هفته نامه روزگار خودرو شماره 3 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 3

هفته نامه روزگار خودرو شماره 3

هفته نامه روزگار خودرو شماره 3

‫‪3‬‬ ‫ شنبه‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‪ 7‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪3‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫با پیش بینی نرخ ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬میلیون تومان‬ ‫جایگزین پراید دیگر ارزان نیست‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪3‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تعرفه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تحمیل پیامدهای افزایش تعرفه واردات بر بازار خودرو‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬عضو ناظر مجلس در ش�ورای رقابت‪ :‬تعیین‬ ‫تعرفه جدی��د واردات دولت که برخ�لاف برنامه ریزی های انجام‬ ‫ش��ده روند افزایشی داش��ته در حالی ابالغ شده که پیش از این‬ ‫سیاس��ت دولت‪ ،‬روند کاهنده تعرفه در هر س��ال بوده و تصمیم‬ ‫اخیر در مغایرت با سیاس��ت های پیش بینی ش��ده در این زمینه‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت در جریان افزایش تعرفه واردات خودرو اعالم کرد‬ ‫که ای��ن اقدام با ه��دف حمایت از تولید داخل انجام می ش��ود؛‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که رون��د افزایش تعرفه ها نش��ان می دهد‬ ‫این افزایش در خودروهای��ی اتفاق افتاده که نمونه ان در داخل‬ ‫یادداشت‬ ‫کش��ور تولید نمی شود‪ .‬بر این اساس می توان گفت که دولت در‬ ‫جری��ان جلوگیری از واردات خودرو هیچ دلیل منطقی نداش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬اما این اقدام در بازار خودرو وارداتی ها اشفتگی هایی را به‬ ‫وجود اورد و باعث افزایش نرخ وارداتی ها ش��د‪ .‬توقف چند ماهه‬ ‫واردات خودرو در کش��ور اس��یب هایی را به اقتصاد به ویژه روند‬ ‫اس��قاط خودروها که متولی اصلی این ام��ر واردکنندگان بودند‪،‬‬ ‫وارد کرد و موجب توقف طرح نوس��ازی و خروج فرس��وده ها در‬ ‫این مدت ش��د و کندی روند نوس��ازی نی ُز اسیب های زیادی را‬ ‫به هوای ش��هرها و افزایش االیندگی ها در کالنشهرها وارد کرد‪.‬‬ ‫یک��ی از دالیل ای��ن اقدام افزایش درامد دول��ت از محل واردات‬ ‫خودرو در س��ال اینده بود؛ تصمیم��ی غیرمنطقی که با تصمیم‬ ‫نادرس��ت‪ ،‬پیامدهای زیادی را برای کشور به همراه اورد که تنها‬ ‫بخشی از ان را می توان اشفته بازار خودروهای وارداتی و تغییرات‬ ‫قیمتی یک شبه این خودروها دانست‪ .‬این انتظار وجود داشت که‬ ‫همزمان با بازگش��ایی ثبت سفارش و ازسرگیری واردات خودرو‪،‬‬ ‫بازار این دس��ته از خودروها از وضعیت فعلی خارج و قیمت ها نیز‬ ‫تعدیل شود اما این اتفاق نیفتاد و به نظر می رسد در این شرایط‬ ‫انتظار برای کاهش قیمت ها چندان بجا و منطقی نباشد‪.‬‬ ‫با ادامه مخالفت ها درباره افزایش تعرفه واردات خودرو و ورود شورای رقابت مطرح شد‬ ‫جلوگیری از خروج ارز دلیل توقف ثبت‬ ‫سفارش خودرو‬ ‫تعرفه واردات خودرو به زودی تعیین تکلیف می شود‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫تیر امسال و در اخرین روزهای دولت یازدهم بود که ثبت سفارش خودرو‬ ‫به طور موقت متوقف شد و این توقف ازسوی مسئوالن صنعتی دولت دوازدهم‬ ‫ادامه یافت و بازگشایی دوباره ان ‪ ۶‬ماه طول کشید و در این مدت و به دلیل‬ ‫جو روانی ناشی از وارد نشدن خودرو به کشور‪،‬‬ ‫قیمت های خودروهای وارداتی افزایش سرس��ام اوری تا حدود ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومان را تجربه کرد‪ .‬ناگفته پیداس��ت چه سودهای کالن و باداورده ای از این‬ ‫رهگذر نصیب عده ای ش��د و چه فشاری نیز بر مصرف کننده نهایی وارد شد‪.‬‬ ‫خودروس��ازان داخلی نیز از این فرصت به دست امده نهایت استفاده را کرده و‬ ‫نرخ فروش خودروهای داخلی هم افزایش یافت‪.‬‬ ‫بعده��ا و از قول مس��ئوالن دول��ت دوازدهم و در توجیه عل��ت تداوم قطع‬ ‫س��امانه ثبت س��فارش خودرو به مدت طوالنی‪ ،‬اینطور گفته شد که یکی از‬ ‫دالیل توقف ثبت سفارش خودرو و استمرار ان‪ ،‬تالش در جهت جلوگیری از‬ ‫خروج ارز از کشور و همچنین تالش برای کند کردن روند منفی تراز تجاری‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫کاهش مصرف بنزین که درحال حاضر با یارانه دولتی به دست مصرف کننده‬ ‫داخلی می رس��د از مزایای اقتصادی واردات خودروهای نسل جدید و به ویژه‬ ‫خودروهای هیبریدی است‪ ،‬همچنین کمک به کاهش الودگی هوا و در نهایت‬ ‫کاهش مخارج مربوط به تامین س�لامت اف��راد و کمک به بودجه خانوارهای‬ ‫ایرانی از دیگر مزایای ان اس��ت اما بحث دیگر‪ ،‬تالش برای جلوگیری از روند‬ ‫منفی تراز تجاری کشور و مثبت کردن ان خواهد بود‪.‬‬ ‫تراز تجاری کش��ور در ابتدای این تصمیم و در پایان ‪ ۴‬ماه نخس��ت امسال‬ ‫منفی ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۶۰‬میلیون دالر بوده و در پایان نیمه نخس��ت س��ال به‬ ‫منفی ‪ ۳‬میلیارد دالر رسیده و در پایان ‪ ۹‬ماه منتهی به پایان اذر نیز به منفی‬ ‫‪ ۶‬میلیارد دالر رس��یده اس��ت‪ .‬درواقع و درسال های اخیر همواره تراز تجاری‬ ‫کش��ور منفی بوده و تنها در سال ‪ ۹۵‬و ان هم تاحدودی متاثر از نتایج و جو‬ ‫روانی دوران پسابرجام‪ ،‬تراز تجاری کشور تا حد بسیار کمی مثبت بوده است‪.‬‬ ‫البته این نکته را نباید از ذهن دور کرد که تراز تجاری کشور برمبنای امار‬ ‫واردات و صادرات از مبادی رسمی کشور محاسبه و اعالم می شود و چنانچه‬ ‫بخواهیم تراز واقعی تجاری کشور را محاسبه کنیم باید واردات کاال از طریق‬ ‫قاچ��اق را نیز ک��ه ارزش ان بین ‪ ۱۲‬ت��ا ‪ ۱۵‬میلیارد دالر در س��ال تخمین‬ ‫زده می ش��ود به محاس��بات خ��ود بیفزاییم که در این ص��ورت به تراز منفی‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد دالری نیز نزدیک خواهیم ش��د که جبران ان به این س��ادگی ها‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫با این استدالل متوجه می شویم حتی سال ‪ ۹۵‬که ادعای مثبت بودن تراز‬ ‫تجاری کشور را داشتیم تاحدود ‪ ۱۵‬میلیارد دالر در این شاخص اقتصادی و‬ ‫تجاری منفی بوده ایم‪.‬‬ ‫حال این پرس��ش مطرح می ش��ود که ایا مثبت کردن تراز تجاری رسمی‬ ‫کش��ور در حد ‪ ۲۰۰‬یا ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر در س��ال یا کاهش روند منفی ان (‬ ‫صرف نظر از محاس��به واردات به صورت قاچ��اق ) به اندازه ای ارزش و اهمیت‬ ‫دارد که به دلیل دس��تیابی به ان حاضر هس��تیم تورم ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی را‬ ‫به بازار خودرو کش��ور تحمی��ل کنیم و از مزای��ای ورود خودروهای پاک به‬ ‫کش��ور صرف نظر کرده و از این رهگذر س��ودهای کالن و ب��اداورده ای را به‬ ‫جیب عده ای کم س��رازیر و فش��ار مضاعفی را به بودجه مردم تحمیل کنیم؟‬ ‫راه حل اساس��ی برای مثبت کردن تراز تجاری کشور‪ ،‬تالش هماهنگ تمامی‬ ‫نهاده��ای مرتبط درجهت افزایش صادرات ازطریق ایجاد تس��هیالت ارزان و‬ ‫ارائه مشوق های موردنیاز صادرکنندگان و تالش برای ارتقای کیفیت کاالهای‬ ‫صادراتی و همچنین کاهش هزینه ه��ای تولید به ویژه هزینه های حمل ونقل‬ ‫و تثبیت نرخ ارز اس��ت وگرنه مثبت کردن تراز تج��اری از طریق جلوگیری‬ ‫از واردات کااله��ای مورد نیاز کش��ور راهکار عقالنی برای رس��یدن به نتیجه‬ ‫مطلوب نیست و نتایجی همچون اتفاقی که برای بازار خودرو در کشور افتاد‬ ‫را در پی خواهد داش��ت ضمن اینکه اقدامات متقابل و تنبیهی طرف تجاری‬ ‫را نیز به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫در حالی کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬با ارائه ط��رح دوفوریتی‬ ‫کاهش تعرفه خودروهای وارداتی به هیات رئیسه مجلس در‬ ‫نظر دارد نسبت به تعیین تکلیف تعرفه واردات خودرو اقدام‬ ‫کند که براس��اس بخش��نامه جدید دیگری از سوی گمرک‬ ‫امکان ترخیص خودروهای سواری از محل ثبت سفارش های‬ ‫صادر و تمدیدشده از تاریخ ‪ ۲۸‬تیر تا ‪ ۹‬دی وجود ندارد و از‬ ‫س��وی دیگر رضا شیوا‪ ،‬رئیس شورای رقابت نیز در تازه ترین‬ ‫اظهارات خودرو مخالفت این شورا را با افزایش تعرفه واردات‬ ‫به دلیل ایجاد انحصار و کاهش فضای رقابت در بازار خودرو‬ ‫اعالم کرده است‪.‬‬ ‫مخالف��ت ب��ا اقدام اخیر دول��ت در زمین��ه افزایش تعرفه‬ ‫واردات خودرو در حالی ش��دت یافته که مس��ئوالن دولتی‬ ‫هیچ کدام پاس��خگوی این اظهارات نیستند و حتی در پاسخ‬ ‫به اظهارنظر و اقدام مجلس شورای اسالمی در تهیه طرح دو‬ ‫فوریتی در این زمینه نیز سکوت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹انحص�ار و کاه�ش رقابت پذی�ری‪ ،‬دس�تاورد‬ ‫افزایش تعرفه‬ ‫رضا ش��یوا‪ ،‬رئیس ش��ورای رقابت با تاکید بر مخالفت این‬ ‫ش��ورا با افزایش تعرفه واردات خودرو اظهار کرد‪ :‬بارها اعالم‬ ‫کرده ایم به موض��وع خودروهای وارداتی ورود نخواهیم کرد‬ ‫اما به نظر می رس��د افزایش تعرفه واردات خودرو به کاهش‬ ‫رقاب��ت در ب��ازار دامن می زند‪ .‬وی با اش��اره ب��ه تکرار روند‬ ‫سال های گذش��ته و تصمیم دولت با هدف افزایش تعرفه ها‬ ‫گفت‪ :‬با وجود این مخالفت ها امسال دولت تصمیم به افزایش‬ ‫تعرفه واردات خودرو گرفته که این مس��ئله به طور قطع به‬ ‫کاهش فضای رقابت در صنعت خودرو داخلی منجر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬ش��یوا ادامه داد‪ :‬همزمان با افزایش تعرفه خودروهای‬ ‫واردات��ی‪ ،‬فضای انحصاری و غیر رقابتی برای خودروس��ازان‬ ‫داخلی ایجاد می شود و در چنین فضایی‪ ،‬کیفیت خودروهای‬ ‫داخل��ی ارتقا نمی یاب��د و دیگر مس��ائلی همچون خالقیت‪،‬‬ ‫نواوری و رقابت نیز به وجود نخواهد امد‪ .‬بر این اساس شاید‬ ‫افزایش تعرفه ها درامدی برای دولت به همراه داش��ته باشد‬ ‫اما در کل به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای رقابت در پاسخ به پرسشی درباره به وجود‬ ‫امدن بازار انحصاری برای خودروهای باالی ‪ ۴۰‬هزار دالر در‬ ‫کشور پس از ممنوع ش��دن واردات این خودروها و واکنش‬ ‫ش��ورای رقابت به این انحصار گفت‪ :‬شاید ممنوعیت واردات‬ ‫خودروه��ای ب��االی ‪ ۴۰‬ه��زار دالر باعث افزای��ش نرخ این‬ ‫خودروها که پیش از این وارد کش��ور ش��ده اند ش��ود اما در‬ ‫همین رنج قیمت��ی‪ ،‬بازهم چندین رقیب وجود دارد‪ .‬بر این‬ ‫اساس شورای رقابت به این موضوع ورود نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی تعیین تعرفه و ایین نامه واردات خودرو را از وظایف و‬ ‫اختیارات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫تنها اقدامی که ش��ورای رقابت در این ب��اره انجام داد حذف‬ ‫ممن��وع بودن واردات خودرو از جانب واردکنندگان س��نتی‬ ‫در ایین نام��ه جدید بود تا از انحص��اری که برای نمایندگان‬ ‫رس��می در واردات خ��ودرو به وجود ام��ده جلوگیری کند‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای رقابت افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در تعیین تعرفه ها مش��ورتی با شورای رقابت نداشت و تنها‬ ‫توصیه ما افزایش نیافتن تعرفه ها بود‪.‬‬ ‫این اظهارات در حالی مطرح می ش��ود که بهرام پارسایی‪،‬‬ ‫رئیس کمیته اقتصادی اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تاکی��د کرده با ارائه طرح دو فوریتی به زودی تعرفه واردات‬ ‫خودروها تغیی��ر خواهد کرد چراکه افزای��ش تعرفه واردات‬ ‫خودرو بنا به روال قانونی که مجلس در س��ال های گذش��ته‬ ‫مصوب کرده‪ ،‬انجام نش��ده و بر این اس��اس کمیسیون اصل‬ ‫‪ ۹۰‬در طرحی دوفوریتی در نظر دارد کاهش این تعرفه ها را‬ ‫در صحن علنی مجلس بررسی کند‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬حمایت تعرفه ای از تولید داخل‬ ‫خودرو نباید به صورت همیش��گی باش��د بلکه باید با کاهش‬ ‫تعرفه ش��رایط رقابت در کش��ور را فراهم ک��رد تا تولیدات‬ ‫داخلی خودروسازان نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫اظهارات پارسایی در حالی است که تعرفه واردات خودرو‬ ‫در اواخ��ر س��ال ‪ ۵ ،۹۲‬درص��د کاه��ش یافت و بر اس��اس‬ ‫تصمیمی که در ان دوره زمانی گرفته ش��ده بود‪ ،‬مقرر ش��د‬ ‫س��االنه نسبت به کاهش تعرفه واردات خودرو اقدام شود که‬ ‫بر این اس��اس هم اکنون نیز به جای افزای��ش تعرفه ها باید‬ ‫شاهد کاهش تعرفه واردات بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تعرفه‪ ،‬درمان موقت‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ ،‬استاد دانش��کده مهندسی خودرو نیز‬ ‫معتقد است‪ :‬افزایش تعرفه واردات خودرو درمان موقت بوده‬ ‫و در بلندمدت منجر به توسعه صنعت خودرو نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به روند ناگهانی افزایش تعرفه واردات خودرو‬ ‫پس از روند کاهش��ی ان در ‪ ۴‬سال گذش��ته اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫حمایت های تعرفه ای از خودروسازان‪ ،‬فشار رقابت پذیری در‬ ‫خودروس��ازان کاهش یافته و صنعت خودرو کش��ور توسعه‬ ‫نخواه��د یافت‪ .‬کاکایی ب��ا بیان اینکه ب��رای بهبود صنعت‬ ‫خودرو باید س��رمایه گذاری ویژه ای در بخش زنجیره تامین‬ ‫خودروسازان انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید فضای کسب و‬ ‫کار را بهبود ببخش��د و س��رمایه گذاری اصلی و مستقیم در‬ ‫صنع��ت خودرو نیز به بخش خصوصی واگذار ش��ود چراکه‬ ‫حمایت تعرفه ای دولت از خودروس��ازان باعث دولتی شدن‬ ‫بیشتر خودروسازان شده و ساختار دولتی انها تغییر نخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این شرایط در حالی است که پیش از ابالغ ایین نامه جدید‬ ‫واردات نظ��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه تعرفه‬ ‫واردات خودرو افزای��ش پلکانی ان بود؛ طرحی که همزمان‬ ‫با مطرح ش��دن ان در کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی مورد تایید ق��رار نگرفت و برای اص�لاح به وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بازگردانده ش��د تا پس از اصالح و‬ ‫پیشنهادی جدید دوباره به کمیسیون اقتصادی هیات دولت‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫هرچند در نهایت افزایش تعرفه واردات خودرو با اصالحات‬ ‫جدی��د به تصویب هیات وزیران رس��ید ام��ا پس از تصویب‬ ‫هیچ ی��ک از مس��ئوالن وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫پاسخگوی اعتراض های وارد در این زمینه نبوده اند و تالش‬ ‫برای گفت وگو و اگاهی از نظرات انها نیز همچنان بی نتیجه‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال انتظار م��ی رود مجلس از حق قانونی خود در‬ ‫این زمینه به زودی اس��تفاده کرده و با تهیه طرح دو فوریتی‬ ‫که بیش از ‪ ۲۰‬نماین��ده ان را امضا کرده اند‪ ،‬افزایش تعرفه‬ ‫واردات خودرو را متوقف کند‪.‬‬ ‫بازار خاکستری‬ ‫ورود مشروط نمایندگی های غیررسمی‬ ‫بررس��ی بندهای ش��یوه نامه واردات خودرو نشان‬ ‫می ده��د که از این پ��س واردات خودرو از س��وی‬ ‫اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی غی��ر از نمایندگ��ی‬ ‫رس��می در صورت عقد ق��رارداد خدمات دهی پس‬ ‫از ف��روش ب��ا نمایندگی رس��می براس��اس ضوابط‬ ‫تعیین ش��ده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫امکان پذیر اس��ت‪ .‬بندی که دی س��ال گذشته و با‬ ‫اب�لاغ ان از س��وی مع��اون اول رئیس جمهوری به‬ ‫ح��ذف گری مارکت ها از بازار خودرو منجر ش��د که‬ ‫اعتراض های زیادی را به همراه داش��ت‪ .‬فعاالن این‬ ‫حوزه‪ ،‬رفع مشکالت قیمتی را از جمله دستاوردهای‬ ‫حض��ور گری مارکت ها در بازار خ��ودرو عنوان کرده‬ ‫و تاکید داشتند که وجود غیرنمایندگی ها می تواند‬ ‫ضم��ن تامین هم��ه نیازهای مش��تریان ب��ر تنوع‬ ‫محصول منتهی شود و ایجاد چنین رقیبی می تواند‬ ‫به تعادل بازار بینجام��د‪ .‬از این رو‪ ،‬با پیگیری های‬ ‫انجام شده در شیوه نامه جدید واردات‪ ،‬اجازه فعالیت‬ ‫دوباره به شرط خدمات دهی پس از فروش صادر شد‬ ‫و مدتی پس از ابالغ این ش��یوه نامه‪ ،‬علی علی ابادی‬ ‫فراهانی‪ ،‬مدیرکل دفتر مق��ررات صادرات و واردات‬ ‫سازمان توس��عه تجارت نیز شرط واردات خودرو از‬ ‫جانب غیرنمایندگی های خودروی خارجی را اعالم و‬ ‫تاکید کرد که شرکت های غیرنمایندگی های خودرو‬ ‫می توانن��د با انعقاد قرارداد خدم��ات پس از فروش‬ ‫با نماینده رس��می همان خودرو ب��ه واردات خودرو‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫در خودروهای لوکس معیار انتخاب هس��تند‪ ،‬خرید‬ ‫از ان س��ورس ها برای انها ارزان تر تمام می شود اما‬ ‫واردکننده غیررس��می از همان س��ورس خودرویی‬ ‫با کامل ترین اپش��ن ها را خریداری می کند تا توان‬ ‫رقابت در بازار را داشته باشد‪ .‬وی در نهایت بر وجود‬ ‫واردکنندگان غیررس��می در ب��ازار با هدف افزایش‬ ‫تنوع و رضایت مشتری تاکید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاس�ت گذاری متناس�ب ب�ا ش�رایط‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫وهاب عقیقی‪ ،‬مدیر بازاریابی شرکت مدیا موتورز‬ ‫کویر ب��ا تاکید بر اینک��ه در بح��ث واردات هر چه‬ ‫اصالت محصول بیشتر و خدمات دهی پس از فروش‬ ‫با اس��تانداردهای روز جهان مطابقت داش��ته باشد‪،‬‬ ‫بازار و مصرف کننده ش��رایط مناس��ب تری را تجربه‬ ‫خواهند کرد‪ ،‬گفت‪ :‬حضور شرکت های گری مارکت‬ ‫عاملی اس��ت تا نمایندگان رس��می سیاس��ت های‬ ‫خود را متناسب با ش��رایط بازار و مصرف کنندگان‬ ‫تعیی��ن کنند‪ .‬وی معتقد اس��ت زمانی که رقیب در‬ ‫بازار وجود داشته باشد‪ ،‬قیمت گذاری محصوالت از‬ ‫س��وی نمایندگان رسمی منطقی و مناسب تر انجام‬ ‫خواهد ش��د چراکه افزایش ن��رخ یک محصول باید‬ ‫همراه با خدمات دهی بهتر و بیشتر در کنار افزایش‬ ‫تنوع محصوالت اعمال شود‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫خودرو با بی��ان اینکه واردات محصوالت باید همراه‬ ‫با خدمات پس از فروش مناس��ب در کش��ور باشد‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬زمانی که تعداد رقیب��ان در بازار هر‬ ‫محصولی کاهش یابد نمایندگان رس��می ناخوداگاه‬ ‫به س��مت افزایش نرخ محصوالت خود س��وق پیدا‬ ‫می کنن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬فعالیت گری مارکت ها در‬ ‫صورتی ک��ه محصوالت انها به تایید س��ازمان های‬ ‫مربوط برس��د و خدمات پس از فروش مناس��ب به‬ ‫مشتریان این بازار ارائه شود‪ ،‬می تواند زمینه را برای‬ ‫ایجاد فضای رقابتی فراهم اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹اثرات منفی حذف غیرنمایندگی ها‬ ‫‹ ‹کنترل نرخ با گری مارکت ها‬ ‫در همین حال‪ ،‬فواد نیک سروش‪ ،‬فعال در زمینه‬ ‫واردات خودرو با تایید ضرورت فعالیت واردکنندگان‬ ‫غیررس��می در بازار خودرو اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط‬ ‫ع��ادی تعدادی خودرو از یک نش��ان تجاری خاص‬ ‫وارد شده و با قیمتی مشخص در زمان ثبت سفارش‬ ‫به فروش می رسد‪ .‬این شرایط در حالی است که نرخ‬ ‫همان خودرو در بازار با اپش��ن های جدید‪ ،‬پایین تر‬ ‫اس��ت و به دلیل نبود رقیب نه تنها با ورود مدل های‬ ‫جدید‪ ،‬نرخ مدل قبلی کاهش نمی یابد بلکه ش��اهد‬ ‫افزای��ش نیز خواهیم بود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬واردکنندگان‬ ‫فع��ال در بازار ب��ه واردات تعداد مح��دودی خودرو‬ ‫اقدام می کنند و ب��ه دلیل تمایل به فروش‪ ،‬همواره‬ ‫قیمت های رقابتی مشخص کرده تا تبادل و گردش‬ ‫مالی داشته باش��ند‪ .‬این روند در نمایندگی ها قابل‬ ‫مشاهده نیس��ت که نگاهی به روند بازار در ماه های‬ ‫گذش��ته فعالی��ت گری مارکت ها را بی��ش از پیش‬ ‫ضروری می کند‪.‬‬ ‫نیک س��روش تصری��ح ک��رد‪ :‬بی ش��ک وج��ود‬ ‫واردکنن��دگان غیررس��می اجازه افزای��ش بی دلیل‬ ‫قیمت ه��ا را نخواهد داد‪ .‬هم اکنون س��ورس تامین‬ ‫خ��ودروی برخ��ی نماینده ه��ا ب��ا وج��ود دریافت‬ ‫نمایندگی از ش��رکت م��ادر همچنان کش��ورهای‬ ‫منطقه اس��ت و با وجود چنین رقابتی که اپش��ن ها‬ ‫میث��م رضایی‪ ،‬رئیس انجمن صنف��ی واردکنندگان‬ ‫خودرو نیز با اش��اره به نقش ‪ ۶۰‬درصدی شرکت های‬ ‫غیرنماینده در تامین بازار در س��ال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫دوره ای ب��ا اینکه ش��رکت های غیرنمایندگی ملزم به‬ ‫ارائ��ه گارانت��ی و خدمات پس از فروش ش��دند‪ ،‬برای‬ ‫حذف انها از س��وی دولت اقدام ش��د ک��ه انجمن در‬ ‫موضع گیری های متعدد نسبت به این امر انتقاد و اثرات‬ ‫حذف این ش��رکت ها را به دولت گوش��زد کرد چراکه‬ ‫بی شک در نبود این شرکت ها جدا از وقوع انحصار در‬ ‫بازار‪ ،‬توان تامین از سوی نمایندگی های رسمی وجود‬ ‫ندارد و در اخر بازار با مش��کل عرضه محصول روبه رو‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو‬ ‫افزود‪ :‬حذف این ش��رکت ها جز زیان مصرف کنندگان‬ ‫و برهم خوردن توازن بازار دس��تاورد دیگری نداش��ت‬ ‫و به طور قطع با بازگش��ت شرکت های غیرنمایندگی‬ ‫ب��ه بازار‪ ،‬رقابت و پویایی ب��ه بازار خودروهای خارجی‬ ‫بازخواهد گشت و دیگر نگرانی برای افزایش قیمت ها‬ ‫وجود نخواهد داش��ت‪ .‬این کارش��ناس ب��ازار خودرو‬ ‫یاداور شد‪ :‬بیشتر کش��ورهای تولیدکننده خودرو در‬ ‫جهان برای س�لامت بازار و عرض��ه منطقی محصول‬ ‫گری مارکت را به رس��میت می شناسند اما در ایران به‬ ‫دلی��ل نبود اگاهی و نگاه تخصصی اقدام به حذف این‬ ‫بازار و بر هم خوردن تعادل در بازار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین کاالی دلخواه مشتری‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با‬ ‫تاکید بر وجود دالیل متعدد کارشناسی برای حضور‬ ‫گری مارکت در بازار خودروهای خارجی اظهار کرد‪:‬‬ ‫وجود تقاضا در به دست اوردن یک کاالی مشخص‬ ‫با برند اصلی و مشخصات اصلی و مطابق با محصول‬ ‫عرضه ش��ده در نمایندگی رس��می ب��ا هزینه کمتر‬ ‫برای مشتری فقط با فعالیت و حضور این شرکت ها‬ ‫محقق می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ارائه نش��دن خدم��ات پس از‬ ‫فروش یکی از اصلی ترین دالیل حذف ش��رکت های‬ ‫گری مارکت از بازار بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این ش��رایط در‬ ‫حالی اس��ت که این مش��کل با موضوع پرداخت ‪۳‬‬ ‫درصد هزینه گارانت��ی حل وفصل و دارای یک رویه‬ ‫و مقررات خاص براساس شیوه نامه های سازمان های‬ ‫ذی ربط شده بود و مشکلی از سوی عرضه کنندگان‬ ‫وجود نداش��ت اما اگاهی ان��دک در زمینه جزییات‬ ‫فعالیت شرکت های عرضه کننده خودروهای خارجی‬ ‫و س��ختگیری های بی مورد درب��اره واردات خودرو‬ ‫باعث اخذ تصمیم های اشتباه شده بود که در نهایت‬ ‫اصالح شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫صادرات قطعه در گرو قراردادهای مدبرانه‬ ‫سعید صبوری‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س�ازی‪ :‬اهداف بزرگی برای صنعت‬ ‫قطعه در افق ‪ ۱۴۰۴‬درنظر گرفته ش��ده و برنامه هایی در راستای‬ ‫ورود خودروه��ای جدی��د به چرخه تولید صنع��ت خودرو تدوین‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬الزم اس��ت این خودروهای جدید ب��ا درصد باالیی‬ ‫داخلی س��ازی به چرخه تولید وارد ش��وند‪ .‬اگر ق��رارداد ورود این‬ ‫خودروها مدبرانه تر باشد و قطعات انها به موازات تولید در داخل‪،‬‬ ‫صادر ش��ود؛ در این بستر رسیدن به ‪ ۶‬میلیارد دالر صادرات برای‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬س��خت نخواهد بود‪ .‬به عنوان نمونه اگر امروز المان برخی‬ ‫از خودروهای خود را در مالزی تولید می کند از همین کش��ور به‬ ‫بازاره��ای جهانی نیز صادرات دارد و تنها خودروهای الکچری در‬ ‫المان تولید می شود‪ .‬ضروری است چنین اتفاقی برای قراردادهای‬ ‫بین المللی صنعت خودرو کش��ور ما نیز بیفتد‪ .‬در این راس��تا این‬ ‫الزام باید باش��د تا مدلی که در ایران تولید می شود در کشور مادر‬ ‫تولی��د ان متوقف و از کش��ور ما به بازارهای جهانی صادر ش��ود؛‬ ‫بنابرای��ن ضرورت دارد چند م��دل خاص در ایران ب��ا این امتیاز‬ ‫متولد شود‪ .‬تاکید سازندگان صنعت قطعه برای تولید این مدل ها‬ ‫در داخل این اس��ت که رس��یدن به ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد داخلی سازی‬ ‫زمان بر بوده و ممکن اس��ت تا ان زم��ان خودروی موردنظر از مد‬ ‫افتاده و جای خود را به مدل های جدیدتری داده باش��د؛ بنابراین‬ ‫چنین ش��یوه ای نمی تواند با توجه به اهداف درنظر گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫برای این صنعت کارساز باشد‪ .‬امروز اگر بنز المان در مالزی تولید‬ ‫می شود با انرژی و نیروی انسانی و نیز تمام امکانات مالزی بوده و‬ ‫درامد حاصل از صادرات ان برای هر دو کشور سود دارد‪ .‬رسیدن‬ ‫به باالترین میزان داخلی س��ازی که به طور قطع چند س��الی طول‬ ‫خواهد کشید‪ ،‬س��رمایه و هزینه ای که برای ساخت قالب قطعات‬ ‫صرف شده را ناکارامد کرده و قالب های جدیدی را می طلبد‪.‬‬ ‫‪ 7‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪3‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫خودروسازان جهان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی در برابر محیط زیست وارد فاز تازه ای شد‬ ‫سالم گرم غول های خودروسازی جهان به مواد اولیه پایدار‬ ‫سارا گلچین‬ ‫برخ��ی از بزرگترین خودروس��ازان جهان از جمله‬ ‫ب ام و‪ ،‬فورد و تویوتا به تازگی با هم یکپارچه ش��ده اند‬ ‫ت��ا طرحی را برای توجه به پای��داری مواد خام مورد‬ ‫استفاده در تولید خودرو راه اندازی کنند‪.‬‬ ‫سازمانی به نام «چش��م انداز مواد اولیه»‪ ،‬برامده از‬ ‫تواف��ق برای یک همکاری ‪۵‬س��اله باعنوان «پایداری‬ ‫رانندگ��ی» اس��ت که بی��ن ‪ ۱۰‬تولیدکنن��ده بزرگ‬ ‫خودرو در جهان امضا ش��ده و هدف ان توجه بیشتر‬ ‫ب��ه پای��داری محص��والت در بخش زنجی��ره تامین‬ ‫خودروس��ازی است‪ .‬امضای ش��رکت های خودروساز‬ ‫بزرگی مانند دایملر ای جی‪ ،‬هوندا‪ ،‬جی ال ار‪ ،‬اسکانیا‪،‬‬ ‫فولکس واگن‪ ،‬ول��وو کارز و ولوو گروپ پای این تعهد‬ ‫جدید که یک ماه و نیم پیش قطعی شد‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪۳۰‬ه��زار قطعه جداگانه برای س��اخت یک‬ ‫خودرو اس��تاندارد نیاز اس��ت که این باعث می ش��ود‬ ‫زنجیره تامین در این صنعت بس��یار پیچیده باش��د‪.‬‬ ‫مواد اولیه ای مانند الومینیوم‪ ،‬طلق نس��وز‪ ،‬کبالت و‬ ‫الستیک رابطه مستقیمی با خطرهای زیست محیطی‬ ‫و اجتماعی از جمله س�لامت کارگران‪ ،‬نقض حقوق‬ ‫بش��ر و تخریب محیط زیس��ت در سراسر کشورهای‬ ‫درحال توسعه دارند‪.‬‬ ‫به ط��ور میانگی��ن‪ ،‬هر خ��ودرو از ‪ ۴۷‬درصد فوالد‪،‬‬ ‫‪۸‬درصد اهن‪۸ ،‬درصد پالستیک‪۷ ،‬درصد الومینیوم‬ ‫و ‪۳‬درصد شیش��ه تشکیل شده اس��ت‪ .‬مواد دیگری‬ ‫مانند پالتینیوم‪ ،‬پاالدیوم‪ ،‬سیلیس‪ ،‬پالستیک‪ ،‬مس و‬ ‫رادیوم نیز ‪۲۷‬درصد باقی مانده یک خودرو را تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫نهادی که با نام چش��م انداز مواد اولیه شکل گرفته‬ ‫در واقع به ارزیابی ریس��ک هایی خواهد پرداخت که‬ ‫م��واد اولی��ه در صنعت خ��ودرو به وج��ود می اورند‪.‬‬ ‫اس��تفان کرتز‪ ،‬مدی��ر اجرایی «س��ی اس ار اروپا» که‬ ‫بر این پروژه نظارت می کن��د‪ ،‬دراین باره گفت‪« :‬این‬ ‫کار ب��ه ط��رح رانندگ��ی پای��دار کم��ک می کند که‬ ‫فعالیت های اثرگذار بیش��تری را برای بررسی مسائل‬ ‫انسانی‪ ،‬اخالقی و زیس��ت محیطی در زنجیره تامین‬ ‫صنع��ت خودرو شناس��ایی کن��د‪ ».‬س��ی اس ار اروپا‬ ‫(‪ )CSR Europe‬یا شبکه کسب وکار اروپایی برای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی شرکت ها‪ ،‬نهادی است که بر‬ ‫این کار نظارت می کند‪.‬‬ ‫همزمان ب��ا افزایش تقاض��ا برای م��واد اولیه خام‬ ‫در ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته‪ ،‬کارشناسان هش��دار داده اند‬ ‫تولیدکنندگان خودروهای برقی باید اماده خطرهای‬ ‫بزرگتری در زنجیره تامین باش��ند ی��ا اینکه خود را‬ ‫برای اس��یب رسیدن به نشان تجاری خود و به جان‬ ‫خریدن جریمه های نوظهور اماده کنند‪.‬‬ ‫باتوج��ه به اینک��ه صنعت خودرو‪ ،‬زنجی��ره تامین‬ ‫بسیار گسترده ای دارد‪ ،‬شرکت های خودروساز اغلب‬ ‫روابط مس��تقیمی با عرضه کنن��دگان ندارند و همین‬ ‫امر همکاری بین انها را دش��وار کرده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این اثرات زیست محیطی این مواد اولیه نیز بر کسی‬ ‫پوش��یده نیست‪ .‬بنابراین چنین پروژه ای پا به میدان‬ ‫گذاشته تا توسعه‪ ،‬ترویج و نظارت بر انطباق با اصول‬ ‫تولید مواد اولیه پایدار را در میان متعهدش��دگان به‬ ‫ای��ن روند اجرایی کند و فعالیت های ظرفیت س��ازی‬ ‫از جمل��ه اموزش به تامین کنندگان بزرگ و ش��بکه‬ ‫تامین کنن��دگان محل��ی را انجام ده��د‪ .‬موضوع این‬ ‫ط��رح که بیش از ه��ر چیز به مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫ش��رکت های تامین کننده قطعات در صنعت خودرو‬ ‫اش��اره دارد‪ ،‬در پایان مارس س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫(ابتدای فروردین ‪ )۱۳۹۶‬رسانه ای شد‪.‬‬ ‫ش��رکت های گوناگون خودروس��ازی در جهان در‬ ‫راستای انجام مسئولیت های اجتماعی سرمایه گذاری‬ ‫می کنن��د و اقدام ه��ای متفاوت��ی انج��ام می دهند‪.‬‬ ‫دایملر ای جی‪ ،‬ش��رکت مادر مرس��دس‪-‬بنز‪ ،‬یکی از‬ ‫خودروسازان بزرگ جهان است که در راستای انجام‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی گام برمی دارد‪ .‬این شرکت‬ ‫نمونه خوب و فعالی در این زمینه است‪.‬‬ ‫اخرین گ��زارش دایملر دراین ب��اره روز ‪ ۲۸‬مارس‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬می�لادی (‪۸‬فروردین ‪ )۱۳۹۶‬منتش��ر ش��د‪.‬‬ ‫براین اس��اس‪ ،‬خودروس��از المان��ی در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬بی��ش از ‪ ۳‬میلی��ارد یورو در پروژه های‬ ‫زیس��ت محیطی س��رمایه گذاری کرده تا روند تولید‬ ‫وس��ایل نقلیه خود را در این س��ال اسان تر کند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت که بیش از ه��ر چیز به دلیل تولید وس��ایل‬ ‫نقلی��ه مرس��دس‪-‬بنز ش��هرت دارد‪ ،‬میزان انتش��ار‬ ‫گازهای گلخانه ای در چین را ‪ ۷‬و در امریکا ‪ ۶‬درصد‬ ‫کاهش داده اما در اروپا انتش��ار گازهای گلخانه ای از‬ ‫محصوالت تولیدشده این شرکت تغییری نکرده زیرا‬ ‫تقاضا برای مدل های لوکس رشد داشته است‪.‬‬ ‫دایمل��ر زمان زیادی از س��ال ‪)۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫را به کش��ف ظرفیت ذخیره انرژی در تولید وس��ایل‬ ‫نقلی��ه برقی اختصاص داد‪ .‬حدود ‪۳‬هزار ماژول باتری‬ ‫جایگزی��ن که ب��رای اس��تفاده از خودروه��ای برقی‬ ‫طراحی شده بودند به یک سامانه ذخیره انرژی ثابت‬ ‫تبدیل شدند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از باتری های دست دوم برای تسهیل کار‬ ‫سامانه ذخیره انرژی در حال تبدیل شدن به یک کار‬ ‫معمول در میان خودروس��ازان جهان است‪ .‬در سال‬ ‫‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬شرکت المانی ب ام و یک وسیله‬ ‫ذخیره س��ازی انرژی در مقیاس جدید را تکمیل کرد‪.‬‬ ‫این دستگاه با ‪۲‬هزارو‪ ۶۰۰‬ماژول باتری پوشیده شده‬ ‫است‪ .‬ب ام و این وسیله را ساخت تا هم کارکرد شبکه‬ ‫تنظی��م و هم در زمان اوج مص��رف کارکرد خودرو با‬ ‫مشکل روبه رو نشود‪.‬‬ ‫نیسان نیز به تازگی پا را فراتر گذاشته و یک ماجرای‬ ‫علمی‪-‬تخیلی را به ی��ک واقعیت علمی تبدیل کرده‬ ‫است‪ .‬این طرح به مشتریان خودروهای برقی نیسان‬ ‫اجازه می دهد انرژی ذخیره ش��ده در خودروهای لیف‬ ‫خود را به شبکه ملی برق منتقل کنند‪.‬‬ ‫خوب است بدانید نیسان لیف پرفروش ترین خودرو‬ ‫تم��ام برقی در جهان اس��ت و از این مدل تمام برقی‬ ‫در سال گذش��ته میالدی ‪ ۳۰۰‬هزار دستگاه ساخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنین باتری ه��ای قدیمی خودروهای برقی رنو‬ ‫به منابعی برای ذخیره انرژی تبدیل خواهند شد‪ .‬این‬ ‫کار قرار اس��ت با همکاری این خودروساز فرانسوی و‬ ‫ش��رکت بریتانیایی «کانکتد انرژی» (‪Connected‬‬ ‫‪ )Energy‬انج��ام ش��ود‪.‬به هر حال در ش��رایطی که‬ ‫کشورهای گوناگون جهان در حال تالش برای یافتن‬ ‫راه های��ی به منظور کنترل الودگی ه��وا و جلوگیری‬ ‫از انتشار گازهای س��می و گلخانه ای هستند‪ ،‬چنین‬ ‫سرمایه گذاری ها و طرحی هایی از سوی خودروسازان‬ ‫بزرگ می تواند به مقام های کش��ورهای جهان کمک‬ ‫کند در این مسیر موفقیت بیشتری به دست اورند‪.‬‬ ‫کاه��ش میزان انتش��ار گازه��ای گلخان��ه ای این‬ ‫روزها یک��ی از مهم ترین الزام های خودروس��ازان در‬ ‫رتبه بن��دی انه��ا اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬هر خودروس��ازی‬ ‫که بتوان��د محصوالت کم االینده ت��ری تولید کند به‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی خویش نی��ز پایبندتر بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬طرح های گوناگون برای باتری خودروها نیز با‬ ‫همین دیدگاه ارائه می شود‪.‬‬ ‫هماهنگ��ی به وج��ود ام��ده ای��ن روزه��ا می��ان‬ ‫خودروس��ازان بزرگ جهان برای داشتن یک زنجیره‬ ‫تامی��ن اخالق مدار‪ ،‬پدیده ای فوق العاده اس��ت که در‬ ‫تاریخ خودروسازی جهان کم سابقه بوده است‪.‬‬ ‫به هرحال زنجیره تامین در خودروس��ازی بس��یار‬ ‫پیچیده اس��ت؛ به حدی که برخی تامین کنندگان با‬ ‫شرکت اصلی یا اوای ام هیچ ارتباط مستقیمی ندارند‬ ‫و این باعث می ش��ود هم کار خود انها سخت شود و‬ ‫هم در انجام مسئولیت های اجتماعی انچنان که باید‬ ‫عمل نکنند‪ .‬اکنون ایجاد مولتی تیرها راهکاری است‬ ‫برای پوش��ش این جداافتادگی ک��ه جهان در تالش‬ ‫برای دستیابی به ان است‪.‬‬ ‫مولتی تیرها ی��ا زنجیره های تامین چندالیه از یک‬ ‫سو و فاز تازه مسئولیت های اجتماعی از سوی دیگر‪،‬‬ ‫می توان��د مس��یر زنجی��ره تامین را در جه��ان دچار‬ ‫تغییرات اساسی کنند‪.‬‬ ‫منبع‪Edie.net :‬‬ ‫‪Businessgreen‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫امادگی پارک های فناوری برای بومی سازی صنعت خودرو‬ ‫با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب درباره تحقق‬ ‫تولی��د علم و تجل��ی این تاکیدات در چش��م انداز ‪۲۰‬‬ ‫ساله جمهوری اس�لامی برای تعالی و پیشرفت علمی‬ ‫کشور تا مرز دستیابی به جایگاه نخست علم و فناوری‬ ‫در س��طح منطقه حرکت های زیادی اغاز ش��ده است‪.‬‬ ‫به منظور تقویت و زمینه س��ازی پژوهش مداری و لزوم‬ ‫ش��کل گیری تش��کلی برای پرداختن ب��ه این موضوع‬ ‫مرکزهای��ی همچون پارک های علم و فناوری کار خود‬ ‫را در کشور اغاز کردند‪.‬‬ ‫امروز شهرهای زیادی از کش��ور دارای این پارک ها‬ ‫ب��وده که در حوزه های مختلف صنعتی و پزش��کی در‬ ‫حال مطالعه‪ ،‬پژوهش و تولید هس��تند‪ .‬ش��اید از ورود‬ ‫مفاهیم فن افرینی به ایران کمتر از ‪ ۱۰‬سال می گذرد‬ ‫اما زیرساخت های علمی این حوزه که همان پارک های‬ ‫علم و فناوری و مراکز مطالعاتی اس��ت در حال توسعه‬ ‫فعالیت های خود هستند‪.‬‬ ‫گفتنی است در قانون برنامه چهارم و پنجم (برنامه‬ ‫پیش��نهادی) توسعه‪ ،‬ساختارها و زیربناهای الزم برای‬ ‫رشد فعالیت های دانایی محور (پارک های علم و فناوری‬ ‫و مراکز رش��د) به ویژه گس��ترش عل��م و فناوری جزو‬ ‫وظایف مهم دولت ش��مرده شده اس��ت‪ .‬پایه و اساس‬ ‫قان��ون برنامه چهارم‪ ،‬اقتصاد مبتنی ب��ر دانایی‪ ،‬تولید‬ ‫ثروت براساس دانش و تاکید بر توجه جدی به توسعه‬ ‫علم و فناوری و زیرساخت های مربوط به ان در توسعه‬ ‫اقتصادی است که به طور قطع خروجی انها محصوالت‬ ‫روزامدی اس��ت که باید در بازار داخل و نیز بین الملل‬ ‫مشتریان خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫تجربه س��ایر کشورها نش��ان می دهد که این اقدام‬ ‫(راه ان��دازی پارک ه��ای فناور و مراکز رش��د) می تواند‬ ‫بس��تری برای کمک به شناخت سیاست گذاران حوزه‬ ‫فناوری در توس��عه بخش های مختلف علمی‪ ،‬فناوری‬ ‫و اقتص��ادی باش��د و مدیران و دس��ت اندرکاران را در‬ ‫رسیدن به اهداف تعیین شده کمک کند‪.‬‬ ‫در تم��ام کش��ورهای دنیا ش��هرک های علمی قوی‬ ‫در زمینه ه��ای مختل��ف علم و فناوری وج��ود دارد و‬ ‫امکانات و تجهیزات الزم را در اختیار نخبگان علمی و‬ ‫صاحبان ایده برای انجام طرح ها و مطالعات علمی قرار‬ ‫می دهند‪ .‬ایران نیز جزو این کش��ورها بوده که به شکل‬ ‫محدود شهرک های تحقیقاتی را در برخی استان های‬ ‫کشور راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫نق��ش پارک ه��ای عل��م و فن��اوری در کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته بس��یار تخصصی و وس��یع بوده به طوری‬ ‫ک��ه تنها در ی��ک زمینه خاص مانند نان��و‪ ،‬بیوفناوری‬ ‫و فناوری ه��ای زیس��تی و‪ ...‬فعالیت دارن��د‪ .‬البته این‬ ‫پارک ه��ای تخصصی در ادامه و پ��س از مدتی تبدیل‬ ‫به ش��هرک های علمی تحقیقاتی می ش��وند‪.‬با توجه به‬ ‫وضعیت��ی که صنایع کش��ور به ویژه صنع��ت خودرو و‬ ‫قطع��ه دارد باید دید نقش این پارک ها و مراکز رش��د‬ ‫می تواند به بومی س��ازی و تولید داخلی در سطح کالن‬ ‫بینجامد ازاین رو به سراغ خسرو پیری‪ ،‬مدیر کل دفتر‬ ‫سیاس��ت گذاری و امور فناوری وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری (عتف) رف��ت و ب��ا وی گفت وگویی درباره‬ ‫چگونگ��ی حضور پارک های عل��م و فناوری در صنعت‬ ‫و تولید داشتیم که می خوانید‪.‬‬ ‫€ €نق�ش پارک های عل�م و فناوری در توس�عه‬ ‫صنع�ت به ویژه در حوزه تولی�د خودرو و قطعات‬ ‫ان برای تولید روزامد با توجه به رشد جهانی تا‬ ‫چه اندازه موثر است؟‬ ‫هدف از تاسیس پارک های علم و فناوری و راه اندازی‬ ‫شرکت های مختلف در ان رشد و توسعه در بخش های‬ ‫موردنظر بود‪ .‬این مرکزها ظرفیت بس��یار باالیی برای‬ ‫صنعت به ویژه صنعت خودرو دارد که می تواند ما را در‬ ‫رس��یدن به محصوالت بومی کمک کند‪ .‬این پارک ها‬ ‫اماده ورود به بخش های تحقیقاتی و واحدهای تحقیق‬ ‫و توسعه (‪ )R&D‬هستند تا با جذب ایده ها و اجرایی‬ ‫ک��ردن انها در قالب طرح ها هم��راه با صنعتگر بوده و‬ ‫باعث توسعه این بخش ها شوند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا امروز در این پارک ه�ا فعالیتی در حوزه‬ ‫صنعت قطعه در حال انجام است؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬هم اکنون قطع��ات مختلفی در ای��ن پارک ها‬ ‫ساخته شده که برای تولید انبوه و ورود به بازار فروش‬ ‫نیاز به ازمون دارند‪ .‬انتظار این اس��ت که شرکت های‬ ‫خودروساز و نیز زیرمجموعه های تامین کننده قطعات‬ ‫انها ب��رای ارتباط گیری گام های��ی بردارند تا با ازمون‬ ‫این محصوالت انها را نهایی و وارد چرخه تولید کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت که پارک های عل��م و فناوری فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرده اند نیروهای جوان و تحصیلکرده فعال‬ ‫در ای��ن مراکز کارهای زیادی در بخش فناوری صنایع‬ ‫مختلف ازجمله صنعت خودرو انجام داده اند‪.‬‬ ‫یکی از بسترهای توسعه صنعت خودرو کشور ارتباط‬ ‫فعاالن این بخش با ش��رکت های حاضر در پارک های‬ ‫فناور است که تمام این شرکت ها نیز مربوط به بخش‬ ‫خصوصی هستند‪.‬‬ ‫اف��راد ب��ا حمایت س��ازمان ها و نهاده��ای ذی ربط‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری کرده و با در اختیار داشتن فضای الزم‬ ‫برای مطالعات‪ ،‬شرکت های خود را راه اندازی می کنند‬ ‫و ب��ا فراغ بال به تحقی��ق و مطالعه می پردازند ازاین رو‬ ‫انتظار اس��ت پس از نمونه س��ازی هر بخش از صنعت‬ ‫برای ازمون و تولید انبوه دست همکاری به مخترعان‬ ‫و پژوهشگران جوان بدهند‪.‬‬ ‫€ € ام�روز گالیه ه�ای بس�یاری از فاصله علم و‬ ‫صنعت در کشور مطرح می شود؛ اینکه هر بخش‬ ‫مش�غول فعالیت خود بوده و راه خود را می رود‪.‬‬ ‫دانش�گاهیان از کم مهری صنعتگر می گویند که‬ ‫محصوالت شان را بدون دانش روز تولید می کنند‬ ‫و گالیه صنعتگ�ران نیز این اس�ت که طرح های‬ ‫پیش�نهادی مراکز علمی و دانشگاهی بازارمحور‬ ‫نیس�ت‪ .‬حاک�م ب�ودن ای�ن نگاه ه�ا فاصله ها را‬ ‫بیش�تر کرده و باعث می ش�ود این شکاف هرگز‬ ‫پر نش�ود‪ .‬از نگاه ش�ما به عنوان مدیر کل دفتر‬ ‫سیاس�ت گذاری و امور فن�اوری وزارتخانه دلیل‬ ‫این مسئله در چه امری نهفته است؟‬ ‫یکی از دالیل این امر ناش��ی از خال پارک های علم و‬ ‫فناوری در کش��ور بوده است درنتیجه امروز این فاصله‬ ‫با پارک ه��ای فناور در حال پر ش��دن اس��ت‪ .‬صنایع‬ ‫جدیدی با رویکرد علمی‪ -‬بازاری در حال ش��کل گیری‬ ‫در پارک ها هس��تند که به نوعی خروجی دانش��گاه و‬ ‫ورودی صنعت به شمار می روند‪.‬‬ ‫امروز بخش��ی از اقتصاد کشور در حال رقم خوردن‬ ‫در پارک های فناوری است بنابراین‪ ،‬این چالش از نگاه‬ ‫ما کهنه ش��ده و فاصله ها در حال از بین رفتن اس��ت‪.‬‬ ‫پلی برای ارتباط صنعت و دانش��گاه به نام «پارک های‬ ‫فناوری» ایجاد ش��ده که در حال فعالیت گس��ترده و‬ ‫جدی در تمام حوزه ها هستند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در عم��ل پ��ل ارتباطی به وج��ود امده و‬ ‫ای��ن صنعتگران هس��تند ک��ه باید ب��رای بهره گیری‬ ‫از انه��ا گام های بع��دی را بردارن��د‪ .‬همان طور که در‬ ‫ابت��دای توضیح ه��ا امد اکن��ون این خودروس��ازان و‬ ‫زیرمجموعه های تامین کننده نیازهای انها هستند که‬ ‫باید برای ارتباط گیری اقدام کنند‪.‬‬ ‫€ €این پارک ها تا چه اندازه در کشور پیشرفت‬ ‫داشته اند؟‬ ‫این پارک ها به تازگی در کش��ور جوانه زده اند‪ .‬شاید‬ ‫در ظاهر رش��د انها ملموس نباشد اما پس از نیم دهه‬ ‫به طور قطع ش��اهد اث��رات ب��اارزش ان در بخش های‬ ‫مختلف صنعتی به ویژه صنعت خودرو کش��ور خواهیم‬ ‫بود به ش��رطی ک��ه خود صنعتگ��ران نی��ز تمایل به‬ ‫همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪3‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫استاندارد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تاثیر مثبت ازادسازی نرخ ارز بر صنعت خودرو‬ ‫محمدتقی احمدیان ‪ -‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬نظام بانکی در‬ ‫س��ال های گذشته همواره به دنبال واقعی ش��دن نرخ ارز بوده و براساس‬ ‫برنامه های اعالم شده به نظر می رسد این پیگیری تا جایی پیش خواهد‬ ‫رفت که نرخ ارز ازاد ش��ده و بازار‪ ،‬تنها تعیین کننده نرخ ان باشد‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط با تحقق ازادس��ازی نرخ ارز کاالهای خارجی گران تر به دس��ت‬ ‫مصرف کنن��ده خواهد رس��ید و با تحق��ق این امر‪ ،‬تمایل ب��رای خرید و‬ ‫استفاده از تولیدات داخلی افزایش می یابد که این روند بر صنعت خودرو‬ ‫نی��ز تاثیرگذار اس��ت و باید ان را از جمله مزیت های ازادس��ازی نرخ ارز‬ ‫دانس��ت‪ .‬اما در عین حال از جمله معایبی که این اقدام به همراه خواهد‬ ‫داش��ت برای ان دس��ته از تولیداتی اس��ت که مواد اولیه خود را از طریق‬ ‫واردات تامین می کنند زیرا منجر به افزایش نرخ تمام شده این محصوالت‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به طور قطع ازادسازی نرخ ارز به سود اقتصاد کشور است و‬ ‫خودروس��ازان داخلی باید بتوانند نرخ خودرو را براساس میزان افزایش‬ ‫نرخ ارز و ارزبری انجام ش��ده‪ ،‬تعیین کنند در غیر این صورت شاهد ضرر‬ ‫و زی��ان خودروس��ازان خواهیم بود‪ .‬در این ش��رایط باید به خودروس��از‬ ‫اجازه داد تا نرخ های خود را براس��اس تغییرات ن��رخ ارز تعیین کند و بر‬ ‫نرخ محصوالت خود بیفزاید‪ ،‬در این صورت خودروس��ازان داخلی دچار‬ ‫ضرر و زیان نخواهد ش��د چراکه همزمان با تغییر نرخ بخش��ی از قطعات‬ ‫ارزب��ر خودروهای داخلی‪ ،‬ن��رخ ان تغییر کرده و به ن��رخ نهایی خودرو‬ ‫اضافه می ش��ود که این روند به سرپا ماندن و ادامه فعالیت خودروسازان‬ ‫منجر خواهد ش��د‪ .‬درحال حاضر خودروسازان قادر به تغییر ماهانه نرخ‬ ‫محصوالت خود نیس��تند و بای��د امکانی را فراهم کرد تا خودروس��ازان‬ ‫داخلی با بازنگری نرخ خودرو هر ‪ ۶‬ماه یک بار به طور متوس��ط نس��بت به‬ ‫افزایش نرخ تمام ش��ده اقدام کنند تا شاهد افزایش ناگهانی محصوالت‬ ‫نباش��یم؛ بنابراین باید جامعه را رها کرد و خودروس��ازان را نیز در تعیین‬ ‫نرخ محصوالت ازاد گذاش��ت و اجازه داد تا ب��ازار و رقابت‪ ،‬تعیین کننده‬ ‫نرخ خودرو باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل رنوپارس با اشاره به شکست رکورد‬ ‫تولید و فروش رنو در ایران خبر داد‬ ‫احتمال توقف‬ ‫تولید ساندرو با استانداردهای جدید‬ ‫نتایج جهانی گروه خودروس��ازی رن��و به تازگی از‬ ‫سوی تیری کاسکاس‪ ،‬معاون ارشد فروش و بازاریابی‬ ‫این گروه اعالم شد‪.‬‬ ‫براس��اس این نتایج‪ ،‬گروه خودروسازی رنو (شامل‬ ‫برنده��ای رنو‪ ،‬داچیا‪ ،‬رنوسامس��ونگ موت��ورز‪ ،‬الدا و‬ ‫الپاین) با رش��د ‪ ۵/۸‬درصدی و فروش ‪ ۷۶/۳‬میلیون‬ ‫خودرو در سراسر جهان موفق شده به رکورد جدیدی‬ ‫دس��ت یابد‪ .‬رنو‪ ،‬برند فرانس��وی ش��ماره یک دنیا و‬ ‫دومین نش��ان در اروپاس��ت‪ .‬رنو همچنین در بخش‬ ‫خودروهای برقی با سهم بازار ‪ ۸/۲۳‬درصدی رهبری‬ ‫خود را در بازار اروپا ادامه می دهد‪ .‬فروش و سهم بازار‬ ‫رنو در تمام مناطق عملیاتی این گروه خودروس��ازی‬ ‫از جمله منطقه افریقا‪ ،‬خاورمیانه‪ ،‬هند و ایران رش��د‬ ‫داش��ته اس��ت‪.‬به گزارش «گس��ترش صنعت» نتایج‬ ‫ساالنه عملکرد شرکت رنوپارس نشان می دهد رکورد‬ ‫تولید‪ ،‬فروش و س��هم بازار محصوالت داخلی رنو در‬ ‫ایران با تولید بیش از ‪ ۱۶۰‬هزار خودرو شکسته شده‬ ‫و این ش��رکت با رشد ‪ ۴۸‬درصدی در تولید و کسب‬ ‫س��هم بازار ‪ ۱۱‬درص��دی موفق ترین س��ال عملکرد‬ ‫خود را در ایران پش��ت س��ر گذاش��ته است‪ .‬به گفته‬ ‫مدیرعامل شرکت رنوپارس‪ ،‬این شرکت در تازه ترین‬ ‫رده بندی رنو توانس��ت در بی��ن ‪ ۱۰‬زیرمجموعه برتر‬ ‫قرار گیرد و با این میزان تولید خودرو در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫می�لادی از رکورد قبلی خود که ‪ ۱۰۸‬هزار دس��تگاه‬ ‫بود عبور کن��د‪ .‬یک روز پس از اع�لام نتایج جهانی‬ ‫گروه خودروسازی رنو‪ ،‬پاسکال فلتن‪ ،‬مدیر منطقه ای‬ ‫رن��و در ایران س��هم ایران را در این موفقیت بس��یار‬ ‫چش��مگیر خواند و گفت‪ :‬ایران موفق به کسب مقام‬ ‫نخس��ت در منطق��ه افریقا‪ ،‬خاورمیان��ه‪ ،‬هند و ایران‬ ‫(‪ )AMI‬در نش��ان تجاری رنو و کس��ب مقام سومی‬ ‫در جهان بعد از فرانس��ه و برزیل ش��ده است‪ .‬با رشد‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصدی در سهم بازار‪ ،‬نام ایران اکنون در‬ ‫دنیای رنو می درخشد‪ .‬از سوی دیگر افتخار می کنیم‬ ‫ب��ا همکاری ش��رکای خود توانس��تیم باکیفیت ترین‬ ‫محصوالت را به دست مش��تریان برسانیم و با تمرکز‬ ‫بیشتر بر کیفیت‪ ،‬مهندسی محصوالت‪ ،‬داخلی سازی‬ ‫و توس��عه مناب��ع انس��انی به تعه��د خ��ود به عنوان‬ ‫خودروساز خارجی عمل کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬عالوه ب��ر نتایج کمی‪ ،‬فعالیت های‬ ‫رنوپ��ارس ب��ه لح��اظ کیفی بیش��ترین رش��د را در‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی تجربه کرده اس��ت‪ .‬در بحث‬ ‫داخلی س��ازی قطعات‪ ،‬همکاری با مگاموتورز از س��ر‬ ‫گرفته ش��ده و رکورد بیش��ترین تولی��د موتور گروه‬ ‫تندر با کیفیت عالی به ثبت رس��یده است‪ .‬گیربکس‬ ‫پیشرفته ‪ JHQ‬نیز در چرخشگر تبریز به تولید انبوه‬ ‫رسیده و هم اکنون برای تمام محصوالت تولیدی رنو‬ ‫در ایران از این گیربکس استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ری�زی ب�رای ص�ادرات قطعات و‬ ‫مواد اولیه‬ ‫در همی��ن حال رامتین اس��ماعیل‪ ،‬مدیرعامل رنو‬ ‫پ��ارس در جمع خبرنگاران با اش��اره به کس��ب رتبه‬ ‫باالی ای��ران در رده بندی درب��اره فعالیت های دیگر‬ ‫ای��ن ش��رکت در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی گف��ت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت پیش از تحریم ها ‪ ۵۵۰۰‬خ��ودرو صادر کرد‬ ‫ک��ه عدد قاب��ل توجهی در ان زمان ب��ود و اگرچه به‬ ‫دلی��ل محدودیت ها این روند متوقف ش��د اما س��ال‬ ‫گذشته همه محصوالت به چند کشور برای کلینیک‬ ‫خودرو (‪ )car clinic‬صادر شد تا پس از بازارسنجی‪،‬‬ ‫صادرات از س��ر گرفته ش��ود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬صادرات‬ ‫قطعه نیز در دس��تور کار قرار دارد که اکنون ‪ ۲‬قطعه‬ ‫برای بررس��ی به روس��یه و افریقای جنوبی فرستاده‬ ‫ش��ده و صادرات م��واد اولیه نیز در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه برنامه ه��ای رنو برای توس��عه‬ ‫قطعه س��ازان گفت‪ :‬گزارش های س��ازمان بازرس��ی‬ ‫کیفی��ت‪ ،‬گواه��ی بر عملک��رد ما در زمینه توس��عه‬ ‫قطعه سازان است‪ ،‬چراکه بخش عمده کیفیت خودرو‬ ‫وابس��ته به کیفیت قطعه اس��ت‪ .‬م��ا در همکاری با‬ ‫قطعه سازان توانمند ایرانی توانسته ایم استانداردهای‬ ‫رن��و را در ایران پی��اده کنیم و اکنون ش��اهد تولید‬ ‫باکیفیت ترین محصوالت در کشور هستیم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی با تاکید بر اینک��ه مهم ترین هدف رنو‬ ‫کیفیت است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گزارش های ماهانه کیفیت‬ ‫ش��رکت بازرس��ی کیفیت نش��ان می دهد که عمده‬ ‫محصوالت این ش��رکت ‪ ۳‬و ‪ ۴‬س��تاره اس��ت‪ .‬عالوه‬ ‫بر اینکه رنو به طور مس��تقیم ب��ر تولید نظارت دارد‬ ‫و توانمندی قطعه س��ازان ایران��ی در تولید باکیفیت‬ ‫قطع��ات از جمله عوام��ل دخیل در حف��ظ کیفیت‬ ‫محصوالت رنو است‪.‬‬ ‫مدیرعامل رنو پارس با اش��اره به شکس��ته ش��دن‬ ‫رکورد چرخش��گر ب��ا تولی��د ‪ ۶۰۰‬دس��تگاه در روز‬ ‫بیان کرد‪ :‬س��ال اینده مولتی مدی��ا تاییدی رنو روی‬ ‫محصوالت قرار خواهد گرفت و به زودی جوینت ونچر‬ ‫تولید ای بی اس برای محص��والت رنو به امضا خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال خروج محصوالت رنو از چرخه‬ ‫تولید‬ ‫اس��ماعیلی در ادام��ه درب��اره الزام س��ازمان ملی‬ ‫استاندارد در زمینه ارتقای استاندارد تولیدات داخلی‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس این الزام تا ‪ ۲‬س��ال اینده‬ ‫‪ ۸۵‬اس��تاندارد خودروی��ی اجب��اری می ش��ود که با‬ ‫اجرایی ش��دن این قانون بسیاری از تولیدات ازجمله‬ ‫محصوالت فعلی رنو باید از چرخه تولید خارج شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬باق��ی مان��دن محصوالتی همچون‬ ‫س��اندرو در خط تولید خودروس��ازان نیازمند تغییر‬ ‫پلتف��رم‪ ،‬موت��ور‪ ،‬گیربکس و س��امانه برقی اس��ت و‬ ‫توجیهی ندارد که اصالحات جدید را روی خودرویی‬ ‫همچون تندر ‪ ۹۰‬اعمال کنیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬به ط��ور طبیعی خودروهای فعلی‬ ‫تولیدی به ‪ ۸۵‬اس��تاندارد جدید نمی رس��ند و تولید‬ ‫انها باید مانند خودروهای دیگر متوقف شود از این رو‬ ‫به دنبال عرضه پلتفرم جدید برای تولید خودروهای‬ ‫جدید مطابق با این اس��تانداردها هستیم اما به طور‬ ‫قط��ع هر خ��ودرو جدیدی ک��ه به ایران وارد ش��ود‬ ‫استانداردهای جدید را پاس خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته اسماعیلی‪ ،‬شرکت رنوپارس خودرو ساندرو‬ ‫را با طراحی جدید عرضه کرده اما ش��ریک ایرانی ان‬ ‫را نپذیرفته است‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬با توقف تولید محصوالت فعلی‬ ‫رنوپارس در ایران (تندر ‪ ۹۰‬و ساندرو) شرکا و هیات‬ ‫مدیره این ش��رکت بای��د تصمیم بگیرن��د که اینده‬ ‫ای��ن ش��رکت در ایران چه خواهد ش��د و ایا فعالیت‬ ‫ان متوق��ف و در زمین��ه تولید محص��والت جدید با‬ ‫استانداردهای جدید متمرکز می شود یا خیر؟‬ ‫مدیرعام��ل رنوپ��ارس درباره زم��ان تولید خودرو‬ ‫کوئی��د در ایران گف��ت‪ :‬هنوز تصمی��م نهایی گرفته‬ ‫نش��ده که این خودرو با ش��راکت کدام ش��رکت در‬ ‫ایران تولید ش��ود اما این خودرو به طور قطع متعلق‬ ‫به ای��ران خواهد بود البته ش��رط موفقیت کوئید در‬ ‫ایران داخلی س��ازی باال و همچنین تی��راژ تولید باال‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رنو دلیلی برای ترک ایران ندارد‬ ‫مدیرعامل رنوپارس در پاس��خ به پرسشی مبنی بر‬ ‫احتمال وضع تحریم های جدید و تاثیر ان بر فعالیت‬ ‫این ش��رکت در ایران نیز خاطرنش��ان کرد‪ :‬در زمان‬ ‫تحریم های پیش��ین رنو از ایران نرفت زیرا معتقدیم‬ ‫کار خالف��ی انج��ام نمی دهیم و تنها خ��ودرو تولید‬ ‫می کنیم‪ .‬بنابراین تحریم های احتمالی تاثیر چندانی‬ ‫بر فعالیت خودروسازی رنو در ایران نخواهد داشت و‬ ‫دلیلی برای رفتن از ایران وجود ندارد‪.‬‬ ‫اسماعیلی درباره سرنوشت واگذاری سایت بن رو به‬ ‫ش��رکت رنو نیز اظهار کرد‪ :‬در این باره اطالع دقیق و‬ ‫جدیدی ندارم اما از این اتفاق استقبال می کنیم‪ .‬رنو‬ ‫به دنبال افزایش ظرفیت ‪ ۱۵۰‬هزار دس��تگاه تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬میالدی در ایران اس��ت اما هنوز محل سایت‬ ‫جدید نهایی نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر از س��وی نهادها و س��ازمان های‬ ‫مس��ئول زیرس��اخت های عرضه خودروه��ای برقی‬ ‫در ای��ران فراهم ش��ود خودرو برق��ی در ایران تولید‬ ‫خواهی��م کرد‪ .‬مدیرعام��ل رنوپارس اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫دور جدی��د فعالیت های خود به دنبال ایجاد ش��بکه‬ ‫مس��تقل خدمات پس از فروش در ایران هستیم زیرا‬ ‫مش��کالتی در خدم��ات پس از ف��روش خودروها در‬ ‫ایران وجود دارد و ش��رکای ایرانی ط��رف قرارداد با‬ ‫رنوپارس ملزم به بستن قطعه دیگری به غیر از نشان‬ ‫رنو روی محصوالت نیس��تند‪ .‬اس��ماعیلی در پایان از‬ ‫داخلی س��ازی ‪ ۶۰‬درصدی تن��در ‪ ۹۰‬و ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫س��ایر محصوالت رنو در ایران خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫براساس برنامه ریزی های انجام شده این میزان باید به‬ ‫ترتیب به ‪ ۸۰‬و ‪ ۶۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫سبقت فروش اتحاد فرانسوی‪ -‬ژاپنی از المانی کهنه کار‬ ‫کارلوس گوئن‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت خودروسازی‬ ‫رنو‪-‬نیس��ان به تازگی اظهار کرده اتحاد فرانس��وی‪-‬‬ ‫ژاپنی خودروسازی اکنون بزرگترین گروه خودرویی‬ ‫جهان از نظر فروش است‪.‬‬ ‫اظهارنظر مدیر خوش��نام رنو‪-‬نیس��ان در حالی‬ ‫است که رقیبش یعنی شرکت خودروسازی المانی‬ ‫فولکس واگ��ن ای جی کمی پیش ت��ر‪ ،‬رکورد فروش‬ ‫‪ ۷/۱۰‬میلی��ون خ��ودرو در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۹۵-۹۶‬خورشیدی) را ثبت کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب میزان فروش خودروساز المانی در‬ ‫سال گذشته میالدی رشد ‪ ۳/۴‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫فولکس واگن ک��ه در س��ال ‪)۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫بزرگترین خودروس��از جه��ان از لحاظ میزان تولید‬ ‫ب��ود‪ ،‬همچنان در حال دس��ت وپنجه ن��رم کردن با‬ ‫سقوط حاصل از رسوایی تقلب دیزلی است که سال‬ ‫‪ )۱۳۹۳-۹۴( ۲۰۱۵‬مرتک��ب ش��د و ب��ه وجهه اش‬ ‫اسیب زیادی وارد کرد‪.‬‬ ‫در کش��ورهای توسعه یافته از جمله کشور میزبان‬ ‫این خودروس��از ب��زرگ یعنی الم��ان‪ ،‬اعتراض های‬ ‫زی��ادی به این رس��وایی درب��اره االیندگی ش��د و‬ ‫بسیاری از مردم خواهان پس گرفتن پول های خود‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ای��ن ام��ا تنه��ا ی��ک س��وی ماج��را ب��ود زیرا‬ ‫فولکس واگن بخش بزرگی از فروش درخش��ان خود‬ ‫در س��ال گذش��ته میالدی را مدیون بازاریابی های‬ ‫اقتصادی در کشورهایی مانند روسیه و برزیل و نیز‬ ‫رش��د اقتصادی در کشوری مانند چین است‪ .‬چین‬ ‫اکنون بزرگترین بازار واحد این شرکت خودروسازی‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫در واق��ع بازاریاب��ی و رش��د اقتص��ادی در ای��ن‬ ‫کش��ورها باعث شد تقاضای ضعیف در اروپای غربی‬ ‫ب��رای فولکس واگن چندان به چش��م نیاید‪ .‬تحویل‬ ‫خودروه��ای فولکس واگن در روس��یه که پس از ‪۴‬‬ ‫سال افت اقتصادی س��ال گذشته را به خوبی پشت‬ ‫سر گذاشت‪۱۵ ،‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫این رش��د تنها در ماه پایانی س��ال ‪ ۲۰۱۷‬یعنی‬ ‫دس��امبر (میانه اذر تا میانه دی ‪ ۲۶ )۱۳۹۶‬درصد‬ ‫ثبت شد‪.‬‬ ‫در برزیل نی��ز فروش خودروه��ای فولکس واگن‬ ‫‪ ۲۰‬درصد در کل س��ال و ‪۴/۲‬درصد در ماه دسامبر‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬میان��ه اذر ت��ا میان��ه دی ‪ )۱۳۹۶‬افزایش‬ ‫داش��ت‪ .‬اوضاع فولکس واگن در چین نیز وفق مراد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ف��روش خودروه��ای این خودروس��از المانی در‬ ‫کل سال گذش��ته ‪ ۵‬و در ماه پایانی سال ‪۱۸‬درصد‬ ‫افزایش را نشان داد‪.‬‬ ‫این اعداد درخشان درحالی بودند که فولکس واگن‬ ‫در اروپایی غربی تنها ‪ ۴/۱‬درصد رش��د فروش را در‬ ‫کل س��ال گذشته میالدی و ‪ ۶/۰‬درصد رشد فروش‬ ‫را در ماه پایانی سال ثبت کرد‪.‬‬ ‫در الم��ان‪ ،‬مه��د ای��ن خودروس��از‪ ،‬ف��روش‬ ‫فولکس واگن نه تنها بهتر نشد که بدتر هم شد‪.‬‬ ‫براس��اس امار‪ ،‬این خودروس��از در کشور خود در‬ ‫کل س��ال گذش��ته میالدی کاه��ش ‪ ۴/۰‬درصدی‬ ‫ف��روش را تجربه کرد؛ هرچند در ماه پایانی س��ال‬ ‫رشد ‪ ۵‬درصدی فروش برای ان ثبت شد‪.‬‬ ‫با این حال اوض��اع در امریکا برای فولکس واگن‬ ‫برعکس بود‪ .‬در کل س��ال فروش خودروساز المانی‬ ‫‪ ۸/۵‬افزایش یافت و درمقابل در ماه پایانی سال این‬ ‫فروش با کاهش ‪ ۲/۵‬درصدی روبه رو شد‪.‬‬ ‫باوج��ود هم��ه این ام��ار و ارقام کارل��وس گوئن‬ ‫از رنو‪-‬نیس��ان همچنان معتقد اس��ت خودروس��از‬ ‫تحت مدیریت��ش در س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬از‬ ‫فولکس واگن بیشتر خودرو فروخته است‪.‬‬ ‫به گفته گوئن‪ ،‬ش��مار خودروهای فروخته ش��ده‬ ‫فولکس واگن در صورتی که فروش اسکانیا‪ ،‬ام ای ان‬ ‫و کامیون های سنگین از ان کاسته شود‪ ،‬از مجموع‬ ‫فروش رنو‪-‬نیسان کمتر می شود؛ ازاین رو‪ ،‬این رنو‪-‬‬ ‫نیس��ان است که پرچمدار فروش سال ‪-۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬به شمار می رود‪.‬‬ ‫گوئن روز چهارش��نبه گذش��ته به ی��ک کارگروه‬ ‫پارلمانی در پاریس چنین گفت‪« :‬اتحاد رنو‪-‬نیسان‪،‬‬ ‫با فروش بیش از ‪ ۶/۱۰‬میلیون وسیله نقلیه شخصی‬ ‫و تجاری سبک در سال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬برترین‬ ‫گروه خودروسازی جهان بود‪».‬‬ ‫او ادام��ه داد‪« :‬این موضوع پس از ان ثابت ش��د‬ ‫ک��ه فولکس واگن به تازگی اعالم کرد فروش ‪۷۴/۱۰‬‬ ‫خودرویی این ش��رکت‪۲۰۰ ،‬هزار کامیون س��نگین‬ ‫را هم ش��امل ش��ده اس��ت؛ چیزی ک��ه در امار ما‬ ‫نیست‪ ».‬بنابراین هیچ بحثی باقی نمی ماند که کدام‬ ‫خودروساز اکنون صدرنشین و برتر است‪.‬‬ ‫اتحاد رنو‪-‬نیس��ان غیر از ش��رکت فرانسوی رنو و‬ ‫ش��رکت ژاپنی نیسان‪ ،‬شرکت ژاپنی میتسوبیشی و‬ ‫شرکت روسی اوتوواز را نیز دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫در این حال ش��رکت ژاپن��ی تویوتا نیز اعالم کرد‬ ‫انتظ��ار دارد فروش س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬این‬ ‫ش��رکت ‪ ۲‬درصد رش��د داشته باش��د و به ‪۳۵/۱۰‬‬ ‫میلیون دستگاه در سراسر جهان برسد‪.‬‬ ‫فروش تویوتا نیز ش��امل همه مدل ه��ای تویوتا‪،‬‬ ‫لکس��وس‪ ،‬دایهاتس��و و هینو می ش��ود‪ .‬این شرکت‬ ‫همچنی��ن پیش بین��ی ک��رد ف��روش ‪-۹۷( ۲۰۱۸‬‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬این خودروس��از به ‪ ۵/۱۰‬میلیون دس��تگاه‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی نیز شرکت فولکس واگن‬ ‫ب��ا فروش ‪ ۳/۱۰‬میلیون دس��تگاه‪ ،‬تویوت��ا با ‪۲/۱۰‬‬ ‫میلی��ون دس��تگاه و رنو‪-‬نیس��ان ب��ا ‪ ۹۶/۹‬میلیون‬ ‫دس��تگاه خودرو به ترتیب در جایگاه های اول‪ ،‬دوم‬ ‫و سوم پرفروش ترین خودروهای جهان قرار گرفتند‪.‬‬ ‫خودروساز فرانسوی‪-‬ژاپنی در نیمه نخست سال‬ ‫گذش��ته میالدی نیز صدرنش��ین میزان فروش در‬ ‫می��ان خودروس��ازان جهان ب��ود و در ان دوره هم‬ ‫فولکس واگن را پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫براس��اس امار اعالم ش��ده در ان زمان‪ ،‬این اتحاد‬ ‫خودرویی توانس��ت در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫(میانه دی ‪ ۱۳۹۵‬تا میان��ه تیر ‪ )۱۳۹۶‬کمی بیش‬ ‫از ‪۵‬میلی��ون و‪ ۲۶۸‬ه��زار خودرو در س��طح جهان‬ ‫به ف��روش برس��اند‪ ،‬ای��ن درحالی اس��ت که غول‬ ‫خودروس��ازی المان‪ ،‬فولکس واگن در مدت مشابه‬ ‫موفق به ف��روش کمی بیش از ‪۵‬میلیون و‪۱۱۵‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو شد‪.‬‬ ‫از مدل های پرتقاضای رن��و می توان به مدل های‬ ‫مگان‪ ،‬کپچر‪ ،‬س��اندرو‪ ،‬داستر و کلیو اشاره کرد‪ .‬در‬ ‫مجموعه نیسان نیز خودروهای ایکس تریل‪ ،‬سنترا‪،‬‬ ‫قشقایی و التیما پیشتاز فروش بوده اند‪ .‬خودروسازی‬ ‫میتسوبیش��ی نیز با تحویل ‪ ۴۹۵‬هزار خودرو در ‪۶‬‬ ‫ماه نخست سال گذشته میالدی نقش قابل توجهی‬ ‫در پیشتازی خودروس��از فرانسوی‪-‬ژاپنی ایفا کرده‬ ‫است؛ به طوری که شاسی بلندهای اوتلندر و پاجرو‬ ‫در بازار اس��یا‪ ،‬جزو پرفروش ترین خودروهای گروه‬ ‫رنو به شمار می ایند‪.‬‬ ‫ش��رکت رنو‪-‬نیس��ان به طور کلی بیش��تر به دلیل‬ ‫س��اخت خودروهای سبک و س��واری مشهور است‬ ‫و مدل های لوکس‪ ،‬کمتر در این ش��رکت به چش��م‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫این ش��رکت حاال مدتی اس��ت بخ��ش بزرگی از‬ ‫تمرکز خود را روی ساخت خودروهای برقی گذاشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گزارش های تازه نیز نشان می دهد‪ ،‬خودرو نیسان‬ ‫لیف‪ ،‬در سال گذشته میالدی پرفروش ترین خودرو‬ ‫برقی جهان بوده اس��ت‪ ۳۰۰ .‬هزار دس��تگاه از این‬ ‫خودرو تمام برقی در س��ال گذشته میالدی فروخته‬ ‫شد‪.‬براساس این امار‪ ،‬بیشترین میزان فروش نیسان‬ ‫لی��ف در امریکا با ‪۱۱۴‬هزارو‪ ۸۲۷‬دس��تگاه به ثبت‬ ‫رس��ید‪ .‬همچنین حدود ‪۹۰‬هزار دستگاه در ژاپن و‬ ‫افزون بر ‪۹۵‬هزار دس��تگاه از این خودرو در س��ایر‬ ‫نقاط جهان‪ ،‬به ویژه در اروپا‪ ،‬به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫به هرحال اتحاد خودرویی رنو‪-‬نیس��ان درحال حاضر‬ ‫خود را برترین خودروس��از جه��ان می داند و امار و‬ ‫ارقام نیز تاییدکننده این باور است‪.‬‬ ‫منبع‪Automotive news :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫رونق برقی ها منوط به خدمات پس از فروش‬ ‫محم�د خادم منص�وری ‪ -‬رئیس اتحادیه فروش�ندگان‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه‪ :‬باتوجه به ‪۲‬معضل ترافیک و الودگی‬ ‫هوا پیش بینی می شود در س��ال های اینده تردد موتورسواران در‬ ‫کش��ور افزایش پیدا کن��د و با جمع اوری کاربراتوری ها و س��ایر‬ ‫موتورسیکلت های بنزینی بازار به سمت تولید موتورسیکلت های‬ ‫برقی حرکت کند‪.‬‬ ‫امس��ال ش��اهد حضور موتورس��یکلت های انژکتوری در بازار‬ ‫هس��تیم اما چون ب��ازار در حالت رکود اس��ت هن��وز نمی توان‬ ‫پیش بین��ی کرد میزان اس��تقبال مردم از ای��ن مدل های جدید‬ ‫چقدر خواهد بود‪.‬‬ ‫امروز این موتورسیکلت ها بازار خاص خود را دارند به این دلیل‬ ‫ک��ه به طور طبیعی الودگی زیس��ت محیطی کمت��ری به همراه‬ ‫دارند‪ .‬بارها فعاالن بازار اعالم کرده اند برای تصویب قوانین مربوط‬ ‫به این صنعت از کارشناس��ان و کسانی که سال ها در این صنعت‬ ‫فعالیت دارند مش��ورت گرفته ش��ود زیرا با توجه به تجربه ای که‬ ‫دارند خطای کمتری در اجرای قوانین خواهیم داشت‪ .‬کسانی که‬ ‫‪ ۴‬یا ‪ ۵‬دهه در این صنعت تجربه کسب کرده اند بهتر از افرادی که‬ ‫به شکل علمی مطالب را اموخته اند‪ ،‬می توانند نکات کارشناسی‬ ‫را ارائه دهند‪ .‬اگر این دو گروه (تحصیلکرده و کارشناس تجربی)‬ ‫در کن��ار یکدیگر کار جمعی را اغ��از کنند به طور قطع تولید در‬ ‫این صنعت بس��یار مطلوب تر جلو خواهد رف��ت‪ .‬روزهای پایانی‬ ‫سال ش��اید بازار راکد با امدن موتورسیکلت های پالک جدید تا‬ ‫حدودی رون��ق بگیرد اما این خطر نیز وج��ود دارد با افت تیراژ‬ ‫تولی��د واحدهای صنعتی تعداد زیادی از نیروهای خود را تعدیل‬ ‫کنند زیرا با توجه به حجم موتورسیکلت های ساخته و دپو شده‬ ‫در انبارها بازار اش��باع اس��ت و نیاز به محصوالت جدید کمتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ 7‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪3‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نااگاهی مجریان قوانین‬ ‫از ایین نامه‬ ‫موتورهای برقی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫در دنیای مدرن راه پیمودن به وسیله حیوانات جای خود را به وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری داده که هر سال تنوع این وسایل بیشتر می شود‪ .‬انواع خودروهای‬ ‫درون شهری و برون شهری‪ ،‬دوچرخه ها و موتورسیکلت ها رفت وامد انسان را اسان تر و زمان کمتری صرف می شود‪.‬‬ ‫موتورسیکلت یکی از وسایل نقلیه عمومی است که‬ ‫متقاضیان خاص خود را دارد‪ .‬این وسیله در شهرهای‬ ‫کوچک و بزرگ برای رفت وامد و حمل بار اس��تفاده‬ ‫می ش��ود که به تازگی اورژانس کش��ور نیز از ان برای‬ ‫خدمات دهی پزش��کی خود اس��تفاده می کن��د‪ .‬بازار‬ ‫این وس��یله نزدیک یک س��ال است که متحول شده‬ ‫و خیابان های ش��هرها که زمانی پر از هونداهای ‪۱۲۵‬‬ ‫سی س��ی بود امروز با موتورسیکلت هایی با بدنه های‬ ‫متفاوت و نیز سوخت های غیرفسیلی دیده می شود‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت برقی تازه واردی اس��ت که به گفته‬ ‫مدیران اتحادیه ه��ا و انجمن های این صنعت هنوز با‬ ‫اقبال زیادی روبه رو نش��ده اس��ت با این وجود به نظر‬ ‫می رس��د ب��رای رفت وامده��ای روزانه اف��راد تمایل‬ ‫بیشتری به استفاده از این وسیله نقلیه داشته باشند‬ ‫ازاین رو در این گ��زارش گفت وگویی با صاحبان این‬ ‫وسیله داشته و نظر انها را درباره کم و کیف این نوع‬ ‫موتورسیکلت ها جویا شدیم‪.‬‬ ‫او درباره س��رعت این نوع موتورس��یکلت ها گفت‪:‬‬ ‫س��رعت ان برای تردد در س��طح شهر به ویژه شهری‬ ‫مانند تهران مناس��ب اس��ت و سیس��تم ترمز خوبی‬ ‫ب��رای ان حداقل برای مدل ای اس تی‪ ۴‬که من از ان‬ ‫استفاده می کنم تعبیه شده است او تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫موتورسیکلت ها قدرت مانور باالیی دارند و صاحب ان‬ ‫می تواند به راحتی ان را کنترل کند‪.‬‬ ‫وی به یکی از خالهای زیرس��اختی اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر ش��هرداری ایس��تگاه های ش��ارژ‬ ‫تعبیه کرده و الزم است به ان توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که اگر باتری در میانه‬ ‫راه ش��ارژ خال��ی کند صاحب موتورس��یکلت چگونه‬ ‫می تواند ان را به محلی مناس��ب برای شارژ برساند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تولید و طراحی این موتورسیکلت ها به گونه ای‬ ‫اس��ت که باتری همیشه مقداری ش��ارژ در خود نگه‬ ‫می دارد که ش��ما بتوانید ان را برای ش��ارژ به جایی‬ ‫برسانید‪.‬‬ ‫یک��ی از بحث های مطرح ش��ده از س��وی مدیران‬ ‫انجمن ها درباره وضعیت بازار موتورسیکلت های برقی‬ ‫این است که به لحاظ ایمنی نمی تواند وسیله مناسبی‬ ‫باش��د زیرا فرهنگ این نوع موتورسیکلت ها در کشور‬ ‫جا نیفتاده اس��ت‪ .‬امروز مردم و خودروسواران عادت‬ ‫به ص��دای بلند ان کرده اند و بی ص��دا بودن ان امار‬ ‫تصادفات را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫مانی روشن یکی از افرادی است که برای رفت وامد‬ ‫روزانه خود نزدیک به یک سال است از موتورسیکلت‬ ‫برقی استفاده می کند‪.‬‬ ‫خرید موتورس��یکلت برقی نخستین تجربه اش در‬ ‫این امر بوده و او درباره وضعیت ایمنی ان گفت‪ :‬صدا‬ ‫یکی از عواملی اس��ت که می تواند در کنترل وسایل‬ ‫نقلیه کمک کند زیرا شنیدن مربوط به یکی از حواس‬ ‫انسانی است که در این امر نیز باعث می شود کنترل‬ ‫بیش��تری نس��بت به اطراف داشته باش��د اما بی صدا‬ ‫بودن این وس��یله باعث نمی ش��ود ایمنی ان به خطر‬ ‫بیفتد زیرا این امر بیش��تر به رعایت کردن یا نکردن‬ ‫قوانی��ن و مقررات راهنمای��ی و رانندگی برمی گردد‪.‬‬ ‫زمان ه��ای بس��یاری بوده که س��وار موتورس��یکلت‬ ‫کاربراتوری یا انژکتوری بودید اما عابر پیاده یا راننده‬ ‫متوجه ان نشده و تصادف رخ داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین صدا نمی تواند دلیل کافی برای‬ ‫ایمنی ان باش��د‪ .‬عوامل بس��یاری در کن��ار یکدیگر‬ ‫ایمنی وسایل نقلیه را برای سرنشینان و عابران پیاده‬ ‫تضمین می کند که صدا یکی از انهاست‪.‬‬ ‫او در ادام��ه توضیح های خود به ایزوله بودن برخی‬ ‫خودروها اش��اره کرد و گفت‪ :‬امروز برخی خودروهای‬ ‫وارداتی نسبت به صدا ایزوله هستند و اگر شیشه های‬ ‫خودرو باال باش��د سرنشینان صدایی از محیط اطراف‬ ‫یا صداهای داخل خودرو در بیرون شنیده نمی شود‪.‬‬ ‫وی درباره مزای��ای بی صدایی این موتورس��یکلت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬حتی باید گفت بی صدایی این وس��یله به‬ ‫ارامش صاح��ب ان و نیز افراد دیگر کمک می کند و‬ ‫الودگی صوتی را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫روشن درباره س��ایر مزیت های موتورسیکلت برقی‬ ‫به کم هزینه بودن انها اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬صاحبان‬ ‫این موتورسیکلت برای استفاده و نگهداری ان هزینه‬ ‫کمی می پردازند و شاید به طور نمونه تنها ‪ ۴‬تا ‪۵‬هزار‬ ‫تومان هزینه ش��ارژ باتری ان تمام شود ضمن انکه با‬ ‫برق های ش��هری به اندازه تلفن همراه یا لپ تاپ برق‬ ‫مصرف می کند و می توان به راحتی در منزل یا محل‬ ‫کار باتری را شارژ کرد‪.‬‬ ‫روش��ن در پاس��خ به این پرس��ش که معایب این‬ ‫موتورس��یکلت ها چیست‪ ،‬گفت‪ :‬مسافت پیمایش کم‬ ‫از معایب این موتورسیکلت هاست‪ .‬کمپانی در این باره‬ ‫می گوی��د که ای��ن موتورس��یکلت (‪ ۱۵۰۰‬وات) ‪۴۰‬‬ ‫کیلومتر پیمایش دارد اما واقعیت این است با ترافیک‬ ‫ش��هری نهایت پیمایشی که این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫می توانند داشته باشند ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از دیگر معایب ان زمان ش��ارژ ان‬ ‫اس��ت ک��ه بین ‪ ۲‬س��اعت و ‪ ۳۰‬دقیقه تا ‪ ۳‬س��اعت‬ ‫زم��ان نی��از دارد تا باتری ‪ ۱۵۰۰‬وات تکمیل ش��ود‪.‬‬ ‫باتری های س��ربی اسیدی زمان ش��ارژ طوالنی دارند‬ ‫و این موضوعی اس��ت که موجب اذیت صاحبان این‬ ‫وسیله نقلیه می شود‪.‬‬ ‫او درب��اره وضعیت بیمه این موتورس��یکلت ها نیز‬ ‫گفت‪ :‬موتورس��یکلت های برقی ب��ا ‪۱۵۰۰‬وات بیمه‬ ‫نمی شوند و اگر حادثه ای رخ دهد بیمه ان را پوشش‬ ‫‹ ‹وسیله ای کم هزینه‬ ‫‹ ‹نبود شیوه نامه ای برای بیمه‬ ‫نمی دهد‪ .‬با وجود پیگیری از بیمه های مختلف اعالم‬ ‫شده حاضر به بیمه چنین موتورسیکلت هایی نیستند‬ ‫زیرا شیوه نامه ای ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬نح��وه برخورد ب��ا موتورس��یکلت برقی‬ ‫همچ��ون دوچرخه اس��ت درحالی که خط��رات این‬ ‫وس��یله نقلیه با سرعت ‪ ۴۵‬کیلومتر در ساعت بیشتر‬ ‫از راکب دوچرخه است و در صورت برخورد یا تصادف‬ ‫اسیب دیدگی بیشتر است‪.‬‬ ‫روش��ن در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را برای‬ ‫ت��ردد خود از دوچرخه یا موتورس��یکلت کاربراتوری‬ ‫ی��ا انژکتوری اس��تفاده نمی کند‪ ،‬گف��ت‪ :‬دوچرخه ها‬ ‫س��رعت پایینی دارند و اس��تفاده از ان ب��رای تردد‬ ‫در خیایان های ش��لوغ و پرترافیک خطرات بیشتری‬ ‫به دنب��ال دارد زی��را به طورعم��وم رانن��دگان رعایت‬ ‫نمی کنند اما س��رعت این موتورس��یکلت نس��بت به‬ ‫دوچرخه بیش��تر بوده ک��ه مزیت ان در مقایس��ه با‬ ‫دوچرخه است ضمن انکه پیمایش دوچرخه ها کمتر‬ ‫از موتورسیکلت است‪.‬‬ ‫وی درب��اره جایگزینی با س��ایر موتورس��یکلت ها‬ ‫به بح��ث االیندگ��ی ان اش��اره کرد و گفت‪ :‬ش��ما‬ ‫می توانید بدون گواهینامه در تردد باش��ید در حالی‬ ‫که هزینه های ان بسیار پایین است‪.‬‬ ‫او در ادام��ه ب��ه زمان صرف ش��ده برای ت��ردد با‬ ‫موتورس��یکلت برقی اش��اره کرد و گفت‪ :‬به طورقطع‬ ‫خودرو ش��ما زمان کمتری را برای رسیدن به مقصد‬ ‫صرف می کند البته باید دید این مقایس��ه در مقابل‬ ‫چه وس��یله ای و برای چه مس��یری اس��ت اما اگر به‬ ‫ش��کل کالن نگاه ش��ود تردد با موتورسیکلت برقی‬ ‫که حجم کمتری دارد به صرفه جویی زمانی بیش��تر‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاسخ به این پرسش که به عنوان‬ ‫یک پدر ایا این وسیله را مناسب برای گروه های سنی‬ ‫نوجوان می دانید‪ ،‬گفت‪ :‬اس��تفاده از این وسیله برای‬ ‫یک گروه سنی خاص خواهد بود البته قانون مطلقی‬ ‫نمی توان تعیین کرد اما بهتر اس��ت افراد ‪ ۱۸‬سال به‬ ‫باال از این وس��یله برای تردد اس��تفاده کنند‪ .‬با توجه‬ ‫به شرایط خاصی که گروه سنی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬سال دارد‬ ‫اینکه از موتورسیکلت به عنوان وسیله ای برای تفریح‬ ‫و سرگرمی استفاده می کنند باید گفت موتورسیکلت‬ ‫برقی نسبت به س��ایر مدل ها خطر کمتری دارد زیرا‬ ‫شرکت های سازنده شتاب و سرعت منطقی برای ان‬ ‫در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات دهی نامناسب‬ ‫روش��ن درب��اره خدم��ات پ��س از ف��روش ای��ن‬ ‫موتورس��یکلت ها به نرخ باالی ان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر قطع��ه ای نیاز به تعویض داش��ته باش��د هزینه‬ ‫ان ب��اال خواهد ب��ود به وی��ژه اینک��ه باتری های این‬ ‫موتورسیکلت ها باید هر سال تعویض شود‪.‬‬ ‫در ای��ن بحث اس��تفاده از باتری های لیتیومی که‬ ‫عمر طوالنی تری دارند بهتر خواهد بود زیرا در بحث‬ ‫الودگی محیط زیست کمک بیشتری به پاکی محیط‬ ‫می کنند چراکه باتری های س��ربی خود یکی از منابع‬ ‫الوده کننده محیط زیست به شمار می روند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ضم��ن اینکه عملکرد بهتری دارد و زمان‬ ‫کمتری برای ش��ارژ نیاز داش��ته و ب��رق را در مدت‬ ‫بیشتری در خود نگه می دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬موتورسیکلت برقی قطعات زیادی‬ ‫ندارد ام��ا لنت ترمز و بات��ری از محصوالت پرمصرف‬ ‫بوده که خدمات پس از فروش مناس��بی نداش��ته و‬ ‫بای��د قطع��ات اصل��ی را از نمایندگی ه��ا تهیه کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن تع��داد ای��ن نمایندگی ه��ا در مقابل نیاز‬ ‫جامعه بسیار کم است به طورنمونه تنها یک مکانیکی‬ ‫خ��ارج از نمایندگی پیدا می ش��ود که بتواند این نوع‬ ‫موتورس��یکلت ها را تعمی��ر کن��د‪ .‬کمب��ود نیروهای‬ ‫متخصص برای تعمیر این موتورس��یکلت ها در سطح‬ ‫ش��هر از دیگر چالش های صاحبان این وس��یله نقلیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫روش��ن به کمبود اطالع رس��انی موتورسیکلت های‬ ‫برقی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬درب��اره اس��تفاده از این‬ ‫موتورسیکلت ها اطالع رس��انی دقیق نشده زیرا افراد‬ ‫پرسش های زیادی برای استفاده از ان دارند‪.‬‬ ‫حتی افس��رهای وظیف��ه در نی��روی انتظامی نیز‬ ‫به دلیل نداشتن پالک‪ ،‬بیمه و گواهینامه همیشه مانع‬ ‫ادامه راه می ش��وند و صاحب��ان ان ناگزیر به توضیح‬ ‫شرایط خاص این موتورسیکلت ها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹توجی�ه نب�ودن پلی�س راهنمای�ی و‬ ‫رانندگی‬ ‫دسته گاز‬ ‫اما افشین قائمیان از دیگر دارندگان موتورسیکلت‬ ‫برقی اس��ت که پس از مدتی اس��تفاده ان را فروخته‬ ‫است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که چرا برای تردد‪،‬‬ ‫موتورس��یکلت برقی را انتخاب ک��رده و دلیل فروش‬ ‫ان چه بوده‪ ،‬گفت‪ :‬موتورس��یکلت برقی خریدم زیرا‬ ‫به نظرم وسیله مناسبی برای رفت وامد شهری بود که‬ ‫الودگی ندارد ضم��ن انکه به گواهینامه و پالک نیاز‬ ‫پردازشگر اصلی‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن نوع موتورس��یکلت مزایای خوبی‬ ‫برای تردد دارد اما مش��کل ان در کش��ور این اس��ت‬ ‫که مسیر ویژه ای برای عبور و مرورش در نظر گرفته‬ ‫نشده و وضعیت به گونه ای است که راکب باید از بین‬ ‫خودروها راه عبوری برای خود پیدا کند‪.‬‬ ‫او ضم��ن تاکید ب��ر رعای��ت قوانی��ن راهنمایی و‬ ‫رانندگی گفت‪ :‬هنگام اس��تفاده از این وس��یله تمام‬ ‫قوانین را رعایت می کردم اما باید تاکید کنم فرهنگ‬ ‫تردد با وسیله نقلیه در کشور جا نیفتاده و در این باره‬ ‫فرهنگ سازی درستی انجام نشده است‪.‬‬ ‫با وجود رعایت تمام قوانین‪ ،‬ناخواسته تصادفی رخ‬ ‫داد که مقصر خودرو بود و من از ناحیه مچ پا اسیب‬ ‫جدی دیدم؛ با این حال به فکر فروش ان نبودم‪.‬‬ ‫قائمی��ان گفت‪ ۲ :‬م��اه وضعیت پاهای��م به گونه ای‬ ‫ب��ود که ق��ادر ب��ه حرکت نب��ودم و ب��رای ترخیص‬ ‫موتورسیکلت که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی‬ ‫توقیف ش��ده بود مشکالت بسیاری وجود داشت زیرا‬ ‫پلیس تا زمانی که صاحب موتورسیکلت حاضر نباشد‬ ‫اجازه ترخیص نمی دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پلی��س هن��وز درب��اره ای��ن ن��وع‬ ‫موتورسیکلت ها اطالعاتی ندارد و این خود چالش های‬ ‫صاحبان این وسیله را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ام��روز اف��راد زی��ادی از‬ ‫موتورس��یکلت برقی و دوچرخه استفاده می کنند‬ ‫که ضرورت دارد برای انها مس��یری جداگانه دیده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همان گون��ه که در برخی کش��ورهای اروپایی برای‬ ‫تردد دوچرخه‪ ،‬مس��یر مخصوص وجود دارد و از انجا‬ ‫که این موتورس��یکلت ها نیز سرعت زیادی ندارند در‬ ‫رده دوچرخ��ه به ش��مار می رون��د و می توانند از این‬ ‫مسیرها تردد داشته باشند‪.‬‬ ‫قائمیان در پایان اظهار کرد‪ :‬فرهنگ سازی نکردن‬ ‫و نح��وه برخورد پس از تصادف باعث ش��د به فروش‬ ‫این موتور فکر کنم‪.‬‬ ‫کنترل و یک نواخت کننده برق موتور‬ ‫سوئیچ‬ ‫بوق‬ ‫شارژر‬ ‫جعبه فیوز‬ ‫سیمکشی برق‬ ‫موتور الکتریکی داخلی‬ ‫سیستم مدیریت برق و بسته باطری‪1‬‬ ‫سیستم مدیریت برق و بسته باطری ‪2‬‬ ‫حسگر سرعت‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪3‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫پلتفرم‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫س��ایپا در س��ال های گذش��ته با تولید پراید و تیبا‬ ‫توانس��ته نبض بازار خودروهای زیر ‪۳۰‬میلیون تومان‬ ‫را در دس��ت بگی��رد و در این می��ان پراید مدت های‬ ‫طوالنی پرچم��دار این محدوده قیمت��ی بود اما پس‬ ‫از فش��ار س��ازمان ملی اس��تاندارد مبنی ب��ر خروج‬ ‫این خ��ودرو از چرخه تولید به دلی��ل مغایر نبودن با‬ ‫اس��تانداردها زمزمه های خ��روج پراید از چرخه تولید‬ ‫مطرح شد‪.‬‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫ای��ن تصمیم با اظه��ارات مع��اون بازاریابی و فروش‬ ‫س��ایپا مبنی بر زیان ده بودن تولید پراید همزمان شد؛‬ ‫تا جایی که س��ال گذش��ته این گروه خودروس��ازی با‬ ‫رونمای��ی از کوییک خودرو جدید س��ایپا‪ ،‬این خودرو‬ ‫را جایگزین مناسبی برای پراید عنوان کرد‪ .‬هرچند در‬ ‫حذف پراید از چرخ��ه تولید اما و اگرهایی وجود دارد‬ ‫و مس��ئوالن این گروه خودروسازی معتقدند در حذف‬ ‫این خ��ودرو مالحظات��ی دارند که نمونه ان اش��تغال‬ ‫‪ ۱۳۰‬ه��زار نفره در تولید پراید اس��ت اما با این حال‪،‬‬ ‫محسن قاس��م جهرودی‪ ،‬مدیرعامل گروه خودروسازی‬ ‫س��ایپا چندی پیش در نشستی صمیمانه با خبرنگاران‬ ‫از جلس��ه مدیران این خودروس��از برای تعیین تکلیف‬ ‫حذف پراید از چرخه تولید خبر داد که به نظر می رسد‬ ‫با این روند حذف پراید از چرخه تولید قطعی ش��ده اما‬ ‫یافتن خودرویی در این محدوده قیمتی‪ ،‬مانعی بزرگ‬ ‫در این مسیر است چراکه دیگر هیچ خودروسازی قادر‬ ‫به تولید خودرویی با نرخ فعلی پراید نخواهد بود‪.‬‬ ‫مدل های جدید و گسترش بازار قطعات‬ ‫مازی�ار بیگل�و ‪ -‬دبی�ر انجم�ن س�ازندگان قطع�ات و‬ ‫مجموعه ه�ای خودرویی‪ :‬امروز میزان صادرات قطعه از کش��ور‬ ‫پایین اس��ت ک��ه دلیل ان مدل هایی اس��ت ک��ه از رده تولید در‬ ‫س��طح جهانی خارج ش��ده اند و در عمل مب��ادی صادرات صنعت‬ ‫قطعه را محدود کرده اس��ت‪ .‬با توجه به روندی که امروز در حال‬ ‫رخ دادن اس��ت و خودروس��ازان خارج��ی همکاری های خود را از‬ ‫ن��و اغاز کرده ان��د خودروهای جدید در حال ورود به بازار کش��ور‬ ‫هستند که تا یک دهه اینده در اروپا و سایر کشورها تردد خواهند‬ ‫داش��ت بنابراین بازار صادراتی گسترده تری در اختیار قطعه سازان‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬در جلس��ات مکرری که انجمن با خودروسازان‬ ‫خارجی مانند رنو و پژو داش��ت این موضوع به طور جدی پیگیری‬ ‫شده و امید است با امدن خودروهای جدید که در سایر نقاط دنیا‬ ‫نیز در تردد هس��تند و با توجه به اینکه نرخ تمام شده این مدل ها‬ ‫در ای��ران به دلیل ارزانی انرژی و نی��روی کار رقابتی تر خواهد بود‬ ‫صادرات قطعه توسعه پیدا کند ضمن انکه قطعه سازان داخلی در‬ ‫بس��یاری از قطعات از چین موفق تر عمل کرده اند به طور نمونه در‬ ‫بح��ث تولید رادیاتور‪ ،‬ایران به روس��یه و حتی خود چین صادرات‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬خودروهایی که با اغاز همکاری شرکت های پژو و‬ ‫رنو به ایران وارد شده اند از پلتفرم های مشترک هستند زیرا گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو و ش��رکت س��ایپا در مذاک��رات روی این امر‬ ‫تاکید داش��تند تا فضای��ی برای صادرات صنعت خ��ودرو و قطعه‬ ‫کشور بازشود‪ .‬مسئله خدمات پس از فروش این خودروها نیز بازار‬ ‫خوبی برای قطعات ایرانی خواهد بود ازاین رو قطعه س��ازان فرصت‬ ‫خوب��ی در اختیار دارند تا بازارهای خود را گس��ترش داده و وارد‬ ‫بازارهای بین المللی شوند‪ .‬این امر با نوسازی تجهیزات و در اختیار‬ ‫داشتن دانش فنی شدنی است و قطعه سازان می توانند با همکاری‬ ‫همتایان بین المللی به این مهم دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫???‬ ‫‹ ‹تیبا هم از چرخه تولید حذف می شود‬ ‫سعید مدنی‪ ،‬مشاور ارشد گروه خودروسازی سای‍پا با‬ ‫تاکید بر توقف تولید پراید اظهار کرد‪ :‬به غیر از مسائل‬ ‫مرب��وط به اس��تاندارد و ارتق��ای ان‪ ،‬زیان دهی تولید‬ ‫پراید همچنان ادامه دارد و با توجه به چنین ش��رایطی‬ ‫الزم اس��ت هرچه سریع تر نس��بت به توقف تولید ان‬ ‫تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫وی یک��ی از اقدام��ات ضروری در این مس��یر را در‬ ‫گام نخس��ت‪ ،‬پیدا کردن جایگزینی ب��رای پراید اعالم‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬برنامه قبلی س��ایپا این بود که هر اندازه‬ ‫تولید پراید محدود می ش��ود به تولید تیبا افزوده شود‬ ‫و بعد از تیبا نیز جایگزینی برای ان در اختیار داش��ته‬ ‫باش��یم زیرا به احتمال زیاد تیبا نیز تا دو س��ال اینده‬ ‫قادر به گذراندن اس��تانداردهای تعیین ش��ده از سوی‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد نخواهد بود‪ .‬مدنی ادامه داد‪:‬‬ ‫با توقف تولید پراید و تیبا‪ ،‬خودروهایی همچون ساینا‬ ‫و کویی��ک جایگزین انها خواهند ش��د تا از نظر تامین‬ ‫خودرو مش��کلی برای مصرف کنندگان این رده قیمتی‬ ‫ب��ه وجود نیاید زیرا خودروه��ای دیگر با قیمت های به‬ ‫مراتب بیش��تری در بازار عرضه می شود که توان خرید‬ ‫این خودروها برای همه امکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت خودرو ام��کان تولید خودرویی با‬ ‫نرخ فعلی پراید را غیر ممکن دانس��ت و گفت‪ :‬به طور‬ ‫قطع قطعات بیشتری از خودروهای جدید به دلیل باال‬ ‫ب��ودن تجهیزات‪ ،‬وارداتی بوده و از انجا که این دس��ته‬ ‫از قطعات پیرو نرخ ارز اس��ت‪ ،‬نرخ این خودروها ارزان‬ ‫تمام نمی ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه کاهش تیراژ‬ ‫تولید قطعات و نرخ تمام ش��ده باال در مقیاس تولید به‬ ‫دلیل تیراژ پایین ای��ن خودروها نیز عاملی برای گران‬ ‫تمام ش��دن تولید خواهد بود‪ ،‬در این شرایط اگر سراغ‬ ‫تولید خودروهای جدید برویم قیمتی با محدوده فعلی‬ ‫نخواهیم داش��ت‪ .‬مشاور ارشد گروه خودروسازی سای‍پا‬ ‫در تشریح دالیل پایین بودن نرخ پراید نیز اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��اال بودن تنوع تولید قطع��ات و در عین حال تیراژ تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار قطعه باعث می شود نرخ سربار قطعات پراید‬ ‫سرشکن شود که در این شرایط نرخ تمام شده کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫مدن��ی تاکید ک��رد‪ :‬به ط��ور قطع جایگزی��ن پراید‬ ‫خودرویی با نرخ فعلی پراید نخواهد بود بلکه قیمتی به‬ ‫مراتب باالتر از رقم فعلی ان خواهد داشت و تنها از ان‬ ‫به عنوان جایگزین پراید یاد می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اگر قرار باش��د جایگزینی برای پراید از‬ ‫رده خارج شده داشته باشیم‪ ،‬بازار باید برای خودرویی‬ ‫در رده قیمت��ی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬میلیون تومان اماده باش��د؛‬ ‫خودروی��ی که هم رده پرای��د بوده اما اس��تانداردها را‬ ‫رعای��ت کرده و از کیفیت ب��ه مراتب باالتری برخوردار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫با پیش بینی نرخ‬ ‫تا ‪ ۳۵‬میلیون تومان‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫جایگزین پراید‬ ‫دیگر ارزان نیست‬ ‫‹ ‹جایگزینی با تفاوت نرخ ‪ ۱۸‬میلیون تومان‬ ‫ای��ن اظه��ارات در حالی مطرح می ش��ود که چندی‬ ‫پی��ش و پس از ح��دود ‪ ۶‬م��اه از وع��ده پیش فروش‬ ‫کویی��ک که از ان به عنوان یکی از جایگزین های پراید‬ ‫یاد می ش��ود‪ ،‬ثبت نام این خودرو اغاز ش��د؛ خودرویی‬ ‫که ب��ه گفته مدیرعامل س��ایپا هنوز ش��روع به تولید‬ ‫نکرده‪ ،‬زیان ده اس��ت و به نظر می رس��د با این شرایط‬ ‫تنها می تواند گزینه ای برای زیان دهی س��ای‍پا باشد نه‬ ‫گزینه ای برای خودرو جدید‪ .‬نرخ این خودرو در اخرین‬ ‫روزهای س��ال گذشته و در زمان رونمایی از ان حدود‬ ‫‪ ۳۸‬میلیون تومان براورد شد که مقایسه ای کلی نشان‬ ‫می دهد تفاوت نرخ ‪ ۱۸‬میلیون تومانی نمی تواند گزینه‬ ‫جایگزین مناس��بی باش��د‪ .‬حال با گذشت یک سال از‬ ‫ای��ن رونمایی‪ ،‬نرخ اولیه ب��رای ثبت نام این خودرو ‪۴۲‬‬ ‫میلیون تومان ان هم نه به صورت قطعی اعالم ش��ده‬ ‫ک��ه با این روند به نظر می رس��د نمی ت��وان کوییک را‬ ‫خودروی��ی جایگزین پرای��د دانس��ت‪ .‬در همین حال‬ ‫مذاکرات ایران خودرو و س��ایپا بر سر تولید رنو کویید‬ ‫که سال هاس��ت از ان به عنوان جایگزین مناسب پراید‬ ‫یاد می ش��ود همچنان ادامه دارد‪ .‬رامتین اس��ماعیلی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل رنوپ��ارس در تازه ترین اظه��ارات خود در‬ ‫جم��ع خبرن��گاران اظهار ک��رد‪ :‬هنوز تصمی��م نهایی‬ ‫گرفته نش��ده که این خودرو با ش��راکت کدام شرکت در ایران‬ ‫تولید ش��ود اما قطعی اس��ت در ایران به تولید خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫س��ال گذشته محدوده نرخ این خودرو برای تولید در ایران ‪۲۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳۵‬میلیون تومان اعالم و در عین حال تاکید ش��ده بود که‬ ‫ب��رای این رنج قیمتی‪ ،‬حداقل های اس��تاندارد از نظر تجهیزات‬ ‫نصب ش��ده روی خودرو مدنظر است به طوری که ممکن است‬ ‫با نصب اپش��ن های بیش��تر مانند گیربکس اتوماتیک‪ ،‬نرخ این‬ ‫خودرو باالتر از رنج قیمتی تعیین شده باشد که با این احتساب‬ ‫تاکنون جایگزینی با ‪ ۲۰‬میلیون تومان نرخ پیدا نشده است‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال محمدرض��ا نجفی من��ش‪ ،‬رئی��س انجمن‬ ‫قطعه س��ازان با اشاره به اقبال مردم به پراید به دلیل نرخ پایین‬ ‫ان اظهار کرد‪ :‬اینکه بعد از گذش��ت ‪ ۱۰‬سال از عمر تولید یک‬ ‫خودرو باید از چرخه تولید خارج ش��ود امری درست و اجرایی‬ ‫است اما این موضوع زمانی باید محقق شود که پیش بینی هایی‬ ‫برای جایگزینی خودرو بعدی شده باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به نرخ پایین پراید و اقبال عمومی طبقه ای‬ ‫از جامع��ه که امکان خرید خودروی گ��ران تری را ندارند هنوز‬ ‫خودروی��ی با ن��رخ پراید جایگزین ان نش��ده اس��ت‪ .‬این فعال‬ ‫صنع��ت خودرو با بی��ان اینکه درحال حاض��ر جایگزین پراید با‬ ‫قیمتی نزدیک ب��ه ‪ ۵۰‬میلیون تومان عرضه می ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همانطور که س��ال ‪ ۸۵‬پارچه سیاهی روی پیکان کشیده‬ ‫شد روزی هم نوبت به خارج شدن پراید از چرخه تولید می رسد‬ ‫ام��ا قبل از اینکه چاله ای بکنیم و محیط را مس��اعد کنیم باید‬ ‫به این پرس��ش پاس��خ داد که ایا دولت و خودروس��ازان برای‬ ‫قش��ری که بضاعت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬میلی��ون تومانی دارند تمهیداتی‬ ‫اندیش��یده اند؟ ایا جایگزین��ی با این نرخ در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت؟ نجفی منش یاداور شد‪ :‬بهتر اس��ت بدانیم بعد از خروج‬ ‫پرای��د از رده تولی��د‪ ،‬نزدیک تری��ن خودرو به پرای��د با قیمتی‬ ‫نزدیک به ‪ ۵۰‬میلیون تومان به مش��تری عرضه می ش��ود؛ حال‬ ‫باید پرسید ایا مردمی که توان خرید بیش از ‪ ۲۰‬میلیون تومان‬ ‫ندارن��د می توانند خودرویی را با ‪ ۵/۲‬برابر نرخ خریداری کنند؟‬ ‫ایا بعد از خارج کردن پراید از چرخه تولید برای تولیدکنندگان‬ ‫قطعات این خودرو و حضور انها در بازار کار چاره ای اندیش��یده‬ ‫شده است؟‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫این نگرانی ها و تاکیدها در حالی اس��ت که مسئوالن گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا دلیل تاخیر از رده خارج کردن پراید را‬ ‫مالحظاتی از این دس��ت عنوان ک��رده و معتقدند رزق تعداد‬ ‫زیادی از نیروی انس��انی ش��اغل در صنعت خ��ودرو از پراید‬ ‫به دس��ت می اید ضم��ن انکه خریداران ای��ن رده قیمتی نیز‬ ‫تع��داد کمی از جامعه را ش��امل نمی ش��ود بنابرای��ن باید به‬ ‫همه جوان��ب این موضوع اندیش��ید و ب��ه تصمیم جدی در‬ ‫این باره پرداخت اما انچه مس��لم اس��ت به طور قطع در میان‬ ‫خودروهای��ی که اکنون در بازار وجود دارند یا خودروس��ازان‬ ‫برای تولید ان در حال برنامه ریزی هستند‪ ،‬گزینه مناسبی به‬ ‫لحاظ نرخ وجود ندارد‪.‬‬ ‫حال باید دید سرنوشت کویید به کجا می رسد؛ خودرویی که‬ ‫نرخ ان با کمترین امکانات به رده قیمتی پراید نزدیک است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تحول در خدمات دهی ضرورت بیمه قطعات‬ ‫ارش محبی ن�ژاد ‪ -‬دبی�ر انجمن تخصص�ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‪ :‬از گذشته ای دور خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان اروپایی قطعات خود را بیمه می کردند و این شیوه در‬ ‫دنیای صنعتی رایج بوده است‪.‬‬ ‫این مس��ئله از ‪ ۲‬بعد کارایی دارد؛ نخس��ت اگر قطعات به هر دلیل‬ ‫مشکل دار شدند خسارتی متوجه قطعه ساز نشود اینکه به طور نمونه‬ ‫هنگام نصب روی خودرو اگر دچار مش��کل ش��د بیمه ان را بپردازد‪.‬‬ ‫ش��یوه دیگر این است که اگر قطعه س��از محصول مرجوعی از سوی‬ ‫خودروساز داشت به ش��رط رعایت ضوابط بیمه با پرداخت خسارت‬ ‫ازس��وی بیمه این واحد تولیدی اس��یب کمتری ببیند‪ .‬اگرچه بیمه‬ ‫قطعات‪ ،‬هزینه ای به تولیدکننده تحمیل می کند اما باعث می ش��ود‬ ‫قطعه س��از در حاش��یه امن قرار گیرد البته به شرطی این بیمه کردن‬ ‫مفید خواهد بود که خودروس��ازان نیز هزینه ه��ای بیمه را در انالیز‬ ‫قیمت ها از قطعه س��از قبول کنند‪ .‬می توان با بیمه قطعات گام بلند و‬ ‫مثبتی در صنعت قطعه و خودرو کشور برداشت‪ .‬این بیمه در ‪ ۲‬مرحله‬ ‫می تواند کارامد باش��د؛ یکی پیش از بس��ته شدن قطعه روی خودرو‬ ‫که مرجوع می ش��ود و اینجا بیمه به نوعی جبران خس��ارت می کند‪.‬‬ ‫دوم زمانی اس��ت که مش��کل قطعه در ابتدای راه شناس��ایی نشده و‬ ‫روی خ��ودرو نصب می ش��ود بدین معنی که معیارهای خودروس��از‬ ‫را گذرانده است‪.‬‬ ‫با اجرای این ش��یوه در کشور درنهایت خودروساز و مصرف کننده‬ ‫بیش��تر راضی خواهند بود‪ .‬نظام بیمه در کش��ور و سرویس هایی که‬ ‫ارائه می دهد گس��ترده نیس��ت (البته این نظام به شکل مطلوبی در‬ ‫حال تغییر اس��ت) و همگام با اس��تانداردهای جهانی رش��د نکرده و‬ ‫توس��عه نیافته اس��ت‪ .‬به ط��ور عموم کش��ور برای رفتن به س��مت‬ ‫ش��یوه های نو به کندی حرکت می کند درحالی که همین نظام ها در‬ ‫سایر کشورهای صنعتی خدمات بسیاری به مشتریان خود می دهد‪.‬‬ ‫‪ 7‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪3‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رئیس انجمن قطعه سازان تبریز خبر داد‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۶۰‬هزار یورویی اتریش در صنعت قطعه ایران‬ ‫خبرها حاکی است انجمن قطعه سازان تبریز با همتایان اتریشی خود وارد‬ ‫همکاری شده که در این راستا دوره های اموزشی در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫وحید احمدی‪ ،‬دبیرکل پیشین ش�ورای عالی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫(عتف) اظهار کرد‪ :‬در حوزه سیاس�ت گذاری ‪ ۳‬محور «مدیریت و توس�عه‬ ‫€ €خبرها حاکی از ان اس�ت که قطعه س�ازان تبریز با همتایان اتریشی‬ ‫خود وارد همکاری شده اند‪ .‬ایا قرار است این همکاری به شکل مشارکتی‬ ‫دنبال شود؟‬ ‫شورای عالی عتف پروژه را برای انتقال فناوری در صنعت کشور دنبال می کند‬ ‫که برای این کار خوشه ها و انجمن های فعال در صنعت را مورد مطالعه قرار داده‬ ‫و در تبری��ز نی��ز ‪ ۳‬انجم��ن در صنایع برق و‬ ‫الکترونیک‪ ،‬نساجی و‬ ‫مناط�ق ویژه عل�م و فناوری» موفق ب�ه راه اندازی ‪ ۵‬منطق�ه ویژه علم و‬ ‫فناوری ب�ا هدف ایجاد اکوسیس�تم نواوری منطقه ای ش�ده ایم و منطقه‬ ‫وی�ژه اذربایجان ش�رقی در طراحی و س�اخت قطعات خ�ودرو با اتریش‬ ‫همکاری های خود را اغاز کرده و در این راس�تا ارتباطات مناس�بی میان‬ ‫قطعات خودرو ارزیابی ش��ده است‪.‬این شورا قراردادی با موسسه اای تی (‪)AIT‬‬ ‫اتریش که مربوط به فناوری است برای انتقال دانش فنی دارد که در این راستا با‬ ‫بررسی انجمن ها و خوشه ها انها را به این موسسه معرفی می کند‪.‬این مطالعه در‬ ‫تبریز ‪ ۹‬ماه طول کشید و براساس گزارش ها انجمن قطعه سازان تبریز برای این‬ ‫همکاری انتخاب شد و قرارداد بسته و دوره های اموزشی تدوین شد که دو دوره‬ ‫ان در ش��هریور و اذر به مدت ‪ ۳‬روز برگزار ش��د‪ .‬نخست کارشناسان اتریشی به‬ ‫تبریز سفر کردند و کالس ‪ ۳‬روزه برگزار شد و در این مدت اطالعاتی که الزم بود‬ ‫از صنعت قطعه این استان به دست اوردند تا مشخص شود همکاری ها برای کدام‬ ‫بخش ها باش��د‪ .‬دومین دوره اذر امس��ال در وین برگزار ش��د و قطعه سازان‬ ‫ایرانی در این موسس��ه درب��اره نحوه ارتباط گی��ری مذاکراتی‬ ‫داش��تند‪ .‬در ای��ن ‪ ۳‬روز مدی��ر پیش��ین تحقیق و‬ ‫توسعه مرسدس بنز نیز حضور داشت و از‬ ‫تجربه های خ��ود در این حوزه با‬ ‫قطعه سازان ایرانی گفت‪.‬‬ ‫عنوان شد برای‬ ‫این کش�ور با ش�رکت های دانش بنیان داخلی به وجود امده است‪ .‬در این‬ ‫گ�زارش گفت وگویی با یون�س اکبرپور پایدار‪ ،‬رئیس انجمن قطعه س�ازان‬ ‫استان اذربایجان ش�رقی درباره جزییات این طرح داشتیم که به اهمیت‬ ‫این ارتباطات اشاره کرده است‪.‬‬ ‫ارتباط گیری‪ ،‬صنعتگران باید چه ظرفیت هایی را در خود به وجود اورند‪.‬‬ ‫€ €حضور قطعه س�ازان برای این ‪ ۲‬دوره اموزش�ی به چه شکل بود؟ ایا‬ ‫صنعتگران به صورت گزینشی انتخاب شدند؟‬ ‫انجمن ازطریق اگهی برای قطعه س��ازان تبریز و تهران اطالع رس��انی داش��ت‬ ‫و اف��رادی ب��رای حضور در این دوره ه��ا اظهار امادگی کردند‪ .‬ب��رای انتقال این‬ ‫فناوری قطعه س��ازان فعال در حوزه برق و الکترونیک‪ ،‬اکسل خودرو و گیربکس‬ ‫در کالس ها حضور داش��تند‪.‬یاداوری این نکته نیز ضروری است که انجمن برای‬ ‫حرکت به س��مت تولید قطعات خودروهای برقی در تالش اس��ت در این حوزه‬ ‫بیشتر فعالیت داشته باشد و صنعتگران بیشتری در حوزه برق در این دوره های‬ ‫اموزشی حضور داشته باشند‪ .‬البته در بحث ریخته گری و اهنگری‪ ،‬قطعات ریلی‬ ‫و‪ ...‬نیز تولیدکنندگانی در این دوره ها شرکت داشتند‪.‬‬ ‫€ €چه تعداد قطعه ساز در این دوره های اموزشی شرکت داشتند؟‬ ‫در دوره نخست که در تبریز برگزار شد نزدیک به ‪ ۴۰‬قطعه ساز شرکت کردند‬ ‫اما برای دوره اموزشی وین ‪ ۱۱‬نفر بیشتر حضور نداشتند ضمن اینکه هر فرد با‬ ‫هزینه شخصی خود در این سفر همراه شده بود‪ .‬البته ابتدا ‪ ۲۵‬نفر برای حضور‬ ‫در ای��ن کالس اعالم امادگی کردند که به دلیل همکاری کم س��فارت اتریش و‬ ‫ندادن روادید تنها ‪ ۱۱‬نفر توانستند در این دوره حاضر باشند‪.‬‬ ‫€ € این دوره های کوتاه مدت با این نوس�ان ایا صنعت قطعه را به اهداف‬ ‫موردنظر خود در این همکاری می رساند؟‬ ‫انجم��ن در نامه ای به ش��ورای عتف ش��کایت کرد که ب��ا این نحوه‬ ‫همکاری قطعه س��ازان مایل به ش��رکت در این دوره های اموزشی‬ ‫نیستند البته این امر پذیرفتنی نبود‪ .‬مذاکرات شورا با طرف‬ ‫اتریشی انها را ملزم کرد تا دوره اذر را باز تکرار کنند زیرا‬ ‫کم کاری ازسوی طرف خارجی بود‪ .‬با مذاکراتی که‬ ‫مدیران داشتند قرار شد دوره ای در اردیبهشت‬ ‫‪ ۹۷‬در وین تکرار ش��ود‪ .‬چون ش��رکت ‪۱۱‬‬ ‫قطعه ساز تمام ظرفیت صنعت قطعه این‬ ‫استان نبود‪.‬‬ ‫� ب�ا توجه ب�ه فاصله صنعت‬ ‫قطع�ه ب�ا دنی�ا ای�ا ای�ن‬ ‫اموزش�ی‬ ‫دوره ه�ای‬ ‫پاس�خگوی نیاز کشور‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫حقیقت��ی اس��ت‬ ‫که فاصله صنعت‬ ‫قطعه ب��ا انچه‬ ‫در دنیا وجود‬ ‫دارد زی��اد اس��ت بنابراین قطعه س��ازان باید بتوانند خود را ارتق��ا دهند‪ .‬در این‬ ‫رفت وامدها دیدیم که تمام ش��رکت های قطعه س��از اتریش��ی دارای واحدهای‬ ‫تحقیق و توس��عه مجزا و قوی هستند اما قطعه س��ازان داخلی دارای ازمایشگاه‬ ‫و بخش تحقیق و توس��عه نبوده و شرکتی کارهای پژوهشی صنعتگران را انجام‬ ‫می دهد‪ .‬در نشس��ت هایی که با صنعتگران اتریش��ی داش��تیم‪ ،‬دیدیم که به طور‬ ‫نمون��ه پلتف��رم بنز را طراحی می کنند و طراحی و س��اخت قطع��ات را به عهده‬ ‫قطعه سازان زیرمجموعه خود می گذارند اما در ایران این گونه است که خودروساز‬ ‫داده ها و نقش��ه مش��خصات فنی یک قطعه را در اختیار قطعه ساز قرار داده و او‬ ‫می سازد‪ .‬برای خودروهای خارجی این قطعه ساز است که نقشه تولید را طراحی‬ ‫می کن��د و روزامدی قطعات نیز ازس��وی خود تامین کنن��دگان پیگیری و انجام‬ ‫می شود‪ .‬باید قطعه سازان ایرانی بتوانند فعالیت های خود را در این امر گسترش‬ ‫دهند تا بتوانیم از فرصت های به وجود امده در س��طح بین الملل اس��تفاده کنیم‬ ‫حتی انجمن قطعه س��ازان تبریز می تواند ب��ا حمایت های دولتی چند پروژه را با‬ ‫همکاری موسسه ‪ AIT‬در کشور اغاز کند‪.‬‬ ‫€ €ب�رای طراحی قطعات ازس�وی صنعتگران تا چه اندازه بس�ترها در‬ ‫کش�ور فراهم اس�ت و در چه بازه زمانی می توان به این امر مهم دس�ت‬ ‫یافت؟‬ ‫باید شروع کرد زیرا در این بحث خیلی از دنیا عقب هستیم‪ .‬برای رفتن به این‬ ‫س��و باید ارتباطات بین المللی را افزایش دهیم‪.‬در این پروژه مذاکرات انجام شده‬ ‫و تفاهمنامه ای به امضا رسیده و قرار است یک کارشناس از ایران به اتریش برود‬ ‫و اموزش های الزم را در موسس��ه ‪ AIT‬ببیند‪ .‬البته هزینه با طرف ایرانی است‬ ‫و در این باره مسئولیتی از سوی انها پذیرفته نشده است اما این روند به شدت به‬ ‫ارتقای فناوری کمک می کند زیرا اموزش های فراگرفته می تواند به سایر فعاالن‬ ‫این حوزه منتقل شود‪.‬‬ ‫€ € ایا اموزش یک فرد برای توسعه و رشد صنعت قطعه کافی است؟‬ ‫به هرحال باید از یک نقطه شروع شود؛ اگر بتوانیم موفق عمل کنیم شاید برای‬ ‫ادامه راه ‪ ۱۰‬کارشناس معرفی شود‪.‬‬ ‫€ € این همکاری چه مزایایی برای طرف اتریشی دارد؟‬ ‫این پرسش��ی بود که طرف ایرانی نیز از انها داشت‪ .‬عنوان کردیم برای ما این‬ ‫س��ود را دارد که منجر به انتقال دانش فنی و ارتقای فناوری می شود‪ .‬پاسخ انها‬ ‫این بود که برای بررسی صنعت قطعه ایران این نخستین انجمن است که پایش‬ ‫می ش��ود تا ببینند چطور می توانند برای ادامه همکاری در سایر بخش ها با این‬ ‫کشور اقدام کنند‪.‬این درواقع پیش زمینه ای است تا راه های ارتباط گیری بررسی‬ ‫شود زیرا ایران بازاری ‪۸۰‬میلیونی در اختیار دارد که نیاز است به لحاظ فناوری‬ ‫روزامد شود و این امر از عهده صنعتگران اتریشی برمی اید‪ .‬به اعتقاد انها ایران‬ ‫مساعدترین جایی است که می توانند سرمایه گذاری داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €این همکاری قرار اس�ت چگونه ادامه یابد و سرمایه ان به چه شکل‬ ‫تامین خواهد شد؟‬ ‫این قرارداد یک س��اله ب��وده که برگزاری دوره های اموزش��ی ان در ‪ ۵‬مرحله‬ ‫برنامه ریزی ش��ده اس��ت‪ .‬در بحث تامین س��رمایه حدود ‪۶۰‬هزار یورو از سوی‬ ‫موسس��ه ‪ AIT‬خواه��د بود و ط��رف ایرانی (ش��ورای عتف) نیز ‪۷۰‬ه��زار یورو‬ ‫س��رمایه گذاری کرده اس��ت‪ .‬ایا انجمن بازخوردهای این کالس های اموزش��ی‬ ‫‪ ۳‬روزه را گرفت��ه اس��ت و به معن��ای واقعی در این دوره ه��ای کوتاه مدت دانش‬ ‫فنی منتقل می ش��ود؟ برخ��ی از صنعتگران حاضر در کالس های اموزش��ی که‬ ‫مدرس ان طرف خارجی اس��ت معتقدند این کارشناس��ان چندان به بیان نکات‬ ‫کلیدی نمی پردازند‪ .‬یاداوری این نکته ضروری است بهره برداری از انچه اموزش‬ ‫داده می ش��ود نیاز به زمان دارد و بای��د در واحدهای صنعتی روی انها کار کرد‬ ‫به طور نمونه ش��اید ‪ ۲‬سال زمان الزم باش��د تا بتوانیم به انچه در این کالس ها‬ ‫فراگرفته ایم‪ ،‬برسیم‪.‬‬ ‫واقعیت است که طرف خارجی تمام نکات را در اختیار صنعتگر قرار نمی دهد‬ ‫زیرا این یک برنامه راهبردی در هر کش��ور اس��ت اما باعث نمی شود صنعتگر‬ ‫ایران��ی ارتباطات خود را مح��دود کند‪.‬از س��وی وزارت حمل ونقل و نواوری‬ ‫اتریش برای سمینار حمل ونقل که هر سال در کشوری برگزار می شود دعوت‬ ‫ش��ده ایم و زمان ‪ ۲‬س��اعته برای مذاکره و نشس��ت های ‪ B۲B‬طرف ایرانی‬ ‫تعیین ش��ده که بتوانیم با خودروس��ازان بین المللی حاضر در این سمینار‬ ‫درب��اره تامین قطع��ات مذاکره کنیم‪ .‬این فرصتی طالیی اس��ت که طرف‬ ‫اتریش��ی این زمان را در اختیار ما گذاش��ت‪ .‬حتی نامه ای از سوی انجمن‬ ‫مدیریت فناوری ایران امده که تاکید شده در این نشست شرکت داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫€ €قرار است در این نشست چه تعداد قطعه ساز به معرفی خود‬ ‫بپردازند؟‬ ‫در حال رایزنی هستیم و هنوز امار مشخصی تعیین نشده زیرا هزینه‬ ‫این سفر با طرف ایرانی است‪ .‬در این سمینار می توانیم درخواست های‬ ‫خود را از طرف خارجی و سایر فعاالن صنعت خودرو بین الملل داشته‬ ‫باشیم‪.‬معتقدم این ارتباط ها باعث شده دیدگاه های قطعه سازان داخلی‬ ‫متحول شود و نوعی جهان بینی توسعه داشته باشند زیرا هر انچه این‬ ‫کشورها در حال انجام هستند به نوعی مرتبط با تحقیق و توسعه است‪.‬‬ ‫بدون تغییر کاری پیش نمی رود‪ .‬در این راس��تا نقش دانشگاه ها بسیار‬ ‫پررنگ اس��ت زیرا یک سمت موسس��ه اای تی دانشگاه است که ما نیز‬ ‫باید به این س��مت حرکت کنیم و صنعتگ��ران داخل ارتباط خود را با‬ ‫دانشگاه ها بیشتر کنند‪.‬‬ ‫صنعت قطعه متولد ش��د تا صنعت خودرو وابسته نباشد اما طراحی‪،‬‬ ‫چش��م اسفندیار هر دو اس��ت‪ .‬به نظر می رس��د تمام صنایع داخلی در‬ ‫این زمینه ضعیف عمل می کنند و س��عی در کپ��ی کردن طرح ها و در‬ ‫نهای��ت تغییرات جزئی در طرح اصلی دارند‪ .‬اگر به تاریخچه این امر در‬ ‫کش��ور نگاه شود ایران به لحاظ تصویرگری کارهای زیادی ندارد که جزو‬ ‫شاهکارهای جهانی باشد‪.‬‬ ‫ش��اید یک��ی از دالیل ضعف در طراح��ی به این موض��وع برگردد که‬ ‫پیش��ینه غنی در این باره نداریم‪ .‬با وجود این چالش‪ ،‬قطعه س��ازان سعی‬ ‫در خودکفایی دارند اگرچه هنوز گام اساس��ی برداشته نشده است‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن قطعه س��ازان استان اذربایجان شرقی یکی از نکات مثبت ارتباطات‬ ‫بین المللی را فهم این امر دانس��ت و گف��ت‪ :‬جهان بینی صنعتگران در حال‬ ‫تغییر است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪3‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫اسقاط‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ضرورت راه اندازی مرکز طراحی خودرو‬ ‫عب�داهلل توکلی الهیجانی ‪ -‬کارش�ناس صنعت خودرو ‪:‬‬ ‫تعریف خودروس��از در دنیا با انچه در ایران در حال اجرا اس��ت‪،‬‬ ‫متفاوت بوده چراکه خودروس��ازی‪ ،‬زنجیره ارزش فعالی است که‬ ‫محصول نهایی بر اس��اس اجرا و تکمیل این زنجیره ارزش شکل‬ ‫می گیرد و در کنار ان یک سایت تولیدی‪ ،‬واحد طراحی و توسعه‬ ‫محصول و زنجیره تامین قرار دارد و تجارت از طریق س��اخت و‬ ‫فروش خودرو انجام می شود‪.‬‬ ‫براس��اس این تعری��ف‪ ،‬درحال حاضر ایران تنها ‪ ۲‬خودروس��از‬ ‫دارد و باقی خودروس��ازان را باید نمایندگی فروش و واسطه گری‬ ‫گالیه‬ ‫طعه ب‬ ‫تق‬ ‫صنع‬ ‫خودرو دانس��ت و س��ایر واحدهای فعال نیز خودروساز نیستند‪.‬‬ ‫بی ش��ک فعالیت اقتصادی در تولید خودرو با تیراژهای میلیونی‬ ‫حاص��ل می ش��ود و هرگونه فعالی��ت در این زمینه ب��ا تیراژ زیر‬ ‫میلیونی را غیراقتصادی می کند و از انجا که در سال های گذشته‬ ‫سیاس��ت گذاری ها به گونه ای بوده که واسطه گری همواره درامد‬ ‫باالیی به همراه داشته‪ ،‬پوشش ابرومندانه ای با عنوان خودروساز‬ ‫یدک کشیده است در حالی که به هیچ عنوان فعالیتی در حوزه‬ ‫تولید انجام نش��ده بود‪ .‬درصورت داشتن سایت تولیدی‪ ،‬واردات‬ ‫قطعات و مونتاژ به صرفه نیست بنابراین باید فعالیت ها اقتصادی‬ ‫ان برای ورود به طرح نوسازی ناو‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ع هساز‬ ‫م ‬ ‫قط‬ ‫لونقل‬ ‫و اقدام��ات اولی��ه نیز با هدف داخلی س��ازی انجام ش��ود و برای‬ ‫ای��ن اقدام نیز الزم اس��ت مالکیت معنوی طرح ه��ا را در اختیار‬ ‫داش��ت که در این ش��رایط راه اندازی یک مرکز طراحی ضروری‬ ‫به نظر می رس��د و زنجیره های خودروس��ازی شکل می گیرد‪ .‬به‬ ‫گفته برخی از مس��ئوالن درحال حاضر ایران با داشتن ‪ ۸۰‬واحد‬ ‫خودروس��از و رقابت میان انها‪ ،‬صنعت را پی��ش می برد‪ .‬در این‬ ‫شرایط اگرچه تجربه ای مانند چین غیر معمول بوده و اقتصادی‬ ‫نیست اما باید در فضای رقابتی از طریق تکثر به چند خودروساز‬ ‫برتر رسید‪.‬‬ ‫کشور‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ه طرح‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫خ��روج خودروهای فرس��وده‬ ‫یکی از طرح های در دستور کار دولت‬ ‫است که هر سال تعدادی از این خودروها‬ ‫اسقاط و با خودروهای نو جایگزین می شوند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر متولی اصلی اس��قاط خودروها در‬ ‫کش��ور‪ ،‬واردکنندگان هستند چراکه موظف هستند به‬ ‫ازای تع��داد خودروهایی که وارد کش��ور می کنند اقدام به‬ ‫اس��قاط تعداد مش��خصی خودرو کنند که ای��ن روند با توقف‬ ‫ثبت س��فارش در چند ماه گذشته با کندی زیادی همراه شد‪ .‬با‬ ‫این حال رمضانعلی سبحانی فر‪ ،‬نماینده کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی طرح الزام واردکنندگان خودرو به اسقاط‬ ‫خودروهای فرس��وده را کارامد عنوان و تاکید کرده‪ :‬باید واردکنندگان‬ ‫را ملزم به اس��قاط تعداد بیش��تری از خودروها ک��رد‪ .‬در همین بحث نیز‬ ‫سعید باستانی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون معتقد است خودروهای وارداتی بیش‬ ‫از ‪۵‬درصد از بازار خودرو داخل را به خود اختصاص داده اند و عملیاتی شدن‬ ‫این مصوبه منجر به افزایش امار اس��قاط خودروهای فرسوده و کاهش مصرف‬ ‫سوخت شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این طرح خودروس��ازان داخلی ملزم به اجرای این طرح ش��دند که‬ ‫تحقق ان با اما و اگرهایی همراه بود‪ .‬امروز خبرها حاکی از ان اس��ت که در کنار‬ ‫واردکنندگان خودرو در طرحی در راستای سرعت بخشیدن به از رده خارج کردن‬ ‫خودروهای فرس��وده‪ ،‬ش��رکت های بازرگانی فعال در صنعت قطعه (واردکنندگان‬ ‫قطع��ات) نیز ملزم خواهند بود در ازای واردات قطعات‪ ،‬درصد مش��خصی از ارزش‬ ‫قطع��ات را ب��رای خروج این خودروه��ا به دولت بپردازند‪ .‬البت��ه این طرح هنوز در‬ ‫مرحله مقدماتی است و نیاز به بررسی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود قطعه ساز موضوعیت ندارد‬ ‫در این ب��اره امی��د رضایی‪ ،‬عض��و انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور گفت‪ :‬ورود قطعه ساز به این مس��ئله موضوعیت ندارد زیرا‬ ‫خودروساز با تعداد مشخصی تولید در روز با این طرح (خروج خودروهای فرسوده)‬ ‫به بازار خود رونق نس��بی می دهد‪ .‬در بهسازی ناوگان خودروها مانند تاکسیرانی‪،‬‬ ‫قطعه س��از می تواند ب��ا وارد کردن قطعات ان را تامین کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬ازاین رو‬ ‫معتقدم مدیریت برای خروج خودروهای فرس��وده باید با خودروس��ازان باشد‪.‬‬ ‫او در ادامه گفت‪ :‬همچنی��ن برای واردات برخی خودروها به دلیل تیراژ پایین‬ ‫ان داخلی سازی انجام نمی شود و در اینجا ممکن است واردکننده با مذاکره‬ ‫ب��ا برخی قطعه س��ازان از انها بخواهد قطعات مورد نیاز ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫و خدم��ات پس از ف��روش را وارد کنند‪ .‬عضو انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور درباره طرح جدید برای خروج‬ ‫خودروهای فرس��وده اظهار کرد‪ :‬براساس این طرح دولت قرار است‬ ‫بخش��ی از منابع مالی موردنیاز خود را از تولیدکننده تامین کند‪.‬‬ ‫درواقع به این مس��ئله به عنوان همکاری نمی توان نگاه کرد زیرا‬ ‫اختیاری در ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹قاچاق پذی�ری ط�رح و احتم�ال‬ ‫‹‬ ‫افزایش رانت ها‬ ‫رضای��ی تصری��ح کرد‪ :‬بای��د دی��د در ادامه ایا‬ ‫مبلغی ک��ه دول��ت از واردات قطعات جدا از‬ ‫درص��د تعرفه ه��ا می گیرد ب��رای خروج‬ ‫خودروهای فرس��وده هزینه خواهد‬ ‫ش��د و چقدر جواب می دهد؟‬ ‫دیگر اینکه کس��ی که‬ ‫قطعات را وارد‬ ‫می کند ایا تنها شرکت بازرگانی است که مبادرت به واردات‬ ‫می کند یا تولیدکننده ای اس��ت که ب��رای تکمیل قطعات تولی��دی خود نیاز دارد‬ ‫بخشی از ان را که در داخل تولید ندارد‪ ،‬وارد کند؟‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه به واردات قطعات منفصله اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬برخی‬ ‫قطعات متش��کل از چند قطعه اس��ت که بخش��ی در داخل و قسمتی وارد می شود‪.‬‬ ‫ای��ن امر به محدودیت های فن��اوری و تولید برمی گردد که به عنوان قطعات منفصله‬ ‫ناگزی��ر به واردات هس��تیم بنابراین گرفتن هزینه بیش��تر از ای��ن قطعات در جهت‬ ‫مخالف حمایت از تولید بوده و مش��کالت این بخش را بیش��تر می کند‪.‬اضافه شدن‬ ‫واردکنن��دگان قطعات به این طرح باعث ش��ده تا فعاالن ب��ازار خودروهای وارداتی‬ ‫نی��ز به چالش های این امر بپردازند؛ فرهاد احتش��ام زاد‪ ،‬رئیس انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو در این باره اعالم کرده‪ :‬اگر این موضوع در قالب ایجاد مانع در مسیر ترخیص‬ ‫قطعات خودرو از گمرکات در نظر گرفته ش��ود به منزله نقض ماده ‪ ۲۲‬قانون الیحه‬ ‫احکام دائمی اس��ت همچنین اگر مس��ئولیت ان پس از ترخی��ص به عهده ذی نفع‬ ‫مربوط باش��د در مرحله نخست سبب افزایش نرخ تمام شده قطعات وارداتی خودرو‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬با افزایش نرخ قطعات وارداتی خودروها نیز بس��تر قاچاق فراهم شده‬ ‫ک��ه نه تنها این روش منجر به درامدی ب��رای طرح از رده خارج کردن خودروهای‬ ‫فرس��وده نشده بلکه س��بب کاهش درامدهای دولت از محل واردات قطعات خودرو‬ ‫و افت کیفیت قطعات نیز می ش��ود‪ .‬وی معتقد است؛ چون این طرح شامل قطعات‬ ‫یدکی خودروهای وارداتی نیز می ش��ود تعمیم این هزینه به مصرف کننده در قالب‬ ‫خدم��ات پس از فروش برای مش��تریان نارضایتی ایجاد خواهد کرد‪ .‬البته اس��تثنا‬ ‫ک��ردن قطعات یدکی از قطعات مورد نیاز خطوط تولید نیز زمینه س��از بروز رانت و‬ ‫فساد در فرایند واردات قطعات خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش بازار‬ ‫امید رضایی در پاس��خ به این پرس��ش که اگر به مس��ئله این گونه نگاه شود که با‬ ‫خروج خودروهای فرس��وده رونق نس��بی در بازار خودرو به وجود می اید که صنعت‬ ‫خودرو نیز از این امر مستثنا نبوده و می تواند تیراژ تولید خود را افزایش دهد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این امر نمی تواند به ان معنا کمک کننده رونق تولید باش��د‪ .‬این موضوع مس��ئله ای‬ ‫پیچیده اس��ت و باید دید خروج خودرو به تیراژ کدام قطعه س��ازان اضافه می کند؟‬ ‫قطعه س��ازی که ناگزیر به پرداخت این هزینه اضافه اس��ت ایا تولید موجب تامین‬ ‫هزینه ه��ای او می ش��ود؟ این طور به نظر می رس��د که دولت ب��ه واردکننده قطعات‬ ‫گوش��زد می کند برای وارد کردن بخشی از قطعات موردنیاز خود ناگزیر به پرداخت‬ ‫ای��ن جریمه با این عنوان اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور افزود‪ :‬درست است که بخش��ی از هزینه ها برای‬ ‫مش��ارکت در طرح خروج خودروهای فرسوده از قطعه ساز گرفته خواهد شد اما نرخ‬ ‫تمام ش��ده قطعات خودروهایی که فرسوده نیس��تند و در حال تولیدند نیز باال رفته‬ ‫و بازار را با چالش روبه رو خواهد کرد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬قطعات س��فارش داده ش��ده که‬ ‫با نرخ ثابت به تصویب رس��یده با این طرح افزایش نرخ داش��ته و درنهایت محصول‬ ‫کامل (خودرو) نیز گران تر از پیش عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫در همین زمینه حسن کریمی سنجری‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است؛‬ ‫این طرح موجب اختالل در بازار‪ ،‬ایجاد ش��رایط رقابت��ی و افزایش غیرمنطقی نرخ‬ ‫خودروها ش��ده و نباید چنین طرحی به یکباره ش��امل تمام قطعات شود بلکه باید‬ ‫محدودیت ها در راستای بومی سازی و توانمندی در این امر باشد به طور نمونه شاید‬ ‫تولید یک قطعه به لحاظ تیراژ و تولید اولیه توجیه اقتصادی نداش��ته باشد ازاین رو‬ ‫واردات ان به دلیل نرخ مناس��ب و تولید انبوه باید به نفع خودروس��از باشد بنابراین‬ ‫برای موفقیت ضروری اس��ت در گرفتن هزینه ها قطعات دسته بندی شود‪.‬اما رضایی‬ ‫اعتقاد دارد توانمندی این است که با قیمت های موجود‪ ،‬خودروهای فرسوده از رده‬ ‫خارج شوند بدون اینکه افزایش نرخ در بازار به وجود اید‪.‬‬ ‫‹ ‹بایدها و نبایدهای قطعات منفصله‬ ‫در ادام��ه رضایی ب��ه چالش های موجود برای قطعه س��ازان اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫نباید به بار این مش��کالت افزود به طور نمونه یکی از مش��کالت صنعت قطعه برای‬ ‫واردات قطعات منفصله در بخش گمرک این اس��ت که تشخیص سره از ناسره برای‬ ‫کارشناس��ان گمرکی ممکن نیس��ت به این معنی که انها قادر به تشخیص نیستند‬ ‫ایا قطعاتی که در حال ورود به کش��ور اس��ت برای تکمیل قطعه ای است که برخی‬ ‫از اجزای ان در داخل تولید نمی ش��ود یا قطعاتی اس��ت که درنهایت مونتاژ شده و‬ ‫تبدیل به یک قطعه می شوند؟‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ازای��ن رو برای تم��ام این قطعات ی��ک درصد تعرفه‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ون‬ ‫دد‬ ‫گمرک��ی درنظ��ر گرفته‬ ‫ش��ده که خود چالش��ی برای‬ ‫تولیدکننده داخلی اس��ت‪ .‬این گونه‬ ‫مشکالت صنعتگر را در امر تولید دلسرد‬ ‫می کن��د و ای��ن طرح ه��ا نیز مزی��د بر علت‬ ‫می ش��ود برای نمون��ه اینفلیتور قطع��ه ای به طور‬ ‫کامل تخصصی و های تک است که نیازمند بهره گیری‬ ‫از فناوری بسیار اس��ت‪ .‬این قطعه وارد و در ایربگ نصب‬ ‫می ش��ود‪ .‬توان داخلی س��ازی ان در کش��ور وجود ندارد اما‬ ‫تعرفه ورود ان با قطعاتی که به شکل کامل وارد می شوند یکی‬ ‫است‪.‬این فعال صنعت قطعه تاکید کرد‪ :‬بنابراین چنین طرح هایی‬ ‫نمی توان��د موفق باش��د زیرا باعث افزایش ن��رخ خودروهای در حال‬ ‫تولید ش��ده و در ادامه دولت را با مشکل بیشتری روبه رو می کند‪ .‬برای‬ ‫رفع این مشکل باید راهکارهای بهتری تدبیر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارائه خدمات و گرفتن بازخوردها‬ ‫رضایی در ادامه به خدمات دهی گمرک اش��اره کرد و گفت‪ :‬امروز نوسانات‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬تورم‪ ،‬بهره های بانکی‪ ،‬قوانین گمرکی و‪ ...‬خود برای تولید مشکل ساز‬ ‫بوده ک��ه باید خدمات دهی گمرک به تولیدکننده را نی��ز به ان افزود‪ .‬با وجود‬ ‫گرفتن هزینه های خدماتی که ارائه می دهد ش��اهد هس��تیم ب��رای پایان هفته‬ ‫(پنج شنبه ها) نیز سرویس داده نمی شود که خود روند تولید را طوالنی تر می کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬بنابراین پیش از اجرا باید ش��رایط بازار س��نجیده و بازخوردها‬ ‫گرفته ش��ود که ایا با اجرای این طرح و افزایش قیمت ها مصرف کننده این موضوع‬ ‫را می پذیرد یا خیر؟‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگر قرار است تولید تسریع و از محصوالت داخلی حمایت شود دولت‬ ‫باید فکری درباره بیمه‪ ،‬مالیات و س��ایر مش��کالت مربوط به بخش های دولتی کند‪.‬‬ ‫اگر به دنبال داخلی س��ازی کاالها هس��تیم برای اینکه اش��تغالزایی داشته باشیم و‬ ‫درامد بیشتری نصیب کشور شود این طرح ها برعکس محدودکننده تولید هستند‪.‬‬ ‫رضایی در پایان گفت‪ :‬دولت باید فکری برای مش��کالت مالی تولیدکننده کند که‬ ‫در روزه��ای پایانی س��ال کمر صنعت را خم کرده و ت��وان و انرژی را از واحدهای‬ ‫صنعتی گرفته اس��ت‪ .‬اگر به دنبال ارتقای سطح اس��تانداردها هستیم این طرح ها‬ ‫نمی تواند راهگشا باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫این روزها الودگی هوا و نقش وس��ایل نقلیه در ان قابل انکار نیست‪ .‬بسامان‬ ‫نبودن معاینه فنی و مدت الزام شده برای این امر نیز خود مزید بر علت است‬ ‫بنابراین بخش زیادی از الودگی هوا مربوط به خودروهای فرس��وده س��بک‬ ‫و س��نگینی است که نیاز به نوس��ازی دارند‪ .‬در این امر ناوگان حمل ونقل‬ ‫شهری و خودروهای سنگین نیاز به رسیدگی بیشتری دارند زیرا نوسازی‬ ‫در این بخش بس��یار کم اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬تردد برخی خودروهای‬ ‫عمومی مانند اتوبوس ها و تاکس��ی ها از دیگر دالیلی است که الزام‬ ‫خروج خودروهای فرس��وده را بیش��تر می کند اما در این راس��تا‬ ‫برنامه ریزی برای اس��قاط انها چالشی است که نیاز به مطالعه‬ ‫و س��نجیدن تمام جوانب دارد‪ .‬درحالی که الزام خودروساز‬ ‫داخلی برای مشارکت در این امر با اما و اگرهایی همراه‬ ‫است س��همی نیز برای قطعه س��ازان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده که با تمام مش��کالت نقدینگی‪ ،‬قاچاق و‬ ‫رانت های موجود منجر به گالیه از س��وی‬ ‫انها ش��ده اس��ت‪ .‬با این وضعیت باید‬ ‫دید ایا این طرح به مرحله اجرا‬ ‫می رسد یا خیر؟‬ ‫ شنبه‬ ‫فرهنگ سازی برای مشارکت در کاهش الودگی هوا‬ ‫احمدرضا رعنایی ‪ -‬عض�و انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نی�رو محرکه و قطعه س�ازی کش�ور ‪ :‬س��رویس و خدمات دهی‬ ‫خودروها برای کاهش االیندگی ها پس از ورود به چرخه حمل ونقل‬ ‫به عهده س��ازمان معاینه فنی است اما به طور قطع برای اجرایی شدن‬ ‫این دس��ت از قوانین و مقررات‪ ،‬هم��کاری و همیاری پلیس و نیروی‬ ‫انتظامی ضروری اس��ت تا با استفاده از قدرت اجرایی خود ما را در به‬ ‫نتیجه رس��یدن طرح یاری کند‪ .‬برای بهتر اجرا شدن این قانون نیاز‬ ‫است تا ضوابطی تدوین و تعریف شود که انحراف های ان حداقل بوده‬ ‫و معیارهای بازرس��ی ان به لحاظ استانداردها در سطح مطلوبی قرار‬ ‫داشته باشد‪ .‬البته فرهنگ سازی نیز بخشی از تمام فعالیت هاست که‬ ‫نقش رسانه ها در ان پررنگ است به طور نمونه زمانی در الزام صاحبان‬ ‫خودرو برای بس��تن کمربند چالش وجود داشت اما با فرهنگ سازی‬ ‫در کنار س��ایر موارد این مس��ئله امروز امری عادی به نظر می رس��د‬ ‫که ب��رای معاینه فنی نی��ز می تواند همین اتفاق بیفتد‪.‬کش��ورهای‬ ‫صنعتی و توس��عه یافته چون خود را با این قوانین وفق داده اند موفق‬ ‫ش��دند الودگی های محیط زیست خود را کاهش دهند‪ .‬امروز پلیس‬ ‫کش��ورهای صنعتی با جریمه های س��نگین صاحبان خودرو را ملزم‬ ‫می کن��د تا تمام ن��کات ایمنی و زیس��ت محیطی را رعایت کند‪ .‬این‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫اغاز حر‬ ‫د ایران خودرو‬ ‫رویکرد جدی‬ ‫های بین المللی‬ ‫ی‬ ‫در همکار ‬ ‫کتی جدید در‬ ‫حوزه صادرات‬ ‫نش��ان می دهد که انها برای استانداردسازی و سالمت محیط زیست‬ ‫خ��ود هزینه کرده ان��د و ان را ب��ا جدیت دنبال می کنند‪ .‬بازرس��ی‪،‬‬ ‫نظارت مس��تمر و دقیق می تواند روند کار را تسهیل کند ضمن انکه‬ ‫الگوگیری از عملکرد س��ایر کشورها نیز کمک کننده است‪.‬همچنین‬ ‫ضروری اس��ت سازمان ملی اس��تاندارد‪ ،‬قوانین استانداردی را برای‬ ‫تنظیم و معاینه فنی خودروها تدوین کند که کارامد بوده و از زحمت‬ ‫صاحبان خودروها کم کند و در کنار ان در حوزه اجتماعی نیز دولت‬ ‫تسهیالتی را در نظر بگیرد تا مردم با نرخ مناسب بتوانند خودروهای‬ ‫فرسوده خود را با دستگاه های نو تعویض و جایگزین کنند‪.‬‬ ‫‪ 7‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪3‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫ویژه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نخستین قرارداد پس��ابرجامی که در سایه تدبیر‬ ‫دول��ت و حمایت ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از‬ ‫س��وی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو مهندس��ی ش��د ‪۳‬‬ ‫شرط اصلی و اساسی س��رمایه گذاری مستقیم مالی شریک اروپایی‪،‬‬ ‫انتقال دانش و فناوری و اس��تفاده از بازار صادراتی ش��رکت پژو در منطقه‬ ‫را در متن خود داشت‪.‬‬ ‫براساس این قرارداد برای نخستین بار یک شرکت خارجی ملزم به سرمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم نقدی در ایران و متعهد به عرض��ه ‪۳۰‬درصد از محصوالت تولیدی ایران در‬ ‫بازارهای صادراتی خود به منطقه ش��د‪ .‬امروز نخس��تین قرارداد پسابرجامی به بار نشسته‬ ‫و ثمره ان تولید انبوه پژو‪ ۲۰۰۸‬به عنوان نخس��تین محصول شرکت مشترک گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو و پژو‪ ،‬ایکاپ است‪ .‬براساس قرارداد منعقدشده در ادامه ‪ ۲‬محصول دیگر اروپایی نیز‬ ‫در این شرکت تولید و به بازارهای منطقه عرضه خواهد شد‪ .‬این درحالی است که صنعت خودرو‬ ‫ایران به دلیل عضو نبودن کش��ور در پیمان های منطقه ای نتوانس��ته انطور که باید و ش��اید بازارهای‬ ‫جهانی را تحت ش��عاع قرار داده و سهم مناس��بی از این بازار کسب کند‪ .‬یکی از دالیلی که برای پایین‬ ‫بودن س��هم خودروهای تولید ایران در بازارهای جهانی عنوان می ش��ود‪ ،‬تغییر قوانین و مقررات صادراتی‬ ‫ب��ا توج��ه به افزایش نرخ نفت و حمایت نکردن ش��رکت های مادر از ص��ادرات خودروهای تولیدی در خاک‬ ‫ایران اس��ت که در تمام قراردادهای قبلی صنعت خودرو نیز دیده نش��ده بود‪ .‬به همین دلیل در قراردادهای‬ ‫جدید خودرویی که پس از توافق های اخیر بس��ته ش��د یکی از مهم ترین بندهای توافق تعهد ش��رکت های مادر‬ ‫برای صادرات ‪ ۳۰‬درصد محصوالت تولید ش��ده در ایران بود که در صورت اجرا می تواند باعث افزایش سهم ایران‬ ‫در بازارهای جهانی ش��ود‪ .‬بی ش��ک تعهد ش��رکت مادر برای صادرات چند نکته مثبت دارد که از ان جمله می توان‬ ‫به نظارت بیش��تر پژو بر روند تولید‪ ،‬افزایش کیفی س��ازی از س��وی هر دو شرکت برای باال بردن امکان صادرات‪ ،‬ورود‬ ‫فن��اوری جدید ب��رای تولید خودرو و قطعات به دلیل ارزان تر تمام ش��دن محصول نهایی و رقابت پذیر ش��دن و امکان‬ ‫استفاده از پشتیبانی پژو برای حضور مستمر ایران خودرو در بازارهای بین المللی اشاره کرد‪ .‬پژو فرانسه در بسیاری از نقاط‬ ‫جهان دارای بازار مناسب خودرویی است و ایران نیز با تولید محصوالت باکیفیت با استفاده از توان بازاریابی و بازارسازی‬ ‫این ش��رکت خودروساز می تواند نخس��تین قدم را برای کسب بازارهای جهانی محکم تر از قبل برداشته و از قدرت چانه زنی‬ ‫بیش��تری برخوردار شود‪ .‬ایران خودرو به عنوان بزرگترین گروه صنعتی در خاورمیانه که در حوزه خودروهای سبک و سنگین‬ ‫قدم های خوبی برداش��ته به کمک ش��رکت های مادر که از پش��توانه و نام نیکویی در بازارهای جهانی بهره می برند می تواند‬ ‫حضوری پرقدرت را در جوامع اقتصادی و صنعتی برای خود دست و پا کند؛ حال اینکه این شرکت بزرگ صنعتی در فکر تولید‬ ‫خودروهای ملی با پلتفرم های اختصاصی اس��ت که این دو در کن��ار یکدیگر می تواند منجر به اتفاقی بزرگ برای صنعت خودرو‬ ‫ایران ش��ود‪ .‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬نخس��تین خودرو برجامی ایران خودرو– پژو بود که مورد استقبال کارشناسان خودرو قرار گرفت و بعد از‬ ‫ان به ترتیب خودروهای جدید با سگمنت های متفاوت در چرخه تولید ایکاپ قرار خواهند گرفت که این تعدد مدل این امید که‬ ‫بازار صادراتی روی خوش به ما نشان دهد را افزایش می دهد‪ .‬نظارت های مستمر مهندسان پژو و حضور همیشگی در خطوط تولید‬ ‫ب��روز هرگونه خطا را در تولیدات جدید کاه��ش داده و دیگر بهانه ای برای نبود صادرات باقی نمی ماند‪ .‬یکی از اتفاق های خوبی که‬ ‫ایران خودرویی ها در حاشیه امضای قراردادهای جدید خود به وجود اوردند لینک کردن قطعه سازان ایرانی با شرکای فرانسوی بود تا‬ ‫همزمان با توسعه صنعت خودرو و به دست اوردن بازارهای صادراتی جدید‪ ،‬قطعه سازان نیز بتوانند به روز شده و از این فضای صادراتی‬ ‫به نفع خود استفاده کنند‪ .‬به هر حال ایران خودرویی ها اغازگر حرکتی هستند که در صورت تعمیم پیدا کردن به تمام صنعت خودرو‬ ‫ایران و ادامه دار شدن می تواند جهشی خوب را برای خودروسازان و البته اقتصاد راکد ایران رقم بزند‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹برنامه ریزی برای تنوع محصول‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با توجه به رویکرد جدید و متفاوت ایران خودرو در سال های گذشته گفت‪:‬‬ ‫ایران خودرو پس از برجام همکاری های بین المللی خوبی را با شرکت های خارجی اغاز کرد و همچنان مذاکرات برای همکاری گسترده‬ ‫با خودروس��ازان معتبر خارجی در این ش��رکت ادامه دارد‪ .‬سیدمهدی مقدسی اظهار کرد‪ :‬در جریان همکاری های بین المللی‪ ،‬مشارکت‬ ‫دوباره ایران خودرو با پژو اغاز و در این راس��تا ش��رکت مشترک ایکاپ ایجاد شد که با توجه به توافق های انجام شده به زودی محصوالت‬ ‫جدید این ش��رکت مش��ترک ازجمله پژو ‪ ۲۰۰۸‬به بازار عرضه می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬در قراردادهای جدید خودرویی موارد خوبی همچون‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۵۰‬درصد ش��رکت های خارجی‪ ،‬دستیابی به ‪ ۳۰‬درصد داخلی سازی در شروع همکاری و همچنین صادرات ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از محصوالت به امضا رس��یده که به طور قطع عمل به انها نتایج خوبی را برای صنعت خودرو ایران به همراه خواهد داش��ت‪ .‬مقدس��ی‬ ‫همچنین به قرارداد ده جانبه بین المللی ایران خودرو برای تولید پلتفرم خودروهای جدید اشاره و اظهار کرد‪ :‬به طور قطع اجرای کامل‬ ‫این قرارداد به طراحی و تولید پلتفرم اختصاصی گروه صنعتی ایران خودرو منجر می ش��ود و این ش��رکت می تواند محصوالت متعددی‬ ‫در رده های مختلف بنزینی‪ ،‬برقی و هیبریدی تولید کند‪ .‬وی در ادامه به فعالیت های مناس��ب ایران خودرو در حوزه تحقیق و توس��عه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬با حرکت های خوب و قابل تقدیری که شرکت های خودروساز به ویژه مرکز تحقیقات ایران خودرو در زمینه طراحی‬ ‫و توسعه محصول داشته و همکاری مشترکی که در این راستا با شرکت های خارجی اغاز کرده در اینده نزدیک شاهد رشد و جهش‬ ‫خوبی در توس��عه و تنوع محصول در خودروس��ازی کش��ور خواهیم بود‪ .‬وی افزود‪ :‬انتظار می رود با تداوم مشارکت های بین المللی و‬ ‫همچنین گام هایی که در حوزه پژوهش��ی در ش��رکت ایران خودرو برداش��ته شده تا سال ‪ ۱۴۰۴‬شاهد تحول خوبی در این شرکت و‬ ‫کل صنعت خودرو کش��ور باش��یم‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اس�لامی همچنین به تنوع تولید و افزایش‬ ‫قابل توجهی از محصوالت جدید به س��بد محصوالت ایران خودرو پرداخت و گفت‪ :‬در س��ال های اخیر محصوالت جدیدی به سبد‬ ‫محصوالت ایران خودرو اضافه ش��ده که پیش بینی می ش��ود با ادامه حرکت خوبی که در این ش��رکت اغاز شده در سال های اینده‬ ‫ش��اهد توس��عه بیشتر س��بد محصوالت این شرکت باش��یم‪ .‬مقدس��ی تصریح کرد‪ :‬البته انتظار می رود جریان تنوع محصول در‬ ‫شرکت های خودروساز با توسعه کیفی و ارتقای استاندارد تولیدات نیز همراه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کسب موفقیت در سایه تدبیر هوشمندانه‬ ‫دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نیز معتقد است از جمله خودروسازانی که پس از برجام توانست‬ ‫گام های موثری را در توسعه همکاری های بین المللی و سرمایه گذاری مشترک با خارجی ها بردارد‪ ،‬شرکت ایران خودرو است‪.‬‬ ‫ولی ملکی با اشاره به عملکرد خوب ایران خودرو در حوزه همکاری های بین المللی اظهار کرد‪ :‬با وجود اینکه پیش از پذیرش‬ ‫برجام مراودات بین المللی در ش��رکت های خودروساز به پایین ترین سطح رسیده بود اما در همین شرایط‪ ،‬ایران خودرو در‬ ‫راستای حفظ جریان تولید و گسترش همکاری های بین المللی فعالیت های خوبی داشت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پس از برجام بس��یاری از ش��رکت های معتبر بین المللی مانند بنز المان و پژو فرانسه که تا پیش از‬ ‫ان همکاری های خوبی با ایران خودرو داش��تند اما به دلیل فش��ارهای سیاسی رها کرده بودند با پذیرش برجام نسبت‬ ‫به همکاری دوباره با ایران تالش کردند و امروز بسیار محکم به تعهدات خود پایبند هستند‪ .‬ملکی بخش مهمی از‬ ‫عملکرد موفق ایران خودرو در حوزه تولید و توسعه همکاری های بین المللی را ناشی از ثبات مدیریت در این شرکت‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬بی تردید تدبیر هوش��مندانه و ثبات مدیریت در ایران خودرو منجرب��ه انعقاد قراردادهای خوب‬ ‫بین المللی ش��ده اس��ت چنانچه در دو‪ ،‬سه سال گذشته جریان همکاری ها روند منطقی تری یافته و به درستی‬ ‫منافع شرکت ها لحاظ می شود‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در ادامه به نقش‬ ‫همایش های بین المللی در جریان توس��عه همکاری ها در صنعت خ��ودرو پرداخت و اظهار کرد‪ :‬برگزاری‬ ‫همایش های بین المللی فضایی را فراهم می کند تا خودروس��ازان ضمن معرفی و اشنایی با توان فنی و‬ ‫مهندسی یکدیگر نسبت به توسعه همکاری ها برنامه ریزی کنند‪ .‬وی با توجه به جریان تنوع محصول‬ ‫و افزایش س��بد تولیدات ایران خودرو گفت‪ :‬بی شک گس��ترش تحقیق و توسعه و استفاده از توان‬ ‫طراحی ش��رکت های بین المللی منجر به تنوع و توس��عه طراحی در این شرکت شده و به طور‬ ‫قطع تداوم این مسیر باعث افزایش محصوالت مشترک با خودروسازان جهانی خواهد شد‪.‬‬ ‫ملکی همچنین با تاکید بر اینکه امروز باید نگاه خودروسازان به بازارهای جهانی باشد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توسعه و تنوع محصول ضمن اینکه توجه بیشتری به سلیقه مشتریان داخلی‬ ‫می شود شرکت های خودروساز نیز بازارهای جدیدی را در دنیا پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی یکی از نقاط ضعف صنعت خودرو ایران را فعالیت نزدیک به ‪ ۴۲‬ش��رکت‬ ‫خودروس��از عنوان کرد و گفت‪ :‬باید سیاست های خودرویی کشور ازسوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به درستی ترسیم شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز الزم اس��ت ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬نشان خودرویی در قالب‬ ‫سرمایه گذاری و همکاری مشترک در کشور فعالیت کنند‬ ‫تا ضمن تقویت این ش��رکت ها بت��وان در مقیاس‬ ‫جهانی نیز تولید کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 7‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪3‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫نسل جدید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مراودات تولیدی و تجاری در تورهای صنعتی‬ ‫طهمورث الهوتی اش�کوری کارش�ناس صنایع کوچک‪:‬‬ ‫برگ��زاری توره��ای صنعتی هر س��ال در برنامه کاری ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی قرار دارد‪ .‬به این منظور از برخی واحدهای‬ ‫صنعتی که در زمینه صنعتی خاصی همچون غذایی و‪ ...‬فعالیت‬ ‫می کنند دعوت می ش��ود تا از واحدهای صنعتی موفق در س��ایر‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بازدید کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اس��ت شرکت ش��هرک های صنعتی با استان های دیگر‬ ‫هماهنگی های الزم را انجام می دهد و سازوکار و برنامه ان نیز از‬ ‫پیش مشخص می شود‪ .‬شرکت کنندگان در تورهای صنعتی نیز یا‬ ‫سرمایه گذاران حقیقی طرح ها هستند یا مدیران واحدهای صنعتی‬ ‫که در مجموعه شرکت شهرک های صنعتی فعالیت می کنند‪ .‬در‬ ‫قالب این بازدید ارتباط موثری با صاحبان صنایع در سایر استان ها‬ ‫برقرار می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه شرکت کنندگان می توانند از نزدیک‬ ‫س��ازوکارها و فرایندهای تولید در واحدهای صنعتی استان های‬ ‫دیگر را مشاهده کنند و از تجربه ها و دستاوردهای انها بهره الزم‬ ‫را بگیرند‪ .‬تورهای صنعتی داخلی دو دس��ته هس��تند؛ یک دسته‬ ‫تورهای صنعتی که واحدهای صنعتی یک استان به سایر استان ها‬ ‫می روند‪ .‬دسته دوم تورهای صنعتی که در داخل استان و بازدید‬ ‫از واحدهای صنعتی داخل اس��تان برگزار می شود‪ .‬زمانی نیز که‬ ‫نمایش��گاه توانمندی های صنایع کوچک برگزار می ش��ود برنامه‬ ‫بازدید و تور صنعتی بین اس��تان های کشور برپا می شود‪ .‬تمامی‬ ‫تورهای صنعتی خارجی نیز با حمایت مالی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی برگزار می شود‪ .‬این برنامه به طور معمول با همکاری اتاق‬ ‫بازرگانی اجرا می ش��ود به این صورت که اعضای شرکت کننده در‬ ‫تورهای صنعتی همراه با هیات تجاری از سوی اتاق بازرگانی اعزام‬ ‫می شوند‪ .‬هزینه سفر‪ ،‬اقامت و خوراک شرکت کنندگان را شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی تقبل می کند‪.‬‬ ‫امضای تفاهمنامه سعودی ها با ژاپن محقق می شود‬ ‫ساخت خودرو برقی در قلب چاه های نفت‬ ‫شرکت دولتی برق عربستان سعودی (‪ )SEC‬هفته‬ ‫گذشته قراردادی را با چند شرکت ژاپنی امضا کرد تا‬ ‫س��اخت خودرو برقی در یکی از غنی ترین کشورهای‬ ‫جهان از نظر ذخایر نفتی کلید بخورد‪.‬‬ ‫شرکت دولتی برق عربستان در جریان برگزاری یک‬ ‫گردهمایی اقتصادی میان ژاپنی ها و عربس��تانی ها در‬ ‫ریاض ای��ن تفاهمنامه را با طرف ژاپنی امضا کرد‪ .‬در‬ ‫این نشس��ت اقتصادی که ‪ ۳۰۰‬چهره اقتصادی از دو‬ ‫طرف حضور داش��تند‪ ،‬شرکت های نیروی برق توکیو‬ ‫(‪ )TEPCO‬و خودروس��ازی نیس��ان و تاکاتا توکو با‬ ‫ش��رکت برق عربستان توافقی امضا کردند تا براساس‬ ‫ان پروژه ازمایش��ی س��اخت نخستین وس��یله نقلیه‬ ‫برقی عربس��تان را اغاز کنند‪.‬این نشس��ت اقتصادی‬ ‫در پایتخت عربس��تان تش��کیل و قرار شد ژاپنی ها به‬ ‫بزرگترین صادرکنن��ده نفت جهان کمک کنند تا در‬ ‫مسیر برقی شدن گام بردارد‪.‬عربستان مشتاق توسعه‬ ‫صنعت خودرو به عنوان بخشی از تالش ها در راستای‬ ‫متنوع س��ازی اقتصاد و رهایی از وابس��تگی محض به‬ ‫نفت اس��ت‪ ،‬به همین دلیل دست همکاری با شرکت‬ ‫تویوتای ژاپن داده تا این ش��رکت بزرگ خودروسازی‬ ‫کارهای مطالعاتی برای ساخت نخستین وسیله نقلیه‬ ‫برقی عربس��تان را انجام دهد‪ .‬در واقع عربس��تان در‬ ‫تالش اس��ت س��اختار اقتصادی خ��ود را تغییر دهد‬ ‫و لکه ه��ای پررن��گ نفت��ی را از دام��ن اقتصاد خود‬ ‫کمرنگ تر کند‪.‬براس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬ایستگاه های‬ ‫شارژ سریع خودروهای برقی برای شارژ این خودروها‬ ‫در ‪ ۳۰‬دقیقه در عربستان ایجاد خواهند شد‪ .‬شرکت‬ ‫دولت��ی ب��رق عربس��تان ‪۳‬خ��ودرو برقی از ش��رکت‬ ‫خودروسازی نیسان به امانت خواهد گرفت و همزمان‬ ‫شرکت های تپکو و تاکاتا ‪ ۳‬ش��ارژر سریع برای شارژ‬ ‫کردن این خودروها در اختیار سعودی ها قرار خواهند‬ ‫داد‪ .‬شرکت دولتی برق عربستان البته چارچوب زمانی‬ ‫برای ای��ن برنامه ارائه نداد‪.‬چنین حرکتی بخش��ی از‬ ‫راهبرد ش��رکت دولت��ی برق عربس��تان برای کاهش‬ ‫وابس��تگی به نفت و قطع انتش��ار گازهای گلخانه ای‬ ‫اس��ت؛ این را شرکت برق س��عودی در بیانیه ای پس‬ ‫از امض��ای تفاهمنامه با ژاپنی ها اعالم کرد‪ .‬در مارس‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬اردیبهشت ‪ )۱۳۹۶‬ش��ینزو ابه‪ ،‬نخست وزیر‬ ‫ژاپن و مقام های دولتی عربستان توافق کردند برنامه‬ ‫همکاری ه��ای دوجانبه و بلندمدت اقتصادی را با هم‬ ‫پیش ببرند؛ برنامه ای که به پشتیبانی از این اصالحات‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫این برنامه ریزی از هر دو طرف می خواهد پایگاهی‬ ‫را برای اجرای طرح در کش��ور دیگر بنا کنند‪ .‬ژاپنی ها‬ ‫ای��ن پای��گاه را در ری��اض‪ ،‬پایتخت عربس��تان‪ ،‬ایجاد‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫س��ختگیرانه تر ش��دن مقررات منع انتشار گازهای‬ ‫گلخان��ه ای در جه��ان خودروس��ازان را وادار کرده راه‬ ‫خود را به سمت برقی شدن کج کنند و حاال برخی از‬ ‫انها درصددند با همکاری مش��ترک و پذیرش سهمی‬ ‫از هزینه های سنگین توسعه باتری های برقی برای این‬ ‫نوع خودروها در این تالش س��هیم باشند‪.‬در این میان‬ ‫ش��رکت بزرگ نفت دولتی عربستان یعنی ارامکو نیز‬ ‫در ح��ال کار کردن روی فناوری های��ی برای بهینه تر‬ ‫کردن مصرف سوخت در وسایل نقلیه است‪.‬‬ ‫امین ناصر‪ ،‬مدیرعامل ارامکو در نوامبر ‪( ۲۰۱۷‬ابان‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬اع�لام کرد بهبود به��ره وری می تواند پایداری‬ ‫محصوالت را در بلندمدت با کمک رشد امیدوارکننده‬ ‫منابع تجدیدپذیر بیشتر کند‪ .‬به گفته او در این شرایط‬ ‫همچنین می ت��وان در اینده تقاضا که منابع گوناگون‬ ‫انرژی را دربرمی گیرد نیز مش��ارکت بیشتری داشت‪.‬‬ ‫ناص��ر همچنین در گفت وگویی دیگر در اکتبر س��ال‬ ‫خودروس��ازان بزرگ جه��ان از امپرات��وری جنرال‬ ‫موت��ورز و ف��ورد پیشکس��وت گرفته ت��ا فولکس واگن‬ ‫دردسرس��از و هیوندای به نظر بی ازار‪ ،‬هر یک از زمان‬ ‫ش��روع فعالیت خود به بخش بازاریاب��ی و پیدا کردن‬ ‫مشتریان بیشتر برای خودروهایشان توجه ویژه داشته‬ ‫و دارند‪.‬هر یک از این خودروسازان و سایر همتایان انها‬ ‫مجموعه ای از متغیرها برای تقس��یم بندی جغرافیایی‪،‬‬ ‫روانش��ناختی و جمعیت ش��ناختی دارند تا بتوانند با‬ ‫اس��تفاده از انها به نیاز مش��تریان جهانی خود در این‬ ‫صنعت پاسخ دهند‪.‬‬ ‫این ش��رکت ها راهبردهای هدف گ��ذاری متنوعی را‬ ‫برای ارائه محصوالت ویژه خود به دس��ته های خاصی‬ ‫از مش��تریان در نظ��ر می گیرن��د‪ .‬در ای��ن میان نقاط‬ ‫مش��ترکی در بازاریابی همه خودروس��ازان در سراسر‬ ‫جهان وج��ود دارد که برخی از انه��ا زاییده عصر تازه‬ ‫هس��تند و برخی دیگر نیز به دلی��ل قدیمی بودن نیاز‬ ‫ب��ه بازنگری ج��دی دارند‪ .‬انچه اش��کار اس��ت اینکه‬ ‫استفاده از روش های تازه برای ماندن در عرصه رقابت‬ ‫در این بازار ش��لوغ بس��یار مهم و حیاتی اس��ت‪ .‬سال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۴-۹۵‬خورش��یدی) سالی خوب‬ ‫و پرفروش برای خودروس��ازان جهان در امریکا بود‪ .‬در‬ ‫این س��ال فروش خودرو در این کشور رکورد زد و پس‬ ‫از ان دردس��ر خودروس��ازان جهان تازه شروع شد! در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬خودروسازان جهان نه تنها‬ ‫بای��د رکورد خ��ود را حفظ می کردند بلک��ه باید ان را‬ ‫بهبود می بخشیدند اما در این سال میزان فروش پایین‬ ‫ام��د‪ .‬با این حس��اب موجودی انبارهای ش��رکت های‬ ‫خودروس��ازی در امری��کا در ح��ال افزای��ش اس��ت و‬ ‫ای��ن باعث می ش��ود این ش��رکت ها بخواهند با کمک‬ ‫راهبردهای اس��تاندارد و معمول بازاریابی مانند بیشتر‬ ‫کردن تبلیغات و افزایش مشوق های خرید‪ ،‬محصوالت‬ ‫خود را بفروشند‪ .‬مشوق هایی مانند تخفیف های خرید‬ ‫نقدی‪ ،‬ش��رایط فروش لیزینگی و وام های ارزان قیمت‬ ‫در میان راهبردهای معمول بازاریابی هستند اما چنین‬ ‫راهبردهایی اگر به روش های شناخته شده اجرا شوند‪،‬‬ ‫چیزی بیش��تر از نتایج موردانتظ��ار و معمول ندارند و‬ ‫بر ارزش های باقی مانده و ماهیت نش��ان تجاری اثری‬ ‫منفی می گذارند‪ .‬خودروس��ازان جه��ان برای در امان‬ ‫مان��دن از تیغ تیز کاهش فروش باید نگاهی جدی تر و‬ ‫به نوعی متفاوت تر به بازاریابی و کار بازاریابان بیندازند؛‬ ‫این یعنی بهتر است بازاریاب ها در عصر حاضر به سراغ‬ ‫اس��تفاده موثر از ابزارها و کانال های دیجیتال بروند تا‬ ‫هزینه ک��رد برای هر وس��یله نقلیه در این بخش بهینه‬ ‫و مشتری هدف با ابزارهای دقیق تری شناخته شود‪.‬‬ ‫در امری��کا مجموع هزینه ای که ب��رای بازاریابی در‬ ‫بخش خودرو می شود نزدیک ‪ ۳۵‬میلیارد دالر در سال‬ ‫اس��ت و این رقم باالتر هم م��ی رود‪ .‬این یعنی نزدیک‬ ‫‪ ۱۰‬درصد درامد فروش خودروسازان در این کشور به‬ ‫بخش بازاریابی اختصاص یافته و در ان هزینه می شود‪.‬‬ ‫نزدیک دوس��وم این پ��ول خ��رج بازاریابی های متغیر‬ ‫(مشوق های خرید) و باقی مانده نیز هزینه بازاریابی های‬ ‫ثابت می شود که همان تبلیغات و بازاریابی های سنتی‬ ‫گذش��ته (مهر امس��ال) گفت خودروها و وسایل نقلیه‬ ‫برقی س��هم خوبی از بازار را در اختیار خواهند گرفت‬ ‫ام��ا این دهه ها پی��ش از ان خواهد بود که انها درصد‬ ‫قابل توجه��ی از ترکیبات ان��رژی را به خود اختصاص‬ ‫دهند‪ .‬بهبود مصرف بهینه موتور وس��ایل نقلیه سنتی‬ ‫روش بهتری برای مقابله با مش��کل ب��زرگ تغییرات‬ ‫اقلیمی نس��بت ب��ه صبر کردن برای روزی اس��ت که‬ ‫خودروهای برقی به س��هم بزرگی از بازار دس��ت پیدا‬ ‫کنند‪ .‬این مفهوم سخنی است که رئیس بخش فناوری‬ ‫شرکت ارامکو عربستان به تازگی و در حاشیه برگزاری‬ ‫نمایشگاه خودرو دیترویت در امریکا گفته است‪.‬احمد‬ ‫الخویط��ر در حاش��یه این رویداد گف��ت‪« :‬موتورهای‬ ‫احتراق داخلی برای ماندن اینجا هس��تند‪ ».‬به عبارت‬ ‫دیگر خیال او و همکارانش در ارامکو راحت اس��ت که‬ ‫موتورهای احتراق داخلی به این زودی ها به پایان کار‬ ‫خود نمی رسند‪.‬‬ ‫درحالی که سرمایه گذاران به شکلی فزاینده روی این‬ ‫تهدید بلندمدت تمرکز کرده اند که وسایل نقلیه برقی‬ ‫می توانند ترمز صنعت نفت را بکش��ند‪ ،‬احمد الخویطر‬ ‫اع�لام ک��رد ارامکو در زمین��ه بهب��ود کار موتورهای‬ ‫احت��راق داخلی س��رمایه گذاری کرده ک��ه ‪۹۹‬درصد‬ ‫وسایل نقلیه جهان را تشکیل می دهند‪.‬او گفت به طور‬ ‫کلی پیش بینی می شود تا نیمه های قرن حاضر نزدیک‬ ‫‪ ۹۰‬درصد حمل ونقل همچنان با وس��ایل نقلیه دارای‬ ‫موتور احتراق داخلی انجام شود و این یعنی «بهترین‬ ‫فرص��ت» برای کاهش انتش��ار گازه��ای گلخانه ای با‬ ‫بهبود کار موتورهای احتراق داخلی که باعث الودگی‬ ‫هوا می شوند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪« :‬این کار تاثیر قابل توجهی در انتش��ار‬ ‫گازه��ای گلخانه ای ناش��ی از عملکرد این بخش دارد؛‬ ‫جایی ک��ه ما باید منتظر رش��د جایگزین ها باش��یم تا‬ ‫به واقع تاثیرشان دیده شود‪».‬‬ ‫عربس��تان س��عودی معتقد اس��ت تقاضا برای نفت‬ ‫در این��ده نیز وجود خواهد داش��ت زی��را اقتصادهای‬ ‫نوظه��ور در اس��یا و افریقا درحال رش��د هس��تند‪ .‬با‬ ‫این حال س��عودی ها همزمان ب��ا تغییر جهت جهانی‬ ‫به س��مت سوخت های س��بزتز به دنبال توسعه صنایع‬ ‫و فناوری ه��ای جدی��د هس��تند؛ فناوری های��ی که از‬ ‫صنایع شیمیایی تا موتورهای س��بزتر برای خودروها‬ ‫را دربرمی گیرن��د و هدف ش��ان نیز چی��زی جز ادامه‬ ‫حی��ات نفتی عربس��تان نیست‪.‬عربس��تان س��عودی‬ ‫اگرچه با ولیعهد ش��دن شاهزاده محمد بن سلمان‪ ،‬به‬ ‫حرکت خود برای رهایی از وابس��تگی محض به نفت‬ ‫و تنوع بخش��یدن به اقتصاد س��رعت داد اما همچنان‬ ‫وابس��تگی جدی به درامدهای طالی س��یاه دارد و به‬ ‫مرحله ای نرس��یده که تجارتی را هم سنگ نفت کند‪.‬‬ ‫اظهارات الخویطر از ان رو اس��ت ک��ه چندین دولت‬ ‫در سراس��ر جهان در ماه ها و سال های اخیر تهدید به‬ ‫ممنوعیت اس��تفاده از موتورهای قدیمی در یک دهه‬ ‫اینده کرده اند که این منجر به تالش سازندگان وسایل‬ ‫نقلیه جدید با فنون و کارکردهای تازه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫شرکت ارامکو عربس��تان در کنار تالشی که به تازگی‬ ‫برای س��اخت خودرو برقی ش��روع کرده در یک مرکز‬ ‫پژوهش��ی در دیترویت امریکا نیز سرمایه گذاری هایی‬ ‫انجام داده اس��ت‪ .‬هدف عرب های ش��به جزیره از این‬ ‫س��رمایه گذاری کار ک��ردن روی فناوری های��ی مانند‬ ‫س��امانه بهسوز گاز (‪ )GCI‬اس��ت که سوختی مشابه‬ ‫دیزل از بنزین به دس��ت می اورد‪ .‬به هرحال عربس��تان‬ ‫ای��ن روزها به نظر چندان نگ��ران کاهش مصرف نفت‬ ‫نیست اما در عین حال برای جا نماندن از پیشروی های‬ ‫این روزهای جهان با ژاپن همکاری می کند‪.‬‬ ‫منبع‪Reuters :‬‬ ‫‪Japantimes‬‬ ‫‪Financialtimes‬‬ ‫فناوری‬ ‫دنده عوض کنید تا جا نمانید!‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬این یعنی شکستن موانع میان کارکردهای‬ ‫س��نتی و پذیرش مجموع��ه ای از معیاره��ای تعاملی‬ ‫در کارک��رد که منب��ع یکپارچ��ه ای از واقعیت را برای‬ ‫سنجش بازاریابی و فعالیت های تشویقی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه ابزاره�ای دیجیت�ال بهت�ر برای‬ ‫سنجش اثربخشی بازاریابی‬ ‫و نی��ز کانال های دیجیتال را پوش��ش می دهد‪ .‬چالش‬ ‫اصل��ی بازاریاب ه��ا اطمین��ان از این نکته اس��ت که‬ ‫دالرهای خرج شده‪ ،‬در جای درست خود در بخش های‬ ‫متغیر و ثابت‪ ،‬هزینه می شوند‪ .‬بازاریاب های خودرویی‬ ‫همچنین باید به پرس��ش های مهمی درباره اینکه چه‬ ‫مش��وق ها‪ ،‬لیزینگ ها یا تخفیف هایی به افزایش حجم‬ ‫و س��ود فروش می انجامند‪ ،‬پاسخ دهند‪ .‬خودروسازان‬ ‫جهان ب��رای اینکه خدم��ات بازاریابی خ��ود را بهبود‬ ‫بخش��ند می توانند و در واقع باید ای��ن ‪ ۳‬گام کلیدی‬ ‫را بردارند‪:‬‬ ‫‹ ‹حذف مدیریت جزیره ای‬ ‫مشوق ها و برنامه های تبلیغاتی می توانند اثر زیادی‬ ‫بر هم داشته باش��ند اما خودروسازان به طور سنتی به‬ ‫هزینه ه��ای متغیر و ثاب��ت بازاریابی به عنوان ‪ ۲‬مقوله‬ ‫جداگان��ه نگاه و گروه ه��ای مجزایی را موظف به انجام‬ ‫کاره��ای ای��ن ‪ ۲‬بخش می کنن��د‪ .‬گروه هایی در قالب‬ ‫سازمان فروش یا مشوق های مشخص شده که مسئول‬ ‫برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تش��ویقی هستند و‬ ‫س��ازمان بازاریابی که مس��ئولیت تبلیغات و بازاریابی‬ ‫برای نش��ان تج��اری را برعهده دارد‪ .‬پ��ل زدن میان‬ ‫تفکرات جزیره ای یا حذف کامل انها و جایگزین کردن‬ ‫تفکر یکپارچه درباره هزینه های بازاریابی متغیر و ثابت‬ ‫می تواند انسجام کار را بیشتر کند و به فرایند بازاریابی‬ ‫جهت گی��ری موثرتر و بهینه تری بدهد‪ .‬از چش��م انداز‬ ‫یکی از چالش های گل درش��تی ک��ه یکپارچگی در‬ ‫فعالیت ه��ای بازاریاب��ی می تواند از ق��درت ان بکاهد‪،‬‬ ‫معضل نسبت دادن یا درک ارتباط دقیق میان اقدام ها‬ ‫و نتایج است‪ .‬فرایند خرید یک خودرو اکنون در حال‬ ‫تغییر و حرکت به س��مت دگرگون��ی عمده در بخش‬ ‫خرده فروشی اس��ت‪ .‬درک اینکه چگونه باید دالرها را‬ ‫در اکوسیستم جدید خرج کرد عاملی مهم در موفقیت‬ ‫اس��ت‪ .‬در صنعت خودرو‪ ،‬ابزارهای تحلیلی پیشرفته و‬ ‫ظرفیت های س��نجش نیازمند دیدگاه های ژرف نگری‬ ‫بودند که ای��ن دیدگاه ها هنوز در مراحل ابتدایی خود‬ ‫س��یر می کنند اما بس��یاری از خودروس��ازان حاال به‬ ‫اهمیت تش��خیص و اثبات اثر فعالیت های بازاریابی در‬ ‫زمان واقعی پی برده و شروع به افزایش سرمایه گذاری‬ ‫در این بخش کرده اند‪.‬‬ ‫انچه بازاریاب ها در صنایع گوناگون س��ال ها است با‬ ‫ان دس��ت به گریبان هس��تند‪ ،‬معضل تاخیر است؛ به‬ ‫این معنا که میان زمانی که یک فعالیت بازاریابی انجام‬ ‫می ش��ود با زمان��ی که نتایج ان اندازه گیری می ش��ود‬ ‫تاخی��ر و فاصل��ه وج��ود دارد‪ .‬این معض��ل در صنعت‬ ‫خودرو بسیار به چشم می اید زیرا چرخه خرید خودرو‬ ‫طوالنی و زمان بر است‪ .‬در رسانه های دیجیتال‪ ،‬تاخیر‬ ‫به شدت کم می ش��ود یا به طور کل از بین می رود زیرا‬ ‫اغلب زمان هدررفته میان اقدام و س��نجش صفر است‬ ‫و این به ش��رکت ها اج��ازه می دهد به س��رعت برنامه‬ ‫بازاریاب��ی خود را تکرار کنند‪ ،‬از انها یاد بگیرند یا انها‬ ‫را بهبود بخشند‪.‬‬ ‫‹ ‹تثبیت برنامه ه�ای بازاریابی نواور برپایه‬ ‫داده ها و تحلیل‬ ‫نواوری ه��ای دیجیتال در حال ایج��اد فرصت های‬ ‫جدی��د و ارزش��مندی ب��رای بازاریاب ه��ا ب��ا ه��دف‬ ‫کنترل ق��درت داده ها و تحلیل ها هس��تند‪ .‬هدف این‬ ‫نواوری ها رشد کار و بهتر کردن تجربه مشتری است‪.‬‬ ‫ی��ک نمون��ه از نواوری هایی که ظرفی��ت تغییر دادن‬ ‫مس��یر بازی را دارد‪ ،‬در اختیار قرار دادن ش��بکه های‬ ‫اجتماعی و ابزارهای تحلیلی پیش��رفته همراه با امکان‬ ‫دی��دن موجودی در زم��ان واقعی اس��ت‪ ،‬به طوری که‬ ‫بازاریاب ه��ا بتوانن��د برنامه های بازاریابی خ��ود را در‬ ‫مناط��ق جغرافیایی دارای م��ازاد موجودی اجرا کنند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان می توانن��د ب��ا هدف گ��ذاری گروه های‬ ‫کوچکی از مصرف کنندگان و پیش��نهادهایی براساس‬ ‫نیازه��ا‪ ،‬اولویت ها و موقعیت جغرافیایی ش��خصی انها‬ ‫می��زان موجودی خود را پیش از اینکه به مرحله مازاد‬ ‫برسد‪ ،‬مدیریت و به این ترتیب از هزینه های سرسام اور‬ ‫مش��وق های فروش برای خالی ک��ردن انبارهای پر از‬ ‫خودرو پیشگیری کنند‪.‬‬ ‫منبع‪adage.com :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خرید اپلیکیشن پارکینگ برای رفع ترافیک‬ ‫ش��رکت خودروسازی «ب ‪.‬ام‪.‬و» به امید مقابله با ترافیک شهری‬ ‫ی��ک اپلیکیش��ن پارک خ��ودرو خریداری کرده اس��ت‪ .‬ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی «ب ‪.‬ام‪.‬و» در راس��تای بخش��ی از برنامه خود برای‬ ‫مقابله با ترافیک ش��هری‪ ،‬یک اپلیکیشن پارک خودرو را خریداری‬ ‫کرده است‪ .‬خودروس��ازان به طور جدی پارکینگ را به عنوان قدم‬ ‫بزرگ بعدی می بینند و «بی‪.‬ام‪.‬و» از این قاعده مس��تثنی نیس��ت‪.‬‬ ‫این خودروساز به تازگی اپلیکیشن «پارک موبایل»(‪)Parkmobile‬‬ ‫را خریده اس��ت که گفته می ش��ود بزرگترین ارائه دهنده خدمات‬ ‫پارکینگ تلفن همراه در امریکای ش��مالی است‪.‬این نخستین اقدام‬ ‫«ب ‪.‬ام‪.‬و» در پارکین��گ نیس��ت‪ ،‬اما وعده داده اس��ت تالش کند‬ ‫ت��ا بتواند در سراس��ر جهان خدمات پارکینگ ارائ��ه دهد و به طور‬ ‫مشخص این اقدام فقط برای به دست اوردن سود بیشتر از فروش‬ ‫خودرو نیس��ت بلکه به نظر می رسد این خودروساز حقیقتا دغدغه‬ ‫ترافی��ک دارد‪«.‬ب��ی‪.‬ام‪.‬و» ادعا می کند که ت��ا ‪ 30‬درصد از ترافیک‬ ‫ش��هر توسط افرادی ایجاد می ش��ود که در حال گشتن برای پارک‬ ‫خودروی خود هستند‪.‬اگر بتوان این رقم را کاهش داد و این مشکل‬ ‫را ح��ل کرد‪ ،‬می ت��وان باعث کاهش ترافیک ش��د‪ .‬البته پیش بینی‬ ‫چنی��ن اتفاق��ی دور از نظر بود‪ ،‬چرا که «ب ‪.‬ام‪ .‬و» از س��ال ‪2014‬‬ ‫‪ 7‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 9‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 27‬ژانویه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪3‬‬ ‫تاکنون سهم اندکی از سهام این اپلیکیشن را در اختیار داشته است‬ ‫و توسعه ان به خدماتی مانند دستیار مجازی نشان می دهد که این‬ ‫خودروس��از به طور فزاینده ای به توس��عه همه جنبه های رانندگی‬ ‫عالقه مند است‪.‬سوال این است که ایا «ب ‪.‬ام‪ .‬و» می تواند موجودی‬ ‫پارکین��گ این اپلیکیش��ن را به طور قابل توجهی گس��ترش دهد؟‬ ‫اپلیکیشن «پارک موبایل» در حال حاضر بیش از یک میلیون جای‬ ‫پارک در ش��مال امریکا دارد و باید دید که ایا «ب ‪.‬ام‪.‬و» می تواند‬ ‫ان را به انتخاب شهروندان هنگامی که از جستجو برای یافتن یک‬ ‫فضای پارک رایگان کالفه شده است‪ ،‬تبدیل کند‪.‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ی با کره ای ها‬ ‫در تقابل لوکسهای امریکای ‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫امروز در یک تقابل نفس گیر قرار اس��ت کادیالک ‪ CT6‬با جنس��یس ‪G90‬‬ ‫روی جاده قیاس رفته و تنها یکی از این دو از رینگ خونین سدانها بیرون بیاید‪.‬‬ ‫با این حال نباید فراموش کرد که یکی از این ‪ 2‬یعنی کادیالیک در این زمینه‬ ‫با تجربه بوده و سالها جزو اولین های انتخاب لوکس بازها بوده است‪ .‬در مقابل‬ ‫اما جنیسس از سابقه کمتری برخوردار بوده و انچنان که تصور می شود به گرد‬ ‫پای رقیب کهنه کارش نمی رسد‪ .‬در این میان نباید فراموش کرد که این لوکس‬ ‫خوش ساخت جویای نام بوده و کادیالیک نباید ان را دست کم بگیرد‪ .‬حال در‬ ‫ادامه به مقایسه این دو می پردازیم تا ببینیم از میان این دو بوکسور کدام یک‬ ‫ناک اوت خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹کادیالک ‪CT6‬‬ ‫کادیالک یکی از باسابقه ترین لوکس سازان جهان است که در میان خودروهای‬ ‫امریکایی جایی خاص در دل مصرف کننده باز کرده است و تجربه بسیار زیادی‬ ‫در زمینه ساخت خودروهای لوکس دارد‪ .‬لوکس ترین محصول سالیان دور این‬ ‫شرکت‪ ،‬مدل «فلیت وود» بود که تا سال ‪ 1999‬به تولید رسید اما در این سال‬ ‫«فلیت وود» بدون معرفی جایگزین مس��تقیمی‪ ،‬از س��بد محصوالت کادیالک‬ ‫کن��ار رفت‪ .‬پس ازاین‪ ،‬عنوان س��دان پرچم دار کادیالک به دس��ت مدل ‪DTS‬‬ ‫و بع��دازان ‪ XTS‬افتاد که برخالف «فلیت وود»‪ ،‬هردو از نوع دیفرانس��یل جلو‬ ‫بودند‪ .‬این روند همچنان ادامه داش��ت تا اینکه کادیالک در نمایشگاه نیویورک‬ ‫‪ 2015‬س��دان بزرگ کام ً‬ ‫ال جدی��دی بنام ‪ CT6‬را رونمایی کرد‪ .‬این س��دان‬ ‫خون به پا می شود‬ ‫لوکس برخالف قبل از نوع دیفرانس��یل عقب است و نخستین سدان فول سایز‬ ‫دیفرانسیل عقب کادیالک از زمان خاتمه تولید «فلیت وود» محسوب می شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل‪ ،‬بسیاری ‪ CT6‬را جایگزین فلیت وود می دانند‪ .‬این ماشین روی‬ ‫پلت فرم دیفرانس��یل عقب کام ً‬ ‫ال جدید جنرال موتورز با نام اُمگا س��اخته شده‬ ‫که با پلت فرم س��دان کوچک تر ‪ CTS‬متفاوت بوده و برای تجهیز به س��امانه‬ ‫چهارچرخ محرک نیز مهندس��ی شده است‪ .‬همچنین ‪ CT6‬نخستین محصول‬ ‫کادیالک اس��ت که از ش��یوه نام گذاری جدید این شرکت استفاده می کند‪ .‬این‬ ‫سدان لوکس امریکایی عالوه بر امریکای شمالی‪ ،‬در چین‪ ،‬اروپا‪ ،‬کره‪ ،‬اسرائیل‬ ‫و خاورمیانه هم عرضه می شود‪ CT6 .‬فع ً‬ ‫ال با سه پیشرانه مختلف ارائه می گردد‬ ‫ک��ه همگی از نوع بنزینی ب��وده و عبارت اند از ‪ 2‬لیتری چهار س��یلندر توربو‪،‬‬ ‫‪ 3/6‬لیت��ری ‪ V6‬تنفس طبیعی و ‪ 3‬لیتری ‪ V6‬توئین توربو؛ اما غیر از این ها‪،‬‬ ‫کادیالک در نمایشگاه خودروی شانگهای ‪ ،2015‬نسخه پالگین هیبریدی ‪CT6‬‬ ‫را هم رونمایی کرد که مجهز به همان پیش��رانه ‪ 2‬لیتری چهار سیلندر مذکور‬ ‫به همراه دو موتور الکتریکی اس��ت‪ .‬نس��خه چهار س��یلندر در حالت استاندارد‬ ‫ب ه صورت دیفرانس��یل عقب عرضه می ش��ود اما هردو نمونه ش��ش سیلندر به‬ ‫ صورت استاندارد مجهز به سامانه چهارچرخ محرک هستند‪ .‬ما برای این رقابت‬ ‫قوی تری��ن مدل ‪ CT6‬یعنی نمونه مجهز به موت��ور ‪ 3‬لیتری ‪ V6‬توئین توربو‬ ‫را انتخاب کرده ایم که ‪ 410‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 545‬نیوتن متر گشتاور دارد‪.‬‬ ‫این نیرو توس��ط یک گیربکس هشت سرعته اتوماتیک همان طور که اشاره شد‬ ‫اسب بخار!‬ ‫به صورت اس��تاندارد به هر چهارچرخ منتقل می شود‪ .‬در ادامه به معرفی رقیب‬ ‫جوان این سرباز کهنه کار می رویم تا با مقایسه این دو به نتیجه نهایی برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جنسیس ‪G90‬‬ ‫درحالی که کادیالک از کهنه کاران عرصه لوکس س��ازی است‪ ،‬رقیبش در این‬ ‫دوئ��ل کام�ل ً‬ ‫ا در نقطه مقابل قرار دارد چراکه جنس��یس و حت��ی در صدر ان‬ ‫هیوندای از س��ابقه بس��یار کوتاهی در این زمینه برخوردار اس��ت‪ .‬هرچند این‬ ‫ش��رکت با معرفی سدان ‪ Dynasty‬در سال ‪ 1996‬برای نخستین بار به وادی‬ ‫س��دان های بزرگ لوکس پای نهاد اما نخستین تجربه رسمی و جدی هیوندای‬ ‫در این کالس با معرفی نسل اول مدل «اکوس» یا «سنتنیال» در سال ‪1999‬‬ ‫صورت گرفت که با همکاری میتسوبیش��ی س��اخته شده بود‪ .‬سپس بعد از ‪10‬‬ ‫س��ال‪ ،‬در سال ‪ 2009‬نس��ل دوم «اکوس» معرفی شد که برخالف نسل قبلی‬ ‫روی پلت فرم دیفرانسیل عقب مشترک با «کیا کوریس» ساخته شده بود‪ .‬نسل‬ ‫دوم «اکوس» که در کشورمان هم با نام «سنتنیال» عرضه شد‪ ،‬به همراه مدل‬ ‫کوچک تر جنسیس توانس��ت نام هیوندای را بیش ازپیش در بخش خودروهای‬ ‫لوکس مطرح کند؛ اما چون نام هیوندای‪ ،‬نام مناس��بی برای خودروهای لوکس‬ ‫نبود‪ ،‬هیوندای تصمیم گرفت به روش س��ازندگان ژاپنی یعنی تویوتا‪ ،‬نیسان و‬ ‫هوندا عمل کند و بنابراین در نوامبر س��ال ‪ 2015‬جنس��یس را به عنوان برندی‬ ‫مج��زا جهت عرضه خودروهای لوکس خود تاس��یس کرد‪ .‬نخس��تین محصول‬ ‫این برند لوکس نوپا‪ ،‬س��دان بزرگ ‪ G90‬بود که در نمایشگاه دیترویت ‪2016‬‬ ‫خودروها قدرت خود را از کجا می اورند؟ انفجارهای خیلی‬ ‫کوچ��ک که داخل موتور‪ ،‬هزاران ب��ار در دقیقه رخ می دهد‪،‬‬ ‫باعث تولید قدرت می ش��وند‪ .‬هر چه موتور بتواند سوخت را‬ ‫بطور موثرتر و بهینه در زمان کوتاه تری بس��وزاند‪ ،‬می تواند‬ ‫انرژی بیشتری تولید کند‪ .‬قدرت به سرعت تولید انرژی گفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬این تعریف دقیقا مفهوم قدرت یا توان است‪ ،‬یعنی‬ ‫هر چه بتوانیم انرژی بیش تری در زمان کمتری تولید کنیم‪،‬‬ ‫قدرت یا توان ما بیشتر است‪ .‬قدرت به وسیله یک واحد بسیار‬ ‫قدیمی به نام اسب بخار سنجیده می شود‪ .‬اگر گفته شود که‬ ‫خودروی شما ‪ 150‬اس��ب بخار قدرت دارد‪ ،‬فکر کنید شبیه‬ ‫کالسکه ای است که ‪ 150‬اسب نامرئی ان را می کشند‪.‬‬ ‫یک مهندس اسکاتلندی به نام جیمز وات واحد اسب بخار‬ ‫را اختراع کرد‪ .‬وات‪ ،‬یک ماشین بخار ساخت و تصمیم گرفت‬ ‫ان را به مردم بفروش��د‪ .‬اما مردم تا قبل از ان فقط از اس��ب‬ ‫اس��تفاده می کردند‪ .‬بنابراین‪ ،‬او مجبور بود برای مش��تریان‬ ‫خود‪ ،‬قدرت ماشین بخار را با قدرت اسب مقایسه کند‪ .‬اما او‬ ‫در محاسبات خود اشتباه بزرگی مرتکب شد‪.‬‬ ‫داس��تان به انجایی بر می گردد که اقای وات محاس��بات‬ ‫خود را بر اس��اس اسب های پاکوتاه در نظر گرفت‪ .‬اسب هایی‬ ‫که می توانس��تند بار ‪ 100‬کیلوگرمی را در حدود ‪ 30‬متر در‬ ‫هر دقیقه باال بکش��ند (یعنی ح��دود ‪ 3000‬کیلوگرم متر در‬ ‫هر دقیقه)‪.‬سپس او حدس زد (البته به اشتباه) که اسب های‬ ‫معمولی ‪50‬درصد قوی ترند و می توانند در هر دقیقه ‪4500‬‬ ‫کیلوگ��رم متر با یک اس��ب بخار قدرت داش��ته باش��تد‪ .‬اما‬ ‫واقعیت این اس��ت از نظر قدرت‪ ،‬اس��ب های پاکوتاه با اسب‬ ‫های معمولی تفاوت��ی تدارند‪ .‬پس باید نتیجه گرفت که یک‬ ‫رونمایی ش��د و در اصل جایگزین هیوندای اکوس محسوب می شود؛ بنابراین‪،‬‬ ‫برند جنس��یس خود ب ه تنهایی کمتر از دو س��ال س��ابقه دارد‪ .‬برای این سدان‬ ‫لوکس کره ای نیز س��ه پیشرانه مختلف ارائه می شود که همگی بنزینی هستند‬ ‫ام��ا برخالف کادی�لاک ‪ CT6‬در بین ان ها نمونه چهار س��یلندر وجود ندارد‪.‬‬ ‫ضعیف ترین موتور این خودرو یک نمونه ‪ 3/8‬لیتری ‪ V6‬تنفس طبیعی است و‬ ‫بعدازان یک موتور ‪ 3/3‬لیتری ‪ V6‬توئین توربو قرار دارد؛ اما قوی ترین پیشرانه‬ ‫‪ G90‬یک واحد ‪ 5‬لیتری ‪ V8‬تنفس طبیعی با ‪ 420‬اس��ب بخار قدرت و ‪520‬‬ ‫نیوتن متر گشتاور است که در دوئل ما هم جهت هماهنگی با رقیب امریکایی‬ ‫همین موتور انتخاب ش��ده اس��ت‪ .‬هر س��ه این موتورها در حالت اس��تاندارد‬ ‫به صورت دیفرانسیل عقب عرضه می شوند اما امکان سفارش سامانه چهارچرخ‬ ‫محرک برای همه ان ها وجود دارد‪.‬‬ ‫این دوئل ها‪ ،‬مقایس��ه هایی برای دریافت و شناخت خودروهای برتر نیستند‬ ‫بلکه نظرس��نجی برای ش��ناخت خودروهای محبوب تر بین خوتنندگان است‬ ‫بنابرای��ن ب��ا توجه به جمی��ع جهات‪ ،‬جذابی��ت‪ ،‬طراحی بدن��ه و کابین‪ ،‬برند‪،‬‬ ‫ویژگی های فنی‪ ،‬قیم��ت و مقرون به صرفه بودن و حتی تجربه کاربری‪ ،‬می توان‬ ‫هر دو را حائز این مس��ئله دانس��ت که برنده از این رینگ بیرون بیایند‪ .‬با این‬ ‫حال می توان تجربه کادیالیک را از جوانی جنس��یس بیشتر دانست و از طرفی‬ ‫قدرت و تنوع جنس��یس را از کادیالک ارج��ع تر؛ از این رو نتیجه این تقابل را‬ ‫به شما می سپاریم‪.‬‬ ‫اسب معمولی و یک اسب پا کوتاه هر دو ‪ 0/7‬اسب بخار قدرت دارند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه امروزه دانشمندان برای قدرت از یک واحد بهتر و دقیق‬ ‫تر به نام وات استفاده می کنند‪ .‬حاال اگر گفتید که این واحد از روی‬ ‫نام چه کسی برداشته شده است!؟‬ ‫ش��ما می توانید اسب بخار هر وس��یله ای را که انرژی مصرف می‬ ‫کند‪ ،‬محاس��به کنید‪ .‬از یک المپ کوچک گرفته تا یک فضاپیما! در‬ ‫واقع پنج نوع تعریف مختلف برای اسب بخار وجود دارد که کامال گیج‬ ‫کننده اند‪ .‬البته خودروسازان دنیا یکی از این واحدها را انتخاب کردند‬ ‫و بیش��تر ان ها بر ان توافق دارند‪ .‬اما دانشمندان بیشتر از واحد وات‬ ‫استفاده می کنند که کامال تعریف روشنی دارد‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫ شنبه ‪ 7‬بهمن‪ 9 1396‬جمادی االول ‪ 27 1439‬ژانویه‪ 2018‬سال اول شماره ‪3‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫سردبیر‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫هم��کاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬س��اراگلچین‪،‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫چاپ‪:‬کار و کارگر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫رویداد‬ ‫ون «جین بی» در پارس خودرو تولید می شود‬ ‫مدیر یک ش��رکت خودروساز چینی با اش��اره به برنامه های توسعه ای این‬ ‫ش��رکت در ایران با اس��تفاده از توانمندی و خالقیت نیروهای ایرانی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هرگون��ه تغییر در وضعیت برجام نمی تواند س��د راه برنامه های این گروه در‬ ‫ایران و منطقه شود‪ .‬اریک افزود‪ :‬شرکت خودروسازی برلیانس از سال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫با برند ایرانی سایپا برای تولید و صادرات در ایران وارد مذاکره شد و در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬پروژه تولید خود در ایران را کلید زد‪.‬‬ ‫به گفته این مقام چینی‪ ،‬تاکنون پنج مدل از خودروی این شرکت در ایران‬ ‫تولید شده و تیراژ ان به سالیانه ‪ ۷۰‬هزار دستگاه رسیده است و در نظر داریم‬ ‫ان را به ‪ ۱۰۰‬هزار دستگاه در سال افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی از ثبت برند برلیانس در ایران خبر داد و افزود‪ :‬از این طریق می توانیم‬ ‫عالوه بر افزایش تولید و تیراژ‪ ،‬به ارتقای کیفی محصوالت تولیدی و خدمات‬ ‫پس از فروش پرداخته و کاستی های موجود را جبران کرد‪.‬‬ ‫اریک با اش��اره به طرح مطرح شده از سوی رییس جمهوری چین موسوم‬ ‫به «یک کمربند ‪ -‬یک جاده» گفت‪ :‬برلیانس در یک گام توسعه ای‪ ،‬به دنبال‬ ‫تاسیس یک شرکت سرمایه گذاری مشترک با گروه سایپا (یا زیرمجموعه ان‬ ‫پارس خودرو) است تا در قالب ان‪ ،‬از سرمایه های شرکت مادر برلیانس چین‬ ‫برای توسعه فعالیت ها در ایران بهره مند شویم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬این ط��رح از چند س��ال پی��ش در گروه س��ایپا مطرح و‬ ‫موافقت های ضمنی ان انجام شد اما به دلیل تغییرات مدیریتی در سایپا باید‬ ‫بار دیگر مطرح ش��ود که در صورت موافقت نهایی مدیرعامل جدید‪ ،‬امس��ال‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬تاسیس خواهد ش��د‪ .‬رییس پروژه برلیانس چین در ایران‪ ،‬یکی از‬ ‫اهداف تاس��یس این شرکت مش��ترک را‪ ،‬نفوذ در بازار ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫نفری کشورهای همسایه و اطراف ایران دانست و افزود‪ :‬با استفاده از نیروهای‬ ‫توانمند ایرانی می توانیم به تولید و صادرات انواع این خودرو در این کشورها‬ ‫بپردازیم و این اقدام منجر به توسعه اشتغال و صادرات در ایران خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬طب��ق برنامه ریزی های انجام ش��ده در اینده نزدی��ک‪ ،‬موتور‬ ‫خودروه��ای برلیانس در ش��رکت ایران��ی مگاموتور تولید می ش��ود و برخی‬ ‫ش��رکت ها و قطعه سازان چینی برای سرمایه گذاری در زمینه تولید مشترک‬ ‫قطعات این خودرو و افزایش داخلی سازی به ایران سفر خواهند کرد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!