هفته نامه روزگار خودرو شماره 49 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه روزگار خودرو شماره 49

صفحه بعد

هفته نامه روزگار خودرو شماره 49

هفته نامه روزگار خودرو شماره 49

‫ شنبه‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫مدیریت های‬ ‫کوتوله ها!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫معاینه فنی‬ ‫مقـصـر‬ ‫کلید ممنوعیت واردات خودرو‬ ‫در دستان دو خودروساز بزرگ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مدیریت های کوتوله ها!‬ ‫(قسمت چهارم)‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫در مقاله نقد «صاحبان قدرت در زمان مسئولیت» نوشتم که در زمینه مدیریت‬ ‫بازهم حرف هایی خواهم نوشت‪ .‬اش��اره و بررسی وضعیت مدیریت های کوتوله ها‪،‬‬ ‫مدیریت های س��ایه‪ ،‬مدیریت جوانک ها‪ ،‬مدیریت های فامیلی و ده ها نوع مدیریت‬ ‫که بخش��ی از ان ها انحصاری سرزمین ما هس��تند و تکرار ان ها از طریق رسانه ها‬ ‫با نوشتن این یادداشت ها‪ ،‬شاید در وضعیت مدیریت های اینده تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫بررس��ی وضعیت مدیریت های کوتوله یا کوتوله ه��ای مدیریت در این خانواده‪ ،‬از‬ ‫همه مهم تر اس��ت‪ ،‬چرا که بس��یاری از مدیریت ها از دل همی��ن مدیریت زاییده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل اولین س��وال این اس��ت که مدیریت های کوتوله چه مشخصاتی‬ ‫دارند و چگونه متولد می شوند؟‬ ‫مدیریت ه��ای کوتوله‪ ،‬فرصت طلبانی هس��تند که در هر دگرگون��ی‪ ،‬تغییر و یا‬ ‫انق�لاب زاییده می ش��وند و حداقل دو س��ه دهه حضور جلبکی دارن��د و بعدها یا‬ ‫می میرند و یا با تثبیت نظام ها و نیاز جامعه به تحصیلکرده ها و متخصصان متعهد‬ ‫از گردونه مدیریتی خارج می شوند‪ ،‬اما متاسفانه اثرات ان ها تا چند دهه در نظام ها‬ ‫باقی می ماند‪.‬‬ ‫ن کوتوله برای این که رشد کنند‪ ،‬نیاز به شرایط باتالقی دارند‪ .‬ان ها معموال‬ ‫مدیرا ‬ ‫در س��طح حرکت می کنند‪ ،‬زندگی جلبکی را دوست دارند‪ ،‬ان ها اویزان هستند‪،‬‬ ‫به هر چیزی دس��ت می زنند و به هرکاری مشغول می شوند‪ ،‬کمی از این‪ ،‬کمی از‬ ‫ان‪ ،‬اهل مطالعه هستند اما خالصه خوان هستند‪ ،‬به هر غذایی نوک می زنند‪ ،‬کمی‬ ‫فلس��فه‪ ،‬کمی ش��عر‪ ،‬کمی قصه‪ ،‬کمی تکنولوژی‪ ،‬کمی سیاست‪ ،‬کمی مدیریت‪،‬‬ ‫کمی حساب و کتاب‪ ،‬کمی دین‪ ،‬کمی روزنامه‪ ،‬کمی‪ ...‬از هر چیز کمی می دانند‪،‬‬ ‫از هیچ موضوعی رویگردان نیس��تند‪ ،‬در همه چیز اظهارنظر می کنند‪ ،‬حرف بسیار‬ ‫می زنند‪ ،‬مدعی دریایی از دانش هستند‪ ،‬البته دریایی به عمق یک سانتی متر‪.‬‬ ‫مدیریت های کوتوله‪ ،‬سیاس��ت روز را به خوبی می شناسند و سرفصل های ان را‬ ‫حفظ کرده اند‪ ،‬بیرق ان ها بر پش��ت بام خانه ش��ان افراشته شده است‪ ،‬وزش باد را‬ ‫حس می کنند‪ ،‬شاخک های حساسی دارند‪ ،‬میز و مقام را که چسبیده اند‪ ،‬دیگر رها‬ ‫نمی کنند‪ ،‬می دانند افسارش��ان را کج��ا ببندند‪ ،‬در مجالس ختم بزرگان‪ ،‬حضوری‬ ‫چش��مگیر دارن��د‪ ،‬تبریک و تهنیت را به موقع ارس��ال می کنن��د‪ ،‬ان ها فرصت ها‬ ‫را نمی س��وزانند‪ ،‬حتی همس��ر را با ش��رایط خاص می گیرند‪ ،‬برای فرزندان ش��ان‬ ‫برنامه ریزی مدیریتی دارند‪ ،‬گرفتن عروس یا داماد بهانه خوبی برای رشد و توسعه‬ ‫مدیریت فامیلی است‪.‬‬ ‫مدیری��ت کوتوله‪ ،‬معموال در دوروبر خودش فق��ط کوتاه تر از خودش را انتخاب‬ ‫می کند‪ ،‬طاقت دیدن هیچ کس که یک سانتی متر از خودش بلندتر باشد را ندارد‪،‬‬ ‫اگ��ر یک��ی دو تا را هم به اجبار تحمل کند برای حفظ موقعیت و ژس��ت های اتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیریت های کوتوله‪« ،‬بله قربان گو»ی باالتری ها و جالد پایین تری ها هس��تند‪.‬‬ ‫ش��عار را خوب می شناسند‪ ،‬از ش��عور دوری می کنند‪ ،‬جزو سینه چاکان استفاده از‬ ‫س��همیه هستند و با استفاده از بورس و ماموریت خارج از کشور برای شما دو سه‬ ‫تا مدرک لیسانس و دکترا رو می کنند‪.‬‬ ‫حضور در کالس را تفریح می دانند و برای گرفتن نمره از ش��یوه های مدیریتی!‬ ‫بهره کافی برده اند‪.‬‬ ‫مدیریت کوتوله‪ ،‬هر روز‪ ،‬تیتر همه روزنامه ها را نگاهی می اندازد‪ ،‬ظهر که می شود‬ ‫یکی دو ساعتی استینش را باال می زند‪ ،‬دو سه ماهی از سال سیاه می پوشد‪ ،‬صف‬ ‫اول هر مناس��بتی می نش��یند‪ ،‬زاویه دوربین های تلویزیون را به خوبی شناس��ایی‬ ‫کرده است‪ ،‬البوم های خانوادگی را پاکسازی کرده است‪ ،‬دوستان و همکالسی های‬ ‫بچگی ه��ا را طبقه بندی کرده اس��ت‪ ،‬فامیل ها را قبل از انقالب ب��ه یاد نمی اورد‪،‬‬ ‫معم��وال در هی��چ خانه ای بیش از یکی دو س��ال نمی مان��د‪ ،‬در پرونده کارگزینی‬ ‫اداری اش هیچ چیز ندارد‪ ،‬پنجش��نبه ها اصالح کامل می کند‪ ،‬از صبح شنبه جوانه‬ ‫می زند‪ ،‬از پرخوری و مفت خوری کمی ناراحتی گوارش��ی پیدا کرده اس��ت‪ ،‬توی‬ ‫چش��م مخاطبان نگاه نمی کند‪ ،‬ان ها در اولین روز انق�لاب به دنیا امده اند‪ ،‬حتی‬ ‫اگر صد ساله باشند‪.‬‬ ‫مدیریت های کوتوله‪ ،‬ادا و اطوارش��ان زیاد اس��ت‪ ،‬همه را پش��ت در اتاق شان به‬ ‫تناسب مس��ئولیت مراجعه کننده از چند دقیقه تا چند ساعت نگه می دارند‪ ،‬برای‬ ‫این که جایگاه ش��ان باال رود‪ ،‬خودشان به کس��ی تلفن نمی کنند‪ ،‬پشت خط تلفن‬ ‫نگه تان می دارند‪ ،‬برای تان نوحه پخش می کنند و‪...‬‬ ‫مدیریت ه��ای کوتوله همه دنیا را برای خودش��ان می خواهند‪ ،‬س��ارق حرفه ای‬ ‫هستند‪ ،‬اما طوری حرف می زنند که بقیه دنیا دزد هستند‪ ،‬در هر پرونده و پروژه ای‬ ‫دستی دارند و در هر چیزی استعدادشان بروز می کند‪ ،‬ان ها سعی می کنند از امام‬ ‫پ کاتولیک تر جلوه کنند‪.‬‬ ‫مسلمان تر و از پا ‬ ‫مدیریت ه��ای کوتوله خیلی چیزها را می دانند و یک نکت��ه را نمی دانند‪ ،‬ان ها‬ ‫نمی دانند که اگر جیرجیرک اس��مش را به هر زور و ضربی فیل بگذارد و اگر همه‬ ‫اگهی ه��ای دنیا بگویند او فیل اس��ت باز هم جیرجیرک اس��ت و به محض ان که‬ ‫دهانش را باز کند‪ ،‬خواهد گفت‪« :‬جیر‪ ،‬جیر‪ ،‬جیر‪ ،‬جیر‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫تکذیب خبر توقف تولید خودرو‬ ‫در سال اینده‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اطالعیه ای‪ ،‬اخبار منتش��ر ش��ده به نقل از‬ ‫مدیرکل صنایع خودرو درباره توقف تولید به دلیل مش��کالت ناشی از تحریم را‬ ‫تکذیب کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش جماران‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬با وجود تالش‬ ‫استکبار جهانی برای توقف صنعت خودرو کشور‪ ،‬با توجه به نقش مهم و اساسی‬ ‫این صنعت در تولید ناخالص ملی و همچنین اش��تغال کش��ور‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با برنامه ریزی انجام شده با خودروسازان در زمینه تامین قطعات‬ ‫و اجزای مورد نیاز برای تولید انواع خودرو به ویژه خودروهای پر تیراژ اقدام کرده‬ ‫اس��ت و س��ال اینده شاهد افزایش تولید نسبت به امس��ال برای انجام تعهدات‬ ‫مربوط به پیش فروش خودرو از سوی خودروسازان خواهیم بود و تاکید می شود‬ ‫هیچ گونه خللی در تولید این خودروها سال اینده اتفاق نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫گفتنی است خبر نقل شده از سوی مدیر کل صنایع خودرو مربوط به تعهدات‬ ‫خودروس��ازان در ارتباط با محصوالتی که به دالی��ل تحریم و همکاری نکردن‬ ‫شریکان خارجی قابلیت تامین نخواهند داشت و مشکلی برای تولید خودرو های‬ ‫پرتیراژ ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫توقف صادرات خودرو به عراق صحت ندارد‬ ‫مدی��رکل صنای��ع خ��ودرو و نی��رو محرکه با‬ ‫بی��ان اینکه ص��ادرات خ��ودرو ‪۲۰‬درصد کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪۶‬ماه امسال حدود ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪۲۵‬میلیون دالر صادرات خودرو انجام شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬امیرحس��ین قناتی درباره‬ ‫صادرات خودرو اظهارکرد‪ :‬با توجه به مش��کالتی‬ ‫که درحال حاضر در جابه جایی ارز داریم صادرات‬ ‫رون��ق ندارد و کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬مدیرکل‬ ‫صنای��ع خ��ودرو و نیرو محرکه درب��اره اینکه ایا‬ ‫توانستیم از ظرفیت افزایش نرخ ارز برای توسعه‬ ‫صادرات اس��تفاده کنیم یا خیر‪ ،‬افزود‪ :‬کشور این‬ ‫مزی��ت را دارد ک��ه بتوان خودرو ب��ا قیمت ‪ ۴‬تا‬ ‫‪۵‬هزار دالر به کش��ور های عراق و س��وریه صادر‬ ‫کند اما با برخی مش��کالت در حمل ونقل دریایی‬ ‫و حمل ونق��ل زمینی روبه رو هس��تیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر ان اگر مشکالت انتقال ارز با این کشور ها‬ ‫نیز برطرف ش��ود فرصت خوبی اس��ت تا بتوانیم‬ ‫از اخت�لاف ارزی ک��ه وجود دارد برای توس��عه‬ ‫صادرات بهره مند ش��ویم‪ .‬مدیرکل صنایع خودرو‬ ‫و نی��رو محرکه با بی��ان اینکه ص��ادرات خودرو‬ ‫ اعالم بهای فروش‬ ‫خودروهای تولید داخل‬ ‫سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای‪،‬‬ ‫به�ای فروش ان�واع خودروهای تولید‬ ‫داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق‬ ‫ورودی ان�واع خودروه�ای واردات�ی‬ ‫موضوع مواد ‪ ۴۲‬و ‪ ۴۳‬را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گ�زارش ایلن�ا‪ ،‬برهمین اس�اس‪،‬‬ ‫س�یدکامل تقوی نژاد در بخش�نامه ای‬ ‫به رئیس امور مالیاتی ش�هر و اس�تان‬ ‫ته�ران‪ ،‬مدی�ران کل مالی�ات ارزش‬ ‫افزوده ش�هر و استان تهران‪ ،‬مدیرکل‬ ‫امور مالیات�ی مودیان بزرگ و مدیران‬ ‫کل ام�ور مالیات�ی اس�تان ها موضوع‬ ‫«اعالم بهای ف�روش انواع خودروهای‬ ‫تولید داخل و مجم�وع ارزش گمرکی‬ ‫و حق�وق ورودی ان�واع خودروه�ای‬ ‫واردات�ی موض�وع م�واد ‪ ۴۲‬و ‪ »۴۳‬را‬ ‫ابالغ کرد‪.‬‬ ‫در ای�ن بخش�نامه امده اس�ت‪ :‬در‬ ‫اجرای م�واد ‪ ۴۲‬و ‪ ۴۳‬قان�ون مالیات‬ ‫ارزش اف�زوده مص�وب ‪ ،۱۳۸۷‬بدی�ن‬ ‫وس�یله ل�وح فش�رده ح�اوی به�ای‬ ‫فروش انواع خودروهای تولید داخل و‬ ‫مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی‬ ‫ان�واع خودروهای واردات�ی که مبنای‬ ‫محاس�بات مالیات و ع�وارض موضوع‬ ‫مواد ذکر ش�ده و همچنین حق الثبت‬ ‫موضوع ماده ‪ ۱۲۳‬اصالحی قانون ثبت‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪-۱‬به�ای ف�روش مبن�ای محاس�به‬ ‫مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید‬ ‫داخل‬ ‫‪-۲‬مجم�وع ارزش گمرک�ی و حقوق‬ ‫ورودی مبنای محاس�به مالیات نقل و‬ ‫انتقال خودروهای وارداتی‬ ‫‪-۳‬به�ای ف�روش مبنای محاس�به‬ ‫مالی�ات و ع�وارض ش�ماره گذاری و‬ ‫عوارض ساالنه خودروهای تولید داخل‬ ‫‪-۴‬مجم�وع ارزش گمرک�ی و حقوق‬ ‫ورودی مبن�ای محاس�به مالی�ات و‬ ‫عوارض شماره گذاری و عوارض ساالنه‬ ‫خودروهای وارداتی‪ ،‬ب�ا رعایت نکات‬ ‫ذی�ل (ب�رای اج�را در س�ال ‪ ۹۸‬برای‬ ‫خودروه�ای تولی�د و مونت�اژ داخل و‬ ‫س�ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی ب�رای خودروهای‬ ‫واردات�ی) ارس�ال می ش�ود‪ :‬ال�ف) با‬ ‫خودروسازان‬ ‫فهرست‬ ‫اعضای‬ ‫هیات مدیره‬ ‫خود را منتشر‬ ‫کنند‬ ‫توج�ه به تبصره ‪ ۱‬م�اده ‪ ۱۲۳‬اصالحی‬ ‫قان�ون ثب�ت (موضوع م�اده ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از‬ ‫مقررات مالی دولت مصوب ‪)۸۴.۸.۱۵‬‬ ‫مبنای وصول حق الثب�ت درباره انواع‬ ‫خودروهای س�بک و س�نگین شامل‬ ‫س�واری و غیرس�واری تولید داخل یا‬ ‫وارداتی حس�ب مورد ماخذ محاس�به‬ ‫مالیات نق�ل و انتقال با در نظر گرفتن‬ ‫تقلیل مصرح در ماده ‪ ۴۲‬قانون مالیات‬ ‫ارزش افزوده خواهد بود‪.‬‬ ‫ب) مالی�ات‪ ،‬ع�وارض و حق الثب�ت‬ ‫س�ایر ان�واع خودروه�ای خ�اص و‬ ‫خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل‬ ‫جرثقیل‪ ،‬باالبر میکس�ر و‪ ...‬روی انها‬ ‫نصب شده است‪ ،‬براساس بهای فروش‬ ‫ی�ا مجم�وع ارزش گمرک�ی و حقوق‬ ‫ورودی تعیین ش�ده برای خودروهای‬ ‫مرب�وط با توجه به ن�وع‪ ،‬تیپ‪ ،‬مدل و‬ ‫شاس�ی ان از ردیف ه�ای مندرج در‬ ‫جداول یادشده قابل محاسبه و وصول‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ج) در اج�رای تبص�ره ‪ ۶‬م�اده ‪۴۲‬‬ ‫قان�ون صدراالش�اره قیم�ت ف�روش‬ ‫ان�واع خودروه�ای تولیدی ی�ا مونتاژ‬ ‫داخ�ل و مجم�وع ارزش گمرک�ی و‬ ‫حق�وق ورودی ان�واع خودروه�ای‬ ‫وارداتی که حس�ب مورد پس از تاریخ‬ ‫مق�رر در تبصره یادش�ده تولید یا به‬ ‫کش�ور وارد می ش�وند از س�وی دفتر‬ ‫فن�ی و اعتراض های مودی�ان مالیات‬ ‫ارزش اف�زوده ای�ن س�ازمان اعلام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫همچنی�ن از انجای�ی ک�ه ارزش و‬ ‫م�دل س�ال اعلام ش�ده در ج�دول‬ ‫‪ ۳‬و ‪( ۴‬مرب�وط ب�ه مالی�ات و عوارض‬ ‫ش�ماره گذاری انواع خودرو س�واری و‬ ‫وان�ت دو کابین) براس�اس ارزش های‬ ‫من�درج در جدول ه�ای ‪ ۱‬و ‪( ۲‬مربوط‬ ‫به مالیات نق�ل و انتقال انواع خودرو)‬ ‫اس�ت‪ ،‬مقتضی اس�ت ب�رای دریافت‬ ‫مالی�ات و ع�وارض ش�ماره گذاری‬ ‫خودروهای�ی که م�دل س�ال انها در‬ ‫جداول ‪ ۱‬و ‪ ۲‬فاقد ارزش است‪ ،‬مراتب‬ ‫از دفتر یادشده استعالم شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اصل‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به انتشار فهرست هیات مدیره یکی‬ ‫از ش��رکت های خودروسازی‪ ،‬نسبت به حضور افراد‬ ‫موثر در این هیات مدیره ها و استفاده از رانت‪ ،‬البی‬ ‫و ارتباطات انها برای پیشبرد اهداف این شرکت ها‬ ‫هشدار داد‪.‬‬ ‫بهرام پارس��ایی در گفت وگو با ایسنا تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکی از شرکت های خودروس��ازی فهرست اعضای‬ ‫هیات مدیره خود را ان هم در الیه های اول منتش��ر‬ ‫کرده که تعداد انها ‪۲۱۲‬نفر است‪ .‬این تعداد ان هم‬ ‫با حضور افراد ذی نفوذ مانند تعدادی از نمایندگان‬ ‫ادوار مجلس‪ ،‬معاون وزیر‪ ،‬برخی استادان دانشگاه‪،‬‬ ‫اقتصاددان��ان و اف��رادی از وزارتخانه های گوناگون‬ ‫ج��ای نگرانی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬وجود این تعداد افراد‬ ‫در هیات مدیره یک شرکت خودروسازی اوال هزینه‬ ‫کش��ور امسال نسبت به س��ال گذشته ‪۲۰‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬با هدف گذاری که برای‬ ‫صادرات خودرو انجام دادیم فاصله زیادی داریم‪،‬‬ ‫امیدواریم با برطرف شدن مشکالت روند افزایشی‬ ‫در این زمینه داش��ته باشیم‪ .‬قناتی با بیان اینکه‬ ‫برای صادرات خ��ودرو هدف گذاری ‪۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالری برنامه ریزی شده بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫‪ ۶‬ماه امس��ال فقط حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬میلیون دالر‬ ‫صادرات بیش��تر نداش��تیم که به عراق و سوریه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫سیاست‪ ،‬افزایش پلکانی قیمت‬ ‫خودرو است‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهارکرد‪ :‬پژو‬ ‫به ایران امد‪ ،‬پول اورد و هم اکنون سرمایه گذاری های‬ ‫ان در کشور موجود است‪.‬‬ ‫ضمن انکه فناوریی که انها اورده اند اکنون در حال‬ ‫اس��تفاده است و بر همین اس��اس ما تالش خواهیم‬ ‫کرد بدون حضور این ش��رکت نی��ز تولیدات خود را‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا‪ ،‬هاش��م یک��ه زارع‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو در حاش��یه س��ومین نمایش��گاه خودرو‬ ‫و قطع��ات درباره اخرین وضعیت ق��رارداد پژو گفت‪:‬‬ ‫تالش ش��د پ��س از خ��روج ای��ن ش��رکت از ایران‬ ‫خودروهایی که در این قرارداد ذکر شده بود در داخل‬ ‫و بدون حضور این ش��رکت فرانس��وی تولید شود که‬ ‫در بخش نخس��ت خودرو پژو ‪۳۰۱‬سال اینده عرضه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ایران خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬پ��ژو ‪۳۰۱‬‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده و تولیدات ازمایشی ان در حال‬ ‫انجام است و نخستین سری ان اسفند امسال به بازار‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬درب��اره پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬نی��ز‬ ‫داخلی س��ازی هایی انجام شده که بتوانیم تیراژ تولید‬ ‫را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫امیدواریم که این خودرو را در س��ال اینده بتوانیم‬ ‫داخلی سازی را در باالترین سطح ادامه دهیم‪.‬‬ ‫یک��ه زارع درب��اره برخی ش��ایعه ها که پ��ژو چراغ‬ ‫خاموش هنوز در ایران فعالیت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬من از این‬ ‫موض��وع خبر ندارم اما تف��اوت حضور پژو و طرح ان‬ ‫در س��ال ‪ ۹۱‬با ‪ ۹۷‬این بود که درسال‪ ۹۱‬این شرکت‬ ‫به ایران پش��ت ک��رد اما اکنون گام ب��ه گام ایران را‬ ‫ترک می کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره تامین مناف��ع ملی در ق��رارداد با این‬ ‫خودروساز فرانسوی اظهارکرد‪ :‬پژو به ایران امد‪ ،‬پول‬ ‫اورد و هم اکنون س��رمایه گذاری های ان در کش��ور‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫ضمن انک��ه فناوریی که انه��ا اورده اند اکنون در‬ ‫تمام شده خودرو را باال می برد زیرا این افراد حقوق‬ ‫می گیرند و امکان��ات و کارمندانی در اختیار دارند‪.‬‬ ‫هیات مدیره ها در واقع منبعی برای جذب نیروهای‬ ‫موثر شده که به نوعی نمک گیر می شوند و مشکالت‪،‬‬ ‫فس��ادها و تعهد نداشتن به شرکت ها به واسطه این‬ ‫حال استفاده بوده و بر همین اساس ما تالش خواهیم‬ ‫کرد بدون حضور این ش��رکت نی��ز تولیدات خود را‬ ‫ادامه دهیم‪.‬‬ ‫یکه زارع درباره وضعیت قطعه سازان گفت‪ :‬همیشه‬ ‫وضعیت به این ش��کل باقی نخواهد ماند‪ .‬باید به طور‬ ‫کلی به مش��کالت ای��ن حوزه نگاه ش��ود‪ .‬در صنعت‬ ‫خ��ودرو عوامل دیگ��ری همچون مناس��بات بانکی و‬ ‫میزان نقدینگی نیز تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو در پاسخ به این پرسش که‬ ‫وضعی��ت پلتفرم داخلی در چه مرحل��ه ای قرار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای اجرای ان دس��ت کم ‪2‬س��ال و نیم زمان‬ ‫الزم است که ما در حال پیگیری ان هستیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره موعد تحویل خودروه��ای ‪ ۲۰۰۸‬نیز‬ ‫گفت‪ :‬خریداران این خودرو به نوبت در حال دریافت‬ ‫خودروهای خود هستند و براساس قرارداد خسارت ها‬ ‫و جریمه های تاخیر خود را دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫یک��ه زارع درباره زمان تحوی��ل خودروهای ثبت نام‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬خریداران‪ ،‬نگرانی از تحویل خودروهای‬ ‫ثبت نام ش��ده نداشته باش��ند‪ .‬این خودروها با کمی‬ ‫تاخیر تحویل داده خواهند شد‪ .‬پیش فروش هایی که‬ ‫در سایت انجام می شود با مجوز وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��ت‪ .‬دو هفته قبل پیش فروش خودروها‬ ‫انجام ش��د و ای��ن رون��د دو هفته اینده نی��ز دوباره‬ ‫پیش فروش خودروهای جدید انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره قیمت گذاری خودرو گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫را بای��د از متولی ان بپرس��یم اما ما نی��ز در این باره‬ ‫مالحظات��ی داری��م به هر ح��ال با وج��ود تحریم ها‬ ‫محدودیت های��ی به وج��ود امده و تولی��د ما کاهش‬ ‫یافت��ه که افزایش قیمت می توان��د در وضعیت فعلی‬ ‫خودروس��ازان مثبت باش��د‪ .‬ما با عنوان تولیدکننده‬ ‫تمایل داریم خودرو با قیمت مناسب عرضه شود و در‬ ‫این باره توانایی خریداران هم درنظر داریم‪.‬‬ ‫یکه زارع افزود‪ :‬ما تالش داریم که کمترین افزایش‬ ‫را در خودروهای پرتیراژ داش��ته باش��یم‪ .‬سیاست ما‬ ‫افزایش قیمت خودروها به شکل پلکانی است‪.‬‬ ‫ارتباطات و البی ها پوشش داده می شود‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اصل‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اس�لامی ادامه داد‪ :‬حضور این افراد در هیات مدیره‬ ‫یک شرکت خودروس��ازی فرصتی را برای برقراری‬ ‫ارتباط و سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت ها‪ ،‬زیانده‬ ‫بودن و پاسخگو نبودن به ملت ایجاد می کند‪.‬‬ ‫پارس��ایی در پای��ان با بی��ان اینکه کمیس��یون‬ ‫اص��ل‪ ۹۰‬از س��ایر ش��رکت های خودروس��ازی نیز‬ ‫خواس��ته فهرس��ت اعضای هیات مدیره خود را در‬ ‫اختیار این کمیس��یون قرار دهند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫البته کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و ثبت ش��رکت ها نیز در این زمینه استعالم‬ ‫ک��رده تا امار مورد نظر در اختیار کمیس��یون قرار‬ ‫گی��رد و در صورت نیاز این امار را منتش��ر خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۷‬و دناپالس با سقف پانوراما در سبد محصوالت ایران خودرو‬ ‫معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو‬ ‫از تولی��د و عرض��ه محص��والت ‪ ۲۰۷‬و دناپ�لاس با‬ ‫س��قف پانورام��ا در این��ده ای نزدیک خب��ر داد‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬نشس��ت هم اندیش��ی تعدادی‬ ‫از صاحب امتی��ازان نمایندگی ه��ای ایران خودرو از‬ ‫اس��تان های اذربایجان غربی و اذربایجان ش��رقی با‬ ‫هدف بررس��ی محدودیت ها و ش��رایط حاکم بر بازار‬ ‫خ��ودرو و ارائه راهکارهای جدید‪ ،‬در س��الن همایش‬ ‫معاون��ت بازاریابی و فروش ایران خودرو برگزار ش��د‪.‬‬ ‫مصطفی خان کرمی‪ ،‬مع��اون مدیرعامل در بازاریابی‬ ‫و ف��روش ایران خ��ودرو در ای��ن نشس��ت در زمینه‬ ‫وضعیت حاکم ب��ر بازار صنعت خ��ودرو در چند روز‬ ‫ی��ک فعال ب��ازار خودرو گفت‪ :‬ب��ا فرض عرضه‬ ‫مناس��ب از س��وی خودروس��ازان‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫در حاش��یه ب��ازار می توان��د در بلندم��دت ضمن‬ ‫حذف واس��طه ها از ب��ازار به س��ود تولیدکننده و‬ ‫مصرف کننده باش��د‪ .‬کاظ��م محمدی نیکخواه در‬ ‫گفت وگو با عص��ر خودرو با تاکید بر اینکه تعیین‬ ‫قیمت خ��ودرو ‪۵‬درصد پایین تر از حاش��یه بازار‪،‬‬ ‫گذش��ته اظهارکرد‪ :‬با توجه به شرایط خاص حاکم بر‬ ‫اقتصاد کش��ور و به دنبال ان صنعت خودرو‪ ،‬ش��رکت‬ ‫ایران خودرو همواره با ه��دف کاهش التهاب در بازار‬ ‫و تنظیم ش��رایط بازار به منظور تامین نیاز مشتریان‬ ‫گام برداش��ته اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬این شرکت با تدابیر‬ ‫خردمندان��ه و برنامه ریزی ه��ای م��دون از س��وی‬ ‫مدیریت ارشد می تواند بر این شرایط خاص اقتصادی‬ ‫و وضعیت حاکم بر ب��ازار فائق اید‪ .‬معاون بازاریابی و‬ ‫فروش ایران خودرو با اش��اره به شرایط حاکم بر بازار‬ ‫خودرو کشور گفت‪ :‬این موضوع می تواند بستر تاخیر‬ ‫در تامی��ن قطعات خودرو و به دنبال ان کاهش تحقق‬ ‫برنامه تولید را فراهم کن��د‪ .‬خان کرمی درباره تاخیر‬ ‫در تحوی��ل خودروهای ثبت نام ش��ده اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط فعلی ش��رکت ایران خودرو تالش می کند با‬ ‫تامین منابع مالی نسبت به تکمیل خودروهای دارای‬ ‫کس��ری را فراهم اورده و با رس��اندن تولید به شرایط‬ ‫ثاب��ت و یکنواخت‪ ،‬تحویل خودرو به مش��تریان را با‬ ‫سرعت باالتری انجام دهد و میزان تاخیر در تعهدات‬ ‫را به طور قابل توجهی کاهش دهد‪ .‬وی با اشاره به این‬ ‫موضوع که شما نمایندگی های ایران خودرو به عنوان‬ ‫شریکان تجاری موظف هستید عالوه بر اطالع رسانی‬ ‫مناسب درباره مش��کالت موجود‪ ،‬از فشارهای روانی‬ ‫مش��تریان کاس��ته و انها را از وضعی��ت حاکم بر بازار‬ ‫خ��ودرو اگاه کنید‪ .‬وی افزود‪ :‬پی��رو هماهنگی های‬ ‫حذف سفته بازان با قیمت گذاری در حاشیه بازار‬ ‫انگی��زه داللی را از بین خواه��د برد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با این اقدام فاصله بی��ن قیمت کارخانه و بازار به‬ ‫پایین ترین حد ممکن خواهد رس��ید و در چنین‬ ‫ش��رایطی اگر خودروس��ازان موظف ب��ه کاهش‬ ‫قیمت خودرو همزمان با کاهش قیمت ها در بازار‬ ‫شوند‪ ،‬س��فته بازان برای جلوگیری از ضرر ریسک‬ ‫خرید خودرو را نمی پذیرند‪ .‬این کارش��ناس بازار‬ ‫خودرو ادامه داد‪ :‬بر این اس��اس بس��اط داللی از‬ ‫ب��ازار خودرو برچیده می ش��ود و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫تولیدکننده نیز محصول خ��ود را با ضرر نخواهد‬ ‫فروخت و در عین ح��ال مصرف کننده نیز از این‬ ‫فضا بهره مند خواهد شد‪ .‬محمدی نیکخواه با تاکید‬ ‫بر اینکه ازادس��ازی قیم��ت در صنعت خودرو به‬ ‫معنای حرکت به سمت اقتصاد منطق محور است‪،‬‬ ‫یر بط‪ ،‬به‬ ‫انجام ش��ده ب��ا س��ازمان ها و نهاده��ای ذ ‬ ‫محض اطالع از قیمت جدید س��ایر خودروهای باقی‬ ‫مانده‪ ،‬اطالع رس��انی در این باره انجام خواهد ش��د و‬ ‫ایران خ��ودرو مانند همیش��ه تابع ضواب��ط و مقررات‬ ‫اعالمی ازس��وی س��ازمان های ذی رب��ط خواهد بود‪.‬‬ ‫خان کرمی تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر به منظور حذف‬ ‫دالالن و واس��طه گران در بازار خودرو‪ ،‬مکانیسم های‬ ‫کنترلی در فرایند فروش به نحوی پیاده س��ازی شده‬ ‫که خودروها فقط به دس��ت مش��تریان نهایی رسیده‬ ‫ک��ه این امر باعث جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‬ ‫در بازار می شود‪ ،‬همچنین در اینده ای نزدیک از یک‬ ‫محصول جدید رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬با ازادس��ازی قیمت چند دس��تاورد ایجاد‬ ‫خواهد ش��د که نخس��ت‪ ،‬حذف تقاضاهای کاذب‬ ‫از گردونه تقاضاها اس��ت که بیش��ترین اسیب را‬ ‫می زند‪ .‬در این ش��رایط بخشی از تقاضا که واقعی‬ ‫بوده و مصرف کننده نهایی اس��ت در عرصه تقاضا‬ ‫باقی می ماند بنابراین س��فته بازی‪ ،‬رانت‪ ،‬داللی و‬ ‫اختالف قیمت بازار و کارخانه از بین می رود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تدوین سیاست ها برای تعادل بازار خودرو‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی شفاف سازی در خودروس��ازی را در گرو‬ ‫حفظ منافع خودروس��ازان و مردم دانست و گفت‪:‬‬ ‫در گام نخس��ت باید ب��ا تبیین سیاس��تی خاص‬ ‫عرضه و تقاض��ا را در بازار خودرو متعادل کنیم تا‬ ‫شفاف سازی به دست اید‪ .‬در مرحله بعد خودروهای‬ ‫خارجی را بدون مصرف ارز از مناطق ازاد به کشور‬ ‫وارد کنیم زیرا اسقاط خودروهای با عمر ‪۸‬سال که‬ ‫تنها ‪۵۰‬هزار کیلومت��ر کارکرد دارند غیرعاقالنه و‬ ‫غیرمنطقی است‪ .‬محمدرضا منصوری در گفت وگو‬ ‫ب��ا خبرخودرو‪ ،‬ب��ا تاکید بر ترخی��ص خودروهای‬ ‫دپو ش��ده در گمرک گف��ت‪ :‬چنانچه قصد واردات‬ ‫خودرو را داریم باید با افزایش تعرفه ها جلوی ورود‬ ‫بی رویه خودرو گرفته ش��ود البته این حرف بدان‬ ‫معنا نیس��ت که کام�لا از واردات خودرو ممانعت‬ ‫ش��ود زی��را نمی توان به ط��ور کل جل��وی واردات‬ ‫خودرو را گرفت‪ .‬چنانچه سرمایه گذاری های انجام‬ ‫ش��ده در ایران از ضمانت اجرای��ی قوی برخوردار‬ ‫ب��ود عالوه ب��ر نجات ش��رکت های خودروس��از از‬ ‫مش��کالت‪ ،‬این امکان برای مان فراهم می شد تا با‬ ‫بلوکه کردن سرمایه ها مانع از خروج شرکت هایی‬ ‫مانند رنو از ایران ش��ویم‪ .‬کوتاهی خودروسازان در‬ ‫عقد قراردادهایی با ضمان��ت اجرایی باال منجر به‬ ‫سوءاس��تفاده شریکان خارجی ش��د و با نخستین‬ ‫تکانه ه��ای تحریم دولتم��ردان امری��کا به راحتی‬ ‫کش��ور را ترک کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این در حالی‬ ‫اس��ت که اگر قراردادهای محکمی منعقد می شد‬ ‫ش��ریکان خارجی نه تنها قادر به خ��روج نبودند‪،‬‬ ‫بلکه با سرمایه گذاری های انجام شده می توانستیم‬ ‫قطعات مورد نیاز را تولید کنیم‪.‬‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نمایشگاه خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حاشیه سومین نمایشگاه خودرو تهران‬ ‫خودروسازان مکلف به پرداخت جریمه تاخیر یا سود مشارکت هستند‬ ‫خودرو جایگزین تحویل دهند یا س��ود مش��ارکت را به‬ ‫حساب مشتریان واریز کرده یا اگر شکل دیگری از توافق‬ ‫را با مشتریان انجام می دهند‪ ،‬رضایت خریداران را جلب‬ ‫کنند‪ .‬به طور قط��ع‪ ،‬مدیران وزارتخانه روی این موضوع‬ ‫نیز نظارت کامل دارند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫س��ومین نمایش��گاه بین المللی خودرو ته��ران‪ ،‬هفته‬ ‫گذشته در محل ش��هرافتاب برگزار شد‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫دوش��نبه ‪۱۷‬دی ‪ ۹۷‬با حضور محسن صالحی نیا معاون‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬هاش��م یکه زارع مدیران‬ ‫عام��ل گروه صنعت��ی ایران خودرو‪ ،‬محمدرضا س��روش‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا‪ ،‬امیرحسین قناتی‬ ‫مدیرکل صنای��ع خودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و جمعی از مدی��ران و فعاالن صنعت‬ ‫خودرو و قطعه کشور افتتاح شد و جمعه ‪۲۱‬دی به کار‬ ‫خود پایان داد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعیین تکلیف قیمت خودروها‬ ‫‹ ‹برنامه ه�ای تدوی�ن ش�ده در ش�رایط‬ ‫تحریمی‬ ‫محس��ن صالحی نیا در حاش��یه س��ومین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی خودرو و قطعات در جمع خبرنگاران با اشاره‬ ‫به کاهش تولید خودرو در ماه های گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت‬ ‫خودرو این روزها در شرایطی به سر می برد که الزم است‬ ‫هم��ه در خدمت ان باش��یم و از ای��ن صنعت حمایت‬ ‫کنی��م‪ .‬باید بتوانیم با همدلی و همکاری‪ ،‬سیاس��ت ها و‬ ‫برنامه های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و در کل دولت‬ ‫را به درس��تی اجرا کنیم‪ .‬امیدواریم با رس��یدن به سطح‬ ‫مطلوب��ی از تولید به لحاظ کمی نیازه��ای بازار را بهتر‬ ‫پوش��ش بدهیم‪ .‬در ای��ن زمینه‪ ،‬حرکت های مناس��بی‬ ‫شکل گرفته و ارام ارام شرایط تولید به لحاظ کمی بهتر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه‬ ‫سومین نمایش��گاه بین المللی خودرو تهران با دو هدف‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نمایشگاه در راستای ‪ ۲‬هدف کالن‬ ‫برگزار شد؛ نخستین هدف نمایش و معرفی نواوری های‬ ‫صنع��ت خودرو به دس��تان توانمن��د متخصصان داخلی‬ ‫اس��ت که به طور قطع در ش��رایط فعلی اهمیت زیادی‬ ‫دارد‪ .‬هدف دیگر نیز این اس��ت که از توان قطعه سازان‬ ‫و بخش های دیگر مرتبط با صنعت خودرو به طور کامل‬ ‫استفاده شود و انها نیز وارد عرصه تالش و فعالیت برای‬ ‫عبور از شریط فعلی شوند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به حضور موثر ش��رکت های‬ ‫خودروس��از تصری��ح کرد‪ :‬ارائ��ه و معرف��ی محصوالت‬ ‫جدید به مش��تریان از مهم ترین برنامه هایی اس��ت که‬ ‫خودروس��ازان در این نمایشگاه به ان توجه ویژه دارند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه شرایطی فراهم شده تا این افراد با ذی نفعان‬ ‫و هم��کاران خود در زنجیره های دیگر تولید به طورموثر‬ ‫در تعامل باش��ند‪ .‬به طور قط��ع‪ ،‬این تعامل در نهایت به‬ ‫کلید‬ ‫ممنوعیت‬ ‫واردات‬ ‫خودرو‬ ‫در دستان دو‬ ‫خودروساز‬ ‫بزرگ‬ ‫کیفی سازی محصوالت داخلی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫صالحی نیا همچنین با اش��اره به گالیه قطعه س��ازان‬ ‫نس��بت به نرخ و مطالبات گفت‪ :‬در ای��ن زمینه حق با‬ ‫این صنعتگران اس��ت‪ .‬اما باید بدانیم که سلس��له ای از‬ ‫اتفاق های��ی که رخ داده باعث ش��ده ما ام��روز در حوزه‬ ‫خودرو و قطعات ش��رایط نامناس��بی داش��ته باشیم‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه برخی عوامل دس��ت به دس��ت هم داده و‬ ‫کاهش تولید خودرو را رقم زده است‪ ،‬براوردها حکایت‬ ‫از ان دارد ک��ه امروز ‪۸۰۰‬هزار خودرو تولید می کنیم و‬ ‫در این باره ش��اهد کاهش ‪۳۰‬درص��دی تولید از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬و نیز ‪ ۴۰‬درصد نسبت به برنامه تدوین شده‬ ‫بودیم که باعث می ش��ود اش��تغال و سقف قراردادها در‬ ‫این زمینه تحت تاثیر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته برنامه های جبرانی برای افزایش‬ ‫تی��راژ داریم که امیدواری��م بتوانیم ای��ن برنامه ها را به‬ ‫سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است‪ ،‬اصلی ترین‬ ‫ت خودرو های‬ ‫هدف از ممنوعیت واردات خودرو افزایش قیم ‬ ‫تولی��د داخل اس��ت‪ ،‬ب��ر همین اس��اس کلید ش��روع این‬ ‫طرح از س��وی دو خودروس��از اصلی زده شد و سرانجام به‬ ‫تصویب رس��ید‪ .‬اگر واردات خودرو ازاد بود امروز کسی که‬ ‫می توانس��ت تویوتا کروالی ‪۱۴۰‬میلی��ون تومانی را بخرد‪،‬‬ ‫دیگر ‪۱۱۰‬میلیون تومان برای دنا نمی داد‪.‬‬ ‫مهدی دادف��ر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنن��دگان خودرو درباره‬ ‫ترخیص خودروهای دپو ش��ده در گمرک به ایلنا گفت‪ :‬بنا‬ ‫بر مصوبه نشست س��ران ‪ ۳‬قوه‪ ،‬ترخیص تمام خودروهایی‬ ‫ک��ه در گمرک وجود دارند‪ ،‬در یک روند قانونی در روزهای‬ ‫اینده اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه دا د‪ :‬ارزش ای��ن خودروها حدود ‪۷‬هزار میلیارد‬ ‫‹ ‹خودروسازان متعهد باشند‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در ادامه با‬ ‫اش��اره به لزوم افزایش نظارت بر عملکرد خودروسازان‬ ‫در زمین��ه تحوی��ل به موقع خودروه��ا اظهارکرد‪ :‬مردم‬ ‫در دو زمینه از خودروس��ازان گالیه دارند‪ .‬یکی موضوع‬ ‫تحویل خودروهای داخلی است که به طور قطع‪ ،‬تا پایان‬ ‫س��ال بخش عمده انها ب��ه مردم تحوی��ل داده خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬موضوع دوم مربوط به ش��رکت های خودروسازی‬ ‫بین المللی است که به دالیل گوناگون امسال دفاتر خود‬ ‫را از ایران خارج کردند‪ .‬درباره این مجموعه ها ش��رایط‬ ‫کمی متفاوت اس��ت‪ .‬تا جایی که امکان ان وجود داشته‬ ‫باش��د ب��رای ثبت نام کنندگان از خودروه��ای جایگزین‬ ‫استفاده خواهد شد‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬رقمی به عنوان‬ ‫جریمه تاخیر یا سود مشارکت به انها پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تحویل خودرو با نرخ مورد قرارداد‬ ‫صالحی نیا همچنین در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر‬ ‫تومان اس��ت و درامد دولت از ترخی��ص انها حدود ‪۱۸۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان تخمین زده می ش��ود‪ .‬متوسط زمانی که این‬ ‫خودروها برای تعیین تکلیف در گمرک مانده اند ‪۷‬ماه اس��ت‬ ‫این در حالی اس��ت که ما خودروهایی داش��تیم که بیش از‬ ‫‪2‬سال اس��ت در گمرک مانده و ترخیص نشده اند و همین‬ ‫امر سبب شده ضرر هنگفتی به وارد کننده تحمیل شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬ضم��ن انکه تمام این خودروه��ا برای خروج از‬ ‫پارکینگ نیاز اس��ت از س��وی تکنس��ین ها اورهال ش��وند‪.‬‬ ‫خودرویی که ‪2‬ماه اس��تارت نخورد ب��ه اصطالح باتری ان‬ ‫می خوابد‪ .‬این خودروها بیش از ‪ ۷‬ماه است در پارکینگ زیر‬ ‫باران و برف مانده اند‪.‬‬ ‫دادف��ر درباره تاثیرگذاری ترخی��ص این خودروها بر بازار‬ ‫گفت‪ :‬به علت قیمت باالی خودروهای وارداتی این بازار در‬ ‫بحران صنعت خودرو و زنجیره تامین ان‬ ‫سعید موسوی‪ ،‬عضو هیات مدیره کانون طراحی مهندسی و طراحی‬ ‫مونتاژ‪ :‬گزارش «عوامل توس��عه اقتصادی ویتنام» را که ازسوی اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران تهیه شده مطالعه می کردم‪ .‬نکات بسیار‬ ‫جالب��ی در ای��ن گزارش کوتاه اورده ش��ده که به برخ��ی از انها‬ ‫اش��اره می کنم‪ .‬در گزارش امده است حدود ‪ ۳۰‬سال پیش‬ ‫ویتنام یکی از فقیرترین کش��ورها در س��طح جهان بوده‬ ‫اما درحال حاضر به کش��وری با درامد متوس��ط تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬درواقع تا اواسط دهه ‪ ۶۰‬خورشیدی(دهه‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬می�لادی)‪ ،‬تولید ناخالص داخلی س��رانه این‬ ‫کش��ور بین ‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬دالر ب��وده‪ ،‬در حالی که در‬ ‫سال ‪۲۰۱۷( ۱۳۹۶‬میالدی) افزون بر ‪ ۲۳۴۳‬دالر شده‬ ‫است؛ ضمن اینکه در سال های ‪ ۲۰۰۰( ۱۳۹۵-۱۳۷۸‬تا‬ ‫‪۲۰۱۷‬میالدی) هیچ گاه نرخ رشد اقتصادی ساالنه این کشور‬ ‫کمتر از ‪ ۵‬درصد نبوده و در سال ‪۱۳۹۶‬به بیش از ‪ ۶/۵‬درصد رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬البته در گزارش به برخی علل و عوامل این رشد اقتصادی اشاره شده که‬ ‫موضوع این مطلب نیس��ت بلکه انچه در این گزارش برای من جالب بود تش��ابه‬ ‫وضعیت فعلی ویتنام از نظر نرخ رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و‬ ‫فرایند توسعه صنعتی با کشور عزیزمان در سال های دهه ‪ ۴۰‬خورشیدی است‪.‬‬ ‫در واقع در حدود سال های ‪ ۱۳۴۲‬تا ‪ ۱۳۵۱‬ما نیز در کشورمان از نرخ های باالی‬ ‫رش��د اقتصادی‪ ،‬گاهی دورقمی‪ ،‬برخوردار بودیم و متوسط نرخ رشد اقتصادی‬ ‫کشورمان در این دهه دورقمی بود؛ ضمن اینکه در این سال ها بسیاری از صنایع‬ ‫و رش��ته های گوناگون صنعتی در کش��ورمان پایه گذاری و فرایند تبدیل ایران‬ ‫از یک کش��ور تنها کشاورزی به کشوری صنعتی‪-‬کش��اورزی‪ ،‬با بهره گیری از‬ ‫برنامه های عمرانی و توس��عه‪ ،‬اغاز ش��ده بود‪ .‬یکی از صنایع��ی که در این دوره‬ ‫‪۱۰‬س��اله در کشورمان به طور جدی شروع به شکل گیری و توسعه کرد صنعت‬ ‫خودروسازی بود که تجلی ان ایجاد کارخانه ایران ناسیونال قدیم و ایران خودرو‬ ‫فعل��ی در ده��ه ‪ ۴۰‬و عرضه تولیدات ان به بازار داخلی از اواس��ط این دهه بود‪،‬‬ ‫ام��ا وضعیت فعلی این صنعت چه درحوزه تولید خودرو و چه در بخش زنجیره‬ ‫تامین و تولید قطعات‪ ،‬این پرسش را به ذهن می اورد که در این ‪ ۵۰‬سال در‬ ‫این حوزه و حوزه های مشابه چه کرده ایم که اینک نه تنها سهمی‬ ‫از ص��ادرات جهان��ی در این صنعت نداری��م بلکه باتوجه به‬ ‫مصاحبه های گوناگونی که دست اندرکاران و مسئوالن‬ ‫صنعت قطعه س��ازی و خودروسازی در کشور دارند‪ ،‬با‬ ‫بحران های گوناگون هم دس��ت وپنجه نرم می کنیم‬ ‫و هر روز نگران از دس��ت دادن مش��اغل ش��اغالن در‬ ‫صنعت قطعه کشور و افزوده شدن انها به خیل بیکاران‬ ‫هس��تیم‪ .‬در واقع کمترین انتظار این بود که بعد از ‪۵۰‬‬ ‫سال ما دست کم توان طراحی و تولید خودرو در کشور را‬ ‫داش��ته و به تعبیری خودروساز شده باشیم و بتوانیم پلتفرم‬ ‫خودرو را در کشور طراحی و تولید کنیم اما متاسفانه نه تنها به این‬ ‫موقعیت دست پیدا نکرده ایم بلکه صنعت خودرو ما به مثابه «کودکی ‪ ۵۰‬ساله»‬ ‫همچنان چشم به دولت و حمایت های ان دارد تا بتواند سرپا بایستد و انبوهی از‬ ‫شاغالن بیکار شده را به مجموعه بحران های نیروی انسانی کشورمان نیفزاید‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د اجرا نش��دن اس��تراتژی صنعتی در صنایع گوناگون از جمله‬ ‫خ��ودرو عامل اصلی و کلیدی در ایجاد و گس��ترش چنی��ن وضعیتی بوده و ما‬ ‫هرگز‪ ،‬دست کم در عمل و اجرا‪ ،‬به این موضوع نپرداخته ایم که روند فعالیت در‬ ‫صنعت خودر وی مان چگونه باید باش��د؛ تا چه مقطعی فقط وارد و توزیع کنیم؛‬ ‫از چه مقطعی شروع به مونتاژ کنیم؛ تا چه زمانی فعالیت های مونتاژ و ساخت و‬ ‫تولی��د برخی قطعات را در داخل ادامه دهیم؛ از چه دورانی وارد عرصه طراحی‬ ‫و تولید خودرو ش��ویم و بتوانیم پلتفرم ویژه خودرو را طراحی و تولید کنیم و به‬ ‫باش��گاه خودروسازان جهان بپیوندیم و شروع به صادرات خودرو و کسب سهم‬ ‫از بازار جهانی کنیم‪.‬‬ ‫اینکه برخی خودروس��ازان به بهانه تعیین نش��دن نرخ‬ ‫خودروها از س��وی س��تاد تنظیم بازار‪ ،‬از ایفای تعهدات‬ ‫خود به مش��تریان سر باز می زنند‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت بر این موض��وع نظ��ارت دارد اما در‬ ‫این باره دو دس��ته گالیه مندی وجود دارد؛ یکی مربوط‬ ‫به خودروهایی اس��ت که تولید انها به دلیل مش��کالت‬ ‫ناشی از محدودیت های بین المللی با توقف تولید روبه رو‬ ‫شده اند و گروه دوم گالیه ها مربوط به خودروهایی است‬ ‫که مش��کلی برای تولید از س��وی خودروسازان داخلی‬ ‫وجود ندارد که البته مقرر ش��ده تا پایان س��ال تعهدات‬ ‫خودروس��ازان ایفا ش��ود اما در ‪۳‬ماهه س��وم امسال نیز‬ ‫بخشی از تعهدات به مشتریان انجام شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬درباره اف��رادی که خودروهای‬ ‫تولید مش��ترک ایران با سایر کش��ورها را ثبت نام کرده‬ ‫و هم اکن��ون خودروس��از ام��کان تحوی��ل ان را ندارد‪،‬‬ ‫خودروس��ازان مکلف هس��تند با توجه به نوع قرارداد یا‬ ‫رکود اس��ت اما احتمال دارد ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد شاهد کاهش‬ ‫قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنن��دگان خودرو درباره برخی اظهارات‬ ‫مبن��ی بر اینک��ه علت ممنوعی��ت واردات خ��ودرو به دلیل‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درب��اره‬ ‫تعیین تکلیف نرخ خودروها نیز گفت‪ :‬مقدمات کار برای‬ ‫قیمت گ��ذاری خودروهای خارج از حیطه تصمیم گیری‬ ‫ش��ورای رقابت فراهم ش��ده و به زودی در ستاد تنظیم‬ ‫بازار این موضوع نهایی و ابالغ خواهد ش��د‪ .‬به این معنا‬ ‫که خودروس��ازان با تعیی��ن تکلیفی که س��تاد تنظیم‬ ‫ب��ازار روی قیمت ها خواهد داش��ت خ��ودرو را تحویل‬ ‫مشتری می دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬مشتریان در این حوزه نیز‬ ‫‪۳‬دسته اند؛ نخس��ت گروهی که خودرو را با نرخ قطعی‬ ‫خریداری کرده که براس��اس نرخ درج شده در قرارداد‪،‬‬ ‫خودرو را تحویل می گیرند‪ ،‬دس��ته دوم ش��امل افرادی‬ ‫اس��ت که پیش خرید به حس��ب نرخ روز انجام داده اند‬ ‫که انها نیز براس��اس نرخ روز که از س��وی ستاد تنظیم‬ ‫بازار نهایی می ش��ود‪ ،‬خ��ودرو خ��ود را تحویل خواهند‬ ‫گرف��ت و دس��ته س��وم ثبت نام کنندگانی هس��تند که‬ ‫به تازگی اقدام به ثبت نام خودرو خواهند کرد که تکلیف‬ ‫انها هم مش��خص اس��ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه‬ ‫این طور نیس��ت که خودروسازان‪ ،‬خودرو تولید کنند و‬ ‫تحویل ندهند‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال خودروس��ازان براساس‬ ‫قیمت های تکلیفی س��تاد تنظیم ب��ازار مکلف به ایفای‬ ‫تعهدات خود هس��تند‪ .‬ضمن اینکه س��تاد تنظیم بازار‬ ‫نی��ز نرخ عادالنه ای برای خودروها اعالم خواهد کرد‪ .‬اما‬ ‫خودروساز نمی تواند به بهانه انتظار برای ابالغ قیمت ها‬ ‫از سوی ستاد تنظیم بازار‪ ،‬از تحویل خودرو امتناع کند‪.‬‬ ‫صالحی نیا از زمان ابالغ قیمت های جدید خودرو ابراز‬ ‫بی اطالعی کرد و درباره تعهد خودروسازان به مشتریان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬پرداخت سود و جرایم تاخیر در قراردادهای‬ ‫خودرویی باید ازسوی خودروسازان رعایت شود‪.‬‬ ‫در حاشیه این نمایشگاه‪ ،‬امیرحسین قناتی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫صنای��ع خ��ودرو و نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نیز در پاس��خ به این پرس��ش خبرنگار «روزگار‬ ‫خودرو» ک��ه نرخ خودروه��ا چه زمان��ی تعیین تکلیف‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬پیشنهادها ارائه شده و قیمت های نهایی‬ ‫از س��وی رض��ا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به عنوان رئیس س��تاد تنظیم بازار به طور رس��می ابالغ‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اما زمان ان مشخص نیست‪.‬‬ ‫محدودیت ارزی دولت اس��ت و نه حمایت از خودروس��ازان‬ ‫داخل��ی گفت‪ :‬اصلی ترین هدف از ممنوعیت واردات خودرو‬ ‫ت خودرو های تولید داخل است بر همین اساس‬ ‫افزایش قیم ‬ ‫ش��روع این طرح از س��وی دو خودروس��از اصلی زده شد و‬ ‫سرانجام به تصویب رسید‪ .‬اگر واردات خودرو ازاد بود امروز‬ ‫کس��ی که می توانس��ت تویوتا کروالی ‪ ۱۴۰‬میلیون تومانی‬ ‫را بخ��رد‪ ،‬دیگر ‪ ۱۱۰‬میلیون تومان ب��رای دنا نمی داد‪ .‬من‬ ‫این مس��ئله را س��ال گذش��ته نیز اعالم کردم و اگر تحریم‬ ‫هم نمی شدیم باز هم جلوی واردات خودرو گرفته می شود‪.‬‬ ‫دادفر تصریح کرد‪ :‬اگر دغدغه‪ ،‬ارز کش��ور اس��ت ما بارها‬ ‫اعالم کردیم که حاضریم از س��رمایه ایرانیان خارج از کشور‬ ‫ب��دون انکه دالری از دولت بگیریم خودرو وارد کنیم اما باز‬ ‫هم مدیران مربوط قبول نکردند‪.‬‬ ‫توجه به تاریخ ساخت معیار مهم برای واردات‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه به دلیل‬ ‫بی توجهی به کیفیت کاالهای وارداتی منابع مالی کش��ور هدر می رود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬الس��تیک های وارداتی باید گواهی کیفیت و ضمانت داش��ته‬ ‫باش��ند تا در صورت بروز مش��کل خریدار ب��ه واردکننده‬ ‫مراجعه کرد‪ .‬مجید کیان پور‪ ،‬عضو کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اس�لامی در گفت وگو با خانه ملت‬ ‫درباره ترخیص الستیک غیراستاندارد از گمرک‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نظارت ب��ر کیفیت کااله��ای وارداتی از‬ ‫جمله وظایف سازمان استاندارد و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت؛ بنابراین باید با بررس��ی‬ ‫دقیق و نظارت از واردات الس��تیک بی کیفیت به‬ ‫کشور جلوگیری شود‪ .‬نماینده مردم دورود و ازنا در‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره برخی شائبه ها مبنی بر‬ ‫اینکه اعتبارات تخصیص یافته برای خرید الستیک به درستی‬ ‫هدایت نش��ده؛ بنابراین این اعتبارات صرف خرید الستیک بی کیفیت‬ ‫از کش��ورهایی مانند چین شده است‪ ،‬گفت‪ :‬هدر رفتن پول و اعتبارات‬ ‫کشور به دلیل بی توجهی به کیفیت کاالهای وارداتی گناهی نابخشودنی‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬ثبت سفارش و واردات الستیک پیشینه طوالنی دارد؛‬ ‫بنابراین نمی توان توجیهی برای این نقصان مطرح کرد‪ .‬اطالعات دقیقی‬ ‫و جامعی درباره میزان الس��تیک وارداتی‪ ،‬مبادی ورودی‪ ،‬شرکت های‬ ‫واردکننده‪ ،‬نوع الس��تیک و‪ ...‬وجود دارد که می توان براساس ان حتی‬ ‫کیفیت الستیک ها را پس از ترخیص از گمرک نیز پیگیری کرد‪.‬‬ ‫توجه به تاریخ س��اخت معیار مهم برای واردات کیان پور با تاکید بر‬ ‫اینکه توجه به تاریخ تولید الستیک معیاری ضروری برای واردات است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬تاجر و واردکننده الس��تیک باید کیفی��ت تایرهای وارداتی‬ ‫را تضمی��ن کن��د‪ .‬درحال حاضر برخی الس��تیک های وارداتی را بدون‬ ‫ازمایش وارد بازار می کنند این در حالی اس��ت که باید تمام ارزیابی ها‬ ‫و بررس��ی های الزم روی کااله��ای وارداتی انجام ش��ود تا محصوالت‬ ‫باکیفیت وارد بازار ش��وند‪ .‬عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای‬ ‫اس�لامی اظهارکرد‪ :‬در صورت��ی که تاجر ی��ا واردکننده‬ ‫کیفیت الستیک را ضمانت کند از یک سو استاندارد‬ ‫ان تضمین می ش��ود و از سوی دیگر‪ ،‬اگر در سایر‬ ‫مراحل نیز مش��کلی درباره این محصوالت ایجاد‬ ‫شود پاسخگو خواهند بود‪ .‬الستیک های وارداتی‬ ‫باید گواهی کیفیت و ضمانت داشته باشند تا در‬ ‫صورت بروز مشکل خریدار به وارد کننده مراجعه‬ ‫کند‪ .‬ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم با بیان‬ ‫اینکه الستیک های وارداتی باید عمر مفیدی داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬نیز ادامه داد‪ :‬تاریخ تولید الستیک باید روی‬ ‫ان درج ش��ود چراکه ممکن است هنگام تولید‪ ،‬این کاال از‬ ‫کیفیت خوب��ی برخوردار نبوده و پس از گذش��ت مدتی کیفیت خود‬ ‫را از دس��ت بدهد‪ .‬او با بیان اینکه برای واردات الس��تیک باید ضمانت‬ ‫مطمئنی از واردکننده دریافت شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و سازمان اس��تاندارد دو وظیفه بسیار مهم در زمینه واردات‬ ‫الس��تیک برعهده دارند؛ نخس��ت کنترل کیفیت و دوم توجه به تاریخ‬ ‫تولید الس��تیک‪ .‬هر الس��تیک وارداتی باید دارای شناس��نامه باشد تا‬ ‫واردکننده مسئولیت ان را برعهده بگیرد‪.‬‬ ‫کیان پ��ور ب��ا بیان اینک��ه اگرچ��ه مس��ئولیت نظارت ب��ر کیفیت‬ ‫الستیک های وارداتی برعهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان‬ ‫استاندارد است اما این وظایف نافی مسئولیت واردکننده نیست و انها‬ ‫نیز موظف ب��ه خرید و واردات تایرهایی با اس��تانداردهای روز جهانی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بومی سازی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قطعات خودرو همچنان در انتظار مجوز ترخیص‬ ‫ب��ه گفت��ه رئیس انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور‪ ،‬همچنان مشکالت‬ ‫ترخی��ص قطعات خودرو از گمرک حل نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫چن��دی پیش حج��م زیادی از م��واد اولی��ه و قطعات‬ ‫نیمه س��اخته قطعه س��ازان در گمرک مانده و ترخیص‬ ‫انه��ا با مش��کل روبه رو ش��ده بود‪ .‬ای��ن وضعیت باعث‬ ‫ایج��اد مش��کل در فراین��د تولی��د قطعه س��ازان و در‬ ‫نتیجه خودروس��ازان ش��د‪ .‬محمدرض��ا نجفی منش‪،‬‬ ‫رئی��س انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در برخ��ی موارد گم��رک همکاری ها را اغ��از کرده اما‬ ‫همچنان ترخیص قطعات از گمرک به طور کامل انجام‬ ‫نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬البته مشکل اصلی از سوی گمرک‬ ‫نبوده و مش��کل مجموعه قواعدی است که برای گمرک‬ ‫گذاشته شده و موجب سردرگمی و در نتیجه توقف کار‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬نجفی منش تصریح کرد‪ :‬این موضوع دور‬ ‫باطل اس��ت‪ .‬اگر کاالیی وارد ش��ود‪ ،‬باید ارز ان را بانک‬ ‫مرکزی تخصیص دهد‪ .‬صنعتگران بخواهند ارز بگیرند‬ ‫باید ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مراجعه کنند تا‬ ‫تخصیص انجام شود که البته تخصیص و دریافت ارز به‬ ‫بانک مرکزی ارجاع می شود؛ در نهایت هم بانک مرکزی‬ ‫یا ارز نمی دهد یا اصال ندارد که تخصیص دهد؛ بنابراین‬ ‫دور باطل باقی می ماند‪ .‬رئیس انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور ادامه داد‪:‬‬ ‫هنگام ترخیص کاالی وارد ش��ده‪ ،‬ش��ماره ارز دریافت‬ ‫ش��ده از بانک مرکزی طلب می ش��ود‪ ،‬این شماره تنها‬ ‫زمانی در دس��ت اس��ت که ارزی دریافت ش��ده باشد‪.‬‬ ‫بنابراین وقت��ی ارزی تخصیص نیافته‪ ،‬ش��ماره ای هم‬ ‫در کار نیس��ت‪ .‬بنابراین ترخیص کاال انجام نمی شود و‬ ‫صاحب کاال همچنان سردرگم باقی می ماند‪.‬‬ ‫بومی سازی مدل های جدید خودرو‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫ای��ن روزها در صنعت خ��ودرو و قطعه خبره��ای خوب زیاد‬ ‫نیس��ت و کمبود مواد اولیه‪ ،‬کاهش س��رمایه در گردش‪ ،‬تعدیل‬ ‫نی��رو‪ ،‬ریزش واحدهای صنعتی و‪ ...‬موضوع هایی اس��ت که این‬ ‫صنعت را درگیر خود کرده اس��ت‪ .‬اما هن��وز صنعتگران با امید‬ ‫فعالیت خ��ود را ادامه می دهند و با وجود تحریم های خارجی و‬ ‫خودتحریمی ها تولید محصوالت با جدیت ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعاتی کامل داخلی‬ ‫صنع��ت خودرو به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار‬ ‫در صنعت و اقتصاد کش��ور نیاز به تحوالت بس��یاری دارد‪ .‬ورود‬ ‫خودروهای جدید یکی از تغییراتی اس��ت ک��ه می تواند در این‬ ‫راس��تا رخ دهد‪ .‬براس��اس اتفاق های س��ال های ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو دو مدل ‪ ۳۰۱‬و ‪ ۲۰۰۸‬را به سبد محصوالت‬ ‫خود اضاف��ه کرد؛ خودروهایی که در ب��ازار تقاضا نیز اثر مثبت‬ ‫داش��ت‪ .‬البته پیش از این تولید پژو ‪ ۲۰۷‬ه��م در انواع اتومات‬ ‫و دس��تی اغاز ش��ده بود و به لحاظ داخلی س��ازی جلوتر از دو‬ ‫مدل دیگر تولید ان ادامه دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬اجباری ش��دن‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه از ابتدای دی ورود این خودروها‬ ‫را ب��ه چرخه تولی��د ضروری می کند‪ .‬مصطف��ی کاظم زاده یکی‬ ‫از تامین کنن��دگان قطع��ات خودروه��ای موردنظ��ر در بح��ث‬ ‫داخلی س��ازی خودروه��ا گفت‪ :‬پ��ژو ‪ ۳۰۱‬بی��ش از ‪۶۰‬درصد‬ ‫داخلی س��ازی ش��ده و در این باره پروژه ای که ایران خودرو برای‬ ‫داخلی سازی قطعات پژو ‪ ۳۰۱‬به شرکت ما محول کرده‪ ،‬برخی‬ ‫قطعات تزئینی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قالب سازی قطعات مورد نظر انجام و نمونه ها اماده‬ ‫ش��ده است‪ .‬ضمن انکه تمام مواد اولیه مورد نیاز ‪ ۳۰۱‬و ‪۲۰۰۸‬‬ ‫هم از داخل تامین می شود و ب ه نوعی بومی سازی در این قطعات‬ ‫‪۱۰۰‬درصدی است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه در ادامه با اش��اره به نمونه های ساخته‬ ‫و اماده ش��ده صداگیرها و عایق ها‪ ،‬گفت‪ :‬نمونه ها تایید شده و با‬ ‫سفارش گذاری خودروساز تولید صنعتی این قطعات اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت‪ ،‬چاره ساز رونق تولید‬ ‫کاظ��م زاده درباره تولی��د و تامین قطعات پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت ما در زمینه تریم داخل��ی فعالیت دارد و امادگی تولید‬ ‫و تامی��ن رودری های هر مدل جدیدی را دارد‪ .‬ماش��ین االت و‬ ‫قالب ه��ای مورد نیاز فراهم بوده و ظرفیت و توانمندی به لحاظ‬ ‫دانشی در اختیار قطعه ساز ایرانی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پیش ت��ر محمدرض��ا معتم��د‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ایکاپ در‬ ‫گفت وگو با ما عنوان کرده بود ‪ ،۳۰۱‬ش��هریور ‪ ۹۸‬تجاری شده‬ ‫و وارد بازار خودرو کش��ور می ش��ود‪ .‬کاظم زاده در پاسخ به این‬ ‫پرس��ش که بین س��فارش قطعه و تامین از سوی قطعه ساز چه‬ ‫فاصله زمانی نیاز اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر امکانات تولید فراهم باش��د‬ ‫ساخت قطعات زمان بر نیست‪ .‬برای تولید و تامین قطعه ای مانند‬ ‫عای��ق حداکثر یک هفته زمان نیاز داریم تا س��فارش را تولید و‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مدیرعامل ایکاپ به طور قطع‪ ،‬برنامه ای برای‬ ‫تامین قطعات مورد نیاز و داخلی سازی شدن این خودروها دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬داخلی سازی با جدیت دنبال می شود‪.‬‬ ‫کاظم زاده در پاسخ به این پرسش که اینده مدل های جدید‬ ‫خودروی��ی را چگونه می بینید ایا قطعه س��از می تواند تولید و‬ ‫تامی��ن قطعات جدید را به س��رانجام برس��اند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر‬ ‫خودروس��ازی از س��وی دولت حمایت ش��ود‪ ،‬توان و ظرفیت‬ ‫تولی��د فناوری قطعات وج��ود دارد‪ .‬همان گونه ک��ه در انرژی‬ ‫هسته ای حرفی برای گفتن داریم یا توانسته ایم پهپاد بسازیم‪،‬‬ ‫خ��ودرو پیچیده تر از این صنایع نیس��ت‪ .‬به ج��رات می گویم‬ ‫قطعه سازان توان تولید قطعات را دارند و تنها نیاز انها حمایت‬ ‫است‪.‬‬ ‫تثبیت قیمت‬ ‫برخی‬ ‫خودروها‬ ‫وی در توضیح نوع این حمایت ها خاطرنش��ان کرد‪ :‬مهم ترین‬ ‫این حمایت ها‪ ،‬فرصت علمی و دانشی و نیز ایجاد انگیزه است‪ .‬تا‬ ‫امروز قطعه ساز داخلی تولید هر قطعه ای را اراده کرده‪ ،‬توانسته‬ ‫ان را به سرانجام برساند‪.‬‬ ‫کاظم زاده ادامه داد‪ :‬وقتی قطعه س��از سرمایه گذاری دانشی و‬ ‫نیروی انس��انی می کند‪ ،‬از مراکز علمی کمک گرفته می شود تا‬ ‫طرح ها اجرا شوند و به مرحله تولید برسند؛ با وجود داخلی سازی‬ ‫می بینیم برخی افراد با دور زدن قانون و با برخی ارتباط ها شروع‬ ‫به واردات همان قطعه می کنند‪ .‬این امور پروژه های داخلی را با‬ ‫چالش جدی روبه رو می کند‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬برای تولید باید برنامه داش��ت و از صنعتگر‬ ‫برنامه خواست‪ .‬این فعال صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ظرفیت صنعت خودرو کشور برای افزودن مدل های جدیدتر‬ ‫به س��بد محصوالتش چقدر است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬خودروساز داخلی‬ ‫از نظر علمی‪ ،‬دانش م��ورد نیاز را در اختیار دارد‪ .‬معتقدم برای‬ ‫ادامه راه و توسعه‪ ،‬برنامه مناسب نداریم‪ .‬اگر این صنعت به سوی‬ ‫خصوصی سازی حرکت کند‪ ،‬بخشی از راه را طی کرده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نوع عملکردها در بخش خصوصی عنوان کرد‪:‬‬ ‫براس��اس تالش��ی که بخش خصوصی برای حفظ سرمایه خود‬ ‫دارد‪ ،‬فعالیت هایش در راس��تای کاهش هزینه های سربار بوده و‬ ‫توسعه را با جدیت بیشتر دنبال می کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با تاکید ب��ر توانمندی خودروس��ازان داخلی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬خودروس��ازی ما به لحاظ امکانات و تجهیزات تفاوت‬ ‫چندانی با خودروسازان کش��ورهای دیگر ندارد‪ .‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت باید مدیریت کند و براس��اس برنامه می توان‬ ‫قطعات مورد نظر را داخلی س��ازی ک��رد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬وزارت‬ ‫دفاع می تواند در بومی س��ازی قطعه ای مانند ایربگ کمک کند‪.‬‬ ‫این امر شدنی است‪.‬‬ ‫کاظم زاده در پایان گفت‪ :‬خودروس��از توان س��اخت مدل های‬ ‫جدید و همچنین پلتفرم را دارد و قطعه ساز هم می توان قطعات‬ ‫انها را تولید و تامین کند‪ .‬فقط نیاز به حمایت است‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش تدوین برنامه های بلندمدت‬ ‫بخش��ی از مولفه های توس��عه مربوط به اینده نگری و داشتن‬ ‫یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی اظهارکرد‪ :‬با تصویب نهایی طرح ساماندهی‬ ‫بازار خودرو در مجلس‪ ،‬قیمت کارخانه ای خودروهای پرتیراژ‬ ‫شامل پراید‪ ،‬تیبا‪ ،‬پژو و سمند مشمول قیمت گذاری شورای‬ ‫رقاب��ت باقی مانده و از قاعده ثاب��ت ماندن قیمت ها پیروی‬ ‫خواهند کرد‪ .‬سیدجواد حسینی کیا با تشریح اثار ازادسازی‬ ‫قیمت خودروهای غیرپرتیراژ‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬اگرچه چرخه‬ ‫اقتصاد خودروسازان و قطعه سازان به دنبال این تصمیم بهتر‬ ‫از قب��ل خواهد چرخی��د‪ ،‬ولی باید مش��تری مداری هم در‬ ‫تصمیم های مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مورد‬ ‫توجه قرار می گرفت‪.‬‬ ‫وی طرح س��اماندهی بازار خودرو که در دستور رسیدگی‬ ‫مجل��س ق��رار دارد را ش��امل خودروهای پرتیراژ دانس��ت‬ ‫و اف��زود‪ :‬براس��اس ای��ن ط��رح خودروهای پرتی��راژی که‬ ‫کمتر از ‪۴۵‬میلیون تومان قیمت دارند و از س��وی ش��ورای‬ ‫رقابت قیمت گذاری می ش��دند‪ ،‬همچنان ازس��وی این شورا‬ ‫قیمت گذاری شده و قیمت انها «ثابت» نگه داشته می شود‬ ‫و در ع��وض قیم��ت خودروه��ای باالی ‪۴۵‬میلی��ون تومان‬ ‫براس��اس نظام عرضه و تقاضا تعیین ش��ده و خودروسازان‬ ‫از س��ود ناش��ی از فروش خودروهای غیرپرتی��راژ به عنوان‬ ‫یارانه برخوردار ش��ده و هزینه های افزای��ش نیافتن قیمت‬ ‫خودروهای پرتیراژ را پوشش می دهند‪.‬‬ ‫برنامه های بلندمدت است‪ .‬راز موفقیت و پیشرفت در برنامه های‬ ‫بلندمدت��ی اس��ت ک��ه هر ی��ک از صنای��ع برای خ��ود تدوین‬ ‫می کنن��د‪ .‬چالش خودروس��از داخلی در تدوین ای��ن برنامه ها‬ ‫چیست؟ حسن کریمی س��نجری یکی از کارشناسان خودرو در‬ ‫این باره گفت‪ :‬توس��عه و داشتن برنامه های بلندمدت در صنعت‬ ‫خودرو از جنبه های گوناگون قابل بررس��ی و بخش��ی از انها از‬ ‫س��وی خودروس��ازان قابل پیگیری بوده و بخشی نیز مربوط به‬ ‫سیاس��ت های کالن کش��وری اس��ت‪ ،‬ضمن انکه سیاست های‬ ‫اقتصادی کشور هم بر این روند تاثیر می گذارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سیاست های کالن کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬توسعه و‬ ‫پیشرفت در طراحی و تولید و هم فروش در مشارکت با شریکان‬ ‫خارجی اتفاق می افتد‪ .‬باید از طریق ش��ریکان خارجی به لحاظ‬ ‫دانش فنی و طراح��ی پلتفرم محصوالت جدید همکاری کنیم‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه در این همکاری می ت��وان از بازارهای بین المللی و‬ ‫منطقه ای و بازارهایی که ش��رکت های صاحب‪‎‬نام دارند‪ ،‬استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬تا زمانی ک��ه موضوع صادرات را در خودروس��ازی‬ ‫به طور جدی پیگیری نکنیم‪ ،‬توس��عه و پیش��رفت مورد انتظار‬ ‫محق��ق نمی ش��ود‪ .‬با صادرات اس��ت که می توانی��م در زنجیره‬ ‫خودروسازی جهانی جایگاهی داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ سیاست های داخلی‪ ،‬تولید محور نیست‬ ‫کریمی س��نجری ب��ا بی��ان اینک��ه سیاس��ت های اقتص��ادی‬ ‫تولیدمحور نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬از تولیدکننده به اندازه کافی حمایت‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬رتبه کس��ب وکار ما در جهان ‪ ۱۲۸‬است که جایگاه‬ ‫قابل قبولی نیس��ت‪ .‬سیاست های بانکی و پولی ما از شرکت های‬ ‫تولیدکنن��ده حمایت نمی کنند‪ .‬در ح��وزه قانون گذاری تولید و‬ ‫تجارت‪ ،‬قوانین مناس��بی تدوین نمی ش��ود و همان قوانین هم‬ ‫خیلی پایدار نیس��تند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬در دولت دوازدهم‪ ،‬شاهد‬ ‫بودیم چقدر بخشنامه صادر شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پی ریزی سیاست گذاری های اقتصادی نادرست در‬ ‫ادامه منجر به این می شود که برای جبران بخشنامه های متعدد‬ ‫صادر ش��ود‪ .‬این عملکرد در عمل س��بب می ش��ود تولیدکننده‬ ‫سردرگم شود و نتواند حتی برنامه میان مدت هم داشته باشد‪.‬‬ ‫وی همچنین با نقد ازادسازی قیمت خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬فروش‬ ‫خودرو ‪۵‬درصد کمتر از قیمت بازار اگرچه مانع توقف چرخه‬ ‫تولید خودرو و رسیدن قطعه سازان به مطالبات شان شد اما‬ ‫جای مشتری در این بین خالی است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اگر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مس��ئله‬ ‫قیمت گذاری خودرو به مش��تری هم فکر می کرد باید با ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪۲۵‬درصد کمتر از قیمت بازار موافقت می کرد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم س��نقر در مجل��س تاکید ک��رد‪ :‬معتقدم‬ ‫قیمت ه��ای جدید خودروهای غیرپرتی��راژ ایران خودرو باال‬ ‫اس��ت و به جای ‪۵‬درصد کمتر از قیمت بازار باید ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬‬ ‫درصد کمتر نرخ گذاری و التهاب های بازار خودرو همزمان با‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ه هر ح��ال تولید ب��دون برنامه ریزی‬ ‫بلندمدت و پایدار‪ ،‬نمی تواند ش��رایط را برای توسعه ایجاد کند‪.‬‬ ‫وقت��ی قوانین به ش��کل دائم تغییر می کند‪ ،‬فضای کس��ب وکار‬ ‫نامساعدمی شود و چالش های امروز رقم می خورد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری برای رقابت‬ ‫کریمی سنجری در ادامه به وظایف خودروسازان برای توسعه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬ش��رکت های بزرگ جهان مبلغ قابل توجهی‬ ‫یعن��ی بی��ش از ‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬درصد درامده��ای خود را ب��رای واحد‬ ‫تحقیق و توس��عه هزینه می کنند‪ .‬حت��ی گاهی درصدی که در‬ ‫تحقیق و توسعه مصرف می شود از درامدهای سود عملیاتی ان‬ ‫شرکت ها باالتر است‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬میانگین حاشیه سود برای‬ ‫خودروس��ازان در جهان‪ ۵.۴ ،‬درصد اس��ت و هزینه ای که به طور‬ ‫میانگین ش��رکت های بزرگ و صاحب برن��د در حوزه تحقیق و‬ ‫توس��عه صرف کرده اند‪ ۵.۳ ،‬درصد بوده اس��ت‪ .‬به طور تقریبی‪،‬‬ ‫معادل حاش��یه س��ود خودروس��ازی جهان‪ ،‬برای این امر مهم‬ ‫سرمایه گذاری می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو یاداور شد‪ :‬خودروسازان کره ای‬ ‫افزون بر ‪ ۶‬درصد و امریکایی ها بیش از ‪۸‬درصد از س��ود خود را‬ ‫برای تحقیق و توس��عه هزینه می کنند تا از گردونه رقابت عقب‬ ‫نمانند‪ .‬اس��تراتژی صنعت دنیا مبنی بر کاهش نرخ تمام ش��ده‬ ‫محص��والت بوده تا بتوانند نرخ نهایی را کاهش دهند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ش��رکت ها طرح های پژوهش��ی دارن��د‪ ،‬در جاه��ای گوناگونی‬ ‫سرمایه گذاری می کنند تا نرخ خودروهای خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫در صنعت خودرو این یک ضرورت جدی است‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬تحقیق و توس��عه در جایی اتفاق می افتد که‬ ‫بنگاه‪ ،‬اقتصادی باشد‪ .‬شرکت های خودروساز ما مانند یک بنگاه‬ ‫اقتصادی اداره نمی شوند زیرا دخالت های دولت در این شرکت ها‬ ‫بیش از حمایت‪ ،‬مخرب بوده اس��ت‪ .‬کریمی س��نجری در پایان‬ ‫گفت‪ :‬ضروری است در ‪ ۳‬حوزه کار کنیم؛ نخست اینکه صنعت‬ ‫خودرو مستقل از سیاست های کالن کشور باشد‪ ،‬دومین موضوع‬ ‫بهبود و اصالح سیاس��ت های اقتصادی کشور و در نهایت تغییر‬ ‫و تحول در نحوه اداره صنعت خودرو اس��ت؛ اینکه انها به سوی‬ ‫بنگاه های اقتصادی سوداور هدایت شوند‪.‬‬ ‫حفظ قدرت خرید مردم مدیریت می ش��د؛ اما با این تصمیم‬ ‫در عمل توجهی به حفظ قدرت خرید مردم نشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه جای مش��تری در این ش��یوه‬ ‫قیمت گذاری خالی اس��ت‪ ،‬با پرس��ش از مس��ئوالن وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬معیارت��ان برای‬ ‫قیمت گذاری خودرو ‪۵‬درصد کمتر از قیمت بازار چیس��ت؟‬ ‫اگر ‪5‬درصد به قیمت خودروس��از نزدیک شد ایا خودروساز‬ ‫‪5‬درص��د دیگ��ر قیمت ه��ا را کاه��ش می ده��د ی��ا خیر؟‬ ‫قیمت گذاری براس��اس ‪5‬درصد کمتر از قیمت بازار باید در‬ ‫جایی خودش را نش��ان دهد‪ .‬او گف��ت‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬اگر‬ ‫در حاش��یه بازار قیمت ها به یک‪‎‬درصد نرخ کارخانه کاهش‬ ‫یافت ایا خودروس��از دوباره قیمت هایش را به ‪5‬درصد کمتر‬ ‫از قیمت بازار کاهش می دهد؟‬ ‫این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با اش��اره به وعده های وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ب��رای اس��تمرار کاهش قیمت خودروس��ازان در‬ ‫ثبت نام های دوباره‪ ،‬چنی��ن نتیجه گیری کرد‪ :‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت بای��د معیارهایش را به روش��نی بیان کند‬ ‫که کاهش قیمت نس��بت به کدام بازار خودرو؟ بازار شمال‬ ‫ش��هر یا جنوب ش��هر؟ منظور کدام بازار است؟ به هر حال‬ ‫به تجربه ثابت ش��ده خودروس��ازان پ��س از افزایش تمایل‬ ‫چندان��ی به کاهش قیمت ه��ا ندارند و اینج��ا همان جایی‬ ‫اس��ت که کس��ی به مش��تری و توان مالی او فکر نمی کند‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا با اشاره به وظیفه نظارتی کمیسیون متبوعش‬ ‫در نظارت بر عملکرد خودروسازان‪ ،‬گفت‪ :‬کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اسالمی به دلیل مشغله های فراوان‬ ‫یک بار وارد مس��ئله خودرو می شود‪ ،‬ان را ساماندهی کرده‬ ‫و از ان عب��ور می کند‪ ،‬حاال اگر مش��کل جدی��دی در بازار‬ ‫خ��ودرو به وجود بیاید دس��ت کم‪ ۶‬ماه زمان الزم اس��ت تا‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی بتواند به ان رس��یدگی کند و در‬ ‫این فاصله مشتریان خودروسازان گرفتار مشکالت گوناگون‬ ‫می ش��وند‪ .‬این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫خواس��تار ورود ج��دی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫مطالبه وعده های خودروس��ازان ش��د و افزود‪ :‬امیدوارم رضا‬ ‫رحمانی به شکل جدی پیگیر تحقق وعده های خودروسازان‬ ‫باش��د تا مشتریان شرکت های خودروس��از تصور نکنند که‬ ‫هیچ مس��ئولی به فکرش��ان نیس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬هیچ اشکالی‬ ‫ن��دارد که نظارت های وزارتخانه به گونه ای باش��د که قیمت‬ ‫خودرو به طور روزانه تعیین ش��ود و به طور مرتب متناس��ب‬ ‫با قیمت های تعدیل ش��ده در بازار‪ ،‬کاهش یابد‪ .‬حسینی کیا‬ ‫گف��ت‪ :‬با تصویب نهایی طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو در‬ ‫مجلس قیمت کارخانه ای خودروهای پرتیراژ ش��امل پراید‪،‬‬ ‫تیبا‪ ،‬پژو و سمند مشمول قیمت گذاری شورای رقابت باقی‬ ‫مانده و از قاعده ثابت ماندن قیمت ها پیروی خواهند کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اما و اگرهای افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی‬ ‫عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به ش��رایط اقتصادی مردم و نیز وجود‬ ‫انحرافات��ی در مح��ل مصرف وجوه جرای��م راهنمایی و‬ ‫رانندگی در س��ال های گذش��ته‪ ،‬بعید است نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی با افزایش نرخ جرایم راهنمایی‬ ‫و رانندگی در الیحه بودجه سال ‪ ۹۸‬موافقت کنند‪ .‬احمد‬ ‫بیگدل��ی در گفت وگو با خبرخ��ودرو اظهارکرد‪ :‬الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۹۸‬به زودی منتشر و در اختیار نمایندگان‬ ‫ق��رار خواهد گرف��ت‪ .‬وی درباره احتم��ال افزایش نرخ‬ ‫جرای��م رانندگ��ی در الیحه بودجه ‪ ۹۸‬گف��ت‪ :‬با توجه‬ ‫به اوض��اع اقتصادی مردم و با توجه ب��ه اینکه در زمینه‬ ‫مسائل راهنمایی و رانندگی‪ ،‬فرهنگ سازی مناسب تری‬ ‫نس��بت به س��ال های گذش��ته انجام نش��ده‪ ،‬برخورد‬ ‫جریم��ه ای و افزایش نرخ جرای��م راهنمایی و رانندگی‬ ‫به صالح نیست‪ .‬این نماینده مجلس دهم درباره ارتباط‬ ‫بین نرخ جرایم رانندگ��ی و جنبه بازدارندگی ان گفت‪:‬‬ ‫جریمه‪ ،‬هیچ گاه تاثیر بازدارندگی نداش��ته و بهتر است‬ ‫مقایس��ه ای انجام ش��ود که ای��ا با افزایش ن��رخ جرایم‬ ‫راهنمایی و رانندگی در گذش��ته جرایم کاهش یافته یا‬ ‫افزایش داشته است؟ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره واکنش نمایندگان به افزایش نرخ‬ ‫جرای��م راهنمایی و رانندگی در الیحه بودجه ‪ ۹۸‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به شرایط حال حاضر‪ ،‬بعید است که نمایندگان‬ ‫از افزای��ش نرخ جرای��م راهنمای��ی و رانندگی حمایت‬ ‫کنن��د‪ .‬این نماینده در ادامه س��خنان خود گفت‪ :‬وجوه‬ ‫دریافتی از محل جرایم راهنمایی و رانندگی باید صرف‬ ‫پیش��گیری از تصادفات و رفع مشکالت جاده ای کشور‬ ‫شود اما پرسش این اس��ت که ایا واقعا وجوه دریافتی از‬ ‫محل جرایم راهنمایی و رانندگی صرف حل مش��کالت‬ ‫ترافیکی و جاده ای و معضل تصادفات می شود یا خیر؟‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫همایش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مسائلبیرونی‪،‬تولید را به چالش می کشد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫چهاردهمین همایش ملی الس�تیک ب�ا موضوع‬ ‫«توس�عه فن�اوری در صنع�ت تای�ر‪ ،‬چالش‪‎‬ه�ا و‬ ‫فرصت‪‎‬های پیش‪‎‬رو» همزمان با «دومین نمایشگاه‬ ‫بین‪‎‬الملل�ی زنجی�ره تامین تای�ر» در مح�ل هتل‬ ‫المپیک تهران برگزار شد‪ .‬از محورهای این همایش‬ ‫می‪‎‬توان به تولی�د مواد اولیه در راس�تای توس�عه‬ ‫فناوری‪ ،‬طراحی امیزه‪‎‬های الستیکی با هدف تولید‬ ‫تایرهای نسل جدید‪ ،‬ماشین‪‎‬االت و تجهیزات برای‬ ‫تولید تایر با عملکرد بهبودیافته‪ ،‬مدیریت زنجیره‬ ‫تامی�ن و حمل‪‎‬ونقل در صنع�ت تای�ر‪ ،‬راهکارهای‬ ‫توسعه صادرات و مقررات و استانداردهای الزم‪‎‬اور‬ ‫جهانی صنعت تایر اشاره کرد‪.‬‬ ‫در بخ�ش نمایش�گاهی ای�ن صنع�ت اف�زون بر‬ ‫‪80‬ش�رکت داخلی و خارج�ی از مجموع�ه زنجیره‬ ‫تایر‪ ،‬اخرین دستاوردهای علمی و فنی خود را ارئه‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری‪ ،‬محور صنعت الستیک‬ ‫در ابتدای همایش ملی الس�تیک ایران‪ ،‬س�عید‬ ‫تقوای�ی‪ ،‬مدیرعام�ل ش�رکت تحقیق�ات صنعت‬ ‫الستیک و دبیر همایش گفت‪ :‬صنعت تایر روزهای‬ ‫دش�واری را پشت‪‎‬س�ر می‪‎‬گ�ذارد و فش�ارهای‬ ‫گوناگونی از بخش‪‎‬های مختلف به ان وارد می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬بیش�تر مش�کالت این صنع�ت مربوط به‬ ‫امور بیرونی اس�ت که تولیدکنندگان در ان نقشی‬ ‫ندارند‪ .‬اما در این ش�رایط هم صنعتگ�ران فرایند‬ ‫رشد و تعالی خود را فراموش نکرده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫تقوایی با اش�اره به حضور حدود ‪600‬نفر از اهالی‬ ‫صنعت تایر در این همایش و نمایش�گاه ‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫‪320‬مقاله به دبیرخانه ارسال و از میان انها ‪32‬مقاله‬ ‫در کارگروه علمی همایش انتخاب ش�دند و با توجه‬ ‫به چالش‪‎‬های موج�ود از متصدی�ان‪ ،‬متخصصان و‬ ‫استادان دانش�گاهی دعوت شد در قالب سخنرانی‬ ‫به واکاوی مشکالت این صنعت بپردازند‪ .‬این امر در‬ ‫‪3‬میزگرد با عنوان چالش عرضه و تقاضا‪ ،‬مشکالت‬ ‫پیش‪‎‬روی ش�رکت‪‎‬های در حال تاس�یس و الزامات‬ ‫مرب�وط به فن�اوری ک�ه ج�زو موضوع ه�ای اصلی‬ ‫نمایشگاه بود‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تایر ‪ ۳۰۱‬تاییدیه گرفت‬ ‫در ادامه پرویز اخوان‪ ،‬مدیرعام�ل گروه صنعتی‬ ‫بارز به عن�وان حامی همایش و نمایش�گاه امس�ال‬ ‫صنعت تای�ر ب�ه س�خنرانی پرداخت و گف�ت‪ :‬این‬ ‫همایش هر دو سال یک‪‎‬بار در کنار نمایشگاه برگزار‬ ‫می‪‎‬ش�ود تا فعاالن این حوزه دس�تاوردهای خود را‬ ‫به نمایش بگذارند‪ .‬اما تحریم‪‎‬ها مش�کالتی را برای‬ ‫صنعت تایر کش�ور به‪‎‬وی�ژه در بخ�ش واردات مواد‬ ‫اولیه به‪‎‬وجود اورده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با وجود تمام مشکالت شرکت‪‎‬های‬ ‫بزرگ توانس�تند ادامه دهند و اج�ازه توقف چرخ‬ ‫تولید را ندادند‪ ،‬زیرا تایر از محصوالت استراتژیک‬ ‫در صنع�ت کش�ور به‪‎‬ویژه خودروس�ازی اس�ت‪ .‬با‬ ‫تالش های ف�راوان ت�ا ام�روز خلل�ی در تولید این‬ ‫محص�والت به‪‎‬وج�ود نیام�ده و تولیدکنن�دگان‬ ‫توانسته اند به رسالت خود به درستی عمل کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت تایر با بیان اینکه تولیدکنندگان‬ ‫با نگاه به اینده تولید را ادامه می‪‎‬دهند‪ ،‬گفت‪ :‬گروه‬ ‫صنعتی بارز رتبه نخست کشور در تولید و نیز مقام‬ ‫‪ 56‬را در جهان دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به س�هم ‪40‬درصدی تایر بارز در بازار‬ ‫داخل افزود‪ :‬یکی از دستاوردهای این گروه صنعتی‬ ‫به عنوان دارنده اس�تاندارد ایمارک اروپا‪ ،‬دریافت‬ ‫استاندارد از ش�رکت ‪ UTAC CERAM‬فرانسه‬ ‫برای تولید و تامین تایر پژو ‪ 301‬است‪.‬‬ ‫اخ�وان دورنم�ای ‪ 1401‬این ش�رکت تایرس�ازی‬ ‫را رس�یدن به ظرفیت تولید ‪140‬هزار تن در س�ال‬ ‫عن�وان و اظهارک�رد‪ :‬در ای�ن راس�تا ه�دف تولید‬ ‫‪220‬نوع محص�ول گوناگون برای پوش�ش نیازهای‬ ‫خودروسازان و بازار داخل است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این�ده صنعت خودرو‪ ،‬تولید براس�اس‬ ‫اس�تانداردهای ی�ورو‪ 6‬اس�ت ب�رای ای�ن منظور‬ ‫خودروهای نس�ل اینده الکترونی�کال و هیبریدی‬ ‫ب�وده و قطعات انه�ا نیز تغیی�رات زی�ادی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬کاهش س�وخت‪ ،‬اس�تانداردهای مربوط به‬ ‫صدا و لغزندگی تای�ر از جمله موارد مهم در نس�ل‬ ‫جدید تایرها اس�ت‪ .‬کاهش وزن تایر از نکاتی است‬ ‫که باید در تایرهای تولیدی کشور محقق شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بهبود فناوری صنعت تایر در اینده‬ ‫عنوان کرد‪ :‬گ�روه صنعتی ب�ارز بزرگ ترین میدان‬ ‫ازمون این محصول را در اختیار دارد که با همکاری‬ ‫شرکت ‪ IDIA‬اس�پانیا موفق به راه‪‎‬اندازی ان شده‬ ‫است‪ .‬همچنین طرح توس�عه این میدان در دستور‬ ‫کار ما قرار دارد‪.‬‬ ‫اخ�وان ب�ا بی�ان اینک�ه جوان‪‎‬گرایی س�رلوحه‬ ‫فعالیت ه�ای ای�ن برند مل�ی اس�ت‪ ،‬تاکی�د کرد‪:‬‬ ‫بزرگ تری�ن مرک�ز ن�واوری در صنعت تای�ر را در‬ ‫ایران با کمک دانش�گاه صنعتی ش�ریف‪ ،‬دانشگاه‬ ‫پلی‪‎‬تکنی�ک (امیرکبی�ر)‪ ،‬پژوهش�گاه پلیم�ر و‬ ‫پتروش�یمی و‪ ...‬راه‪‎‬ان�دازی کرده‪‎‬ای�م و در این باره‬ ‫تفاهمنامه‪‎‬ای با دانش�گاه صنعتی امیرکبیر منعقد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ایج�اد بس�تری ب�رای خالقی�ت‪ ،‬حمایت از‬ ‫طرح‪‎‬های پژوهشگران‪ ،‬ایجاد بستری مناسب برای‬ ‫تجاری‪‎‬س�ازی محصوالت نواورانه‪ ،‬تولید فناوری و‬ ‫خروج از مونت�اژکاری و‪ ...‬را از اهداف این تایرس�از‬ ‫داخلی برش�مرد و گفت‪ :‬ب�رای دیجیتال‪‎‬س�ازی و‬ ‫انتقال فن�اوری‪ ،‬تفاهمنام�ه ای ب�ا اتحادیه صنعت‬ ‫الستیک و پالس�تیک فرانسه امضا ش�د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫در پایان همین ماه چند کارش�ناس فرانسوی برای‬ ‫ایجاد تغیی�ر و تحوالت مورد نظر برای مش�اوره در‬ ‫زمینه مواد اولیه نوین‪ ،‬راهکارهای نوین در راستای‬ ‫حفظ محیط‪‎‬زیست در راستای سالمت جامعه و‪ ...‬به‬ ‫ایران سفر خواهند کرد‪.‬‬ ‫ای�ن فعال ح�وزه تایر کش�ور ب�ا بی�ان اینکه در‬ ‫حال‪‎‬حاض�ر با توج�ه به مس�ائل موجود ص�ادرات‬ ‫نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬سال ‪۴.۳ ،95‬درصد صادرات داشتیم‬ ‫و این رقم در س�ال ‪ 96‬با رش�د ‪43‬درصدی به ‪۷.۴‬‬ ‫رس�ید‪ .‬هدف برای افق ‪ 1401‬این صنع�ت صادرات‬ ‫‪100‬میلیون دالر به کشورهای جهان است‪.‬‬ ‫اخوان با اش�اره ب�ه اینکه ب�ارز نخس�تین گروه‬ ‫صنعتی تایر کشور است که به سوی تولید تایرهای‬ ‫سبز گام برداش�ته‪ ،‬گفت‪ :‬تولید این نوع تایرها نیاز‬ ‫به مواد اولی�ه نوین و نیز ماش�ین‪‎‬االت جدید دارد؛‬ ‫بنابراین تمام تالش این برند ملی واردات تجهیزات‬ ‫سخت‪‎‬افزاری مورد نیاز و تولید انبوه این نوع تایرها‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹مسائل بیرونی و تاثیر بر تولید‬ ‫خس�رو محمودی�ان‪ ،‬دبی�ر انجمن صنع�ت تایر‬ ‫کش�ور از دیگر س�خنرانان این همایش ب�ود که با‬ ‫بیان تاثیر فعالیت تولید از فضای کسب‪‎‬وکار کشور‬ ‫عنوان ک�رد‪ :‬صنعت تای�ر و در ش�کل کالن صنعت‬ ‫کش�ور روزهای پرتالطمی را در دوره‪‎‬های گوناگون‬ ‫پست‏س�ر گذاش�ته و همیش�ه از تم�ام بحران‪‎‬ه�ا‬ ‫سربلند بیرون امده است‪.‬‬ ‫وی اف�زود‪ :‬مجموع تولی�د صنعت تای�ر در روند‬ ‫افزایشی از ‪154‬هزار و ‪800‬تن در ‪ 8‬ماه نخست سال‬ ‫‪ 95‬به ‪162‬هزار تن در مدت مش�ابه سال ‪ 97‬رسید‪.‬‬ ‫روند افزایش�ی تولید سال ‪ 97‬نس�بت به سال ‪96‬‬ ‫تنها یک درصد به لحاظ وزنی افزایش و از نظر حلقه‬ ‫یک درصد کاهش داشت‪ .‬اما پرس�ش این است که‬ ‫چه اتفاقی افتاد که روند افزایش�ی کن�د یا متوقف‬ ‫شد؟‬ ‫دبیر انجمن صنعت تای�ر در توضیح این موضوع‬ ‫گف�ت‪ :‬امس�ال در کش�ور اتفاق های�ی رخ داد که‬ ‫نوعی سردرگمی را برای صنعتگران به‪‎‬وجود اورد‪.‬‬ ‫اوایل اردیبهشت با اعالم ارز ‪4200‬تومانی در عمل‬ ‫چند نرخی ش�دن دالر رقم خورد‪ .‬این مس�ئله در‬ ‫کنار س�ردرگمی نحوه خرید‪ ،‬ثبت‪‎‬س�فارش کاال‪،‬‬ ‫تخصیص ارز و همچنین دریاف�ت نکردن به موقع‬ ‫م�واد اولی�ه و تجهی�زات سفارش ش�ده و کاهش‬ ‫موجودی انبار تولیدکنندگان اثر خ�ود را بر تیراژ‬ ‫تولید گذاش�ت و حتی در برخی مقاط�ع منجر به‬ ‫توقف تولید شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نهایت نیمه تابس�تان فهرس�ت‬ ‫‪25‬قل�م کاالی دارای اولویتی که می توانس�تند ارز‬ ‫دولتی دریافت کنند‪ ،‬اعالم ش�د‪ .‬اما گنجاندن تایر‬ ‫سنگین در این فهرس�ت و درج نش�دن مواد اولیه‬ ‫مورد نی�از تولید تایر در ان نش�ان از کارشناس�ی‬ ‫نش�دن کار داش�ت که با مذاکرات بس�یار ازسوی‬ ‫اعضای انجمن‪ ،‬این مش�کل رفع ش�د‪ .‬ب�ا این حال ‬ ‫مش�کالت انتقال ارز و همکاری نک�ردن بانک‪‎‬های‬ ‫جهانی با م�ا و نیز افزایش قیمت م�واد اولیه‪ ،‬تولید‬ ‫داخ�ل را ب�ا چالش ه�ا و دش�واری های بس�یاری‬ ‫همراه ک�رد به‪‎‬گونه‪‎‬ای که صادرات اولویت نخس�ت‬ ‫تولیدکنن�ده م�واد اولی�ه داخل�ی ش�د و به نوعی‬ ‫خودتحریمی در کشور به‪‎‬وجود امد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت تایر با اش�اره ب�ه افزایش قیمت‬ ‫مواد اولیه تایر در ‪7‬ماه نخس�ت سال اظهارکرد‪ :‬نخ‬ ‫تایر در مدت ‪7‬ماه ‪152‬درصد‪ ،‬پلی‪‎‬اس�تر ‪96‬درصد‪،‬‬ ‫دوده ‪130‬درص�د و بیدوای�ر ‪133‬درص�د افزای�ش‬ ‫یافت‪ .‬با توجه به این روند و فشارهایی که بر انجمن‬ ‫از نهاده�ای گوناگ�ون وارد می‪‎‬ش�د متقاعد کردن‬ ‫مدیران و نهاد‪‎‬های نظارتی برای افزایش قیمت تایر‬ ‫کاری بس دش�وار بود‪ .‬در نهایت پس از ‪8‬ماه قیمت‬ ‫تایر رادیال(س�یمی) ‪20‬درصد و تایر بایاس(نخی)‬ ‫‪32‬درصد افزایش یافت و ‪ 20‬روز پیش اجرایی شد‪.‬‬ ‫محمودی�ان در ادام�ه ب�ه برخی مش�کالتی که‬ ‫واردات تایر به‪‎‬وجود اورد اش�اره کرد و گفت‪ :‬سال‬ ‫‪ 92‬نی�ز چنی�ن وضعیتی تجرب�ه و کمب�ود تایر در‬ ‫داخل منجر به واردات ان شد‪ ،‬اما با واردات بی‪‎‬رویه‬ ‫کم‪‎‬کم این صنع�ت در حال خارج ش�دن از دس�ت‬ ‫تولیدکننده بود و ه�ر کس می‪‎‬توانس�ت به راحتی‬ ‫یک کانتینر تای�ر پراید وارد و در ب�ازار توزیع کند‪.‬‬ ‫تصادفات ج�اده‪‎‬ای و حوادثی که ناش�ی از واردات‬ ‫بی‪‎‬رویه تایره�ای بی‪‎‬کیفیت بود منجر به تش�کیل‬ ‫کارگروه الستیک شد‪ .‬این کارگروه مخالف واردات‬ ‫نبود اما نمایندگی داشتن در کشور برای برندهایی‬ ‫که تایرهای شان وارد می‪‎‬شد‪ ،‬الزامی شد تا در کنار‬ ‫رسیدگی به استانداردها و کیفیت انها ملزم به ارائه‬ ‫خدمات پس از فروش باشند‪.‬‬ ‫دبی�ر انجمن صنع�ت تایر کش�ور اف�زود‪ :‬تجربه‬ ‫امسال با اعتصاب کامیونداران در حال تکرار است‪.‬‬ ‫انجمن مخالف واردات نیس�ت اما تاکید دارد در امر‬ ‫واردات کیفیت و استاندارد کاالها تایید شده باشد‬ ‫و روی این امر نظارت کافی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫محمودیان در پایان با بیان اینکه مش�کل اصلی‬ ‫بازار در ‪3‬ماه نخس�ت س�ال ک�ه منجر ب�ه افزایش‬ ‫قیمت‪‎‬ها شد ناش�ی از کمبود تایر نبود‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل‬ ‫اصلی افزایش قیمت‪‎‬ه�ا تمایل به احت�کار با توجه‬ ‫به ش�رایط موجود کش�ور ب�ود‪ .‬انجم�ن از مدیران‬ ‫باالدس�تی درخواس�ت دارد ب�رای تکرار نش�دن‬ ‫تجربه گذشته ضوابط پیش�ین در راستای کنترل و‬ ‫ساماندهی واردات برقرار ش�ود ضمن اینکه تعرفه‬ ‫به جای نخس�ت خ�ود برگ�ردد‪ .‬همچنی�ن کاهش‬ ‫بروکراس�ی برای تامین ارز مورد نی�از تایر و تحقق‬ ‫طرح‪‎‬ه�ای تولی�دی از دیگ�ر درخواس�ت‪‎‬های این‬ ‫انجمن برای کاهش چالش‪‎‬های موجود است‪.‬‬ ‫‹ ‹موجودی فعلی برای ‪ ۲‬ماه تولید‬ ‫در ادام�ه محمدرض�ا تقی‪‎‬گنجی‪ ،‬رئی�س انجمن‬ ‫صنعت تایر کش�ور با گالیه از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬این وزارتخانه بیش از انکه صنعتی‬ ‫باش�د‪ ،‬بخش بازرگان�ی ان قوی عم�ل می‪‎‬کند‪ .‬در‬ ‫ش�رایط موجود برای اس�تمرار تولید مشکل اصلی‬ ‫صنعت م�واد اولی�ه و تجهیزات اس�ت که ب�ه این‬ ‫موضوع توجه الزم نمی‪‎‬شود‪.‬‬ ‫وی اف�زود‪ :‬ام�روز تنه�ا کارخانه ه�ای ب�زرگ‬ ‫تایرس�ازی با ‪6‬درصد س�ود فعالیت دارند‪ .‬این امر‬ ‫شایسته کشور نیست زیرا ما در حال توزیع کاالیی‬ ‫در بازار هس�تیم که بازار س�یاه دارد و س�ود ان به‬ ‫جیب دالالن و سوداگران می‪‎‬رود‪.‬‬ ‫رئیس انجم�ن صنعت تایر با اش�اره ب�ه موضوع‬ ‫جوان‪‎‬گرایی در صنعت کش�ور گف�ت‪ :‬ضمن احترام‬ ‫به این امر معتق�دم باید افرادی که س�ال‪‎‬ها در این‬ ‫صنعت تجربه کس�ب کرده‪‎‬اند‪ ،‬نخست تجربه های‬ ‫خود را در اختی�ار صنعتگران قرار دهند و س�پس‬ ‫بازنشس�ته ش�وند‪ .‬به‪‎‬عنوان مثال در کارخانه های‬ ‫صنعتی کشورهای پیش�رفته در تغییر مدیریت به‬ ‫مدت ‪2‬س�ال مدیر قبلی و جدید با یکدیگر فعالیت‬ ‫و در نشس�ت‪‎‬ها و همایش‪‎‬ها حضور دارن�د و پس از‬ ‫انتق�ال تجربه ه�ای مدیریت به فرد جوان س�پرده‬ ‫می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫این مق�ام صنفی در ادام�ه با بیان اینک�ه مالیات‬ ‫چال�ش دیگر صنعتگران اس�ت‪ ،‬خاطرنش�ان کرد‪:‬‬ ‫تولیدکننده بای�د ‪25‬درصد درامد خ�ود را مالیات‬ ‫بدهد‪ .‬مخالف پرداخت مالیات نیس�تیم اما با توجه‬ ‫به ش�رایطی که صنعت کش�ور دارد بای�د صنعتگر‬ ‫معاف از مالیات باشد‪ .‬شاید عنوان شود کارخانه‪‎‬ای‬ ‫‪ 50‬ت�ا ‪100‬میلی�ارد تومان س�ود دارد ام�ا این عدد‬ ‫در مقابل رقمی که س�رمایه‪‎‬گذاری ک�رده تنها یک‬ ‫درصد است‪ .‬با این ش�رایط چگونه انتظار توسعه در‬ ‫صنعت داریم‪.‬‬ ‫وی اف�زود‪ :‬به عن�وان نمون�ه‪ ،‬قرار اس�ت خطی‬ ‫جدید ب�رای تولید تایر راه‪‎‬اندازی ش�ود که تا امروز‬ ‫‪600‬میلی�ارد تومان هزینه ش�ده و ت�ا بهره‪‎‬برداری‬ ‫کامل نیاز به ‪ 100‬میلیارد تومان دیگر اس�ت‪ .‬جالب‬ ‫است به تازگی پس از پرداخت مالیات پیامک ارسال‬ ‫می شود که ضمن تشکر‪ ،‬عنوان می‪‎‬کند اگر مالیات‬ ‫پرداخت نشود چه اتفاقی ممکن است رخ دهد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنع�ت تای�ر در ادامه ب�ا گالیه از‬ ‫ممنوعی�ت ص�ادرات گف�ت‪ :‬در دولت نه�م و دهم‬ ‫یک شبه اعالم ش�د صادرات ممنوع است و این در‬ ‫حالی بود ک�ه برخی کاالها در حال ارس�ال و بعضی‬ ‫در گمرکات کش�ور مان�ده بود‪ .‬این زی�ان زیادی به‬ ‫تولیدکنن�ده در همان مقط�ع زمان�ی وارد کرد‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬یکی از بازارهای تایر کشور نیجریه بود‬ ‫که پس از ممنوعیت‪ ،‬س�ازندگان چینی نوع تقلبی‬ ‫تایرهای ایرانی را در بازار این کش�ور توزیع کردند‪.‬‬ ‫الستیک‪‎‬های ایرانی توانسته بود رضایت مشتریان‬ ‫را جلب کن�د اما این عملکرد منج�ر به بی‪‎‬اعتمادی‬ ‫مشتریان شد‪.‬‬ ‫تقی‪‎‬گنجی در بخش دیگر از سخنان خود عنوان‬ ‫کرد‪ :‬درخواس�ت انجم�ن از دول�ت این اس�ت که‬ ‫بخش خصوصی به معنای واقعی وارد کار ش�ود زیرا‬ ‫سرمایه‪‎‬گذار برای سود با تمام توان فعالیت می کند‪.‬‬ ‫حمایت تنها کمک‪‎‬های مالی نیس�ت‪ ،‬بلکه به لحاظ‬ ‫معنوی انتظار همراهی از دولت داریم اینکه درباره‬ ‫تعیین تعرفه‪‎‬ها از تولید داخل حمایت کند‪.‬‬ ‫رئیس انجم�ن صنعت تایر با اش�اره ب�ه وضعیت‬ ‫تولید فعلی و س�ند راهبردی گفت‪ :‬برای رس�یدن‬ ‫به اهداف تعیین ش�ده برای اف�ق ‪ 1404‬باید تولید‬ ‫‪۹.۵‬برابر ش�ود‪ .‬این در حالی اس�ت که تولیدکننده‬ ‫می‪‎‬داند برای افزایش حتی یک درصد چه مشکالتی‬ ‫وج�ود دارد‪ .‬تولی�د امس�ال تایر کش�ور ‪330‬هزار‬ ‫تن اس�ت در حالی که براس�اس برنامه‪‎‬ریزی‪‎‬ها باید‬ ‫‪590‬هزار تن بود‪ .‬از برنامه‪‎‬ها عقب هستیم از این رو‪،‬‬ ‫توجه ویژه مدیران را می‪‎‬طلبد‪.‬‬ ‫تقی‪‎‬گنج�ی ب�ا بی�ان اینک�ه ‪ 60‬روز اس�ت ک�ه‬ ‫مبادله‪‎‬های پولی متوقف شده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬صنعتگر‬ ‫یوان چین می‪‎‬خ�رد‪ ،‬ب�رای خرید به بان�ک مربوط‬ ‫حوال�ه می‪‎‬کن�د‪ ،‬بان�ک مقص�د نمی‪‎‬پذی�رد و پول‬ ‫برگش�ت می‪‎‬خورد‪ .‬ان را به بان�ک برمی‪‎‬گردانیم و‬ ‫انه�ا نمی‪‎‬خرند و عن�وان می‪‎‬کنند تنها فروش�نده‬ ‫هستند‪ .‬از این رو سرمایه صنعتگر تبدیل به ارزهای‬ ‫سرگردان در بانک‪‎‬ها شده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که اگر تا ‪2‬ماه دیگر مواد اولیه به دست تولیدکننده‬ ‫نرسد موجودی انبارها تمام می‪‎‬شود و ماشین‪‎‎‬االت‬ ‫می‪‎‬خوابد‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته‪‎‬های حمایتی دولت از صنعت تایر‬ ‫در نهایت فرش�اد مقیم�ی‪ ،‬معاون صنای�ع وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به بیان سخنانی پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬اهمیت صنعت تایر بر کس�ی پوشیده نیست‬ ‫صنعتی که بیش از ‪70‬درصد ان داخلی است یکی از‬ ‫مزیت‪‎‬های صنعتی کشور به شمار می‪‎‬رود‪.‬‬ ‫وی اف�زود‪ :‬ب�ا توج�ه ب�ه ظرفیت‪‎‬های�ی ک�ه در‬ ‫کش�ور ایج�اد ش�ده و ظرفیت‪‎‬هایی که در دس�ت‬ ‫ساخت اس�ت‪ ،‬براس�اس امارهای وزارتخانه در امر‬ ‫طرح‪‎‬های ایجادی و توس�عه‪‎‬ای‪ ،‬افزون بر ‪350‬هزار‬ ‫ت�ن الس�تیک در بحث‪‎‬ه�ای توس�عه ای و ایجادی‬ ‫برنامه‪‎‬ریزی ش�ده که ‪200‬هزار تن در طرح ایجادی‬ ‫و ‪150‬هزار تن در طرح توس�عه‪‎‬ای امده که حاکی از‬ ‫ظرفیت الزم برای پوشش بازار داخل و نیز صادرات‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع�اون وزیر صنعت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت در زمینه‬ ‫رشد و توسعه فناوری در صنعت به‪‎‬ویژه صنعت تایر‬ ‫گفت‪ :‬نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی یکی از‬ ‫موضوع هایی اس�ت که می‪‎‬توان در این راستا دنبال‬ ‫کرد‪ .‬از ای�ن رو‪ ،‬دول�ت در تبصره‪ 18‬قان�ون بودجه‬ ‫‪ 1397‬در این باره مصوب کرده ک�ه محور اصلی ان‬ ‫نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی است‪ .‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت ه�م با همکاری س�ازمان‬ ‫برنام�ه و بودجه کش�ور اقدام هایی انج�ام داده که‬ ‫به نوعی می‪‎‬تواند به توس�عه فناوری‪‎‬ه�ای نوین در‬ ‫صنایع کشور منجر ش�ود‪ .‬ما نیز به دلیل اهمیتی که‬ ‫صنعت تایر در کشور دارد‪ ،‬نوسازی ان را در اولویت‬ ‫نخست قرار داده‪‎‬ایم‪.‬‬ ‫وی اف�زود‪ :‬در ای�ن تبص�ره قانون�ی پیش‪‎‬بین�ی‬ ‫ش�ده ت�ا ب�رای مناط�ق کمت�ر توس�عه‪‎‬یافته نرخ‬ ‫تس�هیالت ‪12‬درصد و ب�رای مناطق توس�عه‪‎‬یافته‬ ‫‪14‬درصد باشد‪ .‬تا امروز ‪20‬هزار میلیارد تومان طی‬ ‫تفاهمنامه‪‎‬ای بین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه به امضا رسیده است‪.‬‬ ‫همچنین در این راس�تا ‪20‬درصد منابع یارانه‪‎‬ای که‬ ‫پیش‪‎‬بینی شده تخصیص یافت‪.‬‬ ‫وی فراین�د انجام ای�ن ام�ر را از طریق س�امانه‬ ‫بهین‪‎‬یاب وزارتخانه در هفته جاری دانست و گفت‪:‬‬ ‫با راه‪‎‬ان�دازی این بخش در س�امانه‪ ،‬اطالع‪‎‬رس�انی‬ ‫می‪‎‬ش�ود‪ .‬بنابراین از تمام صنعتگرانی که برنامه‪‎‬ای‬ ‫در امر نوسازی و بازس�ازی واحدهای صنعتی خود‬ ‫دارند دعوت می‪‎‬ش�ود موضوع را از طریق س�امانه‬ ‫بهین‪‎‬ی�اب وزارتخانه پیگی�ری کنن�د‪ .‬امیدواریم‬ ‫با اس�تفاده از این تس�هیالت بتوانی�م فضای خالی‬ ‫حاص�ل از تولید و مص�رف را در تایرهای س�بک و‬ ‫سنگین جبران و زمینه صادرات را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫مقیمی با اشاره به اینکه بیش�ترین نشست ها را‬ ‫با صنعتگران حوزه تایر داش�ته‪ ،‬گفت‪ :‬چند چالش‬ ‫اصلی دنبال ش�ده اس�ت یکی اصالح قیمت‪‎‬ها بود‬ ‫که انجام ش�د‪ .‬موضوع دوم بحث تعرفه‪‎‬ها است که‬ ‫با توجه به نزدیک ش�دن به پایان س�ال و بازنگری‬ ‫تعرفه در وزارت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‪ ،‬از انجمن‬ ‫درخواس�ت می‪‎‬ش�ود تا‪‎‬نظرهای خود را در این باره‬ ‫ارائه دهد تا تغییراتی که در زمینه تعرفه برای سال‬ ‫‪ 98‬ضروری است‪ ،‬اعمال شود‪.‬‬ ‫وی ب�ا بی�ان اینک�ه از ابت�دای امس�ال ‪1005‬‬ ‫ثبت س�فارش در زمینه مواد اولیه از س�وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت تایید ش�ده‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش‬ ‫ارزی این م�واد ‪170‬میلی�ون دالر اس�ت که برخی‬ ‫تامین و بخشی در دست تخصیص است‪ .‬در این باره‬ ‫کارگروهی ب�ا حضور بان�ک مرک�زی در وزارتخانه‬ ‫ش�کل گرفته ک�ه یک�ی از وعده‪‎‬هایی ک�ه وزیر از‬ ‫ریاست کل بانک مرکزی گرفته تامین ارز مورد نیاز‬ ‫تایرسازان است‪ .‬تنها مش�کل نقل‪‎‬وانتقال ارز برای‬ ‫خرید مواد اولیه اس�ت ک�ه تا دو هفت�ه اینده رفع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مع�اون صنای�ع وزارت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‬ ‫در ادام�ه تامی�ن ارز ب�رای تایرس�ازان اف�زود‪ :‬در‬ ‫این باره برای تنها صنعتی ک�ه وزارتخانه تامین ارز‬ ‫‪4200‬تومانی یا هم�ان ارز مرج�ع دارد صنعت تایر‬ ‫اس�ت به دلیل اهمیتی که این کاال در کشور دارد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬امیدواریم با این مزیت‪‎‬هایی که فراهم شده‬ ‫حداکثر استفاده را داش�ته و تداوم تولید و افزایش‬ ‫تیراژ را برای سال ‪ 98‬داشته باشیم‪.‬‬ ‫این مدیر دولتی در ادامه سخنان خود به موضوع‬ ‫مالیات‪ ،‬گمرک‪ ،‬بانک مرکزی اش�اره ک�رد و گفت‪:‬‬ ‫ابزاری در اختی�ار وزارت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت‬ ‫ق�رار دارد ک�ه به ش�کل قان�ون درام�ده و ان هم‬ ‫تشکیل س�تاد «تسهیل ملی» اس�ت‪ .‬در این ستاد‬ ‫تنها به مس�ائل کلی�دی و اصلی صنع�ت پرداخته‬ ‫می ش�ود‪ .‬نشس�ت های این س�تاد هر هفته برگزار‬ ‫و به جای اینک�ه واحدها در این نشس�ت ها حضور‬ ‫داش�ته باش�ند‪ ،‬موضوع هایی مطرح می‪‎‬شود که با‬ ‫فراوانی بیش�تر در صنایع کش�ور وجود دارند و در‬ ‫واقع به نوعی چالش تمام حوزه‪‎‬های صنعتی کش�ور‬ ‫به شمار می‪‎‬روند‪.‬‬ ‫وی ب�ا بی�ان اینک�ه در ای�ن س�تاد وزارت امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‪ ،‬جهادکشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و نیز رئیسان بانک مرکزی‪ ،‬اتاق بازرگانی‬ ‫حضور دارند‪ ،‬افزود‪ :‬این ستاد چالش‪‎‬ها و مشکالت‬ ‫اصلی را رصد و شناس�ایی می‪‎‬کند و ب�ه این ترتیب‬ ‫مشکالت به طور ریش�ه‪‎‬ای رس�یدگی و حل‪‎‬وفصل‬ ‫خواهند شد‪ .‬مصوبه این س�تاد برای هر بخشی که‬ ‫صادر شود براساس قانون الزم‪‎‬االجرا است‪.‬‬ ‫مقیمی موضوع نشس�ت نخس�ت این س�تاد که‬ ‫هفته گذش�ته برگ�زار ش�د را گمرک عن�وان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ب�ا همفکری که ب�ا اتاق بازرگان�ی به عنوان‬ ‫تش�کل بخش خصوص�ی داش�تیم و نیز مس�ائل و‬ ‫مش�کالتی که واحده�ای صنعتی به س�ازمان‪‎‬های‬ ‫اس�تانی یا خود س�تاد ارائه داده بودند‪ ،‬توانستیم‬ ‫م�وارد را در حوزه گم�رک در ‪6‬مح�ور و ‪35‬چالش‬ ‫دسته‪‎‬بندی کنیم‪ .‬با دعوت از ریاست گمرک کشور‬ ‫و حضور تولیدکنندگان مس�ائل مط�رح و مصادیق‬ ‫از سوی صنعتگران عنوان ش�د‪ .‬به دلیل حجم زیاد‬ ‫مسائل گمرکی نشست این هفته نیز به این موضوع‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین با عنوان اینکه افزایش عمق ساخت‬ ‫داخل به عنوان یکی از رئوس اصلی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در دس�تور کار ای�ن وزارتخانه قرار‬ ‫دارد‪ ،‬گف�ت‪ :‬نیازمندی‪‎‬ه�ا و توانمندی‪‎‬های صنعت‬ ‫تایر بای�د به ط�ور کامل مش�خص و بر این اس�اس‬ ‫حمایت‪‎‬ها در مس�یر درس�ت هدایت ش�ود‪ .‬عالوه‬ ‫بر حمایت از واحده�ای تولیدی در ح�ال فعالیت‪،‬‬ ‫از واحدهایی که در ش�رف ایجاد شدن هستند نیز‬ ‫با محوری�ت تعمیق س�اخت داخل در س�ال اینده‬ ‫حمایت خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون صنای�ع وزارت صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت با‬ ‫مقایسه صنعت الستیک کش�ور و سایر کشورهای‬ ‫فع�ال در ای�ن ح�وزه‪ ،‬اظهارک�رد‪ :‬باید نس�بت به‬ ‫افزایش مقیاس تولید اقدام هایی انج�ام دهیم و از‬ ‫ظرفیت‪‎‬های ادغام و تجمیع بیش�تر استفاده کنیم‪،‬‬ ‫زیرا تجمیع فعالیت‪‎‬ها می‪‎‬تواند زمینه‪‎‬س�از توسعه‬ ‫صادرات باشد‪.‬‬ ‫وی ادام�ه داد‪ :‬در بح�ث انتقال فناوری‪‎‬ه�ا و نیز‬ ‫داخلی‪‎‬س�ازی دانش فن�ی هماهنگی‪‎‬ه�ای الزم با‬ ‫مراکز علمی گوناگون در کشور شده است‪ .‬معاونت‬ ‫علمی فن�اوری ریاس�ت‪‎‬جمهوری در زمینه انتقال‬ ‫فناوری‪‎‬ه�ا و عم�ق س�اخت داخل اعلام امادگی‬ ‫برای هم�کاری با واحده�ای صنعتی کش�ور کرده‬ ‫و امیدوار اس�ت که ای�ن همکاری ها ش�کل گیرد‪.‬‬ ‫مقیمی با اشاره به طرح خاص برای صنعت الستیک‬ ‫که با همکاری س�ازمان برنامه و بودجه انجام شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع برای صنایع پوش�اک کش�ور در‬ ‫دست اجرا است و مش�ابه ان را می‪‎‬توان اگر اعضای‬ ‫انجمن صنعت تایر کش�ور عالقه‪‎‬مند باش�ند برای‬ ‫صنعت الستیک انجام داد که یکی از محورهای ان‬ ‫مربوط به فناوری‪‎‬های نوین است‪ .‬براساس این طرح‬ ‫تایرس�ازان قادر به اس�تفاده از مجموع�ه حمایت‬ ‫دولتی با محوریت فناوری نوین خواهند بود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کمبود عرضه از سوی خودروسازان مانع ورود لیزینگ ها‬ ‫یک کارش��ناس صنعت لیزینگ گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫افزایش ش��دید قیمت خودروها و ثابت ماندن درامد‬ ‫عم��وم جامعه‪ ،‬تقاضا تحت تاثی��ر این افزایش قیمت‬ ‫قرار گرفته و در چنین ش��رایطی ک��ه قدرت خرید‬ ‫نیز کاهش یافته‪ ،‬بهترین اقدام اس��تفاده از امکانات‬ ‫لیزینگ ها با هدف افزایش فروش است‪ .‬محمدزمان‬ ‫محم��دی در گفت وگو ب��ا عصرخودرو‪ ،‬در تش��ریح‬ ‫دالیل وارد نش��دن ش��رکت های لیزینگ به فروش‬ ‫خ��ودرو در ش��رایط فعلی که ق��درت خرید کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬از انجا که حوزه فعالیت شرکت های‬ ‫لیزینگ‪ ،‬تس��هیالت خرد بوده ای��ن توان وجود دارد‬ ‫ک��ه لیزینگ ها به موضوع فروش خودرو وارد ش��وند‬ ‫ام��ا به دلیل ام��اده نبودن خودروه��ای قابل عرضه‪،‬‬ ‫لیزینگ ها به موضوع فروش خودرو ورود نمی کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سابقه س��ال های گذشته و بدعهدی‬ ‫خودروس��ازان در تحوی��ل خودروه��ای ثبت نام��ی‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬درحال حاض��ر لیزینگ ها بای��د قادر به‬ ‫دریافت خودروهای ثبت نامی از س��وی خودروسازان‬ ‫باش��ند و خودروه��ا نیز باید از س��وی ش��رکت های‬ ‫واردکنن��ده و تولیدکننده برای فروش اماده باش��ند‬ ‫تا لیزینگ ها جسارت ورود به حوزه فروش را داشته‬ ‫باش��ند؛ بنابراین در ش��رایطی ک��ه خودرویی برای‬ ‫عرضه وجود نداش��ته باشد‪ ،‬جس��ارتی برای ورود به‬ ‫حوزه فروش خودرو از سوی لیزینگ ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫درحال حاضر بیشتر ش��رکت های خودروساز داخلی‬ ‫تحوی��ل فوری خود را قطع کرده و نس��بت به انجام‬ ‫تعهدات قبلی خود اق��دام می کنند؛ بنابراین فروش‬ ‫فوری از س��وی شرکت های خودروساز داخلی وجود‬ ‫ندارد ای��ن در حالی اس��ت که واردات خ��ودرو نیز‬ ‫ممنوع شده و خودرویی برای عرضه وجود ندارد‪.‬‬ ‫ناتوانی مدیریت شهری در حادثه اتوبوس دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم تحقیقات‬ ‫معاینه فنی‬ ‫عب�اس مجیدی ن�ژاد‪ :‬رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫صنفی مراکز معاینه فنی خودرو‪ :‬در تاریخ ‪ 4‬دی سال‬ ‫جاری حادثه واژگونی اتوبوس در دانش��گاه ازاد اس�لامی‬ ‫واحد علوم و تحقیقات دل هر ایرانی را به درد اورد‪ .‬در این‬ ‫سانحه جانگداز ‪ 9‬تن از دانشجویان این دانشگاه جان خود‬ ‫را از دست داده و ‪ 28‬تن از این دانشجویان مصدوم شدند‪.‬‬ ‫در این گون��ه ح��وادث ی��ک س��نایور تک��راری راهکار‬ ‫س��ازمان های ذیربط ش��ده اس��ت‪ .‬به جای دس��تیابی به‬ ‫عل��ل ح��وادث به دنبال معلول های مختل��ف بوده و انها‬ ‫را مستمس��ک ق��رار داده و در ص��دد پ��اک کردن صورت‬ ‫مسئله و عدم مدیریت و برنامه ریزی در سطوح مختلف‬ ‫سازمان ها برمی ایند‪.‬‬ ‫دکتر بصیرت در مقاله «الزایمر در مدیریت شهری» به‬ ‫درستی بر این مطلب اشاره داشته است‪.‬‬ ‫« اکنون مدیریت شهری تهران همچون بیمار الزایمری‬ ‫اس��ت که در موارد پیش��رفته تر بیماری خود قرار دارد و‬ ‫اگاهی اش را نسبت به بیماری از دست داده و از این رو‬ ‫با وجود اذعان متخصصان و درمانگران شهری‪ ،‬مدیریت‬ ‫ش��هری مبتال به بیماری نمی داند یا نمی خواهد بپذیرد‬ ‫دچ��ار ناتوان��ی در انج��ام برخی امور بوده و ممکن اس��ت‬ ‫اقدام��ات ناگهان��ی و خطر س��ازی انجام دهد که نتایج ان‬ ‫س��ال ها بع��د در زیس��ت ش��هروندان خودنمایی خواهد‬ ‫کرد‪ .‬اقداماتی که سال هاس��ت ب��ا نابودی میراث مصنوع‬ ‫تاریخی و طبیعی ش��هر تهران همراه ش��ده است و اکنون‬ ‫ته��ران را به یکی از ش��هرهای نامطل��وب جهان از منظر‬ ‫ش��اخص های زیست پذیری‪ ،‬س�لامت روانی شهروندان‪،‬‬ ‫ایمن��ی‪ ،‬رضایتمندی س��کونتی‪ ،‬ارتباطات فراش��هری و‬ ‫قابلیت تحرک و جابه جایی بدل ساخته است‪».‬‬ ‫وی در ادام��ه می گوی��د‪ « :‬پس پر بیراه نخواهد بود که‬ ‫چنین ش��هری‪ ،‬مش��ابه با بیمار مبتال به الزایمر پیشرفته‬ ‫توانایی حرکتی خود را از دس��ت داده‪ ،‬دس��تخوش اسیب‬ ‫شده و مدام تعادلش را از دست داده‪ ،‬زمین می خورد و‬ ‫اگر درمان فوری شهر مدنظر قرار نگیرد‪ ،‬تالطم و بی ثباتی‬ ‫مدیریتی را تجربه خواهد کرد‪».‬‬ ‫البته دولتمردان و ش��هرداران اس��بق نیز به این موارد‬ ‫اش��راف داش��ته و اقرار این گونه دیدگاه را دارند‪ .‬در این‬ ‫بین قالیباف ش��هردار اس��بق تهران گفته است‪ « :‬بحران‬ ‫ما این اس��ت که وقتی پش��ت تریبون ها قرار می گیریم‪،‬‬ ‫یادمان می رود خطاب به چه کس��انی صحبت می کنیم؛‬ ‫ما در پش��ت تریبون به جای اینکه بگوییم چه کرده ایم‪،‬‬ ‫در نقش اپوزیسیون حرف می زنیم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار می کن��د‪ « :‬باید به ما مس��ئوالن بگویند هر‬ ‫کسی پشت تریبون قرار گرفت‪ ،‬توضیح دهد که در حوزه‬ ‫مس��ئولیت خود چه کرده اس��ت‪ .‬اینکه چرا دیگران کار‬ ‫نکرده اند مهم نیست‪ ،‬مهم این است ما چه کاری کردیم؟‬ ‫حاال مدیریت بحران خودش گرفتار این بحران است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به قانون مدیریت بحران مصوب سال ‪1387‬‬ ‫عنوان کرده بود که پنج سال ابتدایی این قانون ازمایشی‬ ‫بوده و دوره ازمایشی ان در سال ‪ 1393‬تمام شد؛ البته‬ ‫نمی خواهیم بگوییم که بی قانون هستیم اما باید کارهای‬ ‫اداری الزم نیز روی این قانون انجام ش��ود‪ .‬با این وجود‬ ‫جای این سوال وجود دارد که با همان قانونی که نوشته‬ ‫شد‪ ،‬چه کردیم؟‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ «:‬انهایی که در زمان بروز‬ ‫حوادث همچون حادثه پالس��کو به دنبال رفتار سیاس��ی‬ ‫غیرمنطقی هس��تند؛ حداقل گزارش کمیته ملی پالسکو‬ ‫و گزارش ش��ورای اس�لامی ش��هر را بخوانند و نسبت به‬ ‫قضاوت هایی که در زمان حادثه صورت گرفت‪ ،‬مقایس��ه‬ ‫کنن��د‪ .‬همچنی��ن ببینند ایا کارهایی که در ش��هر تهران‬ ‫صورت گرفته با مجموعه کشور قابل قیاس است؟‬ ‫امروزه به علت سوء مدیریت در نظام شهری هر روزه در‬ ‫نقاط مختلف کشور حوادث گوناگونی اتفاق می افتد و به‬ ‫دلی��ل تک��رار این گونه حوادث پس از مدتی از اذهان محو‬ ‫می ش��ود‪ .‬دلیل محو ش��دن را نه القیدی شهروندی بلکه‬ ‫تعدد حوادث در بی برنامگی مدیران باید جستجو کرد‪.‬‬ ‫ای��ن س��انحه تصادف به وجود ام��ده را نیز نمی توان از‬ ‫این مطلب مستثنی دانست‪ .‬پیچدگی در این بی برنامگی‬ ‫وقتی بیشتر می شود که الیه های مختلف در مدیریت بر اثر‬ ‫این گونه سوانح قصد سو برداشت را نیز در بر دارند‪ .‬ملت‬ ‫داغدار یک فاجعه اس��ت اما اقایان مدیر در جهت منافع‬ ‫خود قدم برداش��ته و در این ش��رایط در پی اهداف خود‬ ‫هستند‪ .‬در این بین حسینی منش مدیر عامل ستاد معاینه‬ ‫فنی تهران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در مورخ ‪13‬‬ ‫دی ماه با اشاره به اینکه بررسی شده خودروهای مردود‬ ‫در ک��دام مراک��ز معاینه فنی‪ ،‬برگ��ه معاینه فنی دریافت‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬گف��ت‪ « :‬بر اس��اس بررس��ی ها و امارها‪ ،‬اولین‬ ‫مرکز بهارستان است‪ .‬همان مرکزی که اتوبوس دانشگاه‬ ‫واح��د عل��وم تحقیقات نیز از انجا معاینه فنی گرفته بود‪،‬‬ ‫دومین مرکز امام رضا (ع)‪ ،‬سومین باقرشهر و مراکز بعدی‬ ‫خاوران‪ ،‬گلستان و ‪ ...‬است‪».‬‬ ‫با بررسی انجام گرفته دریافتیم هیچ یک از مراکز معاینه‬ ‫فنی در اس��تان تهران امورات جاری را به درس��تی انجام‬ ‫نداده اند و تنها مراکز وابسته به ستاد معاینه فنی هستند‬ ‫که درست کار می کنند‪ .‬البته این مورد در مراکز معاینه‬ ‫فنی سبک هم بوجود امده و نتیجه ان معاینه فنی برتر‬ ‫ب��ود ک��ه با وجود ان که دیگر مراکز امکان صدور دارند با‬ ‫این حال فقط در مراکز معاینه فنی تهران صادر می شود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس گفت��ه رئیس پلیس راهنمای��ی و رانندگی‬ ‫ته��ران در ایس��نا‪ « :‬ای��ن اتوبوس در یکی از ایس��تگاه ها‬ ‫توقف نمی کند؛ بر اس��اس اظهارات ش��هود‪ ،‬راننده از این‬ ‫لحظه به دانشجویان می گوید که اتوبوس ترمز ندارد و همه‬ ‫به سمت عقب اتوبوس بروند‪ .‬بعد از طی کردن حدود ‪600‬‬ ‫متر‪ ،‬راننده احتماالً برای اینکه بتواند به نحوی خودرو را‬ ‫متوقف کند وارد فضای سبز می شود که درختان کوچکی‬ ‫داشته و نتوانست ه جلوی حرکت اتوبوس را بگیرد‪.‬‬ ‫مهماندار افزود‪ :‬س��پس با یک زاویه ‪ 35‬درجه اتوبوس‬ ‫از جاده خارج می شود‪ ،‬بعد از اینکه ‪ 69‬متر مسیر را طی‬ ‫می کند‪ ،‬با پایه بتنی که برای تاسیسات اب در انجا قرار‬ ‫داشته برخورد می کند که سرعت اتوبوس و برخوردی که‬ ‫با ان پایه بتنی می کند‪ ،‬باعث می شود که تقریباً دو سوم‬ ‫زی��ر اتوب��وس جمع و منهدم ش��ود که این موضوع باعث‬ ‫افزایش تلفات می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در تاریخ ‪ 22‬اذر معاینه فنی این خودرو‬ ‫منقضی شده و در زمان تصادف معاینه فنی نداشته‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه سن فرسودگی اتوبوس های شهری ‪ 10‬سال است‬ ‫که این خودرو تولید س��ال ‪ 1381‬اس��ت و از سال ‪1391‬‬ ‫در سن فرسودگی قرار داشته است‪.‬‬ ‫در م��ورد معاین��ه فنی ای��ن اتوبوس مذکور الزم به ذکر‬ ‫اس��ت که پالک نصب ش��ده برای این خودرو هیچ گونه‬ ‫س��ابقه ای در س��یمفا ن��دارد (‪81‬ع‪822‬ای��ران‪ )78‬بلکه‬ ‫پالک‪81‬ع‪584‬ای��ران‪ 78‬معاین��ه فنی داش��ته که پیش‬ ‫از تعوی��ض پ�لاک بر روی این خودرو بوده اس��ت‪ .‬تاریخ‬ ‫ص��دور ان ‪ 97/6/22‬و تاری��خ انقض��ا ان ‪ 97/9/22‬بوده و‬ ‫مس��تندات ان هم به تمامی وجود دارد‪ .‬حال چگونه به‬ ‫صورت فرافکنی مدیر عامل س��تاد معاینه فنی تهران از‬ ‫نداشتن معاینه فنی اتوبوس مذکور سخن به میان می اورد‪.‬‬ ‫اما سردار مهماندار در سن فرسودگی نیز عنوان کرده اند‬ ‫که تامل برانگیزه اس��ت معیار ده س��ال را بتوان در مراکز‬ ‫معاینه فنی لحاظ کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگرس��نندجی مدی��ر عامل ش��رکت واحد‬ ‫اتوبوس��رانی در مصاحبه با پایگاه خبری عصر خودرو در‬ ‫مورخ ‪ 13‬تیر ماه سال جاری گفته بود که ‪ 3200‬اتوبوس‬ ‫عمر بین ‪ 11‬تا ‪ 15‬سال دارند و ‪ 1300‬اتوبوس نیز عمر‬ ‫بین ‪ 6‬تا ‪ 10‬سال را دارند تنها ‪ 630‬اتوبوس عمر بین ‪1‬‬ ‫تا ‪ 5‬سال دارند؛ بنا بر این وضیعت ناوگان خوب نیست‪».‬‬ ‫در ادام��ه ام��ده اس��ت‪ « :‬دلیل رد ش��دن اتوبوس های‬ ‫ش��رکت واحد در معاینه فنی ‪ 8‬ایتم اس��ت که دودزایی‬ ‫رتبه هفتم را دارد‪ .‬بیش��ترین ردی اتوبوس ها در معاینه‬ ‫مقـصـر‬ ‫فنی مشکل ترمز است و فرسودگی ها همانطور که پیش تر‬ ‫از این گفته شد دلیل بر دودزا بودن انها نیست‪ .‬موضوع‬ ‫اصلی ایمنی است که باید به ان توجه ویژه شود‪».‬‬ ‫در م��ورد از رده خ��ارج ک��ردن اتوبوس های فرس��وده‬ ‫گفته اند که حتی یک اتوبوس را هم نمی توانیم از ناوگان‬ ‫خارج کنیم‪.‬‬ ‫« ب��ه هی��چ وجه چنین موضوع��ی امکان ندارد زیرا در‬ ‫حال حاضر با کمبود ناوگان روبرو هس��تیم‪ .‬ما مجبوریم‬ ‫این اتوبوس ها را اورهال کنیم و حتی یک دستگاه اتوبوس‬ ‫را نمی توانیم متوقف کنیم‪».‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگزاری فارس م��ورخ ‪ 97/6/19‬معاون‬ ‫حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران گفته بود‪ « :‬در‬ ‫تهران ‪ 10‬هزار دستگاه اتوبوس نیاز داریم در حالی که ‪3‬‬ ‫هزار دستگاه کم داریم و از طرفی بیش از ‪ 3‬هزار دستگاه‬ ‫باید جایگزین شوند چون از رده خارج هستند‪».‬‬ ‫پور سید اقایی در ادامه از طول عمر مفید اتوبوس های‬ ‫شهری سخن به میان اورده و ادامه می دهد‪:‬‬ ‫« بر اساس مصوبه هیئت وزیران در سال ‪ 90‬عمر مفید‬ ‫اتوبوس ها ‪ 8‬سال تعیین شده است که بر این اساس نیمی‬ ‫از ناوگان ش��رکت واحد یعنی بیش از ‪ 3‬هزار دس��تگاه‬ ‫فرس��وده هس��تند‪ .‬هزار و ‪ 710‬اتوبوس در تهران کمتر‬ ‫از ‪ 8‬س��ال س��ن دارند که ‪ 27.3‬درصد ناوگان را تش��کیل‬ ‫می دهند‪ 995 .‬اتوبوس انها به ‪ 8‬س��ال رس��یده که ‪15.9‬‬ ‫درصد ناوگان را تشکیل می دهند و ‪ 3‬هزار ‪ 563‬دستگاه‬ ‫اتوبوس سنش��ان بیش از ‪ 8‬س��ال اس��ت که ‪ 56.8‬درصد‬ ‫ناوگان را تشکیل داده اند‪».‬‬ ‫با وجود این نیازمندی در ناوگان حمل ونقل درون شهری‬ ‫و نوس��ازی ناوگان نیز متاثر از نوس��انات ارزی شده که در‬ ‫ط��رح جدی��د‪ ،‬وارد کردن اتوبوس های دس��ت دوم برای‬ ‫جایگزینی اتوبوس های حاضر مطرح ش��ده اس��ت که با‬ ‫اجرای این طرح نیز به جای حل مس��ئله صورت مس��ئله‬ ‫را پاک کرده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرده بود‪ « :‬به منظور رفع مش��کل‬ ‫کمب��ود ن��اوگان اتوبوس��رانی‪ ،‬کمیس��یون حمل و نقل و‬ ‫ترافیک کالنشهرها پیگیری کرده است که از سایر کشورها‬ ‫اتوبوس هایی با عمر باالی پنج سال خریداری شود‪.‬‬ ‫اگر معیار فرسودگی اتوبوس ها بر اساس مصوب هیئت‬ ‫وزیران را هش��ت س��ال بدانیم اتوبوس های وارداتی بعد از‬ ‫سه سال می بایست اسقاط شوند؟‬ ‫معضل به ایجا نیز ختم نشده و پورسید اقایی در سایت‬ ‫تین نیوز عنوان کرده بود‪:‬‬ ‫« دولت طرح نوسازی ناوگان عمومی را در دستورکار‬ ‫خود قرار داده است‪ ،‬اما با وجود اینکه اعالم کرده پنج هزار‬ ‫دستگاه اتوبوس برای این بخش پیش بینی شده هنوز حتی‬ ‫یک دس��تگاه از این اتوبوس ها به ش��هرداری تهران داده‬ ‫نشده است‪».‬‬ ‫چند روز پیش از این برای الودگی هوا مانور دیگری از‬ ‫طرف همین مدیریت مطرح شد؛ نتیجه حاصله چه بود؟‬ ‫اتوبوس هایی که از سن اسقاط انها گذشته حال برای‬ ‫برون س��پاری به رانندگان ش��رکت واحد داده می ش��ود تا‬ ‫بار مالی بر دوش س��ازمان مربوط کم ش��ود‪ .‬نتیجه ان‬ ‫هم اینچنین خواهد بود که دانشجویان ان دانشگاه خود‬ ‫ب��ر این مس��ئله تاکید کرده ان��د که اتوبوس هایی که برای‬ ‫سیستم حمل و نقل دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرند‬ ‫بعضاً مستهلک بوده و ایمنی الزم را ندارند و قرار نبود که‬ ‫طوالنی مدت از انها استفاده شود‪ .‬مخصوصاً در زمستان‬ ‫که یخبندان می شود که این موضوع نگران کننده تر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه می ده��د‪ :‬در مورد این حادث ه نیز ما این طور‬ ‫شنیدیم که اتوبوس ترمز بریده بود و متاسفانه نفر فوت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫باری تمامی مس��تندات حاکی از ان اس��ت که معاینه‬ ‫فنی صادر شده دچار هیچ گونه ابهام نبوده بلکه هر یک از‬ ‫سازمان های متولی در جهت منافع سازمانی خود حرکت‬ ‫می کنند‪ .‬با وجود حمل و نقل موجود تکلیف مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو با شهروندان چیست؟ باید معاینه داده شود و‬ ‫یا این خودروها حق دریافت معاینه فنی ندارند؟‬ ‫مدی��ر عامل س��تاد معاینه فن��ی خودروهای تهران در‬ ‫س��ایت تی��ن نی��وز در وضیعت خودروهای اتوبوس��رانی‬ ‫عن��وان کرده ان��د ک��ه بی��ش از ‪ ۷۰‬درص��د اتوبوس های‬ ‫شرکت واحد تهران نباید معاینه فنی دریافت کنند‪ .‬سید‬ ‫نواب حس��ینی منش با اعالم این نکته گفت‪ « :‬ازانجاکه‬ ‫نمی توانیم این اتوبوس ها را نوسازی کنیم‪ ،‬ناگزیر به انها‬ ‫برگه معاینه فنی می دهیم‪».‬‬ ‫حس��ینی منش چه خواس��ته ای از معاینه فنی دارند؛‬ ‫ایشان که خود اقرار به این موضوع داشته اند که متخلف‬ ‫اصلی خود ش��هرداری تهران اس��ت با چنین ناوگانی‪ ،‬اما‬ ‫جهت پیکان را به سمت دیگران نشانه می رود‪.‬‬ ‫البت��ه یک مورد مغف��ول در فرایند معاینه فنی‪ ،‬وجود‬ ‫ستاد معاینه فنی شهر تهران است‪ .‬ستادی که منطبق بر‬ ‫ایین نامه و دستورالعمل نبوده و رفتاری خارج از قوانین‬ ‫دارد‪ .‬ب��رای ماهی��ت حقوقی س��تاد معاین��ه فنی تهران‬ ‫خ��ود مجال��ی مس��تقل را می طلبد ک��ه در اینده به این‬ ‫م��ورد خواهی��م پرداخت‪ .‬اما یکی از تعارضات مش��خص‬ ‫در دس��تورالعمل ماده ‪ 3‬س��ازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای در ماده ‪ 11‬ان است‪.‬‬ ‫« م��اده‪ 11‬صدور مج��وز اولیه جهت احداث و فعالیت‬ ‫مرکز معاینه فنی س��نگین توس��ط ش��هرداری ها (ویژه‬ ‫خودروهای س��نگین درون ش��هری) و نیز تداوم فعالیت‬ ‫مراکز معاینه فنی سنگین موجود شهرداری ها در صورت‬ ‫اخذ موافقت س��تاد معاینه فنی س��نگین و به منظور ارائه‬ ‫خدمات معاینه فنی خودروهای س��نگین درون ش��هری‬ ‫ص��ورت خواهد پذیرفت‪ .‬مراک��ز مذکور بدون اخذ مجوز‬ ‫از س��تاد معاین��ه فن��ی س��نگین ح��ق ارائ��ه خدمات به‬ ‫خودروهای س��نگین برون ش��هری را نداشته و مسئولیت‬ ‫نظارت بر عملکرد این مراکز با ستاد معاینه فنی شهرداری‬ ‫صادر کننده مجوز مرکز است‪».‬‬ ‫مراک��ز معاین��ه فنی درون ش��هری خودروها توس��ط‬ ‫ش��هرداری احداث ش��ده اس��ت‪ .‬حال چگونه خود ناظر‬ ‫برخود اس��ت؟ به واقع خود مجری و ناظر بر اعمال خود‬ ‫بود و ناظر بر دیگر مراکز هم هست‪ .‬به مصداق ضرب المثل‬ ‫معروف « خود گویی خود خندی عجب مرد هنرمندی»‬ ‫البت��ه در این م��ورد مهندس عبدوس معاونت دفتر امار‪،‬‬ ‫ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫در خبرگزاری ایسنا در مورخ ‪ 13‬دی گفتند‪:‬‬ ‫« در مورد مرکز معاینه فنی امام رضا (ع) که انتقادات‬ ‫بس��یاری نس��بت به عملک��رد ان وج��ود دارد‪ ،‬ذینفعان‬ ‫نمی توانند به عنوان ناظر بر مراکز معاینه فنی س��نگین‬ ‫انتخاب ش��وند‪ .‬چون نمی توانیم روی نظارت افرادی که‬ ‫ذینفع هستند اطمینان داشته باشیم‪.‬‬ ‫عبدوس اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس اس��تعالم صورت گرفته‬ ‫روز دوش��نبه ‪ ۱۰‬دی ماه ناظر محیط زیس��ت در مرکز‬ ‫معاینه فنی امام رضا(ع) مس��تقر بوده اس��ت‪ .‬این نماینده‬ ‫عک��س و فیلم ه��ای م��د نظر خود را تهیه کرده و از مرکز‬ ‫بازرسی داشته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬مراکز معاینه فنی سنگین اعتراض‬ ‫دارند که چرا مرکز رقیب باید به این مراکز نظارت کند‪.‬‬ ‫البته این موضوع به این معنا نیس��ت که بخواهیم بحث‬ ‫نظارت را به طور کلی زیر سوال ببریم‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود ناظر محیط زیس��ت که ایش��ان هم فیلم و‬ ‫عکس ه��ای م��ورد نظر خود را تهیه می کند باز هم از دید‬ ‫س��تاد ش��هرداری تهران متخلف قلمداد می شود‪ .‬با وجود‬ ‫انقض��ای معاین��ه فنی با فرافکنی‪ ،‬خودرو را دارای معاینه‬ ‫قلمداد میکنند‪ .‬این موارد حاکی از این مطلب اس��ت که‬ ‫ستاد معاینه فنی تهران خود را تافته جدا بافته دانسته و‬ ‫برای خود حوزه استحفاظی قائل بوده و منافع خود را با‬ ‫دیگر مراکز معاینه فنی خودرو چه در سبک و چه سنگین‬ ‫جدا می داند و خواس��تار اس��تقالل در این فرایند بوده که‬ ‫در این زمینه به ظاهر موفق عمل کرده اس��ت‪ .‬در ادامه‬ ‫مصاحبه عبدوس امده اس��ت‪ « :‬معاون دفتر امار‪ ،‬ایمنی‬ ‫و ترافیک س��ازمان راهداری در پایان گفته بود س��ازمان‬ ‫راهداری با شرکت های منتخب محیط زیست و شهرداری‬ ‫برای پایش مراکز معاینه فنی س��نگین همکاری الزم را‬ ‫خواهد داشت‪».‬‬ ‫ب��رای صیان��ت از مراکز معاینه فن��ی خودرو بهتر نبود‬ ‫هنگامی که از شهرداری تهران که خود یک مرکز معاینه‬ ‫فنی است دعوت به عمل می امد از انجمن صنفی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو نیز نماینده ای حضور داش��ته باش��د تا‬ ‫در حق حقوق مراکز معاینه فنی اجحاف نشود‪.‬‬ ‫در این میان روشن است که بخش خصوصی در دولت‬ ‫م��ا از جای��گاه واقعی خود برخوردار نبوده‪ ،‬شایس��ته هم‬ ‫نیست که برخوردی مناسب با شخصیت کاری این صنف‬ ‫صورت نگیرد‪ .‬مراکز معاینه فنی خودرو در کشور هم در‬ ‫خودروهای سبک و هم سنگین در سال ‪ 94‬قیمت تمام‬ ‫ش��ده را به دولت ارس��ال کرده اند و در س��ال ‪ 95‬این نرخ‬ ‫تصویب و ابالغ ش��ده و تا کنون نیز هیچ تغییری در این‬ ‫نرخ صورت نگرفته اس��ت اما مراکز معاینه فنی به مانند‬ ‫گذشته تحمل این شرایط را کرده اند اما مرتکب کم کاری‬ ‫نشده اند؛ با این حال جناب اقای حسینی منش شاید به‬ ‫گونه ای که عنوان کرده اید در مراکز معاینه فنی تهران کار‬ ‫ش��اقی نمی کنید اما رسالت مراکز معاینه فنی جلوگیری‬ ‫و کاهش تصادفات و ایمنی در خودرو است و این مطلب‬ ‫نه تنها کار ش��اقی بلکه تعهد اخالقی نیز در پی دارد‪ .‬به‬ ‫راستی نظر شما نسبت به مراکز معاینه فنی همان گونه‬ ‫که در مصاحبه با سایت تین نیوز اورده اید است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این س��وال که چگونه ممکن است‬ ‫خودروی��ی که معاین��ه فنی دریافت ک��رده‪ ،‬همچنان‬ ‫دودزا باشد‪ ،‬بیان کرد‪« :‬خودرویی که دارای فرسودگی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بین دو معاینه فنی‪ ۶ ،‬ماه فرصت دارد‪ .‬مراکز‬ ‫معاینه فنی کار ش��اقی انجام نمی دهند‪ .‬با یک تست‬ ‫‪ ۲۰‬هزارتومانی برای خودروهای س��بک و یک تس��ت‬ ‫‪۳۰‬هزارتومان��ی ب��رای خودروهای س��نگین می توان‬ ‫خودروه��ا را کنترل کرد‪ .‬امیدواریم روزی برس��د که‬ ‫مردم به صورت خودکار اق��دام به دریافت معاینه فنی‬ ‫کنند‪ ».‬اگر نظر شما این باشد پس شهروندان باید چه‬ ‫نظری نسبت به معاینه فنی خودرو خود داشته باشند‪.‬‬ ‫با این پشتوانه کارشناس��ی هیچ گاه فرهنگ سازی در‬ ‫کشور صورت نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫تخلف قانون��ی دیگر در مورد پای��ش کنار جاده ای‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬این مورد هم استاندارد دارد و هم‬ ‫مجری ان در قانون مطرح اس��ت؛ شما در کدام قانون‬ ‫و ایین نامه و حتی دس��تورالعملی ذکر شده اید؟ البته‬ ‫این مورد هم نیازمند یک مقاله مس��تقل بوده که باید‬ ‫شفاف سازی شود‪.‬‬ ‫دیگر موردی که باید به بررسی و کنکاش گذاشته شود تا‬ ‫مورد سوءاستفاده قرار نگیرد تخلفات در مراکز معاینه فنی‬ ‫خودرو و مرجع رسیدگی به ان است که این هم مستند به‬ ‫قانون هوای پاک بوده که امروزه چندین متولی پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬در انتهای این مطالب عنوان شده‪ ،‬نیازمند واکاوی‪،‬‬ ‫شفافیت و مستندسازی بیشتری است که امکان نشر ان‬ ‫در چنین فضایی نمی تواند باش��د؛ لذا برای تامین امنیت‬ ‫ش��غلی و احقاق حقوق مراکز معاینه فنی خودرو انجمن‬ ‫صنف��ی مراک��ز معاینه فنی خودرو در یک مجلد‪ ،‬ان را به‬ ‫نش��ر می رس��اند‪ .‬در ضمن به رعایت اصول اخالقی چون‬ ‫اکثریت اخبار در سایت ایسنا به نشر رسیده بود با روابط‬ ‫عمومی ان سازمان تماس حاصل کردیم تا نقطه نظرات‬ ‫این انجمن هم در ان س��ایت به اطالع عموم برس��د اما تا‬ ‫کنون هیچ جوابی دریافت نشده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫شفاف سازی درباره قیمت خودروها‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه تحویل نشدن به موقع قطعه‪ ،‬نبود نقدینگی‬ ‫و‪ ...‬باعث کاهش تولیدات ش��رکت های خودروس��ازی‬ ‫ش��ده‪ ،‬گف��ت‪ :‬وضعیت خری��داران بال تکلی��ف خودرو‬ ‫در روزه��ای اینده مش��خص خواهد ش��د‪ .‬ولی ملکی‪،‬‬ ‫سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در گفت وگو با خانه مل��ت درباره اعتراض های‬ ‫مردم مبنی بر افزای��ش قیمت خودروهای پیش فروش‬ ‫ش��ده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در صورتی که در قرارداد بین طرفین‬ ‫عبارت «به قیمت روز» قید شده باشد خودروسازان باید‬ ‫عباس مجیدی ن�ژاد‪ :‬رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫صنف�ی مراک�ز معاینه فنی خ�ودرو‪ :‬هم��ان گونه‬ ‫که باره��ا در مقاالت متعددی برای��ن نکته که مراکز‬ ‫معاینه فنی از مس��یر اصلی خود منحرف شده‪ ،‬تاکید‬ ‫داشته ایم عارضه این انحراف در یک بخش‪ ،‬خدشه در‬ ‫رس��الت مراکز معاینه فنی بوده و از طرف دیگر اینده‬ ‫شغلی افرادی را که چندین سال در این حوزه زحمت‬ ‫کش��یده اند با بی برنامگی و نبود مدیریت سازمانی‪ ،‬به‬ ‫ورطه نابودی کشانده است‪.‬‬ ‫اما براس��اس عنوان این مقاله‪ ،‬این س��وال در ذهن‬ ‫تداعی می ش��ود که چ��ه رابطه ای بین تی��ول داری و‬ ‫معاینه فنی می تواند وجود داش��ته باشد و پیوند انها‬ ‫در کجاست؟‬ ‫در معن��ا و تعری��ف تی��ول داری باید گف��ت که در‬ ‫صورت بندی فئودالیس��م که یک روش حکومتی بوده‬ ‫و حاکم‪ ،‬پادش��اه یا دولت برای اداره فرمانروایی خود‬ ‫ان را ب��ه پیروان و وابس��تگان خود اعط��ا کرده و انها‬ ‫ب��ا بهره گی��ری از رعایا به تولید در بخش کش��اورزی‬ ‫پرداخته و از س��ود حاصله به دول��ت مرکزی هم باج‬ ‫و خ��راج پرداخت می کردند که ای��ن نظام مالکانه در‬ ‫کشور ما چندین قرن وجود داشته و به نام بهره مالکانه‬ ‫دسترنج رعایا به یغما برده می شد‪.‬‬ ‫اما در قرون جدید این ماهیت دس��تخوش تغییرات‬ ‫ساختاری شده اس��ت‪ .‬در سیستم اقتصادی متکی به‬ ‫تیول داری در واقع مالکیت متعلق به دولت اس��ت‪ .‬در‬ ‫مواق��ع لزوم هم برای خصوصی س��ازی این مالکیت را‬ ‫به ش��رکت های دولتی یا شبه دولتی انتقال می دهند‪.‬‬ ‫در این فرایند افراد برمبنای جایگاه سیاس��ی انتخاب‬ ‫می ش��وند‪ ،‬نه بر اصول و توان حرف��ه ای و در انتها در‬ ‫این فراین��د منتخبان از طریق انحصار و جلوگیری از‬ ‫ورود رقبا و ساختار ش��رایط بر اساس رانت در جهت‬ ‫منافع ش��خصی خود گام بر می دارند‪ .‬عاقبت این گونه‬ ‫روندها بر اساس این تفکر موجب شده تعداد بسیاری‬ ‫از ش��رکت های معتب��ر یا تعطیل ش��وند و یا در حال‬ ‫احتضار باشند‪.‬‬ ‫اما در ب��اب معاینه فنی اولین ایین ابالغی از طرف‬ ‫دول��ت در س��ال ‪ 1382‬بوده و دس��تورالعمل ماده ‪3‬‬ ‫قیمت خودرو را در زمان تحویل مبنا قرار دهند و پس از‬ ‫محاس��ب ه بهره مبلغ واریزی هنگام ثبت نام‪ ،‬باقی قیمت‬ ‫خودرو از خریداران دریافت ش��ود‪ .‬این نماینده مردم در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه اگر شرکت های‬ ‫خودروس��ازی محصولی داشته باشند اما در موعد مقرر‬ ‫به خریداران تحویل ندهند تخلف کرده اند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬در صورتی که در ق��رارداد پیش ف��روش خودرو‬ ‫عبارت «به قیمت روز» درج نش��ده باش��د شرکت های‬ ‫خودروساز نمی توانند قیمت را افزایش دهند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اگر در قرارداد عبارت قیمت به روز قید شده باشد منظور‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫قیمت خودرو در زمان تحویل اس��ت به عنوان نمونه‪ ،‬اگر‬ ‫موعد تحویل ابان باش��د اما تاکنون خ��ودرو به خریدار‬ ‫تحویل داده نش��ده باش��د قیمت خودرو باید براس��اس‬ ‫نرخ ابان محاس��به شود‪ .‬س��خنگوی کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به کاهش‬ ‫تولیدات شرکت های خودروسازی در چند ما ه گذشته‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬تحویل ندادن به موقع قطعه‪ ،‬نبود نقدینگی‪،‬‬ ‫افزای��ش نرخ ارز‪ ،‬مش��کالت ثبت س��فارش و‪ ...‬دس��ت‬ ‫به دس��ت هم داد و س��بب کاهش تولید خودروسازان یا‬ ‫تاخیر در تحویل محصوالت شد‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معاینه فنی و تیول داری مدرن‬ ‫اجرایی ان در سال ‪ 83‬تدوین و شرایط اجرایی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو از اواخر سال ‪ 83‬و اوایل ‪ 84‬شروع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از بدو پیدایش کارگ��روه مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫تض��ارب ارا ف��ی ما بین اعضاء وجود داش��ت‪ .‬هر یک‬ ‫از اعض��ای کارگروه بر اس��اس محور س��ازمانی خود‬ ‫س��ازمان محوری و سالیق ش��خصی را بر کارگروهی‬ ‫و ملی ارجحیت داده ند‪ .‬با گذش��ت زمان این تضارب‬ ‫ارا نیز ش��دت بیش��تری به خود گرفته تا در سال ‪89‬‬ ‫با حذف افس��ران راهور در مراک��ز معاینه فنی خودرو‬ ‫به اوج برسد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ 89‬ب��ا یکپارچه ش��دن کارت بر چس��ب‬ ‫کش��وری حرک��ت در مراک��ز معاینه فنی خ��ودرو و‬ ‫به ص��ورت س��ازمانی ش��کل گرف��ت و در س��ال ‪94‬‬ ‫«س��یمفا» کلید خورد‪ .‬اما هر چه مراکز به سمت یک‬ ‫سیس��تم مدون پیش رفتند‪ ،‬اما روند س��تادی در این‬ ‫فرایند جوابگو نبود‪.‬‬ ‫از نگاه وزارت کش��ور برون س��پاری‪ ،‬انتقال امور به‬ ‫س��ازمان های تابعه خود در اس��تان است‪ .‬این نگاه در‬ ‫فراین��د معاینه فنی خودرو کامال شکس��ت خورده به‬ ‫نظ��ر می رس��د‪ .‬کارگروه های معاینه فن��ی خودرو در‬ ‫اس��تان های مختلف هر یک با سیاق خود عمل کرده‬ ‫و پایبن��د به هیچ ایین نامه و دس��تورالعملی نبودند و‬ ‫ایین نام��ه و دس��تورالعمل را بن��ا بر خ�لا موجود به‬ ‫دلیل نداش��تن دید کارشناس��ی بر اساس منافع خود‬ ‫تفس��یر می کنند‪ .‬در ش��هر هایی با حدود ‪ 100‬هزار‬ ‫نفر جمعیت تا ‪ 3‬مرکز داده شده اما در کالنشهرها بنا‬ ‫بر سیاس��ت گذاری در شهرداری ها و با نگاه انتفاعی از‬ ‫ایجاد مراکز جلوگیری شده است‪.‬‬ ‫در استان ها مراکز معاینه فنی خودرو از رسالت خود‬ ‫دور و محل��ی برای ایجاد اش��تغال معرفی ش��دند و با‬ ‫تعدد در مراکز معاینه فنی خودرو تنها برای پر کردن‬ ‫امار استانداری ها بوده نه برای جلوگیری از تصادفات‬ ‫و ایمنی برای شهروندان‪.‬‬ ‫یک مورد محرز از این برداشت های سلیقه ای را باید‬ ‫در ارائه انواع معاینه فنی خودرو قید کرد‪ .‬معاینه فنی‬ ‫وی��ژه‪ ،‬معاینه برتر‪ ،‬معاینه فن��ی نوع ‪ 1‬یا معاینه فنی‬ ‫نوع‪ .2‬باری تمام این قصه را باید در تفکر متمایز یک‬ ‫شهرداری با دیگر مراکز معاینه خودرو کشور دانست‪.‬‬ ‫در ی��ک اس��تان دیگر ی��ک سیس��تم ملوک الطایفی‬ ‫برقرار اس��ت به گونه ای که مراک��ز حق دریافت مبلغ‬ ‫م��ادی معاینه فنی خودرو ن��دارد و حتی حقوق اولیه‬ ‫س��رمایه گذار به راحتی سلب شده و هیچ مرجعی هم‬ ‫پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫در عم��ل کارگروه های مراکز معاینه فنی خودرو به‬ ‫تیول داران این سیس��تم تبدیل ش��ده اند‪ .‬حتی افراد‬ ‫جدیدی که معرفی می ش��وند نیز تابع قوانین موجود‬ ‫نیس��تند‪ ،‬بلکه از طرف نمایندگان‪ ،‬اطرافیان شوراها و‬ ‫وابستگان خود این کارگروه ها معرفی می شوند‪.‬کار به‬ ‫انجا رس��یده که اس��تان هایی از ارائه طرح پنج ساله‬ ‫امنت��اع می کنند و حتی طرح پنج س��اله دس��تکاری‬ ‫می ش��ود اما کاری از دست وزارت کش��ور و سازمان‬ ‫شهرداری ها بر نیامده است و توان برخورد با این تیول‬ ‫داران نداش��ته اند‪ .‬بی شک با ش��رایط تحمیل شده در‬ ‫حال حاضر بر همگان محرز اس��ت که افرادی چندین‬ ‫س��ال زحمت این کار کشیده اند محکوم به فنا بوده و‬ ‫ب��ا ظهور افراد جدید با ارتباطات قوی ش��رایط انتفاع‬ ‫بهتری را برای انها به وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫مدیریت حمل و نقل در وزارت کش��ور و س��ازمان‬ ‫ش��هرداری ها باید به این امر توجه داش��ته باشند که‬ ‫این سیس��تم ب��رای بی مدیریت��ی اس��تانداری ها در‬ ‫اس��تان ها برای ایجاد اشتغال و انتفاع اشخاص‬ ‫حقیق��ی و حقوقی نبوده بلکه برای ایمنی‬ ‫خودرو و کاهش االیندگی در س��وخت‬ ‫اس��ت ک��ه در این وادی به فراموش��ی‬ ‫سپرده ش��ده اس��ت که این شرایط‬ ‫به وجود امده شایس��ته این فرایند‬ ‫و ای��ن صنف و حرفه نیس��ت که‬ ‫ضرورت اس��ت بازنگری و لحاظ‬ ‫یک دی��دگاه ملی در ایین نامه‬ ‫و دس��تورالعمل های تابعه ان‬ ‫ملزوم به نظر می رسد‪.‬‬ ‫مقایسه فلزات گرانبهای به کار رفته در کاتالیست کانورتور خودرو‬ ‫همانگونه که قبال گفته شد‪ ،‬الیه سرامیکی کاتالیست‪،‬‬ ‫با فلزات گرانبهایی پوشیده می شود‪ .‬به طور کلی می توان‬ ‫گفت که عمده فلزات فع��ال پالتین‪ ،‬پاالدیوم و رودیوم‬ ‫در صنایع خودروس��ازی و در بخش کاتالیس��ت مصرف‬ ‫می ش��وند‪ .‬به عنوان مثال در سال ‪80، 2012‬درصد کل‬ ‫رودی��وم ‪74،‬درص��دکل پاالدیوم و‪4‬درص��دکل پالتین‬ ‫اس��تخراجی ‪،‬در کاتالیس��ت کانورترهای خ��ودرو مورد‬ ‫استفاده قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مقدار رودیوم‪ ،‬پاالدیوم و پالتین در کاتالیست با توجه‬ ‫به نوع سوخت و درصد احتراق و همچنین حجم موتور‬ ‫خودرو متفاوت بوده و ممکن اس��ت فقط شامل پالتین‪،‬‬ ‫ی��ا ترکیب��ی از پاالدیوم ‪ -‬رودیوم‪ ،‬پالتی��ن ‪ -‬رودیوم یا‬ ‫پالتین‪ -‬رودیوم‪ -‬پاالدیوم باشد‪.‬‬ ‫ام��ا مقادی��ر این فل��زات در طبیعت مح��دود بوده و‬ ‫بس��یار مهم اس��ت که بتوان دوباره باقیمان��ده انها را از‬ ‫کاتالیس��ت های این کانورترهای کهن��ه بازیابی کرد‪ .‬در‬ ‫نتیجه مقادیر کامل انها باید توس��ط ش��رکت س��ازنده‬ ‫جهت تعیین روش استحصال دوباره داده شود‪.‬‬ ‫دود خروج��ی از اگ��زوز خ��ودرو‪ ،‬ش��امل ‪ 3‬االینده‬ ‫خطرناک است که به فرایند احتراق سوخت بر می گردد‪.‬‬ ‫هیدروکربن و مونوکس��ید کربن حاصل از احتراق ناقص‬ ‫بنزین و اکس��یدهای نیتروژن حاصل سوختن نیتروژن‬ ‫تحت فش��ار و دمای باالی س��یلندر در حی��ن احتراق‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫هیدروکربن ه��ا و اکس��یدهای نیت��روژن عامل ایجاد‬ ‫دودهای مضر بوده و مونواکس��ید کرب��ن عامل کاهش‬ ‫قابلیت خون در جذب و انتقال اکس��یژن توس��ط بدن‬ ‫انس��ان اس��ت‪ .‬به همین دلیل مقرر شده جهت کاهش‬ ‫انتش��ار این االینده ها از کاتالیس��ت کانورتور اس��تفاده‬ ‫شود‪ .‬پالتین‪ ،‬پاالدیوم و رودیوم ‪ 3‬فلز گرانبهایی هستند‬ ‫که عمدتاً در کاتالیس��ت های خودرو استفاده می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن فلزات گرانبها‪ ،‬توانایی خاصی در تس��هیل واکنش‬ ‫هیدروکربن ها و مونواکسیدهای کربنی با اکسیژن جهت‬ ‫ایجاد اب و دی اکس��ید کربن دارن��د و همچنین میل‬ ‫ترکیب مونواکس��یدهای کربن و اکسیدهای نیتروژن را‬ ‫با یکدیگر بیش��تر کرده تا اکس��یدهای نیتروژن به گاز‬ ‫بی خطر نیتروژن تبدیل شوند‪.‬‬ ‫با ترکیب درست این فلزات با یکدیگر با توجه به نوع‬ ‫سوخت و همچنین درصد بازدهی احتراق موتور خودرو‪،‬‬ ‫می توان از نظ��ر تئوری میزان االینده های فوق الذکر را‬ ‫به صفر رساند‪.‬‬ ‫پ��س در نهایت می ت��وان گفت که با عب��ور گازهای‬ ‫خروج��ی از اگ��زوز‪ ،‬از روی کاتالیس��ت ک��ه روی ان‬ ‫الی��ه ای از ترکیب پالتی��ن‪ ،‬پاالدیوم و رودیوم اس��ت‪،‬‬ ‫دکتر محمد طاهر رستگاری‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن صنفی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو‬ ‫هیدروکربن ه��ا‪ ،‬مونواکس��یدهای کربن و اکس��یدهای‬ ‫نیتروژن به دی اکس��ید کرب��ن‪ ،‬گاز بی خطر نیتروژن و‬ ‫بخار اب تبدیل می ش��وند‪ .‬هر یک از این ‪ 3‬فلز گرانبها‬ ‫دارای خ��واص منحصر به فردی هس��تند که هرکدام از‬ ‫انها جهت یک هدف تعریف می شوند‪ .‬مزیت پالتین در‬ ‫مقاومت باالی ان نسبت به سمومی مانند سولفور‪ ،‬فسفر‬ ‫یا س��رب که ممکن است در اگزوز وجود داشته باشند و‬ ‫همچنین خاصیت کاتالیستی ان در بخش اکسیداسیون‬ ‫اس��ت‪ .‬اما معایب ان‪ ،‬اثر کم ان بر تبدیل اکس��یدهای‬ ‫نیت��روژن ب��ه نیت��روژن و همچنین قیم��ت باالیش در‬ ‫مقایسه با پاالدیوم اس��ت‪ .‬عالوه بر ان پالتین به دمای‬ ‫باالیی که ممکن اس��ت موتور تحت بار زیاد ایجاد کند‬ ‫حس��اس اس��ت‪ .‬پاالدیوم که بین ای��ن ‪ 3‬فلز از قیمت‬ ‫پایین ت��ری برخوردار اس��ت‪ ،‬تاثیرات بس��یار خوبی در‬ ‫اکسیداسیون یا احتراق هیدروکربن ها داشته و همچنین‬ ‫تحمل دمایی تقریباً قابل قبولی دارد‪.‬‬ ‫ع�لاوه بران می توان��د اثرات بس��یار مثبتی بر حذف‬ ‫اکس��یدهای نیتروژن داشته باش��د اما نکته منفی ان‪،‬‬ ‫مقاومت نذاشتن ان در مقابل سمومی است که در بحث‬ ‫پالتین مط��رح کردیم‪ .‬در نتیجه بنزین های س��رب دار‪،‬‬ ‫اثرات بس��یار مخربی ب��ر کاتالیس��ت هایی دارند که از‬ ‫پاالدیوم به عنوان فلز گرانبها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫رودی��وم اما باالتری��ن قیمت را در بین این س��ه فلز‬ ‫دارد ول��ی اث��رات ان بر ح��ذف اکس��یدهای نیتروژن‬ ‫بس��یار باالس��ت‪ .‬عالوه ب��ر ان اثرات بس��یار مثبتی در‬ ‫اکسیداس��یون هیدروکربن و مونواکسیدکربن داشته و‬ ‫مقاومت خوبی نیز در برابر س��موم فوق الذکر دارا است‪.‬‬ ‫(سرب ‪ ،‬سولفور و فسفر)‬ ‫در نهایت می توان گفت که امروزه در عمده کاتالیست‬ ‫کانورتره��ا‪ ،‬ترکیب��ی از دو فل��ز پاالدی��وم و رودیوم با‬ ‫درصده��ای متف��اوت وج��ود دارد‪ .‬باتوجه ب��ه مطالب‬ ‫فوق الذک��ر‪ ،‬ای��ن ترکیب‪ ،‬تع��ادل خوبی بی��ن قیمت و‬ ‫عملکرد ایجاد می کند‪.‬‬ ‫در انتهای این مطلب نگاهی مقایسه ای خواهیم داشت‬ ‫به خ��واص مختلف این ‪ 3‬فلز در مقایس��ه ب��ا یکدیگر‪.‬‬ ‫خواص��ی از قبیل دم��ای ذوب که مقاوم��ت حرارتی را‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬ضریب هدایت حرارتی و ضریب انبساط‬ ‫حرارتی که ش��وک پذیری حرارتی را مورد مقایسه قرار‬ ‫م��ی ده��د (هر چه ضریب انبس��اط کمت��ری و ضریب‬ ‫هدایت بیش��تری داشته باشند‪ ،‬ش��وک پذیری کمتری‬ ‫خواهند داش��ت) و همچنین چگالی که وزن کاتالیست‬ ‫کانورتر را از طریق ان می توان مقایسه کرد‪.‬‬ ‫نام فلز‬ ‫دمای ذوب‬ ‫(‪)K‬‬ ‫چگالی‬ ‫ضریب هدایت حرارتی‬ ‫(‪)W/(m·K‬‬ ‫ضریب انبساط‬ ‫حرارتی(‪)µm)/(m·K‬‬ ‫پالتین‬ ‫‪4/2041‬‬ ‫‪45/21‬‬ ‫‪6/71‬‬ ‫‪8/8‬‬ ‫پاالدیوم‬ ‫‪05/1828‬‬ ‫‪023/12‬‬ ‫‪8/71‬‬ ‫‪8/11‬‬ ‫رودیوم‬ ‫‪2237‬‬ ‫‪41/12‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2/8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مرسدس بنز ‪ S‬کالس ‪ ،2020‬فقط هیبریدی‬ ‫ظاهرا ً مرسدس بنز در نظر دارد نسل جدید ‪ S‬کالس‬ ‫را تنها با قوای محرک ه هیبریدی عرضه کند‪ .‬این خودرو‬ ‫دارای ق��وای محرک ه متنوعی خواهد ب��ود و راه را برای‬ ‫تولی��د مدل تم��ام الکتریکی ‪ EQ S‬ب��از خواهد کرد‪.‬‬ ‫اتوکار می گوید هفتمین نسل سدان لوکس و پرچم دار‬ ‫مرسدس خواهد توانست تا س��رعت ‪ 100‬کیلومتر در‬ ‫س��اعت را با نیروی الکتریسیته طی کند‪ .‬این خودرو از‬ ‫سیس��تم چهار چرخ محرک ‪ 4Matic‬کام ً‬ ‫ال جدیدی‬ ‫برخوردار خواهد بود که می تواند گش��تاور را به صورت‬ ‫متغیر بین اکس��ل ها توزیع کند‪ .‬مرس��دس می خواهد‬ ‫از جدیدترین نس��خه های پیشرانه های ‪ 3‬لیتری و ‪2.9‬‬ ‫لیت��ری بنزینی و دیزلی برای ق��وای محرک ه هیبریدی‬ ‫جدید خود استفاده کند‪ .‬در قلب این خودرو همچنین‬ ‫پیشران ه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 4‬لیتری ‪ AMG‬نیز جای خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬انتظار می رود نس��ل جدید ‪ S‬کالس از نس��خه ‬ ‫به روز ش��د ه معماری ‪ MRA‬سود ببرد و تنها به صورت‬ ‫‪ LWB‬عرضه ش��ود تا فاصل ه بیش��تری بی��ن ان و ‪E‬‬ ‫کالس ایج��اد گردد‪ .‬از طرف دیگر مدل تمام الکتریکی‬ ‫‪ EQ S‬را خواهیم داش��ت که اولین خودرو مرس��دس‬ ‫ب��ا پلتفرم الکتریکی ‪ MEA‬ن��ام می گیرد‪ .‬این پلتفرم‬ ‫از صف��ر توس��عه یافته تا فضای مناس��ب و متنوع برای‬ ‫جای گیری پیش��رانه های الکتریک��ی و مجموعه های‬ ‫باتری در ان وجود داش��ته باش��د‪ .‬پرچم دار الکتریکی‬ ‫مرسدس بنز از دو پیشران ه الکتریکی در دو اکسل خود‬ ‫بهره خواهد برد‪ .‬انتظار می رود نیروی این خودرو بیشتر‬ ‫از قدرت ‪ 400‬اس��بی ‪ EQ C‬باشد‪ .‬حتی مرسدس در‬ ‫ح��ال برنامه ری��زی ب��رای ارائ ه نس��خ ه ‪ AMG‬ان با‬ ‫خروجی بیش از ‪ 600‬اس��ب بخار است‪ .‬این خودروساز‬ ‫خوش نام می خواهد سدان جدیدش برد بیشتر از ‪500‬‬ ‫کیلومتر داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ 10‬خودرو جذاب سال ‪ 2018‬به انتخاب اتوگاید‬ ‫مهدی نجفی‬ ‫‪ 10‬فرمان جذاب‬ ‫س�ال میالدی ‪ 2018‬نیز با تمامی خوبی و بدی های خودرویی خود به پایان رس�ید و تمامی رس�انه های خودرویی در سراسر جهان اقدام به معرفی بهترین خودروها از‬ ‫نظر خود کردند‪ .‬این بار نیز نشریه اتوگاید به رسم هم ه سال ه خود جذاب ترین خودروهایی را که تست کرده معرفی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹لینکلن نویگیتور بلک لیبل ‪2018‬‬ ‫این لیست را با شاسی بلند زیبایی اشنا می کنیم که جدیدترین و گران ترین محصول‬ ‫لینکلن بوده و البته ارزش مبلغ پرداختی را دارد‪.‬‬ ‫یک�ی از نویس�ندگان اتوگاید درباره نویگیتور بلک لیب�ل می گوید‪ :‬راحت‪ ،‬لوکس و‬ ‫حتی جادار در تمامی صندلی ها‪ .‬این خودرو تجمل زیادی دارد‪ .‬قوای محرک ه عضالنی‪،‬‬ ‫تجهیزات زیاد و عملکرد تقریب ًا بی صدا باعث شده اند این خودرو یک رقیب قدرتمند‬ ‫در کالس خود باشد‪.‬‬ ‫خریداران صندلی های راحت‪ ،‬کابین پیشرفته و سواری نرم و ارام نویگیتور را دوست‬ ‫خواهند داش�ت‪ .‬نویسنده اتوگاید در ادامه می گوید‪ :‬حتی در نسخ ه پایه هم نویگیتور‬ ‫ارزش مبلغ پرداختی را داش�ته و شاید سورپرایز کننده ترین خودرو این کالس باشد‪.‬‬ ‫اخرین باری که چنین جمالتی دربار ه یک لینکلن گفته شده کی بوده است؟‬ ‫‹ ‹ائودی ‪2018 RWS R8‬‬ ‫زمانی که خودرو اس�پرت و برجس�ت ه ائودی از سیستم چهار چرخ محرک خود جدا‬ ‫شود چه اتفاقی می افتد؟ خب هیجان کام ً‬ ‫ال جدیدی ایجاد می شود‪ RWS R8 .‬جدید‬ ‫و پرس�رعت زیر ‪ 4‬ثانیه شتاب گرفته و البته سبک تر بوده و سواری هیجان انگیزتری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نویس�نده اتوگاید معتقد اس�ت‪ :‬با توجه به قیمت ارزان تر‪ ،‬منحصر به فردتر بودن و‬ ‫هیجان رانندگی زیاد‪ ،‬احتماالً ‪ R8‬دیفرانس�یل عقب زودت�ر از انچه انتظار می رود به‬ ‫فروش خواهد رفت‪.‬‬ ‫‹ ‹جگوار ای پیس ‪2019‬‬ ‫‹ ‹استون مارتین ونتیج ‪2019‬‬ ‫با اینکه ونتیج از پیش�ران ه ‪ 8‬سیلندر ‪ AMG‬اس�تفاده می کند اما نویسنده اتوگاید‬ ‫از کیفی�ت عالی ق�وای محرک ه این خودرو اطمینان حاصل ک�رده و تحت تاثیر صدای‬ ‫پیش�رانه قرار گرفته اس�ت‪ .‬این تنها یکی از جنبه های وحش�ی خودرو پایه و اسپرت‬ ‫اس�تون مارتین است‪ .‬نویسنده این نشریه می گوید‪ :‬با ترکیب منحصربه فرد طراحی‪،‬‬ ‫صدا و قدرت‪ ،‬ونتیج جدید یک گزین ه برجسته در کالس خود است‪.‬‬ ‫ف و حدیث ها وجود دارد اما واضح است‬ ‫اگرچه در بحث طراحی داش�بورد برخی حر ‬ ‫که این یک خودرو اسپرت و تواناست که در جهت صحیحی حرکت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه ‪ 911‬کررا ‪ T‬مدل ‪2018‬‬ ‫پورشه همیشه خودروهای خوبی ساخته اما با تولید کررا ‪ T‬محصولی درگیر کننده تر‬ ‫و هیجان انگیزتر روانه میدان ساخت؛ این خودرو لذت بخش تر است‪.‬‬ ‫اتوگاید دراین باره می نویس�د‪ :‬این خودرو در جاده احس�اس چابکی و هیجان دارد‪.‬‬ ‫کررا ‪ T‬خودرویی س�ریع بوده اما س�ریع ترین ‪ 911‬تولیدی نیست و البته هیجان انگیز‬ ‫بوده ولی تیزترین نیست‪.‬‬ ‫در یک کالم باید گفت ‪ 911‬کررا ‪ T‬خودرویی برای طرفداران سرس�خت پورشه بوده‬ ‫و واقع ًا از تولید ان خوشحالیم‪.‬‬ ‫زمانی که یک خودرو الکتریکی کامل و کاردرس�ت تولید ش�ود کام ً‬ ‫ال توجهات را به‬ ‫خود جلب خواهد کرد و اینجاس�ت که جگوار ای پیس وارد میدان می شود‪ .‬نویسنده ‬ ‫اتوگاید می گوید این خودرو فوق العاده است‪.‬‬ ‫ای پی�س در واقع یک کانس�پت متحرک اس�ت ک�ه از باتری ‪ 90‬کیلووات س�اعتی‬ ‫اس�تفاده کرده و محدوده حرکتی ‪ 386‬کیلومتری دارد‪ .‬یک جفت پیشران ه الکتریکی‬ ‫ای پیس قدرت ‪ 394‬اس�ب بخاری داشته و باعث ایجاد شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در‬ ‫س�اعت ‪ 4.5‬ثانیه ای می ش�ود‪ .‬این خودرو ‪ 88‬هزار و ‪ 595‬دالر قیمت داش�ته و باعث‬ ‫می شود بگوییم‪ :‬با طراحی و دینامیک سواری سورپرایز کننده‪ ،‬کابین جادار و محدوده‬ ‫حرکتی مناسب‪ ،‬ای پیس ‪ 2019‬یک معامل ه عالی است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫عکاسی از سوپرکارهای جذاب‬ ‫«ی��ک تصویر خوب بهتر از هزاران کلمه اس��ت‪ ».‬ش��اید‬ ‫این جمله را هزاران بار ش��نیده باشید و واقعیت هم همین‬ ‫است مخصوصاً دربار ه خودروها‪ .‬خواه در حال فروش خودرو‬ ‫مورد عالق ه خود باش��ید یا اینکه بخواهید دربار ه اسب زین‬ ‫کرد ه خود صحبت کنید؛ عکاسان پلی بین خریداران بالقوه‬ ‫یا هر طرفدار دواتش��ه ای هس��تند که می خواهند خودرو‬ ‫شما را مش��اهده کنند‪ .‬به همین خاطر‪ ،‬ثبت تمام جزئیات‬ ‫خودرو بس��یار مهم است‪ .‬از خودروهای ارزان قیمت گرفته‬ ‫تا نسخه های میلیون دالری‪ ،‬قوانین یکسان دارند؛ جزئیات‬ ‫خودرو باید واضح بوده و در تصاویر دیده شوند‪ .‬خوشبختانه‬ ‫عکاسان حرفه ای قدم های الزم برای تصویربرداری عالی از‬ ‫خودروها را به ما یاد می دهند‪ .‬اگرچه در تصاویر یک مزراتی‬ ‫‪ MC12‬مس��ابقه ای با قیم��ت باال دیده می ش��ود اما این‬ ‫فرایند صرف نظر از خودرو موردبحث مشابه و یکسان است‪.‬‬ ‫اولی��ن قدم در عکاس��ی از خودرو وجود نور کامل اس��ت‬ ‫بنابرای��ن ای��ن یک قدم مهم خواهد ب��ود‪ .‬البته این مورد به‬ ‫محلی که زندگی می کنید بستگی دارد‪.‬‬ ‫مهم است که خودرو در شرایط خوب و دست نخورده ای‬ ‫باق��ی بماند (حداق��ل از نظر فیزیکی) زی��را جزئیات ان در‬ ‫تصاوی��ر دیده خواهند ش��د‪ .‬همکاری با ی��ک تصویربردار‬ ‫حرف��ه ای واقعاً جادو می کند بنابراین تصاویر ثبت ش��ده از‬ ‫خودرو کام ً‬ ‫ال چشم نواز خواهند بود‪.‬‬ ‫این یک مورد جالب اس��ت‪ .‬به منظ��ور نمایش جزئیات‬ ‫کامل خودرو‪ ،‬رنگ روشن مهم است‪ .‬شاید بخواهید چندین‬ ‫تصویر ثبت کنید که در اینده انها را با یکدیگر ترکیب کرده‬ ‫و تصویر جذابی به دست اورید‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات واضح خودرو‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫‹ ‹تصویربرداری با نور روشن‬ ‫‹ ‹خاموش کردن چراغ ها در زمان عکاسی از‬ ‫خودرویی با رنگ روشن‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‹ ‹استون مارتین ‪2019 AMR DB11‬‬ ‫‹ ‹تویوتا سوپرا ‪2020‬‬ ‫سرانجام در اینده ای نزدیک شاهد معرفی نسل جدید سوپرا در نمایشگاه دیترویت‬ ‫خواهیم بود اما قبل از ان توانس�تیم نس�خه پیش تولیدی سوپرا را در پیست برانیم‪.‬‬ ‫البته تخمین های دقیق دربار ه س�وپرا س�خت است‪ .‬اگرچه سوپرا محصول تویوتاست‬ ‫اما با اس�تفاده از س�خت افزار ب ام و س�اخته شده اس�ت‪ .‬به همین خاطر شباهت های‬ ‫قابل توجهی بین سوپرا و ‪ Z4‬وجود دارد‪.‬‬ ‫این به معنی سواری خیلی خوب سوپراست‪ .‬این خودرو در پیست سریع و پاسخگو‬ ‫بوده و چسبندگی باالیی دارد‪ .‬اگرچه تویوتا چند سالی است که نسل جدید سوپرا را‬ ‫تست می کند اما تست کوتاه ما نشان داد که این خودرو ارزش منتظر ماندن را دارد‪.‬‬ ‫این بریتانیایی خاص از پیشران ه ‪ 12‬سیلندر ‪ 5.2‬لیتری فوق العاده با قدرت ‪ 630‬اسب‬ ‫بخار بهره می برد‪ .‬این قدرت باعث ایجاد اطمینان بسیار باال حتی در سرعت های زیاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫چ و خم کام ً‬ ‫ال خوب بوده‬ ‫نویسند ه اتوگاید می گوید‪ AMR DB11 :‬در جاده های پرپی ‬ ‫و در اتوبان هم همچون موشک است‪.‬‬ ‫اگرچه استون مارتین محصولی فوق العاده تولید کرده اما قیمت ‪ 244‬هزار دالری ان‬ ‫باعث می شود فکر کنیم چه کسی به جای دیگر خودروهای حاضر در این لیست استون‬ ‫مارتین را خواهد خرید‪.‬‬ ‫‹ ‹مک الرن ‪2018 720S‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی اونتادور ‪ S‬رودستر ‪2018‬‬ ‫ای�ا کس�ی از پیش�رانه ‪ 12‬س�یلندر ح�رف زد؟ اینجا یک�ی از اخری�ن بازماندگان‬ ‫‪12‬س�یلندرهای تنفس طبیعی حضور دارد که از نوع المبورگینی اونتادور ‪ S‬رودس�تر‬ ‫اس�ت‪ .‬یک س�وپرکار واقع�ی و ج�ذاب ک�ه دارای دره�ای خیال انگیز‪ ،‬پیش�رانه ای‬ ‫دیوانه کننده‪ ،‬ظاهری میخکوب کننده و صدایی عالی است‪.‬‬ ‫اتوگاید می گوید‪ :‬سمفونی جذاب پیشران ه ‪ 12‬سیلندر اونتادور ورود راننده را اعالم‬ ‫می کند و درعین حال باعث ایجاد خودرویی س�ریع و درگیر کننده می ش�ود‪ .‬این یک‬ ‫سوپرکار واقعی است که هرگز نمی تواند بهتر از این باشد‪.‬‬ ‫خ�ب به غول مرحله اخر و جذاب داس�تان می رس�یم‪ .‬م�ک الرن ‪ 720S‬یک رئیس‬ ‫هیجان انگیز اس�ت‪ .‬چه کس�ی می تواند توانایی های عملکردی این س�وپر اسپرت را‬ ‫نادیده بگیرد؟ پیش�ران ه ‪ 8‬س�یلندر توئین توربوی مک الرن قدرت بیش از ‪ 700‬اسب‬ ‫بخاری داشته و باعث می شود هر خودرویی در خط درگ شرمنده شود‪.‬‬ ‫نویس�ند ه اتوگاید نظر جالبی دارد‪ :‬مک الرن ‪ 720S‬خودرویی نیست که در کودکی‬ ‫ارزویش را داشتم اما راندن ان به من فهماند که من نباید به خاطر کسی که هستم و‬ ‫طرز زندگی ای که دارم عذرخواهی کنم‪.‬‬ ‫‹ ‹المبورگینی اوراکان پرفورمنته اسپایدر ‪2018‬‬ ‫جدای از اونتادور ‪ SVJ‬جدید‪ ،‬اوراکان پرفورمنته یکی از داغ ترین گاوهای ایتالیایی‬ ‫اس�ت‪ .‬ما دربار ه خودرویی صحب�ت می کنیم که یک دور جهنم س�بز را زیر ‪ 7‬دقیقه‬ ‫طی کرده و جذابیت فوق العاده ای دارد‪ .‬با اس�تفاده از سیس�تم ائرودینامیکی فعال و‬ ‫هوشمند‪ ،‬این خودرو امن و پایدار بوده و در سرعت های باال نیز مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫حت�ی از قطعات کربن کامپوزیت در کابین اس�تفاده ش�ده که باعث می ش�ود حس‬ ‫فرانکنش�تاین به شما دس�ت دهد‪ .‬اگرچه اوراکان پرفورمنته قیمت بیش از ‪ 300‬هزار‬ ‫دالری دارد اما این خودرو به حدی خاص است که نمی توان ان را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تبدیل هوندا اکورد به المبورگینی اونتادور‬ ‫دنیای سوپرکارهای شبیه سازی شده همیشه جالب‬ ‫ب��وده و در عی��ن حال س��وال های زی��ادی را نیز ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬چرا چنین خودروهای��ی وجود دارند؟ چه‬ ‫اف��رادی این گونه خودروها را می خرند؟ پاس��خ دادن به‬ ‫این س��وال ها اسان نیس��ت و می توان گفت اص ً‬ ‫ال نیازی‬ ‫هم به پاس��خ دادن نیس��ت‪ .‬تا زمانی که س��وپرکارهای‬ ‫واقعی و مالکان ثروتمند انها وجود دارند‪ ،‬این کپی های‬ ‫نه چندان دلچس��ب نیز وجود خواهند داشت و در اینده‬ ‫نی��ز نمونه ه��ای مختلف انه��ا را خواهیم دی��د‪ .‬یکی از‬ ‫مثال ه��ای اخیر چنین م��واردی المبورگینی اونتادور‬ ‫شبیه سازی شده اس��ت‪ .‬این خودرو که توسط شرکتی‬ ‫ب��ا ن��ام ‪ Executive Modcar Trendz‬س��اخته‬ ‫ش��ده به طور ویژه ای کنجکاوی ما را برمی انگیزد زیرا بر‬ ‫پای ه هوندا اکورد ‪ 4‬درب بنا ش��ده اس��ت‪ .‬کام ً‬ ‫ال مطمئن‬ ‫نیستیم که تیونر چگونه یک اکورد ‪ 4‬درب را به اونتادور‬ ‫کوپ ه ‪ 2‬درب تبدیل کرده اما اس��تایل های متفاوت بدنه‬ ‫باعث ش��ده اند این اونتادور شبیه س��ازی ش��ده ابعاد و‬ ‫تناسبات عجیبی داشته باشد‪ .‬برای مثال سقف خودرو‬ ‫ارتفاع بس��یار بیش��تری در مقایس��ه با اونتادور واقعی‬ ‫داش��ته و پوشش پیشرانه و بخش عقبی نیز زاوی ه کام ً‬ ‫ال‬ ‫متفاوت��ی دارند‪ .‬اما به همان اندازه که برخی تناس��بات‬ ‫عجیب هس��تند‪ ،‬برخی ویژگی های جالب نیز به چشم‬ ‫می خورند‪ .‬برای مثال رنگ بدنه به طور معقولی ش��بیه‬ ‫رنگ محبوب ارانچیو ارگوس اونتادور است‪ .‬همچنین‬ ‫قطعات��ی همچون چراغ های جلو و عقب کام ً‬ ‫ال مش��ابه‬ ‫نس��خ ه اصلی هس��تند‪ .‬ما حتی نمی توانیم تصور کنیم‬ ‫که س��واری این خودرو شبیه سازی شده چگونه خواهد‬ ‫بود‪ .‬پدال گاز را فش��ار دهید و شاهد شتاب گیری شبیه‬ ‫هوندا باشید‪ .‬احتماالً با توقف در چراغ قرمز شاهد رقابت‬ ‫با دیگران خواهید بود‪.‬‬ ‫گردهمایی خودرویی تهران‬ ‫بدون حضور برندها‬ ‫س��ومین نمایش��گاه بین المللی خودرو تهران‪ ،‬هفته گذش��ته در محل‬ ‫ش��هرافتاب برگزار ش��د‪ .‬ای��ن نمایش��گاه دوش��نبه ‪۱۷‬دی ‪ ۹۷‬با حضور‬ ‫محس��ن صالحی نیا معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬هاش��م یکه زارع‬ ‫مدی��ران عامل گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬محمدرضا س��روش مدیرعامل‬ ‫گروه خودروس��ازی س��ایپا‪ ،‬امیرحس��ین قناتی مدیرکل صنایع خودرو و‬ ‫نیرومحرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جمعی از مدیران و فعاالن‬ ‫صنعت خودرو و قطعه کش��ور افتتاح ش��د و جمع��ه ‪۲۱‬دی به کار خود‬ ‫پایان داد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که به علت تحریم ها در این نمایشگاه جای خیلی از‬ ‫برندهای خارجی خالی بود‪.‬‬ ‫عکس ها مهدی کاوه ای‬ ‫ شنبه‬ ‫کمک ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومانی دولت به راه اهن مسافری‬ ‫عضو هیات مدیره راه اهن از اختصاص ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان «کمک زیان» به راه اهن مسافری در بودجه ‪۹۸‬‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬سعید رسولی در‬ ‫جمع خبرنگاران‪ ،‬با بیان اینکه امسال در الیحه بودجه‪،‬‬ ‫زیان راه اهن در نظر گرفته شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫دلیل زیان شرکت های ریلی در حمل و نقل مسافر‪،‬‬ ‫راه اهن تالش کرده است از محل اجاره لکوموتیوها و‬ ‫محل مورد نیاز شرکت های ریلی‪ ،‬یارانه غیرمستقیم به‬ ‫انها بپردازد‪ ،‬ضمن انکه حق دسترسی به ریل هم از‬ ‫این شرکت ها دریافت نمی کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه پذیرفت رقم ‪ 300‬میلیارد‬ ‫ِ‬ ‫«کمک زیان» به‬ ‫توم��ان در الیح��ه بودج��ه ‪ 98‬بابت‬ ‫راه اهن پرداخت شود تا زیان بخش مسافری جبران‬ ‫ش��ود‪ .‬رس��ولی با اش��اره به طرح های تملک دارایی‬ ‫س��رمایه ای راه اهن در سال های گذشته توضیح داد‪:‬‬ ‫بررس��ی طرح های عمرانی چند سال گذشته راه اهن‬ ‫و اعتبارات انها‪ ،‬نش��ان دهنده حمایت دولت از حمل‬ ‫و نقل ریلی است‪ .‬هم رقم مصوب حمل و نقل ریلی‬ ‫در قان��ون بودج��ه افزایش یافته و هم در تخصیص به‬ ‫ان توجه ویژه ای ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه‬ ‫طرح تملک دارایی هایی س��رمایه ای راه اهن‪ ،‬مندرج‬ ‫در پیوست شماره یک الیحه بودجه‪ ،‬شامل ‪ 18‬طرح‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ 92‬بودجه عمرانی شرکت راه اهن‬ ‫‪ 839‬میلی��ارد توم��ان مصوب ب��ود که ‪ 70‬درصد ان‬ ‫تخصیص یافت‪ .‬در سال ‪ 93‬بودجه عمرانی ما‪570 ،‬‬ ‫میلیارد تومان بود که ‪ 68‬درصد ان تخصیص یافت‪ .‬در‬ ‫سال ‪ 94‬بودجه عمرانی راه اهن‪ 767 ،‬میلیارد تومان‬ ‫بود که ‪ 214‬درصد (‪ 1640‬میلیارد تومان) تخصیص‬ ‫یافت‪ .‬در سال ‪ 95‬این رقم‪ 879 ،‬میلیارد تومان بود‬ ‫که ‪ 174‬درصد ان تخصیص یافت‪.‬‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل ریلی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫توقف فعالیت تر‬ ‫ن ست ‬ ‫ها از سوی شرکت رجا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫پ‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ ‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫وی مسافران بس‬ ‫ته شد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫اهال��ی حمل ونقل ریلی از گفتن مشکالت ش��ان‬ ‫خس��ته ش��ده اند‪ .‬این را از خبر تعطیلی ترن ست ها‬ ‫(قطارهای پرس��رعت) می ش��ود فهمید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت رجا می گوی��د باتوجه ب��ه افزایش بی رویه‬ ‫هزینه های حمل ونقل مس��افری بر اثر نوس��ان نرخ‬ ‫ارز و تخصی��ص نیافت��ن ارز دولت��ی‪ ،‬این ش��رکت‬ ‫ترن س��ت ها را از ش��بکه ف��روش خارج ک��رده و از‬ ‫ای��ن پس این قطارها فعالیت نخواهند داش��ت زیرا‬ ‫درامده��ای این قطاره��ا دیگر کف��اف هزینه ها را‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار خودرو‪ ،‬شرکت رجا در روزهای‬ ‫گذش��ته هش��دار داده بود که اختصاص نیافتن ارز‬ ‫دولتی به این ش��رکت‪ ،‬در گام نخست ترن ست های‬ ‫این شرکت را از چرخه فعالیت خارج خواهد کرد‪.‬‬ ‫محس��ن یاوری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت نوین صنعت‬ ‫رج��ا در روزهای گذش��ته با هش��دار درباره عواقب‬ ‫نرس��یدن یارانه یا ارز دولتی به ش��رکت رجا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قطارهای پرس��رعت نسبت به سایر قطارها از‬ ‫فناوری ب��اال و به روزتری برخوردارند‪ .‬تالش کردیم‬ ‫تا جایی که ام��کان دارد برخی قطعات این قطارها‬ ‫را ب��ا خرید از خارج تامین کنی��م اما با قیمت های‬ ‫فعلی‪ ،‬بهره برداری از این قطارها حداکثر تا یکی دو‬ ‫ماه اینده شدنی است‪.‬‬ ‫ی��اوری ب��ا بی��ان اینکه حج��م خری��د قطعات‬ ‫ترن ست ها از خارج زیاد است و امکان تولید برخی‬ ‫اما مدیرعامل ش��رکت حمل ونق��ل ریلی رجا اعالم‬ ‫ک��رد تصمیم نهایی گرفته ش��ده و از ش��نبه هفته‬ ‫جاری‪ ،‬بلیت فروش��ی برای این قطارها تعطیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محم��د رجبی با اعالم خبر تعطیلی ترن س��ت ها‬ ‫ب��ه فارس گفت‪ :‬عالوه بر همه پیگیری های ماه های‬ ‫قطع��ات‪ ،‬داخل کش��ور وجود ندارد و با ش��رایط و‬ ‫قیمت ه��ای فعلی‪ ،‬راهبری ترن س��ت ها نیز ممکن‬ ‫نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬گیربکس��ی که تا یک سال پیش با‬ ‫ن��رخ یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلی��ون تومان خریداری‬ ‫می شد اکنون با نرخ ‪ ۵‬میلیارد تومان (حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار یورو) باید خریداری شود‪ .‬در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫امکان سیر ترن ست ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫براس��اس اع�لام رواب��ط عموم��ی ش��رکت رجا‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت نوین صنعت رجا اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫ترن ست ها ‪ ۵۰‬درصد وابستگی خارجی وجود دارد‪.‬‬ ‫یکی از دالیلی که داخلی س��ازی قطعات ترن ست ها‬ ‫در مقایسه با سایر واگن ها کندتر است‪ ،‬تیراژ پایین‬ ‫انها یعنی حدود ‪ ۹۰‬واگن اس��ت؛ چراکه واگن های‬ ‫عادی که المان تولید کرده و هنوز در ش��بکه ریلی‬ ‫کشور فعال هس��تند یا ناوگان تولیدی واگن پارس‬ ‫و‪ ...‬دارای تیراژ ‪ ۳۰۰‬واگن فعال و از تیپ واگن هایی‬ ‫هس��تند که قطعات شان از نظر اندازه ای به یکدیگر‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل نوین صنع��ت رج��ا‪ ،‬خ��واب و توقف‬ ‫ترن س��ت ها را ب��ه زی��ان کش��ور خوان��د و گفت‪:‬‬ ‫ترن ست ها پرسرعت ترین قطارهای ایران هستند و‬ ‫از این نظر اهمیت دارند و باید در خط باقی بمانند‪.‬‬ ‫براساس اعالم روابط‬ ‫عمومی شرکت رجا‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫نوین صنعت رجا اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در ترن ست ها ‪۵۰‬‬ ‫درصد وابستگی خارجی‬ ‫وجود دارد‪ .‬یکی از دالیلی‬ ‫که داخلی سازی قطعات‬ ‫ترن ست ها در مقایسه با‬ ‫سایر واگن ها کندتر است‪،‬‬ ‫تیراژ پایین انها یعنی‬ ‫حدود ‪ ۹۰‬واگن است‬ ‫گرچه چند روزی بیش��تر از خبر ارسالی شرکت‬ ‫رج��ا به رس��انه ها مبن��ی ب��ر هش��دار مدیرعامل‬ ‫ش��رکت نوین صنعت رجا در زمینه احتمال خروج‬ ‫ترن س��ت ها از خط به دلیل هزینه های باال‪ ،‬نگذشته‬ ‫گذش��ته‪ ،‬در اخرین جلس��ه ای که حدود دو هفته‬ ‫پیش به همراه مدیرعامل راه اهن با رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه داش��تیم‪ ،‬به اق��ای نوبخت گفتیم‬ ‫ضرورت دارد حمل ونقل ریلی به عنوان نیاز اساسی‬ ‫‹ ‹توقف فعالیت متوقف ها‬ ‫مردم و کشور‪ ،‬ارز دولتی دریافت کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا با اشاره‬ ‫به افزایش هزینه های تامی��ن قطعات ناوگان ریلی‬ ‫در یک س��ال گذش��ته اف��زود‪ :‬ترن س��ت های رجا‬ ‫(تن��درو پردیس) در بخش ه��ای گیربکس‪ ،‬موتور‪،‬‬ ‫چرخ‪ ،‬ترمز‪ ،‬سامانه های کنترل و‪ ...‬هزینه های ارزی‬ ‫دارند‪ .‬ما باوجود گازوئیل و نیروی انسانی ارزان‪ ،‬در‬ ‫هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر س��یر‪ ۸ ،‬یورو هزینه داریم؛ یعنی‬ ‫در مسیر تهران‪-‬مشهد که ‪ ۹۰۰‬کیلومتر است باید‬ ‫حدود ‪ ۷۲‬یورو پول از مس��افر دریافت کنیم‪ ،‬اما ایا‬ ‫دریافت این رقم از مسافران امکان پذیر است؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬به دلی��ل همین مش��کالت از دو ماه‬ ‫پی��ش اعالم کردیم که با این ارقام نمی توانیم ادامه‬ ‫دهیم و ناوگان ما به تدریج زمین گیر می ش��ود زیرا‬ ‫قدرت پشتیبانی ناوگان وجود ندارد و به طور رسمی‬ ‫ترن ست ها از ‪ ۱۵‬دی از شبکه فروش حذف شدند‪،‬‬ ‫چ��ون با این ارق��ام نمی توانیم انها را پش��تیبانی و‬ ‫مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت حمل ونقل ریلی رجا ادامه داد‪:‬‬ ‫البته رئیس س��ازمان برنامه و بودجه هم پذیرفت و‬ ‫ب��ه ما قول داد تمام تالش��ش را می کند ارز دولتی‬ ‫به راه اهن و ش��رکت های ریلی اختص��اص یابد اما‬ ‫ت��ا اخری��ن پیگیری ها هن��وز به دس��تاورد مثبتی‬ ‫نرس��یده ایم‪ .‬رجبی گفت‪ :‬این طور که از کمیسیون‬ ‫اقتص��ادی مجل��س خبر می رس��د نماین��دگان با‬ ‫اختصاص ارز یارانه ای به شرکت های ریلی مخالفت‬ ‫می کنن��د‪ .‬حتی خبری هم منتش��ر ش��د مبنی بر‬ ‫اینکه بانک مرکزی با تخصیص ارز دولتی به غیر از‬ ‫کاالهای اساسی و دارو‪ ،‬مخالفت کرده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬حتی با درنظر گرفتن ارز یارانه ای‬ ‫هم هزینه های این ترن ست ها درنمی اید‪ ،‬در حالی‬ ‫که همین ترن س��ت ها‪ ،‬زمانی افتخار ملی به ش��مار‬ ‫می رفتند و جزو ناوگان سریع و ایمن کشور بودند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت حمل ونقل ریل��ی رجا ادامه‬ ‫داد‪ :‬در مس��یرهای پرت��ردد ریلی مانن��د تهران به‬ ‫مش��هد‪ ،‬یزد‪ ،‬سمنان‪ ،‬قم و قزوین ما قطاری نداریم‬ ‫که به پای ترن ست ها برس��د‪ .‬رجبی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫همین مس��یرها دانش��جویان و اس��تادان دانشگاه‪،‬‬ ‫برنامه ه��ای خود را با س��اعت حرکت ترن س��ت ها‬ ‫تنظیم می کردند اما دیگ��ر نمی توانیم ادامه دهیم‪.‬‬ ‫رجبی بی��ان کرد‪ :‬ما یک چرخ ترن س��ت را با نرخ‬ ‫حدود ‪ ۳‬میلیون تومان خریداری می کردیم اما نرخ‬ ‫ان امروز به ‪ ۱۲‬میلیون تومان افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت حمل ونقل ریلی رجا با بیان اینکه‬ ‫در ‪ ۶‬میلیون نفر‪ -‬سفر قطارهای حومه ای در سال‪،‬‬ ‫تعداد جان باختگان س��وانح صفر اس��ت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫دولت مدعی اس��ت برنامه دارد تا س��وانح رانندگی‬ ‫را کاهش ده��د اما با چنی��ن حمایت های ناچیزی‬ ‫از راه اه��ن‪ ،‬کاری ک��رده که ترن س��ت ها زمین گیر‬ ‫ش��وند‪ .‬به طور قطع مس��افران این قطارها به سمت‬ ‫جاده سوق می یابند و پیش بینی می شود امار تلفات‬ ‫س��وانح رانندگی با این وضعیت افزایش یابد‪ .‬وی در‬ ‫پایان گف��ت‪ :‬اگر حمایت نش��ویم احتمال تعطیلی‬ ‫قطارهای حومه ای نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫کانسپت ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫توفان جنسیس در راه است‬ ‫جنس��یس ‪ GV80‬مفهوم��ی س��ال ‪ 2017‬در‬ ‫نمایش��گاه خودرو نیویورک معرفی ش��د و به نظر‬ ‫می رس��د نس��خ ه تولیدی این شاس��ی بلند اواخر‬ ‫س��ال جاری معرفی خواهد ش��د‪ .‬بن��ا به گزارش‬ ‫رویت��رز‪ ،‬گ��روه هیون��دای موتور ظاهرا ً در س��ال‬ ‫جدی��د میالدی ‪ 13‬خ��ودرو جدید یا فیس لیفت‬ ‫شده را معرفی خواهد کرد‪ .‬از جمل ه این خودروها‬ ‫می توان به شاس��ی بلند لوکس جنس��یس و نسل‬ ‫جدید هیوندای س��وناتا اش��اره کرد‪ .‬جدا از تایید‬ ‫برنامه ها برای معرف��ی چندین محصول جدید یا‬ ‫فیس لیفت شده در سال جدید‪ ،‬یکی از مسئوالن‬ ‫کیا و هیوندای گفته تا س��ال ‪ 2021‬شاهد اجرای‬ ‫برنام ه ازمایشی تاکسی خودران هیوندای در کره‬ ‫جنوبی خواهیم بود‪ .‬جزئیات این برنامه خیلی در‬ ‫دست نیست اما ظاهرا ً هیوندای به دنبال گسترش‬ ‫همکاری با بازیگران اصلی این بخش از بازار است‪.‬‬ ‫به کراس اوور میان س��ایز جنسیس بازمی گردیم‬ ‫که نس��خ ه مفهوم��ی ان دارای جلوپنجره بزرگ‬ ‫احاطه شده توسط چراغ های چهارتایی بوده است‪.‬‬ ‫همین ویژگی طراحی را قب� ً‬ ‫لا در پروتوتایپ های‬ ‫نس��ل بع��دی ‪ G80‬دیده ای��م‪ .‬وقتی ب��ه کابین‬ ‫مدل کانس��پت پا بگذاریم ش��اهد پشت امپرهای‬ ‫دیجیتالی و صفحه نمایش ‪ 22‬اینچی با دو بخش‬ ‫مج��زا برای راننده و سرنش��ین جلوی��ی خواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬از دیگ��ر ویژگی های برجس��ته ان می توان‬ ‫ب��ه صندلی ه��ای چرم��ی‪ ،‬تریم چوب��ی و عناصر‬ ‫فلزی ب��رس خورده اش��اره کرد‪ .‬م��ا چیز زیادی‬ ‫دربار ه کراس اوور لوکس جنس��یس نش��نیده ایم‬ ‫اما خبرهای پیشین نش��ان داده اند این خودرو از‬ ‫همان پلتفرم نسل بعدی ‪ G80‬سود خواهد برد‪.‬‬ ‫‪ 9‬کانسپت برتر سال ‪ 2018‬از نگاه اتوگاید‬ ‫گالدیاتور های مفهومی ‬ ‫با پایان یافتن س�ال ‪ 2018‬و رس�یدن به سال جدید‪ ،‬اکثر نشریات‬ ‫و س�ایت های خودرویی اقدام به معرفی برترین خودروهای س�ال از‬ ‫نگاه خود می کنند‪ .‬س�ال ‪ 2018‬سال بس�یار خوبی برای خودروهای‬ ‫کانس�پت (مفهومی) ب�ود و چندین خودروس�از برجس�ته اقدام به‬ ‫معرفی محصوالتی کردند که نه تنها پیش�رفته و ش�یک بودند بلکه‬ ‫راه را ب�رای تولید مدل های جاده ای هم هم�وار می کردند‪ .‬همچنین‬ ‫قوای محرک ه الکتریکی بیش از پیش وارد خودروهای تولیدی شده و‬ ‫خودروس�ازان نیز توجه خود را معطوف این مقوله کرده اند‪ .‬در ادامه‬ ‫ی اش�نا خواهیم کرد ک�ه اتوگاید انها را‬ ‫ش�ما را با ‪ 9‬خودرو مفهوم ‬ ‫برترین نمونه های سال ‪ 2018‬می داند‪ .‬با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫‹ ‹پژو ‪E-legend‬‬ ‫از نظر اتوگاید این کانس�پت برجس�ته ترین و مد روزترین طرح مطالعاتی س�ال ‪ 2018‬بوده است‪ .‬محصول شیک فرانس�وی ها در طراحی خود از مدل‬ ‫کالسیک ‪ 504‬الهام گرفته است‪ .‬این خودرو به حدی از بازخورد مثبت برخوردار بوده که وب سایتی برای درخواست ساخت ان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹جیپ سنداستورم‬ ‫لیس�ت را با قد بلند جیپ ش�روع می کنیم که به عنوان بخش�ی از کلکسیون ساالن ه کانس�پت های جیپ معرفی شده است‪ .‬ما فکر‬ ‫می کنیم این خودرو می توانست به عنوان نسخ ه تولید محدود و سفارشی گالدیاتور جدید راهی خط تولید شود‪ .‬جیپ از این کانسپت‬ ‫به عنوان یک باجای توانا که برای عبور پرسرعت در صحرا ساخته شده نام می برد‪ .‬دقیق ًا هم جیپ نیازمند تولید چنین خودرویی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا ‪ GR‬سوپر اسپرت‬ ‫کانس�پت تویوتا ‪ GR‬س�وپر اس�پرت پیش نمایش هایپرکار ایند ه این برند اس�ت‪ .‬خودرو مورد بحث بر پای ه نسخ ه مسابقه ای ‪TS050‬‬ ‫هیبرید لمانز س�اخته خواهد شد و در دل ان پیش�ران ه ‪ 6‬سیلندر ‪ 2.4‬لیتری توئین توربوی مدل مسابقه ای قرار خواهد گرفت و قدرت‬ ‫‪ 1000‬اسب بخاری خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹هیوندای له فیل روگ‬ ‫محصول مفهومی هیوندای در نمایش�گاه ژنو ‪ 2018‬معرفی ش�د‪ .‬این سدان زیبا و شیک پیش نمایشی از زبان طراحی ایند ه کره ای ها‬ ‫بوده و نسل بعدی سوناتا در طراحی خود از ان الهام خواهد گرفت‪ .‬فکر می کنیم له فیل روگ کانسپتی بسیار زیبا است‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگن اطلس تانائوک‬ ‫کانس�پت فولکس واگن واقع ًا جذاب بوده و پاس�خی شایسته به نیازهای طرفداران امریکایی این خودروساز محسوب می شود‪ .‬اگرچه‬ ‫تانائوک تنها طرحی مطالعاتی بوده اما فولکس با نمایش ان بازخوردهای مش�تریان را تخمین زده تا امکان تولید ان را بس�نجد‪ .‬البته‬ ‫احتمال تولید این خودرو بسیار ضعیف است اما اگر مشتریان سر و صدای کافی ایجاد کنند احتمال ورود ان به خط تولید به عنوان یک‬ ‫پیکاپ میان سایز مبتنی بر کراس اوور اطلس وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪E-Tron GT‬‬ ‫این خودرو طراحی فوق العاده ای داش�ته و پیش نمایشی از س�دان الکتریکی ائودی در اینده خواهد بود‪ .‬سدان یاد شده از پلتفرم و‬ ‫دیگر قطعات مهم مشترک با پورشه تایکان بهره خواهد برد‪ .‬ظاهر خودرو نه تنها بسیار خوب است بلکه نشان دهند ه پرفورمنس باالی‬ ‫مدل تولیدی هم خواهد بود‪ .‬این کانسپت قدرت ‪ 590‬اسب بخاری را از قوای محرکه ی الکتریکی خود به دست می اورد‪.‬‬ ‫‹ ‹پورشه میشن ‪ E‬کراس توریسمو‬ ‫یک کانسپت الکتریکی دیگر که روی خط تولید را خواهد دید‪ .‬میشن ‪ E‬کراس توریسمو پیش نمایشی از نسخ ه قدبلند سدان تایکان‬ ‫الکتریکی است و احتماالً از سال ‪ 2020‬یا ‪ 2021‬وارد بازار خواهد شد‪ .‬این خودرو واقع ًا جذاب به نظر می رسد و ارتفاع ان از سطح زمین‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی ‪E-Tron PB18‬‬ ‫همه با ما موافق نیس�تند اما فکر می کنیم ‪ E-Tron PB18‬یکی از ش�یک ترین کانس�پت های س�ال ‪ 2018‬اس�ت‪ .‬ما استیش�ن ها و‬ ‫هاچ بک ها را دوست داریم و مخصوص ًا مفهومی ائودی نیز مثال بارز ان است‪ .‬از شیشه های جداگان ه الهام گرفته از موتور اسپرت گرفته‬ ‫تا نوار نورانی عقب‪ ،‬همه چیز ‪ PB18‬دوست داشتنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹جنسیس ‪Essentia‬‬ ‫این هم یک طرح مطالعاتی ش�یک و اینده نگرانه است که توس�ط زیربرند لوکس هیوندای یعنی جنسیس معرفی شد‪ .‬این خودرو‬ ‫وارد خط تولید خواهد ش�د اما مطمئن نیس�تیم که ویژگی های طراحی ان تا چه اندازه در مدل تولیدی حفظ خواهند شد‪ .‬امیدواریم‬ ‫س�قف شیش�ه ای خودرو به صورت کامل حفظ شود‪ .‬این کانسپتی الکتریکی بوده بنابراین انتظار داریم مدل تولیدی هم قوای محرکه ‬ ‫الکتریکی داشته باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫معرفی فورد پلیس اینترسپتور‬ ‫فورد اکس��پلورر جدید نهم ژانویه معرفی خواهد‬ ‫ش��د اما به لطف معرفی پلیس اینترس��پتور ‪2020‬‬ ‫جدی��د می ت��وان پیش نمایش��ی از ای��ن خ��ودرو‬ ‫شاسی بلند را داشت‪ .‬این کراس اوور بازطراحی شده‬ ‫در بحث طراحی همان قدم های نس��ل پیش��ین را‬ ‫برداش��ته و دارای جلوپنجر ه بزرگی است که توسط‬ ‫چراغ ه��ای جدیدی احاطه ش��ده اس��ت‪ .‬در بخش‬ ‫پایی��ن نیز می ت��وان ورودی های هوای چش��مگیر‬ ‫و س��پر پالستیکی را مش��اهده کرد‪ .‬تصاویر منتشر‬ ‫شده نمای عقب این کراس اوور را نشان نمی دهند‬ ‫ام��ا همان اس��تایل تکاملی به پروفای��ل جانبی هم‬ ‫راه یافته اس��ت‪ .‬به همین خاطر شاهد پوشش های‬ ‫پالستیکی مشابه در بدنه هستیم‪ .‬همچنین می توان‬ ‫س��قف خمیده و چراغ های عقب گی��را را نیز دید‪.‬‬ ‫همین ویژگی های طراحی فورد پلیس اینترس��پتور‬ ‫به اکس��پلورر ‪ 2020‬جدید هم راه خواهند یافت اما‬ ‫این شاس��ی بلند جدید فاقد گارد جل��و‪ ،‬چراغ های‬ ‫هش��دار و نوشته های روی درب ها خواهد بود‪ .‬فورد‬ ‫اشاره ای به مشخصات فنی این خودرو پلیس نکرده‬ ‫اما تایید کرده خودرو مورد بحث با س��ه پیش��رانه ‬ ‫متفاوت ش��امل ‪ 6‬س��یلندر ‪ 3.3‬لیتری‪ 6 ،‬سیلندر‬ ‫‪ 3.3‬لیتری هیبریدی و ‪ 3‬لیتری اکوبوس��ت عرضه‬ ‫خواهد شد‪ .‬هر سه پیشرانه به گیربکس ‪ 10‬سرعته‬ ‫اتوماتیکی متصل خواهند ش��د که نیرو را به صورت‬ ‫استاندارد به تمامی چرخ ها منتقل می کند‪ .‬اما خبر‬ ‫بزرگ اینکه بنا به گفت ه فورد پلتفرم این کراس اوور‬ ‫برای اس��تفاده از ق��وای محرک ه هیبری��دی و قرار‬ ‫گرفتن مجموعه باتری لیتیوم‪-‬یونی طراحی ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به همی��ن خاطر اس��تفاده از باتری ها باعث‬ ‫کاهش فضای کابین نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معرفی پیشرانه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی ‪ 8‬خودرو با بیشترین تعداد پیشرانه‬ ‫خـودروهـایی با چند قلـب‬ ‫در صنعت خودرو مدرن‪ ،‬اکثر خودروهای جدید معموالً با دو تا سه پیشران ه متفاوت‬ ‫که قدرت های گوناگونی دارند عرضه می ش�وند‪ .‬در برخی موارد همچون نس�ل جدید‬ ‫ب ام و س�ری ‪ ،3‬تنها یک پیشران ه ‪ 4‬سیلندر ‪ 2‬لیتری توربوی ‪ 255‬اسبی در دسترس‬ ‫اس�ت (حداقل در ابتدای عرضه) اما بعدا ً پیش�ران ه بزرگ ت�ر ‪ 3‬لیتری برای مدل های‬ ‫‪ M340i‬و ‪ M340i xDrive‬هم ارائه خواهد ش�د‪ .‬اما اکثر خودروس�ازان در گذش�ته‬ ‫اس�تراتژی های متفاوتی داش�ته اند و ای�ن موضوع به ویژه در ده� ه ‪ 80‬و ‪ 90‬و ابتدای‬ ‫‹ ‹کادیالک ‪( CTS‬سال ‪ 2014‬تاکنون)‬ ‫‪ 5‬پیشرانه با حجم های ‪ 2‬تا ‪ 6.2‬لیتری‬ ‫‪ 5‬پیشرانه قطعاً تعداد خیلی زیادی نیست اما نسل‬ ‫فعل��ی کادیالک ‪ CTS‬به خاطر ق��درت متنوع خود‬ ‫ما را تحت تاثیر ق��رار می دهد‪ .‬مدل پای ه این خودرو‬ ‫دارای پیش��ران ه ‪ 4‬سیلندر ‪ 2‬لیتری ‪ 272‬اسبی است‬ ‫درحالی که نس��خه ی پرچم دار از پیشران ه ‪ 6.2‬لیتری‬ ‫ک��وروت ‪ Z06‬ب��ا قدرت ‪ 640‬اس��ب بخار اس��تفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد سیرا (سال ‪ 1982‬تا ‪)1993‬‬ ‫‪ 15‬پیشرانه با حجم های ‪ 1.3‬تا ‪ 2.9‬لیتری‬ ‫س��یرا محصول��ی از فورد ب��رای رقاب��ت در کالس‬ ‫خودروه��ای خانوادگی ب��زرگ اروپا ب��ود و البته پدر‬ ‫موندئو هم محس��وب می شود‪ .‬س��یرا در سال هایی که‬ ‫عرضه می ش��د با پیش��رانه های متنوعی در دس��ترس‬ ‫ب��ود که از ‪ 1.3‬لیت��ری بنزینی تا ‪ 2.3‬لیتری دیزلی را‬ ‫دربرمی گرفت‪.‬‬ ‫در کل ‪ 15‬پیش��رانه با ‪ 9‬حجم متفاوت در دسترس‬ ‫خریداران بود‪ .‬حتی ‪ 4‬پیش��ران ه ‪ 6‬سیلندر می شد هم‬ ‫وجود داش��ت که قدرت انها از ‪ 59‬اسب بخار شروع و‬ ‫به ‪ 150‬اسب بخار می رسید‪.‬‬ ‫ق�رن ‪ 21‬خود را نش�ان داده اس�ت‪ .‬در این زم�ان خودروهایی وجود داش�تند که از‬ ‫پیش�رانه های متنوع با حجم های گوناگون اس�تفاده می کردند‪ .‬البته این جای تعجب‬ ‫ندارد زیرا پیشرفت های نرم افزاری سه دهه پیش واقع ًا اجاز ه دست یابی به قدرت های‬ ‫گوناگون در یک پیش�رانه را نمی داد‪ .‬س�اده بگوییم‪ ،‬اگر ش�ما خواهان قدرت بیشتر‬ ‫بودید باید پیش�ران ه بزرگ تر را انتخاب می کردید‪ .‬ان زمان ها هرگز باز نمی گردد زیرا‬ ‫خودروها پیشرفته تر شده و معموالً نیازمند کد جدیدی برای ‪ ECU‬هستند تا قدرت‬ ‫‹ ‹فولکس واگ�ن گل�ف ‪( 2‬س�ال ‪ 1983‬ت�ا‬ ‫‪)1992‬‬ ‫‪ 8‬پیشرانه با حجم های ‪ 1‬تا ‪ 2‬لیتری‬ ‫دومین نس��ل گلف خودرویی بود ک��ه این هاچبک‬ ‫المانی را به اس��طوره ای جهانی مبدل کرد‪ .‬این نس��ل‬ ‫گلف خودرویی جادار‪ ،‬بادوام و کم مصرف بود و همین‬ ‫امر باعث شد ‪ 6.3‬میلیون دستگاه از ان فروخته شود‪.‬‬ ‫گلف نسل دو همچنین یکی از خودروهای جهان با‬ ‫بیشترین تعداد پیشرانه است به گونه ای که ‪ 8‬پیشرانه‬ ‫برای ان در دس��ترس بود‪ .‬البته یک نسخ ه پیش تولید‬ ‫الکتریکی هم از ان طراحی شده بود‪ .‬مدل های بنزینی‬ ‫دارای پیش��رانه های ‪ 1‬تا ‪ 2‬لیت��ری بودند و مدل های‬ ‫دیزلی نیز با دو پیش��ران ه ‪ 1.6‬لیتری تنفس طبیعی و‬ ‫توربو عرضه شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹م�زدا فامیلیا‪/323/‬پروتگه (س�ال ‪ 1998‬تا‬ ‫‪)2003‬‬ ‫‪ 15‬پیشرانه با حجم های ‪ 1.3‬تا ‪ 2‬لیتری‬ ‫هشتمین نسل س��دان و هاچبک جمع و جور مزدا‬ ‫بس��ته به بازار مورد نظ��ر با نام ه��ای متفاوتی عرضه‬ ‫می ش��د‪ .‬این خ��ودرو در امریکا با ن��ام پروتگه حضور‬ ‫داشت درحالی که در اروپا با نام ‪ 323‬عرضه شده است‪.‬‬ ‫‪ 15‬پیش��رانه نیرو بخ��ش م��زدا ‪ 323‬در بازارهای‬ ‫گوناگ��ون بوده اند که از مدل پای�� ه ‪ 1.3‬لیتری تنفس‬ ‫طبیعی تا مدل ‪ 2‬لیتری توربو را شامل می شود‪.‬‬ ‫بیشتری به دست اورند‪ .‬دهه ‪ 80‬و ‪ 90‬میالدی برای خودروها فوق العاده بود و به همین‬ ‫دلیل تصمیم گرفتیم برخی از خودروهایی که دارای بیش�ترین تعداد پیشرانه در این‬ ‫س�ال ها بوده اند را معرفی کنیم‪ .‬از این رو‪ ،‬چندین خودرو از سال های اخیر را نیز ذکر‬ ‫کرده ایم‪ .‬این لیس�ت را از دس�ت ندهید زیرا قطع ًا با دیدن انها به خاطرات سال های‬ ‫خوش گذش�ته خواهید افتاد‪ .‬همچنین خواهید توانس�ت دیدی مناسب از روندهای‬ ‫تولید خودرو در سه ده ه پیش را به دست اورید‪.‬‬ ‫‹ ‹بیوک سنچوری (سال ‪ 1982‬تا ‪)1996‬‬ ‫‪ 8‬پیشرانه با حجم های ‪ 2.2‬تا ‪ 4.3‬لیتری‬ ‫پنجمین نس��ل این خودرو برای اولین بار از پلتفرم‬ ‫دیفرانس��یل جلو استفاده می کرد و به فرم های سدان‪،‬‬ ‫کوپه و استیشن در دسترس بود‪.‬‬ ‫بس��ته ب��ه مدل عرض��ه ش��ده‪ ،‬این خ��ودرو با ‪8‬‬ ‫پیش��رانه که حجم های متفاوت داشتند در دسترس‬ ‫ب��ود‪ .‬البته میزان قدرت این قل��ب اهنین مخصوصاً‬ ‫ب��ا اس��تانداردهای کنون��ی خیلی جالب نیس��ت اما‬ ‫قوی ترین پیش��ران ه ‪ 6‬س��یلندر ان ‪ 160‬اس��ب بخار‬ ‫قدرت داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز ‪( 190‬سال ‪ 1982‬تا ‪)1993‬‬ ‫‪ 20‬پیشرانه با حجم های ‪ 1.8‬تا ‪ 3.2‬لیتری‬ ‫این خودرو که با کد ‪ W201‬شناخته می شود اولین‬ ‫تالش مرس��دس برای قبضه کردن کالس خودروهای‬ ‫اجرایی کامپکت بوده است‪ 190 .‬در جایگاهی پایین تر‬ ‫از ‪ 124‬قرار داشته و پدر ‪ C‬کالس محسوب می شود‪.‬‬ ‫این خودرو در ابتدا با پیش��رانه های کاربراتوری عرضه‬ ‫می ش��د اما ب��ه زودی با قل��ب اهنین انژکت��وری در‬ ‫دسترس خریداران قرار گرفت‪.‬‬ ‫در ‪ 11‬س��الی که این خودرو تولید ش��د در کل ‪20‬‬ ‫پیشرانه برای ‪ 190‬در نظر گرفته شد‪ .‬خودرو یاد شده‬ ‫یک��ی از اولین محصوالت تولید انبوه اس��ت که طیف‬ ‫کاملی از پیشرانه های دیزلی را به همراه داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت ایمپاال (سال ‪ 2006‬تا ‪)2016‬‬ ‫‪ 8‬پیشرانه با حجم های ‪ 3.5‬تا ‪ 5.3‬لیتری‬ ‫نهمین نس��ل ایمپاال در س��ال ‪ 2005‬معرفی شده‬ ‫و تا س��ال ‪ 2016‬در بازار بود‪ .‬این س��دان چهار درب‬ ‫که در کانادا مونتاژ ش��ده در کل با ‪ 8‬پیش��رانه که ‪4‬‬ ‫حجم متفاوت داشتند عرضه ش��د‪ .‬هم ه پیشرانه ها از‬ ‫نوع بنزینی بوده و س��ه گیربکس که دوتای انها از نوع‬ ‫‪ 4‬سرعته اتوماتیک و یکی هم ‪ 6‬سرعته اتوماتیک بود‬ ‫با این پیشرانه ها همکاری می کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹اوپل امگا ‪( A‬سال ‪ 1986‬تا ‪)1993‬‬ ‫‪ 23‬پیشرانه با حجم های ‪ 1.8‬تا ‪ 4‬لیتری‬ ‫ام��گا جایگزین رکورد در اروپا اس��ت‪ .‬این خودرو به‬ ‫عنوان یک سدان بزرگ ضریب درگ قابل توجه ‪0.28‬‬ ‫را دارد و از پیش��رانه های بسیار متنوعی استفاده کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدل های پایه دارای پیش��ران ه ‪ 4‬سیلندر ‪1.8‬‬ ‫لیتری بوده اند اما برخی مدل ها با پیش��ران ه ‪ 6‬سیلندر‬ ‫هم عرضه شده اند‪.‬‬ ‫در کل ‪ 23‬پیش��رانه با ‪ 8‬حجم مختلف برای امگا در‬ ‫نظر گرفته شده بود‪ .‬قدرت این پیشرانه ها از ‪ 82‬اسب‬ ‫بخار تا ‪ 377‬اسب بخار بوده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫پرفروش ترین ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پرفروش ترین مینی ون بازار امریکا‬ ‫ای��ن روزها محبوبیت و ف��روش کراس اوورها به طور‬ ‫خیره کنن��ده ای افزای��ش یافت��ه و ب��ه همی��ن دلیل‬ ‫بس��یاری از خودروسازان تعداد کراس اوورها را در سبد‬ ‫محص��والت خود افزایش داده و حتی ان ها را جایگزین‬ ‫محص��والت کم فروش تر خود کرده اند‪ .‬بااین حال گروه‬ ‫فی��ات کرایس��لر در س��ال ‪ 2018‬بی��ش از ‪ 270‬هزار‬ ‫مینی ون به فروش رس��انده است که دوج گرند کاروان‬ ‫به تنهای��ی ‪ 151‬ه��زار و ‪ 927‬دس��تگاه از این فروش را‬ ‫به خود اختص��اص داده و پرفروش ترین مینی ون بازار‬ ‫ایاالت متحده در س��ال ‪ 2018‬لقب گرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫پرفروش ترین سدان های امریکا در سال ‪2018‬‬ ‫از پا نیـفتادگان‬ ‫عدد حتی از فروش بس��یاری از کراس اوورها هم بیشتر‬ ‫است؛ بنابراین شاید مینی ون ها هنوز محبوبیت خود را‬ ‫از دست نداده اند‪ .‬نس��ل کنونی دوج گرند کاروان برای‬ ‫اولین بار در نمایش��گاه دیترویت ‪ 2007‬رونمایی شد و‬ ‫از ان س��ال تاکنون بدون تغیی��ر در بازار حضور دارد اما‬ ‫هنوز هم ف��روش فوق العاده ای را تجرب��ه می کند و در‬ ‫بازاری که تحت تاثیر شاس��ی بلندها قرار دارد‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 2018‬افزایش فروش ‪ 21‬درصدی را نس��بت به س��ال‬ ‫‪ 2017‬به ثبت رسانده است‪ .‬برای مقایسه‪ ،‬شاسی بلند‬ ‫محبوب دوج یعنی دورانگو با فروش��ی بیش از ‪ 80‬هزار‬ ‫دستگاه در سال ‪ ،2018‬با اختالف زیادی در پس گرند‬ ‫کاروان قرار گرفته است‪ .‬این مینی ون سالخورده حتی‬ ‫از کراس اوورهای��ی مثل فورد اج و ش��ورولت تراورز هم‬ ‫فروش باالتری را تجربه کرده اس��ت‪ .‬نکته جالب اینکه‬ ‫گرند کاروان با وجود س��نی بیش از یک دهه‪ ،‬هنوز هم‬ ‫از کرایسلر پاس��یفیکا که مینی ون به مراتب جدیدتر و‬ ‫مدرن تری اس��ت‪ ،‬فروش بیشتری دارد‪ .‬پاسیفیکا طی‬ ‫سال ‪ 2018‬فروش��ی برابر با ‪ 118‬هزار و ‪ 322‬دستگاه‬ ‫داشته که نسبت به سال ‪ 2017‬هیچ کاهش یا افزایشی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫س��دان ها در سال های اخیر به دلیل استقبال زیاد مش��تریان از کراس اوورها و شاسی بلندها به محاق‬ ‫رفته اند‪ .‬این تغییر ذائقه و تقاضای مش��تریان به حدی چش��مگیر بوده که فورد و جنرال موتورز مجبور‬ ‫شده اند برخی از سدان های خود را به طور کامل بازنشسته کنند‪ .‬با وجود این حرکت رو به افول‪ ،‬برخی‬ ‫س��دان ها همچنان فروش خوبی را تجربه می کنند‪ .‬اگرچه امار فروش نهایی س��ال ‪ 2018‬بازار امریکا‬ ‫منتش��ر نش��ده اما ‪ The Motley Fool‬لیستی از پرفروش ترین س��دان های امریکا تا به اینجای سال را‬ ‫منتشر کرده که مرور ان خالی از لطف نیست‪ .‬باهم این لیست را از نظر می گذرانیم‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا سیویک‬ ‫‪Honda Civic Si Sedan 2019‬‬ ‫خانواد ه سیویک در سال های اخیر گسترش یافته و هم اکنون این‬ ‫خودرو به فرم های سدان‪ ،‬کوپه و هاچ بک عرضه می شود‪ .‬البته که‬ ‫ب توجه ترین نسخ ه سیویک از نوع تایپ ‪ R‬با پیشران ه ‪ 4‬سیلندر‬ ‫جال ‬ ‫‪ 2‬لیتری توربوی ‪ 306‬اسبی است‪ .‬به لطف مدل های گسترده که‬ ‫از نسخ ه ارزان و جادار گرفته تا مدل پرفورمنس را شامل می شود‪،‬‬ ‫هوندا فروش ‪ 299‬هزار و ‪ 376‬دستگاهی از سیویک ها را در سال‬ ‫جاری داش��ته اس��ت‪ .‬البته این میزان فروش نش��ان دهند ه افت‬ ‫سنگین ‪ 13.45‬درصدی نسبت به سال پیش است‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا کمری‬ ‫چندی��ن دهه اس��ت که تویوت��ا کمری به عن��وان یکی از‬ ‫پرفروش ترین س��دان های امریکا مطرح بوده و مشتریان نیز‬ ‫به خاطر ترکیب مناسب راحتی و اطمینان از کمری استقبال‬ ‫کرده اند‪ .‬داده ها نش��ان می دهند کمری تا نوامبر سال جاری‬ ‫فروش ‪ 314‬هزار و ‪ 346‬دستگاهی داشته که افت بیش از ‪8‬‬ ‫درصدی نسبت به سال پیش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا کروال‬ ‫تویوت��ا اخیرا ً از نس��ل جدی��د کروال رونمایی ک��رده و این‬ ‫خودرو ارزوهای فراوانی در س��ر دارد‪ .‬کروال سال پیش رقابت‬ ‫تنگاتنگی با س��یویک داش��ت و اگرچه فاصله ف��روش ان با‬ ‫سیویک حدود ‪ 21‬هزار دستگاه است که حاکی از افت نسبت‬ ‫به سال پیش است اما طراحی ب ه روز کروال می تواند اب رفته‬ ‫را به جوی بازگرداند‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا اکورد‬ ‫هون��دا اکورد جدید بزرگ تر و لوکس تر از نس��ل قبل بوده‬ ‫و هم�� ه ما تحت تاثی��ر این خودرو قرار گرفته ایم‪ .‬متاس��فانه‬ ‫طراحی جدید این خودرو به افزایش فروش ان کمکی نکرده‬ ‫زی��را هوندا تنها ‪ 262‬هزار و ‪ 444‬دس��تگاه اک��ورد را تا ماه‬ ‫نوامب��ر فروخته که افت ‪ 12.68‬درصدی را تا به امروز نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان التیما‬ ‫التیم��ا افت فروش ح��دود ‪ 19‬درصدی را نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال پیش تجربه کرده اما بخش��ی از ان می تواند به‬ ‫خاطر معرفی نسل جدیدش در نمایشگاه نیویورک باشد‪ .‬صرف‬ ‫ نظر از این موضوع‪ ،‬نس��ل جدی��د التیما هم اکنون موجود بوده‬ ‫و بهبودهای فراوانی نس��بت به قبل را نش��ان می دهد‪ .‬از جمله‬ ‫ویژگی های این خودرو می توان به کابین باکیفیت تر‪ ،‬سیس��تم‬ ‫چهار چرخ محرک سفارشی و پیشران ه ‪ 4‬سیلندر ‪ 2‬لیتری توربو‬ ‫جدید مجهز به فناوری کمپرس متغیر اشاره کرد‪ .‬این پیشرانه‬ ‫قدرت ‪ 248‬اسبی و گشتاور ‪ 379‬نیوتون متری دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان سنترا‬ ‫نیس��ان در حال کار روی نس��ل جدید سنتراست اما نسل‬ ‫فعلی هنوز هم طرفدار دارد‪ .‬به خاطر قیمت پای ه کمتر از ‪18‬‬ ‫هزار دالر‪ ،‬تعداد ‪ 195‬هزار و ‪ 479‬دس��تگاه از این خودرو به‬ ‫خان ه مشتریان جدید راه یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت مالیبو‬ ‫یکی از معدود س��دان هایی که از خشم جنرال موتورز فرار‬ ‫کرده مالیبو اس��ت که رقیب فورد فیوژن اس��ت‪ .‬اگرچه این‬ ‫خودرو به انداز ه کمری یا اکورد محبوب نیس��ت اما تولید ان‬ ‫تا چند سال اینده ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹هیوندای االنترا‬ ‫االنت��را فی��س لیفت از پاییز س��ال جاری وارد بازار ش��ده‬ ‫ام��ا مدل قبلی فروش ‪ 185‬هزار و ‪ 339‬دس��تگاهی داش��ته‬ ‫ک��ه خیلی چش��مگیر به نظر نمی رس��د اما یک��ی از معدود‬ ‫سواری هایی است که افزایش فروش را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد فیوژن‬ ‫‪Ford Fusion exterior 2018‬‬ ‫خب این یک مورد عجیب اس��ت‪ .‬فورد در حال برنامه ریزی‬ ‫ب��رای حذف پرفروش ترین س��دان خود در امریکاس��ت‪ .‬این‬ ‫خودرو تا ماه نوامبر فروش ‪ 157‬هزار و ‪ 548‬دستگاهی داشته‬ ‫که حاکی از افت ‪ 18‬درصدی است‪ .‬فورد تصمیم گرفته روی‬ ‫تولید نسل جدید فیوژن سرمایه گذاری نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت کروز‬ ‫عجایب خودروسازان امریکایی همچنان ادامه دارد چرا که‬ ‫پرفروش ترین سدان جنرال موتورز نیز با وجود فروش مناسب‬ ‫ایند ه درخشانی نخواهد داشت‪ .‬اگرچه کروز همچنان فروش‬ ‫خوب��ی دارد اما افت فروش ‪ 20‬درصدی ان در س��ال جاری‬ ‫جنرال موتورز را مجبور به بازنگری در ایند ه این خودرو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫استینگر‪ ،‬خودروی موفق کیا‬ ‫در اولین س��ال کام��ل حضور در ب��ازار خودرو‬ ‫امریکا‪ ،‬کیا اس��تینگر ب��ه خان ه ‪ 16‬ه��زار و ‪806‬‬ ‫نف��ر راه یافته که برای ت��ازه وارد کره ای در کالس‬ ‫خودروهای میان س��ایز عملکرد خوبی محس��وب‬ ‫می شود‪ .‬مشکل این است که ما نمی دانیم عملکرد‬ ‫اس��تینگر چقدر خوب است زیرا رقبای این خودرو‬ ‫فع ً‬ ‫ال امار فروش خود را اعالم نکرده اند‪ .‬برای مثال‬ ‫ب ام و س��ری ‪ 4‬فروش ‪ 31‬هزار و ‪ 379‬دستگاهی‬ ‫در سال ‪ 2018‬داشته اما این امار شامل مدل های‬ ‫‪ 2‬و ‪ 4‬درب اس��ت‪ .‬به طور مشابه ائودی نیز فروش‬ ‫‪ 25‬هزار و ‪ 972‬دستگاهی را برای کل خانواد ه ‪A5‬‬ ‫اعالم کرده است‪ .‬این خانواده شامل مدل های کوپه‬ ‫و اس��پرت بک و همچنین نسخه های کابریولت‪S ،‬‬ ‫و ‪ RS‬اس��ت‪ .‬لکس��س نیز فروش ‪ 22‬هزار و ‪927‬‬ ‫دس��تگاهی برای مدل های ‪ IS‬در س��ال ‪ 2018‬را‬ ‫گزارش کرده است‪ .‬همچنین شایعاتی وجود دارد‬ ‫مبنی ب��ر اینکه خریداران اس��تینگر عالق ه زیادی‬ ‫به نس��خ ه ‪ 6‬س��یلندر توئین توربو داش��ته و ان را‬ ‫به م��دل ارزان تر ‪ 2‬لیتری ترجی��ح می دهند‪ .‬کیا‬ ‫ه��م فع ً‬ ‫ال امار فروش این دو نس��خه را به تفکیک‬ ‫اعالم نکرده اس��ت‪ .‬با عالق ه روزاف��زون خریداران‬ ‫به شاس��ی بلندها‪ ،‬به نظر می رس��د اس��تینگر در‬ ‫ماموری��ت خود موفق بوده ام��ا هنوز هم نمی توان‬ ‫با قطعیت س��خن گفت مخصوص��اً اینکه داده های‬ ‫فروش کاملی در دس��ت نیست‪ .‬در کل باید گفت‬ ‫سال ‪ 2018‬برای کیا افت و خیز چندانی نداشته و‬ ‫این خودروساز فروش ‪ 589‬هزار و ‪ 673‬دستگاهی‬ ‫در امریکا داش��ته درحالی که فروش س��ال ‪2017‬‬ ‫این خودروس��از کره ای برابر ب��ا ‪ 589‬هزار و ‪668‬‬ ‫دستگاه بوده است‪.‬‬ ‫‪ 22‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 5‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 12‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪121/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪60/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪98/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪275/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪293/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪195/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪22/390/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪36/200/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪84/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪105/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪31/089/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪45/300/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪71/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪129/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪196/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪118/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪124/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪550/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪330/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪480/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪445/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪600/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪180/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪--- :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪:‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪500/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪500/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪---:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪840/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪370/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪640/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪950/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪920/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه خودرو تهران‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 22‬دی ‪ 5 1397‬جمادی االول ‪ 12 1440‬ژانویه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪49‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬اکرم امینی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسوول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫دریافت زیرمیزی برای پرداخت ارز‬ ‫به قطعه ساز‬ ‫محمد مهدی شکور زاده ‪ -‬رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان خراسان‬ ‫رضوی‪ :‬در خصوص وضعیت قطعه س��ازان باید گفت که معضالت قطعه س��ازی‬ ‫کماکان ادامه دارد و ش��رایط نه تنها بهتر نش��ده بلکه بدتر هم ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫می��زان تولید قطعه به ش��دت کاه��ش یافته و در برخ��ی کارخان ه ها حتی به‬ ‫صفر رس��یده و قطعه س��ازان تنها با ‪ 5‬درصد ظرفیت در حال تولید هس��تند و‬ ‫به زحمت خود را س��ر پا نگاه داش��ته اند و در حال تالش برای حفظ نیروهای‬ ‫ام��وزش دیده و متخصص واحدهای تولیدی هس��تند زیرا اموزش انها هزینه‬ ‫بر بوده و جایگزین کردن انها کار س��اده ای نیست‪ .‬تنها تغییری که شاهد ان‬ ‫هس��تیم کاهش نرخ ارز ازاد اس��ت که با توجه به عدم امکان ثبت سفارش با‬ ‫ارز ازاد عم�لا تغییری در هزینه های تولید و قیمت ها رخ نداده اس��ت؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که تولیدکنندگان مجبور به خرید ارز ثانویه از صرافی ها هس��تند‬ ‫ک��ه انها نیز در قبال دریافت زیرمیزی اقدام به پرداخت ارز می کنند لذا عمده‬ ‫مش��کل قطعه س��ازان و تمام تولیدکنندگان‪ ،‬ضوابطی است که گمرک و بانک‬ ‫مرکزی اعمال کرده اس��ت‪ .‬در ادامه باید گفت ش��ورای رقابت روش درستی را‬ ‫ب��رای اثبات ادعای خود مبنی بر جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و افزایش‬ ‫بهره وری شرکت های خودروساز به کار نگرفت و عمال باعث ضرر و زیان شدید‬ ‫خودروسازان شد‪ .‬سخن از بهبود بهره وری در صنعت خودرو حرف کامال به جا‬ ‫و درس��تی است اما عمال امکانپذیر نیست زیرا شرکت های خودروساز به قدری‬ ‫حجیم شده اند که پیچیدگی های به وجود امده از ان مانع از بهره وری شرکت ها‬ ‫می ش��ود‪ .‬چنانچه شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو و سایپا مستقل شوند‬ ‫و با تصمیمات درون س��ازمانی اداره شوند عالوه بر پیدایش فضای رقابتی بین‬ ‫شرکت ها شاهد افزایش بهره وری و راندمان کاری خواهیم بود‪ .‬در حالی شورای‬ ‫رقابت بر خودروس��ازان بابت ثبات قیمت ها فشار می اورد که وظیفه ان ایجاد‬ ‫فضای رقابتی بین ش��رکت ها بود لذا باید گفت ش��ورای رقابت مسیر را اشتباه‬ ‫رفت و در نهایت باعث فروش نامطلوب خودروس��ازان به دلیل افزایش ناگهانی‬ ‫قیمت ها شد‪ .‬خودروسازان متنوع و مستقل‪ ،‬شرکت هایی توانمند و انعطاف پذیر‬ ‫بوده که قادر هستند در فضایی رقابتی بدون پیچیدگی فعالیت کنند‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
هفته نامه روزگار خودرو 62

هفته نامه روزگار خودرو 62

شماره : 62
تاریخ : 1398/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!