هفته نامه روزگار خودرو شماره 46 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 46

هفته نامه روزگار خودرو شماره 46

هفته نامه روزگار خودرو شماره 46

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫مدیریت های‬ ‫فامیلی!‬ ‫‪2‬‬ ‫معاینه فنی نیازمند‬ ‫قوانین اجرایی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫تمام خودروهای دپوشده در گمرک‬ ‫ترخیص می شوند‬ ‫‪3‬‬ ‫تعهدات بازار لوازم یدکی‪ ،‬ابعاد‬ ‫وسیعی دارد‬ ‫‪4‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح کرد‬ ‫کاهش پلکانی قیمت خودرو‬ ‫جدال اشراف زادگان و فقرا‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫هفته نامه‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫سرپرس��ت سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) از‬ ‫طرح های جدید این س��ازمان مبنی بر نوسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫تجاری و ساخت ‪۲‬هزار واگن مترو خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایدرونیوز‪ ،‬ش��هریار طاهرپور‪ ،‬سرپرس��ت س��ازمان‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از اجرای دو پروژه بزرگ‬ ‫در بخش حمل ونقل مبنی بر نوس��ازی ناوگان تجاری و س��اخت‬ ‫‪۲‬هزار واگن مترو خبر داد و گفت‪ :‬ناوگان تجاری که شامل کامیون‬ ‫و کش��نده ها‪ ،‬اتوبوس و مینی بوس های درون شهری و برون شهری‬ ‫است طرح ان از سال گذشته با دستور رئیس جمهوری اغاز شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬قرار اس��ت در مدت سه سال‪ ۲۰۲ ،‬هزار خودرو‬ ‫نگاهی به ‪ ۲‬پروژه مهم ایدرو‬ ‫تجاری سنگین نوسازی ش��ود و پیش بینی می شود با اجرای این‬ ‫طرح س��االنه میزان قابل توجهی در مصرف س��وخت صرفه جویی‬ ‫شود‪ .‬سرپرس��ت ایدرو ادامه داد‪ :‬بر اساس پیش بینی اولیه در هر‬ ‫س��ال از اجرای این طرح باید ‪ ۶۷‬هزار خودرو س��نگین نوس��ازی‬ ‫ش��ود که تاکنون ‪ ۴۱‬هزار خودرو ثبت سفارش شده اند‪ .‬طاهرپور‬ ‫توان تولید داخل در س��اخت کامیون و اتوبوس را به ترتیب ‪ ۲۳‬و‬ ‫‪ ۴۲‬درص��د عنوان کرد و درباره محل تامین منابع مالی این طرح‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬نیمی از هزینه هر خودرو تجاری از محل صرفه جویی‬ ‫در مصرف س��وخت از س��وی دولت و وزارت نف��ت‪ ۳۰ ،‬درصد از‬ ‫تس��هیالت بانکی و ‪ ۲۰‬درص��د نیز از مح��ل اورده مالک خودرو‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مدیریت های فامیلی!‬ ‫فرسوده تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت ‪۲‬هزار واگن مترو‬ ‫سرپرست سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه با‬ ‫بی��ان اینکه درحال حاضر فاصله زمان��ی حرکت قطار در خط های‬ ‫مختلف مترو ‪ ۴‬تا ‪ ۹‬دقیقه است که باید به ‪ ۲‬دقیقه برسد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طرح دیگر ایدرو در بخش حمل ونقل‪ ،‬س��اخت ‪۲‬هزار واگن‬ ‫مترو اس��ت که اعتبار مورد نیاز ان از محل فاینانس کش��ورهای‬ ‫خارجی تامین می ش��ود‪ .‬طاهرپور افزود‪ :‬همچنین تامین مالی از‬ ‫کش��ورهای خارجی برای این طرح ممکن اس��ت باعث کندی در‬ ‫اجرای ان شود‪.‬‬ ‫رحمانی مطرح کرد‬ ‫کاهش پلکانی قیمت خودرو در دستور کار وزارتخانه و خودروسازان‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫بعد از چاپ مقاله های مدیریت های کوتوله و مدیریت های سنتی در مطبوعات‪،‬‬ ‫ده ها تلفن و پیام دریافت کردم که نمونه های مشکالت ناشی از وجود مدیریت های‬ ‫کوتوله و س��نتی را که مانند بختک بر س��ازمان های کش��ورمان و شاید خیلی از‬ ‫کشورهای مشابه افتاده‪ ،‬بازگو می کردند‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است که یادداشت های حقیر در مطبوعات‪ ،‬فقط مقدمه ای برای‬ ‫بیان درد بوده است؛ وگرنه پژوهش علمی و عملی در برنامه ریزی مدیریت کالن‪،‬‬ ‫برعهده استادان محترم و ارجمند و مسئوالن عالی رتبه کشور است‪.‬‬ ‫در این یادداش��ت به س��راغ مدیریت های فامیلی می روم ک��ه بازهم بحث روز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫***‬ ‫مدیریت ه��ای فامیل��ی ه��م به گونه ای حاصل جب��ر زمانه هس��تند و در ادامه‬ ‫مدیریت های کوتوله به وجود می ایند‪ ،‬اما این نوع مدیریت فقط در ش��رایط تغییر‬ ‫و تحول‪ ،‬در انقالب‪ ،‬در بحران و جنگ‪ ،‬زاییده نمی شود‪.‬‬ ‫مدیریت های فامیلی در دوران سازندگی و ارامش و با تغییر یک رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫یک وزیر‪ ،‬یک وکیل و حتی یک مدیریت میانی هم زاییده و پیدا می شوند‪.‬‬ ‫بنابراین این گونه مدیریت ها در همیش��ه تاریخ می توانند جاری و ساری باشند؛‬ ‫مگر انکه قوانینی ازس��وی قانون گذار برای س��ازمان ها مدون ش��ود که از رش��د‬ ‫قارچ گونه این انتصابات نابخردانه جلوگیری کند‪ .‬در بعضی از کش��ورها‪ ،‬دو نفر با‬ ‫نسبت درجه یک فامیلی نمی توانند در یک سازمان مهم ادامه کار بدهند و حتی‬ ‫اگر دو نفر در یک سازمان با هم ازدواج کنند‪ ،‬یکی باید از ان سازمان خارج شود‪.‬‬ ‫متاس��فانه در کش��ور ما‪ ،‬خیلی ها از مدیریت های فامیلی و رفاقتی به این دلیل‬ ‫که خود یا بستگان ش��ان در همان گردونه متولد ش��ده اند‪ ،‬دفاع می کنند و برای‬ ‫ان توجیه می تراش��ند‪ .‬انها به طور معمول معتقدند وقتی گروهی از مدیریت کنار‬ ‫می رون��د و مدیران جدیدی می ایند‪ ،‬گروه تازه وارد برای اطمینان خاطر‪ ،‬چاره ای‬ ‫جز استفاده از نزدیکان و منسوبان ندارند و با این دلیل عامه پسند‪ ،‬برادر و برادرزاده‬ ‫و خواهرزاده ها ظاهر می شوند‪ .‬بستگان درجه یک که به کار گمارده شدند‪ ،‬سراغ‬ ‫عموزاده ها و عمه زاده ها و خاله زاده ها و دایی زاده ها می روند و اگر باز هم کم امد‪،‬‬ ‫در میان دوس��تان و رفیقان دوره دبستان و دبیرس��تان و دانشگاه و بچه محل ها‪،‬‬ ‫کس��انی را پیدا می کنند که مس��ئولیت های جانبی را بر عهده انها بگذارند و در‬ ‫ی را تش��کیل می دهند و یک باره همه ش��هرداری تهران‪ ،‬اصفهانی‬ ‫واقع تیم خود ‬ ‫می شود‪ .‬فالن س��ازمان در مشهد‪ ،‬ترک نشین می شود و سازمانی دیگر به تصرف‬ ‫ش��مالی ها درمی اید و اداره ای در اختیار کردها قرار می گیرد و لرها صدرنش��ین‬ ‫فالن وزارتخانه می ش��وند و به این ترتیب فرهنگ قبیله ای و تفکر ملوک الطوایفی‬ ‫همچنان مهم ترین سرفصل تفکری سرزمین های جهان سوم باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫زای��ش مدیریت فامیلی و مدیریت رفاقت��ی به دلیل نبود اطمینان به کارگزاران‬ ‫پیش��ین و نداش��تن تخصص و ایمان به خود در مدیریت ارشد است‪ .‬در این گونه‬ ‫تفکرها‪ ،‬موضوع فقط به تغییر و تحول در حوزه ارش��د سازمان محدود نمی شود‪.‬‬ ‫گاهی در سازمان ها با امدن مدیر جدید و استفاده از «شیوه اتوبوسی» تغییرات تا‬ ‫کمترین س��طوح خدماتی هم ادامه پیدا می کند و کم کم سازمان شبیه یک شهر‬ ‫یا یک ده می شود و نوعی «قلعه الموت» پدید می اید‪.‬‬ ‫در این نظام ها افراد تالش می کنند با ایجاد خط و ربط های مشترک‪ ،‬در مواقع‬ ‫لزوم از منافع شخصی در قبال منافع سازمانی دفاع کنند‪.‬‬ ‫مدیریت ه��ای فامیلی در رده میانی‪ ،‬همیش��ه به بزرگ تری وصل هس��تند که‬ ‫هرگاه احس��اس خطر کنند‪ ،‬پشت فامیل بزرگ تر پنهان می شوند‪ .‬به طور معمول‬ ‫انها فاقد هرگونه تخصص و دانش هستند‪ .‬انها به توصیه مادربزرگ و عمه و خاله‬ ‫رش��د می کنند و متاس��فانه این روش های غلط در تمام سازمان ها گسترده شده‬ ‫است‪ .‬انها از تساهل و تسامح رهبران جامعه حداکثر سود و استفاده را می برند‪.‬‬ ‫مدیریت ه��ای فامیل��ی چون فاق��د تخصص و حت��ی تعهد هس��تند‪ ،‬مصداق‬ ‫ضرب المثل باداورده هایی هستند که با بادی امده و با بادی هم می روند‪ .‬این گونه‬ ‫مدیران و کارکنان همیشه احساس خطر می کنند و با چنین احساسی‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫دلبس��تگی به س��ازمان ندارند‪ .‬انها به گونه ای حرکت می کنن��د که در کوتاه ترین‬ ‫زمان‪ ،‬بیش��ترین منافع نصیب ش��ان ش��ود‪ .‬مدیریت هایی ک��ه این گونه منصوب‬ ‫شده اند‪ ،‬گاهی با نوعی شیطنت و گاهی برای حفظ ظاهر و تداوم بیشتر‪ ،‬خود را‬ ‫در صف مخالفان مدیر ارش��د نشان می دهند‪ ،‬اما کارکنان هرگز به انها اطمینان‬ ‫نمی کنند و او را خبرچین سازمان می دانند‪ .‬این مدیران برای تثبیت خود‪ ،‬هر روز‬ ‫به رنگی درمی ایند تا ش��اید دیدگاه های س��طوح پایین سازمان را نسبت به خود‬ ‫تغییر دهند که به طور معمول فقط بخش متملقان و س��ودجویان فرصت طلب را‬ ‫به خود جذب می کنند‪.‬‬ ‫مدیریت فامیلی به محض انکه حامی خود را از دست بدهد‪ ،‬تو خالی می شود و‬ ‫با کمترین تکان‪ ،‬می افتد‪ .‬یک قطعه کوچک اهن ربا قادر اس��ت چندین برابر وزن‬ ‫خود را از زمین بلند کند‪ ،‬اما به محض اینکه خاصیت مغناطیس��ی اش را از دست‬ ‫می دهد‪ ،‬قادر به بلند کردن پر کاهی نیست‪ ،‬زیرا خود فاقد هرگونه توانایی است‪.‬‬ ‫توانایی مدیریت های فامیلی و رفاقتی‪ ،‬در توانایی شخص حامی انها نهفته است‪.‬‬ ‫کس��انی که دارای تخصص و دانش و تعهد هس��تند نی��ازی به حمایت خاصی‬ ‫ندارند؛ حتی در یک باتالق هم می درخش��ند و وجودش��ان برای هر ملتی‪ ،‬نعمت‬ ‫است و مردم تفاوت های این دو گروه را به خوبی می دانند‪.‬‬ ‫مدیریت ه��ای فامیلی اویزان‪ ،‬به خوبی می دانند که در حد و اندازه ای نیس��تند‬ ‫که مطرح ش��ده اند؛ حتی اگر کس��ی هم نداند‪ ،‬انها خودش��ان می دانند‪ .‬کسانی‬ ‫ه��م که انه��ا را بزرگ کرده ان��د‪ ،‬می دانند‪ .‬ادامه حیات مدیری��ت فامیلی حاصل‬ ‫تفک��ر فرصت طلبی اس��ت و فراموش نکنی��م که فرصت طلبان ام��روزی‪ ،‬فرقی با‬ ‫سلطنت طلبان دیروزی ندارند‪.‬‬ ‫این فرصت طلبان با هر حیله و مکری که شده سعی در ادامه بقای خود دارند‪.‬‬ ‫انها دل به نام خانوادگی خویش س��پرده اند و حتی حاضر نیس��تند از این فرصت‬ ‫فراهم ش��ده‪ ،‬اس��تفاده کنند و دانش و تخصصی فرابگیرند‪ .‬انه��ا هرگز از باغبان‬ ‫خود فاصله نمی گیرند‪ ،‬حوزه کاری ش��ان را تغییر نمی دهن��د‪ ،‬در دریای دیگری‬ ‫ش��نا نمی کنند‪ .‬انها فقط حوض کوچک عمه و خاله را دوس��ت دارند‪ .‬س��کون و‬ ‫س��کوت و بله قربان گویی حاصل حضور انهاست‪ .‬انها مدیریت را «هارت و پورت»‬ ‫معنا می کنند و هر وقت که بوی الرحمان شان بلند می شود‪ ،‬با زیردستان مهربان‬ ‫می شوند و خاطره می گویند‪ ،‬جواب سالم می دهند و کمی لبخند می زنند‪.‬‬ ‫مدیریت های فامیلی یک نکته را باور ندارند؛ انها نمی دانند که اگر س��ال ها نیز‬ ‫از طول عمر مدیریتی ش��ان بگذرد‪ ،‬باز هم ریش��ه ای ندارن��د‪ .‬انها فقط می توانند‬ ‫روی عمر درخت کهنسال زندگی کنند و هر وقت هم که درخت کهنسال تکانی‬ ‫بخورد‪ ،‬همه «چسبان ها» جیرجیرکنان فرو می ریزند‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ماه های‬ ‫گذش��ته به دلیل کاه��ش تولید خودرو ام��کان کاهش‬ ‫پلکانی قیمت وجود نداش��ته اما با توجه ب��ه افزایش تولید‬ ‫انتظار داریم به تعهدات عمل شود‪.‬‬ ‫رض��ا رحمانی در گفت وگو با خانه مل��ت‪ ،‬درباره وضعیت‬ ‫قیمت گذاری خودرو و تصمی��م دولت در این زمینه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هر تعهدی که در قرارداد خودروس��ازان و مش��تریان وجود‬ ‫دارد خودروس��ازان باید به ان پایبند باشند‪ ،‬درحال حاضر با‬ ‫توجه به وضعیت رو به رش��د تولید تالش می کنیم تا تیراژ‬ ‫تولید خودرو افزایش پیدا کند و به صورت طبیعی مش��کلی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه خودروس��ازان‬ ‫موظف ش��ده اند بر اس��اس تعه��دات مندرج در ق��رارداد با‬ ‫مشتریان عمل کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اخرین تصمیمات درباره‬ ‫قیمت خودرو به ش��هریور امس��ال و قب��ل از تصدی من در‬ ‫وزارتخانه بر می گردد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به دلیل اختالف قیمت خودرو بین بازار‬ ‫ازاد و فروش کارخانه مصوب شده تا در حاشیه بازار‪،‬‬ ‫محصوالت خودروس��ازان عرضه و به تدریج قیمت ها کاهش‬ ‫داش��ته پیدا کند به این گونه که در هر نوبت عرضه خودرو‬ ‫‪ ۵‬درصد زیر قیمت قبلی محصوالت ارائه ش��ود تا جایی که‬ ‫ت بازار و کارخانه به نقطه تعادل و قیمت تعیین ش��ده‬ ‫قیم ‬ ‫از سوی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫رحمان��ی با تاکید ب��ر اینکه در ماه های گذش��ته به دلیل‬ ‫کاه��ش تولید ام��کان کاهش پلکانی قیمت خ��ودرو وجود‬ ‫نداشته اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬درحال حاضر با توجه به افزایش‬ ‫تولید خودرو انتظار داریم به تعهدات عمل ش��ود و با عرضه‬ ‫بیشتر قیمت ها کاهش پیدا کند‪ ،‬این موضوع نیازمند برنامه‬ ‫زمانبندی است‪.‬‬ ‫‹ ‹رابط�ه خودروس�از ب�ا قطعه س�از نی�ز نیازمند‬ ‫بازنگری است‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه اینکه برای‬ ‫صنعت خودرو بس��ته ای اماده کرده ای��م که در حال تدوین‬ ‫اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بر اساس برنامه تهیه شده صنعت خودرو‬ ‫با توجه به ش��عار سال و تحریم ها باید ساخت داخل افزایش‬ ‫پیشرفت در همفکری خودروسازان و قطعه سازان‬ ‫صنعت خودرو کش��ور تاکنون فراز و‬ ‫نش��یب های زیادی را تجربه کرده است‬ ‫و ش��رایط پیش امده موض��وع جدیدی‬ ‫نیست‪ .‬یکی از پیشکسوتان قطعه سازی‬ ‫کش��ور بر این عقیده اس��ت که ارتقای‬ ‫ت��وان صنع��ت خ��ودرو در گ��رو ورود‬ ‫فناوری های جدید و داخلی سازی تولید‬ ‫قطعه و بی نیاز شدن از واردات ان است‪.‬‬ ‫ابوالقاس��م ارون��د در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫خبرخ��ودرو‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬ادامه روش های‬ ‫فعلی مشکالت عدیده ای را برای صنعت‬ ‫قطع ه به وجود خواهد اورد؛ بنابراین تنها‬ ‫راه مقابله با تحریم های کوچک و بزرگی‬ ‫که اعمال می ش��ود خودکفایی در تولید‬ ‫خودرو اس��ت‪ ،‬مطلبی که در ‪۴۰‬س��ال‬ ‫مدام بر ان تاکید داشته ایم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید در تمام زمینه ها شامل‬ ‫طراحی خودرو‪ ،‬ورود فناوری های جدید‬ ‫و‪ ...‬خودکفا شویم و تنها در این صورت‬ ‫اس��ت که می توان امید داش��ت در یک‬ ‫یا ‪۲‬س��ال این��ده از بحرانی ک��ه دامان‬ ‫خودروس��ازی کش��ور را گرفت��ه خارج‬ ‫ش��ویم در غیر این ص��ورت نمی توان به‬ ‫اینده صنعت خودرو خوشبین بود‪.‬‬ ‫او در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬مشاهده‬ ‫کردید ش��رکت های رنو‪ ،‬سیتروئن و پژو‬ ‫ب��ا کوچک تری��ن تصمی��م غیرمنصفانه‬ ‫کش��وری ثالث چ��ه واکنش��ی از خود‬ ‫نش��ان دادند و با خروج از ایران دس��ت‬ ‫خودروسازان کش��ور را خالی گذاشتند‪.‬‬ ‫البته از نظر سیاس��ی‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫کش��ورهای مربوط اعالم قطع همکاری‬ ‫با ایران را نداش��تند باید گفت مش��کل‬ ‫حادی رخ نداده است؛ بنابراین چنانچه‬ ‫در س��ال های گذش��ته‪ ،‬بر داخلی سازی‬ ‫تولی��د قطع��ه و بومی س��ازی فن��اوری‬ ‫س��اخت خ��ودرو س��رمایه گذاری انجام‬ ‫می ش��د از لحاظ فنی نیز مشکلی برای‬ ‫کشور پیش نمی امد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت قطع��ه و‬ ‫خودرو اذعان کرد‪ :‬پیشرفت فناوری در‬ ‫خودروسازی کش��ور در گرو همکاری و‬ ‫همفکری خودروس��ازان با قطعه سازان‬ ‫اس��ت ت��ا ب��ا تعیی��ن سیاس��ت اینده‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬قطعه س��ازان نسبت به‬ ‫ورود فن��اوری الزم ب��رای تولید قطعات‬ ‫سفارش داده شده از سوی خودروسازان‬ ‫اقدام کنند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬خودروسازان‬ ‫باید ب��ا ارائه برنامه های دقیق نوع موتور‬ ‫خودرو جدید را تعیین و با س��فارش به‬ ‫قطعه س��ازان محص��ول موردنظر تولید‬ ‫ش��ود‪ .‬روندی که تاکنون انجام نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حالی که مدام پیشنهاد‬ ‫حض��ور قطعه س��ازان داخلی ب��رای در‬ ‫اختیار قرار دادن تجربه های فنی‪ ،‬زمان‬ ‫عقد قرارداد خودروسازان با قطعه سازان‬ ‫خارج��ی داده ش��ده ام��ا با ای��ن تصور‬ ‫که قطعه س��ازان قصد دخال��ت در امور‬ ‫اقتص��ادی ش��رکت های خودروس��از را‬ ‫دارند از حضور ما جلوگیری ش��د و این‬ ‫موضوع‪ ،‬ایراد مهم صنعت خودرو کشور‬ ‫است؛ بنابراین درحال حاضر تنها راه این‬ ‫است که خودروسازان هرچه سریع تر بر‬ ‫شرایط مسلط شوند‪.‬‬ ‫اروند اذع��ان کرد‪ :‬در صورتی افزایش‬ ‫قیمت خودرو‪ ،‬ضرر و زیان قطعه س��ازان‬ ‫را جب��ران خواهد کرد ک��ه در این رقم‬ ‫در جب��ران کاه��ش ظرفی��ت تولی��د‬ ‫خودروسازان هزینه نش��ود‪ ،‬بلکه حجم‬ ‫باالی مطالبات قطعه سازان نیز پرداخت‬ ‫ش��ود‪ .‬به عن��وان نمون��ه‪ ،‬اگر ش��رکت‬ ‫خودروس��ازی با ‪۳۰‬هزار نیروی کار یک‬ ‫میلیون خودرو تولید می کرده اس��ت و‬ ‫این رقم با وجود ثابت ماندن نیروی کار‬ ‫ب��ه ‪۶۰۰‬هزار خودرو کاهش یافته‪ ،‬نباید‬ ‫افزایش قیمت در جب��ران کاهش تیراژ‬ ‫هزینه ش��ود زیرا در این صورت افزایش‬ ‫قیمت عایدی برای قطعه سازان نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ی الزم را نیز داریم‪ ،‬رابطه‬ ‫پی��دا کند و در این زمینه توانمند ‬ ‫خودروساز با قطعه ساز نیز نیازمند بازنگری است زیرا زنجیره‬ ‫قطعه سازی را مدنظر داریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه منظ��ور ما از صنع��ت خودرو دو‬ ‫خودروساز بزرگ نیست بلکه زنجیره تولید و تامین کنندگان‬ ‫قطعات است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬بدنه کارشناسی وزارتخانه‪،‬‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬قطعه س��ازان و بخش خصوصی در طراحی‬ ‫بس��ته صنعت خودرو مش��ارکت کرده اند ک��ه باید در قالب‬ ‫برنام��ه بلندمدت‪ ،‬میان مدت و کوتاه م��دت منجر به اصالح‬ ‫ساختارها و اصالح وضعیت صنعت خودرو کشور شود‪.‬‬ ‫‹ ‹وابس�تگی به قطع�ات خارجی خ�ودرو کمتر‬ ‫می شود‬ ‫همچنین به گزارش صداوس��یما‪ ،‬رضا رحمانی در حاشیه‬ ‫جلس��ه س��تاد اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران با اشاره‬ ‫ب��ه اهمیت صنعت قطع ه خودرو گفت‪ :‬در یکی از جلس��ات‬ ‫گزارشی از وضعیت موجود این صنعت و راهکارها و تدابیری‬ ‫که باید اتخاذ شود ارائه شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به ظرفیت های خوب تولید در ماه های‬ ‫گذش��ته افت تولید داشتیم اما چند هفته ای است که‬ ‫این روند بهبود یافته و میزان تولید در حال افزایش است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت با اش��اره ب��ه تعهدات‬ ‫خودروس��ازان و پیش فروش هایی که از گذشته و سال قبل‬ ‫انجام ش��ده گفت‪ :‬الزمه عمل به این تعهدات این اس��ت که‬ ‫تولید بیش��تر ش��ود‪ .‬رحمانی اف��زود‪ :‬خودروهایی که تولید‬ ‫بیش��تری دارد‪ ،‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد داخلی سازی شده با این‬ ‫حال در برخی موارد ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد ارزبری داریم که برای‬ ‫انها باید به سرعت به سمت داخلی سازی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این جلس��ه قرار ش��د قطعاتی که وارد‬ ‫می شود به س��رعت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬باید وابستگی خود‬ ‫را ب��ه قطع��ات خارجی ک��م کنیم تا هم قیمت تمام ش��ده‬ ‫کاهش یابد و هم از توانمندی های داخلی استفاده بیشتری‬ ‫ش��ود‪ .‬رحمانی تصریح کرد‪ :‬برای زنجیره قطعه سازی که در‬ ‫بیش��تر استان ها وجود داشته ضمن انکه فرصت اشتغالزایی‬ ‫خوبی دارند تمهیداتی اندیش��یده شد تا مشکلی در اینده‬ ‫نداشته باشیم‪.‬‬ ‫پذیرش نوبت عصر نمایندگی های مجاز ایران خودرو‬ ‫نمایندگی های خدمات پس از فروش‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬همچنان در دو نوبت صبح‬ ‫و عصر اماده ارائه خدمات هستند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت خدم��ات پس از ف��روش ایران‬ ‫خودرو ایس��اکو گفت‪ :‬ایس��اکو بیش از‬ ‫‪۲‬سال اس��ت در راس��تای ارائه خدمات‬ ‫برت��ر به مش��تریان خ��ود عالوه بر نوبت‬ ‫صب��ح‪ ،‬نوبت عصر را نیز به س��اعت های‬ ‫پذی��رش خ��ودرو در نمایندگی ه��ای‬ ‫منتخب سراسر کشور افزوده است‪ .‬رضا‬ ‫حس��ینی در این باره ادام��ه داد‪ :‬در این‬ ‫طرح عالوه ب��ر پذیرش در س��اعت های‬ ‫صب��ح‪ ،‬نمایندگی ه��ا از س��اعت ‪ ۱۶‬تا‬ ‫‪ ۲۱‬نیز پذی��رای دارن��دگان محصوالت‬ ‫ایران خ��ودرو هس��تند‪ .‬برنام��ه دو نوبته‬ ‫ش��دن نمایندگی ها‪ ،‬در ش��هریور س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬در چند ش��هر کشور اجرایی شد و با‬ ‫توجه به استقبال مشتریان‪ ،‬در ‪ ۴‬مرحله‬ ‫افزایش تع��داد نمایندگی ه��ا در برنامه‬ ‫کاری ایس��اکو قرار گرف��ت؛ به طوری که‬ ‫پذیرش نوبت عصر درحال حاضر نس��بت‬ ‫به ش��روع طرح ‪۱۷۰‬درصد رش��د نشان‬ ‫می ده��د‪ .‬مدیرعام��ل ایس��اکو در ادامه‬ ‫از افزای��ش امتیاز رضایت مش��تریان از‬ ‫خدمات دریافتی در نوبت عصر س��خن‬ ‫گف��ت و اف��زود‪ :‬این ع��دد از ‪۷۳۷‬مورد‬ ‫پذی��رش در اوایل طرح‪ ،‬ب��ه ‪۷۸۷‬مورد‬ ‫پذیرش در مهر امس��ال رس��یده است‪.‬‬ ‫نکته قابل اهمیت در برنامه یادش��ده ان‬ ‫اس��ت که بیش از ‪۸۰‬درصد خودروهای‬ ‫پذیرش ش��ده‪ ،‬پس از انج��ام تعمیرات‬ ‫و ارائ��ه خدم��ات در هم��ان نوبت عصر‬ ‫به مش��تریان تحویل ش��ده اس��ت‪ .‬وی‬ ‫تش��ریح کرد‪ :‬این اقدام به منظور تسهیل‬ ‫دسترسی مش��تریانی که صبح ها امکان‬ ‫تحوی��ل خودرو به نمایندگ��ی را ندارند‪،‬‬ ‫ب��ه اج��را درام��د و براس��اس فراین��د‪،‬‬ ‫نمایندگی های منتخب موظف هس��تند‬ ‫پس از پایان س��اعت کاری معمول خود‪،‬‬ ‫اقدام به پذیرش خودروها کرده و نسبت‬ ‫به انجام تعمیرات سبک انها اقدام کنند‪.‬‬ ‫مالک انتخاب نمایندگی های نوبت عصر‬ ‫نیز کسب امتیاز مناسب در شاخص های‬ ‫عملکردی خدمات تعیین ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫حسینی به امکان گرفتن نوبت تعمیرگاه‬ ‫از طریق اپلیکیش��ن ایس��اکو اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در راس��تای تس��هیل طرح های‬ ‫خدمات��ی‪ ،‬مش��تریان ب��رای راحتی در‬ ‫دریافت نوب��ت از نمایندگی ها می توانند‬ ‫ب��ا نص��ب ای��ن اپلیکیش��ن روی تلفن‬ ‫همراه هوش��مند خود‪ ،‬در ه��ر لحظه از‬ ‫ش��بانه روز نوب��ت تعمی��رگاه را دریافت‬ ‫کنن��د و از گزینه ه��ای متن��وع این اپ‬ ‫بهره مند ش��وند و عالوه بر کسب امتیاز‬ ‫اس��تفاده و با معرفی ان ب��ه دیگران‪ ،‬از‬ ‫تخفیف های موجود در ان نیز اس��تفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬وی ابراز امی��دواری کرد راحتی‬ ‫کاربری این س��امانه و امکاناتی همچون‬ ‫درخواست اتوکلیک برای تعویض روغن‪،‬‬ ‫فیلترها و… در محل مورد نظر مشتری؛‬ ‫درخواست امداد فوری شامل امدادرسانی‬ ‫ب��ه خودرو متوقف‪ ،‬حمل خودرو معیوب‬ ‫به مح��ل نمایندگی ها؛ امکان مش��اهده‬ ‫اطالع��ات خودرو و پیش��ینه تعمیراتی؛‬ ‫مش��اهده قیم��ت قطع��ات و دس��تمزد‬ ‫خدمات قاب��ل ارائه در ش��بکه خدمات‬ ‫پس از فروش‪ ،‬باعث ترغیب مش��تریان‬ ‫به اس��تفاده از ان در مراجعه های بعدی‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل شرکت خدمات پس از‬ ‫فروش ایران خودرو در پایان اضافه کرد‪:‬‬ ‫خدمات نوین گس��ترده و متنوعی برای‬ ‫اسایش مشتریان خدمات پس از فروش‬ ‫ایران خودرو در ش��رکت ایساکو طراحی‬ ‫و اج��را می ش��ود ک��ه اطمین��ان داریم‬ ‫مش��تریان با اس��تفاده از ای��ن امکانات‪،‬‬ ‫رضایت بیشتری را در خدمات ارائه شده‬ ‫تجربه خواهند کرد؛ افزوده ش��دن نوبت‬ ‫دوم ب��ه س��اعت کار نمایندگی ها نیز از‬ ‫جمله این خدمات است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫سازمان حمایت و خودروساز اجازه قیمت گذاری ندارند‬ ‫رئیس پیش��ین ش��ورای رقابت گفت‪ :‬ن��ه خودروس��از و نه هیچ‬ ‫س��ازمان دیگری‪ ،‬اجازه قیمت گذاری ندارند و براس��اس قانون این‬ ‫امر باید از س��وی ش��ورای رقابت انجام شود‪ .‬جمش��ید پژویان در‬ ‫گفت وگ��و با خودروکار اظهارکرد‪ :‬قیمت گذاری خودرو‪ ،‬پیش از این‬ ‫در ش��ورای رقابت براساس شاخص ها و پارامترهای اقتصادی تعیین‬ ‫می ش��د و برای همه خودروه��ا و در همه زمان ه��ا قابلیت اجرایی‬ ‫داش��ت اما درحال حاضر با کنار گذاش��تن این ش��ورا قیمت گذاری‬ ‫دستخوش تغییر ش��ده اس��ت‪ .‬وی با انتقاد از خودروسازان داخلی‬ ‫گفت‪۹۵ :‬درصد خودروها از س��وی دو خودروساز بزرگ کشور تولید‬ ‫می ش��ود و می توان گفت بازار خودرو کش��ور انحص��اری و طبیعی‬ ‫اس��ت در چنین حالتی انحصارگر به دنب��ال قیمت گذاری به میزان‬ ‫دلخواه باش��د و تمام هزینه های سربار و خسارات را به مصرف کننده‬ ‫تحمیل کند‪ .‬رئیس پیش��ین ش��ورای رقابت خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫زمانی که بخش��نامه قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت به‬ ‫خودروسازان ابالغ شد نخست مورد قبول واقع شد اما پس از مدتی‬ ‫مخالفت هایی با ان شد که بی اساس بود‪ .‬پژویان با اشاره به بخشنامه‬ ‫این شورا برای قیمت گذاری خودرو یاداور شد‪ :‬در این بخشنامه تورم‬ ‫بخشی از بانک مرکزی و شاخص کیفیت خودرو از سازمان استاندارد‬ ‫استعالم می شد و اگر تغییری در این شاخص ها یا پارامترهای دیگر‬ ‫بود‪ ،‬براساس ان قیمت خودرو نیز تغییر می کرد و این گونه نبود که‬ ‫خودروساز به یک باره قیمت خودرو را افزایش دهد‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرسش که ایا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫در حال بررس��ی بازار برای قیمت گذاری است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سازمان‬ ‫حمای��ت با عملک��رد نامعلوم به هیچ وجه صالحی��ت قیمت گذاری‬ ‫خ��ودرو را ن��دارد و نه خودروس��از و نه هیچ س��ازمان دیگری این‬ ‫اجازه را ندارند و براس��اس قانون قیمت گذاری خودرو باید ازس��وی‬ ‫ش��ورای رقابت انجام ش��ود‪ .‬رئیس پیشین ش��ورای رقابت در پایان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر س��ازمان ها و گروه ها در یک طناب کشی‬ ‫گروهی هستند و هر سازمانی که توان بیشتری داشته باشد می تواند‬ ‫قیمت گذاری را انجام دهد چراکه از قانون پیروی نمی شود‪.‬‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪،‬‬ ‫نامه نامه‬ ‫هفته هفته‬ ‫واردات‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تمام خودروهای دپوشده در گمرک ترخیص می شوند‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫قرار است با پیگیری هایی از سوی هیات دولت و رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫پرونده خودروهای دپو شده در گمرکات تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫در این باره اس��حاق جهانگیری‪ ،‬مع��اون اول رئیس جمهوری در‬ ‫نام��ه ای خطاب به وزیران امور اقتص��ادی و دارایی و نیز صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت درباره خودروهای دپو شده در گمرک اظهارکرد‪:‬‬ ‫نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده اند‪،‬‬ ‫مشکلی ایجاد شود‪.‬‬ ‫در ای��ن زمینه برخی واردکنن��دگان به دلیل عم��ل نکردن به‬ ‫تعهدات خود و اقدام به خروج از کشور‪ ،‬دستگیر شده اند در حالی‬ ‫که خریداران بالتکلیف منتظر خودروهای ثبت نامی خود هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه با یک چوب رانده شدند‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبی��ر انجمن واردکنندگان خ��ودرو درباره روند‬ ‫پرونده خودروهای دپو شده در گمرک گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و نیز س��ازمان توسعه تجارت کشور باید به استعالم های‬ ‫گمرک پاسخ دهد تا خودروها مجوز ترخیص دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اما این نهادها به وظایف خ��ود در این زمینه عمل‬ ‫نمی کنند و هر یک از انها نظرهای خود را دارند و این سبب شده‬ ‫تا نهادهای گوناگون به موضوع ورود کنند‪.‬‬ ‫این فعال ب��ازار خودروهای وارداتی ادام��ه داد‪ :‬روند به گونه ای‬ ‫پیش می رود که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نمی تواند موضوع‬ ‫را حل وفصل کند و قرار است سران ‪۳‬قوه به موضوع ورود و ان را‬ ‫حل کنند‪ .‬این در حالی است که چنین موضوع هایی باید از سوی‬ ‫وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت زودتر از این برطرف می شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عن��وان کرد‪۱۵ :‬هزار خودرو‬ ‫وارد گمرک ش��ده که یا برگه ثبت سفارش دارند یا خیر‪ .‬متصدی‬ ‫رس��یدگی به این موضوع وزارتخانه است گاهی به وظایف درست‬ ‫عمل نمی شود از این رو‪ ،‬موضوع پیچیده تر می شود‪.‬‬ ‫دادفر با بیان اینکه باید س��ازمان توسعه تجارت هر چه زودتر به‬ ‫این موضوع رسیدگی کند‪ ،‬گفت‪ :‬پرسش بسیار ساده است گمرک‬ ‫اع�لام می کند‪ ،‬می خواهد کاالیی را خ��ارج کند یا این موجودی‬ ‫ثبت سفارش دارد یا خیر‪ .‬سازمان توسعه تجارت باید به این مسئله‬ ‫پاسخ دهد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ما در مقابل مردم مس��ئول هستیم و تمام این‬ ‫چالش ها به این دلیل اس��ت که سازمان توسعه تجارت به وظایف‬ ‫خود عمل نکرده اس��ت‪ .‬باید کس��انی که کاالی خود را براساس‬ ‫قانون ثبت س��فارش و وارد کرده اند‪ ،‬کاالی خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫انهایی هم ک��ه خالف قانون عمل کرده اند بای��د تنبیه و جریمه‬ ‫شوند‪ .‬چرا همه را به یک چوب می رانیم؟‬ ‫دادف��ر در پایان اظهارکرد‪ :‬اگر عنوان ش��ود از تیر‪ ۹۷‬که ورود‬ ‫خودرو به کشور ممنوع ش��ده در نتیجه این خودروها نمی توانند‬ ‫وارد کشور و بازار شوند‪ ،‬منطقی نیست زیرا قانون عطف به ماسبق‬ ‫(مشمولیت افعال پیش از تصویب یک قانون به قوانین تازه تصویب‬ ‫شده) نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ترخیص تمام خودروها‬ ‫در ادامه به س��راغ یک کارشناس گمرکی رفتیم و موضوع را از‬ ‫طریق وی پیگیری کردیم‪ .‬این کارشناس گمرک درباره وضعیت‬ ‫ت دولت‬ ‫ترخی��ص خودروهای دپو ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬در نشس��ت هیا ‬ ‫یکش��نبه (‪۲۵‬اذر) که نماینده گمرک هم در این نشس��ت حضور‬ ‫داشت در این زمینه مذاکره شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معاون اول رئیس جمهوری نامه ای به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارس��ال کرده ‬ ‫و اعالم می کند با توجه به اینکه ثبت س��فارش انجام ش��ده‪ ،‬برای‬ ‫تشکیل کارگروه سه جانبه‬ ‫برای تجزی هو تحلیل دقیق‬ ‫نحوه قیمت گذاری‬ ‫خودرو‬ ‫صاحبان کاال ایجاد حق ش��ده‪ ،‬در نتیج��ه نباید جلوی این موارد‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن صورتجلس��ه ای با حض��ور نمایندگان‬ ‫گم��رک‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و نمایندگان س��ایر‬ ‫نهادهای مربوط به تاریخ ‪ ۹۷/۷/۲۴‬تنظیم شد و در چند نشست‬ ‫پیرو دس��توراتی که در ش��ورای امنیت ملی مطرح ش��ده بود‪۳ ،‬‬ ‫نشست برگزار و در این نشست ها پیشنهادی مطرح شد که در این‬ ‫تاریخ (‪۲۴‬مهر‪ )۹۷‬هم مصوب ش��د‪ .‬در این تصمیم ها انچه مقرر‬ ‫شده این است که تمامی خودروهایی که در گمرکات دپو شده اند‬ ‫با راهکارهایی که موجود است در واقع براساس دو صورتجلسه ای‬ ‫که به امضا رسیده‪ ،‬ترخیص شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس گم��رک در توضیح این موض��وع گفت‪ :‬در این‬ ‫صورتجلسه ها گفته شده تمام خودروهایی که در تاریخ صدور این‬ ‫صورتجلسه که یکش��نبه (‪۲۵‬اذر) مطرح و امضا شد دارای قبض‬ ‫انبار گمرکی هس��تند‪ ،‬اگر بانکی باش��ند مابه التفاوت ارزی ان را‬ ‫پرداخ��ت کنند و با تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با همان‬ ‫اظهارنامه قبل��ی (اگر اظهار کرده باش��ند) می توانند خودروهای‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫کمیسیون صنایع کارگروه س��ه جانبه از خودروساز‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و ش��ورای سیاست گذاری تعیین کرده تا بر مبنای‬ ‫ی��ک تجزی هو تحلیل دقیق قیمت روز خودرو را مش��خص کنند اما‬ ‫هنوز گزارشی مبنی بر افزایش قیمت به کمیسیون نرسیده است‪.‬‬ ‫حمی��د گرمابی در گفت وگو با خانه مل��ت‪ ،‬درباره راهکار کاهش‬ ‫التهاب ه��ای ب��ازار خ��ودرو و برنامه های کمیس��یون صنایع گفت‪:‬‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی س��اختار‬ ‫حام�د هدائی‪ /‬اقتص�اددان رفت�اری‪ :‬پرس��ش مهمی که‬ ‫در مدیریت درباره ان بس��یار پرسیده می ش��ود این است که ایا‬ ‫می توان رهبری را درس داد‪ ،‬اموخت یا گسترش داد؟ البته پاسخ‬ ‫این پرسش مشروط بر این است که متمرکز بر کدام گروه باشیم‪.‬‬ ‫اگر به ‪ ۱۰‬یا ‪ ۲۰‬س��ال گذش��ته نگاهی بیندازیم می بینیم که‬ ‫مفهوم رهبری اساس��ا دوالیه داش��ت‪ .‬ایا رهب��ر پایبند به اخالق‬ ‫اس��ت؟ و ایا رهبر مهارت های ارتباطی جذابی دارد تا بتواند افراد‬ ‫را مجاب کند به حرف او گوش دهند و از او پیروی کنند؟ توانایی‬ ‫ما در تدریس مهارت های ارتباطی‪ ،‬بسیار خوب است‪ .‬اما در زمینه‬ ‫اموزش اصول اخالقی ما توانایی خاصی نداریم‪.‬‬ ‫اصول اخالقی برای رس��یدن به موفقیت و داشتن سازمان های‬ ‫موفق بس��یار مهم است‪ ،‬اما س��ازمان ها و دانشکده های مدیریت‬ ‫به جای تربیت رهبران اخالق مدار به دنبال انتخاب افرادی هستند‬ ‫که به خودی خود اخالق مدار هستند و انهایی که نیستند حذف‬ ‫تد اش��تنی از وارن بافت وجود دارد که‬ ‫می ش��وند‪ .‬نقل قولی دوس ‬ ‫درباره ویژگی هایی اس��ت که ش��رکت او‪ ،‬برکشایر هاثوی‪ ،‬هنگام‬ ‫اس��تخدام نیروهایش به دنبال انها اس��ت‪ ،‬انها به ‪ ۳‬ویژگی توجه‬ ‫می کنن��د‪ :‬امانت و درس��تی‪ ،‬هوش و انرژی و اگر ش��ما فردی را‬ ‫خود را ترخی��ص کنند‪ .‬همچنین اگر ثبت س��فارش کننده اظهار‬ ‫نکرده باشد باید ثبت سفارش خود را باطل و ثبت سفارش جدید‬ ‫بگیرد و اظهار بدون انتقال ارز داش��ته باشد‪ .‬انهایی هم که اظهار‬ ‫کرده اند اما به دالیلی عنوان شده ثبت سفارش های انها جعلی بوده‬ ‫و خطایی در ان رخ داده اس��ت‪ ،‬ثبت سفارش و اظهارنامه ها باطل‬ ‫و اجازه داده ش��ود که ثبت س��فارش جدید دریافت و خودروهای‬ ‫خود را ترخیص کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬به این ترتیب ازادسازی برای ثبت سفارش‬ ‫خودرو جدید نخواهد بود و فقط ازادس��ازی ثبت س��فارش برای‬ ‫خودروه��ای موج��ود در گم��رکات انج��ام می ش��ود و همچنان‬ ‫ممنوعیت ثبت سفارش جدید سر جای خود باقی است‪.‬‬ ‫او در توضیح ثبت سفارش بدون انتقال ارز هم عنوان کرد‪ :‬یعنی‬ ‫دول��ت تضمینی برای تامی��ن ارز ‪ ۴۲۰۰‬ندارد و بای��د با ارز ازاد‬ ‫محاسبه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ متخلفان پیگیری قضایی می شوند‬ ‫این کارش��ناس با بی��ان اینکه در هر صورت قرار اس��ت این‬ ‫خودروها ترخیص ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به طور قطع تخلفاتی که هنگام‬ ‫س��ه جانبه از خودروس��از‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و شورای‬ ‫سیاس��ت گذاری تعیین کرد که بر مبنای یک تجزی هو تحلیل دقیق‬ ‫قیمت روز خودرو مشخص شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬خودروهای گوناگ��ون ارزبری متفاوتی دارند و باال‬ ‫بودن قیمت قطعات می تواند در باال رفتن قیمت خودرو تاثیر بگذارد‬ ‫ول��ی این افزایش قیمت به طور قطع‪ ،‬پس از تجزی هو تحلیل قیمت و‬ ‫قبول ان از سوی کارگروه سه جانبه امکان پذیر است‪.‬‬ ‫نماینده مردم نیش��ابور‪ ،‬فیروزه در مجلس شورای اسالمی با بیان‬ ‫صدور ثبت سفارش بین سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و افراد‬ ‫ذی مدخ��ل در این باره انجام ش��ده‪ ،‬حض��ور و پیگیری مراجع‬ ‫قضایی را می طلبد که این مس��ئله همچنان به حال خود باقی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که در این ترخیص ها ایا ان‬ ‫‪۶۴۸۱‬خودرویی که اعالم شده به شکل غیرقانونی ثبت سفارش‬ ‫ش��دند هم ترخیص می ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاقا موضوع ترخیص ها‬ ‫بیش��تر مربوط به همین خودروها اس��ت که مج��وز می گیرند‬ ‫اما در ادامه از س��وی مراجع قضایی به تخلفات انها رس��یدگی‬ ‫می شود‪ .‬ارتباطی که بین نمایندگان یا واسط ها یا هر کسی که‬ ‫در این زمینه تخلف کرده اگر برای مراجع قضایی اثبات ش��ود‬ ‫افراد مجازات می شوند‪ .‬اما هدف این است که این مسئله عامل‬ ‫توقیف خودرو نشود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه تخلفی در تشریفات گمرکی وجود نداشته‪،‬‬ ‫بلکه تخلف در ثبت س��فارش ها بوده‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه گفته می ش��ود‬ ‫برخی ثبت سفارش ها باطل و دوباره گرفته شود‪ ،‬مربوط به همین‬ ‫ثبت س��فارش هایی بوده که تخلف کرده اند‪ .‬ب��ه هر صورت وقتی‬ ‫یک مجری رس��می س��ندی را صادر می کند برای ان ایجاد حق‬ ‫اینک��ه اگر چ��ه در افزایش قیمت خودرو ها توج��ه به حقوق مردم‬ ‫اولویت بیش��تری دارد اما باید توجه کنیم که اگر خودروس��ازهای‬ ‫کشور شرایط مناسبی نداشته باشند‪ ،‬نمی توانند ادامه کار بدهند‪.‬‬ ‫گرمابی افزود‪ :‬در صورت کسادی بازار نخستین مشکلی که برای‬ ‫خودروسازان داخلی به وجود خواهد امد‪ ،‬این است که تمام کسانی‬ ‫که با این صنعت سروکار دارند متضرر می شوند‪ .‬صنعت خودرو پس‬ ‫از نفت و پتروش��یمی دومین صنعت کش��ور است و اشتغال زیادی‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫دنیا نیازمند مدیران قانونمند و نواور‬ ‫اس��تخدام کنید که ویژگی نخس��ت را ندارد اما دارای دو ویژگی‬ ‫بعدی اس��ت به احتمال زیاد س��ازمان خود را ناب��ود می کنید‪ .‬یا‬ ‫همان ط��ور که اقای بافت با ادبیات خودش بیان کرده اگر ش��ما‬ ‫کس��ی را که پایبند به اخالق نیست‪ ،‬استخدام کنید یعنی اینکه‬ ‫امیدوار هستید او تنبل و احمق باشد‪.‬‬ ‫به تدریج تاکید سازمان ها و موسسه های اموزشی بر پایبندی به‬ ‫اخالقیات بیش��تر خواهد شد‪ .‬این کار از طریق مطالعات موردی‪،‬‬ ‫بحث کالس��ی یا حتی از طریق س��وگند که در برخی سازمان ها‬ ‫رایج است‪ ،‬انجام می شود‪ .‬اخالقیات و ارزش ها یکسان نیستند‪.‬‬ ‫اخالقیات با پذیرش س��ر و کار دارد‪ .‬یعن��ی قبول کنیم انچه‬ ‫دیگران تصمیم گرفته اند‪ ،‬درس��ت اس��ت‪ .‬ارزش ه��ا یعنی درک‬ ‫اینکه اه��داف و دیدگاه های بلندمدت افراد درباره نیازهای جهان‬ ‫چه هس��تند و اینکه این اهداف و دیدگاه ها چگونه در سازمان ها‬ ‫پیاده سازی شوند‪ .‬ارزش ها همچنین به درکی عمیق از روش یک‬ ‫س��ازمان در تحقق نیازهای جامعه اشاره دارند و از رهبران به طور‬ ‫روز افزون در سازمان ها خواس��ته می شود که ارزش های شخصی‬ ‫و مه��م خود و نیازهای اساس��ی س��ازمان ها را بی��ان کنند و این‬ ‫ان چیزی اس��ت که به طورقطع‪ ،‬س��ازمان ها می توانند به مدیران‬ ‫جوان خ��ود بیاموزند‪ .‬اگ��ر بخواهیم به طور مختص��ر به دوجنبه‬ ‫دیگ��ر از رهبری اش��اره کنیم‪ .‬نخس��تین موضوع نی��از روزافزون‬ ‫به توس��عه رهبران اس��ت‪ ،‬نه الزاما اموزش رهبران‪ ،‬بلکه ساختن‬ ‫رهبران‪ .‬شخصی با هوش هیجانی باال‪ ،‬توانایی گوش دادن‪ ،‬توانایی‬ ‫همدردی کردن انعطاف پذیری و توانایی رویارویی با موقعیت های‬ ‫چالش برانگیز‪ ،‬ش��خصی کامل و تمام عیار است‪ .‬بخشی از نیاز به‬ ‫وج��ود چنین رهبران��ی به دلیل پویایی کس��ب و کار و رهبری و‬ ‫بخش��ی از ان به دلیل نیاز س��ازمان ها به وجود چنین رهبرهایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نکته اخر این اس��ت که رهب��ری باید به دودلیل در س��ازمان‬ ‫توزیع ش��ود‪ .‬نخس��ت اینکه ه��ر رهبری را ک��ه در اینده ببینید‬ ‫هرق��در هم که عالی باش��د‪ ،‬نمی تواند تم��ام نیازمندی های یک‬ ‫س��ازمان را برطرف کند و برای غلبه بر این مشکل باید در اینده‬ ‫مسئولیت های رهبری را در سازمان توزیع کرد‪ .‬سازمان های عالی‬ ‫که به دنبال رهبری موثر هستند‪ ،‬سعی کرده اند رهبری را به ‪ ۲‬یا‬ ‫‪ ۳‬س��طح پایین تر از سطح عالی تعمیم دهند‪ .‬یکی از راه هایی که‬ ‫می توان ویژگی های رهبری را به وجود اورد و نتیجه ان را نیز در‬ ‫عمل دید‪ ،‬این است که دانشجویان و نیز استادان دانشگاهی را به‬ ‫مناطقی با امکانات پایین ببریم‪.‬‬ ‫موقعیت های کارافرینی بس��یار پر اس��ترس و مناطق محروم‬ ‫اس��ت که می تواند انسان را به چالش بکشد‪ .‬به انها این فرصت را‬ ‫بدهیم که رهبر باش��ند‪ .‬تصمیم های سازمانی بگیرند و پیامدهای‬ ‫می ش��ود‪ .‬وقتی ایجاد حق می ش��ود جلوگی��ری از ان باید با یک‬ ‫مس��تند قانونی باش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬قرار اس��ت حق مصرف کننده و‬ ‫خریدار نهایی داده ش��ود اما کس��ی که در این میان تخلف کرده‬ ‫باید به مراجع قضایی پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شاکیان پرونده خودروهای وارداتی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این باره (خودروهای وارداتی) شاکیان زیادی وجود دارد (براساس‬ ‫مراجع قضایی بیش از ‪۸‬هزار ش��اکی در ای��ن زمینه وجود دارد)‬ ‫مردم هزینه کرده اند و نباید متضرر شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت همچنین از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در زمان محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر پیش��ین این وزارتخانه تایید‬ ‫ک��رده که حدود ‪۱۹۰۰‬خ��ودرو از ‪ ۶۴۸۱‬خ��ودرو برگه ترخیص‬ ‫دریافت کرده اند‪ .‬وی در این باره اظهارکرد‪ :‬خودروهای خارج شده‬ ‫از گمرک براس��اس ثبت س��فارش های صادر شده ای بوده که در‬ ‫سامانه گمرک قابل مشاهده بوده است‪ .‬اینکه چه کسی این کار را‬ ‫کرده گمرک اطالعی ندارد‪ ،‬بلکه برای گمرک محرز است که این‬ ‫تع��داد خودرو روند قانونی خود را ط��ی کرده اند و اجازه ترخیص‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬در افزای��ش قیمت ها باید حقوق مردم نیز رعایت‬ ‫ش��ود از جمله عرضه خودرو با قیمت و باکیفیت مناس��ب است‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬ما به خودروسازها هم در کمیسیون ها و نشست های گوناگون‬ ‫تاکید کردیم که باید از هزینه های اضافی احتمالی بکاهند تا بتوانند‬ ‫ب��ا حداقل افزای��ش قیمت‪ ،‬خ��ودرو در اختیار مردم ق��رار بدهند‪.‬‬ ‫گرمابی تصریح کرد‪ :‬مقرر شد در اخرین نشست کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اس�لامی کارگروه سه جانبه شکل بگیرد و‬ ‫تجزی هو تحلیل قیمت خودرو را انجام دهد‪.‬‬ ‫ان را ببینند‪.‬‬ ‫این برنامه نه تنها باعث می ش��ود که مدیران جوان بهتر درک‬ ‫کنن��د که چگونه حس��ابداری را به بازاریابی ارتب��اط دارد و امور‬ ‫مالی به اس��تراتژی‪ ،‬بلکه حتی نوعی از انعطاف پذیری را به وجود‬ ‫می اورد که معنی شفاف تری از اهداف اجتماعی را در دانشجویان‬ ‫ایج��اد می کند‪ .‬و زمانی که انها بر می گردند‪ ،‬می توان به روش��نی‬ ‫این تغییرات را در انها دید‪ .‬اینکه در یک اتاق بنش��ینیم و درباره‬ ‫س��اختن ویژگی های رهبری بحث کنیم‪ ،‬کار راحتی است اما این‬ ‫امکان هم وجود داردکه افراد را به سمت تجارت دارای چارچوب‪،‬‬ ‫ب��ا امکانات کم و اس��ترس باال ببریم تا توانایی ه��ای رهبری انها‬ ‫ساخته شود‪.‬‬ ‫در پای��ان باید بگویم که دنیا ب��ه ادم های باهوش تری نیاز دارد‬ ‫نه ادم های کمتر‪ ،‬دنیا نیاز به مدیرانی دارد که جرات ایجاد تغییر‬ ‫را داشته باشند‪.‬‬ ‫دنیا ب��ه رهبرانی با اصول و نواور نیاز دارد تا س��ازمان ها نقش‬ ‫اصول برای رس��یدن به موفقیت را بیش��تر درک کنند‪ .‬همچنین‬ ‫دنی��ا به س��ازمان هایی نیاز دارد که خودش��ان نواورتر باش��ند و‬ ‫براساس حقایق و اطالعات تصمیم بگیریند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫میزگرد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ارتقا و تولید نسل جدید موتورهای ایران خودرو‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تحقیق‪ ،‬طراحی و تولی��د موتور ایران خودرو‬ ‫از توس��عه و تولید نس��ل جدید موتورهای ملی موس��وم به‪EF ۷‬‬ ‫پالس خبر داد‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬محمد زالی گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫تحقیق‪ ،‬طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) با هدف کاهش‬ ‫مصرف س��وخت و الودگی اروپا ‪ ،۵‬بدون استفاده از مشاور خارجی‬ ‫و با تکیه بر توانمندی خود در حال توس��عه نسل جدید موتورهای‬ ‫ملی موسوم به‪ EF ۷‬پالس است که پس از صحه گذاری در مرحله‬ ‫تولید ازمایش��ی به مرحله تجاری سازی خواهد رسید‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه نمونه های ازمایشگاهی این موتور‪ ،‬ازمون های تاییدیه اهداف‬ ‫را با موفقیت گذرانده‪ ،‬افزود‪ :‬پیش بینی می ش��ود‪ ،‬در شهریور سال‬ ‫اینده این موتورها به تولید انبوه برسد‪ .‬زالی تصریح کرد‪ :‬با اینکه‬ ‫موتورها دارای فناوری پیشرفته و جدید هستند‪ ،‬بیشترین استفاده‬ ‫از توانایی س��ازندگان داخلی و س��رمایه گذاری قبلی ش��ده است‪.‬‬ ‫وی توس��عه موتور گازس��وز منطبق بر راهبرد سوخت کشور را از‬ ‫مهم ترین مسیرهای برون رفت از شرایط االیندگی ناشی از احتراق‬ ‫موت��ور خودروها دانس��ت و گفت‪ :‬با توجه به منابع وس��یع گاز در‬ ‫کشور می توان با توسعه موتورهای گازسوز گام بزرگی برای کاهش‬ ‫ذرات معلق هوا برداش��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت تحقیق‪ ،‬طراحی و‬ ‫تولی��د موتور ایران خودرو ادامه داد‪ :‬ایران خودرو در طراحی موتور‬ ‫پایه گازسوز در جهان پیشگام بوده و کشورهای دیگر با الگوبرداری‬ ‫از موتور پایه گازس��وز ایران خ��ودرو بهبودهایی در موتورهای خود‬ ‫ایجاد کرده و با س��رمایه گذاری روی کف��ی‪ ،‬کارایی این خودروها‬ ‫را افزای��ش داده ان��د‪ .‬افزایش حج��م مخزن و ام��کان پیمایش تا‬ ‫‪۶۰۰‬کیلومت��ر از جمله این بهبودها بوده اس��ت‪ .‬وی جلوگیری از‬ ‫بخ��ش بزرگ��ی از قاچاق بنزین را از نتایج اس��تفاده از خودروهای‬ ‫گازسوز عنوان کرد و گفت‪ :‬این اقدام ازسوی دولت روسیه اولویت‬ ‫راهبرد سوخت شده است‪ .‬زالی تاکید کرد‪ :‬دولت با هزینه کمی از‬ ‫محل جلوگیری از این قاچاق در حمایت از طراحی خودرو گازسوز‬ ‫با پیمای��ش ‪۵۰۰‬کیلومتر با یک بار س��وخت گیری می تواند نقش‬ ‫مهمی را ایفا کند‪.‬‬ ‫تعهدات بازار لوازم یدکی‪ ،‬ابعاد وسیعی دارد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫هنوز چند ماهی از تحریم ها نگذش��ته که مردم نس��بت به کمبود و گرانی لوازم‬ ‫یدکی خودرو ش��کایت دارند‪ .‬در حالی که در ‪۲‬س��ال گذشته براساس گزارش های‬ ‫میدانی که روزگار خودرو داش��ت‪ ،‬تمام فروش��ندگان چراغ برق از رکود بازار و افت‬ ‫تقاضا گالیه‪‎‬مند بودند و با بیان اینکه فروش به کمترین درصد خود رسیده‪ ،‬عنوان‬ ‫می‪‎‬کردند این رکود در طول فعالیت این صنف بی‪‎‬س��ابقه بوده است‪ .‬انها دلیل این‬ ‫امر را پایین امدن قدرت خرید مردم بیان می‪‎‬کردند و اینکه صاحبان خودرو ترجیح‬ ‫می‪‎‬دهن��د به ج��ای تعویض قطع��ه‪ ،‎‬ان را تعمیر کنند‪ .‬البت��ه در این باره هم رئیس‬ ‫اتحادی��ه تعمیرکاران خودرو این موضوع را تایی��د و عنوان کرده بود به این ترتیب‬ ‫زحمت تعمیرکاران بیش��تر شده است‪ .‬با وجود رکود چند ساله بازار لوازم یدکی و‬ ‫اینکه انبارها باید اش��باع از کاال باش��د چرا پس از اغاز تحریم در همان ابتدای امر‪،‬‬ ‫قطعات کمیاب و در نتیجه گران شده‪‎‬اند‪ .‬دلیل این تضاد چیست؟‬ ‫در این ب��اره میزگردی با دعوت از رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی‬ ‫خ��ودرو و اعظای کمیس��یون اقتصادی ای��ن اتحادیه برگزار و به بررس��ی موضوع‬ ‫پرداخته شد‪ .‬این نشس��ت با حضور غالمرضا بخشی‪‎‬زاده رئیس اتحادیه‪ ،‬نادر روان‪،‬‬ ‫وحی��د کازرانی و امیرحس��ین صیرفی از اعضای کمیس��یون اقتصادی این اتحادیه‬ ‫فعالی��ت دارند‪ ،‬برگزار ش��د که هر یک ب��ه نکاتی درباره گران��ی و کمبود قطعات‬ ‫پرداختن��د‪ .‬پیش‪‎‬تر مازیار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه‪‎‬های‬ ‫خودروی��ی درباره قرار گرفتن واردات لوازم یدکی در اولویت نخس��ت تخصیص ارز‬ ‫ب��ه خبرخودرو اظهارکرده بود؛ انجمن قطعه‪‎‬س��ازان صد درصد مخالف این موضوع‬ ‫اس��ت و تا زمانی که ارز مورد نیاز تولید خودرو شامل تامین مواد اولیه‪ ،‬ارز مصرفی‬ ‫قطعه‪‎‬سازان و خودروسازان به طور کامل تامین نشود‪ ،‬تخصیص ارز به واردکنندگان‬ ‫و فروش��ندگان لوازم یدکی به معنی توقف تولید خودرو اس��ت‪ .‬در حالی که تعداد‬ ‫زیادی از قطعه‪‎‬س��ازان در حال تولید لوازم یدکی هستند غیرمنطقی است ارزی به‬ ‫واردات لوازم یدکی و تولیدکنندگان خارجی تعلق بگیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سهم ‪۱۵‬درصدی تولیدکنندگان داخلی در بازار لوازم یدکی تاکید‬ ‫کرده بود که درحال‪‎‬حاضر و در ش��رایطی که ارز‪ ،‬مورد نیاز تولید است‪ ،‬به هیچ یک‬ ‫از شرکت های بازرگانی با منظورهای بازرگانی نباید ارز تعلق بگیرد و انجمن مخالف‬ ‫این موضوع است‪.‬‬ ‫€ €چند سالی ش�اهد رکود بازار لوازم یدکی خودرو بودیم‪ .‬به این ترتیب‬ ‫باید قطعات در انبارها پر باش�د و دس�ت کم برای چند ماه نخس�ت تحریم‬ ‫بازار بدون مش�کل ب�ه تامین قطعات مورد نیاز بپردازد‪ .‬اما چطور ش�د که‬ ‫در اغ�از تحریم‪ ،‬کش�ور به یک باره دچار کمب�ود و گرانی محصوالت لوازم‬ ‫یدکی خودرو شد؟‬ ‫غالمرضا بخش�ی زاده‪ :‬رکود س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬در بازار ل��وازم یدکی خودرو‬ ‫بی سابقه بود‪ .‬گردش کار نبود زیرا مدیریت ان‪‎‬گونه که انتظار بود در این بازار حاکم‬ ‫نبود‪ .‬اما وضعیت فعلی کشوری که تهدید به بدترین تحریم ها شده مدیریت دولت را‬ ‫ی درست اهداف دشمن را خنثی و تبدیل به فرصت کند‪.‬‬ ‫می طلبد که با تصمیم‪‎‬گیر ‬ ‫متاسفانه شاهد هستیم که تحریم های داخلی بیش از تحریم های خارجی تاثیرگذار‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬چرا باید از فروردین تا مهر ورود کاال نداش��ته باشیم؟ حتی انهایی هم‬ ‫که وارد شدند در گمرک توقیف شدند‪ .‬با پاسخ به این پرسش دلیل وضعیت امروز‬ ‫بازار لوازم یدکی روشن می شود‪.‬‬ ‫€ €عنوان می کنید چرا نرخ قطعات افزایش یافته‪ ،‬من می پرسم چرا ارزش‬ ‫پول کش�ور کاهش یافته اس�ت؟ اگر دولت درست مدیریت می کرد به جای‬ ‫متوقف کردن واردات در ‪۷‬ماه نخس�ت س�ال باید اقالم م�ورد نیاز وارد و‬ ‫در انبارها ذخیره می ش�د‪ .‬ضروری بود پیش از تصمیم مبنی بر ممنوعیت‬ ‫واردات قطعات‪ ،‬با مدیران صنوف مش�ورت می شد کسانی که در بطن بازار‬ ‫هس�تند و از نزدیک مش�کالت را می‪‎‬شناس�ند‪ .‬این افراد پیشکس�وتانی‬ ‫هس�تند که خاک بازار خورده‪‎‬اند و کوله‪‎‬باری از تجربه دارند‪ .‬پرس�ش این‬ ‫است که در فاصله مطرح شدن تحریم تا ابان‪ ،‬کشور چه کاالهایی را برای‬ ‫روزهای س�خت پس‪‎‬انداز کرده بود؟ به طور قطع‪ ،‬وقتی کاال به اندازه کافی‬ ‫موجود باش�د ریشه گرانی خشک و محصوالت با نرخ واقعی خریدوفروش‬ ‫می ش�ود‪ .‬ضمن انکه توجه داش�ته باش�ید ارزش ریالی پول کشور کاهش‬ ‫یافته وگرنه کاال گران‪‎‬تر نش�ده اس�ت‪ .‬در واقع شاید این جو روانی بود که‬ ‫بیشتر مشکل‪‎‬ساز شد‪.‬‬ ‫وحید کازرانی‪ :‬سال گذشته قطعه در بازار زیاد بود‪ ،‬به طوری که عرضه به تقاضا‬ ‫غلبه داشت‪ ،‬اما مشکل امروز ریشه دار‪‎‬تر از اتفاق هایی است که امسال رخ داده است‪.‬‬ ‫توجه داش��ته باش��یم یک مدل خودرو بیش از ‪۳‬دهه تولید می ش��ود‪ .‬برای تامین‬ ‫قطعات این خودرو ش��اهد هستیم که برای هر قطعه س��ازندگان بسیاری به وجود‬ ‫امدند که مازاد نیاز بودند ضمن انکه بازار جهانی هم ندارند‪ .‬تنوع خودرویی وجود‬ ‫ندارد که قطعه‪‎‬سازان محصوالت خود را متنوع کنند تا از حجم سازندگان مازاد کم‬ ‫شود‪ .‬این معضل فقط مربوط به صنعت نیست و معضل کشاورزی هم هست‪ .‬با کم‬ ‫ش��دن یک محصول می بینیم افراد زیادی مبادرت به کاشتن ان محصول می کنند‪.‬‬ ‫این شرایط درست مدیریت نمی شود که تولید براساس نیاز باشد‪.‬‬ ‫خودروس��ازی صنعتی پیشرفته در جهان اس��ت‪ .‬طراحی های متنوع با شیوه های‬ ‫جدید ضمن افزایش تولید منجر به کاهش هزینه ها ش��ده و تولید شتاب می‪‎‬گیرد‪.‬‬ ‫صنع��ت خودرو داخ��ل غافل از این امور و اتفاق ها‪ ،‬همیش��ه به دنبال قطعات ارزان‬ ‫اس��ت؛ بنابراین از قطعه‪‎‬س��ازان می خواه��د قیمت های تمام ش��ده را کاهش دهند‬ ‫اما هزینه های س��ربار خودش��ان باالس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬نیروهای انس��انی مازاد‬ ‫خودروس��ازی از چالش‪‎‬های این صنعت است‪ .‬هر مدیری افرادی را به این بهانه که‬ ‫در حال اشتغالزایی است به کارکنان قبل اضافه کرد‪ .‬حاال مدیر براساس قانون کار‬ ‫اجازه تعدیل نیرو ندارد‪ .‬در این ش��رایط هزینه س��ربار خودروساز باال رفته و چون‬ ‫نمی تواند نرخ محصول��ش را افزایش دهد‪ ،‬ناگزیر باید از کیفیت ان کم کند‪ .‬وقتی‬ ‫از قطعه س��از محصول ارزان می خواهد‪ ،‬قطعه س��از هم برای تامین نظر مش��تری از‬ ‫کیفی��ت محصولش می زند‪ .‬به این ترتیب خودروس��از هم حمایتی از قطعه‪‎‬س��ازان‬ ‫ندارد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬زمانی که ایران خودرو در ایران راه اندازی شد کارخانه هیوندا‬ ‫هم در کره فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬یکی از مدل های این خودروساز کره ای توسان‬ ‫اس��ت که پلتفرم ان از ‪ ۲۰۱۱‬تا ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬تا ‪۱۳۹۴‬خورشیدی) یکی‬ ‫اس��ت اما هر س��ال ان را فیس لیفت می کنند‪ .‬به این ترتیب ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫قطع��ات خود کار ایجاد می کند‪ .‬از این رو‪ ،‬وقتی در ب��ازار ایران بخواهید یک چراغ‬ ‫ان را بخری��د باید ‪۵۰۰‬هزار تومان بپردازید‪ ،‬ولی اگر یک نوع خودرو برای ‪۵‬س��ال‬ ‫در کش��وری تولید شود قطعه‪‎‬س��از بدون تنوع فقط یک قطعه را تولید می‪‎‬کند که‬ ‫درامدی مازاد قبل نخواهد داشت‪.‬‬ ‫از دیگر اشتباه های ما در نابسامانی بازار قطعات لوازم یدکی‪ ،‬تغییر قانون و مقررات‬ ‫در کوتاه‪‎‬مدت اس��ت‪ .‬همچنین در بحث واردات خودرو چالش‪‎‬هایی وجود دارد که‬ ‫زمینه‪‎‬س��از بهم‪‎‬ریختگی بازار لوازم یدکی می‪‎‬ش��ود‪ .‬به عنوان نمون��ه‪ ،‬واردکننده‪‎‬ای‬ ‫توسان س��فارش امارات را می خرد و وارد می‪‎‬کند و دیگری سفارش کشور دیگر‪ .‬از‬ ‫این رو می بینید که برای یک مدل خودرو ‪۵‬نوع چراغ الزم است‪ .‬انتقاد می شود چرا‬ ‫قطعات لوازم یدکی ارزبری باال دارد؟ دلیلش همین موضوع است در حالی که باید‬ ‫بتوانیم یک مدل خودرو به س��فارش ایران سفارش دهیم و خریداری کنیم‪ .‬به این‬ ‫ترتیب تامین کننده قطعات یدکی می‪‎‬داند باید برای یک مدل چراغ س��فارش دهد‬ ‫و وارد کند‪ .‬این موارد جزو سیاس��ت های نادرس��ت است که در زمان تحریم ناگزیر‬ ‫هستیم ان را دور بزنیم و قطعات را مثال از گرجستان وارد کنیم‪ .‬به طور قطع‪ ،‬این‬ ‫امر هم هزینه ها را چند برابر می کند‪.‬‬ ‫بخش�ی زاده‪ :‬اینکه برای هر خودرویی که وارد می ش��ود فروش��گاه لوازم یدکی‬ ‫راه اندازی کنیم‪ ،‬ش��دنی نیس��ت‪ .‬ضمن انکه نمایندگی ه��ای خودروهای وارداتی‪،‬‬ ‫خدمات پس از خدمات فروش مناس��بی ندارند‪ .‬گالیه ها و ش��کایت های بس��یاری‬ ‫در این زمینه به اتحادیه ش��ده اس��ت‪ .‬مدلی تصادف کرده و چراغ خودرو شکسته‬ ‫هر جا مراجعه کرده اعالم ش��ده نیست چرا؟ چون از ان مدل فقط ‪۵۰‬خودرو وارد‬ ‫کشور شده باشد‪.‬‬ ‫کازرانی‪ :‬همچنین یاداور می‪‎‬ش��وم رکود بازار لوازم یدکی در چند سال گذشته‬ ‫مربوط به قطعات خودروهای داخلی بوده است و همان گونه که توضیح دادم به دلیل‬ ‫کثرت تولیدکننده یک قطعه بوده است‪.‬‬ ‫بنابراین نباید در تامین قطعات خودروهای داخلی در بازار لوازم یدکی مش��کلی‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫بله‪ .‬برای قطعات خودروهای داخلی کمبودی وجود ندارد‪ ،‬ضمن انکه قیمت های‬ ‫ان خیلی باال نرفته است‪.‬‬ ‫پس گالیه‪‎‬هایی که از س��وی صاحبان خودرو مطرح می ش��ود مربوط به قطعات‬ ‫خودروهای خارجی است‪.‬‬ ‫بل��ه و البته برای قطعات با فن��اوری باال‪ .‬البته چالش خدمات پس از فروش برای‬ ‫خودروهای داخلی هم مطرح است‪ .‬افراد خودرو صفر کیلومتر تحویل می گیرند که‬ ‫نیاز است سرویس شود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬قطعه ای معیوب است‪ .‬به نمایندگی خدمات‬ ‫پس از فروش مراجعه می کند‪ .‬قطعه تعویض می ش��ود که هزینه ای برای ش��رکت‬ ‫مادر هم دارد‪ .‬این امر ممکن اس��ت ‪۳‬بار در کوتاه‪‎‬مدت تکرار شود و در نهایت خود‬ ‫نمایندگی‪‎‬های خدمات پس از فروش به صاحب خودرو پیش��نهاد می کنند قطعه را‬ ‫از بازار لوازم یدکی تهیه کنند تا مشکل‪‎‬شان رفع شود‪.‬‬ ‫بخشی زاده‪ :‬نکته مهمی که باید ما به دنبال ان باشیم اهمیت قطعات یدکی در‬ ‫صنعت خودرو (شامل خودروهای س��واری‪ ،‬سنگین و خاص) است‪ .‬اتحادیه درباره‬ ‫مشکالت‪ ،‬ابتدای س��ال عنوان کرده بود به ویژه وقتی موضوع اعتراض کامیونداران‬ ‫مطرح ش��د‪ .‬هم اکنون نیز بیش از ‪ ۲‬هفته اس��ت که ثبت‪‎‬س��فارش واردات قطعات‬ ‫یدکی بسته شده در حالی که در ‪۶‬ماه نخست سال برنامه ریزی نکردیم و اکنون هم‬ ‫شرایط روزبه‪‎‬روز در حال سخت‪‎‬تر شدن است‪.‬‬ ‫بیشتر گالیه ها و شکایت‪‎‬هایی که به اتحادیه می رسد مربوط به خودروهای چینی‬ ‫است که هزینه دو قطعه ان به اندازه کل نرخ خودرو است‪.‬‬ ‫€ €کمیسیون اقتصادی اتحادیه چه برنامه هایی برای رفع مشکالت موجود‬ ‫داشته است؟‬ ‫امیرحسین صیرفی‪ :‬زمانی که سخن از اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی‬ ‫خودرو و ماش��ین االت تهران می ش��ود‪ ،‬همه ذهن ها به پ��ژو و پراید و نهایت بنز و‬ ‫ب��ی ام‪‎‬و ختم ش��ود‪ .‬اما بزرگی فضایی ک��ه اتحادیه باید مدیری��ت کند خیلی بیش‬ ‫از خودروهای س��واری‪ ،‬س��نگین و نیمه‪‎‬س��نگین اس��ت زیرا در کنار این خودروها‬ ‫قطعات ماش��ین االت راه س��ازی‪ ،‬معادن و حتی در زمینه قطعات یدکی موتورهای‬ ‫مورد استفاده در استخراج نفت‪ ،‬زیرپوشش این اتحادیه است‪ .‬تامین قطعات یدکی‬ ‫موتورهای دریایی‪ ،‬خودروهای خاص برای استفاده در فرودگاه (هواپیما دنده عقب‬ ‫ندارد از خودروهایی خاص برای جانمایی هواپیما در جایگاهش اس��تفاده می شود)‬ ‫و‪ ...‬از جمله وظایف این اتحادیه اس��ت‪ .‬متاس��فانه درباره این خودروها امار و ارقام‬ ‫دقیقی وجود ندارد‪ ،‬اما به هر حال اتحادیه باید به قطعات یدکی تمام انها را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬در بحث خودروهای س��واری‪ ،‬س��نگین و نیمه‪‎‬سنگین نمایندگی ها‬ ‫خدم��ات پس از فروش فقط در دوره ضمانت مس��ئول تامین قطعات هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫اتحادیه مس��ئول تامین قطعات تمام ناوگان حمل ونقل در حال حرکت کشور است‬ ‫که براساس امار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کنترل بیش از ‪۸۰‬درصد خودروها‬ ‫برعهده این اتحادیه است‪ .‬بنابراین وظیفه اتحادیه فراتر از تامین قطعات یدکی پراید‬ ‫و پژو است‪ .‬متاسف هس��تم که بگویم حتی خود مدیران وزارتخانه های مربوط هم‬ ‫اندازه و اهمیت این اتحادیه را نمی دانند‪ .‬قانون گذار و سیاس��ت گذار شناخت کافی‬ ‫نسبت به این صنف ندارد که نتیجه ان وضعیت امروز است‪.‬‬ ‫از ابتدای سال با شرایطی که برای صنعت کشور به وجود امد‪ ،‬کمیسیون اقتصادی‬ ‫با ‪۹‬عضو در اتحادیه تشکیل شد‪ .‬به این هدف که شرایط را رصد کرده و با همفکری‬ ‫در سیاس��ت گذاری‪ ،‬اجرا و کنترل تصمیم‪‎‬گیر باش��د‪ .‬سعی ش��د از ابتدا با راهبرد‬ ‫مش��خصی حرکت این کمیس��یون اغاز و با وزارتخانه‪‎‬ها و نهادهای ذی نفع ارتباط‬ ‫برقرار ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬تا کنون‪۴۳‬نامه به نهادهای گوناگون از جمله وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬اتاق اصناف‪ ،‬تعزیرات و‪ ..‬ارسال شده و موفقیت های خوبی به دست‬ ‫امده و وزارتخانه به این باور رسیده که اگر تمام نیازهای این صنف از کانال اتحادیه‬ ‫پیگیری ش��ود کارها بهتر پیش خواهد رفت‪ .‬توافق‪‎‬هایی برای ثبت‪‎‬سفارش‪‎‬هایی که‬ ‫الزم بود انجام ش��ده‪ ،‬اما همچون بازی مار و پله با تغییر وزیر و مدیران و معاونان‬ ‫انها‪ ،‬تمام امور باید دوباره پیگیری و یاداوری شود‪.‬‬ ‫انرژی و انگیزه برای گام نهادن در این مسیر و انجام این امر وجود دارد اما موضوع‬ ‫اصلی اتالف وقت و انرژی اس��ت که یک تش��کل خصوصی به جای مصرف در جایی‬ ‫بهتر‪ ،‬برای یک امر باید صرف کند‪.‬‬ ‫تمام این موضوع ها مطرح ش��د برای رس��یدن به این مسئله که بگویم در سطح‬ ‫کالن راهبرد و اس��تراتژی کلی نداریم‪ .‬در ش��رایط تحریم باید مدیریت قوی باشد‬ ‫زیرا کشور به اندازه کافی منابع مورد نیازش را در اختیار دارد‪ .‬هر بخشی وظیفه ای‬ ‫برعهده دارد و مس��ئولیت مدیریت افزایش بهره وری در کارایی و اثربخش��ی است‪.‬‬ ‫همه چیز در حرف باقی مانده اس��ت‪ .‬ما زمانی که باید اثربخش کار می کردیم و در‬ ‫‪۶‬ماه گذش��ته کاری می کردیم که اثر ان امروز دیده می‪‎‬ش��د‪ ،‬روی کارایی متمرکز‬ ‫ش��دیم‪ .‬صنعتگران و فعاالن این حوزه ملزم ش��دند در سامانه جامع انبارها‪ ،‬سامانه‬ ‫نیما و‪ ...‬کار خود را پیش ببرند‪ .‬انقدر در این س��امانه ها غرق ش��دیم که هیچ کار‬ ‫اثربخشی انجام ندادیم‪ .‬بازار خالی از محصول شد‪ ،‬مصرف کنندگان معترض و صنف‬ ‫تعمیرکاران گالیه‪‎‬مند شدند‪ .‬امروز که زمان کارایی است به دنبال اثربخشی هستیم‪.‬‬ ‫ام��روز با وجود تحریم که فضا را تنگ کرده نمی توان کار اثربخش��ی همچون چند‬ ‫ماه نخست سال داشت‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��ند اس��تراتژی برای کل کش��ور‬ ‫ شنبه‬ ‫عرضه مناسب و کاهش قیمت خودروها در بازار‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت‪:‬‬ ‫اگر خودروه��ای داخلی با قیمت ‪۵‬درصد کمت��ر از قیمت بازار به‬ ‫شکل مناس��ب عرضه ش��وند می توان پیش بینی کرد که قیمت ها‬ ‫کاهش یاب��د اما اگر عرضه قطره چکانی باش��د حتی موجب موج‬ ‫جدیدی از افزایش قیمت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران در گفت وگو با خودروکار درباره بازار خودرو گفت‪ :‬در‬ ‫هفته اخیر قیمت خودروهای متعادل بوده و تغییر چندانی نداشته‬ ‫اس��ت و فقط خودروهای گروه سمند‪ ،‬گروه ‪ ۲۰۶‬و اچ سی کراس‬ ‫افزایش قیمت داشته اند‪.‬‬ ‫منتش��ر کرد که صنعت خودرو هم در درون این س��ند بود‪ .‬اسفند ‪ ۹۵‬اصالحیه ان‬ ‫منتشر شد‪ .‬بخش خصوصی تمام صنوف برای برنامه ریزی به استناد سند باالدستی‬ ‫سیاست های خود را تدوین می کنند‪ .‬امروز که به دلیل شرایط خاص برنامه‪‎‬ها تغییر‬ ‫ک��رده چرا نهاد باالدس��تی راهبرد جدی��د ارائه نمی دهد؟ چرا باید بخش��نامه های‬ ‫گوناگون صادر ش��ود و یک بخش��نامه ان هم در مدت زمان بسیار کوتاهی دیگری‬ ‫را نقض کند‪.‬‬ ‫ه��م اکنون ارز ارزان ش��ده زی��را تقاضا وجود ن��دارد‪ .‬وقتی م��ن تولیدکننده یا‬ ‫توزیع کننده نتوانم واردات داش��ته باشم به طور قطع‪ ،‬درخواستی برای خرید ارز هم‬ ‫نخواهم داشت‪ .‬طبیعی است وقتی تقاضایی وجود نداشته باشد نرخ کاهش می یابد‪.‬‬ ‫این با باز شدن ثبت‪‎‬سفارش ها قابل اثبات است‪ .‬وقتی سامانه ثبت‪‎‬سفارش باز شود‬ ‫با حجم زیادی درخواس��ت برای تخصیص ارز روبه‪‎‬رو خواهیم شد‪ .‬دست کم ‪۱۰‬ماه‬ ‫تقاضای تجمیع شده ‪۱۰‬ماهه گذشته را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر کسانی که اینده‏نگرتر بودند محصوالت مورد نیاز را وارد و انبارهای‬ ‫خود را تامین کردند‪ .‬این افراد که س��عی داش��تند تا در این ‪۱۰‬ماه بازار با کمترین‬ ‫مشکل در زمینه تامین قطعه تحریم‪‎‬ها را پشت‪‎‬سر بگذارد هم اکنون متهم به احتکار‬ ‫و اختفا شده اند‪.‬‬ ‫اگر راهبردهای کالن اصالح شود و وزیر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تشکل های‬ ‫خصوصی را بیش��تر به رسمیت بشناس��د حرف فعاالن این بخش را بشنود‪ ،‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬در سیاست گذاری با ازمون و خطا کمتری جلو خواهیم رفت‪.‬‬ ‫صنعت خودرو دومین محرک بزرگ اقتصادی کشور است که کارافرینی و اشتغال‬ ‫زیادی دارد؛ بنابراین باید مورد توجه بیش��تری قرار گیرد‪ .‬از نظر افراد فعال در ان‬ ‫مش��ورت گرفته شود‪ ،‬چرا وقتی قانونی گذاش��ته می شود به تشکل ها اطالع‪‎‬رسانی‬ ‫نمی شود؟ بی مدیریتی بیشترین اسیب را به این صنعت وارد کرده که هزینه ان را‬ ‫هم باید فعاالن و مصرف کنندگان بپردازند‪.‬‬ ‫قطعات گران شده و برای رانندگان تهیه قطعات مورد نیاز سخت شده پاسخگوی‬ ‫این امر باید دولت باشد یا من بازاری؟ بزرگی عنوان کرد در شرایط امروز تولیدکننده‬ ‫سارق شده و واردکننده گران فروش‪.‬‬ ‫€ €کمیس�یون اقتصادی اتحادیه با این هدف تش�کیل ش�د که مشکالت‬ ‫این بازار را پیگیری و تا حدودی اثرگذار باش�د‪ .‬در این باره به جز ارتباط با‬ ‫بخش‪‎‬های دولتی چه کارهایی انجام شده است؟‬ ‫نادر روان‪ :‬برای تبدیل تهدید ها به فرصت در ش��رایط تحریم موجود‪ ،‬کمیسیون‬ ‫اقتصادی اتحادیه گزارش��ی درباره فرصت ها و تهدیدهای موجود تهیه کرد‪ .‬به طور‬ ‫متوسط‪۸۵ ،‬درصد اقتصاد کشور دولتی و ‪۱۵‬درصد در دست بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫‪۳۳‬درصد تولید ناخالص ملی کش��ور مربوط به بخش خصوصی بوده که نس��بت به‬ ‫امار فعالیت های بخش خصوصی شاهد هستیم که کارهای زیادی این بخش انجام‬ ‫ت خود ادامه دادند‪،‬‬ ‫داده اس��ت‪ .‬در تحریم های گذش��ته تنها بنگاه‪‎‬هایی که به فعالی ‬ ‫بنگاه های اقتصادی خصوصی بودند‪.‬‬ ‫یک سلس��له اطالعاتی اماری که در کمیسیون جمع اوری کردیم‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫ریزش نیروی کا ر در صنوفی که با س��رمایه خصوصی کار کردند‪ ،‬کمتر بوده است؛‬ ‫البته در صنایعی که به صنعت دولتی وابس��ته نبودند‪ .‬این نش��ان می دهد مدیریت‬ ‫بخش خصوصی توانسته از این برهه حساس به سالمت عبور کند‪.‬‬ ‫در همایش بس��یج اصناف‪ ،‬دادستان کل کش��ور عنوان کرد بسیاری از مشکالت‬ ‫ریش��ه مدیریتی دارد بر همین اس��اس وزارت اطالعات باید مدیریت ها را نیز رصد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بیش��ترین اس��یب را در ش��رایط فعلی از تعدد قوانین دیده ایم‪ .‬در این چند ماه‬ ‫گذش��ته حدود ‪۶۰‬بخشنامه صادر شد و همان گونه که اقای صیرفی عنوان کردند‪،‬‬ ‫این بخش��نامه ها گاه با یکدیگر در تضاد بودند و یکی دیگری را نقض می کرد‪ .‬این‬ ‫نشان می دهد بدنه تصمیم‪‎‬گیر‪ ،‬تصمیم های انی می گیرد و سپس با بروز چالش ها‪،‬‬ ‫ناگزیر به نقض ان می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫اتحادیه و جامعه صنفی امادگی کامل دارد همکاری داش��ته باشد در حالی که تا‬ ‫امروز هم داش��ته است‪ .‬بخش خصوصی تمام سرمایه خود را برای فعالیتش هزینه‬ ‫ک��رده‪ ،‬بنابراین تمام توان خود را صرف حفظ س��رمایه‪‎‬اش می کند‪ .‬از این رو‪ ،‬فقط‬ ‫انتظار حمایت دارد‪ .‬باید قوانین کسب‪‎‬وکار منجر به رشد فعالیت ها شود اما قوانین‬ ‫جدید فضا را برای تولیدکننده و فعاالن بازار تنگ کرده است‪.‬‬ ‫€ €این قوانین کدامند؟‬ ‫یکی از این قوانین مربوط به ممنوعیت واردات اس��ت‪ .‬یک مجموع ه که کاالیی را‬ ‫تامین می‪‎‬کند باید ش��ریان ورود کاالیش حفظ شود تا تجارتش تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫ممکن اس��ت کاالیی لوکس و غیرضروری باشد اما قطعات مربوط به امبوالنس و‪...‬‬ ‫لوکس نبوده و نیاز است تا وارد شوند‪.‬‬ ‫در بحث ممنوعیت‪ ،‬تنها واردات کاالهایی که در داخل تولید مشابه دارند‪ ،‬ممنوع‬ ‫شد ه است‪.‬‬ ‫کمیسیون اقتصادی اتحادیه پایشی انجام داد زیرا امار دقیقی درباره میزان تولید‬ ‫و نیاز بازار وجود ندارد و ضرورت دارد برخی کاالها وارد ش��وند‪ .‬در حالی که امریکا‬ ‫برای اعمال تحریم وضعیت صنعت کش��ور را بررسی کرده و سپس وارد عمل شده‬ ‫ما هنوز امار دقیقی درباره نیازهای کشور نداریم‪.‬‬ ‫بروکراسی اداری و روند پیچیده فرایندی که باید محصوالت مورد نیاز وارد شوند‬ ‫از جمله دیگر مش��کالتی است که حدود ‪۶‬ماه طول می کشد‪ .‬نامه‪‎‬نگاری‪‎‬های اداری‬ ‫وقت و انرژی را هدر می دهد و نیاز اس��ت محاس��به شود تا پیامدهای این امر مورد‬ ‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫€ €البت�ه در این باره تولیدکننده عنوان می کند ب�ا ممنوعیت واردات بازار‬ ‫انها رونق گرفته است؟‬ ‫صیرفی‪ :‬رقیب را کنار بگذارید بازار برای همه مطلوب می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بازار خودروهای وارداتی نیز قیمت ها نوس��ان‬ ‫محسوس��ی نداشته و برخی از خودروها با کاهش ‪۵‬درصدی قیمت‬ ‫روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که اگر خودروهای داخلی با قیمت ‪۵‬درصد‬ ‫کمتر از قیمت بازار عرضه شوند چه تاثیری بر بازار خواهد داشت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر عرضه متناس��ب باش��د می توان پیش بینی کرد که‬ ‫قیمت خودرو ها در بازار کاهش پیدا کند اما اگر عرضه قطره چکانی‬ ‫باشد حتی موجب موج جدیدی از افزایش قیمت را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار با اش��اره به ل��زوم عرضه خودرو به ب��ازار برای‬ ‫کازرانی‪ :‬نتیجه فعالیت بدون رقابت‪ ،‬ممکن اس��ت ب��اال رفتن امار تصادفات در‬ ‫اینده باشد‪.‬‬ ‫صیرف�ی‪ :‬چرا امروز تولیدکننده گالیه دارد؟ چرا خط تولید به مش��کل برخورد‬ ‫کرده اس��ت؟ چون کاالها به نام تولید داخل‪ ،‬وارد می‪‎‬شدند‪ .‬این امر به راحتی قابل‬ ‫پیگیری است زیرا در همین چند ماه تولید خودرو دچار افت تیراژ شد‪.‬‬ ‫نمی‪‎‬ت��وان درباره وضعیت صنعت با چند تولیدکننده که از وضعیت فعلی رضایت‬ ‫دارند‪ ،‬قضاوت کرد‪ .‬باید دید به شکل کلی وضعیت تولید چگونه است‪ .‬امروز برخی‬ ‫واردکنندگان هم ناراضی نیستند زیرا از کانال‪‎‬هایی کاالهای خود را وارد می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫عن��وان می‪‎‬کنید برخی واردکنندگان به نوعی ب��ا دور زدن تحریم‪‎‬ها از کانال‪‎‬هایی‬ ‫خاص محصوالت را وارد می‪‎‬کنند‪ .‬اما یکی از تولیدکنندگان بزرگ قطعات کش��ور‬ ‫گالیه‪‎‬مند بود کاالهایش در گمرک دپو شده زیرا مواد اولیه مورد نیاز تولید یکی از‬ ‫قطعات مهم را با دور زدن تحریم‪‎‬ها از شرکتی واسط با قیمتی باالتر خریداری و وارد‬ ‫کرد ‪‎‬ه است اما ان را به عنوان کاالی قاچاق در گمرک نگه داشته‪‎‬اند‪.‬‬ ‫روان‪ :‬نمی‪‎‬توان منکر شد که هدف تحریم‪‎‬کننده باال بردن هزینه تولید در کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫صیرفی‪ :‬منظور از قاچاق و وارد کردن کاال از مجراهایی خاص کانال‪‎‬های کوچکی‬ ‫هستند که واردکنندگان خرد می‪‎‬توانند کاالی خود را وارد کنند مانند کولبری و‪....‬‬ ‫روان‪ :‬به هر حال اگر یک برنامه جامع برای تامین و کنترل بازار نداشته باشیم و‬ ‫مشخص نکنیم وظیفه هر بخش چیست‪ ،‬مشکالت ادامه پیدا خواهد کرد و در اینده‬ ‫باز همین چالش‪‎‬ها به شکل کالن‪‎‬تر وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫کمبود قطعات هدفی بوده که از سوی تحریم‪‎‬کننده دنبال می‪‎‬شد‪ .‬اینکه خط تولید‬ ‫با مش��کل روبه‪‎‬رو باشد تا در ادامه تاثیر این امر روی سایر بخش‪‎‬ها‪ ،‬تحریم‪‎‬کننده را‬ ‫به اهداف خود برساند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬اعالم شده دارو و مواد غذایی تحریم نیست‬ ‫ام��ا به بانک‪‎‬ها اجازه همکاری با م��ا را نمی‪‎‬دهند‪ .‬پیش از تحریم برای خرید برخی‬ ‫محصوالت مورد نیاز هزینه به یورو برای شرکتی بلژیکی فرستاده شد اما ‪۶‬ماه است‬ ‫که پول را نگه داشته‪‎‬اند‪ .‬درخواست برگشت مبلغ را داریم عنوان می‪‎‬کنند حساب‪‎‬ها‬ ‫بسته است و ممکن نیست‪.‬‬ ‫امریکا برای در امان ماندن از س�رزنش‪‎‬های بین‪‎‬المللی اعالم می‪‎‬کند دارو‬ ‫و مواد غذایی جزو فهرس�ت تحریمی نیس�ت اما در ادامه صنعت خودرو و‬ ‫تراکتورسازی را تحریم می‪‎‬کند‪ ،‬بانک‪‎‬های اروپایی را زیرفشار قرار می‪‎‬دهند‬ ‫که مراودات مالی نداشته باشند‪ .‬حال پرسش این است که هزینه‪‎‬های دارو‬ ‫و مواد غذایی چگونه باید پرداخت ش�ود؟ وقتی در ش�کل کالن به مسئله‬ ‫نگاه کنیم این چالش‪‎‬ها وجود دارد‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار این است که در داخل‬ ‫کش�ور مدیران روند فعالیت‪‎‬ها را تس�هیل کنند ت�ا موانعی که تحریم های‬ ‫خارجی به وجود اورده با عملکرد درست داخلی مدیریت شود‪.‬‬ ‫صیرفی‪ :‬کمیسیون اقتصادی اتحادیه برای همین منظور تشکیل شد تا به نهادها‬ ‫برای تس��هیل امور در بحث بازار و تامین قطعات مورد نیاز خودروهایی که پیش‪‎‬تر‬ ‫بزرگی ان را عنوان کردم‪ ،‬کمک کند‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬کمیس��یون با معاونت طرح و‬ ‫برنام��ه بودجه نی��روی انتظامی‪ ،‬معاونت امور اقتص��ادی و بازرگانی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع ماشین‪‎‬س��ازی و تجهی��زات‪ ،‬مدیر کل دفتر‬ ‫صنایع برق و الکترونیک و‪ ...‬در ارتباط اس��ت‪ .‬از وزیر درخواس��ت نشس��ت داشتیم‬ ‫ت��ا درباره ابعاد و بزرگ��ی این صنف صحبت کنیم و ض��رورت تامین قطعات ان را‬ ‫یاداور شویم‪.‬‬ ‫در جهان یک سلس��له استانداردهای بین‪‎‬المللی وجود دارد که اندازه و ابعاد بازار‬ ‫ی کند‪ .‬در این روش عنوان می‪‎‬شود مصرف قطعه یدکی‬ ‫قطعات یدکی را مشخص م ‪‎‬‬ ‫هر خودرو در سال حدود ‪۵‬درصد ارزش اولیه تولید ان خودرو است‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫اگ��ر ارزش یک خودرو تجاری ‪۱۰۰‬هزار دالر اس��ت باید س��االنه ‪۵‬هزار دالر برای‬ ‫مصرف قطعات یدکی ان درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫در‪‎‬حال‪‎‬حاضر براس��اس ای��ن الگو برای ناوگان ‪۲۰‬میلی��ون و ‪۵۰۰‬هزار خودرویی‬ ‫کش��ور (براس��اس امار وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت که حت��ی امار خودروهای‬ ‫اسقاطی از ناجا استعالم و حذف شد) با توجه به تجزیه و تحلیل کمیسیون‪ ،‬رقمی‬ ‫حدود ‪۱۲‬میلیارد دالر مصرف قطعات یدکی خودرو و ماش��ین‪‎‬االت به دس��ت امد‪.‬‬ ‫یکی از مدیران وزارتخانه با ش��نیدن رقم متعجب ش��د‪ .‬این نشان می دهد مدیران‬ ‫تصمیم‪‎‬گیر اندازه این بازار را نمی‪‎‬شناس��ند‪ .‬ش��ناخت اندازه این بازار سبب می‪‎‬شود‬ ‫تا س��همیه ارزی دقیقی برای ان تعریف شود‪ .‬به این ترتیب حتی در نظام عرضه و‬ ‫توزیع ان نظارت و کنترل داشت‪.‬‬ ‫وقتی ابعاد ناش��ناخته اس��ت رفتارها به گونه‪‎‬ای اس��ت که هر مدیری از نگاه خود‬ ‫برنامه بنویسد و بخشنامه صادر کند‪.‬‬ ‫€ €ش�ما عنوان می‪‎‬کنید مدیران قانون‪‎‬گذار و تصمیم‪‎‬گیر ابعاد این بازار را‬ ‫نمی‪‎‬شناس�ند‪ .‬چرا در سال‪‎‬های گذش�ته بازار دچار کمبود قطعه نبود و در‬ ‫این چند ماه این مشکل به وجود امده است؟‬ ‫به این دلیل که واردات ازاد بود و براساس تقاضا قطعات وارد و عرضه می‪‎‬شد‪.‬‬ ‫بخش��ی‪‎‬زاده‪ :‬پیش‪‎‬تر بازار براساس عرضه و تقاضا از سوی فعاالن هدایت می‪‎‬شد‪.‬‬ ‫وقتی نیاز وجود داش��ت بازرگان وارد می‪‎‬کرد و براساس براوردی که از بازار داشت‬ ‫نیاز ‪۶‬ماه اینده را هم پیش‪‎‬بینی و تامین می‪‎‬کرد‪ .‬این مسئله در کنار دغدغه و جو‬ ‫روان��ی موجود از بی‪‎‬ثباتی بازار ارز نش��ات می گیرد‪ .‬به این ترتیب مش��کالت نمود‬ ‫بیشتری پیدا می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگرگالیه اتحادیه این است که براساس اساس��نامه‪ ،‬وزارتخانه مربوط‬ ‫موظف می‪‎‬ش��ود تا اتحادیه را در جریان کسانی که ارز گرفته و قرار است کاال وارد‬ ‫کنند‪ ،‬بگذارد‪ .‬اما درحال‪‎‬حاضر امار دقیقی در اختیار اتحادیه قرار نداده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫اتحادیه باید بداند چه کسانی ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی دریافت کرده‪‎‬اند تا پیگیری ورود و‬ ‫توزیع قطعات در بازار باشد‪ .‬وقتی اماری داده نمی‪‎‬شود چگونه اتحادیه می‪‎‬تواند بازار‬ ‫کاه��ش قیمت ها بیان ک��رد‪ :‬برخی از خریداران خ��ودرو که برای‬ ‫سرمایه گذاری و سوددهی اقدام به خرید کرده بودند که با افزایش‬ ‫قیمت ‪ ۶‬تا صد درصدی قیمت ها در بازار در انتظار افزایش قیمت‬ ‫بیشتر هستند تا خودروهای خود را بفروشند که اگر این خودروها‬ ‫به بازار وارد شود موجب تعادل قیمت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫موتمن��ی با انتق��اد از غیرمنطقی بودن عرض��ه برخی خودروها‬ ‫تصریح کرد‪ :‬عرضه نامناس��ب موجب ش��د تا برخ��ی از خودروها‬ ‫مث��ل ‪ ۲۰۷‬و تندر پالس افزایش قیمت ‪۱۱۰‬درصدی داش��ته اند‪.‬‬ ‫اگر عرضه از امروز به ش��کل منطقی اغاز شود می توان امیدوار بود‬ ‫که قیمت ها کاهش یابند‪.‬‬ ‫را کنترل کند و بر عملکرد فعاالن این حوزه نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫کازرانی‪ :‬پیش‪‎‬تر واردکننده در س��امانه تجارت ثبت‪‎‬سفارش می‪‎‬کرد و شخص در‬ ‫ای��ن روند دخیل نبود‪ .‬کاال وارد می ش��د و با مش��کالتی که توضی��ح خواهم داد از‬ ‫گمرک ترخیص می شد‪ .‬وقتی مسئله تحریم ها به وجود امد واردات محدود شد‪ .‬در‬ ‫کنار این مسئله برای ثبت‪‎‬سفارش چند کارشناس تعیین شده‪‎‬اند که باید تایید کنند‬ ‫وارد ک��ردن کاالی مورد نظر ضرورت دارد یا خیر‪ .‬در اینجا بس��تر برای اعمال نظر‬ ‫ش��خصی و نیز رانت فراهم می‪‎‬ش��ود و قانون نمی‪‎‬تواند به معنای واقعی موثر باشد‪.‬‬ ‫مشکل چنین فضایی این است که قانون حاکم نیست و زمینه رانت به وجود می‪‎‬اید‪.‬‬ ‫دش��من هوش��یارانه عمل می کند‪ .‬همان طور که همکاران گفتن��د دارو و غذا را‬ ‫به دلیل ش��عار حقوق بش��ر تحریم نمی‪‎‬کند اما دور ان خندق ایجاد می‪‎‬کند‪ .‬فرض‬ ‫کنید مواد غذایی و دارو وارد کشور شد حمل ان از گمرکات به مرکز برعهد ناوگان‬ ‫حمل‪‎‬ونقل برون‪‎‬ش��هری است اگر قطعات یدکی این خودروها تامین نباشد‪ ،‬چگونه‬ ‫می‪‎‬توان انها را به مقصد رساند‪.‬‬ ‫امروز امارات اجازه نمی‪‎‬دهد کاال به ویژه قطعات یدکی و الس��تیک به ایران بیاید‪.‬‬ ‫برای تامین بازار‪ ،‬کشتی‪‎‬های ما کاال را به مقصد عراق بار می زنند و به سمت عراق‬ ‫حرکت می‪‎‬کنند‪ ،‬س��پس عراق را دور زده و وارد گمرک ایران می‪‎‬شوند‪ .‬گمرک این‬ ‫را پذیرفته و مانیفست ان منعقد شده است‪ .‬ناگزیر هزینه‪‎‬ها باال می‪‎‬رود‪ .‬اگر قطعات‬ ‫لوازم یدکی گران شده توجه داشته باشیم یکی از دالیل ان هزینه‪‎‬های جانبی بوده‬ ‫است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬پیش تر برای نقل‪‎‬وانتقال قطعات یک بار تریلی از خرمشهر تا‬ ‫تهران ‪۲‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار تومان بود امروز ‪۴‬میلیون و ‪۲۰۰‬هزار تومان شده است‪.‬‬ ‫€ €عالوه بر این‪ ،‬در این مسیر ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬نهاد جلوی بار را می‪‎‬گیرند؛ هماهنگ‬ ‫نبودن نهاد‪‎‬های نظارتی و نداش�تن تخصص الزم ازس�وی افراد‪ ،‬مشکالت‬ ‫جانبی دیگر فعاالن این صنف اس�ت‪ .‬یک سرباز وظیفه که حتی اشنایی با‬ ‫برگه ثبت ندارد‪ ،‬مانع حرکت کامیون می‪‎‬ش�ود‪ .‬خوابیدن هر یک شب این‬ ‫تریلی ‪۷۰۰‬هزار تومان به هزینه‪‎‬ها اضافه می‪‎‬کند‪ .‬خال یک شبکه متمرکز و‬ ‫یکپارچه موجب این امر شده است‪ .‬در نهایت گاهی صاحب کامیون پس از‬ ‫تحویل کاال از تاجر به عن�وان مثال‪ ،‬طلب ‪۳۰۰‬هزار تومان می‪‎‬کند‪ .‬دلیلش‬ ‫این اس�ت پلیس به بار مش�کوک ش�ده و کارگر گرفت�ه و پلمب گمرک را‬ ‫شکس�ته و بار را خالی کرده و پس از بازرسی پول کارگر از بازرگان گرفته‬ ‫می‪‎‬شود‪ .‬حال پرسش این است که ایا پلمب گمرک اعتبار ندارد؟‬ ‫از این رو‪ ،‬ضمن مشکالت تخصیص ارز و ثبت‪‎‬سفارش محصوالت و نیز وارد کردن‬ ‫ان با تمام ش��رایطی که علیه کش��ور وجود دارد برای حمل بار از گمرک تا مرکز‬ ‫هم این دردسرها وجود دارد و گویا هیچ سازمان و نهادی به دیگری اعتماد ندارد‪.‬‬ ‫دریاف��ت عوارض ک��م گمرکی(‪۴‬درصد) در کش��ورهای دیگر ب��رای واردات کاال‬ ‫س��بب می شود بستر برای کاالی قاچاق فراهم نش��ود و انگیزه ای برای کم اظهاری‪،‬‬ ‫خالف اظهاری‪ ،‬دور زدن قانون به وجود نیاید ولی در عوض کاالهای وارد ش��ده به‬ ‫درس��تی در گمرکات ثبت و دارای شناسنامه می شود و مسیر فروش و فرد خریدار‬ ‫کامال مش��خص شده و وقتی کاال به خریداران بعدی انتقال داده می شود نیز مسیر‬ ‫مش��خصی پی��دا می کنند و اداره دارای��ی را در موقعیتی ق��رار می دهد که مودیان‬ ‫نتوانند فرار مالیاتی داش��ته باش��ند‪ .‬البته در این صورت هم اداره مالیات می تواند‬ ‫به تع��داد دفعات انتقال کاال به خریدار بعدی تا رس��یدن ب��ه مصرف کننده نهایی‬ ‫ارزش افزوده و مالیات کسب کند که مجموع این مبالغ در امد زیادی را برای کشور‬ ‫به ارمغان می اورد و با به دست امدن امار شفاف‪ ،‬وزارتخانه و نهادهای مربوط برای‬ ‫تصمیم گیری و برنامه ریزی درست راهنمایی می کند و هزینه های نظارتی را کاهش‬ ‫داده و از خالف و ایجاد رانت جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن هزین��ه نیروهای نظارتی چقدر اس��ت و چقدر از درام��د دولت برای‬ ‫این امر صرف می‪‎‬ش��ود در حالی که مش��کالت کمتر نش��ده و بیشتر هم می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫با تمام این فرایند معترض هس��تیم چرا کاال گران به دست مصرف‪‎‬کننده می‪‎‬رسد‪.‬‬ ‫تاکید می‪‎‬کنم با نظارت به نتیجه مطلوب نمی‪‎‬رس��یم باید رقابت باشد‪.‬مسئله دیگر‬ ‫پرداخت مابه‪‎‬التفاوت ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی و ارز نیمایی است که مشکل‪‎‬ساز شده است‪.‬‬ ‫با کاهش ارزش پول‪ ،‬سرمایه‪‎‬ها به یک سوم کاهش یافته حال با این وضعیت بخواهد‬ ‫مابه‪‎‬التفاوت هم بپردازد ورشکست می‪‎‬شود زیرا کاالها را با همان ارز ‪ ۴۲۰۰‬فروخته‬ ‫اس��ت‪ .‬ایا دولت حاضر است کسی که با ارز ‪۱۸‬هزار تومان کاال وارد کرده امروز که‬ ‫ارز شده ‪۱۰‬هزار تومان باقی هزینه را برگرداند؟ ایا ان بازرگان می‪‎‬تواند کاالیش را‬ ‫با همان نرخ بفروشد؟ اگر این کار را بکند متهم به گران‪‎‬فروشی نمی‪‎‬شود؟‬ ‫تعدد قوانین و بخش��نامه ها از دیگر مس��ائلی است که بس��تر کسب‪‎‬وکار را برای‬ ‫تولیدکننده و واردکننده تنگ کرده اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬درصد پرداخت عوارض‬ ‫نسبت به ارزش کاالی وارداتی برای یک نوع کاال که در خودروهای مختلف استفاده‬ ‫می ش��ود مانند رینگ موتور که برای موتورهای کشاورزی در حد کمتر‪ ،‬موتورهای‬ ‫دیزلی کمی بیشتر و موتورهای بنزینی نیز باالتر از دو مورد قبل است که باعث بروز‬ ‫خطا در تشخیص و دورزدن قانون و استفاده از کد اشتباه می شود‪.‬‬ ‫با توجه به نیاز کنترل بخشی از کاالهای وارداتی از سوی اداره استاندارد و صدور‬ ‫مج��وز این اداره برای ترخی��ص کاال و با توجه به تنوع زیاد ای��ن نوع کاالها و نیاز‬ ‫به ابزارهای پیچیده که در بیش��تر گمرکات کشور به صورت کامل وجود ندارد این‬ ‫کاالها باید به ازمایش��گاه های دیگر فرستاده شود و اس��تفاده از چند نمونه از یک‬ ‫کاال مثال شیشه یا رینگ چرخ که گران قیمت است زمان بر شدن این فرایند باعث‬ ‫می ش��ود کل مجموعه یک کاالی وارداتی که بخش��ی از ان نیاز به مجوز دارد در‬ ‫گم��رکات بماند که هزینه های زیادی را برای نگه��داری این کاالها در گمرکات و‬ ‫خواب س��رمایه برای وارد کننده و کمبود کاال در بازار را باعث می شود و بعضا نبود‬ ‫امکانات ممکن اس��ت باعث ورود کاالی نامرغوب وایجاد رانت ش��ود و اگر ترتیبی‬ ‫اتخاذ ش��ود که وارد کننده بتواند از س��ابقه کاالهای خود که پیش تر کنترل ش��ده‬ ‫استفاده کند در نهایت مشکالت کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫میزگرد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تمام مسائل دست‪‎‬به‪‎‬دست هم می‪‎‬دهند تا فضای کسب‪‎‬وکار نه تنها تسهیل نباشد‬ ‫که زمینه‏ساز رانت باشد‪ .‬هزینه ان را هم مصرف‪‎‬کننده نهایی می‪‎‬پردازد‪.‬‬ ‫بنابراین فشارهای داخلی بیش از تحریم‪‎‬های خارجی اسیب‪‎‬رسان است‪.‬‬ ‫صیرفی‪ :‬دلیل گرانی کاال در بازار تنها این نیس��ت که دالر یا یورو گران ش��ده‪،‬‬ ‫بلک��ه هزینه‪‎‬های جانبی بیش از نرخ ارز تاثیر دارد‪ .‬باید دولت به نوعی این هزینه‪‎‬ها‬ ‫را کاهش دهد زیرا به طور قطع در بدنه جامعه تاثیر دارد‪ .‬تولیدکننده یا واردکننده‬ ‫نمی‪‎‬توان��د زیر نرخ تمام ش��ده محصول خودش را بفروش��د زیرا ب��ه لحاظ قوانین‬ ‫اقتصادی و تجاری دنیا کار نادرستی است‪ .‬اگر چنین کند پس از مدتی ورشکست‬ ‫شده و باید بنگاهش را تعطیل کند‪ .‬سرمایه باید با سود برگردد تا تجارت ادامه یابد‪.‬‬ ‫کسب‪‎‬وکار در دنیا ارزش تلقی می‪‎‬شود‪ .‬ما نسبت به کارافرینی و خلق ثروت دید‬ ‫ارزشی نداریم‪.‬‬ ‫کازرانی‪ :‬چرا ش��رکت‪‎‬های داخلی چند نس��ل ادامه پیدا نمی‪‎‬کنند‪ ،‬چون حرکت‬ ‫این شرکت ها براساس ضوابط نیست‪ .‬در کشورهای دیگر سرمایه‪‎‬دار مالیات کمتری‬ ‫می‪‎‬دهد زیرا کار ایجاد کرده و کارافرین دارای ارزش است‪ .‬درحال‪‎‬حاضر چند شرکت‬ ‫تعدیل نیرو داش��ته‪‎‬اند؟ افراد بیکار شده سر کار دیگری رفته‪‎‬اند؟ ایا تحریم مسبب‬ ‫این امر ش��ده؟ کشورهای زیادی تحریم ش��دند المان در جنگ جهانی تحریم بود‬ ‫اما امروز جزو کش��ورهای صنعتی دنیا اس��ت‪ .‬پس نمی‪‎‬توان تمام مش��کالت را به‬ ‫تحریم‪‎‬های بیرونی ارتباط داد‪.‬‬ ‫نظارت بر بازار باید از سوی مصرف‪‎‬کننده نهایی باشد‪ .‬برای این امر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت باید از هر اتحادیه بخواهد سایتی راه‪‎‬اندازی کنند و با ارسال * ‪QR‬‬ ‫کد از سوی خریدار از صحت و کیفیت کاال مطمئن شود‪ .‬خریدار با جست‪‎‬وجو کد‬ ‫در س��ایت مورد نظر می‪‎‬تواند از نظر مصرف‏کنندگان��ی که پیش از این از محصول‬ ‫استفاده کرده‪‎‬اند جویا شود‪ .‬ضمن نظارت دقیق‪‎‬تر‪ ،‬چقدر هزینه‪‎‬های سربار دولت که‬ ‫برای ناظران می‪‎‬پردازد‪ ،‬کاهش می‪‎‬یابد‪.‬‬ ‫€ €در نهایت اگر بخواهیم جمع‪‎‬بندی از کل موضوع‪‎‬های مطرح شده داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬مسائل مهم امروز بازار لوازم یدکی چیست؟‬ ‫بخشی‪‎‬زاده‪ :‬اگر قطعه نباشد‪ ،‬نمی‪‎‬توان دارو را از بندرعباس تا تهران حمل کرد‪.‬‬ ‫اگر کمبود قطعه داش��ته باشیم این موضوع تنها مربوط به یک خودرو نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫زنجیره‪‎‬ای دچار چالش می‪‎‬ش��وند‪ ،‬زیرا نمی‪‎‬توان تمام قطعات مورد نیاز را در داخل‬ ‫تولید کرد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬فقط در بحث بلبرینگ چند هزار نوع بلبرینگ وجود دارد‬ ‫که تامین ان برعهده اتحادیه لوازم یدکی اس��ت از صنایع خودرو تا صنعت چاپ و‬ ‫پزشکی و‪ ....‬این مسئله بزرگی ابعاد این بازار را نشان می‪‎‬دهد‪.‬‬ ‫صیرفی‪ :‬در تمام دنیا برای اینکه فضای کس��ب‪‎‬وکار تس��هیل ش��ود باید الگو و‬ ‫ش��اخص‪‎‬هایی وجود داشته باش��د که فش��ارهای موجود بر یک صنف و صنعت را‬ ‫اندازه‪‎‬گیری کند‪ .‬این فرمول در دنیا تعریف شده است‪ .‬یکی از مهم ترین انها الگوی‬ ‫‪۵‬نی��رو مایکل پورتر اس��ت که ‪۵‬عامل را در تجزیه و تحلی��ل صنعت الزم می‪‎‬داند‪.‬‬ ‫شرایط این نیروها‪ ،‬نشان می دهد بازار روان است یا خیر‪ .‬این ‪۵‬نیرو شامل نیروهای‬ ‫قانون��ی و دولتی (در باال توضیح داده ش��د هر بخش چه ن��گاه و چه عملکردی در‬ ‫این ب��اره به صنعتگران و بازرگانان دارند)‪ ،‬نیروهای اقتصادی (هیچ نیروی اقتصادی‬ ‫نیس��ت ت��ا صنعتگر و تاج��ر به ان تکی��ه کند)‪ ،‬نیروه��ای فرهنگ��ی و اجتماعی‬ ‫(فرهنگ‪‎‬س��ازی برای اس��تفاده از کاالی باکیفیت نشده است و استفاده از کاالهای‬ ‫بی‪‎‬کیفی��ت عمر ناوگان حمل‪‎‬ونقل را کوتاه می‪‎‬کن��د)‪ ،‬نیروهای فناوری (مربوط به‬ ‫تولید اس��ت و کاهش تولید فش��ار مضاعفی بر صنف لوازم یدکی اورده اس��ت) و‬ ‫نیروه��ای رقابتی (که وجود ندارند)‪ .‬تعادل این ‪۵‬نی��رو‪ ،‬منجر به تعادل در زنجیره‬ ‫تامین بازار لوازم یدکی می‪‎‬ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که هر یک از این نیروها‪ ،‬با‬ ‫سیاست‪‎‬های جداگانه و جزیره‪‎‬ای اعمال نظر می‪‎‬کنند‪ .‬انتظار است سیاست‪‎‬گذاران و‬ ‫تصمیم‪‎‬گیران از تشکل‪‎‬های خصوصی مشاوره و استعالم کنند نه انکه تصمیم گرفته‬ ‫ش��ود و سپس به بخش خصوصی اطالع‪‎‬رس��انی کنند‪ .‬اتحادیه براساس اطالعات تا‬ ‫می‪‎‬اید برنامه‪‎‬ریزی کند دوباره تغییر قوانین و مدیران‪ ،‬انها را همچون بازی ماروپله‬ ‫به عقب هدایت می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫روان‪ :‬مش��کالت موجود در بازار لوازم یدکی به طور ویژه ش��امل براورد درس��ت‬ ‫نداش��تن از میزان عرضه و تقاضا‪ ،‬نبود پایش درس��ت از میزان تولید واقعی و نیاز‬ ‫بازار برای واردات‪ ،‬بروکراس��ی بس��یار پیچیده در ثبت‪‎‬س��فارش گم��رکات‪ ،‬صدور‬ ‫بخشنامه‪‎‬های گوناگون و متناقض و نیز غیراجرایی‪ ،‬تعدد نهادهای بازرسی و نظارتی‬ ‫و نبود بخش��نامه های مناسب‪ ،‬حضور نداش��تن نماینده این صنف در زمان تنظیم‬ ‫قوانین مرتبط‪ ،‬تخصیص نیافتن ارز به میزان کافی‪ ،‬هماهنگ نبودن کامل نهاد‪‎‬های‬ ‫نظارتی با اتحادیه صنف در امور بازرسی و کنترل‪ ،‬بالتکلیفی سرمایه‪‎‬گذاران داخلی‬ ‫و خارجی به دلیل تغییر روزانه قوانین است‪ .‬اگر این چالش‪‎‬ها رفع نشود با توجه به‬ ‫اینکه در ‪ ۸‬ماه امسال یک یازدهم سال گذشته واردات قطعات یدکی داشتیم و هر‬ ‫چه مصرف ش��ده موجودی انبارهای فروش��ندگان بوده‪ ،‬مشکالت اساسی در اینده‬ ‫خواهیم داش��ت‪ .‬اگر این درخواس��ت‪‎‬ها نادیده گرفته شود پیامدهایی به دنبال دارد‬ ‫که ش��امل این موارد اس��ت؛ تضعیف حمل‪‎‬ونقل ناوگان ریلی و درون‪‎‬شهری‪ ،‬رکود‬ ‫فعالی��ت اقتصادی‪ ،‬عمرانی و کش��اورزی‪ ،‬ریزش نیروهای کار مرتبط با فعالیت‪‎‬های‬ ‫فوق‪ ،‬کمبود کاالهای مورد نیاز و افزایش نرخ انها‪ ،‬خروج س��رمایه از کش��ور و نبود‬ ‫س��رمایه‪‎‬های جدید‪ ،‬ایجاد جاذبه برای ورود کااله��ای کمیاب از راه‪‎‬های غیرقانونی‬ ‫و قاچ��اق‪ ،‬از بین رفتن زنجیره تولید و توزیع مناس��ب و منظم کاالهای مورد نیاز‪.‬‬ ‫اتحادیه این موارد را با نامه‪‎‬های متعدد بارها به مس��ئوالن مختلف اعالم و به شکل‬ ‫مکتوب گزارش کرده اس��ت که در صورت توجه نک��ردن وضعیت اینده بازار لوازم‬ ‫یدکی خودروها به لحاظ کمبود و گرانی قابل پیش‪‎‬بینی است‪.‬‬ ‫*‪ )QR) Quick Response‬ب��ه معنی پاس��خ س��ریع بوده ک��ه یک رمزینه‬ ‫ماتریسی است و ازسوی شرکت‪‎‬های زیرمجموعه صنایع خودروسازی تویوتا در سال‬ ‫‪۱۹۹۴‬میالدی (‪۱۳۷۲-۷۳‬خورشیدی) اختراع و مورد استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫با توزیع مناسب قیمت خودروها کاهش می یابد‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت‪:‬‬ ‫اگر خودروهای داخلی با قیمت ‪۵‬درصد کمتر از نرخ بازار به شکل‬ ‫مناس��ب عرضه شوند‪ ،‬می توان پیش بینی کرد که قیمت ها کاهش‬ ‫یابد اما اگر عرضه قطره چکانی باشد حتی موجب موج جدیدی از‬ ‫افزایش قیمت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران در گفت وگو با خودروکار درباره بازار خودرو گفت‪ :‬در‬ ‫هفته گذشته قیمت خودروها متعادل بوده و تغییر چندانی نداشته‬ ‫اس��ت و فقط خودروهای گروه س��مند‪ ،‬گروه ‪ ۲۰۶‬و اچ سی کراس‬ ‫افزایش قیمت داشته اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بازار خودروهای وارداتی نیز قیمت ها نوس��ان‬ ‫محسوس��ی نداش��ته و برخی خودروها با کاهش ‪۵‬درصدی قیمت‬ ‫روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران در‬ ‫پاسخ به این پرس��ش که اگر خودروهای داخلی با قیمت ‪۵‬درصد‬ ‫کمتر از قیمت بازار عرضه شوند چه تاثیری بر بازار خواهد داشت‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگر عرضه متناس��ب باش��د می توان پیش بینی کرد که‬ ‫قیمت خودرو ها در بازار کاهش پیدا کند اما اگر عرضه قطره چکانی‬ ‫باشد حتی موجب موج جدیدی از افزایش قیمت را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫این فعال بازار با اشاره به لزوم عرضه خودرو به بازار برای کاهش‬ ‫قیمت ها بیان کرد‪ :‬برخی خریداران خودرو که برای سرمایه گذاری‬ ‫و س��وددهی اقدام به خرید کرده بودند ک��ه با افزایش قیمت ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ 100‬درص��دی قیمت ها در بازار در انتظار افزایش قیمت بیش��تر‬ ‫هستند تا خودروهای خود را بفروشند که اگر این خودروها به بازار‬ ‫وارد شود موجب تعادل قیمت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫موتمن��ی با انتق��اد از غیرمنطقی بودن عرض��ه برخی خودروها‬ ‫تصریح کرد‪ :‬عرضه نامناس��ب موجب شد تا برخی خودروها مانند‬ ‫‪ ۲۰۷‬و تن��در پالس افزای��ش قیمت ‪۱۱۰‬درصدی داش��ته اند‪ .‬اگر‬ ‫عرضه از امروز به ش��کل منطقی اغاز شود می توان امیدوار بود که‬ ‫قیمت ها کاهش یابند‪.‬‬ ‫اشنایی با کاتالیست‬ ‫در راستای بررسی االینده های خروجی از اگزوز خودرو به معرفی‬ ‫مبدل کاتالیس�تی ک�ه در ای�ن مج�ال ان را کاتالیس�ت می نامیم‪،‬‬ ‫می پردازیم‪.‬‬ ‫محمدطاهر رستگاری‬ ‫عضو هیئت مدی�ره انجمن صنفی‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو‪:‬‬ ‫� کاتالیست چیست؟‬ ‫کاتالیس��ت قطعه ای اس��ت که در‬ ‫مس��یر خ��روج دود از اگ��زوز نصب‬ ‫می ش��ود تا میزان االیندگی خودرو‬ ‫را کاهش دهد‪.‬‬ ‫تمامی موتورهای احتراق داخلی دارای قطعه ای به نام اگزوز‬ ‫هس��تند‪ .‬اگزوز نق��ش خارج کننده دود حاص��ل از فرایندهای‬ ‫ش��یمیایی داخل سیلندر به هوای خارج را دارد‪ .‬اگزوز قطعه ای‬ ‫در خودرو و دیگر وس��ایل نقلیه است که دود حاصل از واکنش‬ ‫ش��یمیایی را که در سیلندر ایجاد می ش��ود به خارج از خودرو‬ ‫انتقال می ده��د‪ .‬ام��روزه ویژگی های اگزوز گس��ترش یافته و‬ ‫وظایف دیگری نیز به عهده دارد‪ ۳ .‬وظیفه عمده اگزوز‪ :‬کاهش‬ ‫االیندگی‪ ،‬کاهش صدا‪ ،‬کاهش دما‪.‬‬ ‫سیس��تم اگزوز در خودرو قس��متی از موتور است که پس از‬ ‫انجام عمل دم از سوی سیس��تم سوخت رسانی در کاربراتور یا‬ ‫انژکتور عمل بازدم موتور از س��وی این سیستم انجام می شود‪.‬‬ ‫مکانیزمی است که در محل خروجی دود از موتور استقرار یافته‬ ‫تا ضمن استهالک امواج صوتی و کاهش شدت صدای خروجی‬ ‫از موتور در حد اس��تانداردهای مجاز ش��نوایی انسان‪ ،‬حرارت‬ ‫ناش��ی از احت��راق در موتور را نیز به خارج از اتاق سرنش��ینان‬ ‫انتقال دهد‪ ،‬ضمن انکه با عبور گازهای االینده محیط زیس��ت‬ ‫از الیه ه��ای محفظه زنبوری مبدل های کاتالیس��ت کانورتور با‬ ‫افزایش سطح تماس و تسریع در واکنش های شیمیایی‪ ،‬گازهای‬ ‫س��می و االینده اصلی محیط زیس��ت مانند منواکسیدکربن و‬ ‫هیدروکربن های نس��وخته را به دی اکسیدکربن و اب که مواد‬ ‫سازگار و مورد نیاز طبیعت هستند تبدیل می کند‪.‬‬ ‫بدین منظور اس��ت که تولید و عرضه یک اگزوز برتر مبتنی‬ ‫بر دان��ش و طراحی عملی‪ ،‬ضمن کاه��ش الودگی های صوتی‬ ‫و ش��دت صدا در حد ش��نوایی مجاز و کاهش و انتقال حرارت‬ ‫ناش��ی از احتراق در موتور‪ ،‬سازگاری با محیط زیست و کاهش‬ ‫الودگی های تنفس��ی‪ ،‬با ایجاد فشار برگشت مناسب بر شرایط‬ ‫عملک��ردی موتور و مصرف بهینه س��وخت نی��ز اثرگذار بوده و‬ ‫ضم��ن فراهم اوردن ش��رایط احتراق کام��ل در موتور خودرو‪،‬‬ ‫کاه��ش مصرف س��وخت و صرفه جویی ه��ای ارزی و اقتصادی‬ ‫زیادی را نیز نصیب کشور می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه استفاده از کاتالیست‬ ‫در سال ‪ ۱۹۷۰‬میالدی (‪ ۱۳۴۸-۴۹‬خورشیدی)‪ ،‬دولت امریکا‬ ‫پس از انکه گ��زارش اژانس کنترل الودگی ه��وای کالیفرنیا را‬ ‫بررسی کرد‪ ،‬اصالحیه هوای تمیز را تصویب کرد و بدین ترتیب‬ ‫تولیدکننده های امریکایی به شدت دست به کار شده و بر اساس‬ ‫قوانین ضدالودگی وضع شده‪ ،‬کمبودهای خود را برطرف کردند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۵۳-۵۴( ۱۹۷۵‬قوانینی مصوب ش��د که اکثریت‬ ‫ش��رکت های خودروسازی‪ ،‬مجبور به اس��تفاده از سیستم مبدل‬ ‫کاتالیتیکی در خودروها شدند‪ .‬نصب مبدل کاتالیتیکی از همین‬ ‫س��ال در سراسر امریکا اجباری شد و در اروپا نیز از سال ‪۱۹۹۳‬‬ ‫(‪ )۱۳۷۱-۷۲‬مورد بهره برداری قرار گرفت‪ .‬در ایران اس��تفاده از‬ ‫ای��ن قطعه برای خودروهای س��اخت داخل از نیمه دوم س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬از س��وی سازمان حفاظت محیط زیس��ت اجباری شده‬ ‫است و بر اساس طرح جامع کاهش الودگی هوا‪ ،‬ازمون صحت‬ ‫کاتالیست در معاینات فنی خودروها به منظور صدور برگه و بر‬ ‫چسب معاینه فنی از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۱‬اجباری است‪.‬‬ ‫‹ ‹محل قرارگیری کاتالیست در اگزوز خودرو‬ ‫اگ��زوز از ‪ ۳‬بخش اتصال به موتور‪ ،‬میانی و انتهایی س��اخته‬ ‫مجید م�رادی‪ ،‬عض�و هیات مدی�ره انجمن‬ ‫صنف�ی مراک�ز معاین�ه فن�ی خ�ودرو‪ :‬طرح‬ ‫دوگانه س�وز ک�ردن خودروه�ا از س�ال ‪82‬‬ ‫راه ان�دازی ش�د‪ .‬انج�ام تس�ت خودروه�ای‬ ‫دوگانه س�وز به دلی�ل برنامه ریزی نداش�تن از‬ ‫همان بدو راه اندازی دچار مشکالت و خال های‬ ‫فراوانی بود‪ .‬خودروهای دوگانه سوز از سال‪۸۲‬‬ ‫که دوگانه سوز کردن انها شروع شد‪ ،‬تاکنون‬ ‫م�ورد معاینه فنی قرار نگرفته اند‪ .‬با گذش�ت‬ ‫زمان این معضل به ش�کل ح�اد در امده و در‬ ‫کمال تاسف بر اثر س�انحه های انفجار مخازن‬ ‫‪ CNG‬ج�ان چند نف�ر از ش�هروندان گرفته‬ ‫ش�ده اس�ت‪ .‬ض�رورت معاینه فنی و تس�ت‬ ‫خودروهایی که دوگانه ش�ده بودند بر همگان‬ ‫مبرهن و روشن است اما این مسامحه و قصور‬ ‫کاتالیست ها خواهد شد‪ .‬به دلیل‬ ‫وج��ود س��رب در بنزین ه��ای‬ ‫نامرغ��وب و همچنی��ن مکمل ه��ای‬ ‫انژکتورشور در باک یا اکتان بوسترها‪ ،‬استفاده‬ ‫از موارد فوق به کاتالیست اسیب می زند‪.‬‬ ‫� عالئم خرابی کاتالیست‪:‬‬ ‫می ش��و د‬ ‫که در ای��ن میان‬ ‫کاتالیست به دلیل‬ ‫نیاز ب��ه دمای ‪۸۰۰‬‬ ‫درجه س��انتی گراد در‬ ‫قس��مت نخس��ت تعبیه‬ ‫می ش��ود و بخش های دوم و‬ ‫س��وم در کاهش دما و صدا موثر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اکسیداس��یون‬ ‫‪)۱‬‬ ‫مونوکسید کربن به دی اکسید‬ ‫کربن‪:‬‬ ‫‹ ‹ساختار داخلی کاتالیست‬ ‫‪ )۲‬اکسیداس��یون هیدروکربن های نس��وخته و‬ ‫مبدل هــــای کاتالیس��تی از ‪ ۳‬بخش مهم هس��ته‬ ‫تبدیل انها به دی اکسید کربن و اب‬ ‫کاتالیس��ت‪ ،‬الیه اکسیدی و ماده کاتالیست تشکیل شده اند که‬ ‫ب) کاتالیست سه گانه‪:‬‬ ‫هر کدام در ادامه به طور خالصه شرح داده می شود‪:‬‬ ‫مبدل کاتالیستی سه گانه ‪ ۳‬وظیفه زیر را انجام می دهد‬ ‫بس��ترهای‬ ‫بس��تر کاتالیس��ت‪ :‬در مبدل های ویژه خودرو‪ ،‬از‬ ‫‪ )۱‬کاهش اکسیدهای نیتروژن به اکسیژن و نیتروژن‬ ‫سرامیکی مونولیتی با ساختار النه زنبوری‬ ‫‪ )۲‬اکسیداس��یون مونوکس��یدکربن ب��ه‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫دی اکسید کربن‬ ‫الی��ه اکس��یدی‪ :‬از این الیه ب��ه عنوان‬ ‫‪ )۳‬اکسیداس��یون هیدروکربن ه��ای‬ ‫کاتالیستمرغوب‬ ‫نگهدارنده ماده کاتالیست استفاده می شود‬ ‫نس��وخته و تبدیل انها به دی اکسید کربن‬ ‫می تواند تا ‪ ۹۰‬درصد از‬ ‫که س��طح مخصوص کاتالیست را افزایش‬ ‫و اب‬ ‫می دهد‪ .‬این الیه معموال از جنس اکس��ید‬ ‫گازهای سمی خروجی‬ ‫نکته بس��یار مه��م در رابطه ب��ا این نوع‬ ‫الومینی��وم‪ ،‬دی اکس��ید تیتانی��وم‪ ،‬دی‬ ‫از کاتالیس��ت ها این اس��ت که زمانی این‬ ‫از اگزوز را به گازهای‬ ‫اکس��ید س��یلیکون یا ترکیبی از سیلیکا و‬ ‫کاتالیس��ت ها باالتری��ن عملک��رد را دارند‬ ‫بی خطر تبدیل کند\ اما‬ ‫الومینا انتخاب می شود‪.‬‬ ‫ک��ه گازه��ای خروجی از موت��ور و ورودی‬ ‫رفته رفته که به عمر‬ ‫ماده کاتالیس��ت‪ :‬کاتالیست ماده اصلی‬ ‫به کاتالیس��ت به مقدار کمی باالتر از نقطه‬ ‫مبدل کاتالیستی است که از خانواده فلزات‬ ‫استوکیومتری باش��ند‪ .‬این بدان معناست‬ ‫کاتالیزور اضافه می شود‪،‬‬ ‫گران قیمت مانند پاالدیوم‪ ،‬رادیوم‪ ،‬پالتین‪،‬‬ ‫که نس��بت وزنی هوا به سوخت در مخلوط‬ ‫این درصد نیز کاهش‬ ‫طال و کادمیوم انتخاب می ش��ود اما از نظر‬ ‫ورودی به کاتالیست در موتورهای بنزینی‬ ‫یافته و کمتر می شود‬ ‫به صرفه بودن‪ ،‬به طور عموم از پاالدیوم و‬ ‫حدود ‪ ۶.۱۴‬تا ‪ ۸.۱۴‬باشد‪.‬‬ ‫رادیوم استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طول عمر کاتالیست‬ ‫خودرو‬ ‫کاتالیستی‬ ‫‹ ‹انواع مبدل‬ ‫کاتالیست مرغوب می تواند تا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫الف) کاتالیست دوگانه‪:‬‬ ‫از گازهای سمی خروجی از اگزوز را به گازهای بی خطر تبدیل‬ ‫این نوع از کاتالیزورها به ط��ور عمده ای در موتورهای دیزلی کن��د\ اما رفته رفته که به عمر کاتالیزور اضافه می ش��ود‪ ،‬این‬ ‫برای کاه��ش االینده های مونوکس��یدکربن و هیدروکربن های درصد نیز کاهش یافته و کمتر می شود‪ .‬بنابراین باید بدانید هر‬ ‫نس��وخته ب��ه کار می روند‪ .‬ب��ه علت توانایی نداش��تن این گونه کاتالیس��ت یک عمر مفید دارد و پ��س از اتمام این عمر مفید‬ ‫کاتالیست ها در کاهش االینده های اکسید نیتروژن‪ ،‬امروزه در باید تعویض ش��ود‪ .‬تعویض کاتالیس��ت در اگزوزسازی ها انجام‬ ‫موتورهای بنزینی از این نوع کاتالیس��ت ها استفاده نشده و به می شود و کاتالیز کهنه با یک کاتالیست جدید معاوضه می شود‪.‬‬ ‫جای انها از کاتالیست های سه گانه بهره برده می شود‪ .‬کاتالیزور به طور متوس��ط عمر مفید کارکرد هر کاتالیس��ت خودرو بین‬ ‫دوگانه دو عمل را به طور همزمان انجام می دهد‪:‬‬ ‫‪ ۸۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار کیلومتر اس��ت و از ای��ن رقم تجاوز نمی کند‪.‬‬ ‫به هر شکل انجام شده است‪ .‬در‬ ‫سال‪ ۹۶‬کامال غیرمنتظره و بدون‬ ‫برنامه ری�زی و به ش�کل ناگهانی‬ ‫اعالم شده که مراکز معاینه فنی‬ ‫موظف به تست چشمی خودروها‬ ‫هستند‪ .‬اما با وجود شرایط الزم‬ ‫در مراک�ز معاین�ه فن�ی به دلیل‬ ‫نب�ود ازمایش�گاه های تس�ت‬ ‫هیدرواس�تاتیک طرح با معضلات گوناگونی‬ ‫روبه رو شد‪.‬‬ ‫از زمان�ی که تس�ت مخ�ازن ‪ CNG‬خودرو‬ ‫(هیدرواس�تاتیک) راه اندازی شد نخستین و‬ ‫مهم ترین اولوی�ت ان افزایش و ارتقاء امنیت‬ ‫ش�هروندان و اس�تفاده کنندگان خودروهای‬ ‫دوگانه سوز بوده اس�ت در حالی که متاسفانه‬ ‫هیدرواستاتیک و مشکالت ان‬ ‫چندین نفر از هموطنان به دلیل روند‬ ‫نادرست نظارت در س�ازمان متولی‬ ‫و تس�ت مخازن در ازمایش�گاه های‬ ‫هیدرو جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫اداره کل استاندارد ایران به عنوان‬ ‫متول�ی ای�ن ام�ر اق�دام مناس�بی‬ ‫در جه�ت برنامه ری�زی بهره من�دی‬ ‫ش�هروندان در ای�ن فراین�د انجام‬ ‫ن�داده اس�ت‪ .‬ب�ه همین مناس�بت اق�دام به‬ ‫مجوزهای�ی متع�دد و بی روی�ه ک�رده ک�ه با‬ ‫توج�ه ب�ه حجم زی�اد مراجع�ان‪ ،‬متاس�فانه‬ ‫دق�ت الزم در زمین�ه نیازس�نجی و افزایش‬ ‫مراکز هیدرواس�تاتیک انجام نش�ده اس�ت‪.‬‬ ‫بی برنامه گ�ی و رعایت نکردن مکان یابی برای‬ ‫ازمایشگاه های هیدرواستاتیک از سوی اداره‬ ‫همان طور که اشاره ش��ده کاتالیست ها در مکانی قرار گرفته‬ ‫که رویت ان امکان پذیر نیست‪ .‬پس برای عالئم خرابی ان باید‬ ‫به طور متوسط به این موارد دقت کرد‪:‬‬ ‫‪-۱‬افزایش ناگهانی مصرف سوخت‬ ‫ه��ر کاتالیس��ت عمر‬ ‫‪ – ۲‬افت شتاب گیری‬ ‫مفی��دی بین ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال‬ ‫‪ – ۳‬ممکن است خودرو روشن نشود یا بد استارت بخورد‬ ‫دارد و پ��س از ان کارای��ی خود را‬ ‫‪ – ۵‬چراغ اخطار (چک) در پشت امپر روشن می شود‬ ‫ب��ه طور کامل از دس��ت می دهد و به این‬ ‫‪ – ۶‬بد کار کردن خودرو همراه با لرزش در حالت دور ارام‬ ‫ترتی��ب خ��ودرو به ی��ک االینده محیط زیس��ت‬ ‫‪ – ۷‬بوی بد یکی از شایع ترین عالئم خرابی کاتالیست است‪.‬‬ ‫تبدیل می شود‪.‬‬ ‫� عوام�ل مخرب و تاثیرگذار بر کاهش طول عمر اگ��ر بویی ش��بیه تخم مرغ گندیده احس��اس کردید و به مرور‬ ‫زمان بو بیشتر شد‪ ،‬نشانه خرابی کاتالیزور است‪.‬‬ ‫کاتالیست‬ ‫‪ – ۸‬کاه��ش دم��ای کاتالیزور (ب��ا توجه به اینک��ه بازدهی‬ ‫کاتالیست ها به دلیل ساختار خود حساس و شکننده هستند‬ ‫از ای��ن رو می تواند در ص��ورت رعایت نک��ردن برخی نکات به واقعی کاتالیزور هنگامی است که دمای ان باال می رود و حتی‬ ‫س��رعت اس��یب ببیند‪ .‬رایج ترین علل خرابی کاتالیس��ت ها به احتمال دارد تا مرز ‪ ۷۰۰‬و ‪ ۸۰۰‬درجه هم نزدیک ش��ود‪ .‬پس‬ ‫گرفتگی منافذ اسنفجی ان باز خواهد گشت چرا که در صورت کاتالیزوری که پس از مدتی رانندگی و گرم ش��دن موتور هنوز‬ ‫گرفتگ��ی باعث می ش��ود دود خروجی از س��یلندر به راحتی از به دمای ایده ال خود نرس��یده باش��د‪ ،‬معیوب است)‪( .‬البته راه‬ ‫کاتالیس��ت عبور نکند و این فش��ار بیش از حد موجب تخریب تشخیص دمای کاتالیزور نیازمند دستگاهی به نام حرارت سنج‬ ‫اینفرارد است)‪.‬‬ ‫این قطعه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – ۹‬درصورتی که خودرو س��رد باش��د اگر‬ ‫از دیگ��ر دالیل خرابی کاتالیس��ت ها‪،‬‬ ‫کاتالیزور را با دس��ت ت��کان دهید و صدایی‬ ‫ب��ه ضربه های فیزیکی ب��ه این قطعه باز‬ ‫ش��بیه تکان خوردن سنگ ریزه در داخل ان‬ ‫افزایش االیندگی های‬ ‫خواهد گش��ت‪ .‬همانطور که اش��اره شد‬ ‫به گوش برسد نشانه ای از ریختن شبکه های‬ ‫ساختار کاتالیست ها بسیار شکننده است‬ ‫محیطی و درنتیجه‬ ‫داخل ان است‪.‬‬ ‫و در صورت ضربه وارد شدن به محفظه‬ ‫ایجاد مشکالت‬ ‫� پیامد حذف خودسرانه کاتالیست‬ ‫خارجی ان باعث می ش��ود کاتالیس��ت‬ ‫کاتالیس��ت کانورت��ر خ��ودرو دارای ی��ک‬ ‫زیست محیطی از طریق‬ ‫خرد گردد‪ .‬کاتالیست همچنین به دمای‬ ‫سنس��ور اکسیژن اس��ت که هوای الزم برای‬ ‫زیاد بسیار حساس است به طوری که اگر‬ ‫افزاشمونواکسیدکربن‪،‬‬ ‫احت��راق در موت��ور را از طری��ق ارتب��اط با‬ ‫دم��ای این قطعه به بی��ش از حد مجاز‬ ‫هیدروکربن هاینسوخته‬ ‫‪ ECU‬ی��ا مغز هوش��مند کنت��رل می کند و‬ ‫برس��د باعث خراب��ی و از دس��ت دادن‬ ‫و اکسیدهای نیتروژن‬ ‫تنظیم کنن��ده مکش هواس��ت و ب��ا تنظیم‬ ‫خاصیتش خواهد شد‪ .‬این مشکل زمانی‬ ‫این می��زان هوا احتراق س��وخت خودرو نیز‬ ‫ایجاد می شود که دمای موتور به دالیل‬ ‫موجود در هوا پیامدهای‬ ‫متناس��ب با وضعیت��ی که دور موت��ور دارد‪،‬‬ ‫مختلف بیش از حد افزایش یابد‪.‬‬ ‫خطرناکی برای انسان‬ ‫تنظیم می ش��ود و در نتیجه وقتی کاتالیست‬ ‫می��زان خل��وص گازه��ای خروجی از‬ ‫خواهد داشت‬ ‫برداشته و سنسور از دور خارج شود‪ ،‬سیستم‬ ‫سیلندر برای س�لامت کاتالیست بسیار‬ ‫تنظیم ه��وای ورودی به موتور به هم خورده‬ ‫مهم اس��ت چراکه اگر گازهای خروجی‬ ‫و س��وخت متناس��ب ب��ا دور موت��ور خودرو‬ ‫به مواد دیگری اغش��ته باشد به مرور زمان اثر خود را از دست‬ ‫خواهد داد‪ .‬برای مثال زمانی که واشر سرسیلندر خودرو دچار نمی س��وزد و احتراق به صورت ناقص انجام می ش��ود؛ بنابراین‬ ‫مشکل و ترکیب روغن و اب وارد سیلندر شود‪ ،‬به ناچار گازهای عالوه ب��ر اینکه االیندگی موتور باال م��ی رود‪ ،‬به دلیل احتراق‬ ‫خروجی هم به مواد یادش��ده اغش��ته ش��ده و به کاتالیست ها ناقص��ی که انجام می ش��ود‪ ،‬قطعات موتور نیز دچار فرس��ایش‬ ‫اس��یب می زند‪ .‬خرابی سیس��تم جرقه زنی موتور از دیگر عوامل می ش��وند‪ .‬افزای��ش االیندگی های محیط��ی و درنتیجه ایجاد‬ ‫خرابی پیش از موعد کاتالیست هاست چرا که در صورت احتراق مش��کالت زیس��ت محیطی از طریق افزاش مونواکس��یدکربن‪،‬‬ ‫نامناس��ب‪ ،‬مخلوط ه��وا و بنزین به صورت ناقص می س��وزد و و هیدروکربن های نسوخته و اکسیدهای نیتروژن موجود در هوا‬ ‫گازه��ای حاصل از این احتراق ناقص باعث اس��یب رس��اندن به پیامدهای خطرناکی برای انسان خواهد داشت‪.‬‬ ‫کل استاندارد‪ ،‬طرح را با معضالت جدی روبه رو‬ ‫ک�رد که با به وجود امدن این ش�رایط و تعدد‬ ‫بی رویه ازمایشگاه های تست هیدرواستاتیک‬ ‫و از ان مهمت�ر رعایت نکردن موازین موجود‬ ‫در تایی�د صالحی�ت ب�رای ازمایش�گاه های‬ ‫هم�کار این بخ�ش را دچار تنش ه�ای جدی‬ ‫کرد‪ .‬از اوایل پاییز س�ال گذش�ته مکان یابی‬ ‫ب�ه کارگروه مراکز معاینه فنی خودرو کش�ور‬ ‫ارجاع داده شد‪ .‬این مورد نیز فرجامی بهتر از‬ ‫روند گذشته نداشته و با شکست روبه رو شده‬ ‫تا انجا که در اواخر س�ال‪ ،‬دوباره این طرح به‬ ‫اداره کل استاندارد محول شد‪.‬‬ ‫این روند تا کنون نیز نتوانس�ته برنامه ریزی‬ ‫مدونی در جهت س�اماندهی ازمایش�گاه های‬ ‫تس�ت هیدرواس�تاتیک انجام ده�د‪ .‬وزارت‬ ‫کش�ور‪ ،‬س�ازمان ش�هرداری ها و دهیاری ه�ا‬ ‫و همچنی�ن ب�ا توج�ه ب�ه اش�راف اتحادی�ه‬ ‫حمل ونق�ل همگان�ی کل کش�ور نس�بت ب�ه‬ ‫ش�رایط و موضوع و جلوگیری از سوءاستفاده‬ ‫برخ�ی اصن�اف و افراد از ای�ن محمل اقدامی‬ ‫س�نجیده و به جای انجام ش�د‪ .‬این حرکت را‬ ‫باید در روند سیس�تمی کردن ازمایش�گاه ها‬ ‫دانست‪ .‬ارجاع نظام مند به ازمایشگاه ها که با‬ ‫پیگیری های س�ازمان های متولی انجام شد با‬ ‫تبانی و سودجویی بعضی از افراد معلوم الحال‬ ‫متاس�فانه ب�ه تعویق افتاده و ت�ا کنون نیز به‬ ‫بهره برداری نرسیده است‪.‬‬ ‫تعویق در این روند ش�فافیت از این فرایند‬ ‫را دچ�ار ابهام کرده اس�ت و عاملی در جهت‬ ‫ایج�اد ش�رایطی ب�رای سوءاس�تفاده را مهیا‬ ‫ک�رده اس�ت‪ .‬ای�ن اف�راد س�ودجو در جهت‬ ‫سوءاس�تفاده های م�ادی خود ب�ا البی گری و‬ ‫با ایج�اد طرق ه�ای گوناگون ب�رای دور زدن‬ ‫قانون جان شهروندان را با خطر جدی روبه رو‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه این امر بزرگ ترین تهدید جانی و‬ ‫مالی برای هموطنان به همراه دارد که تاکنون‬ ‫پیگیری ه�ای الزم از س�وی س�ازمان های‬ ‫متولی انجام نشده اس�ت‪ .‬امید است مدیران‬ ‫س�ازمان های متولی با توجه به س�ابقه مثبت‬ ‫ای�ن طرح و همچنین ب�ا در نظر گرفتن حجم‬ ‫بس�یار زیاد تخلفات در زمان اجرا نشدن این‬ ‫ط�رح‪ ،‬از اتفاق های ناگوار اینده پیش�گیری‬ ‫کنند تا در اینده ش�اهد به خطر افتادن جان‬ ‫هموطنان عزیزمان نباشیم‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تایرسازان و درخواست ‪۳۰‬درصد افزایش قیمت الستیک ها‬ ‫افزای��ش قیمت تمام ش��ده مواد اولیه ب��رای تولیدکنن��دگان انواع‬ ‫تایر ش��امل تایرهای س��نگین و سبک موجب ش��د تا تولیدکنندگان‬ ‫درخواس��ت افزایش قیمت ‪۳۰‬درصدی محصوالت تایری را به سازمان‬ ‫حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان ارائه کنن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫خودروکار‪ ،‬با وجود تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به مواد اولیه تایرسازی‬ ‫به منظور واردات ب��رای تولیدکنندگان به نظر می رس��د واردات با ارز‬ ‫تخصیص یافت��ه‪ ،‬برای انها امکان پذیر نیس��ت و همین موضوع باعث‬ ‫شده تا انها درخواست افزایش ‪۳۰‬درصدی محصوالت تایری را داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬این موضوع در حالی بیان ش��ده که چند ماه است که فعاالن‬ ‫ح��وزه حمل ونقل با مش��کل کمبود و گرانی تایر روبه رو ش��ده اند که‬ ‫پس از گذش��ت چند ماه همچنان مش��کل تامین تایر برای رانندگان‬ ‫کامیون ها و اتوبوس ها حل نش��ده اس��ت‪ .‬به همین سبب تایر هم در‬ ‫فهرس��ت برخی اقالم کاالهای اساس��ی که صادرات انها ممنوع است‪،‬‬ ‫قرار دارد‪ .‬مصطفی تنها‪ ،‬سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر در مورد‬ ‫درخواست تایرسازان مبنی بر افزایش قیمت ها گفت‪ :‬قیمت مواد اولیه‬ ‫چندین برابر افزایش یافته و علت درخواست تولیدکنندگان تایر برای‬ ‫افزایش قیمت محصول نهایی همین مسئله بوده است‪ .‬او در در پاسخ‬ ‫به این پرسش که ایا مصوبه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای قرار‬ ‫گرفتن ماده اولیه تولید تایر در گروه یک اولویت ارزی برای همه مواد‬ ‫بوده اس��ت یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬بیشتر از هرچیزی افزایش قیمت های‬ ‫تایر مربوط به مواد اولیه داخلی اس��ت مانند محصوالت پتروشیمی ها‪،‬‬ ‫محصوالت پاالیش��گاه ها که چندین برابر افزایش یافته اند‪ .‬تنها درباره‬ ‫تاثی��ر ممنوعیت صادرات برای تولیدکنندگان نیز تصریح کرد‪ :‬ممنوع‬ ‫ش��دن صادرات باعث کاه��ش انگی��زه تولیدکنندگان نمی ش��ود اما‬ ‫بازارس��ازی در خارج از کش��ور و در فضای بین المللی مستلزم صرف‬ ‫وقت و هزینه بسیاری زیادی است و زمانی که ما وارد یک بازار شدیم‬ ‫و داوطلبان��ه از ان بازار خارج می ش��ویم دیگر ورود به ان بازار به این‬ ‫سادگی ها میسر نخواهد بود زیرا رقبای بین المللی جای ما را می گیرند‬ ‫و برای بازگش��ت دوباره به ان بازار باید وقت و هزینه بس��یاری صرف‬ ‫کنیم تا بتوانیم دوباره سهمی رد این بازار داشته باشیم‪.‬‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معاینه فنی نیازمند قوانین اجرایی‬ ‫عب�اس مجیدی ن�ژاد‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدی�ره انجم�ن صنف�ی‬ ‫مراک�ز معاین�ه فنی خ�ودرو‪:‬‬ ‫در ش�ماره قبل پیش درامدی‬ ‫درب�اره نیازمندی ه�ای قوانین‬ ‫اجرای�ی در مراک�ز معاین�ه‬ ‫فنی بی�ان کردی�م‪ .‬اینک این‬ ‫نیازمندی ه�ا را مورد بررس�ی‬ ‫و تحلیل ق�رار می دهیم‪ .‬برای‬ ‫تحلیل این مس�یر باید اهداف‬ ‫کوتاه م�دت و بلندم�دت‪،‬‬ ‫ماموریت سازمانی و چشم انداز‬ ‫این فرایند تعریف شود‪.‬‬ ‫ماموری��ت یک س��ازمان نش��ان دهنده فلس��فه‬ ‫وجودی و رسالت ان بوده و به عبارت دیگر‪ ،‬بیانگر‬ ‫هویت سازمان است‪.‬‬ ‫برای دس��تیابی ب��ه ماموریت هر س��ازمان باید‬ ‫ب��راورد انتظارات ش��فاف و در فواصل معین قابل‬ ‫اندازه گی��ری بوده و میزان پیش��رفت س��ازمان و‬ ‫هدف گذاری ان مش��خص ش��ود‪ .‬هدف گذاری را‬ ‫می توان برحس��ب محدودیت زمانی به دو دس��ته‬ ‫کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرد‪.‬‬ ‫اهداف کوتاه مدت یک س��ازمان را در دوره کوتاه‬ ‫حدود یک سال تعریف می کنند‪ .‬اهداف بلندمدت‬ ‫نیز اهدافی هستند که در کوتاه مدت قابل دستیابی‬ ‫نبوده و تحق��ق انها نیازمند دوره های فراتر از یک‬ ‫دوره کوتاه مدت است‪.‬‬ ‫کلیت این فرایند نیازمند یک برنامه استراتژیک‬ ‫مدون برای رس��یدن ب��ه اهداف‪ ،‬ان ه��م با لحاظ‬ ‫کردن یک دیدگاه سیستمی برای انجام امور است‪.‬‬ ‫معاین��ه فن��ی خ��ودرو را نمی توان ج��دا از این‬ ‫فرایند و تعریف دانس��ت‪.‬ضرورت تعریف ماموریت‬ ‫س��ازمانی و در همین راستا چشم انداز ان و نیل به‬ ‫اه��داف کوتاه مدت و بلند مدت از ضروریات به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫با گذش��ت ‪18‬سال از عمر معاینه فنی‪ ،‬براساس‬ ‫قانون وص��ول برخی درامده��ای دولت و مصرف‬ ‫ان در م��وارد معین در مصوبه س��ال‪ ،1380‬هنوز‬ ‫یک ایین نامه و به دنبال ان دس��تورالعمل اجرایی‬ ‫به طورکارشناسی شده برای ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫معاین��ه فن��ی در کش��ور م��ا نه براس��اس یک‬ ‫برنامه ریزی مناس��ب‪ ،‬مشخص و کارشناسی شده‪،‬‬ ‫بلک��ه در قال��ب الگوی ب��رداری از دیگر کش��ورها‬ ‫اجرایی ش��ده اس��ت و به واقع بسیاری از معضالت‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو را نیز باید در همین نکته‬ ‫جست وجو کرد‪.‬‬ ‫ب��ه علت نبود یک تعریف س��ازمانی مش��خص‪،‬‬ ‫مراک��ز معاینه فنی خ��ودرو در فرهنگ ما به یک دید‪ ،‬تجهیزات روشنایی و اجرا سیستم الکتریکی‪،‬‬ ‫گل��وگاه تبدیل ش��ده و ش��هروندان رغبتی برای محوره��ا‪ ،‬چرخ ها‪ ،‬الس��تیک ها‪ ،‬سیس��تم تعلیق‪،‬‬ ‫مراجعه به این مراکز ندارند و فرهنگ س��ازی برای شاسی و متعلقات شاسی‪ ،‬سایر تجهیزات سروصدا‬ ‫انجام این امر در دس��تور کار س��ازمان های متولی و االینده های خروجی از اگزوز»‬ ‫قرار نگرفته اس��ت و تنها جریمه را به عنوان راهکار‬ ‫ بخش دوم در ماهیت ش��غلی و حرفه ای است‬‫انجام این فرایند تشخیص داده اند‪.‬‬ ‫که باید ماهیت و کیفیت این قس��مت بررس��ی و‬ ‫در راس��تای دس��ت یافتن‬ ‫کنکاش ش��ود‪ .‬براساس اصل‬ ‫ب��ه تعریفی ب��رای ماموریت‬ ‫‪ 43‬و ‪ 44‬قانون اساسی نقش‬ ‫س��ازمانی مراکز معاینه فنی‪،‬‬ ‫و رفت��ار دول��ت از مالکی��ت‬ ‫بر کسی پوشیده‬ ‫مش��خص ک��ردن ماهی��ت‬ ‫و مدیری��ت بنگاه ه��ا باید به‬ ‫نیست چند شهر کشور‬ ‫شغلی و حرفه ای از اقدامات‬ ‫سیاس��ت گذاری‪ ،‬هدای��ت و‬ ‫ضروری در این زمینه است‪.‬‬ ‫نظارت تغییر کند‪ .‬در همین‬ ‫مانند تهران‪ ،‬اراک‪،‬‬ ‫ ای‬ ‫ماهیت ش��غلی و حرفه‬ ‫راستا به منظور توانمندسازی‬ ‫اصفهان و‪ ...‬نیازمند‬ ‫مراک��ز معاینه فنی خودرو را‬ ‫بخش خصوص��ی و تعاونی ها‬ ‫اجرای طرح های خاص‬ ‫باید در دو بخش مورد توجه‬ ‫در اقتص��اد و حمای��ت از ان‬ ‫در راستای جلوگیری از‬ ‫قرار داد و بررسی کرد‪.‬‬ ‫برای رقابت کاال در بازارهای‬ ‫ بخ��ش نـخـس��ــــت‪،‬‬‫بین المللی و ایجاد بسترهای‬ ‫الودگی هوا هستند اما‬ ‫رون��د اجرای��ی ک��ه در‬ ‫الزم در راستای ارائه خدمات‬ ‫این طرح ها نمی تواند‬ ‫اس��تاندارد‪( 9181‬خ��ودرو‪،‬‬ ‫ب��رای ش��هروندان در ی��ک‬ ‫با شرایط خودرو در‬ ‫معاین��ه فن��ی‪ ،‬ازمون ه��ای‬ ‫فراین��د تدریج��ی‪ ،‬توس��عه‬ ‫صالحیت‬ ‫مربوط به بازرسی‬ ‫مناب��ع انس��انی‪ ،‬توس��عه و‬ ‫مراکز معاینه فنی به‬ ‫تردد وس��ایل نقلیه موتوری‬ ‫ارتقای اس��تانداردهای ملی‬ ‫اجرا در بیاید‬ ‫و تریلره��ای انه��ا) اورده‬ ‫و انطباق نظام ه��ای ارزیابی‬ ‫ش��ده و در ه��دف و دامن��ه‬ ‫کیفی��ت ب��ا اس��تانداردهای‬ ‫ای��ن اس��تاندارد ام��ده که«ه��دف از تدوین این بین المللی مورد نظر است‪.‬‬ ‫استاندارد و تعیین معیار برای معاینه فنی به منظور‬ ‫در این قس��مت درباره حق��وق بخش خصوصی‪،‬‬ ‫بازرس��ی وضعیت سالمت وس��ایل نقلیه موتوری‪ ،‬امنیت شغلی برای سرمایه گذاری و حقوق مالکیت‬ ‫تریلرها(یدک ه��ا) و نیمه تریلرها(نیمه یدک ه��ا) هیچ گونه بحث��ی به میان نیامده اس��ت و به دلیل‬ ‫است‪».‬‬ ‫همین خال‪ ،‬ش��هرداری ها در ش��هرهای گوناگون‬ ‫در بن��د ‪ 5‬اس��تاندارد نی��ز اورده ش��ده اس��ت براساس س��لیقه های خود‪ ،‬در عمل حقوق بخش‬ ‫که«بازرس��ی باید فهرست ذیل را به عنوان حداقل خصوصی را مورد تعدی و تعارض قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫تجهیزات نصب شده روی خودرو‪ ،‬زیر پوشش قرار البته این مس��ئله که این مراک��ز را می توان صنف‬ ‫دهد‪ .‬ای��ن کار باید پس از تطبیق هویت وس��یله دانست یا تعریف دیگری دارند نیز مورد غفلت قرار‬ ‫نقلیه انجام ش��ود ‪ -‬تجهیزات ترمز‪ ،‬فرمان‪ ،‬قابلیت گرفته است‪.‬‬ ‫برای اصول اجرایی در مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫در استاندارد ‪ 9181‬ان را بازرسی اورده و شخص‬ ‫ازمونگ��ر را فردی برای بازرس��ی و کنترل خودرو‬ ‫در مراک��ز معاین��ه فنی معرفی کرده اس��ت اما در‬ ‫ایین نامه تعریف ان به گونه دیگری است‪.‬‬ ‫در بند (چ) ماده‪ 1‬امده اس��ت که«معاینه فنی‪:‬‬ ‫انجام بازدیدهای کارشناس��ی و ازمایش های فنی‬ ‫برای تایید سالمت فنی‪ ،‬صحت عملکرد تجهیزات‬ ‫ایمنی و انطباق میزان انتش��ار االیندگی وس��ایل‬ ‫نقلیه موتوری با ش��اخص مصوب محیط زیس��تی‬ ‫است»‪.‬‬ ‫تناقض در تعریف نیز خود عاملی برای گم شدن‬ ‫ماهیت شغلی و حرفه ای مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫کش��ور شده است‪.‬استاندارد ان را بازرسی نوشته و‬ ‫در ایین نامه ان را به بازدید کاهش داده است‪ .‬اگر‬ ‫مراکز معاینه فنی موظف به بازدید خودرو باش��ند‬ ‫تا چه اندازه توان اجرایی برای انها باید قائل شد‪.‬‬ ‫م��ورد دیگری که در این بند در تعارض با تعاریف‬ ‫قرار گرفته«ش��اخص مصوب محیط زیس��تی» است‪.‬‬ ‫البته در بعضی از ش��هرهای کش��ور بنا بر ش��رایط‬ ‫زیستی محیطی دچار مشکالت حاد بوده و الزاما باید‬ ‫تدابی��ر خاص و طرح های مصوب منطبق با ش��رایط‬ ‫مکانی ان شهر گرفته شود که این مورد با استاندارد‬ ‫تعیین شده به طور کامل متفاوت خواهد بود‪.‬‬ ‫بر کسی پوش��یده نیست چند شهر کشور مانند‬ ‫تهران‪ ،‬اراک‪ ،‬اصفهان و‪ ...‬نیازمند اجرای طرح های‬ ‫خاص در راستای جلوگیری از الودگی هوا هستند‬ ‫اما این طرح ها نمی تواند با شرایط خودرو در مراکز‬ ‫معاینه فنی به اجرا در بیاید‪.‬‬ ‫استاندارد ‪« 6924‬خودرو‪ ،‬تایید نوع وسایل نقلیه‬ ‫موتوری و تریلرها و سیستم ها‪ ،‬قطعات و واحدهای‬ ‫فنی مجزای انها‪ ،‬مقررات اجرایی» تدوین ش��ده و‬ ‫در هدف این استاندارد امده است‪:‬‬ ‫«ه��دف از تدوی��ن ای��ن اس��تاندارد ایجاد یک‬ ‫چارچ��وب هماهن��گ ش��امل مق��ررات اجرایی و حمل ونقل شده اند اما به اجبار باید با استانداردهای‬ ‫الزام��ات عمومی ب��رای تایید تمام��ی خودروهای باالتری ازمون ها را پاس کنند‪.‬‬ ‫در ای��ران عزیز ما روزانه ‪ 45‬نفر ب��ر اثر تصادفات‬ ‫جدید یادش��ده در دامنه کاربرد همراه با سیستم‬ ‫قطعات و واحدهای فنی جداگانه است که برای ان کش��ته می ش��وند و حدود ‪900‬نفر مجروح و حدود‬ ‫‪200‬نف��ر از خانواده ه��ا ب��ه خ��ط فق��ر می رس��ند‪.‬‬ ‫خودروها مورد نظر هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن این اس��تاندارد تمهی��دات مربوط به براس��اس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در س��ال ‪ 92‬حدود‬ ‫ف��روش و ورود قطع��ات و‬ ‫‪54‬ه��زار میلی��ارد توم��ان‬ ‫تجهی��زات مورد نظ��ر برای‬ ‫خس��ارت بر اثر این ش��رایط‬ ‫خودروه��ای تایی��د ش��ده‬ ‫با گذشت ‪18‬سال‬ ‫اس��فبار ب��ر جامع��ه تحمیل‬ ‫براساس این استاندارد را ارائه‬ ‫از عمر معاینه فنی‪،‬‬ ‫ش��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬براس��اس‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫براساس قانون وصول‬ ‫مس��تندات موجود ایمنی در‬ ‫در اس��تاندارد ‪ 9181‬برای‬ ‫خودروها اولویت نخس��ت کار‬ ‫الزامات تایید خودرو‪:‬‬ ‫برخی درامدهای‬ ‫مراک��ز معاینه فن��ی خودرو‬ ‫«الزام��ات در برگیرن��ده‬ ‫دولت و مصرف ان در‬ ‫کش��ور خواهد ب��ود‪ .‬این مهم‬ ‫تایی��د ن��وع (‪ )T.A‬خودرو‬ ‫موارد معین در مصوبه‬ ‫نیز تا ح��دودی انجام ش��ده‬ ‫است که در زمان تایید اولیه‬ ‫است‪ .‬کشته ش��دگان در سال‬ ‫زمان پالک ش��دن یا ورود به‬ ‫سال‪ ،1380‬هنوز یک‬ ‫‪ 84‬تع��داد ‪ 27‬ه��زار و ‪755‬‬ ‫چرخه حمل ونقل معتبر بوده‬ ‫ایین نامه و به دنبال ان‬ ‫نفر بوده که این امار در سال‬ ‫و براساس الزامات اصالحی یا‬ ‫دستورالعمل اجرایی‬ ‫‪ 96‬به نقل از س��ایت پزشکی‬ ‫قوانین ملی منطبق باشد‪».‬‬ ‫قانونی به ‪16‬ه��زار و‪ 20‬نفر‬ ‫الودگ��ی ه��وای ته��ران‬ ‫به طورکارشناسی شده‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫محمل��ی ب��رای خودمحوری‬ ‫برای ان وجود ندارد‬ ‫ام��ار همزم��ان ب��ا راه اندازی‬ ‫س��ازمان های متول��ی ای��ن‬ ‫مراک��ز معاینه فن��ی خودرو‬ ‫ام��ور ش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن‬ ‫خودمحوری و تحمیل سلیقه های شخصی حقوق در کش��ور است‪ .‬برای دس��تیابی به تعریف ماموریت‬ ‫بس��یاری از ش��هروندان را مورد تعدی ق��رار داده سازمانی در مراکز معاینه فنی خودرو کشور‪ ،‬ایجاد و‬ ‫احراز شرایط بازرسی تایید ایمنی و سالمت خودروها‬ ‫است‪.‬‬ ‫خ��ودرو در مراک��ز معاینه فنی بای��د منطبق با برای محیطی ع��اری از تصادفات در نقص های فنی‬ ‫ش��رایط ورود به چرخه حمل ونقل و با اس��تاندارد خودرو می تواند مورد نظر س��ازمان های متولی قرار‬ ‫‪ 9181‬مورد بازرس��ی قرار گی��رد‪ ،‬نه با مصوبات و گی��رد‪ .‬البته در مج��ال دیگری باید ب��ه این مطلب‬ ‫طرح های زیس��ت محیطی برای بعضی شهرها که بپردازی��م ک��ه مراک��ز معاین��ه فنی بس��تری برای‬ ‫باید به اجرا درایند‪ .‬یکی از معضالت به وجود امده جلوگی��ری از تصادفات بر اث��ر نقص فنی بوده و این‬ ‫در مراک��ز معاینه فنی خودرو همین مورد اس��ت‪ .‬رس��الت این سازمان است‪ ،‬نه محلی برای انتفاع و نه‬ ‫خودروها تا سال‪ 91‬با استاندارد یورو‪ 2‬وارد چرخه محلی برای نشان دادن امار میزان اشتغالزایی‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬اذر‪ ،‬روز حمل ونقل‬ ‫عب�اس مجیدی نژاد‪ ،‬رئی�س هیات مدیره‬ ‫انجمن صنف�ی مراکز معاینه فن�ی خودرو‪:‬‬ ‫‪ ۲۶‬اذر ه�ر س�ال‪ ،‬ی�اداور ص�دور فرم�ان‬ ‫ام�ام راح�ل در س�ال ‪ ۱۳۶۲‬ب�رای اع�زام‬ ‫کامیون ها به بنادر جنوبی و تخلیه کاالهای‬ ‫ واردات�ی از مب�ادی دریایی کش�ور اس�ت‪.‬‬ ‫در پ�ی ص�دور این فرم�ان‪ ،‬کامیون�داران‪،‬‬ ‫رانندگان و موسسه ها و انجمن های صنفی‪،‬‬ ‫امادگی خود را برای مشارکت و تخلیه بنادر‬ ‫اعالم کردند‪ .‬معاونت حمل ونقل وزارت راه و‬ ‫ترابری وقت نیز با ایجاد ستاد تخلیه کاال از‬ ‫مبادی ورودی‪ ،‬مدیریت موثری را در جهت‬ ‫هماهنگی دس�تگاه ها و نهاده�ای ذی ربط‪،‬‬ ‫ب�ا برنامه ریزی این امر خطی�ر انجام داد‪ .‬با‬ ‫تامین و بکارگیری تجهیزات و عوامل تخلیه‬ ‫بنادر‪ ،‬خدمات مورد نی�از کامیونداران مهیا‬ ‫ش�د و در نهایت با درایت حضرت امام(ره)‬ ‫و ف�داکاری‪ ،‬ایث�ار و تلاش ش�بانه روزی‬ ‫دس�ت اندرکاران حمل ونقل‪ ،‬مشکل تجمع‬ ‫کاالهای وارداتی و نوبت های طوالنی تخلیه‬ ‫ کشتی ها در بنادر کشور حل شد ‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۷۶‬به پیشنهاد وزارت راه و ترابری‬ ‫وق�ت و برای اگاه س�ازی جامعه ب�ا نقش و‬ ‫جای�گاه حمل ونقل‪ ۲۶ ،‬اذر ب�ه عنوان روز‬ ‫حمل ونقل ش�ناخته شد‪ .‬این روز را مناسب‬ ‫قدردان�ی از خدم�ات ارزش�مند رانندگان‬ ‫و س�ایر دس�ت اندرکاران و ش�اغالن بخش‬ ‫حمل ونقل کشور دانسته و فرصتی مناسب‬ ‫برای بازنگری نیازها و مش�کالت این بخش‬ ‫در نظر گرفتند‪.‬‬ ‫امس�ال نی�ز مانن�د دوره ه�ای گذش�ته‪،‬‬ ‫همایش�ی در جه�ت تقدی�ر و قدردان�ی از‬ ‫شاغالن و دست انداران حمل ونقل در وزارت‬ ‫کشور برگزار ش�د؛ همایشی که درخور این‬ ‫صن�ف خدوم نب�ود‪ ،‬با کم وکاس�ت و بدون‬ ‫رعایت شان این صنف به اجرا درامد‪.‬‬ ‫پ�س از س�خنرانی وزیر کش�ور نوبت به‬ ‫اه�دای جوایز حاضران رس�ید ام�ا به علت‬ ‫کمب�ود وق�ت جن�اب اق�ای وزی�ر‪ ،‬مجری‬ ‫همای�ش مسلس�ل وار فقط تع�داد نام ها را‬ ‫قرائت کرد‪ ،‬به گونه ای که حتی افراد امکان‬ ‫دریافت جوایز خود را نیز نداشتند‪.‬‬ ‫به دلیل این بی برنامگی جوایز اهدایی هم‬ ‫با نظم و ترتیب به منتخبان همایش تحویل‬ ‫نش�د‪ .‬چنین چیزی شایسته نبود زیرا چند‬ ‫جایزه نخس�ت را اقای وزیر اهدا می کرد و‬ ‫باقی انها از س�وی دیگ�ر دولتمردان حاضر‬ ‫در همای�ش ب�ا رعایت احت�رام مدعوین به‬ ‫افراد مورد نظر اهدا می ش�د‪ .‬هر س�ال یک‬ ‫روز ب�رای قدردانی از ای�ن خانواده بزرگ و‬ ‫ش�اخص مقرر می ش�ود و در اخ�ر هم این‬ ‫می شود که شد‪.‬‬ ‫نکت�ه دیگ�ر در این همای�ش اینکه تمام‬ ‫س�خنرانان از نق�ش معاین�ه فن�ی ب�رای‬ ‫پیش�گیری از الودگی هوا س�خن گفتند و‬ ‫به روش های مختل�ف روی این مطلب مانور‬ ‫دادن�د ام�ا از هیچ ی�ک از مدی�ران مراکز‬ ‫معاین�ه فن�ی در همایش قدردانی نش�د و‬ ‫حتی بحثی هم به میان نیامد‪.‬‬ ‫مراکز معاینه فنی با س�خت ترین شرایط‪،‬‬ ‫مش�غول س�رویس دهی به ش�هروندان این‬ ‫مرز و بوم هس�تند‪ .‬بیش از ‪ ۳‬س�ال اس�ت‬ ‫که ن�رخ مراکز معاینه فن�ی تغییری نکرده‬ ‫اس�ت‪ ،‬در صورتی که در جهت بروزرس�انی‬ ‫نرم افزاره�ای موجود اقدام�ات الزم انجام‬ ‫ش�ده و پیوس�ته متحم�ل هزینه ه�ای این‬ ‫بروزرسانی است‪ .‬نرخ خدمات پشتیبانی بر‬ ‫اساس ش�رایط روز افزایش گزافی داشته و‬ ‫در زمینه قطعات تجهیزات خط معاینه فنی‬ ‫نیز تا چندین برابر افزایش نرخ داش�ته ایم‬ ‫اما ن�رخ مراکز معاینه فن�ی تغییر نمی کند‬ ‫ب�ا این وجود اداره امور مالیاتی هر س�ال بر‬ ‫مبنای سیاق خود مالیات بیشتری از مراکز‬ ‫معاینه فنی طلب می کند‪.‬‬ ‫س�ازمان تامی�ن اجتماعی با وج�ود این‬ ‫ش�رایط‪ ،‬تخفیف کارفرمای�ی را برای مراکز‬ ‫معاین�ه فنی قائل نیس�ت‪ .‬اب‪ ،‬ب�رق و گاز‬ ‫ب�رای مراکز معاینه فنی س�ایر لحاظ ش�ده‬ ‫و بیش�ترین هزین�ه از این مراک�ز دریافت‬ ‫می شود‪ .‬در ‪ ۳‬سال گذشته بر اساس مصوبه‬ ‫اداره تعاون‪ ،‬کار و امور اجتماعی‪ ،‬حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد ب�ه حقوق کارکنان ش�اغل در مراکز‬ ‫معاینه فنی افزوده شده است‪.‬‬ ‫با ای�ن معضلات به وجود ام�ده و تغییر‬ ‫نک�ردن نرخ مراک�ز معاینه فن�ی خودروی‬ ‫کش�ور بازهم مراک�ز معاینه فنی براس�اس‬ ‫تعه�دات اخالق�ی و اجتماع�ی و درک‬ ‫ش�رایط حاکم در اوضاع کنونی کشور بدون‬ ‫کوچک تری�ن اعتراضی‪ ،‬مش�غول به انجام‬ ‫ام�ور محوله خود هس�تند تا دی�ن خود را‬ ‫ب�ه حمل ونقل کش�ور ایف�ا کنن�د و حقوق‬ ‫شهروندان در حد بضاعت تضییع نشود‪.‬‬ ‫شایسته بود که دولتمردان و سازمان های‬ ‫متولی این فراین�د در چنین همایش هایی‬ ‫مراک�ز معاینه فنی را مورد التفات قرار داده‬ ‫و از مدی�ران مراکز معاینه فنی نیز قدردانی‬ ‫می کردن�د‪ .‬ای�ن کم مه�ری و بی توجه�ی‬ ‫ب�ه اصن�اف و حرفه ه�ای مختل�ف از طرف‬ ‫س�ازمان های متولی در ام�ور مختلف باعث‬ ‫دلس�ردی و ی�اس خواه�د ش�د و در عمل‬ ‫ نی�ز عاملی برای انح�راف از محور در انجام‬ ‫کارهاست‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تویوتا بی عالقه به تولید خودروهای الکتریکی‬ ‫چند سالی است که تویوتا خودروهای الکتریکی مشهوری را تولید‬ ‫می کند‪ .‬البته این محصوالت از نوع هیبریدی مرس��وم هس��تند نه‬ ‫الکتریکی‪ .‬همچنین این خودروساز ژاپنی از مدل پالگین هیبریدی‬ ‫پری��وس پرای��م رونمایی کرده و اگرچه این خ��ودرو اولین محصول‬ ‫پالگین هیبریدی تویوتا نیست اما موفق ترین انها محسوب می شود‪.‬‬ ‫تویوتا همچنین چند س��الی اس��ت ک��ه روی خودروهای هیدروژن‬ ‫س��لول سوختی تمرکز داش��ته و خودروهای تمام الکتریکی را کنار‬ ‫گذاش��ته اس��ت‪ .‬هم اکنون تویوتا می گوید خودرو الکتریکی را هنوز‬ ‫عرضه نخواهد کرد چراکه نمایندگی ها نمی توانند انها را بفروش��ند‪.‬‬ ‫م��ا می توانیم ب��ه تویوتا به خاط��ر تحلیل بازار و صبر ب��رای تولید‬ ‫محصول الکتریکی بهتر تبریک بگوییم‪ .‬این در حالی است که یکی‬ ‫از بزرگ ترین رقبا یعنی هوندا خودرو الکتریکی کالریتی را در امریکا‬ ‫عرضه کرده اس��ت‪ .‬این خودرو تنها برای لیزینگ در دسترس بوده‬ ‫و س��قف تولید ان بسیار پایین است‪ .‬هیوندای و کیا نیز محصوالت‬ ‫الکتریکی را تولید می کنند ولی س��طح عرض ه انها نیز محدود است‪.‬‬ ‫برنام ه تویوتا تازگی ندارد‪ .‬در واقع این روش را تمامی خودروس��ازان‬ ‫خارج��ی حاض��ر در امریکا نی��ز در پیش گرفته اند‪ .‬مدی��ر تویوتای‬ ‫امریکای ش��مالی می گوید‪ :‬اگر نمایندگی های ما احساس می کردند‬ ‫تقاضای زیادی برای خودروهای الکتریکی وجود دارد ما در گذشته‬ ‫خودروهای تمام الکتریکی را تولید کرده بودیم‪ .‬اگر یادتان باشد راو‬ ‫‪ 4‬الکتریک��ی یکی از اولین خودروهای الکتریک��ی بازار امریکا بوده‬ ‫است؛ بنابراین این فناوری در دسترس ما بوده اما همانند هر موضوع‬ ‫دیگ��ری در اقتصاد‪ ،‬اگر تقاضا پایین باش��د دلیلی ب��رای تولید باال‬ ‫وجود نخواهد داش��ت‪ .‬تویوتا در گذشته نس��خ ه الکتریکی راو ‪ 4‬را‬ ‫عرضه کرده و البته هم اکنون بازنشسته شده است‪ .‬هالیس اما تایید‬ ‫کرده تویوتا بررسی فناوری های جدید قوای محرکه را کنار نگذاشته‬ ‫است‪ .‬او خاطرنشان کرده اس��ت‪ :‬من می گویم سرمایه گذاری روزانه‬ ‫در فناوری سلول سوختی‪ ،‬الکتریکی‪ ،‬پالگین هیبریدی و هیبریدی‬ ‫وج��ود دارد و هر ‪ 4‬بخش اس��تراتژی الکتریکی س��ازی ما همچنان‬ ‫پیش خواهند رفت‪.‬‬ ‫بهترین خودرو ‪ 2018‬برای راننده های بریتانیا به انتخاب اتوکار‬ ‫جدال اشراف زادگان و فقرا‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫رقابت انتخاب بهترین خودرو برای راننده های بریتانیا توس�ط‬ ‫اتوکار س�ابقه ای طوالنی نزدیک به س�ه دهه ای دارد اما در طول‬ ‫این س�ال ها‪ ،‬هدف برگزاری این رقاب�ت بدون تغییر باقی مانده و‬ ‫ان یافتن س�رگرم کننده ترین خودرو برای رانندگی در هرس�ال‬ ‫اس�ت‪ .‬برای رس�یدن به این هدف‪ ،‬طیف گس�ترده و مختلفی از‬ ‫خودروهای اسپرت هرسال گرد هم جمع می شوند تا در نهایت از‬ ‫میان انها یک خودرو به عنوان پیروز رقابت انتخاب شود‪ .‬این روز‬ ‫اما به طور غیررس�می روز هندلینگ خوانده می شود زیرا چیزی‬ ‫که در شرکت کنندگان بیشترین اهمیت را دارد‪ ،‬دینامیک خودرو‬ ‫است نه اندازه‪ ،‬وزن‪ ،‬قدرت و یا حتی نوع قوای محرکه‪.‬‬ ‫در ط�ول س�ال های برگ�زاری ای�ن رقاب�ت‪ ،‬ه�م خودروه�ای‬ ‫گران قیم�ت و هم ماش�ین های به نس�بت ارزان و همین طور هم‬ ‫ف�ورد فی یس�تا ‪ ST‬ک�ه می ت�وان ان را بهترین خ�ودرو به صرفه برای‬ ‫راننده های بریتانیا دانس�ت‪ ،‬تنها شرکت کننده ای با قیمتی کمتر ‪ 50‬هزار‬ ‫پوند است‪ .‬ب ام و ‪ M2‬کامپتیشن تالش می کند عملکرد ‪ M2‬معمولی که‬ ‫دو س�ال پیش در این رقابت حضور داش�ت را بهبود بخش�د‪ .‬غیر از این‬ ‫دو‪ ،‬الپاین ‪ A110‬و لوتوس اگزیج ‪ 410‬تنها ش�رکت کنندگانی هس�تند که‬ ‫قیمتی پنج رقمی دارند‪ .‬پس از این‪ ،‬با جهش قیمتی بزرگی به ائودی ‪R8‬‬ ‫‪ RWS‬می رسیم که ارزان ترین و احتماالً بهترین نسخه ‪ R8‬برای رانندگی‬ ‫است‪ .‬کمی باالتر‪ ،‬نسل جدید استون مارتین ونتیج قرار دارد که با وجود‬ ‫افزای�ش وزن و تجهیز به فرم�ان الکتریکی‪ ،‬پیش�رانه توربو و گیربکس‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬هنوز هم در ادامه موفقیت نسل قبلی خود متوقف نشده است‪.‬‬ ‫درای�ن بی�ن پورش�ه ‪ RS GT3 911‬س�خت ترین کار را پی�ش رو دارد‬ ‫چراک�ه باید از پیروزی ی�ا در اصل عنوان قهرمانی ‪ GT3‬اس�تاندارد در‬ ‫رقابت بهترین خودرو ‪ 2017‬دفاع کند‪ .‬گران قیمت ترین ش�رکت کنندگان‬ ‫رقابت امس�ال نیز س�ه خودرو جگ�وار ‪ ،8 XE SVR Project‬مک الرن‬ ‫‪ 600LT‬و فراری ‪ 488‬پیستا هستند که هر سه در اصل نسخه هایی ارتقا‬ ‫یافته و قدرتمندتر از نمونه های معمولی خود محس�وب می شوند‪ .‬این ‪10‬‬ ‫ش�رکت کننده همگی از جدیدترین خودروهای اس�پرت حال حاضر دنیا‬ ‫هستند و حاال برای برگزاری نبردی سخت اماده شده اند‪ .‬نبردی که تنها‬ ‫خودروه�ای قدرتمند و ماش�ین هایی با قدرت بس�یار کم پیروز‬ ‫ش�ده اند که این یعنی همه خودروها در هر کالسی و با هر قیمت‬ ‫و قدرتی شانس پیروزی در این نبرد سخت را دارند‪ .‬این موضوع‬ ‫در رقابت امس�ال هم به وضوح دیده می شود به گونه ای که در بین‬ ‫ش�رکت کنندگان از هاچ بک س�اب کامپکت سه سیلندر گرفته تا‬ ‫سوپراس�پرت های هش�ت س�یلندر چند صد هزار دالری حضور‬ ‫دارند‪ .‬این ماش�ین ها در س�ه روز در مکان های مختلفی ش�امل‬ ‫جاده ه�ای عموم�ی و پیس�ت ‪ Anglesey‬م�ورد ازمایش ه�ای‬ ‫گس�ترده ای قرار گرفته اند اما در نهایت در این رقابت سخت تنها‬ ‫یک خودرو پیروز خواهد شد‪.‬‬ ‫از سه روزی که این رقابت برگزار می شود‪ ،‬روز اول به طور کامل در‬ ‫جاده های عمومی صرف می شود‪ ،‬روز دوم خودروها فقط در پیست‬ ‫م�ورد ازمایش قرار می گیرند و روز س�وم هم در هردو جا س�پری‬ ‫می ش�ود‪ .‬در این ‪ 72‬س�اعت‪ ،‬پن�ج داو ِر رقابت ات�وکار‪ 10 ،‬خودرو‬ ‫ش�رکت کننده را بیشتر از بس�یاری از مالکین در طول عمر خودرو‬ ‫در جاده ها مورد بررسی و زیر فشار قرار می دهند‪ .‬مثل همیشه‪ ،‬در‬ ‫ش�رکت کنندگان رقابت امس�ال خودروهایی با ترکیب موتور جلو‪،‬‬ ‫موتور وسط و موتور عقب با سیستم انتقال قدرت دیفرانسیل جلو‪،‬‬ ‫دیفرانس�یل عقب و چهارچرخ محرک در انواع هاچ بک‪ ،‬س�دان و‬ ‫کوپ�ه با پیش�رانه های تنفس طبیعی‪ ،‬سوپرش�ارژ و توربوش�ارژ و‬ ‫گیربکس های دستی‪ ،‬اتوماتیک و دوکالچه حضور دارند‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان رقابت بهترین خودروی ‪ 2018‬برای راننده های‬ ‫بریتانیا عبارتند از‪ :‬الپاین ‪ ،A110‬اس�تون مارتین ونتیج‪ ،‬ائودی‬ ‫‪ ،RWS R8‬ب ام و ‪ M2‬کامپتیش�ن ‪ ،‬ف�راری ‪ 488‬پیس�تا‪ ،‬فورد‬ ‫فی یس�تا ‪ ، ST‬جگوار ‪ ،8 XE SVR Project‬لوتوس اگزیج ‪ ،410‬‬ ‫مک الرن ‪ 600LT‬و پورشه ‪.RS GT3 911‬‬ ‫یک برنده خواهد داشت و ان بهترین خودرو ‪ 2018‬برای راننده ها خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پس از انجام ازمایش های خیابانی در روز اول‪ ،‬ش�رکت کنندگان در روز‬ ‫دوم برای انجام مهم ترین بخش رقابت‪ ،‬یعنی ثبت لپ تایم‪ ،‬راهی پیس�ت‬ ‫‪ Anglesey‬شدند‪ .‬در این ازمون‪ ،‬فراری ‪ 488‬پیستا با ثبت زمان ‪ 1‬دقیقه‬ ‫و ‪ 11‬ثانیه‪ ،‬با اقتدار عنوان س�ریع ترین خودرو پیس�ت را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫البته فراری حاضر در این رقابت به رینگ های فیبر کربنی با الستیک های‬ ‫میشلن پایلوت کاپ مجهز بود و به همین دلیل ممکن است برخی این را‬ ‫عادالنه ندانند که وقتی س�ایر خودروها به الس�تیک های معمولی مجهز‬ ‫هستند‪ 488 ،‬پیستا با الستیک های ویژه اقدام به ثبت لپ تایم در پیست‬ ‫کن�د اما در جواب باید گفت چون این الس�تیک ها برای عموم خریداران‬ ‫قابل س�فارش هستند‪ ،‬تایم زنی با انها عادالنه است‪ .‬پس از سوپراسپرت‬ ‫مارانلو اما این مک الرن ‪ 600LT‬بود با زمان ‪ 1‬دقیقه و ‪ 13‬ثانیه در جایگاه‬ ‫دوم قرار گرفت و مکان سوم هم به پورشه ‪ RS GT3 911‬اختصاص یافت‪.‬‬ ‫پ�س از انجام ازمون ه�ا و مراحل مختلف‪ ،‬در پایان روز س�وم نوبت به‬ ‫اعلام نتای�ج و تعیین پیروز رقابت رس�ید‪ .‬متاس�فانه ناامیدکننده ترین‬ ‫عملکرد را جگوار به نمایش گذاشت و به همین دلیل از پنج داور‪ ،‬سه نفر‬ ‫ن را در جایگاه اخر قرار دادند و دو داور دیگر نیز مقامی بهتر از دوم از‬ ‫ا ‬ ‫اخر را برای ان در نظر نگرفتند‪ .‬این سدان بریتانیایی از دو مشکل عمده‬ ‫رنج می برد که یکی وزن باال و دیگری عدم اعتماد به نفس است‪ .‬البته این‬ ‫خودرو چس�بندگی و ثبات قابل تحس�ینی را ارائه می کند اما بازهم حفظ‬ ‫تعادل ان سخت است‪ .‬بااین حال ‪ 8 XE SVR Project‬باید می توانست‬ ‫حداقل فورد فی یس�تا ‪ ST‬را مغلوب کن�د اما این اتفاق رخ نداد‪ .‬البته در‬ ‫ای�ن رقابت قیمت هرگز مورد توجه قرار نمی گیرد اما با این وجود فیس�تا‬ ‫با اختالف تنها پنج امتیاز‪ ،‬باالتر از جگوار قرار گرفت و بدین ترتیب ‪XE‬‬ ‫‪ 8 SVR Project‬موفق به کسب مقامی بهتر از اخر نشد‪.‬‬ ‫روی جاده‪ ،‬فورد فی یس�تا ‪ ST‬دقت بسیار پایینی داشته و پاسخگویی‬ ‫و ش�ادابی ان نیز مناسب نیس�ت به گونه ای که چابکی نسل قبلی در ان‬ ‫دیده نمی شود‪ .‬در این هاچ بک کوچک‪ ،‬راننده هرچه بیشتر قصد برقراری‬ ‫ارتباط با خودرو را داشته باشد بیشتر ناکام می شود‪ .‬به این دالیل‪ ،‬فیستا‬ ‫‪ ST‬در جایگاه نهم قرار گرفت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬درحالی که از لوتوس اگزیج‬ ‫‪ 410‬سبک وزن انتظار زیادی می رفت و حتی احتمال پیروزی ان هم وجود‬ ‫داش�ت‪ ،‬نتوانست به جایگاهی بهتر از هشتم دس�ت پیدا کند‪ .‬البته این‬ ‫خودرو در بس�یاری از ازمون ها خوب عمل کرد‪ .‬اگزیج هنوز هم مثل یک‬ ‫لوتوس احس�اس می شد و کنترل بدنه ان‪ ،‬هم روی جاده و هم در پیست‬ ‫بس�یار عالی بود؛ ام�ا درحالی که انتظ�ار می رفت اگزیج ‪ 410‬در پیس�ت‬ ‫پیشرفت کرده باشد‪ ،‬مش�کالت ان همچنان باقیمانده است‪ .‬این خودرو‬ ‫حتی در حالت مس�ابقه هم فاقد کش�ش مناسب بود ان هم با وجودی که‬ ‫به دیفرانس�یل لغزش محدود مجهز شده است‪ .‬استون مارتین ونتیج اما‬ ‫باید خوش�حال باش�د که توانس�ت خودرویی مثل لوت�وس اگزیج ‪ 410‬را‬ ‫مغل�وب کرده و در جایگاه هفتم قرار گیرد‪ .‬البته نظر داوران در مورد این‬ ‫خ�ودرو متفاوت بود و حت�ی دو داور ان را در جایگاه نه�م قرار دادند‪ .‬به‬ ‫گفته ازمایش کنندگان‪ ،‬ونتیج همانند خودرویی ازهم گس�یخته احساس‬ ‫می ش�ود زیرا هرچند بس�یاری از قطعات ان به صورت تکی و مجزا خوب‬ ‫هس�تند اما وقتی در کنار هم ق�رار می گیرند هرگ�ز یکپارچگی ندارند؛‬ ‫بنابراین ونتیج تنها با دو امتیاز بیشتر‪ ،‬اگزیج را مغلوب کرد و تنها با سه‬ ‫امتیاز کمتر‪ ،‬مغلوب ائودی ‪ RWS R8‬شد که این نشان می داد رقابت در‬ ‫میانه جدول چقدر نزدیک اس�ت‪ .‬در مورد ‪ R8‬اما نظر داوران بس�یار به‬ ‫هم نزدیک بود به گونه ای که هیچ کس ان را در جایگاهی باالتر از ششم و‬ ‫هیچ کس پایین تر از هش�تم قرار نداد‪ .‬یکی از مشکالت این سوپراسپرت‬ ‫المانی‪ ،‬احس�اس ناخوش�ایند ترمزهای ان بود اما بااین حال ‪RWS R8‬‬ ‫بهترین خودرو برای راننده ای اس�ت که ائودی پس از سال ها تولید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درحالی که ائودی ‪ RWS R8‬با کسب ‪ 184‬امتیاز از مجموع ‪ 250‬امتیاز‬ ‫ شنبه‬ ‫فصل چهار گرند تور با تغییرات بزرگ‬ ‫فصل س��وم برنامه گرند تور ماه اینده در شبکه امازون پخش‬ ‫خواهد ش��د اما پیش ازاین ش��ایعاتی به پایان ساخت این برنامه‬ ‫محبوب پس از فصل س��وم اش��اره داش��تند‪ .‬اما خوش��بختانه‬ ‫مش��خص ش��ده این ش��ایعات صحت ندارند و این اخرین باری‬ ‫نخواهد بود که جرمی کالرکسون‪ ،‬ریچارد هموند و جیمز می در‬ ‫این شبکه دیده می شوند زیرا به تازگی توئیتی از امازون منتشر‬ ‫ش��ده که نشان از س��اخت فصل چهارم این برنامه دارد‪ .‬در این‬ ‫توئیت گفته شده است ‪ :‬ما ساخت گرند تور را برای فصل چهارم‬ ‫تمدید کرده ایم و با افتخار در س��ال های اینده همچنان میزبان‬ ‫جرمی‪ ،‬ریچارد و جیمز خواهیم بود‪ .‬در فصل اینده‪ ،‬بچه ها چادر‬ ‫در جایگاه شش�م قرار گرفت‪ ،‬ب ام و ‪ M2‬کامپتیشن موفق به کسب ‪203‬‬ ‫امتیاز شد و بدین ترتیب با اختالف قابل توجه ‪ 19‬امتیاز نسبت به ائودی‪،‬‬ ‫مق�ام پن�ج را از ان خود کرد‪ .‬ای�ن کوپه کوچک المانی را باید س�لطان‬ ‫هندلینگ دانست‪ M2 .‬کامپتیشن خودرویی کاربردی و شهری است که‬ ‫برای اس�تفاده های روزانه مناسب اس�ت و درعین حال در پیست یا حتی‬ ‫جاده فوق العاده س�رگرم کننده اس�ت‪ .‬در مورد برخ�ی خودروها‪ ،‬داوران‬ ‫واقع ًا تاس�ف می خورند که ارزش در برابر قیمت هیچ نقشی در امتیازات‬ ‫ندارد و ‪ M2‬کامپتیشن یکی از همین خودرو است زیرا این کوپه اسپرت‪،‬‬ ‫عملکرد و هندلینگی استثنایی را با قیمت بسیار مناسبی ارائه می کند‪.‬‬ ‫ش�اید تعجب برانگیز باشد که نس�خه ای ارتقاءیافته از خودروی پیروز‬ ‫رقابت س�ال گذش�ته امسال نتوانس�ت حتی یک سکو کس�ب کند و به‬ ‫جایگاه چهارم بس�نده ک�رد‪ .‬البته ب�ه گفته داوران‪ ،‬پورش�ه ‪GT3 911‬‬ ‫‪ RS‬قابل پیش بینی تری�ن و قابل انعطاف ترین خ�ودرو گروه بوده و در بین‬ ‫ش�رکت کنندگان رقابت امس�ال‪ ،‬بهتری�ن هندلینگ پیس�ت و بهترین‬ ‫پیشرانه را دارد‪ .‬در پیست‪ ،‬ترمزها‪ ،‬چسبندگی‪ ،‬کشش‪ ،‬پیچیدن‪ ،‬همه و‬ ‫همه عالی هس�تند و ‪ RS GT3‬بی نقص ترین خودرو در پیست ازمایشی‬ ‫بود اما این اس�پرت المانی نتوانست عملکرد درخشان خود در پیست را‬ ‫در جاده ه�ا هم ارائه کند و به همین دلی�ل در ازمون های جاده ای امتیاز‬ ‫را کنار گذاشته و به سفرهای جاده ای و ماجراجویی های بزرگی‬ ‫خواهند رفت که میدانیم عالقه مندان به این برنامه عاشق ان ها‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نه تنها گرند تور همچنان ادامه خواهد داش��ت بلکه‬ ‫ن همچنان با س��ه مجری محبوب سابق خواهد بود؛ اما‬ ‫اجرای ا ‬ ‫بخش دوم توئیت امازون کمی مرموز اس��ت و مش��خص نیست‬ ‫منظور این شبکه از کنار رفتن چادر و سفرهای جاده ای چیست‪.‬‬ ‫با این حال گزارشی ادعا کرده است که این یعنی در فصل چهارم‬ ‫گرند تور بخش های اس��تودیو حذف خواهد شد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫به جای قس��مت های استودیویی و بررسی های سنتی‪ ،‬فصل های‬ ‫از دست داد‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬از بین ‪ 10‬شرکت کننده رقابت انتخاب بهترین‬ ‫خودروی ‪ 2018‬برای رانندگان بریتانیا‪ ،‬سه خودرو به فینال رسیدند‪.‬‬ ‫فینالیس�ت های رقابت بهترین خودروی ‪ 2018‬برای راننده های بریتانیا‬ ‫عبارتند از‪ :‬الپاین ‪ ، A110‬فراری ‪ 488‬پیستا و مک الرن ‪LT.600‬‬ ‫امس�ال در صدر جدول رقابت بهترین خودرو برای راننده‪ ،‬نبرد سختی‬ ‫در جری�ان بود چراکه پنج خودرو از مجم�وع ‪ 250‬امتیاز رقابت موفق به‬ ‫کس�ب بیش از ‪ 200‬امتیاز شده و در باالترین جایگاه ها قرار گرفتند‪ .‬این‬ ‫پنج خودرویی که در باشگاه ‪ 200‬امتیازی ها حضور داشتند هرکدام مدعی‬ ‫قدرتمن�دی برای قهرمانی بودند‪ .‬تا اینجای کار‪ ،‬به دو خودرو از این پنج‬ ‫خودرو پرداختیم‪ .‬ب ام و ‪ M2‬کامپتیش�ن و پورش�ه ‪ RS GT3 911‬هردو‬ ‫فوق العاده هس�تند ولی در این رقابت‪ ،‬داوران به دنبال بهترین بهترین ها‬ ‫هس�تند‪ .‬فینالیس�ت های رقابت امس�ال فراری ‪ 488‬پیس�تا‪ ،‬مک الرن‬ ‫‪ 600LT‬و الپاین ‪ A110‬هستند؛ اما از بین این سه خودرو کدام یک پیروز‬ ‫خواهد ش�د؟ فراری قدرتمند ‪ 720‬اسب بخاری؟ مک الرن ضعیف تر ‪600‬‬ ‫اسبی یا الپاین مقرون به صرفه اما خطرناک؟‬ ‫الپاین ‪ A110‬از همه لحاظ خودروی فوق العاده ای است‪ .‬این خودرو ثابت‬ ‫می کند که خودروهای اس�پرت باید کوچک باشند‪ .‬بازه جابه جایی زیاد‬ ‫تعلیق در این اس�پرت فرانسوی به خوبی دس�ت اندازها و ناهمواری های‬ ‫این��ده گرند تور در دو س��ال اینده حداق��ل از چهار برنامه ویژه‬ ‫تشکیل خواهد شد؛ بنابراین در اصل گرند تور بعد از فصل سوم‪،‬‬ ‫به جای بیش از ‪ 10‬قسمت یک ساعته‪ ،‬از قسمت های ویژه کمتر‬ ‫اما طوالنی تر تش��کیل خواهد شد‪ .‬پیش ازاین جرمی کالرکسون‬ ‫هم در طول فیلم برداری فصل سوم گرند تور گفته بود هم ه چیز‬ ‫باید تغییر کند‪ .‬ما ‪ 17‬س��ال است که این برنامه را با نشستن در‬ ‫اس��تودیو و ازمایش خودروها در پیست س��اخته ایم اما چند بار‬ ‫دیدن حرکت یک ب ام و در پیست جذابیت دارد؟ همیشه همان‬ ‫چهارچرخ و یک صندلی اس��ت‪ .‬پس چه چیز بیش��تری می توان‬ ‫در مورد ان گفت؟ این پایان یک دوره در برنامه سازی ما است‪.‬‬ ‫مس�یر را جذب می کن�د درحالی که اندازه جمع وجور امکان اس�تفاده از‬ ‫تمام عملکرد ان را فراهم می کند‪ .‬هرکدام از داوران به نوعی به ستایش و‬ ‫تحسین ‪ A110‬پرداختند اما مهم تر از ان ها این است که به راحتی می توان‬ ‫از این کوپه اس�پرت به صورت روزانه استفاده کرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬فراری‬ ‫‪ 488‬پیس�تا هم خودرو بس�یار هیجان انگیزی اس�ت‪ .‬این سوپراسپرت‬ ‫ایتالیایی با قدرت فوق العاده پیشرانه ‪ V8‬خود‪ ،‬عملکردی مانند جنگنده‬ ‫‪ F35‬را به نمایش می گذارد! پیستا هم در پیست و هم در جاده عملکردی‬ ‫عالی را به نمایش گذاشت و به همین دلیل ازمایش کنندگان ان را بهترین‬ ‫و شهری ترین فراری ‪ V8‬تاریخ دانستند‪.‬‬ ‫‹ ‹م�ک الرن ‪ ،600LT‬بهترین خودروی ‪ 2018‬ب�رای راننده های‬ ‫بریتانیا‬ ‫پس از بررس�ی کامل فینالیس�ت ها‪ ،‬س�رانجام زم�ان رای گیری برای‬ ‫انتخاب خودرو پیروز فرارسید‪ .‬این لحظه بسیار حساسی و البته سختی‬ ‫بود‪ .‬اراء و امتیازات پنج داور‪ ،‬بهترین خودرو س�ال جاری برای راننده ها‬ ‫را مش�خص می کند‪ .‬با وجود اینکه هر سه فینالیست عملکرد بی نظیری‬ ‫داشته و هر س�ه عالی عمل کردند اما در نهایت اکثر داوران به مک الرن‬ ‫امتیاز بیش�تری دادند و تنها یک داور برای فراری امتیاز باالتری در نظر‬ ‫گرفت‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬مک الرن ‪ 600LT‬پس از انجام ازمون های گوناگون‪،‬‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در این رقابت س�خت به پیروزی دس�ت یافت و بهترین خودروی س�ال‬ ‫‪ 2018‬ب�رای رانن�دگان بریتانیا لق�ب گرفت‪ .‬بنابراین ح�اال مک الرن هم‬ ‫به پورش�ه (با ی�ازده پیروزی در این رقابت ها)‪ ،‬ف�راری (با پنج پیروزی)‪،‬‬ ‫لوتوس (با چهار پیروزی) و س�ایر خودروس�ازانی پیوست که تاکنون در‬ ‫این رقابت سخت اتوکار به پیروزی دست یافته اند‪.‬‬ ‫این سوپراس�پرت بریتانیایی با ارائه عملکردی درخش�ان و با شایستگی‬ ‫تم�ام‪ ،‬با تنه�ا دو امتیاز کمتر از مجم�وع ‪ 250‬امتیاز توانس�ت این عنوان‬ ‫ارزش�مند را از ان خ�ود کن�د‪ .‬هرچند در فینال رقابت بس�یار نزدیکی در‬ ‫جریان بود اما ‪ 600LT‬با عملکرد جاده ای فوق العاده‪ ،‬توانایی های قابل توجه‬ ‫در هر س�رعتی و هندلینگ تعادل برتر روی پیس�ت توانس�ت نتیجه را به‬ ‫نف�ع خود تغییر دهد‪ .‬مک الرن امس�ال هایپرکار ‪ 750‬هزار پوندی س�نا را‬ ‫روان�ه بازار کرده و س�ال اینده هم مدل میلیون دالری اس�پیدتیل را ارائه‬ ‫خواه�د کرد ام�ا ‪ 600LT‬نش�ان داد که هم�ان توانایی ه�ای هایپرکارهای‬ ‫گران قیمت مک الرن در قابل دس�ترس ترین محصول این ش�رکت هم ارائه‬ ‫می شود‪ .‬مک الرن ‪ 600LT‬یک خودروی پیست عالی و یک خودرو جاده ای‬ ‫درجه یک اس�ت و هم اکنون بهترین خودروی س�ال ‪ 2018‬ب�رای رانندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫به گزارش « روزگار خودرو»‪ ،‬استفاده از دستگاه های پوز‬ ‫سیار یا کارتخوان‪ ،‬ازجمله راهکارهایی است که می تواند‬ ‫به مشکالت ناش�ی از نبود پول در تعامل میان مسافران‬ ‫و رانندگان تاکس�ی پایان دهد‪ .‬بر همین اس�اس‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫کیش و زنجان ازجمله نخس�تین ش�هرهای کش�ورمان‬ ‫هس�تند که از چند سال پیش‪ ،‬برخی از تاکسی های انها‬ ‫به کارتخوان مجهز شدند اما نتیجه مطلوب در این زمینه‬ ‫حاصل نشد و این مسئله به سایر تاکسی ها تسری نیافت‪.‬‬ ‫براس�اس اعلام ش�هرداری ها و نی�ز بن�ا ب�ه تایی�د‬ ‫کارشناس�ان‪ ،‬اس�تفاده از کارتخوان در تاکس�ی ها برای‬ ‫حل مشکل پرداخت های خرد‪ ،‬امری اشتباه و محکوم به‬ ‫شکست است‪ ،‬چراکه بازگشت سرمایه برای شرکت ها در‬ ‫زمینه س�رمایه گذاری تجهیزات سخت افزاری در تاکسی‬ ‫توجیه اقتصادی چندان مناسبی ندارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬اضافه ش�دن تراکنش های خرد ازجمله‬ ‫پرداخت کرایه تاکس�ی به ش�بکه پرداخت‪ ،‬از مس�ائلی‬ ‫اس�ت که بانک مرک�زی قصد داش�ته به دلی�ل افزایش‬ ‫ترافیک ش�بکه ش�تاب‪ ،‬از ان جلوگیری کند‪ .‬البته ورود‬ ‫ش�بکه پرداخت کش�ور ب�ه حوزه ش�بکه تاکس�یرانی‪،‬‬ ‫حرکتی نوین اس�ت اما به منظور ای�ن روند‪ ،‬باید کارمزد‬ ‫این تراکنش ها از پذیرنده یا مشتری دریافت شود‪.‬‬ ‫این درحالی اس�ت که با نظام کارمزدی فعلی که هزینه‬ ‫کارم�زد تراکنش ه�ای کارتخوان ه�ا‪ ،‬از بان�ک پذیرنده‬ ‫دریاف�ت می ش�ود‪ ،‬نص�ب دس�تگاه های پ�وز جدی�د با‬ ‫تراکنش های خرد‪ ،‬درواقع افزایش هزینه پایداری شبکه‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی شهری از فعالیت حدود ‪ ۳۳۰‬هزار‬ ‫تاکسی در کشور خبر داد‪ .‬مرتضی ضامنی در گفت وگو با ایسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت‬ ‫س��همی معادل ‪ ۲۵‬درصد حمل و نقل شهری به تاکسی اختصاص‬ ‫داده ش��ده است که از بین سایر مدل های حمل و نقل تنها تاکسی‬ ‫اس��ت که به سهم تعیین ش��ده در قانون رسیده است‪ .‬این سهم به‬ ‫صورت میانگین کش��وری تعیین شده اس��ت البته در برخی شهرها‬ ‫این درصد کمتر و در برخی نیز بیشتر است‪ .‬ضامنی درباره علت این‬ ‫افزایش و کاهش س��هم درصدی تاکس��ی ها در برخی شهرها اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در دنیا از تاکس��ی به عنوان حمل و نقل خصوصی یاد می شود‬ ‫پرداخت کشور را در پی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نصب کارتخوان در ‪ 2200‬تاکسی پایتخت‬ ‫در ته�ران نیز بعد از اما و اگرهای بس�یار‪ ،‬ماه گذش�ته‬ ‫‪ ۲۲۰۰‬تاکس�ی یک�ی از منطقه ه�ای ش�هرداری‪ ،‬ب�ه‬ ‫دس�تگاه های پوز مجهز ش�دند‪ .‬با این ح�ال مدیرعامل‬ ‫تاکسیرانی تهران گفت که نصب کارتخوان در تاکسی ها‬ ‫منطقی و اقتصادی نیست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی تاکس�یرانی ته�ران‪ ،‬علیرضا‬ ‫قن�ادان با تاکید ب�ر اینکه اس�تفاده از کارتخ�وان برای‬ ‫تاکسی خطی منطقی نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کارتخوان بانکی‬ ‫برای استفاده در تاکسی های فرودگاه که هزینه سفر انها‬ ‫باالتر است‪ ،‬مطلوب به نظر می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل تاکس�یرانی با بیان اینکه تاکس�یرانی برای‬ ‫تجهیز تاکس�ی ها ب�ه دس�تگاه کارتخ�وان در منطقه ‪۴‬‬ ‫تهران‪ ،‬بودجه ای اختصاص نداده اس�ت‪ ،‬اف�زود‪ :‬یکی از‬ ‫بانک ها متقاضی بود دس�تگاه کارتخوان را تامین کرده و‬ ‫درون تاکسی های تهران قرار دهد‪.‬‬ ‫او ی�اداوری ک�رد‪ :‬تاکس�یرانی ب�ه س�رمایه گذاران و‬ ‫بانک های متقاضی برای نصب دس�تگاه کارتخوان بانکی‬ ‫در تاکس�ی ها اعالم کرده که این س�رمایه گذاری‪ ،‬به ویژه‬ ‫در تاکس�ی های خطی و گردش�ی‪ ،‬منطقی نیست و فقط‬ ‫در ناوگان تاکس�ی های فرودگاه می تواند موثر عمل کند‬ ‫اما وقتی بانک ها در این زمینه اصرار کنند‪ ،‬ما نمی توانیم‬ ‫مانع شویم‪.‬‬ ‫قن�ادان توضی�ح داد‪ :‬در صورتی ک�ه بخواهی�م تعداد‬ ‫فعالیت ‪ ۳۳۰‬هزار تاکسی در کشور‬ ‫اما در کش��ور م��ا چون تعیین کرایه ها توس��ط ش��هرداری ها انجام‬ ‫می ش��ود و دولت از طریق فرمانداری بر انه��ا نظارت دارد کرایه ها‬ ‫مناس��ب اس��ت و کارکردی نزدیک به حمل و نقل عمومی دارد‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬در دنیا تاکس��ی به عنوان خدماتی لوکس ش��ناخته می‬ ‫ش��ود و کرایه های ان نیز متناس��ب با خدمات ارائه شده به صورت‬ ‫رقابتی و براس��اس عرضه و تقاضا مشخص می شود‪ ،‬اما در کشور ما‬ ‫قیمت ها کنترل ش��ده و تاکس��ی جایگاه ویژه ای در صنعت حمل و‬ ‫نقل عمومی دارد‪ .‬ضامنی گفت‪ :‬در کالن ش��هرها و شهرهای بزرگ‬ ‫که مدل های دیگر حمل و نقلی تا حدودی توسعه پیدا کرده است‪،‬‬ ‫تاکس��ی س��هم ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۵‬درصدی دارد؛ اما هرچه شهرها کوچک تر‬ ‫زیادی دس�تگاه کارتخوان بانکی در تاکسی های خطی و‬ ‫گردش�ی تهران استفاده کنیم‪ ،‬روزانه میلیون ها تراکنش‬ ‫خرد هزار تومانی و کمتر از ‪ ۲‬هزار تومان انجام می ش�ود‬ ‫که برای نظ�ام بانکی با توجه به بح�ث کامزد برای بانک‬ ‫مبدا و مقصد‪ ،‬س�نگین اس�ت و با ای�ن وضعیت‪ ،‬احتمال‬ ‫مسدودس�ازی تراکنش های خرد ازس�وی بانک ها وجود‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت با پرداخت اپلیکیشنی کرایه تاکسی‬ ‫رئی�س مرک�ز کنت�رل و نظ�ارت هوش�مند س�ازمان‬ ‫تاکسیرانی شهر تهران گفت که با توجه به مشکالتی که‬ ‫اس�تفاده از کارتخوان می تواند برای تاکسی داران در پی‬ ‫داش�ته باشد‪ ،‬تالش ش�ده روی اپلیکیشن های پرداخت‬ ‫کرایه سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫امی�ر علی پ�ور ب�ا بی�ان اینک�ه پرداخ�ت هوش�مند‬ ‫کرایه تاکس�ی‪ ،‬از س�ال ها پیش در دس�تور کار سازمان‬ ‫تاکس�یرانی قرار گرفته اس�ت‪ ،‬درباره موان�ع تحقق این‬ ‫مس�ئله به تین نیوز گفت‪ :‬یک�ی از محدودیت ها‪ ،‬موضوع‬ ‫س�رمایه گذاری برای اوردن سامانه الکترونیکی به داخل‬ ‫تاکسی ها است‪.‬‬ ‫وی توضی�ح داد‪ :‬هی�چ گاه این امکان فراهم نش�د که‬ ‫سرمایه گذاری از داخل شهرداری انجام شود زیرا اتوبوس‬ ‫و مترو‪ ،‬در مالکیت ش�هرداری یا ش�رکت های خصوصی‬ ‫اس�ت که در انها‪ ،‬پرداخت ها با انس�جام وی�ژه ای انجام‬ ‫می شود اما تاکس�ی ها‪ ،‬خودمالک هس�تند و این امکان‬ ‫برای س�ازمان تاکس�یرانی وجود ندارد که مالک تاکسی‬ ‫می شوند‪ ،‬کارکرد تاکسی بیشتر خواهد شد و گاهی نیز به تک مدل‬ ‫حمل و نقلی تبدیل می ش��ود‪ .‬در حقیقت ممکن است در شهرهای‬ ‫کمت��ر از ‪ ۱۵۰‬هزار نفر جمعیت‪ ،‬اتوبوس کم و مینی بوس هم برای‬ ‫تردد حومه ای اس��تفاده ش��ود و عمده تمرکز حم��ل و نقل بر روی‬ ‫تاکسی باشد‪ .‬مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور همچنین‬ ‫درباره تعداد تاکسی های فعال در کل کشور و تعداد تاکسی هایی که‬ ‫برای رس��یدن به نقطه مطلوب در حمل و نقل عمومی نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۳۳۰‬هزار تاکس��ی در کش��ور داریم‪ .‬از این ‪ ۳۳۰‬هزار‬ ‫تاکسی ‪ ۲۵۰‬هزار تاکسی در شهرهای باالی ‪ ۱۰۰‬هزار نفر و مابقی‬ ‫نیز در شهرهای کمتر از ‪ ۸۰‬هزار نفر جمعیت فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫را وادار ب�ه اس�تفاده از فناوری پرداخ�ت انالین و خرید‬ ‫تجهیزات این کار کند‪.‬‬ ‫علی پور با اش�اره ب�ه تردد حدود ‪ ۸۰‬هزار تاکس�ی در‬ ‫ته�ران اظهار ک�رد‪ :‬هیچ مجموع�ه مالی حاض�ر به ارائه‬ ‫خدمت با این حجم دستگاه الکترونیکی سیار نیست‪.‬‬ ‫وی با بی�ان اینکه بانک ها بهترین گزینه برای همکاری‬ ‫با س�ازمان تاکس�یرانی به منظور پرداخت انالین کرایه‬ ‫تاکس�ی هس�تند‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل تعداد ب�االی تراکنش‪،‬‬ ‫اس�تفاده از کارتخوان در تاکس�ی ها عملیاتی نمی ش�ود‬ ‫و حتی درص�ورت نصب این دس�تگاه ها نی�ز پیش بینی‬ ‫می ش�ود همچنان دریافت کرایه با وجه نقدی باش�د که‬ ‫موجب می شود س�رمایه گذاری روی این دستگاه ها برای‬ ‫بانک ه�ا به صرف�ه نباش�د‪.‬رئیس مرکز کنت�رل و نظارت‬ ‫هوشمند س�ازمان تاکس�یرانی ش�هر تهران با تاکید بر‬ ‫اینک�ه پرداخت های خ�رد و افزایش تراکنش ها ش�بکه‬ ‫شتاب را با مشکل اساسی روبه رو می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫زمینه پرداخت غیرنقدی کرایه تاکس�ی‪ ،‬تاکنون طرحی‬ ‫اقتصادی که بازگش�ت س�رمایه را تضمی�ن کند‪ ،‬تدوین‬ ‫نش�ده اما گزینه ای که توانس�ته ایم در ‪ ۱.۵‬سال گذشته‬ ‫پیگیری کنیم‪ ،‬پیوس�تن تاکس�ی ها به اپلیکیش�ن های‬ ‫پرداخت مانند «فون پی» و «تومن» است‪.‬‬ ‫وی ب�ا بیان اینک�ه پرداخ�ت الکترونیک�ی کرایه ها با‬ ‫اس�تفاده از نرم افزار فون پی از اواس�ط س�ال گذشته‪ ،‬به‬ ‫طور نمونه ازمایش�ی در یکی از پایانه های تاکسی تهران‬ ‫درحال اجراس�ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اج�رای این طرح نتیجه‬ ‫روزگار خودرو اما و اگرهای پرداخت غیرنقدی کرایه تاکسی را بررسی کرد‬ ‫تاکسی سواری بدون پرداخت‬ ‫کرایه نقدی‬ ‫اکرم امینی‬ ‫داش��تن یا نداش��تن پول خرد‪ ،‬بحثی قدیمی بین‬ ‫رانندگان و مس��افران تاکس��ی و چالشی همیشگی‬ ‫است که انگار قرار نیست پایان یابد‪ .‬البته با گسترش‬ ‫دنیای فناوری و الکترونیکی شدن بسیاری امور‪ ،‬این‬ ‫امی��دواری وجود دارد که تاکس��یرانی نیز نظام مالی‬ ‫خود را از مبادله اسکناس و سکه به سمت تعامل های‬ ‫دیجیت��ال تغییر ده��د‪ .‬در ای��ن زمین��ه اگرچه در‬ ‫سال های گذش��ته اقدام هایی مانند تجهیز بخشی از‬ ‫تاکسی های کشور به کارتخوان در شهرهای مختلف‬ ‫انجام شده اما برخی مشکالت‪ ،‬مانع دست یافتن این‬ ‫طرح به نتیجه مطلوب شده است‪.‬‬ ‫مثبتی داشته و در تالشیم با تامین زیرساخت ها‪ ،‬اجرای‬ ‫ان را تا پایان امسال به همه مناطق پایتخت تعمیم دهیم‪.‬‬ ‫علی پور اس�تقبال رانندگان تاکس�ی از طرح پرداخت‬ ‫الکترونی�ک کرایه را بس�یار خوب توصی�ف کرد و گفت‪:‬‬ ‫این طرح هیچ ضرری برای رانندگان ندارد و حتی مشکل‬ ‫انان در زمینه کمب�ود پول خرد را حل می کند و با توجه‬ ‫ب�ه اینکه هزینه م�ازادی بر انها تحمی�ل نمی کند‪ ،‬مورد‬ ‫استقبال رانندگان تاکسی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رئی�س مرک�ز کنت�رل و نظ�ارت هوش�مند س�ازمان‬ ‫تاکس�یرانی ش�هر تهران گفت‪ :‬درحال حاضر برای حذف‬ ‫کرایه نقدی‪ ،‬تنها گزینه پیش روی تاکس�یرانی‪« ،‬اپ» های‬ ‫موجود هس�تند که اس�تفاده از انها در تاکسی های ویژه‬ ‫مانند تاکسی های فرودگاه و راه اهن دارای صرفه اقتصادی‬ ‫اس�ت زیرا در این بخش مبلغ کرایه ها درشت تر است و با‬ ‫فرایندی منطقی تر در شبکه شتاب جابه جا می شوند‪.‬‬ ‫وی ادام�ه داد‪ :‬دریاف�ت الکترونی�ک کرایه تاکس�ی با‬ ‫اپلیکیش�ن های موجود‪ ،‬نه تنها به نف�ع رانندگان بلکه به‬ ‫سود شهروندان هم است زیرا با استفاده از این سامانه ها‪،‬‬ ‫بح�ث دریافت کرایه بیش�تر از س�وی برخ�ی رانندگان‬ ‫منتفی می شود‪.‬‬ ‫علی پ�ور ب�ا بی�ان اینک�ه تجرب�ه ثاب�ت ک�رده نظام‬ ‫پرداخ�ت تجهیزمح�ور‪ ،‬چن�دان موف�ق نب�وده و تصور‬ ‫می ش�ود پرداخت موبایلی ب�ا موفقیت بیش�تری همراه‬ ‫ باش�د‪ ،‬تاکید ک�رد‪ :‬در این زمین�ه از هم�کاری بانک ها‬ ‫استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی ش��رکت های هواپیمایی با بی��ان اینکه چند‬ ‫ایرالین ایرانی با ش��رکت سوخو برای خرید هواپیما‪ ،‬تفاهمنامه امضا‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه خرید سوخو مجوز اوفک می خواهد‪،‬‬ ‫امکان خرید ان وجود ندارد‪ .‬مقصود اس��عدی سامانی در گفت وگو با‬ ‫مهر درباره تاییدیه سازمان هواپیمایی کشوری برای خرید هواپیمای‬ ‫س��وخو از س��وی ش��رکت های هواپیمایی ایرانی اظهارکرد‪ :‬موضوع‬ ‫خرید هواپیما را ش��رکت های هواپیمایی باید دنبال کنند و سازمان‬ ‫هواپیمایی از نظر کارشناس��ی هواپیماها را تایید یا رد می کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬برای خرید هواپیمای نو از هر ش��رکت سازنده ای‪ ،‬کارشناسان‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری باید اظهار نظر کنند‪ .‬همانگونه که برای‬ ‫امکان خرید سوخو وجود ندارد‬ ‫خرید ایرباس‪ ،‬کارشناسان صنعت هوانوردی به فرانسه رفته و پس از‬ ‫تایید انها‪ ،‬قرارداد خرید از این شرکت امضا شد‪ .‬این روند یک عرف‬ ‫جاری و در زمره قوانین هواپیمایی کشوری است‪ .‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی تصریح کرد‪ :‬تاکن��ون دو مرحله نمایندگان‬ ‫ش��رکت س��وخو به ایران امدند و با ایرالین های ایرانی مذاکره کرده‬ ‫و هواپیماهای خود را به ش��رکت های هواپیمایی کش��ورمان معرفی‬ ‫کردند‪ .‬حتی با برخی از ش��رکت ها تفاهمنام��ه هم امضا کرده اند اما‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه مجوز اوف��ک (اداره کنت��رل دارایی های خارجی‬ ‫وزارت خزانه داری امریکا) برای خرید س��وخو نیاز بوده امکان تبدیل‬ ‫تفاهمنامه به قرارداد خرید تاکنون وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬اس��عدی‬ ‫ شنبه‬ ‫س��امانی تاکید کرد‪ :‬بخش زی��ادی از هواپیماهایی که در دنیا تولید‬ ‫می ش��ود باالی ‪ ۱۰‬درصد قطعات انها تولید امریکاس��ت‪ .‬هواپیمای‬ ‫س��وخو نیز بخشی از قطعاتش تولید امریکاست‪ .‬در صورتی که باالی‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د قطعات هواپیماها تولید امریکا باش��د فروش ان به ایران‬ ‫نیازمند مجوز اوف��ک خواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬روس ها برای فروش‬ ‫هواپیمای س��وخو ب��ه ایران نیازمند تبدیل قطعه ه��ای هواپیماها به‬ ‫محصوالت غیرامریکایی هستند‪ .‬اجرای این کار نیاز به سرمایه گذاری‬ ‫سنگینی از س��وی روس ها دارد تا بتوانند بخش زیادی از قطعه های‬ ‫امریکایی را حذف و به جای ان قطعه های روس��ی را در سوخو نصب‬ ‫کنند یا اینکه این قطعه ها را از منابع غیرامریکایی تامین کنند‪.‬‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل هوایی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در سومین نمایشگاه حمل ونقل و صنایع وابسته مطرح شد‬ ‫اسمان اسیابانی‬ ‫معاونان وزیر راه و شهرس��ازی همزمان با برپایی س��ومین‬ ‫نمایش��گاه حمل ونقل و صنایع وابس��ته در هفته گذشته‪ ،‬در‬ ‫جمع خبرنگاران حاضر ش��دند و به پرس��ش های انها پاس��خ‬ ‫دادن��د‪ .‬در این گردهمایی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ایران ایر اعالم‬ ‫ک��رد با وجود تحریم‪ ،‬توانمندی ایران در صنعت هوانوردی به‬ ‫اندازه ای اس��ت که نه در زمینه مهندس��ی و تعمیرات و نه در‬ ‫بخش عملیاتی‪ ،‬نیازی به خارج از کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اغاز ساخت فرودگاه های نسل سوم در کشور‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران گفت‪:‬‬ ‫براساس قانون برنامه ششم توسعه‪ ،‬ساخت فرودگاه های جدید‬ ‫در کشور ممنوع اعالم شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار خودرو‪ ،‬رحمت اهلل مهابادی در س��ومین‬ ‫نمایش��گاه حمل ونقل و صنایع وابس��ته در جمع خبرنگاران‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه در بهترین ش��رایط ناوب��ری هوایی و صنعت‬ ‫فرودگاه��ی کش��ور در ‪ ۴‬دهه گذش��ته قرار داری��م‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫نظر بهس��ازی و نوسازی س��امانه های فرودگاهی و همچنین‬ ‫زیرساخت های این صنعت در بهترین شرایط هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به رونمایی ازمایشی از نخستین سامانه بومی‬ ‫‪ SSR‬در این نمایش��گاه اظه��ار کرد‪ :‬این س��امانه راداری در‬ ‫فرودگاه مهراباد نصب می شود‪ .‬همچنین به زودی از نخستین‬ ‫س��امانه شبیه س��از س��ه بعدی برج مراقبت پرواز که ازسوی‬ ‫کارشناسان داخلی ساخته شده‪ ،‬بهره برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬عملی��ات نصب رادار اس��مان ایران نیز ب��ه زودی انجام‬ ‫می شود که به امنیت اس��مان پایتخت کمک شایانی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬براساس اعالم سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل‬ ‫دسترس��ی مردم به طور میانگین در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر به یک‬ ‫فرودگاه‪ ،‬نیازمند ساخت فرودگاه جدید نیستیم‪ .‬همچنین در‬ ‫برنامه ششم توس��عه ایجاد فرودگاه جدید ممنوع شده است‪.‬‬ ‫البت��ه متولیان صنع��ت هوانوردی و راه و شهرس��ازی به این‬ ‫نتیجه رسیده اند که برای توس��عه فرودگاه ها باید جهت دهی‬ ‫درست داشته باشیم‪.‬‬ ‫مهابادی خاطرنشان کرد‪ :‬فرودگاه های نسل سوم یا کوچک‪،‬‬ ‫طرحی اس��ت که از سوی شرکت فرودگاه ها ارائه شده و ناظر‬ ‫بر این اس��ت که به دنبال اجرای عدالت جغرافیایی در زمینه‬ ‫توس��عه فرودگاهی در کشور باش��یم‪ .‬این عدالت اجتماعی با‬ ‫ساخت فرودگاه های نسل س��وم که فرودگاه های ارزان نرخ با‬ ‫هزینه های پایین‪ ،‬فعالیت هواپیماهای کوچک و امکان تغییر‬ ‫زمان پروازها نس��بت به میزان پروازها هستند‪ ،‬توسعه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی درباره چرایی‬ ‫باال بودن هزینه ساخت باند بتنی ‪ ۲۹‬راست فرودگاه مهراباد‬ ‫که ‪۱۳۰‬هزار میلیارد تومان بوده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قرارداد س��اخت‬ ‫ای��ن باند با برگزاری مناقصه عمومی به امضا رس��یده اس��ت‪.‬‬ ‫قرارداد ساخت باند ‪ ۶۰‬میلیارد تومان بود و رقم یادشده یعنی‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلی��ارد تومان‪ ،‬ارزش فعلی پروژه اس��ت‪ .‬همچنین در‬ ‫این قرارداد نوس��ازی سامانه نوررسانی باند نیز گنجانده شده‬ ‫بود‪ .‬به طور کلی ش��رکت فرودگاه ها در ‪ ۴‬سال گذشته ‪ ۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در پروژه های عمرانی هزینه کرده که براس��اس‬ ‫اعالم نهادهای نظارتی حتی یک ریال نیز تخلف نداشته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹هواپیماهای زمین گیر هما در فهرست تحریم ها‬ ‫مدیرعام��ل ایران ای��ر با بی��ان اینکه در ش��رایط حضیض‪،‬‬ ‫مدیریت این شرکت هواپیمایی را تحویل گرفتم‪ ،‬گفت‪ :‬تمام‬ ‫ناوگان ایران ایر حتی هواپیماهایی هم که فروخته یا متالشی‬ ‫شده اند در فهرست تحریم امریکا قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار خودرو‪ ،‬فرزانه ش��رفبافی در س��ومین‬ ‫نمایش��گاه حمل ونقل و صنایع وابس��ته در جمع خبرنگاران‪،‬‬ ‫با بیان اینکه حوزه های تخصصی هوانوردی در داخل کش��ور‬ ‫بومی س��ازی شده‪ ،‬گفت‪ :‬در بخش مهندسی و تعمیرات‪ ،‬توان‬ ‫متخصصان داخلی برای اداره ناوگان در حدی است که نیازی‬ ‫به خارج از کشور نداریم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در بخ��ش عملیات��ی ه��م ت��وان داخلی به‬ ‫اندازه ای است که نیازی به خارج از کشور نداریم و خلبانان و‬ ‫مهمانداران ایران ایر گروه توانمندی هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران ایر با اشاره به افزایش توانمندی داخلی ها‬ ‫در برنامه ری��زی پروازها اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه امریکا تمام‬ ‫هواپیماه��ای ایران ایر حت��ی هواپیماهایی که زمین گیر‬ ‫هس��تند را در فهرس��ت تحریم قرار داده است‪ .‬حتی‬ ‫هواپیماهایی که متالش��ی شده اند یا هواپیماهایی‬ ‫که در س��ال های گذشته انها را فروخته ایم هم‬ ‫تحریم شده اند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این اقدام امریکا با هدف‬ ‫توس��عه نیافتن شرکت هواپیمایی ایران ایر‬ ‫انجام می ش��ود و می خواهد همکاری تمام‬ ‫بخش ه��ای داخلی و خارج��ی با هما قطع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شرفبافی درباره قراردادهای خرید هواپیما‬ ‫از ای ت��ی ار‪ ،‬بوئینگ و ایرب��اس گفت‪ ۳ :‬قرارداد‬ ‫ب��زرگ در طول برجام منعقد ش��د که ‪ ۱۶‬هواپیما‬ ‫ش��امل ‪ ۲‬ایرباس ‪ ،۳۳۰‬یک ایرباس ‪ ۳۲۱‬و ‪ ۱۳‬ای تی ار‬ ‫وارد کشور ش��د و گروه اخر هواپیماهای ای تی ار را با تمدید‬ ‫مجوز اوفک در شهریور وارد ناوگان ایران ایر کردیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه در هیچ ی��ک از قرارداده��ا کوتاه‬ ‫حمل و نقل هوایی ایران نیازی به خارج ندارد‬ ‫نیامده ایم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معتقدیم اروپا همان کاری که در تمدید‬ ‫مجوز اوفک برای وارد ش��دن گروه اخر هواپیماهای ای تی ار‬ ‫انجام داد‪ ،‬باید برای ورود بقی ه هواپیماهای ایرباس انجام دهد‪.‬‬ ‫شرفبافی با بیان اینکه یکی از سیاست های ایران ایر عدالت‬ ‫جغرافیای��ی و توزیع پروازها در مناطق کمتربرخوردار اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در راس��تای اجرای این سیاس��ت‪ ،‬افزای��ش پروازهای‬ ‫منطقه ای را دنبال کردیم و نخس��تین پرواز منطقه ای مرزی‬ ‫یعنی ایران‪-‬باکو هم انجام شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران ایر گفت‪ :‬در طول ‪ ۵۷‬سال حیات ایران ایر‪،‬‬ ‫فرازونش��یب های زیادی را تجربه کردیم و بنده این ش��رکت‬ ‫هواپیمایی را در شرایط حضیض تحویل گرفتم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اصالح س��اختار مالی ایران ای��ر اظهار کرد‪:‬‬ ‫در زمینه اصالح س��اختارهای مالی این شرکت برنامه هایی را‬ ‫در دس��ت اجرا داریم اما در ش��رایطی مدیریت این شرکت را‬ ‫تحویل گرفتم که بدهکاری های بس��یار زیادی داشت‪ .‬صالح‬ ‫نیس��ت عدد بده��ی ایران ایر را بازگو کنم ام��ا عدد دقیق در‬ ‫ترازنامه این شرکت امده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران ایر ادامه داد‪ :‬ورود هواپیماهای جدید باعث‬ ‫ش��د بتوانیم حقوق کارمندان و کارکنان هما را در موعد مقرر‬ ‫پرداخت کنیم‪ .‬البته تنها نگاه اقتصادی در این شرکت وجود‬ ‫ندارد و ما مجبور هس��تیم در هر ش��رایطی پرچم جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را برافراشته نگه داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم پروازهای چارتری‬ ‫رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬سازمان هواپیمایی‬ ‫از خرید و فروش چارتری بلیت برای توسعه صنعت گردشگری‬ ‫حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار خ��ودرو‪ ،‬عل��ی عابدزاده در س��ومین‬ ‫نمایش��گاه حمل ونقل و صنایع وابس��ته در جمع خبرنگاران‬ ‫گف��ت‪ :‬تغییر ن��رخ ارز به طور پلکانی و ‪ ۲‬برابر ش��دن نرخ ارز‬ ‫مصرفی ش��رکت های هواپیمایی و تش��دید تحریم ها ازسوی‬ ‫دولت امریکا‪ ،‬صنعت هوانوردی را تحت تاثیر قرار داده اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تالش داریم در مرحله نخست شرایط فعلی را حفظ‬ ‫کنیم و س��پس به توسعه این صنعت بپردازیم‪ .‬ما پیش تر هم‬ ‫در ش��رایط تحری��م بوده ایم اما در این مرحل��ه‪ ،‬توان و دانش‬ ‫بیشتری نسبت به گذش��ته در کارشناسان صنعت هوانوردی‬ ‫وجود دارد‪ .‬رئیس سازمان هواپیمایی ادامه داد‪ :‬برای نشست و‬ ‫برخاست هواپیماهای کشورهای خارجی از جمله هواپیماهای‬ ‫امریکای��ی هیچ محدودیتی نداریم و همه هواپیماها می توانند‬ ‫در فرودگاه های ما نشس��ت و برخاس��ت داش��ته باشند‪ .‬تنها‬ ‫محدودیت ب��رای هواپیماهای متعلق به رژیم صهیونیس��تی‬ ‫است‪ .‬عابدزاده درباره اجرای شیوه نامه های صنعت هوانوردی‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��یوه نامه های هوای��ی ب��رای افزای��ش رضایتمندی‬ ‫مس��افران از خطوط هوایی اس��ت‪ .‬گرچه در شیوه نامه صدور‬ ‫مجوز راه اندازی شرکت هواپیمایی داشتن دست کم ‪ ۵‬هواپیما‬ ‫تاکید ش��ده‪ ،‬اما در شیوه نامه دیگری برای جذب سرمایه های‬ ‫کوچک تر این مجوز را ص��ادر کرده ایم که متقاضی راه اندازی‬ ‫ایرالی��ن می تواند ب��ا تعداد هواپیما و س��رمایه کمتر اقدام به‬ ‫راه اندازی ش��رکت هواپیمایی کند تا فرودگاه های کوچک ما‬ ‫فعال ش��وند‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬به تازگی به چند ایرالین جدید‬ ‫مجوز راه اندازی داده ایم‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت‪ :‬براساس مصوبه مجلس‬ ‫حداکث��ر س��ن هواپیما باید ‪ ۱۵‬س��ال باش��د ام��ا باتوجه به‬ ‫اینک��ه صنع��ت هوایی ما ‪ ۳۵‬تا ‪ ۳۶‬س��ال بد اداره می ش��د و‬ ‫نرخ گذاری ها باعث ش��ده بود به این صنعت فش��ار بیاید‪ ،‬این‬ ‫مصوبه تاکنون اجرا نش��ده اس��ت‪ .‬عابدزاده درباره تخصیص‬ ‫س��وخت به هواپیماه��ای ایران��ی در فرودگاه ه��ای خارجی‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر بیش��تر کشورهای اروپایی‪ ،‬ترکیه و لبنان‬ ‫ب��ه هواپیماه��ای ایرانی س��وخت نمی دهند اما ش��رکت های‬ ‫هواپیمای��ی در ح��ال مدیریت هس��تند تا با همین ش��رایط‪،‬‬ ‫پروازها را ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی درب��اره افزایش نرخ بلی��ت هواپیما نیز گفت‪ :‬با افزایش‬ ‫‪ ۲.۵‬برابری نرخ ارز در ماه های گذشته و باال رفتن هزینه ارزی‬ ‫اداره شرکت های هواپیمایی‪ ،‬نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت‬ ‫اما در چند ماه اینده شاهد تعادل در نرخ بلیت ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه درباره فروش چارتری بلیت هواپیما نیز گفت‪:‬‬ ‫در سال های گذشته بخش زیادی از فروش بلیت ایرالین ها در‬ ‫قالب چارتر بود اما در چند س��ال اخیر تالش داش��تیم میزان‬ ‫فروش چارتری را به کمترین حد برس��انیم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫فروش چارتری بلیت هواپیما به طور کلی حذف نخواهد ش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬سازمان هواپیمایی از خرید و فروش چارتری بلیت برای‬ ‫توسعه صنعت گردشگری حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹هدفمندی یارانه ها به سود حمل ونقل نبود‬ ‫معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش‬ ‫نرخ س��وخت به صنع��ت حمل ونقل کمک��ی نمی کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قرارداده��ای خرید هواپیما همچنان باقی هس��تند اما از انجا‬ ‫که مجوز اوفک باطل شده امکان خرید بقیه هواپیماها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬ش��هرام ادم نژاد در س��ومین‬ ‫نمایش��گاه حمل ونقل و صنایع وابس��ته در جمع خبرنگاران‪،‬‬ ‫درباره فعال ش��دن دوباره کارت سوخت گفت‪ :‬تا وقتی قاچاق‬ ‫سوخت جذابیت دارد و فاصله نرخ بنزین داخل کشور با خارج‬ ‫ان قابل توجه است‪ ،‬باید یک روش برای کنترل قاچاق داشته‬ ‫باشیم که کارت سوخت یکی از این روش ها است‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازی درباره واقعی شدن‬ ‫نرخ س��وخت در کشور گفت‪ :‬نرخ س��وخت باید در اقتصادی‬ ‫واقعی ش��ود که همه بخش های ان واقعی اس��ت و در شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور ما‪ ،‬نمی توان انتظار واقعی شدن نرخ سوخت‬ ‫را داش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬برخالف اینکه برخی می گویند اگر نرخ‬ ‫س��وخت واقعی شود مشکالت حمل ونقل برطرف خواهد شد‪،‬‬ ‫پیش تر تجربه این کار را داش��تیم اما در هدفمندی یارانه ها‪،‬‬ ‫با اینکه قیمت ها افزایش پیدا کرد‪ ،‬این س��رمایه وارد صنعت‬ ‫حمل ونقل نشد‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد‪ :‬معتقدم‬ ‫تا وقتی یک الگوی علمی و منطقی وجود نداش��ته باشد این‬ ‫تضمی��ن هم وجود ندارد که با واقعی ش��دن نرخ س��وخت و‬ ‫افزایش نرخ ان می توان س��رمایه گذاری در صنعت حمل ونقل‬ ‫را افزایش داد‪ .‬ادم نژاد با تاکید بر ضرورت تشکیل ستاد ایمنی‬ ‫حمل ونقل گفت‪ :‬باید در این س��تاد همه سانحه های جاده ای‬ ‫مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ ۶۰ :‬درصد تصادف ها در‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتری شهرها رخ می دهد؛ بنابراین باید دامنه سرعت‬ ‫را در نقاطی که خستگی رانندگان زیاد است کنترل کنیم‪.‬‬ ‫مع��اون حمل ونقل وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به دور‬ ‫جدید تحریم ایران اضافه کرد‪ :‬باید اقدام هایی انجام ش��ود که‬ ‫اعمال تحریم علیه ایران برای دش��منان هزینه باالیی داشته‬ ‫باشد‪ .‬ایران موقعیت جغرافیایی بی نظیری دارد که برای تمام‬ ‫کش��ورها این موقعی��ت جغرافیایی مهم اس��ت و نمی توانند‬ ‫به راحتی تحریم ها را علیه ایران اعمال کنند‪.‬‬ ‫ادم نژاد درباره رفع مشکالت و مطالبه های رانندگان کامیون‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه تامین‬ ‫الس��تیک در حال هماهنگی هس��تیم و ثبت سفارش خوبی‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین ط��رح دریافت کرایه براس��اس‬ ‫تن کیلومتر ابالغ و اعمال شد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره سرنوش��ت قرارداده��ای هواپیماهای‬ ‫ای تی ار گفت‪ :‬قراردادها باقی هس��تند اما از انجایی که مجوز‬ ‫اوفک باطل ش��ده امکان خرید بقیه هواپیماهای مورد قرارداد‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫خصوصی تهیه شود و تامین زیربنا از سوی دولت باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی افزود‪ :‬ساخت پایانه‬ ‫تم��ام مکانیزه م��واد معدنی در بندر چابهار ب��ا اعتبار ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از جمله پروژه های مهم بندری است که مراحل‬ ‫پایانی کار را می گذراند‪.‬‬ ‫راس��تاد ادام��ه داد‪ :‬پ��س از اعم��ال دوب��اره تحریم ه��ا‬ ‫محدودیت هایی در تردد ناوگان جمهوری اس�لامی در برخی‬ ‫کشورها به وجود امد‪ ،‬اما در بسیاری از کشورها هم برای تردد‬ ‫محدودیتی نداریم‪ .‬هیچ یک از بندرهای ایران تحریم نیستند‬ ‫و تمام ناوگان بین المللی به بندرهای ایران به جز بندر شهید‬ ‫رجایی تردد دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی با اش��اره به اینکه‬ ‫توس��عه بندر چابهار‪ ،‬از سیاس��ت های راهبردی کشور است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬این بندر رش��د ‪ ۴۰‬درص��دی در تخلیه و بارگیری‬ ‫کاال دارد‪.‬‬ ‫به گفته راس��تاد‪ ،‬فاز نخست توس��عه چابهار با ‪ ۳۴۶‬میلیون‬ ‫دالر زیرساخت و ‪ ۴۰۳‬میلیون دالر تجهیزات انجام شده است‪.‬‬ ‫همچنین یک قرارداد ‪ ۸۵‬میلیون دالری با هند برای اپراتوری‬ ‫این بندر امضا ش��ده اس��ت‪ .‬مجموع این اقدام ها ظرفیت این‬ ‫بندر را از ‪ ۲‬به ‪ ۸.۵‬میلیون تن رسانده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر با رشد ‪ ۴۰‬درصدی ظرفیت تخلیه‬ ‫و بارگی��ری در ای��ن بن��در توانس��ته ایم از ‪ ۱.۵‬میلیون تن از‬ ‫ظرفیت ان استفاده کنیم و تا پایان سال به ظرفیت ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تن می رس��یم و هنوز با اس��تفاده از ظرفیت ‪ ۸.۵‬میلیون تنی‬ ‫این بندر فاصله ‪ ۶‬میلیون تنی داریم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تاکید کرد‪ :‬براساس برنامه ریزی ها در مدت‬ ‫‪ ۱۵‬س��ال باید از ظرفیت ‪ ۷۷‬میلیون تنی بندر شهید بهشتی‬ ‫چابهار استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان بنادر و دریان��وردی اف��زود‪ :‬در افق‬ ‫پنج ساله باید ‪ ۴‬فاز در این بندر اجرا شود‪ .‬مطالعات فاز ‪ ۲‬این‬ ‫بندر تکمیل و بخشی از زیرساخت ها هم اجرا شده و متناسب‬ ‫با شرایط‪ ،‬وارد فاز دوم خواهیم شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با اش��اره به اغاز به‬ ‫کار ‪ ۱۹‬پروژه با س��رمایه گذاری ‪ ۱۸۰۰‬میلیارد تومانی بخش‬ ‫خصوص��ی در بندره��ا در هفته ج��اری اظهار ک��رد‪ :‬مطالعه‬ ‫تکمیلی فاز دوم بندر چابهار به پایان است‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬محمد راستاد در سومین نمایشگاه‬ ‫حمل ونقل و صنایع وابس��ته در جمع خبرنگاران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکن��ون ‪۱۲‬هزار میلیارد تومان س��رمایه بخش خصوصی در‬ ‫بندرهای تجاری کشور جذب شده و سیاست ما این است که‬ ‫همه روبناها و تجهیزات بندرها‪ ،‬با اس��تفاده از سرمایه بخش‬ ‫‹ ‹نی�از پروژه های ناتمام راهس�ازی به بودجه ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی‬ ‫‹ ‹جزئی�ات س�رمایه گذاری بخ�ش خصوصی در‬ ‫بنادر کشور‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫گفت‪ :‬اعتبار اس��نادی خط اهن پرسرعت تهران‪-‬اصفهان باز و‬ ‫فاینانس عملیاتی ش��ده اما به دلیل تحریم‪ ،‬سرعت پروژه کم‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬امیر امینی در س��ومین نمایشگاه‬ ‫حمل ونقل و صنایع وابس��ته در جمع خبرنگاران با اش��اره به‬ ‫تصوی��ب قانون صن��دوق حمل ونقل در امس��ال‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫صندوق حمل ونقل می تواند مش��کل مشترک همه بخش های‬ ‫حمل ونقل یعنی تامین بودجه را برطرف کند‪.‬‬ ‫امینی اف��زود‪ :‬یکی دیگر از مش��کالت فع��االن صنعت‬ ‫حمل ونق��ل‪ ،‬مالی��ات ب��ود و ممیزان مالیاتی‪ ،‬مش��کالتی‬ ‫را ایج��اد می کردند ک��ه این موجب کاه��ش انگیزه برای‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن حوزه می ش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬برای‬ ‫رفع این مش��کل‪ ،‬قانون مالیاتی اصالح ش��د و براس��اس‬ ‫ش��یوه نامه ای‪ ،‬وزارت راه و شهرس��ازی وزارت اقتص��اد را‬ ‫مکل��ف کرد ک��ه پروژه های حمل ونقلی از ش��مول‬ ‫دریاف��ت مالیات معاف ش��وند‪ .‬صورتجلس��ه این‬ ‫موضوع به امضای مسئوالن رسیده و حسابرسی ها‬ ‫با قوانین جدید انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫امینی با اش��اره به تغییرات در ش��یوه دریافت عوارض‬ ‫ازادراهی اظهار کرد‪ :‬از نیمه نخس��ت س��ال اینده‪ ،‬شاهد‬ ‫ح��ذف باجه های ع��وارض و پرداخ��ت الکترونیکی عوارض‬ ‫خواهیم بود‪ .‬همچنین ازادراه تهران‪-‬قم به بخش خصوصی‬ ‫واگذار ش��ده و به زودی ازادراه تهران‪-‬ساوه و قزوین‪-‬رشت‬ ‫هم به بخش خصوصی واگذار می شود‪.‬‬ ‫امینی گفت‪ :‬در مجموع ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬قرارداد با حضور‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬پیمانکار و ‪ ۱۱۰۰‬مش��اور در حوزه راه و شهرسازی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬فقط در حوزه راه ح��دود ‪ ۲۰۰‬تا ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای پروژه های ناتمام‬ ‫مورد نیاز اس��ت‪ .‬میزان مطالب��ات و تعهدها در این بخش‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان اس��ت و ‪ ۲۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان هم سندهای فاینانس منتشر شده است‪.‬‬ ‫امین��ی ادام��ه داد‪ ۵۳ :‬ه��زار کیلومتر پ��روژه نیمه تمام‬ ‫راهس��ازی در کل کش��ور وجود دارد که ح��دود ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫کیلومتر ان فعال است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬از انجا که پروژه ها فعال هس��تند میزان‬ ‫بدهی وزارت راه و شهرس��ازی به پیمانکاران نمی تواند کاهش‬ ‫پیدا کند‪ .‬البت��ه انتظار می رود در اینده ‪۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از بدهی به پیمانکاران پرداخت ش��ود‪ .‬امینی درباره سرنوشت‬ ‫خط اهن پرسرعت تهران‪-‬قم‪-‬اصفهان اظهار کرد‪ :‬شفاف سازی‬ ‫جزیی��ات قرارداد فاینانس چین‪ ،‬فراین��د کار را طوالنی کرد‪.‬‬ ‫ال سی (اعتبارات اسنادی) باز و فاینانس عملیاتی شده و پروژه‬ ‫فعال است‪ ،‬اما به دلیل تحریم‪ ،‬سرعت ان کم است‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬پیمانکار طرف چینی باید تضمین های الزم را‬ ‫ارائه دهد تا رقم ارزی فاینانس ازاد شود‪.‬‬ ‫امین��ی افزود‪ :‬ابتدا قرار بود این پروژه با ‪ ۱۳.۷‬میلیارد یوان‬ ‫اجرا ش��ود ک��ه امروز با وج��ود ‪ ۵۰‬کیلومتر کاهش س��رعت‬ ‫پیش بینی ش��ده‪ ،‬به دلیل افزایش قیمت ها هزینه اجرای ان‬ ‫‪ ۵۷‬میلیارد یوان است که این شامل ناوگان هم می شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مقایسه خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تاشوی دوست داشتنی‬ ‫دوچرخه تاش��وی برامپتون (‪ )Brompton‬در طی سال هایی که از‬ ‫عرضه اش می گذرد به دوچرخه محبوبی بین مردم تبدیل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت س��ازنده در نظر دارد مدل برقی این دوچرخه محبوب را به بازار‬ ‫عرضه کن��د‪ .‬برامپتون تمام تالش خود را برای حفظ خصوصیات مثبت‬ ‫مدل اس��تاندارد که باعث محبوبیت زیاد ان ش��ده‪ ،‬در مدل برقی به کار‬ ‫بسته است‪ .‬بدنه همان نمونه مورد استفاده در مدل استاندارد با سیستم‬ ‫تاشو س��ریع و همان هندسه اثبات شده است‪ .‬مدل الکتریکی همچنین‬ ‫به همان چرخ های ‪ ۱۶‬اینچی مدل اس��تاندارد مجهز است‪ .‬بخش عقبی‬ ‫بدن��ه جایی برای نص��ب موتور الکتریکی ندارد‪ .‬بخش میانی کش��یده و‬ ‫باریک نیز قادر به پذیرایی از باتری نیست‪ .‬با این حال برامپتون الکتریک‬ ‫از ی��ک موتور الکتریکی روی محور جلو بهره می برد درحالی که باتری و‬ ‫واحد کنترل موتور به بخش جلویی بدنه به صورت کیف کوچکی درامده‬ ‫اس��ت‪ .‬به صورت اس��تاندارد باطری در کیف کوچک قابل حملی با حجم‬ ‫‪ 1/5‬لیتر در دسترس است؛ اما به صورت سفارشی کیفی با حجم ‪ ۲۰‬لیتر‬ ‫درازای ‪ ۱۵۰‬پوند قابل دس��تیابی اس��ت‪ .‬جای تعجب است که دوچرخه‬ ‫کوچکی همچون برامپتون چطور برای دوچرخه سوار قدبلندی همچون‬ ‫من تا این اندازه راحت اس��ت‪ .‬کنترل این دوچرخه س��اده اس��ت و هیچ‬ ‫نمایش��گر یا کنترلری دس��ته فرمان را ش��لوغ نکرده است‪ .‬شتاب گیری‬ ‫با چرخ های کوچک ‪ ۱۶‬اینچی کار راحتی اس��ت جای تعجب نیست که‬ ‫برامپتون الکتریک این چنین چابک اس��ت‪ .‬عدم اتصال سیس��تم انتقال‬ ‫قدرت و موتور الکتریکی در این دوچرخه تاثیر منفی بر قابلیت راندن ان‬ ‫نگذاشته است‪ .‬در واقع واحد کنترل با استفاده از حساسه های گشتاور و‬ ‫فشار موتور الکتریکی را کنترل می کند‪ .‬در بعضی مواقع به نظر می رسد‬ ‫که موتور فشار بیشتری نسبت به دوچرخه سوار وارد می کند و دوچرخه‬ ‫را می کش��د‪ .‬با الکتریکی ش��دن این تا شوی محبوب برامپتون محصول‬ ‫کامل خود را کامل تر کرد‪ .‬حس راندن این دوچرخه عالی اس��ت و موتور‬ ‫الکتریکی ان حسی طبیعی و روان‪ ،‬با پاسخگویی مناسب به راکب هدیه‬ ‫می دهد‪ .‬این عالی است که برامپتون الکتریک با استفاده از مدل معمولی‬ ‫ان ساخته ش��ده است اما به نظر می رس��د که وزن و قیمت زیاد ان مانع‬ ‫استقبال خریداران از ان خواهد شد‪.‬‬ ‫مقایسه تازه نفس های ژاپنی‪ ،‬مزدا ‪ 3‬یا تویوتا کروال؟‬ ‫در نمایشگاه لس انجلس امسال‪ ،‬نسل جدید دو خودرو کامپکت‬ ‫ژاپنی یعنی مزدا س��ه و تویوتا کروال رونمایی شدند‪ .‬این دو خودرو‬ ‫کامپکت‪ ،‬رقیب مستقیم یکدیگر محسوب می شوند؛ بنابراین پیش‬ ‫از انک��ه به نمایندگی های فروش برس��ند‪ ،‬قص��د داریم با توجه به‬ ‫اطالعاتی که توس��ط س��ازندگان اعالم ش��ده‪ ،‬انها را باهم مقایسه‬ ‫کنی��م‪ .‬البته تویوتا اطالعات زیادی از نس��ل جدید کروال منتش��ر‬ ‫کرده اما اطالعات زیادی از نسل جدید مزدا سه در دست نیست و‬ ‫به ناچار باید به مشخصات کلی بسنده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹قوای محرکه‬ ‫‹ ‹مزدا سه‬ ‫‹ ‹تویوتا کروال‬ ‫پیشرانه ‪ 2 . 5‬لیتری ‪ 1 . 8 I4‬لیتری و ‪ 2‬لیتری ‪I4‬‬ ‫قدرت ‪ 140‬و ‪ 170‬اسب بخار‬ ‫گیربکس ‪ 6‬س��رعته دس��تی و اتوماتیک ‪ 6‬س��رعته دستی و‬ ‫‪CVT‬‬ ‫مزدا نس��ل جدی��د مدل س��ه را به پیش��رانه جدید خ��ود بنام‬ ‫اس��کای اکتیو ‪ X‬مجهز کرده که در ان به جای استفاده از سیستم‬ ‫گودزیال علیه گیدورا‬ ‫سنتی جرقه‪ ،‬از روشی مش��ابه پیشرانه های دیزلی استفاده شده و‬ ‫مخلوط س��وخت و هوا تا جایی فش��رده می ش��ود که بدون نیاز به‬ ‫جرقه احتراق صورت گیرد؛ اما مزدا درحال حاضر هیچ اطالعاتی از‬ ‫این پیشرانه منتشر نکرده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تویوتا هم برای نسل‬ ‫جدید کروال نس��خه های هیبریدی ارائه ک��رده که حداکثر مصرف‬ ‫س��وخت ترکیبی ان ها ‪ 4 . 7‬لیتر در هر صد کیلومتر بوده و قطعات‬ ‫سیس��تم هیبریدی تاثیری بر فضای داخلی خودرو نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬مزدا هم امکان س��فارش سامانه چهارچرخ محرک‬ ‫را برای نس��ل جدید س��ه فراهم کرده که کش��ش بیش��تری را در‬ ‫مسیرهای لغزنده ایجاد می کند؛ بنابراین هرکدام از این خودروهای‬ ‫کامپک��ت ژاپنی ویژگی خاصی دارند ک��ه می تواند خریداران را به‬ ‫سمت نمایندگی های فروش خود بکشاند‪.‬‬ ‫‹ ‹تجهیزات‬ ‫در صنعت خودرو امروزی‪ ،‬برای برخورداری از توانایی رقابت‪ ،‬حتی‬ ‫در کالس کامپکت هم ارائه فناوری های پیش��رفته الزامی است‪ .‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬نس��ل جدید مزدا سه به یک نمایشگر ‪ 8 . 8‬اینچی برای‬ ‫ارائه سیستم اطالعاتی‪-‬سرگرمی مجهز شده که در باالی داشبورد‬ ‫ق��رار گرفته و ب��رای کنترل ان هم یک کنترلر دوار روی کنس��ول‬ ‫میانی پش��ت دسته دنده تعبیه شده اس��ت‪ .‬در این خودرو سیستم‬ ‫صوتی اس��تاندارد دارای هشت بلندگو است اما امکان سفارش یک‬ ‫سیستم ‪ Bose‬با دوازده بلندگو هم وجود دارد‪ .‬مزدا در این خودرو‬ ‫همچنی��ن مجموعه ای از فناوری های کمک راننده را هم ارائه کرده‬ ‫که ازجمله انها می توان به دوربین های تش��خیص خستگی راننده‪،‬‬ ‫هشدار ترافیک جلو و کروز کنترل تطبیقی اشاره کرد که می تواند‬ ‫در س��رعت های کم مثل ترافیک ها‪ ،‬حرک��ت‪ ،‬ترمزگیری و فرمان‬ ‫خودرو را کنترل کند‪.‬‬ ‫تویوتا برای نسل جدید کروال به صورت استاندارد در تیپ پایه ‪L‬‬ ‫یک نمایشگر هفت اینچی را برای ارائه سیستم اطالعاتی‪-‬سرگرمی‬ ‫در نظر گرفته اما تیپ های دیگر همگی به نمایش��گر هشت اینچی‬ ‫مجهز هس��تند‪ .‬یکی از بزرگ ترین ویژگی ه��ای کروالی جدید اما‬ ‫برخورداری از جدیدترین نس��خه نرم افزار ‪ Entune‬تویوتا اس��ت‬ ‫که از کارپلی اپل پش��تیبانی و اینترنت وای ف��ای را ارائه می کند‪.‬‬ ‫در تیپ های ‪ XSE‬و ‪ XLE‬هم بجای سیس��تم صوتی اس��تاندارد‬ ‫با ش��ش بلندگو‪ ،‬سیس��تم ‪ JBL‬با ن ُه بلندگو به همراه ناوبری ارائه‬ ‫می شود‪ .‬نس��ل جدید کروال به صورت اس��تاندارد به یک نمایشگر‬ ‫‪ 4 . 2‬اینچی در صفحه امپر خود مجهز اس��ت اما امکان یک صفحه‬ ‫امپر تم��ام دیجیتالی هفت اینچی هم برای ان وجود دارد‪ .‬تمامی‬ ‫تیپ ه��ای این کامپک��ت ژاپنی به پکیج ایمن��ی ‪Safety Sense‬‬ ‫تویوتا هم مجهز ش��ده اند که ش��امل ترمز پی��ش از برخورد‪ ،‬کروز‬ ‫کنترل تطبیقی‪ ،‬هش��دار خروج از خ��ط و کمک به حفظ حرکت‬ ‫میان خطوط‪ ،‬نور باالی خودکار و تشخیص عالئم ترافیکی می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی ظاهری‬ ‫زیبایی و جذابیت طراحی یک خودرو به س��لیقه بیننده بستگی‬ ‫دارد و نمی توان در این زمینه قضاوتی کلی داش��ت اما بااین حال با‬ ‫نگاه به نسل جدید مزدا سه و تویوتا کروال به وضوح مشخص است‬ ‫که طراحان مزدا رویکرد پویاتر و پرانرژی تری را نسبت به همتایان‬ ‫خود در تویوتا در پیش گرفته اند‪ .‬طراحی نسل جدید کروال تکاملی‬ ‫از نس��ل قبلی است‪ .‬در بخش پایینی نمای جلویی این خودرو فرم‬ ‫اشنای قبلی حفظ شده اما این ویژگی با کاپوت تیزتر و چراغ های‬ ‫باریک تر همراه شده اس��ت‪ .‬در پروفیل جانبی‪ ،‬نیز کروال بسیار به‬ ‫نسل قبلی خود شباهت دارد اما در بخش عقبی نمای زاویه دارتری‬ ‫دیده می ش��ود‪ .‬در س��متی دیگر‪ ،‬مزدا س��ه جدید قرار گرفته که‬ ‫چ بک تولید می شود و در طراحی‬ ‫همچنان در دو نسخه سدان و ها ‬ ‫ان نش��انه هایی از کانس��پت ‪ Kai‬س��ال ‪ 2017‬دیده می شود‪ .‬این‬ ‫خ��ودرو از دماغه ای تیز با جلوپنج��ره ای بزرگ و چراغ های باریک‬ ‫برخوردار است که نمایی تهاجمی به بخش جلویی ان بخشیده اند‪.‬‬ ‫س��تون ‪ C‬بس��یار پهن در نس��خه هاچ بک این ماشین نیز هرچند‬ ‫ممکن اس��ت برای دید رو به بیرون مناسب نباشد اما نمای جذابی‬ ‫به خودرو بخشیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت و زمان عرضه‬ ‫همانند جزئی��ات دیگر این دو خودرو‪ ،‬هن��وز اطالعاتی از زمان‬ ‫عرضه و قیمت انها نیز منتشر نشده است‪ .‬البته تویوتا در این زمینه‬ ‫اطالعات بیش��تری ارائه کرده زیرا گفته است که نسل جدید کروال‬ ‫در اوایل سال اینده به بازار عرضه خواهد شد و قیمت ان از کمتر‬ ‫از ‪ 20‬هزار دالر اغاز می ش��ود اما مزدا فعالً فقط عرضه نسل جدید‬ ‫س��ه را برای اوایل س��ال اینده تایید کرده و هیچ جزئیات دیگری‬ ‫منتشر نکرده است‪.‬‬ ‫منبع‪Motor1 :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫شکایت از کیا و هیوندای به خاطر اتش سوزی‬ ‫کیا و هیوندای با مش��کل بزرگی مواجه شده اند زیرا در چندین‬ ‫دادگاه مختلف از این دو برند کره ای شکایت شده است‪ .‬این شکایت‬ ‫به خاطر ایجاد اتش س��وزی هایی در پیشرانه های محصوالت کیا و‬ ‫هیوندای و همین طور عدم انجام اقدامی توسط این دو شرکت برای‬ ‫برطرف کردن این مش��کل مطرح شده اس��ت‪ .‬طبق این شکایات‪،‬‬ ‫پیشرانه های خودروهای کیا و هیوندای نقصی کارخانه ای دارند که‬ ‫منجر به اتش سوزی خودبه خودی می شود‪ .‬ظاهرا ً این اتش سوزی‬ ‫به دلیل عدم روان کاری مناس��ب اس��ت‪ .‬این یک نقص در طراحی‬ ‫پیش��رانه است که موجب محدود یا مسدود شدن جریان روغن به‬ ‫سمت قطعات متحرک موتور مثل شاتون ها و یاتاقان ها می شود‪.‬‬ ‫عدم روان کاری مناس��ب موجب شکس��تن ی��ا کوبیدن قطعات‬ ‫داخلی موتور می ش��ود که نهایتاً شعله ور شدن پیشرانه را به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬موت��ور ‪ 2‬لیتری توربوش��ارژ ‪ Theta II‬و ‪ 2/4‬لیتری تنفس‬ ‫طبیعی‪ ،‬پیش��رانه هایی هستند که این مشکل در انها گزارش شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این دادخواست همچنین اشاره ش��ده که تاکنون ‪350‬‬ ‫ش��کایت در رابطه با خطر اتش س��وزی موتورهای محصوالت کیا‬ ‫و هیوندای به ‪ NHTSA‬ارس��ال شده است‪ .‬خودروهایی که این‬ ‫مش��کل خطرناک در ان ها وجود دارد شامل هیوندای سوناتا‪ ،‬کیا‬ ‫اپتیم��ا و کیا اس��پرتیج مدل های ‪ 2011‬تا ‪ ،2019‬کیا س��ورنتو و‬ ‫کیا س��ول مدل های ‪ 2012‬تا ‪ 2019‬و هیوندای سانتافه مدل های‬ ‫خودروهای کپی چینی برابر اصل نیست‬ ‫بایک ‪ BJ80‬کپی‬ ‫از مرسدس بنز ‪ G‬کالس‬ ‫چانا ‪ CX70‬کپی‬ ‫از فورد اکسپلورر‬ ‫‪ 2013‬تا ‪ 2019‬می شود‪ .‬همه این خودروها به پیشرانه های مذکور‬ ‫مجهز هستند‪.‬‬ ‫همان طور که گفته شد‪ ،‬به خاطر این مشکل تاکنون شکایت های‬ ‫زیادی در محاکم قضایی مختلف مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫یکی از ش��کات از ایلینوی گفته است پیش��رانه هیوندای سانتافه‬ ‫م��دل ‪ 2015‬او در تاری��خ ‪ 18‬نوامب��ر ‪ 2018‬هنگامی که در حال‬ ‫حرک��ت در بزرگراهی در جورجیا بوده اتش گرفته اس��ت‪ .‬بعد از‬ ‫این حادثه‪ ،‬موتور خودرو موردبررس��ی قرار گرفت و مش��خص شد‬ ‫که ش��اتون شکس��ته و به درون موتور ضرب��ه زده و نهایتاً موجب‬ ‫اتش سوزی شده است‪.‬‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پیشرفت خیره کننده خودروسازان چینی بر هیچکس پوشیده نیست‪ .‬این روزها این خودروسازان نسبت ًا نوپا با مدیریت صحیح به سرعت در حال کاهش‬ ‫فاصله خود با خودروسازان معتبر جهانی هستند اما بسیاری از خودروسازان چینی کار خود را با ساخت کپی هایی از خودروهای مشهور جهانی اغاز کردند‪.‬‬ ‫البته امروزه کپی کردن در بین خودروس�ازان چینی بس�یار کاهش یافته و بیشتر برندهای خودروسازی چینی حتی زبان طراحی خاصی را برای خود ایجاد‬ ‫م و بیش خودروهای کپی چینی ساخته و معرفی می شوند و ازاین جهت توجهاتی را به خود جلب می کنند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫کرده اند اما با این حال هنوز هم ک ‬ ‫قصد داریم در این مطلب خودروهای کپی ساخت چین را معرفی کنیم‪ .‬البته در این مطلب بیشتر به سراغ کپی های جدیدتر رفته ایم وگرنه دامنه کپی کاری‬ ‫چینی ها بسیار گسترده تر از این چند خودرویی است که در ادامه مالحظه خواهید کرد‪.‬‬ ‫چانا ‪ X70A‬کپی از لندروور‬ ‫دیسکاوری‬ ‫چانگان ‪ CS95‬کپی از لندروور‬ ‫دیسکاوری‬ ‫‪ BJ80‬یک شاسی بلند میان سایز لوکس است که توسط شرکت‬ ‫خودروس��ازی پکن یا همان بایک س��اخته شده است‪ .‬این خودرو‬ ‫که رس��ماً در نمایش��گاه پک��ن ‪ 2016‬رونمایی ش��د‪ ،‬کپی تقریباً‬ ‫کاملی از مرس��دس بنز ‪ G‬کالس است‪ BJ80 .‬با دو پیشرانه ‪2 . 3‬‬ ‫لیتری چهار سیلندر بنزینی توربو ساخت ساب با ‪ 250‬اسب بخار‬ ‫قدرت و ‪ 2 . 8‬لیتری چهار سیلندر توربودیزل عرضه می شود‪ .‬تمام‬ ‫مدل های این خودرو به سامانه چهارچرخ محرک مجهز هستند‪.‬‬ ‫چانا زیر برندی متعلق به ش��رکت چانگان اس��ت که صرفاً به‬ ‫ساخت پیکاپ‪ ،‬کراس اوور‪ ،‬ون و ام پی وی می پردازد‪ .‬این برند در‬ ‫نمایش��گاه پکن ‪ 2016‬کراس اوور میان سایز سه ردیفه جدیدی‬ ‫بنام ‪ CX70‬را معرفی کرد که با نگاه به فورد اکس��پلورر طراحی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این خودرو با دو پیشرانه ‪ 1 . 5‬لیتری توربو و ‪ 1 . 6‬لیتری تنفس‬ ‫طبیعی به بازار چین عرضه می شود‪.‬‬ ‫لندروور در سال ‪ 2016‬به تولید نسل قبلی دیسکاوری پایان‬ ‫داد اما گویا این اتفاق برای چانگان خوش��ایند نبوده چراکه در‬ ‫نمایش��گاه گوانگژو ‪ 2017‬از طریق زیر برند چانا‪ ،‬کپی نس��ل‬ ‫چه��ارم لن��دروور دیس��کاوری را با ن��ام ‪ X70A‬معرفی کرد‪.‬‬ ‫این خودرو یک کراس اوور میان س��ایز اس��ت که در ظاهر ان‬ ‫به وضوح استایل جعبه ای ش��کل و سنتی دیسکاوری ‪ 4‬دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ CS95‬بزرگ تری��ن ک��راس اوور چانگان اس��ت که رس��ماً در‬ ‫نمایشگاه گوانگژو ‪ 2016‬به نمایش درامد‪ .‬طراحی این کراس اوور‬ ‫فول سایز با نگاهی به محصوالت لندروور و خصوصاً نسل جدید‬ ‫دیسکاوری ش��کل گرفته است؛ بنابراین به نظر می رسد چانگان‬ ‫ک ً‬ ‫ال ب��ه لندروور دیس��کاوری عالقه زی��ادی دارد‪ CS95 .‬به یک‬ ‫موتور ‪ 2‬لیتری چهار س��یلندر توربو مجهز اس��ت که ‪ 233‬اسب‬ ‫بخار قدرت و ‪ 380‬نیوتن متر گشتاور دارد‪.‬‬ ‫هایما ‪ SG00‬کپی از هیوندای‬ ‫سانتافه‬ ‫هاوال ‪ H8‬کپی از فولکس واگن‬ ‫توارگ‬ ‫هوانگای لنداسکیپ ‪ V3‬کپی از‬ ‫لکسوس ‪RX‬‬ ‫جک ‪ A60‬کپی از ائودی ‪A6‬‬ ‫‪ SG00‬جدیدترین کراس اوور هایما اس��ت که به تازگی معرفی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬طراحی بخش جلویی این خودرو با کپی برداری از‬ ‫نس��ل جدید هیوندای سانتافه ش��کل گرفته اما این موضوع در‬ ‫بخش عقبی دیده نمی ش��ود‪ .‬نام اصلی این خ��ودرو اما ‪SG00‬‬ ‫نیست و احتماالً نسخه تولیدی نهایی ان با نام ‪ S6‬به بازار عرضه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬هایما برای این کراس اوور کامپکت س��ه پیش��رانه‬ ‫بنزینی توربو را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫‪ H8‬یکی از قدیمی ترین محصوالت هاوال اس��ت که نسخه‬ ‫تولیدی نهایی ان در نمایش��گاه گوانگژو ‪ 2013‬رونمایی ش��د‪.‬‬ ‫این اس یووی میان س��ایز در نم��ای جلویی خصوصاً در بخش‬ ‫چراغ ها و سپر به نسخه فیس لیفت شده نسل اول فولکس واگن‬ ‫توارگ شباهت دارد‪ H8 .‬با دو پیشرانه ‪ 2‬لیتری چهار سیلندر‬ ‫توربوشارژ بنزینی و ‪ 2‬لیتری چهار سیلندر دیزلی به بازار عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جینبی دیازی کپی‬ ‫از اکورا ‪MDX‬‬ ‫کاوِ ی ‪ K1‬کپی از فورد ‪F150‬‬ ‫جینبی (‪ )Jinbei‬برندی متعلق به شرکت برلیانس است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت در س��ال ‪ 2016‬کراس اووری بنام دیازی را معرفی کرد‬ ‫که به دقیق ترین ش��کل ممکن از اکورا ‪ MDX‬کپی شده است!‬ ‫این خودرو به قدری به اکورا شبیه است که اگر لوگوی جینبی از‬ ‫روی ان برداشته شود‪ ،‬کسی نخواهد فهمید که با یک کراس اوور‬ ‫چینی طرف اس��ت‪ .‬دیازی به یک پیش��رانه ‪ 1 . 5‬لیتری توربو با‬ ‫‪ 150‬اسب بخار قدرت مجهز شده است‪.‬‬ ‫لیفان ‪ Xuanlang‬کپی از فورد‬ ‫‪S-Max‬‬ ‫قربانی دیگر کپی کاری ه��ای لیفان‪ ،‬ام پی وی فورد ‪S-Max‬‬ ‫اس��ت که س��ازنده چین��ی یک کپ��ی دقی��ق از ان را ب��ا نام‬ ‫‪ Xuanlang‬رس��ماً در نمایش��گاه گوانگژو ‪ 2016‬به نمایش‬ ‫دراورد‪ .‬ای��ن ام پی وی چینی ظرفیت حم��ل هفت نفر را دارد‬ ‫و با چهار پیش��رانه بنزین��ی مختلف به بازار عرضه می ش��ود‪.‬‬ ‫لیفان حتی طراحی داخلی و داش��بورد ‪ Xuanlang‬را هم از‬ ‫‪ S-Max‬کپی کرده است‪.‬‬ ‫هوان��گای برن��دی متعلق به گروه خودروس��ازی ‪ SG‬اس��ت‪.‬‬ ‫این ش��رکت نه چندان معروف چینی در نمایش��گاه پکن ‪2010‬‬ ‫کراس اوور میان س��ایزی بنام لنداس��کیپ ‪ V3‬را معرفی کرد و‬ ‫سپس نسخه تولیدی نهایی ان در نمایشگاه شانگهای ‪ 2011‬به‬ ‫نمایش درامد‪ .‬طراحی این خودرو اما یک کپی بسیار دقیق و مو‬ ‫به مو از نس��ل دوم لکسوس ‪ RX‬است‪ .‬تولید لنداسکیپ ‪ V3‬در‬ ‫سال ‪ 2015‬به پایان رسید‪.‬‬ ‫لندویند ‪ X7‬کپی از رنجروور اووک‬ ‫یک برند ناشناخته چینی بنام کا ِوی (‪ )Kawei‬در سال ‪2014‬‬ ‫پبکاپ میان س��ایزی بنام ‪ K1‬را معرفی کرد که با الگوبرداری از‬ ‫نس��ل قبلی فورد ‪ F150‬طراحی شده اس��ت‪ .‬نمای جلویی این‬ ‫پی��کاپ چینی کام ً‬ ‫ال از روی نس��ل دوازدهم ‪ F150‬کپی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ K1‬با یک پیش��رانه ‪ 4‬لیتری بنزینی چهار س��یلندر س��اخت‬ ‫میتسوبیش��ی به همراه یک گیربکس پنج سرعته دستی به بازار‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د چینی ها عالقه بس��یار زیادی ب��ه لندروور‬ ‫دارند زیرا بس��یاری از خودروسازان این کش��ور اظهار لطفی به‬ ‫محصوالت لندروور داشته اند‪.‬‬ ‫یکی از جنجالی ترین این کپی ها‪ ،‬لندویند ‪ X7‬است که دقیقاً‬ ‫از روی رنجروور اووک کپی شده است‪ .‬این خودرو به قدری دقیق‬ ‫و مو به مو کپی شده که شکایت جگوار‪-‬لندروور از لندویند را به‬ ‫همره داشت‪ .‬البته سازنده چینی بعدا ً طی فیس لیفتی‪ ،‬از میزان‬ ‫شباهت ‪ X7‬با اووک کاست‪.‬‬ ‫ترام ‪ 3 Meet‬کپی از مرسدس‬ ‫بنز ‪GLC‬‬ ‫یِ ما ‪ F12‬کپی از کیا اسپرتیج‬ ‫در بین تمامی خودروس��ازان چینی‪ ،‬ش��رکت زوتی بیشترین‬ ‫ش��هرت را در زمینه کپ��ی کاری دارد چراکه اکثر محصوالت ان‬ ‫کپی هایی از خودروهای مختلف جهانی هس��تند‪ .‬زوتی به تازگی‬ ‫زیربرندی بنام ترام را هم تاس��یس ک��رده که این زیربرند هم از‬ ‫کپی های شرکت مادرش بی بهره نمانده است‪ 3 Meet .‬نام یکی‬ ‫از محصوالت ترام است که کپی از مرسدس بنز ‪ GLC‬محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معرفی خودرو‬ ‫ش��رکت کوچک ی ِما (‪ )Yema‬هم مثل زوتی کپی های زیادی‬ ‫در کارنام��ه خ��ود دارد که معروف ترین ان ها‪ ،‬ک��راس اوور ‪F12‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫این خودرو بر اساس نسل دوم سوبارو فورستر ساخته شده اما‬ ‫دماغه ان به طور کامل با کپی برداری از نس��ل قبلی کیا اسپرتیج‬ ‫طراحی شده است‪ .‬البته شباهت با اسپرتیج در همین جا به پایان‬ ‫می رس��د زیرا دیگر قس��مت های ‪ F12‬تقریباً با سوبارو فورستر‬ ‫یکسان هستند‪.‬‬ ‫گونو ‪ GX6‬کپی از رنجروور اووک‬ ‫گونو یکی از برندهای گروه خودروسازی گوانگژو یا همان گک‬ ‫موتور اس��ت که به ساخت پیکاپ‪ ،‬اس یووی و ون می پردازد‪ .‬این‬ ‫شرکت در سال ‪ 2014‬شاسی بلند جدیدی بنام ‪ GX6‬را معرفی‬ ‫کرد که طراحی بیرونی ان کام ً‬ ‫ال تحت تاثیر رنجروور اووک شکل‬ ‫گرفت��ه و حتی داخل هم از این کراس اوور بریتانیایی الگو گرفته‬ ‫اس��ت‪ GX6 .‬یک اس یووی سنتی با س��اختار بدنه روی شاسی‬ ‫اس��ت و با موتورهای ‪2 . 4‬لیتری بنزین��ی و ‪ 2‬لیتری توربودیزل‬ ‫عرضه می شود‪.‬‬ ‫جک ‪ V7‬کپی از تویوتا هایلوکس‬ ‫شرکت جک در نمایشگاه شانگهای ‪ 2015‬سدان میان سایز‬ ‫جدیدی بنام ‪ A60‬را رس��ماً رونمایی کرد‪ .‬طراحی این خودرو‬ ‫در جلو و عقب ش��باهت قابل توجهی به نسل قبلی ائودی ‪A6‬‬ ‫دارد‪ .‬البت��ه جک چندی بعد اق��دام به فیس لیفت ‪ A60‬کرده‬ ‫و طبق زبان طراح��ی جدید خود‪ ،‬جلوپنجره جدیدی را برای‬ ‫ان طراحی کرد تا ش��باهت ان با ائودی ‪ A6‬کمتر ش��ود اما‬ ‫بااین ح��ال هنوز هم ف��رم چراغ های ‪ ،A60‬س��دان ائودی را‬ ‫تداعی می کند‪.‬‬ ‫جک اوایل س��ال جاری پیکاپ جدیدی بنام ‪ V7‬را روانه بازار‬ ‫چین کرده اس��ت که نمای جلویی ان کام ً‬ ‫ال از تویوتا هایلوکس‬ ‫کپی شده است‪.‬‬ ‫دیگر قس��مت های این پیکاپ چینی اما درنهایت ناهماهنگی‪،‬‬ ‫توس��ط خود جک طراحی شده و ش��باهتی با هایلوکس در ان‬ ‫دیده نمی ش��ود‪ V7 .‬با یک پیش��رانه ‪ 2‬لیت��ری دیزلی با ‪115‬‬ ‫اس��ب بخار ق��درت و صرفاً با گیربکس دس��تی به ب��ازار عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫لندویند ‪ Xiaoyao‬کپی از‬ ‫مرسدس بنز ‪GLA‬‬ ‫لیفان ‪ 330‬کپی از مینی کوپر‬ ‫لندوین��د در پروژه کپی کاری بعدی خود به س��راغ مرس��دس‬ ‫بنز ‪ GLA‬رفت��ه و کراس اوور کامپکتی بن��ام ‪ Xiaoyao‬را در‬ ‫نمایش��گاه چنگدو ‪ 2017‬رونمایی کرد‪ .‬هرچند در بخش جلویی‬ ‫این خودرو ش��باهت چندانی با ‪ GLA‬دیده نمی شود اما بخش‬ ‫عقب��ی و فرم کلی بدنه ان کام ً‬ ‫ال ک��راس اوور المانی ها را تداعی‬ ‫می کن��د‪ Xiaoyao .‬با دو پیش��رانه ‪ 1 . 5‬لیتری مختلف به بازار‬ ‫چین عرضه می شود‪.‬‬ ‫زوتی دامای ‪ X7‬کپی از فولکس واگن‬ ‫کراس کوپه ‪ GTE‬کانسپت‬ ‫معم��والً خودروس��ازان چین��ی برای کپ��ی کردن به س��راغ‬ ‫خودروهای تولیدی می روند اما زوتی که از پیش کس��وتان عرصه‬ ‫کپی اس��ت‪ ،‬در اقدامی نواورانه‪ ،‬به س��راغ کانسپت فولکس واگن‬ ‫ک��راس کوپه ‪ GTE‬رفته و کپی ان را ب��ا نام دامای ‪ X7‬معرفی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این خودرو کراس اوور میان سایزی است که حتی داخل ان هم‬ ‫از کانسپت فولکس واگن کپی شده است‪.‬‬ ‫لیفان در س��ال ‪ 2008‬هاچ بک ساب کامپکتی بنام ‪ 320‬را‬ ‫معرفی کرد که طراحی بیرونی ان از مینی کوپر کپی ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سپس در نمایشگاه شانگهای ‪ ،2013‬این شرکت چینی نسخه‬ ‫فیس لیفت ش��ده ‪ 320‬را رسماً با نام ‪ 330‬معرفی کرد‪ .‬با وجود‬ ‫ای��ن فیس لیفت‪ 330 ،‬هنوز هم ش��باهت زی��ادی به مینی دارد‬ ‫ام��ا کم��ی از ویژگی های طراحی فیات ‪ 500L‬هم چاش��نی ان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫زوتی ‪ SR9‬کپی از پورشه ماکان‬ ‫پورشه ماکان هم یکی دیگر از قربانیان دستگاه کپی زوتی‬ ‫اس��ت‪ .‬این شرکت چینی در نوامبر س��ال ‪ 2016‬کراس اوور‬ ‫میان س��ایزی بن��ام ‪ SR9‬را معرفی کرد ک��ه به طور کامل با‬ ‫نگاه به پورش��ه ماکان شکل گرفته است‪ .‬زوتی با معرفی این‬ ‫کپ��ی نام خ��ود را در مجامع خودرویی جهان��ی مطرح کرد‪.‬‬ ‫البته هرچند در طراحی چراغ های ‪ SR9‬تفاوت هایی با ماکان‬ ‫دیده می شود اما فرم کلی ان کام ً‬ ‫ال به کراس اوور اشتوتگارتی‬ ‫شباهت دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫برترین ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪ BMW S1000RR‬جدی��د س��ریع تر‪ ،‬س��بک تر و رانندگی با ان‬ ‫اسان تر شده است‪ .‬قلب ‪ ،S1000RR‬موتور جدید چهار سیلندر خطی‬ ‫‪ ۹۹۹‬سی سی است که با بیش از ‪ ۶‬واحد افزایش در توان قادر به تولید‬ ‫‪ ۲۰۵‬اسب بخار و ‪ ۱۰۴‬نیوتن متر گشتاور است‪.‬‬ ‫تالش المانی ها تنها به ارتقاء موتور محدود نمی شود بلکه تمرکز انها‬ ‫بیش��تر بر روی افزایش قابلیت های رانندگی بوده است‪S1000RR .‬‬ ‫از فن��اوری زمان بندی متغیر س��وپاپ های ب ام و به��ره می برد‪ .‬ب ام و‬ ‫با بهره گیری از این فناوری گش��تاور خطی موت��ور را به فرزند جدید‬ ‫خ��ود هدیه کرده اس��ت‪ .‬خروج��ی موت��ور ‪ S1000RR‬در ‪10,000‬‬ ‫دور دردقیقه به حداکثر مقدار خود می رس��د ب��ه همین دلیل تمایل‬ ‫غول جدید برلین‬ ‫ب��ه تک چرخ زدن در این موتورس��یکلت بیش��تر ش��ده و تا حدودی‬ ‫خس��ته کننده است‪ .‬ب ام و در کنار افزایش توان و طراحی جمع و جور‬ ‫تر موفق به کاهش ‪ ۴‬کیلوگرمی وزن موتور ش��ده اس��ت‪ .‬این شرکت‬ ‫همچنین اش��اره می کند که مواد س��بک وزن مورداستفاده در ساخت‬ ‫موتور نظیر سوپاپ های ورود هوا تیتانیومی و دسته موتور جدید باعث‬ ‫صرفه جویی ‪ ۲۵‬درصدی در وزن موتور شده است‪ .‬در حال حاضر میل‬ ‫بادامک ها نیروی خود را مس��تقیماً از میل لنگ می گیرند‪ ،‬همین مورد‬ ‫باعث حذف دنده واس��طه میان میل لنگ و میل بادامک ش��ده است‪.‬‬ ‫پم��پ روغ��ن و اب نیز هم اکنون در یک مجموعه گرداوری ش��ده اند‬ ‫تا طراحی موتور جمع وجور تر و فش��رده تر گردد‪ .‬سیس��تم اگزوز هم‬ ‫ش��اهد کاهش ‪ 1/3‬کیلوگرمی در وزن اس��ت‪ .‬تمام این اقدامات باعث‬ ‫کاهش ‪ 10.8‬کیلوگرمی وزن نس��بت به مدل قبلی ش��ده است‪ .‬مهار‬ ‫کردن این غول المانی مسئولیت کوچکی نیست به همین دلیل‪ ،‬ب ام و‬ ‫محصول خود را به سیستم های الکترونیکی کمکی مهمی نظیر ‪ABS‬‬ ‫‪ pro‬باقابلیت کنترل در سرپیچ سیستم کنترل کشش فعال (‪)DTC‬‬ ‫باقابلی��ت کنترل تک چ��رخ‪ ،‬تعویض دنده بدون کالچ‪ ،‬کنترل ش��روع‬ ‫حرکت در سرباالیی (‪ )HSC‬و کنترل شتاب گیری مجهز کرده است‪.‬‬ ‫این موتورس��یکلت دارای چهار س��بک رانندگی مختلف بارانی‪ ،‬جاده‪،‬‬ ‫دینامیک و مسابقه (‪ )Race‬است که مورد اخر خود شامل سه سبک‬ ‫‪ Race Pro‬باقابلیت تنظیم دستی می شود‪.‬‬ ‫برترین پیشرانه های سال ‪2019‬‬ ‫‪ WardsAuto‬دَه پیش�رانه برتر در س�ال ‪ 2019‬را اعالم کرده است‪ .‬به منظور انتخاب پیشرانه های‬ ‫برت�ر‪ 34 ،‬نامزد مختلف‪ ،‬از پیش�رانه های درون س�وز گرفته تا موتورهای الکتریکی مورد بررس�ی و‬ ‫ب ام و ‪X5‬‬ ‫‪ 3‬لیتری ‪ I6‬توربو‬ ‫این موتور شش سیلندر‬ ‫خطی توربوشارژ ب ام و‪،‬‬ ‫قدرت و مصرف سوخت‬ ‫خوبی داشته و عملکرد‬ ‫روانی را در ‪ X5‬به نمایش‬ ‫می گذارد‪ .‬این پیشران ه عالوه‬ ‫بر ‪ ،X5‬در دیگر محصوالت‬ ‫ب ام و مثل سدان سری ‪ 5‬هم‬ ‫مورداستفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫دوج رم ‪1500‬‬ ‫‪ 3/6‬لیتری ‪V6‬‬ ‫سیستم هیبریدی خفیف‬ ‫‪ eTorque‬در کنار پیشرانه‬ ‫‪ 3/6‬لیتری ‪ ،V6‬در رم ‪1500‬‬ ‫قدرت مناسبی را به همراه‬ ‫مصرف سوختی چشمگیر‬ ‫ارائه کرده است به گونه ای‬ ‫که تیم ‪ WardsAuto‬در‬ ‫خودرو ازمایشی خود به‬ ‫مصرف سوخت متوسط ‪11/2‬‬ ‫لیتر در هر صد کیلومتر‬ ‫دست پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫فورد ‪F150‬‬ ‫‪ 3‬لیتری ‪V6‬‬ ‫توربودیزل‬ ‫این پیشرانه دیزلی‬ ‫به خاطر ارائه مصرف‬ ‫سوخت چشمگیر در یک‬ ‫پیکاپ فول سایز‪ ،‬توسط‬ ‫کارشناسان ‪WardsAuto‬‬ ‫انتخاب شده است‪ .‬این‬ ‫موتور توربودیزل ‪ 250‬اسب‬ ‫بخار قدرت و نزدیک به ‪600‬‬ ‫نیوتن متر گشتاور تولید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫هیوندای ُکنا‬ ‫الکتریکی ‪150‬‬ ‫کیلوواتی‬ ‫هیوندای ُکنا ‪ EV‬تنها‬ ‫خودروی تمام الکتریکی در‬ ‫این فهرست است‪.‬‬ ‫این کراس اوور‬ ‫ساب کامپکت عملکرد‬ ‫معقولی را به همراه برد ‪415‬‬ ‫کیلومتری ارائه می کند‪.‬‬ ‫اینفینیتی ‪QX50‬‬ ‫‪ 2‬لیتری ‪ I4‬ضریب‬ ‫تراکم متغیر‬ ‫پیشرانه ‪ 2‬لیتری ضریب‬ ‫تراکم متغیر اینفینیتی‬ ‫تعادلی میان عملکرد خوب و‬ ‫مصرف سوخت شگفت انگیز‬ ‫را در یک کراس اوور لوکس‬ ‫فراهم کرده است‪ .‬این موتور‬ ‫که ‪ 270‬اسب بخار قدرت‬ ‫و ‪ 380‬نیوتن متر گشتاور‬ ‫دارد‪ ،‬اولین پیشرانه ضریب‬ ‫متغیر دنیا محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪ 10‬قلب برنده‬ ‫ارزیاب�ی ق�رار گرفته اند‪ .‬تیم ‪ WardsAuto‬در ماه های اکتبر و نوامب�ر این موتورها را مورد ازمایش‬ ‫قرار داده اند‪ .‬هرچند برخی از این پیش�رانه ها در خودروهای مختلفی ارائه می شوند اما برجسته ترین‬ ‫شورلت سیلورادو‬ ‫‪ 6/2‬لیتری ‪V8‬‬ ‫پیشرانه ‪ 6/2‬لیتری ‪ V8‬در‬ ‫بین موتورهای جنرال موتورز‬ ‫کام ً‬ ‫ال اثبات شده و قابل اعتماد‬ ‫است درحالی که قابلیت‬ ‫غیرفعال سازی سیلندرها نیز‬ ‫به کاهش مصرف سوخت ان‬ ‫کمک کرده است‪ .‬این موتور‬ ‫زیر کاپوت طیف گسترده ای‬ ‫از محصوالت جنرال موتورز از‬ ‫شورلت کامارو و کوروت گرفته‬ ‫تا سیلورادو و کادیالک اسکالید‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫فورد موستانگ‬ ‫‪ 5‬لیتری ‪V8‬‬ ‫هرچند این موتور ‪ 5‬لیتری‬ ‫‪ V8‬در پیکاپ ‪ F150‬هم‬ ‫ارائه می شود اما موستانگ‬ ‫اصلی ترین خودرو فورد است‬ ‫که از ان استفاده می کند‪ .‬این‬ ‫موتور در موستانگ ‪ 460‬اسب‬ ‫بخار دارد درحالی که در ‪F150‬‬ ‫قدرت کمتری برابر با ‪395‬‬ ‫اسب بخار تولید می کند‪.‬‬ ‫هوندا اکورد‬ ‫‪ 2‬لیتری ‪I4‬‬ ‫هیبریدی‬ ‫هوندا اکورد هیبریدی با بُرد‬ ‫چشمگیر و قابلیت پیمایش‬ ‫تمام الکتریکی‪ ،‬سدان‬ ‫دوست داشتنی و جذابی است‪.‬‬ ‫به همین دالیل‪ ،‬قوای محرکه‬ ‫هیبریدی این خودرو که از یک‬ ‫پیشرانه ‪ 2‬لیتری چهار سیلندر‬ ‫توربوشارژ بنزینی به همراه‬ ‫دو موتور الکتریکی تشکیل‬ ‫می شود‪ ،‬در این فهرست قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫هیوندای نکسو‬ ‫هیدروژنی سلول‬ ‫سوختی‬ ‫در این فهرست هیوندای با دو‬ ‫نماینده و با دو نوع قوای محرکه‬ ‫مختلف حضور پیدا کرده است‪.‬‬ ‫نکسو به خاطر برخورداری از یک‬ ‫پکیج باتری بزرگ و سیستم سلول‬ ‫سوختی هیدروژنی که بردی تا‬ ‫‪ 610‬کیلومتر را ارائه می کند‪ ،‬توجه‬ ‫کارشناسان ‪ WardsAuto‬را‬ ‫جلب کرده است‪ .‬هنگامی که مخزن‬ ‫هیدروژن خالی شود نیز می توان‬ ‫ان را ظرف تنها پنج دقیقه پُر کرد‪.‬‬ ‫لکسس ‪UX‬‬ ‫‪ 2‬لیتری ‪ I4‬هیبریدی‬ ‫‪ WardsAuto‬این کراس اوور‬ ‫هیبریدی لکسس را به خاطر‬ ‫کارکرد روان سیستم توقف‪/‬حرکت‬ ‫و همین طور ترکیب نیروی برق با‬ ‫نیروی موتور درون سوز برای ارائه‬ ‫تجربه ای لذت بخش‪ ،‬در این فهرست‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫ان ها در فهرس�ت حضور یافته اند‪ .‬در ادامه این مطلب می توانید فهرست ‪ 10‬پیشرانه برتر سال ‪2019‬‬ ‫را به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مشاهده کنید‪.‬‬ ‫خودروساز چینی ‪ nio‬از دومین محصول الکتریکی خود که یک‬ ‫شاس��ی بلند الکتریکی میان س��ایز با نام ‪ ES6‬است پرده برداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬این خودرو که از همان ش��اخصه های مدل بزرگ تر ‪ES8‬‬ ‫برخوردار اس��ت وارد کالس ارزان تری ش��ده و همین کار می تواند‬ ‫فروش ‪ Nio‬را افزایش دهد‪ .‬این خودروس��از که معموالً به عنوان‬ ‫تسالی چینی ها شناخته ش��ده ‪ ES6‬را یک شاسی بلند الکتریکی‬ ‫هوشمند‪ ،‬پرفورمنس و کارا معرفی کرده است‪.‬‬ ‫قوای محرک ه این شاس��ی بلند از دو پیش��ران ه الکتریکی تشکیل‬ ‫ش��ده که قدرت ‪ 536‬اس��ب بخاری دارد‪ .‬مدل پرچم دار نیز دارای‬ ‫سیس��تم چهار چرخ محرک اس��ت‪ .‬البته این ترکی��ب معموالً در‬ ‫معرفی شاسی بلند الکتریکی ‪Nio ES6‬‬ ‫خودروهای الکتریکی دیده نمی ش��ود‪ ES6 .‬دارای پیشران ه مگنت‬ ‫دائم��ی کارا ‪ PM‬ب��ا خروجی ‪ 215‬اس��ب بخار و پیش��ران ه القای‬ ‫پرفورمنس ‪ IM‬است که خروجی ان به ‪ 322‬اسب بخار می رسد‪.‬‬ ‫پیشران ه اولی مس��ئول رانندگی روزانه با سرعت های پایین بوده‬ ‫درحالی که پیشران ه دوم برای شتاب گیری سریع و سرعت های باال‬ ‫بکار می رود‪ Nio .‬می گوید ‪ ES6‬اولین خودرو الکتریکی است که‬ ‫از پیشران ه ‪ PM‬و ‪ IM‬استفاده کرده و مدعی است این ترکیب کارا‬ ‫باعث کاهش هزینه ها و افزایش قدرت خودرو می شود‪.‬‬ ‫صحبت از قدرت ش��د و باید گفت این شاسی بلند تنها در عرض‬ ‫‪ 4/7‬ثانیه از س��کون به سرعت ‪ 100‬کیلومتر در ساعت می رسد و‬ ‫ شنبه‬ ‫حداکثر سرعت ان ‪ 200‬کیلومتر در ساعت است‪ .‬محدوده حرکتی‬ ‫این خودرو نیز طبق تس��ت های ‪ NECD‬براب��ر با ‪ 510‬کیلومتر‬ ‫اس��ت که البته برای مدل مجهز به مجموعه باتری سفارش��ی ‪84‬‬ ‫کیلووات ساعتی است‪ .‬مدل استاندارد از مجموعه باتری کوچک تر‬ ‫‪ 70‬کیلووات ساعتی استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫از نظر طراحی‪ ES6 ،‬ش��بیه برادر بزرگ تر است‪ .‬این خودرو در‬ ‫مقایس��ه با ‪ ES8‬کمی کوتاه ت��ر و نازک تر بوده و ط��ول و پهنای‬ ‫ان به ترتیب ‪ 4850‬و ‪ 1965‬میلی متر اس��ت‪ .‬فاصل ه بین محوری‬ ‫نیز اگرچه ‪ 2900‬میلی متر اس��ت اما کام ً‬ ‫ال مناس��ب بوده و اجاز ه‬ ‫پیکربندی ‪ 5‬و ‪ 7‬نفره کابین را می دهد‪.‬‬ ‫اول دی ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 22‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪125/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪61/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪90/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪285/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪299/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪200/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪35/600/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪87/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪112/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪46/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪72/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪130/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪201/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪110/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪131/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪570/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪345/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪480/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪460/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪620/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪170/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪-:‬‬ ‫قیمت بازار‪-:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪500/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪509/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪266/583/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪-:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪354/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪830/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪360/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪650/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/020/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/020/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه اول دی ‪ 14 1397‬ربیع الثانی ‪ 22 1440‬دسامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪46‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬اکرم امینی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت ایجاد خط اهن اهواز‪-‬اصفهان‬ ‫عل�ی مهدی پور‪ ،‬امی�د رضوان‪ :‬مس��یر راه اهن اهواز‪-‬اصفه��ان با عبور از‬ ‫شهرهای اصفهان و مبارکه در استان اصفهان‪ ،‬بروجن و لردگان در چهارمحال و‬ ‫بختیاری و سپس شهرهای ایذه و رامهرمز در شرق اهواز به خط اهن کمربندی‬ ‫نظامیه–میاندش��ت در اهواز متصل می ش��ود‪ .‬استان خوزس��تان از استان های‬ ‫بااهمیت در زمینه جابه جایی کاال در کشور است‪ .‬وجود بندر امام خمینی (ره)‬ ‫در این اس��تان که بااهمیت ترین بندر وارداتی کشور به شمار می رود باعث ورود‬ ‫حجم عظیمی از کاال شده که انتقال این کاالها به بازار مصرف نهایی در کشور‪،‬‬ ‫یک شبکه حمل ونقلی توانمند می طلبد‪ .‬باتوجه به عبور این راه اهن از شهرهای‬ ‫اصفه��ان و اهواز که محل تجمع واحدهای صنعتی دو اس��تان اس��ت می توان‬ ‫بخش عمده ای از تولیدات این واحدها را به وسیله شبکه موجود راه اهن متصل‬ ‫به این مسیر جابه جا کرد‪ .‬همچنین بنادر امام خمینی (ره)‪ ،‬ماهشهر و خرمشهر‬ ‫از طری��ق اهواز به این مس��یر متصل می ش��وند‪ .‬به این ترتی��ب راه اهن اهواز‪-‬‬ ‫اصفهان دو قطب عمده صنعتی کش��ور را به طور مستقیم به هم متصل می کند‬ ‫و باعث کوتاه تر ش��دن مسیر ریلی موجود بین دو استان به میزان ‪ ۴۴۹‬کیلومتر‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین اتصال مس��تقیم این دو منطقه‪ ،‬باع��ث کاهش هزینه های‬ ‫حم��ل م��واد اولیه و محصوالت و پایین امدن هزینه تمام ش��ده کاال می ش��ود‪.‬‬ ‫با اجرای طرح راه اهن اهواز‪-‬اصفهان فاصله ریلی اس��تان های خراس��ان رضوی‪،‬‬ ‫سیستان وبلوچس��تان‪ ،‬کرمان‪ ،‬هرم��زگان‪ ،‬یزد‪ ،‬فارس و اصفهان تا خوزس��تان‬ ‫(اهواز) کوتاه تر می ش��ود؛ بنابراین پیش بینی می شود در صورت ایجاد این خط‬ ‫راه اهن‪ ،‬بار ریلی استان های یادشده به مسیر جدید ریلی جذب شود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!