هفته نامه روزگار خودرو شماره 39 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 39

هفته نامه روزگار خودرو شماره 39

هفته نامه روزگار خودرو شماره 39

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫انتقال فناوری‬ ‫با رفع چالش های‬ ‫موجود‬ ‫چرا نرخ دالر‬ ‫نمی تواند ‪۱۰‬‬ ‫تومان باشد؟‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫خودروسازان نمی توانند‬ ‫قیمت گذاریکنند‬ ‫‪2‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫وزارتخانه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫شرکت های خودروسازی ساختار خود را مهندسی تر کنند‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت‪ :‬ش��ورای رقاب��ت و دیگر نهادهای‬ ‫مس��ئول دولتی با سرکوب قیمتی خودرو‪ ،‬تیشه به ریشه صنعت خودرو و‬ ‫قطعه ایران به عنوان مهم ترین صنایع اش��تغالزای داخلی می زنند‪ .‬حسن‬ ‫کریمی س��نجری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬برای حمایت و صیانت از‬ ‫تولی��د داخل در صنعت خودرو و قطعه ‪ ،‬راهکارهای بس��یاری وجود دارد‪.‬‬ ‫ا مهم تری��ن کاری ک��ه درحال حاضر می توان انجام داد این اس��ت که نرخ‬ ‫خ��ودرو ازاد و از قیمت های دس��توری جلوگیری ش��ود‪ .‬اینکه همچنان‬ ‫شورای رقابت به دنبال حفظ تس��لط خود در بحث قیمت گذاری ها باشد‪،‬‬ ‫درس��ت نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬ازس��وی دیگر‪ ،‬دولت به دنبال این است که کار‬ ‫قیمت گ��ذاری خودرو را به یک س��تاد با عنوان س��تاد تنظیم ب��ازار یا هر‬ ‫س��تاد دیگری بسپارد‪ .‬اگر قرار باشد ستاد تنظیم بازار نیز همان روش های‬ ‫ش��ورای رقابت را در پیش بگیرد‪ ،‬تفاوتی در ش��رایط فعلی ایجاد نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به اعتقاد کریمی س��نجری‪ ،‬درحال حاضر بهترین گام این است که‬ ‫فاصل��ه بین نرخ کارخانه و بازار خودروها از بین برود‪ .‬در این صورت عرضه‬ ‫خودرو صیانت می شود و این صنعت شرایط مناسب تری پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین تقاضای کاذب و با هدف دالل��ی خودرو از بین رفته‬ ‫و ای��ن بازار به تعادل می رس��د‪ .‬به این ترتیب ب��ازار از حالت رکود و گرانی‬ ‫خارج خواهد ش��د‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد‪ :‬به هر حال‬ ‫ما متوجه مش��کالت صنعت خودرو هس��تیم‪ .‬صنعت خودرو دچار مشکل‬ ‫دولتی بودن اس��ت‪ .‬همچنین با توجه به بحث تحریم ها‪ ،‬خودروسازی ما از‬ ‫بحث مش��ارکت ها محروم خواهد ماند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬از دیگر اقدام های‬ ‫مهم در صنعت خودرو برای ایجاد توس��عه‪ ،‬بحث استفاده و بهره مند شدن‬ ‫از مش��ارکت های خارجی اس��ت که درحال حاضر به دلی��ل تحریم ها این‬ ‫امکان وجود ندارد‪ .‬کریمی سنجری اظهارکرد‪ :‬در شرایط فعلی که صنعت‬ ‫خودرو کش��ور نمی تواند به جذب مشارکت با همتایان بین المللی بپردازد‪،‬‬ ‫الزم اس��ت که دولت و شرکت های خودروسازی به این موضوع پرداخته و‬ ‫ساختار خود را مهندسی تر کرده و به سوی خصوصی سازی حرکت کنند‪.‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫چرا نرخ دالر نمی تواند ‪ ۱۰‬تومان باشد؟‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫کارگروه بررسی مشکالت خودروسازان تشکیل شد‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا اعالم اغاز‬ ‫بررس��ی موانع و مش��کالت صنع��ت خودرو در‬ ‫ماه ه��ای اخیر توس��ط یک گروه کارشناس��ی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬تصمیم جدیدی برای قیمت گذاری‬ ‫خودروها نداریم‪ .‬رضا رحمانی در حاشیه جلسه‬ ‫هی��ات دولت در جمع خبرن��گاران تاکید کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازان نمی توانند قیمت گ��ذاری کنند؛‬ ‫این کار س��از و کار قانونی دارد که براساس ان‬ ‫تصمیم گیری می شود که فع ً‬ ‫ال تصمیم جدیدی‬ ‫در این خصوص گرفته نشده است‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه بسیاری از خودروهای‬ ‫مصرف��ی در کش��ور تولید داخل اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط جدید اقتصادی کش��ور‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو اقدام خوبی بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پ��س از ممنوعی��ت واردات‪،‬‬ ‫خودروس��ازان را موظف کردی��م خودروهایی با‬ ‫تی��راژ‪ ،‬کیفیت و نرخ اصالح ش��ده تولید کنند‬ ‫و پیگیر این موضوع نیز هستیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در عین حال‬ ‫گف��ت‪ :‬بخ��ش عم��ده ای اس��قاط خودروهای‬ ‫فرس��وده در ازای واردات خودروه��ای خارجی‬ ‫انج��ام می ش��د و اکن��ون با اعم��ال ممنوعیت‬ ‫واردات‪ ،‬ب��ه دنبال طرح های جایگزین حتی در‬ ‫حوزه خودروهای سنگین و تجاری هستیم‪.‬‬ ‫رحمانی این سخن را که صنایع خودروسازی‬ ‫کشور زیان ده هستند را رد کرد و گفت‪ :‬ممکن‬ ‫است خودروس��ازان در تولید برخی محصوالت‬ ‫زیان ببینند اما می توان با مدیریت بهتر منابع‪،‬‬ ‫عرضه محصول و کنترل تولید‪ ،‬این مش��کل را‬ ‫رفع ک��رد و از این رو‪ ،‬نمی ت��وان گفت صنعت‬ ‫خودرو زیان ده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ۲ ،‬خودروساز بزرگ کشور به‬ ‫تازگی با انتش��ار صورت های مالی خود از زیان‬ ‫انباش��ته ‪ ۵‬هزار میلیارد تومانی خبر داده اند اما‬ ‫رحمان��ی در این باره اظهارکرد‪ :‬می توان جلوی‬ ‫زیان دهی خودروسازان را گرفت‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بی��ان کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازی یکی از صنایع عمده کشور است‬ ‫و از ای��ن رو‪ ،‬ی��ک کارگروه تخصص��ی در این‬ ‫زمینه تشکیل شده تا موانع و مشکالت ماه های‬ ‫گذش��ته حوزه تولید و نوس��ان های قیمتی در‬ ‫این بخش را با همکاری خودروس��ازان بررسی‬ ‫و پیگیری کند تا حقی از مردم ضایع نشود‪.‬‬ ‫تثبیت قیمت ها و جلوگیری از نوس��ان اس��ت‬ ‫و برای این منظور کارگروه کارشناس��ی تعیین‬ ‫کردیم ت��ا تمام فرایند تولید ت��ا عرضه کاال را‬ ‫بررسی و مشکالت را برطرف کند‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ :‬در بخ��ش واردات کاالهای‬ ‫اساس��ی مش��کلی نداری��م‪ .‬ارز م��ورد نیاز ان‬ ‫تامین ش��ده و ذخیره س��ازی نیز به حد کافی‬ ‫ش��ده اس��ت و تمهی��دات الزم ب��رای واردات‬ ‫کاالهای اساس��ی اندیش��یده ش��ده است‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬نوس��انات نرخ‬ ‫در کاالهای اساس��ی(گروه ی��ک) کم بوده و در‬ ‫بخ��ش کاالهای عمومی غیراساس��ی نوس��ان‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رئیس جمهوری بر کاهش نوس��ان‬ ‫قیمت ها تاکید دارند و س��ازوکارهای الزم برای‬ ‫ان در نظر گرفتیم که بخش��ی مربوط به تامین‬ ‫کاال و بخش��ی نیز مربوط به نظارت و بازرس��ی‬ ‫است و ابزار الزم را نیز در اختیار داریم‪.‬‬ ‫رحمانی درب��اره تامین ارز نیمایی ایرالین ها‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این موض��وع در حیط��ه فعالیت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیس��ت و مربوط به‬ ‫بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫و بنگاه هایی که کارگر اموزش دیده‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و حتی بازار داش��تند اما به لحاظ شرایط جدید‬ ‫همچ��ون چک برگش��تی و مش��کالتی از این‬ ‫دس��ت نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند‪،‬‬ ‫تمهیداتی اندیشیده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫دول��ت ادعا ندارد ک��ه تمام مش��کالت را حل‬ ‫می کن��د‪ ،‬ما نوس��ازی صنایع و بهب��ود فضای‬ ‫کسب وکار را داریم که باید در کنار هم باشند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬ارزیابی نهادهای نظارتی نشان‬ ‫داده که ط��رح رونق بهبود فضای کس��ب وکار‬ ‫خوب بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش�نامه ای برای ترخیص خودرو‬ ‫در گمرک نداریم‬ ‫او گف��ت‪ :‬ت��ا کن��ون مش��کلی در رون��د‬ ‫ثبت س��فارش ها نداش��تیم و ارز م��ورد نیاز بر‬ ‫اس��اس اولویت ها و در حد مصرف تامین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتق�ادی ب�ه ارائه تس�هیالت برای‬ ‫حل مشکل تولید نداریم‬ ‫رحمانی در ادامه درب��اره طرح رونق تولید و‬ ‫پرداخت تس��هیالت به صنایع کوچک و بزرگ‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت اعتق��اد ندارد با تس��هیالت دهی‬ ‫مش��کالت را حل می کند‪ ،‬تس��هیالت در جای‬ ‫خود بوده و انجایی که واحدهای تولیدی امکان‬ ‫تولید داشتند تسهیالت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه اعطای تس��هیالت تاکید‬ ‫ش��ده که تس��هیالت به ازای تولید و بازار باشد‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به‬ ‫پرسش��ی درب��اره ترخیص خ��ودرو از گمرک‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما بخش��نامه های مختلفی برای ترخیص‬ ‫کاالهای اساسی از گمرک داشتیم اما ترخیص‬ ‫و واردات خودروها فعال ممنوع است‪.‬‬ ‫رحمانی افزود‪ :‬البته موارد خاص باید بررسی‬ ‫ش��ود و ب��رای اینکه حقوق مردم ضایع نش��ود‬ ‫پیگیری های الزم را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫همین چند ماه پیش بود که دکتر عباس ش��اکری‪ ،‬رئیس دانش��کده اقتصاد دانش��گاه‬ ‫عالمه در رس��انه ها فرمودند «ن��رخ دالر می تواند ‪۱۸۰۰‬تومان باش��د» و جناب کامیاب‪،‬‬ ‫مع��اون ارزی بانک مرکزی ه��م روزی چند نوبت می فرمودند «نرخ ‪ ۳۰۰۰‬تومانی دالر در‬ ‫بازار منطقی است‪».‬‬ ‫حاال با گذش��ت چند ماه باید از ریاس��ت عالیه دانش��کده اقتصاد پرسید که دالر ‪۱۸۰۰‬‬ ‫تومانی کجاست؟‬ ‫‏باید از معاون ارزی بانک مرکزی پرسید‪:‬‏اوال این منطق که می گفتید چه شد؟ اصال شما‬ ‫لطفا کلمه منطق را تعریف کنید؟ و بعد ‪ 100‬بار از روی ان بنویسید‪.‬‬ ‫ثانیا کدام منطق گفته که نرخ دالر باید ‪ ۳۰۰۰‬تومان باشد؟‬ ‫ثالثا چرا ‪ ۳۰۰۰‬تومان از نظر شما منطقی است اما ‪ ۳۱۰۰‬تومان غیرمنطقی است؟‬ ‫رابعا اگر ‪ ۲۹۹۰‬تومان باشد چه می شود؟‬ ‫خامسا حاال که ‪ ۵‬برابر شده وبه ‪۱۵۰۰۰‬تومان رسیده‪ ،‬به کجای شما برخورده است؟ و‬ ‫چرا نرخ دالر نمی تواند ‪ ۱۰‬تومان باشد و هر ریال برابر یک سنت قرار گیرد؟‬ ‫از شمارش عربی استفاده کردم‪ ،‬زیرا در ظاهر با زبان فارسی‪ ،‬ما و مسئوالن بانک مرکزی‬ ‫حرف همدیگر را نمی فهمیم!‬ ‫واقعا این کارشناسان خبره‪ ،‬این معاونان محترم ارزی‪ ،‬این اقتصاددانان اندیشمند‪ ،‬این‬ ‫استادان برجسته‪ ،‬این اعداد ‪ ۳۰۰۰‬تومان یا‪۴۲۰۰‬تومان را از کجا پیدا کرده اند؟‬ ‫می شود یک بار برای همیشه فرمول کشف ‪ ۳۰۰۰‬تومانی خود را اعالم کنند؟‬ ‫این اقایان خودش��ان بهتر از هر کس��ی می دانند که این ع��دد ‪ ۳۰۰۰‬تومانی چند ماه‬ ‫پی��ش همانقدر غیرمنطقی بود که عددهای ‪ ۲۴۸۱۲‬ریال بازار دولتی ارز مبادله ای و عدد‬ ‫‪۱۲۲۶۱‬ریال ارز مرجع بی معنا بودند و هستند!‬ ‫اما متاس��فانه کارشناسان و مس��ئوالن محترم اقتصادی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد‪،‬‬ ‫از جایگاه حاکمیتی و با تکیه بر تورم س��االنه که نتیجه همین گونه تصمیم ها در سال های‬ ‫گذشته بوده‪ ،‬چنان این اعداد را اعالم می کنند که نعوذباهلل انگار وحی منزل است‪.‬‬ ‫اعالم ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی جهانگیری و امروز ارز ‪ ۱۴۸۵۲۱‬ریالی سنا هم همانقدر بی معنا‬ ‫بوده و هستند‪.‬‬ ‫این اعداد ریز شده منتهی به یک ریال و دو ریال را هم طوری اقایان استدالل می فرمایند‬ ‫که مثل اینکه هر روز ده ها نفر با رمل و اس��طرالب یا با س��امانه های نجومی و دوربین های‬ ‫انچنانی به رصد فرمول های ریاضی نشس��ته اند و به ریال اخر و دهشاهی که دیگر موجود‬ ‫نیس��ت‪ ،‬در ان لحظه و ساعت دست یافته اند و فردا هم ‪ ۱۵‬ریال گران تر و پس فردا ‪ ۶‬ریال‬ ‫ارزان تر می شود!‬ ‫یک بار دیگر نوش��تم که ای کاش دکتر س��یف در زمان خودش‪ ،‬دستور پایان این بازی‬ ‫کثیف را در دولت تدبیر و و امید صادر می فرمودند که البته مثل همیشه گوش نکردند‪.‬‬ ‫روزگار گوناگونی بازی ارزها به پایان رسیده است؛ عناوین ارز مرجع‪ ،‬ارز رسمی‪ ،‬ارز سنا‪،‬‬ ‫ارز ازاد‪ ،‬ارز مبادله ای‪ ،‬ارز بانکی‪ ،‬ارز صادراتی‪ ،‬ارز وارداتی‪ ،‬ارز مسافری‪ ،‬ارز دانشجویی‪ ،‬ارز‬ ‫کشورهای نزدیک‪ ،‬ارز کشورهای دور‪ ،‬ارز اربعین‪ ،‬ارز بیماری و هزار ارز بی درمان گذشته‬ ‫است‪ .‬دست کم یک دولت صادق که می خواهد برمبنای حقیقت و امارهای واقعی حرکت‬ ‫کند‪ ،‬نمی تواند مانند گذش��ته‪ ،‬این بازی را ادامه دهد‪ .‬به ویژه که از سال ها پیش مردم این‬ ‫داس��تان را باور نداشتند و خود حقیقت را می دانستند اما زورشان نمی رسید و البته هنوز‬ ‫هم نمی رسد‪.‬‬ ‫درست است که یک روز کاهش قیمت های ارز و یک روز باال رفتن ان‪ ،‬هیجانی و روانی‬ ‫بوده و زیربنای اقتصادی ندارد‪ ،‬اما بررس��ی رفتار بانک مرکزی در ‪ 40 ،30‬س��ال گذشته و‬ ‫همین یکی‪ ،‬دو سال اخیر می تواند چراغ راه اینده باشد‪.‬‬ ‫همین ابان ماه گذش��ته‪ ،‬رئیس کل پیش��ین بانک مرکزی به طور رسمی اعالم کرد ‪۱۸‬‬ ‫میلیارد دالر در خانه ها انباشته شده و باید از گاوصندوق ها و بالش خانه ها به بازار وارد شود‬ ‫و شرایط خبرهای خوش حاشیه سفر نیویورک‪ ،‬هم کمک می کرد که انباشت ‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫دالری به بازار روانه شود و انگیزه های سفته جویانه در بازار ارز در حال کاهش بود که یکباره‬ ‫تثبیت قیمت ‪ ۳۰۰۰‬تومانی دستوری در دس��تور کار قرار گرفت و بازاری که هیچ وقت به‬ ‫دستور مقامات کاهش نمی یافت‪ ،‬این بار‪ ،‬دستورپذیر و با ‪ 5‬درصد رشد متوقف شد‪.‬‬ ‫یا همین جریان دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی که یک ش��به خواب نما ش��دند و همه جریانات بعد‬ ‫از ان که این وضعیت را رقم زده و فعال تا ‪۵‬برابر مردم را گرفتار کرده و اقایان هم س��کوت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫و نکته اخر؛ به راس��تی مسئوالن پاسخ دهند که چه عیبی دارد ما همگی تالش کنیم تا‬ ‫پول ملی تقویت ش��ود‪ .‬در س��ال هایی که نرخ دالر روی حدود ‪ ۱۰۰۰‬تومان ثابت و امکان‬ ‫رقابت کاالی تولیدی با وارداتی فراهم شده بود‪ ،‬چه مشکلی به وجود امده بود؟‬ ‫ایا این سال ها از سال های جنگ و دوران کمبود ها و کوپنی بدتر بوده است؟‬ ‫ایا تحریم مربوط به این چند سال اخیر است؟‬ ‫ایا در این ‪ 40‬سال کشور در تحریم نبوده است؟‬ ‫در ش��رایطی که کاهش نرخ ارز می تواند س��اده ترین راه حل کاهش تورم باشد و مردم را‬ ‫در برنامه زمانی کوتاه مدت دچار ارامش خیال کند‪ ،‬چرا باید به گرانفروشی ارز بپردازیم؟‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته تعیین کف و س��قف نرخ ارز در ش��ان مس��ئوالن نظام‬ ‫نیس��ت و نباید حداقل و حداکثر نرخ دالر را دس��توری تعیین کنن��د‪ .‬این جمالت به چه‬ ‫معنی است؟‬ ‫بس��یاری از اقتصاددانان مورد وثوق اقایان‪ ،‬هر روز می گویند اقتصاد دس��توری در هیچ‬ ‫حوزه ای قابل اجرا نیست‪ ،‬پس چرا گوش نمی کنند؟‬ ‫از مسئوالن انتظار می رود به قوانین و قواعد اقتصاد جهان پایبند باشند و تالش خود را‬ ‫ب��رای کاهش تورم و بحران زدایی به کار گیرن��د و از این همه مصاحبه و جلو دوربین ظاهر‬ ‫شدن خودداری کنند‪.‬‬ ‫به احتمال فراوان بازار در چند روز اینده باز هم نسبت به ‪ ۱۳‬ابان واکنش نشان خواهد‬ ‫داد و قیمت ه��ا کمی باال خواهد رفت و بعد کاهش خواه��د یافت و قیمت ارز ازاد ارزان تر‬ ‫خواهد شد؛ البته اگر بانک مرکزی و ایادی انها و رانندگان کیف به دست بگذارند‪.‬‬ ‫ش��اید به زودی بخش��ی از عدد ‪ ۱۸‬میلیارد دالری پنهان در بالش ها به خاطر نیاز روزانه‬ ‫م��ردم به بازار تزریق ش��ود که در نتیجه ان می توان انتظار داش��ت ک��ه قیمت ارز مرجع‬ ‫هم کاهش یابد؛ همان بخش��ی که در حال حاضر تمایل��ی برای کاهش ان در دولتمردان‬ ‫اقتصادی و بانک های عامل و واسطه ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫اما ایا این همه تالش برای رفع تحریم ها و ایجاد ثبات در کشور نباید به اقتصاد مورد نظر‬ ‫رهبر معظم انقالب ختم شود و قیمت ها در مسیر واقعی قرار گیرد؟‬ ‫تالش کنیم با تقویت پول ملی حماسه اقتصادی خلق کنیم‪ .‬تکرار می کنم فقط با تقویت‬ ‫پول ملی تورم کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ارزو می کنم که نگاه مدیریتی به تقویت پول ملی را در منافع ملی کش��ور جس��ت وجو‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ارزو می کنم در روزهای اینده مدیریتی خردمندانه بر نظام بانکی حاکم ش��ود؛ هرچند‬ ‫نمی دان��م چرا در س��رزمینی که خداوند نفت و گاز و طال و اه��ن و خاک و دریا و جنگل و‬ ‫انسان و جوان و همه چیز را فراوان به ما ارزانی کرده‪ ،‬مدیریت را از ما دریغ کرده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫‹ ‹تثبیت ن�رخ از اولویت های دولت‬ ‫است‬ ‫رحمان��ی گف��ت‪ :‬یکی از اولویت ه��ای دولت‬ ‫خرید و فروش وکالتی ممنوع‬ ‫معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش شرکت‬ ‫ایران خ��ودرو اعالم کرد‪ :‬خرید و ف��روش حواله‬ ‫خودروهای��ی که در ق��رارداد انه��ا امکان صلح‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬غیرقانونی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬مصطف��ی خان کرمی‬ ‫گفت‪ :‬با وجود اینکه این موضوع بارها ازس��وی‬ ‫ایران خ��ودرو ب��ه هموطن��ان یاداوری ش��ده‪،‬‬ ‫همچنان برخی افراد ب��دون توجه به ان‪ ،‬اقدام‬ ‫به خرید یا فروش حواله های ثبت نامی از طریق‬ ‫دفاتر ثبت اس��ناد رس��می و ارائه وکالتنامه به‬ ‫خریدار می کنند که به طور قطع برای خریداران‬ ‫مشکل ساز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایران خ��ودرو اف��رادی را به عنوان‬ ‫مشتری خود می شناسد که در طرح های فروش‬ ‫این ش��رکت ثبت نام ک��رده و متن قرارداد به نام‬ ‫انها ثبت ش��ده باش��د‪ .‬در مواردی ک��ه نیاز به‬ ‫پیگیری مش��تری اس��ت نیز ایران خودرو فقط‬ ‫پاس��خگوی ش��خص ثبت نام کننده و نه دارنده‬ ‫خودروسازان‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫قطعات را‬ ‫نمی پذیرند‬ ‫وکالتنامه خواهد بود‪.‬‬ ‫خان کرمی در پایان گف��ت‪ :‬تمامی اقدام های‬ ‫مشابه شرکت ایران خودرو در راستای جلوگیری‬ ‫از واس��طه گری و کوتاه کردن دست سودجویان‬ ‫اس��ت و امیدواریم بتوانیم که با به کار بس��تن‬ ‫این اقدامات‪ ،‬بخش��ی از نیاز مشتریان حقیقی و‬ ‫مصرف کنندگان نهایی را تامین کنیم‪.‬‬ ‫سازمان حمایت هیچ کرسی در هیات مدیره شرکت های خودروساز ندارد‬ ‫بررسی نرخ تمام ش��ده خودرو در این سازمان‬ ‫ب��دون لح��اظ مناف��ع یک س��ویه ش��رکت های‬ ‫خودروس��از یا مصرف کنندگان و فقط براس��اس‬ ‫صورت ه��ای مالی حسابرس��ی ش��ده و اس��ناد و‬ ‫مدارک مثبته‪ ،‬وفق ضوابط عمومی قیمت گذاری‬ ‫مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و با رعایت‬ ‫حق��وق مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬وحید منایی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫و معاون نظارت بر کاالهای س��رمایه ای و خدمات‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫گف��ت‪ :‬بررس��ی نرخ تمام ش��ده خ��ودرو در این‬ ‫س��ازمان بدون لحاظ منافع یک سویه شرکت های‬ ‫خودروساز یا مصرف کنندگان‪ ،‬انجام می شود‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و خدمات‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫با اس��تناد به ابالغیه ش��ماره ‪۱۶۹۷۵۶/ ۶۰‬مورخ‬ ‫‪ ۲۷‬ش��هریور امسال درباره بخش��نامه ساماندهی‬ ‫دبی��ر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرویی ایران‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به شرایط کنونی خودروسازان افزایش قیمت قطعات را‬ ‫نمی پذیرد‪ .‬مازیار بیگلو با اشاره به تداوم مشکل پرداخت مابه التفاوت‬ ‫نرخ ارز برای ترخیص مواد اولیه قطعه سازان گفت‪ :‬همچنان بسیاری‬ ‫از م��واد اولیه ای که هنوز واردنش��د ه ب��ا ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی خریداری‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬براس��اس تصمیم دولت مش��مول پرداخت ارز ‪ ۸‬تا ‪۹‬هزار‬ ‫تومانی شده اند که باید هر چه سریع تر این موضوع تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬زمانی که این خریدها انجام ش��ده فهرستی در کار‬ ‫نب��وده و ن��رخ ارز ‪ ۸‬تا ‪۹‬هزار تومانی هم مطرح نبوده اس��ت بنابراین‬ ‫قطعه س��ازان براس��اس نیاز اقدام به خرید مواد اولی��ه کرده اند که با‬ ‫توج��ه به تصمیم های جدید دولت باید هر چ��ه زودتر در این زمینه‬ ‫تصمیم گی��ری ش��ود‪ .‬او تاکیدک��رد‪ :‬در وضعی��ت کنونی از یک س��و‬ ‫خودروس��ازان مج��وز افزایش نرخ را دریاف��ت نکرده اند که در نتیجه‬ ‫ت قطعه س��ازان نیز اصالح نش��ده و از س��وی دیگر‪ ،‬ن��رخ ارز‬ ‫قیم�� ‬ ‫قطعه س��ازان ‪ ۸‬و ‪۹‬هزار تومان شده است‪ .‬متاسفانه امروز هیچ کسی‬ ‫برای مشکالت و زیان واردشده به قطعه سازان پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی در ادامه به‬ ‫بازار خودرو ازسوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت و‬ ‫رئیس کارگروه تنظیم بازار‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نرخ خودرو‬ ‫پس از بررس��ی و محاسبه نرخ تمام شده ازسوی‬ ‫این سازمان بر مبنای مستندات مالی حسابرسی‬ ‫ش��ده و مرتبط ب��ا تولید هر خ��ودرو در کارگروه‬ ‫خ��ودرو مطرح و برای تایید و تصویب به کارگروه‬ ‫تنظیم بازار منعکس می شود‪.‬‬ ‫او ضم��ن تاکید بر اینکه هی��چ یک از کارکنان‬ ‫ای��ن س��ازمان نق��ش و کرس��ی در هیات مدیره‬ ‫ش��رکت های خودروس��از ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬بررس��ی‬ ‫ن��رخ تمام ش��ده خ��ودرو در این س��ازمان بدون‬ ‫لحاظ منافع یک س��ویه ش��رکت های خودروساز‬ ‫ی��ا مصرف کنندگان و فقط براس��اس صورت های‬ ‫مالی حسابرس��ی شده و اس��ناد و مدارک مثبته‪،‬‬ ‫وفق ضوابط عموم��ی قیمت گذاری مصوب هیات‬ ‫تعیی��ن و تثبی��ت قیمت ه��ا و با رعای��ت حقوق‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می ش��ود‬ ‫و ای��ن موضوع در قالب یک نظریه کارشناس��ی و‬ ‫پرشین خودرو گفت‪ :‬بخشی از قطعات به دلیل بحران به وجود امده در‬ ‫خطوط تولید خودروسازی و قطعه سازی کشور با توافق خودروسازان‬ ‫و پرداخت هزینه ‪۲‬برابری ازس��وی تعدادی از قطعه سازان به بانک ها‬ ‫در حال ترخیص اس��ت ت��ا اینکه قانون به نتیجه رس��یده و موضوع‬ ‫مش��خص ش��ود ایا فعاالن صنعت قطعه باید هزین��ه مابه التفاوت را‬ ‫بپردازند یا خیر‪ .‬اما با توجه به ش��رایط موجود خودروساز این میزان‬ ‫افزایش قیمت را نمی پذیرد‪.‬‬ ‫بیگلو همچنین درباره طرح ش��کایت قطعه سازان به دیوان عدالت‬ ‫اداری اظهارکرد‪ :‬انجمن به عنوان نماینده صنعت قطع ه کشور لوایحی‬ ‫را ب��ا گروه حقوقی انجمن تدوین و در حال جمع اوری مس��تندات و‬ ‫ادله برای ارائه به دیوان عدالت اداری و پیگیری شکایت است‪.‬‬ ‫وی ب��ا ابراز امیدواری نس��بت ب��ه احقاق حق قطعه س��ازان و رفع‬ ‫مش��کالت قطعه س��ازان تصریح کرد‪ :‬قطعه س��ازان به ادامه این روال‬ ‫قانون��ی و حل مش��کالت امیدوارن��د و در غیر این ص��ورت با وجود‬ ‫مش��کالت به فعالیت تولیدی ادامه نمی دادن��د‪ .‬باور داریم که حق با‬ ‫قطعه س��ازان اس��ت و به طور حتم‪ ،‬دیوان عدالت اداری نیز با بررسی‬ ‫مستندات‪ ،‬حقوق قطعه سازان را به انها بازخواهد گرداند‪.‬‬ ‫محاسباتی طرح می ش��ود که باید جانب انصاف‪،‬‬ ‫عدالت و بی طرفی در ان براساس واقعیات و اعداد‬ ‫و ارقام رعایت شده باشد‪.‬‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و خدمات‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬بدیهی اس��ت کارگروه تنظیم بازار‬ ‫براس��اس منافع‪ ،‬مصالح و مالحظات تنظیم بازار‬ ‫نسبت به چگونگی اعمال و پیاده سازی قیمت های‬ ‫جدید‪ ،‬تصمیم خواهدگرفت‪.‬‬ ‫منایی مقایس��ه ش��رایط فعلی با سال ‪۱۳۹۱‬و‬ ‫مته��م کردن ای��ن س��ازمان را به حف��ظ منافع‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬مربوط به حدس و گمان شخصی‬ ‫برخ��ی افراد دانس��ت و توضی��ح داد‪ :‬قیمت های‬ ‫فروش خودروس��ازان در اسفند س��ال ‪ ۱۳۹۱‬نیز‬ ‫براساس ضوابط قانونی وقت ازسوی خودروسازان‬ ‫تعیین و اجرا شده و موضوع تعیین نرخ دو برابری‬ ‫ازس��وی این س��ازمان در مقطع زمانی یادشده به‬ ‫هیچ وجه صحت ندارد‪.‬‬ ‫وی ع��دم انطباق مصوبه دولت با ش��رایط کنون��ی را موجب زیان‬ ‫هنگفت به صنعت قطع ه و خودرو کشور دانست و گفت‪ :‬روزی که این‬ ‫قانون مصوب ش��د ‪ ۸۰۰‬تا ‪۹۰۰‬میلی��ون دالر کاال در گمرکات وجود‬ ‫دارد که باید محاسبه شود با پرداخت مابه التفاوت این میزان کاال چه‬ ‫میزان باید پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاس��فانه قطعه سازان مش��کل جدی نقدینگی دارند‪.‬‬ ‫برای همین امکان پرداخت این رقم برای انها ممکن نیست‪.‬‬ ‫بیگلو در پایان با اش��اره به ادامه وضعیت بیکاری در صنعت قطعه ‬ ‫کش��ور اظهارک��رد‪ :‬به دلیل ش��رایط موج��ود و تداوم مش��کل تولید‬ ‫و نقدینگ��ی قطعه س��ازان‪ ،‬موج تعدیل نیرو و بی��کاری در واحدهای‬ ‫قطعه س��ازی از یکی دو ماه گذش��ته اغاز و فعالیت برخی از واحدها‬ ‫نیز به طور کامل متوقف ش��ده اس��ت‪ .‬به طوری که براس��اس اخرین‬ ‫امار از ‪۱۲۰۰‬قطعه س��ازان فعال در کش��ور‪ ،‬فقط ‪۹۰۰‬هزار قطعه ساز‬ ‫فعالی��ت دارند‪ .‬به طورتقریبی ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬واحد قطعه س��ازی به طور‬ ‫کامل تعطیل ش��ده اند‪ .‬پیش بینی می ش��ود با ادام��ه این روند ظرف‬ ‫ماه های اینده ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬شرکت قطعه سازی نیز به جمع واحدهای‬ ‫تعطیل اضافه شوند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫افزایش نهاده های تولید قیمت قطعات را صعودی کرد‬ ‫س��خنگوی اتحادی��ه لوازم یدک��ی اتومبیل و ماش��ین االت معتقد‬ ‫اس��ت بازار لوازم یدکی تحت تاثیر نوس��ان های نرخ ارز اس��ت و برای‬ ‫کاه��ش التهاب در برخ��ی اقالم باید نرخ ارز ثابت ش��ود تا با واردات‬ ‫قطعه‪ ،‬کمبودها جبران و قیمت ها متعادل شود‪ .‬سیدمهدی کاظمی‬ ‫اظهارات رئی��س اتحادیه تعمیرکاران خودرو درباره گرانی محصوالت‬ ‫در بازار لوازم یدکی را بزرگنمایی دانست و با تاکید بر اینکه او در حد‬ ‫اطالعات خود صحبت کرده‪ ،‬به خب��ر خودرو‪،‬گفت‪ :‬بازار لوازم یدکی‬ ‫وضعیت به نس��بت خوبی دارد و تنها موضوع گرانی و کمبود قطعات‬ ‫اس��ت‪ .‬البته کتمان وضعیت بازار ممکن نیس��ت زی��را مردم با خرید‬ ‫قطعات متوجه افزایش قیمت ها خواهند ش��د اما باید توجه داش��ت‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۰۰‬تا ‪۳۰۰‬درصدی قیمت ه��ا در برخی قطعات رخ داده و‬ ‫ن��ه در همه انها‪ .‬وی در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬از انجا که هر خودرویی‬ ‫برای تولید نیاز به ‪۴‬هزار قطعه دارد وجود برخی از انها مانند گل گیر‬ ‫برای تردد ضروری نیست و خودرو بدون ان نیز قادر به حرکت است‬ ‫اما چنانچه خودرو قطعه ای مانند یاتاقان یا دینام نداش��ته باشد‪ ،‬قادر‬ ‫به حرکت نخواهد بود؛ بنابراین در برخی قطعات حس��اس و اساس��ی‬ ‫ک��ه امکان تولید داخلی انها وجود ندارد یا تولیدات داخی کفاف بازار‬ ‫را نمی ده��د با کمبود روبه رو هس��تیم‪ .‬وی ب��ا تایید اظهارات رئیس‬ ‫اتحادیه تعمیرکاران خودرو مبنی بر افزایش نرخ لنت ترمز گفت‪ :‬نرخ‬ ‫لنت ترمز همس��و با ت��ورم ارز افزایش یافته اس��ت‪ ،‬اتفاقی که قادر به‬ ‫کتمان ان نیس��تیم‪ .‬حدود ‪۱۲‬کارخانه لنت س��ازی در کشور فعالیت‬ ‫دارد که پاسخگوی نیاز ‪۲۲‬میلیون خودرو سواری و باری نیستند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در هر صورت فرایند تولید در کشور انجام می شود که با توجه‬ ‫به س��هم ‪۵۰‬درص��دی مواد اولیه وارداتی در تولید ک��ه با ارز ازاد نیز‬ ‫وارد می ش��وند به طور قطع قیمت لنت ترمز هم افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬دولت را مسئول متعادل سازی قیمت ها دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫با مراجعه به تولیدکنندگان و اطالع از هزینه های باالی تولید ش��امل‬ ‫بخش انرژی‪ ،‬دستمزدها و نرخ تمام شده خجالت می کشیم از کاهش‬ ‫ن��رخ صحبت کنیم‪ .‬البت��ه در این بین یک درصد با سوءاس��تفاده از‬ ‫شرایط به وجود امده قطعات را گران تر به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫خودرو و بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تغییر سیاست های خودرویی الزامی است‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫هرگونه کاهش ی��ا توقف عرضه یک محصول‪ ،‬بازار ان محصول‬ ‫را بهم می ریزد‪ .‬در مقابل‪ ،‬افت و توقف تقاضا نیز رکودی را ش��کل‬ ‫می دهد که فروشنده را مجبور به تعدیل قیمت ها می کند‪ .‬‬ ‫اما تجربه نشان داده در بازار ایران هرقدر عرضه کاهش می یابد‪،‬‬ ‫تقاض��ا افزایش یافته و به راحتی یک مس��ئله س��اده به مش��کلی‬ ‫پیچیده و بغرنج تبدیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تنها تولیدکننده مقصر نیست‬ ‫امراله امینی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی درباره‬ ‫وضعی��ت بازار خ��ودرو داخل گفت‪ :‬افزایش ن��رخ برخی کاالهای‬ ‫تولید داخل از جمله خودرو به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است‪ .‬در‬ ‫بحث تولی��د نباید تمام تقصیرها را متوجه تولیدکننده کرد‪ .‬برای‬ ‫تامی��ن مواد اولیه مورد نیاز صنعتگر پیش ت��ر باید دولت اقدام به‬ ‫عرضه مواد مورد نیاز به بازار می کرد‪.‬‬ ‫البت��ه گفتنی اس��ت افزایش نرخ برخی کاالها حس��اب ش��ده‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬به عنوان نمون��ه‪۲ ،‬هفته از عرضه محصولی ازس��وی‬ ‫تولیدکنن��ده جلوگیری ش��د و پس از ایجاد م��وج نگرانی با نرخ‬ ‫‪۲‬برابر تمام قفس��ه های فروشگاه ها پر از ان محصول شد‪ .‬در بحث‬ ‫خودرو هم برخی فعاالن این بازار معتقدند بخشی از گرانی خودرو‬ ‫به عملکرد خودروسازان برمی گردد‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران پیش تر به «گسترش صنعت» گفته بود خودروسازان‬ ‫با پیش فروش های کارتکس��ی و ویرایشی به برخی نمایندگی های‬ ‫خاص‪ ،‬زمینه افزایش قیمت ها را به وجود اورده اند‪.‬‬ ‫امین��ی در ادام��ه وضعیت کنونی ب��ازار خودرو با بی��ان اینکه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید درباره وضعیت نابس��امان نرخ‬ ‫محصوالت پاسخگو باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این وزارتخانه باید درباره چگونگی‬ ‫تخصیص ارز به برخی محصوالت شفاف سازی کند‪.‬‬ ‫کس��انی که ارز دریافت کرده اند چ��را محصوالت را به بازار وارد‬ ‫نکرده اند؟ اگر تخلفی در این زمینه رخ داده چرا اعالم نمی ش��ود؟‬ ‫در برخی موضوع ها نباید تصمیم گیری برعهده کسانی باشد که در‬ ‫ان موضوع منفعتی دارند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬اینکه طرف های مش��ورت ب��رای تصمیم گیری ها چه‬ ‫کسانی هس��تند‪ ،‬بس��یار مهم اس��ت‪ .‬راهکارها باید به دنبال یک‬ ‫سلسله سیاست ها انتخاب و اجرایی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹شفاف سازی درباره توان تولید در شرایط بحرانی‬ ‫ب��ا ممنوعی��ت واردات‪ ،‬قیمت ه��ا در بخش تولی��دات داخلی و‬ ‫خارجی به ش��دت افزایش یاف��ت‪ .‬امینی در توضی��ح این موضوع‬ ‫گف��ت‪ :‬وضعیت صنعت خودرو متفاوت اس��ت زیرا صنعت خودرو‬ ‫یک صنعت انحصاری در کش��ور به شمار می رود‪ .‬باید دید خودرو‬ ‫از چ��ه مجرای��ی وارد بازار می ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬انحصارگر در هر‬ ‫ش��رایطی می تواند تولید و تیراژ را مدیریت کند‪ .‬با کاهش عرضه‬ ‫یک محصول در بازار‪ ،‬طبیعی اس��ت که نرخ ان محصول افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه اقتصاد یاداورش��د‪ :‬البته در شرایط فعلی‬ ‫نمی توانیم واردات خودرو داشته باشیم اما می توان تعرفه را کاهش‬ ‫داد و بدون انتقال ارز خودرو وارد کرد و به این ترتیب قیمت های‬ ‫موجود در بازار خودرو را شکست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نرخ دس��توری نتیجه تولید انحصاری اس��ت‪ .‬امروز‬ ‫خودروس��از درباره دالیل کاهش عرضه خ��ود می گوید که قطعه‬ ‫ندارد‪ .‬ایا نهادی بررس��ی کرده این موض��وع چقدر واقعیت دارد؟‬ ‫اگر بپذیریم که چون قطعات مورد نیاز خودروس��از تامین نش��ده‬ ‫تولیدش افت پیدا کرده‪ ،‬حال پرسش این است که چرا قطعه سازان‬ ‫قطعه های مورد نیاز خودروسازان را تامین نمی کنند؟ مگر تا پیش‬ ‫از این مدعی نبودند قطعات را در داخل تولید می کنند؟‬ ‫ازس��وی دیگر‪ ،‬قطعه س��از نیز درباره دالیل کاهش تیراژ تولید‬ ‫خ��ود عنوان می کند که مواد اولی��ه مورد نیاز و نیز برخی قطعات‬ ‫منفصله ای که وارد کرده‪ ،‬برای مدتی در گمرکات کشور انبار شده‬ ‫و اجازه ورود نداش��ته اند‪ ،‬بنابراین تولی��د قطعات و عرضه انها در‬ ‫کشور دچار افت زیادی شده است‪.‬‬ ‫امینی در این باره اظهارکرد‪ :‬بنا بر انچه گفته شد می توان گفت‬ ‫خودکفایی که ازسوی صنعتگران این حوزه اعالم شده بود‪ ،‬واقعی‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬پیش از این فعاالن این بخ��ش عنوان می کردند در‬ ‫فراخوان خودروهای دیزلی «بی ام و»‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی ب��ی ام و خودروه��ای دیزلی‬ ‫تولیدی خود را به دلیل نقص فنی فراخوان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این روزها بازار فراخوان شرکت های‬ ‫خودروسازی در جهان به شدت داغ و پر تب وتاب شد و‬ ‫شرکت خودروسازی بی ام و المان نیز خودروهای دیزلی‬ ‫خود را به علت نقص فنی در پیش��رانه خودرو فراخوان‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مدت��ی پیش برخی خودروهای دیزل��ی «بی ام و» در‬ ‫کره جنوبی به علت ی��ک نقص فنی و احتمال انفجار و‬ ‫اتش گرفتگی در یک فراخوان تحت بررسی های دقیق‬ ‫قرار گرفتند تا متخصصان فعال در این شرکت مشکل‬ ‫مربوط را برطرف کنند‪.‬‬ ‫پس از ان‪ ،‬این خودروس��از المان��ی در ابتدا تصمیم‬ ‫گرف��ت حدود ‪۴۸۰‬ه��زار خ��ودرو را در قاره های اروپا‬ ‫و اس��یا فراخوان دهد اما پس از بررس��ی های بیش��تر‬ ‫مشخص ش��د که ابعاد این مشکل بسیار گسترده تر از‬ ‫ان چیزی اس��ت که این ش��رکت تصورش را می کرده‬ ‫است بنابراین با اعالم فراخوان مدل های تولیدی در حد‬ ‫فاصل سال های‪ ۲۰۱۰‬و ‪۲۰۱۷‬میالدی(‪ 1388‬تا‪1395‬‬ ‫خورشیدی)‪ ،‬تعداد این خودروها به ‪۱.۶‬میلیون خودرو‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مقامات ش��رکت «ب��ی ام و»‪ ،‬نق��ص فنی‬ ‫خودروهای دیزلی به دلیل مش��کل س��وپاپ ‪ EGR‬در‬ ‫پیشرانه انهاس��ت که بنابر اعالم بسیاری از مشتریان‪،‬‬ ‫انها با نش��ت گلیکول از س��وپاپ یا س��امانه بازگشت‬ ‫گازهای خروجی روبه رو بوده اند‪.‬‬ ‫ذرات یادش��ده کم کم با رسوبات خاکستری و درجه‬ ‫ح��رارت باال ایج��اد و در برخی مواق��ع ذوب و موجب‬ ‫اتش سوزی و احتراق می شود‪.‬‬ ‫با اینکه مقامات این ش��رکت معتقدند که این نقص‬ ‫در م��وارد بس��یار ن��ادر و معدودی ممکن اس��ت برای‬ ‫مشتریان و دارندگان این خودروها مشکل جدی ایجاد‬ ‫کن��د اما براس��اس قوانین موجود‪ ،‬ترجی��ح داده اند که‬ ‫برای بررس��ی های دقیق و بیش��تر‪ ،‬از تمامی صاحبان‬ ‫خودروه��ای دیزل��ی تولید ش��ده در س��ال های‪۲۰۱۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰۱۷‬درخواس��ت کنن��د ب��ا مراجعه به ش��عب و‬ ‫نمایندگی های مجاز و رسمی این خودروساز‪ ،‬نسبت به‬ ‫برطرف کردن مش��کل خودروهای شان اقدام کنند‪ .‬در‬ ‫گزارشی که وب سایت ‪The Car Connection‬‬ ‫در این باره نوش��ته اس��ت‪،‬افزون بر ‪۴۴‬هزار خودرو‬ ‫دیزلی س��اخت «بی ام و» در جهان چنین مش��کل‬ ‫بالقوه ای را دارند و باید با مراجعه به نمایندگی های‬ ‫رسمی این خودروساز‪ ،‬ان را رفع و خودرو خود را از‬ ‫هرگونه خطری ایمن و مصون کنند‪.‬‬ ‫گزارش ها حاکی اس��ت که این فراخوان به تنها اروپا‬ ‫و اسیا محدود نمی شود و کشورهای بسیاری در جهان‬ ‫را شامل می ش��ود که پیش بینی می شود فقط ‪۵۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬خ��ودرو از این میزان‪ ،‬در کانادا و ایاالت متحده‬ ‫امریکا باشد‪.‬‬ ‫ب ام و ب��ا انتش��ار بیانیه ای اعالم ک��رده این فراخوان‬ ‫تنه��ا ب��رای جل��ب رضای��ت و اعتم��اد مش��تریان ما‬ ‫اس��ت وگرنه به طور کامل داوطلبانه اس��ت و مش��کل‬ ‫یادش��ده از خطرات و تهدیدهای بسیار جدی به شمار‬ ‫نمی رود‪.‬‬ ‫چه زمانی شمع های خودرو را تعویض کنیم؟‬ ‫برای اینکه موتور خودرو بازدهی مناس��بی داش��ته باش��د‪ ،‬الزم است شمع ها‬ ‫سرویس یا در صورت لزوم تعویض شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودروکار‪ ،‬ش��مع خودرو قطعه کوچکی اس��ت که‬ ‫داخل سیلندر موتور قرار می گیرد و از یک سمت ولتاژ باال به‬ ‫ان اعمال می شود و در سمت دیگر که داخل سیلندر قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬جرقه ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ای��ن جرقه باعث انفجار مخلوط هوا و بنزین در داخل‬ ‫سیلندر موتور می ش��ود که این انفجار در نهایت نیروی‬ ‫الزم را برای موتور فراهم می کند‪.‬‬ ‫اگ��ر موت��ور خودرو ب��د کار کن��د‪ ،‬به اصط�لاح موتور‬ ‫خام سوزی خواهد داشت و بازدهی ان کم می شود‪ .‬کارایی‬ ‫موتور تحت تاثیر این مشکل افت پیدا کرده و این خام سوزی‬ ‫باعث اس��یب به کاتالیس��ت خ��ودرو و در نهای��ت باعث افزایش‬ ‫االیندگی خودرو می شود‪.‬‬ ‫همچنین ممکن است خودرو شما بد روشن شود‪ .‬حتی در مواردی باعث روشن‬ ‫شدن چراغ چک خودرو بر اثر اسیب دیدن قطعات موتوری می شود‪.‬‬ ‫یکی از نش��انه های خرابی ش��مع ها‪ ،‬س��یاه ش��دن انهاست‪ .‬همچنین‬ ‫ش��مع دارای یک عایق چینی اس��ت که اگر اسیب دیده یا ترک‬ ‫برداشته باشد‪ ،‬اختالف ظرفیت الزم در دو سر الکترودها ایجاد‬ ‫نمی ش��ود و در نتیجه جرقه هم نخواهیم داش��ت و یکی از‬ ‫س��یلندرهای موتور خودرو ش��ما کار نخواهد کرد که این‬ ‫مش��کل با بد کار کردن و لرزش و ص��دای اضافی همراه‬ ‫است و تشخیص ان کار سختی نیست‪.‬‬ ‫توصیه می شود پس از هر ‪۵۰‬هزار کیلومتر شمع خودرو‬ ‫تعویض شود‪ .‬البته بعضی سازنده ها شمع هایی با عمر ‪۹۵‬تا‬ ‫‪۱۴۰‬هزار کیلومتر ارائه داده اند‪.‬‬ ‫اگر به تعویض ش��مع ها در موعد مقرر بی توجهی ش��ود و تا‬ ‫خرابی کامل‪ ،‬تعویض نش��ود ممکن است حتی باز کردن شمع ها‬ ‫هم بسیار سخت ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬پیش از این اتفاق باید شمع ها تعویض‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫زمینه تولید محصوالت خودکفا هس��تند و حتی مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز هم در داخل تولید می ش��ود‪ .‬در واقع قطعه را وارد و با عنوان‬ ‫س��اخت ایران به بازار عرضه می کردند‪ .‬امروز که نرخ دالر افزایش‬ ‫یافت��ه و وارد کردن این قطعات برای انه��ا صرفه اقتصادی ندارد‪،‬‬ ‫ش��رایط فعلی رقم خورده است‪ .‬اتفاقا در این گونه شرایط است که‬ ‫مسائل عریان و شفاف می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تفکر و رویه نادرست‬ ‫یک��ی دیگر از کارشناس��ان صنعت خودرو اما عن��وان کرده که‬ ‫به دلیل واقعی نبودن نرخ خودرو در کارخانه های س��ازنده اس��ت‬ ‫که ب��رای خرید ‪۵۰‬هزار خودرو‪ ،‬حدود ‪۱۱‬میلیون نفر به س��ایت‬ ‫فروش خودروس��از مراجعه می کنند‪ .‬طبیعی است که ‪۱۰‬میلیون‬ ‫و ‪۹۵۰‬هزار نفر از این افراد موفق به خرید خودرو نش��ده اند و این‬ ‫موض��وع نارضایتی هایی را به وجود م��ی اورد‪ .‬در حالی که اگر نرخ‬ ‫خودرو در کارخانه های س��ازنده واقعی بود دیگر این هجوم تقاضا‬ ‫به طرح های فروش خودروسازان وجود نداشت و مصرف کنندگان‬ ‫واقعی نیز از خرید خودرو محروم نمی شدند‪.‬‬ ‫فرب��د زاوه از کارشناس��ان صنع��ت خودرو درب��اره این موضوع‬ ‫توضیح داد‪ :‬این گونه امارها واقعی نیس��ت زیرا در واقع ‪۱۱‬میلیون‬ ‫‪ IP‬تالش کرده برای ثبت نام وارد سامانه شوند اما الزاما تمام انها‬ ‫خریدار نبوده اند‪ .‬به این معنی که فردی که قصد ثبت نام داشته از‬ ‫طریق گوش��ی‪ ،‬تب لت و لپ تاپ خودش و نیز سایر اقوام نزدیکش‬ ‫تالش کرده به سایت وارد شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این رو‪ ،‬برای ثبت نام یک نفر ممکن اس��ت چندین‬ ‫‪ IP‬تالش کرده باش��ند تا این فرد به سامانه ثبت نام وارد شود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب می توان گفت خود فرد صف ورودش را شلوغ کرده به‬ ‫این تصور که فس��اد وجود دارد و ممکن است نتواند ثبت نام کند‪.‬‬ ‫افراد از راه ه��ای گوناگونی برای ثبت نام اقدام کرده اند تا ش��انس‬ ‫خود را افزایش دهند‪ .‬امارهایی مانند ‪ ۱۱ ،۶‬و‪ ...‬میلیون نفر برای‬ ‫ثبت نام مبتنی بر واقعیت ها نبوده و مبنای درستی ندارد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان این پرسش که این حجم‬ ‫نقدینگی از کجاس��ت؟ در ادامه گفت‪ :‬البته بخشی از اعدادی که‬ ‫درب��اره امارهای ورود به س��ایت اعالم می ش��ود مرب��وط به افراد‬ ‫کنج��کاوی بوده که ازمایش کنند ایا می توان وارد س��امانه برای‬ ‫ثبت نام شد یا خیر‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬ای��ن ذهنیت ک��ه بین مردم جامع��ه جا افتاده‬ ‫که خودشان(خودروس��ازان) در حال ثبت نام هس��تند ناش��ی از‬ ‫نوعی بی اعتمادی اس��ت و نتیجه این می ش��ود ک��ه عده ای بدون‬ ‫نی��از به خرید یا قصد ثبت نام‪ ،‬تنها برای اطمینان از این مس��ئله‬ ‫تالش کرده اند وارد سامانه ثبت نام خودرو شوند‪.‬‬ ‫زاوه در پای��ان گف��ت‪ :‬همچنی��ن نااگاه��ی برخ��ی مدی��ران‬ ‫خودروس��ازی ها مشکالت تولید و وضعیت بازار را دامن زده است‪.‬‬ ‫تا زمانی که این سیاست ها تغییر نکند و اصرار داشته باشیم تفکر‬ ‫و رویه نادرس��ت کنونی دنبال شود نمی توان انتظار داشت صنعت‬ ‫خودرو به توسعه مورد انتظار دست یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫بنابر انچه گفته ش��د باید بپذیریم هنوز صنعت خودرو و قطعه‬ ‫کش��ور وابس��تگی های زیادی به خارج دارد و این موضوع در کنار‬ ‫حرکت نکردن در مس��یر فناوری‪ ،‬ان را از جهانی ش��دن دور نگه‬ ‫می دارد‪.‬‬ ‫هرچه همس��ایگان ایران از جمله ترکیه و مالزی در این صنایع‬ ‫پیشرفت های قابل توجهی داشته اند صنعت خودرو داخلی ما رشد‬ ‫مورد انتظار را نداشته و حتی درجا زده است‪.‬‬ ‫کارت هوشمند و ظرفیت های ان برای صنعت خودرو‬ ‫بهن�ام ملک�ی‪ /‬اقتص�اددان‪ :‬در وضعیت کنونی‬ ‫مصرف بنزین چندان جای تعریف ندارد‪ .‬اصالح الگوی‬ ‫مصرف از مهم ترین موضوعاتی است که در بنزین باید‬ ‫درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫الگوی مصرف نادرس��ت از یک نس��ل به نسل بعدی‬ ‫منتقل می ش��ود و در این انتقال گسترش می یابد‪ .‬اگر‬ ‫من از خودرو شخصی استفاده کنم در ذهن فرزند من‬ ‫نیز این موضوع نهادینه می ش��ود و این رفتار س��اختار‬ ‫اینده را ش��کل می دهد‪ .‬زمانی که س��اختاری ش��کل‬ ‫می گیرد وقت��ی بخواهیم در ان اصالحات انجام دهیم‬ ‫با مقاومت بیش��تری روبه رو ش��ده و امکان اصالح در‬ ‫نظام تصمیم س��ازی و تصمیم گیری سخت تر می شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر زیرس��اخت های اجرایی ش��دن کارت‬ ‫هوشمند بنزین وجود دارد‪ .‬با استفاده از راهکار اجرایی‬ ‫شدن کارت هوش��مند‪ ،‬مصرف بنزین کنترل می شود‪.‬‬ ‫این راهکار به این ش��کل است که سقفی برای مصرف‬ ‫بنزین از س��وی مشترکان مشخص ش��ود که مازاد از‬ ‫مصرف این میزان‪ ،‬با نرخ واقعی فروخته شود‪.‬‬ ‫قیمت ه��ای غیرواقعی بنزین به عن��وان یک حامل‬ ‫ان��رژی‪ ،‬رونق بازار قاچ��اق را در پ��ی دارد‪ ،‬برخورد با‬ ‫مافی��ای قاچاق روی برگه راحت اس��ت ام��ا به عمل‬ ‫دراوردن ان بس��یار س��خت اس��ت‪ .‬این کار یک اراده‬ ‫ورای انس��انی می خواه��د‪ .‬در تج��ارت س��وخت باید‬ ‫مکانیس��م های هزینه و پاداش با هم همخوانی داشته‬ ‫باشد‪ .‬مداخله دولت‪ ،‬فساد ایجاد می کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ن��رخ غیرواقعی باعث رانت و مش��کالت‬ ‫این چنین��ی می ش��ود‪ .‬بای��د در نظ��ام قیمت گذاری‬ ‫شفافیت باشد و در کاالهای صنعتی قیمت گذاری ازاد‬ ‫باش��د‪ .‬باید تدابیری برای رفع موانع کسب وکار‪ ،‬حذف‬ ‫امضاهای طالیی و رانت اندیش��یده شود‪ .‬به شکلی که‬ ‫ب��رای دروغ گویی نیز هزینه و مج��ازات درنظر گرفته‬ ‫شود‪ .‬به ش��کل کلی همه پروژه ها از جمله بنزین باید‬ ‫هدفمند و کاربردی باش��د‪ .‬کارت هوش��مند س��وخت‬ ‫می تواند یک راه برون رفت مناسب برای معضل سوخت‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫درحال حاضر ب��ا درنظر گرفتن کارت انرژی می توان‬ ‫س��قف مجازی از متوس��ط مص��رف درنظ��ر گرفت و‬ ‫هرگونه مصرفی خارج از این الگو با نرخ عادی محاسبه‬ ‫ش��ود‪ .‬با این کار قش��رهای ضعیف شناسایی می شوند‬ ‫و دولت می تواند از انها حمایت کند‪ .‬کارت هوش��مند‬ ‫می تواند نقشی فراتر از سازمان دادن به سوخت داشته‬ ‫باش��د‪ .‬ب��رای این کار ب��ا درنظر گرفتن متوس��طی از‬ ‫مصرف برای تمام مشترکان‪ ،‬از طرف دولت کارت های‬ ‫هوش��مند شارژ شوند و باالتر از متوسط مصرف با نرخ‬ ‫واقعی و خارج از یارانه محاس��به ش��ود‪ .‬به شکل کلی‬ ‫ب��ا پرداخت نق��دی یارانه ها مخالفم و ب��ه نظرم کارت‬ ‫هوش��مند می تواند کارایی بیش��تری در س��اماندهی‬ ‫وضعیت اقتصادی از جمله مصرف سوخت در خودروها‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬هوشمندسازی باید براساس دیدگاه های‬ ‫علمی انجام ش��ود‪ .‬نباید در حل مش��کالت‪ ،‬احساسی‬ ‫برخورد کرد زیرا دود ان به چشم مردم می رود و مردم‬ ‫ضررکنن��ده نهایی خواهند ب��ود‪ .‬در تصمیم گیری ها و‬ ‫تصمیم س��ازی علمی باید نظرات کارشناس��ی در یک‬ ‫روش کنترل شود و به اجرا دراید‪.‬‬ ‫تعیین نرخ در بازار خودرو از دست خودروسازان خارج شده‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران گفت‪ :‬امروز بازار‬ ‫خودرو محل جوالن واسطه ها و دالالن شده که قیمت های دلخواه خود‬ ‫را تحمیل می کنند‪.‬‬ ‫حسین س�لاح ورزی افزود‪ :‬افزایش بی ضابطه نرخ خودروها‬ ‫در بازار‪ ،‬س��ایر اصناف مرتبط از جمله قطعه س��ازان را نیز‬ ‫دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬قطعه سازان معتقدند به دلیل افزایش‬ ‫نرخ مواد اولیه‪ ،‬دستمزد‪ ،‬هزینه های حمل ونقل و‪ ...‬بهای‬ ‫قطعات تولیدی نیز بای��د افزایش یابد اما این افزایش ها‬ ‫باید متناسب باشد‪.‬‬ ‫نایب رئیس ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ایران درباره برنامه های پیش فروش خودروس��ازان در ماه های‬ ‫گذش��ته به ایرنا گفت‪ :‬اگر پیش فروش ها با مکانیس��می باشد که‬ ‫خودرو به طور مس��تقیم به دست مصرف کننده نهایی برسد‪ ،‬به طور قطع‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫سالح ورزی تاکید کرد‪ :‬مکانیسم یادشده باید به گونه ای طراحی شود که نظام‬ ‫جبران��ی ق��درت خرید در ان در نظر گرفته ش��ده باش��د؛ یعنی وقتی‬ ‫ثبت نام‪ ،‬امروز و تحویل خودرو یک سال بعد است‪ ،‬سود مشارکت‬ ‫در نظر گرفته ش��ده باید با نرخ تورم خرید تناس��ب داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این پیش فروش ها باید زمان تحویل و‬ ‫قیمت های نهایی محصول مشخص باشد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت از اغ��از امس��ال تاکن��ون‪ ،‬ش��رکت‬ ‫س��ایپا ‪۲۷۰‬هزار خ��ودرو و گروه صنعت��ی ایران خودرو‬ ‫در دو نوب��ت ‪۷۷‬ه��زار و ‪۱۰۰‬خ��ودرو پیش ف��روش‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫پی��ش از این علیرضا نیک ائین‪ ،‬رئیس اتحادیه تعمیرکاران‬ ‫خ��ودرو تهران نیز گفته بود پیش فروش ادامه دار خودروس��ازان‪،‬‬ ‫راهی برای حضور واس��طه ها در این بازار خودرو اس��ت و انها از این اب‬ ‫گل الود ماهی گرفته و بازار را اشفته تر می کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫هیبریدی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫برقی ها؛ فرصتی برای نزدیک شدن صنعت به دانشگاه‬ ‫امی�د رضای�ی‪ /‬عض�و انجمن تخصص�ی صنای�ع همگن‬ ‫نیرومحرک�ه و قطعه س�ازی کش�ور‪ :‬حرک��ت به س��وی تولید‬ ‫خودروه��ای برقی یکی از بهترین فرصت هاس��ت تا قطعه س��ازان‬ ‫بتوانند توان تکنیکی و فنی خود را بس��نجند و در شرایط مساوی‬ ‫با سایر همتایان بین المللی گام بردارند و تولید قطعات خودروهای‬ ‫برقی را اغاز کنند‪ .‬نقاط مش��ترک بس��یاری برای مذاکره و رایزنی‬ ‫با شرکت های صاحب دانش و فناوری وجود دارد‪ ،‬ضمن انکه بین‬ ‫صنعت قطعه داخل و س��ایر کشورهای در این عرصه فاصله زیادی‬ ‫نیس��ت‪ .‬دانش فنی چالشی است که پس از برون رفت از ان به طور‬ ‫قطع س��ود بس��یاری برای صنعت قطعه داخل خواهد داشت‪ .‬اگر‬ ‫بتوانیم از فرصت ها اس��تفاده کنیم ش��اید بتوانیم با این عملکرد و‬ ‫فرم��ول‪ ،‬بخش زیادی از عقب ماندگی خود را با صنعت خودرو روز‬ ‫دنیا جبران کنیم‪.‬‬ ‫البت��ه حرکت در مس��یر تولید خودروهای برقی بدون مش��کل‬ ‫نخواهد بود زیرا فناوری و صنعت جدیدی اس��ت که در واحدهای‬ ‫صنعتی تغییرات اساسی را به وجود می اورد اما این رویکرد می تواند‬ ‫برای صنعت قطعه ایده ال باشد‪ .‬ضمن انکه در شرایطی که جهان‬ ‫در ح��ال حرکت به س��وی خودروهای برقی و خودران اس��ت گام‬ ‫نهادن در مس��یر تولید این نوع خودروها در کش��ور ضروری است‪.‬‬ ‫اگر س��رمایه گذاری های به ان سمت س��وق یابد و بخشی از منابع‬ ‫مالی برای این امر مهم هزینه شود‪ ،‬به طور قطع ضرر نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫در این زمینه کشور نیروی تحصیلکرده و با مهارت های الزم را در‬ ‫اختی��ار دارد و در مباحث قطعات های ت��ک و دانش بنیان به لحاظ‬ ‫تئوریک بسیار قوی هستیم‪ .‬بخش قابل توجهی از این ظرفیت ها را‬ ‫که از انها برخوردار هس��تیم می ت��وان در اختیار صنعت قرار داد و‬ ‫این فرصتی خواهد بود تا صنعت و دانشگاه نیز بهم نزدیک تر شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن تحول اگر صنعت خودرو کش��ور نتوان��د پیش از همه گیر‬ ‫ش��دن این فناوری‪ ،‬برنامه ای مدون برای خود تدوین کند از قافله‬ ‫جا مانده و اس��یب س��ختی به این صنعت(خ��ودرو و قطعه) وارد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هیبریدی ها مورد حمایت مجلسی ها‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫خودرو و بازار ان یکی از مسائل بحث برانگیز صنعت کشور است‪.‬‬ ‫از ی��ک س��و وضعیت قیمت ها حض��ور س��ودجویان را در این بازار‬ ‫پررنگ و از سوی دیگر‪ ،‬افزایش نهاده های تولید امکان تولید رقابتی‬ ‫را از صنعتگران سلب کرده است‪ .‬شرایط ویژه این صنعت و بازار ان‬ ‫سبب شده تا دولت و مجلس شورای اسالمی برای ساماندهی ان به‬ ‫ش��کل جدی ورود کرده و پیگیر موضوع های مربوط به بازار خودرو‬ ‫باش��ند‪ .‬االیندگی خودروها ناشی از استفاده از سوخت فسیلی نیز‬ ‫دغدغه دیگری است که توجه متصدیان امر را به سمت استفاده از‬ ‫خودروهای برقی سوق داده است‪ .‬پیش تر‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫طرحی را برای تشویق و ورود خودروهای هیبریدی دنبال می کرد‬ ‫که ای��ن طرح با اعمال ممنوعیت برای واردات خودروهای خارجی‬ ‫متوقف ش��د‪ .‬اما به راس��تی تا چه حد ممکن است واردات این نوع‬ ‫خودروه��ا در کن��ار ممنوعیت واردات خودروه��ای بنزینی محقق‬ ‫شود؟‬ ‫‹ ‹منافات بازار انحصاری و رضایت مشتریان‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو درباره وضعیت‬ ‫واردات خودروه��ای هیبریدی گفت‪ :‬با ممنوعی��ت مطلق واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬امکان واردات خودروهای هیبریدی نیز صفر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال هاست که موانع بسیاری برای واردات به وجود امده‬ ‫و واردات خودرو با اماواگرهای زیادی روبه رو ش��ده است‪ .‬این موانع‬ ‫سبب ش��ده واردات به وی��ژه در زمینه خودروهای ب��ا فناوری روز و‬ ‫هیبریدی میس��ر نش��ود؛ در حالی که می توان ب��ا هزینه های کم‪،‬‬ ‫نی��از ب��ازار داخل را تامین و رضایت مردم را جل��ب کرد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینک��ه بازار خودرو داخل انحصاری اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬موانع برای‬ ‫واردات خودرو به کش��ور زیاد اس��ت و فرقی هم ن��دارد هیبریدی‬ ‫باش��د یا بنزینی‪ .‬در چنین بازار بدون رقابتی مردم ناگزیر به خرید‬ ‫محصوالت موج��ود در بازار هس��تند‪ .‬دبیر انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خودرو با اشاره به کیفیت خودروهای اروپایی گفت‪ :‬برخی خودروها‬ ‫از طول عمر بیش��تری برخوردار هس��تند زیرا ب��ه لحاظ کیفیت و‬ ‫استاندارد در سطح باالیی قرار دارند اما متاسفانه به جای حضور این‬ ‫نوع خودروها ش��اهد استفاده از مدل های چینی در بازار هستیم‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬خودروهایی با اس��تاندارد روز جهانی دست کم ‪۱۰‬سال عمر‬ ‫مفید دارند و تا ‪۵‬س��ال نیاز به تعمیرات اساسی نخواهند داشت که‬ ‫هیبریدی ها هم جزو این نوع خودروها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازاری ایرانی و خودروی چینی‬ ‫دادفر با بیان اش��باع بازار داخل از خودروهای چینی گفت‪ :‬حتی‬ ‫روند داخلی س��ازی ما هم به س��وی مدل های چینی حرکت کرده‬ ‫است‪ .‬خودروهای چینی در سال نخست استفاده نیاز به تعمیر اولیه‬ ‫دارند و در س��ال دوم باید تعمیرات اساس��ی شوند‪ .‬وی یاداورشد‪:‬‬ ‫ذائق��ه ب��ازار در ح��ال تغییر به س��مت خودروهای چینی اس��ت‪.‬‬ ‫کارشناس��ان صنعت خودرو بارها عنوان کرده اند سود خودروسازان‬ ‫چینی در بازار لوازم یدکی نهفته اس��ت‪ .‬این فعال بازار خودروهای‬ ‫وارداتی در ادامه عنوان کرد‪ :‬یکی از نخس��تین قطعاتی که پس از‬ ‫استفاده از خودروهای چینی نیاز به تعمیرات دارد‪ ،‬دیسک صفحه‬ ‫و کالچ اس��ت که باید تعویض ش��وند‪ .‬تعوی��ض بلبرینگ ها نیز در‬ ‫کوتاه مدت ضروری است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬وقتی خودروهای باکیفیت‬ ‫را می توان با هزینه پایین براس��اس نی��ازی که در بازار وجود دارد‪،‬‬ ‫وارد ک��رد‪ ،‬چ��را باید ب��ازار را با خودروهای با کیفی��ت حداقلی پر‬ ‫کرد باید پذیرفت که تولید خودروس��ازان داخلی میزان مشخصی‬ ‫است و تامین تمام نیاز بازار با محصوالت داخلی امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫دادفر گفت‪ :‬البته انچه گفته ش��د به معنی اس��تاندارد نبودن تمام‬ ‫خودروهای چینی نیس��ت‪ ،‬بلکه بیش��تر مدل هایی که به کشور ما‬ ‫وارد می شود‪ ،‬از سطح کیفی پایینی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹دفاع از سرمایه های ملی‬ ‫دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خ��ودرو در ادامه تاکیدک��رد‪ :‬باید‬ ‫تصمیم هایی که در این ش��رایط گرفته می ش��ود‪ ،‬بازار داخل را به‬ ‫سمت و سویی هدایت کند که محصوالت عرضه شده در بازار دارای‬ ‫حداکثر عمر مفید باش��ند و مردم مجبور به پرداخت هزینه اضافه‬ ‫نش��وند‪ .‬البته نیاز به تعویض قطعات خودروهای داخلی متفاوت با‬ ‫وارداتی هاست زیرا قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی در دسترس‬ ‫بوده و مش��کالت تامین انها کمتر است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در راستای‬ ‫حمایت از حقوق مردم و حفظ س��رمایه های ملی باید تصمیم های‬ ‫درس��تی گرفته ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬باید ب��رای خودرویی هزینه کنیم‬ ‫که ماندگاری بیش��تری دارد‪ ،‬به ویژه اینکه در اس��تفاده از انها باید‬ ‫به مس��ئله کاهش الودگی هوا و محیط زیس��ت توجه ش��ود‪ .‬دادفر‬ ‫در پایان عنوان کرد‪ :‬خودروهای باکیفیت‪ ،‬ضمن طول عمر بیش��تر‪،‬‬ ‫‪۳۰‬درصد ایمن تر از سایر خودروها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹هیبریدی ها در دست بررسی‬ ‫در ادامه‪ ،‬علیرضا فوالدگر‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره واردات خودرو گفت‪ :‬درحال حاضر ممنوعیت‬ ‫واردات خ��ودرو همراه با ‪۱۳۰۰‬قلم کاالی دیگر پابرجاس��ت‪ .‬البته‬ ‫ممنوعیت ثبت س��فارش موقتی بوده و با عادی ش��دن شرایط بازار‬ ‫ارزی کش��ور‪ ،‬احتمال از س��رگیری واردات وجود دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫باید در ش��رایط موجود کمی صبر داش��ته باش��یم تا دوره بحرانی‬ ‫تحریم ه��ا بگذرد‪ .‬با عبور از بحران ها موانع حذف ش��ده و وضعیت‬ ‫عادی می ش��ود‪ .‬درحال حاضر به دلیل ش��رایط وی��ژه باید منابع و‬ ‫مصارف ارزی به درستی مدیریت شود‪ .‬این نماینده مردم در مجلس‬ ‫رکود بی سابقه برای بازار چشم بادامی ها‬ ‫براس��اس اخری��ن گزارش های منتشرش��ده از منابع گوناگون‪ ،‬ب��ازار خودرو چین‬ ‫تحت تاثیر جنگ تجاری میان این کش��ور و ایاالت متحده امریکا به شدت دچار رکود‬ ‫شده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به نظر می رسد همان طور که تحلیلگران پیش بینی کرده‬ ‫بودند‪ ،‬جنگ تجاری میان امریکا و چین بیش��ترین تاثیر منفی را روی بازار خودرو و‬ ‫صنایع خودروسازی گذاشته باشد‪ ،‬زیرا به تازگی گزارش های منتشر شده حاکی از ان‬ ‫اس��ت که بازار خودرو چین امسال که اغاز این جنگ و کشمکش تجاری بود‪ ،‬شاهد‬ ‫بزرگ ترین و بیشترین رکود طی ‪۲۰‬سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫بازار خودرو چین همواره یکی از ش��کوفاترین و بهترین بازارهای مصرف کنندگان‬ ‫در جه��ان به ش��مار می رفته اما حاال بای��د منتظر پایان روند رو به رش��د و صعودی‬ ‫خود باش��د زیرا بس��یاری از گروه های صنعتی و خودروسازی در چین به تازگی اعالم‬ ‫کرده اند که فروش خودروهای سواری از سوی نمایندگی های شان در یک فصل اخیر‬ ‫به شدت کاهش یافته و به نظر می رسد این روند کاهشی همچنان ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫این نخس��تین بار از اواخر دهه ‪۱۹۹۰‬میالدی است که بازار خودرو چین دچار چنین‬ ‫رکودی شده است‪.‬‬ ‫بسیاری از خودروسازان خارجی و اروپایی نیز تحت تاثیر همین جنگ تجاری چین‬ ‫ن تمامی‬ ‫و امری��کا قرار گرفته و بارها هش��دار داده اند که پیامده��ای منفی ان گریبا ‬ ‫صنایع خودروس��ازی شامل چینی‪ ،‬امریکایی و اروپایی را خواهد گرفت‪ .‬چندی پیش‬ ‫ش��رکت خودروسازی دایملر و ب ام و المان از کاهش شدید سوددهی خود خبر داده‬ ‫بودند و این طور که به نظر می رسد به هیچ وجه از ادامه جنگ تجاری میان این دو‬ ‫کشور راضی نیستند‪ .‬سال ها صنایع خودروسازی بزرگ در جهان روی چین به عنوان‬ ‫یک��ی از فعال ترین و پویاترین بازارهای فروش در جهان حس��اب باز کرده بودند و از‬ ‫این طریق درامد و س��ودهای کالنی را کس��ب کرده بودند اما حاال به دلیل نداش��تن‬ ‫صرفه اقتصادی قادر به ادامه فعالیت های خود در این کش��ور نخواهند بود‪ ،‬به گونه ای‬ ‫ک��ه به عنوان نمونه‪ ،‬ش��رکت جگوار لندروور به طور موق��ت کارخانه خود را در چین‬ ‫تعطیل کرده است‪ .‬پس از انکه رئیس جمهوری ایاالت متحده امریکا‪ ،‬به بهانه حمایت‬ ‫از محصوالت امریکایی و تولید داخلی این کشور‪ ،‬دستور قانون تعرفه واردات کاالهای‬ ‫خارجی اعم از محصوالت چینی را داد‪ ،‬اندکی پس از شروع این جنگ تجاری‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد که واشنگتن تعرفه ‪۱۰‬درصدی جدیدی را روی واردات کاالهای چینی به ارزش‬ ‫‪۲۰۰‬میلیارد دالر وضع می کند که این تعرفه ها از ‪۲۴‬س��پتامبر اغاز ش��د‪ .‬اما انتظار‬ ‫می رود این تعرفه ها اول ژانویه س��ال ‪۲۰۱۹‬میالدی به ‪۲۵‬درصد افزایش یابد که در‬ ‫اصل اغازی برای ش��عله افروزی بر تنش های سیاسی و تجاری میان پکن و واشنگتن‬ ‫تلقی می شود‪ .‬با توجه به انکه بسیاری از شرکت های خودروسازی امریکایی و اروپایی‬ ‫در چین کارخانه دارند یا با بسیاری از شرکت های چینی برای تولید و تامین قطعات‬ ‫مورد نیازش��ان قرارداد همکاری دارند‪ ،‬افزایش تعرفه وارداتی که سران این دو کشور‬ ‫ب��رای همدیگر وضع کرده اند‪ ،‬می توان��د پیامدهای منفی و مخرب��ی را برای اقتصاد‬ ‫امریکا‪ ،‬چین و بسیاری از کشورهای دیگر به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫در گزارش��ی که «‪ »Nikkei Asian Review‬در این باره نوش��ته است‪ ،‬انجمن‬ ‫صنایع خودروس��ازی چین به تازگی عنوان کرده فروش خودروهای شخصی و سواری‬ ‫در س��پتامبر س��ال جاری میالدی با ‪۱۲‬درصد کاهش‪ ،‬به ‪۲‬میلیون و ‪۶۰‬هزار خودرو‬ ‫کاهش یافته و این در حالی اس��ت که رش��د بازار خودرو این کشور در ‪۹‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری میالدی فقط ‪۰.۶‬درصد رش��د داش��ته است‪ .‬اس��تیومن‪ ،‬تحلیلگر ارشد‬ ‫‪ Bloomberg intelligence‬در این ب��اره می گوید‪ :‬این بزرگ ترین رکودی اس��ت‬ ‫که خودروس��ازان چین در چند سال گذشته با ان روبه رو شده اند که بیشتر گریبان‬ ‫برندهای کوچک تر و ضعیف تر را خواهد گرفت‪ ،‬اما انتظار می رود ش��رکت های بزرگ‬ ‫ب��رای افزای��ش فروش در این کش��ور مجبور به کاهش نرخ محصوالت خود ش��وند‪.‬‬ ‫البته س��ناریوی دیگری که بس��یار محتمل تر به نظر می رسد ان است که بسیاری از‬ ‫خودروس��ازان فعال در چین مجبور باشند به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی و کاهش‬ ‫هزینه های تمام شده‪ ،‬کارخانه های خود را تعطیل کنند‪.‬‬ ‫ش��ورای اسالمی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬واردات خودرو نباید به‬ ‫تولیدات داخل اسیبی وارد کند‪ .‬فوالدگر از طرح در دست بررسی‬ ‫مجلس خبر داد و گفت‪ :‬درحال حاضر نمایندگان کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اس�لامی و نیز کمیسیون ویژه حمایت از‬ ‫تولید ملی‪ ،‬طرحی را برای ساماندهی بازار خودرو در دست بررسی‬ ‫دارند که به طرح «ساماندهی صنعت خودرو» تغییر یافته است‪ .‬در‬ ‫این طرح از یک س��و به دولت اختیار داده می شود تا نظام تعرفه ای‬ ‫را به نحوی تعریف کند که از تولید داخل حمایت ش��ود و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬تولید داخل بتواند کیفیت‪ ،‬نرخ و خدمات پس از فروش خود‬ ‫را رقابتی کند‪ .‬وی تاکیدکرد‪ :‬اما این گونه که هیچ گاه اجازه واردات‬ ‫خودرو داده نشود و بازار به شکل انحصاری در اختیار خودروسازان‬ ‫داخلی قرار گیرد و مردم حق انتخاب ازاد نداش��ته باشند‪ ،‬نخواهد‬ ‫بود‪ .‬نماینده کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بی��ان اینکه تعرف��ه واردات باید در راس��تای حمایت از محصوالت‬ ‫داخلی باشد‪ ،‬افزود‪ :‬واردات باید با تعرفه مناسب و به شکل محدود‬ ‫انجام ش��ود زیرا در این ش��رایط است که بستر برای فروش رقابتی‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ مجلس و حمایت از برقی ها‬ ‫فوالدگ��ر درباره ترخیص خودروه��ا از گمرک گفت‪ :‬مابه التفاوت‬ ‫ارزی خودروهایی که پیش تر ثبت س��فارش و وارد شده‪ ،‬قرار است‬ ‫محاس��به و مجوز ترخیص برای این خودروها صادر شود؛ بنابراین‬ ‫براس��اس تصمیم ه��ای دول��ت خودروه��ای ثبت س��فارش قانونی‬ ‫ب��ا پرداخت هزینه ه��ای الزم ترخی��ص خواهند ش��د‪ .‬وی درباره‬ ‫هیبریدی ه��ا نیز اظهار ک��رد‪ :‬در طرحی که به عنوان س��اماندهی‬ ‫صنعت خودرو در مجلس در دو کمیس��یون در دست بررسی قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬این مس��ئله نیز مورد توجه اس��ت‪ .‬به طور قطع برنامه ها در‬ ‫مس��یر حمایت از این نوع خودروها اجرا خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫البت��ه در زمینه خودروهای هیبریدی دو نوع خودرو داریم؛ یکی با‬ ‫پای��ه بنزینی که بخش برقی ان فقط می توان��د ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬کیلومتر‬ ‫را ط��ی کند که این نوع هیبریدی ها مدنظر ما نیس��ت‪ ،‬بلکه هدف‬ ‫این طرح خودروهای برقی کامل و پالگین ها هستند‪ .‬گفتنی است‬ ‫خودروهای پالگین هیبرید که به اختصار ‪ PHEV‬نامیده می شوند‪،‬‬ ‫در مقایسه با خودروهای هیبریدی‪ ،‬از باتری بزرگ تر و پرظرفیت تر‬ ‫برخوردار هستند که توانایی طی کردن مسافتی مشخص در حالت‬ ‫تمام برقی ب��ا االیندگی صفر را امکان پذی��ر می کنند‪ .‬فوالدگر در‬ ‫ادامه بحث خودروهای هیبریدی گفت‪ :‬پالگین ها نیاز به زیرساخت‬ ‫دارند و باید محل شارژ این نوع خودروها در مجتمع های مسکونی‬ ‫و نیز در مس��یر حرکت خودروها پیش بینی شود‪ .‬این نوع خودروها‬ ‫تا ‪۴۰۰‬کیلومتر می توانند با انرژی برق حرکت کنند؛ در نتیجه برای‬ ‫واردات این نوع خودروها باید تعرفه های حمایتی مصوب شود‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینکه دول��ت باید برای ورود این نوع خودروها تس��هیالت‬ ‫و یارانه بپردازد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای تش��ویق به استفاده از این‬ ‫ن��وع خودروها باید ط��رح را از تاکس��ی ها و خودروهای عمومی و‬ ‫اداری اغاز کرد‪ .‬حمایتی که قرار اس��ت از موتورسیکلت برقی شود‬ ‫و فرس��وده ها خارج و برقی ها جایگزین انها ش��وند‪ ،‬برای خودروها‬ ‫نیز باید اجرا ش��ود‪ .‬اگر دول��ت برنامه جامع حمایتی از خودروهای‬ ‫برقی نداشته باشد امکان اینکه مردم به جای خودروهای بنزینی به‬ ‫استفاده از خودروهای برقی گرایش پیدا کنند‪ ،‬نیست‪ .‬فوالدگر در‬ ‫پایان یاداور ش��د‪ :‬این موضوع‪ ،‬هم در قان��ون هوای پاک و هم در‬ ‫برنامه شش��م توسعه مطرح شده است‪ .‬در طرح ساماندهی صنعت‬ ‫خودرو نیز سلس��له برنامه هایی دیده ش��ده که کمیسیون در حال‬ ‫بررسی انهاست‪.‬‬ ‫تخصیص ارز و خودکفایی کشور در صنعت تایر‬ ‫رئی��س انجمن صنفی صنعت تای��ر ایران با مثبت ارزیابی ک��ردن تخصیص ارز به‬ ‫واردات تای��ر به منظور کاهش التهاب بازار‪ ،‬از مس��ئوالن خواس��ت با تخصیص ارز و‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬کشور را برای همیشه از واردات تایر بی نیاز کنند‪.‬‬ ‫محمدرضا تقی گنجی درباره افزایش نرخ تایرهای رادیال باری‪-‬اتوبوسی اظهارکرد‪:‬‬ ‫به دلیل برخی کمبودها نرخ تایرها افزایش یافت اما امیدواریم با واردات تایر تا حدی‬ ‫نرخ داخلی کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته تایرهای ثبت سفارش شده هنوز به ایران نرسیده و امیدواریم ورود‬ ‫این تایر ها به بازار بر نرخ الستیک تاثیر بگذارد و قیمت ها روند نزولی داشته باشد‪.‬‬ ‫تقی گنجی درباره احتمال ورود الس��تیک های بی کیفیت از این مجرا به کشور هم‬ ‫گفت‪ :‬وظیفه اداره استاندارد است که در مبادی ورودی بر کیفیت کاالهای وارد شده‬ ‫نظارت داشته باشد‪ .‬وقتی کاالیی وارد کشور می شود و دارای استاندارد اجباری است‬ ‫باید بتواند انها را پاس کند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنف��ی صنعت تایر ای��ران درب��اره احتمال فعالیت ش��رکت های‬ ‫بی تخص��ص در زمین��ه واردات و توانایی این گونه ش��رکت ها در ارائه خدمات پس از‬ ‫فروش‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر یک ش��رکت‪ ،‬بدون تخصص در این راستا فعالیت کند‪ ،‬به طور‬ ‫قطع توانایی ارائه خدمات پس از فروش را نخواهد داشت و الزم است در زمان اعطای‬ ‫مجوز‪ ،‬تخصص انها مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت تاکید کرد‪ :‬تنها باید به ش��رکت هایی که امکان ارائه خدمات پس‬ ‫از فروش دارند مجوز واردات اعطا شود‪.‬‬ ‫وی با توجه به تخصی��ص مبلغ قابل توجه ‪۵۰۰‬میلیون دالر برای واردات تایرهای‬ ‫باری‪ -‬اتوبوس��ی گفت‪ :‬انجمن به این مبلغ معترض بود‪ .‬تخصیص این مبلغ این گونه‬ ‫است که نخست ‪۲۰۰‬میلیون دالر اختصاص داده شده و سپس به طور ماهانه مبلغی‬ ‫تخصیص داده می شود‪ .‬این روند تا زمانی ادامه دارد که التهاب بازار تایر فروکش کند‪.‬‬ ‫تو گو با خب��ر خودرو افزود‪ :‬میزان‬ ‫رئی��س انجم��ن صنفی صنعت تایر ایران در گف ‬ ‫ارزی که به تولید اختصاص داده می ش��ود‪ ،‬بس��یار کم است‪ .‬به طوری که برای تولید‬ ‫‪۲۳۰‬ه��زار تن تای��ر‪ ،‬نصف این مبلغ ارز تخصیص داده می ش��ود‪ .‬البته ارزبری بخش‬ ‫تولید کمتر اس��ت چون به هر حال در تولید قس��متی از م��واد اولیه در داخل تهیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تقی گنجی درباره مش��کلی که در تامین کائوچوی مورد نیاز تایرس��ازان ازس��وی‬ ‫ش��رکت های پتروشیمی وجود داشت‪ ،‬گفت‪ :‬مش��کل تنها نرخ است زیرا با توجه به‬ ‫افزایش قیمت خوراک پتروش��یمی نرخ تمام ش��ده کائوچو افزایش یافته و محصولی‬ ‫که به تایرس��ازان ارائه می ش��ود‪ ،‬گران تر خواهد بود‪ .‬به طور قطع این امر قیمت تمام‬ ‫شده تایر را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫او در زمین��ه تامی��ن تای��ر کامیون��داران گفت‪ :‬تایره��ای تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫‪۱۰۰‬درص��د به منظور توزی��ع در اختیار دولت قرار می گی��رد‪ .‬همچنین این موضوع‬ ‫درب��اره محصوالت��ی که تاجران هم وارد می کنند‪ ،‬صدق می کند‪ .‬به نظر می رس��د با‬ ‫توزیع تایر بین کامیونداران تا حدودی از التهاب بازار کاس��ته شده است و امیدواریم‬ ‫تا یکی دو ماه اینده به طور کامل پایان یابد‪.‬‬ ‫وی درباره مطالب منتش��ر ش��ده در زمینه استفاده از الس��تیک کامیون زیر چرخ‬ ‫اتوبوس های بین شهری‪ ،‬گفت‪ :‬فکر نمی کنم این امر شدنی باشد زیرا اندازه این دو با‬ ‫یکدیگر متفاوت است اما اگر این سخن درست باشد‪ ،‬بسیار خطرافرین است‪.‬‬ ‫تقی گنجی در پایان گفت‪ :‬انچه مس��لم است ‪۹‬کارخانه تایرسازی داخلی با تولید‬ ‫‪۲۵۰‬هزار تن تایر‪ ،‬در حال تامین ‪۸۰‬درصد کل تایر کشور هستند و مبلغ ارزی که به‬ ‫انها اختصاص داده می ش��ود شاید نصف یا یک سوم مقداری باشد که برای تولیدات‬ ‫فقط یک نوع تایر کامیون و رفع التهاب بازار اختصاص داده شده است‪ .‬تخصیص ارز‬ ‫و واردات به منظور کاهش و فروکش التهاب بازار ضروری است اما توصیه انجمن این‬ ‫اس��ت که مس��ئوالن در بلندمدت کمک کنند و کارخانه های داخلی خطوط تولید را‬ ‫گسترش دهند که کشور از واردات تایر برای همیشه بی نیاز شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫انتقال فناوری با رفع چالش های موجود‬ ‫رض�ا رضای�ی‪ /‬فع�ال صنعت قطعه‪:‬اگ��ر از دوران جنگ تحمیلی‬ ‫بگذریم‪ ،‬در این ‪۳۰‬سال ان گونه که باید به بخش تولید در کشور اهمیت‬ ‫داده نشده است‪ .‬گاهی دیده می شد حتی بودجه در نظر گرفته شده برای‬ ‫توسعه فناوری در صنعت از جمله صنعت خودرو‪ ،‬هرز رفته است‪ .‬این‬ ‫نشان می دهد پایه و اساس برنامه توسعه صنعتی کشور بر اصول و اهداف‬ ‫مشخص طرح ریزی نشده و دارای ضعف هایی است که باید اصالح شود‪.‬‬ ‫همچنین واحدهای صنعتی به لحاظ مکان سنجی و انتخاب نوع صنعت‪،‬‬ ‫طرح توجیهی و‪ ...‬مسیر را درست انتخاب نکرده اند‪ .‬حرکت باید براساس‬ ‫قوت ها و فرصت هایی باش��د که در اختیار داریم‪ .‬متاس��فانه فعالیت های‬ ‫صنعتی در کشور به شکل مهندسی و صادرات محور برنامه ریزی نشده‬ ‫از ای��ن رو ب��ه اینج��ا رس��یده ایم که با هر مانع‪ ،‬اس��یب جدی به بخش‬ ‫صنعت کش��ور وارد می ش��ود‪ .‬در زمینه روزامدی صنعت به ویژه صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬بنگاه ها باید از نظر ساختار سازمانی‪ ،‬فناوری و دانش به گونه ای‬ ‫طراحی ش��وند که اگر رکود رقم خورد(زیرا ممکن اس��ت این رکود از‬ ‫فضای بین المللی به کشوری تحمیل شود) اسیب کمتری ببینند‪ .‬باید‬ ‫بدانیم در دنیای امروز دانش بنیان حرکت کردن و اعتمادسازی موجب‬ ‫بالندگی و رش��د می ش��ود‪ .‬مجهز ش��دن صنعت کشور برای رسیدن به‬ ‫اهداف تعیین ش��ده بر پایه و اصول منطقی همچنین تدوین نقش��ه راه‬ ‫می توان��د خاله��ای موج��ود را پر کند‪ .‬با تعیین اهداف‪ ،‬ضروری اس��ت‬ ‫فعالیت ه��ا مرحل��ه ب��ه مرحله کنترل ش��ود‪ .‬در نتیج��ه برای تحول در‬ ‫صنعت خودرو نیاز است نخست نگرش ها تغییر کند‪ .‬هر مدیری برای‬ ‫اغاز فعالیت نخست تصویرسازی می کند و برای حرکت نیاز به تسهیالت‬ ‫دارد‪ ،‬حمایت هایی که به طور عموم ازسوی دولت ها انجام می شود‪ .‬حال‬ ‫پرس��ش این اس��ت چقدر از این امر مهم برای صنعتگر ایرانی محقق‬ ‫شده است؟ نوسان های ارزی و اقتصادی‪ ،‬برنامه ریزی بلندمدت را مختل‬ ‫می کند و صنعتگر نمی تواند افق روش��نی برای چند س��ال اینده خود‬ ‫طرح ریزی کند‪ .‬از چالش های دیگر سیاست گذاری ما این است که برای‬ ‫توس��عه و گس��ترش فناوری تس��هیالت روی کاغذ اعالم می شود اما در‬ ‫عمل با موانع بس��یاری برخورد می کند‪ .‬بنابراین خالهای موجود باید‬ ‫برطرف شود پس از ان می توان انتظار داشت روزامدی اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫داخلی سازی «های تک» ها در سبد قطعه سازان ایرانی‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫خودرو محصول نهایی فرایندی اس�ت که از تهیه مواد‬ ‫اولیه گوناگون اغاز می ش�ود تا به ساخت قطعات کوچک‬ ‫و منفصله می رسد که پس از تبدیل انها به قطعات اصلی‪،‬‬ ‫روی خودرو نصب می شوند‪.‬‬ ‫خودروس�از در این فرایند اگر حتی یک قطعه کوچک‬ ‫را در اختیار نداش�ته باشد‪ ،‬خودرویی که ساخته‪ ،‬تجاری‬ ‫نش�ده و ناق�ص در کارخانه باق�ی می مان�د‪ .‬در چند ماه‬ ‫گذش�ته به دلیل مش�کالت مربوط به تحری�م و ترخیص‬ ‫نش�دن مواد اولی�ه و قطع�ات منفصله از گم�رک‪ ،‬تیراژ‬ ‫تولید حدود ‪۳۰‬درصد افت داش�ت و به همان نسبت بازار‬ ‫خ�ودرو را دچار التهاب و تنش کرد که در نهایت منجر به‬ ‫سوءاستفاده سوداگران از فضای به وجود امده شد‪.‬‬ ‫یک�ی از دالیلی که چنین سرنوش�تی را ب�رای صنعت‬ ‫خودرو رقم می زند‪ ،‬وابس�تگی به خارج اس�ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫س�فارش کارشناس�ان و مدی�ران اقتص�ادی و صنعت�ی‬ ‫داخلی س�ازی ه�ر چه بیش�تر قطع�ات و کاه�ش میزان‬ ‫وابستگی هاست‪ .‬در این راستا یکی از مجموعه های بزرگ‬ ‫زنجیره تامین قطعات برای خودروس�ازان کشور گام های‬ ‫مثبتی برای تحقق این امر برداشته اما کافی نیست و باید‬ ‫س�ایر واحده�ای صنعتی نیز در این زمین�ه به طور جدی‬ ‫تالش کنند‪.‬‬ ‫اهالی رسانه بازدیدی از چند کارخانه از زیرمجموعه های‬ ‫هلدینگ بزرگ قطعه س�ازی عظام داش�تند و از نزدیک‬ ‫شاهد تغییر و تحوالت صنعت قطعه کشور بودند‪.‬‬ ‫متخصصان و مهندسان داخلی است‪.‬‬ ‫حاتمی گزنی درباره صرفه اقتصادی داش�تن یا نداشتن‬ ‫بومی س�ازی این قطعات نیز عنوان ک�رد‪ :‬در این باره بحث‬ ‫دانش مطرح است‪ .‬موضوع فناوری و درامد در این دانش‬ ‫بسیار مهم اس�ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در داخل با هزینه مثال‬ ‫‪۱۰۰‬هزارتومان‪ ،‬بورد الکترونیکی تولید می شود و در ادامه‬ ‫با فناوری و دانش بیش�تر همی�ن قطعه روی ‪ ECU‬پیاده‬ ‫می ش�ود ک�ه در نهایت یک میلیون تومان می ش�ود‪ .‬این‬ ‫ام�ر ضمن خودکفایی‪ ،‬ارزش افزوده بیش�تر برای کش�ور‬ ‫به همراه دارد‪ .‬با بومی س�ازی بورد الکترونیکی دانش ان‬ ‫موجود اس�ت که می ت�وان ان را تکمی�ل و ‪ ECU‬را نیز‬ ‫در داخ�ل تولید کرد‪ .‬او یاداور ش�د‪ :‬در ابتدا دانش مورد‬ ‫نظر هزینه بر اس�ت اما در بلندم�دت درامدزا خواهد بود‬ ‫و پاس�خگوی م�ا در امر خودکفایی می ش�ود که بس�یار‬ ‫ارزش�مند اس�ت‪ .‬داش�بورد از دیگر محصوالتی است که‬ ‫در این هلدینگ‪ ،‬طراحی و ساخته می شود‪ .‬داشبوردهای‬ ‫ران�ا‪۴۰۵ ،‬و پژوپارس ازس�وی ش�رکت بوش ب�رای گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو تامین می ش�ود‪ .‬درباره اس�تفاده از‬ ‫فن�اوری نانو در تولید این محصول نیز گفته ش�د که این‬ ‫فن�اوری در جهان جدید اس�ت و هنوز به لحاظ دانش�ی‬ ‫کامل نش�ده اما اگر مشتری(خودروس�ازان) درخواس�ت‬ ‫داشته باشند مانعی برای استفاده از فناوری دانش بنیان ها‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫حاتمی گزن�ی در ادام�ه بومی س�ازی قطع�ات در ای�ن‬ ‫مجموع�ه ادام�ه داد‪ :‬همچنین در زمین�ه مجموعه ‪EMS‬‬ ‫ای�ن هلدینگ قطعات�ی مانند رگالتور گاز و ش�یر مخزن‬ ‫گاز را تحت لیسانس شرکت بوش که دارای قطعات خاص‬ ‫و های ت�ک بوده در برنامه تولید خود دارد‪ .‬در این راس�تا‬ ‫نمونه ها س�اخته و برای ازمایش به کشور مادر ارسال شد‬ ‫و این ش�رکت در پاس�خ ازمون ها عنوان کرده در ازمون‬ ‫دوام نمونه ایرانی از قطعه خارجی بهتر عمل کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گام هایی در حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫عب�اس حاتمی گزن�ی‪ ،‬عض�و هیات مدی�ره یک�ی از‬ ‫کارخانه های این هلدینگ قطعه س�ازی در ابتدا در پاسخ‬ ‫به پرسش�ی مبن�ی بر می�زان مطالبات این قطعه س�از از‬ ‫خودروس�ازان‪ ،‬گفت‪ :‬این واحد صنعت�ی به عنوان یکی از‬ ‫بزرگ ترین حلقه های زنجیره تامین مجموعه خودروسازی‬ ‫کشور در حوزه الکترونیک و مکاترونیک است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫س�رمایه گذاری کالنی در زمینه ماش�ین االت‪ ،‬تجهیزات‪،‬‬ ‫خطوط تولید و نیز ش�کل گیری یک مقاومت صنعتی بین‬ ‫‪۶‬تا ‪ ۸‬ماه داشته است‪ .‬هدف گذاری ما بر این مبناست که‬ ‫در مرحله نخس�ت محصوالت را داخلی س�ازی کنیم و در‬ ‫جهت خودکفایی گام برداریم‪ .‬سپس روی نرخ تمام شده و‬ ‫همچنین حوزه دانش فنی تمرکز کنیم‪ .‬اکنون هم در حال‬ ‫انجام پروژه ها و پیشرفت اجرای انها هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمینه تامین مالی ش�اید ابهام هایی برای‬ ‫مخاطب وجود داشته باش�د که به طور معمول در این باره‬ ‫هم پرسش هایی مطرح می شود‪.‬‬ ‫این مدیر صنعتی درباره تامین منابع مالی این تحوالت‬ ‫توضی�ح داد‪ :‬بخش�ی از هزینه ها ازس�وی خودروس�ازان‬ ‫پرداخت شده اس�ت و بخشی دیگر را قطعه سازان تامین‬ ‫کرده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬در بخش ماش�ین االت با س�رمایه این‬ ‫واحد صنعتی تجهیزات مورد نیاز خریداری شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬چون این امکان وجود داشت که با توجه به‬ ‫شرایط موجود انتقال دانش فنی مورد نیاز با وقفه و تاخیر‬ ‫روبه رو ش�ود‪ ،‬سال گذش�ته توافق هایی با طرف خارجی‬ ‫انجام ش�د و ضمن کمک ه�ا و حمایت ه�ای مالی داخلی‬ ‫در نهای�ت این هلدینگ قطعه س�ازی پی�ش از اغاز دور‬ ‫جدید تحریم ها توانس�ت ماشین االت و تجهیزات جدید‬ ‫را خریداری و وارد کند‪.‬‬ ‫حاتمی گزن�ی با اش�اره به ش�روع تولیدات ازمایش�ی‬ ‫در فاصل�ه زمان�ی باقیمانده تا تحریم ه�ا‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدات‬ ‫ازمایش�ی ب�ا موفقیت انجام ش�ده تا پ�س از ان بتوانیم‬ ‫زمینه داخلی س�ازی برخی قطعات را هرچه زودتر فراهم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره اقدامات انجام شده در راستای داخلی سازی‬ ‫قطعات گف�ت‪ :‬ش�رکت س�ازه پویش از زیرمجموعه های‬ ‫هلدین�گ عظ�ام‪ ،‬از یک ش�بکه الکترونی�ک برخوردار‬ ‫اس�ت که دانش بنیادی ان در زمینه س�خت افزار منتقل‬ ‫ش�ده اس�ت‪ .‬تحقق و موفقی�ت این طرح مزی�ت بزرگی‬ ‫برای صنعت قطعه کش�ور به شمار می رود‪ .‬با این عملکرد‬ ‫به دنبال این هستیم که شدت وابستگی به خارج را کمتر‬ ‫‹ ‹بازار صادرات توسعه پیدا می کند‬ ‫کنی�م و در نهای�ت برای این بخش وابس�تگی را به‬ ‫صفر برسانیم و از بین ببریم‪.‬‬ ‫وی اظهارک�رد‪ :‬به ای�ن ترتیب در ح�ال کنترل ارزبری‬ ‫قطعات تولیدی خود هستیم و هزینه دانش فنی در بخش‬ ‫نرم افزاری‪ ،‬ماش�ین االت و انتقال خ�ط تولید قطعات در‬ ‫قسمت سخت افزاری پرداخت شده است‪ .‬در بحث تامین‬ ‫م�واد اولیه مورد نیاز نیز هزینه ه�ا را پرداخت کرده ایم تا‬ ‫بتوانیم اقالمی که در کنترل نیس�تند را در بازه زمانی ‪۶‬تا‬ ‫‪۸‬ماه در داخل تولید و تامین کنیم و دغدغه ای در این باره‬ ‫نداشته باشیم‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش�اره به هزینه های س�نگین‬ ‫چند ماه گذش�ته در این هلدینگ ادامه داد‪ :‬همان طور که‬ ‫گفتم بخش�ی از این هزینه ها ازسوی خودروساز پرداخت‬ ‫ش�ده‪ ،‬ضمن انکه خود مجموعه نیز سرمایه گذاری کالنی‬ ‫در این زمینه انجام داده است‪.‬‬ ‫وی اظه�ار امیدواری کرد با توجه به اینکه هدف گذاری‬ ‫اصلی کشور حمایت از تولید داخل و داخلی سازی هرچه‬ ‫بیشتر محصوالت و نیز ایجاد اشتغال است‪ ،‬باید بتوانیم با‬ ‫تالش در راس�تای حمایت از کاالی ایرانی حجم تولیدات‬ ‫داخلی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت نخست کیفیت است‬ ‫حاتمی گزن�ی در ح�وزه انتقال دانش فنی ب�ه همتایان‬ ‫خارج�ی ای�ن مجموع�ه اش�اره کرد و گفت‪ :‬ب�ا توجه به‬ ‫فعالیت ه�ای واح�د تحقیق و توس�عه(‪ )R&D‬متمرکزی‬ ‫ک�ه مجموعه دارد و بیش از ‪۸۰‬نی�روی متخصص کارهای‬ ‫ای�ن بخش را انج�ام می دهند و پیگیری می کنند‪ ،‬بس�تر‬ ‫مناس�بی از لحاظ ساختارهای نوین صنعتی در حوزه های‬ ‫فناوری ایجاد کرده ایم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬هر نوع سرمایه گذاری‬ ‫در بنگاه های اقتصادی زودبازده نبوده و نیاز به زمان دارد‪.‬‬ ‫در ش�رایط کنون�ی بخش صنعت و نیاز اینده کش�ور‪ ،‬در‬ ‫ح�وزه الکترونیک صنعت خ�ودرو‪ ،‬س�رمایه گذاری های‬ ‫موفق�ی انجام ش�ده و در این زمینه هدف این اس�ت که‬ ‫طرح ها با اخرین فناوری روز جهان اجرایی ش�ود‪،‬‬ ‫در نتیج�ه محصوالتی به لحاظ کیفیت و اس�تانداردهای‬ ‫ایمنی در س�طوح باالیی تولید خواهد ش�د تا به س�طح‬ ‫استانداردهای صنعت خودرو در جهان برسیم‪.‬‬ ‫مع�اون ف�روش گ�روه ب�رق و الکترونی�ک ش�رکت‬ ‫س�ازه پویش عظام با بیان اینکه مردم نس�بت به کیفیت‬ ‫خودروه�ای داخلی گالیه مند هس�تند‪ ،‬گف�ت‪ :‬از این رو‪،‬‬ ‫الزم اس�ت عالوه بر حمایت از کاالی داخل‪ ،‬کیفیت مورد‬ ‫انتظار مشتریان نیز تامین ش�ود‪ .‬این عملکرد روندی دو‬ ‫سر برد خواهد بود که هر دو طرف رضایت مندی الزم را از‬ ‫یکدیگر خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی تاکیدک�رد‪ :‬بنابراین کیفیت‪ ،‬خط مش�ی اصلی این‬ ‫مجموع�ه بوده و س�عی ش�د اولویت نخس�ت ما باش�د‪.‬‬ ‫تم�ام تالش های اخیر در این زمینه ش�کل گرفته اس�ت‪.‬‬ ‫امیدواریم نتای�ج تمام این س�رمایه گذاری و تالش ها در‬ ‫سال اینده دیده ش�ود و بتوانیم ضمن کیفیت‪ ،‬نرخ تمام‬ ‫شده را هم کاهش دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹محاسبه هزینه ها بر پایه ارز نیمایی‬ ‫حاتمی گزنی درب�اره افزایش نرخ قطعات با توجه به ارز‬ ‫نیمای�ی و باال رفتن نرخ مواد اولی�ه‪ ،‬گفت‪ :‬خرید قطعات‬ ‫در ‪۵‬ماه نخس�ت س�ال با ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬توم�ان بود اما‬ ‫از این تاریخ به بعد خرید قطعه س�ازان ب�ا ارز نیمایی که‬ ‫حدود ‪۸۵۰۰‬تومان است‪ ،‬انجام شد‪ .‬مطالباتی داریم برای‬ ‫محصوالتی که تحویل دادیم و قیمت ها براس�اس نرخ ارز‬ ‫نیمایی بروزرس�انی نشده اس�ت‪ .‬از این رو‪ ،‬ضروری است‬ ‫این موضوع مورد بازنگری قرار گیرد‪ .‬اگراین هدف محقق‬ ‫ش�ود و مطالب�ات چند ماه گذش�ته براس�اس ارز نیمایی‬ ‫محاس�به و پرداخت ش�ود‪ ،‬اتفاق مطلوبی اس�ت زیرا به‬ ‫این ترتی�ب می توانیم به چرخه تامین خ�ود پول تزریق‬ ‫کنیم‪ .‬البته مذاکراتی هم انجام شده و باید دید در نهایت‬ ‫تصمیم ها چه خواهد بود‪.‬‬ ‫او یاداورش�د‪ :‬خودروس�از این موض�وع را پذیرفته که‬ ‫نهاده های تولید قطعه س�از افزایش بس�یاری داش�ته اما‬ ‫ب�رای افزای�ش قیمت ها منتظر رای نهایی ش�ورای‬ ‫رقابت هس�تیم‪ .‬اگر ن�رخ خودرو امکان افزایش نداش�ته‬ ‫باش�د به دنب�ال ان نرخ قطعات هم ازس�وی خودروس�از‬ ‫افزایش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫وی ادام�ه داد‪ :‬صنعتگ�ر در تلاش اس�ت ب�ا توجه به‬ ‫چالش های موج�ود در تامین ارز با س�اخت داخل که در‬ ‫ماه های اخیر اتفاق افتاد‪ ،‬ارزبری را کاهش دهد‪ .‬هدف این‬ ‫است که با داخلی سازی هم هزینه های تمام شده قطعات‬ ‫را کاه�ش دهیم و هم ارزبری را کم کنیم‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫اس�تام و دینام از دیگر قطعاتی است که در این مجموعه‬ ‫ساخته می ش�ود و داخلی سازی انها با ‪۴۰‬درصد اغاز شد‬ ‫و ام�روز به ‪۶۰‬درصد رس�یده و برنامه بعدی رس�یدن به‬ ‫داخلی سازی ‪۸۰‬درصدی برای سال اینده است‪.‬‬ ‫حاتمی گزن�ی ب�ا بی�ان اینکه ب�ا تمام این مش�کالت و‬ ‫مطالب�ات‪ ،‬نمی توان تولید را متوقف یا تعطیل کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با تمام چالش ها و مطالباتی که قطعه س�از از خودروس�از‬ ‫دارد س�عی شده با سرمایه در گردش تا حدودی تولید در‬ ‫شرایط ویژه مدیریت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی «های تک»ها‬ ‫حاتمی گزنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر داخلی سازی‬ ‫قطع�ات «های تک» مانند ‪ ECU‬خ�ودرو توضیح داد‪ :‬در‬ ‫دنیا ‪۵‬مجموعه قدرتمند مانند ب�وش‪ ،‬کونتیننتال و‪ ...‬در‬ ‫زمین�ه تولید ‪ ECU‬فعالیت دارند‪ .‬عظام بحث خودکفایی‬ ‫‪ EMS‬را در دس�تور کار داش�ت و ق�رار بود ب�ا همکاری‬ ‫ش�رکت بوش این بخش داخلی سازی شود‪ .‬خط پدال گاز‬ ‫نخستین مرحله بود که انجام شد‪ .‬قرار بود در ادامه حتی‬ ‫‪ ECU‬نیز داخلی سازی شود که در وضعیت کنونی و اغاز‬ ‫تحریم ها فعال متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی درباره بورد الکترونیکی یاداورشد‪ :‬بورد الکترونیکی‬ ‫از ی�ک فرایند کامال تجاری و وارداتی به تولید ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫ایران�ی رس�ید‪ .‬به جز اج�زا و کامپاننت ها که م�واد اولیه‬ ‫الکترونیک هس�تند که در ایران ساخته نمی شوند مانند‬ ‫‪ ،IC‬مقاومت و خاز‪ ،‬باق�ی قطعات حاصل تالش و فعالیت‬ ‫معاون�ت ف�روش گ�روه ب�رق و الکترونی�ک ش�رکت‬ ‫س�ازه پویش عظام درب�اره ترخیص مواد اولی�ه از گمرک‬ ‫و پرداخ�ت مابه التف�اوت ن�رخ ارز دولت�ی و ارز نیمای�ی‬ ‫گف�ت‪ :‬هنوز نرخ قطعی اعالم نش�ده و تعه�دات گمرکی‬ ‫و بانک�ی داده ش�ده و بخش�ی از م�واد اولی�ه و قطعات‬ ‫منفصله ترخیص ش�ده اند‪ .‬اما گمرک با توجه به ش�رایط‬ ‫موج�ود در حال تالش اس�ت تا کااله�ا را ترخیص کند و‬ ‫مشکل قطعه سازان برطرف ش�ود‪ .‬وی همچنین در بحث‬ ‫صادرات به ‪۱۱‬کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬همراه با خودروهای‬ ‫صادراتی ایران خودرو و سایپا به کشورهای عراق‪ ،‬سوریه‬ ‫و‪ ...‬قطعات این قطعه ساز به عنوان برند نخست نیز همراه‬ ‫با خودرو صادر می شود‪.‬‬ ‫این فعال حوزه قطعه در ادامه به س�ایر برنامه ها در امر‬ ‫صادرات اش�اره کرد و گفت‪ :‬از سایر قطعاتی که قرار است‬ ‫در ب�ازار جهانی عرضه ش�ود «کویل» اس�ت‪ .‬خط تولید‬ ‫کویل راه اندازی شده و درخواست شرکت مادر ولئو است‬ ‫که پس از س�اخت انبوه‪ ،‬بخش�ی از محصوالت برای انها‬ ‫ارس�ال ش�ود‪ .‬امیدواریم در بحث صادرات بخشی از نیاز‬ ‫بازار اروپا در زمینه کویل و‪ ..‬را گروه صنعتی عظام تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان اشتغالزایی‬ ‫حاتمی گزنی در زمینه اشتغالزایی این هلدینگ صنعتی‬ ‫گف�ت‪ :‬با س�اخت داخل قطع�ات‪ ،‬زنجیره تامی�ن بزرگی‬ ‫به وجود می اید‪ .‬همچنین توسعه بومی سازی قطعات دیگر‬ ‫را ب�ه مجموعه اضافه می کند ک�ه به دنبال اجرای ان باید‬ ‫نیروی انس�انی بیشتری جذب ش�ود‪ .‬درحال حاضر فقط‬ ‫‪۲‬ش�رکت از این مجموعه بزرگ ‪۶۰۰‬تامین کننده دارد که‬ ‫‪۸۰‬درصد انها ‪۱۰۰‬درصد به این هلدینگ وابسته هستند‪.‬‬ ‫ه�ر یک از این ‪۸۰‬درصد هم دس�ت کم ‪۵۰‬نیروی انس�انی‬ ‫دارند که بیش از ‪۱۲۰۰‬قطعه را داخلی سازی کرده اند‪.‬‬ ‫گفتنی اس�ت پی�ش از تحریم ه�ا ایکاپ‪ ،‬رن�و‪ ،‬ماموت‬ ‫ب�رای فولکس واگن برای تامین قطع�ات مورد نیاز خود از‬ ‫مجموعه عظام بازدید داشتند اما با وضعیت تحریم ها این‬ ‫پروژه فعال متوقف شده است‪.‬‬ ‫درخواست شرکت های خدمات پس از فروش از سکاندار جدید‬ ‫انتظار می رود وزیر جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بخشنامه ای که برای فعالیت امداد خودروها‬ ‫تدوی��ن و به وزارتخانه ارائه ش��ده را جدی گرفته و‬ ‫نسبت به تصویب ان اقدام کند تا امداد خودروها از‬ ‫این بی سروسامانی نجات پیدا کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی ش��رکت های خدمات پس از‬ ‫فروش خ��ودرو‪ ،‬در گفت وگو با پرش��ین خودرو‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به انتظارت حوزه خدم��ات پس از فروش از‬ ‫وزیر پیش��نهادی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬فعاالن ح��وزه خدمات پس از فروش با‬ ‫نیروهای صنعتی متفاوت هستند و این امر به دلیل‬ ‫نوع فعالیت و ارتباط نزدیک بخش خدمات با مردم‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار می رود مدیرانی در این حوزه‬ ‫به کار گرفته شوند که درد مردم را احساس کنند‪.‬‬ ‫عباس��علی غیاث��ی افزود‪ :‬امید اس��ت وزیر جدید‬ ‫در ح��وزه خدمات پس از ف��روش دخالت و نظارت‬ ‫بیشتری داشته و ارتباط نزدیک تری با مدیران این‬ ‫حوزه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه مش��کالت تامین‬ ‫قطعات به عن��وان مهم ترین معض��ل حوزه خدمات‬ ‫پس از ف��روش‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کمب��ود قطعه همواره‬ ‫یک��ی از معض�لات حوزه خدمات پ��س از فروش و‬ ‫مراجعه کنندگان برای دریافت خدمات بوده است‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬وزیر جدید باید مش��کل ارز قطعات و مسائل‬ ‫مربوط به تامین قطعات در این حوزه را رفع کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ش��رکت های خدمات پس از فروش‬ ‫خ��ودرو در ادامه احیای ش��ورای سیاس��ت گذاری‬ ‫خودرو را اقدامی مهم از س��وی وزیر جدید صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت دانس��ت و خاطرنشان کرد‪ :‬سکاندار‬ ‫جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬باید ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری خ��ودرو را احی��ا کن��د؛ امری که‬ ‫متاسفانه در دولت دوازدهم به حاشیه رفت‪.‬‬ ‫نشس��ت های کمی برگ��زار ش��د در حالی که در‬ ‫زم��ان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت دولت یازدهم‬ ‫نشس��ت های بیش��تری برگزار و مسائل و مشکالت‬ ‫صنعت خودرو در این نشست ها به خوبی منعکس و‬ ‫با ارائه راهکارهایی ازسوی اعضا‪ ،‬دستوراتی ازسوی‬ ‫وزیر صادر می شد‪.‬‬ ‫غیاث��ی همچنین با اش��اره به واگ��ذاری وظیفه‬ ‫صدور مجوز و س��اماندهی فعالیت تمام شرکت های‬ ‫ام��داد خودرویی‪ ،‬به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر این اساس بخشنامه ای برای فعالیت‬ ‫ام��داد خودروها تدوین و به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ارائه ش��ده که انتظار می رود این بخش��نامه‬ ‫جدی گرفته شده و نسبت به تصویب ان اقدام شود‬ ‫تا امداد خودروها از این بی سروس��امانی نجات پیدا‬ ‫کنن��د زیرا در این حوزه معضل و مش��کالت زیادی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬درحال حاض��ر ش��رکت های ام��دادی‬ ‫و امدادگ��ران از اش��فتگی و بالتکلیف��ی زی��ادی‬ ‫رن��ج می برند و ای��ن موضوع بای��د به طورحتم جزو‬ ‫دغدغه های وزیر متص��دی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بوده و دنبال شود‪.‬‬ ‫غیاث��ی در ادامه با توجه به گزینه معرفی ش��ده‬ ‫ب��رای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬وزیر‬ ‫پیش��نهادی وزارتخانه مه��ره خوبی ب��رای وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت اگر چه شرایط فعلی‬ ‫کش��ور در مجموع ش��رایط خوبی نیست اما به نظر‬ ‫می رس��د رضا رحمانی به عنوان گزینه پیش��نهادی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت می تواند در حوزه‬ ‫خدمات موثر واقع شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وضعیت نامناسب ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫رئیس کمیس��یون عمران و حمل ونقل ش��ورای شهر تهران گفت‪:‬‬ ‫خودروهای مناسب سازی ش��ده برای معلوالن و جانبازان از وضعیت‬ ‫خوبی برخوردار نیس��تند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمد علیخانی با تاکید بر‬ ‫اینکه درحال حاضر ناوگان حمل ونقل عمومی چه در بخش اتوبوسرانی‬ ‫و چه در بخش مترو وضعیت مناسبی ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه نتوانستیم‬ ‫متناس��ب با شعارهای مان مبنی بر اولویت دهی به حمل ونقل عمومی‬ ‫عمل کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته در این دوره مدیریت شهری‪ ،‬اقدامات‬ ‫مناسبی مانند تامین ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اوراق مشارکت برای ساخت‬ ‫خط ‪ ۷‬مترو انجام ش��ده که به گفته شهردار تهران مراحل تخصیص‬ ‫اعتبار را طی می کند یا س��اخت ‪ ۶۳۰‬واگن مترو که از محل مصوبه‬ ‫ش��ورای اقتصاد هزینه ان ازسوی دولت تامین خواهد شد که قرارداد‬ ‫این امر نیز منعقد ش��ده است اما با این وجود مشکل همچنان پابرجا‬ ‫اس��ت چراکه تا این موارد محقق و این واگن ها وارد شبکه حمل ونقل‬ ‫شوند‪ ،‬یک تا ‪ ۲‬سال طول می کشد‪ .‬عضو شورای تهران با ابراز تاسف‬ ‫از اینکه همچن��ان وزارت نفت هزینه ای که باید از محل صرفه جویی‬ ‫سوخت به ش��هرداری تهران بدهد را پرداخت نکرده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫هنوز اعتباراتی که باید در راس��تای نوسازی ناوگان به ویژه اتوبوس ها‬ ‫از س��وی دولت داده می ش��د‪ ،‬پرداخت نشده و کمبود بودجه و منابع‬ ‫ش��هرداری هم مش��خص اس��ت‪ .‬علیخانی افزود‪ :‬در چنین شرایطی‬ ‫همچنان نمی توان به حل معضل الودگی هوا امید داشت چراکه یکی‬ ‫از مهم ترین راهکارها در این زمینه توس��عه حمل ونقل عمومی و پیرو‬ ‫ان توسعه ناوگان است‪ .‬رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای‬ ‫ش��هر تهران بیان کرد‪ :‬این شرایط ناوگان حمل ونقل عمومی تاثیرات‬ ‫نامطلوبی بر وضعیت خدمت رس��انی به قش��رهای مختلف گذاش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مثال خودروهای مناسب سازی شده برای معلوالن و‬ ‫جانبازان از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و باید هرچه سریع تر در‬ ‫این زمینه اقدامات مناسب انجام شود‪ .‬علیخانی با اشاره به فرسودگی‬ ‫خودروهای ویژه معلوالن و جانبازان گفت‪ :‬این مس��ئله سبب خواهد‬ ‫شد تردد این عزیزان در شهر با مشکالت بیشتر همراه باشد بنابراین‬ ‫برای تحقق شهر زیست پذیر باید به این امر توجه ویژه داشت‪.‬‬ ‫با اجرای فاز دوم طرح «کاهش» رانندگان متخلف روزانه ‪ ۵۰‬هزار تومان جریمه می شوند‬ ‫برای رانندگان�ی که این روزها در س�طح تهران تردد‬ ‫می کنن�د داش�تن معاین�ه فنی مانن�د همراه داش�تن‬ ‫گواهینامه و بیمه ش�خص ثالث ضروری و نداش�تن ان‪،‬‬ ‫مش�مول جریمه اس�ت‪ .‬با اجرای ف�از دوم طرح کاهش‬ ‫الودگ�ی هوا (ال ای زد) در پایتخ�ت از ابتدای ابان‪ ،‬همه‬ ‫خودروهایی که در سطح شهر تردد می کنند باید دارای‬ ‫معاینه فنی باش�ند‪ .‬ب�رای کنترل معاینه فن�ی در همه‬ ‫ف تهران از‬ ‫مناطق ش�هر‪ ،‬تعداد دوربین های کنترل تخل ‬ ‫‪ ۳۰۰‬به ‪ ۱۲۴۰‬دوربین افزایش پیدا کرده است‪ .‬با استفاده‬ ‫از این دوربین ها که متصل به سامانه کشوری معاینه فنی‬ ‫(سیمفا) هستند‪ ،‬خودروهای بدون معاینه فنی شناسایی‬ ‫شده و در هر روز ‪ ۵۰‬هزار تومان جریمه می شوند‪.‬‬ ‫به گفت�ه پلی�س‪ ،‬این جریمه قابل بخش�ش نیس�ت‪.‬‬ ‫مانند بس�یاری طرح ه�ای دیگر‪ ،‬این ط�رح نیز با وجود‬ ‫اطالع رس�انی های گذش�ته با اما و اگرهایی در نخستین‬ ‫روزه�ای اجرا همراه ش�ده اس�ت‪ ،‬تا جایی ک�ه احتمال‬ ‫توقف موق�ت ان وجود دارد و برخی نس�بت به عواقب‬ ‫این توقف هشدار می دهند‪.‬‬ ‫ب�ه گزارش روزگار خ�ودرو‪ ،‬نخس�تین مرحله از طرح‬ ‫کاه�ش ی�ا ال ای زد از مه�ر ‪ ۹۵‬و بع�د از ام�ا و اگرهای‬ ‫بس�یار در زمینه حذف یا ادامه اج�رای طرح زوج و فرد‬ ‫اعمال شد‪ .‬درواقع نخستین بار‪ ،‬از طرح کاهش به عنوان‬ ‫جایگزین�ی ب�رای ط�رح ناکارامد زوج و فرد س�خن به‬ ‫میان امد و گفته ش�د از انجا که ط�رح زوج و فرد فقط‬ ‫ح�دود‪ ۴‬درصد در کاه�ش الودگی ه�وای تهران نقش‬ ‫داش�ته‪ ،‬بهتر اس�ت با طرحی جایگزین شود که در ان‪،‬‬ ‫می�زان االیندگی خودروه�ا مالک تردد باش�د و براین‬ ‫اساس‪ ،‬قرار بود خودروها در ‪ ۴‬گستره رنگی طبقه بندی‬ ‫ش�وند و اجازه تردد به مح�دوده زوج و فرد به انها داده‬ ‫ش�ود که رنگ س�بز‪ ،‬ویژه خودروهای ب�دون االیندگی‬ ‫یعن�ی خودروهای هیبریدی و برق�ی و رنگ قرمز‪ ،‬ویژه‬ ‫االینده ترین خودروها بود اما نبود زیرس�اخت های الزم‬ ‫برای اجرای این طرح‪ ،‬موجب ش�د بعد از بازنگری‪ ،‬طرح‬ ‫کاهش به عنوان مکمل زوج و فرد اجرا ش�ود و براساس‬ ‫ان‪ ،‬از ابت�دای مهر ‪ ،۹۵‬خودروها برای تردد در محدوده‬ ‫زوج و فرد و طرح ترافیک‪ ،‬باید معاینه فنی نیز داش�ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫از ابتدای ابان امس�ال و با کلید خ�وردن فاز دوم این‬ ‫طرح‪ ،‬داشتن معاینه فنی برای خودروها در همه مناطق‬ ‫معاینه فنی خودروهای پایتخت زیر ذره بین پلیس‬ ‫تهران و همه س�اعت های شبانه روز الزامی و نداشتن ان‬ ‫تخلف است‪.‬‬ ‫براس�اس اعالم س�تاد معاینه فنی خودروهای تهران‪،‬‬ ‫ب�ا اجرای فاز نخس�ت ط�رح کاهش در ته�ران‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۴‬میلی�ون خودرو بدون معاینه فنی اعمال قانون ش�ده‬ ‫و می�زان خودروهای بدون معاینه فن�ی نیز حداقل ‪۳۳‬‬ ‫درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اما و اگرهای پلیس در اجرای طرح‬ ‫اجرای ف�از دوم طرح کاهش از ابت�دای ابان‪ ،‬در چند‬ ‫ماه گذشته از سوی دست اندرکاران طرح اعالم و درباره‬ ‫ان اطالع رس�انی ش�ده اس�ت با این حال‪ ،‬در نخستین‬ ‫روز اج�را‪ ،‬رئی�س پلیس ته�ران از اماده نب�ودن برخی‬ ‫زیرس�اخت ها و احتمال تعویق در اجرای سراس�ری این‬ ‫طرح سخن گفت‪.‬‬ ‫س�ردار رحیم�ی اول ابان در جمع خبرن�گاران گفت‪:‬‬ ‫اگ�ر احس�اس کنیم م�ردم دچار مش�کل می ش�وند و‬ ‫زیرس�اخت ها هنوز اماده نش�ده است‪ ،‬فرصتی به مردم‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی ادام�ه داد‪ :‬مردم باید بتوانند به راحتی نس�بت به‬ ‫دریافت معاینه فنی اقدام کنند اما متاسفانه خبرهایی به‬ ‫ما گزارش شده که صف های طوالنی برای دریافت معاینه‬ ‫فنی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫رحیمی با بی�ان اینکه نباید مردم در اجرای طرحی به‬ ‫زحمت افتاده یا متضرر ش�وند‪ ،‬اظه�ار کرد‪ :‬این احتمال‬ ‫وجود دارد که با برخی رایزنی ها‪ ،‬این طرح که حدود یک‬ ‫تا ‪ ۲‬ماه به تاخیر افتاده‪ ،‬پس از فراهم شدن زیرساخت ها‬ ‫اجرایی ش�ود اما تاکن�ون تصمیم قطع�ی در این زمینه‬ ‫گرفته نشده و رایزنی ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس تهران درحالی تشکیل صف های طوالنی‬ ‫برای دریافت معاینه فنی را به نبود زیرساخت ها ارتباط‬ ‫می دهد که به گفته سیدنواب حسینی منش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ستاد معاینه فنی تهران‪ ۴۰ ،‬خط معاینه فنی در ‪ ۱۳‬مرکز‬ ‫در حال خدمات رس�انی به شهروندان هستند که روزانه‬ ‫حدود ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو به انها مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫نکته قابل توج�ه در اظهارنظر پلیس در زمینه احتمال‬ ‫توقف مرحله دوم طرح کاهش‪ ،‬ان اس�ت که در مهر ‪۹۵‬‬ ‫نیز وقتی فاز نخس�ت طرح کاهش اجرایی ش�د‪ ،‬پلیس‬ ‫به طور موقت و به دلیل مراجعه گس�ترده شهروندان به‬ ‫مراکز معاینه فنی‪ ،‬اجرای این طرح را متوقف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالی�ت ش�بانه روزی مراک�ز معاین�ه فن�ی برای‬ ‫اجرای طرح‬ ‫اظهارنظ�ر پلی�س مبنی بر احتمال توق�ف و تاخیر در‬ ‫اجرای مرحل�ه دوم طرح کاهش به دلی�ل فراهم نبودن‬ ‫زیرس�اخت ها با واکنش مس�ئوالن در شهرداری روبه رو‬ ‫شد‪.‬‬ ‫علی پیرحسین لو‪ ،‬مشاور معاون حمل ونقل و ترافیک‬ ‫ش�هردار ته�ران در گفت وگ�و با ایس�نا با بی�ان اینکه‬ ‫زیرس�اخت های اج�رای این ط�رح اماده اس�ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای اجرای مرحل�ه دوم طرح کاهش‪ ،‬مرکز معاینه فنی‬ ‫بیهقی و مرکز سیار شماره یک از اخرین روز مهر به طور‬ ‫ش�بانه روزی فعالیت می کنن�د و از روز گذش�ته نیز دو‬ ‫مرکز معاینه فنی دماوند و ابشناس�ان ب ه طور ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫فعالیت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ب�ا بیان اینک�ه درحال حاضر نوبت ده�ی اینترنتی‬ ‫ب�رای معاینه فنی فعال اس�ت‪ ،‬گفت‪ :‬اف�رادی که اقدام‬ ‫به دریافت نوبت اینترنتی می کنند از ایس�تادن در صف‬ ‫انتظار معاف هستند‪.‬‬ ‫مش�اور معاون حمل ونقل و ترافیک ش�هردار تهران با‬ ‫بی�ان اینکه تعداد اف�رادی که در نخس�تین روز اجرای‬ ‫مرحل�ه دوم طرح ب�رای دریافت معاینه فن�ی به مراکز‬ ‫مراجعه کرده اند نسبت به متقاضیانی که روزهای گذشته‬ ‫مراجعه کرده بودند‪ ،‬زیاد نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مراجعه‬ ‫ناش�ی از فرهنگ دقیقه نودی بودن برخی افراد اس�ت‬ ‫چراکه ماه ها اس�ت اعالم کرده ای�م از ابتدای ابان طرح‬ ‫کاهش اجرایی می ش�ود و بر همین اساس‪ ،‬زیرساخت ها‬ ‫از سوی شهرداری هم اماده است‪.‬‬ ‫پیرحسین لو با بیان اینکه طرح کاهش مصوبه کارگروه‬ ‫ملی الودگی هوا است و موضوع طرح نیز کنترل معاینه‬ ‫فن�ی بیش از ‪ ۲.۵‬میلیون خودرویی اس�ت که در ش�هر‬ ‫تهران تردد می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه به خاطر چند صد نفر‬ ‫از افرادی که وقت مجاز را رعایت نکردند‪ ،‬زمینه تعویق‬ ‫طرح را فراهم کنیم کار درستی نیست‪.‬‬ ‫وی ب�ا بی�ان اینکه اگر اج�رای طرح تمدید ش�ود‪ ،‬باز‬ ‫هم اف�رادی در دقیقه ‪ ۹۰‬به مراک�ز معاینه فنی مراجعه‬ ‫می کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬معاینه فنی براساس قانون اجباری‬ ‫اس�ت و تنها اتفاق جدیدی ک�ه در طرح کاهش می افتد‬ ‫این اس�ت که ما زیرساخت ها را برای اجرای کامل قانون‬ ‫فراهم کرده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹جریمه ارشادی به مدت ‪ ۲‬هفته‬ ‫ب�ا وجود اینکه مش�اور مع�اون حمل ونق�ل و ترافیک‬ ‫ش�هرداری تهران معتقد است به خاطر دیر اقدام کردن‬ ‫برخی اف�راد در زمینه دریافت معاینه فنی‪ ،‬نباید اجرای‬ ‫فاز دوم طرح کاهش متوقف ش�ود اما اخرین اظهارنظر‬ ‫مع�اون حمل ونق�ل و ترافیک ش�هرداری تهران نش�ان‬ ‫می ده�د این معاونت با پلیس هماهنگ ش�ده تا جریمه‬ ‫خودروهای بدون معاینه فنی با تاخیر ‪ ۲‬هفته ای اجرایی‬ ‫شود و به رانندگان زمان بیشتری بدهد‪.‬‬ ‫محس�ن پورس�یداقایی‪ ،‬معاون حمل ونق�ل و ترافیک‬ ‫شهرداری تهران گفت‪ :‬به دلیل صف طوالنی مراکز معاینه‬ ‫فن�ی با پلیس هماهن�گ کردیم که جریم�ه دوربین های‬ ‫جدید نصب شده در پایتخت تا ‪ ۲‬هفته ارشادی باشد‪.‬‬ ‫به گفته پورس�یداقایی‪ ،‬با اجرای گسترده طرح کاهش‬ ‫در ته�ران‪ ،‬عالوه بر کنترل معاینه فن�ی‪ ،‬با خودرویی که‬ ‫برگه معاینه فنی دریافت کرده اما دودزا باشد نیز برخورد‬ ‫ش�ده و برای دریافت دوب�اره معاینه فنی به مراکز مربوط‬ ‫ارجاع داده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش الودگی هوا در صورت تعویق اجرای طرح‬ ‫اگرچ�ه معاون حمل ونقل و ترافیک ش�هرداری تهران‬ ‫می گوی�د برای اج�رای طرح کاهش به صورت ارش�ادی‬ ‫ب�ه مدت ‪ ۲‬هفته با پلیس هماهنگی انجام ش�ده اس�ت‬ ‫ام�ا مع�اون محیط زیس�ت انس�انی س�ازمان حفاظ�ت‬ ‫محیط زیس�ت از ش�نیده ها مبنی بر توقف ‪ ۲‬ماه اجرای‬ ‫فاز دوم طرح س�خن گفته و نسبت به عواقب این تعویق‬ ‫هشدار می دهد‪.‬‬ ‫مس�عود تجریش�ی با تاکید بر اینکه تعویق در اجرای‬ ‫فاز دوم طرح کاهش (ال ای زد) به صالح نیست‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گف�ت‪ :‬اگر اجرای طرح کاهش ‪ ۲‬م�اه عقب بیفتد‪ ،‬دچار‬ ‫مشکل می ش�ویم زیرا وارونگی دما یا اینورژن که باعث‬ ‫تش�دید الودگی هوا می شود از هفته نخست اذر شروع‬ ‫می شود‪ ،‬بنابراین باید در ماه جاری‪ ،‬همه خودروها برگه‬ ‫معاینه فنی دریافت کنند‪.‬‬ ‫مع�اون محیط زیس�ت انس�انی س�ازمان حفاظ�ت‬ ‫محیط زیس�ت اظهار کرد‪ :‬تعویق ‪ ۲‬ماه به این معناس�ت‬ ‫که اجرای طرح کاهش از دی ش�روع شود‪ ،‬این درحالی‬ ‫است که مس�ئله الودگی هوا در تهران از هفته ابتدایی‬ ‫اذر شروع می شود و اگر ‪ ۲‬ماه عقب بیفتد‪ ،‬دچار مشکل‬ ‫می ش�ویم زیرا بررس�ی ها نش�ان می دهد در س�ال های‬ ‫گذشته پدیده وارونگی دما از ‪ ۷‬اذر شروع شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امس�ال شهرداری و پلیس در زمینه‬ ‫فراهم کردن مقدمات اجرای فاز دوم طرح کاهش خوب‬ ‫عم�ل کردند و طرح را خوب پی�ش بردند‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای‬ ‫ط�رح کاهش به طور ارش�ادی در ‪ ۲‬هفته نخس�ت ابان‬ ‫ای�رادی ندارد و مردم فرصت دارن�د برگه معاینه فنی را‬ ‫دریافت کنند اما با ‪ ۲‬ماه تعویق موافق نیس�تیم‪ .‬تعویق‬ ‫‪ ۲‬ماه برای اجرای طرح کاهش به صالح نیست و باید در‬ ‫ماه جاری همه خودروها برگه معاینه فنی بگیرند‪.‬‬ ‫وی با اش�اره ب�ه اینکه ش�اید هنوز برخ�ی رانندگان‬ ‫تهرانی اقدام به دریافت برگه معاینه فنی نکرده باشند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس امار ‪ ۶۴‬درصد خودروهای در حال تردد‬ ‫در تهران‪ ،‬برگه معاینه فنی دارند و این به این معناس�ت‬ ‫که در س�ال گذش�ته حدود ‪ ۳۶‬درصد خودروها معاینه‬ ‫فنی نداش�تند اما بر اس�اس مرحله دوم ط�رح کاهش‪،‬‬ ‫دریافت برگه معاینه فنی ب�رای همه خودروهایی که در‬ ‫تهران تردد می کنند‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫مع�اون محیط زیس�ت انس�انی س�ازمان حفاظ�ت‬ ‫محیط زیس�ت در پاسخ به این پرسش که ایا ممکن است‬ ‫ازدح�ام خودروها برای دریافت برگه معاینه فنی منجر به‬ ‫تعویق در اجرای طرح کاهش شود‪ ،‬گفت‪ :‬از سال گذشته‬ ‫تع�دادی از خودروه�ا هنوز ب�رای دریافت برگ�ه معاینه‬ ‫فن�ی اقدام نکرده ان�د‪ .‬ضمن اینکه معاین�ه فنی تعدادی‬ ‫از خودروه�ا هم به پایان می رس�د‪ .‬بنابراین اینکه در این‬ ‫مقط�ع (زمان ش�روع اج�رای مرحله دوم ط�رح کاهش)‬ ‫ازدح�ام خودروها ب�رای دریافت معاینه فنی باال باش�د‪،‬‬ ‫طبیعی است‪.‬‬ ‫تجریش�ی درباره احتمال تعویق ‪ ۲‬م�اه اجرای فاز دوم‬ ‫طرح کاهش اظهار کرد‪ :‬ازدحام خودروها در شرایط حاضر‬ ‫طبیعی است و کاری نمی توان انجام داد و اگر اجرای طرح‬ ‫‪ ۲‬م�اه هم به عقب بیفتد باز عده ای هس�تند که دریافت‬ ‫برگه معاینه فنی را به دقیقه اخر موکول کنند‪.‬‬ ‫مع�اون محیط زیس�ت انس�انی س�ازمان حفاظ�ت‬ ‫محیط زیس�ت با اش�اره به اثرگذاری طرح کاهش تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بای�د خودروهای بدون معاینه فن�ی‪ ،‬اعمال قانون‬ ‫و جریمه ش�وند‪ .‬این جریمه بازدارن�ده خواهد بود و در‬ ‫بلندمدت با بهبود کیفی�ت خودروها به لحاظ االیندگی‬ ‫و خارج ش�دن خودروهای االینده باعث کاهش الودگی‬ ‫هوا می شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫افزایش رضایتمندی از طرح ترافیک جدید‬ ‫نتایج یک نظرس��نجی از ش��هروندان تهرانی نش��ان می دهد با‬ ‫گذش��ت زمان‪ ،‬میزان رضایتمندی از طرح ترافیک جدید به میزان‬ ‫قابل توجهی افزایش داشته و این طرح توانسته بر کاهش استفاده‬ ‫از خودرو ش��خصی اثر مثبتی بگذارد‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪ ،‬بنابراعالم‬ ‫معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران‪ ،‬در نظرس��نجی‬ ‫که ازس��وی مرکز افکارسنجی دانش��جویان ایران به عنوان یکی از‬ ‫معتبرترین نهادهای نظرس��نجی دانش��گاهی انجام شده و در ان‬ ‫ترددکنندگان با خودرو ش��خصی به مح��دوده طرح ترافیک مورد‬ ‫پرس��ش قرار گرفته اند‪ ،‬تغییرات قابل توجهی نسبت به نظرسنجی‬ ‫پیش��ین که ‪ 3‬ماه قبل از ان انجام ش��د‪ ،‬دیده می ش��ود‪ .‬بر اساس‬ ‫یافته های این نظرسنجی‪ ،‬نس��بت شهروندانی که از طرح ترافیک‬ ‫جدید ابراز رضایت کرده اند‪ ،‬در مدت ‪ 3‬ماه از ‪ ۳۶.۴‬درصد به ‪۶۸.۶‬‬ ‫درصد رس��یده است‪ .‬میزان رضایتمندی در اکثریت شهروندان که‬ ‫از مجوز عادی روزانه اس��تفاده می کنند‪ ،‬بیش��تر بوده و در مقابل‪،‬‬ ‫بین کس��انی که از سهمیه اس��تفاده می کردند و اکنون باید هزینه‬ ‫ط��رح را با نرخ عادی پرداخت کنند‪ ،‬ش��اهد رضایتمندی کمتری‬ ‫هس��تیم‪ .‬وقتی از پاسخگویان پرسیده شده که بعد از اجرای طرح‬ ‫ترافیک جدید میزان اس��تفاده انها از خودرو ش��خصی نس��بت به‬ ‫سال گذش��ته چه تغییری داشته است‪ ۲۲.۴ ،‬درصد خیلی کمتر‪،‬‬ ‫‪ ۱۶.۳‬درصد کمتر‪ ۴۸.۴ ،‬درصد به همان اندازه‪ ۵.۳ ،‬درصد بیشتر‬ ‫و ‪ ۷‬درص��د خیلی بیش��تر را انتخ��اب کرده اند‪ .‬بدی��ن ترتیب در‬ ‫‪ ۱۲.۳‬درصد پاس��خگویان ش��اهد افزایش و در ‪ ۳۸.۷‬درصد شاهد‬ ‫کاهش استفاده از خودرو ش��خصی هستیم‪ .‬یافته های نظرسنجی‬ ‫اخیر نش��ان می دهد که نسبت به نظرسنجی سه ماه پیش‪ ،‬نسبت‬ ‫کسانی که معتقدند امس��ال خرید مجوز طرح ترافیک راحت تر از‬ ‫س��ال گذشته شده‪ ،‬از ‪ ۲۱‬درصد به ‪ ۳۱.۴‬درصد رسیده است و در‬ ‫عین حال هنوز ‪ ۴۷.۲‬درصد معتقدند خرید مجوز در ش��یوه جدید‬ ‫اجرای طرح ترافیک‪ ،‬س��خت تر از گذشته شده است اما این میزان‬ ‫کمتر از ‪ 3‬ماه پیش است که ‪ ۶۴.۴‬درصد معتقد به سخت تر بودن‬ ‫خرید مجوز در طرح ترافیک جدید بوده اند‪.‬‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫احتمال راه اندازی تراموا در تهران‬ ‫اکرم امینی‬ ‫س�وار ش�دن مردم ب�ه قط�اری ک�ه از خیابان های ش�هر عب�ور کند و‬ ‫عالوه بر حمل ونقل‪ ،‬کاربری گردش�گری نیز داش�ته باش�د‪ ،‬امری متداول‬ ‫در سراس�ر دنیاس�ت‪ .‬ترام�وا س�امانه ای شناخته ش�ده و پرطرف�دار در‬ ‫حمل ونقل درون ش�هری دنیاس�ت ک�ه از قدیم رایج بوده و ب�ا گذر زمان‪،‬‬ ‫نه تنها منسوخ نش�ده بلکه برای حفظ و توسعه ان‪ ،‬تالش نیز شده است‪،‬‬ ‫به طوری ک�ه پژوهش ها نش�ان می دهد تا س�ال ‪ ۲۰۲۰ ( ۱۳۹۹‬میالدی) در‬ ‫‪ ۲۰‬ش�هر پیشرفته دنیا‪ ،‬بیشترین س�رمایه گذاری برای توسعه حمل ونقل‬ ‫درون شهری روی این شیوه است‪.‬‬ ‫در ایران توس�عه حمل ونقل درون ش�هری ریلی تاکنون فقط متمرکز بر‬ ‫مت�رو بوده و ب�رای راه اندازی تراموا برنامه ریزی و س�رمایه گذاری نش�ده‬ ‫اس�ت؛ با این وجود‪ ،‬در چند سال گذش�ته و با توجه به تجربه کشورهای‬ ‫پیش�رفته‪ ،‬گمانه زنی هایی در زمینه راه اندازی این س�امانه در ایران اغاز‬ ‫شده به طوری که هم در دوره مدیریت شهری پیشین و هم مدیریت جدید‬ ‫شهری تهران‪ ،‬نگاه مسئوالن به این شیوه حمل ونقل مثبت شده و به نظر‬ ‫می رسد موافقان راه اندازی ان‪ ،‬بیشتر از مخالفان است‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬عالوه بر مترو که بیش از ‪۲۰‬س�ال است گاهی‬ ‫زیر زمین و گاهی روی زمین پایتخت در حال فعالیت اس�ت‪ ،‬حرکت قطار‬ ‫شهری تهران پیشینه بلندی دارد‪ .‬بیش از ‪ ۱۳۰‬سال پیش «ماشین دودی»‬ ‫در تهران به حرکت درامد تا برای نخستین بار پای تراموا به کشورمان باز‬ ‫شود‪ .‬این شیوه حمل ونقل ریلی اگرچه در گذر زمان می توانست با توسعه‬ ‫و تکامل‪ ،‬تهران را از س�امانه تراموای پیشرفته ای برخوردار کند اما خیلی‬ ‫زود مغلوب فرهنگ خودروس�واری و منس�وخ شد‪ .‬با این حال مزیت های‬ ‫سامانه های ریلی موجب می ش�ود هرچند وقت یک بار‪ ،‬مسئوالن متوجه‬ ‫مزیت هایی ش�وند که تراموا می تواند برای دس�ت کم برخی مناطق تهران‬ ‫داشته باشد و به همین دلیل بر لزوم راه اندازی تراموا تاکید می کنند‪.‬‬ ‫در چند س�ال اخیر پیش�نهاد راه اندازی تراموا در برخی مناطق تهران‬ ‫بارها هم از س�وی مسئوالن ش�هرداری و هم برخی مسئوالن وزارت راه و‬ ‫شهرسازی ارائه شده اس�ت‪ .‬به عنوان مثال محسن پورسیداقایی‪ ،‬معاون‬ ‫جدید حمل ونقل و ترافیک ش�هرداری با انتق�اد از غریبگی تهران با این‬ ‫مقول�ه اعالم کرده اس�ت که یکی از برنامه های مدیریت ش�هری در دوره‬ ‫جدید راه اندازی خط تراموا در تهران است‪.‬‬ ‫همچنی�ن مدی�رکل دفت�ر حمل و نق�ل ریلی درون ش�هری س�ازمان‬ ‫شهرداری ها به تازگی گفته است خطوط اتوبوس بی ارتی در تهران قابلیت‬ ‫تبدیل شدن به خطوط تراموا را دارند‪.‬‬ ‫حس�ین رجب صالحی گفت‪ :‬پیش�نهاد ما این اس�ت که در تهران و در‬ ‫مس�یرهای بی ارت�ی ازادی‪-‬امام حس�ین و راه اهن‪-‬تجریش ریل گذاری‬ ‫ترام�وا انجام ش�ود‪ .‬البته ای�ن ریل گ�ذاری باعث نخواهد ش�د که تردد‬ ‫اتوبوس ها متوقف شود‪ ،‬بلکه این دو می توانند در کنار یکدیگر جابه جایی‬ ‫مسافر را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی معتقد اس�ت در تمام دنیا از تراموا برای جابه جایی مس�افر استفاده‬ ‫می شود و تراموا می تواند راهکاری برای نجات تهران از ترافیک و الودگی‬ ‫باشد‪ .‬ضمن اینکه از نظر اقتصادی نیز مترو به صرفه تر است‪.‬‬ ‫رجب صالحی در مقایسه سامانه های مختلف حمل و نقل عمومی افزود‪:‬‬ ‫مترو زیرزمینی بیش از ‪ ۴۰‬هزار نفر را جابه جا می کند‪ .‬این سامانه حمل و‬ ‫نقلی برای شهرهای بیش از ‪ ۲‬میلیون نفر مناسب است و به کاهش میزان‬ ‫بار ترافیکی نیز کمک خواهد کرد‪ .‬همچنین منوریل بیش از ‪ ۸۵۰۰‬مسافر‬ ‫ماشین دودی بازمی گردد؟‬ ‫را در یک س�اعت جابه جا می کند که برای ش�هرهای بیش از یک میلیون‬ ‫نفر مناس�ب بوده و این س�امانه نیز بر کاهش میزان بار ترافیکی اثرگذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫صالح�ی ادامه داد‪ :‬اتوبوس های تندرو (بی ارتی) بیش از ‪ ۲۷۰۰‬نفر را در‬ ‫ساعت جابه جا می کنند ‪ .‬تراموا نیز بیش از ‪ ۴۵۰۰‬نفر را در ساعت جابه جا ‬ ‫کرده و اگرچه هزینه احداث تراموا ‪ 3‬برابر هزینه س�اخت خطوط اتوبوس‬ ‫پرسرعت است ولی می تواند حدود ‪ ۲‬برابر مسافر را نسبت به اتوبوس های‬ ‫تندرو جابه جا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹الزامات راه اندازی تراموا‬ ‫با توجه به نگاه مثبت مدیریت ش�هری به راه اندازی تراموا‪ ،‬جا دارد این‬ ‫پرس�ش را مطرح کنیم که تهران چقدر زیرساخت های شهری و فنی الزم‬ ‫را برای راه اندازی این شیوه حمل ونقل ریلی دارد‪.‬‬ ‫نصیر نخعی‪ ،‬کارش�ناس زیرساخت های ش�هری و مترو در پاسخ به این‬ ‫پرس�ش گفت‪ :‬در زمینه اجرای تراموا باید به چند مسئله توجه داشت که‬ ‫برخی از انها با س�امانه ریلی انتخاب ش�ده و شیوه پیاده سازی ان مرتبط‬ ‫اس�ت‪ .‬به عنوان نمونه وقتی سامانه تراموا یا قطار سبک شهری به صورت‬ ‫متداخل با ترافیک س�واره یا همراه با عابر پیاده و خودرو طراحی ش�ود‪،‬‬ ‫الزامات خاص خود را می طلبد‪ ،‬اما اگر همین س�امانه در مسیر اختصاصی‬ ‫اجرا شود‪ ،‬ملزومات دیگری نیاز دارد‪.‬‬ ‫نخعی ادامه داد‪ :‬طبیعی اس�ت حرکت یک سامانه متحرک در تداخل با‬ ‫محل عبور س�واره و پیاده‪ ،‬عالوه بر مباحث ایمنی و ترافیکی‪ ،‬احتیاج به‬ ‫زمینه س�ازی فرهنگ�ی و اجتماعی نیز دارد که باید موردتوجه باش�د‪ ،‬اما‬ ‫ب�رای تراموا با مس�یرهای اختصاص�ی و انحصاری‪ ،‬وجود مس�یر با عرض‬ ‫مناس�ب ضروری اس�ت به طوری که مشکلی برای سایر س�امانه ها ایجاد‬ ‫نکند و متناسب با نیازهای فنی سامانه تراموا باشد‪.‬‬ ‫وی معتقد است در راه اندازی تراموا‪ ،‬با توجه به تجربه سایر کشورها باید‬ ‫نس�بت به فراهم بودن زمینه های اجتماع�ی و فرهنگی و نیز کریدورهای‬ ‫مرتبط با توجه به مشخصات سامانه حمل ونقلی اقدام شود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫در زمینه بحث طراحی ش�هری‪ ،‬انتخاب س�امانه ای که حداکثر هماهنگی‬ ‫را با محیط ش�هری داشته باش�د و حداقل االیندگی بصری را ایجاد کند‪،‬‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫این کارش�ناس زیرس�اخت های ش�هری اضاف�ه کرد‪ :‬در همی�ن زمینه‬ ‫طراحی واگن ها از نظر ش�کل و شیوه سوار و پیاده شدن‪ ،‬محل ایستگاه ها‬ ‫و موقعیت تجهی�زات خطوط باید مورد توجه باش�د‪ .‬همچنین از انجا که‬ ‫خطوط تراموا نیاز به مکانی برای پارک و تعمیر ناوگان در طول ش�بانه روز‬ ‫دارند‪ ،‬وجود فضایی به عنوان دپوی سامانه تراموا باید از نظر امکان پذیری‪،‬‬ ‫هزینه های مرتبط و نحوه ارتباط ان با مسیر تراموا مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬برای راه اندازی تراموا‪ ،‬از نظر طراحی و اجرای سامانه های‬ ‫برق‪ ،‬مخابرات‪ ،‬س�یگنالینگ و‪ ...‬با توجه به تجربه های موجود برای س�ایر‬ ‫س�امانه های مشابه در کش�ور می توان گفت با مس�ائل قابل حل و اسانی‬ ‫روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹موانع احتمالی در مسیر تراموا‬ ‫هرچن�د راه اندازی ترام�وا در تهران هنوز قطعی نیس�ت‪ ،‬اما در صورت‬ ‫کلید خوردن بعید نیست مانند بسیاری پروژه های عمرانی دیگر‪ ،‬با برخی‬ ‫موانع روبه رو شود‪.‬‬ ‫نخعی در بیان مهم ترین مش�کالت احتمالی در مس�یر راه اندازی تراموا‬ ‫در ته�ران گف�ت‪ :‬یکی از مهم تری�ن مباحث در تراموایی که مس�یر ان با‬ ‫ترافیک س�واره و پیاده متداخل باشد‪ ،‬تامین ایمنی و زمینه های فرهنگی‬ ‫و اجتماعی موضوع اس�ت‪ .‬برای مس�یرهای انحصاری نیز وجود معابری با‬ ‫عرض مناس�ب‪ -‬چه برای مس�یر عبوری و چه برای ایستگاه ها‪ -‬و یافتن‬ ‫فضایی به مساحت ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هکتار (با توجه به تعداد ناوگان) برای محل انبار‬ ‫مجموعه‪ ،‬موضوع هایی مهم و قابل توجه هستند‪.‬‬ ‫به باور این کارش�ناس‪ ،‬هماهنگی تردد سامانه تراموا در تقاطع هایی که‬ ‫تردد خودروها وجود دارد و توقف در این مناطق‪ ،‬مسئله ای مهم است که‬ ‫باید مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫نخع�ی مهم تری�ن نکت�ه در ای�ن زمین�ه را شناس�ایی و جابه جای�ی‬ ‫زیرس�اخت های ش�هری واقع در زیر مس�یر تراموا (که اغلب ریل گذاری‬ ‫می ش�ود) دانست و افزود‪ :‬این زیرس�اخت ها به طورقطع باید از نظر ایجاد‬ ‫نکردن وقفه در خدمات دهی زیرس�اخت ها و تراموا و وجود دسترس�ی و‬ ‫خدمات دهی مناس�ب در زمان ح�وادث‪ ،‬شناسایی ش�ده و از مجاورت یا‬ ‫زیرسیستم ریلی تردد کنند‪.‬‬ ‫این کارش�ناس زیرساخت های ش�هری یاداوری کرد‪ :‬متاسفانه با وجود‬ ‫اطالع�ات مختلف و پراکنده در س�ازمان های مختلف و وجود نقش�ه های‬ ‫دقیق و قابل اتکا در این زمینه‪ ،‬همچنان باید هماهنگی با چندین سازمان‬ ‫و شرکت برای شناسایی زیرساخت های شهری و نیز صرف بودجه و زمان‬ ‫برای جابه جایی انها (در صورت وجود در مس�یر) انجام شود که شاید این‬ ‫بخش را بتوان مهم ترین و زمان برترین بخش روند اجرای تراموا دانست‪.‬‬ ‫او اف�زود‪ :‬در این زمینه و به عنوان یک معیار تصمیم گیری‪ ،‬ش�اید یکی‬ ‫از راه حل ها‪ ،‬پیاده س�ازی تراموا در مس�یرهایی باش�د که کمترین میزان‬ ‫تاسیس�ات ش�هری را در خود جای داده اند یا اطالع�ات دقیق از وضعیت‬ ‫زیرساخت ها وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مناطق مناسب برای راه اندازی تراموا‬ ‫با توجه به ش�رایط ترافیکی متغیر و متف�اوت تهران در مناطق مختلف‬ ‫و نیز ب�ا توجه به طراحی ش�هری متفاوت در بخش ه�ای مختلف‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد تراموا فقط برای بخش هایی از تهران عملیاتی باشد‪.‬‬ ‫نخعی در این زمینه گفت‪ :‬سامانه تراموا اغلب به عنوان مکمل سامانه های‬ ‫انبوه بر تعریف ش�ده و جمعیت مناطق کم تراکم تر را پوشش می دهد یا به‬ ‫نحوی س�امانه های انبوه بر یا پایانه های حمل ونقل�ی را به یکدیگر مرتبط‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬مس�یر تراموا و فناوری مربوط به ان باید در یک بررسی‬ ‫رفت و برگشتی انتخاب شود؛ بدین معنی که با در نظر داشتن کریدورهای‬ ‫اولی�ه که بای�د برامده از یک ط�رح جامع حمل ونقلی و ش�هری همزمان‬ ‫باش�د‪ ،‬باید امکانات بودجه ای و فن�اوری مورد نظر و ش�رایط اجرایی (از‬ ‫جمله شیب‪ ،‬عرض‪ ،‬شعاع گردش و البته زیرساخت های شهری) در اجرای‬ ‫تراموا مورد توجه قرار گرفته و در نهایت‪ ،‬مس�یر یا مس�یرهایی به عنوان‬ ‫گزینه های پیاده سازی ان پیشنهاد شوند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬با در نظر گرفتن این ش�رایط و نیز با توجه به وضعیت ش�هر‬ ‫تهران‪ ،‬شاید بتوان گفت در مناطق ‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬تهران که دارای معابر با عرض‬ ‫مناس�ب است‪ ،‬امکان پیاده سازی س�امانه تراموا وجود دارد‪ .‬همچنین در‬ ‫معابری در ش�مال شهر که از نظر ژئوتکنیکی یا سطح اب های زیرزمینی‪،‬‬ ‫توسعه شبکه مترو با هزینه و سختی بسیار همراه است‪.‬‬ ‫این کارشناس یاداوری کرد‪ :‬باز هم باید توجه شود انتخاب مسیر تراموا‬ ‫نیاز به بررس�ی و کارشناسی مناسب از س�وی مشاوران داخلی و باتجربه‬ ‫بین الملل�ی و دریاف�ت نظر هم�ه ذی نفع�ان دارد و باید نتای�ج فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ایمنی این موضوع مدنظر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایای تراموا در مقایسه با بی ارتی‬ ‫اگرچ�ه تراموا هن�وز در اما و اگره�ای راه اندازی در ایران اس�ت‪ ،‬اما از‬ ‫نظر برخی کارشناس�ان راه اندازی این ش�یوه حمل ونق�ل ریلی در تهران‬ ‫توجیه پذیر و به صرفه است‪.‬‬ ‫خشایار کاشانی جو‪ ،‬کارشناس حمل ونقل شهری و شهرسازی با تاکید بر‬ ‫اینکه راه اندازی تراموا نیاز به زیرساخت خاصی نداشته و با دشواری هایی‬ ‫مانند حفر تونل زیرزمینی برای مترو روبه رو نیست‪ ،‬به ما گفت‪ :‬مزیت مهم‬ ‫س�امانه تراموا نسبت به بی ارتی این است که الزم نیست همواره مسیری‬ ‫اختصاصی داشته باشد‪ ،‬بلکه فقط وقتی تراموا در حال عبور است‪ ،‬نیاز به‬ ‫مسیر ویژه دارد و در باقی موارد‪ ،‬مسیر ان می تواند برای سایر شیوه های‬ ‫حمل ونقل ازاد باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این انعطاف پذیری ویژگی مهم تراموا در مقایسه با بی ارتی‬ ‫است‪ .‬از س�وی دیگر راه اندازی این شیوه حمل ونقل ریلی چندان زمان بر‬ ‫نیس�ت و فقط به ریل گذاری و ایجاد ایس�تگاه نیاز دارد‪ .‬حتی برای تراموا‬ ‫می توان از مسیرهای اتوبوس های تندرو که در شهر موجود است‪ ،‬استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه معتقد است تراموا به ویژه برای محدوده های تاریخی‬ ‫ش�هر و محدوده هایی که تبدیل به پیاده راه می شوند و تردد مردم در انها‬ ‫زیاد اس�ت‪ ،‬یکی از بهترین ش�یوه های حمل ونقل است زیرا در بافت های‬ ‫تاریخ�ی ع�رض خیابان ها اندک ب�وده و عبور مترو ممکن اس�ت در انها‬ ‫ارتع�اش ایج�اد کند‪ .‬به گفت�ه وی‪ ،‬به همی�ن دلیل درحال حاض�ر نیز در‬ ‫بس�یاری از ش�هرهای دنیا‪ ،‬تراموا ش�یوه ای متداول در بافت های تاریخی‬ ‫است‪.‬‬ ‫او تاکی�د کرد‪ :‬س�امانه تراموا برای تهران و بس�یاری ش�هرها همچون‬ ‫اصفهان‪ ،‬تبریز و مش�هد نیاز اس�ت؛ البته در هر ش�هر نی�از به مطالعات‬ ‫امکان سنجی اختصاصی دارد‪.‬‬ ‫در دوران مدیریت پیشین شهرداری تهران‪ ،‬وقتی بحث راه اندازی تراموا‬ ‫از سوی معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری مطرح شد‪ ،‬برخی پیشنهاد‬ ‫دادند بهتر اس�ت هزینه این کار‪ ،‬صرف توسعه مترو و اتوبوس های تندرو‬ ‫(بی ارتی) ش�ود با این حال کاشانی جو معتقد است شاید هزینه های اولیه‬ ‫راه اندازی تراموا نسبت به بی ارتی‪ ،‬کمی بیشتر باشد اما مزیت های ان در‬ ‫بلندمدت‪ ،‬همه هزینه های ابتدایی را جبران می کند و حتی در بلندمدت‪،‬‬ ‫در مقایسه با بی ارتی‪ ،‬صرفه اقتصادی هم خواهد داشت‪.‬‬ ‫او در این زمینه گفت‪ :‬بی ارتی در مقایس�ه با خودروی ش�خصی مزیت‬ ‫دارد‪ ،‬اما با توجه به اینکه نوعی وس�یله نقلیه موتوری اس�ت که الودگی‬ ‫ایج�اد می کند در مقایس�ه با تراموا‪ ،‬اولویت ندارد‪ ،‬زی�را تراموا با توجه به‬ ‫برق�ی ب�ودن‪ ،‬هیچ گونه الودگی ن�دارد‪ .‬همچنین ویژگی مه�م دیگر ان‪،‬‬ ‫پویایی بخشیدن به فضاهای شهری است‪.‬‬ ‫کاش�انی جو معتقد اس�ت درباره هزینه های راه ان�دازی تراموا نمی توان‬ ‫حکم کلی داد و اظهارنظر در این زمینه نیاز به مطالعه دارد؛ مطالعه ای که‬ ‫مبنای ان می تواند حجم سفر باشد‪.‬‬ ‫این کارش�ناس توضیح داد‪ :‬تراموا اغلب می تواند ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬هزار نفر را در‬ ‫هر ساعت جابه جا کند و برخی سامانه های پیشرفته تر حتی تا ‪ ۲۰‬هزار نفر‬ ‫در س�اعت را نیز جابه جا می کنن�د‪ .‬بی ارتی برای مقیاس های کمتر‪ ،‬یعنی‬ ‫حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار نفر در ساعت پاسخگوست‪ .‬برای جابه جایی بیش از ‪۲۰‬‬ ‫هزار نفر در ساعت هم فقط مترو مناسب است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شانس پیشتاز بودن المانی ها‬ ‫خودروسازان بزرگ المانی تنها ‪ 50‬درصد شانس حفظ پیشتازی‬ ‫خود در صنعت خودرو جهانی را خواهند داشت؛ مگر اینکه بتوانند‬ ‫خ��ود را با تغیی��رات رادیکال قوانین االیندگ��ی جدید و رویه های‬ ‫جدید بازار وفق دهند‪ .‬این را مدیرعامل فولکس واگن اقای هربرت‬ ‫دایس با اشاره به گروه فولکس واگن‪ ،‬دایملر و ب ام و گفته است‪.‬‬ ‫دای��س در خالل کنفرانس تامین کنندگان صنعت خودرو که در‬ ‫ولسفبورگ برگزار ش��ده اظهار داشته است‪ :‬اگر به مقرهای اصلی‬ ‫خودرویی در س��ال های پیش��ین همچون دیترویت و تورین نگاه‬ ‫کنید خواهید فهمید چه اتفاقی برای انها افتاده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫فولکس واگن همچنین از دولت های اروپایی به خاطر سختگیرانه تر‬ ‫ک��ردن قوانین االیندگی دی اکس��ید کربن تا س��ال ‪ 2030‬انتقاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بنا به گفت ه موسس��ه المانی ‪ ،VDA‬ممنوعیت تردد‬ ‫خودروهای احتراق داخلی تا سال ‪ 2030‬در این قاره اشتغال بیش‬ ‫از ‪ 600‬هزار نفر در المان را تهدید می کند‪ .‬از این میان ‪ 436‬هزار‬ ‫نفر در شرکت های خودروسازی و تامین کنندگان انها کار می کنند‪.‬‬ ‫دایس اضافه کرده است‪ :‬از نقطه نظر کنونی‪ ،‬شانس پیشرو ماندن‬ ‫صنعت خودرو المان در ‪ 10‬سال اینده ‪ 50-50‬است‪ .‬او ادامه داده‬ ‫است‪ :‬هم ه ما این حقیقت را می دانیم که خودروسازان سطح باالیی‬ ‫در اطراف کالن ش��هرها داریم و البته تامین کنندگان‪ ،‬کارخانه ها و‬ ‫اف��رادی هم در این مناط��ق حضور دارند که ب��ا کار خود زندگی‬ ‫کرده و ان را دوس��ت دارند اما همیشگی بودن این مسئله تضمین‬ ‫نش��ده است‪ .‬به منظور هماهنگی با کاهش ‪ 30‬درصدی االیندگی‬ ‫دی اکس��ید کربن تا س��ال ‪ 2030‬فولکس واگن باید ‪ 30‬درصد کل‬ ‫ف��روش خود را به خودروهای الکتریکی اختصاص دهد‪ .‬در صورتی‬ ‫که به دنبال کاهش ‪ 40‬درصدی االیندگی باشد سهم خودروهای‬ ‫الکتریکی باید به ‪ 50‬درصد برس��د‪ .‬رئیس فولکس همچنین گفته‬ ‫کاهش االیندگی دی اکسید کربن خودروها بسیار هزینه بر است و‬ ‫نهایت��ا باعث افزایش االیندگی دی اکس��ید کربن در المان خواهد‬ ‫ش��د زیرا این کشور الکتریسیته را از سوزاندن زغال سنگ به دست‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫جی ام سی اکادیا‬ ‫امتیاز‪ 6 :‬از ‪10‬‬ ‫‪GMC-Acadia‬‬ ‫‪6‬‬ ‫امتیاز ‪ 6/8‬از ‪10‬‬ ‫‪Subaru-Ascent‬‬ ‫سوبارو هنوز هم توانایی غافلگیر کردن خریداران را دارد‪ .‬بارزترین مثال این موضوع را می توان‬ ‫کراس اوور سه ردیفه کام ً‬ ‫ال جدید ایسنت دانست‪ .‬هرچند ایسنت تمرکز بیشتری روی حمل ونقل‬ ‫خانواده ها دارد اما از لحاظ عملکرد و هندلینگ هم کام ً‬ ‫ال خودروی توانایی است‪ .‬پیشرانه ‪2/4‬‬ ‫لیتری چهار سیلندر تخت توربوشارژ این کراس اوور ژاپنی ‪ 260‬اسب بخار قدرت و ‪ 375‬نیوتن متر‬ ‫گشتاور دارد که از پیشرانه های شش سیلندر فولکس واگن اطلس و شورولت تراورز بیشتر است‪.‬‬ ‫فناوری کمک راننده ‪ EyeSight‬سوبارو نیز یکی دیگر از نقاط قوت ایسنت است‪ .‬این پکیج شامل‬ ‫سیستم هایی چون کروز کنترل تطبیقی‪ ،‬ترمز پیش از برخورد‪ ،‬سیستم حفظ حرکت میان خطوط‬ ‫و هشدار خروج از خط می شود که به صورت استاندارد در تمامی تیپ های ایسنت ارائه می شود‪.‬‬ ‫ایسنت را می توان یک گام بزرگ به سمت جلو در هر جهت نسبت به سلفش یعنی تریبیکا دانست‪.‬‬ ‫امتیاز‪ 6/5 :‬از ‪10‬‬ ‫‪olkswagen-Atlas‬‬ ‫فولکس واگن اطلس یکی از بهترین کراس اوورهای سه ردیفه بازار است‪ .‬در این خودرو تمرکز‬ ‫زیادی روی فناوری بوده است به نحوی که به یک صفحه نمایش لمسی ‪8‬اینچی برای ارائه سیست‬ ‫اطالعاتی‪-‬سرگرمی و همین طور یک صفحه امپر دیجیتالی ‪ 12/3‬اینچی مجهز شده است‪ .‬این‬ ‫کراس اوور المانی همچنین با برخورداری از پیشرفته ترین سیستم های ایمنی فعال و غیرفعال‬ ‫تمامی تیپ ها‪ ،‬ایمنی بسیار باالیی هم دارد‪ .‬اطلس به لطف پیشرانه ‪ 3/6‬لیتری ‪ V6‬با ‪ 276‬اسب‬ ‫بخار قدرت و ‪ 360‬نیوتن متر گشتاور‪ ،‬عملکرد و سواری مناسبی را به نمایش می گذارد‪ .‬همچنی‬ ‫حداکثر گشتاور پیشرانه نیز در دور پایین ‪ rpm 2/750‬ارائه می شود‪ .‬این خودرو توانایی بکسل‬ ‫بیش از ‪ 2200‬کیلوگرم را دارد و سامانه چهارچرخ محرک هم برای ان قابل سفارش است‪ .‬با این‬ ‫ویژگی ها‪ ،‬اطلس انتخاب بسیار مناسبی برای خانواده ها محسوب می شود‪.‬‬ ‫کسانی که خواهان یک کراس اوور میان سایز لوکس هستند با طیف گسترده ای از گزینه ها‬ ‫مواجه خواهند بود که بیشتر انها ساخت خودروسازان غیر امریکایی هستند؛ اما خوشبختانه‬ ‫جی ام سی اکادیا یکی از بهترین کراس اوورهای لوکسی است که یک شرکت امریکایی تولید‬ ‫کرده است‪ .‬این خودرو در بیرون از طراحی شیکی برخوردار است درحالی که به فناوری های‬ ‫فراوانی هم مجهز شده است‪ .‬نمایشگر هشت اینچی سیستم اطالعاتی‪-‬سرگرمی اکادیا‬ ‫پاسخگویی سریع‪ ،‬گرافیک واضح و منوهای ساده ای دارد‪ .‬کارپلی اپل و اندروید اتو در ان‬ ‫به صورت استاندارد ارائه می شود و همچنین به اینترنت وای فای مجهز است‪.‬‬ ‫سوبارو ایسنت‬ ‫فولکس واگن اطلس‬ ‫‪5‬‬ ‫نیسان مورانو‬ ‫امتیاز‪ 7 :‬از ‪10‬‬ ‫‪Nissan-Murano‬‬ ‫هرچند ممکن است مورانو به لطف سقف شناور و خطوط سیال بدنه یکی از زیباترین‬ ‫کراس اوورهای این فهرست باشد اما ویژگی های اصلی را قربانی نکرده و هنوز هم خودرویی‬ ‫است که خریداران کراس اوورهای سنتی خواهان ان هستند‪ .‬یکی از ویژگی های قابل توجه‬ ‫این خودرو فناوری های ان است‪ .‬مورانو به صورت استاندارد به صفح ه نمایش ‪8‬اینچی بزرگ‬ ‫با ناوبری مجهز است درحالی که یک نمایشگر ‪7‬اینچی دیگر هم درون صفحه امپر ان‬ ‫تعبیه شده است‪ .‬البته گرافیک این نمایشگرها حرف خاصی برای گفتن ندارد ولی به صورت‬ ‫استاندارد از کارپلی و اندروید اتو پشتیبانی می کند که قابلیت های ان را افزایش داده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫امتیاز‪ 7 :‬از ‪10‬‬ ‫بیوک انکلیو‬ ‫‪Buick-Enclave‬‬ ‫بیوک انکلیو که تلفیقی از طراحی ظریف و شیک است یک شگفتی در فهرست بهترین‬ ‫شاسی بلندهای ‪ 2018‬محسوب می شود‪ .‬این کراس اوور امریکایی در بخش کابین‪ ،‬فناوری و ایمنی‬ ‫بسیار قدرتمند عمل کرده است و برخورداری از ویژگی هایی چون نمایشگر ‪8‬اینچی با کارپلی‬ ‫و اندروید اتو و تجهیزات ایمنی استاندارد در تیپ پریمیوم موجب شد که در یکی از جایگاه های‬ ‫باالی این فهرست قرار گیرد؛ بنابراین اگر فکر می کنید یک برند امریکایی نمی تواند با بهترین های‬ ‫ژاپن رقابت کند اشتباه می کنید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫استون مارتین والکری‪ ،‬یک دیفیوزر روی چهار چرخ‬ ‫هایپرکار اس��تون مارتین والکری فازهای نهایی توسعه را پشت‬ ‫س��ر می گذارد و مدیر تیم استون مارتین ردبول در خالل برگزاری‬ ‫گرندپری اس��تین تگزاس دربار ه این خودرو س��خن گفته اس��ت‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر است والکری به همراه تیم مس��ابقه ای ردبول توسعه‬ ‫می یابد‪ .‬بنا به گفته کریستین هورنر‪ ،‬والکری در حال حاضر مراحل‬ ‫نهایی شبیه سازی را پشت سر گذاشته و خودرو فیزیکی را می توان‬ ‫در دو م��اه اینده تس��ت ک��رد‪ .‬او می گوید‪ :‬فع�لا همه چیز در حد‬ ‫شبیه سازی است اما نتایج به دست امده بسیار امیدبخش هستند‪.‬‬ ‫والکری خودرو فوق العاده ای خواهد بود و به یک نماد تبدیل خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬شاید تس��ت های واقعی ان پیش از کریسمس سال جاری یا‬ ‫اوایل سال اینده شروع شوند‪.‬‬ ‫زمانی که از دنیل ریکاردو درباره توس��ع ه ای��ن خودرو در زمان‬ ‫برگزاری گرندپری اس��تین پرس��یده ش��ده او اعالم داشته مزیت‬ ‫شبیه سازی این است که می تواند حدود ‪ 80‬درصد ایده یک خودرو‬ ‫واقعی را به شما بدهد‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د هورنر با این گفته ها موافق بوده و خاطرنش��ان‬ ‫می سازد‪ :‬والکری تست های پیست خود را شروع خواهد کرد ولی تا‬ ‫ان زمان با شبیه س��ازی بسیار امیدوارکننده کار را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫هورنر گفته اس��تون مارتین و ردبول هم اکنون روی ساخت تمامی‬ ‫قطع��ات والکری تمرکز دارن��د‪ .‬این دو ش��رکت گفته اند کنار هم‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Vo‬‬ ‫ز‬ ‫تم‬ ‫ن‬ ‫در‬ ‫ب‬ ‫ین‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫گذاش��تن قطعات یاد شده از نظر دقت همانند قطعات یک ساعت‬ ‫سوئیس��ی خواهد بود‪ .‬این مدیر ارش��د اعالم کرده در حال حاضر‬ ‫گیربکس و پیش��رانه فوق العاده بوده و والکری قدرت خیال انگیزی‬ ‫دارد؛ بنابراین با هیوالیی واقعاً هیجان انگیز روبه رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫او همچنین تایید کرده پیشرانه ‪ 12‬سیلندر ‪ 6/5‬لیتری والکری‬ ‫قدرت ‪ 1130‬اسب بخاری دارد‪.‬‬ ‫زمان��ی که از هورن��ر دربار ه میزان نزدیکی والک��ری با فرمول ‪1‬‬ ‫پرس��یده شده او گفته اس��ت‪ DNA :‬فرمول ‪ 1‬در والکری تجلی‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬البته چرخ ه��ای خودرو پنهان خواهن��د بود و این‬ ‫فرصتی برای ماست‪.‬‬ ‫ولوو ‪XC40‬‬ ‫‪Volvo-XC40‬‬ ‫امتیاز‪ 6/5 :‬از ‪10‬‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫ولوو ‪ XC40‬ممکن است کوچک ترین کراس اوور در این فهرست باشد (حداقل بر‬ ‫اساس ظرفیت سرنشین) اما خودرو توانایی است‪ .‬این سوئدی کوچک از فناوری های‬ ‫فراوانی سود می برد که ازجمله انها می توان به نمایشگر ‪ 9‬اینچی تبلت مانند اشاره‬ ‫کرد که یکی از بزرگ ترین نمونه ها در این کالس است‪ .‬این خودرو همچنین مانند دیگر‬ ‫ساخته های ولوو از تجهیزات و سیستم های ایمنی فراوانی مانند سیستم هشدار پیش‬ ‫از برخورد‪ ،‬سیستم حفظ حرکت میان خطوط و هشدار ترافیک عقب برخوردار است؛‬ ‫اما بدون شک بزرگ ترین دلیل فروش خوب ‪ XC40‬طراحی زیبای بیرونی ان است‪ .‬این‬ ‫خودرو از استایلی سوئدی با خطوط تیز برخوردار است که برتر از خودروهایی مانند‬ ‫ائودی ‪ Q3‬و مرسدس بنز ‪ GLA‬و… به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تویوتا هایلندر‬ ‫امتیاز‪ 6/5 :‬از ‪10‬‬ ‫‪Highlander‬‬ ‫نسل کنونی تویوتا هایلندر از سال ‪ 2014‬در بازار حضور دارد و تنها با بروزرسانی های‬ ‫جزئی تا به امروز به تولید رسیده است اما این بدان معنا نیست که این کراس اوور ژاپنی‬ ‫انتخاب خوبی در این بخش شلوغ محسوب نمی شود‪ .‬هایلندر به لطف برخورداری از‬ ‫پکیج ایمنی ‪ Safety Sense‬تویوتا که به صورت استاندارد در تمامی تیپ ها از تیپ پایه‬ ‫‪ EL‬با قیمت ‪ 31‬هزار و ‪ 230‬دالر گرفته تا تیپ لیمیتد پالتینوم ‪ 45‬هزار و ‪ 400‬دالری‬ ‫به صورت استاندارد ارائه می شود‪ ،‬یکی از ایمن ترین کراس اوورهای بازار به شمار می رود؛‬ ‫اما به هایلندر در یک زمینه می توان انتقاد وارد کرد که ان فناوری است‪ .‬گرافیک قدیمی‬ ‫نمایشگر سیستم اطالعاتی‪-‬سرگرمی و وجود نداشتن کارپلی و اندروید اتو موجب کاهش‬ ‫امتیاز هایلندر در این ایتم شد‪ .‬با این حال اگرچه ممکن است تویوتا هایلندر کمی قدیمی‬ ‫شده باشد اما هنوز هم یکی از گزینه های مناسب و قابل توجه بازار محسوب می شود‪.‬‬ ‫بهترین شاسی بلندهای سال ‪2018‬‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫بلندقامتان محبوب‬ ‫محبوبیت و فروش اس یووی ها و کراس اوورها به شدت در حال افزایش است‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫طی س��ال های اخیر تنوع این بلندقامتان افزایش پیدا کرده است‪ .‬حال وب سایت ‪Motor1‬‬ ‫پ��س از ازمایش حدود پنجاه شاس��ی بلند از اول امس��ال تاکنون‪ ،‬از بی��ن ان ها ‪ 10‬مدل را‬ ‫به عنوان بهترین شاسی بلندهای سال ‪ 2018‬انتخاب کرده است‪ .‬البته اکثر خودروهای مورد‬ ‫ازمایش عملکرد مناس��بی در بخش های مختلف مثل مصرف س��وخت داشته اند اما این ‪10‬‬ ‫ماش��ین امتیازات بیشتری را کسب کرده اند‪ .‬تمامی این پنجاه شاسی بلند تحت ازمایش های‬ ‫‪3‬‬ ‫شورولت اکوئناکس دیزل‬ ‫امتیاز‪ 7 :‬از ‪10‬‬ ‫‪Equinox‬‬ ‫یک کراس اوور کامپکت دیزلی ممکن است کمی عجیب به نظر برسد اما شورولت اکوئناکس‬ ‫باعث می شود که این مفهوم عادی احساس شود‪ .‬پیشرانه ‪ 1/6‬لیتری توربوشارژ چهار سیلندر‬ ‫دیزل این خودرو ‪ 130‬اسب بخار قدرت و ‪ 325‬نیوتن متر گشتاور دارد و امکان بکسل نزدیک به ‪1/6‬‬ ‫تن را فراهم می کند که یکی از بهترین ها در کالس خودش است‪ .‬اکوئناکس دیزلی با برخورداری‬ ‫از تجهیزاتی چون ترمز خودکار‪ ،‬سیستم هشدار برخورد جلو‪ ،‬سیستم حفظ حرکت میان خطوط‬ ‫با هشدار خروج از خط‪ ،‬سیستم هشدار از طریق لرزاندن صندلی و… ایمنی باالیی هم دارد‪ .‬این‬ ‫کراس اوور امریکایی تنها گزینه دیزلی این فهرست است و در حال حاضر پادشاه سفرهای جاده ای‬ ‫طوالنی محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫امتیاز‪ 7 :‬از ‪10‬‬ ‫ولوو ‪T8 XC60‬‬ ‫‪Volvo-XC60‬‬ ‫ولوو ‪ XC60‬با برخورداری از فناوری های فراوانی چون نمایشگر ‪ 9‬اینچی عمودی به سبک تسال‬ ‫با کارپلی و اندروید اتو‪ ،‬یکی از مدرن ترین خودروهای این کالس است‪ .‬با توجه به اینکه ولوو‬ ‫به عنوان سازنده ایمن ترین خودروهای بازار شناخته می شود‪ XC60 ،‬هم از لیستی طوالنی از‬ ‫تجهیزات و سیستم های ایمنی فعال و غیرفعال سود می برد‪ .‬مدل ‪ T8‬این کراس اوور میان سایز‬ ‫از قوای محرکه پالگین هیبریدی بنزینی‪-‬الکتریکی استفاده می کند و می تواند نزدیک به ‪30‬‬ ‫کیلومتر را به صورت تمام الکتریکی طی کند‪ XC60 .‬را می توان خودرو شگفت اوری دانست زیرا‬ ‫‪ 400‬اسب بخار قدرت را در قبال مصرف تنها ‪ 4‬لیتر سوخت در هر صد کیلومتر ارائه می کند‪.‬‬ ‫یکس��انی ق��رار گرفته و در هفت ایتم مختلف به کس��ب امتیاز پرداخته ان��د‪ .‬این هفت ایتم‬ ‫عبارت اند از‪ :‬قیمت ‪ ،‬طراحی بیرونی ‪ ،‬کابین و راحتی ‪ ،‬فناوری و اتصال ‪ ،‬عملکرد و هندلینگ‪ ،‬‬ ‫ویژگی های ایمنی و هزینه های نگهداری و مصرف س��وخت‪ .‬اما این شاس��ی بلندها بر اساس‬ ‫ان��دازه ی��ا قیمت در گروه های مجزایی ق��رار نگرفته اند که این یعنی تمام��ی کراس اوورها و‬ ‫اس یووی ه��ا در یک گروه باهم به رقابت پرداخته و صرف نظر از اندازه و قیمت مورد قضاوت‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬پس از انجام این ازمایش ها‪ ،‬این ‪ 10‬خودرو به عنوان بهترین شاس��ی بلندهای‬ ‫سال ‪ 2018‬انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فورد اکسپیدیشن‬ ‫امتیاز‪ 7/5 :‬از ‪10‬‬ ‫‪Ford-Expedition‬‬ ‫و نهایت ًا در صدر فهرست بهترین شاسی بلندهای ‪ 2018‬فورد اکسپیدیشن قرار می گیرد‪ .‬نسل‬ ‫جدید این اس یووی امریکایی که بسیار نسبت به قبل بهبود یافته‪ ،‬نمرات باالیی را در بخش‬ ‫کیفیت و راحتی داخلی کسب کرده است‪ .‬در این خودرو همچنین با خواباندن صندلی های‬ ‫ردیف دوم و سوم‪ ،‬فضای باری برابر با ‪ 3440‬لیتر فراهم می گردد درحالی که سیستم فعال مقابله‬ ‫با سروصدا هم برای ان قابل سفارش است‪ .‬اکسپیدیشن همچنین از فناوری های فراوانی چون‬ ‫نمایشگر هشت اینچی لمسی استاندارد‪ ،‬کارپلی و اندروید اتو و شارژ بی سیم برخوردار است‪.‬‬ ‫فورد اکسپیدیشن در بیشتر ایتم ها باالترین امتیازها را کسب کرده است‪ ،‬بنابراین باید ان را‬ ‫برترین شاسی بلند سال ‪ 2018‬دانست‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نمایش��گاه ‪ SEMA‬ی��ک روی��داد مه��م ب��رای خودروس��ازان‬ ‫و تیونرهای��ی اس��ت ک��ه درصدد هس��تند جدیدتری��ن و بهترین‬ ‫پیش��نهادهای خود را در معرض دید بازدیدکنن��دگان قرار دهند‪.‬‬ ‫چندین روز است که کانس��پت های متعدد خودروسازان امریکایی‬ ‫برای نمایش��گاه ‪ SEMA‬اماده ش��ده اند و این نوید یک نمایشگاه‬ ‫پربار را می دهد‪ .‬رم هم از قافله عقب نمانده و ‪ 14‬خودرو سفارشی‬ ‫را به این رویداد اورده است؛ اما ان چیزی که مهم تر از همه نشان‬ ‫می دهد دو کانسپت جدید شکل گرفته بر پایه ی رم ‪ 1500‬هستند‪.‬‬ ‫کانس��پت رم ‪ 1500‬ربل دارای وس��ایل جانبی موپ��ار و همچنین‬ ‫قطعات تولیدی است‪ .‬رنگ بدن ه سفارشی ربل اولین چیزی است که‬ ‫معرفی کانسپت های رم ‪1500‬‬ ‫توجه را به خود جلب می کند‪ .‬کیت افزایش ارتفاع موپار باعث شده‬ ‫ارتف��اع خودرو ‪ 2‬اینچ از زمین افزایش یابد‪ .‬همچنین ورودی هوای‬ ‫س��رد مخصوص موپار باعث می شود قدرت پیشرانه ‪ 8‬سیلندر ‪5/7‬‬ ‫لیتری همی افزایش یابد هرچند به قدرت ان اشاره ای نشده است‪.‬‬ ‫الس��تیک های ‪ 35‬اینچی گوودیر به هم��راه رینگ های ‪ 18‬اینچی‬ ‫تیره جلوه دیگری به این کانس��پت بخشیده اند‪ .‬از دیگر ویژگی های‬ ‫بصری این پیکاپ سفارش��ی می توان به کاپوت پرفورمنس‪ ،‬وسایل‬ ‫اف��رود موپار و چراغ های ‪ LED‬پنج اینچی اش��اره کرد‪ .‬نگه دارنده‬ ‫الس��تیک زاپاس‪ ،‬پله های عقبی موپار‪ ،‬خروجی های اگزوز مشکی‬ ‫موپار و گرافیک مش��کی س��اتین بدنه از دیگر موارد برجس��ت ه این‬ ‫پیکاپ هس��تند‪ .‬داخل کابین نیز کیت پدال ها‪ ،‬ش��ارژر بی س��یم‪،‬‬ ‫کف پوش های چهارفصل و… به چش��م می خورن��د‪ .‬بیش از ‪200‬‬ ‫قطعه و وسایل جانبی موپار در کانسپت ربل بکار رفته اند‪ .‬کانسپت‬ ‫دیگر رم ‪ 1500‬بیگ هورن الو داون نام دارد که درست نقطه مقابل‬ ‫کانسپت ربل قرار دارد و سیستم تعلیق ان کاهش ارتفاع ‪ 2‬اینچی‬ ‫را تجربه کرده اس��ت‪ .‬رینگ های ‪ 22‬اینچی با ظاهر مش��کی براق‬ ‫نیز باعث ش��ده اند ظاهر اسپرت تری ایجاد شود‪ .‬یکی از ویژگی های‬ ‫برجست ه این پیکاپ پوشش محفظه بار یک تک ه موپار است که رنگ‬ ‫مش��کی براق دارد‪ .‬این پیکاپ نیز از پیشرانه ‪ 8‬سیلندر ‪ 5/7‬لیتری‬ ‫همی و ورودی هوای سرد موپار سود می برد‪.‬‬ ‫معرفی غیرعادی ترین پیشرانه های طراحی شده در دنیا‬ ‫پیشرانه های منزوی‬ ‫اکثر پیش��رانه های کنونی که در خودروها بکار رفته اند طراحی‬ ‫معمول و گسترده ای دارند اما برخی از انها کام ً‬ ‫ال متفاوت هستند‪.‬‬ ‫برخی پیش��رانه ها که طراح��ی متفاوتی دارن��د در طول زمان به‬ ‫موفقیت دست یافته اند و باعث شده اند ان خودروها به نمونه هایی‬ ‫پرف��روش تبدیل ش��وند‪ .‬برخی دیگ��ر نیز اگرچ��ه از نظر فنی و‬ ‫طراحی در س��طح باالیی قرار داش��ته اند اما در ب��ازار به موفقیت‬ ‫نرس��یده اند و نش��ان دهند ه عدم تطابق با زمان خود بوده اند‪ .‬در‬ ‫ادامه شما را با پیشرانه هایی غیرعادی اشنا می کنیم که به ترتیب‬ ‫زمان معرفی مرتب شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تک سیلندر‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1885 :‬‬ ‫پیشرانه احتراق داخلی تک سیلندر در اولین خودرو دنیا یعنی‬ ‫بنز پتنت موتور واگن ‪ 1885‬بکار رفته است‪ .‬این پیشرانه ‪ 4‬زمانه‬ ‫‪ 954‬سی س��ی زیر صندلی نیمکتی سرنش��ین ق��رار گرفته بود و‬ ‫کمتر از یک اسب بخار قدرت داشت‪.‬البته تولید و به راه انداختن‬ ‫ان ساده بود و سریعاً قدرتش به ‪ 2‬اسب بخار رسید‪ .‬پیشرانه های‬ ‫ت��ک س��یلندر از ان زمان به بع��د در خودروه��ای متنوعی بکار‬ ‫رفتن��د و طراحی انها به خاطر عم��ل به عنوان افزایش دهند ه برد‬ ‫خودروهای الکتریکی رنسانسی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ V‬توئین‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1889 :‬‬ ‫پیشران ه ‪ V‬توئین برخی جذابیت ها را برای استفاده از خودروها‬ ‫به همراه داش��ت‪ .‬این پیشرانه ابعاد جمع وجور و گشتاور مناسبی‬ ‫داش��ت و وزن ان نیز کم بود‪ .‬اولین خودرویی که از این پیشرانه‬ ‫استفاده کرد دایملر ‪ Stahlradwagen‬نام داشت اما اصلی ترین‬ ‫کاربرد ان به ده ه ‪ 20‬میالدی و به کارگیری توس��ط کمپانی هایی‬ ‫همچون ‪ GN‬و مورگان مربوط می شود‪.‬‬ ‫تنها خودروی کنونی که از پیش��رانه ‪ V‬توئین استفاده می کند‬ ‫مورگان سه چرخ است که قلب تپنده ی ‪ 2‬لیتری ان خروجی ‪82‬‬ ‫اسبی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 4‬سیلندر ‪ V‬شکل‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1897 :‬‬ ‫این پیش��رانه شهرت خوبی نداشته که بخش اعظم ان به خاطر‬ ‫استفاد ه ناموفق در محصوالت فورد ده ه ‪ 60‬و ‪ 70‬میالدی مربوط‬ ‫می ش��ود‪ .‬ابعاد جمع وجور و نرمی مناس��ب ‪ V4‬برای استفاده در‬ ‫برخی خودروها ایده ال بود و اولین اس��تفاده از ان نیز به س��ال‬ ‫‪ 1897‬و کمپانی امیل مورز بازمی گردد‪.‬‬ ‫بزرگ ترین پیش��ران ه استفاده ش��ده در گرندپری ها نمون ه ‪V4‬‬ ‫بکار رفته در خودرو جی والتر کریس��تین ‪ 1907‬اس��ت که حجم‬ ‫‪ 19891‬سی سی داشت‪ .‬النچیا نیز طراحی مخصوص خود را روی‬ ‫خودروهای کالسیکی همچون اپیا و فولویا پیاده کرد‪ .‬پورشه نیز‬ ‫از پیش��رانه ‪ V4‬با قدرت ‪ 500‬اس��ب بخار در خودرو مس��ابقه ای‬ ‫‪ 919‬لمانز استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 8‬سیلندر خطی‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1919 :‬‬ ‫همانند بسیاری از پیشرانه های بکار رفته در خودروهای قدیمی‪،‬‬ ‫این پیشرانه برای اولین بار به منظور استفاده از هواپیماها توسعه‬ ‫یافت‪ .‬فرم ائرودینامیکی این پیش��رانه برای استفاده در هواپیماها‬ ‫ایده ال بود‪ .‬اولین بار ایزوتا فراش��ینی این پیشرانه را بکار گرفت‬ ‫و در س��ال ‪ 1920‬هم لیلند موتورز از ان استفاده کرد‪ .‬بوگاتی در‬ ‫اروپا و دوسنبورگ در امریکا نیز از این طراحی سود بردند‪.‬‬ ‫بوگاتی با خودروهای س��بک وزن متنوع خود مسابقات را یکی‬ ‫پس از دیگری می برد‪ .‬دوس��نبورگ هم پیش��رانه های ‪ 8‬سیلندر‬ ‫خطی را در مس��ابقات ‪ 500‬ایندیاناپولیس و چندین گرندپری به‬ ‫همگان نشان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 12‬سیلندر خطی‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1920 :‬‬ ‫طول زیاد این پیش��رانه باعث ایجاد جل��وه ای منحصربه فرد در‬ ‫خودروهای لوکس قدیمی ش��ده بود‪ .‬مش��هورترین این خودروها‬ ‫مدل فرانس��وی کوروناس��ت‪ .‬با ظرفیت ‪ 7238‬سی س��ی ش��اهد‬ ‫عملکرد بس��یار قدرتمند و نرم بودیم اما هزینه های باالی طراحی‬ ‫ان به معنی عدم ثبت هرگونه رکوردی بود‪.‬‬ ‫پاکارد در دهه ‪ 20‬میالدی با این چالش روبرو شد و یک نمونه ‬ ‫پیش تولیدی را ساخت که تا زمان مرگ خانواده پاکارد توسط انها‬ ‫مورداستفاده قرار می گرفت‪ .‬پس از ان خودرو اوراق شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 12‬سیلندر ‪ W‬شکل‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1927 :‬‬ ‫شاید بنتلی به استفاده از این نوع پیشرانه ها مشهور شده باشد‬ ‫ام��ا طراح��ی ان به دهه ‪ 20‬می�لادی بازمی گ��ردد‪ .‬در ان زمان‬ ‫پیش��تازان ثبت رکوردهای س��رعت زمینی همچون جان کاب و‬ ‫س��ر مالکوم کمپل از پیشرانه ‪ 12‬س��یلندر بزرگ در خودرو نپیر‬ ‫الین ائرو اس��تفاده کردند‪ .‬خودرو بل��و برد نیز از این قلب اهنین‬ ‫استفاده کرده بود‪.‬‬ ‫پیشرانه ‪ 12‬س��یلندر ‪ W‬شکل از ان زمان به بعد غایب بود تا‬ ‫اینکه در س��ال ‪ 1990‬و خ��ودرو گرندپری ‪ F35‬الیف ان را زنده‬ ‫کرد‪ .‬البته قدرت کم و قابلیت اعتماد کم از معایب این پیش��رانه‬ ‫بودند‪ .‬ائودی در کانس��پت اووس سال ‪ 1991‬از این طراحی سود‬ ‫برد و از ان زمان تاکنون محصوالت متنوع گروه فولکس واگن این‬ ‫نوع پیشرانه را استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 16‬سیلندر ‪ V‬شکل‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1929 :‬‬ ‫مازراتی اولین ش��رکتی بود که از این نوع پیش��رانه در خودرو‬ ‫تیپو ‪ V4‬استفاده کرد‪ .‬بعدا ً و به فاصله ای اندک شاهد استفاده از‬ ‫قلب اهنین ‪ 16‬سیلندر ‪ V‬شکل در کورد امریکا بودیم‪ .‬الفارومئو‬ ‫تیپو ‪ 162‬از همین نوع پیشرانه با قدرت ‪ 490‬اسب بخار استفاده‬ ‫می کرد‪ .‬اتویونیون تایپ ‪ C‬هم پیش��رانه ای ‪ 16‬سیلندر ‪ V‬شکل‬ ‫داش��ت‪ .‬پس از جنگ جهانی دوم‪ ،‬تنها ‪ BRM‬بود که از این نوع‬ ‫پیشرانه برای گرندپری ها اس��تفاده کرد‪ .‬پیشران ه یاد شده قدرت‬ ‫‪ 600‬اس��ب بخاری داشت اما مشکالت سیس��تم سوپرشارژر ان‬ ‫باعث ایجاد شک و تردیدهای زیادی شد‪.‬‬ ‫قبل��ی به ‪ 245‬کیلومتر در س��اعت افزایش یاب��د‪ .‬جنرال موتورز‬ ‫و کرایس��لر نیز پیش��رانه ای با این مشخصات س��اختند‪ .‬کمپانی‬ ‫بریتانیایی دلتا موتور اس��پرت هم برنامه هایی برای استفاده از گاز‬ ‫توربین به عنوان افزایش دهنده برد محصوالت هیبریدی داشت‪.‬‬ ‫ش��اید مهم ترین کاربرد ان پیشرانه در زمان حاضر به استفاده در‬ ‫تانک جنگی ارتش امریکا یعنی ‪ M1‬ابرامز بازگردد‪.‬‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1935 :‬‬ ‫وزن کم و طراحی س��اد ه پیشرانه رادیال در میان هواپیما سازها‬ ‫محبوبیت زیادی داش��ت و همچنین تانک های زیادی هم از این‬ ‫نوع طراحی اس��تفاده کردند‪ .‬البته ابعاد و طراحی سوپاپ پیشرانه‬ ‫رادیال باعث ش��د خودروسازان خیلی به ان جلب نشوند بنابراین‬ ‫اولین اس��تفاده از ان در س��ال ‪ 1935‬و خودرو گرندپری موناکو‬ ‫تروسی بازمی گردد‪.‬‬ ‫این پیش��رانه هوای خنک دو زمانه دارای سوپرش��ارژر بود و از‬ ‫دو ردیف ‪ 8‬س��یلندری استفاده می کرد‪ .‬نیروی این پیشرانه ‪250‬‬ ‫اسب بخار بود و در مقایسه با استانداردهای ان زمان قدرت باالیی‬ ‫محس��وب نمی شد‪ .‬یکی از مش��کالت این پیشرانه داغ کردن بود‬ ‫اما خودرو به خاطر کم فرمانی وحش��تناکی که داش��ت نتوانست‬ ‫مس��ابقه دهد‪ .‬علت این کم فرمانی ق��رار گرفتن ‪ 75‬درصد وزن‬ ‫خودرو روی اکسل جلو بود‪.‬‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1953 :‬‬ ‫تریپل یک پیش��رانه ‪ 3‬س��یلندر طی است که بسیار طویل تر از‬ ‫نمونه های جمع وجور س��اخته شده توس��ط فورد و فولکس واگن‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن طراح��ی در دهه ‪ 50‬میالدی و با اس��تفاده توس��ط‬ ‫‪ DKW‬و س��اب مشهور شد‪ .‬این شرکت ها از نسخه های دو زمانه ‬ ‫پیش��ران ه تریپل در خودروهای خانوادگی کوچک خود اس��تفاده‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫این پیشرانه به حدی خوب عمل کرد که ‪ DKW‬با ان توانست‬ ‫دو بار قهرمان فرمول ‪ 1‬ش��ود‪ .‬س��اب هم با مدل ‪ 93‬در مسابقات‬ ‫مونت کارلو رالی به پیروزی رسید‪ .‬هم اکنون این طراحی پیشرانه‬ ‫به خاطر ابعاد کوچک‪ ،‬راندمان باال و گش��تاور مناس��ب تحسین‬ ‫می ش��ود‪ .‬تریپل احتماالً موفق ترین طراحی غیرعادی است که تا‬ ‫به امروز دیده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪BRM H16‬‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1946 :‬‬ ‫پورش��ه این روند را در سال ‪ 1947‬اغاز کرد‪ .‬ان زمان فردیناند‬ ‫پورشه یک پیش��رانه ‪ 1.5‬لیتری برای خودرو سیسیتالیا ساخت‪.‬‬ ‫پیش��رانه ی یاد ش��ده به خاطر پیچیدگی خود هرگز روی افتاب‬ ‫را ندی��د؛ بنابراین جهان تا س��ال ‪ 1964‬منتظر فراری ماند تا این‬ ‫شرکت از پیش��رانه ی ‪ 12‬سیلندر خطی در خودروهای فرمول ‪1‬‬ ‫خود اس��تفاده کند؛ اما این پورش��ه بود که بار دیگ��ر با این گونه‬ ‫پیشرانه ها در خودروی ‪ 917‬لمانز توجهات را به خود جلب کرد‪.‬‬ ‫البته فراری اولین شرکتی بود که پیشران ه ‪ 12‬سیلندر خطی را‬ ‫در خ��ودرو جاده ای ‪ GT4 365‬برلینتا بوکس��ور بکار برد‪ .‬عبارت‬ ‫بوکسور به طراحی پیشرانه اشاره دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرانه روتاری‬ ‫‹ ‹رادیال‬ ‫‹ ‹‪ 12‬سیلندر تخت‬ ‫‹ ‹گاز توربین‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1950 :‬‬ ‫اولین خودرویی که از این طراحی اس��تفاده می کرد خودروساز‬ ‫بریتانیایی روور بود که ش��اید باعث تعجب ش��ود‪ .‬خودرو جت ‪1‬‬ ‫نتیج ه استفاده از این فناوری پس از جنگ جهانی دوم بود‪ .‬شتاب‬ ‫این خودرو در ان زمان خوب بوده و در مدت ‪ 14‬ثانیه از س��کون‬ ‫به تندی ‪ 96‬کیلومتر در ساعت می رسید‪.‬‬ ‫کارهای بیشتر باعث شد قدرت این پیشرانه به ‪ 230‬اسب بخار‬ ‫برس��د و حداکثر س��رعت خودرو نیز از ‪ 145‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫‹ ‹تریپل‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1966 :‬‬ ‫بریتیش ریس��ینگ موتورز یا همان ‪ BRM‬را همگان به خاطر‬ ‫پیش��رانه ‪ 3‬لیتری جدی��دش که در فرمول ‪ 1‬س��ال ‪ 1966‬بکار‬ ‫گرفت می شناسند‪ .‬درحالی که رقبا از پیشرانه های ‪ 8‬و ‪ 12‬سیلندر‬ ‫‪ V‬ش��کل استفاده کرده بودند این ش��رکت با پیشرانه ‪ H16‬وارد‬ ‫میدان شد که اساساً دو پیشرانه ‪ 8‬سیلندر خطی بود‪ .‬یک پیشرانه‬ ‫باالی پیشرانه دیگر قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫ه��ر پیش��رانه میل لنگ خود را داش��ت اما این طراحی بس��یار‬ ‫س��نگین شده بود‪ .‬پیشرانه ‪ H16‬در لوتوس ‪ 43‬بکار رفت و جیم‬ ‫کالرک با ان قهرمان گرندپری امریکا شد‪ .‬البته این تنها پیروزی‬ ‫‪ H16‬بود و به زودی جای خود را به طراحی ‪ V12‬داد‪.‬‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1967 :‬‬ ‫م��زدا را برای همیش��ه با پیش��ران ه روتاری خواهند ش��ناخت‪.‬‬ ‫بس��یاری از مدل های خاطره انگیز این برند دارای طراحی روتاری‬ ‫پیشرانه بوده اند‪.‬‬ ‫البته این پیش��رانه توسط مهندس المانی به نام فلیکس وانکل‬ ‫اختراع ش��د‪ .‬او پیش��رانه روتاری را پیش از امضای قرارداد با مزدا‬ ‫در ش��رکت ‪ NSU‬توسعه داد‪ .‬نتیج ه کار تولید خودروی کوسمو‬ ‫‪ 1967 110S‬کوپ��ه بود که س��نگ بنای خودروهای اس��پرت با‬ ‫پیشران ه نرم روتاری محسوب می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 8‬سیلندر تخت‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1968 :‬‬ ‫این پیش��رانه در هواپیماها بکار رفته بود اما نرمی ان با هزینه ‬ ‫باالی س��اخت در تضاد بود و به همین دلیل بود که زمان زیادی‬ ‫تا ظاهر ش��دن ان در پورش��ه ‪ 908‬طول کش��ید‪ .‬این پیشرانه ‪3‬‬ ‫لیتری برای مسابقات ساخته شد و از مزیت قوانین جدید گروه ‪6‬‬ ‫در س��ال ‪ 1968‬بهره برد و حداکثر ظرفیت ممکن پیشرانه یعنی‬ ‫‪ 3‬لیتر را داش��ت‪ .‬البته پیشران ه یاد شده به موفقیت زیادی دست‬ ‫پیدا نکرد اما قدرت ‪ 350‬اس��بی ان برای سال ‪ 1969‬مناسب بود‬ ‫و باعث ش��د پورش��ه قهرمانی بین المللی را در سه سال ‪ 1969‬تا‬ ‫‪ 1971‬به دست اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 5‬سیلندر ‪ V‬شکل‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1983 :‬‬ ‫احتماالً با فکر کردن به این پیش��رانه خودرو گلف نسل چهارم‬ ‫و خویش��اوندان ان همچون بورا و س��ئات تولدو را به یاد خواهید‬ ‫اورد‪ .‬پیشرانه ‪ 2/3‬لیتری یاد شده برای اولین بار در پاسات ‪1997‬‬ ‫معرفی شد و قدرت ‪ 148‬اسب بخاری داشت‪.‬‬ ‫این پیش��رانه علیرغم مهندس��ی هوش��مندان ه خ��ود موفقیت‬ ‫محدودی کس��ب کرد‪ .‬پیش از ان تنها جن��رال موتورز بود که با‬ ‫این طراحی اش��نا ش��ده بود و تصمیم گرفته بود مدلی دیزلی را‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 16‬سیلندر ‪ W‬شکل‬ ‫ اولین زمان استفاده‪1955 :‬‬ ‫بوگاتی شاید با پیشرانه های ‪ 16‬سیلندر ‪ W‬شکل خود شناخته‬ ‫ش��ده باشد اما رامون خیمنز اولین مهندسی بود که سوپرکاری با‬ ‫این پیش��رانه را تولید کرد‪ .‬این مهندس فرانس��وی چهار پیشرانه ‬ ‫‪ 1000‬سی س��ی موتورس��یکلت یاماها را ب��ه یکدیگر متصل کرد‬ ‫تا این پیش��رانه با دو میل لنگ و ‪ 80‬س��وپاپ تولید ش��ود‪ .‬قدرت‬ ‫پیشرانه یاد شده به ‪ 560‬اسب بخار می رسید‪.‬‬ ‫بوگاتی قدرت چنین پیشرانه ای را در ویرون به ‪ 987‬اسب بخار‬ ‫و در شیرون به ‪ 1479‬اسب بخار رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 8‬سیلندر ‪ W‬شکل‬ ‫ اولین زمان استفاده‪2001 :‬‬ ‫پیشران ه ‪ 8‬سیلندر ‪ W‬ش��کل همچنان طراحی جذاب خود را‬ ‫حفظ کرده است‪ .‬این پیکربندی از دو پیشرانه ‪ 4‬سیلندر ‪ V‬شکل‬ ‫که از میل لنگی مشترک استفاده می کنند سود برده است‪ .‬با این‬ ‫تفاس��یر پیشرانه یاد شده فضایی به اندازه یک پیشرانه ‪ 6‬سیلندر‬ ‫را اشغال می کند‪ .‬سیلندرهای بیشتر باعث تولید قدرت و گشتاور‬ ‫بیش��تر و ایجاد نرمی بهتر می شوند‪ .‬پیشرانه ‪ 8‬سیلندر ‪ W‬شکل‬ ‫‪ 4‬لیتری پاسات قدرت ‪ 271‬اسب بخاری داشته است‪ .‬تنها حدود‬ ‫‪ 11‬هزار نمونه از این نوع پیشرانه تولید شده است‪.‬‬ ‫منبع‪autocar :‬‬ ‫تاکن��ون انواع لوازم جانبی و وس��ایل مربوط به دنیای خودرو‬ ‫معرفی شده اس��ت اما این بار قضیه کم��ی فرق می کند چراکه‬ ‫جوراب هایی با طرح باب میل ماشین بازها به بازار امده است‪.‬‬ ‫ای��ن جوراب های ج��ذاب محصول کمپان��ی ‪Heel Tread‬‬ ‫اس��ت‪ .‬بله می توان به نزدیک ترین فروش��گاه لباس زیر مراجعه‬ ‫ک��رد و ای��ن جوراب ها را خری��داری کرد‪ .‬حتی برخ��ی از این‬ ‫جوراب ه��ا دارای لوگوی خودروس��ازان روی خود هس��تند‪ .‬ما‬ ‫ای��ن جوراب های ویژه را دوس��ت داریم چراک��ه طراحی انها و‬ ‫البته ارتباط ش��ان با خودروس��ازان و خودروها خالقانه و جالب‬ ‫است‪ .‬جوراب های مرتبط با فورد ‪ ،GT40‬پورشه ‪ 911‬و ب ام و‬ ‫جوراب های جذاب برای ماشین بازها‬ ‫‪ E30 M3‬از جمله کارهای این ش��رکت هس��تند و البته باید‬ ‫ب��ه جوراب های هماهنگ با کابین فولکس واگن گلف ‪ GTI‬هم‬ ‫اشاره کنیم‪.‬‬ ‫‪ Heel Tread‬فهرس��ت قابل توجه��ی از جوراب ه��ا را ارائه‬ ‫می کند‪ .‬نگاهی س��ریع به وب سایت این ش��رکت نشان دهنده ‬ ‫بخش های مختلف از جوراب های مختص طرفداران رالی گرفته‬ ‫تا سدان های المانی و البته خودروهای عضالنی امریکایی است‪.‬‬ ‫موس��تانگ النور با ان نوارهای مشکی دلربا به نظر می رسد اما‬ ‫باید بپرسیم که جوراب های چلنجر دیمن کجاست؟ خوشبختانه‬ ‫در دور بعدی تولید هم این جوراب ها عرضه خواهند شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫جنس اصلی جوراب ها از کتان بوده و با روش بافندگی بدون‬ ‫درز تولی��د می ش��وند‪ .‬ما خیلی از ای��ن روش اگاهی نداریم اما‬ ‫افرادی که از جوراب ها اس��تفاده کرده اند احساس بسیار خوب‬ ‫و راحتی داشته اند‪.‬‬ ‫قیمت یک جفت جوراب ‪ Heel Tread‬حدود ‪ 12‬دالر بوده‬ ‫و شرکت می گوید سفارش های بیش از ‪ 3‬جفت را بدون دریافت‬ ‫هزینه به ادرس خریدار پست می کند‪.‬‬ ‫این جوراب ها می توانند هدیه ای منحصربه فرد برای طرفدارانی‬ ‫باش��ند که کلکس��یون کامل��ی از تی ش��رت ها و کاله های برند‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مقایسه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خودروهای هیبریدی بهترند یا خودروهای الکتریکی؟‬ ‫در ح��ال حاضر ‪ 3‬کالس خودروی��ی وجود دارند که یا تنها از نیروی الکتریکی‬ ‫اس��تفاده می کنند ی��ا از ان به همراه قوای محرکه مرس��وم س��ود می برند‪ .‬این‬ ‫خودروها ش��امل هیبریدی‪ ،‬پالگین هیبریدی و تمام الکتریکی هس��تند‪ .‬هر یک‬ ‫مزیت ها و معایب خاص خود را داشته و می خواهیم مقایسه ای بین این دسته از‬ ‫محصوالت داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هیبریدی ها‬ ‫خودروه��ای هیبریدی از یک پیش��رانه احتراق داخلی س��نتی به عنوان منبع‬ ‫اصلی قدرت خود استفاده می کنند‪ .‬پیشران ه بنزینی با یک واحد الکتریکی همراه‬ ‫است‪ .‬واحد الکتریکی از مجموعه باتری خودشارژی که نیروی ریکاوری را از ترمز‬ ‫و کاهش س��رعت می گیرد نیرو خواهد گرفت‪ .‬بس��ته به نوع استفاده شده‪ ،‬واحد‬ ‫الکتریکی ش��اید در زمان موردنیاز اقدام به افزایش قدرت کند و شاید هم بتواند‬ ‫چند کیلومتری را بدون اتکا به پیشرانه بنزینی‪ ،‬خودرو را به پیش ببرد‪.‬‬ ‫میزان صرفه جویی در مصرف س��وخت این مجموعه به ن��وع خودرو و فناوری‬ ‫به کار رفته در ان بس��تگی دارد‪ .‬بهترین نمونه ها از این نظر هیوندای ایونیک و‬ ‫تویوتا پریوس هستند‪.‬‬ ‫اما ضعف هیبریدی ها قیمت باالتر انها در مقایس��ه با نمونه های مرس��وم است‬ ‫و ش��اید هم مالک نتواند هزین ه بیشتر مالکیت این گونه خودروها را پوشش دهد‪.‬‬ ‫برخ�لاف خودروهای پالگین هیبریدی و تمام الکتریکی‪ ،‬نمونه های هیبریدی از‬ ‫مشوق های مالیاتی فدرال بهره مند نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پالگین هیبریدی ها‬ ‫پاک یا پاکیزه‬ ‫ای��ن ن��وع خودروها که ب��ا مخفف ‪ PHEV‬هم ش��ناخته می ش��وند از باتری‬ ‫بزرگ تری اس��تفاده می کنند که همین امر باعث می ش��ود با انها بتوان مس��افت‬ ‫بیش��تری را در حالت الکتریکی طی کرد‪ .‬همان گونه که اسم این خودروها نشان‬ ‫می دهد باتری باید با یک سوکت شارژ دیواری جان تازه ای بگیرد‪ .‬زمانی که باتری‬ ‫به وضعیت مشخصی برسد خودروهای پالگین هیبریدی همانند مدل هیبریدی‬ ‫ع��ادی عمل خواهد کرد‪ .‬ش��ورولت ولت و نس��خ ه برد بلن��د ب ام و ‪ i3‬عملکرد‬ ‫متفاوتی دارند‪ .‬در هر دو خودرو اتکای اولیه به پیشرانه الکتریکی است اما هرکدام‬ ‫دارای پیشران ه بنزینی کوچکی هم هستند که پس از خالی شدن شارژ باتری به‬ ‫عنوان یک ژنراتور عمل می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کیا اپتیما اسپرت واگن پالگین هیبریدی‬ ‫برخ�لاف خودروهای الکتریکی‪ ،‬مالکان پالگی��ن هیبریدی ها نیازی به نگرانی‬ ‫درباره خالی ش��دن ش��ارژ باتری و ماندن در راه ندارند‪ .‬حداکثر برد این خودروها‬ ‫تنها توسط میزان بنزین داخل باک محدود می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 2017‬تیوتا پریوس پرایم‬ ‫محدوده حرکتی و مصرف انرژی این دس��ته از خودروها متفاوت اس��ت‪ .‬برای‬ ‫مثال نس��خه پالگین هیبریدی مینی کانتری من در حالت الکتریکی برد حدود‬ ‫‪ 20‬کیلومتری دارد‪ .‬تویوتا پریوس پرایم هم برد ‪ 40‬کیلومتری دارد‪.‬‬ ‫پالگین هیبریدی ها گران تر از هیبریدی های اس��تاندارد هستند‪ .‬پریوس پرایم‬ ‫ی��اد ش��ده ح��دود ‪ 3800‬دالر گران تر از پری��وس هیبریدی پایه اس��ت؛ اما این‬ ‫خودروها برخالف هیبریدی ها از مشوق های مالیاتی در محدوده ‪ 3500‬تا ‪7500‬‬ ‫دالر برخوردار هس��تند و در برخی ایالت ها از جمله کالیفرنیا مش��وق های خاص‬ ‫دیگری هم برای این دسته از خودروها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الکتریکی ها‬ ‫خودروه��ای تمام الکتریکی االیندگی نداش��ته و معم��والً مالکیت انها هزین ه‬ ‫کمتری در مقایس��ه با خودروه��ای بنزینی دارد‪ .‬هم ه گش��تاور این خودروها از‬ ‫لحظه حرکت در دس��ترس هستند بنابراین پرفورمنس خوبی دارند؛ اما محدوده‬ ‫حرکتی خودروهای الکتریکی محدود بوده و باید انها را در خانه یا مکان های شارژ‬ ‫عمومی شارژ کرد‪ .‬زمانی که باتری خالی شود خودرو از حرکت باز خواهد ایستاد‪.‬‬ ‫خیلی نباید روی سفر طوالنی با خودروهای الکتریکی حساب باز کرد مگر اینکه‬ ‫در س��ر راه مکان های شارژ عمومی وجود داشته باشد‪ .‬اکثر خودروهای الکتریکی‬ ‫محدوده حرکتی بین ‪ 160‬تا ‪ 200‬کیلومتری دارند که برای یک رانندگی روزمره‬ ‫کافی است‪.‬‬ ‫البته تس�لا مدل اس با برد ‪ 540‬کیلومتری حرف اول را در این زمینه می زند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر خودرو اسمارت فورتو الکتریک درایو را داریم که تنها ‪ 96‬کیلومتر‬ ‫برد دارد‪ .‬به یاد داش��ته باشید که شاخص هایی همچون رانندگی پر سرعت‪ ،‬اب‬ ‫ و هوای سرد و استفاده از تجهیزاتی همچون کولر باعث کاهش محدوده حرکتی‬ ‫خودروهای الکتریکی می شوند‪.‬‬ ‫خودروهای الکتریکی گران تر از دو دس��ت ه دیگر هس��تند‪ .‬به ط��ور مثال فورد‬ ‫فوکوس الکتریکی ‪ 11‬هزار دالر گران تر از نس��خ ه پای ه بنزینی اس��ت‪ .‬تسال مدل‬ ‫اس قیمت پایه حدود ‪ 76‬هزار دالر داشته و قیمت ان حتی به بیش از ‪ 136‬هزار‬ ‫دالر هم می رس��د؛ اما این دس��ته از خودروها نیز از مشوق ‪ 7500‬دالری مالیاتی‬ ‫سود می برند‪.‬‬ ‫البته زمانی که یک خودروس��از بیش از ‪ 200‬هزار خودرو الکتریکی بسازد این‬ ‫مش��وق ها حذف می شوند‪ .‬از انجایی که تس�لا به این مرز تولید رسیده بنابراین‬ ‫مشوق های ان به ‪ 3750‬دالر کاهش یافته اند‪ .‬خودروهایی که از اول ژوئیه تا ‪31‬‬ ‫دسامبر س��ال ‪ 2019‬فروخته شوند مشوق کمتر ‪ 1875‬دالری خواهند داشت و‬ ‫پس از ان دیگر هیچ مش��وق مالیاتی در نظر گرفته نخواهد ش��د‪ .‬انتظار می رود‬ ‫جنرال موتورز هم در اواخر سال ‪ 2019‬مرز تولید ‪ 200‬هزار دستگاه را رد کند‪.‬‬ ‫ام��ا خودروهای الکتریکی از نظر اقتص��ادی می توانند هزینه های باالی خود را‬ ‫توجیه کنند‪ EPA .‬می گوید هزین ه اس��تفاده از یک خودرو الکتریکی در سال و‬ ‫با کارکرد حدود ‪ 24‬هزار کیلومتر به طور متوس��ط بین ‪ 500‬تا ‪ 750‬دالر اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن هزین��ه بین ‪ 4‬تا ‪ 5250‬دالر کمتر از هزین ه اس��تفاده از یک خودرو بنزینی‬ ‫مدل ‪ 2018‬در دوره ای ‪ 5‬س��اله است‪ .‬هزینه های مالکیت و نگهداری خودروهای‬ ‫الکتریکی هم کمتر از مدل های بنزینی است زیرا بدون قطعات مکانیکی معمول‬ ‫هس��تند که از جمل ه انها می توان به تعویض روغن‪ ،‬مایع خنک کننده‪ ،‬س��رویس‬ ‫گیربکس و تعویض فیلتر هوا‪ ،‬شمع ها و… اشاره کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رکوردشکنی در پیست مشهور نوربرگ رینگ از نظر دپارتمان های‬ ‫بازاریابی خودروس��ازان یک اولویت مهم اس��ت‪ .‬هر شرکتی که یک‬ ‫کالس جدید کش��ف می کند درصدد است عنوان سریع ترین خودرو‬ ‫ان بخ��ش در نورب��رگ رینگ را به خود اختص��اص دهد‪ .‬اما گاهی‬ ‫اوق��ات بازاریاب��ان از واژه های مخصوص به خود اس��تفاده می کنند‬ ‫و ش��اید در ن��گاه اول نتوان انه��ا را خیلی توجیه ک��رد‪ .‬برای مثال‬ ‫مرس��دس‪-‬ای ام جی را در نظر بگیرید‪ .‬انها دوس��ت ندارند که ‪GT‬‬ ‫چهار در کوپه را یک سدان در نظر بگیرد‪ .‬جدای از اینکه خودرو یاد‬ ‫شده از نظر فنی یک لیفت بک ‪ 5‬در است‪ ،‬مرسدس درصدد یافتن‬ ‫کالس��ی جدید برای ‪ +4Matic S 63 AMG GT‬اس��ت تا با ان‬ ‫تکامل مرسدس بنز ‪ SL‬اسطوره ای‬ ‫فرزند خلف بنز‬ ‫‹ ‹مدل ‪ – SL (W121( 190‬سال ‪ 1955‬تا ‪1963‬‬ ‫ کل تولید‪ 25881 :‬دستگاه‬ ‫ تولید در هر سال‪ 3235 :‬دستگاه‬ ‫ اولین ‪ SL‬کانورتیبل تاریخ در سال ‪ 1955‬و یک سال‬ ‫پس از معرفی مدل افسانه ای ‪ 300SL‬گالوینگ معرفی شد‪.‬‬ ‫ای�ن خودرو بج�ای اس�تفاده از فریم فضای�ی لوله ای مدل‬ ‫گران تر‪ ،‬س�قف س�خت دارای مونوکوک کوتاه شد ه سدان‬ ‫‪ R121‬بوده اس�ت‪ .‬مدل ‪ 190SL‬از پیش�رانه ‪ 4‬سیلندر ‪1/9‬‬ ‫لیتری ‪ 105‬اس�ب بخاری سود می برد و قیمت ان نیز کمتر‬ ‫از برادر کوپه بود‪ .‬این خودرو از همان سیس�تم تعلیق مدل‬ ‫خاص تر ‪ 300SL‬اس�تفاده می کرد و در جلو س�اختار دوبل‬ ‫جناغی و در عقب نیز اکسل های تاب دار استفاده شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل (‪ – 300SL (W198‬سال ‪ 1957‬تا ‪1963‬‬ ‫ کل تولید‪ 1858 :‬دستگاه‬ ‫ تولید در هر سال‪ 309 :‬دستگاه‬ ‫ ‪ 300SL‬رودس�تر دارای نس�خه بازنگری ش�د ه فریم‬ ‫فضایی بکار رفته در مدل کوپه بود و همچنین از پیش�رانه‬ ‫‪ 6‬س�یلندر ‪ 3‬لیتری م�دل گالوینگ س�ود می ب�رد‪ .‬البته‬ ‫قدرت این پیش�رانه به ‪ 215‬اس�ب بخار کاه�ش یافته بود‪.‬‬ ‫رکوردشکنی خاص مرسدس‪-‬ای ام جی ‪S 63 GT‬‬ ‫از س�ال ‪ ،1961‬مدل رودس�تر به اولین مرسدس�ی تبدیل‬ ‫ش�د که دارای ترمزهای دیس�کی در تمامی چرخ ها بود‪ .‬به‬ ‫منظور برجسته کردن خصوصیات اسپرت‪ ،‬مرسدس دارای‬ ‫جلوپنجره مدل کوپه و ‪ 20‬میلی متر ارتفاع کمتر در مقایسه‬ ‫با ‪ 190SL‬بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل پاگودا (‪ – )W113‬سال ‪ 1963‬تا ‪1971‬‬ ‫ کل تولید‪ 48912 :‬دستگاه‬ ‫ تولید در هر سال‪ 6113 :‬دستگاه‬ ‫ پلتف�رم پاگودا نی�ز همانند ‪ 190SL‬از س�دان ‪W111‬‬ ‫مرس�دس مش�تق ش�ده بود‪ .‬به خاطر اینکه پاگ�ودا کام ً‬ ‫ال‬ ‫کوچک ت�ر از م�دل ‪ W121‬بود و پهنای بیش�تری داش�ت‬ ‫بنابراین هندلینگ خ�ودرو در ان زمان زبانزد خاص و عام‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1967‬محبوب ترین نس�خ ه پاگودا با نام ‪280SL‬‬ ‫عرضه ش�د‪ .‬این نس�خه تقریب ًا نیمی از فروش مدل ‪W113‬‬ ‫را به خود اختصاص داد و با پیشرانه ی ‪ 6‬سیلندر ‪ 170‬اسب‬ ‫بخاری و شتاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت ‪ 9/3‬ثانیه ای‬ ‫در دسترس بود‪ .‬از جمله مالکان مشهور این خودرو می توان‬ ‫به جان لنون‪ ،‬س�وفیا لورن‪ ،‬چارلتون هستون و استرلینگ‬ ‫بتواند رکوردش��کنی در نوربرگ رینگ را اعالم کند‪ .‬خب مرسدس‬ ‫چه کاری انجام داده است؟ انها می گویند خودرو یاد شده سریع ترین‬ ‫خ��ودرو چهارنفر ه تولیدی در نوربرگ رینگ اس��ت‪ .‬توجه داش��ته‬ ‫باش��ید که مرس��دس از واژ ه س��دان چهار در به خاطر عدم تطابق‬ ‫با اس��تانداردهای بازاریابی استفاده نکرده اس��ت‪ .‬البته این شرکت‬ ‫واژ ه چه��ار در کوپه را نیز بکار نبرده که ان هم کمی عجیب اس��ت‪.‬‬ ‫مرس��دس ادعا می کند ‪ +4Matic S 63 AMG GT‬س��ریع ترین‬ ‫خودرو تولیدی چهارنفره ای است که سریع ترین زمان طی یک دور‬ ‫پیس��ت نوربرگ رینگ را به نام خود ثبت کرده اس��ت‪ .‬مرسدس در‬ ‫بیانی ه خود از واژ ه ‪ fully-fledged‬اس��ت کرده که احتماال اش��اره ‬ ‫ان به جگوار ‪ XE SV‬پروجکت ‪ 8‬تولید محدود بوده است‪ .‬محصول‬ ‫جگ��وار تنها به تعداد ‪ 300‬دس��تگاه تولید ش��ده درحالی که تولید‬ ‫‪ GT4‬تنها به تقاضای بازار بس��تگی دارد‪ .‬هیچ کدام از این حقه های‬ ‫بازاریاب��ی نمی توانند حقیقت فوق العاده بودن محصول مرس��دس و‬ ‫ای ام جی را زیر س��وال ببرند‪ .‬این خودرو یک دور پیست را در زمان‬ ‫‪ 7‬دقیق��ه و ‪ 25.41‬ثانیه طی کرده اس��ت‪ .‬ب��ه این ترتیب محصول‬ ‫مرسدس کمی س��ریع تر از مرس��دس‪-‬ای ام جی ‪ SLS‬بلک سریز و‬ ‫تقریبا برابر با فراری انزو و المبورگینی اونتادور ‪ 4-700 LP‬اس��ت‪.‬‬ ‫البته جگوار ‪ XE SV Project 8‬با رکورد ‪ 7‬دقیقه و ‪ 21/23‬ثانیه‬ ‫سریع تر از ‪ +4Matic S 63 AMG GT‬عمل کرده است‪.‬‬ ‫شاید همیشه سدان های بزرگ بوده اند که مرسدس را تعریف کرده اند اما…‬ ‫اما این خودروساز همواره تولیدکنند ه خودروهای اسپرت و سبک تری هم بوده که یکی از مشهورترین انها ‪ SL‬کالس افسانه ای است‪ .‬این خودرو از سال ‪ 1955‬تاکنون خودرویی مخصوص‬ ‫کروز سواران بوده و هنوز هم به ان به چشم یک خودروی راحت و جذاب نگریسته می شود‪.‬‬ ‫از انجایی که مرسدس اماد ه عرض ه نسل جدید این خودرو در سال ‪ 2020‬می شود بنابراین فرصت را غنیمت شمرده و نگاهی به تاریخچ ه این خودرو انداخته ایم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫موس اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل ‪ – R107‬سال ‪ 1971‬تا ‪1989‬‬ ‫ کل تولید‪ 237387 :‬دستگاه‬ ‫ تولید در هر سال‪ 13188 :‬دستگاه‬ ‫ ‪ R107‬اولی�ن مرس�دس ‪ SL‬تاری�خ ب�ا پیش�رانه ‪8‬‬ ‫س�یلندر ب�ود‪ .‬در امری�کا مدل�ی ب�ا پیش�رانه بزرگ تر ‪8‬‬ ‫سیلندر ‪ 5/6‬لیتری عرضه شد اما به دلیل قوانین االیندگی‬ ‫س�خت گیرانه تر‪ ،‬مدل اروپای�ی ‪ 500SL‬س�ریع ترین مدل‬ ‫با ش�تاب ‪ 7/4‬ثانیه ای بود‪ .‬علیرغم این موضوع‪ ،‬دو س�وم‬ ‫‪ R107‬ها در امریکای شمالی فروخته شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل ‪ – R129‬سال ‪ 1989‬تا ‪2001‬‬ ‫ کل تولید‪ 204940 :‬دستگاه‬ ‫ تولید در هر سال‪ 17078 :‬دستگاه‬ ‫ ‪ R129‬بجای انکه یک خودروی اسپرت ناب باشد یک‬ ‫گرن�د تورر بود و جذب کننده های ش�وک ان که با گاز کار‬ ‫می کردند سواری نرم را با تمامی اپشن های ‪ S‬کالس همراه‬ ‫کرده بودند‪ .‬اگرچه این خودرو س�نگین تر از نسل قبل بود‬ ‫اما از پیشرانه های مدرن و قوی تری سود می برد‪.‬‬ ‫‪ AMG 73 SL‬ک�ه بین س�ال های ‪ 1997‬ت�ا ‪ 2001‬عرضه‬ ‫شد از همان پیش�رانه ‪ 12‬سیلندر ‪ 7/3‬لیتری پاگانی زوندا‬ ‫اس�تفاده می کرد‪ .‬تنها ‪ 85‬دس�تگاه از این خودرو فروخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫است‪ .‬این خودرو به خاطر سواری نرم در بزرگراه ها شناخته‬ ‫ش�ده اما دارای وزن کمتر و شاسی سفت تر بوده و برخی از‬ ‫جنبه های اسپرت ‪ SL‬ها را زنده کرده است‪.‬‬ ‫ کل تولید‪ 166433 :‬دستگاه‬ ‫ تولید در هر سال‪ 16643 :‬دستگاه‬ ‫ این نسل از ‪ SL‬بیشتر به خاطر نقش خودرو ایمنی در‬ ‫مسابقات فرمول ‪ 1‬شناخته می شود‪ .‬علیرغم تبلیغات روی‬ ‫جنب ه موتور اس�پرت این خ�ودرو‪ R320 ،‬تنها با گیربکس‬ ‫اتوماتیک عرضه می ش�د و وزن ان به خاطر سقف فلزی تا‬ ‫شونده افزایش یافته بود‪ .‬پیشرانه های متنوعی در دسترس‬ ‫بودند که از ‪ 6‬سیلندر ‪ 228‬اسبی گرفته تا ‪ 12‬سیلندر بای‬ ‫توربو ‪ 661‬اسبی مدل ‪ 65 SL‬بلک سریز را شامل می شدند‪.‬‬ ‫مرس�دس در ح�ال احی�ای ‪ SL‬نمادی�ن به عن�وان یک‬ ‫خ�ودروی س�بک تر‪ ،‬س�ریع تر و هیجان انگیزت�ر ب�وده و‬ ‫می خواهد از تجرب ه مهندسی بخش پرفورمنس ‪ AMG‬نیز‬ ‫سود ببرد‪ .‬هشتمین نسل این خودرو دارای سقف پارچه ای‬ ‫سنتی خواهد بود‪.‬‬ ‫م�ا تخمی�ن می زنیم ای�ن خ�ودرو را در س�ال ‪ 2020‬و با‬ ‫پلتفرم�ی کام ً‬ ‫ال جدی�د ببینیم‪ .‬برخی عناص�ر کلیدی ‪SL‬‬ ‫جدید با نسل جدید ‪ AMG GT‬مشترک خواهد بود‪.‬‬ ‫ای�ن دو خ�ودرو به خاط�ر اینک�ه پلتفرمی مش�ترک را‬ ‫خواهند داش�ت طبق انتظارات از اکسل ها‪ ،‬سیستم تعلیق‪،‬‬ ‫سیستم فرمان‪ ،‬معماری ‪ 48‬ولتی الکتریکی و قوای محرکه ‬ ‫هیبریدی مش�ترکی س�ود خواهند برد که همین امر باعث‬ ‫کاهش هزینه ها و افزایش راندمان خواهد ش�د‪ .‬نس�ل های‬ ‫جدید ‪ SL‬و ‪ GT‬در تاسیس�ات زیندل فینگن المان تولید‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مدل ‪ – R320‬سال ‪ 2001‬تا ‪2011‬‬ ‫‹ ‹مدل ‪ – R321‬سال ‪ 2011‬تاکنون‬ ‫ کل تولید‪ :‬اعالم نشده‬ ‫ همانند نس�ل های پیش�ین ‪ ،SL‬نس�خ ه ‪ R321‬نیز با‬ ‫جدیدترین فناوری ها و اپش�ن هایی همچون دستیار حفظ‬ ‫خ�ودرو بین خطوط‪ ،‬دس�تیار پ�ارک فعال و دید در ش�ب‬ ‫عرضه ش�ده و از نظر کیفیت در ح�د و اندازه های ‪ S‬کالس‬ ‫‪Mercedes-Benz klasy SL‬‬ ‫‹ ‹اینده‬ ‫مک الرن س��رانجام رس��ما از هایپرکار جدید خود یعنی اس��پیدتیل‬ ‫پرده برداری کرده است‪ .‬این خودرو تفسیر مدرنی از مدل افسانه ای ‪F1‬‬ ‫را ارائه کرده و در اصل جانشینی غیررسمی برای ‪ F1‬محسوب می شود‪.‬‬ ‫اس��پیدتیل فصل بعدی س��ری اولتیمیت مک الرن را نشان می دهد و‬ ‫عصر جدی��دی را برای این برند بریتانیایی اغاز کرده اس��ت‪ .‬مک الرن‬ ‫قصد دارد با این هایپرکار جدید‪ ،‬خودروهایی مانند بوگاتی شیرون را به‬ ‫چالش بکشد‪ .‬سازنده بریتانیایی‪ ،‬به این شاهکار جدید خود‪ ،‬لقب هایپر‬ ‫‪ GT‬داده و ان را اولین هایپر ‪ GT‬دنیا می داند‪ .‬اسپیدتیل روی شاسی‬ ‫مونوکوک کربنی سفارش��ی قرار گرفته که با استفاده از نوع جدیدی از‬ ‫متریال س��بک وزن ساخته شده اس��ت‪ .‬در این ماده که مک الرن ان را‬ ‫جایگزین ‪ F1‬افسانه ای‬ ‫ شنبه‬ ‫تیتانیوم فیبر کربنی می نامد‪ ،‬یک الیه نازک میکرونی از تیتانیوم به طور‬ ‫مستقیم روی فیبر کربن قرار گرفته است‪ .‬این ویژگی‪ ،‬استحکام بسیار‬ ‫باالیی را در کنار وزن پایین پدید اورده اس��ت‪ .‬اس��پیدتیل از طراحی‬ ‫بسیار ائرودینامیکی هم برخوردار است و تمامی پانل های فیبر کربنی‬ ‫بدنه ان به گونه ای طراحی شده اند تا مقاومت در برابر هوا را به حداقل‬ ‫برس��اند‪ .‬البته هرچند شکل اش��ک مانند این هایپرکار‪ ،‬ائرودینامیک‬ ‫فوق العاده ای را فراهم کرده است اما جزئیات ائرودینامیکی کوچک تری‬ ‫هم در ان دیده می ش��ود که اسپیدتیل را به خودرو برجسته ای تبدیل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬چرخ های جلو با کاوری پوش��یده ش��ده اند‬ ‫که اش��فتگی هوا در اط��راف گلگیرها را کاهش داده هوا را به س��مت‬ ‫ورودی ه��ای مختلف هدای��ت می کند‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬اینه های جانبی‬ ‫س��نتی با دوربین های قابل جمع شدن جایگزین ش��ده اند که تصاویر‬ ‫را در داخ��ل کابی��ن به نمای��ش درمی اورند‪ .‬در انته��ای بخش عقبی‬ ‫اسپیدتیل نیز دو بالک فعال متحرک به صورت یکپارچه تعبیه شده که‬ ‫در حاالت مختلفی قابل تنظیم هس��تند‪ .‬این بالک ها می توانند هنگام‬ ‫ترمزگیری‪ ،‬خودرو را زودتر متوقف و برای دستیابی به حداکثر سرعت‬ ‫نی��ز به ان کمک کنند‪ .‬برای اینکه ضریب درگ اس��پیدتیل به حداقل‬ ‫برسد‪ ،‬قس��مت عقبی ان بسیار کشیده طراحی شده و به همین دلیل‬ ‫طول خودرو به ‪ 5/13‬متر رسیده که این یعنی ‪ 55‬سانتی متر از ‪ P1‬و‬ ‫‪ 60‬سانتی متر از بوگاتی شیرون کشیده تر است‪.‬‬ ‫نبرد وایکینگ و شوگان‬ ‫تنها یک قوای محرکه برای این خودرو در دس��ترس اس��ت که با نام ‪450h‬‬ ‫شناخته می شود‪ .‬مدل حاضر در تست از نوع پریمیر فول با قیمت پایه ‪ 61‬هزار‬ ‫و ‪ 995‬پوند است‪.‬‬ ‫تنها واژه ای که درباره س��واری ‪ RX L‬به ذهن می رسد ارامش و رفاه است‪ .‬با‬ ‫فشردن دکمه استارت اصال صدایی به گوش نمی رسد زیرا ‪ RX L‬برای حرکت‬ ‫در س��رعت های پایین از دو پیش��رانه الکتریکی اس��تفاده می کند و زمان که در‬ ‫حالت توقف هستید صدایی وجود ندارد زیرا پیشرانه بنزینی خاموش است‪.‬‬ ‫البته این خودرو هنوز هم شاس��ی بلندی بزرگ و سنگین است بنابراین زمانی‬ ‫که پیشرانه ‪ 6‬سیلندر ‪ 3/5‬لیتری از خواب برخیزد اوضاع قدری متفاوت خواهد‬ ‫بود‪ .‬این پیش��رانه نرم بوده و صدای ان نیز بد نیس��ت اما در زمان شتاب گیری‬ ‫شاهد افزایش دور و صدای پیشرانه و همچنین عملکرد خطی گیربکس ‪CVT‬‬ ‫هس��تیم‪ .‬این وضعیت کمی شرایط بی صدایی س��رعت های پایین را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫لکس��وس در تست های ما ش��تاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت ‪ 7/6‬ثانیه ای‬ ‫‪1‬‬ ‫ رتبه اول‪ :‬ولوو ‪XC90‬‬ ‫ ولوو ‪XC90‬‬ ‫ ‪ T8 XC90‬کم مصرف ت�ر ب�وده و هزینه ه�ای‬ ‫نگه�داری کمت�ر و فضای ب�ار و کابین بیش�تری در‬ ‫مقایس�ه با لکس�س داش�ته و هم ه این فاکتورهای‬ ‫کلیدی ب�رای پیروزی ی�ک شاس�ی بلند هفت نفره ‬ ‫هیبری�دی کاف�ی هس�تند‪ .‬ای�ن خ�ودرو همچنین‬ ‫س�واری بهتر و شتاب بیشتری داشته و برند ه واضح‬ ‫این مقایسه است؛ تجهیزات و کیفیت ساخت ولوو با‬ ‫لکسس برابری می کند‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نبرد خودروها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫الکتریکی س��ازی خودروها از جمله مهم ترین موضوعات س��ال جاری بوده اما خودروس��ازان و خریداران همچنان به دنبال کراس اوورها و شاس��ی‬ ‫بلندها می روند‪ .‬بنابراین طبیعی است که شاسی بلندها هم قوای محرک ه الکتریکی شده ای داشته باشند‪ .‬در واقع به خاطر هزینه های تحقیق و توسعه‬ ‫مدل های هیبریدی‪ ،‬خودروسازان تمایل دارند از چنین فناوری هایی در مدل های گران و لوکس خود همچون شاسی بلندهای الکچری استفاده کنند‪.‬‬ ‫اینجاست که خودرویی چون لکسوس ‪ RX L‬وارد میدان می شود‪ RX .‬یکی از اولین شاسی بلندهای هیبریدی بازار بوده اما با وجود ابعاد بزرگ خود‬ ‫تاکنون با سه ردیف صندلی عرضه نشده بود هم اکنون مدل ‪ 7 RX L‬نفر ه ان معرفی شده است‪ .‬از طرف دیگر ولوو ‪ T8 XC90‬هم عرضه شده که‬ ‫از یک پیش��رانه بنزینی و واحد الکتریکی س��ود می برد ولی برخالف لکس��وس می توان باتری را شارژ کرد‪ .‬پس هر دو خودرو روش متفاوتی دارند اما‬ ‫کدا م یک از این شاسی بلندهای لوکس هیبریدی انتخاب بهتری است؟‬ ‫مقایسه لکسس ‪ RX L‬و ولوو ‪XC90‬‬ ‫لکسس ‪RX L‬‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫را ثبت کرد‪ .‬در بحث ش��تاب گیری بین دنده ای هم رقابت هر دو خودرو نزدیک‬ ‫بوده بنابراین در زمان حرکت لکسوس پرفورمنس قابل توجهی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ش��ما می توانی��د چندین حالت رانندگ��ی را برای تنظیم پ��دال گاز‪ ،‬فرمان و‬ ‫سیس��تم تعلیق انتخاب کنید اما وضعیت خیلی تغییر نمی کند و لکسوس هرگز‬ ‫احساس اسپرت بودن را ندارد‪ .‬اینجا ولوو سواری بهتری ارائه می کند‪.‬‬ ‫‪ RX L‬خودرویی برای مس��افت های طوالنی است بنابراین حالت های نرمال یا‬ ‫اکو را بیش از هر زمان دیگری انتخاب خواهید کرد‪ .‬شاس��ی نرم ان باعث ایجاد‬ ‫س��واری بی دردسر و ریلکس شده و دس��ت اندازها نیز به خوبی جذب می شوند‪.‬‬ ‫البت��ه در مواجه��ه با چاله های بزرگ تر خودرو کمی عصبی نش��ان می دهد زیرا‬ ‫به خاطر اورهنگ طوالنی و سه ردیف صندلی با وزن بیشتری روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫نظرات ازمایش کنندگان‪ :‬این خودرو با طول حدود ‪ 5‬متر بسیار بزرگ به نظر‬ ‫می رس��د‪ .‬شما در موقعیتی بسیار باال می نشینید و دید معقولی دارید‪ .‬همچنین‬ ‫از دوربین ‪ 360‬درجه خودرو خوش��تان خواهد امد زی��را در موقع پارک به کار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫ولوو ‪XC90‬‬ ‫ولوو ‪ XC90‬نسخه های بیشتری در مقایسه با لکسوس داشته و پیشرانه های‬ ‫بنزین��ی‪ ،‬دیزل��ی و پالگین هیبریدی ‪ T8‬در دس��ترس هس��تند‪ .‬اینجا ما مدل‬ ‫مومنتوم با قیمت ‪ 62‬هزار و ‪ 570‬پوند را تست کرده ایم‪.‬‬ ‫ولوو با الکتریکی س��ازی محصوالت خود رو به جلو حرکت کرده و محصوالتی‬ ‫همچون ‪ T8 XC90‬در حال ارائ ه فاکتورهای مصرف س��وخت مناسب و فضای‬ ‫بار و کابین زیاد هس��تند‪ .‬این خودرو هیبریدی را می توانید در خانه یا محل کار‬ ‫شارژ کنید‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪ 2‬لیتری بنزینی و واحد الکتریکی قدرت ترکیبی ‪ 385‬اسب باری و‬ ‫گشتاور ‪ 640‬نیوتون متری تولید می کنند‪ .‬این خودرو در تست های پرفورمنس‬ ‫توانس��ته لکس��وس ‪ RX L‬را شکست دهد‪ .‬ولوو ش��تاب ‪ 5/7‬ثانیه ای داشته که‬ ‫برای شاسی بلندی ‪ 2/3‬تنی قابل توجه است‪ .‬در خط مستقیم می توانید گشتاور‬ ‫انی پیش��رانه الکتریکی ‪ 86‬اس��بی را احس��اس کنید که به بهب��ود پرفورمنس‬ ‫خ��ودرو کمک ش��ایانی می کند‪.‬گیربکس نیز خوب ب��وده و دنده های صحیح را‬ ‫به تعویض های نرم همراه می کند اما در حالت دس��تی پاس��خ های خوبی ندارد‬ ‫‪2‬‬ ‫قضاوت نهایی‬ ‫ رتبه دوم‪ :‬لکسس ‪RX L‬‬ ‫ لکسس ‪RX L‬‬ ‫ لکسس خودرویی ارام و باکیفیت ساخته‬ ‫اما ‪ RX L‬هفت نفره فضای کافی در عقب ندارد‪.‬‬ ‫ردیف س�وم صندلی که تنها دلیل ترجیح ان بر‬ ‫مدل اس�تاندارد اس�ت کام ً‬ ‫ال تنگ اس�ت‪ .‬قوای‬ ‫محرکه هیبریدی این شاس�ی بلند نیز به اندازه ‬ ‫ول�وو گران نیس�ت و از نظر سیس�تم اطالعات‬ ‫س�رگرمی نیز کام ً‬ ‫ال در س�طح پایین ت�ری قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫زیرا دنده ها را نگه نداش��ته و ب��دون پیش بینی اقدام به س��بک کردن می کند‪.‬‬ ‫به دلی��ل تفاوت گیربکس ها‪ ،‬هیچ یک از دو خودرو در تس��ت های بین دنده ای‬ ‫ش��رکت نکردند اما ولوو سریع تر نشان می دهد‪ .‬پیشرانه این خودرو قوی تر بوده‬ ‫و بات��ری نیز انعطاف و پرفورمنس خوبی در س��رعت های پایین دارد‪ .‬سیس��تم‬ ‫تعلی��ق بادی ‪ 2150‬پون��دی ولوو گاهی اوقات در کنترل ح��رکات بدنه به تقال‬ ‫می افت��د‪ .‬این به خاطر مجموعه باتری س��نگین این خودرو اس��ت بنابراین وزن‬ ‫ب��اال راحتی و هندلین��گ را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬هیچ کس این شاس��ی بلند‬ ‫ب��زرگ را برای تس��ت هندلینگ نمی خرد و ‪ XC90‬ه��م در کل کنترل بدنه ی‬ ‫خوب و چس��بندگی زی��ادی دارد‪ .‬این خودرو در مقاب��ل تکان های بدنه بهتر از‬ ‫لکس��وس مقاومت می کند‪ .‬ولوو همچنین در سرعت های باال راحت تر از حریف‬ ‫بوده اما به انداز ه لکس��وس در س��رعت های پایین پایدار و ارام نیس��ت‪ .‬نظرات‬ ‫ازمایش کنن��دگان‪ :‬چرم و متریال قابل توجه زیادی در کابین ولوو ‪ XC90‬به کار‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬کیفیت ساخت این بخش نیز استانداردهای باالیی داشته و سیستم‬ ‫اطالعات سرگرمی ان نیز بسیار بهتر از ‪ RX L‬است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه برند‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫لباس جدید ب ام و ‪X5‬‬ ‫نس��ل جدید ب ام و ‪ M X5‬هنوز اماده نیست اما این خودروساز‬ ‫المان��ی طیفی از قطعات ‪ M‬پرفورمنس را برای این خودرو تدارک‬ ‫دیده اس��ت تا خریداران با س��فارش ان ها ظاهر اس��پرت تری را به‬ ‫خودرو خود ببخش��ند‪ .‬مالکان این خ��ودرو می توانند ظاهر خودرو‬ ‫را با عناصر فیبرکربنی زیاد س��فارش دهند‪ .‬ای��ن متریال می تواند‬ ‫روی تری��م ورودی های هوا‪ ،‬دیفیوزر‪ ،‬پوش��ش اینه ها و رکاب های‬ ‫جانبی بکار رود‪ .‬ب ام و همچنین رینگ های ‪ 20‬اینچی مشکی مات‬ ‫را ارائه می کند‪ .‬البته این رینگ ها با ابعاد ‪ 22‬اینچی هم در دسترس‬ ‫هس��تند‪ .‬اما افرادی که بیش��تر ب��ه پرفورمن��س اهمیت می دهند‬ ‫خواهند توانس��ت ترمزهای ‪ M‬پرفورمنس را س��فارش دهند‪ .‬این‬ ‫ترمزها ش��امل کالیپرهای ‪ 4‬پیستونی قرمز در اکسل جلو هستند‪.‬‬ ‫همچنین دیس��ک های بکار رفته از نوع س��وراخ دار و خنک شونده‬ ‫هس��تند‪ .‬داخل کابین هم می تواند با عناصر اس��پرت اراسته شود‪.‬‬ ‫غربیل��ک فرمان جدید با پوش��ش الکانت��را از جمله قطعات جدید‬ ‫‪ X5‬هس��تند‪ .‬به منظ��ور تکمیل ظاهر پرفورمنس ای��ن خودرو در‬ ‫کابین‪ ،‬پدال ش��یفترهای فیبر کربنی نیز قابل س��فارش هستند‪ .‬از‬ ‫دیگ��ر عناصر خ��اص ‪ M‬در بخش داخلی ‪ X5‬جدی��د می توان به‬ ‫کفپوش ها و پدال ها با مارک ‪ M‬اش��اره کرد‪ .‬ب ام و برای طرفداران‬ ‫دو اتشه ‪ M‬کیف کلید از جنس الکانترا و فیبر کربن را ارائه کرده‬ ‫است‪ .‬این شاسی بلند جدید از دهم نوامبر وارد بازار امریکا می شود‬ ‫وقتی سامورایی‬ ‫بزرگ می شود‬ ‫کوچک‪ ،‬ارزان قیمت و قابل اعتماد سه واژه ای هستند که تویوتا کروال را به خودرویی‬ ‫افس��انه ای تبدیل کرده اند‪ .‬از زمان معرفی در س��ال ‪ 1966‬تاکنون مصرف کنندگان‬ ‫در سراس��ر جهان بیش از ‪ 40‬میلیون دس��تگاه کروال خریده اند که ان را به یکی از‬ ‫پرفروش ترین خودروهای تاریخ بدل کرده است‪.‬‬ ‫تاریخ ‪ 52‬سال ه کروال فراز و نشیب های زیادی داشته‪ ،‬از یک خودرو ساب کامپکت‬ ‫دیفرانسیل عقب گرفته تا یک خودرو اقتصادی دیفرانسیل جلو که هم اکنون دارای‬ ‫چهار درب‪ ،‬کابینی جادار و راحت مناس��ب برای یک خانواده کم جمعیت است‪ .‬بله‬ ‫کروال ‪ GT-S‬دهه ‪ 80‬میالدی یک خودرو اسپرت مناسب بوده اما اکثر ما کروال را‬ ‫به عنوان خودرویی بی حاشیه و اقتصادی می شناسیم‪.‬‬ ‫در ادامه با ‪ 11‬نسل تویوتا کروال همراه می شویم‪.‬‬ ‫نسل اول‪ :‬سال ‪ 1966‬تا ‪1970‬‬ ‫همراه با ‪ 11‬نسل تویوتا کروالی افسانه ای‬ ‫نسل سوم‪ :‬سال ‪ 1974‬تا ‪1979‬‬ ‫چهارمین نسل کروال بهبودهای فراوانی‬ ‫در مقایسه با نسل های پیشین داشت‪ .‬این‬ ‫خودرو بازهم رشد کرد و نهایتاً سیستم‬ ‫تعلیق تخت عقب که اولین بار در سال‬ ‫‪ 1966‬معرفی شده بود جای خود را به‬ ‫طراحی پیچشی داد‪ .‬پیشران ه ‪ 1/8‬لیتری‬ ‫این نسل کروال قدرت ‪ 75‬اسبی داشت‬ ‫و این نیرو از طریق گیربکس ‪ 3‬سرعته‬ ‫اتوماتیک یا ‪ 5‬سرعته دستی به چرخ های‬ ‫عقب منتقل می شد‪.‬‬ ‫تویوتا در سال ‪ 1982‬اقدام به ارتقای‬ ‫گیربکس ‪ 3‬سرعته و تبدیل ان به نمونه ای‬ ‫‪ 4‬سرعته کرد‪ .‬یک سال بعد هم پیشرانه ‬ ‫‪ 1/6‬لیتری معرفی شد‪.‬‬ ‫نسل پنجم‪ :‬سال ‪ 1983‬تا ‪1987‬‬ ‫در این نسل مدل های دیفرانسیل عقب کوپه و لیفت‬ ‫بک جای خود را به یک کوپ ه دیفرانسیل جلو دادند‪.‬‬ ‫تویوتا مدل استیشن کروال را با سیستم چهار چرخ‬ ‫محرک عرضه کرد و همچنین نسخ ه سدان تنها در سال‬ ‫‪ 1989‬با همین سیستم تولید شد‪ .‬ششمین نسل کروال‬ ‫اندکی پهن تر بود اما فاصل ه بین محوری ان نسبت به‬ ‫نسل قبل تغییر نکرده بود‪ .‬هم ه پیشرانه های ‪ 4‬سیلندر‬ ‫این نسل کروال از فناوری های متنوعی سود می بردند‪.‬‬ ‫پیشران ه کاربراتوری ‪ 90‬اسبی‪ ،‬پیشران ه انژکتوری ‪100‬‬ ‫اسبی و پیشران ه ‪ EFI‬با قدرت ‪ 115‬اسب ارائه شده‬ ‫بودند‪ .‬البته تمامی مدل های کروال در سال ‪ 1990‬با‬ ‫پیشرانه های انژکتوری عرضه شدند‪ .‬مدل کروال ‪GT-S‬‬ ‫هم قدرت ‪ 130‬اسب بخاری داشت‪ .‬در سال ‪1991‬‬ ‫تولید مدل کوپه قطع شد‪.‬‬ ‫نسل هفتم‪ :‬سال ‪ 1991‬تا ‪1995‬‬ ‫نسل هشتم‪ :‬سال ‪ 1995‬تا ‪2000‬‬ ‫اگرچه این نسل کروال در‬ ‫سال ‪ 1995‬معرفی شد اما‬ ‫عرض ه ان در بازار امریکا به‬ ‫سال ‪ 1997‬بازمی گشت‪.‬‬ ‫کروالی نسل هشتم در‬ ‫کالیفرنیا ساخته می شد و‬ ‫ظاهر متفاوتی داشت‪ .‬تنها‬ ‫نسخ ه سدان این خودرو در‬ ‫امریکا عرضه شد که پیشرانه ‬ ‫‪ 1/8‬لیتری ان قدرت ‪120‬‬ ‫اسب بخاری داشت‪ .‬گیربکس‬ ‫‪ 3‬یا ‪ 4‬سرعته اتوماتیک یا‬ ‫نسخه ‪ 5‬سرعته دستی هم‬ ‫گزینه های در دسترس بودند‪.‬‬ ‫نسل نهم‪ :‬سال ‪ 2000‬تا ‪2007‬‬ ‫نسل دهم‪ :‬سال ‪ 2006‬تا ‪2013‬‬ ‫دهمین نسل تویوتا کروال به‬ ‫عنوان مدل سال ‪ 2008‬در امریکا‬ ‫معرفی شد‪ .‬پیشران ه ‪ 1/8‬لیتری‬ ‫این خودرو قدرت ‪ 132‬اسبی‬ ‫داشت و نسخ ه ‪ XRS‬با قدرت‬ ‫‪ 158‬اسبی بازگشته بود‪ .‬هر دو‬ ‫نسخ ه این خودرو با گیربکس ‪5‬‬ ‫سرعته دستی عرضه می شدند‬ ‫اما مدل ‪ XRS‬با گیربکس ‪5‬‬ ‫سرعته اتوماتیک هم در دسترس‬ ‫بود‪ .‬تولید دهمین نسل کروال با‬ ‫ایجاد تکاملی چشمگیر در طراحی‬ ‫ظاهری و داخلی این خودرو‬ ‫همراه بود‪.‬‬ ‫نسل یازدهم‪ :‬سال ‪ 2013‬تاکنون‬ ‫نسل دوم‪ :‬سال ‪ 1970‬تا ‪1974‬‬ ‫توسع ه نسل دوم کروال در سال ‪1967‬‬ ‫اغاز شد و این خودرو در سال ‪ 1970‬معرفی‬ ‫گردید‪ .‬ابعاد این نسل از کروال به خاطر بهبود‬ ‫راحتی و سواری افزایش یافته بود و پیشرانه‬ ‫نیز قوی تر بود‪ .‬یک پیشران ه کام ً‬ ‫ال جدید ‪1/2‬‬ ‫لیتری با قدرت ‪ 73‬اسب بخار در کروالی‬ ‫نسل دوم نصب شد و البته برای اولین بار‬ ‫هم گیربکس اتوماتیک در دسترس بود‪ .‬این‬ ‫خودرو در نسل دوم بروز رسانی های زیادی‬ ‫داشت که از جمل ه انها می توان به معرفی‬ ‫پیشرانه ‪ 1/6‬لیتری ‪ 102‬اسبی در سال ‪1971‬‬ ‫و جلوپنجره ای جدید در سال ‪ 1972‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬مدل ‪ SR5‬کروال با گیربکس ‪ 5‬سرعته‬ ‫دستی هم در این نسل معرفی شد‪.‬‬ ‫اما عرض ه ان در بازارهای اروپایی از مارس ‪ 2019‬اغاز خواهد ش��د‪.‬‬ ‫مدل پای ه ‪ xDrive40i‬دارای پیش��رانه ‪ 6‬س��یلندر ‪ 3‬لیتری ‪335‬‬ ‫اس��بی ب��وده و قیمت ‪ 60‬ه��زار و ‪ 700‬دالری دارد‪ .‬یک رده باالتر‬ ‫م��دل ‪ xDrive50i‬قرار دارد که در دل ان پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر‬ ‫‪ 4/4‬لیتری توئین توربو با قدرت ‪ 456‬اس��بی قرار داش��ته و بهای‬ ‫ان ‪ 75750‬دالر است‪ .‬همچنین در اینده نسخه پالگین هیبریدی‬ ‫‪ xDrive45e‬با خروجی ‪ 389‬اس��بی عرضه خواهد شد‪ .‬اروپایی ها‬ ‫همچنین خواهند توانس��ت مدل ‪ M50d‬دیزلی را سفارش دهند‬ ‫که پیشرانه ‪ 6‬س��یلندر ‪ 3‬لیتری کوادتوربوی ان قدرت ‪ 400‬اسب‬ ‫بخاری دارد‪.‬‬ ‫تویوتا کروال در سال ‪ 1966‬معرفی شد و فروش ان از طریق‬ ‫شبکه نمایندگی ارزان قیمتی صورت می گرفت که در ژاپن مغاز ه‬ ‫کروال نام داشت‪ .‬تویوتا به منظور برتری در برابر رقبایی همچون‬ ‫داتسون ‪ 1000‬و سوبارو ‪ 1000‬اقدام به معرفی کروال با پیشرانه ‬ ‫بزرگ تر ‪ 1/1‬لیتری کرد که البته قیمت کروال را به خاطر‬ ‫مالیات بیشتر باالتر برد؛ اما این پیشران ه بزرگ تر و قوی تر باعث‬ ‫شد کروال کمی پرستیژ بهتری داشته باشد‪ .‬از دیگر ویژگی های‬ ‫نسل اول کروال می توان به سیستم تعلیق مک فرسون در جلو و‬ ‫گیربکس ‪ 4‬سرعته دستی کام ً‬ ‫ال سنکرونیزه اشاره کرد‪.‬‬ ‫اگرچه معرفی کروال در ژاپن به سال ‪ 1966‬بازمی گردد‬ ‫اما صادرات ان به امریکا تا سال ‪ 1968‬شروع نشد‪ .‬قیمت‬ ‫این خودرو زیر ‪ 1700‬دالر بود‪ .‬این خودرو در ان زمان با‬ ‫پیشرانه های ‪ 1/1‬و ‪ 1/2‬لیتری عرضه شد که قدرت ان ها به‬ ‫ترتیب ‪ 60‬و ‪ 65‬اسب بخار بود‪.‬‬ ‫سومین نسل کروال از فرم های بدنه ‬ ‫گوناگونی سود می برد‪ 5 .‬فرم بدنه از‬ ‫دو درب سقف سخت گرفته تا ‪ 5‬درب‬ ‫استیشن عرضه می شد‪ .‬پیشران ه ‪ 1/2‬لیتری‬ ‫نیروبخش مدل دو درب بود درحالی که‬ ‫مدل های باقی مانده از پیشرانه ‪ 1/6‬لیتری‬ ‫قوی تر استفاده می کنند‪ .‬سومین نسل‬ ‫کروال با گیربکس ‪ 4‬سرعته دستی عرضه‬ ‫می شد اما گیربکس ‪ 3‬سرعته اتوماتیک یا‬ ‫‪ 5‬سرعته دستی هم قابل سفارش بودند‪.‬‬ ‫مدل ‪ SR5‬به صورت استاندارد از گیربکس‬ ‫‪ 5‬سرعته دستی استفاده می کرد‪ .‬تویوتا در‬ ‫سال ‪ 1976‬اقدام به معرفی کروال لیفت‬ ‫بک سه درب کرد‪.‬‬ ‫نسل چهارم‪ :‬سال ‪ 1979‬تا ‪1983‬‬ ‫تویوتا کروالی ‪ 1983‬به خودرویی‬ ‫دیفرانسیل جلو تبدیل شد که پیشران ه ‪1/6‬‬ ‫لیتری را به صورت عرضی در خود جای‬ ‫داده بود‪ .‬نیروی پیشرانه از طریق گیربکس‬ ‫‪ 5‬سرعته دستی یا ‪ 4‬سرعته اتوماتیک به‬ ‫چرخ های جلو منتقل می شد‪ .‬اگرچه اکثر‬ ‫مدل های کروال دیفرانسیل جلو بودند اما‬ ‫مدل های ‪ SR5‬کوپه و لیفت بک همچنان از‬ ‫شاسی دیفرانسیل عقب نسل پیشین استفاده‬ ‫می کردند‪ .‬تویوتا در سال ‪ 1984‬پیشرانه ‪1/6‬‬ ‫لیتری ‪ 90‬اسبی را روی ‪ SR5‬نصب کرد‪ .‬این‬ ‫برند همچنین مدل مشهور کروال ‪ GT-S‬را‬ ‫با پیشرانه ‪ 1/6‬لیتری ‪ 112‬اسب بخاری روانه‬ ‫بازار کرد‪.‬‬ ‫نسل ششم‪ :‬سال ‪ 1987‬تا ‪1991‬‬ ‫اینجا بود که کروال کم کم به همان‬ ‫خودرو اقتصادی ای تبدیل شد که امروزه‬ ‫می شناسیم‪ .‬هفتمین نسل کروال تنها‬ ‫به صورت سدان و استیشن دیفرانسیل‬ ‫جلو عرضه می شد‪ .‬بازهم ابعاد این خودرو‬ ‫رشد کرد و کروال از خودرویی ساب‬ ‫کامپکت به کامپکت تبدیل شد‪ .‬پیشرانه‬ ‫‪ 1/6‬لیتری از نسل قبل به این خودرو راه‬ ‫یافت و قدرت ‪ 105‬اسبی داشت‪ .‬البته این‬ ‫پیشرانه در برخی ایاالت امریکا و به دلیل‬ ‫قوانین االیندگی سخت تر ‪ 100‬اسب بخار‬ ‫قدرت داشت‪ .‬البته تریم های فول تر کروال‬ ‫پیشرانه ‪ 1/8‬لیتری ‪ 115‬اسب بخاری را‬ ‫ارائه می کردند‪.‬‬ ‫این خودرو هم علیرغم معرفی‬ ‫در سال ‪ 2000‬تا دو سال بعدتر‬ ‫وارد بازار امریکا نشد‪ .‬کروالی‬ ‫جدید بر پای ه مدل بزرگ تر کروال‬ ‫التیس بنا شده بود و همان‬ ‫پیشرانه ‪ 1/8‬لیتری قبلی را‬ ‫داشت ولی قدرتش به ‪ 130‬اسب‬ ‫بخار رسیده بود‪ .‬یک گیربکس‬ ‫‪ 4‬سرعته اتوماتیک یا ‪ 5‬سرعته‬ ‫دستی قابل انتخاب بودند‪ .‬این‬ ‫خودرو در سال ‪ 2005‬فیس‬ ‫لیفت شد و نسخ ه اسپرت ‪XRS‬‬ ‫با خروجی ‪ 170‬اسبی هم معرفی‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫این خودرو هم اکنون یک طراحی‬ ‫بین المللی داشته و در بازار امریکا‬ ‫نمونه ای متفاوت تر که سپرهای جلو‬ ‫و عقب متفاوت دارد عرضه می شود‪.‬‬ ‫پیشران ه ‪ 1/8‬لیتری نسل قبلی‬ ‫بازهم در این نسل بکار رفته و همان‬ ‫قدرت ‪ 132‬اسبی مدل قبلی را دارد‪.‬‬ ‫گیربکس های ‪ 4‬سرعته اتوماتیک و‬ ‫‪ 6‬سرعته دستی و یک نمونه ‪CVT‬‬ ‫جدید در دسترس خریداران هستند‪.‬‬ ‫دوازدهمین نسل این خودرو هم‬ ‫در راه بوده و تویوتا برنامه هایی برای‬ ‫تولید ان در امریکا دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫معرفی فولکس واگن تیگوان افرود اروپا‬ ‫فولکس واگ��ن با معرفی نس��خ ه جدید افرود تع��داد اعضای خانواده ‬ ‫تیگوان را گسترش داده اس��ت‪ .‬این خودرو جدید در نمایشگاه خودرو‬ ‫مسکو معرفی ش��ده اس��ت‪.‬تیگوان افرود جدید به صورت استاندارد از‬ ‫سیس��تم چهار چرخ مح��رک ‪ 4Motion‬این برند س��ود می برد‪ .‬این‬ ‫سیس��تم دارای کنترل فعال و س��ه حالت رانندگی ج��اده ای‪ ،‬افرود و‬ ‫برف است‪ .‬بسته به حالت انتخابی‪ ،‬سیستم های رانندگی و کمک راننده‬ ‫تنظیم می شوند‪ .‬این امر به خودرو کمک می کند تا در سطوح موردنظر‬ ‫عملکرد بهتری داش��ته باشد و با افزایش کشش‪ ،‬خروج از شرایط بد و‬ ‫لغزنده تضمین ش��ود‪ .‬فولکس واگن می گوید با نصب س��پرهای جدید‬ ‫زاوی ه رمپ تیگوان افرود را به ‪ 24‬درجه رس��انده است‪ .‬همچنین نشان‬ ‫ویژ ه افرود هم روی این خودرو خودنمایی می کند‪ .‬از دیگر ویژگی های‬ ‫تیگوان افرود می توان به پوش��ش پیش��رانه یکپارچه‪ ،‬نوارهای کرومی‬ ‫مش��کی‪ ،‬ریل های س��قف و پوش��ش اینه های تیره و همچنین ‪ 6‬رنگ‬ ‫متف��اوت بدنه ب��ا نام های ابی اتالنتیک‪ ،‬خاکس��تری ایندیوم‪ ،‬س��فید‬ ‫اوریکس‪ ،‬خاکستری پیور‪ ،‬سفید پیور و نقره ای تنگستن اشاره کرد‪ .‬این‬ ‫شاس��ی بلند همچنین با بدنه ای دو رنگ هم در دسترس است که طی‬ ‫ان پوشش مشکی سقف با پکیج افرود پالس سفارشی همراه می شود‪.‬‬ ‫رینگ ه��ای ‪ 18‬اینچی الیاژی به صورت اس��تاندارد ارائه می ش��وند اما‬ ‫خریداران می توانند رینگ های ‪ 19‬و ‪ 20‬اینچی را هم س��فارش دهند‪.‬‬ ‫داخل کابین این خودرو جدید پوش��ش س��قف مش��کی‪ ،‬صندلی های‬ ‫راحت ت��ر‪ ،‬فرم��ان چن��دکاره و دس��ته دند ه چرمی‪ ،‬تری��م الومینیوم‪،‬‬ ‫پدال های فوالدی و کف پوش های الس��تیکی بکار رفته است‪ .‬سیستم‬ ‫نوری فعال‪ ،‬دستیار نوری دینامیک و… به صورت استاندارد در تیگوان‬ ‫افرود وجود دارند درحالی که سیس��تم ناوبری دیس��کاور پرو‪ ،‬پش��ت‬ ‫امپرهای دیجیتالی‪ ،‬دستیار تریلر و کروز کنترل تطبیقی را می توان با‬ ‫پرداخت مبلغ بیشتر سفارش داد‪ .‬فولکس واگن تیگوان افرود در المان‬ ‫با پیشرانه های متنوعی عرضه می شود‪ .‬مدل ‪ TDI‬با قدرت ‪ 150‬اسب‬ ‫بخار به یک گیربکس ‪ 7‬س��رعته ‪ DSG‬متصل اس��ت‪ .‬تمامی نسخه ها‬ ‫به صورت اس��تاندارد با سیس��تم چهار چرخ محرک و گیربکس ‪DSG‬‬ ‫عرضه می شوند و قیمت مدل پایه نیز از ‪ 40925‬یورو اغاز می شود‪.‬‬ ‫‪ 12‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪ 3‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪122/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪54/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪90/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪295/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪298/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪198/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪33/500/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪106/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪43/400/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪68/300/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪128/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪200/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪114/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪124/100/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪583/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪360/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪495/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪590/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪130/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪363/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪555/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪535/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪546/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪640/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪355/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪660/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/ 000/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/ 000/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 12‬ابان ‪ 24 1397‬صفر ‪ 3 1440‬نوامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪39‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫عامل اصلی زیان دهی صنعت خودرو‬ ‫ابوالفضل خلخالی ‪ -‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‪ :‬مهم ترین‬ ‫مش��کل صنعت خودرو کش��ورمان‪ ،‬دولتی بودن این صنع��ت و متاثر بودن ان از‬ ‫تصمیمات‪ ،‬تغییرات و مداخالت دولت اس��ت‪ .‬تنه��ا راه برون رفت از وضعیتی که‬ ‫خودرو در ان قرار گرفته‪ ،‬خصوصی س��ازی است‪ .‬از این رو تنها راه نجات صنعت‬ ‫خودرو در گرو خصوصی سازی این صنعت است چراکه مدیران عامل سرمایه گذار‬ ‫ب��رای ارتقای بهره وری و بازده اقتص��ادی مطلوب این بنگاه ها تمام تالش خود را‬ ‫ب��ه کار خواهند گرفت‪ .‬با توجه به اینکه احتمال خصوصی ش��دن ش��رکت های‬ ‫خودروساز در اینده نزدیک کم است باید به سمتی حرکت کنیم که مجموعه های‬ ‫اقماری خودرو خصوصی شوند و این مهم ترین نکته ای است که باید در مدیریت‬ ‫این بنگاه های صنعتی به ان توجه داشت‪ .‬در حالی که خودروسازی کشور دولتی‬ ‫است چه ضرورتی وجود دارد که خودروساز‪ ،‬سیستم تعلیق یا تزئینات داخلی را‬ ‫نیز خودش تولید کند؟ با توجه به اینکه خودروس��ازی به سمت خصوصی سازی‬ ‫در حرکت است باید ابتدا مجموعه های اقماری را به سمت خصوصی سازی پیش‬ ‫ببرند‪ .‬درحال حاضر خودروس��ازی ها ازمایش��گاه های مرجع مورد تایید استاندارد‬ ‫را در اختی��ار دارند و در واقع خودروس��از خودش را ارزیابی می کند و به خودش‬ ‫اس��تاندارد می دهد‪ .‬چه لزومی دارد که خودروس��از چنین مجموعه ای در اختیار‬ ‫داشته باشد؟ در کشور باید مجموعه های خصوصی که تمام ازمون های استاندارد‬ ‫خودروها را انجام می دهند تاس��یس شوند تا عالوه بر ارتقای کیفیت محصوالت‪،‬‬ ‫احتمال تبانی را نیز کاهش دهند‪ .‬در کش��ور‪ ،‬خودروسازان خصوصی وجود دارند‬ ‫که درحال تولید هستند اما باید به این نکته توجه کرد که با توجه به موانعی که‬ ‫در داخل کش��ور بر سر راه تولید وجود دارد‪ ،‬اسوده ترین راه‪ ،‬واردات و فروش ان‬ ‫مجموعه هاس��ت اما علت اصلی بروز این مشکل در قاعده گذاری های دولت است‪.‬‬ ‫دولت ها باید به گونه ای قاعده گذاری کنند که فرایند تولید برای تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫اقتصادی و به صرفه باشد‪ .‬هیچ مقوله ای اقتصادی تر از تولید در دنیا وجود ندارد‬ ‫زیرا تولیدکننده می تواند ارزش افزوده ای به مواد اولیه اش بدهد که هیچ گاه یک‬ ‫بازرگان نمی تواند این کار را انجام دهد‪ .‬تولید در تمام دنیا فرایندی است جذاب‪،‬‬ ‫به شرط انکه اقتصادی باشد اما در ایران به دلیل قاعده گذاری های اشتباه دولت‬ ‫فرایند تولید در کش��ور پیشرفتی نداشته و باید قاعده گذاری ها را اصالح کنیم تا‬ ‫رغبت سرمایه گذاران به فرایندهای تولیدی افزایش یابد‪.‬‬ ‫پژو ‪207i‬‬ ‫پ��ژو ‪ ۲۰۷i‬در واقع هم��ان ‪ ۲۰۶‬پالس(در بازار های جهانی) اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودرو که از سوی گروه صنعتی ایران خودرو ساخته می شود دارای طراحی‬ ‫اسپرت و امکانات و تجهیزات مناسبی است‪.‬‬ ‫با قرارگیری در پش��ت فرمان ‪ ، ۲۰۷‬خود را در موقعیت اشنایی خواهید‬ ‫یافت که با پژو ‪ ۲۰۶‬یکس��ان است‪ .‬موتور به نرمی استارت خورده و نیروی‬ ‫ان از طریق یک گیربکس ‪ ۵‬دنده دس��تی به چرخ های جلو منتقل می شود‪.‬‬ ‫ش��تاب صفر تا صد کیلومتر خودرو ‪ ۱۱.۶‬ثانیه اس��ت و حداکثر سرعت ان‬ ‫نیز به ‪ ۱۹۰‬کیلومتر بر س��اعت می رس��د‪ .‬س��واری پژو ‪ ۲۰۷‬در مقایس��ه با‬ ‫رقبایی چون رنو ساندرو خشک تر است اما در عوض هندلینگ لذت رانندگی‬ ‫بیشتری را ارائه می دهد و چسبندگی ان بر روی زمین به وضوح از ساندرو‬ ‫بهتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹محاسن پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫موت��ور این خودرو که به موتور‪ TU ۵‬معروف اس��ت‪ ،‬قبال در زیر کاپوت‬ ‫خودروهای داخلی خوبی جا خوش کرده است‪ ،‬که معروف ترین ان پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫تیپ ‪ ۶‬است‪ .‬این موتور قادر به تولید ‪ ۱۰۵‬اسب بخار قدرت در ‪ ۵۸۰۰‬دور‬ ‫در دقیقه اس��ت و ماکزیمم گش��تاورش هم ‪ ۱۴۲‬نیوتن متر در ‪ ۴۰۰۰‬دور‬ ‫در دقیقه است‪.‬‬ ‫پژو ‪ ۲۰۷‬دارای مصرف سوخت بسیار خوبی است‪ .‬مصرف سوخت شهری‪،‬‬ ‫ج��اده ای و ترکیب��ی پژو ‪ ۲۰۷‬به ترتیب برابر ب��ا ‪ ۵.۴ ،۸.۸‬و ‪ ۶.۶‬در هر صد‬ ‫کیلومتر است‪ ،‬که مطمئنا در میان رقبا ارقام بسیار خوبی به حساب می ایند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!