هفته نامه روزگار خودرو شماره 42 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 42

هفته نامه روزگار خودرو شماره 42

هفته نامه روزگار خودرو شماره 42

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫فرهنگ‬ ‫نقد و نقدپذیری‬ ‫را باور کنیم‬ ‫دوربین پالک‬ ‫خوان و جرایم‬ ‫معاینه فنی خودرو‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫با ‪ 50‬یورو بنزین چه مسافتی را می توان طی کرد؟‬ ‫ارزان ترین سوخت در ایران‪ ،‬کمترین مسافت در جهان‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫میراث چند صد میلیون دالری رنو در ایران‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫براس��اس گزارش حضوری که از مدیران س��ایپا دریافت کرده ایم‪ ،‬انها‬ ‫اعالم کرده ان��د که امکان ادامه تولید محصوالت رن��و را ندارند و باید‬ ‫براس��اس قرارداد درباره مش��تریان عمل کنند‪ .‬فری��دون احمدی در‬ ‫گفت وگ��و با خانه ملت‪ ،‬درباره تولید نش��دن محصوالت رنو از س��وی‬ ‫ش��رکت س��ایپا با وجود تعداد زیادی قطعات اصلی س��اندرو و ال ‪90‬‬ ‫در انبارهای این ش��رکت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بعید است مدیران سایپا مرتکب‬ ‫چنین بداخالقی هایی شوند‪ ،‬به طور قطع اگر اعالم می کنند که امکان‬ ‫تولید ندارند با کمبود و کس��ری قطعات روبه رو هستند زیرا خودرو از‬ ‫چند هزار قطعه تشکیل می شود که نبود تعدادی از انها تولید را متوقف‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫افزایش قیمت خودرو باید منطقی باشد‬ ‫فرهنگ نقد و نقدپذیری را باور کنیم‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫در ش��ماره ‪ ۱‬روزنامه صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت (صمت) نوشتم که باالترین مقام‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‪ ،‬تجارت یعنی مهندس محمدرضا نعمت زاده در ش��ورای‬ ‫معاونان این وزارتخانه تاکید کرده است که روزنامه (صمت) روزنامه تبلیغی این‬ ‫وزارتخانه نخواهد بود‪ ،‬روزنامه ای است که دردهای موجود را در این حوزه بزرگ‬ ‫مطرح خواهد کرد‬ ‫و فرصت��ی طالیی خواهد بود که روزنامه نگاران‪ ،‬اندیش��مندان‪ ،‬اهل اقتصاد و‬ ‫عاشقان حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمین این وزارتخانه و با توپ خودی‪،‬‬ ‫حوزه کاری وزارتخانه را به نقد بکشانند و ما استقبال خواهیم کرد‪ .‬حرف هایی‬ ‫در قالب نقد که بعضی ها به ان نقد س��ازنده می گویند و من نوش��تم که نقد‪،‬‬ ‫نقد اس��ت‪ ،‬سازنده و غیرس��ازنده هم ندارد‪ ،‬هر انچه که هر کس با نگاه رشد و‬ ‫تعالی این س��رزمین به زبان می اورد و می نویس��د‪ ،‬حتما خیریتی در ان نهفته‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫حال یک بار دیگر فرصت را غنیمت می ش��مارم و به همه عزیزانی که با چاپ‬ ‫ی��ک گزارش‪ ،‬یک یادداش��ت‪ ،‬یک نقد ارام و حتی چاپ حرف های خودش��ان‬ ‫براش��فته می ش��وند و فوری تلفن را برمی دارند و به وزیر و وکیل تلفن می زنند‬ ‫یا دس��ت به کاغذ برده و ش��کایت می نویسند‪ ،‬عرض می کنم که گوش ما برای‬ ‫ش��نیدن و کشیدن در دس��تان مبارک انهاست‪ ،‬اما تالش کنند تا در ذهن دل‬ ‫خ��ود‪ ،‬فرهنگ نقد و نقدپذیری را به خاطر نس��ل های این��ده هم که فرزندان‬ ‫خودشان هستند‪ ،‬جدی تر بگیرند و درجه تحملشان را باالتر ببرند‪.‬‬ ‫پیری از مطبوع��ات برایم حکایت می کرد که روزگاری نه چندان دور‪ ،‬در رژیم‬ ‫گذشته‪ ،‬به جایی رسیدیم که در روزنامه ها و مجالت‪ ،‬نمی توانستیم از هیچ فرد و‬ ‫گروه و سازمان و نهاد و وزارتخانه و قوه ای انتقاد کنیم‪ ،‬به محض اینکه یادداشتی‬ ‫منتقدانه چاپ می ش��د‪ ،‬یا روزنامه بسته می شد یا ش��رایط به گونه ای فراهم بود‬ ‫که با حضور نماینده ای از «س��اواک» در تحریری��ه روزنامه‪ ،‬اصال امکان چاپ از‬ ‫ابتدا نبود‪.‬‬ ‫مطبوعات به س��مت و س��ویی هدایت می شدند که جز چاپ چند شعر و قصه‬ ‫بی خاصی��ت و خبره��ای تلکس تنها خبرگ��زاری موج��ود و اطالعیه های روابط‬ ‫عمومی ها‪ ،‬کمتر نوشته خواندنی را می توانستیم در مطبوعات بخوانیم‪.‬‬ ‫هرگون��ه نق��د و انتق��اد را‪ ،‬تضعیف دولت به حس��اب می اوردند ت��ا جایی که‬ ‫نویسنده ای به طنز نوشت «بوق نزنید ‪ ،‬دولت تضعیف می شود»‪.‬‬ ‫در س��ال های اخیر ی��ک برنامه تلویزیونی طن��ز که طرفداران بس��یار زیادی‬ ‫هم یافته بود‪ ،‬به همین موضوع به ش��کل نمایش��ی اش��اره کرد‪ ،‬هنرپیشه زن به‬ ‫تهیه کنن��ده تلفن می کرد که تا کی برنامه طنز ش��ما فق��ط در مورد موضوعات‬ ‫سطحی و پیش پاافتاده می خواهد حرف بزند؟‬ ‫«مهران مدیری» کارگردان تلویزیونی طنز مورد اشاره پاسخ داد‪ ،‬ما نمی توانیم‬ ‫به مسائل کمی جدی بپردازیم‪ ،‬ما به هر کس اشاره کنیم و از هر گروه و سازمان‬ ‫و نه��اد و وزارتخان��ه و‪ ...‬کم��ی انتقاد کنیم ‪ ،‬فردا از ما ش��کایت می کنند و فریاد‬ ‫می زنند که چرا چنین و چنان گفته اید‪.‬‬ ‫م��ا نمی توانی��م حتی از هیچ قش��ر و گروه اجتماعی هم نام ببریم‪ ،‬پزش��کان‪،‬‬ ‫پرستاران‪ ،‬بیماران‪ ،‬معلمان‪ ،‬کاسب ها‪ ،‬صنوف‪ ،‬کارگران‪ ،‬دانشجویان‪ ،‬دانش اموزان‪،‬‬ ‫زن ها و حتی هنرمندان هم این روزها همگی اماده شکایت کردن هستند و‪...‬‬ ‫یاد کس��ی افتادم که روزگاری نوش��ت‪ ،‬می ترس��م از «گاوها» بنویسم و فردا‬ ‫اتحادیه قصابان یا انجمن حمایت از حیوانات شاکی من شود‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی در چند س��ال قبل یک بار اعالم کرد‪ :‬این نیرو در هیچ‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬از هیچ انتقادی حتی غیرمنصفانه هم ش��کایت نخواهد کرد‪ .‬س��ردار‬ ‫طالیی‪ ،‬در جمع گروهی از نمایندگان مطبوعات اظهار کرد‪ :‬ما از همه خبرنگاران‬ ‫و نویس��ندگان دعوت می کنیم که نقاط ضعف ما را بنویس��ند و اطمینان داد که‬ ‫نیروی انتظامی هرگز ش��کایتی از مطبوعات در هیچ شرایطی نخواهد کرد‪ .‬امروز‬ ‫هم‪ ،‬دولت تدبیر و امید‪ ،‬تاکنون از هیچ رس��انه ای ش��کایت نکرده است‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد اگر این رویه را باور داشته باشیم‪ ،‬اگر فرهنگ نقد و نقدپذیری را جدی‬ ‫بگیریم ‪ ،‬روزهای بهتری برای س��ازمان ها‪ ،‬مردم و این س��رزمین خواهیم داشت‪.‬‬ ‫باید این فرهنگ را به همه قوا و به همه س��ازمان ها و نهادها و افراد تس��ری داد‪.‬‬ ‫باید تالش کرد که فرهنگ «شاکیان حرفه ای» به وجود امده در دامن مطبوعات‬ ‫را کم رنگ کرد‪ .‬رای قضات ش��ریف و هیات منصفه مطبوعات با نگاه حرفه ای و‬ ‫فراملی می تواند به سرعت بخشیدن در تحقق چنین فضایی کمک نماید‪.‬‬ ‫مطبوعات بنا به خصلت بستری که در ان متولد شده اند ‪ ،‬می بایست نقاد باشند‪.‬‬ ‫حتما شما هم شنیده اید که پادشاهی هوسباز دستور داد که هیچ کس حق ندارد‬ ‫از مگس ه��ا بد بگوید و خدای نکرده مگس��ی را له کند یا بکش��د‪ ،‬با این ادعای‬ ‫ظاهرالصالح که «میازار موری که دانه کش اس��ت» حاال چه ربطی بین مگس و‬ ‫مور است‪ ،‬طنازان به حقیر ببخشند‪.‬‬ ‫مگس ها در س��طح شهر و استان و کشور و حکومت روزبه روز افزون تر شدند و‬ ‫مردم را به رنجی مضاعف واداشتند‪ ،‬اما کسی را جرات کشتن مگس در اشکار و‬ ‫نهان نبود و در ان روزگار هم «پیف پاف» برای «تارومار» کردن وجود نداش��ت‪.‬‬ ‫ازدیاد روزافزون مگس ها برای همه مردم مش��کل افرین ش��ده ب��ود‪ ،‬اما از همه‬ ‫بیش��تر‪ ،‬کچل ها از این موضوع در رنج بودند‪ ،‬مگس ها وزوزکنان بر فرودگاه س��ر‬ ‫این بندگان خدا‪ ،‬سرس��ری می کردند و هیچ کچلی حق نداش��ت که دس��تی به‬ ‫س��مت س��رش ببرد‪ .‬تا باالخره یک روزنامه نگار شاعرپیش��ه کچل و سر به هوا‪،‬‬ ‫خس��ته از این بازی روزگار برای حاکم وقت نوشت‪« :‬یا بکن رفع این مگس ها‪/‬یا‬ ‫بزن گردن این کچل ها»‪.‬‬ ‫باید باور کنیم که مطبوعات ‪ ،‬جزیی از این نظام و نویسندگان‪ ،‬دلسوخته فرهنگ‬ ‫و دین و س��نت و عقاید سرزمین خود هس��تند‪ ،‬اما به قول یک نمایشنامه نویس‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬ان کس که حقیقت را نمی داند ‪ ،‬نادان اس��ت‪ ،‬اما ان کس که واقعیت را‬ ‫می داند وانکار می کند‪ ،‬خیانتکار است‪.‬‬ ‫مطبوعات می بایست بنویسند‪ ،‬باید از واقعیت ها بگویند‪ ،‬ما مجبوریم بنویسیم‪،‬‬ ‫این حرفه ماست‪ .‬باید در زمینه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬مدیریتی‪ ،‬فرهنگی و هرانچه‬ ‫که به مردم مربوط است بنویسیم و پاسخگو باشیم‪.‬‬ ‫در راه نقد کردن از موالیم علی (ع) وام می گیرم که گفت‪:‬‬ ‫گزیده ترین همکاران برگزیده ات کس��ی اس��ت که با تو س��خن تلخ و حق را‬ ‫بی پرده ت��ر می گوی��د و در کاری که خدا برای اولیای خ��ود ناخوش دارد‪ ،‬کمتر‬ ‫یاری ات می دهد ‪ ،‬همکارانت را بیاموز که تو را مجیز نگویند و با برشمردن کارهای‬ ‫ناکرده‪ ،‬بیهوده شادمانت نکنند که ثناگویی فراوان خودخواهی می اورد و به تکبر‬ ‫می کشاند‪.‬‬ ‫ناله را هرچند می خواهم که پنهانی کشم‬ ‫سینه می گوید که من تنگ امدم‪ ،‬فریاد کن‬ ‫می کند‪ .‬نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه از مس��ئوالن خودروسازی س��ایپا درخواست کرده ایم با‬ ‫تم��ام توان به تعهدات خود عمل کنن��د و خودروهای ثبت نامی را به‬ ‫مش��تریان تحوی��ل دهند‪ ،‬گفت‪ :‬اگ��ر امکان تولی��د محصوالت وجود‬ ‫نداشته باشد باید براساس قرارداد منعقد شده با مشتریان عمل کنند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه چه تضامینی در قراردادهای منعقد شده خودروسازان‬ ‫داخلی با طرفین خارجی وجود داشته تا شاهد چنین شرایطی نباشیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طرفین خارجی س��رمایه خود را در کشور باقی گذاشته اند‬ ‫و هزینه زیادی کرده اند اما متاس��فانه به دلیل فشارهای اعمالی مجبور‬ ‫به ترک ایران ش��دند‪ .‬نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه رنو ‪120‬میلی��ون دالر به منظور خرید‬ ‫نیمی از کارخانه کاش��ان پرداخت کرده ‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سایپا تا اخرین‬ ‫خودروی��ی که امکان تولید ان وج��ود دارد را باید تولید کند‪ ،‬نباید به‬ ‫شایعه های مطرح شده درباره تمایل نداشتن سایپا به تولید توجه کرد‪.‬‬ ‫احمدی در پایان با تاکید بر اینکه س��ایپا خودروس��از دولتی اس��ت و‬ ‫سود ان به جیب مدیریت نمی رود و مدیران ان به دنبال جلب رضایت‬ ‫مش��تریان هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬براس��اس گزارش حضوری که از‬ ‫مدیران س��ایپا درباره وضعیت این خودروس��ازی دریافت کردیم انها‬ ‫اعالم کرده اند امکان ادامه تولید محصوالت رنو را ندارند و باید براساس‬ ‫قرارداد درباره مشتریان عمل کنند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اس�لامی ضمن تایید مشکالت عدیده‬ ‫خودروس��ازان و قطعه س��ازان‪ ،‬معتق��د اس��ت‬ ‫افزایش نرخ خودرو باید منطقی باشد و افزایش‬ ‫ش��دید و دوباره نرخ فعلی خ��ودرو‪ ،‬منطقی و‬ ‫به سود مصرف کننده نیست‪.‬‬ ‫عبداله رضی��ان در گفت وگو ب��ا خبرخودرو‬ ‫درباره قیمت گذاری خودرو در کشور اظهارکرد‪:‬‬ ‫م��ا با ازاد س��ازی نرخ موافق نیس��تیم‪ .‬صنعت‬ ‫خ��ودرو بح��ث خاصی دارد و ب��ا توجه به منع‬ ‫ت ان را ازاد‬ ‫واردات و تعرفه س��نگین اگر قیم ‬ ‫کنیم ظلم به مصرف کننده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر قیمت گذاری ازاد ش��ود باید‬ ‫تعرفه را نیز برداری��م و واردات خودرو نیز ازاد‬ ‫ش��ود‪ .‬به این ترتیب بازار خودرو رقابتی ش��ده‬ ‫و منطقی اس��ت‪ .‬اما با شرایط حاضر ازادسازی‬ ‫قیمت ها به سود مصرف کننده نیست‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره تعلل ستاد تنظیم بازار در اعالم قیمت ها‬ ‫گفت‪ :‬هفته قبل در کمیسیون نشست داشتیم‬ ‫و بح��ث مفصلی انجام ش��د‪ .‬نگاه دو ش��رکت‬ ‫تولید کننده این است که با زیان در حال تولید‬ ‫هستند و درخواست داشتند راهکارهایی فراهم‬ ‫شود که از زیان دهی خارج شوند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬بای��د طی ی��ک کار کارشناس��ی‬ ‫هزینه های واقعی به دس��ت اید و سپس اجازه‬ ‫افزایش قیمت ها براساس محاسبه ها داده شود‪.‬‬ ‫رضی��ان اظهارکرد‪ :‬مجل��س مخالف افزایش‬ ‫نرخ نیس��ت اما واقعیت این اس��ت که اعتماد‬ ‫کام��ل درب��اره میزانی که خودروس��ازان قصد‬ ‫افزایش نرخ را دارن��د‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬ایا واقعا به‬ ‫همین میزان هزینه می ش��ود؟ در ‪۶‬ماه گذشته‬ ‫افزایش نرخ اتفاق افتاده اس��ت و اگر قرار باشد‬ ‫دوباره نرخ ها‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬درصد افزایش یابد برای‬ ‫مصرف کننده رقم سنگینی است و اعتراض های‬ ‫زیادی را به دنبال خواهد داشت و افکار عمومی‬ ‫و فض��ای اقتصادی کش��ور را تحت تاثیر جدی‬ ‫قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وقت��ی گفت��ه می ش��ود موضوع‬ ‫خودرو حساس��یت دارد به این دلیل است که‬ ‫نرخ خودرو بر بس��یاری از کااله��ای دیگر نیز‬ ‫تاثیر می گذارد‪ .‬نشس��ت های زیادی در مجلس‬ ‫برگزار ش��ده و قرار است نشست هفته اینده با‬ ‫تک ستاره ها‬ ‫تولید‬ ‫نمی شوند‬ ‫حضور وزیر تش��کیل ش��ود‪ .‬در حال بررسی و‬ ‫انجام برخی اقدام ها هستیم تا ببینیم براساس‬ ‫س��ود مصرف کننده و تولید کننده ش��رایط چه‬ ‫چیزی را اقتضا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مجلس مخالف افزایش قیمت ها‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره مش��کالت قطعه سازان‬ ‫گفت‪ :‬قطعه س��ازان مش��کالت زیادی دارند و‬ ‫ما به انها اگاه هس��تیم اما درحال حاضر فضای‬ ‫خاصی وجود دارد و در شرایط طبیعی و عادی‬ ‫قرار نداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قطعه سازان به سمت ورشکستگی‬ ‫می رون��د و در صحبت های چن��د روز پیش در‬ ‫مجل��س این بح��ث و اینکه نی��روی کار حوزه‬ ‫قطعه سازی به نصف کاهش یافته به این دلیل‬ ‫که تی��راژ تولید خ��ودرو پایین امده اس��ت را‬ ‫مطرح کردم‪ .‬باید مکانیسمی در قیمت گذاری‬ ‫خودرو تعیین شود که براساس ان قادر به حل‬ ‫تمام این مشکالت باشیم‪.‬‬ ‫رضیان ب��ا توجه به افزای��ش دو برابری نرخ‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ای��ران درباره‬ ‫هدف گ��ذاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبن��ی بر توقف تولید‬ ‫خودروهای تک ستاره از ابتدای سال‪ ،۹۷‬گفت‪ :‬براساس هدف گذاری‬ ‫انجام شده در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پس از توافق برجام‪ ،‬دو‬ ‫مسیر بر سر راه تولید خودروهای تک ستاره وجود داشت‪.‬‬ ‫اش��کان گلپایگانی در گفت وگو با خبرخ��ودرو گفت‪ :‬ارتقای کیفی‬ ‫محص��والت فعلی و جایگزین کردن خودروهای موجود با پلتفرم های‬ ‫جدید ک��ه پس از توافق برجام این امیدواری وجود داش��ت مس��یر‬ ‫جایگزینی پلتفرم های جدید در دستورکار قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با مش��کالتی که به تازگی در تعامالت با شرکت های‬ ‫بین المللی رخ داد‪ ،‬افزایش کیفیت خودروهای موجود و خارج کردن‬ ‫انها از فهرس��ت خودروهای تک س��تاره در دستور کار قرار گرفت که‬ ‫ب��ا هدف گذاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و تالش ش��رکت های‬ ‫خودروساز‪ ،‬درصد خودروهای تک ستاره در وضعیت کنونی نسبت به‬ ‫س��ال‪ ۹۶‬و انتهای س��ال‪ ۹۵‬تغییر قابل توجهی داشته است؛ به طوری‬ ‫که درحال حاضر در بخش خودروهای سواری هیچ محصولی درسطح‬ ‫کیفی تک ستاره قرار ندارد‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬این تغییرات با مش��کالت اقتص��ادی و بین المللی‬ ‫که به تازگ��ی رخ داده اس��ت به ویژه محدودیت های ایجاد ش��ده در‬ ‫شرکت های خارجی نسبت به انتقال فناوری و قطعات‪ ،‬فشار بیشتری‬ ‫بر س��امانه های کنترل کیفیت شرکت ها ایجاد کرده و ناگزیر هستند‬ ‫تمرکز و تالش بیشتری برای حفظ کیفیت داشته باشند تا به اهداف‬ ‫تعیین شده نزدیک تر شوند‪.‬‬ ‫وی درب��اره راه اندازی مرکز ازمون جاده ای اظهار کرد‪ :‬مرکز ازمون‬ ‫جاده ای که از نیازمندی های زیرس��اختی تولید خودرو کش��ور است‬ ‫درحال حاض��ر مراحل انتهای مرحله نخس��ت خود را طی می کند اما‬ ‫خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫اجازه دهیم ایران خودرو و سایپا به شکل خصوصی اداره شوند‪،‬‬ ‫اقتصاد دولتی در هیچ جای جهان موفق نبوده است‪ ،‬در ایران‬ ‫نیز موفق نمی شود‪.‬‬ ‫فری��دون احم��دی در گفت وگو با خانه مل��ت‪ ،‬درباره هزینه‬ ‫تولید خودروس��ازان داخلی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خودروس��ازان داخلی‬ ‫دولتی اس��ت و س��ازکار انها س��ازکار بخش خصوصی نبوده و‬ ‫مدیران این خودروس��ازی ها نیز مقصر ش��رایط به وجود امده‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه خودروسازان در مقایسه با بخش خصوص‬ ‫دارای بهره وری پایین تری هس��تند و زیان بیش��تری دیده اند‪،‬‬ ‫اگر س��ودی نیز داشته باشند میزان ان کم است‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه‬ ‫تولید خودروس��ازان داخلی با ساختار دولتی به دالیل گوناگون‬ ‫از جمله انباشت نیرو و پایین بودن بهره وری بسیار باال است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه‬ ‫با وجود اصرار بر قیمت گذاری خودرو‪ ،‬زیان دهی خودروسازان‬ ‫مردم حق‬ ‫خرید از‬ ‫بازار رقابتی‬ ‫را دارند‬ ‫درحال حاضر پروژه با چند چالش اساس��ی همراه است‪ .‬گلپایگانی در‬ ‫ادامه به تش��ریح چالش ها پرداخت و گفت‪ :‬چالش نخس��ت همکاری‬ ‫شرکت های مشاور طراحی و مهندسی خارجی طرح است که پس از‬ ‫اعم��ال دوباره تحریم ها همکاری خود را متوقف کرده اند‪ .‬چالش دوم‬ ‫خرید و تامین تجهیزات ازمون خودرو از خارج کش��ور است که برای‬ ‫این موضوع با وجود موانع راهکارهایی در نظر گرفته شده‪ ،‬همچنین‬ ‫تامین س��رمایه و بودجه اجرای پروژه یکی دیگر از این چالش هاست‬ ‫که با تغییرات نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ برخی کاالها در داخل‬ ‫کشور این چالش جدی تر شده است‪.‬‬ ‫گلپایگانی در پایان ابراز امی��دواری کرد‪ :‬با حمایت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و اهتمامی که س��هامداران این پروژه به اجرای طرح‬ ‫دارند پیش بینی می ش��ود در چند ماه باقیمانده تا پایان سال مرحله‬ ‫نخست پروژه به پایان برسد‪.‬‬ ‫تولید سمند در سایت نفت چاله جمهوری اذربایجان‬ ‫طبیعی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال حاضر خودروس��ازان داخلی‬ ‫زیان ده هستند‪ ،‬قیمت های موجود در حاشیه بازار و قیمت های‬ ‫تحمیلی بر خودروس��ازان همخوانی ندارند‪ ،‬باید از ابتدای سال‬ ‫همزمان با تغییر نرخ ارز اجازه تعدیل قیمت ها نیز داده می شد‬ ‫اما تا به امروز محقق نشده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه با توجه به ش��رایط و افزایش نیافتن‬ ‫ت خودرو امسال‪ ،‬دو خودروساز بزرگ کشور حدود ‪5‬هزار‬ ‫قیم ‬ ‫میلیارد زیان می بینند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬راهکار جلوگیری از خسارت‬ ‫و زیان دهی خودروسازان در سیاست گذاری است و دولت باید‬ ‫از تصدی گری انها دست بردارد‪.‬‬ ‫احمدی با تاکید بر اینکه هرچند دولت فقط حدود ‪18‬درصد‬ ‫در دو خودروس��ازی بزرگ کش��ور س��هم دارد اما انها را اداره‬ ‫می کند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تغییر هر س��اله مدیرعامل خودروس��ازان‬ ‫مش��کالت را برطرف نمی کند‪ ،‬نگاه ما به ایران خودرو و س��ایپا‬ ‫باید تغییر کند و باید اجازه دهیم این دو خودروس��از به شکل‬ ‫خصوصی اداره شوند‪ ،‬اقتصاد دولتی در هیچ جای جهان موفق‬ ‫نبوده است‪ ،‬در ایران نیز موفق نمی شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید ازادس��ازی نرخ خودروهای تولی��د داخل و واردات ازاد خودرو‬ ‫در کنار یکدیگر دیده ش��ده و خودروسازان با سایر محصوالت وارد‬ ‫رقابت شوند‪.‬‬ ‫س��عید باس��تانی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درب��اره افزایش نرخ‬ ‫محصوالت تولید داخل و درخواس��ت ازادس��ازی قیمت ها از سوی‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درباره خودروس��ازان باره��ا این را اعالم‬ ‫کرده ام که با وضعیت کنونی قادر به ادامه فعالیت در صنعت خودرو‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫ارز و افزای��ش نیافتن قیمت خ��ودرو گفت‪ :‬ما‬ ‫نرخ خ��ودرو را باید با ارز ح��دود ‪۳‬هزار تومان‬ ‫بسنجیم که چقدر بوده‪ ،‬بعد ببینیم اکنون نرخ‬ ‫خودرو چه میزان افزایش یافته‪ ،‬انگاه بسنجیم‬ ‫که با ارز ‪۸‬هزار توم��ان باید نرخ خودرو چقدر‬ ‫افزایش یابد‪ .‬الزم است منطقی برخورد کنیم و‬ ‫تمام تالش کمیسیون نیز همین مسئله است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر نرخ یک خودرو ‪۴۵‬میلیون‬ ‫تومانی به ‪۷۰‬میلیون تومان رس��یده است‪ .‬اگر‬ ‫یکب��اره این ‪ 70‬میلیون تومان را دو برابر کنند‬ ‫مبلغ بس��یار باالیی می ش��ود و مجلس با این‬ ‫مسئله مخالف است‪.‬‬ ‫رضیان یاداور ش��د‪ :‬ما با عمل براساس معیار‬ ‫کارشناسی و در نظر گرفتن مسائلی که هزینه‬ ‫تولید را باال برده مش��کلی نداریم‪ ،‬حرف ما این‬ ‫است که باید مصرف کننده را نیز در نظر گرفت‬ ‫سپس با ان ش��رایط‪ ،‬مکانیسمی تعریف کنیم‬ ‫که بتوانیم نرخ منطقی و معقول را اس��تخراج‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و کارکنان فنی ایران خودرو تولید سمند را در‬ ‫جمهوری اذربایجان با موفقیت به پایان رس��اندند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپ��رس‪ ،‬تیم مهندس��ی ش��رکت ایران خودرو توانس��ت با‬ ‫همکاری کارشناس��ان اعزامی از سایت تبریز‪ ،‬نخستین خودرو‬ ‫سمند ال ایکس با موتور ‪ EF ۷‬را در سایت نفت چاله جمهوری‬ ‫اذربایج��ان با کیفیت مطلوب تولید کن��د و مورد بهره برداری‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫شرکت ایران خودرو در یک پروژه مشترک با همکاران سایت‬ ‫تبریز پس از ارسال نخستین محموله صادراتی قطعات ‪CKD‬‬ ‫س��مند و راه اندازی خط تولید این خودرو در سایت نفت چاله‬ ‫جمهوری اذربایجان و اجرای موفق چرخه کیفی این محصول‪،‬‬ ‫گام بلن��د دیگری را در مس��یر اعتالی صنعت خودرو کش��ور‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫درحال حاضر برنامه تولید س��مند ال ایکس در این س��ایت‪،‬‬ ‫روزانه ‪۱۰‬خ��ودرو بوده که قابل افزایش به ‪ ۳۰‬خودرو اس��ت‪.‬‬ ‫بسته بندی و ارسال قطعات نخستین محموله صادراتی سمند‬ ‫به جمهوری اذربایجان در س��ایت تبریز نیز به انجام رس��یده‬ ‫اینک��ه برای ایجاد رقابت پذیری و انحصاری نبودن بازار خودرو باید‬ ‫اقدام اساس��ی انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازان از یک سو حق دارند‬ ‫نرخ را در اختیار داش��ته باشند و از سوی دیگر‪ ،‬باید مردم نیز حق‬ ‫دارند از محصول خوب و باکیفیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اگر مقرر شود خودروسازان افزایش قیمت داشته‬ ‫باشند باید تمام مس��ئولیت افزایش میزان هزینه های سربار را نیز‬ ‫بپذیرند و انتظار بیش از حد از دولت نداشته باشند‪ .‬باستانی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مردم حق دارند در بازار رقابتی‪ ،‬خودرو خریداری کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تربت حیدریه‪ ،‬مه والت و زاوه در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره به اینکه باید واردات خودرو متناسب با شرایط‬ ‫اس��ت‪ .‬خودروهایی که در این کارخانه تولید و به بازار منطقه‬ ‫عرضه می شود براساس استانداردهای روز و یورو‪ ۵‬خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنی��ن تولید قطعات این خودروها در جمهوری اذربایجان‬ ‫برنامه ری��زی ش��ده و با س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی این‬ ‫ش��رکت ها تاس��یس و در این��ده نزدیک س��اخت قطعات نیز‬ ‫در جمه��وری اذربایج��ان انجام خواهد ش��د‪ .‬س��ایت تولید‬ ‫ایران خودرو در نفت چاله جمهوری اذربایجان‪ ،‬در فروردین‪،۹۷‬‬ ‫همزمان با س��فر ریاست جمهوری به این کشور گشایش یافت‬ ‫و تولید ازمایش��ی انواع خودرو س��واری در این سایت از اوایل‬ ‫مهر‪ ۹۷‬اغاز ش��د‪ .‬این سایت با ظرفیت تولید ‪۶‬هزار خودرو در‬ ‫س��ال گش��ایش یافت که قابلیت افزایش تا ‪۵۰‬هزار خودرو در‬ ‫س��ال با تولید در ‪۳‬نوبت کاری را دارد‪ .‬این افتخار در حالی با‬ ‫هم��ت و تالش متخصصان امر گروه صنعتی ایران خودرو انجام‬ ‫ش��ده که این ش��رکت در بازار خودرو جمهوری اذربایجان‪ ،‬با‬ ‫ش��رکت های بزرگ و بین المللی سازنده خودرو در حال رقابت‬ ‫بوده و به واسطه استقبال شهروندان از محصوالت ایران خودرو‬ ‫تولید خودروهای ایرانی در این کشور اغاز شده است‪.‬‬ ‫ازادسازی قیمت ها باشد و تعرفه ها نیز کنترل شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫ازادس��ازی نرخ خودروهای تولید داخ��ل و واردات ازاد خودرو در‬ ‫کنار یکدیگر دیده ش��ده و خودروس��ازان با س��ایر محصوالت وارد‬ ‫رقابت شوند‪.‬‬ ‫باس��تانی در پای��ان ب��ا تاکید بر اینک��ه نمی توان از یک س��و به‬ ‫خودروس��از اجازه افزایش قیمت دهیم‪ ،‬اما از س��وی دیگر واردات‬ ‫را ممنوع و تعرفه ه��ا را باال ببریم و هیچ فکری به حال هزینه های‬ ‫س��ربار خودروسازان نکنیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در شرایطی که تنها‬ ‫یک بخش از بازار خودرو مورد توجه قرار بگیرد و تنها اجازه افزایش‬ ‫نرخ داده شود این مردم هستند که متضرر می شوند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫توسعه خودروسازی منوط به رشد صنعت قطعه ‬ ‫احمدرض�ا رعنای�ی‪ /‬عض�و انجمن تخصص�ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور‪ :‬امروز وضعیت واحدهای تولیدی‬ ‫رونق الزم را ندارد و ممکن است ادامه این شرایط‪ ،‬باعث رکود بیشتر‬ ‫ای��ن صنعت ش��ود‪ .‬وضعیت تولید به گونه ای اس��ت که ب��ا توانمندی‬ ‫قطعه س��ازان داخ��ل همخوانی ندارد و قدرت رقاب��ت را از محصوالت‬ ‫داخلی می گیرد‪ .‬از این رو‪ ،‬در ش��رایط فعلی نیاز است با جدیت بیشتر‬ ‫به اصل موضوع داخلی س��ازی و عمق س��اخت داخ��ل بپردازیم‪ .‬افراد‬ ‫زیادی در این صنعت در حال فعالیت هستند و ظرفیت مطلوبی برای‬ ‫رشد این صنعت در کشور وجود دارد‪ .‬با تغییر روی ه در جهت کمک به‬ ‫قطعه سازان‪ ،‬در ادامه زمینه صادرات نیز به وجود خواهد امد‪ .‬در دنیای‬ ‫صنعتی امروز باید صادرات محوری مالک و اساس فعالیت های تولیدی‬ ‫باشد‪ .‬برای افزایش بهره وری و نیز روزامدی نرم افزاری و سخت افزاری‪،‬‬ ‫صنعتگر به س��رمایه در گ��ردش نیاز دارد‪ .‬در وضعی��ت مالی که این‬ ‫واحده��ای تولیدی دارند‪ ،‬دیرکرد پرداخت ها مشکالت ش��ان را افزون‬ ‫کرده است‪ .‬راه اندازی و ارتقای واحدهای تحقیق و توسعه با اختصاص‬ ‫دادن س��هم بیشتر درامد به این امر و نوسازی تجهیزات برای کاهش‬ ‫نرخ تمام ش��ده از جمله افق های جدیدی اس��ت ک��ه می توان در این‬ ‫صنع��ت باز کرد‪ .‬صنعت قطعه نیاز به کمک و همراهی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت دارد و انتظار اس��ت به صنعتگ��ران این حوزه بهای‬ ‫بیش��تری داده شود‪ .‬صنعت خودرو برای رش��د و توسعه خود باید به‬ ‫صنع��ت قطعه کمک کند زی��را منافع هر دو صنعت ب��ه یکدیگر گره‬ ‫خورده است‪ .‬وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید در فراهم کردن‬ ‫ش��رایط مناسب و س��رمایه گذاری برای صنعت قطع ه کشور‪ ،‬به وسیله‬ ‫پرداخ��ت مطالبات و تس��هیالت بانکی با بهره ه��ای پایین تالش کند‬ ‫زیرا امروز صنعتگران با مش��کالت نقدینگی بس��یاری روبه رو هستند‪.‬‬ ‫وزیر برای دس��ت یافتن به موفقیت بیش��تر باید از مشاوران فعال این‬ ‫حوزه مشورت بگیرد و در انتخاب معاونان خود در بخش های گوناگون‬ ‫صنعتی از افرادی اس��تفاده کند که تجرب��ه فعالیت در این صنعت را‬ ‫در کارنامه کاری خود داش��ته باشند‪ .‬اگر چنین شود به طور قطع این‬ ‫صنعت به سمت شکوفایی بیشتر حرکت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫تولید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫چه کمکی به تولید می شود که انتظار معجزه هم داریم؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫مطالبات معوقه صنعت قطعه در حال فزونی بوده در حالی که خودروسازان‬ ‫اعالم کرده بودند س��عی در کاهش بدهی قطعه س��ازان دارند‪ .‬سال ‪ ۹۵‬و ‪۹۶‬‬ ‫که به نس��بت تولید خ��ودرو و بازار تقاضا رونق گرفت اعتراض قطعه س��ازان‬ ‫این بود که چرا خودروس��ازان با وجود پیش فروش خودروها‪ ،‬مطالبات معوقه‬ ‫انها را نمی پردازند اما امروز س��خن این است که باید نرخ خودرو واقعی شود‬ ‫تا خودروس��ازان بتوانند بدهی های خود را بپردازند‪ .‬به عنوان نمونه حس��ن‬ ‫کریمی س��نجری یکی از کارشناس��ان صنعت خودرو در این باره اعالم کرده‬ ‫است درحال حاضر دو شرکت بزرگ خودروساز کشور حدود ‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برای تامین قطعات به قطعه س��ازان بدهکار هستند اما به دلیل اینکه‬ ‫محصوالت خود را به قیمت هایی به مراتب پایین تر از نرخ تمام ش��ده عرضه‬ ‫می کنن��د دچار زیان س��نگین ‪ ۵‬هزار میلیارد تومانی ش��ده اند و پولی برای‬ ‫پرداخت مطالبات قطعه سازان ندارند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر دغدغه قطعه سازان از منابع مالی فراتر رفته و چالش گرانی‬ ‫و کمبود مواد اولیه را هم دارند‪ .‬این صنعتگران معتقدند ما در حال خودزنی‬ ‫هستیم و خودتحریمی ها در حال از پا انداختن تولید هستند‪ .‬فرایند طوالنی‬ ‫تخصیص ارز و ثبت سفارش کاالهای موردنیاز و از سوی دیگر روند بروکراسی‬ ‫ترخیص قطعات از گمرک‪ ،‬تمام وقت و انرژی تولیدکننده را که باید در واحد‬ ‫صنعتی صرف شود‪ ،‬گرفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دیرکرد پرداخت ها ادامه دارد‬ ‫سعید صبوری عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور درباره مطالبات معوقه و وضعیت تولید در واحدهای‬ ‫تولیدی قطعه سازان گفت‪ :‬مطالبات معوقه همچنان ادامه دارد و خودروسازان‬ ‫در پرداخت هزینه های محصوالت به قطعه س��ازان کوتاهی می کنند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که نرخ قطعات هم هنوز اصالح نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دراین باره ضروری است نرخ محصوالت مورد بازنگری قرار گیرد‬ ‫زیرا هزینه مواد اولیه و س��ایر محصوالت در س��طح جامعه افزایش یافته در‬ ‫حالی که قطعه س��ازان ناگزیر هس��تند با قیمت های پیش��ین تولید و تامین‬ ‫قطعه داشته باشند‪.‬‬ ‫او یاداور ش��د‪ :‬امروز خرید قطعه سازان با ارز نیمایی و نرخ بیش از ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومان اس��ت در حالی که بخش��ی از صنعتگران ب��ا ارز ‪ ۳۲۰۰‬تومانی هنوز‬ ‫به خودروس��ازان قطع��ه می دهند یا در نهایت ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان‪ .‬از این رو باید‬ ‫قیمت ها روزامد شود که البته زمان بر است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش قدرت خرید‬ ‫صبوری در ادامه به س��ایر مش��کالت موجود در بازار اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫پیش تر صنعتگران در بازار با روش اعتباری فعالیت داش��تند و قطعه س��ازان‬ ‫می توانس��تند به شکل اعتباری مواد اولیه خود را تهیه کرده و پس از ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫م��اه هزینه ان را پرداخت کنند اما درحال حاضر خرید نقدی اس��ت و حتی‬ ‫گاهی باید هزینه محصوالت را پیش پرداخت کرد‪.‬‬ ‫این صنعتگر با اشاره به اینکه در این شرایط توان سازندگان به یک چهارم‬ ‫پیش رس��یده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬صنعتگر در وضعیت بغرنجی به سر می برد زیرا‬ ‫منابع مالی الزم برای خرید مواد اولیه را ندارند ضمن انکه نرخ محصوالت شان‬ ‫پایین است‪.‬‬ ‫برخی فعاالن صنعت خودرو به دنبال قیمت گذاری در حاشیه بازار هستند‬ ‫و معتقدن��د باید نرخ خودرو از حالت دس��توری خارج ش��ود‪ .‬صبوری درباره‬ ‫اینکه این افزایش قیمت ها حداقل و حداکثر با توجه به قطعات چقدر است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حداقل ‪ ۵۰‬و حداکثر ‪ ۱۵۰‬درصد نیازمند افزایش نرخ است‪.‬‬ ‫ت پایین‬ ‫ب ناشی از قیم ‬ ‫‹ ‹اسی ‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬نرخ خودرو را به ش��کل دس��توری پایین نگه داشته ایم؛‬ ‫روش��ی که برای نرخ دالر اعمال ش��د‪ .‬در حالی که ابتدای س��ال معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری از ارز تک نرخی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی س��خن گفت که چرا امروز در‬ ‫ب��ازار قیمت های مختلف اع�لام و در بازار ازاد حدود ‪ ۱۴‬هزار تومان خرید و‬ ‫فروش می شود؟‬ ‫او ادامه داد‪ :‬دالر گران ش��د زیرا نرخ ان را به حالت دس��توری پایین نگه‬ ‫داشته بودیم‪ .‬در بحث خودرو نیز این موضوع مطرح است‪ ۱۲ .‬سال پیش نرخ‬ ‫پرای��د ‪ ۶‬میلیون تومان با دالر ‪ ۸۰۰‬تومان بود یعنی ‪ ۷۵۰۰‬دالر‪ .‬امروز پراید‬ ‫ش��ده ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان و همه به این نرخ معترض هس��تند در‬ ‫حالی که در مدت ‪ ۱۲‬سال نرخ ان از ‪ ۶‬به ‪ ۲۲‬میلیون تومان رسید‪ .‬اما دالر‬ ‫‪ ۸۰۰‬تومان امروز ‪ ۱۴‬هزار تومان شده و پرایدی که ‪ ۷۵۰۰‬دالر می فروختیم‬ ‫درحال حاضر باید ‪ ۱۵۰۰‬دالر بفروشیم‪ .‬اگر با ارز نیمایی محاسبه شود ‪۲۵۰۰‬‬ ‫دالر می ش��ود‪ .‬با این نرخ دوچرخه هم در بازار نمی توان خرید‪ .‬ش��اید تاتا در‬ ‫هند هم با این نرخ فروخته نشود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬طبیعی است با گران شدن همه اقالم فشار برای پایین‬ ‫نگه داشتن نرخ خودرو منجر به اسیب به این صنعت می شود‪ .‬ضمن انکه با‬ ‫این ش��رایط فروش‪ ،‬رانت در بازار ایجاد می ش��ود و پراید ‪ ۲۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تومانی‪ ۳۸ ،‬میلیون تومان فروخته می شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعت با اعتراض به شیوه قیمت گذاری در بازار گفت‪ :‬نرخ بنزین‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تومان است در حالی که نرخ واقعی ان باید ‪ ۵‬هزار تومان باشد‪ .‬حال‬ ‫پرسش این است این امر چقدر منجر به قاچاق سوخت شده است؟‬ ‫صبوری تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر تولید خودرو با زیان بوده و خودروس��از‬ ‫با زیان انباش��ته روبه رو اس��ت اما به این موضوع توجهی نمی شود‪ .‬الزام است‬ ‫قیمت ها ازاد باش��د تا هر محصول در بازار نرخ خود را پیدا کند‪ .‬برخورد‬ ‫دستوری در هر حوزه ای ایجاد مشکل می کند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به واردات کاالهای اساس��ی با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی گفت‪ :‬این امر‬ ‫نیز خود زمینه ساز رانت می شود باید با ارز نیمایی وارد اما مدیریت شود برای‬ ‫نمون��ه کوپن برای مصرف ان درنظر گرفته ش��ود‪ .‬امروز حتی با نظارت زیاد‬ ‫به نرخ مناس��ب به دس��ت مردم نمی رسد که شاهد هستیم در این زمینه هم‬ ‫مشکالتی وجود دارد و تقلب هایی انجام می شود‪.‬‬ ‫صبوری اف��زود‪ :‬از این رو باید قیمت گذاری ازاد ش��ده و کمبود نقدینگی‬ ‫تا حدودی جبران ش��ود‪ .‬به هرحال امیدواریم روند پرداخت خودروس��ازان به‬ ‫قطعه سازان بهبود یابد و نرخ قطعات هم اصالح شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهی های سررسید شده‬ ‫مش��کالت بخش تولید به جراحی اساس��ی نی��از دارد و گویا باید تحوالت‬ ‫بنیادی در روند سیاس��ت گذاری و اداره صنعت رخ دهد‪ .‬امید رضایی از دیگر‬ ‫کارشناسان حوزه قطعه درباره مطالبات گفت‪ :‬چیزی تغییر نکرده و همچون‬ ‫گذش��ته مطالبات معوقه وجود دارد‪ .‬با توجه به مشکالت نقدینگی و افزایش‬ ‫نیافتن نرخ خودرو کمبود منابع مالی گریبانگیر صنعتگر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۵ :‬هزار میلیارد تومان بده��ی را نمی توان به این راحتی تامین‬ ‫کرد با توجه به اینکه تعهدات فروش قطعی و فروش اقس��اطی خودروساز در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬البته این رقم مربوط به مطالبات سررس��ید شده است اما‬ ‫امار کامل این بدهی ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان بوده که ‪ ۵‬هزار میلیارد سررسید‬ ‫ش��ده و بیش از ‪ ۱۲۰‬روز از تحویل قطعات گذش��ته است‪ .‬با توجه به شرایط‬ ‫ام��روز نقدینگ��ی ابهاماتی وجود دارد که تولیدکننده را س��ردرگم کرده و او‬ ‫نمی داند باید چه کند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر کاالها وارد گمرک ش��ده اما‬ ‫برای ترخیص ان‪ ،‬صنعتگر با موانع بسیاری روبه رو است‪ .‬این خودتحریمی ها‬ ‫در حال اس��یب رس��اندن به تولید است‪ .‬سایت ها بس��ته و کار به سختی در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬اگر کارها حت��ی روی روال عادی بیفت��د نبود نقدینگی‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان را دچار مش��کل کرده و انها توان ترخیص کاالهای ش��ان را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون های گریبانگیر صنعت‬ ‫رضایی با بیان اینکه ترخیص کاالها از س��وی گمرک دارای ‪ ۳‬قانون است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬من به عنوان تولیدکننده از اردیبهش��ت قطع��ات موردنیازم را وارد‬ ‫راهکار کاهش نرخ خودرو‪ ،‬معافیت مالیاتی خودروسازان است‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫باید خودروسازان را به طورموقت از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف کرد زیرا‬ ‫این موضوع باعث کاهش نرخ خودرو می شود‪.‬‬ ‫س��یدجواد حس��ینی کیا در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درب��اره تعیین نرخ جدید‬ ‫خودروهای تولید داخل تا هفته اینده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حوزه خودرو دولت باید در‬ ‫شرایط اقتصادی و اجتماعی با توجه به نوسان های نرخ ارز بخشی از بخشودگی ها‬ ‫و معافیت های مالیاتی را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت خودرو اعمال کند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫بی��ان اینکه دولت مهلتی ‪2‬س��اله در اختیار خودروس��ازان ق��رار دهد و پس از‬ ‫گذش��ت ‪2‬س��ال تعرفه واردات خودرو را به صفر برس��اند‪ ،‬افزود‪ :‬دولت می تواند‬ ‫برای بروزرسانی صنعت خودرو در مهلت ‪2‬ساله پیشنهادی‪ ،‬وام های بلندمدت و‬ ‫کم بهر ه در اختیار خودروسازان قرار دهد‪.‬‬ ‫نماینده مردم س��نقر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه خودروسازان‬ ‫بای��د بتواند در مدت ‪2‬س��ال تولیدات خود را بروزرس��انی کند ت��ا خودرو هایی‬ ‫ارزان قیم��ت‪ ،‬صادرات مح��ور و رقابت پذی��ر تولید کنن��د‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬تولیدات‬ ‫خودروس��ازان باید پس از حمایت های الزم‪ ،‬قدرت رقاب��ت و تصاحب بازارهای‬ ‫جهانی را داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫اینکه قش��ر متوسط و ضعیف جامعه دیگر توان خرید خودرو ندارند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در شرایط کنونی ظرفیت افزایش نرخ خودروهای تولید داخل با وجود اینکه نرخ‬ ‫تمام شده محصوالت باالتر است‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا در پای��ان با تاکید ب��ر اینکه مردم توان خرید خ��ودرو را ندارند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬خودروسازان باید به طور موقت از پرداخت مالیات ارزش افزوده‬ ‫معاف کرد زیرا این موضوع باعث کاهش نرخ خودرو می شود‪ ،‬ضمن انکه مالیات‬ ‫ارزش افزوده بس��یاری از قطعات خریداری شده از س��وی قطعه سازان پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کرده اما هنوز نتوانسته ام از گمرک ترخیص کنم‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح ای��ن ‪ ۳‬قانون ب��رای تامین مواد اولی��ه و قطعات منفصله‬ ‫موردنیاز گفت‪ :‬نخست اینکه برای تخصیص ارز درخواستی باید معادل ریالی‬ ‫ان در بان��ک بماند‪ .‬با بلوکه ش��دن این حج��م از نقدینگی در بانک صنعتگر‬ ‫می تواند ‪ ۵۰‬درصد کاالهای خود را از گمرک خارج کند‪ .‬همچنین اگر معادل‬ ‫ریالی در بانک گذاشته شد و شامل زمان شد اما از سوی بانک ارز تخصیص‬ ‫داده نش��د مجوز داده می ش��ود که عالوه بر ‪ ۵۰‬درصد ‪ ۲۰‬درصد دیگر هم از‬ ‫محصوالت مجوز ترخیص بگیرند اما برای باقی قطعات باید پول حواله شود و‬ ‫به دست فروشنده برسد تا بانک بتواند به تولیدکننده اجازه ترخیص کاالی تان‬ ‫از گمرک را بدهد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه یاداور ش��د‪ :‬امروز همزمان دو مش��کل وجود دارد‪.‬‬ ‫نخست اینکه تولیدکنندگانی که درخواست ارز داشتند و ارز به انها تخصیص‬ ‫داده شد‪ ،‬در زمان دریافت ان اگر بانک مرکزی نرخ ان را اعالم نکند بانک ها‬ ‫نمی توانند خرید ارز داشته باشند و درنتیجه در ادامه نمی توانند ارز موردنیاز‬ ‫صنعتگرانی که زمان دریافت ارزشان فرا رسیده است را بدهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین می کند که در گذش��ته خرید‬ ‫ارز از بانک مرکزی بود اما به تازگی که بانک مرکزی دچار کمبود ارز شد هر‬ ‫بانکی باید ارز موردنیاز را از سرمایه خود تامین کند اما نرخ همچنان از سوی‬ ‫بانک مرکزی اعالم می شود‪.‬‬ ‫رضایی با توضیح بیش��تر گفت‪ :‬اعالم نشدن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی‬ ‫در حال��ی ک��ه نوبت تخصیص ارز تولیدکننده رس��یده و بای��د ارز خریداری‬ ‫ش��ود مش��کالتی را به وجود می اورد زیرا معادل ارز موردنیاز بر مبنایی عدد‬ ‫تقریبی هزینه محاسبه شده و صنعتگر مبلغ ریالی را نزد بانک گذاشته است‪.‬‬ ‫همچنین بانک ‪ ۳۵‬درصد هم تضمین می گیرد که ان هم نقدی است‪ .‬در این‬ ‫زمینه حتی حمایت نمی شود تا این مبلغ را قطعه ساز به شکل چک و سفته‬ ‫پرداخت کند‪ .‬درنتیجه برای ارزی که قرار اس��ت دریافت ش��ود ‪ ۱۳۰‬درصد‬ ‫پول در بانک ذخیره می شود‪ .‬با اعالم نشدن نرخ از سوی بانک مرکزی‪ ،‬زمان‬ ‫تخصیص ارز تولیدکننده می گذرد و صنعتگر برای دریافت ارز موردنیاز دوباره‬ ‫باید تمام مسیر را از ابتدا طی کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه با اش��اره به مش��کل دیگر در ای��ن بخش گفت‪:‬‬ ‫همچنین در گذش��ته روند ثبت س��فارش از اغاز تا انتها برای ‪ ۶‬ماه بود اما‬ ‫درحال حاضر به ‪۱.۵‬ماه رسیده و به همین نسبت فرصت برای ارائه‬ ‫مدارک و اس��ناد برای دریافت ارز موردنیاز کم شده است‪ .‬اگر در این فاصله‬ ‫تولیدکننده ارز موردنیازش تخصیص داده ش��ود اما زمان ثبت سفارش تمام‬ ‫شود دوباره باید از نو تمام مراحل را طی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودتحریمی ها در صنعت‬ ‫این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور‬ ‫گف��ت‪ :‬خودتحریمی ه��ا ارتباطی ب��ه ترامپ و تصمیم های او ندارد‪ .‬مش��کل‬ ‫داخلی است که نشان می دهد محاسبه و برنامه ریزی درستی نداریم‪ .‬به تازگی‬ ‫شبکه ها هم بسته است و بانک ها نمی توانند ثبت سفارش ها را مشاهده کنند‬ ‫در نتیجه تولیدکننده باید به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مراجعه کند‪ .‬اگر‬ ‫انجام شد مشکل رفع می شود در غیراین صورت باید به سازمان توسعه تجارت‬ ‫مراجعه کند‪ .‬درواقع با پیگیری چندروزه باید امکانی را فراهم کنید که بانک‬ ‫ثبت سفارش شما را ببیند‪ .‬رضایی ادامه داد‪ :‬در فاصله جابه جایی وزیر پیشین‬ ‫و جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��بکه قفل بود و به این ترتیب در مقطعی‬ ‫کارها تعطیل ش��د‪ .‬امروز روند در حال انجام اس��ت اما کند عمل می شود و‬ ‫بخش��ی با پیگیری حضوری صنعتگر باید انجام ش��ود‪ .‬معضل در این فرایند‬ ‫زیاد اس��ت که نمی توان در این زمان کوت��اه به ان پرداخت‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫این مشکالتی که گفته شد تنها مربوط به بخشی است که کاالهای صنعتگر‬ ‫وارد شده و در گمرک است‪ .‬تمام مشکالت بیان شده تنها برای این است که‬ ‫پول را پرداخت کنید تا کاال از گمرک ترخیص شود‪ .‬ضمن انکه ارز خریداری‬ ‫می ش��ود اما تا زمانی که پول به دست فروشنده برس��د فرایند طوالنی دارد‪.‬‬ ‫البته با ارسال پول از سوی بانک ها برای فروشنده‪ ،‬مجوز ترخیص محصوالت‬ ‫داده می شود و در این زمینه کمک شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬از این رو پولی که‬ ‫با دردسر پس از سررسید از خودروساز دریافت می شود باید مبلغی روی ان‬ ‫بگذاریم و در بانک ذخیره کنیم تا ارز موردنیاز تخصیص داده شود‪ .‬درحالی‬ ‫که هیچ سودی به این سرمایه ذخیره شده در بانک تعلق نمی گیرد‪ .‬همچنین‬ ‫با ارائه برگه س��بز گمرک ‪ ۳۰‬درصد م��ازاد هزینه ارز که نزد بانک به عنوان‬ ‫تضمین نگه داری می شود‪ ،‬ازاد می شود‪ .‬رضایی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫موارد به تحریم بیرونی برنمی گردد بلکه ناش��ی از سیاست گذاری نادرست و‬ ‫خودتحریمی ها داخلی اس��ت‪ .‬حال پرسش این است که چه کمکی به تولید‬ ‫می شود که انتطار معجزه هم داریم‪.‬‬ ‫خودروهای داخلی‪ ،‬صاحب برچسب درصد داخلی سازی می شوند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره ازادسازی نرخ‬ ‫خ��ودرو اظهار کرد‪ :‬ازادس��ازی نرخ برای خودروس��ازانی که تمام امکانات ش��ان را با‬ ‫ارزه��ای پایین تهیه کرده اند‪ ،‬معنایی ندارد‪ .‬اما در عی��ن حال باید با در نظر گرفتن‬ ‫شرایط خودروس��ازان‪ ،‬موضوع ازادس��ازی نرخ از طریق مراجع قانونی مانند شورای‬ ‫رقابت حل و فصل شود‪ .‬محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با خبرخودرو تصریح کرد‪:‬‬ ‫موضوع ازادسازی قیمت خودرو دارای ابعاد گوناگونی است که باید به تمام انها توجه‬ ‫داش��ت‪ .‬از انجا که ارز مورد نیاز خودروس��ازان تحت حمایت های دولت و با استفاده‬ ‫از تس��هیالت نهادهای گوناگون اقتصادی و بانکی تامین ش��ده‪ ،‬ارزهای ارزان بوده و‬ ‫ازادسازی ان معنا ندارد اما در عین حال مسائل و مشکالت انها باید از طریق مراجع‬ ‫قانونی برطرف ش��ود‪ .‬نماینده مردم شهرستان های تبریز‪ ،‬اذرشهر و اسکو در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬قطعه س��ازان و خودروس��ازان‪ ،‬هر دو‪ ،‬باید به سمت کاهش‬ ‫وابستگی به خارج حرکت کنند‪ .‬بدیهی است قطعه سازی که تمام یا بخشی از قطعات‬ ‫م��ورد نیاز خود را در قالب مواد اولیه یا قطع��ات منفصله با واردات تامین می کند با‬ ‫نوس��ان های نرخ ارز مشکالتی خواهد داشت‪ .‬وی اذعان کرد‪ :‬چنانچه خودروسازان و‬ ‫قطعه س��ازان اقدام به داخلی سازی ‪100‬درصدی کنند‪ ،‬تا حدود زیادی مشکالت شان‬ ‫برطرف خواهد شد و در سایه بی نیازی از تامین ارز‪ ،‬شاهد رهایی از معضالت خواهند‬ ‫بود‪ .‬این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درباره چرایی ثبات‬ ‫نرخ خودرو در ش��رایطی که هیچ کاالیی در کش��ور ثبات قیمتی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫درباره قیمت گذاری خودرو‪ ،‬نهادهای قانونی مانند س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان یا ش��ورای رقابت باید واقع بینان��ه تصمیم نهایی را اتخاذ کنند‪ .‬این‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد‪ :‬بنابراین نتیجه بررسی نهادهای‬ ‫قانونی تعیین کننده افزایش‪ ،‬کاهش یا ثابت ماندن قیمت هاست‪.‬‬ ‫فرهنگی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫طرحی به منظور س��اماندهی بازار خودرو مطرح شده که براساس ان پیش بینی شده‬ ‫در کنار برچس��ب انرژی‪ ،‬برچسبی به منظور نشان دادن درصد تولید داخل خودروها‬ ‫روی انها نصب شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫باره��ا از زبان مدیران و کارشناس��ان صنعتی ش��نیده ایم که‬ ‫کشور درگیر جنگ اقتصادی است و تولیدکنندگان هم در خط‬ ‫مقدم ان مشغول نبرد با تحریم ها هستند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی به این دلیل که سرمایه مالی و زمانی زیادی‬ ‫برای واحد صنعتی خود صرف کرده با تمام توان تالش می کند‬ ‫فعالی��ت خود را حف��ظ کند یا با حداقل ظرفی��ت اجازه توقف‬ ‫تولید را ندهد‪ .‬همین موضوع باعث ش��ده برخی کارشناس��ان‬ ‫صنع��ت خودرو‪ ،‬راهکار برون رفت این صنعت از مش��کالتش را‬ ‫در خصوصی س��ازی ان ببینند‪ .‬اما قطعه سازان (زنجیره تامین‬ ‫خودروسازان) که در بخش خصوصی فعالیت دارند‪ ،‬گالیه مند از‬ ‫برخی خودتحریمی هایی هستند که تاثیر زیادی بر میزان تولید‬ ‫داش��ته و موجب افت ان ش��ده است‪ .‬در این ش��ماره به سراغ‬ ‫برخی قطعه س��ازان متوس��ط و بزرگ رفته ایم و درباره وضعیت‬ ‫تولیدش��ان گفت وگویی با انها داش��ته باش��یم‪ .‬این صنعتگران‬ ‫بیش��ترین چالش تولید را تامین مواد اولیه دانس��تند و عنوان‬ ‫کردند که می توانند ظرفیت خود را افزایش دهند به شرط انکه‬ ‫مواد اولیه مورد نیازشان تامین شود‪.‬‬ ‫راهکار تامین قطعات خط تولید‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ /‬رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کش�ور‪ :‬برای تامین قطعات خط تولید‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬مجموعه ای از قطعه سازان در فعالیت هستند که برای‬ ‫برخی قطعات ویژه به طور معمول ممکن اس��ت تنها یک تامین کننده‬ ‫در زنجیره تامین وجود داش��ته باشد که به اصطالح به ان تک سورس‬ ‫گفته می ش��ود و نیز ممکن است چند قطعه ساز وظیفه تامین داشته‬ ‫باشند که با نام چند سورس شناخته می شوند‪ .‬برای رسیدن به بهترین‬ ‫روش در این ب��اره نیاز اس��ت به تجربه های جهان��ی نگاهی بیندازیم‪،‬‬ ‫خودروس��ازانی که سال هاس��ت در امر تولید فعالیت دارند و زنجیره‬ ‫تامین خود را برای تهیه قطعات هدایت کرده اند‪ .‬انها می توانند روش‬ ‫مناس��ب را در اختیار سایر خودروس��ازان و قطعه سازان فعال در این‬ ‫عرصه قرار دهند‪ .‬پیشنهاد قطعه سازان این است که برای هر خودرو‪،‬‬ ‫یک س��ورس تعیین ش��ود و این یک تجربه جهانی است‪ .‬این امر نیز‬ ‫باید از ابتدای طراحی خودرو تا خدمات پس از فروش یک مدل ادامه‬ ‫داشته باش��د‪ .‬به طورنمونه‪ ،‬خودروس��از یک قطعه خاص پژو ‪ ۴۰۵‬را‬ ‫تنها از یک سورس تهیه کند و در ادامه همان قطعه را برای مدل پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬از قطعه ساز دیگری تامین کند‪ .‬به این ترتیب اگر برای سورسی‬ ‫مش��کل غیرقابل پیش بینی رخ داد تنها یک م��دل خودرویی درگیر‬ ‫می ش��ود و به سایر مدل ها تس��ری پیدا نمی کند‪ .‬نکته دوم این است‬ ‫که یکی از الزام های مس��ئله استاندارد برای تولید‪ ،‬پیش بینی شرایط‬ ‫بحرانی و ناگهانی اس��ت اینکه زمانی شرایط فوق العاده پیش می اید و‬ ‫باید راهکاری وجود داش��ته باش��د‪ .‬از این رو تا زمان برگشت سورس‬ ‫اصلی به چرخه تولید از سایر قطعه سازان تامین کننده می توان قطعه‬ ‫موردنظر را تامین کرد‪ .‬هدف این اس��ت که با پیش امدن مشکلی در‬ ‫واحد صنعتی قطعه س��ازی‪ ،‬خط تولید خودرو متوقف نش��ود و برای‬ ‫ش��رایط ویژه از پیش تدابیری اندیشیده شود‪ .‬یک قطعه‪-‬یک سورس‬ ‫روشی منطقی برای تامین قطعات موردنیاز است و اگر شرکتی بزرگ‬ ‫باش��د ممکن اس��ت بتواند برای ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬مدل خودرویی تامین همان‬ ‫قطعه خاص را داش��ته باشد اما به طورطبیعی یک قطعه‪ -‬یک سورس‬ ‫از خطرپذیری کمتری برخوردار است‪.‬‬ ‫گرانی ارز و کمبود مواد اولیه‪ ،‬تولید را زمینگیر کرد‬ ‫‹ ‹ساخت قطعات از سوی خودروسازان‬ ‫س��عید احمدی‪ ،‬یکی از فعاالن صنعت قطعه درباره وضعیت‬ ‫واحده��ای تولیدی این صنع��ت گفت‪ :‬یکی از مش��کالتی که‬ ‫به تازگی ب��رای برخی س��ورس های خودرویی به وج��ود امده‪،‬‬ ‫جایگزینی قطعه سازان جدید به جای انهاست‪.‬‬ ‫وی درب��اره چرای��ی این موض��وع افزود‪ :‬برخی ش��رکت های‬ ‫خودروس��از‪ ،‬خود خ��ط تولید قطع��ات را راه ان��دازی کرده اند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬محورس��ازان ایران خ��ودرو که زیرمجموعه این‬ ‫خودروساز است‪ ،‬خودش ساخت قطعات را اغاز کرده در حالی‬ ‫ک��ه پیش تر قطعات را از قطعه س��ازان دیگر خریداری و در این‬ ‫شرکت مونتاژ می کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به پرسشی مبنی بر اینکه تولیدات این شرکت‬ ‫برای تامین خط تولی��د خودرو بوده یا بازار لوازم یدکی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی قطع��ات تولیدی این واحد صنعتی تنها برای تامین نیاز‬ ‫خودروسازان ساخته و عرضه می شود مانند لوله اکسل عقب که‬ ‫قطعه مصرفی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی و افت قدرت خرید‬ ‫احمدی که در زمینه تولید کپسول های ال پی جی هم فعالیت‬ ‫دارد‪ ،‬درب��اره ب��ازار این قطع��ه گفت‪ :‬بازار این نوع کپس��ول ها‬ ‫محدود است و تولید برای تامین خط تولید خودروسازان نیست‬ ‫زیرا خودروس��از از کپسول های س��ی ان جی استفاده می کند‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬این قطعه تنها برای بازار ل��وازم یدکی خودرو تولید و‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعیت تولید و تامی��ن مواد اولیه اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه تامین مواد اولیه‪ ،‬یکی از تولیدکنندگان داخلی چند ماه‬ ‫عرضه مواد اولیه نداش��ت زیرا تولیدات خ��ود را صادر می کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر قطعه سازان بیشتر مشکل تامین مواد اولیه دارند‬ ‫و این مس��ئله به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز اعالم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در ادامه با اش��اره به افزایش قیمت ه��ا در این بازار گفت‪:‬‬ ‫قیمت هر کیلو ورق ف��والدی از ‪ ۳۲۰۰‬به حدود ‪ ۵۵۰۰‬تومان‬ ‫رس��یده است و به دنبال ان نرخ تمام ش��ده تولیدکننده نیز به‬ ‫همان نسبت افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از س��وی دیگر قدرت خری��د مصرف کننده پایین‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی توان خرید کم و از سوی بازار تقاضا وجود نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬به طور قطع امار فروش هم دچار افت می شود‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگر با تاکید بر اینکه م��واد اولیه مورد نیاز به طور‬ ‫عم��ده تولید داخلی اس��ت اما در این زمینه مش��کل تامین‬ ‫داری��م‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در کنار این مس��ائل(از کمبود گرفته تا‬ ‫گرانی مواد اولی��ه) تولیدکننده هم ق��درت رقابت در بازار‬ ‫صادراتی را ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید با پایین ترین ظرفیت‬ ‫احمدی درباره عرضه محصوالت تولیدکنندگان مواد اولیه در‬ ‫بورس عنوان کرد‪ :‬این امر س��بب شده قیمت ورق های فوالدی‬ ‫‪ ۲‬برابر شود و این مشکل در تمام واحدهای صنعتی وجود دارد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به وقفه های تولید خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنون��ی‪ ،‬واحدهای صنعت��ی دچار وقفه های تولید ش��ده اند اما‬ ‫صنعتگر برای اینکه خط تولیدش تعطیل نشود‪ ،‬ناگزیر است به‬ ‫هر ترتیبی مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کند حتی اگر‬ ‫نرخ انها چند برابر ش��ود‪ .‬اما اینکه مواد اولیه کمیاب شود‪ ،‬یک‬ ‫مشکل اساسی خواهد بود که زمینه تعطیلی واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک تر را فراهم می کند‪.‬‬ ‫احمدی در پایان درباره افت میزان تولید گفت‪ :‬در این شرکت‬ ‫ظرفیت تولید به ‪۲۰‬درصد رس��یده اما تعدیل نیرو نداش��ته ایم‪.‬‬ ‫البته اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند‪ ،‬ناگزیر به حذف برخی‬ ‫هزینه های سربار و از جمله کاهش نیروهای انسانی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی ارز‪ ،‬شمشیر دو لبه‬ ‫با توجه به ش��رایط بازار گاه گرانی مواد اولیه مطرح است اما‬ ‫ای��ن مواد در بازار عرضه می ش��ود و می توان انها را خریداری و‬ ‫تامین کرد اما زمانی هم این مواد کمیاب می شوند و این مسئله‬ ‫یک چالش اساسی برای بخش تولید خواهد شد‪ .‬از این رو‪ ،‬برای‬ ‫عب��ور از تحریم های موجود باید خوراک م��ورد نیاز واحدهای‬ ‫صنعتی به هر قیمتی تامین و به بازار تزریق شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه محمود زراعتی از تولیدکننده فعال در حوزه قطعه‬ ‫با مطلوب ارزیابی ک��ردن افزایش قیمت ارز گفت‪ :‬در چند ماه‬ ‫گذش��ته وضعیت تولید بهتر از ماه های نخست سال بود زیرا با‬ ‫گران ش��دن ن��رخ ارز‪ ،‬واردات کاهش یافت و عرضه محصوالت‬ ‫چینی در بازار روند نزولی گرفته است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به این ترتیب سهم تولیدکننده از بازار داخلی بیشتر‬ ‫ش��د‪ ،‬ضمن اینکه با افزایش نرخ ارز توان رقابت هم ارتقا یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اشاره به مشکالت تامین مواد اولیه‬ ‫گفت‪ :‬تهیه مواد اولیه بس��یار سخت شده است‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫واحد صنعت��ی ما که بخش زیادی از م��واد اولیه مورد نیاز ان‬ ‫ورق های مس��ی اس��ت‪ ،‬در این مدت بازار نامناسبی داشته زیرا‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی ترجیح می دهد محص��والت خود را صادر‬ ‫کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬قیمت ورق های مسی چند برابر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بازار تقاضا‬ ‫زراعتی با بیان اینکه بازار تقاضا مناس��ب است‪ ،‬به شرط اینکه‬ ‫م��واد اولیه برای تولید و پاس��خ به تقاضای بازار وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با کاهش واردات محصوالت چینی‪ ،‬بازار تقاضای‬ ‫تولیدکنن��ده داخل��ی رونق گرفت��ه و می توان می��زان تولید را‬ ‫افزایش داد‪ .‬تیراژ تولید شرکت ما نسبت به ‪ ۶‬ماه نخست سال‬ ‫گذشته حدود دو برابر شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬تقاضا در بازار وجود دارد اما مواد اولیه گران و‬ ‫کمیاب شده که تولید را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪۸۰‬درصد مواد اولیه مورد نیاز واحد صنعتی‬ ‫ما‪ ،‬مس اس��ت که در داخل تولید می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬روند توزیع‬ ‫ورق های مسی در بازار نامناس��ب است‪ .‬در واقع صادرات برای‬ ‫س��ازندگان این ورق ها صرفه اقتصادی بیشتری دارد؛ در حالی‬ ‫که حتی اگر ‪۵‬درصد تولیدات انها به بازار تزریق ش��ود‪ ،‬شرایط‬ ‫موجود بهبود نسبی خواهد یافت‪.‬‬ ‫زراعت��ی گف��ت‪ :‬چن��د ماهی اس��ت که م��واد اولی��ه برخی‬ ‫ش��رکت های صنعتی به بازار داخل تزریق نشده است و بیشتر‬ ‫انها صادر می شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬به جز مس‪۲۰ ،‬درص��د دیگر مواد اولیه مورد نیاز ما‬ ‫هم تولید داخل اس��ت اما نس��بت به بازار مس وضعیت بهتری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه مواد اولیه مورد نیاز این واحد صنعتی‬ ‫برای تولید صد درصد داخلی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ارزبری نداریم و اگر‬ ‫بازار مواد اولیه بهبود یابد تولید خود را افزایش داده و می توانیم‬ ‫در زمینه اشتغالزایی هم موثر باشیم‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال حاضر ب��رای تامین نیاز ب��ازار تنها‬ ‫نوبت های کاری را افزایش داده ایم‪ .‬زراعتی خرید نقدی به جای‬ ‫اعتباری را از دیگر مشکالت صنعتگران عنوان کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫ام��ر نقدینگی زی��ادی را می طلبد که تولیدکننده را زیر فش��ار‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره صادرات نیز اظهار ک��رد‪ :‬اگر مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫تامین ش��ود‪ ،‬می توانیم صادرات داش��ته باش��یم‪ .‬درحال حاضر‬ ‫صادرات نداریم اما از سوی تاجران خارجی و داخلی محصوالت‬ ‫ما به کشورهای همسایه برده می شود‪ .‬به عنوان نمونه از قطعات‬ ‫شرکت ما در افغانستان زیاد استفاده می شود‪.‬‬ ‫زراعتی درباره برنامه واحد صنعتی خود برای نیمه دوم سال‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت ارزی کش��ور مشخص نیست از این رو‪ ،‬نمی توان‬ ‫برنامه ری��زی دقیقی برای تولید داش��ت‪ .‬درحال حاضر با همین‬ ‫ظرفیت ادامه می دهیم اما با بهبود ش��رایط و تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫تیراژ ما افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی و بروکراسی اداری‬ ‫دینام از قطعات مهم برای س��اخت خودرو است که در داخل‬ ‫تولید می شود‪ .‬در زمینه تولید این قطعات شرکت های متوسط‬ ‫و بزرگ��ی فعالی��ت دارند که بخش��ی از نیاز داخل را پوش��ش‬ ‫می دهند‪ .‬ن��ادر خلدی‪ ،‬مدیرعامل یک��ی از واحدهای فعال در‬ ‫این زمینه درباره ظرفیت واحدتولیدی خود گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بخش عمده خط تولید ما به طور تک نوبتی فعالیت دارند اما در‬ ‫برخی از خطوط مانند کوره که نباید تعطیل ش��ود‪ ،‬افراد در ‪۳‬‬ ‫نوبت کار می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چرا با وجود نی��از بازار به‬ ‫قطعات تولیدی این ش��رکت‪ ،‬افزایش ظرفیت نداشته اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مش��کل ما در این زمینه تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید‬ ‫قطعات اس��ت‪ .‬البت��ه معضل نقدینگی و بروکراس��ی اداری هم‬ ‫سبب شده تا در تولید قطعات به ظرفیت کامل نرسیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه ترخیص مواد اولیه مورد نی��از در گمرکات‬ ‫ادام��ه داد‪:‬کمک های خوبی ش��د و بخش زی��ادی از مواد اولیه‬ ‫ترخیص شدند اما برای رونق تولید و رسیدن واحدهای صنعتی‬ ‫به ظرفیت کامل باید کمک و حمایت بیشتری از سوی مدیران‬ ‫باالدستی انجام شود‪ .‬در حال حاضر کمبود مواد اولیه باعث شد‬ ‫تا تولید به نصف ظرفیت برسد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که به طور معمول قطعه سازان‬ ‫چن��د درصد م��واد اولیه را در انبارها نگه��داری می کنند تا در‬ ‫ش��رایط بحرانی تولید متوقف نش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بس��تگی به قطعه‬ ‫دارد‪ .‬برخ��ی قطع��ات جزو محصوالت تحریمی هس��تند که تا‬ ‫‪ ۶‬م��اه تامین ش��ده اند‪ .‬به این ترتیب می توانی��م در این فاصله‬ ‫داخلی سازی را اغاز کنیم اما برخی قطعات که ریسک کمتری‬ ‫دارن��د و ‪ ۳۵‬روزه تامین می ش��وند برای همی��ن مدت در انبار‬ ‫موجودی دارند‪.‬‬ ‫خلدی در پایان تصریح کرد‪ :‬زمان برای تهیه سایر مواد اولیه‬ ‫که تولید داخل اس��ت‪ ،‬بسیار کوتاه تر بوده و به طور تقریبی در‬ ‫مدت یک هفته تامین می ش��وند؛ از این رو برای زمان طوالنی‪،‬‬ ‫نگهداری نخواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫بیش��تر گالیه صنعتگران در زمینه تامین مواد اولیه ای است‬ ‫ک��ه به طور معمول در داخل تولید می ش��وند‪ .‬در همین زمینه‬ ‫پیش تر مهدی کرباس��یان‪ ،‬رییس پیش��ین هیات عامل سازمان‬ ‫توس��عه و نوسازی صنایع معدنی (ایمیدرو) در پاسخ به پرسش‬ ‫روزگار خودرو مبنی بر گالیه قطعه س��ازان و صنعتگران مانند‬ ‫خودروس��ازان از فوالدی ها و اینکه چرا تا زمانی که بازار داخل‬ ‫به ورق فوالدی نیاز دارد این محصوالت صادر می ش��ود‪ ،‬گفته‬ ‫بود‪ :‬تا جایی که می دانم خرید اصلی کارخانه های خودروسازی‬ ‫از فوالدمبارکه اس��ت و این کارخانه نیاز داخل را به طور وسیع‬ ‫تامی��ن می کند‪ .‬البته ممکن اس��ت در مواردی خاص ورق های‬ ‫صنایع پایین دستی که در داخل تولید نمی شود‪ ،‬وارد شود‪.‬‬ ‫حال باید بررس��ی ش��ود نیاز بازار داخل به م��واد اولیه چند‬ ‫درص��د اس��ت و چن��د درص��د از تولی��دات داخ��ل در اختیار‬ ‫صنعتگران داخلی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫قطعه سازانی که مقابل جنگ اقتصادی ایستاده اند‬ ‫تولید ضلع اصلی خودکفایی است؛ البته تعامل بین‬ ‫کشورها باید وجود داشته باشد و به طور قطع‪ ،‬این امر‬ ‫به معنای وابس��تگی نخواهد بود‪ .‬همیش��ه در شرایط‬ ‫بحرانی مدیریت و سیاس��ت‪‎‬گذاری ها متفاوت شده و‬ ‫ممکن است این تعامل به گونه ای دیگر رقم بخورد‪.‬‬ ‫امروز ب��ا وجود اینک��ه همتای��ان خارجی صنعت‬ ‫خ��ودرو و قطعه کش��ور تمایلی به قط��ع ارتباطات و‬ ‫تعامل با صنعتگران ایرانی ندارند‪ ،‬فشارهای بین المللی‬ ‫انها را ناگزیر به تعلیق فعالیت های خود کرده است‪.‬‬ ‫برخ��ی قطعه س��ازان در این بس��تر با اس��تفاده از‬ ‫تجربه های گذش��ته که کش��ور در ش��رایط تحریمی‬ ‫داش��ت‪ ،‬اقدام ب��ه انتقال ماش��ین االت م��ورد نیاز و‬ ‫دانش فنی روز کردند‪ ،‬از این رو با ارامش بیش��تری به‬ ‫فعالیت های خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری و ظرفیت تولید‬ ‫صنعت خ��ودرو ب��رای ادامه فعالیت خود وابس��ته‬ ‫ب��ه تولید قطعات بوده و در این راس��تا قطعه س��ازان‬ ‫رسالت سنگینی بر عهده دارند‪ .‬به گزارش عصرپرس‪،‬‬ ‫میرغالمرضا مرتضوی‪ ،‬مدیرعامل شرکت سازه پویش با‬ ‫اشاره به پیشینه ‪۲۵‬ساله گروه عظام در تولید قطعات‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این گروه صنعتی از ‪۱۲‬ش��رکت‬ ‫تش��کیل شده که تمام این شرکت ها به طور تخصصی‬ ‫در حوزه قطع��ات خودرو فعالی��ت می کنند و از نظر‬ ‫تجهیزات‪ ،‬ماشین االت و دانش فنی روزامد هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هم اکنون کشور در یک جنگ‬ ‫اقتصادی قرار دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این برهه از‬ ‫زمان باید راهکارهای اجرایی و قانونی براساس شرایط‬ ‫جدید تغییر کند تا فعالیت ها ادامه داشته باشد و چرخ‬ ‫تولید متوقف نشود‪.‬‬ ‫مرتض��وی در ادامه گفت‪ :‬در تحریم های گذش��ته‬ ‫که با خروج ش��رکت های خودروساز خارجی از کشور‬ ‫همراه بود‪ ،‬موفق شدیم همگام با دیگر قطعه سازان و‬ ‫خودروسازان داخلی تولید را بدون وقفه ادامه دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��ازه پویش در ادامه با اش��اره‬ ‫به اش��تغالزایی ‪۳۵‬هزار نفری در ای��ن واحد صنعتی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در سال های گذشته بیش از ‪۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه گذاری برای خطوط تولید انجام شده‬ ‫اس��ت ام��ا درحال حاضر ب��ا توجه به ش��رایط فقط با‬ ‫‪۵۰‬درصد ظرفیت خود فعالیت می کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گ��روه صنعتی عظام ‪ ۲۵‬ت��ا ‪۶۵‬درصد‬ ‫قطعات م��ورد نیاز گروه های گوناگون خودروس��از را‬ ‫تامین می کن��د و با هریک روز تعطیلی خطوط‪ ،‬زیان ‬ ‫کالنی به بار خواهد امد‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی دانش فنی‬ ‫مرتضوی درب��اره تهیه مواد اولیه م��ورد نیاز تولید‬ ‫قطعات این واحد صنعتی گف��ت‪ :‬در بحث مواد اولیه‬ ‫ت��ا ‪۷۰‬درصد این م��واد از پیمان��کاران داخلی تامین‬ ‫می ش��ود و فق��ط ‪۳۰‬درص��د انه��ا را به دلی��ل صرفه‬ ‫اقتصادی نداشتن از خارج وارد می کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطع��ه تصریح کرد‪ :‬ب��ا وجود‬ ‫تحریم ها و فش��ار های اقتصادی دشمنان کشور‪ ،‬این‬ ‫گروه قطعه ساز توانسته به تولید خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی بومی س��ازی دان��ش فن��ی قطعات خ��ودرو را‬ ‫بزرگ ترین دس��تاورد گ��روه عظام دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫به دلیل همکاری گذش��ته ما با همتای��ان بین المللی‪،‬‬ ‫موفق ش��دیم در کنار انها دانش فنی خود را توس��عه‬ ‫داده و ان را بومی س��ازی کنی��م‪ .‬اگ��ر ام��روز ای��ن‬ ‫قطعه س��ازان بین المللی همکاری خ��ود را با ما قطع‬ ‫کنن��د این توان را داریم که همچن��ان به تولید خود‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫مرتض��وی با اش��اره به ص��ادرات محص��والت این‬ ‫شرکت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در ساخت خط جدید تولید کوئل‬ ‫جرقه زن‪ ،‬امکان صادرات و انعقاد قرارداد دیده ش��ده‬ ‫اس��ت و چون این قطع��ات در خدمات پس از فروش‬ ‫ش��رکت های خارجی استفاده می ش��ود‪ ،‬هنوز امکان‬ ‫صادرات برای صنعت قطعه کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سربازان جنگ اقتصادی‬ ‫مرتض��وی در ادامه ب��ا بیان اینک��ه تولیدکنندگان‬ ‫س��ربازان جنگ اقتصادی در کش��ور هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز ش��رکت ما با تم��ام توان در مقابل مش��کالت‬ ‫ایس��تاده است اما هیچ ش��رکتی بدون حمایت بخش‬ ‫دولتی امکان ادامه فعالیت را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬از این رو‪ ،‬نقش حاکمیت در نظارت و‬ ‫بازنگری قانون‪ ،‬بسیار مهم است و باید بخش دولتی با‬ ‫همراهی بخش خصوصی شرایط را برای تولید داخلی‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه خدمات پس از فروش‬ ‫محس��ن کرباسچی‪ ،‬مدیرعامل گروه قطعات خودرو‬ ‫عظام نیز با بیان اینکه درحال حاضر حدود ‪۱۷‬میلیون‬ ‫خودرو در کش��ور در حال تردد هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت با ایجاد ‪۲۰۰‬نمایندگی در سراسر کشور‪ ،‬به‬ ‫این تعداد خودرو‪ ،‬قطعه و خدمات پس از فروش ارائه‬ ‫می دهد تا رضایت حداکثری مشتریان را کسب کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محص��والت این گروه صنعتی در ‪ ۲‬بازار‬ ‫یکی بازار تامین نیازهای شرکت های بزرگ خودروساز‬ ‫و دیگ��ری بازار مصرف قطع��ات خودروهای فعال در‬ ‫کشور عرضه می شود‪.‬‬ ‫کرباس��چی ب��ا بی��ان اینکه گ��روه عظ��ام یکی از‬ ‫بزرگ ترین ش��بکه های تولید قطعات و خدمات پس‬ ‫از فروش در س��طح کش��ور را در اختی��ار دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای اینکه محصوالت خود را به طور مستقیم به دست‬ ‫مصرف کنن��دگان برس��انیم‪ ،‬حمایت و پش��تیبانی از‬ ‫مصرف کنن��دگان نهایی از اقدام ه��ای مهم این گروه‬ ‫تولیدی بوده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه کش��ور با اش��اره به افزایش‬ ‫نرخ قطعات خودرو در چند ما ه گذشته‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اینکه نرخ قطعات خودرو گران شده‪ ،‬برای هیات مدیره‬ ‫عظام ناخوشایند است اما این امر با وجود افزایش نرخ‬ ‫الومینیوم‪ ،‬اهن‪ ،‬مس و‪ ...‬اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬با این‬ ‫همه تالش داریم با حداق��ل افزایش نرخ‪ ،‬محصوالت‬ ‫را به دست مصرف کنندگان و مشتریان خود برسانیم‪.‬‬ ‫کرباسچی در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اینکه ایا‬ ‫این شرکت از برقراری پیمان دوجانبه ارزی استقبال‬ ‫می کن��د یا خیر؟ گف��ت‪ :‬اگر امکان برق��راری پیمان‬ ‫دوجانب��ه ارزی وجود داش��ته باش��د و ش��رایط برای‬ ‫تولیدکنندگان فراهم شود‪ ،‬به طور قطع از ان استقبال‬ ‫خواهیم ک��رد‪ .‬وی افزود‪ :‬کارشناس��ان صنعتی ما در‬ ‫تالش هس��تند هیچ کاالیی در انبارها احتکار نش��ود‬ ‫و در این زمینه‪ ،‬س��ازمان های نظارتی هم قطعه سازان‬ ‫را کمک می کنند‪ .‬این کارش��ناس ح��وزه خودرو در‬ ‫ادامه با اش��اره به راه اندازی ش��رکت فناوری یدک در‬ ‫خرمشهر‪ ،‬گفت‪ :‬گروه عظام جوان ترین شرکت خود را‬ ‫با استخدام افراد ناشنوا‪ ،‬زنان سرپرست خانوار و افراد‬ ‫زیرپوشش بهزیس��تی راه اندازی کرده است و ‪ ۷۰‬نفر‬ ‫از نیروهای خط تولید ان را این افراد تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ خودکفایی ‪ ۸۰‬درصدی قطعات‬ ‫در ادام��ه عباس حاتمی‪ ،‬عضو هیات مدیره و معاون‬ ‫فروش و بازاریابی شرکت س��ازه پویش از برنامه ریزی‬ ‫برای دس��تیابی ب��ه خودکفایی ‪۸۰‬درص��د در تولید‬ ‫قطع��ات خ��ودرو خب��ر داد و اف��زود‪ :‬اکن��ون از نظر‬ ‫بومی س��ازی تولید قطعات خودرو در ش��رایط بسیار‬ ‫ایده الی قرار داریم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬وج��ود برخی مش��کالت در زمینه تامین‬ ‫م��واد اولیه به دلیل تحریم ها موانع بزرگی بر س��ر راه‬ ‫تولیدکنن��دگان ق��رار داده که با حمایت مس��ئوالن‬ ‫می توان این موانع را از سر راه برداشت و تولید را ادامه‬ ‫داد‪ .‬پیش تر حاتمی در زمینه اشتغالزایی این هلدینگ‬ ‫صنعتی گفته بود‪ ،‬با س��اخت داخ��ل قطعات‪ ،‬زنجیره‬ ‫تامین بزرگی به وجود می اید که عالوه بر اش��تغالزایی‬ ‫زمینه صادرات را نیز فراهم می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫یکی از ابهام هایی که در تحریم های جدید به وجود‬ ‫امده و کارشناس��ان صنعت خ��ودرو عنوان می کنند‬ ‫این اس��ت که چگونه با داخلی سازی ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬درصد‬ ‫قطعات خودرو در ابتدای راه با مشکل روبه رو شده ایم‪.‬‬ ‫برخ��ی قطعه س��ازان در این ب��اره می گوین��د ک��ه‬ ‫قطعه س��ازنماهایی به نام داخلی سازی‪ ،‬قطعات را وارد‬ ‫می کردن��د زیرا ب��ا ارز ارزانی که پیش ت��ر در اختیار‬ ‫واردات قرار داش��ت‪ ،‬این امر صرفه اقتصادی بیشتری‬ ‫نس��بت به تولید داشت‪ .‬از این رو‪ ،‬امروز این واحدهای‬ ‫صنعتی با چالش جدی روبه رو هس��تند‪ .‬اما واحدهای‬ ‫صنعت��ی که به معن��ای واقعی بومی س��ازی را دنبال‬ ‫کرده اند امروز با ارامش کامل بدون وابستگی خارجی‬ ‫می توانند تولید و تامین قطعه داشته باشند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ساماندهی حوزه خودرو با نگاه دوجانبه امکان پذیر است‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫مش��کالت حوزه خودرو در چند ما ه گذش��ته به نحوی بود که کل‬ ‫ماهی��ت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت را زیر س��وال برد و این‬ ‫موضوع باعث شد وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توجه خاصی‬ ‫به این بخش داشته باشد‪.‬‬ ‫رض��ا علیزاده در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره تعیین نرخ جدید‬ ‫خودروهای تولید داخ��ل‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در زمینه خودرو حساس��یت و توجه ویژه ای دارد و تالش می کند‬ ‫بخش خودرو در حوزه نحوه عرضه و قیمت س��اماندهی و ش��رایط‬ ‫مورد نیاز فراهم شود‪ .‬او با بیان اینکه امیدواریم با توجه به شناختی‬ ‫که رضا رحمانی از وضعیت و ش��رایط صنعت خودرو دارد‪ ،‬ش��اهد‬ ‫اتفاق های مثبتی در این بخش باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و کمیس��یون صنایع و مع��ادن‪ ،‬وزیر جدی��د را همراهی‬ ‫می کنیم تا وضعیت نابسامان تولید و عرضه خودرو که در چند ماه ‬ ‫گذشته نارضایتی های ش��دیدی در جامعه ایجاد کرده‪ ،‬ساماندهی‬ ‫ش��ود‪ .‬این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به‬ ‫اینک��ه امیدواریم طرح هایی که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای‬ ‫صنعت خودرو در نظر گرفته اند‪ ،‬اثربخش باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشکالت‬ ‫ح��وزه خودرو در چند ما ه گذش��ته به نحوی ب��ود که کل ماهیت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را زیر س��وال ب��رد و این موضوع‬ ‫باعث شد وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توجه خاصی به این‬ ‫بخش داشته باشد‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درباره اینکه افزایش قیمت خودرو در شرایطی که قدرت‬ ‫خرید مردم افزایش نداش��ته موجب کاهش فروش خودروسازان و‬ ‫اس��یب به انها می ش��ود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬باید مسیر بینابینی را انتخاب‬ ‫کنیم تا خودروساز بتواند به تولید خود ادامه دهد و از سوی دیگر‬ ‫ق��درت خرید مصرف کننده ه��م در نظر گرفته ش��ود‪ .‬علیزاده در‬ ‫پایان افزود‪ :‬اگر نگاه ما به یک س��مت بازار باشد اسیب می بینیم‪،‬‬ ‫نمی ت��وان در ب��ازار خودرو تنه��ا نگاه و توجه به س��وی خریدار یا‬ ‫تولید کننده باشد‪.‬‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪۴۰۰‬هزار موتورسیکلت برقی جایگزین کاربراتوری ها می شوند‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫تحوالت بزرگی در صنعت موتورسیکلت جهان رقم خورده که یکی از انها تولید‬ ‫انواع موتورسیکلت برقی برای کاربری های گوناگون است‪ .‬اگر صنعت موتورسیکلت‬ ‫ایران امروز برنامه جدی برای تغییر رویه خود نداشته باشد ناگزیر به حذف شدن‬ ‫اس��ت‪ .‬البته حالت خوش بینانه برای ادام��ه حیات این صنعت‪ ،‬واردات و مونتاژ در‬ ‫داخل اس��ت‪ .‬برخی از س��ازندگان داخلی تولید بومی موتورسیکلت های جدید را‬ ‫اغاز کرده اند اما باید دید بازار چقدر از این نوع موتورس��یکلت ها استقبال می کند‪.‬‬ ‫ماه گذش��ته خط جدید تولید موتورس��یکلت برقی در اصفهان راه اندازی شد‪ .‬قرار‬ ‫اس��ت تولیدات این کارخانه‪ ،‬جایگزین موتورس��یکلت های با سوخت فسیلی این‬ ‫استان های گردشگری شود‪ .‬از پروژه هایی که شهرداری اصفهان در دستور کار خود‬ ‫قرار داده جایگزینی ‪۴۰۰‬هزار موتورس��یکلت برقی با موتورس��یکلت های فرسوده‬ ‫اس��ت و یکی از تامین کنندگان موتورسیکلت های برقی سازنده ای داخلی است که‬ ‫برنامه های بلندمدتی برای بومی سازی ان دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان فصل بنزینی ها‬ ‫مجی��د رضایی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت کش��ور‬ ‫درباره این طرح ش��هرداری اصفهان گفت‪ :‬قرار اس��ت تا ‪۲‬م��اه اینده اجرای طرح‬ ‫جایگزینی موتور س��یکلت های برقی اعالم و خبررس��انی ش��ود تا ب��ه این ترتیب‬ ‫متقاضیان برای تعویض موتورسیکلت های خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به طور قطع‪ ،‬این جایگزینی برنامه ای بلندمدت بوده و در مدت زمان‬ ‫کوتاه به دس��ت نخواهد امد اما امیدواریم شهرداری اصفهان بتواند در مدت ‪۶‬سال‬ ‫این پروژه را به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد‪۶ :‬سال زمانی است که موتورسیکلت های‬ ‫سوخت فس��یلی هم دوره اسقاط شان فرارسیده و باید از ناوگان حمل ونقل کشور‬ ‫خارج ش��وند‪ .‬به این ترتیب می توان گفت پس از ‪۶‬س��ال موتورسیکلت با سوخت‬ ‫فسیلی در شهر اصفهان تردد نخواهد داشت و به عنوان یک شهر گردشگری تنها از‬ ‫موتورسیکلت های برقی و دوستدار محیط زیست استفاده می شود‪.‬‬ ‫هنوز موتورس��یکلت های کاربراتوری در بازار موجود اس��ت زی��را حجم زیادی‬ ‫از این موتورس��یکلت های اواخر س��ال‪ ۹۵‬و اوایل ‪ ۹۶‬س��اخته و روانه بازار شدند‪.‬‬ ‫براس��اس س��خنان فعاالن این بازار همچنان مردم خواهان کاربراتوری ها هستند‬ ‫زیرا به لحاظ نرخ و کارکرد قابل قبول تر از س��ایر موتورس��یکلت ها هس��تند‪ .‬مدیر‬ ‫اس��تراتژیک کویرموتور در پاس��خ به این پرس��ش که این برند چه برنامه ای برای‬ ‫ی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬براس��اس امار تعداد‬ ‫ی ب��ا بنزین ‬ ‫جایگزین��ی موتورس��یکلت های برق ‬ ‫موتورس��یکلت های کاربراتوری در بازار اندک است و تمام انها مدل‪ ۹۵‬هستند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب دوره اسقاط انها از این تاریخ محاسبه می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بازده زمانی اس��قاط موتورس��یکلت از زمان ف��روش نبوده‪ ،‬بلکه‬ ‫از زمان تولید و ش��ماره گذاری ان اغاز می ش��ود‪ .‬به طور قطع‪ ،‬پس از ‪۶‬س��ال عمر‬ ‫کاربراتوری های ساخت‪ ۹۵‬به پایان رسیده و اجازه تردد نخواهند داشت‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت کشور درباره کمک‬ ‫ب��ه متقاضیان برای خرید موتورس��یکلت های برقی گفت‪ :‬قرار اس��ت اس��تانداری‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و به احتمال زیاد محیط زیست‬ ‫تسهیالت را به خریداران بپردازند که انگیزه الزم برای خرید به وجود اید‪.‬‬ ‫رضایی درباره محصوالت این برند اظهار کرد‪ :‬تولید موتورسیکلت های انژکتوری‬ ‫و برقی هر دو ادامه خواهد داشت زیرا تولید برقی ها فعال برای استان اصفهان بوده‬ ‫و هدف ش��هرداری این استان حذف کامل موتورسیکلت ها با سوخت فسیلی برای‬ ‫این شهر گردشگری است‪ .‬نمونه ازمایشی اصفهان است و در ادامه با موفقیت این‬ ‫طرح‪ ،‬برای کل کشور اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت موتورس��یکلت ب��ا بی��ان اینک��ه نمی ت��وان ‪۱۰۰‬درص��د‬ ‫موتورس��یکلت های بنزینی را از چرخه مصرف حذف کرد‪ ،‬افزود‪ :‬موتورس��یکلت ها‬ ‫ی خاص خود را دارند‪.‬‬ ‫دارای قابلیت مصرف گوناگون بوده و هر یک کاربر ‬ ‫‹ ‹پیشنهادهای انجمن‬ ‫درحال حاضر عنوان می شود برای استقبال از این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫باید استفاده از ان برای بانوان هم ازاد شود که از حجم خودروهای‬ ‫تک سرنشین کاس��ته شود‪ .‬رضایی در پاسخ به این پرسش که ایا‬ ‫انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت با نهاده��ای قانون گذار مذاکره ای در این باره‬ ‫داش��ته یا خیر‪ .‬گفت‪ :‬انجمن برای اس��تقبال از موتورس��یکلت های برقی ‪۳‬طرح را‬ ‫پیش��نهاد داده که براس��اس قوانین اتحادیه اروپاست‪ .‬نخس��ت اینکه سن دریافت‬ ‫گواهینامه از ‪ ۱۸‬به ‪۱۶‬س��ال کاهش یابد زیرا بیش��ترین سرعت موتورسیکلت های‬ ‫برقی دس��ته ‪ L۱E‬و ‪ ۴۵ L۳E‬کیلومتر در س��اعت و مناسب برای این گروه سنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دومین موضوعی که انجمن پیش��نهاد داده الزام نبودن گواهینامه‬ ‫موتورس��یکلت برای استفاده از موتورسیکلت برقی است‪ .‬به این ترتیب کسانی که‬ ‫گواهینامه خودرو دارند‪ ،‬بتوانند از این نوع موتورسیکلت ها استفاده کنند زیرا افرادی‬ ‫که مبادرت به گواهینامه موتورس��یکلت ورزند‪ ،‬ترجیح می دهند موتورسیکلت های‬ ‫بنزینی خریداری کنند که به لحاظ هزینه ارزان تر از موتورسیکلت های برقی است‪.‬‬ ‫رضای��ی به س��ومین پیش��نهاد انجمن اش��اره کرد و گفت‪ :‬مورد دیگر اس��تفاده‬ ‫بانوان از موتورس��یکلت برقی بود‪ .‬درخواس��ت ش��د تا بانوان نیز بتوانند از این نوع‬ ‫موتورسیکلت ها استفاده کنند و امیدواریم به این درخواست ها ترتیب اثر داده شود‬ ‫که بازار این نوع موتورسیکلت ها رونق بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت برقی شدن‬ ‫عنوان می ش��ود تقاضا برای موتورسیکلت برقی بسیار پایین است و تا زمانی که‬ ‫موتورس��یکلت های بنزینی در بازار وجود دارند مردم ترجیح می دهند خودروهای‬ ‫با سوخت فسیلی استفاده کنند‪ .‬همچنین ازسوی دیگر عنوان می شود نرخ بنزین‬ ‫در کش��ور پایین اس��ت و از این رو‪ ،‬اس��تفاده از موتورس��یکلت های بنزینی صرفه‬ ‫ اقتصادی بیش��تری دارد‪ .‬رحیم خداپس��ند‪ ،‬فعال صنعت موتورسیکلت درباره این‬ ‫مس��ئله عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر باید صنعت موتورس��یکلت کشور به سوی تولید‬ ‫موتورسیکلت های برقی حرکت کند و این یک ضرورت است‪ .‬همچنین با براوردی‬ ‫که از بازار برقی ها ش��ده به نظر می رسد استقبال مردم از این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫مطلوب است‪.‬‬ ‫وی درب��اره نرخ موتورس��یکلت های برقی گفت‪ :‬البته طبیعی اس��ت باید یارانه‬ ‫از س��وی دول��ت برای خریداران پرداخت ش��ود زیرا مس��ئله اصل��ی هزینه باتری‬ ‫موتورسیکلت های برقی است که اگر تسهیالتی برای ان درنظر گرفته شود چالش‬ ‫این نوع موتورسیکلت ها هم رفع می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ راه اندازی خط تولید باتری‬ ‫خداپس��ند ب��ا بیان اینکه تاکنون هیچ ش��رکت داخلی قبول نک��رده باتری های‬ ‫موتورس��یکلت را در داخل تولید کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این روند ادامه داش��ته باش��د و‬ ‫سازنده ای برای تولید باتری برقی ها اقدام نکند کویرموتور اقدام به تولید انها خواهد‬ ‫کرد‪ .‬این موضوع در برنامه های اینده این برند پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫درحال حاضر تنها وزارت دفاع است که تولید باتری ها را در کشور بر عهده دارد‪.‬‬ ‫یکی از س��ازندگان موتورس��یکلت برقی پیش تر گفته بود صباباتری برای س��اخت‬ ‫باتری ه��ا عنوان کرده باید س��فارش ها باالی یک صد تا ‪ ۲۰۰‬هزار باتری باش��د تا‬ ‫مبادرت به س��اخت کند‪ .‬وی در این باره توضیح داد‪ :‬س��فارش این تعداد از س��وی‬ ‫یک س��ازنده ممکن نیست‪ .‬درنهایت باید روی بسته های ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬هزارتایی سفارش‬ ‫داد‪ .‬حتی اگر نیاز تمام واحدهای صنعتی داخلی تجمیع شود نیاز کشور به باتری‬ ‫موتورس��یکلت برقی ‪ ۵۰‬هزار باتری اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سفارش ‪۲۰۰‬هزار باتری‬ ‫ممکن نیس��ت و تولید این تعداد بدون مصرف باعث خراب ش��دن و از بین رفتن‬ ‫انها می شود‪ .‬باتری عمر مشخصی دارد که از هنگام تولید ان محاسبه می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل کویرموتور با بیان اینکه این برن��د واردات باتری های خود را به روز‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬از زمان سفارش تا وارد شدن باتری ها ‪۶‬ماه زمان می برد‪ .‬اگر‬ ‫نتوانیم در چند ماه اینده خط تولید باتری را در این واحد صنعتی راه اندازی کنیم‬ ‫باتری به ش��کل خام وارد و در داخل ش��ارژ می کنیم‪ .‬این باعث می شود تا ‪۶‬ماه به‬ ‫عمر باتری ها اضافه شود‪.‬‬ ‫وی درباره ایس��تگاه های شارژ نیز گفت‪ :‬نیاز به برق و جایگاه خاصی ندارد و هر‬ ‫فرد می تواند در پارکینگ منزل یا محل کار ان را شارژ کند‪.‬‬ ‫خداپسند در پاسخ به این پرسش که ایا ممنوعیت واردات مشکلی برای قطعات‬ ‫ای��ن نوع موتورس��یکلت ها به وجود نخواهد اورد؟ گفت‪ :‬چالش جدی نیس��ت زیرا‬ ‫کویرموتور بومی س��ازی قطعات را اغاز کرده و با توجه به برنامه های تدوین ش��ده‬ ‫امیدواریم تا س��ال اینده حجم زیادی از قطعات ان داخلی س��ازی ش��وند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب تا سال اینده بیش از ‪۶۰‬درصد این موتورسیکلت داخلی سازی خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت موتورس��یکلت درباره تیراژ تولید هم گفت‪ :‬بس��تگی به بازار‬ ‫مص��رف دارد نمی ت��وان از امروز پیش بینی ک��رد‪ .‬اما برنامه ب��رای تولید ‪۵۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت برقی است که سال اول ‪۲۰‬هزار موتورس��یکلت تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫البته اگ��ر برنامه ها و اهداف ش��هرداری اصفهان محقق ش��ود‪ ،‬می توانیم ‪۵۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت را ه��م تولید و ب��ه بازار عرضه کنیم‪ .‬خداپس��ند درب��اره پرداخت‬ ‫تس��هیالت شهرداری ها به خریداران نیز گفت‪ :‬قرار است این تسهیالت‬ ‫برای موتورس��یکلت های باالی ‪۳‬هزار وات و باتری لیتیومی باشد‬ ‫که نرخ باالیی داشته و مورد استقبال زیادی قرار نگرفته اند‪.‬‬ ‫بازار خودرو ایران جذاب برای خارجی ها‬ ‫دور جدید تحریم ها از مرداد‪ ۹۷‬اغاز ش��د و ترامپ‬ ‫نیز خواس��ت همچون همتایان پیش��ین خود در این‬ ‫زمینه عقب نماند‪ .‬هرچند کشورهای اروپایی تمایلی‬ ‫به همراهی او ندارند‪ ،‬اما به دلیل وابس��تگی های مالی‬ ‫ناگزیر به تعلیق همکاری های خود با ایران ش��ده اند‪.‬‬ ‫با ای��ن وجود دو ط��رف (ایران و ش��ریکان خارجی)‬ ‫به دنبال راهکارهای س��ازنده برای ادامه همکاری های‬ ‫خود هس��تند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬ش��رکت های خارجی‬ ‫حاضر در س��یزدهمین نمایش��گاه خودرو تهران‪ ،‬بازار‬ ‫ایران را جذاب دانستند و گفتند با وجود اغاز دور تازه‬ ‫تحریم ها‪ ،‬به دنبال راهکار هایی برای دور زدن تحریم ها‬ ‫و تداوم همکاری با ایران هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹امید به بهبود شرایط تجاری‬ ‫نمایش��گاه ها همیشه بستر مناس��بی برای برقراری‬ ‫تعامل ه��ای داخل��ی و خارجی بوده و ب��ه این ترتیب‬ ‫صنعتگ��ران از اخرین دس��تاوردهای ه��ر حوزه اگاه‬ ‫می شوند‪ .‬سیزدهمین نمایش��گاه بین المللی قطعات‪،‬‬ ‫لوازم و مجموعه های خودرو تهران در حالی اغاز ش��د‬ ‫که انتظ��ار می رفت با توجه به اغاز دور تازه تحریم ها‬ ‫علیه کش��ور با اس��تقبال زیادی از سوی شرکت های‬ ‫ی روبه رو نشود‪ .‬اما حضور ‪۱۹۰‬شرکت خارجی‬ ‫خارج ‬ ‫از ‪۱۱‬کش��ور نش��ان داد به راحتی حاضر به ترک بازار‬ ‫بزرگ ‪۸۰‬میلیون نفری ایران نیستند‪.‬‬ ‫این شرکت ها از کش��ورهای فرانسه‪ ،‬یونان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬تایوان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬هند‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬لهستان‪ ،‬مالزی‬ ‫و رومانی در نمایشگاه حضور داشتند‪« .‬یوکوای وانگ»‬ ‫(‪ ،)Yukuai Wang‬مدیر یک ش��رکت تولیدکننده‬ ‫پمپ هوا و سنس��ورهای فش��ار هوای خودرو از چین‬ ‫به ایرنا گفت‪۷ :‬س��ال است که با ش��رکت های ایرانی‬ ‫هم��کاری دوجانبه ایران و کره گفت‪ :‬به ش��رکت های‬ ‫ایرانی احترام می گذاریم و به تجارت خود با این کشور‬ ‫ادامه می دهی��م‪« .‬گوانگ جون»(‪ )Gwang Jun‬که‬ ‫تولیدکننده انواع وایر و تسمه نوار موتور است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪۷‬سال است محصوالت تولیدی خود را به ایران صادر‬ ‫می کنیم‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد ش��رکت های ایرانی‬ ‫که خواس��تار محص��والت تولیدی خارجی هس��تند‪،‬‬ ‫راهکارهای مناسبی برای ادامه همکاری بیابند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬دولت ایران باید از ش��رکت های داخلی‬ ‫خود حمایت و دسترسی های الزم را بر ای شان فراهم‬ ‫کند‪ .‬جون گفت‪ :‬با وجود مشکالت پیش امده‪ ،‬اینده‬ ‫همکاری های تجاری با ایران را روشن ارزیابی می کنیم‬ ‫و به وی��ژه با حضور در این دوره از نمایش��گاه قطعات‬ ‫خودرو به دنبال همفکری با شریکان ایرانی برای یافتن‬ ‫راهکارهای جدید برای خروج از این ش��رایط دشوار و‬ ‫همچنین جذب مشتریان جدید هستیم‪.‬‬ ‫همکاری داری��م اما پس از تحریم ه��ای اخیر به ویژه‬ ‫ب��ا تغییراتی که در مبادالت پولی و مالی ایجاد ش��ده‬ ‫است‪ ،‬بسیاری از مش��تریان خود را از دست داده ایم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬شرکت های ایرانی برای پرداختی های‬ ‫خود ب��ا «کلون»(‪ )Kelon‬بانک چین کار می کردند‪،‬‬ ‫ام��ا این بان��ک متاث��ر از تحریم ها با ای��ران همکاری‬ ‫نمی کند و همین مس��ئله به وی��ژه در مقوله خدمات‬ ‫پس از فروش برای ش��رکت ها دردسرساز شده است‪.‬‬ ‫وان��گ‪ ،‬روابط تج��اری ایران و چین را بس��یار خوب‬ ‫توصیف کرد و افزود‪ :‬اکنون به دنبال یافتن شیوه های‬ ‫جدید ب��رای انجام امور مالی با ش��ریکان ایرانی خود‬ ‫هستیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هرچند راه برای پرداخت های‬ ‫بانکی مس��دود شده اما ارتباطات با ایران ادامه دارد و‬ ‫امیدواریم ش��رایط بهبود یابد‪ .‬حضورمان در این دوره‬ ‫از نمایشگاه قطعات خودرو تهران نیز به منظور بحث و‬ ‫تبادل نظر با شرکت های ایرانی برای یافتن راهکارهایی‬ ‫برای دور زدن تحریم ها بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ت�داوم همکاری ها ازطریق کش�ورهای‬ ‫ثالث‬ ‫«هارم��ن ژن��گ»(‪ )Harman Zheng‬دیگ��ر‬ ‫تولیدکننده چینی است که تاکنون ‪۵‬بار در نمایشگاه‬ ‫تهران حضور یافته اس��ت‪ .‬وی ک��ه تولیدکننده کالچ‬ ‫خ��ودرو اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بی��ش از یک دهه اس��ت که با‬ ‫ایرانی ه��ا کار می کند و تاکنون با ‪۱۰‬ش��رکت ایرانی‬ ‫همکاری های مش��ترک داشته اس��ت‪ .‬ژنگ افزود‪ :‬با‬ ‫این حال در هفته های گذش��ته و ب��ا اغاز دور جدید‬ ‫تحریم ها علیه ایران‪ ،‬همکاری ما با شرکت های ایرانی‬ ‫به طورتقریبی متوقف شده اس��ت و درحال حاضر نیز‬ ‫هیچ ایده ای برای از س��رگیری فعالیت ها نداریم‪ .‬وی‬ ‫‹ ‹ عالقه مندی برای تداوم همکاری ها‬ ‫بیان کرد‪ :‬مبادالت پولی ما با طرف های ایرانی به دلیل‬ ‫قط��ع همکاری کل��ون بانک چین قطع ش��ده‪ ،‬با این‬ ‫حال به دنبال راه حل هایی برای انجام تبادالت پولی و‬ ‫مالی هستیم‪ .‬این تولیدکننده کالچ ادامه داد‪ :‬در نظر‬ ‫داریم از طریق کشورهای ثالث که مورد قبول ایران و‬ ‫چین هس��تند‪ ،‬به همکاری های خود ادامه دهیم‪ .‬وی‬ ‫که امیدوار به بهبود ش��رایط تجاری در ایران اس��ت‪،‬‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬این موضوع به زمان نیاز دارد‪ ،‬با این حال‬ ‫ب��ه ایرانی ها در کار اعتماد داریم و این کش��ور را بازار‬ ‫بزرگی برای خود می شناسیم‪.‬‬ ‫ژن��گ تاکید کرد‪ :‬ب��ازار ب��زرگ ایران را به س��ایر‬ ‫کشورهای همسایه ان ترجیح می دهیم زیرا هر انچه‬ ‫تولید می کنیم در ان مش��تری دارد و راحت ترین راه‬ ‫برای دستیابی به اهداف ما است‪.‬‬ ‫وی در عی��ن ح��ال خاطرنش��ان کرد‪ :‬ای��ران ب��ا‬ ‫برخورداری از نیروی انس��انی توانمن��د‪ ،‬توان تبدیل‬ ‫شدن به مرکز صادرات محصوالت چینی به کشورهای‬ ‫منطقه را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اینده روشن برای ادامه همکاری ها‬ ‫ی��ک تولیدکنن��ده از جمه��وری ک��ره نی��ز درباره‬ ‫ی��ک صادرکننده ژاپنی قطع��ات یدکی خودرو هم‬ ‫گفت‪ :‬با وجود مش��کالت پولی ایجاد ش��ده‪ ،‬راهکاری‬ ‫برای این مشکل یافته است اما ترجیح می دهد در این‬ ‫زمینه صحبتی نکند‪.‬‬ ‫وی که خواس��ت نامش فاش نش��ود‪ ،‬یاداور ش��د‪:‬‬ ‫‪۹۰‬درصد مبادالت پولی ش��رکت متبوع��ش با ایران‬ ‫از طریق یک بانک چینی انجام می ش��د که اکنون با‬ ‫مشکل روبه رو شده است‪.‬‬ ‫ای��ن صادرکننده به صرف هزینه حدود نیم میلیارد‬ ‫تومانی برای حضور در نمایش��گاه امسال اشاره کرد و‬ ‫اف��زود‪ :‬این هزینه به معن��ای عالقه مندی برای تداوم‬ ‫همکاری با شرکت های ایرانی است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایرانی ها مشکالت را حل کنند‬ ‫مدی��ر فروش ارش��د خاورمیانه ش��رکت «س��انگ‬ ‫س��ین بری��ک» (‪ )Sang Sin Brake‬ک��ره جنوبی‬ ‫ک صفحه نیز هدف‬ ‫تولیدکننده انواع لنت ترمز و دیس ‬ ‫از شرکت در نمایش��گاه قطعات را اعالم پشتیبانی از‬ ‫شریکان ایرانی خود برشمرد و درباره تحریم ها گفت‪:‬‬ ‫از این مس��ئله ناراحت هس��تیم زیرا صادرات به ایران‬ ‫را بس��یار دش��وار کرده اس��ت‪ .‬تا پیش از تحریم ها از‬ ‫طریق یکی از بانک های کره ای مبادالت مالی با ایران‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اظهارنظره��ای س��ازندگان خارجی‪،‬‬ ‫انها بازار داخل کش��ور ما را موقعیت مناس��بی برای‬ ‫محصوالت شان ارزیابی کرده اند‪ ،‬اما برای تولید کشور‬ ‫بهترین وضعیت توسعه فعالیت های قطعه سازان داخلی‬ ‫است‪ .‬از این رو‪ ،‬تحریم ها می تواند بهترین فرصت باشد‬ ‫تا تولیدکنن��دگان داخلی به افزای��ش میزان تولید و‬ ‫نیز بومی س��ازی بیش��تر قطعات پرداخته و بازار خود‬ ‫را حداقل در داخل توس��عه دهند‪ .‬قطعه س��ازان برای‬ ‫افزایش ظرفیت های خود اع�لام امادگی کرده اند اما‬ ‫یکی از مهم ترین مش��کالت پیش روی این صنعتگران‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز بوده که به طور قطره چکانی‬ ‫در بازار توزیع می ش��ود‪ .‬فعالیت بیش از هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫قطعه س��از در کش��ور زیرس��اخت ها را برای افزایش‬ ‫فعالیت ها فراهم کرده اس��ت ام��ا به گفته انجمن های‬ ‫قطعه سازی کش��ور این حجم در حال کاهش است و‬ ‫انهایی که با کمترین ظرفیت در حال فعالیت هستند‬ ‫با کمبود نقدینگی و مواد اولیه‪ ،‬ادامه فعالیت ش��ان با‬ ‫چالش اساسی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫اموزش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫«طرح کاهش» و همکاری پلیس راهور‬ ‫چند ماهی اس��ت که خبرهای بس��یاری درباره اج��رای مکانیزه‬ ‫بررس��ی معاینه فن��ی خودروه��ا از امادگی مراک��ز معاینه فنی تا‬ ‫نصب سیستم های مورد نیاز منتش��ر شد‪ .‬سید نواب حسینی منش‬ ‫در گفت وگو با خبرخ��ودرو‪ ،‬درباره اجرای مرحله دوم طرح کاهش‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با وجود تمامی تمهیدات اندیشیده شده و امادگی کامل‬ ‫مراکز برای اجرای مرحله دوم طرح کاهش از ابتدای ابان‪ ،‬متاسفانه‬ ‫پلی��س زیر بار اجرای این طرح نرفت و طرح عقیم ماند‪ .‬وی اذعان‬ ‫کرد‪ :‬تنها عامل اجرا نشدن مرحله دوم طرح ‪ ،LEZ‬پلیس راهنمایی‬ ‫و رانندگی اس��ت که به بهانه شلوغ بودن مراکز معاینه فنی و موفق‬ ‫نشدن مردم به دریافت برگه معاینه فنی‪ ،‬مانع از اجرای طرح شدند‪.‬‬ ‫حسینی منش خاطرنشان کرد‪ :‬اگر از پلیس علت ممانعت از اجرای‬ ‫طرح را بپرس��ید‪ ،‬شلوغ بودن مراکز را عنوان خواهد کرد‪ ،‬اما تاکید‬ ‫داریم مراکز ش��لوغ نیست و کمتر از یک ساعت صف دارند و مراکز‬ ‫خلوت هس��تند‪ .‬حتی برخی از مراکز به طور‪۲۴‬س��اعته مشغول به‬ ‫کار هس��تند‪ ،‬با تمام این تفاسیر پلیس راهنمایی و رانندگی زیر بار‬ ‫اجرای این طرح نرفته است‪ .‬مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران در‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬این پروژه متش��کل از دو بخش اس��ت؛ نخس��ت‬ ‫شناسایی خودروهای بدون معاینه فنی که با توجه به سیستم های‬ ‫نصب ش��ده و مکانیزه شدن ان امکان اجرای مرحله نخست به طور‬ ‫کامل فراهم است‪ .‬مرحله دوم اینکه زمانی که خودرو بدون معاینه‬ ‫فنی شناسایی می شود در اختیار پلیس قرار می گیرد تا اعمال قانون‬ ‫انج��ام دهن��د و برگه جریمه صادر کنند که پلی��س در این مرحله‬ ‫همکاری نکرده اس��ت‪ .‬وی درباره زمان اجرای دوباره طرح گفت‪ :‬ما‬ ‫نیز اطالع دقیقی از زمان اجرای حتمی طرح نداریم و باید از پلیس‬ ‫راهور تهران پرس��ید که طرح چه زمان اجرا خواهد شد‪ ،‬زیرا سردار‬ ‫رحیم��ی در مصاحبه ای اعالم کرده به دلیل ش��لوغی مراکز‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح را به تاخیر می اندازیم‪ ،‬در صورتی که مراکز ش��لوغ نیس��تند‪.‬‬ ‫حسینی منش ابراز امیدواری کرد و گفت‪ :‬امیدواریم شاهد همکاری‬ ‫پلیس در اجرای طرح کاهش باش��یم زی��را اجرای این طرح به طور‬ ‫قطع نتایج مطلوبی برای شهروندان تهرانی به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫بهره برداری از فناوری با ارتقای سطح اموزش‬ ‫ایران کش��وری اس��ت که به دلیل موقعیت سوق الجیشی که دارد در طول تاریخ‬ ‫همیش��ه محل تنش های زیادی بوده است‪ .‬این امر شامل تمام حوزه های سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬صنعتی و‪ ...‬می شود و یکی از این تنش ها‪ ،‬تحریم هایی است که ازسوی‬ ‫قدرت های بزرگ اعمال می ش��ود‪ .‬اگر بتوانی��م در تمام موقعیت ها قدرتمند ظاهر‬ ‫ش��ویم و وابستگی کمتری به کش��ورهای دیگر داشته باشیم(البته خودکفایی صد‬ ‫درصدی غیرممکن است اما رساندن ان به حداقل) اسیب کمتری خواهیم دید‪.‬‬ ‫صنعت قطعه س��عی در خودکفایی نسبی دارد ولی تا نقطه مطلوب هنوز فاصله‬ ‫زی��ادی داریم‪ .‬با این حال برخی ش��رکت های بزرگ گام های بلندی در این زمینه‬ ‫برداش��ته اند‪ .‬حال باید دی��د در دوران تحریم های جدید چق��در صنعت خودرو و‬ ‫به دنبال ان صنعت قطعه به سالمت از بحران ها عبور خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع نیروی انسانی و اموزش انها‬ ‫هر واحد صنعتی دارای سیاست های کالنی است که براساس انها برنامه هایی را‬ ‫تدوین و اجرا می کند‪ .‬در امر تولید‪ ،‬اموزش بسیار مهم است؛ به طوری که با وجود‬ ‫شرایط سخت تولید و افت تیراژ یکی از صنعتگران اعالم کرد تا زمانی که فعالیت‬ ‫داشته باش��د نیروهای خود را حفظ خواهد کرد زیرا هزینه زمانی و مالی بسیاری‬ ‫پرداخت��ه ت��ا بتواند نیروهای متخصص و ماهر در حوزه خ��ود تربیت و اماده کند‪.‬‬ ‫مصطفی کاظم زاده‪ ،‬مدیر یکی از ش��رکت های قطعه سازی کشور در این باره گفت‪:‬‬ ‫یکی از تاکیدها و سفارش هایی که در مجموعه ما وجود دارد‪ ،‬بحث نیروی انسانی‬ ‫اس��ت‪ .‬از تفاوت های واحد صنعتی ما با سایر قطعه سازان مسئله تربیت نیروی کار‬ ‫متخصص اس��ت که ضمن سرمایه گذاری‪ ،‬حتی بیشتر از فناوری روی این موضوع‬ ‫وقت و انرژی صرف می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬فناوری پس از ‪ ۵‬یا ‪۱۰‬س��ال تغییر می کن��د و از بین می رود اما‬ ‫نیروی انسانی این گونه نیست‪ .‬از این رو‪ ،‬در بحث نیروی انسانی و اموزش کارکنان‬ ‫خود‪ ،‬سرمایه و وقت زیادی صرف می کنیم‪ .‬یکی از معدود شرکت هایی هستیم که‬ ‫در بحث مطالعه و اموزش سرمایه گذاری زیادی کرده ایم‪.‬‬ ‫کاظ��م زاده با توصی��ه به اموزش در واحدهای قطعه س��ازی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حتی در‬ ‫الیه های کارگاهی باید فعالیت های اموزش��ی را داش��ته باشید و این اموزش باید‬ ‫از رده های باالی مدیریتی تا کارشناس��ان و کارگران را شامل شود‪ .‬حتی اگر الزم‬ ‫اس��ت هفته ای یک کتاب در این زمینه مطالعه کنید‪ .‬ما در گروه صنعتی خود به‬ ‫این س��فارش عمل کرده و یک روز را به مطالعه اختصاص داده ایم و کارشناسان و‬ ‫مدیران در کنار هم کتاب های مدیریتی را مرور می کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت قطعه معتقد است در منابع انسانی و اموزش انها‪ ،‬فاصله‬ ‫ما با خودروس��ازان و قطعه س��ازان جهان زیاد اس��ت که مهم تر از بحث روزامدی‬ ‫دانش است‪ .‬امروز اگر بازدیدی از تویوتا یا یکی از خودروسازان مطرح جهان داشته‬ ‫باش��ید متوجه خواهید ش��د فاصله تکنیکال زیادی با انها نداریم حتی ش��اید در‬ ‫بعضی بخش ها جلوتر از انها هم باشیم‪ ،‬تنها از نظر منابع انسانی تفاوت زیاد است‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬یک��ی از دالیلی که منج��ر به فاصله م��ا از واحده��ای صنعتی دیگر‬ ‫کشورهاش��ده موضوع منابع انس��انی و اموزش اس��ت‪ .‬اگر ای��ن موضوع در بحث‬ ‫مدیریتی مناس��ب دنبال ش��ود زمینه ای ب��رای ایجاد رقابت س��الم و عاملی برای‬ ‫پیشرفت و توسعه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابراین معتقدم اموزش نیروی انس��انی ضرورتی بیش��تر از انتقال‬ ‫فناوری دارد و مسئول این موضوع نیز خود مدیران ارشد هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹پاکیزگی محیط و تاثیر ان بر بازدهی‬ ‫کاظم زاده در ادام��ه به مطالعه و برنامه های این واحد صنعتی در زمینه اموزش‬ ‫نیروی انسانی اش��اره کرد و گفت‪ :‬از دیدگاه ژاپنی ها در مدیریت منابع انسانی‪ ،‬اگر‬ ‫هر بنگاه یا س��ازمانی بخواهد موفق باشد و خوب مدیریت کند باید به فونداسیون‬ ‫کار که بس��یار مهم است توجه داشته باشد؛ اینکه هر وسیله ای سر جای خود قرار‬ ‫داش��ته باشد و هیچ وس��یله اضافه ای داخل سازمان نباشد‪ .‬از این رو‪ ،‬وسایل اضافه‬ ‫باید تعیین تکلیف شود و فعالیت ها حتی در محیط صنعتی نیز باید پاکیزه باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این باره هم اس��تانداردهایی وجود دارد که ما در مجموعه خود در‬ ‫حال اجرای انها هستیم‪ .‬محیط این کارخانه همیشه تمیز است‪ .‬چه بازدیدکننده‬ ‫داشته باشیم چه نداشته باشیم‪ ،‬برای ما فرقی نمی کند‪ ،‬مجموعه در هر زمان تمیز‬ ‫و پاکیزه اس��ت و هر وس��یله سر جای خود قرار دارد و وس��یله مازادی در محیط‬ ‫کار وج��ود ن��دارد‪ .‬این امر روی بازده��ی و روحیه افرادی ک��ه اینجا کار می کنند‬ ‫ه��م تاثیر مثبتی دارد‪ .‬این کارش��ناس صنعت قطعه به اموزش ه��ا در این زمینه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬هفته ای یک بار با حضور مدیریت‪ ،‬اموزش های الزم داده می شود‬ ‫و نوعی فرهنگ س��ازی در مجموعه در حال انجام است‪.‬کاظم زاده درباره تاثیر این‬ ‫ام��ر در بازده��ی تولید اظهارک��رد‪ :‬تاثیر اموزش در محص��ول‪ ،‬کیفیت و وضعیت‬ ‫روحی کارکنان بس��یار مطلوب بود و تاثی��ر ان را خود افراد نیز دیده اند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫این موضوع(پاکیزگی محیط کار) جزو برنامه های همیش��گی و روزانه افراد اس��ت‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬جالب است قطعه سازان همکار بدانند قالب سازی و تعمیرات قالب‬ ‫ما همچون یک کلینیک پزشکی تمیز و مرتب است‪ .‬به همان نسبت نیز ازمایشگاه‬ ‫تمیز و مرتبی داریم‪.‬وی با اش��اره به بهبود کیفی��ت محصوالت تصریح کرد‪ :‬با این‬ ‫ایده شروع کردیم و شاخص کیفیت محصوالت ‪ ۵‬برابر بهبود یافت‪ .‬چون این واحد‬ ‫صنعتی قطعاتی که تولید و تامین می کند قطعات تزئینی داخل خودرو است باید‬ ‫به همان نس��بت زیبا‪ ،‬تمیز و شکیل باش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬داشبورد یا رودری که‬ ‫قرار است به مشتری تحویل دهیم و جلوی چشم است نباید خط و خطوط نازیبا‬ ‫داش��ته و بی کیفیت باش��د‪ .‬با مهندسی خاص هزینه های س��ربار را کاهش دادیم؛‬ ‫هزینه هایی که شاید کمتر دیده شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نوسازی خودرو با کمترین هزینه‬ ‫این واحد صنعتی عالوه بر س��اخت قطعات‪ ،‬یکی از ماشین االت مورد نیاز تولید‬ ‫خود را هم ساخته است‪ .‬کاظم زاده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا ساخت‬ ‫این ماش��ین افزار برای مجموعه صرفه اقتصادی دارد؟ گفت‪ :‬در واقع این ماش��ین‬ ‫شبیه س��ازی ش��ده و بعضی قطعات ان که تولید انها داخل کشور صرفه اقتصادی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬حتی س��ازنده مادر نیز خ��ود از جاهای دیگر تهیه می کن��د‪ ،‬ما نیز انها را‬ ‫وارد می کنی��م اما باق��ی قطعات مورد نیاز در داخل تولید می ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫ماشین جوش را شبیه سازی کرده ایم و می توانیم سفارش قبول کنیم و برای سایر‬ ‫همکاران نیز ان را بسازیم که نرخ ان یک پنجم نوع خارجی است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تامین نیاز بازار لوازم یدکی افزود‪ :‬در مجموعه اذین خودرو فعالیت‬ ‫ش��رکت اذین پارت فقط ف��روش قطعات برای بازار خدمات پس از فروش اس��ت‪.‬‬ ‫بیش��ترین ف��روش ان نیز از این واحد صنعتی اس��ت زیرا مش��تری ها با توجه به‬ ‫س��لیقه های متنوعی که دارند به ط��ور معمول رو دری ه��ا را تعویض می کنند‪ .‬یا‬ ‫داشبورد و حتی سقف کاذب را تغییر می دهند‪ .‬شرکت برنز روزانه حدود ‪۵۰۰‬ست‬ ‫رودری به این شرکت می دهد‪.‬‬ ‫کاظم زاده ادامه داد‪ :‬گاهی صاحبان خودرو پراید یا پژو به دنبال این هستند که با‬ ‫کمترین هزینه خودرو خود را نو کنند از این رو‪ ،‬با یک ست رودری داخل خودرو‬ ‫را تغییر می دهند‪.‬‬ ‫راه چاره صنعت خودرو ایران با نگاهی به صنعت خودرو کره جنوبی‬ ‫عبداله توکلی الهیجانی‪ ،‬دکترای مهندسی خودرو‪ :‬صنعت خودرو کره جنوبی‬ ‫ب��ه طور جدی از دهه ‪ ۶۰‬میالدی ش��روع به فعالیت و رش��د کرد‪ .‬در س��ال ‪۱۹۶۲‬‬ ‫(‪ ۱۳۴۰-۴۱‬خورش��یدی) دولت این کش��ور‪ ،‬سیاست تشویق صنعت خودرو را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬پیرو این قانون‪ ،‬شرکت های خارجی فقط در قالب همکاری مشترک (جی وی)‬ ‫امکان فعالیت در کره جنونی را داش��تند‪ .‬دولت این کش��ور از سایر صنایع نیز برای‬ ‫حضور در صنعت خودرو و س��رمایه گذاری در ای��ن صنعت دعوت کرد‪ .‬به دنبال این‬ ‫سیاس��ت در س��ال ‪ ۱۹۶۲‬میالدی شرکت کیا تاسیس ش��د و به مونتاژکاری خودرو‬ ‫ش��رکت مزدا پرداخت‪ .‬در سال ‪ )۱۳۴۶-۴۷( ۱۹۶۸‬نیز شرکت هیوندایی با همکاری‬ ‫فورد امریکا تاسیس شد و به مونتاژ خودرو پرداخت‪ .‬بنابراین می توان گفت که صنعت‬ ‫خودرو کره جنوبی با حمایت های دولتی و با مونتاژکاری محصوالت شریکان خارجی‬ ‫به حیات خود ادامه داد و رش��د کرد‪ .‬س��ال ‪ )۱۳۵۳-۵۴( ۱۹۷۵‬ش��رکت هیوندایی‬ ‫نخس��تین خودرو خود را با نام «فونی» طراحی و عرضه کرد‪ .‬البته فرایند طراحی و‬ ‫توس��عه ازسوی سایر شرکت های خارجی انجام شده اما محصول برند هیوندایی بود‪.‬‬ ‫طراحی این محصول از س��وی ایتال دیزاین‪ ،‬موتور و گیربکس از محصوالت شرکت‬ ‫میتسوبیشی و انتقال فناوری بدنه هم از سوی شرکت پرکینسون انجام شده بود‪.‬‬ ‫همچنین قالب س��ازی از سوی ش��رکت یوگی هارا انجام شده و منابع مالی پروژه را‬ ‫بان��ک بارکلیز تامین کرده بود‪ .‬این پروژه نخس��تین تجربه توس��عه محصول در کره‬ ‫جنوبی بود‪ .‬این خودرو در س��ال های ‪ ۱۹۷۶‬تا ‪ ۵۴-۶۰( ۱۹۸۲‬خورشیدی) عالوه بر‬ ‫بازار این کش��ور در بازارهای دیگری مانند کلمبیا‪ ،‬ونزوئال و اکوادور به فروش رس��ید‬ ‫و نخس��تین خودرو صادراتی کره جنوبی لقب گرفت‪ .‬در سال ‪ )۵۷-۵۸( ۱۹۷۹‬و به‬ ‫دنبال بحران جهانی انرژی‪ ،‬رکود اقتصادی ش��دیدی بر کره جنوبی حکمفرما ش��د‪.‬‬ ‫به منظ��ور حمای��ت از صنعت خودرو برای گ��ذر از این بحران‪ ،‬دولت این کش��ور در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۸۲‬میالدی سیاستی با عنوان سیاست منطقی سازی صنایع خودرو را اغاز‬ ‫کرد که هدف اصلی ان جلوگیری از رقابت ش��دید و ویرانگر ‪ ۴‬ش��رکت خودروسازی‬ ‫ب��زرگ کره جنوبی بود (کیا‪ ،‬هیوندایی‪ ،‬جنرال موتورز و اس��یاموتورز کره)‪ .‬همچنین‬ ‫دولت این کش��ور به منظور حمایت از صنایع داخلی برنامه ازادسازی واردات خودرو‬ ‫را به تاخیر انداخت‪ .‬ابتدای دهه ‪ ۸۰‬میالدی شرکت هیوندایی محصول جدید خود با‬ ‫عنوان اکس��ل را طراحی کرده و توسعه داد و ضمن فروش در بازار کشورش در سال‬ ‫‪۱۳۶۴( ۱۹۸۶‬خورشیدی) توانست با این محصول وارد بازار امریکا شود‪ .‬نرخ مناسب‬ ‫این محصول در قیاس با رقیبان امریکایی‪ ،‬منجر به فروش بس��یار باالی این محصول‬ ‫در س��ال نخست عرضه به بازار امریکا شد (‪ ۱۲۶‬هزار دستگاه در سال نخست) و ان‬ ‫را در جدول پرفروش ترین خودرو در جایگاه نخس��ت قرار داد‪ .‬پس از مدتی استفاده‬ ‫از این محصول‪ ،‬به دلیل کیفیت پایین ان کم کم مشتریان از خرید ان منصرف شده‬ ‫و از بازار حذف و باعث شد وجهه شرکت هیوندایی در بازار امریکا خدشه دار شود‪ .‬به‬ ‫منظور حضور دوباره در بازار امریکا و بازیابی وجهه از دست رفته شرکت هیوندایی در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۶۸( ۱۹۸۹‬ش��روع به طراحی محصول جدیدی با نام سوناتا کرد‪ .‬به دنبال‬ ‫شکستی که هیوندایی به دلیل کیفیت پایین محصول اکسل متحمل شد‪ ،‬این شرکت‬ ‫اقدام به س��رمایه گذاری س��نگین در جهت ارتقای کیفیت محصوالت خود کرد و در‬ ‫نهایت برای محصوالت بازار امریکا گارانتی ‪ ۱۰‬س��اله و یا یک صد هزار مایلی (‪۲۵۹‬‬ ‫هزار کیلومتر) در نظر گرفت‪ .‬این اس��تراتژی منجر به افزایش فروش ش��ده و س��ود‬ ‫سرشاری را نصیب هیوندایی کرد‪ .‬درواقع سال های دهه ‪ ۹۰‬میالدی سال های پرفروغ‬ ‫محص��والت کره ای در بازاره��ای امریکا و کانادا بود و جایزه های بس��یاری را نصیب‬ ‫شرکت های کره ای کرد‪ .‬برای نمونه سال ‪ )۱۳۸۲( ۲۰۰۴‬برند هیوندایی بعد از تویوتا‬ ‫به عنوان باکیفیت ترین برند در امریکا شناخته شد‪.‬‬ ‫در پی بحران مالی س��ال های پایانی دهه ‪ ۹۰‬میالدی در ش��رق اسیا‪ ،‬شرکت های‬ ‫کیاموتورز و اس��یاموتورز در هم ادغام شدند‪ .‬همچنین شرکت سامسونگ که از سال‬ ‫‪ )۱۳۷۲( ۱۹۹۴‬وارد عرصه خودروس��ازی ش��ده بود‪ ،‬به دلیل مش��کالت مالی ناچار‬ ‫به فروش ‪ ۷۰‬درصد از س��هامش به ش��رکت رنو شد و س��ال ‪ )۱۳۷۸( ۲۰۰۰‬شرکت‬ ‫رنوسامسونگ موتورز تشکیل شد‪ .‬همچنین در سال ‪ )۱۳۸۰( ۲۰۰۲‬شرکت «جی ام»‬ ‫امریکا اقدام به خرید ش��رکت دوو موتورز کره کرد و ش��رکت هیوندایی نیز با سرمایه‬ ‫یک میلیارد دالری کارخانه تولید خودرو در امریکا را تاسیس کرد‪ .‬این دو اتفاق منجر‬ ‫به وابس��تگی و تاثیرپذیری باالی صنعت خودروی کره از امریکا ش��ده است‪ .‬به طور‬ ‫خالصه می توان گفت رمز موفقیت صنعت خودرو این کش��ور سرمایه گذاری مناسب‬ ‫بر طراحی و توس��عه محصول (به ج��ای هدر دادن زمان و مناب��ع در راه خودکفایی‬ ‫محصوالت خارجی) و همچنین حمایت های به موقع دولت از این صنعت بوده است‪.‬‬ ‫ازاین رو می توان گفت حتی در صورت بهبود فضای کسب وکار کشور از نظر ارتقای‬ ‫امکان جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت قطعه سازی کشور‪ ،‬راهی جز تمرکز و‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه طراحی و توسعه محصوالت با نشان خودی برای صنایع کشور‬ ‫باقی نمی ماند زیرا صاحب نش��ان بودن و تصاحب ط��رح محصول می تواند همچون‬ ‫کلیدی برای دستیابی به ارزش نهفته در سایر حلقه های شکل دهنده ارزش در صنعت‬ ‫خودرو عمل کند؛ ارزش��ی که بیش��تر نصیب صاحب نشان و طرح محصول می شود‬ ‫نه انکه مونتاژ می کند یا نه حتی قطعه س��ازانی که درگیر داخلی سازی مجموعه های‬ ‫یک خودروس��از خارجی شده اند‪ .‬بنابراین سیاس��ت گذاری برای بهره گیری از فرصت‬ ‫حضور خودروس��ازان خارجی در کش��ور برنامه ای ظریف و هوش��مندانه را می طلبد‪،‬‬ ‫درغیراین ص��ورت بی نصی��ب از هر بهره ای تنها تهدید از دس��ت رفتن بازار داخلی با‬ ‫حضور قطب های خودروسازی جهان نصیب صنعت خودرو داخل خواهد شد‪ .‬بنابراین‬ ‫در صورت نبود برنامه ای اس��تراتژیک به منظور بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی‪،‬‬ ‫باور وعده های ش��یرین خودروس��ازان خارجی به منظور تحقق میزان صادرات ان یا‬ ‫افزایش عمق داخلی سازی ان تنها می تواند ساده انگاری برداشت شود زیرا بسیاری از‬ ‫این وعده ها با مدل های تجاری حاکم بر صنعت خودرو در تناقض است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت خودرو باید منطقی باشد‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ضمن تایید مش��کالت عدیده خودروسازان‬ ‫و قطعه س��ازان‪ ،‬معتقد اس��ت افزایش نرخ خودرو باید‬ ‫منطقی باش��د و افزایش ش��دید و دوب��اره نرخ فعلی‬ ‫خودرو‪ ،‬منطقی و به سود مصرف کننده نیست‪.‬‬ ‫عبدال��ه رضی��ان در گفت وگو با خبرخ��ودرو درباره‬ ‫قیمت گ��ذاری خ��ودرو در کش��ور اظهارک��رد‪ :‬م��ا با‬ ‫ازاد س��ازی نرخ موافق نیس��تیم‪ .‬صنعت خودرو بحث‬ ‫خاصی دارد و با توجه به منع واردات و تعرفه س��نگین‬ ‫ت ان را ازاد کنیم ظلم به مصرف کننده است‪.‬‬ ‫اگر قیم ‬ ‫وی افزود‪ :‬اگ��ر قیمت گذاری ازاد ش��ود باید تعرفه‬ ‫را نی��ز برداریم و واردات خودرو نیز ازاد ش��ود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب بازار خودرو رقابتی ش��ده و منطقی است‪ .‬اما با‬ ‫شرایط حاضر ازادسازی قیمت ها به سود مصرف کننده‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی درباره‬ ‫تعلل س��تاد تنظیم بازار در اعالم قیمت ها گفت‪ :‬هفته‬ ‫قبل در کمیس��یون نشست داش��تیم و بحث مفصلی‬ ‫انجام ش��د‪ .‬نگاه دو ش��رکت تولید کننده این است که‬ ‫با زیان در حال تولید هس��تند و درخواس��ت داشتند‬ ‫راهکارهایی فراهم شود که از زیان دهی خارج شوند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬باید طی یک کار کارشناس��ی هزینه های‬ ‫واقعی به دس��ت اید و س��پس اجازه افزایش قیمت ها‬ ‫براساس محاسبه ها داده شود‪.‬‬ ‫رضیان اظهارکرد‪ :‬مجلس مخالف افزایش نرخ نیست‬ ‫اما واقعیت این است که اعتماد کامل درباره میزانی که‬ ‫خودروسازان قصد افزایش نرخ را دارند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬ایا‬ ‫واقعا به همین میزان هزینه می شود؟ در ‪۶‬ماه گذشته‬ ‫افزایش نرخ اتفاق افتاده اس��ت و اگر قرار باشد دوباره‬ ‫نرخ ه��ا‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬درصد افزایش یابد برای مصرف کننده‬ ‫رقم س��نگینی اس��ت و اعتراض های زیادیرا به دنبال‬ ‫خواهد داشت و افکار عمومی و فضای اقتصادی کشور‬ ‫را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وقت��ی گفته می ش��ود موض��وع خودرو‬ ‫حساس��یت دارد به این دلیل اس��ت که ن��رخ خودرو‬ ‫ب��ر بس��یاری از کاالهای دیگ��ر نیز تاثی��ر می گذارد‪.‬‬ ‫نشست های زیادی در مجلس برگزار شده و قرار است‬ ‫نشس��ت هفته اینده با حضور وزیر تش��کیل شود‪ .‬در‬ ‫حال بررس��ی و انجام برخی اقدام ها هستیم تا ببینیم‬ ‫براساس س��ود مصرف کننده و تولید کننده شرایط چه‬ ‫چیزی را اقتضا می کند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی درباره مشکالت قطعه سازان گفت‪ :‬قطعه سازان‬ ‫مش��کالت زیادی دارن��د و ما به انها اگاه هس��تیم اما‬ ‫درحال حاض��ر فضای خاصی وجود دارد و در ش��رایط‬ ‫طبیعی و عادی قرار نداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قطعه سازان به سمت ورشکستگی می روند‬ ‫و در صحبت ه��ای چند روز پیش در مجلس این بحث‬ ‫و اینکه نیروی کار حوزه قطعه س��ازی به نصف کاهش‬ ‫یافته به این دلیل که تی��راژ تولید خودرو پایین امده‬ ‫است را مطرح کردم‪ .‬باید مکانیسمی در قیمت گذاری‬ ‫خودرو تعیین ش��ود که براساس ان قادر به حل تمام‬ ‫این مشکالت باشیم‪.‬‬ ‫رضی��ان ب��ا توجه به افزای��ش دو برابری ن��رخ ارز و‬ ‫افزایش نیافتن قیمت خ��ودرو گفت‪ :‬ما نرخ خودرو را‬ ‫باید با ارز حدود ‪۳‬هزار تومان بسنجیم که چقدر بوده‪،‬‬ ‫بعد ببینیم اکنون نرخ خودرو چه میزان افزایش یافته‪،‬‬ ‫انگاه بس��نجیم که با ارز ‪۸‬هزار تومان باید نرخ خودرو‬ ‫چقدر افزایش یابد‪ .‬الزم است منطقی برخورد کنیم و‬ ‫تمام تالش کمیسیون نیز همین مسئله است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر نرخ یک خودرو ‪۴۵‬میلی��ون تومانی به‬ ‫‪۷۰‬میلیون تومان رس��یده اس��ت‪ .‬اگر یکب��اره این ‪70‬‬ ‫میلیون تومان را دو برابر کنند مبلغ بسیار باالیی شده‬ ‫و مجلس با این مسئله مخالف است‪.‬‬ ‫رضی��ان ی��اداور ش��د‪ :‬ما با عم��ل براس��اس معیار‬ ‫کارشناس��ی و در نظر گرفتن مسائلی که هزینه تولید‬ ‫را باال برده مش��کلی نداریم‪ ،‬حرف ما این است که باید‬ ‫مصرف کننده را نیز در نظر گرفت سپس با ان شرایط‪،‬‬ ‫مکانیس��می تعری��ف کنیم که بتوانیم ن��رخ منطقی و‬ ‫معقول را استخراج کنیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تعیین قیمت خودرو طرح سوال از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را کلید زد‬ ‫سخنگوی فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬به‪‎‬دلی��ل افزایش بی روی��ه قیمت خ��ودرو که در‬ ‫نشس��ت‏هایی با فعاالن صنعت خ��ودرو در این زمینه تصمیم‪‎‬هایی‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت تقاضای طرح س��وال از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت را مطرح کرده ام‪.‬‬ ‫حسین مقصودی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره تصمیم وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه قیمت گذاری خودروهای تولید‬ ‫داخل و طرح س��وال از وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫افزای��ش قیم��ت خودرو ب��ه میزان ‪5‬درص��د کمتر از ب��ازار باعث‬ ‫می ش��ود تا مردم باور نکنند که دولت در افزایش بی رویه قیمت ها‬ ‫و دالل بازی ها دخالت نداشته و دست های پشت پرده وجود ندارد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به اینکه‬ ‫پرس��ش من از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که ان را نیز پیگیری‬ ‫می کن��م درب��اره دالیل افزایش قیم��ت خودرو خواه��د بود که با‬ ‫سیاس��ت های کالن کشور و سیاس��ت های صریح مجلس مغایرت‬ ‫دارد و ب��ه نوع��ی همراهی‪‎‬نکردن با مردم به‪‎‬ش��مار می‪‎‬رود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬چرا در این روزها که ش��اهد افزایش قیمت ارز هستیم‬ ‫در بازاره��ای ارز و خ��ودرو به‪‎‬عنوان صنعت م��ادر و ملی اختالل و‬ ‫التهاب ایجاد می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون ش��وراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای‬ ‫ازمایشگاه هیدرواستاتیک ابادان موفق به گواهینامه‬ ‫استاندارد ‪ ISO/IEC ۱۷۰۲۵‬شد‬ ‫سید محمدجواد شریفی‪ /‬کارشناس ارشد صنایع‪ :‬با‬ ‫پیش��رفت صنعت در دنیا و نیاز به ارائه خدمات و روش های‬ ‫اس��تاندارد قابل اطمینان و همچنین با گس��ترش مبادالت‬ ‫بین المللی محص��والت و خدمات نیازهای جدی و غیرقابل‬ ‫انکار با فرمت روش��ی اس��تاندارد جهت ارائه زبان مشترک‬ ‫بین مش��تریان مختلف احساس شده اس��ت‪ .‬در این راستا‬ ‫سازمان های بین المللی ایزو‪ ISO/IEC ۱۷۰۲۵‬را منتشر‬ ‫کردن��د‪ .‬این اس��تاندارد پس از انتش��ار به س��رعت به زبان‬ ‫مشترک بیانگر مهارت و انطباق نتایج ازمایشگاه ها پذیرفته‬ ‫و در بس��یاری از کش��ورهای دنی��ا به عن��وان قوانین ملی‬ ‫پذیرفته شده اس��ت‪ .‬در کشور ایران این استاندارد در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬با عنوان‪ ISIRI ۱۷۰۲۵‬منتشر شد و به طور عملی‬ ‫هر ازمایشگاهی که براساس این استاندارد تایید صالحیت‬ ‫شود منطبق با الزامات‪ ISO ۹۰۰۱‬فعالیت می کند‪.‬‬ ‫روش اعتباردهی براساس این استاندارد به این گونه است‬ ‫که در هر کش��ور یا منطقه نهاد مستقل تشکیل می شود و‬ ‫به ش��کل مستقیم و یا غیرمس��تقیم مورد ارزیابی و انطباق‬ ‫الزامات ‪ ILAC‬تحت استاندارد ‪ ISO / IEC ۱۷۰۲۵‬قرار‬ ‫می گی��رد این نهاد در کش��ور م��ا ایران مرکز مل��ی تایید‬ ‫صالحی��ت ای��ران ‪ NACI‬ب��وده و ازمایش��گاه هایی که از‬ ‫س��وی این نهاد تایید صالحیت شوند در چارچوب این نهاد‬ ‫با درنظر گرفتن زنجیره قابلیت ردیابی به عنوان ازمایش��گاه‬ ‫بین المللی شناخته می شوند‪.‬‬ ‫ب��رای هماهنگ��ی و حف��ظ همگامی با تح��والت جهانی‬ ‫و پیش��رفت های مل��ی در زمین��ه صنایع‪ ،‬عل��وم و خدمات‬ ‫اس��تانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد‬ ‫شد و هر پیشنهادی که برای اصالح یا تکمیل این استاندارد‬ ‫ارائه ش��ود مورد توجه ق��رار خواهد گرف��ت‪ .‬بنابر این باید‬ ‫همواره از اخرین تجدیدنظر های اس��تانداردها ملی استفاده‬ ‫کرد که درباره این استاندارد در جلسه کمیته ملی استاندارد‬ ‫مدیری��ت کیفیت مورخ ‪ ۱۳۸۶/۹/۲۵‬اخرین بازنگری بر ان‬ ‫تصویب شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۶‬و با شروع به فعالیت تست هیدرو استاتیک‬ ‫مخازن ‪ CNG‬ازمایش��گاه هایی در سراسر کشور شروع به‬ ‫اخذ مجوز از ادارت اس��تاندارد اس��تانی بر اساس استاندارد‬ ‫ملی شماره ‪ ۶۷۹۲‬به منظور این کار کردند‪ .‬در صورتی این‬ ‫رون��د صدور مجوز و حذف مرکز تایید صالحیت ملی ایران‬ ‫راه را به بی راه برده و در این روند دچار اختالالت متعددی‬ ‫ش��ده است‪ .‬انتقال صدور مجوزها به استان های مختلف در‬ ‫چنین امری خطیری در عمل‪ ،‬وجود اعمال سالیق شخصی‬ ‫را به جای پیروی از اصول اجرایی در مراکز هیدرواستاتیک‪،‬‬ ‫معضالت متعددی در سطح جامعه به وجود اورده است‪ .‬این‬ ‫خال در اینده نزدیک عواقب خود را نش��ان خواهد داد‪ .‬لزوم‬ ‫تایید صالحیت ازمایشگاه از طرف این تایید صالحیت ملی‬ ‫ایران در چنین ش��رایطی ضروری به نظر می رسد‪ .‬پیرو این‬ ‫موضوع مرکز معاینه فنی ابادان پس از اخذ این گواهینامه‬ ‫از اداره اس��تاندارد استان خوزستان تحت عنوان ازمایشگاه‬ ‫همکار از تاریخ ‪ ۱۳۹۷/۴/۱۵‬ش��روع ب��ه فعالیت در زمینه‬ ‫تس��ت هیدرو اس��تاتیک مخازن بدون درز فوالدی تا فشار‬ ‫‪ ۳۰۰‬ب��ار کرد‪ .‬بنابراین به منظ��ور ارتقا فعالیت کیفی‪ ،‬این‬ ‫ازمایش��گاه در خواس��ت گواهینامه بر اس��اس اس��تاندارد‬ ‫‪ ۱۷۰۲۵‬از مرک��ز مل��ی تایید صالحیت ای��ران را اغاز کرد‬ ‫و پس از ‪ ۶‬ماه تالش بی وقفه در راس��تای پیاده س��ازی این‬ ‫استاندارد و استقرار نظام مدیریت کیفیت در سیستم موفق‬ ‫به اخ��ذ گواهینامه اس��تاندارد ‪ ۱۷۰۲۵‬از مرکز ملی تایید‬ ‫صالحیت ایران شد‪.‬‬ ‫در این مجال به چند نمونه از تفاوت های ازمایشگاه های‬ ‫همکار استانی و ازمایشگاه های دارای گواهینامه ‪۱۷۰۲۵‬‬ ‫اشاره می کنیم که به ترتیب‪:‬‬ ‫محدوده فعالیت ازمایش��گاه های همکار در حوزه استانی‬ ‫بوده ول��ی ازمایش��گاه های دارای گواهینام��ه ‪ ۱۷۰۲۵‬در‬ ‫سراسر کشور می توانند فعالیت داشته باشند و دارند‪.‬‬ ‫اعتبار نتایج ازمون صادر شده در ازمایشگاه های ‪۱۷۰۲۵‬‬ ‫در سراسر کشور معتبر هستند‪.‬‬ ‫روش ه��ای ارزیابی ازمایش��گاه های همکار اس��تاندارد با‬ ‫مراکز تایید صالحیت شده ‪ ۱۵۰۲۵‬متفاوت هستند‪.‬‬ ‫نوع گواهینامه صادر ش��ده براس��اس گواهینامه ‪۱۷۰۲۵‬‬ ‫بین الملل��ی بوده ول��ی ازمایش��گاه های همکار در س��طح‬ ‫اس��تان معتبر هس��تند بنابراین ش��رایط و نح��وه ارزیابی‬ ‫براس��اس این اس��تاندارد بسیار س��ختگیرانه تر خواهد بود‪.‬‬ ‫الزم به توضیح اس��ت مرک��ز معاینه فنی اب��ادان به عنوان‬ ‫نخس��تین مرکز معاینه فنی در کل کشور و تنها ازمایشگاه‬ ‫هیدرواس��تاتیک در جنوب و جنوب غرب کش��ور موفق به‬ ‫گواهینامه اس��تاندارد‪ ISO/IEC ۱۷۰۲۵‬شد‪ .‬با توجه به‬ ‫رویه اجرایی تست مخازن جایگاه های سوخت ‪ CNG‬تنها‬ ‫ازمایش��گاه های دارای گواهینامه ‪ ۱۷۰۲۵‬مجاز به تست و‬ ‫ازمایش این مخازن تا فش��ار ‪ Bar ۴۵۰‬و صدور گواهینامه‬ ‫بازرس��ی برای اینگونه مخازن هس��تند و مرکز معانیه فنی‬ ‫اب��ادان امادگ��ی الزم را به منظور تس��ت ای��ن مخازن در‬ ‫محدوده اس��تان خوزستان و اس��تان های هم جوار را دارد‪.‬‬ ‫الزم به توضیح اس��ت که این مرکز دارای سیس��تم اصالح‬ ‫و بازس��ازی رنگ و پس از رنگ زدایی به روش شات بالست‬ ‫و س��پس رنگ امیزی به روش پودری الکترواستاتیک برای‬ ‫ترمیم رنگ مخازن استفاده می شود را مجهز است‪.‬‬ ‫چنین مراکزی در س��طح کش��ور درجهت همسان سازی‬ ‫و ایجاد س��ایت های جامع برای ارائه خدمت به ش��هروندان‬ ‫ضروری بوده و با احداث این گونه مراکز امکان نظارت برای‬ ‫سازمان های متولی نیز امر سهل تری خواهد بود‪.‬‬ ‫اسالمی با تاکید بر اینکه دالیل افزایش بی‪‎‬محابای قیمت خودرو را‬ ‫حتی اگر منجر به استیضاح وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز شود‪،‬‬ ‫پیگی��ری می کنیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬وزی��ر جدید باید بداند دلیل اصلی‬ ‫استیضاح محمد ش��ریعتمداری در پست پیشین وزارتخانه همین‬ ‫موضوع بود‪ .‬مقصودی در پایان با تاکید بر اینکه به شدت مخالف‬ ‫افزایش قیمت خودرو هس��تیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از گذشت‬ ‫‪40‬س��ال با وجود حمایت های همه جانبه از صنعت خودرو هر روز‬ ‫بحران و مش��کل جدید دارد و کیفیت محصوالت تولیدی نیز افت‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬نمی توان پس از گذشت ‪۳‬ماه از اختالل به‪‎‬وجود امده‬ ‫در بازار‪ ،‬قیمت ها را برمبنای ان تعیین کنیم‪.‬‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دوربین پالک خوان و جرایم معاینه فنی خودرو‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ /‬رییس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو‪ :‬صف های معاینه فنی خودرو در استان تهران‬ ‫طوالنی و طویل شده است‪ .‬این شلوغی و جنجال را باید در تبلیغات‬ ‫شهرداری تهران و ستاد معاینه فنی این کالنشهر دانست‪ .‬چه هدفی‬ ‫در پی این تبلیغات نهفته است؟‬ ‫باز هم فصل زمستان امده و الودگی هوا به مانند سالیان گذشته‬ ‫تهدیدی جدی برای ش��هروندان محسوب می ش��ود‪ .‬بی برنامگی در‬ ‫مدیریت شهری و برنامه ریزی نداشتن در طول سال در جهت بهبود‬ ‫الودگی هوای شهر تهران عاملی برای تصمیمات عجوالنه و دفع وقت‬ ‫در این شرایط بحرانی خواهد شد‪.‬‬ ‫این بی برنامگی و برنامه ریزی ندش��تن در س��طوح کالن دولتی و‬ ‫مدیریت کالنش��هری‪ ،‬ش��هر تهران را با خطرات جدی مواجه کرده‬ ‫اس��ت و با این اوضاع با چند طرح نیم بند و بخشنامه های دستوری‬ ‫ابتر به فرجام نخواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��اری در این مجال قصد تحلیل ش��رایط کنونی و عوامل الودگی‬ ‫هوای تهران نداشته بلکه تصمیات عجوالنه و ابتر عوارض اجتماعی‬ ‫خاص به خود را داشته و به دلیل رعایت نکردن کارشناسی‪ ،‬معضالت‬ ‫متعددی را برای شهروندان به وجود می اورد؛ از جمله این معضالت و‬ ‫ابتر بودن این طرح می توان به موارد ذیل اشاره داشت‪:‬‬ ‫در اوایل ابان طرح خودروهای بدون معاینه فنی و اجرای جرایم‬‫از طریق دوربین را عنوان کردند‪ .‬کمتر از ‪ ۲‬ساعت به طول نمی کشد‬ ‫ک��ه پلیس راهور ان را لغو کرده و گفته می ش��ود که به دلیل نبود‬ ‫زیرساخت و صف های طوالنی در مراکز معاینه فنی شهر تهران این‬ ‫ط��رح فعال اجرایی نمی ش��ود و در ادامه با انجام یک س��ری رایزنی‬ ‫اجرای این طرح حدود یک تا دو ماه به تاخیر می افتد‪.‬‬ ‫در مقابل گفته پلیس راهور‪ ،‬مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران در‬ ‫سایت فارس در طی مصاحبه ای عنوان می کند‪:‬‬ ‫«با قدرت این کار انجام خواهد شد‪ .‬برخی از شهروندان کارشان را‬ ‫برای دقیقه ‪ ۹۰‬می گذارند‪ ،‬در روزهای پایانی منتهی به اجرای طرح‬ ‫کاهش به یکباره مردم به مراکز معاینه فنی مراجعه کردند‪». ......‬‬ ‫«افرادی ش��ب امتحانی هس��تند و وقتی که مجبور باش��ند برای‬ ‫دریافت معاینه فنی مراجعه می کنند‪ .‬مثال روز چهارش��نبه دوم ابان‬ ‫بی��ش از ‪۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬نفر از طریق س��اماندهی انالین نوبت دهی‬ ‫کرده اند‪ ».‬ش��هروندان دقیقه نودی هستند و وقتی که مجبور باشند‬ ‫مراجعه می کنند‪ .‬مدیران مس��ئول چگون��ه کار را انجام می دهند‪ .‬از‬ ‫اوایل س��ال این مدیران نمی توانستند که زمستان در راه است و در‬ ‫دقیقه ‪ ۹۰‬این گونه طرح های را عنوان نکنند و در زمان مشخص‪ ،‬با‬ ‫فراغت بال بیشتری این پیگیری ها انجام شود‪.‬‬ ‫براس��اس گزارشات بانک جهانی ش��هر تهران حدود ‪۲.۶‬میلیارد‬‫دالر از الودگی هوا خس��ارت می بیند‪ .‬به واقع تبعات الودگی هوا در‬ ‫شهر تهران در ابعاد اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و سیاسی اثرگذار بوده و به‬ ‫درستی گفته می شود که ما در یک جنگ تمام عیار هستیم‪.‬‬ ‫ح��ال با این تبلیغات و انج��ام معاینه فنی چه مقدار از این الوگی‬ ‫هوای کاسته می شود؟‬ ‫در صورتی که در چند س��ال گذش��ته با اجرای ان��واع طرح های‬ ‫گوناگون هنوز تغییری محسوسی در هوای تهران حادث نشده است‪.‬‬ ‫بنابراین باید به این نتیجه رس��ید که مراکز معاینه فنی کار خود به‬ ‫درستی انجام نداده اند و یا این امر را باید نتیجه نبود مدیریت شهری‬ ‫از طرف شهرداری تهران دانست‪.‬‬ ‫هنگامی که اتوبوس��رانی ش��هری در تهران با ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬نفر مسافر‬ ‫در طی میس��ر حرکت می کند چه فش��اری به موتور وارد می شود و‬ ‫این خود عاملی برای الودگی هوا نیست؟ کیفیت و طول عمر ناوگان‬ ‫اتوبوس��رانی در تهران در چه وضیعتی است؟ در کدام مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو نیز این خودروها تست شده اند؟‬ ‫مورد دیگر که بس��یار دارای اهمیت است اینکه چرا دور موتور و‬‫معاینه فنی برتر در مراکز معاینه فنی تهران راه اندازی شده اند اما در‬ ‫دیگر مراکز معاینه فنی کشور کار نمی کنند؟‬ ‫از طرف س��ازمان شهرداری ها‪ ،‬س��ازمان متولی مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو س��بک کش��ور تمامی مراکز ملزوم به خرید تست دور موتور‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در این فرایند مراک��ز معاینه فنی چند صد میلیون تومان‬ ‫تجهیزات برای معاینه فن��ی برتر را هزینه کردند که فقط در مراکز‬ ‫خ��اک می خورند‪ .‬اما فقط مراکز معاینه فنی خودرو تهران می توانند‬ ‫معاینه فنی برتر را صادر کنند‪ .‬اگر این برنامه ریزی به صورت مدون‬ ‫انجام می گرفت ایا این ازدحام وجود داشت؟‬ ‫ای��ن بی مدیریتی ه��ا به اینج��ا ختم نمی ش��ود به دلی��ل نبود‬‫کارشناس��ی و رعایت نکردن اس��تاندارد های موج��ود عرصه هرچه‬ ‫بیشتر بر شهروندان تنگ تر شده است‪ .‬از طرف سازمان محیط زیست‬ ‫کشور اعدادی برای سوخت ابالغ شده است (‪ ۰/۶‬و ‪ ،)۰/۷‬سوال این‬ ‫که ش��ورای عالی محیط زیس��ت چگونه به این اعداد رسیده است و‬ ‫مبنای محاس��به این اعداد برای سوخت خودروهای چیست و از چه‬ ‫استانداردی تبعیت کرده است؟‬ ‫در اس��تاندارد ‪ ۶۹۲۴‬تایید نوع وس��ایل نقلیه موتوری‪ ،‬تریلرها و‬ ‫سیس��تم های ان تدوین شده اس��ت و در استاندارد ‪ ۹۱۸۱‬نیز برای‬ ‫معاینه فنی نیز قید ش��ده که الزامات تایید نوع (‪ )T.A‬خودرو بوده‬ ‫که در زمان تایید نخس��تین زمان پالک ش��دن ی��ا ورود به چرخه‬ ‫حمل ونقل معتبر بوده است‪.‬‬ ‫در تایی��د (‪ )T.A‬در هر زمان که خ��ودرو وارد چرخه حمل ونقل‬ ‫می شود مقدار سوخت ان براساس استاندارد تعیین شده است‪ .‬حال‬ ‫چگونه اعدادی طرح می ش��ود که در هن��گام ورود خودرو به چرخه‬ ‫حمل ونقل نیز این اس��تانداردها نداش��ته در حالی که چند سالی از‬ ‫طول عمر خودرو نیز می گذرد‪.‬‬ ‫در واق��ع این معنا بدین صورت باید مطرح ش��ود که معاینه فنی‬ ‫خ��ودرو یک فرایند بوده و باید منطبق بر اس��تاندارد عمل کند اما‬ ‫موارد عنوان ش��ده یک طرح است و این یک خطای مدیریتی بوده‬ ‫که شهروندان را دچار معضالت عدیده ای کرده است‪.‬‬ ‫وجود صف ها و برنامه ریزی نداش��تن برای رجوع ش��هروندان در‬‫طول س��ال در عمل کیفیت کاری مراکز معاینه فنی خودرو را دچار‬ ‫خدش��ه می کند‪ .‬اگر سرعت الزم و کافی وجود نداشته باشد عاملی‬ ‫برای نارضایتی مردم خواهد بود و در صورت س��رعت بیشتر دقت و‬ ‫کیفیت الزم زیرسوال خواهد رفت‪.‬‬ ‫این ش��لوغی ها در عمل در حد اس��تان تهران و چند اس��تان ها‬‫همجوار که در ارتباط با تهران هس��تند مش��هود اس��ت‪ .‬در س��ایر‬ ‫اس��تان ها روال طبیعی خ��ود را طی می کنند‪ .‬البته مش��کل دیگر‬ ‫اس��تان ها از همین طرح های ابتر و نارس شروع می شود‪ .‬به مصداق‬ ‫ضرب المثل که می گویند «گنه کرد در بلخ اهنگری‪ ،‬به شوشتر زدند‬ ‫گردن مسگری» گریبان دیگر شهر ها را می گیرد‪ .‬بنابر ازدحام صف‬ ‫مراکز معاینه فنی در تهران تعدد مراکز معاینه در دیگر شهرستان ها‬ ‫افزایش پیدا می کند و این مطلب عین مدیریت کالن وزارت کش��ور‬ ‫در سطح ملی بوده است‪.‬‬ ‫از عجای��ب قص��ه دوربین پالک خوان و جرایم انالین مش��خص‬‫شدن ارتباط نداش��تن فی مابین و افالین بودن سازمان های متولی‬ ‫یعنی وزارت کش��ور‪ ،‬سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و پلیس‬ ‫راهور بوده و تعدادی از خودروها با وجود داشتن معاینه فنی معتبر‬ ‫ب��از هم از س��وی دوربین های پالک خ��وان جریمه ش��ده اند‪ .‬تعداد‬ ‫خودروهای سنگین پالک شده بودند اما امکان دریافت معاینه فنی‬ ‫را نداش��تند‪ .‬البته در مقاله بعدی به تفصیل سامانه ملی یکپارچه و‬ ‫ارتباط فی مابین س��ازمان های متولی را به بررسی و تحلیل خواهیم‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫ب��اری قصه معض�لات حاضر مثن��وی هفتادمن خواهد ش��د و از‬ ‫حوصله این مجال خارج اس��ت‪ .‬ام��ا با همین وجیزه بخش از انها را‬ ‫عنوان کردیم‪ .‬بی ش��ک در پی این تبلیغ��ات برای الودگی هوا نباید‬ ‫از مس��ئله انتفاع مادی سازمان های ذی ربط غافل بود و در نهایت با‬ ‫وجود شرایط حاضر س��ازمان های وابسته به دولت مخارج خاص به‬ ‫خود را دارند و از کانال های مختلفی باید که تامین شوند‪.‬‬ ‫مشکالت صنفی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک‬ ‫امین محمدی‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمای��ی مراک��ز معاینه‬ ‫فنی خودروهای س��بک و سنگین اس��تان کرمانشاه‬ ‫_کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک‪ ‬‬ ‫مراک��ز معاینه فنی با مش��کالت صنف��ی عدیده ای‬ ‫مواجهن��د که چن��د مورد خدمت تان بیان می ش��ود‪ .‬‬ ‫جای خال��ی نمایندگان مراکز معاین��ه فنی و اعضای‬ ‫انجمن ها در کارگروهای تصمیم گیری مربوط به مراکز‬ ‫و استفاده نشدن از تجربه های چند ساله این جمع به‬ ‫جهت تصمیمات بهتر و اصولی کامال مش��هود است‪ ،‬با‬ ‫کمال تاس��ف در جلسات س��ازمان های متولی چه در‬ ‫س��طح کش��وری یا اس��تانی بهره ای برده نشده است‪.‬‬ ‫امیدوارم با تش��کیل انجمن های صنفی کارفرمایی در‬ ‫اس��تان ها و کانون کش��وری این خال پر شده و از این‬ ‫ظرفی��ت بهره الزم و کافی برده ش��ود‪ .‬بحث افزایش‬ ‫صدور مجوز در برخی استان ها واقعا نگران کننده است‬ ‫و تجرب��ه نش��ان داده این رویه عالوه ب��ر از بین رفتن‬ ‫توجیه اقتصادی برای مراکز باعث پایین امدن کیفیت‬ ‫نظارت در روند ازمون نیز می شود بنابراین در صورت‬ ‫نیاز افزایش تعداد خط همیش��ه بهتر و موثرترخواهد‬ ‫بود‪ .‬مورد دیگری که می توان به ان اش��اره کرد اعمال‬ ‫نظر و س��لیقه ش��خصی و فردی برخی مس��ئوالن در‬ ‫سطح شهرستان ها است که با جابه جایی پست تصدی‬ ‫به ویژه در شهرداری ها باعث به وجود امدن مشکالتی‬ ‫متعددی برای مراکز می شوند‪ ،‬در این باره انتظار داریم‬ ‫س��ازمان های متولی با دیده کالن نگر در کشور مسیر‬ ‫را هم��وار کنند‪ .‬ام��ا مهم ترین موضوعی که به تازگی‬ ‫بیش��تر مدیران مراکز را در سطح کشور نگران کرده‪،‬‬ ‫اعم��ال تغیی��ر در رویه اجرایی طرح بازدید چش��می‬ ‫خودروهای سبک دوگانه سوز و همچنین تغییرات در‬ ‫ایین نامه است که از سوی برخی از مسئوالن در حال‬ ‫بررس��ی و اجرا اس��ت‪ .‬مراکز معاینه فنی‬ ‫از اردیبهش��ت سال گذش��ته با فراهم‬ ‫کردن زیرساخت های الزم و ساخت‬ ‫مکان و اقدام به تجهیز مراکز خود‬ ‫به دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫ب��رای بازرس��ی‪ ،‬اموزش پرس��نل‬ ‫و کارشناس��ان از س��وی س��ازمان‬ ‫اس��تاندارد و اخذ م��دارک مربوطه و‬ ‫همچنین سرمایه گذاری در این شرایط‬ ‫و اوض��اع اقتص��ادی کش��ور کردن��د‪ ،‬طرح از‬ ‫شهریور ‪ ۹۶‬اجرایی شد و مراکزی که ضوابط و الزامات‬ ‫را رعایت و اجرا کرده بودند موفق به اخذ کد س��یمفا‬ ‫شدند و تا به حال به نحو احسن این وظیفه خطیر که‬ ‫طبق دس��تورالعمل هیات وزیران به این صنف خدوم‬ ‫واگذار ش��ده انجام گرفت��ه و مراکز در این‬ ‫زمین��ه تجارب باال و بس��یار ارزنده ای‬ ‫کسب کرده اند‪ .‬حال با وجود شرایط‬ ‫یاد ش��ده چرا برخی از مس��ئوالن‬ ‫محت��رم درصدد تغیی��ر این رویه‬ ‫هستند؟ مراکز معاینه فنی با توجه‬ ‫به اینکه با سامانه هوشمند سیمفا‬ ‫برخط هس��تند تمام��ی اطالعات و‬ ‫نتایج بازرس��ی و تست به صورت انالین‬ ‫در س��امانه ثبت ش��ده و ای��ن اطالعاعت در‬ ‫اختی��ار س��ازمان های دولتی ذی ربط ق��رار می گیرد‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر این تمامی مراکز معاین��ه فنی تحت نظارت‬ ‫س��امانه جام��ع پایش ب��وده و تمامی مراح��ل ازمون‬ ‫به ص��ورت انالین قابل رویت هس��تند ک��ه به جرات‬ ‫می توان گف��ت چنین نظارتی دقی��ق در هیچ صنفی‬ ‫در س��طح کش��ور وجود ندارد‪ .‬همچنی��ن در تمامی‬ ‫شهرستان های کشور س��تاد معاینه فنی شهرستان و‬ ‫در سطح استان کارگروه ستاد معاینه فنی استانداری‬ ‫متش��کل از معاونت فنی و عمرانی استانداری‪ ،‬رئیس‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی‪ ،‬مدیر کل محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫مدی��ر کل دفتر فن��ی حمل ونقل ترافیک اس��تانداری‬ ‫و ش��هردار بوده که به صورت مس��تمر از مراکز بازدید‬ ‫ب��ه عمل می اورند‪ .‬حال با وج��ود این همه نظارت ایا‬ ‫واگذاری چنین طرح مهمی(بازرس��ی چشمی مخزن‬ ‫و متعلقات گازس��وز خودروهای دوگانه سوز)که جزئی‬ ‫از معاین��ه فن��ی خودرو وظیفه اصل��ی و قانونی مراکز‬ ‫هس��تند نباید به این صنف واگذار شود؟‪  ‬ایا سازمان‬ ‫یا صنفی دیگر با س��طح نظارت بیشتری سراغ دارید؟‬ ‫بنابراین از مسئوالن محترم ذی ربط خواهانیم در این‬ ‫باره تمامی جوانب را در نظر گرفته و به س��بب ایمنی‬ ‫تردد خودروها در معابر ش��هری و برون ش��هری تمام‬ ‫ق��د از هرگون��ه تغییر در رویه اج��رای طرح که باعث‬ ‫دلسردی مراکز خدوم معاینه فنی شده دفاع کنند‪ .‬در‬ ‫انتها از س��رکار خانم مهندس حصاری‪ ،‬مدیر کل دفتر‬ ‫حمل ونقل ترافیک سازمان شهرداری ها و دهیاری های‬ ‫کش��ور و جناب مهن��دس قیصر‪ ،‬مدیرعام��ل اتحادیه‬ ‫س��ازمان های حمل ونقل همگانی کشور و مجموعه پر‬ ‫تالش و زحمت کش وی به خاطر حمایت از این صنف‬ ‫خدمت گزار کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫لباس مسابقه ای ‪ 3‬هزار دالری مک الرن و اسپارکو‬ ‫م��ک الرن دانش زی��ادی در بحث سبک س��ازی محصوالت‬ ‫خ��ود دارد‪ .‬برای اولین بار تیم مک الرن در مس��ابقات فرمول‬ ‫‪ 1‬از مونوک��وک فیبرکربن��ی اس��تفاده ک��رد و همچنین اولین‬ ‫ش��رکتی بود که از همی��ن ماده در مک الرن ‪ F1‬اس��طوره ای‬ ‫سود برد‪.‬‬ ‫هنوز ه��م این جریان ادام��ه دارد به گون��ه ای که مک الرن‬ ‫تاسیسات ساخت کامپوزیت خود را به تازگی افتتاح کرده است‪.‬‬ ‫هم اکن��ون ای��ن برن��د بریتانیایی ب��ه فکر تولی��د لباس های‬ ‫ک وزن افتاده است‪ .‬لباس های اسپارکو مک الرن‬ ‫مسابقه ای سب ‬ ‫‪ +SP16‬که مش��ابه لب��اس رانندگان فرمول ‪ 1‬اس��ت به حدی‬ ‫الفارومئو جولیا‬ ‫الفارومئو جولیا در سال ‪ 2016‬به بازار امد؛ بنابراین هنوز هم در بخش سدان های پریمیوم‬ ‫خودرو جدیدی محسوب می شود‪ .‬با استایل شیک و پیشرانه های قدرتمند که تا ‪ 510‬اسب بخار‬ ‫نیرو دارند‪ ،‬جولیا یکی از سخت ترین رقبای سری ‪ 3‬خواهد بود‪ .‬البته این سدان ایتالیایی حدود‬ ‫‪ 4/6‬سانتی متر از ب ام و کوتاه تر است اما این چیزی نیست که خریداران را از خرید ان منصرف‬ ‫کند‪ .‬همچنین همانند سری ‪ ،3‬برای جولیا هم سامانه چهارچرخ محرک قابل سفارش است که‬ ‫ب و هوایی نامساعد بهبود می بخشد‪.‬‬ ‫ن را در شرایط ا ‬ ‫کشش ا ‬ ‫معرفی رقبای اصلی نسل جدید ب ام و سری ‪3‬‬ ‫کار سخت باواریایی در بازار‬ ‫س��بک بوده که مجوز استفاده توسط فیا را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫این لباس در س��ایز ‪ 52‬خود تنها ‪ 590‬گرم وزن داشته و ان را‬ ‫می ت��وان با وزن یک جفت جوراب مردانه مقایس��ه کرد اما این‬ ‫لباس کامل بوده و در برابر اتش نیز مقاوم است‪.‬‬ ‫به منظور هرچه پایین تر نگه داشتن وزن‪ ،‬مک الرن و اسپارکو‬ ‫از زیپ های بس��یار نازک‪ ،‬دوخت ه��ای فوق العاده باریک‪ ،‬مچ و‬ ‫قوزک یکپارچه‪ ،‬پوش��ش های کمتر گردن و شانه و متریال ضد‬ ‫اتش دوالیه و مخصوص سود برده اند‪.‬‬ ‫هر لباس با س��فارش ویژه و توس��ط دس��ت س��اخته شده و‬ ‫شخصی س��ازی زیادی می ت��وان روی ان پیاده ک��رد؛ بنابراین‬ ‫ائودی ‪A4‬‬ ‫درحالی که ائودی ‪ A4‬در همان سگمنت سری ‪ 3‬قرار می گیرد اما تفاوت عمده ای با رقیب باواریایی‬ ‫خود دارد که ان ترکیب انتقال قدرت دیفرانسیل جلوی ان است‪ .‬البته بسیاری از خریداران ‪A4‬‬ ‫سامانه چهارچرخ محرک معروف کواترو را برای ان سفارش می دهند‪ .‬یکی از اعضای قدرتمند‬ ‫خانواده ‪ ،A4‬مدل ‪ S4‬با پیشرانه ‪ 3‬لیتری ‪ V6‬توربوشارژر ‪ 354‬اسب بخاری است که رقیب ب ام و‬ ‫‪ M340i‬محسوب می شود؛ بنابراین ‪ S4‬از رقیب مستقیم خود یعنی ب ام و ‪ M340i‬با پیشرانه ‪3‬‬ ‫لیتری شش سیلندر خطی ‪ 382‬اسب بخاری کمی ضعیف تر است‪.‬‬ ‫اینفینیتی ‪Q50‬‬ ‫اینفینیتی ‪ Q50‬در سال ‪ 2013‬به بازار امده و به همین دلیل یکی از قدیمی ترین خودروها در‬ ‫بخش سدان های پریمیوم محسوب می شود اما سازنده ژاپنی‪ Q50 ،‬را برای مدل ‪ 2018‬فیس لیفت‬ ‫کرده تا همچنان توانایی رقابت ان در بازار را حفظ کند‪ .‬ارتقاءهایی که طی این فیس لیفت‬ ‫انجام گرفته شامل چراغ های جلوی ‪ LED‬با نمای بهتر و ارائه سیستم نیمه خودران ‪ProPilot‬‬ ‫می شود‪ .‬همانند سری ‪ Q50 ،3‬در حالت استاندارد به صورت دیفرانسیل عقب عرضه می شود اما‬ ‫امکان سفارش سامانه چهارچرخ محرک برای ان وجود دارد‪.‬‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫نسل جدید ب ام و سری ‪ 3‬که با کد داخلی ‪ G20‬شناخته می شود‪ ،‬رسم ًا در نمایشگاه پاریس‬ ‫‪ 2018‬رونمایی شد و فروش ان از بهار ‪ 2019‬اغاز می شود؛ اما کار این سدان کامپکت باواریایی‬ ‫در بازار چندان اسان نیست زیرا با رقبای سرسختی از کشورهای مختلف روبرو خواهد بود‪ .‬در‬ ‫ادامه می توانید اصلی ترین رقبای نسل جدید سری ‪ 3‬را مالحظه کنید‪.‬‬ ‫ب ام و سری ‪3‬‬ ‫نسل جدید سری ‪ 3‬برای رقابت‬ ‫با رقبای مذکور ارتقاءهای زیادی‬ ‫را تجربه کرده است‪ .‬به طور‬ ‫مثال این سدان کامپکت المانی‬ ‫بزرگ تر از قبل شده و هم اکنون‬ ‫‪ 4/17‬متر طول دارد‪ .‬نیمی از این‬ ‫افزایش در فاصله محوری اعمال‬ ‫شده و به همین دلیل سری ‪3‬‬ ‫در داخل فضای بیشتری را ارائه‬ ‫می کند‪ .‬نسل جدید این خودرو‬ ‫در بازارهای بین المللی با طیفی‬ ‫از موتورهای بروز شده شامل دو‬ ‫نمونه بنزینی و دو نمونه دیزلی‬ ‫چهار سیلندر به همراه یک‬ ‫واحد شش سیلندر خطی دیزلی‬ ‫می شود‪ .‬چند ماه بعد از عرضه به‬ ‫بازار‪ ،‬یک پیشرانه شش سیلندر‬ ‫خطی بنزینی و همین طور یک‬ ‫نسخه پالگین هیبریدی هم‬ ‫ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫رانندگان می توانند لباس های خود را با نوع مک الرن خودشان‬ ‫ست کنند‪.‬‬ ‫البته این س��طح از فناوری و شخصی سازی هزینه بر خواهد‬ ‫بود؛ لباس مسابقه ای ‪ +SP16‬مک الرن و اسپارکو هزین ه حدود‬ ‫‪ 3‬ه��زار دالری داش��ته و البته این قیمت‪ ،‬بیش از اپش��ن های‬ ‫سفارش��ی اس��ت‪ .‬کاله ایمنی مک الرن ب��ل ‪ ،HP7‬زیرپوش‬ ‫مخصوص و دس��تکش ها نیز حدود ‪ 6800‬دالر قیمت دارند اما‬ ‫ش��ک داریم که خریداران دربار ه خرید این لباس ها تردیدی به‬ ‫خ��ود راه دهن��د چراکه پیش از ان مبل��غ هنگفتی بابت خرید‬ ‫محصوالت مک الرن پرداخت کرده اند‪.‬‬ ‫لکسس ‪IS‬‬ ‫نسل کنونی لکسس ‪ IS‬از سال‬ ‫‪ 2014‬تاکنون در بازار حضور دارد‪.‬‬ ‫هرچند زمان زیادی به نظر نمی رسد‬ ‫اما بخش رقابتی سدان های پریمیوم‬ ‫به سرعت در حال پیشرفت است و‬ ‫به همین دلیل‪ IS ،‬با استانداردهای‬ ‫فعلی قدیمی به نظر می رسد زیرا‬ ‫فاقد ویژگی هایی مثل صفحه امپر‬ ‫دیجیتالی است که این روزها به ویژگی‬ ‫معمولی در خودروها تبدیل شده است‪.‬‬ ‫مدل پایه ‪ IS‬از یک موتور ‪ 2‬لیتری‬ ‫توربوشارژر چهار سیلندر با ‪ 240‬اسب‬ ‫بخار قدرت استفاده می کند اما مدل‬ ‫قوی تری با پیشرانه ‪ 3/5‬لیتری ‪V6‬‬ ‫تنفس طبیعی هم قابل خریداری است‬ ‫که ‪ 310‬اسب بخار قدرت دارد‪ IS .‬در‬ ‫حالت استاندارد خودرویی دیفرانسیل‬ ‫عقب است اما برای هردو موتور امکان‬ ‫سفارش سامانه چهارچرخ محرک‬ ‫وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫رکورد ‪ 400‬متر فوق العاده المبورگینی اوراکان‬ ‫ش��ما با بودج ه کافی می توانید هر خودرویی را س��ریع کنید اما‬ ‫زمانی که نقطه شروع شما المبورگینی اوراکان باشد کار راحت تری‬ ‫خواهی��د داش��ت‪ .‬در چند ماه گذش��ته المبورگین��ی اوراکانی که‬ ‫مش��اهده می کنید قد م به قدم پیش��رفت کرده و ب��ه رکورد زیر‬ ‫‪ 8‬ثانیه در مس��افت ‪ 400‬متر نزدیک ش��ده و نهایتاً این کار را به‬ ‫سرانجام رسانده است‪.‬‬ ‫المبورگینی مورد بحث توانس��ته مس��افت ‪ 400‬متر را در زمان‬ ‫‪ 7/9‬ثانیه و با سرعت فوق العاد ه ‪ 299‬کیلومتر در ساعت طی کند‪.‬‬ ‫ای��ن رکورد برای خودرویی که به ص��ورت قانونی می تواند در جاده‬ ‫تردد کند فوق العاده خوب اس��ت‪ .‬ش��تاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در‬ ‫بیوک رگال‬ ‫س��اعت ‪ 1/8‬ثانیه‪ ،‬ش��تاب ‪ 96‬کیلومتر در ساعت تا ‪ 210‬کیلومتر‬ ‫در س��اعت ‪ 2/6‬ثانیه ای و ش��تاب ‪ 160‬تا ‪ 241‬کیلومتر در ساعت‬ ‫‪ 2/29‬ثانیه ای تنها بخش��ی از توانایی های این س��وپرکار ایتالیایی‬ ‫هستند؛ این ش��تاب گیری همانند اب خوردن و در دفعات متعدد‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫خ��ودرو مورد بحث ک��ه در تملک داالس پرفورمنس اس��ت در‬ ‫ابتدا از همان پیش��ران ه ‪ 10‬س��یلندر ‪ 5/2‬لیتری تنفس طبیعی با‬ ‫قدرت حدود ‪ 602‬اس��ب بخار اس��تفاده می کرده است‪ .‬البته تریم‬ ‫این خودرو مش��خص نیست اما کام ً‬ ‫ال با استانداردهای المبورگینی‬ ‫هماهنگی دارد‪ .‬یک گیربکس ‪ 7‬س��رعته دوکالچه در ابتدا قدرت‬ ‫را به تمامی چرخ ها منتقل می کرد اما نمی دانیم که ایا این خودرو‬ ‫هم اکنون تغییراتی داشته است یا خیر‪.‬‬ ‫برای یک المبورگینی که ‪ 2000‬اسب بخار قدرت تولید می کند‬ ‫توربوش��ارژررهایی در نظر گرفته ش��ده و احتماالً س��ر س��یلندر‪،‬‬ ‫انژکتوره��ای س��وخت جدید‪ ،‬گیربکس قوی ت��ر‪ ،‬میل لنگ جدید‪،‬‬ ‫برنامه ریزی متفاوت پیشرانه و… نیز بکار رفته اند‪.‬‬ ‫هم اکنون تبدیل یک سوپرکار قدرتمند به هیوالیی که بسیاری از‬ ‫خودروها را شرمنده می کند اسان تر از هر زمان دیگری است‪ .‬فکر‬ ‫ک��ردن به زمان زیر ‪ 8‬ثانیه در مس��افت ‪ 400‬متر هم هیجان انگیز‬ ‫است اما این اوراکان ان را انجام داده است‪.‬‬ ‫جگوار ‪XE‬‬ ‫بیوک رگال که در اصل نسخه ری بج شده اوپل اینسیگنیا است‪ ،‬از سال ‪ 2017‬با نسل جدید خود‬ ‫به بازار امده و سدان کام ً‬ ‫ال تازه نفسی است‪ .‬پلتفرم رگال هم مانند ائودی ‪ A4‬از نوع دیفرانسیل‬ ‫جلو است اما می توان سامانه چهارچرخ محرک را هم برای ان سفارش داد‪ .‬پیشرانه پایه این سدان‬ ‫لوکس امریکایی یک واحد ‪ 2‬لیتری چهار سیلندر توربو با ‪ 250‬اسب بخار قدرت است اما کسانی‬ ‫که خواهان نیروی بیشتری هستند می توانند مدل اسپرت ‪ GS‬را انتخاب کنند که از پیشرانه ‪3/6‬‬ ‫لیتری ‪ V6‬تنفس طبیعی با ‪ 310‬اسب بخار قدرت استفاده می کند‪.‬‬ ‫پس از خاتمه تولید مدل بدنام و ناموفق ‪ X‬تایپ‪ ،‬جگوار رقیبی برای سری ‪ 3‬در سبد‬ ‫محصوالت خود نداشته است؛ اما چند وقتی است که مدل ‪ XE‬به بازار امده و خوشبختانه بسیار‬ ‫بهتر از ‪ X‬تایپی است که بر اساس پلتفرم فورد موندئو ساخته شده بود؛ مانند سری ‪ ،3‬سدان‬ ‫کامپکت جگوار هم در تیپ پایه ب ه صورت دیفرانسیل عقب ارائه می شود اما امکان سفارش‬ ‫سامانه چهارچرخ محرک برای ان وجود دارد‪ XE .‬با پیشرانه های ‪ 2‬لیتری‪ 3 ،‬لیتری و ‪ 2‬لیتری‬ ‫چهار سیلندر توربودیزل با ‪ 180‬اسب بخار قدرت به بازار عرضه می شود‪.‬‬ ‫ولوو ‪S60‬‬ ‫نسل جدید ولوو ‪ S60‬به زودی از‬ ‫کارخانه جدید ولوو در کارولینای‬ ‫جنوبی خارج شده و مدت کوتاهی‬ ‫قبل از سری ‪ 3‬راهی بازار خواهد‬ ‫شد‪ .‬این سدان سوئدی هم مانند‬ ‫ائودی و بیوک در تیپ پایه به‬ ‫ صورت دیفرانسیل جلو عرضه‬ ‫می شود اما سامانه چهارچرخ محرک‬ ‫هم برای ان در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬مدل پایه ‪ S60‬از پیشرانه ‪2‬‬ ‫لیتری چهار سیلندر توربوشارژر‬ ‫اشنای ولوو استفاده می کند که ‪250‬‬ ‫اسب بخار قدرت دارد درحالی که‬ ‫همین موتور به لطف تجهیز به‬ ‫توربوشارژرر و سوپرشارژر در مدل‬ ‫‪ T6‬قدرتی برابر با ‪ 320‬اسب بخار‬ ‫تولید می کند‪ .‬باالترین مدل ‪ S60‬با‬ ‫نام ‪ T80‬نیز به قوای محرکه پالگین‬ ‫ هیبریدی با ‪ 420‬اسب بخار قدرت‬ ‫مجهز است‪.‬‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مرسدس بنز ‪ C‬کالس‬ ‫نسخه فیس لیفت شده مرسدس بنز ‪ C‬کالس با فناوری های پیشرفته تر از ماه فوریه امسال به‬ ‫بازار امد‪ .‬این سدان اشتوتگارتی با ‪ 4/96‬متر طول‪ ،‬کمی کوتاه تر از سری ‪ 3‬است اما مانند رقیب‬ ‫باواریایی در دو نسخه دیفرانسیل عقب یا چهارچرخ محرک قابل خریداری است‪ .‬خریداران‬ ‫همچنین می توانند از بین پیشرانه های چهار‪ ،‬شش و هشت سیلندر ‪ C‬کالس نمونه مورد نظر‬ ‫خود را انتخاب کنند‪ .‬قوی ترین عضو خانواده این خودرو نیز مدل ‪ AMG C63‬با ‪ 510‬اسب بخار‬ ‫قدرت است که رقیب ‪ M3‬خواهد بود‪.‬‬ ‫فولکس واگن پاسات‬ ‫در ایاالت متحده‪،‬‬ ‫به احتمال زیاد کسی بین‬ ‫س واگن پاسات و‬ ‫خرید فولک ‬ ‫ب ام و سری ‪ 3‬مردد نخواهد‬ ‫بود اما نسخه اروپایی پاسات‬ ‫خودروی کام ً‬ ‫ال متفاوتی‬ ‫از همتای امریکایی خود‬ ‫است‪ .‬پاسات در المان‬ ‫پرفروش ترین خودرو‬ ‫در کالس خودش است‬ ‫درحالی که از لحاظ حجم‬ ‫صندوق بار با ظرفیت ‪590‬‬ ‫لیتر‪ ،‬سری ‪ 3‬با ‪ 480‬لیتر‬ ‫را مغلوب می کند‪ .‬همچنین‬ ‫پاسات هم اکنون در نسخه‬ ‫پالگین هیبریدی هم ارائه‬ ‫می شود درحالی که خریداران‬ ‫اروپایی برای عرضه سری‬ ‫‪ 3‬پالگین هیبریدی باید‬ ‫چندین ماه صبر کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تقابل خودرویی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بزکوهی اتریشی‬ ‫کی ت��ی ام بعضی از به روزرس��انی های هدفمند خ��ود را با نمایش‬ ‫‪ 690‬اندورو ‪ R‬در نمایش��گاه موتورس��یکلت میالن (‪ )EICMA‬به‬ ‫جهانیان معرفی کرد؛ موتورسیکلتی که هم نژاد مکانیکی ‪690SMC‬‬ ‫‪ R‬محسوب می شود‪ .‬مدل ‪ 690Enduro R‬جدید مجهز به موتور‬ ‫‪ LC4‬تک س��یلندر به روزرس��انی ش��ده‪ ،‬شاس��ی به روزرسانی شده‬ ‫و تجهی��زات کمکی راکب ش��ده اس��ت‪ KTM .‬دو حالت رانندگی‬ ‫ب��رای م��دل جدی��د ‪ Enduro R‬در نظر گرفته اس��ت‪ .‬حالت اول‬ ‫حالت خیابانی اس��ت که باعث پاسخگویی سریع دریچه گاز می شود‬ ‫درحالی که سیستم کنترل کش��ش مطمئن خواهد شد هرز گردی‬ ‫چرخ عقب و تک چرخ زدن به کمترین حد خود برسد‪ .‬سیستم کنترل‬ ‫کشش قابل تنظیم‪ ،‬تمام تالش خود را برای باقی ماندن الستیک ها‬ ‫روی جاده انجام می دهد‪ .‬این سیستم قابلیت غیرفعال کردن به طور‬ ‫کامل را دارا اس��ت‪ .‬حالت رانندگی دوم‪ ،‬حالت افرود اس��ت‪ .‬در این‬ ‫حالت کنترل دریچه گاز نرم تر می ش��ود درحالی که سیستم کنترل‬ ‫کش��ش‪ ،‬به چرخ ها اجازه هرز گردی و بلند ش��دن از س��طح زمین‬ ‫را نیز می دهد‪ .‬حس��گر تش��خیص زاویه جدی��د‪ ،‬اطالعات خود را به‬ ‫سیس��تم ‪ ABS‬می فرس��تد تا این سیس��تم در هنگام پیچیدن نیز‬ ‫قابلی��ت خ��ود را حفظ کند‪ .‬فعالیت سیس��تم ‪ ABS‬در هنگام خم‬ ‫ش��دن‪ ،‬تنها در حالت خیابانی فعال است‪ ،‬بااین حال سیستم ‪ABS‬‬ ‫در حال��ت افرود تنه��ا روی چرخ جلو فعال باق��ی می ماند‪ .‬غیرفعال‬ ‫کردن کامل سیس��تم ‪ ABS‬توسط راکب قابل انجام است‪ .‬تمام این‬ ‫امکانات توسط موتور تک سیلندر ‪ ۶۹۰‬سی سی سبک وزن با سیستم‬ ‫رانندگی باسیم (‪ )Ride-By-Wire‬به همراه محور متعادل کننده‬ ‫دوقلو و کالچ لغزش��ی برای تعویض س��ریع و نرم دنده ها در هر دور‬ ‫موتوری‪ ،‬به پیش رانده می ش��ود‪ .‬چرخ های سیمی ‪ ۲۱‬اینچی جلو و‬ ‫‪ ۱۸‬اینچی عقب هردو به وسیله الستیک های ‪ Mitas E07‬پوشانده‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬الس��تیکی که هم روی اس��فالت و هم در جاده های خاکی‬ ‫کارای��ی خود را حفظ می کند‪.‬الس��تیک های جدی��د روی فرمان به‬ ‫همراه ارتفاع نشیمنگاه کمتر باعث ایجاد حالت تهاجمی تر در هنگام‬ ‫رانندگی نسبت به مدل قبلی شده است‪.‬‬ ‫مصاف تویوتا هایلندر و نیسان پث فایندر‬ ‫تقابل سامورایی ها‬ ‫‪Pathfinder Highlander‬‬ ‫زندگی شاسی بلندها با قرار دادن یک سقف سخت روی محفظه‬ ‫بار پیکاپ ها ش��روع ش��د‪ .‬خودروهایی بزرگ و زمخت اما کاربردی‪.‬‬ ‫منظ��ور ما دهه ‪ 70‬میالدی اس��ت اما با گذش��ت زمان این کالس‬ ‫خودرویی فوق العاده رش��د ک��رده و هم اکنون خودروهایی با ابعاد و‬ ‫اجزای گوناگون ساخته می شود‪ .‬هم اکنون شاسی بلندها را می توان‬ ‫محبوب ترین خودروهای روی کره زمین دانست‪.‬‬ ‫دو نمونه از شاس��ی بلندهای بازارکه س��اخت ژاپن اس��ت تویوتا‬ ‫هایلندر و نیسان پث فایندر هستند‪ .‬اگر به دنبال خرید یک خودرو‬ ‫ب��زرگ خانوادگی باش��ید این دو گزینه می توانند در فهرس��ت قرار‬ ‫بگیرند‪ .‬ما هم تالش داش��ته ایم این دو خودرو را با یکدیگر مقایسه‬ ‫کنیم تا ببینیم برنده نهایی کیست‪.‬‬ ‫‹ ‹استایل و طراحی‬ ‫تویوتا و نیس��ان محصوالت خود برای مدل سال ‪ 2018‬را خیلی‬ ‫تغییر نداده اند اما یک س��ال پیش از ان ش��اهد به روزرس��انی های‬ ‫مهم��ی بوده ایم‪ .‬از جمله این تغیی��رات می توان به ایجاد اصالحاتی‬ ‫در پیش��رانه ها‪ ،‬سیستم های الکترونیکی و سیستم های کمک راننده‬ ‫اشاره کرد‪ .‬تغییرات اعمال شده در بدنه و ظاهر خودروها خیلی زیاد‬ ‫نبوده چراکه طراحی شاسی بلند سه جعبه ای مرسوم نیازی به تغییر‬ ‫زیاد نداشته و جوهر ه ان را کاربردی بودن تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫ظاهر هایلندر خاص محصوالت تویوتاس��ت‪ .‬در این خودرو فقدان‬ ‫خط��وط خش��ن بدنه و بخش عق��ب متمایل به س��مت جلو ظاهر‬ ‫دینامیک��ی ایجاد کرده اند‪ .‬به این م��وارد همچنین باید نمای جلو و‬ ‫عقب جدیدی را اضافه کرد که دارای چراغ های جلو و عقب ‪،LED‬‬ ‫چراغ های راهنمایی یکپارچه و اس��پویلر عقب اس��ت‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫نیس��ان پث فایندر را داریم که ظاهر پف کرده ای دارد‪ .‬البته نیسان‬ ‫جلو پنجره ‪ V‬موش��ن و چراغ های بومرنگ ش��کل را اضافه کرده تا‬ ‫ظاهر گیراتری ایجاد ش��ود‪ .‬دیالیت های ‪ LED‬جدید و سپر جلوی‬ ‫متفاوت نیز تکمیل کننده ظاهر هس��تند‪ .‬بخش عقب نیز با چراغ ها‬ ‫و سپر جدید به روز شده است‪ .‬رینگ های الومینیومی جدید تا ابعاد‬ ‫‪ 20‬اینچی در دسترس هستند و بدنه نیز با ‪ 6‬رنگ عرضه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کابین‬ ‫از جمل��ه وجوه اش��تراک این دو شاس��ی بلند می توان به ظرفیت‬ ‫کابین تا ‪ 8‬نفر اشاره کرد‪ .‬سه ردیف صندلی وجود دارد که دو ردیف‬ ‫اخ��ری در کف خودرو جمع می ش��ود تا فضای بار بیش��تری ایجاد‬ ‫ش��ود‪ .‬هایلندر و پث فایندر به صورت دیفرانس��یل جلو و چهار چرخ‬ ‫محرک عرضه می شوند و از تجهیزات مناسبی هم برخوردار هستند‪.‬‬ ‫اما اصلی ترین فاکتورها برای خری��داران تجهیزات خودرو و راحتی‬ ‫سرنشینان اس��ت‪ .‬در کابین هایلندر شما شاهد داشبوردی تخت با‬ ‫دکمه ها و سوئیچ هایی خواهید بود که برای عملکردهای مختلف در‬ ‫نظر گرفته ش��ده اند‪ .‬طراحی بکار رفته در داشبورد ارگونومی خوبی‬ ‫داشته و فضاسازی ان به خوبی صورت گرفته است‪ .‬پشت امپرهای‬ ‫مدل هیبریدی نیز دارای نشان دهنده های مرسوم و همچنین حالت‬ ‫پاور‪-‬اکوی خروجی الکتریکی هستند اما بخش مرکزی داشبورد در‬ ‫احاط ه صفحه لمسی ‪ 8‬اینچی است که البته با ان می توان سیستم‬ ‫تهویه مطبوع و ناوبری را کنترل کرد‪.‬‬ ‫ش��یفتر تعویض دن��ده در فضای خوبی نصب ش��ده و کنس��ول‬ ‫اس��تراحتگاه دس��ت هم کاربردی ب��وده و فضای مناس��بی دارد اما‬ ‫چیزهایی که خیلی به کار نمی ایند دکمه های کنترلی نصب ش��ده‬ ‫زیر ش��یفتر دنده اس��ت‪ .‬اس��تفاده از این دکمه ها بدون نگاه کردن‬ ‫ب��ه انه��ا غیرممکن بوده و این مورد در تضاد ب��ا دو ردیف دکمه ای‬ ‫اس��ت که در سمت چپ ستون فرمان نصب ش��ده اند‪ .‬صندلی های‬ ‫کاپیتانی ردیف دوم در نس��خ ه لیمیتد ادیش��ن هایلندر از عملکرد‬ ‫گرم شونده برخوردار بوده و دکمه های سیستم تهویه مطبوع نیز در‬ ‫عقب کنسول مرکزی نصب شده اند‪ .‬یک سانروف بزرگ هم بیش از‬ ‫دو ردیف صندلی ها را پوش��ش داده و فضای دل بازی ایجاد می کند‪.‬‬ ‫صندلی های ردیف سوم نیز بیشتر مناسب کودکان هستند‪.‬‬ ‫داش��بورد نیس��ان پث فایندر عمیق تر و گردتر بوده و کنترل های‬ ‫متنوع��ی دارد‪ .‬البته برخی موارد همچ��ون رادیو را می توان به چند‬ ‫روش کنترل کرد که یکی از روی صفحه نمایش و دیگری از طریق‬ ‫اهرم س��نتی یا از روی فرمان است‪ .‬در واقع بخش مرکزی داشبورد‬ ‫پث فایندر ارگونومی خیلی باالیی در مقایسه با تویوتا نداشته و برای‬ ‫اس��تفاده از برخ��ی دکمه ها باید نگاه را از جاده برداش��ت‪ .‬برخالف‬ ‫تویوت��ا‪ ،‬فضای ذخیره ای داش��بورد پ��ث فایندر محدود اس��ت اما‬ ‫دکمه ای در اطراف ش��یفتر دنده پنهان نش��ده است‪ .‬البته کنسول‬ ‫اس��تراحتگاه دست این خودرو بزرگ تر بوده و فضای روی پنل درها‬ ‫و کنسول نیز فقدان فضای داشبورد را جبران کرده اند‪.‬‬ ‫صندلی ه��ای ردی��ف دوم دارای سیس��تم وی��ژه ای هس��تند که‬ ‫دسترس��ی اس��ان تر به ردیف سوم را اسان تر می س��ازند‪ .‬البته این‬ ‫صندلی ها نیز مناس��ب کودکان هس��تند‪ .‬صندلی ه��ای ردیف دوم‬ ‫پث فایندر هم دارای گرم کن و کنترل های سیس��تم تهویه مطبوع‪،‬‬ ‫خروجی برق و… است‪.‬‬ ‫متری��ال‪ ،‬عناصر‪ ،‬دوخت و ط��رح رنگی بکار رفته در کابین هر دو‬ ‫خودرو خوب و مناس��ب است‪ .‬البته نباید با دیدن کابین هیجان زده‬ ‫شوید اما تمرکز تویوتا و نیسان روی فضاسازی خوب بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری‬ ‫تویوتا هایلندر از سیستم های کمک راننده ای همچون پایش کور‬ ‫و هش��دار ترافیک پشتی سود می برد‪ .‬یکی از ویژگی های خوب بکار‬ ‫رفته در این خودرو بررسی محیطی با فشار یک دکمه است که دید‬ ‫دوربین ه��ا را روی صفحه نمایش نش��ان می دهد و ش��ما همه چیز‬ ‫را می توانی��د پیش از دور زدن ببینید‪ .‬تجهیزات ایمنی اس��تاندارد‬ ‫تمامی نسخه های هایلندر عبارت اند از سیستم پیشگیری از برخورد‪،‬‬ ‫تش��خیص عابران پیاده‪ ،‬هش��دار خروج از مسیر‪ ،‬نور باالی خودکار‪،‬‬ ‫کروز کنترل دینامیک راداری‪ 8 ،‬کیس��ه ه��وا‪ ،‬دوربین دنده عقب و‬ ‫پایش فشار باد الستیک ها‪.‬‬ ‫ام��ا در مدل هیبریدی هایلندر عالوه بر موارد یاد ش��ده مواردی‬ ‫همچون پیش��رانه های الکتریکی با گش��تاور باال و سیستم مدیریت‬ ‫قدرت نیز دیده می ش��ود‪ .‬مزیت های این سیس��تم ش��امل کاهش‬ ‫مصرف س��وخت و قدرت بیش��تر بوده و البته واضح اس��ت که برای‬ ‫این سیستم ها باید بهای بیشتری هم پرداخت شود‪ .‬مدل هیبریدی‬ ‫هم به جای گیربکس ‪ 8‬س��رعته نسخ ه بنزینی هایلندر از گیربکس‬ ‫‪ CVT‬استفاده می کند‪ .‬نیسان هم به جدیدترین نسخه پث فایندر‬ ‫تجهیزاتی همچون تش��خیص اش��یای متحرک و پایش محیطی را‬ ‫اضافه کرده است‪ .‬هش��دار نقاط کور و هشدار ترافیک پشتی هم از‬ ‫دیگر ویژگی های شاس��ی بلند پث فایندر اس��ت‪ .‬یک صفحه نمایش‬ ‫کمک راننده پیشرفته هم در پشت امپرها قرار گرفته که هشدارهای‬ ‫مربوط را به اطالع راننده می رس��اند‪ .‬تمام��ی مدل های پث فایندر‬ ‫به صورت اس��تاندارد از پایش باد الس��تیک ها‪ ،‬کیسه های هوای دو‬ ‫مرحله ای‪ ،‬کنترل دینامیک و کشش‪ ،‬کروز کنترل هوشمند و توزیع‬ ‫هوشمند نیروی ترمز سود می برند‪.‬‬ ‫پیشرانه ‪ 6‬سیلندر ‪ 3/5‬لیتری این خودرو از تزریق مستقیم سود‬ ‫ب��رده و با گیربک��س ایکس ترونیک ‪ CVT‬هم��کاری می کند‪ .‬این‬ ‫گیربکس تعویض های بس��یار طبیعی را نش��ان می دهد‪ .‬شاسی نیز‬ ‫از سیس��تم تعلیق بازنگری ش��ده با فنرهای سفت تر در جلو و عقب‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬تمامی این تغییرات باعث ایجاد دینامیک س��واری‬ ‫بهتری شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سواری و رانندگی‬ ‫اولین و مهم ترین نکته اینکه هایلندر و پث فایندر شاسی بلندهای‬ ‫بسیار س��اکتی هستند‪ .‬این امر نش��ان دهند ه کیفیت خوب ایزوله‬ ‫صدای پیشرانه و گیربکس است اما از نظر پرفورمنس جاده ای و خط‬ ‫مس��تقیم‪ ،‬این هایلندر اس��ت که به خاطر کمک هیبریدی سریع تر‬ ‫ب��وده اما پث فایندر هم خیلی کند نیس��ت‪ .‬ه��ر دو خودرو پایدار و‬ ‫خونسرد عمل کرده و در سرعت گیرها و پیچ ها تکان های بسیار کمی‬ ‫در بدنه دارند‪ .‬هایلندر و پث فایندر در جاده احساس خوبی داشته و‬ ‫البته که نباید انها را همانند خودروهای اسپرت در نظر گرفت‪ .‬این‬ ‫شاس��ی بلندها باید به عن��وان خودروهایی خانوادگی در نظر گرفته‬ ‫شوند که پاسخ فرمان خوب و احساس شتاب گیری و ترمز مناسبی‬ ‫دارند‪ .‬از نظر توانایی های افرودی‪ ،‬ما هایلندر را برتر می دانیم هرچند‬ ‫فاصله بین دو خودرو کم است اما از نظر ظرفیت یدک کشی این پث‬ ‫فایندر است که حرف اول را می زند‪.‬‬ ‫‹ ‹قضاوت نهایی‬ ‫این شاسی بلندها از تمامی سیستم های ایمنی و الکترونیکی برای‬ ‫راحتی س��فرهای جاده ای س��ود می برند‪ .‬در ای��ن کالس خودرویی‬ ‫خریداران به دنبال راحتی و تجهیزات زیاد هستند‪ .‬البته برای برخی‬ ‫افراد قیمت خودرو یک فاکتور مهم اس��ت اما همه چیز نیست‪ .‬شاید‬ ‫هم برخی افراد به ظرفیت یدک کش��ی اهمیت دهند و برای برخی‬ ‫نیز مصرف س��وخت اهمیت دارد‪ .‬از نظر ظاهری تفاوت های بین دو‬ ‫خودرو خیلی چشمگیر نیس��ت هرچند ما طراحی تویوتا را ترجیح‬ ‫می دهیم‪ .‬در نهایت این سلیقه خریدار است که تعیین می کند کدام‬ ‫خودرو را انتخاب کند‪ .‬هر خودرو سعی کرده به روش خود خریداران‬ ‫را راضی نگه دارد و البته تفاوت های زیادی هم با یکدیگر ندارند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫حضور پورشه ماکان ‪ 2019‬تازه نفس در لس انجلس‬ ‫پورش��ه برنامه های خود برای نمایش شاس��ی بلند ماکان ‪2019‬‬ ‫فیس لیفت در نمایش��گاه خ��ودروی لس انجلس را اع�لام کرد‪ .‬با‬ ‫اندکی توجه به این ک��راس اوور تاز ه نفس می توان متوجه تغییرات‬ ‫ص��ورت گرفته ش��د‪ .‬م��اکان ‪ 2019‬دارای چراغ ه��ای جلو ‪LED‬‬ ‫استاندارد و نمای جلوی بهبود یافته است‪ .‬البته تغییرات بزرگ تر در‬ ‫نمای عقب رخ داده اند جایی که شاهد استفاده از پانل نوری ‪LED‬‬ ‫س��ه بعدی مش��ابه با کاین و پانامرا هستیم‪ .‬این خودرو در امریکای‬ ‫ش��مالی با رنگ های جدید چالک‪ ،‬نقره ای متالیک دولومیت‪ ،‬س��بز‬ ‫مامبا و ابی میامی عرضه خواهد شد‪ .‬هم ه این رنگ ها در نسخه های‬ ‫اروپایی ماکان هم عرضه می ش��وند اما به نظر می رسد رنگ چالک‬ ‫جایگزین رنگ کرایون ش��ده اس��ت‪ .‬با ورود به داخل کابین شاهد‬ ‫سیس��تم اطالعات سرگرمی با صفحه نمایش بزرگ تر ‪ 10.9‬اینچی‬ ‫خواهید بود که هم اکنون با ‪ WLAN‬هات اسپات و پورشه کانکت‬ ‫پالس همگام ش��ده است‪ .‬سیس��تم اخری یاد شده از ماژول تلفن‬ ‫‪ LTE‬و س��یم کارت ریدر برخوردار اس��ت‪ .‬خب صحبت از فناوری‬ ‫شد و باید گفت ماکان از چند اپشن جدید هم بهره مند شده که از‬ ‫جمل ه انها می توان به سیستم دستیار حرکت در ترافیک اشاره کرد‪.‬‬ ‫این سیستم که برای همکاری با کروز کنترل تطبیقی طراحی شده‬ ‫باعث می شود خودرو به صورت خودکار شتاب گیری‪ ،‬ترمز و فاصله‬ ‫با خودروهای جلویی را تا سرعت ‪ 64‬کیلومتر در ساعت انجام دهد‪.‬‬ ‫دیگر اپش��ن های جدید م��اکان ‪ 2019‬عبارت اند از غربیلک فرمان‬ ‫برگرفته از ‪ ،911‬شیشه جلوی گرم شونده و یونیزه کنند ه هوا‪ .‬یک‬ ‫پیش��ران ه ‪ 4‬س��یلندر ‪ 2‬لیتری توربو با قدرت ‪ 248‬اسبی و گشتاور‬ ‫‪ 370‬نیوتون متری زیر کاپوت قرار دارد‪ .‬این قلب تپنده با گیربکس‬ ‫‪ 7‬س��رعته دوکالچه همکاری کرده و شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت ‪ 6.1‬ثانیه ای و حداکثر س��رعت ‪ 228‬کیلومتر در ساعتی را‬ ‫به ارمغان می اورد‪ .‬پورشه ماکان ‪ 2019‬از تابستان سال اینده وارد‬ ‫نمایندگی های فروش می ش��ود اما هم اکنون می توان ان را سفارش‬ ‫داد‪ .‬قیمت این خودرو از ‪ 49900‬دالر اغاز ش��ده و ‪ 1050‬دالر نیز‬ ‫هزین ه تحویل است‪.‬‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت اتوبوس سازی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫غفلت از ظرفیت های تولید اتوبوس در ایران‬ ‫وقتی صنعت اتوبوس سازی پنچر می شود‬ ‫سپیده قاضی نژاد‬ ‫ظرفیت های تولید اتوبوس چندی اس��ت ک��ه در ایران نادیده‬ ‫گرفته می ش��ود و این موضوع سبب ش��ده تا هم واردات در این‬ ‫زمینه بیش��تر شود و هم بسیاری از شرکت های تولید کننده در‬ ‫این امر به تعطیلی کشیده شوند‪.‬‬ ‫امار تولید اتوبوس از ابتدای سال جاری شرایط خوبی را نشان‬ ‫نمی دهد‪ .‬بررس��ی امار تولید حکایت از ان دارد که در فروردین‬ ‫تولید انواع اتوبوس در س��ه شرکت متوقف شده و در مجموع نیز‬ ‫به طور میانگین ‪ 22 .5‬درصد کاهش یافته اس��ت همچنین در‬ ‫خ��رداد ماه تولید ان��واع اتوبوس به طور میانگی��ن ‪ 46 .1‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرده و تولید انواع اتوبوس از ‪ ۱۴۱‬دستگاه در خرداد‬ ‫ماه سال گذشته به ‪ ۷۶‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫در ت��داوم این روند کاهش��ی که گاهی اوق��ات به ‪ 100‬درصد‬ ‫کاهش تولید منجر شده است‪ ،‬تیر امسال نیز تولید انواع اتوبوس‬ ‫ب��ه طور میانگین ‪ 54 .1‬درصد کاهش یافت‪ .‬در این مدت تولید‬ ‫انواع اتوبوس از ‪ ۱۷۰‬دس��تگاه در تیر ماه س��ال گذش��ته به ‪۷۸‬‬ ‫دس��تگاه رس��ید و مجدد تولید ‪ ۳‬مدل اتوبوس در خودروسازان‬ ‫داخلی متوقف شد‪ .‬در تیر ماه وضعیت نه تنها بهبود نیافت بلکه‬ ‫اعالم ش��د تولید انواع اتوبوس از ‪ ۱۶۲‬دس��تگاه در مرداد س��ال‬ ‫گذشته به ‪ ۵۹‬دستگاه رسیده است‪ .‬همچنین مرداد امسال تولید‬ ‫انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل متوقف شده و از ‪ ۳۸‬دستگاه‬ ‫در مرداد ‪ ۱۳۹۶‬به صفر کاهش یافت‪.‬‬ ‫در مجموع در بخش اتوبوس طبق امارهای منتش��ر ش��ده در‬ ‫‪ ۵‬ماه ابتدای س��ال جاری در مجموع ‪ ۳۶۶‬دستگاه خودرو تولید‬ ‫شده اس��ت در حالی که در مدت مشابه سال قبل ‪ ۶۵۱‬دستگاه‬ ‫اتوبوس در خطوط تولید خودروسازان مهیا و روانه بازار شده بود‬ ‫که این مس��ئله نش��ان دهنده افت ‪ ۴۳ .۸‬درصدی تولید اتوبوس‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫ب��ه هر ح��ال همه ای��ن امار نش��ان م��ی دهد چ��رخ تولید‬ ‫اتوبوس س��ازی در نیمه نخست سال پنجر ش��ده و موتور ان به‬ ‫ریپ زدن افتاده است و تولید شرکت های مختلف اتوبوس سازی‬ ‫از قبی��ل ش��هاب خودرو‪ ،‬اس��نا‪ ،‬ایران دیزل‪ ،‬رامک دی��زل و ‪....‬‬ ‫همگی به صفر رسیده و سر انجام باعث به تعطیلی کشیده شدن‬ ‫این مجموعه ها ش��ده اس��ت‪ .‬در حالی که صنعت اتوبوس سازی‬ ‫در کش��ور به شدت به مشکل برخورده است مسئوالن شهرداری‬ ‫برای رفع نیاز کش��ور حتی به واردات اتوبوس های دست دوم هم‬ ‫اشاره می کنند‪.‬‬ ‫در همین رابطه حس��ن کریمی س��نجری کارش��ناس صنعت‬ ‫خودرو می گوید‪ :‬در بحث تولید اتوبوس دو نکته اساس��ی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اول انکه اتوبوس در داخل کش��ور مشتری خاص دارد‪ .‬در‬ ‫واقع می توانیم بگوییم مشتری اصلی اتوبوس خود دولت‪ ،‬سازمان‬ ‫ش��هرداری ها‪ ،‬بهداری ها و اتحادیه های اتوبوسرانی ها هستند‪ .‬به‬ ‫هر حال عمده مشتریان اتوبوس یا دولت است یا نهادهای وابسته‬ ‫به دولت و یا به نوعی حاکمیت است‪.‬‬ ‫او ادام��ه می دهد‪ :‬نکته دومی ک��ه در مورد اتوبوس وجود دارد‬ ‫گران بودن این محصول اس��ت‪ .‬اتوبوس محصولی گران است که‬ ‫بدون کمک و تامین بخش��ی از هزینه های تولید توس��ط همین‬ ‫مشتریان دولتی‪ ،‬امکان انبوه سازی در این محصول وجود ندارد‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم دیگری که در بحث اتوبوس وجود دارد دانش فنی و‬ ‫فناوری س��طح باالی تولید اتوبوس و به طور ویژه در ماژول های‬ ‫اصلی اس��ت‪ .‬همه اینها دست به دس��ت هم داده تا بحث تولید‬ ‫اتوبوس به حاشیه برود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس تصری��ح می کند‪ :‬ب��رای انکه تولی��د اتوبوس‬ ‫را ب��ه انبوه س��ازی و روزهای اوج خود برس��انیم الزم اس��ت که‬ ‫س��رمایه گذاری درس��ت و هدفمندی در ح��وزه تولید و طراحی‬ ‫بدنه ان صورت بگیرد‪ .‬این س��رمایه گذاری با وجود انکه در بحث‬ ‫جایگزینی خودرو های فرس��وده بودجه ان دیده شد اما متاسفانه‬ ‫این بودجه و اعتبار تخصیص پیدا نکرد‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬از انجایی که واردات بس��یار راحت و شیرین‬ ‫است معموال همین مشتریان عمده و دولتی گاهی اوقات تمایل‬ ‫دارن��د نیازش��ان را از طریق واردات تامین کنند‪ .‬البته نوس��ازی‬ ‫ناوگان لجستیک درون شهری و برون شهری کار بسیار ضروری‬ ‫و واجب است و نمی شود منکر ان شد‪.‬‬ ‫کریمی سنجری می افزاید‪ :‬اینکه سرمایه گذاری در مورد تولید‬ ‫اتوبوس را مدام به تاخیر می اندازیم توس��عه این بخش که اتفاقا‬ ‫در حوزه داخلی سازی ماژول های اصلی این محصول شرکت هایی‬ ‫را در داخل کش��ور داریم تحت شعاع قرار می دهد‪ .‬ما از توانایی‬ ‫تولید انبوه سازی موتور و گیربکس که در داخل وجود دارد غافل‬ ‫می شویم و کار به جایی می رسد که ضرورت نیاز ایجاب می کند‬ ‫تا محصوالت را از خارج وارد کش��ور کنیم‪ .‬تعبیر من این اس��ت‬ ‫که این موضوع غفلت از ظرفیتی است که در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫او ی��اداور می ش��ود‪ :‬اگر این ظرفیت فعال ش��ود‪ ،‬نیاز بخش‬ ‫مهم��ی از ن��اوگان حم��ل و نق��ل درون ش��هری را از طری��ق‬ ‫پتانسیل های داخلی و تولید داخل تامین کنیم‪ .‬این غفلت برخی‬ ‫اوق��ات عامدانه و گاهی اوقات س��هل انگاری و بعضی وقت ها بی‬ ‫توجهی دولت به این بخش اس��ت‪ .‬متاس��فانه در این امر غفلت‬ ‫می شود و در دقیقه ‪ 90‬به بحث واردات می پردازند و اولویت نیاز‬ ‫داخل را عنوان و از این طریق بحث واردات را مطرح می کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس در مورد اثر تحریم ها بر تولید اتوبوس می گوید‪:‬‬ ‫اتوب��وس هم ی��ک نوع خودرو اس��ت و همانند سواری س��ازی و‬ ‫س��گمنت های س��ایر محصوالت تجاری‪ ،‬با تحریم ه��ا در تامین‬ ‫قطعات و تامین ماژول های اصلی دچار مشکل شده و در تنگنا‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬اما معتقدم ما در خودروه��ای تجاری اگر به‬ ‫اندازه کافی توجه و س��رمایه گذاری ش��ود نمی گویم به روزترین‬ ‫اتوبوس ها با باالترین سطح فناوری اما می توانیم نیاز داخل کشور‬ ‫را تامین کنیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس معتقد اس��ت‪ ،‬ش��رکت های ماژول سازی در‬ ‫داخل کش��ور وجود دارند که می توانن��د نیاز موتور و گیربکس‬ ‫ما را تا حدودی برطرف کنند اما نمی شود منکر بحث تحریم ها‬ ‫ش��د‪ .‬فشاری که روی سواری س��ازی وارد می شود شاید بیشتر‬ ‫در بحث اتوبوس س��ازی هم وجود داش��ته باش��د چ��را که در‬ ‫خودرو های تجاری س��طح فناوری و دانش فنی در مقایس��ه با‬ ‫س��واری باالتر است‪ .‬اما این ظرفیت و پتانسیل در داخل وجود‬ ‫دارد تا این تحریم ها را هم پشت سر بگذاریم و این موضوع نیاز‬ ‫به توجه دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫سوخت و خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یک س��ال پس از معرفی برنام ه «سرعت» اوپل‪ ،‬این خودروساز‬ ‫ارائ ه محصوالت جدید را اعالم کرده اس��ت‪ .‬خودرو جدید کورسا‬ ‫الکتریکی و گرندلند ‪ X‬پالگین هیبریدی ش��روع کنند ه این موج‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نس��خ ه الکتریکی س��وپرمینی اوپل که احتم��اال ‪ eCorsa‬نام‬ ‫خواهد داشت دنبال ه رو مدل های احتراق داخلی این خودرو بوده‬ ‫و سال اینده معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه اوپل‪ -‬واکس��هال هم اکنون بخش��ی از گروه‬ ‫خودروس��ازی پژو‪-‬س��یتروئن بوده و پژو نیز به دنبال تولید ‪208‬‬ ‫الکتریکی اس��ت بنابراین این احتمال وجود دارد که دو خودرو از‬ ‫با ‪ 50‬یورو بنزین چه مسافتی را می توان طی کرد؟‬ ‫ارزان ترین سوخت در ایران‪ ،‬کمترین‬ ‫مسافت در جهان‬ ‫قیمت سوخت در سراسر دنیا کام ً‬ ‫ال متفاوت بوده اما همه می دانیم‬ ‫که در طول چند سال گذشته این نرخ افزایش داشته است‪ .‬مطالعه ‬ ‫جدیدی که از س�وی ش�رکت بیمه بریتانیایی ‪ Veygo‬انجام شده‬ ‫ش�اید نتایج جالبی را نشان دهد زیرا قیمت متوسط سوخت در ‪50‬‬ ‫کش�ور دنیا را نشان می دهد‪ .‬این ش�رکت با در نظر گرفتن موضوع‬ ‫یاد شده سوالی را مطرح کرده است‪ :‬با ‪ 50‬یورو بنزین (‪ 56‬دالر) در‬ ‫کشورهای مختلف چه مسافتی را می توان طی کرد؟‬ ‫همان گونه که در مطالعه پیش رو مشاهده می کنید قیمت سوخت‬ ‫با توجه به کش�ورهای گوناگون بس�یار فرق می کند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫میزان مس�افتی که می توان با ‪ 50‬یورو س�وخت طی کرد هم بسیار‬ ‫متف�اوت ب�وده و این موضوع مخصوص� ًا در کش�ورهایی که دارای‬ ‫ذخیر ه قابل توجه نفت هس�تند و قیمت سوخت در انجا کمتر است‬ ‫خود را بهتر نش�ان می ده�د‪ .‬البته نوع خودروهای مورد اس�تفاده‬ ‫هم تفاوت ه�ای زیادی ایج�اد می کند بنابرای�ن ‪ Veygo‬برای این‬ ‫مطالعه از خودرویی اقتصادی که در سراس�ر جهان عرضه می شود‬ ‫اس�تفاده کرده اس�ت‪ .‬این خودرو فورد فیس�تا بوده که در بریتانیا‬ ‫پرفروش تری�ن بوده اما خب همان گون�ه که می دانید این خودرو در‬ ‫کش�ورمان موجود نیست و شاید با خودروهای داخلی با این میزان‬ ‫سوخت نتوان نصف این مسافت را نیز طی کرد‪.‬‬ ‫بیایید نگاهی به نتایج بیندازیم‪ .‬با ‪ 50‬یورو (‪ 56‬دالر) شما مسافت‬ ‫‪ 3792‬کیلومتری را در ایران طی می کنید‪ ،‬جایی که قیمت هر لیتر‬ ‫بنزین ‪ 28‬س�نت است‪ .‬یک گالن س�وخت برابر با ‪ 3 .79‬لیتر بوده‬ ‫بنابراین در امریکا این میزان را می توان ‪ 1 .02‬دالر به ازای هر گالن‬ ‫در نظر گرفت‪ .‬دومین کشور این جدول نیجریه بوده و پس از ان نیز‬ ‫مصر‪ ،‬عربستان سعودی و مالزی قرار گرفته اند؛ اما در ته جدول هم‬ ‫کشورهای دانمارک‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬هلند‪ ،‬نروژ و هنگ کنگ قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫در هنگ کنگ بهای هر گالن سوخت ‪ 7 .37‬دالر است‪.‬‬ ‫اما نگاهی هم به کش�ورهای امریکای شمالی بیندازیم‪ .‬امریکا در‬ ‫بین ‪ 10‬کش�ور نخس�ت جدول حضور نداشته و مکزیک نیز جایگاه‬ ‫پانزدهم را به خود اختصاص داده اس�ت‪ .‬قیمت متوسط سوخت در‬ ‫این کش�ور ‪ 3 .17‬دالر به ازای هر گالن اس�ت‪ .‬کانادا نیز رتب ه ‪ 22‬را‬ ‫به خود اختصاص داده و بهای متوس�ط سوخت در این کشور ‪4/71‬‬ ‫دالر به ازای هر گالن است‪.‬‬ ‫در جدول پیش رو می توانید جزئیات مربوط به رتبه بندی هم ه ‪50‬‬ ‫کشور را مشاهده کنید‪ .‬به منظور انعکاس بهتر استانداردهای وضع‬ ‫شده در دیگر کشورها‪ ،‬اعداد یاد شده در اروپا بر پای ه لیتر و کیلومتر‬ ‫هستند‪ .‬انچه که در این مطالعه ذکر نشده میزان درامد‪ ،‬ارزش پول‬ ‫ملی و همچنین نوع خودروهای مورد اس�تفاده اس�ت‪ .‬واضح است‬ ‫که س�طح درامدی و میزان درامد کش�ور ما تفاوت قابل توجهی با‬ ‫کش�ورهایی همچون دانمارک ی�ا نروژ داش�ته و همچنین فناوری‬ ‫خودروهای تولیدی در کش�ور ما به چند دهه پیش مربوط می شود‪.‬‬ ‫ش�اید بهای سوخت در کشورهای پیش�رفته باال باشد اما در عوض‬ ‫میزان درامدها نیز در ان کشورها باالتر و فناوری و مصرف سوخت‬ ‫خودروهای انها نیز به مراتب بهتر است‪ .‬اگر پارامتر مصرف سوخت‬ ‫خودروهای داخلی را درنظر بگیریم‪ ،‬هزینه سوخت به ازای مسافت‬ ‫در کشور ما چندان هم پایین نخواهد بود‪.‬‬ ‫هجوم ‪ 8‬محصول جدید اوپل به بازار‬ ‫برخی قطعات مش��ترک به منظور کاهش هرچه بیشتر هزینه ها‬ ‫سود ببرند‪.‬‬ ‫از طرف��ی گرندلن��د ‪ X‬را داریم ک��ه اولین محص��ول پالگین‬ ‫هیبری��دی اوپ��ل خواهد بود‪ .‬انتظار می رود این خودرو در س��ال‬ ‫‪ 2019‬و احتم��اال ب��ا همان قوای محرکه پ��ژو ‪ 3008‬هیبرید ‪4‬‬ ‫عرضه شود‪ .‬خودرو ‪ 3008‬هیبرید ‪ 4‬در نمایشگاه خودرو پاریس‬ ‫‪ 2018‬رونمایی ش��د و از پیشرانه ‪ 1 .6‬لیتری بنزینی با دو واحد‬ ‫الکتریکی و قدرت ‪ 300‬اسب بخاری سود می برد‪.‬‬ ‫شاس��ی بلند هیبری��دی پژو در این حالت ش��تاب صفر تا ‪100‬‬ ‫کیلومتر در ساعت ‪ 6 .5‬ثانیه ای و محدوده حرکتی ‪ 50‬کیلومتری‬ ‫در حال��ت الکتریک��ی دارد‪ .‬جدای از دو خودرو م��ورد بحث‪ ،‬دو‬ ‫محصول دیگر اوپل نیز الکتریکی ش��ده و در س��ال ‪ 2020‬عرضه‬ ‫خواهند ش��د‪ .‬این خودروها ب��ا قوانین س��خت گیران ه االیندگی‬ ‫اتحادیه اروپا هماهنگی خواهند داش��ت‪ .‬اوپل همچنین اقدام به‬ ‫س��اخت گرندلند ‪ X‬در تاسیسات جدید نامیبیا و برای عرضه در‬ ‫بازار افریقا خواهد کرد؛ بنابراین این خودروساز محصوالت خود را‬ ‫در خارج از اروپا هم می س��ازد‪ .‬نهایتا باید گفت رفتن به زیر چتر‬ ‫حمایتی پژو‪-‬سیتروئن تاثیری روی اوپل و واکسهال نداشته چرا‬ ‫که اوپل المانی باقی می ماند و واکسهال نیز ملیت بریتانیایی خود‬ ‫را حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫کشور‬ ‫قیمت هر لیتر سوخت (یورو)‬ ‫هزینه پر کردن باک (یورو)‬ ‫لیتر به ازای ‪ 50‬یورو‬ ‫کیلومتر به ازای ‪ 50‬یورو‬ ‫‪iran‬‬ ‫‪€ 0.24‬‬ ‫‪€ 9.88‬‬ ‫‪L 212.59‬‬ ‫‪km 3792‬‬ ‫‪Nigeria‬‬ ‫‪€ 0.36‬‬ ‫‪€ 15.05‬‬ ‫‪L 139.51‬‬ ‫‪km 2222.50‬‬ ‫‪Egypt‬‬ ‫‪€ 0.37‬‬ ‫‪€ 15.52‬‬ ‫‪L 135.28‬‬ ‫‪km 2155.15‬‬ ‫‪Saudia Arabia‬‬ ‫‪€ 0.46‬‬ ‫‪€ 19.29‬‬ ‫‪L 108.89‬‬ ‫‪km 1734.63‬‬ ‫‪Malaysia‬‬ ‫‪€ 0.46‬‬ ‫‪€ 19.29‬‬ ‫‪L 108.89‬‬ ‫‪km 1734.63‬‬ ‫‪UAE‬‬ ‫‪€ 0.57‬‬ ‫‪€ 23.99‬‬ ‫‪L 87.54‬‬ ‫‪km 1394.51‬‬ ‫‪Indonesia‬‬ ‫‪€ 0.58‬‬ ‫‪€ 24.46‬‬ ‫‪L 85.85‬‬ ‫‪km 1367.70‬‬ ‫‪Russia‬‬ ‫‪€ 0.62‬‬ ‫‪€ 25.87‬‬ ‫‪L 81.17‬‬ ‫‪km 1293.09‬‬ ‫‪Pakistan‬‬ ‫‪€ 0.66‬‬ ‫‪€ 27.75‬‬ ‫‪L 75.67‬‬ ‫‪km 1205.40‬‬ ‫‪Colombia‬‬ ‫‪€ 0.69‬‬ ‫‪€ 29.16‬‬ ‫‪L 72‬‬ ‫‪km 1147.09‬‬ ‫‪USA‬‬ ‫‪€ 0.72‬‬ ‫‪€ 30.11‬‬ ‫‪L 69.75‬‬ ‫‪km 1111.25‬‬ ‫‪Vietnam‬‬ ‫‪€ 0.80‬‬ ‫‪€ 33.40‬‬ ‫‪L 62.88‬‬ ‫‪km 1001.70‬‬ ‫‪Taïwan‬‬ ‫‪€ 0.85‬‬ ‫‪€ 35.75‬‬ ‫‪L 58.74‬‬ ‫‪km 935.78‬‬ ‫‪Philippines‬‬ ‫‪€ 0.87‬‬ ‫‪€ 36.69‬‬ ‫‪L 57.23‬‬ ‫‪km 910.89‬‬ ‫‪Mexico‬‬ ‫‪€ 0.87‬‬ ‫‪€ 36.69‬‬ ‫‪L 57.23‬‬ ‫‪km 910.89‬‬ ‫‪Bangladesh‬‬ ‫‪€ 0.87‬‬ ‫‪€ 37.63‬‬ ‫‪L 55.80‬‬ ‫‪km 888.36‬‬ ‫‪Australia‬‬ ‫‪€ 0.91‬‬ ‫‪€ 38.10‬‬ ‫‪L 55.11‬‬ ‫‪km 877.09‬‬ ‫‪Argentina‬‬ ‫‪€ 0.91‬‬ ‫‪€ 38.10‬‬ ‫‪L 55.11‬‬ ‫‪km 877.09‬‬ ‫‪Thailand‬‬ ‫‪€ 0.93‬‬ ‫‪€ 39.04‬‬ ‫‪L 53.79‬‬ ‫‪km 856.17‬‬ ‫‪Peru‬‬ ‫‪€ 0.94‬‬ ‫‪€ 39.51‬‬ ‫‪L 53.15‬‬ ‫‪km 846.51‬‬ ‫‪China‬‬ ‫‪€ 0.96‬‬ ‫‪€ 40.45‬‬ ‫‪L 51.91‬‬ ‫‪km 825.59‬‬ ‫‪Canada‬‬ ‫‪€ 0.97‬‬ ‫‪€ 40.92‬‬ ‫‪L 51.31‬‬ ‫‪km 815.94‬‬ ‫‪Brazil‬‬ ‫‪€ 0.99‬‬ ‫‪€ 41.40‬‬ ‫‪L 50.73‬‬ ‫‪km 807.89‬‬ ‫‪India‬‬ ‫‪€1‬‬ ‫‪€ 41.87‬‬ ‫‪L 50.16‬‬ ‫‪km 798.23‬‬ ‫‪South Africa‬‬ ‫‪€ 1.01‬‬ ‫‪€ 42.34‬‬ ‫‪L 49.60‬‬ ‫‪km 790.19‬‬ ‫‪Chile‬‬ ‫‪€ 1.10‬‬ ‫‪€ 46.10‬‬ ‫‪L 45.55‬‬ ‫‪km 724.20‬‬ ‫‪Turkey‬‬ ‫‪€ 1.11‬‬ ‫‪€ 46.57‬‬ ‫‪L 45.09‬‬ ‫‪km 717.77‬‬ ‫‪Japan‬‬ ‫‪€ 1.13‬‬ ‫‪€ 47.51‬‬ ‫‪L 44.20‬‬ ‫‪km 703.28‬‬ ‫‪Poland‬‬ ‫‪€ 1.18‬‬ ‫‪€ 49.39‬‬ ‫‪L 42.52‬‬ ‫‪km 675.92‬‬ ‫‪Romania‬‬ ‫‪€ 1.21‬‬ ‫‪€ 50.80‬‬ ‫‪L 41.34‬‬ ‫‪km 658.22‬‬ ‫‪South Korea‬‬ ‫‪€ 1.22‬‬ ‫‪€ 51.27‬‬ ‫‪L 40.96‬‬ ‫‪km 651.78‬‬ ‫‪Austria‬‬ ‫‪€ 1.28‬‬ ‫‪€ 53.63‬‬ ‫‪L 39.16‬‬ ‫‪km 622.82‬‬ ‫‪Czech Republic‬‬ ‫‪€ 1.29‬‬ ‫‪€ 54.10‬‬ ‫‪L 38.82‬‬ ‫‪km 617.99‬‬ ‫‪New Zealand‬‬ ‫‪€ 1.33‬‬ ‫‪€ 55.98‬‬ ‫‪L 37.52‬‬ ‫‪km 597.07‬‬ ‫‪Singapore‬‬ ‫‪€ 1.36‬‬ ‫‪€ 56.92‬‬ ‫‪L 36.89‬‬ ‫‪km 587.41‬‬ ‫‪Switzerland‬‬ ‫‪€ 1.40‬‬ ‫‪€ 58.80‬‬ ‫‪L 35.71‬‬ ‫‪km 568.10‬‬ ‫‪Germany‬‬ ‫‪€ 1.43‬‬ ‫‪€ 60.21‬‬ ‫‪L 34.99‬‬ ‫‪km 555.22‬‬ ‫‪UK‬‬ ‫‪€ 1.44‬‬ ‫‪€ 60.68‬‬ ‫‪L 34.61‬‬ ‫‪km 550.40‬‬ ‫‪Belgium‬‬ ‫‪€ 1.46‬‬ ‫‪€ 61.15‬‬ ‫‪L 34.34‬‬ ‫‪km 545.57‬‬ ‫‪Ireland‬‬ ‫‪€ 1.46‬‬ ‫‪€ 61.15‬‬ ‫‪L 34.34‬‬ ‫‪km 545.57‬‬ ‫‪Finland‬‬ ‫‪€ 1.52‬‬ ‫‪€ 63.97‬‬ ‫‪L 32.83‬‬ ‫‪km 521.43‬‬ ‫‪Sweden‬‬ ‫‪€ 1.53‬‬ ‫‪€ 64.44‬‬ ‫‪L 32.59‬‬ ‫‪km 519.13‬‬ ‫‪France‬‬ ‫‪€ 1.53‬‬ ‫‪€ 64.44‬‬ ‫‪L 32.59‬‬ ‫‪km 519.13‬‬ ‫‪Israel‬‬ ‫‪€ 1.57‬‬ ‫‪€ 65.86‬‬ ‫‪L 31.89‬‬ ‫‪km 506.94‬‬ ‫‪Portugal‬‬ ‫‪€ 1.57‬‬ ‫‪€ 65.86‬‬ ‫‪L 31.89‬‬ ‫‪km 506.94‬‬ ‫‪Denmark‬‬ ‫‪€ 1.61‬‬ ‫‪€ 67.74‬‬ ‫‪L 31‬‬ ‫‪km 492.46‬‬ ‫‪Italy‬‬ ‫‪€ 1.62‬‬ ‫‪€ 68.21‬‬ ‫‪L 30.79‬‬ ‫‪km 489.24‬‬ ‫‪Netherlands‬‬ ‫‪€ 1.66‬‬ ‫‪€ 69.62‬‬ ‫‪L 30.16‬‬ ‫‪km 479.58‬‬ ‫‪Norway‬‬ ‫‪€ 1.74‬‬ ‫‪€ 72.91‬‬ ‫‪L 28.80‬‬ ‫‪km 458.66‬‬ ‫‪Hong Kong‬‬ ‫‪€ 1.80‬‬ ‫‪€ 75.73‬‬ ‫‪L 27.73‬‬ ‫‪km 440.96‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ساخت هواپیمای ‪ ۸‬تا ‪ ۱۹‬نفره در دستور کار‬ ‫رئی��س پژوهش��گاه هوافضا با اش��اره ب��ه ناکامی پروژه س��اخت‬ ‫هواپیمای ایران ‪ ۱۴۰‬در کش��ور گفت‪ :‬بر اس��اس برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته در حال حاضر س��اخت هواپیماهای ‪ ۸‬تا ‪ ۱۹‬نفره در‬ ‫دس��تور کار قرار دارد‪ .‬فتح اله امی در گفت وگو با ایس��نا با اشاره به‬ ‫فعالیت های پژوهش��گاه فضایی در بخش هوای��ی افزود‪ :‬پیش بینی‬ ‫ش��ده است که تا سال ‪ ۱۴۰۴‬هواپیمای پهن پیکر مسافری ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬نفره را طراحی کنیم که این طرح در دستور کار قرار دارد‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬برای تحقق این هدف‪ ،‬در حال حاضر طراحی هواپیمای‬ ‫س��بک ‪ ۲‬تا ‪ ۱۹‬نفره برنامه ریزی ش��ده است‪ .‬امی با تاکید بر اینکه‬ ‫طراح��ی هواپیماهای ‪ ۴ ،۲‬و ‪ ۶‬نفره در بخ��ش خصوصی و دولتی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬برنامه ریزی ما برای ساخت‬ ‫هواپیماه��ای با ظرفیت باالتر از ان‪ ،‬هواپیماهای ‪ ۸‬نفره تا ‪ ۱۹‬نفره‬ ‫است که این طرح اغاز شده و در حال انجام است‪ .‬رئیس پژوهشگاه‬ ‫هوافضا با اش��اره به تجربه ناموفق طراحی و ساخت هواپیمای ایران‬ ‫‪ ۱۴۰‬تاکید کرد‪ :‬طرح س��اخت هواپیم��ای ایران ‪ ۱۴۰‬یک طراحی‬ ‫داخلی نبود‪ ،‬بلکه انتقال فناوری بود که در انتقال فناوری برخی از‬ ‫شاخص ها در نظر گرفته نشده بود و از این نظر مشکالتی ایجاد شد‪.‬‬ ‫وی دردالیل س��قوط این هواپیما توضیح داد‪ :‬علت سقوط‪ ،‬رعایت‬ ‫نشدن برخی استانداردها در زمینه حمل مسافر و بار بود‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که این هواپیما ‪ ۲۵۰‬کیلوگرم بار اضافه داش��ت که حادثه ساز شد‪.‬‬ ‫امی‪ ،‬تناس��ب نداش��تن موتور این هواپیما با شرایط اقلیمی کشور‬ ‫را از دیگ��ر دالیل عنوان کرد و یاداور ش��د‪ :‬پ��رواز این هواپیما در‬ ‫ش��رایط اب و هوای گرم و با بار اضافه موجب س��قوط ان شد‪ ،‬ولی‬ ‫استانداردها در طراحی بدنه و اویونیک ایران ‪ ۱۴۰‬رعایت شده بود‪.‬‬ ‫هواپیمای ایران ‪ ۱۴۰‬با مش��ارکت اوکراین و روسیه در ایران مونتاژ‬ ‫می ش��د که در ‪ ۱۹‬مرداد س��ال ‪ ۹۳‬در مسیر تهران ‪ -‬طبس با ‪۴۸‬‬ ‫سرنشین هنگام بلند شدن از انتهای باند فرودگاه مهراباد در شمال‬ ‫جاده مخصوص کرج س��قوط کرد‪ .‬پ��س از این حادثه که منجر به‬ ‫جان باختن ‪ ۴۰‬نفر از سرنشینان این هواپیما شد‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫وقت دستور توقف پرواز این نوع هواپیماها را صادر کرد‪.‬‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تاکید مسئوالن بر لزوم حذف یا ساماندهی بلیت های چارتری‬ ‫عرصه به پروازهای چارتری تنگ می شود‬ ‫اسمان اسیابانی‬ ‫پروازهای چارتری همواره متهم ردیف اول گرانفروشی‬ ‫در بازار بلیت هواپیما بوده اند‪ .‬با اجرای قانون ازادسازی‪،‬‬ ‫چند س�الی اس�ت ن�رخ بلی�ت هواپیما ش�ناور ش�ده و‬ ‫باتوج�ه به می�زان تقاضا و س�اعت و روز پ�رواز‪ ،‬بلیت با‬ ‫قیمت ه�ای متفاوتی به فروش می رس�د‪ ،‬با ای�ن حال باز‬ ‫هم گرانفروش�ی های نامتعارف با انتقاد مردم و مسئوالن‬ ‫روب�ه رو ش�ده و در ای�ن میان‪ ،‬بی�ش از هم�ه پروازهای‬ ‫چارتری و چارترکنندگان در مع�رض اتهام قرار گرفتند‪.‬‬ ‫برهمین اساس‪ ،‬ساماندهی بازار بلیت های چارتری همواره‬ ‫از دغدغه های مس�ئوالن و نیز مشتریان بازار حمل ونقل‬ ‫هوایی بوده که در همین زمینه‪ ،‬دادس�تان تهران از لزوم‬ ‫حذف بلیت های چارتری سخن گفت‪.‬‬ ‫به گ�زارش روزگار خ�ودرو‪ ،‬بلی�ت چارتری براس�اس‬ ‫خرید عمده بلیت هواپیما از س�وی اژانس های مسافرتی‬ ‫ش�کل می گیرد‪ .‬درواقع اژانس های مسافرتی‪ ،‬بخشی از‬ ‫بلیت ه�ای یک پرواز را یکجا خری�داری و خود‪ ،‬اقدام به‬ ‫نرخ گ�ذاری و ف�روش انها می کنند‪ .‬این اق�دام گرچه در‬ ‫اوقات کم س�فر می تواند به نرخ های�ی پایین تر از معمول‬ ‫منج�ر ش�ود ام�ا چارترکننده ه�ا در روزه�ای پرتقاضا‪،‬‬ ‫قیمت هایی باالت�ر از حد معمول بر بلیت ها می گذارند که‬ ‫این مس�ئله گاهی به نرخ گذاری های نجومی و ایجاد بازار‬ ‫س�یاه منجر می شود و سرگردانی و نارضایتی مسافران را‬ ‫به دنبال دارد‪.‬‬ ‫در چند س�ال گذشته‪ ،‬بارها برخی ش�رکت ها از سوی‬ ‫س�ازمان هواپیمای�ی به دلی�ل تخل�ف در ح�وزه فروش‬ ‫بلیت های چارتری‪ ،‬اخطار گرفتند یا پلمب شدند‪ .‬این بار‬ ‫اما پای دادس�تانی به ماجرا باز شده و دادستان تهران از‬ ‫لزوم توقف این پروازها سخن گفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دادستانی خواهان حذف پروازهای چارتری‬ ‫عباس جعفری دولت ابادی در روزهای گذشته خواستار‬ ‫حذف تدریجی بلیت های چارتری شد؛ با این حال رئیس‬ ‫سازمان هواپیمایی کش�وری می گوید پروازهای چارتری‬ ‫به طور کامل از صنعت حمل ونقل هوایی حذف نمی شوند‪،‬‬ ‫چراک�ه باید در زمان الزم از این ش�یوه فروش اس�تفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عل�ی عابدزاده در این زمینه ب�ه ایرنا گفت‪ :‬بخش کمی‬ ‫از بلی�ت پروازه�ای ایرالین ه�ای ایرانی درقال�ب چارتر‬ ‫عرضه می شود و قرار است ‪ ۴‬شرکت داخلی که ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫بلیت ه�ای چارتری را عرض می کنن�د‪ ،‬در چند ماه اینده‬ ‫شبکه فروش خود را ساماندهی کنند‪.‬‬ ‫وی گف�ت‪ :‬ب�ه ش�رکت های هواپیمایی اعالم ش�ده که‬ ‫پروازه�ای چارت�ری خود را ابطال یا کمت�ر کنند‪ ،‬اما این‬ ‫روش فروش بلیت همچنان در سامانه فروش شرکت های‬ ‫هوای�ی ادامه خواهد داش�ت‪ .‬عابدزاده بی�ان کرد‪ :‬برای‬ ‫توسعه گردشگری در کشور به ویژه در مناطق ازاد قشم و‬ ‫کیش‪ ،‬فروش بلیت چارتری اهمیت زیادی دارد و همچنان‬ ‫عرضه این نوع بلیت برای سفر به این مناطق ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬رئیس س�ازمان هواپیمایی کشوری پیش تر اعالم‬ ‫ک�رده بود پروازه�ای چارتری‪ ،‬فقط در قال�ب تورها قابل‬ ‫انجام اس�ت و هیچ شرکتی حق ندارد بلیت های چارتر را‬ ‫به شکل انفرادی بفروشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حذف چارتر‪ ،‬شدنی نیست‬ ‫گرچه دادستان تهران از لزوم حذف بلیت های چارتری‬ ‫س�خن می گوی�د اما یک کارش�ناس حوزه ف�روش بلیت‬ ‫هواپیم�ا می گوید باتوجه به اینک�ه بلیت های چارتری از‬ ‫ع اصلی درامد اژانس های مس�افرتی اس�ت‪ ،‬این کار‬ ‫مناب ‬ ‫نتایج مطلوبی به دنبال نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مه�دی میرجمالی به روزگار خ�ودرو گفت‪ :‬حذف کامل‬ ‫بلیت ه�ای چارت�ری امکان پذیر نیس�ت زیرا بخش�ی از‬ ‫درام�د اژانس های مس�افرتی از محل ف�روش بلیت های‬ ‫چارتری است و این بلیت ها جزو منابع ثابت درامدی این‬ ‫صنف به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ب�ا تاکی�د بر لزوم نظ�ارت ش�رکت های هواپیمایی‬ ‫ب�ر چارترکننده ه�ا‪ ،‬اظهار ک�رد‪ :‬در ص�ورت حذف کامل‬ ‫پروازهای چارتری‪ ،‬ممکن است چارترکننده ها کار عرضه‬ ‫بلیت را به واسطه ها واگذار کنند و واسطه ها نیز قیمت ها‬ ‫را بیش از پیش افزایش دهند؛ مانند مسئله ای که درباره‬ ‫پروازهای اربعین و تعطیالت ‪ ۲۸‬صفر شاهد بودیم و بلیت‬ ‫تهران‪-‬مشهد با نرخی باالتر از ‪ ۱.۵‬میلیون تومان عرضه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای�ن فع�ال حوزه ف�روش بلی�ت هواپیما گف�ت‪ :‬حذف‬ ‫بلیت ه�ای چارتری ه�م به ش�رکت های هواپیمایی و هم‬ ‫ب�ه اژانس ه�ای مس�افرتی اس�یب مالی خواهد رس�اند‬ ‫زی�را بخش�ی از درامد ثاب�ت ش�رکت ها در زمان کاهش‬ ‫تقاض�ا‪ ،‬ف�روش بلیت ه�ای چارت�ری اس�ت و از انجا که‬ ‫چارترکننده ها بیشتر با تورها در ارتباط هستند‪ ،‬پروازها‬ ‫را پر می کنند اما اگر قرار باش�د این پروازها حذف شود‪،‬‬ ‫شرکت ها متضرر می شوند‪.‬‬ ‫میرجمال�ی ب�ا بیان اینکه دس�ت کم ‪ ۳۰‬ت�ا ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫درامد ش�رکت های هواپیمایی از مح�ل فروش پروازهای‬ ‫چارتری است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درباره میزان درامد اژانس های‬ ‫مس�افرتی از مح�ل بلیت ه�ای چارتری‪ ،‬رقم مش�خصی‬ ‫قابل بیان نیس�ت زیرا هر اژانس بس�ته به می�زان تقاضا‬ ‫ممک�ن اس�ت قیمت ه�ا را تغیی�ر ده�د‪ .‬درواق�ع معیار‬ ‫مش�خصی برای درامد اژانس ها وج�ود ندارد‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش�د‪ :‬تنها راهکار برای کاهش مشکالت چارتری‪ ،‬نظارت‬ ‫خود ش�رکت ها بر چارترکننده هاس�ت‪ .‬انها می توانند در‬ ‫صورت تخل�ف چارترکننده ها‪ ،‬تذکر دهن�د و در صورت‬ ‫تک�رار تخلف‪ ،‬هم�کاری خود را ب�ا انها قط�ع کنند و با‬ ‫چارترکننده جدیدی قرارداد ببندند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم نظارت ایرالین ها بر چارترکننده ها‬ ‫یکی از کارشناس�ان حمل ونقل کش�ورمان با استقبال‬ ‫از پیش�نهاد دادس�تان تهران مبنی بر ح�ذف پروازهای‬ ‫چارت�ری‪ ،‬ب�ا انتق�اد از نبود نظ�ارت ب�ر چارترکننده ها‪،‬‬ ‫معتقد است مدیریت درست می تواند مشکالت مربوط به‬ ‫پروازهای چارتری را کاهش دهد و برطرف کند‪.‬‬ ‫وحی�د خادم�ی در گفت وگو با روزگار خ�ودرو‪ ،‬یکی از‬ ‫دالیل بروز مشکالت ناش�ی از بلیت های چارتری را نبود‬ ‫نظارت مس�تمر بر عملکرد ایرالین ها دانست و افزود‪ :‬در‬ ‫نبود نظارت‪ ،‬بلیت های چارتری نظام فروش بلیت را الوده‬ ‫کرده و فروش بلیت به دست تعداد انگشت شماری اژانس‬ ‫هواپیمایی افتاده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مس�ئله روند فعالیت ش�رکت ها و برخی‬ ‫اژانس های مس�افرتی را مختل کرده‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که اژانس ها بهترین و مطمئن ترین مرجع فروش بلیت به‬ ‫مسافران هستند و با تخلف برخی از انها‪ ،‬بی اعتمادی در‬ ‫مردم ایجاد ش�ده و دفاتر مس�افرتی نیز به ورشکستگی‬ ‫افتاده اند‪.‬‬ ‫خادمی با تاکید بر محدود ب�ودن تعداد چارترکننده ها‬ ‫در کشور و امکان ساماندهی انها بیان کرد‪ :‬مرجع قانونی‬ ‫در این زمینه وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی‬ ‫کش�وری اس�ت و فقط این نهادها می توانن�د جلوی این‬ ‫نابسامانی را بگیرند‪.‬‬ ‫وی درب�اره روند کار پروازهای چارت�ری گفت‪ :‬در این‬ ‫نوع فروش بلیت‪ ،‬صندلی های هواپیماها را به جای عرضه‬ ‫در س�امانه فروش‪ ،‬افراد خصوصی کرایه می کنند و بلیت‬ ‫ان را به هر قیمتی که مایل هستند‪ ،‬می فروشند‪ .‬در واقع‬ ‫س�رمایه گذار خصوصی‪ ،‬میلیاردها تومان در شرکت های‬ ‫هواپیمای�ی هزینه و هواپیما را کرای�ه می کند‪ ،‬به همین‬ ‫دلی�ل ش�رکت هواپیمای�ی در زمینه نرخ بلی�ت نظری‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫خادمی با اش�اره به اینکه چارتر‪ ،‬نظام فروشی رایج در‬ ‫دنیاست که در ایران به درس�تی اجرا نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫همه کش�ورها چارتر از سوی ش�رکت هواپیمایی و بخش‬ ‫بازرگان�ی ان‪ ،‬برنامه ری�زی و انج�ام می ش�ود و مدیریت‬ ‫پروازهای چارتری در دست خود شرکت هواپیمایی است؛‬ ‫مسئله ای که در ایران اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫به گفت�ه او‪ ،‬چارتر راهکار ش�رکت های هواپیمایی برای‬ ‫فرار از بحران های مالی اس�ت که از نبود بازاریابی درست‬ ‫در ای�ن ش�رکت ها سرچش�مه می گی�رد؛ بنابراین یکی‬ ‫دیگ�ر از راه های کاهش مش�کالت چارت�ر به جای حذف‬ ‫ای�ن پروازها‪ ،‬س�اماندهی بخش فروش و نظ�ام بازاریابی‬ ‫ش�رکت های هواپیمایی اس�ت تا ناگزیر به روی اوردن به‬ ‫چارتر نباشند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اغاز فعالیت هند در چابهار‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان بنادر و دریانوردی گفت‪ :‬ای��ران از نظر ناوگان‬ ‫تحت پرچم‪ ،‬جزو کش��ورهای مهم منطقه و جهان به ش��مار می رود و‬ ‫‪ ۱.۱‬درصد ناوگان جهانی تحت پرچم را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫این سهم‪ ،‬ایران را جزو ‪ ۲۰‬کشور نخست جهان کرده است‪ .‬به گزارش‬ ‫روزگار خودرو‪ ،‬محمد راستاد در سمینار اموزشی «لجستیک و زنجیره‬ ‫حمل ونق��ل» که چن��دی پیش با حضور نماین��دگان اتحادیه اروپا در‬ ‫تهران برگزار شد‪ ،‬با اشاره به اینکه ایران دارای ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬کیلومتر‬ ‫سواحل در شمال و جنوب است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ظرفیت بندرهای تجاری‬ ‫ل حاضر حجم حمل ونقل‬ ‫ایران ‪ ۲۳۰‬میلیون تن در سال است و در حا ‬ ‫دریایی ساالنه ما ‪ ۳۰۰‬میلیون تن مواد نفتی و غیرنفتی است‪ .‬به گفته‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬رون��د فعالیت ها و حمل ونقل‬ ‫کانتینری در کش��ور رش��د خوبی داش��ته و در روزهای اینده‪ ،‬شاهد‬ ‫تجهیز و تکمیل بندر ش��هید رجایی ب��ه ‪ ۱۲‬جرثقیل گنتری کرین با‬ ‫‪ ۱۰۴‬میلیون یورو س��رمایه گذاری و ‪ ۱۵‬ارتی جی خواهیم بود‪ .‬راستاد‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ظرفیت تخلیه و بارگیری در بندر ش��هید رجایی در حال ‬ ‫حاضر ‪۲‬میلیون تی ای یو اس��ت‪ .‬برنامه توس��عه ای پایانه ‪ ۳‬بندر شهید‬ ‫رجایی در حال اجرا اس��ت و با تکمیل این پایانه‪ ،‬ظرفیت این بندر به‬ ‫‪۸‬میلیون تی ای یو می رسد‪ .‬مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود‪:‬‬ ‫براساس مذاکرات جدید به موافقت های خوبی برای توسعه داالن های‬ ‫ترانزیتی رسیده ایم که موافقتنامه با هند و افغانستان در بندر چابهار از‬ ‫ان جمله است‪ .‬راستاد با بیان اینکه بندر چابهار در منتهی الیه جنوب‬ ‫شرقی ایران قرار و قابلیت تبدیل شدن به محور کانونی شرق را دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬چابهار حلقه اصلی بین کش��ورهای اقیانوس هند‪ ،‬افغانس��تان و‬ ‫هند به شمار می رود‪ .‬وی با اشاره به تشکیل نخستین شورای هماهنگی‬ ‫موافقتنامه چابهار گفت‪ :‬به زودی ش��اهد حضور اپراتور هندی در بندر‬ ‫چابهار خواهیم بود که با سرمایه گذاری ‪ ۸۵‬میلیون دالری به مدت ‪۱۰‬‬ ‫سال در قالب قرارداد بی اوتی کار خود را اغاز می کند‪ .‬معاون وزیر راه و‬ ‫شهرسازی همچنین اعالم کرد‪ :‬در کنار حضور هندی ها در بندر شهید‬ ‫بهشتی چابهار برای اپراتوری پایانه این بندر‪ ،‬بخش خصوصی داخلی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری های خوبی را در بندر چابهار شروع کردند‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۱۷.۵‬درصدی پل خلیج فارس‪ ۸ ،‬سال بعد از کلنگ زنی‬ ‫انتظار ‪ ۸‬ساله قشم برای پل ‪ ۲‬کیلومتری‬ ‫اکرم امینی‬ ‫پل ‪ ۲‬کیلومتری خلیج فارس در ایران در حالی بعد از ‪ ۸‬س��ال‬ ‫از کلنگ زن��ی‪ ،‬کمت��ر از ‪ ۱۸‬درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد که‬ ‫اس��یایی ها در حال شکستن رکوردهای جهانی در زمینه ساخت‬ ‫پل های روی اب هستند‪.‬‬ ‫در م��اه جاری‪ ،‬چین طوالنی تری��ن پل روی اب جهان به طول‬ ‫‪ ۵۵‬کیلومتر را وارد مدار بهره برداری کرد‪ .‬این پل ‪ ۵۵‬کیلومتری‬ ‫که در مدت ‪ ۹‬س��ال ساخته شد‪ ،‬سرزمین چین را به جزیره های‬ ‫ماکائو و هنگ کنگ متصل می کند‪ .‬این کش��ور پیش از این نیز با‬ ‫ساخت پل ‪ ۲۶.۷‬کیلومتری خلیج جیاوزهو‪ ،‬در این زمینه صاحب‬ ‫رکورد بود‪ .‬پیش از این نیز در اس��یا از این دس��ت پل ها ساخته‬ ‫شده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه ‪ ۳۲‬س��ال پیش عربستان پل «ملک‬ ‫فه��د» یا پل دوس��تی را به طول ‪ ۲۵‬کیلومت��ر روی خلیج فارس‬ ‫ساخت که این کشور را به بحرین متصل می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار خ��ودرو‪ ،‬گرچه کش��ورهایی مانند چین و‬ ‫عربس��تان در س��اخت پل های روی اب اوازه ای برای خود کسب‬ ‫کرده اند‪ ،‬اما ایده س��اخت چنین پلی بس��یار زودت��ر از همه این‬ ‫کش��ورها در ایران مطرح شده بود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۴۷‬برای نخستین‬ ‫بار ایده اتصال جزیره قش��م به س��رزمین اصل��ی (بندرعباس) با‬ ‫اس��تفاده از پلی روی خلیج فارس در ایران مطرح و در س��ال ‪۵۱‬‬ ‫تصمیم جدی گرفته شد تا پلی روی این بخش از سرزمین ایران‬ ‫ساخته شود که بندر الفت در شمالی ترین نقطه جزیره قشم را به‬ ‫بندر پهل در بندرعباس متصل کند‪.‬‬ ‫باتوجه به وقوع انقالب اس�لامی و جنگ تحمیلی‪ ،‬طرح ساخت‬ ‫این پل مس��کوت ماند اما در دولت س��ازندگی دوباره برای مدتی‬ ‫در دس��تور کار قرار گرفت و در ادامه‪ ،‬باز هم از دستور کار خارج‬ ‫ش��د‪ .‬س��رانجام این طرح در دولت احمدی ن��ژاد به عنوان یکی از‬ ‫طرح های مهر ماندگار مصوب و قرار شد پلی ‪ ۲‬کیلومتری‪ ،‬قشم را‬ ‫به بندرعباس متصل کند‪ .‬احمدی نژاد در سال ‪ ۸۹‬کلنگ ساخت‬ ‫این پ��روژه باعنوان پل خلیج فارس به طول ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۶۰‬متر را‬ ‫در بندر پهل بندرعباس به زمین زد‪.‬‬ ‫‹ ‹ام�ار متناق�ض درب�اره پیش�رفت پ�روژه از زب�ان‬ ‫مدیران!‬ ‫گرچه دولت دهم وعده داده بود پل خلیج فارس را تا پایان کار‬ ‫خود به مرحله بهره برداری برس��اند اما با گذشت حدود ‪ ۸‬سال از‬ ‫کلنگ زنی‪ ،‬به گفته مس��ئوالن پروژه حتی ‪ ۱۸‬درصد نیز پیشرفت‬ ‫فیزیکی ندارد‪.‬‬ ‫البته در س��ال هایی که از کلنگ زنی پل خلیج فارس می گذرد‪،‬‬ ‫اعداد و ارقام متفاوتی درباره میزان پیش��رفت فیزیکی این پروژه‬ ‫بیان شده اس��ت‪ .‬در سال ‪ ۹۲‬اس��فندیار حیدری پور‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫وقت منطقه ازاد قش��م‪ ،‬پیشرفت فیزیکی این پروژه را ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫اعالم کرد؛ درحالی که دولت دهم وعده راه اندازی این پل تا پایان‬ ‫کار خود را داده بود‪.‬‬ ‫در دولت یازدهم‪ ،‬مدیرعامالن جدید منطقه ازاد قش��م تالش‬ ‫کردند تصویر واقعی تری از میزان پیش��رفت این پروژه ارائه کنند‪.‬‬ ‫شهریار مشیری‪ ،‬نخستین مدیرعامل این منطقه در دولت یازدهم‬ ‫میزان پیش��رفت فیزیکی این پروژه را در سال ‪ ۹۲‬ناچیز و حدود‬ ‫‪ ۵‬درص��د گ��زارش کرد! به گفت��ه او در این پ��روژه فقط مقداری‬ ‫خاک برداری انجام و چند پایه پل در خش��کی‪ ،‬ش��مع کوبی شده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در اردیبهش��ت ‪ ۹۳‬و چند ماه بعد از اظهار نظر مشیری درباره‬ ‫میزان پیشرفت پل خلیج فارس‪ ،‬علی اکبر شعبانی فرد جایگزین او‬ ‫شد‪ .‬وی میزان پیش��رفت پل خلیج فارس را ‪ ۱۵‬درصد ارزیابی و‬ ‫اعالم کرد به منظور ایجاد تغییرات اساسی در ساختار پروژه‪ ،‬برای‬ ‫مدتی ساخت ان به طور کامل متوقف می شود‪.‬‬ ‫ش��عبانی فرد نیز در اخرین روزهای اسفند ‪ ۹۳‬جای خود را در‬ ‫منطقه ازاد قش��م به حمیدرضا مومنی داد‪ .‬مومنی در نخس��تین‬ ‫اظهار نظر درباره پل خلیج فارس در س��ال ‪ ۹۴‬پیشرفت فیزیکی‬ ‫ان را ‪ ۱۷.۵‬درص��د اعالم کرد‪ .‬او در ان زمان گفت تاکنون ‪۲۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای ساخت پل خلیج فارس هزینه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت ‪ 17‬درصدی در ‪ ۸‬سال‬ ‫هرچند مدیرعامل منطقه ازاد قش��م در س��ال ‪ ۹۴‬پیش��رفت‬ ‫فیزیک��ی پل خلیج ف��ارس را ‪ ۱۷.۵‬درصد اعالم ک��رد اما اخرین‬ ‫اظهارنظر او در این زمینه نش��ان می دهد ساخت پل خلیج فارس‬ ‫در ‪ ۳‬سال گذشته متوقف بوده و در عمل هیچ کاری در این پروژه‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫مومنی خرداد امسال در نشست با رسانه ها‪ ،‬سخن ‪ ۳‬سال پیش‬ ‫خ��ود درباره اخرین وضعیت پل خلیج فارس را تکرار کرد و گفت‪:‬‬ ‫پ��ل خلیج فارس ب��ا هزینه ‪ ۲۲۰‬میلیارد تومانی پس از ‪ ۸‬س��ال‪،‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ۱۷.۵‬درصدی دارد‪ .‬او عمل نکردن بانک عامل‬ ‫به تعهدها‪ ،‬تحریم های بین المللی و نبود ش��رایط تضمین سرمایه‬ ‫برای شرکت های خارجی را علت توقف ساخت پل خلیج فارس در‬ ‫سال های گذشته اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل منطق��ه ازاد قش��م توضی��ح داد‪ :‬به جز س��اخت‬ ‫کیس��ون های این پل و نصب تع��دادی از انها‪ ،‬اقدام موثر دیگری‬ ‫انجام نش��ده و پروژه پش��ت درهای بسته تخصیص اعتبار دولتی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫وی درباره تصمیم دولت برای ادامه ساخت این پروژه گفت‪ :‬دو‬ ‫س��ناریو برای پروژه پیش روی ما قرار دارد؛ نخس��ت اینکه پروژه‬ ‫ب��ه ق��رارگاه خاتم االنبیا واگذار ش��ود و دوم اینکه چینی ها ان را‬ ‫تکمیل کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد قش��م افزود‪ :‬قرارگاه خاتم پیشنهاد داده‬ ‫تغییراتی را در سازه پل انجام دهیم‪ .‬این امکان در برخی بخش ها‬ ‫وجود ندارد‪ .‬از س��وی دیگر قرارگاه در حال مطالعه تغییرات فنی‬ ‫روی سازه پل است تا بتوانند هزینه اجرای پروژه را کاهش دهند‪.‬‬ ‫وی درب��اره احتمال واگذاری این پروژه به چینی ها اظهار کرد‪:‬‬ ‫گروه کارشناس��ی س��ازمان منطق��ه ازاد قش��م مذاکراتی با یک‬ ‫ش��رکت چینی برای اجرای این پروژه داشته است‪ .‬این شرکت با‬ ‫استفاده از یک فناوری جدید‪ ،‬پیشنهاد ساخت پروژه را داده است‪.‬‬ ‫مومنی با بی��ان اینکه چینی ها معتقدند می توان با این فناوری‬ ‫جدید‪ ،‬نرخ و هزینه س��اخت را کاهش داد‪ ،‬گفت‪ :‬براورد هزینه ها‬ ‫برای ساخت این پل ‪ ۴۵۰‬میلیون یورو است که چینی ها پیشنهاد‬ ‫اج��رای پروژه را با هزینه ای کمتر این رقم داده اند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ش��رکت چینی در حال ارزیابی دو موضوع اس��ت؛ نخست اینکه‬ ‫وض��ع موجود را به گونه ای پیش ببرن��د که هم زمان و هم هزینه‬ ‫کمتری صرف س��اخت این پروژه شود‪ .‬موضوع دیگر ان است که‬ ‫اجرای این پروژه با استفاده از فناوری جدید‪ ،‬چقدر هزینه و زمان‬ ‫ساخت را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��رط ما ب��ا چینی ها این بوده اس��ت ک��ه از تمام‬ ‫س��رمایه گذاری که در این پروژه انجام شده مانند ساخت و نصب‬ ‫کیسون ها (پایه های پل) استفاده شود‪ .‬ما نمی توانیم هزینه انجام‬ ‫شده ‪ ۲۲۰‬میلیارد تومانی را نادیده بگیریم‪.‬‬ ‫مومنی با بیان اینکه پیش تر به دولت وعده داده بودیم این طرح‬ ‫عمرانی را سه ساله به بهره برداری برسانیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اکنون نیز‬ ‫هر زمان اعتبار اختصاص یابد‪ ۳ ،‬سال بعد از ان می توانیم این پل‬ ‫را به بهره برداری برس��انیم زیرا اکنون این پروژه حدود ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫پیش��رفت فیزیک��ی دارد و با اغاز دوب��اره کار‪ ،‬پایه ها در اب قرار‬ ‫می گیرد و کار ساخت عرشه اغاز می شود‪.‬‬ ‫البته مومنی درحالی بر لزوم اس��تفاده از کیس��ون های ساخته‬ ‫شده برای پل خلیج فارس تاکید می کند که پیش تر و در روزهای‬ ‫پایانی س��ال ‪ ۹۵‬گفته بود اگر کیس��ون ها هرچ��ه زودتر وارد اب‬ ‫نشوند‪ ،‬مستهلک و غیرقابل استفاده خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا پل خلیج فارس مهم است؟‬ ‫به گفته مس��ئوالن حدود یک میلیارد دالر اعتبار برای تکمیل‬ ‫پروژه پل خلیج فارس نیاز اس��ت‪ .‬براساس انچه در طرح ابتدایی‬ ‫س��اخت این پل اورده ش��ده‪ ،‬ای��ن پل زمینه ورود کش��تی های‬ ‫کانتینرب��ر ‪ ۳۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬ه��زار تنی به ای��ران را فراه��م می کند‪ .‬از‬ ‫مزیت ه��ای وجود چنی��ن پلی ب��رای ایران می ت��وان به کاهش‬ ‫هزینه های حمل ونقل تا دس��ت کم ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬کاهش زمان سیر‬ ‫کاال بی��ن ایران و دیگر کش��ورها به می��زان ‪ ۴۰‬درصد و کاهش‬ ‫هزینه های حمل ونقل و زمان ترانزیت کاال از قشم اشاره کرد‪.‬‬ ‫تا وقتی جزیره قش��م به س��رزمین اصلی متصل نباش��د‪ ،‬همه‬ ‫کاالهای تخلیه شده در ان‪ ،‬به ناچار باید با استفاده از کشتی های‬ ‫کوچک تر به بندرهای جنوبی کش��ور منتقل ش��وند اما راه اندازی‬ ‫پلی که قرار اس��ت دارای مس��یر رفت و برگشت ریلی نیز باشد‪،‬‬ ‫این امکان را فراهم می کند که محموله های تخلیه شده در قشم‪،‬‬ ‫وارد ن��اوگان حمل ونقل جاده ای و ریلی ایران و با س��رعت باال به‬ ‫مقصد نهایی در نقاط گوناگون کش��ور حمل ش��ود‪ .‬عالوه بر این‬ ‫محصوالت صادراتی ایران نیز با سرعت و سهولت به پایانه دریایی‬ ‫صادرات خواهد رسید‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر باتوجه ب��ه نبود پلی که قش��م را به بندرعباس‬ ‫متصل کند‪ ،‬س��رمایه گذاران کمتر حاضر می شوند در اسکله بندر‬ ‫قش��م سرمایه گذاری کنند؛ بنابراین وجود یک پل به این بندرگاه‬ ‫رونق می بخش��د و با گردش س��رمایه‪ ،‬بازگشت سرمایه و سود را‬ ‫تضمین می کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کاهش تولید تویوتا کمری به خاطر محبوبیت شاسی بلندها‬ ‫تویوت��ا به یک��ی از مهم ترین روندهای تغییر ذائق ه مش��تریان با‬ ‫کاهش تولید کمری در تاسیس��ات کنتاکی واکنش نش��ان خواهد‬ ‫داد‪ .‬هنوز مش��خص نیس��ت که می��زان کاهش تولید این س��دان‬ ‫محب��وب چه میزان خواهد بود اما کاه��ش تولید کمری به معنی‬ ‫اخراج کارکنان تاسیسات یاد شده نخواهد بود‪.‬‬ ‫س��خنگوی تویوت��ا در مصاحبه با بلومبرگ گفته اس��ت‪ :‬صنعت‬ ‫خ��ودرو در ح��ال تغییر ب��وده و فرایند طبیعی م��ا تنظیم میزان‬ ‫تولید محصوالت مختلف اس��ت‪.‬کمری پرفروش ترین خودرو تویوتا‬ ‫در امری��کا اس��ت اما ف��روش ان در ماه نوامبر اف��ت ‪ 6/1‬درصدی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬این خودروس��از در بازه زمانی یاد شده تعداد ‪289‬‬ ‫هزار و ‪ 801‬دس��تگاه کمری را به فروش رسانده درحالی که فروش‬ ‫شاس��ی بلند راو ‪ 4‬در همان مدت ‪ 353‬هزار و ‪ 151‬دس��تگاه بوده‬ ‫و ان را به محبوب ترین محصول تویوتا در امریکا بدل کرده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد تویوتا همچنین به دنبال گسترش خانواد ه کمری‬ ‫بوده و ان را با مدل ‪ TRD‬انجام خواهد داد‪ .‬این سدان کیت بدنه ‬ ‫گیراتر شامل اس��پلیتر جلو‪ ،‬رکاب های جانبی‪ ،‬اسپویلر و دیفیوزر‬ ‫عقب را به دس��ت اورده اس��ت‪ .‬کمری ‪ TRD‬از کالیپرهای ترمز‬ ‫قرمز س��ود برده و رینگ های ‪ 19‬اینچی مشکی نیز در زیر خودرو‬ ‫خودنمایی می کنند‪ .‬سیستم تعلیق خودرو ارتفاع کمتری داشته و‬ ‫سواری اسپورت تری را ارائه می کند‪ .‬همچنین کمربندهای ایمنی‪،‬‬ ‫اهرم تعویض دنده و کف پوش های ویژه در این مدل دیده می شوند‪.‬‬ ‫نشان ‪ TRD‬هم روی پشت سری ها خودنمایی می کند‪ .‬در دل این‬ ‫سدان هم پیشران ه ‪ 6‬سیلندر ‪ 3/5‬لیتری با قدرت ‪ 301‬اسب بخار‬ ‫جای گرفته است‪.‬‬ ‫مدیران تویوتا پیش از این هم تمایل خود به توقف تولید برخی‬ ‫محص��والت را در صورت ضرورت اعالم کرده ان��د‪ .‬اگرچه احتمال‬ ‫توقف عرضه کمری بس��یار کم است اما نش��ان می دهد که تویوتا‬ ‫ب��ا تحوالت بازار اشناس��ت‪ .‬خودرویی که احتم��االً عرضه نخواهد‬ ‫ش��د یاریس کوچک اس��ت چ��را که به نظر می رس��د مش��تریان‬ ‫کراس اوورهای کامپکت را بیشتر دوست دارند‪.‬‬ ‫‪ 3‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 16‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 24‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪129/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪60/300/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪93/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪300/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪307/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪206/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪36/300/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪87/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪129/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪44/700/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪71/700/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪134/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪208/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪118/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪135/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪580/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪353/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪515/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪490/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪655/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪180/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪390/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪515/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪520/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪266/583/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪- :‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪850/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪380/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪660/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/050/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/000/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 3‬اذر ‪ 16 1397‬ربیع االول ‪ 24 1440‬نوامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪42‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬اکرم امینی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫تولید نیازمند مواد اولیه است‬ ‫نه تشویق و کاغذ بازی‬ ‫پ�درام باویل�ی‪ -‬عض�و هی�ات مدی�ره انجم�ن س�ازندگان قطع�ات و‬ ‫مجموعه های خودرو‪ :‬درحال حاضر مشکالت قطعه سازان به مرحله فاجعه رسیده‬ ‫و در پاسخ به اینکه گفته می شود حضور قطعه سازان در سیزدهمین نمایشگاه قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو کمرنگ شده باید گفت متاسفانه صنعت خودرو با ضرر و زیان‬ ‫بسیاری مواجه شده است که مرتبط با افزایش ناگهانی قیمت ها و متغیرهای تولیدی‬ ‫اس��ت‪.‬باتوبه به مشکالت تخصیص ارز نیمایی به صنعت قطعه‪ ،‬به ناچار قطعه سازان‬ ‫ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین می کنند؛ با این حال بر ثابت ماندن قیمت ها‬ ‫اصرار می شود‪.‬سال گذشته با ارز حدود ‪ ۴‬هزار تومانی نرخ خودرو ‪ ۳۰‬میلیون تومان‬ ‫ب��ود و ب��ا نرخ حال حاض��ر ارز و افزایش نرخ س��ایر نهاده های تولی��دی افزایش نرخ‬ ‫خودرو با تاخیر مواجه ش��ده است‪ ،‬این درحالی است که شرکت های خودروسازی و‬ ‫صنایع وابس��ته به ان قادر به تامین هزینه های جاری و روزمره خود نیس��تند‪.‬باید به‬ ‫مس��ئوالنی که نقش��ی در حمایت از تولید دارند اعالم کرد که چنانچه به مش��کالت‬ ‫صنعت خودرو که اشتغال میلیون ها نفر به ان وابسته است‪ ،‬بی توجهی شود در عمل‬ ‫اش��تغال ‪ ۶‬تا ‪ ۱۰‬میلیون نفر مستقیم و غیرمس��تقیم به مخاطره خواهد افتاد‪ .‬تولید‬ ‫خودرو نیازمند مواد اولیه و هزینه کرد اس��ت؛ نه تش��ویق و کاغذ بازی‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫باید نرخ خودرو به طور منطقی و با در نظر گرفتن نرخ تمام متغیرهای تولیدی تعیین‬ ‫ی هستند تا تحریم های خارجی؛‬ ‫ش��ود‪ .‬قطعه سازان بیشتر دچار مشکل خود تحریم ‬ ‫خودتحریمی هایی مانند قوانین و بخش��نامه های متعدد که شرایط را به گونه ای رقم‬ ‫زده که قطعه س��ازان برای ترخیص ماش��ین االت و مواد اولیه و سایر ملزومات مورد‬ ‫نیاز تولید با مشکل مواجه هستند‪ .‬باتوجه به تجربه تحریم های یکجانبه در گذشته‪،‬‬ ‫ثابت ش��ده که ای��ن تحریم ها تاثیر انچنانی بر روند تولید نخواهند گذاش��ت چراکه‬ ‫بخش خصوص��ی قادر به دور زدن تحریم ها اس��ت‪ .‬در حالی از صنعت خودرو و قطعه‬ ‫حمایت نمی ش��ود که این صنایع عمده ترین صنایع اش��تغالزا پس از صنعت نفت و‬ ‫س��اختمان هستند‪ .‬از سویی بیشتر شرکت های فوالد و تایر و قطعه سازان وابسته به‬ ‫صنعت خودرو هس��تند و همین طور ش��اهد تاثیر باالی صنعت خودرو بر ش��اخص‬ ‫بازار س��رمایه هستیم چراکه بخش عمده ای از شرایط بازار سرمایه به طور مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم وابسته به شرکت های فعال در زمینه خودروسازی است‪.‬‬ ‫ویژگی های محصول‪:‬‬ ‫ایمنی‬ ‫مطابقت با استانداردهای ایمنی تصادف از پهلو و جلو‬ ‫مجهز به دو کیسه هوا برای راننده و سرنشین جلو‬ ‫مجهز به کمربندهای ایمنی سه نقطه ای جلو و عقب‬ ‫مجهز به سامانه ترمز ضدقفل (‪ )ABS‬به همراه توزیع الکترونیکی نیرو (‪)EBD‬‬ ‫ستون فرمان جمع شونده در تصادف‬ ‫چراغ های مه شکن جلو و عقب به همراه چراغ های ایمنی روی درها‬ ‫شیشه های سوالر (ضد اشعه مضر ‪ UV‬خورشید)‬ ‫رفاهی‬ ‫مجهز به سامانه کروز کنترل‬ ‫رادیوپخش با مانیتور تصویری لمسی با قابلیت پخش فایلهای صوتی و تصویری‬ ‫دارای سیستم ناوبری (رهیاب)‬ ‫غربیلک فرمان مجهز به دکمه های کنترل سیستم صوتی‪ ،‬هندزفی موبایل و کروز کنترل‬ ‫اینه های جانبی برقی‪ ،‬راهنمادار و تاشونده اتوماتیک‬ ‫سیستم پاسخگویی به تلفن همراه (بلوتوث(‬ ‫جابجایی‏های صندلی‏های راننده و سرنشین جلو بصورت برقی‬ ‫مجهز به سامانه تهویه مطبوع اتوماتیک‬ ‫سامانه کمک پارک عقب (سنسور دنده عقب)‬ ‫قابلیت دسترسی به صندوق عقب از داخل اتاق‬ ‫زیرارنجی جلو و عقب‬ ‫دارای کارت طالیی کامل ‪ 4‬ستاره (بیمه بدنه ‪ ،‬سرقت و ‪)....‬‬ ‫عملکردی‬ ‫برخورداری از سامانه الکترونیکی مالتی پلکس‬ ‫سامانه ضد سرقت (‪ )immobilizer‬به همراه سیستم هشدار دهنده هوشمند مرکزی ورود غیر مجاز‬ ‫قابلیت تنظیم زاویه نور چراغ های جلو از داخل اتاق‬ ‫زیست محیطی‬ ‫مطابقت با استاندارد االیندگی یورو ‪4‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!