هفته نامه روزگار خودرو شماره 40 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 40

هفته نامه روزگار خودرو شماره 40

هفته نامه روزگار خودرو شماره 40

‫دو شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫خودرو سازان خارجی‬ ‫عالقه مند به ادامه‬ ‫همکاری با ایران‬ ‫قیمت ارز چگونه‬ ‫تعیین می شود؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫نگاهی به تاریخچه نمایشگاه قطعات خودرو تهران‬ ‫گردهمایی پایه گذاران خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫بزرگترینتولیدکنندهقطعاتاصلیخودرودرکشور‬ ‫شمارهتلفن‪1477‬‬ ‫ادرس‪:‬تهران‪،‬میدانارژانتین‪،‬خیاباناحمد‬ ‫قصیر‪،‬خیابانشانزدهم‪،‬پالک‪1‬‬ ‫‪WWW.EZAMCO.COM‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫ایمیدرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سازمان حمایت در هیات مدیره خودروسازان کرسی ندارد‬ ‫بررس��ی نرخ تمام ش��ده خودرو در این س��ازمان بدون محاسبه‬ ‫منافع یک س��ویه شرکت های خودروساز یا مصرف کنندگان و فقط‬ ‫براس��اس صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده و اس��ناد و مدارک‬ ‫موجود‪ ،‬برابرضوابط عموم��ی قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و‬ ‫تثبیت قیمت ها و با رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬وحید منایی عضو هیات مدیره و‬ ‫معاون نظارت بر کاالهای س��رمایه ای و خدمات س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت‪ :‬بررس��ی نرخ تمام ش��ده‬ ‫خودرو در این س��ازمان بدون لحاظ منافع یک س��ویه شرکت های‬ ‫خودروس��از یا مصرف کنندگان‪ ،‬انجام می ش��ود‪ .‬مع��اون نظارت بر‬ ‫کاالهای س��رمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان با اس��تناد به ابالغیه شماره ‪۱۶۹۷۵۶/ ۶۰‬مورخ ‪۲۷‬‬ ‫شهریور امسال درباره بخشنامه ساماندهی بازار خودرو ازسوی وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن وتجارت و رئیس کارگ��روه تنظیم بازار‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫نرخ خودرو پس از بررس��ی و محاس��به نرخ تمام شده ازسوی این‬ ‫سازمان بر مبنای مستندات مالی حسابرسی شده و مرتبط با تولید‬ ‫ه��ر خودرو در کارگروه خودرو مطرح و ب��رای تایید و تصویب به‬ ‫کارگ��روه تنظیم بازار منعکس می ش��ود‪ .‬او ضمن تاکید بر اینکه‬ ‫هیچ یک از کارکنان این س��ازمان نقش و کرس��ی در هیات مدیره‬ ‫شرکت های خودروساز ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬بررسی نرخ تمام شده خودرو‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫قیمت ارز چگونه تعیین می شود؟‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫در یادداش��ت قبلی (ش��نبه‪ ۱۲ ،‬ابان ‪ )۹۷‬نوش��تم که چ��را دالر ‪ ۱۰‬تومان‬ ‫نمی ش��ود و هر ریال با یک س��نت برابر نیست؟ بدیهی است که این مطالب را‬ ‫بیش��تر مس��ئوالن و رئیس جمهوری و معاون اول و رئیس کل بانک مرکزی و‬ ‫وزیر اقتصاد نمی خوانند و کس��ی از مسئوالن به فریاد ما روزنامه نگاران توجهی‬ ‫ندارد اما انهایی که اهل خواندن هستند و می خوانند با موضوع و دردهای نهفته‬ ‫در یک یادداشت همذات پنداری کرده و برایم پیام می دهند که ما هم همیشه‬ ‫فکر می کنیم که چرا با این همه ثروت نهفته در کش��ور‪ ،‬ریال و س��نت با هم‬ ‫برابر نمی شوند و چرا ارزش دالر هر روز به جای اینکه پایین بیاید‪ ،‬باال می رود؟‬ ‫متاسفانه جواب این دردها را من نباید بدهم؛ باید همان هایی بدهند که هیچ‬ ‫وقت روزنامه نمی خوانند و دسترسی به انها هر روز سخت تر و سخت تر می شود‬ ‫و از مردم دور و دورتر می شوند‪.‬‬ ‫اما در روزهای اخیر و همزمان با باال و پایین رفتن نرخ دالر و س��ایر ارزهای‬ ‫خارجی در بازار‪ ،‬یکی از موضوعاتی که بار دیگر مورد توجه مردم عادی و حتی‬ ‫خردمندان غیراقتصادی قرار گرفته‪ ،‬بحث های ارزی است‪.‬‬ ‫پرسش اساسی این است که اصال ارز چیست؟‬ ‫نرخ ارز چگونه ازسوی بانک مرکزی تعیین می شود؟‬ ‫نرخ ارز در بازار ازاد یعنی چی؟‬ ‫خ ارزها با هم برابر نیست؟‬ ‫چرا نر ‬ ‫و ده ه��ا پرس��ش دیگر که متاس��فانه هیچ گاه پاس��خ های س��اده ای از طرف‬ ‫اقتصاددانان وابس��ته به غرب و ش��رق و پنهان در خانه و مس��ئوالن اقتصادی‬ ‫به ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به انها داده نشده است‪.‬‬ ‫این یادداش��ت تالش می کند در چند ش��ماره روزنامه‪ ،‬پاسخ های ساده ای در‬ ‫حد فهم خود نویسنده ارائه کند و هیچ ادعایی در مباحث کارشناسی اقتصادی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ارز چیست؟‬ ‫به پول های خارجی یا به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر‬ ‫جز کشور اصلی دادوستد شود‪ ،‬به طور کلی ارز گفته می شود‪.‬‬ ‫ارز به ط��ور عم��وم نوع پذیرفته ش��ده ای از پول اس��ت که ش��امل س��که و‬ ‫اس��کناس های کاغذی می شود و ازسوی دولت ها توزیع شده و در اقتصاد همه‬ ‫کشورها گردش دارد‪.‬‬ ‫منظور از نرخ ارز خارجی عبارت است از مقدار واحد پولی ملی که باید برای‬ ‫به دست اوردن واحد پول کشوری دیگر پرداخت شود‪.‬‬ ‫ارز که به عنوان واس��طه مبادله کاال و خدمات بین المللی مورد استفاده مردم‬ ‫جهان به جز همان کش��ور قرار می گیرد‪ ،‬پایه و زیربنای کس��ب وکارها به شمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫ت بین معامالت مالی در داخل کش��ور و مبادالت بین المللی این اس��ت‬ ‫تفاو ‬ ‫که در تجارت داخلی نیاز به پرداخت و دریافت وجوه با پول رایج ملی است اما‬ ‫در معام�لات خارجی به طور معم��ول این وجوه در قالب پول های رایج و معتبر‬ ‫خارجی‪ ،‬بس��ته به نوع معامله با کدام کش��ور یا حضور در کدام کشور پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به طور مثال در ایران برای انجام مبادالت‪ ،‬از ریال و تومان اس��تفاده می شود‪،‬‬ ‫در اروپ��ا واحد ی��ورو و در امریکا دالر امریکا کارب��رد دارد اما وقتی یک ایرانی‬ ‫بخواهد کاالیی را از المان تهیه کند باید در ازای ان یورو بپردازد؛ بنابراین باید‬ ‫براساس یک رابطه مبادله تعریف شده یورو بدهد و ان کاال را بخرد‪.‬‬ ‫حاال برای این خرید باید واحد پولی یک کشور به واحد پولی کشور فروشنده‬ ‫تبدیل ش��ود؛ اینجاس��ت که موضوع نرخ برابری ارز به وجود می اید و ارزش ارز‬ ‫هر کش��ور براس��اس ذخایر طال‪ ،‬ثروت های اش��کار و پنهان‪ ،‬منابع زیرزمینی‪،‬‬ ‫توانمندی ه��ای صنعتی‪ ،‬جایگاه سیاس��ی‪ ،‬نیروی انس��انی و ده ها پارامتر دیگر‬ ‫تعیین می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خودروهای االینده تخفیف نمی گیرند‬ ‫رئی��س انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مجاز مکانیزه معاینه فنی گفت‪ :‬در‬ ‫هیچ ی��ک از مراکز معاینه فنی برای هی��چ خودرویی درباره ازمون االیندگی‬ ‫تخفیف داده نمی شود‪.‬‬ ‫عب��اس مجیدی ن��ژاد در گفت وگو با خ��ودروکار‪ ،‬در زمینه این موضوع که‬ ‫برخ��ی مردم برای دریاف��ت معاینه فنی خودرو های االین��ده خود به مراکز‬ ‫خارج ش��هر مراجعه می کنند تا برگ��ه معاینه فنی دریافت کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مش��کلی که وجود دارد این است که بسیاری می خواهند بگویند بین مراکز‬ ‫فنی یک تضاد وجود دارد‪ ،‬در حالی که این گونه نیست‪ .‬امروز در تمام مراکز‬ ‫فنی از یک س��امانه جامع و یکپارچه اس��تفاده می شود که نام ان به اختصار‬ ‫«سیمپا» نامیده شده است‪.‬‬ ‫او همچنین با اش��اره به دس��تگاه و تجهیزات مراکز معاینه فنی بیان کرد‪:‬‬ ‫تمامی مراکز معاینه فنی از کوچک ترین ش��هر تا بزرگ ترین شهرهای ایران‬ ‫همه از یک دس��تگاه و تجهیزات استفاده می کنند‪ .‬همچنین به طور ویژه در‬ ‫بحث س��وخت و ترمز س��امانه کامال برخط اس��ت و انچه مورد بررسی قرار‬ ‫می گیرد مبتنی بر دستگاه و تجهیزات است‪.‬‬ ‫مجیدی نژاد افزود‪ :‬در برخی از ازمون های چش��می مانند تایرها‪ ،‬شیشه ها‪،‬‬ ‫المپ ها و چراغ ها ممکن است تخفیف هایی به مراجعه کننده ها داده شود اما‬ ‫در صورت کلی نمی توانند ب��ه مراجعه کنندگان درباره ازمون های االیندگی‬ ‫تخفیف بدهند‪ .‬من این موضوع که در برخی مراکز خارج ش��هر برگه معاینه‬ ‫فنی های غیرمجاز برای خودرو های االینده صادر می شود را تکذیب می کنم‪.‬‬ ‫این موضوع بیش��تر جوس��ازی اس��ت که در بین برخی مردم در مورد مراکز‬ ‫معاینه فنی به وجود امده است‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو درباره نوبت دهی اینترنتی‬ ‫ب��رای مراکز معاینه فنی و مراجعه منظم تر و کوتاه ش��دن زمان انتظار برای‬ ‫مردم عنوان کرد‪ :‬سامانه نوبت دهی اینترنتی در حال حاضر در تهران و برخی‬ ‫مراکز قم فعال ش��ده اس��ت و در دیگر ش��هر ها هنوز راه اندازی نشده است‪.‬‬ ‫تس��هیل شرایط برای مردم امری اس��ت که باید به ان توجه ویژه ای داشت‪.‬‬ ‫باید از صف های طوالنی جلوگیری شود و مردم بتوانند با نوبت دهی اینترنتی‬ ‫در مراک��ز حضور پیدا کنند و بدون اتالف وقت‪ ،‬خدماتی که از طریق معاینه‬ ‫فنی قرار است به انها ارائه شود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫در این سازمان بدون لحاظ منافع یک سویه شرکت های خودروساز‬ ‫یا مصرف کنندگان و فقط براساس صورت های مالی حسابرسی شده‬ ‫و اسناد و مدارک مثبته‪ ،‬وفق ضوابط عمومی قیمت گذاری مصوب‬ ‫هیات تعیین و تثبیت قیمت ها و با رعایت حقوق مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان انجام می ش��ود و این موضوع در قالب یک نظریه‬ ‫کارشناسی و محاسباتی طرح می شود که باید جانب انصاف‪ ،‬عدالت‬ ‫و بی طرفی در ان براس��اس واقعیات و اعداد و ارقام رعایت ش��ده‬ ‫باش��د‪ .‬در ادامه افزود‪ :‬بدیهی اس��ت‪ ،‬کارگروه تنظیم بازار براساس‬ ‫منافع‪ ،‬مصالح و مالحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و‬ ‫پیاده سازی قیمت های جدید‪ ،‬تصمیم خواهدگرفت‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫خودرو سازان خارجی عالقه مند به ادامه همکاری با ایران‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس‬ ‫هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬مذاکره و رایزنی با خودروس��ازان‬ ‫خارجی ب��رای رفع مش��کالت تامی��ن و تولید‬ ‫خودروهای مشترک ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایدرونیوز‪ ،‬منصور معظمی با اشاره‬ ‫به مش��کالت تامین قطع��ات برخی خودروهای‬ ‫تولی��د مش��ترک گف��ت‪ :‬بیش��تر ش��رکت های‬ ‫خودروس��از خارجی در زمینه نقل وانتقال پول و‬ ‫همکاری مس��تقیم با ش��ریکان ایرانی با مشکل‬ ‫روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت افزود‪:‬‬ ‫دلیل این وضعیت نیز دردسرهای ناشی از رفتار‬ ‫خالف ع��رف و اصول بین الملل رئیس جمهوری‬ ‫امریکا برای انها بوده است‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران با اش��اره به اینکه بیشتر‬ ‫خودروس��ازان خارجی با توجه به جذابیت های‬ ‫بازار ایران عالقه مند به انجام تعهدات و گسترش‬ ‫همکاری خود با خودروس��ازان ایرانی هس��تند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬با وج��ود این اکنون در ح��ال مذاکره با‬ ‫ش��ریکان خودروس��از خارجی ب��رای رفع این‬ ‫مشکالت هستیم‪.‬‬ ‫معظمی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگرچه این موضوع‬ ‫زمان بر اس��ت اما منتظر هس��تیم تا ببینیم این‬ ‫شریکان خارجی چگونه می توانند این مشکالت‬ ‫را برطرف کنند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ای��درو) با ابراز امیدواری برای رفع‬ ‫این مش��کالت در اینده نه چن��دان دور‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ب��ا توجه به مذاکرات‪ ،‬ب��ه اینده همکاری‬ ‫خودروس��ازان ایرانی با ش��ریکان خارجی و رفع‬ ‫مش��کالت تولید و عرضه خودروهای مش��ترک‬ ‫اروپایی و چینی امیدوار هستیم‪.‬‬ ‫این باره قطعه س��ازان داخلی در تالش هس��تند‬ ‫با تمام ظرفیت تولید را ادامه دهند اما مش��کل‬ ‫اساسی را کمبود و نبود مواد اولیه داخلی عنوان‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش های تامین مواد اولیه‬ ‫حال باید دید مدی��ران بخش صنعت خودرو‬ ‫چه تدابیری برای رف��ع چالش های تامین مواد‬ ‫اولی��ه اندیش��یده اند؟ ای��ا می توانن��د در زمینه‬ ‫قیمت مواد اولیه برنامه ای در راس��تای حمایت‬ ‫از صنعتگران ارائه دهند؟‬ ‫ش��رایط تولید به گونه ای است که قطعه سازان‬ ‫در گفت وگو با «گسترش صنعت» عنوان کرده اند‬ ‫تحریم های بیرونی در مقابل تحریم های داخلی‬ ‫تاثیری نداش��ته و بیشترین اسیب به واحدهای‬ ‫صنعتی از خودتحریمی ها بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تالش برای عبور از تحریم ها‬ ‫‹ ‹داخلی سازی قطعات‬ ‫گفتنی اس��ت با اغاز مرحله نخست تحریم ها‬ ‫علیه کش��ور‪ ،‬برخی خودروساز به دلیل به خطر‬ ‫افتادن بازارهای خود همکاری با طرف ایرانی را‬ ‫به حالت تعلیق دراوردند تا تصمیم نهایی اتخاذ‬ ‫شود‪ .‬از این رو‪ ،‬تامین قطعات خودروهای جدید‬ ‫از جمله پژو ‪ ۲۰۰۸‬و س��ی ‪ ۳‬با مشکالتی همراه‬ ‫روند پیش فروش های ایران خودرو‬ ‫ادامه دارد‬ ‫مع��اون مدیرعامل در بازاریابی و ف��روش ایران خودرو اعالم کرد‪ :‬عرضه خودروهای‬ ‫این شرکت با هدف تامین نیاز بازار ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬مصطف��ی خان کرم��ی اف��زود‪ :‬در ی��ک ماه گذش��ته روند‬ ‫پیش فروش های این ش��رکت قطع نشده و درحال حاضر در تدارک طرح پیش فروش‬ ‫جدیدی هس��تیم که پس از دریافت کردن مجوزهای الزم در روزهای اینده به اجرا‬ ‫درخواهد امد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فش��ارهای زیادی که این روزها خودروس��ازان متحمل می ش��وند مانع‬ ‫ایفای تعهدات و نقش اصلی ما نشده و همان طور که پیش تر وعده داده بودیم سعی‬ ‫می کنیم با ادامه دادن شرایط عرضه‪ ،‬تالطم بازار را از بین برده و به یک ثبات منطقی‬ ‫که شایسته مشتریان و مصرف کنندگان واقعی است‪ ،‬برسیم‪.‬‬ ‫خان کرمی بار دیگر تاکیدکرد‪ :‬مشتریان برای نام نویسی فقط از طریق سایت فروش‬ ‫اینترنتی ش��رکت ایران خودرو به نشانی ‪ esale.ikco.ir‬یا مراجعه به نمایندگی های‬ ‫مجاز سراسر کشور و ثبت نام از طریق سایت اقدام کنند‪.‬‬ ‫ش��ده است‪ .‬پیش تر ازس��وی مدیرعامل ایکاپ‬ ‫اعالم ش��ده بود قطعات مورد نی��از خودروهای‬ ‫پیش فروش ش��ده (پژو ‪ )۲۰۰۸‬تامین ش��ده و‬ ‫تحویل ان به زودی محقق می شود‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع ب��رای س��یتروئن (س��ی‪ )۳‬نیز‬ ‫صدق می کند و عنوان ش��ده ب��رای خودروهای‬ ‫پیش فروش شده مشکلی به لحاظ تامین قطعه‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد دولتمردان قصد دارند به نوعی‬ ‫خ��ط تولید مدل های جدی��د خودرویی متوقف‬ ‫نشود و داخلی سازی قطعات نیز به تدریج محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مذاکرات خودروس��ازان و قطعه س��ازان برای‬ ‫بومی س��ازی قطع��ات وارداتی ادام��ه دارد و در‬ ‫در راس��تای حمایت از صنعت خودرو داخل‪،‬‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران‬ ‫رایزنی های بس��یاری با خودروسازان بین المللی‬ ‫داش��ته ت��ا صنعت خ��ودرو ب��ا پویایی بیش��تر‬ ‫فعالیت های خ��ود را ادامه دهد‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫در دیدار رئیس هیات عامل ایدرو و سفیر برزیل‬ ‫تفاهمنامه این دو کش��ور با هدف افزایش سطح‬ ‫روابط تجاری دو کش��ور نهایی شد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره شرایط همکاری‬ ‫شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت‬ ‫سایپا با دو خودروساز برزیلی (مارکوپولو و کایو)‬ ‫خب��ر داده بود و در این باره بای��د منتظر بود تا‬ ‫دید این همکاری ها چه دستاوردی برای صنعت‬ ‫خودرو کش��ور به دنبال خواهد داش��ت و چقدر‬ ‫روی طرح توسعه خودروسازی به دو خودروساز‬ ‫بزرگ کش��ور کمک می کند‪ .‬چنین ش��رایطی‬ ‫پیش تر تجربه ش��ده و صنعتگران توانسته اند از‬ ‫ان به سالمت عبور کنند‪.‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫مهم ترین خواسته قطعه سازان‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬تعدیل نرخ خودرو و قطع��ات خودرویی و همچنین‬ ‫کاهش مش��کالت تامین م��واد اولی��ه از مهم ترین خواس��ته های‬ ‫قطعه س��ازان اس��ت‪ .‬محمدرض��ا نجفی منش در گفت وگ��و با ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬خطر عمده در صنعت خودرو‪ ،‬زیان باالی این صنعت اس��ت‬ ‫ک��ه از قیمت گذاری پایین خودروها ناش��ی می ش��ود‪ .‬وی به زیان‬ ‫انباش��ته ‪۵‬هزار میلیارد تومانی ‪۲‬خودروس��از بزرگ کش��ور اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬اگر ای��ن روند ادامه یابد‪ ،‬پی��ش از اجرای تحریم ها‪،‬‬ ‫خودروس��ازان با مش��کل اساس��ی روبه رو می ش��وند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫اکنون بیش��ترین مشکل قطعه س��ازان تامین مواد اولیه داخلی از‬ ‫جمله فوالد‪ ،‬مس و الومینیوم اس��ت و باید سامانه ای طراحی شود‬ ‫ت��ا بتوانند مواد را به طور مس��تقیم با نرخی ک��ه در بورس تعیین‬ ‫می شود‪ ،‬دریافت کنند‪ .‬نجفی منش‪ ،‬کمک دولت برای تامین مواد‬ ‫خارجی مورد نیاز را خواستار شد تا قطعه سازان بیش از این درگیر‬ ‫مسائل ثبت س��فارش کاال‪ ،‬تخصیص ارز یا تاخیر بانک مرکزی در‬ ‫پرداخت ارز نش��وند‪ .‬وی گفت‪ :‬یک ماهه شدن پرداختی ها ازسوی‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬دیگر خواسته قطعه سازان است تا بتوانند به حیات‬ ‫خود ادامه دهند‪ .‬براورد ما از بدهی خودروس��ازان به قطعه س��ازان‬ ‫حدود ‪۱۵‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬رئیس انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور ادامه داد‪ :‬بیشتر خرید‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫قطعه س��ازان از شرکت های خارجی در س��ال های گذشته و پیش‬ ‫از تحریم ه��ا به طور اعتباری انجام ش��د و زمان��ی که هنوز نرخ ارز‬ ‫‪۳۸۰۰‬توم��ان بود‪ ،‬کاالهای تولید ش��ده را ب��ه قیمت های مصوب‬ ‫می فروختن��د اما اکن��ون دولت پرداخت مابه التف��اوت ارزی با نرخ‬ ‫نیمایی را خواس��تار ش��ده که به معنای ورشکستگی قطعه سازان‬ ‫است‪ .‬نجفی منش اضافه کرد‪ :‬عمده مشکالت کنونی خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان نه از تحریم های خارجی‪ ،‬بلکه ناشی از تحریم های‬ ‫داخل��ی و معضالتی اس��ت که خودمان برای صنعت کش��ور ایجاد‬ ‫کرده ایم و ضروری اس��ت در این زمین��ه برنامه ریزی مدونی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫انتظار قطعه سازان از سکاندار جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫در نشست هم اندیشی سال گذشته رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت که در ان ایام معاونت طرح و برنامه ریزی وزارتخانه‬ ‫را بر عهده داش��ت با رئیسان انجمن های تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‪ ،‬وی تاکیدکرده بود که مشکالت‬ ‫حوزه صنعت خودرو و قطعه را به شکل ساختاری حل می کند‪.‬‬ ‫رحمانی همچنین عنوان کرده بود‪ :‬بر این اساس در نظر داریم‬ ‫نقش وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اجرای سیاست ها کمرنگ‬ ‫ش��ده و این وزارتخانه تنها مجری و سیاست گذار باشد تا با تغییر‬ ‫افراد دچار مش��کل نش��ویم‪ .‬رحمانی صنعت خ��ودرو را نیازمند‬ ‫چند تصمیم کالن دانس��ته و تصریح کرده ب��ود‪ :‬به طور قطع این‬ ‫تصمیم گیری ه��ا از عهده بخش خصوصی فعال در صنعت خودرو‬ ‫خ��ارج بوده و الزم اس��ت با همکاری دولت نس��بت به دریافت و‬ ‫ابالغ هرچه س��ریع تر این مصوبات اقدام ش��ود‪ .‬ح��ال باید دید با‬ ‫صدارت وی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چقدر این برنامه ها‬ ‫محقق می شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه با برخی از فع��االن صنعت قطعه درباره انتظار انها از‬ ‫وزیر جدید گفت وگوهایی داشتیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫شدن مشکل و رشد هزینه ها سربار و از بین رفتن‬ ‫سرمایه مالی و زمانی است‪ .‬به این ترتیب فرصت ها از‬ ‫دست رفته و ادامه فعالیت ها دشوارتر خواهد شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت یاداور ش��د‪ :‬از وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت انتظار می رود با توجه به تجربه ها و شناختی که از صنعت‬ ‫و مش��کالت ان دارد‪ ،‬نگاهش به مس��ائل صنعت‪ ،‬جدا از مسائل‬ ‫سیاسی و تنها تخصصی باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نیاز اس��ت تا اتاق فکرهایی تشکیل و از افراد‬ ‫صنعتگر و باتجربه در تمام زمینه ها نظرخواهی و مش��ورت شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این کمک می کند معضالت با ش��فافیت بیشتری دنبال و‬ ‫حل شود‪ .‬قاسم نژاد با اشاره به نکته سوم عنوان کرد‪ :‬به طور قطع‬ ‫اصرار نداریم هر انچه عنوان می ش��ود درست و کارامد است اما‬ ‫انتظار این است که سخنان صنعتگران شنیده شود و با همفکری ‬ ‫انها برنامه ها تدوین و تصمیم گیری شود؛ بنابراین باید گروه های‬ ‫فکری وجود داش��ته باش��د که پیش��نهاد ها را به شکل تخصصی‬ ‫دنبال کنند و از ‪۱۰‬پیشنهاد‪ ۳ ،‬پیشنهاد عملی و مفید باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتخاب مدیران کارامد‬ ‫‹ ‹حمایت واقعی شود‬ ‫حس��ن زارع ن��ژاد‪ ،‬رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی قزوین درباره انتظار خود از س��کاندار‬ ‫جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬با توجه به اینکه وزیر‬ ‫جدید جوان‪ ،‬باتجربه و دلس��وز صنعت است اگر بتواند در مقابل‬ ‫نامالیمات ایس��تادگی و برخی مس��ائل این صنعت را حل کند‪،‬‬ ‫بسیار از مشکالت از بین می رود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر مشکل صنعتگران کمبود و گرانی مواد‬ ‫اولیه است که باید چاره اساسی برای ان اندیشده شود‪ .‬همچنین‬ ‫درخواس��ت می ش��ود با اعطای وام های کم به��ره این صنعت را‬ ‫دوباره احیا کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬البته اگر مشکالت واردات و ارز رفع‬ ‫شود‪ ،‬تولید دوباره رونق می گیرد‪.‬‬ ‫زارع ن��ژاد با بیان اینکه وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫ش��رایط یکس��انی برای رقابت بین کاالهای داخلی با محصوالت‬ ‫خارج��ی به وج��ود اورد‪ ،‬گفت‪ :‬بای��د با الگوگیری از کش��ورهای‬ ‫صنعت��ی حمایت های الزم از تولید و تولیدکننده انجام ش��ود تا‬ ‫بتوان در صنعت خودرو توسعه را تجربه کرد‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازی قزوین با اشاره به ضرورت اصالح قوانین‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی فعلی باید معافیت های مالیاتی برای‬ ‫تولیدکنندگان پیگیری‪ ،‬اجرا و نیز فعالیت ها روان سازی شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ص��دور بخش��نامه های گوناگون در زم��ان کوتاه که‬ ‫یکدیگر را نقض می کنند‪ ،‬تولید را دچار حیرانی کرده است‪.‬‬ ‫این فعال تولیدکننده با بیان اینکه صنعت قطعه نیاز به نوسازی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت صنعت قطعه خوب نیس��ت و ضروری است‬ ‫برای نوسازی این صنعت سرمایه گذاری های جدیدی انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین الزم اس��ت سیاست مستمر و مشخص‬ ‫ب��رای صنعت خودرو و قطعه تدوین ش��ده که منجر به اش��تغال‬ ‫پای��دار در ای��ن صنایع ش��ود‪ .‬اگر قرار اس��ت موفقیت��ی در بعد‬ ‫اجتماعی و اقتصادی کسب کنیم باید با حفظ اشتغال باشد‪.‬‬ ‫زارع نژاد در پایان یاداور ش��د‪ :‬برای حفظ اش��تغال هم قوانین‬ ‫همراهی‬ ‫دولت برای‬ ‫توجیه پذیری‬ ‫داخلی سازی‬ ‫حمایتی نیاز اس��ت ن��ه ایجاد انواع موانع و چالش ه��ا‪ ،‬از این رو‪،‬‬ ‫انتظ��ار م��ا از وزیر جدید‪ ،‬حمایت واقع��ی از تولید و تولیدکننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی با احیای صنعت‬ ‫غالمعل��ی قرایی‪ ،‬دبیر انجمن قطعه س��ازان اس��تان تهران نیز‬ ‫درب��اره انتظار این انجمن از وزیر جدید‪ ،‬گفت‪ :‬رضا رحمانی تنها‬ ‫کس��ی است که از تمام مشکالت و چالش های بخش صنعت و از‬ ‫جمله صنعت خودرو و قطعه اگاه اس��ت‪ .‬وی پیش��ینه فعالیت و‬ ‫تجربه ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫را در کارنامه کاری خود دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬فکر می کنم با ش��ناخت‬ ‫و اش��نایی که وی با معضالت صنعت دارد نباید مش��کلی وجود‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی عنوان ک��رد‪ :‬زمانی که وی در کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی حضور داش��ت‪ ،‬قطعه س��ازان چندین‬ ‫نشست با وی داشتند و مشکالت به طور روشن و مشخص مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬رحمانی تنها فردی اس��ت که از مش��کالت صنعتگران این‬ ‫حوزه به طور کامل اگاه است و درد قطعه سازان را می داند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه س��ازان اس��تان تهران تصریح کرد‪ :‬نمی توان‬ ‫برای فردی که خود مدتی در کمیس��یون صنایع حضور داش��ته‬ ‫توصیه و درخواس��تی داشت‪ .‬قطعه سازان با همین پیشینه ذهنی‬ ‫امیدوارن��د ک��ه وی گام های موث��ری برای این صنع��ت بردارد و‬ ‫تولیدکنن��دگان را از دغدغه هایی که امروز به ان مبتال هس��تند‪،‬‬ ‫نجات دهد‪.‬‬ ‫محمود نجفی سهی‪/‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان استان‬ ‫س�منان‪ :‬یکی از پرس��ش هایی که امروز در صنعت قطعه مطرح اس��ت‬ ‫چرایی واردات قطعه به جای فناوری اس��ت‪ .‬در دوره ای که صنعت خودرو‬ ‫روزگار طالیی خود را س��پری می کرد‪ ،‬عنوان می ش��ود چرا به جای دانش‬ ‫فنی‪ ،‬قطعات وارد ش��دند‪ .‬پاس��خ ساده اس��ت زیرا واردات راحت تر انجام‬ ‫می شود‪ .‬هر زمان که هزینه تولید و تامین قطعات روند صعودی می گیرد‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان ترجیح می دهند قطع��ات مورد نیاز خود را با نرخ ارزان تر‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر این اس��ت که تیراژ تولید برخی قطعات پایین است و در‬ ‫وی با بیان اینکه به دلیل مشکالت و کمبود نقدینگی واحدهای‬ ‫صنعتی در حال تعطیلی است‪ ،‬گفت‪ :‬قطعه سازان مطالبات زیادی‬ ‫از خودروس��ازان دارند و مش��کالت مالی سبب شده تا واحدهای‬ ‫صنعتی زیادی تعدیل نیرو داش��ته باش��ند و حتی برخی به طور‬ ‫کامل تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫قرایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تمام دغدغه دولت اش��تغال اس��ت و‬ ‫اش��تغال هم در تولید و کارافرینی ایجاد می شود‪ .‬سکاندار جدید‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید صنعت را احیا کند زیرا زمانی‬ ‫این واحده��ای صنعتی در چند نوبت فعالیت داش��تند و اکنون‬ ‫نیم��ی از هفته را با یک نوبت کار می کن��د و باقی روزها تعطیل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت گذاری اصالح شود‬ ‫محمدمهدی شکورزاده‪ ،‬رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی اس��تان خراس��ان رضوی ه��م درباره‬ ‫انتظارات قطعه س��ازان از وزیر جدید گفت‪ :‬نخستین مسئله نرخ‬ ‫خودرو است که باید تعیین تکلیف و برمبنای نرخ ارز و مواد اولیه‬ ‫بازنگری و اصالح شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همچنین در همکاری قطعه س��ازان و خودروسازان‬ ‫و نی��ز قراردادهای��ی ک��ه این دو صنع��ت با یکدیگ��ر دارند باید‬ ‫نرخ محصوالت به درس��تی محاس��به و واقعی ش��ود زیرا یکی از‬ ‫چالش های موج��ود صنعت قطع��ه تامین نقدینگ��ی واحدهای‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫نگاه نخس��ت داخلی س��ازی انها نمی تواند توجیه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫اما معتقدم می توان با روش هایی محاسبه ش��ده سرمایه گذاری‬ ‫در این بخش را توجیه کرد؛ به ش��رط اینکه خودروس��ازان‬ ‫نی��ز همراهی کنن��د‪ .‬اگر تا امروز این امر ازس��وی دولت‪،‬‬ ‫خودروس��از و قطعه ساز انجام نش��ده ناشی از بی توجهی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫هم اکن��ون در ح��ال تامی��ن برخ��ی قطع��ات ب��رای‬ ‫خودروهایی هس��تیم که تیراژ پایینی دارند‪ ،‬اگر خودروساز‬ ‫با قطعه س��از توافق کند که محصوالت را به مدت ‪۳‬سال با نرخ‬ ‫اس��تان خراس��ان رضوی تاکیدکرد‪ :‬تعیین نرخ قطعی ارز(تامین‬ ‫ارز هم مهم اس��ت اما اگر قیمت ها مش��خص ش��ود قطعه س��از‬ ‫به نوعی ارز م��ورد نیاز خود را تامین می کن��د)‪ ،‬وصول مطالبات‬ ‫معوق ه قطعه سازان از خودروسازان و واقعی شدن نرخ محصوالت‬ ‫از خواس��ته های صنعتگران از وزیر جدید اس��ت‪ .‬امروز س��رمایه‬ ‫در گ��ردش واحدهای صنعتی مش��کلی مهمی اس��ت که نیاز به‬ ‫رسیدگی دارد‪.‬‬ ‫ش��کورزاده عنوان کرد‪ :‬وزیر جدید اگر بتواند اصالح قیمت ها را‬ ‫برای خودروساز و قطعه ساز به سرانجام مناسب برساند بخشی از‬ ‫مشکالت موجود برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاه تخصصی راهکار برون رفت از معضالت‬ ‫حمید قاس��م نژاد‪ ،‬مدیرعامل فومن شیمی نیز درباره انتظارات‬ ‫فع��االن این صنعت از س��کاندار جدی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬واقعیت این است که هر قدر به مسائل و مشکالت‬ ‫صنع��ت با دید کارشناس��ی و تخصصی نگاه ش��ود‪ ،‬احتمال پیدا‬ ‫کردن راه حل افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ش��رایط صنعت ما به گونه ای است‬ ‫ک��ه هم مش��کالت داخلی دارد و هم در س��طح بین المللی دچار‬ ‫مشکالت پیچیده ای از جمله اعمال تحریم های جدید شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هر قدر از عملکرد کارشناس��ی فاصله بگیریم راه حل ها‬ ‫دشوارتر در دسترس قرار می گیرند‪ .‬هر قدر فرافکنی کنیم‪ ،‬برای‬ ‫برون رفت از مشکالت راه حل ها سخت تر خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فومن ش��یمی افزود‪ :‬این امر نی��ز به معنی طوالنی‬ ‫باالت��ری خریداری کن��د‪ ،‬صنعتگر می تواند با مدیریت س��رمایه گذاری‬ ‫خود را مس��تهلک ک��رده و در ادامه قیمت ه��ا را کاهش دهد‪.‬‬ ‫البت��ه تاکید می کنم در این مرحله ض��رورت دارد دولت و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با خودروس��از در تامین‬ ‫مالی و تس��هیالت همراهی کند‪ .‬این امر ش��دنی است و‬ ‫برای خودکفایی صنعت خ��ودرو حتی برای قطعاتی که‬ ‫تیراژ پایینی دارند باید محقق شود‪ .‬استفاده از روش بیان‬ ‫ش��ده(عقد قرارداد برای خرید قطعات تا ‪۳‬سال با نرخ تمام‬ ‫شده باال و سپس کاهش قیمت ها در ادامه تولید) داخلی سازی‬ ‫س��یدجالل موس��وی خطیبی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫قطعه س��ازی تبری��ز نیز درب��اره انتظ��ارات صنعتگ��ران از وزیر‬ ‫جدید گفت‪ :‬رضا رحمانی انتخاب خوبی برای این س��مت بود و‬ ‫صنعتگران انتظارات زیادی از وی دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار می رود وضعیت موجود مدیریت شود و ثبات‬ ‫قابل اعتمادی برای تولید‪ ،‬صادرات و س��رمایه گذاری در صنعت‬ ‫به وجود اید‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬وضعیت بازار ارز‪ ،‬مواد اولیه و‪ ...‬نابسامان و قیمت ها‬ ‫رو به افزایش اس��ت در حالی که در کشورهای صنعتی این گونه‬ ‫نب��وده و قیمت ه��ا در فاصله زمانی زیاد‪ ،‬تنه��ا بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬درصد‬ ‫افزایش می یابند‪.‬‬ ‫موس��وی خطیبی تصریح کرد‪ :‬انتظار م��ا از رضا رحمانی و تیم‬ ‫وی‪ ،‬حمای��ت واقع��ی از صنایع کوچک بوده ک��ه موتور محرک‬ ‫صنعت هر جامعه به شمار می روند‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینکه وزیر جدی��د باید در انتخاب معاونان دقت نظر‬ ‫کافی داش��ته ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید اف��رادی انتخاب ش��وند که در‬ ‫حوزه ه��ای گوناگون چه صنعت و چه بازرگانی‪ ،‬صاحب ایده و با‬ ‫کفایت باش��ند‪ .‬این فعال صنعت قطعه عنوان کرد‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫یکی از صنایع ویژ ه بوده که بهبود فعالیت ان س��بب می شود تا‬ ‫صنای��ع زیرمجموع��ه ان از جمله صنعت قطعه نی��ز روند رو به‬ ‫رشدی را تجربه کنند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬صادرات خودرو زمینه ساز‬ ‫صادرات قطعه نیز خواهد شد‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار داریم وزیر جدید‬ ‫به این مسئله توجه خاص داشته باشد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجمن قطعه س��ازی تبریز با بی��ان اینکه‬ ‫درخواست ما مبارزه با تحریم های داخلی است‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم های‬ ‫داخلی دس��ت و پای تولیدکننده را بس��ته و نوعی اس��ترس در‬ ‫واحدهای صنعتی برای تهیه و تامین مواد اولیه و قطعات منفصله‬ ‫وجود دارد‪ .‬این امر تولید را با چالش هایی بس��یاری روبه رو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫موس��وی خطیبی در پای��ان تصریح کرد‪ :‬به ط��ور قطع انتخاب‬ ‫مدیران و معاونان اگاه و اشنا با حوزه های گوناگون کمک زیادی‬ ‫به حل مشکالت و پیشرفت صنعت خودرو و قطعه می کند‪.‬‬ ‫بی��ش از ‪۹۰‬درصد قطعات را توجیه پذیر می کند‪ .‬همچنین تنوع تولید در‬ ‫کشور بسیار باالس��ت از این رو‪ ،‬باید برای مدت کوتاهی تنوع خودروها را‬ ‫کاه��ش داد‪ .‬به این ترتی��ب تیراژ قطعات به همان نس��بت افزایش یافته و‬ ‫تولید را توجیه می کند‪ .‬در این فاصله قطعه ساز نیز به تقویت فناوری خود‬ ‫پرداخته و با مشارکت همتایان بین المللی انتقال فناوری و روزامدی را در‬ ‫دس��تور کار خود قرار می دهد‪ .‬اگر دولت برای تحقق این امر مصمم باشد‬ ‫به جرات می توان مدعی ش��د بی��ش از ‪۹۰‬درصد قطعات تمام خودروها را‬ ‫می توانیم با فناوری و استانداردهای روز جهانی داخلی سازی کرده و شدت‬ ‫وابستگی را به واردات قطعات منفصله کم کنیم‪.‬‬ ‫مصرف گواهی های اسقاط در واردات قطعات منفصله‬ ‫در حال��ی که تعداد خودروهای فرس��وده کش��ور‬ ‫در ح��ال افزایش اس��ت روند انفعالی اس��قاط این‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬در عمل بیانگر نداش��تن برنامه ای قاطع‬ ‫به منظور بهبود ش��رایط اس��ت به گونه ای که عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اس��قاط کش��ور از‬ ‫تعطیلی این مراکز و انباشته شدن برگه های اسقاط‬ ‫خبر می دهد‪.‬‬ ‫عبدالمطلب کاویانی درباره روند اسقاط خودروهای‬ ‫فرس��وده اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر تمام مراکز اسقاط‬ ‫تعطی��ل هس��تند و ب��ا توجه به وابس��تگی اس��قاط‬ ‫خودروه��ای فرس��وده ب��ه ثبت س��فارش خودروهای‬ ‫وارداتی با مسدود شدن درگاه های ثبت سفارش عمال‬ ‫روند اسقاط در کشور متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ش��ماره گذاری‬ ‫خودروه��ای وارداتی منوط به اختصاص درصدی از‬ ‫انه��ا برای از رده خارج کردن خودروهای فرس��وده‬ ‫بوده بنابرای��ن با ممنوعیت واردات هیچ اس��قاطی‬ ‫انجام نش��ده و تقاضایی برای اس��قاط وجود ندارد‪.‬‬ ‫حتی اگر خودرویی اس��قاط ش��د‪ ،‬برگه های گواهی‬ ‫در مراکز دپو شده و نتوانسته اند برگه ها را به فروش‬ ‫برس��انند‪ ،‬برگه های اس��قاطی که حداق��ل هرکدام‬ ‫‪۲‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان هزینه بر دوش مراکز‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن صنفی مراکز اس��قاط‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬بنابراین با این ش��رایط مراکز اسقاط‬ ‫ق��ادر به ادامه فعالیت نبوده و با انباش��تی از گواهی‬ ‫اسقاط تعطیل هستند‪.‬‬ ‫کاویان��ی در گفت وگو ب��ا خبرخ��ودرو گفت‪ :‬در‬ ‫انتهای س��ال ‪ ۹۵‬طی طرحی خودروسازان موظف‬ ‫شدند به ازای تولید خودرویی که بیش از ‪ ۸.۵‬لیتر‬ ‫مصرف س��وخت در روز داش��ته باش��د یک گواهی‬ ‫اس��قاط مص��رف کنن��د اما ای��ن طرح ب��ا اعتراض‬ ‫خودروس��ازان مواجه ش��د و طی نامه ای به اسحاق‬ ‫جهانگیری و موافقت وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت (محمد شریعتمداری) منجر به اجرا نشدن‬ ‫طرح شد‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬بنابرای��ن تنه��ا برنام��ه ای که‬ ‫درحال حاضر برای اسقاط خودروهای فرسوده وجود‬ ‫دارد واردات خودرو اس��ت تا با ش��ماره گذاری انها‬ ‫برگه های اسقاط مصرف شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن صنفی مراکز اس��قاط‬ ‫کشور گفت‪ :‬شرایط کنونی کشور همکاری مطلوب تر‬ ‫خودروس��ازان را برای بهبود روند اسقاط می طلبد اما‬ ‫در عین حال باید توجه داشت بهبود روند اسقاط تنها‬ ‫به عهده خودروساز یا وزارتخانه ای خاص نیست بلکه‬ ‫تالش تمام دستگاه های مرتبط را می طلبد‪.‬‬ ‫کاویان��ی اذع��ان کرد‪ :‬دول��ت باید ب��ا اختصاص‬ ‫ردیف بودجه ای به اس��قاط از وابستگی این طرح به‬ ‫فرایندی خاص پیش��گیری کند تا چنانچه مشکلی‬ ‫در کش��ور به وجود امد قادر به ادامه روند اس��قاط‬ ‫باش��یم‪ .‬باید توجه داشت که اس��قاط‪ ،‬طرحی ملی‬ ‫اس��ت و خارج ک��ردن خودروهای فرس��وده به طور‬ ‫مس��تقیم با س�لامت مردم ارتب��اط دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫چنانچه ممنوعیت واردات خودرو س�لامت مردم را‬ ‫به مخاطره اندازد طرحی غیرقابل قبول خواهد بود‪.‬‬ ‫وی رون��د اس��قاط را من��وط به هم��کاری تمام‬ ‫دس��تگاه های مرتبط دانس��ت و گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬س��ازمان محیط زیس��ت و تم��ام‬ ‫ارگان های مرتب��ط با حمل ونقل بای��د وارد میدان‬ ‫عمل ش��ده و به روند اس��قاط کمک کنند تا شاهد‬ ‫از رده خارج ش��دن تمام خودروهای فرسوده باشیم‬ ‫در غیر این صورت چنانچه امر اسقاط به تنهایی به‬ ‫خودروس��از یا واردکننده یا دولت وابس��ته باشد به‬ ‫پاسخگو مورد انتظار نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬منع تردد خودروهای فرسوده‬ ‫به عنوان سیاستی تنبیهی‪ ،‬زمانی پاسخگو است که‬ ‫صاحبان خودروهای فرس��وده با دریافت تسهیالت‬ ‫مناس��ب قادر به تهیه خودرو جدید باش��ند در غیر‬ ‫این صورت با توجه به اینکه درحال حاضر ‪۲‬میلیون‬ ‫و ‪۵۰۰‬هزار خودرو فرس��وده در کش��ور وجود دارد‬ ‫چگون��ه می توان جلوی تردد این خودرو ها را گرفت‬ ‫در حالی که صاحبان خودرو تسهیالتی برای اسقاط‬ ‫و جایگزینی خودروشان دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن صنفی مراکز اس��قاط‬ ‫کش��ور تصریح کرد‪ :‬عالوه بر همکاری خودروسازان‬ ‫و اختصاص ردی��ف بودجه ای به اس��قاط و واردات‬ ‫خودرو و شماره گذاری انها‪ ،‬در بحث عوارض واردات‬ ‫قطع��ات منفصله نیز گواهی های اس��قاط می توانند‬ ‫مصرف ش��وند که این طرح جزو پیشنهادات مراکز‬ ‫اسقاط بوده و طی ان خودروسازان موظف خواهند‬ ‫شد گواهی های اس��قاط را در قبال عوارض واردات‬ ‫قطع��ات منفصل��ه خودرو ب��ه گمرک ارائ��ه دهند‪.‬‬ ‫چنانچ��ه این ط��رح عملیاتی ش��ود روند اس��قاط‬ ‫مطلوب تر پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫کاویان��ی در پایان گف��ت‪ :‬الزام خودروس��ازان به‬ ‫اس��قاط خ��ودر و فرس��وده در ازای ‪ ۴‬خ��ودرو در‬ ‫کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسالمی مطرح‬ ‫و تایید ش��د و چنانچ��ه در صحن علنی مجلس نیز‬ ‫رای بیاورد و با نظر ش��ورای نگهب��ان نیز مغایرتی‬ ‫نداش��ته باشد برای اجرا‪ ،‬به نهاد ریاست جمهوری و‬ ‫دستگاه های ذی ربط ابالغ خواهد شد‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫این روند زود بازده نخواهد بود اما طرح خوبی است‪.‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه قطعات‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫محم�د خضرای�ی قهرمان�ی‪ -‬مدیرعامل ش�رکت بین المللی‬ ‫بازرگانی ایدرو‪ :‬صنعت قطعه س��ازی از جمله مهم تری��ن ارکان ارتقای‬ ‫کیفی��ت خودروها محس��وب می ش��ود‪ .‬غول های خودروس��ازی دنیا در‬ ‫تالش اند برای س��اخت خودرو و رقابت جهانی با س��ایر کشورها از بهترین‬ ‫قطعات خودرویی و مزایای منحصربه فرد استفاده کنند‪ .‬به عبارت دیگر هر‬ ‫خودرویی بدون برداش��تن قطعات مناسب‪ ،‬باکیفیت و پویا دچار مشکالت‬ ‫جدی ش��ده و به تبع پیامدهای ناخوش��ایندی را به دنبال خواهد داش��ت‬ ‫در همی��ن راس��تا صنعت قطعات خودرو ایران سال هاس��ت پ��ا به عرصه‬ ‫رقابتی ش��دن گذاشته و رشد صادرات این صنعت‪ ،‬گواه این موضوع است‪.‬‬ ‫درعین حال برای رقابت پذیری بیش��تر صنعت قطعات خودرو و همچنین‬ ‫کش��ف بازارهای صادراتی طوالنی مدت‪ ،‬الزامی است که همسو با تغییرات‬ ‫همسو با تحوالت بازار جهانی گام برداریم‬ ‫و تحوالت بازار جهانی در عرصه تولید و مصرف گام برداریم تا شاهد رقابت‬ ‫ش��دید در بازارهای بین المللی باشیم‪.‬همچنین باید با ظرفیت سازی و در‬ ‫بعضی مواقع با تغییر بازارهای صادراتی و هدف‪ ،‬محدودیت های واحدهای‬ ‫تولیدی را مرتفع سازیم تا با اغاز تعمیرات یک واحد تولیدی‪ ،‬شاهد کاهش‬ ‫صادرات ان محصول نباشیم‪ .‬نباید این موضوع را از نظر دور داشت که برای‬ ‫خدمت رس��انی به صنعت خودروی داخل کش��ور صنعت قطعه سازی باید‬ ‫کارک��رد جهانی پیدا کند و وارد بازارهای خارجی ش��ود زیرا بدون جهانی‬ ‫ش��دن صنعت قطعه س��ازی برای حضور در بازارهای جهانی خودروسازان‬ ‫نیز با مش��کل مواجه خواهند شد‪.‬گفته می شود هم اکنون جذب دست کم‬ ‫یک درصد از س��هم بازار جهانی قطعه س��ازی ازجمله اهداف کمی صنعت‬ ‫قطعه س��ازی کشور اس��ت و پیش بینی می ش��ود در طول دهه های اینده‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر درامد ارزی از این طریق نصیب کشور شود‪.‬عواملی‬ ‫همچون پویایی صنعت خودرو‪ ،‬تحوالت سریع و تغییر پیاپی خطوط تولید‬ ‫موجب شده است که شرکت های قطعه سازی در ایران به ویژه در سال های‬ ‫اخیر خود را به روز نگه دارند و همگام با نیازهای بازار داخلی حرکت کنند‪.‬‬ ‫رش��د کیفی قطعات موردنیاز صنعت خودرو‪ ،‬مرهون توس��عه و پیشرفت‬ ‫استانداردهاس��ت بنابراین در کنار افزایش تعداد اس��تانداردهای اجباری‬ ‫قطعات خودرو در مملکت‪ ،‬باید امکانات تست داخلی نیز تقویت شود‪.‬‬ ‫اگرچه استانداردس��ازی‪ ،‬ضمن ارتقای کیفی قطعات و کاهش هزینه ها‬ ‫منجر به بهره وری در تولید خودرو می شود اما باید به این نکته نیز توجه کرد‬ ‫که استفاده از ش��اخص ها و معیارهای کیفیتی از جمله مهم ترین راه های‬ ‫افزایش و بهبود کیفیت محصوالت تولیدی است‪.‬‬ ‫نگاهی به تاریخچه نمایشگاه قطعات خودرو تهران‬ ‫گردهمایی پایه گذاران خودرو‬ ‫نمایش��گاه های خ��ودرو و قطع��ات مرتبط ب��ا ان از جمله‬ ‫نمایش��گاه های جذاب به ویژه ب��رای عالقه مندان این زمینه‬ ‫محس��وب می ش��ود‪ .‬نمایش��گاه قطعات خودرو‪ ،‬س��االنه در‬ ‫تهران برگزار می ش��ود و فعاالن این حوزه را گرد هم می اورد‪.‬‬ ‫گس��ترش نیوز‪ :‬ش��روع برگزاری نمایش��گاه قطعات خودرو‬ ‫تهران برای نخس��تین بار در س��ال ‪ ۸۵‬کلید خورد و امس��ال‬ ‫این نمایش��گاه به سیزدهمین دوره خود رسیده است‪ .‬به طور‬ ‫کلی نمایشگاه خودرو از جذابیت بیشتری نسبت به نمایشگاه‬ ‫قطعات برخوردار است و در برخی موارد نیز این دو نمایشگاه‪،‬‬ ‫همزمان با یکدیگر برگزار می شوند‪ .‬با این وجود با توجه به این‬ ‫که عالقه مندان به خودرو در کش��ور فراوان هستند ‪ ،‬استقبال‬ ‫خوبی از این دو نمایشگاه صورت می پذیرد‪ .‬نمایشگاه قطعات‬ ‫خودرو معموال به چندین بخش تقس��یم می شود که از جمله‬ ‫انه��ا می توان به بخش های قطع��ات و مجموعه های خودرو‪،‬‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات قطعه س��ازی‪ ،‬تحقیقات و طراحی‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬مواد اولیه و تجهیزات جانبی خ��ودرو‪ ،‬بازرگانی‬ ‫و خدم��ات پس از فروش‪ ،‬نش��ریات تخصصی صنعت خودرو‪،‬‬ ‫لوازم تزئیناتی خودرو‪ ،‬تعمیر و نگهداری خودرو و محصوالت‬ ‫پاک کننده خودرو اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیزدهمین دوره‬ ‫نمایش��گاه بین المللی قطعات خودرو تهران (‪،)IAPEX‬‬ ‫از معتبرترین و مهمترین نمایش��گاه های تجاری و صنعتی در‬ ‫ایران هست که همه س��اله با حضور فعاالن و تولیدکنندگان‬ ‫داخلی و خارجی برگزار می ش��ود‪ .‬امس��ال سیزدهمین دوره‬ ‫نمایشگاه قطعات خودرو از تاریخ ‪ ۲۱‬الی ‪ ۲۴‬ابان ماه در محل‬ ‫نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد‪ .‬با توجه به این‬ ‫که تحریم های جدیدی علیه کش��ور اعمال شده است ممکن‬ ‫اس��ت میزان شرکت کنندگان خارجی تحت تاثیر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود چنی��ن تحریم هایی را می ت��وان فرصتی برای‬ ‫محک زدن قطعه سازان داخلی کشور و افزایش داخلی سازی‬ ‫قطعات دانس��ت‪ .‬براس��اس اطالعات به دست امده از مجموع‬ ‫ش��رکت کنندگان در نمایش��گاه‪ ۵۱۰ ،‬ش��رکت داخل��ی و‬ ‫‪۱۸۵‬ش��رکت خارجی از ‪ ۹‬کشور فرانسه‪ ،‬یونان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫تایوان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬هند‪ ،‬ایتالیا و لهستان هستند‪ .‬این رویداد‬ ‫در فضایی افزون بر هزار مترمربع (فضای مفید) و در ‪۱۴‬سالن‬ ‫نمایشگاهی و فضای باز محل دائمی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫تهران برپا ش��ده و اهمیت ان باعث ش��ده برخی کش��ورها از‬ ‫جمل��ه ترکی��ه‪ ،‬چین‪ ،‬تای��وان‪ ،‬کره جنوب��ی و هند به‪‎‬صورت‬ ‫گروهی(پاویون) در این نمایشگاه حضور یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹دوازدهمین دوره‬ ‫نمایشگاه قطعات خودرو‪ ،‬دوازدهمین دوره خود را در تهران‬ ‫از تاریخ ‪ ۲۲‬ابان ماه سال ‪ ۹۵‬شروع کرد و در تاریخ ‪ ۲۵‬ابان به‬ ‫کار خود خاتمه داد‪ .‬دوازدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات‪،‬‬ ‫ل��وازم و مجموعه های خودرو ته��ران با حضور مقامات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و نمایندگان مجلس در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫ش��رکت ها و نمایندگان ‪ 23‬کش��ور‪ ،‬نوین تری��ن تولیدات و‬ ‫خدمات خود را در معرض دید عالقه مندان قرار دادند‪ .‬ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬تایوان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬هند‪ ،‬المان‪ ،‬هلند‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬دانمارک‪،‬‬ ‫بلژیک‪ ،‬لهس��تان‪ ،‬ام��ارات متحده عربی‪ ،‬اتریش‪ ،‬اس��ترالیا‪،‬‬ ‫اس��پانیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬س��وئد‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬رومانی‪،‬‬ ‫برزیل و اندونزی کش��ورهایی بودند که در نمایشگاه قطعات‬ ‫خودرو تهران حضور داش��تند‪ .‬در دوازدهمین نمایشگاه بین‬ ‫الملل��ی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه ه��ای خودرو تهران بیش از‬ ‫‪ 1080‬شرکت داخلی و خارجی جدیدترین تجهیزات‪ ،‬صنایع‬ ‫و خدم��ات مرتبط با حوزه قطع��ات و مجموعه های خودرو را‬ ‫به نمایش گذاش��تند که ‪ 570‬ش��رکت داخلی و ‪ 510‬شرکت‬ ‫نیز خارجی هس��تند‪ .‬این نمایش��گاه در ‪ 35‬ه��زار مترمربع (‬ ‫فضای مفید) و در ‪ 18‬سالن نمایشگاهی و فضای باز و در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاههای بین المللی تهران برپا شد و در مقایسه‬ ‫با پارسال ‪ 10‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹یازدهمین دوره‬ ‫نمایش��گاه قطع��ات خودرو ته��ران طبق هر س��ال‪ ،‬مانند‬ ‫سال های گذشته در ابان ماه برگزار می شود‪ .‬یازدهمین دوره‬ ‫این نمایش��گاه نیز در ‪ ۲۵‬اب��ان ‪ ۹۵‬اغاز و در ‪ ۲۸‬این ماه پایان‬ ‫یافت‪ .‬این نمایش��گاه در فضایی به وسعت ‪ 28‬هزار و ‪ 823‬متر‬ ‫مربع مش��تمل بر بیش از ‪ 18‬هزار مت��ر مربع فضای داخلی و‬ ‫‪ 10.5‬هزار مترمربع فضای خارجی و با حضور ‪ 470‬ش��رکت‬ ‫خ��ودرو در تاریخ ‪ ۶‬الی ‪ ۱۰‬اذر ماه س��ال ‪ ۹۲‬در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫ش��رکت های مرتبط با صنع��ت خودرو‪ ،‬هم��کاری نزدیکی‬ ‫داش��تند‪ .‬نمایش��گاه قطعات‪ ،‬ل��وازم و مجموعه های خودرو‪،‬‬ ‫بازدیدکنندگان زیادی داش��ت‪ .‬حضور گس��ترده چینی ها و‬ ‫ترکیه ای ها در این نمایش��گاه جالب توجه ب��ود‪ .‬چینی ها در‬ ‫مجموع بیش از دو سالن نمایشگاه‪ ،‬غرفه داشتند‪.‬‬ ‫بین المللی تهران برگزار ش��د بسیار چشمگیر بود‪ ۱۶ .‬کشور‪،‬‬ ‫متقاضی ش��رکت در این نمایشگاه بودند؛ از جمله ترکیه‪ ،‬کره‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬تایوان‪ ،‬المان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬ا م��ارات عربی متحده‪ ،‬برزیل‪،‬‬ ‫صربستان‪ ،‬لهستان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬انگلستان‪ ،‬هند ‪ ،‬چین‪ ،‬سوئیس‪،‬‬ ‫ژاپن و بوس��نی‪ .‬این تعداد در مقایس��ه با س��ال ‪ ۸۸‬بر افزایش‬ ‫رش��د ‪ 23‬درصدی حضور کش��ورهای خارجی در نمایشگاه‬ ‫داللت دارد‪.‬‬ ‫هشتمین نمایشگاه بین المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه‬ ‫خودرو در تاریخ ‪ 9‬الی ‪ 12‬اذر ماه سال ‪ ۹۱‬برگزار شد‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه با حضور ‪ ۴۴۴‬شرکت داخلی و خارجی در محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران اغاز به کار کرد‪ .‬در‬ ‫این نمایش��گاه ‪ ۲۶۱‬شرکت ایرانی و ‪ ۱۸۳‬شرکت خارجی‪،‬‬ ‫اخری��ن دس��تاوردها و فناوری های نوین خ��ود در عرصه‬ ‫تولید انواع قطعات یدکی خودروهای س��بک و س��نگین‪،‬‬ ‫ان��واع ماش��ین االت تولید خ��ودرو‪ ،‬ان��واع مجموعه های‬ ‫تزئین��ی خودرو‪ ،‬خدم��ات پس از ف��روش و خدمات فنی‬ ‫و مهندس��ی خ��ودرو را در فضای��ی بی��ش از ‪ ۲۲‬هزار متر‬ ‫مربع به نمایش گذاش��تند‪ .‬الزم به ذکر اس��ت در هفتمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه های خودرو‪،‬‬ ‫شرکت هایی از کش��ورهای المان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬چین و کره جنوبی حضور داشتند‪.‬‬ ‫دوره چهارم نمایشگاه قطعات تهران در سال ‪ ۸۸‬برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه عالوه بر شرکت های داخلی شرکت کنندگان‬ ‫خارج��ی نیز به عرضه خدمات و محص��والت خود پرداختند‪.‬‬ ‫از جمل��ه مهم ترین ش��رکت کنندگان خارجی که معموال در‬ ‫نمایش��گاه های قطعات‪ ،‬ش��رکت می کنند می توان به کشور‬ ‫چین اش��اره کرد‪ .‬کشور چین در بخش لوازم یدکی نمایشگاه‬ ‫قطعات‪ ،‬فعال است و همانطور که مشاهده می شود این کشور‬ ‫در ای��ن زمینه حضور پر رنگی نیز دارد و بخش عظیمی از بازار‬ ‫را قطعات چینی تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹هفتمین دوره‬ ‫داخلی و ‪ 540‬ش��رکت خارجی در تهران برگزار شد‪ .‬شرکت‬ ‫های خارجی از کش��ورهای ترکیه‪ ،‬چی��ن‪ ،‬تایوان‪ ،‬کره‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬ایتالی��ا‪ ،‬بلژیک‪ ،‬دانمارک‪ ،‬امارات‪ ،‬اتریش‪ ،‬اس��ترالیا‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬سوئد‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬فرانسه‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫ارژانتین و تونس به تهران امده اند‪ .‬ش��رکت کنندگان در این‬ ‫نمایش��گاه در طول چهار روز به ارایه و معرفی انواع گروه های‬ ‫کاالیی مربوط به قطعات و مجموعه های خودرو‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و تجهیزات قطعه س��ازی‪ ،‬تحقیقات و طراحی مهندسی‪ ،‬مواد‬ ‫اولیه و تجهیزات جانبی خودرو پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹دهمین دوره‬ ‫دهمین دوره نمایش��گاه قطعات خودرو از ‪ ۲۵‬الی ‪ ۲۸‬ابان‬ ‫ماه س��ال ‪ ۹۴‬برپا بود و ش��رکت کنندگان را در زمینه قطعات‬ ‫خودرو گرد هم اورد‪ .‬در این نمایش��گاه بیش از ‪ ۹۱۰‬ش��رکت‬ ‫داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬نوین ترین تجهی��زات‪ ،‬صنایع و خدمات‬ ‫مرتب��ط با ح��وزه قطع��ات و مجموعه های خ��ودرو را عرضه‬ ‫و به نمایش گذاش��تند‪ ۴۲۱ .‬ش��رکت داخلی و ‪ ۴۸۹‬شرکت‬ ‫خارجی در این نمایشگاه شرکت کردند‪ .‬در دهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه های خودرو تهران عالوه‬ ‫بر ش��رکت های داخلی‪ ،‬ش��رکت هایی از ‪ ۲۰‬کش��ور المان‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هند‪ ،‬فرانس��ه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫چی��ن‪ ،‬تایوان‪ ،‬تایلند‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬هلن��د‪ ،‬اتریش‪ ،‬دانمارک‪،‬‬ ‫امارات متحده عربی‪ ،‬استرالیا‪ ،‬بنگالدش و مالت خدمات خود‬ ‫را ارائه دادند‪ .‬برخی از کش��ورها از جمله المان ‪ ،‬چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬‬ ‫تایوان‪ ،‬کره جنوبی و هند در این نمایش��گاه به صورت گروهی‬ ‫(پاویون) حضور یافتند‪ .‬این نمایشگاه ها در فضایی بالغ بر ‪۲۵‬‬ ‫هزار متر مربع و در ‪ ۱۵‬س��الن نمایش��گاهی و فضای باز محل‬ ‫دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نهمین دوره‬ ‫نمایش��گاه قطعات خ��ودرو تهران در نهمی��ن دوره خود از‬ ‫تاریخ ‪ ۷‬الی ‪ ۱۰‬اذر ماه سال ‪ ۹۳‬در محل نمایشگاه بین المللی‬ ‫ته��ران برگزار ش��د‪ .‬کش��ور های ایتالیا‪ ،‬الم��ان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬چین‪ ،‬تایوان‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هند‪ ،‬برزیل‪ ،‬بوسنی و هرزگوین‪،‬‬ ‫اسپانیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬انگلیس‪ ،‬عربستان‪ ،‬بلژیک‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫هلند‪ ،‬س��وئد‪ ،‬اتریش در نمایشگاه س��ال ‪ 93‬حضور داشتند‪.‬‬ ‫تعداد شرکت های خارجی حضور یافته در نمایشگاه بینالمللی‬ ‫قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه های‬ ‫‹ ‹هشتمین دوره‬ ‫هشتمین نمایش��گاه بین المللی قطعات‪ ،‬لوازم و مجموعه‬ ‫‹ ‹ششمین دوره‬ ‫شش��مین دوره نمایش��گاه قطعات خودرو در سال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬این نمایش��گاه نیز همانند س��ایر دوره ها فرصت‬ ‫مناس��بی ب��رای عالقه مندان این حوزه ایجاد ک��رد تا بتوانند‬ ‫ارتباط مفید و موثری با یکدیگر برقرار کنند‪ .‬با توجه به این که‬ ‫شرکت کنندگان خارجی نیز در این نمایشگاه حضور داشتند‬ ‫در ای��ن زمینه نیز همکاری های مختلفی ب��ا تولید کنندگان‬ ‫داخلی به عمل امد‪.‬‬ ‫‹ ‹پنجمین دوره‬ ‫اس��تقبال کش��ورهای خارجی برای حض��ور در پنجمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی قطعات‪ ،‬ل��وازم و مجموعه های خودرو‬ ‫که از ‪ 27‬تا ‪ 30‬ابان ماه سال ‪ ۸۹‬در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫‹ ‹چهارمین دوره‬ ‫‹ ‹سومین دوره‬ ‫س��ومین دوره نمایش��گاه قطع��ات خ��ودرو ته��ران در‬ ‫اذرماه س��ال ‪ ۸۷‬برگزار ش��د‪ .‬این نمایش��گاه با هدف حضور‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان در تهران‪ ،‬فعالیت خود را اغاز‬ ‫کرد‪ .‬اکثر قطعه س��ازانی که در این نمایشگاه حضور داشتند از‬ ‫ای��ران بودند و بعد از ان می توان به ترکیه‪ ،‬هند و چین اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬حضور پژو ‪ ۲۰۶‬صندوقدار در این نمایش��گاه نیز یکی از‬ ‫جذابیت ها و نکات جالب س��ومین دوره برگزاری نمایش��گاه‬ ‫قطعات بود‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره نخست و دوم‬ ‫نخس��تین دوره نمایش��گاه قطعات در سال ‪ ۸۵‬برگزار شد‪.‬‬ ‫از ان س��ال نمایش��گاه قطعات به صورت ساالنه در تهران برپا‬ ‫ش��د‪ .‬س��ال ‪ ۸۶‬نیز دومین دوره نمایش��گاه قطعات در تهران‬ ‫دایر ش��د و این نمایش��گاه به مرور جای پای خود را در میان‬ ‫نمایش��گاه ها‪ ،‬محکم کرد‪ .‬هر سال به تعداد شرکت کنندگان‬ ‫خارج��ی و داخلی این نمایش��گاه افزوده ش��د و عالوه بر این‬ ‫کیفیت برگزاری نیز به مرور بهبود یافت‪.‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫دید استراتژیک در صنعت خودرو نداریم‬ ‫محس�ن رزم خ�واه‪ /‬کارش�ناس صنعت خ�ودرو‪ :‬صنعت‬ ‫خودرو جهان روند پرش��تابی در تغییر فناوری دارد‪ .‬پیش فروش‬ ‫خودروهای برقی در جهان با حجم باال نش��ان از ان دارد که در‬ ‫اینده ای نزدیک بازار در اختیار این نوع خودروها خواهد بود؛ اما‬ ‫ما در صنعت خودرو کش��ور و به دنبال ان قطعه به عقب ماندگی‬ ‫عادت کرده ایم‪.‬‬ ‫در واق��ع پذیرفته ایم این گون��ه جلو برویم ک��ه منتظر بمانیم و‬ ‫فن��اوری را کم کم وارد کرده و س��پس س��اخت ان را یاد بگیریم‬ ‫و هیچ زمانی فکر نکردیم که باید این عقب ماندگی را دور بزنیم‪.‬‬ ‫بارها عنوان ک��رده ام به یک جهش فناوری در صنعت خودرو و‬ ‫قطعه نیاز داریم؛ کاری که کشورهایی مانند چین و نیز کشورهای‬ ‫همت��راز ایران برای توس��عه خ��ود انجام داده اند‪ .‬انه��ا مبادرت به‬ ‫سرمایه گذاری سنگین روی فناوری جدید کرده و عقب ماندگی های‬ ‫خ��ود را به نوع��ی پیش از ایج��اد فاصله طوالنی جب��ران کرده اند‪.‬‬ ‫ام��ا صنعتگران ما در کش��ور به ط��ور معمول نشس��ته اند تا اینده‬ ‫فناوری را در س��ایر کش��ور ببینند تا نخس��ت از ان استفاده کرده‬ ‫و سپس بومی س��ازی ان را اغاز کنند‪ .‬نتیجه طبیعی این عملکرد‬ ‫عقب ماندگ��ی چند دهه ای از صنعت خودرو جهان اس��ت‪ .‬مدیران‬ ‫این حوزه دید استراتژیکی ندارند تا اقدامی زودهنگام در برخورد با‬ ‫فناوری های نو داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫ب�� ه طور قطع‪ ،‬تا س��ال‪ ۲۰۲۵‬چند کش��ور صنعتی‪ ،‬اس��تفاده و‬ ‫ساخت خودروهایی با سوخت فسیلی را ممنوع خواهند کرد و تنها‬ ‫خودروهای برقی حق تردد دارند؛ بنابراین تا رس��یدن به این زمان‬ ‫فرصت زیادی نداریم و باید تالش های خود را مضاعف کرده و خود‬ ‫را اماده تحول کنیم‪ .‬ضروری اس��ت نظام سیاس��ت گذاری صنایع‪،‬‬ ‫صنعت خودرو را مجبور به اغاز سرمایه گذاری در این زمینه ها کند‬ ‫زیرا تولید و تردد خودروهای برقی مزیت های بسیاری برای کشور‬ ‫خواهد داشت‪ .‬برای فعالیت در این زمینه نخست باید خودروسازان‬ ‫به این سمت حرکت و س��پس قطعه سازان ساخت قطعات را اغاز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودرو و بازار‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تعرفه صفر‪ ،‬اختاللی در بازار خودرو به وجود نمی اورد‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫صنع��ت خودرو کش��ور ظرفیت پوش��ش دهی تم��ام نیازهای‬ ‫خودرویی ب��ازار داخل را ندارد زیرا هم تیراژ این صنعت محدود‬ ‫اس��ت و هم اینکه تعداد معدودی خودرو لوکس در داخل تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫براس��اس س��خنان رئیس انجمن واردات خودرو‪ ،‬نیاز س��االنه‬ ‫کش��ور به خودروهای لوکس بین ‪۷۰‬تا ‪۱۰۰‬هزار خودرو اس��ت‬ ‫که از این تعداد حدود ‪۶۰‬تا ‪۷۰‬هزار خودرو وارد می ش��ود‪ .‬البته‬ ‫وضعیت واردات خودرو در سال‪ ۹۷‬متفاوت شده و فقط ‪۲۰‬هزار‬ ‫خودرو ثبت س��فارش شده که بیش��تر انها هم در گمرکات باقی‬ ‫مانده اند‪ .‬ضمن انکه از ابتدای تیر امس��ال واردات خودرو به طور‬ ‫مطلق ممنوع شده است‪.‬‬ ‫در این ش��رایط یکی از س��خنانی که ازس��وی خودروس��ازان‬ ‫مطرح می شود این اس��ت که واردات خودرو تهدیدی برای بازار‬ ‫محص��والت داخلی نبوده زی��را به لحاظ قیمتی قاب��ل رقابت با‬ ‫یکدیگر نیستند‪.‬‬ ‫گفته می ش��ود برای توانمندس��ازی داخلی باید واردات اتفاق‬ ‫بیفتد زیرا بازار انحصاری‪ ،‬توسعه و پیشرفت را برای صنعت کشور‬ ‫محقق نمی کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اعمال تعرفه در راستای حمایت از‬ ‫کاالهای داخلی اس��ت تا روزنه ای برای رقابت محصوالت داخلی‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬نرخ خودروهای چینی نسبت‬ ‫به خودروهای س��ایر کشورها ارزان تر است اما خودروساز چینی‬ ‫س��ود خود را از بازار لوازم یدکی تامین می کند‪ .‬از این رو‪ ،‬گاهی‬ ‫ب��رای برخی کاالها تعیین تعرفه ضروری اس��ت‪ .‬اما این موضوع‬ ‫ک��ه تعرفه واردات خودرو‪ ،‬صفر و ازاد ش��ود این روزها ازس��وی‬ ‫کارشناسان صنعتی و اقتصادی زیاد شنیده می شود‪.‬‬ ‫در این ب��اره گفت وگویی با س��عید مدنی‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین‬ ‫شرکت سایپا داشتیم که در ادامه مشروح ان را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ایا صنعت خودرو کشور در شرایط فعلی‪ ،‬ظرفیت این‬ ‫را دارد ک�ه از حال�ت انحصاری خ�ارج و واردات خودرو با‬ ‫تعرفه صفر انجام شود؟‬ ‫شرایط امروز کشور شرایط ویژه ای است‪ .‬اینکه عنوان می شود‬ ‫اگر تعرفه برداشته شود صنعت خودرو نمی تواند رقابت کند‪ ،‬نظر‬ ‫درس��تی نیست زیرا با واقعی شدن نرخ ارز (‪ ۸‬تا ‪۱۰‬هزار تومان)‬ ‫در عمل نرخ ‪۸۰‬ت��ا ‪۸۵‬درصد خودروه��ای داخلی (خودروهای‬ ‫کمتر از ‪۵۰‬میلیون تومان) بس��یار پایین تر از خودروهای وارداتی‬ ‫خواهد بود‪ .‬در این ردیف قیمتی هیچ خودرو خارجی با این نرخ‬ ‫ارز وجود ندارد‪.‬‬ ‫به عن��وان نمونه‪ ،‬اگر فرض کنیم ن��رخ پراید ‪۳۰‬میلیون تومان‬ ‫اس��ت و دالر نیز براس��اس بازار ارز ثانویه ‪۸‬هزارتومان باشد؛ این‬ ‫یک خودرو حدود ‪۴‬هزار دالری خواهد بود و اگر ش��امل افزایش‬ ‫نرخ هم ش��ود‪ ،‬در نهایت نرخی معادل ‪۵‬ه��زار دالر نرخ خواهد‬ ‫داشت‪ .‬امروز شما خودرو خارجی با نرخ ‪۴‬هزاردالر پیدا نخواهید‬ ‫ک��رد یا حتی خودرویی ب��ا نرخ‪ ۵‬تا ‪۶‬هزار دالر ب��ه عنوان مثال‬ ‫برای خانواده پژو که در کش��ور س��اخته می ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬چه‬ ‫تعرفه اعمال ش��ود چه نشود‪ ،‬خودرویی با این نرخ نمی توان وارد‬ ‫کشور کرد‪.‬‬ ‫البته نرخ ام��روز خودروهای داخلی در بازار غیرواقعی اس��ت‬ ‫ضمن انکه نرخ کارخانه هم واقعی نیس��ت؛ بنابراین با ش��کافی‬ ‫که بین نرخ کارخانه و بازار ایجاد شده رانت هایی شکل گرفته و‬ ‫منجر به اشفتگی بازار خودرو شده است‪ .‬این شکاف‪ ،‬سرمایه های‬ ‫س��رگردان را در خود جذب کرده است و این امر سبب شده این‬ ‫فاصله زیادتر شود‪.‬‬ ‫اکنون قیمت ها در حال منطقی ش��دن است‪ .‬این مسئله برای‬ ‫چند هفته گذش��ته بوده که جو خاصی ب��رای مدت کوتاهی بر‬ ‫ب��ازار خودرو حکمفرما ش��ده بود‪ .‬البته افزای��ش غیرواقعی نرخ‬ ‫محص��والت تنها مربوط به خ��ودرو نبود و در س��ایر بازارها نیز‬ ‫مش��اهده می ش��د‪ .‬اگر التهاب موجود در بازار خودرو ارام ش��ود‬ ‫به طور قطع تفاوت نرخ کارخانه و بازار معقول خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €راهکار برون رفت از وضعیت فعلی بازار چیست؟‬ ‫پیش��نهاد ای��ن بود که ب��ا واقعی ش��دن قیمت ها‪ ،‬ن��رخ دوم‬ ‫محصوالت یعنی نرخ بازار‪ ،‬در حاش��یه بازار تعیین ش��ود‪ .‬البته‬ ‫در این ش��رایط با تعیین قیمت ها در حاش��یه بازار‪ ،‬ممکن است‬ ‫چن��د اتف��اق رخ ده��د؛ وقتی میزان درخواس��ت ب��رای خودرو‬ ‫‪۲۰‬میلیون تومانی(بازار تقاضا) معادل باشد با میزان تیراژ و تولید‬ ‫خودروس��از(بازار عرضه) یعنی دقیقا تعادل بازار‪ ،‬ثبت نام و خرید‬ ‫هم انجام می شود‪.‬‬ ‫اتف��اق دوم این اس��ت که اگر درخواس��ت بیش��تر از ظرفیت‬ ‫خودروساز باشد‪ ،‬خودروس��از همین خودرو ‪۲۰‬میلیون تومانی را‬ ‫در زمان تحویل معادل به عنوان نمونه‪۳۲‬میلیون تومان براس��اس‬ ‫حاشیه بازار عرضه می کند زیرا وقتی ظرفیت پایین باشد و تقاضا‬ ‫باال(البته ن��ه خیلی باال) نرخ در بازار ازاد افزایش می یابد‪ .‬با این‬ ‫شیوه قیمت گذاری در واقع تعادل برقرار می شود زیرا نرخ خودرو‬ ‫افزایش می یاب��د و به دنبال ان در یک بازار ارام‪ ،‬طبیعی اس��ت‬ ‫تقاضا کاهش یابد و یکدیگر را متعادل کنند‪.‬‬ ‫همچنین ممکن است با نرخ ‪۲۰‬میلیون تومان‪ ،‬تقاضا کمتر از‬ ‫ظرفیت خودروسازی کشور باشد؛ یعنی به عنوان نمونه برای هزار‬ ‫خودرو تقاضا وجود دارد اما خودروساز هزار و ‪۳۰۰‬خودرو تولید‬ ‫می کند‪ .‬در این شرایط خودروساز می تواند به دو روش عمل کند‬ ‫یا قیمت های خود را تغییر ندهد و براس��اس تقاضا محصوالتش‬ ‫را به بازار عرضه کند‪ ،‬یا اینکه میزان فروش خود را کاهش دهد‬ ‫که این خود باعث تحریک بازار تقاضا می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫خرید قسطی و سایر روش های تشویقی تقاضا برای خرید خودرو‬ ‫را افزایش دهد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬اگر برای همه کاالها این اتفاق بیفتد‪ ،‬در س��اماندهی‬ ‫بازار کارساز خواهد بود‪ .‬البته غیراز کاالهای خاص که دولت باید‬ ‫قیمت ه��ای انها را در بازار کنترل کند و برای انها یارانه بپردازد‬ ‫مانن��د م��واد غذایی و داروی��ی‪ ،‬که خودرو مش��مول این کاالها‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬با تعیین نرخ خودرو در حاشیه بازار بساط دالل بازی‬ ‫برچیده می شود و سودی که از خرید و فروش در بازار اشفته به‬ ‫جیب دالل می رود‪ ،‬حذف می ش��ود‪ .‬البته دولت باید کنترل های‬ ‫الزم را روی ش��رکت های خودروس��ازی داش��ته باش��د و از انها‬ ‫برنامه بخواهد‪ .‬به طور مثال‪ ،‬خودروساز برای فروش محصوالتش‬ ‫پیش ف��روش می گذارد‪ .‬اف��راد ثبت نام می کنند و ممکن اس��ت‬ ‫خودروسازی دولتی عامل اصلی زیان دهی ان است‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت تنه��ا راه نجات صنعت خودرو را در گرو‬ ‫خصوصی س��ازی این صنعت می داند زی��را مدیران عامل س��رمایه گذار برای ارتقای‬ ‫به��ره وری و بازدهی اقتصادی مطلوب این بنگاه ها تمام تالش خود را به کار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل خلخال��ی درباره لزوم س��اماندهی مدیریت بنگاه ه��ای صنعتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم ترین مشکل صنعت خودرو کشور دولتی بودن این صنعت و متاثر بودن ان‬ ‫از تصمیم ه��ا‪ ،‬تغییرات و مداخله هایی اس��ت که دولت دارد بنابراین‬ ‫تنه��ا راه برون رفت از وضعیتی که خ��ودرو در ان قرار گرفته‪،‬‬ ‫خصوصی سازی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه احتمال‬ ‫خصوصی ش��دن شرکت های خودروس��از در اینده‬ ‫نزدیک کم اس��ت در نتیجه باید به سمتی حرکت‬ ‫کنی��م که مجموعه های اقماری خودرو خصوصی‬ ‫ش��وند و این مهم ترین نکته ای است که باید در‬ ‫مدیریت این بنگاه های صنعتی به ان توجه شود‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه عل��م و صنع��ت اذعان‬ ‫ک��رد‪ :‬در حالی که خودروس��ازی کش��ور دولتی‬ ‫اس��ت چه ضرورتی وج��ود دارد که خودروس��از‪،‬‬ ‫سیس��تم تعلیق یا تزئینات داخل��ی را نیز خودش‬ ‫تولید کن��د؟ بنابراین با توجه به اینکه خودروس��ازی‬ ‫به س��مت خصوصی س��ازی در حرکت است باید نخست‬ ‫مجموعه های اقماری را به سمت خصوصی سازی پیش ببرند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضر خودروسازی ها ازمایشگاه های‬ ‫مرجع مورد تایید اس��تاندارد در اختیار دارند و در واقع خودروساز خودش را‬ ‫ارزیابی و به خودش اس��تاندارد می دهد‪ ،‬حال چه لزومی دارد که خودروس��از چنین‬ ‫مجموعه ای را در اختیار داشته باشد؟ ضروری است در کشور مجموعه های خصوصی‬ ‫که تمام ازمون های اس��تاندارد خودروها را انجام می دهند‪ ،‬تاسیس شوند تا عالوه بر‬ ‫ارتقای کیفیت محصوالت‪ ،‬احتمال تبانی نیز کاهش یابد‪.‬‬ ‫خلخالی با تاکید بر لزوم قاعده گذاری درست دولت به خبر خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور‬ ‫خودروس��ازان خصوصی وجود دارند که در حال فعالیت و تولید هس��تند اما درباره‬ ‫اینکه ایا تمایل به تولید بیشتر است یا واردات‪ ،‬باید به این نکته توجه کردکه با توجه‬ ‫به موانعی که در داخل کش��ور بر س��ر راه تولید وجود دارد‪ ،‬اسوده ترین راه واردات و‬ ‫فروش ان مجموعه هاست‪ ،‬اما علت اصلی بروز این مشکل در نحوه قاعده گذاری های‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح کرد‪ :‬دولت ها باید به گونه ای قاعده گ��ذاری کنند که فرایند‬ ‫تولی��د ب��رای تولید کنندگان فراین��دی اقتصادی و ب�� ه صرفه باش��د‪ .‬به طور قطع‪،‬‬ ‫هی��چ مقول��ه ای اقتصادی تر از تولید در جهان وجود ن��دارد زیرا تولید کننده‬ ‫ارزش اف��زوده ای می تواند به مواد اولی ه خود بدهد که یک بازرگان‬ ‫قادر به چنین کاری نیست‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت گفت‪:‬‬ ‫تولی��د در تمام جهان‪ ،‬یک فرایند جذاب اس��ت به‬ ‫ش��رط انکه اقتصادی باش��د اما در ایران به دلیل‬ ‫قاعده گذاری های اش��تباه دول��ت‪ ،‬فرایند تولید‬ ‫در کش��ور پیش��رفتی نداش��ته بنابرای��ن باید‬ ‫قاعده گذاری ه��ا را اص�لاح کنی��م ت��ا رغبت‬ ‫سرمایه گذاران به فرایندهای تولیدی افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی ن��واوری در خودروس��ازی را منوط به‬ ‫اقتص��ادی بودن این صنعت عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫نواوری و ارتقای به��ره وری در صنعت خودرو در‬ ‫گ��رو اقتصادی ب��ودن این فرایند هاس��ت‪ .‬چنانچه‬ ‫فرایندهای تولید در کشور اقتصادی شود به طور قطع‬ ‫برای تولید کنندگان جذابیت خواهد داش��ت که به س��مت‬ ‫نواوری و حضور در بازار رقابتی حرکت کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد‪ :‬رش��د نواوری و کیفیت در‬ ‫صنع��ت خودرو منوط به رش��د رقابت پذیری و این امر وابس��ته به رش��د اقتصادی‬ ‫فرایند تولید اس��ت؛ بنابراین باید تا حد امکان فرایندهای تولید را در داخل کش��ور‬ ‫ب��ه فرایندهای اقتصادی تبدیل کنیم‪ ،‬فرایندهایی درامدزا که برای س��رمایه گذاران‬ ‫جذابیت داشته باشند‪.‬‬ ‫خلخالی درباره چرایی زیان ده بودن صنعت بزرگ خودروس��ازی در کش��ور گفت‪:‬‬ ‫علت زیان ده بودن صنعت خودرو دولتی بودن ان است زیرا در این مجموعه ها ثبات‬ ‫مدیریتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫براساس امار ثبت نامی‪ ،‬الزم باشد ظرفیت تولید خود را افزایش‬ ‫دهن��د‪ .‬دولت باید از خودروس��از برنامه افزایش ظرفیت تولید را‬ ‫بخواهد و شرکت خودروساز باید برنامه های خود را اعالم کند‪.‬‬ ‫دولت قدرت دارد و اگر دست از سر خودروسازی بردارد و این‬ ‫صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند‪ ،‬باید قدرت خود را برای‬ ‫هدای��ت و تعادل ب��ازار به کار بگیرد‪ ،‬اما وقت��ی خودش مدیریت‬ ‫دولتی ان را برعهده داش��ته باش��د نمی تواند خودش هم ان را‬ ‫کنترل کند و قدرت چانه زنی اش با کارمندی که خود در شرکت‬ ‫گذاش��ته‪ ،‬پایین می ای��د‪ .‬اما با خصوصی س��ازی صنعت خودرو‬ ‫دیگ��ر این محدودیت ها وجود ندارد و دولت می توان از اهرم های‬ ‫گوناگون برای مدیریت تولید و عرضه خودروها استفاده کند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به نرخ کنونی دالر‪ ،‬اگر تعرفه واردات خودرو‬ ‫صفر ش�ود فاصله نرخ خودروه�ای خارجی با داخلی زیاد‬ ‫می ش�ود و محصوالت داخلی می توانند س�هم خود را در‬ ‫حفظ کنند‪ ،‬ایا این نظر درست است؟‬ ‫بله‪ .‬البته اگر خودروهای خارجی که در داخل ساخته می شود‬ ‫بدون اعمال تعرفه از کش��ور مادر وارد شود‪ ،‬نرخ انها پایین تر از‬ ‫مدل مشابه ساخت داخل بوده و تعیین تعرفه برای انها ضروری‬ ‫است‪ .‬یکی از وظایف دولت حمایت تعرفه ای از خودروهایی است‬ ‫که رقابت پذیر نیستند‪.‬‬ ‫به هر حال ‪۸۵‬درصد خودروهایی که در داخل تولید می شوند‪،‬‬ ‫به لحاظ قیمتی با توجه به نرخ فعلی ارز(‪ ۸‬تا ‪ ۹‬هزار تومان) در‬ ‫مقایس��ه با خودروهای جهانی رقابت پذیر هس��تند و خودروهای‬ ‫خارجی که مش��ابه تولید داخل ندارن��د‪ ،‬می توانند با تعرفه صفر‬ ‫وارد ش��وند‪ .‬حمایت تعرفه ای تنها باید برای خودروهای خارجی‬ ‫ساخت داخل باشد‪.‬‬ ‫در چند سال گذش��ته پیش از ممنوعیت‪ ،‬در مدت چند سال‬ ‫واردات خ��ودرو ازاد بود و خودروهایی وارد کش��ور می ش��د که‬ ‫باالی ‪۱۰۰‬تا ‪۲۰۰‬میلیون تومان نرخ داشتند‪ .‬در مقابل با عرضه‬ ‫خودروهایی با نرخ ‪۲۰‬تا ‪۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬هیچ اختاللی در بازار‬ ‫داخلی ه��ا به وجود نیامد‪ .‬این خودروها رقیب خودروهای داخلی‬ ‫نبودن��د ضمن انکه برای انها مش��تری هم وجود داش��ت‪ .‬وقتی‬ ‫خریدار حاضر به پرداخت نرخ این خودروهاست‪ ،‬دولت می تواند‬ ‫منبع درامدی داشته باشد و تعرفه دریافت کند اما اگر تعرفه هم‬ ‫صفر باشد رقیب خودروهای داخلی (کمتر از ‪۵۰‬میلیون تومان)‬ ‫نخواهن��د بود‪ .‬به طور قطع‪ ،‬اگ��ر خودرویی ارزان تر از پراید و پژو‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬زمان��ی که واردات ازاد بود باید وارد می ش��د‪ ،‬اما‬ ‫چنین نشد‪.‬‬ ‫ارتقای بهره وری برای ارتقای خدمات دهی‬ ‫مدیرعامل س��ایپایدک گف��ت‪ :‬مهم ترین برنامه ها و اولویت های کاری در س��ایپایدک‪،‬‬ ‫براساس ‪۵‬محور اعالم شده ازسوی مدیرعامل گروه سایپا و با توجه به اصول حاکم بر اقتصاد‬ ‫مقاومتی و پش��تیبانی از تولید ملی تنظیم شده اس��ت‪ .‬به گزارش سایپانیوز‪ ،‬بهزاد پناهی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهم ترین برنامه ها و اولویت های کاری در س��ایپایدک‪ ،‬براس��اس ‪۵‬محور اعالم‬ ‫شده ازسوی مدیرعامل گروه سایپا و با توجه به اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی‬ ‫از تولید ملی تنظیم ش��ده اس��ت‪ .‬این برنامه ها با تکیه بر تجربه های کاری حضور در حوزه‬ ‫خدمات پس از فروش و در راستای براورد ه کردن الزامات و خواسته های تمامی ذی نفعان‬ ‫سهامدار‪ ،‬شریکان تجاری‪ ،‬به ویژه نمایندگان شبکه و رضایت مشتریان تدوین شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به چارچوب های اعالم ش��ده از سوی مدیرعامل گروه سایپا درباره‬ ‫تقویت رویکرد اقتصادی بنگاه‪ ،‬هدف شرکت سایپایدک در حوزه سهامدار تبدیل خدمات‬ ‫پس از فروش به مزیت رقابتی گروه و افزایش س��وداوری است که در این باره افزایش سهم‬ ‫بازار قطعات یدکی و مدیریت بر هزینه ها مورد نظر اس��ت‪ .‬مدیرعامل س��ایپایدک گفت‪:‬‬ ‫نگاه به ش��بکه خدمات پس از فروش گروه‪ ،‬به عنوان ش��ریک تجاری و پیش��گام در صف‬ ‫ارائه خدمت به مش��تریان گروه بوده و خدمت رسانی شایسته مشتریان از طریق شبکه ای‬ ‫توانمند‪ ،‬اموزش دیده امکان پذیر است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬حفظ و نگهداشت شبکه و بهبود فضای‬ ‫کار و ایج��اد خط��وط درامدی جدید و ارتقای رضایت ش��بکه از برنامه های دارای اولویت‬ ‫به شمار می رود‪ .‬پناهی تصریح کرد‪ :‬سایپایدک تالش خواهد کرد با ارتقای استانداردهای‬ ‫ش��بکه خدمات پس از فروش در زمینه های اموزش منابع انسانی‪ ،‬فضاهای فیزیکی و ابزار‬ ‫و تجهی��زات تعمیرگاه��ی ظرفیت ش��بکه را در جهت خلق ارزش برای مش��تریان خود و‬ ‫افزایش رضایت انها ارتقا بخش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬باتوجه به تاکید مدیرعامل گروه س��ایپا مبنی‬ ‫بر اصالح ذهنیت جامعه نس��بت به خدمات و محصوالت گروه س��ایپا‪ ،‬اعتقاد بر این است‬ ‫که گام نخس��ت در این راه‪ ،‬ارائه خدمات مطلوب به مشتریان است‪ .‬بنابراین ضمن توسعه‬ ‫فعالیت های تخصصی در ش��بکه خدمات پس از ف��روش و بهبود توانمندی فنی و رفتاری‬ ‫کارکنان ش��بکه‪ ،‬اعتماد سازی و ارتقای جایگاه نام و نش��ان گروه سایپا در دستور کار قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬مدیرعامل س��ایپایدک گفت‪ :‬در حوزه خدمت به مشتری نیز پاسخگویی و‬ ‫رعایت حرمت انسانی و تکریم ارباب رجوع مورد توجه بوده و تالش خواهیم کرد با پردازش‬ ‫اطالعات دریافتی از مشتریان‪ ،‬خدمات را براساس نیاز انها طراحی کنیم و با جلب رضایت‬ ‫حداکثری مش��تریان انجام دهیم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در راستای چابک سازی سازمان‪ ،‬تدوین‬ ‫ساختار فرایندی حذف و بازنگری در شرح وظایف مورد نظر است‪ .‬ایجاد فرایندهای مالی‬ ‫شفاف با ذی نفعان شامل شبکه و شرکت های گروه و انضباط مالی با رعایت انصاف و توجه‬ ‫به اصول اخالقی از برنامه های دیگر است‪ .‬پناهی تاکید کرد‪ :‬در سازمان های تولیدی‪ ،‬منابع‬ ‫انس��انی یکی از چندین منبع سازمان است اما در سازمان های خدماتی تنها منبع سازمان‬ ‫به ش��مار می رود؛ بنابراین شایسته ساالری و بازس��ازی اعتماد کارکنان و ارتقای بهره وری‬ ‫همکاران از اولویت های ما در حوزه منابع انسانی است‪.‬‬ ‫خودروسازان هزینه های سربار تولید را کاهش دهند‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه‬ ‫افزایش قیمت خودرو در کارخانه از جهاتی منطقی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش از چنین اقدامی‬ ‫باید هزینه های س��ربار تولید خودرو ارزیاب��ی و کاهش پیدا کند‪ .‬به گزارش اقتصادانالین‪،‬‬ ‫سعید باستانی اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ 91‬هم همین اتفاق افتاد و خودروسازها برای متعادل‬ ‫ش��دن ب��ازار‪ 5 ،‬تا ‪10‬درصد زیر قیمت‪ ،‬خ��ودرو به بازار عرضه کردن��د‪ .‬همین رویه هم‬ ‫بای��د ام��روز ادامه پیدا کند ت��ا زمانی که به نوعی ب��ازار کنترل ش��ود‪ .‬بنابراین به لحاظ‬ ‫منطقی می توان این را پذیرفت که این افزایش قیمت انجام ش��ود اما مس��ئله هزینه های‬ ‫س��ربار تولید مطرح اس��ت‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬بخش��ی از انالیز قیمتی که خودروسازها‬ ‫ارائه می دهند ناش��ی از افزایش قیمت مواد اولیه اس��ت که بخ��ش عمده ای از ان هم به‬ ‫قیم��ت ارز برمی گردد زیرا برخی مواد اولیه قطعات خودرویی وابس��تگی زیادی به خارج‬ ‫از کش��ور دارند‪ .‬بنابراین بخشی از افزایش قیمت را می توان ارزیابی و محاسبه کرد‪ .‬عضو‬ ‫هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اختالف نظر‬ ‫مجلس با خودروسازها در هزینه های سربار خودرو است‪ ،‬گفت‪ :‬ما معتقدیم که هزینه های‬ ‫س��ربار خودرو را خودروس��ازها و دولت باید کاهش دهند‪ .‬این هزینه ها شامل مازاد بودن‬ ‫تعدادکارکنان‪ ،‬پرداخت س��ود بانکی باال و ش��رکت داری خودروسازهاست که مردم نباید‬ ‫این هزینه های س��ربار را بپردازند‪ .‬باس��تانی در ادامه افزود‪ :‬خودروسازان ساالنه حدود ‪5‬‬ ‫ه��زار و ‪ 200‬میلیارد تومان س��ود بانکی پرداخت می کنند ک��ه طبیعتا روی هزینه های‬ ‫س��ربار و قیمت تمام ش��ده تاثیر دارد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین حدود ‪150‬شرکت زیرمجموعه خودروسازی ها هستند‬ ‫که خودروسازها باید این شرکت ها را مدیریت کنند که هزینه ها را کاهش دهند‪ .‬باستانی‬ ‫در پایان اظهار کرد‪ :‬حرف خودروس��ازان درس��ت اس��ت و باید خودرو را با قیمت واقعی‬ ‫بفروشند اما در عین حال باید هزینه های سربار را کاهش داد تا قیمت ها منطقی تر شود‪.‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت تایر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اسفند ‪ ۹۵‬بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد‬ ‫اس��تانداردهای خودرویی از ‪ ۵۵‬به ‪ ۸۵‬مورد خبر داد و اعالم کرد‬ ‫که بر اساس تفاهمنامه ای بین این سازمان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ارتقای این اس��تانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح‬ ‫ش��ده است؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری‬ ‫خودرو با حضور وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد‪ ،‬خودروسازان و قطعه س��ازان در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ی س��ال گذش��ته ‪ ۶۱‬استاندارد‬ ‫براس��اس زمان بندی تا اغاز د ‬ ‫خودرویی اجرایی شد و پس از ان تا اغاز تیر امسال ‪ ۲‬استاندارد‬ ‫نیز به ‪ ۶۱‬اس��تاندارد قبلی اضافه ش��د و در نهایت با اضافه شدن‬ ‫‪ ۲۲‬اس��تاندارد خودرویی دیگر تا دی امسال تعداد استانداردهای‬ ‫اجب��اری خودروهای س��واری به ‪ ۸۵‬مورد افزای��ش می یابد‪ .‬باید‬ ‫خاطرنش��ان کرد که در اروپا افزایش استانداردهای خودرویی‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۴(۱۳۹۲‬میالدی) و در ایران ب��ه نوعی از دی ‪۱۳۹۵‬‬ ‫الزام اور شده است‪ .‬اگر خودروسازی نتواند افزایش استانداردهای‬ ‫خودروی��ی را به ‪ ۸۵‬مورد در دس��تور کار قرار دهد با توقف خط‬ ‫تولید محصول مربوط روبه رو می شود‪.‬‬ ‫ح��ال تعدادی از این ‪ ۸۵‬مورد مربوط به تایر خودرو اس��ت‪ .‬در‬ ‫این راستا‪ ،‬با کارشناسان بخش استاندارد تایر گفت وگویی داشتیم‬ ‫و انها به تشریح این استانداردها پرداختند‪.‬‬ ‫تخصیص ‪۱۰‬درصد ظرفیت طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل به زامیاد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت زامیاد از اختصاص ‪۱۰‬درصد ظرفیت طرح‬ ‫نوس��ازی ناوگان حمل ونقل کشور به ش��رکت زامیاد در مدت ‪۳‬‬ ‫س��ال خبر داد‪ .‬به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬محمد زارع پوراشکذری‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت زامیاد ضمن اعالم این خبر افزود‪ :‬ش��رکت‬ ‫زامیاد تنها ش��رکت تولیدکننده خودرو تجاری کش��ور است که‬ ‫‪۶۰۰‬مینی ب��وس در طرح نوس��ازی ن��اوگان حمل ونقل به خود‬ ‫ی امس��ال‪ ،‬روند تولید مینی بوس و اتوبوس‬ ‫اختصاص داده و تا د ‬ ‫در ش��رکت زامیاد نیز ادام ه خواهد داش��ت‪ .‬زارع پور اشکذری با‬ ‫اش��اره به تغییر پروانه بهره برداری ش��رکت زامی��اد بیان کرد‪ :‬با‬ ‫پیگیری های انجام ش��ده‪ ،‬این شرکت مجوز تولید خودرو سواری‬ ‫را نیز دریافت کرده و به زودی نخستین محصول سواری شرکت‬ ‫زامی��اد رونمایی و خط تولید ان راه اندازی می ش��ود‪ .‬وی درباره‬ ‫محصوالت س��ال اینده ش��رکت زامیاد خاطرنشان کرد‪ :‬در سال‬ ‫این��ده محصوالت جدیدی در کالس وانت ب��ا موتورهای دیزل‪،‬‬ ‫دوگان��ه و تک س��وز در خط تولید ش��رکت زامیاد ق��رار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬زارع پور اشکذری در ادامه با تاکید بر اجرای پروژه سالن‬ ‫رنگ ش��رکت زامیاد تصریح کرد‪ :‬یک ش��رکت خودروساز‪ ،‬بدون‬ ‫دارا بودن س��الن رنگ مجهز و به روز‪ ،‬توانایی اس��تفاده از تمامی‬ ‫ظرفیت ه��ای تولید خود را ن��دارد؛ بدین منظ��ور‪ ،‬طرح توجیه‬ ‫اقتصادی و فرایند بازگش��ت س��رمایه طرح س��الن رنگ شرکت‬ ‫زامیاد به همراه مس��تندات فنی پروژه‪ ،‬تهیه و نهایی شده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬پیش بینی می شود با اجرای این پروژه در مدت دست کم‬ ‫‪ ۱۸‬ماه‪ ،‬مبلغ سرمایه گذاری در این طرح از محل افزایش ظرفیت‬ ‫و بروزرسانی سالن رنگ شرکت زامیاد‪ ،‬به این مجموعه بازگردد‪.‬‬ ‫زارع پور اش��کذری در این باره اف��زود‪ :‬اجرای این پروژه ‪ ۱۲‬تا ‪۱۴‬‬ ‫ماه به طول می انجامد و پس از بهره برداری‪ ،‬ظرفیت س��الن رنگ‬ ‫ش��رکت زامیاد ‪۱۸‬خودرو در س��اعت خواهد بود‪ .‬گفتنی اس��ت‬ ‫زامیاد یکی از ش��رکت های بزرگ گروه خودروسازی سایپا است‬ ‫که در حوزه تولید و عرضه انواع خودروهای تجاری فعالیت دارد‬ ‫و نام زامیاد برگرفته از اساطیر ایرانیان باستان است‪.‬‬ ‫‪۳‬سهم برای تایر در استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫‹ ‹تدوین استانداردها‬ ‫ناصر امامی‪ ،‬رئیس کمیته استاندارد انجمن صنفی صنعت تایر‬ ‫در این باره گفت‪ :‬استانداردهای هش��تادوپنج گانه استانداردهای‬ ‫تدوین شده س��ازمان ملی استاندارد کش��ور برای واردات خودرو‬ ‫و تولی��د و مونتاژ محصوالت در داخل اس��ت‪ .‬ب��ه این ترتیب‪ ،‬هر‬ ‫خودرویی که قرار اس��ت وارد بازار ایران ش��ود باید تمام قطعات‬ ‫مورد استفاده در ان مطابق با این استانداردها ساخته شده باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬استانداردها برای قطعات مختلف اعم از چراغ ها‪،‬‬ ‫ترم��ز و‪ ...‬اس��ت که چند م��ورد از این اس��تانداردها وی��ژه تایر‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارشناس بخش اس��تاندارد تایر افزود‪ :‬استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه بر پایه استانداردهای روز اروپا تدوین شده است‬ ‫که از سال ‪۲۰۱۴(۱۳۹۲‬میالدی) اجباری شدند‪.‬‬ ‫او درباره اجرایی شدن استانداردها گفت‪ :‬اگر برنامه ها بر اساس‬ ‫روال عادی پیش برود و مسائل تحریمی فشار نیاورد در نهایت از‬ ‫دی امس��ال باید تمام مولفه های استانداردی در خودروها رعایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تشریح مولفه ها‬ ‫امامی در ادامه‪ ،‬موارد ویژه تایر را تش��ریح کرد و افزود‪ :‬یکی از‬ ‫این اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه برای تایر خودروهای سواری‬ ‫است‪ .‬بر اساس اس��تاندارد‪ E) EC‬نخست اروپا و ‪ C‬نیز نمایانگر‬ ‫عددی برای تایرهای س��واری اس��ت) تایرهای خودروهای سبک‬ ‫باید یک سلسله مولفه های تعریف شده را داشته باشند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫استاندارد تایرهای باری با ‪ E ۵۴‬نشان داده می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اینک��ه تای��ر خودروهای س��واری باید چه‬ ‫مشخصاتی داش��ته باشند بر اساس استاندارد ‪ EC‬مورد سنجش‬ ‫قرار می گیرند و مشخصات خودروهای باری با ‪ E ۵۴‬قابل بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کمیته اس��تاندارد انجمن صنفی صنعت تایر در تشریح‬ ‫جزئیات استانداردی تایر گفت‪ :‬سامانه ای در خودرو وجود دارد که‬ ‫عملکرد ان به شکل تایر برمی گردد‪ .‬ان سامانه «پایش فشار تایر»‬ ‫نام دارد‪ .‬این سامانه باید در خودرو وجود داشته باشد که اگر فشار‬ ‫از حدی پایین تر امد این سیس��تم هش��دار دهد‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫صاحب خودرو متوجه شود که یکی از تایرها دچار کم بادی شده‬ ‫یا الستیک در حال پنچر شدن است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬کم ب��ادی و پنچری تای��ر عالوه بر‬ ‫مشکالت فنی‪ ،‬به لحاظ ایمنی خطرهای جانی‬ ‫ب��ه دنب��ال دارد زیرا اگر خودرو با این مش��کل‬ ‫ب��ه راه خود ادامه دهد میزان مصرف س��وخت افزایش می یابد و‬ ‫خروجی گازها از اگزوز نیز روند صعودی خواهد داشت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬این اس��تاندارد در ایران هنوز اجباری و اجرایی‬ ‫نشده و به دلیل هزینه بر بودن ان در دستور کار هم قرار ندارد‪.‬‬ ‫امامی در بیان جزئیات استانداردهای تایر به مواردی اشاره کرد‬ ‫که از اغاز دی امس��ال اجباری خواهد شد‪ .‬وی در این باره گفت‪:‬‬ ‫یکی از م��وارد مهم در زمینه تایر و اس��تانداردهای ان چگونگی‬ ‫نصب ان روی خودرو است‪ .‬در این استاندارد «میزان چسبندگی‬ ‫در ج��اده خیس» یا به عبارتی‪ ،‬خط ترمز روی جاده خیس مورد‬ ‫ازمایش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اس��تانداردهای بعدی گفت‪ :‬م��ورد دوم «مقاومت‬ ‫غلتشی (‪)Rolling Resistance‬و میزان مصرف سوخت» بوده‬ ‫و مورد اخر مربوط به صدای تایر اس��ت؛ صدایی که درون خودرو‬ ‫می رود و از ان به بیرون منعکس می شود‪ .‬این موارد همه برگرفته‬ ‫از اس��تانداردهای اروپا اس��ت که خودروها باید بتواند بگذرانند تا‬ ‫مجوز ورود به بازار را بگیرند‪.‬‬ ‫امامی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬معتقدم برخی استانداردهای‬ ‫امریکا درباره تایرهای خودرویی با توجه به مشابهت شرایط اب و‬ ‫هوایی و اقلیمی دو کشور(ایران و امریکا) برای ما کارامدتر است‪.‬‬ ‫به طور نمونه‪ ،‬بین دو اس��تان ایران ممکن است تفاوت دما تا ‪۵۰‬‬ ‫درجه هم برس��د در حالی که در اروپا این گونه نیست‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫بهتر است برخی استانداردهای امریکا برای رعایت ایمنی وسایل‬ ‫نقلیه داخلی مدنظر قرار گرفته ش��ود‪ .‬پیش��نهاد شده است باید‬ ‫بررسی و نتایج اعالم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم و الزام استانداردها‬ ‫امام��ی در پاس��خ به این موض��وع که با ش��رایط تحریمی اگر‬ ‫تمام استانداردهای هش��تادوپنج گانه اجرایی شود تولید بسیاری‬ ‫از مدل های خودرویی باید متوقف ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با اجباری ش��دن‬ ‫تمام موارد اس��تانداردی از اغاز دی امسال بسیاری از خودروهای‬ ‫قدیم��ی که تیراژ باالیی هم در کش��ور دارند مانن��د پراید و‪ ...‬به‬ ‫طور قطع نمی توانند اس��تانداردهای جدید را بگذرانند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫یا باید خط تولید این خودروها متوقف ش��ود که در این ش��رایط‬ ‫تیراژ تولید دچار افت زیادی خواهد شد یا باید با خودروساز مدارا‬ ‫ش��ود‪ .‬باید منتظر بود و دید در ادامه شرایط اقتصادی و صنعتی‬ ‫کش��ور چگونه خواهد شد‪ .‬سپس اجباری شدن باقی استانداردها‬ ‫را دنبال کرد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬به نظر می رسد اگر قرار باشد تمام این‬ ‫اس��تانداردها رعایت شود در حالی که روند عادی تولید قطعات و‬ ‫نیز واردات خودرو دچار چالش شده است مشکالت دیگری برای‬ ‫صنعت خودرو و بازار ان رقم بخورد‪.‬‬ ‫‹ ‹تست داخلی تایر‬ ‫س��ید عبدالرزاق تفرشی حسینی‪ ،‬معاونت بازرسی و ازمون تایر‬ ‫در مرکز تحقیقات صنایع الستیک در ادامه گفت‪ :‬استانداردهای‬ ‫‪ R ۱۱۷‬که استانداردهای اروپایی است ‪ ۳‬نوع ازمون را برای تایر‬ ‫تکلیف می کند‪ .‬البته استاندارد ملی ان در داخل نیز تدوین شده‬ ‫و همان طور که بارها عنوان شده تا اول دی باید اجرایی شود‪ .‬این‬ ‫‪ ۳‬ازمون ش��امل س��نجش صدا‪ ،‬مقاومت غلتشی و چنگ زنی در‬ ‫جاده خیس است که پیش تر نبود‪ .‬مطالعه و بررسی انها حدود ‪۳‬‬ ‫سال به طول انجامید‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هر یک از این مولفه ها به ش��رایط خاص نیاز دارد‪ .‬به‬ ‫ط��ور نمونه‪ ،‬برای چنگ زن��ی در جاده خیس یا همان رد ترمز در‬ ‫جاده خیس برای ازمون جاده ای خاص نیاز دارد که در ایران تنها‬ ‫ب��ارز ان را در اختی��ار دارد‪ .‬یا برای س��نجش اندازه گیری صدای‬ ‫تایر حتی نوع اس��فالتی که خودرو ب��رای ازمون روی ان حرکت‬ ‫می کند موثر است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬جاده تس��ت تایر ب��ارز هنوز از ط��رف یک مرجع‬ ‫بین المللی تایید نش��ده و به دنبال این هس��تند که از سوی یک‬ ‫مرجع معتبر بین المللی تاییدیه گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خواسته خودروسازان و استانداردسازی‬ ‫معاون��ت بازرس��ی و ازم��ون تای��ر در مرکز تحقیق��ات صنایع‬ ‫الس��تیک در ادامه به همکاری های بین المللی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫با مرکز ‪ CSI‬ایتالیا در ارتباط هستیم تا تاییدیه مورد نظر گرفته‬ ‫شود(شرکت ‪ CSI‬ایتالیا‪ ،‬متعلق به گروه ‪ IMQ‬بوده که در شمار‬ ‫‪ ۷‬ازمایشگاه مورد تایید ‪ Euro – NCAP‬و دو ازمایشگاه مورد‬ ‫تایید ‪ ۱ FORMULA‬است)‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬در تالش هستیم که هر ‪ ۳‬ازمون در داخل‬ ‫انجام شود‪ .‬البته ش��رکت ایتالیایی از جاده بازدید کرده اند و قرار‬ ‫است همکاری ها بیشتر شود‪.‬‬ ‫تفرشی حس��ینی با اش��اره ب��ه اهمیت اس��تانداردها گفت‪ :‬این‬ ‫‪ ۳‬اس��تاندارد بس��یار جدی اس��ت به ویژه برای تایرهایی که قرار‬ ‫اس��ت صادر ش��وند‪ .‬در واقع برای راه یافتن به ب��ازار جهانی این‬ ‫استانداردها بسیار کلیدی و حیاتی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از دالیلی که س��بب ش��ده تا تایرس��ازان‬ ‫روی ان تمرک��ز زیادی داش��ته باش��ند الزام رنو اس��ت‪ .‬پیش از‬ ‫تحریم ها ش��رکت رنو به واحدهای تایرسازی بسیار فشار اورد که‬ ‫برای خودروهای جدید که من در حال طراحی هس��تم تایرهای‬ ‫شما باید این مش��خصات فنی را داشته باشد در غیر این صورت‬ ‫تایرهای مورد نیاز خود را وارد می کنم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت تایر تصریح کرد‪ :‬فشار انها باعث شد تا‬ ‫تایرسازان کیفیت کار خود را ارتقا دهند‪ ،‬ضمن انکه دو مرکز در‬ ‫داخل به دنبال این هستند تا قابلیت ازمون استانداردهای جدید‬ ‫را در داخل فراهم کنند‪.‬‬ ‫معاونت بازرسی و ازمون تایر در مرکز تحقیقات صنایع الستیک‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه چند درصد تولیدکنندگان‬ ‫داخلی به این س��مت رفته اند که این ‪ ۳‬اس��تاندارد را بتوانند اول‬ ‫دی امس��ال اجرایی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این اس��تانداردها به خودروساز‬ ‫برمی گردد؛ اینکه او از تولیدکنندگان بخواهد‪ ،‬سپس تایرساز این‬ ‫مشخصات را روی تایر حک می کند تا مشخص باشد‪ .‬در این باره‬ ‫سازندگان از ‪ A‬تا ‪ G‬گروه بندی شده اند‪.‬‬ ‫تفرشی حس��ینی در پایان تاکید کرد‪ :‬خودروس��از‬ ‫اس��ت که با تایرساز به توافق می رسد این مشخصات‬ ‫را در تولید رعایت کند و در ادامه راستی ازمایی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بازی شریکان خارجی و سوءاستفاده های داخلی معضل تایرسازان‬ ‫ثب��ات نرخ تای��ر‪ ،‬افزایش چن��د برابری ن��رخ مواد‬ ‫اولی��ه‪ ،‬تحریم خارجی‪ ،‬قطع همکاری مالی و اعتباری‬ ‫خارجی ها و عمل خودسرانه برخی شرکت های داخلی‬ ‫در تامی��ن م��واد اولیه‪ ،‬عمده مش��کالت این روزهای‬ ‫صنعت تایر بوده که حاشیه زیان را هشدار می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این روزها صنعت تایر با مش��کالت‬ ‫عدیده ای دس��ت وپنجه ن��رم می کن��د‪ .‬در حالی که‬ ‫ن��رخ تایر براس��اس اخری��ن اعالم س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ سال گذشته‬ ‫عرضه می ش��ود اما افزایش ‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬برابری نرخ مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬سوءاس��تفاده برخی ش��رکت های تامین کننده‬ ‫داخل��ی و مش��کالت تحریم ها ک��ه در اخرین مورد‬ ‫ش��اهد قط��ع هم��کاری بانک��ی چینی ه��ا به عنوان‬ ‫مهم تری��ن تامین کنن��ده م��واد اولیه م��ورد نیاز این‬ ‫صنعت بودیم‪ ،‬شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان‬ ‫به وجود اورده‪ ،‬به طوری که تایرس��ازان از وارد شدن‬ ‫به حاش��یه زیان خبر می دهند و ت��داوم این روند را‬ ‫مشکل س��از می کند‪ .‬در این باره س��خنگوی انجمن‬ ‫صنعت تایر ایران گفت‪ :‬معامالت خارجی تایرس��ازان‬ ‫در ش��رایط فعلی با محدودیت های عدیده ای روبه رو‬ ‫ش��ده است و از هفته گذش��ته بانک «کونلون» چین‬ ‫ک��ه تنها تامین کننده مال��ی تولیدکنندگان تایر بود‪،‬‬ ‫خدمات خ��ود را قطع ک��رده اس��ت‪ .‬مصطفی تنها‬ ‫افزود‪ :‬چینی ها از مدت ها پیش تحت تاثیر تحریم های‬ ‫امریکایی به جوس��ازی پرداخته بودند و مدام از قطع‬ ‫همکاری س��خن می گفتند‪ .‬هفته گذش��ته نیز اعالم‬ ‫کردن��د تا اول نوامبر (پنجش��نبه ‪ ۱۰‬ابان) اگر تولید‬ ‫یا سفارش��ی در بندرهای چین وجود داشته باشد را‬ ‫برگش��ت می زنند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اکنون هیچ بانک‬ ‫چینی خطوط اعتباری به تایرسازان ایرانی نمی دهد‬ ‫و همین مس��ئله تامین مواد اولیه از این کشور را که‬ ‫پس از تحریم ها به تامین کننده ما تبدیل شده بود‪ ،‬با‬ ‫مشکل روبه رو کرده است و به ناچار باید از کانال های‬ ‫غیررس��می اقدام کنیم که این نیز هزینه بر و زمان بر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه این مقام صنف��ی‪ ،‬یافتن ش��ریک دیگر‬ ‫چینی که با شرایط کنونی بتواند به تایرسازان ایرانی‬ ‫خدمات بدهد‪ ،‬طول می کشد و این مسئله در نهایت‬ ‫کاهش حجم نقدینگی و سوداوری شرکت های ما را‬ ‫به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬باید ببینیم ایا می توان منابعی را در‬ ‫هند و دیگر کشورها جایگزین چینی ها کرد یا خیر؟‬ ‫این مسئله به سادگی امکان پذیر نیست‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫به طور نمونه «اس��ید اس��تئاریک» تا کنون از مالزی‬ ‫تهیه می شد‪ ،‬اما این کشور اعالم کرده سفارش گیری‬ ‫فق��ط به دالر و ی��ورو امکان پذیر اس��ت در حالی که‬ ‫تایرسازان در این زمینه با چالش روبه رو هستند‪.‬‬ ‫تنها بیان کرد‪ :‬در چنین ش��رایطی تولیدکنندگان‬ ‫داخلی هم همراهی ندارند و در حقیقت از اب گل الود‬ ‫ماهی می گیرند‪ .‬وی به عنوان نمونه به یک ش��رکت‬ ‫پتروشیمی اشاره کرد که تنها تولیدکننده کائوچوی‬ ‫مصنوعی مورد نیاز تایرس��ازان اس��ت؛ این شرکت از‬ ‫ن��رخ اعالم��ی س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان(‪۱۱‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان در کیلو) سرباز‬ ‫زده و اعالم کرده است کائوچو را با نرخ ‪۱۴‬هزار تومان‬ ‫در هر کیلو و دست کم خرید ‪ ۵‬تن عرضه می کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت‪ :‬اکنون‬ ‫تغییر نرخ مواد اولیه ش��کل لحظه ای به خود گرفته‪،‬‬ ‫به طوری که وقتی اس��ناد و م��دارک را برای افزایش‬ ‫‪۱۰‬درصدی تایر به س��ازمان حمایت عرضه می کنیم‪،‬‬ ‫نهایی نشده قیمت مواد اولیه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن به یک ش��رکت تولیدکننده روغن‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬از ‪ ۲۶‬فروردین ت��ا پایان هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬محصول خود را کیلویی‪۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫به تایرس��ازان می فروخت اما اکنون نرخ جدید ‪۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬تومان��ی در ه��ر کیلو را اعالم ک��رده و حتی‬ ‫فرستادن سفارش های پیشین را به همین نرخ منوط‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه‪ ،‬مدیرعام��ل یک گ��روه صنعتی‬ ‫تولیدکننده الس��تیک نیز گفت‪ :‬ح��دود ‪۴۵‬درصد از‬ ‫‪ ۱۵۰‬قل��م م��واد اولیه مورد نیاز تایرس��ازان از خارج‬ ‫تامی��ن می ش��ود که اکن��ون با مش��کالت گوناگونی‬ ‫روبه رو است‪.‬‬ ‫پروی��ز اخوان اف��زود‪ :‬عمده م��واد اولی��ه از چین‬ ‫وارد می ش��ود که با قطع هم��کاری پولی و مالی انها‬ ‫تایرسازان ایرانی با مشکل روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اکنون عالوه بر مش��کل تامین مواد‬ ‫اولیه چالش فروش هم وجود دارد‪ .‬به طوری که ستاد‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬فروش تایرهای باری را از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی گرفته و اعالم کرده که به خودروس��ازان تایر‬ ‫ندهید و حتی نمایندگی های دریافت کننده الستیک‬ ‫را نیز خودش مشخص می کند‪.‬‬ ‫اخ��وان ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن قطع ص��ادرات تایر‬ ‫سبب شده تا جریان نقدینگی تایرسازان کاهش یابد‬ ‫و کاه��ش نرخ تعرفه واردات تای��ر از ‪ ۲۶‬به ‪۵‬درصد‪،‬‬ ‫مش��کالت تولیدکنندگان داخل��ی را دوچندان کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬مش��کل انجایی زیاد می ش��ود‬ ‫که م��واد اولیه داخلی مانند ن��خ‪ ،‬دوده و محصوالت‬ ‫پتروش��یمی نی��ز بای��د ب��ا ارز ازاد تهیه ش��ود زیرا‬ ‫محصوالت پتروش��یمی در بورس عرضه می ش��وند و‬ ‫با افزایش نرخ ارز‪ ،‬نرخ این کاالها نیز افزایش می یابد‬ ‫که به ضرر تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت تای��ر اضافه کرد‪ :‬با وجود افزایش‬ ‫‪ ۳‬ت��ا ‪ ۴‬برابری ن��رخ مواد اولیه اما س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان نرخ فروش تایر را‬ ‫ثابت نگه داشته اس��ت و اکنون محصوالت به قیمت‬ ‫سال گذشته عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مش��کالت یاد ش��ده تایرسازان را‬ ‫به حاش��یه زیان ب��رده که تداوم این رون��د می تواند‬ ‫مش��کالت جدی در اینده برای انها رقم بزند‪ .‬اخوان‬ ‫بیان کرد‪ :‬ارز نیمایی برای تامین مواد اولیه به سختی‬ ‫یافت می ش��ود و برای موادی مانند کائوچو که اعالم‬ ‫ش��ده بود ارز دولتی دریافت می کن��د‪ ،‬در عمل دالر‬ ‫و یورویی موجود نیس��ت‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬در روزهای‬ ‫پایانی حضور محمد شریعتمداری در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬قول افزایش ‪ ۲۵‬تا ‪۲۶‬درصدی نرخ‬ ‫تایر داده ش��د اما حتی اگر ای��ن افزایش نرخ اجرایی‬ ‫شود تولید با زیان همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده تاکی��د ک��رد‪ :‬حت��ی افزای��ش‬ ‫‪۴۰‬درص��دی تایرهای بایاس‪۳۰ ،‬درص��دی تایرهای‬ ‫رادی��ال و ‪۳۵‬درصدی تایرهای ب��اری رادیال که این‬ ‫شرکت تنها تولیدکننده ان در کشور است‪ ،‬چاره ساز‬ ‫نخواهد بود و سربه سر شدن درامدها و هزینه ها را به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫اخوان خواستار ان ش��د تا نظارت ها در این بخش‬ ‫انجام ش��ود و از گران شدن و احتکار تایر جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫دردسرهای جدید تولیدکنندگان تایر با چینی ها‬ ‫س��خنگوی انجم��ن صنعت تایر ای��ران با بیان اینکه متاس��فانه‬ ‫بانک ه��ای چینی از انجام مبادالت بانک��ی با طرف ایرانی ممانعت‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ندادن حواله ارزی و افزایش نرخ مواد اولیه فعالیت‬ ‫را برای تولیدکنندگان تایر سخت کرده است‪ .‬به گزارش خودروکار‪،‬‬ ‫مصطفی تنها با اش��اره به اینکه امروز تولیدکنندگان الس��تیک در‬ ‫تامین مواد اولیه و فعالیت تولیدی مش��کالت زیادی دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه بانک های چینی از انج��ام مبادالت بانکی با طرف‬ ‫ایرانی ممانعت می کنند و همین امر عاملی شده تا ما در تامین مواد‬ ‫اولیه خود از چین به مشکل برخورد کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬عمده واردات‬ ‫مواد اولیه ما از این کش��ور وارد می شود که مشکالت بانکی عاملی‬ ‫شده تا نتوانیم مواد مورد نیاز خود را تامین کنیم‪ .‬در همین رابطه‬ ‫از دولت می خواهیم تا برای رفع این مش��کل چاره اندیش��ی کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران با بی��ان اینکه تولیدکنندگان‬ ‫حتی در حواله ارز هم با مشکل روبه رو هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬منابع‬ ‫ریالی تولید کننده در سیستم بانکی بلوکه شده اما حواله های ارزی‬ ‫انجام نمی شود‪ .‬ضمن انکه نرخ مواد اولیه داخلی نیز شناور بوده و‬ ‫هر روز روند صع��ودی دارد‪ .‬تنها تصریح کرد‪ :‬برای تولیدکنندگان‬ ‫الس��تیک این موضوع مطرح است که چرا ما باید برای تعیین نرخ‬ ‫محصول خود تمام هزینه ها را به س��ازمان حمایت ارائه و با مجوز‬ ‫این س��ازمان محصوالت خود را بفروشیم اما تامین کنندگان مواد‬ ‫اولی��ه داخلی ب��دون هیچ نظارتی هر روز ن��رخ محصوالت خود را‬ ‫افزایش می دهند و کسی هم با انها برخورد نمی کند‪ .‬گفتنی است‬ ‫چند ماهی اس��ت که کمبود تایر در بازار منجر به مشکالتی برای‬ ‫صاحبان خودرو از جمله خودروهای سنگین شده است‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫مجوز برای واردات الس��تیک های مورد نیاز صادر شده که با وجود‬ ‫فشارهای تحریمی‪ ،‬شرکت های خارجی از ادامه همکاری های خود‬ ‫س��رباز می زنند‪ .‬اما در این راس��تا برخی تایرس��ازان بزرگ داخلی‬ ‫برای پاسخ به بخشی از نیازهای بازار سعی در افزایش ظرفیت های‬ ‫خود داشته و قرار است تا پایان سال یکی از برندهای داخلی تولید‬ ‫تایرهای سنگین را به سبد محصوالت خود اضافه کند‪.‬‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫برقی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حمایت مالی نهادهای دولتی از برقی ها‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫صنعت موتورس��یکلت کش��ور در ‪۲‬سال گذش��ته راهی را‬ ‫در پی��ش گرفته که باید ‪۳ ،۲‬دهه پی��ش ان را طی می کرد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان این صنعت معتقدند صنعت موتورسیکلت جزو‬ ‫صنایعی اس��ت که در کشور به فراموشی سپرده شده و مانند‬ ‫صنعت خ��ودرو حمایت های الزم از ان نمی ش��ود‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫برنامه هایی در راستای تحوالت بنیادی در این صنعت ازسوی‬ ‫برخ��ی نهادهای دولتی تدوین و مدت کوتاهی اس��ت که در‬ ‫حال اجراست‪.‬‬ ‫عملکرد ‪۲‬س��ال گذش��ته این صنعت با داشتن نکات مثبت‬ ‫ف��راوان‪ ،‬ضعف های��ی نی��ز دارد‪ .‬اگر در چند س��ال گذش��ته‬ ‫واردکنن��دگان زی��ادی قارچ گونه ب��ه فعالی��ت در این حوزه‬ ‫پرداخته ان��د با تغییرات جدید به طور قطع این افراد از چرخه‬ ‫واردات ح��ذف خواهن��د ش��د‪ .‬واردات مدل ه��ای گوناگ��ون‬ ‫موتورسیکلت بدون ارائه خدمات پس از فروش گالیه بسیاری‬ ‫از مصرف کنندگان را به دنبال داشت که با تحوالت اخیر امید‬ ‫می رود حضور و فعالیت صنعتگران این حوزه ساماندهی شود‪.‬‬ ‫ای��ن موارد نقاط ق��وت این تغییرات اس��ت‪ .‬از جمله تاثیرات‬ ‫منف��ی تحوالت دیرهن��گام در صنعت موتورس��یکلت تعدیل‬ ‫نیروهای کار و افزایش امار بیکاران کشور را می توان برشمرد‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو کش��ور که هر نوع وس��یله نقلی��ه ای را در‬ ‫برمی گیرد در مس��یر حرکت به سوی برقی هاست‪ .‬کشورهای‬ ‫دیگر خیلی پیش تر از ما تولید و توس��عه خودروهای برقی و‬ ‫نی��ز خودران ها را اغاز کرده اند‪ .‬در ایران دولت‪ ،‬ش��هرداری ها‬ ‫و همچنین سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)‬ ‫برنامه هایی را در راس��تای حمایت از خودروهای برقی تدوین‬ ‫کرده اند که باید دید چقدر این طرح ها ازسوی تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف کنندگان مورد استقبال قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت وزارت صنع�ت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت از‬ ‫برقی ها‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫برنامه های این وزارتخانه برای نوس��ازی صنعت موتورسیکلت‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬یکی از اولویت هایی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای صنایع کش��ور دنبال می کند‪ ،‬نوسازی و بهسازی‬ ‫واحدهای تولیدی خودرو از جمله موتورسیکلت است‪ .‬در این‬ ‫راس��تا واحدهای صنعتی خودروهای برقی ش��امل ماشین و‬ ‫موتورسیکلت در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برخ��ی واحده��ای صنعتی به ط��ور جدی‬ ‫به س��وی تولید موتورس��یکلت ها با فناوری جدی��د رفته اند از‬ ‫جمل��ه تولید و تامی��ن برقی ها که برای کاه��ش الودگی هوا‬ ‫بس��یار حائز اهمیت هس��تند‪ .‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ادامه داد‪ :‬در نشس��ت های دولت و نی��ز کارگروه های‬ ‫گوناگ��ون‪ ،‬پروژه موتورس��یکلت های برق��ی و حمایت از ان‬ ‫دنبال می شود‪ .‬شهرداری های کالنشهرها به طور ویژه درصدد‬ ‫اس��تفاده از این نوع موتورسیکلت ها هس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫اس��تفاده از خودروهایی که با سوخت فس��یلی کار می کنند‬ ‫تا چند س��ال اینده باید ممنوع ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫خودروهای برقی از جمله اولویت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��ت؛ بنابراین واحدهای صنعتی که در زمینه تولید‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی و خودروهایی ب��ا االیندگی کمتر‬ ‫فعالی��ت دارند‪ ،‬م��ورد حمایت دولت و نهاده��ای دولتی قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های تشویقی‬ ‫قیمت موتورس��یکلت های برقی با توجه به اینکه متقاضیان‬ ‫انها بیش��تر از قشر کم درامد جامعه هس��تند‪ ،‬بسیار باالست‬ ‫و نیاز به تس��هیالتی برای خرید دارد‪ .‬رئیس س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران درب��اره اختصاص‬ ‫تس��هیالت دولتی برای خرید موتورسیکلت های برقی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت و ش��هرداری ها برنامه های وی��ژه ای را در این باره دنبال‬ ‫می کنند و به طور ویژه در ش��وراهای ش��هر تاکید شده که از‬ ‫ت مالی شود‪ .‬بسته حمایتی شهرداری ها در این‬ ‫برقی ها حمای ‬ ‫زمینه در حال اماده سازی است‪ .‬همچنین پروژه مالی دیگری‬ ‫نیز ازس��وی دولت با همکاری وزارت نف��ت در حال پیگیری‬ ‫اس��ت که بتوان تس��هیالت بیش��تری به این ن��وع خودروها‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫نجفی با بیان اینکه موتورس��یکلت های برقی ازسوی برخی‬ ‫نهادهای دولتی پیش خرید ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬هدف این اس��ت‬ ‫که اداره های دولتی با خرید و اس��تفاده از موتورسیکلت های‬ ‫برقی‪ ،‬مردم را به اس��تفاده از این نوع وسایل حمل ونقل پاک‬ ‫تشویق کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی تسهیالت‬ ‫در ادامه با بابک افقهی‪ ،‬معاون پیش��ین وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت و مدیرعام��ل فعلی هلدینگ اقتصادی ش��هرداری‬ ‫تهران گفت وگو ش��د‪ .‬وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫ی تهران چه تس��هیالتی برای کمک به رونق برقی ها‬ ‫شهردار ‬ ‫در نظر گرفته ‪ ،‬گفت‪ :‬تسهیالتی با بازپرداخت ‪۴‬درصدی برای‬ ‫خریداران پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که برخی خریداران ب��ا پیگیری موضوع‬ ‫از س��وی هفته نام��ه‪ ،‬اع�لام کردن��د هن��وز تس��هیالتی برای‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی پرداخ��ت نش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫هلدینگ اقتصادی شهرداری تهران در این باره توضیح داد‪ :‬برای‬ ‫این امر بودجه ای خاص درنظر گرفته شده که قرار است در قالب‬ ‫وام ‪۴‬درصدی پرداخت ش��ود اما هنوز عملیاتی نشده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این طرح در تهران با همراهی بانک ش��هر اغاز شده و‬ ‫به محض شروع ثبت نام موتورس��یکلت های برقی‪ ،‬خریداران به‬ ‫این بانک معرفی می ش��وند تا بتوانند از این تس��هیالت استفاده‬ ‫کنند‪ .‬این تس��هیالت همچنین می تواند مشوقی برای صاحبان‬ ‫ی جایگزین‬ ‫موتورس��یکلت های بنزینی باش��د تا ان را با نوع برق ‬ ‫کنن��د‪ .‬افقه��ی با بیان اینک��ه یکی از موضوع هایی که ازس��وی‬ ‫هلدینگ اقتصادی ش��هرداری تهران برای این کالنش��هر دنبال‬ ‫می شود‪ ،‬جایگزینی موتورسیکلت های برقی با موتورسیکلت های‬ ‫با سوخت فسیلی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نمونه ازمایشی این طرح اماده‬ ‫ش��ده و امیدواری��م تولید موتورس��یکلت های برق��ی به مرحله‬ ‫انبوه برس��د تا بتوانیم در س��طح تهران ان را توسعه دهیم‪ .‬وی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬اعتب��ارات به ای��ن طرح اختصاص داده ش��ده و با‬ ‫اغاز خرید موتورس��یکلت های برقی بومی در کش��ور تسهیالت‬ ‫پیش بینی شده در اختیار متقاضیان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹درصد وام ها‬ ‫مدیرعامل فعلی هلدینگ اقتصادی شهرداری تهران درباره‬ ‫زمان اجرای این طرح به نیمه دوم س��ال اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم تا پایان سال‪ ۹۷‬این طرح به مرحله اجرا برسد‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن درباره میزان وام درنظر گرفته ش��ده افزود‪ :‬حدود‬ ‫ت برقی درخواستی به عنوان وام به‬ ‫‪۳۰‬درصد نرخ موتورسیکل ‬ ‫خریداران پرداخت می شود‪.‬‬ ‫افقه��ی در پای��ان اف��زود‪ :‬س��قف تس��هیالت ب��رای‬ ‫صنعت موتورسیکلت‪ ،‬حوزه ای با ظرفیت های بالقوه اما مغفول مانده‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت ب��ا وج��ود برخ��ورداری از‬ ‫ظرفیت ه��ای بالق��وه اقتص��ادی بس��یار‪ ،‬از پیش��رفت‬ ‫مطل��وب و مورد انتظار بازمانده اس��ت‪ .‬موتورس��یکلت‬ ‫از نمونه وس��ایل حمل ونقلی به ش��مار م��ی رود که به‬ ‫واس��طه نرخ ارزان تر ان در مقایس��ه با خودرو(فارغ از‬ ‫موتورس��یکلت های خ��اص و گران قیمت) هم��واره از‬ ‫ضریب تقاضای باالیی در میان اقشار متوسط و ضعیف‬ ‫جامعه برخوردار است‪.‬‬ ‫از دیگر س��و‪ ،‬با افزایش جمعیت و ب��اال رفتن تراکم‬ ‫جمعیت��ی و به تب��ع ان تش��دید می��زان ترافی��ک در‬ ‫عرصه های درون ش��هری‪ ،‬موتورس��یکلت از محبوبیت‬ ‫بیشتری برخوردار بوده زیرا از قابلیت تردد مطلوب تری‬ ‫در مقایس��ه با خودروها در گره های ترافیکی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬مجموعه این عوامل باعث ش��ده ضریب تقاضا‬ ‫برای خرید این محصول در دهه های اخیر افزایش یابد‬ ‫ام��ا با وجود ظرفیت های بالقوه بس��یاری که در عرصه‬ ‫موتورسیکلت س��ازی وجود دارد‪ ،‬توس��عه و پیش��رفت‬ ‫مطلوب و چندانی در این بخش‪ ،‬به دست نیامده است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬علیرضا عابدینی‪ ،‬یکی از فعاالن‬ ‫صنعت موتورس��یکلت در تشریح روند پیموده شده در‬ ‫حوزه موتورسیکلت سازی کش��ور در ‪ ۵۰‬سال گذشته‬ ‫گف��ت‪ :‬صنعت موتورس��یکلت در نیم قرن گذش��ته به‬ ‫نس��بت امروز از طراوت و پویایی بیشتر برخوردار بود و‬ ‫مصداق بارز این ادعا را می توان در کارخانه ای همچون‬ ‫ایران دوچرخ جست وجو کرد که تولید موتورسیکلت در‬ ‫داخل کشور را با پ ِ ِرس کاری‪ ،‬قالب سازی‪ ،‬ماشین کاری‬ ‫و‪ ...‬ب��ه معن��ای واقعی کلم��ه عملیاتی می ک��رد‪ .‬تنها‬ ‫تع��دادی قطعه معدود از کش��ورهای خارجی همچون‬ ‫ژاپن یا فرانسه وارد می شد‪.‬‬ ‫وی یکی از دالیل افت و افول صنعت موتورس��یکلت ‬ ‫را در کش��ور مربوط به صدور مجوزهای پیاپی از سوی‬ ‫افراد غیرمتخصص دانس��ت و گفت‪ :‬به عنوان نمونه به‬ ‫تعمیرکاران موتورس��یکلت‪ ،‬مجوز س��اخت و راه اندازی‬ ‫تولید داده ش��د و همین افراد نیز به جای تولید داخلی‬ ‫به معنای واقعی‪ ،‬به مونتاژکاری روی اوردند‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگ��ر ح��وزه موتورس��یکلت ادام��ه داد‪:‬‬ ‫گاه��ی برخی اف��راد پس از اخ��ذ مجوز در ی��ک با ِزه‬ ‫زمانی یک س��اله‪ ،‬اق��دام به تولید یا ب��ه تعبیری مونتاژ‬ ‫موتورس��یکلت می کردند و پس از برخورداری از س��ود‬ ‫الزم‪ ،‬از ای��ن ب��ازار و عرصه تولیدی خارج می ش��دند‪.‬‬ ‫همین نقیصه‪ ،‬ضریب ریس��ک س��رمایه گذاری در این‬ ‫صنعت را تش��دید کرده و افراد س��رمایه گذار واقعی را‬ ‫برای فعالیت در این حوزه بی میل کرده است‪.‬‬ ‫فنی اقدام نمی کند و یا اختالف نرخ موتورسیکلت های‬ ‫انژکتوری و کاربراتوری قابل توجه اس��ت و بازار نیز از‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری اشباع شده‪ ،‬بروز الودگی‬ ‫هوا و یا تشدید ان‪ ،‬امری غیرممکن نخواهد بود‪.‬‬ ‫ماه��رخ در پایان گفت‪ :‬به طور قطع حل وفصل چنین‬ ‫نارس��ایی هایی‪ ،‬مس��تلزم برنامه ریزی دقیق و اصولی از‬ ‫سوی متولیان امر و البته توجه هر چه بیشتر مالکان و‬ ‫راکبان موتورسیکلت است‪.‬‬ ‫همچنین فرش��ید ماه��رخ‪ ،‬یک��ی از توزیع کنندگان‬ ‫موتورسیکلت در اس��تان البرز‪ ،‬با اشاره به نقش بسیار‬ ‫برجس��ته و نافذ ن��رخ تمام ش��ده در حمایت از کاالی‬ ‫داخل��ی و پش��تیبانی از تولی��د مل��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫چالش ه��ای پیش روی این صنعت به نرخ تمام ش��ده‬ ‫ب��االی ان برمی گ��ردد و ب��ه تبع در چنین ش��رایطی‬ ‫می��ل ب��ه واردات افزون تر می ش��ود زی��را متقاضی با‬ ‫هزین��ه کمت��ری ب��ه خری��د موتورس��یکلت مبادرت‬ ‫می ورزد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای کاهش نرخ تمام شده باید تیراژ تولید‬ ‫باال رود که با ش��رایط موجود و با توجه به وجود برخی‬ ‫نارسایی ها‪ ،‬امکان چنین امری میسر نیست زیرا افزایش‬ ‫یافت��ن چند برابری نهاده های تولید‪ ،‬نتیجه ای جز انبار‬ ‫ش��دن و خاک خوردن بخش قابل توجهی از تولیدات‬ ‫را در پ��ی ندارد و برای فائق امدن بر این نارس��ایی ها‪،‬‬ ‫باید حمایت های بیش��تری(همچون حمایتی که حدود‬ ‫دو سال پیش از خودروسازان شد) از این صنعت شود‪.‬‬ ‫ماهرخ گف��ت‪ :‬اگرچه هم��واره از موتورس��یکلت به‬ ‫عنوان یکی از دالیل اصلی االیندگی هوا یاد می ش��ود‬ ‫ام��ا این عارضه را نباید در نفس این وس��یله نقلیه دید‬ ‫بلکه ریشه این معضل به کیفیت ساخت موتورسیکلت‬ ‫و البته بسیاری از کم توجهی های مالکان موتورسیکلت‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫این توزیع کننده موتورس��یکلت افزود‪ :‬در ش��رایطی‬ ‫که مالک موتورس��یکلت نس��بت به اخذ گواهی معاینه‬ ‫از س��وی دیگر ابوالفضل حج��ازی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن س��ازندگان موتورس��یکلت معتقد است واردات‬ ‫بی رویه این وس��یله نقلیه‪ ،‬یکی از معضالت جدی بوده‬ ‫که تعطیلی بس��یاری از واحدهای تولیدی را به دنبال‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کش��وری همچون چین‪ ،‬ساالنه نزدیک‬ ‫به ‪۲۰‬میلیون موتورس��یکلت ساخته و تولید می شود و‬ ‫‪۷۰‬درصد ان صادر می ش��ود‪ .‬این در شرایطی است که‬ ‫از حیث زیرساختی‪ ،‬چینی ها در حوزه مذکور به مراتب‬ ‫ضعیف تر از ما هس��تند اما به دلی��ل حمایت واقعی از‬ ‫تولید داخلی در این کش��ور‪ ،‬قابلیت رقابت در بازارهای‬ ‫جهانی به شکل قابل توجهی در ارتباط با تولیدات چین‪،‬‬ ‫ارتقاء پیدا کرده است‪.‬‬ ‫حج��ازی ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی ‪ ۲۲۰‬کارخان��ه‬ ‫موتورسیکلت سازی در کشور فعالیت می کرد اما امروز‬ ‫ای��ن عدد ب��ه ‪ ۳۰‬کارخانه ب��ا ظرفیت تولی��د کمتر از‬ ‫‪۴۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان موتورسیکلت‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬نیاز بازار داخلی کش��ور به موتورس��یکلت‬ ‫‪ ۴۰۰‬تا ‪۵۰۰‬هزار موتورس��یکلت براورد می شود که با‬ ‫حمایت هر چه بیش��تر از این صنع��ت‪ ،‬عالوه بر تامین‬ ‫کامل بازار داخل می توان در حوزه صادرات هم فعالیت‬ ‫داش��ت‪ .‬حجازی افزود‪ :‬در صورت تجمیع مراکز تولید‬ ‫موتورسیکلت با یکدیگر‪ ،‬اس��یب و خسارات به مراتب‬ ‫کمتری به این صنعت وارد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت تمام شده باال‪ ،‬معضل اصلی صنعت‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‹ ‹واردات بی رویه‪ ،‬صنعت موتورسیکلت سازی‬ ‫را اسیب پذیر کرد‬ ‫موتورسیکلت های برقی بس��تگی به مدل انها دارد اما حدود‬ ‫‪۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬هزارتومان وام بالعوض و تا حداکثر ‪۷‬میلیون‬ ‫تومان نیز وام قرض الحسنه به خریداران پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫در زمینه تولید موتورس��یکلت های برقی چند تولیدکننده‬ ‫داخلی‪ ،‬بومی س��ازی را اغاز کرده اند‪ .‬حتی یکی از سازندگان‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬مدل از موتورس��یکلت ها را طراحی و نمونه سازی کرده‬ ‫اما با وجود س��فارش چند هزار از این موتورسیکلت های برقی‬ ‫ازس��وی ش��هرداری تهران و اصفهان‪ ،‬هنوز موفق به دریافت‬ ‫مج��وز برای تولید انبوه نش��ده اس��ت‪ .‬یکی از دالی��ل این امر‬ ‫مربوط به اس��تانداردهای این نوع موتورسیکلت هاست زیرا به لحاظ‬ ‫جغرافیایی بیش��تر ش��هرهای ایران دارای ش��یب های تند بوده که‬ ‫حرکت برقی ها را با مش��کل روبه رو می کند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ش��مال‬ ‫تا جنوب تهران دارای ش��یب تندی اس��ت درنتیجه کشش و قدرت‬ ‫موتورس��یکلت های برقی در این جغرافیا بس��یار مهم است‪ .‬رعایت‬ ‫اس��تانداردهای مورد نیاز با س��ختی هایی همراه اس��ت که تا امروز‬ ‫موتورسیکلت های ساخت داخل مجوز الزم را در این بخش دریافت‬ ‫نکرده ان��د‪ .‬البته به تازگی خط تولید جدی��دی در اصفهان راه اندازی‬ ‫شده که امید می رود نخستین موتورسیکلت های برقی داخلی نیمه‬ ‫دوم سال وارد بازار شوند‪.‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫با توجه به استانداردهای ان‬ ‫زمان‪ ،‬سری ‪ 3‬کد ‪ E21‬جای خود‬ ‫را به مدل ‪ E30‬در سال ‪ 1982‬داد‪.‬‬ ‫این نسل احتماالً مهم ترین نسل‬ ‫تاریخ سری ‪ 3‬می باشد‪ .‬درحالی که‬ ‫‪ E21‬تنها به صورت سدان دو در‬ ‫عرضه می شد مدل های ‪ E30‬به‬ ‫فرم های دو و چهار در‪ ،‬تورینگ‪5 ،‬‬ ‫در و کانورتیبل ارائه شد‪.‬‬ ‫ش��اید رانندگان در اینده نیازی به تلف کردن زمان زیادی پش��ت‬ ‫چراغ های راهنمایی نخواهد داش��ت چراکه برخی از خودروس��ازان‬ ‫ط��راز اول جهان��ی در حال توس��عه ی فناوری هایی جدید هس��تند‪.‬‬ ‫کمپانی هایی همچ��ون فولکس واگن‪ ،‬هوندا‪ ،‬فورد و ب ام و به دنبال‬ ‫توس��ع ه فناوری ای هس��تند که به خودروها اج��ازه می دهد بی وقفه‬ ‫ب��ا چراغ ه��ای راهنمایی ارتباط بگیرند تا به این ترتیب روان س��ازی‬ ‫ترافیک‪ ،‬کاهش االیندگی ها و بهبود ایمنی محقق شود‪ .‬فولکس واگن‬ ‫ی به واقعیت اس��ت‪.‬‬ ‫در ح��ال کار ب��ا زیمنس برای تبدیل این فناور ‬ ‫این سیس��تم از وای فای و برخی حسگرها برای تولید داده هایی که‬ ‫دقیق تر از جی پی اس هستند استفاده می کند‪ .‬سیستم مورد بحث به‬ ‫ب ام و ‪ 2002‬توربو‬ ‫خودروی ‪ 2002‬توربو بود که به فرم یک سدان‬ ‫جمع وجور خاطره انگیز نه تنها دل خانواده ها را‬ ‫ربود بلکه مدلی باب میل رانندگان نیز بود‪ .‬با‬ ‫معرفی مدل های ‪ Tii‬و توربو شاهد پیشتازی ایده ‬ ‫تولید یک سدان کوچک و بسیار اسپرت بودیم‪.‬‬ ‫این خودروها اولین محصوالت واقعی ‪ M‬بودند‪.‬‬ ‫تاریخ خیلی یاری نمی کند اما این ‪ 2002‬بود که‬ ‫قهرمان واقعی داستان نام داشت ولی به خاطر‬ ‫تغییر استراتژی نام گذاری‪ ،‬امروزه از صحنه بیرون‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫کابین ‪E21‬‬ ‫ارتباط خودروهای اینده با چراغ های راهنمایی‬ ‫اولین نسل سری ‪( 3‬کد ‪ – )E21‬سال ‪1975‬‬ ‫ی رخ نداده بود اما از نظر کیفیت ساخت و‬ ‫از نظر فنی‪ ،‬هیچ ساختارشکن ‬ ‫مهندسی و همچنین کابین شاهد پیشرفت چشمگیری بودیم‪ .‬کابین این‬ ‫خودرو دارای واضح ترین و خوش نماترین پشت امپرهایی بود که تا ان زمان‬ ‫در یک خودروی جاده ای بکار رفته بود‪ .‬عناصر طراحی این بخش را همچنان‬ ‫می توان در محصوالت کنونی ب ام و دید‪ .‬مدل های اولی ه ‪ E21‬در واقع کند‬ ‫و سنگین بودند اما به سرعت و با معرفی پیشرانه های ‪ 6‬سیلندر ‪ 2‬و ‪2.3‬‬ ‫لیتری انژکتوری توجهات را به خود جلب کردند‪ .‬اپشن های بسیار جالبی‬ ‫همچون دیفرانسیل لغزش محدود و گیربکس با نسبت های نزدیک هم ارائه‬ ‫شدند‪ .‬این موارد را حتی امروزه نیز به سختی می توان مشاهده کرد‪.‬‬ ‫دومین نسل سری ‪( 3‬کد ‪ – )E30‬سال ‪1982‬‬ ‫کابین ‪E36‬‬ ‫بخشی از کاهش میزان موفقیت این‬ ‫نسل به کابین جادار و متریال بسیار‬ ‫بهتر مربوط می شود که سری ‪ 3‬را به حد‬ ‫متفاوتی از بلوغ و احساس رساند‪ .‬شاید‬ ‫یک دلیل پنهان دیگر هم تغییر طراحی‬ ‫سیستم تعلیق عقب و استفاده از اکسل‬ ‫چند اتصالی ‪ Z‬ب ام و بود‪ .‬این طراحی‬ ‫باعث می شد لذت کمتری در دریفت ایجاد‬ ‫شود ولی پایداری و کیفیت سواری سری‬ ‫‪ 3‬همچنان زبانزد بود‪.‬‬ ‫رانندگان در پیش��گیری از توقف و حرک��ت غیرضروری کمک کرده‬ ‫و با کاهش ترافیک س��نگین باعث کاهش االیندگی ها خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ی یاد شده بخشی از جاده در‬ ‫این دو کمپانی به منظور توسع ه فناور ‬ ‫ولفسبورگ را به ‪ 10‬سیستم چراغ راهنمایی تجهیز کرده اند تا به این‬ ‫ترتیب از داده های به دست امده استفاده کنند‪ .‬فولکس می گوید این‬ ‫سیس��تم قادر خواهد بود در زمان وجود چراغ های س��بز به راننده یا‬ ‫خودروی خودران اطالع دهد‪ .‬مدیر سیستم های حمل ونقل ارتباطی‬ ‫زیمنس می گوید‪ :‬ب ام و یک شمارش��گر دارد که شمارش معکوس ‪5‬‬ ‫تا ‪ 1‬باقی مانده تا چراغ سبز را نشان می دهد‪ .‬مرسدس هم می گوید‬ ‫اگر راننده س��رعت بین ‪ 32‬تا ‪ 52‬کیلومتر در س��اعت داش��ته باشد‬ ‫و مدل ‪ 323i‬با قدرت ‪ 143‬اسب بخار‬ ‫نیازمند هر دو اپشن یاد شده بود زیرا‬ ‫نه تنها پیشرانه ای قوی داشت بلکه‬ ‫بازوی عقب سیستم تعلیق ان باعث‬ ‫بیش فرمانی مخصوص ًا در زمین های‬ ‫خیس می شد‪ .‬این خودرو موفقیت‬ ‫بسیار زیادی به دست اورد و ب ام و را‬ ‫به فکر تولید مدلی سریع تر از سری ‪3‬‬ ‫انداخت‪.‬‬ ‫مدل ‪ M3‬نسل ‪ – E30‬سال ‪1986‬‬ ‫نسل دوم سری ‪ 3‬حدود ‪ 10‬سال در خط تولید‬ ‫بود و در سال ‪ 1992‬جای خود را به ‪ E36‬داد‪،‬‬ ‫خودرویی که هرگز موفقیت دو نسل پیشین را‬ ‫تکرار نکرد‪ .‬تا ان زمان سری ‪ 3‬همیشه خودرویی‬ ‫هیجان انگیز و راحت بود که خانواده ها نیز‬ ‫می توانستند از ان لذت زیادی ببرند اما در ‪E36‬‬ ‫اولویت ها عوض شد‪ .‬اگرچه این خودرو در مقایسه‬ ‫با مرسدس بنز ‪ 190‬و بعدها ‪ C‬کالس دینامیک‬ ‫بسیار بهتری داشت اما ان میزان موفقیت‬ ‫نسل های پیشین و رضایت ان ها را تکرار نکرد‪.‬‬ ‫هفتمین نسل سری ‪( 3‬کد ‪ – )G20‬سال ‪2019‬‬ ‫و ب�ه جدیدترین نس�ل س�ری ‪ 3‬ب�ا کد ‪ G20‬می رس�یم‪.‬‬ ‫نس�ل جدید ب ام و س�ری ‪ 3‬با کابین شیک و لوکس و پشت‬ ‫امپرهای دیجیتال رونمایی شده است؛ اما همچون همیشه‪،‬‬ ‫تجرب ه خوب سواری یک فاکتور کلیدی است‪.‬‬ ‫بر پای ه تس�ت های اولی�ه این خودرو می توان گفت نس�ل‬ ‫س�ری ‪ 3‬ترکیبی از چابکی در س�رعت های پایین‪ ،‬پایداری‬ ‫در سرعت های باال‪ ،‬کنترل باالی بدنه‪ ،‬کشش و مانور پذیری‬ ‫قابل توج�ه و… اس�ت‪ .‬این خ�ودرو چه در ج�اده و چه در‬ ‫پیس�ت چس�بندگی برجس�ته و دقت هندلینگ و پایداری‬ ‫دینامیکی خود را نش�ان داده و الیق تشویق به عنوان یک‬ ‫خودروی پرفورمنس است‪.‬‬ ‫ششمین نسل سری ‪( 3‬کد ‪)F30‬‬ ‫سال ‪2011‬‬ ‫و از جنبه های زیادی این نس��ل از سری ‪ 3‬انقالبی ترین نسخه از زمان معرفی‬ ‫‪ E36‬محسوب می ش��ود‪ .‬قوانین االیندگی و مصرف س��وخت هم اکنون اهمیت‬ ‫زیادی پیدا کرده و به همین دلیل اس��ت که مدل ‪ 328i‬از پیش��رانه ‪ 4‬سیلندر‬ ‫استفاده کرده و مدل های ‪ 330d ،335i‬و ‪ 335d‬پیشرانه ‪ 6‬سیلندر دارند‪ .‬البته‬ ‫برای اولین بار ‪ M3‬با پیش��رانه توربو عرضه ش��د که یک تغییر بسیار مهم تلقی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدل سری ‪ GT 3‬نسل ‪F30‬‬ ‫ش�ما می توانس�تید س�ری ‪ 3‬چهار چرخ مح�رک را ب�ا بدن ه جدید‬ ‫هاچبک بزرگ ‪ GT‬بخرید‪ .‬با اغاز س�ال ‪ 2016‬شما حتی مدل پالگین‬ ‫هیبری�دی را هم می توانس�تید انتخاب کنید؛ اما چی�زی که دیگر در‬ ‫دس�ترس نبود یک س�ری ‪ 3‬کوپه یا کانورتیبل بود که جای خود را به‬ ‫سری ‪ 4‬داده است‪.‬‬ ‫ی فولک��س و زیمنس همچنین از‬ ‫چراغ س��بز را خواه��د دید‪ .‬فناور ‬ ‫حس��گرهایی برای تش��خیص عابران پیاده و موتورس��واران استفاده‬ ‫می کند‪ .‬این خودروساز المانی از برنامه های خود برای نصب فناوری ‬ ‫م��ورد بحث در محصوالت خود از س��ال ‪ 2019‬خبر داده اس��ت‪ .‬از‬ ‫ی خود را با نصب چه��ار دوبین در هر‬ ‫ط��رف دیگر هون��دا هم فناور ‬ ‫گوش ه تقاطع ها معرفی کرده است‪ .‬اطالعات جمع اوری شده توسط‬ ‫این دوربین ها به خودروهای مجهز به فناوری های ارتباطی فرستاده‬ ‫ی پیشرفت ه ارتباط خودرو‬ ‫می شود‪ .‬اما فورد هم در حال توسع ه فناور ‬ ‫به خودرو اس��ت که به خودروها اجازه خواه��د داد در زمان عبور از‬ ‫تقاطع ها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند‪.‬‬ ‫اولین نسل ب ام و سری ‪ 40 3‬سال پیش معرفی شد و‬ ‫در داخل کارخانه با کد ‪ E21‬شناخته می شد ولی همه‬ ‫ما ان را سری ‪ 3‬می خوانیم‪ .‬این خودرو از نوع سدان دو‬ ‫درب بود موضوعی که امروزه یک تناقض اشکار به شمار‬ ‫می رود؛ اما در ان زمان از نظر ابعاد همه چیز را در نظر‬ ‫می گرفتند‪ .‬سال ‪ 1975‬بود که ب ام و اولین نمایندگی های‬ ‫رسمی خود در امریکا را افتتاح نمود‪ .‬بازار بزرگ امریکا‬ ‫برای موفقیت اتی ب ام و خصوصا سری ‪ 3‬بسیار مهم بود‪.‬‬ ‫در کل ‪ 1.36‬میلیون دستگاه از نسل ‪ E21‬ساخته شد که‬ ‫عدد قابل توجهی محسوب می شود‪.‬‬ ‫مدل ‪ 323i‬نسل ‪E21‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫ب ام و‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫اینجا بود که برای اولین بار‬ ‫شاهد ارائ ه پیشرانه های دیزلی‬ ‫برای سری ‪ 3‬و مهم تر از همه ‬ ‫ان ها تولید اولین خودروی‬ ‫تولید انبوه ‪ M‬بودیم‪ .‬از نظر‬ ‫بسیاری از افراد‪ M3 ،‬بهترین‬ ‫خودرویی است که ب ام و در‬ ‫ تاریخ خود ساخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫سومین نسل سری ‪( 3‬کد ‪ – )E36‬سال ‪1992‬‬ ‫چندین دهه اس�ت که س�دان های اس�پورت وارد‬ ‫بازار ش�ده اند‪ .‬برخ�ی از ان ها ب�ه موفقیت عظیمی‬ ‫دس�ت یافته و اکثرشان نیز به در بس�ته خورده اند‪.‬‬ ‫یکی از بهترین خودروهای این کالس ب ام و سری ‪3‬‬ ‫است که حدود ‪ 30‬درصد از کل فروش باواریایی ها را‬ ‫به خود اختصاص داده و از س�ال ‪ 1975‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ 12‬میلیون دس�تگاه از ان به ف�روش رفته اند‪ .‬در‬ ‫نمایشگاه خودروی پاریس ‪ 2018‬شاهد معرفی نسل‬ ‫‪3 series‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫اعالم قیمت و مشخصات مرسدس بنز ‪ GLE‬مدل ‪2019‬‬ ‫مرس��دس بنز اعالم ک��رد هم اکنون می ت��وان ‪ 2019 GLE‬را‬ ‫پایه ‪300d‬‬ ‫در المان س��فارش داد‪ .‬قیم��ت این خودرو در م��دل ‬ ‫‪ 4Matic‬از ‪ 65‬هزار و ‪ 807‬یورو اغاز می ش��ود که حدود ‪ 6‬هزار‬ ‫یورو ارزان تر از رقیب اصلی خود یعنی ب ام و ‪xDrive30d X5‬‬ ‫با بهای ‪ 71100‬یورو است‪.‬‬ ‫مرس��دس ‪ 4Matic 300d GLE‬از پیش��ران ه ‪ 6‬س��یلندر ‪3‬‬ ‫لیت��ری دیزلی با قدرت ‪ 245‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪ 500‬نیوتون‬ ‫متر استفاده می کند‪ .‬این شاسی بلند فول سایز در هر صد کیلومتر‬ ‫مصرف متوسط ‪ 6 . 1‬تا ‪ 6 . 4‬لیتری داشته و البته در هر کیلومتر نیز‬ ‫‪ 161‬تا ‪ 169‬گرم دی اکسید کربن ازاد می کند‪.‬‬ ‫ه کامل‬ ‫سری‪3‬‬ ‫اما برای خرید مدل ‪ 4Matic 450 GLE‬باید حداقل ‪ 72‬هزار‬ ‫و ‪ 649‬ی��ورو کنار بگذارید‪ .‬این خ��ودروی هیبریدی مالیم دارای‬ ‫پیش��ران ه ‪ 6‬س��یلندر ‪ 3‬لیتری بنزینی اس��ت که خروجی ان برابر‬ ‫با ‪ 367‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪ 500‬نیوتون متری است‪ .‬همچنین‬ ‫عملکرد ‪ EQ‬بوست این مجموعه باعث تولید ‪ 22‬اسب بخار قدرت‬ ‫و ‪ 250‬نیوت��ون مت��ر گش��تاور در بازه های زمانی کوتاه می ش��ود‪.‬‬ ‫مصرف سوخت متوسط این نسخه از ‪ GLE‬هم بین ‪ 8 . 3‬تا ‪9 . 4‬لیتر‬ ‫در ه��ر صد کیلومتر بوده و االیندگ��ی ان در هر کیلومتر نیز بین‬ ‫‪ 190‬تا ‪ 214‬گرم است‪.‬‬ ‫این شاسی بلند جدید بسته به تریم انتخابی از تجهیزات متنوعی‬ ‫در این نسل شاهد‬ ‫حکمرانی دوباره ی ‪M3‬‬ ‫بودیم‪ .‬نسخه ی سدان‬ ‫کم فروش جای خود را‬ ‫به مدلی با پیشرانه ی‬ ‫‪ 3.2‬لیتری داد که‬ ‫ردالین ‪ 8000‬داشت و‬ ‫قدرت ‪ 343‬اسب بخاری‬ ‫را بدون کمک از توربو‬ ‫ارائه می کرد‪.‬‬ ‫مدل ‪ 320D‬نسل ‪E46‬‬ ‫جدید س�ری ‪ 3‬بودیم که هفتمین نس�ل این سدان‬ ‫است‪ .‬در ادامه شما را با تاریخچه کامل این خودروی‬ ‫محبوب اشنا می کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز ماجرا‬ ‫خودروی�ی که یک الگ�و برای تول�د موفق ترین و‬ ‫مهم ترین خودروی تاریخ ‪ BMW‬تولید شد با توجه‬ ‫به پیش�رانه ی خود ‪( 1602 ،1502‬موجود در تصویر)‪،‬‬ ‫‪ 1802‬و یا ‪ 2002‬خوانده می شد‪ .‬این خودرو باعث شد‬ ‫ب ام و از لبه ی پرتگاه به سالمت عبور کند‪.‬‬ ‫‪bmw 3‬‬ ‫در این سال جایگزینی نسل جدید سری ‪ 3‬کامال‬ ‫ضروری به نظر می رسد اما با توجه به قاعد ه کلی “اگر‬ ‫چیزی خراب نشده ان را تعمیر نکن)‪ ،‬نسل جدید ‪e90‬‬ ‫با تاکید روی نقاط قوت دو نسل پیشین روانه بازار شد‪.‬‬ ‫تعداد بدنه های ارائه شده تغییری نکرد اما قوای محرکه ‬ ‫بیشتری در اختیار مشتریان بود‪ .‬خودرویی که در تصویر‬ ‫مشاهده می کنید از نوع ‪ 335i‬است که از پیشرانه ‬ ‫توربوی ‪ 302‬اسب بخاری استفاده می کند‪ .‬برای اولین بار‬ ‫در این نمونه شاهد استفاده از توربو بودیم‪.‬‬ ‫مدل ‪ 318iS‬نسل ‪E30‬‬ ‫سود می برد‪ .‬البته که سفارش اپشن های گوناگون هم باعث افزایش‬ ‫قابل توجه قیمت پایه می شوند‪ .‬برای مثال پکیج افرود فناوری که‬ ‫دارای سیس��تم چهار چرخ محرک بهتر‪ ،‬گیربکس با دنده سنگین‬ ‫و ‪ ABS‬افرود اس��ت بهای ‪ 2261‬یورویی داشته درحالی که برای‬ ‫کمک تریلر هم باید ‪ 416‬یوروی دیگر بپردازید‪.‬‬ ‫شاسی بلند مرس��دس ‪ GLE‬از تجهیزات بسیار زیادی بهره مند‬ ‫اس��ت که از جمل ه انها می توان به پکیج انرژی‪ ،‬پکیج سیستم های‬ ‫کمک رانن��ده‪ ،‬صندلی های ردیف دوم با تنظی��م برقی‪ ،‬چراغ های‬ ‫جلوی ‪ ،LED‬کنترل دید جادویی‪ ،‬شیش�� ه جلوی گرم ش��ونده و‬ ‫سیستم صوتی پریمیوم برمستر اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدل ‪ M3‬نسل ‪ – E46‬سال ‪2000‬‬ ‫البته این نسل نشان دهنده ی پیشرفت های مهمی بود‪ .‬در این نسل بود‬ ‫که پیشران ه دیزلی نقش مهمی را بر عهده گرفت و شاهد معرفی مدل ‪320d‬‬ ‫بودیم‪ .‬خودرویی که سرعت باال را با مصرف مناسب ترکیب کرده بود‪ ،‬ترکیبی‬ ‫که پیش از این هرگز در خودروهای جاده ای دیده نشده بود‪ .‬شتاب صفر‬ ‫تا ‪ 100‬کیلومتر در ساعت ‪ 320d‬کمتر از ‪ 8‬ثانیه ثبت شد‪ .‬مدل های دیزلی‬ ‫سری ‪ 3‬در اروپا به موفقیت زیادی دست یافتند چراکه مصرف سوخت برای‬ ‫مشتریان این بازار بسیار مهم است‪ .‬در واقع ‪ 320d‬به پرفروش ترین نسخه ی‬ ‫سری ‪ 3‬در اروپا تبدیل شد‪ .‬تنها ‪ 1400‬دستگاه از این خودرو‬ ‫ ‬ ‫ساخته شد‪.‬‬ ‫سری ‪( 3‬کد ‪ – )E90‬سال ‪2005‬‬ ‫برای افرادی که نمی توانستند مدل های فول تر‬ ‫را بخرند ب ام و نسخ ه کم توان تر اما با دینامیک‬ ‫رانندگی عالی را معرفی کرد‪ .‬یکی از این مدل ها‬ ‫‪ 318iS‬بود که از پیشرانه ‪ 1.8‬لیتری سود می برد‬ ‫و در میان مردم به عنوان ‪ M3‬فقرا مشهور شد‪.‬‬ ‫همان گونه که در تصویر مشاهده می شود‪318iS ،‬‬ ‫همانند برادران خود یک خودروی فوق العاده برای‬ ‫ان دسته از افرادی بود که سبک زندگی خاصی‬ ‫داشتند‪ E30 .‬با فروش ‪ 2.3‬میلیون دستگاهی‬ ‫موفقیت فوق العاده ای را برای ب ام و به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مدل ‪ CSL M3‬نسل ‪E46‬‬ ‫عرض ه ‪ E46‬در سال ‪ 1998‬نشان می دهد که‬ ‫سری‪ 3‬چقدر برای ‪ BMW‬مهم است‪ .‬نسل‬ ‫چهارم این خودرو از طراحی بسیار زیبایی‬ ‫بهره برده بود‪ .‬این خودرو بر پایه پلتفرمی‬ ‫جدید شکل گرفت‪ .‬ب ام و تمرکز خود را روی‬ ‫بهبود طراحی‪ ،‬ائرودینامیک‪ ،‬کاهش وزن و‬ ‫افزایش استحکام پیچشی چهارمین نسل‬ ‫سری ‪ 3‬گذاشت‪ .‬این نسل از هر جنبه ای در‬ ‫مقایسه با ‪ E36‬بهبود یافته بود‪.‬‬ ‫مدل ‪ M3‬نسل ‪E90‬‬ ‫مدل های ‪ E36‬منتقدان خاص خود را‬ ‫داشتند اما انتقادات به ‪ M3‬این نسل بیش از‬ ‫هر زمان دیگری بود زیرا این خودرو پیشرانه‬ ‫‪ 4‬سیلندر عالی خود را از دست داده بود‬ ‫و احساس فوق العاده و تیزی همیشگی را‬ ‫نداشت‪ .‬البته این خودرو برای اکثر افراد‬ ‫نه تنها بهترین سری ‪ 3‬بود بلکه به عنوان‬ ‫بهترین سدان کوچک دنیا هم شناخته‬ ‫می شد‪ .‬در کل ‪ 2.7‬میلیون دستگاه از این‬ ‫نسل به فروش رفت‪.‬‬ ‫این خودرو برای اولین بار در‬ ‫تاریخ ب ام و از گیربکس پدال‬ ‫شیفتر ‪ SMG‬استفاده می کرد و‬ ‫شاید مهم ترین ویژگی ان کاهش‬ ‫‪ 110‬کیلوگرمی وزن بود‪ .‬سقف‬ ‫فیبر کربنی به همراه سیستم‬ ‫تعلیق سفت تر و پیشرانه ای با ‪16‬‬ ‫اسب بخار قدرت بیشتر از دیگر‬ ‫ویژگی های شاخص ‪ CSL M3‬به‬ ‫شمار می رفت‪.‬‬ ‫سری ‪( 3‬کد ‪ – )E46‬سال ‪1998‬‬ ‫این مدل پیشرانه های ‪ 6‬سیلندر‬ ‫خطی دو نسل پیشین را کنار‬ ‫گذاشت و در دل ان پیشرانه ‪8‬‬ ‫سیلندر ‪ 4‬لیتری می تپید‪ .‬در‬ ‫پنجمین نسل سری ‪ 3‬شاهد معرفی‬ ‫قوی ترین پیشرانه ‪ 6‬سیلندر دیزلی‬ ‫تاریخ این خودروساز بودیم‪ .‬این‬ ‫پیشرانه در مدل ‪ 335d‬خروجی‬ ‫‪ 286‬اسبی داشت‪.‬‬ ‫مدل ‪ M3‬نسل ‪E36‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫غیرقابل اعتمادها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خودنمایی شورولت سیلورادو ‪ ZH2‬نسخه نظامی‬ ‫به نظر می رسد بخش نظامی جنرال موتورز کارهای زیادی برای‬ ‫انجام دادن داش��ته چراکه به تازگی رندرها و ویدئویی از شورولت‬ ‫سیلورادو ‪ ZH2‬منتشر کرده است‪.‬‬ ‫این خ��ودرو نیز همانند برادر کوچک تر کل��رادو ‪ ZH2‬از قوای‬ ‫محرکه هیدروژنی اس��تفاده کرده و برای کاربر د در ش��رایط بسیار‬ ‫س��خت توسعه یافته اس��ت‪ .‬بخش نظامی و دفاعی جنرال موتورز‬ ‫خیلی وارد جزئیات نشده اما در ویدئوی یاد شده برخی مشخصات‬ ‫ابتدایی این خودرو نظامی مشاهده می شود‪ .‬این پیکاپ فول سایز‬ ‫دارای فریم هوی دیوتی و سیس��تم تعلیق دینامیک مولتی ماتیک‬ ‫است که مشابه نمون ه بکار رفته در کلرادو ‪ ZH2‬است‪.‬‬ ‫نیروبخ��ش این خودرو هم نس��ل اینده قوای س��لول س��وختی‬ ‫اس��ت که توسط س��ه باک هیدروژنی ‪ 700‬باری تغذیه می گردد‪.‬‬ ‫این باک ها الکتریس��یت ه الزم برای مجموعه باتری لیتیوم‪-‬یونی و‬ ‫قوای محرکه الکتریکی سیلورادو ‪ ZH2‬را تهیه کرده و باعث ایجاد‬ ‫محدوده حرکتی بیش از ‪ 643‬کیلومتری می شوند‪.‬‬ ‫اگرچه جنرال موتورز چیز زیادی دربار ه س��یلورادو ‪ ZH2‬نگفته‬ ‫اما وب سایت زیرشاخه نظامی این خودروساز می گوید تالش زیادی‬ ‫برای ارائه محصوالت تاکتیکی س��بک مش��تق شده از خودروهای‬ ‫سبک و هوی دیوتی این برند انجام می دهد‪ .‬این شرکت همچنین‬ ‫خاطرنش��ان می س��ازد این خودروها برای کاربری ه��ای گوناگون‬ ‫نیروهای نظامی توسعه یافته اند‪.‬‬ ‫واضح است که ‪ ZH2‬بر پایه سیلورادو ‪ 2019‬بنا شده اما ظاهرا ً‬ ‫اشتراکات بیشتری با س��یلورادو ‪ 2020 HD‬دارد‪ .‬همان گونه که‬ ‫در چارچوب زمانی جنرال موتورز امده‪ ،‬س��یلورادو ‪ ZH2‬از اولین‬ ‫معم��اری هوی دیوتی پیکاپ که می تواند از نس��ل بعدی نیازهای‬ ‫بارگیری باال‪ ،‬پیکربندی منعطف‪ ،‬برد بیشتر و سوخت گیری دوبار ه‬ ‫سریع تر با سیستمی جمع و جورتر حمایت کند سود می برد‪.‬‬ ‫هنوز زمان معرفی رس��می این خودرو اعالم نش��ده اما شورولت‬ ‫قب ً‬ ‫ال تایید کرده نسل بعدی سیلورادو ‪ HD‬در سال ‪ 2019‬معرفی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫غیرقابل اعتمادترین خودروسازان سال ‪2018‬‬ ‫دیگه به کی میشه اعتماد کرد؟‬ ‫اگ�ر به دنب�ال خرید خودرو جدیدی هس�تید‪ ،‬حق انتخ�اب دارید و‬ ‫در یک کش�ور با بازار ازاد زندگی می کنید ش�اید بهتر باش�د از برخی‬ ‫محصوالت خودروس�ازان فهرس�ت زیر دوری کنید‪ .‬کانسومر ریپورتز‬ ‫داده های س�االن ه مطالع ه میزان اطمینان خودروها را بر پایه پاسخ های‬ ‫بی�ش از ‪ 500‬ه�زار عضو خود منتش�ر کرده اس�ت‪ .‬ای�ن داده ها که از‬ ‫نظرس�نجی وس�یع به دس�ت امده اند به خریداران خودروهای جدید‬ ‫کمک می کنند تا تخمینی دربار ه مش�کالت مربوط ب�ه قابلیت اعتماد‬ ‫محص�والت یک خودروس�از‪ ،‬از قوای محرکه گرفته تا سیس�تم تهویه‬ ‫مطب�وع و سیس�تم های اطالع�ات س�رگرمی را ب�ه دس�ت اورند‪ .‬هر‬ ‫خودروس�از به ترتیب امتیاز متوسط قابلیت اطمینان خود در فهرست‬ ‫زیر جای گرفته اس�ت‪ .‬در ادامه شما را با ‪ 10‬خودروساز غیرقابل اعتماد‬ ‫سال ‪ 2018‬اشنا می کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫شاید دوج یکی از بهترین برندهای گروه خودروساز فیات‪-‬‬ ‫کرایسلر باشد اما هنوز هم یکی از غیرقابل اعتمادترین برندها‬ ‫است‪ .‬با حضور ‪ 5‬خودرو در مطالع ه امسال‪ ،‬دوج ‪ 40‬امتیاز کسب‬ ‫کرده است‪ .‬البته رتب ه دوج سه پله بهتر شده است‪ .‬کمترین‬ ‫میزان اعتماد به خودرو جورنی رسیده درحالی که قابل اعتمادترین‬ ‫محصول این برند چارجر بوده است‪ .‬قابلیت اطمینان چارجر‬ ‫بهتر از حد متوسط بوده و میزان اطمینان مدل کاروان هم‬ ‫متوسط است‪ .‬مالکان چلنجر هم به مشکالتی در گیربکس اشاره‬ ‫داشته اند‪ .‬مالکان مدل های دورانگو و جورنی هم به مشکالت‬ ‫متعددی اشاره کرده اند و به همین خاطر هر سه خودرو چلنجر‪،‬‬ ‫دورانگو و جورنی میزان اطمینان زیر حد متوسط دارند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دوج‬ ‫‪2‬‬ ‫‪D o d g e‬‬ ‫حرف ‪ C‬در ‪ FCA‬به برند کرایسلر تعلق دارد‪ .‬برندی‬ ‫که سقوط ازاد هفت پله ای داشته و تنها دو محصول‬ ‫ان در مطالعه کانسومر ریپورتز شرکت کرده اند‪ .‬قابلیت‬ ‫اطمینان پاسیفیکا پایین تر از حد متوسط بوده و ان را به‬ ‫غیرقابل اعتمادترین خودرو این برند تبدیل کرده است؛‬ ‫اما قابلیت اطمینان کرایسلر ‪ 300‬به حد متوسط رسیده‬ ‫و همین موضوع روی کسب امتیاز ‪ 38‬تاثیر داشته‬ ‫است‪ .‬از جمله مشکالت عمد ه محصوالت کرایسلر‬ ‫می توان به عدم حرکت صفحه نمایش‪ ،‬مشکالت ناوبری‬ ‫و رادیو اشاره کرد‪ .‬مشکالت گیربکس هم از دیگر موارد‬ ‫تاثیرگذار روی رتب ه پایین کرایسلر بوده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کرایسلر‬ ‫پاسیفیکا‬ ‫‪a‬‬ ‫‪m‬‬ ‫تسال با افت قابل توجه ‪ 6‬پله ای روبه رو‬ ‫شده و امتیاز متوسط ان تنها ‪ 32‬بوده‬ ‫است‪ .‬قابلیت اطمینان تسال مدل ‪S‬‬ ‫به پایین تر از حد متوسط نزول کرده‬ ‫و دلیل ان مشکالت سیستم تعلیق و‬ ‫دستگیره های در و برخی موارد دیگر‬ ‫بوده است‪ .‬مدل ‪ 3‬جدید امتیاز اطمینان‬ ‫متوسط به دست اورده درحالی که‬ ‫مدل ‪ X‬بسیار بدتر از حد متوسط بوده‬ ‫است‪ .‬مالکان این شاسی بلند الکتریکی‬ ‫به مشکالتی در درهای فالکن و‬ ‫صفحه نمایش اشاره داشته اند‪.‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تسال‬ ‫‪8‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪T‬‬ ‫شاید این موضوع کمی سورپرایز کننده و عجیب‬ ‫باشد اما ولوو عنوان غیرقابل اعتمادترین خودروساز‬ ‫سال ‪ 2018‬را به خود اختصاص داده است‪ .‬سه محصول‬ ‫ولوو باعث شده اند این برند با ‪ 22‬امتیاز افت ‪ 6‬پله ای‬ ‫را تجربه کند‪ .‬غیرقابل اعتمادترین محصول سوئدی ها‬ ‫خودرو ‪ S90‬بوده و مدل ‪ XC60‬درست نقطه مقابل‬ ‫ان قرار دارد‪ .‬مالکان به عدم حرکت صفحه نمایش‪،‬‬ ‫مشکالت سیستم تهویه و صدای داخل کابین ‪XC60‬‬ ‫اشاره کرده اند‪ .‬مدل ‪ XC90‬هم با شکایاتی درباره ‬ ‫سیستم اطالعات سرگرمی روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫‪V o l v o‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ولوو‬ ‫‪L i n c o l n‬‬ ‫‪10‬‬ ‫منبع‪autoguide :‬‬ ‫جیپ هم با ‪ 40‬امتیاز رتبه هشتم را به خود‬ ‫اختصاص داده اما تنها ‪ 4‬خودرو این برند در‬ ‫مطالعه امسال حاضر بوده اند‪ .‬این خودروساز‬ ‫امریکایی با دو پله افت مواجه شده است‪.‬‬ ‫مدل های کامپس و رنگید به ترتیب کمترین و‬ ‫بیشترین میزان اطمینان بین مالکان را ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬در کل جیپ نتایج مختلفی را به‬ ‫دست اورده به گونه ای که امتیازات مدل های‬ ‫گرند چروکی و رنگید بهبود یافته درحالی که‬ ‫قابلیت اطمینان خودروهای چروکی و کامپس‬ ‫زیر حد متوسط است‪.‬‬ ‫جیپ‬ ‫‪p‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Chrysler‬‬ ‫با بررسی سه خودرو‪،‬‬ ‫رم ‪ 3500‬بدترین میزان‬ ‫اطمینان را داشته است؛‬ ‫اما می توان به مدل ‪2500‬‬ ‫بیشترین اطمینان را داشت‪.‬‬ ‫البته رم امتیاز متوسط ‪34‬‬ ‫را داشته؛ بنابراین نباید‬ ‫خیلی به محصوالت این برند‬ ‫دل خوش کرد‪ .‬رم یک پله‬ ‫افت داشته است‪.‬‬ ‫لینکلن‬ ‫اگرچه لینکلن در مقایسه با مطالعه سال پیش دو پله‬ ‫بهبود داشته اما همچنان جایگاه نه چندان خوبی را به‬ ‫خود اختصاص داده و با ‪ 4‬خودرو خود این رتب ه نازل‬ ‫را کسب کرده است‪ .‬غیرقابل اعتمادترین محصول این‬ ‫برند امریکایی مدل ‪ MKZ‬است درحالی که کانتیننتال‬ ‫بیشترین اطمینان را نزد مالکان دارد‪ .‬لینکلن امتیاز‬ ‫متوسط ‪ 43‬را به دست اورده که بخش اعظم ان به‬ ‫خاطر عملکرد خوب کانتیننتال بوده است‪ .‬هر دو‬ ‫خودرو ‪ MKC‬و ‪ MKX‬امتیاز کمتر از حد متوسط‬ ‫داشته و مدل ‪ MKZ‬نیز در مطالعه امسال امتیاز‬ ‫پایین تر از حد متوسط به دست اورده است‪.‬‬ ‫جی ام سی‬ ‫‪C‬‬ ‫شورولت‬ ‫‪e‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪J‬‬ ‫اگرچه جی ام سی در مقایسه با سال پیش یک‬ ‫پله باالتر امده اما همچنان با مشکالت زیادی در‬ ‫بحث قابلیت اطمینان روبرو است‪ .‬با امتیاز متوسط‬ ‫‪ ،37‬جی ام سی ‪ 8‬خودرو خود را روان ه مطالعه ‬ ‫سال جاری کرده است‪ .‬سیرا ‪ HD 2500‬و یوکان‬ ‫به ترتیب کمترین و بیشترین میزان اطمینان را‬ ‫داشته اند‪ .‬سه خودرو این برند امتیاز اطمینان‬ ‫متوسط یا بهتر را داشته و عبارت اند از تراین‪،‬‬ ‫یوکان و یوکان ‪ .XL‬البته جی ام سی اکادیا به‬ ‫خاطر مشکالت سیستم اطالعات سرگرمی و‬ ‫تجهیزات برقی خود امتیازات نازلی دارد‪.‬‬ ‫‪M‬‬ ‫با بررسی ‪ 16‬خودرو‪ ،‬مالکان شورولت حرف های‬ ‫زیادی برای گفتن دربار ه خودروهای خود داشته اند‪ .‬این‬ ‫خودروساز امریکایی با امتیاز ‪ 39‬در رتبه هفتم مطالعه‬ ‫امسال قرار گرفته و ‪ 5‬رتبه سقوط را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫قابل اعتمادترین خودرو این برند ایمپاال بوده درحالی که‬ ‫بهتر است از تراورس دوری کنید‪ .‬بنا به گفته کانسومر‬ ‫ریپورتز‪ ،‬تراورس امتیاز بسیار نازلی به دست اورده و همان‬ ‫مشکالت گیربکس مدل انکلیو را دارد‪ .‬مالکان همچنین از‬ ‫صفحه نمایش سیستم اطالعات سرگرمی شکایت کرده اند‪.‬‬ ‫اکوئینکس ‪ 2018‬امتیاز قابلیت اطمینان متوسطی داشته‬ ‫اما امتیازات سابربن و تاهو بهتر شده است‪.‬‬ ‫‪Chevrolet‬‬ ‫کادیالک‬ ‫‪ATS 2018‬‬ ‫‪Sedan‬‬ ‫کادیالک با امتیاز ‪ 32‬در چنین رتب ه نازلی‬ ‫قرار گرفته و مدل ‪ ATS‬کمترین میزان اطمینان‬ ‫را به خود اختصاص داده است؛ اما ‪ XTS‬هم‬ ‫قابل اعتمادترین این لوکس ساز امریکایی است‪.‬‬ ‫کادیالک یک پله افت را تجربه کرده و ‪ 6‬خودرو‬ ‫را به این مطالعه فرستاده است‪ .‬تنها سدان ‪XTS‬‬ ‫بوده که امتیاز باالتر از حد متوسط دریافت کرده و‬ ‫دیگر مدل ها همچنان پایین تر از حد متوسط قرار‬ ‫دارند‪ .‬مالکان به مشکالتی از جمله تعویض های بد‬ ‫گیربکس و سیستم های الکترونیکی در ‪ CT6‬و‬ ‫اسکالید اشاره داشته اند‪.‬‬ ‫‪C a d i l l a c‬‬ ‫‪G‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫نجیب زادگی به سبک المان ها‬ ‫ش��اید تصور بر این باشد که امروزه هیچکس به یک سدان لوکس‬ ‫پرچمدار نیاز نداشته باشد‪ .‬دلیل این ذهنیت ان است که سدان های‬ ‫لوک��س میان س��ایز انقدر بزرگ و مجلل ش��ده اند ک��ه بتوانند جای‬ ‫نمونه های فول س��ایز را بگیرند‪ .‬به عن��وان مثال کمتر فرد عادی پیدا‬ ‫می ش��ود که امثال ائ��ودی ‪ A6‬یا ب ام و س��ری‪ 5‬نتوانند نیازش را‬ ‫برطرف کند‪ .‬از نظر قیمتی نیز می توان یک سدان میان سایز تا دندان‬ ‫مس��لح و مجهز را خرید تا اینکه به یک نس��خه پایه از مدل پرچمدار‬ ‫بسنده کرد‪ .‬با این تفاسیر‪ ،‬شما تنها به یک دلیل به سراغ خرید یک‬ ‫سدان فول سایز همچون ‪ A8‬خواهید رفت‪ ،‬چرا که دلتان می خواهد‬ ‫ان را بخری��د‪ .‬خ��ب برای اینک��ه بدانید چرا دلتان ی��ک ائودی ‪A8‬‬ ‫می خواهد‪ ،‬با ما همراه ش��وید تا با هم به بررسی این خودرو بپردازیم‪.‬‬ ‫شاید شما احساس می کنید که با سوار شدن بر چنین خودرویی‪ ،‬در‬ ‫نظ��ر دیگران خاص و مهم جل��وه می کنید؛ البته باید عرض کنیم که‬ ‫اصوال اکثر خودروهای حاضر در این سگمنت دارای ظاهری تهاجمی‬ ‫و خیلی خاص نیستند‪ ،‬بلکه بیشتر از نظر تجهیزات‪ ،‬فناوری‪ ،‬امکانات‪،‬‬ ‫طول زیاد و کابین لوکس ش��ان اس��ت که مورد توجه قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫اگرچه در نهایت یک پیشرانه ‪ V8‬نیز برای ائودی ‪ A8‬در امریکا ارائه‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬اما فعال این خودرو با موتور ‪ V6‬توربوش��ارژ به حجم ‪3‬‬ ‫لیتر در ایاالت متحده عرضه می شود‪ .‬توان خروجی پیشرانه ‪ V6‬برابر‬ ‫‪ 335‬اس��ب بخار و گش��تاور ان نیز به ‪ 500‬نیوتن متر خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫جعبه دنده ‪ 8‬سرعته اتوماتیک و سامانه استاندارد چهار چرخ محرک‬ ‫نیز اجزای اصلی سیستم انتقال قدرت را تشکیل می دهند‪ .‬همچنین‬ ‫یک سیستم ‪ ۴۸‬ولت نیم‪-‬هیبرید نیز برای ‪ 2019 A8‬در نظر گرفته‬ ‫ش��ده است‪ .‬همچنین سیس��تم تعلیق فعال قادر است تا هر کدام از‬ ‫چرخ ها را به طور مس��تقل و بر اساس اسکن سطح جاده باال یا پایین‬ ‫بیاورد‪ .‬بهای نس��خه پایه ‪ 2019 A8‬از رقم ‪ 84,795‬ش��روع شده و‬ ‫می تواند به راحتی و با سفارش تجهیزات مختلف‪ ،‬تا صدهزار دالر نیز‬ ‫افزایش یابد‪ .‬در صورت س��فارش دو س��امانه فرمان پذیری چرخ های‬ ‫عقب و سیستم تعلیق فعال به همراه تعدادی اپشن دیگر‪ ،‬قیمت ‪A8‬‬ ‫حتی به ‪ ۱۵۰‬هزار دالر نیز خواهد رسید‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قابل اعتمادها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قابل اعتمادترین خودروسازان سال ‪2018‬‬ ‫به کی اعتماد کنیم؟‬ ‫کانس�ومر ریپورت�ز نتایج مربوط به مطالع ه س�االنه می�زان اعتماد‬ ‫خودروها را منتش�ر ک�رده و طبق ان برخی س�ورپرایزها به چش�م‬ ‫می خورند‪ .‬مطالع ه امس�ال داده های بیش از ‪ 500‬هزار عضو کانس�ومر‬ ‫ریپورت�ز برای تخمین اینکه مالک یک خودرو با چه مش�کالتی باید‬ ‫روبرو ش�وند را جمع اوری کرده است‪ .‬این مشکالت طیف وسیعی را‬ ‫شامل می شود و از پیشرانه های توربو گرفته تا سیستم های اطالعات‬ ‫‪i‬‬ ‫‪n‬‬ ‫ائودی هم به افت سه پله ای مواجه بوده‬ ‫ولی با کسب ‪ 60‬امتیاز باالتر از حریف‬ ‫هم وطنش قرار گرفته است‪ 6 .‬خودرو‬ ‫ائودی در بررسی امسال شرکت داشته اند‬ ‫و مدل ‪ A3‬کمترین میزان اعتماد بین‬ ‫هم گروهی های خود را داشته درحالی که‬ ‫ائودی ‪ Q5‬بیشترین میزان اعتماد را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬در کل تمامی مدل های‬ ‫ائودی میزان اطمینان و اعتماد مناسبی‬ ‫دارند هرچند امتیاز این برند در مقایسه با‬ ‫سال های پیش باال نیست‪.‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪d‬‬ ‫س�رگرمی پیچیده‪ ،‬مشکالت گیربکس و… را در بر گرفته است‪ .‬این‬ ‫نش�ریه می گوید مطالع ه قابلیت اعتماد امس�ال توصیه های کانسومر‬ ‫ریپورت�ز درب�اره صب�ر یک یا دو س�ال ه مش�تریان ب�رای رفع برخی‬ ‫مشکالت و عدم خرید خودروهای صفر نسل جدید را تقویت می کند‪.‬‬ ‫به هرحال در ادامه شما را با قابل اعتمادترین خودروسازان سال ‪2018‬‬ ‫به انتخاب کانسومر ریپورتز اشنا می کنیم‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫رتب ه مینی و هیوندای و البته امتیازات‬ ‫انها مشابه بوده اما باید گفت این‬ ‫خودروساز در سال پیش اص ً‬ ‫ال رتبه ای‬ ‫نداشته است‪ .‬دو خودرو مینی در مطالعه‬ ‫امسال بررسی شده اند و مدل کوپر‬ ‫کمترین اعتماد را داشته درحالی که‬ ‫کانتری من درست در نقطه مقابل قرار‬ ‫دارد‪ .‬کوپر امتیاز متوسطی داشته‬ ‫درحالی که کانتری من قابلیت اعتماد‬ ‫باالتر از حد متوسط را نشان داده است‪.‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مینی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ائودی‬ ‫‪u‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مزدا‬ ‫‪5-MX‬‬ ‫میاتا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪M a z d a‬‬ ‫شاید تویوتا امسال رتبه اول را از دست داده‬ ‫باشد اما حداقل بازوی لوکسش یعنی لکسس‬ ‫عنوان قابل اعتمادترین برند دنیای خودرو را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪ .‬لکسس که یک‬ ‫رتبه صعود داشته با ‪ 6‬محصول در این مطالعه‬ ‫حضور داشته و ‪ 78‬امتیاز به دست اورده است‪.‬‬ ‫‪ IS‬کمترین میزان اطمینان و ‪ GX‬هم بیشترین‬ ‫اعتماد را دارند‪ .‬امسال تمامی محصوالت‬ ‫لکسس امتیاز اعتماد متوسط یا باالتر از حد‬ ‫متوسط داشته اند‪.‬‬ ‫‪L e x u s‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کیا‬ ‫‪9‬‬ ‫لکسس‬ ‫‪10‬‬ ‫منبع‪autoguide :‬‬ ‫ب ام و در نظرسنجی امسال کانسومر ریپورتز افت‬ ‫سه پله ای داشته است‪ 7 .‬محصول این خودروساز‬ ‫المانی بررسی شده و امتیاز کلی ب ام و برابر با ‪58‬‬ ‫است‪ .‬خودرو ‪ X1‬کمترین میزان اعتماد را داشته‬ ‫درحالی که ‪ i3‬قابل اعتمادترین محصول این برند در‬ ‫سال جاری است‪ .‬ب ام و ‪ X3‬بازطراحی شده امتیاز‬ ‫پایین تر از حد متوسطی داشته و مالکان از مشکالت‬ ‫سیستم تهویه مطبوع از جمله نشتی مایع خنک کننده‬ ‫گالیه کرده اند‪ X1 .‬نیز به خاطر مشکالت سیستم‬ ‫تعلیق‪ ،‬ترمز و لرزش های غربیلک فرمان باعث پایین‬ ‫امدن امتیاز ب ام و شده است‪.‬‬ ‫ب ام و‬ ‫‪ i3‬مدل‬ ‫‪2019‬‬ ‫اینفینیتی‬ ‫‪7‬‬ ‫مزدا در مطالعه قابلیت اطمینان‬ ‫سال ‪ 2018‬کامال خوب عمل کرده و‬ ‫با ‪ 9‬پله صعود به رتب ه سوم رسیده‬ ‫است‪ .‬امتیاز این برند ژاپنی برابر با‬ ‫‪ 69‬بوده است‪ .‬با ‪ 6‬خودرو تست شده‪،‬‬ ‫‪ 3-CX‬کمترین میزان اطمینان و‬ ‫‪ 5-MX‬میاتا قابل اعتمادترین محصول‬ ‫این برند بوده است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫مزدا مشکالت خودروهای ‪ 9-CX‬و‬ ‫‪ 5-MX‬میاتا را رفع کرده اما ‪3-CX‬‬ ‫هنوز هم از مشکالت سیستم تهویه‬ ‫مطبوع رنج می برد‪.‬‬ ‫‪H y u n d a i‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪A‬‬ ‫با همان امتیاز مشابه اینفینیتی‪ ،‬کیا دو رتبه افت کرده است‪.‬‬ ‫‪ 8‬خودرو این برند کره ای در مطالعه امسال حضور داشته اند و‬ ‫گفته شده مدل کادنزا کمترین میزان اطمینان را داشته است؛‬ ‫اما مینی ون سدونا قابل اعتمادترین خودرو کیا است‪ .‬اگرچه‬ ‫کیا اسپورتیج کام ً‬ ‫ال شبیه هیوندای توسان بوده اما خودرو‬ ‫قابل اعتمادتری است‪ .‬همین مورد درباره نیرو هیبرید نیز‬ ‫صادق است‪ ،‬خودرویی که میزان اطمینان باالتر از حد متوسط‬ ‫دارد‪ .‬کیا استینگر که خودرو سال ‪ 2018‬اتوگاید شده هم‬ ‫میزان اعتماد متوسطی دارد‪ .‬ان چیزی که باعث کاهش میزان‬ ‫اطمینان کادنزا شده وجود مشکالتی در حسگرهای ترموستات‪،‬‬ ‫سیستم تهویه مطبوع و خنک کننده پیشرانه است‪.‬‬ ‫هیوندای‬ ‫با امتیاز قابلیت اعتماد متوسط ‪ ،57‬هیوندای رتبه نهم را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪ .‬بنا به گفت ه کانسومر ریپورتز‪،‬‬ ‫غیرقابل اعتمادترین محصول این برند کره ای خودرو ایونیک‬ ‫و قابل اعتمادترین انها نیز سانتافه ‪ XL‬بوده است‪ .‬مالکان‬ ‫هیوندای توسان دربار ه پیشران ه ‪ 4‬سیلندر ‪ 1/6‬لیتری توربو و‬ ‫گیربکس ‪ 7‬سرعته دوکالچه شکایت کرده اند و گفته اند این‬ ‫گیربکس تعویض های بد‪ ،‬مشکالت کامپیوتری و… دارد‪ .‬در کل‬ ‫ایونیک هیبرید امتیاز قابلیت اعتماد زیر حد متوسط داشته‬ ‫و مالکان درباره تعویض های بد گیربکس ‪ 6‬سرعته و مشکالت‬ ‫پیشران ه ان انتقاد داشته اند‪ .‬رتب ه کلی هیوندای در مقایسه با‬ ‫سال پیش تغییر نکرده و در کل ‪ 5‬محصول ان بررسی شده اند‪.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪b‬‬ ‫با حضور ‪ 4‬خودرو در مطالعه‬ ‫قابلیت اطمینان سال ‪،2018‬‬ ‫اینفینیتی یک پله باال امده و به‬ ‫مقام مشترک پنجم رسیده است‪.‬‬ ‫‪ Q50‬غیرقابل اعتمادترین خودرو‬ ‫این برند لوکس ژاپنی بوده در حالی‬ ‫با خیال راحت می توان به ‪Q60‬‬ ‫اعتماد کرد‪ .‬اینفینیتی امتیاز ‪61‬‬ ‫کلی را کسب کرده و هر دو خودرو‬ ‫‪ Q50‬سدان و ‪ QX60‬نیز با بهبود‬ ‫میزان اطمینان روبه رو بوده اند‪.‬‬ ‫‪I n f i n i t i‬‬ ‫سوبارو‬ ‫سوبارو با دو پله صعود به رتب ه چهارم رسیده و امتیاز‬ ‫متوسط ‪ 65‬را دارد‪ 6 .‬خودرو این برند داده های مناسبی‬ ‫را تهیه کرده اند‪ .‬سوبارو ‪ WRX‬کمترین میزان اطمینان‬ ‫بین محصوالت این خودروساز ژاپنی را داشته درحالی که‬ ‫قابل اعتمادترین محصول سوبارو خودرو کراس ترک بوده‬ ‫است‪ .‬بنا به گفت ه کانسومر ریپورتز‪ ،‬ایمپرزای بازطراحی‬ ‫شده مشکالتی در سال پیش داشته اما امسال عملکرد‬ ‫بهتر از حد متوسط داشته است‪ .‬کراس ترک هم بهبود‬ ‫یافته و بسیار بهتر عمل کرده است‪ WRX .‬به خاطر‬ ‫مشکالت گیربکس خود امتیاز پایین تر از حد متوسط به‬ ‫دست اورده است‪.‬‬ ‫‪S u b a r u‬‬ ‫تویوتا‬ ‫پریوس‬ ‫سی ‪2018‬‬ ‫تویوتا امسال رتب ه اول را از دست داده است‪ .‬با‬ ‫حضور ‪ 14‬خودرو در مطالعه امسال‪ ،‬تویوتا امتیاز‬ ‫متوسط ‪ 76‬را به دست اورده است‪ .‬پریوس ‪C‬‬ ‫قابل اعتمادترین خودرو این برند بوده درحالی که‬ ‫نمی توان به تاکوما زیاد اعتماد کرد‪ .‬این خودرو‬ ‫همچنان مشکالتی در سیستم های کمک راننده و‬ ‫گیربکس دارد‪ .‬کمری ‪ 2018‬نیز اگرچه کمی افت‬ ‫داشته اما بهتر از حد متوسط عمل کرده است‪.‬‬ ‫مالکان می گویند سیستم اطالعات سرگرمی‬ ‫انتیون و تعویض های ناهنجار گیربکس ‪ 8‬سرعته‬ ‫اتوماتیک کمری جای گالیه و شکایت دارد‪.‬‬ ‫‪T o y o t a‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫داغ ترین ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مک الرن سنا ‪ GTR‬مختص پیست‬ ‫مک الرن مش��خصات فنی س��نا ‪ GTR‬را تایید ک��رد‪ .‬این خودرو‬ ‫ال در سبد محصوالت سری سوپر مک الرن کام ً‬ ‫مخصوص پیس��ت قب ً‬ ‫ال‬ ‫خودنمایی کرده است‪ .‬سنا ‪ GTR‬همان عناصر ائرودینامیک فعال مدل‬ ‫استاندارد جاده ای را حفظ خواهد کرد‪ .‬بدن ه این خودرو می تواند ‪1000‬‬ ‫کیلوگ��رم داون فورس تولید کند که در مقایس��ه با داون فورس ‪800‬‬ ‫کیلویی مدل جاده ای افزایش قابل توجهی را نشان می دهد‪ .‬تفاوت های‬ ‫بدن ه س��نا ‪ GTR‬با مدل استاندارد ش��امل گلگیرهای پهن تر‪ ،‬اسپلیتر‬ ‫جل��و و دیفیوزر عقب بزرگ ت��ر و همچنین تغییر مکان بال عقب فعال‬ ‫اس��ت‪ .‬مک الرن می گوید بال یاد شده به جریان هوای دیفیوزر جفت‬ ‫شده و نتیج ه ان تولید داون فورس بیشتر در سرعت های پایین تر است‪.‬‬ ‫از دیگر ویژگی های مک الرن س��نا ‪ GTR‬می توان فاصل ه بیش��تر بین‬ ‫چرخ ه��ای روبرویی‪ ،‬رینگ هایی با قفل مرکزی‪ ،‬عملکرد ائرودینامیکی‬ ‫به روز شده‪ ،‬پایداری بهتر در زمان عبور از پیچ ها و زمان ترمز گیری ها‬ ‫را نام برد‪ .‬سیستم تعلیق این خودرو نیز دارای ژئومتری‪ ،‬فنرها‪ ،‬دامپرها‬ ‫و میله های ضد لغزش توس��عه یافته از س��وی برنام ه مسابقه ای ‪GT3‬‬ ‫مک الرن اس��ت‪ .‬این موارد در ترکیب با الستیک های چسبنده پیرلی‬ ‫و سیس��تم ترمز پیشرفته باعث شده اند سنا ‪ GTR‬شتاب جانبی فراتر‬ ‫از ‪ 3‬ج��ی را تحمل کند‪ .‬پیش��ران ه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 4‬لیت��ری توئین توربو‬ ‫خودرو مورد بحث قدرت ‪ 813‬اس��ب بخاری و گش��تاور ‪ 800‬نیوتون‬ ‫متری خواهد داش��ت که ‪ 14‬واحد بیش��تر از مدل جاده ای است‪ .‬مک‬ ‫الرن هنوز به وزن س��نا ‪ GTR‬اش��اره نکرده اما مدل اس��تاندارد وزن‬ ‫خشک ‪ 1198‬کیلوگرمی دارد که کام ً‬ ‫ال سبک نشان می دهد‪ .‬مک الرن‬ ‫تجهیزات غیرضروری مدل مس��ابقه ای را حذف کرده است‪ .‬کیسه های‬ ‫هوا‪ ،‬صفحه نمایش سیس��تم اطالعات سرگرمی و… از جمله تجهیزات‬ ‫حذف شده است‪ .‬درست همانند ‪ ،GTR P1‬غربیلک فرمان این مدل‬ ‫نیز جای خود را به مدلی مس��ابقه ای داده است‪ .‬تنها چیزی که تغییر‬ ‫نکرده سیس��تم تهویه مطبوع است چراکه هیچ کسی نمی خواهد داخل‬ ‫لباس مس��ابقه ای از گرما بپزد‪ .‬مک الرن سنا ‪ GTR‬تنها به تعداد ‪75‬‬ ‫دستگاه ساخته می شود و تمامی نسخه ها قب ً‬ ‫ال فروخته شده اند‪ .‬قیمت‬ ‫این خودرو برابر با ‪ 1.4‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫رقابت داغ ترین خودروهای ‪ 2018‬در سخت ترین پیست امریکا‬ ‫دور دور در دور صاعقه‬ ‫وب س�ایت معتبر کارانددرایور هرساله اس�پرت ترین خودروهای سال‬ ‫را گ�رد هم جمع کرده و انها را در پیس�ت ‪Virginia International‬‬ ‫‪ Raceway‬که به صورت مخفف ‪ VIR‬نامیده می شود‪ ،‬مورد ازمایش قرار‬ ‫می دهد‪ .‬این پیس�ت که یکی از س�خت ترین پیس�ت های ایاالت متحده‬ ‫اس�ت‪ ،‬به عن�وان نوربرگ رین�گ امریکایی ش�ناخته می ش�ود‪ .‬در این‬ ‫رقابت ج�ذاب که «دور صاعق�ه» (‪ )Lightning Lap‬ن�ام دارد‪ ،‬تمامی‬ ‫ش�رکت کنندگان اقدام به تایم زنی در پیس�ت ‪ VIR‬کرده و توانایی های‬ ‫خود را به رخ یکدیگر می کشند‪ .‬خودرویی که بتواند یک دور این پیست‬ ‫را در س�ریع ترین زمان طی کند‪ ،‬اعتبار و افتخار بزرگی کس�ب می کند‬ ‫زیرا همان طور که گفته ش�د‪ VIR ،‬با پیچ های زیاد و تند‪ ،‬پیس�ت بسیار‬ ‫دش�واری است و خودروها را کام ً‬ ‫ال به چالش می کشد‪ .‬رقابت دور صاعقه‬ ‫‪12‬سال است که از سوی کارانددرایور برگزار می شود و تاکنون ‪ 242‬دور‬ ‫پیست ‪ VIR‬در ان به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫امس�ال ازمایش کنندگان کارانددرایور ب�ا چندین میلیون دالر خودرو‬ ‫ب�ا مجم�وع قدرتی بی�ش از ‪ 10‬هزار اس�ب بخ�ار در ‪ VIR‬ب�ه رانندگی‬ ‫پرداخته اند‪ .‬این تیم ‪3‬روز در هرسال با کاروانی از جدیدترین خودروهای‬ ‫عملکردی بازار به این پیست می روند تا انها را موردسنجش قرار دهند‪.‬‬ ‫این پیس�ت ‪ 6/6‬کیلومتر طول و ‪ 24‬پی�چ دارد؛ اما فرضیه ای وجود دارد‬ ‫ک�ه گران ترین خودرو باید بهترین لپ تای�م را ثبت کند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫در این رقابت تمامی ش�رکت کنندگان به غیراز شاس�ی بلندها‪ ،‬بر اساس‬ ‫قیم�ت پایه‪ ،‬در ‪5‬گروه مختلف از ‪ LL1‬تا ‪ LL5‬تقس�یم بندی می ش�وند‪.‬‬ ‫همه شاسی بلندها نیز صرف نظر از قیمت در یک گروه به نام ‪LLTruck‬‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در رقابت دور صاعقه امسال ‪ 21‬ش�رکت کننده حضور دارند که تقریب ًا‬ ‫یک چه�ارم انها حداقل ‪ 700‬اس�ب بخار قدرت دارند‪ .‬س�ه نمونه از این‬ ‫خودروها ش�ورولت ک�وروت ‪ ،ZR1‬مک الرن ‪ 720S‬و پورش�ه ‪GT2 911‬‬ ‫‪ RS‬هس�تند که برای کس�ب مقام اول باهم رقاب�ت می کنند درحالی که‬ ‫دو خ�ودرو دیگر‪ ،‬دوج چلنجر هلکت و جی�پ گرند چروکی ترک هاوک‬ ‫هس�تند؛ اما گرند چروکی ترک هاوک تنها شاسی بلند در رقابت امسال‬ ‫نیست و مرسدس‪-‬اام گ ‪ S GLC63‬هم در بین شرکت کنندگان حضور‬ ‫دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬پورش�ه ماکان توربو هم می توانست در رقابت حضور‬ ‫داشته باش�د اما چون مدل های ‪ 718 GTS‬کیمن‪ RS GT3 911 ،‬و ‪911‬‬ ‫‪ RS GT2‬به عنوان نمایندگان شایس�ته پورش�ه در دور صاعقه امس�ال‬ ‫شرکت کردند‪ ،‬ماکان توربو از حضور در این نبرد بازماند و رقابت امسال‬ ‫تنها با دو شاسی بلند‪ ،‬یعنی جیپ و مرسدس بنز برگزار شد‪.‬‬ ‫در بین سدان ها‪ ،‬برجس�ته ترین شرکت کننده‪ ،‬ب ام و ‪ M5‬با ‪ 600‬اسب‬ ‫بخار قدرت اس�ت درحالی که کیا استینگر ‪ GT‬کم قدرت تر نیز به عنوان‬ ‫یک س�دان کامپکت عملکردی در رقابت امس�ال حضور یافته است‪ .‬به‬ ‫شرکت کنندگان دور صاعقه امسال هوندا اکورد اسپرت ‪ 2.0T‬هم اضافه‬ ‫ش�ده اس�ت زیرا بس�یاری عالقه دارند ببینند خودروهایی که به صورت‬ ‫روزان�ه با انها س�روکار دارند در پیس�ت و در مقایس�ه با اس�پرت ترین‬ ‫خودروه�ای بازار چه عملک�ردی خواهند داش�ت‪ .‬البته ام�کان حضور‬ ‫خودروهای خانوادگی بیشتری در این رقابت وجود داشته اما چون اکورد‬ ‫معیاری در این کالس محس�وب می ش�ود‪ ،‬نماینده شایسته ای برای این‬ ‫کالس به حساب می اید‪.‬‬ ‫نماینده خودروهای ارزان قیمت در دور صاعقه امس�ال‪ ،‬شورلت کامارو‬ ‫تورب�و ‪ 1LE‬با ‪ 275‬اس�ب بخار قدرت و س�وبارو ‪ BRZ tS‬با ‪ 205‬اس�ب‬ ‫بخار قدرت هس�تند که ه�ردو در گروه قیمتی ‪ LL1‬ق�رار می گیرند‪ .‬در‬ ‫گ�روه ‪ LL2‬هوندا س�یویک تایپ ‪ R‬حض�ور دارد که نش�ان می دهد ‪H‬‬ ‫قرمز روی دماغه اش به چه معنا اس�ت درحالی که رقیب هم وطنش یعنی‬ ‫س�وبارو ‪ WRX STI‬تایپ ‪ RA‬با ‪ 310‬اسب بخار قدرت نیز در این گروه‬ ‫خودنمایی می کند‪ .‬فورد موستانگ ‪ GT‬با پکیج عملکردی سطح دو هم‬ ‫در گروه ‪ LL2‬حضور دارد و امیدوار اس�ت بتواند عملکرد خود را نسبت‬ ‫به س�ال ‪ 2014‬بهبود بخشد‪ .‬ائودی با مدل های ‪ RS3‬و ‪ TT RS‬که هردو‬ ‫مجهز به پیش�رانه ‪ 5‬سیلندر توربو هستند و روی پلتفرم ‪ MQB‬ساخته‬ ‫شدند‪ ،‬در دو گروه ‪ LL2‬و ‪ LL3‬حضور دارد درحالی که کوپه جدید ‪RS5‬‬ ‫با ‪ 450‬اسب بخار قدرت نیز نماینده سوم این برند المانی در دور صاعقه‬ ‫‪ 2018‬به شمار می رود‪.‬‬ ‫ص�در فهرس�ت ش�رکت کنندگان رقابت امس�ال اما تحت ش�ورولت‬ ‫سوپراسپرت های چند صد اسب بخاری است‪ .‬کمی پایین تر از ‪ 700‬اسب‬ ‫بخاری ه�ا که در ب�اال به انها پرداختیم‪ ،‬ف�ورد و المبورگینی با مدل های‬ ‫‪ GT‬و اوراکان پرفورمانته در باش�گاه ‪ 600‬اس�ب بخاری ها حضور دارند‪.‬‬ ‫فورد ‪ GT‬س�ال گذشته رکورد پورش�ه ‪ 918‬در پیست ‪ VIR‬را شکست‬ ‫ولی با این حال برای اینکه مش�خص شود این سوپراسپرت امریکایی در‬ ‫برابر جدیدترین سوپراسپرت های حال حاضر دنیا چه عملکردی خواهد‬ ‫داش�ت‪ ،‬در رقابت امس�ال حضور یافته اس�ت‪ .‬از س�وی دیگر‪ ،‬اوراکان‬ ‫پرفورمانت�ه هم یک�ی از تنها چهار خ�ودرو تنفس طبیع�ی دور صاعقه‬ ‫امسال به شمار می رود‪.‬‬ ‫تمام�ی خودروه�ای ش�رکت کننده در رقابت دور صاعقه‪ ،‬در ش�رایط‬ ‫کارخانه ای قرار دارند و یا به قطعاتی مجهزند که در نمایندگی های فروش‬ ‫خود قابل س�فارش هستند؛ بنابراین این رقابت در شرایط کام ً‬ ‫ال واقعی و‬ ‫عادالنه برگزار می ش�ود تا بهتری�ن و معتبرترین نتیجه حاصل گردد‪ .‬در‬ ‫ادامه می توانید فهرست کامل شرکت کنندگان رقابت دور صاعقه ‪ 2018‬و‬ ‫سپس نتایج تایم زنی ان ها در پیست ‪ VIR‬را مشاهده کنید‪.‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫معرفی نسخه لوکس تری از سه چرخه واندرهال‬ ‫ش��رکت امریکایی واندرهال که با س��اخت رودس��تری سه چرخ‬ ‫معروف شده است‪ ،‬نسخه لوکس تری از خودرو خود را با نام کارمل‬ ‫(‪ )Carmel‬معرفی کرده است‪ .‬برخالف مدل ونیز‪ ،‬این مدل جدید‬ ‫از ویژگی هایی مثل درب ها و فضای داخلی بیش��تر برخوردار است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن‪ ،‬درحالی که ونیز از یک پیش��رانه ‪ 1/4‬لیتری چهار‬ ‫س��یلندر توربو با ‪ 180‬اسب بخار قدرت و ‪ 250‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫اس��تفاده می کرد‪ ،‬مدل جدید کارمل ب��ه موتور جدید ‪ 1/5‬لیتری‬ ‫مجهز شده که ‪ 200‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 275‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫این پیش��رانه جدید ع�لاوه بر برخ��ورداری از ‪ 10‬درصد قدرت‬ ‫بیشتر نسبت به موتور قبلی‪ ،‬وزن کمتری هم دارد که این موضوع‬ ‫موجب تقس��یم وزن بهتری برابر با ‪ 75‬به ‪ 25‬در جلو و عقب شده‬ ‫است‪ .‬انتقال نیروی پیشرانه نیز توسط یک گیربکس شش سرعته‬ ‫اتوماتیک انجام می گیرد‪ .‬کارمل با تکیه بر پیشرانه قوی تر می تواند‬ ‫ظرف ‪ 4/5‬ثانیه از صفر به س��رعت ‪ 96‬کیلومتر در س��اعت رسیده‬ ‫و نهایتاً به حداکثر س��رعت ‪ 220‬کیلومتر بر س��اعت دس��ت پیدا‬ ‫کند‪ .‬این س��ه چرخه اسپرت به سیس��تم ترمز عملکرد باالی چهار‬ ‫پیستونه با سامانه ‪ ،ABS‬فرمان برقی و سیستم کنترل کشش هم‬ ‫مجهز ش��ده است‪ .‬واندرهال تجهیزات رفاهی کارمل را هم افزایش‬ ‫داده اس��ت‪ .‬غیر از درها ک��ه در باال اورده ش��دند‪ ،‬در این خودرو‬ ‫شبکه صوتی دو کاناله با بلوتوث‪ ،‬غربیلک فرمان چوبی‪ ،‬چراغ های‬ ‫‪ ،LED‬رینگ های ‪ 19‬اینچی‪ ،‬بخاری و گرم کن صندلی ها به صورت‬ ‫اس��تاندارد ارائه ش��ده اند که دو مورد اخر در هن��گام رانندگی در‬ ‫هوای سرد پاییزی بسیار مفید خواهند بود؛ اما اگر این ها هم کافی‬ ‫نباشند‪ ،‬امکان سفارش یک س��قف قابل برداشتن هم وجود دارد‪.‬‬ ‫البته این س��قف فقط روی س��ر سرنش��ینان را پوشش می دهد و‬ ‫طرفین خودرو همچنان باز خواهد بود‪ .‬برای کارمل س��امانه تهویه‬ ‫مطبوع هم قابل سفارش است‪ .‬این ویژگی ها و تجهیزات بیشتر اما‬ ‫وزن کارمل را به ‪ 726‬کیلوگرم رس��انده که این یعنی حدود ‪100‬‬ ‫کیلوگرم از ونیز سنگین تر است‪.‬‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صفر تا صد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی ‪ 13‬سدان قدرتمند با شتاب زیر ‪ 4‬ثانیه‬ ‫سدان هایی که به سوپرکارها تنه می زنند‬ ‫همی�ن چن�د س�ال پی�ش یعن�ی در س�ال ‪ 2008‬یک‬ ‫المبورگینی گاالردو ‪ 4-520 LP‬که از پیشران ه ‪ 10‬سیلندر‬ ‫‪ 5‬لیتری ‪ 513‬اس�ب بخاری استفاده می کرد شتاب صفر‬ ‫تا ‪ 100‬کیلومتر در س�اعت ‪ 4‬ثانیه ای داشت‪ .‬در ان زمان‬ ‫این یک رکورد مناسب برای سوپرکارها به شمار می رفت‪.‬‬ ‫البته حداکثر س�رعت را هم می ت�وان یک مقیاس دیگر‬ ‫در نظر گرفت اما از انجایی که اکثر خودروس�ازان سقف‬ ‫سرعت محصوالت خود را ‪ 250‬کیلومتر در ساعت در نظر‬ ‫می گیرند بنابراین شاید این مقیاس خیلی مناسب نباشد‪.‬‬ ‫ح�اال زمان�ه ع�وض ش�ده و س�دان های خانوادگی به‬ ‫رکوردهای چند س�ال قبل س�وپرکارها رس�یده اند‪ .‬این‬ ‫س�دان ها نه تنها ش�تاب فوق الع�اده ای دارن�د بلکه در‬ ‫پیست ها نیز خودنمایی می کنند‪ .‬برای گرامیداشت عصر‬ ‫درخش�ان سوپرسدان ها‪ ،‬ما ‪ 13‬نمونه از این خودروها در‬ ‫ب�ازار امریکا را با ش�تاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در س�اعت‬ ‫زی�ر ‪ 4‬ثانیه پیدا کرده ایم‪ .‬این خودروها می توانند از نظر‬ ‫شتاب سوپرکارهای یک دهه پیش را پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹کادیالک ‪CTS-V‬‬ ‫کادیالک یک ده ه پیش ارزوی حضور در این فهرست‬ ‫را داشت اما جدیدترین نسل های ‪ ATS-V‬و ‪CTS-V‬‬ ‫ب�ه عن�وان محصوالت�ی پرفورمن�س تثبیت ش�ده اند‪.‬‬ ‫این م�دل ‪ CTS-V‬اس�ت که ی�ک س�دان فوق العاده ‬ ‫دیفرانس�یل عق�ب با ش�تاب ادعایی ‪ 3/7‬ثانیه اس�ت‪.‬‬ ‫ب�ه لطف پیش�ران ه ‪ 8‬س�یلندر ‪ 6/2‬لیت�ری برگرفته از‬ ‫کوروت ش�اهد قدرت عظیم ‪ 640‬اسب بخاری هستیم‪.‬‬ ‫این قدرت قابل توجه تنها به ش�تاب زیر ‪ 4‬ثانیه بسنده‬ ‫نکرده و حداکثر س�رعت ‪ 322‬کیلومتر در س�اعتی هم‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪RS7‬‬ ‫این خودرو یکی از قدیمی ترین اعضای فهرست بوده و‬ ‫نسل جدید ان در اینده ای نزدیک وارد میدان می شود؛‬ ‫اما سیس�تم چهار چ�رخ مح�رک کواترو و پیش�ران ه ‪8‬‬ ‫سیلندر توئین توربوی قوی باعث شده ‪ RS7‬شانه به شانه ‬ ‫سوپرکارهای نه چندان قدیمی حرکت کند‪ .‬با پیشرانه ای‬ ‫‪ 560‬اس�ب بخاری‪ ،‬ارباب حلقه ها در ‪ 3/7‬ثانیه از سکون‬ ‫ب�ه تندی ‪ 96‬کیلومتر در س�اعت می رس�د‪ .‬مهم تر انکه‬ ‫مدل قوی تر ‪ RS7‬پرفورمنس که قدرت ‪ 605‬اسبی دارد‬ ‫شتاب ‪ 3/6‬ثانیه ای را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹الفارومئو جیولیا کوادروفولیو‬ ‫کدام ی�ک هیجان انگیزت�ر اس�ت‪ :‬ی�ک س�دان که به‬ ‫س�وپرکارها تنه می زند یا این حقیقت که با الفارومئویی‬ ‫دیفرانسیل عقب طرف هستیم؟! این خودرو از پیشرانه ‪6‬‬ ‫سیلندر ‪ 2/9‬لیتری بای توربوی فراری سود برده و قدرت‬ ‫‪ 505‬اسب بخاری و شتاب ‪ 3/8‬ثانیه ای دارد‪ .‬این خودرو‬ ‫توانسته یک دور نوربرگ رینگ را در ‪ 7‬دقیقه و ‪ 32‬ثانیه‬ ‫طی کند و عنوان س�ریع ترین س�دان تولیدی را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬این خودرو س�ریع تر از لکسوس ‪ LFA‬و‬ ‫المبورگینی گاالردو ‪ 4-LP570‬سوپرلگرا است‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪ RS3‬سدان‬ ‫چه کسی فکر می کرد خودرویی که از شاسی مشترک‬ ‫با فولکس بیتل اس�تفاده می کند در این فهرست حضور‬ ‫یاب�د؟ حال ش�ما را با س�دان ‪ RS3‬روب�رو می کنیم که‬ ‫پیشران ه ‪ 5‬سیلندر ‪ 2/5‬لیتری توربو ان قدرت ‪ 400‬اسبی‬ ‫داشته و باعث ایجاد شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪ 3/9‬ثانیه ای می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دوج چارجر هلکت‬ ‫ق�درت هلکت! ایا نی�ازی به توضیح اضافی هس�ت؟!‬ ‫دوج چارج�ر هلکت از پیش�رانه ‪ 8‬س�یلندر ‪ 6/2‬لیتری‬ ‫سوپرشارژردار همی که قدرت ‪ 707‬اسب بخار دارد سود‬ ‫می برد‪ .‬این قدرت به الستیک های عقب فرستاده شده و‬ ‫شتاب ‪ 3/4‬ثانیه ای را به ارمغان می اورد؛ اما با استفاده از‬ ‫الس�تیک های مخصوص درگ شاید رکورد بهتری هم به‬ ‫دست اید‪ .‬نیازی به گفتن نیست که خانواده ها می توانند‬ ‫از ای�ن قدرت زی�اد و حداکثر س�رعت ‪ 328‬کیلومتر در‬ ‫ساعت نهایت لذت را ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪M760i xDrive‬‬ ‫اگرچ�ه اکث�ر خودروه�ای این فهرس�ت خصیصه های‬ ‫اسپرت چش�مگیری دارند اما همین موضوع را نمی توان‬ ‫درب�اره ب ام و ‪ M760i xDrive‬گف�ت‪ .‬هرچه باش�د با‬ ‫یک قایق لوکس جاده ای طرف هس�تیم ک�ه برای ایجاد‬ ‫حداکث�ر رف�اه و ارامش برای سرنش�ینان عقب طراحی‬ ‫شده است‪ .‬البته شاید ظاهر این خودرو گول زننده باشد‬ ‫چراکه پیش�رانه ‪ 12‬س�یلندر ‪ 6/6‬لیت�ری توئین توربوی‬ ‫ان ب�ا قدرت ‪ 601‬اس�ب بخار در زیر کاپوت پنهان ش�ده‬ ‫اس�ت‪ .‬این پیشرانه به همراه سیستم چهار چرخ محرک‬ ‫باعث ش�تاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت ‪ 3/6‬ثانیه ای‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تسال مدل ‪S P100D‬‬ ‫این خودرو نش�ان دهند ه عصر نوین الکتریکی ها بوده‬ ‫و چندی�ن و چند بار ش�اهد شرمس�اری س�وپرکارها و‬ ‫هیواله�ای درگ در برابر م�دل ‪ S P100D‬بوده ایم‪ .‬البته‬ ‫این امر جای تعجبی ندارد چراکه سدان الکتریکی تسال‬ ‫شتاب ‪ 2/5‬ثانیه ای دارد‪.‬‬ ‫ای�ن خ�ودرو ن�ه تنه�ا در قلم�روی س�وپرکارها قدم‬ ‫برمی دارد بلکه به انداز ه بوگاتی ویرون سریع است‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬ای ام جی ‪S63‬‬ ‫اگرچه اکثر محصوالت ای ام جی در خیابان و پیس�ت‬ ‫بس�یار جذاب و توانا هس�تند اما بزرگ تری�ن انها یعنی‬ ‫‪ AMG S63‬بهتری�ن پرفورمن�س خ�ود را در قالب یک‬ ‫س�دان لوکس ‪ 4‬درب به نمایش می گذارد‪ .‬این خودرو از‬ ‫پیش�ران ه ‪ 8‬س�یلندر ‪ 4‬لیتری توئین توربوی ‪ 603‬اسبی‬ ‫س�ود برده و به همراه سیستم چهار چرخ محرک شتاب‬ ‫‪ 3/4‬ثانی�ه ای را بر ج�ای می گذارد‪ .‬شاخ به ش�اخ ‪ S63‬با‬ ‫‪ M760i‬کامال جذاب خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬ای ام جی ‪S E63‬‬ ‫دیگ�ر محصول توانای ای ام جی خودرو ‪ S E63‬اس�ت‬ ‫که از همان پیش�رانه ‪ S63‬سود برده و همان قدرت ‪603‬‬ ‫اسبی و همان گیربکس ‪ 9‬سرعته اتوماتیک را دارد‪ .‬البته‬ ‫سیس�تم چهار چرخ محرک این خودرو تمرکز بیشتری‬ ‫روی مح�ور عقب داش�ته و وزن کمتر ان در مقایس�ه با‬ ‫برادر بزرگ تر به معنی شتاب بهتر است‪ .‬این خودرو تنها‬ ‫در عرض ‪ 3/3‬ثانیه از س�کون به تن�دی ‪ 96‬کیلومتر در‬ ‫ساعت می رسد اما این تمام داستان نیست‪ S E63 .‬یک‬ ‫کروزر لوکس اس�ت که در پیس�ت هم حرف های زیادی‬ ‫برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب ام و ‪ M5‬کامپتیشن‬ ‫پس از عرض ه مرس�دس‪-‬ای ام ج�ی ‪ E63‬چهار چرخ‬ ‫مح�رک‪ ،‬دی�دن پاس�خ ‪ BMW‬ب�ه ای�ن حرک�ت کام ً‬ ‫ال‬ ‫هیجان انگیز بود‪ .‬انها سیستم چهار چرخ محرک ویژه ای‬ ‫را برای نس�ل جدید ‪ M5‬طراحی کردند‪ .‬این سیستم به‬ ‫همراه پیش�رانه ‪ 8‬س�یلندر ‪ 4/4‬لیتری بای توربوی ‪617‬‬ ‫اسبی در نسخه کامپتیشن کام ً‬ ‫ال قوی عمل کرده و شتاب‬ ‫صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت فوق العاده ی ‪ 3/1‬ثانیه ای را‬ ‫به سوپرس�دان باواریایی ها اعطا می کند‪ .‬زمانی که ‪M5‬‬ ‫را برانید هرروز برایتان روز حضور در پیست خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه پانامرا توربو ‪S E-Hybrid‬‬ ‫اول از همه باید گفت تمامی محصوالت پورشه اسپرت‬ ‫هس�تند‪ .‬همین موضوع درباره ماکان و پانامرا هم صادق‬ ‫اس�ت‪ .‬نس�ل دوم پانامرا بی ش�ک زیباتر از قب�ل بوده و‬ ‫نس�خ ه هیبریدی ش�د ه ان نی�ز حرف های زی�ادی برای‬ ‫گفتن دارد‪ .‬پیش�رانه ‪ 8‬س�یلندر ‪ 4‬لیت�ری توئین توربو‬ ‫قدرت ‪ 550‬اس�ب بخاری داش�ته اما سیستم الکتریکی‬ ‫ترکیب شده با این مجموعه خروجی را به ‪ 680‬اسب بخار‬ ‫می رساند‪.‬‬ ‫با اس�تفاده از سیس�تم چهار چرخ محرک و گیربکس‬ ‫دوکالچه فوق الع�اد ه ‪ ،PDK‬پانامرا تنه�ا در عرض ‪3/2‬‬ ‫ثانیه به تندی ‪ 96‬کیلومتر در ساعت می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس‪-‬ای ام جی ‪ S 63 GT‬چهار درب کوپه‬ ‫جدیدتری�ن عض�و خان�واد ه ای ام جی ش�اید یکی از‬ ‫بهترین ها باش�د‪ .‬اگرچه این خودرو از همان شاسی ‪E63‬‬ ‫سود می برد و همان پیشرانه را حمل می کند‪ ،‬اما همه چیز‬ ‫در فرایند توسعه فرق کرده است‪.‬‬ ‫‪ S 63 GT‬چهار درب کوپه از همان سیستم چهار چرخ‬ ‫محرک ‪ +4Matic‬اس�تفاده کرده اما پاس�خ های تیزتر و‬ ‫عملکرد بهتری در پیست داشته و به صورت استاندارد از‬ ‫حالت دریفت س�ود می برد‪ .‬پیشرانه ‪ 8‬سیلندر ‪ 4‬لیتری‬ ‫این خودرو در نس�خه ‪ S‬خروجی ‪ 630‬اس�بی داش�ته و‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت ‪ 3.1‬ثانیه ای را ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جگوار ‪ XE SV‬پروجکت ‪8‬‬ ‫خود جگوار ‪ XE‬یک سدان اسپورت تواناست اما وقتی‬ ‫بخش ‪ SVO‬وارد میدان می ش�ود همه چیز فرق می کند‪.‬‬ ‫زیر کاپوت پروجکت ‪ 8‬پیشرانه ‪ 8‬سیلندر ‪ 5‬لیتری ‪592‬‬ ‫اسب بخاری قرارگرفته است‪ .‬سیستم چهار چرخ محرک‬ ‫این خودرو نیز برای استفاده در پیست تنظیم شده است‪.‬‬ ‫استفاده از فیبر کربن برای کاهش وزن هم فراموش نشده‬ ‫و تمام�ی این م�وارد باعث ش�ده اند قوی ترین خودروی‬ ‫تولید تاریخ جگوار متولد شود‪.‬‬ ‫با شتاب ‪ 3/3‬ثانیه ای‪ ،‬این خودرو عملکرد قابل توجهی‬ ‫در پیس�ت داش�ته ولی حیف که تنها ‪ 300‬دستگاه از ان‬ ‫تولی�د می ش�ود‪ .‬با رک�ورد ‪ 7‬دقیق�ه و ‪ 21/2‬ثانیه ای در‬ ‫پیس�ت نوربرگ رینگ و کسب عنوان سریع ترین سدان‬ ‫چهار درب این پیس�ت‪ ،‬جگوار س�ریع تر از فراری ‪488‬‬ ‫‪ ،GTB‬داج وایپر و فراری انزو است‪.‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل جاده ای‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫راه های برون رفت حمل ونقل جاده ای از مشکالت‬ ‫وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬هدف گ��ذاری ما ش��کوفایی اقتصاد‬ ‫حمل ونقل با محوریت مردم و بخش خصوصی است‪ .‬به گزارش روزگار‬ ‫خ�ودرو به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی‪ ،‬وزیر راه و شهرس��ازی در‬ ‫دویست و دهمین نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با اشاره‬ ‫به راهکارهای برون رفت حمل ونقل جاده ای کش��ور از وضعیت فعلی و‬ ‫ارتق��ای کیفی خدم��ات این روش حمل ونقل اظهار ک��رد‪ :‬با نگاهی به‬ ‫فعالیت ‪ ۳۳۸‬ه��زار کامیون در ناوگان حمل ونقل ج��اده ای با میانگین‬ ‫ن بیش از ‪ ۲۵‬سال‬ ‫پیمایش ‪ ۶۰‬هزار کیلومتر در س��ال که ‪ ۲۷‬درصد ا ‬ ‫عمر کرده اند و از ترکیب مناس��بی نیز برخوردار نیستند‪ ،‬می بینیم که‬ ‫بی میلی شرکت ها به داشتن ناوگان ملکی‪ ،‬حقیقتی انکارناپذیر است و‬ ‫برای دس��تیابی به ترکیب بهینه ناوگان باید تصویرسازی درستی شود‪.‬‬ ‫رئیس ش��ورای عالی هماهنگی ترابری کشور افزود‪ :‬درصورتی که تاکید‬ ‫بر حمل ونقل ترکیبی و توس��عه ریلی اس��ت‪ ،‬باید نقش��ه راه ما بیانگر‬ ‫همین مس��ئله در اذهان مردم‪ ،‬مس��ئوالن و فعاالن اقتصادی باشد‪ .‬از‬ ‫طرفی مس��ائل مربوط به مواردی ازجمله بیمه و مالیات ش��رکت های‬ ‫بخش خصوصی نیز باید از س��وی دس��تگا ه مربوطه مورد پیگیری قرار‬ ‫گیرد‪ .‬وزیر راه و شهرس��ازی بابیان اینکه در حوزه حمل ونقل کاال باید‬ ‫همه دس��تگاه ها به ویژه سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬سازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای و س��ازمان هواپیمایی کش��وری نقش های مختلف‬ ‫را بپذیرن��د‪ ،‬گفت‪ :‬داش��تن ‪ ۴۸۰‬هزار راننده واجد ش��رایط یک ثروت‬ ‫محس��وب می شود اما نکته مهم تر چگونگی استفاده بهینه از این ثروت‬ ‫هم زم��ان با افزایش س��هم ریلی در بازار اس��ت که بای��د به عنوان یک‬ ‫استراتژی در دستورکار این وزارتخانه باشد‪ .‬دبیر شورای عالی هماهنگی‬ ‫ترابری کش��ور با تاکید بر ایجاد مزیت ه��ای رقابتی برای فعاالن بخش‬ ‫حمل ونقل گفت‪ :‬به منظور ایجاد س��هم مشخصی از بار به عنوان جریان‬ ‫زن��ده و پایدار می توان از کس��ب وکارهای نوین در قالب ش��رکت های‬ ‫هوشمند با هدف حذف یا کاهش حمل یکسرخالی از چرخه حمل ونقل‬ ‫استفاده کرد‪ .‬او افزود‪ :‬در راستای توسعه ترانزیت و افزایش سهم ناوگان‬ ‫ایران��ی در بازار های جهانی باید از ش��رکت های مقتدر باقابلیت تحقق‬ ‫برنامه ها‪ ،‬حمایت کرد و برای ان ها رایزنی های الزم صورت بگیرد‪.‬‬ ‫روند کاهش مسافران حمل و نقل عمومی جاده ای ادامه دارد‬ ‫اتوبوس های بازنده!‬ ‫اکرم امینی‬ ‫صف های بلند و تجمع مس��افران کنار اتوبوس ها به امید پیدا کردن صندلی‬ ‫خالی‪ ،‬هرچند تصویری اش��نا برای مس��افران این بخش در روزها و شب های‬ ‫پرتقاضا اس��ت‪ ،‬اما این فقط یک روی س��که اس��ت‪ .‬روی دیگر س��که صنعت‬ ‫حمل ونقل مس��افری جاده ای‪ ،‬صندلی های خالی در بخش زیادی از ترددهای‬ ‫روزانه در جاده ها و زیان صاحبان شرکت های فعال در این بخش است‪.‬‬ ‫بر اساس امار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬حمل ونقل مسافری‬ ‫جاده ای برون ش��هری‪ ،‬حدود ‪ ۹‬سال است با کاهش تقاضا روبه رو است‪ .‬برخی‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د یکی از مهم تری��ن دالیل ریزش مس��افران حمل ونقل‬ ‫جاده ای‪ ،‬افزایش تنوع در روش های ارائه بلیت در شیوه های دیگر حمل ونقل و‬ ‫ارائه بلیت های تخفیف دار در این بخش هاس��ت‪ .‬این در حالی است که صنعت‬ ‫اتوبوس��رانی‪ ،‬هنوز نتوانسته از قابلیت های فضای مجازی برای افزایش رضایت‬ ‫مشتریان خود‪ ،‬به طور مطلوب بهره گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬در روزهایی که حمل ونقل ریلی از کاهش تقاضا‬ ‫گالیه می کند و س��فرهای هوایی نیز از مشکالتی مانند تاخیرهای گاه طوالنی‬ ‫رنج می برد‪ ،‬به نظر می رسد حمل ونقل جاده ای مسافری نیز حال و روز چندان‬ ‫خوبی ندارد‪ ،‬زیرا س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‪ ،‬از کاهش س��فرهای‬ ‫حمل ونقل عمومی در جاده ها خبر می دهد‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم س��ازمان راه��داری و حمل و نق��ل ج��اده ای‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی با توجه به کاهش تقاضا در حمل ونقل عمومی جاده ای‪ ،‬مطالعاتی‬ ‫برای اسیب شناس��ی این موضوع انجام داده اس��ت‪ .‬بررس��ی ها نشان می دهد‬ ‫ش��رکت های ارائه کننده خدمات بهتر‪ ،‬با تقاضای بیش��تری روبه رو هستند و با‬ ‫وجود کاهش تقاضا در بخش اتوبوسرانی‪ ،‬حمل ونقل جاده ای در بخش سواری‬ ‫کرایه بین شهری‪ ،‬شاهد افزایش تقاضا بوده است‪.‬‬ ‫با توجه به این مس��ائل‪ ،‬به نظر می رس��د وزارت راه وشهرسازی در راستای‬ ‫بکارگیری راهکارهای فناورانه برای حل مش��کل کاهش تقاضا تالش می کند‪.‬‬ ‫سازمان راهداری اعالم کرد‪ :‬به دلیل خصوصی بودن شرکت های فعال در حوزه‬ ‫حمل ونقل جاده ای و اهتمام اسناد باالدستی در وزارت راه و شهرسازی و دولت‬ ‫برای توسعه حمل ونقل عمومی‪ ،‬در نظر داریم با کمک شرکت های استارت اپ‪،‬‬ ‫نشست هایی با موضوع اسیب شناسی در حوزه حمل ونقل برگزار کنیم‪ .‬در این‬ ‫نشس��ت ها از نخبه های مراکز علمی و تجربی در سراسر کشور استفاده خواهد‬ ‫شد تا دالیل کاهش تقاضا در حوزه حمل ونقل عمومی جاده ای مشخص شود‪.‬‬ ‫پس از جمع اوری و تحلیل پاسخ ها‪ ،‬نسخه های عملیاتی ان استخراج می شود و‬ ‫در قالب توصیه نامه در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد‪ .‬همچنین مباحث‬ ‫سیاس��ت گذاری و تدوین مقررات از س��وی س��ازمان راه��داری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای در دست اقدام قرار می گیرد‪.‬‬ ‫براساس اعالم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‪ ،‬این سازمان به دنبال‬ ‫ان است که بعد از ایجاد سامانه های فروش بلیت در شبکه سیر همنام‪ ،‬سامانه‬ ‫یکپارچه فروش کشوری را با کمک دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان‬ ‫و بخش خصوصی طراحی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت بخش فروش بلیت اتوبوس‬ ‫اگرچه به نظر می رسد افزایش هزینه های زندگی‪ ،‬یکی از دالیل عمده کاهش‬ ‫س��فرهای جاده ای حمل ونقل عمومی است‪ ،‬اما نبود تنوع و جذابیت در شیوه‬ ‫ارائه بلیت نیز در کاهش مسافران این بخش بی تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫مهرداد فرشیدی‪ ،‬کارشناس حمل ونقل در تشریح دالیل کاهش تقاضا برای‬ ‫حمل ونق��ل عموم��ی در بخش جاده ای به روزگار خودرو گفت‪ :‬از یک س��و‪،‬‬ ‫افزای��ش مجموع قیمت ها و هزینه های زندگی منجر به کاهش س��فر ایرانی ها‬ ‫ش��ده است و از سوی دیگر‪ ،‬سفر با وسیله نقلیه ش��خصی برای افراد ارزان تر‬ ‫تمام می ش��ود‪ .‬همچنین رقابتی شدن نرخ دیگر ش��یوه های حمل ونقل مانند‬ ‫هواپیما و قطار‪ ،‬موجب ش��ده صنعت حمل ونقل جاده ای به ویژه اتوبوسرانی با‬ ‫مشکل مسافر روبه رو شود‪.‬‬ ‫وی یک��ی دیگر از دالیل کاهش مس��افران در حمل ونقل جاده ای را روزامد‬ ‫نبودن این بخش در اس��تفاده از فناوری و تس��هیل در شیوه های دسترسی به‬ ‫انواع دیگر حمل ونقل مس��افری می داند‪ .‬او در این زمینه گفت‪ :‬دسترس��ی به‬ ‫دیگ��ر ش��یوه های حمل ونقل مانند هوایی و ریلی با نرخ ه��ای متنوع و رقابتی‬ ‫از س��ایت های مختلف اینترنتی‪ ،‬فرصتی اس��ت که این ش��یوه ها را برای مردم‬ ‫جذاب ت��ر کرده‪ ،‬اما حمل ونقل جاده ای هنوز نتوانس��ته خ��ود را در این زمینه‬ ‫روزامد کند‪.‬‬ ‫فرش��یدی توضی��ح داد‪ :‬مس��افران دیگر ش��یوه های حمل ونق��ل‪ ،‬به راحتی‬ ‫می توانن��د با اس��تفاده از اینترنت‪ ،‬بلی��ت خود را با تخفیف های��ی که معموال‬ ‫ارائه می ش��ود‪ ،‬خریداری کنند اما در اتوبوس��رانی‪ ،‬حتی اگر تخفیفی هم ارائه‬ ‫می ش��ود‪ ،‬داخل پایانه و از طریق واسطه هاس��ت که همه مسافران این موضوع‬ ‫را نمی دانند و به همین دلیل‪ ،‬وقتی در س��ایت ها‪ ،‬قیمت ها را مقایسه می کنند‬ ‫ممکن اس��ت هواپیما و حتی قطار در مقایس��ه با اتوبوس برای انها به صرفه تر‬ ‫باشد‪ .‬از سوی دیگر نباید فراموش کنیم همچنان حمل ونقل جاده ای ما پرخطر‬ ‫بوده و خطرات مس��افرت با اتوبوس در مقایس��ه با دیگر شیوه های حمل ونقل‪،‬‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بی��ان اینکه با توجه به کاهش مس��افر‪ ،‬اکنون حمل ونقل‬ ‫ج��اده ای فقط با تکیه بر خرده بارهای تجاری سرپاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند حمل‬ ‫بار تجاری در اتوبوس مس��افری‪ ،‬غیرقانونی و نوعی تخلف است اما با توجه به‬ ‫اینکه درحال حاضر میزان مس��افران‪ ،‬پاس��خگوی هزینه های شرکت ها نیست‪،‬‬ ‫س��ختگیری چندانی نسبت به این موضوع نمی شود زیرا بدون این کار‪ ،‬بیشتر‬ ‫شرکت های اتوبوسرانی تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫قیم��ت ب��االی اتوب��وس ن��و و دش��وار ب��ودن نوس��ازی ن��اوگان‪ ،‬از جمله‬ ‫نکات��ی اس��ت ک��ه به صرف��ه نب��ودن درامده��ای اتوبوس��رانی را توجی��ه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گفته فرشیدی‪ ،‬درحال حاضر نرخ یک اتوبوس نو حدود یک میلیارد تومان‬ ‫اس��ت‪ ،‬درحالی که نرخ بیشتر هواپیماهای دس��ت دوم شرکت های هواپیمایی‬ ‫ایران��ی‪ ،‬حدود ‪ ۸‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬بنابراین نرخ ی��ک هواپیما برابر با نرخ‬ ‫‪ ۸‬اتوبوس اس��ت اما درامد ی��ک هواپیما از پروازهای ی��ک روز‪ ،‬چندین برابر‬ ‫درامده��ای یک م��اه یک اتوبوس اس��ت‪ .‬بنابراین س��رمایه گذاری در صنعت‬ ‫مسافری جاده ای‪ ،‬ریسک باالتری نسبت به حمل ونقل هوایی دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از س��وی دیگر دول��ت اجازه ورود هواپیمای دس��ت دوم و واردات‬ ‫مشروط واگن مسافری دست دوم به کشور را می دهد‪ ،‬اما اجازه واردات اتوبوس‬ ‫دست دوم داده نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حمل و نقل جاده ای به روز نیست‬ ‫اگرچه در سال های اخیر شرکت های اتوبوسرانی تالش بسیاری برای نوسازی‬ ‫ناوگان اتوبوس��رانی و اس��تفاده از اتوبوس های مدرن تر در مس��یرهای مختلف‬ ‫کرده اند اما همچنان این بخش از حمل ونقل نتوانسته از به هم خوردن تعادل‬ ‫بین عرضه و تقاضا جلوگیری کند‪.‬‬ ‫فرشیدی معتقد است با توجه به افزایش سطح دسترسی مردم به اینترنت و‬ ‫فناوری های روز و انجام بسیاری از کارهای اداری و شخصی از راه دور‪ ،‬کاهش‬ ‫س��فرهای بخش جاده ای‪ ،‬اجتناب ناپذیر اس��ت‪ ،‬با این حال شرایط حمل ونقل‬ ‫جاده ای نیز در کاهش مس��افران و اولویت دادن به سایر شیوه های حمل ونقل‬ ‫بی تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫وی در بی��ان راهکارهایی برای افزایش دوب��اره تقاضا در حمل ونقل جاده ای‬ ‫گفت‪ :‬حمل ونقل جاده ای در نخس��تین گام باید خود را روزامد کند و در ارائه‬ ‫خدمات‪ ،‬نواوری داشته باشد‪ .‬درحال حاضر اگرچه فروش اینترنتی بلیت در این‬ ‫بخش داریم اما هر شرکت‪ ،‬فروش اینترنتی جداگانه ای دارد که فقط بلیت های‬ ‫همان ش��رکت با نرخ معمول فروخته می ش��ود اما خب��ری از تخفیف در این‬ ‫سایت ها نیست و در مجموع شیوه عرضه بلیت این بخش‪ ،‬قابل مقایسه با شیوه‬ ‫ارائه بلیت و نرخ های رقابتی در حمل ونقل هوایی و ریلی نیست‪.‬‬ ‫این کارشناس تاکید کرد‪ :‬یک راهکار برای احیای صنعت حمل ونقل جاده ای‬ ‫مس��افری‪ ،‬ارائه نرخ های رقابتی اس��ت‪ .‬این کار نبای��د از طریق دالل ها‪ ،‬درون‬ ‫پایانه مس��افربری انجام ش��ود‪ ،‬بلکه باید در سایت ها و به روش اینترنتی انجام‬ ‫شود تا مسافر هنگامی که برای سفر برنامه ریزی می کند‪ ،‬قدرت مقایسه و حق‬ ‫انتخاب داشته باشد‪ .‬همچنین بهتر است در بازه های زمانی مختلف‪ ،‬قیمت های‬ ‫تخفیف دار در سایت ها برای جلب مسافر عرضه شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از مش��کالت ساختاری در شرکت های مسافری جاده ای‬ ‫ک��ه چالش های این بخش را تش��دید می کند‪ ،‬نبود ام��کان فروش بلیت برای‬ ‫اتوبوس در شهرهای مختلفی است که از انها عبور می کند درحالی که می توان‬ ‫برای یک اتوبوس در یک مسیر در پایانه های مسافری شهرهای مختلف بلیت‬ ‫فروخت؛ به ویژه برای مس��یرهایی که اتوبوس در مبدا پر نمی ش��ود و تقاضای‬ ‫زی��ادی در مبدا وجود ن��دارد‪ .‬در این ش��هرها می ت��وان نمایندگی های بین‬ ‫راهی ش��رکت های اتوبوسرانی ایجاد و قوانینی وضع کرد که بر اساس ان‪ ،‬این‬ ‫شرکت ها مجاز به فروش بلیت در مسیر باشند‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه قدیمی بودن قوانین حمل ونقل جاده ای را از دالیل افت‬ ‫ای��ن بخش در ارائه خدمات به مس��افران دانس��ت و افزود‪ :‬می ت��وان با برخی‬ ‫ترفنده��ا‪ ،‬جاذبه هایی ایجاد کرد تا بخش��ی از مس��افران‪ ،‬همچنان به س��مت‬ ‫حمل ونقل جاده ای بیایند‪ ،‬اما متاس��فانه ضعف قوانین و مش��کالت اقتصادی‬ ‫جامعه‪ ،‬مشکالت را تش��دید کرده به طوری که بیشتر اتوبوس ها درحال حاضر‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬درصد ضریب اشغال دارند‪.‬‬ ‫او ی��اداوری ک��رد‪ :‬یکی دیگر از مش��کالت‪ ،‬بی توجهی ب��ه علم گرایی در این‬ ‫بخش اس��ت‪ .‬ما در حوزه حمل ونقل هوایی و ریلی‪ ،‬رشته های دانشگاهی تعریف‬ ‫کرده ایم و افراد تحصیلکرده در این حوزه ها فعالیت می کنند که همین مس��ئله‬ ‫موجب علم گرایی در این حوزه ها ش��ده است اما برای حمل ونقل جاده ای چنین‬ ‫اقدامی نکرده ایم درحالی که حتی شغل رانندگی اتوبوس هم می تواند یک رشته‬ ‫دانشگاهی باشد‪ ،‬اما متاسفانه به این حرفه به چشم شغلی سطح پایین نگاه شده‬ ‫و همین‪ ،‬مشکالت را تشدید کرده است درحالی که اگر به این رشته‪ ،‬علمی نگاه‬ ‫شود‪ ،‬موجب افزایش رضایت مشتریان شده و در کنار ان‪ ،‬می توانیم با شیوه های‬ ‫نوین نرخ گذاری و ارائه خدمات‪ ،‬این صنعت را از رکود نجات دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش خودروهای شخصی؛ مانع فعالیت اتوبوس ها‬ ‫عبدالهاش��م حسن نیا‪ ،‬رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره‬ ‫دالیل روند کاهش��ی تقاضای سفرهای نوروزی با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫ب��ه مهر گفت‪ :‬یکی از علت های این وضعی��ت‪ ،‬تغییر فرهنگ عمومی تفریح و‬ ‫عالیق فردی است که به سمت خرید خودرو شخصی و مسافرت با استفاده از‬ ‫حمل و نقل شخصی است؛ نه عمومی‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ساالنه ‪ 1.5‬میلیون خودرو جدید در کشور به فروش می رسد‬ ‫که به ‪ ۱۹‬میلیون خودرو ش��خصی تاکنون رس��یده ایم‪ .‬از سوی دیگر امار اخذ‬ ‫گواهینامه رانندگی نیز در س��ال نزدیک همین مقدار است‪ .‬همین موضوع در‬ ‫ترویج اس��تفاده از خودرو شخصی موثر اس��ت‪ .‬همچنین سفرهای نوروزی در‬ ‫ایران تردد از یک نقطه به نقطه دیگر نیست و بیشتر خانواده ها مجموعه ای از‬ ‫مقاص��د را در نظر دارند درحالی که اتوبوس در این زمینه با محدودیت روبه رو‬ ‫است و باید مسافران را از یک نقطه به نقطه دیگر برساند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به کاهش تعداد مسافرت‬ ‫پی این اتفاقات به این فکر‬ ‫با اتوبوس در ایام نوروز دو سه سال اخیر گفت‪ :‬در ِ‬ ‫افتادیم که مطالعاتی در این زمینه داشته باشیم به همین دلیل با چند شرکت‬ ‫مش��اور اقتصادی‪-‬مهندسی مذاکراتی داش��ته ایم تا در سال جاری دالیل روند‬ ‫کاهشی تقاضای سفر جاده ای با اتوبوس را بررسی کنند‪.‬‬ ‫وی میزان س��رمایه گذاری در این بخ��ش را ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان با‬ ‫اشتغال مس��تقیم ‪ ۲۰۰‬هزار نفر عنوان و اظهار کرد‪ :‬این سرمایه گذاری عظیم‬ ‫می طلبد که این صنعت اقتصادی تر ش��ود‪ .‬س��ازمان راه��داری خود را موظف‬ ‫می داند که راهکارهای مناسبی طراحی کند تا سرمایه گذاری در صنعت حمل‬ ‫و نقل جاده ای مسافری‪ ،‬اقتصادی باشد‪.‬حسن نیا با اشاره به ایمن تر بودن حمل‬ ‫ونقل عمومی مسافر از حمل و نقل شخصی گفت‪ :‬پیش بینی ها این است که ‪۵‬‬ ‫سال اینده روند افزایش ساالنه یک تا ‪ 1.5‬میلیون وسیله نقلیه جدید نیز ادامه‬ ‫می یابد که موج افزایش مس��افرت های شخصی را تشدید می کند‪ .‬معاون وزیر‬ ‫راه درباره اس��تفاده از اتوبوس در تورهای گردش��گری خاطرنشان کرد‪ :‬تحلیل‬ ‫س��فرهای نوروزی جاده ای امسال از سوی کارشناسان سازمان راهداری نشان‬ ‫می دهد مقاصد گردش��گری مردم با خودرو شخصی و جاده هایی که بیشترین‬ ‫تردد در ان انجام ش��ده‪ ،‬بس��یار محدود و فقط چند نقطه اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نهاد متولی گردش��گری می تواند با استفاده از این امارهای تحلیلی‪ ،‬رشد‬ ‫تورهای تفریحی خانوادگی با استفاده از اتوبوس به مقاصد گردشگری جدید را‬ ‫ترویج کند تا هم از میزان س��فرها به چند شهر معدود کم شود و هم استفاده‬ ‫از ناوگان عمومی جاده ای که از ایمنی بیشتری از خودروی شخصی برخوردار‬ ‫است‪ ،‬افزایش یابد‪ .‬رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد‪:‬‬ ‫به اینده این صنعت خوش بین هس��تم و فکر می کنم بتوانیم ظرف چند سال‬ ‫اینده بار دیگر سوداوری را به بخش حمل و نقل عمومی مسافری بازگردانیم‪.‬‬ ‫دو شنبه‬ ‫معرفی تویوتا لندکروزر ‪2019‬‬ ‫تویوت��ا لندکروزر ‪ 2019‬تقریبا بدون هیچ گونه تغییر نس��بت به‬ ‫مدل سال پیش معرفی شد‪.‬‬ ‫این شاسی بلند فول سایز و نمادین که از ساختار بدنه روی فریم‬ ‫س��ود می برد فضای کافی برای ‪ 8‬سرنش��ین را داشته و با سیستم‬ ‫چهار چرخ محرک بسیار توانا و سیستم تعلیق دینامیک کینتیک‬ ‫هیدرولی��ک تویوت��ا عرضه می ش��ود‪ .‬نیروبخش تویوت��ا لندکروزر‬ ‫پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 5/7‬لیتری با قدرت ‪ 381‬اسب بخار است که‬ ‫ ‬ ‫با یک گیربکس ‪ 8‬س��رعته اتوماتیک هم��کاری می کند‪ .‬این قوای‬ ‫محرکه ‪ 90‬درصد حداکثر گش��تاور خود را از دور ‪ 2200‬پیشرانه‬ ‫ارائ��ه کرده و بنابرای��ن این قدبلند توانا را ب��ه یک خودروی یدک‬ ‫کش��ی احس��اس برانگیز تبدیل می کند‪ .‬بد نیس��ت بدانید ظرفیت‬ ‫ی��دک کش��ی لندکروزر براب��ر ب��ا ‪ 3674‬کیلوگرم اس��ت‪ .‬تمامی‬ ‫س��خت افزارهای ضروری برای یدک کش��ی لندک��روزر به صورت‬ ‫اس��تاندارد وجود داش��ته و از جمل ه انها می ت��وان به خنک کننده‬ ‫روغ��ن پیش��رانه و کنترلر ترمز تریلر اش��اره داش��ت‪ .‬این خودرو‬ ‫همچنین از سیستم کنترل تریلر سود می برد که از طریق سیستم‬ ‫ایمنی ‪ VSC‬کار می کند‪ .‬سیس��تم چهار چ��رخ محرک فول تایم‬ ‫لندکروزر با دیفرانسیل لغزش محدود تورسن در مرکز همراه شده‬ ‫و در ش��رایط رانندگی نرمال گش��تاور را به صورت ‪ 60‬به ‪ 40‬بین‬ ‫اکس��ل های جلو و عقب توزیع می کند‪ .‬اگر سیستم تشخیص دهد‬ ‫خودرو در زمین خیس حضور دارد گش��تاور بیشتری را به اکسلی‬ ‫که بهترین چسبندگی را دارد می فرستد‪ .‬همچنین سیستم کنترل‬ ‫کشش فعال از ترمز و فشار پدال گاز به منظور کنترل اسپین چرخ‬ ‫س��ود می برد‪ .‬البته که یک لندکروزر از جعبه انتقال دو س��رعته با‬ ‫دنده س��نگینی س��ود می برد که کنترل ان توسط سیستم انتخاب‬ ‫چند سطحی صورت می گیرد‪ .‬سیستم کرال کنترل هم وجود دارد‬ ‫ک��ه به مانند کروز کنترل افرود بوده و س��رعت خودرو را در افرود‬ ‫تنظیم می کند‪.‬‬ ‫تویوت��ای امری��کا لندکروزر ‪ 2019‬را تنها با ی��ک تریم که البته‬ ‫تقریبا دارای تمامی تجهیزات است‪ ،‬عرضه می کند‪.‬‬ ‫‪ 21‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 4‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪122/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪59/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪93/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪295/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪301/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪202/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪33/500/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪110/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪43/400/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪68/300/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪128/800/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪203/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪116/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪114/200/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪589/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪355/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪498/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪600/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪169/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪363/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪558/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪545/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪546/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪640/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪355/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪683/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/000/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/000/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫دو شنبه ‪ 21‬ابان ‪ 4 1397‬ربیع االول ‪ 12 1440‬نوامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪40‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫همکاران‪ :‬حسین علیزاده‪ ،‬فاطمه امیر احمدی‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫عامل اصلی زیان دهی صنعت خودرو‬ ‫ابوالفضل خلخالی ‪ -‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‪ :‬مهم ترین‬ ‫مش��کل صنعت خودرو کش��ورمان‪ ،‬دولتی ب��ودن این صنعت و متاث��ر بودن ان از‬ ‫تصمیم��ات‪ ،‬تغییرات و مداخالت دولت اس��ت‪ .‬تنه��ا راه برون رفت از وضعیتی که‬ ‫خودرو در ان قرار گرفته‪ ،‬خصوصی س��ازی اس��ت‪ .‬از این رو تنها راه نجات صنعت‬ ‫خودرو در گرو خصوصی س��ازی این صنعت است چراکه مدیران عامل سرمایه گذار‬ ‫برای ارتقای بهره وری و بازده اقتصادی مطلوب این بنگاه ها تمام تالش خود را به کار‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬با توجه به اینکه احتمال خصوصی ش��دن ش��رکت های خودروساز‬ ‫در اینده نزدیک کم اس��ت باید به س��متی حرکت کنیم که مجموعه های اقماری‬ ‫خ��ودرو خصوصی ش��وند و این مهم ترین نکته ای اس��ت که بای��د در مدیریت این‬ ‫بنگاه های صنعتی به ان توجه داش��ت‪ .‬در حالی که خودروس��ازی کش��ور دولتی‬ ‫اس��ت چه ضرورتی وجود دارد که خودروس��از‪ ،‬سیستم تعلیق یا تزئینات داخلی را‬ ‫نیز خودش تولید کند؟ با توجه به اینکه خودروس��ازی به س��مت خصوصی سازی‬ ‫در حرکت اس��ت باید ابتدا مجموعه های اقماری را به سمت خصوصی سازی پیش‬ ‫ببرند‪ .‬درحال حاضر خودروس��ازی ها ازمایش��گاه های مرجع مورد تایید استاندارد‬ ‫را در اختی��ار دارن��د و در واقع خودروس��از خودش را ارزیاب��ی می کند و به خودش‬ ‫اس��تاندارد می دهد‪ .‬چه لزومی دارد که خودروس��از چنی��ن مجموعه ای در اختیار‬ ‫داش��ته باشد؟ در کشور باید مجموعه های خصوصی که تمام ازمون های استاندارد‬ ‫خودروها را انجام می دهند تاس��یس ش��وند تا عالوه بر ارتقای کیفیت محصوالت‪،‬‬ ‫احتمال تبانی را نیز کاهش دهند‪ .‬در کش��ور‪ ،‬خودروس��ازان خصوصی وجود دارند‬ ‫ک��ه درحال تولید هس��تند اما باید به این نکته توجه ک��رد که با توجه به موانعی که‬ ‫در داخل کش��ور بر س��ر راه تولید وجود دارد‪ ،‬اس��وده ترین راه‪ ،‬واردات و فروش ان‬ ‫مجموعه هاس��ت اما علت اصلی بروز این مش��کل در قاعده گذاری های دولت است‪.‬‬ ‫دولت ها بای��د به گونه ای قاعده گذاری کنند که فرایند تولید برای تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫اقتصادی و به صرفه باش��د‪ .‬هیچ مقوله ای اقتصادی ت��ر از تولید در دنیا وجود ندارد‬ ‫زیرا تولیدکننده می توان��د ارزش افزوده ای به مواد اولیه اش بدهد که هیچ گاه یک‬ ‫بازرگان نمی تواند این کار را انجام دهد‪ .‬تولید در تمام دنیا فرایندی اس��ت جذاب‪،‬‬ ‫به شرط انکه اقتصادی باش��د اما در ایران به دلیل قاعده گذاری های اشتباه دولت‪،‬‬ ‫فرایند تولید در کش��ور پیشرفتی نداش��ته و باید قاعده گذاری ها را اصالح کنیم تا‬ ‫رغبت سرمایه گذاران به فرایندهای تولیدی افزایش یابد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!