قرار گرفته و به شرکت های استراتژیک‬ ‫(غیرقابل واگ��ذاری) و غیراس��تراتژیک‬ ‫(قابل واگذاری) طبقه بندی ش��ده است‪.‬‬ ‫شرکت های قابل واگذاری نیز در ‪۳‬بخش‬ ‫شرکت های با بازدهی مطلوب‪ ،‬کم بازده‬ ‫و زیان ده مورد تفکیک و رتبه بندی شده‬ ‫و فرصت ه��ا و تهدیده��ای واگذاری هر‬ ‫شرکت مورد بررس��ی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پ��س از دریاف��ت مصوب��ه هیات مدیره‬ ‫ش��رکت ایران خودرو‪ ،‬اقدام��ات مربوط‬ ‫ب��ه قیمت گ��ذاری س��هام و دارایی های‬ ‫شرکت های بورس��ی و غیربورسی قابل‬ ‫واگذاری‪ ،‬ازس��وی کارشناس��ان رسمی‬ ‫دادگستری انجام شده است‪.‬‬ ‫تسهیل واردات الستیک‬ ‫گمرک ایران موضوع لغو الزام اجرای فرایندهای س��امانه ای‬ ‫کد شناس��ه و پیگیری کاال و مس��تثنا ش��دن اصالح س��امانه‬ ‫ثبت سفارش برای انواع الستیک را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬عل��ی معقولی‪ ،‬مدیرکل مرک��ز واردات و‬ ‫امور مناطق ازاد و ویژه در بخش��نامه ای به تمامی گمرکات‬ ‫اجرایی موضوع تس��هیالت جدید برای واردات الستیک در‬ ‫قالب لغو الزام اجرای فرایندهای س��امانه ای کد شناس��ه و‬ ‫پیگیری کاال و مس��تثنا شدن اصالح س��امانه ثبت سفارش‬ ‫ب��رای انواع الس��تیک را ابالغ کرد‪ .‬در این بخش��نامه امده‬ ‫است‪ :‬پیرو بخش��نامه ردیف ‪ ۲۲۲‬امسال به پیوست شماره‬ ‫‪ ۶۰ /۱۷۳۳۳۴‬م��ورخ ‪ ۹۷/۷/۲‬دفت��ر مق��ررات ص��ادرات‬ ‫و واردات س��ازمان توس��عه تج��ارت منضم به نامه ش��ماره‬ ‫‪ ۶۰/ ۱۶۲۷۹۲‬م��ورخ ‪ ۹۷/۶/۱۹‬وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت درباره تامین حداکثری الس��تیک مورد نیاز ناوگان‬ ‫حمل ونقل بار و مس��افر درون شهری و برون شهری به انواع‬ ‫الستیک سنگین و نیمه سنگین و ارائه تسهیل هرچه بیشتر‬ ‫در تامین انواع الس��تیک از جمله ثبت سفارش‪ ،‬تامین ارز و‬ ‫ترخیص تایر ارسال می شود‪.‬‬ ‫اس��ت قیمت های فعلی بازار ازاد خودرو غیرواقعی‪ ،‬کاذب و‬ ‫ناش��ی از التهاب های روانی چند ماه گذشته است و ضرورت‬ ‫دارد قیمت ها تا س��طح منطقی شدن برای مصرف کنندگان‬ ‫کاهش یابد‪ .‬بدیهی است این سازمان تمام توان خود را برای‬ ‫جلوگیری از س��وداگری و التهاب افرین��ی به منظور افزایش‬ ‫کاذب قیمت خودرو در بازار ازاد به کار خواهد بست‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت افزایش نهاده ه��ای تولید در بخش صنعت‬ ‫ش��امل م��واد اولیه داخلی و خارجی س��بب ش��ده تا قیمت‬ ‫محصوالت نهایی افزایش چش��مگیری داش��ته باش��د‪ .‬این‬ ‫در حال��ی اس��ت که در صنع��ت خودرو قیم��ت محصوالت‬ ‫ازس��وی ش��ورای رقابت تعیین و اعالم می ش��ود و این نهاد‬ ‫با بررسی هایی که داش��ته‪ ،‬افزایش قیمت ها را الزم ندانسته‬ ‫است‪ .‬پیش تر رضا شیوا‪ ،‬رییس ش��ورای رقابت عنوان کرده‬ ‫بود خودروس��ازان معتقد به افزای��ش قیمت مواد اولیه مانند‬ ‫فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬شیش��ه و س��ایر مواد مصرفی این صنعت‬ ‫هس��تند که به دلیل روش��ن نبودن موضوع های مطرح شده‬ ‫افزایش قیمت��ی در خودروها اتفاق نخواه��د افتاد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫نشست های گوناگونی با خودروس��ازان برگزار شد که هدف‬ ‫از این نشس��ت ها تقاضای خودروسازان برای افزایش قیمت‬ ‫محصوالت بوده اس��ت‪ .‬این موضوع هن��وز در حال پیگیری‬ ‫اس��ت و اخرین مصوبه ای که ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اعالم ش��ده تعیین قیمت خودروها از سوی شورای‬ ‫رقابت و تایید ان ازس��وی س��تاد تنظیم بازار اس��ت‪ .‬به این‬ ‫ترتیب در صورتی که قیمت های پیش��نهادی شورای رقابت‬ ‫به تایید س��تاد تنظیم بازار برس��د قیمت نهایی بوده و اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی طرح «با تو تا حرم»‬ ‫همزمان با نزدیک ش��دن ایام اربعین‬ ‫حس��ینی(ع) و س��فر معنوی هموطنان‬ ‫ب��ه عتبات عالی��ات‪ ،‬عملی��ات اجرای��ی‬ ‫طرح«باتو تا حرم» شرکت خدمات پس‬ ‫از فروش ایران خودرو‪ ،‬با ارسال قطعات و‬ ‫لوازم یدکی به نمایندگی های شهرهای‬ ‫ ‍‬ ‫مرزی منتهی به کشور عراق‪ ،‬اغاز شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫بی��ش از ‪۳‬م��اه اس��ت ک��ه در ح��ال‬ ‫ت��دارک مقدمات طرح«با ت��و تا حرم»‬ ‫ب��وده و درباره س��فارش گذاری‪ ،‬تامین‪،‬‬ ‫بسته بندی و ارسال قطعات و تجهیزات‬ ‫الزم به نمایندگی های ش��هرهای مرزی‬ ‫منتهی به کشور عراق اقدام های الزم را‬ ‫به انجام رسانده است‪.‬‬ ‫ن اجرا‬ ‫در ای��ن طرح که از ‪2‬ت��ا ‪11‬ابا ‬ ‫می ش��ود‪ ،‬بیش از ‪۴۱۰‬ح��وزه خدماتی‬ ‫ش��امل نمایندگی ه��ا‪ ،‬فروش��گاه ها‪،‬‬ ‫اکیپ ه��ای امداد و تعمی��رگاه صحرایی‬ ‫با در اختیار داش��تن امکانات مناس��ب‬ ‫برای ارائه خدم��ات به هموطنانی که با‬ ‫خودرو شخصی به سمت مرزها حرکت‬ ‫می کنند‪ ،‬اماده خدمت رسانی هستند‪.‬‬ ‫در همین زمینه س��یدرضا حس��ینی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ایساکو‪ ،‬همزمان با تعطیالت‬ ‫تابس��تانی ش��رکت های خودروس��از‪ ،‬با‬ ‫حضور در مناطق مرزی بر اماده س��ازی‬ ‫تعمیرگاه های صحرایی و ملزومات ارائه‬ ‫خدمات ب��ه زائران کربالی معال‪ ،‬نظارت‬ ‫به عم��ل اورد و توصیه های الزم را ارائه‬ ‫ک��رد‪ .‬همچنین برای اگاهی بخش��ی به‬ ‫هموطنان و تس��هیل در سفر به سمت‬ ‫مرزها با خ��ودرو ش��خصی‪ ،‬برنامه های‬ ‫اموزش��ی و کلیپ های متنوع تلویزیونی‬ ‫ازس��وی ایس��اکو‪ ،‬در این ای��ام تهیه و‬ ‫تدوی��ن ش��ده که ب��ه م��رور از طریق‬ ‫شبکه های سیما و ش��بکه های مجازی‪،‬‬ ‫پخش خواهد شد و در اختیار هموطنان‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫طرح اربعین امس��ال با عنوان «باتو تا‬ ‫حرم»‪ ،‬برای چهارمین س��ال متوالی در‬ ‫مسیر کاروان عشق‪ ،‬اجرا می شود با این‬ ‫امید که هموطنان با اسایش و ایمنی و‬ ‫اطمینان از همراهی حوزه های خدماتی‬ ‫پای در راه سفر بگذارند‪.‬‬ ‫درب��اره اخبار تکمیل��ی و نحوه دقیق‬ ‫اج��رای ط��رح از جمله محل اس��تقرار‬ ‫چادرهای صحرای��ی‪ ،‬اکیپ های امدادی‬ ‫در داخ��ل و خ��ارج خ��اک کش��ور و‪...‬‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید قطعه تقلبی صرفه اقتصادی ندارد‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬تولید محصوالت تقلبی ازس��وی قطعه س��ازان داخلی به‬ ‫لحاظ قیمت صرف��ه اقتصادی ندارد‪ .‬ولی ملکی درباره وضعیت‬ ‫تولید قطعه ازس��وی قطعه س��ازان و تاثیر ان بر چرخه صنعت‬ ‫خودرو کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که قیمت ها ثابت باش��د و ازسوی‬ ‫دیگر‪ ،‬نرخ مواد اولیه افزایش داشته باشد تولید صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد‪ ،‬با توقف تولید قطعه س��ازان ام��کان تامین تولید خودرو‬ ‫ه��م وجود ندارد در نتیجه با توقف تولید خودرو ش��اهد چرخه‬ ‫معیوبی در این بخش از صنعت کش��ور خواهیم بود‪ .‬سخنگوی‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫متقاضیان در طرح های پیش فروش خودرو ثبت نام کرده اند و با‬ ‫توقف تولید قطعه‪ ،‬مس��یر تحویل خودرو به مشتریان با مشکل‬ ‫روبه رو می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬قطعه سازان و خودروسازان با توجه‬ ‫به افزایش نرخ ارز درخواس��ت افزایش نرخ محصوالت تولیدی‬ ‫خ��ود را دارند تا متضرر نش��وند‪ ،‬این موضوع ه��ا درحال حاضر‬ ‫گریب��ان صنعت خودرو کش��ور را گرفته اس��ت‪ .‬نماینده مردم‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی با اشاره به اینکه تولید محصوالت‬ ‫تقلبی توسط قطعه سازان داخلی باعث کاهش کیفیت می شود‬ ‫و ن��رخ ان ب��رای تولیدکنندگان صرف��ه اقتصادی ن��دارد‪ ،‬در‬ ‫گفت وگ��و با خان��ه ملت ادامه داد‪ :‬نحوه تولی��د باید به گونه ای‬ ‫باش��د که در ان امکان حیات اقتصادی وجود داش��ته و منجر‬ ‫به ورشکستگی واحدهای تولیدی نشود‪ .‬ملکی در پایان با بیان‬ ‫اینکه متولیان امر نمی توانند با وجود افزایش نرخ ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫مواد اولیه از جمله نرخ فوالد الیاژی‪ ،‬مس و الومینیوم به بخش‬ ‫خصوصی فشار بیاورند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تولیدکنندگان قطعه و‬ ‫خودروسازان کشور درخواست افزایش نرخ محصوالت متناسب‬ ‫با نرخ ارز را ندارند بلکه خواس��تار افزایش نرخ جزئی هستند تا‬ ‫تولیدشان صرفه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫«پیش فروش» دالالن را فعال تر کرد‬ ‫رئی��س اتحادیه تعمیرکاران خ��ودرو تهران‪ ،‬پیش ف��روش ادامه دار‬ ‫خودروس��ازان را راهی برای حضور واس��طه ها در این بازار دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬دالالن نیز از این اب گل الود ماهی گرفته و بازار را اش��فته تر‬ ‫می کنند‪ .‬علیرضا نیک ائین قیمت ه��ای کنونی خودرو در بازار ازاد را‬ ‫غیرواقعی دانس��ت و افزود‪ :‬افزایش بی رویه نرخ قطعات و لوازم یدکی‪،‬‬ ‫خودروها را نیز گران کرده است‪ .‬به گفته این مقام صنفی‪ ،‬در نتیجه‬ ‫این اتفاق اکنون مراجعه رانندگان به تعمیرگاه ها با وجود معیوب بودن‬ ‫خودروها کم ش��ده‪ ،‬در حالی که دستمزد تعمیرکاران ثابت مانده و به‬ ‫همان نرخ های ابتدای س��ال اس��ت‪ .‬نیک ائین با انتقاد از قیمت های‬ ‫ب��االی خودروها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ورود خودروها به بازار موانع گوناگونی‬ ‫وجود دارد که خود متشنج شدن بیشتر قیمت ها را به دنبال دارد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در ماه های گذشته‪ ،‬نرخ لوازم یدکی خودروها بسته به نوع انها‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۰‬ت��ا ‪۳۰۰‬درصدی را تجربه کرده که بیش��ترین افزایش ها‬ ‫در قطعات کامیون ها‪ ،‬اتوبوس ها و خودروهای کار بوده اس��ت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬ادامه داد‪ :‬عمده‬ ‫لوازم یدک��ی این خودروها وارداتی بوده که متاث��ر از نرخ ارز افزایش‬ ‫یافته اس��ت؛ عمده افزایش قیمت ها نیز در الس��تیک‪ ،‬فیلتر‪ ،‬روغن و‬ ‫برخی از لوازم یدکی اس��ت‪ .‬وی همچنین تاکید کرد‪ :‬در لوازم یدکی‬ ‫خودروها بحث احتکار وجود ندارد‪ ،‬بلکه در خودروهای سنگین به دلیل‬ ‫گرانی و باال رفتن نرخ ها‪ ،‬درخواس��ت ها از س��وی رانندگان و صاحبان‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫خودروها کاهش یافته که استهالک هرچه بیشتر خودروها را به دنبال‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬نیک ائین همچنین گفت‪ :‬پیش از این‪ ،‬لوازم یدکی به‬ ‫ش��کل اعتباری از خارج خرید می ش��د اما با افزای��ش نرخ ارز و اجبار‬ ‫واردکنندگان به پرداخت مابه التفاوت ارزی‪ ،‬ضمن تحمیل هزینه های‬ ‫بیش��تر به انها‪ ،‬اعتبارشان نزد ش��رکت های خارجی نیز کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬به گزارش خبرنگار روزگار خودرو؛ چندی است که خودروسازان‬ ‫برای کاهش التهاب بازار مب��ادرت به پیش فروش محصوالت خود در‬ ‫چند مرحله کرده اند‪ .‬جدیدترین پیش فروش خودروها نیز برای هفته‬ ‫گذشته اس��ت که دو خودروس��از(گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا)‬ ‫تعدادی دیگر از مدل های خودرویی خود را به فروش رساندند‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫وزارتخانه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رحمانی در ازمون رای اعتماد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫ماجرا از زمانی ش��روع ش��د ک��ه الیاس حضرت��ی‪ ،‬نماینده‬ ‫م��ردم تهران در مجلس ش��ورای اس�لامی اع�لام کرد محمد‬ ‫ش��ریعتمداری از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تعفا کرده‬ ‫است‪ .‬با وجود اینکه چند ساعت پس از اعالم این خبر برخی از‬ ‫خبرگزاری ه��ای نزدیک به دولت اعالم کردند این خبر تکذیب‬ ‫ش��ده اما فعاالن و مس��ئوالن حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر‬ ‫این موضوع از همان ابتدا مهر تایید زدند‪.‬‬ ‫چن��دی پس از تکذیب خبر اس��تعفای وزیر س��ابق صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت چند گزینه برای سرپرس��تی ای��ن وزارتخانه‬ ‫مطرح شد که رضا رحمانی و مهدی کرباسیان از برجسته ترین‬ ‫گزینه های احتمالی بودند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬با توجه به س��وابق‬ ‫رحمانی و اینکه وی س��ابقه ریاست کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی را برعهده داش��ته اس��ت‪ ،‬به عنوان‬ ‫سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزیده شد‪.‬‬ ‫در ادامه به بررس��ی س��وابق رضا رحمانی و نظر کارشناسی‬ ‫درباره وزارت وی می پردازیم‪ .‬در پی این بررسی ها شرایط نشان‬ ‫می دهد که کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسالمی(صنایع‬ ‫و معادن) با رضا رحمانی همس��و اس��ت‪ .‬با توج��ه به اینکه در‬ ‫این شرایط دیگر نمایندگان به طور عمده از اعضای کمیسیون‬ ‫تخصص��ی پرس وجو می کنن��د و نظر خ��ود را مبنی بر ارزیابی‬ ‫اعضای این کمیس��یون می دهند‪ ،‬به نظر می رسد رضا رحمانی‬ ‫می تواند رای اعتماد را از مجلس شورای اسالمی دریافت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت بندی مناسب برای رفع مشکالت‬ ‫حمی��د گرمابی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره عملک��رد گزینه پیش��نهادی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت معتقد اس��ت‪ :‬رحمان��ی می تواند در‬ ‫حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عملکرد موفقی داش��ته باشد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬کش��ور در هر ‪ ۳‬حوزه با مشکالت جدی روبه رو است‬ ‫و گزینه پیشنهادی در صورت رای اعتماد مجلس کار دشواری‬ ‫را در پی��ش دارد‪ .‬گرمابی با اش��اره به مذاک��رات خود با دیگر‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬گفت‪ :‬گزینه پیشنهادی‬ ‫رئیس جمه��وری برای ای��ن بخش به احتمال بس��یار باال رای‬ ‫اعتم��اد می اورد و با مانعی از طرف مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫روبه رو نخواهد شد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به اینکه چند حوزه در کشور باید در اولویت ساماندهی‬ ‫از طرف وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باش��د‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫واردات و صادرات نیازمند س��اماندهی است و باید در این زمینه‬ ‫ش��اهد اقدام های جدی تری باشیم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫در نیمه دوم س��ال هس��تیم توزیع اقالم اساسی کشور با مشکل‬ ‫روبه رو شده و باید برای شب عید راه چاره ای در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت بخش صنعت در کشور توضیح داد‪:‬‬ ‫بخش صنعت متاس��فانه سال ها است با موضوع کاهش سرمایه‬ ‫در گردش روبه رو ش��ده است‪ .‬نبود س��رمایه کافی برای تامین‬ ‫م��واد اولیه‪ ،‬تجهیزات و همکاری ه��ای بین المللی از مهم ترین‬ ‫موضوع هایی اس��ت که باید در بخش صنعت راهکارهایی برای‬ ‫انها در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گریز از رانت‪ ،‬رمز موفقیت‬ ‫سعید باستانی‪ ،‬دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در گفت وگویی کوتاه گفت‪ :‬بیشتر نمایندگان‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با حضور رضا رحمانی به عنوان وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موافق هستند‪ .‬با این حال‪ ،‬باید در نظر‬ ‫داشت که دلیل موافقت مجلس عملکرد او در مبارزه با فساد و‬ ‫مدیریت عاری از رانت اس��ت‪ .‬با این تفسیر باید در نظر داشت‬ ‫که اولویت مجلس فرد نیست‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬اگر رحمانی روندی‬ ‫را که تاکنون در پی��ش گرفته ادامه دهد‪ ،‬در اینده نیز ارتباط‬ ‫مجلس با این وزارتخانه بهتر از گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رحمانی اماده دشمنی ها باشد‬ ‫محمدرضا منصوری‪ ،‬دیگر عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره شرایط صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬رضا رحمانی از پیش��ینه خوبی برخوردار اس��ت‪ .‬او‬ ‫می تواند با استفاده از ظرفیت ها و تجربه هایی که در این سال ها‬ ‫به دس��ت اورده شرایط صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور را بهبود‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫منص��وری با اش��اره به اینکه کش��ور در هر ‪ ۳‬ح��وزه تحت‬ ‫مدیریت این وزارتخانه با مشکالت جدی روبه رو است‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ش��رایط اقتصادی کشور به گونه ای اس��ت که دیگر جای‬ ‫ازمون و خطا نداریم و باید مش��کالت موجود با سیاست های از‬ ‫پیش تعیین شده برطرف شود‪.‬‬ ‫به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬رحمانی به عن��وان قائم مقام وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و فردی که ‪ ۳‬دوره در کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫حضور داشت‪ ،‬امروز بهترین گزینه ای است که می تواند متولی‬ ‫فشارهای‬ ‫داخلی از‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫برداشته شود‬ ‫این ‪ ۳‬بخش باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رحمانی به موضوع ها اش��نا است و مجلس‬ ‫هم رای اعتم��اد به او می دهد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬یکی از مواردی که‬ ‫اهمیت بسیار زیادی دارد‪ ،‬اختیارات وزیر است‪.‬‬ ‫اگ��ر دولت با هر س��ازوکاری بخواهد دس��ت وزیر را ببندد‪،‬‬ ‫هیچ گرهی از کش��ور باز نمی شود‪ .‬فردی که به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت می رسد باید بتواند در حد وزیر از اختیار کامل‬ ‫و قانون��ی در انجام ام��ور و تصمیمات بهره ببرد‪ .‬در این صورت‬ ‫می توان امیدوار بود که مشکالت کشور نیز برطرف شود‪.‬‬ ‫منصوری با بیان اینکه حت��ی در رده های پایین نباید فردی‬ ‫به واسطه فرد دیگری به پست و مقام برسد‪ ،‬گفت‪ :‬جریان های‬ ‫فاسد در بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بسیار پرقدرت هستند‬ ‫و از هر ابزاری برای پیش��برد اهداف خود استفاده می کنند‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬وزیر نباید مماشات کند‪ .‬تغییر سازنده‪ ،‬دشمنی به‬ ‫وجود می اورد و رحمانی باید اماده دشمنی ها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اصالح روند سیاست گذاری صنعت خودرو‬ ‫مه��دی مطل��ب زاده‪ ،‬نایب رئی��س انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور درباره انتظار صنعت‬ ‫قطع��ه از وزیر این��ده صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬صنعت‬ ‫خودرو به عنوان صنعتی پایه در تمام کشورها به شمار می رود‪.‬‬ ‫خودروس��ازی در کش��ور ما نیز از صنایع مه��م و تاثیرگذار بر‬ ‫اقتصاد کالن اس��ت‪ .‬با این حال‪ ،‬دلیلی ک��ه منجر به وضعیت‬ ‫فعلی صنعت خودرو(خودروس��ازی و قطعه سازی) شده دولتی‬ ‫بودن ان است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تا زمانی ک��ه دولت صنعت خ��ودرو را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار نکند این صنعت پیش��رفت نخواهد داش��ت و‬ ‫محکوم به فنا خواهد ب��ود‪ .‬این فعال صنعت قطعه اظهار کرد‪:‬‬ ‫هر صنعتی که سیاسی شود‪ ،‬نمی توان اینده ای برای ان متصور‬ ‫بود‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کش��ور به سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت‬ ‫خودرو اش��اره کرد و گفت‪ :‬سرمایه گذاری های برون مرزی برای‬ ‫سایت ونزوئال و‪ ...‬یا درون مرزی در شهرهای مختلف و کوچک‬ ‫به لحاظ اقتصادی پاس��خگو نبوده ضم��ن انکه تاکنون حدود‬ ‫‪۱۰‬هزار میلی��ارد تومان به این صنعت زیان وارد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مطلب زاده یاداور شد‪ :‬به طور قطع این نوع سیاست گذاری نیاز‬ ‫به اصالح دارد زیرا بیش از انکه سودرس��ان باشد اسیب رسان‬ ‫است‪ .‬باید توجه داشته باشیم اقتصاد را نمی توان سیاسی کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو با نقد از دولتی بودن صنعت‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫جدید که فش��ارها و تحریم های خارجی به صنعت خ��ودرو و قطعه وارد‬ ‫می ش��ود باید فش��ارهای داخلی از این صنایع برداشته ش��ده و قوانین و‬ ‫مقررات در این حوزه تسهیل شوند‪.‬‬ ‫ش��هرام ازادی اظهار کرد‪ :‬ش��رایطی که برای صنایع خودرو و قطعه در‬ ‫گمرک‪ ،‬در ش��بکه بانک��ی و در بحث تخصی��ص ارز و‪ ...‬وجود دارد‪ ،‬همه‬ ‫موضوع هایی اس��ت که باید در ش��رایط جدید که فش��ارها و تحریم های‬ ‫خارجی به این صنایع وارد می شود‪ ،‬مورد بررسی دوباره و سریع قرار گیرد‬ ‫تا فش��ارهای مضاعف به صنعت خودرو وارد نشود؛ بنابراین باید فشارهای‬ ‫داخلی برداشته شده و قوانین و مقررات در این حوزه تسهیل شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اعمال هزینه هایی که به عنوان تعرفه های گمرکی از بابت‬ ‫کشور گفت‪ :‬حضور دولت به عنوان سرپرست صنعت‪ ،‬نمی تواند‬ ‫حمایت کننده باش��د زیرا مدیران خودروس��ازی از سوی دولت‬ ‫تعیین می شوند و طبیعی است دولتی فکر می کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬برای مدیر بخش خصوصی حفظ سرمایه در اولویت‬ ‫نخس��ت قرار دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬تولید باید بازده داش��ته باشد‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا‪ ،‬یکی از کارشناس��ان خودرو نیز عنوان کرده بود‬ ‫وقتی صنعتی دولتی باش��د و مدیران ان را خود دولت تعیین‬ ‫کند‪ ،‬نمی توان��د عملکرد مدیرانش را نقد کن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید‬ ‫ای��ن صنعت خصوصی ش��ود و دولت به عن��وان ناظر عملکرد‬ ‫خودروسازان را کنترل کند‪.‬‬ ‫مطل��ب زاده در ادامه س��خنان خ��ود به تغیی��رات مدیریتی‬ ‫پرداخ��ت و گف��ت‪ :‬انتظار صنعتگ��ر از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به عن��وان رهبر و هدایت کننده صنعت این اس��ت که‬ ‫برنامه ای مدون برای صنعتی که مادر صنایع است‪ ،‬داشته باشد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬صنعت خ��ودرو و لکوموتیو محرک حدود ‪ ۷۰‬صنعت‬ ‫دیگر اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬باید برنامه جامعی برای ان وجود داش��ته‬ ‫باش��د که بدانیم به عنوان مثال‪ ،‬قرار اس��ت به نقطه ‪ A‬برسیم‪.‬‬ ‫س��پس در ادامه برنامه پایش ش��ود و خودروسازان بر اساس ان‬ ‫برنامه ه��ا حرکت رو به جلو خود را اغاز کنند و به طور مس��تمر‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کشور معتقد است‪ :‬اگر سیاستی کالن و برنامه ای‬ ‫جامع وجود داش��ته باش��د حتی چنانچه فردی به عنوان مدیر‬ ‫انتخاب ش��ود اما توان مدیریتی نداشته باشد‪ ،‬نمی تواند برنامه‬ ‫را اجرا کند و جلو ببرد و خودبه خود حذف می ش��ود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫وزارتخان��ه به عنوان سیاس��ت گذار اصلی‪ ،‬باید نقش��ه راه را با‬ ‫کارشناسان خبره و متخصص این حوزه(صنعت خودرو) تدوین‬ ‫و به مدیران خودروساز برای اجرا‪ ،‬ابالغ کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت با بیان اینک��ه هر چند ماه ی��ک بار هم‬ ‫مدی��ران باید ملزم به ارائه گزارش عملکرد خود باش��ند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬مدیران خودروسازی موظف خواهند بود درباره‬ ‫پیش��رفت های برنامه موجود به وزارتخانه گزارش دهند؛ اینکه‬ ‫چقدر به اهداف دس��ت یافته و چقدر از مسیر منحرف شده اند‪.‬‬ ‫مطلب زاده در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬تصدی دولت در صنعت‬ ‫خودرو نمی تواند کارساز باشد و باید این مسئله بازنگری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹می شنود و عمل می کند‬ ‫همچنی��ن محمدرضا نجفی منش‪ ،‬ریی��س انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور درب��اره‬ ‫انتصاب سرپرس��ت جدید وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به‬ ‫واردات قطعات صنعتی‪ ،‬س��ربار صنعت خودرو شده نیز مشکل ساز است‪.‬‬ ‫هزینه های��ی که برای مالیات ارزش اف��زوده‪ ،‬بیمه و‪ ...‬به صنعت‬ ‫خودرو تحمیل ش��ده‪ ،‬موجب می شود تولید اقتصادی یک‬ ‫محصول در این ش��رایط دش��وار تامین مواد اولیه‪ ،‬دچار‬ ‫مشکل شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه‬ ‫ن طوس��ی اظهار کرد‪ :‬در شبکه بانکی‬ ‫خواجه نصیرالدی ‬ ‫نیز مشکالتی وجود دارد‪ .‬در صنعت خودرو اگر بخواهیم‬ ‫از تس��هیالت بانکی استفاده کنیم مشکالت مزید بر علت‬ ‫می ش��ود زیرا این وام ها سود بانکی باالیی دارند؛ بنابراین باید‬ ‫ش��رایطی ایجاد شود تا سود تس��هیالت بانکی برای تولید داخل به‬ ‫«گسترش نیوز» گفت‪ :‬رضا رحمانی از گذشته فرد فعالی در این‬ ‫زمین��ه بوده که تجربه عضویت در کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی را در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوب ش��نیدن از ویژگی های بارز این شخص‬ ‫اس��ت که می توان به ان اشاره کرد و پس از شنیدن مشکالت‬ ‫برای برون رفت از وضعیت موجود به ش��کل عملی به چالش ها‬ ‫رس��یدگی می کن��د‪ .‬در همین فاصله وی چندی��ن طرح را در‬ ‫وزارتخان��ه تهیه کرده و به کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی ارائه داده است‪.‬‬ ‫نجفی منش در پایان گفت‪ :‬پیش از این نیز رحمانی ریاس��ت‬ ‫کمیس��یون را برعهده داش��ت و اشنایی با مس��ائل گوناگون و‬ ‫مرتبط را می توان از جمله نقاط قوت وی اعالم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹رضا رحمانی کیست؟‬ ‫رضا رحمانی که برای تصدی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به مجلس معرفی شده و هم اکنون سرپرستی این وزارتخانه را‬ ‫برعهده گرفته اس��ت‪ ،‬در طول س��ال های گذشته فعالیت های‬ ‫بس��یاری در ح��وزه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت داش��ت که این‬ ‫فعالیت ها باعث ش��د رئیس جمهوری وی را به عنوان جانشین‬ ‫محمد ش��ریعتمداری انتخاب و به مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫معرفی کند‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی س��ال ‪ ۱۳۴۵‬در تبریز متولد ش��د‪ .‬وی دارای‬ ‫مدرک دکت��رای مدیریت ‪ DBA‬از دانش��گاه صنایع و معادن‬ ‫ای��ران اس��ت و پی��ش از حض��ور در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره نهم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خالص��ه ای از س��وابق تحصیل��ی و ش��غلی و اجرای��ی وزیر‬ ‫پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این شرح است‪:‬‬ ‫‹ ‹سوابق تحصیلی و شغلی‬ ‫دوره دکت��رای مدیریت(‪ -)DBA‬دانش��گاه صنایع و معادن‬ ‫ایران‬ ‫کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دوره مدیریت استراتژیک‪-‬‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫کارشناسی حقوق‪ -‬دانشگاه ازاد اسالمی تبریز‬ ‫عضو هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند‬ ‫عضو شورای عالی پژوهش��ی(هیات امنا) موسسه مطالعات و‬ ‫پژوهش های بازرگانی‬ ‫‹ ‹سوابق اجرایی و مدیریتی‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور تولید‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حداقل برس��د‪ .‬اگر این موارد رعایت ش��ود‪ ،‬می توان انتظار داش��ت که‬ ‫صنعت خودرو در این شرایط سخت فعالیت خود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در چنین ش��رایطی اینده صنعت خودرو‬ ‫وابسته به عملکرد دولت و خود این صنعت است‪ ،‬اینکه‬ ‫چگونه بتوانند با هم تعامل داش��ته و از پس مشکالت‬ ‫برایند‪ .‬اگر قرار باش��د در بروکراس��ی تصمیم گیری ها‬ ‫بلندمدت شده و حذف قوانین زمان بر باشد‪ ،‬نمی توان‬ ‫از پس مش��کالت بر امد مگر اینکه تصمیم های سریع‬ ‫گرفته ش��ود و راهکارهای مناسب با اتکا به توان داخلی‬ ‫اتخاذ ش��ود‪ .‬در این صورت می ت��وان امیدوار بود که صنعت‬ ‫خودرو اس��یب نبیند‪ .‬ازادی افزود‪ :‬موضوع دیگری که باید به ان‬ ‫ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫نماین��ده مردم تبریز‪ ،‬اذرش��هر و اس��کو در دوره های هفتم‪،‬‬ ‫هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫جانش��ین وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در س��تاد اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬ستاد مقابله با اثار تحریم‬ ‫جانش��ین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در کارگروه تسهیل و‬ ‫رفع موانع تولید‬ ‫مجری طرح رونق تولید‬ ‫رئی��س کمیس��یون اصلی نظ��ارت ب��ر تاس��یس و فعالیت‬ ‫تش��کل های فعالیت صنعتی و معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‬ ‫نماینده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در س��فرهای استانی‬ ‫ریاست جمهوری اسالمی ایران‬ ‫عضو شورای عالی بیمه‬ ‫عضو شورای عالی امار‬ ‫عض��و هیات نماین��دگان ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و‬ ‫کشاورزی ایران و تهران‬ ‫عضو کمیسیون های صنعت و کسب وکار اتاق بازرگانی تهران‬ ‫عضو کارگروه تخصصی مناطق ازاد و تجاری و صنعتی کشور‬ ‫مشاور رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران‬ ‫رئیس هیات امنای صندوق بازنشستگی کارکنان مس ایران‬ ‫عضو هیات مدیره شرکت نوسازی صنایع ایران‬ ‫عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫نایب رئیس اول کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی (مجلس هشتم)‬ ‫عضو هیات های تحقیق و تفحص مجلس ش��ورای اسالمی از‬ ‫جمله هیات تحقیق و تفحص از خودروسازی و معادن‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان استان اذربایجان شرقی‬ ‫رئیس کمیته صنعت‪ ،‬اقتص��اد و بازرگانی مجمع نمایندگان‬ ‫غرب کشور‬ ‫عضو فراکس��یون های کارگری‪ ،‬روستایی و مناطق محروم و‬ ‫صنایع غذایی مجلس شورای اسالمی‬ ‫مدیرکل اداری مالی استانداری اذربایجان شرقی‬ ‫مشاور استاندار اذربایجان شرقی‬ ‫معاون شرکت تراکتورسازی ایران‬ ‫معاون شرکت الومینیوم المهدی(بندرعباس)‬ ‫نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫توجه ویژه شود بحث برند داخلی و محصوالت داخلی است که نه تنها باید‬ ‫به نوعی از لحاظ س��طح فناوری و کیفیت بازنگری ش��ود‪ ،‬بلکه باید برای‬ ‫توس��عه محصوالت جدید نیز گام های جدی برداش��ته شود و محصوالت‬ ‫قبلی با ش��رایط بهت��ر از لحاظ کیفیت به مردم عرضه ش��ود که نیازمند‬ ‫نگاهی ویژه به قطعه سازی است‪.‬‬ ‫ازادی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬به نظر می رس��د در فرایند «س��اخت داخل‬ ‫کردن» قطعات خودرو‪ ،‬س��رمایه گذاری هایی نیاز است که ممکن است از‬ ‫توان و ظرفیت تامین کنندگان داخلی خارج باشد زیرا قطعات و تجهیزاتی ‬ ‫که از خارج تامین می شود‪ ،‬فناوری باالیی داشته و برای اینکه این فناوری‬ ‫وارد شود‪ ،‬نیاز به سرمایه گذاری دارد که ممکن است ظرفیت داخلی برای‬ ‫این منظور وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫برقی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اشفتگی بازار نتیجه فعالیت دالالن‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی گف��ت‪ :‬عامل اصلی‬ ‫اش��فتگی بازار کنونی خودرو‪ ،‬دالالن و واس��طه ها هستند که به دنبال‬ ‫کسب سود بیشتر‪ ،‬بیش��ترین امار تقاضا را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫ام��راهلل امینی افزود‪ :‬حاش��یه قیمتی که در بازار خودرو ایجاد ش��ده‬ ‫نی��ز تحت تاثیر همین مس��ئله بوده و بخش زی��ادی از ان به فعالیت‬ ‫س��وداگران در این بازار برمی گردد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نیاز و تقاضای واقعی‬ ‫مردمی برای خودرو وجود دارد اما از انجایی که واسطه ها به دنبال سود‬ ‫برای خود هستند‪ ،‬مصرف کنندگان بالتکلیف نمی توانند خرید ضروری‬ ‫خود را داش��ته باش��ند‪ .‬این اقتصاددان کش��ور در ادامه به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫قیمت های خودرو در بازار ازاد ش��رایط نامش��خصی داشته به گونه ای‬ ‫که در مقایس��ه با ‪۳‬ماه گذشته‪ ،‬نرخ خودروهای خارجی ‪ ۲‬تا ‪۳‬برابر و‬ ‫داخلی ها بین ‪ ۴۰‬تا ‪۶۰‬درصد رشد قیمت داشته اند‪ .‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی‪ ،‬یکی از مشکالت خودروسازان در این بخش‬ ‫را مشکالت ارزی و قیمت های ان اعالم کرد و گفت‪ :‬خودروسازان نیز‬ ‫در شرایط کنونی به دنبال واقعی کردن قیمت محصوالت خود هستند‪.‬‬ ‫امینی در ادامه تاکیدکرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران به دالیل استراتژیک‬ ‫و صنعتی نیازمند صنعت خودرو اس��ت اما این صنعت همواره متاثر از‬ ‫سیاس��ت های کالن اقتصادی مانند نرخ ارز‪ ،‬واردات و‪ ...‬است که سبب‬ ‫شده استراتژی ها در مس��یر درست قرار نگیرند‪ .‬گفتنی است پیش از‬ ‫این امیرحس��ن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اعالم‬ ‫کرده بود که مهم ترین انتظار در شرایط کنونی از تصمیم سازان‪ ،‬تعیین‬ ‫تکلیف قیمت گذاری خودرو‪ ،‬مواد اولیه و س��ایر نهاده های تولید است‬ ‫که با نرخ دالر ارتباط مس��تقیمی دارند‪ .‬با افزایش قیمت ها در صنایع‬ ‫باالدستی بسیاری از فعاالن صنایع پایین دستی گالیه مند هستند زیرا‬ ‫محص��والت انها یا افزایش قیمت نداش��ت ه یا به نس��بت افزایش مواد‬ ‫اولیه بس��یار درصد کمی را به خود اختصاص داده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬توازن‬ ‫قیمتی بین تولیدکنندگان باالدس��تی و پایین دستی در کشور برقرار‬ ‫نیس��ت و نیاز به رسیدگی ازس��وی مراجع ذی صالح دارد؛ بنابراین در‬ ‫صنعت خودرو هم خودروس��ازان و هم قطعه س��ازان به دنبال افزایش‬ ‫قیمت محصوالت خود در بازار هستند که هنوز محقق نشده است‪.‬‬ ‫استقبال از برقی ها و قیمت بنزین‬ ‫واردات موتورسیکلت به شکل انبوه به اواخر دهه ‪۲۰‬خورشیدی‬ ‫برمی گردد که در ان س��ال ها انواع موتورسیکلت های انگلیسی‬ ‫وارد کشور شد‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت های انگلیس��ی ح��دود ‪۲۰‬س��ال یکه ت��از‬ ‫ب��ازار موتورس��یکلت ای��ران بودن��د‪ .‬اواخ��ر ده��ه‪ ۳۰‬کم کم‬ ‫موتورس��یکلت های ایتالیایی هم به بازار کشور راه یافتند و در‬ ‫ادامه با توجه به کاربری های خاص موتورسیکلت و نیاز به این‬ ‫وس��یله نقلیه و نیز مالحظات ش��هری نخستین موتورسیکلت‬ ‫ژاپنی هم در سال‪ ۱۳۴۰‬وارد ایران شد‪.‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬این موتورسیکلت های هوندای ‪۱۲۵‬سی جی بود‬ ‫که بازار ایران را برای دهه های متمادی در دس��ت گرفت‪ .‬پس‬ ‫از ‪۴‬دهه مونتاژ موتورسیکلت چینی‪ ،‬سرانجام سال‪ ۹۶‬تغییرات‬ ‫اساس��ی در ای��ن صنعت رقم خ��ورد‪ .‬انژکتوری ه��ا جایگزین‬ ‫کاربراتوری ها شدند‪ .‬البته این طرح با اجبار همراه بود و گالیه‬ ‫بس��یاری از تولیدکنندگان را به دنبال داشت‪ .‬در ادامه اجباری‬ ‫ش��دن یورو‪ ۴‬برای موتورسیکلت ها در ابتدای سال‪ ۹۷‬از جمله‬ ‫تحوالت دیگری بود که در نهایت اجرای ان به سال ‪ ۹۸‬موکول‬ ‫ش��د‪ .‬تغییرات بنیادی در مدت ‪۲‬سال برای صنعتی که ‪۴‬دهه‬ ‫یکنواخت فعالیت داش��ته‪ ،‬بسیار سنگین تمام شد و در نتیجه‬ ‫تی��راژ تولید این بخش کاهش یافت‪ .‬ام��ا می توان امیدوار بود‬ ‫نوس��ازی محقق شود زیرا قرار است در اینده و در کالنشهرها‬ ‫برقی ها جایگزین بنزینی ها شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشویق های برقی‬ ‫علی اخوان یکی از تولیدکنندگان موتورس��یکلت در کش��ور‬ ‫درباره کش��ش بازار ب��رای برقی ها گفت‪ :‬موتورس��یکلت برقی‬ ‫هیچ گاه جایگزین موتورس��یکلت بنزینی نمی شود و باید بازار‬ ‫جدیدی برای ان ایجاد کرد‪ .‬پیشنهاد دادیم برای موتورسیکلت‬ ‫برقی الزام داش��تن گواهینامه برداش��ته و همچنین استفاده از‬ ‫این وسیله نقلیه برای خانم ها ازاد شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاضر ب��رای دوچرخه س��واری نیازی به‬ ‫داش��تن گواهینام��ه نیس��ت و ض��رورت دارد ب��رای این نوع‬ ‫موتورس��یکلت ها هم که بی��ش از ‪ ۴۰‬تا ‪۴۵‬کیلومتر س��رعت‬ ‫ن��دارد‪ ،‬ال��زام گواهینام��ه حذف ش��ود‪ .‬پی��ش از ای��ن برای‬ ‫موتورسیکلت های برقی گواهینامه و پالک الزم نبود اما پس از‬ ‫مشکالت و تصادف هایی که رخ داد این موارد و بیمه برای این‬ ‫وسایل نقلیه اجباری شد‪.‬‬ ‫اخ��وان در ادامه س��خنان خود ابرازکرد‪ :‬اگ��ر فرد را ملزم به‬ ‫گرفت��ن گواهینام��ه کنی��م‪ ،‬او پس از گرفت��ن ان برای خرید‬ ‫موتورس��یکلت بنزینی اق��دام می کند که به لحاظ نرخ بس��یار‬ ‫مناس��ب تر از برقی ها هس��تند‪ .‬به این ترتیب چرخه االیندگی‬ ‫بنزینی ها ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه پیشنهاد دادیم‬ ‫ب��ه جای حمایت مال��ی‪ ،‬مدیران دولتی از نظ��ر قانونی از این‬ ‫صنعت حمایت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬مدی��ران دولتی تخصص الزم در‬ ‫صنعت موتورس��یکلت ندارند و ازانها درخواست شده به جای‬ ‫دخال��ت یا حمایت مالی‪ ،‬در قانون گ��ذاری از صنعتگر حمایت‬ ‫کنند‪ .‬تولیدکننده از نظر مالی می تواند از منابع بانکی سرمایه‬ ‫مورد نیاز خود را تامین کند اما پیش��نهاد شده قوانین اصالح‬ ‫شود تا بازار جدیدی به وجود اید‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬همان طور که خانم ها می توانن��د با دوچرخه تردد‬ ‫داش��ته باشند باید استفاده از موتورسیکلت برقی هم برای انها‬ ‫ازاد شود‪ .‬با این تغییرات‪ ،‬از حجم تردد خودروهای شخصی و‬ ‫تک سرنشین کاسته شده و تشویقی برای این قشر در استفاده‬ ‫از موتورس��یکلت های برقی ایجاد خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫ش��رایط موجود بازار بنزینی ها رونق بیشتری دارد و این امری‬ ‫طبیعی است‪.‬‬ ‫‹ ‹داخلی سازی باتری ها‬ ‫اخوان به تولید باتری لیتیومی در واحد صنعتی خود اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬دشواری های تهیه باتری موتورسیکلت برقی باعث‬ ‫ش��د تا این برند داخلی سازی باتری ها را هم اغاز کند و حدود‬ ‫‪۲۰۰‬هزار باتری ‪۱۲‬وات ‪۷‬امپر تا امروز تولید کرده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این نوع باتری ها‪ ،‬کششی بوده و قرار است تا‬ ‫پایان سال اگر مسائل تحریم های داخلی و خارجی اجازه دهد‬ ‫تا ‪۲۰‬امپر هم تولید شود‪ .‬همچنین امیدواریم تولید انها به یک‬ ‫میلیون تیراژ در سال برسد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت در ادامه پیشنهاد کرد‪ :‬باید‬ ‫فناوری به عن��وان اولویت یک برای تخصیص ارز درنظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬البته این امر ج��زو مصوبات بوده اما رون��د پیگیری ها‬ ‫رضایت بخش نیست‪ .‬اگر چنین امری محقق شود کمک زیادی‬ ‫به رونق صنعت و روزامدی ان می کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه خدمات ده��ی در زمین��ه باتری های‬ ‫موتورس��یکلت برقی نامناس��ب و ضعیف است‪ ،‬گفت‪ :‬حمایتی‬ ‫ازس��وی دول��ت انجام نمی ش��ود‪ .‬تم��ام مدی��ران‪ ،‬از حمایت‬ ‫می گویند اما در میدان عمل کاری پیش نمی رود‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون گذار حمایت کند‬ ‫اخوان به ممنوعیت واردات باتری اش��اره کرد و گفت‪ :‬چون‬ ‫وزارت دفاع در کشور تولید باتری دارد واردات ان ممنوع شد‪.‬‬ ‫برای ‪۲۰‬هزار باتری به این وزارتخانه س��فارش باتری دادیم اما‬ ‫در نهای��ت پاس��خ دادند تیراژ پایین اس��ت و باید بین ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪۲۰۰‬هزار باتری س��فارش شود تا تولید و تامین داشته باشند‪.‬‬ ‫در حالی که کل تولید موتورس��یکلت ما شامل بنزینی و برقی‬ ‫‪۷۰۰‬هزار دستگاه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این موانع باعث ش��د تا خودمان خط تولید باتری‬ ‫راه ان��دازی کنی��م‪ .‬در حالی ک��ه پیش تر باتری های��ی که این‬ ‫وزارتخانه به تولیدکنندگان موتورسیکلت عرضه کرده بود نیز‬ ‫گالیه های بسیاری ازسوی مشتریان به دنبال داشت‪.‬‬ ‫اخ��وان در پایان گفت‪ :‬تولیدکننده هی��چ انتظاری از دولت‬ ‫ندارد به جز اینکه قانون را درراس��تای حمایت از تولید اصالح‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید برقی ها وابسته به قیمت بنزین‬ ‫همچنی��ن عل��ی ع��رب از اعض��ای هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور درباره وضعیت بازار برقی ها‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬با توجه به نوسان های ارزی و افزایش نرخ دالر‬ ‫رغبتی برای خرید برقی ها وجود ندارد زیرا موتورسیکلت برقی‬ ‫با باتری لیتیومی نرخ باالیی دارد‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬یک موتورس��یکلت برقی مناسب و قابل قبول‬ ‫ح��دود ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪۲‬ه��زار دالر نرخ دارد و با ن��رخ امروز حدود‬ ‫‪۳۰‬میلیون تومان می ش��ود‪ .‬وقتی موتورسیکلت ‪ ۴‬تا ‪۵‬میلیون‬ ‫تومان در بازار موجود اس��ت ایا کسی چنین هزینه ای می کند‬ ‫و پرسش دیگر این است که چرا باید چنین هزینه ای شود؟‬ ‫این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد‪ :‬اگر دولت بخواهد از‬ ‫موتورسیکلت برقی حمایت کند باید ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی برای ان‬ ‫درنظ��ر بگیرد‪ .‬پیش تر صحبت این بود که دولت یارانه بپردازد‬ ‫تا با تردد انها در س��طح ش��هر‪ ،‬افراد بیشتری تشویق به خرید‬ ‫این نوع موتورسیکلت ها شوند‪ .‬به این ترتیب این وسیله نقلیه‬ ‫فراگیر می شد‪.‬‬ ‫ع��رب در این ب��اره همچنین یاداور ش��د‪ :‬ت��ا زمانی که نرخ‬ ‫بنزین در کش��ور هزارتومان اس��ت رغبتی به خرید و استفاده‬ ‫از خودروه��ای برق��ی از جمله موتورس��یکلت وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت برقی بیشتر ازسوی کش��ورهایی استقبال شده‬ ‫«تغییر» در دنیای امروز دستخوش تغییر‬ ‫بهتر اس��ت طرحی برای توسعه دس��ت و پا کنیم‬ ‫ت��ا اینکه ب��ا نیش و کنایه نقاط ضع��ف هر موضوعی‬ ‫را درش��ت تر از دیروز به س��خره بگیریم‪ .‬ش��اید بهتر‬ ‫باش��د کمی بیش��تر تعمق کنیم و دس��ت ب��ه ایجاد‬ ‫س��ازمانی بزنیم که قرار است ما را وارد اینده نزدیک‬ ‫کند‪ .‬رس��م بر این اس��ت که تحلیلگران��ی مانند من‪،‬‬ ‫که هیچ گون��ه تجربه ای در صنع��ت و تجارت واقعی‬ ‫ندارند مدام گوش��ه تشک ایده ال گرایی بنشینند و از‬ ‫دور درباره تمام زوایای ی��ک صنعت تئوری بنیادین‬ ‫ارائه بدهند‪ .‬با این حال این رسم ایرادگیری به ظاهر‬ ‫اندیشمندانه هر چه باشد فکر نمی کنم راهی به سوی‬ ‫درمان سطوح گوناگون بیماری های سازمانی که مانع‬ ‫پیشرفت و توسعه انها شده‪ ،‬باز کند‪.‬‬ ‫قرار است در یک سلسله یادداشت رسم ایرادگیری‬ ‫را زیرپ��ا بگذاریم و ش��روع به ایج��اد مفاهیمی کنیم‬ ‫ک��ه بتواند س��ازمان ها را ب��رای دگرگونی های اینده‬ ‫اماده کند‪ .‬در عین ح��ال این مفاهیم به درد افرادی‬ ‫نمی خ��ورد که می خواهند در حاش��یه باش��ند‪ ،‬برای‬ ‫کسانی است که می خواهند سازمان خود را از اساس‬ ‫تغیی��ر دهند‪ ،‬کس��انی ک��ه به خوبی می دانن��د ادامه‬ ‫وضعیت کنونی دیگر پاسخگوی نیازها نیست‪.‬‬ ‫چگونه بدون وجود موجودی به اسم مدیر‪ ،‬مدیریت‬ ‫کنی��م؟ چطور ب��دون ص��رف هزینه ب��رای به وجود‬ ‫اوردن نظام ه��ای بی مورد به هماهنگی و کنترلی که‬ ‫نیازمندیم‪ ،‬برسیم؟ ما در این باره صحبت می کنیم که‬ ‫چگون��ه کارمندانی معمولی را به ن��واوران فوق العاده‬ ‫تبدیل کنیم‪ .‬اغلب در س��ازمان ها ای��ن اعتقاد وجود‬ ‫دارد ک��ه فقط تعداد کمی از افراد قدرت تخیل دارند‬ ‫و بقی��ه بدون این توانایی هس��تند‪ .‬ما باید این باور را‬ ‫تغییر دهیم‪ .‬برای تغییر ان باید ابزارها و دیدگاه های‬ ‫مورد نیاز افراد را در اختیارش��ان قرار دهیم تا به این‬ ‫وس��یله بتوانند هم��واره فرصت های جدی��د را درک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در یک اقتصاد ازاد همیش��ه اف��راط وجود دارد‪ .‬اما‬ ‫ل گذشته مدیران عامل‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د در چند سا ‬ ‫خیلی بیش از گذش��ته خودمحور و مسئولیت ناپذیر‬ ‫ش��ده اند و همان ط��ور ک��ه قاب��ل پیش بینی اس��ت‪،‬‬ ‫کس��ب وکارهای ام��روز در میان جوام��ع از کمترین‬ ‫می��زان اقب��ال و اعتماد برخوردار ب��وده و حاصل کار‬ ‫این است که سیل ایین نامه ها و قوانین به محیط های‬ ‫کاری س��رازیر ش��ده اند‪ .‬تنها راه تغییر این وضعیت‪،‬‬ ‫ایجاد یک رنس��انس اخالق مدار در نظام سرمایه داری‬ ‫اس��ت‪ .‬تجدیدنظ��ر در ارزش ها و اصول اساس��ی که‬ ‫ش��اکله مهم ترین س��ازمان های یک جامعه هس��تند‬ ‫چیزی اس��ت که همه ما درب��اره ان اتفاق نظر داریم‬ ‫و س��ازمان ها می توانن��د در ای��ن رنس��انس اخالقی‬ ‫نقش افرینی کنند‪.‬‬ ‫م��ا در دنیای��ی پ��ر از رقاب��ت زندگ��ی می کنیم‪.‬‬ ‫محص��والت‪ ،‬خدمات و حتی خود دانش به س��رعت‬ ‫تبدیل به محصولی کامال مش��ابه ب��ا محصول رقیب‬ ‫می ش��ود‪ .‬برای بقا در چنین محیط��ی‪ ،‬برای افزایش‬ ‫حاشیه سود خود و برای حفظ جایگاه مان‪ ،‬نیاز داریم‬ ‫تا هر روز از همه افراد نواوری دریافت کنیم‪ .‬در عین‬ ‫حال با وجود سال ها بحث و گفت وگو درباره نواوری‪،‬‬ ‫واقعیت این است که ما هنوز راهی طوالنی تا حقیقت‬ ‫داریم‪ .‬حتی یک ش��رکت از صد شرکت سراغ نداریم‬ ‫که هر روز از هر یک از کارمندان خود ایده ای نواورانه‬ ‫استخراج کند‪ .‬ما در جهانی زندگی می کنیم که تغییر‬ ‫در ان‪ ،‬خود دستخوش تغییر شده است‪.‬‬ ‫عجیب است که این تغییرات بی رحم و اغلب درهم‬ ‫گسیخته هستند‪.‬‬ ‫مش��کل اینجاس��ت که س��ازمان های ما هرگز در‬ ‫هس��ته مرکزی خود این تغییرات را پدید نمی اورند‪.‬‬ ‫به همین دلیل اس��ت که بیش��تر تغیی��رات بنیادی‪،‬‬ ‫محصول و زاییده یک بحران هستند‪.‬‬ ‫تغییر ناش��ی از بح��ران‪ ،‬تنش زا‪ ،‬اتفاق��ی و معموال‬ ‫دست وپاگیر است‪ .‬ما باید روش تغییر سازمان های مان‬ ‫را تغییر دهیم‪ .‬ما باید درون س��ازمان خود یک مزیت‬ ‫تحول گرا ایجاد کنیم که بدون انکه بحران‪ ،‬تغییر را به‬ ‫ما تحمیل کند خودمان سردمدار تغییر باشیم‪ .‬ایجاد‬ ‫س��ازمان هایی که به معنای واقعی کلمه انطباق پذیر‬ ‫باشند‪ ،‬امروز از همیشه مهم تر است‪.‬‬ ‫ن��واوری و اراده برای تغیی��ر‪ ،‬زاییده مقوله ای به نام‬ ‫شورواشتیاق اس��ت‪ .‬محل کار به طور معمول دشمن‬ ‫خالقی��ت و حرک��ت اس��ت‪ .‬قوانی��ن دس��ت وپاگیر‪،‬‬ ‫هدف ه��ای ب��ی روح و س��اختارهای هرم��ی‪ ،‬حیات‬ ‫و س��رزندگی را از کار می گیرن��د‪ .‬در ی��ک اقتص��اد‬ ‫خالقیت مح��ور ما ب��ه راهکاره��ای ابت��کاری افراد‪،‬‬ ‫خالقی��ت انه��ا و شورواشتیاق ش��ان نیازمندیم‪ ،‬این‬ ‫اس��تعدادها هدی��ه ای ازس��وی کارکنان به س��ازمان‬ ‫هس��تند‪ .‬کارمندانی که برخی از انها از استعدادشان‬ ‫در محل کار خرج می کنند و برخی هم که تعدادشان‬ ‫کم نیست این کار را نمی کنند‪.‬‬ ‫پس الزم است که مدیریت را از اساس تغییر دهیم‪.‬‬ ‫ما به رهبرانی نیازمندیم که دیدش��ان به کار این گونه‬ ‫باشد که وظیفه کارمندان‪ ،‬تامین هدف های سازمانی‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه این رهبرانند که باید سازمان هایی ایجاد‬ ‫کنند که قدر شایستگی ها و استعدادها و قابلیت های‬ ‫فوق العاده کارمندانش را بدانند‪.‬‬ ‫که نرخ بنزین در این کش��ورها باالس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬رشد‬ ‫فروش برقی ه��ا در ترکیه چند برابر ایران بوده زیرا نرخ بنزین‬ ‫در این کشور باالست‪.‬‬ ‫‹ ‹دانش بنیان ها برای روزامدی‬ ‫ع��رب درباره وضعی��ت تولید واحده��ای صنعتی هم گفت‪:‬‬ ‫بات��ری‪ ،‬موت��ور‪ ECU ،‬و ش��ارژر از جمل��ه قطع��ات مه��م‬ ‫موتورس��یکلت برقی بوده که داخلی سازی نش��ده اند(البته به‬ ‫شکل محدود برخی باتری ها در حال تولید هستند)‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمینه بومی س��ازی‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیانی‬ ‫داریم که می توانند کمک زی��ادی به واحدهای صنعتی کنند‪.‬‬ ‫صنعتگر طراحی و تولید این قطعات را انجام می دهد اما چون‬ ‫س��رمایه کافی در اختیار ندارد در مرحله مدل باقی می مانند و‬ ‫به تولید انبوه نمی رسند‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگ��ر ش��رکت هایی به عن��وان واس��ط‬ ‫ای��ن خطرپذیری را داش��ته باش��ند که روی قطع��ات جدید‬ ‫س��رمایه گذاری کنند بس��یاری از نمونه ها‪ ،‬صنعتی شده و به‬ ‫تولید انبوه می رسند‪.‬‬ ‫ع��رب افزود‪ :‬با توجه به ش��رایط موج��ود و افزایش نرخ ارز‬ ‫نرخ موتورس��یکلت های برق��ی باالتر خواهد رف��ت از این رو‪،‬‬ ‫داخلی سازی بسیاری از قطعات صرفه اقتصادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫صادرات یکی از برنامه های اصلی گروه خودروسازی سایپا است‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت‪ :‬گروه سایپا‬ ‫هم��واره در حوزه صادرات جزو خودروس��ازان پیش��رو‬ ‫کش��ور بوده و در س��ال های گذش��ته موفق به کسب‬ ‫عناوین متعدد برتر و ممتاز کشوری شده است و به طور‬ ‫قط��ع ادامه روند صادرات و کس��ب بازارهای جدید به‬ ‫عنوان یکی از برنامه های اصلی این گروه دنبال خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در حاش��یه انتخاب گروه خودروس��ازی سایپا به‬ ‫عنوان صادر کننده برتر ملی که در س��الن همایش های‬ ‫بین المللی صدا و س��یما و با حضور اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫مع��اون اول رئیس جمهوری‪ ،‬رضا رحمانی‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫وزارت صنع��ت معدن و تجارت‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری‬ ‫و جمع��ی از مدی��ران صنعت��ی‪ ،‬فع��االن اقتص��ادی و‬ ‫صادرکننده های کش��ور برگزار شد‪ ،‬محمدرضا سروش‪،‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫با تالش های انجام ش��ده‪ ،‬گروه س��ایپا توانس��ته برای‬ ‫نهمین بار موفق به کسب عنوان صادر کننده برتر ملی‬ ‫شود‪ .‬وی افزود‪ :‬گروه سایپا همواره در موضوع صادرات‬ ‫بس��یار موفق عمل کرده که این رون��د با حمایت های‬ ‫هیات مدی��ره گروه خودروس��ازی س��ایپا ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬س��روش گفت‪ :‬در این برهه و با ش��رایطی که‬ ‫برای نرخ ارز در کشور به وجود امده زمان مناسبی برای‬ ‫توس��عه صادرات است و با برنامه ریزی های انجام شده‪،‬‬ ‫گروه سایپا همچنان این روند را بیش از گذشته دنبال‬ ‫و این تهدید را به فرصت تبدیل خواهد کرد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬گروه سایپا در صادرات محصول به سایر کشورها‬ ‫دو اص��ل را دنبال می کند که اول ارتقای برند ش��رکت‬ ‫سایپا و کشورمان ایران در بازارهای هدف و دوم کسب‬ ‫س��وداوری برای این گروه خودروس��ازی و ارزاوری‬ ‫برای کش��ور اس��ت و بر همی��ن دو اصل‪،‬‬ ‫صادرات خ��ودرو در محور برنامه های‬ ‫اصلی گروه سایپا قرار دارد‪ .‬سروش‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه در سال‬ ‫گذشته با تمام مشکالت موجود‬ ‫گروه خودروسازی سایپا توانست‬ ‫در حوزه صادرات قطعات خودرو‬ ‫به صورت ‪ SKD‬رشد ‪ ۲.۵‬برابری‬ ‫نس��بت به مدت مشابه را تجربه کند‬ ‫و در حوزه ص��ادرات قطعات ‪ CBU‬هم‬ ‫رشد چش��مگیری داشته اس��ت‪ .‬همچنین در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال مجموع صادرات گروه سایپا به‬ ‫نس��بت مدت مش��ابه با رش��د ‪۵۰‬درصدی همراه بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه برنامه های توسعه ای سایپا در‬ ‫‪ ۵‬محور تدوین شده که با تکمیل شدن موارد به اطالع‬ ‫عموم خواهد رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬درباره موض��وع صادرات‪،‬‬ ‫محور اصلی فعالیت گروه س��ایپا‪ ،‬توس��عه بازارها است‬ ‫ک��ه متاس��فانه محدودیت های بین المللی مانع و س��د‬ ‫بزرگی برای این منظور اس��ت‪ .‬مدیرعامل گروه س��ایپا‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬با توجه ب��ه تغییر ن��رخ ارز درحال حاضر‬ ‫فرصت ه��ای صادراتی زی��ادی برای گ��روه وجود دارد‬ ‫ول��ی محدودیت های نحوه انتقال ارز یکی از بزرگترین‬ ‫مشکالت است که همکاران در حال پیگیری و برطرف‬ ‫کردن مشکالت هس��تند تا بتوانیم توسعه‬ ‫محصوالت ش��رکت را بی��ش از پیش‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬س��روش مهم ترین‬ ‫عامل کس��ب عن��وان صادرکننده‬ ‫برتر کش��وری توس��ط س��ایپا را‬ ‫پایی��ن ب��ودن ن��رخ محص��والت‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬عالوه ب��ر نرخ‬ ‫رقابتی محصول‪ ،‬کیفیت متناس��ب‬ ‫با خ��ودرو ه��م در بازاره��ای هدف‬ ‫توانس��ته نظر مش��تریان را به خود جلب‬ ‫کند و گروه سایپا توانسته به عنوان صادر کننده‬ ‫برتر معرفی ش��ود‪ .‬گفتنی است در این مراسم‪ ،‬تندیس‬ ‫صادر کننده برتر ملی توسط معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫به مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا اهدا شد‪ .‬گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا‪ ،‬به عنوان پیشرو در حوزه صادرات‬ ‫خودرو در کش��ور ت��ا کنون توانس��ته ‪ ۹‬ب��ار تندیس‬ ‫صادر کننده برتر ملی و ‪ ۲‬بار تندیس صادر کننده ممتاز‬ ‫کشوری را دریافت کند‪.‬‬ ‫جزئیات رستوران خاص بنتلی را بدانید‬ ‫بسیاری از خودروس��ازان در فعالیت های جانبی مختلفی حضور دارند که از جمله‬ ‫تو س��از دوچرخه اشاره کرد‪ .‬کمپانی بنتلی عالوه بر‬ ‫معروف ترین انها می توان به ساخ ‬ ‫س��اخت صندلی و مبلمان‪ ،‬اقدام به تاس��یس یک رس��توران لوکس کرده اس��ت که‬ ‫جزییات ان را در این نوشتار خواهید خواند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش گس��ترش نیوز‪ ،‬حض��ور در فعالیت های مرتبط با غذا یک��ی از مواردی‬ ‫است که خودروسازان به ان عالقه زیادی دارند‪ .‬به عنوان مثال شرکت خودروسازی‬ ‫فولکس واگن عالوه بر فعالیت اصلی خود‪ ،‬کارخانه سوسیس س��ازی دارد که به اندازه‬ ‫خودروه��ای تولی��دی این برند مش��هور اس��ت‪ .‬بنتلی نیز به تازگی از تاس��یس یک‬ ‫رستوران خاص و لوکس خبر داده که در امارات متحده عربی افتتاح شده است‪ .‬این‬ ‫رستوران در بلندترین منطقه امارات و روی کوهی به نام جبل جیث قرار دارد و تنها‬ ‫برای مدت ‪ ۷‬روز به فعالیت خود ادامه می دهد‪ .‬الزم به یاداوری است که افتتاح این‬ ‫رستوران به دلیل برگزاری جشنی برای رونمایی از مدل ‪ Continental GT‬است‪.‬‬ ‫اگر از این مورد ناراحت ش��ده اید که تا کنون خبری از این رس��توران منتشر نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بهتر است بدانید که این رستوران قابل بازدید برای عموم نیست و تنها افراد‬ ‫خاصی برای بازدید از ان دعوت می شوند‪ .‬بازدیدکنندگان از این رستوران‪ ،‬پنج وعده‬ ‫غذایی بریتانیایی البته با سبک عربی و به صورت کامال لوکس و خاص میل خواهند‬ ‫کرد‪ .‬غذایی که در این رس��توران ارائه می شود توس��ط اشپز معروفی به نام ‪Colin‬‬ ‫‪ Clague‬تهیه خواهد شد که تبحر خاصی در اشپزی و طراحی شکل غذا دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫قدرت چانه زنی در بازار جهانی با فناوری «نانو»‬ ‫فاطم�ه امیراحم�دی ‪ -‬روزنامه ن�گار‪ :‬یک��ی از فناوری های‬ ‫روز دنی��ا اس��تفاده از م��واد کامپوزیت یا نانو برای س��بکی و دوام‬ ‫محص��والت بوده ک��ه در صنعت خودرو نیز کارب��رد دارد‪ .‬از جمله‬ ‫مش��کالت خودروها‪ ،‬سنگینی و اس��یب پذیر بودن بعضی قطعات‬ ‫انهاست که با فناوری های جدید این مشکل حداقل در کشورهای‬ ‫صنعتی برطرف ش��ده اس��ت‪ .‬حال باید پرسید چند درصد صنعت‬ ‫خودرو و قطعه کشور به این سو حرکت کرده است‪ .‬دنیا به سرعت‬ ‫در حوزه فناوری نانو در حال پیش��رفت اس��ت‪ .‬البته ایران در علم‬ ‫پزشکی بهره زیادی از علم نانو برده اما این فناوری باید در تمامی‬ ‫حوزه ه��ا از جمله صنعت خ��ودرو‪ ،‬فراگیر ش��ود‪ .‬صنعت قطعه به‬ ‫نس��بت خودرو فعالیت بیش��تری در حوزه نانو دارد‪ .‬برخی قطعات‬ ‫خودرو مانند فیلتر‪ ،‬رنگ و‪ ...‬همچنین محصوالت جانبی ان مانند‬ ‫شیشه شور و‪ ...‬بر اساس فناوری نانو ساخته و عرضه می شود‪ .‬قیمت‬ ‫تمام شده محصوالت چشم اس��فندیار صنعت خودرو کشور است‬ ‫و ای��ن امر منجر به این ش��ده که در اس��تفاده از فناوری های روز‬ ‫دنیا نتوانیم برای بلندمدت برنامه ریزی کنیم و ناچار به برنامه های‬ ‫کوتاه مدت بس��نده می کنیم‪ .‬به ظاهر تولید براس��اس نانوفناوری‪،‬‬ ‫قیمت ه��ا را افزای��ش می ده��د اما کاهش اس��تهالک و طول عمر‬ ‫بیشتر محصول در سطح کالن‪ ،‬در نهایت قیمت ها را کاهش داده و‬ ‫پرداخت هزینه های ابتدایی را توجیه پذیر می کند‪ .‬بر اساس امارها‪،‬‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫درحال حاضر ایران ‪۶.۵‬میلیون دالر صادرات کاالهای فناوری شده‬ ‫به چین دارد که هدف‪ ،‬رسیدن به ‪۲۰‬میلیون دالر است‪ .‬همچنین‬ ‫هدف گذاری شده تا این میزان برای افق ‪ ۱۴۰۴‬به یک میلیارد دالر‬ ‫برس��د‪ .‬این امر شدنی است به ش��رط انکه از ظرفیت های موجود‬ ‫کش��ور اس��تفاده کنیم و از تمامی بخش ها حمایت ش��ود‪ .‬صنعت‬ ‫قطعه به این دلیل که ظرفیت بیش��تری در این زمینه دارد ضمن‬ ‫انک��ه به لحاظ کیفیت تاثیر زیادی در کارامدی قطعات و محصول‬ ‫نهایی(خودرو) دارد‪ ،‬می تواند اینده امیدبخشی را برای این صنعت‬ ‫رق��م بزند‪ .‬به طور قطع‪ ،‬محصوالت نانوفناوری قدرت چانه زنی ما را‬ ‫در بازار جهانی بیشتر کرده و وضعیت ما را ارتقا می بخشد‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سرمایه های ایرانی؛ سرگردان تصمیم های مدیریتی‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫این روزها نرخ برخی از محصوالت چندبرابر شده و پیشامد‬ ‫تحریمی جدید س��بب ش��ده ارزش پول کش��ور دچار افت شود‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان اقتصاد این امر را فرصتی برای تولید می دانند‬ ‫زیرا با کاهش ارزش ریال و افزایش چند برابری نرخ ارز‪ ،‬صادرات‬ ‫رون��ق می گیرد و نرخ محصوالت تولیدی کش��ور برای خریداران‬ ‫ارزان ت��ر تمام می ش��ود‪ ،‬ضمن انکه ارز بیش��تری به لحاظ ارزش‬ ‫پولی نصیب کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬اگر تولیدکنندگان بتوانند بازارهای صادراتی خود را‬ ‫تقویت کنند‪ ،‬می توان امیدوار بود تهدیدها به فرصت تبدیل شده‬ ‫و واحدهای صنعتی دوباره رونق بگیرند‪.‬‬ ‫برای انتقال محصوالت خود استفاده می کردیم‪ ،‬بین ‪۸۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۹۰۰‬دالر بود که درحال حاضر حدود ‪۲‬هزار دالر شده است‪.‬‬ ‫در حالی که همین مبلغ هم اعالم نمی ش��ود تا تکلیف ترخیص‬ ‫کاالها مشخص شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت با بیان تاثیر افزایش قیمت ها بر س��رمایه در‬ ‫گ��ردش واحدهای تولیدی‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رایط منجر به کاهش‬ ‫حجم سرمایه ها شده و در اینده توان تولید را پایین می اورد‪ .‬اما‬ ‫تنه��ا نکته مثبت فرایند کاری در ای��ن ‪ ۴‬تا ‪۵‬ماه‪ ،‬فروش نقدی‬ ‫محصوالت بوده که کمک زیادی به واحدهای تولیدی کرده است‪.‬‬ ‫از یک س��و‪ ،‬م��واد اولیه مورد نیاز را نق��د خریداری می کنیم‬ ‫و از س��وی دیگ��ر ه��م نقدی می فروش��یم‪ .‬این موضوع س��بب‬ ‫ش��ده که مشکل س��ال گذش��ته را در زمینه چک های برگشتی‬ ‫نداشته باشیم‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬این واحد صنعتی از سال گذشته‬ ‫‪۳۲۵‬میلیون تومان چک برگشتی دارد‪.‬‬ ‫اکبری درباره صادرات فیلترهای نانویی اظهار کرد‪ :‬بخش��ی از‬ ‫محص��والت ما به چین صادر می ش��د که فعال متوقف ش��ده اما‬ ‫پیگیری ب��رای صادرات به اروپا ادامه دارد‪ .‬فرایند برای بازاریابی‬ ‫در اروپ��ای ش��رقی چند ماهی اس��ت ک��ه دنبال می ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫مشکالت داخلی برطرف شود‪ ،‬مسیر هموارتر خواهد شد‪ .‬به دلیل‬ ‫برخ��ی محدودیت ه��ای داخلی باید اولویت بندی کرد و س��پس‬ ‫کارها را پیش برد‪.‬‬ ‫‹ ‹دپو شدن مواد اولیه‬ ‫عطا اکبری یکی از تولیدکنندگان فعال در حوزه فیلتر اس��ت‬ ‫که با بهره مندی از فن��اوری نانو‪ ،‬فیلتر تولید می کند‪ .‬وی درباره‬ ‫روند تولید این فیلترها در شرایط فعلی گفت‪ :‬از جمله مشکالت‬ ‫صنعتگران تامین م��واد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی ش��ان‬ ‫اس��ت‪ .‬در ش��رایط کنونی مواد اولیه سفارش شده وارد گمرک و‬ ‫انبار شده و برای انها مجوز ترخیص صادر نمی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬نوس��ان های ن��رخ دالر روی واردات‬ ‫و تولی��د تاثیر منفی گذاش��ته و هزینه ه��ای تولید محصوالت را‬ ‫افزایش داده است‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬نرخ قطعی ارز اعالم نمی شود تا‬ ‫واردکننده بتواند هزینه های بارگیری را پرداخت و محصوالتش را‬ ‫ترخیص کند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬کشتیرانی‪ ،‬نرخ دالر مورد نظر را به‬ ‫ما به عنوان سفارش دهنده مواد اولیه اعالم نمی کند که ما بتوانیم‬ ‫هزینه ها را پرداخت کرده و قبض بندرعباس را دریافت و بار را به‬ ‫اصفهان ترانزیت کنیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در زمینه مواد اولیه مش��کالت بهم گره خورده و‬ ‫پس از ‪ ۲‬تا ‪۳‬ماه که این مواد‪ ،‬وارد بندرعباس شده‪ ،‬حاال ترخیص‬ ‫نمی شوند‪ .‬چند هفته است که درگیر این موضوع هستیم به ویژه‬ ‫ب��ا وضعیتی که ب��رای نرخ دالر پی��ش امده همه س��رگردان و‬ ‫بالتکلیف شده اند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه تصریح کرد‪ :‬با وجود تمام این مشکالت‪،‬‬ ‫تولید ادامه دارد و فعالیت ها متوقف نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق تولید با ممنوعیت ها‬ ‫اکبری با اش��اره به بازار فعلی فیلتر گفت‪ :‬امس��ال بازار تقاضا‬ ‫مناسب است‪ .‬سال گذشته تولید روند خوبی داشت اما در فروش‬ ‫مشکل داشتیم‪ .‬امسال بازار تقاضا مطلوب است اما مسئله تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬تولید را با چالش روبه رو کرده است‪ .‬گویا هر سال باید‬ ‫مشکلی برای صنعت وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه ایا‬ ‫ممنوعیت واردات کاالهای مش��ابه س��اخت داخل منجر به رونق‬ ‫بخش��ی از بازار کشور از جمله فیلتر شده‪ ،‬افزود‪ :‬بله‪ .‬به طور قطع‬ ‫جلوگیری از واردات قطعاتی که در داخل تولید می ش��ود‪ ،‬سهم‬ ‫صنعتگر را از بازار داخلی بیشتر کرده است‪ .‬پیش تر بحث قاچاق‬ ‫خیلی مشکل س��از بود‪ .‬درحال حاضر این مسئله ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درصد‬ ‫کنترل ش��ده است‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬حدود ‪۸‬ماه است که انتقال‬ ‫‹ ‹سرگردانی سرمایه ها‬ ‫ارز به طور کامل از طریق شبکه بانکی انجام و واردات با ساماندهی‬ ‫بیشتری دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممنوعیت واردات کاالهای مشابه تولید داخلی‪ ،‬بازار‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی را رون��ق داده و این همان حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید با ظرفیت پایین‬ ‫اکبری در پاس��خ به این پرس��ش که میزان تولید نیمه نخست‬ ‫سال‪ ۹۷‬این واحد صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته چه‬ ‫تفاوتی داشته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬همان طور که گفتم حدود ‪۴‬ماه منتظر‬ ‫بودی��م که مواد اولیه مورد نیازمان وارد گمرک ش��ود‪ .‬در همین‬ ‫زمینه بحث انتقال را داشتیم‪ .‬این یک طرف موضوع است‪ .‬مسئله‬ ‫دیگر این اس��ت که رونق اقتصادی نس��بت به سال گذشته برای‬ ‫واحدهای تولیدی رخ داده اما مشکالت تامین مواد اولیه‪ ،‬تولید را‬ ‫دچار چالش تازه ای کرده است‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬در ‪۴‬ماه گذش��ته از موجودی انبارها برای تولید‬ ‫استفاده کرده و با کاهش ظرفیت تولید‪ ،‬فعالیت های خود را ادامه‬ ‫دادیم‪ .‬به این ترتیب تعدیل نیرو نداش��تیم‪ .‬س��ال گذشته با ‪۵۰‬‬ ‫ت��ا ‪۶۰‬درصد ظرفیت فعالیت می کردیم که امس��ال به ‪۲۰‬درصد‬ ‫رس��یده‪ ،‬تنها ب��ه این دلیل که م��واد اولیه مورد نی��از ما تامین‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه با بیان اینکه مواد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫را ت��ا پایان س��ال تامین ک��رده‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مواد اولیه انبار ش��ده‬ ‫در گم��رک ترخیص ش��ود‪ ،‬نیاز تولید ما را تا پایان س��ال تامین‬ ‫می کند زیرا س��ختگیری هایی که در زمینه ثبت سفارش کاالها از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعمال شده‪ ،‬کمک زیادی‬ ‫به فعالیت واحدهای صنعتی قانونی کرده است‪.‬‬ ‫کویرتایر در تولید الستیک رکورد زد‬ ‫مدیرعامل شرکت کویرتایر از شکستن‬ ‫رکورد جدید تولید تایر در این مجموعه‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این کارخانه با باالترین‬ ‫ظرفیت ماشین االت در حال تولید است‬ ‫و بخش��ی از نیاز مردم به تایر س��واری‬ ‫رادیال را برطرف کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت»‪،‬‬ ‫سیدمحمدحس��ین زینلی بیرجن��د در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬این مجموعه ‪۴‬مهر امس��ال‬ ‫ب��ا تولید ‪۱۲‬هزار و ‪۲۹۲‬تایر در یک روز‬ ‫دیگرخرید‬ ‫خودرو‬ ‫سوداور‬ ‫نیست‬ ‫موفق به ثب��ت رکورد جدیدی در تولید‬ ‫تایر رادیال سواری شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استقبال مردم از خرید‬ ‫محصوالت کویرتایر اظهارکرد‪ :‬این برند‬ ‫ب��ا تکیه بر توان مدیران و کارکنان خود‬ ‫و با وجود مش��کالت توانس��ته بیش از‬ ‫‪۹۵‬درص��د ظرفیت ماش��ین االت تولید‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫زینلی بیرجند با بی��ان اینکه طراحی‬ ‫و تولید انواع اندازه ه��ای تایر رادیال در‬ ‫این ش��رکت انجام می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫افتخاری بزرگ برای مجموعه کویرتایر‬ ‫و صنعت تایر کش��ور است‪ .‬متخصصان‬ ‫ای��ن کارخانه قادر هس��تند ب��رای انواع‬ ‫خودروه��ای س��واری تایر م��ورد نیاز را‬ ‫طراحی و تولید کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کویرتای��ر با بیان‬ ‫اینکه هیچ مش��کلی در تامین تایر مورد‬ ‫نیاز مردم وجود ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬با تامین و‬ ‫اختصاص سهمیه مضاعف تایر به شبکه‬ ‫نمایندگی ه��ای فروش این ش��رکت در‬ ‫دورترین نقاط کشور‪ ،‬جای هیچ نگرانی‬ ‫برای عرضه تایر به قیمت مصوب وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه کویرتایر افزون‬ ‫بر ‪۳۶‬درص��د تایر س��واری م��ورد نیاز‬ ‫خودروس��ازان کش��ور را تامین می کند‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬کویرتای��ر ب��ر تولید با‬ ‫کیفیت محصوالت خود مصمم اس��ت و‬ ‫اس��تقبال باال و رضایت م��ردم از خرید‬ ‫محصوالت کویرتایر‪ ،‬گ��واه این موضوع‬ ‫یکی از فع��االن بازار خودرو درب��اره اخرین وضعیت ب��ازار اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر ش��اهد رکود در بازار خودرو هستیم و معامالت چندانی در‬ ‫این بازار انجام نمی شود زیرا خودروسازان محصولی به بازار خودرو عرضه‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫کاظم محمدی نیکخواه افزود‪ :‬خودروهای موجود در بازار پالک شده اند‬ ‫که فروشندگان با قیمت های باال این خودرو ها را معامله می کنند بنابراین‬ ‫خری��داران از خرید خودرو اجتناب ک��رده و منتظر تغییرات اینده در بازار‬ ‫دبیر اول کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬ترخیص خودروهای دپوشده در گمرکات‬ ‫باید به شکل قانونی ادامه یابد‪ .‬سیده حمیده زرابادی با‬ ‫بی��ان این مطلب افزود‪ :‬زمانی که ثبت سفارش��ی انجام‬ ‫ش��ده و به هر دلیلی اشتباه شناخته می شود‪ ،‬نمی توان‬ ‫در میان��ه راه ب��ا دالیل��ی از جمله تخلف ع��ده ای در‬ ‫ایا با اعمال ممنوعیت در واردات مش��کلی در تامین مواد اولیه‬ ‫برای اینده نخواهیم داش��ت؟ اکبری در پاسخ به این پرسش نیز‬ ‫گفت‪ :‬اخرین ثبت سفارشی که داشتیم از طریق سامانه نیما بود و‬ ‫قرار است ارز مورد نیاز هم از این سامانه تامین شود اما بروکراسی‬ ‫اداری روند تخصیص ارز را طوالنی کرده؛ ش��اید به این دلیل که‬ ‫ای��ن قانون به تازگی به مرحله اجرا درامده‪ ،‬این گونه اس��ت و اگر‬ ‫جلوتر برویم مشکالت کمتر و روند اختصاص ارزکوتاه تر شود‪.‬‬ ‫وی درباره تحریم های جدید و مشکالت تامین محصوالت مورد‬ ‫نیاز هم خاطرنشان کرد‪ :‬مواد اولیه مورد نیاز از چین وارد می شود‬ ‫و در این زمینه مش��کلی نداریم و تنها مس��ئله مربوط به موضوع‬ ‫کش��تیرانی و انتقال بار اس��ت‪ .‬ضمن انکه هزینه حمل ونقل بار‬ ‫بس��یار افزایش یافته اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬هزینه کش��تی که ما‬ ‫رفع هیجان بازار خودرو‪ ،‬نیازمند منطقی شدن نرخ های کارخانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کویرتایر از تولید‬ ‫تایرس��بز ب��رای نخس��تین بار در ای��ن‬ ‫کارخان��ه در ‪۲‬س��ال گذش��ته خبر داد‬ ‫و گف��ت‪ :‬تایر س��بز با عملک��رد باال در‬ ‫فرمان پذی��ری خودرو و کارک��رد باال با‬ ‫بهترین کیفیت و سازگار با محیط زیست‬ ‫طراحی و تولید شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬اداره تحقیق��ات و‬ ‫تکنولوژی این مجموع��ه با برخورداری‬ ‫از پیش��رفته ترین تجهیزات نرم افزاری و‬ ‫س��خت افزاری صنعت تای��ر و با تکیه بر‬ ‫توان مدیران و کارشناس��ان متخصص‪،‬‬ ‫این مجموع��ه را از خرید فناوری تولید‬ ‫تایره��ای س��واری بی نیاز کرده اس��ت‪.‬‬ ‫زینلی بیرجن��د اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫تولید تایر رادی��ال رینگ ‪ )suv(۱۷‬در‬ ‫مراحل ازمون جاده قرار دارد که پس از‬ ‫کس��ب نتایج نهایی و تولید انبوه‪ ،‬بخش‬ ‫عم��ده ای از نی��از خودروس��ازان تامین‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‪،‬‬ ‫قیمت ه��ای فعلی خودروه��ا در بازار را‬ ‫غیرمنطقی برشمرد و گفت‪ :‬برای خروج‬ ‫از این وضعیت و حذف واس��طه ها‪ ،‬باید‬ ‫نرخ کارخانه ای خودرو روزامد و منطقی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش افزود‪ :‬مش��ابه‬ ‫چنی��ن اقدام��ی در دهه‪ ۷۰‬نی��ز انجام‬ ‫و قیمت ه��ا در ب��ازار به نحوی ش��د که‬ ‫توانس��ت ب��رای حدود یک ده��ه ثبات‬ ‫نرخ ها را ب��رای صنعت خودرو به همراه‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫ای��ن مقام صنف��ی ادام��ه داد‪ :‬به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬خری��داران غیرواقع��ی از بازار‬ ‫خارج ش��ده و پس از ان ش��یب نزولی‬ ‫قیمت ها بیشتر می شود‪ .‬این روند تا انجا‬ ‫پیش خواهد رفت که به قیمتی برس��یم‬ ‫که برای خودروس��از و مصرف کنندگان‬ ‫منطقی باشد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫خودرو هستند‪.‬‬ ‫وی تبدی��ل نقدینگ��ی به خودرو را چندان س��وداور ندانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫اف��رادی که اقدام ب��ه پیش خرید خودرو کرده اند ممکن اس��ت ‪۲۰‬درصد‬ ‫خودرو را گران تر به فروش برسانند اما نسبت به ارزش ریالی سود چندانی‬ ‫نصیب ش��ان نخواهد شد زیرا ارزش سرمایه انها به یک سوم کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬افرادی که در ش��رایط بحرانی و پ��س از افزایش نرخ ارز اقدام‬ ‫ضرورت تسریع در ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات‬ ‫گذش��ته‪ ،‬کار را متوقف ک��رد‪ .‬نماینده م��ردم قزوین‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬در این شرایط باید‬ ‫کس��انی که مرتکب اش��تباه یا تخلفی شده اند مجازات‬ ‫ش��وند و روال به ش��کل قانونی ادامه یابد بنابراین دپو‬ ‫خودروها در گمرک کار درس��تی نیس��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫دیدگاه کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس نس��بت‬ ‫‹ ‹به دنبال توسعه بازار‬ ‫در ادامه مصطفی کاظم زاده از دیگر تولیدکنندگان قطعه س��از‬ ‫کش��ور درباره طرح های توس��عه ای واحد خود‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫برنامه هایی ک��ه برای تولید محصوالت داش��ته ایم‪ ،‬هدف گذاری‬ ‫ش��ده تا دس��ت کم ‪ ۳۰‬تا ‪۴۰‬درص��د محصوالت ما صادر ش��ود‪.‬‬ ‫همکاری با همتایان بین المللی در بحث طراحی و ساخت قالب‪،‬‬ ‫س��بب می ش��ود بتوانیم زم��ان را ذخیره کنیم و به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه از جمله ترکیه‪ ،‬روسیه و جمهوری اذربایجان صادرات‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��رمایه گذاری به نس��بت زیادی برای همکاری با‬ ‫رنو و س��یتروئن انجام ش��ده که با وضعیت پیش امده‪ ،‬نمی تواند‬ ‫خوشایند باشد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره به وضعیت صادرات ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاضر محصوالتی مانند وودستاک که متشکل از پلیمر و‬ ‫چوب اس��ت ازسوی این برند صادر می ش��ود‪ .‬همچنین در حال‬ ‫رایزنی با صنعتگران یکی از کشورها هستیم که محصول ابتدایی‬ ‫را از انه��ا بگیریم و در کش��ور تبدیل ب��ه محصول نهایی کرده و‬ ‫سپس صادر کنیم‪.‬‬ ‫کاظم زاده در پایان تصریح کرد‪ :‬س��ال گذشته با مشارکت یکی‬ ‫از خودروس��ازان بین المللی که با کش��ور همکاری داش��ت‪ ،‬قرار‬ ‫بود قطعاتی مانند رو دری‪ ،‬داش��بورد‪ ،‬کنس��ول و‪ ...‬در این واحد‬ ‫صنعتی ساخته و صادر شود و اگر الزم بود در سایر کشورها مانند‬ ‫مراکش سرمایه گذاری کرده و محصوالت از این کشور صادر شود‬ ‫اما در ش��رایط کنونی باید منتظر بود و دید ادامه همکاری ها به‬ ‫چه شکل پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫ب��ه ترخی��ص خودروهای دپوش��ده در گم��رکات که‬ ‫سرمایه های مردمی و همچنین واردکنندگان به شمار‬ ‫می رود به عصرخودرو گفت‪ :‬اجرای قوانین و نظارت بر‬ ‫اجرای انها از وظایف مجلس ش��ورای اسالمی به شمار‬ ‫می رود بنابراین نسبت به انجام پیگیری های الزم اقدام‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور در‬ ‫گفت و گ��و با ایرنا‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫ط��ول ده��ه‪ ،۷۰‬تعیین نرخ ب��ه میزان‬ ‫حاشیه بازار‪ ،‬س��بب ثبات قیمت ها شد‬ ‫به ط��وری که با وجود متوس��ط رش��د‬ ‫‪۳۰۰‬درصدی نرخ کاالها در ان سال ها‪،‬‬ ‫نرخ خودرو فقط ‪۱۳‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫او همچنین‪ ،‬خروج ش��ورای رقابت از‬ ‫قیمت گذاری خودرو را خواس��تار شد و‬ ‫افزود‪ :‬تعیین مکانیس��م عرضه و تقاضا‬ ‫در حاش��یه بازار از سوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان‬ ‫می توان��د به تثبیت نرخ خ��ودرو منجر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه این مق��ام صنف��ی‪ ،‬عمده‬ ‫مش��کالت کنون��ی خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان نه از تحریم های خارجی‪،‬‬ ‫بلک��ه ناش��ی از تحریم ه��ای داخل��ی و‬ ‫معضالتی اس��ت که خ��ود برای صنعت‬ ‫کش��ور ایجاد کرده ایم و ضروری اس��ت‬ ‫در ای��ن زمینه برنامه ریزی مدونی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نجفی منش نرخ قطعات خودرو را نیز‬ ‫غیرمنطقی توصیف کرد و گفت‪ :‬اکنون‬ ‫ش��اهدیم نرخ مواد اولیه رشد یافته اما‬ ‫ن��رخ قطعات متناس��ب ب��ا ان افزایش‬ ‫نیافته اس��ت‪ .‬عمده م��واد اولیه مصرفی‬ ‫در قطعه س��ازی فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم‬ ‫و تولی��دات پتروش��یمی اس��ت که در‬ ‫ماه های گذش��ته رش��د داش��ته اند‪ .‬وی‬ ‫به خرید خودرو کرده اند نیز س��ودی عایدش��ان نشده اما چنانچه پیش از‬ ‫افزایش نرخ دالر اقدام به خرید کرده باشند‪ ،‬سود برده اند‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو درباره تاثیر اصالح نرخ خودرو بر بازار به خبرخودرو‬ ‫گفت‪ :‬اعتماد نداش��تن مردم به گفته ه��ای مدیران‪ ،‬تاثیرنپذیرفتن بازار از‬ ‫این گفته ها را به دنبال دارد؛ بنابراین تا زمانی که قیمت ها قطعی نشود بازار‬ ‫واکنشی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این فع��ال بازار تصریح کرد‪ :‬در نهایت تنها عام��ل موثر بر بازار خودرو‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬در کشوری همچون چین‪،‬‬ ‫مواد اولیه مس و الومینیوم با نرخ هایی‬ ‫به مراتب ارزان ت��ر از قیمت های جهانی‬ ‫به دست تولیدکنندگان داخلی می رسد‬ ‫تا قطعه سازان ان کشور بتوانند تولیدات‬ ‫قابل رقابت داش��ته باشند‪ .‬نجفی منش‬ ‫گفت‪ :‬منطقی س��ازی ن��رخ قطعات‪ ،‬به‬ ‫تعیین نرخ واقعی برای خودروها خواهد‬ ‫انجامید‪.‬‬ ‫میزان عرضه است که تعیین کننده جو حاکم بر بازار خواهد بود‪.‬‬ ‫نیکخواه با بیان اینکه ش��رایط برای ازادسازی قیمت ها مناسب نیست‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬موافق ازادس��ازی نرخ خودرو هس��تیم اما نه در این شرایط‬ ‫زیرا درحال حاضر با نظارت هایی که وجود دارد روند عرضه خودروس��ازان‬ ‫در کنترل است‪ .‬بنابراین زمانی ازادسازی مطلوب خواهد بود که عرضه و‬ ‫تقاضا با یکدیگر همخوانی داش��ته باشند و با وجود شرکت های انحصاری‬ ‫ازادسازی نرخ خودرو معنایی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫هشدار ایران خودرو درباره فروش غیرقانونی خودرو‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو اقدام افراد یا ش��رکت های‬ ‫متفرقه مبنی بر داشتن قرارداد با ایران خودرو و فروش‬ ‫خودرو به متقاضیان را غیرقانونی اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬برخی از افراد یا ش��رکت های‬ ‫س��ودجو با ادعای داشتن قرارداد با شرکت ایران خودرو‬ ‫اق��دام به دریافت مبالغی از هموطن��ان در ازای عرضه‬ ‫خودرو می کنند‪.‬‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو ضمن غیرقانونی دانس��تن‬ ‫این اقدام و بی ارتباط بودن ان به این خودروساز نسبت‬ ‫به پیامدهایی که متوجه هموطنان اس��ت‪ ،‬هشدار داد‪.‬‬ ‫ایران خ��ودرو تاکید می کن��د توزیع و ف��روش خودرو‬ ‫تنها از طریق س��ایت رس��می فروش اینترنتی شرکت‬ ‫ایران خ��ودرو به نش��انی ‪ esale.ikco.ir‬یا مراجعه به‬ ‫مح��ل نمایندگی های مجاز این ش��رکت و ثبت نام در‬ ‫س��ایت فروش ش��رکت ایران خودرو ب��وده و هر روش‬ ‫دیگری غیر از ان از نظر این ش��رکت غیرقانونی اس��ت‬ ‫و مس��ئولیت مش��کالت احتمالی پیش ام��ده برعهده‬ ‫خریداران خواهد بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عملیات اجرایی طرح «با تو تا حرم» خدمات پس از فروش ایران خودرو‬ ‫همزمان با نزدیک ش��دن ایام اربعین حسینی(ع) و سفر معنوی‬ ‫هموطن��ان به عتبات عالیات‪ ،‬عملیات اجرای��ی طرح«باتو تا حرم»‬ ‫شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو‪ ،‬با ارسال قطعات و لوازم ‍‬ ‫یدکی به نمایندگی های ش��هرهای مرزی منتهی به کش��ور عراق‪،‬‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬این ش��رکت بیش از ‪۳‬ماه است که در حال‬ ‫تدارک مقدمات طرح«باتو تا حرم» بوده و درباره س��فارش گذاری‪،‬‬ ‫تامی��ن‪ ،‬بس��ته بندی و ارس��ال قطع��ات و تجهی��زات الزم ب��ه‬ ‫نمایندگی های ش��هرهای مرزی منتهی به کش��ور عراق اقدام های‬ ‫الزم را به انجام رسانده است‪.‬‬ ‫ن اجرا می ش��ود‪ ،‬بیش از ‪۴۱۰‬حوزه‬ ‫در این طرح که از ‪2‬تا ‪11‬ابا ‬ ‫خدمات��ی ش��امل نمایندگی ها‪ ،‬فروش��گاه ها‪ ،‬اکیپ ه��ای امداد و‬ ‫تعمیرگاه صحرایی با در اختیار داش��تن امکانات مناسب برای ارائه‬ ‫خدمات به هموطنانی که با خودرو شخصی به سمت مرزها حرکت‬ ‫می کنند‪ ،‬اماده خدمت رس��انی هس��تند‪ .‬در همین زمینه سیدرضا‬ ‫حس��ینی‪ ،‬مدیرعام��ل ایس��اکو‪ ،‬همزم��ان با تعطیالت تابس��تانی‬ ‫شرکت های خودروس��از‪ ،‬با حضور در مناطق مرزی بر اماده سازی‬ ‫تعمیرگاه ه��ای صحرایی و ملزومات ارائه خدمات به زائران کربالی‬ ‫معال‪ ،‬نظارت به عمل اورد و توصیه های الزم را ارائه کرد‪.‬همچنین‬ ‫برای اگاهی بخش��ی به هموطنان و تس��هیل در س��فر به س��مت‬ ‫مرزها با خودرو ش��خصی‪ ،‬برنامه های اموزشی و کلیپ های متنوع‬ ‫تلویزیونی ازس��وی ایس��اکو‪ ،‬در این ایام تهیه و تدوین شده که به‬ ‫مرور از طریق شبکه های سیما و شبکه های مجازی‪ ،‬پخش خواهد‬ ‫ش��د و در اختیار هموطنان قرار می گیرد‪ .‬طرح اربعین امس��ال با‬ ‫عنوان «باتو تا حرم»‪ ،‬برای چهارمین سال متوالی در مسیر کاروان‬ ‫عشق‪ ،‬اجرا می شود با این امید که هموطنان با اسایش و ایمنی و‬ ‫اطمینان از همراهی حوزه های خدماتی پای در راه س��فر بگذارند‪.‬‬ ‫درب��اره اخبار تکمیل��ی و نحوه دقیق اجرای ط��رح از جمله محل‬ ‫اس��تقرار چادرهای صحرایی‪ ،‬اکیپ های امدادی در داخل و خارج‬ ‫خاک کشور و‪ ...‬اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫راه اندازی خط تولید موتورسیکلت برقی در اصفهان‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫بارها گفته ش��د‪ ،‬صنعت موتورسیکلت صنعتی فرس��وده بوده که پس از نیم‬ ‫قرن فعالیت در کشور‪ ،‬بدون هیچ تغییر و تحولی به لحاظ فناوری‪ ،‬کار خود را‬ ‫با مونتاژ موتورسیکلت های چینی ادامه داده است‪.‬‬ ‫از اوایل دهه‪ ۹۰‬تنوع موتورس��یکلت ها در بازار اوج گرفت‪ .‬مدل های گوناگون‬ ‫از موتورسیکلت های هندی و نیز حساسیت و سختگیری های کارخانه های مادر‬ ‫برای داخلی سازی نشدن قطعات در کشوری دیگر‪ ،‬سبب شد بخشی از بازار ما‬ ‫در اختیار محصوالت این کش��ور قرار بگیرد‪ .‬روند حرکت صنعت موتورسیکلت‬ ‫به گون��ه ای بود که این صنعت تبدیل به صنعتی پیرو از صنعت جهانی تنها در‬ ‫استفاده از این وسیله نقلیه شده بود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬این صنعت فراموش ش��ده نخس��تین پوس��ت اندازی خود را با‬ ‫جایگزین��ی موتورس��یکلت های انژکتوری به جای کاربراتوری که از س��ال‪ ۹۴‬و‬ ‫حتی پیش از ان به س��ازندگان اعالم ش��ده بود‪ ،‬در نیمه دوم س��ال‪ ۹۵‬تجربه‬ ‫کرد‪ .‬فعالیت یکنواخت این صنعت در فاصله ‪۵‬دهه س��بب ش��ده بود این طرح‬ ‫جدی گرفته نشود و سازندگان در این مسیر گام های مثبتی برندارند‪ .‬در نهایت‬ ‫نیمه دوم س��ال‪ ۹۵‬مصوبه ممنوعی��ت تولید کاربراتوری ها اجرایی ش��د‪ .‬جدی‬ ‫نگرفتن این مصوبه ازس��وی سازندگان به گونه ای بود که این صنعت را با شوک‬ ‫بزرگی روبه رو کرد‪.‬‬ ‫ت�لاش و اعت��راض تولیدکنندگان مبنی بر پر ب��ودن انبارها از انجین های‬ ‫کاربرات��وری و از بی��ن رفتن س��رمایه ها‪ ،‬با اختالف نظرهای وزارت کش��ور‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬شهرداری‪ ،‬انجمن سازندگان موتورسیکلت‪،‬‬ ‫س��ازمان محیط زیس��ت و پلیس همراه بود و منجر به توقف ‪۵‬ماهه تولید و‬ ‫پالک گذاری این وس��ایل نقلیه ش��د‪ .‬در نهایت نیمه بهمن‪ ۹۵‬پالک گذاری‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری براساس تمهیداتی شروع و در کمتر از ‪۲‬ماه‬ ‫حجم زیادی از کاربراتوری ها وارد انبار تولیدکنندگان و بنکداران ش��د‪ .‬البته‬ ‫تع��داد زیادی هم به دلیل مهلت کمی که به انها داده ش��ده بود از تولید باز‬ ‫ماندن��د‪ .‬ب��ه هر حال ظرفیت تولید خط محدود ب��وده و تیراژ تولید حتی با‬ ‫‪ ۳‬نوبت کاری مش��خص است‪ .‬با پیگیری انجمن تولیدکنندگان و همچنین‬ ‫صنعتگران‪ ،‬انجین های کاربراتوری باقیمانده با پالک س��ال‪ ،۹۵‬فروردین ‪۹۶‬‬ ‫تولید و وارد انبارها شدند‪.‬‬ ‫در همین مدت ‪ ،‬تعداد محدودی موتورس��یکلت برقی به شکل «سی بی یو» و‬ ‫«س��ی کی دی» وارد بازار ایران ش��د‪ .‬با ورود موتورسیکلت های برقی و تحوالت‬ ‫جهان��ی در این صنعت برای جایگزینی برقی ها به جای خودروهای با س��وخت‬ ‫فسیلی‪ ،‬برخی برندهای بزرگ این صنعت‪ ،‬بومی سازی برقی ها را هم در دستور‬ ‫کار خ��ود قرار دادند‪ .‬این دس��ته از صنعتگران بدون اجب��ار و برای همراهی با‬ ‫فناوری روز دنیا محصوالت شان را با داخلی سازی بخشی از قطعات اغاز کردند‬ ‫و با کسب تجربه به دنبال توسعه و بومی سازی انها هستند‪.‬‬ ‫یکی از برندهای ملی در صنعت موتورسیکلت‪ ،‬در میانه این هفته خط تولید‬ ‫موتورسیکلت برقی خود را راه اندازی کرد‪ .‬این خط تولید با حضور صادق نجفی‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬علیرضا فوالدگر عضو کمیس��یون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اسالمی‪ ،‬حسین مهرعلیزاده استاندار اصفهان‪ ،‬عزیزاله‬ ‫گودرزی معاون دفتر صنایع خودرو نیرومحرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫قدرت اله نوروزی شهردار اصفهان‪ ،‬علیرضا صلواتی معاون حمل ونقل شهرداری‬ ‫اصفهان و مدیران این واحد تولیدی در اصفهان گشایش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹تولیدکنندگان افسران جنگ اقتصادی‬ ‫در کمتر از ‪۲‬سال تحوالت اساسی در صنعت موتورسیکلت کشور رخ داده و‬ ‫تجربه های جدیدی در این راستا به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫در ابتدای ایین گش��ایش خط تولید موتورس��یکلت برقی در استان اصفهان‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪۱۱ :‬هزار واحد تولیدی‬ ‫در اصفه��ان پروانه کس��ب وکار دریافت کرده اند که بی��ش از ‪۷‬هزار واحد فعال‬ ‫هستند‪ .‬اصفهان نخستین استانی است که کمترین واحد تعطیلی در این بخش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تمام اهداف و برنامه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حوزه‬ ‫مربوط به صنعت و استراتژی های ان در راستای حمایت از تمام تولیدکنندگان‬ ‫به ویژه در این مقطع زمانی است‪.‬‬ ‫نجفی با اش��اره اینکه در واحدهای بزرگ‪ ،‬تولید نس��ل به نس��ل ادامه یافته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این بس��یار مطلوب است که برخی به شکل خانوادگی‪ ،‬نسل به نسل در‬ ‫صنعت فعالیت دارند و در هر دوره به توسعه ان می پردازند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه صنعتگران در این ش��رایط‬ ‫سخت‪ ،‬افسران خط مقدم جنگ اقتصادی هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از این رو‪ ،‬وزارتخانه‬ ‫به دنبال دس��تور رئیس جمه��وری برای نوس��ازی ‪۲۴۰‬هزار خ��ودرو در حوزه‬ ‫سنگین‪ ،‬تسهیالتی را در راستای حمایت از صنعتگران در دستور کار قرار داده‬ ‫و این امر برای سایر محصوالت نیز در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹منفی بافی برخی در مقابل تولید‬ ‫نجف��ی در ادامه به موضوع حمل ونقل ترکیبی در کالنش��هرها اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در راستای هوای پاک با توجه به شرایط زیست محیطی کشور‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫ترکیبی در برنامه دولت و وزارتخانه قرار دارد که موتورسیکلت برقی و انژکتوری‬ ‫نیز شامل ان می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با اعالم پشتیبانی سایر نهادهای‬ ‫دولتی از جمله شهرداری ها از طرح خودروهای برقی از جمله موتورسیکلت ها‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در این زمینه عالوه بر دولت‪ ،‬ش��هرداری های کالنش��هرها به دنبال‬ ‫حمایت از موتورسیکلت های برقی بوده و به توسعه انها کمک می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در بحث واردات قطعاتی که در داخل هنوز بومی س��ازی‬ ‫نش��ده اند دولت با تمهیداتی از جمله کاهش تعرفه واردات انها و نیز اختصاص‬ ‫ارز نیمایی س��عی در توس��عه و حمایت از صنعت دارد‪ .‬البته در راستای کمک‬ ‫به بازار تقاضا هم ش��هرداری با پرداخت تسهیالت به خریداران‪ ،‬انها را تشویق‬ ‫به خرید می کند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬کالنش��هرهای کشور براساس‬ ‫نیازش��ان امادگی دارند بیش از ‪۲۰۰‬هزار موتورسیکلت خریداری کنند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬به لحاظ بازار تقاضا مشکلی وجود ندارد زیرا تقویت بازار برای خرید وسایل‬ ‫حمل ونقل برقی جزو سیاس��ت های دولت است‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و نیز س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران ب��ا امکاناتی که در‬ ‫اختیار دارد در حال حمایت از واحدهای کوچک و متوسط در این راستا است‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره به بازدیده��ای خود از واحده��ای صنعتی گف��ت‪ :‬در بازدیدی‬ ‫ک��ه از واحدهای ش��هرک صنعت��ی رازی اصفهان داش��تم بی��ش از ‪۳۰‬واحد‬ ‫قطعه س��از در حوزه موتورس��یکلت فعالیت دارند که قطعات مورد نیاز کارخانه‬ ‫موتورسیکلت س��ازی این ش��هرک را تامین می کنند‪ .‬این تالش ها باید درس و‬ ‫تجربه ای باش��د برای کسانی که با بیان نکات منفی روحیه تولیدکنندگان‬ ‫را تضعیف می کنند‪ .‬امروز بیش از ‪۴۵۰‬نفر به طور مس��تقیم و بیش از هزار نفر‬ ‫به طور غیرمس��تقیم با کارخانه موتورسیکلت سازی اصفهان همکاری دارند که‬ ‫ضروری است این روحیه تالشگر را در تمام واحدهای صنعتی کشور توسعه داد‪.‬‬ ‫‹ ‹همه همراه دولت باشند‬ ‫نجف��ی با تاکید ب��ر حمایت دولت از بخش تولید گف��ت‪ :‬البته در این زمینه‬ ‫مش��کالتی هم وجود دارد اما این مسائل هرگز نباید مانع تولید شود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫در نشستی که با معاونان قوه قضاییه داشتیم گزارشی از وضعیت تولید صنایع‬ ‫کوچک و متوسط ارائه شد‪ .‬در این نشست با بیان وضعیت واحدهای تولیدی در‬ ‫شهرک های صنعتی ازسوی محسن اژه ای‪ ،‬معاون دستگاه قضا دستور داده شد‬ ‫هر جای کش��ور که واحد تولیدی ازسوی دستگاه قضایی و حقوقی پلمب شده‬ ‫اطالع رس��انی و به سرعت رسیدگی و بازگش��ایی شود‪ .‬همچنین هر جا انباری‬ ‫از مواد اولیه تولید پلمب ش��ده‪ ،‬به ان رس��یدگی و رفع پلمب شود‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی که کشور قرار گرفته باید همه نهاد ها با دولت همراه باشند‪.‬‬ ‫نجفی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬با توافقی که سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران با بانک مرکزی انجام داده مقرر ش��ده از‪۲۰۰‬هزارمیلیارد تومان‬ ‫یارانه اختصاص داده ش��ده ‪۲‬هزارمیلیارد تومان تس��هیالت به صنایع کوچک و‬ ‫متوسط کشور پرداخت شود‪.‬‬ ‫همچنین با توافقی که با مجتبی خس��روتاج‪ ،‬مدیر س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫درباره موضوع صادرات‪ ،‬از ‪۱۳۰۰‬میلیارد تومانی که در بودجه ساالنه ‪ ۹۷‬تبصره‬ ‫‪ ۱۶‬وجود دارد اولویت نخس��ت برای صنایع کوچک و متوس��ط در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬امسال برنامه ریزی شده تعداد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫افزایش یابد که در این راس��تا تعداد این واحدها از ‪۱۳۰۰‬به ‪۴‬هزار واحد رسید‪.‬‬ ‫با تالش های انجام ش��ده ش��رایط صادرات برای این واحدهای تولید نیز فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹همراهی بخش دولتی و خصوصی نتیجه داد‬ ‫در ادامه رحیم خداپس��ند‪ ،‬مدیرعام��ل کویرموتور گفت‪ :‬این واحد تولیدی با‬ ‫‪۴‬خط تولید و اشتغال بیش از ‪۴۰۰‬نفر به طور مستقیم و حدود ‪۱۸۰۰‬نفر به طور‬ ‫غیرمس��تقیم در حال فعالیت است‪ .‬طرح بومی س��ازی موتورسیکلت های برقی‬ ‫پروژه ای بود که از ‪۲‬سال پیش در راستای هوای پاک پیگیری شد و در نهایت‬ ‫امسال به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به تجهیزات این کارخانه اظهارکرد‪ :‬محصوالت براساس فناوری‬ ‫و استانداردهای روز دنیا تولید می شوند و اماده شماره گذاری هستند و به دنبال‬ ‫این هستیم که بتوانیم حداکثر رضایت مشتریان را کسب کنیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت با اشاره به محصوالت تولیدی این واحد ادامه داد‪۸۰ :‬درصد‬ ‫تولی��دات این واحد مربوط به موتورس��یکلت های انژکتوری اس��ت و ‪۲۰‬درصد‬ ‫شامل انواع برقی ها می شود‪ .‬البته با توجه به دغدغه این مجموعه در مورد هوای‬ ‫پاک و سالمت محیط زیست‪ ،‬تالش داریم در سال‪ ۹۸‬بیشتر تولیدات ما در حوزه‬ ‫ی باش��د‪ .‬مدیرعامل کویرموتور درباره هدف گذاری‬ ‫انواع موتورس��یکلت های برق ‬ ‫کویرموتور اعالم کرد‪ :‬هدف این است که فراتر از مونتاژ‪ ،‬داخلی سازی قطعات را‬ ‫با جدیت پیگیری کنیم و به لحاظ تامین انها بی نیاز از واردات باشیم‪.‬‬ ‫خداپس��ند با بیان چالش های تولید در پایان گفت‪ :‬برای رس��یدن به اهداف‬ ‫برنامه ها‪ ،‬مش��کالت بس��یاری وجود داش��ت اما همراهی بخ��ش دولتی منجر‬ ‫به این ش��د ت��ا پروژه های توس��عه ای به ثمر برس��د که گش��ایش خط تولید‬ ‫موتورسیکلت های برقی یکی از انها است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تولید موتورسیکلت در کشور‬ ‫همچنین در این نشس��ت مجید رضایی‪ ،‬مدیر استراتژیک این واحد صنعتی‬ ‫با اشاره به همکاری های بین المللی این مجموعه گفت‪ :‬تمام تالش ما این است‬ ‫که با همکاری و مشارکت شریکان چینی باتری های مورد نیاز خود را در داخل‬ ‫تولید کرده و به لحاظ ارزبری وابستگی کمتری به واردات داشته باشیم‪.‬‬ ‫او ب��ا پرداختن به مش��کالت صنعت موتورس��یکلت کش��ور افزود‪ :‬با ش��روع‬ ‫تحریم ه��ا در اوایل دهه‪ ۹۰‬تعداد واحدهای تولیدی در این صنعت کاهش یافته‬ ‫که در ادامه با توقف تولید موتورس��یکلت های کاربراتوری شوک دیگری به این‬ ‫صنعت وارد ش��د‪ .‬همچنین اجباری ش��دن ارتقای این وسیله نقلیه از یورو‪ ۳‬به‬ ‫یورو‪ ۴‬چالش دیگری بود که تولیدکننده با ان روبه رو ش��د‪ .‬البته اجباری شدن‬ ‫استانداردهای یورو‪ ۴‬به سال‪ ۹۸‬محول شد تا در این فاصله صنعتگر بتواند خود‬ ‫را برای حرکت به ان سو با مدت زمان بیشتری مجهز کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت موتورس��یکلت تصریح کرد‪ :‬درحال حاض��ر از یک صد واحد‬ ‫صنعت��ی در بخ��ش تولید موتورس��یکلت‪ ،‬به تنه��ا ‪۳۵‬واحد فعال رس��یده اند‪.‬‬ ‫همچنین پیش بینی می شود این تعداد برای سال‪ ۹۸‬به ‪۲۰‬واحد برسد‪.‬‬ ‫رضایی با بیان امار تولید و واردات موتورس��یکلت به کش��ور‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیش‬ ‫از ‪۱۴‬میلیون موتورس��یکلت در ‪۵‬سال گذشته وارد یا تولید شده که عمده این‬ ‫امار مربوط به سال‪ ۱۳۷۶‬است که تولید براساس پایه موتورسیکلت های چینی‬ ‫بود‪ .‬به این ترتیب حدود یک میلیون موتورسیکلت در این سال تولید و به بازار‬ ‫عرضه شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین حدود ‪۵‬میلیون موتورسیکلت در ‪۱۰‬سال گذشته تولید و‬ ‫عرضه شده که در ادامه از میانگین ‪۵۰۰‬هزار موتورسیکلت در سال به ‪۱۵۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت در س��ال‪ ۹۶‬و نیمه نخس��ت‪ ۹۷‬رس��ید‪ .‬این امر هشداری برای‬ ‫وضعیت ترافیکی کالنشهرها و الودگی هوا و همچنین کمبود جای پارک برای‬ ‫صاحبان خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای توانمندی های صنعتی‬ ‫رضایی با بیان اینکه ‪۱۰‬درصد س��هم بازار موتورس��یکلت کش��ور به اس��تان‬ ‫اصفهان تعلق دارد‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪۲۶۰‬هزار موتورس��یکلت در ‪۷‬سال گذشته در‬ ‫این استان خرید و فروش شده که به ‪۳۷‬هزار موتورسیکلت در سال می رسد‪.‬‬ ‫مدیر کارخانه کویرموتور با اشاره به فعالیت این واحد صنعتی کشور ادامه داد‪:‬‬ ‫این واحد صنعتی با توجه به چش��م انداز تغییر فرهنگ و نگرش جامعه نس��بت‬ ‫به اس��تفاده از این وس��یله نقلیه‪ ،‬ایمنی و رضایت مشتریان‪ ،‬ارائه خدمات پس‬ ‫از فروش و مس��ئولیت در قبال محیط زیست‪ ،‬خود را ملزم به تولید محصوالت‬ ‫پاک کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن وی ب��ا بیان اینکه بی��ش از ‪۲‬دهه از خروج ژاپنی ه��ا و اروپایی ها‬ ‫از صنعت موتورس��یکلت نگذش��ته بود که محصوالت روس��ی‪ ،‬چینی و هندی‬ ‫بازار کش��ور را در اختیار گرفتند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این راس��تا سعی شد بومی سازی‬ ‫تولیدات چالش های موردنظر را پشت س��ر بگذاریم از این رو‪ ،‬در سال‪ ۱۳۸۷‬این‬ ‫تحول رقم خورد و تولیدات با داخلی سازی بیشتر همراه شد‪.‬‬ ‫مدیر اس��تراتژیک این واحد صنعتی یاداور ش��د‪ :‬مجم��وع قوانین گمرکی‪،‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬اس��تاندارد‪ ،‬محیط زیست و پلیس کش��ور در طول ‪۲‬دهه همکاری با‬ ‫محصوالت چینی سبب ش��د ورود‪ ،‬تولید و شماره گذاری محصوالت اروپایی و‬ ‫ژاپنی با مغایرت های قانونی روبه رو و دچار چالش ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬حمایت های‬ ‫بخ��ش دولتی با بخ��ش خصوصی باع��ث ارتقای محصوالت داخلی ش��ده که‬ ‫گشایش و راه اندازی این خط تولید موتورسیکلت برقی یکی از انهاست‪.‬‬ ‫رضایی در پایان اظهارکرد‪ :‬در مدت ‪۳‬س��ال متوالی این برند توانس��ت مقام‬ ‫نخست را در امر خدمات پس از فروش و رضایتمندی مشتریان کسب کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشوق های دولتی‬ ‫علیرض��ا صلواتی‪ ،‬مع��اون حمل ونقل ش��هرداری اصفهان نی��ز در این ایین‬ ‫گف��ت‪ :‬در زمینه حمایت از موتورس��یکلت های برقی‪ ،‬ش��هرداری این اس��تان‬ ‫‪۵۰‬جایگاه ش��ارژ تعریف کرده است‪ .‬همچنین در ش��ورای ترافیک استان قرار‬ ‫اس��ت محدوده ای ویژه این نوع موتورسیکلت ها و نیز دوچرخه ها تعیین شود تا‬ ‫صاحبان انها با مشکالت کمتری در سطح شهر تردد داشته باشند‪.‬‬ ‫وی درباره پرداخت تس��هیالت به خریداران نیز خاطرنشان کرد‪ :‬در مذاکراتی‬ ‫که با یکی از بانک های کش��ور داش��تیم مقرر شد تس��هیالتی در قالب وام‬ ‫قرض الحسنه به خریداران این وسایل نقلیه پرداخت شود‪.‬‬ ‫تمام این امور در راس��تای تش��ویق افراد جامعه برای استفاده از وسایل نقلیه‬ ‫پاک است‪.‬‬ ‫صلواتی افزود‪ :‬امید اس��ت حدود ‪۵۰۰‬هزار موتورسیکلت برقی تا سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫وارد ناوگان حمل ونقل این اس��تان ش��ود و مردم مبادرت به خرید و استفاده از‬ ‫این وسیله پاک کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹االیندگی موتورسیکلت ها‬ ‫استاندار اس��تان اصفهان اخرین س��خنران این ایین بود‪ .‬وی درباره ساخت‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی در ای��ن واح��د صنعت��ی گفت‪۳۵ :‬درص��د الودگی‬ ‫کالنش��هرها ناشی از سوخت خودروهاس��ت‪ .‬در واقع با استارت خودرو ازسوی‬ ‫صاحب ان علیه زندگی سالم قدم برمی داریم‪ .‬اما در این راستا می توان خالقیت‬ ‫و ابتکار داش��ت و با جایگزینی انها با وس��ایل نقلیه پاک این زیان را به حداقل‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫محسن مهرعلیزاده با اشاره به تردد یک میلیون و ‪۲۰۰‬هزار خودرو در استان‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬به گفته برخی کارشناسان هر موتورسیکلت ‪۱۲۵‬سی سی ‪۳‬برابر‬ ‫ی��ک خودرو‪ ۴‬س��لیندر مانند پرای��د الودگی دارد‪ .‬البته ای��ن میزان االیندگی‬ ‫منطقی نیس��ت ممکن است عدد درس��ت تر میزان الودگی یک موتورسیکلت‬ ‫برابر با یک خودرو باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬ش��اید اس��تقبال از این وس��یله نقلیه به دلیل حجم‬ ‫کمتر ان نس��بت به خودرو باش��د اما به هر حال درصد الودگی ان برابر با یک‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬به لحاظ نرخ ارزان تر از خودرو بوده و برای قشر‬ ‫کم درامد مناسب تر هستند‪.‬‬ ‫اس��تاندار اس��تان اصفهان برای کاهش االیندگی این وسیله نقلیه اظهارکرد‪:‬‬ ‫ب��ا تبدیل س��وخت موتورس��یکلت از بنزینی به برقی می ت��وان درصد الودگی‬ ‫ان را بس��یار کاه��ش داد‪ .‬از این رو‪ ،‬امیدواریم در مدت ‪ ۲‬تا ‪۳‬س��ال ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫موتورسیکلت بنزینی را در استان اصفهان با نوع برقی جایگزین کنیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مردم به موتورسیکلت ‪۲‬میلیون تومانی با سرعت ‪۱۲۰‬کیلومتر در‬ ‫ساعت عادت کرده اند و رهایی از این امر کمی سخت به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل کنسرسیوم‬ ‫مهرعلیزاده با بیان اینکه با همکاری بانک ها‪ ،‬شهرداری و سازمان بهینه سازی‬ ‫مصرف سوخت و با محوریت استانداری کنسرسیومی در این باره تشکیل شده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در طرح جایگزینی موتورسیکلت های بنزینی فرسوده شهر اصفهان‬ ‫با موتورسیکلت های برقی تالش شده که این اقدام بدون اینکه هزینه زیادی به‬ ‫صاحب موتورسیکلت تحمیل کنیم‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫او یاداوری کرد‪ :‬این خط جدید در این واحد صنعتی با ظرفیت تولید یکصد‬ ‫هزار موتورس��یکلت در س��ال خواهد بود و امیدواریم که ط��رح جایگزینی در‬ ‫کمترین زمان ممکن محقق شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در طرح جایگزینی بخش��ی از مابه التفاوت را دولت و بخش��ی هم‬ ‫ازس��وی بانک ها و براساس نرخ موتورس��یکلت با ارائه تسهیالت با قسط یک تا‬ ‫‪۲‬سال به خریداران پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تشویق به جای اجبار‬ ‫اس��تاندار اصفهان با بیان اینک��ه برای فراگیر کردن این وس��یله نقلیه نباید‬ ‫اجبار و محدودیتی برای سایر وسایل نقلیه اعمال کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید تالش شود‬ ‫با تش��ویق‪ ،‬خود مردم از این طرح اس��تقبال و مبادرت به خرید و اس��تفاده از‬ ‫موتورسیکلت های برقی کنند‪.‬‬ ‫مهرعلی��زاده در پایان گفت‪ :‬امیدواریم ب��ا هماهنگی های الزم در این زمینه‪،‬‬ ‫برنامه های موجود درباره موتورسیکلت های برقی به سرانجام برسد و بانوان هم‬ ‫بتوانند از این وس��یله نقلیه اس��تفاده کنند‪ .‬درباره تولید باتری های مورد نیاز و‬ ‫همچنین گواهینامه نیز پیگیری های الزم انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫انتقال دانش فنی محصوالت ایران خودرو با موتورهای پایه گازسوز‬ ‫هیات مکزیکی در بازدید از خطوط تولید ایران خودرو‪ ،‬خواس��تار‬ ‫انتق��ال دانش فنی تولید محص��والت ایران خودرو با موتورهای پایه‬ ‫گازسوز به این کشور شد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬نمایندگان اعزامی‬ ‫یکی از بزرگ ترین هلدینگ های مکزیک با هدف عقد قرارداد برای‬ ‫ص��ادرات محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو در دو بخش تجاری‬ ‫و س��واری و سرمایه گذاری در ایجاد خط تولید از خطوط تولید این‬ ‫شرکت خودروسازی بازدید کرد‪ .‬فنایی‪ ،‬مدیرعامل دپارتمان تجاری‬ ‫ایران و مکزیک در این بازدید گفت‪ :‬انتقال فناوری تولید خودرو های‬ ‫پایه گازس��وز زمینه توس��عه روابط میان دو کشو را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬محصوالت دنا و سورن را از جمله خودرو های مورد عالقه مردم‬ ‫مکزیک عنوان کرد و افزود‪ :‬دانش تولید موتور های پایه گازس��وز در‬ ‫مکزی��ک وجود ندارد و ب��ا توجه به اینکه ای��ران در جایگاه باالیی‬ ‫در ای��ن زمینه در جه��ان قراردارد‪ ،‬قصد داریم فن��اوری تولید این‬ ‫محصوالت را به مکزیک منتقل کنیم‪ .‬فنایی کاهش االیندگی ها را‬ ‫از نتایج استفاده از خودرو های گازسوز دانست و اظهارکرد‪ :‬همکاری‬ ‫ایران خ��ودرو برای انتقال فن��اوری تولید موتورهای پایه گازس��وز‪،‬‬ ‫زمینه پیوس��تن مکزیک به گروه‪ ۲۰‬را فراهم خواهد کرد‪ .‬در ادامه‬ ‫این بازدید س��ابینا نوبری‪ ،‬مدیر صادرات اروپا‪ ،‬اسیا‪ ،‬امریکا و ‪CIS‬‬ ‫ایران خودرو با اشاره به منابع غنی گاز در کشور مکزیک افزود‪ :‬پایه‬ ‫گازس��وز بودن موتور محصوالت تولیدی ایران خودرو مزیت رقابتی‬ ‫مهمی در بازار مکزیک به ش��مار م��ی رود‪ .‬وی تصریح کرد ‪ :‬به منظور‬ ‫س��اماندهی ناوگان تاکسیرانی مکزیک‪ ،‬تعدادی از محصوالت گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو به زودی به بازار این کشور صادر خواهد شد و‬ ‫این امر به رونق صادرات به امریکای ش��مالی رونق خواهد بخشید‪.‬‬ ‫نوبری با اشاره به اهداف بازدید هیات مکزیکی از ایران خودرو اشاره‬ ‫و خاطرنشان‪‎‬کرد‪ :‬صادرات محصول به شکل کامل و راه اندازی خط‬ ‫تولی��د محصوالت ایران خودرو در مکزیک از اهداف این بازدید بوده‬ ‫که ایران خودرو سرمایه گذاری در ایجاد سایت تولید را از طریق ارائه‬ ‫مش��اوره و خدمات مهندسی انجام خواهد داد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬هیات‬ ‫مکزیکی از سالن های موتور سازی‪ ،‬پرس و مونتاژ بازدید کردند‪.‬‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تجربه بیش از ‪ 5‬دهه پیشکسوتان به خاک نشسته است‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫افراد باتجربه س��رمایه هایی هس��تند که زمینه های رس��یدن‬ ‫س��ریع تر به توس��عه را فراهم می کنند و ان را رقم می زنند زیرا‬ ‫مجبور نیستیم راهی که پیش تر انها رفته اند را دوباره طی کنیم‪.‬‬ ‫با استفاده از تجربه های پیشکسوتان می توان گام های بلندتری‬ ‫برداش��ت این در حالی است که در کشور ما گاهی در این زمینه‬ ‫نوع��ی تضاد وج��ود دارد و اگر این افراد در راس کار نباش��ند به‬ ‫فراموشی سپرده شده و از تجربه های انها استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫در حالی که ش��عار مدیران‪ ،‬کارافرینی و حمایت از کارافرینان‬ ‫است‪ ،‬برخی رفتارها به تعطیلی واحدهای تولیدی که هزینه مالی‬ ‫و زمانی زیادی برای راه اندازی انها صرف ش��ده‪ ،‬منجر می ش��ود‪.‬‬ ‫تعطیلی و حذف ای��ن واحدها ضمن افزایش امار بیکاری‪ ،‬زمینه‬ ‫بزهکاری و سایر مشکالت اجتماعی را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫در ادامه گفت وگویی با مس��عود تهرانچی یکی از پیشکسوتان‬ ‫صنعت خودرو کش��ور ب��ا بیش از ‪۶‬دهه فعالیت داش��تیم که در‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ش�ما به عنوان یکی از پیشکسوتان صنعت خودرو‪ ،‬از‬ ‫چه سالی فعالیت خود را در این حوزه اغاز کردید؟‬ ‫از سال‪ ۱۳۳۵‬یعنی ‪۶۰‬سال پیش فعالیتم را در صنعت خودرو‬ ‫اغ��از کردم‪ .‬اتوبوس هایی که در ای��ن دوره در تهران کار می کرد‬ ‫فورد و شورلت بودند که برای انها در خیابان مسگراباد و جنوب‬ ‫تهران مانند خاوران‪ ،‬اتاقک های چوبی می ساختم‪.‬‬ ‫این اتوبوس ها صندلی هم نداشتند و برای نشستن از جعبه های‬ ‫حلبی و چارپایه اس��تفاده می ش��د‪ .‬همچنی��ن اتوبوس ها بدون‬ ‫دس��تگیره بوده و مس��افران انها از طنابی ک��ه از ابتدا تا انتهای‬ ‫اتوبوس بس��ته ش��ده بود‪ ،‬اس��تفاده می کردند‪ .‬در این زمان من‬ ‫‪۵۰‬اتوبوس بنز وارد کشور کردم و با کمک همکاران خط اتوبوس‬ ‫کمربندی را از اب کرج(بلوار کش��اورز فعل��ی) راه اندازی کردیم‪.‬‬ ‫کم کم این مس��یر به خط واحد تبدیل ش��د‪۵۰ .‬اتوبوس تحویل‬ ‫این سازمان شد و تا سال‪ ۱۳۴۰‬در شرکت واحد فعالیت داشتم‪.‬‬ ‫در ادامه در س��ال‪ ۱۳۴۲‬ش��رکت«ایران اتومبیل» را راه اندازی‬ ‫و نش��ریه ایران اتومبیل را منتش��ر کردم‪ .‬س��ال ‪۱۳۴۴‬در س��ن‬ ‫‪۲۶‬س��الگی‪ ،‬نمایندگی انحصاری بی ام و را در اختیار داش��تم‪ .‬در‬ ‫ادام��ه فعالیت م��ن در زمینه خودرو‪ ،‬کارخان��ه خودروهای ویژه‬ ‫راه اندازی ش��د‪ .‬حدود ‪۹۰‬درص��د امبوالنس هایی ک��ه در ایران‬ ‫فعالیت دارند شامل لندروور‪ ،‬مزدا‪ ،‬تویوتا‪ ،‬بنز و‪ ...‬را تولید کردم‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا امی��دوار بودم فرزندان��م ادامه دهن��ده راه پدر‬ ‫باش��ند که میسر نش��د‪ .‬ما که س��الخورده این صنعت هستیم از‬ ‫مش��کالت و س��ختی ها هراس��ی نداریم و به فعالیت خود ادامه‬ ‫داده ایم و می دهیم‪ ،‬اما در ش��رایط موجود که حمایتی از فعالیت‬ ‫پیشکس��وتان ای��ن صنعت نمی ش��ود‪ ،‬گاهی فرزن��دان صاحبان‬ ‫صنایع‪ ،‬انگیزه ای برای ادامه راه پدران شان ندارند‪.‬‬ ‫بی مهری های برخی از وزارتخانه های متولی و رفتارهای مشابه‬ ‫س��ایر س��ازمان های دولتی با بخش خصوصی باعث شده تا افراد‬ ‫رغبتی برای فعالیت در این حوزه نداشته باشند‪.‬‬ ‫€ €گاهی پرس�ش فرزندان پیشکسوتان صنعت این است‬ ‫ک�ه با تمام این فعالیت ها و س�ابقه ای که در صنعت خودرو‬ ‫دارید‪ ،‬چه حمایتی از ش�ما ش�ده که ما هم وارد این حوزه‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫انه��ا ترجیح می دهند تجربه های پدرش��ان را خ��ارج از ایران‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬در واقع بیشتر مش��کالت واحدهای صنعتی این‬ ‫اس��ت که فرزندان صاحبان کارخانه های بزرگ به دلیل مشکالت‬ ‫زیادی که س��ر راه تولید و تولیدکنن��ده وجود دارد‪ ،‬نمی خواهند‬ ‫ادامه دهنده راه پدران شان باشند‪.‬‬ ‫همین امر یکی از ضعف های بزرگ بخش صنعت کش��ور است‪.‬‬ ‫صنعت خودرو در کش��ورهای صنعتی بیش از چندین نس��ل از‬ ‫پدران به فرزندان رسیده و در هر نسلی توسعه واقعی اتفاق افتاده‬ ‫اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬انها امروز جزو بنام های جهان هستند‪ ،‬شرایطی‬ ‫که هنوز در ایران برای صنایع داخلی محقق نشده است‪.‬‬ ‫بله‪ .‬متاس��فانه طرح هایی ک��ه در صنایع داخلی ایران ش��روع‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به طور معمول در همان نسل نخست متوقف شده اند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬زمانی که فورد متولد ش��د برای نسل ها طرح های‬ ‫این واحد صنعتی به ارث رس��ید و توسعه پیدا کرد‪ .‬فرزندان راه‬ ‫پدران را ادامه دادند و امروز سهم زیادی از فناوری و بازار خودرو‬ ‫جهان را در اختیار دارند‪ .‬امروز نام موسس هر کارخانه ای به عنوان‬ ‫نماد حفظ ش��ده و در واقع پدر پ��س از ‪۵‬دهه فعالیت امور را به‬ ‫فرزندان واگذار کرده اس��ت‪ .‬فرزن��دان از تجربه ها و ایده های پدر‬ ‫استفاده و به توسعه محصوالت خود اقدام می کنند‪.‬‬ ‫€ €از دیگر تجربه هایی که در صنعت خودرو داش�تید‪ ،‬به‬ ‫چند مورد اشاره کنید؟‬ ‫زمانی که ‪۲۴‬سال داشتم(‪ )۱۳۴۲‬نمایشگاه اتومبیل«اتوسوپر»‬ ‫را راه اندازی کردم‪ .‬در این زمان نمایش��گاه اتومبیل و ملک یکی‬ ‫بود اما من نمایش��گاه اتومبیل را از ملک جدا و در ادامه اتحادیه‬ ‫نمایش��گاه و فروش��ندگان اتومبیل را راه اندازی ک��ردم و رئیس‬ ‫هیات مدیره ان شدم‪.‬‬ ‫در نشستی برای قدردانی از رئیسان اتحادیه ها‪ ،‬جزو جوان ترین‬ ‫افراد گروه بودم که مسئول برگزارکننده عنوان کرد این جوان ترها‬ ‫هس��تند که کار را باید به دست گیرند تا حوزه ها پویاتر و باانگیزه‬ ‫بیش��تر فعالیت خود را پیش ببرند‪ .‬درحال حاضر شرایط این گونه‬ ‫نیس��ت و ما پیرمردها باید کار را ادام��ه دهیم زیرا فرزندان ما با‬ ‫وجود مش��کالت گوناگونی که وج��ود دارد‪ ،‬انگیزه ای برای ادامه‬ ‫ای��ن راه ندارند‪ .‬انها هنوز ابتدای راه هس��تند و عمری را در این‬ ‫حوزه نبوده اند که بخواهند با هر ش��رایطی راه پدر را ادامه دهند‪.‬‬ ‫جوانان مستعد فعالیت صنعتی‪ ،‬یا مهاجرت کرده اند یا وارد حرفه‬ ‫دیگری شده اند‪.‬‬ ‫تجربه و فعالیت بیش از ‪۵‬دهه پدران به خاک نشس��ته است و‬ ‫برخی کارخانه ها در حال تعطیلی است‪.‬‬ ‫€ €راهکار چیست؟ چگونه می توان این نوع فعالیت ها که‬ ‫هزینه زمانی و مالی زیادی برای ان صرف شده را ادامه داد‬ ‫تا لزومی نداش�ته باش�د دوباره مس�یری را از صفر شروع‬ ‫کنیم؟‬ ‫امروز یک مدیر حتی یک بار نیامده از یک پیشکس��وت مشورت‬ ‫بخواهد‪ .‬کسانی برای مدیریت یک مجموعه انتخاب می شوند که‬ ‫تخصص الزم و تجربه ای در حوزه کاری ان مجموعه ندارند‪ .‬پس‬ ‫از انقالب چند وزیر صنعت امد و رفت؟ چند نفر از انها به معنای‬ ‫واقع��ی صنعتگر بودند؟ محمدرضا نعم��ت زاده دو دوره وزیر این‬ ‫وزارتخانه بود‪ .‬در دوره نخست خدمت شان رفتم طرح «نمایشگاه‬ ‫بین المللی خودرو و المپیاد ورزشی صنایع خودروسازی» را ارائه‬ ‫دادم طرح��ی در این زمینه که قهرمانان رش��ته های گوناگون از‬ ‫تم��ام کارخانه های صنعت خودرو جهان در این المپیاد ش��رکت‬ ‫کنند و مسابقه دهند‪ .‬در نهایت این طرح به طور ناقص به نام طرح‬ ‫بین المللی نمایشگاه خودرو تغییر کرد و اجرا شد‪.‬‬ ‫درحال حاضر نه تنها از تجربه های ما اس��تفاده نمی ش��ود‪ ،‬بلکه‬ ‫برای ادامه فعالیت های مان هم س��نگ اندازی می ش��ود‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬بزرگ ترین س��ازنده امبوالنس بودم که قطعات مورد نیاز‬ ‫تولی��د را از داخل و خارج تهیه و امبوالنس را با نرخ تمام ش��ده‬ ‫‪۵۰‬میلی��ون تومان به ب��ازار عرضه می کردم‪ ،‬اما در س��ال‪۱۳۸۱‬‬ ‫وزارت بهداش��ت ‪۲‬هزار امبوالنس را از المان وارد کرد که هزینه‬ ‫هری��ک از انها ‪۱۹۰‬میلیون تومان تمام ش��ده ب��ود‪ .‬به تازگی هم‬ ‫امبوالنس هایی ک��ه پیش تر به وزارت نف��ت ‪۱۵۰‬میلیون تومان‬ ‫فروخته بودم را با هزینه ‪۵۰۰‬میلیون تومان خریداری کرده اند‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل توج��ه در این امبوالنس ها فنربندی انهاس��ت‪ .‬در‬ ‫صورت افتادن خودرو در دس��ت اندازها نباید بیمار دچار اس��یب‬ ‫ش��ود در حالی که محص��والت جدید که وارد ش��ده اند فنرهای‬ ‫ش��مش کامیونت داش��تند و مناس��ب خودروهای خ��اص مانند‬ ‫امبوالنس نبودند‪ .‬تعجب می کنم چرا اداره فنی وزارت بهداش��ت‬ ‫از این مس��ئله ایراد نگرفته اس��ت‪ .‬به این امر اعتراض کردم و در‬ ‫نهایت فنر این ‪۲‬هزار امبوالنس تعویض شد‪.‬‬ ‫امکانات و ظرفیت س��اخت امبوالنس ها در داخل فراهم است‬ ‫و می توانی��م این خودروها را باکیفیت بهتر و نرخ ارزان تر تولید و‬ ‫عرضه کنیم اما ترجیح به واردات است‪.‬‬ ‫€ €به تازگی ایران خودرو دیزل از شرکت های زیرمجموعه‬ ‫گروه صنعت�ی ایران خودرو‪۳۰۰ ،‬امبوالنس اس�پرینتر‪۳۱۵‬‬ ‫به شکل تجهیزش�ده در اختیار وزارت بهداشت قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پروانه ساخت ایران خودرو‪ ،‬ساخت مینی بوس‪ ،‬اتوبوس‪ ،‬کامیون‬ ‫و سواری است اما پروانه ایران اتومبیل ساخت انواع خودرو شامل‬ ‫موتورسیکلت تا حتی هلی کوپتر که نوعی خودرو به شمار می رود‪،‬‬ ‫ماجرای تایید و تکذیب عرضه اولیه سهام پورشه‬ ‫به نظر می رس��د ش��رکت پورش��ه به عن��وان یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن زیرمجموعه های خودروس��از المانی‬ ‫فولکس واگن قصد دارد با عرضه اولیه سهام خود در‬ ‫بورس‪ ،‬ارزش این ش��رکت را افزایش دهد اما بیانیه‬ ‫رسمی این شرکت‪ ،‬خبر یادشده را رد کرد‪ .‬‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬لوتز میش��که‪ ،‬مدیر ارش��د مالی‬ ‫ش��رکت پورش��ه به تازگی اعالم کرده با عرضه اولیه‬ ‫س��هام در بورس قادر خواهیم بود ارزش این شرکت‬ ‫را به حدود ‪۸۰‬میلیارد دالر برسانیم و این امر بدون‬ ‫شک برای پورشه بسیار ارزشمند خواهد بود‪.‬‬ ‫پورشه به عنوان یکی از بزرگ ترین زیرمجموعه های‬ ‫فولکس واگن و از بهترین تولیدکنندگان خودروهای‬ ‫لوکس در جهان به شمار می رود و بیش از ‪۳۰‬درصد‬ ‫سهام ان نیز در اختیار فولکس واگن قرار دارد‪.‬‬ ‫یک��ی از روش های متداول برای افزایش س��رمایه‬ ‫عمومی ش��دن یک ش��رکت از طریق عرض��ه اولیه‬ ‫سهام در بورس(‪ )IPO‬اس��ت و به نظر می رسد که‬ ‫فولکس واگ��ن و زیرمجموعه های��ش پ��س از پرونده‬ ‫رسوایی خودروهای دیزلی حاال قصد دارند به جذب‬ ‫بیشتر س��رمایه گذاری و افزایش سهام شرکت خود‬ ‫بپردازند و پورشه نیز از این امر مستثنا نخواهد بود‪.‬‬ ‫با اینکه مدیر مالی پورشه در جریان رویداد خبری‬ ‫برای معرفی خودرو برقی تایکان(‪ )Taycan‬پورشه‬ ‫از چنین ایده ای سخن گفت‪ ،‬اما مقامات این شرکت‬ ‫در اشتوتگارت المان با انتشار بیانیه ای اعالم کردند‬ ‫که هنوز هیچ برنامه ای برای عرضه اولیه سهام پورشه‬ ‫در ب��ورس وجود ندارد؛ بنابراین می توان دریافت که‬ ‫این بیانیه اظهارات و س��خنان مدیر ارشد مالی این‬ ‫شرکت را به نوعی تکذیب کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنانش گفته بود جذب س��رمایه‬ ‫از طریق عرضه اولیه س��هام قادر خواهد بود توسعه‬ ‫و پیش��رفت پورشه را در س��ال های اینده تضمین و‬ ‫تامین کند و ارزش این ش��رکت ب��ه حدود ‪ ۶۹.۴‬تا‬ ‫‪۸۱‬میلیارد دالر برس��د که دستاورد بزرگی برای این‬ ‫خودروساز به شمار خواهد امد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰1۵‬میالدی(ح��دود‪ 3‬س��ال پی��ش)‬ ‫رس��وایی پرونده خودروهای االین��ده فولکس واگن‬ ‫المان برای نخس��تین بار در امریکا افش��ا ش��د زیرا‬ ‫پ��س از ازمایش ه��ای انجام ش��ده مش��خص ش��د‬ ‫نرم افزار مدیریت میزان االیندگی موتور خودروهای‬ ‫دیزلی این ش��رکت در امریکا دس��تکاری شده بود‪.‬‬ ‫فولکس واگ��ن پس از اعتراف ب��ه تقلب‪ ،‬به پرداخت‬ ‫میلیارده��ا دالر جریم��ه محک��وم ش��د و هنوز هم‬ ‫ب��ا مش��کالت حقوقی در الم��ان‪ ،‬امریکا و سراس��ر‬ ‫جه��ان روبه‪‎‬رو اس��ت‪ .‬این ش��رکت ‪۲۲‬میلیارد یورو‬ ‫را برای پرداخت خس��ارات حاص��ل اختصاص داده‬ ‫و همچن��ان ب��ه ایجاد الودگی در محیط زیس��ت در‬ ‫جهان متهم اس��ت‪ .‬این خودروساز المانی به منظور‬ ‫جبران خس��ارات وارده تحت تاثیر رسوایی موسوم به‬ ‫دیزل گی��ت‪ ،‬کارهای بس��یاری از جمله تالش برای‬ ‫توس��عه فناوری خودروهای پاک مانند وسایل نقلیه‬ ‫برقی و خ��ودران انجام داد تا بتواند اوازه از دس��ت‬ ‫رفت��ه خود را بار دیگر به دس��ت اورد و به محبوبیت‬ ‫خ��ود بیفزای��د‪ .‬فولکس واگ��ن یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫خودروسازان در جهان به شمار می رود که بیشترین‬ ‫سهم فروش خودرو را در بازار اروپا به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫است‪ .‬تخصص این شرکت تولید امبوالنس بوده و خودروهای ان‬ ‫با نام های امبوالنس ساالر(به نام مرحوم پسرم است که در سانحه‬ ‫رانندگی کشته شد) یا ایران اتومبیل عرضه می شود‪.‬‬ ‫تمام تالشم در طول عمر کاری ام این بود که بهترین محصول‬ ‫را در داخ��ل تولی��د کنم‪ .‬در س��ال‪ ۱۳۴۲‬کارخان��ه ای در جاده‬ ‫کرج داش��تم که با خری��د کارخانه موزائیک س��ازی که در کنار‬ ‫ان بدون اس��تفاده قرار داش��ت‪ ،‬ان را توس��عه دادم‪ .‬صاحب این‬ ‫کارخانه(موزائیک سازی) مش��خص نبود‪ .‬با مسئوالن رایزنی شد‬ ‫و از انها خواس��تم این کارخانه را به من بفروشند‪ .‬درخواست به‬ ‫دادگاه انقالب رفت و در نهایت با ان موافقت شد اما با راه اندازی‬ ‫خط تولید و عرضه محصوالت ورق برگشت‪.‬‬ ‫قانونی اس��ت به ن��ام تصمیم قضایی‪ ،‬تبصره‪ ۲‬م��اده‪ ۹‬اصل‪۴۹‬‬ ‫قانون اساسی که می گوید اگر مالکیت واحد تولیدی به هر نحوی‬ ‫در دس��ت دولت و نهادهای انقالبی باشد اگر قصد فروش داشته‬ ‫باش��ند با ش��رایطی می توانند مبادرت به فروش ب��ه متصرف یا‬ ‫مس��تاجر یا مالکی که اسناد ان ناقص باشد‪ ،‬بفروشد‪ .‬ما براساس‬ ‫این قانون کارخانه را در سال‪ ۷۸‬خریداری کردیم‪ .‬در زمان جنگ‬ ‫تحمیلی هم در همین کارخانه ‪۷‬هزار و ‪۸۰۰‬امبوالنس س��اخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ادامه به دلیل برداش��ت اشتباه از نوشته زیر سند این ملک‪،‬‬ ‫کارخانه خالی و تمام محصوالت ان در سال‪ ۷۹‬که ‪۱۲۵‬کامیون‬ ‫بود‪ ،‬ضبط و فروخته ش��د‪ .‬موضوع پیگیری و رفع ش��بهه شد اما‬ ‫دوباره این مش��کل در دوره ریاس��ت قوه قضاییه فعلی رخ داد و‬ ‫کارخان��ه با ‪۱۷۵‬کامیون خالی ش��د‪ .‬اس��ناد و م��دارک ارائه و تا‬ ‫اثبات موضوع‪ ،‬تمام اموال که ش��امل ‪۴۹‬امبوالنس‪ ،‬ماشین های‬ ‫راه س��ازی‪ ،‬ماشین های پرس‪ ،‬خط تمام رباتیک های نقطه جوش‬ ‫و‪ ..‬که ‪۷۵‬میلیارد تومان می ش��د ‪۳۰۰‬میلیون تومان فروخته شد‬ ‫ک��ه تنها نرخ یک ماش��ین بود‪ .‬تمام این اموال��ی را که به مزایده‬ ‫گذاش��ته بودیم تع��دادی از انها برای هالل احمر‪ ،‬بخش��ی برای‬ ‫سازمان انتقال خون‪ ،‬بخش��ی هم برای حفاری نفت و مردم بود‪.‬‬ ‫همین طور ‪۱۷‬خودرو از خودروهای قدیمی که بازسازی شده بود‬ ‫و از کااله��ای متروک و اوراقچی ها خریداری کرده بودیم‪ ،‬تبدیل‬ ‫ب��ه امبوالنس های مدرن مانند کادیالک کرده بودیم که به موزه‬ ‫خودرو بنیاد مس��تضعفان داده شد و ماش��ین االت تولید از بین‬ ‫رف��ت‪ .‬در نهایت یک کارخانه با ان عظمت به این راحتی تعطیل‬ ‫ش��د‪ .‬اما چون عمری را در این صنعت س��پری کرده ام‪ ،‬خس��ته‬ ‫نش��دم و در ادامه کارخانه دومی در مس��احتی ح��دود ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫متر اماده بهره برداری برای ساخت اتوبوس های برقی(سی ان جی‬ ‫‪ )۱۵۰۰‬کردم‪ .‬قرارداد فروش ‪ ۱۵۰۰‬اتوبوس با شرکت واحد بسته‬ ‫ش��د اما دوباره کارخانه ای که در حدود ‪ ۴۵‬میلیارد تومان ارزش‬ ‫داش��ت گرفته ش��د و با قیمت ‪ ۲‬میلیارد تومان به یک کارخانه‬ ‫ریس��ندگی واگذار ش��د‪ .‬ان ه��م یک میلیارد توم��ان نقد و یک‬ ‫میلیارد تومان با اسقاط ‪ ۶۰‬ماهه واگذار شد‪.‬‬ ‫به این ترتیب کارخانه دوباره تخریب شد و‪۱۵ ،۱۰‬سال زحمت‬ ‫ب��ه همین راحتی از بین رفت‪ .‬امروز من به عنوان یک پیر صنعت‬ ‫خودرو(‪ ۴‬س��ال جلوت��ر از احمد و محمود خیامی که س��ال ‪۴۶‬‬ ‫ایران ناس��یونال یا ایران خودرو فعلی را تاس��یس کردند یا همین‬ ‫طور انتوان ایس��ه که کارخانه س��ایپا را ‪ ۴۷‬راه ان��دازی کرد) به‬ ‫شکل خصوصی بدون وابستگی به جایی یا کسی فعالیت دارم اما‬ ‫مورد حمایت قرار نمی گیرم و تجربه هایی که دارم‪ ،‬نادیده گرفته‬ ‫می شود‪ .‬وظیفه وزارتخانه رفع مشکالت واحدهای تولیدی است‪.‬‬ ‫صنایع بخش مهمی هس��تند که می توانند شکوفایی اقتصادی را‬ ‫رق��م بزنند‪ .‬اگر هر وزارتخانه و نهادی به وظایف خود اش��نا بود‬ ‫این همه ش��رکت‪ ،‬کارخانه و واحد صنعتی ورشکس��ته و تعطیل‬ ‫نمی شد‪ .‬با تعدیل نیروها امار بیکاری افزایش یافته و بستر برای‬ ‫بزهکاری در جامعه به وجود می اید‪.‬‬ ‫به دلیل اعت��راض به وضعی��ت موجود تولی��د‪ ،‬از نامزدی اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران انصراف دادم‪ .‬برخ��ی از جایگاه و موقعیت خود‬ ‫ب��رای م��ردم اس��تفاده نمی کنند و تنها به س��ود خ��ود حرکت‬ ‫می کن��د‪« .‬روزگارخ��ودرو» به عنوان روزنام��ه تخصصی و قلب‬ ‫صنع��ت بای��د مش��کالت تولیدکنن��دگان را انعکاس ده��د و از‬ ‫صنعتگران حمایت کند‪.‬‬ ‫همراهی با فناوری نوین رفتاری هوشمندانه در صنعت‬ ‫احمدرض�ا رعنایی‪ /‬عض�و هیات مدیره انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کش�ور‪ :‬جهان به سمت استفاده از فناوری های جدید‬ ‫در ح��ال حرک��ت اس��ت و همچنان راه خ��ود را ادامه‬ ‫می دهد‪ .‬ضمن اینکه باید توجه داشت فناوری های نو‪،‬‬ ‫خود به نوعی کارافرین هستند و مشاغل جدیدی ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫باید بپذیریم صنایع قدیمی کنار می روند و جای خود‬ ‫را به نواوری ها می دهند‪ .‬سیر تحول فناوری در صنایع‬ ‫اجتناب ناپذی��ر بوده و جابه جایی نیروهای انس��انی در‬ ‫صنایع جدید اتفاق می افتد‪ .‬این طور نیس��ت که تصور‬ ‫شود چون خودران ها به میدان می ایند رانندگان شغل‬ ‫خود را از دس��ت داده و بیکار می ش��وند‪ ،‬بلکه رونمایی‬ ‫از فعالیت ه��ای جدید باعث جایگزین��ی نیروهای کار‬ ‫می ش��ود‪ .‬بنابراین با هر تغییری نیروی انسانی خود را‬ ‫با ان منطبق می کند‪ .‬همان گونه که در س��یر تحوالت‬ ‫صنعتی شاهد بودیم حضور فناوری های نو باعث اسیب‬ ‫جدی به محیط پیرامون نشده است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که کشور و صنعتی می تواند‬ ‫از این س��یر تحوالت بهترین بهره وری را داش��ته باشد‬ ‫که اینده نگری داشته باشد‪ .‬به این ترتیب با پیش بینی‬ ‫از قافل��ه عقب نخواهد مان��د‪ .‬امروز تولید‬ ‫خودروه��ای هیبری��دی ت��ا حدودی‬ ‫در حال فراگیر ش��دن است و در‬ ‫اینده ای��ن خودروه��ای برقی‬ ‫هستند که درصد باالیی از بازار‬ ‫را به خ��ود اختصاص خواهند‬ ‫داد اما هنوز این نوع خودروها‬ ‫به معنای واقعی وارد کش��ور ما‬ ‫نشده است در حالی که ‪۱۵‬سال‬ ‫پیش‪ ،‬در سفری که به کانادا داشتم‬ ‫ای��ن خودروه��ا در ح��ال ازمایش بود‪.‬‬ ‫امروز مراکز پژوهشی در حال مطالعه روی این‬ ‫خودروها هستند‪ .‬یکی از مهم ترین مزیت های استفاده‬ ‫از خودروه��ای برق��ی‪ ،‬کاهش الودگی ه��ای صوتی و‬ ‫محیطی است‪ .‬کش��ورهایی که به سالمت جامعه خود‬ ‫اهمیت می دهند و به دنبال محیط زیست سالم هستند‪،‬‬ ‫در این زمینه هزینه می کنند و به ان سمت در حرکت‬ ‫هس��تند‪ .‬بنابراین امری طبیعی است که تا چند سال‬ ‫اینده تولید و تردد خودروهای برقی فراگیر ش��ود و با‬ ‫چند سال فاصله همه کشورها باید به سمت‬ ‫اس��تفاده از ای��ن نوع خودروه��ا بروند‪.‬‬ ‫درنتیج��ه صنعت خ��ودرو و قطعه‬ ‫کش��ور نباید از این مس��ئله مهم‬ ‫غافل باشد زیرا سرعت گسترش‬ ‫این نوع فن��اوری باال بوده و باید‬ ‫در این زمینه ش��تاب بیش��تری‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫س��رعت حرک��ت به س��وی‬ ‫فناوری ه��ای گوناگ��ون باالس��ت و‬ ‫فاصله ه��ا در حال کاهش اس��ت که یکی‬ ‫از دالیل ان به سیاس��ت های تدوین ش��ده در هر‬ ‫کشوری و مدیریت برمی گردد‪ .‬اگر بخواهیم هوشمندانه‬ ‫رفتار کنیم باید صنعت خودرو و قطعه کش��ور هر چه‬ ‫س��ریع تر به این سمت حرکت کند و س��رمایه گذاری‬ ‫مناس��ب روی تولید خودروهای هیبریدی و برقی و نیز‬ ‫قطعات ان با پلتفرم ملی انجام شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی رسمی فورد تریتوری جدید در چین‬ ‫فورد پس از ارائه یک پیش نمایش در ماه گذشته‪ ،‬رسما تریتوری‬ ‫جدی��د را در چین معرفی کرده اس��ت‪ .‬این خودرو توس��ط جوینت‬ ‫ونچر محلی فورد و ش��رکت چینی جیانگ لینگ موتورز توسعه پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬نس��ل کامال جدید کراس اوور تریتوری در بخش��ی با‬ ‫س��ریع ترین رشد فروش در چین حضور دارد و فورد امیدوار است با‬ ‫کمک ان بتواند نقدینگی خود را افزایش دهد‪ .‬این شرکت امریکایی‬ ‫هنوز اطالعات زیادی از تریتوری منتش��ر نک��رده اما همان طور که‬ ‫پیش ازاین مشخص شده بود‪ ،‬این خودرو بر اساس کراس اوور چینی‬ ‫یوش��نگ ‪ S330‬ساخته ش��ده است و ش��باهت زیادی به ان دارد‪.‬‬ ‫هرچند از مش��خصات فنی این ک��راس اوور جدید اطالعات چندانی‬ ‫در دس��ت نیس��ت اما فورد اطالعات کاملی در مورد کابین ان ارائه‬ ‫ح باال‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در اینجا یک نمایش��گر ‪ 10‬اینچ��ی ‪ LCD‬وضو ‬ ‫در مرکز داش��بورد تعبیه شده که تمامی قس��مت های اطالعاتی و‬ ‫س��رگرمی خودرو از طریق ان کنترل می ش��ود‪ .‬ع�لاوه بر این‪ ،‬یک‬ ‫نمایشگر وضوح باالی ‪ LCD‬هم به عنوان صفحه امپر دیجیتالی در‬ ‫نظر گرفته ش��ده که تمامی اطالعات کلیدی رانندگی را به نمایش‬ ‫درم��ی اورد‪ .‬همچنین امکان انتقال اطالعات از نمایش��گر میانی به‬ ‫صفح��ه امپر وجود دارد درحالی که اینترنت وای فای نیز در خودرو‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬فورد نس��ل جدید تریتوری را به طیف گس��ترده ای از‬ ‫تجهی��زات و فناوری های ایمن��ی هم مجهز کرده ک��ه ازجمله انها‬ ‫می توان به کروز کنترل تطبیقی‪ ،‬سیس��تم کمکی پیش از برخورد‪،‬‬ ‫هشدار برخورد جلو‪ ،‬سیستم پایش نقاط کور‪ ،‬هشدار خروج از خط‪،‬‬ ‫سیستم کمک پارک فعال‪ ،‬دوربین دید ‪ 360‬درجه و سیستم کمک‬ ‫به شروع حرکت در سرباالیی ها اشاره کرد‪ .‬فورد ادعا کرده است که‬ ‫تریت��وری جدید در بیش از ‪ 4/4‬میلیون کیلومتر در سراس��ر جهان‬ ‫مثل اس��ترالیا و خش��ن ترین مناطق چین مورد ازمایش قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس فورد اسیا‪-‬اقیانوس��یه و مدیر اجرایی فورد چین پیتر‬ ‫فلیت درباره این خودرو گفته است‪ :‬حمله خودروهای جدید ما اغاز‬ ‫شده اس��ت‪ .‬ما بهترین ویژگی هایی که یک خودرو در بازار چین به‬ ‫ان ها نیاز دارد را در تریتوری جمع کرده ایم‪.‬‬ ‫گردهمایی «کالسیک‬ ‫نمایش تاریخ پی‬ ‫در ج‬ ‫چکاوک بزرگمهر خبرنگار روزگار خودرو در پاریس‬ ‫موندیال ‪ ۲۰۱۸‬تمام ش��د اما برخی جذابیت های ان از چش��م تیزبین‬ ‫رس��انه ها جا ماند‪ .‬نمایش��گاه خودرو پاریس‪ ،‬امس��ال نیز همانند گذشته‬ ‫در ابت��دای فصل پاییز در ش��هر پاریس برگزار ش��د‪« .‬موندیال» به عنوان‬ ‫نخستین نمایش��گاه خودرویی با شخصیتی جهانی مطرح است‪ .‬نمایشگاه‬ ‫خودرو موندیال پاریس را پس از نمایشگاه خودرو ژنو ‪ ۲۰۱۸‬باید بزرگترین‬ ‫نمایشگاه صنعت خودرو در جهان دانست که در ان خودروسازان از اخرین‬ ‫محص��والت و طرح ه��ای مفهومی ایند ه خود پرده ب��رداری می کنند‪ .‬این‬ ‫اخرین خودرو سبز سبز ارائه شده‬ ‫ شنبه‬ ‫کمپانی مگنتی مارلی فروخته شد‬ ‫یک��ی از بزرگ ترین مس��ئولیت هایی که پس از فوت س��رجیو‬ ‫مارکیون��ه بر دوش مای��ک مانلی قرار گرفته ب��ود تعیین تکلیف‬ ‫کمپان��ی مگنتی مارلی ب��ود؛ و هم اکنون مانل��ی ماموریت خود‬ ‫را به س��رانجام رس��انده و این ش��رکت تامین کننده قطعات را به‬ ‫یکی از بزرگ ترین رقبا فروخته است‪ .‬در معامله ای به ارزش ‪6/2‬‬ ‫میلیارد یورو‪ ،‬فیات‪-‬کرایسلر یکی از سودده ترین زیرمجموعه های‬ ‫خود را به ش��رکت کالس��ونیک کانس��ی که یک��ی از بزرگ ترین‬ ‫تامین کنن��دگان قطعات ژاپنی به ش��مار می رود فروخته اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت جدی��د مگنتی مارل��ی ‪ CK‬هولدینگ ن��ام گرفته و به‬ ‫عن��وان هفتمین ادغ��ام بزرگ تاریخ تامین کنن��دگان در صنعت‬ ‫ک» در موندیال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫یشرفت خودرو‬ ‫جهان‬ ‫نمایش��گاه از س��ال ‪ ۱۸۹۸‬هر دوس��ال یکب��ار برگزار می ش��ود و یکی از‬ ‫قدیمی ترین رویداد ها در اروپاست‪.‬‬ ‫همچنی��ن این نمایش��گاه برای نخس��تین بار در س��ال ‪ ۱۸۹۸‬در یک‬ ‫باغ وس��یع به س��بک معماری باروک در حومه ش��هر پاریس برگزار شد‪.‬‬ ‫موندیال پاریس در نخس��تین دوره خود میزبان ‪ ۲۳۲‬خودرو و ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫بازدید کننده بود‪ ۱۱۰ .‬سال بعد یعنی در پاییز ‪ ۲۰۰۸‬تعداد ‪۹۷۲ ،۴۲۳ ،۱‬‬ ‫نفر از س��الن نمایش��گاه پاریس بازدید کردند‪.‬این تع��داد رکورد جدیدیدر‬ ‫بازدید از یک فضای نمایشگاهی به حساب می اید‪.‬‬ ‫ه برای اینده با رعایت محیط زیست‬ ‫خودرو ش��ناخته می ش��ود‪ .‬انتظار می رود مگنتی مارلی ‪ CK‬در‬ ‫س��ال حجم معامالت ‪ 15/2‬میلیارد یورویی داشته باشد و حدود‬ ‫‪ 200‬کارخانه و مرکز تحقیق و توس��عه را در اروپا‪ ،‬اسیا و امریکا‬ ‫به کار گیرد‪ .‬مدیر کالس��ونیک کانس��ی به عنوان مدیرعامل کل‬ ‫مجموع ه ادغام شده انجا م وظیفه خواهد کرد و مدیرعامل مگنتی‬ ‫مارل��ی هم در اینده جای��گاه مدیریتی جدیدی خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫مدیر کالس��ونیک کانس��ی می گوید‪ :‬صنعت ما در سال های اخیر‬ ‫تغییرات قابل توجهی داش��ته و در این��ده دینامیک تر هم خواهد‬ ‫بود‪ .‬ش��کل گیری پلتفرمی جدید بین این دو شرکت هیجان انگیز‬ ‫بوده و ما می خواهیم یک تامین کنند ه رقابتی بسازیم که در دنیا‬ ‫هم جایگاه بس��یار خوبی داشته باش��د‪ .‬ما با همراهی یکدیگر از‬ ‫خطوط تولید و اش��تراکات ژئوگرافی گس��ترده ای سود خواهیم‬ ‫برد و مش��تریان نیز از سرمایه گذاری بیشتر در زمینه های نیروی‬ ‫نواورانه جدید سود خواهند برد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫انس��انی‪ ،‬فرایندها و محصوالت‬ ‫اگرچه فروش مگنتی مارلی باعث جدا ش��دن این شرکت از گروه‬ ‫فیات‪-‬کرایسلر می شود اما این دو شرکت ک ً‬ ‫ال قطع رابطه نخواهند‬ ‫کرد‪ .‬فیات‪-‬کرایس��لر اعالم کرده توافقنامه ای چندساله با مگنتی‬ ‫مارل��ی برای تامین قطعات محصوالت خ��ود مخصوصاً در ایتالیا‬ ‫امضا کرده است‪ .‬البته انتظار نمی رود این قرارداد‪ ،‬تامین قطعات‬ ‫از شرکت موپار در امریکا را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سرپرست جدید وزارت راه و شهرسازی کیست؟‬ ‫بع��د از کنار رفتن عب��اس اخوندی از وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری در حکمی‪ ،‬محمد اسالمی‪ ،‬استاندار فعلی مازندران‬ ‫را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب و او را برای رای اعتماد‬ ‫به مجل��س معرفی کرد‪ .‬به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬اس�لامی متولد‬ ‫اول مه��ر ‪ ۱۳۳۵‬در اصفهان اس��ت‪ .‬وی دانش اموخته مهندس��ی‬ ‫راه و س��اختمان از دانش��گاه دیترویت میش��یگان امریکا در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۵۸‬در مقطع کارشناس��ی و کارش��ناس ارش��د مهندسی راه و‬ ‫ساختمان از دانشگاه تولیدو اوهایو امریکا در سال ‪ ۱۳۶۰‬و ام بی ای‬ ‫مدیریت جهانی هوانوردی مش��ترک دانش��گاه رویال رودز کانادا و‬ ‫دانش��گاه ش��ریف در سال ‪ ۱۳۸۳‬است‪ .‬اس�لامی در پیشینه کاری‬ ‫خود مس��ئولیت های گوناگونی در حوزه های مرتب��ط با وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی دارد‪ .‬بخشی از پیش��ینه کاری او به این شرح است‪:‬‬ ‫معاون مهندسی و طرح های توسعه س��ازمان صنایع دفاع ‪-۱۳۷۴‬‬ ‫‪ /۱۳۶۶‬مدیرعامل ش��رکت هواپیماس��ازی ای��ران ‪/۱۳۷۴-۱۳۸۲‬‬ ‫قائم مقام س��ازمان صنایع هوافضا ‪ /۱۳۸۳-۱۳۸۴‬رئیس موسس��ه‬ ‫اموزش��ی و تحقیقات��ی صنایع دفاع��ی ‪ /۱۳۸۳-۱۳۸۶‬معاون امور‬ ‫صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع ‪ /۱۳۸۶-۱۳۹۶‬معاون مهندس��ی‬ ‫پدافند غیرعامل وزارت دفاع و همزمان دبیر س��تاد توسعه سواحل‬ ‫مکران ‪ /۱۳۹۳‬عضو شورای برنامه ریزی بنیاد مستضعفان به مدت ‪۳‬‬ ‫سال‪ /‬عضو ستاد مرزهای کشور به مدت ‪ ۴‬سال‪ /‬عضو ستاد بحران‬ ‫کشور و کارگروه دائمی سازمان پدافند غیرعامل‪ /‬عضو شورای عالی‬ ‫هواپیمایی کشور‪ /‬عضو شورای عالی معماری و شهرسازی ایران‪ /‬عضو‬ ‫هیات امنای دانش��گاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی‬ ‫اصفهان از س��ال ‪ /۱۳۸۵-۱۳۸۲‬رئیس هیات مدیره ش��رکت ملی‬ ‫ساختمان وابسته به بنیاد مستضعفان از سال ‪ /۱۳۹۰-۱۳۹۱‬رئیس‬ ‫هیات مدیره ش��رکت عمران و مس��کن ایران ‪ /۱۳۹۱-۱۳۹۵‬عضو‬ ‫انجمن هوافضای ایران‪ /‬عضو نظام مهندس��ی س��اختمان‪ /‬استاندار‬ ‫مازندران ‪ .۱۳۹۶-۱۳۹۷‬وزیر پیش��نهادی راه و شهرس��ازی‪ ،‬هفته‬ ‫گذشته در کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی حاضر شد و‬ ‫برنامه های خود را به اعضای این کمیسیون ارائه کرد‪.‬‬ ‫نگاهی به عملکرد وزیری که ‪ ۵‬بار از مجلس رای اعتماد گرفت اما خودش استعفا داد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫بع��د از حدود ‪ 1900‬روز وزارت در دولت یازدهم و دوازدهم‪،‬‬ ‫عب��اس اخوندی در هفته های گذش��ته اس��تعفا داد و حس��ن‬ ‫روحانی چند ساعت بعد با این استعفا موافقت کرد‪.‬‬ ‫اخون��دی برای پایان دادن به همه ح��رف و حدیث ها درباره‬ ‫راس��ت یا دروغ بودن خبر اس��تعفایش‪ ،‬متن این استعفا را در‬ ‫کان��ال تلگرامی خود منتش��ر کرد ک��ه در ان‪ ،‬اختالف نظر او با‬ ‫رئیس جمهوری در ش��یوه بازافرینی و رویکرد دولت در زمینه‬ ‫دخال��ت حداکث��ری در ب��ازار‪ ،‬عام��ل اصلی این اس��تعفا بیان‬ ‫ش��ده بود‪ .‬اخون��دی در این نام��ه که ‪ ۱۰‬ش��هریور خطاب به‬ ‫رئیس جمهوری نوشته ش��ده بود‪ ،‬توضیح داد که تاکنون ‪ ۳‬بار‬ ‫اس��تعفا داده و امیدوار اس��ت این بار روحانی با این درخواست‬ ‫موافق��ت کند و به او «رخصت» دهد‪ .‬این اتفاق همان روز افتاد‬ ‫و روحانی به اخوندی «فرصت» داد‪.‬‬ ‫اصل پایبن��دی به قانون‪،‬‬ ‫به گ��زارش روزگار خ��ودرو‪ِ ۳« ،‬‬ ‫احت��رام به حق��وق مالکیت و اقتصاد ب��ازار رقابتی را در هیچ‬ ‫ش��رایطی نبای��د زیرپا گذاش��ت‪ .‬انچه که در تدبیر ش��رایط‬ ‫سخت جدید ناشی از تحریم های امریکا شاهدیم‪ ،‬دقیقا نقض‬ ‫همین ‪ ۳‬اصل اس��ت‪ ».‬این جمله از متن نامه استعفای عباس‬ ‫اخوندی به خوبی گویای اختالف نظر او با حس��ن روحانی در‬ ‫زمینه مسائل اقتصادی است‪.‬‬ ‫خداحافظی اخوندی با س��اختمان دادمان بعد از اماواگرهای‬ ‫ماه های گذشته درباره اس��تیضاح او‪ ،‬واکنش های گوناگونی در‬ ‫میان کارشناس��ان و فعاالن حوزه راه و شهرس��ازی ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی به پیشواز این اس��تعفا رفته و معتقدند باتوجه به‬ ‫ش��رایط فعلی جامعه‪ ،‬تغییر در وزارت راه و شهرسازی می تواند‬ ‫خون تازه ای در رگ های طرح های عمرانی کشور جاری کند اما‬ ‫برخی معتقدند در ش��رایط فعلی‪ ،‬اخوندی بهترین گزینه برای‬ ‫وزارت راه و شهرسازی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹قرارداده�ای خری�د هواپیم�ا؛ دس�تاورد مه�م‬ ‫اخوندی‬ ‫ی��ک کارش��ناس صنع��ت هوان��وردی‪ ،‬معتقد اس��ت گرچه‬ ‫قرارداده��ای خری��د هواپیما به س��رانجام مطلوب نرس��ید اما‬ ‫دستاورد مهمی در کارنامه عباس اخوندی است‪.‬‬ ‫محم��د ش��الفروش‪ ،‬دبی��ر کان��ون متخصصان مهندس��ی و‬ ‫تعمیرات هواپیمای��ی درباره عملکرد اخوندی در زمینه اقتصاد‬ ‫ازاد به روزگار خودرو گفت‪ :‬هر تئوری نظری‪ ،‬طرفداران خاص‬ ‫خ��ود را دارد اما در میان دولتمردان و سیاس��تمداران‪ ،‬تاکنون‬ ‫هیچ کس مانند عباس اخوندی با این شجاعت و صداقت‪ ،‬خود‬ ‫را طرفدار بازار ازاد و لیبرالیس��م معرفی نکرده است؛ مسئله ای‬ ‫که متاس��فانه در ‪ ۴‬دهه گذش��ته موجب از میدان به در شدن‬ ‫خداحافظی‬ ‫کابینه با وزیر‬ ‫سخت جان‬ ‫چرا اخوندی رفت؟‬ ‫بسیاری از مدیران و کارشناسان توانمند در کشور شده است‪.‬‬ ‫شالفروش ادامه داد‪ :‬البته در ارزیابی این مسئله که اخوندی‬ ‫توانسته به تفکر لیبرالیسمی خود‪ ،‬جامه عمل بپوشاند یا خیر‪،‬‬ ‫بای��د موانع و مخالفت های بی ش��مار هم��کاران وی در دولت و‬ ‫خ��ارج از دول��ت و گاهی هم جبر زمان و م��کان را هم در نظر‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت هوانوردی در ارزیابی عملکرد اخوندی‬ ‫در وزارت راه و شهرس��ازی اظه��ار کرد‪ :‬اخوندی توانس��ت با‬ ‫اس��تفاده از فضای بعد از برجام‪ ،‬بهترین توافق ها و قراردادها را‬ ‫با غول های هواپیماس��ازی دنیا ببندد و دیدگاه دولت را نسبت‬ ‫به صنعت هوایی تغییر دهد‪ .‬متاسفانه با خروج امریکا از برجام‬ ‫و بروز مشکالتی که تندروهای خارجی و داخلی ایجاد کردند‪،‬‬ ‫شاهد بودیم این قراردادها به نتایج مورد نظر نرسیدند‪.‬‬ ‫ش��الفروش گفت‪ :‬اگر به وزیر راه و شهرس��ازی اجازه داده و‬ ‫شرایط بهتری برای او فراهم می شد‪ ،‬به بخش زیادی از اهداف‬ ‫خود دس��ت می یافت اما موانع بر سر راه او زیاد بود‪ .‬اخوندی‬ ‫تنها وزیری اس��ت که در دوره فعالیت‪ ۳ ،‬بار اس��تیضاح ش��د‬ ‫و ‪ ۲‬ب��ار رای اعتماد برای ش��روع فعالیت گرفت و در اس��تانه‬ ‫اس��تیضاح چهارم هم قرار داش��ت‪ .‬این مس��ائل ماه ها وقت و‬ ‫انرژی از اخوندی گرفت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت هوانوردی در بیان مهم ترین دیدگاه‬ ‫اخون��دی گفت‪ :‬اخوندی به دنب��ال ارائه گفتمان جدیدی بین‬ ‫مل��ت و دولت بود‪ .‬وی با اینک��ه در وزارتخانه عمرانی فعالیت‬ ‫می کرد‪ ،‬راهکارهای اجتماعی خوبی برای مش��کالت داش��ت‬ ‫و معتق��د به تقویت بخ��ش خصوصی واقعی و س��ازمان های‬ ‫مردم نهاد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نظرات اخوندی میدان عمل نداشت‬ ‫می��دان دادن ب��ه زن��ان و جوان��ان در ح��وزه مدیریت��ی‪ ،‬از‬ ‫دستاوردهای قابل توجه اخوندی از نظر یکی دیگر از کارشناسان‬ ‫حمل ونقل کشورمان است‪.‬‬ ‫حمید نجف‪ ،‬کارش��ناس حمل ونقل با تاکید بر اینکه اختالف‬ ‫نظر وزیر راه و شهرس��ازی با رئیس جمهوری در زمینه مسکن‬ ‫به ویژه نوس��ازی بافت فرسوده شهری‪ ،‬مهم ترین علت استعفای‬ ‫او ب��ود‪ ،‬به روزگار خودرو گفت‪ :‬پیش از اخوندی نیز اقدام هایی‬ ‫در زمینه نوسازی بافت فرسوده انجام شده بود اما به دلیل نبود‬ ‫نظارت کافی از سوی شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی‪ ،‬این‬ ‫اقدام ها روند درستی نداشت و درواقع بافت فرسوده‪ ،‬فرسوده تر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نجف با اش��اره به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی به تفکر اقتصاد‬ ‫ازاد اظهار کرد‪ :‬نظر وزیر راه و شهرس��ازی نظر درستی بود اما‬ ‫نظام اجرایی کش��ور و س��اختار بیمار دولتی در ایران‪ ،‬هرگونه‬ ‫اکرم امینی‪ /‬روزنامه نگار‪ ۳ :‬بار اس��تیضاح و ‪ ۵‬بار کسب رای اعتماد‬ ‫از مجلس شورای اسالمی‪ ،‬این تصور را برای مان ایجاد کرد که هر اتفاقی‬ ‫بیفتد باز هم عباس اخوندی س��خت جان تر از ان است که رفتنی باشد و‬ ‫دس��ت کم تا پایان دولت دوازدهم وزیر راه و شهرس��ازی خواهد ماند اما‬ ‫کمتر کسی فکر می کرد وزیری که همواره اماج انواع انتقادها و اماواگرها‬ ‫در زمینه اس��تیضاح یا برکناری قرار می گیرد‪ ،‬این بار خودش حرف رفتن‬ ‫بزن��د و رئیس جمهوری نیز بعد از ‪ ۳‬ب��ار مخالفت‪ ،‬این بار با کنار رفتنش‬ ‫از کابین��ه موافقت کن��د‪ .‬عباس اخوندی در اقدامی متف��اوت‪ ،‬خود اقدام‬ ‫به انتش��ار نامه اس��تعفایش کرد تا جای هیچ حرف و حدیث و اماواگری‬ ‫باق��ی نماند‪ .‬او در این نامه که ‪ ۱۰‬ش��هریور خطاب به روحانی نوش��ته و‬ ‫‪ ۲۸‬مهر در کانال تلگرامی او منتش��ر ش��د‪ ،‬از اختالف نظرهای جدی خود‬ ‫ب��ا رئیس جمهوری پرده برداش��ت و به صراحت تاکید ک��رد باوجود این‬ ‫اختالف دیدگاه ها‪ ،‬بهتر اس��ت او از وزارت راه و شهرس��ازی کنار برود تا‬ ‫وزی��ر همراه تری به جای او به کابینه بیاید‪ .‬اخوندی از ابتدای حضور در‬ ‫اصالحاتی از این نوع را با چالش روبه رو می کند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اقتصاد زنجیره ای به هم پیوس��ته است و اگر‬ ‫بنا بر اصالحات س��اختاری باشد‪ ،‬باید ‪ ۳‬قوه و تمامی بخش ها‪،‬‬ ‫با اعتقاد کامل به سوی ان حرکت کنند‪ .‬با غلبه نگاه جزیره ای‬ ‫بر تفکرات ملی در کش��ور‪ ،‬حرکت به این س��مت ساده نخواهد‬ ‫بود و اینکه یک وزارتخانه بخواهد به طور انفرادی‪ ،‬این تغییرات‬ ‫را کلی��د بزند هرچند اقدام ش��جاعانه ای اس��ت اما راه به جایی‬ ‫نخواهد برد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ب��ا بیان اینک��ه عملکرد اخون��دی در حوزه‬ ‫راه بس��یار موفق تر از مس��کن بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬البته باید شرایط‬ ‫سیاس��ی و تحریم های تحمیلی را هم در این نتایج مدنظر قرار‬ ‫داد‪ .‬به عنوان مثال گرچه شاهد تالش دولت برای تقویت ناوگان‬ ‫هوایی بودیم اما در نهایت با لغو یکجانبه توافق برجام از س��وی‬ ‫امریکا‪ ،‬کار نوسازی ناتمام ماند‪.‬‬ ‫نجف در ارزیابی اقدامات اخوندی در وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫گف��ت‪ :‬در ح��وزه راه و ترابری تالش های مثبتی انجام ش��د؛ از‬ ‫جمل��ه تغییرات مدیریتی و میدان دادن ب��ه زنان و جوانان که‬ ‫اقدام��ات قابل تقدیری اس��ت‪ .‬همچنین ت�لاش وی در زمینه‬ ‫تجهیز صنعت حمل ونقل در هر ‪ ۴‬بخش ریلی‪ ،‬جاده ای‪ ،‬هوایی‬ ‫و دریایی قابل تامل بود‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬حرکت کند یا حتی ایستا در زمینه اصالحات‬ ‫اساسی س��اختاری که اخوندی از ابتدا وعده داده بود‪ ،‬از نقاط‬ ‫ضعف عملکرد اوست‪.‬‬ ‫نج��ف اضافه کرد‪ :‬گرچه اخوندی به پروژه نیمه کاره مس��کن‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی دولت یازدهم در سال ‪ ۹۳‬بر لزوم دخالت نکردن‬ ‫دول��ت در اقتص��اد تاکید کرد و ح��اال همین عقی��ده‪ ،‬از مهم ترین دالیل‬ ‫کنار رفتن او از وزارت راه و شهرس��ازی است چراکه به گفته او‪ ،‬احترام به‬ ‫مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی در هیچ ش��رایطی نباید زیر پا گذاشته شود‬ ‫اما دولت برای روبه رو ش��دن با مشکالت اقتصادی و تحریم های پیش رو‪،‬‬ ‫روشی خالف ان را در پیش گرفته است‪ .‬پروژه ‪۱۲۰‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫مس��کن مهر و مخالفت اخوندی با این پ��روژه‪ ،‬مصداق بارزی از اعتقاد او‬ ‫ب��ه لزوم دخالت نکردن دولت در اقتصاد اس��ت‪ .‬او دخال��ت دولت نهم و‬ ‫دهم در حوزه مس��کن با اجرای طرح مس��کن مهر را مصداق «بمباران و‬ ‫تخریب بازار مس��کن» می دانس��ت چراکه با این دخالت غیراصولی‪ ،‬تمام‬ ‫معادالت بازار مس��کن به هم ریخت‪ .‬به جز پیگیری پروژه مسکن مهر‪ ،‬در‬ ‫دوران وزارت اخون��دی و در واق��ع در دولت های یازدهم و دوازدهم‪ ،‬هیچ‬ ‫اقدام عملیاتی در زمینه مس��کن انجام نش��د‪ .‬البته این سخنی است که‬ ‫منتقدان می گویند و اگر بخواهیم منصفانه در این زمینه س��خن بگوییم‪،‬‬ ‫مهر اعتقاد نداش��ت و ان را از اس��اس اش��تباه می دانس��ت اما‬ ‫باتوجه ب��ه اینکه هزاران نفر به این واحدها امید بس��ته بودند‪،‬‬ ‫نباید نسبت به این پروژه بی تفاوتی نشان می داد‪.‬‬ ‫‹ ‹اخوندی برای اصالح اقتصادی تنها بود‬ ‫یکی دیگر از کارشناس��ان حمل ونقل کشورمان معتقد است‬ ‫گرچه وزیر راه و شهرسازی دیدگاه های مثبتی در زمینه اقتصاد‬ ‫ازاد داشت اما وقتی یک نفر در کابینه‪ ،‬ساز ناکوک بزند‪ ،‬نه تنها‬ ‫راه ب��ه جایی نمی برد بلک��ه وقت او در دعواه��ای درون دولت‬ ‫هدر می رود‪.‬‬ ‫س��عید قصابیان‪ ،‬کارش��ناس حمل ونقل با اش��اره به دخالت‬ ‫دول��ت در اقتصاد به عنوان یکی از عوامل اس��تعفای وزیر راه و‬ ‫شهرسازی به روزگار خودرو گفت‪ :‬تفکر غالب در تیم اقتصادی‬ ‫دولت‪ ،‬دخالت حداکثری در اقتصاد اس��ت؛ از تامین میوه شب‬ ‫عید مردم گرفته تا تامین الس��تیک برای کامیونداران‪ ،‬ساخت‬ ‫مس��کن و مسائل دیگر‪ ،‬این در حالی است که حرکت به سمت‬ ‫ازادس��ازی اقتصاد‪ ،‬نیازمند جراحی اساسی در اقتصاد است که‬ ‫به طور حتم‪ ،‬چرک و خون و درد هم دارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه به نظر نمی رس��د تیم اقتصادی‬ ‫دولت‪ ،‬شجاعت و اراده کافی برای انجام این جراحی اقتصادی را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اخوندی طرفدار ازادسازی اقتصاد بوده‬ ‫اما در ش��رایطی که اقتصاددانان طرفدار اقتصاد ازاد به حاشیه‬ ‫رانده می ش��وند‪ ،‬مشخص است وزیری که به اقتصاد ازاد اعتقاد‬ ‫دارد و خواهان جراحی اقتصادی است‪ ،‬جایی در دولت ندارد‪.‬‬ ‫قصابیان یاداور شد‪ :‬اخوندی به اقتصاد ازاد اعتقاد داشت اما‬ ‫بای��د این گونه مطرح کنیم که ناخواس��ته همه تالش و بودجه وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی در حوزه مسکن در ‪ ۵‬سال گذشته‪ ،‬صرف تکمیل و تحویل‬ ‫مس��کن مهر ش��ده اس��ت؛ پروژه ای که با وعده تحویل ‪ ۲.۵‬میلیون واحد‬ ‫مس��کونی به مردم و با اختص��اص ‪۵۰‬هزار میلیارد توم��ان منابع دولتی‬ ‫در دول��ت احمدی نژاد کلید خورد اما کمت��ر از ‪ ۷۰۰‬هزار واحد در زمان‬ ‫ریاس��ت جمهوری او به م��ردم تحویل داده و بقی��ه کار روی دوش دولت‬ ‫بعدی گذاشته شد؛ ان هم در شرایطی که گفته می شود ‪ ۴۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان از بودجه اختصاص داده ش��ده ب��ه این طرح‪ ،‬در دولت دهم هزینه‬ ‫ش��ده بود‪ .‬اخوندی از ابتدای وزارت تا روز اخر‪ ،‬مخالفت صریح خود را با‬ ‫مسکن مهر اعالم کرد اما بنا به تعهد دولت‪ ،‬به این پروژه ادامه داد‪ ،‬با این‬ ‫حال مسئوالن ذی ربط را ملزم کرد هیچ واحد مسکونی را بدون زیرساخت ‬ ‫تحویل ندهند و به دلیل مخالف بودن با این طرح‪ ،‬حتی برای تحویل یک‬ ‫واحد مسکن مهر نیز حضور نیافت و همین مسائل‪ ،‬تبدیل به بهانه ای برای‬ ‫زدن برچسب «بی توجهی به مسکن مهر» به او شد‪ .‬البته کارنامه اخوندی‬ ‫عملک��رد او بر مبنای این اعتقاد نبود زی��را او عضوی از کابینه‬ ‫ب��ود و به تنهایی نمی توانس��ت در این زمینه عمل کند و باید از‬ ‫سیاست های کالن پیروی می کرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بی��ان اینکه یک وزی��ر به تنهایی نمی تواند‬ ‫س��اختارهای اش��تباه را اصالح کند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫اگر اخون��دی به واقعی کردن نرخ ارز اعتقاد داش��ت‪ ،‬حرف او‬ ‫به کرسی نمی نشس��ت و در مقابل باید با پیامدهای پایین نگه‬ ‫داشته شدن نرخ ارز در وزارت راه و شهرسازی مقابله می کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه وزیری که در دولت‪ ،‬س��از ناکوک می زند‪،‬‬ ‫نمی توان��د دس��تاورد مهمی داش��ته باش��د و بیش��تر وقت او‬ ‫در دعواه��ای درون کابین��ه هدر م��ی رود‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬اقای‬ ‫دانش جعفری‪ ،‬نخس��تین وزی��ر اقتصاد احمدی ن��ژاد نیز وقتی‬ ‫متوجه شد رئیس جمهوری وقت‪ ،‬بدیهی ترین الگوهای اقتصادی‬ ‫را برنمی تابد‪ ،‬از وزارت کنار رفت‪.‬‬ ‫قصابیان در پاس��خ به انتقاد برخی افراد که معتقدند اخوندی‬ ‫باید به دلیل بی توجهی به مس��کن مهر و تحویل ندادن بخشی‬ ‫از این واحدها به متقاضیان‪ ،‬محاکمه ش��ود و پاس��خگو باشد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مس��کن مهر فاجعه ای برای اقتصاد ایران و وعده ای‬ ‫توخال��ی فق��ط برای جمع ک��ردن رای بود‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫مس��کن مهر‪ ،‬ترفندی ب��رای خالی کردن جیب قش��ر نیازمند‬ ‫مس��کن بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر قرار به محاکمه باش��د‪ ،‬باید کسی‬ ‫محاکمه ش��ود که ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور (تا‬ ‫پای��ان دولت احمدی نژاد) را در این پروژه حبس و ان را ناتمام‬ ‫رها کرد‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬پولی که در مسکن مهر هزینه‬ ‫شد‪ ،‬می توانس��ت بس��یاری از پروژه های نیمه کاره را به نتیجه‬ ‫مطلوب برس��اند‪ .‬قصابیان یاداور شد‪ :‬قرار بود نرخ هر مترمربع‬ ‫مس��کن مهر ‪ ۳۰۰‬هزار تومان باش��د اما هرگز این اتفاق نیفتاد‬ ‫و دول��ت احمدی نژاد نیز پاس��خگو نبود‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫بسیاری از مسکن های مهر در بیابان ها ساخته و بدون امکانات‬ ‫به متقاضیان تحویل داده ش��د و فقط مسکن مهر اطراف تهران‬ ‫به دالیل سیاسی و تبلیغاتی‪ ،‬تحویل بهتری داشت‪ ،‬افزود‪ :‬دخالت‬ ‫مستقیم دولت ها در زمینه خانه سازی برای مردم‪ ،‬سال ها پیش‬ ‫در بلوک ش��رق امتحان شد و با فروپاشی شوروی پیشین‪ ،‬این‬ ‫تفکر ه��م به زباله دان رفت‪ .‬قصابیان ب��ا تاکید بر اینکه وظیفه‬ ‫دولت ها‪ ،‬ساختمان س��ازی نیس��ت‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬وظیفه دولت‬ ‫هدایت جریان س��رمایه به سمت س��اخت مسکن است‪ .‬در این‬ ‫زمینه می توان ساخت مسکن را به بخش خصوصی واگذار کرد‬ ‫و این مسئله ای است که همواره در کشور جریان داشته است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬هزینه ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومانی مس��کن مهر در‬ ‫دو دولت احمدی نژاد‪ ،‬منجر به رکود اقتصادی و تعطیلی بیشتر‬ ‫طرح های عمرانی کشور شد‪.‬‬ ‫نشان می دهد کفه اقدام های مثبت و وعده های عملیاتی شده سنگین تر از‬ ‫وعده هایی است که فقط روی کاغذ باقی ماند‪ .‬کلید زدن برنامه نوسازی‬ ‫ن��اوگان هوای��ی با خرید تعداد زی��ادی هواپیماهای نو‪ ،‬بع��د از چند دهه‬ ‫فرسودگی‪ ،‬بی شک از دستاوردهای بزرگ و مهم اخوندی است که گرچه‬ ‫با خروج امریکا از برجام به س��رانجام مطلوب نرس��ید اما به خاطر مذاکره‬ ‫مس��تقیم ایران با غول های صنعت هوایی جهان در یادها می ماند‪ .‬تعیین‬ ‫تکلیف پیمانکاری یکی از پیرترین پروژه های عمرانی کش��ور یعنی ازادراه‬ ‫تهران‪-‬ش��مال و افزایش سرعت س��اخت این پروژه‪ ،‬از دیگر اقدامات مهم‬ ‫اخوندی اس��ت‪ .‬همچنین نگاه ویژه به راه اهن و خطوط ریلی از مهم ترین‬ ‫دس��تاورد های وزارت او است‪ .‬اخوندی شنبه هفته گذشته با ساختمان‬ ‫راه و شهرس��ازی خداحافظ��ی کرد و در صورت موافقت مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬محمد اس�لامی جای او را خواهد گرفت اما بی شک نام عباس‬ ‫اخوندی به عنوان یکی از شجاع ترین‪ ،‬صریح ترین و سخت جان ترین وزیران‬ ‫در خاطر کسانی که حافظه تاریخی خوبی دارند‪ ،‬خواهد ماند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اتمام شارژ ابتدایی مجوزهای سیار ورود به طرح ترافیک‬ ‫مش��اور معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هردار تهران گفت‪ :‬معاینه‬ ‫فن��ی خودروهای س��نگین و دیزلی دوباره کنت��رل و از ‪ ۳۸۷‬خودرو‬ ‫بازرسی شده‪ ۷۴ ،‬خودرو معاین ه فنی شان ابطال شد‪ .‬علی پیرحسینلو‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا «مهر» با بیان اینک��ه از ‪ 5‬تا ‪ ۲۸‬مه��ر معاین ه فنی‬ ‫خودروهای دیزلی و سنگین به طور سرزده مورد بازبینی قرار گرفت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این بازدیدها در پارکینگ ها و حاش��یه معابر انجام گرفته‬ ‫و از ‪ ۳۸۷‬خودروی��ی که مورد بازرس��ی قرار گرفت��ه‪ ۷۴ ،‬معاینه فنی‬ ‫ابطال ش��ده زیرا معاینه فنی دقیق نبوده و تالش می کنیم با افزایش‬ ‫نظارت‪ ،‬استانداردها واقعی تر شود‪ .‬وی با بیان اینکه یکی از روش های‬ ‫کنترل معاینه فنی خودروهای س��نگین و باری صدور باربرگ است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬پیش از این چنین موضوعی وجود نداش��ته و ما برای کنترل‬ ‫تردده��ا‪ ،‬چنین س��امانه ای را طراحی کردیم تا پ��س از ان‪ ،‬بتوانیم‬ ‫معاین��ه فنی این خودروه��ا را نیز کنترل کنیم‪ .‬پیرحس��ینلو با بیان‬ ‫اینکه تردد خودروهای حمل بار که مقصدشان تهران نیست‪ ،‬در سطح‬ ‫شهر تهران ممنوع شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به دلیل تجهیز دوربین ها‪،‬‬ ‫خودروهای باری س��نگین نیز شب ها نمی توانند در سطح شهر تهران‬ ‫تردد کنند‪ .‬در حال حاضر دوربین های ما به دلیل تجهیز به پروژکتور‪،‬‬ ‫شب ها هم می توانند ثبت تخلف کنند‪.‬‬ ‫پیش از این به دلیل مش��کالت زیرساختی که وجود داشت‪ ،‬امکان‬ ‫کنت��رل با جرایم وجود نداش��ت که در حال حاض��ر تالش می کنیم‬ ‫فعالیت ها در این حوزه قاعده مند ش��ود‪ .‬مش��اور معاون حمل و نقل‬ ‫و ترافیک ش��هردار تهران با اش��اره به اتمام اعتبار اولیه بس��یاری از‬ ‫مجوزهای س��یار ط��رح ترافیک گفت‪ :‬س��ال های پی��ش کارت های‬ ‫ش��ناوری وجود داش��ت که روزانه اجازه ‪ 3‬بار ت��ردد خودروها با این‬ ‫کارت ها وجود داشت‪.‬‬ ‫در ح��ال حاض��ر هر روز یک خ��ودرو با این مجوزهای س��یار وارد‬ ‫طرح می ش��وند و روز بعد خودرو دیگر می توان��د با این مجوزها وارد‬ ‫طرح ش��ود‪ .‬قرار نبود این مجوزها رایگان باشد اما با یک تبصره‪ ،‬یک‬ ‫موجودی اولیه در این کارت ها که قابل برداشت نبود‪ ،‬پیش بینی شد‬ ‫و ان هم به دلیل تسهیل در اجرای طرح جدید بود‪.‬‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫چالش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫راه ناهموار معلوالن برای تردد در شهر‬ ‫اسمان اسیابانی‬ ‫چاله چوله های پراب و سنگف رش های لق پیاده رو در یک صبح‬ ‫بارانی و ورودی های تنگ و بدون اسانس��ور مترو در ساعت های‬ ‫ش��لوغ روز‪ ،‬تنه��ا موانعی نیس��تند که تردد را ب��رای معلوالن و‬ ‫جانب��ازان به عن��وان حدود ‪ ۱۰‬درصد جمعیت کش��ور دش��وار‬ ‫می کنن��د‪ .‬ورودی های تنگ و پر از پله و س��اختمان های بدون‬ ‫اسانس��ور و راه وی��ژه‪ ،‬از جمله مش��کالت ه��ر روزه معلوالن در‬ ‫برخورد با ش��هر هس��تند و با این وضعیت‪ ،‬عجیب نیست اگر هر‬ ‫سال تعدادی از دانش اموزان معلول به دلیل دشوار بودن تردد در‬ ‫شهر‪ ،‬ترک تحصیل کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬درصد جمعیت جهان‬ ‫از یک��ی از انواع معلولیت رنج می برند‪ .‬بر اس��اس امار س��ازمان‬ ‫جهانی بهداشت‪ ،‬هر ‪ ۸‬دقیقه یک کودک معلول در جهان متولد‬ ‫می ش��ود و حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون معل��ول در جهان وجود دارد که‬ ‫‪ ۸۰‬درصد انها در کشورهای جهان سوم ساکن هستند‪ .‬براساس‬ ‫این امار‪ ۱۵ ،‬درصد افراد هر جامعه معلول هس��تند که این رقم‬ ‫در ایران برابر با بیش از ‪ ۱۱‬میلیون نفر است‪.‬‬ ‫اگرچ��ه فراهم کردن زمینه حضور معلوالن در ش��هر با تامین‬ ‫زیرساخت های مناسب شهری و حمل ونقلی از وظایفی است که‬ ‫قانون به عهده دولت و شهرداری ها گذاشته است اما درحال حاضر‬ ‫نه معابر شهری و نه خدمات حمل ونقلی‪ ،‬قوانین را در این زمینه‬ ‫رعایت نمی کنند و کمتر معبر یا ساختمانی را در شهر می بینیم‬ ‫که زمینه حضور و تردد معلوالن در ساخت ان لحاظ شده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت ه�ای س�امانه حم�ل و نق�ل وی�ژه‬ ‫معلوالن‬ ‫با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های حمل ونقلی کشور اعم‬ ‫از اتوبوس‪ ،‬مترو و تاکس��ی برای ت��ردد معلوالن و جانبازان در‬ ‫شهر‪ ،‬از سال ‪ ۹۱‬سامان ه ویژه حمل ونقل معلوالن و جانبازان در‬ ‫تهران متشکل از ‪ ۶۰‬خودرو ون و ‪ ۲۵‬اتوبوس شروع به فعالیت‬ ‫ک��رد که اف��راد معلول را ب��ا هزینه ای اندک در ش��هر جابه جا‬ ‫می کند‪ .‬با این حال یک فعال حقوق معلوالن از ناکافی بودن و‬ ‫مشکالت این سامانه سخن می گوید‪.‬‬ ‫محم��ود کاری‪ ،‬مدیرعامل انجمن ن��دای معلوالن ایران در‬ ‫پاس��خ به روزگار خودرو با اش��اره به ناکافی بودن این تعداد‬ ‫وس��یله حمل معلوالن گفت‪ :‬هر سال تعداد ناوگان حمل ونقل‬ ‫عموم��ی کش��ور ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد افزای��ش می یابد اما در همه‬ ‫س��ال هایی ک��ه از راه اندازی س��امانه ویژه معل��والن در تهران‬ ‫می گذرد تعداد این ناوگان هیچ افزایشی نداشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این سامانه با وجود اینکه مزیت هایی دارد و تالش‬ ‫می کند ضعف حمل ونقل عمومی در خدمات رسانی به معلوالن‬ ‫را جبران کند اما روزانه فقط به حدود‪ ۱۰۰۰‬نفر خدمات رسانی‬ ‫می کن��د درحالی که ته��ران حداقل ‪۱۰۰‬ه��زار معلول دارد که‬ ‫نیازمند این خدمات هستند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن ندای معلوالن با بیان اینکه فقط حدود ‪۲‬درصد‬ ‫معل��والن تهران به خدمات حمل ونقل دسترس��ی دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ ۱۰ :‬تا ‪ ۱۵‬هزار نفر با وام و قرض‪ ،‬وس��یله نقلیه ش��خصی‬ ‫خری��داری کرده ان��د و حدود ‪۱۰۰۰‬نف��ر هم از س��امانه ویژه‬ ‫معلوالن استفاده می کنند‪ .‬حال این پرسش مطرح می شود که‬ ‫باقی معلوالن چه باید بکنند؟‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بی توجهی به نبود زیرساخت مناسب برای رفت‬ ‫و امد معلوالن و جانبازان در حالی اس��ت که براس��اس قانون‬ ‫ن ویژه‬ ‫جامع حمایت از حقوق معلوالن‪ ،‬شهرداری ها باید ناوگا ‬ ‫جابه جایی معلوالن را فراهم کنند‪.‬‬ ‫کاری با اشاره به بی توجهی به زیرساخت های حمل ونقلی اعم‬ ‫از ناوگان و ایس��تگاه ها به معلوالن گفت‪ :‬ایستگاه های اتوبوس‬ ‫و مترو مناسب س��ازی نشده است به عنوان مثال در بسیاری از‬ ‫ایستگاه های اتوبوس امکان حضور فرد ویلچرنشین وجود ندارد‬ ‫و در بسیاری از ایستگاه های مترو نیز اسانسور و مسیر مناسب‬ ‫برای تردد این افراد تعبیه نشده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ای��ن بی توجهی فضاهای ش��هری به معلوالن‬ ‫درحال��ی اس��ت که معل��والن نیز مانند س��ایر م��ردم عوارض‬ ‫پرداخت می کنند اما امکان اس��تفاده از شهر و زیرساخت های‬ ‫ان را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹غفلت از مناسب سازی فضاهای شهری‬ ‫س��خنگوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران‬ ‫معتقد اس��ت نه تنها قوانین ویژه مناسب سازی فضاهای شهری‬ ‫برای معلوالن در س��ال های گذش��ته به نتایج مطلوب دس��ت‬ ‫نیافته اس��ت بلک��ه در برخی موارد‪ ،‬فضاهای ش��هری در زمان‬ ‫بازسازی‪ ،‬برای معلوالن نامناسب نیز شده اند‪.‬‬ ‫حج��ت نظری در یکی از جلس��ه های ش��ورای ش��هر تهران‬ ‫با اش��اره به اینک��ه معلوالن کمترین بهره را از فضای ش��هری‬ ‫نمی برند‪ ،‬گفت‪ :‬فرد ویلچرنش��ین برای ترددی ساده در سطح‬ ‫ش��هر در بهترین ش��رایط باید پس از هماهنگی های بس��یار‪،‬‬ ‫ساعت ها منتظر خودروهای ویژه تردد معلوالن بماند‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از مناس��ب نبودن فضاهای ش��هری برای حضور‬ ‫معلوالن گفت‪ :‬ب��ا توجه به تبصره ‪ ۲‬ماده یک و تبصره ماده ‪۴‬‬ ‫قانون جامع معلوالن مصوب س��ال ‪ ۸۳‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫که به روشنی شهرداری ها را موظف به انجام اقداماتی در حوزه‬ ‫مناسب سازی ش��هر کرده است‪ ،‬شورای اسالمی شهر تهران از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۸۴‬مقرراتی با عنوان «مناسب سازی فضاهای شهری‬ ‫برای جانبازان و معلوالن جسمی و حرکتی» به تصویب رسانده‬ ‫اس��ت اما این قانون دس��تاوردی در ‪ ۱۲‬س��ال گذش��ته برای‬ ‫معلوالن نداشته است‪.‬‬ ‫نظری با بیان اینکه س��تاد مناسب سازی فضاهای شهری که‬ ‫مسئولیت نظارت بر اجرای این مصوبه را داشته باید پاسخگوی‬ ‫علت محقق نش��دن اهداف این مصوبه باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر‬ ‫فضاهایی که تا پیش از تصویب این مصوبه ایجاد شده اند و باید‬ ‫با اختصاص بودجه های مناسب ساالنه‪ ،‬مناسب سازی می شدند‪،‬‬ ‫باید مناسب س��ازی نش��دن فضاهای عمومی شهری و معابری‬ ‫که پس از این مصوبه ایجاد ش��ده اند با حساس��یت بیش��تری‬ ‫موردبررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر با انتقاد‬ ‫از لزوم توجه به مناسب سازی ساخت وسازهای جدید بر مبنای‬ ‫این قانون اظهار کرد‪ :‬کف سازی های نادرست و گاه خطرسازی‬ ‫ک��ه برای نابینایان ایجاد ش��ده یا رمپ های پرش��یبی که یک‬ ‫ویلچرنش��ین حت��ی با وجود هم��راه نمی تواند از ان اس��تفاده‬ ‫کند‪ ،‬نمونه هایی از نامناسب س��ازی فضاها با اس��تفاده از ردیف‬ ‫بودجه هایی اس��ت که به مناسب سازی معابر و فضاهای شهری‬ ‫اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه قانون به تردد معلوالن‬ ‫قانون جامع معلوالن مصوب سال ‪ ۸۳‬که نظری به ان اشاره‬ ‫می کند‪ ،‬تنها قانونی نیس��ت که به تردد و حمل ونقل معلوالن‬ ‫در ش��هر پرداخته است و پیشینه قانونگذاری در این زمینه به‬ ‫چند دهه پیش بازمی گردد‪ .‬در سال ‪ ۶۸‬شورای عالی شهرسازی‬ ‫و معماری ایران‪ ،‬ضوابط و مقررات شهرس��ازی و معماری برای‬ ‫عب��ور و مرور معل��والن را تصویب کرد‪ .‬این مق��ررات با هدف‬ ‫رف��ع موانع شهرس��ازی و معماری در عبور و مرور‪ ،‬دسترس��ی‬ ‫ب��ه مکان ها و تجهیزات عمومی به منظور ش��رکت افراد دارای‬ ‫معلولیت گوناگون جسمی در زندگی روزمره ارائه شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این شیوه نامه پیاده رو های شهر باید دارای حداقل‬ ‫عرض مفید ‪ ۱۲۰‬س��انتی متر باش��ند و رعای��ت حداقل ‪۱۲۰‬‬ ‫س��انتی متر فاصله از دیوار ب��رای هر نوع مانعی که به هر علتی‬ ‫نصب ان در پیاده رو برنامه ریزی می ش��ود اجباری است‪ .‬عالوه‬ ‫بر پیاده رو ها‪ ،‬درباره پل های ارتباطی بین پیاده رو و س��واره رو‪،‬‬ ‫محل عبور عابر پیاده در س��واره رو‪ ،‬توقفگاه ها و ایس��تگاه های‬ ‫اتوبوس نیز در این قوانین‪ ،‬توصیه های الزم ش��ده اس��ت و در‬ ‫بحث س��اختمان های عمومی نیز ویژگی ه��ای الزم برای تردد‬ ‫اس��ان معلوالن در راهروها‪ ،‬پله ها‪ ،‬سطح ش��یبدار‪ ،‬اسانسور و‬ ‫حتی فضاهای بهداشتی بیان شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این در س��ال های بعد نی��ز قانونگذار نگاه ویژه ای به‬ ‫موضوع ش��هر و تردد معلوالن داش��ته اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫براساس ایین نامه اجرایی بند «ج» ماده ‪ ۱۹۳‬قانون برنامه سوم‬ ‫توس��عه مصوب ‪ ۷۹‬شهرداری ها موظفند نسبت به اماده سازی‬ ‫و مناسب س��ازی معابر عمومی‪ ،‬با اولویت معابر اصلی و نزدیک‬ ‫به تقاطع ها برای تردد معل��والن اقدام کنند‪ .‬تجهیز چراغ های‬ ‫راهنمای��ی معاب��ر ب��ه عالئم صوتی‪ ،‬برجس��ته کردن س��طوح‬ ‫پیاده روهای نزدیک تقاطع ها برای اس��تفاده نابینایان و درنظر‬ ‫گرفتن محل‪‎‬ه��ای ویژه برای توقف وس��ایل نقلیه معلوالن در‬ ‫توقفگاه های عمومی‪ ،‬از دیگر ضوابطی اس��ت که بر ان تاکید‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت تایر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫امادگی مرزهای سه گانه برای پذیرش زائران‬ ‫مع��اون دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی س��ازمان راهداری‬ ‫و حمل ونق��ل جاده ای ب��ا بیان اینکه تمام پایانه ه��ای مرزی برای‬ ‫پذیرش زائران اربعین اماده سازی شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بحث اماده سازی‬ ‫پایانه های مرزی فقط به ایام اربعین محدود نمی ش��ود و براس��اس‬ ‫ارتباطات با کش��ورهای گوناگون و می��زان تقاضا در هر مرز‪ ،‬طرح‬ ‫جامعی برای پایانه مرزی طراحی و اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬سید حسین حسینی با اشاره‬ ‫به اینکه در ‪5‬سال گذش��ته به دلیل انتقال مسئولیت های سازمان‬ ‫حج و زیارت به ستاد اربعین زیر نظر وزارت کشور‪ ،‬امور مربوط به‬ ‫کمیته حمل ونقل به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای محول‬ ‫ش��ده است‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل اینکه سازمانی مانند حج و زیارت برای‬ ‫بح��ث اربعین وجود ندارد‪ ،‬بس��یاری از کارها به صورت اختصاصی‬ ‫جلو نمی رود‪ .‬همین مسئله موجب شده طرح های توسعه ای خاصی‬ ‫برای برخی از پایانه های مرزی ازسوی این سازمان اجرایی شود‪.‬‬ ‫او درباره اقدامات انجام ش��ده در مرز مه��ران گفت‪ :‬مرز مهران‬ ‫درواقع مرزی اس��ت که پیش از ان نیز برای بحث عتبات درحال‬ ‫فعالیت بود اما با توجه به اینکه در ایام اربعین مراجعه بس��یاری به‬ ‫این مرز می شود و در برخی روزها تا ‪ ۲۵۰‬هزار زائر نیز باید پذیرش‬ ‫کند‪ ،‬ضروری بود اقداماتی برای بهبود پایانه مرزی انجام شود‪.‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬به دلیل اینکه گیت های موجود توانایی جوابگویی‬ ‫می��زان تقاضا در ایام اربعین را نداش��ت ب��ه همین خاطر ‪۹۶‬گیت‬ ‫اضطراری طراحی ش��د که در خارج از س��الن مس��افری مس��تقر‬ ‫ش��ده اند و به وسیله موانعی افراد به درون ان ها هدایت شده و کمتر‬ ‫از ‪5‬ثانیه با تجهیزات نصب شده‪ ،‬گذرنامه ها خوانده می شوند‪.‬‬ ‫معاون دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی س��ازمان راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای ادامه داد‪ :‬در پایانه مهران مش��کالت دیگری‬ ‫مانند ورودی‪ ،‬س��ر در و تاسیس��اتی وجود داشت که همه انها رفع‬ ‫شده اند‪ .‬براساس تجربه سال های گذشته ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد زائران از‬ ‫این مرز عبور و مرور می کنند و الزم اس��ت این پایانه امادگی های‬ ‫الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫واردات الستیک کامیون به اتحادیه ها واگذار می شود؟‬ ‫راه هایی به سوی حل بحران الستیک‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫کمبود و گرانی بی س��ابقه الستیک کامیون در ماه های گذشته‬ ‫موجب ش��ده دولت با واردات الستیک با ارز دولتی موافقت کند‪.‬‬ ‫با این حال توزیع نامناس��ب الستیک وارداتی و موجود در کشور‬ ‫موجب شده مشکل الستیک همچنان به قوت خود باقی باشد‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داد ارز دولتی به‬ ‫اصناف ذی ربط داده ش��ود تا برای واردات و توزیع الستیک اقدام‬ ‫کنند اما برخی کارشناس��ان معتقدند این روش نیز زمینه فساد و‬ ‫رانت بازی را دارد؛ بنابراین بهتر است برای توزیع مناسب الستیک‪،‬‬ ‫به روش س��ال های دهه ‪ ۶۰‬برگردیم که در ان‪ ،‬براس��اس میزان‬ ‫پیمایش خودرو به کامیونداران‪ ،‬الستیک داده می شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار خ�ودرو‪ ،‬در ماه های اخیر تهیه الس��تیک‬ ‫از مهم تری��ن دغدغه ه��ای کامیونداران بوده و مش��کالت مربوط‬ ‫ب��ه تامین و توزیع ای��ن کاال در ماه های گذش��ته تبدیل به یکی‬ ‫از موان��ع جدی فعالیت اهالی این صنف ش��ده اس��ت‪ .‬باتوجه به‬ ‫توزیع نامناس��ب الس��تیک و کمب��ود این کاال در ب��ازار‪ ،‬نرخ هر‬ ‫جفت الس��تیک کامیون و خودروهای سنگین در ماه های گذشته‬ ‫از ح��دود ‪ ۳‬میلیون تومان به مرز ‪ ۱۷‬میلیون تومان رس��ید‪ .‬این‬ ‫مس��ئله در ماه های اخیر بارها از سوی فعاالن حمل ونقل جاده ای‬ ‫مورد انتقاد واقع و الس��تیک تبدیل به یک��ی از محورهای اصلی‬ ‫اعتراض های تازه کامیونداران شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدامات دولت برای حل مشکل‬ ‫باتوجه به کمبود الس��تیک و چند برابر ش��دن ن��رخ این کاال‬ ‫در ب��ازار‪ ،‬دولت تالش کرد با برخی اقدام��ات کوتاه مدت‪ ،‬بحران‬ ‫الستیک را مهار کند‪.‬‬ ‫موافق��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با واردات الس��تیک از‬ ‫جمله اقدامات دولت در هفته های گذشته برای افزایش میزان این‬ ‫کاال در کش��ور و کاهش نرخ ان بوده است‪ .‬براساس نتایج نشست‬ ‫ویژه بررسی مش��کالت کامیونداران با حضور مسئوالنی از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی و سایر نهادهای‬ ‫دس��ت اندرکار در حمل ونق��ل جاده ای‪ ،‬مقرر ش��د وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نس��بت به ثبت سفارش و خرید ‪ ۵۰۰‬هزار حلقه‬ ‫الستیک اقدام و بانک مرکزی نیز ارز مورد نظر را برای خرید این‬ ‫الس��تیک ها تامین کند‪ .‬در همین زمین��ه‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اعالم کرد در ماه ج��اری‪ ۲۰۰ ،‬میلیون دالر و از ماه های‬ ‫اینده‪ ۸۰ ،‬میلیون دالر برای واردات الستیک با هدف حل مشکل‬ ‫کامیونداران اختصاص می یابد‪ .‬به گفته ش��ریعتمداری‪ ،‬بخشی از‬ ‫الس��تیک مورد نیاز که ارز ان برای کامیونداران تامین ش��ده‪ ،‬از‬ ‫گمرک ترخیص ش��ده و در اختیار اداره راهداری مناطق گوناگون‬ ‫کش��ور قرار گرفته اس��ت‪ .‬از س��وی دیگر با پیگیری های سازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونقل جاده ای‪ ،‬زمینه توزیع الس��تیک های انبار‬ ‫شده در نقاط گوناگون کشور با هدف تامین نیاز بازار و جلوگیری‬ ‫از افزایش بی رویه نرخ فراهم ش��ده اس��ت‪ .‬موافقت دولت با تغییر‬ ‫مبنای محاس��به کرایه حمل بار که به افزایش درامد کامیونداران‬ ‫منجر می ش��ود از دیگر اقدامات مثبت دولت در ماه های گذش��ته‬ ‫برای کاهش مشکالت فعاالن این بخش است که می تواند بخشی‬ ‫از هزینه های تامین الستیک خودرو انها را تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد اخوندی برای حل مشکل‬ ‫نبود نظارت بر توزیع الستیک و واسطه گری در توزیع این کاال‬ ‫از عوامل اصلی گرانی بی رویه ان در ماه های گذش��ته بوده است‪.‬‬ ‫در همین زمینه وزیر پیشین راه و شهرسازی در روزهای گذشته‬ ‫در جمع خبرنگاران پیش��نهاد داد برای کاهش مشکالت و توزیع‬ ‫مناس��ب تر‪ ،‬واردات الستیک به دس��ت اصناف انجام شود‪ .‬عباس‬ ‫اخوندی گفت‪ :‬به تعاونی کامیونداران پیشنهاد دادیم اگر امادگی‬ ‫دارند که خود اقدام به واردات الستیک کنند ما از انها پشتیبانی‬ ‫و ارز مورد نیاز واردات این محصول را برای انها فراهم می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حمایت از واردات الستیک از سوی اصناف‬ ‫پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی درباره واگذاری مسئولیت واردات‬ ‫الستیک به اتحادیه ها و تعاونی های کامیونداران‪ ،‬از سوی مسئول‬ ‫یکی از این اصناف با اس��تقبال روبه رو ش��ده اما به ش��رط اینکه‬ ‫دولت تا پایان کار‪ ،‬پشت واردکنندگان بایستد و به انها در تامین‬ ‫ارز مورد نیازشان کمک کند‪ .‬محمدجواد عطرچیان‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫صنفی ش��رکت های حمل ونقل بین الملل��ی کاال در این زمینه به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬این پیشنهاد مثبتی است زیرا با اجرای ان‪ ،‬اتحادیه ها‬ ‫و اصناف فعال در این حوزه می توانند به طور مس��تقیم نسبت به‬ ‫تامین نیازشان از بازارهای بین المللی اقدام و برخی از واسطه ها را‬ ‫که در هفته های گذشته از شرایط بازار سودجویی کرده اند‪ ،‬حذف‬ ‫کنن��د‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬اتحادیه ها برای این مس��ئله نیاز به حمایت‬ ‫مس��تقیم دولت دارند زیرا در ش��رایط فعلی‪ ،‬تامین ارز مورد نیاز‬ ‫ب��رای واردات اهمیت کلیدی دارد و دول��ت باید برای اجرای این‬ ‫پیشنهاد تا مرحله پایانی از اتحادیه ها و اصناف حمایت کند‪.‬‬ ‫عطرچیان با بیان اینکه برای اجرای پیش��نهاد اخوندی‪ ،‬دولت‬ ‫باید نهادی را مس��ئول اج��رای این برنامه کن��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در‬ ‫گذشته نیز بحث هایی مطرح شده که در مرحله اجرا متاسفانه راه‬ ‫به جایی نبرد ه اس��ت؛ از ای��ن رو برای انکه بتوان برای بازار فعلی‬ ‫الس��تیک راه حل قطعی پیدا کرد‪ ،‬الزم است تمام طرف های این‬ ‫ماجرا در کنار یکدیگر فعالیت کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اتحادیه ه��ا امادگی الزم برای تامین دس��ت کم‬ ‫بخش��ی از نیازه��ای خ��ود از راه واردات را دارن��د و اگر نهادهای‬ ‫مس��ئول دولتی‪ ،‬شرایط را به طور دقیق رصد کنند و حمایت های‬ ‫الزم را در دس��تور کار ق��رار دهند‪ ،‬می ت��وان پیش بینی کرد این‬ ‫پیشنهاد دست کم بخشی از مشکالت به وجود امده در هفته های‬ ‫گذشته را سامان دهد و ارامش را به این بازار بازگرداند‪.‬‬ ‫‹ ‹سهمیه بندی؛ مناسب ترین راهکار‬ ‫گرچه دبی��ر انجمن ش��رکت های حمل ونق��ل بین المللی کاال‬ ‫از پیش��نهاد وزیر پیش��ین راه و شهرس��ازی مبنی ب��ر واگذاری‬ ‫امر واردات الس��تیک به بخش خصوصی اس��تقبال کرده اما یک‬ ‫کارشناس حمل ونقل معتقد اس��ت باتوجه به اینکه در این روش‬ ‫نی��ز زمینه فس��اد و رانت بازی وجود دارد‪ ،‬بهتر اس��ت الس��تیک‬ ‫براساس سهمیه بندی در اختیار کامیونداران قرار گیرد‪.‬‬ ‫داری��وش ش��یرازی در گفت وگو با ما با تاکی��د بر مزیت اجرای‬ ‫پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در زمینه واردات و توزیع الستیک‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هرچه فاصل��ه تولید تا مصرف کننده کاهش پیدا کند‬ ‫به س��ود مصرف کننده است زیرا هم هزینه های او کاهش می یابد‬ ‫و هم سالمت توزیع بیشتر می شود اما مسئله این است که تجربه‬ ‫خوبی در این زمینه در کشور نداریم‪.‬‬ ‫ش��یرازی با اش��اره به اینک��ه برخی اف��راد‪ ،‬در توزی��ع دولتی‬ ‫الستیک های کشف ش��ده در انبارها به دنبال سودجویی شخصی‬ ‫بوده ان��د‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی دولت تصمیم می گی��رد برای جلوگیری از‬ ‫رانت‪ ،‬توزیع را به بخش خصوصی بسپارد باز هم شاهد شکل گیری‬ ‫فس��اد و باندبازی در میان برخی افراد هس��تیم؛ بر همین اساس‬ ‫حتی توزیع از د ِر کارخانه هم ممکن اس��ت با مش��کالتی روبه رو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این کارشناس حمل ونقل در بیان راهکاری برای حل مشکالت‬ ‫توزیع الس��تیک در کش��ور گفت‪ :‬به نظر می رس��د بهترین شیوه‪،‬‬ ‫توزیع الس��تیک از مراکز فروش‪ ،‬با نظارت کامل نهادهای صنفی‬ ‫مربوط است تا کسی نتواند نرخ ها را باال و پایین کند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در این ش��یوه نرخ الستیک از سوی نهاد مربوط اعالم‬ ‫می ش��ود و خریداران می توانند مبلغ الزم را برای خرید الستیک‬ ‫به حساب نهاد مربوط بریزند و فیش دریافتی را به فروشندگان یا‬ ‫توزیع کنندگان بدهند و الستیک خود را تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫ش��یرازی با بیان اینکه اگر اصناف بخواهند واردکننده الستیک‬ ‫باش��ند‪ ،‬ممکن اس��ت برخی به نام کامیوندار‪ ،‬ثبت سفارش کنند‬ ‫و ارز دولت��ی بگیرن��د و ان را در بازار عرضه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬به جای‬ ‫اجرای پیش��نهاد وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬می توان توزیع الستیک را‬ ‫براس��اس میزان پیمایش کامیون ها عملیاتی کرد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه این کار چند دهه پیش و در زمان س��همیه بندی الستیک‬ ‫انجام می ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬توزیع براس��اس می��زان پیمایش موجب‬ ‫می ش��ود الستیک به نیازمند واقعی برس��د و مانع از این می شود‬ ‫که کس��ی که به الس��تیک نو نیاز ندارد‪ ،‬الستیک دریافت کند و‬ ‫ان را در بازار ازاد بفروش��د‪ .‬این کارش��ناس توضیح داد‪ :‬در روش‬ ‫سهمیه بندی الستیک براساس پیمایش‪ ،‬باتوجه به میزان پیمایش‬ ‫کامیون که براس��اس صورت وضعیت خودرو قابل محاسبه است‪،‬‬ ‫الس��تیک با نرخ مشخص فروخته می شود و کامیوندار می تواند با‬ ‫ارائه حواله‪ ،‬ان را از مراکز فروش یا توزیع تحویل بگیرد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هرچند این روش‪ ،‬بازگش��ت به گذشته است اما روشی موثر‬ ‫و مفید برای حل بحران فعلی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز دولتی کار را ساده می کند‬ ‫رئیس پیش��ین س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای معتقد‬ ‫است اقدام دولت در اختصاص ارز دولتی برای واردات الستیک‪ ،‬تا‬ ‫اندازه زیادی بحران فعلی را حل خواهد کرد‪.‬‬ ‫داود کش��اورزیان با اش��اره به اینکه پیش تر بخشی از الستیک‬ ‫مورد نیاز کشور‪ ،‬از راه کو لبری و بخشی از سوی رانندگان ترانزیت‬ ‫از خارج وارد می ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با افزایش نرخ دالر نه برای کولبر و‬ ‫نه برای راننده ترانزیتی صرفه ندارد که الستیک وارد کشور کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با تخصیص ارز دولتی به واردات الستیک‪،‬‬ ‫بخش زیادی از مشکل الستیک کامیونداران برطرف خواهد شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حمل ونقل ارتباط مس��تقیم با نرخ تمام شده محصول دارد؛‬ ‫بنابراین الزم اس��ت ارز موردنیاز از س��وی دولت تامین ش��ود تا‬ ‫الستیک کامیون با ارز دولتی خریداری شده و واردکننده موظف‬ ‫ش��ود با همکاری نمایندگی ه��ای مجاز‪ ،‬الس��تیک را بین مردم‬ ‫توزیع کند‪ .‬کش��اورزیان با اش��اره به تاثیر دونرخی ش��دن ارز بر‬ ‫قیمت گذاری الستیک در ماه های گذشته گفت‪ :‬یک راهکار برای‬ ‫حل این مشکل ان است که با همکاری نمایندگی ها و با مشاهده‬ ‫کارت هوش��مند و کدملی راننده‪ ،‬الستیک را به کامیونداران داد‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگر بخواهیم الس��تیک را با دالر ‪ ۱۸‬هزار تومانی خریداری کنیم‬ ‫خیل��ی گران می ش��ود و در این صورت‪ ،‬کس��ی بی دلیل به دنبال‬ ‫خرید الستیک نمی رود اما وقتی الستیک با ارز ارزان تر وارد شود‪،‬‬ ‫همیشه احتمال تخلف وجود دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫هوشمندسازی ‪ ۱۲۰‬هزار پارک حاشیه ای‬ ‫معاون اجرایی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران از برنامه‬ ‫این س��ازمان برای مدیریت هوش��مند پارک های حاشیه ای خبر داد و‬ ‫تاکید کرد‪ ۱۲۰ :‬هزار پارک حاش��یه ای به صورت هوش��مند مدیریت‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬کامران اخباری با اش��اره به وضعیت پارک‬ ‫حاش��یه ای تهران گفت‪ :‬با بررسی روش های نوین شهرهای بزرگ دنیا‬ ‫در زمینه پارک حاش��یه ای که شرایط مشابه تهران را داشتند‪ ،‬کنترل‬ ‫پارک حاش��یه ای با اس��تفاده از پارکومترها کلید خ��ورد‪ .‬پارکومترها‬ ‫هشت فضای پارک را کنترل می کنند و هزینه پرداختی انها با استفاده‬ ‫از کارت بلیت های اتوبوس و مترو امکانپذیر است‪ .‬درحال حاضر نیز ‪۱۵‬‬ ‫هزار فضای پارک با اس��تفاده از پارکومترها کنترل می ش��ود‪ .‬اخباری‬ ‫پونه مظاهری‬ ‫فرس��ودگی بخش زی��ادی از ناوگان حمل ونق��ل عمومی درون‬ ‫و برون ش��هری در حوزه های بار و مس��افر‪ ،‬بر مش��کالت الودگی‬ ‫هوا و ترافیک کالنش��هرها افزوده اس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه ازجمله‬ ‫اقدامات دولت که در صورت اجرا می تواند راهگش��ا باشد‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح نوس��ازی خودروهای ناوگان عمومی درون شهری و جاده ای‬ ‫اس��ت که سال گذشته از سوی رئیس جمهوری اعالم عمومی و به‬ ‫س��ازمان گسترش و نوسازی به عنوان س��تاد اجرایی طرح‪ ،‬ابالغ‬ ‫ش��د‪ .‬در این طرح قرار است ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ناوگان حمل ونقل‬ ‫فرسوده شامل اتوبوس‪ ،‬مینی بوس‪ ،‬کامیون‪ ،‬کشنده و کامیونت در‬ ‫مدت ‪ ۳‬سال‪ ،‬با خودروهای نو جایگزین شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار خ��ودرو‪ ،‬با توجه به اهمیت طرح نوس��ازی‬ ‫ناوگان درون ش��هری و ج��اده ای‪ ،‬در بودج��ه ‪ ۹۷‬نیز این موضوع‬ ‫دیده ش��ده و بر همین اس��اس ح��دود ‪ ۱.۵‬میلی��ارد دالر به این‬ ‫موضوع اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫س��یدکمال الدین ش��هریاری‪ ،‬عضو کمیس��یون عمران مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در این زمینه به خانه ملت گفت‪ :‬مصوبه شورای‬ ‫اقتص��اد مبن��ی بر اختص��اص ‪ ۱.۵‬میلی��ارد دالر برای نوس��ازی‬ ‫حمل ونقل درون ش��هری و برون ش��هری مربوط ب��ه بودجه ‪ ۹۷‬و‬ ‫احکام برنامه ششم توسعه بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مصوبه ش��ورای اقتصاد درب��اره اختصاص ‪۱.۵‬‬ ‫میلیارد دالر به نوس��ازی حمل ونقل درون ش��هری و برون شهری‬ ‫گفت‪ :‬این اق��دام می تواند به بهبود وضعیت ن��اوگان حمل ونقلی‬ ‫در کشور کمک کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم دش��تی و تنگس��تان در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه درحال حاضر در بحث حمل ونقل درون ش��هری و‬ ‫برون ش��هری به دلیل فرسوده بودن تجهیزات ناوگان و اتوبوس ها‬ ‫با مش��کالت زیادی روبه رو هس��تیم‪ ،‬افزود‪ :‬از نظر مصرف انرژی‪،‬‬ ‫هزینه س��وخت و همچنین ناکارامدی و نامطل��وب بودن ناوگان‬ ‫از دید مس��افر‪ ،‬نارسایی هایی وجود دارد که موجب می شود مردم‬ ‫بیش��تر به سمت اس��تفاده از خودروهای ش��خصی در سفرهای‬ ‫درون شهری و برون شهری روی بیاورند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اس��تفاده از وسایل شخصی در حمل ونقل‬ ‫درون شهری و برون ش��هری از نظر اقتصاد کالن‪ ،‬به صرفه نیست‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اختص��اص اعتبار ‪ ۱.۵‬میلی��ارد دالری ب��رای حمل ونقل‬ ‫درون شهری و برون شهری می تواند به تحولی در این بخش به ویژه‬ ‫در زمینه تجهیز و نوسازی ناوگان منجر شود‪.‬‬ ‫ش��هریاری با تاکید بر اینکه با صرفه جویی در س��وخت‪ ،‬دولت‬ ‫ادامه داد‪ :‬طرح هوشمندس��ازی پارک حاش��یه ای ازس��وی س��ازمان‬ ‫حمل ونقل ترافیک در منطقه دو اغاز شده است که براساس ضوابط و‬ ‫مقررات‪ ،‬انتخاب پیمانکار ذیصالح انجام و پس از طی مراحل مشخص‪،‬‬ ‫در چند هفته اینده ابالغ خواهد شد‪ .‬براساس برنامه ریزی های صورت‬ ‫گرفته‪ ۱۵ ،‬هزار فضای پارک با سیستم هوشمند در این منطقه کنترل‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی در مورد چگونگی کارکرد هوشمندسازی پارک حاشیه‬ ‫خودروها در منطقه دو تصریح کرد‪ :‬ش��هروندان برای استفاده از پارک‬ ‫حاش��یه ای در این منطقه می توانند با مراجعه به سایت «تهران من»‬ ‫کد ملی‪ ،‬پالک خودرو و ش��ماره تلفن همراه خود را در س��امانه ثبت‬ ‫کرده و کیف پول خود را شارژ کنند‪ .‬براین اساس توقف در نیم ساعت‬ ‫نخست رایگان و پس از ان هزینه ساعت های بعدی براساس مصوبه‬ ‫ش��ورای اسالمی شهر از حساب شهروندی مالک‪ ،‬کسر و اطالعات‬ ‫پرداختی نیز به ش��ماره همراه وی پیامک می شود‪ .‬به گفته معاون‬ ‫اجرایی س��ازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می ش��ود طرح پایلوت هوشمندس��ازی پارک حاشیه ای در منطقه‬ ‫دو‪ ،‬در مدت س��ه ماه اجرایی و همزم��ان اصالحات مورد نیازروی‬ ‫ان انجام می شود‪ .‬پس از اجرای پایلوت و بررسی کارشناسی‪ ،‬طرح‬ ‫برای اجرای سراسری در کل تهران اماده شده و ‪ ۱۲۰‬هزار فضای‬ ‫پارک حاش��یه ای به صورت هوشمند که بیش��تر محورهای اصلی‬ ‫تهران پوشش می دهد‪ ،‬مدیریت می شوند‪.‬‬ ‫ابهام در سرنوشت ‪ ۲۰۲‬هزار خودرو فرسوده‬ ‫می توان��د یاران��ه ای ک��ه بابت س��وخت می دهد را ذخی��ره کرده‬ ‫و به منابع کش��ور برگردان��د‪ ،‬افزود‪ :‬دولت باید اعتب��ار الزم را به‬ ‫این طرح اختص��اص دهد‪ .‬اگر دولت اعتقاد داش��ته و این اعتبار‬ ‫را ب��ه ش��هرداری ها برای کالنش��هرها در زمینه نوس��ازی ناوگان‬ ‫درون ش��هری و همچنین به وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی‬ ‫ناوگان برون ش��هری اختصاص دهد در زمینه نوس��ازی ناوگان و‬ ‫کاهش الودگی هوا شاهد تحول چشمگیری خواهیم بود‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ب��ا بیان‬ ‫اینک��ه اختصاص ‪ ۱.۵‬میلیارد دالر به نوس��ازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫درون شهری و برون شهری نیازی به موافقت مجلس ندارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در برنامه شش��م توس��عه و همچنین در بودجه سال ‪ ۹۷‬احکامی‬ ‫در زمینه نوس��ازی ناوگان حمل ونقل وج��ود دارد که این مصوبه‬ ‫می تواند در راستای ان احکام باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اتوبوس های شهری در انتظار نوسازی‬ ‫اگرچه بسیاری از شهرداری ها به ویژه در کالنشهرها برای کاهش‬ ‫مش��کالت ناشی از الودگی هوا و فرسودگی ناوگان‪ ،‬به اجرای این‬ ‫طرح امید بس��ته بودند اما معاون عمران و توس��عه امور شهری و‬ ‫روستایی وزیر کشور می گوید این طرح هنوز اجرا نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت کشور‪ ،‬مهدی جمالی نژاد‬ ‫در نشست هماهنگی طرح های نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای‬ ‫و درون ش��هری با بیان اینکه دغدغه رئیس جمهوری در نوس��ازی‬ ‫ن��اوگان حمل ونق��ل درون ش��هری‪ ،‬باید دغدغه همه مس��ئوالن‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار داریم با توجه به فرس��وده بودن بخش هایی‬ ‫از ناوگان اتوبوس��رانی ش��هری و ضرورت اجرای برنامه هایی برای‬ ‫کاه��ش الودگی هوا در ش��هرها‪ ،‬به ویژه کالنش��هرها و احترام به‬ ‫حقوق ش��هروندان‪ ،‬همه دس��ت اندرکاران امر و نهادها در موضوع‬ ‫توس��عه حمل ونقل عمومی ش��هری‪ ،‬هم��کاری و همفکری کافی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه از زم��ان اجرای طرح های نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل ج��اده ای و درون ش��هری در بهم��ن ‪ ۹۶‬به دس��تور‬ ‫رئیس جمه��وری تاکن��ون حتی یک اتوب��وس ه��م وارد ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی شهری نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬باید موانع پیشروی‬ ‫دس��تور رئیس جمهوری در زمینه نوس��ازی ن��اوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی ش��هری که از مش��کالت اصلی شهرداری ها و از انتظارات‬ ‫مردم از مدیریت ش��هری است‪ ،‬به درستی شناسایی شود و برای‬ ‫برطرف کردن انها برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫جمالی نژاد تاکید کرد‪ :‬الزم است به جای اولویت دادن به تامین‬ ‫هزینه های درمان بیماری های ناش��ی از الودگی هوا‪ ،‬برای حذف‬ ‫علت بیماری اقدام کنیم که ساده تر و موثرتر است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬تاکن��ون ناوگان فرس��وده حمل ونق��ل عمومی‬ ‫درون ش��هری در ای��ن طرح نادیده گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬برهمین‬ ‫اس��اس‪ ،‬صادر نش��دن گواه��ی مس��دودی ارزی ب��رای واردات‬ ‫اتوبوس های درون ش��هری‪ ،‬وجود مش��کل در تامین س��رمایه در‬ ‫گ��ردش تولیدکنندگان اتوبوس‪ ،‬اختص��اص نیافتن ارز دولتی در‬ ‫پرداخت س��هم ش��هرداری ها برای نوس��ازی ناوگان که منجر به‬ ‫افزایش ش��دید نرخ ناوگان شده و مشکالت مالی شهرداری ها‪ ،‬از‬ ‫جمله مسائلی است که اجرای طرح را در بخش شهری با مشکل‬ ‫روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی سرعت می گیرد؟‬ ‫اگرچه طرح نوس��ازی ناوگان درون و برون شهری هنوز وارد فاز‬ ‫اجرایی نش��ده اما رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫می گوی��د با توجه به تس��ریع فرایند پیگیری و تصویب ش��ورای‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مصوبه صندوق توسعه ملی‪ ،‬صدور ابالغیه از جانب معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری به تمامی بانک ها و ص��دور ابالغیه از جانب‬ ‫بانک مرکزی به بانک های عامل‪ ،‬این طرح با س��رعت بیشتری در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفته و احتمال اغاز اجرای این طرح در اینده‬ ‫نزدیک بسیار باال است‪.‬‬ ‫عبدالهاش��م حس��ن نیا با اشاره به برنامه نوس��ازی ‪ ۱۸۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬خودرو عمومی فرس��وده برون شهری در قالب طرح کشوری‬ ‫نوسازی افزود‪ :‬در بخش برون شهری از مجموع ‪ ۱۴۰‬هزار کامیون‬ ‫فرس��وده‪ ۱۲۰ ،‬هزار دستگاه‪ ،‬از ‪ ۱۳‬هزار اتوبوس فرسوده ‪ ۹‬هزار‬ ‫دس��تگاه‪ ،‬از ‪ ۵۷‬هزار دستگاه مینی بوس فرسوده ‪ ۴۸‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫دستگاه و ‪ ۶‬هزار دستگاه وانت در این طرح نوسازی خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه پیش��نهاد مصوبه ط��رح کالن نوس��ازی‬ ‫ن��اوگان عموم��ی درون و برون ش��هری از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مطرح ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬شهرداری ها در بخش‬ ‫درون ش��هری و س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در بخش‬ ‫برون شهری‪ ،‬عملیات اجرایی این طرح را به عهده دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم ‪ ۵۰‬درصدی دولت در نوسازی‬ ‫براس��اس طرحی که بهمن سال گذشته‪ ،‬در قالب طرح نوسازی‬ ‫خودروه��ای ن��اوگان عمومی درون ش��هری و جاده ای از س��وی‬ ‫رئیس جمه��وری کلید خ��ورد‪ ،‬ارائ��ه وام بلندمدت ب��ه صاحبان‬ ‫خودروهای فرسوده در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫افرادی که برای نوس��ازی خودرو فرس��وده خ��ود اقدام می کنند‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬درصد نرخ خودرو جدید را پرداخت کرده و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫را نیز با اس��تفاده از تسهیالت با سود ‪ ۱۸‬درصد و بازپرداخت ‪۶۰‬‬ ‫م��اه پرداخت می کنن��د‪ ۵۰ .‬درصد دیگر نرخ خ��ودرو نیز در این‬ ‫طرح قرار است از محل صرفه جویی سوخت‪ ،‬از سوی وزارت نفت‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫براس��اس این طرح‪ ،‬در ‪ ۳‬س��ال ابتدای اجرای طرح باید ‪۲۰۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو جایگزین ش��ود ک��ه منابع اختصاص یافته از‬ ‫س��وی دولت معادل قطعات منفصل خ��ودرو (بیش از ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫دالر) براورد ش��ده است‪ .‬سهم تس��هیالت بانکی ‪ ۲۱‬هزار و ‪۲۶۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان و س��هم اورده متقاضیان ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان پیش بینی ش��ده اس��ت‪ .‬این طرح ‪ ۹‬هزار دستگاه اتوبوس‬ ‫برون ش��هری‪ ۱۹ ،‬هزار دس��تگاه اتوبوس درون ش��هری‪ ۳۵ ،‬هزار‬ ‫دس��تگاه کشنده‪ ۷۵ ،‬هزار دستگاه کامیون بین ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۶‬تن‪۱۱ ،‬‬ ‫هزار دستگاه کامیون بین ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۸‬تن و ‪ ۶‬هزار دستگاه کامیونت‬ ‫و ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه مینی بوس را شامل می شود‪.‬‬ ‫براساس اعالم مسئوالن‪ ،‬در این طرح‪ ،‬مابه التفاوت صرفه جویی‬ ‫انجام ش��ده در نوسازی خودرو از سوی وزارت نفت به ازای اسقاط‬ ‫یک خ��ودرو فرس��وده و جایگزینی ی��ک خودرو نو‪ ،‬محاس��به و‬ ‫پرداخت می شود‪ .‬برای دریافت مابه التفاوت حاصل از صرفه جویی‪،‬‬ ‫خودرو باید حداقل یک سال پیش از نوسازی در شبکه حمل ونقل‬ ‫عمومی فعال بوده باشد که مبلغ این مابه التفاوت براساس جدول‬ ‫محاسباتی تهیه شده‪ ،‬قابل پرداخت است‪.‬‬ ‫مکانیزم پرداخت به این صورت اس��ت که پس از تحویل خودرو‬ ‫ن��و به خریدار‪ ،‬ش��رکت ملی نفت ایران مکلف اس��ت در مقطع ‪۶‬‬ ‫ماه پس ازان‪ ،‬بس��ته به نوع خودرو‪ ،‬در سررس��یدهای بازپرداخت‬ ‫مبلغ های عنوان شده در جدول های محاسباتی‪ ،‬معادل صرفه جویی‬ ‫سوخت حاصل تا سقف کل مبلغ جدول مصوب‪ ،‬پس از تخصیص‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع درامد حاصل از‬ ‫ص��ادرات مجموع نفت گاز یا کاه��ش واردات فراورده های نفتی‪،‬‬ ‫از سوی بانک مرکزی به حس��اب اعالمی از سوی خزانه داری کل‬ ‫کشور واریز و به حساب بدهکار دولت منظور کند‪.‬‬ ‫در این روش‪ ،‬کارخانه تولیدکننده برای تامین قطعات‪ ،‬نس��بت‬ ‫به گش��ایش ال س��ی اقدام و قطعات موردنیاز را به روش فاینانس‬ ‫تامین می کنند‪ .‬البته بازپرداخت فاینانس از محل اجرای این طرح‬ ‫با تضمین دولت انجام می ش��ود به طوری که در زمان سررس��ید‬ ‫قس��ط ها از سوی وزارت نفت بر اساس تخصیص سازمان برنامه و‬ ‫بودجه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اخرین اقدام ها برای اجرای طرح نوسازی‬ ‫بع��د از ابالغ طرح کالن نوس��ازی ناوگان درون و برون ش��هری‬ ‫به سازمان گس��ترش و نوسازی (ایدرو)‪ ،‬س��تادی با عنوان ستاد‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫فرسوده ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اجرایی و کمیته راهبردی در این س��ازمان تش��کیل ش��ده است‪.‬‬ ‫انطور که مس��ئوالن ذی ربط می گویند کار از س��ال گذشته اغاز‬ ‫ش��ده و تاکن��ون حدود یک میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلی��ون یورو برای‬ ‫‪ ۲۹‬هزار خودرو در ناوگان جاده ای‪ ،‬ال س��ی اختصاص داده ش��ده‬ ‫و درحال حاضر این س��ازمان در انتظار گش��ایش اعتبار از س��وی‬ ‫بانک های عامل است‪.‬‬ ‫به��زاد اعتمادی‪ ،‬مع��اون توس��عه صنایع حمل ونقل س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوسازی در یک برنامه تلویزیونی در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫انچه از س��وی ش��ورای اقتصاد مصوب ش��ده‪ ۱۰ ،‬میلیارد و ‪۶۶۶‬‬ ‫میلیون دالر برای ‪ ۳‬س��ال اس��ت که تا امروز یک میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون یورو اماده است که در این زمینه ثبت سفارش انجام شده‬ ‫و به زودی کار کلید خواهد خورد و تا ‪ ۶‬ماه اینده نخستین سری‬ ‫خودروهای نو وارد جاده ها خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه صندوق توس��عه ملی‪ ،‬تامی��ن مالی طرح‬ ‫در س��ال نخس��ت را پذیرفته اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بانک های عامل و‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت کش��ور و سازمان‬ ‫بهینه سازی سوخت ارگان هایی هستند که وظایفی را در این طرح‬ ‫به عه��ده دارند‪ .‬بازپرداخت این مبلغ تخصیص داده ش��ده‪ ،‬باید با‬ ‫صرفه جویی باش��د بنابراین س��امانه هایی تشکیل شده که شرایط‬ ‫ثبت ن��ام را اع�لام می کنند و بعد میزان پیمای��ش به وزارت نفت‬ ‫اعالم می شود و وزارت نفت نیز با درنظرگرفتن میزان صرفه جویی‪،‬‬ ‫برای بازپرداخت مبلغ ها اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل سازمان ایدرو درباره مقایسه مزایای این طرح‬ ‫با طرح های پیش��ین گفت‪ :‬در طرح های گذش��ته‪ ،‬دولت در کنار‬ ‫اورده متقاضیان به ط��رح کمک می کرد ولی از مزایای این طرح‬ ‫این اس��ت ک��ه دولت ‪ ۵۰‬درصد هزینه خری��د را می پردازد و ‪۳۰‬‬ ‫درصد را با مصوبه دولت تس��هیالت با به��ره ‪ ۱۸‬درصد و ‪ ۶۰‬ماه‬ ‫تخصیص داده ش��ده که فقط ‪ ۲۰‬درص��د را متقاضی می پردازد‪.‬‬ ‫ویژگی دیگر این اس��ت که سعی ش��ده از نظر کیفی خودروهایی‬ ‫درنظر گرفته شود که با کیفیت باال و فناوری روز باشد که بیشتر‬ ‫ب��ا یورو ‪ ۵‬تطاب��ق دارند‪ .‬اعتم��ادی با بیان اینک��ه در این طرح‬ ‫اتوبوس های درون شهری با نوع گازسوز جایگزین می شوند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ ۹ :‬هزار اتوبوس برون ش��هری که گازوئیل مصرف می کنند‪ ،‬با‬ ‫جایگزینی در این طرح مصرف شان به زیر ‪ ۳۰‬لیتر خواهد رسید‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۳۵‬هزار کش��نده مشمول این طرح هستند که در این‬ ‫طرح‪ ،‬کشنده های ‪ ۱۸‬چرخ با جایگزینی به ‪ ۱۲‬چرخ می رسند که‬ ‫در مصرف الستیک ‪ ۳۰‬درصد صرفه جویی شده و از سرعت خرابی‬ ‫جاده ها کم می شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عالقه سارقان به ایربگ های هوندا اکورد و سیویک‬ ‫ی در‬ ‫مالکان خودروهای نس��بتاً جدید هوندا با مش��کل غیرعاد ‬ ‫امریکا مواجه ش��ده اند؛ دزدی کیسه های هوا‪ .‬س��ارقان در امریکا‬ ‫محص��والت هون��دا را هدف ق��رار داده اند‪ .‬انها ای��ن قطعات را در‬ ‫اوراق فروش��ی ها و یا بازارهای انالین به فروش می رس��انند‪ .‬بنا به‬ ‫گزارش پلیس و همچنی��ن تحقیقات یو اس ای تودی‪ ،‬این پدیده‬ ‫ب��ه یک اپیدمی تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬تعداد رو به افزایش س��رقت‬ ‫کیس��ه های هوا در مناطق��ی همچون میامی‪ ،‬نیویورک س��یتی و‬ ‫واش��نگتن دی سی به یک مشکل تبدیل شده است‪ .‬بنا به گزارش‬ ‫موسس��ه بیمه ملی ‪ NICB‬هرساله حدود ‪ 50‬هزار کیسه هوا در‬ ‫امریکا به س��رقت می رود‪ .‬البته این موسس��ه دقیق��اً نمی داند چرا‬ ‫محص��والت هوندا ریس��ک بیش��تری درباره این س��رقت ها دارند‪.‬‬ ‫سیویک و اکورد در بحث سرقت کیسه های هوا رتبه های باال را به‬ ‫خود اختصاص داده و در بین سارقان از محبوبیت باالیی برخوردار‬ ‫هستند‪ .‬علت عالق ه سارقان به سرقت کیسه های هوا سودده بودن‬ ‫این قطعات اس��ت زیرا قیمت ان ها گاهی اوقات به ‪ 1000‬دالر هم‬ ‫می رسد‪ .‬سارقان معموال کیسه هوای راننده را بیشتر می دزدند زیرا‬ ‫تقاضا برای ان باالس��ت چرا که بیشترین احتمال باز شدن کیسه‬ ‫هوا به س��مت راننده مربوط می شود‪ .‬کیسه های هوای سرقتی در‬ ‫بازار س��یاه با قیمت بین ‪ 200‬تا ‪ 300‬دالر فروخته می شوند‪ .‬اکثر‬ ‫خریداران هم افرادی هس��تند که خودرو خ��ود را در خانه تعمیر‬ ‫می کنند تا هزین ه کمتری داشته باشند‪ NICB .‬می گوید‪ :‬به خاطر‬ ‫سوددهی باال‪ ،‬کیسه های هوا را به سادگی می توان جدا و به عنوان‬ ‫قطع��ه ای جدید در اوراق فروش��ی ها به خری��داران قالب کرد‪ .‬این‬ ‫افراد سپس قیمت کامل قطعه را از خریدار می گیرند‪ .‬شاید افزایش‬ ‫ش��دید فراخوان کیس��ه های هوا یکی از دالیل افزایش سرقت این‬ ‫قطعات باشد‪ .‬البته بازهم دلیل اینکه چرا محصوالت جدیدتر هوندا‬ ‫در بین س��ارقان محبوب هستند مش��خص نیست‪ .‬هوندا می گوید‬ ‫شاید دلیل این کار به فروش باالی محصوالت شرکت مربوط باشد؛‬ ‫اما این دلیل هم نمی تواند گویای عالق ه زیاد سارقان به محصوالت‬ ‫این خودروساز باشد‪.‬‬ ‫انتخاب خودرو عملکردی سال ‪2018‬‬ ‫هفته سرعت تاپ گیر‬ ‫این رقابتی ترین گروه تاریخ رقابت های هفته سرعت تاپ‬ ‫گیر است‪ .‬شرکت کنندگان رقابت امسال تنوع بسیار باالیی‬ ‫دارند به گونه ای که در بین ان ها از هاچ بک س�اب کامپکت‬ ‫سه سیلندر گرفته تا هایپرکار میلیون دالری دیده می شود‪.‬‬ ‫اینها واقع ًا از سریع ترین خودروهایی هستند که طی ‪12‬ماه‬ ‫گذشته به بازار امده اند‪ .‬در رقابت خودرو عملکردی امسال‬ ‫سوپراس�پرت های مک الرن ‪ ،600LT‬فراری ‪ 488‬پیس�تا‪،‬‬ ‫پورش�ه ‪ RS GT2 911‬و استون مارتین ونتیج حضور دارند‬ ‫درحالی ک�ه در س�متی دیگ�ر ‪3‬شاس�ی بلند المبورگینی‬ ‫اوروس‪ ،‬الفارومئو استلویو کوادروفولیو و مرسدس‪-‬اام گ‬ ‫ط و نش�ان می کش�ند؛ اما ش�اید‬ ‫‪ G63‬هم برای دیگران خ ‬ ‫جذاب ترین ش�رکت کننده امس�ال بوگاتی ش�یرون باشد‬ ‫که غرش نیروگاه ش�انزده س�یلندرش لرزه ب�ر اندام رقبا‬ ‫می اندازد‪.‬‬ ‫برای ازمای�ش این خودروها ‪4‬تیم از انگلس�تان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫المان و فرانس�ه با انه�ا در تعدادی از بهتری�ن جاده های‬ ‫اروپ�ا رانندگ�ی کردند تا ب�ه محل اصلی برگ�زاری رقابت‬ ‫یعنی پیس�ت تاریخی ‪ Circuit de Charade‬در فرانسه‬ ‫رس�یدند‪ .‬در این پیست در بیش از دو روز خودروها به طور‬ ‫کامل م�ورد ازمایش قرار گرفتند تا نهایت� ًا تصمیم گرفته‬ ‫ش�ود که کدام خودرو به عنوان پیروز رقابت انتخاب گردد؛‬ ‫اما برنده این رقابت نفس گیر و دش�وار شاید برای بسیاری‬ ‫شگفت انگیز باشد زیرا در این جدال واقع ًا سخت و با وجود‬ ‫رقبای درج ه یکی مثل فراری پیستا و بوگاتی شیرون‪ ،‬این‬ ‫کوپه کامپکت اسپرت فرانسوی ها یعنی الپاین ‪ A110‬است‬ ‫که پیروز ش�ده و عن�وان خودرو عملکردی س�ال ‪ 2018‬را‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬ ‫کس�ب این عنوان ارزش�مند توس�ط الپاین ‪ A110‬واقع ًا‬ ‫افتخار بزرگی محس�وب می ش�ود زیرا این خودرو که پس‬ ‫از سال ها غیبت به تازگی دوباره احیا شده است؛ با پیشرانه‬ ‫کوچک چهار س�یلندر و قیمتی نه چندان باال موفق ش�ده‬ ‫در رقابت�ی با حضور بهترین خودروهای حال حاضر دنیا به‬ ‫پیروزی دست پیدا کند‪ .‬این اسپرت موتور وسط فرانسوی‬ ‫ب�ا هندلین�گ عالی و ش�خصیت متع�ادل خود توانس�ت‬ ‫ازمایش کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد و به عنوان خودرو‬ ‫عملکردی س�ال دس�ت یاب�د‪ A110 .‬از یک پیش�رانه ‪1/8‬‬ ‫لیتری چهار س�یلندر توربوشارژ اس�تفاده می کند که ‪250‬‬ ‫اس�ب بخار قدرت و ‪ 320‬نیوتن متر گشتاور دارد‪ .‬این نیرو‬ ‫از طریق یک گیربکس هفت سرعته اتوماتیک دوکالچه به‬ ‫چرخ های عقب انتقال پیدا می کند‪.‬‬ ‫نش�ریه بریتانیایی تاپ گیر امسال هم مثل س�ال های قبل اقدام به انتخاب خودرو عملکردی سال کرده است‪ .‬این رقابت بزرگ در قالب «هفته سرعت‬ ‫تاپ گیر» برگزار می ش�ود و نهایت ًا به انتخاب برترین خودرو عملکردی یا اس�پرت سال از سوی کارشناسان تاپ گیر می انجامد‪ .‬هفته سرعت امسال هم با‬ ‫حضور جدیدترین و بهترین خودروهای اس�پرت دنیا برگزار ش�ده است‪ .‬در رقابت امس�ال ‪14‬نمونه از برترین خودروهای عملکردی دنیا شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫در این رقابت مجموع ًا ‪ 48/3‬لیتر حجم موتور و ‪ 7640‬اسب بخار قدرت حضور داشته و ارزش کل شرکت کنندگان به بیش از ‪4‬میلیون پوند می رسد‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان رقابت خودرو عملکردی سال ‪ 2018‬تاپ گیر عبارت اند از‪ :‬پیشرانه‪ ،‬قدرت‪ ،‬گشتاور‪ ،‬شتاب و قیمت‬ ‫الفارومئو استلویو‬ ‫‪ 2.9‬لیتری ‪V6‬‬ ‫‪ 510‬اسب بخار‬ ‫‪ 600‬نیوتن متر‬ ‫‪ 3.8‬ثانیه‬ ‫‪ 69,500‬پوند‬ ‫مک الرن ‪600LT‬‬ ‫‪ 3.8‬لیتری ‪V8‬‬ ‫‪ 600‬اسب بخار‬ ‫‪ 620‬نیوتن متر‬ ‫‪ 2.9‬ثانیه‬ ‫‪ 185,500‬پوند‬ ‫الپاین ‪A110‬‬ ‫‪ 1.8‬لیتری ‪I4‬‬ ‫‪ 250‬اسب بخار‬ ‫‪ 320‬نیوتن متر‬ ‫‪ 4.5‬ثانیه‬ ‫‪ 46,905‬پوند‬ ‫فراری ‪ 488‬پیستا‬ ‫‪ 3.9‬لیتری ‪V8‬‬ ‫‪ 720‬اسب بخار‬ ‫‪ 770‬نیوتن متر‬ ‫‪ 2.8‬ثانیه‬ ‫‪ 252,765‬پوند‬ ‫پورشه ‪RS GT2 911‬‬ ‫‪ 3.8‬لیتری ‪H6‬‬ ‫‪ 700‬اسب بخار‬ ‫‪ 750‬نیوتن متر‬ ‫‪ 2.8‬ثانیه‬ ‫‪ 207,506‬پوند‬ ‫بوگاتی شیرون‬ ‫‪ 8‬لیتری ‪W16‬‬ ‫‪ 1500‬اسب بخار‬ ‫‪ 1600‬نیوتن متر‬ ‫‪ 2.4‬ثانیه‬ ‫‪ 2.5‬میلیون پوند‬ ‫المبورگینی اوروس‬ ‫‪ 4‬لیتری ‪V8‬‬ ‫‪ 650‬اسب بخار‬ ‫‪ 850‬نیوتن متر‬ ‫‪ 3.6‬ثانیه‬ ‫‪ 165,000‬پوند‬ ‫فورد فی یستا ‪ST‬‬ ‫‪ 1.5‬لیتری ‪I3‬‬ ‫‪ 200‬اسب بخار‬ ‫‪ 290‬نیوتن متر‬ ‫‪ 6.7‬ثانیه‬ ‫‪ 18,995‬پوند‬ ‫داالرا استرادل‬ ‫‪ 2.3‬لیتری ‪I4‬‬ ‫‪ 400‬اسب بخار‬ ‫‪ 500‬نیوتن متر‬ ‫‪ 3.3‬ثانیه‬ ‫‪ 165,000‬پوند‬ ‫مرسدس‪-‬اام گ ‪G63‬‬ ‫‪ 4‬لیتری ‪V8‬‬ ‫‪ 585‬اسب بخار‬ ‫‪ 850‬نیوتن متر‬ ‫‪ 4.5‬ثانیه‬ ‫‪ 143,305‬پوند‬ ‫ب ام و ‪ M2‬کامپیتیشن‬ ‫‪ 3‬لیتری ‪I6‬‬ ‫‪ 410‬اسب بخار‬ ‫‪ 550‬نیوتن متر‬ ‫‪ 4.2‬ثانیه‬ ‫‪ 49,805‬پوند‬ ‫استون مارتین ونتیج‬ ‫‪ 4‬لیتری ‪V8‬‬ ‫‪ 510‬اسب بخار‬ ‫‪ 685‬نیوتن متر‬ ‫‪ 3.6‬ثانیه‬ ‫‪ 120,900‬پوند‬ ‫هیوندای ‪N i30‬‬ ‫‪ 2‬لیتری ‪I4‬‬ ‫‪ 275‬اسب بخار‬ ‫‪ 380‬نیوتن متر‬ ‫‪ 6.1‬ثانیه‬ ‫‪ 28,010‬پوند‬ ‫لوتوس اگزیج کاپ‬ ‫‪ 3.5‬لیتری ‪V6‬‬ ‫‪ 430‬اسب بخار‬ ‫‪ 440‬نیوتن متر‬ ‫‪ 3.3‬ثانیه‬ ‫‪ 99,800‬پوند‬ ‫ شنبه‬ ‫ارتباط معنادار مصرف ماری جوانا و افزایش تصادفات‬ ‫اوای��ل این هفته‪ ،‬کانادا ب��ا قانونی کردن مص��رف ماری جوانا به‬ ‫بزرگ ترین کشور از این نظر تبدیل شد اما این تصمیم می تواند از‬ ‫نظر ایمنی عواقب بدی داشته باشد‪.‬‬ ‫بنا به نتایج مطالعه جدیدی که توس��ط ‪ IIHS‬منتش��ر ش��ده‪،‬‬ ‫می��زان تصادف ه��ا در ایالت هایی ک��ه مصرف ماری جوان��ا را ازاد‬ ‫اعالم کرده اند بیش��تر از ایالت هایی ب��ا قانون محدود کننده درباره‬ ‫مصرف این ماده اس��ت‪ .‬این مطالع��ه روی ایالت های کلرادو‪ ،‬نوادا‪،‬‬ ‫اورگون و واش��نگتن متمرکز بوده و برای نتیجه گیری متقابل هم‬ ‫از ایاالت ایداهو‪ ،‬مونتانا‪ ،‬یوتا و وایومینگ اس��تفاده ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫تحلیلگران س��پس داده های تصادف��ات رخ داده بین ژانویه ‪2012‬‬ ‫ت��ا اکتبر ‪ 2017‬را بررس��ی ک��رده و البت��ه فاکتورهایی همچون‬ ‫ب و هوا و ترکیب شهری‪-‬روس��تایی را در نظر گرفته‬ ‫جمعی��ت‪ ،‬ا ‬ ‫اس��ت‪ .‬در این مطالعه نتیجه گیری ش��ده که از زمان قانونی شدن‬ ‫مص��رف ماری جوانا در ‪ 4‬ایالت یاد ش��ده‪ ،‬ادعاه��ای تصادف ها ‪6‬‬ ‫درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬داده های پلیس هم نشان می دهد که‬ ‫تعداد تصادف ها از زمان قانونی ش��دن مصرف ماری جوانا رشد ‪5/2‬‬ ‫درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬اگرچه این دو نتیجه گیری مشابه هستند‬ ‫ام��ا ‪ IIHS‬می گوید ایالت های مورد بح��ث قوانین متفاوتی درباره‬ ‫ماری جوان��ا دارند و این تفاوت ها می توان��د روی چگونگی‪ ،‬زمان و‬ ‫مکان خرید این ماده مخدر تاثیر داش��ته باشد‪ .‬البته مدیر ‪IIHS‬‬ ‫می گوید این مطالعه نش��ان داده قانونی ش��دن مصرف ماری جوانا‬ ‫تاثی��ری منفی روی ایمنی جاده ها دارد‪ .‬اگرچه نتایج این مطالعات‬ ‫نش��ان می دهد ارتب��اط معناداری بین قانونی ش��دن ماری جوانا و‬ ‫افزایش تصادفات وجود دارد اما تخمین اعداد درست سخت است‪.‬‬ ‫‪ IIHS‬خاطرنش��ان کرد که بسیاری از ایالت های امریکا اطالعاتی‬ ‫درباره مصرف دارو توس��ط راننده را در تصادف��ات وارد نمی کنند‬ ‫و روش های تس��ت داروها نیز خیلی معتبر نیس��ت‪ .‬حتی نتایج به‬ ‫دست امده نیز ش��اید قطعی نباشند‪ .‬برخالف الکل‪ ،‬اثرات مصرف‬ ‫ماری جوانا چن��د روز و یا حتی چند هفته پس از مصرف می تواند‬ ‫در بدن فرد باقی بماند‪.‬‬ ‫‪ 5‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 17‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 27‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪115/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪56/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪90/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪300/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪294/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪197/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪33/500/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪53/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪105/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪43/400/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪69/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪125/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪200/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪116/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪124/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪583/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪360/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪480/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪492/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪600/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪169/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪-:‬‬ ‫قیمت بازار‪-:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪550/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪535/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪548/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪620/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪353/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪660/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/000/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/000/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 5‬ابان ‪ 17 1397‬صفر ‪ 27 1440‬اکتبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪38‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫اتحادیه قدرت عمل ندارد‬ ‫سیدمهدی کاظمی‪ /‬دبیر اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و ماشین االت‪:‬‬ ‫حال و روز بازار لوازم یدکی خوب است و تنها با گرانی و کمبود روبه رو شده است‬ ‫و کتمان وضعیت ان ممکن نیس��ت زیرا مردم با خرید قطعات متوجه افزایش‬ ‫قیمت ها خواهند شد اما باید توجه داشت افزایش ‪ 100‬تا ‪300‬درصدی قیمت ها‬ ‫در برخ��ی قطع��ات رخ داده و ن��ه در تمامی انها‪ .‬با مراجعه ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫و اط�لاع از هزینه های باالی تولید ش��امل بخش انرژی‪ ،‬دس��تمزدها و قیمت‬ ‫تمام شده‪ ،‬خجالت می کشیم از کاهش نرخ ها صحبت کنیم البته در این بین یک‬ ‫درصد یا به عبارتی عده ای بس��یار اندک‪ ،‬با سوءاستفاده از شرایط به وجود امده‬ ‫قطعات را گران تر به فروش می رسانند‪ .‬با افزایش تعداد فروشندگان لوازم یدکی‬ ‫و حجیم شدن اتحادیه که منجر به افزایش تورم و رکود بازار شده‪ ،‬مخالفت های‬ ‫خود را با این موضوع اعالم کردیم‪ ،‬اما قادر به مهار واس��طه ها نیستیم و با ذکر‬ ‫این دلیل که با تشکیل یک واحد صنفی برای ‪3‬نفر اشتغالزایی می شود‪ ،‬در عمل‬ ‫اختیارات ما محدود ش��د‪ .‬بنابراین چنانچه دخالت��ی در امور مربوط به اتحادیه‬ ‫نشود ما به حیطه وظایف خود اگاه هستیم و می دانیم چگونه کمبود و تورم را‬ ‫در صنف خود مدیریت کنیم‪ .‬به دلیل نوسان های شدید ارز‪ ،‬از اردیبهشت سال‬ ‫ج��اری واردکنندگان قادر به واردات قطعه نبودند زیرا در چنین ش��رایطی اگر‬ ‫قطعه با ارز ‪10‬هزار تومانی وارد ش��ود و با ارز ‪8‬هزار تومانی به دس��ت مشتری‬ ‫برسد‪ ،‬واردکننده ورشکست خواهد شد؛ بنابراین فقط با ثبات نرخ ارز برای یک‬ ‫یا ‪2‬س��ال حتی براس��اس نرخ ازاد می توان کمبودها و گرانی محصوالت را مهار‬ ‫کرد‪ .‬درباره پیش��گیری از تخلفات صنفی‪ ،‬نق��ش نظارتی اتحادیه ها محدود به‬ ‫تذکرات کالمی به متخلفان است‪ .‬وقتی که مشکلی به وجود می اید به اتحادیه ها‬ ‫می گوین��د چرا نظارت نمی کنید اما زمانی که با تخلف یک واحد صنفی رووبه رو‬ ‫می ش��ویم اتحادیه قدرت عمل اینکه حت��ی یک هفته ان واحد را تعطیل کند‪،‬‬ ‫ن��دارد‪ .‬بیش��تر اعضای صنف ل��وازم یدکی تهران در منطقه اکباتان‪ ،‬س��عدی‪،‬‬ ‫خیابان ملت و امیرکبیر قرار دارند و به طورتقریبی مردم با فروشگاه ها و برندهای‬ ‫معتبر این صنف اش��نا هس��تند‪ .‬اتحادیه لوازم یدکی ماهانه‪ ،‬مجله ای تبلیغاتی‬ ‫نیز منتش��ر می کند که صاحبان برندهای معتب��ر از طریق ان به تبلیغ قطعات‬ ‫خ��ود می پردازند و چنانچه ش��اهد عرضه قطعات بی کیفیت و تقلبی ازس��وی‬ ‫فروشنده ای باشیم امتیاز تبلیغ در این مجله از وی سلب خواهدشد‪.‬‬ ‫پژو ‪207i‬‬ ‫پ��ژو ‪ ۲۰۷i‬در واقع هم��ان ‪ ۲۰۶‬پالس(در بازار های جهانی) اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودرو که از سوی گروه صنعتی ایران خودرو ساخته می شود دارای طراحی‬ ‫اسپرت و امکانات و تجهیزات مناسبی است‪.‬‬ ‫با قرارگیری در پش��ت فرمان ‪ ، ۲۰۷‬خود را در موقعیت اشنایی خواهید‬ ‫یافت که با پژو ‪ ۲۰۶‬یکس��ان است‪ .‬موتور به نرمی استارت خورده و نیروی‬ ‫ان از طریق یک گیربکس ‪ ۵‬دنده دس��تی به چرخ های جلو منتقل می شود‪.‬‬ ‫ش��تاب صفر تا صد کیلومتر خودرو ‪ ۱۱.۶‬ثانیه اس��ت و حداکثر سرعت ان‬ ‫نیز به ‪ ۱۹۰‬کیلومتر بر س��اعت می رس��د‪ .‬س��واری پژو ‪ ۲۰۷‬در مقایس��ه با‬ ‫رقبایی چون رنو ساندرو خشک تر است اما در عوض هندلینگ لذت رانندگی‬ ‫بیشتری را ارائه می دهد و چسبندگی ان بر روی زمین به وضوح از ساندرو‬ ‫بهتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹محاسن پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫موت��ور این خودرو که به موتور‪ TU ۵‬معروف اس��ت‪ ،‬قبال در زیر کاپوت‬ ‫خودروهای داخلی خوبی جا خوش کرده است‪ ،‬که معروف ترین ان پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫تیپ ‪ ۶‬است‪ .‬این موتور قادر به تولید ‪ ۱۰۵‬اسب بخار قدرت در ‪ ۵۸۰۰‬دور‬ ‫در دقیقه اس��ت و ماکزیمم گش��تاورش هم ‪ ۱۴۲‬نیوتن متر در ‪ ۴۰۰۰‬دور‬ ‫در دقیقه است‪.‬‬ ‫پژو ‪ ۲۰۷‬دارای مصرف سوخت بسیار خوبی است‪ .‬مصرف سوخت شهری‪،‬‬ ‫ج��اده ای و ترکیب��ی پژو ‪ ۲۰۷‬به ترتیب برابر ب��ا ‪ ۵.۴ ،۸.۸‬و ‪ ۶.۶‬در هر صد‬ ‫کیلومتر است‪ ،‬که مطمئنا در میان رقبا ارقام بسیار خوبی به حساب می ایند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!