هفته نامه روزگار خودرو شماره 41 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 41

هفته نامه روزگار خودرو شماره 41

هفته نامه روزگار خودرو شماره 41

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مدیران مسئولی‬ ‫که خیلی مسئول هستند‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫قیمت ارز چگونه‬ ‫تعیین می شود؟‬ ‫(قسمت دوم)‬ ‫خودورهای‬ ‫دوگانه سوز‬ ‫به کجا می روند؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات برای انتخاب یک نفر از مدیران مس��ئول هر دو س��ال‬ ‫یک بار برگزار می شود‪ .‬براساس ماده ‪ ۱۰‬قانون مطبوعات‪ ،‬اعضای هیات نظارت بر مطبوعات‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫الف‪ -‬یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضاییه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی یا نماینده تام االختیار وی که به طور معمول معاونت‬ ‫مطبوعاتی است‪.‬‬ ‫ج‪ -‬یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس‪.‬‬ ‫د‪ -‬یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و اموزش عالی‪.‬‬ ‫ه‪ -‬یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب انها‪.‬‬ ‫و‪ -‬یکی از استادان حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم‪.‬‬ ‫ز‪ -‬یکی از اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی به انتخاب ان شورا‪.‬‬ ‫همچنی��ن دبیرخانه هیات نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی تش��کیل‬ ‫می شود و زیر نظر ان هیات انجام وظیفه می کند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز ریاست‬ ‫هیات نظارت بر مطبوعات را بر عهده دارد و پاس��خگوی عملکرد هیات یادش��ده در مجلس و‬ ‫دیگر مراجع ذی صالح است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫توسعه بازارهای صادراتی با‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫‪4‬‬ ‫برترین سوپراسپرت حال حاضر جهان کدام است؟‬ ‫سریع و خشن‬ ‫‪11‬‬ ‫چرا برخی خلبان ها می روند و برخی؛ نه؟‬ ‫‪12‬‬ ‫اشنایی با عجیب ترین قوانین خودرویی دنیا‬ ‫قانون های عجیب برای بی قانون ها‬ ‫‪14‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خارجی ها متقاضی‬ ‫خلبانان باتجربه ایرانی‬ ‫حنای تحریم های بیرونی در مقابل‬ ‫خودتحریمی ها رنگی ندارد‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫الزام برای تدوین بسته خودرویی‬ ‫جلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬مدیر کل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع و تنظیم بازار‬ ‫در حاشیه این جلسه از تالش برای کاهش نرخ الستیک خبر داد و‬ ‫درباره نرخ خودرو نیز گفت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت الزام کرده‬ ‫ است ‪ ،‬بس��ته ای برای نرخ خودرو با لحاظ خدمات و ارتقای کیفیت ‬ ‫تنظیم شود‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬محمدرضا کالمی در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫اعضای کارگروه کمک کردند که نرخ الس��تیک در بازار کاهش یابد‬ ‫و با اقتصادی ش��دن تولید‪ ،‬به طور قطع کاهش نرخ خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گفت ه وی قرار شد تولید کنندگان الستیک سواری با بیش از ‪۷۰‬‬ ‫یا ‪ ۸۰‬درصد ضریب تولید در برطرف کردن نیاز داخلی تالش کنند‬ ‫که به طور قطع کاهش نرخ حاشیه بازار را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته ای برای نرخ خودرو تنظیم شود‬ ‫کالمی در ادامه در زمینه نرخ خودرو گفت‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت الزام کرده است که بسته ای برای قیمت خودرو تنظیم شود‬ ‫و بای��د خدمات پ��س از فروش و ارتقای کیفیت خ��ودرو نیز در ان‬ ‫دیده ش��ود و به موضوع نرخ هم در کنار ان پرداخته خواهد شد که‬ ‫هنوز بسته مصوب نشده و در حال طرح در کارگروه های کارشناسی‬ ‫است‪ .‬مدیر کل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در زمینه قیمت گذاری کاالهای اساس��ی‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬نظام قیمت گذاری در برخی کاالها بر حس��ب عرضه‬ ‫و تقاضا اس��ت‪ .‬گفتنی اس��ت یکی از خواس��ته فعاالن حوزه خودرو‬ ‫خروج ش��ورای رقابت از قیمت گذاری خودروها است‪ .‬انها معتقدند‬ ‫قیمت خودرو باید در حاش��یه بازار تعیین شود و نباید قیمت گذاری‬ ‫دستوری اعالم شود زیرا این امر منجر به التهاب و تشنج بازار خودرو‬ ‫می ش��ود‪ .‬در این فضا هم بیشتر سودجویان و سوداگران از موقعیت‬ ‫اس��تفاده کرده و س��ود می برند‪ .‬حال باید منتظر تصمیم نهایی در‬ ‫بحث قیمت خودروها بود‪.‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫قیمت ارز چگونه تعیین می شود؟‬ ‫(قسمت دوم)‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫در دوشماره گذشته نوشتم که چرا ارزش ریال با سنت برابر نمی شود؟‬ ‫چرا هر ‪ 100‬ریال ما با یک یورو یا دالر برابر نیست؟‬ ‫همچنی��ن توضی��ح مختصری دادم که ارز چیس��ت‪ .‬منظ��ور از نرخ ارز‬ ‫خارجی عبارت اس��ت از مق��داری از واحد پول ملی یک کش��ور که برای‬ ‫به دست اوردن واحد پول کشور دیگری‪ ،‬باید پرداخت شود‪.‬‬ ‫در این قسمت به موضوع نرخ برابری ارزها می پردازیم‪.‬‬ ‫نرخ برابری ارز چیست؟‬ ‫انطور که در فیلم س��ینمایی مارمولک شنیدیم‪ ،‬راه های رسیدن به خدا‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬راه ها و مکانیسم های گوناگونی برای تعیین نرخ ارز و محاسبه‬ ‫ان نیز وجود دارد که هر زمان نرخ برابری ریال با سایر ارزها دچار نوسان‬ ‫می ش��ود‪ ،‬کارشناس��ان بر اس��تفاده از یکی از انها تاکید و دولت ها هم از‬ ‫ یک��ی از این راه ه��ا بیماری اقتصاد خود را به ط��ور موقتی یا قطعی درمان‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫همانطور که درگذش��ته گفتم‪ ،‬منظور از ارز اس��تفاده از اسکناس‪ ،‬حواله‬ ‫یا چک در مبادالت خارجی برای پرداخت هاست‪ .‬در واقع می توان نرخ ارز‬ ‫را ارزش برابری یک واحد پول خارجی با پول داخلی یک کش��ور دانست؛‬ ‫به عب��ارت دیگر بهای خرید یا فروش ی��ک واحد پول خارجی به پول رایج‬ ‫کشور را نرخ ارز می گویند‪.‬‬ ‫نوسان های پول ملی همه کشورها از جمله کشور ما در برابر پول خارجی‬ ‫یا به عبارتی نوس��ان نرخ ارز‪ ،‬همواره یکی از چالش های دوره ای در اقتصاد‬ ‫هم��ه دولت ها بوده اس��ت‪ .‬البته در ادامه خواهم گفت که این ش��رایط در‬ ‫کش��ورهای گوناگون به ط��ور کامل با هم متفاوت اس��ت و در اقتصادهای‬ ‫پیش��رفته‪ ،‬این نوس��ان ها به مراتب کمت��ر‪ ،‬قابل پیش بینی ت��ر و حتی گاه‬ ‫قابل کنترل تر است‪‍.‬‬ ‫به طور کلی ارزش پول ملی یک کش��ور نس��بت به پول س��ایر کشورها‬ ‫تابعی از نظام ارزی حاکم بر ان کش��ور و امکانات داخلی و توانمندی های‬ ‫ خ��دادادی از قبی��ل مع��ادن و ذخای��ری مانن��د ط�لا‪ ،‬نف��ت و گاز ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته مدیریت ارزی و پولی هر کش��وری از ذخایر ان اهمیت بیش��تری‬ ‫دارد؛ وگرنه قیمت ارز که بزرگ ترین پش��توانه ان طالس��ت باید در افریقا‬ ‫باالت��ر از هر ارز دیگری ب��ود و امروز به خاطر معادن ط�لا باید واحد پول‬ ‫افریقا(راند) جای دالر می نشس��ت و افریق��ا با ان طبیعت بی نظیر و ثروت‬ ‫خ��دادادی چنی��ن ملت فقیری نداش��ت‪ .‬به طور معمول در ش��بکه بانکی‬ ‫می گویند‪ ،‬نظام ارزی یک کشور باید با تراز پرداخت های ان ارتباط متقابلی‬ ‫داشته باش��د‪ .‬نظام ارزی باید سازکاری برای اصالح کسری ها یا مازادهای‬ ‫ قابل توجه و پایدار تراز پرداخت ها داش��ته باشد و ان را به نوعی پیش بینی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫«نظام فقط طال»‪« ،‬نظام پایه طال و ارز»‪« ،‬نظام ارزی ش��ناور» و «نظام‬ ‫ارزی ش��ناور مدیریت ش��ده» باتوجه ب��ه منابعی مانند نفت و س��نگ های‬ ‫گران قیم��ت‪ 4 ،‬نظام پایه مطرح برای تعیین نرخ ارز هس��تند‪ ،‬البته موارد‬ ‫دیگری هم این روزها مطرح شده که اخرین انها «نظام پول های مجازی»‬ ‫است‪.‬‬ ‫از انجایی که ش��رایط امروز ایران با دیگر کش��ورها متفاوت و تحریم ها‬ ‫‪40‬س��ال اس��ت با ما همراه و ‪۸‬س��ال جنگ ناعادالنه بر ما تحمیل ش��ده‪،‬‬ ‫سیاس��ت های ارزی کش��ور متناسب با این ش��رایط طراحی می شود‪ .‬علت‬ ‫تفاوت این موضوع نیز درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و مشتقات‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫رئیس��ان بانک مرکزی ایران بارها اعالم کرده اند که نظام ارزی کشور ما‬ ‫«نظام شناور مدیریت شده» است‪ .‬در این نظام قرار است عرضه و تقاضای‬ ‫ارز‪ ،‬نرخ برابری را مش��خص کند‪ ،‬اما در همه این س��ال ها بانک مرکزی با‬ ‫دخالت در بازار ارز‪ ،‬محدوده نوس��ان های ان را کنترل کرد؛ بنابراین مدل‬ ‫«نظام ش��ناور مدیریت شده» در کشور ما با مفهوم مدیریت دولتی همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫درامدهای ارزی حاصل از فروش نفت در ش��رایط عادی باعث می ش��ود‬ ‫بانک مرکزی ذخایر ارزی قابل توجهی در اختیار داش��ته باش��د و هر زمان‬ ‫تقاضا برای ارز افزایش می یابد‪ ،‬از انها استفاده کند‪.‬‬ ‫البت��ه گاهی که تقاضا برای ارز بس��یار باال م��ی رود و حتی ذخایر بانک‬ ‫مرک��زی نیز کفایت نمی کند و نرخ ها به طور جهش��ی افزای��ش دارد‪ ،‬این‬ ‫جهش ها تصنعی و س��اخته و پرداخته کس��انی اس��ت که منافع خاصی را‬ ‫دنبال می کنند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بارها پیشنهاد کرده اند که بانک مرکزی نرخی را برای دالر‬ ‫تعیی��ن کند که باتوجه به پش��توانه ذخای��ر ارزی خود بتوان��د از ان نرخ‬ ‫حمای��ت کند‪ .‬همزمان این افراد به بانک مرکزی توصیه می کنند ماهانه و‬ ‫ب��ا در نظر گرفت��ن تفاضل تورم داخلی و خارجی به نرخ دالر و یورو اضافه‬ ‫کند تا از ش��وک های ارزی جلوگیری ش��ود که خیلی ب��ه این مدل توجه‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن حال در ماه های گذش��ته و همزمان با افزایش ن��رخ ارز یکی از‬ ‫موضوع هایی که مطرح می ش��د‪ ،‬لزوم مداخله بان��ک مرکزی در بازار برای‬ ‫مقابل��ه با افزایش غیرمنطقی نرخ ارز بود ک��ه عده ای از اقتصاددانان مانند‬ ‫دکت��ر راغف��ر به صراحت ای��ن افزایش قیمت را خواس��ته دول��ت و بانک‬ ‫مرک��زی اعالم کردند تا جبران بدهی های س��نگین بانک های خصوصی و‬ ‫صندوق های قرض الحس��نه ورشکس��ته و بدهی ریالی دولت به پیمانکاران‬ ‫از جیب مردم باشد‪.‬‬ ‫قیمت یک کاالی خارجی در داخل کش��ور‪ ،‬وابسته به قیمت ان کاال در‬ ‫مبدا و همچنین نرخ ارز ان کشور است‪ .‬براساس این قاعده اگر هزینه های‬ ‫ جنبی مبادله‪ ،‬ناچیز باش��د‪ ،‬قیمت ی��ک کاال در همه جا باتوجه به قیمت‬ ‫ ارز‪ ،‬یکس��ان و در ش��رایط ایده ال قدرت خرید ی��ک ارز در داخل و خارج‬ ‫یکسان خواهد بود که متاسفانه در این زمینه هم با طمع ورزی فروشندگان‬ ‫خ��رد و کالن و نبود نظارت صنفی روبه رو ش��ده ایم و کاالها به قیمت های‬ ‫ گوناگ��ون در بازار عرضه می ش��ود ک��ه مردم را ه��ر روز بی تاب تر کرده و‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه سایپا‪ :‬هیچ خودروسازی در دنیا یافت نمی شود که تمامی قطعات خودرو را خودش تولید کند‬ ‫هیچ خودروسازی تمامی قطعاتش را خودش تولید نمی کند‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا گف��ت‪ :‬هی��چ‬ ‫خودروس��ازی در دنیا یافت نمی ش��ود ک��ه تمامی قطعات‬ ‫خودرو را خودش تولید کند و بر همین اساس سایپا هم در‬ ‫تامین بعضی از قطعات محصوالتش از کشورهای دیگر بهره‬ ‫گرفته است و بنابراین کوییک با طراحی پلتفرم داخلی‪ ،‬یک‬ ‫خودرو تماما ایرانی است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش س��ایپانیوز؛ محمدرضا س��روش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫گروه خودرو س��ازی گفت‪ :‬با توجه ب��ه تحریم های ظالمانه‪،‬‬ ‫محدودیت هایی در قطعه سازی کشور ایجاد شده و بر همین‬ ‫اس��اس تاکید ما بر روی تولید خودروهایی اس��ت که عمق‬ ‫ساخت داخل بیشتری دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا اف��زود‪ :‬بنابراین با‬ ‫همکاری قطعه سازان کشور و همکاران گروه سایپا در تالش‬ ‫هس��تیم تا پلتفرم های گروه ایک��س ‪ ۱۰۰‬و ایکس ‪ ۲۰۰‬را‬ ‫توسعه دهیم و پاسخگوی نیاز بازار باشیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی درب��اره نح��وه جایگزین��ی‬ ‫خودروهای گروه رنو با محصوالت داخلی گروه سایپا گفت‪:‬‬ ‫به دلی��ل خروج رنو از کش��ور و عمل نکردن ب��ه تعهدات‪،‬‬ ‫بخش��ی از تعهدات ایجاد شده ش��رکت پارس خودرو درباره‬ ‫گروه رنو‪ ،‬مازاد بر قطعات موجود در این ش��رکت اس��ت که‬ ‫باید به نحوی به این موارد پاسخ داده شود و بر همین اساس‬ ‫پیشنهادهای مختلفی در این باره ارائه شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ضمن عذرخواهی بابت‬ ‫تاخیر در تحویل خودروهای گروه رنو گفت‪ :‬ش��رکت رنو در‬ ‫تعه��د خود خلف وعده کرده اس��ت و بر همین اس��اس در‬ ‫تامین قطعات با مش��کل روبه رو هس��تیم و این محدودیتی‬ ‫که برای کش��ور بوده‪ ،‬خارج از اراده خودروسازان ایجاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��روش ادام��ه داد‪ :‬به طور قطع ب��ا درک متقابل تمامی‬ ‫مش��تریان‪ ،‬این مشکل به نحو مطلوب رفع خواهد شد‪ .‬البته‬ ‫به دنبال روش هایی هس��تیم که بر اس��اس ان مش��تریان‬ ‫بتوانند با بهترین جایگزینی محصول و البته بر اس��اس توان‬ ‫تولید به شرایط خوبی دست یابند‪.‬‬ ‫وی درباره تولید خودرو کوییک گفت‪ :‬طراحی پلتفرم این‬ ‫خ��ودرو کامال داخلی اس��ت و با ت�لاش همکارانم در مرکز‬ ‫تحقیقات و نواوری س��ایپا پلتفرم ای��ن محصول طراحی و‬ ‫تولید شده است و از این جهت کامال ایرانی است‪.‬‬ ‫دولت حاضر نیست دست از تصدی گری صنعت خودرو بردارد‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اظهارکرد‪:‬‬ ‫در صنعت خودرو سیاس��ت های دوگانه ای وج��ود دارد و دلیل این‬ ‫موضوع این است که دو ش��رکت بزرگ خودروسازی کشور‪ ،‬معلوم‬ ‫نیس��ت که خصوصی هس��تند یا دولتی‪ .‬بنابراین تصمیم گیری ها و‬ ‫سیاس��ت های کلی در برخی ش��رایط و مواقع شیب خصوصی و در‬ ‫برخی مواقع شیب دولتی دارند‪.‬‬ ‫حمیده زرابادی در گفت وگو با خبرخودرو افزود‪ :‬به دنبال این گونه‬ ‫تصمیم گیری ها تناقض ایجاد ش��ده و در پاس��خ ب��ه مصرف کننده‪،‬‬ ‫دالیل انها گاه دولتی و گاه خصوصی عنوان می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم قزوین‪ ،‬ابیک و البرز در مجلس شورای اسالمی در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬خودروسازان عنوان می کنند که این تعداد کارگر در این‬ ‫شرکت ها در حال کار هستند و اگر به هر دلیلی خدشه ای به صنعت‬ ‫خودروسازی وارد شود این تعداد از افراد بیکار خواهند شد و از این‬ ‫موضوع به عنوان یک حربه استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬در س��ال های گذش��ته با هیچ یک از این‬ ‫توجیه ها و حربه ها مش��کالت این صنعت حل نشده و وضعیت بدتر‬ ‫هم ش��ده اس��ت زیرا زمانی که قانونی وضع می ش��ود همان لحظه‬ ‫نتیجه نمی دهد‪ ،‬بلکه چند س��ال بعد باید منتظر نتیجه ان بود‪ .‬در‬ ‫نهایت مجموعه قوانین متناقض در صنعت خودرو باعث شده که به‬ ‫مرور زمان ش��اهد افت کیفیت خودروها و نبود تعادل در این حوزه‬ ‫نیز باشیم‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬چنانچه تصمیم گیری مش��خص و درس��تی در این باره‬ ‫اتخاذ ش��ود خدمت بسیار قابل س��تایش و فراموش نشدنی در حق‬ ‫مردم ش��ده اس��ت زیرا این موضوع در حوزه ه��ای گوناگونی مانند‬ ‫محیط زیس��ت‪ ،‬امنیت جان م��ردم‪ ،‬کاهش مصرف س��وخت‪ ،‬رفاه‬ ‫اجتماعی و حتی اشتغال تاثیر گذار خواهد بود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی درباره ازاد سازی‬ ‫نرخ خ��ودرو گفت‪ :‬در بحث خصوصی س��ازی ای��ن موضوع مطرح‬ ‫اس��ت که س��ازمان ها یا ش��رکت ها پس از خصوصی س��ازی به طور‬ ‫کام��ل از دولت جدا می ش��وند و فقط بح��ث رگوالتوری(تنظیم و‬ ‫کنترل) در دس��ت دول��ت باقی می مان��د ام��ا درحال حاضر دولت‬ ‫ تصدی گ��ری می کن��د و حاض��ر نیس��ت دس��ت از این سیاس��ت‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫زرابادی در ادامه بیان کرد‪ :‬تا زمانی که تصدی گری حدف نشود‬ ‫نمی توان سیاس��ت معقولی در صنعت خودرو داش��ت و در شرایط‬ ‫بحرانی به جای اینکه مردم اخرین الیه ای باشند که زیر فشار قرار‬ ‫می گیرند نخس��تین الیه بوده اند و این یک اشکال اساسی است که‬ ‫باید رفع شود‪.‬‬ ‫او در توضیح بیش��تر گف��ت‪ :‬البته درب��اره تامین قطعات‬ ‫خودرو بر اس��اس دو عامل کیفیت باالتر و نرخ تمام ش��ده‬ ‫کمتر‪ ،‬بعضی از قطعات از خارج تامین می شود‪.‬‬ ‫س��روش اف��زود‪ :‬در اقتصاد کش��ور متغیر اصل��ی نرخ ارز‬ ‫اس��ت و با تغییر این نرخ‪ ،‬قیمت محصوالت تحت تاثیر قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬از این رو افزایش ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابری نرخ ارز در کش��ور‬ ‫عاملی شده که سرمایه در گردش شرکت های تولیدی دچار‬ ‫چالش ش��ود‪ .‬عالوه بر این قیمت تمام ش��ده محصوالت هم‬ ‫به طور عمده باالتر از نرخ فروش اس��ت که این موضوع هم‬ ‫عاملی مضاعف در کاهش س��رمایه در گردش شرکت سایپا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا درب��اره بدهی‬ ‫خودروسازان به قطعه سازان گفت‪ :‬سرمایه در گردش شرکت‬ ‫برای فعالیت های جاری‪ ،‬تولید و زنجیره تامین مورد استفاده‬ ‫ق��رار می گیرد و به واس��طه محدودیت ایجاد ش��ده ناگزیر‬ ‫بخشی از مطالبات قطعه سازان با تاخیر پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬امیدواریم بر اس��اس پیش��نهاداتی که به‬ ‫مراجع ذی صالح درباره افزایش نرخ محصوالت ارائه ش��ده‪،‬‬ ‫هرچه زودتر تصمیم گیری انجام ش��ود تا بتوانیم بخش��ی از‬ ‫بدهی های معوق قطعه سازان را پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫سروش گفت‪ :‬امیدوارم در کوتاه ترین وقت‪ ،‬قیمت خودرو‬ ‫از س��وی مراجع ذی صالح و به ش��کل عادالن��ه و منصفانه‬ ‫بررس��ی و اعالم ش��ود زیرا با تصمیم گیری سریع تر در این‬ ‫باره‪ ،‬از ایجاد خس��ارت بیش��تر به صنعت خودرو جلوگیری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫کاهش قیمت خودرو در صورت ثبات ارزی‬ ‫یک کارش��ناس بازار خودرو گفت‪ :‬قیمت خودرو در‬ ‫بازار در صورت ثابت بودن نرخ ارز‪ ،‬ارزان خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادانالین‪ ،‬امیرحسین کاکایی درباره‬ ‫عوام��ل تاثیر گذار بر کاهش نرخ خ��ودرو توضیح داد‪:‬‬ ‫چند اتفاق در طول یک ماه و نیم گذش��ته رخ داد که‬ ‫بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داد؛ نخست ثبات نرخ ارز‬ ‫و به طور کل اقتصاد کالن کشور بود زیرا قیمت خودرو‬ ‫ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد‪ .‬دوم بحث ازادسازی‬ ‫قیمت خودرو و تعیین نرخ ازس��وی س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و س��تاد تنظیم بازار‬ ‫ب��ود‪ .‬اگرچه این کار هنوز به مرحله اجرا نرس��یده اما‬ ‫ج��و روانی ان تاثیر خود را در کاه��ش دالالن بازار و‬ ‫قیمت ها گذاشته است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت با تاکید بر‬ ‫اینکه قیمت خودرو به دلیل حاشیه سود باالی دالالن‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تعیین نرخ خودرو ازسوی‬ ‫خودروسازان‪ ،‬حاشیه سود را کاهش می دهد و حضور‬ ‫دالالن را کمرنگ خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن تحلیلگر بازار خودرو همچنین به نقش محدود‬ ‫پیش فروش ها در کاهش نرخ اشاره کرد و گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫زمان تحوی��ل خودرو های پیش فروش ش��ده طوالنی‬ ‫اس��ت و در عمل در حال حاضر نباید بر قیمت ها تاثیر‬ ‫بگ��ذارد اما ج��و روانی ان تا ح��دودی در کاهش نرخ‬ ‫خودرو تاثیر داشت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬با پیش فروش خودرو حاش��یه س��ود‬ ‫کاهش می یابد و عرضه افزایش خواهد یافت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل نرخ خودرو ارزان خواهد شد و دیدیم که فقط با‬ ‫اع�لام پیش فروش‪ ،‬چه تعداد از افراد خودرو های خود‬ ‫را از ترس متضرر ش��دن وارد بازار کردند در حالى که‬ ‫تقاضایی وجود ندارد‪.‬‬ ‫کاکای��ی با بی��ان اینکه اینده این ب��ازار به دو عامل‬ ‫بس��تگی دارد‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬نخس��ت قیم��ت خودرو‬ ‫به ش��دت تحت تاثیر اقتصاد کالن به ویژه نرخ ارز است‪،‬‬ ‫بنابراین اگر در این باره ثبات وجود داشته باشد قیمت‬ ‫خودرو ارزان خواهد شد‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬بح��ث بازنگری در بازار خودرو مدتی‬ ‫است که مطرح شده اما به نتیجه نمی رسد‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه زیان دهی خودروسازان افزایش یافته اگر به این‬ ‫موضوع رسیدگی نشود بازار خودرو دوباره دچار شوک‬ ‫قیمتی خواهد شد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خودرو با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫بهترین فرصت برای اقدام دولت و تنظیم بازار اس��ت‪،‬‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬در حال حاضر دولت ظرفیت خوبی برای‬ ‫اجرای تصمیم های درس��ت دارد و اگر به سرعت عمل‬ ‫نکند‪ ،‬راهکارهای بعدی نتیجه ای نخواهد داشت‪.‬‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت افزود‪:‬‬ ‫زیان ‪۴‬هزار میلیاردی خودروس��ازان و بدهی ‪۲۰‬هزار‬ ‫میلیاردی انها به قطعه س��ازان زنگ خطری اس��ت که‬ ‫درباره قفل ش��دن صنعت خودرو و نابودی ان هشدار‬ ‫می ده��د‪ ،‬به همین دلیل دولت بای��د در این وضعیت‬ ‫فرصت س��وزی نکند و با اقدام های مناسب جلوی ضرر‬ ‫بیشتر را بگیرد‪.‬‬ ‫کمبود نقدینگی و ورشکستگی صنعت قطعه‬ ‫در حالی خودروس��ازان اق��دام به پیش فروش‬ ‫محصوالت خود کرده اند که به دنبال تحریم های‬ ‫ظالمان��ه خارج��ی و اتخ��اذ سیاس��ت های‬ ‫س��ختگیرانه ارزی و مالی در کشور (تحریم های‬ ‫داخلی)‪ ،‬قطعه س��ازان ب��رای واردات مواد اولیه‬ ‫و واردکنن��دگان ب��رای واردات قطعات منفصله‬ ‫ب��ا معضالتی روبه رو هس��تند که بی ش��ک این‬ ‫ام��ر روی تی��راژ خودروه��ا و انج��ام تعه��دات‬ ‫خودروسازان تاثیر خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدمه��دی ش��کورزاده در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫خبرخودرو‪ ،‬به تشریح مش��کالت و چالش های‬ ‫صنعت خودرو و قطعه س��ازی کش��ور پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬مهم تری��ن معضلی ک��ه صنعتگران با‬ ‫ان روبه رو هستند‪ ،‬مس��ائل ارزی است‪ .‬شرایط‬ ‫به گون��ه ای رقم خ��ورده که نمی دانی��م قادر به‬ ‫واردات مواد اولیه هس��تیم یا خیر‪ .‬همچنین به‬ ‫علت نوسان های نرخ ارز و چند نرخی بودن ان‬ ‫نمی دانی��م محصوالت خود را ب��ا چه قیمتی به‬ ‫خودروسازان عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬بخش��نامه های‬ ‫بانک مرکزی که به طور عمده عطف به ماس��بق‬ ‫ش��ده‪ ،‬قطعه س��ازان را در تعیین نرخ تمام شده‬ ‫محص��والت و اعالم ان به خودروس��ازان ناتوان‬ ‫کرده اس��ت و از س��ویی خودروس��ازان به دلیل‬ ‫نبود تناس��ب بی��ن نرخ تمام ش��ده و فروش‪ ،‬با‬ ‫زیان انباش��ته ای روبه رو هستند که توان خرید‬ ‫محص��والت قطعه س��ازان با قیمت ه��ای جدید‬ ‫را ندارن��د؛ بنابراین قطعه س��ازان با ضرر و زیان‬ ‫زیادی روبه رو بوده اند که با یک محاسبه می توان‬ ‫گفت قطعه سازان ورشکسته شده اند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی خراس��ان‬ ‫رضوی خاطرنشان کرد‪ :‬مشکالتی که تا ‪۱۰‬روز‬ ‫گذش��ته از داخل کش��ور نش��ات گرفته بود به‬ ‫مس��ائل خارجی و ارتباطات بانک��ی با خارج از‬ ‫کش��ور اضافه شده اس��ت و با پیوستن چین به‬ ‫تحریم ه��ا تمامی ثبت س��فارش ها معلق مانده‬ ‫و تم��ام امکاناتی که در گذش��ته ب��رای واردات‬ ‫بدون نقل و انتقال پول در اختیار داش��تیم از ما‬ ‫گرفته شده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬با وجود همکاری‬ ‫گمرک با قطعه س��ازان متاسفانه س��امانه ارزی‬ ‫کش��ور اجازه واردات را نمی دهد‪ .‬شکورزاده در‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬برخی م��واد اولیه وارداتی از‬ ‫بازار تهیه می ش��وند که درحال حاضر با کمبود‬ ‫و افزای��ش قیمت ها روبه رو ش��ده ایم‪ .‬همچنین‬ ‫واحدهایی که خود اقدام ب��ه واردات مواد اولیه‬ ‫می کردند‪ ،‬به دلیل س��امانه ارزی کشور و صدور‬ ‫بخش��نامه های گوناگ��ون و متغیر بانک مرکزی‬ ‫و همچنی��ن تفاوت هایی که در ن��رخ ارز وجود‬ ‫دارد شامل ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬ارز نیمایی بانکی‪،‬‬ ‫نیمای��ی اش��خاص و ارز ازاد‪ ،‬در عمل وارداتی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬واردکنندگان در ردیف های ‪۲‬‬ ‫و ‪ ۳‬ارزی قرار گرفته اند و براساس سهمیه بندی‬ ‫اعالم ش��ده‪ ،‬س��همیه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت یک میلیارد دالر در ماه اس��ت که این‬ ‫رق��م پاس��خگوی متقاضیان ارز نیس��ت‪ .‬او در‬ ‫ادامه به معضل س��رمایه در گردش اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬سال گذشته با ‪۱۰‬درصد ال سی واردات‬ ‫انجام می ش��د و قطعه س��ازان بخش��ی از منابع‬ ‫مالی خ��ود را برای ترخیص اختصاص می دادند‬ ‫ام��ا درحال حاضر چنانچه وارداتی انجام و مجوز‬ ‫ثبت سفارش داده ش��ود باید ‪100‬درصد هزینه‬ ‫کاال به اضاف��ه ‪۳۵‬درصد وثیقه بانک ها پرداخت‬ ‫ش��ود تا در ‪2‬ماه اینده کاال به دس��ت قطعه ساز‬ ‫برس��د‪ .‬این فعال صنعت قطع��ه در ادامه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ش��رایط عنوان ش��ده در حالی اس��ت که‬ ‫واردات قطع��ه ب��ا ارز ‪۹‬ه��زار تومان��ی نیمایی‬ ‫امکان پذیر است و قطعه س��ازان چنین حجمی‬ ‫از نقدینگ��ی در اختیار ندارن��د‪ .‬نبود نقدینگی‬ ‫و س��رمایه در گردش و اختصاص نیافتن ارز از‬ ‫چالش های بزرگ واردکنندگان است‪.‬‬ ‫وی عام��ل زی��ان ده بودن صنعت خ��ودرو را‬ ‫نحوه قیمت گذاری ان دانس��ت و گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫محصوالت ب��ا قیمت های منطقی عرضه ش��ود‬ ‫خودروسازان قادر به متعادل سازی سود و زیان‬ ‫مجموعه های خود هس��تند؛ بنابراین زمانی که‬ ‫قطع��ات ب��ا ارز ازاد ی��ا حتی نیمایی به دس��ت‬ ‫خودروس��ازان می رس��د در حالی ک��ه قیمت ها‬ ‫دستوری تعیین می شود شرکت های خودروساز‬ ‫دچار ضرر و زیان خواهند شد‪.‬‬ ‫ش��کورزاده در ادامه اف��زود‪ :‬در بهترین حالت‬ ‫قطعات با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی به دست خودروسازان‬ ‫می رس��د و از س��ویی مواد اولیه ای که در بازار‬ ‫وج��ود دارد مانند مس و الومینی��وم با قیمتی‬ ‫بسیار بیش��تر از بازار سرمایه به دست قطعه ساز‬ ‫می رس��د به این ترتیب نرخ تمام شده تولیدات‬ ‫قطعه سازان چند برابر شده که این روند سقوط‬ ‫ازاد قطعه سازان را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬در ‪۵‬ماه گذشته قطعه سازان‬ ‫متحم��ل ض��رر و زیان ه��ای زیادی ش��ده اند و‬ ‫حتی اگر خودروسازان اقدام به اصالح قیمت ها‬ ‫براس��اس ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی هم کرده باشند‪ ،‬در‬ ‫قرارداد ها به ان اش��اره نش��ده است عالوه بر ان‬ ‫افزایش نرخ محصوالت خودروس��ازان در حدی‬ ‫نیس��ت که جبران کنن��ده مابه التفاوت های نرخ‬ ‫ارز باشد‪.‬‬ ‫شکورزاده تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه هزینه‬ ‫تمام ش��ده تولیدات قطعه س��ازان ب��ا ارز ‪۸‬هزار‬ ‫تومانی اس��ت و ب��ا ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی به فروش‬ ‫می رس��انند و در واق��ع نرخ ف��روش پایین تر از‬ ‫هزینه تمام شده اس��ت به طور قطع دچار ضرر‬ ‫و زیان خواهند ش��د همچنین با توجه به اینکه‬ ‫خودروس��ازان محصوالت خود را با زیان عرضه‬ ‫می کنند در عمل مناب��ع مالی در اختیار ندارند‬ ‫که بتوانند مطالبات خود را بپردازند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ورود نظارتی مجلس به بخشنامه بحث برانگیز سایپا‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬به طور قطع کمیس��یون صنایع و معادن مجلس بررس��ی و‬ ‫ورود به موضوع صدور بخشنامه سایپا به مشتریان را در دستور کار‬ ‫قرار می دهد‪ .‬ولی ملکی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره بخشنامه سایپا‬ ‫ب��ه مش��تریان در زمینه تحویل پراید به جای س��اندرو و تندر ‪90‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬موضوع بخش��نامه سایپا به مشتریان محصوالت رنو را‬ ‫از طریق رس��انه ها مطلع شده ام و تا کنون در این زمینه با مدیران‬ ‫خودروسازی سایپا مکاتباتی نداشته ام‪ .‬سخنگوی کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینک��ه موضوع تحویل‬ ‫ندادن محصوالت رنو تولید شده در گروه خودروسازی سایپا را در‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن شورای اسالمی بررسی می کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صورت��ی که خودرویی برای تحوی��ل وجود ندارد باید محصولی‬ ‫به مش��تریان تحویل دهندکه متضرر نش��وند و ارزش پول انها نیز‬ ‫حفظ شود‪ .‬نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشاره به اینکه به طور قطع کمیسیون صنایع و معادن بررسی و‬ ‫ورود به موضوع صدور بخشنامه سایپا به مشتریان را در دستور کار‬ ‫قرار می دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ورود کمیسیون صنایع و معادن مجلس به‬ ‫بخشنامه صادر شده از سوی خودروسازی سایپا به مشتریان از بُعد‬ ‫نظارتی است‪ .‬ملکی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬مجلس به قراردادها‬ ‫ورود نمی کند اما در ش��رایطی که مش��تریان ش��کایتی را داشته‬ ‫باش��د از جایگاه نظارت��ی خود به مس��ائل ورود و انها را مورد نقد‬ ‫و بررس��ی قرار می دهد‪ .‬گفتنی اس��ت شرکت سایپا در اطالعیه ای‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪ :‬با توجه به همکاری نکردن ش��رکت رنو درباره‬ ‫انجام تعهدات خود و ضمن عذرخواهی از مش��تریان‪ ،‬به استحضار‬ ‫تمام متقاضی خانواده رنو می رس��اند‪ ،‬بخش��نامه جایگزینی رنو به‬ ‫صورت کامال اختیاری است‪ .‬همچنین در این اطالعیه تاکید شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مشتریانی که خواهان انصراف هس��تند‪ ،‬می توانند براساس‬ ‫بخش��نامه مذکور از ‪ 30‬تا ‪36‬درصد سود با توجه به زمان انصراف‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ایده ها‬ ‫تبدیل کننده‬ ‫ما به فورد‬ ‫تویوتا و‬ ‫وال مارت ها‬ ‫نیاز خود‪ ،‬فهرس��تی ش��امل عرضه کنندگان معتبر‬ ‫پذیرفته ش��ده را تهیه می کنند که در زمان نیاز به یک‬ ‫کاال یا خدم��ات خاص‪ ،‬در کوتاه ترین زمان بتوانند به نیاز‬ ‫خود دست پیدا کنند) و به صنعتگران داخلی سپرده شده‬ ‫تا تولید و تامین قطعات مورد نظر را انجام دهند‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب ب��ه خودکفایی مورد نظر دس��ت خواهیم‬ ‫یافت‪ .‬در نتیجه داخلی سازی این قطعات نیز اغاز شده است‪.‬‬ ‫€ €یعنی تامین قطعات به قطعه س�از داخلی سپرده‬ ‫شده است؟‬ ‫بله‪ .‬در تمام دنیا همین گونه عمل می ش��ود‪ .‬خودروساز‬ ‫نخست قطعات را از کشور مادر وارد و در ادامه ساخت ان‬ ‫را به قطعه سازان زیرمجموعه خود محول می کند‪ .‬قرارداد‬ ‫می بن��دد و زنجیره تامین متعهد به بومی س��ازی و تامین‬ ‫قطعات می ش��ود‪ .‬به این ترتیب انتقال فناوری به کش��ور‬ ‫هم محقق می شود‪.‬‬ ‫€ € ایا برای س�ال اینده تیراژ تولید کوییک مانند‬ ‫س�ایر خودروها خواهد بود یا امار تولید ان محدود‬ ‫خواهد شد؟‬ ‫ه��دف و تالش ما این اس��ت که تی��راژ تولید مدل های‬ ‫قدیم��ی را کاه��ش دهی��م و کویی��ک و‪( SP ۱۰۰‬رهام)‬ ‫جایگزین خودروهای قدیمی شوند‪.‬‬ ‫€ € رهام در تامین قطعات مشکل کوییک را ندارد؟‬ ‫ب��رای تامین قطعات رهام به عن��وان یک خودرو داخلی‬ ‫مش��کلی وجود ندارد زیرا قطعات مورد نیاز برای تولید ان‬ ‫تا پایان سال تامین شده است‪.‬‬ ‫€ € به ط�ور معم�ول‪ ،‬تولی�د برخ�ی قطع�ات مانند‬ ‫تجهیزات الکترونیکی در اختیار شرکت های معدود‬ ‫و خاص�ی بوده ک�ه انها ای�ن قطعات را ب�رای تمام‬ ‫خودروسازان دنیا تامین می کنند‪ .‬با وجود تحریم ها‪،‬‬ ‫ایا خودروس�ازان داخل�ی در این بخش با مش�کل‬ ‫روب�ه رو نخواهند ب�ود؟ و ایا ش�رکت های چینی در‬ ‫این باره با ما همکاری خواهند کرد؟‬ ‫بله‪ .‬به عنوان نمونه برای ‪ ECU‬و س��ایر قطعات در این‬ ‫بخش‪ ،‬همکاری با ش��رکت های چینی ادامه دارد و پس از‬ ‫تولید انبوه خودروهای بومی جدید‪ ،‬واردات قطعات انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫این محصوالت به قطعات «های تک» معروف هس��تند‬ ‫که به دانش فنی و س��رمایه گذاری باالی��ی نیاز دارند که‬ ‫به طور معمول‪ ،‬فقط ش��رکت های مع��دودی در این حوزه‬ ‫در حال فعالیت هستند و این قطعات را عرضه می کنند‪.‬‬ ‫اگ��ر به فعالیت خودروس��ازان جهان نگاه��ی بیندازیم‬ ‫مش��اهده می کنیم که نحوه عملکرد انها در س��اخت‬ ‫حامد هدائ�ی‪ /‬اقتصاددان رفتاری‪ :‬قرار اس��ت انچه را برای تغییر‬ ‫محیط کار نیاز است‪ ،‬به شما ارائه دهیم تا محیط کار تبدیل به محیطی‬ ‫شود که افراد در ان از روی میل و اراده خودشان هر روز بهترین عملکرد‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫ما در کس��ب وکار و تجارت درباره ایدئولوژی صحبت نمی کنیم اما اگر‬ ‫نگاهی به عقب و تاریخ بیندازیم متوجه می ش��ویم که گویا زدوخوردها و‬ ‫نزاع های ایدئولوژیک برای پیش��رفت بشر حیاتی بوده اند‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫اختالف بین تمامیت خواهان و دموکراس��ی خواهان یا بین تجارت ازاد و‬ ‫مرکانتیلیس��م‪ .‬به نظر امروز ما به یک انقالب ایدئولوژیک در کس��ب وکار‬ ‫نیاز داریم‪ .‬تمام سازمان های ما حول محور ایدئولوژی کنترل بنا شده اند‪.‬‬ ‫بروکراسی هم نتیجه و زاییده ایدئولوژی کنترل در سازمان هاست‪ .‬کنترل‬ ‫و پایش زمانی معنا پیدا می کنند که س��ازمانی منظم و متمرکز داش��ته‬ ‫باش��یم و درباره مسائل اساس��ی اتفاق نظر وجود داشته باش��د‪ .‬اما ما به‬ ‫س��ازمان هایی هم نیاز داریم که باز‪ ،‬شفاف و ازاد باشند‪ .‬برای رسیدن به‬ ‫این مهم نیاز اس��ت در اصولی که اساس س��ازمان ما را تشکیل داده اند‪،‬‬ ‫تجدیدنظر کنیم‪ .‬بله‪ ،‬ام��روز ما نیاز به رویکردها و روندهای نوین داریم‪.‬‬ ‫حال نکته مهم تر این اس��ت که چگونه مترقی ترین ش��رکت ها‪ ،‬مدل های‬ ‫نوین اصالح ش��ده مدیریتی را حول ارزش هایی که عالوه بر نظم و کنترل‪،‬‬ ‫به ازادی‪ ،‬شفافیت و مشارکت احترام می گذارند‪ ،‬به وجود می اورند‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنیم ایده ها می توانند تغییرات زی��ادی به وجود اورند؛ این‬ ‫ایده ه��ا بر طرز زندگ��ی‪ ،‬ارتباطات‪ ،‬تفکر و حتی رواب��ط عاطفی ما تاثیر‬ ‫گذاش��ته است‪ .‬ایده ها زندگی انسان ها را گسترش داد ه و الهام بخش‬ ‫تغیی��رات بود ه و اقتصاد جهانی را به وج��ود اورده اند‪ .‬ایده ها‬ ‫مهم هستند‪ .‬بدون ایده ها‪ ،‬اقتصاد ما هرگز از کشاورزی‬ ‫ب��ه صنعت و به عصر اطالع��ات انتقال پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ایده ها تاکنون به کس��ب وکار ما ش��کل‬ ‫بخش��یده اند‪ .‬به چند مثال می پردازم؛ حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫س��ال پیش فردریک تیلور‪ ،‬مدیریت علمی را ابداع‬ ‫ش های روزان��ه و پرکاربردی منجر‬ ‫کرد که ب��ه رو ‬ ‫ش��د‪ .‬روش هایی مانند قطع��ات تعویض پذیر و خط‬ ‫مونت��اژ‪ .‬تیل��ور با یک م��داد‪ ،‬تخته زیردس��تی و یک‬ ‫زمان س��نج‪ ،‬مسیر کسب وکار را برای همیشه تغییر داد‪ .‬با‬ ‫به کار بردن مدیریت علمی‪ ،‬فورد جایگاه خیلی خوبی به دس��ت‬ ‫اورد و بهتری��ن خودرو ه��ا را در جهان تولید و صدها ه��زار نفر از مردم‬ ‫را اس��تخدام کرد و در ان زمان س��لطان بازار ش��د‪ .‬پس از جنگ جهانی‬ ‫دوم‪ ،‬صنع��ت ژاپن نابود و به دلیل کیفیت پایین کاالهایش معروف ش��د‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یاد بگیر خوب اطاعت کنی‬ ‫گیربکس کوییک تامین می شود‬ ‫خودروها به این گونه اس��ت که بخش��ی از قطعات‬ ‫واردات��ی و برخی دیگ��ر از قطعات‪ ،‬براس��اس فناوری‬ ‫موجود کشورشان ساخت داخل هستند‪.‬‬ ‫€ €ای�ا سازه گس�تر ب�رای داخلی س�ازی قطعات با‬ ‫قطعه س�ازان داخلی مذاکره ای انجام داده و قرارداد‬ ‫جدیدی بسته شده است؟‬ ‫برای کدام محصوالت؟‬ ‫€ €خودروهای�ی ک�ه به قطع�ات خارجی وابس�ته‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این شرکت روی قطعات زیادی مطالعه و بررسی و اقدام‬ ‫به بومی س��ازی انها کرده است‪ .‬بخشی از قطعات به دانش‬ ‫فن��ی باالیی نیاز دارند که در این باره سازه گس��تر با برخی‬ ‫قطعه سازان قوی و با دانش فنی باال در زنجیره تامین خود‬ ‫گفت وگو داشته و با کمک انها قرار است برخی از قطعات‬ ‫که واردات انها با وجود تحریم با مشکالتی روبه رو است از‬ ‫داخل تامین شود‪ .‬به طور کلی برنامه ریزی های الزم انجام‬ ‫ش��ده و تمهیدات برای تامین قطعات خودروهایی که در‬ ‫گروه تولیدی س��ایپا در حال ساخت است‪ ،‬اندیشیده شده‬ ‫و مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €قطعه سازان عنوان کرده اند‪ ،‬به شرط تامین مواد‬ ‫اولی�ه می توانند روند داخلی س�ازی ب�رای حداکثر‬ ‫قطعات را انجام دهند و درحال حاضر مشکل اساسی‬ ‫تولید‪ ،‬کمبود و گرانی مواد اولیه مورد نیاز است‪ .‬ایا‬ ‫خودروس�ازان در این زمینه می توانند دس�ت کم به‬ ‫زنجیره تامین خود کمک و مواد اولیه مورد نیاز انها‬ ‫را تامین کنند؟‬ ‫اگر شورای رقابت از زنجیره قیمت گذاری خودرو حذف‬ ‫و نرخ خودروها منطقی شود و خودروساز به شکل معقول‬ ‫بتوان��د نرخ محص��والت خود را افزایش ده��د‪ ،‬می توان با‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬سیاست گذاری های برد‪-‬برد بین خودروساز و‬ ‫قطعه ساز داشت‪ .‬در ادامه این امر مشکالت زنجیره تامین‬ ‫نیز برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €در واق�ع ای�ا منظ�ور این اس�ت که ب�ا افزایش‬ ‫قیمت ها س�رمایه گذاری جدیدی انجام و مشکالت‬ ‫صنعتگر کمتر خواهد شد؟‬ ‫بله زیرا افزایش داخلی س��ازی نیاز به نقدینگی و منابع‬ ‫مالی زی��ادی برای قالب س��ازی تا تولید اقتص��ادی دارد‪.‬‬ ‫بودج��ه نیاز اس��ت و با ازاد ش��دن قیمت ه��ا‪ ،‬محصوالت‬ ‫رقابتی ب��رای بازار تولی��د و تامین خواهد ش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات نوسازی ش��ده و در ادامه منجر‬ ‫به ارتقای س��طح فناوری و در نهایت افزایش سطح کیفی‬ ‫محص��والت می ش��ود در نتیج��ه ق��ادر خواهیم بود‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیرعامل شرکت سازه گستر‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫مدتی است اخباری مبنی بر توقف تولید خودرو ملی‬ ‫«کوییک» در فضای مجازی منتش��ر می شود‪ .‬این خودرو‬ ‫به عنوان دومین خودرو ملی س��ایپا و سومین خودرو ملی‬ ‫کشور پس از سمند به شمار می رود‪.‬‬ ‫پس از رونمایی از کوییک در پایان سال‪ ،۹۶‬پیش فروش‬ ‫ان ازسوی سایپا اغاز و با استقبال مردم روبه رو شد‪ .‬پس از‬ ‫نخستین مرحله پیش فروش برنامه دیگری از سوی سایپا‬ ‫برای پیش فروش این خودرو ملی درنظر گرفته نشد‪.‬‬ ‫در خبره��ای فض��ای مج��ازی از بخش��نامه محرمان��ه‬ ‫این خودروس��از ب��ه نمایندگی ه��ای فروش ام��ده که از‬ ‫ثبت نام کنندگان خواس��ته اند درخواس��ت ای��ن مدل را با‬ ‫س��اینا تعویض کنند‪ .‬عنوان می ش��ود این اخبار حاکی از‬ ‫توقف تولید سومین خودرو ملی کشور است‪.‬‬ ‫همچنین در این خبرها امده س��ایپا اعالم کرده به دلیل‬ ‫افزایش نرخ دالر و باال رفتن نرخ قطعات کوییک که به طور‬ ‫عمده خارجی است‪ ،‬این خودروساز قصد ندارد ان را با نرخ‬ ‫پیش فروش شده به مشتریان تحویل دهد‪.‬‬ ‫ح��ال برخ��ی کارشناس��ان می گویند چگونه س��ایپا از‬ ‫خودرویی که کمترین داخلی س��ازی قطعات را دارد‪ ،‬به نام‬ ‫خودرو ملی رونمایی کرده است‪.‬‬ ‫در ادام��ه گفت وگوی��ی با معص��وم نجفی��ان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت سازه گس��تر‪ ،‬تامین کننده قطعات خودروهای گروه‬ ‫تولیدی سایپا داشتیم‪ .‬به گفته وی این مشکل برطرف شده‬ ‫و تولید کوییک ادامه خواهد داشت‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫€ €کمت�ر از ‪۲‬م�اه ب�ه ال�زام اس�تانداردهای‬ ‫هش�تادوپنج گانه باق�ی مان�ده و از س�وی دیگ�ر‬ ‫خودروس�ازان قرار اس�ت برخی مدل های جدید را‬ ‫جایگزین خودروهای قدیمی که به لحاظ استاندارد‬ ‫ق�ادر به پ�اس ک�ردن مولفه های جدید اس�تاندارد‬ ‫نیس�تند‪ ،‬کنن�د‪ .‬به عن�وان نمون�ه‪ ،‬گفته می ش�ود‬ ‫کویی�ک جایگزی�ن پراید تک س�تاره می ش�ود اما‬ ‫خبرهایی حکایت از توق�ف تولید کوییک دارد‪ .‬ایا‬ ‫این موضوع صحت دارد؟‬ ‫تولید کوییک متوقف نش��ده و مشکل تامین گیربکس‬ ‫اتومات ان بود‪ .‬این قطعه قرار است ازسوی شرکت «پانچ»‬ ‫بلژیک تامین ش��ود‪ .‬شرایط تحریم مش��کالتی را به وجود‬ ‫اورده که البته در حال برطرف ش��دن اس��ت و نگرانی در‬ ‫این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €ایا همکاری این ش�رکت با س�ایپا به دلیل فشار‬ ‫تحریم ها متوقف شده است؟‬ ‫خیر‪ .‬مش��کلی وجود ندارد و تمهیداتی اندیش��یده شده‬ ‫و قرار اس��ت شرکت پانچ براس��اس تعهدات خود همچون‬ ‫گذشته با ما همکاری داشته باشد‪.‬‬ ‫به این ترتی��ب ‪۳‬هزار گیربکس اتومات مورد نیاز تامین‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €این تعداد براساس امار پیش فروش شده است؟‬ ‫بله‪.‬‬ ‫€ €ب�رای اس�تمرار تولی�د و متوقف نش�دن تولید‬ ‫کوییک‪ ،‬برنامه شرکت سایپا چیست؟‬ ‫به طور قطع‪ ،‬همکاری با ش��رکت بلژیک��ی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬امار ‪۳‬هزار گیربکس مربوط به مرحله نخست این‬ ‫مشارکت است که تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €نگرانی هایی ازس�وی خریداران کوییک به وجود‬ ‫امده است‪ .‬ایا تا پایان سال کوییک های پیش فروش‬ ‫شده به دست صاحبان شان برسد؟‬ ‫بل��ه‪ .‬تالش ما این اس��ت که براس��اس تعه��دی که به‬ ‫مش��تریان خود داریم خودروهای پیش فروش ش��ده را در‬ ‫زمان مقرر به دس��ت صاحبان شان برسانیم‪ .‬مشکل تامین‬ ‫گیربکس بود که برطرف شده است‪.‬‬ ‫€ €چند درصد این خودرو ملی داخلی سازی شده و‬ ‫چند درصد وابسته به واردات است؟‬ ‫قطعات کوییک به طور تقریبی بومی س��ازی ش��ده‪ ،‬تنها‬ ‫چند قطعه محدود اس��ت که باید وارد ش��ود‪ .‬این قطعات‬ ‫وندور(در زنجیره تامین‪ ،‬به شرکت بازرگانی معتبری اطالق‬ ‫می شود که تامین کننده کاال یا خدمات هستند‪ .‬خریداران‬ ‫حرفه ای‪ ،‬با ارزیابی عرضه کنندگان کاال و خدمات مورد‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫محمدرضا مودودی‬ ‫ معاون سازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران‬ ‫خودکفایی مورد نظر را محقق کنیم‪.‬‬ ‫€قطعه س�ازان بخش�ی از چالش ه�ای‬ ‫€‬ ‫نقدینگ�ی واحده�ای تولی�دی خ�ود را مرب�وط به‬ ‫مطالبات معوقه ش�ان می دانند ک�ه منجر به کاهش‬ ‫س�رمایه در گ�ردش انها ش�ده اس�ت‪ .‬ب�ا افزایش‬ ‫قیمت ها‪ ،‬خودروساز می تواند رضایت زنجیره تامین‬ ‫خود را به دست اورند؟‬ ‫تجارت و بازرگانی بدون بدهی و مطالبه نیس��ت‪ .‬سعی‬ ‫سازه گستر این است که پرداخت هزینه ها را در زمان مقرر‬ ‫انج��ام دهد و و عدالت را رعایت کند‪ .‬همچنین براس��اس‬ ‫قطعات��ی که صنعتگ��ران تولید و تامی��ن می کنند به طور‬ ‫مس��اوی نقدینگی را به واحدهای صنعتی تزریق کنند‪ .‬تا‬ ‫ام��روز هم با تمام مش��کالت و التهاب های��ی که برای این‬ ‫صنعت تاثیرگذار کش��ور وجود داشت تولید را بدون وقفه‬ ‫در زنجیره تامین و خودروسازی ادامه داده ایم‪.‬‬ ‫€ €در پایان اگر س�خنی در راس�تای رف�ع نگرانی‬ ‫مردم به عنوان یک مقام مدیریتی در صنعت خودرو‬ ‫کشور دارید‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫ج��ای نگرانی نیس��ت زیرا خودروس��ازان از جمله گروه‬ ‫تولیدی س��ایپا برای عبور از تحریم های ظالمانه تمهیدات‬ ‫الزم را اندیشیده اس��ت‪ .‬محصوالت قدیمی با پلتفرم های‬ ‫پرای��د و تیبا با مدل های جدی��د کوییک و رهام جایگزین‬ ‫خواهد شد‪.‬س��عی ش��ده تا خودکفایی قطعات س��رلوحه‬ ‫برنامه های گروه تولیدی س��ایپا باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬امیدواریم‬ ‫در زم��ان مقرر به تمام تعهدات خ��ود در قبال خریداران‬ ‫عمل کنیم و خودروها را به موقع به دس��ت صاحبان ش��ان‬ ‫برسانیم‪ .‬سایپا تالش دارد مردم را از خود راضی نگه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫گفتنی اس��ت ‪۱۹‬بهم��ن ‪ ۹۵‬در ایینی ب��ا همکاری‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و شرکت‬ ‫پانچ بلژیک س��اخت گیربکس اتومات برای خودروهای‬ ‫دنا و س��اینا اغاز ش��د‪ .‬با توجه به تاکید وزیر پیش��ین‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت(محمدرضا نعمت زاده) مبنی بر‬ ‫اس��تفاده از فناوری روز جه��ان در صنعت خودرو و نیز‬ ‫بومی س��ازی قطعات تصمیم به سرمایه گذاری در حوزه‬ ‫تولید گیربکس ‪CVT‬گرفته که با مذاکرات انجام شده‬ ‫با ش��رکت های گوناگون فعال در ای��ن زمینه‪ ،‬درنهایت‬ ‫با گروه پانچ بلژیک و انگلیس‪ ،‬با مش��ارکت ‪۲۰‬درصدی‬ ‫ای��درو و ‪۸۰‬درصدی طرف خارجی تفاهمنامه همکاری‬ ‫به امضا رسید‪ .‬حال باید دید این پروژه در کدام ایستگاه‬ ‫اس��ت و چقدر قابل توسعه به سایر مدل های خودرویی‬ ‫کشور را دارد‪.‬‬ ‫طی دو دهه ژاپن به خانه قدرتمند صنعت جهان تبدیل ش��د‪ .‬این تغییر‬ ‫بس��یار بزرگ و در عین حال دور از انتظار بود‪ .‬اما واقعا چه اتفاقی افتاد؟‬ ‫مدیریت جامع کیفی��ت(‪ ،)TQM‬این روش نظام مند با حذف دورریزها‬ ‫و اس��تفاده از روش ه��ای اماری کیفی��ت را وارد تاروپود س��ازمان‬ ‫می کند‪ .‬قدرت مدیریت جام��ع کیفیت‪ ،‬تویوتا را قادر کرد‬ ‫به بزرگ ترین کارخانه تولید خودرو جهان تبدیل شود‪.‬‬ ‫تنها ‪۲۰‬س��ال پی��ش‪ ،‬خرده فروش��ی معمولی به نام‬ ‫وال مارت کارامدترین ش��بکه توزیع در جهان را از‬ ‫طریق بارکد‪ ،‬اس��کنرهای چش��می و ای دی(‪)ID‬‬ ‫با فرکان��س رادیویی توس��عه داد‪ .‬وال مارت‪ ،‬رهبر‬ ‫زنجی��ره تامین در جهان ش��د‪ .‬وال مارت ش��بکه‬ ‫پیچی��ده ای از فروش��گاه ها و مراک��ز توزیع و تولید‬ ‫را در سراس��ر جهان به وج��ود اورد و با این کار امروز‬ ‫وال مارت ‪۴‬براب��ر بزرگ تر از نزدیک ترین رقیبش با بیش‬ ‫از ‪۴۰۰‬میلیارد دالر فروش س��االنه و‪۶/۱‬میلیون کارمند است‪.‬‬ ‫وال م��ارت جایگاه خ��ود را به عنوان بزرگ تری��ن کارفرمای خصوصی در‬ ‫جه��ان تثبیت کرد‪ .‬ایده ها واقعا مهم هس��تند و ش��رکت ها را از س��طح‬ ‫متوس��ط به عال��ی تغییر می دهند‪ .‬ایده های بزرگ بعدی که چش��م انداز‬ ‫خاطره ای ش��نیدنی و اموزنده از سال های دهه ‪ ۸۰‬دارم؛ زمانی که مشاور‬ ‫صنعت خودرو کش��ور بودم و پلتفرم مش��ترک ال ‪ ۹۰‬در دستور کار وزارت‬ ‫صنایع و معادن وقت بود‪ .‬در ان زمان و به دنبال قبول مشارکت رنو با ایران‬ ‫در ساخت داخلی ال ‪ ۹۰‬که با جنجال بسیاری همراه شد! مقرر شده بود رنو‬ ‫با مشارکت قطعه سازان داخلی اقدام به تولید ال ‪ ۹۰‬در کشور کند‪ .‬بنابراین‬ ‫ش��رکت های قطعه ساز مذاکرات گسترده ای را با رنو پی می گرفتند؛ از جمله‬ ‫بزرگ ترین قطعه ساز داخل کشور که تولیدکننده تزئینات داخلی و صندلی‬ ‫خ��ودرو بود و متقاض��ی تامین صندلی ال ‪ .۹۰‬قائم مقام ش��رکت ایرانی که‬ ‫مهندس��ی با سابقه خدمتی ‪۲۵‬س��اله در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور‬ ‫بود‪ ،‬تعریف می کرد‪ :‬پس از اعالم تقاضای ما‪ ،‬کارشناسان رنو به شرکت امده‬ ‫و از تمام بخش های فنی ما بازدید و توان تولید و دانش مهندس��ی ما را نیز‬ ‫تایید کردند‪ ،‬اما در پایان ش��رط عقد قرارداد را مش��ارکت ما با یک شرکت‬ ‫توانمن��د خارجی عنوان کردند که بالفاصله با واکنش منفی ما روبه رو ش��د‬ ‫زیرا تردید نداش��تیم که این ش��رط‪ ،‬فقط بهانه ای اس��ت برای تقسیم سود‬ ‫حاص��ل از مش��ارکت با یک خارجی که به زور می خواهد مهمان این س��فره‬ ‫پهن و اماده ش��ود! اما در نهایت مخالفت ه��ای ما نتیجه نداد و ما ناگزیر به‬ ‫تن دادن به این خفت (!) شدیم و احساسی داشتیم که انگار در حال انعقاد‬ ‫یک قرارداد ترکمنچای دیگر بودیم! ش��رکت پیش��نهادی انها «فورشیا» ی‬ ‫فرانس��وی بود؛ بزرگ ترین صندلی س��از خودرو اروپا با بی��ش از ‪ ۷۰‬بیلیون‬ ‫یورو گردش مالی س��االنه و ده ها هزار نیروی متخصص‪ .‬وقتی کارشناس��ان‬ ‫فورش��یا به دعوت رنو به ایران امدند و از خطوط تولید ما بازدید کردند‪ ،‬در‬ ‫نهایت موافقت کردند برای تامین صندلی ال ‪ ۹۰‬با ما قرارداد (جوینت ونچر)‬ ‫ببندن��د؛ اما ش��رطی را مطرح کردند ک��ه خون را در رگ ه��ای ما منجمد‬ ‫کرد! ش��رط انها این بود که برای دو سال تحت لیسانس بزرگ ترین شرکت‬ ‫صندلی س��از امریکا تولید کنیم! تصور کنید فورش��یا به عن��وان بزرگ ترین‬ ‫تامین کنن��ده صندلی اروپا‪ ،‬متقاضی ان بود که تحت لیس��انس و مدیریت‬ ‫رقی��ب خود تولید خارجی کند! موضوعی که برای ما غیرقابل درک و هضم‬ ‫بود! وقتی یاداوری کردیم که شما فورشیا هستید با این سابقه طالیی و این‬ ‫همه مزیت و توان تولید و مهندس��ی با برندهای بزرگ اروپایی‪ ،‬می خواهید‬ ‫زیر بلیت رقیب خودتان بروید؟! مس��ئول هیات کارشناسی با لحنی که گویا‬ ‫دارد یک واقعیت بدیهی را بازگو می کند‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬اینها همه درست! اما ما‬ ‫تجربه تولید و تامین صندلی در خارج از اروپا را نداریم‪ .‬درست است که انها‬ ‫بزرگ ترین رقیب بین المللی ما هس��تند‪ ،‬اما در سطح برون قاره ای و جهانی‬ ‫تجربه های بس��یاری دارند که برای ما حیاتی اس��ت و انچه اکنون برای ما‬ ‫اهمیت دارد اطمینان به پاسخگویی به موقع به شرکت رنو در ایران است‪ ،‬نه‬ ‫اینکه رقیب ما چه فکری خواهد کرد! در این لحظه قائم مقام شرکت ایرانی‬ ‫به من نگاه کرد و با تاسف بارترین لحنی که تا ان روز از او شنیده بودم‪ ،‬نجوا‬ ‫کرد‪ :‬من امروز تازه فهمیدم که چقدر بیس��وادم و چقدر ساده لوحانه مسائل‬ ‫را قضاوت می کردم! ما اکراه داشتیم که بزرگ ترین صندلی ساز اروپا شریک‬ ‫تجاری ما شود که حضورش در هر دقیقه می توانست دانش و بینش تولیدی‬ ‫ما را بس��ط و عمق بخش��د؛ حال انکه انها خود به دنب��ال بزرگ ترین رقیب‬ ‫خ��ود می رون��د تا از او خواهش کنند که دانش خ��ود را به انها انتقال دهد!‬ ‫این تفاوت در انگاره های ذهنی و حتی فرهنگی ماس��ت که بس��تر مس��تعد‬ ‫اقتصادی ما را تبدی��ل به بزرگ ترین اوردگاه ازمون و خطای مدیران کرده‬ ‫و به تبع ان بس��یاری از فرصت ها را س��وزانده است‪ .‬بی تردید تاریخ بسیاری‬ ‫از کشورها اکنده از تجربه هایی است که شاید امروز ما به انها مبتالییم‪ ،‬اما‬ ‫صحبت بر سر تسلیم یا توفیق ما در این بزنگاه ها نیست‪ ،‬بلکه رویکرد ما در‬ ‫رویارویی با این رخدادهاس��ت و اینکه تا چه حد از این ظرفیت های تاریخی‬ ‫سایر ملت ها بهره می بریم؟! چرا سخت به هوش تحصیلی خود می چسبیم و‬ ‫تمایلی به گرفتن مشاوره های علمی‪-‬تجربی نداریم؟! و چرا برای دوباره کاری‬ ‫همیشه وقت و بودجه کافی داریم‪ ،‬اما برای مشورت‪ ،‬برنامه ریزی و همراهی‬ ‫با موج های جهانی‪ ،‬نه فرصت داریم‪ ،‬نه پول و نه اعتقاد؟! این تهدیدی است‬ ‫ک��ه می توان ان را «توهم هوش برت��ر» نامید و نبود درک و فهم و اراده در‬ ‫اص�لاح ان‪ ،‬به طور قطع اث��رات ویرانگر و جبران ناپذی��ری را بر اینده نظام‬ ‫تولیدی و اقتصادی کش��ور باقی خواهد گذاش��ت‪ .‬جمله معروفی ترجیع بند‬ ‫مدارس تربیت مدیر دنیاست مبنی بر اینکه «اگر می خواهی فرمانده بزرگی‬ ‫ش��وی‪ ،‬ابتدا یاد بگیر که خوب اطاعت کنی!» بس��یاری از ما چه در س��طح‬ ‫خانواده‪ ،‬چه بنگاه و چه سازمان‪ ،‬از این پیش شرط مدیریت غفلت می کنیم و‬ ‫گمان داریم که تمام راز مدیریت فقط در «میز» ان نهفته است! کافی است‬ ‫پش��ت «میز مدیریت» بنش��ینیم تا تمام علوم مدیریتی دنیا به یکباره بر ما‬ ‫نازل شود و ما را بی نیاز از مشورت و اموزه های دیگران کند! و دردناک تر از‬ ‫ان اینکه‪ ،‬معتقدیم مدیری که وابسته به مشورت و مشارکت دیگران باشد‪،‬‬ ‫بیس��واد و ضعیف اس��ت! و اینچنین است که س��رطان فاجعه در این بستر‬ ‫نادانی زاده شده و ارام ارام تمام سلول های زنده را مبتال می کند و پیش از‬ ‫انکه درمان شود‪ ،‬نابودمان می سازد!‬ ‫کس��ب وکار را می تواند تغییر دهند‪ ،‬چیست؟ در طول چند سال گذشته‪،‬‬ ‫پژوهش��گران عملکرد گروه کوچکی از شرکت ها را بررسی کرده اند که از‬ ‫شرکت های مشابه خود عملکرد بهتری داشتند‪ .‬انها متوجه مسئله مهمی‬ ‫ش��دند؛ دلیل ان شانس نبوده اس��ت‪ .‬این شرکت ها رشد سریع ایده های‬ ‫ب��زرگ بعدی را پیدا کرده اند و ب��ه انها اهمیت داده اند‪ .‬مدیریت عملکرد‬ ‫درامد(‪ )RPM‬ش��یوه ای نظام مند برای شناسایی محرک ها و موانع رشد‬ ‫است که به کمک اهرم های اقتصادی‪ ،‬نوسان های رشد اقتصادی را اندازه‬ ‫می گیرد‪ .‬ارپی ام یا مدیریت عملکرد درامد‪ ،‬در روشی که رهبران تجاری‬ ‫نتای��ج حاص��ل از بازاریابی و فروش را تجزی��ه و تحلیل می کنند‪ ،‬انقالب‬ ‫ایجاد کرد‪ .‬برای نخس��تین بار شرکت ها توانس��تند برای تخصیص منابع‪،‬‬ ‫براس��اس مدارک و ش��واهد تصمیم های هوش��مند بگیرند تا به درامدی‬ ‫قاب��ل پیش بینی و اندازه گیری و همچنین پایدار دس��ت یابند‪ .‬نتیجه ان‬ ‫عملکرد بس��یار عالی بود‪ .‬به این ترتیب شرکت ها می توانند مشتری را با‬ ‫نرخ پایین تری جذب کنند‪ ،‬معامالت را س��ریع تر پایان دهند و بازگشت‬ ‫س��رمایه باالتری از فعالیت های بازاریابی و فروش خود داشته باشند‪ .‬این‬ ‫مزی��ت رقابتی برتر اس��ت‪ .‬می بینید که ایده ها واقعا مهم هس��تند و این‬ ‫مزی��ت رقابتی برتر اس��ت و ایده هایی همچون مدیری��ت عملکرد درامد‬ ‫می توانند ما را به فورد‪ ،‬تویوتا و وال مارت های اینده تبدیل کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫دانش بنیان ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن‪ ،‬نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور گفت‪ :‬برخی به به��ای زیان ده��ی و نابودی‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان‪ ،‬مان��ع واقعی ش��دن قیمت خودرو‬ ‫ش��ده اند اما مگر می ش��ود همه چیز افزایش نرخ داشته باشند اما‬ ‫قیمت خودرو ثابت بماند؟ مهدی مطلب زاده در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چند سالی است قیمت گذاری های تحمیلی و غیرواقعی‬ ‫که ازسوی ش��ورای رقابت انجام می شود‪ ،‬باعث زیان خودروسازان‬ ‫و ضعیف ش��دن این صنعت ش��ده اس��ت‪ .‬این وضعیت باعث شده‬ ‫ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی در ‪۶‬ماه نخس��ت امسال ‪۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان زیان کنند‪ .‬او افزود‪ :‬بنابراین به نظر می رسد نخستین‬ ‫چرا قیمت خودرو واقعی نمی شود؟‬ ‫گام وزی��ر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬جلوگیری از تداوم این‬ ‫ضرر و زیان ها باش��د‪ .‬درحال حاضر ش��ورای رقابت وضعیت هر دو‬ ‫خودروس��از بزرگ و حتی قطعه سازان را به شکست کشانده است‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور ادامه داد‪ :‬نااگاهی چند نفر‪ ،‬کل صنعت خودرو و‬ ‫تعداد زیادی شغل را به خطر انداخته و صنعت قطع ه و خودرو را به‬ ‫نابودی کشانده است‪ .‬مگر می شود در کشور همه چیز و همه اقالم‬ ‫افزایش نرخ داش��ته باش��ند اما قیمت خودرو ثابت بماند؟ به نظر‬ ‫می رس��د برخی افراد با سیاس��ت های خود به دنبال نابودی صنعت‬ ‫هس��تند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬همین سیاست گذاری های نادرست باعث‬ ‫وارد ام��دن زیان ‪۲۰‬هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو کش��ور‬ ‫شده است‪ .‬نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور یاداور ش��د‪ :‬بنابراین الزم است که وزارتخانه‬ ‫ی را اص�لاح کرده و پیگیر موضوع باش��د‪ .‬اگر‬ ‫این سیاس��ت گذار ‬ ‫ی خود ادامه دهد‪ ،‬انتظاری بیش از انچه‬ ‫دولت بخواهد به بنگاه دار ‬ ‫شرایط امروز اس��ت‪ ،‬انتظار داشت‪ .‬مطلب زاده خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫‪۲‬دهه گذش��ته به دلیل سیاست های دستوری و تحمیلی دولت در‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬س��رمایه گذاری های کالن برون مرزی و درون مرزی‬ ‫انجام ش��ده که امکان بازگشت سرمایه در انها وجود نداشته مانند‬ ‫سایت های خودروسازی ایجاد شده در ونزوئال و‪. ...‬‬ ‫توسعه بازارهای صادراتی با دانش بنیان ها‬ ‫حر کت‬ ‫دان��ش در مس��یر‬ ‫پیشرفت همچون فرهنگ توقف ندارد‬ ‫اما به طور قطع‪ ،‬دانش نسبت به فرهنگ با‬ ‫سرعت بیش��تری حرکت می کند؛ به طوری که‬ ‫عنوان می شود پژوهش ها و دستاوردهای علمی هر‬ ‫چند دقیقه یکبار دچار تغییر و تحول می شوند‪.‬‬ ‫یک��ی از علوم پویا در ح��وزه صنعت‪ ،‬فناوری نانو‬ ‫اس��ت که یک��ی از بس��ترهای ان صنع��ت خودرو‬ ‫به ش��مار می رود‪ .‬س��اخت مواد اولیه به کار رفته در‬ ‫قطع��ات اصلی و حتی محص��والت جانبی خودرو از‬ ‫جمله مواردی است که در تولید انها از فناوری نانو بهره ‬ ‫گرفته می شود‪ .‬در بحث شوینده ها پژوهشگران حوزه فناوری‬ ‫نانو به کاربرد برخی نانوامولس��یون ها پی برده اند‪ .‬در ساخت این‬ ‫نوع شوینده ها از نانوامولسیون تری گلیسیرید بر پایه اب استفاده‬ ‫می شود‪ .‬به دلیل انکه در فرموالسیون این محصوالت الکل وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬تاثیر مخرب بر س��طح نداشته و حتی زودتر از محصوالت‬ ‫حاوی الکل خشک می شوند‪ .‬همچنین این پاک کننده ها برخالف‬ ‫محصوالت مش��ابه که دارای قدرت اس��یدی یا قلیایی هستند و‬ ‫به مرور زمان موجب اس��یب دیدن س��طوح می شوند‪ ،‬اسیدی یا‬ ‫قلیایی نبوده و به س��طح زیان نمی رسانند‪ .‬این محصوالت بدون‬ ‫اس��تفاده از اب به وس��یله نانوذرات س��طوح را تمیز و با توجه به‬ ‫ویژگ��ی انتی اس��تاتیک از تجمع گردوغبار بر س��طوح جلوگیری‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین عنوان می شود این محصوالت بسته به غلظت‬ ‫نانوامولسیون استفاده شده می توانند در قالب پاک کننده شیشه‪،‬‬ ‫بدن��ه و موتور خودرو تولید ش��وند و مورد اس��تفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که شوینده های ش��یمیایی‪ ،‬سفیدکننده ها و‬ ‫پاک کننده ه��ا با فرمول مولکولی خاص خود به ش��کل محلول در‬ ‫اب‪ ،‬وارد ش��بکه پس��اب خانگی می شوند‪ .‬این پس��اب از طریق‬ ‫چاه های فاضالب به طور مستقیم وارد منابع محدود اب زیرزمینی‬ ‫ش��ده و این منابع را به مواد ش��یمیایی مض��ری که به طور عمده‬ ‫کربن‪ ،‬گوگرد‪ ،‬هالوژن ها و نیتروژن هستند‪ ،‬الوده می کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬این مواد شیمیایی در محیط ابی‪ ،‬بستر مناسبی برای ایجاد‬ ‫ترکیبات جدید هس��تند در حالی که شوینده های با پایه گیاهی‪،‬‬ ‫سازگاری کامل با محیط زیست دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت دوستدار طبیعت‬ ‫بهت��اش هدایتی من��ش‪ ،‬مدیربازرگان��ی یک��ی از ش��رکت های‬ ‫دانش بنی��ان ک��ه در زمین��ه ش��وینده های نانویی فعالی��ت دارد‪،‬‬ ‫درب��اره محصوالت خ��ود گفت‪ :‬تولی��د و فروش‬ ‫محصوالت گیاهی کارواش این برند از س��ال‬ ‫‪ ۹۲‬اغاز شده که به ‪ ۴‬گروه شوینده رینگ‬ ‫و الس��تیک‪ ،‬صندل��ی چرم و داش��بورد‪،‬‬ ‫بدن��ه و موت��ور و نیز شیشه ش��ور خودرو‬ ‫که ضدبخار اس��ت‪ ،‬تقس��یم می شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬محص��والت به طور کام��ل گیاهی‬ ‫بوده و اس��یبی به خودرو نمی رسانند‪ .‬این‬ ‫ش��وینده ها با فناوری نانو س��اخته شده اند و‬ ‫قدرت ش��ویندگی و پاک کنندگی انها نس��بت به‬ ‫محصوالت شیمیایی باالتر است‪ .‬همچنین به دلیل انتی استاتیک‬ ‫بودن‪ ،‬ماندگاری بیشتری نسبت به کارواش با روش سنتی دارند‪.‬‬ ‫با اس��تفاده از محصوالت نانویی‪ ،‬خودرو تنها یک بار در هفته نیاز‬ ‫به کارواش دارد‪ ،‬در حالی که در روش های س��نتی این نیاز به ‪۳‬‬ ‫بار در هفته می رس��د‪ .‬این فعال حوزه نانو درب��اره مواد اولیه این‬ ‫محص��والت گیاهی گفت‪ :‬مواد اولیه مورد اس��تفاده به طور کامل‬ ‫داخلی و تش��کیل ش��ده از روغن کرچک‪ ،‬جوهر س��یب و صمغ‬ ‫درخت بنه است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات مقصد بعدی‬ ‫هدایتی من��ش درب��اره ص��ادرات ای��ن محصوالت نی��ز گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر تامی��ن بازار داخ��ل را برعهده داریم ام��ا به تازگی‬ ‫ق��راردادی با روس��یه منعقد کرده ایم که با افزای��ش میزان تولید‬ ‫ص��ادرات به این کش��ور را ت��ا پایان م��اه جاری در دس��تور کار‬ ‫ق��رار داده ای��م‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬هدف گذاری بع��دی ما صادرات به‬ ‫کش��ورهای گرجس��تان‪ ،‬ارمنس��تان و همچنین اروپاست‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب ‪۳۰‬درص��د تولیدات واحد م��ا به بازاره��ای جهانی صادر‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬این مدیر بازرگانی ش��رکت مهرتاش درباره ظرفیت‬ ‫تولید این شرکت دانش بنیان افزود‪ :‬ظرفیت اسمی تولید این واحد‬ ‫باالس��ت اما به این دلیل که ب��ازار داخلی هنوز این محصوالت را‬ ‫به خوبی نمی شناس��د و تنها نیم دهه است که این نوع محصوالت‬ ‫وارد بازار ش��ده‪ ،‬نیاز به زمان بیش��تری ب��رای پذیرش دارد و این‬ ‫در حالی اس��ت که ش��وینده های ش��یمیایی فعالیت نیم قرنی در‬ ‫کش��ور دارند‪ .‬از این رو‪ ،‬ظرفیت خالی زی��ادی داریم و امروز فقط‬ ‫‪۵‬درصد بازار داخل در اختیار شوینده های نانو فناوری قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬هدایتی منش اظهار کرد‪ :‬ص��ادرات محصوالت نانو فناوری‬ ‫به مجموعه های دانش بنیان کم��ک زیادی می کند زیرا نقدینگی‬ ‫قابل قبولی را به این گونه واحدهای تولیدی کشور وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬چالش و دغدغه اصلی ش��رکت های دانش بنیان‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی است‪ .‬وقتی منابع مالی خوبی به چرخه تولید وارد شود‬ ‫کمک بس��یاری به امر تحقیق و توس��عه و نی��ز برنامه ریزی برای‬ ‫افزای��ش میزان تولید خواهد ک��رد‪ .‬این فعال حوزه صنعت با بیان‬ ‫اینکه ‪۳۰‬درصد شوینده های نانویی تولید شده در این واحد صادر‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬همچنان ‪۵۰‬درصد ظرفیت اسمی‬ ‫این ش��رکت خالی است و با گسترش بازار می توانیم میزان تولید‬ ‫خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫ت تمام شده‬ ‫‹ ‹کاهش قیم ‬ ‫هدایتی منش درباره نرخ شوینده های نانویی نسبت به انواع دیگر‬ ‫گف��ت‪ :‬قیمت ها به طور کامل رقابتی بوده زیرا مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫شوینده های شیمیایی وارداتی و وابسته به نرخ ارز بوده و با شرایط‬ ‫اقتصادی موجود و نوس��ان هایی که نرخ ارز دارد نرخ تمام ش��ده‬ ‫برای تولید این نوع شوینده ها باالست‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬یک شیشه‬ ‫‪۵۰۰‬میل ش��وینده معمول��ی از برندهای مع��روف ‪۷۵۰۰‬تومان و‬ ‫شیشه شور ‪۸۰۰‬میل فناوری شده ‪۹۵۰۰‬تومان است‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫از سال‪ ۹۲‬که فعالیت خود را اغاز کردیم بیشتر روی زیرساخت ها‬ ‫متمرکز بودیم‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که ایا به خودروسازان‬ ‫پیش��نهاد شده که شوینده های نانو فناوری این مجموعه به عنوان‬ ‫یک بس��ته زمان خری��د خودرو در اختیار خری��داران قرار بگیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با خودروسازان در این زمینه مذاکره شد اما انها نپذیرفتند‪.‬‬ ‫حتی نرخ بسیار پایینی پیشنهاد دادیم که به نوعی خودروساز این‬ ‫بسته را به خریدار به عنوان هدیه بدهد که باز هم قبول نکردند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود منابع مالی تولید‬ ‫هدایتی منش مش��کل ش��رکت های دانش بنیان را س��رمایه در‬ ‫گردش دانست و گفت‪ :‬بزرگ ترین و مهم ترین مشکل در واحدهای‬ ‫تولیدی ایران سرمایه در گردش است‪ .‬برای تامین منابع مالی اگر‬ ‫حمایت واقعی بستری برای ادامه راه پدران‬ ‫مس�عود تهرانچی‪ /‬پیشکسوت صنعت خودرو‪ :‬اس��تقالل هر خانواده‪ ،‬شهر و‬ ‫کشور به طور مستقیم بستگی به وضعیت اقتصادی ان جامعه دارد‪ .‬اگر ان جامعه در‬ ‫التهاب نباشد پیشرفتش سریع تر اتفاق می افتد اما اگر با مشکل و تنش های اقتصادی‬ ‫روبه رو باشد هیچ یک از ظرفیت های سه گانه اقتصادی یعنی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پاس��خگوی درامدزایی ان جامعه نخواهد بود‪ .‬اگرچه تجارت تنها برای کس��انی که‬ ‫قدرت مالی زیادی دارند کارساز بوده چون می توانند در بستر اقتصادی بیمار‪ ،‬چندین‬ ‫برابر سود غیرعادالنه داشته باشند‪.‬‬ ‫تج��ارت در اختیار تعداد کمی از افراد اس��ت که امار باالی��ی را به خود اختصاص‬ ‫نداده اند‪ ،‬در نتیجه مورد محاسبه قرار نمی گیرند‪ .‬همچنین در شرایط نوسانات ارزی‬ ‫زمینه احتکار فراهم می ش��ود و افراد محصوالت خ��ود را احتکار کرده به امید روزی‬ ‫که با س��ود بیشتری در ش��رایط ناپایدار اقتصادی به فروش برسانند‪ .‬متاسفانه در این‬ ‫جوامع که فرهنگ مش��کل دارد هر کس به دنبال برداش��تن کاله دیگری است‪ ،‬گویا‬ ‫در ردیفی هر فرد کاله نفر جلوی خود را برمی دارد غافل از انکه دیگری در پشت سر‬ ‫وی در حال برداشتن کاله او است‪ .‬به این ترتیب در یک دایره همه منتظر هستند تا‬ ‫کاله دیگری را بردارند و در یک نگاه تمام کاله ها روی هوا است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر بخش کشاورزی کشور رو به نابودی است‪ .‬دلیل ان را بی ابی عنوان‬ ‫می کنند در حالی که در حقیقت ناکارامدی مدیریت در این بخش‪ ،‬کشاورزی کشور‬ ‫را به این نقطه رسانده است‪.‬‬ ‫بی اب��ی امری فراگیر در جهان بوده ک��ه با مدیریت این معضل را حل کرده اند اما‬ ‫ضعف ما در بخش مدیریت س��بب ش��ده نتوانیم کش��اورز را در شهر خود که پدر و‬ ‫مادرش در انجا کشاورزی کرده اند نگه داریم‪ .‬از این رو کشاورز زمین خود را فروخته‬ ‫و به ش��هرهای بزرگ تر کوچ کرده و با پول فروش زمین کشاورزی خانه و خودرویی‬ ‫لوکس می خرد‪ .‬در ادامه روس��تاها خالی از ساکنان بومی شده و افراد جوان به جای‬ ‫فعالیت در کشاورزی مهاجرت می کنند‪ .‬پیشینه راه اندازی واحدهای تولیدی به دهه‬ ‫‪ ۴۰‬بازمی گ��ردد و در ده��ه ‪ ۵۰‬افراد هرچه داش��تند‪ ،‬می فروختند و کارخانه و واحد‬ ‫ی از دهه ‪ ۴۰‬اغاز‬ ‫تولی��دی راه اندازی می کردند‪ .‬از این رو ش��کوفایی واحدهای تولید ‬ ‫ش��د‪ .‬این امر در دهه ‪ ۵۰‬نیز ادامه یافت تا اینکه دس��تور داده شد سهام کارخانجات‬ ‫به نام کارگرها ش��ود‪ .‬مدیران و س��رمایه گذاران که با هزینه زیاد اقدام به راه اندازی‬ ‫کارخانه های خود کرده و با عظمت در حال فعالیت بودند‪ ،‬مجبور شدند سهام خود را‬ ‫به کارگران شان واگذار کنند (البته کارگران نیز حق داشتند در سهام کارخانه شریک‬ ‫باشند اما نباید عملکرد به این شدت انجام می شد)‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬اق��دام ب��ه خارج کردن س��رمایه های خ��ود کردند‪ .‬به ای��ن ترتیب اگر‬ ‫می خواستند برای کارخانه های خود مواد اولیه یا ماشین االت وارد کنند با ارتباطات‬ ‫با شریکان خارجی به عنوان مثال کاالیی یک میلیون دالری را ‪ ۳‬میلیون دالر فاکتور‬ ‫می کردند و به این ترتیب مابه التفاوت در حس��اب های خارج این سرمایه دارها ذخیره‬ ‫می شد‪ .‬به یاد دارم یکی از کارخانه ها در سال ‪ ۱۳۵۵‬به جای ماشین االت در جعبه ها‬ ‫اجر گذاش��ته و از طریق گمرک وارد کش��ور کرده بود‪ .‬در واقع پول ماش��ین االت را‬ ‫پرداخته و اجر وارد کرده بود‪ .‬به این ترتیب در س��ال ‪ ۱۳۵۶‬بیش��تر س��هامداران و‬ ‫مدیران کارخانه ها از ترس نابودی سرمایه های شان ان را خارج کردند‪.‬‬ ‫معضل مدیریت در بخش صنعت و کش��اورزی پیشینه طوالنی دارد و همچنان در‬ ‫این زمینه ضعف داریم‪ .‬درحال حاضر شاهد هستیم پیشکسوتانی که در جوانی واحد‬ ‫تولیدی راه اندازی کرده و تمام عمر خود را برای توسعه و شکوفایی ان صرف کرده اند‪،‬‬ ‫امیدشان این است که این سرمایه از سوی نسل بعد به وسیله فرزندان شان ادامه پیدا‬ ‫کند اما س��وءمدیریت ها انگیزه را از انها گرفته و فرزندان تمایلی به ادامه راه پدر در‬ ‫امر تولید صنعتی یا کشاورزی ندارند‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده بیش��تر ش��رکت هایی که به ش��کل متفرقه در ایران راه اندازی‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬پا نگرفته اند‪ .‬ما ایرانی ها در کار بس��یار موفق هستیم اما در فعالیت جمعی‬ ‫راه به جایی نمی بریم‪ .‬به این ترتیب وقتی افراد مختلف با عقیده های متفاوت گردهم‬ ‫جمع می ش��وند‪ ،‬نمی توانند به ش��کل ریش��ه ای و پایه ای در ان حوزه باش��ند‪ ،‬به جز‬ ‫شرکت های خانوادگی‪ .‬به عنوان نمونه بزرگ ترین شرکت های خانوادگی که در ایران‬ ‫پا گرفته بودند موفق بودند و زمانی که ش��رکت ها از قالب خانوادگی خارج ش��دند به‬ ‫نوعی دچار اضمحالل شدند‪.‬‬ ‫امروز نیز دولت باید شرایطی را فراهم کند تا حمایت از صنعت و کشاورزی در عمل‬ ‫دیده شود‪ .‬در غیر این صورت تولید در کارخانه هایی که سال ها پیش راه اندازی شده‬ ‫و صاحبان اصلی ان امروز از پیشکس��وتان صنایع به شمار می روند‪ ،‬متوقف می شود‪.‬‬ ‫امروز فرزندان صاحبان صنایع دیگر تمایلی به ادامه فعالیت های تولیدی ندارند‪.‬‬ ‫به بانک ها هم مراجعه ش��ود بروکراس��ی اداری زمان زیادی را از‬ ‫تولیدکننده می گیرد‪ .‬همچنین درخواس��ت انواع مدارک به عنوان‬ ‫نمونه برای ‪۵‬میلیارد تومان وام وثیقه ‪ ۵‬میلیاردی نیاز اس��ت که‬ ‫کار را دش��وار می کن��د‪ .‬اگر واحد تولیدی ای��ن مبلغ را در اختیار‬ ‫داشت که برای گرفتن وام اقدام نمی کرد‪ .‬این فعال حوزه فناوری‬ ‫نانو خاطرنش��ان کرد‪ :‬از جمله تولیدکننده های داخلی هستیم که‬ ‫تم��ام مواد اولیه مورد نی��از خود را از داخل تامی��ن می کنیم اما‬ ‫به جای پش��تیبانی و کاهش دغدغه های صنعتگر به ویژه در زمان‬ ‫تحریم ها‪ ،‬سنگ اندازی می ش��ود‪ .‬هدایتی منش گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫دانش بنیان ارزبری نداش��ته و حتی ارزاور اس��ت از این رو‪ ،‬انتظار‬ ‫داریم اگر حمایت نمی شود‪ ،‬سنگ اندازی هم نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت دانش بنیان برای خودروهای بومی‬ ‫فناوری نانو گس��تردگی زیادی دارد زیرا با استفاده از مواد اولیه‬ ‫فناوری ش��ده عمر محصوالت نیز افزایش می یابد‪ .‬ازیتا شادمان‪،‬‬ ‫از دیگر فعاالن شرکت های دانش بنیان‪ ،‬به استفاده از این فناوری‬ ‫در ساخت داشبوردهای برخی خودروهای ملی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مس��تربچ های انتی یو وی ها (این مستربچ بیشتر بر پایه پلی اتیلن‬ ‫ی��ا پلی پروپیلن ب��وده و از تخریب محصول در برابر اش��عه ماوراء‬ ‫ش و ضدشعله در این‬ ‫بنفش خورش��ید جلوگیری می کند)‪ ،‬ضدخ ‬ ‫ش��رکت ساخته و تحویل متقاضی می ش��ود‪ .‬مستربچ های یو وی‬ ‫بیش��تر برای رودری ها و داش��بورد استفاده می ش��ود‪ .‬وی درباره‬ ‫ویژگی این فناوری برای س��اخت داش��بورد توضیح داد‪ :‬داشبورد‬ ‫در مع��رض نور خورش��ید ب��وده و به مرور رنگ خود را از دس��ت‬ ‫می ده��د یا حتی ترک خورده و می ش��کند و مزی��ت این فناوری‬ ‫(یو وی) این اس��ت که با افزودن ان به مواد اولیه مورد اس��تفاده‬ ‫برای ساخت داشبورد باعث مقاومت بیشتر ان در برابر تغییر رنگ‬ ‫می شود‪ .‬مسئول روابط عمومی ش��رکت پارسا پلیمرشریف ادامه‬ ‫داد‪ :‬ادع��ا نداریم این فناوری ‪۱۰‬درصد مانع تغییر رنگ می ش��ود‬ ‫ام��ا به طور قطع تا ‪ ۸۰‬درص��د اثرگذاری نور خورش��ید را خنثی‬ ‫می کند‪ .‬به این ترتیب می توان گفت عمر داش��بورد افزایش یافته‬ ‫و ظاهر ان نو باقی می ماند‪ .‬ش��ادمان با اش��اره ب��ه فعالیت بیش‬ ‫از یک دهه ای این ش��رکت دانش بنیان گف��ت‪ :‬فعالیت خود را از‬ ‫س��ال ‪ ۸۶‬اغاز کردیم و روی مواد اولیه نانو برای مصارف گوناگون‬ ‫پژوهش های بس��یاری انج��ام داده ایم که محص��والت فعلی این‬ ‫ش��رکت از نتایج این مطالعات داخلی است‪ .‬شادمان درباره تولید‬ ‫انبوه استفاده از فناوری مستربچ یو وی اظهار کرد‪ :‬با خودروسازان‬ ‫و زیرمجموعه های انها در حال همکاری هستیم و این مواد برای‬ ‫ساخت داشبورد خودروها در گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت‬ ‫سایپا مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬او درباره تاثیر این مواد در نرخ‬ ‫تمام شده‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعی است استفاده از فناوری جدید هزینه ها‬ ‫را در ابت��دا افزایش می دهد‪ .‬وی درباره مواد اولیه مورد اس��تفاده‬ ‫این ش��رکت دانش بنیان افزود‪ :‬بخش��ی از این مواد وارداتی است‬ ‫که ش��رکت در حال انجام مطالعات مهندس��ی روی انهاست اما‬ ‫بخش زیادی از این مواد از س��وی شرکت های پتروشیمی داخلی‬ ‫تهیه می ش��ود‪ .‬این کارش��ناس حوزه نانو درباره پیشینه استفاده‬ ‫از ای��ن م��واد در جهان گفت‪ :‬در ایران حدود یک دهه اس��ت که‬ ‫مستربچ های انتی یو وی در محصوالت گوناگون صنعتی استفاده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اما پیش��ینه کاربرد انها در س��طح جهان طوالنی تر و‬ ‫گسترده تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صادرات‬ ‫ش��ادمان درب��اره بازاره��ای جهان��ی محصوالت این ش��رکت‬ ‫دانش بنیان داخلی گفت‪ :‬سعی در توسعه بازارهای خود داریم اما‬ ‫درحال حاضر محصوالت ما فقط به کشورهای ترکیه و چین صادر‬ ‫می ش��ود‪ .‬او افزود‪ :‬با رایزنی هایی که در حال انجام انها هس��تیم‬ ‫به‪‎‬طور قطع بازارهای فرامرزی گس��ترش می یابد و البته توانایی و‬ ‫ظرفیت وجود دارد‪ ،‬اگر برخی محدودیت ها رفع ش��ود‪ .‬وی درباره‬ ‫مش��کالت تحریم و تهیه مواد اولیه وارداتی هم اظهار کرد‪ :‬تولید‬ ‫سخت شده اما متوقف نشده است و این شرکت نیز بدون تعدیل‬ ‫نی��رو همچنان به تعهدات خود عمل می کند‪ .‬البته تولید امس��ال‬ ‫نسبت به سال گذشته کمتر شده زیرا با کاهش تیراژ تولید خودرو‬ ‫به همان نس��بت تقاضا برای این مواد نانویی هم کمتر شده است‪.‬‬ ‫شادمان در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬در بحث صادرات و تولید داخل‬ ‫نی��از به بازاریابی داریم و باید متقاضیان داخلی به خرید از داخل‬ ‫ترغیب ش��وند زیرا برخی شرکت ها هنوز این مواد را از چین وارد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫تاثیر قطع همکاری های بین المللی بر اجرای استانداردهای خودرویی‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‬ ‫درباره اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬درحال حاضر س��ازمان ملی اس��تاندارد بر‬ ‫رعایت ضوابط مشخص ش��ده در ب��ازه زمانی مورد نظر‬ ‫تاکید دارد اما همه می دانیم مشکالت و محدودیت هایی‬ ‫برای خودروسازان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫اش��کان گلپایگان��ی درباره اج��رای اس��تانداردهای‬ ‫ج گانه در گفت وگ��و ب��ا خبرخ��ودر و اظهار‬ ‫هش��تادوپن ‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر س��ازمان استاندارد بر رعایت ضوابط‬ ‫مش��خص ش��ده در بازه زمانی مورد نظ��ر تاکید دارد‬ ‫ام��ا همه می دانی��م مش��کالت و محدودیت هایی برای‬ ‫خودروسازان ایجاد ش��ده که تامین قطعات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و حتی همکاری با برخی ش��رکت های اروپایی را دچار‬ ‫خدشه کرده است و سازمان ملی استاندارد نیز بنا ندارد‬ ‫با رفت��اری یک طرفه و بی اثر‪ ،‬فش��ار بی نتیجه ای را به‬ ‫شرکت های خودروساز وارد کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین با تش��کیل کارگروه هایی با حضور‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬چگونگی عملیاتی ش��دن این استانداردها‬ ‫در دس��ت بررس��ی است‪ .‬مدیرعامل ش��رکت بازرسی‬ ‫کیفی��ت و اس��تاندارد ای��ران تصری��ح ک��رد‪ :‬به منظور‬ ‫انجام قس��مت هایی از ازمون که با ش��رکت ما سروکار‬ ‫دارد در تالش برای همکاری با جایگاه های ازمایش��ی‬ ‫هس��تیم ک��ه امکان همکاری با کش��ور را داش��ته و از‬ ‫کیفی��ت باال نیز برخوردار هس��تند تا عالوه بر عملیاتی‬ ‫شدن اس��تانداردهای تعیین ش��ده در زمان های خود‪،‬‬ ‫ش��رکت های خودرویی نیز با محدودیت ها و الزام هایی‬ ‫روبه رو نشوند که توان اجرای انها را نداشته باشند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در واقع با ش��کل گیری فضای منطقی‬ ‫و کارشناس��ی و با مالحظه شرایط واقع بینانه صنعت و‬ ‫کشور به سمت اجرای استاندارد ها در حرکت هستیم‪ .‬‬ ‫گلپایگان��ی در ادام��ه افزود‪ :‬اس��تانداردها با داش��تن‬ ‫چارچوبی مشخص‪ ،‬قابلیت تغییر ندارند و خودروسازان‬ ‫باید خود را با انها منطبق کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه باید امکاناتی به منظور‬ ‫توانمندسازی خودروس��ازان برای عمل به استاندارد ها‬ ‫فراهم ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان ملی اس��تاندارد با در نظر‬ ‫گرفتن ش��رایط خودروسازان و با بررسی مشکالت انها‬ ‫در کنارشان ایستاده است‪.‬‬ ‫او یکی از مشکالت اشاره شده را تشریح کرد و افزود‪:‬‬ ‫بررس��ی اس��تانداردها براس��اس ازمون انجام می شود‬ ‫ک��ه با توجه به نبود امکانات ب��رای انجام برخی از این‬ ‫ن ها در کش��ور‪ ،‬به طور عمده ازسوی مراکز ازمون‬ ‫ازمو ‬ ‫اروپایی انجام می ش��دند؛ بنابراین با توجه به ش��رایط‬ ‫به وجود امده بس��یاری از ای��ن مراکز که با ما همکاری‬ ‫داش��ته و ازمون همولوگیشن که یکی از الزام های این‬ ‫استاندارد هاست را انجام می دادند با خودروسازان قطع‬ ‫رابط��ه کرده و محدودیت های ازم��ون اروپایی حتی با‬ ‫رنو و پژو فرانس��ه برای شرکت های خودروساز به وجود‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سازمان ملی استاندارد خودروسازان را در‬ ‫این شرایط بحرانی تنها نگذاشته و در تکاپو برای یافتن‬ ‫مراکز ازمون جدید اس��ت تا از طریق مذاکره‪ ،‬مسیری‬ ‫پیش روی خودروسازان قرار دهد که بتوانند ازمون های‬ ‫الزم را در ان مراکز ازمون انجام دهند‪.‬‬ ‫گلپایگانی یاداور ش��د‪ :‬در فضایی که با درک متقابل‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬س��ازمان اس��تاندارد در تالش برای رفع‬ ‫مشکالت خودروس��ازان برای رسیدن به استاندارد های‬ ‫جدید است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫عرضه خودرو صفر به قیمت بازار از کانال نامعلوم‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو تهران گفت‪:‬‬ ‫هر تعداد خودرو صفر نیاز باش��د‪ ،‬می توان با قیمت بازار خرید‪ ،‬در‬ ‫حالی که کانال عرضه این خودرو ها نامعلوم است‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی با اشاره به اینکه اگر خودروسازان مدعی کمبود‬ ‫قطعه و مش��کل در تولید خودرو هس��تند‪ ،‬چگونه این محصوالت‬ ‫عرضه ش��ده اس��ت‪ ،‬به خبرخودرو گفت‪ :‬هم��ه خودروهای عرضه‬ ‫ش��ده به بازار به روز‪ ،‬دارای پالک و کارتکس هس��تند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر لزوم نظارت بیش��تر بر بازار خ��ودرو گفت‪ :‬درحال حاضر هر نوع‬ ‫خودرو کمتر از ‪ 45‬میلیون تومان و مونتاژی متقاضی داشته باشد‪،‬‬ ‫می توان��د ان را ب��ا قیمت بازار تهیه کند و در این زمینه مش��کلی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو‬ ‫تهران در گفت وگو با خبر خودرو با بیان اینکه س��ایت ها و کانال ها‬ ‫در فضای مجازی‪ ،‬زمینه نابس��امانی بسیاری در بازار خودرو بود ه و‬ ‫تاثیر زیادی در این اش��فتگی داشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است‬ ‫که در این باره نظارتی وجود ندارد‪ .‬این فعال بازار خودرو ادامه داد‪:‬‬ ‫در مدتی که بازار خودرو دچار اش��فتگی ش��د سایت ها به صورت‬ ‫متحد قیمت هایی را اعالم می کردند که واقعیت نداشت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬در حالی که پراید ‪ 111‬به قیمت ‪37‬میلیون و ‪ 500‬تومان‬ ‫در بازار عرضه شده در سایت های با قیمت ‪45‬میلیون تومان فروش‬ ‫ان را ثبت کرده اند‪ .‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫خودرو تهران با بیان اینکه بازار خودرو در رکود اس��ت و متقاضی‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با وجود این ش��رایط‪ ،‬ما ش��اهد افزایش‬ ‫قیمت ها هس��تیم که مصاحبه های صاحبان ش��رکت های سازنده‬ ‫درباره بدهی های س��نگین به قطعه س��ازان و مشکالت این بخش‪،‬‬ ‫عامل این افزایش قیمت ها بوده اس��ت‪ .‬موتمنی با اشاره به افزایش‬ ‫بدون دلیل ‪ 10‬تا ‪25‬میلیون تومانی در قیمت خودروهای مونتاژی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون حاشیه بازار خودروهای کمتر از ‪ 30‬میلیون تومان‬ ‫از ‪ 12‬ت��ا ‪14‬میلیون تومان‪ ،‬خودروهای ‪ 30‬تا ‪45‬میلیون تومان از‬ ‫‪ 21‬ت��ا ‪35‬میلیون تومان و خودروه��ای ‪ 45‬تا ‪55‬میلیون تومان از‬ ‫‪ 43‬تا ‪56‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اینفو گرافی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حنای تحریم های بیرونی در مقابل خودتحریمی ها رنگی ندارد‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫مرحله دوم تحریم ها در حالی اغاز می شود که صنعتگران معتقدند این تحریم ها‬ ‫نمی تواند تاثیر زیادی روی تولیدات داخلی داش��ته باش��د‪ .‬انها بیش��تر مش��کالت‬ ‫کنونی را ناش��ی از خودتحریمی ها دانس��ته و عنوان می کنند این صنایع باالدستی‬ ‫و پایین دستی هس��تند که با عملکرد نامناسب یکدیگر را دچار چالش های اساسی‬ ‫کرده اند‪ .‬ضمن انکه برنامه های تسهیالتی ازسوی مدیران دولتی در حد حرف باقی‬ ‫مانده است و اجرایی نمی شود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د‪ ،‬تحریم ها فرصتی برای خالقیت و نواوری است و به نوعی انگیزه‬ ‫اف��راد را ب��رای غلبه بر چالش های خارجی بیش��تر می کند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬تالش ها در‬ ‫راستای ادامه حیات نه تنها فشارهای خارجی را کم رنگ کرده‪ ،‬بلکه پویایی بیشتری‬ ‫را برای واحدهای صنعتی به ارمغان می اورد‪ ،‬به شرط اینکه مشکالت داخلی برطرف‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫صنعت خودرو به عنوان یکی از حوزه هایی که نوک پیکان اهداف تحریمی امریکا‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬عزم خود را جزم کرده تا تولید را مانند ش��رایط عادی ادامه دهد‪ .‬حال‬ ‫باید دید فعاالن این صنعت چقدر می توانند با کاهش وابستگی خود به شرکت های‬ ‫خارج��ی فعالیت خود را ادام��ه دهند و ظرفیت بخش صنعت برای داخلی س��ازی‬ ‫قطعات مورد نیاز وارداتی چقدر است‪.‬‬ ‫قطعه ای تامین ش��ود می توان با کم��ک دانش داخلی و متخصص��ان اموزش دیده‬ ‫طراحی و س��اخت ان را دنب��ال کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاقا تحریم ه��ا بهترین موقعیت برای‬ ‫صنعتگران به منظور افزایش فعالیت ها و نش��ان دادن توانمندی های داخلی اس��ت‪.‬‬ ‫من تولیدکننده اگر مطمئن باش��م مواد اولیه مورد نیازم قابل تهیه اس��ت طراحی‬ ‫قطعات را س��فارش می دهم و با قالب س��ازی بس��یاری از قطعاتی که پیش از این‬ ‫وارد می ش��د‪ ،‬داخلی س��ازی را با باالترین درصد ادامه می دهم‪ .‬ضمن انکه افزایش‬ ‫تولید زمینه اشتغالزایی را به وجود می اورد و می توان از نیروهای جوان و متخصص‬ ‫بیشتری بهره برد‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت ناکارامد‬ ‫‹ ‹بی اثری تحریم بیرونی با وجود خودتحریمی ها‬ ‫احمدرضا رعنایی‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور در این باره گفت‪ :‬صنعت قطعه به لحاظ علم و تجربه کارنامه‬ ‫مطلوبی دارد و تنها مش��کل ان وجود کاستی هایی در بخش ماشین االت و سرمایه‬ ‫است‪ .‬در واقع نوسازی تجهیزات و بهینه سازی خطوط تولید یکی از نیازهای فعلی‬ ‫این صنعت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تحریم ها نمی تواند بر نوس��ازی ماش��ین االت و تجهیزات تاثیر زیادی‬ ‫داش��ته باشد و مانع بزرگی ایجاد کند زیرا این قابلیت وجود دارد که بخشی از این‬ ‫سخت افزارها با توانمندی های داخلی ساخته شود‪ .‬همچنین بخشی از ماشین االتی‬ ‫که در صنایع دیگر بدون اس��تفاده مانده را می توان به بخش های مورد نظر منتقل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی اس��تان مرکزی‬ ‫مهم تری��ن چالش برای نوس��ازی تجهیزات واحدهای تولی��دی را کمبود نقدینگی‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬اگر خودروس��ازان بدهی و مطالب��ات قطعه س��ازان را بپردازند و‬ ‫سازکاری ایجاد و سرمایه در گردش قطعه ساز تامین شود‪ ،‬به طور قطع این تحریم ها‬ ‫اثر خاصی روی صنعت به ویژه صنعت خودرو نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬کش��ور به لحاظ ان��رژی‪ ،‬نیروی انس��انی متخصص و تجربه‬ ‫کمبودی ندارد‪ ،‬فقط ضعف ما منجسم عمل نکردن در بهره مندی از این ظرفیت ها‬ ‫کنار یکدیگر است‪ .‬البته دلیل این امر نیز دلسردی تولیدکنندگان ناشی از فشارهای‬ ‫مالی بوده که انگیزه انها را از بین برده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬منابعی که باید قطعه س��از برای‬ ‫بخش تحقیق و توسعه‪ ،‬نوسازی و بهینه سازی خط تولید‪ ،‬تهیه مواد اولیه و پرداخت‬ ‫حقوق نیروی انسانی در اختیار داشته باشد‪ ،‬به نوعی بلوکه شده و بهای محصوالتش‬ ‫به موقع پرداخت نمی شود‪ .‬به این ترتیب و با ادامه این شرایط اعتبارش را در بازار‬ ‫از دست داده و تمام معادالت مالی او بهم ریخته است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‬ ‫با بیان اینکه مطالبات معوقه و تامین نش��دن س��رمایه در گردش قطعه ساز‪ ،‬چالش‬ ‫بزرگ بخش تولید و داخلی سازی قطعات است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر شدن‬ ‫نرخ نهاده های تولید‪ ،‬تحریم های بیرونی تاثیر زیادی بر این بخش ها ندارد‪.‬‬ ‫ع به یکدیگر گره خورده‬ ‫‹ ‹مناف ‬ ‫رعنایی درباره چگونگی تامین س��رمایه در گردش قطعه سازان گفت‪ :‬نخست باید‬ ‫خودروس��ازان ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان بدهی خود را تس��ویه کنند تا خون تازه ای در‬ ‫رگ ه��ای تولید جریان یابد‪ .‬به این ترتیب منابع الزم جهت بهینه س��ازی خطوط و‬ ‫اهمیت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫برای خروج‬ ‫خودروهای‬ ‫فرسوده‬ ‫تهیه مواد اولیه در اختیار صنعتگر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اگر این امر محقق ش��ود با وجود تحریم‪ ،‬می ت��وان تیراژ تولید و درصد‬ ‫داخلی سازی ها را افزایش داد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫به عنوان یک قطعه س��از این اطمینان را می دهم که به دلیل توانمندی باالیی که در‬ ‫صنع��ت قطعه وجود دارد‪ ،‬می توانیم ب��ر تحریم ها غلبه کنیم و تنها این تحریم های‬ ‫داخلی است که مشکل ساز شده اند‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگر با بی��ان اینکه برنامه ری��زی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و نیز‬ ‫خودروس��ازان باید درراستای راه اندازی و پویایی واحدهای صنعتی باشد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫تحریم های داخلی است که قطعه ساز را فلج کرده و ‪۵۰‬درصد واحدهای قطعه سازی‬ ‫به دلیل مشکالت داخلی‪ ،‬غیرفعال شده یا با کمترین ظرفیت در حال تولید هستند‪.‬‬ ‫رعنایی عنوان کرد‪ :‬این نتیجه ناش��ی از تصمیم گیری های نادرس��ت در س��طوح‬ ‫باالس��ت و اینکه خودروس��از ب��اور ندارد منافعش با قطعه س��از یکی اس��ت‪ .‬منافع‬ ‫خودروساز به منافع قطعه ساز گره خورده و پیشرفت یکی منوط به پیشرفت دیگری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹غلبه تحریم های داخلی بر تولید‬ ‫در ادامه عضو انجمن مدیران صنایع خراس��ان رضوی هم به عنوان یکی از فعاالن‬ ‫صنعت قطعه به گرانی و کمبود مواد اولیه داخلی اشاره کرد و مشکالت این بخش‬ ‫را بیش از تحریم ها و واردات مواد اولیه دانست‪ .‬محمد منوری‪ ،‬با گالیه گفت‪ :‬بیشتر‬ ‫مش��کالت مربوط به امور داخلی و مواد اولیه ای اس��ت که در داخل تولید و تامین‬ ‫می ش��ود‪ .‬مس‪ ،‬فوالد و‪ ...‬در کش��ور تولید می ش��ود اما پرسش این است که چرا به‬ ‫بازار عرضه نمی شود‪ ،‬چرا باید برای این مواد‪ ،‬بازار ازاد و سیاه داشته باشیم‪ ،‬چالش‬ ‫اساسی این مسئله است‪.‬‬ ‫ارش محبی ن�ژاد‪ /‬دبی�ر انجم�ن تخصص�ی صنای�ع همگ�ن‬ ‫نیرومحرک�ه و قطعه س�ازان کش�ور‪ :‬امار و اطالعات موجود نش��ان‬ ‫می دهد بخش��ی از ح��دود ‪۱۷‬میلیون خودرو در حال تردد در کش��ور‪،‬‬ ‫فرس��وده و دودزا هستند‪ .‬به عنوان نمونه یک پیکان مدل ‪ ۸۵‬که به طور‬ ‫کامل هم تنظیم شده‪ ۶۰ ،‬برابر خودرویی که در کشور با استانداردهای‬ ‫جهانی در حال تولید است‪ ،‬الودگی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ح��ال ف��رض کنید موتور این خودرو درس��ت عمل نکن��د که در این‬ ‫صورت درصد الودگی ان افزایش می یابد و به همان نس��بت مش��کالت‬ ‫او افزود‪ :‬صنعت در بحث دانش فنی‪ ،‬ظرفیت های تولید و‪ ...‬مش��کلی ندارد‪ .‬امروز‬ ‫کس��انی ک��ه در صنعت قطعه فعالیت دارند به دلیل کمب��ود و نبود مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هس��تند‪ .‬ضروری اس��ت در ش��رایط فعلی‬ ‫این معضل رفع شود‪.‬‬ ‫این صنعتگر خاطرنشان کرد‪ :‬ما متخصصان و کارشناسان زیادی در کشور داریم‬ ‫نیروهای تحصیلکرده‪ ،‬جوان و اماده کار که می توانند تولید را با اخرین فناوری ادامه‬ ‫دهن��د‪ .‬تمام صنعتگران از جمله قطعه س��ازان می توانند نیازهای خط تولید صنایع‬ ‫داخلی را تامین کنند اما برخی عملکردها از سوی عده ای از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫باعث شده تا تولید محصوالت نهایی با چالش های زیادی روبه رو باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین گیری پروژه های جدید با کمبود مواد اولیه‬ ‫منوری با بیان اینکه قطعات تولیدی خود را تا ‪۷۰‬درصد داخلی سازی کرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما پروژه های زیادی برای داخلی س��ازی قطعات دنبال می کردیم اما کمبود و گرانی‬ ‫مواد اولیه انجام برخی از انها را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تولید محصوالت از سال گذشته تا امسال به لحاظ تعداد افزایش‬ ‫یافت��ه و قرار بود این ام��ر ادامه پیدا کند اما معضل تهیه م��واد اولیه ادامه راه را با‬ ‫مش��کل روبه رو کرده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ش��مش الومینیوم‪ ،‬سال گذشته ‪۶‬هزار‬ ‫تومان بود‪ ۲ ،‬ماه پیش ‪۱۲‬هزار تومان عرضه می شد و درحال حاضر با ‪ ۳۲‬تا ‪۳۵‬هزار‬ ‫تومان در بازار پیدا نمی شود‪ .‬این وضعیت نیاز به رسیدگی و نظارت دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬فوالد مبارکه تولیدکننده داخلی است و مواد اولیه مورد نیاز ان هم‬ ‫از داخل تهیه می ش��ود چرا به دست صنعتگر نمی رسد؟ چرا من قطعه سازان باید با‬ ‫التماس از یک انباردار ورق فوالد مورد نیاز خود را به هر قیمتی خریداری کنم تنها‬ ‫برای اینکه خط تولیدم نخوابد؟‬ ‫عض��و انجمن مدیران صنایع خراس��ان رضوی ب��ا تاکید بر اینکه م��واد اولیه هر‬ ‫را بیش��تر می کن��د‪ .‬اگر بین ‪ ۲۰‬ت��ا ‪۲۵‬درصد خودروهای کش��ور دودزا‬ ‫باش��ند باید دید چند درصد الودگی هوا مربوط به این بخش اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬سیاست گذاران کشور که به فکر کاهش الودگی هوا هستند باید‬ ‫برای خروج و جایگزینی خودروهای فرس��وده که بخش زیادی از انها در‬ ‫کالنش��هر تهران در حال تردد هستند‪ ،‬سرمایه گذاری کنند‪ .‬این مسئله‬ ‫باید در اولویت باش��د زیرا با تحقق ان سریع تر به نتیجه می رسیم‪ .‬این‬ ‫روزها‪ ،‬بحث استفاده از خودروهای هیبریدی داغ است در حالی که امروز‬ ‫الودگی محیط زیست خودروهای برقی برای کشورهای پیشرفته تبدیل‬ ‫منوری که بیش از ‪ ۳۰۰‬نوع محصول (قطعات منفصله) را در واحد صنعتی خود‬ ‫تولید می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اس��تارت به طور کامل در شرکت ما تولید می شود و چون‬ ‫برخی قطعات ان جزو قطعات مصرفی اس��ت به طور جداگانه برای بازار لوازم یدکی‬ ‫هم تولید و تامین قطعه داریم‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬این قطعات پیش تر از چین وارد می شد که سهم بازار داخل را برای‬ ‫تولیدکنن��ده کم کرده و قدرت رقابت را از صنعتگر گرفته بود‪ .‬با ممنوعیت واردات‬ ‫محصوالتی که تولید مشابه داشتند فضا به سود تولید داخل شد اما متاسفانه دوباره‬ ‫مشکل مواد اولیه صنعتگر را گرفتار خود کرده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اشاره به کمبود قطعات گفت‪ :‬ما پیش تر نقطه صفر برای‬ ‫محصوالت انبار شده خود نداشتیم اما درحال حاضر ‪۴۰‬درصد از قطعات دارای نقطه‬ ‫صفر هستند؛ به این معنی که اگر در گذشته با تماس مشتری می توانستیم بالفاصله‬ ‫محصوالت را ارس��ال کنیم امروز برای ‪۴۰‬درصد کاالها موجودی انبار نداریم چون‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز برای تولید به دست مان نرسیده است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬به دلیل‬ ‫نداشتن مواد اولیه ساخت یک قطعه تکمیلی‪ ،‬قطعه اصلی ساخته نشده و به شکل‬ ‫ناقص در کارخانه دپو شده است‪.‬‬ ‫عض��و انجمن مدیران صنایع خراس��ان رضوی ادامه داد‪ :‬قیمت ه��ا کمر تولید را‬ ‫خ��م کرده و م��س که کیلویی حدود ‪۳۰‬ه��زار تومان بود امروز ب��ه ‪۹۰‬هزار تومان‬ ‫رسیده است‪ .‬چرا؟ در این شرایط چگونه تولیدکننده می تواند فعالیت داشته باشد و‬ ‫محصوالت رقابتی تولید کند‪ .‬حتی در این شرایط هم قطعه ساز راضی به تهیه مواد‬ ‫اولیه با نرخ باال اس��ت اما متاس��فانه در بازار موجودی نیست‪ .‬به عنوان مثال‪ ۲ ،‬ماه‬ ‫است سیم الکی را سفارش داده ایم ولی هنوز به دست مان نرسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹همت برای تولید با وجود مشکالت‬ ‫منوری درباره وابس��تگی ارزی این واحد صنعتی گفت‪ :‬فقط ‪۱۵‬درصد مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز ما وارداتی است که البته راحت تر قابل تهیه هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به خرید تجهیزات جدید در راستای توسعه داخلی سازی با فناوری‬ ‫روز دنیا اظهار کرد‪ :‬دس��تگاه پرس جدید خریداری ش��ده تا برخی قطعات از جمله‬ ‫شفت دنده‪ ،‬استارت‪ ،‬گیربکس و‪ ...‬با فناوری روز ساخته شوند‪ .‬قالب ها اماده شده و‬ ‫نمونه ها هم ساخته ش��ده اند‪ .‬داخلی سازی این قطعات قرار است برای نخستین بار‬ ‫در ش��رکت ما انجام شود‪ .‬این قطعه س��از اظهار کرد‪ :‬می توانیم با توانمندی داخلی‬ ‫ظرفیت تولید را ‪۲‬برابر افزایش دهیم‪ ،‬ضمن انکه داخلی سازی ها را هم توسعه داده‬ ‫و وابستگی خود را کاهش می دهیم‪.‬منوری در پایان تاکید کرد‪ :‬انتظار حمایت های‬ ‫مال��ی از دول��ت نداریم اما باید قیمت گذاری مواد اولیه داخلی را کنترل کند و روی‬ ‫این بازار نظارت بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫با وجود اینکه نرخ خودرو از س��وی ش��ورای رقابت تعیین تکلیف ش��ده و اجازه‬ ‫افزایش نرخ به ان داده نمی شود اما نرخ نهاده های تولید از جمله مواد اولیه که در‬ ‫داخل تولید می ش��وند در ‪ ۲‬سال گذشته روند صعودی زیادی داشته است‪ .‬افزایش‬ ‫قیمت ها در این حوزه از نیمه دوم سال ‪ ۹۵‬اغاز شد و گالیه های بسیاری را به دنبال‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬صنعتگران بارها عنوان کرده اند باید عملکرد به شکل کامل باشد و‬ ‫این‪ ،‬نوعی تناقض در رفتارهای اجرایی است که نرخ برخی محصوالت تحت کنترل‬ ‫باشد و دسته ای دیگر در بازار تعیین تکلیف شوند‪.‬‬ ‫به یک بحران ش��ده اس��ت‪ .‬باتری های این خودروها ک��ه پس از مدتی‬ ‫فرسوده می شوند از جمله ضایعاتی است که برای این کشورها معضالتی‬ ‫را به وجود اورده و هنوز راهکار مناس��بی برای رفع ان پیدا نش��ده است‪.‬‬ ‫بنابراین ممکن است خودروهای برقی مزیت هایی داشته باشند اما اینکه‬ ‫تنها دنباله رو کش��ورهای صنعتی باش��یم‪ ،‬کارساز نیست و باید خود نیز‬ ‫در این زمینه مطالعاتی داش��ته باش��یم‪.‬از س��وی دیگر‪ ،‬اگر حتی امروز‬ ‫خودروهای برقی تولید ش��ود تا ‪ ۱۰‬سال اینده روی کاهش الودگی هوا‬ ‫کالنشهرهای کشور به اندازه خروج خودروهای فرسوده اثرگذار نخواهد‬ ‫بود‪ .‬در اینجا الزم است اماری درباره ایجاد الودگی موتور خودروها اعالم‬ ‫کنم؛ اختالف الودگی هوا در بعضی گازهای االینده بین موتورهای یورو‬ ‫‪ ۲‬با یورو ‪ ۴‬بین ‪ ۲‬و ‪ ۳‬برابر اس��ت و در بخش��ی دیگر یک و نیم برابر‪ .‬اما‬ ‫اخت�لاف الودگی هوا بین موتور یورو ‪ ۲‬با موتورهای قدیمی بیش از ‪۲۰‬‬ ‫برابر است و اگر این خودروها فرسوده باشند این اختالف به بیش از این‬ ‫می رسد‪ .‬نتیجه اینکه درحال حاضر بحران خودروها و موتورسیکلت های‬ ‫فرس��وده و نیز تردد کشنده های دیزلی قدیمی بیش از موضوع تولید یا‬ ‫استفاده از خودروهای هیبریدی و برقی است‪.‬‬ ‫حمایت دولت برای عبور صنعت خودرو از بحران‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین س��ایپا گف��ت‪ :‬چنانچ��ه‬ ‫زیرس��اخت های اقتصادی و فضای کس��ب وکار کشور‬ ‫اصالح نش��ود این بنگاه ها به‪‎‬س��ختی فعالیت خواهند‬ ‫ک��رد زیرا توس��عه بنگاه های اقتصادی مانند ش��نا در‬ ‫باتالق و خالف جهت رودخانه انرژی بر است؛ بنابراین‬ ‫باید فضای کسب وکار در کشور اصالح شود‪.‬‬ ‫س��عید مدنی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‪ ،‬به برخی‬ ‫راهکار ها ب��رای اصالح فضای کس��ب وکار پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬عالوه بر اصالح نرخ ارز باید شرکت ها خصوصی‬ ‫شوند و نظام قیمت گذاری و دخالت دولت در اداره این‬ ‫بنگاه ها برداشته شود و با ایجاد فضای شایسته ساالری‬ ‫از فرار نخبگان کشور جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬فعالیت در فضای کنونی بسیار‬ ‫دشوار شده است و باید به بنگاه های خصوصی کمک‬ ‫کنند و از مش��وق های صادراتی اس��تفاده شود تا در‬ ‫زمینه ص��ادرات مطلوب تر عمل کنی��م زیرا موفقیت‬ ‫بنگاه ه��ای اقتصادی به ویژه خودرو در صادرات منجر‬ ‫به حضور رقابتی‪ ،‬ارتقای کیفیت محصوالت و توسعه‬ ‫این بنگاه ها خواهد شد که با اصالح فضای کسب وکار‬ ‫به‪‎‬طور خودکار بخش خصوصی و مردم توسعه را ایجاد‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیشین سایپا در ادامه گفت‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫مشکالت‪ ،‬عبور نکردن بخش صنعت کشور از انقالب‬ ‫دوم و س��وم صنعتی اس��ت در حالی که موج چهارم‬ ‫انقالب صنعتی در کش��ور های اروپایی و ژاپن ‪۱۰‬سال‬ ‫است‪ ،‬اغاز شده و براساس ان هزینه تامین مواد اولیه‬ ‫و نرخ تمام ش��ده تولیدات ت��ا حد زیادی کاهش پیدا‬ ‫ک��رده و در مقاب��ل محصوالت با کیفیت ت��ری تولید‬ ‫می ش��ود که موجب کاهش مصرف سوخت و برطرف‬ ‫شدن مسائل زیست محیطی شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬صنعت خودرو‬ ‫کش��ور عقب تر از جهان در حال حرکت است و حتی‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کارگروهی به‪‎‬منظور‬ ‫امادگ��ی ب��رای ورود کش��ور به موج چه��ارم انقالب‬ ‫صنعت��ی با کمک ش��رکت های دانش بنیان و معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل نشده است‪.‬‬ ‫البته ناگفته نماند فعالیت هایی در حال انجام است اما‬ ‫در نمونه‪‎‬های کوچک که باید در سطح بسیار بزرگ تر‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با توج��ه به اینکه صنای��ع ما متعلق به‬ ‫انق�لاب دوم صنعتی یا در برخ��ی بخش‪‎‬ها متعلق به‬ ‫اوایل موج س��وم اس��ت تا چند س��ال این��ده ن ‪‎‬ه تنها‬ ‫توسعه ای نخواهند داشت‪ ،‬بلکه واحدهای صنعتی ما از‬ ‫تولید باز می ایستند زیرا هزینه تمام‪‎‬شده تولیدات‪‎‬شان‬ ‫بس��یار باالس��ت‪ .‬البته این نکته را مد نظر قرار دهیم‬ ‫که برای پیوس��تن به موج چهارم بای��د ارتباط مان با‬ ‫جهان بهتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت نقدینگی‬ ‫مدنی درب��اره چرایی ب��ه تعویق افت��ادن پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه س��ازان هم گفت‪ :‬مدیران شرکت های‬ ‫خودروس��ازی باید بس��یار هوش��مندانه عمل کنند و‬ ‫ب��ا توجه به اینکه ‪۸۰‬درصد تولی��د خودرو به قطعات‬ ‫وابسته است باید ‪۷۰‬درصد فروش خودرو به مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان اختصاص یاب��د تا با جب��ران مطالبات‬ ‫گذشته‪ ،‬تولید قطعه سازان متوقف نشود و با ‪۳۰‬درصد‬ ‫باقیمانده بنگاه های خود را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در گذش��ته ‪۶۵‬درصد فروش‬ ‫س��ایپا به مطالبات قطعه س��ازان اختص��اص می یافت‬ ‫و همین ام��ر باعث کاهش م��دت پرداخت مطالبات‬ ‫از ح��دود ‪۹‬ماه تا یک‪‎‬س��ال به ‪۵‬ماه ش��ده و در حال‬ ‫کاهش بود‪ .‬در واقع باید پول قطعه سازان را از ابتدا از‬ ‫پیش فروش ها کنار گذاشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیش��ین س��ایپا گفت‪ :‬با توجه به بدهی‬ ‫ب��االی ش��رکت های خودروس��از به بانک ه��ا به‪‎‬دلیل‬ ‫زی��ان ده بودن تولی��د و فروش محص��والت باید این‬ ‫مسئله در نظام قیمت گذاری برطرف شود‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت زیان ها س��نگین تر خواهد شد‪ .‬اما برای جبران‬ ‫زیان باید اقدام‪‎‬های دیگ��ری مانند فروش دارایی ها و‬ ‫همکاری با ش��ریکان جدید به‪‎‬منظور س��رمایه گذاری‬ ‫و افزای��ش س��رمایه انج��ام ش��ود که البت��ه چنانچه‬ ‫شرکت های خودروساز س��ودده نباشند‪ ،‬سرمایه گذار‬ ‫جدی��د ورود پی��دا نمی کن��د و افزایش س��رمایه ای‬ ‫نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬چنانچ��ه ق��رار بر این‬ ‫باشد خودروس��از بدهی های گذشته خود را به‪‎‬وسیله‬ ‫پیش فروش ه��ای فعل��ی پرداخت کند دچ��ار بحران‬ ‫خواهی��م ش��د‪ ،‬زیرا زم��ان تحویل خ��ودرو باید پول‬ ‫پیش فروش ه��ای جدی��د را که به همان قطعه س��از‬ ‫اختص��اص دارد به پیش فروش ه��ای قبلی اختصاص‬ ‫دهیم‪ .‬متاس��فانه ‪۴‬سال اس��ت در خودروسازی ها به‬ ‫این شکل عمل می کنند که منجر به تعویق پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه سازان شده است‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬بنابرای��ن بای��د در ش��رایط فعلی‬ ‫‪۷۰‬درصد س��هم فروش را به قطعه س��ازان اختصاص‬ ‫دهند و ‪۳۰‬درص��د باقی مانده به اضافه بقیه درامد ها‬ ‫را ص��رف هزینه ه��ای خود کنند‪ .‬وی اذع��ان کرد‪ :‬با‬ ‫توج��ه به س��نگین بودن میزان بدهی ه��ا و باال بودن‬ ‫رقم تسهیالتی که خودروسازان گرفته اند‪ ،‬دولت باید‬ ‫تنفس ‪ ۲‬یا ‪۳‬س��اله ب��رای بازپرداخت اصل و فرع این‬ ‫تس��هیالت به خودروس��ازان بدهد تا از طریق گردش‬ ‫نقدینگ��ی ق��ادر به پرداخ��ت مطالبات قطعه س��ازان‬ ‫باش��ند تا خطوط تولید قطعه س��ازان متوقف نش��ود‪ .‬‬ ‫مدنی تصریح کرد‪ :‬در این راس��تا باید با نظارت دولت‬ ‫یک‪‎‬میلیارد دالر به هر یک از دو خودروس��از پرداخت‬ ‫شود تا نیمی از ان صرف خرید قطعات و نیمی از ان‬ ‫صرف توسعه شرکت ها شود تا بتوانند روی پای خود‬ ‫بایستند‪ .‬دولت س��ال های زیادی نرخ خودرو را ثابت‬ ‫نگهداشته و یکباره شاهد جهش ناگهانی قیمت ها در‬ ‫ب��ازار بودیم در صورتی که اگر قیمت خودرو به تدریج‬ ‫افزایش می یافت‪ ،‬ش��اهد ای��ن جهش که بحران مالی‬ ‫را به دنبال داش��ته اس��ت‪ ،‬نبودیم‪ .‬در ش��رایط کنونی‬ ‫ضروری اس��ت دول��ت از خودروس��ازان حمایت کند‬ ‫مانن��د دولت های اروپایی ک��ه در بروز بحران به یاری‬ ‫شرکت های خودروساز می شتابند‪.‬‬ ‫مشکالت نقدینگی مانع توسعه صنعت خودرو‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫ازادسازی نرخ خودرو اظهار کرد‪ :‬ازادسازی نرخ برای خودروسازانی که‬ ‫تمام امکانات شان را با ارزهای پایین تهیه کرده اند‪ ،‬معنایی ندارد‪ .‬اما در‬ ‫عین حال باید با در نظر گرفتن شرایط خودروسازان‪ ،‬موضوع ازادسازی‬ ‫ن��رخ از طریق مراجع قانونی مانند ش��ورای رقابت حل و فصل ش��ود‪.‬‬ ‫محمدحس��ین فرهنگی در گفت وگو با خبرخودرو تصریح کرد‪ :‬موضوع‬ ‫ازادسازی قیمت خودرو دارای ابعاد گوناگونی است که باید به تمام انها‬ ‫توجه داش��ت‪ .‬از انجا که ارز مورد نیاز خودروسازان تحت حمایت های‬ ‫دولت و با اس��تفاده از تس��هیالت نهادهای گوناگون اقتصادی و بانکی‬ ‫تامین ش��ده‪ ،‬ارزهای ارزان بوده و ازادسازی ان معنا ندارد اما در عین‬ ‫حال مس��ائل و مشکالت انها باید از طریق مراجع قانونی برطرف شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان های تبریز‪ ،‬اذرشهر و اسکو در مجلس شورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬قطعه سازان و خودروسازان‪ ،‬هر دو‪ ،‬باید به سمت کاهش‬ ‫وابس��تگی به خارج حرکت کنند‪ .‬بدیهی اس��ت قطعه سازی که تمام یا‬ ‫بخشی از قطعات مورد نیاز خود را در قالب مواد اولیه یا قطعات منفصله‬ ‫با واردات تامین می کند با نوسان های نرخ ارز مشکالتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫چنانچه خودروسازان و قطعه سازان اقدام به داخلی سازی ‪100‬درصدی‬ ‫کنند‪ ،‬تا حدود زیادی مشکالت ش��ان برطرف خواهد ش��د و در س��ایه‬ ‫بی نیازی از تامین ارز‪ ،‬ش��اهد رهایی از معضالت خواهند بود‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درب��اره چرایی‬ ‫ثبات نرخ خودرو در ش��رایطی که هیچ کاالیی در کش��ور ثبات قیمتی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درباره قیمت گذاری خ��ودرو‪ ،‬نهادهای قانونی مانند‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان یا شورای رقابت باید‬ ‫واقع بینانه تصمیم نهایی را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫بنابراین نتیجه بررسی نهادهای قانونی تعیین کننده افزایش‪ ،‬کاهش‬ ‫یا ثابت ماندن قیمت هاس��ت‪ .‬فرهنگی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی طرحی به منظور ساماندهی‬ ‫ب��ازار خودرو مطرح ش��ده که براس��اس ان پیش بینی ش��ده در کنار‬ ‫برچس��ب انرژی‪ ،‬برچس��بی به منظور نش��ان دادن درصد تولید داخل‬ ‫خودروها روی انها نصب شود‪.‬‬ ‫بررسی نقش ازمون فشار هیدرواستاتیک روی سیلندرهای ‪CNG۱‬‬ ‫حس��ن کریم‪ ،‬رئیس کمیته متناظ��ر ‪gas-ISO-TC۵۸‬‬ ‫‪ ،cylinders‬مدیرعامل ش��رکت مهندس��ی و بازرس��ی فنی‬ ‫ازماگستر نیما‪ ،‬تهران‬ ‫مقدمه‬ ‫با وجود س��ابقه بازرسی و ازمون دورهای س��یلندرهای گاز‬ ‫در حوزه س��یلندرهای صنعتی‪ ،‬بیمارس��تانی‪ ،‬اتش نش��انی‪،‬‬ ‫غواص��ی و‪ ...‬از س��وی ازمایش��گاههای همکار س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران‪ ،‬اخیرا با اغاز طرح معاین��ه فنی خودروهای‬ ‫گازسوز ‪ ،CNG‬سواالت زیادی در بین بازرسان‪ ،‬کارشناسان‪،‬‬ ‫مراکز ازمایش��گاهی و مراکز معاینه فنی مطرح اس��ت‪ .‬عمده‬ ‫این سواالت حول محور موضوعات بازرس��ی و ازمون ادواری‬ ‫س��یلندرهای ‪ CNG‬خودرویی به دلیل نوع متفاوت طراحی‬ ‫این سیلندرها‪ ،‬الزامات ویژه ساخت و حساسیت ویژه کاربری‬ ‫عمومی انها نسبت به سایر سیلندرها است‪ .‬از سواالتی که این‬ ‫روزها زیاد شنیده می شود عبارتند از‪:‬‬ ‫ای��ا ازم��ون فش��ار هیدرواس��تاتیک ب��ا فش��ار ‪1 . 5‬براب��ر‬ ‫فش��ارکاری(‪۳۰۰‬بار)‪ ،‬در ادوار تعیی��ن ش��ده در اس��تاندارد‬ ‫بازرس��ی دورهای(‪ )ISIRI۹۴۲۶‬اثار تخریبی روی سیلندر‬ ‫‪ CNG‬ندارد؟‬ ‫ایا ازمون ادواری هیدرواس��تاتیک باعث کاهش عمر سیلندر‬ ‫نمی شود؟‬ ‫ایا جایگزی��ن بهتری ب��رای ازمون هیدرواس��تاتیک وجود‬ ‫ندارد؟‬ ‫در این مقال��ه و سلس��له مقاالت اینده س��عی می ش��ود با‬ ‫اس��تفاده از منابع و مراجع معتبر‪ ،‬تجربی��ات نگارنده و نتایج‬ ‫ازمون روی بیش از ‪۵‬هزار سیلندر ‪ CNG‬تا حد امکان به این‬ ‫سواالت و سواالتی از این دست پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫ب��ا اس��تناد ب��ه اس��تاندارد مل��ی‪ ISIRI ۲۱۵۰۱‬تح��ت‬ ‫عن��وان «س��یلندرهای گاز اصط�لاح شناس��ی»‪ ،‬ب��ه ظروف‬ ‫تحت فش��ار تا ظرفیت ابی ‪ ۱۵۰‬لیتر س��یلندر گفته می شود‬ ‫بنابرای��ن در این مقال��ه جهت رعای��ت واژگان اس��تاندارد به‬ ‫جای واژه مخ��زن ‪ CNG‬از واژه س��یلندر‪ CNG‬اس��تفاده‬ ‫ ‬ ‫می شود‪]۱[.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینک��ه بیش��ترین س��یلندرهای نصب ش��ده‬ ‫روی خودروه��ا از نوع س��یلندرهای‪ CNG ۱‬ان ه��م از نوع‬ ‫فوالدی اس��ت بنابرای��ن این مقال��ه صرفا موضوع��ات مربوط‬ ‫ب��ه س��یلندرهای‪CNG ۱‬را پوش��ش می ده��د و منظور از‬ ‫سیلندرهای ‪ CNG‬در این مقاله‪ ،‬سیلندرهای نوع ‪ ۱‬فوالدی‬ ‫است‪ .‬موضوعات مربوط به س��یلندرهای‪CNG ۳،CNG ۲‬‬ ‫و‪ CNG ۴‬به ویژه‪ CNG ۲‬که در اتوبوس��ها کاربرد وس��یعی‬ ‫دارند در مقاالت بعدی ارائه می شود‪.‬‬ ‫منظور از سیلندر نوع ‪ )CNG ۱(۱‬سیلندر تمام فلزی است‬ ‫و می توان این نوع سیلندر را از هر الیاژی از فوالد یا الومینیوم‬ ‫س��اخت که با الزامات کیفیتی مقرر در اس��تاندارد طراحی ان‬ ‫انطباق داشته باشند‪.‬‬ ‫منظور از س��یلندر نوع ‪ )CNG ۲(۲‬که به انها سیلندر کمر‬ ‫پیچ نیز اطالق می شود سیلندری اس��ت با الیه داخلی فلزی و‬ ‫الیاف پیوس��ته اغش��ته به رزین به صورت کمر پیچ که جهت‬ ‫تقویت به طور محیطی روی بخش استوانه ای سیلندر پیچیده‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫منظور از س��یلندر نوع‪)CNG ۳( ۳‬که به انها سیلندر تمام‬ ‫پیچ نیز اطالق می شود سیلندری اس��ت با الیه داخلی فلزی و‬ ‫الیاف پیوس��ته اغش��ته به رزین در دو جهت طولی و محیطی‬ ‫جهت تقویت روی سیلندر پیچیده شده اند‪.‬‬ ‫منظور از س��یلندر نوع‪)CNG ۴(۴‬که به انها سیلندر تمام‬ ‫کامپوزیت نیز اطالق می شود سیلندری اس��ت با الیه داخلی‬ ‫غیرفلزی که تمامی بدنه ان با الیاف پیوس��ته اغشته به رزین‬ ‫تقویت شده است‪.‬‬ ‫در شکل(‪ )۱‬انواع سیلندرهای فوق ارائه شده است‪.‬‬ ‫شکل (‪ :)۱‬انواع سیلندرهای ‪CNG‬‬ ‫‹ ‹مقایس�ه س�یلندر ‪ CNG‬خودروی�ی ب�ا س�ایر‬ ‫سیلندرها‬ ‫ب��ا توجه به ن��وع کارب��ری عموم��ی س��یلندرهای ‪CNG‬‬ ‫خودروی��ی و خطرات بالق��وه ای که این س��یلندرها در هنگام‬ ‫اس��تفاده در راه ها‪ ،‬جاده ها و محیط های اقلیمی متفاوت با ان‬ ‫مواجهند‪ ،‬از این رو مراجع و اس��تانداردهای ساخت و بازرسی‬ ‫این س��یلندرها با مراجع سایر س��یلندرهای گاز متفاوت بوده‬ ‫و به واسطه حساس��یت های مذکور‪ ،‬اس��تانداردهای مرتبط با‬ ‫س��یلندرهای ‪ CNG‬خودرویی‪ ،‬الزامات سخت گیرانه تری را‬ ‫نسبت به سایر سیلندرها وضع نموده اند‪.‬‬ ‫س��یلندرهای ‪ CNG‬خودرویی در بس��یاری از کشورها بر‬ ‫اساس اس��تاندارد بین المللی و معتبر‪ ISO ۱۱۴۳۹‬و در ایران‬ ‫بر اس��اس فصل چهارم اس��تاندارد ملی‪ ۷۵۹۷ISIRI‬ساخته‬ ‫می ش��وند که الزامات هر دو اس��تاندارد تقریبا با هم مشابهند‪.‬‬ ‫[‪]۲‬‬ ‫در دامن��ه کاربرداس��تاندارد‪ ،۱۱۴۳۹ISO‬س��یلندرهای‬ ‫‪ CNG‬خودرویی ب��ا عن��وان ‪light-weight refillable‬‬ ‫‪ gas cylinders‬معرفی می ش��ود یعنی سیلندرهایی با وزن‬ ‫س��بک‪ .‬بنابراین طراحی و مواد مصرفی و روش س��اخت این‬ ‫سیلندرها باید به گونه ای باش��د که کمترین ضخامت ممکن‪،‬‬ ‫حاصل ش��ود ت��ا عالوه بر کاهش اس��تهالک خ��ودرو‪ ،‬مصرف‬ ‫سوخت نیز به واسطه سبک شدن سیلندر به حداقل برسد که‬ ‫این ضخامت پایین سیلندر (در مقایس��ه با سایر سیلندرهای‬ ‫مع��ادل) نی��ز حساس��یت س��یلندرهای ‪ CNG‬را مضاع��ف‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫خطرات بالقوه ناش��ی از حمالت ش��یمیایی و مکانیکی که‬ ‫س��یلندرهای ‪ CNG‬خودرویی را در هنگام اس��تفاده تهدید‬ ‫می کند عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬خطر اب‪ ،‬چه اب ناش��ی از غوطه وری س��یلندر در ان یا‬ ‫ابی که بر روی سیلندر پاشیده می شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬خطر نم��ک‪ ،‬چه به واس��طه تم��اس خودروهایی که در‬ ‫محیط های دریایی کار می کنن��د و چه نمک هایی که در فصل‬ ‫سرما برای ذوب کردن برف استفاده می شوند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬خطر ناش��ی از برخورد س��نگ ریزه در ک��ف جاده ها با‬ ‫سیلندر‬ ‫‪-۴‬خطر ناشی از تماس با اسیدها‪ ،‬قلیا ها‪ ،‬حالل ها‪ ،‬کودها‬ ‫‪ -۵‬خطر ناشی از تماس با س��یاالت موجود در خودرو مانند‬ ‫روغن‪ ،‬اسید باتری‪ ،‬ضدیخ‪ ،‬بنزین‪ ،‬روغن هیدرولیک‬ ‫‪ -۶‬خطر تماس با دود اگزوز خودرو‬ ‫‪ -۷‬خطر تصادف‬ ‫‪ -۸‬خطر ناشی از نیروهای دینامیک‬ ‫‪ -۹‬خطر ازمون دوره ای غیراستاندارد‬ ‫دالیل ف��وق موج��ب می ش��ود حساس��یت س��یلندرهای‬ ‫‪ CNG‬خودروی��ی و پیرو ان اس��تانداردهای انها نس��بت به‬ ‫سایر س��یلندرها متمایز ش��ود‪ .‬این در حالی است که بسیاری‬ ‫از سیلندرهای فوالدی بدون درز از جمله سیلندرهای ‪CNG‬‬ ‫جایگاهی بر اساس اس��تاندارد‪ ISO ۹۸۰۹‬که معادل ملی ان‬ ‫استاندارد‪ ISIRI ۷۹۰۹‬است‪ ،‬ساخته می شوند‪.‬‬ ‫مرجع بازرسی ادواری سیلندرهای ‪ CNG‬خودرویی نیز با‬ ‫سایر سیلندرها متفاوت است‪ .‬اس��تاندارد ملی‪ISIRI ۹۴۲۶‬‬ ‫با عنوان «مخ��ازن گاز‪-‬بازرس��ی نصب و بازس��نجی مخازن‬ ‫ فش��ار زیاد نصب ش��ده بر روی خودروه��ا» که از اس��تاندارد‬ ‫‪ ISO ۱۹۰۷۸‬اقتب��اس ش��ده‪ ،‬مرج��ع بازرس��ی ادواری‬ ‫سیلندرهای ‪ CNG‬خودرویی است‪.‬‬ ‫در حالی که مرجع بازرس��ی و ازمون س��ایر س��یلندرهای‬ ‫ف��والدی از جمل��ه س��یلندرهای ‪ CNG‬جایگاه��ی‪،‬‬ ‫اس��تاندارد ملی‪ ۶۷۹۲ISIRI‬ب��ا عنوان «س��یلندرهای گاز‪-‬‬ ‫ س��یلندرهای فوالدی بدون درز‪-‬بازرس��ی و ازمون دوره ای»‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمون ه�ای اصل�ی روی س�یلندرهای ‪CNG‬‬ ‫خودرویی براساس استانداردهای ملی‬ ‫همان گونه که در بند ‪ ۱-۷‬اس��تاندارد مل��ی‪ISIRI ۹۴۲۶‬‬ ‫ال��زام ش��ده اس��ت س��یلندرهای ‪ CNG‬خودروی��ی بای��د‬ ‫در بازه ه��ای زمانی‪۳۶‬ماه��ه تح��ت بازرس��ی چش��می و در‬ ‫بازه های‪۷۲‬ماهه طبق اس��تاندارد مل��ی‪ ISIRI ۶۷۹۲‬تحت‬ ‫ازمون فشار هیدرواس��تاتیک قرار گیرند‪ .‬الزم به توضیح است‬ ‫در اصالحیه استاندارد ملی‪ ISIRI ۶۷۹۲‬که در سال ‪۱۳۹۵‬به‬ ‫تصویب رسید‪ ،‬اورده ش��ده‪ :‬ازمون فشار هر سیلندر الزاما باید‬ ‫به روش ‪(VHT‬ازمون فش��ار انبس��اط حجمی) انجام شود‪.‬‬ ‫بنابراین طبق قانون‪ ،‬انجام ازمون فش��ار به روش ‪ VHT‬روی‬ ‫سیلندرهای ‪ CNG‬خودرویی الزامی است‪]۵ ،۴ ،۳[ .‬‬ ‫از طرف��ی در بند ‪ ۱۱‬اس��تاندارد ملی‪ ISIRI ۶۷۹۲‬اش��اره‬ ‫ش��ده اس��ت که هر س��یلندر باید طبق بازه زمانی مش��خص‬ ‫ش��ده برای یکی از دو ازمون فش��ار یا التراس��ونیک(‪ )UT‬به‬ ‫ازمایشگاه ذی صالح ارائه شود بنابراین ازمایشگاه ها می توانند‬ ‫به جای ازمون ‪VHT‬ر روی س��یلندرها‪ ،‬تجهیزات مخصوص‬ ‫‪ UT‬ویژه س��یلندرهای گاز را مطابق با بند‪۴-۱۱‬اس��تاندارد‬ ‫مل��ی ‪ ISIRI ۶۷۹۲‬تهی��ه و ب��رای ازمون دوره ای س��یلندر‬ ‫اس��تفاده کنند‪ .‬عالوه بر این مخاطبان باید بدانند که بر اساس‬ ‫استاندارد‪ ISIRI ۶۷۹۲‬درصورتی که س��یلندری در یکی از‬ ‫ازمون های‪VHT‬یا ‪ UT‬مردود شود نباید از روش دوم برای‬ ‫تایید روش اول استفاده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمون ‪ VHT‬یا ‪UT‬‬ ‫قب��ل از پاس��خ به ای��ن س��وال الزم ب��ه توضیح اس��ت که‬ ‫ازمون های ‪VHT‬ی��ا ‪ ،UT‬هر یک ب��ه تنهای��ی نمی توانند‬ ‫س�لامت یک س��یلندر را برای توانایی ادامه س��رویس تعیین‬ ‫کنند‪ .‬از مهم ترین اقدام��ات بازرس باتجرب��ه و اموزش دیده‬ ‫جه��ت ارزیابی یک س��یلندر پ��س از اطمینان از شناس��ایی‬ ‫س��یلندر و اطمینان از هویت و اس��تاندارد بودن س��اخت ان‪،‬‬ ‫بازرسی چشمی دقیقی اس��ت که باید از داخل و بیرون مخزن‬ ‫انجام شود‪ .‬تجربه و شناخت بازرس در زمینه طراحی و ساخت‬ ‫سیلندر‪ ،‬بازرسی ادواری انواع سیلندر و استانداردهای مربوطه‬ ‫نقش مهمی در این ارزیابی دارد‪.‬‬ ‫مجموعه فعالیت هایی که باید برای تایید سالمت مجدد یک‬ ‫سیلندر‪ CNG‬جهت ادامه س��رویس انجام شود در استاندارد‬ ‫ملی‪ ISIRI ۹۴۲۶‬ارائه شده است‪.‬‬ ‫اما در پاسخ به این سوال که کدام یک از روش های ‪ UT‬که‬ ‫توسط دس��تگاه های مختلف با هدف عیب یابی‪ ،‬سطح سیلندر‬ ‫را اس��کن می کنند یا ازمون فش��ار ‪ VHT‬که با اعمال فشار‬ ‫‪۳۰۰‬بار (‪ 1 . 5‬برابر فشارکاری س��یلندر) جهت تعیین مقاومت‬ ‫بدنه و درصد انبس��اط حجمی دائمی انجام می شود به عنوان‬ ‫بخش��ی از فرایند تایید س�لامت یک س��یلندر برای ارزیابی‬ ‫توانایی ادامه سرویس سیلندر بهتر و کامل تر است‪ ،‬بهتر است‬ ‫ابتدا به مثال زیر توجه شود‪:‬‬ ‫فرض کنی��د میخواهیم توانایی فردی را هن��گام بلند کردن‬ ‫وزنه ‪ ۲۰۰‬کیلویی بررس��ی کنیم برای این کار دو روش وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫روش اول‪ :‬از ف��رد بخواهیم ک��ه وزنه ‪ ۳۰۰‬کیلوی��ی را بلند‬ ‫کند‪ .‬این ازمون بسیار سنگین است اگر فرد بتواند این وزنه را‬ ‫بدون تغییرات جدی در توانایی خ��ود بلند کند‪ ،‬پس می تواند‬ ‫به راحتی وزنه ‪ ۲۰۰‬کیلویی را نیز باال ببرد‪ .‬اما باید دقت ش��ود‬ ‫که در این ازمون اس��یب نبیند و تغییرات جدی در توانایی او‬ ‫ایجاد نشود‪.‬‬ ‫روش دوم‪ :‬فرد با دستگاه ‪ UT‬اسکن ش��ده و از این طریق‪،‬‬ ‫عکس های حجم و اندازه ماهیچه ان فرد توسط فرد متخصص‬ ‫تفسیر شود و بنابر تش��خیص مفس��ر از تصاویر به دست امده‬ ‫توانایی فرد بررس��ی می ش��ود‪ .‬مس��ئله ای که در اینجا مطرح‬ ‫است این اس��ت که در عکس‪ ،‬همه نقص های موجود مشاهده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫شما کدامیک از این دو روش را انتخاب می کنید؟‬ ‫با توجه ب��ه هزینه های ک��م و بی نیازی از تخص��ص زیاد در‬ ‫زمینه تفس��یر نتایج ازمون‪ ،‬روش اول روش بهتری اس��ت‪ .‬اما‬ ‫روش اول دارای نقاط ضعف زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اگر نحوه بلند کردن فرد درس��ت و اس��تاندارد نباش��د‬ ‫می تواند اس��یب های جب��ران ناپذیری را به ف��رد وارد کند به‬ ‫طوری که کامال یک فرد ناکارامد شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬درصورت��ی که ان��دازه وزن��ه ‪۳۰۰‬کیلوی��ی دارای دقت‬ ‫الزم نباشد نتیجه ازمون درس��ت نخواهد بود‪ .‬اگر وزن دقیق‬ ‫وزنه کمتر از ‪ ۳۰۰‬کیلو باش��د توانایی فرد به درستی سنجیده‬ ‫نخواهد شد و اگر از حد تعیین شده بیش��تر باشد باز می تواند‬ ‫موجب اسیب به فرد و ناکارامدی او شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬در صورتی که شرایط محیطی از جمله فشار و دمای هوا‬ ‫با ش��رایط اس��تانداردی که برای ان فرد تعریف شده متفاوت‬ ‫باشد می تواند در عملکرد او برای بلند کردن وزنه تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫بنابراین برای اینکه عملکرد واقعی این فرد س��نجیده شود‬ ‫باید ش��رایط اس��تانداردی برای عملیات بلند کردن او فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در صورتی که شرایط استاندارد برای ازمون فراهم شود ولی‬ ‫فرد در هنگام بلند کردن اس��یب ببیند در این حالت دو دلیل‬ ‫اصلی در مورد ناتوانی وجود دارد اول اینکه پیکربندی این فرد‬ ‫ذاتا برای چنین کاری ساخته نشده است و از ابتدا توانایی بلند‬ ‫کردن این وزنه را نداشته است و دوم اینکه در طول زندگی این‬ ‫فرد‪ ،‬پیکربندی ان دچار اسیب شده است‪.‬‬ ‫حال به موضوع س��یلندر بر میگردیم‪ :‬کلیه ازمایش��گاه های‬ ‫ازم��ون س��یلندر ‪CNG‬در ای��ران ب��ه واس��طه هزین��ه‬ ‫سرمایه گذاری اولیه پایین و بی نیازی از افراد متخصص جهت‬ ‫تفس��یر نتایج ازم��ون از روش ‪(VHT‬روش اول) اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان می دهد که این ازمون روش مناس��بی جهت‬ ‫بررس��ی اس��یب هایی همچ��ون کاه��ش ضخامت ناش��ی از‬ ‫خوردگی‪ ،‬نشتی‪ ،‬ساییدگی و‪( ...‬البته نه برای میکرو ترک ها) و‬ ‫تغییر ماهیت فلز سیلندر به واسطه اعمال حرارت بیش از حد‬ ‫است‪ .‬البته این روش برای بررسی س��یلندرهایی که در زمان‬ ‫س��اخت‪ ،‬روش س��اخت انها (به ویژه بخش عملیات حرارتی)‬ ‫به درستی انجام نشده وحتی مش��کالت طراحی دارند و بدون‬ ‫نظارت با همان کیفیت وارد چرخه مصرف ش��ده اند نیز روش‬ ‫مناسبی است‪.‬‬ ‫امار ازمون ‪ VHT‬انجام ش��ده روی بیش از ‪۵‬هزار سیلندر‬ ‫‪ CNG‬نش��ان می دهد که عمده س��یلندرهای مردود ش��ده‬ ‫در ازمون ‪ VHT‬ن��ه به دلیل عی��وب ایجاد ش��ده در هنگام‬ ‫س��رویس بلکه مربوط به س��یلندرهای بی کیفیتی اس��ت که‬ ‫عمدتا با بعضی برندهای چینی وارد کشور ش��ده اند‪ .‬بنابراین‬ ‫ازمون ‪VHT‬روش مناس��بی برای خارج کردن سیلندرهای‬ ‫غیراستاندارد موجود در چرخه مصرف می باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر این درصورتی ک��ه روش ‪ VHT‬همانند مثال فوق‬ ‫به درستی و در شرایط استاندارد انجام نشود می تواند عالوه بر‬ ‫وارد کردن خس��ارت به س��یلندر‪ ،‬به تجهیزات و حتی نفرات‬ ‫نیز اسیب های جبران ناپذیری برس��اند‪ .‬انجام ازمون دورهای‬ ‫س��یلندرهای ‪ CNG‬توس��ط مراکز ازمون بی تجربه و بدون‬ ‫تخصص و نب��ود نظارت صحی��ح روی عملکرد انه��ا می تواند‬ ‫توانایی یک س��یلندر را در ادامه س��رویس از بین برده یا عمر‬ ‫ان را کم کند‪.‬‬ ‫ش��رایط غیراس��تانداردی که ممکن اس��ت زمان ازمون به‬ ‫روش ‪ VHT‬موجب اسیب رسانی به سیلندر شود عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اعمال فشار ناگهانی به سیلندر‬ ‫‪ -۲‬اعمال فش��ار بیش از رواداری تعیین ش��ده در استاندارد‬ ‫(‪۳‬درصد فش��ار ازمون یا ‪ ۱۰‬بار هر کدام کمتر است که برای‬ ‫س��یلندرهای ‪ ۳۰۹ ،CNG‬بار می ش��ود) به دلی��ل کالیبره‬ ‫نبودن دستگاه ازمون‬ ‫‪ -۳‬استفاده از اتصاالت نامناس��ب برای بستن سیلندر روی‬ ‫دستگاه ازمون و از بین بردن رزوه های سیلندر‬ ‫‪ - ۴‬اعمال حرارت بیش از حد (‪۳۰۰‬درجه سلسیوس) برای‬ ‫خشک کردن س��یلندر پس از ازمون یا اتش سوزی احتمالی‬ ‫زمان بازکردن سیلندر از روی خودرو‬ ‫‪ -۵‬اسیب های مکانیکی ناشی از جابه جایی سیلندر‬ ‫‪ -۶‬اس��تفاده از م��واد غیراس��تاندارد جهت شست وش��وی‬ ‫سیلندر‬ ‫بنابراین ب��ا توجه به توضیحات ارائه ش��ده می ت��وان نتیجه‬ ‫گرفت که ازمون ‪VHT‬در صورتی که درس��ت و اس��تاندارد‬ ‫انجام ش��ود معیار بس��یار خوبی برای تش��خیص توانایی یک‬ ‫سیلندر برای ادامه سرویس اس��ت به ویژه در کشورمان ایران‬ ‫که در مقاطع مختلف انواع س��یلندرها با کیفیت های متفاوت‬ ‫وارد چرخه مصرف شده اند‪.‬‬ ‫از طرفی درصورتی که این ازمون توسط مراکز ازمایشگاهی‬ ‫غیرحرفهای به ش��کل غیراستاندارد انجام ش��وند باید منتظر‬ ‫اتفاقات خیلی بدتر از واردات سیلندرهای بی کیفیت بود‪.‬‬ ‫اما روش ‪ UT‬عالوه ب��ر محدودیت های هزینه ه��ا و نیاز به‬ ‫تخصص ش��خص ازمونگر‪ ،‬هم��ه نقص های موج��ود در یک‬ ‫سیلندر معیوب را نشان نمی دهد از جمله نقایصی که به دلیل‬ ‫ شنبه‬ ‫اس��یب های حرارتی در خواص مکانیکی فلز س��یلندر ایجاد‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫مقاالتربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪9‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬توضیحات تکمیلی ازمون ‪ UT‬در سلس��له‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫اینده ارائه می شود‪.‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫بررسی اثار مخرب احتمالی ناشی از ازمون فشار‪VHT‬‬ ‫در صورتی که ازمون ‪ VHT‬به درس��تی روی س��یلندرها‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬ایا فش��ار ‪۳۰۰‬بار باع��ث تخریب س��یلندرهای‬ ‫‪ CNG‬نمی شود؟‬ ‫همان گونه که در مقدمه این مقاله اورده شده است با توجه‬ ‫به حساس��یت های اشاره شده در مورد س��یلندرهای ‪،CNG‬‬ ‫این س��یلندرها باید ازمون های وی��ژه ا ی را در زمان طراحی و‬ ‫ساخت براورده نمایند‪.‬‬ ‫قبل از تولید س��یلندر‪ ،‬طراحی س��یلندر باید توسط بازرس‬ ‫مرجع تایید ش��ده باش��د (تایید نوعی یا ‪)type approval‬‬ ‫در تایید نوعی‪ ،‬غیر از مس��تندات طراحی که ب��ه بازرس ارائه‬ ‫می ش��ود باید ازمون های نوع��ی(‪ )Prototype tests‬روی‬ ‫نمونه س��یلندرهای س��اخته ش��ده از ان نوع انجام ش��ود که‬ ‫ای��ن ازمون ه��ا در بن��د ‪ ۵-۷‬اس��تاندارد‪ ISO ۱۱۴۳۹‬برای‬ ‫س��یلندرهای‪ CNG ۱‬اورده شده اس��ت‪ .‬یکی از ازمون های‬ ‫ ویژهای که صرفا بر روی س��یلندرهای‪ CNG ۲،CNG ۱‬و‬ ‫‪ CNG ۳‬ب��رای تایید طراحی نوع س��یلندر انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫ازمون ‪ LBB‬اس��ت‪ LBB.‬مخف��ف عب��ارت ‪leak before‬‬ ‫‪ break‬یعنی نشت قبل از شکست است‪.‬‬ ‫بند ‪ ۷ -۲۶‬از اس��تاندارد ملی‪ ISIRI ۷۵۹۸‬نیز این ازمون‬ ‫را برای تایید نوعی س��ه نوع س��یلندر مذکور الزام کرده است‪.‬‬ ‫طبق بند ‪ ۶‬پیوست ‪ A‬از اس��تاندارد ‪ ، ISO ۱۱۴۳۹‬سه نمونه‬ ‫س��یلندر از هز طرحی باید تحت ازمون ‪ LBB‬ق��رار گیرد‪ .‬در‬ ‫این ازمون هر س��یلندر با اب یا هر مایع مناسب جهت ازمون‬ ‫پر شده و با نرخ ‪۱۰‬س��یکل در دقیقه تحت فشار چرخه ای ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪۳۰۰‬بار قرار می گی��رد‪ .‬هر گونه نقص روی س��یلندر باید به‬ ‫صورت نشت باشد نه پارگی یا شکست‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان می دهد که س��یلندرهای‪ CNG ۱‬با طراحی‬ ‫اس��تاندارد در این ازمون خیلی بیش��تر از چرخه عمرشان که‬ ‫عموما بین ‪۱۵‬هزار تا ‪۲۰‬هزار (‪۱۰۰۰‬چرخه در س��ال ضربدر‬ ‫طول عمر سیلندر) است را بدون نقص طی می کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫با فرض اس��تاندارد بودن سیلندر و دس��تکاری نکردن و تغییر‬ ‫ندادن معیارهای طراحی نوع س��یلندر نگرانی در زمینه انجام‬ ‫ازمون فشار ‪۳۰۰‬بار در ازمون دوره ای سیلندرهای‪CNG ۱‬‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه گیری‬ ‫ازمون ‪ VHT‬در مقایس��ه ب��ا ازم��ون ‪ UT‬ارزیابی بهتری‬ ‫از توانایی یک س��یلندر برای ادامه س��رویس در یک بازرسی‬ ‫دورهای نش��ان می ده��د‪ .‬به وی��ژه در م��ورد س��یلندرهای‬ ‫غیراس��تانداردی که به هر دلیل وارد چرخه مصرف ش��ده اند‪.‬‬ ‫الزامات طراحی و س��اخت و ازمون های سخت گیرانه در زمان‬ ‫ساخت سیلندرهای‪ CNG ۱‬خطر تخریب سیلندر استاندارد‬ ‫در زمان اعمال فش��ار ‪۳۰۰‬بار را به صفر می رس��اند‪ .‬مگر انکه‬ ‫متغیرهای طراحی نوعی س��یلندر دس��تکاری ش��ده یا تغییر‬ ‫یافته باش��ند یا طی ازمون دوره ای دقت الزم در انجام ازمون‬ ‫دورهای انجام نش��ود‪ .‬بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده‬ ‫میتوان نتیجه گرفت که ازمون ‪ VHT‬در صورتی که درست و‬ ‫استاندارد انجام شود معیار بسیار خوبی برای تشخیص توانایی‬ ‫یک س��یلندر برای ادامه سرویس اس��ت به ویژه در کشورمان‬ ‫ایران ک��ه در مقاطع مختلف انواع س��یلندرها ب��ا کیفیت های‬ ‫متفاوت وارد چرخه مصرف ش��ده اند‪ .‬از طرف��ی درصورتی که‬ ‫این ازمون توس��ط مراکز ازمایش��گاهی غیرحرفه ای به شکل‬ ‫غیراس��تاندارد انجام ش��وند باید منتظر اتفاقات خیلی بدتر از‬ ‫واردات سیلندرهای بی کیفیت بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫راهکار کاهش نرخ خودرو‪ ،‬معافیت مالیاتی خودروسازان است‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬باید خودروسازان را به طورموقت از پرداخت مالیات‬ ‫ارزش اف��زوده معاف کرد زیرا این موضوع باعث کاهش نرخ خودرو‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��یدجواد حس��ینی کیا در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره تعیین‬ ‫نرخ جدید خودروهای تولی��د داخل تا هفته اینده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه خودرو دولت باید در شرایط اقتصادی و اجتماعی با توجه به‬ ‫نوسان های نرخ ارز بخشی از بخشودگی ها و معافیت های مالیاتی را‬ ‫به منظور جلوگیری از افزایش قیمت خودرو اعمال کند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه دولت مهلتی ‪2‬ساله در اختیار خودروسازان‬ ‫قرار دهد و پس از گذش��ت ‪2‬سال تعرفه واردات خودرو را به صفر‬ ‫برس��اند‪ ،‬افزود‪ :‬دولت می تواند برای بروزرس��انی صنعت خودرو در‬ ‫مهلت ‪2‬س��اله پیش��نهادی‪ ،‬وام های بلندمدت و کم بهر ه در اختیار‬ ‫خودروسازان قرار دهد‪.‬‬ ‫نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه‬ ‫خودروس��از باید بتواند در مدت ‪2‬سال تولیدات خود را بروزرسانی‬ ‫کند ت��ا خودرو هایی ارزان قیمت‪ ،‬صادرات محور و رقابت پذیر تولید‬ ‫کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تولیدات خودروسازان باید پس از حمایت های الزم‪،‬‬ ‫قدرت رقابت و تصاحب بازارهای جهانی را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی درباره اینکه قشر متوسط و ضعیف جامعه دیگر توان خرید‬ ‫خودرو ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط کنونی ظرفیت افزایش نرخ‬ ‫خودروهای تولید داخل با وجود اینکه نرخ تمام ش��ده محصوالت‬ ‫باالتر اس��ت‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬حس��ینی کیا در پایان با تاکید بر اینکه‬ ‫مردم توان خرید خودرو را ندارند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬خودروسازان را‬ ‫باید به طور موقت از پرداخ��ت مالیات ارزش افزوده معاف کرد زیرا‬ ‫این موضوع باعث کاهش نرخ خودرو می ش��ود‪ ،‬ضمن انکه مالیات‬ ‫ارزش افزوده بسیاری از قطعات خریداری شده از سوی قطعه سازان‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫برون سپاری با بی مسئولیتی مدیران دولتی‬ ‫خودروهای دوگانه سوز به کجا می روند؟‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ ،‬رئی�س هیات مدیره انجمن مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو‪:‬‬ ‫برون س��پاری‪ ،‬عب��ارت اس��ت از واگذاری تمام یا بخش��ی از‬ ‫مس��ئولیت های یک س��ازمان به یک گروه یا سازمان تخصصی‬ ‫در جه��ت کاهش هزینه و کس��ب امکان کیفی��ت برتر‪ .‬برای‬ ‫تحقق کیفیت برتر مش��ارکت بخ��ش خصوصی در فرایندهای‬ ‫مختلف ضروری بوده و از توان این مشارکت می تواند در جذب‬ ‫موضوع هایی مانند سرمایه‪ ،‬نیروهای تخصصی و توان مدیریتی‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫در ارتباط با تعریف برون سپاری اورده شده است‪:‬‬ ‫«چنی��ن امری در واقع در حکم تحولی بنیادی در س��اختار‬ ‫س��ازمان های جهان فرداس��ت‪ .‬ای��ن بدان معناس��ت که دیگر‬ ‫الزامی نیست س��ازمان های بزرگ به تشکیالتی بدل شوند که‬ ‫تعداد زیادی افراد را در استخدام خود داشته باشند‪ .‬این قبیل‬ ‫سازمان ها به تشکیالتی تبدیل می شوند که به درامدهای عالی‬ ‫و بهره وری باال دس��ت پیدا می کنند زی��را تنها بر فعالیت هایی‬ ‫تمرکز می کنند ک��ه برای انها ماموری��ت یافته اند‪ .‬کارهایی را‬ ‫انجام می دهند که دقیقا به اهداف س��ازمانی انها مربوط است‪.‬‬ ‫کارهای��ی را به خوبی می شناس��ند و به جزئیات ان اش��نایند‪،‬‬ ‫مابق��ی فعالیت های خدماتی این گونه س��ازمان ها به نهادهای‬ ‫بیرونی واگذار می شود‪».‬‬ ‫اما پنداری این معنا در س��ازمان های دولت��ی ایران به گونه‬ ‫دیگری تفس��یر می شود‪ .‬برون س��پاری یعنی انتقال مسئولیت‬ ‫جه��ت بهره ب��رداری در مواقع ضروری به س��ازمان های بخش‬ ‫خصوص��ی برای یافت��ن مقصر‪ .‬مصداق این معنا و تفس��یر ان‬ ‫را در حوزه ه��ای مختل��ف دولتی به وفور می ت��وان یافت‪ .‬یکی‬ ‫از موارد در تفس��یر این معنا در خودروهای دوگانه س��وز کشور‬ ‫انجام ش��ده است و از یک طرح که می توانست راهکار مناسبی‬ ‫برای کاهش س��وخت خودروهای بنزینی باش��د به یک معضل‬ ‫اجتماعی تبدیل شده و حتی امروزه جان مردم را نیز در خطر‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫قدم��ت دوگانه س��وز کردن خودروهای را از س��ال ‪۵۴‬با گاز‬ ‫‪ .L.P.G‬باید دانست‪ .‬در دهه ‪ ۸۰‬و با تخصیص بودجه اعتباری‬ ‫و حمایت دولتی این روند رشد بیشتری پیدا کرد‪ .‬در این باره از‬ ‫وزارتخانه های مسئول می تواند به وزارت کشور‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و وزارت نفت اش��اره کرد و سازمان های متولی‬ ‫مس��ئول هم از سازمان استاندارد ملی ایران و سازمان حفاظت‬ ‫از محیط زیست نام برد‪ .‬با کمال تاسف هیچ یک از سازمان های‬ ‫مس��ئول برنامه و در پی ان از جایگاه مشخصی در این فرایند‬ ‫برخوردار نیس��تند‪ .‬برنامه ریزی نداش��تن عاملی در جهت یک‬ ‫روند نادرست و بی ثباتی سازمانی شده است‪.‬‬ ‫این روند نادرست و بی ثباتی در سازمان متولی را باید در نبود‬ ‫دانش الزم و کافی در این سازمان ها جست وجو کرد که عواقب‬ ‫این بی مدیریتی را در بدو امر شهروندان و در ادامه سازمان های‬ ‫بخش خصوصی ذی نفع در فرایند متحمل خواهند شد‪.‬‬ ‫این بی مسئولیت ها و بی مدیریتی هایی که تا کنون برای انها‬ ‫تدبیری اندیش��یده نش��ده و با بی برنامگی پیش رفته و هزینه‬ ‫گزاف اجتماعی را به شهروندان و هزینه های مادی زیادی را به‬ ‫بخش خصوصی تحمل کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن معضلی که به این معضالت حاضر باید اضافه کرد‬ ‫خودروهای مخزن دوگانه سوز است که در کارگاه های غیرمجاز‬ ‫نصب ش��ده و امار درس��تی نیز در اختیار سازمان های متولی‬ ‫نبوده و هیچ یک از سازمان های متولی دولتی نیز مسئولیت به‬ ‫فرجام رسانده این شرایط را به عهده نگرفته است‪.‬‬ ‫ب��اری این قصه س��ر دراز دارد و بح��ث ان در و این مجمل‬ ‫نمی گنج��د‪ .‬ام��ا بالتکلیف��ی در ای��ن فرایند‪ ،‬نب��ود نظارت و‬ ‫مسئولیت پذیری سازمان های دولتی بسترهای مناسبی جهت‬ ‫جرم و تخلفات متعددی از سوی افراد سودجو را به وجود اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گونه ای که خود دولتمردان اقرار به نبود بازرس��ی و‬ ‫جعلیات متعدد به وجود امده کرده اند‪.‬‬ ‫یکی از خطرات در این فرایند مربوط به مخازن تحت فش��ار‬ ‫گاز ‪ C.N.G‬اس��ت که نظارتی از طرف سازمان های متولی بر‬ ‫این فرایند وجود ندارد‪ .‬مش��کل اساسی این است که سازمان‬ ‫متولی کیست؟ چقدر نظارت بر ازمایشگاه های هیدرو استاتیک‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫در صورتی که مخازنی که در ازمایش��گاه های تس��ت هیدرو‬ ‫اس��تاتیک ازمون را پ��اس نمی کنند چه نظارت��ی بر امحا این‬ ‫مخازن وجود دارد؟ ایا به انحا مختلف امکان انکه افراد سودجو‬ ‫با روش های مختلف این مخازن را وارد بازار کنند وجود ندارد؟‬ ‫در ص��ورت ای��ن اتفاق که ش��واهد اولیه حاک��ی از وجود این‬ ‫سوءاس��تفاده است‪ ،‬جان ش��هروندان در خطر جدی قرار دارد‬ ‫چه وزارتخانه و چه سازمانی مسئول جان ملت خواهد بود؟‬ ‫بی ش��ک در نبود نظارت دولتی بستر الزم برای افراد سودجو‬ ‫مهیا ش��ده است اما در این شرایط برداشت سازمان های متولی‬ ‫در این امر در جهت برون س��پاری انتقال مس��ئولیت خود بوده‬ ‫و فق��ط به محک��وم کردند بخ��ش خصوصی در ای��ن فرایند‬ ‫پرداخته اند اما از نبود حضور مس��تمر خ��ود در این باره بحثی‬ ‫به میان نمی اورند‪.‬‬ ‫ح��ال اگر افرادی س��ودجو بنابر زمینه س��ازی به وجود امده‬ ‫خطایی را انجام می دهند نباید بخش خصوصی و ‪ N.G.U‬های‬ ‫مرتبط را مقصر قلمداد کرد‪.‬‬ ‫باری ضرورت بازنگری و تعیین جایگاه س��ازمانی در هر یک‬ ‫از س��ازمان های متولی و به تبع ان جایگاه بخش خصوصی در‬ ‫بخش های ازمون‪ ،‬ازمایشگاه و بازرسی ضروری به نظر می رسد‬ ‫تا بیش از این حقوق شهروندان تضییع نشود‪.‬‬ ‫تحلیل شاخص های موثر در نحوه ارائه خدمات معاینه فنی‬ ‫سید جواد شریفی‪ ،‬کارشناس ارشد مدیریت صنعتی‪:‬‬ ‫از انجا که مراکز معاینه فنی جزو س��ازمان های خدمات محور‬ ‫هستند‪ ،‬با بررس��ی های انجام گرفته ش��اخص ها و عوامل موثر‬ ‫در این حوزه به وی��ژه کیفیت ارائه خدمات معاین��ه فنی انها را‬ ‫می توان به شرح ذیل مطرح کرد‪:‬‬ ‫ هزینه (‪)Cost‬‬‫ نیروی انسانی (‪)People‬‬‫ زمان (‪)Time‬‬‫‪ -‬کیفیت خودرو (‪)Quality‬‬ ‫ش��دکه زمان تعمیرات خودرو بر اس��اس دفترچه اس��تاندارد‬ ‫تعمیرات��ی خودروها که توس��ط کمپانی س��ازنده خ��ودرو و‬ ‫واحد خدم��ات پس از ف��روش ان ش��رکت تهی��ه و در اختیار‬ ‫ عاملیت ه��ا و نمایندگی های مجاز تعمیراتی و مش��تریان قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت خودرو (‪)Quality‬‬ ‫کیفیت خودرو یکی از پارامترهای موث��ر در خرابی و عیوب‬ ‫حادث در خودرو اس��ت که این ش��اخص بس��تگی به کمپانی‬ ‫خودروس��از و نحوه ارائه محصوالت ان در بازار دارد‪ .‬مهم ترین‬ ‫مس��ئله در تعیی��ن کیفیت خدم��ات س��ازمان های خدماتی‬ ‫سنجش ساختار کیفیت اس��ت که با بهره گیری از مدل ارمانی‬ ‫(بهتری��ن روش محاس��به کیفی��ت در طراحی یک سیس��تم‬ ‫خدماتی است) این فرایند مبتنی بر پرداختن به موقعیت های‬ ‫چندمنظ��وره درون یک چار چ��وب کل��ی برنامه ریزی خطی‬ ‫است که در این مدل هر هدف به عنوان یک ارمان مد نظر قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬در محاسبات انجام شده بر اساس این مدل رتبه بندی‬ ‫تجهیزات خدمات��ی و کنترل کیفی��ت از مقی��اس ‪ 1‬تا ‪ 10‬در‬ ‫نظر گرفته شده اس��ت‪ .‬بر اس��اس نظریه «گرتنوس دوگونه»‬ ‫کیفیت خدمات ارائه شده اس��ت؛ الف‪ :‬کیفیت فنی (تکنیکی)‬ ‫یا انچه مش��تریان از ارائه دهنده خدمات دریافت می کنند‪ .‬ب‪:‬‬ ‫کیفیت کارکردی یعنی شیوه ای که مشتریان خدمات دریافت‬ ‫می کنند و معیار سنجش این عملکرد و اثربخشی ان در اندیشه‬ ‫مش��تری مداری می ت��وان به دس��ت اورد که به ان بازگش��ت‬ ‫مشتری به س��ازمان خدماتی که خود ان یک شاخص سنجش‬ ‫عملکرد ان است‪.‬‬ ‫به عنوان مثال در کش��ور ژاپن فرایند معاینه فنی خودروها‬ ‫بر اساس عمر خودرو متغیر است و بس��ته به طول عمر خودرو‬ ‫چگونگی و مدت زمان انجام معاینه فنی تغییر خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫جدول ذیل ش��اخص کیفی خودروها بر اس��اس تقسیم بندی‬ ‫س��بک و س��نگین بر اس��اس محاس��بات انجام ش��ده توسط‬ ‫ ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ای��ران به ش��رح ذیل‬ ‫است‪:‬‬ ‫‹ ‹هزینه‬ ‫موضوع مخارج معاینه فنی یکی از عوام��ل موثر و تاثیرگذار‬ ‫در هنگام مراجعه رانندگان به مراکز معاینه فنی اس��ت که این‬ ‫موضوع عالوه ب��ر هزینه های مص��وب هیات وزی��ران ( اخرین‬ ‫ابالغیه نرخ م��ورخ ‪ ) 95 /1/ 25‬اس��ت و با توجه ب��ه امارهای‬ ‫موجود حدود ‪22‬درص��د از خودروهای مراجعه کننده به مراکز‬ ‫معاینه فنی معیوب بوده و باید ب��ه تعمیرگاه های مجاز مراجعه‬ ‫کرده و رفع عیب کنند؛ این عیوب شامل عیوب ظاهری و فنی‬ ‫است که عیوب فنی ش��امل ( االیندگی موتور‪ -‬خرابی سیستم‬ ‫تعلیق – خرابی سیس��تم ترمز – خرابی سیس��تم روشنایی) و‬ ‫عیوب ظاهری ش��امل ( فرس��ودگی الس��تیک – فرس��ودگی‬ ‫بدنه خودرو – شکس��تگی شیش��ه ها و رنگ خودرو ) می شود‪.‬‬ ‫بنابراین به منظور محاس��به هزینه پرداختی مراجعه به مراکز‬ ‫معاینه فنی درباره خودروهای س��الم که براساس نرخ مصوب‬ ‫خودروهای تک سوز سواری مبلغ ‪ 220،000‬ریال و دوگانه سوز‬ ‫‪ 440،000‬ری��ال و همچنین خودروهای س��نگین ‪350،000‬‬ ‫ریال است ولی درباره خودروهای معیوب عالوه بر مبالغ عنوان‬ ‫شده‪ ،‬هزینه هایی نیز باید نس��بت به رفع عیوب مشخص شده‬ ‫در برگه اطالعات فنی خودرو که توس��ط کارشناس فنی مرکز‬ ‫معاینه فنی تایید و به رانندگان تحویل داده می شود پرداخت‬ ‫شود که برای محاسبات این قسمت بر اس��اس نمونه اماری از‬ ‫چند مرکز معانیه فنی و تعداد ‪ 10‬هزار خودرو که به این مراکز‬ ‫مراجعه کرده اند و بر اس��اس مدل برنامه ریزی خطی محاسبه‬ ‫شده است که به شرح ذیل ارائه می ش��ود‪ :‬بر اساس محاسبات‬ ‫انجام شده هزینه رفع عیوب فنی در خودروهای سبک به طور‬ ‫متوس��ط به ازای هر خرابی مبلغ حدود ‪ 1،180،000‬ریال و به‬ ‫ ازای هر عیب ظاهری به طور متوس��ط مبل��غ ‪ 250،000‬ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین ممکن اس��ت یک خودرو دارای چند عیب مختلف‬ ‫فنی و ظاهری باشدکه در این صورت هزینه تعمیر ان به مراتب‬ ‫بیش��تر از این مبالغ است‪ .‬این ش��اخص را می توان اصلی ترین‬ ‫عامل موثر در مراجعات به مراکز معاینه فنی دانست که عوامل‬ ‫محیطی‪ ،‬اب وهوایی‪ ،‬وضعیت اقتصادی مردم و تورم که عامل‬ ‫افزایش نرخ قطعات یدکی بوده نیز بر ان موثر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع انسانی‬ ‫منابع انس��انی متخصص و ماهر یکی از شاخص های ارزیابی‬ ‫مدی��ران ب��وده و مدی��ران مراکز معاین��ه فنی باید نس��بت به‬ ‫جذب و به کارگیری افراد متخصص و ب��ا تجربه در جایگاه ها و‬ ‫ایستگاه های کاری نهایت دقت را به کار گیرند زیرا این عمل در‬ ‫صورت بی دقتی در جذب افراد با قابلیت مناس��ب موجب عدم‬ ‫کارایی و ایجاد ضرر و زیان و دوب��اره کاری به مراجعه کنندگان‬ ‫و تست مجدد خودرو خواهد شد اگر عیوب به خوبی تشخیص‬ ‫داده نش��ود و در صورت راهنمایی نادرس��ت مراجعه کنندگان‬ ‫توس��ط ازمونگر یا کارش��ناس فنی مرکز‪ ،‬باعث اتالف وقت و‬ ‫هزینه های مشتریان خواهد شد عالوه بر این در صورت نداشتن‬ ‫مهارت کافی ازمونگر موجب اسیب رس��اندن به دستگاه های‬ ‫ازمون و اعمال هزینه های تعمیرات و نگهداری غیرضروری به‬ ‫مراکز معاینه فنی خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین در این بخ��ش تخصص ها و مهارت ه��ای هر یک از‬ ‫ایین نامه م��اده ‪ 3‬مصوب هیات وزی��ران زمان اس��تاندارد ‪18‬‬ ‫دقیقه برای انجام تمامی فرایندهای معاینه فنی در نظر گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این زمان از هنگام ورود خودرو ب��ه مرکز معاینه‬ ‫فنی و از اغاز پذیرش خودرو ش��روع شده و س��پس مرحله به‬ ‫مرحله ت��ا انجام ازمون ه��ای مختلف ش��امل االیندگی موتور‬ ‫و سیس��تم تعلیق‪ ،‬ترمز‪ ،‬روش��نایی‪ ،‬برق و وضعی��ت ظاهری‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬این زمان در صورت س��الم ب��ودن وضعیت فنی‬ ‫و ظاهری خودرو براورد ش��ده اس��ت ب��دون در نظ��ر گرفتن‬ ‫مدت زمان انتظار خ��ودرو در صف ورود ب��ه مراکز معاینه فنی‬ ‫مدت زم��ان ‪ 18‬دقیقه ب��رای انج��ام تمام فرایندهای تس��ت‬ ‫خودرو زمان س��نجی ش��ده وکفای��ت می کند ول��ی در حالت‬ ‫بروز خراب��ی و عیوب فن��ی در خودروها بر اس��اس نوع خرابی‬ ‫( فنی – ظاه��ری ) زم��ان انج��ام تعمی��رات ‪TM ( Time‬‬ ‫‪ ) Maintenanc‬ب��ه زمان انجام معاینه فن��ی اضافه خواهد‬ ‫پرسنل مراکز معاینه فنی به شرح ذیل عنوان می شود‪.‬‬ ‫الف –کارمند پذیرش‪ :‬فوق دیپل��م کامپیوتر و دارای مدرک ‬ ‫‪ICDL‬‬ ‫ب ‪ -‬ازمونگر خودرو‪ :‬فوق دیپل��م مکانیک و دارای حداقل دو‬ ‫سال تجربه فنی و حرفه ای‬ ‫ج – کارش��ناس فن��ی‪ :‬کارش��ناس مکانی��ک خ��ودرو و یا‬ ‫رشته های مرتبط با دو سال تجربه کاری‬ ‫د – مدی��ر مرکزمعاینه فنی‪ :‬کارش��ناس مدیریت خدمات یا‬ ‫‪ MBA‬با حداقل دو سال تجربه کاری‬ ‫برای بررس��ی این شاخص الزم اس��ت ضریبی از خودروهای‬ ‫مردود مراجعه مرحله دوم به دس��ت اورد که یک مرحله مردود‬ ‫ش��ده و عامل ان خطای اپراتور و ازمونگر خودرو و تشخیص و‬ ‫تایید ان توسط کارشناس فنی اس��ت‪ .‬با توجه به ارزیابی انجام‬ ‫شده از مراکز معاینه فنی و براورد ‪ 1000‬خودرو مراجعه کننده‬ ‫به مرکز در جامعه اماری ‪۲‬درصد از مراجعات مرحله دوم ناشی‬ ‫از خطای انس��انی و اپراتوری در تشخیص عیوب فنی خودروها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫خیلی خوب‬ ‫خوب‬ ‫قابل قبول‬ ‫حداقل قبول‬ ‫سنگین‬ ‫‪82‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫درب��اره زمان انج��ام فرایند معاین��ه فنی خودرو بر اس��اس‬ ‫سبک‬ ‫‪20‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‹ ‹زمان (‪)Time‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فیس لیفت زود هنگام چری تیگو ‪5x‬‬ ‫چری در نمایش��گاه ش��انگهای ‪ 2017‬در م��اه اوریل برای اولین‬ ‫ب��ار کراس اوور جدیدی به نام تیگ��و ‪ 5x‬را معرفی و از پاییز همان‬ ‫س��ال ان را به بازار چین عرضه کرد؛ اما پس از گذش��ت یک سال‪،‬‬ ‫تیگ��و ‪ 5x‬از لحاظ ف��روش انتظارات چری را براورده نکرده اس��ت‬ ‫به گونه ای که طی هفت ماه نخس��ت س��ال ج��اری تنها ‪ 40‬هزار و‬ ‫‪ 608‬دستگاه فروش داش��ته درحالی که برای مقایسه‪ ،‬مث ً‬ ‫ال فروش‬ ‫بائوج��ون ‪ 510‬در همین م��دت بیش از ‪ 250‬هزار دس��تگاه بوده‬ ‫است‪ .‬یکی از دالیل موفق نبودن تیگو ‪ 5x‬در بازار‪ ،‬طراحی ظاهری‬ ‫خاص ان اس��ت ک��ه گویی به مذاق چینی ها خوش نیامده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل درحالی که تنها ح��دود یک س��ال از عرضه این‬ ‫کراس اوور ساب کامپکت به بازار می گذرد‪ ،‬چری اقدام به فیس لیفت‬ ‫ان برای مدل ‪ 2019‬کرده اس��ت‪ .‬معلوم نیس��ت س��ر طراح جدید‬ ‫چری یعنی «‪ »Briton Kevin Rice‬که قب ً‬ ‫ال در مزدا و ب ام و کار‬ ‫می کرده‪ ،‬در فیس لیفت تیگو ‪ 5x‬نقش��ی داشته یا نه اما درهرحال‬ ‫نس��خه جدید این خودرو قطعاً زیباتر از قبل ش��ده اس��ت‪ .‬در این‬ ‫فیس لیفت‪ ،‬عمده تغییرات در نمای جلویی خودرو صورت گرفته و‬ ‫این تغییرات کام ً‬ ‫ال با نگاه به مدل تیگو ‪ 8‬ایجاد ش��ده اند به گونه ای‬ ‫که فرم چراغ ها‪ ،‬جلوپنجره و سپر تیگو ‪ 5x‬بسیار به تیگو ‪ 8‬شباهت‬ ‫دارد‪ .‬در طرفین سپر جلو خودرو نیز ورودی های هوای مربع شکلی‬ ‫دیده می ش��ود که دقیقاً مثل تیگو ‪ ،8‬یک نوار کرومی در میانه انها‬ ‫تارگا‬ ‫کابریولت‬ ‫‪01‬‬ ‫کشیده شده است‪ .‬این نوار دی الیت ها را هم درون خود جای داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طورکلی این تغییرات‪ ،‬نمای متعارف تری به بخش جلویی‬ ‫تیگو ‪ 5x‬بخش��یده اند‪ .‬در بخش جانبی اساس��اً تفاوتی بین نسخه‬ ‫فیس لیفت ش��ده ب��ا مدل قدیمی وجود ندارد ام��ا در بخش عقبی‬ ‫تغییراتی جزئی به چشم می خورد‪ .‬در اینجا‪ ،‬نوار کرومی قبلی حاال‬ ‫تا میانه چراغ ها کشیده شده و قسمت پایینی سپر که قب ً‬ ‫ال همرنگ‬ ‫بدنه بود‪ ،‬به رنگ مش��کی درامده اس��ت‪ .‬همچنین سر اگزوزهای‬ ‫نمایش��ی تغییراتی را تجربه کرده اند‪ .‬این تغییرات به همراه محافظ‬ ‫نقره ای رنگ جدید‪ ،‬نمای بس��یار ش��یک تر و پویاتری را در قسمت‬ ‫عقبی تیگو ‪ 5x‬ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫در خان�واده ‪ 911‬ح�دود دو دهه خبری از نس�خه‬ ‫کابریولت نبود تا اینکه سرانجام در سال ‪ 1982‬برای‬ ‫اولی�ن بار نس�خه کابریولت هم ارائه ش�د‪ .‬این مدل‬ ‫هنوز هم در خانواده ‪ 911‬حضور دارد و در نسخه های‬ ‫مختلفی تولید می ش�ود‪ .‬سقف ‪ 911‬کابریولت از نوع‬ ‫پارچه ای یا همان سافت تاپ است‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫تنها دو سال بعد از معرفی ‪ 911‬یعنی در سال ‪ 1966‬نسخه تارگا برای‬ ‫ان ارائه شد‪ .‬در این مدل خودروها‪ ،‬قسمت عقبی سقف شامل شیشه‬ ‫و پنجره های عقب و همین طور س�تون ‪ B‬ثابت اس�ت و فقط قس�مت‬ ‫باالی سر راننده و سرنشین جلو باز می شود‪ .‬نسخه تارگا از سال ‪1966‬‬ ‫تاکنون در بین مدل های ‪ 911‬حضور داشته اما از نسل ‪ 993‬در اصل به‬ ‫یک سانروف ساده تبدیل شد تا اینکه در نسل کنونی‪ ،‬پورشه بار دیگر‬ ‫نسخه تارگا را به شکل اصلی و درست خود ارائه کرد‪.‬‬ ‫اسپیداستر‬ ‫‪03‬‬ ‫معرفی کامل مدل های مختلف نسل کنونی پورشه ‪911‬‬ ‫نگین المانی‬ ‫‪GT3‬‬ ‫این مدل نسخه ای اسپرت و عملکردی در خانواده ‪ 911‬محسوب می شود‬ ‫که بیش از همه روی لذت خالص رانندگی تمرکز دارد‪ .‬بدین منظور‪GT3 ،‬‬ ‫به پیش�رانه ‪ 4‬لیتری ‪ H6‬تنفس طبیعی مجهز ش�ده که ‪ 500‬اس�ب بخار‬ ‫قدرت و ‪ 460‬نیوتن متر گش�تاور دارد‪ GT3 .‬تنها نس�خه تنفس طبیعی‬ ‫در خانواده ‪ 911‬محس�وب می ش�ود‪ .‬البته مدل تولید محدود اسپیداستر‬ ‫هم از همین موتور استفاده میکند‪ .‬برخالف دیگر مدل ها‪ ،‬گیربکس دستی‬ ‫‪ GT3‬از نوع شش سرعته است اما همان گیربکس هفت سرعته دوکالچه‬ ‫هم برای ان قابل س�فارش اس�ت‪ GT3 .‬صرف ًا به صورت کوپه و با سیستم‬ ‫انتقال قدرت دیفرانس�یل عقب عرضه می ش�ود‪ .‬در ظاهر نیز ورودی های‬ ‫ه�وای بزرگ تر در س�پر جلو و بال بزرگ عق�ب‪ GT3 ،‬را از دیگر مدل ها‬ ‫متمای�ز ک�رده و بر ش�خصیت عملک�ردی ان تاکید دارن�د‪ .‬در این مدل‬ ‫صندلی های عقب هم حذف شده اند‪.‬‬ ‫کاررا ‪GTS 4‬‬ ‫مث�ل دو نس�خه قبل�ی‪ ،‬نمون�ه چهارچ�رخ محرک‬ ‫ کاررا ‪ GTS‬ه�م ب�ا ن�ام کاررا ‪ GTS 4‬عرض�ه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بازه�م مثل مدل ه�ای کاررا ‪ 4‬و کاررا ‪ ،4S‬در کاررا ‪4‬‬ ‫‪ GTS‬هم نس�خه تارگا ارائه می گردد؛ اما این اخرین و‬ ‫قوی ترین مدل تارگا اس�ت و مدل های بعدی هیچ کدام‬ ‫به صورت تارگا ارائه نمی شوند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫توربو ‪S‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ای�ن م�دل نس�خه قدرتمندت�ری از م�دل توربو‬ ‫محس�وب می ش�ود و بنابراین از همان پیشرانه ‪3.8‬‬ ‫لیتری توئین توربو اس�تفاده می کند که خروجی ان‬ ‫به ‪ 580‬اس�ب بخار قدرت و ‪ 750‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫توربو ‪ S‬هم مانند توربو در دو مدل کوپه و کابریولت‬ ‫و صرف� ًا با س�امانه چهارچ�رخ مح�رک و گیربکس‬ ‫دوکالچه عرضه می شود‪.‬‬ ‫‪RS GT3‬‬ ‫کاررا ‪GTS‬‬ ‫‪13‬‬ ‫قدرتمندترین نسخه س�ری کاررا‪ GTS ،‬نام دارد‪.‬‬ ‫این م�دل نیز همچن�ان از همان پیش�رانه ‪ 3‬لیتری‬ ‫‪ H6‬توئین توربوی مدل های کاررا و کاررا ‪ S‬استفاده‬ ‫می کن�د ولی خروجی این موتور در نس�خه ‪ GTS‬به‬ ‫‪ 450‬اس�ب بخار ق�درت و ‪ 550‬نیوتن متر گش�تاور‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ .‬گیربکس ها‪ ،‬سیستم انتقال‬ ‫ق�درت و مدل ه�ای کاررا ‪ GTS‬نیز هی�چ تفاوتی با‬ ‫کاررا و کاررا ‪ S‬ندارند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ب�رای کس�انی که حت�ی نس�خه ‪ GT3‬را کافی نمی دانند‪ ،‬پورش�ه نس�خه‬ ‫اسپرت تری از ان را با نام ‪ RS GT3‬ارائه کرده است‪ .‬این مدل به همان پیشرانه‬ ‫‪ 4‬لیتری تنفس طبیعی مجهز است اما خروجی ان به ‪ 520‬اسب بخار قدرت و‬ ‫‪ 470‬نیوتن متر گش�تاور افزایش یافته است‪ RS GT3 .‬فقط با گیربکس هفت‬ ‫س�رعته اتوماتیک دوکالچه ارائه می ش�ود‪ .‬این مدل در بی�رون هم از قطعات‬ ‫ویژه ای مثل ورودی های ه�وا روی گلگیرهای عقب و روی درب صندوق جلو‪،‬‬ ‫اس�پلیتر بزرگ تر‪ ،‬بال عقب بزرگ تر و نوش�ته ‪ RS GT3‬روی درها برخوردار‬ ‫است که ظاهر ان را بیشتر به خودروهای مسابقه ای شبیه کرده است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کاهش فروش خودرو در چین پس از ‪ 30‬سال؟‬ ‫حدود ‪ 30‬س��ال اس��ت که بازار خودرو چین در حال رشد بوده‬ ‫و در سال ‪ 2009‬با پش��ت سر گذاشتن امریکا به بزرگ ترین بازار‬ ‫خودرویی دنیا تبدیل شده است‪.‬‬ ‫البته بنا ب��ه گزارش جدید رویترز‪ ،‬فروش خ��ودرو چین در ماه‬ ‫اکتبر با افت ‪ 11.7‬درصدی مواجه ش��ده و شاید این موضوع اولین‬ ‫جرقه برای افت فروش این بازار از سال ‪ 1990‬تاکنون باشد‪.‬‬ ‫انجمن خودروس��ازان چی��ن ‪ CAAM‬پیش بینی کرده فروش‬ ‫خودرو بازار چین در مقایسه با سال پیش ‪ 3‬درصد افزایش می یابد‬ ‫اما اعالم شده که از ماه ژانویه تا پایان اکتبر فروش انباشته این بازار‬ ‫برابر با ‪ 22‬میلیون و ‪ 870‬هزار دستگاه بوده که در مقایسه با مدت‬ ‫غی�ر از س�ه مدلی که معرف�ی کردیم‪ ،‬در خان�واده ‪ 911‬مدل‬ ‫چهارمی هم بنام اسپیداس�تر وج�ود دارد که البت�ه به اندازه‬ ‫نس�خه های قبلی شناخته ش�ده نیس�ت زیرا اغلب در تعداد‬ ‫محدودی و تنها یک س�ال در هر نسل تولید شده است‪ .‬نسخه‬ ‫اسپیداس�تر که برای اولین بار در س�ال ‪ 1989‬در خانواده ‪911‬‬ ‫دیده ش�د‪ ،‬همواره در س�ال های پایانی عمر هر نس�ل معرفی‬ ‫می ش�ود‪ .‬در نسل کنونی هم نس�خه اسپیداستر در نمایشگاه‬ ‫پاریس امس�ال در قالب یک کانسپت نزدیک به تولید معرفی‬ ‫شد و قرار است نسخه تولیدی ان سال اینده عرضه شود‪.‬‬ ‫مشابه س��ال پیش یک دهم درصد افت را نشان می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫‪ 2‬میلیون و ‪ 380‬هزار خودرو در ماه اکتبر به فروش رسیده که به‬ ‫ای��ن ترتیب برای چهارمین ماه متوالی ش��اهد افت فروش در بازار‬ ‫چین هس��تیم‪ .‬افت فروش ماه اکتبر نیز بیشترین کاهش فروش از‬ ‫سال ‪ 2012‬تاکنون است‪.‬‬ ‫مدی��ر یکی از موسس��ات مش��اوره ای صنعت خ��ودرو در چین‬ ‫می گوید‪ :‬اوضاع تا پایان س��ال خیلی خوب به نظر نمی رس��د زیرا‬ ‫بازار در حال افت بوده است‪.‬‬ ‫او همچنین خاطرنشان ساخته منتظر فعالیت خودروسازان برای‬ ‫افزایش فروش است و اگر سازندگان اصلی کاری انجام ندهند شاید‬ ‫کاررا‬ ‫‪04‬‬ ‫نس�خه پایه ‪ 911‬کاررا ن�ام دارد که ضعیف تری�ن و ارزان ترین عضو‬ ‫خانواده محس�وب می شود‪ .‬این مدل به پیش�رانه ‪ 3‬لیتری ‪ H6‬توئین‬ ‫توربو با ‪ 370‬اس�ب بخار قدرت و ‪ 450‬نیوتن متر گشتاور مجهز است‪.‬‬ ‫برای انتقال این نیرو هم گیربکس های هفت س�رعته دس�تی یا هفت‬ ‫س�رعته اتوماتیک دوکالچه در نظر گرفته شده است‪ .‬سیستم انتقال‬ ‫ق�درت کاررا از ن�وع دیفرانس�یل عقب اس�ت و در دو نس�خه کوپه و‬ ‫کابریولت ارائه می شود‪.‬‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫پورش�ه ‪ 911‬نام جاودانه و پرافتخاری اس�ت که ش�اید نیازی به معرفی نداشته باشد‪.‬‬ ‫ای�ن اس�طوره المانی بی�ش از نیم قرن اس�ت که همچ�ون نگینی در بی�ن خودروهای‬ ‫اس�پرت و سوپراس�پرت دنی�ا می درخش�د‪ .‬در ط�ول این س�ال ها و در طی نس�ل های‬ ‫گوناگون‪ ،‬پورش�ه همواره ‪ 911‬را ارتقاء داده و انواع بس�یار مختلفی از ان را تولید کرده‬ ‫اس�ت؛ اما تنوع مدل های این خودرو در نس�ل کنونی به اوج خود رس�یده و این نس�ل‬ ‫که با کد ‪ 991‬ش�ناخته می ش�ود در نس�خه ها و مدل های بس�یار زیادی به بازار عرضه‬ ‫افت فروش بازار چین شدید باشد‪.‬‬ ‫جنگ تجاری با امریکا و افزایش تعرفه ها نیز در این افت فروش‬ ‫نقش دارد‪ .‬رویترز ادعا می کند تعدادی از نمایندگی های خودرویی‬ ‫در حال حاضر تخفیف های زیادی برای جذب مش��تریان می دهند‬ ‫و ای��ن امر دولت را به کاه��ش قابل توجه مالیات خرید خودروهای‬ ‫کوچک سوق داده است‪.‬‬ ‫خبر خوب اینکه فروش خودروهای الکتریکی و پالگین هیبریدی‬ ‫در ‪ 10‬ماه ابتدایی س��ال جاری ب��ا افزایش ‪ 75.6‬درصدی به ‪860‬‬ ‫هزار دس��تگاه رسیده که افزایش قابل توجهی را در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال پیش نشان می دهد‪.‬‬ ‫کاررا ‪4‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫این م�دل در اصل نس�خه چهارچرخ مح�رک کاررا‬ ‫محس�وب می شود و عدد ‪ 4‬در نام ان هم به همین معنا‬ ‫اس�ت‪ .‬کاررا ‪ 4‬غیر از سیس�تم انتقال ق�درت تفاوت‬ ‫دیگری ب�ا کاررا ندارد و از هم�ان موتور و گیربکس ها‬ ‫استفاده می کند‪.‬‬ ‫البته کاررا ‪ 4‬عالوه بر کوپه و کابریولت‪ ،‬در مدل تارگا‬ ‫هم قابل انتخاب است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کاررا ‪T‬‬ ‫‪06‬‬ ‫این مدل‪ ،‬نس�خه ویژه ای از کاررا اس�ت‪ .‬کاررا ‪ T‬در قوای محرکه با‬ ‫کاررا تفاوتی ندارد اما پورشه با انجام اقداماتی مثل حذف صندلی های‬ ‫عقب و مواد عایق صدا‪ ،‬وزن ان را ‪ 20‬کیلوگرم کاهش داده اس�ت‪ .‬این‬ ‫مدل به سیس�تم مدیریت تعلیق فعال پورش�ه مجهز شده و سیستم‬ ‫فرمان گیری چرخ های عقب هم برای ان قابل س�فارش اس�ت که این‬ ‫ویژگی ها در کاررا وجود ندارند‪ .‬کاررا ‪ T‬صرف ًا به صورت کوپه و با انتقال‬ ‫قدرت دیفرانسیل عقب عرضه می شود‪.‬‬ ‫می گردد تا جایی که حتی ممکن اس�ت این تنوع برای برخی گیج کننده باشد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل قصد داریم در این مطلب تمامی مدل های نس�ل کنونی ‪ 911‬را به طور کامل معرفی‬ ‫کنیم‪ .‬این نس�ل از ‪ 911‬برای اولین بار در نمایش�گاه فرانکفورت ‪ 2011‬رونمایی ش�د و در‬ ‫س�ال ‪ 2015‬نیز به روزرس�انی و فیس لیفت میان دوره ای خود را تجربه کرد؛ اما نسل ‪991‬‬ ‫هم اکنون به اخر عمر خود رسیده و به زودی نسل جدید ‪ 911‬معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫اولی�ن و اصلی تری�ن نوع ‪ ،911‬مدل کوپه اس�ت چراک�ه این خودرو در ابتدا در س�ال‬ ‫‪ 1964‬به صورت کوپه ‪ 2+2‬معرفی ش�د‪ .‬این نسخه همچنان محبوب ترین سبک بدنه ‪911‬‬ ‫محسوب می شود و همچنین از بیشترین تنوع نسخه ها هم برخوردار است‪.‬‬ ‫توربو ‪S Exclusive‬‬ ‫این مدل نسخه ویژه و تولید محدودی از توربو ‪ S‬است‬ ‫که در فستیوال گودوود ‪ 2017‬معرفی شد‪Exclusive .‬‬ ‫از لحاظ قوای محرکه تفاوتی با توربو ‪ S‬معمولی ندارد و‬ ‫تنها قدرت ان به ‪ 607‬اسب بخار افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫این مدل صرف ًا به صورت کوپه و تنها در ‪ 500‬دستگاه‬ ‫ساخته شد‪ .‬و نهایت ًا به باالترین‪ ،‬قوی ترین و گران ترین‬ ‫عضو خانواده ‪ 911‬یعنی مدل ‪ RS GT2‬رسیدیم که در‬ ‫اصل پرچم دار این خانواده محسوب می شود‪ .‬در سینه‬ ‫این مدل همان پیشرانه ‪ 3.8‬لیتری مدل توربو قرار دارد‬ ‫اما با ایجاد تغییراتی‪ ،‬قدرت این موتور به رقم فوق العاده‬ ‫‪ 700‬اسب بخار رسیده است‪ .‬انتقال این نیرو هم توسط‬ ‫همان گیربکس دوکالچه صورت می گیرد اما ‪RS GT2‬‬ ‫برخالف مدل های توربو صرف ًا به صورت دیفرانسیل عقب‬ ‫عرضه می شود‪ .‬این مدل در ظاهر هم با ویژگی هایی مثل‬ ‫ورودی های هوای بسیار بزرگ و بال بزرگ عقب‪ ،‬کام ً‬ ‫ال‬ ‫از دیگر مدل ها متمایز شده است‪ RS GT2 .‬هم مانند‬ ‫مدل های ‪ GT3‬فقط به صورت کوپه تولید می شود و‬ ‫صندلی های عقب هم در ان حذف شده اند‪.‬‬ ‫توربو‬ ‫بعد از مدل های ‪ ،GT3‬مدل توربو قرار دارد که برخالف‬ ‫ان ها‪ ،‬ظاهر س�اده تری دارد ولی بااین حال با برخورداری‬ ‫ویژگی های�ی چ�ون ورودی ه�ای ه�وای روی گلگیرهای‬ ‫عقب‪ ،‬دی الیت های متفاوت‪ ،‬چهار سر اگزوز منحصربه فرد‬ ‫و اس�پویلر عقب‪ ،‬هنوز هم از مدل های کاررا متمایز شده‬ ‫است‪ 911 .‬توربو از پیش�رانه ‪ 3.8‬لیتری ‪ H6‬توئین توربو‬ ‫اس�تفاده می کند که ‪ 540‬اس�ب بخار قدرت و ‪ 710‬نیوتن‬ ‫متر گشتاور دارد‪.‬‬ ‫کاررا ‪S‬‬ ‫کاررا ‪4S‬‬ ‫‪10‬‬ ‫همانن�د م�دل کاررا که نس�خه‬ ‫چهارچرخ محرک ان با نام کاررا ‪4‬‬ ‫عرضه می ش�ود‪ ،‬نسخه چهارچرخ‬ ‫مح�رک کاررا ‪ S‬ه�م کاررا ‪ 4S‬نام‬ ‫دارد‪ .‬همچنی�ن در ای�ن مدل هم‬ ‫برخالف کاررا ‪ ،S‬نسخه تارگا ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪09‬‬ ‫ای�ن مدل نس�خه قدرتمندت�ری از کاررا محس�وب‬ ‫می ش�ود‪ .‬کاررا ‪ S‬از همان پیشرانه ‪ 3‬لیتری ‪ H6‬توئین‬ ‫توربو اس�تفاده می کن�د اما خروجی ان به ‪ 420‬اس�ب‬ ‫بخار قدرت و ‪ 500‬نیوتن متر گشتاور افزایش پیدا کرده‬ ‫اس�ت‪ .‬گیربکس ها نیز همان نمونه های هفت س�رعته‬ ‫دس�تی و دوکالچه هس�تند‪ .‬کاررا ‪ S‬هم مانند کاررا با‬ ‫سیستم انتقال قدرت دیفرانسیل عقب و در دو نسخه‬ ‫کوپه و کابریولت عرضه می شود‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪07‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پایتخت جهانی سوپرکارها‬ ‫مطالعه ای جدید نشان داده لندن پایتخت جهانی سوپرکارهاست‪.‬‬ ‫ای��ن مطالعه بر مبن��ای تحلیل تصاوی��ر برنامه اش��تراک تصاویر‬ ‫اینس��تاگرام انجام ش��ده اس��ت تحقیق یاد ش��ده توس��ط خرده ‬ ‫ف��روش باتجرب��ه ‪ Activity Superstore‬و ب��ا تحلیل تصاویر‬ ‫‪ 12‬خودروس��از مختلف از جمل��ه فراری‪ ،‬المبورگین��ی و پاگانی‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬این موسس��ه دریافته که از میان ‪ 148‬میلیون‬ ‫تصویر سوپرکارهای به اشتراک گذاشته شده در سه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ 6‬میلیون و ‪ 100‬هزار تصویر در لندن گرفته ش��ده اند‪ .‬مس��کو با‬ ‫‪ 5‬میلی��ون و ‪ 900‬ه��زار تصوی��ر در رتب��ه دوم و لس انجلس با ‪4‬‬ ‫میلیون تصویر به اش��تراک گذاشته شده در اینستاگرام رتبه سوم‬ ‫را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬از جمله مکان های محبوب برای‬ ‫تصویربرداری از سوپرکارها در لندن می توان به مغازه بسیار مشهور‬ ‫‪ ،Harrods‬هت��ل پارک ت��اور و خیاب��ان ‪ Sloane‬در نایت بریج‬ ‫و همچنی��ن می��دان ‪ Lowendes‬در بلگراویا و هتل دورچس��تر‬ ‫در م��ی فیر اش��اره کرد‪ .‬نیوی��ورک نیز با ‪ 3‬میلی��ون و ‪ 700‬هزار‬ ‫تصویر اینس��تاگرامی پنجمین شهر محبوب برای سوپرکارها بوده‬ ‫و رتبه شش��م نیز با ‪ 3‬میلیون و ‪ 600‬هزار تصویر به دوبی رسیده‬ ‫اس��ت؛ اما موضوع س��ورپرایز کننده جایگاه موناکو در این مطالعه‬ ‫جالب اس��ت‪ .‬موناکو پایین تر از پاریس و استانبول در رتبه هشتم‬ ‫محبوب ترین مکان ها برای تصویربرداران س��وپرکارها جای گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬اش��توتگارت و تورنتو نیز تکمیل کنند ه فهرست ‪ 10‬تایی‬ ‫محبوب ترین مکان ها برای تصویربرداری از س��وپرکارها در جهان‬ ‫هس��تند‪ .‬یکی از مدی��ران ‪ Activity Superstore‬می گوید‪ :‬ما‬ ‫در دوران نمایش سوپرکارها زندگی می کنیم‪ .‬جایی که میلیاردرها‬ ‫از خودروه��ای جذاب خود برای تحت تاثی��ر قرار دادن بینندگان‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬واضح است که این رفتار جواب داده چراکه تنها‬ ‫در س��ه سال گذش��ته ‪ 148‬میلیون تصویر از س��وپرکارها در این‬ ‫شبکه اجتماعی منتشر شده است‪ .‬شاید طرفداران دواتشه زیادی‬ ‫وجود داش��ته باش��ند اما تقریباً هم ه مردم این خودروهای زیبا را‬ ‫تحسین می کنند‪.‬‬ ‫همراه با ‪ 9‬نسل جگوار ‪XJ‬‬ ‫سرگذشت پلنگ ‪XJ‬‬ ‫‪ XJ‬از سال ‪ 1968‬در خط تولید جگوار بوده است و تنها دو سال بعد از معرفی‪ ،‬به پرچم دار این برند بریتانیایی تبدیل شد‪ .‬هم اکنون پنجاه سال از زمان‬ ‫معرفی این سدان لوکس می گذرد و هنوز هم عنوان پرچم دار جگوار را در اختیار دارد‪ .‬این خودرو تاکنون در ‪ 9‬نسل تولید شده و در هر نسل لوکس تر و‬ ‫بزرگ تر از قبل شده است؛ بنابراین دیدن اینکه جگوار در طول چندین نسل چگونه ‪ XJ‬را بروز کرده و ویژگی های خاص ظاهری ان را با زمان تطبیق داده‬ ‫است بسیار جذاب خواهد بود‪ .‬بدین منظور‪ ،‬سایت ‪ BudgetDirect‬تصاویری از تمامی نسل های جگوار ‪ XJ‬تهیه کرده که تشخیص تغییرات هر نسل ان را‬ ‫ساده تر می کند‪ .‬در ادامه می توانید این تصاویر را به همراه اطالعات کوتاهی از هر نسل این سدان نمادین بریتانیایی مالحظه کنید‪.‬‬ ‫‪jaguar xj‬‬ ‫نسل اول ‪ 1968‬تا ‪1973‬‬ ‫نس�ل اول ‪ XJ‬با نام س�ری ‪ 1‬ش�ناخته می شود‪ .‬برای‬ ‫س�اخت این خودرو قطعات زی�ادی از دیگر محصوالت‬ ‫ان زمان جگوار قرض گرفته ش�ده بود‪ .‬تا پیش از ارائه‬ ‫پیش�رانه ‪ V12‬در سال ‪ ،1972‬نسل اول ‪ XJ‬با دو موتور‬ ‫شش سیلندر خطی به بازار عرضه می شد‪ .‬نسخه ‪V12‬‬ ‫ام�ا می توانس�ت به حداکثر س�رعتی در ح�دود ‪225‬‬ ‫کیلومتر بر ساعت دست پیدا کند‪ .‬در همان سال ‪1972‬‬ ‫نسخه کشیده ‪ XJ‬هم عرضه شد که فاصله محوری ان‬ ‫با ‪ 10‬س�انتیمتر افزایش‪ ،‬فضای بیش�تری را در اختیار‬ ‫سرنشینان عقب قرار می داد‪.‬‬ ‫نسل دوم ‪ 1973‬تا ‪1979‬‬ ‫نسل سوم ‪ 1979‬تا ‪1986‬‬ ‫نس�ل س�وم ‪ XJ‬نیز همچنان یک به روزرسانی روی‬ ‫نس�ل قبلی محسوب می ش�د‪ .‬تغییرات ظاهری جزئی‬ ‫این نسل توسط پینین فارینا انجام گرفت‪.‬‬ ‫این تغییرات ش�امل سپرهای پالس�تیکی با قاب‬ ‫کرومی‪ ،‬خط س�قف اصالح شده‪ ،‬دس�تگیره درهای‬ ‫کش�یدنی و جلوپنج�ره صرف ًا با میله ه�ای عمودی‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫این نسل از ‪ XJ‬با دو پیشرانه شش سیلندر خطی‬ ‫ و ی�ک نمون�ه ‪ V12‬صرف ًا به صورت کش�یده عرضه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نس�ل دوم ‪ XJ‬با به روزرس�انی های داخلی و خارجی در‬ ‫سال ‪ 1973‬معرفی شد‪ .‬در این نسل یک پیشرانه دیگر هم‬ ‫به فهرست موتورهای ان اضافه شد که از نوع ‪ 3/4‬لیتری‬ ‫ش�ش سیلندر خطی بود‪ .‬به منظور تطابق با استانداردهای‬ ‫ایمنی ف�درال ایاالت متحده‪ ،‬جگوار مجب�ور به بازطراحی‬ ‫س�پرهای جلو و عقب ‪ XJ‬ش�د‪ .‬این موضوع موجب ش�د‬ ‫که جلوپنجره خودرو در این نسل کوچک تر از نسل قبلی‬ ‫شود‪ .‬این نسل از ‪ XJ‬در ابتدا با دو فاصله محوری مختلف‬ ‫عرضه ش�د اما در س�ال ‪ 1974‬نس�خه کوتاه کن�ار رفت و‬ ‫خودرو تنها با فاصله محوری کشیده عرضه شد‪.‬‬ ‫نسل ششم ‪ 1997‬تا ‪2003‬‬ ‫نسل ششم ‪ XJ‬در طراحی پیشرفت هایی جزئی نسبت به نسل قبلی‬ ‫تجربه کرد به گونه ای که تفاوت های ظاهری میان نس�ل پنجم و ششم‬ ‫صرف ًا به لنز چراغ های جلو و چراغ های مه شکن محدود می شد که به‬ ‫شکل دایره درامده بودند؛ اما در زیر کاپوت تغییرات بزرگ تری انجام‬ ‫گرفته بود زیرا موتورهای ش�ش س�یلندر خط�ی و ‪ V12‬با نمونه های‬ ‫‪ V8‬جایگزین ش�دند؛ بنابراین ازاین پس در فهرست پیشرانه های ‪XJ‬‬ ‫خبری از موتور ‪ V12‬نبود‪.‬‬ ‫نسل هفتم ‪ 2003‬تا ‪2007‬‬ ‫در س�ال ‪ 2003‬دومین به روزرس�انی کلی ‪ XJ‬انجام گرفت و نس�ل‬ ‫هفت�م ان با شاس�ی و طراحی بیرون�ی کام ً‬ ‫ال جدید معرفی ش�د‪ .‬در‬ ‫این نس�ل به طور گس�ترده ای از الومینیوم استفاده شده بود‪ .‬هرچند‬ ‫این نس�ل از ‪ XJ‬به اندازه کافی س�بک شده بود که دوباره امکان ارائه‬ ‫موتورهای شش سیلندر برای ان فراهم شد اما جگوار همچنان ان را‬ ‫ب�ا موتوره�ای ‪ V8‬بزرگ تر و قوی تر ب�ه بازار عرضه ک�رد‪ .‬در بخش‬ ‫طراحی نیز همچنان سنت چهار چراغ گرد ادامه پیدا کرده بود‪.‬‬ ‫نسل چهارم ‪ 1986‬تا ‪1994‬‬ ‫نسل پنجم ‪ 1994‬تا ‪1997‬‬ ‫ف�ورد در س�ال ‪ 1990‬مالکی�ت جگ�وار را در اختیار‬ ‫گرفت و در س�ال ‪ 1994‬با کمک خ�ود جگوار اقدام به‬ ‫ساخت نسل پنجم ‪ XJ‬کرد‪ .‬به روزرسانی ظاهری عمده‬ ‫این نسل در قسمت جلویی صورت گرفته بود و دوباره‬ ‫طرح چهار چراغ گرد که در نس�ل قبل�ی با چراغ های‬ ‫مستطیل ش�کل جایگزین شده بودند به ‪ XJ‬بازگشت‪.‬‬ ‫این نس�ل هم با موتورهای ش�ش سیلندر خطی و یک‬ ‫نمونه ‪ V12‬ارائه ش�د‪ .‬در همین نس�ل‪ ،‬جگوار مدل ‪XJ‬‬ ‫‪ R‬را هم معرفی کرد که اولین محصول سوپرش�ارژ در‬ ‫تاریخ این شرکت به شمار می رفت‪.‬‬ ‫در س�ال ‪ 1986‬با معرفی نس�ل چه�ارم ‪ ،XJ‬جگوار‬ ‫ش�یوه نام گذاری سری را کنار گذاشت و این نسل را با‬ ‫کد ‪ XJ40‬معرفی کرد‪ .‬توسعه نسل چهارم ‪ XJ‬در اوایل‬ ‫ده�ه ‪ 70‬اغاز ش�ده بود اما این پروژه ب�ا تاخیر زیادی‬ ‫مواجه ش�د و سرانجام این نس�ل کام ً‬ ‫ال جدید در سال‬ ‫‪ 1986‬معرفی ش�د‪ .‬جگوار در این نس�ل کیفیت ‪ XJ‬را‬ ‫بهبود داد‪ ،‬استحکام شاسی را افزایش داد‪ ،‬سروصدای‬ ‫کابین را کاهش داد و وزن ان را پایین اورد‪ .‬این پلتفرم‬ ‫جدید همچنین به ط�ور قابل توجهی طراحی ‪ XJ‬را هم‬ ‫تغییر داد‪.‬‬ ‫نسل هشتم ‪ 2007‬تا ‪2009‬‬ ‫نسل هشتم ‪ XJ‬با به روزرس�انی جزئی و طراحی مجدد جلو و عقب‬ ‫که شامل جلوپنجره جدید و سپرهای تجدیدنظر شده می شد معرفی‬ ‫ش�د‪ .‬در این نس�ل از کروم کمتری در نمای بیرونی خودرو اس�تفاده‬ ‫شده بود‪ .‬در این نس�ل همچنین جگوار لوگوی خود را از روی کاپوت‬ ‫ب�ه درون جلوپنجره منتقل کرد‪ .‬در نس�ل هش�تم ‪ XJ‬همچنان ارائه‬ ‫موتورهای ‪ V8‬ادامه یافت اما یک پیشرانه ‪ V6‬هم به انها اضافه شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2007‬نیز فورد اعالم کرد که قصد فروش جگوار را دارد‪.‬‬ ‫نسل نهم ‪ 2009‬تاکنون‬ ‫جگوار که ش�رکت جدیدی‪ ،‬یعنی تاتا موتور را به عنوان مالک خود‬ ‫می دید‪ ،‬در س�ال ‪ 2009‬نس�ل جدید ‪ XJ‬را معرفی ک�رد‪ .‬هرچند ‪XJ‬‬ ‫جدید از طراحی کام ً‬ ‫ال متفاوتی نسبت به نسل قبلی برخوردار بود اما‬ ‫از همان معماری نس�ل قبلی استفاده می کرد‪ .‬پروژه طراحی این نسل‬ ‫که در سال ‪ 2005‬اغاز شده بود‪ ،‬کام ً‬ ‫ال از ویژگی های سنتی ‪ XJ‬فاصله‬ ‫گرفته بود‪ .‬در فهرس�ت موتورهای نس�ل نهم ‪ XJ‬همچنان موتورهای‬ ‫شش سیلندر و هشت س�یلندر وجود داشت اما برای اولین بار برای‬ ‫ان موتور چهار سیلندر و شش سیلندر سوپرشارژ هم ارائه شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫پیوستن طراح سابق مزدا به چری‬ ‫طراح��ی نقش��ی اساس��ی و حیات��ی در صنعت خ��ودرو دارد‪.‬‬ ‫خودروس��ازان چینی ای��ن پیام را ب��ه خوبی دریاف��ت کرده اند و‬ ‫ب��ه همین خاط��ر از طراح��ان و کمپانی های با اس��تعداد اروپایی‬ ‫ب��رای طراح��ی محصوالت خود اس��تفاده می کنن��د‪ .‬از جمل ه این‬ ‫خودروسازان می توان به چری اشاره کرد‪.‬‬ ‫چری که یکی از بزرگ ترین خودروسازان کشور چین است طراح‬ ‫باسابقه مزدا کوین رایس را به استخدام خود دراورده است‪ .‬رایس‬ ‫کار خود را حدود یک ماه پیش در چری اغاز کرده است‪.‬‬ ‫این طراح با سابقه برای اوپل‪ ،‬ایتال دیزاین و ‪ BMW‬کار کرده‬ ‫و در طراح��ی ظاهری خودروهای ب ام و س��ری ‪ 3 ،2 ،1‬و ‪ 4‬نقش‬ ‫داشته است اما اصلی ترین سابقه کار رایس به مزدا مربوط می شود‬ ‫ک��ه در ابتدا به عنوان طراح ارش��د و س��پس به عن��وان مدیرکل‬ ‫اس��تودیوی طراحی این برند در اروپا منصوب می ش��ود‪ .‬رایس در‬ ‫سمت جدید خود به شکل گیری ‪ 3-CX ،5-MX‬و کانسپت هایی‬ ‫همچون ‪ RX‬ویژن و ویژن کوپه کمک کرده است‪ .‬کانسپت ویژن‬ ‫کوپه توانس��ته بود عنوان زیباترین خودرو مفهومی س��ال را نیز به‬ ‫دست اورد‪.‬‬ ‫رایس که در دانشگاه کاونتری تحصیل کرده مزدا را در ماه اوت‬ ‫ترک کرد و البته هیچ خبری از مقصد بعدی او منتش��ر نشد اما‬ ‫بیانی ه خبری منتشر شده تایید کرد که مقصد جدیدش کمپانی‬ ‫چری و برند جدید اکسید است‪ .‬او در شغل جدید خود به عنوان‬ ‫معاون جهانی بخش طراحی این خودروس��از مش��غول ش��ده و‬ ‫در مرکز تحقیق و توس��عه جدید چ��ری در رانهایم انجام وظیفه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این مدیر با سابقه درباره سمت جدید خود گفته است‪ :‬برخالف‬ ‫انچ��ه که برخ��ی از مردم ب��اور دارند‪ ،‬وضعیت فعل��ی من یکی از‬ ‫جذاب ترین ش��رایط در کل حرف ه من ب��وده و انرژی فوق العاده ای‬ ‫از چینی ه��ا می گیرم‪ .‬اوضاع به س��رعت پیش م��ی رود به گونه ای‬ ‫ک��ه بهترین طراحان نیز ب��ا چالش روبرو ب��وده و تالش می کنند‬ ‫جهت گیری طراحی خودرو در اینده را پیش بینی کنند‪.‬‬ ‫المبورگینی اوراکان پرفورمانته‬ ‫نس�خه استاندارد المبورگینی اوراکان سوپراسپرت چندان جدیدی نیست چراکه این مدل در سال‬ ‫‪ 2014‬به عنوان جایگزینی برای مدل گاالردو معرفی شد ولی ما در این رقابت با مدل اوراکان پرفورمانته‬ ‫کار داریم که برای اولین بار در نمایشگاه ژنو ‪ 2017‬رونمایی شد‪ .‬این مدل از همان پیشرانه ‪ 5/2‬لیتری‬ ‫‪ V10‬تنفس طبیعی نس�خه استاندارد اس�تفاده می کند اما خروجی ان به ‪ 640‬اسب بخار قدرت و ‪600‬‬ ‫نیوتن متر گشتاور افزایش پیدا کرده اما بااین حال اوراکان پرفورمانته هنوز هم ضعیف ترین خودروی‬ ‫این جمع به شمار می رود‪ .‬البته نباید فراموش کرد که اوراکان تنها خودروی تنفس طبیعی این رقابت‬ ‫اس�ت‪ .‬از س�وی دیگر‪ ،‬در قس�مت های مختلف پرفورمانته از کامپوزیت فیبر کربنی جدیدی استفاده‬ ‫ش�ده که ابداع خود المبورگینی اس�ت و از ای�ن طریق وزن خودرو کاهش پیدا کرده اس�ت‪ .‬اوراکان‬ ‫پرفورمانت�ه با ثبت زمان ‪ 6‬دقیقه و ‪ 52‬ثانیه در پیس�ت نوربرگ رینگ توانس�ت برای مقطعی رکورد‬ ‫سریع ترین خودروی تولیدی این پیست را به نام خود ثبت کند‪.‬‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سوپراسپرت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پورشه ‪RS GT2 911‬‬ ‫برترین سوپراسپرت حال حاضر جهان‬ ‫کدام است؟‬ ‫سریع و خشن‬ ‫پس از انتظاری طوالنی‪ ،‬پورش�ه نهایت ًا در فس�تیوال گودوود سال ‪ 2017‬قوی ترین‪ ،‬سریع ترین‬ ‫و بهترین عضو خانواده نس�ل کنونی ‪ 911‬یعنی مدل ‪ RS GT2‬را رسم ًا رونمایی کرد‪ .‬نسل جدید‬ ‫‪ RS GT2‬از همان پیش�رانه ‪ 3/8‬لیتری ش�ش س�یلندر تخت توئین توربوی مدل ‪ 911‬توربو ‪S‬‬ ‫اس�تفاده می کند اما در این پیش�رانه تغییراتی مثل استفاده از توربوش�ارژرهای بزرگ تر انجام‬ ‫گرفت�ه و بنابراین حاال خروجی ان به ‪ 700‬اس�ب بخار قدرت و ‪ 750‬نیوتن متر گش�تاور افزایش‬ ‫پیدا کرده اس�ت‪ .‬همچنین درحالی که در مدل توربو ‪ S‬قدرت موتور به هر چهارچرخ انتقال پیدا‬ ‫می کن�د‪ ،‬در ‪ RS GT2‬تمام�ی نیروی عظیم پیش�رانه صرف ًا به چرخ های عقب منتقل می ش�ود‬ ‫ت�ا هیج�ان رانندگی با این هیوال دوچندان ش�ود‪ RS GT2 911 .‬در جهنم س�بز نیز کوالک کرد‬ ‫و ب�ا ثبت زم�ان ‪ 6‬دقیقه و ‪ 47‬ثانیه و با مغل�وب کردن المبورگین�ی اوراکان پرفورمانته‪ ،‬رکورد‬ ‫سریع ترین خودروی تولیدی نوربرگ رینگ را از ان خود نمود‪.‬‬ ‫برای طرفداران خودرو‪ ،‬دنیای سوپراسپرت ها همواره بسیار جذاب و هیجان انگیز‬ ‫بوده اس��ت تا جایی که هرچند بس��یاری از دوس��تداران خودروها توانایی خرید‬ ‫سوپراس��پرت ها را ندارند اما حتی خواندن مش��خصات فن��ی و دیدن تصاویر این‬ ‫خودروها نیز برای انان لذت بخش اس��ت‪ .‬ح��ال اما طی چند وقت اخیر‪ ،‬جذابیت‬ ‫دنیای سوپراس��پرت ها بسیار افزایش یافته است زیرا طی حدود یک سال گذشته‬ ‫همواره سوپراس��پرت های جدی��د و فوق العاده ای با فواصلی کوت��اه از هم معرفی‬ ‫ش��ده اند که هواداران را بیش ازپیش به وجد اورده اند‪ .‬به همین دلیل این س��وال‬ ‫پیش می اید که بهترین سوپراس��پرت حال حاضر دنیا کدام اس��ت و می خواهیم‬ ‫در این مطلب به این س��وال پاس��خ دهیم ولی قصد نداریم این سوپراسپرت ها را‬ ‫به طور عملی و حرفه ای باهم مقایس��ه کنیم بلکه پاسخ این سوال را در قالب یک‬ ‫نظرس��نجی س��اده به ش��ما واگذار می کنیم اما پیش از ان‪ ،‬شرکت کنندگان این‬ ‫رقابت بزرگ که ش��امل پنج نمونه از برترین و جدیدترین سوپراس��پرت های حال‬ ‫حاضر دنیا می شود را به طور کوتاه و اجمالی معرفی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در نمایش��گاه ژن��و ‪ 2017‬یعن��ی دقیقاً هم زم��ان با المبورگین��ی اوراکان‬ ‫پرفورمانته‪ ،‬مک الرن هم جدیدترین سوپراسپرت خود به نام ‪ 720S‬که جایگزین‬ ‫مدل ‪ 650S‬به شمار می رود را رسماً رونمایی کرد‪ .‬البته برخالف دیگر سوپراسپرت های این فهرست که همگی نسخه های‬ ‫ارتقاءیافته و قدرتمندتر از نمونه های استاندارد هستند‪ ،‬مک الرن ‪ 720S‬خود نمونه ای اصلی و استاندارد به شمار می رود ‪.‬‬ ‫‪ 720S‬که نسل دوم سوپراسپرت های مک الرن به شمار می رود ‪ ،‬خودرویی کام ً‬ ‫ال جدید است‪ .‬این سوپراسپرت بریتانیایی‬ ‫از یک پیشرانه ‪ 4‬لیتری ‪ V8‬توئین توربو استفاده می کند که بر اساس همان موتور ‪ 3/8‬لیتری ‪ V8‬قبلی ساخته شده اما‬ ‫تغییراتی کلی در ان انجام گرفته به گونه ای که حدود ‪ 40‬درصد از قطعات ان کام ً‬ ‫ال جدید است‪ .‬نتیجه این تغییرات‪ ،‬تولید‬ ‫‪ 720‬اسب بخار قدرت و ‪ 770‬نیوتن متر گشتاور است‪ .‬مک الرن همچنین به فکر کاهش وزن ‪ 720S‬هم بوده و به همین‬ ‫دلیل در ان از ساختاری فیبر کربنی به همراه بدنه ای الومینیومی استفاده کرده است‪ .‬حال با توجه به معرفی کوتاهی که‬ ‫از هریک از این پنج سوپراس��پرت برتر دنیا به عمل امد و با بررس��ی مش��خصات فنی و عملکردی انها‪ ،‬به نظر شما از بین‬ ‫این خودروها‪ ،‬کدام یک شایسته عنوان بهترین سوپراسپرت دنیا هستند و کدام یک از این سوپراسپرت ها را برتر می دانید؟‬ ‫همانن��د ‪ ،RS GT2‬م��دل ‪ ZR1‬ه��م قوی تری��ن و‬ ‫س��ریع ترین نس��خه ک��وروت به ش��مار می رود‪ .‬نس��ل‬ ‫جدید این هیوالی امریکایی برای اولین بار در نمایش��گاه‬ ‫خودروی دوبی ‪ 2017‬رونمایی ش��د‪ .‬ک��وروت ‪ ZR1‬در زیر‬ ‫کاپ��وت خ��ود نیروگاه��ی ‪ 6/2‬لیتری ‪ V8‬را پنهان کرده ک��ه در اصل همان موتور ‪ 6/2‬لیتری سوپرش��ارژ‬ ‫مورداس��تفاده در مدل ‪ Z06‬است اما تغییراتی در این موتور ایجاد شده که ازجمله انها می توان به استفاده‬ ‫از سوپرشارژر بزرگ تر اشاره کرد؛ بنابراین حاال این موتور در ‪ ZR1‬قدرتی برابر با ‪ 755‬اسب بخار و گشتاور‬ ‫خیره کنن��ده ای مع��ادل ‪ 970‬نیوتن متر تولید می کند‪ .‬بدین ترتیب ک��وروت ‪ ZR1‬قوی ترین و همین طور‬ ‫ارزان ترین سوپراس��پرت این جمع اس��ت؛ اما عالوه ب��ر افزایش قدرت موتور‪ ،‬پرچ��م دار خانواده کوروت به‬ ‫تجهیزات ائرودینامیکی فراوانی هم مجهز ش��ده تا برای رقابتی همه جانبه با سوپراسپرت های اروپایی اماده‬ ‫شود‪ .‬این در حالی است که برخالف رقبا‪ ،‬پیشرانه کوروت در قسمت جلوی ان قرار دارد‪.‬‬ ‫مانند دیگر سوپراسپرت های این فهرست‪ ،‬فراری هم چندی پیش نسخه قدرتمندتری‬ ‫از مدل ‪ 488‬خود را با نام ‪ 488‬پیس��تا معرفی کرد تا از قافله سوپراس��پرت های فوق‬ ‫عملکردی عقب نماند‪ .‬این سوپراس��پرت ایتالیایی ک��ه جدیدترین عضو این جمع به‬ ‫ش��مار می رود و در اصل جایگزینی برای مدل ‪ 458‬اسپش��یاله به ش��مار می رود‪ ،‬در‬ ‫س��ینه خود همان موتور ‪ 3/9‬لیتری ‪ V8‬توئین توربوی ‪ 488‬استاندارد را پنهان کرده‬ ‫که البته حاال با تغییراتی خروجی ان به ‪ 720‬اسب بخار قدرت و ‪ 770‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫رس��یده و قوی ترین پیشرانه هشت س��یلندر تاریخ فراری است؛ اما عالوه بر این‪ ،‬در ‪488‬‬ ‫پیستا تغییرات ائرودینامیکی هم انجام شده که داون فورس ان را نسبت به نسخه استاندارد ‪20‬‬ ‫درصد افزایش داده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که وزن جدیدترین ساخته مهندسان مارانلو حدود ‪ 90‬کیلوگرم‬ ‫کاهش داشته است تا اصالحات و بهینه سازی های ‪ 488‬پیستا تکمیل گردد‪ .‬البته این ویژگی ها ارزان به دست‬ ‫نمی اید به گونه ای که فراری ‪ 488‬پیستا گران ترین خودروی این رقابت محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪Huracan Performante‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ساخت هواپیمای ‪ ۸‬تا ‪ ۱۹‬نفره در دستور کار‬ ‫رئی��س پژوهش��گاه هوافضا با اش��اره ب��ه ناکامی پروژه س��اخت‬ ‫هواپیمای ایران ‪ ۱۴۰‬در کش��ور گفت‪ :‬بر اس��اس برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته در حال حاضر س��اخت هواپیماهای ‪ ۸‬تا ‪ ۱۹‬نفره در‬ ‫دس��تور کار قرار دارد‪ .‬فتح اله امی در گفت وگو با ایس��نا با اشاره به‬ ‫فعالیت های پژوهش��گاه فضایی در بخش هوای��ی افزود‪ :‬پیش بینی‬ ‫ش��ده است که تا سال ‪ ۱۴۰۴‬هواپیمای پهن پیکر مسافری ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬نفره را طراحی کنیم که این طرح در دستور کار قرار دارد‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬برای تحقق این هدف‪ ،‬در حال حاضر طراحی هواپیمای‬ ‫س��بک ‪ ۲‬تا ‪ ۱۹‬نفره برنامه ریزی ش��ده است‪ .‬امی با تاکید بر اینکه‬ ‫طراح��ی هواپیماهای ‪ ۴ ،۲‬و ‪ ۶‬نفره در بخ��ش خصوصی و دولتی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫برخ�ی خلبانان می گویند پایین ب�ودن درامد خلبانان‬ ‫باتجرب�ه در ای�ران از یک س�و و ش�رایط ج�ذاب کار در‬ ‫ایرالین های خارجی از س�وی دیگر‪ ،‬موجب شده تعدادی‬ ‫از خلبانان ایرانی اقدام به مهاجرت کنند یا دس�ت کم به‬ ‫این موضوع عالقه مند شده باشند‪ .‬باتوجه به تعداد اندک‬ ‫خلبانان ایرانی باتجربه در مقایسه با نیازهای کشور‪ ،‬این‬ ‫مس�ئله می تواند ب�رای صنعت هوانوردی ما دردسرس�از‬ ‫شود؛ به ویژه اگر شرایط به گونه ای پیش برود که نوسازی‬ ‫گس�ترده ای در ناوگان هوایی‪-‬مانند انچ�ه بعد از توافق‬ ‫برجام در دستور کار بود‪ -‬اغاز شود‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬ایرالین های خارجی بیش�تر‬ ‫به دنبال خلبانان باتجربه ایرانی هس�تند که سرمایه های‬ ‫صنعت هوانوردی کشور به شمار می روند و از دست دادن‬ ‫انها‪ ،‬می تواند اسیب رسان باشد‪.‬‬ ‫ش�هرام بابایی‪ ،‬یکی از خلبانان کشورمان در گفت وگو‬ ‫با روزگار خودرو با اش�اره به مس�ئله خ�روج خلبانان از‬ ‫کش�ور اظه�ار ک�رد‪ :‬در این زمین�ه بحث ج�ذب خلبان‬ ‫صفرکیلومتر مطرح نیس�ت و تمام ایرالین های خارجی‪،‬‬ ‫خلبان�ی را می خواهند که میزان مش�خصی پ�رواز روی‬ ‫تایپ هواپیمای مدنظرشان داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرکت های خارجی بهای تجربه خلبان‬ ‫ایرانی را می پردازند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باتوجه به شهرت و توان‬ ‫خلبانان ایرانی‪ ،‬بیش�تر ایرالین های جهان به استفاده از‬ ‫خلبانان ما تمایل دارند زیرا ش�رایط پ�روازی ایرانی ها را‬ ‫می دانند؛ به عنوان مثال ما با ایرباس�ی پرواز می کنیم که‬ ‫ممکن است متعلق به ‪ ۳۰‬سال پیش باشد‪.‬‬ ‫بابایی با بیان اینکه باتوجه به کمبود ناوگان‪ ،‬تعداد کمی‬ ‫خلبان در کشور استخدام شده اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬باتوجه به‬ ‫اینکه ایران کش�وری با یک میلیون و ‪ ۸۷۰‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع وس�عت و دارای ‪ ۸۰‬میلیون نفر جمعیت اس�ت‪ ،‬هم‬ ‫خلبان و هم هواپیما کم دارد‪.‬‬ ‫وی درب�اره مزیت ه�ا و معای�ب فعالی�ت خلبان�ان در‬ ‫ایرالین های خارج�ی اظهار کرد‪ :‬از جمله دش�واری های‬ ‫فرد این اس�ت که باید خود را با ش�رایط کش�ور خارجی‬ ‫انطب�اق دهد اما باتوجه به اختالف بس�یار زیادی که بین‬ ‫درامد و حقوق خلبانان در ایران با کشورهای دیگر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬عجیب نیست که برخی خلبانان کار در یک ایرالین‬ ‫خارجی را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫به گفت�ه وی در برخی م�وارد‪ ،‬حقوق یک ی�ا ‪ ۲‬ماه کار‬ ‫ک�ردن در یک ایرالین خارجی برابر با درامدی اس�ت که‬ ‫یک خلبان بعد از بیش از ‪ ۱۰‬س�ال کار در ایرالین داخلی‬ ‫به دست می اورد‪.‬‬ ‫این خلبان یاداور شد‪ :‬عمر پروازی خلبانان پایین است‬ ‫و همیش�ه برای پرواز فرصت ندارند و ممکن است با یک‬ ‫اتفاق یا بیماری س�اده برای همیشه امکان کار را از دست‬ ‫بدهند‪ .‬از س�وی دیگر باتوجه به اینکه همیشه باید‬ ‫در حال مطالعه و در حوزه خود‪ ،‬به روز باش�ند‪،‬‬ ‫فرصت برای کار دیگری ندارند؛ بنابراین‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬برنامه ریزی ما برای ساخت‬ ‫هواپیماه��ای با ظرفیت باالتر از ان‪ ،‬هواپیماهای ‪ ۸‬نفره تا ‪ ۱۹‬نفره‬ ‫است که این طرح اغاز شده و در حال انجام است‪ .‬رئیس پژوهشگاه‬ ‫هوافضا با اش��اره به تجربه ناموفق طراحی و ساخت هواپیمای ایران‬ ‫‪ ۱۴۰‬تاکید کرد‪ :‬طرح س��اخت هواپیم��ای ایران ‪ ۱۴۰‬یک طراحی‬ ‫داخلی نبود‪ ،‬بلکه انتقال فناوری بود که در انتقال فناوری برخی از‬ ‫شاخص ها در نظر گرفته نشده بود و از این نظر مشکالتی ایجاد شد‪.‬‬ ‫وی دردالیل س��قوط این هواپیما توضیح داد‪ :‬علت سقوط‪ ،‬رعایت‬ ‫نشدن برخی استانداردها در زمینه حمل مسافر و بار بود‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که این هواپیما ‪ ۲۵۰‬کیلوگرم بار اضافه داش��ت که حادثه ساز شد‪.‬‬ ‫وقتی فرصت ش�غلی با درامد باال در کشوری دیگر برای‬ ‫انها پی�ش می اید‪ ،‬احتم�ال اینکه فرد این پیش�نهاد را‬ ‫بپذیرد باالست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س�وی دیگر باتوجه به محدودیت هایی که‬ ‫برخی کش�ورها در تعامل با ایران دارند‪ ،‬برخی ایرالین ها‬ ‫ممکن است مجوز کوتاه مدتی برای جذب خلبانان ایرانی‬ ‫گرفته باش�ند‪ ،‬ب�ه همین دلی�ل‪ ،‬اگر خلب�ان ایرانی زود‬ ‫تصمیم خ�ود را نگیرد‪ ،‬ممکن اس�ت ان فرصت کاری را‬ ‫هم از دست بدهد‪.‬‬ ‫وی ب�ا تاکید بر اینکه پایی�ن امدن ارزش ریال‪ ،‬موجب‬ ‫افزای�ش جذابیت مهاجرت ب�رای خلبانان ایرانی ش�ده‪،‬‬ ‫گف�ت‪ :‬ایرالین های خارجی امکان�ات و مزیت های جانبی‬ ‫گوناگون�ی ب�رای خلبانان در نظر می گیرن�د‪ ،‬در حالی که‬ ‫در ایران به جز ایران ایر که از گذشته مزیت هایی داشته‪،‬‬ ‫شرکت دیگری امکانات و تسهیالت خاصی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش�ترین تقاضا ب�رای خلبانان ایران�ی در هند و‬ ‫ترکیه‬ ‫به گفت�ه وی‪ ،‬عالوه بر هند و ترکیه ک�ه به دنبال جذب‬ ‫خلبانان ایرانی هس�تند‪ ،‬کشورهایی مانند امارات‪ ،‬کویت‬ ‫و بحری�ن نیز تمایل زیادی به اس�تفاده از خلبانان ایرانی‬ ‫دارن�د‪ .‬البته باتوجه به مش�کالتی که برخی کش�ورهای‬ ‫عرب با پاسپورت ایرانی دارند‪ ،‬افراد دوپاسپورته‪ ،‬ساده تر‬ ‫می توانند جذب ایرالین این کشورها شوند‪.‬‬ ‫این خلبان با اش�اره به کمب�ود خلبان باتجربه در ایران‬ ‫گف�ت‪ :‬درحال حاضر با کمب�ود خلبان در کش�ور روبه رو‬ ‫هس�تیم و اگر همی�ن خلبان هایی که در کش�ور فعالیت‬ ‫می کنند تصمیم به مهاجرت بگیرند‪ ،‬چه کس�ی نیازهای‬ ‫کشور را براورده خواهد کرد؟‬ ‫به گفت�ه او‪ ،‬اکنون برخ�ی ایرالین های ایران�ی به دلیل‬ ‫مهاجرت خلبان های خود‪ ،‬با معضل روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫بابای�ی توضی�ح داد‪ :‬دو تایپ ای ت�ی ار و ایرباس ‪۳۲۰‬‬ ‫هواپیماه�ای پرکاربرد در هند هس�تند و ما این دو تایپ‬ ‫را در ایرالین های ایران داریم‪ .‬در تایپ ایرباس ‪ ۳۲۰‬شاید‬ ‫در مجموع ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬خلبان باتجربه و فعال در سراس�ر‬ ‫کشور داشته باشیم که اگر از این تعداد‪ ،‬برخی تصمیم به‬ ‫مهاجرت بگیرند طبیعی اس�ت برخی ایرالین ها با مشکل‬ ‫روبه رو شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر ش�رایط سیاسی کش�ور به گونه ای پیش‬ ‫ب�رود که بتوانیم تع�داد زیادی هواپیمای نو و پیش�رفته‬ ‫داش�ته باش�یم‪ ،‬تکلیف خلبان مورد نیاز ب�رای انها چه‬ ‫می ش�ود؟ ایا می توان به س�رعت خلبانی تربیت کرد که‬ ‫میزان باالی ساعت پروازی با هواپیماهای گوناگون داشته‬ ‫باشد؟‬ ‫این خلب�ان معتقد اس�ت باتوجه به ش�رایط اقتصادی‬ ‫چرا برخی خلبان ها می روند و برخی؛ نه؟‬ ‫امی تناسب نداشتن موتور این هواپیما با شرایط اقلیمی کشور را از‬ ‫دیگر دالیل س��قوط ان عنوان کرد و یاداور شد‪ :‬پرواز این هواپیما‬ ‫در شرایط اب و هوای گرم و با بار اضافه موجب سقوط ان شد‪ ،‬ولی‬ ‫استانداردها در طراحی بدنه و اویونیک ایران ‪ ۱۴۰‬رعایت شده بود‪.‬‬ ‫هواپیمای ایران ‪ ۱۴۰‬با مش��ارکت اوکراین و روسیه در ایران مونتاژ‬ ‫می ش��د که در ‪ ۱۹‬مرداد س��ال ‪ ۹۳‬در مسیر تهران ‪ -‬طبس با ‪۴۸‬‬ ‫سرنشین هنگام بلند شدن از انتهای باند فرودگاه مهراباد در شمال‬ ‫جاده مخصوص کرج س��قوط کرد‪ .‬پ��س از این حادثه که منجر به‬ ‫جان باختن ‪ ۴۰‬نفر از سرنشینان این هواپیما شد‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫وقت دستور توقف پرواز این نوع هواپیماها را صادر کرد‪.‬‬ ‫فعلی کش�ور‪ ،‬افزایش سطح درامد خلبانان به گونه ای که‬ ‫با خلبانان خارجی برابری کند‪ ،‬امکان پذیر نیست و همین‬ ‫مسئله موجب می شود انگیزه مهاجرت خلبانان باال باشد‪.‬‬ ‫وی با اش�اره به اینکه درحال حاضر خلبانان در بسیاری‬ ‫از کش�ورها بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۹‬هزار دالر دستمزد دارند‪ ،‬یاداور‬ ‫ش�د‪ :‬البته خلبان های ایرانی نیز انتظار ندارند دستمزدی‬ ‫برابر با خارجی ها داش�ته باش�ند اما اگر ش�رکت ها برای‬ ‫ارتقای شرایط کاری و درامدی خلبان ها تالش و دست کم‬ ‫یک چهارم درامدی که می توانند در خارج داش�ته باشند‬ ‫را برای انها فراهم کنند‪ ،‬این مهاجرت انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهاجرت خلبانان مشکل افرین نیست‬ ‫یکی دیگر از خلبانان کش�ورمان معتقد اس�ت مسئله‬ ‫مهاج�رت در میان خلبان�ان مانند مش�اغل دیگر‪ ،‬امری‬ ‫عادی است و در این زمینه بحرانی در کشور وجود ندارد‬ ‫اما انچه جای نگرانی دارد‪ ،‬به کار گرفته نش�دن خلبانان‬ ‫تازه فارغ التحصیل شده و جوان و تربیت خلبانان باتجربه‬ ‫برای اینده است‪.‬‬ ‫حامد جوادی در گفت وگو ب�ا روزگار خودرو با تاکید بر‬ ‫اینکه مس�ئله مهاجرت خلبانان‪ ،‬مانند مهاجرت در سایر‬ ‫مشاغل‪ ،‬امری عادی در سراسر دنیاست‪ ،‬افزود‪ :‬کشور ما‬ ‫تنها جایی است که در ان به مسئله مهاجرت نگاه دیگری‬ ‫دارند؛ وگرنه همه انس�ان ها حق دارند تصمیم بگیرند در‬ ‫زمینه های کاری گوناگون از کشوری به کشور دیگر بروند‪.‬‬ ‫وی ب�ا تاکید بر اینکه انتخاب کش�ور دیگری از س�وی‬ ‫خلبان�ان ایرانی ب�رای کار‪ ،‬به نظام خلبانی ما در کش�ور‬ ‫اس�یبی نخواهد رس�اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شغل خلبانی ماهیت‬ ‫ماجراجویان�ه و فردی که این ش�غل را انتخ�اب می کند‪،‬‬ ‫روحیه ماجراجویی دارد؛ بنابراین بدیهی اس�ت که تمایل‬ ‫داشته باشد ش�رایط گوناگون و متفاوتی را در این حرفه‬ ‫تجربه کند‪.‬‬ ‫از این منظر‪ ،‬کار کردن در یک کش�ور و نظام هوانوردی‬ ‫دیگ�ر‪ ،‬تجربه ای متفاوت ب�رای خلب�ان و زمینه ای برای‬ ‫ارتق�ای کیفی�ت کار او خواهد بود؛ ان هم در ش�رایطی‬ ‫ک�ه درحال حاضر برخی تایپ های هواپیما در ایران وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫این خلبان با بیان اینکه ارتقای درامد تنها دلیل خروج‬ ‫خلبان�ان از کش�ور و مهاجرت به کش�ور دیگر نیس�ت‪،‬‬ ‫گف�ت‪ :‬همین ح�اال بس�یاری از خلبانان کش�ور باوجود‬ ‫پیش�نهادهای فراوان از سوی برخی ایرالین های خارجی‬ ‫ب�ا درامدی ‪ ۳‬برابر درامد فعلی‪ ،‬حاضر به کار در خارج از‬ ‫ایران نیستند و این نشان می دهد بحث مالی تنها انگیزه‬ ‫خروج خلبانان از کشور نیست‪.‬‬ ‫جوادی با بیان اینکه انتخاب کش�ور دیگری برای درس‬ ‫خوان�دن‪ ،‬کار یا زندگی را می ت�وان نوعی تعامل با جهان‬ ‫دانس�ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬هوانوردی صنعتی بین المللی است‬ ‫و زبان�ی مش�ترک در همه ج�ای دنیا دارد‪ .‬اگ�ر خلبانی‬ ‫مهاج�رت کن�د‪ ،‬خطری صنع�ت هوانوردی م�ا را تهدید‬ ‫نمی کن�د و از این منظر انتقادی به مهاجرت خلبانان وارد‬ ‫نیست و این گونه نیست که در این حوزه‪ ،‬بحث فرار مغزها‬ ‫خارجی ها متقاضی خلبانان باتجربه ایرانی‬ ‫مطرح باش�د ی�ا مهاجرت خلبانان مش�کلی برای صنعت‬ ‫هوانوردی ایجاد کند‪ .‬درواق�ع موج مهاجرت خلبانان که‬ ‫برخی از ان سخن می گویند‪ ،‬واقعیت ندارد‪.‬‬ ‫جوادی ب�ا بیان اینکه م�دارس خلبانی یک�ی از مراکز‬ ‫تربیت خلبان در ایران اس�ت‪ ،‬افزود‪ :‬در این اموزشگاه ها‬ ‫جوان ها اموزش می بینند و ازمون های استاندارد را از سر‬ ‫می گذرانند تا وارد ایرالین ها شوند‪.‬‬ ‫او ب�ا تاکید بر اینکه از نظر س�رمایه انس�انی در حوزه‬ ‫خلبانی‪ ،‬مشکلی در کشور نداریم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬البته برخی‬ ‫محدودیت ها وجود دارد و همه نمی توانند خلبان حرفه ای‬ ‫ش�وند زی�را تع�داد هواپیماه�ای موج�ود در تایپ های‬ ‫گوناگون در کشور محدود است‪.‬‬ ‫جوادی یاداور شد‪ :‬بازنشس�تگان نیروی هوایی به طور‬ ‫معم�ول در ‪ ۴۷‬ت�ا ‪ ۴۸‬س�الگی و بعد از ‪ ۳۰‬س�ال خدمت‬ ‫بازنشسته می ش�وند‪ .‬این افراد اگر سالمت الزم را داشته‬ ‫باشند براساس قانون می توانند تا ‪۶۵‬سالگی پرواز کنند؛‬ ‫بنابراین صنعت هوان�وردی غیرنظامی ما از این بخش نیز‬ ‫می تواند نیرو تامین کند‪.‬‬ ‫به گفته این خلبان‪ ،‬فرصت شغلی برای همه کسانی که‬ ‫مدرک خلبانی دارند در خارج از کش�ور فراهم نیس�ت و‬ ‫ایرالین ه�ای خارجی به دنبال خلبانان باتجربه هس�تند؛‬ ‫یعنی کس�انی که میزان ساعت پروازی مشخصی با تایپ‬ ‫خاصی از هواپیمای مسافربری داشته باشند که دست کم‬ ‫‪ ۵۰۰‬ساعت است؛ بنابراین این تصور که جوان های خلبان‬ ‫اموزش دیده‪ ،‬به دلیل نبود فرصت شغلی در کشور ناچار به‬ ‫خروج از کشور می شوند‪ ،‬درست نیست زیرا ایرالین های‬ ‫خارجی به دنبال خلبانان باتجربه هستند‪.‬‬ ‫ج�وادی با اظهار بی اطالعی از امار دقیق خلبانان بیکار‬ ‫در کش�ور گفت‪ :‬در یک مقطع زمانی گفته می شد ‪ ۲‬هزار‬ ‫خلبان اموزش دی�ده و فارغ التحصی�ل خلبانی داریم که‬ ‫جذب ایرالینی نشده اند‪.‬‬ ‫او تاکی�د ک�رد‪ :‬به نظر می رس�د تع�داد زی�ادی جوان‬ ‫اموزش دیده خلبان در کش�ور داریم و باتوجه به انچه در‬ ‫اموزش�گاه های خلبانی می بینیم این تعداد رو به افزایش‬ ‫اس�ت و ش�اید از هر ‪ ۱۰‬نفر‪ ،‬در بهتری�ن حالت ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬نفر‬ ‫جذب ایرالین ها شوند‪.‬‬ ‫ج�وادی با اش�اره ب�ه اینک�ه هن�د و ترکی�ه از جمله‬ ‫کش�ورهایی هس�تند که به جذب خلبان�ان ایرانی تمایل‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬برخالف ایران‪ ،‬کش�ورهای سراس�ر جهان با‬ ‫کمبود خلبان روبه رو هستند‪ .‬علت این امر شاید باال بودن‬ ‫هزینه های اموزش و تمایل پایین مردم به این حوزه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم به کارگیری نیروهای تازه نفس‬ ‫این خلبان با بیان اینکه در ایران با کمبود خلبان روبه رو‬ ‫نیستیم بلکه خلبان مازاد داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫در ایرالین ها اقبال بیش�تری به خلبانان بازنشسته ارتش‬ ‫نس�بت به جوانان تازه فارغ التخصیل شده وجود دارد که‬ ‫برای حل این مش�کل باید برنامه ریزی شود‪ .‬گرچه نیروی‬ ‫بازنشس�ته تجربه باالیی دارد اما انگی�زه نیروی جوان را‬ ‫نمی توان در کسی که ‪ ۳۰‬سال کار کرده پیدا کرد‪.‬‬ ‫او ب�ا تاکید بر نبود فرصت های ش�غلی در کش�ور برای‬ ‫خلبانان تازه فارغ التحصیل ش�ده گفت‪ :‬باید راهی ایجاد‬ ‫شود تا به جوان ترها که سرشار از انگیزه و انرژی هستند‪،‬‬ ‫اعتماد شود‪.‬‬ ‫جوادی معتقد اس�ت مهاج�رت خلبانان ج�ای نگرانی‬ ‫ن�دارد؛ به ش�رط اینکه نظام ام�وزش و تربیت خلبان در‬ ‫کشور ساماندهی شود‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬یکی از مشکالت فعلی جذب خلبان این‬ ‫است که بسیاری از ایرالین ها از جمله ایرالین های جدید‪،‬‬ ‫فراخوان اس�تخدام خلبان می دهن�د و در ان محدودیت‬ ‫س�نی می گذارند‪ ،‬درحالی که براس�اس قان�ون‪ ،‬خلبان تا‬ ‫‪۶۵‬س�الگی مجاز به فعالیت اس�ت‪ .‬ازس�وی دیگر برخی‬ ‫ایرالین ها شرط داشتن تایپ هواپیما را برای جذب خلبان‬ ‫می گذارن�د‪ ،‬در حالی که چنی�ن محدودیت هایی از اینکه‬ ‫خلبان�ان و فارغ التحصیالن جدید جذب بازار کار ش�وند‪،‬‬ ‫جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫این خلبان با تاکید بر لزوم اصالح قوانین و سیاست های‬ ‫جذب خلبانان جوان گفت‪ :‬اگر ش�رایط استخدام خلبانان‬ ‫اصالح نش�ود‪ ،‬در اینده با موجی از خلبانان بیکار روبه رو‬ ‫خواهیم ش�د که گواهینامه خلبانی دارن�د اما نمی توانند‬ ‫پرواز کنند‪.‬‬ ‫وی ادام�ه داد‪ :‬انچ�ه درحال حاضر نگران کننده اس�ت‬ ‫اس�تفاده نکردن از نیروه�ای جوان و سرش�ار از انگیزه‬ ‫در این حوزه اس�ت که جای انها را اف�رادی گرفته اند که‬ ‫سال هاس�ت در حال فعالیت هس�تند؛ از همین رو شاید‬ ‫مهاجرت خلبانان باتجربه به س�ود جوان ترها باش�د زیرا‬ ‫انها نیز به عنوان نیروه�ای پرانرژی و پرانگیزه‪ ،‬درنهایت‬ ‫عرصه ای برای فعالیت پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫همه امکانات و دوربین ها برای اجرای طرح «کاهش» اماده است‬ ‫رئیس پلیس پایتخت با تاکید بر اینکه همه امکانات و دوربین ها‬ ‫برای اجرای طرح کاهش و اعمال جریمه خودروهای بدون معاینه‬ ‫فنی اماده است‪ ،‬گفت‪ :‬فقط به دلیل حجم صف ها در مراکز معاینه‬ ‫فن��ی تصمیم گرفتیم به مردم فرصت دهیم تا نس��بت به دریافت‬ ‫برگه معاینه فنی اقدام کنند و زمانی که این صف ها کم ش��ود اغاز‬ ‫طرح کاهش اعالم خواهد ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬سردار حسین‬ ‫رحیم��ی با بی��ان اینکه معاینه فنی یک ام��ر الزم و ضروری برای‬ ‫امنیت خودروها و س�لامتی و ایمنی مردم است که جزو نیازهای‬ ‫ش��هر ‪ 13‬میلیونی مثل تهران به شمار می رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اجرای‬ ‫معاینه فنی باید به گونه ای باش��د ک��ه امکانات برای دریافت برگه‬ ‫معاینه فنی فراهم باش��د‪ .‬در ابتدای ابان که روز اغاز طرح کاهش‬ ‫ب��ود؛ حجم صف ها در مراکز معاین��ه فنی باال بود‪ .‬بنابراین تصمیم‬ ‫گرفتی��م به مردم برای دریافت برگ��ه معاینه فنی مهلت بدهیم تا‬ ‫این مش��کل حل ش��ود‪ .‬فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تاکید بر‬ ‫اینکه باید همه رانندگانی که معاینه فنی ندارند نسبت به دریافت‬ ‫ان در زم��ان مناس��ب اقدام کنن��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ش��هروندان نباید‬ ‫دریاف��ت گواهی معاینه فنی را به لحظ��ه اخر موکول کنند‪ ،‬چون‬ ‫هر لحظه ممکن است اعالم کنیم که افراد بدون معاینه فنی اعمال‬ ‫جریمه می شوند‪ .‬س��ردار رحیمی ادامه داد‪ :‬در ابتدای ابان برخی‬ ‫از شهروندان ‪ 10‬تا ‪ 12‬ساعت در صف معاینه فنی بودند‪ .‬بنابراین‬ ‫برای کاهش فشار به مردم تصمیم گرفتیم فرصتی را به انها بدهیم‬ ‫تا بتوانند نس��بت به دریافت برگه معاینه فنی اقدام کنند‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظام��ی تهران بزرگ تاکید کرد‪ :‬زمان��ی که صف های مراجعه به‬ ‫مراکز معاینه فنی کم شود‪ ،‬اغاز طرح کاهش اعالم خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه در ش��رایط حاضر همه امکانات و دوربین ها برای‬ ‫اجرای طرح کاهش و اعمال جریمه برای خودروهای بدون معاینه‬ ‫فنی اماده است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر در شرایط حاضر هم بگوییم ‪ 48‬ساعت‬ ‫دیگر اجرای طرح ش��روع می ش��ود دوباره عده ای به مراکز معاینه‬ ‫فنی مراجعه کرده و دوباره صف تشکیل می شود‪ .‬البته این اخرین‬ ‫مهلتی است که برای دریافت برگه معاینه فنی داده می شود‪.‬‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تهران نیاز به تامین ‪ ۲‬هزار واگن مترو‪ ۳۵۰۰ ،‬اتوبوس و نوسازی ‪ ۱۷‬هزار تاکسی دارد‬ ‫ازمون سخت حمل و نقلی پیش روی حناچی‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫سرنوش��ت شهردار جدید تهران هفته گذش��ته باالخره مشخص شد و پیروز حناچی‬ ‫به س��اختمان خیابان بهش��ت رفت تا با چالش های ریزودرشت پایتخت وارد نبرد شود‪.‬‬ ‫الودگی هوای تهران و مش��کالت حمل ونقل عمومی از مهم ترین چالش هایی است که‬ ‫حناچی به عنوان شهردار باید با انها دست و پنجه نرم کند چراکه این روزها تاکسیرانی‬ ‫و اتوبوسرانی تهران از فرسودگی و کمبود ناوگان رنج می برند و مترو نیز به دلیل کمبود‬ ‫واگن و بهره برداری دیرهنگام برخی ایس��تگاه ها‪ ،‬نتوانس��ته مشوق خوبی برای کاهش‬ ‫سفرهای شهروندان با خودروهای شخصی باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار خودرو‪ ،‬بس��یاری معتقدند ش��یوه مدیریت ‪ ۱۲‬س��اله محمدباقر‬ ‫قالیباف در ش��هرداری تهران اگرچه با س��ازندگی همراه بود اما این توسعه‪ ،‬محدود به‬ ‫زیرساخت ها و مبتنی بر خودرومحوری و شهرفروشی بدون درنظر گرفتن اولویت ها بود‪.‬‬ ‫برای نمونه اگرچه در ‪ ۱۲‬س��ال گذشته با س��اخت بیش از ‪ ۲۰۰‬کیلومتر بزرگراه‪ ،‬افق‬ ‫بزرگراه س��ازی پیش بینی شده در چشم انداز تهران زودتر از موعد مقرر محقق شده اما‬ ‫طول مترو ساخته شده با میزان تعریف شده در برنامه فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫حمل ونقل عمومی تهران ش��امل تاکس��یرانی‪ ،‬اتوبوس��رانی و مترو از بخش های مهم‬ ‫مدیریت شهری در هر کالنشهری است؛ به ویژه در تهران که هر روز حدود ‪ ۱۸‬میلیون‬ ‫س��فر درون ش��هری را تجربه می کند و حمل ونقل عمومی س��هم حدود ‪ ۵۰‬درصدی از‬ ‫این س��فرها دارد‪ .‬با توجه به فرسودگی بخش زیادی از ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی‬ ‫و وجود مش��کالتی در س��اخت و تامین ناوگان مترو‪ ،‬س��اماندهی حمل ونقل عمومی از‬ ‫مهم ترین چالش های شهردار جدید خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود واگن در مترو‬ ‫در یک دهه گذش��ته مترو تهران از نظر میزان تونل و تعداد ایس��تگاه ها پیشرفت ‪۲‬‬ ‫برابری داش��ته و درحال حاضر با داش��تن ‪ ۱۳۰۰‬واگن روزانه حدود ‪ ۳‬میلیون مس��افر‬ ‫جابه جا می کند‪ .‬مس��ئوالن می گویند این تعداد واگن پاس��خگوی نیازهای مترو تهران‬ ‫نیست و دست کم باید ‪ ۲‬هزار واگن دیگر به مترو افزوده شود‪.‬‬ ‫مترو هنوز به اولویت نخست تهرانی ها برای جابه جایی و سفرهای درون شهری تبدیل‬ ‫نش��ده است‪ .‬براساس امار معاونت حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران در سال ‪۹۵‬‬ ‫س��هم مترو از جابه جایی های پایتخت ‪۲۰.۵‬درصد‪ ،‬سهم اتوبوس و مینی بوس ‪۲۵‬درصد‬ ‫و سهم تاکسی ‪۲۱‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫یکی از دالیل اس��تقبال کمتر از مترو در تهران را می توان به کمبود واگن و ش��لوغی‬ ‫بیش از اندازه واگن ها نس��بت داد‪ .‬براس��اس امار معاونت حمل ونقل و ترافیک تهران‪،‬‬ ‫مترو تهران با داش��تن ‪ ۱۳۰۰‬واگن یکی از ‪ ۱۰‬مترو پرمس��افر جهان و از نظر شاخص‬ ‫تعداد مس��افر بر کیلومتر‪ ،‬یکی از ‪ ۲۰‬مترو پرتراکم جهان است‪ .‬درحال حاضر روزانه ‪۳‬‬ ‫میلیون س��فر درون شهری با مترو انجام می ش��ود که این رقم باید به ‪ ۱۰‬میلیون سفر‬ ‫در روز برسد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر به گفته کارشناس��ان‪ ،‬مترو تهران همین حاال هم از برنامه شهرداری‬ ‫عقب اس��ت؛ به گفته منتقدان‪ ،‬درحال حاضر براس��اس برنامه شهرداری‪ ،‬به جای حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلومتر مترو فعلی(س��اخته ش��ده و در حال س��اخت) باید حدود ‪ ۵۰۰‬کیلومتر‬ ‫مترو در تهران داش��ته باش��یم‪ .‬همچنین براساس چشم انداز توسعه مترو تعداد خطوط‬ ‫مترو تهران باید از ‪ ۷‬خط به ‪ ۱۲‬و تعداد ایستگاه ها باید از ‪ ۱۰۷‬ایستگاه فعلی به ‪۲۷۵‬‬ ‫ایستگاه افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فرسودگی نیمی از ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫براساس امار اعالم شده از سوی سازمان اتوبوسرانی ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬اتوبوس در تهران‬ ‫فعالیت می کنند که ‪۵۰‬درصد انها فرسوده است و هر ماه ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬اتوبوس نیز به سن‬ ‫فرسودگی می رسد و به امار ناوگان فرسوده اضافه می شود‪.‬‬ ‫پیمان سنندجی مدیرعامل این سازمان با بیان اینکه وضعیت فرسودگی اتوبوس های‬ ‫پایتخت نامناس��ب اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اتوبوس های دوکابین ش��هر تهران به سن فرسودگی‬ ‫رسیده اند و به همین دلیل است که میزان مردودی در معاینه فنی اتوبوس های تهران‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ .‬سنندجی با بیان اینکه سال ها است تهران با موضوع فرسودگی‬ ‫اتوبوس ها روبه رو بوده‪ ،‬گفت‪ :‬تا وقتی بخش��ی از کمبودها از سوی دولت جبران نشود‪،‬‬ ‫نمی توانیم اتوبوسی را از رده خارج کنیم و مجبوریم با تعمیر اتوبوس های فرسوده‪ ،‬انها‬ ‫را به هر زحمتی که شده در ناوگان حفظ کنیم‪ ،‬هرچند برای برخی از این اتوبوس ها به‬ ‫لحاظ ش��کل ظاهری و نظافت نمی توان کاری کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی‬ ‫با بیان اینکه میانگین س��ن ناوگان اتوبوسرانی به ‪ ۹.۵‬سال رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬ما برای‬ ‫کاهش س��ن ناوگان و توسعه شبکه به اتوبوس های جدید نیاز داریم و نیاز فوری تهران‬ ‫برای نوس��ازی ناوگان ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬اتوبوس اس��ت‪ .‬در عین حال اگر بخواهیم ش��بکه‬ ‫اتوبوسرانی را توسعه دهیم به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬اتوبوس دیگر هم نیاز داریم‪ .‬به این ترتیب‬ ‫درمجموع تهران به ‪ ۷‬هزار اتوبوس جدید نیاز دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تردد ‪ ۱۷‬هزار تاکسی فرسوده در پایتخت‬ ‫از میان حدود ‪ ۸۰‬هزار تاکسی فعال در شهر تهران‪ ،‬حدود ‪ ۱۷‬هزار تاکسی بیش از ‪۵‬‬ ‫ساله هستند و به این معنی است که حدود ‪ ۲۰‬درصد ناوگان تاکسیرانی تهران فرسوده‬ ‫اس��ت‪ .‬از سال ‪ ۹۴‬طرحی سراسری در کش��ور کلید خورد که براساس ان قرار بود ‪۹۰‬‬ ‫هزار تاکس��ی و ‪ ۴‬هزار اتوبوس درون ش��هری در همه کالنشهرها نوسازی شوند‪ .‬اگرچه‬ ‫پیش بینی می ش��د با اجرای این طرح تا پایان سال ‪ ۹۶‬همه تاکسی های فرسوده تهران‬ ‫با تاکس��ی های نو تعویض شوند اما مش��کالتی مانند بدعهدی خودروسازان در تحویل‬ ‫به موقع و افزایش نرخ خودرو مانع از تحقق این وعده شده است‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی تاکنون حدود ‪ ۱۳‬هزار راننده مالک‬ ‫خودرو فرس��وده برای نوس��ازی ثبت نام کرده اند اما به دلیل مش��کالت اداری و مسائل‬ ‫بانکی‪ ،‬نوس��ازی خودروهای انها به کندی پیش می رود‪ .‬به گفته علیرضا قنادان امسال‬ ‫باید حدود ‪ ۱۰‬هزار خودرو نوس��ازی شود که س��هم نوسازی در ‪ ۳‬ماه نخست سال‪۲ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تاکس��ی بود اما به دلیل مش��کالت پیش ام��ده در روند تولید خودرو این‬ ‫چرخه متوقف شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قوانین رانندگی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ف��ورد یک کمپان��ی اسکوتر س��از الکتریکی را خری��داری کرده و‬ ‫جنرال موتورز نیز جدیدترین خودروسازی است که در حال توسعه‬ ‫دوچرخه های الکتریکی اس��ت‪ .‬حاال هم نوبت به سئات رسیده که از‬ ‫اولین اس��کوتر الکتریکی خود رونمایی می کند‪ .‬خودروسازان کم کم‬ ‫دریافتن��د تعداد خریداران خودرو در ح��ال کاهش بوده و این افت‬ ‫خرید در میان جوانان بیش��تر خودش را نش��ان می دهد‪ .‬برای مثال‬ ‫سئات می گوید هم اکنون خریداران خودروهایی با سن زیر ‪ 30‬سال‬ ‫ح��دود ‪ 20‬درصد کمتر ش��ده اند‪ .‬ترافیک زی��اد‪ ،‬نبود جای پارک و‬ ‫افزایش مناطق سبز در مراکز شهری باعث کاهش جذابیت خودروها‬ ‫ش��ده و افت فروش ش��ان همین موضوع را نشان می دهد‪ .‬این مورد‬ ‫ارزان ترین محصول تولیدی سئات‬ ‫ل و نقل الکتریکی‬ ‫نشانه ای از تغییر نیازهای حمل و نقل بوده و حم ‬ ‫ارزان قیمت در س��ال های اخیر محبوبیت بیش��تری به دست اورده‬ ‫اس��ت‪ ،‬به همین دلیل است که س��ئات انتخاب کرده تا ‪ eXS‬کیک‬ ‫اس��کوتر را بسازد‪ .‬سئات از این وس��یله به عنوان راه حل حمل ونقل‬ ‫عال��ی برای کاربرانی ن��ام می برد که خواهان اس��تفاده کارا و پایدار‬ ‫از مس��یر هستند‪ eXS .‬که منحصرا ً توس��ط سئات طراحی شده از‬ ‫فناوری الکتریکی مدل ‪ ES2‬س��ود می برد‪ eXS .‬کیک اس��کوتر را‬ ‫می توان برای پوش��ش فاصل��ه باقی مانده از هر س��فر مخصوصاً در‬ ‫مکان هایی که دسترس��ی به ان سخت اس��ت استفاده کرد‪ .‬باتری‪-‬‬ ‫پیش��رانه ترکیبی این اسکوتر الکتریکی باعث ایجاد حداکثر سرعت‬ ‫‪ 25‬کیلومت��ر در س��اعت و حداکثر ب��رد ‪ 45‬کیلومتری می ش��ود‪.‬‬ ‫مشتریان همچنین می توانند باتری اضافی را انتخاب کنند که باعث‬ ‫افزایش محدود حرکتی می شود‪ .‬این اسکوتر الکتریکی از رینگ های‬ ‫‪ 8‬اینچی و سیستم تعلیق جلو و عقب برای هندلینگ و راحتی بهتر‬ ‫س��ود می برد‪ .‬از دیگر ویژگی های برجسته ان می توان به چرخ های‬ ‫جلو و عقب ‪ ،LED‬نورپردازی سفارشی‪ ،‬صفحه نمایش ‪ ،LCD‬کروز‬ ‫کنترل و… اش��اره کرد‪ .‬بهای این اسکوتر از ‪ 599‬یورو شروع شده‬ ‫و در تمامی نمایندگی های س��ئات اس��پانیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان‪ ،‬اتریش‪،‬‬ ‫س��وئیس و پرتغال در دس��ترس اس��ت‪ .‬عرض ه این اسکوتر در دیگر‬ ‫بازارهای اروپایی از سال اینده شروع خواهد شد‪.‬‬ ‫اشنایی با عجیب ترین قوانین خودرویی دنیا‬ ‫قانون های عجیب‬ ‫برای بی قانون ها‬ ‫خودروهای مدرن ویترینی از مهندسی پیچیده بوده و در عین حال یک سالح متحرک محسوب می شوند‪.‬‬ ‫هزاران کیلو فلز و شیشه در حال عبور با سرعت های زیاد از خیابان بوده و تنها چیزی که انها را از‬ ‫برخورد با دیگران باز می دارد انسانی است که روی صندلی راننده نشسته البته در مواردی همچون‬ ‫محصوالت تسال عملکرد خودران نیز به بهبود ایمنی کمک می کند؛ اما چه معیاری تعیین‬ ‫می کند که ترکیبی از گوشت و پوست و استخوان خودرو را چگونه براند؟‬ ‫قوانین رانندگی توسط دولت ها به تصویب رسیده اند و در اکثر موارد برای ایمنی‬ ‫استفاده کنندگان از جاده ها هستند اما در برخی کشورها‪ ،‬این قوانین واقعاً‬ ‫عجیب هستند‪ .‬در ادامه شما را با عجیب ترین قوانین‬ ‫خودرویی سراسر جهان اشنا می کنیم‪.‬‬ ‫مسابقات حیوانات را در‬ ‫بزرگراه برگزار نکنید (کانادا)‬ ‫ضرورتی به راندن‬ ‫خودرو با لباس نیست‬ ‫(المان)‬ ‫خب حاال از مرز گذشته و به انتاریوی کانادا می رویم جایی‬ ‫که اجاز ه برگزاری مسابقات حیوانات در بزرگراه را ندارید‪ .‬در بخشی‬ ‫از قانون تصویب شده امده هیچ فردی نباید در بزرگراه سوار اسب یا‬ ‫حیوانی دیگر بوده و مسابقه دهد‪ .‬تصور کنید سوار یک گوزن یا خرس شده و‬ ‫در بزرگراه می تازید‪ .‬صحن ه خنده داری خواهد شد…‬ ‫ژرمن ها به نظم و انضباط معروف بوده و‬ ‫معموالً بیشتر از دیگران در کارهای خود دقیق‬ ‫و سختگیر هستند‪ .‬کنترل وسیله برای ژرمن ها‬ ‫مهم ترین چیز بوده و انها معموالً محدودیت ها را‬ ‫به خوبی نشان می دهند؛ اما حتی گاهی اوقات‬ ‫هم قانون گذاران المانی از این ور بام می افتند‪.‬‬ ‫طبق قانون تصویب شده در این کشور‪،‬‬ ‫داخل وسیله نقلیه به عنوان فضای شخصی‬ ‫تلقی می شود‪ ،‬بنابراین شما می توانید سری‬ ‫‪ ،3‬گلف و یا هر خودرو دیگر خود را بدون‬ ‫پوشیدن لباس برانید‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫نوشیدن اب در زمان‬ ‫رانندگی ممنوع (قبرس)‬ ‫تصور کنید که با خانواده خود در حال سفر هستید‪.‬‬ ‫موسیقی پخش می شود‪ ،‬کودکان اواز می خوانند و‬ ‫پس از چند ساعت شما کمی احساس تشنگی‬ ‫می کنید‪ .‬چند جرعه اب به کسی صدمه‬ ‫نخواهد زد نه؟ اما نه! اگر در قبرس باشید و‬ ‫پشت فرمان تشنه شوید باید خودرو را کنار‬ ‫کشیده و پس از خاموش کردن ان اب‬ ‫بخورید‪ .‬سوال ما این است که ایا این‬ ‫ممنوعیت تنها مختص اب است یا‬ ‫سایر نوشیدنی های مجاز و غیرمجاز‬ ‫را در نظر می گیرد‪.‬‬ ‫‪05‬‬ ‫پس از ساعت ‪ 9‬شب‬ ‫بوق نزنید (امریکا‪،‬‬ ‫ارکانزاس)‬ ‫امریکایی ها به خاطر تمام قوانین عجیب وغریب خود‬ ‫شناخته می شوند اما این یکی توجه ما را به خود جلب‬ ‫کرده است‪ .‬تصور کنید که جلوی یک ساندویچ فروشی‬ ‫پارک کرده و می خواهید یک ساندویچ سفارش دهید‪ .‬در‬ ‫همین حال دوستان خود را در حال عبور از خیابان‬ ‫می بینید‪ .‬چه کار خواهید کرد؟ معموالً شما برای‬ ‫انها بوق می زنید؛ اما اگر ساعت از ‪ 9‬شب گذشته‬ ‫باشد و در ایالت ارکانزاس باشید شاید به خاطر این‬ ‫کار جریمه شوید‪ .‬اید ه تصویب این قانون را‬ ‫نمی دانیم اما خب باعث شده در فهرست ما‬ ‫حضور یابد‪.‬‬ ‫همراه داشتن یک‬ ‫عینک اضافی الزامی‬ ‫است (اسپانیا)‬ ‫‪02‬‬ ‫همراه داشتن‬ ‫نفس سنج الزامی است‬ ‫(فرانسه)‬ ‫سوالی که پیش می اید این است که چرا فردی باید سوار‬ ‫شتر بوده و در بزرگراه به دنبال قانون شکنی باشد‪ .‬خب شهروندان‬ ‫نوادا اگر مایل به شترسواری باشند می توانند به الس وگاس بروند و‬ ‫احتماالً با توجه زیادی روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫خیابان های یک طرفه تنها برای حرکت در یک جهت‬ ‫هستند‪ .‬حرکت برخالف جهت ترافیک می تواند‬ ‫بسیار خطرناک باشد اما این مورد در ایالت‬ ‫االبامای امریکا محلی از اعراب ندارد چراکه‬ ‫خالف جهت رفتن منع قانونی ندارد‪ .‬ما پلیس‬ ‫راهنمایی رانندگی نیستیم اما حدس می زنیم‬ ‫رانندگی با چراغ های جلوی خاموش در‬ ‫شب هم منعی نداشته باشد‪ .‬البته این‬ ‫یکی را امتحان نکنید‪.‬‬ ‫‪04‬‬ ‫واضح است که افراد عینکی باید در زمان‬ ‫رانندگی این وسیله را با خود به همراه داشته‬ ‫باشند اما در اسپانیا اگر شما فردی عینکی‬ ‫باشید حتماً باید یک عینک دیگر را نیز‬ ‫همیشه در خودرو به همراه داشته باشید‪.‬‬ ‫البته این قانون در سال ‪ 1997‬بازنگری‬ ‫شده و دیگر الزامی نیست اما‬ ‫هنوز هم توسط پلیس توصیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫شاید فرانسه به خاطر نوشیدنی های الکلی‬ ‫شناخته شده باشد اما صبر انها برای رانندگی‬ ‫تحت تاثیر مشروبات الکلی زیر صفر است‪ .‬اگر‬ ‫میزان الکل موجود در خون بیشتر از ‪ 0.02‬درصد‬ ‫باشد شما مستقیماً به پلیس معرفی خواهید‬ ‫شد‪ .‬به منظور اطمینان از اینکه شما با‬ ‫مستی زیاد پشت فرمان قرار نمی گیرید‬ ‫قانونی تصویب شده که حمل نفس سنج‬ ‫(تست الکل از طریق تنفس) در خودرو را‬ ‫الزامی می کند‪.‬‬ ‫حرکت در خالف مسیر‬ ‫قانونی است‬ ‫(امریکا‪ ،‬االباما)‬ ‫‪08‬‬ ‫‪03‬‬ ‫شترسواری در‬ ‫بزرگراه ممنوع‬ ‫(امریکا‪ ،‬نوادا)‬ ‫تمام شدن بنزین‬ ‫ممنوع (المان‪/‬امریکا‬ ‫اوهایو)‬ ‫‪06‬‬ ‫رد شدن از گل ‬ ‫ه‬ ‫حیوانات در جاده ها‬ ‫ممنوع (استرالیا)‬ ‫در المان که گاهی اوقات محدودیت سرعت‬ ‫وجود ندارد تمام کردن بنزین در بزرگراه‬ ‫غیرقانونی است‪ .‬در صورت تمام شدن بنزین‬ ‫جریمه خواهید شد‪ .‬البته تنها المان نیست که‬ ‫چنین قانونی را تصویب کرده زیرا اوهایو نیز‬ ‫چنین قانونی را دارد؛ هرچند این قانون تنها‬ ‫در بزرگراه اعمال نمی شود بلکه تمام‬ ‫کردن بنزین در خیابان ها نیز‬ ‫ممنوع است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫جاده ها برای خودروها ساخته شده اند اما در‬ ‫استرالیا حیوانات هم سهمی از راه دارند‪ .‬رد‬ ‫شدن از گل ه حیوانات در این کشور ممنوع‬ ‫بوده و در صورت مشاهده گله باید کنار کشیده‪،‬‬ ‫خودرو را خاموش کرده و منتظر رد شدن‬ ‫گله بمانید‪ .‬اگر تالش کنید که از میان‬ ‫حیوانات عبور کنید شاید با جریمه ای‬ ‫‪ 141‬دالری در ایالت ویکتوریای‬ ‫استرالیا روبه رو شوید‪.‬‬ ‫‪09‬‬ ‫منبع‪carbuzz :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بوگاتی شیرون به سرعت ‪ 450‬کیلومتر بر ساعت می رسد‬ ‫بس��یاری بر ای��ن باورن��د که بوگات��ی ش��یرون می تواند به‬ ‫حداکث��ر س��رعتی در حدود ‪ 480‬کیلومتر بر س��اعت دس��ت‬ ‫پی��دا کند اما فع�ل ً‬ ‫ا هیچ کس نمی تواند این ادع��ا را ثابت کند‬ ‫زیرا حداکثر س��رعت این هایپرکار به صورت الکترونیکی روی‬ ‫‪ 420‬کیلومتر بر ساعت محدود شده است‪ .‬همچنین متاسفانه‬ ‫ ثبت رکورد جدید س��رعت نیز برای این شرکت در اولویت قرار‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫بااین حال‪ ،‬مدیر اجرایی بوگاتی «اس��تفان وینکلمن» معتقد‬ ‫اس��ت که شیرون می تواند به سرعتی خیلی بیشتر از انچه که‬ ‫در حال حاضر امکان پذیر است‪ ،‬دست پیدا کند اما ثبت رکورد‬ ‫س��رعت جدید معن��ی چندانی ن��دارد‪ .‬وی در این رابطه گفته‬ ‫است‪:‬‬ ‫فکر می کنم ش��یرون بتواند به س��ادگی به س��رعت ‪ 440‬یا‬ ‫‪ 450‬کیلومتر بر س��اعت دس��ت یابد ولی ما ازمایشی در این‬ ‫رابطه انجام نداده ایم‪ .‬این کار س��ختی برای ما نیست ولی فع ً‬ ‫ال‬ ‫ضرورتی برای انجام ان نمی بینیم‪.‬‬ ‫به گفته وینکلمن‪ ،‬بوگاتی قصد دارد بجای حداکثر س��رعت‪،‬‬ ‫روی هندلینگ و زمان پیست تمرکز کند و مدل دیوو که اخیرا ً‬ ‫معرفی ش��ده دقیقاً انچه که بوگاتی می خواهد روی ان تمرکز‬ ‫کند را نش��ان می دهد‪ .‬به همین خاطر‪ ،‬پکی��ج ائرودینامیکی‬ ‫دی��وو ارتقاء پیدا ک��رده که این موضوع حداکثر س��رعت ان را‬ ‫از ‪ 420‬ب��ه ‪ 380‬کیلومتر بر س��اعت کاهش داده اما در عوض‬ ‫عملکرد خودرو در پیست بهبود پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وینکلمن در ادامه اضافه کرده اس��ت‪ :‬حداکثر س��رعت تنها‬ ‫بخش��ی از عملکرد یک خودرو است اما چیزی که بیشتر برای‬ ‫یک هایپراسپرت اهمیت دارد‪ ،‬عملکرد باال در پیچ ها و پیست ها‬ ‫اس��ت‪ .‬ما در دیوو باید بین حداکثر س��رعت و عملکرد بهتر در‬ ‫پیست تصمیم می گرفتیم و نهایتاً گزینه دوم را انتخاب کردیم‬ ‫که به نظر درست می رسد؛ بنابراین حداکثر سرعت مطلق فع ً‬ ‫ال‬ ‫در دستور کار ما نیست‪.‬‬ ‫‪ 26‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 17‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪104/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪60/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪95/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪304/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪310/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪33/500/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪88/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪114/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪43/400/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪71/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪130/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/800/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪119/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪132/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪470/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪355/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪498/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪600/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪169/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪557/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪430/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪545/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪545/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪640/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪358/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪690/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/ 000/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/ 000/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 26‬ابان ‪ 9 1397‬ربیع االول ‪ 17 1440‬نوامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪41‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫همکاران‪ :‬اکرم امینی‪ ،‬فاطمه امیر احمدی ‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫همزمان با ازادسازی قیمت ها حقوق و‬ ‫دستمزدها افزایش یابد‬ ‫محمدرض�ا منص�وری ‪ -‬عضو کمیس�یون صنایع و مع�ادن مجلس‬ ‫شورای اسلامی‪ :‬الزمه حمایت از خودروسازان و قطعه سازان و ازادسازی‬ ‫نرخ خودرو‪ ،‬افزایش حقوق و دس��تمزد ش��هروندان است در غیر این صورت‬ ‫ازادسازی قیمت ها ازجمله نرخ خودرو بدون افزایش حقوق شهروندان باعث‬ ‫ناامیدی و نارضایتی در جامعه می ش��ود‪ .‬اگر قصد ازادس��ازی نرخ را داش��ته‬ ‫باش��یم باید در تمام زمینه ها ازادس��ازی انجام شود و حقوق افراد نیز باید به‬ ‫ش��کل ازاد پرداخت شود‪ .‬ما ازادسازی را می توانیم انجام دهیم زیرا نرخ دالر‬ ‫‪ ۵‬برابر ش��ده و نرخ خ��ودرو نیز باید افزایش یابد ولی ایا حقوق و دس��تمزد‬ ‫افراد نیز باال رفته اس��ت؟ نمی ش��ود ازادسازی را در همه جا اعمال کنیم ولی‬ ‫حقوق و درامدها مانند گذشته دولتی باشد‪ .‬من با ازادسازی قیمت ها موافق‬ ‫هستم زیرا رانت و فساد از بین می رود و به نسبت ان اگر نرخ خودرو ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫برابر می ش��ود‪ ،‬باید درامدها افزایش یابد‪ .‬بحث درامدهای مردم مطرح است‬ ‫و نارضایت��ی که پیش خواه��د امد‪ .‬اگر این اتفاق بیفت��د‪ ،‬یک جوان ممکن‬ ‫اس��ت مالحظه کند که با ‪ ۱۰‬س��ال کار کردن نیز نمی تواند یک خودرو تهیه‬ ‫کن��د و ای��ن امر موجب ناامیدی در جامعه می ش��ود که باید با دوراندیش��ی‬ ‫بیش��تری قیمت ها را اصالح کنی��م‪ .‬نرخ خودرو باید افزای��ش پیدا کند ولی‬ ‫چون خودرو تبدیل به کاالی س��رمایه ای شده و حقوق ها افزایش پیدا نکرده‪،‬‬ ‫این امر خطرناک اس��ت و افزایش نرخ این کاال باعث نارضایتی می ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫کس��ی به جای ‪ ۲‬لیوان شیر ‪ ۱‬لیوان بخورد شاید خیلی باعث ناامیدی نشود‬ ‫ولی افزایش چند برابری نرخ خودرو مردم را ناامید می کند‪ .‬شخص باید چند‬ ‫سال کار کند تا یک خودرو خریداری کند؟ در جهان مردم با کار چند ماهه‬ ‫می توانن��د یک خودرو تهیه کنند‪ .‬ب��ا توجه به افزایش ‪ ۲‬برابری نرخ ارز و ارز‬ ‫‪ ۸۴۰۰‬تومانی نیمایی و افزایش نیافتن نرخ خودرو باید حمایتی از خودروساز‬ ‫انجام ش��ود ولی با سیستم دولتی یا خصولتی به هر حال ورشکسته هستند‪.‬‬ ‫مسئوالن ما خوابند یا خود را به خواب زده اند‪ .‬این پیش بینی ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫بود که ایران خودرو و سایپا همه ورشکست می شوند زیرا نهادی که صاحبش‬ ‫در زیانش ش��ریک نیست و هزاران نوع هزینه های س��ربار و بهره وری پایین‬ ‫دارد به شکست می رسد‪.‬‬ ‫مدیران مسئولی که خیلی مسئول هستند‬ ‫ناصربزرگمهر‪ ،‬صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫انتخابات هیات نظارت ب��ر مطبوعات برای انتخاب یک‬ ‫نفر از مدیران مس��ئول هر دو س��ال یک بار برگزار می شود‪.‬‬ ‫براساس ماده ‪ ۱۰‬قانون مطبوعات‪ ،‬اعضای هیات نظارت بر‬ ‫مطبوعات عبارتند از‪:‬‬ ‫الف‪ -‬یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضاییه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یا نماینده تام االختیار‬ ‫وی که به طور معمول معاونت مطبوعاتی است‪.‬‬ ‫ج‪ -‬یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب‬ ‫مجلس‪.‬‬ ‫د‪ -‬یکی از اس��تادان دانش��گاه به انتخاب وزیر فرهنگ و‬ ‫اموزش عالی‪.‬‬ ‫ه‪ -‬یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب انها‪.‬‬ ‫و‪ -‬یکی از اس��تادان حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی‬ ‫حوزه علمیه قم‪.‬‬ ‫ز‪ -‬یکی از اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی به انتخاب‬ ‫ان شورا‪.‬‬ ‫همچنی��ن دبیرخانه هی��ات نظارت با امکان��ات وزارت‬ ‫فرهنگ و ارش��اد اس�لامی تشکیل می ش��ود و زیر نظر ان‬ ‫هیات انجام وظیفه می کند و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫نیز ریاس��ت هیات نظارت بر مطبوع��ات را بر عهده دارد و‬ ‫پاسخگوی عملکرد هیات یادشده در مجلس و دیگر مراجع‬ ‫ذی صالح است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت قانون‪:‬‬ ‫کاری به تمامی مش��کالت قانون مطبوعات و ایراد های‬ ‫وارده به ان ندارم که بحثی جداگانه می طلبد و در ظاهر قرار‬ ‫است قانون مطبوعات اصالح شود که به طور حتم مواردی‬ ‫در الیحه جدید دیده شده است؛ اما چند نکته درباره هیات‬ ‫نظارت وجود دارد؛ یکی انتصابی بودن نماینده قوه قضاییه‪،‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬حوزه علمیه‪ ،‬شورای انقالب فرهنگی و وزارت‬ ‫ارش��اد که در عمل ‪ ۵‬عضو انتصابی از حاکمیت و دولت در‬ ‫برابر ‪ ۲‬عضو انتخابی‪ ،‬یکی از بین نمایندگان مجلس و یکی‬ ‫هم از بین مدیران مسئول است‪.‬‬ ‫در زمان نوش��تن این قانون در س��ال ها قبل‪ ،‬تعداد کل‬ ‫مطبوعات کش��ور ب��ه هزار هم نمی رس��ید و اگر مالک هر‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نش��ریه ب��وده‪ ،‬باید اکن��ون دس��ت کم ‪ ۷‬نماینده‬ ‫از مطبوع��ات در این هیات حضور یابن��د؛ مانند انتخابات‬ ‫کش��وری که با تغیی��ر جمعیت‪ ،‬تعداد نماین��دگان مردم‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫دوم انک��ه بقیه اعضای این هیات نماینده نهادها و قوای‬ ‫دیگر هس��تند و در جای دیگر دفتر و دستک دارند و معاش‬ ‫انها تامین اس��ت‪ ،‬اما برای نماینده مدیران مس��ئول هیچ‬ ‫س��ازکاری پیش بینی نش��ده و اگر قرار باش��د در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫نمایندگ��ی‪ ،‬با دس��ت اندرکاران هر ی��ک از مطبوعات ‪20‬‬ ‫دقیق��ه مالقات کند‪ ،‬عمر نوح می طلبد و بدیهی اس��ت که‬ ‫نماینده مدیران مس��ئول به هی��چ کاری جز این نمی تواند‬ ‫ورود کند‪ .‬او بودجه می خواهد و اگر از شهرستان ها انتخاب‬ ‫ش��ود دس��ت کم هفته ای یک بار باید به تهران بیاید و اصال ‬ ‫تهران نشین شود؛ مانند نمایندگان مجلس‪...‬‬ ‫س��وم همین نداش��تن وقت کاف��ی تبدیل ب��ه یکی از‬ ‫معضالت اساس��ی نماینده مدیران مسئول شده و اعتراض‬ ‫مطبوعاتی ها را به دنبال داشته است‪ .‬در این چند دوره فقط‬ ‫به خاطر یکی ش��دن نماینده وزارت ارش��اد یعنی معاونت‬ ‫مطبوعاتی با نماینده مدیران مسئول‪ ،‬این امکان فراهم شد‬ ‫که ایشان با دانش و تجربه خود بتواند موازنه ای نسبی بین‬ ‫این وظایف و ان وظایف برقرار کند‪.‬‬ ‫چهارم یکی ش��دن نماینده مدیران مسئول مطبوعات‬ ‫و معاونت مطبوعاتی در چند س��ال‪ ،‬نش��انه دولتی ش��دن‬ ‫نماینده مدیران مسئول تلقی شد و گروه هایی به مخالفت‬ ‫ن ه��ای گوناگون‬ ‫برخاس��ته اند و در فض��ای مجازی کمپی ‬ ‫تشکیل ش��ده و به این انتخاب که البته کامال قانونی است‪،‬‬ ‫اعتراض دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹وظیفه نماینده‪:‬‬ ‫نماینده مدیران مسئول شرح وظایفی در قانون دارد که‬ ‫خیلی س��اده است‪ ،‬اما خالصه ش��ده ان در قانون و شرع و‬ ‫عرف این اس��ت که نماینده مدیران مسئول‪ ،‬در همه حال‬ ‫بای��د نماینده مدیران مس��ئول و متوجه باش��د که رای او‬ ‫همیش��ه باید برای هر روزنامه و نشریه ای (در هر موردی)‬ ‫ش باشد و باید‬ ‫مثبت باشد؛ حتی اگر برخالف نظر شخصی ا ‬ ‫از متقاضیان مجوز و اش��تباه های بع��دی مطبوعات در هر‬ ‫شرایطی بدون اما و اگر حمایت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت کمپین های حمایتی و معترضان‪:‬‬ ‫با یک بررس��ی اجمالی در نوشته های دوستان اهل خرد‬ ‫رس��انه در گروه های گوناگون پیرام��ون انتخابات نماینده‬ ‫مدیرمسئول مطبوعات‪ ،‬متاسفانه متوجه می شویم که‪:‬‬ ‫‪ .۱‬من اهل فرهنگ و سواد نیستم‪.‬‬ ‫‪ .۲‬موضوعات را قاطی می کنم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬روزنامه نگار حرفه ای کم داریم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬سواد رسانه ندارم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬قانون را نمی شناسم‪.‬‬ ‫‪ .۶‬توقعات بیجا دارم‪.‬‬ ‫‪ .۷‬فرصت طلب هستم‪.‬‬ ‫‪ .۸‬تحمل نقد را نداریم‪.‬‬ ‫‪ .۹‬و‪( ...‬البته خودم را عرض می کنم‪).‬‬ ‫‹ ‹ابراز چند اشکال از طرف اهل قلم‪:‬‬ ‫اش��کال هایی ک��ه اه��ل قلم بیش��تر در یادداش��ت ها و‬ ‫پیام ه��ای خود گفته بودند‪ ،‬در ظاهر هیچ ربطی به نماینده‬ ‫مدیران مس��ئول ندارد‪ ،‬زی��را به نظرم براس��اس ماده ‪۱۱‬‬ ‫قانون مطبوعات‪ ،‬رس��یدگی به درخواس��ت صدور پروانه و‬ ‫تشخیص صالحیت متقاضی و مدیر مسئول بر عهده هیات‬ ‫نظارت بر مطبوعات اس��ت والغیر‪ ،‬اما از انجایی که در چند‬ ‫دوره نماینده مدیران مس��ئول و مع��اون مطبوعاتی یکی‬ ‫بوده‪ ،‬حاال همه مشکالت به گردن نماینده مدیران مسئول‬ ‫انداخته شده و می گویند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬طرح بیمه خبرنگاران بد بوده است‪.‬‬ ‫به نظر من این طرح بس��یار اصولی و درست و در حمایت‬ ‫از بدنه روزنامه نگاری کش��ور یعنی خبرن��گاران بوده و اگر‬ ‫چهارتا مدیرمس��ئول فرصت طلب مثل م��ن‪ ،‬عمه‪ ،‬خاله و‬ ‫رفیق شان را در فهرست نمی گنجاندند‪ ،‬الزم نبود که اصل‬ ‫ایده لغو ش��ود‪ .‬مگر با عمل چهار نفر که س��رعت غیرمجاز‬ ‫می رون��د و تصادف می کنند‪ ،‬س��اخت اتومبیل را متوقف و‬ ‫کارگر خودروس��از را از بیمه حذف می کنند‪ .‬اگر عیبی در‬ ‫این طرح وجود داشته‪ ،‬باید در بین مدیران مسئول به دنبال‬ ‫متهم گشت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬طرح اشتراک بد بوده است‪.‬‬ ‫طرح اشتراک یک ایده نو و در حمایت از مطبوعات بود که‬ ‫در این زمینه هم چند مدیر مسئول‪ ،‬با چند اپراتور متخلف‬ ‫زدوبند می کنند و بدون توزیع نش��ریه‪ ،‬پ��ول می گیرند و‬ ‫درعم��ل به نوعی دزدی می کنند‪ .‬در چنین ش��رایطی باید‬ ‫به دنب��ال راه حل برای پاکیزه ک��ردن موضوع و پیدا کردن‬ ‫مجرمان بگردیم و راهکارهای مناسب تر اجرایی ارائه کنیم؛‬ ‫نه فردی را که ایده نو ارائه کرده‪ ،‬محاکمه کنیم؟‬ ‫‪ .۳‬طرح رتبه بندی بد است‪.‬‬ ‫خداوند هم انسان ها را رتبه بندی کرده است‪ ،‬بدون شک‪،‬‬ ‫تبعی��ض کار بدی اس��ت و خدا و پیغمب��ر و امام و امت هم‬ ‫نمی پسندند‪ ،‬اما چه کس��ی گفته رتبه بندی بد است‪ .‬مگر‬ ‫می ش��ود شاگرد اول دانش��گاه از همان امتیازی برخوردار‬ ‫باش��د که اخرین نفر برخوردار است؟ تاکنون شما شاگرد‬ ‫س��اعی را با ش��اگرد تنبل در یک ترازو گذاش��ته اید؟ مگر‬ ‫می ش��ود یک روزنامه که حتی تیترزنی را بلد نیست با یک‬ ‫روزنامه حرفه ای یکس��ان دید و مقایس��ه ک��رد و برای انها‬ ‫کمک برابر پرداخت کرد؟‬ ‫‪ .۴‬شیوه پرداخت یارانه بد است‪.‬‬ ‫چرا بد اس��ت؟ چون به م��ا نداده اند یا کم داده اند؛ حرف‬ ‫درستی اس��ت‪ ،‬باید عدالتی براس��اس همان رتبه بندی و‬ ‫جایگاه هر نش��ریه وجود داش��ته باش��د‪ ،‬باید براساس یک‬ ‫معیار‪ ،‬یک س��نگ مح��ک‪ ،‬یک متر مش��خص‪ ،‬خالصی و‬ ‫ناخالصی عیار یک نش��ریه دیده شود‪ .‬اگر ان معیارها غلط‬ ‫اس��ت باید برای اصالح انها پیشنهاد داد که متاسفانه هنوز‬ ‫در ارش��اد کسانی هس��تند که این بی عدالتی را سلیقه ای‬ ‫دنبال می کنند و توجهی هم به اعتراض های ما در اداره کل‬ ‫مطبوعات داخلی نمی شود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬نظارت بد است‪.‬‬ ‫نظارت بر چه چیز و چه کسی بد است؟‬ ‫ ایا تاکن��ون حتی یک نوبت پروانه مدیرمس��ئولی که‬‫حقوق خبرنگار را می خورد باطل شده است؟‬ ‫ ای��ا ب��ر موض��وع اج��اره دادن روزنامه ه��ا ازس��وی‬‫مدیرمسئوالن نظارت کرده اند؟‬ ‫ ای��ا روزنامه های بی کیفیت ب��ا بدترین کمیت چاپ و‬‫با تیراژ چندتایی و صددرصد (کپی پیس��ت) که به اعتماد‬ ‫عمومی جامعه به مطبوعات لطمه زده اند‪ ،‬نظارت کرده اند؟‬ ‫ ای��ا یک بار از برخی مدیران مس��ئولی که در خانواده‬‫ما به ط��ور معمول بیش��تر از همه مدعی هس��تند و هنوز‬ ‫نمی دانن��د مطبوع��ات را با ک��دام «ط‪،‬ت» می نویس��ند‪،‬‬ ‫نظارتی شده است؟‬ ‫ ایا مدیرانی که سال هاس��ت‪ ،‬از امتیاز پروانه هایی بهره‬‫می برند که الفبای ان را نمی دانند هرگز مورد پرس��ش قرار‬ ‫گرفته اند؟‬ ‫ مدیر مس��ئوالنی را می شناسم که کتاب نمی خوانند‪،‬‬‫تئاتر نمی روند‪ ،‬سفر نکرده اند‪ ،‬با سینما و نقاشی و موسیقی‬ ‫و دین و مذهب بیگانه هستند‪ ،‬تجربه نیندوخته اند‪ ،‬اما یک‬ ‫مدرک لیس��انس از شعبه فالن دانشگاه دارقوزابادی بدون‬ ‫حضور در کالس و درس و مشق دریافت کرده اند و همیشه‬ ‫مدعی کس��انی هستند که سرش��ان را پایین می اندازند و‬ ‫کارشان را می کنند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬تعدد تشکل ها و انجمن ها بد است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه م��ن هم با برخ��ی از دوس��تان همصدا‬ ‫هس��تم که نبای��د هرکس از مادرش قهر ک��رد‪ ،‬برود و یک‬ ‫گروه تش��کیل دهد‪ .‬باید یکی‪ ،‬دو تشکل اولیه را هر دوره با‬ ‫انتخابات سالم تر و اصالح اساسنامه ها و نظارت بیشتر اعضا‬ ‫تقویت و حفظ کرد‪ .‬تشکیل ‪ 8 ، 7‬انجمن و چندین گروه در‬ ‫عمل خاصیتی تا امروز برای اصحاب رس��انه نداشته است‪.‬‬ ‫کدام یک از این تش��کل ها می توانند مدعی باشند که گلی‬ ‫بر س��ر مطبوعات زده اند؛ جز گرفتن حق عضویت و جلسه‬ ‫خصوصی با این و ان برای معرفی خودش��ان و اس��تفاده از‬ ‫رانت های یواشکی و شخصی‪...‬‬ ‫‪ .۷‬شفافیت بد است‪.‬‬ ‫بله انتش��ار فهرس��ت کمک ها و یارانه ها بد است‪ ،‬چون‬ ‫معلوم می ش��ود ک��ه به ما چقدر کمک ش��ده و زیرمیزی و‬ ‫رومیزی گرفتیم‪ .‬این فریاد کسانی است که در این سال ها‬ ‫کمک ه��ای میلیاردی و میلی��ون دالری گرفتند‪ .‬معاونت‬ ‫مطبوعات��ی اگر همین یک کار را به عنوان کارنامه ارائه کند‬ ‫و ادام��ه دهد‪ ،‬نمره قبولی می گیرد‪ .‬تازه یادمان باش��د که‬ ‫همه فهرست های این ‪ ۴۰‬سال گذشته منتشر نشده است‪،‬‬ ‫حواله ه��ای کاغذ و فیلم و زینگ در دهه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬منتش��ر‬ ‫نش��ده اس��ت‪ ،‬کمک های مالی در زم��ان انتخابات اخیر و‬ ‫قبلی ها منتشر نشده اس��ت‪ ،‬اما همین یک بخش کوچک‬ ‫مربوط به ‪ 8 ، 7‬س��ال گذشته که منتش��ر شد‪ ،‬معلوم کرد‬ ‫ان کمک ه��ای ‪ ۷۰۰‬هزار دالری و ی��ک میلیون دالری و‬ ‫میلیون ها تومان دیگر به چه کسانی داده شده است‪.‬‬ ‫‪ .8‬نامزدهای قبلی و فعلی بد هستند‪.‬‬ ‫اتهام زنی اگر بدترین ش��یوه عالم و ادم نباشد‪ ،‬دست کم‬ ‫ب��ه گفته امام صادق (ع) حرمت مس��لمان و هر انس��انی از‬ ‫کعبه کمتر نیست‪.‬‬ ‫‪ .9‬چرا این همه نامزد شده اند؟‬ ‫یکی جوان اس��ت و عالقه دارد که مطرح شود‪ ،‬چه عیبی‬ ‫دارد؟‬ ‫یکی عالقه مند و پرش��ور است و می خواهد باز هم تالش‬ ‫کند و خودش را نشان دهد‪ ،‬چه عیبی دارد؟‬ ‫ت دیگر چند رای بیش��تر نی��اورده اما‬ ‫یک��ی در انتخابا ‬ ‫می خواهد باز هم ش��انس خود را امتح��ان کند‪ ،‬چه عیبی‬ ‫دارد؟‬ ‫یکی انس��ان بسیار خوبی اس��ت اما در مدیریت فالن جا‬ ‫به نظر شما ضعیف بوده‪ ،‬چه عیبی دارد؟‬ ‫یکی نامزد می شود که فقط نامزد شده باشد‪ ،‬از لغت نامزد‬ ‫خوشش می اید‪.‬‬ ‫یکی نامزد می شود که دیده شود و بقیه نامش را بشنوند‬ ‫و بدانند هست و بعد هم انصراف بدهد‪.‬‬ ‫یکی نامزد می شود تا از فهرست یارانه حذف نشود‪.‬‬ ‫یکی نامزد می ش��ود که بعد نانی به دیگری قرض بدهد و‬ ‫بگوید به نفع تو خارج شدم‪.‬‬ ‫یکی چند دوره نماینده بوده و حاال هم نامزد می ش��ود‪،‬‬ ‫خواس��تید رای بدهی��د‪ ،‬نخواس��تید رای ندهی��د‪ .‬همه‬ ‫خوش��بختانه رسانه دارید؛ نظرتان را مکتوب کنید‪ ،‬درباره‬ ‫کارشان نظر بدهید؛ هیچ کس بد نیست‪.‬‬ ‫‪ .10‬نگرانی بد است‪.‬‬ ‫نگران باش��ید که در این بازی کس��ی رای بیاورد که بعد‬ ‫چراغ بردارید و دنبال قبلی ها بگردید‪ .‬باید مدیران مسئول‬ ‫به عنوان پیشگامان فرهیختگی جامعه با دست کم مدرک‬ ‫تحصیلی لیس��انس‪ ،‬به دنب��ال فرد توانا‪ ،‬از خود گذش��ته‪،‬‬ ‫کارامد و بدون غرض و مرض باش��ند؛ چندتا سراغ دارید؟‬ ‫معرفی کنید‪ ،‬رای من مال شما‪.‬‬ ‫‪ .11‬می توان صد تای دیگر هم نوشت‪....‬‬ ‫‹ ‹ اما راه حل و پیشنهاد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬چه کس��انی اماده هستند که بنویسند کل یارانه های‬ ‫ارش��اد قط��ع تا مان��دگاری مطبوعات معلوم ش��ود و دوغ‬ ‫دوشاب خودش را نش��ان دهد‪ .‬تا روزی که ما به دنبال یک‬ ‫ریال و چند میلیارد ارشاد باشیم‪ ،‬مطبوعات ازاد و توانمند‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خواه��ش کنیم که ارش��اد کل یارانه ه��ا را در ایجاد‬ ‫یک زیرس��اخت مانند یک مدیا سنتر هزینه کند و به هیچ‬ ‫روزنامه و نش��ریه ای چند س��ال یارانه داده نشود و بعد یک‬ ‫مکان در اختیارش قرار گیرد مانند مس��کن مهر؛ زمین هم‬ ‫که مال دولت است و مجانی‪.‬‬ ‫‪ .۳‬به جای اینکه بگوییم اگهی به فالن روزنامه (حمایت)‬ ‫داده نش��ود‪ ،‬بای��د گفت ف�لان روزنام��ه را خصوصی و به‬ ‫کارکنان��ش واگذار کنید؛ به ج��ای ماهی دادن‪ ،‬به اموزش‬ ‫ماهی گیری فکر کنیم‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از مجل��س و دول��ت بخواهیم که هم��ه روزنامه های‬ ‫دولتی براس��اس اصل ‪ ۴۴‬و دس��تور رهبر معظم انقالب به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شوند؛ ایران‪ ،‬همشهری و ‪...‬‬ ‫‪ .۵‬تنها روزنامه ای که در تاریخ مطبوعات ایران توانس��ت‬ ‫س��هامداری و از دول��ت جدا و به کارکنانش واگذار ش��ود‪،‬‬ ‫روزنام��ه صمت بوده که متاس��فانه از ط��رف همین ‪3 ، 2‬‬ ‫روزنامه خصولتی ها و خصوصی های یارانه بگیر و وابس��ته‬ ‫به افراد و گروه های خاص بیش��تر مورد حمله قرار گرفت‪،‬‬ ‫اما همین روش س��هامداری می تواند به عنوان الگو در بقیه‬ ‫روزنامه ه��ا مانند ایران‪ ،‬همش��هری‪ ،‬ش��هروند‪ ،‬حمایت‪،‬‬ ‫خراسان‪ ،‬جام جم‪ ،‬فرهیختگان‪ ،‬اطالعات‪ ،‬کیهان و‪ ...‬مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬باید جلوی انتشار همه نشریه های داخلی سازمان های‬ ‫دولتی‪ ،‬هواپیمایی ها و‪ ...‬که بیش��ترین اگهی را می گیرند‪،‬‬ ‫بدون استثنا گرفته شود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬باید نماینده مدیران مسئول بتواند با تغییر اختیارات‬ ‫قانونی درب��اره کاغذ و یارانه و‪ ...‬به ارش��اد تذکر بدهد و در‬ ‫اصالح قوانین تالش کند‪.‬‬ ‫‪ .8‬نماینده مدیران مس��ئول باید بتواند مافیای توزیع را‬ ‫افش��ا و از این فرصت برای گفت وگو و مصاحبه با رس��انه ها‬ ‫اس��تفاده کند و درباره کیوسک ها با شهرداری به گفت وگو‬ ‫بنشیند‪.‬‬ ‫‪ .۹‬مطبوعات به خواننده نیاز دارند‪ .‬مهم تر از مس��ئوالن‪،‬‬ ‫مردم هس��تند که به مطبوعات اعتماد ندارند و نمی خرند‬ ‫و نمی خوانند‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬تنها راه بازگش��ت مردم به سمت مطبوعات‪ ،‬ازادی‬ ‫مطبوعات است‪ .‬نماینده مدیران مسئول باید بتواند بقیه را‬ ‫قان��ع کند که به هر چیزی گی��ر و اخطار ندهند و به دادگاه‬ ‫نفرستند‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت باید مدیر‪،‬‬ ‫توانمند‪ ،‬باس��واد و حرفه ای باش��د و بتواند با یک نگاه دوغ‬ ‫و دوش��اب را در مطبوعات تش��خیص ده��د‪ .‬مدیر کوتوله‬ ‫نمی تواند نماینده چندهزار مدیر مسئول باشد‪.‬‬ ‫‪ .12‬در مجل��س ‪ ۳‬نماینده (اقای��ان وکیلی‪ ،‬کواکبیان و‬ ‫حضرتی) رسما با کمک مطبوعاتی ها رای اورده اند و مطرح‬ ‫شدند؛ تاکنون چه کاری برای مطبوعات کردند؟‬ ‫‪ .۱۳‬در ماج��رای اخی��ر روزنام��ه ابتکار که خ��ود اقای‬ ‫وکیل��ی در هیات نظارت اس��ت‪ ،‬هیات ب��ه روزنامه ابتکار‬ ‫اخطار می دهد و روزنامه هم مس��ئولیت را گردن خبرنگار‬ ‫می ان��دازد‪ ،‬در حالی که اق��ای وکیلی نباید اص�لا زیر بار‬ ‫موض��وع می رفت‪ ،‬زیرا در گ��زارش مربوط هیچ توهینی به‬ ‫مقدسات نشده بود‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬قانون اصالح ش��ود؛ حداکث��ر دو دوره برای هر کس‬ ‫ب��ا دو دوره تنفس تا جوان ترها ه��م بتوانند توانایی خود را‬ ‫نمایش دهند‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬حاال با این ش��رایط خدا وکیلی چه کسی می خواهد‬ ‫نامزد باشد‪ .‬ش��ما خودتان به کسانی که الفبای بحث را در‬ ‫کار گروهی و در ای��ن کمپین ها نمی دانند رای می دهید؟‬ ‫به کس��ی که یک بار به او اعتم��اد کردید اما او بودجه چند‬ ‫میلی��اردی انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری را بی��ن خود و‬ ‫‪ 4‬رفیق��ش تقس��یم کرد رای می دهید؟ به کس��ی که یک‬ ‫روزنامه هزار نس��خه ای با دو کارمند را نمی تواند اداره کند‬ ‫رای می دهی��د؟ به کس��ی که فقط فحاش��ی می کند رای‬ ‫می دهید؟ به کسی که در ظاهر حرفی می زند و در باطن کار‬ ‫دیگری می کند رای می دهید؟ به کسی که تحمل شنیدن‬ ‫ندارد رای می دهید؟ به کس��ی که منافع فردی را به منافع‬ ‫جمعی ترجیح می دهد رای می دهید؟‬ ‫مواظ��ب باش��یم؛ هرانتخاب��ات دانایی جمعی م��ا را به‬ ‫امتحان می گیرد‪ .‬والسالم‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!