هفته نامه روزگار خودرو شماره 47 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره 47

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 47

هفته نامه روزگار خودرو شماره 47

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نقد صاحبان قدرت‬ ‫در زمان مسئولیت و‬ ‫مدیریت ‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫در گزارش میدانی از بازار تایر عنوان شد‬ ‫ُمهر بی کیفیتی بر‬ ‫پیشانی استاندارد‬ ‫‪3‬‬ ‫اقای ریئس جمهور‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫قصه ما‬ ‫غصه ماست‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫چرایی سوق پیدا کردن نقدینگی به سوی بازار خودرو‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بی��ان اینکه تفاوت قیم��ت خودرو در‬ ‫کارخان��ه و بازار نقدینگی را به س��مت خرید این‬ ‫کاال س��وق داد‪ ،‬گفت‪ :‬بای��د ارزش روز مبلغی که‬ ‫خریداران در زمان پیش ف��روش پرداخت کردند‪،‬‬ ‫محاس��به و باقیمانده زمان تحوی��ل از خریداران‬ ‫دریافت شود‪ .‬محمدحسین فرهنگی در گفت وگو‬ ‫با خان��ه ملت با بیان اینکه خودروس��ازان باید به‬ ‫تعهدات خود پایبند باش��ند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬براس��اس‬ ‫توافقی که میان کمیسیون صنایع و خودروسازان‬ ‫انجام شده‪ ،‬ش��رکت ها موظف هستند به تعهدات‬ ‫خ��ود با قیمت های قب��ل پایبند باش��ند‪ .‬مردمی‬ ‫که یک س��ال گذش��ته در پیش ف��روش ثبت نام‬ ‫کردند نبای��د به دلیل کاه��ش ارزش پول متضرر‬ ‫ش��وند چراکه با مبلغ��ی که خری��داران در زمان‬ ‫پیش فروش در اختیار خودروسازان قرار دادند این‬ ‫کارخانه ها می توانستند خودرو را فوری و با هزینه‬ ‫پایین تولید کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬اگرچه خودروسازان‬ ‫س��خت زیربار عمل به تعهدات خ��ود می روند اما‬ ‫پیش ف��روش‪ ،‬معامل��ه ای دو طرفه اس��ت و برای‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫نقد صاحبان قدرت‬ ‫در زمان مسئولیت و مدیریت ‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫یکی از نمایندگان محترم مجلس ششم فرموده اند‪:‬‬ ‫«نقد صاحبان قدرت و مدیران ارجمند در هنگام قدرت و مسئولیت بهترین‬ ‫خدمت به ان ها است‪ ،‬چرا که ان ها را نسبت به قوت و ضعف شان اگاه ساخته و‬ ‫بهنگام ‪ ،‬به اصالح امور وامی دارد‪ ،‬اما تعریف و تمجید و تسلیم در مقابل صاحبان‬ ‫ق��درت و مدیران باال‪ ،‬ان ها را فرهیخته می��ز و مقام می کند و به تدریج امکان‬ ‫شنیدن هرگونه سخن مخالف و حتی ناصحانه را از انان می گیرد‪».‬‬ ‫ظاهرا ً این سخنان ارزشمند بیشتر در جایگاه سیاسی و حزبی مورد استفاده‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬اما ایا به راس��تی این نگاه نمی تواند یک نگاه کالن مدیریتی‬ ‫باشد و در همه حوزه های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬شهری و حتی شخصی‬ ‫و در سطوح مختلف مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫یکی از عادت های ما ایرانیان در طول تاریخ‪ ،‬تفریط و افراط اس��ت‪ ،‬ما ملتی‬ ‫هستیم که تاریخ نشان می دهد یا «بی ستون» می سازیم یا «چهلستون»‪ .‬مردم‬ ‫خ��وب ما در خیابان ها چنان می رانند که گویی همه رانندگان دیگر دش��منان‬ ‫جانی و مالی ان ها هس��تند‪ ،‬اما در عبور از یک در‪ ،‬دقایق بس��یار را در تعارف‬ ‫می گذرانند‪ .‬گاهی ش��اعران این سرزمین در تعریف از شاهان و صاحبان زور و‬ ‫قدرت چنان تعریف و تمجید کرده اند که خودش��ان هم باور نکرده اند و گاهی‬ ‫عشقی ها و حافظ ها چنان بالیی بر سر قدرت های زمانه خود اورده اند که شعر‬ ‫ان ها در همه تاریخ به همه صاحبان زور‪ ،‬زور اورده است!‬ ‫متاس��فانه یکی از عادت های بد ما ایرانیان‪ ،‬تعریف و تمجید از باالدس��تی ها‬ ‫در زمان مس��ئولیت و قدرت می باشد که به محض این که مدیریت باالدست از‬ ‫مس��ئولیت اجرایی به هر دلیلی حتی دالی��ل کام ً‬ ‫ال قانونی و عادی مثل مردن‪،‬‬ ‫مثل بازنشستگی‪ ،‬مثل سفر کردن و‪ ...‬فاصله گرفت و کنار رفت‪ ،‬شیوه بدگویی‬ ‫و منفی بافی و دیدن بخش خالی لیوان عملکرد ان مدیر را مورد توجه همگانی‬ ‫قرار می دهیم و به بزرگنمایی ان می پردازیم‪.‬‬ ‫اس��تاد عزیزم غالمحس��ین خان که از مدیران رده ب��االی بانکی بود تعریف‬ ‫می کرد که در طول سالیان خدمت‪ ،‬شاهد عزل و نصب های فراوان و کاسه لیسان‬ ‫و سخن چینان بسیار بوده است‪ .‬او مدیرانی را به یاد می اورد که وقتی منصوب‬ ‫می ش��دند ده ها نفر به پیشوازش��ان رفته و با گل و سالم و صلوات و حتی دود‬ ‫کردن اس��فند ان ها را به پشت میز نشانده اند و همچنین همان ادم ها را با نام‬ ‫ذکر می کرد که به محض این که خبر حکم رفتن مدیرعامل را شنیده اند‪ ،‬دوری‬ ‫گزیده و ان بنده خوب خدا‪ ،‬تک و تنها پله های س��رازیری را به سمت حیاط و‬ ‫خیابان طی کرده است و‪...‬‬ ‫به راستی کدام یک از ما‪ ،‬این امدن ها و رفتن ها را ندیده ایم؟ ایا این امدن ها‬ ‫و رفتن ها یک تجربه تاریخی نیست؟ ایا نباید در زمان مسئولیت و مدیریت ‪ ،‬ان‬ ‫چنان کار کنیم که نبودمان حس ش��ود؟ ایا نباید در ارتباط انسانی به گونه ای‬ ‫رفتار کنیم که غم نبودمان را میزهای کناری مان حس کنند؟‬ ‫در این زمینه و خصوص��اً در زمینه مدیریت کوتوله ها در بخش های مختلف‬ ‫من جمله اقتصاد و فرهنگ و هنر و سیاست باز هم حرف هایی خواهم زد‪.‬‬ ‫در حوزه های اقتصادی که کمتر امکان نقد و بررسی و تحلیل وجود دارد‪ ،‬این‬ ‫عادت بد بیشتر نمایان است‪ ،‬اما در حوزه های فرهنگی یا هنری به دلیل حضور‬ ‫اندیشمندان و گس��تردگی و شرایط زیربنایی ان معموال نقد در همان زمان با‬ ‫کم و بیش هایی مطرح می شود‪.‬‬ ‫وقتی تئاتری به صحنه می رود یا فیلمی به نمایش درمی اید‪ ،‬در همان زمان ‬ ‫ده ها منتقد‪ ،‬نظریات خود را بازگو می کنند و مجموعه نقد کتاب و موس��یقی و‬ ‫تئاتر و س��ینما و‪ ...‬عملکرد مدیریت ها را نیز نش��انه می گیرد و درنهایت تکلیف‬ ‫باالترین مقام های هرم فرهنگ و هنر مشخص می شود‪.‬‬ ‫اما در مباحثی مثل اقتصاد که هرگونه سرمایه گذاری‪ ،‬م دت ها طول می کشد‬ ‫تا نتایج ان معلوم شود‪ ،‬معموال منتقدین و اساتید کمتر به اظهارنظر می پردازند‪.‬‬ ‫ضمن ان که در حوزه های مختلف مانند کارخانجات بزرگ‪ ،‬بانک ها یا سایر امور‬ ‫بنیادی و‪ ...‬وضعیت ان قدر خراب و بحرانی بوده اس��ت که همیش��ه جابه جایی‬ ‫یک مدیر فرصتی برای بازسازی تلقی می شود و لذا همه صاحبنظران به نوعی‬ ‫با احتیاط رفتار می کنند‪.‬‬ ‫نگاه های کارکنان س��طوح پایینی نیز در زمان مس��ئولیت مدیران با احتیاط‬ ‫برای گذران زندگی روبه رو است و لذا کسی به خودش جرات و شهامت ابرازنظر‬ ‫نمی ده��د و مدیران ما هم به نوعی تربیت ش��ده اند ک��ه بازی کردن با کمتر از‬ ‫خودشان را بیشتر دوست دارند و معاونان و هیات مدیره هایی را برمی گزینند که‬ ‫بیشتر بله قربان گو و ماشین امضاء باشند‪ ،‬نه متفکر و منتقد سازنده‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایران خودرو به تمامی تعهدات خود به‬ ‫مشتریان در فروش قطعی پایبند است‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو اعالم کرد؛ این گروه در راستای تکریم مشتریان به‬ ‫تمامی تعهدات خود در فروش قطعی محصوالت پایبند است‪ .‬‬ ‫به گزارش ایکو پرس‪ ،‬پیرو خبر منتش��ر ش��ده در شبکه های اجتماعی مبنی‬ ‫بر صدور فاکتور تعهدات قطعی ش��رکت ایران خودرو بدون سود مشارکت‪ ،‬گروه‬ ‫صنعتی ایران خ��ودرو ضمن تکذیب این خبر اعالم ک��رد‪ ،‬تمامی تعهدات خود‬ ‫را با قیمت قطعی و بر اس��اس ش��رایط تنظیم شده قرارداد به مشتریان تحویل‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫اعتمادس��ازی طرفین باید به تعهدات خود عمل‬ ‫کنن��د‪ .‬او تاکی��د کرد‪ :‬بای��د ارزش روز مبلغی که‬ ‫خریداران در زمان پی��ش فروش پرداخت کردند‬ ‫محاسبه و باقیمانده قیمت خودرو در زمان تحویل‬ ‫از خریداران دریافت ش��ود‪ .‬خودرو نیز مانند سایر‬ ‫کاالها تحت تاثیر بازار است و تغییر قیمت قطعات‪،‬‬ ‫مواد اولی��ه و دس��تمزدها باع��ث افزایش قیمت‬ ‫خودرو می شود‪ .‬در صورتی که خودروسازان ملزم‬ ‫ب��ه عرضه خودرو با قیمتی پایین تر از قیمت تمام‬ ‫شده شود ورشکستگی انها حتمی است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قیمت خودروهای پرفروش به زودی اعالم می شود‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه نرخ جدید خودروهای‬ ‫پرفروش تا هفته اینده اعالم خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬هدف اصلی‪ ،‬کاهش‬ ‫نرخ خودرو در بازار است اما شرط ان افزایش تولید و عرضه است‪.‬‬ ‫رض��ا رحمان��ی در برنام��ه گفت وگ��وی ویژه خبری ش��بکه دو‬ ‫س��یما گفت‪ :‬خودروس��ازان موظفند خودروهایی که با نرخ قطعی‬ ‫فروخته اند‪ ،‬با همان نرخ واگذار کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مصوبه فروش خودرو بر اساس حاشیه بازار گفت‪:‬‬ ‫ه��دف اصلی این مصوب��ه پایین اوردن نرخ خودرو در بازار اس��ت؛‬ ‫البته شرط این گونه فروش خودرو‪ ،‬افزایش تولید و عرضه انهاست‪.‬‬ ‫رحمانی گفت‪ :‬دو خودروساز اصلی کشور فقط مجوز پیش فروش‬ ‫‪۳۰‬درصد از ظرفیت تولیدش��ان را دریاف��ت کرده اند اما باید گفت‬ ‫که دو علت اصلی بدقولی خودروس��ازان در عمل به تعهدات ش��ان‪،‬‬ ‫مش��کالت ورود قطعات از خارج و کاهش تولی��د خودرو بود‪ .‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به ب��ازار ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫خودرو در کش��ور گف��ت‪ ۵۰۰ :‬هزار نفر در ‪ ۲‬ه��زار واحد صنعتی‬ ‫قطعه ساز در ‪ ۱۵‬استان کشور مشغول به کار هستند؛ این در حالی‬ ‫اس��ت که چند ماه پیش تولید خودرو در کش��ور به شدت کاهش‬ ‫یافته بود و در وضعیت خطرناکی بودیم اما اکنون روند نزولی تولید‬ ‫خودرو کاهش یافته و شاهد افزایش تولید هستیم‪ .‬رحمانی با اشاره‬ ‫به وجود ‪ ۱۳‬هزار خودرو وارداتی در گمرک گفت‪ :‬با هماهنگی های‬ ‫انجام شده با دستگاه قضایی این خودروها به زودی ترخیص می شود‬ ‫و به دست خریداران و مصرف کنندگان خواهد رسید‪ .‬بنایراین تاثیر‬ ‫کاهش نرخ ارز در اینده خودش را نشان خواهد داد‪ .‬وی گفت‪ :‬هیچ‬ ‫دلیلی برای افزایش قیمت کاالهای اساسی که با نرخ ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومانی دالر به کشور وارد می شوند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬در تامین کاالهای‬ ‫اساسی نیز مش��کلی نداریم اما مشکل اصلی در شبکه توزیع است‬ ‫که این کاالها به دست مردم نمی رسد و رضایتمندی عمومی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینک��ه در فرایند توزیع‬ ‫کاالهای اساسی بازنگری داشته ایم‪ ،‬به تشدید کنترل ها و نظارت ها‬ ‫در ب��ازار اش��اره کرد و افزود‪ :‬در ‪ ۷‬ماه امس��ال بی��ش از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫بازرس��ی در سراسر کش��ور انجام شده است‪ .‬وی با بیان اینکه نظام‬ ‫جدی��د توزیع کاالهای اساس��ی یارانه ای به زودی اع�لام و اجرایی‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬به نوس��انات اخیر در بازار مرغ اش��اره داشت و افزود‪:‬‬ ‫برای تنظیم این بازار وزارت جهاد کش��اورزی اقدام به عرضه ذخایر‬ ‫موجود در انبارها کرد و از صادرات مرغ جلوگیری ش��د‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اعضای ستاد تنظیم بازار پس از شنیدن صحبت های تولید کنندگان‬ ‫شیر با افزایش نرخ شیر خام به شرط تامین شیر واحدهای تولیدی‬ ‫موافق��ت کردند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت افزود‪ :‬روند افزایش‬ ‫ت در برخی کاالها متوقف ش��ده و در برخی کاالها نیز ش��اهد‬ ‫قیم ‬ ‫ت هستیم‪.‬‬ ‫کاهش قیم ‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬با ثبت سفارش های جدیدی‬ ‫که برای واردات گوش��ی های تلفن همراه انجام ش��ده و با ورود این‬ ‫گوش��ی ها به بازار‪ ،‬شاهد روند کاهش��ی قیمت گوشی تلفن همراه‬ ‫تا ش��ب عی��د خواهیم ب��ود‪ .‬امس��ال اقدامات خوبی ب��رای تقویت‬ ‫صادرات انجام شده است‪ .‬رحمانی با اشاره به اینکه اکنون مبادالت‬ ‫تجاری میان ایران و ترکیه ‪ ۱۰‬میلیارد دالر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در س��فر‬ ‫رئیس جمهوری به ترکیه توافق ش��د این مب��ادالت به ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫دالر برس��د‪ .‬به ازای هر یک میلیارد دالر افزایش صادرات‪ ۵۰ ،‬هزار‬ ‫فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫بازدید اعضای کمیسیون اموزش از مرکز تحقیقات و نواوری سایپا‬ ‫اعضای کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در مرکز تحقیق��ات و نواوری‬ ‫صنای��ع خ��ودرو س��ایپا حض��ور یافت��ه و ضمن‬ ‫گفت وگو ب��ا مدیران این مرکز‪ ،‬از دس��تاوردها و‬ ‫پروژه ه��ای در حال اجرای ای��ن واحد تحقیقاتی‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬در ای��ن بازدید مرتضی‬ ‫محم��دی‪ ،‬قائم مق��ام مدیرعام��ل س��ایپا در امور‬ ‫تامین و خرید‪ ،‬ضمن بیان مش��کالت و معضالت‬ ‫پی��ش روی صنعت خ��ودرو به ویژه گروه س��ایپا‬ ‫در ای��ن برهه گفت‪ :‬افزایش ن��رخ ارز‪ ،‬مواد اولیه‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای س��ربار‪ ،‬همکاری نک��ردن بانک های‬ ‫خارج��ی و داخلی و‪ ...‬عوامل تاثیر گذار بر عملکرد‬ ‫س��ایپا بوده و چنانچه حمایتی در راستای اصالح‬ ‫قیمت خودرو انجام نشود بی شک خودروسازان با‬ ‫هزاران میلیارد تومان زیان روبه رو خواهند ش��د‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل س��ایپا تولید خودرو با شرایط‬ ‫فعلی را زیان ده عنوان کرد و افزود‪ :‬حاشیه ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۳‬میلیون تومانی قیمت خودروها در بازار سهم‬ ‫واس��طه ها و دالالن اس��ت و مردم عادی فقط به‬ ‫صورت اینترنتی و از طریق سایت رسمی اقدام به‬ ‫خرید می کنند و خودروسازان نیز برای جلوگیری‬ ‫رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫اجرای تعهدات از سوی خودروسازان ضرورت دارد‬ ‫رییس کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫خودروسازان باید به تمام مواد‬ ‫ق��راردادی که با مش��تریان‬ ‫منعقد کرده اند عمل کنند‪.‬‬ ‫طرح ه��ای مختل��ف‬ ‫خودروس��ازان ب��رای پیش‬ ‫فروش محصوالتش��ان این‬ ‫روزه��ا به معضلی ت��ازه بدل‬ ‫ش��ده به گونه ای ک��ه همه روزه‬ ‫تعداد زیادی از مردم از پایبند نبودن‬ ‫خودروس��ازان به تعه��دات خ��ود گالیه مند‬ ‫ب��وده و خواس��تار ورود وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت به این موضوع هس��تند‪ .‬عزیز اکبریان‪،‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در گفت وگ��و با خان��ه ملت‪،‬‬ ‫ارزبری لنت‬ ‫ترمز کاهش‬ ‫پیدا می کند‬ ‫درباره تعهدات خودروسازان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خودروس��ازن باید به مرور به‬ ‫تعهدات خ��ود عمل کنند‬ ‫و در صورت��ی که ضرر و‬ ‫زیانی نی��ز به خریدارن‬ ‫وارد شده جبران کنند‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم کرج‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫افزود‪ :‬خودروس��ازان باید‬ ‫به تمام مواد ق��راردادی که‬ ‫با مشتریان منعقد کرده اند عمل‬ ‫کنن��د‪ .‬عزیزیان درب��اره زمزمه هایی که‬ ‫درباره پیش فروش جدید خودروس��ازان شنیده‬ ‫می ش��ود و اینک��ه ایا در ش��رایط فعلی تصمیم‬ ‫درس��ت است‪ ،‬گفت‪ :‬س��تاد تنظیم بازار باید در‬ ‫این مورد تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت ه رئیس انجمن صنای��ع تولید لنت ترمز‬ ‫وکالچ‪ ،‬تولیدکنن��دگان داخلی ع��زم خود را برای‬ ‫تولی��د محصوالتی با ارزبری کمتر ج��زم کرده اند‪.‬‬ ‫البته ش��اید در ابتدا کمی س��خت به نظر برسد اما‬ ‫ب��ه اعتق��اد وی در اینده ای نه چندان دور ش��اهد‬ ‫فروش قطعاتی خواهیم بود که با بیش��ترین درصد‬ ‫داخلی سازی عرضه می شوند‪.‬‬ ‫سیدحسین الجوردی در گفت وگو با خبرخودرو‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬قیمت تولی��دات ما متاث��ر از تغییرات‬ ‫قیمتی محصوالت دو خودروس��از بزرگ نیست‪ ،‬اما‬ ‫ممکن اس��ت کاهش ن��رخ ارز بر قیمت محصوالت‬ ‫اینده که ب��ا ارز ارزان تری تولید ش��ده اند اثرگذار‬ ‫باش��د زیرا قیمت تولیدات فعلی براس��اس نرخ ارز‬ ‫نیمایی تعیین می ش��ود که درحال حاضر تفاوتی با‬ ‫گذش��ته ندارد‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬با کاهش قیمت‬ ‫ارز در ب��ازار ازاد در عمل تجارتی انجام نش��ده اما‬ ‫چنانچه این روند کاهش��ی ادامه یابد‪ ،‬ممکن است‬ ‫در اینده شاهد افت قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬ب��ا توجه ب��ه انکه مس��ئولیت کنترل‬ ‫کیفیت لنت ترمز را موسسه استاندارد و تحقیقات‬ ‫صنعتی کشور برعهده دارد و تولیدات کارخانه های‬ ‫قطعه سازی از س��وی این موسسه مورد پایش قرار‬ ‫می گی��رد و ماهانه ب��ا نمونه برداری هایی که انجام‬ ‫می ش��ود چنانچه با مش��کلی در کیفی��ت روبه رو‬ ‫از زیان باید نرخ محصوالت خود را به حاشیه بازار‬ ‫نزدیک کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬خودروس��ازی ویترین‬ ‫صنعت به حساب می اید و بخش عمده ای از مردم‬ ‫از طری��ق این صنعت ارت��زاق می کنند و افزایش‬ ‫قیمت نیز در این بخش امری اجتناب ناپذیر است‪،‬‬ ‫بر همین اس��اس برای تامی��ن نقدینگی و جبران‬ ‫مش��کالت پیش رو برنامه های مختلفی در دستور‬ ‫کار داریم‪ .‬محمدی ضمن درخواس��ت از مجلس‬ ‫در راس��تای حمایت همه جانبه از صنعت خودرو‬ ‫گفت‪ :‬جهت توس��عه محصول و تولید پلتفرم های‬ ‫جدید نی��از به حمایت داریم و امیدواریم صندوق‬ ‫توس��عه ملی در ای��ن باره س��رمایه گذاری کند تا‬ ‫بتوانیم پروژه های خود را راه اندازی کنیم‪ .‬در این‬ ‫بازدید همچنین مهدی پازوکی‪ ،‬مدیرعامل مرکز‬ ‫تحقیقات و نواوری س��ایپا ضمن ارائه گزارش��ی‬ ‫نقش��ه راه این��ده طراح��ی و تولی��د محصول در‬ ‫گروه س��ایپا را تش��ریح کرد‪ .‬گفتنی است اعضای‬ ‫کمیس��یون اموزش و تحقیقات مجلس در بازدید‬ ‫از مرک��ز تحقیقات س��ایپا ضمن تاکی��د بر لزوم‬ ‫حمایت مجلس از ش��رایط فعلی خودروس��ازان‪،‬‬ ‫امادگ��ی خ��ود را جهت بررس��ی هر چه بیش��تر‬ ‫مشکالت و طرح ان در صحن مجلس ابراز کردند‪.‬‬ ‫ارائه «بسته جامع ساماندهی بازار خودرو»‬ ‫به مجلس شورای اسالمی‬ ‫عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گف��ت‪ :‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در جلس��ه ب��ا هیات‬ ‫رئیسه کمیسیون وعده داد‬ ‫تا دو هفته اینده بس��ته ای‬ ‫را ب��رای «س��اماندهی بازار‬ ‫خودرو» به مجلس ارائه کند‪.‬‬ ‫عب��داهلل رضی��ان‪ ،‬عضو هیات‬ ‫رئیسه کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س در گفت وگ��و با مه��ر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اعضای هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی در جلسه ای‬ ‫ب��ا حضور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت موضوع‬ ‫ب��ازار خودرو را مورد بررس��ی ق��رار دادند و وزیر‬ ‫صنعت قول داد تا دو هفته اینده بسته ای را برای‬ ‫ش��وند در نهایت از تولید ان قطع��ه جلوگیری به‬ ‫عمل می اید؛ بنابراین تولیدکنندگان معتبر داخلی‬ ‫نمی توانند کاالی بی کیفیت و غیراستاندارد عرضه‬ ‫کنند‪ .‬الجوردی اذعان کرد‪ :‬تمام تولیدکنندگان با‬ ‫حداکثر ت��وان و ظرفیت اماده تولید هس��تند و با‬ ‫خرید تجهیزات و ماشین االت جدید‪ ،‬خطوط تولید‬ ‫را توس��عه داده اند؛ بنابرای��ن چنانچه موانع داخلی‬ ‫برطرف شود‪ .‬به طور قطع‪ ،‬حتی بیش از نیاز داخل‪،‬‬ ‫ی تواند مولفه های اس��تانداردی را در‬ ‫قطعه س��از م ‬ ‫محصوالتش لحاظ کند‪.‬‬ ‫رئیس انجم��ن صنایع تولید لن��ت ترمز و کالچ‬ ‫گف��ت‪ :‬تولید کنن��دگان درحال حاض��ر با معضالت‬ ‫جدی دس��ت و پنجه نرم می کنند؛ بنابراین باید به‬ ‫منظور بهبود وضعیت مالی‪ ،‬تس��هیالتی با شرایط‬ ‫مناسب در اختیار انها قرار گیرد‪ .‬همچنین گمرک‬ ‫و بان��ک مرک��زی باید ب��ا همکاری بیش��تر امکان‬ ‫ترخیص کاالهای مورد نیاز تولید کنندگان را فراهم‬ ‫کند زیرا این خ��ود تحریمی ها گاهی ازاردهنده تر‬ ‫از تحریم ه��ای خارجی بوده و منجر به ضرر و زیان‬ ‫تولیدکنندگان می ش��ود و ممکن اس��ت در مدتی‬ ‫که مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرک دپو ش��ده‬ ‫است‪ ،‬غیرقابل استفاده یا از کیفیت ان کاسته شود‪.‬‬ ‫وی تحریم ها و فشارهای خارجی را فرصتی برای‬ ‫تولید کنندگان دانس��ت و افزود‪ :‬معتقدم فش��ار ها‬ ‫س��اماندهی بازار خودرو نهایی کرده‬ ‫و به کمیس��یون ارائه کند‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به بررسی موضوع‬ ‫لزوم نزدیک شدن قیمت‬ ‫خ��ودرو در کارخان��ه و‬ ‫بازار گف��ت‪ :‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت س��ایپا اع�لام‬ ‫کرد این ش��رکت روزانه‬ ‫‪ ۳۰‬میلی��ارد تومان ضرر‬ ‫می دهد‪ .‬این نماینده مجلس‬ ‫دهم اظه��ار کرد‪ :‬اختالف قیمت‬ ‫خ��ودرو در کارخانه و ب��ازار ازاد به جیب‬ ‫دالل ها می رود و تنها ‪ ۲۰‬درصد خودروهایی که‬ ‫خرید و فروش می شوند‪ ،‬خودرو های صفر بوده و‬ ‫بقیه دادوس��تد ها مربوط به خودرو هایی است که‬ ‫مدت ها از تولید انها می گذرد‪.‬‬ ‫فرصتی برای اینده کش��ور و به خودکفایی رسیدن‬ ‫تولیدکنندگان اس��ت و باید این فش��ارها را به فال‬ ‫نیک گرفت و با تالش بیش��تر ب��رای حفظ منافع‬ ‫ملی تم��ام تولیدات را بومی س��ازی کنیم تا نیازی‬ ‫به خارج از کش��ور نداش��ته باش��یم؛ بنابراین باید‬ ‫با تکیه بر س��رمایه و دانش داخل��ی محصوالتی با‬ ‫حداقل ارزبری تولید کنیم‪ .‬این فعال صنعت قطعه‬ ‫درباره میزان ارزبری تولید لنت گفت‪ :‬ارزبری تولید‬ ‫لنت بستگی به نوع کارخانه دارد اما به طور متوسط‬ ‫بی��ن ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬درصد تولید لن��ت ارزبری دارد که‬ ‫درحال حاضر کارخانه ها‪ ،‬تولید محصوالتی با حداقل‬ ‫ارزبری را در دس��تور کار خود قرار داده اند و بخش‬ ‫تحقیق و توس��عه و کنترل کیفی کارخانه ها پیگیر‬ ‫این مس��ئله است که مواد اولیه داخلی را جایگزین‬ ‫م��واد اولیه خارجی کن��د تا در این��ده ای نزدیک ‬ ‫ش��اهد کاهش ارزبری لنت ترمز باشیم‪ .‬الجوردی‬ ‫درباره ارتقای اس��تانداردها نیز اظهارکرد‪ :‬در اینده‬ ‫نزدیک برای اس��تاندارد لنت ترمز‪ ،‬شرایط جدیدی‬ ‫اعالم می ش��ود اما تا این لحظه موسسه استاندارد‬ ‫هنوز هیچ اس��تاندارد جدیدی را اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫البته باید به این نکته توجه داشت سختگیری های‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد در نهایت به سود صنایع‬ ‫تولیدی کشور است و تولیدکنندگان خود را با این‬ ‫استانداردها وفق خواهند داد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫پیش پرداخت خرید خودرو به نرخ روز محاسبه نمی شود‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اصل ‪ 90‬قانون اساسی‬ ‫مجلس شورای اسالمی معتقد است پیش پرداختی‬ ‫که خریداران خودرو هنگام ثبت نام پرداخت کردند‪،‬‬ ‫باید زمان تحویل به نرخ روز محاس��به شود‪ .‬بهرام‬ ‫پارس��ایی در گفت وگو با خانه مل��ت‪ ،‬درباره نحوه‬ ‫محاس��به پیش پرداخت خریداران خودرو در زمان‬ ‫تحویل گفت‪ :‬اگرچه ممکن اس��ت به دالیلی مانند‬ ‫نوسان های ارزی نرخ خودرو در زمان پیش فروش‬ ‫و تحویل با یکدیگر متفاوت باشد اما باید مبلغی که‬ ‫خریداران خودرو هنگام ثبت نام پرداخت می کنند‬ ‫در زم��ان تحویل براس��اس این تغیی��رات افزایش‬ ‫یافته و به نرخ روز محاس��به ش��ود؛ ب��ه این معنا‬ ‫ک��ه اگر نرخ خودرو هنگام ثبت ن��ام ‪ 100‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت و خریداران ‪ 50‬میلیون تومان یعنی‬ ‫نیم��ی از نرخ را پرداخ��ت کردند‪ ،‬در زمان تحویل‬ ‫بای��د ‪ 50‬درصد خودرو به نرخ زمان پیش فروش و‬ ‫‪ 50‬درصد باقی به نرخ روز محاسبه شود‪ .‬نماینده‬ ‫مردم ش��یراز در مجلس شورای اسالمی از تشکیل‬ ‫کارگروهی با حضور نمایندگان مردم در کمیسیون‬ ‫اصل نود قانون اساسی‪ ،‬کمیسیون حقوقی قضایی‪،‬‬ ‫صنایع و معادن‪ ،‬شرکت های خودروسازی‪ ،‬وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬تعزی��رات حکومتی و‬ ‫سازمان بازرسی و مرکز پژوهش ها با هدف بررسی‬ ‫مش��کالت موجود در بازار خودرو کشور خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬این کارگروه درباره قیمت گذاری خودرو نیز‬ ‫تصمیم گیری خواه��د کرد و میزان افزایش نرخ را‬ ‫مشخص می کند‪.‬‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت تایر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هنجار کلیشه ای همگانی برای بازگشت به‬ ‫میانگین در بازار سهام‬ ‫حامد هدائی‬ ‫اقتصاددان رفتاری‬ ‫تایرهای بی کیفیت از سوی سازمان استاندارد مهر می شوند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫ای��ن روزه��ا کمبود قطع��ات مش��کالتی را برای‬ ‫صاحب��ان خ��ودرو به وجود اورده که این امر بیش��تر‬ ‫در بخش تایرهای س��بک و سنگین و نیز خودروهای‬ ‫وارداتی است‪.‬‬ ‫برای برون رفت از وضعیت فعلی‪ ،‬تعرفه واردات تایر‬ ‫کاهش یافت اما این امر منجر به گالیه هایی از س��وی‬ ‫برخی تولیدکنندگان داخلی ش��د‪ .‬بارها مس��ئوالن‬ ‫انجم��ن صنعت تایر ب��ر کیفیت و کمی��ت تایرهای‬ ‫س��اخت داخل تاکید داش��تند و اینکه الستیک های‬ ‫تولی��دی داخل می تواند نیازهای داخلی را پوش��ش‬ ‫دهد اما مس��ئله این است که کمیت بخشی از مسئله‬ ‫بوده و کیفیت محصوالت هم موضوع مهمی است که‬ ‫بارها رئیس سازمان اس��تاندارد روی ان تاکید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگزینی در کوتاه ترین زمان‬ ‫در گزارش��ی میدان��ی گفت وگوی��ی ب��ا برخ��ی‬ ‫مراجعه کنن��دگان به یکی از ش��عب خدمات دهی دو‬ ‫برند داخلی داش��تیم که صاحبان خودرو نس��بت به‬ ‫کیفی��ت تایرها گالیه مند بودند‪ .‬رض��ا هجرانی یکی‬ ‫از مراجعه کنن��دگان ب��ه این واحد خس��ارت‪ ،‬درباره‬ ‫خدمات پ��س از فروش دو برند داخل��ی گفت‪ :‬امروز‬ ‫به این واحد خسارت مراجعه کرده ایم تا تایرهایی که‬ ‫ایراد پیدا کرده اند را با تایر نو تعویض کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مهر استاندارد روی تایرها در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که این تعویض پس از چه مدت است‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬این زمان بی��ن ‪ ۲‬تا ‪۶‬ماه اس��ت و جای‬ ‫پرس��ش دارد که چگونه این تایرها با این کیفیت مهر‬ ‫اس��تاندارد دریاف��ت کرده اند‪ .‬در ادام��ه یکی دیگر از‬ ‫مراجعه کنن��دگان با گالیه گفت‪ :‬تایرها ‪۶‬ماه ضمانت‬ ‫دارند اما پس از ‪ ۲‬تا ‪۴‬ماه نیاز به تعویض پیدا می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که باید یک تایر چقدر‬ ‫کارکرد داش��ته باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در عمل انچه‬ ‫در مقایس��ه با تایرهای خارجی انتظار است باید بین‬ ‫یک سال تا یک سال و ‪۶‬ماه عمر مفید داشته باشند‪.‬‬ ‫هجران��ی ه��م در ادامه گفت‪ :‬عم��ر مفید یک تایر‬ ‫اس��تاندارد به طور میانگین ‪۲‬س��ال اس��ت‪ .‬البته این‬ ‫براورد براس��اس پیمایش��ی اس��ت که خودرو دارد و‬ ‫کیلومتری محاسبه می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کارمند اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬برای‬ ‫افرادی مانند یک کارمند که از خودرو خود اس��تفاده‬ ‫زیادی ندارد مانند صنف تاکس��یرانی‪ ،‬عمر مفید باید‬ ‫‪۲‬سال باشد‪.‬‬ ‫تامین منافع‬ ‫متوازن صنعت‬ ‫خودرو با‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬تایرهای خودرو من هنوز به کیلومتر‬ ‫حد نصاب نرسیده اما نیاز به تعویض پیدا کرده است‪.‬‬ ‫هجرانی در پاس��خ به این پرس��ش که برای تعویض‪،‬‬ ‫باید هزینه ای هم از س��وی صاح��ب خودرو پرداخت‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬براساس سائیدگی الستیک مابه التفاوت‬ ‫گرفته می ش��ود‪ ،‬بس��ته به تایر بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان دریافت می شود‪ ،‬در حالی که نرخ تایر ایرانی از ‬ ‫‪۳۰۰‬تا حدود ‪۵۰۰‬هزار تومان اس��ت‪ .‬وی درباره عمر‬ ‫مفید تایرهای خارجی هم گفت‪ :‬به طور قطع تایرهای‬ ‫باکیفیت و دارای اس��تانداردهای باالتر عمر بیشتری‬ ‫ه��م دارند اما نرخ انها باال اس��ت و از ‪۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫شروع می شود‪.‬‬ ‫هن��گام گفت وگو با هجرانی اف��راد در صف در حال‬ ‫گفت وگو و به نوع��ی درددل با یکدیگر درباره کیفیت‬ ‫تایره��ای خودروه��ای خود بودند‪ .‬یک��ی از این افراد‬ ‫خانمی بود ک��ه به نفر کناری خ��ود می گفت‪ :‬جفت‬ ‫الس��تیک های جلوی خودرو من نیاز به تعویض دارد‬ ‫در حالی که خودرو نو و صفر بوده است‪.‬‬ ‫هجرانی در ادامه با اش��اره به تجربه استفاده از یک ‬ ‫برند داخلی گفت‪ :‬در دو بازده زمانی از یک برند داخلی‬ ‫تایر تهیه و اس��تفاده کرده ام که در هر دو بار با گذشت‬ ‫زمان کوتاهی نیاز به تعویض پیدا کردند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که با وجود این صف‪،‬‬ ‫پرداخت مابه التف��اوت و زحمتی که برای جایگزینی‬ ‫تایره��ا در کوتاه مدت اس��ت ایا خری��د تایر خارجی‬ ‫به صرفه تر نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت ها خیلی باال است‬ ‫و برای صنف کارمند و صنف تاکس��یرانی با درامدی‬ ‫که دارند‪ ،‬خرید تایر خارجی صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫هجران��ی در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬گالی��ه من‬ ‫به عنوان ی��ک مصرف کننده این اس��ت که چرا روی‬ ‫تایرها مهر استاندارد می خورد اما کیفیت انها مناسب‬ ‫نیس��ت‪ .‬پرسش این اس��ت مولفه های استاندارد تایر‬ ‫برای سازمان ملی استاندارد چیست؟‬ ‫‹ ‹رد سخن و مدعی شدن‬ ‫در ادامه‪ ،‬س��راغ انجمن صنعت تایر کش��ور رفتیم‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنعت تایر کشور ضمن رد کیفیت‬ ‫پایین تایرها در مقابل این پرسش که برخی گالیه مند‬ ‫هس��تند که تایره��ا پس از ‪ ۲‬یا ‪۴‬ماه نی��از به تعویض‬ ‫پیدا می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این سخن صحت ندارد‪ .‬تایرها با‬ ‫کیفیت همیشگی در حال تولید هستند و عالوه بر این‬ ‫برای تامین اطمینان خاطر مصرف کنندگان تایرها به‬ ‫مدت ‪۴‬سال هم ضمانت می شوند‪.‬‬ ‫این در حالی است که یکی از مراجعه کنندگان برای‬ ‫دریافت خس��ارت گفته بود ضمانت برخی برندهای‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اسالمی یکی‬ ‫از مس��ائل مهم در حوزه خ��ودرو را مقوله قیمت گذاری‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬از موضوع های مهمی که الزم است‬ ‫در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی به‬ ‫ان پرداخته ش��ود‪ ،‬قیمت گذاری خودروهای تولید داخل‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرضا نجف��ی در گفت وگو با خبرخ��ودرو تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برنامه ریزی و عملک��رد غیراصولی در حوزه تامین‪،‬‬ ‫مدیریت بازار و قیمت‪ ،‬متاس��فانه موجب اس��یب عمده‬ ‫تولیدکنن��دگان ش��ده اس��ت و چش��م انداز نامطلوبی را‬ ‫پی��ش روی اف��راد و گروه هایی که تحت تاثی��ر این حوزه‬ ‫هستند‪ ،‬قرار می دهد‪ .‬عالوه بر این تولیت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در امر قیمت گذاری خودرو تولید داخل‪،‬‬ ‫موجب تعارض منافع‪ ،‬بی عدالتی و نبود توازن بیشتر بین‬ ‫منافع ذی نفعان متنوع و متکثر این صنعت خواهد ش��د‬ ‫و به طبع اس��باب نارضایتی بیشتر مردم را فراهم خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ای��ن وزارتخانه عه��ده دار اداره ش��رکت های اصلی‬ ‫خودروس��از بوده و پاس��خگوی نارس��ایی ها‪ ،‬کاستی ها و‬ ‫دست نیافتن به جایگاه مورد انتظار در این عرصه است‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات و اسالمشهر در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی اذعان ک��رد‪ :‬در حالی فرایند‬ ‫قیمت گذاری خودرو ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫سپرده شده که این نهاد در مباحث تولید و عرضه خودرو‬ ‫داخلی فقط ‪۶‬ماه است‪.‬‬ ‫مصطفی تنها در ادامه افزود‪ :‬اگر فردی مدعی است‬ ‫که تایر خ��ودرو وی به دلیل ضعف کیفی‪ ،‬نه بدی نوع‬ ‫مصرف مش��کل دارد‪ ،‬به شرکت سازنده برای تعویض‬ ‫مراجعه کند تا خسارت واردشده جبران شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ب��رای جبران‬ ‫خسارت صاحب خودرو ملزم به پرداخت مابه التفاوتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به اندازه ای که تایر س��اییده شده یعنی‬ ‫به اندازه ای که از تایر اس��تفاده ش��ده مبلغی به عنوان‬ ‫مابه التفاوت گرفته می ش��ود و این طبیعی اس��ت‪ .‬به‬ ‫این ترتیب اگر به عنوان نمونه‪ ،‬از الس��تیک ‪۱۰‬درصد‬ ‫اس��تفاده ش��ده باش��د ‪۹۰‬درص��د باقی مان��ده پول‬ ‫برگردانده می شود‪ .‬عدالت در این باره رعایت می شود‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬نباید ‪۳‬س��ال از یک تایر استفاده کرد‬ ‫و پس از صاف ش��دن س��طح ان مدعی ش��د‪ .‬در هیچ‬ ‫جای جه��ان این روند معمول نیس��ت‪ .‬پس منطقی‬ ‫اس��ت ب ه اندازه ای که از تایر اس��تفاده شده مبلغ کسر‬ ‫و باقی مانده ان برگردانده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ واردات بدون خدمات پس از فروش‬ ‫به طور معمول‪ ،‬عمر مفید تایر ‪۲‬س��ال اس��ت‪ .‬تنها‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که چگونه تایرساز داخلی‬ ‫محصوالت��ش را ‪۴‬س��ال ضمان��ت می کن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫چیک از تایرهای خارجی که در بازار‬ ‫درحال حاضر هی ‬ ‫کش��ور توزیع و فروخته می ش��ود‪ ،‬ضمانت ندارند‪ .‬با‬ ‫وضعیتی که در کشور به وجود امده و اینکه هر فردی‬ ‫می تواند مبادرت به واردات تایر ورزد‪ ،‬بدون داش��تن‬ ‫نمایندگ��ی‪ ،‬انتظار خدمات پ��س از فروش و ضمانت‬ ‫منتفی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براساس مقررات جدیدی که از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ابالغ ش��ده و مورد‬ ‫اعتراض انجمن صنعت تایر هم قرار گرفته‪ ،‬هر فردی‬ ‫می تواند تایر وارد کند‪ .‬البته زمانی تایرس��از خارجی‬ ‫می تواند به مصرف کننده ضمانت بدهد که نمایندگی‬ ‫داش��ته باشد و نس��بت به ارائه خدمت پس از فروش‬ ‫خود را مسئول بداند‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنعت تایر گفت‪ :‬حدود یک سال‬ ‫پیش‪ ،‬برای واردات‪ ،‬داش��تن نمایندگی الزامی بود اما‬ ‫براساس بخشنامه جدیدی که ستاد تنظیم بازار ارائه‬ ‫کرده‪ ،‬تاکید می کنم هر ک��س می تواند از هر منبعی‬ ‫تایر بخرد و وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام استانداردی‬ ‫تنها با اش��اره به پدیده لغو مق��ررات عام تایر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پیش ت��ر ب��رای وارد کردن تای��ر ضوابط عامی‬ ‫گذاش��ته شده بود که الس��تیک را فقط می توانستند‬ ‫ب��ه نمایندگی های مجاز وارد کنند ک��ه ملزم به ارائه‬ ‫ضمان��ت و خدمات پس از فروش باش��ند‪ .‬ضمن انکه‬ ‫باید این تایرهای وارداتی دارای استانداردهای کیفی‬ ‫مانند ‪ SWR‬باشند که درحال حاضر تمام انها تعلیق‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح اس��تاندارد ‪ SWR‬گف��ت‪ :‬ای��ن‬ ‫استاندارد به کارکرد تایر برمی گردد‪ .‬استانداردهایی‬ ‫که در کشورهای صنعتی اجباری شده اما در کشور ما‬ ‫هنوز اجبار نیست‪ .‬به این ترتیب با الزام این استاندارد‬ ‫تایرهایی که به کشور وارد می شود را کنترل می کنند‬ ‫تا تایرهای ضعیف دیگر کشورها نباشد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت تایر افزود‪ :‬این استاندارد الزامی از‬ ‫سوی اتحادیه اروپا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬امریکا شمالی‬ ‫و‪ ...‬اس��ت که ش��امل صدای تایر‪ ،‬ترم��ز تایر در جاده‬ ‫خیس و مقاومت غلتشی ان می شود‪ .‬تنها در پاسخ به‬ ‫این پرسش که با اجباری شدن رعایت استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه برای خودروسازان ازسوی سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایا انها شامل استانداردهای ‪SWR‬‬ ‫هم می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬خیر‪ .‬ام��ا انجمن درب��اره این‬ ‫اس��تاندارد مطالعه داش��ته و مولفه ها را تدوین کرده‬ ‫اس��ت و منتظر تصویب ان در شورای عالی استاندارد‬ ‫هستیم زیرا تا از سوی این شورا تصویب نشود‪ ،‬الزامی‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�ت ‪۱۱۰‬ه�زار کیلومت�ری تایرهای‬ ‫داخلی‬ ‫س��خنگوی انجم��ن صنع��ت تای��ر درب��اره عمر‬ ‫مفی��د تایرها هم گف��ت‪ :‬عمر تایر به طور پیمایش��ی‬ ‫اندازه گیری می شود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬تایر تاکسی که‬ ‫در درون ش��هر تردد دارد و مدام در حال ترمزگرفتن‬ ‫اس��ت متفاوت تر از یک خودرو ش��خصی است که در‬ ‫س��ال بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬هزار کیلومت��ر پیمایش می کند‪.‬‬ ‫اما به طور معمول‪ ،‬اس��تاندارد کیفی ‪۵۰‬هزار کیلومتر‬ ‫است که تایر باید طی کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬البت��ه ما درب��اره تایرهای داخلی‬ ‫تس��ت هایی انج��ام داده ایم و تا پیمای��ش ‪۱۱۰‬هزار‬ ‫کیلومتر برای بعضی تایرها پاسخ گرفته ایم‪.‬‬ ‫تنها در پاس��خ به این پرسش که دست کم ‪۵۰‬هزار‬ ‫کیلومت��ر برای تمام تایره��ای داخلی به لحاظ کیفی‬ ‫صدق می کند؟ گفت‪ :‬بله‪ .‬برای تمام برندهای داخلی‬ ‫با توجه به شرایط کارکردی انها صادق است زیرا مهم‬ ‫است‪ ،‬اگر تایر افرود (رانندگی خارج از جاده اسفالت)‬ ‫برود‪ ،‬ی��ک کیلومتر پیمایش ان ب��ا حرکت در جاده‬ ‫اس��فالت متفاوت می شود‪ .‬ترمزگرفتن روی عمر تایر‬ ‫تاثیر زیادی دارد و عمر مفید ان را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫مسئولیت و طرفیت داشته و دارد و باید درباره چگونگی‬ ‫عرضه و تامین بازار خودرو پاس��خگو باشد‪ .‬بر این اساس‬ ‫فرض کنید اثر نس��بت نرخ به عواید ناش��ی از واکنش بیش از اندازه باش��د؛‬ ‫س��هام هایی با نسبت نرخ به عواید باال (معروف به سهام های رشدی یا در حال‬ ‫رش��د) با توجه به اینکه بناس��ت دیوانه وار رش��د کنند تا نرخ باالی شان توجیه‬ ‫ش��ود) بس��یار ضعیف صعود کرده اند زیرا س��رمایه گذاران با خوش بینی درباره‬ ‫نرخ های رشد اینده پیش بینی کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین س��هام هایی با نس��بت نرخ ب��ه عواید پایین یا س��هام های با ارزش‬ ‫بسیار نزول کرده اند زیرا سرمایه گذاران بیش از اندازه بدبین هستند‪ .‬اگر چنین‬ ‫چیزی حقیقت داشته باشد‪ ،‬بازده باالی اینده سهام های با ارزش و بازده پایین‪،‬‬ ‫سهام های رشدی بیانگر بازگشت به میانگین است‪.‬‬ ‫می ت��وان نمونه های بازگش��ت به میانگین را در هر جنب��ه ای از زندگی پیدا‬ ‫کرد‪ .‬اگر بازیکن بس��کتبال در یک بازی‪ ۵۰ ،‬امتیاز را به تنهایی کس��ب کند‪ ،‬او‬ ‫به احتمال زیاد امتیازهای کمتری در بازی بعدی ثبت می کند؛ همین طور اگر‬ ‫او ‪ ۳‬امتیاز (بدترین بازی اش در ‪ ۲‬س��ال) را ثبت کند‪ ،‬بهتر ش��دن او در بازی‬ ‫بعدی قطعی است‪.‬‬ ‫ورن��ر دی بان��ت و ریچارد تالر (کارشناس��ان اقتصاد رفت��اری) به این نتیجه‬ ‫رسیدند که این فرایند ممکن است در بازار سهام برقرار باشد‪ .‬شرکت هایی که‬ ‫چندین سال پشت سر هم خوب کار می کنند‪ ،‬این رایحه را به مشام می رسانند‬ ‫که انها ش��رکت های خوبی ه ستند و رشد س��ریع انها ادامه خواهد داشت‪ .‬در‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬شرکت هایی که چندس��ال بازنده بوده اند‪ ،‬انگ شرکت های بد که‬ ‫کار درستی از دست شان برنمی اید را بر پیشانی خود دارند‪.‬‬ ‫چنی��ن چیزی را نوعی هنجار کلیش��ه ای همگانی بدانی��د‪ ،‬درصورتی که این‬ ‫کلیشه همگانی با میل به پیش بینی های فرامعمول‪ ،‬با موقعیتی روبه رو هستند‬ ‫که اماده بازگشت به میانگین است‪ .‬ان شرکت های بد ان قدرها هم بد نیستند‬ ‫و به طور متوسط احتمال دارد عملکرد شگفت انگیزی در اینده داشته باشند‪.‬‬ ‫پیش بینی بازگش��ت به میانگین در بازار سهام به نظر نمی اید فرضیه چندان‬ ‫رادیکالی باش��د‪ ،‬به جز برای یک چیز؛ فرضیه بازار کارامد می گوید امکان بروز‬ ‫بازگش��ت به میانگین وجود ندارد‪ .‬مولفه «قیمت درس��ته» می گوید نرخ سهام‬ ‫از ارزش ذاتی اش فاصله نمی گیرد‪ ،‬بنابراین‪ ،‬براس��اس تعریف س��هام نمی تواند‬ ‫ارزان قیمت باش��د و مولفه «ناهار غیرمجانی» می گوید که امکان شکست بازار‬ ‫وجود ندارد زیرا همه اطالعات از قبل در نرخ جاری درج ش��د ه اس��ت‪ .‬با انکه‬ ‫تاریخچه بازده های سهام و نسبت نرخ به عواید ان به وضوح معلو م هستند‪ ،‬انها‬ ‫نمی توانن��د تغییرات اینده نرخ را پیش بین��ی کنند‪ .‬انها «انگار عوامل بی ربط»‬ ‫هس��تند‪ .‬یافتن شواهدی برای بازگش��ت به میانگین نقض اشکار فرضیه بازار‬ ‫کارامد می شد‪.‬‬ ‫ریچ��ارد تالر در مطالعه ای عملکرد همه س��هام های موج��ود در بازار بورس‬ ‫س��هام نیوی��ورک را در چند دوره طوالنی برای نمونه ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬س��ال بررس��ی و‬ ‫رتبه بندی کرد‪ .‬انها می خواستند بگذارند که سرمایه گذاران اشکارا درباره برخی‬ ‫از شرکت ها خوش بین یا بدبین شوند‪.‬‬ ‫نام س��هام های دارای بهترین عملکرد را برندگان و س��هام های دارای بدترین‬ ‫عملکرد را بازندگان گذاشتند‪ .‬سپس گروهی از بزرگ ترین برندگان و بازندگان‬ ‫(برای نمونه ‪ ۳۵‬س��هام منتهی الیه) را برمی داش��تند و عملکردش��ان را هنگام‬ ‫حرکت مقایسه می کردند‪.‬‬ ‫اگ��ر بازارها کارام��د بودند‪ ،‬انتظار انها این بود که ان دو س��بد مالی به یک ‬ ‫اندازه خوب عمل کنند‪ .‬گذش��ته از همه‪ ،‬بر اساس فرضیه بازار کارامد‪ ،‬گذشته‬ ‫نمی توان��د این��ده را پیش بینی کند اما اگر فرضیه واکنش بی��ش از اندازه انها‬ ‫درست از اب درمی امد‪ ،‬بازندگان از برندگان جلو می زدند‪.‬‬ ‫چنین یافته ای دو نتیجه درپی داش��ت؛ نخس��ت انها ب��رای پیش بینی یک ‬ ‫کج رفت��اری جدید از روانشناس��ی اس��تفاده کرده بودن��د‪ .‬دوم اینکه انها برای‬ ‫چیزی که واکنش بیش از اندازه تعمیم یافته‪ ،‬می خواندند و پشتوانه ای به دست‬ ‫می اوردند‪ .‬در این ازمایش انها فرض می کردند با باال یا پایین بردن نرخ برخی‬ ‫از س��هام ها‪ ،‬طوری که انه��ا بزرگ ترین برندگان و بازندگان یا دوره چندس��اله‬ ‫ش��وند‪ ،‬احتمال داش��ت س��رمایه گذاران به چیزی بیش از اندازه واکنش نشان‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬انها در ازمونی از ‪ ۵‬سال عملکرد برای شکل دهی سبدهای مالی‬ ‫برنده و بازنده استفاده کرده و سپس بازده های هر سبد مالی در مقایسه با کل‬ ‫بازار را در ‪ ۵‬سال اینده محاسبه کردند‪ .‬در دوره ‪ ۵‬ساله پس از اینکه سبدهای‬ ‫مالی را شکل دادند‪ ،‬بازندگان حدود ‪۳۰‬درصد جلوتر از بازار بودند‪ ،‬در حالی که‬ ‫برندگان حدود ‪۱۰‬درصد بدتر از بازار بودند‪.‬‬ ‫این سیاس��ت می تواند عامل دیگری برای به هم خوردن‬ ‫تامین منافع متوازن ذی نفعان و به طور خاص مردم شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینک��ه زندگی و مع��اش عموم مردم‬ ‫و خانواره��ا در دورتری��ن مناطق کش��ور متاثر از صنعت‬ ‫خودرو اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬منابع‪ ،‬س��رمایه ها‪ ،‬محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫اس��ایش مردم و اقتصاد کش��ور تحت تاثی��ر این صنعت‬ ‫ب��وده و اگ��ر تحول مناس��بی در روش ه��ا و راهبردهای‬ ‫اداره ای��ن صنعت اتخاذ ش��ود‪ ،‬می تواند به عنوان یکی از‬ ‫پیش��رانه های اقتصاد کشور و از کانون های خلق ثروت و‬ ‫اعتبار و خدمت به شمار اید‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫درب��اره موضوع تحقیق و تفحص از خودروس��ازان گفت‪:‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی در بحث تحقیق و تفحص خودرو‬ ‫ای��ن نکته درنظر دارد که بخش��ی از تحقیق و تفحص از‬ ‫جنس حسابرسی و بازرس��ی است و بخشی نیز به دنبال‬ ‫دستیابی به چارچوب های طرح تحول بنیادین در صنعت‬ ‫خودرو کشور است‪.‬‬ ‫نجف��ی اذع��ان ک��رد‪ :‬در بح��ث تحقی��ق و تفحص از‬ ‫خودروس��ازان به بخش تحقی��ق‪ ،‬اهمیت و توجه ویژه ای‬ ‫خواهد ش��د و انتظ��ار داریم در بازه زمان��ی حدود ‪۶‬ماه‬ ‫چارچوب های بنیادین تحول در صنعت خودرو کش��ور با‬ ‫مشارکت همه ذی نفعان و صاحبنظران استخراج شود تا‬ ‫بتواند صنعت خودرو کش��ور را در مسیری قرار دهد که‬ ‫منافع متوازن برای کل کشور به شکل بلند مدت تضمین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫قطعه سازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫رضایت مشتریان از خدمات ایساکو افزایش یافت‬ ‫براس��اس اخرین نتایج اعالم ش��ده از س��وی‬ ‫ش��رکت بازرس��ی کیفی��ت و اس��تاندارد ایران‪،‬‬ ‫در پایان ابان امس��ال‪ ،‬امتیاز ش��اخص رضایت‬ ‫مش��تریان ایران خ��ودرو از خدم��ات پ��س از‬ ‫فروش‪ ،‬به عدد ‪ 753‬رسید‪ .‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬معاون خدم��ات پس از‬ ‫فروش ش��رکت ایساکو با اعالم این مطلب گفت‪:‬‬ ‫ی شرکت بازرس��ی کیفیت‬ ‫براس��اس نظرس��نج ‬ ‫و اس��تاندارد ایران از مش��تریان‪ ،‬خدمات پس از‬ ‫فروش‪ ،‬ایران خودرو از پاییز سال گذشته تاکنون‬ ‫توانس��ته به طور صعودی امتیاز خود را در حوزه‬ ‫خدم��ات ارتق��ا ده��د و از امتی��از‪ 747‬در ابان‬ ‫ن امسال ارتقا یابد‬ ‫س��ال‪ 96‬به امتیاز‪ 753‬در ابا ‬ ‫و با این رش��د‪ ،‬تصویر ذهنی مشتریان و رضایت‬ ‫از خدمات را بهبود بخش��د‪ .‬ش��هریار س��لطانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از‬ ‫فروش خودرو‪ ،‬به طور ماهانه در شاخص رضایت‬ ‫مش��تریان مورد ارزیابی قرار می گیرند و در این‬ ‫بررس��ی ها نظر مش��تریان به عنوان یک شاخص‬ ‫مه��م درب��اره کیفیت خدمات‪ ،‬لحاظ می ش��ود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مهم ترین پارامترهایی که بهبود انها‬ ‫در ماه ه��ای مهر و ابان س��ال‪ ،97‬باعث افزایش‬ ‫رضایت مش��تریان شده‪ ،‬ش��امل بهبود کیفیت‬ ‫تعمیرات ارائه ش��ده‪ ،‬تش��ریح تعمی��رات (ارائه‬ ‫توضیح به مشتریان درباره کارهای انجام شده و‬ ‫قطعات تعویضی هنگام ترخیص خودرو) و تامین‬ ‫به موقع قطعات از سوی نمایندگی ها بوده است‪.‬‬ ‫تصویب پرداخت تسهیالت برای سرمایه در گردش به قطعه سازان‬ ‫کار موجود دفاع شود و اجازه ندهیم این صنایع تعطیل و از بین بروند‪.‬‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫‹ ‹برنامه برای تامین نقدینگی‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پس از انتصابش در این‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬سفرهایی به برخی استان های کشور از جمله‪ ،‬استان مرکزی‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی و سمنان داشت‪.‬‬ ‫در این س��فرها‪ ،‬از سوی صنعتگران اس��تان نشست هایی برگزار شد‬ ‫و مس��ئوالن به بیان مشکالت و چالش ها و همچنین قوت های استانی‬ ‫خود پرداختند‪ .‬در ادامه به س��راغ رئیسان انجمن قطعه سازی برخی از‬ ‫این اس��تان ها رفتیم و درباره دستاورد این س��فرها با انها گفت وگویی‬ ‫داشتیم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫در ادامه یونس اکبرپورپایدار‪ ،‬رئیس انجمن سازندگان قطعه‪ ،‬ماشین‬ ‫و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز درباره دس��تاوردهای سفر وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به این استان گفت‪ :‬قول هایی به صنعتگران این‬ ‫اس��تان از جمله قطعه سازان داده شد و عنوان کردند واحدهای صنعتی‬ ‫که در این مدت به مش��کل برخورد ه و تعطیل ش��ده اند کمک شود تا‬ ‫دوباره تولید خود را از نو اغاز کنند‪ .‬امیدواریم با توجه به ش��ناختی که‬ ‫از رضا رحمانی وجود دارد این قول ها عملی شود‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع‪ ،‬برای راه اندازی دوباره واحدهای صنعتی تعطیل ش��ده‬ ‫نیاز به تامین منابع مالی است‪ .‬اکبرپورپایدار در این باره گفت‪ :‬نقدینگی‬ ‫یکی از مهم ترین مش��کالت فعلی واحدهای تولیدی اس��ت‪ .‬با کاهش‬ ‫ارزش پول کش��ور س��رمایه های واحدهای صنعتی به یک سوم کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬امروز بیش��تر از هر زمان دیگر نی��از به منابع‬ ‫مالی داریم‪ .‬براس��اس س��خنانی که وزیر در اتاق بازرگانی تبریز داشت‬ ‫برنامه هایی برای تامین مالی دیده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست قطعه سازان‬ ‫احمدرضا رعنایی‪ ،‬رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی استان مرکزی با اشاره به اینکه رضا رحمانی‪ ،‬رئیس ستاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��تان مرکزی هم هس��تند‪ ،‬درباره سفر وی به اراک‬ ‫گفت‪ :‬نشس��ت هایی که در این س��فر با وزیر داشتیم مطلوب و کارساز‬ ‫بود‪ .‬ایشان بازدیدهایی هم از واحدهای صنعتی داشتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمینه صنعت قطعه انجمن همگن استان مرکزی همان‬ ‫‪۴‬خواس��ت ه انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور را که در نامه ای به رئیس جمه��وری اعالم کرده بودند را دوباره‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازی به این ‪۴‬مورد اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بروزرسانی نرخ قطعات‪ ،‬پرداخت مطالبات معوقه از سوی خودروسازان‪،‬‬ ‫تس��هیل تامین مواد اولیه داخل��ی (که به طور عم��ده تولیدکنندگانی‬ ‫دولت��ی دارد) و مواد اولیه خارجی (که به دلیل مش��کل تبادالت ارزی‪،‬‬ ‫مش��کالت گمرکی و تحریم با بحران روبه رو ش��ده اس��ت) و همچنین‬ ‫تس��ویه خرید های اعتب��اری و مدت دار ارزی قطعه س��ازان که پیش از‬ ‫افزایش نرخ ارز نس��بت به تامین مواد اقدام کرده بودند و درحال حاضر‬ ‫باید به نرخ روز مابه التفاوت را بپردازند در حالی که فروش محصول در‬ ‫زمان تامین به نرخ ریال بوده است‪ ،‬بسیاری از قطعه سازان را ورشکسته‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬از جمله درخواست قطعه سازان از رئیس جمهوری و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بود‪.‬‬ ‫رعنای��ی با بیان اینکه س��رمایه در گردش صنعتگران بس��یار کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گفت وگوهایی درباره کاهش س��رمایه در گردش ش��د‬ ‫ک��ه عنوان کردیم باید از منابع موجود به نوعی جبران ش��ود‪ .‬باید برای‬ ‫این مس��ائل راه چاره ای اندیشیده ش��ود که واحدهای صنعتی بیش از‬ ‫این اسیب نبینند‪.‬‬ ‫وی اع�لام ک��رد‪ :‬مصوب ش��د از بانک ه��ا برای س��رمایه در گردش‬ ‫قطعه س��ازان تسهیالتی پرداخت شود و صنعتگران در سایت بهین یاب‬ ‫‹ ‹کوچک شدن قطعه سازی‬ ‫ثبت ن��ام و از این تس��هیالت اس��تفاده کنن��د‪ .‬ضمن انکه مقرر ش��د‬ ‫خودروسازان هم ‪۱۰۰۰‬میلیارد تومان از دارایی های ثابت و مازادشان را‬ ‫بفروشند و در اختیار قطعه سازان قرار دهند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫اس��تان مرک��زی ادامه داد‪ :‬همچنی��ن صحبت از یک ن��وع هماهنگی‬ ‫بی��ن وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اس��حاق جهانگی��ری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمه��وری بود اینکه قرار اس��ت مبلغی به اعتبار خودروس��ازان‬ ‫افزوده ش��ود و انها ای��ن مبلغ را به قطعه س��ازان اختصاص دهند‪ .‬وی‬ ‫درباره الزام این موضوع هم توضیح داد‪ :‬قرار اس��ت این مسئله در قالب‬ ‫توافق با خودروساز به انجام برسد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت با بیان اینکه در این نشست ها محمدمهدی مقدسی‪،‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫فراکسیون حمایت از قطعه سازان حضور داشت‪ ،‬گفت‪ :‬چون هزینه های‬ ‫تولید برای قطعه س��ازان چند برابر شده و خودروسازان افزایش قیمتی‬ ‫نداش��ته اند از این رو‪ ،‬از سوی مجلس الزام شده که افزایش قیمت ها به‬ ‫صنعت قطعه تزریق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بخشودگی بدهی های بانکی‬ ‫رعنای��ی همچنین از بخش��ودگی جرایم برخی وام ه��ای بانکی برای‬ ‫صنعتگران خبر داد و گفت‪ :‬مسئله دیگر مصوبه وام تبصره‪ ۱۶‬تسهیالت‬ ‫بانکی بود که عنوان شد در مجلس شورای اسالمی مصوب شده است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب تمام بدهی های بانکی که ناش��ی از وام های س��ال های‬ ‫گذش��ته اس��ت اگر تا پایان شهریور ‪۹۷‬تسویه نش��ده یا در صورتی که‬ ‫پس از دریافت وام س��ال ها اس��تمهال ش��ده یا تبدیل ب��ه وام دیگری‬ ‫ش��ده که درصد بهره اش در قراردادهای بعدی تغییر کرده به رقم اولیه‬ ‫برمی گ��ردد‪ .‬به این ترتیب تمام جرایم ک��ه در این مدت به وام خورده‬ ‫باطل و بخش��وده می ش��ود‪ .‬عالوه بر اینکه اگر پولی بابت سود یا سود‬ ‫مرکب برداشت شده باشد به حساب مشتری برمی گردد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نهایت مبلغ قابل پرداخت اصل مبلغ وام و س��ود تعیین‬ ‫شده در قرارداد اولیه است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این امر بس��یار راهگشا برای فعالیت واحدهای‬ ‫صنعتی و صنعتگرانی است که با بانک ها درگیر بوده و سودهای مرکب‬ ‫از انها گرفته شده است‪ .‬اگر این موارد اجرایی شود بسیاری از بدهی ها‬ ‫حذف یا کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه قطعه تصریح کرد‪ :‬قول همکاری داده و درخواس��ت‬ ‫ش��د ب��رای عبور از ای��ن بحران ها انجم��ن همگن همکاری بیش��تر با‬ ‫وزارتخانه داشته باشد‪.‬‬ ‫رعنای��ی در پایان گفت‪ :‬امیدواریم وعده ها هر چه زودتر عملی ش��ود‬ ‫زیرا صنعت قطعه در وضعیت سختی قرار دارد و الزم است از نیروهای‬ ‫یک کارشناس خودرویی‪:‬‬ ‫تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار توازن را برقرار می کند‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت‪ :‬با فرمول قیمت گذاری در حاش��یه‬ ‫بازار و ‪۵‬درصد پایین تر از قیمت بازار انگیزه برای کسب سود به واسطه خرید‬ ‫ب��ه قیمت کارخانه و فروش به قیمت بازار از بین می رود‪ .‬حس��ن‬ ‫کریمی س��نجری در گفت وگ��و با عصر خودرو‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫تاثیرات منفی تاخیر سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان در اعالم قیمت های جدید خودرو‬ ‫اظهارکرد‪ :‬شرکت هایی که در ساختار دولتی اقدام‬ ‫به حسابرسی می کنند در شرایط نامناسب چندان‬ ‫توجهی به زیان روزان��ه خود ندارند این در حالی‬ ‫اس��ت که این بی توجهی منجر ب��ه افزایش زیان‬ ‫انباش��ته این بنگاه های تولیدی می ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در بررس��ی ساختار دولتی به این موضوع‬ ‫چن��دان توجهی نمی ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬حت��ی در زمانی که‬ ‫مش��کل قیمت گذاری وجود نداش��ت به شاخص های دیگری‬ ‫که نه تنها به خودروسازان‪ ،‬بلکه سایر بخش های صنعتی اسیب وارد می کرد‪،‬‬ ‫توجهی نمی ش��د و این مشکل همچنان در این س��ال ها وجود داشته است‪ .‬‬ ‫کریمی س��نجری ادامه داد‪ :‬بس��یاری از اوقات در بهبود شاخص های صنعتی‬ ‫ب��ه اندازه ای تعلل و اهمال می کنیم که مش��کالت به بخش صنعت اس��یب‬ ‫وارد کنن��د‪ .‬نمونه بارز این مش��کل بی توجهی به تحریم ها و لطمه هایی بود‬ ‫که به زیرس��اخت های صنعتی وارد می کرد و با وجود تجربه های قبلی برای‬ ‫کاهش و جلوگیری از این اس��یب ها راهکارهایی پیش بینی نشد‪ .‬این فعال‬ ‫صنعت خودرو با تاکید بر اینکه به طور قطع اس��یب پذیری و زیان انباش��ته‬ ‫بس��یاری از بخش��نامه ها‪ ،‬لوایح و قوانین در صورت تصمیم گیری چابک تر و‬ ‫سریع تر‪ ،‬بخش های صنعتی کاهش می یابد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تعلل سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز مصداق همین امر اس��ت به طوری که‬ ‫بیش��ترین انرژی سیس��تم و صنعت خودرو صرف این شد که تصمیم گیران‬ ‫نسبت به ضرورت های افزایش قیمت خودرو توجیه شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬بر این‬ ‫اساس درحال حاضر ضرورت اصالح روند قیمت گذاری و خروج شورای رقابت‬ ‫از قیمت گذاری و تغییر ش��کل کار و واگذاری ان به سازمان حمایت تشریح‬ ‫جدیدترین‬ ‫وضعیت تولید در‬ ‫سواری سازان‬ ‫روند کاهشی‬ ‫تولید‬ ‫خودروهای‬ ‫سواری در‬ ‫ابان ‪۹۷‬‬ ‫ش��ده به این ترتیب به خودروس��ازان اجازه داده شد تا در برخی سگمنت ها‬ ‫نس��بت به حاشیه بازار‪ ،‬قیمت فروش خود را اعالم کنند هرچند فرایند کار‬ ‫طوالنی بود‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه س��ازمان حمایت‬ ‫همچنان از اعالم قیمت های جدی��د ممانعت می کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫به دلیل تاخیر در عملکرد این س��ازمان خودروس��ازان به دلیل‬ ‫وجود ش��رایط نامناسب ناگزیر ش��دند بنا به ضرورت‪ ،‬اقدام‬ ‫ب��ه قیمت گ��ذاری در برخ��ی از س��گمنت های اقتصادی‬ ‫کنن��د‪ .‬وی با اش��اره به اث��رات و دس��تاوردهای مثبت‬ ‫قیمت گ��ذاری در حاش��یه ب��ازار تصریح ک��رد‪ :‬برخالف‬ ‫بسیاری از کارشناسان که معتقد به افزایش چند درصدی‬ ‫خودرو هس��تند‪ ،‬معتقدم به قیمت گذاری در حاشیه بازار‬ ‫هستم‪ .‬کریمی سنجری با بیان اینکه قیمت گذاری با فرمول‬ ‫‪۵‬درصد پایین تر از قیمت حاشیه بازار انگیزه را برای کسب سود‬ ‫ب��ه واس��طه خرید به قیم��ت کارخانه و فروش به قیم��ت بازار صرف‬ ‫کس��ب س��ود از بین می برد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مدل قیمت گذاری از س��وی‬ ‫دیگر ب��رای مصرف کننده نهایی نیز انگیزه خری��د از کارخانه را ایجاد کرده‬ ‫و باعث فروکش کردن تقاضای کاذب و واقعی ش��دن تقاضا شده و در ادامه‬ ‫نی��ز مصرف کننده واقعی را برای خری��د از کارخانه ترغیب خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت خودرو ادامه داد‪ :‬وقتی تقاضا فروکش کند و قیمت به اندازه ای‬ ‫برس��د که خودروساز از ان سود کرده‪ ،‬توان ادامه تولید برای ان میسر بوده‬ ‫و نس��بت به تقویت عرضه به تقاضا اقدام خواهد کرد‪ .‬در این شرایط اصالح‬ ‫تقاضا باعث می شود قیمت به مرور زمان در صورت صبوری به قیمت درستی‬ ‫برس��د که هم مصرف کننده و هم تولید کننده راضی باشند‪ .‬کریمی سنجری‬ ‫با تاکید بر اینکه الزم اس��ت نسبت به اجرایی کردن این مدل قیمت گذاری‬ ‫در همه سگمنت ها اقدام شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این امر باید شرکت های‬ ‫خودروساز مراقب باشند تا به طور صوری نسبت به مدیریت عرضه اقدام نشود‬ ‫زیرا قاعده درست باید در کنار بازی درست انجام شود و در این صورت است‬ ‫که قیمت به مرور زمان کاهشی شده و در نقطه ای قرار خواهد گرفت که هم‬ ‫عرضه کننده و هم مصرف کننده رضایت مند خواهند بود‪ .‬‬ ‫امار منتش��ر شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نش��ان می دهد میزان تولی��د خودروهای س��واری در ابان‬ ‫امس��ال کمتر از نصف تولید انجام شده در مدت مشابه سال‬ ‫گذشته بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر این اس��اس میزان تولید خودروهای‬ ‫سواری در ابان امس��ال ‪۵۸.۲‬درصد نسبت به ماه مشابه در‬ ‫سال گذشته کاهش یافته و از ‪۱۲۶‬هزار و ‪۱۳۵‬خودرو به ‪۵۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۲۳‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫براس��اس امار مقایس��ه ای ماهانه تولید انواع خودرو‪ ،‬ابان‬ ‫امس��ال میزان تولید خودروهای س��واری در شرکت صنعت‬ ‫خودرو اذربایجان به صفر رس��یده و بعد از ان میزان تولید‬ ‫در ش��رکت های کارمانیا‪ ،‬گروه صنعت��ی ایران خودرو‪ ،‬گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا و گروه بهمن به ترتیب با ‪،۶۱.۲ ،۷۴.۵‬‬ ‫‪ ۵۹.۳‬و ‪ ۲۱.۲‬درصد کاهش‪ ،‬بیش��ترین میزان افت تولید را‬ ‫در میان سواری سازان داخلی داشته است‪.‬‬ ‫بازرسی استانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی اغاز شد‬ ‫بازرسان سازمان ملی اس��تاندارد ایران با پایان مهلت خودروسازان‬ ‫برای اعمال اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه‪ ،‬فعالیت خ��ود را برای‬ ‫بررس��ی خطوط تولید اغاز کردند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬براس��اس برنامه‬ ‫زمان بندی اعالم شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران مقرر شده‬ ‫بود برای خروج خودروهای غیراستاندارد و بی کیفیت از خطوط تولید‪،‬‬ ‫از ابتدای دی بازرسی اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی اغاز‬ ‫ش��ود‪ .‬جلوگی��ری از تولید خودروهای بی کیفیت و غیراس��تاندارد از‬ ‫حدود ‪۱۵‬س��ال پیش مطرح و در اغاز ‪۱۱‬اس��تاندارد به طور اجباری‬ ‫اعالم ش��د که پس از مدتی به ‪۶۳‬مورد رس��ید و از ابتدای هفته(اول‬ ‫دی) به ‪۸۵‬مولفه افزایش می یابد‪ .‬فرصت زمانی خودروس��ازان برای‬ ‫اجرای این استانداردها در حالی به پایان رسید که در ماه های گذشته‬ ‫برخی دست اندرکاران صنعت خودرو با توجه به تحریم های یک جانبه‬ ‫امری��کا‪ ،‬درب��اره اجرای این اس��تانداردها ابهام داش��تند‪ .‬مس��ئوالن‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد ایران معتقدند ش��رایط اقتصادی‪ ،‬سیاسی یا‬ ‫تحریم ها از موضوع استاندارد متفاوت است؛ یعنی استانداردها همگام‬ ‫با پیش��رفت های روز جهان از نظر کمی و کیفی رش��د می کند و هر‬ ‫چه نیاز و دان��ش روز جوامع افزایش می یابد‪ ،‬تدوین اس��تانداردهای‬ ‫جدید نیز ضروری می شود‪ .‬این سازمان مسئول نگارش استانداردهای‬ ‫جدید است که مانند نقشه راه واحدهای تولیدی متناسب با نیازهای‬ ‫روز جامعه تدوین می ش��ود‪ .‬رئیس س��ازمان ملی استاندارد ایران در‬ ‫این زمینه گفت‪ :‬در بررس��ی اس��تانداردها شرایط روز جامعه را لحاظ‬ ‫می کنیم؛ شاید نتوان با سرعتی که الزم است کارخانه های تولیدکننده‬ ‫خودرو را به س��مت استانداردهای یادشده سوق داد‪ .‬نیره پیروزبخت‬ ‫اضافه کرد‪ :‬همه خودروس��ازان برنامه های خود را در این زمینه اعالم‬ ‫کرده ان��د اما اگر نتوانند در مهلت تعیین ش��ده براس��اس برنامه اقدام‬ ‫کنند از تولید خودروهای غیراستاندارد جلوگیری خواهد شد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬س��ایپا و ایران خودرو خودروهای پیش فروش ش��ده خود را تا‬ ‫اواخر تابس��تان اینده تحویل می دهند‪ .‬پیروزبخت در این باره گفت‪:‬‬ ‫برنام��ه پیش فروش خودروه��ا تا زمانی که مورد تایید س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد باشد‪ ،‬مش��کلی ندارد و خودروهای تحویلی به مردم برای‬ ‫امارها نشان می دهد تعداد خودروهای سواری تولید شده‬ ‫در ش��رکت های کارمانیا‪ ،‬گروه صنعت��ی ایران خودرو‪ ،‬گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا و گروه بهمن در ابان امسال به ترتیب‬ ‫‪ ۲۳ ،۴۰‬ه��زار و ‪ ۲۲ ،۴۹۹‬هزار و ‪ ۶۲۸‬و ‪ ۸۹۷‬خودرو بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس این امار میزان تولید خودرو سواری در شرکت‬ ‫س��ازه های خودرو دیار در ابان سال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬صفر بوده‬ ‫و تغییری نداشته است‪.‬‬ ‫در این میان شرکت کرمان موتور تولیدکننده ای است که‬ ‫میزان تولید خودرو سواری ابان امسال ان نسبت به مشابه‬ ‫س��ال ‪ ،۱۳۹۶‬معادل ‪۳۱.۹‬درصد افزایش داشته و از ‪۲۰۶۴‬‬ ‫خودرو به ‪ ۲۷۲۳‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین در ابان امس��ال تولید انواع خودرو س��واری در‬ ‫ریگان خودرو اغاز ش��ده و از صفر در ابان س��ال گذشته به‬ ‫‪۳۱۳‬خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫اکبرپورپایدار در پاس��خ به این پرس��ش که از ابتدای س��ال در تبریز‬ ‫چند واحد صنعتی تعطیل شده‪ ،‬گفت‪ :‬نیروهای کاری قطعه سازان جزو‬ ‫س��رمایه های واحدها هس��تند و با کارگران کارخانه ها به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫شکالت س��ازی متفاوت هس��تند زیرا تخصص خاص خود را دارند‪ .‬در‬ ‫نتیجه نیروهای ارزشمندی برای قطعه سازان به شمار می روند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫بیش��تر تولیدکنندگان سعی در نگه داش��ت نیروهای خود داشته اند‪ .‬با‬ ‫این وجود‪ ،‬بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬واحد صنعتی کوچک تعطیل ش��ده و ش��اید‬ ‫تا ‪۱۵‬درصد هم تعدیل نی��رو در کارگاه های صنعتی تبریز اتفاق افتاده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی دلیل این امر را پرداخت نش��دن مطالبات معوقه دانست و گفت‪:‬‬ ‫خودروس��ازان هزین ه محصوالت قطعه س��ازان را در زمان تعیین شده‪،‬‬ ‫نمی پردازند‪ .‬ضمن انکه قیمت ها را بروزرسانی نمی کنند و هنوز قطعات‬ ‫را با نرخ سال ‪ ۹۶‬خریداری می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه افزود‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬صنعتگ��ر ناگزیر به‬ ‫خرید نقدی است اما باید اعتباری محصوالت خود را به فروش برساند‪.‬‬ ‫بنابراین این امر باعث ش��ده تا قطعه س��ازان با کمبود نقدینگی روبه رو‬ ‫بوده و مشکالت مانند افت تیراژ و تعدیل نیرو داشته باشد‪.‬‬ ‫اکبرپورپایدار اظهارکرد‪ :‬خودروسازان تا امروز زیر بار افزایش قیمت ها‬ ‫نرفته اند در حالی که نرخ مواد اولیه چند برابر شده و هزینه تمام شده‬ ‫را افزایش داده اس��ت‪ .‬این عوامل دست به دست هم داده تا قطعه سازی‬ ‫کوچک و کوچک تر شود‪.‬‬ ‫ش��ماره گذاری مشکلی نخواهد داش��ت‪ .‬در این پیوند‪ ،‬معاون نظارت‬ ‫بر اجرای اس��تاندارد سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرد‪ :‬تا امروز‬ ‫همه خودروس��ازان موفق به گذراندن اس��تانداردهای شصت وسه گانه‬ ‫خودرویی شده اند و از اول دی بازرسی واحدهای تولیدی برای بررسی‬ ‫اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه اغاز ش��د‪ .‬وحید مرندی مقدم افزود‪:‬‬ ‫بازرس��ان این سازمان نمونه گیری و ازمون خودروها را در دستور کار‬ ‫دارند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برخی از خودروها نیز نیازمند ازمون های خارجی‬ ‫اس��ت و باید به خارج از کشور فرستاده ش��ود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اطالع‬ ‫داریم برخی خودروس��ازان موفق به ارسال خودروهای خود به مراکز‬ ‫تست اروپایی شده اند و اینکه عنوان می شود تحریم ها مانعی برای این‬ ‫موضوع بوده است‪ ،‬صحت ندارد‪ .‬گفتنی است سال گذشته ‪۲۵‬خودرو‬ ‫غیراس��تاندارد و بی کیفیت از خط تولید خارج شد و تیر امسال نیز به‬ ‫‪۸‬خودرو به دلیل رعایت نکردن الزام های معیار مصرف سوخت‪ ،‬مجوز‬ ‫شماره گذاری از سوی نیروی داده نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای استانداردها در هاله ای از ابهام‬ ‫این در حالی اس��ت که برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند‬ ‫اجرای اس��تاندارد های هش��تادوپنج گانه امکان پذیر نیست‪ .‬به گزارش‬ ‫خودروکار‪ ،‬فربد زاوه درباره اجرای اس��تاندارد های هشتادوپنج گانه از‬ ‫ابت��دای دی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حتی اگر صنعت خودرو تحریم هم نمی ش��د‬ ‫اج��رای اس��تاندارد ها در این ب��ازه زمانی و با توجه به اص��رار بر اینکه‬ ‫صنع��ت و بازار خ��ودرو را می خواهیم با مدیریت دولت��ی اداره کنیم‬ ‫امکان پذی��ر نب��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬اجرای این اس��تاندارد ها از ابتدای دی‬ ‫اجرایی نخواهد بود و اگر س��ازمان اس��تاندارد ب��رای اجرای ان اصرار‬ ‫کند بازار خودرو اش��فته تر خواهد شد‪ .‬این کارشناس صنعت خودرو‬ ‫با بیان اینکه تعداد زیادی خودرو ثبت نام شده که هنوز تحویل نشده‬ ‫و با اجرای این اس��تاندارد ها دچار مش��کل خواهند ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫اس��تاندارد ها به دلیل اینکه متناسب با ش��رایط روز کشور‪ ،‬بازار‪ ،‬توان‬ ‫مالی خریداران و توانایی فنی خودروس��ازان نیس��ت‪ ،‬می تواند منجر‬ ‫ب��ه پیامدهای اجتماعی ش��ود اما‪ ،‬منجر ب��ه افزایش ایمنی و کیفیت‬ ‫محصوالت نخواهد بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫روند کاهشی قیمت خودروها با توزیع مناسب‬ ‫رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو ته��ران گفت‪ :‬اگ��ر خودروه��ای داخلی با‬ ‫قیمت ‪۵‬درصد کمتر از قیمت بازار به شکل مناسب‬ ‫عرضه ش��وند‪ ،‬می توان پیش بینی کرد که قیمت ها‬ ‫کاهش یابد اما اگر عرضه قطره چکانی باش��د حتی‬ ‫موجب موج جدیدی از افزایش قیمت ها خواهد شد‪ .‬‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران در گفت وگو با خودروکار‬ ‫درب��اره بازار خودرو گفت‪ :‬در هفته گذش��ته قیمت‬ ‫خودروه��ای متعادل بوده و تغییر چندانی نداش��ته‬ ‫فاطمه احمدی‬ ‫اس��ت و فقط خودروهای گروه سمند‪ ،‬گروه ‪ ۲۰۶‬و‬ ‫اچ س��ی کراس افزایش قیمت داش��ته اند ‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در بازار خودروهای وارداتی نیز قیمت ها نوسان‬ ‫محسوس��ی نداش��ته و برخی خودروه��ا با کاهش‬ ‫‪۵‬درصدی قیم��ت روبه رو ش��ده اند‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که اگر خودروهای داخلی با قیمت‬ ‫‪۵‬درصد کمتر از قیمت بازار عرضه شوند چه تاثیری‬ ‫بر بازار خواهد داشت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر عرضه متناسب‬ ‫باشد می توان پیش بینی کرد که قیمت خودرو ها در‬ ‫ب��ازار کاهش پیدا کند اما اگ��ر عرضه قطره چکانی‬ ‫باش��د حتی موجب موج جدیدی از افزایش قیمت‬ ‫را خواهیم داش��ت‪ .‬این فعال بازار با اش��اره به لزوم‬ ‫عرضه خ��ودرو به بازار برای کاه��ش قیمت ها بیان‬ ‫کرد‪ :‬برخی خریداران خودرو که برای سرمایه گذاری‬ ‫و سوددهی اقدام به خرید کرده بودند که با افزایش‬ ‫قیمت ‪ ۶‬تا ‪100‬درصدی قیمت ها در بازار در انتظار‬ ‫افزایش قیمت بیش��تر هستند تا خودروهای خود را‬ ‫بفروش��ند که اگ��ر این خودروها به بازار وارد ش��ود‬ ‫موجب تعادل قیمت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫انتقال خط تولید و بومی سازی قطعات‬ ‫‹ ‹داخلی سازی کویل جرقه زن‬ ‫‹ ‹تولید و چالش مواد اولیه مانده در گمرک‬ ‫مرتضوی در پاس��خ به این پرس��ش که این قطعه خاص(کویل‬ ‫جرقه زن) چه زمانی و برای چه خودروهایی داخلی س��ازی خواهد‬ ‫ش��د؟ گفت‪ :‬خط کویل جرقه زن با ‪۵۱‬کامیون از فرانسه به داخل‬ ‫کش��ور با هزینه های باال در زمانی که تحریم ها در حال اغاز شدن‬ ‫بود با مش��قت انجام شد‪ .‬در ادامه با راه اندازی ان‪ ،‬مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز این قطعه با دش��واری از طریق کانال های نامتعارف برای دور‬ ‫زدن تحریم ها خریداری و وارد شدند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬امکان شروع تولید از شهریور در کارخانه فراهم‬ ‫بود اما به دلیل ترخیص نش��دن مواد اولیه فعال تولید متوقف شده‬ ‫است‪ .‬همچنین کارشناسان فرانسوی که با مشقت زیادی در زمان‬ ‫تحریم اوردیم بدون اینکه خط را راه اندازی کنند‪ ،‬برگشتند‪ .‬اما به‬ ‫محض ترخیص مواد اولیه در مدت یک ماه این قطعه وارد چرخه‬ ‫تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سود در سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه‬ ‫مدیرعامل شرکت سازه پویش در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫چرا تحقیق و توسعه نقش کمرنگی در صنعت خودرو دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تحقیق و توس��عه هزینه بر اس��ت اما این هزینه ها مصرفی نبوده و‬ ‫نوعی سرمایه گذاری است که برگش��ت داده خواهد شد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬زمانی جلوامپر ‪ ۲۰۶‬به ش��کل کامل از فرانس��ه وارد و تنها‬ ‫بخشی از ان با یک الیسنس در یک شرکت داخلی تولید می شد‪.‬‬ ‫در تحریم گذشته که پژو همکاری خود را با ایران قطع کرد‪ ،‬سازه‬ ‫پویش جلوامپر را با بخش تحقیق و توسعه و با مهندسی معکوس‬ ‫به طورکامل داخلی سازی کرد‪.‬‬ ‫مرتضوی افزود‪ :‬زمانی که ش��رکت پژو سیتروئن برگشت‪ ،‬سازه‬ ‫پویش برنده مناقص ه طراحی و س��اخت تولید جلوامپر خودرو‬ ‫تولید اتوبوس‬ ‫به صفر نزدیک‬ ‫شد‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مولفه های مهم برای تحقق صادرات‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫کارشناس‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫محصول کامل ارزش افزوده باالیی دارد که یکی از سیاست های‬ ‫کشورها برای فعالیت در این زمینه جلوگیری از خام فروشی است‪.‬‬ ‫س��اخت قطعات و دانش فنی مورد نیاز ان نیز از جمله محصوالت‬ ‫با ارزش افزوده باال در صنعت خودرو بوده که امتیازهای بس��یاری‬ ‫برای خودروساز به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫برخی قطعه س��ازان در این راس��تا س��عی در بومی سازی کامل‬ ‫قطع��ات و انتقال دان��ش فنی ان به داخل کش��ور دارند که گروه‬ ‫صنعتی عظام یکی از این واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫میرغالمرض��ا مرتض��وی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت س��ازه پویش از‬ ‫زیرمجموعه های گروه صنعتی عظام‪ ،‬درباره ادامه فعالیت های این‬ ‫گ��روه صنعتی با وجود تحریم ها گفت‪ :‬عظ��ام از فرصت برجام به‬ ‫بهترین شکل برای سرمایه گذاری‪ ،‬توسعه و نیز بومی سازی دانش‬ ‫فنی اس��تفاده کرد‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬در فاصله برجام ک��ه امکان ارتباط‬ ‫با ش��رکت های بزرگ مانند بوش‪ ،‬ولئو و نیز ش��رکت های کره ای‬ ‫وجود داش��ت‪ ،‬این گ��روه صنعتی افزون ب��ر ‪۱۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری انجام داد؛ به این معنی که برخی خطوط تولید انها‬ ‫خریداری و به کشور منتقل شد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬خط تولید کویل‬ ‫جرقه زن از ولئو فرانسه خریداری شد و انتقال یافت‪.‬‬ ‫وی در توضیح��ی درباره این قطعه افزود‪ :‬کویل جرقه زن یکی از‬ ‫قطعات وابس��ته بود که برای بیشتر موتورهای داخلی وارد می شد‬ ‫اما ما گام های بزرگی برای داخلی سازی ان برداشته ایم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬خ��ط پدال گاز الکترونیکی نی��ز از دیگر خطوطی‬ ‫بود که از ش��رکت بوش و خط تولید شبکه برق خودرو هم از کره‬ ‫جنوبی خریداری ش��د‪ .‬این بخشی از س��رمایه گذاری گروه عظام‬ ‫برای اس��تفاده از فرصت های به وجود امده در برجام بود‪ .‬این فعال‬ ‫صنعت قطعه تصریح کرد‪ :‬این س��رمایه گذاری در راستای توسعه‬ ‫تولید داخل بود تا به خودکفایی مورد نظر دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��ازه پویش با بیان اینک��ه ارتباط های ما با‬ ‫شریکان بزرگ بین المللی مانند بوش و ولئو برقرار شد‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫امر توسعه بومی سازی دانش فنی را رقم زد که برای صنعت خودرو‬ ‫کشور بسیار گ ره گشا است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬بخش��ی از صنعت خودرو در درون تولید انبوه‬ ‫قطعات نهفته است اما بخش دیگر ان در توسعه اینده محصوالت‬ ‫رق��م می خورد که به این ترتی��ب امکان تولید محصوالت جدید با‬ ‫همکاری ش��رکت های بزرگ یا حتی گاهی بدون همکاری انها در‬ ‫سازه پویش با توسعه فنی به وجود امده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه قطعه با اشاره به اموزش نیروهای انسانی‬ ‫این گ��روه صنعتی ادامه داد‪ :‬وقتی گروه صنعتی عظام خط تولید‬ ‫کویل جرقه زن را وارد می کند‪ ،‬یک سلسله از کویل های مشخصی‬ ‫را تولید می کند‪ .‬این گروه صنعتی در این زمینه حدود ‪ ۱۰۰‬نفر از‬ ‫کارکنان خود را برای اموزش به فرانس��ه فرستاد تا امکان طراحی‬ ‫یک کویل جرقه زن جدید که تا کنون در این خط تولید نمی شده‬ ‫را فراهم کند‪ .‬این موضوع برای خط تولید ش��بکه برق خودرو هم‬ ‫همین گونه بود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬بخش تحقیق و توس��عه س��ازه پویش متشکل‬ ‫از ‪ ۸۰‬نیروی متخصص اس��ت که می توان گفت ‪۱۰‬درصد نیروی‬ ‫انسانی این شرکت را شامل می شود و در زمینه بومی سازی دانش‬ ‫فنی در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫س��ی‪ ۳‬که قرار بود در کاشان تولید شود‪ ،‬ش��د‪ .‬این نتیجه همان‬ ‫س��رمایه گذاری اس��ت که در تحقیق و توسعه انجام شد و به نوعی‬ ‫هزینه ها به واحد صنعتی برگشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین کننده وفادار نیاز صنعت‬ ‫یک��ی از موضوع های مهم در صنعت خودرو که امروز بس��یار به‬ ‫ان پرداخته می ش��ود‪ ،‬بحث خصوصی س��ازی خودروسازان است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان در این باره معتقدند باید خرید سهام خودروسازی از‬ ‫س��وی کسانی باش��د که با این صنعت به لحاظ فعالیت همخوانی‬ ‫داشته باشد‪ .‬عباس حاتمی گزنی‪ ،‬معاونت فروش برق و الکترونیک ‬ ‫گروه عظام درباره س��هامدار ش��دن قطعه سازان در صنعت خودرو‬ ‫گفت‪ :‬این توان در گروه صنعتی عظام وجود دارد‪ .‬این مهم اس��ت‬ ‫ک��ه در افق اه��داف‪ ،‬این موضوع چگونه دیده ش��ود‪ .‬اس��تراتژی‬ ‫ش��رکت های بزرگ با یکدیگر متفاوت اس��ت‪ .‬اجزا و بدنه صنعت‬ ‫خودرو قطعه س��ازان مگاماژول هس��تند؛ گروه های ک��ه در اینده‬ ‫به ش��کل مجموعه س��ازی های قوی س��اختار صنعت را نگه داری‬ ‫می کنند‪ .‬اگر قرار اس��ت به صنعت کمک شود چه در داخل و چه‬ ‫بی��رون صنعت‪ ،‬قدرت خود را می ت��وان در جهت کمک و هدایت‬ ‫اعمال کند‪ .‬جریان هایی البته ممکن اس��ت در این بین از ابزارهای‬ ‫قدرت خود به ش��کل نادرست استفاده کنند و به سمتی بروند که‬ ‫مالکیت ها تصمیم گیرنده باشند و این مناسب نیست‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه گروه عظ��ام در این باره چه‬ ‫اس��تراتژی دارد؟ گفت‪ :‬ممکن اس��ت زمانی ش��ما صنع��ت را از‬ ‫خ��ود بدانی��د و برای ان هزینه کنید‪ .‬توس��عه به وجود می اید و با‬ ‫برنامه ریزی در راس��تای خودکفایی مطلوب حرکت می کنید زیرا‬ ‫مالکیت مهم نیست‪ ،‬بلکه عملکرد مناسب و به عنوان تامین کننده‬ ‫وفادار در کنار صنعت ماندن مهم است‪ .‬این نگرشی که گروه عظام‬ ‫در اهداف و عملکرد خود داشته است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اینکه با س��رمایه گذاری اعمال قدرت و سیاست گذاری‬ ‫ش��ود و شرایط تنها به سوی منافع ش��خصی حرکت کند‪ ،‬درست‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹ خصوصی سازی با کار جمعی واقعی‬ ‫حاتمی گزن��ی با بیان اینکه به طور معمول مش��ارکت در صنعت‬ ‫اتفاق خوبی اس��ت و باید کارگروهی پایه فعالیت ها باش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫موضوع مهم در این باره این اس��ت که توازن قدرت وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬فعالی��ت تک بعدی ایجاد رانت و فس��اد می کن��د‪ .‬اگر قرار‬ ‫اس��ت سرمایه گذاری انجام شود باید حمایت از صنعت ملی مالک‬ ‫امار منتش��ر شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نش��ان می دهد تولی��د انواع اتوبوس در ابان امس��ال به طور‬ ‫تقریبی صفر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر این اساس تولید انواع اتوبوس در ابان‬ ‫امس��ال با کاهش ‪۹۹.۴‬درصدی از ‪۱۶۳‬خودرو در ابان سال‬ ‫گذشته به یک خودرو کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در ابان امس��ال‪ ،‬می��زان تولید اتوبوس در ش��رکت های‬ ‫ب افش��ان و یاوران خودروش��رق‬ ‫ایران خ��ودرو دی��زل‪ ،‬عقا ‬ ‫‪۱۰۰‬درصد کاهش داشته و تولید انها به ترتیب از ‪ ۱۴۰ ،۶‬و‬ ‫‪۱۲‬خودرو در ابان ‪ ۱۳۹۶‬به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫میزان تولید اتوبوس در ش��رکت پیش��رودیزل اس��یا نیز‬ ‫باش��د این امر فعالیت ها را منطق��ی و معقول می کند‪ .‬گروه عظام‬ ‫به دنبال اش��تغال زایی در کشور اس��ت و اینکه بتوانیم دانشی که‬ ‫کش��ورهای صنعتی به نوعی نس��بت به ان احاطه دارند‪ ،‬دریافت و‬ ‫بومی سازی کنیم‪ .‬وی در ادامه موضوع خرید سهام خودروسازان از‬ ‫سوی قطعه سازان افزود‪ :‬پرسش این است ایا با ورود قطعه سازان‪،‬‬ ‫خصوصی سازی به معنای واقعی محقق می شود؟ ایا قدرت و توازن‬ ‫این س��هام را یک نهاد نظارتی کنترل می کند؟ اگر این ابزار وجود‬ ‫داش��ته باشد خرید س��هام خودروس��ازان منطقی خواهد بود‪ .‬اگر‬ ‫پاس��خ ان خیر اس��ت و هر کس بتواند به اندازه اب��زار مالی خود‬ ‫تصمیم گیرنده باشد‪ ،‬هدف به بیراهه سوق می رود‪.‬‬ ‫معاونت فروش برق و الکترونیک گروه عظام خاطرنشان کرد‪ :‬از‬ ‫این رو‪ ،‬برای خصوصی س��ازی باید تعادل قدرت وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫هنگام خرید س��هام باید توازن برقرار باش��د‪ .‬اگر هر کس نس��بت‬ ‫به توان مالی خود س��هام خریداری و صنع��ت را با توجه به ذائقه‬ ‫خ��ود هدایت کن��د‪ ،‬زمینه افول صنعت را کلی��د زده‪ ،‬زیرا ممکن‬ ‫اس��ت هدف‪ ،‬کار گروهی باشد اما در نهایت به فعالیتی انفرادی و‬ ‫اسیب رسان برای ان صنعت تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بومی سازی دانش فنی و ارزش افزوده‬ ‫حاتمی گزنی با اشاره به اینکه یکی از دستاوردهای گروه صنعتی‬ ‫عظام‪ ،‬بومی س��ازی دانش فنی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تالش کردیم صنعت‬ ‫خودرو را روی پا نگه داریم و با بومی سازی دانش فنی خودکفایی‬ ‫را در صنعت قطعه به ارمغان اوریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از این رو‪ ،‬امروز موفق شده ایم انحصارها را بشکنیم‬ ‫و بومی س��ازی را با حداکث��ر امکان ادامه دهی��م‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫مدیریت سوخت رس��انی خودرو ابزار سخت افزاری است که ممکن‬ ‫است به عنوان نمونه‪ ،‬با ‪۲۰۰‬هزار تومان ساخته شود اما دانش فنی‬ ‫که به ان اضافه می ش��ود ارزش ان را تا یک میلیون تومان افزایش‬ ‫می ده��د‪ .‬عظام به دنبال ان ‪۸۰۰‬هزار تومان ارزش افزوده در بخش‬ ‫دانش فنی است تا بتواند خود مالک این دانش باشد‪.‬‬ ‫حاتمی گزنی در پایان گفت‪ :‬پیش تر این بومی س��ازی با جدیت‬ ‫دنبال می ش��د و در حال بار دادن بود که به تحریم های اوایل دهه‬ ‫‪ ۹۰‬برخورد کرد‪ .‬ما توانس��تیم ش��رکت هایی مانند ولئو و بوش را‬ ‫مجاب کنیم در دانش فنی با ما مشارکت داشته باشند و بپذیرند‪.‬‬ ‫نمی خواستیم ارباب رعیتی با ما برخورد شود‪ .‬اما در فاصله برجام‬ ‫تا اغاز دور جدید تحریم ها اس��تفاده زیادی کردیم و امیدواریم در‬ ‫اینده ثمره این تالش در صنعت خودرو نمود زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫در اب��ان امس��ال ح��دود ‪۸۰‬درصد کاهش داش��ته و تعداد‬ ‫اتوبوس های تولید ش��ده در این شرکت از ‪۵‬خودرو در ابان‬ ‫سال گذشته به یک خودرو رسیده است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان وضعی��ت تولید ش��رکت اکیادویچ در ابان‬ ‫امسال نسبت به ماه مشابه در سال گذشته تغییری نداشته‬ ‫و این ش��رکت در ماه ابان هر ‪2‬س��ال هیچ اتوبوسی تولید‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید کامیون نصف شد‬ ‫جدیدتری��ن ام��ار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نش��ان‬ ‫می دهد تولید انواع کامیون در ابان امس��ال نس��بت به ماه‬ ‫مشابه در سال گذشته‪۵۲.۶ ،‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫صادرات مقوله ای مهم در ارتقای تولید و توسعه صنعتی در هر کشوری است‪.‬‬ ‫ام��روز ما نیز ب��رای برون رفت از برخی چالش ها مانند تیراژ و ارزاوری بیش��تر‬ ‫نیاز ب��ه صادرات داریم‪ .‬برای صادرات قطعات خودرو ‪ ۳‬س��رفصل نیاز اس��ت؛‬ ‫صنع��ت خودرو داخل (ک��ه صنعت قطعه در دل ان ق��رار دارد)‪ ،‬دولت و نظام‬ ‫سیاست گذاری و نیز جهان‪.‬‬ ‫برای تحقق صادرات الزم اس��ت الزام هایی رعایت شود و اصلی ترین مورد که‬ ‫بت��وان قطعه ای را ص��ادر کرد «قیمت»‪« ،‬کیفیت» و «زم��ان به موقع تحویل»‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ‪ ۳‬کلمه ساده‪ ،‬دنیایی از مفاهیم نهفته است‪ .‬برای اینکه بتوانیم‬ ‫نرخ قابل رقابت داشته باشیم باید مجهز به اخرین فناوری روز جهان باشیم تا‬ ‫بتوانیم در بازارهای بین المللی قدرت رقابت داشته باشیم‪.‬‬ ‫این موضوع ها زنجیروار به یکدیگر وصل هستند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬برای رسیدن‬ ‫به س��طح کیفی جهانی نیاز است س��رمایه گذاری انجام شود که صنعت قطعه‬ ‫کش��ور به لحاظ مقیاس اقتصادی اندک ان امکان و توان سرمایه گذاری جدید‬ ‫ن��دارد‪ .‬تیراژی قطعاتی که صنعتگر ایرانی تولید می کند در مقایس��ه با س��ایر‬ ‫قطعه س��ازان دنیا قابل مقایسه نیست‪ ،‬بنابراین امکان رقابت از قطعه ساز سلب‬ ‫می شود‪ .‬برای جبران تیراژ باید به شبکه جهانی وصل شویم و در این بستر هر‬ ‫برندی بتواند باکیفیت تر و نرخ رقابتی تر تولید کند برنده میدان خواهد بود‪.‬‬ ‫در بخش دولتی که نظام سیاست گذاری بر عهده این بخش است توجه کمتری‬ ‫به این مسائل دارد درحالی که کشورها برای توسعه صادرات مشوق هایی را برای‬ ‫صادرکنن��ده در نظر می گیرن��د که بتوانند ظرفیت رقاب��ت را در خود به وجود‬ ‫اورن��د‪ .‬به طور نمونه کره به قطعه س��ازان خود یارانه می پ��ردازد این گونه که از‬ ‫صنعتگر خ��ود می خواهد کاالهای خود را به نرخ رقابت��ی در بازارهای جهانی‬ ‫عرضه کند و مابه التفاوت را در قالب یارانه به انها پرداخت می شود‪.‬‬ ‫همچنین معافیت های گمرکی‪ ،‬مالیاتی‪ ،‬مشوق های تولید و صادرات و‪ ...‬برای‬ ‫داشتن بازار جهانی بسیار حائز اهمیت است‪ .‬در بسیاری از کشورها که صادرات‬ ‫مبنا قرار گرفته‪ ،‬مواد اولیه قطعه صادراتی از عوارض گمرکی معاف اس��ت زیرا‬ ‫در قالب محصول نهایی صادر می شود و ارزش افزوده برای کشور به همراه دارد‪.‬‬ ‫نظام مالیاتی کش��ورها‪ ،‬درصد زیادی از مالیات را برای این شرکت ها حذف‬ ‫می کنند‪ .‬درنتیجه باید نظام سیاست گذاری کشور نیز مشوق هایی برای توسعه‬ ‫صادرات در نظر گیرد‪.‬‬ ‫در بع��د جهانی نیز باید بتوانیم تعامل نزدیکی با کش��ورهای صاحب فناوری‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫در کنار تمام این عوامل مولفه هایی مانند ثبات نرخ ارز‪ ،‬تامین ارتباطات ارزی‬ ‫و ریالی‪ ،‬تضمین خطرپذیری صادرات (البته سازمانی در این باره در کشور وجود‬ ‫دارد اما خیلی فعال نیس��ت)‪ ،‬شرکت های تخصصی صادراتی (زیرا تولیدکننده‬ ‫باید متمرکز تولید باش��د و شاید امکان صادراتی نداشته باشد) و‪ ...‬برای تحقق‬ ‫این امر مهم (صادرات) بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫تصویب طرح تحقیق وتفحص از‬ ‫خودروسازان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی ابعاد‬ ‫طرح تحقیق وتفحص از خودروسازان‬ ‫را برش��مرد و درب��اره گرانی خودرو‬ ‫توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫ولی ملکی در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫از تصوی��ب «ط��رح تحقیق وتفحص‬ ‫از خودروس��ازان» خب��ر داد و‬ ‫گف��ت‪ :‬نخس��تین نشس��ت کار گروه‬ ‫تحقیق وتفحص هفته گذشته برگزار‬ ‫ش��د و در ان وظای��ف اعض��ا ب��رای‬ ‫بررسی مشکالت بازار خودرو‪ ،‬نظارت‬ ‫بر نحوه قیمت گذاری و‪ ...‬مشخص شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نمایندگان عضو کارگروه موظف هس��تند با جمع اوری اطالعات‬ ‫به ابهام های موجود این حوزه رس��یدگی کنند‪ .‬ای��ن نماینده مردم در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬مجلس مرجع قیمت گذاری خودرو نیست‪ ،‬بلکه این امر‬ ‫در حیطه وظایف ش��ورای رقابت و حمایت از مصرف کننده اس��ت اجرای طرح‬ ‫تحقیق وتفحص به منظور نظارت بر عملکرد خودروس��ازان است؛ در صورتی که‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی تخلفی در این زمینه انجام داده باشند‪ ،‬در گزارش‬ ‫نهایی درج می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دالی��ل گرانی خودرو در ماه های گذش��ته‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خودرو‬ ‫مجموعه ای از قطعاتی مانند موتور‪ ،‬گیربکس‪ ،‬دیفرانسیل‪ ،‬بدنه‪ ،‬الستیک‪ ،‬چرخ‬ ‫و‪ ...‬اس��ت‪ ،‬به همین دلی��ل نمی توان تنها کارخانه های خودروس��ازی را مقصر‬ ‫گرانی خودرو دانست‪.‬‬ ‫ملکی با بیان اینکه حدود هزار قطعه س��از در کشور موجود است و ‪۸۰۰‬هزار‬ ‫نفر در این کارخانه ها مشغول هستند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬نوسان های ارزی از یک سو و‬ ‫بعد روانی از سوی دیگر‪ ،‬باعث افزایش قیمت مواد پتروشیمی‪ ،‬پالستیک‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫مواد اولیه تولید الس��تیک و‪ ...‬ش��د‪ .‬در نهایت این روند باعث باال رفتن قیمت‬ ‫قطعات و در نتیجه گرانی خودرو شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بر این اس��اس تولید ان��واع کامیون در‬ ‫ابان امس��ال ب��ه ‪۶۳۷‬خودرو رس��یده که نس��بت به تعداد‬ ‫‪۱۳۴۵‬خودرو در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته‪۵۲.۶ ،‬درصد‬ ‫کاهش یافته اس��ت‪ .‬براساس امار مقایس��ه ای ماهانه تولید‬ ‫انواع خودرو‪ ،‬میزان تولید کامیون در ش��رکت های اریادیزل‬ ‫موتور‪ ،‬اذهای تکس و تیراژه دیزل ‪۱۰۰‬درصد کاهش داشته‬ ‫و به ترتیب از تعداد ‪ ۱۱ ،۹‬و ‪۱۲‬خودرو کامیون در ابان سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫ای��ن امار نش��ان می دهد ش��رکت های بهمن دیزل‪ ،‬گروه‬ ‫بهمن‪ ،‬ماموت‪ ،‬س��روش دیزل مبنا و کاریزان خودرو در ابان‬ ‫امس��ال به ترتی��ب ‪ ۲۷ ،۹۴ ،۱۰۰ ،۴۸‬و ‪ ۵۷‬کامیون تولید‬ ‫کرده اند که میزان تولید انها نس��بت به ماه مش��ابه در سال‬ ‫گذش��ته به ترتی��ب ‪ ۵۶.۵ ،۶۲.۲ ،۸۱.۹ ،۹۰‬و ‪ ۳۶.۷‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫همچنین براس��اس امارهای منتشر شده از سوی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت میزان تولید شرکت های سیبا موتور‪،‬‬ ‫س��ایپا دیزل و زامیاد در ماه هشتم امسال به ترتیب ‪،۲۸.۸‬‬ ‫‪ ۲۵.۵‬و ‪ ۴.۳‬درصد کمتر از مدت مش��ابه در س��ال گذشته‬ ‫بوده است‪ .‬در این میان تنها تولید شرکت ایران خودرو دیزل‬ ‫افزای��ش بیش از ‪۹۰‬درصدی داش��ته و می��زان تولید ان از‬ ‫‪۶۱‬کامیون در ابان سال ‪ ۱۳۹۶‬به ‪۱۱۶‬کامیون در ابان ‪۹۷‬‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫افزایش ‪۳۳‬درصدی تولید مینی بوس و میدل باس‬ ‫تولید انواع مینی بوس و میدل باس در ابان امسال‬ ‫ب��ا افزایش ‪۳۳.۳‬درصدی نس��بت به مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذشته همراه بوده اس��ت‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫براساس اعالم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تولید‬ ‫ان��واع مینی ب��وس و میدل باس در ابان امس��ال به‬ ‫‪۱۶۴‬خودرو از این نوع رس��ید که نس��بت به مدت‬ ‫مشابه س��ال گذش��ته که ‪۱۲۳‬خودرو تولید کرده‬ ‫بود‪۳۳.۳ ،‬درصد رش��د داش��ته است‪ .‬بر این اساس‬ ‫ش��رکت ایران خودرو دیزل ب��ا تولید ‪۲۹‬مینی بوس‬ ‫و میدل باس در ابان امس��ال نس��بت به ابان سال‬ ‫گذش��ته که یک خودرو تولید داش��ت‪ ،‬رشد تولید‬ ‫‪۲۸۰۰‬درصدی را به ثبت رس��انده اس��ت‪ .‬شرکت‬ ‫س��روش دی��زل مبنا نیز ب��ا تولی��د ‪۷۲‬مینی بوس‬ ‫و میدل ب��اس در ابان امس��ال نس��بت ب��ه تولید‬ ‫‪۳۰‬خودرو دیگر از این نوع در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬رشد تولید ‪۱۴۰‬درصدی داشته است‪ .‬در‬ ‫مقابل شرکت پیشرو دیزل اسیا با تولید ‪۲۵‬خودرو‬ ‫از این محصوالت در ابان امس��ال نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته که ‪۳۳‬خودرو تولید کرده بود‪،‬‬ ‫کاهش تولید ‪۲۴.۲‬درصدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن گ��روه بهمن نی��ز با کاه��ش تولید‬ ‫‪۲۰.۸‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫‪۳۸‬مینی بوس و میدل باس تولید کرده است‪ .‬میزان‬ ‫تولید این ش��رکت در ابان سال گذشته ‪۴۸‬خودرو‬ ‫ت عقاب افش��ان و هوراند خودرو‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬شرک ‬ ‫ش تولی��د ‪100‬درصدی را‬ ‫دی��زل نیز ه��ر دو کاه ‬ ‫تجربه کرده اند‪.‬‬ ‫مدیران معاینه فنی برتر کشور‬ ‫در شماره قبل در مقاله در حاشیه همایش ‪ 26‬اذر‪،‬‬ ‫نگارن��ده در نقد بر همایش ای��ن نکته را عنوان کرده‬ ‫ک��ه‪ « :‬تمامی س��خنرانان از نقش معاین��ه فنی برای‬ ‫پیشگیری از الودگی هوا سخن گفتند و به شکل های‬ ‫مختل��ف بر روی این مطلب مانور مورد نظر خود ارائه‬ ‫کردن��د اما از هیچ یک از مدی��ران مراکز معاینه فنی‬ ‫خ��ودرو در همای��ش قدردانی ص��ورت نگرفت حتی‬ ‫بحثی هم به میان نیاوردند‪».‬‬ ‫مراکز معاینه فنی با س��خت ترین ش��رایط مشغول‬ ‫ب��ه س��رویس دهی ب��ه ش��هروندان این م��رز و بوم‬ ‫هس��تند‪ .‬بیش از سه سال است که نرخ مراکز معاینه‬ ‫فن��ی تغییری نکرده اس��ت‪ ،‬در صورتی که در جهت‬ ‫بروزرس��انی نرم افزارهای موجود اقدامات الزم انجام‬ ‫گرفته و پیوس��ته متحمل هزینه های این بروز رسانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬نرخ خدمات پشتیبانی بر اس��اس شرایط روز‬ ‫افزایش گزافی را داش��ته‪ ،‬در مورد قطعات تجهیزات‬ ‫خ��ط معاینه فن��ی تا چندی��ن براب��ر افزایش قیمت‬ ‫داش��ته ایم‪ ،‬نرخ مراک��ز معاینه فن��ی تغییر نمی کند‬ ‫اما اداره امور مالیاتی هر س��اله بر مبنای س��یاق خود‬ ‫مالیات بیش��تری از مراکز معاینه فنی طلب می کند‪،‬‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی با وجود این شرایط تخفیف‬ ‫کارفرمایی را برای مراکز معاینه فنی قایل نیست‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫برق و گاز برای مراکز معاینه فنی همچون سایر مراکز‬ ‫خدماتی لحاظ می شود و بیشترین هزینه از این مراکز‬ ‫دریافت می شود‪ ،‬در سه سال گذشته براساس مصوب‬ ‫اداره تع��اون‪ ،‬کار و امور اجتماعی حدود پنجاه درصد‬ ‫به حقوق کارکنان شاغل در مراکز معاینه فنی اضافه‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫به هر حال گفته ش��ده است که هدایایی هم برای‬ ‫مدیران مراکز معاینه فنی خودرو در نظر گرفته شده‬ ‫بود ام��ا به دلیل نب��ود وقت وزیر کش��ور‪ ،‬موقعیتت‬ ‫مناسب برای این مناسبت بوجود نیامده و این لوح ها‬ ‫بع��د چن��د روز از طرف دفت��ر حمل ونقل س��ازمان‬ ‫شهرداری ها به س��ه تن از مدیران مراکز معاینه فنی‬ ‫اهدا شده است‪.‬‬ ‫ط س��ازی مراک��ز معاینه فنی‬ ‫از ط��ول عم��ر برخ ‬ ‫خ��ودرو به صورت کش��وری حدود هش��ت س��ال و‬ ‫ان��دی ک��ه می گذرد؛ بع��د از این طول م��دت زمانی‬ ‫از دریاف��ت کارت برچس��ب متحدالش��کل در س��ال‬ ‫‪ 89‬تا برخط س��ازی و برداش��ت دیتاها از سیس��تم‬ ‫ در مراک��ز معاین��ه فن��ی از س��ال ‪ 94‬گذش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫شایس��ته تر ان نبود اگر وزیر کش��ور نمی توانست‬ ‫وقت الزم برای این همایش داشته باشد‪ ،‬دیگر مدیران‬ ‫مبادرت به ای��ن کار می کردند‪ .‬اگر ه��م به هر دلیل‬ ‫دیگری بسترهای الزم را نداشته در جلسه دیگری این‬ ‫هدایا به مدیران برتر مراکز معاینه فنی داده می ش��د‪.‬‬ ‫در صورت نبود امکانات الزم از سازمان های مردم نهاد‬ ‫(‪ )N.G.O‬در معاینه فنی کمک گرفته می شد و این‬ ‫مراسم در خور انها انجام می شد‪.‬‬ ‫ب��اری تمامی مدی��ران مراکز معاین��ه فنی خودرو‬ ‫کش��ور از ای��ن حرکت میم��ون و مبارک اس��تقبال‬ ‫فریدون کریمی‬ ‫ک��رده و از دس��ت اندرکارانی که به ای��ن امر اهتمام‬ ‫داش��ته اند کمال تشکر را داش��ته و امید ان داریم که‬ ‫قصه ما غصه ماست‬ ‫هم اداره امور مالیاتی هر س��اله ب��ا اضافه کردن بر‬ ‫مبلغ مالیاتی گذشته به صورت یک روال ان را انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو از س��ال‬ ‫‪ 93‬پیگیر مسائل جاری در مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫نس��بت به امور مالیاتی ش��ده و نامه های متعددی‬ ‫را به س��ازمان متولی ارس��ال کرده اس��ت‪ .‬اما عدم‬ ‫شفافیت و قوانین و مقررات ناهمسو در سازمان های‬ ‫متولی در این قس��مت‪ ،‬مراکز معاینه فنی خودرو را‬ ‫دچار معضالت متعددی کرده است‪.‬‬ ‫رابطه مراکز معاینه فنی با س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫کش��ور رابطه ای بس��یار روش��ن و ش��فاف است‪ .‬از‬ ‫انجایی که تعداد کارت برچس��ب مراکز معاینه فنی‬ ‫از طرف س��ازمان های زیربط به س��ادگی در اختیار‬ ‫امور مالیاتی قرار میگیرد امکان تعیین درامد مراکز‬ ‫به سهولت و اسانی میسر خواهد بود‪.‬‬ ‫اما قصه تمام نش��دنی ما در بروکراس��ی بی سر و‬ ‫ته س��ازمان های دولتی بوده که امروز غصه ما شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نامه س��ازمان امور مالیاتی به جناب اقای‬ ‫دکتر نیکزاد الریجانی معاون امور حقوقی و مجلس‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��اد و دارایی در م��ورخ ‪94/9/22‬‬ ‫اورده شده است‪:‬‬ ‫«از نماین��ده انجم��ن مذک��ور نی��ز ب��رای ادای‬ ‫توضیحات در جلس��ه دعوت به عم��ل خواهد امد‪.‬‬ ‫بنا براین پیش��نهاد می ش��ود انجمن مذکور گزارش‬ ‫مبس��وطی از ش��رح خدم��ات و فعالی��ت اعضا ان‬ ‫انجم��ن در کش��ور به انضم��ام انالی��ز قیمت تمام‬ ‫ش��ده خدمات قابل ارائه قبل از پایان س��ال جاری‬ ‫این حرکت به یک س��نت حس��نه تبدیل و هر ساله‬ ‫این اقدام جهت خش��نودی و دلگرمی مدیران مراکز‬ ‫معیارهای انتخاب مراکز برتر معاینه فنی خودرو‬ ‫اقای ریئس جمهور‬ ‫عب�اس مجیدی ن�ژاد‪ ،‬رییس هی�ات مدیره‬ ‫انجمن صنف�ی مراکز معاینه فن�ی خودرو‪ :‬در‬ ‫س��خنرانی اقای رئیس جمهور برای الیحه تقدیمی‬ ‫بودجه س��ال ‪ 98‬به مجلس ش��ورای اسالمی نکات‬ ‫قاب��ل توجهی از ش��رایط اقتص��ادی و اجتماعی در‬ ‫کش��ور مطرح شد‪.‬ایشان از س��اختار غلط اقتصادی‬ ‫کش��ور بحث ک��رده و همچنین از نظام نادرس��ت‬ ‫مالیاتی در کشور سخن گفتند‪.‬‬ ‫اقای روحان��ی با تاکید بر اینکه در اقتصاد دولتی‬ ‫مش��کل وجود دارد و بخش خصوصی تقویت نشده‪،‬‬ ‫اظهار داشتند‪:‬‬ ‫اگ��ر کش��ور در بخ��ش خصوص��ی فع��ال بود و‬ ‫مس��ئولیت ام��ور عمدتاً ب��ر دوش بخش خصوصی‬ ‫بود‪ ،‬امروز تاثیر تحریم بر کش��ور ما به مراتب کمتر‬ ‫می شد و اگر بار بودجه بر دوش نفت نبود حتماً اثر‬ ‫تحریم ها کمتر بود‪.‬‬ ‫در مالیات مش��کل داری��م؛ باید رئی��س برنامه و‬ ‫بودج��ه معافیت های مالیات��ی را به مردم اعالم کند‬ ‫ک��ه چه کس��انی از مالیات معافند و ک��دام بنگاه ها‬ ‫مالیات نمی دهند تا مردم با شفافیت و صراحت این‬ ‫مقوله را بدانند‪.‬‬ ‫‪ ....‬بیشترین سود را سوداگران و دالالن می برند و‬ ‫کمترین مالیات را می دهند‪.‬‬ ‫بای��د نظام مالیاتی را تصحی��ح کنیم نه اینکه از‬ ‫مالیات دهنده در ش��رایط مشکل اقتصادی و رکود‪،‬‬ ‫مالیات بیش��تر بگیریم بلک��ه باید پای��ه مالیاتی را‬ ‫گسترش دهیم و این پایه مالیاتی باید همه را شامل‬ ‫شود هر که درامد بیش��تر دارد‪ ،‬باید مالیات بیشتر‬ ‫بدهد؛ «هر که بامش بیش‪ ،‬برفش بیشتر‪».‬‬ ‫در ح��رف‪ ،‬تمام��ی این موارد به درس��تی مطرح‬ ‫ش��ده و قابل بررسی است اما ایا در عمل هم تحقق‬ ‫می یابد؟ در س��ازمان های دولتی ای��ران فاصله بین‬ ‫حرف تا عمل بس��یار زیاد اس��ت حتی به واقع باید‬ ‫گفت که خیلی از حرف ها در حد حرف باقی مانده و‬ ‫هیچگاه جامه عمل به خود نمی گیرند‪.‬‬ ‫این معضل به س��ادگی در مراک��ز معاینه خودور‬ ‫کش��ور قاب��ل رویت و لمس اس��ت‪ .‬بر اس��اس چه‬ ‫قاعده ای نرخ مراکز معاینه فنی س��ه س��ال یکباره‬ ‫تعیی��ن و اب�لاغ می ش��ود که خود س��والی اس��ت‬ ‫بی جواب؛ اما بحث بر سر مالیات بر درامد در مراکز‬ ‫معاینه فنی خودور است که با وجود ان که سه سال‬ ‫و از ط��رف هیئت وزیران تعیین می ش��ود و تمامی‬ ‫مس��تندات قانونی و اجرایی ان نی��ز وجود دارد باز‬ ‫سید محسن افشون‬ ‫معاین��ه فنی خودرو انجام گیرد‪ .‬مدیران محترمی که‬ ‫در مراکز معاینه فنی برتر کش��ور انتخاب ش��ده اند‪:‬‬ ‫جناب اقای مرتضی ناصری مدیر مرکز ابلوله بیرجند‪،‬‬ ‫اقای فریدون کریمی مدیر مرکز ایمن س��ازان اهواز و‬ ‫س��ید محسن افشون مدیر مرکز بویر تندیس مهر در‬ ‫یاسوج‪ .‬انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو به این‬ ‫مدیران شایسته و الیق این انتخاب را تبریک وتهنیت‬ ‫گفته و استمرار این شایس��تگی در روند معاینه فنی‬ ‫خودرو کشور را ارزومندم‪.‬‬ ‫البت��ه ای��ن نکته نیز قابل ذکر اس��ت ک��ه مدیران‬ ‫قاب��ل ب��ه تقدیر در مراک��ز معاینه فنی ک��م نبوده و‬ ‫الزم و ب��ه جاس��ت ک��ه با هم��ت و اهتم��ام مدیران‬ ‫وزارت کش��ور در یک همای��ش اختصاصی از دیگران‬ ‫ مراک��ز نی��ز قدردان��ی درخ��ور ای��ن صن��ف صورت‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫برای س��ازمان امور مالیاتی کش��ور‪(.‬دفتر پژوهش و‬ ‫برنامه ریزی) ارسال کنند تا بررسی های کارشناسی‬ ‫الزم در مورد نرخ س��ود مش��مول مالی��ات انجمن‬ ‫یاد ش��ده قبل از کمیس��یون مزبور صورت پذیرد‪».‬‬ ‫انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو با تهیه یک ‬ ‫گزارش کامل و مبسوط و ارائه عملکرد و اجرایی ان‬ ‫براساس استاندارد ‪ 9181‬و ارسال ان به کمیسیون‬ ‫مذک��ور را انج��ام داده اما در مورد نرخ تمام ش��ده‬ ‫در مراک��ز معاینه فنی که با مص��وب هیات وزیران‬ ‫و ابالغی��ه از طرف وزارت کش��ور ص��ورت می گیرد‬ ‫تا کنون بعد از گذش��ت سه س��ال‪ ،‬وزارت کشور از‬ ‫ارائه نرخ تمام شده به س��ازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫امتناع کرده و به همین علت س��ازمان امور مالیاتی‬ ‫بر روال و س��یاق خود تعیی��ن مالیات مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو را انج��ام می دهد‪ .‬اقای ریئس جمهور‪،‬‬ ‫تمامی معضالت اقتص��ادی و اجتماعی حاضر را در‬ ‫ساختار نادرست و رانتی اقتصاد می بایست جستجو‬ ‫کرد‪ .‬یکی از این مصادیق در اقتصاد را باید در نظام‬ ‫مالیاتی کش��ور دانست که خود شما نیز بر بازنگری‬ ‫و تصحیح ان تاکید داشتیده اید‪ «.‬بیشترین سود را‬ ‫دالالن در سیس��تم اقتص��ادی می بردند و کمترین‬ ‫مالی��ات را پرداخت می کنند‪ ».‬این ش��رایط را باید‬ ‫در س��اختار نادرست اقتصادی کش��ور ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫در صورتی که این صنف با سرمایه گذاری میلیاردی‬ ‫و نارس��ایی همچنین معضالت موجود در کشور که‬ ‫پیوند سیستمی با ساختار نادرست اقتصادی داشته‬ ‫و هر روزه متحمل هزینه های گرانی بنا بر تغییرات‬ ‫در قیمت ارز می ش��ود را به دوش می کشد‪ .‬رسالت‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو را باید در کاهش تصادفات‬ ‫و جلوگیری از کش��ته شدن ش��هروندان دانست که‬ ‫خود اس��تحضار دارید امر خطیری اس��ت و سالیانه‬ ‫هزینه ه��ای گزافی را بر دول��ت تحمیل می کند اما‬ ‫سازمان های تابع ش��ما در دولت به این فرایند نگاه‬ ‫انتفاعی داشته و رسالت سازمانی ان را به فراموشی‬ ‫س��پرده اند‪ .‬یکی از این م��وارد را باید در گلوگاهی‬ ‫به نام مالیات در فرایند مراکز معاینه فنی دانس��ت‪.‬‬ ‫نرخ مراکز فنی خودرو هر س��ه س��ال یکبار تعیین‬ ‫می ش��ود اما مالیات ان هر س��اله ازیاد پیدا می کند‬ ‫و این گونه اس��ت که در حق و حقوق مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو اجحاف می ش��ود‪ .‬ضرورت دیدگاه ملی‬ ‫در سازمانهای دولتی و بهره مندی از پنانسیل بخش‬ ‫خصوصی می تواند در بهبود شرایط اقتصادی کشور‬ ‫مولفه موثری باشد‪.‬‬ ‫محمدجوادش�ریفی‪ ،‬کارش�ناس ارش�د صنای�ع‬ ‫مش�اور ریی�س انجمن صنف�ی مراک�ز معاینه فنی‬ ‫کش�ور‪ :‬صاحب نظران بر این مس��اله اعتق��اد دارند که‬ ‫رمز بق��ای س��ازمان های خدمات محور حف��ظ حقوق و‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان و مش��تری مداری و در نهایت‬ ‫رضایت مندی مش��تریان اس��ت‪ .‬لذا اهمیت به خواس��ت‬ ‫مشتری به منظور حفظ فضای رقابت در بازار و گسترش‬ ‫ان نق��ش مهمی ایفا می کند و ای��ن موضوع بر اهمیت و‬ ‫تاثیر کیفیت خدمات ارائه ش��ده بر اساس یک استاندارد‬ ‫و دس��تورالعمل معین و مشخص که توسط یک سازمان‬ ‫ثالث و بی طرف ارزیابی می ش��ود بررس��ی خواهد شد‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه در کشور ما در خصوص بررسی و نظارت بر‬ ‫عملکرد مراکز خدمات پس از فروش خودرو یک دس��تور‬ ‫العم��ل تحت عنوان ش��رایط و ضواب��ط ارزیابی خدمات‬ ‫پ��س از فروش خودرو وجود دارد که بر اس��اس این الگو‬ ‫و فرایند مراکز خدمات پس از فروش خودرو توس��ط یک ‬ ‫س��ازمان ثالث و بی طرف که م��ورد تایید وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت م��ورد ارزیاب��ی و رتبه بندی قرار‬ ‫گرفته و هرساله این اطالعات از طریق جراید و شرکتهای‬ ‫خودروساز در اختیار مردم قرار می گیرد؛ عالوه بر احترام‬ ‫بر حقوق شهروندان و مصرف کنندگان باعث ایجاد روحیه‬ ‫و ح��س رقابت پذیری در میان مدی��ران مراکز تعمیراتی‬ ‫خودرو به منظور رش��د و ارتقا جهت دستیابی به مزایای‬ ‫این رتبه بندی خواهد ش��د که ع�لاوه بر انتفاع مادی این‬ ‫موض��وع در میزان دریافتی نرخ خدمات از مش��تریان بر‬ ‫کیفیت ان نیز تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراین اهمیت ارائه این دستورالعمل و الگو به منظور‬ ‫ارزیاب��ی و رتبه بندی مراکز معاین��ه فنی خودرو نیز مهم‬ ‫ب��ه نظر می رس��د زیرا مراک��ز معاینه فنی خ��ودرو که از‬ ‫س��ازمانهای خدمات محور بوده و ضمن ارتباط مستقیم‬ ‫بامش��تری و رضایتمن��دی انها بر اص��ل ایمنی و امنیت‬ ‫م��ردم مبتنی نحوه صحی��ح عملکرد انه��ا در انجام امور‬ ‫بازرس��ی و معاین��ه فنی خودرو اس��توار اس��ت و تعیین‬ ‫و تدوین یک دس��تو ر المعل به منظور بررس��ی و ارزیابی ‬ ‫سطح کمی و کیفی مراکز معاینه فنی خودرو در راستای‬ ‫قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان‬ ‫اجتناب ناپذیر است و هم اکنون در خصوص این موضوع‬ ‫خال وجود داش��ته و معیار و س��نجش خاص��ی در زمینه‬ ‫انتخ��اب مرکز معاینه فنی برتر وجود نداش��ته اس��ت تا‬ ‫بتوان براس��اس ان مراکز معاینه فنی رتبه بندی ش��ده و‬ ‫امتیاز دهی می ش��وند که ای��ن موضوع ضمن ایجاد حس‬ ‫رقابت پذی��ری در می��ان ای��ن مراکز و احت��رام به حقوق‬ ‫مصرف کنندگان نس��بت به انتخاب مرک��ز بهتر و برتر در‬ ‫خص��وص دریافت خدمات تاثیرگ��ذار خواهد بود که این‬ ‫مهم می بایست توسط سازمانهای متولی از جمله (وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬سازمان شهرداری ها و دهیاری ها‪ ،‬اتحادیه حمل و‬ ‫نقل همگانی کش��ور و اداره کل استاندارد‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و پلیس راهور ) تهیه و تنظیم شود و توسط یک سازمان‬ ‫ثالث معرفی شده از طریق وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد ‪.‬‬ ‫دراین مقط��ع از مقاله مهمترین ش��اخصهای موثر در‬ ‫انتخاب مراکز معاینه فنی به این شرح عنوان می شود‪:‬‬ ‫ال�ف ‪ :‬ارزیابی عملک�رد کیف�ی و فرایند داخلی‬ ‫مراک�ز معاین�ه فنی خ�ودرو براس�اس پارامترهای‬ ‫‪QCTP‬‬ ‫ کیفیت خدمات ‪Quality‬‬‫ زمان ارائه خدمات ‪Time‬‬‫ هزینه خدمات ‪Cost‬‬‫ نتایج عملکرد ‪Performance‬‬‫ب – ارزیابی رضایتمندی مشتریان ‪:‬‬ ‫ای��ن ارزیابی توس��ط یک تیم کارشناس��ی در یک بازه‬ ‫زمانی س��ه ماهه و با اس��تفاده از یک چک لیست از قبل‬ ‫تهیه شده و سواالت اس��تاندارد که به صورت تصادفی از‬ ‫میان مش��تریان انتخ��اب کرده و ضمن تماس با ایش��ان‬ ‫و دریاف��ت نقطه نظ��رات انها فرمهای مرب��وط را تکمیل‬ ‫می کند که این داده های بدس��ت ام��ده در تعیین میزان‬ ‫رضایت مندی مش��تریان از ان مرک��ز خدماتی تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ارزیاب�ی عملکرد مدی�ران مراکز معاینه فنی‬ ‫براساس مدل ‪DSI‬‬ ‫این روش نیز براساس یک پرسش نامه تکمیل می شود‬ ‫و به صورت یک بازه سه ماهه براساس یک سری سواالت‬ ‫اس��تاندارد از قبل تهیه شده از مشتریان بازخورد عملکرد‬ ‫یک مدیر در س��ازمان خدماتی تهیه می ش��ود که پس از‬ ‫اس��تخراج نتایج و ق��رار دادن در جداول مورد نظر میزان‬ ‫رضایتمن��دی مش��تریان از عملکرد مدیران ان س��ازمان‬ ‫بدست خواهد امد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫جوالن موتورسیکلت های روسی و ترکی در بازار ایران‬ ‫در ش��رایطی که صنع��ت موتورس��یکلت ایران‬ ‫با مش��کالت بین المللی و مس��ائل خ��ود تحریمی‬ ‫زی��ادی روبه رو اس��ت‪ ،‬موض��وع ارتق��ا و اجبار به‬ ‫اس��تانداردهای روز جه��ان تبدیل به معضل جدی‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری و فعالیت این صنعت ش��ده‬ ‫است‪ .‬به گفته حبیب اهلل محمودان بیش از یک سال‬ ‫اس��ت صنعت موتورسیکلت در ایران تعطیل و این‬ ‫اتفاق ن��ه به دلیل تحریم‪ ،‬بلکه به دلیل اخبار کذبی‬ ‫اس��ت که االیندگی یک موتورسیکلت را برابر یک ‬ ‫خودرو اعالم می کند در حالی که هیچ کارشناسی‬ ‫تاکنون چنین ادعای کذبی را تایید نکرده اس��ت‪ .‬‬ ‫حبیب اهلل محمودان‪ ،‬نایب رئیس انجمن سازندگان‬ ‫قطعات موتورس��یکلت‪ ،‬با اش��اره به نقش حمایتی‬ ‫دولت ها در توسعه اقتصادی و صنعتی در جهان‪ ،‬به‬ ‫پرشین خودرو گفت‪ :‬هر چند در بسیاری از کشورها‬ ‫قوانین بسیار سختگیرانه ای برای تولید وجود دارد‬ ‫اما همزمان تمام خدم��ات تامین و نگهداری برای‬ ‫تولید از س��وی دولت ها فراهم می ش��ود‪ ،‬در حالی‬ ‫که در ایران قوانین بس��یار محدودکننده ای وجود‬ ‫دارد که موجب تعطیلی تولید و صنایع شده است‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرس��ش که دلیل الزام قوانین و‬ ‫استانداردهای یورو ‪ ۳‬و ‪ ۴‬در صنعت موتورسیکلت‬ ‫چیست؟ گفت‪ :‬باید همسو با شرکت هایی که سهم‬ ‫بزرگی در بازار ایران دارند الزامات گذشته متوقف و‬ ‫استاندارد یورو‪ ۲‬اجرایی شود تا کارخانه ها دوباره به‬ ‫چرخه تولید برگردد و در طول فرایند تولید اصالح‬ ‫ساختار و اصالح مدل و ارتقای کیفی انجام شود‪.‬‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ساختار کاتالیست کانورتور خودرو‬ ‫دکتر محمد طاهر رس�تگاری‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودور‪:‬‬ ‫کاتالیست کانورتر خودرو از سه قسمت اصلی تشکیل‬ ‫می شود ‪ .‬این سه قسمت عبارتند از‪:‬‬ ‫‹ ‹بستر کاتالیست‬ ‫در کاتالیس��ت کانورتر های خودرو معموالً هس��ته از‬ ‫یک سرامیک مونولیتی با ساختار النه زنبوری (به شکل‬ ‫مربعی نه هشت ضلعی) تشکیل شده است‪.‬‬ ‫سرامیکهای مونولیتی فوق الذکر دارای درصد باالیی از‬ ‫کانی کمیاب کوردیریت اس��ت‪ .‬این کانی دارای خواص‬ ‫بس��یاری از جمله دیرگدازی اس��ت‪ .‬ترکیب تئوری این‬ ‫کانی شامل اکسیدهای منیزیوم الومینیوم و سیلیسیوم‬ ‫اس��ت ‪ .‬مهمترین ویژگی ان که باعث وسعت کاربرد ان‬ ‫می شود ضریب انبساط حرارتی پایین است که در نتیجه‬ ‫ان بدنه های سرامیکی ساخته شده حاوی کوردیریت از‬ ‫شوک پذیری حرارتی باالیی برخوردار می شوند ‪.‬‬ ‫مونولیت های فویلی ش��کل فلزی که از کانتال ساخته‬ ‫می ش��وند عمدت��ا در مواردی اس��تفاده می ش��وند که‬ ‫مقاومت حرارتی مخصوص باالیی نیاز باشد ‪ .‬کانتال نام‬ ‫تجاری برای خانواده الیاژ اهن کروم الومینیوم اس��ت‪،‬‬ ‫الیاژی که کاربرد ان طیف وس��یعی از مقاومت حرارتی‬ ‫باال را شامل می شود‪.‬‬ ‫درصد عمده این الی��اژ از اهن‪ ،‬بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کروم و بین ‪ ۴‬تا ‪ ۷‬و نیم درصد الومینیوم است ‪ .‬اولین‬ ‫م��دل از این الیاژ در س��وئد مورد اس��تفاده قرار گرفت‬ ‫اما عمده ش��هرت این الیاژ ناشی از تحمل باالی دمای‬ ‫ان و همچنین مقاومت الکتریکی نیمه باالیی ان اس��ت‬ ‫‪ .‬این الیاژ عمدتاً دارای پوشش��ی از اکس��ید الومینیوم‬ ‫اس��ت که یک عایق الکتریکی است ولی ضریب هدایت‬ ‫نس��بتاً باالی��ی دارد‪ .‬اخرین نکته ان ک��ه معمول ترین‬ ‫ن��وع این الی��اژ دارای دم��ای ذوب ای در حدود ‪۱۵۰۰‬‬ ‫درجه س��انتیگراد اس��ت‪ .‬بستر کاتالیس��ت جهت انجام‬ ‫فرایند های محوله باید س��طح پوشش��ی وسیعی داشته‬ ‫باش��د که در عمده این موارد این سطح پوششی توسط‬ ‫کانی کوردیریت پوشانده می شود ‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬الیه اکسیدی‪:‬‬ ‫از ای��ن الی��ه به‪  ‬عن��وان نگهدارنده ماده کاتالیس��ت‬ ‫اس��تفاده می ش��ود که س��طح مخصوص کاتالیس��ت را‬ ‫افزای��ش می ده��د‪ .‬این الی��ه معموالً از جنس اکس��ید‬ ‫الومینیوم (‪ ،)Al2O3‬دی اکس��ید تیتانیوم (‪،)TiO2‬‬ ‫دی اکس��ید س��یلیکون (‪ ،)SiO2‬یا ترکیبی از سیلیکا‬ ‫و الومینا انتخاب می ش��ود‪ .‬مواد الیه اکسیدی به نحوی‬ ‫توزیع می ش��وند که سطحی زد و غیر یکنواخت تشکیل‬ ‫دهند تا س��طح ارتباطی بیش��تری را تشکیل دهد ‪ .‬در‬ ‫نتیجه این کار س��طح اکتیو کاتالیس��ت کانورتر جهت‬ ‫واکنش ب��ا مواد خروجی اگزوز بیش��تر می ش��ود ‪.‬الیه‬ ‫اکسیدی باید بتوان سطح تماسی خود را ثابت نگه دارد‬ ‫و از ایجاد خاکس��تر ذرات فلز کاتالیستی حتی در دمای‬ ‫باال جلوگیری کن��د ‪.‬در ادامه به طور مختصر به معرفی‬ ‫عب�اس مجی�دی ن�ژاد‪ ،‬رییس هی�ات مدیره‬ ‫انجمن صنفی مراک�ز معاینه فنی خودرو‪ :‬در پی‬ ‫تحلی��ل نیازمندی در قوانین ب��رای مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو در کش��ور یکی دیگر از تعارض��ات موجود در‬ ‫تعاریف نقص فنی خودرو اس��ت‪.‬در این معنا در اسناد‬ ‫باالدستی تعاریف متفاوتی ارائه شده است‪.‬‬ ‫در ایین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی در بند‬ ‫(ج)ماده ‪ 1‬اورده شده است‪:‬‬ ‫«ه��ر نوع عیب‪ ،‬نقص و یا تغییر در وضیعت ظاهری‬ ‫و فنی وس��یله نقلیه که موجب کاهش ایمنی در عبور‬ ‫و مرور و یا انتشار بیش از حد گازهای االینده هوا و یا‬ ‫الودگی بیش از حد مجاز صداشود‪».‬‬ ‫در تبصره الف ماده ‪ 10‬قانون رس��یدگی به تخلفات‬ ‫راهنمایی و رانندگی امده است‪:‬‬ ‫«چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر‬ ‫بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته‬ ‫باشد‪،‬وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می شود‪».‬‬ ‫در ایین نامه اجرایی بند (الف) و (ب) ماده ‪ 10‬قانون‬ ‫رس��یدگی به تخلفات رانندگی در تبص��ره (پ) برای‬ ‫تعریف نقص فنی موثر امده است‪:‬‬ ‫« ه��ر نقصان ی��ا تغییر در وضیع��ت ظاهری‪،‬فنی و‬ ‫استاندارد وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی‬ ‫در رانندگ��ی و یا افزایش بیش از ح��د مجاز گازهای‬ ‫االین��ده ی��ا الودگی بیش از حد مجاز ص��دا و یا باعث‬ ‫خ��روج ان از حالت اولیه کارخانه و اس��تاندارد گردد‬ ‫و احتم��ال ایج��اد خطر و یا وقوع تص��ادف را افزایش‬ ‫دهد از قبیل سامانه روشنایی یا تغییر و میزان یا رنگ‬ ‫استاندارد چراغ ها‪ ،‬میزان نبودن چرخ های جلو و فرمان‬ ‫‪ ،‬نقص در سامانه ترمزها‪ ،‬نداشتن اج مناسب در سطح‬ ‫اتکای الس��تیک چرخ‪ ،‬نداشتن برف پاک کن‪ ،‬سامانه‬ ‫گرمایش��ی در مواقع بارندگی و زنجیرچرخ یا الستیک ‬ ‫یخ ش��کن در مواقع یخبندان‪ ،‬دود کردن وسیله نقلیه‪،‬‬ ‫شکس��تگی شیش��ه جلو که مانع دیده راننده باشد و‬ ‫نقص در تجهیزات ایمنی مانند کمربند‪،‬کیس��ه هوا و‬ ‫سامانه ضد قفل ترمزها‪».‬‬ ‫در م��اده ‪ 2‬ایین نام��ه مذکور اقدام��ات الزم جهت‬ ‫تش��خیص نقص فنی موثر در وسیله نقلیه و چگونگی‬ ‫برخ��ورد و متوقف کردن ان به منظور رفع نقص فنی‬ ‫شرح داده شده است‪.‬‬ ‫جدول مقایسه مشخصات‪:‬‬ ‫نام ماده‬ ‫اکسیدی‬ ‫دمای ذوب‬ ‫دمای جوش‬ ‫چگالی‬ ‫شکل قابل یافت‬ ‫اکسید الومینیوم‬ ‫‪2072‬‬ ‫‪2977‬‬ ‫‪3/987‬‬ ‫جامد و سفید رنگ‬ ‫میزان خطر (‪)704 NFPA‬‬ ‫هریک از این اکسیدها پرداخته و جدولی جهت مقایسه‬ ‫ویژگی های انها فراهم گردیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اکسید الومینیوم ‪:‬‬ ‫این ماده با نام تجاری الومینا ش��ناخته می ش��ود در‬ ‫بین انواع اکس��یدهای الومینیوم مرس��وم ترین نوع ان‬ ‫‪ Al2O3‬اس��ت‪ .‬الومین��ا دارای س��ختی و نقطه ذوب‬ ‫باالیی اس��ت که در ساخت شمش های الومینیوم جهت‬ ‫اضافه کردن س��ختی و نقطه ذوب به شمش الومینیوم‬ ‫استفاده می شود ‪.‬‬ ‫‹ ‹دی اکسید تیتانیوم‪:‬‬ ‫دی اکس��ید تیتانی��وم عمدتاً ب��ا نام تج��اری تیتانیا‬ ‫شناخته می ش��ود و فرمول شیمیایی ان ‪ TiO2‬است‪.‬‬ ‫این ماده دارای کاربردهای فراوانی از قبیل اس��تفاده در‬ ‫صنایع رنگرزی و رنگ های خوراکی است ‪.‬‬ ‫‹ ‹دی اکسید سیلیسیوم‪:‬‬ ‫دی اکس��ید سیلیس��یوم ب��ا نام های تج��اری مانند‬ ‫سیلیکا و یا اسید سیلیسیک شناخته می شود ‪ .‬فرمول‬ ‫ش��یمیایی ان ‪ SiO2‬اس��ت که در طبیعت به ش��کل‬ ‫کوارتز و در انواع ارگانیسم های طبیعی موجود است ‪ .‬در‬ ‫دی اکسید‬ ‫تیتانیوم‬ ‫دی اکسید‬ ‫سیلیسیوم‬ ‫‪1843‬‬ ‫‪1713‬‬ ‫بس��یاری از مناطق دنیا سیلیکا بخش مهمی از ماسه را‬ ‫تشکیل می دهد ‪ .‬کاربردهای سیلیکا را می توان از طریق‬ ‫مواردی مانند فیوزکوارتزی‪ ،‬سیلیکاژل و ‪ ...‬نشان داد‪ .‬از‬ ‫این ماده همچنین به عنوان عایق الکتریکی و در صنایع‬ ‫غذایی و داروسازی نیز استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬ماده کاتالیست‪:‬‬ ‫ماده کاتالیست عمدتا ترکیبی از فلزات گرانبها است‪.‬‬ ‫‪2972‬‬ ‫‪2950‬‬ ‫‪23/4‬‬ ‫‪648/2‬‬ ‫جامد و سفید رنگ‬ ‫جامد و یا پودری شکل و به رنگ های‬ ‫سفید یا کرمی‬ ‫معمول ترین فلزی که به صورت گس��ترده ای اس��تفاده‬ ‫می ش��ود پالتین است که البته برای تمامی کاربرد ها به‬ ‫علت واکنش های ناخواسته که ایجاد می کند و همچنین‬ ‫قیمت باال مناسب نیست‪.‬‬ ‫دو ن��وع فلز گرانبه��ای مورد اس��تفاده دیگر پاالدیوم‬ ‫و رادیوم اس��ت‪ ،‬رادیوم ب��ه عنوان کاتالیس��ت کاهنده‬ ‫پاالدیوم به عنوان کاتالیس��ت اکسیداس��یون و پالتین‬ ‫معاینه فنی نیازمند قوانین (‪)2‬‬ ‫نقص فنی در معاینه فنی‬ ‫در تعریف نقص فنی موثر هم از نقصان و هم تغییر‬ ‫را قید کرده است‪ .‬در باب تغییر که اشخاص بر حسب‬ ‫ش��رایط کاری خود اقدام به تغییراتی در خودرو انجام‬ ‫می دهند‪ .‬مانند اضافه و کم کردن شاس��ی خودروها و‬ ‫تغییراتی در اتاق ک��ه این مورد عمدا صورت گرفته و‬ ‫افراد صدراالشاره خاطی بوده و مراتب قانونی بر ایشان‬ ‫اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫در باب نقصان در خودروها که موجب کاهش ضریب‬ ‫ایمنی و یا افزایش گازهای االیندگی گردد امده است‬ ‫ک��ه موجب تفاس��یر مختلفی خواهد ب��ود و درهمین‬ ‫تعریف ارائه ش��ده چنین قید می شود و یا باعث خروج‬ ‫از حالت اولیه کارخانه و استاندارد شود‪.‬‬ ‫در استاندارد ‪( 6924‬خودرو‪ -‬تایید نوع وسایل نقلیه‬ ‫موتوری و تریلرها‪،‬سیس��تم ها‪،‬قطعات‪،‬واحدهای فنی‬ ‫مجزای انها‪ -‬مق��رارت و روش اجرایی) در ماده‪32-4‬‬ ‫در گواهی تطابق‪:‬‬ ‫مدرکی اس��ت طبق فص��ل نهم این اس��تاندارد که‬ ‫توسط س��ازنده صادر می شود که وسیله نقلیه وابسته‬ ‫به سرهای تایید نوع شده و براساس استاندارد در زمان‬ ‫تولید با کلیه استانداردهای جداگانه انطباق دارد‪.‬‬ ‫در ماده‪ 2-4‬اس��تاندارد در تعری��ف تایید نوع امده‬ ‫است‪:‬‬ ‫رویه ای که بر اساس ان مرجع تایید گواهی می دهد‬ ‫نوعی از وس��یله نقلیه‪ ،‬سیستم‪ ،‬قطعه یا مجموعه فنی‬ ‫مجزا‪،‬الزام��ات فنی و مقرارت اجرای��ی مربوط به این‬ ‫استاندارد یا استانداردهای جداگانه است‪.‬‬ ‫بر اس��اس تعاریف که در اس��تاندارد ام��ده خودرو‬ ‫هن��گام ورود به چرخه حمل ونق��ل تحت الزامات این‬ ‫اس��تانداردها امکان پذیر خواهد بود‪ .‬دراین مرحله نیز‬ ‫س��ازمان های متولی و ناظر حضور داشته و تاییدهای‬ ‫سازمانی صورت گرفته انگاه خودرو پالک خواهد شد‪.‬‬ ‫ح��ال در مورد صدا در مراک��ز معاینه فنی خودرو با‬ ‫یک عدد روبرو هستند ایا این عدد بر تمامی خودروها‬ ‫قابل تعمیم خواهد بود؟‬ ‫و یا در مورد نور چراغ های ان هم تایید نوع (‪)T.A‬‬ ‫در زم��ان ورود به چرخه حم��ل ونقل دارد‪،‬اگر در این‬ ‫مورد نیز لوکس خاصی تعیین ش��ده ای الزام ش��ود و‬ ‫خودرو جدید بیش��تر از این ابالغیه باشد مراکز ملزوم‬ ‫به رد کردن این نوع خودروها هستند؟‬ ‫برای ش��فاف تر ش��دن این مطلب مثال��ی را عنوان‬ ‫می کنیم کارخانه پورشه در المان چندین میلیون دالر‬ ‫هزینه می کند ت��ا صدای خروجی از اگزوز این خودرو‬ ‫با دیگر خودروهای در جهان متفاوت باشد و اشخاص‬ ‫امکان تش��خیص این خ��ودرو را از روی صدا خروجی‬ ‫اگزوز داشته باشند‪ .‬یا خودرو هیوندای مدل جنسیس‬ ‫کوپه انها نیز بر روی خروجی از اگزوز کار کرده و البته‬ ‫این م��ورد در تمامی خودروهای ب��ا برند های معروف‬ ‫جهان صادق بوده و می توان انها را شناس��ایی کرد‪ .‬با‬ ‫مراجع��ه این خودروها به مراکز معاینه فنی مراکز چه‬ ‫گواهی معاینه فنی که‬ ‫پس از دریافت معاینه‬ ‫فنی دچار نقص فنی‪،‬‬ ‫تصادف و هرگونه‬ ‫دستکاری شوند باطل‬ ‫شده و وسیله نقلیه‬ ‫ضمن رفع نقص مجدد‬ ‫مورد ازمون معاینه فنی‬ ‫قرار می گیرد‬ ‫تکلیفی می بایست داشته باشند؟‬ ‫ی مابی��ن کمپانی های‬ ‫تاکن��ون هی��چ پیون��دی ف�� ‬ ‫خودروس��از با مراکز معاینه فنی در مورد تاییدیه نوع‬ ‫(‪ )T.A‬وجود نداشته و سازمان های متولی نیز اقدامی‬ ‫در جهت جمع اوری مدارک و مستندات صورت نداده‬ ‫و صرف��ا بر اس��اس بعضی از اعداد و ارقام ابالغ ش��ده‬ ‫خودرو مورد بازرسی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫مورد دیگری در تعریف نقص فنی می بایس��ت مورد‬ ‫بررس��ی و کنکاش قرار گیرد در دستور العمل ماده ‪3‬‬ ‫در تبصره (ص) ماده‪ 1‬اورده شده است‪:‬‬ ‫«اعتب��ار گواه��ی معاینه فنی دوره زمان��ی از تاریخ‬ ‫صدور ت��ا تاریخ انقضای درج ش��ده در گواهی معاینه‬ ‫فنی وسیله نقلیه یا بروز نقص فنی است»‬ ‫دراین تعریف به این معناس��ت که تا تاریخ انقضای‬ ‫معاین��ه فنی خودرو مرکز صادر کننده مس��ئولیت در‬ ‫مقابل این گواهی نامه صادر شده را دارد‪.‬‬ ‫در این قسمت نقص فنی موثر که قانون رسیدگی به‬ ‫تخلفات رانندگی امده گویا تر از نقص فنی در ایین نامه‬ ‫اجرایی نحوه انجام معاینه فنی به نظر می رسد‪.‬‬ ‫نق��ص فنی موثر نیز در هنگامی کارشناس��ی به دو‬ ‫قس��مت تقسیم می شود‪ .‬نقص فنی اولیه و نقص فنی‬ ‫ثانویه‪.‬‬ ‫نق��ص فن��ی اولیه‪ :‬در هن��گام بروز تص��ادف جهت‬ ‫کارشناس��ی می بایس��ت اگر خودرو ب��ر اثر نقص فنی‬ ‫دچار سانحه ش��ده است باشد مش��خص کرد‪ ،‬بعد از‬ ‫مشخص کردن نقص فنی در هنگام بازرسی خودرو در‬ ‫مراکز معاینه فنی وجود داش��ته و یا بعد از ان حادث‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در ماده ‪ 24‬دستورالعمل ماده ‪ 3‬امده است‪:‬‬ ‫«گواهی معاینه فنی که پس از دریافت معاینه فنی‬ ‫دچار نقص فنی‪ ،‬تصادف و هرگونه دس��تکاری ش��وند‬ ‫باطل شده و وسیله نقلیه ضمن رفع نقص مجددا مورد‬ ‫ازمون معاینه فنی قرار بگیرد‪».‬‬ ‫تبصره‪ :‬پلیس راهور باید فرم تصادفات خودروها‪ ،‬در‬ ‫مواردی ک��ه حادثه منجر به نقص فن��ی موثر خودرو‬ ‫شده و نیاز مجدد به صدورمعاینه فنی معتبر را داشته‬ ‫باشد‪ ،‬گواهی معاینه فنی را ابطال و موارد را به سامانه‬ ‫لحاظ کند‪.‬‬ ‫تاکن��ون در مواردی که خودروه��ا دچار نقص فنی‬ ‫جه��ت هر دو کاربری فوق مورد اس��تفاده قرار می گیرد‬ ‫‪ .‬س��ریم‪ ،‬اه��ن‪ ،‬منگنز و نیکل نی��ز در بعضی مواقع به‬ ‫عنوان ماده کاتالیست اس��تفاده می شود هرچند که هر‬ ‫کدام محدودیت مربوط به خود را دارند ‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫اس��تفاده از نیکل در اتحادیه اروپا به علت امکان ایجاد‬ ‫تترا کربن نیکل در واکنش با مونواکس��یدکربن ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫موثر و یا تصادف ش��ده باش��ند که معاینه فنی انها از‬ ‫اعتبار خارج ش��وند در س��امانه «سیمفا» لحاظ نشده‬ ‫اس��ت و این ارتباط فی مابین پلیس راهور و ارس��ال‬ ‫فرم تصادفات خودروها برای سامانه «سیمفا» صورت‬ ‫نپذیرفته و ب��ه واقع یکی از خاله��ای موجود در این‬ ‫فرایند معاینه فنی خودرو است‪.‬‬ ‫مورد دیگر در نقص فنی اولیه در اس��تاندارد ‪6924‬‬ ‫اورده که مرجع تایید گواهی می دهد از وسیله نقلیه‪،‬‬ ‫سیس��تم‪ ،‬قطعه یا مجموعه فنی مجزا است و مقرارت‬ ‫اجرایی مربوط به این اس��تاندارد و یا اس��تانداردهای‬ ‫جداگان��ه در فهرس��ت جامع ارائه ش��ده می بایس��ت‬ ‫براورده شود‪.‬‬ ‫در این قس��مت نیز این موارد مورد کارشناسی قرار‬ ‫نم��ی گیرد‪ .‬قطعات موجود در ب��ازار از چه کیفیتی و‬ ‫چ��ه طول عمری برخودار هس��تند‪.‬از هم��ه مهمتر تا‬ ‫کنون مشکالت ساختاری در خودروها در هنگام تولید‬ ‫بوج��ود امده نیز مورد بررس��ی و تحقیق قرار نگرفته‬ ‫و نس��بت ب��ه این م��ورد بی تفاوتی مزم��ن در جامعه‬ ‫کارشناسان حاکم بوده که این مطلب حقوق مشتریان‬ ‫هم مورد تضیع قرار داده است‪.‬‬ ‫با داده س��تانی از س��امانه ملی یکپارچ��ه و تحلیل‬ ‫س��اختار خودروها می توان نسبت به ساختار خودروها‬ ‫در فرایندهای مختلف مانند ترمز‪ ،‬تعلیق و کمک فنر‬ ‫و سوخت به ارزیابی قابل توجهی دست یافت‪.‬‬ ‫ب��ه دلیل تعارض در تعاری��ف و خالهای موجود در‬ ‫قوانین مختلف باالدستی نقص فنی موثر اولیه را صرفا‬ ‫در مراکز معاینه فنی جستجو می کنند در صورتی که‬ ‫بر طبق اس��تاندارد وس��یله نقلیه‪ ،‬سیستم‪ ،‬قطعات و‬ ‫مجموعه فنی مجزا می بایست لحاظ و مورد کارشناسی‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬ضرورت مشخص کردن عملکرد هر یک از‬ ‫مجریان این سیستم و تعیین جایگاه سازمانی انها در‬ ‫هنگام حادثه برای ارجاع به قوه قضایی به استناد ماده‬ ‫‪ 32‬قانون هوای پاک ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقص ثانویه‪:‬‬ ‫در نقص فنی ثانویه بعد از بازرس��ی در مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو به هر صورت دچار نقص فنی موثر ش��وند‬ ‫صاحبان خودروهای مذکور موظفند به رفع نقص فنی‬ ‫و دریاف��ت معاینه فنی معتبر خواهن��د بود در مجال‬ ‫دیگری این مبحث را نیز تحلیل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بهترین الگوهای طراحی صندلی ها در محصوالت پورشه‬ ‫خودروس��ازی که ‪ 70‬س��ال است خودرو می سازد‬ ‫قطعاً چیزهای زیادی برای نشان دادن دارد مخصوصاً‬ ‫انکه این کمپانی یک اسطوره با نام پورشه باشد‪ .‬سری‬ ‫ویدئوهای تاپ ‪ 5‬این خودروساز روی خودرو تمرکز‬ ‫نداش��ته ولی هنوز هم جالب و س��رگرم کننده است‪.‬‬ ‫این سری از ویدئوهای پورشه با نوارهای قرمز و سفید‬ ‫پوشش چرم بکار رفته در صندلی های پورشه ‪S 928‬‬ ‫مدل ‪ 1983‬اغاز می شود‪ .‬در روی پشت سری های این‬ ‫صندلی ها نیز نشان مخصوص پورشه بکار رفته است‪.‬‬ ‫شاسی بلندهای برتر تاریخ با بهترین افرود‬ ‫شاسی بلندهایی که‬ ‫زمین گیر نمی شوند‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫ش�ما به خوبی می دانید که به هر خودرو ‪ SUV‬نمی توان‬ ‫اعتماد کرد و با ان به کوه و کمر یا به صحرا س�فر کرد‪ ،‬اگر‬ ‫برخی ‪SUV‬های کامپکت را کنار بگذاریم‪ ،‬حتی بس�یاری‬ ‫از ‪SUV‬های فول س�ایز که مدعی افرود هستند در میدان‬ ‫عم�ل زمین گیر می ش�وند‪ .‬چی�زی که باعث می ش�ود یک‬ ‫خ�ودرو بتواند از مس�یرهای ناهموار و گل ال�ود عبور کند‬ ‫و ازپ�س پیمایش صخره ها براید تنها ارتفاع بلند شاس�ی‪،‬‬ ‫یک موتور قوی و سیستم چهار چرخ محرک نیست‪ ،‬قضیه‬ ‫پیچیده تر از اینهاست‪.‬‬ ‫توزیع مناسب گشتاور‪ ،‬سیستم های ضد لغزش مکانیکی‬ ‫ی�ا الکترونیکی‪ ،‬سیس�تم تعلیق مناس�ب‪ ،‬دوام شاس�ی‪،‬‬ ‫مقاومت دیفرانس�یل و همه قطعات تحت تنش های شدید‬ ‫و ده ه�ا فاکت�ور دیگ�ر در شکس�ت ناپذیری ی�ک خودرو‬ ‫افرود موثر هس�تند‪ .‬باید دید کدام یک شایستگی حضور‬ ‫در فهرست شاس�ی بلندهای برتر تاریخ با بهترین افرود را‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا ‪ FJ۴۰‬لندکروزر (‪ ۱۹۷۴‬تا ‪)۱۹۸۳‬‬ ‫تویوتا ‪ FJ۴۰‬لندکروزر یکی از بهترین وسایل نقلیه افرود‬ ‫اس�ت که تاکنون تولید شده است‪ .‬لندکروزر شناخته شده‬ ‫اس�ت و پ�س از خ�روج از کارخانه بدون نیاز ب�ه هیچ گونه‬ ‫تغییراتی مس�تقیم با سیس�تم دو دیفرانسیل خود قادر به‬ ‫غلبه بر هر مانعی که در س�ر راهش قرار داشت‪ ،‬بود‪ .‬هنوز‬ ‫هم ‪ FJ۴۰‬هایی با کارکرد بیش از چند صد هزار کیلومتر در‬ ‫سراس�ر جهان در حال نبرد هس�تند‪ .‬در زیر کاپوت ان از‬ ‫س�ری انجین های ‪ small-block‬شورولت که در ان زمان‬ ‫موت�ور کوچک و محبوبی بود و از قدرت و مصرف س�وخت‬ ‫مناسبی برخوردار بود‪ ،‬قرار داشت‪ .‬این خودرو فضای کافی‬ ‫ب�رای دو سرنش�ین بزرگس�ال در جلو به هم�راه دو فرزند‬ ‫کوچ�ک یا تجهیزات در قس�مت عقب را داش�ت‪ .‬از س�ال‬ ‫‪ ۱۹۷۵‬ترمز جلو دیس�کی و از س�ال ‪ ۱۹۷۹‬تهویه مطبوع و‬ ‫نیرو کمکی فرمان‪ ،‬به صورت استاندارد روی ان قرار داشت‪.‬‬ ‫مدل های مختلف ‪ FJ۴۰‬را می توان در کشورمان یافت که‬ ‫همچنان اماده افرود هستند‪.‬‬ ‫‪01‬‬ ‫ی و پنج‬ ‫رنگ این صندلی ها حتی پس از گذش��ت س�� ‬ ‫س��ال هم فوق العاده به نظر می رس��د و کل خودرو نیز‬ ‫طبق مشاهدات در شرایط بسیار خوبی قرار دارد‪ .‬اما‬ ‫طرح ش��ماره ‪ 4‬برجسته برای صندلی های پورشه به‬ ‫‪ 911‬کررا ‪ 3.2‬کوپه سال ‪ 1989‬تعلق دارد که رنگ‬ ‫ان سفید است‪ .‬رنگ بدنه نیز با کابین تناسب داشته‬ ‫و در کابین نوارهای مارون نیز با عناصر س��فیدرنگ‬ ‫مشهود هستند‪.‬‬ ‫طرح محبوب شماره ‪ 3‬پورشه به پوشش قرمز و ابی‬ ‫تارتانی تعلق دارد که در ‪ 911‬توربویی دیده می شود‬ ‫ک��ه ب��ه احترام نام لوئیس پیچ با نام مس��تعار لوئیس‬ ‫شناخته می شود‪ .‬لوئیس دختر فردیناند پورشه است‪.‬‬ ‫این اولین ‪ 911‬توربو با بدنه کررا است که ساخته شده‬ ‫و حت��ی پانل ه��ای بدنه نیز دارای طرح تارتان بوده و‬ ‫کف پوش ها نیز دارای طرح قرمز هستند‪ .‬افراد تیزبین‬ ‫همچنی��ن متوج��ه نوارهایی در طرفین بدنه خواهند‬ ‫ش��د که نوش��ت ه پورشه را تداعی کرده و دارای همان‬ ‫ظاهر تارتان کابین هستند‪.‬‬ ‫دایهاتسو کوپن کوپه جدید‬ ‫بازار خ��ودروی ژاپ��ن همچون دنیایی بس��یار‬ ‫متفاوت ب��رای خارجی ها بوده و عجایب ان تمامی‬ ‫ن��دارد‪ .‬از انجایی که به موعد برگزاری نمایش��گاه‬ ‫توکیو اتو سالن ‪ ۲۰۱۹‬نزدیک می شویم‪ ،‬محصوالت‬ ‫جدید این بازار کم کم پدیدار می شوند که از جمله‬ ‫انها می توان به دایهاتسو کوپن کوپه اشاره کرد‪ .‬بله‬ ‫پس از سال ها حضور تک و تنهای مدل رودستر در‬ ‫این بازار‪ ،‬کوپن س��رانجام با س��قف ثابت نیز عرضه‬ ‫شده است‪ .‬شاید نمایش��گاه توکیو ‪ ۲۰۱۶‬را به یاد‬ ‫اورید که در ان دایهاتس��و از کانس��پت سقف ثابت‬ ‫کوپن که ب��ر پایه مدل رتروی کوپ��ن ‪ Cerro‬بنا‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬رونمایی ک��رد‪ .‬این خ��ودرو مطالعاتی‬ ‫بازخورد مناسبی از سوی بازدیدکنندگان داشت و‬ ‫همین امر دایهاتسو را ترغیب کرد به دنبال ساخت‬ ‫این خودرو باشد‪ .‬در نهایت این تصمیم گرفته شده‬ ‫اما س��قف تولید ان به ‪ ۲۰۰‬دس��تگاه محدود شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدل کوپن کوپه که از کانس��پت یاد ش��ده‬ ‫الهام گرفته‪ ،‬دارای س��قف ثابت از جنس ‪CFRP‬‬ ‫ب��وده و طراحی ان به گونه ای اس��ت که به س��مت‬ ‫عق��ب خودرو تمایل داش��ته و طراحی فس��ت بک ‬ ‫ شنبه‬ ‫مانندی ایجاد کرده اس��ت‪ .‬به صورت سفارشی نیز‬ ‫می توان ان را با س��انروف شیش��ه ای سفارش داد‪.‬‬ ‫خودروی مورد بحث‪ ،‬س��ال اینده وارد خط تولید‬ ‫خواهد ش��د و عرضه ان با ‪ ۵‬س��الگی تولید نس��ل‬ ‫دوم کوپ��ن همزم��ان خواهد بود‪ .‬نس��خه کوپه از‬ ‫تجهیزات اس��تاندارد مناس��بی برخوردار است که‬ ‫از جمل��ه انه��ا می توان به غربیل��ک فرمان چرمی‬ ‫مومو‪ ،‬دیفرانس��یل لغ��زش مح��دود‪ ،‬رینگ های‬ ‫الومینیوم��ی ‪ BBS‬و پالک ه��ای س��ریال دار در‬ ‫کنسول مرکزی اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جیپ رانگلر روبیکون‬ ‫جیپ رانگلر روبیکون به عنوان یک ‪ SUV‬کامپکت دو دیفرانس�یل‪ ،‬یکی از‬ ‫بهترین وس�ایل نقلیه افرودی است که از سوی این شرکت تولید شده است‪.‬‬ ‫این خودرو به وس�یله شرکت کرایس�لر با نام تجاری جیپ تولید می شد و در‬ ‫بی�ن افرودس�واران به جیپ ‪ WW۲‬ش�هرت دارد‪ .‬اندازه کوچ�ک ان باعث‬ ‫می ش�د خط مرزی مناسبی برای رانندگی در مسیرهای باریک داشته باشد و‬ ‫برخورداری از الس�تیک های بزرگ افرود‪ ،‬حالت انتقال ‪ ۱:۴‬گیربکس ‪ ۶‬دنده‪،‬‬ ‫موتور ‪ ۶‬س�یلندر خطی با گش�تاور باال‪ ،‬امکان انتخاب ب�ا گیربکس خودکار و‬ ‫توانای�ی فوق الع�اده در باال رفتن و پایین امدن از ش�یب زیاد و پیش�روی در‬ ‫مسیرهای باتالقی و گل الود و امکان انتخاب حالت های مختلف‪ ،‬از ویژگی های‬ ‫برجس�ته ان ب�ود‪ .‬روبیکون به هم�راه تهویه مطبوع‪ ،‬بخ�اری و رادیو عرضه‬ ‫می ش�د و تعدادی لوازم جانبی هم در طول س�ال های مختلف تولید روی ان‬ ‫افزوده ش�د‪ .‬چند مدل مختلف از ان که از س�وی شرکت پارس خودرو مونتاژ‬ ‫می شدند‪ ،‬هنوز در بازار کشورمان پیدا می شوند‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‹ ‹شورولت ‪ K5‬بلیزر‬ ‫ش�ورولت ‪ K ۵‬بلیزر یک شاسی بلند فول س�ایز ‪ ۴×۴‬بود که بین سال های‬ ‫‪ ۱۹۸۸‬و ‪ ۱۹۹۱‬س�اخته می ش�د و رانندگ�ی ب�ا ان در خ�ارج از ج�اده ب�رای‬ ‫عالقه مندان به افرود سرگرم کننده بود‪ K۵ .‬با دو نوع موتور بنزینی و دیزلی‬ ‫عرضه می ش�د که شامل موتور بنزینی ‪ ۵.۷‬لیتری ‪ V ۸‬با توان ‪ ۲۱۰‬اسب بخار‬ ‫و موتور دیزلی ‪ ۶.۲‬لیتری ‪ V ۸‬با توان ‪ ۱۳۰‬اس�ب بخار می ش�د‪ K ۵ .‬در بین‬ ‫وس�ایل نقلیه افرود بهترین تعویض دنده را داش�ت و همچنین از یک فاصله‬ ‫بین دو محور ‪ ۲.۷‬متر برخوردار بود و به لطف ابعاد بزرگ‪ ،‬قابلیت حمل وسایل‬ ‫زیادی را داش�ت‪ .‬در مدل ‪ ۱۹۹۰‬ان ش�ورولت به روزرس�انی های قابل توجهی‬ ‫ب�رای موتور ‪ V ۸‬انجام داد که ش�امل طراحی دوب�اره درزگیر عقب میل لنگ‬ ‫هم می ش�د‪ .‬ش�عاع انحراف ان�دک در ‪SUV‬ها بر ویژگی های اف�رود انها در‬ ‫مکان های تنگ می افزاید و بلیزر به خوبی از این ویژگی بهره برده بود‪.‬‬ ‫هن�وز مدل هایی از ان را می توان در کش�ورمان پیدا کرد که از توانایی های‬ ‫خوبی برخوردارند‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‹ ‹فورد برانکو (‪ ۱۹۶۶‬تا ‪)۱۹۷۷‬‬ ‫فورد برانکو ‪ ۴×۴‬در س�ال ‪ ۱۹۶۶‬عرضه ش�د و در ان زمان یکی از گزینه های مناسب در بین‬ ‫شاس�ی بلندهای ‪۳‬در بود که تنها برای خریداران ایاالت متحده عرضه می شد‪ .‬برانکو هنوز هم‬ ‫یکی از بهترین وس�ایل نقلیه افرودی اس�ت که تاکنون تولید ش�ده و با داشتن فاصله بین دو‬ ‫محور ‪ ۲.۳‬شعاع گردش ان تنها ‪ ۱۰.۳‬متر است و می توان مانند یک جیپ از راندن ان لذت برد‪.‬‬ ‫مدل های برانکو با ‪ ۴.۹‬لیتری‪ V ۸‬فورد عرضه می شدند و از سال به بعد ‪ ۱۹۷۱‬با موتور دانا ‪۴۴‬‬ ‫عرضه ش�د‪ .‬برانکو در اصل تا سال ‪ ۱۹۷۸‬روی خط تولید فورد قرار داشت و بعد از ان‪ ،‬شرکت‬ ‫خط تولید ان را با یک ‪ SUV‬بر پایه ‪ ۱۵۰F‬جایگزین کرد‪ .‬با این وجود ‪ ،‬شما هنوز هم می توانید‬ ‫مدل هایی از ان را که توان افرود داش�ته باش�ند پیدا کنید و از گیربکس سرگرم کننده ‪۳.۰۳‬‬ ‫س�ه دنده دس�تی فورد لذت ببرید‪ .‬باوجود اینکه این مدل مخصوص بازار امریکا بود اما تعداد‬ ‫کمی از این مدل در ایران هم وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اینترنشنال هاروستر سافاری ‪( II‬از ‪ ۱۹۷۷‬تا ‪)۱۹۷۹‬‬ ‫اینترنشنال هاروستر سافاری ‪ II‬یا سوپر اسکوت ‪ ،II‬یک شاسی بلند افرود‬ ‫امریکای�ی اس�ت که جهت رقابت مس�تقیم با جیپ ‪ CJ‬تولید ش�ده بود‪ .‬این‬ ‫‪ SUV‬یکی از ‪۴×۴‬هایی است که پس از خروج از کارخانه می توان مستقیم از‬ ‫افرود ان لذت برد‪ .‬فاصله بین دو محور ان ‪ ۲.۷‬متر بود و در زیر کاپوتش یک‬ ‫موتور ‪ ۵.۶‬لیتری‪ V ۸‬قرار داش�ت که به گیربکس دس�تی ‪ T ۴۲۷‬متصل بود‪.‬‬ ‫تولید مدل های ‪ ۱۹۷۷‬تا ‪ ۱۹۷۹‬با ارتقای اندک در طراحی ظاهری‪ ،‬اکس�ل ها و‬ ‫موتور به مدت ‪ ۱۰‬سال تولید می شد و بعد از ان تولید ان پایان یافت‪.‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‹ ‹دوج پاور واگن‬ ‫دوج پاور واگن یکی از اصیل وسایل نقلیه افرود بود که از اواسط دهه ‪ ۴۰‬میالدی‬ ‫در ایاالت متحده تولید می ش�د‪ .‬نسخه اصلی پاور واگن بر پایه کامیون نظامی دوج‬ ‫‪ WW II‬س�اخته ش�ده بود و به همین دلیل در ان زمان یک وس�یله نقلیه بسیار‬ ‫عالی برای افرود بود‪ .‬طراحی اصلی این وسیله نقلیه ان قدر قوی بود که تولید ان‬ ‫تا دهه ‪۷۰‬میالدی ادامه یافت‪ .‬مدل های جدیدتر ش�امل بهبود در ظاهر و همچنین‬ ‫امکانات رفاهی برای کسانی که زمان زیادی را در افرود صرف نمی کنن‪ ،‬بود‪ .‬نسخه‬ ‫فعلی پاور واگن شامل محور بزرگ همراه قفل دیفرانسیل و حالت انتقال ‪ ۱ :۴‬دستی‬ ‫ب�ود‪ .‬این کامیون از فاصله بین دو محور ‪ ۳.۲‬متر برخوردار و ‪ ۳‬موتور مختلف برای‬ ‫ان قابل انتخاب بود که ش�امل دو موتور ‪ ۶‬س�یلندر خط�ی تخت با حجم های ‪۳.۸‬‬ ‫لیتر و ‪ ۴.۱‬لیتر و یک موتور‪ V ۸‬با حجم ‪ ۵.۲‬لیتر می ش�د‪ .‬فرقی نمی کند که کدام‬ ‫حالت رانندگی را انتخاب کنید‪ ،‬درهرصورت افرود با پاور واگن سرگرم کننده است‪.‬‬ ‫در ان زمان مدل هایی از این دوج پاور واگن هم به ایران هم وارد شدند‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‹ ‹جیپ ‪( ۷CJ‬از ‪ ۱۹۷۶‬تا ‪)۱۹۸۶‬‬ ‫جیپ ‪ ۷CJ‬ش�اید محبوب ترین ماش�ین افرود باش�د و تولید ان بین سال های‬ ‫‪ ۱۹۷۶‬و ‪ ۱۹۸۶‬انج�ام می ش�د‪ .‬با برخ�ورداری از فاصله بین دو مح�ور ‪ ۲.۳۷‬متر و‬ ‫سیس�تم گیربکس ‪ ۳‬دنده‪ ،T ۱۵۰‬جیپ ‪ ۷CJ‬می توانس�ت به مکان هایی برود که‬ ‫دیگر ماش�ین های ‪ ۴×۴‬ق�ادر به پیمایش در انجا نبودند‪ .‬برای ‪ CJ‬س�ه نوع موتور‬ ‫قاب�ل انتخاب بود‪ ،‬دو موتور ‪ ۶‬س�یلندر خطی با حجم ه�ای ‪ ۳.۸‬لیتر و ‪ ۴.۲‬لیتری و‬ ‫یک موتور ‪ ۸‬س�یلندر ‪ V‬شکل با حجم ‪ ۴.۹‬لیتر‪ .‬بسیاری از طرفداران جیپ بر این‬ ‫باورند که در حقیقت با توقف تولید ‪ CJ‬در سال ‪ ۱۹۸۶‬عصر جیپ به پایان رسید‪ .‬از‬ ‫زمانی که ‪ ۲۵‬سانتیمتر به فاصله دو محور ان افزوده شد و همچنین سیستم تعلیق‬ ‫عقب به فنر تخت تغییر یافت‪ ،‬نس�بت به مدل های قبلی سواری بسیار باثبات تری‬ ‫ارائه کرد‪ .‬طرفداران‪ ۷CJ‬همچنین به اسانی می توانستند ارتفاع تعلیق را افزایش‬ ‫دهند و ابزارهای اساس�ی م‪ hkkn‬وینچ را روی ان قرار دهند و حتی برخی موتور‬ ‫ان را هم تقویت می کردند‪ ۷CJ .‬همچنان یکی از بهترین وس�ایل نقلیه افرودی ‪h‬‬ ‫س�ت که تاکنون تولید شده است‪ .‬هنوز مدل های قدیمی تر این جیپ از نوع ‪۵CJ‬‬ ‫که ‪ hc s,d‬شرکت پارس خودرو مونتاژ شده اند‪ ،‬در بازار کشورمان موجود ‪h‬ست‪.‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‹ ‹اسکورپیون ‪MK I‬‬ ‫‪08‬‬ ‫اس�کورپیون ‪ MK I‬ب�ا اله�ام از خودروه�ای‬ ‫باگی ساخته ش�ده اس�ت‪ .‬این یک وسیله نقلیه‬ ‫‪ ۲‬سرنش�ین نیم�ه متقارن اس�ت ک�ه از قطعات‬ ‫اس�تاندارد ساخت ه ش�ده و ویژه افرود است‪ .‬این‬ ‫خودرو در اصل در س�ال ‪ ۱۹۹۷‬از س�وی س�ونی‬ ‫ی شده بود که پس از ان نسخه های‬ ‫هونیگر طراح ‬ ‫کپی برداری ش�ده از ان توسط بسیاری از افراد و‬ ‫ش�رکت ها بهبود یافت‪ .‬م�دل ‪ Mk I‬با این هدف‬ ‫س�اخته ش�د که به جاهایی برود که دیگر ‪۴×۴‬ها‬ ‫نمی توانن�د به انجا روند‪ MK I .‬س�واری بس�یار‬ ‫نرم تری از وس�ایل نقلیه افرود ه�م رده اش دارد‬ ‫و دولت امریکا ب�رای یافتن افرادی که در مناطق‬ ‫ناهموار زمین گیر می شدند از ان استفاده می کرد‪.‬‬ ‫این خودرو همچنین در مقایس�ه ب�ا خودروهای‬ ‫سواری زمان خود هم بسیار نرم تر عمل می کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫طراحی جلیقه ایربگ دار برای موتورسیکلت سواران در اصفهان‬ ‫فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان گفت‪ :‬طرح‬ ‫جلیق��ه ایربگ دار در اتاق های اندیش��ه انتظامی‬ ‫استان اصفهان طراحی شده است که اسیب های‬ ‫ناش��ی از تص��ادف را ب��ه حداقل می رس��اند‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مهر‪ ،‬س��ردار مه��دی معص��وم بیگی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬س��هم جان باختگان ناشی از حوادث‬ ‫موتورسیکلت اصفهان در ابتدای سال ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫بود که با فرهنگ سازی و رعایت بیشتر قانون از‬ ‫س��وی راکبان موتورسیکلت‪ ،‬کاهش ‪ ۶‬درصدی‬ ‫را ش��اهد بودیم اما همچنان با میانگین کشوری‬ ‫فاصله بس��یاری داریم‪ .‬فرمانده انتظامی اس��تان‬ ‫اصفه��ان با اش��اره به طرح زمس��تانه پلیس راه‬ ‫که از ‪ ۲۲‬ابان اغاز ش��ده و تا ‪ ۲۲‬اس��فند ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬تمامی نهادهای امدادرس��ان مانند‬ ‫اورژانس‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬امداد خودرو‪ ،‬اس��تانداری‪،‬‬ ‫فرمانداری ها‪ ،‬ش��هرداری ها و بخشداری ها برای‬ ‫اجرای این طرح با ما همکاری دارند‪.‬‬ ‫س��ردار معصوم بیگی با تاکید ب��ر اینکه محور‬ ‫موفقیت طرح زمس��تانه‪ ،‬مردم هس��تند که باید‬ ‫قوانین و مقررات را رعای��ت کنند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۶۰‬نفر در استان در سال گذشته جان خود را‬ ‫در این فصل از دست دادند که امیدواریم امسال‬ ‫با رعایت قوانین ازس��وی مردم‪ ،‬ش��اهد کاهش‬ ‫تعداد جان باختگان باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به کاه��ش ‪ ۵‬درص��دی تعداد‬ ‫جان باختگان ناش��ی از تصادف های درون شهری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬با این وجود ‪ ۲۶۵‬نفر امس��ال بر‬ ‫اثر تصادف در داخل شهر و ‪ ۳۷۱‬نفر در تصادف‬ ‫برون ش��هری جان خ��ود را از دس��ت دادند که‬ ‫اماری نگران کننده است‪.‬‬ ‫دفاع تمام قد شهردار جدید از حمل و نقل پاک‬ ‫جای پای دوچرخه در پایتخت محکم می شود؟‬ ‫نظری با اش��اره به درخواست های شهروندان برای‬ ‫افزایش مس��یرهای ویژه دوچرخه س��واری در تهران‬ ‫گفت‪ :‬بای��د مس��یرهای دوچرخه س��واری در تهران‬ ‫افزایش یافته و در بیشتر معابر به ویژه معابر پرترافیک ‬ ‫و غیرشیبدار ش��هر‪ ،‬چنین مس��یرهایی ایجاد شود‪.‬‬ ‫ما نیز این موضوع را به س��ازمان حمل ونقل ترافیک ‬ ‫ش��هرداری تهران منتقل کرده ایم و در حال بررس��ی‬ ‫این مس��ئله هس��تند که امیدوارم به نتیجه مطلوب‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫بیایند‪».‬‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫البته این کار حناچی‪ ،‬واکنش های مثبتی نیز درپی‬ ‫«م��ن و همکارانم در ش��هرداری ته��ران به پویش داش��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬محمد فاضلی جامعه شناس ‹ ‹دوچرخه های اشتراکی در تهران‬ ‫همزمان ب��ا گام ه��ای حمایتی ش��هردار تهران از‬ ‫سه ش��نبه های بدون خودرو‪ ،‬پویش��ی ب��رای افزایش و عضو هیات علمی دانش��گاه شهید بهشتی در کانال‬ ‫سالمت جامعه پیوستیم؛ منتظر هم رکابی و مشارکت تلگرام��ی خود با تمجید از دوچرخه س��واری حناچی دوچرخه س��واری‪ ،‬دوچرخه ه��ای هوش��مند نیز وارد‬ ‫ش��هروندان عزیز تهرانی هس��تیم» این متن توییت و با اش��اره به نقد کرباس��چی در این زمینه نوش��ت‪ :‬خیابان های تهران شدند‪.‬‬ ‫هفته گذشته‪ ،‬برای نخس��تین بار از ‪ ۳۰۰‬دوچرخه‬ ‫ش��هردار جدید تهران‪ ،‬یکی دو هفته بعد از انتخابش «کرباس��چی در حالی به ش��هردار می ت��ازد و او را به‬ ‫برای این سمت است‪.‬‬ ‫توس��عه حمل ونقل عمومی فرامی خوان��د که دوران اش��تراکی در ناحیه ‪ ۲‬تهران رونمایی شد‪ .‬شهروندان‬ ‫دوچرخه سواری شهردار تهران در حمایت از پویش مدیریت او بر شهرداری تهران‪ ،‬در ادبیات شهرسازی می توانند اپلیکیش��ن «ب��ی دود» را روی تلفن همراه‬ ‫«سه ش��نبه های بدون خودرو» از مهم ترین اقدام های و حمل ونقل ش��هری به دوران غلب��ه و اولویت دادن خ��ود نصب ک��رده و از این دوچرخه های اش��تراکی ‹ ‹ورود دوچرخه سواران به مترو‬ ‫طرح «دوچرخه س��واران در مترو» از اواخر شهریور‬ ‫پیروز حناچی در حدود یک ماهی است که از شهردار حمل ونقل ش��خصی (س��اخت بزرگراه ه��ا) و عمران استفاده کنند و بعد از استفاده‪ ،‬انها را در سطح شهر‬ ‫ش��دنش می گذرد‪ .‬اگرچه این رفتار‪ ،‬با برخی انتقادها بتونیس��تی (فروش تراکم‪ ،‬افزایش درامدهای ش��هر رها کنند‪ .‬وضعیت این دوچرخه ها با اس��تفاده از اتاق امسال‪ ،‬با هدف ترویج استفاده از دوچرخه و تسهیل‬ ‫این کار به اجرا درامده است‪.‬‬ ‫مبنی بر عوامگرایانه بودن روبه رو شد اما حناچی‪ ،‬در از مسیر فروش فضا‪ ،‬و توس��عه بتونی) مشهور است‪ .‬کنترل رصد می شود‪.‬‬ ‫براس��اس این طرح‪ ،‬دوچرخه سواران می توانند در‬ ‫بن��ا به اعالم مجری طرح‪ ،‬تاکنون ‪ ۵۴۰‬نفر در این‬ ‫ادامه با اظهارنظر و اقدام های دیگر نشان داد که حامی ش��هردار پیروز‪ ،‬ادامه بده! دوران هم س��طح نبودن با‬ ‫توسعه شهر به نفع دوچرخه سواری و پیاده هاست‪ .‬در مردم‪ ،‬بی توجهی به نمادها (اگر یک دوچرخه سواری اپلیکیش��ن ثبت ن��ام و ‪ ۱۳‬هزار نفر نی��ز ان را نصب روزه��ای تعطیل و جمع��ه که مترو تهران ش��لوغی‬ ‫هفته های گذشته و همزمان با اقدام نمادین شهردار یک روزه باشد)‪ ،‬دوران بی مردم بودن‪ ،‬دلخوش کردن کرده اند‪ .‬ش��هروندان برای استفاده از این دوچرخه ها همیش��گی را ندارد‪ ،‬ب��ا دوچرخه وارد ایس��تگاه ها و‬ ‫تهران‪ ،‬پایتخت گام های دیگری نیز در مس��یر تبدیل به عمران سازه ای‪ ،‬غرق شدن در ساخت وساز و غفلت بای��د حداقل ‪ ۱۵۹‬ه��زار تومان به عن��وان ودیعه در واگن های مترو ش��وند‪ .‬با ش��روع این طرح‪ ،‬عالوه بر‬ ‫شدن به شهر دوستدار پیاده ها برداشته است که جای از اصالح س��ازکارهای اداره شهر گذشته است‪ .‬موانع حس��اب کاربری خود داشته باشند‪ .‬هزینه نیم ساعت دوچرخه های تاشو که اجازه ورود به واگن های مترو را‬ ‫تامل دارد‪.‬‬ ‫اصلی توسعه مترو و حمل ونقل عمومی را هم با مردم استفاده از دوچرخه در این طرح‪ ۱۵۰۰ ،‬تومان است داشتند‪ ،‬سایر انواع دوچرخه ها نیز می توانند از خطوط‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬بیش از یک ماه از انتخاب در می��ان بگذار‪ .‬لحظه ای شکس��ت خواهی خورد که و در صورت اس��تقبال ش��هروندان تعداد دوچرخه ها مترو برای جابه جایی اس��تفاده کنند‪ .‬در ادامه اجرای‬ ‫این طرح و با توجه به استقبالی که دوچرخه سواران از‬ ‫پیروز حناچی به عنوان ش��هردار تهران می گذرد و او ادم ه��ا و ایده های نو را رها کنی و در دامان گذش��ته افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹نی�از ته�ران ب�ه مس�یرهای اختصاص�ی اجرای ان داشتند‪ ،‬در روزهای گذشته برچسب هایی‬ ‫در سه شنبه های ماه گذشته‪ ،‬با دوچرخه یا تاکسی به ارام بگیری‪».‬‬ ‫محل کار خود رفته است‪ .‬این حرکت او‪ ،‬واکنش های‬ ‫البت��ه انتق��اد کرباس��چی ب��ه حناچ��ی در زمینه دوچرخه‬ ‫برای اندازه گیری ابعاد دوچرخه ها و تعیین اندازه های‬ ‫موافق و مخالف زیادی درپی داشت‪.‬‬ ‫همزم��ان با رونمایی از دوچرخه های اش��تراکی در اس��تاندارد برای دریافت مجوز تردد با مترو طراحی و‬ ‫دوچرخه س��واری‪ ،‬از سوی خود شهردار نیز با واکنش‬ ‫صادق خرازی سیاستمدار و فعال حزبی در واکنش روب��ه رو ش��د‪ .‬او در این زمینه خطاب به کرباس��چی تهران‪ ،‬رئیس کارگروه ورزش ش��ورای شهر تهران بر در تمام ایستگاه های مترو نصب شده است‪.‬‬ ‫به این اقدام حناچی در فضای مجازی نوشت‪« :‬جناب نوش��ت‪« :‬طی مس��یر خانه تا مح��ل کار با دوچرخه ضرورت افزایش مسیرهای ویژه دوچرخه در این شهر‬ ‫برای��ن اس��اس‪ ،‬دوچرخه س��واران از ای��ن پس در‬ ‫شهردار! به داد ش��هر و حرمان هایش‪ ،‬به داد مردم و زمان بیش��تری نمی گیرد‪ .‬از تذکر شما سپاسگزارم و تاکید کرد‪.‬‬ ‫روزهای تعطیل با دوچرخه های معمولی‪ ،‬با اس��تفاده‬ ‫حج��ت نظ��ری گف��ت‪ :‬به طور قط��ع اس��تفاده از از ای��ن واگن مجاز به تردد هس��تند‪ .‬ش��رکت مترو‬ ‫گرفتاری ایش��ان برس��ید‪ .‬به دنبال این عوام فریبی ها امیدوارم از راهنمای بیشتر بهره مند شوم‪».‬‬ ‫نباش��ید‪ .‬اگر خوب کار کنید‪ ،‬م��ردم نیک داوری تان‬ ‫حناچ��ی همچنی��ن در ایی��ن گرامیداش��ت روز دوچرخه ه��ای هوش��مندی که با عن��وان «بی دود» تهران اعالم کرده اس��ت با توجه به اینکه در هر قطار‬ ‫می کنند‪».‬‬ ‫حمل ونقل که هفته گذش��ته برگزار ش��د‪ ،‬در دفاع از فعالیت می کنند‪ ،‬تاثیر قابل توجهی در کاهش حجم مترو‪ ،‬حداکثر ‪ ۲‬دوچرخه س��وار اج��ازه ورود به واگن‬ ‫غالمحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران نیز در حمایت خ��ود از پویش سه ش��نبه های بدون خودرو ترافی��ک و الودگی ه��وا خواهد داش��ت‪ .‬البته نباید ویژه دوچرخه را خواهند داش��ت‪ ،‬دوچرخه س��واران‬ ‫نقدی به این اقدام نوش��ت‪« :‬ای کاش اقای حناچی‪ ،‬گفت‪ :‬اگر می خواهیم ش��هری پاک و کم کربن داشته استفاده از این دوچرخه ها محدود به چند نقطه باشد‪ .‬باید منش��ور دوچرخه سواری ترکیبی را به طور کامل‬ ‫وی با بیان اینکه به ما قول داده ش��ده تا این طرح مطالعه کرده و پس از ان اقدام به ورود با دوچرخه به‬ ‫به جای دوچرخ��ه‪ ،‬صبح زود‪ ،‬بدون ترافیک با خودرو باش��یم باید کس��انی ک��ه مرجع در جامعه هس��تند‬ ‫به دفتر کارش می رف��ت و تالش و پیگیری می کرد‪ ،‬پرچ��م دار حرکت های��ی مانند سه ش��نبه های بدون در س��ایر منطقه های تهران نیز اجرایی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬واگن های مترو کنند‪.‬‬ ‫زودت��ر صدها واگن معطل مانده در گمرک به خطوط خودرو باش��ند‪ .‬مردم از کس��انی که در جامعه مرجع اگر از این گونه طرح ها حمایت شود و مدیریت شهری‬ ‫درحال حاضر دوچرخه س��واران با دوچرخه تاشو با‬ ‫مترو بپیوندد تا صدها هزار مسافر‪ ،‬راحت تر و سریع تر هس��تند پیروی می کنند‪ .‬به سهم خودم تالش کردم موان��ع موجود را برط��رف کند‪ ،‬می ت��وان به کاهش ابعاد حداکثر ‪ ۹۰‬در ‪ ۶۰‬س��انتی متر در همه روزهای‬ ‫به مقصدشان برسند و ده ها هزار خودرو کمتر بیرون این کار را انجام دهم و به همکاران هم گفتم تا زمانی استفاده از خودروهای شخصی امیدوار بود‪.‬‬ ‫هفته حق استفاده از همه واگن های مترو را دارند‪.‬‬ ‫که انها این کار را انجام ندهند‪ ،‬مردم به باور نخواهند‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫بیش از یک ماه از‬ ‫انتخاب پیروز حناچی‬ ‫به عنوان شهردار‬ ‫تهران می گذرد و او‬ ‫در سه شنبه های ماه‬ ‫گذشته‪ ،‬با دوچرخه‬ ‫یا تاکسی به محل کار‬ ‫خود رفته است‬ ‫ شنبه‬ ‫جانشین المبورگینی اونتادور‬ ‫همچنان ش��اهد انتش��ار اخبار درباره جانش��ین‬ ‫خ��ودرو پرافتخ��ار المبورگینی اونتادور هس��تیم‬ ‫و جدیدتری��ن جزئی��ات نش��ان می دهد ک��ه این‬ ‫س��وپرکار جدید در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬پدی��دار خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬المبورگین��ی پی��ش از ای��ن اع�لام ک��رده‬ ‫جانش��ین اونتادور از پیش��رانه ‪ ۱۲‬سیلندر تنفس‬ ‫طبیعی با کم��ک هیبریدی اس��تفاده خواهد کرد‬ ‫اما به نظر می رس��د ایتالیایی ها کامال درباره س��طح‬ ‫الکتریکی س��ازی این خ��ودرو مطمئن نیس��تند‪.‬‬ ‫ایران کش��ور پهناوری است‪ ،‬چنان وسیع که هیچ کس نمی تواند در طول عمر خود از تمام‬ ‫مناطق ان دیدن کند‪ .‬این کشور چنان زیبا است که هر کس ارزو دارد از سواحل خزر تا پهنه‬ ‫نیلگون خلیج فارس را به تماشا بنشیند اما بعضی مسیرها بهتر است طی نشده باقی بمانند‪.‬‬ ‫اس��تانه تحمل در مقابل س��رما‪ ،‬گرما و باران در افراد مختلف متفاوت است‪ .‬همین موضوع‬ ‫درباره نحوه مراقبت از خود در مواقع خطر نیز صادق است‪.‬‬ ‫چه زمانی به خاطر متغیرهای محیطی باید موتورسیکلت را در گاراژ نگه داشت؟‬ ‫چه زمانی مشخص می شود که ریسک موتورسواری بیشتر از منافع ان است؟ در اینجا سعی‬ ‫داریم مرز بین انها را مشخص کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اب وهوای نامطبوع‬ ‫موتورس��واری در ب��اران مش��کل چندانی نیس��ت‪ ،‬البته اگر با س��رعت کم برانی��د و برای‬ ‫موقعیت های خطرناک اماده باشید‪.‬‬ ‫اگر هواشناسی باران شدید یا باد شدید پیش بینی کرده‪ ،‬بهتر است از موتورسواری منصرف‬ ‫شوید یا از خودرو استفاده کنید‪.‬‬ ‫مائوریزیو رجیانی‪ ،‬مدیر فنی ارش��د المبورگینی به‬ ‫اتوکار گفته است‪ :‬بحث و گفت وگو در این باره ادامه‬ ‫دارد‪ .‬برخی می گویند این خودرو محدوده حرکتی‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتری داشته باشد در حالی که برخی افراد‬ ‫نیز به برد ‪ ۳۰‬و ‪ ۵۰‬کیلومتری اش��اره کرده اند اما ما‬ ‫باید خودرویی برای سراسر دنیا توسعه دهیم‪ .‬مدل‬ ‫جدید از پیش��رانه الکتریکی در اکسل جلو استفاده‬ ‫خواهد کرد در حالی که پیش��رانه ‪ ۱۲‬س��یلندر قرار‬ ‫گرفته در وس��ط خ��ودرو هم نیرو را ب��ه چرخ های‬ ‫عقب خواهد فرستاد‪ .‬رجیانی می گوید این مجموعه‬ ‫س��اده تر از میل لنگ هایی اس��ت که در دو اکس��ل‬ ‫جل��و و عقب ق��رار می گیرند‪ .‬با وج��ود نواوری های‬ ‫المبورگینی در اس��تفاده از فیبر کربن برای کاهش‬ ‫وزن‪ ،‬رجیانی معتقد اس��ت سوپرکار جدید این برند‬ ‫وزن بیش��تری از نسل فعلی اونتادور خواهد داشت‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرده قطعات الکتریکی به کار رفته‬ ‫می توانند ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم وزن داش��ته باش��ند و این‬ ‫موضوع را به سختی می توان پنهان کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹گرمای طاقت فرسا‬ ‫دمای هوای بیش��تر از ‪ ۴۰‬درجه ریس��ک گرمازدگی را افزایش می دهد به ویژه اگر پوس��ت‬ ‫بدن شما در معرض نور خورشید یا باد قرار داشته باشد‪ .‬استفاده از لباس با تهویه مناسب و‬ ‫به همراه داشتن اب کافی کمک کننده خواهد بود اما برنامه ریزی برای حرکت هنگام عصر به‬ ‫دلیل کاهش دمای هوا و مدیریت بهتر دمای بدند حرکت زیرکانه تری خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرما‬ ‫موتورس��واری در دمای ‪ ۱۰‬درجه چندان بد به نظر نمی رس��د اما احس��اس س��رما هنگام‬ ‫موتورسواری دوچندان خواهد بود‪ ،‬ان هم به دلیل خاصیت سردکنندگی باد‪.‬‬ ‫هنگام موتورس��واری با س��رعت ‪ ۱۰۰‬کیلومتر بر س��اعت نس��یمی که روی لباس و دیگر‬ ‫قس��مت های بدن تان احساس می کنید باعث می ش��ود دمای ‪ ۱۰‬درجه هوا در حالت سکون‬ ‫ت زیادی در این حالت قرار بگیرید احتمال سرمازدگی‬ ‫به حدود ‪ ۴‬درجه کاهش یابد‪ .‬اگر مد ‬ ‫افزایش چش��مگیری خواهد یافت‪ .‬اگر به اجبار در سرما موتورس��واری می کنید باید از البسه‬ ‫مناسب استفاده کنید‪.‬‬ ‫چه موقع نباید موتورسواری کرد؟‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‹ ‹منطقی ماندن‬ ‫موتورسواری حال موتورسوار را بهتر می کند اما موتورسواری هنگام خشم می تواند قضاوت‬ ‫فرد را تحت تاثیر خود قرار دهد‪ .‬خشم سرکوب شده‪ ،‬شکست عاطفی یا ناامیدی می تواند باعث‬ ‫حواس پرتی‪ ،‬تاخیر در تصمیم گیری یا تقویت رفتارهای احمقانه شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سالمتی‬ ‫در بعضی مواقع بدن توانایی الزم برای استفاده از موتورسیکلت را ندارد‪ .‬این مورد در زمان‬ ‫خس��تگی ش��دید‪ ،‬دوران نقاهت بیماری و صدمات یا هرگونه مش��کالت پزشکی دیگر اتفاق‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسک زیاد‪ ،‬نفع کم‬ ‫اگ��ر درزمانی که ریس��ک اس��تفاده از موتورس��یکلت بیش��تر از منافع ان باش��د‪ ،‬اقدام به‬ ‫موتورس��واری نکنید بسیار بهتر خواهد بود‪ .‬اگر سفر مخاطره امیزی درپیش دارید بهتر است‬ ‫ان را در اخر هفته‪ ،‬زمانی که وقت بیش��تری دارید انجام دهید‪ .‬بعضی مواقع کیفیت بهتر از‬ ‫کمیت است‪.‬‬ ‫اشنایی با انواع موتورهای تولیدی در کارخانجات خودروسازی جهان این قلب های تپنده‬ ‫قص��د داریم در سلس��له مقاالتی انواع موتورهای مورد اس��تفاده در‬ ‫کارخانجات خودروس��ازی جهان را معرفی کنیم‪ .‬این مقاالت ش��امل‬ ‫معرف��ی انواع خانواده ه��ای موتوره��ا و گونه های انه��ا و فناوری ها و‬ ‫اصطالحات به کار رفته در انها می ش��ود‪ .‬در نخستین بخش به معرفی‬ ‫موتورهای سری ‪ GR‬از کمپانی بزرگ تویوتا می پردازیم‪ .‬پیشینه این‬ ‫موتورها که روی انواع خودروهای س��واری و اس یووی تویوتا و لکسس‬ ‫قابل سفارش هستند به سال ‪ ۲۰۰۲‬بازمی گردد‪ .‬از یکی از نسخه های‬ ‫موتور ‪ GR‬در خودروهای لوتوس نیز استفاده شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۱GR FE engine Toyota‬‬ ‫‪Toyota GR engine‬‬ ‫‪۱GR-FE‬‬ ‫این موت��ور با حجم دقیق ‪ ۳۹۵۶‬سی س��ی به ص��ورت طولی نصب‬ ‫می ش��ود ک��ه ان را برای خودروهای محرک عق��ب و ‪ ۴‬چرخ محرک‬ ‫قابل اس��تفاده می کند‪ .‬ای��ن موتور با بنزین اکت��ان ‪ ۹۱‬توانایی تولید‬ ‫‪ ۲۳۹‬اس��ب بخار و ‪ ۳۷۷‬نیوتون متر گش��تاور را داراست‪ .‬این موتور از‬ ‫سیس��تم ‪ VVT-i‬روی میل سوپاپ ورودی استفاده می کند و ضریب‬ ‫کمپ��رس ان نی��ز ‪ ۱۰‬به ‪ ۱‬اس��ت‪ .‬وزن این موتور با بل��وک الیاژی و‬ ‫سرسیلندر تمام الومینیومی تنها ‪ ۱۶۶‬کیلوگرم است‪ .‬در سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫ای��ن موتور دس��تخوش تغییراتی ش��د که این تغییرات ش��امل نصب‬ ‫سیس��تم ‪ VVT-i‬در هر دو میل س��وپاپ ورودی و خروجی می شد‪.‬‬ ‫نس��خه بروزرسانی ش��ده ‪ ۱GR‬توانایی تولید ‪ ۲۸۵‬اسب بخار قدرت‬ ‫و ‪ ۳۹۲‬نیوتون متر گش��تاور را دارد‪ .‬این موتور اتاق احتراق مخروطی‬ ‫اس��تفاده می کند که با ایجاد توربوالنس هنگام تراکم س��بب ترکیب‬ ‫بهتر هوا و سوخت می ش��ود‪ .‬در این گونه طراحی ها که به ‪Tapper-‬‬ ‫‪ squish‬معروف هس��تند فاصله پیستون تا سر سیلندر در نقطه مرگ‬ ‫باالیی کمتر از یک میلی متر اس��ت‪ .‬این طراحی س��بب شده احتمال‬ ‫خودس��وزی در این موتور به ش��دت کاهش یابد و موت��ور به راندمان‬ ‫باالتری دس��ت پیدا کند‪ .‬طراحی س��وپاپ های ورودی نیز به گونه ای‬ ‫اس��ت که دریچه سوپاپ دارای کمترین س��طح مقطع دیواره باشد تا‬ ‫از چسبیدن مولکول های سوخت به سطح ان جلوگیری شود‪ .‬طراحی‬ ‫س��یلندرها نیز به صورت بوش خشک بوده و به دلیل ضخامت کم انها‬ ‫ام��کان انجام عملیات تراش��کاری روی انها وجود ن��دارد و در صورت‬ ‫اس��یب دیدن دیواره سیلندر باید نس��بت به تعویض کل بلوک اقدام‬ ‫کرد‪ .‬کیت س��وپر ش��اژر ‪ TRD‬نیز برای این موتور در مدل های ‪ FJ‬و‬ ‫تاکوما قابل س��فارش است‪ .‬این موتور در مدل های فوررانر‪ ،‬لندکروزر‪،‬‬ ‫پرادو‪ ،‬تاکوما و لکسس ‪ GX۴۰۰‬قابل سفارش است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۱GR FE engine Toyota‬‬ ‫‪۲GR‬‬ ‫این موتور با ‪ ۳۴۵۶‬سی س��ی برای نص��ب به صورت عرضی طراحی‬ ‫ش��ده که ان را برای خودروهای ‪ ۴‬چرخ و محرک جلو قابل اس��تفاده‬ ‫می کند‪ .‬قدرت این موتور بس��ته به مدل خودرو متغیر است اما به طور‬ ‫متوس��ط ‪ ۲۶۶‬اسب بخار قدرت و گش��تاور حدود ‪ ۳۵۰‬نیوتون متر را‬ ‫تولید می کند‪ .‬این موتور نیز دارای سیستم زمان بندی متغیر سوپاپ ها‬ ‫ب��رای هر دو میل س��وپاپ ورودی و خروجی اس��ت‪ .‬سرس��یلندر این‬ ‫موتور به ‪ ۳‬قس��مت تقسیم شده که ش��امل کاور سوپاپ ها‪ ،‬هوزینگ‬ ‫میل سوپاپ و سرسیلندر است‪ .‬این موتور ‪ ۱۶۳‬کیلوگرمی در مدل های‬ ‫اری��ون‪ ،‬ونزا‪ ،‬کم��ری‪ ،‬لکس��س ‪ ES۳۵۰‬و ‪ RX۳۵۰‬و تویوتا هایلندر‬ ‫استفاده می شود‪ .‬جالب است بدانید که این موتور با تغییرات نرم افزاری‬ ‫ک��ه حداکثر دور ان را به ‪ ۷۰۰۰‬دور افزایش داده‪ ،‬در لوتوس ‪Evora‬‬ ‫نیز استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪engine ۲GR FE V۶ Toyota‬‬ ‫‪۲GR-FZE‬‬ ‫این موتور همان موتور ‪ ۲GR‬اس��ت که با نصب سوپرش��ارژر قدرت‬ ‫ان به ‪ ۳۵۰‬اسب بخار افزایش یافته و در خودروهای لوتوس اگزیج ‪ S‬و‬ ‫لوتوس ‪ Evora S‬و تویوتا اریون ‪ TRD‬نصب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۲GR-FSE‬‬ ‫ای��ن موتور ‪ ۳.۵‬لیت��ری در مدل های لکس��س ‪ GS۳۵۰‬و ‪IS۳۵۰‬‬ ‫استفاده شده و مجهز به سیستم تزریق مستقیم سوخت است‪ .‬استفاده‬ ‫از سیستم تزریق مستقیم سوخت نه تنها تمایل به ناک یا خودسوزی‬ ‫را در موت��ور کاه��ش داده بلکه با کمک به کاهش دمای هوای ورودی‬ ‫به افزایش راندمان موتور کمک کرده است‪ .‬در سیستم تزریق مستقیم‬ ‫این موتور‪ ،‬تویوتا از انژکتورهای جدیدی اس��تفاده کرده که به صورت‬ ‫عمودی در سیلندر قرار دارند و کار پخش سوخت را به صورت گسترده‬ ‫و یکنواخ��ت انجام می دهند‪ .‬این مکانیزم س��بب ش��ده مخلوط هوا و‬ ‫س��وخت نه تنها یکنواخت بلکه دقیق نیز باشد‪ .‬همه این عوامل دست‬ ‫به دس��ت هم داده این موتور دارای قدرت و گشتاور خروجی عالی در‬ ‫بین موتورهای تنفس طبیعی باشد‪ .‬این موتور ‪ ۳۰۵‬اسب بخار و ‪۳۸۰‬‬ ‫نیوتون متر گش��تاور را تولید می کند‪ .‬این موتور ‪ ۱۷۴‬کیلوگرمی بین‬ ‫سال های ‪ ۲۰۰۶‬تا ‪ ۲۰۰۹‬در فهرست ‪ ۱۰‬موتور برتر جهان قرار داشت‪.‬‬ ‫‪engine ۲GR FSE V۶ Toyota‬‬ ‫‪۲GR-FXE‬‬ ‫این موتور ‪ ۲۴۵‬اس��ب بخاری برای استفاده در مدل های هیبریدی‬ ‫لکسس اماده شده که تغییرات ان شامل استفاده از چرخه اتکینسون‬ ‫و سیستم بازچرخانی گاز اگزوز (‪ )EGR‬استفاده می کند‪ .‬این سیستم‬ ‫با برگرداندن بخش��ی از دود به مانیفولد ورودی س��بب کاهش دمای‬ ‫موتور و به دنبال ان کاهش االیندگی می ش��ود‪ .‬میزان این دود توسط‬ ‫س��وپاپ ‪ EGR‬کنت��رل می ش��ود‪ .‬در این موتور‪ EGR ،‬به سیس��تم‬ ‫خنک کننده نیز مجهز است‪.‬‬ ‫‪۳GR-FE‬‬ ‫این موتور ‪ ۳‬لیتری برای اس��تفاده در لکسس های کد ‪ ۳۰۰‬و تویوتا‬ ‫‪ Reiz‬اس��ت و به سیس��تم ‪ VVT-i‬مجهز است‪ .‬ضریب کمپرس این‬ ‫موتور ‪ ۱۰.۵‬به ‪ ۱‬بوده و قدرت و گش��تاور ان به ترتیب ‪ ۲۲۸‬اس��ب و‬ ‫‪ ۳۰۰‬نیوتون اس��ت‪ .‬این موتور برای بازارهای اس��یا چین و خاورمیانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۳GR-FE engine Toyota‬‬ ‫‪۳GR-FSE‬‬ ‫ای��ن موتور همان گونه ‪ FE‬اس��ت که به سیس��تم تزریق مس��تقیم‬ ‫سوخت مجهز شده و قدرت ان به ‪ ۲۵۰‬اسب بخار افزایش یافته است‪.‬‬ ‫این موتور در بازارهای اروپا و امریکای شمالی عرضه می شود‪.‬‬ ‫‪۴GR-FSE‬‬ ‫ای��ن موتور برای بازار داخلی ژاپن اس��ت‪ .‬با قدرت ‪ ۲۰۴‬اس��ب بخار‬ ‫مجهز به زمان بندی متغیر سوپاپ و تزریق مستقیم سوخت است‪ .‬این‬ ‫موتور برای تویوتا کراون و لکس��س ‪ GS۲۵۰‬و ‪ IS۲۵۰‬قابل س��فارش‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۴GR-FSE engine Toyota‬‬ ‫‪۵GR-FE‬‬ ‫‪ ۵GR‬در کش��ور چین تولید می ش��ود و برای محص��والت بازار چین‬ ‫اس��ت‪ .‬ای��ن موتور برای کاه��ش هزینه تولید و اس��تفاده از خط تولید‬ ‫مشترک از قطر سیلندر مشابه با مدل ‪ ۳GR-FE‬استفاده می کند و‬ ‫ضریب تراکم ان ‪ ۱۰‬به یک است‪ ۵GR .‬بدون سیستم تزریق‬ ‫مستقیم سوخت ولی با ‪ VVT-i‬عرضه می شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫مقایسه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وقتی بنتلی قافیه فروش را می بازد‬ ‫بنتل��ی در وضعیت دش��واری ق��رار دارد‪ .‬این‬ ‫برن��د ف��وق لوکس در عی��ن اینک��ه نمی خواهد‬ ‫خری��داران فعلی خود را از دس��ت دهد در تالش‬ ‫اس��ت مش��تریان س��نتی تر را نیز به سمت خود‬ ‫ج��ذب کند‪ .‬ادری��ان هالم��ارک‪ ،‬مدیرعامل این‬ ‫برند لوکس بریتانیایی به اتوموتیونیوز اروپا گفته‬ ‫است‪ :‬دو کالس عمده ای که ما فعال در ان حضور‬ ‫نداریم حدود ‪ ۴۰‬درصد از ثروتمندان را تش��کیل‬ ‫می دهند و یک خ��ودرو الکتریکی می تواند برای‬ ‫انه��ا جذاب تر باش��د‪ .‬به جای خری��د یک بنتلی‬ ‫لوکس‪ ،‬این خریداران به دنبال محصوالت پورشه‬ ‫و تسال هس��تند‪ .‬اینها را هالمارک می گوید‪ .‬البته‬ ‫بنتلی امیدوار است با خودرو الکتریکی خود وارد‬ ‫میدان شده و نظر مشتریان لیبرال و پست مدرن‬ ‫ثروتمن��د را به خود جلب کند‪ .‬این مدیر ارش��د‬ ‫ی کند‪ :‬ما خودروهای تمام الکتریکی‬ ‫خاطرنشان م ‬ ‫را یک فرصت رش��د دیگر در بازه زمانی ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬‬ ‫س��اله می دانیم‪ .‬چرا بنتلی دس��ت روی دس��ت‬ ‫گذاش��ته اس��ت؟ خب هالمارک ادعا کرده حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د از مش��تریان فعلی ب��ه خرید خودرو‬ ‫الکتریکی عالقه مند هس��تند اما فع�لا اوضاع به‬ ‫روال دیگ��ری پیش می رود‪ .‬موضوع مهم تر اینکه‬ ‫مدیرعامل بنتلی فکر می کند تراکم قدرت محدود‬ ‫مجموعه باتری های کنونی به این معنی است که‬ ‫هر خودرو الکتریکی تولید ش��ده از س��وی بنتلی‬ ‫فاق��د محدود حرکتی مناس��ب یا ابع��اد فیزیکی‬ ‫موردنیاز محصوالت این خودروساز خواهد بود‪.‬‬ ‫مقایسه الیکن هایپر اسپرت و زنوو ‪GT TS۱‬‬ ‫شاخ به شاخ بوتیکی ها‬ ‫اگر ش�ما پول کافی ب�رای خرید محصوالت‬ ‫مدرن فراری یا المبورگین�ی دارید اما انها را‬ ‫پیش پا افتاده می دانید احتماال به دنبال خرید‬ ‫خودرویی خاص تر و انحصاری تر خواهید بود‪.‬‬ ‫ب�ه دنی�ای سوپرکارس�ازان بوتیکی خوش‬ ‫امدی�د‪ .‬در ای�ن بخ�ش از بازار ش�رکت هایی‬ ‫همچ�ون اپولو‪ ،‬پاگانی‪ ،‬ریماک و… به چش�م‬ ‫می خورند‪ .‬البته امروز م�ا درباره ‪ W‬موتورز‪،‬‬ ‫زنوو و به طور خاص الیکن هایپر اسپرت و زنوو‬ ‫‪ GT TS۱‬صحبت می کنیم‪.‬‬ ‫ای�ن ‪ ۲‬خودرو بس�یار متفاوت هس�تند اما‬ ‫ی�ک هدف دارن�د و ان تبدیل ک�ردن فراری‬ ‫‪ GTB ۴۸۸‬ب�ه خودروی�ی معمول�ی اس�ت‪.‬‬ ‫البته منظور ما زیر س�وال ب�ردن توانایی ها یا‬ ‫پرس�تیژ خودروی فوق العاده ای همچون ‪۴۸۸‬‬ ‫یا اوراکان نیست‪.‬‬ ‫خب چ�ه چیزی باعث ش�ده الیک�ن هایپر‬ ‫اس�پرت این ق�در خ�اص باش�د؟ همه چیز با‬ ‫ساختار بدنه کربن کامپوزیتی شروع می شود‬ ‫که باعث ش�ده وزن خ�ودرو به ‪ ۱۴۰۰‬کیلوگرم‬ ‫برسد‪ .‬این خودرو کوچک تر و سبک تر از زنوو‬ ‫‪ TS۱‬ب�وده‪ ،‬بنابراین با اینک�ه قدرت ان کمتر‬ ‫از رقیب اس�ت اما الیکن روی کاغذ س�ریع تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیروبخ�ش الیکن هایپر اس�پرت پیش�رانه‬ ‫‪ ۶‬س�یلندر ‪ ۳.۷‬لیت�ری اس�ت که در وس�ط‬ ‫بدنه ج�ای گرفته و قدرت ‪ ۷۸۰‬اس�ب بخاری‬ ‫و گش�تاور ‪ ۹۶۰‬نیوتون مت�ر دارد‪ .‬ای�ن قدرت‬ ‫عظی�م به وس�یله ی�ک گیربکس ‪ ۷‬س�رعته‬ ‫‪۲‬کالچ�ه و دیفرانس�یل لغ�زش مح�دود ب�ه‬ ‫چرخ های عقب انتقال می یابد‪ .‬مجموعه قوای‬ ‫محرکه الیکن باعث ش�ده که این خودرو تنها‬ ‫در عرض ‪ ۲.۷‬ثانیه از س�کون به س�رعت ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر در ساعت برس�د‪ .‬شتاب صفر تا ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتر در ساعت هایپر اسپرت نیز ‪ ۹.۴‬ثانیه‬ ‫بوده و حداکثر سرعت ان نیز از ‪ ۳۹۵‬کیلومتر‬ ‫در ساعت فراتر می رود‪.‬‬ ‫اما نگاهی هم به زنوو ‪ GT TS۱‬بیندازیم‪ .‬این‬ ‫خودرو ‪ ۱۵۸۰‬کیلوگرمی از پیشرانه ‪ ۸‬سیلندر‬ ‫‪ ۵.۸‬لیتری توئین سوپرش�ارژر با قدرت ‪۱۱۰۴‬‬ ‫اس�ب بخاری و گش�تاور ‪ ۱۱۳۹‬نیوتون متری‬ ‫اس�تفاده کرده و در خط مستقیم‪ ،‬شتاب صفر‬ ‫تا ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در ساعت ‪ ۳‬ثانیه ای و حداکثر‬ ‫س�رعت ‪ ۳۷۵‬کیلومت�ر در س�اعتی (محدود‬ ‫شده) دارد‪.‬‬ ‫خ�ب زن�وو ق�درت‪ ،‬گش�تاور و کم�ی وزن‬ ‫بیشتری دارد و بنابراین شتاب ان کمی کندتر‬ ‫بوده و حداکثر س�رعتش نی�ز کمتر از الیکن‬ ‫هایپر اسپرت است‪ .‬البته این اخری به صورت‬ ‫الکترونیکی محدود شده است‪.‬‬ ‫پرس�ش این اس�ت که ایا چنین تفاوتی در‬ ‫پرفورمنس دو خ�ودرو می تواند توجیه کننده‬ ‫تفاوت قیمتی انها باشد؟ زنوو ‪ GT TS۱‬بهای‬ ‫‪ ۱.۲‬میلیون دالری داش�ته‪ ،‬درحالی که الیکن‬ ‫هایپر اسپرت حدود ‪ ۳‬برابر گران تر است‪.‬‬ ‫خ�ب ب�ا توجه به ن�رخ باید گف�ت الیکن ‪۳‬‬ ‫براب�ر س�ریع تر از زنوو نیس�ت ام�ا ایا همین‬ ‫میزان خاص تر است؟ بیایید نگاهی به طراحی‬ ‫خودروها بیندازیم‪.‬‬ ‫اگرچه زن�وو ‪ GT TS۱‬خودروی�ی گیرا و با‬ ‫ابهت اس�ت اما بای�د گفت از نظ�ر طراحی به‬ ‫ان�دازه الیکن اینده نگر نیس�ت‪ .‬الیکن هایپر‬ ‫اس�پرت از زوایا و خطوط تیزی س�ود برده که‬ ‫ش�اید ان را به یک خ�ودروی فضایی تبدیل‬ ‫کرده باشد‪.‬‬ ‫در بحث طراحی داخلی ش�اهد این موضوع‬ ‫هس�تیم که دانمارکی ها کابی�ن متمرکز روی‬ ‫پیست را با برخی ویژگی های مرسوم همچون‬ ‫سیس�تم تهویه مطب�وع ‪ ۲‬ناحی�ه ای‪ ،‬صفحه‬ ‫لمس�ی با جی پی اس‪ ،‬بلوت�وث و ایپاد‪ ،‬فرمان‬ ‫اسپرت‪ ،‬صندلی های اسپرت کربن مونوکوک‪،‬‬ ‫کروز کنترل‪ ،‬شیش�ه های برق�ی‪ ،‬ورود بدون‬ ‫کلید‪ ،‬کیسه های هوای راننده و سرنشین و…‬ ‫همراه کرده اند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر ش�اید الیک�ن کمی لوکس تر‬ ‫باش�د و از ویژگی هایی همچ�ون دوربین دید‬ ‫عقب‪ ،‬اینترن�ت ‪ ،۳G‬صفحه نمایش ‪ ۱۱‬اینچی‬ ‫و… برخوردار اس�ت‪ .‬این خودرو همچنین از‬ ‫فیبر کربن روی کنس�ول مرکزی‪ ،‬کیس�ه های‬ ‫ه�وا‪ ،‬اینه های برقی‪ ،‬سیس�تم تهویه مطبوع‪،‬‬ ‫بلوتوث‪ ،‬ناوبری ماه�واره ای‪ ،‬قفل از راه دور و‬ ‫ردیاب خودرو سود برده است‪.‬‬ ‫در نهای�ت به کالس�ی می رس�یم ک�ه چند‬ ‫میلیون دالری و بس�یار خاص اس�ت‪ .‬در این‬ ‫بخش همه چیز به س�لیقه خریداران بس�تگی‬ ‫دارد‪ .‬ب�دون در نظر گرفتن قیمت‪ ،‬ش�ما کدام‬ ‫خودرو را انتخاب می کنید؟‬ ‫این ‪ ۲‬خودرو بسیار متفاوت‬ ‫هستند اما یک هدف دارند و ان‬ ‫تبدیل کردن فراری ‪ GTB ۴۸۸‬به‬ ‫خودرویی معمولی است‬ ‫ شنبه‬ ‫پیشرانه جت در دل اسمارت فورتو‬ ‫تلورای��د کلرادو ش��هری در نزدیک��ی کوه های‬ ‫راکی اس��ت که ارتفاع ان چند صد متر باالتر از‬ ‫س��طح دریا است‪ .‬این بخش محیط فوق العاده ای‬ ‫برای گذران وقت بوده اما ارتفاع ش��هر از س��طح‬ ‫دری��ا باعث ش��ده‪ ،‬ش��رایط خیلی خوب��ی برای‬ ‫کس��انی که می خواهند س��ریع حرک��ت کنند‪،‬‬ ‫فراهم نباش��د‪ .‬به منظور حل این مش��کل‪ ،‬یکی‬ ‫از ش��هروندان تلوراید با ن��ام بیل برگ اصالحات‬ ‫کوچکی در اس��مارت فورتو ‪ 2008‬خود به وجود‬ ‫اورده اس��ت‪ .‬او یک پیش��ران ه جت را در خودرو‬ ‫خود قرار داده اس��ت‪ .‬بله انچ��ه می بینید واقعی‬ ‫است‪ .‬این اسمارت فورتوری غیرعادی هم اکنون‬ ‫گنجایش یک نفر را دارد زیرا پیش��ران ه جت‪GE‬‬ ‫‪ T58‬فضای صندلی سرنشین را نیز اشغال کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در واقع فضای بخش عقب نیز به وس��یله‬ ‫قطعات گوناگون و سیس��تم های سوخت رس��انی‬ ‫پیشرانه اش��غال شده است‪ .‬به طور قطع‪ ،‬این کار‬ ‫باعث کاهش فضای کابین و بارشده و با سوزاندن‬ ‫دانش رانندگی روی یخ‬ ‫‪15‬گالن س��وخت حدود ‪5‬دقیقه هم با اسمارت‬ ‫کم مصرفی طرف نیس��تیم‪ .‬اما تمامی این موارد‬ ‫تنها تا زمانی که س��وار خودرو نش��ده اید برایتان‬ ‫مه��م خواه��د بود‪ .‬پ�لاک نصب ش��ده در عقب‬ ‫خودرو تنها برای نمایش نیس��ت‪ ،‬چراکه خودرو‬ ‫مورد بح��ث ما به طور قانون��ی می تواند در جاده‬ ‫حرکت کند‪ .‬این اس��مارت فورتو همچنین دارای‬ ‫برف پاک کن های شیش��ه جلو و سیس��تم تهویه‬ ‫مطبوع است‪.‬‬ ‫پاتیناژ روی پیست مرگ‬ ‫رانندگ��ی روی ی��ک دریاچه یخ زده‪ ،‬از اس��اس یک ‬ ‫عمل وحشت اور و ترسناک است‪ .‬ایا این گفته را قبول‬ ‫دارید؟ اگر الیه یخ بشکند و زیر اب بروید‪ ،‬چه اتفاقی‬ ‫برای ش��ما می افتد؟ البته اگر سطح مناسبی از یخ زیر‬ ‫پای شما باش��د‪ ،‬این احتمال بسیار کم و در حد صفر‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اما طبیعت همیشه ان طور که از ان انتظار‬ ‫داریم‪ ،‬عمل نمی کند‪ .‬کارهای زیادی الزم است تا یک ‬ ‫دریاچه پوشیده از یخ به عنوان یک پیست برای مسابقه‬ ‫یا مسیر عبور برای اتومبیل ها اماده باشد‪.‬‬ ‫در نزدیکی ش��هر یلونایف در ش��مال غ��رب کانادا‪،‬‬ ‫فولکس واگن برخی از رازهای ساخت جاده های بزرگ‬ ‫پوشیده از یخ و هموار کردن مسیر جاهایی که بیشتر‬ ‫اوقات سال‪ ،‬تنها راه دسترسی به انها‪ ،‬استفاده از قایق‬ ‫است را به ما نشان داده است‪.‬‬ ‫اماده س��ازی الیه یخی که بتواند امنیت الزم را برای‬ ‫رانندگی تامین کند‪ ،‬درس��ت پس از مشاهده مقاومت‬ ‫کافی در زیر ماشین های برف روب اغاز می شود‪ .‬در این‬ ‫حال��ت‪ ،‬تیم جاده ای کار خ��ود را با پاک کردن برف ها‬ ‫از مس��یری که قرار اس��ت تبدیل به جاده شود‪ ،‬شروع‬ ‫می کنن��د‪ .‬جداس��ازی برف از روی یخ باعث می ش��ود‬ ‫وزش باد سرد‪ ،‬به طور مستقیم روی الیه یخ اثر بگذارد‬ ‫و انجماد بیش��تری روی مس��یر عبور خودروها ایجاد‬ ‫کن��د‪ .‬اگر زمان کاف��ی در اختیار تیم جاده ای باش��د‪،‬‬ ‫کارگران می توانند س��وراخی در الی��ه یخ ایجاد کرده‬ ‫و با س��وار کردن یک پمپ‪ ،‬اب داخلی دریاچه را برای‬ ‫انجماد روی سطح بیاورند‪ .‬انها به این وسیله می توانند‬ ‫روزانه ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬اینچ به ضخامت یخ جاده اضافه کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬اینچ یا ‪ ۴۰۶‬میلی متر‪ ،‬کمترین ضخامتی اس��ت‬ ‫که برای رانندگی روی یک الیه یخ به ان احتیاج دارید‪.‬‬ ‫ممکن است برخی بتوانند از الیه هایی با ضخامت کمتر‬ ‫از این‪ ،‬به حرکت خود ادامه دهند‪ ،‬اما همیش��ه نتیجه‬ ‫مطلوب��ی نخواهند گرفت‪ .‬اما اگر ضخامت یخ به اندازه‬ ‫کافی باش��د‪ ،‬می تواند به ش��کلی ایمنی‪ ،‬وزن وس��ایل‬ ‫نقلیه بزرگ‪ ،‬تریلرها و تردد همزمان چند وسیله نقلیه‬ ‫را تحمل کند‪ .‬با این وجود‪ ،‬اگر هدف استفاده از مسیر‬ ‫به عنوان یک جاده عمومی باشد‪ ،‬به ضخامت بیشتری‬ ‫از الیه یخ نیاز خواهد بود‪ .‬همچنین هنگامی که نوبت‬ ‫ب��ه ام��وزش رانندگی روی یخ می رس��د‪ ،‬ضخامت یخ‬ ‫نمی تواند کمتر از ‪ ۴‬فوت یا ‪ ۱۲۱۹‬میلی متر باشد‪.‬‬ ‫به احتمالی هنوز هم فرو رفتن در یک دریاچه یخ زده‬ ‫می تواند برای برخی ترس��ناک باشد‪ .‬در هر صورت‪ ،‬به‬ ‫خاطر داش��ته باشید که ش��نیدن صدای تیز شکستن‬ ‫یخ در زیر پای تان‪ ،‬نش��انه خوبی اس��ت‪ .‬وقتی صدای‬ ‫شکستن قطع ش��د‪ ،‬زمان ان است که از خودرو پیاده‬ ‫ش��وید و فرار کنید‪ .‬ب��ه این دلیل ک��ه در این حالت‪،‬‬ ‫قطعه یخ زیر پای تان به طور کامل جدا شده و دیگر به‬ ‫اطرافش تکی ه ندارد‪.‬‬ ‫منبع‪automobilemag :‬‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫دانش رانندگی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫برندها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تمدید بازداشت کارلوس گوسن‬ ‫داس��تان دراماتیک کارلوس گوس��ن به طور‬ ‫قطع سوژه خوبی برای فیلمسازان مطرح جهانی‬ ‫بوده و به نظر می رس��د این داس��تان طوالنی تر‬ ‫هم خواهد شد‪ .‬در حالی که همه انتظار داشتند‬ ‫مدیر اجرایی پیشین نیسان از زندان ازاد شود و‬ ‫کل داستان را به جهانیان بگوید‪ ،‬مقامات ژاپنی‬ ‫مدت زمان بازداش��ت وی را ‪ ۱۰‬روز دیگر اضافه‬ ‫کرده اند‪ .‬بازرس��ان این بار اتهام خیانت در امانت‬ ‫را به گوسن وارد کرده اند‪.‬‬ ‫این خبر کامال س��ورپرایز کننده اس��ت چراکه‬ ‫دادگاه��ی در توکیو پیش��نهاد دادس��تان برای‬ ‫بازداش��ت گوس��ن به م��دت ‪ ۱۰‬روز دیگر را رد‬ ‫ک��رده بود و به همین دلیل وکیالن گوس��ن در‬ ‫حال اماده ش��دن برای ارائه درخواس��تی بودند‬ ‫که باعث می ش��ود او از زندان ازاد ش��ود‪ .‬البته‬ ‫با بازداشت دوباره گوسن‪ ،‬وکیالن قادر نخواهند‬ ‫بود وثیقه تامین کنند و انتظار می رود این مدیر‬ ‫ارشد خودرویی در زندان بماند‪ .‬ظاهرا بر اساس‬ ‫هیات داوران رقابت خودرو س�ال ژاپن که از ‪ ۶۰‬کارش�ناس خودرو تش�کیل ش�ده‪ ،‬از بین ‪ ۵‬فینالیس�ت برنده امسال را انتخاب‬ ‫و خودرو س�ال ‪ ۲۰۱۸-۲۰۱۹‬ژاپن را اعالم کرده اس�ت‪ .‬این فینالیس�ت ها عبارت اند از‪ :‬میتسوبیش�ی اکلیپس کراس‪ ،‬تویوتا کروال‬ ‫هاچ بک‪ ،‬تویوتا کراون‪ ،‬ولوو ‪ XC ۴۰‬و فولکس واگن پولو‪.‬‬ ‫از بین این فینالیس�ت ها درنهایت ولوو‪ XC ۴۰‬به عنوان برنده و خودرو س�ال ‪ ۲۰۱۹-۲۰۱۸‬ژاپن انتخاب ش�ده است‪ .‬این یعنی‪۴۰‬‬ ‫‪ XC‬یک سال بعد از برادر بزرگ ترش به این عنوان دست پیدا کرده است زیرا سال گذشته هم کراس اوور‪ XC ۶۰‬به عنوان خودرو‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷-۲۰۱۸‬ژاپن انتخاب شد؛ بنابراین این دومین سال متوالی است که ولوو توانسته جایزه خودرو سال ژاپن را از ان خود‬ ‫کند‪ .‬همچنین‪ XC ۴۰‬سومین خودرو غیر ژاپنی است که موفق به کسب عنوان خودرو سال ژاپن شده است‪ .‬فولکس واگن گلف در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۳-۲۰۱۴‬و ولو و‪XC ۶۰‬در سال ‪ ۲۰۱۷-۲۰۱۸‬دو خودرو غیر ژاپنی دیگری هستند که تاکنون این عنوان را کسب کرده اند‪.‬‬ ‫این برای نخستین بار در تاریخ برگزاری رقابت خودرو سال ژاپن است که یک خودروساز خارجی دو سال متوالی به پیروزی دست‬ ‫یافته اس�ت‪ .‬پیش از این‪XC ۴۰،‬به عنوان خودرو س�ال ‪ ۲۰۱۸‬اروپا و خودرو س�ال ‪ ۲۰۱۸‬زنان هم دست پیدا کرده و بدین ترتیب‪،‬‬ ‫این کراس اوور ساب کامپکت به یکی از پرافتخارترین ساخته های تاریخ ولوو تبدیل شده است‪ .‬ولوو‪ XC ۴۰‬با کسب ‪ ۳۶۳‬امتیاز‪،‬‬ ‫در رقابتی نزدیک با تویوتا کروال هاچ بک موفق به پیروزی در این رقابت س�خت ش�د درحالی که کروال با ‪ ۴۹‬امتیاز کمتر یعنی با‬ ‫کسب ‪ ۳۱۴‬امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفته است‪ .‬جایگاه سوم رقابت امسال هم به یک هاچ بک دیگر یعنی فولکس واگن پولو با‬ ‫‪ ۱۹۷‬امتیاز تعلق گرفته و سدان لوکس تویوتا کراون با ‪ ۱۷۰‬امتیاز در جایگاه چهارم ایستاده است؛ و میتسوبیشی اکلیپس کراس‬ ‫هم با ‪ ۱۶۵‬امتیاز جایگاه اخر یا پنجم را به خود اختصاص داده اس�ت‪ .‬ایین اعالم خودرو س�ال ‪ ۲۰۱۸-۲۰۱۹‬ژاپن در مرکز تبادالت‬ ‫بین المللی توکیو برگزار ش�د و در مقابل هیات داوران رقابت خودرو س�ال ژاپن و همین طور ‪ ۲۰۰‬نفر از مدیران این صنعت‪ ،‬جایزه‬ ‫برنده به مدیرعامل ولوو ژاپن اقای «تاکایوکی کیمورا» اهدا ش�د‪ .‬وی در این ایین گفت‪ :‬پس ازانکه ‪ XC ۶۰‬س�ال گذشته عنوان‬ ‫خودرو سال ژاپن را کسب کرد‪ ،‬ما بالفاصله امسال هم این عنوان ارزشمند را به دست اورده ایم و در وهله نخست می خواهیم به‬ ‫خاطر این جایزه از کارکنان ولوو در سراسر کشور تشکر کنیم‪.‬اما رقابت خودرو سال ژاپن غیر از رقابت اصلی‪ ،‬در چند بخش‬ ‫دیگر مثل نواوری س�ال و خودرو کوچک س�ال هم برگزار می ش�ود‪ .‬دیگر جوایز خودرویی ‪ ۲۰۱۸‬ژاپن به هوندا کالریتی‬ ‫برای بهترین نواوری‪ ،‬ب ام و ‪ X ۲‬برای حس و لذت رانندگی و دایهاتسو توکات برای خودرو کوچک سال اهدا شد‪.‬‬ ‫نمایشگاه توکیو اتو سالن‬ ‫از ‪ ۱۱‬ژانویه ‪ ۲۰۱۹‬اغاز‬ ‫به کار می کند و عالوه بر‬ ‫خودروهای یاد شده چند‬ ‫دستگاه مدل مسابقه ای‪۵‬‬ ‫‪MX‬کاپ هم در ان‬ ‫حضور خواهند داشت‬ ‫اتهام های واردش��ده به گوسن‪ ،‬او از سال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰۱۲‬زیان ‪ .۱۶ ۶‬میلی��ون دالری خود را به‬ ‫حساب نیس��ان نوشته اس��ت‪ .‬در صورت اثبات‬ ‫چنین اتهام سنگینی‪ ،‬گوسن می تواند تا حداکثر‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال زندانی ش��ود‪ .‬بنا بر گزارش بازرسان‪،‬‬ ‫مقامات مس��ئول در ان زم��ان از این کار اطالع‬ ‫پیدا ک��رده و درب��اره قانونی بودن ان بررس��ی‬ ‫می کردن��د‪ .‬البته گفته می ش��ود گوس��ن انجام‬ ‫چنین کاری را رد کرده است‪.‬‬ ‫اعالم خودرو سال‪ ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹‬ژاپن‬ ‫پیـروزی وایـکینـگـــــــ‬ ‫درســرزمیــن افتـــابـــ‬ ‫مزدا چشم ها را به خود خیره می کند‬ ‫رویداد خودرویی توکیو اتو سالن از ماه اینده اغاز به کار خواهد‬ ‫کرد و مزدا هم بی سر و صدا اقدام به معرفی یک سری محصوالت‬ ‫جدید در این نمایشگاه خواهد کرد‪.‬‬ ‫همه چی�ز با مزدا ‪ ۳‬سفارش�ی اغاز می ش�ود که بر پایه نس�خه‬ ‫جدی�د این خودرو بنا ش�ده اس�ت‪ .‬مزدا چیز زی�ادی درباره این‬ ‫خ�ودرو نگفته اما مدل هاچ بک سفارش�ی دارای پکیج اس�تایل‬ ‫ایرودینامیکی اس�ت که شامل اس�پلیتر جلو‪ ،‬رکاب های جانبی‬ ‫متفاوت و سپر عقب با تریم مشکی براق است‪.‬‬ ‫ای�ن خ�ودرو همچنی�ن از رینگ ه�ای ‪ ۱۸‬اینچ�ی ‪ BBS‬و‬ ‫کابی�ن ارتقایافت�ه ای برخوردار اس�ت که با پدال های اس�پرت و‬ ‫کف پوش های ویژه مزین شده است‪.‬‬ ‫اگرچه در این نمایش�گاه نخستین بار نس�خه سفارشی مزدا ‪۳‬‬ ‫جدید را خواهیم دید اما س�تاره واقعی توکیو اتو س�الن کانسپت‬ ‫دراپ هد کوپه رودس�تر خواهد بود‪ .‬این کانس�پت بر پایه‪MX ۵‬‬ ‫میاتا س�اخته شده و دارای سقف س�خت فیبرکربنی جدا شدنی‬ ‫است؛ این سقف باعث افزایش استحکام خودرو شده است‪.‬‬ ‫ج�دا از وج�ود س�قفی س�بک وزن‪ MX ۵،‬به اس�پلیتر جلو‪،‬‬ ‫رکاب های جانبی ایرودینامی�ک و رینگ های ‪ ۱۶‬اینچی ‪RAYS‬‬ ‫مجهز شده اس�ت‪ .‬از دیگر ویژگی ها می توان به قالب یدک کشی‬ ‫جل�و‪ ،‬صندلی های ریکارو و پدال های الومینیومی اش�اره کرد‪ .‬از‬ ‫نظ�ر پرفورمنس‪ ،‬یک فالیویل جدید‪ ،‬فیلتر ه�وای پرفورمنس و‬ ‫دیفرانسیل لغزش محدود وجود دارد‪.‬‬ ‫م�زدا همچنین نس�خه های بازنگری ش�ده ‪ ۵CX‬و‪ ۸CX‬را به‬ ‫توکیو خواهد اورد‪ .‬نخستین خودرو دارای پوشش های پالستیکی‬ ‫بیش�تر در بدنه بوده و از عناصر الومینیومی سود می برد‪CX ۵ .‬‬ ‫کابینی دارد که در ان پدال ه�ای الومینیومی‪ ،‬رکاب های داخلی‬ ‫نورانی و کفپوش های ویژه به چشم می خورند‪.‬‬ ‫مدل سفارشی‪ CX ۵‬نیز کمی متفاوت بوده و از فالپ های جدید‬ ‫و رینگ های ‪ ۲۰‬اینچی الومینیومی بهره مند است‪ .‬در داخل کابین‬ ‫نیز همان تغییرات برادر کوچک تر دیده می شود‪.‬‬ ‫نمایشگاه توکیو اتو سالن از ‪ ۱۱‬ژانویه ‪ ۲۰۱۹‬اغاز به کار می کند و‬ ‫عالوه بر خودروهای یاد شده چند دستگاه مدل مسابقه ای‪MX ۵‬‬ ‫کاپ هم در ان حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫بهبود قابل توجه پیشرانه ها با سوپاپ های دیجیتالی‬ ‫به نظر می رسد نفس پیش��رانه های درون سوز‬ ‫به ش��ماره افت��اده‪ ،‬چراک��ه صنع��ت خ��ودرو به‬ ‫اهس��تگی‪ ،‬ولی با پیوس��تگی در ح��ال حرکت‬ ‫به س��وی ق��وای محرک�� ه الکتریکی اس��ت‪ .‬این‬ ‫فراین��د زم��ان می ب��رد و از نظ��ر برخ��ی افراد‬ ‫غیرقابل اجتناب اس��ت اما برخی شرکت ها هنوز‬ ‫در جس��ت وجوی راهکاری هس��تند ت��ا بتوانند‬ ‫پیشرانه های درون س��وز را از نظر بازدهی بهبود‬ ‫بخش��ند‪ .‬یکی از این راهکار ه��ا می تواند نتیجه‬ ‫تفکرات شرکت بریتانیایی کمکان اتوموتیو باشد‪ .‬‬ ‫ش تولیدی این شرکت از سوپاپ های‬ ‫پیشران ه پی ‬ ‫ب��ا کنترل کامال دیجیتالی اس��تفاده می کند که‬ ‫می تواند به طور انفرادی مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫این سوپاپ ها به طورمکانیکی به میل لنگ متصل‬ ‫نیستند‪ ،‬بلکه هر سوپاپ دارای میل لنگ کوچک ‬ ‫خودش است که به وسیله یک پیشرانه الکتریکی‬ ‫کنت��رل می ش��ود‪ .‬این کمپانی سیس��تم خود را‬ ‫فناوری س��وپاپ هوش��مند نامیده اس��ت و باور‬ ‫دارد این فناوری باع��ث افزایش قابل توجه دقت‬ ‫کنترل حرکت و زمان سوپاپ ها می شود‪ .‬از نظر‬ ‫تئوری‪ ،‬فناوری یادش��ده می توان��د ترکیب عالی‬ ‫س��وخت و هوا را بسته به شرایط خودرو تضمین‬ ‫کن��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در زمان فش��ار حداکثری‬ ‫به پیش��رانه‪ ،‬فناوری سوپاپ هوش��مند ترکیب‬ ‫بیش��تری را تنظیم کرده اما در زمان حرکت در‬ ‫بزرگراه زمان بندی سوپاپ ها باعث ایجاد بهترین‬ ‫مصرف سوخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 8‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬ربیع الثانی ‪ 1440‬‬ ‫‪ 29‬دسامبر ‪2018‬‬ ‫سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪123/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪61/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪90/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪282/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪298/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪202/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪36/200/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪85/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪109/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪45/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪71/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪130/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪200/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪121/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪130/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪570/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪330/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪480/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪460/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪620/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪170/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪373/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪275/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪500/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪509/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪-----------:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪830/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪360/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪650/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/020/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪1/020/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫در حاشیه پیشنهاد تثبیت قیمت ‪ 2‬محصول پرتیراژ داخلی به واسطه پرداخت یارانه به خودروسازان از سوی دولت‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 8‬دی ‪ 21 1397‬ربیع الثانی ‪ 29 1440‬دسامبر ‪ 2018‬سال دوم شماره ‪47‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬اکرم امینی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫راه جبران بدعهدی‬ ‫بانک های چینی چیست؟‬ ‫مازیار بیگلو‪ -‬دبیر انجمن س�ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو‪:‬‬ ‫در صورت نبود گش��ایش در امکان ثبت س��فارش بدون انتقال ارز‪ ،‬حتی با وجود‬ ‫ازادس��ازی قیمت خ��ودرو و رفع مش��کل نقدینگی نمی توان ب��ه اینده صنعت‬ ‫امی��دوار بود و تنها راهکاری که در ح��ال حاضر برای جبران بد عهدی بانک های‬ ‫ چین��ی یا س��ایر بانک ها وجود دارد‪ ،‬گش��ایش ثبت س��فارش ب��دون انتقال ارز‬ ‫اس��ت‪ .‬در این میان برگزاری جلس��ات قطعه سازان با خودروسازان تقریبا شکل‬ ‫روزان��ه به خود گرفته و در این زمینه با مدیران عامل هر دو خودروس��ازی ایران‬ ‫خودرو و س��ایپا در هفته های جاری و گذش��ته جلس��اتی داش��تیم اما کماکان‬ ‫منتظر اعالم موضع رس��می وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان و نه��اد قیمت گذار هس��تیم ک��ه تا کنون‬ ‫قیمت های رس��می از س��وی این نهادها اعالم نشده اس��ت‪ .‬تکلیف خودروهای‬ ‫ب��ا قیم��ت ب��االی ‪ 45‬میلی��ون تومان از قبل مش��خص ب��ود که قرار اس��ت در‬ ‫حاش��یه بازار قیمت گذاری ش��وند؛ این امر بدون مش��کل انجام شد و تنها برخی‬ ‫ رس��انه ها تا حدی س��ر و صدا ب��ه پا کردند اما ب��ه هر حال‪ ،‬مطاب��ق قانون عمل‬ ‫ش��د‪ .‬اکن��ون در انتظار تعیین تکلیف خودروهای ب��ا قیمت کمتر از ‪ 45‬میلیون‬ ‫تومان هس��تیم که اتفاقا خودروهای پرتیراژ هستند‪ .‬منتظر هستیم تکلیف این‬ ‫خودروها مش��خص شود تا به دنبال ان قطعه سازان بتوانند قراردادهای خود را با‬ ‫خودروس��ازان اصالح کنند‪ .‬وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت اصرار داش��تند که این‬ ‫امر در قالب یک بسته پیشنهادی ارائه شود‪ ،‬ما نیز در مذاکراتی که با وزارتخانه و‬ ‫همچنین با دو خودروس��از داشتیم معتقد بودیم که قیمت ها باید تعمیم به قبل‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬زیرا مس��لم اس��ت که حداقل از ‪ 16‬مرداد‪ ،‬خرید تمام کاالها و مواد با‬ ‫ارز نیمای��ی و حدود ‪ 9‬هزار تومان انجام ش��ده و ما در این ب��اره در حال مذاکره با‬ ‫خودروسازان هستیم که زمان را به عقب تر برگردانیم و تا حدودی موفق بوده ایم‪ .‬‬ ‫اطالع داریم که خط ایران خودرو با کس��ری یک قطعه مواجه است که این قطعه‬ ‫در چین حاضر است و مواد اولیه نیز برای تحویل به سازنده ایرانی فراهم است اما‬ ‫از انجا که نظام بانکی مربوط مشخص نیست و کانال ارتباط پولی وجود ندارد مواد‬ ‫اولیه در چین مانده و خطوط تولید قطعه ساز و ایران خودرو متوقف شده تنها به‬ ‫دلیل اینکه امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز وجود ندارد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
هفته نامه روزگار خودرو 62

هفته نامه روزگار خودرو 62

شماره : 62
تاریخ : 1398/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!