هفته نامه روزگار خودرو شماره 44 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 44

هفته نامه روزگار خودرو شماره 44

هفته نامه روزگار خودرو شماره 44

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫قیمت ارز چگونه‬ ‫تعیین می شود؟‬ ‫قسمت چهارم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫افزایش قیمت‬ ‫خودرو‪ ،‬مردم و‬ ‫بازار را با شوک‬ ‫روبه رو می کند‬ ‫‪5‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫پرونده قیمت خودروها به دست چه کسی مختومه می شود؟‬ ‫زدوبند نمایندگی ها و خودروسازان‬ ‫‪3‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خودروهای فرسوده معاینه فنی نمی گیرند‬ ‫مدی��ر اقلیم حفاظت محیط زیس��ت گفت‪ :‬اصلی تری��ن موضوع در‬ ‫کاهش الودگی هوا‪ ،‬حذف کامیون ها و خودرو های فرس��وده اس��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخودرو‪ ،‬مس��عود زن��دی گفت‪ :‬ط��رح ال ای زد‪ ،‬طرح‬ ‫کاهش الودگی هواس��ت‪ .‬امسال این طرح با نصب هزارو ‪۲۰۰‬دوربین‬ ‫می تواند در کاهش الودگی هوا تاثیرگذار باشد زیرا پیش از این فقط‬ ‫‪۳۰۰‬دوربین در س��طح ش��هر تهران نصب ش��ده بود که خوشبختانه‬ ‫تع��داد دوربین ها افزایش یافته اس��ت‪ .‬مدیر دفت��ر تغییر هوا و اقلیم‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت ادام��ه داد‪ :‬دوربین های نصب ش��ده‪ ،‬تمامی‬ ‫خودروه��ای بدون معاینه فنی در س��طح ش��هر را کنت��رل می کنند‬ ‫و اعم��ال قانون انجام خواهد ش��د اما درگذش��ته به دلیل کمبود این‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫قیمت ارز چگونه تعیین می شود؟‬ ‫قسمت چهارم‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫دوربین ها اهرم های نظارتی ضعیف بود که امروز وضعیت تغییر کرده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از دالیلی که سال گذشته در الودگی هوا تاثیر‬ ‫داشت تردد کامیون های فرسوده و اتوبوس های بدون معاینه فنی در‬ ‫سطح ش��هر بود که با اجرای طرح ال ای زد‪ ،‬کامیون ها و اتوبوس های‬ ‫بدون برگه معاینه فنی حق تردد در س��طح ش��هر را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫زندی خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر تردد کامیون های فرسوده و حتی‬ ‫خرید و فروش انها ممنوع اس��ت و در این زمینه مس��ئوالن ذی ربط‬ ‫باید اقدام کنند‪ .‬مدیر دفتر تغییر هوا و اقلیم حفاظت محیط زیست در‬ ‫ادامه عنوان کرد‪ :‬در نشس��ت هایی که با مسئوالن داشته ایم در فصل‬ ‫س��رد س��ال موضوع خودروها و کامیون های فرسوده اصلی ترین پایه‬ ‫الودگی هوا بوده و خودروهای فرسوده حق گرفتن معاینه فنی ندارند‪.‬‬ ‫این کارشناس ادامه داد‪ :‬در شرایطی که نتوانسته ایم هنوز خودروهای‬ ‫فرس��وده را از چرخه خارج کنیم‪ ،‬می توانیم محدوده طرح زوج و فرد‬ ‫را افزایش دهیم زیرا این موضوع می تواند الودگی هوا را کاهش دهد‪.‬‬ ‫زندی گفت‪ :‬برنامه های الودگی هوا درحال حاضر مدیریتی اس��ت که‬ ‫در کنار مسائل فنی می تواند اجرایی شود و در بهبود شرایط امروز هوا‬ ‫تاثیرگذار باشد‪ .‬گفتنی اس��ت چندی است که شهرداری با همراهی‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت موضوع هوای پاک را به طور جدی‬ ‫پیگیری می کند از این رو الزام س��ازندگان خودرو و موتورسیکلت به‬ ‫اسقاط یک دستگاه فرسوده در این راستا است‪.‬‬ ‫نشست مشترک قطعه سازان و خودروسازان با الریجانی‬ ‫قیمت خودرو در صورت نیاز به شورای هماهنگی ‪3‬قوه‬ ‫ارجاع داده می شود‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫در ش��ماره های گذشته به موضوع برابری ریال با سنت اشاره کردم و نوشتم‬ ‫ک��ه چرا ه��ر صد ریال ما با یک یورو یا دالر برابر نیس��ت؟ و توضیح مختصری‬ ‫دادم که ارز چیس��ت؟ و به موضوع دالر امریکا و چگونگی شکل گرفتن ان در‬ ‫جایگاه بین المللی اش��اره کردم و گفتم قدرت واقعی دالر مربوط به ارتباط ان‬ ‫با تحریم ها است‪.‬‬ ‫واش��نگتن از دالر به عنوان اسلحه پرداخت اس��تفاده می کند‪ .‬هنگامی که‬ ‫قدرت دالر با دسترس��ی امریکا به اطالعات تراکنش های س��وئیفت ترکیب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬امریکا کنترل فوق العاده ای بر فعالیت ه��ای اقتصادی جهانی پیدا‬ ‫می کند‪ .‬داش��تن اطالعات س��وئیفت این ام��کان را به امری��کا می دهد که از‬ ‫هرگون��ه معامالت در جهان اگاه ش��ود و بتواند ردیاب��ی کند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫کش��ورهای چین‪ ،‬روس��یه و به تازگی اتحادیه اروپا حرکت به س��مت ذخیره‬ ‫ارزی جایگزین دالر را اغاز کرده اند تا خود را از زیر بار نگاه اطالعاتی امریکا رها‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫تحریم ها می توانند اشخاص‪ ،‬بنگاه ها‪ ،‬سازمان ها یا تمام ساختار یک کشور‬ ‫را در برگیرند و در مرحله بعد‪ ،‬دسترس��ی ناقضان تحریم به س��امانه های مالی‬ ‫را قطع کنند‪.‬‬ ‫هرگون��ه تراکنش دالری در جهان‪ ،‬باید براس��اس مق��ررات و تحریم های‬ ‫امریکا انجام ش��ود‪ ،‬زیرا امروزه در معامالت بزرگ کش��ورها امکان جابه جایی‬ ‫پول نقد وجود ندارد و همین مس��ئله باعث ش��ده امریکا حتی روی کار طرف‬ ‫ثالث با تحریم شدگان نیز کنترل داشته باشد و ان را محدود یا قطع کند‪.‬‬ ‫ریس��ک نقض تحریم ها کامال واقعی است؛ مثال این موضوع نیز بانک هایی‬ ‫هس��تند که به خاطر معامله با کش��ورهای کوبا‪ ،‬ایران و سودان جریمه شدند‪.‬‬ ‫بانک های «اچ اس بی سی»‪« ،‬کومرتس بانک»‪« ،‬استاندارد چارترد» و «کلیر‬ ‫استریم» نیز جریمه های مشابهی را تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫در درجه بعدی تحریم ها‪ ،‬تامین مالی را برای تحریم ش��ده بس��یار دش��وار‬ ‫می کنند‪ .‬بس��یاری از ش��رکت ها درنهایت ناچار ب��ه پرداخت جریمه به طرف‬ ‫امریکایی ش��دند تا از تحریم ها خارج ش��وند و دسترس��ی انه��ا به نظام مالی‬ ‫بین المللی برقرار ش��ود‪ .‬موضوع اطالعات امریکا و تسلط بر سوئیفت موضوع‬ ‫س��اده ای در نظام پولی دنیا نیس��ت و س��ازکاری که فن��اوری و قراردادهای‬ ‫بین المللی در طول چند دهه به وجود اورده‪ ،‬امکان حذف ان را در کوتاه مدت‬ ‫ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫تفاوت ارزها‪ ،‬توانمندی کش��ورها و نگاه دولت ها‪ ،‬مهم ترین بحث چگونگی‬ ‫تعیین نرخ ارز در جهان اس��ت‪ .‬در س��ال ‪1323‬خورشیدی (‪۱۹۴۴‬میالدی)‬ ‫نمایندگانی از ‪ ۴۴‬کش��ور در شهر بریتون وودز ایالت نیو همپشایر با هم دیدار‬ ‫کردند تا س��امانه ای را ب��رای معامالت خارجی ایجاد کنن��د که به ضرر هیچ‬ ‫کشوری نباشد‪ .‬تصمیم گرفته شد که ارزهای جهانی روی طال استوار نباشند‬ ‫اما می توانند به دالر که به طال مربوط می شد متصل شوند‪ .‬توافق شد که دالر‬ ‫ارز ذخیره جهانی باشد‪.‬‬ ‫در این توافق که ان را باعنوان قرارداد «بریتون وودز» می شناسند توافق شد‬ ‫بانک ه��ای مرکزی نرخ ثابتی برای تب��ادل ارزهای خود با دالر در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫در مقاب��ل امریکا دالر را در ازای طال از گرو درمی اورد‪ .‬کش��ورها هم یک نرخ‬ ‫ثابت را زمانی که ارزش ارزشان نسبت به دالر خیلی کم یا خیلی قوی می شد‬ ‫اعمال می کردند‪ .‬انها می توانستند پول خود را بخرند یا بفروشند تا موجودی‬ ‫پول را کنترل کنند‪.‬‬ ‫براس��اس معاهده «بریتون وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر‬ ‫دالر با یک نس��بت مش��خص طال شدند که به سیاس��ت نرخ ارز ثابت شهرت‬ ‫داش��ت اما در س��ال ‪ )۱۹۷۱( 1350‬با اعالم متعهد نب��ودن ایاالت متحده در‬ ‫حفظ‪ ،‬برابری و تعویض دالر و طال ازس��وی نیکس��ون‪ ،‬کشورها و در صدر انها‬ ‫ژاپن نظام نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین کردند‪.‬‬ ‫مهم ترین نظام های ارزی‪ ،‬نظام ارزی ثابت و نظام ارزی ش��ناور هستند؛ البته‬ ‫نظام های دیگری نیز به مرور زمان به وجود امده اند و می توانند استفاده شوند‬ ‫که بسته به شرایط و نیاز کشورها به کار گرفته می شوند‪.‬‬ ‫نرخ ارز ثابت‪:‬‬ ‫وضعیتی اس��ت که در ان نیروهای بازار به طور کامل فعال هستند اما بانک‬ ‫مرکزی بسته به مالحظات و ضرورت های موجود‪ ،‬نرخ معینی را به عنوان نرخ‬ ‫ارز هدف تعیین و با مداخله در بازار و از طریق س��ازکار ذخایر خود‪ ،‬از ان نرخ‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫به طور مثال اگر ارز تمایل داش��ته باش��د که از نرخ هدف باالتر برود‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی با عرضه ذخایر ارزی خود به بازار از افزایش نرخ ارز جلوگیری می کند‬ ‫و اگر نرخ ارز تمایل داشته باشد از نرخ هدف کاهش یابد بانک مرکزی با خرید‬ ‫ارز از بازار و افزایش ذخایر خود از این کار جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫انتخاب نظام ارزی ثابت باعث می ش��ود م��ردم و بنگاه ها بتوانند مادامی که‬ ‫نرخ ارز ثابت نگ ه داش��ته ش��ده بدون نگرانی از نوس��ان ن��رخ ارز برای اینده‬ ‫برنامه ریزی کنند و این از مزایای نرخ ارز ثابت است و در این صورت در سطح‬ ‫خ��رد‪ ،‬ثبات وجود دارد‪ ،‬اما از انجا که نوس��ان ارز به بخش عرضه پول منتقل‬ ‫می شود‪ ،‬ممکن است بی ثباتی به بخش کالن اقتصاد منتقل شود که از معایب‬ ‫این نرخ به شمار می رود‪.‬‬ ‫نرخ ارز شناور‪:‬‬ ‫به ترتیباتی از بازار گفته می شود که در ان نرخ ارز براساس تعامل نیروهای‬ ‫عرضه و تقاضا بدون مداخله مقامات پولی و به طور ازاد تعیین می شود‪.‬‬ ‫انتخاب نظام ش��ناور باعث می ش��ود نرخ ارز متغیر باشد اما درنهایت ثبات‬ ‫اقتص��اد کالن‪ ،‬به معنای ثبات در حجم پ��ول و تثبیت نرخ تورم‪ ،‬در بلندمدت‬ ‫حاصل می شود که از مزایای ان به شمار می اید‪.‬‬ ‫نرخ ارزما‪:‬‬ ‫ل حاضر ما متاس��فانه در حال تجربه نظام ارزی ثابت و ش��ناور و ده ها‬ ‫در حا ‬ ‫عنوان گوناگون دیگر به طور همزمان هس��تیم؛ در س��ال هایی که گذشت ارز‬ ‫جهانگیری‪ ،‬ارز سنا‪ ،‬ارز نیما‪ ،‬ارز کوچه های فردوسی‪ ،‬ارز صرافی های ازاد‪ ،‬ارز‬ ‫صرافی های دولتی‪ ،‬ارز کربالیی‪ ،‬ارز کشورهای نزدیک‪ ،‬ارز کشورهای دور‪ ،‬ارز‬ ‫هواپیمایی‪ ،‬ارز حیاتی ش��بکه خبر‪ ،‬ارز شهرستان های نامعلوم‪ ،‬ارز غذا و دارو‪،‬‬ ‫ارز دولت تدبیر و امید‪ ،‬ارز قاچاق‪ ،‬ارز سیف‪ ،‬ارز همتی و هزار ارز بی درمان دیگر‬ ‫را ش��ناخته ایم و فعال هم برای رسیدن به ارز ثابت‪ ،‬باید شناوری ماهر باشیم و‬ ‫دعا کنیم که فقط غرق نشویم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون وی��ژه حمایت‬ ‫از تولید مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫تصمیم گیری درباره قیمت خودرو با توجه به‬ ‫بررس��ی دقیق کارشناسی که در زمینه قیمت‬ ‫تمام شده انجام شده و باید ادامه داشته باشد‪،‬‬ ‫به دولت محول شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرخودرو‪ ،‬نشس��ت مش��ترک‬ ‫قطعه س��ازان‪ ،‬خودروس��ازان و تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد با حضور عل��ی الریجانی رئیس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬رضا رحمانی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و عبدالناصر همتی رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی و خودروس��ازان و قطعه سازان و‬ ‫تولیدکنندگان فوالد برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی در این نشست‬ ‫ب��ا تاکید بر لزوم رفع مش��کالت حوزه صنعت‬ ‫فوالد و خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬باید نیاز داخلی کش��ور‬ ‫به فوالد تامین ش��ود اما در شرایط فعلی الزم‬ ‫است از ظرفیت های موجود برای صادرات این‬ ‫محصوالت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫حمیدرضا فوالدگر در تش��ریح این نشس��ت‬ ‫کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولی��د و نظارت‬ ‫بر اجرای سیاس��ت های کل��ی اصل‪ ۴۴‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با حض��ور رئی��س مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در این نشس��ت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رئیس کل بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬معاون بانک��ی وزیر اقتص��اد‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان گمرک‪ ،‬مدیران خودروسازی سایپا و‬ ‫ایران خودرو و از بخ��ش خصوصی نمایندگانی‬ ‫از اتاق بازرگانی و اصناف و تشکل های تولیدی‬ ‫حضور داشتند‪ .‬رئیس کمیسیون ویژه حمایت‬ ‫از تولی��د و نظ��ارت ب��ر اجرای سیاس��ت های‬ ‫کلی اصل‪ ۴۴‬مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان‬ ‫اینکه هدف از برگزاری این نشس��ت بررس��ی‬ ‫مش��کالت ایج��اد ش��ده به واس��طه تحریم در‬ ‫واحدهای تولیدی بود‪ ،‬گفت‪ :‬قصد داش��تیم با‬ ‫حضور رئیس مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬وزیران‪،‬‬ ‫نهاد های مرب��وط و همچنین نمایندگان بخش‬ ‫خصوصی موضوع های مطرح ش��ده را به نتیجه‬ ‫مطلوب برسانیم‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اشاره به اینکه در واحدهای تولیدی‬ ‫دو بخش صنعت ف��والد و خودرو بیش از همه‬ ‫در تحریم ها با مش��کالت روبه رو هستند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬صنع��ت خودرو به دلیل اش��تغال چند صد‬ ‫هزار نفری‪ ،‬سهم در ارزش افزوده اقتصاد کشور‬ ‫و صنعت فوالد به واسطه پیشران بودن‪ ،‬در این‬ ‫نشس��ت بیش��تر مورد بحث قرار گرفتند و این‬ ‫موضوع به معنای نادیده گرفتن س��ایر صنایع‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه در ح��وزه تحریمی‬ ‫واحده��ای تولی��دی مباح��ث ارزی‪ ،‬واردات‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬قطعات و ص��ادرات مباحثی مطرح‬ ‫کردن��د‪ ،‬عن��وان ک��رد‪ :‬همچنی��ن در زمین��ه‬ ‫مش��کالت بازگردان��ی ارز حاص��ل از صادرات‪،‬‬ ‫پیمان س��پاری های ارزی‪ ،‬سامانه نیما‪ ،‬توجه به‬ ‫صادرات به کشورهای همسایه‪ ،‬تعیین نرخ ارز‬ ‫برای اظهارنامه های گمرکی‪ ،‬ثبت سفارش ها و‬ ‫مش��کالت ترخیص کاال‪ ،‬تصمیم گیری های به‬ ‫موقع��ی که باید دولت با توجه به نوس��ان های‬ ‫اقتصادی داشته باش��د‪ ،‬استفاده از ماده ‪ ۲‬و ‪۳‬‬ ‫قانون بهبود کس��ب وکار که مش��خص می کند‬ ‫تش��کل های غیردولتی‪ ،‬کارگ��ری و کارفرمایی‬ ‫در مس��ائل مرتبط به بخش های دولتی دعوت‬ ‫شوند بیان شد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در زمین��ه صنعت خودرو به دلیل‬ ‫تحری م این صنعت خودرو و تاثیر ان بر اشتغال‬ ‫اگر بی توجهی رخ دهد‪ ،‬غیر از مس��ائل فنی با‬ ‫مسائل کارگری نیز روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫فوالدگر با اش��اره به اینکه خروج شرکت های‬ ‫اروپایی مانند پژو و رنو از ایران بر اثر تحریم ها‬ ‫تاثی��ر زی��ادی روی تامین قطع��ات می گذارد‪،‬‬ ‫افزایش قیمت خودروها به دلیل عرضه قطره چکانی‬ ‫بازرس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران‬ ‫همچنان بازار را در رکود و گرانی توصیف می کند و دستیابی به‬ ‫ی��ک قیمت منطقی که هر دو طرف تولید کننده و مصرف کننده‬ ‫رضایت داش��ته باشند را یکی از عوامل موثر در برون رفت از این‬ ‫شرایط می داند‪ .‬نعمت اله کاشانی نسب در گفت وگو با خبرخودرو‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بازار خودرو های خارجی به طورتقریبی در رکود مطلق‬ ‫به س��ر می برد و خرید و فروش��ی انجام نمی شود‪ ،‬البته قیمت ها‬ ‫نیز باال اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬قیمت خودروهای ه��ای داخلی نیز‬ ‫به دلیل تزریق قطره چکانی خودرو از س��وی ش��رکت ها به بازار‪،‬‬ ‫تا حدود باال رفته اما هیچ گونه خرید و فروش��ی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫وی درباره نوس��ان های قیمتی گفت‪ :‬به ط��ور کلی قیمت ها باال‬ ‫اس��ت و خرید و فروشی انجام نمی ش��ود و قدرت خرید از مردم‬ ‫سلب شده اس��ت‪ .‬بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان‬ ‫خ��ودرو تهران درباره دلیل رکود و گران��ی اخیر اظهارکرد‪ :‬خبر‬ ‫قیمت گ��ذاری جدی��د در این امر بی تاثیر نب��وده و در حالی که‬ ‫رک��ود بر بازار حاکم اس��ت قیمت ها تا ح��دودی دوباره افزایش‬ ‫کمی داشت‪ .‬وی درباره راهکار برون رفت از رکود و گرانی فعلی‬ ‫گفت‪ :‬باید به جایی برس��یم که قیمت ها هم برای خریدار و هم‬ ‫برای ش��رکت های خودروس��ازی صرفه اقتصادی داش��ته باشد‪.‬‬ ‫خودروسازان مدتی اس��ت اعالم می کنند قیمت های فعلی برای‬ ‫انها همراه با زیان اس��ت‪ ،‬بنابراین قیمت ها باید منطقی شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر یک بالتکلیفی در بازار خودرو حکمفرماست‪.‬‬ ‫از یک س��و تولید کنندگان اعالم می کنند که این قیمت ها برای‬ ‫انها توام با زیان اس��ت و از س��وی دیگر‪ ،‬مصرف کننده‪ ،‬ش��اهد‬ ‫تفاوت قیمت زیاد بین کارخانه و بازار است‪ .‬کاشانی نسب درباره‬ ‫ممنوعی��ت واردات و تاثی��ر این امر بر ش��رایط فعلی گفت‪ :‬اگر‬ ‫واردات ازاد ش��ود در بهبود شرایط تاثیر گذار است‪ .‬اما تا روشن‬ ‫شدن وضع تحریم ها بعید است واردات امکان پذیر باشد‪.‬‬ ‫احتمال ترخیص خودروهای مانده در گمرک تا پایان سال‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو از احتم��ال ترخیص‬ ‫خودروه��ای مانده در گمرک تا پایان امس��ال خبر داد‪ .‬مهدی‬ ‫دادف��ر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو در گفت وگو با‬ ‫خودروکار گفت‪ :‬واردکنندگان خودرو رو به تعطیلی هس��تند‬ ‫و اگر این روند ادامه داش��ته باشد‪ ،‬س��ال اینده واردکننده ای‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اقدام ها و تصمیم هایی که در ‪۱۸‬ماهه گذشته‬ ‫درب��اره واردات خ��ودرو و واردکنندگان گرفته ش��ده موجب‬ ‫ش��د س��رمایه از این بخش برود و فعاالن این حوزه با ظرفیت‬ ‫‪۲۵‬درصدی فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو با بیان اینکه تعطیلی‬ ‫واردکنندگان اغاز ش��د است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بیش از ‪۴‬هزار نفر‬ ‫در بخ��ش واردات خودرو تعدیل ش��ده اند ک��ه این موضوع‬ ‫چگونگی وضعیت واردکنندگان خودرو در کش��ور را نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به گفته دادفر‪ ،‬واردکنندگان سعی در تعامل با دولت داشتند‬ ‫اما مسئوالن عالقه ای برای رفع مشکالت واردکنندگان ندارند‬ ‫و درحال حاضر ‪۲‬هزار میلیارد تومان سرمایه در گمرکات کشور‬ ‫خاک می خورد و دولت تصمیمی درباره ان نمی گیرد‪.‬‬ ‫دادفر در پاسخ به این پرسش که سرانجام خودروهای مانده‬ ‫در گمرک چه می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬در اخرین دیداری که با وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��تیم‪ ،‬قول مس��اعد برای ترخیص‬ ‫انها گرفته ش��د و این احتمال وج��ود دارد که این خودروها تا‬ ‫پایان سال از گمرک خارج شوند‪.‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬درحال حاض��ر حج��م مطالب��ات‬ ‫قطعه سازان از خودروسازان زیادی است‪ ،‬حتی‬ ‫پیش فروش هایی که انجام شده نتوانسته سهم‬ ‫بس��زایی از مطالبات و نیازهای قطعه سازان را‬ ‫براورد کند‪ .‬اگر قطعه س��ازان نیز دچار تعدیل‬ ‫نیرو ش��وند بحث کارگ��ری و اجتماعی دارد و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬زنجیره تامین صنعت خودرو با‬ ‫مشکل جدی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون ویژه حمای��ت از تولید و‬ ‫نظارت ب��ر اجرای سیاس��ت های کلی اصل‪۴۴‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه مباحثی‬ ‫نیز در زمینه قیمت خودرو و قطعات تولید شده‬ ‫از س��وی قطعه سازان برای خودروسازان مطرح‬ ‫شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫گم��رک و بانک مرکزی قول دادند بخش��ی از‬ ‫مسائل را برطرف کنند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬گمرک‬ ‫قول داد محاسبات نرخ ارز برای اظهارنامه های‬ ‫گمرکی را روزامد و براس��اس نوسان‪‎‬های نرخ‬ ‫ارز تعیین کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تولید کنندگان فوالد معتقدند‬ ‫بخشی از ارز حاصل از صادرات به‪‎‬منظور تامین‬ ‫مواد اولیه متناسب با ارزبری واحد تولید هزینه‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از موارد مطرح شده مانند‬ ‫تصمیم گیری درباره قیم��ت خودرو با توجه به‬ ‫بررسی دقیق کارشناس��ی که در زمینه قیمت‬ ‫تمام ش��ده انجام شده و باید ادامه داشته باشد‬ ‫ب��ه دولت محول ش��د که در ص��ورت نیاز این‬ ‫موضوع به ش��ورای هماهنگی ‪3‬قوه ارجاع داده‬ ‫می شود‪ .‬همچنین مقرر شد وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت پیگیری ه��ای الزم را در این زمینه‬ ‫انج��ام دهد‪ .‬فوالدگر با تاکید بر اینکه بخش��ی‬ ‫از مسائل و مشکالت صنعت خودرو را می توان‬ ‫از طریق اعمال قیم��ت عادالنه‪ ،‬عرضه و تولید‬ ‫بیش��تر‪ ،‬پیش فروش مدیریت شده و استفاده از‬ ‫اوراق مش��ارکت حل کرد‪ ،‬افزود‪ :‬در زمینه رفع‬ ‫مشکالت صنعت فوالد مقرر شد پیشنهادهایی‬ ‫مانند صادرات به کشورهای همسایه ارائه شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در ای��ن نشس��ت مدیران‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی و قطعه سازی به‬ ‫بیان مسائل و مشکالت خود در زمینه تولید‬ ‫و تامی��ن مواد اولیه پرداختند‪ .‬قطعه س��ازان‬ ‫خودرو نیز مس��ائل مورد نظر خود در زمینه‬ ‫افزایش هزین��ه تولید‪ ،‬قیمت م��واد اولیه و‬ ‫می��زان مطالبات خ��ود از خودروس��ازان را‬ ‫مطرح کردند‪ .‬همچنین خودروس��ازان تقاضا‬ ‫و راه��کار خود را در زمین��ه افزایش قیمت‬ ‫خ��ودرو با توجه به ب��اال رفتن هزینه های‬ ‫تولید مطرح کردند‪.‬‬ ‫خواسته قطعه سازان از معاونان جدید‬ ‫سیامک مقتدری‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور درب��اره انتظارات‬ ‫قطعه سازان از معاون امور صنایع جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬در ش��کل کلی انتظار داریم با توجه به مشکالت‬ ‫قطعه س��ازان در ش��رایط فعل��ی وزارتخانه ب��ه حل وفصل انها‬ ‫بپردازد؛ مش��کالتی مانند نقدینگی‪ ،‬س��ودهای بانکی‪ ،‬روزامد‬ ‫نشدن نرخ قطعات‪ ،‬مسائل مربوط به قراردادهای قطعه سازان‪،‬‬ ‫خودروسازان و‪...‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه باید این مش��کالت به طور ریش��ه ای‬ ‫بررسی ش��ود و مورد پیگیری جدی باش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬انجمن‬ ‫ابتدای هفته جلسه ای داش��ت و با براورد مشکالت باید گفت‬ ‫موج سوم بیکاری در صنعت قطعه در راه است‪.‬‬ ‫این فعال حوزه صنعت افزود‪ :‬حدود ‪۲۰۰‬هزار نفر از نیروهای‬ ‫مش��غول در واحدهای صنعتی تا امروز از کار تعدیل شدند و با‬ ‫توج��ه به فعالیت ‪ ۵۵۰‬هزار نی��رو در صنعت قطعه باید انتظار‬ ‫داش��ت تا پای��ان این م��اه(اذر) با توجه به مش��کالت موجود‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفر دیگر از کار بیکار ش��وند‪ .‬این موضوع‪ ،‬مسئله ای‬ ‫نگران کننده برای صنعتی بومی به شمار می رود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کشور با اشاره به تولید ‪ ۴۳‬هزار خودرو در ابان‬ ‫امس��ال‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دو خودروس��از بزرگ کش��ور در این ماه‬ ‫روزان��ه بی��ش از ‪ ۱۰۰۰‬خودرو تولید نداش��تند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که این رقم در اردیبهش��ت امس��ال بیش از ‪۱۱۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو در م��اه بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به ط��ور قطع کاهش تیراژ‬ ‫تولید خودرو به همان نسبت روی افت تیراژ واحدهای صنعتی‬ ‫قطعه سازی تاثیر داشته و صنعتگران با تعطیلی خطوط تولید‬ ‫خود روبه رو بودند‪ .‬مقتدری تصریح کرد‪ :‬انتظار قطعه سازان از‬ ‫معاونت جدید امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این‬ ‫است که این مشکالت را به طور جدی پیگیری کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬مش��کالت بس��یار اس��ت اما‬ ‫درحال حاض��ر باید به برخی مش��کالت که رف��ع انها ضرورت‬ ‫بیشتری دارد‪ ،‬پرداخت و راهکار عاجل ارائه داد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کش��ور ادامه داد‪ :‬مسائلی مانند گرانی و کمبود‬ ‫مواد اولی��ه داخلی‪ ،‬دپوی مواد اولیه وارداتی در گمرک و الزام‬ ‫ب��ه پرداخت مابه التفاوت ارز ‪ ۴۲۰۰‬و ارز نیمایی امروز‪ ،‬روزامد‬ ‫شدن نرخ قطعات با احتساب اینکه نرخ مواد اولیه مورد نیاز تا‬ ‫‪ ۳‬برابر افزایش نرخ داش��ته اند و‪ ...‬از جمله معضالتی است باید‬ ‫هرچه سریع تر رفع شوند‪.‬‬ ‫مقتدری با اشاره به چالش های کالن صنعت خودرو و قطعه‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬تدوین استراتژی قطعه س��ازی و خودروسازی از‬ ‫خالهای ب��زرگ صنعت خودرو کش��ور بوده ک��ه در وضعیت‬ ‫بیمارگونه و احتضار صنع��ت قطعه فعال ضرورت زیادی ندارد‪.‬‬ ‫انتظار این اس��ت که به مشکالت روز پرداخت انها را رفع کرد‬ ‫تا از مرگ این صنعت جلوگیری شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫برخی کشورها مواد اولیه نمی فروشند اما خودرو می دهند‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کشور گفت‪ :‬وقتی کشوری مانند کره جنوبی حاضر نیست به ایران‬ ‫مواد اولیه یا قطعه س��اخته ش��ده بدهد بر چه اس��اس باید به انها‬ ‫اجازه دهیم که خودروهای س��اخته ش��ده خود را ب��ه ایران صادر‬ ‫کنند‪ .‬این یک نوع امتیاز دادن به کشورهایی است که ما را تحریم‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد درباره واردات خودرو و ازاد س��ازی ان به ایلنا‬ ‫گف��ت‪ :‬با توجه به وضعیت اقتصادی کش��ور امروز دیگر ارز اضافی‬ ‫وجود ندارد که افراد بخواهند خودرو با ان وارد کنند‪ .‬ما همیش��ه‬ ‫به عنوان تولید کنن��ده داخلی‪ ،‬مخالف واردات هس��تیم‪ .‬امروز هم‬ ‫حت��ی اگر با ن��گاه بی طرف بخواهیم به این موض��وع نگاه کنیم به‬ ‫دور از انصاف و منطق اس��ت که در این شرایط اجازه دهیم خودرو‬ ‫وارد کش��ور شود‪ .‬دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور ادام��ه داد‪ :‬صنعت خودرو جزو نخس��تین‬ ‫تحریم های امریکا بود و بقیه کش��ورها نیز به تدریج به ان پیوستند‬ ‫همین امر نشان دهنده اهمیت این صنعت در مقیاس جهانی است‪.‬‬ ‫حاال وقتی که کش��وری مانند کره جنوبی حاضر نیس��ت به ایران‬ ‫مواد اولیه یا قطعه ساخته شده بدهد بر چه اساس باید به ان اجازه‬ ‫دهیم که خودروهای س��اخته ش��ده خود را وارد کش��ور کند‪ .‬این‬ ‫یک نوع امتیاز دادن به کشورهایی است که ما را تحریم کرده اند‪.‬‬ ‫محبی نژاد با اش��اره به تحریم های هس��ته ای در سال ‪ ۸۹‬گفت‪ :‬ما‬ ‫تجرب��ه این امر را در زمان تحریم های اول داش��تیم که به یک باره‬ ‫واردات ‪۳.۵‬برابر ش��د و خودروها از کش��ورهایی وارد می شدند که‬ ‫قطعه و مواد اولیه را تحریم کرده بودند‪ .‬اگر در این ش��رایط اجازه‬ ‫دهیم خودرو وارد کش��ور ش��ود عالوه بر اینک��ه ارز خود را به هدر‬ ‫می دهیم نوعی بی احترامی به تولید کنندگان داخل اس��ت‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت این موضوع در تحریم اوایل دهه ‪ ۹۰‬نیز صدق می کرد و در‬ ‫حالی که کره جنوبی نس��بت به فروش م��واد اولیه مورد نیاز تولید‬ ‫قطعات با ایران همکاری نداش��ت اما مانع صادرات خودروهایش به‬ ‫کشور نمی شد‪.‬‬ ‫پرونده قیمت خودروها به دست چه کسی مختومه می شود؟‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫پی��ش از این قرار بود ن��رخ خودروها تعیین تکلیف ش��ود اما‬ ‫در نهایت به ‪۱۰‬اذر موکول ش��د‪ .‬اما هن��وز این پرونده مختومه‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬در حالی که برخی عنوان می کنند باید بین ‪۵۰‬‬ ‫ت��ا ‪۱۰۰‬درصد نرخ خودروها افزایش یابد برخی کارشناس��ان و‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬این رقم را نوعی شوک به‬ ‫بازار دانس��ته اند که حتی ممکن اس��ت به طور غیرمستقیم روی‬ ‫سایر بازارها تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬برخی اعضای کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجل��س اع�لام کرده اند با افزای��ش نرخ خودروه��ا وزیر جدید‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تیضاح خود را کلید می زند‪ .‬این امر‬ ‫سبب شده تا شاید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و حتی دولت‬ ‫با تمام فش��ار ازس��وی فعاالن این حوزه‪ ،‬درباره افزایش و درصد‬ ‫نرخ خودروها تعلل داشته باشند‪.‬‬ ‫عل��ی الریجانی‪ ،‬رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی هم عنوان‬ ‫کرده اگر وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تکلیف نرخ خودروها‬ ‫را مش��خص نکند سران ‪ ۳‬قوه خود موضوع را پیگیری و تکلیف‬ ‫این موضوع را مشخص می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست افزایش ‪ ۸۰‬تا ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫احمدرض��ا رعنای��ی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور درباره وضعیت‬ ‫و تعیین تکلی��ف نرخ خودروها گفت‪ :‬هنوز موضوعی مش��خص‬ ‫نش��ده و انچه در ش��بکه های اجتماعی در حال انتشار است در‬ ‫ح��د حدس و گم��ان برخی از افراد بوده و قابل اعتماد نیس��ت‪.‬‬ ‫ابتدای هفته در اتاق بازرگانی نشس��تی داشتیم که نمایندگانی‬ ‫از مجل��س‪ ،‬مرک��ز پژوهش های مجلس‪ ،‬انجمن خودروس��ازان‪،‬‬ ‫انجمن قطعه سازان‪ ،‬نماینده و کارشناسان وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت حضور داش��تند اما هنوز این موضوع جمع بندی نشده‬ ‫و خواسته این بود که سران ‪ ۳‬قوا و هر نهادی که باید در نهایت‬ ‫تصمیم گیری کند در این باره شتاب کنند زیرا معضالت اساسی‬ ‫برای صنعت خودرو و قطعه در حال پیش امدن است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ این پرسش که چقدر ممکن است این مسئولیت‬ ‫از وزارتخان��ه به ‪۳‬قوه محول ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬معتقدم دولت خود‬ ‫به تنهایی درباره ن��رخ خودروها تصمیم گیری نخواهد کرد و به‬ ‫دلیل حساسیت موضوع سران ‪ ۳‬قوه با مشورت یکدیگر تصمیم‬ ‫نهایی را می گیرند‪.‬‬ ‫درصدهایی که برای افزایش نرخ خودروها در کارخانه ها اعالم‬ ‫می ش��ود‪ ،‬متفاوت است و صنعتگران خواهان افزایش ‪ ۸۰‬تا صد‬ ‫درصدی هس��تند‪ .‬رعنای��ی در این باره معتقد اس��ت ‪۵۰‬درصد‬ ‫حداقل خواهد بود و می توان پیش بینی کرد تصمیم نهایی برای‬ ‫قیمت ها بیش از ‪۵۰‬درصد باشد‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه سازی استان مرکزی در پاسخ به این پرسش که چقدر این‬ ‫احتمال وجود دارد قیمت ها تا پایان س��ال تغییر نداشته باشد و‬ ‫برای س��ال اینده قیمت ها افزایش یاب��د؟ گفت‪ :‬اگر قیمت ها تا‬ ‫پایان س��ال تغییر نکند به طور قطع صنعت خودرو و قطعه نابود‬ ‫ش��ده و ‪۱۰۰‬درصد این صنایع تعطیل خواهند ش��د‪ .‬اما گفتنی‬ ‫است با افزایش ‪۵۰‬درصدی قیمت ها باز هم مشکالت این صنعت‬ ‫رفع نخواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�د درص�د افزایش ن�رخ خودروها ب�ه صنعت‬ ‫قطعه تزریق شود‬ ‫وقتی ب��ازار تقاضا راکد باش��د و مردم قدرت خرید نداش��ته‬ ‫باشند با افزایش قیمت ها چه تغییری در روند فعالیت ها به وجود‬ ‫خواه��د امد؟ رعنای��ی در این باره اظهار کرد‪ :‬ام��روز بحث بازار‬ ‫فروش مطرح نیس��ت و مس��ئله نرخ تمام شده خودرو است که‬ ‫نباید فروش پایین تر از نرخ نهایی محصول باشد‪ .‬این درخواستی‬ ‫طبیعی اس��ت‪ .‬قطعه س��ازان باید هزینه ای که می کنند برگشت‬ ‫داده شود اگر این گونه نباشد منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی‬ ‫شده و تولید متوقف می شود زیرا یک تا ‪ ۳‬ماه صنعتگر می تواند‬ ‫از جیب خرج کند اما به طور قطع‪ ،‬پس از ‪۵‬ماه ورشکست خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دلیل افزایش نرخ قطعات ناش��ی از مواد اولیه‪،‬‬ ‫نهاده ه��ای تولی��د به اضافه حقوق کارگ��ران و حامل های انرژی‬ ‫اس��ت‪ .‬معتقدم خودروساز هزینه افزوده ش��ده به نرخ خودرو را‬ ‫باید به صنعت قطع ه تزریق کند زیرا نهاده های تولید خودروساز‬ ‫گران نش��ده و حتی ن��رخ قطعات را افزایش ن��داده ضمن انکه‬ ‫حقوق کارکنانش هم بدون افزایش بوده است‪.‬‬ ‫او ب��ا بیان اینک��ه س��رمایه گذاری خاصی هم خودروس��ازان‬ ‫نداش��ته اند‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬اگر انها ه��ر افزایش قیمت��ی را در‬ ‫محص��والت خود به صنعت قطعه اختص��اص ندهند در عمل به‬ ‫این صنعت خیانت کرده اند‪.‬‬ ‫خودروسازان خود مشکالت مالی بسیاری دارند و تجربه نشان‬ ‫داده پس از برجام و حتی در پیش فروش های اخیر هیچ پولی به‬ ‫واحدهای صنعتی قطعه تزریق نشده و روز ب ه روز امار مطالبات‬ ‫رکوردشکنی ایرانول در بازار روغن موتور‬ ‫گ��روه صنعت‪ :‬مدیرعامل ش��رکت نفت ایرانول در اس��تانه‬ ‫ش��انزدهمین سال تاسیس این شرکت از رکوردشکنی ایرانول‬ ‫در فروش و افزایش سهم بازار روغن موتور خبر داد‪.‬‬ ‫عیس��ی اسحاقی در نشست شورای مدیران این شرکت و در‬ ‫اس��تانه شانزدهمین سال تاسیس ش��رکت نفت ایرانول گفت‪:‬‬ ‫خوش��بختانه ایرانول روند رشد و توسعه خوبی دارد و در مدت‬ ‫‪5‬سال مدیریت در این شرکت‪ ،‬رکورد تولید‪ ،‬فروش‪ ،‬صادرات‪،‬‬ ‫س��ود و افزایش س��هم بازار روغن موتور را از ابتدای تاس��یس‬ ‫ایرانول تاکنون شکسته ایم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬فروش روغن های موت��وری و صنعتی ایرانول از‬ ‫‪110‬میلیون لیتر س��ال ‪ 94‬به حدود ‪160‬میلیون لیتر در سال‬ ‫‪ ۹۶‬رسید و سبب ش��ده خام فروشی بیس اویل (روغن پایه) از‬ ‫‪140‬هزار تن س��ال ‪ 94‬ب��ه حدود ‪20‬هزار تن در ‪۸‬ماه س��ال‬ ‫جاری کاهش یابد که این امر موجب ش��ده س��هم بازار روغن‬ ‫موتور ایرانول براس��اس گزارش ه��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از ‪19‬درصد سال ‪ 93‬به حدود ‪27‬درصد در پایان سال‬ ‫‪ 96‬و حدود ‪ 30‬درصد در سال ‪ ۹۷‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی تصریح ک��رد‪ :‬ایرانول تاکنون ح��دود ‪40‬درصد افزایش‬ ‫فروش روغن موتور نس��بت به سال گذش��ته داشته است‪ .‬در‬ ‫کل فروش ش��رکت نسبت به سال گذشته با رشد ‪65‬درصدی‬ ‫روبه رو ش��ده و ت��ا ‪10‬اذر فروش مبلغی ایران��ول نیز از میزان‬ ‫سال های گذشته بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫اس��حاقی تاکید کرد‪ :‬به منظور تحقق اس��تراتژی شرکت و با‬ ‫هدف خدمت به مردم‪ ،‬امسال افزایش فروش روغن موتور را در‬ ‫دس��تور کار قرار داده ایم و با افزایش ‪40‬درصدی فروش روغن‬ ‫موتور‪ ،‬س��ود ش��رکت در ‪۶‬ماه نخست امس��ال نسبت به سال‬ ‫گذشته حدود ‪65‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تمامی فعالیت ها در شرکت نفت ایرانول براساس‬ ‫استراتژی تدوین ش��ده در راستای افق ‪ 1404‬پیش می رود و‬ ‫با اجرای این اس��تراتژی باید در سال‪ 1400‬به شرکتی پیشرو‬ ‫در داخل کش��ور تبدیل شویم و در سال ‪ 1404‬خام فروشی را‬ ‫به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امس��ال ‪۴‬محصول جدید با باالترین سطح‬ ‫کیفی روز دنیا به بازار عرضه کرده ایم که استقبال خوبی از انها‬ ‫ش��د و عرضه محصوالت جدید براس��اس استراتژی شرکت در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نفت ایرانول افزود‪ :‬تولید روغن دریایی‪،‬‬ ‫روغ��ن مش��ترک ایران��ول و پتروناس از محص��والت مهم این‬ ‫شرکت بود که خوشبختانه به بازار عرضه شد و مورد استقبال‬ ‫هم قرار گرفت‪.‬‬ ‫اس��حاقی گفت‪ :‬براساس اس��تراتژی تدوین شده‪ ،‬در شرکت‬ ‫از س��ال ‪ 95‬تا ‪ 1400‬باید ‪10‬پروژه مهم اجرا ش��ود که از این‬ ‫تع��داد پروژه های پایانه صادراتی ایرانول با ظرفیت ‪25‬هزار تن‬ ‫در بندر ماهش��هر‪ ،‬راه اندازی برج خنک کننده پاالیشگاه ابادان‬ ‫و راه ان��دازی خط ریلی حمل محصوالت از تهران به ماهش��هر‬ ‫انجام شده اس��ت و یوتیلیتی پاالیش��گاه های تهران و ابادان‪،‬‬ ‫ف��از یک خط موم گی��ری‪ ،‬فاز دوم تولید اکس��ترکت س��بز و‬ ‫احداث س��اختمان مرکزی ایرانول از پروژه هایی هستند که تا‬ ‫س��ال‪ 1400‬به بهره برداری خواهند رسید و برنامه زمان بندی‬ ‫انها مشخص شده است‪.‬‬ ‫معوق شده در حال افزایش است‪ .‬وی در این باره هم اظهار کرد‪:‬‬ ‫در چند ماه گذشته‪ ،‬بارها از سوی قطعه سازان هشدار داده شده‬ ‫و در نشس��ت اتاق بازرگانی دوباره تک��رار کردیم‪ ،‬اگر مبلغی به‬ ‫صنعت قطعه نیاید این صنعت با مش��کالتی که دارد روز به روز‬ ‫کوچک تر ش��ده و در نهایت تعطیل خواهد شد‪ .‬در این نشست‬ ‫تاکید کردم که اگر قرار است مجوزی برای افزایش نرخ خودروها‬ ‫داده ش��ود باید کل افزایش نرخ به صنعت قطعه وارد شود‪ .‬قرار‬ ‫نیس��ت هزین��ه ناکارامدی خودروس��ازان از جمله س��ایت های‬ ‫زیان ده و داش��تن نیروی انس��انی مازاد و نی��ز ضعف مدیریت به‬ ‫دو بخش مصرف کننده نهایی و تامین کننده قطعات که در واقع‬ ‫تمام مواد اولیه خودروس��ازی را تامین می کنند‪ ،‬منتقل ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین قرار نیست افزایش نرخ بر پرداخت حقوق عقب افتاده‬ ‫ن سایت های انها‬ ‫کارکنان خودروس��ازی باشد یا برای جبران زیا ‬ ‫یا بهره های بانکی‪.‬‬ ‫رعنایی در پایان تاکید کرد‪ :‬نخست باید مطالبات معوقه خود‬ ‫را به قطعه سازان پرداخت کنند تا قطعه سازان بتوانند سرمایه در‬ ‫گردش خود را تامین کنند و ادامه حیات دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹رانت موجود در بازار خودرو‬ ‫در ادامه لطف علی بخش��ی‪ ،‬دبیر انجمن اقتصاددانان کش��ور‬ ‫درب��اره افزایش ‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درص��دی نرخ خودروها گفت‪ :‬اینکه‬ ‫نرخ در حاش��یه بازار تعیین شود‪ ،‬امری منطقی است زیرا تولید‬ ‫به میزان کافی نبوده و هر کس خودرویی را بخرد یک رانت دارد‬ ‫یا زدوبند نمایندگی ها و خودروسازان منجر به فساد شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ه��ر زمان برای خرید به یک��ی از نمایندگی ها‬ ‫مراجعه می کنید‪ ،‬می ش��نوید یک نفر هس��ت که می فروشد اما‬ ‫نقد با این قیمت‪ .‬این نش��ان می دهد خودروسازان همیشه یک‬ ‫تع��داد خودرو به نمایندگی های خود می دهند و س��ود به نوعی‬ ‫تقسیم می شود‪.‬‬ ‫این کارشناسان اقتصاد خاطرنشان کرد‪ :‬درست است قیمت ها‬ ‫افزای��ش می یابد اما رانت موجود را از بین می برد و فس��ادهایی‬ ‫که هم اکنون در بازار خودرو ش��اهد هستیم‪ ،‬کاهش می یابد‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬معتق��دم قیمت ها باید واقعی و در حاش��یه بازار تعیین‬ ‫ش��وند‪ .‬بخش��ی افزود‪ :‬اما در این باره موضوع اساس��ی نیاز است‬ ‫اینک��ه عرضه در کش��ور افزای��ش یابد که پاس��خگوی نیازهای‬ ‫مشتریان در کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ دو راهی بازار خودرو‬ ‫دبیر انجمن اقتصاددانان کش��ور در ادامه با اشاره به انحصاری‬ ‫بودن صنعت خودرو کشور گفت‪ :‬نوعی انحصار دولتی در صنعت‬ ‫خ��ودرو وج��ود دارد که اج��ازه نمی دهد فرد دیگ��ری کارخانه‬ ‫خودروس��ازی در کشور راه اندازی کند‪ .‬از این رو مردم ناگزیر به‬ ‫خرید خودرو گران و بدون کیفیت الزم هستند‪.‬‬ ‫بخش��ی با بیان اینکه برای ش��رایط موجود دو راه وجود دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نخست اینکه نرخ خودرو به همین حالت پایین نگه داشته‬ ‫ش��ود و عده ای با رانت‪ ،‬س��ود بیشتری کس��ب کنند که شبیه‬ ‫قرعه کشی بلیت بخت ازمایی اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر فردی‬ ‫موفق به خرید خودرویی در پیش فروش های خودروسازان با نرخ‬ ‫کارخانه شود ممکن است تا ‪۳۰‬میلیون تومان برد کرده باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راه درس��ت تر این اس��ت که در این شرایط نرخ‬ ‫خودرو در حاشیه بازار تعیین شود‪ ،‬البته در این باره دولت نباید‬ ‫اجازه دهد این هزینه اضافه ش��ده را خودروساز به عنوان پاداش‬ ‫برای خود بردارد تا این تصور پیش نیاید که این نتیجه عملکرد‬ ‫و کارایی انها بوده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه اقتصاد تصریح ک��رد‪ :‬هزینه های اضافه‬ ‫شده باید به خزانه کشور واریز شود امری که پیش تر هم در بازار‬ ‫خودرو رخ داد و مبلغ مصوب شده برای افزایش نرخ خودروهای‬ ‫س��نگین به خزانه دولت واریز شد‪ .‬این هزینه اضافه شده که از‬ ‫مصرف کننده گرفته می ش��ود‪ ،‬سود کارامدی خودروساز نیست‪،‬‬ ‫بلک��ه نتیجه انحصار اس��ت و بای��د به دولت برگ��ردد‪ .‬صحبت‬ ‫خودروس��از این اس��ت که انها در حال فعالیت با زیان هس��تند‬ ‫برای همین خواهان افزایش قیمت ها هستند‪.‬‬ ‫بخش��ی در توضیح این موضوع گفت‪ :‬این امر پذیرفتنی است‬ ‫که خودروساز با زیان در حال تولید است اما خودروسازان چقدر‬ ‫ب��ه کارکنان خود حق��وق ماهانه می پردازد؟ رقم باالیی اس��ت‪.‬‬ ‫دلیل��ی ندارد که قیمت ها افزایش یابد در حالی که حقوق ش��ان‬ ‫هم در س��طح باالیی باش��د ضمن انکه کارایی انها در س��طح‬ ‫مطلوبی نیست‪.‬‬ ‫دبیر انجمن اقتصاددانان کش��ور ادامه داد‪ :‬امروز خودروسازان‬ ‫نیروی مازاد زیادی دارند‪ ،‬حقوق شان هم نسبت به سایر صنایع‬ ‫باالتر است‪ ،‬از س��وی دیگر چون رقیبی ندارند انحصاری بوده و‬ ‫وضعیت فعلی نتیجه همین انحصار اس��ت که باید به طور جدی‬ ‫به این موضوع پرداخته و رسیدگی شود‪.‬‬ ‫بخش��ی یاداور ش��د‪ :‬از این رو‪ ،‬بخش کوچکی از افزایش نرخ‬ ‫خودروها باید به خودروس��ازی تزریق ش��ود اما بخش زیاد این‬ ‫مبلغ به خزانه کشور برگردد‪.‬‬ ‫تایرسازان خواهان افزایش ‪۳۰‬درصدی قیمت محصوالت خود هستند‬ ‫س��خنگوی انجم��ن صنف��ی صنع��ت تای��ر از درخواس��ت‬ ‫تولیدکنندگان الس��تیک مبنی بر افزایش ‪۳۰‬درصدی قیمت‬ ‫تایرهای سبک و سنگین خبر داد و اعالم کرد‪ :‬این درخواست‬ ‫ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه ش��ده و در این زمینه‬ ‫منتظر اعالم نتیجه نهایی هستیم‪.‬‬ ‫مصطفی تنها در گفت وگو با ایسنا با اشاره به افزایش قیمت‬ ‫تمام شده مواد اولیه برای تولیدکنندگان انواع الستیک شامل‬ ‫تایرهای سنگین و سبک‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬افزایش قیمت تمام شده‬ ‫به دلیل باال بودن قیمت م��واد اولیه و نهاده های تولید موجب‬ ‫ش��د درخواس��ت افزایش قیمت ‪۳۰‬درصدی محصوالت تایری‬ ‫شامل سبک و س��نگین را همراه با مستندات الزم به سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر تایرهای سنگین با نظارت ستاد‬ ‫تنظیم بازار توزیع می شود و تایرهای سبک هم با ارائ ه مدارک‬ ‫الزم از سوی خریداران ازسوی نمایندگی های فروش الستیک‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر با بیان اینکه درخواست‬ ‫افزایش قیمت الس��تیک در مرحله کارشناسی مورد تایید قرار‬ ‫گرفته و در انتظار اعالم نتیجه نهایی در س��طح وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬درخواست خود را به سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان ارائه کردیم و پس‬ ‫از بررس��ی های الزم این درخواست به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ارسال شده و در انتظار اعالم نتیجه هستیم‪.‬‬ ‫تنها با اشاره به تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به منظور واردات‬ ‫الستیک و اینکه گاهی مجبور هستند مواد اولیه مورد نیاز خود‬ ‫را با استفاده از ارز ازاد وارد کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در مواردی‬ ‫واردات با ارز تخصیص یافته‪ ،‬امکان پذیر نیست و تولیدکنندگان‬ ‫مجبور هستند مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ازاد وارد کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬مجوز افزایش قیمت ‪۹‬درصدی انواع الستیک‬ ‫به طور پلکانی از خرداد امس��ال صادر ش��د اما انواع الستیک‬ ‫خودروهای س��نگین در س��طح بازار با قیمت��ی بیش از ‪۳‬برابر‬ ‫و الس��تیک خودروهای سبک با افزایش��ی ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬درصدی‬ ‫نسبت به نرخ مصوب به فروش می رسید که در برهه ای شرایط‬ ‫بازار الس��تیک را دچار چالش کرد و ب��ا در نظر گرفتن تدابیر‬ ‫گوناگونی از جمله امکان ثبت سفارش تایر با ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫و ابالغ کاهش تعرفه واردات الس��تیک خودروهای سنگین به‬ ‫گمرکات‪ ،‬شاهد بهبود نسبی شرایط بودیم‪.‬‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫قیمت گذاری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خبر‬ ‫روند بحران ها (یا چالش های )‬ ‫اینده صنعت خودرو‬ ‫مهن��دس رضا تقوی ‪ :‬مدیر عامل گ��روه صنعتی امیکو ‪،‬قائم مقام و عضو‬ ‫هیات مدیره ارس خودرو دیزل‬ ‫* کارشناس ارشد ‪( MBA‬گرایش مدیریت استراتژیک و بازاریابی)‬ ‫ ‬ ‫* مدیر بازاریابی و فروش اسبق گروه خودرو سازی سایپا‬ ‫ ‬ ‫* معاون اسبق فروش و خدمات پس از فروش شرکت زامیاد‬ ‫ ‬ ‫* رییس فروش های ‪ B2B‬گروه خودروسازی سایپا‬ ‫ ‬ ‫با توجه به ش��رایط پیش امده در اقتصاد‪،‬پیش بینی می گردد ش��رکت‬ ‫های خودرو سازی با سه چالش بسیار جدی روبه رو خواهند شد‪،‬که به شرح‬ ‫مطلب ذیل بطور خالصه اشاره خواهد شد‪.‬‬ ‫چالش اول ‪ :‬تولید‬ ‫بح��ران یاچالش نخس��تی ک��ه درح��ال حاضر‪،‬پیش روی خودروس��ازان‬ ‫خواهدبود‪،‬درخصوص تولیدخودرواست‪ .‬باتوجه به اعمال تحریم های جاری‬ ‫ومس��ائل ومشکالت فعلی دراقتصاد‪،‬ایجاد مش��کل درپرداخت وجه قطعات‬ ‫خریداری ش��ده با بانک های خارجی‪ ،‬تحریم سوییفت و همچنین مشکالت‬ ‫حمل محموله ها در تمامی یااکثرش��رکت های خودروس��از‪،‬درمقطع کنونی‬ ‫یاتاچندماه اینده‪ ،‬درگیرمشکل تامین قطعه وتولیدهستندیاخواهندشد‪.‬‬ ‫این مش��کل به عنوان بحران یاچالش اول ش��رکت هامطرح اس��ت‪ .‬البته‬ ‫تاچندماه دیگر‪،‬قطعاازاین مسیریاازاین موقعیت خارج خواهند شدوتولیدات‬ ‫ب��ا تغییرات��ی احتمالی در تی��راژو احتمال تغییر برنام��ه تولید‪،‬واردخطوط‬ ‫تولیدشرکت هامی شوندوتولید‪،‬دوباره ازسرگرفته خواهدشد‪.‬‬ ‫چالش دوم ‪ :‬فروش‬ ‫چال��ش دوم یابح��ران دوم‪،‬بازاریاب��ی وف��روش اس��ت‪ .‬باتوج��ه به نرخ‬ ‫ارزوهزینه ه��ای اضافی ک��ه برتولیدمترتب می ش��ود‪،‬از جمله نوس��انات و‬ ‫افزایش نرخ ارزو همچنین افزایش نهاد های تولیدقطعاواحدهای حسابداری‬ ‫قیمت تمام شده محصول شرکت هادرمحاسب ه و براورد قیمت فروش فعال‬ ‫می ش��وند و قیمت هاحداقل با افزایش میزان‪ 100‬تا ‪ 50‬درصد قیمت های‬ ‫جاری خواهد بود‪.‬‬ ‫شرکت هانس��بت به اعالم قیمت فروش جدیدمحصوالت‪،‬اقدام می کنند‪.‬‬ ‫دراین مرحله‪،‬بحث بازاریابی وفروش‪،‬به عنوان چالش بعدی شرکت هامطرح‬ ‫خواهدش��د؛به این دلیل که باتوجه به ش��رایط بس��یارعمیق رکودـ تورمی‬ ‫وش��رایطی که درکش��ورحاکم اس��ت‪،‬هزین ه خانواروهزینه افرادتاحدزیادی‬ ‫افزایش پیداکرده اس��ت‪ .‬ازطرف دیگر‪،‬قیم��ت محصوالت افزایش پیداکرده‬ ‫اس��ت وای��ن دوپدی��ده درضدیت باهم‪،‬باع��ث کاهش توان خریدمش��تری‬ ‫می شود؛از این رو واحد های فروش شرکت هابه چالشی اساسی خواهندخورد‪.‬‬ ‫چالش سوم ‪ :‬معوقات بازپرداخت تسهیالت پرداختی‬ ‫بحران یا چالش س��وم‪،‬به دلیل اینکه ش��رکت هانمی توانندخط تولیدشان‬ ‫رامتوق��ف کنندوبایدتولید‪،‬روندمس��تمرخودش راحف��ظ کند‪،‬به طرح های‬ ‫تقوی��ت یادرواقع تحری��ک تقاضاروی می اورند‪ .‬یک��ی ازاین طرح ها‪،‬فروش‬ ‫اقس��اطی یاچک��ی خودرواس��ت‪ .‬ش��رکت هادرصدی ازقیم��ت تمام ش��ده‬ ‫راب��ه عنوان تس��هیالت ب��ه مش��تری پیش��نهادمی دهندودرقبال ان چک‬ ‫مدت دارمی گیرندوای��ن بحران یاچالش س��وم خودروس��ازی اس��ت؛به این‬ ‫دلیل که باتوجه به افزایش هزینه هادربخش خودروهای س��واری ومشتریان‬ ‫خ��اص خودروهای س��واری وهمچنین درخصوص مش��تریان خودروهای‬ ‫تجاری‪،‬مسائل تازه ای پدیدمی اید‪.‬‬ ‫درموردخودروهای تجاری مشکل دومی هم وجودداردواضافه می شودوان‬ ‫کاهش باروکاهش کاربه خصوص درخودروهای تجاری اس��ت‪ .‬این دوس��ه‬ ‫عامل باعث می شودکه مش��تریان دربازپرداخت مبالغ تسهیالت به مشکل‬ ‫بربخورندوچال��ش اساس��ی خودروس��ازهادرخصوص معوق��ات بازپرداخت‬ ‫تسهیالت است که مقدارزیادی بارمالی به شرکت هاواردمی کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫م�ا مردم دقیقه نودی هس�تیم و تا زمانی که به مش�کل‬ ‫جدی برخورد نکنیم‪ ،‬به دنبال راهکارهای اساسی نخواهیم‬ ‫افتاد‪ .‬در این بس�تر برنامه های پیش�گیرانه نادیده گرفته‬ ‫شده و مشکالت در زمان بحران دوچندان می شود‪.‬‬ ‫صنعت خودرو هم از این امر مستثنا نبوده و برنامه ریزی‬ ‫اساسی برای پیش�برد این صنعت دیده نمی شود‪ .‬امروز با‬ ‫ش�روع تحریم ها تولید به یک س�وم کاهش یافته و با این‬ ‫وجود‪ ،‬مشکالت مالی این صنعت را با چالش جدی روبه رو‬ ‫کرده اس�ت‪ .‬در این ش�رایط س�خت تولید ب�رای عبور از‬ ‫تحریم ها موضوع داخلی س�ازی هم مطرح است‪ .‬حال باید‬ ‫دید این امر چگونه شدنی خواهد بود؟‬ ‫سهم ‪ ۵۰‬درصدی خودروهای استاندارد در کاهش تصادفات جاده ای‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬خودروهای‬ ‫استاندارد سهم ‪۵۰‬درصدی در کاهش تصادفات جاده ای دارند‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬حس��ن خسته بند با اشاره به امارهای ارائه‬ ‫ش��ده درباره افزایش ‪۳‬درصدی می��زان تصادفات جاده ای در ‪۷‬ماه‬ ‫گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬براساس امارهای ساالنه حدود ‪۱.۵‬میلیون خودرو‬ ‫جدید ازس��وی کارخانه های خودروس��از تولید و روانه خیابان ها و‬ ‫جاده ها می ش��ود‪ ،‬ای��ن در حالی اس��ت که وضعیت زیرس��اختی‬ ‫جاده ای کش��ور در شرایط کنونی توان و گنجایش تردد این میزان‬ ‫خودرو را ندارد‪ .‬نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬متاس��فانه عملکرد نهاد های مربوط برای رفع‬ ‫نقاط پرخطر جاده ها منطبق با برنامه ریزی ها و سیاست های کالن‬ ‫نیس��ت که علت اصلی بروز این مسئله تخصیص نیافتن اعتبارات‬ ‫الزم برای بهس��ازی و رفع نقاط حادثه خیز در جاده ها بوده اس��ت‪.‬‬ ‫خس��ته بند ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در کاهش امار‬ ‫تصادف��ات جاده ای‪ ،‬اموزش و فرهنگ رانندگی در جاده ها اس��ت‪،‬‬ ‫اما متاس��فانه در این حوزه اقدام های الزم به ویژه ازسوی رسانه ها‬ ‫از جمله رس��انه ملی انجام نشده اس��ت به طوری که در کشورهای‬ ‫خارجی‪ ،‬کودکان از س��ن بسیار پایین در مراکز اموزش و مدارس‪،‬‬ ‫نحوه درس��ت رانندگی را می اموزند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس‬ ‫دهم گفت‪ :‬کم اثر بودن جرایم و مجازات تخلف رانندگی نیز یکی‬ ‫دیگر از عوامل بروز تصادفات جاده ای است زیرا اگر رانندگان بدانند‬ ‫که در صورت بروز تخلف‪ ،‬مجازات های س��نگینی در انتظارش��ان‬ ‫اس��ت‪ ،‬دس��ت به اقدام های غیرمجاز نمی زنند‪ .‬خس��ته بند با بیان‬ ‫اینکه خودرو اس��تاندارد س��هم ‪۵۰‬درص��دی در کاهش تصادفات‬ ‫جاده ای دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاس��فانه غیراستاندارد بودن خودرو یکی‬ ‫از عوامل موثر و بس��یار برجس��ته در بروز تصادفات جاده ای است‪،‬‬ ‫از این رو‪ ،‬اگر خودروهای اس��تاندارد بر اس��اس ب��ا مقررات جهانی‬ ‫ساخته ش��ود‪ ،‬می توان به کاهش نیمی از امار تصادفات خوشبین‬ ‫بود‪ .‬امروز مافیای خودرو اجازه نمی دهد که خودروهای اس��تاندارد‬ ‫ساخته شوند‪.‬‬ ‫مشکالت نقدینگی دامنگیر صنعت‬ ‫‹ ‹اماده داخلی سازی حداکثری‬ ‫رئی�س انجم�ن تخصص�ی صنای�ع همگ�ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س�ازی کش�ور درب�اره وضعی�ت صنع�ت قطع�ه و‬ ‫داخلی سازی قطعات گفت‪ :‬به جرات می گویم هیچ قطعه ای‬ ‫نیس�ت که سازندگان داخلی نتوانند ان را بسازنند‪ .‬زمانی‬ ‫که قرار بود در دهه‪ ۷۰‬پیکان را داخلی سازی کنیم قطعات‬ ‫با حضور صنعتگران به طور کامل باز ش�دند و هر قطعه ساز‬ ‫بومی س�ازی قطعه ای را بر عهده گرفت و کار به س�رانجام‬ ‫خوبی رسید‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش افزود‪ :‬کاری س�اده و راحتی نبود‬ ‫اما چون انگیزه حداکثر داخلی سازی مطرح بود‪ ،‬خواستیم‬ ‫پس محقق ش�د‪ .‬درحال حاضر هم با وجود ش�رایط تحریم‬ ‫هر قطعه ساز همت کند این امر شدنی است‪ .‬ضروری است‬ ‫تمام توان مهندسی خود را به کار بگیریم‪.‬‬ ‫رئی�س انجم�ن تخصصی صنای�ع همگ�ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س�ازی کش�ور در پاسخ به پرسش�ی مبنی بر اینکه‬ ‫این ام�ر حتی برای قطع�ات های تک هم ص�دق می کند؟‬ ‫گفت‪ :‬هیچ قطعه ای نیست که نتوانیم ان را بسازیم‪ .‬وقتی‬ ‫کشوری می تواند جنگنده بس�ازد خودرو جای خود دارد‪.‬‬ ‫فقط نخست باید اراده باشد و کار هدایت شود‪ .‬باید بخشی‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س�ازمان گس�ترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران ایجاد شود و بخواهند و تکلیف کنند‬ ‫صنعتگران این حوزه را تا زودتر به هدف برسیم‪.‬‬ ‫این در حالی اس�ت که اراده هس�ت و هم�ه هم به دنبال‬ ‫ارتقای داخلی س�ازی به ویژه در خودروهای جدید هستند‬ ‫چ�را تا امروز این امر محقق نش�ده اس�ت؟ وی در این باره‬ ‫توضی�ح داد‪ :‬چون هیچ نهادی هدای�ت این امر را برعهده‬ ‫نگرفت�ه اس�ت‪ .‬هر کاری ی�ک رهبر می خواه�د‪ .‬باید یک‬ ‫مجموعه باش�د که رهبری کار را برعهده بگیرد‪ .‬این کاری‬ ‫همگانی اس�ت که باید همه متصدی�ان با تعامل کار را جلو‬ ‫ببرند‪ .‬یک خودرو متش�کل از ‪۳۳۰۰‬قطعه است و نمی توان‬ ‫با یک یا چند نفر کار را پیش ببرند‪ .‬تقس�یم کار نیاز بوده‬ ‫ت�ا فعالیت ها به خوبی پیش ب�رود‪ .‬هیچ دلیلی برای توقف‬ ‫تولید خودروهای جدید وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش نیازهای ضروری برای ادامه فعالیت ها‬ ‫مش�کل نقدینگ�ی از جمل�ه معضل همه گی�ر در صنایع‬ ‫کش�ور اس�ت‪ .‬نجفی من�ش در پاس�خ به این پرس�ش که‬ ‫کمب�ود نقدینگی برای تحقق این امر مشکل س�از نخواهد‬ ‫ب�ود؟ گفت‪ :‬ای�ن امر چن�د پیش نیاز می خواهد؛ نخس�ت‬ ‫ن�رخ محص�والت قطعه س�ازان روزامد ش�ود‪ ،‬پرداخت ها‬ ‫حداکثر یک ماه باش�د زیرا تمام خریدهای ما نقدی است‬ ‫و قطعه س�از نمی تواند نقدی بخرد و نس�یه بفروشد‪ .‬دیگر‬ ‫اینک�ه باید مکانیس�م واردات مواد اولی�ه ای که در داخل‬ ‫تولید نداریم تس�هیل ش�ود زیرا امروز خرید و تهیه مواد‬ ‫اولیه داخلی و خارجی هر دو دشوار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نهایت اینکه قطعه س�ازان به ش�کل اعتباری‬ ‫از خ�ارج خری�د کرده ان�د ام�ا هم اکن�ون ملزم ش�ده اند‬ ‫مابه التفاوت ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی و نیمایی را بپردازد که این امر‬ ‫منجر به ورشکستگی قطعه س�ازان می شود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس�ت که صنعتگر به ن�رخ ان دوره محصوالت را خریده و‬ ‫فروخته است‪.‬‬ ‫نجفی منش در پایان هم تاکید کرد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬چون‬ ‫ن�رخ مواد اولیه مورد نیاز ‪۳‬برابر ش�ده بای�د حد اعتباری‬ ‫تس�هیالت داخلی نیز دس�ت کم ‪۳‬برابر ش�ود که صنعتگر‬ ‫بتوانند به فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫اس�ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته بخش�ی از قطعات که های تک‬ ‫هستند و نیازمند مش�ارکت ها و همکاری بین المللی بوده‬ ‫و بدون تعامل کار ساخت سخت خواهد شد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫مش�کل اصل�ی و اساس�ی صنع�ت قطع�ه کمب�ود منابع‬ ‫مال�ی و پرداخت نش�دن ب�ه موقع مطالبات انها از س�وی‬ ‫خودروس�ازان اس�ت به طوری که میزان بدهی ها بیش از‬ ‫‪۱۵‬هزار میلیارد تومان محاس�به می ش�ود‪ .‬این فعال حوزه‬ ‫قطعه ادامه داد‪ :‬با توجه به شرایطی که خودروسازان دارند‬ ‫و با کمتر از یک سوم میزان تولیدی که در حال انجام است‬ ‫ش�رایط را در ماه های اینده دشوارتر می کند‪ .‬به طوری که‬ ‫اگر این روند ادامه پیدا کند و چاره اندیشی نشود تحریم ها‬ ‫تش�دیدکننده خواهند ب�ود و همین امر به ش�دت صنعت‬ ‫قطعه را دچار افول خواهد کرد‪.‬‬ ‫با جدی شدن بحث تحریم ها برای صنعت خودرو راهکار‬ ‫برای پیش�برد این صنع�ت منوط به داخلی س�ازی قطعات‬ ‫اس�ت‪ .‬ساس�ان قربانی‪ ،‬کارش�ناس صنعت خودرو درباره‬ ‫ام�کان این مس�ئله گفت‪ :‬داخلی س�ازی قطع�ات یکی از‬ ‫راهکارها اس�ت اما مش�کل صنعت قطعه پرداخت نشدن‬ ‫بهنگام هزینه قطعات از س�وی خودروس�ازان و در نتیجه‬ ‫کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی است؛ بنابراین چون‬ ‫بحران نقدینگی وجود دارد امکان توس�عه صنعت قطعه یا‬ ‫رفتن به س�وی داخلی سازی محدودیت دارد‪ .‬اما بسترهای‬ ‫علمی‪-‬تجربی و دانش�ی که الزم اس�ت تا حدودی فراهم‬ ‫حال با وجود مش�کل مالی در خودروس�ازی این کمبود‬ ‫چگون�ه قابل جبران اس�ت؟ قربانی در این ب�اره گفت‪ :‬این‬ ‫اتف�اق پیش تر ه�م در جهان ب�رای برخی خودروس�ازی‬ ‫افت�اده اس�ت‪ .‬ش�رکت های خودروس�ازی یا ه�ر صنعت‬ ‫دیگ�ری در دوره های�ی حتی در کش�ورهای پیش�رفته و‬ ‫جهان اولی با چنین مش�کالتی روبه رو ش�ده اند‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬س�ال ‪۲۰۰۸‬میالدی (‪۱۳۸۶-۸۷‬خورشیدی) صنعت‬ ‫خودرو امریکا با بحران بس�یار جدی روبه رو ش�د که حتی‬ ‫ش�رکت هایی مانن�د فورد‪ ،‬جب�رال موتورز و کرایس�لر به‬ ‫مرحله ورشکس�تگی رس�یدند‪ .‬دول�ت در ان مقطع یک‬ ‫‹ ‹پیش بینی افول صنعت قطعه‬ ‫‹ ‹ضرورت کمک های دولتی‬ ‫تعیین قیمت در حاشیه بازار خودرو با کنترل عرضه ان‬ ‫یک کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه فاصله‬ ‫قیمت کارخانه تا بازار باید به اندازه ای باش��د که ایجاد‬ ‫جذابیت کند‪ ،‬گفت‪ :‬فاصله قیمتی باید به اندازه ای باشد‬ ‫تا مردم تمایل به خرید خودروی خود از کارخانه داشته‬ ‫باش��ند و در عین حال این اقدام با هدف کسب سود و‬ ‫سوداگری در بازار نباشد‪.‬‬ ‫حسن کریمی سنجری با بیان اینکه پیشنهاد تعیین‬ ‫قیمت خودرو ‪ ۵‬درص��د پایین تر از قیمت بازار نزدیک‬ ‫به این ویژگی ها اس��ت به عصرخ��ودرو گفت‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه قیمت از حاشیه بازار پایین تر است اما با توجه به‬ ‫دش��واری و زمانی که طی می شود تا پول واریز‪ ،‬خودرو‬ ‫دریافت ش��ود و در نهایت در بازار به فروش برسد‪ ،‬این‬ ‫‪۵‬درصد چندان صرفه اقتصادی برای دالل ندارد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ضمن انکه خریدار خودرو را دست‬ ‫اول از شرکت تحویل می گیرد بنابراین انگیزه مشتری‬ ‫از خری��د کارخان��ه ای افزایش می یابد ام��ا این فرمول‬ ‫زمان��ی جواب خواهد داد ک��ه عرضه به خوبی مدیریت‬ ‫ش��ود‪ .‬زیرا به بازی و قاعده درس��ت عرضه و تقاضا تن‬ ‫داده اید و زمانی این مکانیس��م جواب می دهد که یک‬ ‫ط��رف این معامله از حالت کنترلی خارج ش��ود اما در‬ ‫مقاب��ل نباید ط��رف دیگر از این معادل��ه مورد کنترل‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬او با تاکید بر اینکه با ازاد گذاش��تن تقاضا‬ ‫ش��اهد کاه��ش قیمت ها خواهی��د ب��ود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مدیری��ت تقاضا منج��ر به افزایش تصنعی ش��ده و در‬ ‫نهایت قیمت ه��ا را افزایش می ده��د و همزمان با این‬ ‫اتفاق‪ ،‬تقاضا در نقطه تعادلی می ایس��تد‪ .‬بنابراین باید‬ ‫مراقب باشید که عرضه از حالت تعادل خارج نشود که‬ ‫راهکار اطمینان از این شرایط‪ ،‬این است که اجازه داده‬ ‫نشود شرکت های خودروس��از روند عرضه را سینوسی‬ ‫کنند بلکه خودروساز موظف است متناسب با نیاز بازار‬ ‫نس��بت به حفظ عرضه اقدام کن��د در غیر این صورت‬ ‫شیب قیمت افزایشی خواهد بود‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫خودرو ادامه داد‪ :‬موضوع ازادسازی قیمت و تعیین ان‬ ‫در حاش��یه بازار با اختالف ‪۵‬درصد که فاصله به نسبت‬ ‫خوبی اس��ت باید از سوی دولت‪ ،‬خودروساز و نهادهای‬ ‫نظارت��ی مورد توجه و نظارت قرار گیرد و این اطمینان‬ ‫حاصل ش��ود که خودروساز قادر به تحویل و عرضه به‬ ‫موقع همه س��گمنت ها اس��ت‪ .‬در عین حال نیز بر این‬ ‫موضوع نظارت ش��ود تا خودرویی ب��ه صورت تصنعی‬ ‫کنترل نش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه برای کنترل وضعیت‪،‬‬ ‫می ت��وان با اقدام��ات متعددی از جمل��ه جرایم تاخیر‬ ‫و نظ��ارت بر قیمت و همچنین تولید در ش��رکت های‬ ‫خودروس��از نسبت به کنترل اوضاع اقدام کرد‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫انجا که عرضه خودرو در کش��ور به دلیل محدود بودن‬ ‫تعداد خودروس��ازان در کش��ور رقابتی نیس��ت کنترل‬ ‫عرضه پس از حذف قیمت گذاری دس��توری به راحتی‬ ‫امکان پذیر خواهد بود‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو‬ ‫در پاس��خ به اینکه ایا در شرایط موجود که توان عرضه‬ ‫به میزان تقاضا وجود ندارد‪ ،‬روش پیشنهاد موثر خواهد‬ ‫ب��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ه��م اکنون در مورد ی��ک مکانیزم‬ ‫اقتص��ادی دوطرفه صحبت می کنیم که دولت در حال‬ ‫کنت��رل یک بخش ب��وده و بخش دوم نی��ز تحت تاثیر‬ ‫س��مت مقابل عالوه بر تحریم ها و ت��ورم باعث کاهش‬ ‫عرضه شده بنابراین یک مکانیزم زنده بوده و بر اساس‬ ‫شرایط تحریمی مورد بررسی قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری ادامه داد‪ :‬اگر خودروس��ازان تن به‬ ‫این قاعده درس��ت دهن��د و در عین حال نیز بر حذف‬ ‫قیمت گذاری دس��توری و تعیین ان در حاش��یه بازار‬ ‫تاکی��د ش��ود‪ ،‬باید تمام ت��وان خود را ب��ر این موضوع‬ ‫بگذارن��د که عرضه به اندازه کافی انجام ش��ود در غیر‬ ‫این صورت این مکانیزم از حالت تعادل خارج می شود‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی شرکت خودروساز با قیمت فعلی اقدام‬ ‫ب��ه تحویل به موق��ع خودرو نمی کند ام��ا این احتمال‬ ‫وج��ود دارد ک��ه در صورت افزایش قیمت‪ ،‬قطعه س��از‬ ‫تمایل بیش��تری برای تولید داش��ته و توان خودروساز‬ ‫نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫سلس�له کمک های بالعوض کرد و تس�هیالت بدون بهر ه‬ ‫پرداخ�ت ش�د‪ .‬به گفت�ه کارشناس�ان اقتص�اد وقتی یک‬ ‫واح�د تولی�دی صنعتی ب�زرگ مانند خودروس�ازی دچار‬ ‫اس�یب ش�ود اس�یب های تبعی ان به اقتصاد در ش�کل‬ ‫کالن خواهد بود‪ ،‬زیرا اگر این حجم از اش�تغال از بین برود‬ ‫مس�ئول اصلی ای�ن امر به طور قطع متوج�ه دولت خواهد‬ ‫ش�د‪ .‬این فعال صنعت قطعه ادام�ه داد‪ :‬در نتیجه دولت ها‬ ‫وارد عمل می ش�وند و کمک می کنند تا چنین مشکلی رخ‬ ‫ندهد‪ .‬به ویژه اینکه ش�غلی که در صنعت خودرو اس�ت از‬ ‫ماشین کاری‪ ،‬ریخته گری و‪ ...‬اشتغال کامل است‪.‬‬ ‫او تاکی�د ک�رد‪ :‬بنابراین تنها راه عبور از این مش�کالت‬ ‫دولت اس�ت و باید به خودروس�ازان کمک کن�د‪ .‬در ادامه‬ ‫هم انها را مجاب به پرداخت بخشی از کمک های نقدی به‬ ‫قطعه س�ازان کند تا انها نیز بتوانند این دوره دش�وار را به‬ ‫سالمت سپری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار برون رفت از چالش بازار خودرو‬ ‫قربانی در پاس�خ به این پرس�ش که ایا با پیش فروش ها‬ ‫منابعی به صنعت قطعه تزریق ش�ده اس�ت‪ ،‬گفت‪ :‬نسبت‬ ‫به مطالبات معوقه عدد بس�یار ناچی�ز بود و می توان گفت‬ ‫صنع�ت قطع�ه در بدترین دوره خود به س�ر می ب�رد زیرا‬ ‫ش�رکت های خودرو س�ازی ه�م خ�ود با مش�کالت مالی‬ ‫عدیده ای روبه رو هستند‪ .‬از س�وی دیگر‪ ،‬خودروسازان با‬ ‫محدودی�ت افزایش نرخ خودرو روبه رو ب�وده در حالی که‬ ‫بازار‪ ،‬رفت�ار منطقی خ�ود را انجام می ده�د‪ .‬به طوری که‬ ‫شاهد هس�تیم تفاوت نرخ کارخانه و بازار بسیار معنی دار‬ ‫اس�ت‪ .‬وی با بیان اینکه ن�رخ مواد اولیه چند برابر ش�ده‬ ‫تاکی�د کرد‪ :‬جریم�ه این امر را قطعه س�از می پ�ردازد‪ .‬در‬ ‫این برهه قطعه س�ازان ناگزیر به تعدیل نی�رو بوده و تیراژ‬ ‫خود را به کمترین میزان رس�انده اند‪ .‬این امر در نهایت به‬ ‫اقتصاد ملی اس�یب می زند‪ .‬با شرایط موجود گویا چاره ای‬ ‫جز افزایش قیمت ها نیس�ت اما راه حل منطقی افزایش ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪۳۰‬درصدی قیمت ها است یا تعیین نرخ در حاشیه بازار‪ .‬‬ ‫قربانی در این باره با اشاره به اقتصاد دستوری‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫وقتی به سوی اقتصاد دستوری برویم فساد به وجود اورده‬ ‫ضمن انک�ه در بلندمدت غیرقابل اجراس�ت‪ .‬تمام صنایع‬ ‫کشورها و اقتصادهایی که به این سو رفت ه بودند هزینه ان‬ ‫را پرداخته اند‪ .‬برخ�ی زود به این موضوع پی برد ه و تغییر‬ ‫مسیر داده اند و برخی هنوز درباره ان هزینه می پردازند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش�ان کرد‪ :‬زمانی که نرخ ب�ازار خودرو با نرخ‬ ‫کارخان�ه ‪۲۰‬میلیون تومان تفاوت داش�ته باش�د منجر به‬ ‫فس�اد ش�ده و همه به دنب�ال خرید خواهند ب�ود‪ .‬در این‬ ‫ش�رایط چقدر باید واحد های نظارت�ی و کنترلی را تقویت‬ ‫کرد که مشکالت اسیب رسان نباشند‪.‬‬ ‫قربان�ی در پای�ان با بیان اینکه قابل پیش بینی اس�ت ما‬ ‫به سوی ازادسازی قیمت ها حرکت خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بیم‬ ‫این وجود دارد که این امر دیرهنگام باشد‪ .‬اگر نموداری از‬ ‫وضعیت صنعت خودرو رس�م ش�ود روند فعالیت و توسعه‬ ‫نزولی بوده و باید هرچه زودتر چاره اندیشی کرد‪.‬‬ ‫تسهیالت پرداختی به خودروسازان باید پاسخگوی نیاز مردم باشد‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتقد است با توجه به تحریم ها و وضعیت‬ ‫فعلی صنعت خ��ودرو‪ ،‬باید این صنعت را حفظ کرد‬ ‫و الزم اس��ت با یک کار کارشناسانه و دقیق‪ ،‬نسبت‬ ‫به اعطای تس��هیالت ‪۳۰‬ه��زار میلی��ارد تومانی به‬ ‫خودروسازان اقدام کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬کارشناسان صنعت خودرو‬ ‫معتقدن��د به دلیل افزایش قیم��ت ارز و مواد اولیه و‬ ‫دیگر ش��رایطی که بر صنعت خودرو تحمیل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬چنانچه دولت تس��هیالت ‪۳۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان��ی در اختیار این بخش نگذارد‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫به سمت ورشکستگی کامل خواهد رفت‪.‬‬ ‫عبداهلل رضیان در این باره گفت‪ :‬اعطای تسهیالت‬ ‫‪۳۰‬هزار میلیارد تومانی به خودروس��ازان باید همراه‬ ‫با رفع نیاز خودروس��ازان و چالش ه��ای موجود در‬ ‫صنع��ت خودرو بوده و خروجی و پاس��خ مناس��بی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به تحریم ها و مس��ائلی که در صنعت‬ ‫خودرو به وجود امده باید این صنعت را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫اعطاء تسهیالت باید همراه با کار کارشناسی باشد و‬ ‫الزم اس��ت پس از انجام کار کارشناسی و اطمینان‬ ‫از حص��ول نتیجه‪ ،‬این تس��هیالت به خودروس��ازان‬ ‫اعطاء ش��ود‪ .‬اگ��ر این کمک ها انجام نش��ود به طور‬ ‫قطعاصنعت قطع ه و خودرو به س��مت ورشکس��تگی‬ ‫کامل خواهند رفت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود‪ :‬در‬ ‫این مقطع اگر قصد کمک به خودروسازان را داشته‬ ‫باشیم باید خروجی این تسهیالت برای مردم واضح‬ ‫باشد‪ .‬ما باید پاسخگوی مردم نیز باشیم که سرانجام‪،‬‬ ‫این کمک ها و تسهیالت دولتی به خودروسازان برای‬ ‫مردم چه نتایجی به همراه داشته است؟ ایا هر زمان‬ ‫که مردم به خودرو نیاز داشته و متقاضی بوده اند در‬ ‫اختیارشان قرار گرفته است؟‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابراین یک طرف اعطای تسهیالت‬ ‫اس��ت و طرف دیگر مس��ائل همچون پاسخگویی به‬ ‫مردم مطرح اس��ت‪ .‬ما مس��ئله را دو طرفه می بینیم‬ ‫و حافظ منافع خودروس��ازان و نی��ز منافع مردم به‬ ‫تنهایی و به ش��کل صرف و صد درصد نیستیم‪ .‬نگاه‬ ‫مجلس چنین اس��ت که ه��ر دو طرف را می بینید و‬ ‫مصلحت کشور را در نظر می گیرد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مردم در مجل��س دهم تصریح کرد‪:‬‬ ‫بنابراین اگر اعطای تسهیالت پاسخ و نتیجه مناسبی‬ ‫را به همراه داشته باشد امری مناسب و مطلوب است‬ ‫ولی اگر نتیجه این باش��د که تس��هیالت اعطاء شود‬ ‫و چند س��ال بعد اتفاق دیگری افتد و خودروسازان‬ ‫دوباره درخواس��ت کمک دوباره ای با همین کیفیت‬ ‫داشته باشند این رویه درست نیست زیرا ما باید در‬ ‫مقابل مردم پاسخگو باشیم‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬مجلس همواره از خودروس��ازان‬ ‫حمای��ت ک��رده و در کنار خودروس��ازان بوده و اگر‬ ‫خودروسازان تا به امروز حفظ شده اند به دلیل کمک‬ ‫و حمای��ت مجلس بوده و اگر نگاه مجلس و خصوصا‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن این ب��ود که به گونه ای‬ ‫رفتار کند که خودروسازان با چالش مواجه شوند به‬ ‫راحتی این اتفاق می افتاد‪.‬‬ ‫رضیان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر هر روز‬ ‫م��ردم گالی��ه می کنند که ب��رای دریاف��ت خودرو‬ ‫ثبت نام کرده اند ولی خودرو را تحویل نگرفته اند‪ .‬این‬ ‫مس��ائل به عالوه قیمت های دوگان��ه بین کارخانه و‬ ‫بازار‪ ،‬مقداری مجل��س را در افکار عمومی با چالش‬ ‫روبه رو کرده است‪ .‬باید مصالح مردم و مصرف کننده‬ ‫حتما در نظر گرفته شود‪ .‬اما از سوی دیگر انچه مهم‬ ‫است حفظ و بقای صنعت خودرو کشور بوده که در‬ ‫شرایط بحرانی کنونی نیازمند کمک و حمایت همه‬ ‫جانبه از سوی مردم و دولت است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫افزایش قیمت خودرو‪ ،‬مردم و بازار را با شوک روبه رو می کند‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‪ ،‬گف��ت‪ :‬افزایش زیاد‬ ‫قیمت خودرو از یک س��و باعث ایجاد ش��وک روان��ی در جامعه و‬ ‫اقتصاد می ش��ود و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬تکانه های ش��دیدی در حوزه‬ ‫قیمت ه��ا به وجود می اورد‪ .‬رامین نورقلی پ��ور در گفت وگو با خانه‬ ‫ملت‪ ،‬درباره اعالم قیمت جدید خودروهای تولید داخل اظهارکرد‪:‬‬ ‫قیمت های جدید محصوالت تولید داخل به زودی اعالم می شود‪ .‬بر‬ ‫این اس��اس نظر تولیدکنندگان افزایش حدود ‪ 80‬تا ‪100‬درصدی‬ ‫است اما اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با این موضوع‪ ،‬با وج��ود اینکه اعتقاد دارند قیمتی که در کارخانه‬ ‫به فروش می رسد بسیار پایین تر از قیمت تمام شده است‪ ،‬مخالف‬ ‫در برنام�ه «مناظ�ره» ش�بکه یک س�یما‪ ،‬ب�ه موضوع‬ ‫قیمت گ�ذاری خودرو پرداخته ش�د‪ .‬در این برنامه عنوان‬ ‫ش�د که باید به این مهم پاسخ داده شود که قیمت گذاری‬ ‫خودرو ازس�وی ش�ورای رقابت‪ ،‬دولت‪ ،‬س�ازمان حمایت‪،‬‬ ‫س�تاد تنظیم بازار یا هر س�ازمان دیگری‪ ،‬باید به گونه ای‬ ‫باش�د که قیمت ها خارج از بنگاه های تولیدکننده کنترل‬ ‫شود یا اینکه مانند بسیاری از کاالها یا خدمات دیگر‪ ،‬تابع‬ ‫شرایط بازار باشد‪.‬‬ ‫چ�را دولت برای خ�ودرو‪ ،‬خود را موظ�ف و مجاز کرده‬ ‫که قیمت گذاری را انجام ده�د اما خود را مکلف نمی کند‬ ‫کاالهای دیگر را قیمت گذاری کند؟‬ ‫هس��تند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با اشاره به‬ ‫اینکه بای��د تعادلی بین نیاز بازار‪ ،‬مصرف کنن��ده و تولیدکنندگان‬ ‫خودرو ایجاد ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از یک س��و نگران قیمت تمام شده‬ ‫خودرو و از س��وی دیگر‪ ،‬نگران نیروی کار زیادی هس��تیم که در‬ ‫صنایع خودرو اشتغال دارند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه اگر قیمت ها به‬ ‫اندازه کافی افزایش پیدا نکند خودروس��ازان نمی توانند کار خود را‬ ‫ادامه دهند و این احتمال وجود دارد که بخشی از نیروی کار خود‬ ‫را از دس��ت بدهند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬افزای��ش زیاد قیمت خودرو باعث‬ ‫ایجاد ش��وک روانی ب��ه جامعه و اقتصاد و تکانه های ش��دیدی در‬ ‫حوزه قیمت ها می ش��ود و این احتمال وجود دارد که به حوزه های‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫دیگر هم ورود کند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اشاره به اینکه باید بتوانیم نقطه تعادلی بین قیمت نهایی‪ ،‬نیاز بازار‬ ‫و تولیدکنندگان خودرو مش��خص کنیم تا تولیدکنندگان بتوانند‬ ‫نی��روی کار خود را حفظ کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬افزایش قیمت خودرو از‬ ‫س��وی تولیدکننده موجب افزایش قیمت در بازار می ش��ود اما این‬ ‫ام��کان نیز وجود دارد که اختالف بازار تا کارخانه به میزان کنونی‬ ‫نباشد‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‪ ،‬در پایان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬موافق افزایش ‪100‬درصدی قیمت خودرو نیستم‬ ‫ام��ا قیمت ها بای��د حدود ‪50‬درصد افزایش پی��دا کند تا به تعادل‬ ‫نسبی برسند‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مناظره‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مناظره درباره راهکارهای بقای صنعت خودرو‬ ‫‹ ‹طرح مسئله‬ ‫ب�ه گ�زارش ایس�نا‪ ،‬به نظ�ر می رس�د باید پاس�خ این‬ ‫پرس�ش ها را در دو مقوله جست وجو کرد‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫در کش�ور ما انحصاری اس�ت یا رقابتی؟ دولتی اس�ت یا‬ ‫خصوصی؟ اگر دولتی اس�ت‪ ،‬ورشکستگی‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫و س�وداوری ب�رای ان معنایی ندارد زی�را دولت ها نباید‬ ‫به دنبال بنگاه های س�وداور باش�ند‪ ،‬بلکه باید هدف انها‬ ‫پیگی�ری رفاه مردم باش�د‪ .‬اگر هم خصوصی اس�ت‪ ،‬چرا‬ ‫دولت در همه ارکان برای خودروس�ازان تصمیم می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین اگر رقابتی اس�ت‪ ،‬نیاز ب�ه قیمت گذاری ندارد و‬ ‫باید مانند س�ایر کاالها مصرف کنندگان و عرضه کنندگان‬ ‫ب�ا هم درباره نرخ ان به توافق برس�ند‪ .‬ام�ا اگر انحصاری‬ ‫اس�ت‪ ،‬در ش�رایط انحصار دولت باید تلاش کند انحصار‬ ‫شکس�ته و اجازه واردات داده ش�ود‪ .‬همچنین باید اجازه‬ ‫دهد تولیدکنندگان بیشتر شوند و دیوار تعرفه را بردارد‪.‬‬ ‫ب�ا این حال‪ ،‬اگر قرار اس�ت به هر دلیل�ی قیمت گذاری از‬ ‫س�وی دولت یا سازمان دیگری ش�بیه دولت انجام شود‪،‬‬ ‫مکانیس�م تعیین نرخ به چه صورت و به س�ود چه کسی‬ ‫باید باشد؟ در ادامه بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز و‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل‪ ٩٠‬مجلس‪ ،‬محمدرضا منصوری‬ ‫نماینده مردم شیراز‪ ،‬محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور و‬ ‫امیرحس�ین کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی‬ ‫خودرو دانش�گاه علم و صنعت که از حاضران این مناظره‬ ‫بودند به بیان نظرهای خود در این زمینه پرداختند‪.‬‬ ‫‹ ‹ازادسازی نرخ در بازار رقابتی‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی در این برنامه گفت‪ :‬انتظار‬ ‫می رود در چنین مناظ�ره ای زمانی که بحث قیمت گذاری‬ ‫خودرو و ازادسازی ان مطرح است‪ ،‬خودروساز نیز حضور‬ ‫داش�ته باش�د اما جای خال�ی انها در اینج�ا به طور کامل‬ ‫مش�هود اس�ت‪ .‬عالو ه بر این‪ ،‬موضوع مهم این اس�ت که‬ ‫ازادسازی باید با چه مکانیسمی انجام شود‪ .‬اگر با شرایط‬ ‫فعلی باشد‪ ،‬طرح موضوع اشتباه است‪ .‬به عبارتی‪ ،‬در یک‬ ‫فضای انحصاری که تمام مرزها بسته شده و خودروسازان‬ ‫داخلی با خودش�ان قصد رقابت داش�ته باشند‪ ،‬طرح این‬ ‫مسئله درس�ت نیست؛ در این ش�رایط به ‪٨٠‬میلیون نفر‬ ‫حک�م می کنیم که هر قیمتی تعیین می ش�ود‪ ،‬ش�ما باید‬ ‫کاالی خود را براساس ان خریداری کنید‪.‬‬ ‫بهرام پارس�ایی‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر ای�ن‪ ،‬زمان واردات باید‬ ‫چند برابر جریمه پرداخت ش�ود؛ بنابراین اگر ازادس�ازی‬ ‫نرخ مطرح است باید شبیه کل جهان این ازادسازی انجام‬ ‫شود که صنایع خودرویی کشورهای گوناگون با هم رقابت‬ ‫می کنند و این رقابت به س�مت کاهش ن�رخ می رود برای‬ ‫اینکه بتوانند بازار و مش�تری برای خ�ود جذب کنند‪ .‬اما‬ ‫اگ�ر ش�رایط فعلی در کش�ور ادامه یابد‪ ،‬به ط�ور کامل به‬ ‫نتیجه معکوس خواهیم رسید زیرا رقابت ایجاد نمی شود؛‬ ‫بنابراین نرخ را تا جایی که می توانند افزایش می دهند‪.‬‬ ‫ای�ن نماین�ده مجلس ش�ورای اسلامی تصری�ح کرد‪:‬‬ ‫خودروس�ازان محصولی عرضه نکرده اند ت�ا ببینند بازار‬ ‫چقدر کش�ش دارد؛ بنابراین ش�اید رانت خ�واری و داللی‬ ‫وجود ندارد و رانت خوار خود خودروس�از باشد که اکنون‬ ‫نیز پیش�نهاد ‪۵‬درصد زیر نرخ بازار را ارائه داد ه و نش�ان‬ ‫می ده�د برنامه ری�زی از قبل ب�وده تا نرخ دوگانه ش�کل‬ ‫بگیرد‪ .‬بنابرای�ن من مخالف این نحوه ازادس�ازی نرخ به‬ ‫بهانه حمایت از تولید‪ ،‬اش�تغال یا هرچیز دیگری‪ ،‬هستم‪.‬‬ ‫بنابراین در چنین فضایی طرح موضوع‪ ،‬نادرس�ت و فریب‬ ‫افکار عمومی است‪ .‬اما اگر صنعت خودرو در فضای رقابتی‬ ‫باش�د‪ ،‬به طورکامل موافق طرح این مسئله هستم و از ان‬ ‫حمایت می کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹تشریح مشکالت قطعه سازان‬ ‫در ادام�ه رئی�س انجم�ن تخصص�ی صنای�ع همگ�ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س�ازی کش�ور گفت‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫شرایط بسیار نامناسبی قرار داریم‪ .‬براساس امارگیری های‬ ‫مقطع�ی انجام ش�ده از ابتدای امس�ال تاکنون ‪۳۷‬درصد‬ ‫نیروهای صنعت قطع ه به دلیل اینکه نتوانس�ته ایم در این‬ ‫بخش فعالیت داش�ته باشیم‪ ،‬تعدیل شده اند؛ بنابراین اگر‬ ‫این روند ادامه پیدا کند‪ ،‬ش�اید یک تا دو ماه طول نکشد‬ ‫که به طور کامل صنعت خودرو متوقف ش�ود و در واکنش‬ ‫به این اتفاق واردکنندگانی که در داخل کش�ور همس�و با‬ ‫اهداف خارج کشورهس�تند‪ ،‬خوشحال شوند و امریکایی‬ ‫که نخستین هدف خود برای تحریم ها را صنعت خودرو و‬ ‫قطعه سازی قرار داده بود‪ ،‬به هدف خود دست یابد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش اظهارکرد‪ :‬درحال حاضر ‪۴‬مشکل‬ ‫عم�ده وجود دارد‪ .‬نخس�ت انکه نرخ خ�ودرو با توجه به‬ ‫افزای�ش نرخ مواد اولی ه و نرخ ارز که چندین برابر افزایش‬ ‫نرخ داش�ته‪ ،‬ب�اال نرفته اس�ت‪ .‬در نتیجه فق�ط در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس�ت امس�ال‪۵ ،‬هزار و ‪۵۰۰‬میلیارد تومان شرکت های‬ ‫خودروس�ازی زیان دیده اند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مشکل دیگری‬ ‫که ما قطعه س�ازان با ان روبه رو هستیم‪ ،‬تامین مواد اولیه‬ ‫خارج�ی و داخلی اس�ت‪ .‬پیش تر مواد اولی�ه داخلی را از‬ ‫بازار یا از ش�رکت های تامین کننده همچون فوالد مبارکه‬ ‫و‪ ...‬تهیه می کردیم اما اکنون شرایط دشوار شده است‪.‬‬ ‫نجفی منش ادامه داد‪ :‬حدود ‪۸۰‬درصد قطعات ما داخلی و‬ ‫فقط ‪٢٩‬درصد وارداتی است‪ .‬تهیه ارز این ‪٢٩‬درصد چنان‬ ‫با سختی همراه شده که چندین ماه باید در صف بود و در‬ ‫نهایت هم مش�خص نیس�ت ارز مورد نیاز تعلق می گیرد‪،‬‬ ‫یا خی�ر‪ .‬چهارمین مش�کل ما بدهی های قبلی اس�ت که‬ ‫مواد اولیه را ب�ا قیمت های قبلی خریداری کرده‪ ،‬فروخته‬ ‫و تحویل م�ردم داده ایم اما اکنون که موعد بازپرداخت ها‬ ‫است‪ ،‬اعالم می ش�ود با ‪۳‬برابر ارز ان زمان باید بپردازید‬ ‫که در واقع حکم ورشکستگی قطعه سازان را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ از صنعت خودرو یاریگر تا درخواست کمک او‬ ‫این مناظره با سخنان محمدرضا منصوری‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫س�اوه و عضو کمیس�یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی ادامه یافت‪.‬‬ ‫وی درباره ازادس�ازی ن�رخ خودرو اظهارک�رد‪ :‬در این‬ ‫نوسازی کامیون های فرسوده با نوع چینی‪ ،‬اسراف سرمایه های ملی است‬ ‫رئیس انجم��ن رانندگان کامیون های یخچالدار اس��تان تهران درباره نوس��ازی‬ ‫ناوگان باری تهران گفت‪ :‬نوس��ازی کامیون های ش��هر تهران در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته اما در این شرایط تصمیم به نوسازی با ناوگان چینی دارند که اگر جایگزین‬ ‫نشود بهتر است‪ ،‬زیرا بازدهی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫عب��داهلل خانعل��ی در گفت وگو ب��ا خبرخ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬براس��اس اظهارات‬ ‫رئیس جمه��وری در س��ال های ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۸‬مبلغ ‪۲۱۰‬هزار میلی��ارد تومان به منظور‬ ‫نوس��ازی ناوگان درون شهری ش��امل اتوبوس و کامیون در نظر گرفته که به دلیل‬ ‫تحریم ها و البته گران بودن خودروهای اروپایی تصمیم به اس��تفاده از خودروهای‬ ‫چین��ی دارن��د اما باید توجه داش��ت بازدهی خودروهای چینی یک پنجم مش��ابه‬ ‫اروپایی است و به جای ‪۵۰‬سال فقط ‪۱۰‬سال جوابگوی حمل ونقل خواهند بود‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬متاس��فانه نهادها و س��ازمان ها به فکر سهم خواهی از ‪۲۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بوده و به دنبال کیفیت نیستند‪ .‬درحال حاضر کامیون هایی که شب ها‬ ‫کار می کنند استاندارد ‪۵۰‬سال پیش را دارند اما در حال تردد هستند و هنوز کار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن رانن��دگان کامیون های یخچالدار اس��تان ته��ران گفت‪ :‬تصمیم‬ ‫اس��تانداری‪ ،‬فرمانداری و سازمان راهداری نوسازی ناوگان درون شهری بر استفاده‬ ‫از ناوگان چینی اس��ت که در نامه هایی به مجلس شورای اسالمی کمیسیون های‬ ‫اصل‪ ۹۰‬و اقتصادی‪ ،‬وزارت کشور‪ ،‬اس��تانداری و سازمان راهداری هشدار داده ایم‬ ‫که این کار را نکنید اما کسی گوشش بدهکار نیست زیرا استفاده از ناوگان سنگین‬ ‫چینی یعنی دور ریختن و هدر دادن س��رمایه های ملی که متاسفانه اراده بر انجام‬ ‫این کار است‪.‬‬ ‫خانعلی در ادام��ه افزود‪ :‬تجربه اتوبوس های بی ار ت��ی چینی ثابت کرده که این‬ ‫خودروها بازدهی ندارد و رانندگان امیدی به کارکرد این خودروها تا یک س��اعت‬ ‫اینده را ندارند و از انجا که کش��وری جهان س��ومی هستیم که عموما خودروهای‬ ‫ما بیش از ‪۳۰‬س��ال کار خواهند کرد و نه ‪۵‬س��ال؛ بنابرای��ن باید محصوالتی وارد‬ ‫کش��ور ش��ود که باالترین کیفیت را داشته باش��د‪ .‬در حالی که کشور های اروپایی‬ ‫خودروهای یورو‪ ۶‬اس��تفاده می کنند مدیران در تکاپو برای واردات خودروهای به‬ ‫ظاهر یورو‪ ۴‬اما در اصل بدون اس��تاندارد چینی هس��تند که این کار نابود کردن‬ ‫سرمایه ملی است‪.‬‬ ‫به اعتقاد وی با توجه به حجم باالی ناوگان باری کش��ور باید از تعداد کامیون ها‬ ‫کاسته و بر کیفیت انها افزوده شود‪ .‬رئیس انجمن رانندگان کامیون های یخچالدار‬ ‫اس��تان تهران خاطرنشان کرد‪ :‬سقف تس��هیالتی که برای رانندگان در نظر گرفته‬ ‫ش��ده از ‪۳۲۰‬میلیون تومان ب��ه ‪۴۲۰‬میلیون تومان افزایش یافت��ه اما راننده باید‬ ‫بازپرداخت داش��ته باش��د که با توجه به کیفیت پایی��ن خودروهای چینی عمده‬ ‫رانندگان در بازپرداخت اقس��اط با مشکل روبه رو خواهند شد زیرا بانک و لیزینگ‬ ‫اصل و فرع پول را خواهد خواست و کارکرد داشتن یا نداشتن خودرو مالک نیست‬ ‫و ای��ن موضوع معضلی جدید ب��رای رانندگان کامیون اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬کیفیت‬ ‫خودروهای چینی در حدی اس��ت که پس از ‪۵‬س��ال دیگر ماش��ینی نمی ماند که‬ ‫راننده بفروشد‪ .‬قیمت پایین کاالهای چینی به دلیل پایین بودن کیفیت انها است‬ ‫و چنانچه کیفیت کاالهای اروپایی را داشته باشند به مراتب با قیمت های باالتری‬ ‫عرضه خواهند ش��د‪ .‬خانعلی در پایان یاداور شد‪ :‬افراد اگاه به هیچ عنوان کامیون‬ ‫چینی خریداری نخواهند کرد‪ .‬شاید ظاهری زیبا داشته باشند اما کیفیت و بازدهی‬ ‫الزم را ندارند و مدیران باید توجه داش��ته باشند س��رمایه رانندگان‪ ،‬سرمایه ملی‬ ‫اس��ت و پول راننده نیس��ت که از بین می رود‪ .‬با این سرمایه ها کشور چین فربه و‬ ‫مردم خودمان گرفتار می شوند‪.‬‬ ‫‪۵۰‬س�ال با صنعت خ�ودرو چه کرده ایم‪ .‬خودروس�ازی ما‬ ‫زمان�ی که نفت دچ�ار تحریم می ش�د‪ ،‬کمک کننده بود و‬ ‫بودجه کشور را جبران می کرد‪ .‬اما اکنون به جایی رسیده‬ ‫که با دس�ت خودمان و با انحصار‪ ،‬صنع�ت خودرو نه تنها‬ ‫از بی�ن رفت�ه‪ ،‬بلکه باع�ث بدبختی خیلی از کس�انی که‬ ‫در قطعه س�ازی فعالیت دارند‪ ،‬شده اس�ت‪ .‬طبیعی است‬ ‫زمانی که رقابت از جامعه گرفته می ش�ود‪ ،‬ان مجموعه از‬ ‫بی�ن می رود‪.‬وی افزود‪ :‬در این س�ال ها‪ ،‬مرزها را بس�ته و‬ ‫‪۱۴۰‬درصد تعرفه برای واردات خودرو گذاش�تند؛ بنابراین‬ ‫س�بب ش�د روز به روز کیفیت خودروه�ا پایین تر بیاید‪.‬‬ ‫خودرویی که اکنون تولید می ش�ود‪ ،‬خودرویی اس�ت که‬ ‫‪٢۵‬س�ال پیش از رده خارج ش�ده ب�ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همه‬ ‫چیز در اختیار خودروس�ازان قرار گرفته است‪ .‬نرخ برق‪،‬‬ ‫گاز و حتی نیروی انس�انی ما در این صنعت کمتر از سایر‬ ‫کشورها است‪ .‬حال پرس�ش این است که چرا با همه این‬ ‫امکانات در این سال ها نتوانسته ایم خودرویی تولید کنیم‬ ‫که صادر ش�ود‪ .‬اگر خودروساز محصول با کیفیت ساخته‬ ‫بود می توانس�ت ان را صادر کند و با برگش�ت پول ان از‬ ‫ورشکس�تگی نجات پیدا کند‪ .‬چرا در بحث مالی به جایی‬ ‫رس�یدیم که خودروس�از ما ‪۵٠‬هزار میلیارد تومان بدهی‬ ‫دارد‪ .‬این یک فاجعه اس�ت و هرچه زودتر باید جلوی این‬ ‫فاجعه را گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعی�ت ام�روز نتیج�ه قانون گذاری س�ال های‬ ‫گذشته‬ ‫همچنی�ن امیرحس�ین کاکای�ی‪ ،‬عض�و هیات علمی‬ ‫دانش�کده مهندسی خودرو دانش�گاه علم و صنعت در‬ ‫ادامه این برنامه گفت‪ :‬ما در س�ال حمایت از تولید ملی‬ ‫هس�تیم و در عی�ن حال وس�ط یک جنگ تم�ام عیار‬ ‫اقتصادی‪ ،‬درباره صنعتی صحبت می کنیم که براس�اس‬ ‫امار‪ ،‬از صنایع تاثیرگذار اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش�د‪ :‬همزمان با تحریم های�ی که از مرداد‬ ‫امسال اغاز شد‪ ،‬واردات خودرو از دیدگاه طرف خارجی‬ ‫ازاد اس�ت‪ .‬اتفاقی که در چند س�ال گذشته هم افتاد و‬ ‫باعث شد امار واردات به شدت افزایش یابد‪.‬‬ ‫این کارش�ناس صنعت خودرو تصری�ح کرد‪ :‬وضعیت‬ ‫فعلی هرچه هست نتیجه سال های طوالنی قانون گذاری‬ ‫و تصمیم گیری ه�ای کالن در س�طح کش�ور اس�ت‪ .‬اما‬ ‫انچ�ه درحال حاضر مطرح اس�ت‪ ،‬روش بق�ا در صنعت‬ ‫خودرو اس�ت نه درباره خوب�ی یا خوب تر بودن یا اینکه‬ ‫رقابت پذیر باش�د یا خیر‪ .‬من موافق س�خن پارس�ایی‬ ‫هس�تم که در این وضعیت در حاش�یه ب�ازار فروختن‪،‬‬ ‫دارای معان�ی ب�دی اس�ت اما ای�ن را ه�م می دانم که‬ ‫وضعیت موجود در واقع ناب�ودی صنعت خودرو خواهد‬ ‫بود‪ .‬از این رو‪ ،‬باید براساس واقعیت های روز صحبت کرد‬ ‫و به توافق رسید‪.‬‬ ‫کاکای�ی اظهارکرد‪ :‬اگر افزای�ش میانگین ‪۷۰‬درصدی‬ ‫ن�رخ تم�ام قطع�ات و م�واد اولی�ه را در نظ�ر بگیریم‪،‬‬ ‫دس�ت کم نرخ خ�ودرو بای�د ‪۷۰‬درص�د افزای�ش یابد‪.‬‬ ‫ اثبات این گفته نیز قیمتی اس�ت که در کف بازار وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حرکت اسقاط با دنده سنگین‬ ‫طرح ابرپروژه اس��قاط خودروهای سنگین تا چند ماه دیگر یک ساله می شود‪ ،‬طرحی‬ ‫که براس��اس ان قرار بود ‪202‬هزار خودرو فرسوده تا پایان دولت دوازدهم از رده خارج‬ ‫ش��وند و جای خود را به خودروهای جدید بدهند‪ .‬این طرح روند کندی دارد و به نیمه‬ ‫نرسیده‪ ،‬می رود که متوقف شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خ��ودروکار‪ ،‬تخصیص نیافتن اعتبار و افزایش نرخ ارز و در همین راس��تا‬ ‫افزایش قیمت خودروهای س��نگین‪ ،‬تم��ام پیش بینی ها و معادالت دولت را برای خرید‬ ‫خودروهای س��نگین بهم زده اس��ت تا جایی که به تازگی این خبر به گوش می رس��د‬ ‫که طرح جدی معاینه فنی خودروهای س��نگین و س��ختگیری بیشتر به رانندگان این‬ ‫خودروها در دستور کار قرار گرفته و بازسازی خودروهای فرسوده در گام بعدی به عنوان‬ ‫راهکاری جایگزین انتخاب شده است‪.‬‬ ‫حس��ن کریمی سنجری‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرو در این زمینه به خودروکار گفت‪:‬‬ ‫این طرح تا حدودی پیش رفت و دولت بودجه حدود ‪20‬هزار ناوگان مس��افری و باری‬ ‫و کشنده ها را تامین کرد‪ ،‬اما دو نکته باعث توقف روند پیشرفت این طرح شد‪ .‬نخست‬ ‫انکه امکان انتقال پول مش��کل شده و بخش بزرگی از این پروژه مربوط به خودروهایی‬ ‫سی کی دی(‪)CKD‬اس��ت و قرار بود پیش از تحریم ها از طریق شریکان تجاری اروپایی‬ ‫و پس از تحریم ها با چینی ها این امر انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما بحث شراکت چینی ها در این طرح پس از بحث تحریم با نقل وانتقال‬ ‫پول به مش��کل خورده و این طرح را در محدودیت قرار داده اس��ت‪ .‬نکته دوم هم ان‬ ‫است که برخی از این شریکان تجاری به علت تحریم ها امکان همکاری با خودروسازان‬ ‫ما را ندارند‪ ،‬به همین دلیل این پروژه در این مرحله متوقف ماند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بنابراین می توان گفت مهم ترین مانع در این پروژه تحریم بود و با وجود انکه‬ ‫دولت نیز تا حدودی بودجه الزم را برای این طرح دیده بود امکان عملیاتی ش��دن ان‬ ‫میس��ر نشد‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که ایا طرح جدی تر‬ ‫ش��دن معاینه فنی خودروهای س��نگین می تواند جایگزین خوبی برای این طرح باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خودروهای فرس��وده در ناوگان سنگین و تجاری به نوعی برای لجستیک شهری‬ ‫و غیرشهری یک حادثه بالقوه هستند؛ بنابراین هرچه سریع تر باید این ناوگان نوسازی‬ ‫ش��ود‪ .‬اما وقتی دس��ت دولت در ش��رایط تحریم خالی اس��ت و امکان جایگزینی این‬ ‫خودروها را ندارد طرح های جایگزینی را تعریف می کند تا از شرایط به نسبت ایمن این‬ ‫خودروها اطمینان حاصل کند‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری ادامه داد‪ :‬ش��اید طرح معاینه دوباره و ادواری کمکی به این مسئله‬ ‫کند اما واقعیت این اس��ت که بس��یاری از این خودروها به دلیل اینکه ساختار مکانیکی‬ ‫انها از شرایط مطلوب خارج شده‪ ،‬هم به لحاظ زیست محیطی اسیب رسان هستند و هم‬ ‫به دلیل قطعات فرس��وده ای که این خودروها دارند به لحاظ ایمنی یک حادثه متحرک‬ ‫به ش��مار می روند که هر لحظه ممکن است شرایط ناایمنی را در جاده ها به وجود اورند‪.‬‬ ‫بنابراین دولت ش��اید برای انکه ریس��ک این موضوع را پایین بیاورد و کنترل مضاعف‬ ‫داشته باشد‪ ،‬طرح های جایگزین را اجرا می کند اما به طور قطع کافی نیستند‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران در ‪۲‬ماه گذشته از ‪1344‬خودرو سنگین‪،‬‬ ‫ازمون االیندگی کنار جاده ای گرفته ش��ده که از این تعداد ‪16‬درصد بدون معاینه فنی‬ ‫بودند‪ .‬همچنین ‪26‬درصد خودروها با وجود داش��تن برگه معاینه فنی در ازمون دوباره‬ ‫رد ش��دند و به نظر نمی رس��د این امار خوبی باشد و به گفته کارشناسان باید فکری به‬ ‫حال این حادثه های متحرک درون جاده ها داشت‪ .‬همچنین سیدوحید حسینی‪ ،‬دبیر‬ ‫کارگ��روه ملی کاه��ش الودگی هوا در این باره معتقد اس��ت؛ دیزلی ها وضعیت وخیمی‬ ‫دارند چون بسیاری از انها با وجود داشتن برگه معاینه فنی‪ ،‬دودزا هستند‪.‬‬ ‫او با اش��اره به این نکته ک��ه برخی خودروهای س��نگین دارای برگه معاینه فنی‪ ،‬در‬ ‫ازمون دوباره رد می شوند علت ان را ضعف نظارت بر مراکز معاینه فنی می داند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ادغام واحدهای تولیدی‪ ،‬ضرورت ارتقای صنعت خودرو‬ ‫ساس�ان قربانی‪ -‬کارشناس صنعت خودرو‪ :‬یکی از مسائل‬ ‫مطرح شده برای توانمندسازی قطعه سازان داخلی‪ ،‬ادغام واحدهای‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫ادغام به یک بس��تر فرهنگی قوی نیاز دارد و ش��رکت هایی که‬ ‫می خواهند در این صنعت به توس��عه دست پیدا کنند باید به این‬ ‫باور برسند که ادغام برای انها ضروری است زیرا این امر در جهت‬ ‫ارتقای توانمندی ش��رکت های تولیدی است تا تنها بر بازار داخلی‬ ‫متمرکز نباش��ند‪ .‬ب��ا ادغام نباید واحد تولیدی حذف ش��ود‪ ،‬بلکه‬ ‫ظرفیت های ان باید افزایش یابد‪.‬‬ ‫صنعتگران با ادغام شدن باید به افقی دورتر بیندیشند و اهداف‬ ‫به قول معروف بلندپروازانه ای برای خود داشته باشند‪ .‬هدف ایجاد‬ ‫هم افزایی(سینرژی) است‪ .‬به طور قطع‪ ،‬سهم بازار شرکت هایی که‬ ‫مشارکت می کنند در مجموع بیش��تر از زمانی است که به تنهایی‬ ‫فعالیت داش��ته اند‪ .‬انتظار است با مجموعه سازی سهم قطعه سازان‬ ‫چند برابر شود‪ .‬البته شکل خاصی برای این ادغام نمی توان تعیین‬ ‫کرد‪ ،‬بلکه این مس��ئله بسته به نوع و شرایط شرکت داشته و نباید‬ ‫خود را محدود به روش خاصی کرد‪.‬‬ ‫گاهی الزم است یک شرکت خارجی وارد شود و به دنبال شریک‬ ‫ایرانی باشد و در جایی دیگر شاید الزم باشد چند شرکت کوچک‬ ‫داخلی با یک شرکت بزرگ هموطن همکاری داشته باشد تا به این‬ ‫ترتیب از بس��تر تولیدی‪ ،‬صنعتی و مهندس��ی ان شرکت بهره مند‬ ‫شود‪ .‬همان طور که ممکن است چند شرکت کوچک در هم ادغام‬ ‫ش��ده و یک مجموعه مهندس��ی جدی��دی را طرح ریزی کنند که‬ ‫به طور قطع قوی تر از تک تک انها خواهد بود‪.‬‬ ‫ام��روز در جهان یک ش��رکت به تنهایی تمام قطع��ات را تولید‬ ‫نمی کند‪ ،‬بلکه تقس��یم کار ش��ده و قطعات بی��ن تامین کنندگان‬ ‫گوناگون تقس��یم می شود‪ .‬پیش��نهاد این اس��ت که برای کاهش‬ ‫خطرات در این باره‪ ،‬از روش هایی اس��تفاده ش��ود که ان شیوه ها‬ ‫پیش تر ازمون خود را در س��ایر کشورها پس داده و امروز به عنوان‬ ‫الگو مطرح هستند‪.‬‬ ‫تحلیل شاخص های کیفی موثر در ارائه خدمات معاینه فنی‬ ‫محمدجواد شریفی‪ -‬مشاور رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو‪ :‬در نحوه ارزیابی کیفی خدمات شناخت نقاط قوت و ضعف هر شبکه از‬ ‫مهم ترین عوامل پیش��برد اهداف بوده تا بتوان با این ابزار و داده ها به تجزیه و تحلیل‬ ‫ان در راس��تای ارتقای سایر عوامل ش��اخص ها گام برداشت‪ .‬از انجا که مراکز معاینه‬ ‫فنی جزو س��ازمان های خدمات محور بوده و با بررس��ی انجام شده درباره شاخص ها و‬ ‫عوام��ل موث��ر در این حوزه به ویژه کیفیت ارائه خدمات معاینه فنی‪ ،‬پیش از هر چیز‬ ‫واژه کیفیت در خدمات مهم بوده که به تعریف ان می پردازیم‪:‬‬ ‫کیفیت خدمات‪ :‬مجموعه ای از ویژگی ها و مش��خصات اس��ت که قادر به براوردن‬ ‫نیازه��ای صریح یا ضمنی مش��تریان اس��ت زیرا جل��ب رضایت مش��تریان و براورد‬ ‫خواسته های ان ها مهم ترین مسئله هر سازمان خدمات محور به شمار می رود‪ .‬براساس‬ ‫نظریه های مطرح شده کیفیت‪ ،‬اندازه و جهت تفاوت بین ادراک و انتظارات مشتریان‬ ‫از خدماتی اس��ت که س��نجش رضایت مشتریان کلید واژه ش��اخص کیفیت شمرده‬ ‫می شود‪ .‬به منظور این هدف مقوله کیفیت در خدمات معاینه فنی را از دو بعد مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار می دهیم‪ :‬الف ‪ -‬بعد کارکردی ب ‪ -‬بعد تکنیکی و فنی‬ ‫‹ ‹بعد کارکردی‬ ‫(بیانگ��ر عملکرد و نحوه ارائه خدم��ات معاینه فنی به خودروها‬ ‫است)‬ ‫ش��یوه ای که مش��تریان خدمات دریاف��ت می کنند و معیار‬ ‫سنجش این عملکرد و اثر بخشی ان در اندیشه مشتری مداری‬ ‫می توان به دس��ت اورد که به ان بازگش��ت مشتری به سازمان‬ ‫خدماتی می گویند و شاخص سنجش عملکرد ان سازمان است‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع انسانی‬ ‫منابع انسانی متخصص و ماهر یکی از شاخص های ارزیابی مدیران‬ ‫بوده و مدیران مراکز معاینه فنی باید نس��بت به جذب و به کارگیری افراد‬ ‫متخصص و باتجربه در جایگاه ها و ایستگاه های کاری نهایت دقت را به کار گیرند زیرا‬ ‫این عمل در صورت نداش��تن دقت در جذب افراد با قابلیت مناس��ب موجب کارایی‬ ‫نداش��تن و ایجاد ضرر و زیان و دوباره کاری به مراجعه کنندگان و تست مجدد خودرو‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬زمانی که عیوب به خوبی تش��خیص داده نش��ود و راهنمایی نادرست به‬ ‫مراجعه کنندگان به وس��یله ازمون گر یا کارش��ناس فنی مرکز داده شود‪ ،‬باعث اتالف‬ ‫وقت و هزینه های مشتریان خواهد بود‪ .‬عالوه بر این در صورت نداشتن مهارت کافی‬ ‫ازمون گر موجب اسیب رساندن به دستگاه های ازمون و اعمال هزینه های تعمیرات و‬ ‫نگهداری غیرضروری به مراکز معاینه فنی خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین در این بخش تخصص ها و مهارت های هر یک از کارکنان مراکز معاینه فنی‬ ‫به این شرح عنوان می شود‪:‬‬ ‫الف –کارمند پذیرش‪ :‬فوق دیپلم کامپیوتر و دارای مدرک ‪ICDL‬‬ ‫ب – ازمون گ��ر خودرو‪ :‬فوق دیپلم مکانیک و دارای حداقل دو س��ال تجربه فنی و‬ ‫حرفه ای‬ ‫ج – کارش��ناس فنی‪ :‬کارش��ناس مکانیک خودرو یا رش��ته های مرتبط با دو سال‬ ‫تجربه کاری‬ ‫د – مدیر مرکز معاینه فنی‪ :‬کارش��ناس مدیری��ت خدمات یا ‪ MBA‬با حداقل دو‬ ‫سال تجربه کاری‬ ‫برای بررس��ی این شاخص الزم است ضریبی از خودروهای مردودی مراجعه مرحله‬ ‫دوم به دس��ت اورد که یک مرحله مردود ش��ده و عامل ان خطای اپراتور و ازمون گر‬ ‫خودرو در تشخیص و تایید ان از سوی کارشناس فنی بوده است‪ .‬با توجه به ارزیابی‬ ‫انجام شده از مراکز معاینه فنی و براورد ‪ ۱۰۰۰‬خودرو مراجعه شده در جامعه اماری‪،‬‬ ‫‪۲‬درصد از مراجعات مرحله دوم ناشی از خطای انسانی و اپراتوری در تشخیص عیوب‬ ‫فنی خودروها بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان‬ ‫‪ )Maintenance‬به موقع انجام ش��ده باش��د و به ویژه کالیبراس��یون دستگاه ها‪ ،‬در‬ ‫عملکرد و صحت پارامترهای خروجی دس��تگاه بس��یار موثر هس��تند‪ .‬این موضوع در‬ ‫زمینه دس��تگاه اندازه گیری االیندگی و همچنین تست س��ه گانه (کمک فنر‪ ،‬ترمز و‬ ‫سیستم تعلیق) باید به موقع در فاصله زمان بندی ‪ ۶‬ماه و یک سال انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استاندارد خدمات‬ ‫استاندارد معاینه فنی خودرو و ازمون های مرتبط برای صالحیت تردد وسایل نقلیه‬ ‫موتوری برای نخس��تین بار در سال ‪ ۱۳۸۶‬تدوین شد و پس از بازنگری و بررسی های‬ ‫انجام شده از سوی کارشناسان و مشاوران مرتبط با این صنعت و تایید کمیسیون های‬ ‫مرتبط در جلس��ه ‪ ۵۳۰‬کارگروه استاندارد خودرو و نیرومحرکه ‪ ۱۳۹۰/۹/۲۰‬باعنوان‬ ‫اس��تاندارد شماره ‪ ۹۱۸۱‬تصویب شد‪ .‬اس��تاندارد تدوین شده در این باره که مالک و‬ ‫معیار س��نجش هس��تند‪ ،‬ارزیابی خدمات معاینه فنی در کشور به شمار می رود که از‬ ‫مهم ترین پارامترها تدوین ش��ده در این استاندارد می توان به میزان االیندگی‪ ،‬ذرات‬ ‫معلق در گازهای خروجی‪ ،‬ش��تاب ترمز و‪ ...‬اش��اره کرد‪ .‬هدف از تدوین این استاندارد‬ ‫تعیین اصول کلی برای معاینه فنی و همچنین اجزای سیس��تم هایی از وس��ایل نقلیه‬ ‫که باید مورد ازمون قرار گیرد به همراه روش معیار پذیرش ازمون ها که باید وس��یله‬ ‫نقلیه با ان قبول یا مردود شود‪ ،‬است‪.‬‬ ‫درباره زمان انجام فرایند معاینه فنی خودرو براس��اس ایین نامه ماده‬ ‫‪ ۳‬مصوب هیات وزیران زمان استاندارد ‪ ۱۸‬دقیقه برای انجام تمامی‬ ‫فراینده��ای معاینه فنی درنظر گرفته ش��ده اس��ت که این زمان‬ ‫از هن��گام ورود خ��ودرو به مرکز معاینه فن��ی و از اغاز پذیرش‬ ‫خودرو شروع شده و سپس مرحله به مرحله تا انجام ازمون های‬ ‫مختلف شامل االیندگی موتور و سیستم تعلیق‪ ،‬ترمز‪ ،‬روشنایی‪،‬‬ ‫برق و وضعیت ظاهری خودرو اس��ت‪ .‬این زمان در صورت س��الم‬ ‫بودن وضعیت فن��ی و ظاهری خودرو ب��دون درنظر گرفتن مدت‬ ‫زم��ان انتظار خ��ودرو در صف ورود به مراک��ز معاینه فنی مدت زمان‬ ‫‪ ۱۸‬دقیقه برای انجام تمامی فرایندهای تس��ت خودرو زمان س��نجی شده‬ ‫کفای��ت می کند‪ .‬ولی در حال��ت بروز خرابی و عیوب فنی در خودروها براس��اس نوع‬ ‫خراب��ی (فنی – ظاهری) زمان انجام تعمی��رات ‪ )TM (Time Maintenance‬به‬ ‫زمان انجام معاینه فنی اضافه خواهد شد که زمان تعمیرات خودرو بر اساس دفترچه‬ ‫استاندارد تعمیراتی خودروها که از سوی شرکت سازنده و واحد خدمات پس از فروش‬ ‫ان شرکت تهیه و در اختیار و نمایندگی های مجاز تعمیراتی و مشتریان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این شاخص یکی از عوامل در بحث نحوه انجام معاینه فنی خودروها بوده که در این‬ ‫مقاله مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است‪ .‬کیفیت خودرو یکی از پارامترهای موثر در‬ ‫خرابی و عیوب حادث در خودرو است که این شاخص بستگی به شرکت خودروسازی‬ ‫و نحوه ارائه محصوالت ان در بازار دارد‪ .‬به عنوان مثال در کشور ژاپن فرایند معاینه‬ ‫فنی خودروها براساس عمر خودرو متغیر است و بسته به طول عمر خودرو و شاخص‬ ‫کیفی ان چگونگی و مدت زمان انجام معاینه فنی تغییر خواهد کرد‪ .‬مهم ترین مسئله‬ ‫در تعیین کیفیت خدمات س��ازمان های خدماتی سنجش ساختار کیفیت است که با‬ ‫بهره گیری از مدل ارمانی (بهترین روش محاس��به کیفیت در طراحی یک سیس��تم‬ ‫خدماتی است) این فرایند مبتنی بر پرداختن به موقعیت های چندمنظوره درون یک‬ ‫چارچوب کلی برنامه ریزی خطی است که در این مدل هر هدف به عنوان یک ارمان‬ ‫موردنظر قرار می گیرد‪ .‬خودروهای موجود در ایران براس��اس نوع کاربری به این گونه‬ ‫تقسیم بندی شده اند‪:‬‬ ‫تجهی��زات معاین��ه فنی‪ :‬در ای��ن مقوله ن��وع و کیفیت ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫مس��تقر در مرکز معاینه فنی مورد بررس��ی قرار می گیرد ک��ه در عملکرد فنی موثر‬ ‫بوده و باید با اخرین فناوری و ماش��ین االت مورد اس��تفاده در کش��ورهای پیشرفته‬ ‫استفاده ش��ود به گونه ای که براس��اس برنامه ریزی ها اگر برنامه های ‪PM (Prevent‬‬ ‫براس��اس ارزیابی انجام شده در مورد این خودروها از سوی شرکت بازرسی کیفیت‬ ‫و اس��تاندارد ایران ‪ ISQI‬س��طح کیفی خودروها در بخش سبک و سنگین براساس‬ ‫‹ ‹ب‪ -‬بعد تکنیکی (فنی)‬ ‫‹ ‹کیفیت خودرو‬ ‫‹ ‹خودروهای سبک‬ ‫‹ ‹خودروهای نیمه سنگین‬ ‫‹ ‹خودروهای سنگین‬ ‫جدول ارائه ش��ده به ‪ ۴‬س��طح خیلی خ��وب‪ ،‬خوب‪ ،‬قابل قب��ول و حداقل قابل قبول‬ ‫ارزیابی شده است‪:‬‬ ‫خیلی خوب‬ ‫خوب‬ ‫قابل قبول‬ ‫حداقل قبول‬ ‫سواری‬ ‫‪۱۷‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫وانت‬ ‫‪۰‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫اتوبوس و‬ ‫مینی بوس‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫کامیونت و‬ ‫کامیون‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪۰‬‬ ‫با توجه به ارزیابی انجام شده سواری بنز مدل ‪ E ۲۵۰‬بدون نمره منفی در باالترین‬ ‫سطح کیفی قرار دارد و خودرو پراید ‪ ۱۴۱‬با باالترین نمره منفی در پایین ترین سطح‬ ‫کیف��ی ق��رار دارد‪ .‬با مطالعه و ارزیابی انجام ش��ده نتیجه گیری ش��د که ‪۸۲‬درصد از‬ ‫خودروهای سنگین تولید شده در سطح کیفی خوب قرار دارند و این درحالی است که‬ ‫تنها ‪۲۰‬درصد از خودروهای داخلی در سطح کیفی خوب قرار گرفته اند‪ .‬در خودروهای‬ ‫سنگین و نیمه س��نگین پایین ترین سطح کیفی صفر است ولی در خودروهای سبک‬ ‫این عدد ‪۱۲‬درصد دیده می ش��ود و این قابل توجه مس��ئوالن صنایع کش��ور است که‬ ‫توجه بیش��تری به کیفیت خودروهای تولید داخل داشته باشند‪ .‬بنابراین این موضوع‬ ‫در می��زان م��ردودی خودروها در هنگام ازمون های معاین��ه فنی قابل تعمیم و متاثر‬ ‫است‪ .‬در انالیز انجام شده در مراکز معاینه فنی دو خودرو پراید و پژو ‪ ۴۰۵‬که حدود‬ ‫‪ ۸۲‬درصد از خودروهای مراجعه کننده به مراکز را تشکیل می دهند‪ .‬امار خرابی ها بر‬ ‫اساس درصد و نوع عیوب مشاهده شده به این شرح است‪:‬‬ ‫فنربندی‬ ‫و تعلیق‬ ‫موتور و‬ ‫انتقال‬ ‫قدرت‬ ‫سیستم‬ ‫ترمز‬ ‫ظاهری و‬ ‫الکتریکی‬ ‫بدنه‬ ‫پراید‬ ‫‪۴.۹‬‬ ‫‪۱۱.۲‬‬ ‫‪۴.۶‬‬ ‫‪۸.۷‬‬ ‫‪۹.۷‬‬ ‫پژو‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۱۳.۵‬‬ ‫‪۳.۲‬‬ ‫‪۲.۴‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫ایا حدود جدید معاینه فنی می تواند معیار خوبی برای تمامی خودروها باشد؟‬ ‫محمدطاهر رس�تگاری ‪ -‬عضو هیات مدی�ره انجمن صنفی مراکز معاینه‬ ‫فنی کشور ‪ :‬ابالغیه س��ازمان حفاظت محیط زیست کشور در میزان االیندگی ها‬ ‫برای خودرو در مراکز معاینه فنی خودرو و الزام برای تس��ت های جاری خود محل‬ ‫برای بحث درباره اینکه این اعداد و ارقام چگونه به دست امده و معیار پذیرش انها‬ ‫چگونه تعیین می شود را گشوده است‪.‬‬ ‫ضرورت کارشناس��ی در این مورد بر همگان روش��ن اس��ت که در‬ ‫ص��ورت بی توجه��ی و رعایت نش��دن دقت نظر کارشناس��ی چه‬ ‫عواقبی برای شهروندان خواهد داشت‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬اس��تانداردهایی را در راستای کنترل انتشار‬ ‫االینده های محیط��ی‪ ،‬گازهای گلخان��ه ای و‪ ...‬تدوین کرده‬ ‫است و تمامی کشورهای عضو ملزم به رعایت این استانداردها‬ ‫هس��تند‪ .‬این استانداردها در بازه های مختلف زمانی مشخص‬ ‫سختگیرانه تر می شوند‪ .‬در زمینه االینده های خروجی از اگزوز‬ ‫خودرو نیز اس��تانداردهای مشخصی تدوین شده اند و کشورهای‬ ‫عضو ملزم به رعایت انها هس��تند‪ .‬در ایران و بس��یاری از کشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬س��عی بر این است که الزامات ساخت خودرو در جهت کنترل االیندگی‬ ‫خروجی از اگزوز خودرو‪ ،‬هر چه سریع تر به باالترین سطوح استانداردهای یورویی‬ ‫برس��د‪ .‬اما پرسش ان است که ایا می توان از یک محصول تولیدی چیزی بیش از‬ ‫انچه به مصرف کننده طبق اعالم کارخانه سازنده داده شده است‪ ،‬انتظار داشت؟‬ ‫ایا می توان انتظار داش��ت که استاندارد االیندگی ساخت خودرویی یورو ‪ ۲‬باش د‬ ‫اما اجبار شود که انتشار االیندگی های مطا بق با استاندارد یورو‪ ۴‬؟‬ ‫جواب به طور قطع منفی اس��ت و نمی توان چنین انتظاری را از یک خودرو در‬ ‫برای کنترل االیندگی داش��ت‪ .‬در این مجال و اختصار این مطلب را مورد بررسی‬ ‫قرار خواهیم داد اما نمی توان تمامی ابعاد را بررس��ی کرد‪ .‬در نظر اول خواس��تار‬ ‫طرح مسئله هستیم و در مقاالت بعدی هر یک از بندهای عنوان شده‬ ‫تحلیل خواهد ش��د‪ .‬ابتدا به بررسی روند پیاده سازی استانداردهای‬ ‫االیندگی تولید خودرو در ایران بپردازیم و سپس میزان پارامتر‬ ‫مونو اکس��یدکربن را در اس��تاندارد یورو‪ ،۲‬یورو‪ ۴‬و حدود مجاز‬ ‫معاینه فنی را برای خودروهای مختلف با هم مقایسه کنیم‪.‬‬ ‫تاریخچه پیاده س��ازی استانداردهای االیندگی تولید خودرو‬ ‫در ایران‬ ‫با ش��روع اجرای اس��تاندارد االیندگی در ای��ران‪ ،‬انجام ازمون‬ ‫بر مبنای اس��تاندارد ‪ ECE ۱۵ – ۰۴‬انجام ش��د‪ .‬در اغاز دهه ‪۸۰‬‬ ‫تصمیم به ارتقای استاندارد یادشده بر مبنای استاندارد ‪ECE–R ۸۳‬‬ ‫با معیار یورو‪ ۱‬گرفته ش��د و از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۸۴‬تطابق با معیار یورو ‪ ۲‬برای‬ ‫تمامی خودروهای سبک و سنگین اجباری شد‪ .‬بر اساس مصوبه قبلی هی ات دولت‬ ‫تمام خودروها از ابتدای س��ال ‪ ۱۳۸۹‬موظف به رعایت اس��تاندارد با معیار یورو‪۳‬‬ ‫بودند اما به دلیل تامین نش��دن سوخت مناسب با این استاندارد‪ ،‬در مصوبه جدید‬ ‫ش��ماره ت ‪ ۴۳۴۸۱‬ه ‪ ۸۹/۹/۱۴‬هیات وزیران این مرحله از جدول زمانی حذف و‬ ‫مقرر شد تولید خودرو با معیار یورو‪ ۲‬تا سال ‪ ۱۳۹۰‬ادامه یابد و از اغاز سال ‪۱۳۹۱‬‬ ‫خودروها با معیار یورو‪ ۴‬استاندارد منطبق شود‪.‬‬ ‫باری بحث تاریخچه استانداردهای خودرو در این فرصت کوتاه ممکن نیست‪.‬‬ ‫ح��دود جدید معاینه فن��ی و حدود میزان االیندگی در اس��تانداردهای مختلف‬ ‫(دور ارام)‪:‬‬ ‫مرجع‬ ‫یورو‪۲‬‬ ‫یورو‪۴‬‬ ‫خودروهای‬ ‫انژکتوری‬ ‫مدل ‪ ۸۳‬و‬ ‫پایین تر‬ ‫خودروهای‬ ‫انژکتوری‬ ‫مدل ‪ ۸۴‬و‬ ‫باالتر‬ ‫مقدار مجاز‬ ‫مونواکسید‬ ‫کربن(‪)VOL%‬‬ ‫‪۳/۵‬‬ ‫‪۰/۴‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۰/۶‬‬ ‫بیان این نکته ضروری اس��ت که میزان انتش��ار مونواکس��ید کربن در حالت دور‬ ‫درجا‪ ،‬باید از سوی شرکت سازنده ارائه شو د اما ب ه صورت عمومی در مراجع دارای‬ ‫اعتبار میزان پارامتر مونو اکس��ید کربن در حالت درجا برای استانداردهای یورو ‪ ۲‬و‬ ‫یورو ‪ ۴‬مشابه مقادیر باال در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫حال با بررس��ی مقادیر جدول و تاریخچه پیاده سازی استانداردهای االیندگی در‬ ‫ایران به این نتیجه می رس��یم که مقادیر خواسته شده برای معاینه فنی خوروهای‬ ‫انژکتوری با س��ال تولید بین ‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ ۱۳۹۰‬خارج از محدوده اس��تاندارد ساخت‬ ‫ای��ن خودروها بوده و در تناقض ‪ TYPE APPROVAL‬اس��ت و مالک خودرو‬ ‫هیچ گونه مسئولیتی در قبال سازگار نبودن این خودروها با معیارهای جدید معاینه‬ ‫فنی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫البته در این مورد می توان به استاندارد ‪ ۹۱۸۱‬معاینه فنی و ازمون های بازرسی‬ ‫صالحیت تردد نیز اش��اره کرد که در زمان تایید و نخس��تین زمان پالک شدن یا‬ ‫ورود به چرخه حمل ونقل معیار معتبر است و ان را مورد وثوق دانست‪.‬‬ ‫در نهای��ت می ت��وان گفت اگر خودرویی ک��ه با اس��تانداردهای االیندگی تولید‬ ‫پایین تری س��اخته شده از ازمون معاینه فنی س��ربلند بیرون اید‪ ،‬نتیجه ان است‬ ‫که در نهایت اثرات س��وء ان بیشتر از اثرات مثبتش خواهد بود زیرا طراحی موتور‬ ‫خودرو به نحوی ب��وده که با تولید حداکثر االینده ها اگر مجبور به کاهش االینده‬ ‫شود‪ ،‬باید از حالت بهینه عملکرد خارج شده و در نتیجه بازده کاهش یافته و منجر‬ ‫به افزایش مصرف سوخت خواهد شد که منجر به نداشتن رضایت مالک خودرو از‬ ‫عملکرد ان خواهد شد‪.‬‬ ‫موارد عنوان شده حاکی از این است که در فرایند معاینه فنی خودروها الزامات‬ ‫قانونی وجود داشته و رعایت نشدن الزامات موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد‬ ‫شد؛ در این صورت نه تنها شرایط مناسبی را به وجود نخواهد اورد بلکه عاملی برای‬ ‫بدبینی شهروندان برای این فرایند خواهد بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بزرگراه گمشده‬ ‫عبداله توکلی الهیجانی‪ /‬کارش�ناس مهندس�ی خودرو‪ :‬رابطه‬ ‫خودروس��از با زنجیره تامین نقشی اس��تراتژیک در سرنوشت خودروساز‬ ‫ایفا می کند‪ ،‬از این رو می توان بنا نهادن رابطه ای منطقی و پایدار با زنجیره‬ ‫تامین را‪ ،‬مانند بزرگراهی برای رس��یدن به اهداف خودروس��از تصور کرد‪.‬‬ ‫اما رابطه بنا ش��ده بین خودروساز داخلی و زنجیر ه تامین به گونه ای نیست‬ ‫ک��ه هم افزایی قابل مالحظ��ه ای ایجاد کند و از این نظ��ر می توان مزیت از‬ ‫دس��ت رفته به واسطه ایجاد نش��دن این رابطه را بسان بزرگراهی گمشده‬ ‫در الگ��وی توس��عه صنعت خودرو کش��ور قلمداد کرد‪ .‬در چرایی ش��کل‬ ‫نگرفت��ن رابطه ای که به هم افزایی میان خودروس��از و تامین کننده قطعه‬ ‫بینجامد می توان بس��یار سخن گفت اما شاید کلیدی ترین پاسخ این باشد‬ ‫ک��ه وضعیت فعلی میراث زمانی اس��ت که صنعت خودرو کش��ور از نقطه‬ ‫صف��ر اغاز به کار کرد و در اوایل دهه ‪ ۷۰‬رش��د و نمو یافت و زنجیره تامین‬ ‫جان گرفت؛ س��ال هایی که دوران خودکفایی نام داشت و قرار بود به کمک‬ ‫سازمان هایی مانند ساپکو و سازه گستر قطعه سازانی ایجاد شوند که توانایی‬ ‫تولید طرحی مطابق محصول خارجی را داش��ته باشند‪ .‬دقت کنیم که در‬ ‫برخی مواقع‪ ،‬قطعه س��از حتی به نقشه قطعات و معیارهای کیفی پذیرش‪،‬‬ ‫دسترس��ی نداش��ت و تنها کپی ظاه��ری از نمونه خارج��ی را بدون توجه‬ ‫به کارکردهای اصلی‪ ،‬تحویل خودروس��از می داد؛ بنابراین خودروس��از به‬ ‫سازمان هایی برای مدیریت تامین نیاز داشت تا بتواند منابع بیشتری را در‬ ‫راستای تحقق برنامه ریزی های انجام شده برای تولید پدید اورد و حتی در‬ ‫ِ‬ ‫سیاست بکارگیری چند منبع برای تامین یک قطعه و ایجاد رقابت‬ ‫این راه از‬ ‫بین انها برای کاهش نرخ تمام شده محصول‪ ،‬بهره می برد‪ .‬هدف اصلی این‬ ‫بود که خودروساز داخلی بتواند محصول خارجی را با میزان ساخت داخل‬ ‫بیش��تری به دست مشتری ایرانی برساند؛ از این رو می توان گفت شاید این‬ ‫پیکره بندی زنجیره ارزش برای دوران خودکفایی و شکل گیری سازمان ها‬ ‫با حمایت دولت معنا داشت اما حقیقت ان است که در ‪ ۱۵‬سال گذشته دو‬ ‫خودروس��از بزرگ کشور با همان پیکره بندی پیشین فربه و فربه تر شدند؛‬ ‫بی انکه متوجه تغییرات زنجیره ارزش در صنعت خودروسازی جهان شده‬ ‫باشند‪ .‬به طوری که دیگر ارایش و پیکره بندی کنونی صنعت خودرو ایران‬ ‫با هیچ متر و معیار بین المللی قابل توجیه نیست‪.‬‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫شهر بی کالنتر‬ ‫مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین‬ ‫عب�اس مجیدی ن�ژاد ‪ /‬رئیس هیات مدی�ره انجمن صنفی‬ ‫مراک�ز معاینه فنی خودرو ‪ :‬بخش��نامه ماده ‪ ۳‬ایین نامه اجرایی‬ ‫معاینه فنی از بدو ابالغ به علت نبود دید کارشناسی در تدوین ان‪،‬‬ ‫از اصول اولیه خود خارج و طی میس��ر و با گذش��ت زمان خالها و‬ ‫نواقص این بخشنامه هر چه بیشتر نمایان شده است‪ .‬این بخشنامه‬ ‫که بیش از ‪۲‬س��ال از ابالغ ان می گذرد‪ ،‬خود به یک باتالق تبدیل‬ ‫ش��ده و هر روز معضالت بیش��تری را بر مراکز معاینه فنی تحمیل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫پیش ت��ر معض�لات این بخش��نامه دامنگیر مراک��ز معاینه فنی‬ ‫خودرو های س��بک بود‪ ،‬در صورتی که امروز دامنه ان گس��ترده تر‬ ‫شده است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬نقصان این بخشنامه مورد سوءاستفاده‬ ‫برخ��ی از مراکز معاینه فنی وابس��ته به س��ازمان های متولی قرار‬ ‫گرفته که پا را از حد خود فراتر گذاش��ته و برای رسیدن به اهداف‬ ‫خود رعایت اصول اولیه اخالقی را هم فراموش کرده اند‪ .‬س��ازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای نیز از مراکز زیرپوشش خود حمایت‬ ‫شایس��ته ای به عمل نیاورده اس��ت‪ .‬اینکه نشس��ت و بحثی در این‬ ‫زمینه بین طرف ها انجام شده باشد‪ ،‬معیار ما برای دفاع نیست‪.‬‬ ‫اساس این انحراف را باید در ماده‪ ۱۱‬بخشنامه ‪ ۳‬جست وجو کرد‪:‬‬ ‫«صدور مج��وز اولیه برای س��اخت مرکز معاینه فنی س��نگین‬ ‫ازس��وی شهرداری ها (ویژه خودروهای سنگین درون شهری) و نیز‬ ‫ت��داوم فعالیت مرکز معاینه فنی س��نگین موجود ش��هرداری در‬ ‫ص��ورت دریافت موافقت س��تاد معاینه فنی س��نگین و به منظور‬ ‫ارائه خدمت وس��ایل نقلیه درون ش��هری انجام خواهد شد‪ .‬مراکز‬ ‫یادشده بدون دریافت مجوز از ستاد معاینه فنی حق ارائه خدمات‬ ‫به ناوگان س��نگین برون شهری را نداش��ته و مسئولیت نظارت بر‬ ‫عملکرد این مراکز برعهده ستاد معاینه فنی شهرداری صادر کننده‬ ‫مجوز است‪».‬‬ ‫یکی دیگر از انحرافات در این بخشنامه همین بند است‪ .‬سازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل چگونه سخت ترین شرایط برای برخط سازی‬ ‫و بازدیدهای دوره ای در مراکز معاینه فنی س��نگین انجام می دهد‬ ‫و ب��روز تخلف��ات مراکز معاینه فنی س��نگین کش��ور را به مراجع‬ ‫ذی صالح قضایی معرف��ی می کند‪ ،‬در صورتی که در مراکز معاینه‬ ‫فنی خودروهای دورن ش��هری مجری و ناظر خود بوده و بر سیاق‬ ‫خ��ود برنامه ریزی انجام می دهند و هیچ گون��ه کنترل و نظارتی از‬ ‫سوی سازمان متولی بر این فرایند انجام نمی شود‪.‬‬ ‫هنگامی که رفتار س��ازمانی درستی حاکم نباشد در ان صورت‬ ‫اس��ت که هر شخص کالنتر ش��هر خواهد ش��د‪ .‬انگاه سلیقه های‬ ‫شخصی و منافع سازمانی جایگزین مصلحت ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫اش��اعه این گونه تفکر و تبلیغ ان��واع معاینه فنی به مانند برتر یا‬ ‫ویژه و هر عنوان دیگری در عمل نص صریح معاینه فنی خودرو را‬ ‫زیرس��وال خواهد برد و مراکز معاینه فنی خودرو را تبدیل به یک‬ ‫بقالی خواهد کرد که این گونه از رفتار به رای عین در مراکز معاینه‬ ‫فنی خودروهای سبک قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫نبود س��اختار س��ازمانی در یک فرایند‪ ،‬عاملی خواهد ش��د در‬ ‫راس��تای گم ش��دن مرزهای ذی نفع��ان در ان فراین��د که تمامی‬ ‫تخلف��ات و اجحاف ه��ا و تحمی��ل خ��ود محوری های ش��خصی و‬ ‫سازمانی را توجیه می کند‪ .‬از جمله این موارد می توان به اظهارنظر‬ ‫مدیرعامل ستاد معاینه فنی اس��تان تهران در سایت میزان اشاره‬ ‫کرد که عنوان کرد‪« :‬تاکنون بیش از هزار و ‪ ۳۴۴‬خودرو سنگین از‬ ‫سوی این سامانه کنترل شده که هزار و ‪ ۱۳۳‬خودرو از انها دارای‬ ‫معاینه فنی بود ه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس این برنامه کنترلی‪ ۲۱۱ ،‬خودرو بدون معاینه‬ ‫فن��ی بوده و ‪ ۴۳۷‬مورد از خودرو های س��نگین به دلیل نداش��تن‬ ‫معاینه فنی و دودزایی جریمه شده اند‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودرو های تهران‪ ،‬معاینه‬ ‫فنی ‪ ۲۶۷‬دس��تگاه خودرو سنگین دارای معاینه فنی نیز به دلیل‬ ‫دودزایی ابطال و برای اخذ مجدد معاینه فنی ارجاع شده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه هزار و ‪ ۲۴۰‬دوربی��ن نظارتی همزمان با اغاز‬ ‫اجرای طرح کاهش در ورودی و خروجی های ش��هر نصب ش��ده‪،‬‬ ‫عن��وان ک��رد‪ 3« :‬اذر‪ ۸۰ ،‬هزار خودرو ب��دون معاینه فنی جریمه‬ ‫شده اند‪».‬‬ ‫ای��ن گزارش چند نکته و پرس��ش را ب��رای خوانندگان به وجود‬ ‫اورده که باید برای انها پاسخی دریافت کرد‪:‬‬ ‫س��تاد معاینه فنی در ایین نامه چگونه تعریف ش��ده اس��ت و‬‫اعضای ان چه کسانی هستند؟‬ ‫حوزه عملیاتی ستاد معاینه فنی کجاست؟‬‫ایا س��تاد معاینه فنی می تواند معاینه فنی کنار جاده ای انجام‬‫دهد؟‬ ‫نکته نخس��ت در بخش��نامه م��اده ‪ ۳‬دو تعریف از س��تاد برای‬ ‫مراکز معاینه فنی خودروهای س��نگین امده اس��ت‪ .‬ستاد معاینه‬ ‫فنی در سطح کش��وری بوده و مصالح در سطح ملی مورد بررسی‬ ‫و شناس��ایی قرار می گیرد‪ .‬در مراکز س��بک ستاد حدود شهرهای‬ ‫تعریف ش��ده و به قاعده تمامی ش��هرهای کش��ور در معاینه فنی‬ ‫سبک ستاد وجود دارد که تمامی این ستادها قابلیت برنامه ریزی‪،‬‬ ‫هدایت‪ ،‬نظارت و کنترل را دارند‪.‬‬ ‫س��تاد معاینه فنی س��نگین بنا بر این ماده از هرگونه کنترل و‬ ‫نظارت و هدایت در فرایند معاینه فنی ش��هری پرهیز کرده و این‬ ‫مطلب خ��ود اختالف بین مراکز معاینه فن��ی خودروهای درون و‬ ‫برون ش��هری را به وجود اورده که در عمل نیز مراکز را به دو دسته‬ ‫تقسیم کرده است‪.‬‬ ‫نکته دوم‪ ،‬ستاد معاینه فنی فقط در حوزه و درون مراکز معاینه‬ ‫فن��ی می توانند ب��ه انجام امور محول بپردازند اما گویا در ش��رایط‬ ‫حاض��ر زحمت پلیس راهور‪ ،‬س��ازمان محیط زیس��ت و س��ازمان‬ ‫راه��داری و حمل ونق��ل بر دوش س��تاد معاینه فنی ش��هر تهران‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫نکته س��وم‪ ،‬معاینه فنی کنار جاده ای در حوزه اختیارات س��تاد‬ ‫معاینه فنی خودرو اس��ت؟ این مورد با نص قانون در تعارض است‬ ‫در ماده‪ ۲‬قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی فقط افسران راهور‬ ‫برای تشخیص مقرر شده اند و در تبصره الف ماده‪ ۱۰‬همین قانون‬ ‫نیز امده است‪« :‬چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر‬ ‫و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادفات وجود داش��ته باشد‪ ،‬وسیله‬ ‫نقلیه یادشده به تعمیرگاه اعزام می شود‪».‬‬ ‫پس در معاینه فنی کنار جاده ای (‪ )roadside test‬براس��اس‬ ‫قانون باید پلیس راهور متولی این امر باشد و استاندارد تدوین شده‬ ‫‪ ۹۱۸۲‬نیز راهنمای عمل این فرایند خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراین برای ایفاد حقوق ش��هروندی و س��هولت در انجام امور‬ ‫محوله برای سازمان های گوناگون ضرورت اجرای ساختار سازمانی‬ ‫الزم ب��وده و مدی��ران بخش های مختلف بای��د از فرافکنی و خود‬ ‫بزرگ بینی پرهیز کنند تا روند مناسب تری در مناسبات احتماعی‬ ‫حاکم شود‪.‬‬ ‫انتفاع در پس تقلب‬ ‫مراکز معاینه فنی سنگین به کجا می روند؟‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ /‬رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫صنف�ی مراکز معاین�ه فنی خ�ودرو‪ :‬دبیر کارگروه‬ ‫ملی همای��ش الودگی هوا در یک مصاحبه با س��ایت‬ ‫همشهری گفته اس��ت‪« :‬در ‪ ۳‬سال گذشته اقدام هایی‬ ‫برای ارتقای معاینه فنی و رفع تقلب ها و تخلفات معاینه‬ ‫فنی خودروهای سبک انجام شده اما درباره معاینه فنی‬ ‫دیزلی ها هنوز نگرانی های جدی وجود دارد چون شیوه‬ ‫ازمون االیندگی دیزل ها نه تنها در ایران بلکه در همه‬ ‫جای دنیا به این ش��کل است که باید الودگی از اگزوز‬ ‫دی��زل اندازه گیری ش��ود‪ .‬هنگام تس��ت گیری خودرو‬ ‫سنگین‪ ،‬راننده پدال گاز را تا انتها فشار می دهد و باید‬ ‫با ش��دت گاز بدهد‪ .‬برخی رانندگان به اهمیت شدت و‬ ‫ضعف گاز و اثر ان در نتیجه معاینه فنی اگاهی دارند و‬ ‫می دانند چطور گاز دهند تا معاینه فنی را پاس کنند‪،‬‬ ‫به همین دلیل تعداد بسیاری از خودروهای سنگین را‬ ‫در سطح شهر می بینیم که باوجود داشتن برگه معاینه‬ ‫فنی‪ ،‬دودزا هستند‪ .‬این موضوع به این معناست که در‬ ‫اجرای ازمون معاینه فنی دیزل یا خطای انسانی انجام‬ ‫یا تقلب و تخلف شده است‪».‬‬ ‫مش��کل مراکز معاین��ه فنی از همان ابت��دا در تفکر‬ ‫جزی��ره ای حاکم ب��ر کارگروه معاینه فن��ی خودرو در‬ ‫کش��ور بود‪ .‬هر ی��ک از اعضای این کارگروه برحس��ب‬ ‫منافع و سالیق شخصی و سازمانی خود به این فرایند‬ ‫نگاه می کنند و به دنبال اهداف خود در این اشفته بازار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ای��ن نگاه جزی��ره ای عنوان ش��ده را می توان در این‬ ‫مصاحب��ه به خوب��ی شناس��ایی ک��رد‪ .‬نگارن��ده منکر‬ ‫تفاوت های اساس��ی بین نرم افزارهای سبک و سنگین‬ ‫نیست اما این مورد تا این اندازه از نظر وی نگران کننده‬ ‫اس��ت؛ چرا تاکنون هیچ بحثی انجام نش��ده و ناگهان‬ ‫متوجه این همه خطر شده اند‪.‬‬ ‫نکت��ه دوم ای��ا در خودروه��ای س��بک دور موت��ور‬ ‫هیچ گون��ه تاثی��ری در نتایج ازمون ن��دارد و این گونه‬ ‫خطای انس��انی یا تقلب یا تخلف نمی تواند انجام شود‬ ‫و در ص��ورت امکان چ��را در این زمین��ه بحثی انجام‬ ‫نشده است و این موضوع را مختص مراکز معاینه فنی‬ ‫سنگین قلمداد کردند؟‬ ‫نکته س��وم‪ ،‬درباره سامانه ملی یکپارچه معاینه فنی‬ ‫ایران اس��ت که با بهره گیری از زیرساخت الکترونیکی‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی در راس��تای ایجاد وحدت‬ ‫روی��ه در امور مربوط به معاینه فنی ایجاد ش��د؛ حال‬ ‫چگون��ه این مورد بعد از ‪ ۳‬س��ال طرح می ش��ود؟ ایا‬ ‫ای��ن موضوع را نباید ناش��ی از تفکر جزی��ره ای حاکم‬ ‫بر کارگروه دانس��ت که باوجود وح��دت رویه تا اندازه‬ ‫اختالف بین نرم افزارها وجود دارد و بعد هم در چنین‬ ‫شرایطی ان را مطرح می کنند؟‬ ‫نکته چهارم که از تمامی نکات مطرح ش��ده مهم تر‬ ‫به نظر می رس��د این است که در قانون هوای پاک چه‬ ‫مسئولیتی بیش��تر از عضویت در کارگروه معاینه فنی‬ ‫خودرو کش��ور مطرح شده اس��ت؟ در باب نظارت که‬ ‫چندی اس��ت بزرگ نمایی ان در مراکز معاینه فنی به‬ ‫رخ کش��یده می ش��ود ایا پیش از این وجود نداشته یا‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست امور محوله خود را انجام‬ ‫نداده است؟‬ ‫نظ��ارت مط��رح ش��ده و پیگیری های ان س��ازمان‬ ‫درحال حاض��ر چ��ه تفاوتی ب��ا نظارت قبلی س��ازمان‬ ‫محیط زیست داشته و از دیدگاه ان سازمان چه تفاوتی‬ ‫بین مراکز معاینه فنی وجود خواهد داشت؟‬ ‫ب��اری معض�لات مراکز معاین��ه فن��ی همچنان به‬ ‫ق��وه خود باقی اس��ت‪ .‬وقتی تمام خودروه��ا به مراکز‬ ‫درون شهری س��تاد معاینه فنی تهران هدایت شوند و‬ ‫دیگر مراکز معاینه فنی امکان تست خودروها را نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬ارامش حاکم ش��ده و صحت کاری مراکز دیگر‬ ‫زیرسوال نخواهد رفت‪.‬‬ ‫او در ادامه مصاحبه خ��ود در چگونگی ازمون گفته‬ ‫اس��ت‪« :‬چرا معاینه فنی خودروهای س��نگین از سوی‬ ‫مام��وران معاینه فن��ی انجام نمی ش��ود؛ این روش که‬ ‫ماموران مراکز معاینه فنی‪ ،‬خودشان کار تست را برای‬ ‫خودروهای س��نگین انجام دهن��د‪ ،‬روش قابل اجرایی‬ ‫اس��ت و حتی در کارگ��روه ملی کاه��ش الودگی هوا‬ ‫ه��م برای این موض��وع مصوبه ای ارائه ش��ده تا هنگام‬ ‫ازم��ون معاین��ه فنی خودروه��ای س��نگین‪ ،‬مالک و‬ ‫رانن��ده از خودرو جدا و ازمون گر وارد خودرو ش��ود و‬ ‫گاز بدهد‪ .‬افزون بر این در چنین ش��رایطی در تس��ت‬ ‫خودروهای س��نگین باید با استفاده از دو ازمون گر به‬ ‫جای ی��ک ازمون گر و نظارت مداوم ب��ر مراکز معاینه‬ ‫فنی‪ ،‬کنترل ها را تقویت کنیم‪».‬‬ ‫ای��ن کالم از دی��دگاه جزی��ره ای حاکم پ��ی گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬برای اجرای ازمون های مشخص شده در مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو نیازمند چند اس��تاندارد‪ ،‬مصوبه و‬ ‫دس��تورالعمل خواهد بود‪ .‬اس��تاندارد ‪( ۹۱۸۱‬خودرو‪-‬‬ ‫معاینه فنی‪-‬ازمون های مربوط به بازرس��ی صالحیت‬ ‫تردد وس��ایل نقلیه موتوری و تریلرهای انها) ابالغی از‬ ‫طرف اداره کل اس��تاندارد‪ ،‬دستورالعمل ماده ‪ ۳‬ابالغی‬ ‫از طرف وزارت کش��ور‪ ،‬دس��تورالعمل م��اده ‪ ۳‬ابالغی‬ ‫از طرف س��ازمان راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای و‬ ‫اخری��ن مصوبه هم از طرف کارگ��روه کاهش الودگی‬ ‫ه��وا؛ مدیران مراک��ز معاینه فنی پاس��خگوی کدام از‬ ‫سازمان های متولی باید باشند و ایا سازمان های متولی‬ ‫خود به یک تفاهم برای اجرای امور رسیده اند؟‬ ‫موضوعات س��ازمان محور محلی برای ارائه نظرات و‬ ‫سالیق شخصی ش��ده و روح یک طرح ملی زیر سوال‬ ‫رفته است و تاوان این بالتکلیفی بر دوش مراکز معاینه‬ ‫فنی سنگین است‪.‬‬ ‫در پیوس��ت ‪ 4‬در دس��تورالعمل م��اده ‪ ۳‬ضواب��ط‬ ‫بکارگی��ری و ام��وزش کارشناس��ان و کارب��ران تعداد‬ ‫افراد هر خط معین ش��ده است‪ .‬به نظر جناب حسینی‬ ‫در ه��ر خط معاینه فنی یک نف��ر کار می کند‪ .‬در این‬ ‫مورد حتی در حق مراکز معاینه فنی اجحاف نیز شده‬ ‫ک��ه انها موظف هس��تند حتی در صورت��ی که تعداد‬ ‫خودروهای انها به حدود ‪ ۴۰۰‬خودرو در ماه هم برسد‬ ‫باید از دو نیرو در خط معاینه فنی بهره بگیرند‪.‬‬ ‫باری این ادبی��ات برای مدیران مراک��ز معاینه فنی‬ ‫نااشنا نیس��ت؛ هر یک از اعضای کارگروه معاینه فنی‬ ‫در جهت دستیابی به اهداف و خواسته های خود از این‬ ‫سیاس��ت بهره برده اند‪ .‬البته بهتر ان بود سازمان های‬ ‫متول��ی اول نیاز خود را مورد شناس��ایی قرار می دادند‬ ‫و ان گاه در پ��ی ایین نام��ه یا دس��تورالعمل می بودند‬ ‫ت��ا بخ��ش خصوصی در ای��ن فرایند تکالی��ف خود را‬ ‫به درستی بداند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اخرین محصول دنده دستی ب ام و‬ ‫یکی از بزرگ ترین ابهامات دربار ه نس��ل جدید ب ام و ‪ M3‬وجود‬ ‫یا داش��تن یا نداشتن گیربکس دستی برای این سدان پرفورمنس‬ ‫اس��ت‪ .‬بای��د چند ماه دیگر ه��م برای فهمیدن ای��ن موضوع صبر‬ ‫کنیم اما خوش��بختانه می توانی��م بگوییم ب ام و ‪ M4‬تا حد ممکن‬ ‫با گیربکس ‪ 6‬س��رعته دس��تی عرضه خواهد ش��د‪ .‬یکی از اعضای‬ ‫ مدیره ب ام و گفته اس��ت‪ :‬صادقانه باید گفت پاسخ مهندسی‬ ‫هیات ‬ ‫ما این اس��ت که گیربکس های اتوماتیک تعویض های س��ریع تری‬ ‫دارند‪ .‬این گیربکس ها بس��یار دقیق و اس��پرت بوده و در نوربرگ‬ ‫رینگ شما می توانید کنترل بهتری روی خودرو داشته باشید‪ .‬من‬ ‫فکر می کنم در کل گیربکس های دستی ناپدید خواهند شد اما به‬ ‫هیوندای االنترا‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫نظر من ‪ M4‬همچنان با گیربکس دستی در دسترس خواهد بود؛‬ ‫بنابراین این خودرو اخرین محصول با گیربکس دستی خواهد بود‬ ‫و تا حد ممکن این روند را ادامه خواهیم داد‪ .‬این نظر من اس��ت‪.‬‬ ‫این موضوع پرس��ش هایی را به وجود می اورد که مهم ترین ش��ان‬ ‫ت زمان عرض ه ‪ M4‬با گیربکس دس��تی اس��ت‪ .‬پاس��خ دقیقی‬ ‫مد ‬ ‫برای این پرس��ش وجود ندارد اما مدی��ر ب ام و قول داده جایگزین‬ ‫نس��ل فعلی ‪ M4‬با گیربکس دستی در دسترس خواهد بود‪ .‬نسل‬ ‫ایند ه این کوپ ه پرفورمنس تا س��ال ‪ 2017‬یا ‪ 2028‬تولید خواهد‬ ‫ش��د و پس از ان تصمیم گیری خواهد ش��د‪ .‬به این ترتیب حداقل‬ ‫تا ‪ 10‬س��ال اینده ش��اهد تولید یک ب ام و پرفورمنس با گیربکس‬ ‫نیسان التیما‬ ‫‪ 167‬هزار و ‪ 191‬دستگاه‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫‪ 180‬هزار و ‪ 5‬دستگاه‬ ‫نس��ل جدید نیسان التیما به عنوان مدل سال ‪ 2019‬عرضه شده‬ ‫و ای��ن س��دان هم اکن��ون دارای ظاهری چش��مگیرتر و جلوپنجره ‬ ‫‪ V‬ش��کل خاص محصوالت نیسان اس��ت‪ .‬این خودروساز همچنین‬ ‫بازنگری ه��ای مهم��ی در بخش فناوری و زیرس��اخت خودرو انجام‬ ‫داده ک��ه یکی از انها عرض ه پیش��ران ه ‪ 4‬س��یلندر ‪ 2‬لیتری توربو با‬ ‫نسبت تراکم قابل تغییر است‪ .‬سیستم های کمک رانند ه بیشتری هم‬ ‫به صورت استاندارد در التیما به کار رفته که عبارت اند از‪ :‬دستیار نور‬ ‫باال‪ ،‬هشدار خروج از خط‪ ،‬پایش نقاط کور و ترمز اضطراری خودکار‪.‬‬ ‫هیون��دای االنت��را اخرین رتب ه فهرس��ت ‪ 20‬تایی م��ا را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬این خودرو برای مدل سال ‪ 2019‬خود ظاهر‬ ‫متفاوتی داشته و نمای جلوی بازنگری شده و فرم تیزتر را به نمایش‬ ‫گذاشته اس��ت‪ .‬این خودروساز کره ای همچنین برخی فناوری های‬ ‫جدید را در االنترا به کار برده است‪ .‬از جمله این سیستم ها می توان‬ ‫به پیش��گیری از برخورد جلو‪ ،‬دس��تیار حفظ خودرو بین خطوط و‬ ‫هشدار توجه راننده اشاره کرد‪.‬‬ ‫دس��تی خواهیم بود‪ .‬ام��ا برنامه های ب ام و ب��رای حذف مدل های‬ ‫مجهز به گیربکس دس��تی تنها به دلیل عرض ه محصوالت س��اده‬ ‫شده از نظر تریم و نسخه های گوناگون نیست بلکه دلیل دیگر ان‬ ‫نیز قدرتمندتر شدن خودروهای مدرن است و واضح است که این‬ ‫قدرت زیاد یک چالش برای گیربکس های دستی خواهد بود‪ .‬مدیر‬ ‫ب ام و در ای��ن زمینه تصریح کرد‪ :‬به خاطر اینکه ما پیش��رانه هایی‬ ‫توربو با گشتاور ‪ 600‬نیوتون متری داریم‪ ،‬توسع ه گیربکس دستی‬ ‫گشتاور باال برای چنین بازار محدودی سودده نخواهد بود؛ بنابراین‬ ‫م��ا نمی توانیم در توس��ع ه گیربکس های دس��تی س��رمایه گذاری‬ ‫ادامه داری داشته باشیم‪.‬‬ ‫نیسان سنترا‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫‪ 182‬هزار و ‪ 758‬دستگاه‬ ‫معرفی پرفروش ترین خود‬ ‫فورد‪ ،‬پرچمدا‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫کراس اوورها و پیکاپ ها این روزها بس��یار محبوب ش��ده اند‪ .‬سال میالدی ‪2018‬‬ ‫کم کم به پایان می رسد و االن زمانی مناسب برای اشنایی با پرفروش ترین خودروهای‬ ‫س��ال است‪ .‬خودروس��ازان امار فروش خود را تا پایان ماه اکتبر منتشر کرده اند اما با‬ ‫اگرچه ک��راس اووره��ا طرفداران بس��یار زیادی دارن��د اما مردم‬ ‫همچنان به خرید خودروهای کوچک روی خوش نشان می دهند‪.‬‬ ‫با فروش ‪ 182‬هزار و ‪ 758‬دستگاهی در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر‬ ‫س��ال ‪ ،2018‬سنترا رتبه هجدهم را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫نسل جدید سنترا ظاهر در سال اینده عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫جیپ رانگلر‬ ‫نسل جدید این شاسی بلند‬ ‫نمادین هم اکنون عرضه‬ ‫شده و البته نسخ ه پیکاپ‬ ‫ان با نام گالدیاتور‬ ‫هم سال اینده وارد‬ ‫نمایندگی های فروش‬ ‫خواهد شد‪ .‬بی شک‬ ‫خودروهای راحت تری در‬ ‫مقایسه با رانگلر در این‬ ‫فهرست حضور دارند اما‬ ‫تعداد معدودی از انها‬ ‫می توانند در خارج از جاده‬ ‫به پای رانگلر برسند‪.‬‬ ‫‪ 204‬هزار و ‪ 269‬دستگاه‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫تویوتا تاکوما‬ ‫‪ 204‬هزار و ‪ 443‬دستگاه‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫برخی افراد به دنبال‬ ‫ل و نقل افراد و‬ ‫حم ‬ ‫وسایل هستند اما‬ ‫نیازی به ابعاد بزرگ یا‬ ‫مصرف سوخت باالی‬ ‫پیکاپ های بزرگ تر‬ ‫ندارند‪ .‬اینجاست که‬ ‫مدل های میان سایزی‬ ‫همچون تویوتا تاکوما‬ ‫مزیت های خود را نشان‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫فورد اکسپلورر‬ ‫فورد اکسپلورر یک‬ ‫شاسی بلند بی حاشیه و‬ ‫تواناست که می تواند کل‬ ‫اعضای خانواده را حمل‬ ‫کرده‪ ،‬ظرفیت یدک کشی‬ ‫خوبی داشته باشد و حتی‬ ‫در افرود هم بدرخشد‪.‬‬ ‫فورد به زودی با معرفی‬ ‫نسخ ه ‪ ST‬که قدرت بیش‬ ‫از ‪ 400‬اسب بخار دارد‬ ‫کمی هم به فکر جوان ها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ 218‬هزار و ‪ 805‬دستگاه‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫هوندا ‪CR-V‬‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫‪ 305‬هزار و ‪ 454‬دستگاه‬ ‫‪ 230‬هزار و ‪ 565‬دستگاه‬ ‫‪ 337‬هزار و ‪ 727‬دستگاه‬ ‫جدیدترین نس��ل این کراس اوور از سال ‪ 2017‬تاکنون‬ ‫در بازار حضور دارد‪.‬‬ ‫با ف��روش ‪ 305‬هزار و ‪ 454‬دس��تگاهی‪ ،‬هوندا کمتر از‬ ‫‪ 50‬هزار دستگاه فاصله با پرفروش ترین خودرو این کالس‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فورد اسکیپ‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫نسل جدید این خودرو‬ ‫در سال ‪ 2019‬معرفی‬ ‫خواهد شد اما نسل‬ ‫فعلی نیز فروش خوبی‬ ‫را تجربه می کند‪ .‬با‬ ‫فروش ‪ 230‬هزار و ‪565‬‬ ‫دستگاهی‪ ،‬اسکیپ‬ ‫کمتر از ‪ 10‬هزار دستگاه‬ ‫فاصله با خودرو رتبه‬ ‫دهم داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫نیسان‬ ‫پیکاپ های رم‬ ‫‪ 424‬هزار و ‪ 769‬دستگاه‬ ‫پیکاپ ه�ای رم با فاصله ای ان�دک جلوتر از پیکاپ‬ ‫ش�ورولت در س�ال ‪ 2018‬قرار گرفته ان�د اما در نظر‬ ‫داشته باشید که فیات‪-‬کرایس�لر یک ماه بیشتر را‬ ‫گزارش کرده اس�ت‪ .‬امار فروش رم ترکیبی از مدل‬ ‫محب�وب ‪ 1500‬و نس�خه های هوی دیوت�ی همچون‬ ‫‪ 2500‬و ‪ 3500‬است‪.‬‬ ‫بازه�م یک کراس اوور دیگ ر با ف�روش ‪ 337‬هزار و‬ ‫‪ 727‬دستگاهی‪ ،‬نیس�ان روگ اندکی فاصله با رتبه‬ ‫ی�ک ای�ن کالس دارد و نیس�ان روگ ‪ 2019‬با توجه‬ ‫به تجهیزات استاندارد بیش�تر انتخاب بهتری برای‬ ‫خانواده ها محسوب می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫شورولت س‬ ‫‪ 424‬هزار و ‪ 403‬دستگاه‬ ‫جن��رال موتورز ب��ه جای امار فروش ماهان�� ه خود اقدام‬ ‫به انتش��ار امار س��ه ماهه می کند‪ .‬اعداد فروش ش��ورولت‬ ‫س��یلورادو ترکیبی از مدل های ‪ 1500‬و نسخه های ‪2500‬‬ ‫و ‪ 3500‬پیکاپ ‪ HD‬اس��ت‪ .‬حتی با وجود روش گزارش‬ ‫متفاوت‪ ،‬پیکاپ ها س��ه رتبه اول پرفروش ترین خودروهای‬ ‫امریکا را به خود اختصاص خواهند داد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اینده اتحاد رنو‪-‬نیسان چه خواهد شد؟‬ ‫کشورهای فرانسه و ژاپن دربار ه ایند ه اتحاد رنو‪-‬نیسان اقدام‬ ‫به تبادل نظر و گفت وگو خواهند کرد‪ .‬این اقدام پس از بازداشت‬ ‫کارلوس گوس��ن و تغیی��رات مدیریتی این ش��رکت ها صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫اتوموتیونی��وز گ��زارش داده امانوئل ماک��رون رئیس جمهور‬ ‫فرانسه و شینزو ابه نخست وزیر ژاپن در خالل برگزاری نشست‬ ‫‪ G20‬در ارژانتین در این رابط��ه گفت وگو خواهند کرد‪ .‬دولت‬ ‫فرانسه ‪ 15‬درصد سهام رنو را در اختیار دارد درحالی که رنو هم‬ ‫‪ 43‬درصد س��هام نیس��ان را در تملک خود داشته و نیسان هم‬ ‫ان خود کرده است‪.‬‬ ‫‪ 15‬درصد از سهام غیرتاثیرگذار رنو را از ِ‬ ‫دولت فرانس��ه اعالم کرده خواهان حفظ ساختار فعلی اتحاد‬ ‫رنو‪-‬نیسان اس��ت‪ .‬وزیر اقتصاد فرانسه در مصاحبه با تلویزیون‬ ‫فرانس��ه ادعا کرده او و وزیر صنعت ژاپن با حفظ ساختار فعلی‬ ‫ای��ن اتحاد موافق بوده اند‪ .‬البته وزیر صنعت ژاپن این گفته ها را‬ ‫رد کرده و یادداش��ت اعتراض امیزی به همتای فرانس��وی خود‬ ‫فرستاده است‪.‬‬ ‫پس از بازداشت گوس��ن‪ ،‬نیسان ادعا کرد رنو بیش از حد به‬ ‫او میدان داده اس��ت‪ .‬ماکرون در س��ال ‪ 2015‬به دولت فرانسه‬ ‫دس��تور افزایش س��هم خود در رنو به ‪ 15‬درصد را داد و همین‬ ‫موضوع نگرانی های نیسان دربار ه احتمال تاثیر زیاد فرانسه روی‬ ‫دروهای سال ‪ 2018‬امریکا‬ ‫ار پر فروش ها‬ ‫اقتصاد ژاپن را در پی داشت‪.‬‬ ‫ت زمان بازداش��ت گوس��ن‬ ‫مقام��ات ژاپنی اعالم کرده اند مد ‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬به منظور ادام ه بازداش��ت گوسن‪ ،‬مقامات‬ ‫قضای��ی ژاپ��ن باید اتهام��ات علی��ه او را اثبات ک��رده یا اینکه‬ ‫او را ب��ه خاط��ر اتهام��ات جدید همچن��ان در بازداش��ت نگه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫کارلوس گوس��ن در ‪ 19‬نوامبر و به خاطر گزارش نادرس��ت‬ ‫درامد خود بازداش��ت شد‪ .‬او به س��رعت از سمت های ریاست‬ ‫نیس��ان و میتسوبیشی کنار گذاشته ش��د اما رنو او را به عنوان‬ ‫مدیر اجرایی و رئیس خود حفظ کرده است‪.‬‬ ‫جیپ گرند چروکی‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫‪ 185‬هزار و ‪ 762‬دستگاه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫جیپ چروکی‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫تویوتا هایلندر‬ ‫‪ 198‬هزار و ‪ 341‬دستگاه‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫جیپ چروکی امس��ال به روز شده و ظاهر سنتی و مرسوم تری در‬ ‫دماغه دارد‪ .‬پیش��ران ه ‪ 4‬سیلندر ‪ 2‬لیتری توربو با قدرت ‪ 270‬اسب‬ ‫بخاری و گشتاور ‪ 400‬نیوتون متری هم وارد میدان شده است‪.‬‬ ‫‪ 201‬هزار و ‪ 247‬دستگاه‬ ‫این وجود هم می توانیم وضعیت بازار را مشاهده کنیم‪ .‬اگر پیش از این نمی دانستید‬ ‫باید بگوییم کراس اوورها‪ ،‬شاسی بلندها و پیکاپ ها بازار خودروی امریکا را در اختیار‬ ‫خ��ود گرفته اند‪ .‬این در حالی اس��ت که فورد س��ری ‪ F‬با ف��روش ‪ 749‬هزار و ‪456‬‬ ‫دستگاهی خود همچنان پرچمدار پر فروش های بازار امریکا است‪.‬‬ ‫تویوت��ا هایلندر در مدل س��ال ‪ 2017‬خود فیس لیفت ش��ده و‬ ‫فروش ‪ 201‬هزار و ‪ 247‬دس��تگاهی ان نش��ان می دهد که مردم‬ ‫باید به دنبال ظاهر جدیدی باشند‪.‬‬ ‫در طول چندین دهه ای که گذشته‪ ،‬گرند چروکی در بازار خودرویی‬ ‫امریکا به عنوان یک شاسی بلند توانا که تجهیزات لوکس را با توانایی‬ ‫عبور از مسیرهای خشن ترکیب کرده‪ ،‬شناخته می شود‪.‬‬ ‫هوندا اکورد‬ ‫‪ 239‬هزار و ‪ 77‬دستگاه‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫نخستین خودرو تاپ ‪10‬‬ ‫این فهرست هوندا اکورد‬ ‫است که خودرو سال‬ ‫‪ 2018‬امریکای شمالی‬ ‫بوده اما فروش پایین ان‬ ‫هوندا را مجبور کرد تولید‬ ‫اکورد در ماه اوریل را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫تویوتا کروال‬ ‫‪ 257‬هزار و ‪ 188‬دستگاه‬ ‫تویوتا راو ‪4‬‬ ‫ن روگ‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫‪ 353‬هزار و ‪ 149‬دستگاه‬ ‫راو ‪ 4‬همچنان خوب می فروشد‪ .‬البته این خودرو جنگ‬ ‫تنگاتنگی با نیسان روگ داشته و البته هنوز سال میالدی‬ ‫به پایان نرسیده است‪ .‬راو ‪ 4‬با نسل جدید خود وارد میدان‬ ‫شده و با استقبال زیادی روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫سیلورادو‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫فورد سری ‪F‬‬ ‫‪ 749‬هزار و ‪ 456‬دستگاه‬ ‫فورد س�ری ‪ F‬همچنان ب�ه فروش باالی خود ادام�ه می دهد و به‬ ‫احتمال بسیار زیاد برای چهل و دومین سال عنوان پرفروش ترین‬ ‫خ�ودرو س�ال را ب�ه خود اختص�اص خواه�د داد‪ .‬همانن�د دیگر‬ ‫پیکاپ سازان‪ ،‬فورد فروش مدل های گوناگون این پیکاپ را از هم‬ ‫جدا نکرده بنابراین فروش این سری ترکیبی از مدل های ‪ 150-F‬و‬ ‫نسخه های سوپردیوتی همچون ‪ 250-F‬و ‪ 350-F‬است‪.‬‬ ‫سیویک یکی از اشناترین محصوالت‬ ‫برای امریکایی ها بوده و همچنین‬ ‫فروش باالیی را تجربه می کند‪ .‬مدل‬ ‫سال ‪ 2019‬این کوپه و سدان ژاپنی‬ ‫تغییرات ظاهری بسیار کمی داشته اند‪.‬‬ ‫ک‬ ‫خبر مهم اینکه بسته ایمنی و کم ‬ ‫راننده هوندا به صورت استاندارد در‬ ‫ ‬ ‫هم ه تریم ها به کار رفته که از جمله ‬ ‫انها می توان به ترمز پیشگیری از‬ ‫برخورد‪ ،‬هشدار برخورد از جلو‪،‬‬ ‫پیشگیری از خروج خودرو از مسیر‪،‬‬ ‫دستیار حفظ خودرو بین خطوط و‬ ‫کروز کنترل تطبیقی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫تویوتا نسل جدید کروال‬ ‫سدان را همین چند‬ ‫روز پیش معرفی کرده‬ ‫اما مدل فعلی نیز جزو‬ ‫پرفروش ترین خودروهای‬ ‫امریکا در سال جاری‬ ‫بوده است‪ .‬زمانی که‬ ‫کروال سدان جدید در‬ ‫سال ‪ 2019‬وارد بازار شود‬ ‫خریداران امریکایی برای‬ ‫اولین بار خواهند توانست‬ ‫نسخه هیبریدی ان را هم‬ ‫انتخاب کنند‪.‬‬ ‫هیوندا سیویک‬ ‫‪ 277‬هزار و ‪ 486‬دستگاه‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫تویوتا کمری‬ ‫‪ 289‬هزار و ‪ 801‬دستگاه‬ ‫‹ ‹فروش‬ ‫بازار خودروهای سنتی‬ ‫همچون گذشته پرفروغ‬ ‫نیست‪ .‬شاهد این مدعا‬ ‫هم پرفروش ترین سدان‬ ‫امریکاست که در رتب ه هفتم‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬جدیدترین‬ ‫نسل کمری از هر جنبه ای‬ ‫قوی تر شده اما بازار به‬ ‫دنبال کراس اوورهای قدبلند‬ ‫است‪ .‬حتی تویوتا در حال‬ ‫کاهش تولید کمری به‬ ‫خاطر استقبال زیاد از‬ ‫شاسی بلندها است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل ریلی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قطار ایران‪-‬المان راه اندازی می شود‬ ‫معاون گروه بین الملل ش��رکت راه اهن جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫از ثمربخش بودن مذاکرات ب��رای راه اندازی قطار ایران‪-‬المان خبر‬ ‫داد و پروژه های ریلی کش��ور را تشریح کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مژگان‬ ‫ُکردبچه در بیس��ت و دومین اج�لاس مجمع منطقه ای راه اهن های‬ ‫خاورمیان��ه (‪ )UIC‬گفت‪ :‬برای راه اندازی قط��ار بین ایران و المان‬ ‫درحال رایزنی برای حل مس��ائل مقرراتی هس��تیم‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫مذاکره با مقام های المان برای راه اندازی قطار بین دو کش��ور در ‪2‬‬ ‫س��ال گذشته انجام شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این قطار برای حمل بارهای‬ ‫صادرات��ی از ایران و بارهای وارداتی از اروپا راه اندازی خواهد ش��د‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول گفت‪ :‬در تالش��یم تا قطارهای باری کانتینری از‬ ‫چین با گذر از کش��ورهای ش��رق اس��یا‪ ،‬به ایران وارد و امکان سیر‬ ‫ان ها تا ترکیه میس��ر ش��ود‪ .‬کردبچه درباره کری��دور جنوب‪ -‬غرب‬ ‫گفت‪ :‬توافق هایی با اذربایجان‪ ،‬گرجس��تان‪ ،‬اوکراین و لهستان برای‬ ‫راه اندازی کریدور به ص��ورت حمل ونقل ترکیبی برای جذب بارهای‬ ‫هند و کش��ورهای اسیای جنوب شرقی به س��مت اروپا انجام شده‬ ‫و درباره تعرفه و مدت زمان س��یر این قطارها به نتیجه رس��یده ایم‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬برای توس��عه مس��یر غربی کریدور ش��مال‪-‬جنوب‬ ‫توافق هایی با کش��ورهای اذربایجان‪ ،‬روسیه و بالروس حاصل و این‬ ‫کریدور فعال ش��ده اس��ت‪ .‬معاون گروه بین الملل ش��رکت راه اهن‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران گفت‪ :‬از چند سال پیش مذاکره هایی بین‬ ‫ایران با کش��ورهای اسیای میانه شروع ش��ده است تا کاالهای این‬ ‫کش��ورها را از مس��یر سرخس به ایس��تگاه رازی و از انجا به ترکیه‬ ‫انتقال دهیم‪ .‬کردبچه افزود‪ :‬درحال حاضر کاالها با استفاده از شبکه‬ ‫ریلی ایران تا ش��هر وان ترکیه حمل می شود و بنا داریم انتقال این‬ ‫کاالها را از راه ریل به سایر شهرهای ترکیه و سپس به اروپا نیز ادامه‬ ‫دهیم‪ .‬او با اش��اره به اینکه در س��ال های اخیر با اجرای طرح هایی‪،‬‬ ‫توس��عه و تکمیل شبکه زیربنایی ریلی کشور مورد توجه قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ساخت و بهره برداری از راه اهن گرگان‪ -‬اترک‪ -‬برکت‬ ‫به طول ‪ 926‬کیلومتر که سه کشور ایران‪ -‬ترکمنستان و قزاقستان‬ ‫را به هم متصل می کند‪ ،‬ازجمله طرح های مهم در دست اقدام است‪.‬‬ ‫مشکالت ثبت سفارش و تخصیص ارز نیمایی‪ ،‬نفس تولید و واردکنندگان را بند اورده است‬ ‫هفت خوان صنعت ریلی برای عبور از خودتحریمی‬ ‫درحال��ی که دور جدید تحریم ها‪ ،‬مش��کالت گوناگونی در زمینه‬ ‫تامین قطعه و مواد اولیه به صنعت ریلی کشور تحمیل کرده‪ ،‬برخی‬ ‫فعاالن این حوزه معتقدند خودتحریمی‪ ،‬فشار این مشکالت را بیشتر‬ ‫و ادامه کار را برای این صنعت‪ ،‬دش��وارتر کرده است‪ .‬احمد جاللی‪،‬‬ ‫مدیرعامل یک ش��رکت فع��ال در حوزه س��اخت و واردات قطعات‬ ‫ریل��ی در گفت وگو ب��ا روزگار خودرو‪ ،‬از مش��کالت گوناگون تولید‬ ‫و واردکنندگان برای ثبت س��فارش‪ ،‬دریافت ارز نیمایی و مس��ائل‬ ‫گمرکی سخن گفته است‪ .‬مشروح این گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫گفته می ش��ود نوس��ان نرخ ارز و دور جدید تحریم ها‪ ،‬مشکالت‬ ‫گوناگون��ی در تامین تجهیزات مورد نی��از صنعت ریلی ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر این سخن درست اس��ت‪ ،‬درباره جزئیات این مشکالت‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫بخش زیادی از مش��کالت م��ا مربوط ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت‪ ،‬بانک مرکزی و گمرک اس��ت‪ .‬وقت��ی می خواهیم ثبت‬ ‫س��فارش انجام دهیم‪ ،‬ابتدا باید فروش��نده ای پیدا کنیم که راضی‬ ‫شود در ش��رایط تحریم‪ ،‬به ایران کاال بفروشد‪ .‬اگر فروشنده راضی‬ ‫ش��ود‪ ،‬پروفرمایی از فروش��نده می گیریم و بعد برای ثبت سفارش‬ ‫اقدام می کنیم‪ .‬در این زمینه‪ ،‬مشکل بزرگ ما با دفتر صنایع خودرو‬ ‫و نیرو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که باید چندین‬ ‫بار به این دفتر رفت و امد داشته باشیم تا ثابت کنیم کاالی مدنظر‬ ‫ما‪ ،‬س��اخت داخل ندارد و مجاز به واردات است و بعد از طی کردن‬ ‫روندی طوالنی در مراحل اداری‪ ،‬موفق به کسب مجوز شویم‪.‬‬ ‫مش��کل مهم دیگر در زمینه قطعاتی اس��ت که بخشی از انها در‬ ‫داخل س��اخته می شود و بخش��ی از ان را باید از خارج وارد کنیم؛‬ ‫مانند چ��رخ و محور قطار‪ .‬فروش��نده خارجی تمای��ل دارد چنین‬ ‫کاالیی را به طور کامل و در قالب بسته چرخ و محور به ما بفروشد‬ ‫اما وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ما می خواهد فقط چرخ را وارد‬ ‫و محور را از تولید داخل تامین کنیم‪ ،‬این درحالی اس��ت که تولید‬ ‫داخل‪ ،‬نمی تواند نیاز شرکت ها را به طور کامل پوشش دهد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر این اجبار به تامین نیاز از تولید داخل‪ ،‬موجب ش��ده برخی‬ ‫س��ازندگان داخلی با هم تبانی کنند و قیمت ه��ا را افزایش دهند‪،‬‬ ‫به ط��وری که از ابتدای س��ال نرخ برخی قطع��ات را تا ‪ ۱۵۰‬درصد‬ ‫افزایش داده اند که این کار‪ ،‬خودتحریمی مضاعفی است‪.‬‬ ‫€ €درباره مشکالت صنعت ریلی با تامین ارز و بانک مرکزی‬ ‫توضیح دهید‪.‬‬ ‫اگر مرحله ثبت سفارش با موفقیت پشت سر گذاشته شود‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت برای طی مراحل تخصیص ارز‪ ،‬به بانک عامل مراجعه کنیم‬ ‫تا ثبت سفارش ما که از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تایید‬ ‫ش��ده‪ ،‬به بانک مرکزی فرس��تاده و مجوز تخصیص ارز گرفته شود‪.‬‬ ‫این مرحله ممکن اس��ت تا ‪ ۴۰‬روز طول بکش��د‪ .‬ازسوی دیگر یک‬ ‫روز ممکن است یورو تخصیص دهند؛ یک روز لیر و روز دیگر دالر‪.‬‬ ‫این مس��ئله موجب می ش��ود مدت زیادی درگیر مسئله تخصیص‬ ‫ارز ش��ویم و حتی امکان دارد فروش��نده خارجی‪ ،‬سفارش ما را لغو‬ ‫کن��د‪ .‬در این مرحله تازه وارد دور مافیایی تخصیص ارز از س��امانه‬ ‫نیما می شویم‪.‬‬ ‫€ €سامانه نیما برای جلوگیری از تاثیر نامطلوب چندنرخی‬ ‫بودن ارز ایجاد ش�د‪ .‬چگونه این س�امانه برای واردکنندگان‬ ‫مشکل ساز شده است؟‬ ‫رواب��ط عمومی بانک مرکزی هر روز ن��رخ ارز نیما را بین ‪ ۸‬تا ‪۹‬‬ ‫ه��زار تومان اع�لام می کند‪ ،‬با این حال ما که این س��امانه را رصد‬ ‫می کنیم‪ ،‬پیش��نهادی کمتر از ‪ ۱۱‬هزار توم��ان از صراف ها در این‬ ‫س��امانه ندیده ایم‪ .‬ما این پرسش را داریم که مگر نظارتی بر سامانه‬ ‫نیما نیس��ت که هر روز‪ ،‬رقمی باالتر از رقم اعالم ش��ده از س��وی‬ ‫بانک مرکزی به عنوان نرخ ارز نیمایی اعالم می شود؟ روابط عمومی‬ ‫بانک مرکزی می گوید نرخ ارز نیما را پژوهش��کده پولی و بانکی به‬ ‫ما اعالم می کند‪ .‬حال پرس��ش ما این است که این پژوهشکده نرخ‬ ‫را از کجا می اورد؟‬ ‫€ €به جز این مس�ئله‪ ،‬چه مش�کالت دیگری در تامین ارز‬ ‫نیمایی وجود دارد؟‬ ‫ما پیش��نهاد خود را در س��امانه نیما وارد و به عنوان مثال اعالم‬ ‫می کنیم ام��روز ‪۱۰۰‬هزار دالر خرید از چین داریم‪ .‬بعد از اعالم ما‬ ‫تعداد زیادی از صرافان که پیشنهاد ما را می بینند‪ ،‬تماس می گیرند‪.‬‬ ‫برخی از انها می گویند نرخ ارز را برای شما در سامانه‪ ۹ ،‬هزار تومان‬ ‫می زنیم و شما باید ‪ ۲‬هزار تومان نیز «باالسری» یا «زیرمیزی» به‬ ‫ما پرداخت کنید! در واقع یک واردکننده‪ ،‬برای یک س��فارش ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار یورویی‪ ،‬باید ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان «کارمزد»‪« ،‬پش��ت لیستی»‬ ‫یا «زیرمیزی» به صراف بدهد! البته صراف ها هم می گویند این پول‬ ‫را برای خودش��ان نمی خواهند و به عنوان مثال باید به پتروش��یمی‬ ‫به عنوان شرکت عرضه کننده ارز بدهند‪ .‬اگر این مسئله واقعیت دارد‬ ‫و ش��رکتی مانند پتروشیمی می خواهد به این روش ارز بفروشد که‬ ‫جای تاس��ف دارد‪ .‬اگر هم صراف این پ��ول را برای خود برمی دارد‬ ‫که باز هم مس��ئله قابل تاملی اس��ت‪ .‬پرس��ش ما این است که این‬ ‫«باالسری» ها و مابه التفاوت ها کجا می رود؟‬ ‫€ €با این شرایط تکلیف تامین قطعه شما چه می شود؟‬ ‫درنهایت ما مجبور می ش��ویم این پول اضافه را پرداخت کنیم تا‬ ‫بتوانی��م قطعه را تامین کنیم و کار نخوابد‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از واگن های مس��افری به بحران شدید قطعه برخورده اند و واردات‬ ‫بسیاری از فروشندگان به ایران متوقف شده و ناگزیریم از کشورهای‬ ‫گوناگون به ش��یوه های مختلف‪ ،‬قطعات مورد نیازمان را وارد کنیم‬ ‫تا واگن عملیاتی بماند‪.‬‬ ‫€ €ایا مشکالت ثبت س�فارش واردات‪ ،‬به سامانه نیما ختم‬ ‫می شود یا باز هم گرفتاری هایی در این زمینه وجود دارد؟‬ ‫مش��کالت ادام��ه دارد؛ به عن��وان مثال م��ا راضی می ش��ویم و‬ ‫«باالس��ری» را نیز پرداخت می کنیم اما گاه��ی صراف پول را نگه‬ ‫م��ی دارد و بع��د از ‪ ۲۰‬روز ی��ا یک م��اه‪ ،‬می گوید حواله از س��وی‬ ‫کارگزاری رد شده و ارز به ما تعلق نمی گیرد! این درحالی است که‬ ‫به عنوان مث��ال گواهی ثبت اماری ما اعتبار یک ماهه‬ ‫داشته و این مسئله‪ ،‬موجب می شود دوباره به‬ ‫خوان اول بازگردیم و مجبور شویم کار‬ ‫ثبت س��فارش را از ابتدا ش��روع کنیم؛ ان هم در شرایطی که باید‬ ‫نگران بازگرداندن پول از س��وی صراف باشیم و مبلغ «باالسری» را‬ ‫هم برنمی گردانند‪.‬‬ ‫€ €چرا نگرانی درباره بازگش�ت پول از سوی صرافی وجود‬ ‫دارد؟ ایا صرافی ها معتبر نیستند؟‬ ‫صرافی هایی که دسترس��ی به سامانه نیما دارند و مجاز به فروش‬ ‫ارز هس��تند‪ ،‬مشخص نیست که چقدر اعتبار دارند‪ .‬درواقع اعتبار و‬ ‫گردش مالی این صرافی ها مش��خص نیس��ت و مطمئن نیستیم که‬ ‫احتمال کالهبرداری وجود دارد یا خیر اما به هر حال‪ ،‬در ش��رایط‬ ‫فعلی مجبوریم برای خرید ارز‪ ،‬از راه همین صرافی ها اقدام کنیم‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر مشکالت تامین ارز‪ ،‬ان را تبدیل به محل درامدزایی‬ ‫افراد س��ودجو کرده است‪ .‬به عنوان مثال روزانه تعداد باالیی پیامک‬ ‫دریاف��ت می کنم که مضمون انها «دریاف��ت مجوز تخصیص ارز یا‬ ‫مجوز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛ یورویی ‪ ۲۰۰‬تومان» اس��ت!‬ ‫درواقع این افراد مدعی هستند که اگر مجوز ثبت سفارش در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت یا مجوز تخصیص ارز در بانک مرکزی به‬ ‫مش��کل خ��ورده‪ ،‬از ما به ازای ه��ر یورو‪ ۲۰۰ ،‬توم��ان دریافت و با‬ ‫اس��تفاده از روابطی که دارند‪ ،‬مش��کل را حل می کنند! حال‬ ‫پرس��ش ما این است که اگر مجوز غیرقانونی است‪،‬‬ ‫چرا به ش��خص دیگری می دهید و اگر قانونی‬ ‫است‪ ،‬چرا به خود ش��خص تولیدکننده یا‬ ‫واردکننده نمی دهید؟!‬ ‫€ €براساس سخن ش�ما‪ ،‬کار برای‬ ‫تولید و واردکنندگان باید بس�یار‬ ‫دشوار شده باشد؟‬ ‫بل��ه‪ .‬م��ا در ای��ن زمین��ه ب��ه افراد‬ ‫گوناگون از جمل��ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نامه نوش��ته ایم اما صدای مان‬ ‫هنوز به گوش کسی نرسیده است‪ .‬به دلیل‬ ‫مش��کالت فعلی و روند ناامیدکننده ای که در‬ ‫زمینه تامین ارز و تجهیزات وجود دارد‪ ،‬بسیاری از‬ ‫واحدهای تولیدی به مشکل برخورد ه و از تولید کم کرده اند و‬ ‫برخی نیز کار را تعطیل کرده اند و کارگران زیادی به دنبال دریافت‬ ‫بیمه بیکاری هستند‪.‬‬ ‫€ €پیشنهادی برای کاهش مشکالت یادشده دارید؟‬ ‫در نام��ه ای که ب��ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نوش��تیم نیز‬ ‫توضی��ح دادیم ک��ه باتوجه به گرفتاری های موجود‪ ،‬بهتر اس��ت‬ ‫بخش��ی باعنوان واردات بدون تخصیص ارز ایجاد شود‪ .‬یعنی اگر‬ ‫فروشنده ای در چین پذیرفته که به ما کاال بفروشد و ما نیز پولی‬ ‫در چی��ن داریم‪ ،‬بتوانیم ب��ا این پول یا اعتبارمان در چین‪ ،‬خرید‬ ‫کنیم‪ .‬درحال حاضر نمی توانیم این کار را انجام دهیم و براس��اس‬ ‫اعالم گمرک‪ ،‬باید در سامانه نیما ثبت نام کنیم و شناسه ارزی از‬ ‫بانک مرکزی بگیریم‪ .‬اما ما می گوییم با تولید و واردکننده کاری‬ ‫نداش��ته باشید‪ .‬ما نه ارز بانک مرکزی را می خواهیم‪ ،‬نه اینکه ‪،3‬‬ ‫‪ 4‬ماه در نوبت باش��یم‪ .‬اگر مسیر را برای ما باز بگذارید‪ ،‬نرخ ارز‬ ‫هم در بازار متعادل می شود‪ .‬از سوی دیگر بیرون از سامانه نیما‪،‬‬ ‫در م��دت چند روز‪ ،‬می توانیم پول را از طریق صرافی بفرس��تیم‪،‬‬ ‫درحالی که در س��امانه نیما بای��د از طریق بانکی خاص این پول‬ ‫فرستاده شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این مش��کالت گرفتاری های دیگری نیز داریم‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬مشکالت زیادی در گمرک داریم‪ .‬سامانه گمرک در بسیاری‬ ‫از مواقع قطع اس��ت و موجب می شود کاالی ما در گمرک بخوابد و‬ ‫مجبور شویم دموراژ پرداخت کنیم‪ .‬درواقع عالوه بر تحریم های‬ ‫خارجی‪ ،‬اسیر خودتحریمی داخلی هستیم‪.‬‬ ‫€مجموع این مس�ائل‬ ‫€‬ ‫چ�ه اس�یبی ب�ه صنع�ت ریلی‬ ‫خواهد زد؟‬ ‫بس��یاری از ش��رکت های اروپای��ی‬ ‫دیگر به ما قطعه نمی فروش��ند و حتی‬ ‫ش��رکت های چین��ی و هن��دی ه��م که‬ ‫تا چن��د ماه پیش ب��ا ما تعامل داش��تند‪ ،‬از‬ ‫این کار خ��ودداری می کنند‪ .‬ما مرت��ب به وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و بان��ک مرکزی اعالم می کنیم که‬ ‫فرصت س��وزی نکنند و کمک کنند ما هنوز ک��ه تا اندازه ای راه باز‬ ‫اس��ت از کش��ورهایی مانند چین قطعه وارد کنی��م زیرا اگر قطعه‬ ‫وارد کش��ور شود و موجود باشد‪ ۸۰ ،‬درصد مشکالت اینده ما قابل‬ ‫حل است‪.‬‬ ‫درحال حاضر بس��یاری از واگن های مس��افری با مشکالت قطعه‪،‬‬ ‫چرخ‪ ،‬ترمز و‪ ...‬روبه رو هس��تند و این مسئله‪ ،‬مشکل ساز شده است‪.‬‬ ‫م��ا پیش تر نیز هش��دار داده بودیم که از فرصت اس��تفاده و برای‬ ‫کشور‪ ،‬قطعه تامین کنند اما این اتفاق نیفتاد و فرصت سوزی شد‪.‬‬ ‫ای��ران روابط مالی گس��ترده ای با چین دارد و وقتی این کش��ور‬ ‫یک��ی از بانک های مهم خود را به روی ما می بندد یعنی حدود ‪۶۰‬‬ ‫تا ‪ ۷۰‬درصد صنایع از جمله صنعت ریلی‪ ،‬دچار مش��کل می شوند‪.‬‬ ‫حل این مس��ئله نیازمند مذاکره با چین اس��ت ت��ا راه برای تعامل‬ ‫اقتصادی باز شود‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر چه تعداد نیروی انس�انی در صنعت ریلی‬ ‫فعال هستند؟‬ ‫امار دقیقی ندارم‪ .‬البته در بخش تولید‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬شرکت‬ ‫بزرگ تولیدی داریم که تولیدکنندگان بزرگی هستند که بسیاری‬ ‫از قطعات شان‪ ،‬نیازمند مواد اولیه وارداتی است‪.‬‬ ‫€ €درحال حاضر راهی برای دور زدن مشکالت تامین قطعه‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫کس��ی که می خواهد قطعه وارد کند می توان��د کاال را به مقصد‬ ‫کش��ور دیگری مانند ترکیه خریداری کند و از انجا به ایران بیاورد‬ ‫که این کار‪ ،‬هزینه های باالیی به تولید و واردکننده تحمیل می کند‬ ‫و هزینه ه��ا را تا ‪ ۵۰‬درصد افزایش می دهد‪ .‬هزینه های ارس��ال کاال‬ ‫به کش��ور دیگر و بازرسی های چندباره‪ ،‬از جمله هزینه های تحمیل‬ ‫شده است‪.‬از سوی دیگر برخی تولیدکنندگان داخلی نیز از شرایط‬ ‫فعل��ی و قط��ع ارتباط ما ب��ا تولیدکنندگان مهم خارج��ی و اینکه‬ ‫نمی توانیم ثبت سفارش انجام دهیم‪ ،‬سوءاستفاده و قیمت ها را چند‬ ‫برابر کرده اند‪.‬‬ ‫€ € پیگیری های شما در این زمینه به جایی رسیده است؟‬ ‫ما با وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬نمایندگان مجلس و دیگر‬ ‫مسئوالن مکاتبه و مشکالت را اعالم کرده ایم اما صدای مان به جایی‬ ‫نرس��یده اس��ت‪ .‬نه در بانک مرکزی‪ ،‬نه در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و نه در اتاق بازرگانی‪ ،‬کس��ی پاس��خگوی ما نبوده و به نظر‬ ‫می رسد مشکالت ما برای کسی اهمیت ندارد‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید به بنگاه های کوچک هم توجه و‬ ‫با انها‪ ،‬تعامل کند‪ .‬درحال حاضر دست کم ‪ ۵۰‬شرکت بزرگ تولیدی‬ ‫را می شناس��م که برای ثبت س��فارش‪ ،‬مشکل دارند و کار تولید در‬ ‫انها خوابیده یا در اس��تانه تعطیلی هس��تند‪ .‬با این حال اگر وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬روند ثبت س��فارش را اسان تر کند و بانک‬ ‫مرکزی از مشکالت ما در مسیر اختصاص ارز نیمایی بکاهد‪ ،‬بخش‬ ‫زیادی از مشکالت برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €و سخن اخر‪...‬‬ ‫اینکه مس��ئوالن با تعداد محدودی از فع��االن اقتصادی دور هم‬ ‫جمع شوند و برای عموم تولیدکنندگان و بازرگانان تصمیم بگیرند‪،‬‬ ‫درس��ت نیس��ت‪ .‬من به عنوان یک فعال حوزه راه اهن حاضرم با هر‬ ‫مقام مس��ئولی در بانک مرک��زی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مناظره کنم و تک تک مشکالت را توضیح دهم‪.‬‬ ‫اگر مشکالت ارزی به ویژه مشکالت مربوط به سامانه نیما و روند‬ ‫تخصیص و تهیه ارز تداوم داشته باشد‪ ،‬باتوجه به اینکه هیچ سازکار‬ ‫مش��خصی برای برگش��ت ارز صادرکنندگان وجود ندارد و به گفته‬ ‫خود مسئوالن بانک مرکزی‪ ،‬فقط یک چهارم این ارز بازگشته باشد‪،‬‬ ‫باید منتظر بحران های بدتری در اینده باشیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫قیمت گران ترین مدل پورشه ‪911‬‬ ‫تنها چند روز از معرفی رس��می هشتمین نسل پورشه ‪ 911‬در‬ ‫نمایش��گاه خودرو لس انجلس می گذرد و موضوع س��ورپرایزکننده‬ ‫اینک��ه پیکربن��دی قیمت و مش��خصات ای��ن خ��ودرو در امریکا‬ ‫راه اندازی شده است‪ .‬شما می توانید از بین مدل های کررا ‪ S‬و کررا‬ ‫‪ 4S‬چهار چرخ محرک یکی را انتخاب کنید‪ .‬مدل کررا ‪ 4S‬قیمت‬ ‫پایه ی ‪ 120‬هزار و ‪ 600‬دالری داشته و البته هزین ه ‪ 1050‬دالری‬ ‫را هم باید از بابت هزینه های تحویل و مالیات به ان اضافه کرد‪.‬‬ ‫ما تصمیم گرفتیم تا گران ترین مدل پورشه ‪ 911‬کررا ‪ 4S‬مدل‬ ‫‪ 2020‬را با اس��تفاده از این پیکربندی بس��ازیم‪ .‬قیمت نهایی این‬ ‫خودرو ‪ 192‬هزار و ‪ 900‬دالر اس��ت‪ .‬خب ح��اال بیایید نگاهی به‬ ‫اپش��ن های ح��دود ‪ 71‬هزار و ‪ 250‬دالری این خ��ودرو بیندازیم‬ ‫که مبلغ ان بیش��تر از قیمت ‪ 68‬هزار و ‪ 900‬دالری پورشه ماکان‬ ‫‪ GTS‬است‪.‬‬ ‫اگر ش��ما از این رن��گ زیبای میامی بلو خوش ت��ان می اید باید‬ ‫‪ 3270‬دالر برای ان بپردازید‪ .‬رینگ های ‪ 20‬اینچی در جلو و ‪21‬‬ ‫اینچی در عقب نیز ‪ 2630‬دالر قیمت دارند‪ .‬سیستم صوتی برمستر‬ ‫ب��ا قیمت ‪ 3980‬دالری‪ ،‬صندلی های اس��پرت با قابلیت تنظیم در‬ ‫‪ 18‬جهت با بهای ‪ 3470‬دالری و سیستم کنترل شاسی دینامیک‬ ‫پورش��ه با قیمت ‪ 3170‬دالری هم از دیگر اپشن های گران قیمت‬ ‫پورش��ه ‪ 911‬جدید هستند‪ .‬حتی می توان فراتر از اینها هم رفت و‬ ‫کراس اوورهایی با توانایی افرود‬ ‫‪01‬‬ ‫بیابان گردهای سورپرایزکننده ‬ ‫بنتلی بنتایگا ‪2019‬‬ ‫نس�ل جدی�د ای�ن شاس�ی بلند خودروی�ی بزرگ تر و‬ ‫برجس�ته اس�ت؛ و زمانی که بحث سیس�تم تعلیق پیش‬ ‫ای�د ‪ X5‬تواناتر از ه�ر زمان دیگری نش�ان خواهد داد‪.‬‬ ‫ب�ا وجود سیس�تم چهار چ�رخ مح�رک ‪ ،xDrive‬حالت‬ ‫رانندگ�ی جدی�د صخره و پکیج سفارش�ی اف�رود‪X5 ،‬‬ ‫دارای دیفرانس�یل عقب قفل ش�ونده و سیس�تم تعلیق‬ ‫بادی تنظیم پذیر و محافظ های زیر بدنه است‪.‬‬ ‫این شاسی بلند احتماالً اولین گزینه برای افرود نیست‬ ‫چراک�ه قیمت باالیی دارد‪ .‬در واقع به�ای بنتایگا از ‪229‬‬ ‫هزار دالر اغاز می ش�ود؛ اما می ت�وان با ان به دل جنگل‬ ‫زد‪ .‬سیس�تم چهار چرخ محرک ف�ول تایم این خودرو به‬ ‫همراه پکیج سفارشی ‪ All-Terrain‬که شامل تنظیمات‬ ‫افرود متفاوت است می تواند با دوربین ‪ 360‬درجه و گارد‬ ‫سفارش�ی تکمیل ش�ود تا بنتایگا روح خشن تری داشته‬ ‫باش�د‪ .‬اما بنتایگا بدون این سیس�تم ها هم تواناست چرا‬ ‫که از دیفرانسیل مرکزی تورس�ن‪ ،‬دیفرانسیل عقب باز‪،‬‬ ‫کنترل حرکت در سرپایینی و سرباالیی و سیستم تعلیق‬ ‫بادی قابل تنظیم سود می برد‪.‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪02‬‬ ‫ب ام و ‪2019 X5‬‬ ‫جگوار ای پیس ‪2019‬‬ ‫‪07‬‬ ‫جیپ رنگید ‪2019‬‬ ‫این کراس اوور الکتریکی به خاطر توانایی های خود در‬ ‫داخل جاده شناخته شده اما هنوز هم محصولی از جگوار‬ ‫لندروور بوده و بنابراین می تواند در افرود هم توانا ظاهر‬ ‫ش�ود‪ .‬ای پیس می تواند ح�دود ‪ 20‬اینچ در اب غوطه ور‬ ‫ش�ود که بهتر از س�وبارو اوت بک اس�ت‪ .‬زاوی ه حمل ه ‪16‬‬ ‫درج�ه ای خودرو خیلی چش�مگیر نیس�ت اما ب�ا وجود‬ ‫سیس�تم چهار چرخ محرک‪ ،‬ای پیس قادر اس�ت افرود‬ ‫را تجرب�ه کند‪ .‬همی�ن موضوع را نمی ت�وان دربار ه دیگر‬ ‫خودروهای الکتریکی گفت‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫افرود کردن با شاسی بلندی لوکس که قیمت حدود ‪60‬‬ ‫هزار دالری دارد یک تمرین احمقانه به نظر می رس�د اما‬ ‫‪ GLE‬از این نظر ش�ما را س�ورپرایز خواهد کرد‪ .‬سیستم‬ ‫تعلیق جدی�د ‪ E-Active‬به هم�راه حالت صخره نوردی‬ ‫مرس�دس باعث ش�ده اند ‪ GLE‬حرف های زی�ادی برای‬ ‫گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫افرود‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫جیپ‪ ،‬لندروور و حتی فورد و شورولت از برخی جنبه ها به خاطر توانایی افرود محصوالت خود شناخته شده اند‪ .‬خریداران این دسته از پیکاپ ها و‬ ‫شاسی بلندهای توانا بیشتر در جنگل ها و خارج از جاده حضور دارند؛ اما باید این نکته را مدنظر داشت که هم ه خودروهای قدبلند توانایی های افرود‬ ‫یکس�انی ندارند‪ .‬برخی محصوالت کیا‪ ،‬تویوتا و حتی رولزرویس که از نظر افراد زیادی تنها برای حمل خانواده ها طراحی ش�ده اند می توانند توانایی‬ ‫افرود سورپرایزکننده ای داشته باشند‪.‬‬ ‫جی ام سی‬ ‫اکادیا ‪2019‬‬ ‫‪04‬‬ ‫داج دورانگو ‪2019‬‬ ‫اگرچه جیپ در گروه خودروس�ازی فیات‪-‬کرایس�لر‬ ‫از نظ�ر اف�رود ح�رف اول را می زن�د ام�ا دورانگو نیز‬ ‫حرف هایی برای گفتن دارد‪ .‬این خودرو فاقد تریم ویژه ‬ ‫افرود و سیس�تم چهار چرخ محرک استاندارد است اما‬ ‫ب�ا وجود گیربکس�ی که دنده س�نگین دارد و پلتفرمی‬ ‫ک�ه در گرند چروکی هم بکار رفت�ه‪ ،‬دورانگو از ورود به‬ ‫گل والی ترسی ندارد‪.‬‬ ‫کیا سورنتو ‪2019‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪05‬‬ ‫اینفینیتی ‪QX80‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫همانن�د لکس�وس ‪ ،LX‬اینفینیت�ی ‪ QX80‬خیل�ی‬ ‫کراس اوور نبوده و به س�مت شاس�ی بلندها تمایل دارد؛‬ ‫اما با اینک�ه این خودرو از تاریخچ ه افرود ش�رکت هایی‬ ‫همچ�ون جیپ یا لندروور برخوردار نیس�ت اما در افرود‬ ‫بسیار تواناس�ت‪ QX80 .‬دارای سیستم تعلیق مستقل و‬ ‫بادی برای هر چهار چرخ و رینگ های ‪ 18‬اینچی در مدل‬ ‫پایه است‪.‬‬ ‫این خ�ودرو برادر ش�ورولت تراورس ق�رار دارد اما به‬ ‫روش خ�ود خودرویی توانا بوده و دس�تی ب�ر اتش دارد‪.‬‬ ‫با وجود پکیج سفارشی ‪ All-Terrain‬اکادیا از سیستم‬ ‫چهار چرخ محرک ویژه‪ ،‬اپش�ن انتخاب حالت رانندگی و‬ ‫کنترل حرکت در سرپایینی سود می برد‪.‬‬ ‫ما می دانی�م که محصوالت جیپ ب�ه خاطر افرود خود‬ ‫شناخته می شوند اما بسیاری از خریداران در بحث افرود‬ ‫به رنگید کوچک و دوست داشتنی فکر نمی کنند‪ .‬پلتفرم‬ ‫این خودرو با فیات پاندای اروپایی مشترک است‪ .‬رنگید‬ ‫با تریم تریل هاوک خودرویی تواناست و از سیستم چهار‬ ‫چ�رخ محرک س�ود ب�رده و می تواند تا ‪ 19‬این�چ در اب‬ ‫غوطه ور شود‪ .‬زاویه ی حمل ه این خودرو ‪30/5‬درجه است‪.‬‬ ‫مرسدس بنز‬ ‫‪2020 GLE‬‬ ‫‪03‬‬ ‫چراغ های جلوی ماتریکس ‪ LED‬و س��انروف برقی را انتخاب کرد‬ ‫ک��ه هریک ‪ 2‬هزار دالر قیمت دارند‪ .‬ن��وار حفاظتی بکار رفته هم‬ ‫بهای قابل توج��ه ‪ 2760‬دالری دارد‪ .‬اگر دربار ه خراش برداش��تن‬ ‫سپر جلو نگران هستید می توانید سیستم باال رفتن اکسل جلو را با‬ ‫بهای ‪ 2770‬دالری انتخاب کنید‪ .‬فرمان پذیری چرخ های عقب هم‬ ‫‪ 2090‬دالر اب می خورند‪ .‬اگر ش��ما با ‪ 911‬جدید خود بیشتر در‬ ‫شب ها رانندگی می کنید می توانید دستیار دید در شب را انتخاب‬ ‫کنی��د که ‪ 2540‬دالر قیم��ت دارد‪ .‬تریم فیب��ر کربنی کابین هم‬ ‫‪ 2100‬دالر قیم��ت دارد‪ .‬این تریم با گاردهای نورانی فیبر کربنی‬ ‫‪ 1280‬دالری در روی درها و رکاب ها تکمیل می شود‪.‬‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫المبورگینی‬ ‫اوروس ‪2019‬‬ ‫دیگر ک�راس اوور لوکس و گران به�ای دنیای خودرو‬ ‫المبورگینی اوروس است که به طور سورپرایز کننده ای‬ ‫در بح�ث اف�رود ه�م توانا ظاهر می ش�ود‪ .‬پیش�رانه ‬ ‫‪8‬سیلندر توئین توربوی این خودرو قدرت ‪ 641‬اسبی‬ ‫داش�ته و ب�ا همراهی سیس�تم چهار چ�رخ محرک و‬ ‫حالت های مختلف رانندگی باعث می شوند اوروس در‬ ‫افرود سربلند باشد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫لکسوس ‪2019 LX‬‬ ‫بل�ه لکس�وس ‪ LX‬یک ک�راس اوور نیس�ت و طراحی‬ ‫بدنه روی فریم ان بس�یار به شاس�ی بلندها می ماند؛ اما‬ ‫این خودرو اولین انتخ�اب خریدارانی که به دنبال افرود‬ ‫هس�تند نیست‪ .‬برای این کار بیش�تر به سمت لندکروزر‬ ‫می روند؛ اما اجازه ندهید که ظاهر لوکس این خودرو شما‬ ‫را گول بزند چراکه لکس�وس بس�یار تواناس�ت‪ .‬سیستم‬ ‫چه�ار چ�رخ محرک‪ ،‬سیس�تم تعلی�ق دوب�ل جناغی و‬ ‫مس�تقل با فنرهای پیچشی و ارتفاع سواری قابل تنظیم‬ ‫از جمله ویژگی های برجست ه ‪ LX‬هستند‪.‬‬ ‫کیا با تیزرهای تبلیغاتی س�اخته شده برای سورنتو به‬ ‫قابلیت های افرود ان اش�اره کرده است‪ .‬در مشهورترین‬ ‫تیزر این خودرو ش�اهد عب�ور س�ورنتو از درواز ه جهنم‬ ‫هس�تیم‪ .‬س�ورنتو توانایی هایی دارد که برای یک خودرو‬ ‫کراس اوور کاربردی غیرمنتظره است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫میتسوبیشی اوت‬ ‫لندر اسپرت ‪2018‬‬ ‫این محصول میتسوبیش�ی که در ایران و برخی بازارها‬ ‫با نام ‪ ASX‬به فروش می رس�د‪ ،‬ش�اید سن باالیی داشته‬ ‫باشد اما هنوز هم در بحث افرود گزین ه قابل تاملی است‪.‬‬ ‫با ارتفاع ‪ 8/5‬اینچی از س�طح زمین‪ ،‬اوت لندر اس�پرت‬ ‫ی�ک پله باالتر از رقبای هم تراز قرار می گیرد‪ .‬این خودرو‬ ‫همچنی�ن پهن تر و طویل ت�ر از اکثر رقبای خ�ود بوده و‬ ‫به صورت سفارش�ی از سیس�تم چهار چرخ محرک سود‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫رنجروور اووک‬ ‫‪2019‬‬ ‫برخلاف ب�رادران بزرگ ت�ر و تواناتر‪ ،‬رنج�روور اووک‬ ‫احتماالً اولین گزین ه خری�داران کراس اوورهای لوکس و‬ ‫خش�ن نخواهد بود‪ .‬با وجود سیس�تم چهار چرخ محرک‬ ‫فول تای�م و زاوی ه حمل ه ‪ 25‬درج�ه ای و غوطه وری ‪19/7‬‬ ‫اینچ�ی‪ ،‬اووک رقی�ب بس�یاری از کراس اووره�ای این‬ ‫فهرس�ت اس�ت‪ .‬مهم ترین نکته ه�م اینک�ه اووک یک‬ ‫رنجروور است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫رولزرویس‬ ‫کولینان ‪2019‬‬ ‫ب�ا قیمت ‪ 325‬هزار دالری‪ ،‬احتماالً ب�ا کولینان به فکر‬ ‫صخره نوردی و گلی شدن نخواهید افتاد اما چرا باید فکر‬ ‫کرد کولینان نمی تواند افرود کند؟ این رولزرویس قدبلند‬ ‫دارای حالت افرود ویژه برای صخره نوردی س�بک بوده و‬ ‫ارتفاع ان برای مسیرهای سخت قابل تنظیم است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تویوتا راو ‪ 4‬مدل‬ ‫‪2019‬‬ ‫راو ‪ 4‬همیش�ه ب�ه عنوان یکی از خش�ن ترین گزینه های‬ ‫کالس خود مطرح بوده اس�ت؛ اما نس�ل جدید این خودرو‬ ‫در تریم ه�ای لیمیت�د ی�ا ادونچر از سیس�تم چه�ار چرخ‬ ‫محرک بهره می برد‪ .‬ویژگی هایی همچون کنترل حرکت در‬ ‫س�رپایینی باعث اعتماد ب ه نفس راننده می شوند و ارتفاع‬ ‫مناسب از سطح زمین نیز به معنی پشت سر گذاشتن موانع‬ ‫بزرگ اس�ت‪ .‬رینگ های ‪ 19‬اینچی بزرگ و الس�تیک های‬ ‫ویژه نیز خشونت بیشتری را به همراه می اورند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی خودرو مسابقه ای نیسان لیف نیسمو ‪RC‬‬ ‫خودرو کامال جدید‪ ،‬مس��ابقه ای و الکتریکی نیسان لیف نیسمو‬ ‫‪ RC‬در توکیوی ژاپن معرفی ش��د‪ .‬البته معرفی رسمی این خودرو‬ ‫چند روز دیگر در پیس��ت س��رعت بین المللی فوجی و فس��تیوال‬ ‫مخصوص نیسمو خواهد بود‪.‬‬ ‫این خودرو که به همراه مدل مس��ابقه ای فرمول ‪ E‬نیسان ظاهر‬ ‫خواهد ش��د توسط بازوی پرفورمنس و مس��ابقه ای نیسمو توسعه‬ ‫یافته و از دو پیشران ه الکتریکی با قدرت ترکیبی ‪ 322‬اسب بخار و‬ ‫گشتاور ‪ 640‬نیوتون متری سود می برد‪.‬‬ ‫ای��ن قدرت بیش از دو برابر خروجی خودرو قبلی معرفی ش��ده‬ ‫در س��ال ‪ 2011‬است‪ .‬نیس��ان ادعا می کند لیف نیسمو ‪ RC‬تنها‬ ‫هر زمانی که خودروسازان اقدام به معرفی سوپرکار جدیدی می کنند اولین نکته ای که به ذهن‬ ‫می اید قدرت ان اس�ت‪ .‬دومین فاکتور مهم نیز معموالً ش�تاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر در س�اعت‬ ‫ان اس�ت‪ .‬نهایت ًا به فاکتورهای دیگری همچون ائرودینامی�ک‪ ،‬ترمزها و… توجه می کنیم‪ .‬اما‬ ‫تمامی فاکتورهای یاد ش�ده در صورتی که یک فاکتور دیگر یعنی وزن نادیده گرفته ش�وند به‬ ‫درد نخواهند خورد‪ .‬باور بر این است که کاهش یک کیلوگرمی وزن در مقایسه با افزایش ‪1‬اسب‬ ‫ه بیش�تر را طل�ب می کند‪ .‬یک راه برای کاهش وزن اس�تفاده از فیبرکربن‬ ‫بخاری قدرت هزین ‬ ‫در برخی از قطعات بدنه اس�ت‪ .‬در ادامه ش�ما را با ‪ 10‬خودرویی اشنا می کنیم که بدنه ای کام ً‬ ‫ال‬ ‫فیبرکربنی دارند‪ .‬ما برخی خودروهای شگفت انگیز همچون النچیا دلتا ‪ ،Futurista‬فورد ‪GT‬‬ ‫ه انها از جنس‬ ‫و مرسدس‪-‬ای ام جی وان را در این فهرست نیاورده ایم چراکه تنها بخشی از بدن ‬ ‫فیبر کربن است‪.‬‬ ‫‹ ‹استون مارتین والکری ‪AMR Pro‬‬ ‫این خودرو با همکاری تیم فرمول ‪ 1‬ردبول توس�عه یافته و بدنه و چندین قطعه از سیس�تم تعلیق‬ ‫کام ً‬ ‫ال از فیبرکربن ساخته شد ه است‪ .‬وزن والکری ‪ AMR Pro‬تنها ‪ 1000‬کیلوگرم بوده و زیر کاپوت‬ ‫ان پیشرانه ی ‪ 1145‬اسبی قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هنسی ونوم ‪F5‬‬ ‫قطع ًا ونوم ‪ F5‬را می شناس�ید‪ .‬خودرویی که می خواهد عنوان س�ریع ترین خ�ودرو دنیا را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬پیش�ران ه ‪ 8‬س�یلندر ‪ 74/4‬لیت�ری توئین توربوی ونوم ‪ F5‬حداقل ‪ 1600‬اس�ب بخار‬ ‫قدرت دارد‪ .‬بدنه نیز از فیبرکربن ساخته شده و ائرودینامیکی با ضریب درگ ‪ 0/33‬دارد‪ .‬هدف این‬ ‫خودرو رسیدن به سرعت ‪ 500‬کیلومتر در ساعت است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایتال دیزاین ‪Zerouno Duerta‬‬ ‫این خودرو بر پای ه پلتفرم ائودی ‪ R8‬س�اخته ش�ده و پیشران ه ‪ 10‬سیلندر تنفس طبیعی ان قدرت‬ ‫‪ 610‬اس�ب بخاری دارد‪ .‬همانند س�وپرکار المان�ی‪ ،‬محصول ایتال دیزاین چهار چ�رخ محرک بوده و‬ ‫در عرض ‪ 3/4‬ثانیه از س��کون به تندی ‪ 100‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫می رس��د که ‪ 50‬درصد بهبود در مقایسه با خودرو پیشین را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬معاون اجرایی نیسان و مدیر فروش و بازاریابی محصوالت‬ ‫الکتریک��ی نیس��ان می گوی��د‪ :‬خ��ودرو جدید لیف نیس��مو ‪RC‬‬ ‫عملکرد قابل توجه ما از نظر قدرت و پرفورمنس و جذاب س��اخت‬ ‫خودروهای الکتریکی برای مش��تریان را نشان می دهد‪ .‬این خودرو‬ ‫هیجان انگیزترین نمایش از فلس��ف ه حمل ونقل هوش��مند نیسان‬ ‫است‪ .‬این خودرو مسابقه ای جدید تنها ‪ 1220‬کیلوگرم وزن دارد‪.‬‬ ‫س��اختار سبک وزن لیف نیسمو ‪ RC‬با مونوکوک فیبرکربنی اغاز‬ ‫شده است‪ .‬پیشرانه های الکتریکی و اینورترها نیز برای ایجاد توازن‬ ‫معرفی ‪ 10‬خودرو با بدنه فیبر کربنی‬ ‫همه مگسوزن های جاده ‬ ‫از گیربک�س دوکالچه اتوماتیک س�ود می ب�رد‪ .‬با وزن ‪ 1300‬کیلوگرمی‪ ،‬حداکثر س�رعت ان به ‪320‬‬ ‫کیلومتر در ساعت می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹کونیگ زگ اگرا ‪RS‬‬ ‫این یکی واقع ًا ویژه اس�ت چرا که در س�اختار بدنه از کربن و کوالر س�ود برده اس�ت‪ .‬پیش�ران ه ‪8‬‬ ‫س�یلندر ‪ 5‬لیتری توئین توربوی اگرا ‪ RS‬خروجی ‪ 1360‬اس�بی داشته و با سرعت ‪ 457‬کیلومتر در‬ ‫ساعت عنوان سریع ترین خودرو دنیا را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹لکسوس ‪LFA‬‬ ‫لکس�وس ‪ LFA‬قدیمی ترین س�وپرکار این فهرست اس�ت؛ اما نباید ان را فراموش کرد چراکه کل‬ ‫بدنه از پلیمر تقویت ش�ده با فیبرکربن ‪ CFRP‬س�اخته شده است‪ .‬این خودرو در سال ‪ 2009‬معرفی‬ ‫ش�ده و بنا به اطالعات منتش�ر ش�ده‪ 65 ،‬درصد متریال بکار رفته در ساختار از جنس ‪ CFRP‬بوده‬ ‫است که نتیج ه ان کاهش ‪ 100‬کیلوگرمی وزن و افزایش استحکام کل خودرو بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مک الرن سنا‬ ‫مک الرن س�نا با طرح کربن کام ً‬ ‫ال بدن ه فیبرکربن خود را به نمایش می گذارد‪ .‬این س�وپرکار که به‬ ‫بهتر باالی الس��تیک های جلو و عقب نصب شده اند و یک سیستم‬ ‫چهار چرخ محرک هم وجود دارد که گش��تاور انی پیش��رانه های‬ ‫الکتریکی را با بیش��ترین میزان چس��بندگی به الستیک ها انتقال‬ ‫می دهد‪ .‬اما باتری لیتیوم‪-‬یونی کارا و اینورترها نیز از مدل جاده ای‬ ‫و نس��ل دوم لیف گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬نمای جلوی بازنگری شده‪،‬‬ ‫کاپ��وت طوالنی‪ ،‬چراغ ه��ای ‪ ،LED‬بال عقب قاب��ل تنظیم‪ ،‬بدنه ‬ ‫س��ه تکه با بخش های جداشدنی جلو و عقب‪ ،‬ارتفاع کمتر از سطح‬ ‫زمین و شیشه های ثابت‪ ،‬رنگ نقره ای و مشکی بدنه و… از جمله‬ ‫ویژگی های این خودرو مسابقه ای هستند؛ تنها ‪ 6‬دستگاه از نیسان‬ ‫لیف نیسمو ‪ RC‬ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫تعداد محدود ‪ 500‬دس�تگاه تولید می ش�ود و از قبل تمامی نمونه ها فروخته شده است‪ .‬با پیشران ه ‪8‬‬ ‫سیلندر توئین توربوی ‪ 800‬اسبی و وزن ‪ 1198‬کیلوگرمی سنا همه را انگشت به دهان می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مک الرن اسپیدتیل‬ ‫جدیدترین محصول این برند از س�ری اولتیمیت اس�پیدتیل اس�ت که بدنه ای کربن�ی دارد‪ .‬بدن ه‬ ‫ک وزن این خودرو با بهترین ائرودینامیک ممکن همراه شده است‪ .‬قدرت ‪ 1050‬اسبی این خودرو‬ ‫سب ‬ ‫پرفورمنس فوق العاده ای ایجاد می کند‪ :‬حداکثر سرعت ‪ 403‬کیلومتر در ساعت و شتاب صفر تا ‪300‬‬ ‫کیلومتر در ساعت ‪ 12/8‬ثانیه ای‪.‬‬ ‫‹ ‹سینگر دینامیک و ‪DLS‬‬ ‫زمانی که دو شرکت همچون سینگر و ویلیامز یونیت با همدیگر کار می کنند نتیج ه به دست امده‬ ‫اس�تثنایی خواهد بود‪ .‬همانند این خودرو باورنکردنی که عالوه بر بدنه ای دینامیک و س�بک دارای‬ ‫فناوری های فرمول ‪ 1‬و پیشران ه تنفس طبیعی ‪ 500‬اسب بخاری است‪ .‬بدنه از فیبر کربن ساخته شده‬ ‫و تنها ‪ 989‬کیلوگرم وزن دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ W‬موتورز فنیر سوپر اسپرت‬ ‫زمانی که ش�ما هایپرکاری همچون ‪ W‬موتورز فنیر س�وپر اس�پرت را با پیشران ه ‪ 900‬اسب بخاری‬ ‫ترکیب می کنید به دنبال راه های دیگری هم برای افزایش وزن خواهید بود که یکی از انها بهبود وزن‬ ‫اس�ت که ان هم به لطف بدنه ای فیبرکربنی میسر می ش�ود‪ .‬این خودرو ‪ 1200‬کیلوگرم وزن داشته و‬ ‫حداکثر سرعت ‪ 400‬کیلومتر در ساعتی را ثبت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زنوو ‪TST-S‬‬ ‫این هایپرکار دانمارکی در نمایش�گاه ژنو س�ال پیش رونمایی ش�د و بدن ه ان از فیبرکربن و دیگر‬ ‫متریال کامپوزیتی س�اخته شده که همین امر باعث شده وزن خودرو به ‪ 1495‬کیلوگرم برسد‪ .‬دیگر‬ ‫جنب ه مهم این خودرو پیش�ران ه ‪ 8‬س�یلندر ‪ 1194‬اس�بی است که باعث می شود ش�تاب صفر تا ‪100‬‬ ‫کیلومتر در ساعت ‪ 2/8‬ثانیه ای ایجاد شود‪.‬‬ ‫‪italdesign-zerouno-duerta‬‬ ‫ شنبه‬ ‫حضور کانسپت تویوتا ‪ TJ‬کروزر در لس انجلس‬ ‫اگ��ر گذرتان به طور اتفاقی به نمایش��گاه خودرو لس انجلس‬ ‫‪ 2018‬افتاده باش��د خواهی��د فهمید که در غرف�� ه تویوتا تنها‬ ‫خودروهای پریوس فیس لیفت یا کروال هیبریدی سدان ‪2020‬‬ ‫حضور ندارند‪.‬‬ ‫در واقع خ��ودرو دیگری هم در این غرفه حضور دارد که ‪TJ‬‬ ‫کروزر نامیده شده و محصولی مفهومی است‪ .‬حروف ‪ TJ‬مخفف‬ ‫کلم��ات ‪ Toolbox‬و ‪ Joy‬هس��تند‪ .‬البته ک��ه واژ ه کروزر هم‬ ‫کامال با محصوالت تویوتا همخوانی داش��ته و این خودروس��از‬ ‫چندین دهه اس��ت محصوالتی با این پس��وند به ب��ازار عرضه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تویوتا برای نخس��تین بار رونمایی این کانس��پت‪ ،‬اعالم کرده‬ ‫بود ‪ TJ‬کروزر برای رانندگان طراحی ش��ده که س��بک زندگی‬ ‫ترکیبی از کار و هیجان دارند‪ .‬این کانسپت دارای جاداری یک‬ ‫ون باری و طراحی خشن یک شاسی بلند جعبه ای شکل است‪.‬‬ ‫در واقع این کانس��پت به نوعی ما را به یاد خودرو نایت ‪XV‬‬ ‫می ان��دازد که یک خ��ودرو نظامی مبتنی بر فورد ‪ 550‬س��وپر‬ ‫دیوتی است‪.‬‬ ‫تویوت��ا ‪ TJ‬کروزر از ویژگی های ش��اخصی بهره می برد که از‬ ‫جمل ه انها می توان به پوش��ش حفاظتی ویژه در کاپوت‪ ،‬سقف‬ ‫و گل گیرها‪ ،‬سیس��تم تعلیق سفارش��ی‪ ،‬رینگ های ‪ 20‬اینچی‪،‬‬ ‫سیس��تم چهار چرخ محرک‪ ،‬در های عقب کشویی همانند ون‪،‬‬ ‫محفظه بار بزرگ و کابینی پایه اما مدرن اشاره کرد‪.‬‬ ‫داش��بورد تقریبا مش��ابه ی��ک رانگل��ر اینده نگرانه اس��ت و‬ ‫خریداران چنین خودرویی از طراحی ان خوششان خواهد امد‪.‬‬ ‫این بخش همچنین ش��بیه کابین خودرویی همچون سیتروئن‬ ‫‪ C4‬کاکت��وس بوده اما خب بهتر اس��ت از گمانه زنی دراین باره‬ ‫خودداری کنیم‪ .‬این خودروساز ژاپنی کانسپت جدید خود را بر‬ ‫پای�� ه معماری جهانی جدید یعنی ‪ TNGA‬طراحی کرده و در‬ ‫دل ان قوای محرک ه هیبریدی ‪ 2‬لیتری قرار گرفته است‪ .‬البته‬ ‫مشخصات عملکردی این کانسپت فعال منتشر نشده اند‪.‬‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫انتخاب خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫انتخاب خودرو عملکردی سال ‪2019‬‬ ‫شورلت کوروت سلطان روداندترک‬ ‫سایت روداندترک (‪ )Road & Track‬هم مثل بسیاری‬ ‫از س�ایت ها و نش�ریات معتبر خودرویی هرس�اله با انج�ام رقابت‬ ‫جذابی بین جدیدترین خودروهای اس�پرت ب�ازار اقدام به انتخاب‬ ‫خودرو عملکردی سال می کند‪ .‬مثل سال های گذشته‪ ،‬این ازمایش‬ ‫امس�ال هم با عنوان خودرو عملکردی سال ‪( 2019‬به صورت مخفف‬ ‫‪ )PCOTY‬برگزار ش�ده اس�ت‪ .‬این شش�مین دوره برگ�زاری این‬ ‫رقابت ها محسوب می ش�ود‪ .‬رقابت امسال با حضور ‪8‬شرکت کننده‬ ‫برگزار شده است که عبارت اند از‪:‬‬ ‫الفارومئو استلویو کوادروفولیو‬ ‫ائودی ‪RS5‬‬ ‫ب ام و ‪ M5‬کامپتیشن‬ ‫شورولت کوروت ‪ZR1‬‬ ‫فراری ‪ 488‬پیستا‬ ‫مک الرن سنا‬ ‫مرسدس‪-‬اام گ ‪ S E63‬استیشن‬ ‫پورشه ‪RS GT2 911‬‬ ‫ش�رکت کنندگان رقابت امس�ال از تنوع باالیی برخوردار هستند‬ ‫به گونه ای که در بین انها از هایپراس�پرت و سوپراس�پرت گرفته تا‬ ‫س�دان و کراس اوور اس�پرت حضور دارند‪ .‬مک الرن س�نا به عنوان‬ ‫یک هایپراس�پرت‪ ،‬قدرتمندترین خودرو جمع محس�وب می شود‬ ‫درحالی ک�ه کم�ی پایین تر ‪3‬سوپراس�پرت جدی�د و توانمند یعنی‬ ‫ش�ورلت کوروت ‪ ،ZR1‬فراری ‪ 488‬پیس�تا و پورشه ‪RS GT2 911‬‬ ‫باهم به نبردی س�خت خواهن�د پرداخت‪ .‬در س�مت دیگر میدان‪،‬‬ ‫ب ام و ‪ M5‬کامپتیش�ن قرار دارد که با پیش�رانه ‪ V8‬توئین توربوی‬ ‫‪ 617‬اس�ب بخ�اری و قطعات عملک�ردی فراوان‪ ،‬رقب�ا را به چالش‬ ‫دعوت می کند‪ .‬ائودی ‪ RS5‬اما در نس�ل جدید‪ ،‬پیشرانه ‪ V8‬قبلی‬ ‫خود را با ی�ک نمونه کوچک تر ‪ 2/9‬لیتری ‪ V6‬توئین توربو تعویض‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ای�ن روزها م�ا در دورانی زندگ�ی می کنیم ک�ه کراس اوورها هم‬ ‫اسپرت و قدرتمند شده اند‪ .‬پس حضور نماینده ای از این بلندقامتان‬ ‫اس�پرت در رقابت خودروی عملکردی س�ال ‪ 2019‬ضروری به نظر‬ ‫می رس�ید که این وظیفه ب�ر عهده الفارمئو اس�تلویو کوادروفولیو‬ ‫گذاش�ته ش�د‪ .‬خودرویی که مطمئن ًا نماینده شایس�ته ای برای‬ ‫گ�روه خود خواهد بود؛ اما در رقابت امس�ال‪ ،‬مرس�دس‪-‬‬ ‫اام گ ‪ S E63‬ه�م در قامت یک استیش�ن نیرومند حضور دارد که‬ ‫می تواند رقیب سختی برای استلویو باشد‪ .‬البته نباید این استیشن‬ ‫المانی را دس�ت کم گرفت زیرا در سینه ان‪ ،‬همان نیروگاه ‪ 4‬لیتری‬ ‫‪ V8‬توئین توربوی کوپه اس�پرت ‪ AMG GT‬قرار گرفته اس�ت که‬ ‫در اینجا ‪ 603‬اسب بخار قدرت تولید می کند‪.‬‬ ‫میانگین قدرت ش�رکت کنندگان رقابت خودرو عملکردی س�ال‬ ‫‪ 2019‬روداندترک ‪ 641‬اس�ب بخار است که ‪ 96‬واحد نسبت به سال‬ ‫قبل افزایش داشته است؛ بنابراین شرکت کنندگان امسال قوی ترین‬ ‫ترکیب را در تاریخ رقابت های خودرو عملکردی س�ال روداندترک‬ ‫تش�کیل داده اند‪ .‬ضعیف ترین ش�رکت کننده امس�ال ائودی ‪RS5‬‬ ‫با ‪ 450‬اس�ب بخ�ار قدرت و قوی ترین خودرو مک الرن س�نا با ‪900‬‬ ‫اسب بخار قدرت اس�ت‪ .‬مجموع قیمت هشت شرکت کننده رقابت‬ ‫امسال ‪ 2,339,630‬دالر بوده و میانگین قیمتی ان ها نیز ‪292,454‬‬ ‫دالر است که نسبت به میانگین ‪ 178,114‬دالری سال قبل‪ ،‬افزایش‬ ‫چشمگیر ‪ 64‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬همچنین برای نخستین بار‪،‬‬ ‫هیچ کدام از ش�رکت کنندگان رقابت خودرو عملکردی س�ال ‪2019‬‬ ‫روداندترک بیش�تر از دو پدال ندارن�د‪ ،‬یعنی همه انها به گیربکس‬ ‫اتوماتیک مجهز هستند‪.‬‬ ‫پ�س از گرد ه�م امدن هر ‪8‬خودرو‪ ،‬رقابت ج�ذاب و درعین حال‬ ‫بس�یار س�خت و نفس گیر انتخاب خ�ودرو عملکردی س�ال ‪2019‬‬ ‫اغاز ش�د‪ .‬طی این رقابت‪ ،‬خودروها مورد ازمایش های سختی قرار‬ ‫می گیرن�د و با نهایت توان خود باهم ب�ه رقابت می پردازند تا نهایت ًا‬ ‫یکی از انها موفق به کسب عنوان ارزشمند خودرو عملکردی سال‬ ‫روداندترک شود‪.‬‬ ‫همان طور که اش�اره ش�د‪ ،‬رقابت انتخاب خودر و عملکردی سال‬ ‫روداندترک ش�امل مراحل و ازمون های زیادی می شود‪ .‬یکی از این‬ ‫مراح�ل‪ ،‬تایم زنی خودروها در پیس�ت ‪ NCM‬اس�ت‪ .‬این یکی از‬ ‫مهم ترین و اصلی ترین مراحل رقابت محسوب می شود زیرا ازمایش‬ ‫در پیس�ت ‪ NCM‬چیزی بیش�تر از صرف ًا ثبت لپ تایم اس�ت‪ .‬در‬ ‫اینجا عملکرد خودروها س�نجیده می شود و شخصیت ان ها بیشتر‬ ‫از یکدیگر متمایز می شود‪.‬‬ ‫تعادل اس�تلویو در خروج از پیست ها لذت بخش است‪ ،‬سامانه‬ ‫چهارچرخ محرک معروف کواترو با دیفرانسیل عقب فعال‬ ‫در ‪ RS5‬امکان پیچیدن با س�رعت های باال را فراهم می کند و ‪M5‬‬ ‫هم هنگام ش�تاب گیری احساسی مانند هایپرکارها دارد‪ .‬در پیستا‬ ‫راننده هر زمانی که به بیش فرمانی نیاز داشته باشد‪ ،‬فراهم می شود‬ ‫درحالی که شاس�ی سرزنده و سوپرش�ارژر وحشی کوروت ‪ ZR1‬در‬ ‫هر پیچی فریاد الس�تیک ها را بلند می کند‪ .‬با ‪ RS GT2‬به سادگی‬ ‫می توان به سرعت های باال دست پیدا کرد و سنا این اعتماد به نفس‬ ‫را ب�ه راننده می دهد که در اهس�ته ترین نقطه پیس�ت با باالترین‬ ‫سرعت ممکن حرکت کند‪.‬‬ ‫س�رانجام پس از انجام ازمون های مختل�ف‪ ،‬این رقابت نفس گیر‬ ‫پایان یافت و نوبت به انتخاب برنده رسید‪ .‬بدین ترتیب برای تعیین‬ ‫برن�ده‪ ،‬هر ‪8‬خودرو دقیق ًا مورد بررس�ی قرار گرفتن�د‪ .‬تقریب ًا همه‬ ‫ازمایش کنندگان از قبل می دانستند که مک الرن سنا پیروز بخش‬ ‫پیست خواهد شد اما قیمت این خودرو بیش از دو برابر قیمت دومین‬ ‫ش�رکت کننده گران قیمت این رقابت است و تمامی نمونه های ان از‬ ‫قبل به فروش رس�یده که این موارد ممکن اس�ت مانع پیروزی این‬ ‫هایپرکار بریتانیایی ش�وند‪ .‬یکی دیگر از خودروهایی که استحقاق‬ ‫پیروزی را داش�ت‪ ،‬تنها کراس اوور گروه یعنی استلویو کوادروفولیو‬ ‫ب�ود اما همه داوران اعتقاد داش�تند که مرس�دس ‪ S E63‬عملکرد‬ ‫بهتری نس�بت به استلویو دارد زیرا ارتفاع پایین تر‪ ،‬تنظیم متعادل‬ ‫تعلیق و تنظیم عالی سیس�تم چهارچرخ محرک کمک می کنند که‬ ‫از قدرت فوق العاده مرسدس بیشتر استفاده شود‪.‬‬ ‫از س�وی دیگر‪ M5 ،‬کامپتیش�ن نیز س�دان اس�پرتی اس�ت که‬ ‫ش�تابی مانند سوپراس�پرت ها را ارائه می کند‪ .‬این سدان دو تنی با‬ ‫برخ�ورداری از ویژگی های لوکس فراوان‪ ،‬در پیس�ت ‪ NCM‬حتی‬ ‫از ‪ GTS M4‬هم س�ریع تر است؛ اما چیزی که در این خودرو وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬نرمی و تعادل اس�ت‪ 488 .‬پیس�تا تمامی ویژگی های خاصی‬ ‫ک�ه راننده به ان ه�ا نیاز دارد‪ ،‬از فضای داخل�ی فیبر کربنی گرفته‬ ‫ت�ا قدرت فوق العاده از پیش�رانه ‪ V8‬تندوتی�ز را ارائه می کند‪ .‬این‬ ‫سوپراس�پرت ایتالیایی روی ج�اده هم رفتار شایس�ته ای دارد اما‬ ‫عملکرد نه چندان مناسب در پیست موجب شد که از کسب عنوان‬ ‫خودروی عملکردی سال باز بماند‪.‬‬ ‫دهه ها تجربه و مهندسی پورشه در به کارگیری توربوشارژرها‪،‬‬ ‫در ‪ RS GT2 911‬به پختگی کامل رسیده است‪ .‬این پورشه‬ ‫سنتی‪ ،‬با قدرت شگفت انگیز و ویژگی های عملکردی خود توانست‬ ‫با اختالف تنها یک ثانیه نس�بت به مک الرن کام ً‬ ‫ال مدرن‪ ،‬پیس�ت‬ ‫‪ NCM‬را طی کند‪ .‬پورش�ه قصد داش�ته ثابت کن�د که می تواند از‬ ‫‪ 911‬یک سوپراس�پرت تمام عیار تولید کند اما در یک سوپراسپرت‬ ‫صرفا س�ریع بودن کافی نیست‪ .‬به همین دلیل برخی اعضای هیات ‬ ‫داوران از رای دادن ب�ه ‪ RS GT2 911‬به عن�وان خودر و عملکردی‬ ‫سال خودداری کردند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب‪ ،‬مک الرن سنا و شورلت کوروت ‪ ZR1‬به گزینه هایی‬ ‫نهایی برای کس�ب این عنوان تبدیل شدند‪ .‬هرچند این دو خودرو‬ ‫ً‬ ‫کاملا در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند اما ش�باهت هایی هم بین‬ ‫انها دیده می شود‪ .‬این دو خودرو در خیابان ها کامال وحشی هستند‬ ‫و کیفیت بازخورد و تجربه رانندگی پیس�ت انها نیز بس�یار به هم‬ ‫ش�باهت دارد؛ اما س�روصدای سنا سرس�ام اور بوده و صندلی ها و‬ ‫دید رو به بیرون ان نیز چندان بدون نقص نیس�ت‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫کوروت سواری بسیار بهتر و ساکت تری را ارائه می کند؛ بنابراین در‬ ‫پایان نتیجه رای گیری مشخص بود‪ .‬سنا در جایگاه دوم قرار گرفت‪.‬‬ ‫این بهترین خودروی میلیون دالری تاریخ است‪ .‬هرچند با این مبلغ‬ ‫تقریب ًا امکان خرید هر خودرویی از هیوالهای ‪12‬س�یلندر گرفته تا‬ ‫فراری هیبریدی وجود دارد اما س�نا با ارائه عملکرد عالی و تجربه‬ ‫خال�ص رانندگی‪ ،‬خودروی فوق العاده ای اس�ت‪ .‬تمامی جزئیات این‬ ‫خودرو بی نظیر است‪.‬‬ ‫شورلت کوروت ‪ ،ZR1‬خودر و عملکردی سال ‪ 2019‬روداندترک‬ ‫ش�ورلت ک�وروت ‪ ZR1‬تحس�ین هم�ه ازمایش کنن�دگان‬ ‫ش�امل طرفداران مس�ابقات این�دی کار‪ ،‬راننده های مس�ابقه ای و‬ ‫روزنامه ن�گاران را برانگیخ�ت و به همین دلیل به عن�وان برنده این‬ ‫رقابت فوق العاده س�خت انتخاب ش�د‪ .‬همه دوست داشتند با ‪ZR1‬‬ ‫زمان بیش�تری رانندگی کنند‪ .‬این سوپراسپرت امریکایی بسیاری‬ ‫از ویژگی ه�ای م�ک الرن را با یک هفتم قیمت به نمایش گذاش�ت‪.‬‬ ‫‪ ZR1‬همانند س�نا‪ ،‬توانایی ثبت لپ تایم های عالی در پیس�ت ها را‬ ‫با هندلینگ و قابلیت های قابل توج�ه در جاده های عمومی ترکیب‬ ‫کرده اس�ت و به واقع لیاقت عنوان ارزشمند خودر و عملکردی سال‬ ‫‪ 2019‬روداندترک را دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫برقی ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خان��واد ه جدید مرس��دس ‪ AMG GT‬مدل س��ال ‪ 2020‬در‬ ‫نمایش��گاه خودرو لس انجلس معرفی شده و یکی از گیراترین انها‬ ‫مدل سفارشی ‪ AMG GT R Pro‬است‪.‬‬ ‫کار را ب��ا همین خودرو اغاز می کنیم ک��ه با تمرکزی ویژه روی‬ ‫پرفورمنس در پیس��ت مس��ابقه طراحی ش��ده اس��ت و از تجارب‬ ‫مرسدس در ساخت خودروهای مسابقه ای ‪ AMG GT3‬و ‪GT4‬‬ ‫برخوردار اس��ت‪ 4 .‬ویژگی کلیدی باعث تمایز این خودرو از س��ایر‬ ‫مدل ها می شوند که عبارت اند از سیستم تعلیق‪ ،‬ساختار سبک وزن‪،‬‬ ‫ائرودینامیک و طراحی ظاهری‪.‬‬ ‫مرس��دس‪ AMG‬یک دس��ت فنرهای جدید ب��رای این خودرو‬ ‫«وسپا» جاودانه است‬ ‫وس��پا با مدل های الکتریکا و ‪ GTS‬خود به نمایش��گاه میالن بازگش��ته‬ ‫است‪ .‬مردم عالقه خود را به اخرین تولیدات وسپا نشان دادند‪ .‬بعد از اینکه‬ ‫وسپا وب سایتی برای سفارش انالین مدل های تولیدی خود ساخت‪ ،‬حجم‬ ‫سفارشات‪ ،‬گروه پیاجیو را شگفت زده کرد‪ .‬حجم سفارش مدل ‪Elettrica‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬برابر بیشتر از پیش بینی واحد فروش است‪.‬‬ ‫ای��ن عمل تنها ی��ک معنا دارد‪ :‬مردم متوجه ش��ده اند که اس��کوترهای‬ ‫الکتریکی از خودروهای الکتریکی کاربردی ترند‪ .‬مس��افت قابل پیمایش و‬ ‫محدودیت های زمان شارژ چیزهایی است که خودروها باید عملکردی بهتر‬ ‫در انها داشته باشند‪.‬‬ ‫مدل الکتریکای وس��پا به همین منظور ساخت ه شده است‪ .‬این اسکوتر با‬ ‫بات��ری لیتیوم یون ‪ 4 . 2‬کیلووات س��اعتی خود‪ ،‬با برق خانگی به راحتی در‬ ‫ت زمان ‪ ۴‬س��اعت شارژ می شود‪ .‬این اسکوتر با این باتری در حالت اکو‬ ‫مد ‬ ‫(‪ )eco‬قادر به پیمایش مس��افتی در حدود ‪ ۱۰۰‬کیلومتر اس��ت؛ استفاده‬ ‫از ان در حالت قدرت کامل باعث کاهش این مسافت به نصف می شود‪.‬‬ ‫وس��پا قوی ترین برند گروه پیاجیو است‪ .‬این ش��رکت تمام توان خود را‬ ‫‪ ،AMG GT T Pro‬افعی ترسناک مرسدس‬ ‫برای اسکوتر افسانه ای خود صرف کرده است‪.‬‬ ‫ورژن بزرگ تر این اس��طوره‪ GTS ،‬با به روزرس��انی اساسی مواجه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬موتور ‪ ۲۷۸‬سی سی اب خنک این اسکوتر دارای چهار سوپاپ است‬ ‫و با نام ‪ 300HPE‬ش��ناخته می شود‪ .‬این موتور ‪ 23 . 8‬اسب بخار توان در‬ ‫‪ ۸۲۵۰‬دور در دقیق��ه و ‪ ۲۶‬نیوت��ن متر گش��تاور در ‪ ۵۲۵۰‬دور در دقیقه‬ ‫تولید می کند‪.‬‬ ‫این نیروگاه ‪ 300HPE GTS‬جدید را به قوی ترین وس��پا تاریخ تبدیل‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬تمام سیستم انتقال قدرت این اسکوتر به طور اساسی مورد‬ ‫بازبین��ی قرارگرفته اس��ت‪ .‬گیربکس ضریب متغی��ر (‪ )CVT‬و کالچ‬ ‫خ��ودکار هم جزوی از این فهرس��ت بلند باال اس��ت‪ .‬با این تغییرات‬ ‫‪ 300HPE GTS‬در ترافیک سرگرم کننده و چابک خواهد بود‪.‬‬ ‫بروزرسانی ها در اینجا به پایان نمی رسد؛ از امکانات جدیدی که به‬ ‫این اسکوتر اضاف ه شده می توان صفحه نمایش ‪ 4 . 3‬اینچی ‪ TFT‬تمام‬ ‫رنگی برای نمایش اطالعات نیز نام برد‪.‬‬ ‫منبع‪cycleworld :‬‬ ‫توس��عه داده که به س��ادگی می توان انه��ا را تنظیم کرد‪GT R .‬‬ ‫‪ Pro‬همچنی��ن دارای میله پیچش��ی فیبر کربن��ی قابل تنظیم و‬ ‫میله فوالدی در عقب اس��ت‪ .‬این خودرو همچنین پانلی برش داده‬ ‫شده در زیر بدنه است که باعث بهبود استحکام و پایداری می شود‪.‬‬ ‫مرس��دس‪ 2020 AMG GT R Pro‬به ص��ورت اس��تاندارد از‬ ‫ترمزهای کامپوزیت سرامیکی سود می برد و زیر ان هم رینگ های‬ ‫‪ 5‬پره ی س��بک وزن پرفورمنس با رنگ خاکس��تری تیتانیومی به‬ ‫چش��م می خورد‪ .‬بخش ه��ای ائرودینامیکی هم این خ��ودرو را از‬ ‫دیگر مدل ها متمایز کرده اند‪ .‬در نمای جلو یک اپرون جدید وجود‬ ‫دارد که باعث بهبود پایداری خودرو در سرعت های باالتر می شود‪.‬‬ ‫مرسدس همچنین ورودی های هوا در گلگیرهای جلو برای کاهش‬ ‫باال شدن بخش جلویی خودرو طراحی کرده است‪ .‬در بخش عقب‬ ‫ه��م یک عنصر ائرودینامیکی فیبر کربن��ی کوچک ایجاد گردیده‬ ‫است‪ .‬نهایتاً به پکیج کربنی استاندارد یک و دو می رسیم که شامل‬ ‫عناصر کربنی جدید از جمله اینه های جانبی‪ ،‬اس��پویلر و دیفیوزر‬ ‫عقب است‪ .‬نس��خ ه پیش تولیدی این خودرو با رانندگی مارو انگل‬ ‫توانس��ت یک دور نورب��رگ رینگ را در ‪ 7‬دقیق��ه و ‪ 4.632‬ثانیه‬ ‫ط��ی کند‪ .‬همانند مدل اس��تاندارد ‪ ،AMG GT R‬مدل ‪ Pro‬از‬ ‫پیش��رانه ‪ 8‬سیلندر ‪ 4‬لیتری توئین توربو با قدرت ‪ 516‬اسب بخار‬ ‫سود می برد‪.‬‬ ‫‪GTS‬‬ ‫ شنبه‬ ‫معرفی فیس لیفت نیسان ماکسیما‬ ‫پس از پیش نمایش��ی که چندی قبل ارائه ش��د‪ ،‬حاال نیسان رسماً‬ ‫نس��خه فیس لیفت ش��ده س��دان ماکس��یما را برای مدل ‪ 2019‬در‬ ‫نمایش��گاه لس انجلس معرفی کرده است‪ .‬به گفته معاون ارشد بخش‬ ‫فروش و بازاریابی نیسان امریکای شمالی‪ ،‬ماکسیما یکی از مهم ترین‬ ‫محصوالت برند نیس��ان محسوب می ش��ود زیرا این باسابقه ترین نام‬ ‫نیسان بوده و در طول چهار دهه عمر خود‪ ،‬عملکرد‪ ،‬کیفیت و استایل‬ ‫جذاب را ارائه کرده است‪ .‬ماکسیما ‪ 2019‬در پنج تیپ مختلف شامل‬ ‫‪ S، SV، SL، SR‬و پالتین��وم ب��ه ب��ازار عرضه خواهد ش��د‪ .‬هرچند‬ ‫ماکس��یما ‪ 2019‬چندان متفاوت از نمونه قبلی به نظر نمی رس��د اما‬ ‫با این حال تغییرات قابل توجهی در ان صورت گرفته اس��ت‪ .‬با نگاه به‬ ‫نمای جلویی خودرو بالفاصله متوجه س��پری جدید با دو مه ش��کن‬ ‫کوچک می شویم که در قابی مشکی رنگ جای گرفته اند‪ .‬در چراغ های‬ ‫جلو هم تغییراتی صورت گرفته و با استفاده از ‪ ،LED‬گرافیک داخلی‬ ‫پیچیده تری را به نمایش گذاش��ته اند؛ اما تغییرات ظاهری ماکسیما‬ ‫‪ 2019‬صرف��اً به بخ��ش جلویی ان محدود نش��ده و در عقب ان نیز‬ ‫اصالحاتی صورت گرفته اس��ت مثل چراغ های عقب که بروز شده اند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬سپر عقب هم تغییراتی را تجربه کرده و در ان چهار سر‬ ‫اگزوز زیبا تعبیه ش��ده که نمای اس��پرتی را ایجاد کرده اند‪ .‬در همین‬ ‫حال‪ ،‬نسخه اسپرت تر ماکسیما ‪ SR‬به یک اسپویلر ظریف مجهز شده‬ ‫است‪ .‬تمامی پنج تیپ ماکسیما با رینگ های جدیدی عرضه خواهند‬ ‫ش��د اما نیس��ان به طور اختصاصی برای تیپ پالتینوم رینگ های ‪19‬‬ ‫اینچی ویژه ای را با نام «هایپر سیلور» طراحی کرده است‪ .‬به فهرست‬ ‫رنگ ه��ای بیرونی ماکس��یما رنگ جدیدی بنام غروب خورش��ید نیز‬ ‫اضافه ش��ده است‪ .‬در داخل ماکسیما فیس لیفت نیز نیسان تغییراتی‬ ‫جزئی را اعمال کرده که ازجمله مهم ترین انها می توان به صفحه امپر‪،‬‬ ‫رو دری ها و پوشش س��قف جدید به همراه متریال بهتر صندلی ها با‬ ‫دوخت متفاوت و همین طور بلندگوهای جدید در ستون های ‪ A‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬البته بس��یاری از این ویژگی ها در تیپ های مختلف خودرو باهم‬ ‫تفاوت دارند‪ .‬تمامی تیپ ها به غیراز تیپ ‪ S‬اما به رادیوی ماهواره ای و‬ ‫ناوبری مخصوص نیسان مجهز هستند‪.‬‬ ‫‪ 17‬اذر ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 8‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪128/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪60/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪90/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪290/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪305/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪205/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪35/700/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪87/200/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪113/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪45/700/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪71/900/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪129/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪203/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪119/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪132/700/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪580/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪350/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪495/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪475/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪640/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪170/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪380/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪510/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪-:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪830/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪360/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪640/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/020/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/020/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 17‬اذر ‪ 30 1397‬ربیع االول ‪ 8 1440‬دسامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪44‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬اکرم امینی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫خودروسازی شکالت سازی نیست‬ ‫رضا رضای�ی‪ -‬عضو انجمن س�ازندگان قطعات و مجموعه ه�ای خودرو ‪:‬‬ ‫با وجود هشدارهای پیاپی قطعه سازان نسبت به وقوع بحران در صنعت خودرو کشور‪،‬‬ ‫معضالت کماکان وجود دارد و چنانچه مش��کالت مرتفع نگردد خودروس��ازی ایران‬ ‫بی��ش از دو ماه دوام نخواهد اورد‪ .‬قطعه س��ازان در تامین نقدینگی با معضالت زیادی‬ ‫روبه رو هستند که منجر به تعدیل نیرو شده است و باید گفت این روزها صنعت قطعه‬ ‫حال و روز خوبی ندارند‪ .‬مش��کالت ابتدا از تحریم و زمانیکه خودروس��ازان مشکالت‬ ‫مالی خود را بر دوش قطعه س��ازان گذاشتند شروع ش��د‪ .‬در شرایطی که قطعه سازان‬ ‫زیر بار فش��ارهای نقدینگی بودند‪ ،‬عدم به روز رس��انی قیمت خودروس��ازان و بستن‬ ‫قرارداده��ای ‪ 8‬ماهه‪ ،‬قطعه س��ازان را ب��ا معضالت جدی روبه رو س��اخت؛ در چنین‬ ‫ش��رایطی بانک ها درظاهر نرخ بهره را ‪ 15‬درصد اعالم کردند اما کماکان با بیش از ‪20‬‬ ‫درصد بهره تس��هیالت را در اختیار قطعه س��ازان قرار می دهند‪ .‬صنعت و بانک دو بال‬ ‫اقتصاد کش��ور هستند که برای رسیدن به اهداف بلند اقتصادی باید همسو با یکدیگر‬ ‫حرک��ت کنند‪ .‬بانک ها همواره تامین کننده ‪ 70‬درصد از نقدینگی صنعتگران بوده اند‬ ‫اما امروز قدرت وام دهی بانک ها بین ‪ 10‬تا ‪ 12‬درصد است لذا در چنین شرایطی باید‬ ‫گفت کاهش قدرت وام دهی بانک ها باعث کاهش قدرت حرکت صنعت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در حال حاضر تس��هیالت بانک ها بیشتر در حوزه ملک و امالک ارائه می شود‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که جبران زیان ناشی از تعطیلی موسسات مالی بر دوش بانک های دولتی‬ ‫قرار گرفته است و عمال باید گفت بانک ها یا قادر به تامین نقدینگی صنعتگران نیستند‬ ‫و یا تمایلی به این امر ندارند؛ در چنین ش��رایطی قطعه سازان با افزایش ‪ 300‬درصدی‬ ‫قیمت مواد اولیه و جهش یکباره نرخ ارز و عدم تبادالت مالی بین المللی روبه رو شدند‬ ‫که در این ش��رایط تمام صنایع کش��ور به خصوص صنعت قطعه با معضالت بسیاری‬ ‫مواجه شدند‪ .‬تفاوت صنعت قطعه سازی با صنایع دیگر مانند شکالت سازی این است‬ ‫که چنانچه انها با مش��کلی مواجه ش��وند در نهایت محصولی به ب��ازار عرضه نخواهد‬ ‫کرد اما قطعه س��از وظیفه تامین قطعات مورد نیاز خودروسازان را دارد که متاسفانه با‬ ‫بی توجهی مسئوالن مواجه اس��ت‪ .‬در پرداخت نکردن مطالبات‪ ،‬خودروسازان مقصر‬ ‫نیستند زیرا انها نیز هوایی را تنفس می کنند که قطعه سازان تنفس می کنند و با وجود‬ ‫انکه قیمت های تولیداتشان ثابت مانده باید جوابگوی مطالبات قطعه سازان نیز باشند‪.‬‬ ‫قیمت محصوالت خودروسازان افزایش نیافته لذا چنانچه قطعه سازان تنها با ‪ 5‬درصد‬ ‫س��ود‪ ،‬تولیدات خود را به خودروسازان بفروش��ند حداقل باید ‪ 50‬تا ‪ 60‬درصد قیمت‬ ‫خودروها افزایش یابد تا قادر به پرداخت مطالبات قطعه سازان باشند‪.‬‬ ‫‪a r i s u n‬‬ ‫وانت اریسان پایه‏گاز سوز با موتور ‪OHVG II‬‬ ‫وانت اریسان ضمن برخورداری از امکانات ایمنی و فضای جادار و راحت‬ ‫ب�رای رانندگی‪ ،‬از قابلیت باالتری برای حمل بار برخوردار اس�ت‪ .‬طراحی‬ ‫جذاب تزیینات داخلی (داش�بورد ‪ ،‬رودری‏ها و‪ )...‬موجبات هرچه بیش�تر‬ ‫رانندگی دلپذیر را برای کاربران ان فراهم کرده اس�ت‪ .‬اس�تفاده از موتور‬ ‫پایه گاز س�وز ‪ 1700‬سی سی ‪ OHVG II‬دارای استاندارد االیندگی یورو‬ ‫‪ ، 4‬علاوه بر صرفه جویی در هزینه س�وخت‪ ،‬موجب کاه�ش قابل توجه‬ ‫ی شود و از این لحاظ شرایط متفاوتی‬ ‫هزینه تعمیرات و نگهداری خودرو م ‏‬ ‫در مقابل رقبا داراس�ت‪ .‬ش�رکت ایران خ�ودرو با ه�دف افزایش کارایی‬ ‫خودرو اریسان نکات مهمی را در طراحی بدنه این خودرو لحاظ کرده است‬ ‫ک�ه از جمله ان جانمایی مخزن گاز در زی�ر کفی اتاق بار‪ ،‬طراحی اتاق بار‬ ‫با دیواره‏های بلند‪ ،‬جدا بودن قس�مت بار از اتاق سرنش�ینان بوده که این‬ ‫موارد شرایط استفاده بهینه را برای دارندگان این خودرو فراهم می‏کند‪.‬‬ ‫ویژگی‏های برجسته خودرو‬ ‫کارا‬ ‫ توان باربری باالتر (‪ 335‬کیلوگرم بیشتر از وانت باردو)‬ ‫ فضای مناسب بار (قرار گرفتن کپسول گاز در زیر کفی بار)‬ ‫ کیسه هوای ایمنی راننده و سرنشین‬ ‫ سیستم ترمز ضد قفل ‪ABS‬‬ ‫ فضای مناسب سرنشینان‬ ‫ سیستم تهویه مطبوع (کولر)‬ ‫ شیشه باالبر برقی‬ ‫ فرمان هیدرولیک‬ ‫ فرمان تلسکوپی(جمع شونده در تصادفات)‬ ‫ سیستم ضد سرقت (ایموبیالیزر)‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!