هفته نامه روزگار خودرو شماره 43 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 43

هفته نامه روزگار خودرو شماره 43

هفته نامه روزگار خودرو شماره 43

‫قیمت ارز چگونه‬ ‫تعیین می شود؟‬ ‫(قسمت سوم)‬ ‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ازادسازی قیمت‬ ‫خودرو همزمان‬ ‫با واردات ازاد‬ ‫انجام شود‬ ‫‪2‬‬ ‫همگرایی؛ ذخیره‬ ‫زمانی و انرژی‬ ‫در گروه های‬ ‫‪5‬‬ ‫صنعتی‬ ‫تیتر های هفته‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫معاینه فنی خودرو‬ ‫از دید قضایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫ساالنه ‪ ۱۶‬هزار نفر در جاده های ایران می میرند‬ ‫سقوط مرگبار سالی ‪ ۹۰‬ایرباس‬ ‫در جاده های کشور‬ ‫‪10‬‬ ‫ساالنه ‪ ۱.۲‬میلیون نفر در سراسر جهان‪ ،‬قربانی بی احتیاطی خود یا دیگران در استفاده از راه ها و خودروها می شوند‪.‬‬ ‫به طور متوسط هر روز ‪ ۳‬هزار تصادف منجر به مرگ در سراسر جهان اتفاق می افتد‪ .‬این حادثه ها یازدهمین عامل‬ ‫مرگ در کشورهای در حال توسعه و دومین عامل مرگ در ایران هستند‪.‬اخرین امار ثبت شده از تصادف های جاده ای‬ ‫در ایران‪ ،‬مربوط به سال ‪ ۹۶‬و بیانگر مرگ ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۲۰۱‬نفر در جاده های ایران است؛ این یعنی سال گذشته‪ ،‬روزانه‬ ‫‪ ۴۴‬نفر در راه های کشور کشته شده اند‪.‬‬ ‫چالش دوباره صنعت‬ ‫موتورسیکلت در امر‬ ‫پالک گذاری‬ ‫چند س��الی اس��ت که صنعت موتورس��یکلت کشور با‬ ‫تحوالتی روبه رو ش��ده و گوی��ا تصمیم گیران قرار اس��ت‬ ‫دیرکرد رسیدگی به این صنعت را در فاصله کوتاهی جبران‬ ‫کنند‪ .‬هنوز زمان زیادی از جایگزینی موتورس��یکلت های‬ ‫انژکتوری نگذش��ته که س��خن از تولید موتورسیکلت های‬ ‫برقی به میان امده اس��ت‪ .‬همچنین اس��تاندارد یورو‪ ۴‬از‬ ‫الزام هایی است که سال اینده صنعت موتورسیکلت موظف‬ ‫به انجام ان است‪ .‬اسقاط موتورسیکلت های فرسوده نیز از‬ ‫دیگر وظایفی است که به‪‎‬تازگی به سازندگان این محصول‬ ‫محول شده است‪.‬‬ ‫امپرسیونیسم یا‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫طراح‪ :‬علیرضا ابراهیمی‬ ‫بدن��ه خودروها م��ی توانند فرم های متفاوتی داش��ته‬ ‫باشد‪ .‬عموما می توان سبک بدنه خودروها را در تعدادی‬ ‫دس��ته بندی مختلف ق��رار داد‪ .‬ب��ا این ح��ال بعضی از‬ ‫خودروها ممکن است در هیچ کدام از این طبقه بندی ها‬ ‫جای نگیرن��د‪ .‬بعضی از طبقه بندی ها نیز تداخل زیادی‬ ‫با هم دارند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫قیمت ارز چگونه تعیین می شود؟ (قسمت سوم)‬ ‫قطعه سازان در انتظار قیمت های جدید خودرو‬ ‫س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت قطعه س��ازان نسبت به گذش��ته تغییری نداشته و‬ ‫ب��ازاردر بالتکلیفی بوده و همه منتظ��ر قیمت های جدید خودرو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فرهاد به نیا‪ ،‬سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرو در گفت وگو با خودروکار درباره وضعیت قطعه سازان گفت‪:‬‬ ‫مش��کالتی که از ماه ها پیش در صنعت قطع ه وجود داشته با قوت‬ ‫خود باقی است و وضعیت تغییر چندانی نداشته‪ ،‬مواد اولیه گران‪،‬‬ ‫تیراژ تولید پایین و بازار در رکود است‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو‬ ‫افزود‪ :‬قطعه س��ازان در انتظ��ار تعیین تکلی��ف قیمت های جدید‬ ‫خودرو هس��تند و همی��ن امر باعث ش��ده بازار قطعه س��ازی در‬ ‫بالتکلیف��ی باش��د‪ .‬االن قیمت خودروها کاذب اس��ت و بعضی از‬ ‫خودروه��ا تا ‪۱۰۰‬درص��د افزایش قیمت داش��ته اند و باید هر چه‬ ‫زودتر تکلیف قیمت ها مشخص شود‪.‬‬ ‫به نیا با اشاره به تعطیلی برخی واحدهای قطعه سازی اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به مش��کالت به وجود امده بس��یاری از تولیدکنندگان با‬ ‫نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند و قیمت تمام شده قطعات‬ ‫ه��م ‪ ۶۰‬تا ‪۸۰‬درصد افزایش داش��ته که همین امر موجب تعدیل‬ ‫نیرو و حتی تعطیلی شده است‪.‬‬ ‫شماره گذاری برخی اتوبوس ها‬ ‫متوقف شد‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫‹ ‹درخواس�ت افزای�ش قیم�ت خودروه�ا‬ ‫یک جانبه است‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه کیفیت خودروها و مدیریت خودروسازی ها تغییر‬ ‫نک��رده و به طوریک جانبه بحث افزای��ش قیمت محصوالت‬ ‫مط��رح می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬از این منظ��ر با افزای��ش قیمت‬ ‫محصوالت مخالف هستیم و این موضوع در کمیسیون مورد‬ ‫بحث ق��رار گرفته اما در نهایت بای��د جمع بندی موضوع در‬ ‫دولت انجام شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به‬ ‫اینکه خودروس��ازان در نشست مشترک با کمیسیون صنایع‬ ‫و مع��ادن بر افزای��ش قیمت ها تاکید داش��تند و تعدادی از‬ ‫اعضای کمیس��یون با این موضوع مخال��ف بودند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫برایند صحبت های مطرح ش��ده از س��وی نمایندگان دولت‬ ‫ای��ن بود که انه��ا نیز موافق افزایش قیمت خودرو هس��تند‬ ‫ام��ا وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در مصاحبه ای اعالم کرد‬ ‫که به نتیجه نهایی درباره افزایش قیمت خودرو دس��ت پیدا‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫یک کارش�ناس صنعت خودرو گف�ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫با وجود تحریم ه�ا‪ ،‬افزایش هزینه ها و دش�واری های‬ ‫تولید؛ برخی ش�رکت های خودروس�ازی توانس�ته اند‬ ‫اتوبوس مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید و اماده‬ ‫تحویل به ناوگان حمل ونقل ش�هری کنند اما با مصوبه‬ ‫جدید هی�ات وزیران‪ ،‬ش�ماره گذاری ای�ن اتوبوس ها‬ ‫متوقف و منوط به ارائه گواهی اسقاط شده است‪.‬‬ ‫حس�ن کریمی س�نجری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار‬ ‫ک�رد‪ :‬طبق مصوب�ات قبلی هیات دول�ت‪ ،‬خودروهای‬ ‫تجاری مجهز به اس�تاندارد االیندگی یورو ‪ ۴‬به عالوه‬ ‫‪ ،DPF‬ی�ورو ‪ ۵‬به علاوه ‪ EEV‬و ی�ورو ‪ ،۶‬مع�اف از‬ ‫گواهی اس�قاط خودروهای فرسوده بودند اما از اواخر‬ ‫مه�ر امس�ال (‪ ۳۰‬مه�ر)‪ ،‬این مصوب�ه تغیی�ر کرده و‬ ‫ش�ماره گذاری این خودروها متوقف و من�وط به ارائه‬ ‫گواهی اسقاط شده است؛ در صورتی که این اتوبوس ها‬ ‫پی�ش از این به دلیل باال بودن س�طح فناوری و پایین‬ ‫بودن االیندگی‪ ،‬از ارائه گواهی اسقاط معاف بودند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مصوب�ه جدید در مغایرت با س�اختارهای‬ ‫حمایتی اس�ت که دولت قرار بوده در شرایط تحریم ها‬ ‫ارائه دهد‪ .‬ان هم در شرایطی که تولیدکننده داخلی‪،‬‬ ‫اتوبوسی با کیفیت با استانداردهای روز را برای تحویل‬ ‫به ناوگان حمل ونقل شهری تولید کرده است؛ بنابراین‬ ‫الزم اس�ت دولت در ش�رایط تحریم به عواقب برخی‬ ‫بخشنامه های خود توجه کند‪.‬‬ ‫این کارش�ناس صنعت خودرو تصری�ح کرد‪ :‬امریکا‬ ‫به اندازه کافی ش�رکت به ش�رکت و کش�ور به کشور‬ ‫با امضای مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و مدیرعامل‬ ‫کانون پ��رورش فکری کودکان و نوجوان��ان‪ ،‬چادر فرهنگی‬ ‫اجتماع��ی هیوای ایران خ��ودرو در اختیار ای��ن کانون قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬پ��س از تخریب کامل س��اختمان‬ ‫کان��ون پرورش فکری کودکان و نوجوانان س��رپل ذهاب در‬ ‫زلزله س��ال گذشته‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو چادر «هیوا»‬ ‫را برای ادامه فعالیت در اختیار این مرکز قرار داد‪.‬‬ ‫ب��ر مبنای این گ��زارش‪ ،‬همزمان با اغ��از هفته وحدت و‬ ‫سالروز وقوع زلزله کرمانش��اه‪ ،‬گروه صنعتی ایران خودرو در‬ ‫راس��تای انجام مس��ئولیت اجتماعی خود و به منظور ایجاد‬ ‫خودکفایی بیش از ‪ ۹۰‬درصدی در تولید باتری‬ ‫داخلی سازی‬ ‫محصوالت‬ ‫به ‪۲۰‬درصد‬ ‫می رسد‬ ‫‹ ‹ازادسازی قیمت در بازار رقابتی‬ ‫زرابادی درباره اینکه ایا خودروس��ازان به دنبال ازادسازی‬ ‫قیمت خودرو هس��تند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ازادس��ازی قیمت خودرو‬ ‫ب��ه معنای تقویت بازار رقابتی اس��ت یعن��ی باید تعرفه های‬ ‫واردات برداش��ته و واردات خ��ودرو ازاد ش��ود‪ .‬قیمت پراید‬ ‫را ‪۱۰۰‬میلی��ون توم��ان در نظ��ر بگیرند اما اج��ازه واردات‬ ‫خودروهای خارجی بدون تعرفه را بدهند تا مش��اهده کنند‬ ‫کدام خودرو با استقبال مردمی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند زیرا بازار‬ ‫انحص��اری را در اختی��ار دارند و ممنوعی��ت واردات خودرو‬ ‫امتیازی است که به خودروسازان داده می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫نمی توان��د تمامی امتیازات خودروس��ازان را نادیده گرفت و‬ ‫تنها افزایش قیمت را که خالف اصل مش��تری مداری اس��ت‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به اینکه از تیر امس��ال تعداد اعتراض های افرادی‬ ‫ک��ه خودرو ثبت ن��ام کرده اند افزایش یافته و خودروس��ازان‬ ‫پاس��خگو نیس��تند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬خودروس��ازان کمبود قطعه‬ ‫را بهان��ه می کنن��د و خودروهای ثبت نامی را به مش��تریان‬ ‫تحوی��ل نمی دهند‪ ،‬ای��ن موضوع در حالی مطرح می ش��ود‬ ‫که نمایندگی ها در حال ف��روش خودرو به طور نقدی و ازاد‬ ‫هستند و هیچ نظارتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫زرابادی در پای��ان با تاکید بر اینکه به دلیل فاصله قیمتی‬ ‫ب��ازار ت��ا کارخان��ه محصوالت س��ود جذابی به وج��ود امده‬ ‫و این موضوع باعث ش��ده تا رفتارهای نامناس��بی از س��وی‬ ‫خودروسازان بروز داده شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مشتری مداری‬ ‫به هیچ عنوان از س��وی خودروسازان در بازار خودرو رعایت‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫حرک�ت و روند تولید و اقتصاد ای�ران را کند می کند‪.‬‬ ‫در ای�ن ش�رایط دولت نی�ز به جای حمای�ت و تنظیم‬ ‫قوانین�ی ک�ه ضدتحریم ه�ا و اقدامات امریکا باش�د‪،‬‬ ‫برعک�س عمل ک�رده و ش�رایط را ب�رای تولیدکننده‬ ‫س�خت تر می کند‪.‬وی ادام�ه داد‪ :‬درحال حاضر اگرچه‬ ‫ح�دود ‪ ۵۰‬اتوبوس ش�هری تولیدی یک خودروس�از‬ ‫داخلی با وجود داش�تن استاندارد االیندگی یورو ‪ ۵‬و‬ ‫‪ EEV‬ماده تحویل به ناوگان حمل ونقل ش�هری است‬ ‫اما شماره گذاری و تحویل این اتوبوس ها متوقف شده‬ ‫است‪.‬کریمی س�نجری ب�ا تاکی�د بر اینکه در ش�رایط‬ ‫سخت تحریم ها حمایت از ش�رکت هایی که در زمینه‬ ‫تولید خودروه�ای به روز و با کیفیت فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫ضروری اس�ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید برای این ش�رکت ها از‬ ‫سیستم تشویقی به جای سیستم تنبیه استفاده شود‬ ‫و باید از تصویب مصوباتی که مانع از فعالیت درس�ت‬ ‫تولیدکنندگان داخلی می شود‪ ،‬خودداری کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اینکه اعالم ش�ود که برای ش�ماره گذاری‬ ‫اتوبوس ه�ای تولید داخل‪ ،‬باید ب�ه ازای هر ‪ ۳‬اتوبوس‬ ‫تولیدی‪ ،‬یک خودرو مش�ابه اسقاط شود‪ ،‬به طور قطع‬ ‫افزایش بهای تمام شده برای تولید و عرضه اتوبوس را‬ ‫به دنبال خواهد داش�ت و تاثیر نامطلوب بر روند ورود‬ ‫اتوبوس ه�ای جدید به ناوگان حمل ونقل عمومی دارد‪.‬‬ ‫چنین بخش�نامه هایی خودتحریمی بوده و ش�رایط را‬ ‫ب�رای تولیدکنن�دگان س�خت تر می کن�د در حالی که‬ ‫دولت باید از تولید اتوبوس های با کیفیت در کشور ان‬ ‫هم در شرایط تحریم استقبال کند‪.‬‬ ‫هدیه ایران خودرو‬ ‫خبر‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان گفت‪ :‬با فعالیت کارخانه‬ ‫پاس��ارگارد باتری گرمسار‪ ،‬استان س��منان به خودکفایی ‪۹۳‬درصدی در تولید‬ ‫باتری خودرو رس��ید‪ .‬ب ه گزارش شاتا‪ ،‬بهروز اسودی با اعالم این خبر گفت‪ :‬این‬ ‫کارخانه از س��ال‪ ۹۰‬با مونتاژ باتری خودروهای سواری اغاز به کار کرد و پس از‬ ‫یک س��ال با اس��تفاده ظرفیت های داخلی و تکیه بر توان متخصصان ایرانی‪ ،‬با‬ ‫تولی��د صفحه های بات��ری از مرحله مونتاژ به خودکفای��ی ‪۹۳‬درصدی در تولید‬ ‫باتری خودرو رسید‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هم اکنون ساالنه ‪۴۰۰‬هزار باتری با ‪۷‬برند‬ ‫در این مجموعه تولید و ‪۵‬درصد نیاز کش��ور را تامین می کند که زمینه اشتغال‬ ‫حدود ‪۱۴۰‬نفر را در اس��تان فراهم کرده اس��ت‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان س��منان اظهار کرد‪ :‬با راه اندازی طرح توس��عه خط تولید باتری‬ ‫خودروهای سنگین در این مجموعه‪ ،‬میزان تولید ساالنه به یک میلیون باتری و‬ ‫تعداد اشتغال از ‪ ۱۴۰‬نفر فعلی به ‪ ۳۰۰‬نفر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ازادسازی قیمت خودرو‬ ‫همزمان با واردات ازاد انجام شود‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خودروس��ازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند‬ ‫زی��را بازار انحصاری را در اختی��ار دارند و ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو امتیازی است که به خودروسازان داده می شود‪.‬‬ ‫سیدحمیده زرابای در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره نحوه‬ ‫قیمت گ��ذاری خودرو‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تعدادی از نمایندگان عضو‬ ‫کمیس��یون با افزایش قیمت خودرو به طور یک طرفه با این‬ ‫توجیه ک��ه خودروس��از درحال حاضر بده��ی دارد و باید با‬ ‫افزایش قیمت ها از انها حمایت شود مخالفت کردند به دلیل‬ ‫اینک��ه این موضوع خالف اصل مش��تری مداری و حمایت از‬ ‫مصرف کننده است‪.‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫در چند شماره گذشته نوشتم که چرا ریال با سنت برابر نمی شود؟ چرا هر صد ریال‬ ‫ما با یک یورو یا دالر برابر نیس��ت؟ و توضیح مختصری دادم که ارز چیس��ت؟ نوش��تم‬ ‫منظور از نرخ ارز خارجی مقدار واحد پول ملی است که باید برای به دست اوردن واحد‬ ‫پول کش��وری دیگر پرداخت ش��ود‪ .‬در این قس��مت به موضوع دالر امریکا و چگونگی‬ ‫شکل گرفتن ان در جایگاه بین المللی اشاره می کنم‪:‬‬ ‫چگونه دالر امریکا ارز جهانی شد؟‬ ‫نخس��تین دالر کاغذی در س��ال ‪ ۱۹۱۴‬میالدی (‪ 1293‬خورشیدی) ازسوی بانک‬ ‫فدرال رزرو امریکا چاپ و ‪ ۶‬دهه بعد‪ ،‬به طور رس��می تبدیل به ارز ذخیره جهانی ش��د‪.‬‬ ‫البته برتری این ارز بعد از چاپ نخستین اسکناس دالر در جهان اغاز شد‪.‬‬ ‫بع��د از تصوی��ب الیحه ایجاد بانک ف��درال در س��ال ‪ )1292( ۱۹۱۳‬در واکنش به‬ ‫نااطمینانی و بی ثباتی به نظام ارزی که ازسوی بانک های گوناگون امریکا صادر می شد‪،‬‬ ‫ف��درال رزرو راه اندازی ش��د‪ .‬در ان زمان اقتص��اد امریکا از اقتصاد بریتانیا بزرگ تر بود‪،‬‬ ‫اما انگلیس همچنان مرکز اقتصاد جهان به ش��مار می رفت و اغلب معامالت هم با پوند‬ ‫انگلیس انجام می شد‪.‬‬ ‫در دوره یادش��ده کش��ورهای توس��عه یافته جه��ان‪ ،‬ارزهای خ��ود را تبدیل به طال‬ ‫ک��رده بودند ت��ا در معامالت خود ثبات ایجاد کنند‪ .‬اما زمانی که جنگ جهانی اول در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۱۴‬ش��روع شد‪ ،‬کشورهای زیادی اس��تاندارد طال را رها کردند تا قادر باشند‬ ‫هزینه های نظامی خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫چند س��ال مانده به جنگ‪ ،‬بریتانیا که سرس��ختانه به اس��تاندارد طال پایبند بود تا‬ ‫اقت��دار ارزی خود را حفظ کند‪ ،‬متوجه ش��د برای نخس��تین ب��ار در حال قرض کردن‬ ‫پول اس��ت‪ .‬امریکا تبدیل به قرض دهنده به کش��ورهای گوناگونی شد که می خواستند‬ ‫دالر تخصیص داده ش��ده به اوراق بهادار ان کش��ور را خریداری کنند‪ .‬در س��ال ‪۱۹۱۹‬‬ ‫(‪ )1298‬بریتانیا هم مجبور ش��د اس��تاندارد طال را رها کند که این عمل ضربه سختی‬ ‫به حساب های تاجران بین المللی که با پوند معامله می کردند‪ ،‬زد‪.‬‬ ‫از ان زمان‪ ،‬دالر تبدیل به ارز ذخیره جهانی شده بود‪ .‬امریکا پس از روی دادن جنگ‬ ‫جهانی دوم وارد این جنگ هم ش��د‪ ،‬در حالی که پیش از ورود به جنگ‪ ،‬تامین کننده‬ ‫اصلی سالح و تدارکات متفقین بود‪ .‬پرداخت هایی که به امریکا انجام می شد اغلب در‬ ‫قالب طال بود و به این صورت در پایان جنگ‪ ،‬این کش��ور تبدیل به دارنده بیش��ترین‬ ‫طالی جهان شد‪ .‬این موضوع سبب شد دیگر کشورها که بیشتر طالی خود را از دست ‬ ‫داده بودند دیگر از استاندارد طال استفاده نکنند‪.‬‬ ‫نتیجه این وضعیت‪ ،‬در عمل تثبیت دالر به عنوان ارز رسمی دنیا بود که با بیشترین‬ ‫ذخای��ر طالی جهان پش��تیبانی می ش��د‪ .‬در این وضعیت کش��ورهای دیگر دالرها را‬ ‫جم��ع اوری می کردن��د‪ .‬انها برای ذخیره دالرها ش��روع به خری��د اوراق قرضه وزارت‬ ‫خزانه داری امریکا کردند که به عنوان یک محل امن در نظر گرفته می شد‪.‬‬ ‫تقاض��ا برای اوراق قرضه هم��راه با کمبود بودجه به خاطر جنگ ویتنام و برنامه های‬ ‫تامین اجتماعی داخلی امریکا باعث ش��د این کش��ور بازار را با پول کاغذی پر کند‪ .‬با‬ ‫افزایش نگرانی ها در زمینه ثبات دالر‪ ،‬کش��ورها ش��روع به تبدیل ذخایر دالر به طال‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫تقاضا برای طال انقدر زیاد شد که نیکسون‪ ،‬رئیس جمهوری وقت امریکا‪ ،‬مجبور به‬ ‫دخال��ت ش��د و با ایجاد قانونی‪ ،‬ارتباط بین ط�لا و دالر را از بین برد که منجر به ایجاد‬ ‫نرخ شناور ارزی شد‪ .‬همزمان با دوره رکود و تورم باال‪ ،‬دالر امریکا بیشتر به دلیل اندازه‬ ‫و قدرت اقتصادی اش و تس��لط بازارهای مالی این کش��ور بر اغلب کشورها به عنوان ارز‬ ‫جهانی باقی ماند‪.‬‬ ‫باوجود بدهی خارجی تریلیون دالری و دالرهای بدون پش��توانه چاپ ش��ده‪ ،‬بازهم‬ ‫اوراق قرض��ه امریکا به خاطر اعتمادی که دنیا به این کش��ور در پرداخت بدهی هایش‬ ‫داش��ت‪ ،‬به عنوان امن ترین محل برای ذخیره پول در نظر گرفته ش��د‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫دالر امریکا همچنان یکی از نقدشونده ترین ارزهای جهان برای انجام معامله باقی ماند‪.‬‬ ‫البته فراموش نکنیم که مزیت های فوق العاده دالر در بازارهای مالی جهانی به امریکا‬ ‫یک اهرم فشار غیرعادی هدیه داده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ‪ ،‬امریکا برای حفظ موقعیت اقتصادی و ژئوپلتیکی‬ ‫خود در جهان از دالر به عنوان یک اسلحه استفاده می کند‪ .‬در شرایطی که این کشور‬ ‫‪ ۲۰‬درص��د تولی��دات جهانی را در اختیار دارد‪ ،‬بی��ش از نیمی از ذخایر ارزی جهان را‬ ‫دالر تشکیل می دهد‪ .‬این برتری دالر ناشی از دو پیمان «برتون وودز» در سال ‪۱۹۴۴‬‬ ‫(‪ )1323‬و «نیکسون» در سال ‪ )1350( ۱۹۷۱‬است‪.‬‬ ‫والری ژیکارد‪ ،‬وزیر دارایی فرانس��ه در س��ال ‪ )1335( ۱۹۵۶‬گفته بود‪ :‬نقش حیاتی‬ ‫دالر در جهان به امریکا این امکان را می دهد تا تجارت و کسری بودجه خود را تامین‬ ‫ی که واردات امریکا با واحد پولی خودش انجام می ش��ود این کش��ور‬ ‫مالی کند‪ .‬از انجای ‬ ‫از بحران های پرداختی در امان اس��ت‪ .‬سیاس��ت های پولی امریکا نیز می تواند بر ارزش‬ ‫دالر و افزایش رقابت پذیری ان اثر بگذارد‪.‬‬ ‫ام��ا قدرت واقع��ی دالر مربوط به ارتباط ان با تحریم ها اس��ت‪ .‬قوانین گوناگونی به‬ ‫واش��نگتن اجازه می دهد تا از دالر به عنوان اس��لحه پرداخت استفاده کند‪ .‬هنگامی که‬ ‫قدرت دالر با دسترس��ی امریکا به اطالعات تراکنش های س��وئیفت ترکیب می ش��ود‪،‬‬ ‫امریکا کنترل خارق العاده ای بر فعالیت های اقتصادی جهانی پیدا می کند‪.‬‬ ‫چین‪ ،‬روس��یه و به تازگی اتحادیه اروپا حرکت به سمت نظام ذخیره ارزی جایگزین‬ ‫دالر را اغاز کرده اند‪ .‬مش��کل اینجاس��ت که جایگزینی ناگهانی یک ارز با دالر بس��یار‬ ‫دشوار است‪ .‬یورو‪ ،‬ین‪ ،‬یوان و روبل ارزهای مطمئنی نیستند‪ .‬اینده نامطمئن منطقه‬ ‫یورو و چندین دهه عملکرد نامطمئن اقتصاد ژاپن باعث شده ین و یورو خیلی قابل اتکا‬ ‫نباش��ند‪ .‬روبل و یوان نیز ش��فافیت باالیی ندارند و خیلی قابل تبدیل به ارزهای دیگر‬ ‫نیستند؛ بنابراین به نظر می رسد دالر دست کم تا اینده ای نزدیک ارز غالب جهانی باشد‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در‬ ‫پاسخ به این پرسش که امار بیکاری در صنعت قطع ه به چه میزان‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امار دقیقی اعالم نشده اما به طور کلی حدود ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار نفر در صنعت خودرو فعالیت دارند که این تعداد برای زمانی‬ ‫بود که خودروس��ازان توان تولید بیش از ‪۲‬هزار خودرو را داشتند‬ ‫االن این میزان به طور محسوسی کاهش داشته بنابراین می توان‬ ‫تخمین زد بین ‪ ۳۰۰۰‬تا ‪ ۴۵۰۰‬نفر در این صنعت تعدیل شده اند‪.‬‬ ‫به نی��ا در پایان تاکید کرد‪ :‬درحال حاضر مهم ترین اقدام تصمیم‬ ‫در مورد اعالم قیمت های جدید است زیرا بازار از رکود و بالتکلیفی‬ ‫خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت خودروها به شرط ارتقای کیفی‬ ‫امکان ادامه فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫این منطقه‪ ،‬چادر هیوا را به این مرکز و کودکان منطقه هدیه‬ ‫کرد‪ .‬این چادر سال گذشته با هدف ایجاد فضایی فرهنگی و‬ ‫شاد برای کودکان‪ ،‬در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب برپا شد‬ ‫که در هبه نامه ای که میان گروه صنعتی ایران خودرو و کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان اس��تان کرمانشاه به امضا‬ ‫رسید‪ ،‬در اختیار این کانون قرار گرفت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬چادر «هیوا» در ابعاد ‪ ۱۰‬در ‪ ۲۴‬مترمربع‬ ‫ب��ا امکاناتی از جمل��ه ‪ ۴‬میز پینگ پن��گ‪ ۲۸۰ ،‬صندلی‪۴ ،‬‬ ‫عدد فوتبال دس��تی‪ ۲ ،‬ایرهاکی و دو مجموعه وسایل بازی‬ ‫کودکان در سال گذشته دایر شده است‪.‬‬ ‫شرکت سیف خودرو به عنوان یکی از خودروسازی های تازه تاسیس‬ ‫بخش خصوصی با ‪ ۲‬محصول تولید خود را اغاز خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬شاهین خدامی قائم مقام شرکت سیف خودرو‬ ‫در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران گفت‪ :‬سیف خودرو با همکاری‬ ‫شرکت بی سو (‪ ۲ )bisu‬محصول‪ T ۳‬و‪ T ۵‬را مونتاژ و به بازار عرضه‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬وی با اش��اره به برنامه تولید و ف��روش محصوالت این‬ ‫شرکت گفت‪ :‬این خودروها در ابتدا به صورت ‪ CKD‬با داخلی سازی‬ ‫‪۷‬درص��دی به بازار عرضه خواهد ش��د اما در م��دت زمان کوتاهی تا‬ ‫قبل از پایان امسال به داخلی سازی ‪۲۰‬درصد خواهیم رسید‪ .‬خدامی‬ ‫همچنین به برنامه این ش��رکت برای افزایش داخلی س��ازی گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس قوانین وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و همچنین مذاکرات‬ ‫انجام ش��ده با شریک تجاری‪ ،‬داخلی س��ازی محصوالت با استفاده از‬ ‫ظرفیت باالی قطعه سازان خوب ایرانی به مرز ‪۴۰‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫قائم مقام ش��رکت سیف خودرو با اشاره کیفیت باالی این ‪ ۲‬خودرو‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با افزایش نرخ خودرو ها‬ ‫به شرط افزایش کیفیت موافقت می کند‪.‬‬ ‫محمدرضا منصوری در گفت وگو با خانه ملت درباره زمان و‬ ‫نحوه قیمت گذاری خودروها اظهارکرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت با افزایش نرخ خودرو ها به شرط افزایش کیفیت موافقت‬ ‫می کند اما کمیس��یون صنایع و معادن مجلس موافق افزایش‬ ‫قیمت ها نبوده و نیست‪.‬‬ ‫وی درب��اره واردات خودروه��ای خارج��ی و احتم��ال رفع‬ ‫ن ک��رد‪ :‬به طور قطع‬ ‫ممنوعیت ورود انها به کش��ور خاطرنش��ا ‬ ‫واردات خودرو انجام نمی ش��ود‪ .‬برای اینک��ه در دوران تحریم‬ ‫گفت‪ :‬این خودروها با طراحی به روز‪ ،‬دارای اپشن های بسیار خوب و‬ ‫‪ ۵‬ستاره ایمنی و کیفیت هستند و به نسبت قیمت ارائه شده به طور‬ ‫قطع مورد استقبال مشتریان قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫خدامی با اشاره به سابقه همکاری سیف خودرو با سوبارو ژاپن گفت‪:‬‬ ‫به دلیل تحریم ها و بازارهای صادراتی س��وبارو که بیشتر در امریکا و‬ ‫کانادا بود و حساس��یت هایی که این خودروساز برای حفظ ان بازارها‬ ‫داشت عمال نتوانستیم در زمان تحریم ها به همکاری خود ادامه دهیم‬ ‫اما به غیر از این شریک چینی با یک خودروساز خوب و مطرح دیگر‬ ‫هم وارد مذاکره شده و همکاری جدیدی اغاز خواهیم کرد‪.‬‬ ‫در همین راستا داریوش ضیاء‪ ،‬مدیر فروش و خدمات پس از فروش‬ ‫س��یف خودرو نیز به تجهیز شبکه فروش و خدمات پس از فروش این‬ ‫ش��رکت اش��اره کرد و گفت‪ :‬پیش از این ‪ ۲۶‬نمایندگی در سراس��ر‬ ‫کش��ور داش��تیم و به تازگی ب��ا ‪ ۱۰‬نمایندگی مطرح و نام اش��نا به‬ ‫توافق رس��یدیم و با این ش��بکه هیچ مش��کلی در فروش و خدمات‬ ‫هزینه ها کمتر باشد‪ ،‬می توانیم قیمت ها را ثابت نگه داریم‪ .‬هر‬ ‫قدر هزینه ها افزایش یابد و ارز از کشور خارج شود‪ ،‬ارزش پول‬ ‫کشور کاهش می یابد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه تا اوایل دوران تحریم توجیهی برای واردات نیست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ممکن است س��ال اینده شرایط جدیدی در این زمینه‬ ‫به وجود اید‪.‬‬ ‫منصوری عنوان کرد‪ :‬پیش��نهاد می کنم همین خودروهایی‬ ‫که وارد ایران ش��ده اما در گمرک ها انبار ش��ده اند را با گرفتن‬ ‫تعرفه ترخیص کنیم تا ب��ه این ترتیب از نیازهای بازار خودرو‬ ‫کشور کاسته شود‪.‬‬ ‫پس از فروش محصوالت خود و ارائه خدمات مناس��ب به مش��تریان‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اغاز پیش فروش محصوالت س��یف خودرو از این‬ ‫هفته گفت‪ :‬پیش فروش خودروها از دوش��نبه این هفته اغاز می شود‬ ‫و ت�لاش می کنیم خودروها حتی قبل از موعد قرارداد به مش��تریان‬ ‫تحویل شود‪.‬‬ ‫او همچنی��ن با اش��اره ب��ه قیمت پی��ش ف��روش خودروها گفت‪:‬‬ ‫محصول‪ T ۳‬با قیمت ‪۹۰‬میلیون تومان برای پیش فروش و خودرو‪۵‬‬ ‫‪ T‬با قیمت ‪۱۲۵‬میلیون تومان برای پیش فروش عرضه خواهند ش��د‬ ‫و باقی قیمت محصوالت موقع تحویل با کسر سود مشارکت دریافت‬ ‫خواهد شد‪ .‬ضیاء با اشاره به دریافت مجوزهای الزم برای پیش فروش‬ ‫خ��ودرو گفت‪ :‬مجوزهای الزم برای پیش ف��روش خودرو محصوالت‬ ‫س��یف خودرو از وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و نهادهای دیگر‬ ‫دریافت شده و در این مرحله ‪ ۱۴۳۱‬خودرو پیش فروش خواهد شد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کاتالیست های تقلبی نصب شده روی خودروها‬ ‫مدیرعامل س��تاد معاین��ه فنی ش��هرداری تهران از ورود س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت به موضوع توزیع کاتالیست های تقلبی در بازار خبر داد‪.‬‬ ‫س��یدنواب حسینی منش در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با هشدار درباره نصب‬ ‫کاتالیس��ت های تقلبی روی خودروها گفت‪ :‬از زمان اجرای معاینه فنی‬ ‫ب شده روی‬ ‫برتر‪ ،‬به پدیده ای جدید درباره وضعیت کاتالیست های نص ‬ ‫خودروها برخورد کرده ان��د؛ به گونه ای که کیفیت پایین و حتی تقلبی‬ ‫ بودن برخی کاتالیس��ت های نصب شده‪ ،‬محرز ش��ده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه این کاتالیس��ت ها بدون الزام االیندگی هستند‪ ،‬افزود‪ :‬کاتالیست‬ ‫روی ی��ک خودرو با پیمایش معمولی حدود‪۳‬س��ال عمر می کند اما به‬ ‫نظر نمی رسد این کاتالیست های تقلبی‪ ،‬بیشتر از ‪۳‬ماه روی خودرویی‬ ‫دوام بیاورند‪ .‬حس��ینی منش با بیان اینکه داخل س��اختار کاتالیس��ت‪،‬‬ ‫فلزات گرانبهایی وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با افزایش قیمت ها و نوسانات بازار‪،‬‬ ‫برخی س��ازنده ها این فلز گران قیمت را از داخل کاتالیست برمی دارند‬ ‫که س��بب می ش��ود کاتالیس��ت از کارکرد اصلی خود خارج شود زیرا‬ ‫ب��ا برداش��تن ان فلز گرانبه��ا‪ ،‬فقط یک فیلتر ت��وری در داخل قوطی‬ ‫کاتالیس��ت باقی می ماند و تعمیرگاه ها نیز این کاتالیس��ت معیوب را با‬ ‫نصف قیمت روی خودروها نصب می کنند‪ .‬مدیرعامل ستاد معاینه فنی‬ ‫ش��هرداری تهران با بیان اینکه داس��تان غمناکی را شاهد هستیم زیرا‬ ‫این کاتالیس��ت ها به طور عمده و نظام مند در بازار پخش ش��ده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬سازمان محیط زیست هم به طور جدی‪ ،‬به دنبال بررسی تخلفات‬ ‫تولیدکنندگان کاتالیس��ت تقلبی اس��ت تا به این مهم رسیدگی شود‬ ‫اما رانندگان نیز باید در خرید کاتالیس��ت دقت الزم را داش��ته باشند‪.‬‬ ‫گفتنی است کاتالیست قطعه ای است که در مسیر خروج دود از اگزوز‬ ‫نصب می ش��ود تا میزان االیندگی خودرو را کاهش دهد‪ .‬چندی است‬ ‫مس��ئله اجاره قطع��ات برای انجام معاینه فنی ج��زو اخبار داغ صنعت‬ ‫خودرو شده است‪ .‬به عنوان نمونه برخی افراد برای دریافت برگه معاینه‬ ‫فنی از تایرهای اجاره استفاده می کنند تا بتوانند ازمون های مورد نظر‬ ‫را پاس کنند‪ .‬این مسئله در حال گسترش است به طوری که به شکل‬ ‫علنی عنوان می ش��ود تایر و‪ ...‬اجاره داده می ش��ود‪ .‬در این راس��تا باید‬ ‫نهادهای نظارتی به موضوع ورود کرده و به ان رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در گفت وگو با قطعه سازان مطرح شد‬ ‫صنعت قطعه در حال احتضار‬ ‫ش��رایط تحریمی صنع��ت خودرو‪ ،‬داخلی س��ازی قطعات را‬ ‫جدی تر کرده است‪ .‬در این باره رئیس انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور پیش تر تاکید کرده‬ ‫بود‪ ،‬قطعه سازان توان داخلی سازی قطعات را دارند و می توانند‬ ‫با تعلیق فعالیت خودروس��ازان خارج��ی‪ ،‬قطعات خودروهای‬ ‫جدید را تولید و تامین کنند‪ .‬اما پرس��ش این است که ایا این‬ ‫امر با کمبود نقدینگی و مشکالت مالی که قطعه سازان نسبت‬ ‫به ان گالیه مند هستند‪ ،‬شدنی است؟‬ ‫‹ ‹بالفعل شدن توانمندی ها پیش نیاز می خواهند‬ ‫ارش محبی ن��ژاد‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور درباره کمب��ود نقدینگی‬ ‫و حرک��ت به س��وی داخلی س��ازی گف��ت‪ :‬بح��ث توانمندی‬ ‫قطعه س��ازان ی��ا ه��ر صنعتگری ب��رای داخلی س��ازی جدا از‬ ‫نیازمندی ه��ا ی��ا پیش نیازه��ا برای ب��ه فعلیت رس��یدن این‬ ‫توانمندی اس��ت‪ .‬در واقع تامین نقدینگی‪ ،‬پیش نیاز به فعلیت‬ ‫رس��یدن این توانمندی در صنعت قطعه کش��ور بوده که باید‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬تخصص و ظرفی��ت در واحدهای صنعتی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬به ش��رط انکه مناب��ع مالی ان تامین ش��ود‪ .‬در‬ ‫این راس��تا باید قیمت ها برای قطعه س��ازان بروزرسانی شده و‬ ‫مطالبات انها از س��وی خودروس��ازان در زمان مقرر پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ضمن انک��ه تامین مواد اولیه م��ورد نیاز از دیگر‬ ‫ضروریات این بحث است‪.‬‬ ‫این فع��ال حوزه قطعه با گالی��ه ادامه داد‪ :‬اگ��ر مواد اولیه‬ ‫داخل��ی هم به دس��ت صنعتگر نرس��د چه انتظ��اری می توان‬ ‫از امر داخلی س��ازی داش��ت‪ .‬تامین نقدینگی‪ ،‬م��واد اولیه و‪...‬‬ ‫پیش نیازهایی اس��ت که قطعه س��ازان می توانند عمق ساخت‬ ‫داخل را افزایش دهند تا به این ترتیب اس��تقالل بیشتری در‬ ‫حوزه قطعه سازی و در نهایت صنعت خودرو داشته باشیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬البته تیراژ اقتصادی هم بسیار مهم است و اگر تمام‬ ‫مولفه های مورد اش��اره محقق ش��ود اما تیراژ اقتصادی وجود‬ ‫نداشته باشد چالش ها رفع نخواهد شد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور با بیان اینکه امروز برخی کاالها به دلیل‬ ‫بعضی مس��ائل که کش��ور با ان درگیر اس��ت تنها برای حفظ‬ ‫اس��تقالل و حفظ تمامیت ارضی س��اخته می ش��ود که صرفه‬ ‫اقتصادی هم ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬این امر به طور قطع ضروری است و‬ ‫باید باش��د‪ .‬در زمینه صنعت خودرو نیز الزم است برای حفظ‬ ‫این صنعت که نوک پیکان تحریم ها به س��وی ان نشانه رفته‬ ‫حتی اگر تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد با حمایت و کمک‬ ‫دولت اجازه ندهیم تولید خودرو دچار خدشه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار قطعه سازان نسبت به تعطیلی واحدها‬ ‫همان طور که بارها عنوان ش��ده مشکالت نقدینگی از جمله‬ ‫چالش ه��ای اصل��ی صنعت خ��ودرو در امر تولید ب��وده که با‬ ‫وجود پیگیری قطعه س��ازان برای پرداخت مطالبات معوقه در‬ ‫چند س��ال گذش��ته هنوز به جایی نرسیده اس��ت‪ .‬در این باره‬ ‫خودروسازان و قطعه س��ازان فرمول های زیادی را ارائه کردند‬ ‫اما تا امروز هنوز چالش مطالبات س��ر جای خود باقی اس��ت‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد در این باره گفت‪ :‬اگر بدهی قطعه س��ازان تس��ویه‬ ‫نش��ود نمی توان انتظار تولید و تامین قطعات داشت‪ .‬در واقع‬ ‫متاس��ف از بیان این سخن هس��تم که اگر به این هشدارها و‬ ‫وضعیت قرمز صنعت قطعه توجه نش��ود قطعه س��ازی تا پایان‬ ‫سال زمین گیر می شود و در این باره تردیدی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این هش��داری اس��ت که از قبل داده ش��ده بود‪.‬‬ ‫س��خنانی که از س��وی صنعتگران این حوزه مطرح می ش��ود‬ ‫کارشناس��ی شده اس��ت و به طور قطع سیاه نمایی نیست‪ .‬اگر‬ ‫مس��ئوالن به فکر نجات صنعت قطعه نیفتند این صنعت نابود‬ ‫شده چراکه قطعه سازی رو به اضمحالل رفته است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازی کشور اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه اگر این اتفاق بیفتد‬ ‫دیگر نمی توان گفت با احیا دوباره قطعه س��ازی زنده می شود‬ ‫زیرا این امر کاری به مراتب دش��وارتر از رسیدگی به معضالت‬ ‫امروز ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹خواسته اصلی قطعه سازان‬ ‫افزای��ش قیم��ت خ��ودرو درخواس��تی اس��ت که ازس��وی‬ ‫قطعه سازان دنبال می شود اما پرسش این است که ایا مشکالت‬ ‫و چالش ه��ای مالی خودروس��ازی اج��ازه می ده��د با وجود‬ ‫معضالت مالی خود‪ ،‬هزینه ناش��ی از افزایش قیمت خودروها‬ ‫را به زنجیره تامین تزریق کند؟ محبی نژاد پاسخ داد‪ :‬پیشنهاد‬ ‫انجمن به طور مس��تقیم ازادس��ازی قیم��ت خودروها نبوده‪،‬‬ ‫بلکه اصالح قیمت قطعات ازس��وی خودروس��ازان درخواست‬ ‫قطعه س��ازان است این در حالی اس��ت که خودروسازان امروز‬ ‫عنوان می کنند قیمت قطعه س��از اصالح نمی شود زیرا قیمت‬ ‫محصوالت ش��ان پایین اس��ت‪ .‬واقعی ش��دن قیم��ت قطعات‬ ‫خواس��ته اصلی ما اس��ت و برای زنده ماندن قطعه سازی باید‬ ‫به ان توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چ��را این امر از س��وی‬ ‫خودروس��ازان پیگیری نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازان عوامل‬ ‫دولتی هس��تند و نمی توانند از مدیر خودش��ان به همان مدیر‬ ‫اعتراض کنند‪ .‬قربانی پایین بودن قیمت خودرو قطعه س��ازان‬ ‫هس��تند که در حال تولید با زیان و بدهی ها و طلب های زیاد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫محبی نژاد در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه ایا با ادغام‬ ‫واحدهای صنعتی مش��کالت نقدینگی برطرف می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر مش��کالت مالی رفع نش��ود حت��ی با ادغام س��ازی‪ ،‬واحد‬ ‫صنعت��ی بزرگ تر زمین می خورد‪ .‬پایه قطعه س��ازی خصوصی‬ ‫پی ریزی شده از این رو نمی تواند با ضرر ادامه حیات دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تثبیت نرخ ارز و صرفه اقتصادی واردات‬ ‫برخی از کارشناس��ان عنوان می کنند در شرایط تحریمی و‬ ‫حتی پیش از اغاز تحریم‪ ،‬صنعت خودرو دچار مشکل شد زیرا‬ ‫داخلی س��ازی به معنای واقعی که عنوان می شد محقق نشده‬ ‫بود‪ .‬در واقع به اس��م س��اخت داخل‪ ،‬قطعات وارد می ش��دند‪.‬‬ ‫حس��ین بحرینی��ان‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان‬ ‫استان خراسان رضوی در این باره گفت‪ :‬یکی از دالیل این امر‬ ‫سیاست تثبیت نرخ ارز بود‪ .‬به طوری که تورم روی هزینه های‬ ‫تولید و سربار‪ ،‬دستمزد و‪ ...‬تاثیر مستقیم داشت اما در این بین‬ ‫قیمت ارز افزایش نمی یافت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از ای��ن رو‪ ،‬ب��ه لح��اظ منطق اقتص��ادی برای‬ ‫تولیدکننده صرفه اقتصادی داشت تا قطعات را به جای تولید‬ ‫وارد کن��د‪ .‬ضمن انکه خود را ب��ا نهادهای دولتی مانند بیمه‪،‬‬ ‫دارایی‪ ،‬بانک و‪ ...‬درگیر نمی کرد‪ .‬به این ترتیب قطعه اش اماده‬ ‫وارد و در بازار توزیع می شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با بیان اینکه متاس��فانه افزایش نرخ‬ ‫ارز ام��روز بی محابا و ب��دون برنامه اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ای��ن وضعیت تولید به صرفه ش��ده اما به ش��رطی که این‬ ‫رون��د (افزایش نرخ ارز هم��راه با افزایش درص��د تورم) ادامه‬ ‫یابد‪ .‬ضمن انکه نظارت کافی روی واردات و تولید ش��رکت ها‬ ‫هم انجام ش��ود‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان استان‬ ‫خراس��ان رضوی تاکید کرد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫باید نظارت کافی روی این موضوع داشته باشد به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫از م��ن تولیدکننده ای که ‪ ۲‬قطع��ه را تولید می کنم و مدعی‬ ‫هس��تم تا ‪۹۰‬درصد انها را داخلی سازی کرده ام‪ ،‬بخواهد‪ ،‬برای‬ ‫افزایش عمق س��اخت داخل باقی قطعات‪ ،‬برنامه ارائه دهم‪ .‬به‬ ‫این معنی که سال اینده ‪۱۰‬درصد باقی قطعات به طور کامل‬ ‫داخلی سازی شوند‪.‬‬ ‫بحرینی��ان ادامه داد‪ :‬اگر پس از مطرح ش��دن این موضوع‬ ‫قطعات همچنان وارد ش��دند دولت باید تخفیف گمرکی را از‬ ‫انها بردارد‪ .‬این مسئله نیاز به پیگیری و نظارت جدی دارد که‬ ‫پیش تر از سوی نهادهای مربوط دنبال نشده بود‪.‬‬ ‫کمکاری خودروسازان را مردم جبران می کنند‬ ‫ ‬ ‫این روزها به دلیل نگرانی هایی که نسبت به الودگی‬ ‫هوا در تهران و س��ایر کالنشهرها وجود دارد‪ ،‬بررسی‬ ‫قوانی��ن و طرح ه��ای کاه��ش الودگی ه��وا از جمله‬ ‫قانون ه��وای پاک و طرح کاهش (‪ )LEZ‬مورد توجه‬ ‫بیشتری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اگرچه اج��رای ای��ن قوانین خبر خوبی اس��ت که‬ ‫دست کم تاثیر ان در کاهش الودگی هوا در سال های‬ ‫این��ده خود را نش��ان می دهد‪ ،‬اما از ن��گاه تعدادی از‬ ‫کارشناسان و مس��ئوالن محیط زیست‪ ،‬بهبود کیفیت‬ ‫ه��وا و اج��رای دقیق قوانین کاه��ش الودگی در گرو‬ ‫اصالح و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬چندی پیش معاونت حمل ونقل‬ ‫و ترافیک ش��هرداری تهران اعالم کرد که امس��ال از‬ ‫بی��ن ‪۸۰‬هزار خ��ودروی نو کمتر از ‪۴‬س��ال که برای‬ ‫دریاف��ت معاینه فنی مراجعه ک��رده بودند‪۵۵ ،‬درصد‬ ‫انها رد ش��دند‪ .‬درب��اره کیفیت خودروه��ای داخلی‪،‬‬ ‫جواد بداق جمالی‪ ،‬مدیر گروه محیط زیس��ت انس��انی‬ ‫دانش��کده محیط زیس��ت می گوید‪ :‬مخال��ف دریافت‬ ‫معاینه فنی نیس��تم اما بهتر اس��ت ب��ه جای جریمه‬ ‫‪۵۰‬هزار تومان��ی رانندگان خودروه��ای بدون معاینه‬ ‫فنی‪ ،‬ابتدا خودروسازانی را جریمه کنند که خودروی‬ ‫ت پایین تحویل م��ردم می دهند‪ .‬معاینه فنی‬ ‫با کیفی ‬ ‫ضروری است اما در گام نخست باید کیفیت خودروها‬ ‫را افزایش داد و در این صورت نیازی به جریمه کردن‬ ‫مردم نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاسفانه عزم‪ ،‬اراده و باور جدی در‬ ‫مسئوالن و مردم برای کاهش الودگی هوا وجود ندارد‪،‬‬ ‫معتقد اس��ت؛ بیش از ‪۳‬دهه است که درگیر الودگی‬ ‫هوا در کالنشهر تهران هستیم و درحال حاضر الودگی‬ ‫هوا عالوه بر تهران‪ ،‬در ‪۸‬کالنشهر دیگر هم وجود دارد‪.‬‬ ‫تاخیر در اجرای برنامه های کاهش الودگی هوا موجب‬ ‫تشدید الودگی و کاهش کنترل ان می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست با اشاره به‬ ‫اینکه امروزه موتورسیکلت های الکتریکی و با کیفیت‬ ‫باال در جهان تولید می ش��ود اما در کش��ور استفاده از‬ ‫انه��ا جایگاهی ندارد‪ ،‬در یک برنام��ه رادیویی‪ ،‬اظهار‬ ‫می کند که خودروه��ای دوگانه الکتریکی‪ -‬هیبریدی‬ ‫و الکتریک��ی‪ -‬بنزین��ی در جه��ان با مص��رف بنزین‬ ‫پایین تولید می ش��وند اما صنعت خ��ودرو ایران هنوز‬ ‫‪۳‬دهه از صنعت پیش��رفته جهان عقب اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫انکه استاندارد گازوئیل ما حتی به استاندارد متوسط‬ ‫جهان نیز نزدیک نبوده و کیفیت بسیار پایینی دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه کیفی��ت خودروهای��ی که به‬ ‫ش��هروندان تحویل داده می شود بس��یار پایین است‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬متاس��فانه هنوز ب��اور نکرده ایم که الودگی‬ ‫هوا در ش��هر تهران و س��ایر کالنش��هرها در وضعیت‬ ‫اورژانس��ی قرار دارد و این الودگی س��می برای همه‬ ‫شهروندان و مسئوالن در همه سطوح است‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬سیدنواب حسینی منش‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��تاد معاین��ه فنی تهران نی��ز با تاکید ب��ر ضرورت‬ ‫نوسازی خودروها گفت‪ :‬تا زمانی که خودروها نوسازی‬ ‫نش��وند الودگی هوا کاهش نخواه��د یافت‪ .‬در تهران‬ ‫تعداد خودروهایی که بی��ش از یک نقص فنی دارند؛‬ ‫زیاد اس��ت‪ .‬یعنی مالک خودرو باید هزینه نقص های‬ ‫فنی خودرو خ��ود را به دلیل کم کاری خودروس��از یا‬ ‫واردکننده کم فروش بپردازد و این تاس��ف بار اس��ت‪.‬‬ ‫البته این موضوع نافی مسئولیت شهروندان در گرفتن‬ ‫معاینه فنی نیست‪.‬‬ ‫عالوه بر این موضوع‪ ،‬وی به ماجرای کاتالیست های‬ ‫اج��اره ای در جری��ان معاینه فنی اش��اره و اظهارکرد‪:‬‬ ‫اقدامی نکرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬به طور قطع‪ ،‬امس��ال هم با مش��کل‬ ‫الودگی هوا روبه رو بوده زیرا شدت تهویه هوا در فصل‬ ‫زمس��تان کاهش پیدا می کند از ای��ن رو‪ ،‬الودگی هوا‬ ‫تشدید می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ از اسقاط تا تولید‬ ‫متاس��فانه این روزها ش��اهد اجاره دادن کاتالیست به‬ ‫خودروهایی هس��تیم که قصد دریاف��ت برگه معاینه‬ ‫فنی دارند‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول همچنین اع�لام کرد که در یک‬ ‫ماه گذشته معاینه فنی افزون بر ‪۷۰۰‬خودرو سنگین‬ ‫کنترل شده که بیش از ‪۲۵‬درصد این ناوگان با وجود‬ ‫داشتن برگه معاینه فنی رد شده اند و این نشان دهنده‬ ‫فرس��ودگی ن��اوگان حمل ونقل خودروهای س��نگین‬ ‫اس��ت‪ .‬البته بیش��ترین خودروهای مردودی‪ ،‬مربوط‬ ‫ب��ه خودروهای حمل زباله و نخاله های درون ش��هری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹مسئله اسقاط خودرو‬ ‫همچنین یوسف رشیدی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫شهید بهشتی با بیان اینکه سهم خودروهای سواری و‬ ‫موتورس��یکلت ها در الودگی هوا باال است و باید اقدام‬ ‫سریعی برای رفع این معضل انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬اسقاط‬ ‫موتورس��یکلت ها اق��دام مطلوبی اس��ت‪ ،‬اما ای کاش‬ ‫ای��ن کار برای خودروس��ازان دولتی م��ا هم در قانون‬ ‫لحاظ ش��ود زیرا به بخش خصوصی که موتورسیکلت‬ ‫تولی��د می کند فش��ار می اورند که ب��ه ازای تولید هر‬ ‫موتورس��یکلت باید یک موتورسیکلت را اسقاط کنند‬ ‫اما این کار برای خودروسازان دولتی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم مردم در الودگی هوا‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه همچنی��ن با اش��اره به اینکه‬ ‫ممنوعی��ت واردات خودرو باعث ش��ده طرح اس��قاط‬ ‫خودروهای فرسوده بر زمین بماند‪ ،‬ضمن ابراز نگرانی‬ ‫درباره کیفیت هوای کالنشهرها گفت‪ :‬دولتمردان در‬ ‫کشورهای دیگر سعی در کاهش الودگی هوا دارند اما‬ ‫ما در کش��ور شاهد چنین روندی نیستیم‪ .‬سهم مردم‬ ‫در الودگی هوا کمتر از ‪۱۰‬درصد اس��ت اما بیشترین‬ ‫فش��ار به مردم وارد می شود‪ .‬امسال نیز با الودگی هوا‬ ‫روبه رو هس��تیم و نباید چش��م را به اسمان دوخت و‬ ‫همچنی��ن درباره قوانین کاهش الودگی هوا‪ ،‬وحید‬ ‫حسینی‪ ،‬دبیر کارگروه ملی کاهش الودگی هوا ضمن‬ ‫انتق��اد از کیفیت خودروهای داخل��ی گفت‪ :‬مردم از‬ ‫مسائل کیفی خودروهای داخل ناراضی هستند و این‬ ‫مشکل باید حل شود‪ .‬البته سازمان محیط زیست برای‬ ‫اجرای معاینه فنی در س��طح شهر تهران و ‪۸‬کالنشهر‬ ‫دیگر تمام قد ایستاده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه مصوب��ات گوناگون��ی در قانون‬ ‫ه��وای پاک و هیات وزیران ب��رای کاهش الودگی هوا‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬با اش��اره به تع��دادی از ای��ن مصوبات‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬به تازگی ایین نامه ماده «‪ »۲‬قانون هوای پاک‬ ‫را تدوی��ن و به هم��ه نهادهای دولتی اب�لاغ کرده ایم‬ ‫که ش��امل موارد بسیار مناس��بی از جمله استفاده از‬ ‫موتورس��یکلت های الکتریکی و اسقاط موتورسیکلت ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حسینی تصریح کرد‪ :‬براساس مصوبه جدید دولت‪،‬‬ ‫به ازای تولید و پالک شدن هر موتورسیکلت بنزینی‪،‬‬ ‫ی��ک موتورس��یکلت بای��د اس��قاط و از چرخه خارج‬ ‫ش��ود‪ .‬ضمن اینکه ‪۱۰‬درصد موتورسیکلت های تولید‬ ‫ش��ده باید الکتریکی باش��د‪ .‬با این دو مصوبه در یک‬ ‫تا دو س��ال اینده‪ ،‬ترکیب ناوگان موتورسیکلت کشور‬ ‫تغییر قابل مالحظه ای پی��دا خواهد کرد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫از دو س��ال پی��ش‪ ،‬پالک گذاری موتورس��یکلت های‬ ‫کاربراتوری متوقف ش��ده و این موتورسیکلت ها دیگر‬ ‫تولید نمی شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ابتدای س��ال این��ده نیز تنها به تولید‬ ‫موتورس��یکلت های یورو‪ ۴‬مجوز داده می ش��ود‪ .‬دبیر‬ ‫کارگروه ملی الودگی هوای س��ازمان محیط زیست با‬ ‫اش��اره به اینکه قوانین باالدستی مانند «قانون هوای‬ ‫پاک»‪ ،‬بر ضرورت دریافت برگه معاینه فنی از س��وی‬ ‫تم��ام خودروها تاکید دارد‪ ،‬درباره طرح کاهش گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۳‬س��ال گذشته با راه اندازی سامانه سیمفا(سامانه‬ ‫یکپارچه معاینه فنی)‪ ،‬افزایش و ارتقای مراکز معاینه‬ ‫فن��ی‪ ،‬اجرای ط��رح کاه��ش در منطق��ه (‪ )LEZ‬و‬ ‫اطالع رسانی و مکانیز ه شدن معاینه فنی‪ ،‬زیرساخت ها‬ ‫و مقدمات اجرای معاینه فنی فراهم ش��ده و براساس‬ ‫طرح کاهش هم��ه خودروهای دیزل��ی و بنزینی که‬ ‫در ته��ران تردد می کنند‪ ،‬ش��امل ش��خصی‪ ،‬عمومی‪،‬‬ ‫اتوبوس‪ ،‬کامیون‪ ،‬کامیون��ت‪ ،‬نخاله بر‪ ،‬زباله بر و‪ ...‬باید‬ ‫برگه معاینه فنی داش��ته باشند‪ ،‬چون در مرحله دوم‬ ‫طرح کاه��ش‪ ،‬محدودیت ت��ردد خودروه��ای بدون‬ ‫معاین��ه فن��ی‪ ،‬به ط��ور ‪۲۴‬س��اعته‪ ،‬در ‪۷‬روز هفته و‬ ‫‪۳۶۵‬روز سال اجرا می شود‪.‬‬ ‫حس��ینی ضمن انتقاد از عملک��رد نهاد های دولتی‬ ‫در اجرای طرح های مرب��وط به کاهش الودگی هوا با‬ ‫بیان اینکه دس��ت کم ‪۱۷‬نهاد دولتی در زمینه کاهش‬ ‫الودگی هوا وظیفه دارند اما متاس��فانه تاکنون اجرای‬ ‫این مصوبات از س��وی نهادهای دولتی به خوبی پیش‬ ‫نرفت��ه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پای��گاه اطالع رس��انی دبیرخانه‬ ‫کارگ��روه مل��ی الودگی هوا به نش��انی ‪dabir.doe.‬‬ ‫‪ ir‬به منظور پیگیری مصوب��ات کاهش الودگی هوای‬ ‫کش��ور راه اندازی ش��ده اس��ت و ش��هروندان ایرانی‬ ‫می توانن��د از طریق این س��امانه‪ ،‬در جریان عملکرد‬ ‫نهادها و سازمان ها قرار گیرند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولید خودرو ‪۴۰‬درصد کاهش یافت‬ ‫براساس اعالم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تولید انواع خودرو‬ ‫در مهر امسال با کاهش ‪۳۹.۸‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته همراه بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬تولید انواع خودرو در مهر امس��ال به ‪۸۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۷‬خودرو رس��ید که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته که‬ ‫‪۱۳۷‬هزار و ‪ ۹۱۴‬خودرو بوده‪۳۹.۸ ،‬درصد کاهش داشته است‪ .‬این‬ ‫امار به تفکیک نوع خودرو بدین شرح است که تولید انواع سواری‬ ‫در مهر امس��ال ‪۷۶‬ه��زار و ‪ ۹۰۹‬خودرو بوده که نس��بت به تولید‬ ‫‪۱۲۸‬هزار و ‪ ۸۳۸‬خودرو در مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬کاهش ‪۴۰.۳‬‬ ‫را تجربه کرده است‪ .‬در این مدت تولید انواع اتوبوس نیز ‪ ۷۳‬خودرو‬ ‫بوده که نس��بت به مهر سال گذش��ته که ‪ ۱۸۲‬خودرو از این نوع‬ ‫بوده‪۵۹.۹ ،‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬همچنین تولید انواع وانت‬ ‫در مهر امسال ‪۴‬هزار و ‪ ۸۲۳‬وانت بوده که به نسبت تولید ‪۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۴‬خودرو از این نوع در مهر سال گذشته‪ ،‬کاهش ‪۳۵.۷‬درصدی‬ ‫داشته است‪ .‬مهر امس��ال تولید انواع کامیونت‪ ،‬کامیون و کشنده‬ ‫ب��ا کاهش ‪۳۱.۳‬درصدی روبه رو ش��ده به گونه ای از هزار و ‪ ۲۷۷‬در‬ ‫مهر س��ال گذش��ته به ‪ ۸۷۷‬مورد از این خودروها رسیده است‪ .‬اما‬ ‫برخ�لاف این محصوالت تولید ان��واع ون‪ ،‬مینی بوس و میدل باس‬ ‫مهر امس��ال نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته با افزایش همراه‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بر این اس��اس انواع ون با تولی��د ‪۱۷۷‬خودرو در مهر‬ ‫امسال نسبت به تولید ‪ ۳۸‬ون در مهر سال گذشته‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫‪۳۶۵.۸‬درص��دی و انواع مینی ب��وس و میدل باس نیز با تولید ‪۱۶۸‬‬ ‫مورد مهر امسال نسبت به ‪۷۵‬خودرو در مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫رشد تولید ‪۱۲۴‬درصدی را تجربه کرده است‪ .‬همچنین تولید انواع‬ ‫خودرو در ‪۷‬ماه امس��ال نیز کاهش ‪۱۹.۵‬درصدی داشته به گونه ای‬ ‫که تولید انواع خودرو از ‪۸۲۴‬هزار و ‪ ۶۰۱‬خودرو در مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذش��ته به ‪ ۶۶۳‬هزار و ‪ ۴۵۱‬خودرو رسیده است‪ .‬گفتنی‬ ‫است در نیمه نخست امسال‪102 ،‬هزار و ‪300‬تن الستیک خودرو‬ ‫تولید ش��د که در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته ‪۴‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫«سرمایه در گردش» قطعه سازان رو به اضمحالل‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫ی کشور در علم و فناوری باالست زیرا نخبگان و‬ ‫توانمند ‬ ‫متخصصان زیادی در این زمینه در کشور تربیت می شوند‬ ‫که عالقه زیادی به بومی س�ازی علوم گوناگون دارند و در‬ ‫این مس�یر تالش های زیادی می کنند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در‬ ‫یکی از نمایشگاه های داخلی در حوزه صنعت شاهد حضور‬ ‫یکی از دانش اموختگان جوان این حوزه بودیم که با ‪۲‬سال‬ ‫مطالعه و پژوهش توانس�ته بود یکی از ماشین االت مورد‬ ‫نی�از برخی صنای�ع تولیدی را ک�ه فضای زیادی اش�غال‬ ‫می ک�رد و نص�ب و راه ان�دازی ان یک ماه زم�ان می برد‪،‬‬ ‫تجمیع ک�رده و در نصف روز نص�ب و راه اندازی کند؛ این‬ ‫امر نش�ان از ظرفیت های کش�ور دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬برخی‬ ‫عملکردها سبب می شود بخش زیادی از این توانمندی ها‬ ‫به منصه ظهور نرسد‪.‬‬ ‫‹ ‹از فروش تا تولید‬ ‫حمید زکی پور اسکویی‪ ،‬یکی از سازندگان ماشین االت‬ ‫و تجهیزات مورد نیاز صنعت خودرو گفت‪ :‬پیشینه فعالیت‬ ‫م�ا به بی�ش از ‪۲‬دهه برمی گ�ردد که بخش زی�ادی از ان‬ ‫مرب�وط ب�ه واردات و فروش بود‪ .‬اما حدود ‪۴‬س�ال اس�ت‬ ‫ب�ا توجه ب�ه تجربه هایی که در این حوزه کس�ب کرده ایم‬ ‫خ�ود اقدام ب�ه تولید بخش زی�ادی از قطعات م�ورد نیاز‬ ‫ماشین االت می کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درصد قطعات مورد اس�تفاده‬ ‫از داخل کش�ور تامی�ن می ش�ود‪ ،‬اظهار ک�رد‪۳۰ :‬درصد‬ ‫باقیمانده قطعات وارداتی اس�ت و در ‪۶‬ماه نخس�ت س�ال‬ ‫مش�کالت بس�یاری در این بخش به وجود امده است زیرا‬ ‫مج�وز ترخی�ص صادر نمی ش�د‪ .‬البته در نیمه دوم س�ال‬ ‫وضعیت بهتر شده است‪.‬‬ ‫زکی پور اس�کویی اف�زود‪ :‬از س�وی دیگر‪ ،‬گران�ی مواد‬ ‫اولی�ه از جمل�ه الومینی�وم و کاهش ق�درت خرید مردم‬ ‫ش دیگر صنعتگ�ران در این حوزه ب�ود‪ ،‬به طوری که‬ ‫چال� ‬ ‫تیراژ و فروش را نس�بت به مدت مش�ابه س�ال گذشته به‬ ‫یک چهارم کاهش داده است‪ .‬البته به همان نسبت قدرت‬ ‫خرید تولیدکنندگان نیز کاهش یافته به طوری که سرمایه ‬ ‫زیادتری را برای طی کردن ادامه مسیر نیاز دارند‪.‬‬ ‫ای�ن فعال ح�وزه صنعت تاکی�د کرد‪ :‬اگر ای�ن چالش ها‬ ‫بیشتر ش�ود‪ ،‬صنعتگر ناگزیر به تعدیل نیرو است‪ .‬گفتنی‬ ‫اس�ت با کاهش تیراژ تولید خودرو‪ ،‬این مس�ئله به س�ایر‬ ‫صنای�ع زیرمجموعه خودروس�از هم تس�ری پیدا می کند‬ ‫و در نتیج�ه ام�ار تولید در واحده�ای صنعتی هم کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫کمبودها فعالیت خود را بدون وقفه ادامه دهیم از این رو‪،‬‬ ‫یک سلسله از محصوالت تولید و انبار می شود تا با بهبود‬ ‫ش�رایط موجود‪ ،‬بتوانیم محص�ول نهایی را ام�اده کنیم‪،‬‬ ‫به طور قطع شرایط به همین منوال باقی نخواهد ماند‪.‬‬ ‫وی درب�اره بازار صادراتی خود ه�م گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫چون تجربه زی�ادی در تولید نداری�م به دنبال رفع برخی‬ ‫ضعف ها هستیم‪ .‬در نمایشگاه های گوناگون حضور داریم‪.‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬انچه در داخل تولید می ش�ود قابل عرضه به‬ ‫بازارهای خارجی اس�ت زیرا براس�اس فناوری روز و نرخ‬ ‫رقابتی ساخته می شود‪.‬‬ ‫زکی پور اس�کویی اف�زود‪ :‬در ح�ال مذاک�ره ب�ا یکی از‬ ‫شرکت های ترکی ه هستیم تا بخش�ی از نیاز انها را تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫زکی پوراسکویی با بیان اینکه مواد اولیه ای که در داخل‬ ‫تولید می شود‪ ،‬رشد سرس�ام اوری داشته‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی به‬ ‫این موضوع اعتراض می ش�ود فع�االن این حوزه به گرانی‬ ‫ارز اشاره می کنند‪ .‬ضمن انکه کمبود مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫در بازار هم مش�کل دیگری اس�ت که در این زمینه ایجاد‬ ‫می ش�ود‪ .‬به هر حال‪ ،‬ش�رایط تولید در نیمه نخست سال‬ ‫خوب نبود امیدواریم در نیمه دوم وضعیت بهتر شود‪.‬‬ ‫ای�ن فعال صنعت در پاس�خ به این پرس�ش ک�ه با چند‬ ‫درصد ظرفیت فعالیت دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شرایط خاصی‬ ‫به س�ر می بریم و س�عی داریم با وجود تمام مش�کالت و‬ ‫تبری�ز یک�ی از قطب ه�ای صنع�ت از جمل�ه صنع�ت‬ ‫قطعه س�ازی کش�ور اس�ت‪ .‬در ادامه گفت وگویی با رئیس‬ ‫انجمن س�ازندگان قطعه‪ ،‬ماش�ین و مجموعه های صنعتی‬ ‫و خ�ودرو تبریز داش�تیم‪ .‬یون�س اکبرپورپای�دار درباره‬ ‫ت ها و توانمندی های صنعت قطعه در شرایط بحرانی‬ ‫ظرفی ‬ ‫گفت‪ :‬همان گونه که بارها از سوی قطعه سازان عنوان شده‪،‬‬ ‫انها امادگی و توان افزایش درصد داخلی سازی ها را دارند‬ ‫به شرط اینکه برخی مشکالت برطرف شود‪.‬‬ ‫وی اف�زود‪ :‬درحال حاضر بخش�ی از ظرفیت ه�ا با تمام‬ ‫تجربه ای که وجود داشته از بین رفته است زیرا چالش های‬ ‫‹ ‹بهبود شرایط خواسته تولید‬ ‫‹ ‹مشکالت تکرار می شود‬ ‫تولید منجر به تعطیلی بخش�ی از واحدهای صنعتی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن س�ازندگان قطعه‪ ،‬ماش�ین و مجموعه های‬ ‫صنعت�ی و خ�ودرو تبریز ادام�ه داد‪ :‬عملکرده�ا در اجرا‬ ‫دوگانه اس�ت به ط�وری که ب�ا افزایش ن�رخ ارز نرخ مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز نیز ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر گران شده اما هیچ افزایش‬ ‫قیمتی برای قطعات خودرو رخ نداده است‪.‬‬ ‫او ب�ا اش�اره ب�ه گرانی م�واد اولی�ه اظهار ک�رد‪ :‬فوالد‬ ‫‪۱۳۰‬درص�د و پلیم�ر ‪۲۰۰‬درصد گ�ران ش�ده در حالی که‬ ‫خودروساز حاضر به افزایش قیمت ها نیست‪ .‬حتی با دادن‬ ‫تجزیه و تحلیل های قیمتی از س�وی قطعه س�ازان باز هم‬ ‫خودروسازان قیمت ها را تغییر نداده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬احتمال‬ ‫تعطیلی بیش�تر تا پایان سال برای واحدهای صنعتی زیاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس�ت پیش تر رئی�س انجمن تخصص�ی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س�ازی کشور گفته بود بسیاری‬ ‫از قطعات با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی و ارز نیمایی س�اخته می شود‬ ‫ام�ا همچن�ان خودروس�ازان ان را ب�ا ارز ‪۳۷۰۰‬تومان�ی‬ ‫خریداری می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تدبیری برای رفع چالش ها وجود ندارد‬ ‫ش س�اعت های کاری و نی�روی‬ ‫اکبرپورپای�دار از کاه� ‬ ‫انس�انی در واحدهای صنعتی تبریز گفت‪ :‬به طور قطع‪ ،‬اگر‬ ‫خودروساز نرخ قطعات را با این شرایط افزایش ندهد باید‬ ‫منتظر تعطیلی واحدهای تولیدی باشیم‪.‬‬ ‫حذف ایربگ و ترمز «ای بی اس» تکذیب شد‬ ‫در حال��ی ک��ه در روزهای گذش��ته برخی در فضای‬ ‫مجازی از حذف ‪۲‬قطعه ایمن��ی اصلی خودروها یعنی‬ ‫ایربگ (کیس��ه هوا) و ترمز ای ب��ی اس(‪ )ABS‬به دلیل‬ ‫تشدید تحریم ها خبر داده بودند‪ ،‬یک مقام مسئول در‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران این موضوع را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬براس��اس وعده سازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران برای خروج خودروهای غیراستاندارد و بی کیفیت‬ ‫از خط��وط تولی��د‪ ،‬از ابت��دای دی امس��ال بازرس��ی‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی اغاز می شود‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران‬ ‫پیش تر در جمع خبرنگاران اظهار کرده بود‪ :‬زمانی که‬ ‫این س��ازمان مطمئن شود خودروساز مربوط به سمت‬ ‫ارتقای کیفیت و اس��تاندارد خ��ودرو حرکت کرده‪ ،‬در‬ ‫صورت لزوم برای اس��تحصال کامل ان اس��تانداردها‪،‬‬ ‫مهلت داده می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نگرانی خاصی وجود ندارد و با روندی‬ ‫که در پیش گرفته ش��ده‪ ،‬بسیاری از خودروسازان قادر‬ ‫به تطبیق دادن خود با استانداردهای یاد شده هستند‪.‬‬ ‫پیروزبخت تاکید کرد‪ :‬این سازمان هیچ گونه تعدیلی‬ ‫در برنامه های اعالم ش��ده خود درباره اس��تانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودرو ندارد اما در صورت محرز شدن‬ ‫برنامه خودروسازان‪ ،‬کسب این استانداردها را با تاخیر‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همه قطعات خودرویی نیز زیرپوش��ش‬ ‫اس��تاندارد اجب��اری قرار دارند و در نشس��ت ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫‪۲‬سال گذش��ته مصوب شد که خودروسازان مسئولیت‬ ‫اس��تاندارد ب��ودن قطعات را انچه در خط��وط تولید یا‬ ‫خدمات پس از فروش استفاده شود‪ ،‬برعهده دارند‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود‪ ،‬اجرایی ش��دن دور ت��ازه تحریم های‬ ‫امریکا علیه کشورمان شائبه هایی را درباره اجرایی شدن‬ ‫این اس��تانداردها ایجاد کرد و در تازه ترین مورد‪ ،‬برخی‬ ‫س��ایت ها خبر از حذف ‪ ۲‬قطعه ایمنی یعنی کیس ه هوا‬ ‫و ترمز ای بی اس از خودروها با هماهنگی س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد خبر دادند؛ موضوعی که نگرانی های زیادی‬ ‫برای مردم و مشتریان ایجاد کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن پیون��د‪ ،‬مدی��رکل دفتر نظارت ب��ر اجرای‬ ‫اس��تاندارد صنایع فلزی س��ازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫در گفت وگو با ایرنا ضمن رد این ش��ایعه ها‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫‪ ۲‬قطع��ه ایمنی بای��د روی خودروهای تولیدی موجود‬ ‫باشد‪،‬در غیر این صورت برای ان خودروها تاییدیه صادر‬ ‫نمی شود‪ .‬پیمان پیرایش ادامه داد‪ :‬اگر چنین موردی‬ ‫در خودروسازی ها رخ دهد و خودروهای تولیدی بدون‬ ‫این ‪ ۲‬قطعه باش��ند‪ ،‬س��ازمان ملی استاندارد بالفاصله‬ ‫تاییدیه ان خودروها را ابطال خواهد کرد‪.‬‬ ‫ضمن انکه پلیس راهور نیز از ش��ماره گذاری چنین‬ ‫خودروهایی جلوگیری خواهد کرد‪ .‬برپایه این گزارش‪،‬‬ ‫مدوالت��ور ترم��ز ای بی اس و بخش زی��ادی از قطعات‬ ‫متعلق به کیس��ه هوا از خارج وارد می ش��ود‪ .‬امارهای‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حاکی از این اس��ت که‬ ‫در ‪۶‬ماه نخس��ت س��ال جاری ‪۵۴۰‬هزار و ‪۹۰۰‬خودرو‬ ‫س��واری در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪۱۶‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در نیمه نخست امسال ‪۲۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬وانت تولید شد‬ ‫که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‪۱۵.۸‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬تولید اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و ون در‬ ‫این مدت رشد داشت و با افزایشی ‪۲۴.۷‬درصدی نسبت‬ ‫به مدت مشابه سال ‪ ۹۶‬به ‪۲‬هزار و ‪ ۱۹۳‬خودرو از این‬ ‫نوع رسید‪ .‬همچنین در ‪ ۶‬ماه نخست امسال همچنین‬ ‫‪۶‬هزار و ‪ ۱۸۵‬کامیون کشنده در کشور تولید شد‪.‬‬ ‫وی درباره توس�عه داخلی سازی هم اظهار کرد‪ :‬به لحاظ‬ ‫دانش فنی مشکلی وجود ندارد اما شرایط تولید این اجازه‬ ‫را نمی دهد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬از س�وی دیگر‪ ،‬درخواست مالیات همچون‬ ‫ش�رایط عادی‪ ،‬مشکل ساز شده و به جای مدارا با وضعیتی‬ ‫ک�ه قطعه س�از دارد‪ ،‬متاس�فانه چنی�ن هزینه هایی مانند‬ ‫گذش�ته درخواس�ت و دریافت می ش�ود‪ .‬با ای�ن عملکرد‬ ‫به ج�ای تمرک�ز ب�ر ارتقای ت�وان داخ�ل و دس�تیابی به‬ ‫خودکفایی با فشارهای مضاعف مشکالت را دامن می زنیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن س�ازندگان قطعه‪ ،‬ماش�ین و مجموعه های‬ ‫صنعت�ی و خ�ودرو تبریز اف�زود‪ :‬تدبیری ب�رای رفع این‬ ‫چالش ها اندیش�یده نش�ده اس�ت‪ ،‬از این رو‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫روزبه روز ضعیف تر می ش�ود‪ .‬وضعیت به گونه ای نیست که‬ ‫سازمان امور مالیاتی مانند گذشته مطالبه ای از واحدهای‬ ‫صنعتی داش�ته باش�ند‪ .‬بارها اعالم کرده ایم اگر این روند‬ ‫ادامه پی�دا کند تعدیل نی�رو و تعطیل�ی واحدها افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬اما کسی توجه ندارد‪.‬‬ ‫این صنعتگر با بیان اینکه س�ال حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫اس�ت اما امتی�از مثبتی به تولی�د داده نمی ش�ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ضروری است به تمامی صنعتگرانی که هنوز فعالیت دارند‬ ‫و حفظ تولید و اشتغال داش�ته اند‪ ،‬امتیازهایی داده شود‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬یک بار برای تش�ویق اعالم کنند ‪۱۰‬درصد‬ ‫مالیات ش�ان کاه�ش پیدا کرده ای�ن امر باع�ث دلگرمی‬ ‫تولیدکننده می ش�ود‪ .‬ش�رایط ویژه و بحرانی است و باید‬ ‫ای�ن نهادها ب�ه واحده�ای صنعتی کمک کنن�د‪ .‬معافیت‬ ‫مالیاتی برای همین است که تولید متوقف نشده و توسعه‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن س�ازندگان قطعه‪ ،‬ماش�ین و مجموعه های‬ ‫صنعت�ی و خودرو تبریز درباره پیش�نهاد ب�ه وزیر جدید‬ ‫صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬بای�د نگاه ویژه ای به تولید‬ ‫داش�ته باشد تا س�رمایه گذاران به س�رمایه گذاری راغب‬ ‫شوند و نقدینگی به واحدهای صنعتی تزریق شود‪.‬‬ ‫او ادام�ه داد‪ :‬بای�د امتیاز دهیم تا بتوانیم س�رمایه های‬ ‫س�رگردان را جذب واحدهای صنعتی کنی�م‪ .‬وزیر جدید‬ ‫زمانی خود در کمیس�یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسلامی حضور داش�ته بنابراین با تمام مشکالت صنعت‬ ‫اشناست‪.‬‬ ‫وی تصری�ح کرد‪ :‬ضروری اس�ت دس�ت کم ب�رای یک‬ ‫یا ‪۲‬س�ال بهره ه�ای بانکی مس�کوت ش�ود‪ .‬اداره دارایی‬ ‫مالی�ات را کمت�ر کند و خودروس�از وادار ش�ود مطالبات‬ ‫معوقه قطعه س�از را بپردازد‪ .‬همچنین برای ورود فناوری و‬ ‫ماشین االت ارز مورد نیاز تخصیص داده شود‪.‬‬ ‫اکبرپور پایدار در پایان با صدور بخشنامه های گوناگونی‬ ‫گف�ت‪ :‬از س�وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت‪ ،‬گمرک‪،‬‬ ‫بانک و‪ ...‬بخشنامه و ایین نامه های گوناگون صادر می شود‬ ‫ک�ه باعث حیرانی خودروس�از و قطعه س�از ش�ده اس�ت‬ ‫بنابرای�ن از وزیر جدید می خواهیم تا در زمینه قوانین نیز‬ ‫شفاف سازی داشته باشد‪.‬‬ ‫پیشرفت خودرو سازی در ‪ ۵۰‬سال اینده‬ ‫عبداله توکلی الهیجانی‪ ،‬تحلیلگر مهندس�ی خودرو‪ :‬ترسیم الگوی پیشرفت‬ ‫ایران در ‪ ۵‬دهه اینده و ابالغ ان از س��وی رهبر معظم انقالب در هفته های گذش��ته‬ ‫و همچنین فراخوان ایش��ان به منظور تکمیل و ارتقای ان‪ ،‬رویداد بزرگی اس��ت که‬ ‫الزم اس��ت دس��تگاه ها‪ ،‬مراکز علمی‪ ،‬نخبگان و صاحب نظران به بررسی عمیق ابعاد‬ ‫مختلف سند تدوین ش��ده بپردازند و نظر مشورتی خود را به منظور تکمیل و ارتقای‬ ‫ان ارائه کنند‪.‬‬ ‫این سند مهم ترین مبانی و ارمان های پیشرفت را تدوین و افق مطلوب کشور را‬ ‫در ‪ ۵‬دهه اینده ترسیم کرده و تدابیر موثری برای نیل به ان اندیشیده است‪ .‬وجود‬ ‫این سند باالدستی می تواند ترس��یم کننده ارمان هایی باشد که الزم است مدیران‬ ‫اجرایی کش��ور در راستای تحقق انها تالش کنند‪ .‬متاسفانه تجربه نشان داده است‬ ‫با گسترش بروکراتیک نظام های نهادینه شده از میزان ارمان خواهی مدیران کاسته‬ ‫می ش��ود‪ .‬شنیدن خبر مهاجرت برخی از مدیران در پی تالطم های اقتصادی‬ ‫ی��ا دو تابعیتی بودن ش��ان نش��ان دهنده افتی اس��ت که ریش��ه در‬ ‫فق��دان ارمان خواهی در میان انان دارد‪ .‬فقدان ارزوهای بزرگ و‬ ‫واقع بینی کاهالنه افت بزرگی است که دامان برخی از مدیران‬ ‫کش��ور را گرفته اس��ت‪ .‬از این رو ترسیم روشنی از ارمان های‬ ‫جامعه و اجماع جامعه نخبگان بر ان می تواند یقین و باوری‬ ‫را در روح جامع��ه بدمد که موتور محرک جامعه به س��مت‬ ‫پیشرفت و تعالی باشد‪ .‬از سوی دیگر الزم است این ارمان ها و‬ ‫تدابیر الزم برای رسیدن به این ارمان ها به پیشنهادهای عملی‬ ‫در تمامی حوزه های کش��ور تبدیل شوند که یکی از این حوزه ها‬ ‫صنعت خودرو است‪ .‬صنعت خودرو‪ ،‬بزرگ ترین صنعت ایران پس از‬ ‫صنعت نفت است و البته شاید بتوان از نظر میزان ارزش افزوده ایجاد شده‬ ‫در داخل به واس��طه فرایندهای پیچیده تولید (به جای خام فروش��ی در نفت و گاز)‬ ‫و همچنین نقش ان در توس��عه صنعتی کش��ور این صنعت را از صنعت نفت قابل‬ ‫اعتناتر دانست‪ .‬این صنعت در تولید ناخالص داخلی سهم ‪۴‬درصدی دارد‪ .‬به راحتی‬ ‫یک پنجم صنعت کش��ورمان به ش��مار می رود (بنابراین تعطیل کردن یک پنجم از‬ ‫صنعت کش��ور سخن گزاف و بیهوده ای اس��ت که برخی از منتقدان این صنعت یا‬ ‫دالالن واردکننده خودرو می گویند) و البته ‪۱۲‬درصد از میزان اشتغال کشور را در‬ ‫خود دارد و درصورت توجه بیش��تر به داخل��ی کردن زنجیره ارزش این صنعت در‬ ‫کشور ظرفیت ایجاد اشتغال باال در حد ‪ ۱۰‬برابر این میزان را نیز داراست(هم اکنون‬ ‫در برخی از خودروها کمتر از ‪۱۰‬درصد زنجیره ارزش خودرو در داخل کشور تولید‬ ‫می ش��ود و در صورت امکان پاس��خگویی به نیازهای کش��ور از طریق توسعه تمام‬ ‫زنجیره ارزش خودرو در داخل کش��ور میزان اشتغالزایی این صنعت می تواند بسیار‬ ‫تاثیرگذارتر باشد)‪ .‬تقاضا در بازار خودرو ایران در حالت معمول (بدون حکمفرمایی‬ ‫ش��رایط احساس��ی) حدود یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار خودرو است (مجموع واردات‬ ‫و تولید خودرو در س��ال های گذش��ته در کش��ورمان نیز همین حدود است)‪ .‬اگر‬ ‫بازارهای کش��ورهای منطقه را درنظر بگیریم(عراق‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬س��وریه‬ ‫و‪ )....‬ای��ن بازار به میزان تقاضای ‪ ۳‬میلیون خودرو قابل گس��ترش اس��ت و همین‬ ‫بازار ‪ ۳‬میلیون خودرویی فرصتی اس��تثنایی را برای رشد صنعت خودرو کشور در‬ ‫اختیارمان قرار می دهد‪ .‬پاس��خ به نیاز حدود ‪۹۰‬درصد از بازار یک میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار خودرویی از س��وی تولیدات شرکت های س��ایپا و ایران خودرو انجام می شود‪.‬‬ ‫جالب اس��ت که برای واردات حدود ‪۷۰‬هزار خودرو در س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬در هر‬ ‫س��ال حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر ارز از کشور خارج شد‪ .‬معنای این مطلب این است که‬ ‫اگر بخواهی��م تقاضای یک میلیون و ‪۶۰۰‬هزارتایی داخل را تنها با واردات پاس��خ‬ ‫گوییم به طور متوس��ط حداقل ‪۲۰‬میلیارد دالر ارز از کشور خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫حال پرسش اینجاست که در فقدان تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬توان ارزی‬ ‫کش��ور می تواند پاس��خگوی نیاز بازار داخل باشد؟ شاید به همین‬ ‫دلیل اس��ت که حت��ی در امریکا که بازتری��ن اقتصاد جهان را‬ ‫دارد به محض در خطر افت��ادن این صنعت دولت کمک های‬ ‫بزرگی را برای نجات این صنعت انجام می دهد‪ .‬به یاد بیاوریم‬ ‫که اوباما برای نجات بیش از ‪2‬میلیون ش��غل به واسطه بحران‬ ‫اقتصادی س��ال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی(‪۱۳۸۷-۸۸‬خورشیدی) بیش‬ ‫از ‪۲۵‬میلی��ارد دالر به جی ام‪ ،‬کرایس��لر و ف��ورد کمک کرد تا‬ ‫برنامه های توسعه محصول ش��ان به تعویق نیفتد و بدین ترتیب‬ ‫توانست بحران بیکاری را از ‪۱۰‬درصد به ‪۴.۵‬درصد برساند‪ .‬همه اینها‬ ‫نش��ان دهنده اهمیت استراتژیک صنعت خودرو از نظر درامد و اشتغال در‬ ‫توس��عه صنعتی کشور اس��ت‪ .‬یکی از راهکارهایی که در الگوی پایه اسالمی ایرانی‬ ‫پیشرفت به ان اشاره ش��ده مصون سازی و تقویت فرایندها‪ ،‬سیاست ها‪ ،‬تصمیم ها‬ ‫و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه های سیاس��ی اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند‬ ‫برون زا است و اگر بخواهیم معنای ان را در صنعت خودرو بدانیم همانا باید به نقش‬ ‫کلیدی طراحی و توس��عه محصول در دس��تیابی به کل زنجیره ارزش یک خودرو‬ ‫اش��اره کنیم یعنی تنها با توس��عه محصوالت جدید با برند خودی می توان زنجیره‬ ‫ارزش بیشتری را در داخل کشور تولید کرد و تنها بر پایه تکیه بر طراحی و توسعه‬ ‫محصوالت با برند خودی است که اقتصاد مقاومتی قابلیت تحقق می یابد‪ .‬از این رو‬ ‫الزم است سیاست گذاری ها به گونه ای باشد که با بها دادن به حوزه طراحی و توسعه‬ ‫محصول در صنعت خودرو امکان تحقق ارمان های ترسیم شده در الگوی پیشرفت‬ ‫میهن عزیزمان را فراهم کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫همگرایی؛ ذخیره زمانی و انرژی در گروه های صنعتی‬ ‫خ��رد جمعی منجر به فعالی��ت با خطای کمتر می ش��ود و کار‬ ‫گروهی همیش��ه به هدف نزدیک تر اس��ت؛ به قول معروف «چند‬ ‫عقل به ز یکی»‪ .‬با وجود اینکه در کش��ورهای کمتر توس��عه یافته‬ ‫یا در حال توس��عه افراد به اهمیت کارگروهی معترف هستند‪ ،‬اما‬ ‫کمتر به این امر توجه می ش��ود‪ .‬به نظر می رسد یکی از ضعف های‬ ‫صنایع کش��ور و به طور کلی تش��کل های جمعی در همین زمینه‬ ‫باش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در صنعت قطعه دو انجمن مرکزی «انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی» و «انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی» فعالیت دارند که گسترده‬ ‫و دامنه اقدام های انها به استان های گوناگون کشور نیز می رسد‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر حدود ‪ ۱۰‬اس��تان در صنعت قطعه س��ازی فعال‬ ‫هس��تند که در برخی از انها‪ ،‬هر دو انجمن تشکیل شده و فعالیت‬ ‫دارند از جمله اذربایجان ش��رقی‪ .‬اما ارتب��اط و تعامل انجمن ها با‬ ‫یکدیگر ان گونه که انتظار می رود پررنگ نیست‪.‬‬ ‫در کنار تعامل نداش��تن‪ ،‬گاهی دیده شده روابط به سمت نوعی‬ ‫رقابت منفی پی��ش می رود و اعضای انجمن ها‪ ،‬فعالیت گروه دیگر‬ ‫را نفی می کنند‪.‬‬ ‫گاهی اخبار و امار اعالم شده از سوی انجمن ها متضاد و متفاوت‬ ‫اس��ت و منجر به نوعی س��وءتفاهم می شود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫مش��کالت قطعه سازان و به طور کلی بیش��تر صنعتگران یکی بوده‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫و ب��ا تصمیم گیره��ای جمعی می توان راحت ت��ر و با صرف زمان و‬ ‫انرژی کمتر چالش ها را از پیش رو برداشت‪ .‬بارها این مسئله تکرار‬ ‫ش��ده که هر نهادی به شکل جزیره ای در حال مدیریت بخش های‬ ‫مربوط به خود اس��ت که یا به نتیجه مطلوب دس��ت نمی یابند یا‬ ‫انچه مورد انتظار است محقق نمی شود‪ .‬امروز با شروع تحریم های‬ ‫جدید مشکالت پیشین حادتر شده است و رفع انها نیاز به همدلی‬ ‫بیش��تر دارد‪ .‬امید اس��ت این امر بهانه ای ب��رای همراهی مدیران‬ ‫بخش های گوناگون از جمله صنعت قطعه کشور باشد‪ .‬به طور قطع‬ ‫این همگرایی موجب دلگرمی قطعه سازان نسبت به فعالیت شان در‬ ‫ادامه راه برای عبور از بحران موجود خواهد شد‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت داخلی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫چالش دوباره صنعت موتورسیکلت در امر پالک گذاری‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫چند سالی اس��ت که صنعت موتورسیکلت کشور با تحوالتی‬ ‫روبه رو ش��ده و گویا تصمیم گیران قرار اس��ت دیرکرد رسیدگی‬ ‫ب��ه این صنع��ت را در فاصله کوتاهی جب��ران کنند‪ .‬هنوز زمان‬ ‫زی��ادی از جایگزین��ی موتورس��یکلت های انژکتوری نگذش��ته‬ ‫ک��ه س��خن از تولی��د موتورس��یکلت های برقی به می��ان امده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین اس��تاندارد یورو‪ ۴‬از الزام هایی اس��ت که سال‬ ‫اینده صنعت موتورس��یکلت موظف به انجام ان اس��ت‪ .‬اسقاط‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده نیز از دیگر وظایفی است که به‪‎‬تازگی‬ ‫به سازندگان این محصول محول شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام تولیدکنندگان به اسقاط موتورسیکلت‬ ‫امیرحس��ین پژوهی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت از توقف پالک گذاری موتورسیکلت ها خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬امس��ال با توجه به مصوبه ای که هیات وزیران اعالم کرده‬ ‫دریافت پالک منوط به اسقاط یک موتورسیکلت فرسوده است‪.‬‬ ‫از این‪‎‬رو‪ ،‬از ‪ ۲۶‬ابان ارائه پالک به ش��رکت های س��ازنده متوقف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مذاکرات��ی ب��ا رئی��س پلیس راه��ور انجام و‬ ‫چالش ه��ای این امر نیز بررس��ی ش��د‪ .‬درحال حاضر مصوبه ان‬ ‫نوش��ته و ابالغ ش��ده اما در این زمینه ایین نام��ه ای هنوز برای‬ ‫اجرا اماده نشده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬برای اجرای تصویب نام ه هیات وزیران ضروری‬ ‫است ایین نامه مربوط صادر شود‪ .‬با توجه به مذاکراتی که با ستاد‬ ‫سوخت و مرکز اسقاط خودروها انجام شده‪ ،‬ایین‪‎‬نامه اجرایی این‬ ‫موضوع و عالوه بر ان بسترسازی هم انجام نشده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت ب��ا بیان اینکه با این طرح در‬ ‫این شرایط مشکلی به مشکالت پیشین این صنعت افزوده شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پ��س از وقفه هایی که به‪‎‬دلیل اج��رای قوانین و مصوبات‬ ‫جدید در تولید موتورس��یکلت به‪‎‬وجود امد‪ ،‬اکنون در حالی که‬ ‫س��ازندگان با تمام توان در حال فعالیت هستند تا چندین هزار‬ ‫این صنعت کارگر بیکار نشوند‪ ،‬متاسفانه با تصمیم های مدیران‬ ‫باالدست بدون مش��ورت با فعاالن صنعت موتورسیکلت‪ ،‬شاهد‬ ‫هس��تیم که این صنعت به چالش‪‎‬های دیگری نیز دچار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره تاریخ صدور این مصوبه به ‪۳۰‬مهر‪ ۹۷‬اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬براساس این مصوبه دریافت پالک موتورسیکلت‪‎‬ها منوط‬ ‫به اسقاط یک موتورسیکلت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قیمت ها در بازار‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان موتورس��یکلت در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که امار تولید ‪۶‬ماه نخس��ت س��ال چه‬ ‫میزان بوده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در نیمه نخست س��ال حدود ‪۶۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت تولید و روانه بازار شده‪ ،‬در حالی تقاضا برای این‬ ‫محصول افت بیش از ‪۵۰‬درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬تولید وابسته‬ ‫به نوع مجوز و بازار تقاضا اس��ت‪ .‬در گذش��ته عنوان می شد در‬ ‫زمس��تان میزان فروش پایین می اید اما تحت‪‎‬تاثیر نوس��ان‪‎‬های‬ ‫ن��رخ دالر‪ ،‬نمایندگی ه��ا و بنکداران در ای��ن فصل نیز همچون‬ ‫فصل‪‎‬های دیگر اقدام به خرید موتورس��یکلت می کنند‪ .‬پژوهی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬هر ش��رکتی س��عی دارد با حداق��ل ظرفیت باز هم‬ ‫فعالی��ت خود را ادامه دهد و نیروهای انس��انی مجموعه خود را‬ ‫تعدیل نکند‪ ،‬اما چالش های موجود روز به روز ش��رایط تولید را‬ ‫دشوارتر می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مصوبه هیات وزیران در پایان مهر ابالغ ش��ده و‬ ‫به‪‎‬طور معمول حدود ‪۹‬روز زمان می برد تا در روزنامه‪‎‬های رسمی‬ ‫چاپ ش��ود و پس از ‪۱۵‬روز مجری باید ان را اجرا کند‪ .‬مجری‬ ‫این مصوبه راهنمایی و رانندگی و معاونت ترافیک ناجا است که‬ ‫در نشس��ت‏هایی که با پلیس راهور داش��تیم این مصوبه به انها‬ ‫ابالغ شده است و ناگزیر به اجرای ان هستند ولی در این زمینه‬ ‫هنوز ایین نامه ای صادر نشده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مسئولیت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به‬ ‫بسترس��ازی برای اجرای این امر نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬نخست‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید با مش��ورت ش��رکت های‬ ‫سازنده موتورسیکلت تصمیم گیری کند و در ادامه با هماهنگی‬ ‫نهادهای مربوط‪ ،‬برنامه ها را به اجرا دراورد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت با بیان اینکه به‪‎‬طور معمول وقتی مصوبه‪‎‬ای‬ ‫ابالغ می ش��ود زمانی مش��خص برای اجرا دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬زمان‬ ‫قانون��ی برای اجرای مصوبه یادش��ده بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه اس��ت اما‬ ‫فعاالن این صنعت گالیه دارند که بدون بسترسازی مصوبه ابالغ‬ ‫و از پالک گذاری موتورسیکلت ها خودداری شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر بحث اس��قاط موتورسیکلت‪‎‬ها‬ ‫منجر به افزایش نرخ این محصول در بازار ش��ده است موضوعی‬ ‫که مدیران دولتی از ان غافل هستند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت طرح خروج موتورس��یکلت هایی با عمر بیش‬ ‫از ‪۷‬س��ال‪ ،‬پیش تر از سوی انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫عنوان شده بود‪ ،‬اما به مرحله اجرا نرسید‪.‬‬ ‫پژوهی با بیان اینکه اجرای طرح اسقاط موتورسیکلت های از‬ ‫رده خارج ضروری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سازندگان موتورسیکلت از این‬ ‫موضوع استقبال می کنند‪ ،‬به شرطی که بستر برای موفقیت در‬ ‫تولید این محصول فراهم شده باشد‪ .‬ما زمانی می توانیم در این‬ ‫ط��رح موفق عمل کنیم که پیش از اس��قاط با مراکز مرتبط به‬ ‫نتیجه واحدی رسیده باشیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز بس��یاری از موتورس��یکلت های‬ ‫‪۱۲۵‬سی سی که براساس قانون باید پس از ‪۶‬سال اسقاط شوند‪،‬‬ ‫در ش��هرها و روستاها مورد استفاده قرار می‪‎‬گیرند‪ .‬اجرای طرح‬ ‫یادش��ده نیاز به متولی دارد تا صاحبان این موتورس��یکلت‏ها را‬ ‫مجاب به اسقاط کند‪ .‬ضروری است برای اجرای موفق این طرح‬ ‫مشوق هایی در نظر گرفته شود تا صاحبان این موتورسیکلت‏های‬ ‫اس��قاطی داوطلبانه اقدام به اجرای این طرح کنند‪ .‬تا زمانی که‬ ‫اشتیاق و مزیتی برای مصرف کننده ایجاد نکنیم این کار به‪‎‬طور‬ ‫کامل موفق نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشورت با فعاالن حوزه‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت‬ ‫درب��اره راهکاری این مس��ئله‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��ت باید ام��ار تعداد‬ ‫موتورس��یکلت های اس��قاطی در س��طح تهران و پارکینگ های‬ ‫این کالنش��هر و همچنین در س��ایر کالنشهرهای از سوی مرکز‬ ‫اس��قاط خودرو اعالم ش��ود‪ .‬در کنار این موضوع تمام نهادهای‬ ‫ذی صالحی که در راس��تای کاهش الودگی ه��وا فعالیت دارند‬ ‫باید یارانه ای را برای صاحب موتورس��یکلت به عنوان تشویق در‬ ‫نظر بگیرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬باید نرخ پیشنهادی برای اسقاط‬ ‫موتورسیکلت به تولیدکنندگان برای انها صرفه اقتصادی داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬زیرا هزینه اسقاط موتورس��یکلت های فرسوده منجر به‬ ‫افزایش نرخ موتورسیکلت های نو شده و طبیعی است که هزینه‬ ‫تمام شده باید به واحدهای صنعتی برگشت داده شود‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬به ط��ور قط��ع ‪۱۰۰‬ه��زار تومان ب��رای هر‬ ‫موتورسیکلت نمی تواند صرفه اقتصادی برای تولیدکننده داشته‬ ‫باش��د‪ .‬پژوهی در پای��ان گفت‪ :‬بنابراین باید ظرفیت س��نجی و‬ ‫قیمت های مناس��ب برای اسقاط پیشنهاد ش��ود‪ ،‬دولت مشوق‬ ‫خودروهایی که گران می شوند‬ ‫خودروسازان می گویند ما درحال حاضر زیان می دهیم‬ ‫و اگر همه منابع خود را صرف طلب قطعه سازان کنیم‬ ‫حقوق کارمندان و کارگران خود را نمی توانیم پرداخت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬نامه سرگش��اده قطعه س��ازان‬ ‫به رئیس جمهوری پرده از مش��کالتی برمی دارد که در‬ ‫صورت رس��یدگی نکردن بس��یاری از انها را زمین گیر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫حس��ین مقصودی‪ ،‬عضو کمیسیون ش��وراها و امور‬ ‫داخل��ی مجلس ش��ورای اس�لامی در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫قطعه سازان با بحران روبه رو شده اند و تولید انها کاهش‬ ‫پی��دا کرده تا جایی که در ح��ال تعدیل نیرو و از همه‬ ‫مهم تر رو به تعطیلی هستند‪.‬‬ ‫در راس ای��ن مش��کالت‪ ،‬ی��ک اخت�لاف خانوادگی‬ ‫وجود دارد و قطعه س��ازان در روزهای��ی که نیاز فوری‬ ‫ب��ه منابع مالی دارن��د نمی توانند طلب هنگفت خود را‬ ‫از خودروسازان که حدود ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان است‪،‬‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‪ ،‬عضو فراکسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس به نشست هایی اشاره دارد که کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن و قطعه سازان داشتند‪.‬‬ ‫وی فراگیر ش��دن مش��کالت این صنع��ت را تایید و‬ ‫گفت‪ :‬قطعه س��ازان با مش��کالت جدی روبه رو هستند‬ ‫یعن��ی چند ماه اس��ت ک��ه از دول��ت طل��ب دارند و‬ ‫نتوانس��تند حقوق کارگران شان را بدهند و تعدیل نیرو‬ ‫به س��رعت در قطعه س��ازی در حال وقوع اس��ت‪ .‬این‬ ‫مشکل‪ ،‬فنی یا مدیریتی نیست‪ ،‬بلکه سیستمی به نظر‬ ‫می رسد که ناشی از یک تفکر اشتباه جا افتاده در ریل‬ ‫قطعه سازی است‪.‬‬ ‫نگاهی که س��عید باس��تانی ان را این طور به چالش‬ ‫می کش��د که قطعه س��ازی‪ ،‬از اغاز راه را اش��تباه رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬م��ا ارزش اف��زوده درون‬ ‫خودرو سازی را کاهش دادیم‪ ،‬خودروساز نمی تواند پول‬ ‫خود را به درستی دریافت و به قطعه ساز پرداخت کند‪.‬‬ ‫درحال حاضر ش��اهد انباشت طلب قطعه سازان هستیم‬ ‫که همچنان رو به افزایش اس��ت‪ .‬بررسی و تغییر این‬ ‫نگرش نیاز به زمان دارد مولفه ای که برای قطعه سازان‬ ‫درحال حاضر وجود ندارد و انها نیاز فوری به اس��تمداد‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫فوالدگ��ر در این ب��اره ادامه داد‪ :‬بارها گوش��زد کرده‬ ‫و هش��دار دادی��م که اگر قطعه س��ازی حمایت نش��ود‬ ‫مش��کالت عدیده ای گریبان گیر صنعت خودر و کش��ور‬ ‫می ش��ود‪ .‬قطعه س��ازان امی��دوار بودن��د ب��ا توجه به‬ ‫پیش فروش خودرو در مقیاس��ی ک��ه چند وقت پیش‬ ‫اتفاق افتاد طلب خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫س��عید باس��تانی در این زمینه می گوی��د‪ :‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪۵۰ ،‬هزار خودرو پیش فروش ش��ده اگر برای هر‬ ‫خودرو ‪۱۵‬میلیون دریافت ش��ده باشد عددی است که‬ ‫می توان بخش��ی از این طلب را داد‪ .‬اما صنعت خودرو ‬ ‫اولویت هایی دارند که قطعه سازان از این پیش فروش ها‬ ‫هم بهره مند نشدند‪.‬‬ ‫فوالدگر هم با اش��اره به سخنان خودروسازان گفت‪:‬‬ ‫خودروسازان می گویند ما درحال حاضر زیان می دهیم‬ ‫و اگر همه منابع خود را صرف طلب قطعه سازان کنیم‬ ‫حقوق کارمندان و کارگران خود را نمی توانیم پرداخت‬ ‫کنیم‪ .‬برای حل این مش��کل نظر خود خودروس��ازان‬ ‫افزایش نرخ خودرو است تا طلب قطعه سازان پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قرار اس��ت خودروهایی که مردم متوسط‬ ‫و متوس��ط به پایی��ن از ان اس��تفاده می کنند افزایش‬ ‫قیمت کمتری داش��ته باشند اما خودروهایی که جنبه‬ ‫رقابتی دارند و قشر متوسط به باالی جامعه انها را سوار‬ ‫می شوند در بازار قیمت گذاری خواهند شد‪.‬‬ ‫ارائه دهد و از ابتدا ایین‪‎‬نامه اجرایی ان با همکاری انجمن تهیه‬ ‫و تدوین و سپس به اجرا گذاشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ برخورد غیرقانونی‬ ‫در ادامه ابوالفضل حجازی از دیگر فعاالن صنعت موتورسیکلت‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬معتقدم ملزم کردن تولیدکننده موتورسیکلت به‬ ‫اسقاط یک موتورسیکلت فرسوده‪ ،‬غیرقانونی است‪ .‬تولیدکننده‬ ‫موظف به تولید است و باید تمام زمان و انرژی خود را برای تولید‬ ‫صرف کند‪ .‬می توان گفت این موضوع در راس��تای سیاست هایی‬ ‫است که با وجود شرایط فعلی روند نابودی صنعت موتورسیکلت‬ ‫را سریع‪‎‬تر و راحت‪‎‬تر می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درباره این طرح کار کارشناس��ی انجام نشده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در کشورهای دیگر چنین قانونی وجود ندارد‪ .‬حال‬ ‫پرسش این اس��ت که چه منطقی‪ ،‬تولیدکننده را ملزم می کند‬ ‫برای ادامه تولید یک موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کند‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬وضعیت کنونی این صنعت به‪‎‬گونه ای اس��ت که‬ ‫از تولید س��االنه ‪۸۰‬هزار به تولید کمتر از ‪۷۰‬هزار موتورسیکلت‬ ‫رسیده ایم‪ .‬به این ترتیب کل صنعت موتورسیکلت کشور فقط با‬ ‫‪۱۰‬درصد ظرفیت فعالیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدد بخشنامه ها‬ ‫رئیس پیش��ین انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت کشور با‬ ‫گالیه گفت‪ :‬در مدت ‪۲‬س��ال حدود ‪۵۰۰‬بخش��نامه و مصوبه به‬ ‫این صنعت تحمیل ش��د مانند الزام جایگزین��ی انژکتوری ها و‬ ‫متوقف ش��دن تولید کاربراتوری ها‪ ،‬الزام تولید موتورسیکلت ها‬ ‫با اس��تاندارد یورو‪ ۴‬و‪ ....‬در دوران تحریم باید با صنعتگران مدارا‬ ‫ش��ود زیرا نرخ تمام شده تمامی محصوالت چند برابر شده و به‬ ‫همان نس��بت‪ ،‬قدرت خرید مردم کاهش یافته اس��ت‪ .‬از این‪‎‬رو‪،‬‬ ‫صاحبان وس��ایل نقلیه از جمله موتورسیکلت سواران تمایلی به‬ ‫اس��قاط انها ندارند‪ .‬اجرای چنین طرحی باید بر عهده یک نهاد‬ ‫خاص باش��د‪ ،‬نه اینکه تولیدکننده را به‪‎‬طور مس��تقیم وارد ان‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬خریداران موتورسیکلت از ضعیف ترین‬ ‫طبقات جامعه هس��تند که از این وسیله نقلیه برای امرارمعاش‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬ازس��وی دیگر‪ ،‬پرسش این است که با حذف‬ ‫ت��ردد موتورس��یکلت‪‎‬ها ایا خیابان های ته��ران گنجایش حجم‬ ‫خودروه��ای جایگزین انها را دارد؟ ای��ا نباید مدیران انجمن ها‬ ‫پیش از اجرای طرح های مربوط از تصمیم ها اگاه شوند؟‬ ‫‹ ‹همراهی با تولیدکنندگان‬ ‫حج��ازی با بی��ان اینک��ه از ‪۳‬س��ال پیش ت��ا ام��روز تعداد‬ ‫تولیدکنندگان موتورسیکلت از ‪۶۰‬واحد به ‪۲۰‬واحد کاهش پیدا‬ ‫کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪۳‬س��ال گذشته‪ ۴۰ ،‬واحد صنعتی به‪‎‬طور‬ ‫کام��ل تعطیل و تمامی نیروهای انها بیکار ش��ده زیرا انگیزه ای‬ ‫برای تولید باقی نمانده اس��ت‪ .‬عالوه بر این اگر این قانون برای‬ ‫تولیدکننده است باید برای تمام صنایع اجرا شود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت موتورس��یکلت گفت‪ :‬ب��ا الزام ب��ه تولید‬ ‫موتورس��یکلت ی��ورو‪۹۸ ،۴‬درص��د تولیدکنندگان به این س��و‬ ‫رفته ان��د اما خری��داری وجود ندارد‪ .‬حتی با عنوان ش��دن طرح‬ ‫موتورس��یکلت برقی‪ ،‬باز هم تولیدکنندگان مبادرت به س��اخت‬ ‫و مونتاژ موتورس��یکلت های برقی کرده اند‪ .‬از این‪‎‬رو‪ ،‬برای ادامه‬ ‫تولید و حیات صنعت باید در ش��رایط تحریمی و مشکالتی که‬ ‫تولید با ان روبه‪‎‬رو است با صنعتگر مدارا شود‪.‬‬ ‫حج��ازی افزود‪ :‬تقاضا داریم نهادها و س��ازمان‪‎‬های نظارتی و‬ ‫بازرسی نیز به این طرح ورود کنند و به موضوع رسیدگی شود‪.‬‬ ‫همکاری گمرک‪ ،‬قیمت ها را نصف می کند‬ ‫س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماش��ین االت تهران گفت‪ :‬اگر مسئوالن‬ ‫گمرک در بندرهای گوناگون کشور همت کرده و قطعات را ترخیص کنند با اطمینان‬ ‫اعالم می کنم که قیمت ها ‪۵۰‬درصد کاهش می یابد و مشکالت کمبود رفع می شود‪.‬‬ ‫سیدمهدی کاظمی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره مشکالت ارزی قطعه سازان اظهارکرد‪:‬‬ ‫بازار لوازم یدکی تا اس��فند ‪ ۹۶‬هیچ مش��کلی به لحاظ کمبود و گرانی قطعه نداشت‪.‬‬ ‫به طوری که مصرف کننده در مدت یک س��اعت می توانست کاالی مورد نیاز را تهیه‬ ‫کند‪ .‬اما پس از فروردین و اردیبهش��ت‪ ۹۷‬به دلیل افزایش نرخ ارز‪ ،‬بس��تن گمرک ها‬ ‫و همچنین مس��ائل اداری که مربوط به ثبت سفارش بودند‪ ،‬بسیاری از واردکنندگان‬ ‫قطعه ناچار به توقف واردات شدند که منجر به کمبود و گرانی شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چ��ون اتحادی��ه ای��ن موضوع را پیش ت��ر پیش بینی ک��رده بود از‬ ‫ت کارگروه کمیسیون اقتصادی اتحادیه تشکیل شد‪ .‬درباره تمام مشکالت‬ ‫اردیبهش�� ‬ ‫روز مانند کمبود‪ ،‬کیفیت و مباحث اداری بحث ش��ده و نتایج خوبی نیز گرفته و به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم ش��ده اما هنوز نتیجه ای نگرفته ایم‪ .‬سخنگوی‬ ‫اتحادی��ه لوازم یدکی خودرو و ماش��ین االت تهران با بیان اینک��ه علت گرانی قطعه‬ ‫کمبود تولید به دلیل قطع واردات مواد اولیه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تعداد زیادی قطعه از‬ ‫اسفند در گمرک باقی مانده و دلیل این توقف این است که ان زمان ارز ‪ ۳‬تا ‪۴‬هزار‬ ‫تومان بود و تورم و رکودی هم وجود نداش��ت و اکنون می گویند مابه التفاوت را باید‬ ‫بپردازند‪ .‬این امر از س��وی واردکنندگان پذیرفته ش��د اما مسائل اداری دست وپاگیر‬ ‫انقدر زیاد اس��ت که کاالها همچنان در گمرک انبار ش��ده و ترخیص نمی شود‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر مس��ئوالن گمرک در بندرهای گوناگون کشور همت کرده و قطعات‬ ‫را ترخی��ص کنند با اطمینان اعالم می کنم ک��ه قیمت ها ‪۵۰‬درصد کاهش می یابد و‬ ‫مشکالت کمبود رفع می شود‪.‬‬ ‫کاظمی در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه نیما برای رفع این مشکالت بیان کرد‪:‬‬ ‫مقرر ش��ده کاالهای اساسی و مورد نیاز کشور که از جمله انها قطعات خودرو مانند‬ ‫دیسک و صفحه تسمه‪ ،‬باتری‪ ،‬الستیک و گیربکس است و یا قطعاتی که کمتر تولید‬ ‫شده یا اصال تولید نمی شود از طریق سامانه نیما ثبت سفارش شود تا بتوانیم سریع تر‬ ‫از کشورهای مدنظر واردات داشته باشیم اما هنوز اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬البت��ه عالوه بر لزوم تس��هیل در ام��ر واردات بای��د گفت تعداد‬ ‫تولیدکنن��دگان قطعه در ایران زیاد اس��ت به طوری که ‪ ۸۰‬ت��ا ‪۹۰‬درصد قطعات در‬ ‫داخل تولید می ش��ود‪ ،‬مشکل این اس��ت که مواد اولیه کم است یا اصال وجود ندارد‬ ‫و باید وارد شود‪.‬‬ ‫خزان��ه دار اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماش��ین االت ته��ران گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫قطعات خودروهای پژو و پراید ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬درصد در ایران تولید می ش��ود و ‪۹۰‬درصد‬ ‫قطعات پژوهای مدل پایین نیز داخلی اس��ت اما قطعه سازان به دلیل نبود مواد اولیه‬ ‫ی شود و بتوانند ارز دولتی بگیرند‪ ،‬می توانند مواد‬ ‫بالتکلیف هس��تند‪ .‬اگر چاره اندیش ‬ ‫اولی��ه مورد نیازش��ان را وارد کنند‪ .‬واردات نیز نیازمند کم��ک وزارتخانه و همکاری‬ ‫گمرک است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با حمایت از تولید داخل از خروج ارز جلوگیری می شود‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪ :‬عالوه بر این کارگران نیز بیکار نشده و تولید ادامه می یابد‪ .‬این امر حمایت کامل‬ ‫دولت را می طلبد‪.‬‬ ‫کاظمی درباره مبدا واردات قطعات نیز اظهارکرد‪ :‬بیشترین تالش ما این است که‬ ‫قطعات اصلی از کشورهای فرانسه‪ ،‬کره‪ ،‬المان و ژاپن وارد کنیم البته فرانسه و المان‬ ‫قطعه تولید نمی کنند و شرکت های مستقر در کشورهای دیگری مانند چین‪ ،‬ترکیه‬ ‫و تایوان با الیاژ و سفارش کشور اصلی تولید می کنند‪.‬کیفیت کاالهایی که برای این‬ ‫خودروها از کش��وهای ثالث وارد می ش��ود باال است س��ایر قطعات نیز از چین‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬تایوان و کره وارد می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با وجود تحریم ها‪ ،‬به روش ه��ای گوناگون واردات داریم اما‬ ‫مشکل گمرک کشور است‪.‬‬ ‫سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین االت تهران درباره لزوم گران نشدن‬ ‫قطعه برای کم نش��دن قدرت خرید مردم که نتیجه ان ورشکستگی قطعه ساز است‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬گران ش��دن قطعه به دلیل گران ش��دن خودرو است سال ها اتفاق افتاده‬ ‫که خودرو گران شده اما قطعه گران نشده است به دلیل اینکه به وفور در بازار وجود‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬پیش از عید بازار صنف لوازم یدکی رقابتی بود و درصد س��ود در ان‬ ‫مطرح نبود حتی فروشنده قطعه خوشحال بود که می تواند کاالی خود را بفروشد اما‬ ‫امروز قطعه ای وجود ندارد که رقابتی باشد‪.‬‬ ‫او درباره میزان افزایش نرخ قطعه در چند ماه گذشته اظهارکرد‪ :‬علت اصلی تورم‬ ‫ارزی و کمبود اس��ت که باعث ش��ده در این مدت ‪ ۲۰۰‬تا ‪۳۰۰‬درصد قیمت قطعات‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫کاظم��ی پیش��نهاد کرد‪ :‬عالوه بر اینکه بای��د واردات تا حد لزوم ازاد ش��ود باید از‬ ‫تولیدکننده حمایت شود ضمن اینکه نظارت الزم نیز انجام شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو و گروه تولیدی س��ایپا‪ ،‬دوخودروس��از‬ ‫بزرگ کشور‪ ،‬دارای سایت های داخلی و خارجی گوناگونی هستند‪.‬‬ ‫این روزها خبرهای خوبی از بازار فروش یکی ازخودروسازان داخلی‬ ‫ش��نیده می شود مبنی بر اینکه با وجود کاهش قدرت خرید مردم‬ ‫س��وریه به دلیل جنگ و مش��کالتی که داشته اند‪ ،‬اما در این کشور‬ ‫محصوالت ایرانی با اقبال بیش��تری نسبت به خودروهای چینی و‬ ‫کره ای روبه رو شد ه است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته محمد علویان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��ایپا در س��وریه‬ ‫«کل س��رمایه این ش��رکت برگشته و حتی س��ود مناسبی نصیب‬ ‫این خودروس��از ش��ده اس��ت»‪ .‬در ادامه گفت وگویی با محس��ن‬ ‫دس��تخوش جوان‪ ،‬مع��اون ص��ادرات و ام��ور بین المل��ل گ��روه‬ ‫خودروسازی سایپا داشتیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €بازار این خودروساز در کشورهای خارجی چه وضعیتی‬ ‫دارد؟‬ ‫حدود ‪۲‬دهه است گروه تولیدی سایپا فعالیت های صادراتی خود‬ ‫را به شکل مدون و با برنامه اغاز کرده است و به طور جدی انها را‬ ‫پیگی��ری می کند‪ .‬با توجه به نوع محصولی که در اختیار داش��تیم‬ ‫و همچنی��ن مولفه های اقتصادی‪ ،‬نزدیک��ی فرهنگی و جغرافیایی‪،‬‬ ‫با اس��تفاده از مدل های مانند «‪( »AHP‬فرایند تحلیل سلس��له‬ ‫مراتبی)بازارها را اولویت بندی کردیم و به این ترتیب مشخص شد‬ ‫ب��ا چه محصوالتی و در کدام بازاره��ا حضور پیدا کنیم تا عملکرد‬ ‫موفق تری داشته باشیم‪ .‬نتیجه این مطالعات ما را به بازار کشورهای‬ ‫همجوار رهنمون کرد‪ .‬سوریه نخستین و بزرگ ترین بازاری بود که‬ ‫در ان زمان شرکت سایپا فعالیت خود را ابتدا به شکل مطالعاتی و‬ ‫در ادامه با تولید و عرضه محصوالت خود اغاز کرد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتی��ب انواع محصوالت خان��واده پراید را ب��ه این بازار‬ ‫عرضه کردیم‪ .‬در ادامه این فعالیت ها و با توجه به بازخوردها‪ ،‬برای‬ ‫اینک��ه محصوالت مان را با نیازی که در بازار تقاضا وجود داش��ت‪،‬‬ ‫منطبق کنیم‪ ،‬تغییراتی روی خودروهای عرضه ش��ده در این بازار‬ ‫انجام دادیم‪ .‬از این رو‪ ،‬محصولی که در بازار س��وریه عرضه می شود‬ ‫متفاوت با بازار ایران است‪.‬‬ ‫در ایران به عنوان یکی از کش��ورهای بزرگ تولید و تامین کننده‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬مش��تقات نفتی مانند بنزین و س��ایر س��وخت ها نرخ‬ ‫مناس��ب تری نس��بت به بازاره��ای جهانی و کش��ورهای همجوار‬ ‫دارد‪ .‬یک��ی از دغدغه های اصلی مش��تریان این گ��روه تولیدی در‬ ‫کش��ورهایی که فعالیت دارد‪ ،‬هزینه هایی اس��ت که مشتریان باید‬ ‫برای سوخت خودرو بپردازند‪ .‬از این رو‪ ،‬سایپا با توجه به مطالعاتی‬ ‫که روی مشخصات جغرافیایی و زیستی سوریه داشت با تغییراتی‬ ‫روی پراید رضایت مشتریان سوری خود را جلب کرد‪ .‬این تغییرات‬ ‫اگرچ��ه توان موتور را کاهش داد اما مصرف س��وخت را نیز پایین‬ ‫اورد؛ بنابراین مشتریان سوری ان را به عنوان یک محصول مردمی‬ ‫پذیرفتند‪.‬‬ ‫پراید از چند جهت برای بازار سوریه دارای منفعت است؛ نخست‬ ‫به لحاظ نرخ تمام ش��ده یکی از خودروهای اقتصادی در این بازار‬ ‫به شمار می رود‪ .‬دیگر اینکه به لحاظ قطعه و خدمات پس از فروش‬ ‫نیز خودرویی بود که توانس��ت رضایت مشتریان را جلب کند زیرا‬ ‫در این زمینه دارای شبکه توزیع گسترده ای است‪ .‬صاحبان خودرو‬ ‫به راحتی قادر هس��تند به قطعات یدکی مورد نیاز خود دسترسی‬ ‫داشته باشند و ان را با نرخ رقابتی تهیه کنند‪.‬‬ ‫تعمیر و نگهداری‪ ،‬راحتی دسترسی و وسعت مراکز تعمیرگاهی‬ ‫بخش های دیگری از مزیت هایی است که برای محصوالت خانواده‬ ‫پراید در سوریه ایجاد شده است‪.‬‬ ‫پرای��د به لحاظ اقتص��ادی متقاضیان زی��ادی دارد به طوری که‬ ‫بخش��ی از این محصوالت در ناوگان حمل ونقل عمومی و ش��بکه‬ ‫تاکس��یرانی این کش��ور م��ورد اس��تفاده قرار گرفت��ه و موفق هم‬ ‫عمل کرده اس��ت‪ .‬گرایش به این محصول س��بب شد تا در سوریه‬ ‫رانندگان تاکسی خودروهای قدیمی (سولنزا رومانی‪ ،‬فیات روسیه‬ ‫و خودروهای چینی) خود را با این محصول جایگزین کنند‪.‬‬ ‫امار بیکاری در واحدهای قطعه سازی‬ ‫یک نماینده مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬باوجود اینکه بیشترین‬ ‫یارانه و تس��هیالت به خودروسازان داده می شود اما بیشترین امار‬ ‫بیکاری را در کارگران قطعه سازی داریم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬بهرام پارسایی با بیان اینکه در برخی واحدهای‬ ‫تولی��دی و خدمات��ی رانت وج��ود دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در بخش��ی از‬ ‫خصوصی س��ازی ها رانت وجود دارد‪ .‬درحال حاضر هم گزارش هایی‬ ‫در کمیسیون اصل نود مطرح است و نمونه هایی از رانت های کالن‬ ‫در بخش خصوصی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درباره مشکالت و معضالت امروز واحدهای تولید و خدماتی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مش��کالت فعلی واحدهای تولیدی کشور ان است که‬ ‫ما اهلیت و توانمندی های افراد را برای س��پردن پروژه های خاص‬ ‫شناسایی نکرده ایم‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی خاطرنشان کرد‪ :‬در بحث‬ ‫واگ��ذاری واحدهای تولیدی بای��د یک نکته مهم را در نظر گرفت؛‬ ‫واحدهایی که مالک های انها درست‪ ،‬خوب و توانمند عمل می کنند‬ ‫باید حمایت شوند و ان دسته از واحدهایی که صاحبان انها توانایی‬ ‫مدیریت ندارند‪ ،‬باید به اشخاصی سپرده شود که توانایی های الزم‬ ‫را داش��ته باش��ند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه نبای��د بگذاریم واحدهای‬ ‫تولیدی به تعطیلی کش��انده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در هیچ شرایطی نباید‬ ‫به س��متی برویم که واحدهای تولیدی و خدماتی تعطیل ش��وند‪.‬‬ ‫خودرو ایرانی مورد اقبال سوری ها‬ ‫تمام این مولفه ها در طول زمان س��بب شد ما موفق شویم و به‬ ‫تیراژ قابل قبول و بهتری مقابل رقیبان خارجی دس��ت پیدا کنیم‪.‬‬ ‫به همین دلیل س��ایپا در سال‪ ۱۳۸۴‬توانست در کشوری با اندازه‬ ‫سوریه ‪۱۱‬هزار پراید به فروش برساند‪ .‬این امار فروش در کشوری‬ ‫مانند سوریه موفقیت بزرگی برای صنعت خودرو کشور بود‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر در س�ایت س�وریه تنه�ا پرای�د تولی�د‬ ‫می شود؟‬ ‫زمانی که س��ایپا به این نتیجه رسید که در حوزه ارسال خودرو‬ ‫به شکل سی بی یو(‪)CBU‬موفق بوده با توجه به تغییرات قوانین و‬ ‫مقررات س��وریه در امر واردات (زیرا واردات خودرو به شکل کامل‬ ‫مش��مول عوارض زیادی می ش��د) طرح راه اندازی سایت سوریه را‬ ‫کلید زد و در نهایت سال ‪۲۰۰۷‬میالدی(‪۱۳۸۶‬خورشیدی) سایت‬ ‫سایپا اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت تولید این سایت چقدر است؟‬ ‫این س��ایت در هر نوبت ظرفیت تولید ‪۱۰‬هزار خودرو را دارد و‬ ‫در ‪ ۳‬نوب��ت می تواند ‪۳۰‬هزار خودرو تولید کند‪ .‬برنامه ها به گونه ای‬ ‫تدوین ش��ده تا بتوانیم در مرحله نخست در یک نوبت با توجه به‬ ‫نیاز بازار خ��ودرو تولید و به بازار عرضه کنیم‪ .‬همچنین نگاهی به‬ ‫بازارهای همجوار این کش��ور و پیمان های منطقه ای بین سوریه و‬ ‫کشورهای عربی می اندازیم تا بتوانیم به هاب منطقه تبدیل شویم‪.‬‬ ‫€ €الزم به یاداوری است از ابتدای فعالیت سایپا در سوریه‬ ‫تا امروز ‪۵۶‬هزار پراید در این کشور به فروش رسیده است‪.‬‬ ‫سایپا قصد دارد چه محصول دیگری به بازار سوریه عرضه کند؟‬ ‫امروز محصول جدید تیبا و وانت پراید به بازار سوریه عرضه شده‬ ‫اس��ت اما به دلیل وضعیت خاصی که این بازار دارد‪ ،‬به دلیل مسائل‬ ‫جنگ و خروج بخشی از مردم از این کشور و از سوی دیگر‪ ،‬کاهش‬ ‫سطح درامد مردم و افت ارزش لیر در مقابل دالر و یورو بازار تقاضا‬ ‫هم دچار افت شده است‪.‬‬ ‫به هر حال س��ایپا با توجه به نیاز بازار این کش��ور خودرو عرضه‬ ‫کرده و می کند و در دوره جدید طبیعی اس��ت بازار دوباره توسعه‬ ‫یابد‪ .‬در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬نمایش��گاه بین المللی دمش��ق ش��رکت داشتیم و‬ ‫اس��تقبال خوبی از محصوالت شده و به نوعی بدون رقیب به لحاظ‬ ‫نرخ و سایر مزیت ها در بازار سوریه در حال فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫در دور جدید‪ ،‬پس از جنگ داخلی این کش��ور و ارامش نسبی‬ ‫به وجود امده برنامه این اس��ت که تا پایان سال تولید سایت سایپا‬ ‫در س��وریه به هزار خودرو برس��د‪ .‬به طور قطع‪ ،‬از برنامه های سال‬ ‫اینده این اس��ت که ای��ن عدد به ‪۳‬برابر با توجه ب��ه تقاضای بازار‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫€ € ایا قرار است مدل جدیدتری در سایت سوریه تولید و‬ ‫به این بازار عرضه شود؟‬ ‫برای نخس��تین بار در ح��ال تولید خودرو اتوماتیک در س��ایت‬ ‫سوریه هستیم‪.‬‬ ‫€ € منظور از خودرو اتومات کدام یک از محصوالت س�ایپا‬ ‫است؟‬ ‫ضریب ایمنی خودروها با همکاری پلیس و خودروسازان افزایش می یابد‬ ‫رئیس مرکز اطالع رس��انی فرمانده��ی انتظامی تهران‬ ‫بزرگ با بیان اینکه نشس��ت های مس��تمری بین معاونت‬ ‫س��رقت وس��ایط نقلیه پلیس اگاهی با خودروس��ازان در‬ ‫راس��تای رفع ضعف ه��ای ایمنی خودرو انجام می ش��ود‪،‬‬ ‫به ش��هروندان توصیه کرد نس��بت به نصب جی پی اس و‬ ‫اینترنت اش��یاء روی خودرو خود اقدام کنند‪ .‬س��رهنگ‬ ‫بابک نمک ش��ناس در گفت وگو با خبرخودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫توصیه ای که پلیس می تواند به ش��هروندان درباره کشف‬ ‫خودرو در صورت س��رقت داشته باشد‪ ،‬نصب جی پی اس‬ ‫روی خ��ودرو اس��ت ک��ه می تواند ب��ه پلی��س در زمینه‬ ‫کش��ف خودرو کمک کن��د‪ .‬وی درباره رایزن��ی پلیس با‬ ‫خودروسازان اظهارکرد‪ :‬نشست های مستمری بین پلیس‬ ‫اگاهی تهران و ش��رکت های خودروس��از در راستای رفع‬ ‫ضعف های ایمنی خودرو انجام می ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫باتوجه به ش��رایطی ک��ه درحال حاضر وج��ود دارد اگر نمی توانیم‬ ‫اشتغالزایی داشته باشیم‪ ،‬دست کم باید بتوانیم انچه را که موجود‬ ‫اس��ت‪ ،‬حفظ کنیم‪ .‬این نماینده مجلس شورای اسالمی با اشاره به‬ ‫اینک��ه قدرت خرید مردم کاهش یافته‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬کارگران امروز‬ ‫یک یا ‪ ۲‬میلیون دستمزد دریافت می کنند که با توجه به شرایط‪،‬‬ ‫ارزش ان به نصف رسیده؛ بنابراین اگر نمی توانیم حقوق انها را در‬ ‫ای��ن تورم افزایش دهیم حداقل کاری نکنی��م که امار بیکاری در‬ ‫جامعه کارگری افزایش پیدا کند‪ .‬پارسایی خاطرنشان کرد‪ :‬باید از‬ ‫تولیدکنندگان واقعی حمایت شود ‪ .‬با بخشودگی مالیاتی و به تاخیر‬ ‫انداختن تسهیالت بانکی از انها حمایت شود‪.‬‬ ‫پیش تر در برخی خودروها رایانه خودرو به راحتی سرقت‬ ‫می ش��د و در نشست های مشترک پلیس با خودروسازان‪،‬‬ ‫م��کان نصب رایان��ه خودرو جابه جا ش��د که ب��ه میزان‬ ‫زیادی در کاهش س��رقت رایانه خودرو تاثیرگذار بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬درب��اره خودرو پراید با انعکاس بعضی موضوع ها از‬ ‫س��وی پلیس‪ ،‬س��رقت خودروهای پراید فعلی نسبت به‬ ‫خودروهای مدل پایین تر به مراتب دش��وارتر شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬نشس��ت های مس��تمری بی��ن معاونت‬ ‫س��رقت وس��ایط نقلیه پلیس اگاهی ‪-‬هم در رده ناجا و‬ ‫هم در رده تهران بزرگ‪ -‬با خودروسازان تشکیل می شود‪.‬‬ ‫از جمل��ه موضوع هایی ک��ه پلیس پیگیر اس��ت می توان‬ ‫به الزام ش��رکت های خودروس��ازی ب��ه نصب جی پی اس‬ ‫یا اینترنت اش��یاء روی خودروهای تولیدی اش��اره کرد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اطالع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ‬ ‫افزود‪ :‬پلیس به شهروندان توصیه می کند حتی اگر هنوز‬ ‫خودروس��ازان این اقدام ها را انجام نداده اند شهروندان با‬ ‫توجه به رش��د نرخ خودرو از این امکانات اس��تفاده کنند‬ ‫و فناوری اینترنت اش��یا را به کار برند زیرا با اس��تفاده از‬ ‫این فناوری‪ ،‬مالک خودرو می تواند از طریق گوشی تلفن‬ ‫هوش��مند در هر زم��ان موقعیت خودرو خود را بررس��ی‬ ‫کند و در صورت س��رقت خودرو می تواند از طریق گوشی‬ ‫هوش��مند‪ ،‬خودرو را متوقف و خاموش کند‪ .‬س��رهنگ‬ ‫نمک ش��ناس تصریح کرد‪ :‬این بحث ها به طور مستمر در‬ ‫نشس��ت ها مطرح و پیگیری می شود و جزو درخواست ها‬ ‫و مطالبات پلیس به عنوان نهادی که بحث سرقت خودرو‬ ‫را پیگیری می کند‪ ،‬است اگر این کارها انجام شود هم در‬ ‫حوزه جلوگیری از س��رقت خودرو و هم در بحث کش��ف‬ ‫خودرو تحوالت مطلوبی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل در امور تامین و خرید سایپا منصوب شد‬ ‫محمدرضا سروش در حکمی مرتضی محمدی را به سمت قائم مقام مدیرعامل‬ ‫در حوزه تامین و خرید گروه سایپا منصوب کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخودرو‪ ،‬مرتضی محمدی دانش اموخته مهندس��ی صنایع در‬ ‫مقطع کارشناس��ی و مدیریت اجرایی در مقطع کارشناس��ی ارشد است و دارای‬ ‫سوابق درخشانی در صنایع مختلف است‪.‬‬ ‫وی پی��ش از ای��ن مدیرعام��ل و عض��و هیات مدیره ش��رکت ف��والد الیاژی‬ ‫ای��ران(‪ )۹۷-۹۶‬بوده و س��وابقی چ��ون مدیرعامل و عضو هیات مدیره ش��رکت‬ ‫بازرگان��ی گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو(‪ ،)۹۶-۹۵‬مدیرعامل ش��رکت صنایع‬ ‫ریخته گری ایران(‪ ،)۹۵-۹۳‬عضو هیات مدیره ش��رکت بهم��ن موتور(‪،)۹۵-۹۳‬‬ ‫قائم مقام و عضو هیات مدیره ش��رکت انبارهای ن��ورد ایران(‪ ،)۹۳-۹۲‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت اسیدس��ازان زنجان(‪ ،)۹۲-۹۰‬مدیرعامل ش��رکت صنایع ش��یمیایی‬ ‫روئی��ن کاران الون��د(‪ ،)۹۰-۸۹‬عضو غیرموظف ش��رکت ذوب روی بافق‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدیره ش��رکت تاب سرویس‪ ،‬مش��اور عالی مدیرعامل شرکت ایران خودرو‬ ‫دیزل‪ ،‬قائم مقام و عضو هیات مدیره شرکت گواه‪ ،‬عضو هیات مدیره و مدیر پروژه‬ ‫شرکت ایران خودرو فارس‪ ،‬رئیس کل عملیات اجرایی ایجاد سایت تولید خودرو‬ ‫در سوریه‪ ،‬مدیر پروژه ایران خودرو خراسان‪ ،‬مدیر پروژه ایجاد سالن تریم تولید‬ ‫خودروهای ‪ ۲۰۶‬و سمند در ایران خودرو‪ ،‬مدیر پروژه بخش تریم و تکمیل کاری‬ ‫پژو ‪ ،۲۰۶‬مدیر مهندس��ی پروژه پژو پارس‪ ،‬مدیر پ��روژه مینی بوس هیوندایی‪،‬‬ ‫مدیر پروژه اتوبوس نئوپلن‪ ،‬رئیس اداره مهندسی خودروکار شرکت ایران خودرو‬ ‫و‪ ...‬را در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫خودروهایی مانند ساینا‪ ،‬کوییک‪ ،H ۳۰۰ ،‬اریو و‪ ...‬که مجهز به‬ ‫دنده اتومات هس��تند‪ .‬برنامه داریم برخی از این مدل ها در سایت‬ ‫سوریه تولید ش��ود‪ .‬برای برخی مدل ها مرحله ثبت نام انجام شده‬ ‫اس��ت و همزمان با اغاز س��ال نو میالدی س��ری‪ H ۳۰۰‬به بازار‬ ‫عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یاداوری اس��ت که در دوران جنگ س��وریه‪ ،‬محصولی‬ ‫به این کش��ور عرضه نش��ده و بازار تش��ن ه اس��ت و چون صاحبان‬ ‫خودرو در س��وریه به دنبال جایگزین��ی خودروهای قدیمی خود با‬ ‫مدل های جدید هس��تند‪ ،‬استقبال خوبی از محصوالت سایپا شده‬ ‫است‪ .‬برنامه سایپا افزایش تولید و تنوع محصوالت در سایت سوریه‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €ایا س�وریه در زمین�ه صنعت قطعه فعالی�ت دارد و ایا‬ ‫بخشی از قطعات از داخل این کشور تامین می شود؟‬ ‫در قال��ب توافق های انجام ش��ده ای��ن موضوع (داخلی س��ازی‬ ‫قطعات) جزو برنامه های س��ایپا و طرف س��وری اس��ت‪ .‬قرار است‬ ‫در مدت ‪۵‬س��ال محصوالت تولیدی س��ایت س��وریه به سقفی از‬ ‫خودکفایی برسد‪ ،‬اما باید بستر مناسبی فراهم شود که یکی از انها‬ ‫تولید براساس تیراژ اقتصادی است‪ .‬درحال حاضر برخی اقالم مانند‬ ‫باتری‪ ،‬الس��تیک و‪ ...‬که امکان تهیه انها در بازار سوریه وجود دارد‬ ‫را در دستورکار قرار داده ایم‪.‬‬ ‫€ €ایا در بحث استانداردها نوع خودروهای تولیدی در این‬ ‫کشور با مشکل روبه رو نیست؟‬ ‫با توجه به برنامه مدون چند س��اله کش��ور به لحاظ استانداردها‬ ‫شرایط برای توسعه بازار در کشورهای منطقه مناسب است‪.‬‬ ‫€ €با الزام اس�تانداردهای هشتادوپنج گانه ایا ممکن است‬ ‫تولی�د پراید در کش�ور متوقف ش�ود و تولی�د ان تنها در‬ ‫سایت های این خودروساز ادامه پیدا کند؟‬ ‫اگر تیراژ تولید توجیه اقتصادی داش��ته باش��د در این سایت یا‬ ‫س��ایت های دیگر تولید پراید ادامه خواهد یافت‪ ،‬اما گروه تولیدی‬ ‫س��ایپا در حال توس��عه سبد محصوالت خود اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر‬ ‫روزی قرار باشد محصولی جایگزین پراید شود ساینا خواهد بود که‬ ‫قابلیت پاس کردن تمام استانداردهای الزم را دارد‪ .‬البته در برخی‬ ‫کش��ورهایی که در حال فعالیت هستیم نیاز به استانداردهای باال‬ ‫نیس��ت به دو دلیل؛ نخس��ت اینکه هزینه ها را افزایش می دهد در‬ ‫حالی که تقاضا بیش��تر برای خودروهایی با صرفه اقتصادی است‪.‬‬ ‫دیگری اینکه س��وخت این کشورهای با اس��تانداردهای مورد نظر‬ ‫پاسخگو نخواهند بود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬به ما محصوالتی با موتورهایی متناس��ب با س��وخت‬ ‫خودشان سفارش می دهند‪ .‬طبیعی است ناگزیز هستیم محصوالت‬ ‫خود را براساس استانداردهای پیشین تولید و عرضه کنیم‪.‬‬ ‫البت��ه برخی بازاره��ا مانند جمهوری اذربایجان از ما خواس��ته ‬ ‫خودرو با سوخت یورو‪ ۴‬را ارسال کنیم که تامین شد و مورد تایید‬ ‫طرف های قرارداد هم قرار گرفت‪ .‬از این رو‪ ،‬ش��رکت سایپا براساس‬ ‫نیاز و متناسب با تقاضای بازار خود را منطبق می کند‪.‬‬ ‫بازار سرمایه و اهلیت سرمایه گذاری‬ ‫حام�د هدائی‪ ،‬تحلیل گر اقتص�اد رفتاری‪ :‬بنیامین گراهام نویس��نده ‪ ۲‬کتاب‬ ‫کالس��یک س��رمایه گذاری با عنوان «تحلی��ل اوراق بهادار» به هم��راه دیود دود که‬ ‫نخستین بار در سال ‪۱۹۳۴‬میالدی (‪ ۱۳۱۲‬خورشیدی) منتشر شد و «سرمایه گذاری‬ ‫هوشمند» که نخستین بار در سال ‪۱۹۴۹‬میالدی (‪ )۱۳۲۷‬به چاپ رسید‪ ،‬است‪.‬‬ ‫گراهام در اخرین ویرایش کتاب س��رمایه گذاری هوش��مند جدول ساده ای را برای‬ ‫نمایش کفایت رویکرد خود درج می کند‪.‬‬ ‫او در شروع از سال ‪۱۹۳۷‬میالدی (‪۳۰ ،)۱۳۱۵‬سهام موجود در میانگین شاخص‬ ‫صنعتی داو جونز را برداشت و بر مبنای نسبت نرخ به عواید رتبه بندی کرد‪.‬‬ ‫س��پس ‪ ۲‬سبد مالی (سبدی از ‪ ۱۰‬سهام با باالترین نسبت نرخ به عواید و سبدی‬ ‫از ‪ ۱۰‬س��هام با پایین ترین نس��بت نرخ به عواید) ایجاد کرد و نش��ان داد سهام های‬ ‫ارزان قیمت با حاشیه زیادی از گروه گران قیمت پیش افتاده اند‪.‬‬ ‫در دوره ‪ ۱۹۳۷‬ت��ا ‪ ،)۱۳۱۵-۱۳۴۷(۱۹۶۹‬ارزش س��رمایه گذاری ‪ ۱۰‬هزار دالری‬ ‫در س��هام های ارزان قیمت به ‪ ۶۶۹۰۰‬دالر افزایش می یافت‪ ،‬در حالی که ارزش سبد‬ ‫س��هام گران قیمت فق��ط تا ‪ ۲۵۳۰۰‬دالر افزایش پیدا می کرد‪( .‬خرید کل س��بد ‪۳۰‬‬ ‫سهام ‪ ۴۴‬هزار دالر به ارمغان می اورد)‪.‬‬ ‫گراهام به طور ضمنی نوعی تبیین رفتاری را برای این یافته ارائه داد‪ .‬س��هام های‬ ‫ارزان قیم��ت بدنام و نامطبوع بودند در حالی که س��هام های گران قیمت خوش��نام و‬ ‫مطبوع بودند‪.‬‬ ‫گراهام برخالف همه چنین استدالل کرد که امکان شکست دادن بازار وجود دارد‬ ‫اما نه برای همیش��ه‪ .‬گراهام نوشت از راهبرد خرید سهام ارزان ترین اعضای میانگین‬ ‫ش��اخص صنعتی داو جونز در دوره نخست (‪ ۱۹۱۷‬تا ‪)۱۲۹۵-۱۳۱۱( )۱۹۳۳‬کاری‬ ‫برنمی امد و هش��دار داد که قیمت گذاری ناش��ی از غفلت یا تعصب ممکن اس��ت تا‬ ‫بلندمدت برقرار باشد و این درباره قیمت های متورم ناشی از شوق زیاد یا محرک های‬ ‫مصنوعی نیز صدق می کند‪.‬‬ ‫مراعات ان توصیه در هنگام حباب فناوری اواخر دهه ‪ )۱۳۶۸(۱۹۹۰‬می ارزید؛ ان‬ ‫زمان که سرمایه گذاری ارزشی بد عمل کرد زیرا بخش بزرگ سهام های گران قیمت‪،‬‬ ‫هم��ان عزیزکرده های اینترنت��ی به افزایش نرخ ادامه دادند و گوی س��بقت را از ان‬ ‫س��هام های ارزش��مند نامطبوع ربودند‪ .‬بسیاری از اهالی س��رمایه گذاری به بنیامین‬ ‫گراهام احترام می گذاشتند اما بیشتر اقتصاددان های مالی دانشگاهی در ابتدای دهه‬ ‫‪ )۱۳۵۸(۱۹۸۰‬اثر علمی او را منسوخ می پنداشتند‪.‬‬ ‫راهبرد ساده خرید سهام های ارزان قیمت به وضوح با فرضیه بازار کارامد سازگاری‬ ‫نداشتند و روش های گراهام به ندرت حد اعالی علم ورزی بودند‪.‬‬ ‫داده های مربوط به بازده سبدهای مالی میانگین شاخص صنعتی داو جونز بی تردید‬ ‫دست ساز بودند‪.‬‬ ‫اینک پژوهش��گران فایل های داده ها مانند مرک��ز پژوهش های اوراق بهادار را برای‬ ‫قیمت های س��هام و کامپواس��تت برای تجمیع داده های حس��ابداری مالی به حالت‬ ‫دیجیتالی دراورده بودند‪.‬‬ ‫وقت��ی این دو ماخذ داده ای به هم رس��یدند‪ ،‬مطالعات جامع تر امکان پذیر ش��د و‬ ‫نتایجی ش��بیه به نتیجه گراهام که از ش��مار اندکی از س��هام ها در یک دوره زمانی‬ ‫به نسبت کوتاه استفاده کردند‪ ،‬به تاریخ پیوستند‪.‬‬ ‫اینکه هر کسی ادعای گراهام مبنی بر اهلیت سرمایه گذاری ارزشی را رد کرده بود‪،‬‬ ‫اهمیت زیادی نداش��ت‪ .‬مهم این بود که فرضیه بازار کارامد در دهه ‪)۱۳۴۸( ۱۹۷۰‬‬ ‫می گفت سرمایه گذاری ارزشی اهلیت ندارد اما اهلیت ادعای گراهام ثابت شد‪ .‬اواخر‬ ‫ان دهه سانجای باشوف استاد حسابداری مطالعه بجایی درباره سرمایه گذاری ارزشی‬ ‫به چاپ رس��اند که از راهبر گراهام پشتیبانی کرد‪ .‬باشو مقاله خود را اینچنین پایان‬ ‫داد که رفتار قیمتی اوراق بهادار در دروه مطالعاتی ‪ ۴۰‬س��اله ش��اید با فرضیه بازار‬ ‫کارامد توصیف نش��ود‪ .‬همین طور رولف بانز از دانش��جویان یوجین فاما در دانشگاه‬ ‫ش��یکاگو یافت��ه پیچی��ده و عجیب دیگری را کش��ف کرد به این نام که س��بد مالی‬ ‫شرکت های کوچک از سبد مالی شرکت های بزرگ پیشی می گرفتند‪.‬‬ ‫نتیجه گیری او در مقاله اش که در سال ‪)۱۳۵۹( ۱۹۸۱‬منتشر شد چنین است‪ :‬ان‬ ‫یافته با وجود عمر بلند خود احتمال ندارد ناشی از ناکارامدی بازار باشد بلکه شاهدی‬ ‫بر مشخصه بندی نادرست مدل قیمت گذاری است‪.‬‬ ‫به بیان دیگر چون کارایی بازار نمی تواند نادرس��ت باش��د‪ ،‬پس باید چیزی از مدل‬ ‫از قلم افتاده باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫مشکالت مالی و نبود انگیزه برای نوسازی و به سازی ماشین االت‬ ‫حس�ن زارع نژاد‪،‬رئیس انجمن قطعه سازان استان قزوین‪:‬‬ ‫صنعت کشور شرایط مناسبی ندارد و به تبع وضعیت صنعت قطعه‬ ‫هم رضایت بخش نیس��ت‪ .‬انچه چالش ها را بیشتر کرده مشکالت‬ ‫مال��ی و دیرک��رد پرداخت ه��ا بوده که س��بب ش��ده نقدینگی در‬ ‫واحدهای تولید کاهش زیادی داشته باشد‪ .‬مشکالت مالی وضعیت‬ ‫را نامطلوب و پیچی��ده می کند زیرا توان ادامه تولید را از صنعتگر‬ ‫می گیرد‪ .‬در این شرایط واحدهای تولید ناگزیر به تعطیلی هستند‬ ‫و انها ک��ه می مانند توان س��رمایه گذاری دوباره برای نوس��ازی و‬ ‫بهسازی ماشین االت و تجهیزات خود را ندارند‪.‬‬ ‫ب��ا وجود چالش ه��ای مال��ی برخی قطعه س��ازان ب��رای خرید‬ ‫ماش��ین االت جدید اق��دام کرده و س��رمایه گذاری داش��ته اند اما‬ ‫تعدادش��ان بس��یار مح��دود اس��ت‪ .‬با توج��ه به معوقات بیش��تر‬ ‫قطعه سازان منابع مالی مناس��ب برای سرمایه گذاری جدید وجود‬ ‫ن��دارد و کارخانه هایی که به این س��مت حرکت کرده اند ناگزیر به‬ ‫تامی��ن هزینه ها از طریق دریافت وام های بانکی بوده اند‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر بهره های باال با توجه به حاشیه سود بسیار ناچیز این صنعت‪،‬‬ ‫فش��ار زیادی را به تولیدکننده وارد می کند‪ .‬اگر قطعه س��ازی وام‬ ‫می گیرد و س��رمایه گذاری دوباره دارد ش��خصی ب��وده و کمک یا‬ ‫حمایت دولتی وجود ندارد‪ .‬در بلندمدت این گونه سرمایه گذاری ها‬ ‫صرفه اقتصادی نداشته و ادامه فعالیت را مختل می کند‪.‬‬ ‫معاینه فنی خودرو از دید قضایی‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز معاینه‬ ‫فن�ی خودرو‪ :‬قدمت معاینه فنی به س��ال ‪ ۱۳۴۷‬می رس��د ک��ه ایین نامه‬ ‫راهنمای��ی رانندگی به صورت مکت��وب درامد‪ .‬نخس��تین قانونی که مراکز‬ ‫معاینه فنی در ان به تصویب رس��یده اند‪ ،‬قان��ون نحوه جلوگیری از الودگی‬ ‫هوا در سال ‪ ۱۳۷۴‬است‪ .‬این فرایند به کندی و با فراز و نشیب هایش مانند‬ ‫دیگ��ر لوایح و ایین نامه ها به حرکت خود ادام��ه داد تا بند الحاقی ماده ‪۳۲‬‬ ‫قانون برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین در سال ‪۱۳۸۰‬‬ ‫مص��وب ش��د‪ .‬در ایین نامه اجرایی نحوه معاینه فنی در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬اورده‬ ‫ش��د که مراکز مجاز توسط اش��خاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط در‬ ‫«سبک» و«سنگین» اقدام به تاسیس کنند‪.‬‬ ‫ورود بخش خصوصی به این عرصه‪ ،‬مبنای تحوالتی اساسی در این فرایند‬ ‫بود‪ .‬بخش خصوصی از سال ‪ ۱۳۸۳‬وارد این عرصه شد‪ .‬ورود بخش خصوصی‬ ‫به این فرایند را باید به دو قس��مت تقسیم کرد؛ از سال ‪ ۸۳‬تا ‪ ۸۹‬و از سال‬ ‫‪ ۸۹‬تا کنون‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۸۳‬تا ‪ ۸۹‬در شهرها با تصویب شورا و تهیه کارت برچسب از سوی‬ ‫خود مراکز انجام ش��د‪ .‬از عوارض ان شرایط می توان به قیمت های متفاوت‪،‬‬ ‫کارت و برچس��ب های گوناگون و پیگیری نشدن سیس��تمی اشاره کرد‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۸۹‬با از هم گسیختگی به وجود امده‪ ،‬تصمیم به یکپارچه سازی گرفته‬ ‫ش��د‪ .‬از سال ‪ ۸۹‬فرایند یکپارچه س��ازی در مراکز معاینه فنی پی ریزی شد‪.‬‬ ‫با یک بررس��ی اجمالی می توان اعتالی این روند را از س��ال ‪ ۸۹‬به بعد مورد‬ ‫مداقه ق��رار داد‪ .‬نقطه عطف این برنامه ریزی را می توان در یکپارچه س��ازی‬ ‫توسط سامانه یکپارچه سیستمی مراکز معاینه فنی خودرو کشور(سیمفا) در‬ ‫سال ‪ ۹۳‬در سنگین و در سال ‪ ۹۴‬در سبک دانست‪.‬‬ ‫اما این رش��د و انج��ام امور را بای��د در تعدد مراکز و اج��رای این فرایند‬ ‫نرم افزاری دانس��ت‪ .‬کمبودها و نقصان ها در ایین نامه و نیز در دس��تورالعمل‬ ‫ان‪ ،‬دلیل اشفتگی این روند بود‪.‬‬ ‫البته بررس��ی و واکاوی این اش��فتگی‪ ،‬مجال دیگری را می طلبد‪ .‬این خال‬ ‫را باید در س��اختار نادرس��ت حمل ونقل در وزارت کشور دانست‪ .‬حمل ونقل‬ ‫یک فرایند تخصصی اس��ت و نیازمند یک سازمان تخصصی برای انجام امور‬ ‫محوله اس��ت‪ .‬تفکیک حمل ونقل و انجام قسمتی از ان توسط وزارت کشور‬ ‫و س��ازمان های تابع ان را باید عاملی در جهت این اش��فتگی به وجود امده‬ ‫لحاظ کرد‪.‬‬ ‫س��اختار فعلی در بخش سبک عمال خود به یک فرایند پارادوکس تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬سلسله مراتب سازمانی تعریف شده‪ ،‬در عمل این فرایند را دچار‬ ‫تض��اد کرده و هر روز با یک چالش جدید مواجه می ش��ود‪ .‬سلس��له مراتب‬ ‫س��ازمانی در وزارت کش��ور از پایین به باال بوده و امور به ش��هرداری ها و در‬ ‫اس��تان به اس��تانداری ارجاع داده شده اس��ت‪ .‬عالوه بر خالهای موجود در‬ ‫دس��تورالعمل که س��ازمان های متولی نیز به ان اعتراف دارند‪ ،‬برداشت های‬ ‫سلیقه ای در شهرداری ها و کارگروه استانداری ها عامل تنش های فعلی بوده‬ ‫اس��ت و بی برنامگی و نبود دید کارشناس��ی‪ ،‬تهدیدی برای سرمایه گذاری ها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در دس��تورالعمل ماده ‪ ،۳‬س��تاد معاینه فنی به عنوان تشکیالت متمرکز‬ ‫برای برنامه ریزی‪ ،‬هدایت‪ ،‬نظارت و کنترل اورده شده است‪ .‬در این تعریف‪،‬‬ ‫از ابتدا تا انتهای فرایند به عهده س��تاد معاینه فنی در شهرها گذاشته شده‬ ‫است‪ .‬کارگروه‪ ،‬کار نظارت بر ستادها و سازمان شهرداری ‪ ،‬نظارت بر کارگروه‬ ‫را به عهده دارند‪ .‬این س��اختار سازمانی به یک گلوگاه تبدیل شده و جایگاه‬ ‫سازمانی سازمان شهرداری‪ ،‬در این دستورالعمل مغفول واقع شده است‪.‬‬ ‫مراکز معاینه‬ ‫فنی انالین‬ ‫سازمان های‬ ‫متولی افالین‬ ‫ایجاد یک س��اختار سازمانی برای استفاده بهینه از منابع باید از نخستین‬ ‫اقدامات و فعالیت های مدیریتی در این فرایند باش��د‪ ،‬سپس با وجود منابع‬ ‫موجود‪ ،‬الگویی مناس��ب را می توان برنامه ریزی کرد‪ .‬ما در این مجال‪ ،‬قصد‬ ‫ارائه الگویی را نداریم بلکه با مقایس�� ه مراکز معاینه فنی خودروهای س��بک‬ ‫و مراک��ز معاینه فنی خودروهای س��نگین می توان به این نتیجه رس��ید که‬ ‫طراحی انجام ش��ده در وزارت کش��ور یک الگوی مناس��ب برای این فرایند‬ ‫نبوده و الزم به نظر می رس��د که س��اختار فعلی این فرایند مورد بازنگری و‬ ‫واکاوی قرار گیرد‪.‬‬ ‫س��وال پیش روی تمام مدیران و دیگر دست اندرکاران معاینه فنی خودرو‬ ‫این می تواند باش��د که چرا در مراکز معاینه فنی س��نگین‪ ،‬این بلوا و اشوب‬ ‫وج��ود ندارد اما در مراکز معاینه فنی س��بک‪ ،‬ش��هرداری ها و کارگروه های‬ ‫استانی مختلف‪ ،‬دائما تنش و کش و قوس وجود دارد؟‬ ‫موارد به وجود امده در بخش س��بک مراکز معاینه فنی خودروهای کشور‬ ‫و معضالت فعلی به وجود امده توس��ط س��تادها و کارگروه های اس��تانی در‬ ‫اس��تان های مختلف باعث مهجور ش��دن صاحب امتیازان مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو شده است‪.‬‬ ‫جایگاه قضایی در این فرایند با شرایط به وجود امده و چالش های موجود‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪ .‬بخش خصوصی در این فرایند با مشکالت جدی و‬ ‫س��لیقه های شخصی متفاوتی روبه روی بوده و ملجا و پناهگاهی برای ارجاع‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫ب��ا تصری��ح این جای��گاه در قانون هوای پ��اک و نیازمندی ه��ای موجود‪،‬‬ ‫راه اندازی دادگاه های تخصصی به رش��د‪ ،‬توسعه و اعتالی این فرایند کمک‬ ‫قابل توجهی خواهد کرد‪.‬‬ ‫در قانون هوای پاک مصوب سال ‪ ۱۳۹۶‬در ماده ‪ ۶‬و در ‪ ۶‬تبصره به موارد‬ ‫معاینه فنی پرداخته شده است‪.‬‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫تامین سرمایه در گردش قطعه سازان انگیزه ای برای روزامدی در‬ ‫امر تولید خواهد بود زیرا درحال حاضر با مشکالت مالی که هر روز‬ ‫منجر به تعطیلی بخشی از واحدهای صنعتی شده انگیزه الزم برای‬ ‫افزایش تولید و نوس��ازی ماشین االت از بین رفته است‪ .‬با افزایش‬ ‫نرخ نهاده های تولید چالش های مالی افزون ش��ده و تمام انرژی و‬ ‫وقت صنعتگر صرف تامین مایحتاج روزانه واحد صنعتی اش ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر برای پیش��برد امور و انجام کارهای گروهی نباید‬ ‫تنها متمرکز مرکز بود و باید در امر تامین قطعه از توان و ظرفیت‬ ‫تولیدکنندگان سایر استان ها هم بهره برد‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مرکز داوری در مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫ب��ا ابالغ قانون هوای پاک در س��ال ‪ 1396‬مراکز معاین��ه فنی خودرو در‬ ‫مبانی حقوقی وارد یک چرخه دیگری از فعالیت های حرفه ای خود ش��ده اند‪.‬‬ ‫در تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 6‬قانون هوای پاک هر گونه عملکرد خالف مقررات را به‬ ‫جرم صدور گواهی خالف واقع تعبیرکرده و مراکز و مدیر فنی ان را محکوم‬ ‫قلمداد می کنند‪.‬‬ ‫گرچه ماده ‪ 6‬قانون هوای پاک به صورت کلی و مبهم نگاش��ته شده است‬ ‫و از نظر کارشناس��ی باید مورد بررس��ی و مداقه قرار گیرد اما این مبحث در‬ ‫مجال این مقاله نیست و زمان دیگری را می طلبد‪.‬‬ ‫در ماده ‪ 32‬قانون هوای پاک امده است‪:‬‬ ‫«برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون به تشخیص رئیس‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬شعبه اختصاصی و تخصصی در حوزه قضایی اختصاص می یابد‪».‬‬ ‫برای رس��یدگی به تخلفات و جرایم ش��عبه اختصاصی و تخصصی عنوان‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکی از معضالت دس��تگاه قضایی کشور در ش��رایط حاضر وجود و تراکم‬ ‫دعاوی مختلف در دادگاه ها اس��ت‪ .‬به درس��تی و راس��تی یکی از بزرگترین‬ ‫دغدغه های مس��ئولین قضایی کش��ور وجود هزینه های سرس��ام اور در این‬ ‫سیس��تم بوده و به علت تراک��م پرونده های دعاوی در دادگاه موجب کاهش‬ ‫دقت و سرعت در رسیدگی به این پرونده ها شده است‪.‬‬ ‫البته معضالت قضایی در فرایند معاینه فنی بدین جا نیز ختم نمی ش��ود‪.‬‬ ‫لذا ضرورت عناصر تخصصی و دارای دانش و اطالعات پایه در زمینه قوانین‪،‬‬ ‫دستگاه ها و تجهیزات موجود در مراکز و اشنایی با نرم افزار سامانه یکپارچه‬ ‫برای صدور هر نوع حکم مبتنی بر عدالت ضروری خواهد بود‪.‬‬ ‫بنا بر مسائل مطرح شده به نفع قوه قضایی خواهد بود که برای حل وفصل‬ ‫اختالف موجود در مراکز معاینه فنی خودرو کشور را در خارج از دادگستری‬ ‫و براس��اس صلح‪ ،‬سازش و توسل به میانجیگری را محور حل وفصل دعاوی‬ ‫مطروح قرار دهد‪ .‬بدین صورت اصحاب دعوا را ترغیب نموده تا خود‪ ،‬شخص‬ ‫و یا اشخاص مطلع و اگاه را برای قضاوت تعیین و تا با بررسی اختالف افراد‬ ‫توسط قاضی و یا قضات منتخب خودشان رای شایسته صادر خواهند کرد و‬ ‫دادگستری نیز اجرای این رای را به عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫در مبن��ای رای داوری نیز در قوانین ما نیز تصریح ش��ده اس��ت‪ .‬در ماده‬ ‫‪ 6‬قانون تش��کیل دادگاه های عمومی و انق�لاب مصوب ‪ 1373‬چنین اورده‬ ‫شده است‪:‬‬ ‫«طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت‬ ‫به قاضی تحکیم مراجعه نمایند‪».‬‬ ‫در نظام اسالمی برای حل وفصل سریع و عادالنه‪ ،‬تخصصی و بدون وجود‬ ‫تمرکزگرایی در دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده است‪ .‬تعبیر‬ ‫و معنای قاضی تحکیم را خصوصی س��ازی قضاوت باید دانست‪ .‬براین اساس‬ ‫اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی‪ ،‬افرادی واجد‬ ‫ش��رایط را برگزین��د تا حل و فصل خصومت به وج��ود امده را از این طریق‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫این قانون برای اولین بار در کشور ارجاع به قاضی تحکیم را تجویز کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اما با این وجود گرچه قاضی تحکیم عنوانی نوظهور در قوانین ایران‬ ‫به ش��مار می رود ولی چندین قرن سابقه در علم فقه دارد‪ .‬از این رو با عنایت‬ ‫به خاس��تگاه ان بایسته است که در این باره بحثی فقهی همراه با جنبه های‬ ‫حقوقی ان مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫از مزایای مراکز داوری به موارد ذیل می توان اشاره کرد‪:‬‬ ‫سرعت در رسیدگی‬‫ متخصص بودن اشخاص صادرکننده رای داوری‬‫ اعتقاد طرفین به تامین عدالت و رسیدگی منصفانه‬‫ امکان انتخاب افراد ذی صالح برای صدور رای‬‫از جمل��ه مزای��ای دیگر در پذیرفت��ن قاضی تحکیم این اس��ت که باعث‬ ‫هم��کاری و تعاون اصحاب دعوا خواهد ش��د و در جهت فصل خصومت کام‬ ‫برداش��ته خواهد ش��د و موجب کاهش تنش های به وج��ود امده میان انها‬ ‫می گ��ردد‪ ،‬چرا که بر خالف نظام قضایی که یکی به عنوان خواهان ش��کایت‬ ‫می کن��د و دیگری به عنوان خوانده به دادگاه احضار خواهند ش��د و این امر‬ ‫باعث کش��مکش و تعارض بیش��تر در میان اصحاب دعوا اس��ت و در برخی‬ ‫موارد موجب حاضر نشدن طرفین در موعد مقرر در دادگاه شده و در نتیجه‬ ‫دادرسی را طوالنی خواهد کرد اما در قضاوت تحکیمی‪ ،‬اصحاب دعوا قبل از‬ ‫مراجعه به قاضی تحکیم ناچار از توافق و تصالح هس��تند و این امر از جهت‬ ‫روانی در حل دعوا کمک ش��ایان توجهی می کند‪ .‬می توان گفت این راه حل‬ ‫نوعی سیاست خصوصی کردن امر قضاوت است که در جهت دست یافتن به‬ ‫یک نظام رس��یدگی سریع و دقیق‪ ،‬همراه با کاهش هزینه و نیروی انسانی‪،‬‬ ‫امری شایسته و بایسته خواهد بود‪.‬‬ ‫با وجود نواقص موجود در ایین نامه نحوه اجرای معاینه فنی و تس��ری ان‬ ‫در دس��تورالعمل ماده ‪ 3‬این ایین نامه و از طرف دیگر خال س��ازمانی که در‬ ‫س��اختار حمل ونقل وزارت کشور برای مراکز معاینه وجود داشته و در عمل‬ ‫امکان اعمال نظرات شخصی و سالیق سازمانی وجود دارد مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو کشور را با یک چالش جدی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫در دس��تورالعمل ماده ‪ 3‬ابالغی از طرف وزارت کش��ور در س��ال ‪ 1395‬در‬ ‫کمتر سه ماه مدیران ذی ربط در وزارت کشور ان را نیازمند اصالح دانسته اند‪.‬‬ ‫نواقص و خال موجود در ایین نامه و به تبع ان دستورالعمل های اجرایی عاملی‬ ‫برای برداش��ت های سیلقه ای از طرف ش��هرداری ها و کارگروه های استانی در‬ ‫استانداری ها را پی ریزی کرده و باعث تنش های فعلی است‪.‬‬ ‫برداشت های متفاوت از تعاریف مختلف در این سیستم بخش خصوصی را‬ ‫مستاصل کرده است و در شرایط حاضر هیچ ملجا و پناهگاهی ندارد‪ .‬ضرورت‬ ‫مرک��ز داوری تخصصی با افراد مجرب و متخصص و دانش اموخته به فرایند‬ ‫معاینه فنی‪ ،‬دارای اشنایی کامل با قوانین‪ ،‬ایین نامه‪ ،‬دستورالعمل های تابعه‬ ‫و با شناخت از تجهیزات مورد استفاده در خط معاینه در چنین برهه از زمان‬ ‫مشهود به نظر می رسد‪.‬‬ ‫لذا انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو از ریاس��ت محترم قوه قضائیه‬ ‫درخواس��ت ایجاد مرکز داوری جهت حل وفص��ل اختالف دعوای فی مابین‬ ‫مراک��ز معاینه فنی با ش��هرداری و در صورت صدور گواهی خالف واقع درج‬ ‫شده در قانون هوای پاک برای رسیدگی به تخلفات در مراکز معاینه فنی به‬ ‫صورت تخصصی اهتمام داشته و اقدامات الزم را مبذول بفرمایند‪.‬‬ ‫بی شک این امر مهم از تراکم پرونده های متعدد در قوه قضائیه را ممانعت‬ ‫خواهد کرد و در ضمن دعوای مطرح شده نیز توسط افراد منتخب و مجرب‬ ‫مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت‪ .‬ماحصل این امر را باید تس��ریع در عمل و‬ ‫دقت در رسیدگی و تمرکززدایی در قوه قضاییه دانست‪.‬‬ ‫عباس مجیدی نژاد‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫‹ ‹در تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۶‬قانون هوای پاک اورده شده است‪:‬‬ ‫«در صورت��ی که متصدیان و کارکن��ان مراکز مجاز معاینه فنی یا ماموران‬ ‫ناظ��ران بر عملکرد ان بر خ�لاف مقررات این ماده اق��دام به صدور گواهی‬ ‫معاین��ه فنی کنند به حداکثر جرم صدور گواه��ی خالف واقع موضوع ماده‬ ‫(‪ )۵۴۰‬قانون مجازات اسالمی(کتاب پنجم‪-‬تغریزات و مجازات های بازدارنده‬ ‫مصوب ‪ ۱۳۷۵/۳/۲‬و اصالحات و الحاقات بعدی)محکوم می شوند‪».‬‬ ‫‹ ‹در ماده ‪ ۳۲‬قانون هوای پاک امده است‪:‬‬ ‫«برای رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون به تشخیص رئیس‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬شعبه اختصاصی و تخصصی در حوزه قضایی اختصاص می باید‪».‬‬ ‫اهمیت قضا در حیات اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاس��ی در جامعه بر همگان‬ ‫روش��ن است‪ ،‬به ویژه اگر اثر یک ش��عبه اختصاصی و تخصصی برای بنگاه ها‬ ‫و واحدهای اقتصادی تعیین ش��ود بی ش��ک بدون فوت وقت موارد مطروح‬ ‫به صورت کارشناس��انه مورد بررس��ی و پیگیری ق��رار خواهند گرفت‪ .‬البته‬ ‫معاینه فنی در کش��ور را نباید فقط یک بنگاه اقتصادی دانست و مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی این فرایند‪ ،‬ش��عبه های ویژه این بخش را با مس��ئولیت خطیری‬ ‫مواجه خواهند کرد‪.‬‬ ‫از این رو با وجود چالش ها و برداش��ت های متفاوت سیلقه ای از ایین نامه‪،‬‬ ‫دس��تورالعمل و بخش��نامه های موجود و تنش های به وجود امده بین بخش‬ ‫خصوصی و س��ازمان های ذی ربط‪ ،‬اقدام فوری در جه��ت ایجاد و راه اندازی‬ ‫ش��عبه های اختصاصی و تخصصی می تواند کمک ش��ایان توجهی به رشد و‬ ‫توس��عه این فرایند در کش��ور کند‪ .‬بخش خصوصی نی��ز می تواند به حقوق‬ ‫خود برسد‪.‬‬ ‫الودگ��ی هوا ش��هر تهران عاملی ش��د برای دریاف��ت معاینه فنی برای‬ ‫خودروهایی که فاقد معاینه بودند‪ .‬اما دوربین های پالک خوان در س��طح‬ ‫ش��هر تهران تنها خودروهای فاقد معاینه فن��ی را یافت نکردند بلکه این‬ ‫دوربین های کاری به مراتب بزرگتر از جریمه ش��هروندان را انجام داده اند‬ ‫و ان تضاد و تفرق بین سازمان های متولی در فرایند معاینه فنی را عیان‬ ‫نمودند‪.‬‬ ‫بر اس��اس بند (ز) ماده یک ایین نامه اجرایی نحوه معاینه فنی و صدور‬ ‫برگ معاینه فنی خودرو و دس��تورالعمل ماده ‪ 3‬اج��رای ان در بند (پ)‬ ‫امده است‪:‬‬ ‫«س��یمفا‪ :‬اختصار عبارات “س��امانه ملی یکپارچه معاینه فنی ایران”‪،‬‬‫س��امانه ای متمرکز و برخ��ط (انالین) برای ثبت مش��خصات و اطالعات‬ ‫ازمون ه��ای فنی و صدور گواهی معاینه فنی وس��ایل نقلیه موتوری که با‬ ‫بهره گیری از زیرس��اخت های الکترونیکی و اطالع��ات پلیس راهنمایی و‬ ‫رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در راستای ایجاد وحدت‬ ‫رویه در امور مربوط به معاینه فنی وس��ایل نقلیه موتوری سبک و سنگین‬ ‫درون و برون ش��هری و تسهیل در اعمال مقررات و ثبت مکانیزه تخلفات‬ ‫رانندگی‪ ،‬توس��ط وزارت کش��ور و با مش��ارکت وزارت راه و شهرسازی و‬ ‫شهرداری ها ایجاد می گردد‪».‬‬ ‫ام��ا عک��س دوربین ه��ا حاکی از م��وارد دیگری ب��ود که هر ک��دام از‬ ‫سازمان های متولی راه خود دارد اندر پیش و ارتباط تعیین شده یکپارچه‬ ‫وجود خارجی نداشته است‪.‬‬ ‫مراک��ز معاینه فن��ی خودروهای س��نگین در س��ال‪ 93‬و مراکز معاینه‬ ‫فنی س��بک در س��ال‪ 94‬به صورت برخط یا انالین شروع به کار کرده اند‪.‬‬ ‫بابت این بر خط س��ازی در مراکز معاینه فنی س��بک و س��نگین و تامین‬ ‫نرم افزاره��ای مربوط و ایجاد زیر س��اخت ها در مراکز معاینه فنی در چند‬ ‫نوبت مبالغی حدود چندصد میلیون تومان هزینه از طرف بخش خصوصی‬ ‫پرداخت شده است تا تامین کننده نیاز سازمان های متولی در این فرایند‬ ‫باشد‪ .‬البته نرم افزار سیمفا در بخش سبک از فعالیت بیشتر برخوردار بوده‬ ‫و توانایی باالتری نس��بت به ارائه خدمت به مراکز را داش��ته است‪ .‬اما در‬ ‫بخش س��نگین با لحاظ طول عمر بیشتر نرم افزار به قاعده این چند ساله‬ ‫تامین کننده نیاز کاربران در مراکز معاینه فنی خودرو در بخش س��نگین‬ ‫نبوده و از کمی کاستی های متعددی روبه رو است‪.‬‬ ‫از همی��ن نکته که کیفی��ت و ارائه خدمت به کاربران توس��ط نرم افزار‬ ‫به صورت یکس��ان نیس��ت می توان به این نتیجه رس��ید که هر کدام از‬ ‫س��ازمان های متولی مس��یر خود را طی کرده و جدا از هم و بدون لحاظ‬ ‫ایج��اد وحدت رویه در امور مربوط ب��ه معاینه فنی اقدام مقتضی را انجام‬ ‫داده اند‪ .‬اثرات این تفرق را در ثبت تخلفات توسط دوربین های پالک خوان‬ ‫در جرای��م خودروه��ای دارای معاینه فنی می توان یافت ک��ه تعداد این‬ ‫خودروها نیز کم نیس��ت‪ .‬مطلب جالب توجه اینکه این دوربین ها در زبان‬ ‫بی زبانی اسرار دیگری را نیز فاش کرده اند‪ .‬مراکز تعویض پالک خودرو هم‬ ‫انالین نیس��تند‪ .‬هنگامی خودرو تعویض پالک می شود ثبت ان چند روز‬ ‫طول می کشد و به همین دلیل نیز ‪ VIN‬شناسایی نشده و خودرو امکان‬ ‫دریافت معاینه فنی را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫البته قابل ذکر اس��ت که به علت به وجود امدن این معضالت و ایجاد‬ ‫جو عمومی س��ازمان های متولی کوتاه امده و به نوعی تفاهم کرده اند‪ .‬در‬ ‫صورت مسائل مطروحه مورد نظر سازمان ها هنوز به قوه خود باقی است‪.‬‬ ‫باری در فرایند معاینه فنی هرگاه الودگی هوا معضل می ش��ود معاینه‬ ‫فنی مقصر قلمداد می کنند‪ ،‬هنگام تصادفات معاینه فنی به دادگاه معرفی‬ ‫می شود حداقل حس��ن وجود مراکز معاینه فنی در همین نکته است که‬ ‫می بایست جور بی مدیریتی سازمان های متولی را بکشد‪.‬‬ ‫به تجربه اثبات ش��ده که فراینده��ای کاری در نظام حکومتی که چند‬ ‫س��ازمان دولتی قصد اجرای ان را داش��ته باش��ند دچار تنش و مش��کل‬ ‫س��اختاری خواهد بود در طی سه سال گذشته در فرایند معاینه فنی نیز‬ ‫این مورد به اثبات رسیده که نمی توان دو نرم افزار و دو متولی متفاوت با‬ ‫دو دیدگاه مختلف داشت‪ .‬این مطلب بر تمامی دست اندرکاران این فرایند‬ ‫مبرهن و روشن شده است‪.‬‬ ‫لذا برای جلوگیری از سرگردانی شهروندان دو سناریو را می توان تعریف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ ب��رای معاینه فنی خودرو یک متولی مش��خص تعیین و یک نرم افزار‬‫تدوین نمود‪.‬‬ ‫ اگر بنا ش��رایط حاض��ر و وجود خودروهای درون و برون ش��هری دو‬‫سازمان مستقل با دو ایین نامه اجرایی و دو نرم افزار تعریف شود‪.‬‬ ‫عباس مجیدی نژاد‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫لکسس رقیب المبورگینی اوروس می شود؟‬ ‫در اکتب��ر س��ال جاری لکس��وس از خ��ودرو سفارش��ی ‪LX‬‬ ‫‪ Inspiration Series‬رونمای��ی کرد‪ .‬اگرچه مصرف کنندگان‬ ‫عالق ه چندانی به این خودرو نشان ندادند اما خب قضاوت نهایی‬ ‫را دراین باره به اینده موکول می کنیم؛ اما خبر جدیدی منتش��ر‬ ‫شده و قضی ه ان جالب تر است‪.‬‬ ‫بن��ا ب��ه گفت ه اس��پایدر ‪ 7‬ژاپن‪ ،‬لکس��وس در ح��ال کار روی‬ ‫شاسی بلند پرچم داری است که رقیب المبورگینی اوروس خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬اگرچه رقابت با اوروس یک هدف کام� ً‬ ‫لا جا ه طلبانه برای‬ ‫لکس��وس اس��ت اما این کراس اوور پرفورمنس دارای پیشران ه ‪6‬‬ ‫سیلندر ‪ 3/5‬لیتری توئین توربو و دو واحد الکتریکی خواهد بود‬ ‫و قدرت کل ان به بیش از ‪ 424‬اسب بخار خواهد رسید‪.‬‬ ‫اما موضوع جالب تر اینکه نس��خ ه اس��پرت ‪ F‬این شاس��ی بلند‬ ‫می تواند از پیشران ه ‪ 8‬سیلندر ‪ 4‬لیتری توئین توربوی مدل ‪LC‬‬ ‫‪ F‬س��ود ببرد‪ .‬انتظار می رود این خودرو در صورت تولید حداقل‬ ‫قدرت ‪ 661‬اسب بخاری داشته باشد و اوروس ‪ 641‬اسب بخاری‬ ‫را شرمنده سازد‪.‬‬ ‫این رس��ان ه ژاپنی همچنین ادعا می کند شاس��ی بلند پرچم دار‬ ‫لکسوس بر پای ه کانسپت ‪ Limitless 1-LF‬ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫این کانسپت پیش نمایش��ی از یک شاسی بلند است که ظرفیت‬ ‫ش��کل دهی ایند ه یک کراس اوور لوکس پرچم دار را داراس��ت‪.‬‬ ‫نس��خ ه تولیدی می تواند از پلتفرم این خودرو مطالعاتی بهره مند‬ ‫ش��ود‪ .‬با توجه ب��ه ثبت تجاری نام ‪ LQ‬توس��ط لکس��وس این‬ ‫احتم��ال وجود دارد که شاس��ی بلند تولیدی لکس��وس از چنین‬ ‫نامی برخوردار شود‪.‬‬ ‫در خبرها همچنین ادعا ش��ده شاسی بلند پرچم دار لکسوس‬ ‫به طور قابل توجه��ی ارزان تر از المبورگینی اوروس خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن هی��والی ایتالیایی بهای حدود ‪ 200‬هزار دالری داش��ته‬ ‫درحالی که لکسوس هدف گذاری حدود ‪ 150‬هزار دالری دارد‪.‬‬ ‫این خودرو احتماالً در سال ‪ 2020‬معرفی و یک سال بعد وارد‬ ‫بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ 4×4‬یا ‪4WD‬‬ ‫خودروهای دودیفرانس�یل که نیروی موتور به هر چهارچرخ منتقل می ش�ود‪ .‬این دسته بندی اخیرا با عرضه‬ ‫بیش�تر سدان و استیش�ن های دو دیفرانسیل به چالش کشیده ش�ده و دیگر نمی توان ان را طبقه بندی شکل‬ ‫خودروها دانس�ت بلکه نوعی ویژگی فنی محسوب می ش�ود‪ .‬اما پیش از این ‪ 4‬در‪ 4‬مترادف خودروهای شاسی‬ ‫بلند بیابانی یا ‪ SUV‬بود‪.‬‬ ‫‹ ‹باگی (‪)Buggy‬‬ ‫خودروهای ساحلی یا بیابانی حشره مانند که چرخ ها خارج از بدنه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹کابریو کوچ (‪)Cabrio coach‬‬ ‫در این خودروها سقف پارچه ای تاشو یا سانروف شیشه ای بزرگ چند تکه روی ریل حرکت کرده و باز و بسته‬ ‫می شوند‪ ،‬مانند ژیان‪.‬‬ ‫‹ ‹کابریولت و کانورتیبل‬ ‫هر دوی این نوع عبارتها نشانگر خودروهایی هستند که سقف انها بصورت کامل باز می شود‪ .‬سقف می تواند‬ ‫از جنس پارچه‪ ،‬برزنت‪ ،‬چرم و یا هاردتاپ (فلز‪ ،‬کامپوزیت) باشد‪ .‬همچنین مکانیزم باز شدن سقف هم می تواند‬ ‫دستی یا اتوماتیک باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کوپه‬ ‫خودروهای کوپه دارای دو در و س�قف ثابت هس�تند‪ .‬درهای انها از خودروهای‬ ‫س�دان کش�یده تر اس�ت تا مس�افران عقب نیز راحت تر جا به جا شوند‪.‬‬ ‫صندلی های جلو نیز در انواع چهار نفره‪ ،‬رو به جلو تا می شوند تا بتوان‬ ‫به قسمت عقب راه یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹کوپه یوتیلیتی‬ ‫ای�ن نوع از بدنه در واقع یک وانت با جای ب�ار تخت و عموما دارای‬ ‫درب است‪ .‬برای س�اخت این خودروها از سواری های معمول و تبدیل‬ ‫انها به وانت بهره می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹کراس اوور (‪)CUV‬‬ ‫معموال با ‪ SUV‬اش�تباه گرفته می ش�ود‪ .‬می ت�وان کراس اوور را‬ ‫خودروی�ی بر روی پلتفرم خودروهای س�واری ام�ا با ویژگی های‬ ‫خودروهای ‪ SUV‬دانس�ت‪ .‬کراس اوورها با داشتن بدنه یکپارچه‬ ‫نس�بت به ‪ SUV‬که معموال دارای شاس�ی جداگانه هستند متمایز‬ ‫می شوند‪ .‬کراس اووها بیشتر مناسب جاده و مسیرهای شهری هستند‬ ‫بنابر این بسیاری از انها تک دیفرانسیل هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹فست بک‬ ‫در این نوع بدنه س�قف و شیشه و درب صندوق در یک امتداد و با شیب مالیمی‬ ‫به یکدیگر متصل می شوند‪ .‬در صندوق و شیشه عقب نیز همراه با هم باز می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹هاچ بک‬ ‫درصندوق و شیشه عقب به یکدیگر متصل بوده اما زاویه انها با سقف زیاد است‪ .‬در پشتی (در سوم یا پنجم)‬ ‫تلقی شده و معموال رو به باال باز می شود‪ .‬در این خودروها سه در به مفهوم دو در در پهلوها و در سوم در عقب‬ ‫و پنج در به مفهوم چهار در ورودی و یک در پشتی برای بار است‪ .‬هاچ بک ها خودروهای سبک و جمع و جوری‬ ‫هستند که به واسطه ابعاد مناسب بیشتر در داخل شهرها و ترافیک مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪LAV‬‬ ‫خودروهایی که برای تفریحات و گردش اخر هفته (‪ )Leisure activity vehicle‬طراحی ش�ده اند‪ .‬به نوعی‬ ‫ترکیب وانت یا مینی ون های کوچک با هاچ بک هستند‪ .‬فضای مناسب برای سرنشینان و لوازم همراه برای یک‬ ‫پیک نیک خارج از شهر از ضروریات این خودروهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹لیموزین‬ ‫خودروهای س�دان لوکس با فاصل�ه بین دو محور زیاد که باعث افزایش فضا برای سرنش�ینان عقب و امکان‬ ‫نصب تجهیزات رفاهی خاص برای انها می ش�ود‪ .‬معموال جایگاه راننده توس�ط یک دیواره از قسمت سرنشینان‬ ‫جدا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مینی ون ‪MPV‬‬ ‫نوع خاصی از ون ها با اندازه کوچکتر که بیش�تر برای مصارف شخصی استفاده می شوند‪ .‬معموال دارای سه یا‬ ‫چهار ردیف صندلی بوده‪ ،‬ارتفاعی بیشتر و حجم و فضایی بیشتر از سدان و استیشن ها دارند‪ .‬مینی ون ها با نام‬ ‫خودروهای ‪ MPV‬یا ‪ multi-purpose vehicles‬نیز شناخته می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹میکرو ون‬ ‫خودروهایی با ابعاد بسیار کوچکتر از مینی ون ها که خواستگاه ژاپنی دارند‪ .‬این خودروهای سبک برای حمل‬ ‫اشنایی با انواع فر‬ ‫امپرسیونیسم یا‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫بدنه خودروها می توانند فرم های متفاوتی داشته باشد‪ .‬عموما‬ ‫می توان سبک بدنه خودروها را در تعدادی دسته بندی مختلف‬ ‫ق�رار داد‪ .‬با این حال بعض�ی از خودروها ممکن اس�ت در هیچ‬ ‫کدام از این طبق ه بندی ها ج�ای نگیرند‪ .‬بعضی از طبقه بندی ها‬ ‫ شنبه‬ ‫گوسن و «در» خروج میتسوبیشی‬ ‫کارلوس گوس��ن یک شغل دیگر خود را هم از دست داد چراکه‬ ‫میتسوبیشی او را از سمت ریاست خود عزل کرد‪ .‬مدیرعامل فعلی‬ ‫این کمپانی یعنی اوسامو ماساکو تا زمان انتخاب جایگزین گوسن‬ ‫به عنوان رئیس موقت فعالیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ماساکو که درباره ی اتهامات گوسن سخن می گفت اظهار داشت‪:‬‬ ‫من ش��وکه شدم‪ .‬نمی توانم ان را باور کنم‪ .‬هنوز هم نمی فهمم که‬ ‫چرا گوسن این کارها را انجام داد‪.‬‬ ‫ظاهرا ً گوسن درامد خود را کمتر از حد واقعی خود گزارش کرده‬ ‫و پلیس ژاپن هم او را نوزدهم نوامبر دس��تگیر کرده اس��ت‪ .‬پلیس‬ ‫این کش��ور همچنین گ��رگ کلی عضو هیئت مدیر ه نیس��ان را به‬ ‫رم بدنه خودروها‬ ‫اکسپرسیونیسم‬ ‫نی�ز تداخل زیادی با هم دارند‪ .‬مثال خودروهای شاس�ی بلند و‬ ‫کراس اوور‪ .‬بعضی از دس�ته بندی ها اکنون به هر نوع خودرویی‬ ‫گفته می ش�وند و از معنای اصلی خود فاصله گرفته اند‪ ،‬مثل ناچ‬ ‫بک‪ .‬در اینجا می خواهیم معمول ترین دس�ته بندی خودروها از‬ ‫لحاظ شکل و فرم بدنه را به شما معرفی کنیم‪.‬‬ ‫خاطر همکاری با گوسن در رابطه با اتهامات مربوطه دستگیر کرده‬ ‫است‪ .‬بازرسی های بیشتر نش��ان داده گوسن شاید درگیر چندین‬ ‫خالفکاری بزرگ دیگر همچون استفاده شخصی از امکانات کمپانی‬ ‫باش��د‪ .‬خبرهای منتشر ش��ده از رس��انه های ژاپنی نشان می دهد‬ ‫میزان دس��تمزد گزارش نش��د ه گوس��ن بین ‪ 44/3‬تا ‪ 71‬میلیون‬ ‫دالر و در طول ‪ 5‬سال بوده است‪ .‬البته هنوز امار رسمی دراین باره‬ ‫منتش��ر نشده است‪ .‬مدیران نیسان قب ً‬ ‫ال گوسن را از سمت ریاست‬ ‫این کمپانی عزل کرده اند‪ .‬او هنوز هم رئیس و مدیرعامل رنو است‬ ‫هرچند احتمال برکناری او از این س��مت ها هم وجود دارد‪ .‬گوسن‬ ‫فع ً‬ ‫ت مدیر ه نیسان و میتسوبیشی است زیرا برای عزل‬ ‫ال عضو هیئ ‬ ‫یا ابقای او نیاز به برگزاری جلسه بین سهامداران است‪.‬‬ ‫‹ ‹کارلوس گوسن‬ ‫گوس��ن یک��ی از پردرامدتری��ن مدیران صنعت خ��ودرو بوده‬ ‫و درام��د ترکیبی او از نیس��ان و رنو در س��ال ‪ 2015‬حدود ‪17‬‬ ‫میلیون دالر بوده اس��ت‪ .‬اتحاد رنو‪-‬نیسان‪-‬میتسوبیشی در زمان‬ ‫مدیریت او به یکی از بزرگ ترین خودروس��ازان دنیا تبدیل شد و‬ ‫در س��ال ‪ 2017‬فروش بیش از ‪ 10/6‬میلیون دس��تگاهی داشته‬ ‫است‪ .‬گوسن اخیرا ً از مدیرعاملی نیسان کنار رفته بود اما ریاست‬ ‫کمپانی را بر عهده داش��ت و می خواست انرژی بیشتری را صرف‬ ‫احیای میتسوبیشی کند‪.‬‬ ‫بارهای س�بک و روزانه فروش�گاه ها استفاده می ش�وند‪ .‬موتور انها نیز طبق اس�تاندارد ‪ KEI‬ژاپن زیر ‪ 1‬لیتر و‬ ‫معموال ‪ 660‬سی سی حجم دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ناچ بک‬ ‫اگ�ر بدنه خودرو را به س�ه بخش موتور‪ ،‬کابین و صندوق تقس�یم کنیم‪ ،‬در خودروه�ای ناچ بک به وضوح این‬ ‫س�ه قسمت را خواهیم دید‪ .‬معموال قس�مت سوم که صندوق عقب است‪ ،‬کوتاه تر از دو بخش دیگر است‪ .‬زاویه‬ ‫مش�خص پنجره عقب و س�تون عقب با س�قف نیز از ویژگی های خودرو های ناچ بک است‪ .‬خودروهای ناچ بک‬ ‫می توانند با انواع سدان‪ ،‬کوپه یا حتی هاچ بک همپوشانی داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیک اپ یا وانت‬ ‫خودروه�ای بارک�ش با فضای بار تخت در پش�ت کابین‪ .‬پیک اپ در اندازه فول س�ایز‪ ،‬یا متوس�ط و کوچک‬ ‫دس�ته بندی می شوند‪ .‬همچنین می توان خودروها را بر اساس فرم کابین (اسپرت‪ ،‬عمودی و مینی بوسی ‪cab-‬‬ ‫‪ forward‬یا دو کابین دو در یا چهار درب) و یا بر اساس فرم جای بار (کوتاه‪ ،‬بلند‪ ،‬پله ای‪ ،‬بدون جای بار‪ ،‬درب‬ ‫باز شو از پهلو و …) دسته بندی کرد‪ .‬بعضی از انواع این خودروها دارای دو محور در عقب بوده و ظرفیت انها‬ ‫نیز متفاوت است‪ .‬حداقل ظرفیت وانت ها از ‪ 450‬کیلوگرم و نهایت ان به ‪ 3‬تن می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹رودستر‪-‬اسپایدر‬ ‫خودروهای بدون س�قف ثابت دو نفره که معموال دارای س�قف نرم هستند‪ .‬بیشتر این خودروها برای تفریح و‬ ‫لذت از رانندگی و به صورت اسپرت ساخته می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سدان‪-‬سالون‬ ‫خودرویی با ‪ 4‬صندلی یا بیش�تر و با س�قف ثابت و به صورت دو یا چهار در هستند‪ .‬دارای ستونهای ‪ A,B‬و ‪C‬‬ ‫مشخص بوده و همانند ناچ بک ها می توان انها را به سه باکس مجزا تقسیم کرد‪.‬‬ ‫‹‹‪SUV‬‬ ‫خودروهای اس�پرت یوتیلیتی همانند یک استیش�ن واگن اما به روی یک ساختار وانت مانند و با‬ ‫توانایی حرکت در خارج از جاده هس�تند‪ .‬همه ‪ SUV‬ها دارای چهار چرخ متحرک (‪ 4×4‬یا‬ ‫‪ )4WD‬ب�وده ول�ی در بعضی از انها امکان انتخاب بی�ن حالت ‪ 2WD‬و ‪ 4WD‬موجود‬ ‫میاست‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹شوتینگ بریک (‪)Shooting Brake‬‬ ‫‹‬ ‫‹استیشن واگن‬ ‫در ابتدا این خودروها برای حمل افراد و لوازم باش�گاه های تیراندازی مورد‬ ‫اس�تفاده قرار می گرفتند‪ .‬این اصطالح امروزه برای خودروهای استیشن که‬ ‫به نوعی ترکیبی از یک واگن و یک کوپه هستند مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اگر قس�مت سوم بدنه یک ناچ بک را با فضای داخل اتاق ترکیب کنیم‪ ،‬یک‬ ‫خودرو با ظرفیت بیشتر بار یا مسافر خواهیم داشت که برخالف انواع ناچ بک‬ ‫تنها به دو بخش قابل تمایز موتور و کابین قابل تقس�یم اس�ت؛ قس�مت بار از‬ ‫طریق در عقب یا داخل کابین قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹ون‬ ‫خودروهای�ی ب�ا یک اتاق ب�زرگ و مرتفع برای حمل بار و مس�افر در مقیاس متوس�ط‪ .‬ون از عبارت‬ ‫‪ caravan‬گرفته شده و می توان ان را وانت مسقف نیز دانست‪ .‬در اروپا یا امریکا این عبارت برای خودروهایی‬ ‫با اندازه های ‪ MPV‬تا مینی بوس استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نامهای جایگزین و معروف‪:‬‬ ‫بعضی از نامهای اختصاصی برای خودروها تبدیل به یک الگو شده اند‪ .‬بعضی از خودروسازان هم برای مدلهای خاص‬ ‫خود از کالسهای نامگذاری اختصاصی استفاده می کنند‪ .‬در ادامه به تعدادی از این نامهای معروف اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Break‬‬ ‫عبارت فرانسوی برای استیشن واگنها‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Jeep‬‬ ‫برند امریکایی که اینک به خودروهای ‪ SUV‬نیز گفته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Kombi-Combi‬‬ ‫مخفف عبارت المانی ‪ Kombinationswagen‬به معنی اتومبیل ترکیبی و برای استیش�ن واگن ها استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Minibus‬‬ ‫برای مینی ون با ظرفیت ‪ 16‬تا ‪ 21‬نفر استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Caravan/Sports Tourer‬‬ ‫برای مینی ون ها استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪Touring‬‬ ‫برای خودروهای واگن ب ام و مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل جاده ای‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫شرط استفاده از اتوبوس های دست دوم‬ ‫دبیر کمیس��یون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران درباره‬ ‫س��رانجام خط ‪ ۶‬مترو و ق��رارداد تامین ‪ ۶۳۰‬واگ��ن توضیح داد‪.‬‬ ‫محمدعل��ی کرونی در گفت وگو با مهر‪ ،‬در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫ک��ه س��رانجام ‪ ۱۰‬کیلومتر از خط ‪ ۶‬مت��رو که قرار ب��ود ابان به‬ ‫بهره برداری برس��د گفت‪ :‬با روند کنونی به نظر نمی رس��د تا پایان‬ ‫امس��ال این بخش اماده بهره برداری ش��ود‪ .‬وی درباره درخواست‬ ‫خرید اتوبوس های دست دوم برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی گفت‪:‬‬ ‫ب��ه جای انکه ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬میلیون توم��ان برای تجهیز اتوبوس ها به‬ ‫فیلتر دوده هزینه شود بهتر است قطعه های الزم اتوبوس هایی که‬ ‫برای نبود قطعه در پارکینگ ها متوقف ش��دند‪ ،‬تامین شود‪ .‬کرونی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ش��رکت تولید کننده اتوبوس ه��ا در نامه ای اعالم کرده‬ ‫که اگر این اتوبوس ها به فیلتر مجهز ش��وند دیگر خدمات موتوری‬ ‫ارائه نمی کنند؛ بنابراین بهتر اس��ت ب��ه جای تاکید بر نصب فیلتر‬ ‫دوده‪ ،‬ب��ه دنبال خری��د قطعه برای اتوبوس های متوقف ش��ده در‬ ‫ایستگاه ها باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پیش از این نیز تهران تجربه خرید‬ ‫اتوبوس های دست دوم داشت و از یک شرکت المانی‪ ،‬اتوبوس هایی‬ ‫خریداری ش��د و در همان کش��ور نیز مورد بازس��ازی قرار گرفت‪.‬‬ ‫باید ببینیم این اتوبوس های دس��ت دوم از کجا و با چه ش��رایطی‬ ‫تامین می ش��ود‪ ،‬در غیر این صورت بهتر اس��ت هزینه هایی که به‬ ‫خرید اتوبوس های دست دوم تخصیص داده می شود‪ ،‬صرف تقویت‬ ‫ناوگان فعلی شود‪ .‬دبیر کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر‬ ‫ته��ران در زمینه سرنوش��ت ‪ ۶۳۰‬واگنی که قرار ب��ود به تدریج به‬ ‫مت��رو تهران افزوده ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه تقوی��ت مترو‪ ،‬با وجود‬ ‫انکه در مدیریت تازه ش��هری‪ ،‬راهکارهای متعددی ارائه ش��ده‪ ،‬به‬ ‫دالی��ل متعددی از جمله نب��ود منابع اقتصادی م��ورد نیاز‪ ،‬هنوز‬ ‫فرصت عملی شدن این راهکارها پیش نیامده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین براساس پیگیری های انجام شده‪ ،‬از ‪ ۶۳۰‬واگنی که قرار‬ ‫بود وارد ناوگان شود‪ ،‬یک واگن نیز به این دوره از مدیریت شهری‬ ‫نمی رس��د و فق��ط ‪ ۱۰‬قطار در گمرک اس��ت که اگ��ر هزینه های‬ ‫ترخیص ان تامین شود‪ ،‬می توانیم انها را وارد خطوط کنیم‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ ۱۶‬هزار نفر در جاده های ایران می میرند‬ ‫سقوط مرگبار سالی ‪ ۹۰‬ایرباس در جاده های کشور‬ ‫س��االنه ‪ ۱.۲‬میلیون نفر در سراس��ر جهان‪ ،‬قربانی بی احتیاطی‬ ‫خود یا دیگران در اس��تفاده از راه ها و خودروها می شوند‪ .‬به طور‬ ‫متوس��ط هر روز ‪ ۳‬هزار تصادف منجر به مرگ در سراس��ر جهان‬ ‫اتفاق می افتد‪ .‬این حادثه ها یازدهمین عامل مرگ در کش��ورهای‬ ‫در حال توسعه و دومین عامل مرگ در ایران هستند‪.‬‬ ‫اخرین امار ثبت ش��ده از تصادف های جاده ای در ایران‪ ،‬مربوط‬ ‫ب��ه س��ال ‪ ۹۶‬و بیانگر مرگ ‪ ۱۶‬ه��زار و ‪ ۲۰۱‬نف��ر در جاده های‬ ‫ایران اس��ت؛ این یعنی س��ال گذش��ته‪ ،‬روزانه ‪ ۴۴‬نفر در راه های‬ ‫کش��ور کشته ش��ده اند‪ .‬بیش��ترین تصادفات و بیش��ترین میزان‬ ‫تلفات این حوادث در ایران مربوط به جاده های بین ش��هری و ماه‬ ‫شهریور است‪ .‬سه چهارم کشته شدگان تصادف در ایران‪ ،‬مردان و‬ ‫اس��تان های فارس‪ ،‬تهران و خراسان رضوی‪ ،‬دارای بیشترین امار‬ ‫تلفات در این زمینه هستند‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار خودرو‪ ،‬رده بندی کش��ورهای جهان از نظر‬ ‫میزان تصادف خودرو در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪ ۹۴‬خورشیدی)‬ ‫که در سایت سازمان بهداشت جهانی منتشر شده‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫ایران در رتبه هشتم جهان از نظر بیشترین تصادف منجر به مرگ‬ ‫قرار دارد‪ .‬براس��اس بیان کارشناسان‪ ،‬کشته شدن ‪ ۱۶‬هزار نفر در‬ ‫جاده های ایران در هر س��ال‪ ،‬به معنای این اس��ت که در ازای هر‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬س��االنه ‪ ۲۰‬نفر کش��ته می شوند که این‬ ‫رقم در امریکا ‪ ۱۰.۵‬نفر‪ ،‬در ترکیه ‪ ۸.۶‬نفر و در بیشتر کشورهای‬ ‫اروپایی بین ‪ ۲.۵‬تا ‪ ۶‬نفر است‪.‬‬ ‫باوجود اغاز روند کاهش تصادف ها و کشته ش��دگان جاده ای در‬ ‫ایران از سال ‪ ۸۴‬و رسیدن رقم ‪ ۲۷‬میلیون کشته در سال به ‪۱۶‬‬ ‫هزار نفر‪ ،‬امار کشته ش��دگان سال ‪ ۹۶‬در مقایسه با سال پیش از‬ ‫ان‪ ۱.۷ ،‬درصد افزایش داش��ته و این‪ ،‬زن��گ خطر افزایش دوباره‬ ‫تصادف ها و تلفات جاده ای در کشورمان را به صدا دراورده است‪.‬‬ ‫انها نیز در بیمارستان می میرند‪.‬‬ ‫انس��ان‪ ،‬خ��ودرو و ج��اده‪ ۳ ،‬ضلع مثلث تصادف ه��ای جاده ای‬ ‫هس��تند که براس��اس پژوهش های انجام شده در این میان نقش‬ ‫عامل انسانی از همه پررنگ تر و بیش از ‪ ۹۰‬درصد است‪.‬‬ ‫سردار تقی مهری‪ ،‬رئیس راهور ناجا با بیان اینکه نمی توان سهم‬ ‫هر یک از این ‪ ۳‬عامل را در تصادف ها به طور دقیق مشخص کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬انسان نقش اصلی و تعیین کننده در تصادف ها و تصمیم های‬ ‫راننده در مسیر تردد‪ ،‬در این زمینه نقش کلیدی دارد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا افزود‪ :‬به عنوان مثال واژگونی خودرو از‬ ‫مهم ترین اش��کال تصادف در کشورمان است که دالیل گوناگونی‬ ‫دارد ک��ه می ت��وان گفت راننده به وظیفه اصل��ی اش که رانندگی‬ ‫ب��وده‪ ،‬عمل نکرده و کارهای جانب��ی مانند برقراری تماس تلفنی‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه علت دیگر تصادف ها‪ ،‬وضعیت نامناس��ب‬ ‫برخ��ی جاده هاس��ت‪ ،‬گفت‪ ۵ :‬ه��زار و ‪ ۳۰۰‬نقط��ه حادثه خیز و‬ ‫پرحادث��ه در کش��ور داریم که از این می��ان‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬مکان‬ ‫در جاده های برون شهری هستند و این عدد‪ ،‬رقم باالیی است‪.‬‬ ‫به گفته مه��ری‪ ،‬گرچه تالش هایی برای رف��ع نقاط حادثه خیز‬ ‫انجام شده اما این تالش ها هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور کشور با تاکید بر اینکه جاده ایمن‪ ،‬رانندگی‬ ‫خ��وب و خ��ودرو ایمن‪ ،‬باعث کاهش تصادف و تلفات می ش��وند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای مثال چند سالی است که نصب ترمز ای بی اس در‬ ‫خودروهای داخلی اجباری ش��ده که این مسئله‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫پیشگیری از شدت تصادف ها دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه ‪ ۹۰‬درصد خودروهایی که در کش��ور‬ ‫تردد می کنند‪ ،‬تولید داخل هس��تند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توصیه کرده ایم‬ ‫خودروهای تولید داخل‪ ،‬دست کم ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬کیسه هوا داشته باشند‪.‬‬ ‫علت اصلی مرگ ‪ ۴۶‬درصد کشته ش��دگان تصادف ها در ایران‪،‬‬ ‫ضربه به س��ر اس��ت و بیش از ‪ ۵۰‬درصد کس��انی که در راه های‬ ‫کش��ورمان تصادف می کنند‪ ،‬در محل سانحه و حدود ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره جمعیت طرفداران ایمنی راه های کش��ور‬ ‫می گوی��د از تاثیر نامطلوب تصادف ه��ای خودرویی بر بازماندگان‬ ‫نباید غافل ش��د زی��را هر ی��ک از ‪ ۱۶‬هزار نفری که س��االنه در‬ ‫‹ ‹سهم انسان‪ ،‬خودرو و راه در تصادف ها‬ ‫‹ ‹تکلیف بازماندگان چه می شود؟‬ ‫تصادف ها در ایران کش��ته می ش��وند‪ ،‬عضو خانواده ای هستند که‬ ‫دیگ��ر اعضا در نبودش ب��رای تمام عمر‪ ،‬ش��ادی را بر خود حرام‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫محمد بخارایی که در جمع رانندگان حرفه ای کش��ور س��خن‬ ‫می گفت‪ ،‬ب��ا بیان اینکه ایران حدود ی��ک درصد جمعیت جهان‬ ‫را دارد و باید در بیش��ترین حالت‪ ،‬یک درصد متوسط کشته های‬ ‫جهان را نیز داشته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باتوجه به اینکه درحال حاضر‬ ‫امار کش��ته ها در جاده های جهان‪ ،‬س��االنه ی��ک میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفر اس��ت ایران باید حداکثر ‪ ۱۲‬هزار کشته داشته باشد اما‬ ‫اخرین امار کشته شدگان در تصادف ها حدود ‪ ۱۶‬هزار نفر را نشان‬ ‫می دهد که حدود ‪ ۴۰‬درصد بیشتر از استاندارد جهانی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه قربانیان تصادفات رانندگی را باید به ‪ ۳‬گروه‬ ‫تقس��یم کرد‪ ،‬افزود‪ :‬گروه نخست کشته شدگان هستند که تعداد‬ ‫انها س��االنه ‪ ۱۶‬هزار نفر است‪ .‬دومین گروه مجروحان و معلوالن‬ ‫هس��تند که ش��مار انها به ‪ ۳۳۰‬هزار نفر رسیده و سومین گروه‪،‬‬ ‫افراد مظلوم تری هس��تند که ش��امل بازماندگان ح��وادث مانند‬ ‫مادران داغدار و کودکان بی سرپرست می شوند‪.‬‬ ‫بخارای��ی راه اندازی پویش های گوناگ��ون و کوچک را راهکاری‬ ‫برای حس��اس کردن جامعه نسبت به سوانح رانندگی عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬به هر ش��کلی که بتوانیم باید با هم پیمانی این حساسیت‬ ‫را ایجاد کنیم تا هیچ کس اجازه نداشته باشد به ایمنی بی توجهی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر حض��ور ‪ ۲.۵‬میلیون راننده حرفه ای ش��هری‬ ‫و برون ش��هری در کش��ور یاداور ش��د‪ :‬به دنبال این هس��تیم که‬ ‫فرهنگ س��ازی ایمنی را از رانندگان حرفه ای شروع و افراد موفق‬ ‫در این زمینه را معرفی کنیم‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه مجموع رانندگان حرفه ای کش��ور روزانه ‪۲۰‬‬ ‫میلیون س��اعت رانندگی می کنند و نیمی از رانندگی در کشور از‬ ‫سوی این رانندگان انجام می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫این افراد‪ ،‬درگیر س��وانح رانندگی ش��ده اند و این نش��ان می دهد‬ ‫رانندگان حرفه ای‪ ،‬براساس اموزش و سرمایه گذاری جانی و مالی‪،‬‬ ‫در زمینه ایمنی‪ ،‬مطالبه گر هستند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه ایمنی معتقد است رانندگان حرفه ای می توانند‬ ‫الگوی خوبی در زمینه رعایت ایمنی برای سایر رانندگان باشند‪.‬‬ ‫بخارایی با اشاره به تاثیر اموزش در ترویج فرهنگ ایمنی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬رانندگان اینده خواهند بود؛ بنابراین ارتقای فرهنگ‬ ‫ایمنی باید از انها شروع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹هدررف�ت ‪ 7‬درص�د درامد ناخال�ص داخلی در‬ ‫تصادفات‬ ‫در تصادف ه��ای خودرویی در ایران‪ ،‬س��االنه ‪ ۳۰۰‬هزار نفر در‬ ‫مجموع کش��ته و زخمی می ش��وند که رقم کشته شدگان حدود‬ ‫‪۱۶‬ه��زار نف��ر اس��ت‪ .‬این عدد بس��یار ب��زرگ اس��ت‪ .‬درواقع در‬ ‫تصادف های جاده ای در ایران‪ ،‬معادل س��قوط و کشته شدن همه‬ ‫سرنش��ینان حدود ‪ ۹۰‬ایرب��اس ‪ ۳۲۰‬در س��ال و ‪ ۴‬فروند از این‬ ‫هواپیما در هفته کشته می شوند‪ .‬براساس امار اعالم شده از سوی‬ ‫مراجع رس��می‪ ،‬حدود ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬درصد درامد ناخالص ملی کش��ور‬ ‫س��االنه صرف تصادف های رانندگی می ش��ود که باتوجه به اعالم‬ ‫رق��م ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۹۱‬ه��زار میلیارد ریال به عن��وان تولید ناخالص‬ ‫داخلی ایران در سال ‪ ۹۵‬می توان گفت خسارت تصادف رانندگی‬ ‫در ایران‪ ،‬ساالنه حدود ‪ ۴۶۸‬هزار میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫کش��ته و زخمی ش��دن حدود ‪ ۳۰۰‬هزار نفر در س��ال به این‬ ‫معنی است که ساالنه بیش از ‪ ۲.۲‬میلیون خانوار یعنی حدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیون نفر‪ ،‬به طور مس��تقیم‪ ،‬با از دست دادن درامد یا به واسطه‬ ‫هزینه ه��ای ناش��ی از مراقبت از اف��راد مجروح ی��ا معلول‪ ،‬تحت‬ ‫فشارهای مالی قرار می گیرند و به سمت فقیر شدن می روند‪.‬‬ ‫حال این پرس��ش مطرح می ش��ود که باوجود بزرگ بودن رقم‬ ‫میزان کشته ش��دگان تصادف های جاده ای در ای��ران و باال بودن‬ ‫خس��ارت این سوانح به کش��ور‪ ،‬چرا اقدام های کاهشی به کندی‬ ‫پیش می رود؟‬ ‫حمید نجف‪ ،‬کارشناس حمل ونقل در پاسخ به روزگار خودرو در‬ ‫این زمینه گفت‪ :‬باال بودن خطای انسانی‪ ،‬نامناسب بودن خودروها‬ ‫و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی‪ ،‬از مهم ترین عواملی‬ ‫اس��ت که در تصادف ها نقش دارد اما به نظر می رسد بخش بزرگی‬ ‫از این اتفاق ها‪ ،‬به دلیل فرهنگ س��ازی نشدن برای رعایت قوانین‬ ‫راهنمایی و رانندگی اس��ت‪ .‬نجف اضافه ک��رد‪ :‬قوانین راهنمایی‬ ‫و رانندگی در کش��ور ازس��وی رانندگان به درستی اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫ازسویی دیگر برخی جاده ها و راه های کشور و نیز برخی خودروها‪،‬‬ ‫وضعیت و کیفیت مناس��بی ندارند‪ .‬این کارش��ناس معتقد است‬ ‫بهره گیری از سامانه هوشمند در جاده ها و نصب دوربین های ثبت‬ ‫س��رعت‪ ،‬وقتی می تواند در کاهش حوادث جاده ای موثر باشد که‬ ‫رانندگان قوانین را رعایت کنند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه در برخی سوانح بزرگ جاده ای گذشته مانند‬ ‫برخ��ورد تانکر حمل قیر با اتوبوس در س��نندج یا حادثه برخورد‬ ‫تانکر حمل سوخت با اتوبوس در بادرود کاشان‪ ،‬شاهد این هستیم‬ ‫که نهادهای مس��ئول یکدیگر را به عنوان مقصر اصلی معرفی و از‬ ‫زیر بار مسئولیت ش��انه خالی می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬گرچه نمی توان از‬ ‫س��هم نهادهای زیرمجموعه کمیس��یون ایمنی راه ها در باال بودن‬ ‫حجم تصادف ها چشم پوشی کرد اما به نظر می رسد فرهنگ سازی‬ ‫نکردن در این زمینه و رعایت نشدن قوانین راهنمایی و رانندگی‬ ‫مهم ترین عامل تصادف ها در کشور است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به سهم ‪ ۷۰‬درصدی خطای انسانی در تصادف های‬ ‫جاده ای‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه در ایران سهم خطای انسانی جدی‬ ‫گرفته نش��ده و فرهنگ س��ازی برای رعایت قوانی��ن راهنمایی و‬ ‫رانندگی از سوی نهادهای ذی ربط انجام نمی شود‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت باالبودن حج��م تلفات جاده ای در کش��ور‪،‬‬ ‫چالش��ی ملی است که برای حل ان باید مسئوالن و مردم‪ ،‬دست‬ ‫در دست هم دهند و عزم ملی در این زمینه شکل گیرد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬افزایش ایمنی خودروها و جاده ها و بهره گیری از سامانه های‬ ‫هوشمند برای کنترل راه ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد‪ .‬نجف‬ ‫افزود‪ :‬ب��رای کاهش تلفات جاده ای باید نهادهای فرهنگ س��از از‬ ‫جمله اموزش و پرورش‪ ،‬اموزش عالی‪ ،‬صداوس��یما و‪ ...‬در زمینه‬ ‫گنجاندن واحدهای درسی و برنامه های اموزشی قوانین راهنمایی‬ ‫و رانندگی اقدام کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تجسم فولکس واگن اماروک ‪2022‬‬ ‫همکاری ف��ورد و فولکس واگ��ن یکی از داغ تری��ن بحث ها بین‬ ‫طرفداران خودرو اس��ت‪ .‬این همکاری می تواند فراتر از خودروهای‬ ‫تجاری باشد و به دیگر بخش ها نیز کشیده شود‪.‬‬ ‫هر دو کمپانی ب��ا همکاری های گس��ترده می توانند هزینه های‬ ‫تحقی��ق و توس��عه را کاهش داده و کش��ش بهت��ری در بازارهای‬ ‫گوناگون ایجاد کنند‪ .‬ون ه��ای تجاری زمین ه اصلی همکاری فورد‬ ‫و فولکس واگ��ن بوده اما به نظر می رس��د درها برای همکاری های‬ ‫بیشتر همچون تولید پیکاپ های میان سایز مشترک باز است‪.‬‬ ‫خودروی��ی ک��ه واقع��اً می توان��د از این هم��کاری س��ود ببرد‬ ‫فولکس واگن اماروک اس��ت‪ .‬از پیکاپ میان س��ایز از سال ‪2010‬‬ ‫تاکنون در بازار حضور داش��ته و به خاطر بازطراحی وس��یع خود‬ ‫کام ً‬ ‫ال پوست انداخته است‪ .‬فورد هم به تازگی نسل جدید رنجر را‬ ‫معرفی کرده اس��ت‪ .‬در تئوری‪ ،‬این دو س��تاره می توانند با یکدیگر‬ ‫متحد شده و نس��ل های اتی پیکاپ های یاد شده را با ویژگی های‬ ‫مشترک روانه بازار کنند‪.‬‬ ‫اما از نظر طراحی‪ ،‬رندرهایی مبتنی بر کانس��پت اطلس تانائوک‬ ‫منتشر شده اند‪ .‬نس��ل جدید اماروک که در فضای مجازی تجسم‬ ‫ش��ده از گلگیرهای عضالنی‪ ،‬ابعاد گیرا و دماغه ای متفاوت س��ود‬ ‫می ب��رد که می تواند جذابیت بیش��تری به همراه داش��ته باش��د‪.‬‬ ‫چراغ ه��ای جل��وی ‪ LED‬و جلوپنجره نس��بت به م��دل تانائوک‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫تغیی��ری نکرده اند درحالی که بخش باری نیز به صورت س��نتی از‬ ‫کابین جدا شده است‪.‬‬ ‫فولک��س از نظر ق��وای محرکه کمب��ودی ندارد‪ .‬پیش��رانه های‬ ‫‪ 2‬لیت��ری و ‪ 3‬لیت��ری دیزلی به همراه نس��خ ه ‪ 3 . 6‬لیتری بنزینی‬ ‫کافی هس��تند‪ .‬البته همکاری با فورد می تواند به معنی دسترسی‬ ‫به پیشران ه اکوبوست و گیربکس ‪ 10‬سرعته اتوماتیک این شرکت‬ ‫باشد‪ .‬هشتمین نسل فولکس واگن گلف از سیستم هیبریدی مالیم‬ ‫‪ 48‬ولتی استفاده خواهد کرد و احتمال نصب ان در اماروک جدید‬ ‫هم وجود دارد‪ .‬این سیستم می تواند باعث کاهش مصرف سوخت و‬ ‫االیندگی پیکاپ فولکس شود‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫متورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نگاهی به دوکاتی دیاول ‪2019‬‬ ‫شیطان جدید ایتالیایی‬ ‫دوکاتی کروزر قدرتمند خود دیاول را درحالی که به شدت مورد بازنگری قرارگرفته است‬ ‫در نمایش��گاه میالن (‪ )EICMA‬به نمایش دراورد‪ .‬در نگاه اول متوجه طراحی خشن تر‬ ‫مدل جدید نس��بت به پیش��ینیان خود خواهید شد‪ .‬بدون ش��ک حذف سیستم اگزوز از‬ ‫س��مت راست موتورسیکلت و جایگزینی ان با دو خروجی کوچک اگزوز در پشت موتور‪،‬‬ ‫باعث جذابیت بیش��تر ان ش��ده است‪ .‬دیاول تماماً به رنگ مش��کی درامده است‪ ،‬از این‬ ‫حیث چهره مرموز ان همچون بیگانگانی است که با سفینه های فضایی خود کهکشان ها‬ ‫را تسخیر می کنند‪ .‬دیاول جدید با ورژنی حجیم تر و قوی تر از موتور دو سیلندر خورجینی‬ ‫تستااس��ترتا (‪ )Testastretta‬با حجم ‪ ۱۲۶۰‬سی س��ی و با سیس��تم زمان بندی متغیر‬ ‫س��وپاپ های دیزمودرومیک (‪ )DVT‬به حرکت درمی اید‪ .‬این موتور خروجی برابر با‬ ‫‪ ۱۵۹‬اس��ب بخار در ‪ ۹۵۰۰‬دور در دقیقه همراه با حداکثر گش��تاور ‪ ۱۲۹‬نیوتن متر‬ ‫در ‪ ۷۵۰۰‬دور در دقیقه برخوردار است‪ .‬شاسی فوالدی لوله ای در مدل جدید‬ ‫به س��اختار عظیم موتور متصل اس��ت و تنها وظیفه نگه داش��تن محور‬ ‫جل��و را بر عه��ده دارد‪ .‬فاصله بین دو محور ای��ن کروزر قدرتمند‬ ‫برابر با ‪ ۱۶۰۰‬میلی متر اس��ت‪ .‬ترکیب الستیک ها در دیاول‬ ‫جدید همچون گذش��ته باقی مانده اس��ت الس��تیک های‬ ‫پیرلی دیابلو روس��و ‪ III‬با ان��داز ه ‪ 70R17/120‬برای جل��و و ‪ 45R17 . 240‬برای عقب‬ ‫است‪ .‬شیطان دوکاتی در دو مدل عرضه می شود‪ ،‬مدل استاندارد و مدل ‪ S‬که تفاوتشان‬ ‫در کیفیت نهایی و کمک فنرها اس��ت‪ .‬دوش��اخ جلو با قطر ‪ ۴۸‬میلی متر و کمک فنر عقب‬ ‫که هر دو قابلیت تنظیم کامل رادارند و توس��ط ش��رکت ‪ Ohlins‬ساخت ه شده اند روی‬ ‫مدل ‪ S‬قرار داده ش��ده اند‪ .‬دوش��اخ جلو با قطر ‪ ۵۰‬میلی متر و کمک فنر‬ ‫عقب ساخت ‪ Marzocchi‬که هر دو قابلیت تنظیم فشردگی‬ ‫دارند نیز روی مدل اس��تاندارد قرار داده شده اند‪ .‬همچون تمام‬ ‫مدل های دوکاتی‪ ،‬دیاول نی��ز از تجهیزات کامپیوتری کارامد‬ ‫دوکاتی استفاده می کند‪ .‬این تجهیزات امکاناتی نظیر سه مدل‬ ‫تنظیمات رانندگی و هش��ت مدل تنظیمات سیستم کنترل کشش‬ ‫به همراه النچ کنترل و کنترل تک چرخ را ارائه می دهد‪ .‬سیس��تم‬ ‫ترم��ز برمبو با هم��کاری سیس��تم ‪ABS Cornering EVO‬‬ ‫ساخت بوش این شیطان سرکش را در جای خود‬ ‫میخکوب می کند‪.‬‬ ‫منبع‪cycleworld :‬‬ ‫‪el‬‬ ‫‪iav‬‬ ‫‪ati‬‬ ‫‪-d‬‬ ‫‪duc‬‬ ‫‪ 1200 FTR‬و ‪S 1200 FTR‬‬ ‫فرزندان خلف ایندین‬ ‫از زمانی که ایندین اعالم کرده که می خواهد نمونه ای خیابانی‬ ‫از مدل مس�ابقه ای ‪ 750 FTR‬خ�ود را عرضه کند‪ ،‬عالقه مندان‬ ‫به موتورس�یکلت در انتظار معرف�ی ان بودند‪ .‬باالخره این مدل‬ ‫شگفت انگیز در المان رونمایی شد‪.‬‬ ‫‪ 1200 FTR‬و ‪ 1200S FTR‬س�بد محص�والت‬ ‫ایندی�ن را گس�ترش داده ان�د‪ .‬باید چ�ه انتظاری از‬ ‫موتورس�یکلت هایی ک�ه ب�ر اس�اس ‪ 750 FTR‬‬ ‫افسانه ای س�اخته شده اند داشته باشیم؟ (ایندین‬ ‫در مس�ابقات ‪ Flat track racing‬که در پیس�ت‬ ‫خاکی مس�طح و بیضی شکل برگزار می شود‪ ،‬از‬ ‫دیرباز قهرمانی های زیادی را نصیب خودکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫الزم ب�ه ذکر اس�ت این مس�ابقات که‬ ‫قدمت�ی ب�ه تاریخ موتورس�یکلت‬ ‫دارن�د ج�زو پرطرفدارترین‬ ‫مس�ابقات موتورسواری در‬ ‫امریکا محسوب می شوند‪).‬‬ ‫چیزی که باید در مورد هر‬ ‫دو مدل ‪ 1200 FTR‬و ‪FTR‬‬ ‫‪ S 1200‬بدانی�د ای�ن اس�ت‬ ‫ک�ه ایندین تا ج�ای ممکن‬ ‫ وزن ای�ن دو را ک�م ک�رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزن خش�ک ‪ 1200 FTR‬و ‪221 ۲۲۱ S 1200 FTR‬کیلوگ�رم‬ ‫اس�ت‪( .‬ب�رای مقایس�ه ‪ Scout‬و ‪ Scout Bobber‬هرک�دام به‬ ‫ترتیب ‪ ۲۴۱‬و ‪ ۲۴۳‬کیلوگرم وزن دارند) شاسی سه بعدی فوالدی‬ ‫با محور عقب الومینیومی باعث افزایش استحکام و کاهش وزن‬ ‫شده است‪ .‬سیستم تعلیق در این دو مدل متفاوت است‪ .‬تعلیق‬ ‫جلو ش�امل دوش�اخ ‪ ۴۳‬میلی متری وارونه با دامنه حرکتی ‪۱۵۰‬‬ ‫میلی متری اس�ت‪ ،‬کمک فنر تکى عقب نی�ز دامنه حرکتی برابر‬ ‫ب�ا ‪ ۱۵۰‬میلی مت�ر دارد و تف�اوت انها در م�دل ‪ S‬قابلیت تنظیم‬ ‫کامل انها است‪( .‬سختی فنر و قدرت جذب ضربات) رینگ های‬ ‫چ�رخ الومینیومی با اندازه ‪ ۱۹‬این�چ در جلو و ‪ ۱۸‬اینچ در عقب‬ ‫پذیرای الس�تیک های ‪ R-DT3‬دانلوپ هس�تند‪ .‬دو دیس�ک‬ ‫‪ ۳۲۰‬میلی متری جلو با کالیپرهای ‪ ۴‬پیس�تونه برمبو با همراهی‬ ‫دیس�ک عقب ‪ 265‬میلی مت�ری با کالیپر دو پیس�تونه نیروی‬ ‫ایس�تایی این موتورس�یکلت ها را تامین می کنند‪ .‬سیس�تم‬ ‫‪ ABS‬در ه�ر دو مدل به صورت اس�تاندارد وج�ود دارد با این‬ ‫تف�اوت ک�ه در مدل ‪ S‬ام�کان غیرفعال ش�دن‬ ‫ان نی�ز وج�ود دارد‪S 1200 FTR .‬‬ ‫امکانات جدی�د زیادی را‬ ‫‪FTR 1200 S‬‬ ‫در اختی�ار راکب خود ق�رار می دهد درحالی ک�ه ‪ 1200 FTR‬از‬ ‫همان نمایش�گر م�ورد اس�تفاده در ایندی�ن ‪Scout Bobber‬‬ ‫بهره می برد‪ .‬مدل ‪ S‬دارای نمایشگر دیجیتال لمسی است که به‬ ‫راکب توانایی انتخاب س�بک رانندگی و تغییر تنظیمات کنترل‬ ‫کشش‪ ،‬کنترل ثبات و سیستم جلوگیری از بلند شدن چرخ جلو‬ ‫را می دهد‪ .‬س�بک های رانندگی نیز ش�امل استاندارد‪ ،‬اسپرت و‬ ‫بارانی است‪ .‬این نمایشگرهمچنین دارای بلوتوث و شارژر سریع‬ ‫‪ USB‬و تنظیمات مختلف برای نمایش سرعت و اطالعات حیاتی‬ ‫دیگر اس�ت‪ .‬قیمت م�دل ‪ 1200 FTR‬از ‪ 12‬ه�زار و ‪ 999‬دالر و‬ ‫م�دل ‪ S 1200 FTR‬از ‪ 14‬ه�زار و ‪ 999‬دالر اغ�از خواهد ش�د‪.‬‬ ‫رنگ امیزی سفارش�ی به سبک مدل مسابقه ای ‪ 1000‬دالر خرج‬ ‫روی دستتان خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مشخصات‬ ‫موتور‪ :‬دو س�یلندر اب خنک خورجین�ی با دو میل بادامک و‬ ‫چهار سوپاپ در هر سیلندر‬ ‫مخزن سوخت‪ 13 :‬لیتر‬ ‫حجم‬ ‫توان‪ 120 :‬اسب بخار در‬ ‫‪ 8250‬دور دردقیقه‬ ‫گشتاور‪ 115 :‬نیوتن متر در‬ ‫‪ 6000‬دور دردقیقه‬ ‫منبع‪American Iron :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خرید خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خداحافظی از زانتیا‪ ،‬خدمت طبیعت‬ ‫زمان��ی که زانتیا به ای��ران پا باز کرد‪ ،‬برای فرانس��وی ها تبدیل‬ ‫به یک خودرو از رده خارج ش��ده بود‪ .‬با ای��ن حال این خودرو در‬ ‫کش��ور ما مانند همه خودروهای دیگ��ر عمر طوالنی پیدا کرد و تا‬ ‫‪ 10‬س��ال بعد توسط س��ایپا تولید ش��د‪ .‬زانتیا خودرو تماما منفی‬ ‫نیست که برای فروش ان به مشکل بربخورید‪ .‬بسیاری از خریداران‬ ‫زانتیا از موتور ان برای نصب در خودرو خودشان (مانند پیکان های‬ ‫قدیمی و تزئین ش��ده یا پرشیا) استفاده می کنند تا شتاب خودرو‬ ‫خود را افزایش دهند چرا که هنوز بس��یاری از خودروهای داخلی‬ ‫نتوانسته اند تولیدات خود را به موتوری با دو لیتر حجم و همزمان‬ ‫چهار س��یلندر ‪ 16‬س��وپاپه مجهز کنند‪ .‬همچنین موتور هیچ یک‬ ‫از خودروه��ای پژو در ایران به باالی ‪ 1600‬سی س��ی نمی رس��د‪.‬‬ ‫برای همین فروش زانتیا مشتریان خودش را هم دارد‪ .‬جای خالی‬ ‫امکانات رفاهی از دالیلی است که می تواند افراد را به فروش زانتیا‬ ‫قانع کند‪ .‬در روزهایی که افراد خودرو چینی با امکانات بیش��تر را‬ ‫در شرایط مالی برابر به خودرو کره ای ترجیح می دهند زانتیا هیچ‬ ‫حرف��ی برای گفتن ندارد‪ .‬تهویه مطبوع اتوماتیک‪ ،‬صندلی چرمی‪،‬‬ ‫بلوتوث و بس��یاری دیگر از تجهیزات جدی��د برای زانتیا مثل یک‬ ‫حسرت است‪ .‬در صورتی که اگر زانتیای خود را بفروشید و با پول‬ ‫ان خودرو جدیدتری بخرید به این امکانات دس��ت خواهید یافت‪.‬‬ ‫اگرچه زانتیا س��ال ها در ایران حضور داشته اما این دلیل نمی شود‬ ‫که هفت س��ال بعد از توق��ف تولید لوازم یدک��ی ان را بتوانید به‬ ‫راحتی پیدا کنید‪ .‬از شرکت سیتروئن هم در حال حاضر تنها یک‬ ‫خودرو دیگر تولید می ش��ود که کمک چندانی به ش��ما نمی کند‪.‬‬ ‫برای رفع نگرانی خود از اس��تهالک باالی این خودرو و نایاب بودن‬ ‫بس��یاری از لوازم بهتر اس��ت ان را بفروش��ید‪ .‬با فروش زانتیا به‬ ‫عنوان خودرویی با استاندارد االیندگی یورو دو به طبیعت خدمت‬ ‫بزرگی می کنید‪ .‬ضمن اینک��ه با خرید خودرو دیگر میزان مصرف‬ ‫بنزین خود را کاهش می دهید‪ .‬زانتیا در مصرف شهری به ازای هر‬ ‫‪ 100‬کیلومتر ‪ 12‬لیتر بنزین می سوزاند که با توجه به داشتن ‪16‬‬ ‫سوپاپ در موتور ان مصرف عجیبی هم به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫چند پیشنهاد برای خرید خودرو در دنیای امروز‬ ‫در ب��ازار جهانی خودرو‪ ،‬ش��اید تنها تع��داد معدودی از مدل ها باش��ند که به عنوان‬ ‫یک «وس��یله نقلیه بد» تلقی ش��وند‪ .‬در مقابل‪ ،‬تعداد نس��بتاً زیادی از مدل های دیگر‬ ‫در کالس خودرویی مورد نظر مش��تری وجود دارند که فرایند خرید را قدری مش��کل‬ ‫می کنند‪ .‬حتی اگر مشتری از قبل اشنایی خوبی با دنیای خودرو داشته باشد‪ ،‬احتمال‬ ‫ی��ک تصمیم نااگاهانه و یک معامله بد وجود خواهد داش��ت‪ .‬وجود منابع متنابه برای‬ ‫دریافت اطالعات باعث شده که بسیاری از قواعد بازی در این زمینه دچار تغییر شوند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬دس��ت اندرکاران مجله ‪ Car and Driver‬پس از ماه ها تحقیق روی‬ ‫چشم انداز بازار اتومبیل و جمع اوری بهترین توصیه ها در زمینه خرید خودرو‪ ،‬مطالبی‬ ‫مفید ام��اده کرده اند که در ادامه مرور می ش��ود‪ .‬با جایگزین ش��دن روش های جدید‬ ‫خری��د‪ ،‬همراه با صرفه جویی در زمان و هزینه‪ ،‬می توان به لذت بیش��تر در خودروهای‬ ‫جدید نیز رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقیقات‬ ‫روش قدیمی‬ ‫گذراندن یک روز تعطیل در نمایندگی ها برای تصمیم گیری‬ ‫روش جدید‬ ‫مان��دن در خانه‪ ،‬انجام تحقیقات به صورت انالی��ن و مراجعه به نمایندگی ها‬ ‫فقط برای تست رانندگی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫روش ه��ای زی��ادی ب��رای تحقی��ق در مورد وس��ایل نقلی��ه جدید ب��ه صورت‬ ‫انالی��ن وج��ود دارن��د؛ از وب س��ایت های مج�لات گرفت��ه ت��ا س��ایت های‬ ‫اختصاص��ی خودروس��ازان‪ .‬حج��م اطالع��ات در ای��ن زمین��ه به ش��دت زی��اد‬ ‫است‪ .‬س��عی کنید که اطالعات کسب کنید‪ ،‬یادداشت بردارید و اگر خواستید‪،‬‬ ‫یک فهرس��ت از مشخصات تهیه کنید‪ .‬در هر حال‪ ،‬مهم این است که این کار را‬ ‫قبل از رفتن به نمایشگاه انجام دهید‪ .‬وقتی به نمایندگی می رسید‪ ،‬سعی کنید‬ ‫از فرصت تست رانندگی استفاده کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه‬ ‫روش قدیمی‬ ‫افزای��ش بودجه خرید برای داش��تن یک خودرو بهتر با اس��تفاده از طرح های‬ ‫لیزینگ‬ ‫روش جدید‬ ‫درنظر گرفتن یک خودرو کارکرده مناس��ب‪ ،‬مخصوص��اً نمونه هایی که تحت‬ ‫برنامه کنترل کارخانه ای ‪ CPO‬قرار داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد‬ ‫قاعده های جدید برای خرید‬ ‫یک طرح لیزینگ می تواند یک مدل خودرو بهتر از تصورات شما را در اختیارتان‬ ‫قرار دهد‪ ،‬ولی باید توجه داش��ته باشد که در ازای این موضوع باید هزینه ای نیز‬ ‫بپردازید‪ .‬در لیزینگ یا واس��پاری‪ ،‬ش��ما در واقع فقط خودرو را نمی خرید؛ بلکه‬ ‫اختالف بین قیمت فروش کنونی خودرو و قیمت پیش بینی ش��ده ان در اینده‬ ‫به اضافه س��ود و هزینه های جانبی دیگر را نیز می پردازید‪ .‬گزینه هوش��مندانه تر‬ ‫برای این منظور‪ ،‬خرید یک خودرو کارکرده نس��بتاً جدید است که قب ً‬ ‫ال به میزان‬ ‫مناس��بی از قیمت خریدش کم شده باشد‪ .‬ش��اید یکی از بهترین گزینه ها‪ ،‬یک‬ ‫خودروی ‪ ۳‬س��اله باش��د که به تازگی از طرح لیزینگ خارج ش��ده باشد‪ .‬در این‬ ‫حالت شما می توانید خودرویی را در اختیار داشته باشید که هنوز چهره ای شبیه‬ ‫به مدل های جدید را دارد و در عین حال‪ ،‬قیمت ان تقریباً به نصف کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین مدل های دارای ط��رح ‪ CPO‬با گارانتی اضاف��ه و قراردادهای‬ ‫سرویس‪ ،‬می توانند ارامش خاطر بیشتری برای شما به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫نکته های مفید‬ ‫از دوستان و نزدیکان خود در مورد نمایندگی های خوب و فروشندگان معتبر‬ ‫پیشنهاد بخواهید‪.‬‬ ‫یک اختالف قیمتی کوچک نباید شما را به خرید خودرویی سوق دهد که شما‬ ‫واقعاً دوست ندارید ان را داشته باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹هنگام انتخاب‪ :‬بررسی‬ ‫روش قدیمی‬ ‫احتیاط کردن و خرید فقط از خودروسازانی که به «کیفیت» شهرت دارند‪.‬‬ ‫روش جدید‬ ‫درنظر گرفتن ش��رایط مطالعات مربوط به کیفیت خودروهای جدید‪ .‬شاید پرداخت‬ ‫هزینه اضافه برای برندی که دارای باالترین امتیاز کیفیت است‪ ،‬چندان منطقی نباشد‪.‬‬ ‫نکته های مفید‬ ‫ب��رای تحقیق در بازار خودرو‪ ،‬به میزان کافی زمان صرف کنید؛ مخصوص ٌا اگر‬ ‫مدت زیادی اس��ت که از خرید ش��ما می گذرد‪ .‬نباید به پیش زمینه های ذهنی‬ ‫قدیمی اتکا کنید‪ .‬صنعت خودرو تغییرات زیادی را تجربه کرده و این روند حتی‬ ‫در ‪ ۵‬سال گذشته نیز مشهود است‪.‬‬ ‫‹ ‹مذاکره‬ ‫روش قدیمی‬ ‫تهدید به بیرون رفتن از نمایشگاه به دلیل رضایت نداشتن از شرایط‬ ‫روش جدید‬ ‫بیرون انداخته شدن به دلیل خواسته های غیر منطقی‬ ‫‹ ‹پیشنهاد‬ ‫در حالی که همیش��ه باید برای ترک کردن نمایندگی به دلیل نامناسب بودن‬ ‫معامله اماده باش��ید‪ ،‬ولی باید به خاطر داشت که خوش اخالق بودن یک قانون‬ ‫شماره یک برای هر نوع مذاکره خرید خودرو است‪ .‬یک فروشگاه حتماً می بایست‬ ‫از انجام یک معامله‪ ،‬س��ودی دریافت کند‪ ،‬وگرنه ای��ن کار را انجام نخواهد داد‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که با توجه به شفافیت قیمتی که در بازار خودرو وجود دارد‪،‬‬ ‫سهم سود و درامد نمایندگی ها از فروش خودرو بسیار کمتر از قبل شده است‪.‬‬ ‫وقتی که ش��ما با یک قیمت فاکتور فروش به سراغ فروشنده می ایید و برچسب‬ ‫قیمت موجود در نمایندگی را رد می کنید‪ ،‬وی مجبور است که درامد خود را از‬ ‫جنبه های دیگر فروش دریافت کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت نهایی‬ ‫روش قدیمی‬ ‫معامله را برای خودرو تمام کنید‪ ،‬سپس با فروشنده روی قیمت نهایی بحث کنید‪.‬‬ ‫روش جدید‬ ‫ابتدا برای قیمت نهایی پیش��نهاد بدهید و ی��ا بهتر از ان‪ ،‬خودتان را در جایگاه‬ ‫فروشنده قرار بدهید‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشنهاد‬ ‫ی��ک فروش��نده خ��وب همیش��ه در هم��ان دقای��ق اولی که ش��ما نس��بت به‬ ‫ی��ک خودرو جدی��د عالقه نش��ان می دهید‪ ،‬از ش��ما درباره قیمت نهایی س��وال‬ ‫می کن��د‪ .‬ای��ن موضوع نه فق��ط به خاط��ر درج این قیم��ت در فاکت��ور‪ ،‬بلکه به‬ ‫دلی��ل این اس��ت ک��ه نمایندگی ه��ا می خواهن��د خودروه��ای خ��ود را به خوبی‬ ‫به فروش برس��انند‪ .‬قیمت های نهای��ی باعث به جریان افتادن س��وداوری بخش‬ ‫خودروهای کار کرده نمایندگی می ش��ود‪ .‬پنهان ک��ردن مبلغ نهایی که می توانید‬ ‫ب��رای خ��ودرو بپردازید می تواند جریان معامله را به ه��م بزند و فریبکاری معموالً‬ ‫بهترین روش برای دریافت یک پیشنهاد منطقی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته های مفید‬ ‫درباره قیمت خودرو گفتگو کنید و نه چگونگی پرداخت‪ .‬بیش از اندازه هزینه‬ ‫نکنید‪ .‬هنگامی که می خواهید از خودرویتان براورد قیمت داش��ته باشید‪ ،‬حتماً‬ ‫چیزهایی مانند اقساط‪ ،‬بیمه‪ ،‬سوخت و حتی تعمیرات را درنظر بگیرید‪.‬‬ ‫‹ ‹پیدا کردن یک منبع سرمایه‬ ‫روش قدیمی‬ ‫پول نقد‪ ،‬همه چیز اس��ت‪ .‬برای رس��یدن به یک معامله بهتر‪ ،‬پیشنهاد خرید‬ ‫نقدی کنید‪.‬‬ ‫روش جدید‬ ‫تنظیم برنامه سرمایه گذاری درون نمایندگی‬ ‫‹ ‹پیشنهاد‬ ‫ی��ک نمایندگ��ی با وج��ود اضافه ک��ردن مبلغی به به��ره‪ ،‬می تواند ش��رایط‬ ‫س��رمایه گذاری بهتری را نسبت به یک بانک فراهم کند‪ .‬اگر فروشنده بتواند در‬ ‫پایان معامله به س��ود دس��ت پیدا کند‪ ،‬امکان مذاکره بر سر یک قیمت پایین تر‬ ‫برای شما ایجاد می شود‪ .‬با این وجود‪ ،‬دانستن میزان بهره وام بانکی قبل از رفتن‬ ‫به نمایشگاه خودرو‪ ،‬ضرری برای شما نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ضمانت و بیمه‬ ‫روش قدیمی‬ ‫تم��اس با دفت��ر بیم ه مربوطه در صبح روزی ک��ه می خواهید خودرو جدید را‬ ‫بگیرید و اطمینان از اعمال شرایط مورد نظر‬ ‫روش جدید‬ ‫دریافت اطالعات بیمه به طور مس��تقیم و قب��ل از انجام هرگونه معامله ای در‬ ‫نمایندگی‬ ‫‹ ‹پیشنهاد‬ ‫باید توجه داشته باشید که شرکت های بیمه مختلف از استانداردهای یکسانی‬ ‫برای ارزیابی ریس��ک و تنظیم نرخ ها پیروی نمی کنن��د و این موضوع حتی در‬ ‫زمان تامین هزینه های اضافی شامل مواردی مانند قبض های جریمه و خسارت‬ ‫تصادفات دیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نکات مفید‬ ‫مکاتبات خود را با نمایندگی ها از طریق ایمیل انجام دهید‪ .‬این روش کارایی‬ ‫باالیی دارد و یک نسخه از گفت وگوها در اختیار شما نگه می دارد‪.‬‬ ‫صرف��اً به دلی��ل اینکه ی��ک مدل خ��ودرو جایزه ای را کس��ب ک��رده‪ ،‬ان را‬ ‫نخری��د‪ .‬باید ب��ا ان رانندگی کنید و ش��اید این کار را برای ی��ک زمان طوالنی‬ ‫انج��ام دهید‪ .‬حتم��اً از عالقه تان به خودرویی که می خواهی��د بخرید‪ ،‬اطمینان‬ ‫حاصل کنید‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کادیالک ‪ V16‬مدل ‪ ،1930‬شاهکاری جاودانه‬ ‫در دنی��ای ام��روز‪ ،‬پیش��رانه های درون س��وز در ح��ال کوچک و‬ ‫کوچک تر شدن هستند‪ .‬اس��تفاده از سیستم های پرخوران به شدت‬ ‫همه گیر ش��ده و پیش��رانه های بزرگ در حال انقراض هستند؛ اما در‬ ‫دهه ‪ 70‬میالدی که خبری از توربوش��ارژر نبود‪ ،‬بسیاری از خودروها‬ ‫ب��ه پیش��رانه های ‪ V12‬مجهز بودند و غرش زیب��ای این موتورهای‬ ‫ب��زرگ در خیابان ها طنین انداز می ش��د‪ .‬البته هن��وز هم موتورهای‬ ‫‪12‬سیلندر به طور محدود در خودروهای سوپراسپرت و سوپرلوکس‬ ‫مورداستفاده قرار می گیرند‪ .‬شاید فکر کنید مثال پیشرانه ‪ 6/5‬لیتری‬ ‫‪ V12‬المبورگینی اونتادور‪ ،‬موتور بس��یار بزرگی است اما بد نیست‬ ‫بدانی��د که در دهه ‪ 30‬میالدی کادیالک پیش��رانه ای حتی بزرگ تر‬ ‫از ای��ن را در زی��ر کاپوت پرچم دار خود قرار م��ی داد‪ .‬این خودرو که‬ ‫کادیالک ‪ V16‬نام داشت‪ ،‬به پیشرانه عظیم ‪ 7/4‬لیتری ‪16‬سیلندر با‬ ‫زاویه ‪ 45‬درجه مجهز بود‪ .‬این پیشرانه بزرگ ‪ 180‬اسب بخار قدرت‬ ‫و ‪ 430‬نیوتن متر گش��تاور داش��ت و در هر صد کیلومتر ‪ 29/4‬لیتر‬ ‫بنزین مصرف می کرد‪ .‬چنین قدرتی این روزها توس��ط پیشرانه های‬ ‫بس��یار کوچک تر در خودروهای معمول و اقتصادی ارائه می شود اما‬ ‫در ده��ه ‪ 30‬می�لادی که خودروها معموال قدرتی حدود ‪ 25‬اس��ب‬ ‫بخار داش��تند‪ ،‬قدرت ‪ 180‬اس��ب بخاری کادیالک چش��مگیر بود‪.‬‬ ‫همچنین در ان دوران که نهایت سرعت خودروها به صد کیلومتر بر‬ ‫ساعت می رسید‪ ،‬حداکثر سرعت این خودرو ‪ 145‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫اعالم ش��ده بود که البته با کمی ش��جاعت و فشار بیشتر روی پدال‬ ‫گاز‪ V16 ،‬می توانس��ت به س��رعتی بیش از ‪ 160‬کیلومتر بر ساعت‬ ‫هم دس��ت پیدا کند‪ .‬کادیالک ‪ V16‬بس��ته به مدل ها و اپشن های‬ ‫مختلف‪ ،‬در ان زمان با قیمتی بین ‪ 5/350‬تا ‪ 8/750‬دالر به فروش‬ ‫می رس��ید که معادل ام��روزی ان بین ‪ 76‬تا ‪ 125‬هزار دالر اس��ت‪.‬‬ ‫این ماش��ین تا س��ال ‪ 1940‬به تولید رس��ید و بع��دازان کادیالک‬ ‫پیشرانه های ‪16‬سیلندر را کنار گذاشت‪ .‬البته در دهه ‪ 80‬میالدی و‬ ‫یک بار دیگر با کانسپت سیکستین در دهه ‪ ،2000‬کادیالک تصمیم‬ ‫به احیای این موتوره��ا گرفت اما درنهایت هیچ کدام از این تالش ها‬ ‫به خط تولید ختم نشدند‪.‬‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تجربه رانندگی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نخستین تجربه رانندگی با پورشه پانامرا ‪ 2018 GTS‬جدید‬ ‫محصوالت ‪ GTS‬پورشه چندین سال است که در سبد‬ ‫محصوالت این خودروس�از قرار دارن�د بنابراین نباید از‬ ‫ش�نیدن خبر تولید قایق زمینی و لوک�س پانامرا ‪GTS‬‬ ‫تعجب کنیم‪.‬‬ ‫این خودرو که در جایگاهی بین مدل پایه ‪ 4S‬و نس�خه ‬ ‫بسیار س�ریع توربو قرار می گیرد در تالش خواهد بود تا‬ ‫ترکیبی از جذابیت رانندگی و قابلیت استفاده روزمره را‬ ‫به مالکان ارزانی کند‪.‬‬ ‫به این منظور ش�اهد اس�تفاده از پیش�رانه ‪ 8‬سیلندر‬ ‫توئی�ن توربویی هس�تیم که قدرت کمتری در مقایس�ه‬ ‫با نس�خه پرچ�م دار داش�ته و البته تنظیم�ات متفاوت‬ ‫شاس�ی نی�ز باع�ث افزایش جذابی�ت کلی ای�ن خودرو‬ ‫ش�ده اند‪ .‬پانام�را ‪ GTS‬به دو فرم س�دان اس�تاندارد و‬ ‫مدل کاربردی تر اس�پرت توریسمو در دسترس بوده و ما‬ ‫هم ش�انس رانندگی با مدل س�دان را در پیست مسابقه‬ ‫بحرین پیدا کرده ایم‪.‬‬ ‫ش�اخصه های بص�ری پانام�را ‪ GTS‬مش�ابه دیگ�ر‬ ‫قایق زمینی پانامرا‬ ‫محصوالت این س�ری بوده و بنابراین ش�ما شاهد پکیج‬ ‫طراحی اس�پرت متمایزی خواهید بود که ش�امل عناصر‬ ‫تیره رنگ در فریم پنجره ها‪ ،‬عناصر روی س�پر‪ ،‬نشان ها‬ ‫و محیط اطراف چراغ های جلو بوده و همچنین لوگوهای‬ ‫‪ GTS‬نیز در بخش پایینی د ر های جلو نصب شده اند‪ .‬این‬ ‫طرح مشکی همچنین برای رینگ های ‪ 20‬اینچی الیاژی‬ ‫اس�تاندارد و ‪ 4‬خروج�ی اگزوز اس�پرت نیز ب�ه کار رفته‬ ‫است‪ .‬درنهایت اس�پویلر تاش�دنی پانامرا دارای عناصر‬ ‫بیش�تر برای بهبود س�طح خود و افزایش نی�روی رو به‬ ‫پایین است‪.‬‬ ‫داخل کابین تغییراتی انجام ش�ده است‪ .‬تریم الکانترا‬ ‫روی صندلی ه�ا و غربیل�ک فرمان را پوش�انده و لوگوی‬ ‫‪ GTS‬نی�ز ب�ه دورش�مار پیش�رانه و پشت س�ری های‬ ‫صندلی ه�ای جلو اضافه ش�ده اس�ت‪ .‬ی�ک کرنومتر هم‬ ‫به باالی داش�بورد اضافه ش�ده که نش�ان دهند ه وجود‬ ‫سیستم اسپرت کرونو در این خودرو است‪.‬‬ ‫کابی�ن خودرو کام ً‬ ‫ال نش�ان دهند ه یک پانامراس�ت به‬ ‫این معنی که ش�اهد فضایی زیبا‪ ،‬جادار و پر از فناوری ها‬ ‫ی های به کار رفته می توان به‬ ‫خواهی�د بود‪ .‬از جمله فناور ‬ ‫صفحه نمایش ‪ 12/3‬اینچی در کنسول مرکزی و همچنین‬ ‫دو صفحه نمایش ‪ 7‬اینچی دیگر در دو س�مت دورشمار‬ ‫پیش�رانه اش�اره کرد‪ .‬این سیس�تم هم اکنون در تمامی‬ ‫ی موردبحث‬ ‫مدل های پانامرا عرضه ش�ده و دیگ�ر فناور ‬ ‫هم هداپ دیسپلی تما م رنگی با گرافیک باالست‪.‬‬ ‫با فش�ردن دکمه پیشران ه ‪ 8‬سیلندر ‪ 4‬لیتری از خواب‬ ‫برمی خیزد‪ .‬این پیشرانه اساس ًا همان نمونه به کار رفته در‬ ‫پانامرا توربوی ‪ 542‬اس�بی است اما در این نسخه قدرت‬ ‫‪ 453‬اس�بی و گش�تاور اس�ب بخار نیوتون مت�ری دارد‪.‬‬ ‫گشتاور یاد شده را می توان از دور ‪ 1800‬به خدمت گرفت‪.‬‬ ‫پیش�رانه یاد ش�ده به گیربکس ‪ 8‬س�رعته ‪ PDK‬جفت‬ ‫شده و با سیس�تم چهار چرخ محرک هوشمند همکاری‬ ‫ی ها باع�ث تولید خودرویی‬ ‫می کند‪ .‬مجموع ای�ن فناور ‬ ‫سریع شده اند‪ .‬پانامرا ‪ GTS‬از حالت های رانندگی نرمال‪،‬‬ ‫ش�خصی‪ ،‬اسپرت و اسپرت پالس برخوردار بوده و زمانی‬ ‫که دو حالت اخری را انتخاب کنید شاهد تیز شدن پدال‬ ‫گاز و غرش بیش�تر سیس�تم اگزوز خواهیم بود‪ .‬اگرچه‬ ‫ص�دای تولیدی ب�ه گیرایی محصوالت مرس�دس‪-‬ای ام‬ ‫جی نیست اما به حد کافی بلند است و پرفورمنس بودن‬ ‫پانام�را ‪ GTS‬را جار می زن�د‪ .‬همانند تمام�ی پانامراها‪،‬‬ ‫‪ GTS‬از سیس�تم تعلیق بادی و دامپرهای تطبیقی سود‬ ‫می برد‪ .‬البته این سیس�تم باعث می شود ارتفاع سیستم‬ ‫تعلی�ق ‪ 10‬میلی مت�ر کاهش یابد و میله ه�ای ضد لغزش‬ ‫س�فت تر ش�وند‪ .‬خودروی حاضر در تس�ت همچنین از‬ ‫سیستم فرمان پذیری چهار چرخ سفارشی‪ ،‬سیستم ضد‬ ‫لغزش فعال با کنترل شاسی دینامیک‪ ،‬دیفرانسیل عقب‬ ‫با هدایت گشتاوری و ترمزهای سرامیکی سود می برد که‬ ‫بهای کلی انها ‪ 11‬هزار و ‪ 770‬پوند است‪.‬‬ ‫ب�ا وج�ود تمام�ی ای�ن سیس�تم ها‪ ،‬پانامرا احس�اس‬ ‫فوق الع�اده ای دارد‪ .‬اگرچه همیش�ه از وزن باالی خودرو‬ ‫اگاه خواهید ب�ود اما فرمان پذیری پانام�را خوب بوده و‬ ‫بازخورد مناس�بی ارائه می کند‪ .‬تمام�ی این موارد باعث‬ ‫ش�ده اند با خودروی�ی کامال چابک طرف ش�ویم‪ .‬کنترل‬ ‫تکان ه�ای بدن�ه عال�ی ب�وده و ترمزهای سفارش�ی هم‬ ‫بی وقفه کار خود را انجام می دهند‪.‬‬ ‫پانام�را ‪ GTS‬در جاده پایدار و خونس�رد عمل کرده و‬ ‫در عی�ن حال راننده را درگی�ر فرایند رانندگی می کند‪.‬‬ ‫قضاوت نهایی را به تس�ت این خودرو در بریتانیا موکول‬ ‫می کنیم اما جاده های نرم بحرین نش�ان دادند که پانامرا‬ ‫در س�رعت های کم اندکی س�فت اس�ت اما ب�ا افزایش‬ ‫سرعت دل پذیرتر می شود‪.‬‬ ‫‪ GTS‬نقط�ه ات�کای خان�واده پانام�را ب�وده و هم�ان‬ ‫دینامیک رانندگی و پرفورمنسی که از یک پورشه انتظار‬ ‫داری�م را ارائه می کند اما تمام�ی این موارد بدون قربانی‬ ‫کردن اش�رافیت و رفاه خودرو به دس�ت امده اند‪ .‬البته‬ ‫پانامرا ارزان نبوده و دو خودرو مرسدس ‪ S E63‬و ب ام و‬ ‫‪ M5‬کامپتیشن پرفورمنس بهتر با قیمت کمتری را ارائه‬ ‫می کنن�د اما پانامرا از نظر هندلینگ و درگیری راننده بر‬ ‫هر دو خودرو برتری دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫افرود‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گودزیالی دوچرخ ارتقا می یابد‬ ‫کاوازاکی در نمایش��گاه میالن‪ ،‬مدل جدید خانواده ‪ H2‬را به نمایش‬ ‫گذاش��ت‪ .‬کاوازاکی نینجا پالس ‪ SX SE H2‬را ب��ا ترکیب دی ان ای‬ ‫خانواده ‪ ،H2‬با اخرین فناوری سیس��تم تعلی��ق و ترمز ترکیب کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬کاوازاک��ی به منظور اضافه کردن مدلی با توانایی های بیش��تر و‬ ‫راحت��ی و فرمان پذی��ری بی نظیر در قالب یک س��وپربایک به خانواده‬ ‫‪ ،H2‬ای��ن موتورس��یکلت را تولید کرده اس��ت‪ .‬بهترین قس��مت این‬ ‫موتورس��یکلت‪ ،‬سیس��تم تعلیق الکترونیکی ان است‪ .‬سیستم کنترل‬ ‫الکترونیکی تعلیق کاوازاکی (‪ )KECS‬بر روی ‪SX SE Ninja H2+‬‬ ‫با دوشاخ وارونه ‪ ۴۳‬میلی متری شووا (‪ )Showa‬برای جلو و کمک فنر‬ ‫عقب ‪ BFRC-lite‬از همین س��ازنده که روی ‪ 10R-Ninja ZX‬نیز‬ ‫تقابل رانگلر‪ G ،‬کالس‪ ،‬دیسکاوری و لکسوس ‪LX‬‬ ‫جدال سالطین افرود‬ ‫‹ ‹روی جاده‬ ‫نس�ل قبلی رانگلر و ‪ G‬کالس چندان برای استفاده در مسیرهای شهری‬ ‫مناسب نبودند اما خوشبختانه هردوی ان ها در نسل جدید خود به قرن ‪21‬‬ ‫انتقال پیدا کرده اند‪ .‬در جاده ها‪ G550 ،‬احساسی مثل کراس اورهایی دارد‬ ‫که بر اس�اس خودروهای سواری ساخته شده اند درحالی که به لطف کنترل‬ ‫کامپیوتری کمک فنرها‪ ،‬تجربه ای مشابه سدان پرچم دار ‪ S‬کالس را فراهم‬ ‫می کند‪ .‬کابین این خودرو نیز بس�یار ارام و س�اکت بوده و از صندلی هایی‬ ‫راحت و با نمایی عالی برخوردار اس�ت‪ .‬روی داش�بورد هم نمایش�گرهای‬ ‫دوگانه برای سیس�تم اطالعاتی‪-‬س�رگرمی و صفحه امپر دیده می شوند‪.‬‬ ‫البته ارامش کابین ‪ G550‬پس از بیدار کردن پیش�رانه ‪ V8‬توئین توربو از‬ ‫بین می رود و معکوس دادن های اتش�ین گیربکس ن ُه سرعته به این غرش‬ ‫می افزاید‪ .‬رانگلر روبیکان جدید خودروی واقع ًا قابل توجهی اس�ت و صرف ًا‬ ‫با باز کردن درب ان می توان متوجه ش�د یک س�ر و گردن از نس�ل قبلی‬ ‫باالتر قرار می گیرد‪ .‬در اینجا قطعات خشک پالستیکی با متریال باکیفیت‬ ‫جایگزین شده اند و دیگر نمی توان از کابین رانگلر ایرادی گرفت‪ .‬پیشرانه‬ ‫‪ 2‬لیتری چهار سیلندر توربوشارژ این ماشین ‪ 14‬اسب بخار قدرت کمتری‬ ‫نس�بت به موتور ‪ V6‬اس�تاندارد دارد اما ‪ 47‬نیوتن متر گشتاور بیشتر به‬ ‫رانگلر احس�اس چابکی بیش�تری بخش�یده اس�ت‪ .‬در کنار این پیشرانه‬ ‫یک موت�ور الکتریکی کوچک هم ق�رار گرفته که به تحوی�ل روان قدرت‬ ‫و همین طور کاهش مصرف س�وخت کمک می کند‪ .‬این سیستم هیبریدی‬ ‫نصب شده است همکاری می کند؛ با این تفاوت که مدل نصب شده روی‬ ‫نینجا ‪ SX SE H2‬به صورت الکترونیکی قابل تنظیم اس��ت‪ .‬دوشاخ و‬ ‫کمک فنر عقب دارای حس گرهای داخلی برای تشخیص ضربه و مقدار‬ ‫ان هس��تند‪ .‬حس گرها اطالعات خ��ود را در اختیار کامپیوتر ‪KECS‬‬ ‫ق��رار می دهند‪ .‬این اطالعات به همراه اطالعاتی که ‪( IMU‬سیس��تم‬ ‫س��نجش زاویه در اینجا برای درک ش��تاب گیری و ترمز گیری به کار‬ ‫می رود) و کامپیوتر موتور (س��رعت) در اختیار کامپیوتر ‪ KECS‬قرار‬ ‫می دهند‪ ،‬برای تنظیم مقدار ضربه گیری در کمک فنرها به کار می رود‪.‬‬ ‫راکب می تواند از بین چهار س��بک رانندگی اس��پرت‪ ،‬ج��اده‪ ،‬باران و‬ ‫تنظیمات دس��تی که در هرکدام‪ ،‬تنظیمات کمک فن��ر نیز قابل تغییر‬ ‫بسیاری از افراد در طول هفته در شهرها زندگی و کار می کنند و در تعطیالت اخر هفته به دل طبیعت می زنند‪.‬‬ ‫این افراد به خودروهایی مثل این چهار اس یووی نیاز دارند که هم برای استفاده در طول هفته در شهرها مناسب اند‬ ‫و هم توانایی حرکت در مس��یرهای خش��ن و ناهموار خارج از ش��هر را دارند‪ .‬در این ازمون مقایسه ای‪ ،‬اس یووی ها‬ ‫ت و امدهای روزانه و س��فرهای جاده ای س��واری راحتی داش��ته باشند‪ ،‬باید در پیمودن‬ ‫درعین حالی که باید در رف ‬ ‫مس��یرهای افرود هم از توانایی های باالیی برخوردار باش��ند‪ .‬این یعنی از شرکت کنندگان انتظار راحتی روزانه یک‬ ‫کراس اوور‪ ،‬فناوری های مدرن یک س��دان و قابلیت های افرودی در حد خودرو روسی ‪( 2901-ZVM‬خودرویی با‬ ‫خفی�ف که ‪ eTorque‬نام دارد با پرداخت هزار دالر قابل س�فارش اس�ت‪.‬‬ ‫گیربکس هش�ت س�رعته اتوماتیک نیز به خوبی با موتور هماهنگ شده و‬ ‫تعویض دنده های ان س�ریع و نرم صورت می گیرد‪ .‬درحالی که مرس�دس و‬ ‫جیپ کام ً‬ ‫ال بروز ش�ده و تازه نفس هس�تند‪ ،‬لکس�وس ‪ LX570‬پا به سن‬ ‫گذاشته اس�ت‪ .‬هرچند این اس یووی ژاپنی در شسال ‪ 2015‬با طرح دماغه‬ ‫جدید و گیربکس هش�ت س�رعته اتوماتیک به بازار امد اما در زیر پوست‬ ‫‪ LX‬همان پلتفرم نس�خه اولیه و پیش�رانه متعلق به سال ‪ 2007‬قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنی�ن ب�ا وجود اینکه پیش�رانه ‪ V8‬بزرگ ‪ LX‬از اس�ب بخ�ار زیادی‬ ‫برخوردار اس�ت اما گیربکس هشت سرعته‪ ،‬احساس خنثی و تنبلی به ان‬ ‫بخشیده است‪ .‬این گیربکس با ضریب دنده های بلند‪ ،‬به گونه ای برنامه ریزی‬ ‫شده که زودتر به دنده هشت رسیده و در همان جا بماند‪ .‬در هنگام پیمودن‬ ‫بزرگراه ها نیز ب�ادی رول (حرکت گهواره ای بدنه) زیادی در ‪ LX570‬دیده‬ ‫می ش�ود و در هنگام ترمز گیری هم دماغه خودرو به سمت پایین متمایل‬ ‫می ش�ود‪ .‬رفتار جاده ای بس�یار راحت و ارامش بخش لکس�وس ‪ LX‬کمی‬ ‫تعجب برانگیز بود اما نه به اندازه لندروور دیس�کاوری‪ .‬این اس یووی لوکس‬ ‫بریتانیایی به لطف برخورداری از تعلیق بادی‪ ،‬در بزرگراه ها س�واری بسیار‬ ‫نرم و راحتی دارد‪ .‬پیش�رانه ‪ V6‬دیسکاوری نیز پُرکشش و سرگرم کننده‬ ‫است و رانندگی با ان بیشتر به یک کراس اوور لوکس اسپرت شباهت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نتیجه گیری‬ ‫با فرارسیدن شب‪ ،‬ازمون سخت این چهار اس یووی به پایان رسید و تیم‬ ‫است؛ اس��تفاده کند‪ KECS .‬دارای سه موقعیت مختلف برای تنظیم‬ ‫تعلیق عقب اس��ت‪ ،‬راکب‪ ،‬راکب با بار و راکب با مس��افر و بار‪ .‬هرکدام‬ ‫از این س��ه موقعیت دارای ‪ ۱۰‬مرحله تنظیمات است که باعث افزایش‬ ‫توانایی های موتورسیکلت می گردد‪ .‬کاوازاکی برای تکمیل قابلیت های‬ ‫سیستم تعلیق‪ ،‬سیس��تم ترمزی شامل کالیبرهای ترمز چهار پیستون‬ ‫برمبو با دیسک های سی ‪ ۳۳۰‬میلی متری نیمه شناور را به ‪ H2‬اضافه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬تنظیمات سیستم کنترل کش��ش کاوازاکی (‪،)KTRC‬‬ ‫سیستم کنترل قدرت موتور و ‪ KECS‬با همکاری باهم به راکب اجازه‬ ‫می دهند تا به طور موثری کنترل کشش‪ ،‬قدرت موتور و سیستم تعلیق‬ ‫را ان طور که می خواهد‪ ،‬تنظیم کند‪.‬‬ ‫چرخ های خاص که می تواند روی هر س��طحی حرکت کند) می رود‪ .‬شرکت کنندگان این رقابت فوق العاده سخت و‬ ‫دشوار جیپ رانگلر‪ ،‬لندروور دیسکاوری‪ ،‬لکسس ‪ LX‬و مرسدس بنز ‪ G‬کالس هستند‪ .‬این خودروها در مکان های‬ ‫مختلف‪ ،‬در جاده هایی که ارتفاع ان از سطح دریا به بیش از سه هزار متر می رسد و مسیرهایی که شامل قسمت های‬ ‫ماس��ه ای‪ ،‬سنگالخی‪ ،‬صخره ای و چندین گذرگاه ابی می ش��ود مورد ازمایش قرار می گیرند‪ .‬برنده این نبرد سخت‬ ‫خودرویی خواهد بود که بهترین تعادل میان عملکرد افرود و راحتی در رانندگی های شهری را برقرار کند‪ .‬البته در‬ ‫انتخاب شرکت کنندگان صرفاً توانایی های افرود مدنظر بوده و قیمت نادیده گرفته شده است‪.‬‬ ‫ازمایش کننده پس از یافتن مکانی برای چادر زدن و برپا کردن چادرها‪ ،‬به‬ ‫بحث و گفتگو در مورد خودروها و مشخص کردن پیروز رقابت پرداختند‪ .‬در‬ ‫هرکدام از این اس یووی ها‪ ،‬لوازم مورد نیاز برای ماندن در طبیعت مثل غذا‬ ‫و چادر قرار داده ش�ده بود اما برخی از انها فضای بار کارامدتری داشتند‪.‬‬ ‫کابین پالستیکی ‪ LX570‬بسیار راحت است اما کاربر پسند نیست‪ .‬فضای‬ ‫ب�ار خودرو نی�ز حتی با ح�ذف صندلی های ردیف س�وم‪ ،‬کوچک تر از حد‬ ‫انتظار بوده و دسترس�ی به ان هم به سختی صورت می گیرد‪ .‬کابین ‪G550‬‬ ‫هم با وجود اینکه کارامدتر از قبل ش�ده اما از مش�کالتی مشابه لکسوس‬ ‫رن�ج می ب�رد‪ .‬روی کاغذ‪ ،‬فضای ب�ار رانگلر کوچک به نظر می رس�د اما در‬ ‫واقعیت با وجود امکان جابجایی و خواباندن کامل صندلی های عقب‪ ،‬فضای‬ ‫بار زیادی در اختیار سرنشینان قرار می دهد‪.‬‬ ‫در بخ�ش توانایی های افرود‪ ،‬به گفته ازمایش کنندگان‪ ،‬دیس�کاوری تا‬ ‫پیش از پنچر شدن‪ ،‬توانایی های چشمگیری از خود نشان داد‪ .‬این خودرو‬ ‫همانند یک کراس اوور معمولی به نظر می رسد اما با افزایش ارتفاع تعلیق‪،‬‬ ‫اماده افرود می ش�ود‪ .‬حتی نیازی به انتخاب حالت افرود هم نیس�ت زیرا‬ ‫خودرو به صورت خودکار همه کارهای الزم را انجام می دهد؛ اما واقع ًا عجیب‬ ‫و خجالت اور اس�ت که لندروور برای دیسکاوری الستیک های افرود ارائه‬ ‫نمی کند‪ .‬البته امکان خرید این الس�تیک ها از فروشگاه های متفرقه وجود‬ ‫دارد اما واقعیت این اس�ت که دیس�کاوری به صورت استاندارد کارخانه ای‬ ‫نمی توان�د چنین ازمونی را کامل کند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬همگی توافق کردند‬ ‫ک�ه این اس یووی بریتانیایی در جایگاه اخر قرار گیرد‪ .‬لکس�وس ‪LX570‬‬ ‫نیز خودروی بزرگ و س�الخورده ای است که فقط برای رانندگی در جاده ها‬ ‫مناسب است‪ .‬این ماشین برای مس�یرهای افرود بیش ازاندازه بزرگ بوده‬ ‫و در هنگام حرکت به سمت ارتفاع های زیاد هم با مشکل مواجه می شود‪.‬‬ ‫‪ G‬کالس و رانگلر اما در جاده عملکرد بسیار خوبی داشته و در مسیرهای‬ ‫افرود حتی از ان هم بهتر هم بودند؛ بنابراین بحث بر س�ر این بود که یکی‬ ‫از این دو خودرو به عنوان پیروز رقابت انتخاب ش�ود‪ G550 .‬با وجودی که‬ ‫اس�تایلی مانند یک بلوک سیمانی با ائرودینامیک ضعیف دارد اما سواری‬ ‫ان در بزرگراه ه�ا همانند یک کراس اور احس�اس می ش�ود؛ اما این خودرو‬ ‫معایبی دارد که می تواند جلوی پیروز ش�دنش را بگیرند‪ .‬مثل فرم کابین و‬ ‫فضای بار ناکارامد که همه ازمایش کنندگان را خس�ته کرده بود‪ .‬همچنین‬ ‫‪ G550‬از برخی قسمت های مسیر ازمایش به سختی عبور کرد درحالی که‬ ‫عبور از ان ها برای جیپ بسیار ساده بود‪.‬‬ ‫بدین ترتیب نهایت ًا جیپ رانگلر به عنوان پیروز این رقابت فوق العاده سخت‬ ‫انتخاب شد‪ .‬این خودرو نه تنها توانمندترین افرودر در بین شرکت کنندگان‬ ‫این مقایس�ه اس�ت بلکه مطمئن ًا تواناترین و قابل اطمینان ترین خودرویی‬ ‫اس�ت که تاکنون توسط یک خودروساز برای خریداران غیرنظامی ساخته‬ ‫شده است‪ .‬رانگلر برای س�فر به دورافتاده ترین نقطه های کره زمین اماده‬ ‫اس�ت‪ .‬این ماش�ین دقیقاً همان چیزی است که کس�انی که می خواهند از‬ ‫تمدن فرار کنند به ان نیاز دارند‪ .‬این برترین افرودر حال حاضر دنیا است‪.‬‬ ‫معرفی شرکت کنندگان‬ ‫جیپ رانگلر‬ ‫جیپ رانگلر ان لیمیتد روبیکان مدل ‪ 2018‬جدیدترین تحول در این‬ ‫بخش محسوب می شود‪ .‬روبیکان جدید به تایرهای افرود گودریچ ‪33‬‬ ‫اینچ�ی‪ ،‬قفل دیفرانس�یل در هردو محور و انت�ی رول بار الکترونیکی‬ ‫مجهز اس�ت‪ .‬در زیر کاپوت نمونه مورد ازمایش یک پیشرانه ‪ 2‬لیتری‬ ‫چهار س�یلندر توربو با ‪ 270‬اسب بخار قدرت و ‪ 400‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫قرار دارد‪ .‬این نیرو از طریق یک گیربکس هش�ت سرعته اتوماتیک و‬ ‫سیستم انتقال قدرت دو دیفرانسیل نیم ه وقت جیپ به هر چهارچرخ‬ ‫انتقال پیدا می کند‪.‬‬ ‫لندروور دیسکاوری‬ ‫لن��دروور دیس��کاوری ‪ HSE‬م��دل ‪ 2018‬خودرویی با خط��وط بیرونی نرم‪،‬‬ ‫فناوری های مدرن‪ ،‬کابینی با تودوزی چرمی و فضایی برای حمل هفت نفر است‪.‬‬ ‫در زیر کاپوت این اس یووی بریتانیایی هم یک پیش��رانه ‪ 3‬لیتری ‪ V6‬سوپرشارژ‬ ‫با ‪ 340‬اس��ب بخار قدرت و ‪ 450‬نیوتن متر گش��تاور قرار دارد‪ .‬این نیرو توسط‬ ‫یک گیربکس هشت س��رعته اتوماتیک و سامانه چهارچرخ محرک تمام وقت به‬ ‫هر چهارچرخ می رس��د‪ .‬برای دیسکاوری همچنین سیستم تعلیق بادی به همراه‬ ‫قفل دیفرانس��یل اتوماتیک عقب و سیستم ‪ All Terrain Progress‬لندروور‬ ‫هم قابل سفارش است که بخشی از پکیج ‪ 1275‬دالری ‪ Capability‬است‪.‬‬ ‫مرسدس بنز ‪G550‬‬ ‫مرس�دس بنز ‪ G550‬مدل ‪ 2019‬که به تازگی تغییر نسل داده است‪،‬‬ ‫یکی دیگر از اس�طوره های افرود محس�وب می ش�ود‪ .‬نسل جدید ‪G‬‬ ‫کالس بزرگ تر و بس�یار لوکس تر از نس�ل قبلی ش�ده اما دلیل اصلی‬ ‫محبوبی�ت خود یعن�ی توانایی های باال را از دس�ت نداده اس�ت‪ .‬این‬ ‫ماشین هنوز هم از شاسی نردبانی سنتی استفاده می کند و به سه قفل‬ ‫دیفرانسیل و سیستم تعلیق با کمک فنرهای الکترونیکی مجهز است‪.‬‬ ‫در س�ینه ‪ G550‬هم یک نیروگاه ‪ 4‬لیت�ری ‪ V8‬توئین توربوی مدرن‬ ‫با ‪ 416‬اس�ب بخار قدرت و ‪ 610‬نیوتن متر گش�تاور قرار گرفته اس�ت‬ ‫که نیروی ان توس�ط یک گیربکس ن ُه س�رعته اتوماتیک انتقال پیدا‬ ‫می کند‪ .‬سامانه چهارچرخ محرک ‪ G550‬نیز از نوع تمام وقت است که‬ ‫گشتاور را به صورت ‪ 40‬به ‪ 60‬بین محورهای جلو و عقب توزیع می کند‪.‬‬ ‫لکسو س ‪LX570‬‬ ‫در س��ال ‪ 2016‬تویوتا لندکروزر طی رقابتی با نسل قبلی مرسدس بنز ‪ G‬کالس‬ ‫و جیپ رانگلر پیروز شد و به همین دلیل از ان دعوت شد در این رقابت هم حضور‬ ‫یافته و از عنوان قهرمانی خود دفاع کند اما هیچ خبری از لندکروزر نشد و بنابراین‬ ‫بهترین جایگزینی که می شد برای ان پیدا کرد یعنی لکسوس ‪ LX570‬برای شرکت‬ ‫در این نبرد انتخاب ش��د‪ .‬ای��ن خودرو از لحاظ فنی و مکانیک��ی کام ً‬ ‫ال با لندکروزر‬ ‫یکسان بوده و از همان سیستم های تویوتا مثل کراول کنترل (‪)Crawl Control‬‬ ‫و سیستم تنظیم ارتفاع تعلیق هیدرولیکی برخوردار است که سواری راحتی را هم در‬ ‫مس��یرهای انرود و هم افرود فراهم می کند‪ .‬در ‪ LX570‬مورد ازمایش صندلی های‬ ‫بی فایده ردیف سوم حذف و به فضای بار ان اضافه شده است‪ .‬نیروی مورد نیاز این‬ ‫اس یووی ژاپنی توسط یک پیشرانه ‪ 5 . 7‬لیتری ‪ V8‬با ‪ 383‬اسب بخار قدرت و ‪545‬‬ ‫نیوتن متر گشتاور تامین می شود‪ .‬این موتور به یک گیربکس هشت سرعته اتوماتیک‬ ‫و سامانه چهارچرخ محرک تمام وقت متصل شده است‪.‬‬ ‫مین��ی ون ها انتخاب مناس��بی ب��رای خانواده ها هس��تند و‬ ‫خانوارها هم به دنبال ایمن ترین نمونه ها هستند؛ اما ظاهرا ً یک‬ ‫مینی ون محبوب بازار امریکا به مشکلی برخورده که باید حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این محصول س��اخت هوندای ژاپن است‪ ،‬شرکتی که سازنده ‬ ‫برخی از ایمن ترین خودروهای بازار است؛ اما این بار باید بیش‬ ‫از ‪ 100‬هزار دستگاه مینی ون هوندا اودیسه در امریکا به خاطر‬ ‫احتمال باز شدن درهای کشویی عقب در زمان حرکت فراخوان‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بنا به گفت ه ‪ ،NHTSA‬مش��کل این دره��ا به چفت های در‬ ‫فراخوان هوندا اودیسه‬ ‫ شنبه‬ ‫مربوط می ش��ود که شاید به طور مناسب به مکان مربوطه وصل‬ ‫نش��ده باشند‪ .‬این امر باعث می شود درها باز شوند و در صورتی‬ ‫که خودرو با سرعت باال حرکت کند و سرنشین ها نیز در خودرو‬ ‫حضور داشته باشند احتمال جراحت ان ها وجود دارد‪ .‬البته این‬ ‫موض��وع تنها زمانی می تواند رخ دهد ک��ه افراد کمربند ایمنی‬ ‫خود را نبس��ته باشند اما خب این مشکل نیازمند یک فراخوان‬ ‫است‪.‬‬ ‫فراخوان مورد بحث ‪ 107‬هزار و ‪ 774‬دستگاه از اودیسه های‬ ‫ساخته شده در تاسیسات االباما در تاریخ های ‪ 19‬ژانوی ه ‪2017‬‬ ‫تا ‪ 16‬اوریل ‪ 2018‬را دربرمی گیرد‪ .‬این فراخوان تقریباً شامل‬ ‫اکثر اودیس��ه هایی است که هوندا در سال پیش فروخته است‪.‬‬ ‫این در حالی است که در سال ‪ 2006‬اودیسه از باالترین میزان‬ ‫محبوبیت برخوردار بود و فروش حدود ‪ 178‬هزار دستگاهی را‬ ‫ثبت کرده بود‪.‬‬ ‫حل این مشکل نیازمند تعویض چفت های چپ و راست درها‬ ‫اس��ت که گفته شده فرایند ان از بیستم سپتامبر شروع خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مالکان هوندا اودیس��ه در کانادا هم باید انتظار اگاه شدن‬ ‫از این فراخوان را داش��ته باشند اما احتماالً مالکان این خودرو‬ ‫در سایر بازارها نگران نخواهند بود چراکه نسخه های بین المللی‬ ‫اودیسه یک خودروی کام ً‬ ‫ال متفاوت هستند‪.‬‬ ‫‪ 10‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫اول دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪127/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪60/700/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪93/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪297/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪307/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪205/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪36/000/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪88/400/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪115/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪45/700/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪72/200/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪132/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪119/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪136/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪580/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪353/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪515/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪490/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪655/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪180/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪390/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪515/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪520/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪-:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪850/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪380/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪660/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/050/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/000/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 10‬اذر ‪ 23 1397‬ربیع االول ‪ 1440‬اول دسامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪43‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬اکرم امینی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫ُمسکن موقت‬ ‫سیدعلی جزایری‪ /‬عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی‪:‬‬ ‫طرح س��اماندهی صنعت خودرو در مجلس در حال بررس��ی اس��ت‪ .‬مجلس ش��ورای‬ ‫ی ازجمله «حمایت از‬ ‫اس�لامی پی��ش از این نیز در مجالس هفتم و هش��تم طرح های�� ‬ ‫مصرف کنندگان خودرو» و «ارتقای کیفی محصوالت» را ارائه کرده که هیچ یک به نظر‬ ‫تحول افرین نبوده اند‪ .‬با این حال‪ ،‬باید گفت طرح «ساماندهی صنعت خودرو» بی تاثیر‬ ‫نیس��ت اما درحال حاضر کار زیادی نمی توان ب��رای صنعت خودرو انجام داد‪ .‬این گونه‬ ‫طرح ها قطعا بی تاثیر نخواهند بود اما واقعیت این اس��ت که اگر این اقدام ها به ش��کل‬ ‫ریشه ای و اصولی انجام شود می تواند خروجی داشته باشد‪ .‬اما درحال حاضر کار زیادی‬ ‫نمی توان برای صنعت خودرو انجام داد و تا مش��کالت در این صنعت ریش��ه یابی و حل‬ ‫نش��ود مشکالت مصرف کننده نیز حل نخواهد شد‪ .‬واقعیت این است که خودروسازی‬ ‫پیش از این دچار مش��کل بوده و درحال حاضر نیز با تحریم ها دچار مشکالت بیشتری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این مش��کالت از جنبه های مختلف از جمله نیروی انس��انی‪ ،‬س��رمایه‪،‬‬ ‫تجهیزات و تامین قطعه و‪ ...‬وجود دارد و منجر به این ش��ده که تولید خودرو با تیراژی‬ ‫که باید‪ ،‬انجام نمی شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬خودرو نمی تواند از نظر کیفی‪ ،‬کمی و قیمت‪ ،‬رقابتی‬ ‫بوده و مصرف کننده را از نظر قیمت و کیفیت راضی کند‪ .‬این واقعیت تلخی اس��ت که‬ ‫در ش��رایط فعلی با ان روبه رو هس��تیم و بعید به نظر می رسد با جلسه هایی که برگزار‬ ‫می کنی م بتوانیم مشکالت خودرو را حل کنیم ‪ .‬مشکالت خودروسازان به مراتب فراتر‬ ‫از مسائلی است که در جلسه ها و نشست ها حل شود‪ .‬ما به طور معمول در دوره بحران‬ ‫ی که این شیوه درست نیست و در مقابل‪ ،‬زمانی‬ ‫به سراغ حل مسائل می روی م در صورت ‬ ‫که در بحران نیستیم باید به مسائل و مشکالت و حل انها بپردازیم نه در زمان بحران که‬ ‫دس��ت مان نیز بسته و قدرت مانور محدود و حل مشکالت دشوار است‪ .‬درباره افزایش‬ ‫قیمت خودرو باید گفت که در شرایط بحرانی کنونی مشکل خودروساز را حل نخواهد‬ ‫کرد و تنها ُمس��کنی موقت است؛ البته به ش��کل مقطعی ممکن است کارساز باشد اما‬ ‫در عمل‪ ،‬افزایش قیمتی که برای خودروس��ازان در نظر گرفته شده است مشکل انها را‬ ‫حل نخواهد کر د زیرا این مبالغ صرف پرداخت حقوق و چنین مصارفی خواهد ش��د و‬ ‫تاثیر چشمگیری برای خودروسازان ندارد‪ .‬برای اینکه یک خط تولید‪ ،‬توجیه اقتصادی‬ ‫داش��ته باش��د باید بیش از ‪ ۳۰۰‬خ��ودرو در روز تولید کند و ما تا به این تیراژ نرس��یم‬ ‫خودروس��ازی س��وددهی نخواهد داشت‪ .‬اگر مشکالت رفع ش��ود ممکن است قادر به‬ ‫تولید این تیراژ باشیم اما درحال حاضر این توان را نداریم‪.‬‬ ‫پژو ‪207i‬‬ ‫پ��ژو ‪ ۲۰۷i‬در واقع هم��ان ‪ ۲۰۶‬پالس(در بازار های جهانی) اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودرو که از سوی گروه صنعتی ایران خودرو ساخته می شود دارای طراحی‬ ‫اسپرت و امکانات و تجهیزات مناسبی است‪.‬‬ ‫با قرارگیری در پش��ت فرمان ‪ ، ۲۰۷‬خود را در موقعیت اشنایی خواهید‬ ‫یافت که با پژو ‪ ۲۰۶‬یکس��ان است‪ .‬موتور به نرمی استارت خورده و نیروی‬ ‫ان از طریق یک گیربکس ‪ ۵‬دنده دس��تی به چرخ های جلو منتقل می شود‪.‬‬ ‫ش��تاب صفر تا صد کیلومتر خودرو ‪ ۱۱.۶‬ثانیه اس��ت و حداکثر سرعت ان‬ ‫نیز به ‪ ۱۹۰‬کیلومتر بر س��اعت می رس��د‪ .‬س��واری پژو ‪ ۲۰۷‬در مقایس��ه با‬ ‫رقبایی چون رنو ساندرو خشک تر است اما در عوض هندلینگ لذت رانندگی‬ ‫بیشتری را ارائه می دهد و چسبندگی ان بر روی زمین به وضوح از ساندرو‬ ‫بهتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹محاسن پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫موت��ور این خودرو که به موتور‪ TU ۵‬معروف اس��ت‪ ،‬قبال در زیر کاپوت‬ ‫خودروهای داخلی خوبی جا خوش کرده است‪ ،‬که معروف ترین ان پژو ‪۲۰۶‬‬ ‫تیپ ‪ ۶‬است‪ .‬این موتور قادر به تولید ‪ ۱۰۵‬اسب بخار قدرت در ‪ ۵۸۰۰‬دور‬ ‫در دقیقه اس��ت و ماکزیمم گش��تاورش هم ‪ ۱۴۲‬نیوتن متر در ‪ ۴۰۰۰‬دور‬ ‫در دقیقه است‪.‬‬ ‫پژو ‪ ۲۰۷‬دارای مصرف سوخت بسیار خوبی است‪ .‬مصرف سوخت شهری‪،‬‬ ‫ج��اده ای و ترکیب��ی پژو ‪ ۲۰۷‬به ترتیب برابر ب��ا ‪ ۵.۴ ،۸.۸‬و ‪ ۶.۶‬در هر صد‬ ‫کیلومتر است‪ ،‬که مطمئنا در میان رقبا ارقام بسیار خوبی به حساب می ایند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!