هفته نامه روزگار خودرو شماره 4 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 4

هفته نامه روزگار خودرو شماره 4

هفته نامه روزگار خودرو شماره 4

‫‪4‬‬ ‫رویکرد دوگانه استاندارد در تولید و واردات خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‪ 14‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪4‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫ترامپ با قوانین سوختی چه می کند؟‬ ‫حکمرانی نرخ سوخت‬ ‫بر صنعت خودرو امریکا‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪4‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫استاندارد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫صنعت قطعه مصمم به اجرای استانداردهای جهانی‬ ‫رضا رضایی‪ ،‬فعال صنعت قطعه‪ :‬مسئله ای که این روزها ذهن‬ ‫بس��یاری را به خود مش��غول کرده‪ ،‬الودگی هواست‪ .‬موضوع هوای‬ ‫الوده در جهان که بیشتر در شهرهای بزرگ نمود پیدا کرده امروزه‬ ‫به بحث اصلی حوزه صنعت و محیط زیست تبدیل شده است‪ .‬گفته‬ ‫می ش��ود یکی از علل این امر به اس��تاندارد محصوالت برمی گردد‪.‬‬ ‫بخش��ی از این مسئله به کیفیت خودروها و موتورهای ساخته شده‬ ‫مربوط می ش��ود که امروز به لحاظ اس��تانداردها بسیار تغییر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬با بهبود س��اخت موتورها امر س��وخت به ط��ور کامل انجام‬ ‫می شود و کاتالیست های تهویه شده در اگزوز (کنترل میزان خروجی‬ ‫گازهای س��می متصاعد از س��وخت بنزین خودرو) از الودگی هایی‬ ‫که ممکن اس��ت از این امر ناشی شود جلوگیری می کند اما به دلیل‬ ‫فرهنگ سازی نش��دن بعضی از افراد اقدام به برداشتن کاتالیست ها‬ ‫می کنند که مقوله ای جداس��ت و به باور اش��تباه جامعه برمی گردد‪.‬‬ ‫موتورسازان برای بهبود ساخت موتورها در کشور با جدیت در حال‬ ‫فعالیت هستند و تولیدات در این راستا بسیار ارتقا پیدا کرده است‪.‬‬ ‫البت��ه اگر بخواهی��م در میزان الودگی این مورتورها در مقایس��ه با‬ ‫موتورهای��ی که در دنیا س��اخته می ش��ود قضاوت کنی��م‪ ،‬موضوع‬ ‫متفاوت می شود‪ .‬یاداور می شوم امروز الودگی هوا به عوامل مختلفی‬ ‫برمی گردد به طور نمونه در بحث قطعات ساخت داخل یا مشخصات‬ ‫فنی مهندس��ی و مولفه های الزم را دارد یا نه‪ .‬قطعه ساز موظف است‬ ‫با توجه به مش��خصات فنی مهندس��ی اس��تانداردهایی که از سوی‬ ‫خودروس��ازان به انها داده می شود کار را تحویل دهد‪ .‬بر این اساس‬ ‫قطعه ساز سعی دارد تمام الزامات مهندسی و انتظارات مصرف کننده‬ ‫را تامین کند و با تایید قطعه موردنظر تولید انبوه اغاز می شود‪ .‬باید‬ ‫بپذیریم نیاز اس��ت خودروهای تولیدی امروز با خودروهای به روزتر‬ ‫جایگزین شوند و اگر با استاندارد یورو‪ ۴‬تولید می شوند الزم است به‬ ‫نسل های جدیدتر ارتقا پیدا کنند‪.‬‬ ‫بررسی روند اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه در صنعت خودرو نشان داد‬ ‫رویکرد دوگانه استاندارد در تولید و واردات خودرو‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫اج��رای اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه ک��ه فاز‬ ‫نخس��ت ان از اول دی امسال کلید خورد و بر اساس‬ ‫ان تولید ‪ ۲۵‬مدل خودرو س��واری و س��نگین متوقف‬ ‫ش��د در حالی به خودروهای وارداتی تسری یافته و‬ ‫خودروهایی که وارد کش��ور نشده را در بر گرفته که‬ ‫ب��ه طور قطع اجرای این اس��تانداردها کمک بزرگی‬ ‫ب��ه افزایش ایمنی خواهد کرد اما نکته ای که در این‬ ‫میان باید مورد توجه قرار گیرد این است که نباید به‬ ‫صرف حمایت از تولید داخل از ایجاد استانداردهای‬ ‫جدید غفلت کنیم؛ این در حالی اس��ت که هر سال‬ ‫شاهد امار باالی مرگ ومیر در جاده ها به دلیل ایمن‬ ‫نبودن خودروها هس��تیم و بدون ش��ک اجرای این‬ ‫اس��تانداردها می تواند کمک بزرگ��ی در این زمینه‬ ‫باش��د ام��ا درحال حاضر اعمال و اج��رای این قانون‬ ‫واردکنن��دگان را ب��ا چال��ش و هزینه های��ی روبه رو‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در این شرایط که برخی از شرکت های‬ ‫خارج��ی راه خ��ود را برای همکاری ب��ا ایرانی ها باز‬ ‫کرده اند‪ ،‬اعمال هزینه های اضافی مانع جدید دیگری‬ ‫در مسیر سرمایه گذاری انها خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردهای سختگیرانه‬ ‫در همی��ن حال عقیل مصطفای��ی‪ ،‬مدیر بازاریابی‬ ‫شرکت ارمان موتور که هنوز محصوالت این شرکت‬ ‫وارد ایران نشده و در مرحله ثبت سفارش و رونمایی‬ ‫قرار دارد معتقد اس��ت‪ :‬این اس��تانداردها با توجه به‬ ‫وضعیت فعلی این صنعت بس��یار سختگیرانه تدوین‬ ‫ش��ده و در حالی ک��ه هنوز این صنع��ت به جایگاه‬ ‫مطلوبی نرس��یده در ح��ال تنظیم اس��تانداردهایی‬ ‫براساس استانداردهای اروپا هستیم اما در عین حال‬ ‫این روند بس��یار مطلوب بوده و اگر در حالت ایده ال‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬می تواند بی نظمی های موجود را س��امان‬ ‫دهد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اگر در بدترین حالت بی نظمی‬ ‫به رعایت نظم اقدام کنیم جای بسی امیدواری است‬ ‫و این نش��ان از مدیریت شرایط دارد اما با بی نظمی‬ ‫حاکم و ش��رایطی که در واردات خودرو وجود دارد‪،‬‬ ‫ازمون ه��ای مرتبط ب��ا خودروهای وارداتی ش��امل‬ ‫استانداردهای پنجاه وپنج گانه بود که با تصمیم اخیر‬ ‫این میزان استاندارد به ‪ ۸۵‬مورد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مصطفایی ادامه داد‪ :‬این شرایط و تصمیم ها در حالی‬ ‫اس��ت که پیش از این مجوز ورود برخی خودروها به‬ ‫کشور با استانداردهای پنجاه وپنج گانه داده شده بود‬ ‫که با اجرای این تصمیم‪ ،‬این ش��رایط از بین رفت و‬ ‫از انجا که این نگرانی وجود داش��ت که بعد از ورود‬ ‫این خودروها به کش��ور‪ ،‬تصمیم ه��ای جدیدی اجرا‬ ‫ش��ده و مانع واردات و همچنی��ن عرضه خودروهای‬ ‫مورد تایید قبلی ش��ود و شرکت در اجرای تعهدات‬ ‫خود به مشتری ها با موانعی همراه شود به طور کلی‬ ‫تصمیم گرفتیم محصوالت جدید را با استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه وارد کنیم‪ .‬مدیر بازاریابی شرکت‬ ‫ارمان موتور ادامه داد‪ :‬هم اکنون میزان فشار وارد به‬ ‫چرخ ها و محافظت از برخورد با عابر پیاده ازمون های‬ ‫جدیدی بود که به اس��تانداردهای جدید اضافه شده‬ ‫و نماینده توف نیز در کنار این ش��رکت با حضور در‬ ‫جلسات‪ ،‬اجرای استانداردها را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مذاکره با سازمان ملی استاندارد‬ ‫وی با تاکید ب��ر انجام مذاکراتی با س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد در این ب��اره اظه��ار کرد‪ :‬به ط��ور قطع‬ ‫مذاکرات��ی با س��ازمان مل��ی اس��تاندارد در این باره‬ ‫خواهیم داشت زیرا این ش��رکت امادگی دارد برای‬ ‫هر محصول به صورت جداگانه اس��تانداردهای الزم‬ ‫را دریاف��ت کند اما این اعتقاد وج��ود دارد که باید‬ ‫برای همه محصوالت‪ ،‬گواهی اس��تاندارد صادر شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در تولیدات اروپایی می توان‬ ‫استاندارد هش��تادوپنج گانه را برای همه محصوالت‬ ‫ارائه کرد اما برای تولیدات اسیایی این امکان وجود‬ ‫ندارد و بای��د به صورت انفرادی ب��رای هر محصول‬ ‫گواهی استاندارد گرفته شود‪.‬‬ ‫مدی��ر بازاریابی ش��رکت ارمان موت��ور این روند‬ ‫را معضل��ی ج��دی عن��وان و تصریح ک��رد‪ :‬در این‬ ‫شرایط این پرس��ش مطرح می شود که چرا سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد از موضع خود عقب نمی کش��د و به‬ ‫موضوع به صورت کلی نگاه می کند؟ اگر قرار اس��ت‬ ‫محصوالت به صورت یک طیف اس��تاندارد باشد به‬ ‫طور قطع این روند به ویژه برای نش��ان های اسیایی‬ ‫امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر اس��تاندارد تولیدکننده ای که بنز‪،‬‬ ‫نیس��ان و ب ام و تولید می کند یا ب��ا مدیریت ژاپنی‬ ‫در ح��ال تولی��د محص��ول اس��ت ملزم به داش��تن‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه است اما خودروسازان‬ ‫داخل��ی که خودروه��ای دهه های قدیم��ی را تولید‬ ‫می کنند در شرایط بهتری قرار دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹عینک سختگیری برداشته شود‬ ‫مصطفایی خواس��تار ش��د که عینک سختگیری‬ ‫برای نش��ان های وارداتی برداش��ته ش��ود و شرایط‬ ‫بهبود یابد اما در عین حال نیز از ارائه مدارک تقلبی‬ ‫جلوگیری ش��ود زیرا هم اکنون شاهد برخی تخلفات‬ ‫در این زمینه هس��تیم در حالی که باید همه موارد‬ ‫براس��اس ش��رایط معمولی پیش رود‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به اینکه بازخورد ش��ریک خارجی این شرکت برای‬ ‫اعمال اس��تانداردهای جدید چگون��ه بوده نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شریک تایوانی این قوانین را پذیرفته و مدارک‬ ‫تاییدش��ده نی��ز وج��ود دارد و هزینه ه��ای الزم در‬ ‫این باره انجام شده و نماینده دفتر توف در شانگهای‬ ‫نی��ز همراه این ش��رکت اس��ت‪ .‬با این ح��ال انتظار‬ ‫می رود از میزان س��ختگیری های فعلی کاسته شود‬ ‫و روند ضابطه مندانه و اداری پیش رود‪.‬‬ ‫‹ ‹به قوانین ایران احترام می گذاریم‬ ‫نماینده ش��رکت توف در ش��انگهای که به عنوان‬ ‫همکار یک برند تایوانی در ایران مشغول فعالیت است‬ ‫با اشاره به اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه در‬ ‫صنعت خودرو ایران اظهار کرد‪ :‬موضوع استاندارد در‬ ‫ایران در س��ال های اخیر تا اندازه زیادی هموار شده‬ ‫و قوانین اروپایی بهتر از گذش��ته مورد پذیرش قرار‬ ‫می گی��رد و دولت ایران در کنترل کیفیت االیندگی‬ ‫هوا نه تنها در بازار داخلی بلکه در بازارهای ان سوی‬ ‫اب ها نیز عالقه نشان داده و توانسته کنترل هایی را‬ ‫در این زمینه اعمال کند‪.‬‬ ‫وی اجرای این اس��تانداردها را برای کش��ورهای‬ ‫اروپایی ضروری دانس��ت و گفت‪ :‬به طور قطع همه‬ ‫بای��د به قوانین دولت ای��ران احترام بگذارند و ما نیز‬ ‫به این قانون احترام گذاش��ته و ان را در محصوالت‬ ‫خود اجرا می کنیم‪.‬‬ ‫این نماینده چینی که به شرط عنوان نشدن نامش‬ ‫حاضر به گفت وگو شده بود در پاسخ به این پرسش‬ ‫«گسترش صنعت» که ایا این استانداردها را همگام‬ ‫با توانمندی های فعلی صنعت خودرو می دانید‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شاید در برخی موارد این قوانین مناسب نباشد‬ ‫یا با س��ختگیری هایی همراه باش��د اما به اعتقاد من‬ ‫این قراردادها برای ایران ضروری به ش��مار می رود‪.‬‬ ‫نماینده شرکت توف در شانگهای یاداور شد‪ :‬هرچند‬ ‫در زمین��ه اس��تانداردهای موجود در ای��ران اطالع‬ ‫دقیق��ی در اختیار نداریم ام��ا درحال حاضر ایرانی ها‬ ‫در بح��ث اس��تاندارد در حال پیش��رفت و به دنبال‬ ‫دستیابی به شرایطی براساس استانداردهای اروپایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫موتور سیکلت‬ ‫سر موتورسواران کاله نمی رود‬ ‫موتورسیکلت س��واران و دوچرخه س��واران به دلیل‬ ‫تردد بین خودروها با س��رعت باال ممکن اس��ت دیده‬ ‫نش��وند و چون حفاظ فیزیکی ندارند احتمال تصادف‬ ‫و صدمه انها جدی است‪.‬‬ ‫در کش��ورهای با درام��د متوس��ط و پایین میزان‬ ‫اس��تفاده از خودرو نس��بت به کش��ورهای ب��ا درامد‬ ‫ب��اال کمتر بوده درنتیجه اس��تفاده از موتورس��یکلت‬ ‫و س��ایر وس��ایل نقلیه دوچرخ بیشتر اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫عم��وم صدمات س��ر و گ��ردن عامل ف��وت و ناتوانی‬ ‫موتورسیکلت سواران و دوچرخه سواران شده و هزینه‬ ‫این قبیل اسیب ها بر بودجه بهداشتی کشور سنگینی‬ ‫ک��رده که نیازمند اس��ت برای اس��تفاده از کاله های‬ ‫ایمنی فرهنگ س��ازی ش��ود‪.‬قدیمی ترین کاله ایمنی‬ ‫توس��ط سربازان اش��وری ‪ ۹۰۰‬س��ال پیش از میالد‬ ‫اس��تفاده می ش��د و این کاله ها دارای عینک و کاله‬ ‫برنزی ضخیمی بوده تا از سر در مقابل ضربه شمشیر‬ ‫و تیر محافظ��ت کند ازاین رو ام��روز نیز کاله ایمنی‬ ‫وس��یله ای حفاظتی بوده که از شدت صدمات وارد بر‬ ‫س��ر در تصادف ها می کاهد‪ .‬استفاده از کاله ایمنی در‬ ‫برخی صنایع مانند ساختمان سازی و‪ ...‬اجباری است‬ ‫که برای راکبان موتورس��یکلت نی��ز باید پس از رفع‬ ‫ایرادها اجباری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود بازار و تولید‬ ‫زینب ذاگلی‪ ،‬کارشناس فروش یکی از شرکت های‬ ‫تولیدکنن��ده کاله ایمنی در کش��ور درب��اره وضعیت‬ ‫تولی��د این محص��ول گفت‪ :‬درحال حاض��ر تولید این‬ ‫شرکت به یک چهارم کاهش یافته زیرا بازار تقاضا افت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین نوسانات بازار باعث‬ ‫تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی شده و کسادی یک‬ ‫بخش (بازار) به س��ایر قسمت های تولید (کارخانه ها)‬ ‫نیز سرایت می کند‪.‬‬ ‫اما علی عدالت فر‪ ،‬عض��و هیات مدیره یکی دیگر از‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده کاله ایمنی در این باره ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ازار ف��روش کاله ایمنی راکد اس��ت و یکی از‬ ‫دالیل ان به فرهنگ سازی نکردن برمی گردد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬فرهنگ س��ازی می تواند از طریق رسانه ها‬ ‫انجام ش��ود یا در یکی از دروس دبیرستان کنار سایر‬ ‫قوانی��ن راهنمایی و رانندگی به دانش اموزان اموزش‬ ‫داده شود‪ .‬وی تاکیدکرد‪ :‬باید فرهنگ سازی به گونه ای‬ ‫باشد که موتورسیکلت سواران استفاده از کاله ایمنی‬ ‫را ضروری و حیاتی بدانند‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد اولیه مورد استفاده‬ ‫در ادامه ذاگلی درباره مواد اولیه مورد اس��تفاده در‬ ‫تولید کاله ایمنی گفت‪ :‬این نش��ان ب��رای تولید این‬ ‫کاله ه��ا از مواد اولیه داخلی اس��تفاده می کند و کاله‬ ‫ایمنی به طور کامل بومی اس��ت‪ .‬عدالت فر در ادامه به‬ ‫وضعیت قاچاق این محصول در بازار پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫شاید بیش از ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬درصد کاله های ایمنی در بازار‬ ‫وارداتی هس��تند و یکی از دالی��ل ان تنوع در ظاهر‬ ‫انهاس��ت‪ .‬به طور نمونه موادی که برای رنگ استفاده‬ ‫می کنند متفاوت از نوع ایرانی است و امکان تولید ان‬ ‫در داخ��ل وجود ندارد‪ .‬همچنین واردات ان س��خت‬ ‫خواهد بود زیرا تاریخ انقضای انها کمتر از ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ماه‬ ‫است (خروج از گمرک مبدا و حرکت به سوی مقصد‬ ‫و در ادامه اج��ازه ترخیص در گمرک مقصد احتمال‬ ‫فاسد شدن ان را افزایش می دهد) ازاین رو وارد کردن‬ ‫مواد اولیه رنگ ریس��ک زیادی دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫تم��ام مواد اولیه موردنیاز از داخل تامین می ش��ود و‬ ‫شاید کیفیت ان در مقایس��ه با نوع مشابه بسیار کم‬ ‫باشد بنابراین شاید کاله های ایمنی داخلی از براقیت‬ ‫کافی برای جل��ب رضایتمندی مش��تریان برخوردار‬ ‫نیس��ت‪.‬وی درباره امار کاله ه��ای قاچاق از ‪۶۰‬درصد‬ ‫واردات ان نی��ز گفت‪ :‬چ��ون تعرفه کاله ایمنی باالی‬ ‫‪۴۵‬درصد اس��ت اگر با نرخ کمی نسبت به کشور مادر‬ ‫در بازار ایران عرضه ش��ود‪ ،‬می توان دریافت به شکل‬ ‫قاچ��اق وارد ش��ده اند در غیر این ص��ورت نمی توان‬ ‫فهمی��د‪ .‬ازای��ن رو نمی توان امار دقیق��ی ارائه داد اما‬ ‫کاله ه��ای ایمنی چینی زیادی به ش��کل قاچاق وارد‬ ‫بازار کشور می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گالیه مصرف کنندگان‬ ‫ذاگلی در پاس��خ به این پرس��ش که شکایت هایی‬ ‫درب��اره کیفیت اس��تفاده از این کاله ه��ا وجود دارد؛‬ ‫ایا این ش��رکت س��عی ک��رده این ضعف ه��ا را رفع‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬س��اخت این کاله در این ش��رکت دارای‬ ‫اس��تانداردهای مورد نظر بوده ازاین رو دو هواکش در‬ ‫قس��مت باال و پایین کاله تعبیه ش��ده و نیز قسمت‬ ‫داخ��ل دارای حفره ای اس��ت ب��رای جابه جایی هوا‪.‬‬ ‫عدالت فر معتقد اس��ت‪ :‬این مشکالت در کاله ایمنی‬ ‫اجتناب ناپذیر اس��ت؛ برخی کل صورت و بخش��ی از‬ ‫گردن را می پوش��اند که ش��نوایی و تنفس را مشکل‬ ‫می کند‪ .‬ای��ن امر به ویژه در فصل گرما بیش��تر نمود‬ ‫دارد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬چون محصولی اس��ت که از سوی‬ ‫موتورسیکلت س��واران استفاده می ش��ود انها از قشر‬ ‫کم درامد و متوس��ط رو به پایین جامع��ه بوده و اگر‬ ‫قرار باش��د این مشکالت برطرف شود هزینه ها بسیار‬ ‫افزای��ش می یاب��د‪ .‬به طور نمون��ه کاله ‪ ۲۵‬تا ‪۳۲‬هزار‬ ‫تومان بیش از ‪۳۰۰‬هزار تومان تمام می ش��ود‪ .‬وقتی‬ ‫بازار تقاضا وجود نداش��ته باش��د تولید ان نیز صرفه‬ ‫اقتصادی نخواهد داش��ت‪.‬عدالت فر در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که ایا در کشور تولیدکننده ای به این سمت‬ ‫حرک��ت کرده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬کمتر کش��وری به این‬ ‫س��و رفته زیرا نیاز به فن��اوری دارد و نیز هزینه های‬ ‫تمام شده ان باالست‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت صادرات‬ ‫ذاگلی درباره صادرات ای��ن محصول گفت‪ :‬بازاری‬ ‫برای ص��ادرات کاله های ایمنی کش��ور وجود ندارد‪.‬‬ ‫برای تحقق این امر ضرورت دارد مدیران باالدس��تی‬ ‫و کسانی که سیاست گذار و تصمیم گیر در این زمینه‬ ‫هس��تند برنامه ریزی داشته باش��ند و تولیدکنندگان‬ ‫نی��ز از ای��ن موضوع اس��تقبال می کنن��د‪ .‬وی درباره‬ ‫کیفی��ت و نرخ این کاله ها در مقایس��ه با نوع چینی‬ ‫گفت‪ :‬کاله های ایمنی این شرکت با نوع مشابه چینی‬ ‫در یک س��طح اس��ت؛ حتی برخ��ی مصرف کنندگان‬ ‫معتقدن��د نوع ایرانی بهتر از چینی اس��ت ضمن انکه‬ ‫به لح��اظ ن��رخ ارزان تر تمام می ش��ود‪.‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫طراحان داخلی در طراحی رویه و نیز قسمت داخلی‬ ‫کاله در ح��ال فعالیت هس��تند تا رضایت مش��تریان‬ ‫جلب ش��ود و نیز در بخش رنگ س��عی شده تنوع و‬ ‫کیفیت الزم در محصوالت وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید کاله های هوشمند‬ ‫ذاگلی درباره س��اخت کاله های ایمنی هوش��مند‬ ‫در این ش��رکت عنوان کرد‪ :‬اگر تسهیالت پرداخت و‬ ‫س��رمایه گذاری انجام شود جزو برنامه های اینده این‬ ‫تولیدکننده رفتن به این سو است‪ .‬برای تحول در بازار‬ ‫و خارج ش��دن از رکود این نشان سعی دارد تغییراتی‬ ‫در تولید داش��ته باش��د‪.‬عدالت فر نیز درباره این نوع‬ ‫کاله ها معتقد اس��ت‪ :‬تولید این نوع کاله های خاص‬ ‫موردی بوده و هنوز تولید صنعتی نش��ده و در سطح‬ ‫ازمایش��ی تولید می ش��ود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬البته برخی‬ ‫اپش��ن ها به کاله ایمنی اضافه شده که بلوتوث یکی‬ ‫از انهاس��ت و موتورسیکلت سوار همزمان می تواند به‬ ‫موزیک گوش داده و مکالمه تلفنی داشته باشد اما در‬ ‫بحث تهویه هوا هنوز شرکت های داخلی به ان سمت‬ ‫حرکت نکرده ان��د‪ .‬وی درباره برنامه ه��ای اینده این‬ ‫شرکت گفت‪ :‬برای تحول در ساخت کاله این شرکت‬ ‫نیز خود راغب اس��ت اما نخس��ت بای��د دانش فنی و‬ ‫س��پس امکان��ات س��خت افزاری ان فراهم‬ ‫باش��د‪ .‬حتی امروز‬ ‫کال ه های‬ ‫ا یمن��ی‬ ‫خا ر ج��ی‬ ‫موج��ود در ب��ازار‬ ‫امکانات��ی بی��ش از نوع‬ ‫ایران��ی ن��دارد‪ .‬تنها کاری‬ ‫که برخی شرکت های خارجی‬ ‫انجام داده ان��د تعبیه چند پنجره‬ ‫روی کاله اس��ت که گ��ردش هوا را‬ ‫بیش��تر می کند‪.‬این فعال بازار درباره‬ ‫ارتق��ای کیف��ی محص��والت داخ��ل‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬اگر تعرفه ها افزایش‬ ‫یابد و ب��ازار تقاض��ای کاله‬ ‫س��اخت داخ��ل بیش��تر‬ ‫باش��د تولیدکننده نیز‬ ‫تمای��ل بیش��تری‬ ‫برای ارتقای کیفی‬ ‫محصوالتش خواهد داشت‪ .‬عدالت فر در پاسخ به این‬ ‫پرسش که ایا تولید ش��رکت های داخلی پاسخگوی‬ ‫نیاز بازار داخل اس��ت گفت‪ :‬ام��روز تولیدکنندگان با‬ ‫ظرفیتی کمتر از ‪۵۰‬درصد در حال فعالیت هس��تند‬ ‫و علت این اس��ت که حمایت ه��ای دولتی کم بوده و‬ ‫تجهی��زات موردنیاز وارد نمی ش��ود‪ .‬درحالی که کاله‬ ‫ایمنی جزو محصوالتی اس��ت که باید متنوع باشد تا‬ ‫تمام س��لیقه ها را پوش��ش دهد ازاین رو تولید کاله با‬ ‫‪ ۱۰‬مدل می تواند سهم تولیدکننده داخلی را در بازار‬ ‫افزایش داده و به فکر صادرات نیز باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اثر افزایش نرخ ارز بر صنعت خودرو در اینده نزدیک‬ ‫ارمان خالقی‪ ،‬عض�و هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ایران‪ :‬نوسانات ارزی در حالی بار دیگر تبدیل به مشکلی‬ ‫برای تولیدکنندگان ش��ده که ن��رخ ارز در صورت خودکفایی در‬ ‫تامین مواد اولیه و کاهش وابستگی به خارج می تواند عاملی برای‬ ‫افزایش رقابت پذیری صنایع کش��ور باشد‪.‬به طور قطع بیشترین‬ ‫تاثی��ر ن��رخ ارز بر نرخ م��واد اولیه وارداتی خواهد ب��ود و در این‬ ‫ش��رایط صنایعی که از طریق مواد اولیه و ماش��ین االت خارجی‬ ‫تولید می ش��وند‪ ،‬بیشترین اس��یب را از افزایش نرخ ارز متحمل‬ ‫خواهند ش��د چراکه با باال رفتن هرگونه نرخ ارز‪ ،‬نرخ تمام ش��ده‬ ‫محص��والت نیز در بازار افزایش می یابد و تاثیر واقعی ان بر بدنه‬ ‫تولید در ماه های اینده بیش��تر مش��خص خواهد ش��د‪ .‬هرچند‬ ‫بخش��ی از افزایش نرخ ارز‪ ،‬حباب قیمتی اس��ت و در صورتی که‬ ‫دول��ت نتوان��د تقاضای بخش تولید و ب��ازار را به خوبی مدیریت‬ ‫کند نه تنها حباب نرخ شکس��ته نخواهد ش��د بلکه ممکن است‬ ‫ش��اهد افزایش بیشتر نرخ ارز در بازار باشیم‪ .‬تقاضای تولید برای‬ ‫ارز یک تقاضای مش��خص و قابل پیش بینی است و دولت باید با‬ ‫تعریف درس��ت و ساز و کار مناسب اقدام به جمع اوری اطالعات‬ ‫مورد نیاز تولیدکنندگان در بازار ارز کند و با به دست اوردن این‬ ‫امار تقاضای تولید برای ارز را محاسبه و براساس ان برنامه ریزی‬ ‫کند‪ .‬هم اکنون تامین منابع مالی برای بخش تولیدی از نیازهای‬ ‫اساسی کش��ور در است چراکه این مس��ئله در سبد هزینه های‬ ‫تولید بخ��ش قابل توجهی را به خود اختص��اص می دهد‪ .‬به هر‬ ‫میزان که تولیدکنندگان به منابع مالی دسترس��ی داشته باشند‬ ‫ن��رخ نهای��ی تولید کاهش پی��دا کرده و کیفیت و ت��وان رقابتی‬ ‫تولیدکنندگان داخلی نیز افزایش خواهد یافت‪ .‬به طور قطع این‬ ‫نوسانات بر صنعت خودرو به ویژه قطعه سازی کشور که بخشی از‬ ‫مواد اولیه تولید را از خارج تامین می کند تاثیر خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‪ 14‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪4‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی برنامه های گذشته و اینده انجمن قطعه سازان کشور نشان داد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫انجمن ها و اتحادیه ه��ا به عنوان متولیان بخش‬ ‫خصوص��ی هر صنعتی پیگیر مش��کالت و مس��ائل‬ ‫تولیدکنن��دگان بوده ک��ه باید دید در این راس��تا‬ ‫صنع��ت قطعه چ��ه برنامه هایی ب��رای اینده خود‬ ‫تدوین کرده است؟‬ ‫‹ ‹کاه�ش س�ود بانک�ی و ازادس�ازی‬ ‫قیمت ها‬ ‫مازی��ار بیگلو‪ ،‬دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرویی گف��ت‪ :‬امروز برای صنعت‬ ‫خودرو و قطع��ه هدف گذاری های بس��یاری انجام‬ ‫ش��ده اس��ت که نیاز به اجرای یک سلسله الزامات‬ ‫دارد مانن��د حمایت بخش ه��ای غیردولتی که این‬ ‫اقدامات باید از س��وی انجمن ها پیگیری شود و در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در این راس��تا گفت وگوهای بس��یاری‬ ‫ب��ا وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت همچنی��ن‬ ‫بان��ک مرکزی و بانک های عامل ش��ده ت��ا بتوانیم‬ ‫ب��ا رایزنی بهره های بانکی را ب��رای تولید کاهش و‬ ‫س��قف اعتبارات را افزایش دهی��م‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫اما این مش��کالت به طور قطع باید از س��وی دولت‬ ‫و بخش های دولتی رفع ش��ود‪ .‬روند مذاکرات ادامه‬ ‫دارد ام��ا برای نتیجه نهای��ی نمی توان زمان تعیین‬ ‫کرد زیرا مس��ئله ای اس��ت که باید در شورای پول‬ ‫و اعتب��ار دنب��ال و با حض��ور نماین��دگان انجمن‬ ‫برنامه های روشن با اینده ای نامعلوم‬ ‫نتیجه گیری ش��ود‪ .‬پس از برگزاری این جلس��ات‬ ‫بای��د راهکار عملی حاصل ش��ود‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫قطع��ه تصریح کرد‪ :‬انجمن با کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی جلسات بسیاری‬ ‫داش��ت و با مطرح کردن افزایش نرخ محصوالت به‬ ‫ش��ورای رقابت نیز ورود کرده و باید دید مجوز ان‬ ‫صادر می ش��ود یا خیر‪ .‬این در حالی است که بارها‬ ‫از سوی قطعه سازان درخواست شد نرخ خودرو ازاد‬ ‫ش��ود و این مباحث یعنی نقدینگی‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫و‪ ...‬با کمیسیون در حال پیگیری است‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی درباره‬ ‫کارهای انجام ش��ده در این انجم��ن عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫بخش��ی که هنوز انجمن موفق نش��ده برنامه های‬ ‫راهبردی را تغییر دهد و کارهای جدیدی داش��ته‬ ‫باشد شورای رقابت است و تا زمانی که این مشکل‬ ‫برطرف نش��ود چالش ه��ا باقی خواه��د ماند‪.‬بیگلو‬ ‫اعالم کرد‪ :‬اگر خودروس��از مجوز افزایش نرخ ندارد‬ ‫زیان ده هم نباید باش��د‪ .‬حال ب��ا این وضعیت چه‬ ‫باید کرد‪ ،‬پرسش��ی است که دس��ت اندرکاران این‬ ‫ح��وزه دارند‪ .‬او گفت‪ :‬ش��رایط امروز‪ ،‬دوران گذری‬ ‫س��خت برای صنعت خودرو و قطعه کش��ور است‬ ‫ام��ا این گ��ذر تاریخی را یک بار دیگر در گذش��ته‬ ‫پشت س��ر گذاش��تیم و در دهه ‪ ۷۰‬با پایان جنگ‬ ‫تحمیل��ی ان را تجربه کردیم‪ .‬اتفاقاتی که در بحث‬ ‫قراردادها و روش های همکاری خودروسازان داخلی‬ ‫کش��ور با همتایان خارجی در حال رخ دادن است‬ ‫نش��ان می دهد از این تجربه ها بهره گیری ش��ده و‬ ‫خودروسازان در حال دنبال کردن برنامه های خود‬ ‫به این شکل هستند‪.‬این فعال صنعت قطعه یاداور‬ ‫شد‪ :‬قطعه سازان نیز تجربه این امر را دارند و امروز‬ ‫کاری که باید انجام ش��ود این است که خودروساز‬ ‫و قطعه س��از ب��ا تعام��ل و هم��کاری خودکفای��ی‬ ‫خودروهای جدید را تسریع کنند‪ .‬هرچه خودکفایی‬ ‫س��ریع تر انجام شود منفعت ان برای مصرف کننده‬ ‫نهایی و سهامداران و قطعه سازان بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬واحدهای تولیدی می توانند با این س��ود‬ ‫قطعات باکیفیت مناس��ب تولید کنن��د و بازارهای‬ ‫صادراتی داشته باشند؛ زنجیره ای به هم پیوسته که‬ ‫باید همه با تعامل روی مسئله داخلی سازی متمرکز‬ ‫شویم‪ .‬بیگلو ادامه داد‪۳۰ :‬درصد پایان بومی سازی‬ ‫قطع��ات مهم تر از س��ایر محصوالت ب��وده که باید‬ ‫حمایت های الزم در این بخش نیز انجام شود ضمن‬ ‫انکه با توسعه تولید‪ ،‬اشتغالزایی نیز محقق می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های انجام شده‬ ‫انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور از دیگر نهادهای فعال در صنعت‬ ‫قطعه است که ارش محبی نژاد‪ ،‬دبیر انجمن نخست‬ ‫به کارهای انجام ش��ده پرداخ��ت و گفت‪ :‬طرح های‬ ‫مختلفی ارائه ش��ده که بیشتر انها اجرا شده است‪.‬‬ ‫از جمله طرح چند بخشی جبران کسری نقدینگی‬ ‫به روش های تخصصی غیرپولی که مورد اس��تقبال‬ ‫قرار گرفت و بخش زیادی از ان نیز انجام شد‪ .‬این‬ ‫طرح بخشی از مشکالت قطعه سازان را پوشش داد‬ ‫و اخرین اقدام انجام شده در قالب ان طرح پرداخت‬ ‫‪۶۰۰‬میلیارد تومان مطالبات ازس��وی شرکت سایپا‬ ‫ب��ود‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬دومی��ن اقدام ط��رح تکوین‬ ‫مش��ارکتی خودرو با همکاری زنجی��ره تامین بود‬ ‫که به طرح «کی دی س��نتر» معروف شده بود و با‬ ‫جدیت دنبال می شود‪.‬‬ ‫در این باره جلس��ه های بسیاری با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت داشتیم‪ .‬طرح احیا و اعتالی صنعت‬ ‫خودرو کش��ور ارائه ش��د که در قالب س��اماندهی‬ ‫واردات خودرو و قطعات خودرو بود‪.‬وی افزود‪ :‬امروز‬ ‫ب��ا وجود تم��ام انتقادهایی که به طرح وارد اس��ت‬ ‫شاهد ساماندهی واردات خودرو هستیم اما صنعت‬ ‫قطعه با مش��کل جدیدی روبه رو ش��ده اس��ت زیرا‬ ‫طرح ها به نوعی نیمه کاره است و به شکل گزینشی‬ ‫با انها رفتار می شود‪ .‬این فعال صنعت قطعه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تعرفه واردات خودرو به شکل پلکانی افزایش‬ ‫پیدا کرده اما پیش نیاز ان طرح این بود که همزمان‬ ‫با تعرفه خودرو تعرفه قطعات نیز افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫بارها عنوان شده که کف تعرفه واردات قطعات باید‬ ‫‪۳۲‬درصد باشد تا تولیدکننده داخلی زمینه رقابت‬ ‫با وارداتی ها را داشته باشد‪.‬‬ ‫این ام��ر نادیده گرفته ش��د بنابرای��ن به زودی‬ ‫ش��اهد خواهیم بود که خودروسازان به جای خرید‬ ‫از قطعه س��از داخل این قطعات را از حجم واردات‬ ‫تامین کنند‪ .‬دبی��ر انجمن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور به سایر کارهای‬ ‫انجام ش��ده در این انجمن اشاره کرد و گفت‪ :‬طرح‬ ‫اصالح س��اختاری صنعت خودرو و قطعه کشور از‬ ‫دیگر اقدام��ات انجمن بود؛ تقوی��ت توان طراحی‪،‬‬ ‫اصالح س��اختار مدیریت��ی‪ ،‬اس��تفاده از فناوری و‬ ‫دانش فن��ی روز و نیز طرح تش��کیل تی یرینگ از‬ ‫جمله این طرح ها بود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های در دست اقدام‬ ‫محبی ن��ژاد در ادامه ب��ه برنامه ه��ای اینده این‬ ‫انجم��ن در ترکیب هیات مدیره جدید اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بناس��ت در جلسات مستمر و در بازه های‬ ‫زمان��ی مش��خص که ب��ا وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت داریم درباره سیاس��ت گذارهای کالن برای‬ ‫اصالح س��اختاری صنعت خودرو با تفکیک اجزای‬ ‫قطعه س��ازان و خودروس��از اقدام ش��ود‪ .‬همچنین‬ ‫پیاده سازی طرح تحول فرهنگی اجتماعی درجهت‬ ‫جلوگی��ری از حمله ها و هجمه ها به صنعت خودرو‬ ‫و تولید ملی در راستای بیانات رهبر معظم انقالب‬ ‫اس��ت که روی بحث اقتص��اد مقاومتی‪ ،‬تولید ملی‬ ‫و اش��تغال تاکید دارند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ارتقای توان‬ ‫طراحی و رقابت پذیری قطعه س��ازی کشور از سایر‬ ‫برنامه هاس��ت تا طرح ه��ای تخصصی در این حوزه‬ ‫ارائه شود‪ .‬همچنین طرح هایی مدون شده که نیاز‬ ‫ب��ه ویرایش دارد‪ .‬در ادام��ه قراردادها و توافق های‬ ‫قطعه س��ازان ایرانی و خارجی و ایجاد قراردادهای‬ ‫جوینت ونچر در دس��تور کار است تا در این راستا‬ ‫خدماتی به قطعه س��ازان داخل��ی برای همکاری با‬ ‫قطعه س��ازان خارجی ب��ا هماهنگ��ی انجمن های‬ ‫طرف ه��ای خارجی داده ش��ود‪ .‬این ام��ر در قالب‬ ‫هماهنگی های کلی برای تس��هیل مش��ارکت های‬ ‫بین المللی خواهد بود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه سازی کش��ور در جمع بندی برنامه ها اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در قالب دو طرح کل��ی انجمن ادامه فعالیت‬ ‫خواهد داشت؛ نخست طرح احیا و اعتالی صنعت‬ ‫خودرو کش��ور اس��ت که نیاز به اص�لاح و تقویت‬ ‫محی��ط پیرامونی ای��ن صنعت درجه��ت منافع و‬ ‫تولید ملی و تقویت س��ازندگان دارد‪ .‬طرح دوم نیز‬ ‫اصالح ساختاری صنعت خودرو است که به درون‬ ‫صنعت خودرو بیش��تر توج��ه دارد و ضمن اصالح‬ ‫ساختار خودروسازی‪ ،‬سیستم مدیریت‪ ،‬نگرش ها و‬ ‫فرهنگ کار نیز باید اصالح ش��ود‪ .‬در کنار این امر‬ ‫ضروری است قطعه سازی با مدیریت نوین و دانش‬ ‫و فن��اوری جدید بخش تحقیق و توس��عه خود را‬ ‫تقویت کرده و به لحاظ س��اختاری تغییراتی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به ط��ور نمونه فراهم ک��ردن پیش نیازهای ادغام‬ ‫قطعه س��ازان که باید فرهن��گ و قوانین ان تدوین‬ ‫ش��ود‪.‬محبی نژاد در بحث مجموعه س��ازی صنعت‬ ‫قطعه تاکید کرد‪ :‬نخس��ت باید قوانین ضدانحصار‬ ‫تدوین ش��ود و با تمهیداتی از ای��ن امر جلوگیری‬ ‫کرد و سپس ادغام سازی انجام شود‪.‬‬ ‫تولیدات خاص‬ ‫تنوع طراحی دوچرخه در برابر سه چرخه های بی رونق‬ ‫گاه��ی فعالیت اف��راد خالق و ن��واور در امر تولید این‬ ‫پرس��ش را ایجاد می کند که چرا با وجود چنین افرادی‪،‬‬ ‫صنعتی مانند موتورسیکلت همچنان اندر خم مشکالت‬ ‫نمی تواند خود را پیدا کند؟‬ ‫در ب��ازار ایران افرادی در این صنعت دیده می ش��وند‬ ‫که با مطالعه چندس��اله به طراحی دوچرخه‪ ،‬سه چرخه‬ ‫و حتی موتورس��یکلت برقی و غیربرق��ی پرداخته اند و‬ ‫با س��رمایه ش��خصی به تولید نمونه هایی از طرح ها نیز‬ ‫پرداخته ان��د اما در ادامه ب��رای تولید انبوه‪ ،‬روند متوقف‬ ‫شده زیرا «کفگیر به ته دیگ خورده است»‪ .‬شاید یکی از‬ ‫دالیلی که تولیدکنندگان داخلی (مونتاژکننده) به این‬ ‫طرح ه��ا اعتماد نمی کنند وضعیت نامس��اعد اقتصادی‬ ‫است که حاضر نیستند سرمایه خود را با ریسک بازگشت‬ ‫مواجه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی دوچرخه و سه چرخه های بومی‬ ‫وحی��د کربالی��ی‪ ،‬ط��راح و تولیدکنن��ده دوچرخه و‬ ‫سه چرخه (‪۶‬مدل) که مطالعه ‪ ۳‬ساله داشته درباره یکی‬ ‫از طراحی های خود گفت‪ :‬س��ه چرخه ای برقی در داخل‬ ‫طراحی ش��د که قطعات به کار رفته و عملکرد ان مانند‬ ‫دوچرخه است‪ .‬او افزود‪ :‬این سه چرخه به گونه ای طراحی‬ ‫ش��ده که هنگام نشستن قابلیت تکیه زدن دارد و در زیر‬ ‫زی��ن دو کمک وج��ود دارد و رکاب ان باالتر قرار گرفته‬ ‫که به طور کلی نشس��تن را راحت ترمی کند‪ .‬وی درباره‬ ‫قدرت این سه چرخه برقی نیز گفت‪ :‬باتری ان ‪ ۸۰۰‬وات‬ ‫قدرت دارد و دارای ‪ ۲‬موتور اس��ت که هنگام رکاب زدن‬ ‫موتورها درگیر نمی شوند‪ .‬باتری ها لیتیومی بوده که ‪۴۰‬‬ ‫کیلومتر سرعت دارد‪.‬او درباره دو سبد طراحی شده برای‬ ‫این سه چرخه گفت‪ :‬این وسیله ای است که هنگام خرید‬ ‫صاحب سه چرخه می تواند به راحتی از ان برای حمل بار‬ ‫(خریدهای انجام شده) استفاده کند‪.‬‬ ‫کربالیی درباره قطعات استفاده ش��ده در این وس��یله‬ ‫نقلی��ه عنوان کرد‪ :‬نمونه ها ازس��وی خ��ود طراح و تمام‬ ‫قطع��ات ان از گیربکس و موتور در داخل تولید ش��ده و‬ ‫تنها باتری ان تایوانی اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چرا باتری از داخل تامین نش��ده گفت‪ :‬برای ساخت‬ ‫نمونه این س��ه چرخه باتری از خارج تامین شد اما برای‬ ‫تولید انبوه می توان از توان داخلی اس��تفاده کرد ضمن‬ ‫انکه بهای تمام ش��ده این محصول در داخل یک س��وم‬ ‫مش��ابه خارجی اس��ت‪ .‬این ط��راح در ادامه به مش��کل‬ ‫نقدینگی اش��اره کرد و گفت‪ :‬تمام طرح ها در حد تولید‬ ‫نمونه باقی مانده اند زی��را برای ادامه راه و تولید صنعتی‬ ‫به سرمایه نیاز است که درحال حاضر تامین نشده است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت یاداور ش��د‪ :‬البته ن��رخ دوچرخه های‬ ‫معمول��ی این ش��رکت از نوع چینی بیش��تر اس��ت زیرا‬ ‫تولیدکنن��ده چینی دارای تس��هیالت و مزایای ویژه ای‬ ‫است که صنعتگر ایرانی انها را در اختیار ندارد برای نمونه‬ ‫تولیدکنن��ده چینی اهن را کیلویی هزار تومان می خرد‬ ‫و صنعتگ��ر داخلی باید ان را به نرخ ‪۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫تهیه کند‪ .‬کربالیی در پاسخ به این پرسش که سه چرخه‬ ‫برقی تولیدی این ش��رکت از نوع خارجی خود پایین تر‬ ‫تمام ش��ده چرا این ام��ر برای دوچرخه اتف��اق نیفتاده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در سه چرخه برقی توانستیم روی موتور کار کنیم‬ ‫و ب��ا ابتکارات الزم نرخ تمام ش��ده را کاهش دهیم اما در‬ ‫دوچرخه های معمولی تنها بدنه داخلی بوده و لوازم ان از‬ ‫چین و تایوان تهیه شده است‪ .‬کربالیی ادامه داد‪ :‬حمایت‬ ‫وج��ود ندارد درحالی که توانمندی کش��ور در طراحی و‬ ‫تولیدات صنعتی باالست همچنین چون این نوع وسایل‬ ‫نقلیه کاری جدید به ش��مار می روند ش��اید هنوز برای‬ ‫مردم جا نیفتاده باش��د ازاین رو اس��تقبال از ان به زمان‬ ‫بیش��تری نیاز دارد‪ .‬البته ش��اید الزم باشد تغییراتی در‬ ‫ظاهر محصوالت نیز به وجود اوریم‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار متنوع موتورسیکلت های کشور‬ ‫در ادامه سراغ یکی از واردکنندگان و مونتاژکنندگان‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت رفت��ه و وضعی��ت ب��ازار این‬ ‫دوچرخه ها را جویا ش��دیم زیرا خبرها حاکی است بازار‬ ‫فروش با افت ش��دیدی روبه رو ش��ده است‪ .‬محمدرضا‬ ‫حس��ینی‪ ،‬قائم مق��ام مدیرعامل یکی از ش��رکت های‬ ‫تولیدکننده در این باره گفت‪ :‬محصوالتی که این شرکت‬ ‫به بازار عرضه می کند انژکتوری بوده و نزدیک به ‪ ۶‬سال‬ ‫است که وارد و در داخل مونتاژ می شود‪.‬وی افزود‪ :‬شاید‬ ‫موتورس��یکلت های ارزان بازار بهتری داش��ته باشند اما‬ ‫این گونه نیس��ت که انژکتوری ها نیز بدون بازار باش��ند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬مدل ه��ای زیادی از انژکتوری ها در کنار‬ ‫کاربراتوری ها در بازار عرضه ش��ده ک��ه متقاضیان ویژه‬ ‫خود را دارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته این موضوع را نیز باید در‬ ‫نظر گرفت با توجه به رکودی که در اقتصاد کشور وجود‬ ‫دارد به نوعی تمام صنایع را درگیر کرده و ش��اید امسال‬ ‫بازار رونق گذش��ته را نداشته باشد‪ .‬او به بعضی مشکالت‬ ‫در صنعت موتورس��یکلت اش��اره کرد و گفت‪ :‬امس��ال‬ ‫محدودیت هایی اعالم و تغییراتی اعمال شد که با اینکه‬ ‫تم��ام محصوالت این نش��ان دارای اس��تاندارد یورو ‪ ۳‬و‬ ‫انژکتوری بودند تا چند ماه نتوانست انها را شماره گذاری‬ ‫کند ازاین رو بازار س��ال ‪ ۹۶‬نس��بت به سال های گذشته‬ ‫افت داش��ت‪.‬وی درباره نرخ این موتورسیکلت ها گفت‪:‬‬ ‫این موتورسیکلت ها از ‪۱۷‬میلیون تومان شروع می شود‬ ‫تا ‪۲۳‬میلیون تومان‪ .‬حس��ینی درب��اره وضعیت بازار در‬ ‫نیمه دوم س��ال نیز اظهار کرد‪ :‬ب��ازار تاحدودی مطلوب‬ ‫بود و چون برای نیمه دوم س��ال پالک های ‪ ۹۶‬امد بازار‬ ‫با اس��تقبال بیشتری روبه رو ش��د‪.‬وی به ‪ ۵‬مدل با تیراژ‬ ‫محدود این نش��ان اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬خدمات پس از‬ ‫ف��روش و تامین قطعات انها نیز به عهده ش��رکت بوده و‬ ‫نگرانی درباره قطعات موردنی��از برای خریداران وجود‬ ‫ندارد‪ .‬این فعال بازار موتورسیکلت درباره داخلی سازی‬ ‫این مدل ها گفت‪ :‬داخلی س��ازی ش��رایط خاصی دارد‬ ‫ازاین رو در حال بررسی شرایط تولید در داخل هستیم و‬ ‫اگر توانمندی و ظرفیت وجود داشته باشد به ان سو نیز‬ ‫حرکت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت ساخت داخل‬ ‫وی درب��اره مش��کالت داخلی س��ازی در صنعت‬ ‫موتورسیکلت و قطعات ان گفت‪ :‬زمانی این شرکت‬ ‫تنها تولیدکننده انجین در کش��ور بود و بیش از‬ ‫‪ ۵‬سال پیش خط انجین راه اندازی کرد‪ .‬پروانه‬ ‫بهره برداری گرفته ش��د و برنامه این‬ ‫بود که نخست قطعات وارد‬ ‫و در داخل مونتاژ ش��ود و در ادامه تولید به طور کامل در‬ ‫داخل انجام ش��ود که حمایت نش��د و طرح نیمه کاره به‬ ‫پایان رس��ید‪ .‬ام��روز ان خط انجین تعطی��ل بوده و تنها‬ ‫قس��مت تولید موتورسیکلت فعال است‪ .‬حسینی درباره‬ ‫ای��ن حمایت ها اف��زود‪ :‬بحث های تعرف��ه ای اجازه ادامه‬ ‫تولی��د را نداد زی��را گمرک تعرف��ه واردات قطعات برای‬ ‫مونتاژ را به ط��ور کامل دریافت می کرد‪.‬این تولیدکننده‬ ‫که موتورس��یکلت های س��فری نیز به بازار عرضه کرده‬ ‫درباره پیش بینی فروش روزهای پایان سال گفت‪ :‬به طور‬ ‫عموم تقاضا در روزهای پایانی سال بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫فعاالن ب��ازار درک کرده اند که م��ردم خواهان تنوع‬ ‫هس��تند زیرا س��لیقه ها متفاوت بوده و هر گروه س��نی‬ ‫به دنبال موتورس��یکلت و دوچرخه متناسب با خواسته‬ ‫خود است‪ .‬اگر از این منظر به بازار نگاه شود بازار وضعیت‬ ‫مطلوبی دارد اما اگر از لحاظ تولید و داخلی س��ازی نگاه‬ ‫شود این یکی از چالش های صنعت موتورسیکلت است‬ ‫که قطعه سازان را زمینگیر می کند زیرا مقیاس اقتصادی‬ ‫برای تولید بس��یار مهم اس��ت که تنوع بازار امکان ان را‬ ‫از تولیدکنن��ده می گیرد و در عم��ل نمی تواند در تولید‬ ‫مشارکت داشته باشد‪ .‬حال باید دید‬ ‫مدی��ران انجمن ها و اتحادیه ها برای‬ ‫برون رفت از این وضعیت چه برنامه ای‬ ‫دارند و متولی دولتی برای این مشکل چه‬ ‫راهکاری را تدوین کرده است؟‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪4‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بازرسی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اعتمادسازی با تسهیالت دولتی و خدمات پس از فروش‬ ‫خ�ادم منص�وری‪ ،‬رئی�س اتحادی�ه فروش�ندگان‬ ‫موتورس�یکلت و دوچرخه‪:‬یکی از الزام��ات ورود محصوالت‬ ‫ب��ا فناوری جدید به بازار تامی��ن نیازهای خدمات پس از فروش‬ ‫کاالس��ت‪ .‬بر همین اس��اس می ت��وان گفت یک��ی از مهم ترین‬ ‫دغدغه های محص��والت جدید خدمات دهی انها ب��وده و درباره‬ ‫موتورس��یکلت برق��ی نیز همی��ن موض��وع مطرح اس��ت‪ .‬باید‬ ‫حمایت های الزم انجام شود تا مشتری در ادامه به مشکل نخورد‬ ‫و از خرید خود ناراضی نباشد‪.‬‬ ‫ازای��ن رو خدمات پس از ف��روش و امکانات کش��ور در زمینه‬ ‫س��رویس دهی موتورس��یکلت های برقی موضوع بس��یار مهمی‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت باید ورود کند و تس��هیالتی را در این زمینه برای‬ ‫مصرف کننده نهایی در نظر بگیرد تا مردم توانایی خرید داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬قشر موتورسیکلت سوار قش��ر ضعیفی هستند که امکان‬ ‫پرداخت هزینه های س��نگین این نوع موتورسیکلت ها را ندارند‪.‬‬ ‫باتری یکی از قطعات مهم و اصلی موتورسیکلت برقی است و در‬ ‫این زمینه باید خدمات پس از فروش پاسخگوی نیازهای مشتری‬ ‫باش��د‪ .‬تمام اصرار اتحادیه برای بازار موتورسیکلت های برقی این‬ ‫است که مصرف کنندگان بتوانند به سرویس های الزم دسترسی‬ ‫داشته باشند که به نظر می رسد در این زمینه خالهایی در کشور‬ ‫وج��ود دارد و هن��وز زیرس��اخت های الزم برای همه گیر ش��دن‬ ‫برقی ها فراهم نش��ده است‪ .‬ایس��تگاه های شارژ یکی از مهم ترین‬ ‫بحث ها در امر زیرساخت هاست که در سطح شهر دیده نمی شود‬ ‫و ضروری اس��ت ش��هرداری برای این موض��وع برنامه ای تدوین‬ ‫کند‪ .‬تولیدکنندگان پس از تحوالتی که در یک س��ال گذش��ته‬ ‫در صنعت موتورس��یکلت رخ داد در بالتکلیفی به سر می برند و با‬ ‫افت تولید نمی توانند تصمیم های بلندمدت برای تولید و فروش‬ ‫محصوالت خود بگیرند‪.‬‬ ‫گزارش رضایت مشتریان از خودروهای سواری در نیمه نخست سال ‪ ۹۶‬اعالم شد‬ ‫ردپای انحصار در گزارش های کیفی خودروسازان‬ ‫شرکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران نتایج رضایت‬ ‫مش��تریان از خودروهای س��واری در نیمه نخس��ت امسال را‬ ‫اعالم کرد که نش��ان می دهد ‪ ۵۷‬درصد خودروها نس��بت به‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۵‬از رشد رضایت مشتریان و ‪ ۵/۲۳‬با افت رضایت‬ ‫همراه بوده اند‪.‬‬ ‫در تازه ترین امار منتش��ر ش��ده ازسوی ش��رکت بازرسی‬ ‫کیفیت و استاندارد ایران‪ ،‬نتایج پژوهش اندازه گیری رضایت‬ ‫مشتریان از کیفیت خودروهای سواری برای نوزدهمین دوره‬ ‫متوالی از س��وی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در‬ ‫‪ ۷‬دس��ته قیمتی کمتر از ‪ ۲۵‬میلیون‪ ۲۵ ،‬تا ‪ ۵۰‬میلیون‪۵۰ ،‬‬ ‫ت��ا ‪ ۷۵‬میلیون‪ ۷۵ ،‬تا ‪ ۱۰۰‬میلی��ون‪ ۱۰۰ ،‬تا ‪ ۱۲۵‬میلیون‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۵‬ت��ا ‪ ۲۰۰‬میلیون و باالتر از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان انتش��ار‬ ‫یافت ک��ه در ان به ترتیب دس��ته های قیمت��ی خودروهای‬ ‫س��ایپا‪ ،۱۳۱‬پارس تن��در‪ ،‬ام وی ام ایک��س ‪ ،)MT( ۲۲‬کیا‬ ‫پیکانت��و‪ ،‬رنو کپچ��ر‪ ،‬تویوتا پریوس و ب��ی ام و ‪ ۵۳۰‬باالترین‬ ‫میزان رضایت مش��تریان از کیفیت محصول را کس��ب کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این پژوهش با ‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۷۴‬نفر از خریداران ‪۹۷‬‬ ‫خودرو سواری که از ‪ ۱۷‬شرکت عرضه کننده خودرو در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ۱۳۹۶‬خودرو خریده بودند گفت وگویی شده‬ ‫که نتایج نش��ان می دهد رضایتمندی مشتریان در این مدت‬ ‫در مقایس��ه با سال ‪ ۱۳۹۵‬از رشد ‪ ۱۵‬امتیازی برخوردار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین ‪ ۵/۱۹‬درصد مدل خودروها برای نخس��تین‬ ‫بار در سال ‪ ۱۳۹۶‬مورد سنجش قرار گرفته اند‪ .‬البته رضایت‬ ‫مش��تریان خودرو از کانال های غیررس��می خ��ودرو (‪gray‬‬ ‫‪ )market‬در این پژوهش مورد س��نجش قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫نتایج رضایت مش��تریان در ‪ ۶‬ماه نخس��ت سال ‪ ۱۳۹۶‬نشان‬ ‫می دهد ‪ ۵۷‬درصد خودروها نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۵‬با رشد‬ ‫رضایت مشتریان و ‪ ۵/۲۳‬درصد با افت رضایت همراه بوده اند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ۵/۱۹‬درصد مدل خودروها برای نخستین بار در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۶‬مورد سنجش قرار گرفته اند‪ .‬دسته بندی قیمتی‬ ‫خودروها بر اس��اس نرخ ش��رکتی خودروها در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تنظیم ش��ده اس��ت‪ .‬نتایج نش��ان می دهد در دس��ته‬ ‫قیمتی (خودروهای ‪ ۲۵‬تا ‪ ۵۰‬میلیون تومان) با داش��تن ‪۳۵‬‬ ‫مدل خودرو بیش از ‪ ۶۳‬درصد سهم بازار را از ان خود کرده‬ ‫که بر این اساس خودرو پارس تندر تولیدی در شرکت پارس‬ ‫خودرو حائز باالترین عدد رضایت مش��تریان و خودرو تیبا‪۲‬‬ ‫پایین تری��ن رضای��ت را در میان خودروهای این رده کس��ب‬ ‫کرده اند‪ .‬این امار در حالی منتشر شده و رضایت ‪ ۵۷‬درصدی‬ ‫از خودروها را نش��ان می دهد که این پرسش مطرح می شود‬ ‫که ایا می توان به امار ارائه ش��ده از سوی مشتریان اکتفا کرد‬ ‫و ایا این روند امارگیری‪ ،‬ش��یوه درستی برای سنجش میزان‬ ‫رضایتبخشی مشتریان خواهد بود؟‬ ‫فرش��ید ش��کرخدایی‪ ،‬نایب رئیس انجمن مل��ی کیفیت با‬ ‫اش��اره به دو شاخص موجود در زمینه کیفیت اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬ش��اخص عملکردی کیفیت و همچنین برداشت‬ ‫مش��تری از موضوع کیفیت مطرح می شود و این دو شاخص‬ ‫همواره در کنار یکدیگر قرار می گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ش��رکت بازرس��ی اقدام به دریافت ازمون ه��ای عملکردی و‬ ‫رضایت س��نجی از مش��تری می کند؛ این در حالی اس��ت که‬ ‫س��هامداران شرکت بازرسی و خودروس��ازان یکی بوده و در‬ ‫این نقطه ش��اهد تع��ارض منافع خواهیم ب��ود چراکه گفته‬ ‫می ش��ود همه خودروس��ازان ملزم ب��ه انعقاد ق��رارداد با این‬ ‫شرکت هستند که با این روند‪ ،‬شائبه تعارض منافع همچنان‬ ‫یّها در حالی‬ ‫برقرار است زیرا مش��خص نیست این نظرسنج ‬ ‫که سهامدار این مجموعه ها یکی است جهت دار بوده و نتایج‬ ‫ارائه ش��ده تحت فش��ار مدیران عامل خودروساز صادر نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬نایب رئیس کمیس��یون رقابت و خصوصی سازی اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با تاکید بر جای خالی ش��رکت های مستقل و‬ ‫خصوصی برای ارزیابی موضوع کیفیت در کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ای��ران نیز موضوع انحص��ار در این زمینه وجود دارد و اگر‬ ‫بخش خصوصی خواستار انجام این کار باشد با دستور وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت مبنی بر الزام انعق��اد قرارداد همه‬ ‫خودروس��ازان با این شرکت بازرس��ی‪ ،‬موضوع رقابت از بین‬ ‫خواهد رفت‪ .‬شکرخدایی ادامه داد‪ :‬بنابراین الزم است فضای‬ ‫رقابت باز و ش��رکت های بخش خصوصی در این زمینه فعال‬ ‫ش��وند و خودروس��ازان نیز این اجازه را داش��ته باشند که با‬ ‫شرکت های دیگر قرارداد منعقد کنند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط با انجام کار از س��وی چن��د مرجع‪ ،‬امکان‬ ‫خط��ا ب��ه پایین ترین ان��دازه رس��یده و روای��ی و پایایی این‬ ‫اندازه گیری ها به درستی انجام می شود بنابراین باید مسیر را‬ ‫برای نظرسنجی و صحه گذاری این اعداد از سوی مرجع های‬ ‫مختلف باز کنیم تا به ش��رایط منطقی دس��ت یابیم‪ .‬در این‬ ‫زمینه نیز بخش خصوصی باید همت کند تا شاهد چهره این‬ ‫بخش در ارزیابی کیفیت باشیم‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬وج��ود احتمالی انحص��ار و نبود‬ ‫رقاب��ت در ارائه گزارش های کیفی صنعت خودرو و همچنین‬ ‫ش��اخص هایی از جمله رضایت مشتری در حالی مطرح شده‬ ‫که برخی از کارشناس��ان صنعت خودرو معتقدند در تنظیم‬ ‫این گزارش ها بسیار دقت می شود و شرکت بازرسی کیفیت‬ ‫و استاندارد ایران بدون کمترین دخل و تصرفی این گزارش‬ ‫را ارائه می دهد و هر س��ال س��عی می کند گزارش را دقیق تر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال برخی از انه��ا معتقدند که این گزارش ها‬ ‫روی کیفی��ت خودروس��ازان تاثیرگذار ب��وده و به مرور زمان‬ ‫گزارش های کیفیت دقیق تر و س��ختگیرانه تر ش��د و بسیاری‬ ‫از روش های بررس��ی کنترل کیفیت در خودروس��ازان مورد‬ ‫بازنگ��ری قرار گرفت‪ ،‬ب��ا این حال برخی ب��ه احتمال ایجاد‬ ‫انحصار در ای��ن گزارش ها اعتقاد دارند‪ .‬تالش برای گفت وگو‬ ‫با مدیرعامل و معاونان ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫نیز بی نتیجه بود‪.‬‬ ‫تولید بر پایه فناوری‬ ‫تولیدات خاص نیازمند راهکارهای خاص‬ ‫درحالی که دنیا به س��وی تولید وس��ایل نقلیه با کاربری خاص‬ ‫حرکت می کند ما هنوز «اندر خم یک کوچه هستیم» و پیشرفت‬ ‫مورد انتظار میسر نمی شود‪.‬‬ ‫سرعت حرکت صنعت خودرو جهان به گونه ای است که هر روز‬ ‫شاهد تولد نوعی جدید با طراحی خاص انها هستیم که با شتاب‬ ‫در ح��ال فتح بازاره��ای جهانی هس��تند‪.‬صنعت خودرو همچنان‬ ‫ناگزی��ر ب��ه دنباله روی از صنعت خودرو جهان ب��وده که به دنبال‬ ‫ان همی��ن وضعیت نیز برای صنعت قطعه رقم می خورد‪ .‬وقتی از‬ ‫نمایش��گاه های مختلف خودرویی و موتورسیکلت بازدید می کنید‬ ‫ش��اهد تنوع طراحی هایی هس��تید که این فاصله را ازاردهنده تر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش ارزش افزوده سدی برای تولید‬ ‫سیروس حق وردی یکی از صنعتگران فعال است که مبادرت به‬ ‫تولید برخی قطعات خاص در کشور می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امروز مشکالت تولید کشور کم نیست زیرا از یک سو‬ ‫ارزش افزوده باعث ش��ده نرخ کاالها در کشور بسیار افزایش یابد و‬ ‫با باال رفتن بهای تمام شده‪ ،‬توان رقابتی محصوالت داخلی از بین‬ ‫می رود‪.‬وی در این باره افزود‪ :‬متع��ادل نبودن دریافت این مالیات‬ ‫چالش دیگر تولید است به طوری که از کارگاه های زیر ‪ ۵۰‬امپر این‬ ‫ارزش افزوده گرفته نمی شود اما باقی کارگاه ها موظف به پرداخت‬ ‫ان هس��تند درنتیجه بهای تمام ش��ده کارگاه های کوچک کاهش‬ ‫می یاب��د و ب��رای کارگاه های ب��زرگ نرخ محص��والت باال می رود‬ ‫(مالیات ارزش افزوده به کارگاه هایی که برق مصرفی پایینی دارند‬ ‫تعلق نمی گیرد)‪.‬او ادامه داد‪ :‬البته مالیات ارزش افزوده برای تولید‬ ‫مشکل ساز شده و درحالی که صنعتگر چینی تنها ‪۱۷‬درصد مالیات‬ ‫پرداخت می کند در ادامه اگر تولیدکننده صادرات داش��ته باشد با‬ ‫مش��وق هایی که دولت درنظر گرفته این میزان مالیات برای انها‬ ‫حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتباطات بین المللی بستر صادرات‬ ‫ح��ق وردی درباره صادرات قطعات تولیدی این ش��رکت گفت‪:‬‬ ‫قوانین در کش��ور به گونه ای اس��ت که بحث صادرات را با چالش‬ ‫روبه رو کرده و نمی توان با حجم باال صادرات داش��ت‪ .‬بخش��ی از‬ ‫محص��والت این ش��رکت برای عراق صادر می ش��د که با وضعیت‬ ‫به وجود امده در این کش��ور قطع ش��د‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬نداشتن‬ ‫ارتباطات بین المللی مناس��ب یکی از نقاط ضعف صنعت کش��ور‬ ‫اس��ت و این ارتباط حتی در داخل برقرار نیس��ت که تولیدکننده‬ ‫اس��وده خاطر به فعالیت خود ادامه دهد‪ .‬مشکالت اداری و نیروی‬ ‫انس��انی متخصص باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان واحدهای‬ ‫صنعتی خود را تعطیل کنند‪.‬‬ ‫او ب��ه چالش جدی��د تولیدکنندگان در بح��ث پرداخت مالیات‬ ‫ارزش افزوده اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬این واح��د صنعتی چند وقت‬ ‫پی��ش ناگزیر به پرداخت ‪۴۸‬میلیون تومان ارزش افزوده در س��ال‬ ‫‪ ۹۴‬شد زیرا علی الراس ش��دیم‪ .‬حال پرسش این است که درامد‬ ‫تولیدکننده چه میزان اس��ت که چنین مبلغی را به عنوان مالیات‬ ‫ب��ه دولت بپردازد‪.‬وی افزود‪ :‬پیش تر مالیات خود را پرداخت کرده‬ ‫بودیم و با ش��رایط جدیدی ک��ه در قوانین مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫به وجود امده پس از ‪ ۲‬سال دوباره ناگزیر به پرداخت شدیم‪ .‬امروز‬ ‫تولیدکننده از سود خود و عددی که باید به عنوان مالیات پرداخت‬ ‫کند اگاهی ندارد و قابل پیش بینی نیس��ت که این امر مش��کالت‬ ‫تولید را پیچیده می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای مامور دارایی‬ ‫ح��ق وردی درب��اره وضعیت تولید خود گفت‪ :‬کار این ش��رکت‬ ‫به دلی��ل نوع قطع��ه و محصولی ک��ه تولید می کند ب��ا تیراژ کم‬ ‫اس��ت و نیروی انس��انی تاثیر زیادی در نوع فعالیت دارد‪ .‬درواقع‬ ‫محصوالتی که تحریم هس��تیم را تولید می کند ازاین رو به کارگر‬ ‫زیادی نیاز دارد و سود کمی به دست می اورد‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬وقتی‬ ‫این وضعیت ب��رای مامور دارایی توضیح داده می ش��ود (کار تک‬ ‫س��ود زیادی ندارد زیرا تیراژ ندارد) پاس��خ او تعدیل نیرو اس��ت‬ ‫که این روند نش��ان می دهد انه��ا تنها به دنب��ال دریافت مالیات‬ ‫خود هس��تند بدون اینکه به شرایط و وضعیت تولید توجه داشته‬ ‫باش��ند‪.‬این صنعتگر در توضیح قطعات تولی��دی خود گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت تولیدکننده قطعات الستیکی است (قالب تعادل پراید و‬ ‫قطعات پراید) و با خرید ماش��ین االت سعی دارد این دانش را در‬ ‫کش��ور غنی کند و در بخش تولید با فناوری های روز دنیا قطعات‬ ‫الس��تیکی تولید و تامین شود‪ .‬این نشان سعی دارد بازار داخل را‬ ‫با فناوری حفظ کن��د و اجازه ندهد محصوالت چینی بازار داخل‬ ‫را در اختیار بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ها قاچاق را فلج می کند‬ ‫حق وردی در پاسخ به این پرسش که ایا برای این قطعات بازار‬ ‫قاچاق نیز در کش��ور وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به لحاظ هزینه باال‪ ،‬قاچاق‬ ‫این قطعات به کش��ور توجیه اقتصادی ندارد و اگر فردی مبادرت‬ ‫به این کار کند باید با هزینه های باال باش��د زیرا شرکت های مادر‬ ‫این قطعات را در اختیار نمی گذارند و ناگزیر باید با واس��طه تهیه‬ ‫ش��ود که به طور قطع هزینه ها را بس��یار افزای��ش می دهد به طور‬ ‫نمونه هزینه کوپلینگ که ایران تولید می کند یک پنجم (‪۶۰‬هزار‬ ‫تومان) مش��ابه خارج��ی ان (قیمت ‪ ۸۵‬یورو) اس��ت درحالی که‬ ‫کارایی هر دو نوع یکس��ان اس��ت و ناگزیر هستیم روزامد باشیم‬ ‫در غیر این صورت از چرخه تولید حذف خواهیم ش��د‪.‬وی درباره‬ ‫اینده تولید گفت‪ :‬بیش از ‪ ۳‬دهه در این صنعت فعالیت دارم اما با‬ ‫این روال برخورد با تولید‪ ،‬اینده روشنی برای تولید نمی بینم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای کاهش حجم مش��کالت مالیاتی پیشنهاد می شود‬ ‫ماموران دارایی ماهانه برای حسابرسی از شرکت ها بیایند و مالیات‬ ‫ماهانه دریافت ش��ود زیرا پس از گذشت یک یا دو سال نمی توان‬ ‫ثابت کرد بازار نبوده و ش��رکت س��ودی نداشته اس��ت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫مالیات به گونه ای نوش��ته می شود که تیشه به ریشه تولید می زند‪.‬‬ ‫حق وردی در پایان گفت‪ :‬وقتی ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد‬ ‫تجارت معنی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹چهارچرخ هایی با کارکرد متفاوت‬ ‫امروز بازار با تنوع نسبی از چهارچرخ ها روبه روست به طور نمونه‬ ‫اش��کان ماجدی که مدیر فروش یکی از ش��رکت های واردکننده‬ ‫خودروهایی با مصارف خاص اس��ت گفت‪ :‬این چهارچرخ به شکل‬ ‫س��ی کی دی از روس��یه وارد می ش��ود و تجهیزات و ماشین االت‬ ‫واحدهای صنعتی در کش��ور پاس��خگوی تولید این نوع خودروها‬ ‫در کش��ور نیستند زیرا تولید این خودروها به لحاظ فناوری‪ ،‬دانش‬ ‫فن��ی متفاوت از خودروهای معمولی نیاز دارند‪ .‬وی درباره حرکت‬ ‫به سوی تولید این خودروها در کشور نیز عنوان کرد‪ :‬اگر زمانی از‬ ‫این خودروها به تعداد ‪۱۰‬هزار دستگاه سفارش داده شود‪ ،‬می توان‬ ‫برخی قطعات مانند تای��ر را از تولیدکنندگان داخلی تامین کرد‪.‬‬ ‫البته از این خودروها تا امروز بیش از ‪ ۷۰۰‬دستگاه وارد و فروخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬او درباره کارکرد این نوع خودروها نیز توضیح داد‪:‬‬ ‫ای��ن خودروها برای مص��ارف نظامی و غیرنظامی مورد اس��تفاده‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬به طور نمونه در س��واحل برای کش��یدن کشتی ها‬ ‫قابل اس��تفاده است یا در کوه ها برای حمل بار می توان از این نوع‬ ‫چهارچرخ ه��ا بهره برد‪.‬ماجدی درباره نرخ این خودروها نیز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬نرخ این خودروها بس��ته به م��دل انها متفاوت و قیمت ها از‬ ‫‪۵‬میلیون تا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان به فروش می رس��د‪ .‬وی همچنین‬ ‫درباره تعرفه واردات گفت‪ :‬تعرفه مش��خصی ب��رای ورود این نوع‬ ‫خودروها به بازار کشور وجود ندارد و هر بار با درصد متفاوتی وارد‬ ‫می شود اما به طور عموم بین ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬درصد است‪ .‬ماجدی درباره‬ ‫پیش بینی بازار فروش ان نی��ز گفت‪ :‬بازار فروش قابل پیش بینی‬ ‫نیس��ت زیرا روسیه برای این محصول س��رمایه گذاری و بازاریابی‬ ‫کرده و هنوز مش��خص نیس��ت ب��ازار داخل تا چه ان��دازه از این‬ ‫محصول استقبال کند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫صادرات امید قطعه سازان داخلی برای توسعه‬ ‫محسن رزم خواه‪ ،‬کارشناس صنعت قطعه‪ :‬انجمن ها به عنوان‬ ‫مجموعه ه��ای مردم نهاد تنها نقش تش��ویقی و تبلیغی دارند و نقش‬ ‫اجرایی ندارند‪ .‬انها تنها می توانند خط و خطوط امور را تعریف و تدوین‬ ‫کنن��د و اقدام مس��تقیم در وظیفه انجمن ها نیس��ت ازاین رو در بحث‬ ‫صادرات انجمن ها نمی توانند فعالیتی مس��تقیم داش��ته باشند‪ .‬برای‬ ‫وارد شدن قطعه س��ازان به بازارهای جهانی ش��رکت های ایرانی باید‬ ‫به اندازه ای بزرگ ش��وند که بتوانند از طریق شرکا و معاهدات خارجی‬ ‫به صدور محصوالت خود اقدام کنند؛ یا باید یک سلس��له شرکت های‬ ‫بازرگانی که تخصص صادرات دارند ‪-‬چون صادرات یک کار تخصصی‬ ‫است‪ -‬به راهنمایی واحدهای قطعه سازی بپردازند ضمن انکه صنعت‬ ‫قطع��ه به دنبال تش��کیل کمیته ص��ادرات اس��ت‪ .‬همچنین هرکس‬ ‫محصول مرغ��وب و باکیفیت و قابل رقابت در ب��ازار بین المللی تولید‬ ‫کند نگران نخواهد بود زیرا می تواند بازار خود را داش��ته باشد‪.‬باید یاد‬ ‫بگیریم محصوالتی با تراز بازار جهانی از نظر کیفیت و نرخ تولید کنیم‬ ‫تا بتوانیم برای صادرات اقدامات الزم را انجام دهیم‪.‬صادرات و رسیدن‬ ‫به عدد پیش بینی ش��ده برای افق ‪ ۱۴۰۴‬منوط ب��ه رعایت مولفه های‬ ‫بسیاری است که همت مدیران برنامه ریز و نیز صنعتگران را می طلبد‪.‬‬ ‫ض��رورت صادرات ‪ ۶‬میلی��ارد دالر‪ ،‬رایزنی و ارتقای کیفی در کنار نرخ‬ ‫تمام شده رقابتی است که به نظر می رسد هنوز در ابتدای راه قرار داریم‪.‬‬ ‫ورود قطعه س��ازان به چرخه تولید و تامین قطعات خودروهای جدید‬ ‫می تواند در این زمینه راهگش��ا باش��د و با پیوس��تن به زنجیره تامین‬ ‫جهانی بستر مهیا می شود و به این ترتیب بخشی از بازارهای بین المللی‬ ‫در اختیار قطعه س��ازان ایرانی قرار خواهد گرفت‪ .‬البته این امر محقق‬ ‫نمی ش��ود مگر در تعامل خودروس��ازان داخلی با زنجیره تامین خود و‬ ‫لح��اظ کردن صنعت قطعه در قراردادهای بین المللی ش��ان‪.‬صادرات‬ ‫یکی از چش��م اندازهای صنعت قطعه اس��ت که برای رونق و توس��عه‪،‬‬ ‫صنعتگران به ان بسیار امید بسته اند‪.‬‬ ‫‪ 14‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪4‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫ویژه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی با نگاهی به همکاری ایران‬ ‫با شرکت های بین المللی مطرح کردند‬ ‫قابلیت ایران خودرو‬ ‫برای اتصال به بازار جهانی‬ ‫صنعت خودرو ایران در س��ال های تحریم زیر فش��ار بود و تولید‬ ‫محصول تا حدودی کاهش یافت‪.‬‬ ‫از انجا که این صنعت با رشد تولید و تنوع خودرو در جهان همراه‬ ‫بود نیاز به بروزسازی در کشور داشت از این رو پس از برجام صنعت‬ ‫خودرو ایران و به ویژه ایران خودرو به سرعت قراردادهای بین المللی‬ ‫را ب��رای انتقال فناوری و مش��ارکت در طراحی و تولید خودروهای‬ ‫جدید در ایران منعقد کرد و امروز این شرکت چشم انداز بلندمدتی‬ ‫دارد که تحقق ان می تواند سهم قابل توجهی از بازار خودرو منطقه‬ ‫را در اختی��ار این ش��رکت ایرانی قرار دهد‪ .‬ب��ه همین دلیل برخی‬ ‫نماین��دگان مجلس نی��ز معتقدند تغییرات به وج��ود امده در این‬ ‫خودروس��از بزرگ کش��ور زمینه همگامی با فن��اوری جهانی را در‬ ‫صنعت خودرو فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گام های ایران خودرو در مسیر بین المللی‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫با اینکه اعمال تحریم ها از س��وی کشورهای غربی شوک بزرگی به‬ ‫اقتصاد کشور وارد و فضای صنعت خودروسازی را با رکود سنگینی‬ ‫مواجه کرده بود اما تالش ایران خودرو پس از برجام تحول مثبتی را‬ ‫در این ش��رکت ایجاد کرده است‪ .‬عبداهلل رضیان اظهار کرد‪ :‬پس از‬ ‫برجام ایران خودرو گام های خوبی را درجهت توس��عه همکاری های‬ ‫بین المللی و سرمایه گذاری مشترک با خارجی ها برداشته و هرچند‬ ‫با رفع محدودیت ها قراردادهای خوبی با خودروسازان خارجی منعقد‬ ‫ش��د اما انتظار می رفت پس از برجام همکاری های گسترده تری در‬ ‫حوزه قراردادهای بین المللی خودروس��ازان با شرکت های خارجی‬ ‫انجام شود و شاهد خروجی بهتری در این زمینه باشیم‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مشارکت و سرمایه گذاری با خودروسازان برتر جهانی و تولید‬ ‫محصول مش��ترک با هدف ارتقای فناوری و دانش تولید خودرو در‬ ‫کش��ور از اقداماتی اس��ت که در س��ال های اخیر در صنعت خودرو‬ ‫ایران دنبال شده و امروز وضعیت ایران خودرو مبین حرکت در این‬ ‫مسیر اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬هرچند تا دستیابی به شرایط مورد انتظار‬ ‫و گس��ترش همکاری های بین المللی زمان بیش��تری نیاز است اما‬ ‫با جریان خوبی که در دو س��ال گذش��ته در صنعت خودرو به ویژه‬ ‫در ش��رکت ایران خودرو اغاز ش��ده به طور قطع اینده خوبی پیش‬ ‫روی خودروس��ازی ایران خواهد بود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬البته رسیدن‬ ‫به این شرایط مس��تلزم تالش در جهت مدیریت هزینه در صنعت‬ ‫خودرو اس��ت چراکه امروز بیشتر ش��رکت های خودروساز وضعیت‬ ‫خوبی درجهت مدیریت هزینه ندارند و با باالرفتن هزینه ها‪ ،‬میزان‬ ‫بدهی ها در ش��رکت های خودروس��از افزایش یافته است‪ .‬این عضو‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به مش��کالتی که در بخش هزینه ها در صنعت خودرو وجود‬ ‫دارد انتظار می رود این جریان توس��ط ش��رکت ها ساماندهی شود‪.‬‬ ‫رضیان همچنین به تنوع تولید و افزایش قابل توجهی از محصوالت‬ ‫جدید به سبد محصوالت ایران خودرو اشاره کرد و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫تنوع س��لیقه و تغییر ذائقه مشتریان و از سویی واردات محصوالت‬ ‫متن��وع به بازار خودرو‪ ،‬ایران خ��ودرو در حوزه تنوع محصول در ‪،۲‬‬ ‫‪ ۳‬س��ال اخی��ر اقدامات خوب��ی انجام داد و تالش کرده با س��رعت‬ ‫بخشیدن به فعالیت های خود در زمینه طراحی و توسعه محصول‪،‬‬ ‫مش��تریان خود را حفظ کند‪ .‬وی با اش��اره به اینکه امروز مشتری‬ ‫انتظار دارد براساس س��لیقه خود امکان انتخاب مناسبی را از بازار‬ ‫تولیدات داخلی داش��ته باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امروز نگاه مجلس و‬ ‫اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی این است‬ ‫که ش��رکت های خودروساز باید از ظرفیت تنوع محصول برخوردار‬ ‫بوده و با تولید خودروهای باکیفیت و نرخ مناسب تر در جهت جلب‬ ‫نظر مشتریان داخلی تالش بیشتری کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در ادامه‬ ‫با توجه به قرارداد ده جانبه بین المللی ایران خودرو به طراحی پلتفرم‬ ‫و تولید خودروهایی با برند داخلی اش��اره و اظهارکرد‪ :‬به طور قطع‬ ‫اج��رای دقیق این ق��رارداد به طراحی و تولی��د پلتفرم اختصاصی‬ ‫ایران خودرو منجر خواهد ش��د اما این نگاه ک��ه خودروهایی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد داخلی تولید ش��ود چندان درست نیست و باید با مشارکت‬ ‫ش��رکت های خارجی محصوالت مش��ترکی با برن��د داخلی تولید‬ ‫ک��رد‪.‬وی افزود‪ :‬بی تردید ایجاد همکاری های مش��ترک برای تولید‬ ‫محص��والت جدی��د ضمن افزایش اش��تغالزایی‪ ،‬ارتق��ای کیفیت و‬ ‫افزایش تن��وع محصول‪ ،‬ظرفیت خوبی را در ح��وزه صادرات برای‬ ‫کشور ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نزدیکی ایران خودرو به سطوح بین المللی‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬گروه صنعتی ایران خودرو به روزهای اوج بازگشته و در‬ ‫حال نزدیک شدن به سطوح بین المللی در عرصه صنعت خودروسازی‬ ‫است‪ .‬سیدجواد حسینی کیا فعالیت سال های اخیر در ایران خودرو را‬ ‫حکایت از تالش بی وقفه این ش��رکت برای توسعه و ارتقای تولید در‬ ‫این مجموعه بزرگ صنعتی اعالم کرد و با اشاره به روند همکاری های‬ ‫بین المللی در ش��رکت های خودروس��از گفت‪ :‬در جری��ان توافق های‬ ‫بین المللی شرکت های خودروس��از‪ ،‬عملکرد ایران خودرو روند خوبی‬ ‫داش��ته و انتظار م��ی رود در اینده نزدیک ش��اهد ورود فناوری های‬ ‫جدید به صنعت خودرو کش��ور باشیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬امروز بخشی‬ ‫از همکاری های بین المللی در اختیار ش��رکت های خودروساز بوده و‬ ‫بخشی نیز از حیطه اختیارات شرکت ها خارج است اما در حوزه ای که‬ ‫در اختیار ش��رکت های خودروساز بوده تالش خوبی از سوی شرکت‬ ‫ایران خودرو شده که منجر به توافق و تفاهم های خوبی در حوزه تولید‬ ‫و طراحی پلتفرم های جدید شده است‪.‬‬ ‫حس��ینی کیا اظهار کرد‪ :‬بخشی از همکاری های بین المللی خارج‬ ‫از تعهدات ش��رکت های خودروساز است و تنها به پایبندی کشورها‬ ‫به موضوع برجام و توافق های انجام شده بازمی گردد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در صورتی که در توافق ه��ای بین المللی‬ ‫ش��رکت ها به دنبال تولیدات صادرات محور باش��ند ب��ه طور قطع‬ ‫خودروس��ازان خارجی با اش��تیاق بیش��تری وارد ف��از همکاری با‬ ‫ش��رکت های داخلی خواهند ش��د‪ .‬این عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه با اشاره به ظرفیت خوب‬ ‫ایران خودرو برای عرضه محصوالتی در بازارهای جهانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫امروز بازار خوبی پیش روی خودروس��ازان داخلی است و شرکت ها‬ ‫از ظرفیت فروش فراوانی برخوردارند‪ .‬در صورتی که این ظرفیت با‬ ‫دانش و فناوری روز جهانی همراه ش��ود صنعت خودرو ایران سهم‬ ‫مهمی در بازارهای جهانی به دست خواهد اورد‪ .‬حسینی کیا در ادامه‬ ‫به تفاهم ده جانبه ایران خودرو برای طراحی پلتفرم جدید اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بی ش��ک تفاهم انجام ش��ده برای طراحی پلتفرم جدید در‬ ‫ایران خودرو حرکت بس��یار خوبی است اما باید جهش بیشتری در‬ ‫ح��وزه تولید با برند ایرانی در صنعت خودرو ایران انجام ش��ود‪ .‬وی‬ ‫همچنین با توجه به توس��عه تنوع تولید در شرکت ایران خودرو در‬ ‫‪ ۲ ،۳‬س��ال اخیر این روند را بسیار مناسب ارزیابی کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫این س��ال ها تنوع خوبی در تولیدات ش��رکت ایران خودرو به وجود‬ ‫امده اما هر تنوعی باید با فناوری روز و عرضه محصوالت باکیفیت‬ ‫و اپشن های متفاوت همراه باشد تا برای مشتریان جاذبه ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهبرد مناسب ایران خودرو در رفع موانع تولید‬ ‫در همی��ن حال حمید گرمابی‪ ،‬دیگر عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬ایران خودرو در سال های اخیر‬ ‫به وی��ژه پس از برجام رویکرد متفاوت��ی را در پیش گرفته‪ ،‬چنانچه‬ ‫امروز دس��تیابی به س��هم مهمی از بازار داخلی توس��ط بزرگترین‬ ‫خودروساز کش��ور مبین بهبود ش��رایط در این تولیدکننده بزرگ‬ ‫ایران است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬نتیجه مجموعه اقداماتی که در شرکت‬ ‫ایران خودرو به ویژه در حوزه همکاری های بین المللی انجام شده به‬ ‫گونه ای است که در اینده نزدیک شرایط بسیار مطلوب تری را برای‬ ‫این شرکت به ارمغان خواهد اورد‪ .‬گرمابی افزود‪ :‬اقدامات خوبی پس‬ ‫از برجام در حوزه همکاری های بین المللی در ش��رکت ایران خودرو‬ ‫انجام ش��ده و تغییرات مثبتی در دو س��ال گذش��ته در این بخش‬ ‫به وجود امده اما تا دستیابی به رضایت کامل همچنان فاصله دارد‪.‬‬ ‫گرمابی تصریح کرد‪ :‬تشکیل ش��رکت های سرمایه گذاری مشترک‬ ‫و قراردادهای��ی که پس از برجام در این ش��رکت به امضا رس��یده‬ ‫هرچند حرکت قابل تقدیری بوده اما به طور قطع می توانس��ت این‬ ‫روند‪ ،‬جریان بهتر و با س��رعت بیش��تر و مش��کالت کمتری داشته‬ ‫باش��د‪ .‬وی همچنین به راهبرد ایران خ��ودرو برای رفع موانع تولید‬ ‫در س��ال های اخیر اش��اره و اظهار کرد‪ :‬در چند س��ال اخیر‪ ،‬ایران‬ ‫خودرو ب��ا برنامه ریزی و رفع موانع تولید و حل مش��کالت موجود‬ ‫در زنجی��ره تامین و تولید به روال خوبی در تولید دس��ت یافته به‬ ‫طوری که این جریان پس از برجام سرعت بیشتری یافته و با اغاز‬ ‫دور جدی��د همکاری های بین المللی ش��اهد تغییرات خوبی در این‬ ‫حوزه هس��تیم و امروز تنوع محصوالت ایران خودرو افزایش خوبی‬ ‫را نش��ان می دهد‪ .‬وی به جریان خدمات پس از فروش شرکت های‬ ‫خودروس��از اشاره کرد و گفت‪ :‬با گش��ایش فضای سیاسی و روابط‬ ‫بین المللی کشور‪ ،‬شرکت های خودروساز داخلی به ویژه ایران خودرو‬ ‫از فرصت پیش امده استفاده کردند و امروز در حوزه تامین قطعات‬ ‫و ارائه خدمات پس از فروش رشد به نسبت خوبی را در این شرکت‬ ‫شاهدیم‪ .‬گرمابی تاکید کرد‪ :‬با کاهش محدودیت های بین المللی و‬ ‫رفع مش��کل تامین قطعات یدکی‪ ،‬هرچن��د خدمات پس از فروش‬ ‫خودروس��ازان داخلی بهتر ش��ده اما در مقایس��ه با خدمات پس از‬ ‫فروش خودروهای وارداتی به ویژه نش��ان های مشهور دنیا همچنان‬ ‫وضعیت رضایتبخشی را شاهد نیستیم‪ .‬البته این مسئله را نمی توان‬ ‫نادی��ده گرفت که مراجع��ات کمتر به نمایندگی ه��ای خودروهای‬ ‫خارج��ی در کیفی��ت بهتر خدم��ات پس از ف��روش در این بخش‬ ‫تاثی��ر زیادی دارد‪ .‬این عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه خودروسازان داخلی باید تالش‬ ‫بیش��تری در حوزه خدمات پس از فروش داشته باشند‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫امروز کسب رضایت مشتریان و ارائه خدمات مطلوب‪ ،‬رقابت خوبی‬ ‫را در ب��ازار خودروه��ای داخلی ایجاد می کند ضم��ن اینکه در این‬ ‫ش��رایط انتظار می رود به لحاظ دسترس��ی به امکانات بیش��تر در‬ ‫حوزه خدمات خودروهای داخلی‪ ،‬شرکت های داخلی در مقایسه با‬ ‫شرکت های وارداتی از خدمات بهتر و گسترده تری برخوردار باشند‪.‬‬ ‫گرماب��ی در ادامه به تالش ایران خودرو در حوزه توس��عه نش��ان‬ ‫ایرانی پرداخت و گفت‪ :‬پس از برجام ایران خودرو عالوه بر همکاری‬ ‫ب��ا ش��رکت های معتبر خارجی ب��رای تولید محصول مش��ترک به‬ ‫دنبال توس��عه و حفظ برند ملی در س��بد محص��والت خود بوده و‬ ‫این در حالی اس��ت که زمانی تولید خودرو با برند ملی مفهوم پیدا‬ ‫می کند که شرکت های خودروساز یک بازار صادراتی خوب در دنیا‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬وی تصری��ح کرد‪ :‬صنعت خودرو ایران تا دس��تیابی‬ ‫به این س��طح از تولید و کس��ب س��هم بازارهای صادراتی دنیا راه‬ ‫زیادی دارد‪ .‬گرمابی افزود‪ :‬خودروس��ازان باید برای معرفی نش��ان‬ ‫ملی ابتدا با ش��رکایی که سرمایه گذاری مش��ترک تشکیل داده اند‬ ‫ب��ازار قابل توجه��ی را در منطقه و دنیا به دس��ت اورند تا به تدریج‬ ‫بتوان نشان های داخلی را به جای نشان های مشترک صادر کرد‪ .‬به‬ ‫طور قطع این جریان در طول یک سال و چند سال محقق نخواهد‬ ‫ش��ود و مستلزم حضور مس��تمر و طوالنی در بازارهای دنیاست تا‬ ‫بتوان در کنار رقبایی ک��ه در این صنعت حضور دارند حرفی برای‬ ‫گفتن داشت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪4‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بیمه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تجربه خارجی ها دوای درد صنعت خودرو‬ ‫ام�راهلل امینی‪ ،‬کارش�ناس صنعت خ�ودرو ‪ :‬اهمیت صنعت‬ ‫خ��ودرو در ه��ر کش��ور ازجمله ای��ران با توجه ب��ه قابلیت ه��ای ان و‬ ‫همچنی��ن مزیت های این صنعت ازجمله نیروی انس��انی کارامد‪ ،‬جوان‬ ‫و فارغ التحصیالن سنجیده می ش��ود و بررسی این روند در ایران نشان‬ ‫می دهد با وج��ود چنین قابلیت هایی‪ ،‬یکی از صنایعی که باید همواره با‬ ‫رش��د باالیی در کش��ور همراه باشد‪ ،‬صنعت خودرو اس��ت‪ .‬روند موجود‬ ‫صنعت خودرو نشان می دهد که هم اکنون این صنعت نیازمند قوی سازی‬ ‫در دو بخش تولید و قطعات است؛ روندی که در دهه ‪ ۷۰‬نیز شاهد بودیم‬ ‫اما پس از ان رکودی ایجاد ش��د به طوری که در دولت گذش��ته بیشتر‬ ‫قطعات از کش��ورهای خارجی تامین ش��د‪.‬هرچند هم اکنون قطعه سازی‬ ‫رش��د کرده و در این شرایط نکته ای که صنعت خودرو باید بر ان تکیه‬ ‫کند کیفیت اس��ت اما در عین حال الزم اس��ت تنوع در نشان س��ازی و‬ ‫رقابت پذیری نیز در دس��تور کار قرار گیرد ضمن انکه الزم اس��ت در‬ ‫ساختار درونی کارخانه ها نیز تغییرات اساسی به ویژه در ساختار هزینه ها‬ ‫انجام ش��ود چراکه هزینه های س��ربار در صنعت خودرو باال و بهره وری‬ ‫عوامل تولید پایین بوده و الزم اس��ت نسبت به افزایش انها اقدام کرد و‬ ‫نگاه بیشتر به بازار صادراتی باشد‪.‬در این شرایط بخشی از صنعت خودرو‬ ‫برای بازارهای صادراتی تعریف و تا حد امکان از توان خارجی ها درصنعت‬ ‫خودرو استفاده خواهد شد بنابراین باید یکی از راه های برون رفت صنعت‬ ‫خودرو از وضعیت فعلی را اس��تفاده از تجربه کشورهای پیشگام مانند‬ ‫کره ای ها و فرانسوی ها دانست‪ .‬با همکاری های مشترک می توان خودرو‬ ‫صادراتی تولید کرد و در کنار ان به عمق بخشی ساخت داخل نیز توجه‬ ‫داش��ت؛ اقدامی که هم اکنون در صنعت خودرو در دستورکار قرار دارد و‬ ‫در حال برنامه ریزی برای تقویت هرچه بیش��تر سازندگان ماشین االت‪،‬‬ ‫قطعه سازان و تولیدکنندگان نیرو محرکه است زیرا هر اندازه خودکفایی‬ ‫در ای��ن قطعات افزایش یابد‪ ،‬زنجیره های تولید کامل تر ش��ده و صنعت‬ ‫خودرو به سمت صنعتی شدن پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫نگاهی به روند تغییر صدور بیمه نامه در صنعت خودرو امریکا نشان داد‬ ‫بیمه خودروها در پیچ وخم جاده فناوری‬ ‫سارا گلچین‬ ‫امکانات فناورانه ش��گفت اوری که این روزه��ا در خودروهای جدید‬ ‫به کارگرفته می ش��وند‪ ،‬از دوربین ها و صفحه نمایش های لمسی بزرگ‬ ‫گرفت��ه تا مانیتوری برای نش��ان دادن نقطه های کور هنگام رانندگی‪،‬‬ ‫همه باعث ش��ده اند رانندگان جهان‪ ،‬امروز با خیالی راحت تر و امنیت‬ ‫بیشتر رانندگی کنند‪.‬‬ ‫اما فناوری با ارزش افزوده ای که تولید می کند و امکانات باالیی که‬ ‫ارائه می دهد‪ ،‬بدون تردید باعث می شود نرخ خودروها نیز افزایش یابد‬ ‫و این باعث افزایش نرخ بیمه خودروها نیز می ش��ود‪ .‬بیمه خودروها از‬ ‫روزگار بسیار دور وجود داشته و براساس قوانین در بسیاری از کشورها‬ ‫هر کس که خودرویی می خرد مجبور است خودرویش را بیمه کند تا‬ ‫هنگام تصادف یا خسارت احتمالی کمتر زیان‬ ‫ببین��د‪ .‬اکنون بیم��ه خودروها با افزایش امکان��ات فناورانه در حال‬ ‫حرکت به سمت وس��ویی تازه اس��ت‪ .‬بیمه کردن امکانات جدید برای‬ ‫ش��رکت های بیمه درحال حاضر کار سختی به نظر می رسد زیرا تعمیر‬ ‫این امکانات به دلیل حس��اس تر بودن‪ ،‬مش��کل تر به نظر می اید‪.‬جیمز‬ ‫لینچ‪ ،‬مدیر بخش حسابرسی «موسسه اطالعات بیمه» (‪Insurance‬‬ ‫‪ )Information Institute‬دراین ب��اره گف��ت‪« :‬اگر این خودروها‬ ‫اس��یبی ببینند‪ ،‬با هزینه ای بس��یار بیش��تر تعمیر می شوند زیرا شما‬ ‫نمی توانی��د به مغازه ل��وازم یدکی بروید و یک قطع��ه قابل تعویض یا‬ ‫تعمیر را از فروشنده بخواهید و جایگزین قطعه اسیب دیده کنید‪».‬‬ ‫درس��ت کردن سپر دیگر مانند گذشته نیس��ت‪ .‬برای نمونه‪ ،‬تعمیر‬ ‫س��پر یک خودرو لوک��س مدل ‪ ۲۰۱۶‬می تواند در پایین ترین س��طح‬ ‫قیمت��ی در امری��کا نزدی��ک‬ ‫‪۳‬ه��زارو‪ ۵۵۰‬دالر‬ ‫تم��ام ش��ود‬ ‫که این ش��امل خرید قطعه و هزینه کارگر می ش��ود‪ ،‬حال انکه همان‬ ‫س��پر برای مدل قدیمی تر همان خودرو یعنی ‪ ۲۰۱۴‬درمجموع هزار‬ ‫و ‪ ۸۴۵‬دالر هزینه دارد‪ .‬تفاوت این دو چیس��ت؟ تفاوت در این اس��ت‬ ‫که مدل جدیدتر حس��گر فاصله دارد اما در مدل قدیمی تر‪ ،‬خبری از‬ ‫این حس��گر نیس��ت‪ .‬در مقایس��ه قیمتی این دو مدل‪ ،‬هزینه قطعات‬ ‫‪ ۱۳۰‬درص��د و نیروی کار ‪ ۱۸‬درصد با هم تفاوت نرخ دارند‪.‬ماکس��یم‬ ‫ریم��ان‪ ،‬مدی��ر بخش محص��والت بیمه ای ش��رکت تحقیق��ات مالی‬ ‫«‪ »ValuePenguin‬که به مشتریان در گزینش برنامه های بیمه ای‬ ‫کم��ک می کند‪ ،‬دراین باره گفت‪« :‬تعمیرهای اس��ان و کوچک اکنون‬ ‫می توانند بس��یار پرهزینه تر و پیچیده تر انجام شوند‪».‬مشتریان اغلب‬ ‫درب��اره هزین��ه بیمه هنگام خرید وس��یله نقلیه جدید یا دس��ت دوم‬ ‫کم کارکرد فکر نمی کنند‪ .‬برای نمونه مش��تریانی ک��ه به دنبال خرید‬ ‫خودرو مدل ‪ ۲۰۱۵‬هس��تند و به ش��کل لیزینگی می توانند در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی (‪۱۳۹۶-۹۷‬خورشیدی) ان را خریداری کنند‪ ،‬به این‬ ‫فکر نمی کنند که بیمه خودروی شان چگونه باشد‪.‬‬ ‫حال انکه در واقع انها باید برای هزینه های باالتر بیمه که به برخی‬ ‫ویژگی های ایمنی پیشرفته خودرو مربوط می شود‪ ،‬برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫تنها نگاهی گذرا به محل قرار گرفتن برخی حس��گرها نشان می دهد‬ ‫بیش��تر انها روی س��پر یا کنار اینه ها قرار گرفته ان��د و این یعنی این‬ ‫حس��گرها به سادگی می توانند اس��یب ببینند که این اسیب می تواند‬ ‫ناش��ی یک تصادف وحش��تناک یا س��پر به س��پر شدن س��اده باشد‪.‬‬ ‫هزینه ه��ای خودرو یکی از خرج های مالی اس��ت ک��ه باید درباره انها‬ ‫تصمیم گیری ش��ود اما بیمه خودرو داستان جداگانه ای دارد؛ از این رو‬ ‫کارشناسان توصیه به بررس��ی هزینه های بیمه پیش از خرید خودرو‬ ‫و نیز مقایس��ه هزینه های بیمه برای مدل ه��ا و مصرف های گوناگون‬ ‫می کنند‪.‬نرخ بیمه احتمال دارد در امس��ال میالدی در سراسر امریکا‬ ‫باالتر برود‪ .‬این را پیش بینی کارشناس��ان این صنعت نش��ان می دهد‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم ش��رکت پژوهش��ی ‪ ValuePenguin‬شاخص نرخ‬ ‫مصرف کنن��ده برای بیمه خودرو در این کش��ور ‪ ۹/۲۵‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کرده که این بیش��ترین افزایش در مدت ‪ ۵‬س��ال از ابتدای سال‬ ‫‪( ۲۰۱۲‬دی ‪ )۱۳۹۰‬ت��ا ابتدای ‪( ۲۰۱۷‬دی ‪ )۱۳۹۵‬اس��ت‪ .‬در همین‬ ‫بازه زمانی‪ ،‬کل شاخص نرخ مصرف کننده ‪۷/۶‬درصد باال رفت‪.‬‬ ‫در سراس��ر امریکا‪ ،‬ایالت میش��یگان به دلیل باالت��ر بودن نرخ بیمه‬ ‫خودرو نس��بت به س��ایر ایالت ها ش��ناخته می شود‪ .‬س��ازوکار تعیین‬ ‫ن��رخ بیمه در این ایالت منحصربه فرد و بدون خطا است‪.‬ش��رکت های‬ ‫گوناگ��ون بیم��ه در امری��کا به دالی��ل گوناگ��ون نرخ بیمه ه��ا را باال‬ ‫می برند که به گفته موسس��ه اطالعات بیمه این کشور‪ ،‬غیر از قطعات‬ ‫گران قیمت‪ ،‬دالیلی مانند انحراف به چپ و راست در هنگام رانندگی‪،‬‬ ‫افزایش ش��مار خودروهای رفت وامدکننده در خیابان ها در سال های‬ ‫بازیابی اقتصادی و س��رعت بیش��تر در رانندگی به افزایش نرخ بیمه‬ ‫می انجام��د؛ چنی��ن دالیلی البته از نظ��ر این موسس��ه قابل پذیرش‬ ‫نیست‪.‬اکنون میانگین سن وس��ایل نقلیه در امریکا ‪ ۶/۱۱‬سال است‪.‬‬ ‫بس��یاری از افرادی که وس��یله نقلیه جدید می خرند حتی به این فکر‬ ‫نمی کنند که فناوری های نو ممکن اس��ت صورت حساب بیمه ای انها‬ ‫را سنگین تر کنند‪.‬کارل بروئر‪ ،‬یکی از مدیران شرکت معتبر «کوکس‬ ‫اتوموتی��و» (‪ )Cox Automotive‬دراین ب��اره گف��ت مردم تمایل‬ ‫دارن��د هزینه های بیمه ای با پیش��رفت فناوری کاه��ش پیدا کند اما‬ ‫بیمه گ��ذاران هنوز باید ارزیابی کنن��د مصرف کنندگان از فناوری های‬ ‫جدید چه اس��تفاده ای می کنند و چ��ه امکاناتی می تواند‬ ‫باعث افزایش نرخ ها ش��ود‪.‬به گفته او‪ ،‬برای‬ ‫نمونه‪ ،‬معرفی ترمزهای ضدقفل‬ ‫در ده��ه ‪ ۱۹۸۰‬میالدی (‪ ۱۳۶۰‬خورش��یدی) در ابت��دای کار الزاما‬ ‫باعث کاهش تصادف ها نمی ش��د زیرا برخی رانندگان تمایل داش��تند‬ ‫تهاجمی تر رانندگی کنند چ��ون این موضوع که ترمز ضدقفل در هر‬ ‫ش��رایطی می تواند جلوی تصادف را بگیرد‪ ،‬ملکه ذهن شان شده بود‪.‬‬ ‫در ادامه او به ش��رایط و تصورات کنونی گریزی زد‪ .‬براساس اظهارات‬ ‫این کارشناس‪ ،‬دالیل حواس پرسی در رانندگی از فرستادن پیامک در‬ ‫هنگام رانندگی گرفته تا کار کردن با گوشی و سایر دالیل حواس پرتی‬ ‫سنگینی بیشتری به امکانات ایمنی دارند و می توانند با همه امکانات‬ ‫پیش بینی ش��ده برای خودروه��ا همچنان باعث و بان��ی تصادف های‬ ‫دردناک باش��ند‪ .‬رانندگان��ی که توجهی به رانندگ��ی ندارند‪ ،‬حتی با‬ ‫هشدار امکانات فناورانه خودروها نیز واکنش سریعی نشان نمی دهند‬ ‫که این منجر به تصادف می ش��ود‪.‬به گفته کارشناس��ان س��امانه های‬ ‫پیشرفته فناوری هرچند وقتی نو و دست نخورده هستند نشان داده اند‬ ‫که توان کاهش امار تصادف ها را دارند اما وقتی تعمیر می شوند امکان‬ ‫خطای شان باال می رود که براساس امار‪ ،‬این میزان تا ‪ ۲‬درصد افزایش‬ ‫پیدا می کند‪.‬در دنیای فناوری پیچیدگی تعمیرات افزایش می یابد زیرا‬ ‫برای نمونه حس��گرهایی که روی سپر جلو نصب می شوند باید تعمیر‬ ‫شوند و ممکن است پس از تصادف احیا شوند یا نشوند‪ .‬صنعت بیمه‬ ‫در روزگار کنون��ی بای��د هزینه های اینچنینی را حس��اب کند و روی‬ ‫ای��ن نوع فناوری ها متمرکز باش��د تا بتواند خود را ب��ا دنیای فناوری‬ ‫همس��از کند‪ .‬در واقع این فناوری ها هس��تند که روی نرخ بیمه ها نیز‬ ‫س��ایه انداخته اند‪.‬اضافه کردن امکانات فناورانه به خودروهای امروزی‬ ‫بی وقف��ه ادامه دارد و صنعت بیمه نیز چاره ای جز هماهنگ ش��دن با‬ ‫شرایط تازه ندارد‪.‬‬ ‫این احتمال وجود دارد که بس��یاری از امکانات پیشرفته ایمنی در‬ ‫بلندمدت باعث زخمی ش��دن سرنشینان در تصادف ها شوند‪ .‬بنابراین‬ ‫هزینه ه��ای تعمیر یا جایگزینی انها اکنون نس��بی اس��ت و نمی توان‬ ‫درباره شان با قطعیت سخن گفت‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫سازندگان داخلی‪ ،‬تولیدکننده محصول نه نواور‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش�کده مهندس�ی‬ ‫خودرو دانشگاه علم و صنعت‪ :‬سرمایه گذاری جدید یکی از ضروریات‬ ‫امروز صنعت خودرو و قطعه کش��ور اس��ت و تزریق س��رمایه برای ارتقا و‬ ‫نوس��ازی خطوط تولید و فناوری برای ادامه فعالیت ها باید به طور مس��تمر‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬سیاس��ت هایی در صنعت خودروس��ازی پیاده شد که منجر به‬ ‫تعطیلی واحدهای صنعتی در قطعه سازی شد‪ .‬امروز نیاز به بازنگری جدید و‬ ‫جهش فناوری بوده که از نظر تئوریک ساده است اما در عمل با مشکالتی‬ ‫روبه رو است‪.‬قطعه س��ازان داخلی افول کردند چون مراحل رشد خود را طی‬ ‫نکردند‪ .‬اتفاقی که باید در کشور در ادامه مسیر رشد ‪ ۰۲‬تا ‪ ۵۲‬سال گذشته‬ ‫در این بخش می افتاد‪ ،‬به وجود امدن قطعه سازان تیروان (‪ )gnireiT‬بود‪.‬‬ ‫این مفهوم ش��امل مجموعه های بزرگی از قطعه س��ازان قدرتمند است که‬ ‫ده ها قطعه س��از را در برمی گیرد‪ .‬تیروان ها توان مهندس��ی قوی و توس��عه‬ ‫محص��ول را در خود دارند و موفقیت در تولید و صادرات در کنار انها اتفاق‬ ‫می افت��د‪ .‬در دنیای امروز خودروس��از خیلی از مجموعه های خود را طراحی‬ ‫نمی کند و مجموعه س��ازان هستند که این وظیفه را به عهده دارند اما برای‬ ‫صنعت قطعه این نهادها و س��ازمان های بزرگ شکل نگرفته است‪ .‬توسعه‬ ‫فناوری نیاز امروز ماس��ت و ایجاد این تی یرینگ ها یک شبه اتفاق نمی افتد‬ ‫زیرا یک فرایند انس��انی‪ -‬سازمانی است‪ .‬ش��رکت های بزرگ قطعه سازی‬ ‫???‬ ‫واردکنندگان تایرهای خارجی با وجود ظرفیت‬ ‫کامل تولید در کشور معتقدند‬ ‫بازار تایر تشنه‬ ‫فناوری‬ ‫امروز بیش��تر واردکننده فناوری هس��تند و می توان گف��ت تنها تولیدکننده‬ ‫محصولن��د نه نواور در ان‪ .‬این امر نیز نقطه اس��یبی ب��رای صنعت قطعه‬ ‫کشور است‪ .‬در دهه گذشته یک سلسله تحوالت در این صنعت ایجاد شد‬ ‫اما ناقص بود‪ .‬حتی با تزریق سرمایه جدید در این صنعت به برنامه مدونی‬ ‫نیاز است که کار را هدایت کند‪ .‬اگر این اتفاق نیفتد در دنیای رقابتی حرف‬ ‫زیادی برای گفتن نخواهیم داشت و زمین خواهیم خورد‪ .‬اتفاقی که در چند‬ ‫س��ال اخیر روی داد و بسیاری از قطعه س��ازان داخلی به وسیله صنعتگران‬ ‫چینی جایگزین ش��دند زیرا نتوانس��تند نواوری در محصول و فرایند تولید‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ 14‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪4‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تایر یا الستیک برای محافظت از چرخ و عملکرد بهتر خودرو در زمانی که چرخ خودرو در تماس‬ ‫با زمین است ایجاد شده اند و با کاستن از شدت ضربه ناشی از عوارض جاده و تحمل بار وارد شده‬ ‫حرکت چرخ و جابه جایی وسیله نقلیه را بسیار اسان می کند‪.‬‬ ‫فناوری تایرها امروز بس��یار تغییر کرده و فعاالن این صنعت سعی دارند با ارتقای استانداردها و‬ ‫بهبود کیفیت سهم بازار خود را از دست نداده بلکه افزایش دهند‪.‬ایران نیز یکی از کشورهای فعال‬ ‫در این صنعت بوده که با وجود تامین نیاز از داخل با پدیده قاچاق و واردات روبه رو است‪ .‬دلیل این‬ ‫امر بارها از سوی انجمن صنفی صنعت تایر پیگیری شده و همه به پایین بودن تعرفه ها اشاره دارند‬ ‫و معتقدند تایرهای ایرانی به لحاظ کیفیت و استاندارد پاسخگوی نیازها بود و ظرفیت تولید داخل‬ ‫پاسخگوی کل بازار است‪ .‬اما الزم است این موضوع از سوی واردکنندگان نیز پیگیری شود ازاین رو‬ ‫در این شماره «گسترش صنعت» نظر واردکنندگان و فروشندگان را جویا شده که می خوانید‪.‬‬ ‫� نسبت کیفیت تایرهای داخلی و وارداتی‬ ‫روح اهلل میرزای��ی‪ ،‬کارش��ناس بخش فروش یکی از ش��رکت های واردکنن��ده تایر که نمایندگی‬ ‫انحص��اری یک��ی از تولیدکنندگان تایر تایوان را در اختیار دارند ابتدا به مش��کالت ش��رکت های‬ ‫بازرگانی اش��اره کرد و گفت‪ :‬تعرفه یکی از مش��کالت این بخش از بازار است و با افزایش تعرفه ها‬ ‫واردکنندگان ناگزیر به افزایش نرخ ش��ده اند که این امر بازار را با مش��کل روبه رو می کند زیرا بازار‬ ‫کش��ش این افزایش قیمت ها را ندارد‪ .‬او درباره نیاز بازار به تایرها افزود‪ :‬در بخش س��واری تولید‬ ‫داخل پاسخگوست اما در بخش خودروهای سنگین خال وجود دارد که به وسیله تایرهای چینی و‬ ‫تایوانی پوشش داده می شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ دلیل واردات تایرهای خودروهای سواری به کیفیت محصوالت اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫به طور قطع بازار نیاز دارد که تایر وارد می شود و کیفیت محصوالت داخلی و وارداتی قابل مقایسه‬ ‫با یکدیگر نیس��ت‪ .‬این فعال بازار ادامه داد‪ :‬الس��تیک یکی از قطعات خودرو اس��ت که در راحتی‬ ‫ان تاثیر بس��یاری دارد بنابراین میانگین حرکت و عمر این تایرها (وارداتی) باعث ش��ده متقاضی‬ ‫زیادی در بازار داخل داش��ته باش��ند‪.‬وی مدعی ش��د‪ :‬کیفیت تایرهای تایوانی با اینکه نس��بت به‬ ‫نوع چینی و ژاپنی ان پایین تر اس��ت از تایرهای داخل��ی بهتر عمل می کنند‪ .‬همچنین در برخی‬ ‫اندازه ها تولیدکنندگان داخلی تولید ندارند و به لحاظ فناوری توان تولید در داخل وجود نداشته و‬ ‫شرکت های بازرگانی این بخش را پوشش می دهند‪ .‬او درباره برتری کیفیت این تایرها به مواد اولیه‬ ‫مورد استفاده در ان اشاره کرد و گفت‪ :‬شرق اسیا منبع مواد اولیه الستیکی و پالستیکی بوده که‬ ‫به لحاظ کیفیت بهتر از سایر کشورها هستند‪.‬میرزایی در پاسخ به این پرسش که چرا تولیدکننده‬ ‫داخلی از مواد اولیه مناسب استفاده نمی کند که سهم بازار داخل را داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬تنها مواد‬ ‫اولیه مطرح نیس��ت بلکه دانش فنی و فناوری ان نیز باید در اختیار تولیدکنندگان باش��د‪ .‬این دو‬ ‫مولفه در کنار یکدیگر می تواند ش��ما را به یک محصول نهایی مطلوب که رضایت مش��تریان را‬ ‫نیز جلب کند رهنمون س��ازد‪ .‬او گفت‪ :‬در کنار مواد اولیه مرغوب صنعت تایر داخل هنوز به‬ ‫فناوری روز دنیا دست نیافته تا بتواند هر تایر را در هر اندازه ای تولید کند‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫چگونگی نرخ تایرهای تایوانی در مقایسه با نوع ایرانی گفت‪ :‬بستگی به اندازه تایرها دارد؛‬ ‫در برخی اندازه ها ‪۱۰‬درصد و در بعضی اندازه ها تا ‪۲۵‬درصد افزایش نرخ وجود دارد‪.‬‬ ‫او درب��اره قاچاق تایرهای خارجی در بازار گفت‪ :‬پیش تر پدیده قاچاق برای برخی‬ ‫مدل ها وجود داشت اما امروز این امر بسیار کاهش پیدا کرده و گزارش های زیادی‬ ‫درباره قاچاق حداقل نش��ان هایی که این ش��رکت وارد می کند دیده نمی ش��ود‪.‬‬ ‫میرزای��ی در پایان گفت‪ :‬نرخ ارز‪ ،‬درصد تعرفه ها و مالیات ارزش افزوده از دیگر‬ ‫مش��کالت ش��رکت های بازرگانی اس��ت اما در کل بازار فروش مناسب است‬ ‫البته در تایرهای خودروهای سبک زیرا با افزایش تعرفه ها نرخ الستیک های‬ ‫خودروهای سنگین نیز بسیار افزایش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹میدان داری تایرهای وارداتی‬ ‫برای این گزارش س��راغ تولیدکنندگان داخلی رفتیم و با بسیاری از انها‬ ‫تم��اس گرفتیم و در نمایش��گاه تایر و لوازم یدکی نظر انه��ا را در این باره‬ ‫جویا اما با جوی محافظه کارانه ازس��وی انها روبه رو ش��دیم و به طور عموم‬ ‫اعالم کردند حاضر به گفت وگو نیس��تند‪ .‬حال اینکه رس��انه ها چگونه باید‬ ‫به انعکاس اخبار و مش��کالت تولید صنف تایر از زبان خودش��ان بپردازند‬ ‫جای پرس��ش دارد‪ .‬در ادام��ه برای تکمیل گزارش س��راغ یکی از فعاالن‬ ‫ب��ازار لوازم یدکی رفتیم؛ غف��ور جعفری درباره تایرهای موجود در بازار به‬ ‫الس��تیک های ژاپنی‪ ،‬اندونزی‪ ،‬تایوانی‪ ،‬هندی‪ ،‬ک��ره ای‪ ،‬چینی و اروپایی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬کیفیت برخی از نشان های جهانی نسبت به محصوالت‬ ‫داخلی در س��طح باالتر اس��ت و کش��ورهایی مانند ژاپن‪ ،‬ک��ره و اندونزی‬ ‫تایرهای باکیفیت مطابق اس��تانداردهای روز جهانی تولید و صادر می کنند‬ ‫ازاین رو در بازار کش��ور مشتریان خود را دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬در کشور ‪ ۳‬نشان‬ ‫نسبت به سایر تولیدکنندگان در تولید و کیفیت بهتر عمل می کنند اما باز‬ ‫هم نس��بت به نوع وارداتی ان در س��طحی نیستند که بتوانند نظر مشتریان‬ ‫را در بحث کیفیت و فناوری جلب کنند‪.‬او در ادامه به ویژگی تایرهای نس��ل‬ ‫جدید پرداخت و گفت‪ :‬به لح��اظ کیفیت و نرخ‪ ،‬تولیدکنندگان داخلی باید در‬ ‫امر تولید تجدیدنظر داش��ته باش��ند تا بتوانند سهم خود را در بازار حفظ کنند‪.‬‬ ‫امروز س��بکی الستیک های روزامد شده نظر مشتریان را به خود جلب کرده زیرا‬ ‫به لحاظ س��وخت‪ ،‬باالنس‪ ،‬سرعت و‪ ...‬خودرو نسبت به نسل های قدیمی از عملکرد‬ ‫بسیار مطلوب تری برخوردار هستند‪.‬‬ ‫جعفری در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا تایرهای داخلی به لحاظ نرخ مش��تری‬ ‫بیش��تری در بازار ندارند (با توجه به سطح درامد کلی خانوارها) گفت‪ :‬خودروسواران‬ ‫زی��ادی پس از خری��د خودروهای نو داخلی اق��دام به تعویض تایرها ب��ا نوع کره ای یا‬ ‫اندون��زی می کنند که حدود ‪۲۰۰‬هزار تومان از نوع داخلی گران تر اس��ت‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫چون از نزدیک در بازار فعالیت داریم این مس��ئله به طور کامل ملموس اس��ت و بس��یاری‬ ‫پ��س از خرید اقدام به تعوی��ض تایرهای خودرو خود می کنند زیرا حتی به لحاظ نرخ صرفه‬ ‫اقتصادی دارد و متضرر نمی ش��وند و با وزن س��بکی که این تایره��ا دارند در میزان مصرف‬ ‫سوخت تاثیر مثبتی داشته و این امر باعث جذابیت انها شده است‪.‬‬ ‫‹‬ ‫‹فناوری جدید و صرفه جویی در سوخت‬ ‫جعفری درباره وضعیت بازار تایر نیز گفت‪ :‬مدت هاست بازار رونق گذشته را ندارد و چند سالی‬ ‫اس��ت که فروش افت شدیدی دارد‪ .‬شاهد هستیم روزبه روز وضعیت خرید و فروش در این بخش‬ ‫از بازار بدتر ش��ده و افراد تازه وارد قادر به ادامه فعالیت خود در بازار نیس��تند و تنها کسانی که از‬ ‫گذشته فعالیت داشته اند‪ ،‬باقی مانده اند‪ .‬وی درباره پوشش بازار ازسوی تایرهای وارداتی و داخلی‬ ‫نیز گفت‪ :‬به لحاظ تولید در بخش خودروهای سواری تیراژ پاسخگوی نیاز بازار است البته این جدا‬ ‫از خودروهای وارداتی اس��ت زیرا کارخانه داخلی برای خودروهایی مانند بنز‪ ،‬ب ام و‪ ،‬کیا و‪ ...‬تولید‬ ‫و تامی��ن تایر ندارد و به لحاظ فناوری خال وجود دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اما همان طور که گفته ش��د‬ ‫برخی صاحبان خودرو ترجیح می دهند از تایرهای با سطح استانداردهای جهانی استفاده کنند و‬ ‫تایرهای کره ای و ژاپنی بازار خوبی دارند‪ .‬به طور عموم صاحب خودرو که هزینه ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬میلیونی‬ ‫برای خودرو داش��ته ترجیح می دهد ‪۴۰۰‬هزار تومان بیش��تر هزینه کند و در سوخت نیز در کنار‬ ‫راحتی‪ ،‬صرفه جویی داشته باشد (تایر ایرانی با ‪۶۰‬هزار کیلومتر نیاز به تعویض دارد اما نسل جدید‬ ‫الستیک ها طول عمر بیشتری دارند)‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫صنعت تایر‬ ‫تجربه حوزه خبر حاکی از ان اس��ت که بسیاری از افراد‪ ،‬رسانه تصویری را به مطبوعات ترجیح‬ ‫می دهند و بیشتر تمایل به دیده شدن از سیمای ملی دارند و این امر کار را برای سایر خبرنگاران‬ ‫حوزه مکتوب سخت می کند‪ .‬از سوی دیگر برخی اتحادیه ها و انجمن ها در معرفی تولیدکنندگان‬ ‫برای دریافت اطالعات و اطالع رس��انی تولید متاس��فانه خساس��ت به خرج می دهند و در معرفی‬ ‫تولیدکنن��دگان حوزه خود ب��ا تندی برخورد می کنند‪ .‬البته نباید یک طرفه قضاوت کرد و ش��اید‬ ‫رس��انه ها نیز نتوانس��ته اند اعتمادس��ازی کنند‪ .‬به هر روی صنعت تایر یکی از صنف های فعال در‬ ‫صنعت قطعه اس��ت که تولیدکنندگان در اطالع رس��انی تولیدات خود محافظه کارانه عمل کرده و‬ ‫تنها در سیما از قاچاق گالیه و شکایت می کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫مدیریت نرخ ارز‪،‬راهکاری برای حمایت از صنعت خودرو‬ ‫‪ 14‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪4‬‬ ‫ش�هرام ازادی‪،‬کارش�ناس صنعت خودرو‪ :‬نوسان نرخ ارز‬ ‫در هفته های اخیر بی ش��ک پیامدهایی را در بخش های مختلف‬ ‫تولیدی برجای گذاش��ت که در این ش��رایط مدیری��ت نرخ ارز‬ ‫بهترین راهکار برای حمایت از واحدهای تولیدی از س��وی دولت‬ ‫خواه��د بود چراکه جلوگیری از هرگونه وارد امدن ش��وک ارزی‬ ‫به بخش های مختلف خودروسازی و قطعه سازی می تواند تفاوت‬ ‫نرخ در این بخش را به شکلی جبران کند‪.‬‬ ‫به طور قطع در این ش��رایط هرگونه کنترل و مدیریت هزینه‬ ‫واحدهای تولی��دی در مقابل افزایش هزینه های انجام ش��ده در‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫فناوری نوین‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫جاب ه‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫زا‬ ‫ه‬ ‫وشمن‬ ‫دب‬ ‫اک‬ ‫مک‬ ‫ن‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ان ب‬ ‫شرکت خودروس��ازی فورد مدت ها اس��ت درباره گزینه های جدید جابه جایی‬ ‫برای شهرهای هوشمند در اینده صحبت می کند اما هنوز نتوانسته فرمولی برای‬ ‫تبدیل این صحبت ها به یک کس��ب وکار بیابد‪ .‬این ش��رکت حاال در تالش است‬ ‫تغییری در این وضعیت ایجاد کند‪.‬‬ ‫یک روز پس از انکه میزان ناامیدکننده درامد فورد اعالم ش��د‪ ،‬یعنی روز ‪۲۵‬‬ ‫ژانویه (‪۵‬بهمن)‪ ،‬این شرکت تصمیم گرفت در راه پر کردن شکاف های این طرح‬ ‫و تبدیل شدن به یک ارائه دهنده اصلی خدمات جابه جایی عزم خود را جزم کند‪.‬‬ ‫درامد فورد در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۵-۹۶‬خورشیدی)‪ ۳/۷ ،‬میلیارد دالر‬ ‫بود که نس��بت به سال پیش از ان یعنی ‪ ۲۳ ،)۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬درصد کاهش‬ ‫نشان می داد‪ .‬این شرکت اعالم کرد وزش باد مخالف برای ان در امسال میالدی‬ ‫نی��ز ادامه خواهد یافت و درامد این ش��رکت تنها ب��ا ‪ ۳‬درصد افزایش به ‪۷/۱۴۵‬‬ ‫میلیارد دالر خواهد رسید‪ .‬فورد همزمان با به رسمیت شناختن کسب وکارش در‬ ‫زمینه جابه جایی‪ ،‬دو اس��تارت اپ کوچک در زمین��ه فناوری را می خرد تا درامد‬ ‫خود را از بخش غیرخودروس��ازی افزایش دهد‪.‬سازنده پیکاپ های اف‪ ،۱۵۰-‬دو‬ ‫اس��تارت اپ فعال در س��یلیکون ولی به نام های «اتونومیک» (‪ )Autonomic‬و‬ ‫«ترانس لوک» (‪ )TransLoc‬را می خرد‪ .‬اتونومیک‪ ،‬پدیداورنده س��رویس ابری‬ ‫حمل ونقل است که داده ها را میان خودروها‪ ،‬کامیون ها و وسایل نقلیه ترانزیتی‪،‬‬ ‫پیاده روها و زیرساخت ها‪ ،‬به اشتراک می گذارد‪ .‬ترانس لوک نیز برنامه های کوچک‬ ‫ترانزیتی ش��هرها را مدیریت می کند‪ .‬فورد درباره هزینه این خریدها صحبتی به‬ ‫میان نیاورده است‪.‬‬ ‫در واحد «فورد موبیلیت��ی» (‪ ،)Ford Mobility‬با مدیریت مارکی کلوورن‪،‬‬ ‫تمرک��ز کار در امس��ال می�لادی بر رش��د و راه ان��دازی کس��ب وکارهای مربوط‬ ‫به س��امانه های عملیات��ی حمل ونقل‪ ،‬ارتباط وس��ایل نقلیه‪ ،‬به اش��تراک گذاری‬ ‫خودروها‪ ،‬حمل ونقل پزش��کی غیراورژانس��ی و مدیریت ناوگان حمل ونقل است‪.‬‬ ‫این بازس��ازماندهی ش��امل ساخت «فورد ایکس» است؛ دس��تگاهی که از سوی‬ ‫مدیرعامل اتونومیک و شرکت شریکش یعنی «سانی مادرا» (‪)Sunny Madra‬‬ ‫برای کار با شرکت های فناوری فعال در مراحل ابتدای جابه جایی ساخته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬فورد موبیلیت��ی همچنین یک گروه کس��ب وکاری مش��خص برای بخش‬ ‫جابه جای��ی دارد؛ گروه��ی ک��ه روی پلتفرم ها و محصوالت تمرکز کرده اس��ت‪.‬‬ ‫ص‬ ‫نعت‬ ‫خو‬ ‫در‬ ‫و پا م‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫خل‬ ‫بخش های قطعه س��ازی انتظ��ار نابجایی خواهد ب��ود چراکه در‬ ‫شرایط فعلی‪ ،‬هزینه های زیادی در بخش تامین مواد اولیه و نرخ‬ ‫ارز به قطعه سازان تحمیل می شود که دولت می تواند با اقداماتی‬ ‫همچون کاهش عوارض و تعرفه های واردات مواد اولیه از ش��وک‬ ‫ارزی ایجادش��ده جلوگیری کند ت��ا افزایش هزینه های تولید در‬ ‫شرکت های خودروس��ازی جبران شود‪ .‬بی شک مدیریت نرخ ارز‬ ‫از وظای��ف اصلی و مهم دولت بوده و دولت باید با انجام اقداماتی‬ ‫از این دس��ت در راس��تای حمایت از واحده��ای تولیدی به ویژه‬ ‫خودروس��ازی و قطعه س��ازی گام هایی ب��ردارد‪ .‬درحال حاضر به‬ ‫دلیل وابستگی قطعه سازان و خودروسازان به مواد اولیه وارداتی‪،‬‬ ‫بخش مهمی از هزینه های تولید قطعه و نرخ تمام شده به واردات‬ ‫مواد اولیه بازمی گردد‪ .‬این در حالی اس��ت که همزمان با افزایش‬ ‫غیرطبیع��ی نرخ ارز‪ ،‬نرخ برخی مواد اولی��ه مورد نیاز واحدهای‬ ‫قطعه س��ازی افزایش زیادی داشته که به طور قطع این دو بخش‬ ‫تاثیر زیادی بر هزینه تولید خودرو خواهد داشت و در این شرایط‬ ‫هرگونه نبود کنترل هزینه های س��ربار و نرخ مواد اولیه تولید به‬ ‫طور قطع تاثی��ر زیادی بر هزینه تولید تمام ش��ده در واحدهای‬ ‫قطعه سازی و نرخ خودرو خواهد داشت‪.‬‬ ‫ی ‬ ‫گیرد‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫کرد‬ ‫ای��ن واحد همچنی��ن از یک گروه برای بازاریابی خدمات��ش بهره می برد‪.‬کلوورن‬ ‫دراین باره گفت‪« :‬ما در ح��ال پیگیری رویکردی نظام مند برای ارائه مجموعه ای‬ ‫گس��ترده از محصوالت و خدمات به تمامی الیه های سامانه حمل ونقل‪ ،‬از وسایل‬ ‫نقلیه و زیرس��اخت ها گرفته تا ارتباطات اینترنتی و خدمات دیجیتال هس��تیم‪».‬‬ ‫به گفت��ه مدیر بخش فورد موبیلیتی این کار رقابت پذیری این ش��رکت را افزایش‬ ‫می دهد و از ان مهم تر ارزش��ی بلندمدت برای س��هامدار ف��ورد به همراه خواهد‬ ‫اورد‪.‬بیل فورد‪ ،‬رئیس اجرایی فورد‪ ،‬مدت ها اس��ت از بکارگیری فناوری و داده ها‬ ‫برای بهبود در جابه جایی ش��هری حمایت می کند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬فورد شرکتی‬ ‫با نام «فورد اس��مارت موبیلیتی» (‪ )Ford Smart Mobility‬را به عنوان یک‬ ‫شرکت زیرشاخه خود در س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬راه اندازی کرد که ماموریت‬ ‫ان طراحی‪ ،‬س��اخت و سرمایه گذاری روی طیف گسترده ای از پروژه ها و خدمات‬ ‫جابه جایی در اینده اعالم ش��د؛ ماموریتی ک��ه ان زمان تاحدی درهم و پیچیده‬ ‫به نظر می رس��ید اما حاال که دو سال گذش��ته‪ ،‬اهداف ان منظم تر و تخصصی تر‬ ‫به نظر می رس��د‪.‬عجیب و غریب و در عین حال نیاز فوری اس��ت که شرکت های‬ ‫بزرگ و عمده خودروس��از به عنوان پدیداوردندگان اصلی تراکم شهری‪ ،‬همزمان‬ ‫در تالش برای یافتن راه هایی با هدف خلوت کردن خیابان ها باشند‪ .‬فورد‪ ،‬جنرال‬ ‫موت��ورز‪ ،‬فولکس واگن‪ ،‬تویوتا و س��ایر بزرگان خودروس��ازی جه��ان‪ ،‬همگی در‬ ‫تالش��ند که گزینه هایی برای سفر بدون رانندگی یا با استفاده از داده ها در زمان‬ ‫واقعی پیش��نهاد دهند‪ .‬هدف انها از این تالش بی ش��ک اسان تر و ایمن تر کردن‬ ‫س��فرها برای خودروسواران است‪ .‬انها همچنین در حال اماده سازی برای عصری‬ ‫هستند که جابه جا شدن از این نقطه به ان نقطه به واسطه خدمات وسایل نقلیه‬ ‫خودران‪ ،‬ارزان شده و روی فروش وسایل نقلیه شخصی اثر می گذارد‪.‬‬ ‫اگرچ��ه درامد فوردی ها کاهش پیدا کرده اما جیم هکت که در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬برای راه اندازی فورد اسمارت موبیلیتی به این شرکت پیوست‪ ،‬این‬ ‫کسب وکار را از همان ابتدای حضورش در راس سکان هدایت فورد در سال گذشته‬ ‫میالدی در اولویت کارهای خود قرار داد‪ .‬او خاطرنشان کرد پیشرفت این شرکت‬ ‫در واقع زیرس��اختی برای راهبرد فورد یعنی «وسایل نقلیه هوشمند برای جهان‬ ‫هوش��مند» ایجاد کرده اس��ت‪.‬فورد موبیلیتی بی تردید اهداف درامدی ویژه ای را‬ ‫در برنامه کسب وکاری سال ‪ )۱۳۹۶-۹۷( ۲۰۱۸‬خود در نظر گرفته اما مدیر این‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ ‬ ‫ن‬ ‫ها‬ ‫بخش از فورد حاضر نش��د در ادامه صحبت هایش به ان بپردازد‪.‬نخستین چراغی‬ ‫که فورد در مس��یر پیوس��تن به پیش��روهای جابه جایی مدرن روشن کرد‪ ،‬خرید‬ ‫شرکت «چاریوت» (‪ ،)Chariot‬یک شرکت خدماتی ارائه دهنده خودروهای ون‬ ‫برای جابه جایی های کوتاه در س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬بود‪ .‬سرمایه گذاری فورد‬ ‫اکنون در حال تبدیل شدن به منبع درامدی برای این شرکت است‪ .‬اثر این کار‬ ‫باید در امس��ال میالدی افزایش پیدا کند زیرا فعالیت فورد در بخش جابه جایی‬ ‫اکنون در ‪ ۵‬ش��هر متمرکز و قرار است فعالیت های این شرکت با تمرکز بر بستن‬ ‫قرارداده��ای یکپارچه تر افزایش یابد‪.‬به گفته رئیس فورد موبیلیتی‪ ،‬این واحد در‬ ‫تالش برای مرتفع کردن دو مش��کل اس��ت؛ یکی مشکالت مربوط به جابه جایی‬ ‫کارمندان در درون محوطه های این ش��رکت است‪ .‬در این شرکت تالش می شود‬ ‫برای جابه جایی کارمندان از س��اختمانی به ساختمان دیگر امکانات الزم با روش‬ ‫جابه جایی های مدرن ایجاد ش��ود‪ .‬مس��ئله دوم این اس��ت که فوردی ها احتمال‬ ‫دارد به دنبال پیشنهاد حمل ونقل از در منزل یا نقاط مشخص شده به محل کار‬ ‫به عنوان راهی برای افزودن ارزش افزوده به خدمات ارائه ش��ده به کارمندان خود‬ ‫باش��ند‪ .‬موانع موجود پیش روی این دو مش��کل باید برطرف شوند‪.‬شکی نیست‬ ‫که مس��یرهای شهری پرترافیک و شلوغ و استفاده از خدمات هوشمند و فناوری‬ ‫برای اسان تر کردن سفرهای شهری یک فرصت کسب وکاری بزرگ است و فورد‬ ‫در حال رقابت برای گرفتن جایگاه نخس��ت در این عرصه اس��ت‪ .‬این خودروساز‬ ‫قدیم��ی و پ��راوازه همچنین عزم خ��ود را جزم کرده تا به س��رمایه گذاران ثابت‬ ‫کند تالش های کنونی اش در مس��یر جابه جایی های نوین درس��ت‪ ،‬بجا و مناسب‬ ‫اس��ت‪.‬به هرحال شرکت های خودروسازی به عنوان اصلی ترین عوامل شلوغ کردن‬ ‫خیابان ها حاال تالش می کنند خودش��ان با دس��ت خ��ود خیابان ها را خلوت تر و‬ ‫حال مس��افران درون ش��هری را بهتر کنند‪ .‬ارائه خدمات حمل ونقل از سوی این‬ ‫ش��رکت ها در زمانه ای که رو به سوی خودروهای اشتراکی و در مسیر دور شدن‬ ‫از مالکیت خودرو شخصی گام برمی دارد‪ ،‬یکی از بهترین و جذاب ترین راه ها برای‬ ‫کس��ب درامدهای جایگزین یا جانبی است‪.‬اگرچه چشم انداز این نوع فعالیت ها و‬ ‫کس��ب وکارها هنوز به درستی و به طور کامل روشن نش��ده اما انچه معلوم است‬ ‫اینکه اینده از ان این نوع حمل ونقل خواهد بود‪.‬‬ ‫منبع‪Forbes :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫طراحی بومی‪ ،‬نخستین وظیفه مرکز تحقیق و توسعه‬ ‫امیرحسین پژوهی‪ ،‬عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ‪:‬‬ ‫زمانی که در سال ‪ ۸۱‬وجود مرکز تحقیق و توسعه در کارخانه های‬ ‫صنعتی ازس��وی وزارت صنایع و معادن وقت منسجم تر و زمینه‬ ‫عضویت بیش��تر کارخان هّه��ای موتورسیکلت س��ازی در انجمن‬ ‫تخصصی تحقیق و توسعه این وزارتخانه فراهم شد بر رشد کیفی‬ ‫و فنی موتورسیکلت ها تاثیر مثبتی داشت‪.‬‬ ‫این امر باعث ش��د حرکت ه��ای خوبی در ای��ن صنعت انجام‬ ‫ش��ود و بازت��اب ان در تحول فناوری و ارتق��ای کیفی قطعات و‬ ‫موتورس��یکلت در ب��ازار قابل لمس باش��د‪ .‬راه ان��دازی و حضور‬ ‫مرکز تحقیق و توس��عه در کارخانه ها حتی به کاهش االیندگی‬ ‫کمک بس��یاری کرد‪ .‬درباره نوع فعالیت مراکز تحقیق و توس��عه‬ ‫باید گفت؛ نخس��تین کار چنین مراکزی‪ ،‬طراحی اس��ت که در‬ ‫کش��ور هنوز ش��کل نگرفته و دلیل ان نبود حمایت های دولتی‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬شکل دوم فعالیت این مراکز‪ ،‬ارتقای کیفی قطعات و‬ ‫محصوالت برای جلب رضایت مشتریان است زیرا یکی از اهداف‬ ‫مراکز تحقیق و توس��عه روزامد کردن کاالهاس��ت‪ .‬به طور نمونه‬ ‫محصولی که روزی با ‪ ۶‬اس��تاندارد وارد بازار می شد امروز به ‪۲۷‬‬ ‫استاندارد اجباری رس��یده و تمام این تحوالت مربوط به حضور‬ ‫مراکز تحقیق و توسعه در کارخانه های موتورسیکلت سازی است‪.‬‬ ‫کس��انی که در راس تولید این محصول هس��تند ام��روز به این‬ ‫توانمندی رسیده اند که با یک سلسله الگو از کارخانه های معتبر‬ ‫جهانی در ساخت موتورسیکلت به این مهم دست یابند بنابراین‬ ‫با این پیش��ینه و گسترش مراکز تحقیق و توسعه می توان اینده‬ ‫روشنی را در بحث طراحی بومی برای این صنعت در کشور رقم‬ ‫زد‪ .‬اگر امروز کار ش��روع شود در ‪ ۵‬سال اینده می توانیم طرحی‬ ‫بومی از یک موتورسیکلت داش��ته باشیم‪ .‬امروز طراحی و تولید‬ ‫انجین در صنعت موتورسیکلت یک چالش اساسی است‪.‬‬ ‫‪ 14‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪4‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫انرژی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ترامپ با قوانین سوختی چه می کند؟‬ ‫حکمرانی نرخ سوخت‬ ‫بر صنعت خودرو امریکا‬ ‫ای��ن روزه��ا در امریکا ه��ر کس که اندیش��ه خرید‬ ‫خودرو را در سر می پروراند‪ ،‬پیش و بیش از هر چیز به‬ ‫‪ ۲‬نکته توجه دارد؛ نرخ و به صرفه بودن میزان مصرف‬ ‫س��وخت‪ .‬کمتر بودن میزان مصرف سوخت اگرچه به‬ ‫مبارزه با تغییرات اقلیمی کمک می کند اما دلیل اصلی‬ ‫خریداران برای خرید خودرو نیست‪.‬‬ ‫انها در واقع برای ش��ان مهم اس��ت که هوای جیب‬ ‫خود را داش��ته باش��ند و در ای��ن میان خ��وداگاه یا‬ ‫ناخ��وداگاه به مبارزه با تغییرات اقلیمی نیز نیم نگاهی‬ ‫می اندازند‪ .‬در واقع خریداران خودرو بیش��تر به دالیل‬ ‫اقتصادی است که دنبال سوخت های ارزان تر هستند‪.‬‬ ‫خریدار خودرو برای اینک��ه باک بنزین را پر کند باید‬ ‫دالره��ا را از جیبش بیرون بی��اورد؛ پس چه بهتر که‬ ‫هرچه می تواند دالر کمتری خرج کند‪.‬‬ ‫دول��ت امریکا از زمان روی کار امدن ترامپ ش��روع‬ ‫ب��ه بازنگری هایی در اس��تانداردهای مصرف س��وخت‬ ‫ک��رده؛ بازنگری هایی که همچنان نی��ز در حال انجام‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت فدرال به مصرف کنندگان اطمینان داده‬ ‫ارزیابی ها براس��اس داده های علم��ی و تحلیلی انجام‬ ‫می شود‪.‬براساس اعالم ویلیام وهروم‪ ،‬یکی از مسئوالن‬ ‫ارش��د اداره حفاظ��ت از محیط زیس��ت امری��کا‪ ،‬این‬ ‫بازنگ��ری باید با تحلیل های خوب انجام ش��ود‪ .‬وهروم‬ ‫دراین ب��اره گفت‪ « :‬باید درک درس��ت از انچه در این‬ ‫صنعت (خودروس��ازی) اتفاق می افت��د و انچه ما فکر‬ ‫می کنی��م می توانیم انجام دهیم‪ ،‬ایجاد ش��ود‪ ».‬او این‬ ‫س��خنان را روز پنجشنبه گذشته در حاشیه نمایشگاه‬ ‫خودرو واشنگتن در امریکا بیان کرد‪.‬‬ ‫ای��ن امر نتیج��ه فرمان دول��ت ترامپ ب��رای انجام‬ ‫بازنگری در قانون «میانگین یکپارچه مصرف سوخت»‬ ‫(‪ )CAFE‬در میانه های سال مالی گذشته است که تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪۱۴۰۳-۰۴‬خورشیدی) به میزان‬ ‫‪ ۵/۵۴‬مایل بر گالن تعیین شده است‪.‬‬ ‫اداره مل��ی ترافی��ک و ایمن��ی بزرگراه ه��ای امریکا‬ ‫(‪ ،)NHTSA‬میانگی��ن یکپارچه مصرف س��وخت را‬ ‫به عن��وان میانگین وزنی س��وخت مصرفی خودروهای‬ ‫س��بک یا کامیون های س��بک ناوگان خودروس��ازی‬ ‫در امری��کا تعریف می کند که برحس��ب مایل بر گالن‬ ‫محاسبه می شود‪.‬این قوانین در میانه دهه ‪ ۷۰‬میالدی‬ ‫(دهه ‪ ۵۰‬خورش��یدی) با هدف بهبود میانگین مصرف‬ ‫سوخت در خودروهای جدید و کامیون های سبک در‬ ‫معرض فروش گذاشته شده تعیین شد‪ .‬استانداردهای‬ ‫تعیین ش��ده برای هر ن��وع خودرو متفاوت اس��ت اما‬ ‫میانگی��ن یکپارچ��ه مصرف س��وخت ت�لاش می کند‬ ‫استانداردی را تعریف کند که خودروسازان را به سمت‬ ‫توس��عه وس��ایل نقلیه کارامدتر‪ ،‬کاه��ش هزینه های‬ ‫مصرف کنندگان و نیز کاهش انتشار گازهای گلخانه ای‬ ‫س��وق دهد‪.‬توافق فعل��ی میانگی��ن یکپارچه مصرف‬ ‫س��وخت در واقع ان چیزی اس��ت که دول��ت باراک‬ ‫اوباما‪ ،‬رئیس جمهوری پیش��ین امریکا در سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۰-۹۱‬ان را ب��ه تصویب رس��اند‪ .‬در ان زمان‪،‬‬ ‫مقرر ش��د یک بررس��ی برای تعیین اینک��ه ایا اهداف‬ ‫واقع گرایانه بوده یا خیر انجام ش��ود‪ .‬این بررس��ی قرار‬ ‫ب��ود در اوریل ‪( ۲۰۱۸‬فروردین ‪ )۱۳۹۷‬انجام ش��ود؛‬ ‫اوباما این بررس��ی را درست پیش از ترک دفترش در‬ ‫کاخ س��فید انجام داد‪.‬اکنون خودروس��ازان در مس��یر‬ ‫رسیدن به اس��تانداردهای موردنظر و نزدیک تر شدن‬ ‫به اس��تانداردهای مصرف سوخت وسایل نقلیه جدید‬ ‫یعنی همان کمی بیش از ‪ ۵۰‬مایل بر گالن هس��تند؛‬ ‫کاری که باعث می ش��ود هم انتشار گازهای گلخانه ای‬ ‫به نصف برس��د و هم مش��تریان بتوانند در هزینه های‬ ‫س��وخت صرفه جویی کنند‪.‬با این وجود ممکن اس��ت‬ ‫دول��ت دونال��د ترامپ ترمز دس��تی این پیش��رفت را‬ ‫بکش��د‪ .‬دولت امریکا اکن��ون در نظر دارد تغییراتی در‬ ‫این برنامه بدهد‪ .‬س��ال گذشته میالدی‪ ،‬دولت ترامپ‬ ‫تصمیم گرفت در اس��تانداردهای هدف برای مدل های‬ ‫تولیدشده بین سال های ‪ )۱۴۰۰-۰۱( ۲۰۲۲‬تا ‪۲۰۲۵‬‬ ‫(‪ )۱۴۰۳-۰۴‬تغییرات��ی ایجاد کند ک��ه این تغییرات‬ ‫احتمال نرس��یدن به هدف تعیین ش��ده یعنی مصرف‬ ‫‪ ۵۰‬مایل بر گال��ن را افزایش می دهد‪.‬اقدام های دولت‬ ‫برای تغییر در این استانداردها ارزیابی فنی انجام شده‬ ‫از سوی اداره حفاظت از محیط زیست فدرال و اژانس‬ ‫حفاظت از محیط زیس��ت کالیفرنیا را رد می کند‪ .‬این‬ ‫دو نه��اد تایید می کنند که صنعت خ��ودرو در امریکا‬ ‫نه تنها از س��طح اس��تانداردها باالتر رفته بلکه این کار‬ ‫را ب��ا هزینه هایی بس��یار پایین تر از ح��د انتظار انجام‬ ‫می دهد؛ از این رو به نظر نمی رسد ضرورتی برای تغییر‬ ‫در این اس��تانداردها وجود داش��ته است‪.‬دولت ترامپ‬ ‫همچنین گام هایی غیرضروری با هدف دس��تکاری در‬ ‫استانداردهای نهایی شده برای خودروهای مدل ‪۲۰۲۱‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۹-۱۴۰۰‬برداش��ته است‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫طرح های خودروسازان برای ‪۳‬سال دیگر تا حد زیادی‬ ‫تنظیم ش��ده است؛ بنابراین اقدام دولت برای بازنگری‬ ‫در این استانداردها به نظر نگران کننده می اید‪.‬‬ ‫اگ��ر صنع��ت خ��ودرو در امریکا می خواه��د بر یک‬ ‫برنامه ریزی قابل پیش بینی برای بهبود مصرف سوخت‬ ‫تکی��ه کند ت��ا بتواند برنام��ه ای برای س��رمایه گذاری‬ ‫ملی در این زمینه داش��ته باش��د‪ ،‬دول��ت ترامپ باید‬ ‫راهی پی��دا کند که نظم و انضباط فعلی حفظ ش��ود‬ ‫و برنام��ه موج��ود تغییرات جدی نداش��ته باش��د‪.‬هر‬ ‫تالش��ی برای ضعیف ک��ردن اس��تانداردهای مصرف‬ ‫س��وخت در امریکا برای بس��یاری از کارشناسان قابل‬ ‫پذیرش نیس��ت‪ .‬اس��تانداردهای مصرف سوخت اثری‬ ‫قابل توجه بر تصمیم خریداران و البته پیشرفت صنعت‬ ‫خودرو امری��کا دارد‪.‬برای نمونه‪ ،‬رویترز در س��پتامبر‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬ش��هریور ‪ )۱۳۹۶‬گزارش داد اداره حفاظت از‬ ‫محیط زیس��ت امریکا قوانین میانگین یکپارچه مصرف‬ ‫سوخت را با قوانین پیشین مقایسه کرد و به این نتیجه‬ ‫رسید که استانداردهای کنونی برای سال ‪-۰۴( ۲۰۲۵‬‬ ‫‪ )۱۴۰۳‬ب��ه صرفه جویی مبلغی بی��ن ‪ ۱۴۶۰‬تا ‪۱۶۲۰‬‬ ‫دالر در کل عمر یک وس��یله نقلیه منجر می شود‪ .‬در‬ ‫این میان وقتی نرخ سوخت هم پایین باشد خریداران‬ ‫به س��راغ کراس اوورها و کامیون ها می روند‪.‬براس��اس‬ ‫گ��زارش ت��ازه اداره حفاظت از محیط زیس��ت امریکا‬ ‫بروزرسانی اس��تانداردهای مصرف سوخت و پیشرفت‬ ‫در برنام��ه کاهش میزان انتش��ار گازه��ای گلخانه ای‬ ‫در واقع باعث ش��ده کامیون های س��بک (پیکاپ ها و‬ ‫شاسی بلندهای بزرگ) ‪۴۵‬درصد تولید مدل های ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۴-۹۵‬را تشکیل دهند‪ .‬انتظار این است که امار‬ ‫س��ال گذشته میالدی و امس��ال نیز به طورتقریبی در‬ ‫همین حدود باشد‪.‬شاس��ی بلندهای کوچک بیشترین‬ ‫س��هم تولید شاس��ی بلندها را تش��کیل می دهند که‬ ‫نشان دهنده خواست خودروسازان برای ساخت وسایل‬ ‫نقلیه کارامدتر اس��ت؛ البته وسایل نقلیه ای که بیشتر‬ ‫از س��دان ها ظرفیت داشته باشند‪.‬نتیجه این روند یک‬ ‫صنعت در جریان و پویا اس��ت که با تولید خودروهای‬ ‫س��واری و کامی��ون به راه خ��ود ادام��ه می دهد‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که خودروس��ازان همزمان برنامه های‬ ‫جامع خود برای رفتن به سمت سوخت های جایگزین‬ ‫به منظور رس��یدن به استانداردهای سال ‪-۹۱( ۲۰۱۲‬‬ ‫‪ )۱۳۹۰‬را در دس��تور کار خود دارند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬همه‬ ‫خودروسازان بزرگ تعهد داده اند به سمت برقی سازی‬ ‫حرک��ت کنند‪.‬به هرحال با تالش دول��ت ترامپ برای‬ ‫ایجاد تغییر در اس��تانداردهایی ک��ه در زمان اوباما به‬ ‫تصویب رس��ید‪ ،‬باید دید وضعیت تولید خودروسازانی‬ ‫که ان زم��ان براس��اس ان اس��تانداردها برنامه ریزی‬ ‫کردند‪ ،‬چه می شود و ایا خودروسازان مجبور خواهند‬ ‫شد تغییراتی در این رویه ایجاد کنند یا خیر‪.‬‬ ‫منبع‪Nydailynews.com :‬‬ ‫‪Sfgate.com‬‬ ‫طراحی‬ ‫سهم خواهی در تولید بومی نیازمند تعامل‬ ‫همان طور که بارها عنوان شد صنعت ایران به لحاظ‬ ‫طراحی ضعف داش��ته و این نقاط اس��یبی است که‬ ‫باعث وابس��تگی ان ش��ده است‪ .‬س��اخت محصوالت‬ ‫بدون طراحی ممکن نیست و صنعتگران در این بحث‬ ‫ناگزیر به کپی کردن هس��تند‪ .‬قطعه سازان داخلی به‬ ‫جز تعداد محدودی که خ��ود ادعای طراحی قطعات‬ ‫را دارند کپی کننده هس��تند و با مهندس��ی معکوس‬ ‫مبادرت به س��اخت قطعات می کنند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫توان مالی در این امر می تواند تاثیر داش��ته باش��د و‬ ‫بخش تحقیق و توس��عه واحدهای صنعتی را تقویت‬ ‫کند اما همان طور که بارها عنوان شده صنعت قطعه‬ ‫مش��کل نقدینگی دارد و توانایی سرمایه گذاری ندارد‪.‬‬ ‫این امر حرکت به سوی تشکیل تی یرینگ را ضروری‬ ‫کرده که ش��رکت ها بتوانند توان مال��ی خود را ارتقا‬ ‫ببخشند‪ .‬یکی از فعاالن صنعت قطعه به این نکته اشاره‬ ‫کرده که خودروس��ازان جهانی در حال کاهش تعداد‬ ‫تامین کنندگان خود هس��تند‪ .‬این ب��ه معنای حذف‬ ‫سورس نیست بلکه اگر پیش تر ‪۱۰‬هزار تامین کننده‬ ‫داش��تند ان را به ‪ ۴۰۰‬تقلی��ل دادند و در نهایت این‬ ‫عدد به حدود ‪ ۱۰‬تامین کننده رسید‪ .‬همزمان با این‬ ‫اتفاق مس��ئله طراحی نیز مطرح و طراحی خودرو از‬ ‫مجموعه قطعات تبدیل به مجموعه ای از ماژول ها شد‬ ‫و درواقع ماژول ه��ا خودروها را طراحی کردند‪ .‬با این‬ ‫روند طراحی پلتفرم های مشترک در دنیا توسعه یافت‬ ‫و این دو اتفاق در کن��ار یکدیگر رخ داد ضمن اینکه‬ ‫برای حرکت به این س��مت باید بس��ترهای حقوقی و‬ ‫ساختارهای اقتصادی کشورها مناسب باشد‪.‬‬ ‫فعال در صنعت قطعه درب��اره طراحی قطعات گفت‪:‬‬ ‫قطعه س��از دایره محدودی دارد و برای دس��ت بردن‬ ‫در اس��تانداردها اختی��اری ندارد زی��را قطعه در یک‬ ‫مجموعه تعریف می ش��ود و صنعتگر نمی تواند خارج‬ ‫از ان مجموع��ه قطعه ای را طراحی کند‪ .‬به طور نمونه‬ ‫قطعه گیربکس در هم��ان مجموعه گیربکس تعریف‬ ‫می ش��ود‪ .‬در واق��ع انچ��ه تعیین کننده اس��ت خود‬ ‫مجموعه اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬همزمان با تولید خودرو و‬ ‫طراحی بدنه سازندگان باید با توجه به طراحی خودرو‬ ‫قطعات را بسازند و نمی توانند مستقل طراحی کنند‪.‬‬ ‫البته ممکن اس��ت در مواد اولی��ه تغییراتی به وجود‬ ‫بیاورند و از الیاژ جدیدی اس��تفاده کنند‪ .‬این مسئله‬ ‫نیز در حد پیشنهاد است و خودروساز یا مجموعه ساز‬ ‫باید بررس��ی و ازمون کند و س��پس به س��وی تولید‬ ‫صنعتی حرکت ش��ود‪ .‬این فعال صنعت قطعه اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬به طور معمول طراحی مجموعه از باال به پایین‬ ‫می اید زیرا خودروساز طراحی کلی برای مدل خودرو‬ ‫خود دارد و سپس محل اجزا را به مجموعه ساز اعالم‬ ‫می کن��د (خودروی��ی ب��ا وزن خاص ک��ه باید قدرت‬ ‫خاصی نیز داش��ته باش��د؛ اینکه گیربکس می خواهد‬ ‫اتومات باش��د و قرار است با چه قدرتی کار کند)‪.‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬از کل به جز حرکت می ش��ود نه برعکس؛‬ ‫درنتیجه نخس��ت خودروساز طراحی می کند و ان را‬ ‫ب��ه مجموعه س��ازها می دهد و انها نی��ز قطعات را به‬ ‫قطعه سازان کوچکتر سفارش می دهند و قطعه سازان‬ ‫در چارچوب ان طراحی کلی‪ ،‬قطعات را می س��ازند و‬ ‫تحویل می دهند‪.‬‬ ‫علی جهان افروز‪ ،‬مدیر تولی��د یکی از کارخانه های‬ ‫جهان اف��روز در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه ایا این‬ ‫‹ ‹حرکت از باال به پایین‬ ‫‹ ‹بهینه سازی قطعاتی با ظرفیت طراحی‬ ‫و ش��اید ارزش افزوده کمتری دارند ممکن اس��ت از‬ ‫هر ج��ای دنیا تامین ش��وند به طور نمون��ه در بحث‬ ‫تولید قطعات الکترونیکی (سیس��تم ترمز‪ ،‬ایربگ و‪)...‬‬ ‫تنها چند ش��رکت تولیدکننده ان هس��تند و درواقع‬ ‫ش��رکت های بین المللی برای تمام خودروسازان دنیا‬ ‫انه��ا را تولی��د و تامی��ن می کنند زی��را در این بحث‬ ‫برای ش��رکت های م��ادر صرفه اقتصادی ن��دارد که‬ ‫تمام قطعات موردنیاز خود را بس��ازند درنتیجه از این‬ ‫شرکت ها تهیه می کنند‪ .‬او گفت‪ :‬اما انچه مسلم است‬ ‫یک سلس��له از قطعات متعلق به خودروساز است که‬ ‫برندشان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری قطعه سازان در طراحی‬ ‫رون��د برای تمام قطعات خودرویی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫بیشتر قطعات این گونه عمل می شود مگر برای برخی‬ ‫قطعات خاص که اس��تانداردهای ویژه ای دارند به طور‬ ‫نمونه کمک فنر خودرو قطعه ای استاندارد است مانند‬ ‫پیچ و مهره یا رادیوپخش نیز همین گونه است‪ .‬شرکت‬ ‫کمک فنرس��از ممکن است براس��اس ان استانداردها‬ ‫قطعات را طراحی کند و به خودروساز پیشنهاد دهد و‬ ‫خودروساز با ازمون از انها استفاده کند‪ .‬این کارشناس‬ ‫صنعت قطعه افزود‪ :‬در اینجا قطعه س��از و مجموعه ساز‬ ‫می توانند تاحدودی طراحی ها را به اصطالح بهینه سازی‬ ‫کنند‪ .‬البته قطعات مح��دودی چنین ظرفیت هایی را‬ ‫دارند‪.‬جهان افروز در پایان گفت‪ :‬س��اخت قطعات پیرو‬ ‫طراحی خودروساز اس��ت و خودروساز از نظر طراحی‬ ‫مدل خود اعمال سلیقه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹طراحی قطعات اصلی و برندسازی‬ ‫ام��ا در ادام��ه ب��رای طراح��ی قطع��ات در داخل‬ ‫ش��هرام ازادی‪ ،‬عض��و هیات علم��ی دانش��گاه‬ ‫خواجه نصیرالدین طوسی گفت‪ :‬انچه باعث برندسازی‬ ‫در صنعت خودرو می شود بحث پلتفرم خودرو است‪.‬‬ ‫اگر مدعی هس��تیم خودروس��ازیم طبیعی است باید‬ ‫پلتفرم های خود را داش��ته باش��یم اما اینکه قطعات‬ ‫پلتفرم از کجا تهیه می ش��ود باید گفت قطعات اصلی‬ ‫مانند موتور‪ ،‬گیربکس و‪ ...‬به خود ش��رکت های مادر‬ ‫متعلق اس��ت به طور نمونه پژو شرکتی به نام پی اس ا‬ ‫(‪ )PSA‬دارد که طراحی و س��اخت موتور را برای این‬ ‫شرکت انجام می دهد‪ .‬این گونه نیست که سیتروئن یا‬ ‫پژو از ش��رکت دیگری این قطع��ات را تهیه کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اما درباره قطعاتی که اس��تراتژیک نیستند‬ ‫ازادی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا با ش��رایط‬ ‫امروز صنعت خودرو که به طور عموم مدل ها را تحت‬ ‫لیس��انس و‪ ...‬از کش��وری وارد و در داخ��ل مونتاژ و‬ ‫داخلی سازی می کنند می توان طراحی قطعه داشت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر خودرویی تحت لیس��انس قرار اس��ت به‬ ‫نح��وی مونتاژ و بخش هایی از انها نیز داخلی س��ازی‬ ‫شود به طور مسلم طراحی قطعات ان پیش تر ازسوی‬ ‫خودروساز مادر و شرکت های همکار با ان انجام شده‬ ‫اس��ت اما اگر ما خودرویی جدی��د را به طور بومی در‬ ‫دست طراحی داش��ته باشیم ظرفیت تامین کنندگان‬ ‫داخل��ی برای طراحی و توس��عه قطع��ات صد درصد‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫او اظه��ار ک��رد‪ :‬تع��داد قطعه س��ازان ایران��ی که‬ ‫بتوانن��د کار طراحی و توس��عه ی��ک محصول جدید‬ ‫را انج��ام دهن��د کم اس��ت‪ .‬تنها ش��رکت هایی که با‬ ‫یک��ی از همتایان خارجی همکاری دارند و تش��کیل‬ ‫جوینت ونچر داده و مس��یر تولید را به کمک ش��ریک‬ ‫خارج��ی طی می کنن��د‪ ،‬می توانند ای��ن کار را انجام‬ ‫دهند اما اینکه به طور مس��تقل عمل کنند باید گفت‬ ‫بسیاری از واحدهای صنعتی چنین ظرفیتی را ندارند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه درباره امار این قطعه س��ازان نیز گفت‪:‬‬ ‫قطعه سازی به عنوان صنعتگر مستقل شمرده می شود‬ ‫که جدا از خودروس��از تولید قطعه دارد زیرا در حالت‬ ‫عادی این ش��رکت خودروساز است که نقشه طراحی‬ ‫را به قطعه ساز می دهد به طور نمونه وقتی بحث اکسل‬ ‫اس��ت ان را خودروس��از طراحی می کند و در اختیار‬ ‫قطعه ساز برای ساخت قرار می دهد‪.‬‬ ‫یا قطع��ات مربوط به بدنه خودرو به وس��یله مراکز‬ ‫تحقیق و توس��عه خودروساز طراحی و اماده می شود‬ ‫ام��ا به طور نمونه درباره چراغ خودرو طرح کلی ان را‬ ‫خودروس��از می دهد و جزییات ان با قطعه ساز است‪.‬‬ ‫قطع��ات ریز و عملکرد ان برعهده قطعه س��از اس��ت‬ ‫ازاین رو قطعه سازی که همکار خارجی دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫در ای��ن موضوع موفق عم��ل کن��د‪ .‬ازادی در پایان‬ ‫گفت‪ :‬واقعیت است قطعه سازی که شریک بین المللی‬ ‫ندارد‪ ،‬نمی تواند وارد بحث طراحی قطعات ش��ود‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم ب��رای این توانمندی درصدی را اعالم کنیم‬ ‫ش��اید کمتر از ‪۵۰‬درصد تنه��ا این توانایی را در خود‬ ‫پرورده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫طراحی خودرو و قطعه موضوع پیچیده ای است که‬ ‫هنوز به طور مش��خص‪ ،‬معلوم نیس��ت سهم هریک از‬ ‫صنعتگران در این دو حوزه چقدر است‪ .‬خودروسازی‬ ‫و تامین کنن��دگان بین المللی در مجموعه ای پیچیده‬ ‫فعالیت ه��ا را جلو می برند که باع��ث موفقیت برخی‬ ‫خودروسازان بنام جهانی شده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 14‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪4‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫خودرو سازان جهان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫با انسجام داخلی در قراردادهای خارجی سود ببریم‬ ‫ابوالفضل خلخالی‪ ،‬اس�تادیار دانشکده خودرو دانشگاه‬ ‫علم و صنعت‪ :‬بررس��ی تجربه سال های گذشته صنعت خودرو‬ ‫نش��ان می دهد مونتاژ یک محصول خودروساز خارجی در داخل‬ ‫کش��ور با هدف رسیدن به یک مزیت اقتصادی با مشارکت چند‬ ‫نشان خارجی قابل تحقق نیست‪ .‬هرچند به طور کلی باید مونتاژ‬ ‫را یک رویکرد غیراقتصادی دانس��ت و در این ش��رایط است که‬ ‫هم��کاری با یک یا چندین خودروس��از چن��دان تفاوتی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬به طورقطع همکاری با یک شریک خارجی برای صنعت‬ ‫خ��ودرو مزایای زیادی دارد که یکی از انها اش��نایی با زبان های‬ ‫خاص در حوزه فعالیت اس��ت و با توجه به چنین امری همکاری‬ ‫با چندین خودروساز و ایجاد رابطه و فهم زبان انها و رسیدن به‬ ‫یک زبان مشترک نیز کار بسیار دشواری خواهد بود زیرا هرکدام‬ ‫از خودروس��ازان‪ ،‬استانداردهای کارخانه ای خاص خود را دارند و‬ ‫در این صورت که هدف تنها مونتاژ باشد این امر را نباید چندان‬ ‫به صرفه دانست و به طور همزمان وارد مشارکت با چند خودروساز‬ ‫ش��د‪ .‬اگر هدف‪ ،‬تبدیل شدن به یک خودروساز است باید نسبت‬ ‫به کس��ب دانش فنی اقدام کرده و به این نکته توجه ش��ود که‬ ‫فرایند مونتاژ در ایران مزیت اقتصادی ندارد اما با توجه به چنین‬ ‫شرایطی در صورت حرکت در این مسیر باید هزینه هایی همچون‬ ‫انتقال دانش فنی و ایجاد زبان و فهم مش��ترک را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫نکته ضروری در همکاری با خارجی ها انسجام داخلی و تعیین و‬ ‫مشخص ش��دن وظایف و ماموریت های بخش های مختلف است‬ ‫بنابراین در اختیار داش��تن اه��داف بلندمدت و میان مدت که به‬ ‫انسجام داخلی منجر شود از ضروریات خواهد بود زیرا در صورت‬ ‫جای خالی این امر در ارتباط با طرف خارجی کمتر سود برده یا‬ ‫به طورکلی س��ودی نخواهیم برد و حتی این احتمال وجود دارد‬ ‫که طرف مقابل با دقت نظر خود مزایای بیشتری خواهد برد‪.‬‬ ‫خودروساز ایتالیایی‪-‬چندملیتی بدون شریک پیش می رود‬ ‫افزایش ‪۲‬برابری‬ ‫سود فیات کرایسلر‬ ‫پاداش مدیریت «مارکیونه»‬ ‫ش��رکت فیات کرایس��لر اتومبیلز به تازگی اعالم کرد در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۵-۹۶‬خورشیدی) سود این شرکت ‪۲‬برابر‬ ‫افزایش یافته اس��ت‪ .‬س��هم کارکنان این شرکت از افزایش سود‬ ‫خالص نفری ‪۵‬هزارو‪ ۵۰۰‬دالر اس��ت که در قالب «مشارکت در‬ ‫سود» یا «سود پخشی» به انها تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫برای ش��رکتی که مدیرعاملش می گوی��د نمی تواند اینده ان‬ ‫را تضمین کند‪ ،‬ش��رایط درحال حاضر به نظر بس��یار خوب است‪.‬‬ ‫فیات کرایسلر در گزارش خود اعالم کرد در سال گذشته میالدی‬ ‫از ‪۱۳۹‬میلی��ارد دالر درام��د‪ ۴/۴ ،‬میلیارد دالر ان س��ود خالص‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬فیات کرایس��لر افزایش س��ود خ��ود را بیش از همه‬ ‫مدیون کسب وکار پرس��ود فروش کامیون و شاسی بلند از جمله‬ ‫کامیون های رم و شاس��ی بلندهای نشان تجاری جیپ است که‬ ‫توانس��ته حاشیه س��ود خوبی را برای این شرکت به همراه داشته‬ ‫باش��د‪ .‬این شرکت همچنین تمرکز خود را بر فروش خودروهای‬ ‫مسافری گذاش��ت؛ خودروهایی که ش��رکت هایی مانند همین‬ ‫فیات کرایس��لر‪ ،‬جنرال موتورز و فورد مدت ها تالش کردند انها‬ ‫را به س��وددهی برسانند‪.‬س��هام ش��رکت فیات کرایسلر در ‪ ۶‬ماه‬ ‫گذش��ته همواره شرایط ثابتی داشت که این باعث شد چشم انداز‬ ‫س��ود خالص این ش��رکت برای بورس وال استریت روشن بماند‪.‬‬ ‫اکنون میزان مش��ارکت در س��ودی که به کارمن��دان و کارگران‬ ‫فیات کرایس��لر پرداخت می شود‪ ،‬بس��یار بیشتر از ‪۲‬هزار دالری‬ ‫اس��ت که پیش از این پرداخت می ش��د‪ .‬دالیل��ی مانند پرداخت‬ ‫کمتر مالیات در نتیجه اصالح جدید قانون مالیات در امریکا و چند‬ ‫دلیل دیگر در بهبود رقم س��ود پرداختی به کارمندان و کارگران‬ ‫نقش مهمی داشته اند‪ .‬فیات کرایسلر همچنین اعالم کرد بدهی‬ ‫این ش��رکت به ‪ ۹۸/۲‬میلیارد دالر کاهش پیدا کرده و انتظار دارد‬ ‫این بدهی تا نیمه های امسال میالدی به صفر برسد‪ .‬سود فروش‬ ‫بیشتر کامیون ها و شاسی بلندهای فیات کرایسلر توانست کاهش‬ ‫کلی در س��هم بازار این شرکت را در س��ال ‪)۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬‬ ‫پوش��ش نزدیک ‪ ۱۰۰‬درصدی دهد‪ .‬فیات کرایسلر همچنین با‬ ‫این سود فروش توانس��ت هزینه های طرح های تشویقی خود را‬ ‫‪ ۱۸‬درصد باالتر ببرد‪.‬سرجیو مارکیونه‪ ،‬مدیرعامل فیات کرایسلر‬ ‫در حاش��یه نمایش��گاه خودرو دیترویت دراین باره گفت‪« :‬وقتی‬ ‫ما بخشی از خودروهای مس��افری مان را کاهش دادیم بخشی از‬ ‫س��هم بازار نیز قربانی ش��د اما این کار سودمان را افزایش داد زیرا‬ ‫محصوالت حذف ش��ده پول ما را می خوردند‪».‬چشم انداز فیات‬ ‫کرایس��لر در س��ال ‪ )۱۳۹۶-۹۷( ۲۰۱۸‬درخشان به نظر می اید‬ ‫زیرا این ش��رکت در حال معرفی یک پی��کاپ رم ‪ ۱۵۰۰‬جدید و‬ ‫جیپ رنگلر تازه خود اس��ت‪ .‬ارائه ‪ ۲‬طرح به طورکامل جدید از ‪۲‬‬ ‫مدل محبوب و مشهور در شرایطی که فروش کامیون و اس یووی‬ ‫برای این ش��رکت رونق دارد‪ ،‬می تواند اینده روشنی را پیش روی‬ ‫این خودروس��از قرار دهد‪ .‬در واقع این ‪ ۲‬خودرو در بهترین زمان‬ ‫معرفی ش��ده اند و می توانند به ش��یب روبه باالی سوداوری این‬ ‫شرکت کمک زیادی کنند‪.‬سهام ش��رکت فیات کرایسلر از اوت‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬م��رداد ‪ )۱۳۹۶‬به این س��و‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬برابر رش��د کرده و‬ ‫اکنون به حدود ‪ ۲۵‬دالر به ازای هر سهم رسیده است‪ .‬این رشد در‬ ‫مقایسه با افت ارزش سهام شرکت فورد و دستاورد متوسط سهام‬ ‫جنرال موتورز در این مدت قابل دفاع اس��ت‪ .‬رش��د و افت سهام‬ ‫این ش��رکت های خودروسازی در حدود این ‪ ۶‬ماه در حالی است‬ ‫که بازار س��هام به طور کلی در این مدت ‪ ۲۱‬درصد رش��د داشت‪.‬‬ ‫مارکیونه‪ ،‬مدیرعامل فیات کرایسلر‪ ،‬روز پنجشنبه گذشته و پس‬ ‫از رسانه ای شدن خبر افزایش سوددهی این شرکت با خوشبینی‬ ‫و هیجان گفت غافلگیر نخواهد ش��د اگر در امسال میالدی فیات‬ ‫کرایس��لر در س��ود عملیاتی از فورد پیش��ی بگیرد‪ .‬سهام فورد از‬ ‫ابتدای امسال میالدی یعنی در ‪ ۴‬هفته گذشته و همزمان با اعالم‬ ‫پیش بینی این ش��رکت مبنی بر کاهش رش��د در چشم انداز ان‪،‬‬ ‫‪۱۰‬درصد کاهش یافت‪ .‬در این حال‪ ،‬سهام شرکت جنرال موتورز‬ ‫از ابتدای امس��ال میالدی ‪ ۸‬درصد افزایش پیدا کرد‪.‬مارکیونه در‬ ‫ای��ن مدت به دنبال ش��ریکی برای ادغام یا ی��ک متحد عمده بود‬ ‫تا هزینه های فناوری خودروهای هوش��مند با سوخت به صرفه‪،‬‬ ‫برقی س��ازی و خودروهای خ��ودران را تامین کن��د‪ .‬او اگرچه با‬ ‫اغوش��ی باز از این ایده استقبال کرده اما در یکی از شنیدنی ترین‬ ‫نقل قول های س��ال گذش��ته میالدی درباره حدس وگمان ها در‬ ‫زمینه فروش کل یا بخش��ی از این ش��رکت خودروسازی چنین‬ ‫واکنش نش��ان داد‪« :‬ما جنس بنجل معامله نمی کنیم‪ ...‬این غلط‬ ‫اس��ت که تصور شود فیات کرایسلر وابس��ته است و اینده اش به‬ ‫توانایی در جوش خوردن این معامله بند است‪».‬‬ ‫مارکیون��ه همچنین گف��ت‪« :‬خالف انچه برخ��ی همکاران‬ ‫اعتقاد دارند ما در کسب وکارهای مربوط به جابه جایی نیستیم‪.‬‬ ‫ما م��ردم را جابه جا نمی کنیم‪ ...‬در پای��ان روز‪ ،‬ما تنها ابزارهایی‬ ‫را می س��ازیم که به مردم اجازه می ده��د از جایی به جای دیگر‬ ‫بروند‪».‬زمزمه های تجزیه فیات کرایسلر در ماه های میانی سال‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬میانه ‪ )۱۳۹۶‬به طور جدی به گوش می رس��ید‪ .‬در واقع‬ ‫ماه ها بود که ش��رکت خودروس��ازی فیات کرایس��لر با تعدادی‬ ‫از ش��رکت های چینی در حال مذاکره ب��ود‪ .‬در این گفت وگوها‬ ‫بحث س��رمایه گذاری چینی ها در این شرکت از راه خرید سهام‬ ‫یا قرادادهایی مانند خرید بخش پیکاپ رم و نشان تجاری جیپ‬ ‫مطرح ش��د اما هنوز هیچ یک از ای��ن مذاکره ها به نتیجه خاصی‬ ‫نرسیده اس��ت‪ .‬انچه درباره فیات کرایس��لر اکنون قطعی است‬ ‫اینک��ه اگر فیات کرایس��لر بخواهد یک ش��ریک همپا بیابد باید‬ ‫به خوبی وقت بگذارد و بیش��تر و بهتر به دنبال یک شریک خوب‬ ‫بگردد زیرا به هرحال به قول مدیرعامل قرار بر معامله بر س��ر یک‬ ‫شرکت خودروسازی اس��ت نه جنس بنجلی که ارزش چندانی‬ ‫ندارد‪ .‬ش��رکت خودروس��ازی فیات کرایس��لر اکنون مدیریت‬ ‫چندین خودروس��از مشهور را برعهده دارد؛ این شرکت ها شامل‬ ‫فراری‪ ،‬مازراتی‪ ،‬جیپ‪ ،‬الفا رومئو‪ ،‬دوج‪ ،‬ابارت‪ ،‬کرایسلر موتورز‪،‬‬ ‫فیات اتومبیلز‪ ،‬فیات پروفشنال‪ ،‬النچیا‪ ،‬رم تراکس‪ ،‬استریت اند‬ ‫ریسینگ فناوری و نیز فیات و کرایسلر می شود‪ .‬پس از اینکه دو‬ ‫ش��رکت فیات و کرایس��لر با هم ادغام شدند به ترکیب سازمانی‬ ‫انها خدش��ه ای وارد نش��د‪ .‬فی��ات در تورین ایتالیا ب��ه کار خود‬ ‫ادامه می دهد و مرکزیت کار کرایس��لر نیز در میش��یگان امریکا‬ ‫اس��ت‪ .‬فیات کرایس��لر در ‪ ۲۷‬ژانویه ‪ ۷( ۲۰۱۴‬بهمن ‪ )۱۳۹۲‬در‬ ‫امستردام‪ ،‬پایتخت هلند راه اندازی شد و حاال در چهارمین سال‬ ‫ادغام این افزایش س��ود را جشن می گیرد‪.‬سرجیو مارکیونه نیز‬ ‫ی��ک مدیر پرنفوذ ایتالیایی‪-‬کانادایی اس��ت که ریاس��ت هیات‬ ‫مدیره فیات کرایس��لر را بر عهده دارد‪ .‬ای��ن مدیر خودرویی که‬ ‫مش��تاق ادغام اس��ت اما فیات کرایس��لر را با هر شرکتی شریک‬ ‫نمی کن��د حاال می توان��د با خی��ال راحت تر به اینده ش��رکت‬ ‫زیرنظرش فکر کند‪ .‬او مدیر خوشنامی است و پیشینه قابل قبول‬ ‫در نجات این خودروساز از بحران دارد‪.‬‬ ‫نسل جدید‬ ‫خیزش مسئوالن شهری جهان برای استفاده از خودروهای پاک در حمل ونقل عمومی‬ ‫محلی فکر کنید‪ ،‬جهانی عمل کنید‬ ‫شهرهای موفق اینده به این دلیل شهر موفق خوانده‬ ‫خواهند ش��د که به راهکارهایی بهتر برای جابه جایی و‬ ‫کاهش الودگی دس��ت می یابند‪ .‬مس��ئوالن این شهرها‬ ‫خواهند توانس��ت با اس��تفاده از مدل ه��ای حمل ونقل‬ ‫نواوران��ه و اش��تراکی و نیز ش��بکه های قدرتمند به این‬ ‫اهداف دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫این دیدگاهی است که بنیان همکاری میان شهرهای‬ ‫موس��وم ب��ه «ش��هرهای س��ی‪ )Cities C۴۰( »۴۰‬و‬ ‫شرکت «مسترکارد» (‪ ،)Mastercard‬از پرچمداران‬ ‫خدم��ات پرداخ��ت و کارت های اعتب��اری در جهان را‬ ‫می گذارد‪.‬حمل ونق��ل دلی��ل اصل��ی انتش��ار گازهای‬ ‫گلخان��ه ای (‪ )GHG‬در جهان اس��ت و به طورمیانگین‬ ‫بیش از یک سوم االینده های شهری در سراسر جهان را‬ ‫تولید می کند‪ .‬همزمان با رش��د نواحی شهری در جهان‪،‬‬ ‫جمعیت ش��هری نیز باال خواهد رفت و شهروندان بیش‬ ‫از هر چیز وقت ش��ان در ترافیک هدر می رود‪ .‬نتیجه این‬ ‫هدررف��ت وقت چیزی جز کاهش بهره وری نخواهد بود‪.‬‬ ‫گذش��ته از این‪ ،‬مراکز الوده ش��هری نیز باعث می شوند‬ ‫ش��هروندان در هوای س��می تنفس کنند که حاصل ان‬ ‫پایین امدن س��طح سالمت عمومی است‪ .‬داده های تازه‬ ‫نش��ان می دهد هوای کثیف منجر به حدود ‪۵/۴‬میلیون‬ ‫م��رگ زودرس در س��ال در جهان می ش��ود و این عدد‪،‬‬ ‫به وی��ژه در میان کودکان با بیماری هایی مانند اس��م رو‬ ‫به فزونی است‪.‬درس��ت به همین دلیل است که گروهی‬ ‫از شهرداران سی‪ ۴۰‬جسورانه متعهد شدند راهکارهایی‬ ‫برای کاهش الودگی هوا و تغییرات اقلیمی بیابند‪ .‬انها در‬ ‫تالشندباایجادخیابان های«بدونسوخت هایفسیلی»‬ ‫از پس این کار برایند‪ .‬س��ی‪ ،۴۰‬شبکه ای از ابرشهرهای‬ ‫جهان اس��ت که متعهد به یافتن راهکاری برای تغییرات‬ ‫اقلیمی در جهان شده است‪ .‬این نهاد از شهرها در راستای‬ ‫اثرگذاری در این روند‪ ،‬به اشتراک گذاری دانش های نو و‬ ‫اقدام های مهم پشتیبانی می کند‪ .‬در اکتبر ‪( ۲۰۱۷‬مهر‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬شهرداران شهرهای لندن‪ ،‬پاریس‪ ،‬لس انجلس‪،‬‬ ‫کپنهاگ‪ ،‬بارس��لونا‪ ،‬کویتو (پایتخت اکوادور)‪ ،‬ونکوور‪،‬‬ ‫مکزیکوس��یتی‪ ،‬میالن‪ ،‬س��یاتل‪ ،‬اوکلن��د و کیپ تاون‬ ‫پای بیانیه پیش��گامانه ای را امضا کرده و متعهد ش��دند‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪۱۴۰۳-۰۴‬خورش��یدی) تنها‬ ‫اتوبوس های��ی تولید کنند که میزان انتش��ار االیندگی‬ ‫در انها صفر اس��ت‪ .‬ش��هرداران همچنین در این بیانیه‬ ‫اطمینان دادند بخش بزرگی از ش��هرهای زیرنظرشان‬ ‫تا س��ال ‪ )۱۴۰۸-۰۹( ۲۰۳۰‬عاری از هرگونه االیندگی‬ ‫باشد‪ .‬این یک تعهد بلندپروازانه در زمینه سرمایه گذاری‬ ‫و نواوری است که این شهرهای بزرگ را سبزتر‪ ،‬سالم تر‬ ‫و کامیاب ت��ر خواه��د ک��رد‪ .‬امضاکنندگان ای��ن بیانیه‬ ‫این��ده ای را در ذهن پرورانده اند ک��ه در ان پیاده روی‪،‬‬ ‫دوچرخه سواری و حمل ونقل اشتراکی روش های غالب‬ ‫ش��هروندان و گردش��گران ب��رای رفت و امد در س��طح‬ ‫ش��هر اس��ت‪ .‬در واقع اینده جابه جایی شهری با کاهش‬ ‫تردد وس��ایل نقلیه ش��هری در عین فراهم شدن امکان‬ ‫جابه جایی ه��ای بهتر برای همه‪ ،‬دسترس��ی بدون مرز‬ ‫به حمل ونقل و در دس��ترس قرار گرفتن پیشرفته ترین‬ ‫فناوری ه��ا برای داش��تن خیابان های س��الم تر تعریف‬ ‫می ش��ود‪.‬برای تبدیل چنین دیدگاهی به واقعیت تنها‬ ‫تالش ش��هرداران کافی نیست‪ .‬این دیدگاه همچنین به‬ ‫همت دولت و بخش خصوصی به طور همزمان نیاز دارد‬ ‫زیرا همگی با هم باید تغییرات بنیادین در شیوه زندگی‪،‬‬ ‫کار و حرکت شهرهای بزرگ جهان ایجاد کنند‪.‬‬ ‫در زم��ان حاض��ر‪ ،‬فن��اوری درحال دگرگ��ون کردن‬ ‫رفت وام��د افراد در مس��یرهای درون ش��هری اس��ت‪.‬‬ ‫دس��تگاه های تلفن همراه هم به عن��وان ابزار جهت یابی‬ ‫و هم وس��یله ای برای پرداخت استفاده می شوند‪ .‬پس از‬ ‫موفقیت های لندن‪ ،‬چندین ش��هر دیگر جهان از جمله‬ ‫نیویورک‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬سیدنی و مکزیکوسیتی نیز تصمیم‬ ‫گرفتن��د تجربه رفت وامد در این ش��هرها را اس��ان تر‪،‬‬ ‫سریع تر و پایدارتر کنند‪.‬‬ ‫یکپارچگ��ی راه حل ه��ای دیجیت��ال و فناوران��ه در‬ ‫تمام��ی ش��بکه های حمل ونقل به راحت ت��ر و بهینه تر‬ ‫ش��دن حمل ونقل عمومی کمک کرده اس��ت‪ .‬در لندن‬ ‫روش های گوناگون��ی برای پرداخت هزینه س��فرهای‬ ‫درون ش��هری وجود دارد؛ یک��ی از انها بلیت های روزانه‬ ‫است که نسبت به روش دیگر یعنی «پرداخت همزمان با‬ ‫هر س��فر» برای شهروندان گران تر تمام می شود‪ .‬اکنون‬ ‫هزینه حدود نیمی از همه س��فرها با تاکسی‪ ،‬اتوبوس یا‬ ‫قطار از ن��وع پرداخت همزمان با هر س��فر با کارت های‬ ‫پرداخت یا دس��تگاه های تلفن همراه که همیشه همراه‬ ‫مسافر هستند‪ ،‬پرداخت می ش��ود‪ .‬این روش همچنین‬ ‫دیدگاه های بهتری درباره روش های سفر درون شهری‪،‬‬ ‫چه برای شهروندان و چه بازدیدکنندگان‪ ،‬ارائه می دهد‪.‬‬ ‫از این مس��یر‪ ،‬برنامه ریزان شهری می توانند برنامه های‬ ‫محلی ارائه کنند که سامانه حمل ونقل را در رویارویی با‬ ‫تغییر مسیر تقاضا و نیز نیازها و اولویت های شخصی افراد‬ ‫کارامدتر و پاس��خگوتر کند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬در شیکاگوی‬ ‫امریکا‪ ،‬به تازگی شرکت مسترکارد‪ ،‬ارائه دهنده خدمات‬ ‫پرداخت‪ ،‬با ش��رکت «سیتی تک» (‪ ،)City Tech‬یک‬ ‫ش��تاب دهنده فناوری شهری‪ ،‬دس��ت همکاری داده تا‬ ‫ببینندچگونهشخصی سازیهدف گذاری شدهارتباطات‬ ‫می تواند بر انتقال تقاضا در ساعت اوج ترافیک تاثیرگذار‬ ‫باش��د‪ .‬نتایج نشان می دهد وقتی سرویس دهنده محلی‬ ‫حمل ونقل در کرایه کس��انی که زودتر ی��ا دیرتر از پیام‬ ‫متنی فرستاده ش��ده درباره ترافیک سنگین سفر خود‬ ‫را انج��ام می دادن��د‪ ،‬تخفیف قائل ش��د‪ ۵/۱۷ ،‬درصد از‬ ‫رانندگان ش��رکت کننده در این ازمایش بین ساعت ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۶‬بعدازظهر مس��یر خود را تغییر دادند‪ .‬این نتیجه نشان‬ ‫داد می ش��ود به دیجیتالی س��ازی و هوشمند کردن این‬ ‫بخش امیدوار بود‪ .‬این نوع مدیریت هوشمند جابه جایی‬ ‫ظرفیت بزرگی برای ش��هرها ایجاد می کند تا بتوانند از‬ ‫زیرساخت های موجود بیش��ترین استفاده را ببرند‪ .‬این‬ ‫درس��ت در رویارویی ب��ا س��رمایه گذاری های هزینه بر‬ ‫روی ظرفیت های جدید تنها برای پوش��ش ساعت های‬ ‫به شدت پرترافیک است‪ .‬همزمان با برداشته شدن موانع‬ ‫استفاده از اتوبوس‪ ،‬تراموا یا قطار‪ ،‬مردم اشتیاق بیشتری‬ ‫برای انتخاب یکی از وس��ایل حمل ونقل عمومی به جای‬ ‫خودروهای شخصی و الوده کننده خود نشان می دهند‪.‬‬ ‫وقتی خودروهای شخصی کمتری در خیابان ها باشند‪،‬‬ ‫ه��م کیفیت هوا بهتر می ش��ود و هم جاده های امن تری‬ ‫در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت‪ .‬این بی تردید‬ ‫مش��وق خوبی ب��رای مردم خواهد بود ک��ه پیاده روی یا‬ ‫دوچرخه س��واری کنند؛ کاری که به س�لامت عمومی‬ ‫ش��هر بسیار کمک می کند‪ .‬این یکپارچگی همچنین به‬ ‫کاهش شدید انتشار گازهای گلخانه ای کمک می کند؛‬ ‫اتفاقی که ش��هرها ب��رای تحقق این��ده کم کربن به ان‬ ‫نیاز ش��دید دارند‪.‬بیانیه خیابان های بدون سوخت های‬ ‫فس��یلی س��ی‪ ۴۰‬مش��خص می کند که چگونه شهرها‬ ‫این��ده جمعی ما را ش��کل می دهند‪ .‬هم س��ی‪ ۴۰‬و هم‬ ‫مسترکارت به طور کامل متعهد به گسترش ابتکارهایی‬ ‫هستند که ش��هرهای بزرگ جهان را پاکیزه تر‪ ،‬سبزتر‪،‬‬ ‫سالم تر و پایدارتر می کند‪.‬‬ ‫در واق��ع ش��هرهای جه��ان ب��ا اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫ش��رکت های شناخته ش��ده و جهان��ی و نهاده��ای‬ ‫اجتماعی تالش می کنند به این��ده ای فراتر از دود و دم‬ ‫دس��ت یابند‪ .‬رهایی از الودگی های سرس��ام اور شهری‬ ‫مدیریتی محلی با تفکر جهانی می خواهد‪ .‬ش��اید نتوان‬ ‫به طوردقیق همان فرمولی را که در یک منطقه ش��هری‬ ‫اجرا ش��ده با همان سبک‪ ،‬عمق و اندازه در شهری دیگر‬ ‫پیاده کرد اما بی تردید می توان از چارچوب ها و پایه های‬ ‫مشترک برای ریش��ه کنی الودگی در همه جای جهان‬ ‫بهره برد‪.‬‬ ‫منبع‪Huffingtonpost :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ترمیناتور ‪2020‬‬ ‫جنگن��ده بمب افکن فانت��وم در اوایل دهه ‪ 1950‬ب��ه عنوان رهگیر‬ ‫موش��ک های ضد کشتی ش��وروی و جنگنده ناو نشین نیروی دریایی‬ ‫امری��کا کار خود را اغاز نمود ‪ ،‬اما دی��ری نپایید که نیروی هوایی نیز به‬ ‫ان عالقمند ش��د و نسخه ی مخصوص نیروی هوایی نیز به تولید رسید‪.‬‬ ‫وقتی فانتوم وارد جنگ ویتنام شد ‪ ،‬مشخص شد که تصوری که طراحان‬ ‫ان زمان مبنی بر کافی بودن موش��ک های هوا به هوا و بی نیازی از توپ‬ ‫در نبرد های هوایی داش��تند به هیچ عنوان صحیح نیست و نسخه های‬ ‫مجهز به پاد توپ بیست میلیمتری و سپس توپ ثابت عرضه گردیدند‪.‬‬ ‫فانتوم در س��ال ‪ 1996‬از نیروی هوایی امریکا بازنشس��ته شد و اخرین‬ ‫فانتوم های فعال این کش��ور به عنوان واحد پدافند هوایی مورد استفاده‬ ‫هس��تند‪ .‬در مجموع ‪ 5195‬فانتوم در تیپ های مختلف اغلب توس��ط‬ ‫ش��رکت مک دانل داگالس و یا میتسوبیش��ی ژاپن ساخته شدند که در‬ ‫تعدادی ازکش��ورهای جهان نظیر ایران ‪ ،‬ترکیه ‪ ،‬یونان ‪ ،‬اسپانیا ‪ ‬و سایر‬ ‫نق��اط به فعالیت خود ادامه می دهند‪ .‬ترمیناتور یا نابودگر ‪ 2020‬پروژه‬ ‫ی ارتق��ای جنگنده های فانتوم ترکی��ه با نصب رادار جدید ‪ ،‬جایگزینی‬ ‫تجهی��زات هوانوردی انالوگ با دیجیتالی ‪ ،‬نمایش��گرهای پیش��رفته و‬ ‫سیس��تم های بروز جنگ الکترونیک و تسلیحات جدید بود که قابلیت‬ ‫های ‪ 4E-F‬های ترکیه را به طرز چشمگیری افزایش داد در حدی که از‬ ‫‪ 14‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 16‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪4‬‬ ‫برخی جنگنده های نسل چهارم نیز بهتر ظاهر می شود‪ .‬تغییرات ایجاد‬ ‫شده در فانتوم های نیروی هوایی ترکیه و تبدیل انها به نابودگر ‪، 2020‬‬ ‫انقدر توان تهاجمی این جنگنده ها را افزایش داد که که تبدیل به ستون‬ ‫تهاجمی نیروی هوایی ترکیه ش��د و ‪ 16-F‬های ای��ن نیرو را به پدافند‬ ‫هوای��ی تبدیل کرد‪ .‬اولین نابودگر ‪ 2020‬در س��ال ‪ 2000‬میالدی وارد‬ ‫خدمت ش��د و همچنان در عملیات است تا زمانی که با ‪ 35-F‬جایگزین‬ ‫شود‪ .‬نابودگر ها تا سال ‪ 2015‬وارد عملیات نشده بودند اما در این سال‬ ‫برای بمباران مواضع داعش و س��پس نیروهای کرد موسوم به پ‪.‬ک‪.‬ک‬ ‫به کار گرفته شدند و نتایج خوبی را ثبت کردند‪.‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫معرفی موتورسیکلت مدل ‪ 2018‬کاوازاکی ‪ 250‬سی سی‬ ‫شبح نینجا‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫پس از معرفی مدل جدید هوندا سی بی ار ‪ 250‬که تغییرات زیادی را ازلحاظ‬ ‫ظاهری و فنی به خود دیده بود‪ ،‬کاوازاکی نتوانست بیکار بنشیند و سری جدید‬ ‫نینجا خود را در پاس��خ ب��ه رقیب دیرینه اش رونمایی ک��رد‪ .‬از این رو کمپانی‬ ‫کاوازاکی به ش��کل غیرمنتظره ای در نمایشگاه موتوش��و توکیو ‪ 2017‬ژاپن‪ ،‬از‬ ‫سری جدید نینجا ‪ 250R‬ریس پرده برداشت و بازدیدکنندگان این نمایشگاه را‬ ‫ی بود که مدت ها قبل در شبکه های اجتماعی در مورد‬ ‫سورپرایز کرد‪ .‬این درحال ‬ ‫ی می ش��د و تصاویر جاسوسی و طرح های‬ ‫طراحی نس��ل جدید نینجا گمانه زن ‬ ‫مختلفی از این شبح جاده ها منتشر و مورد بحث قرار گرفته بود‪ ،‬ولی کاوازاکی‬ ‫تمام ای��ن گمتنه زنی ها را نقش بر اب کرد‪ .‬طبق اع�لام کاوازاکی‪ ،‬طراحی که‬ ‫برای حجم ‪ 250‬سی س��ی انتخاب شده به صورت هم زمان برای حجم های ‪300‬‬ ‫و ‪ 400‬سی سی هم لحاظ می شود‪ .‬حال در ادامه به بررسی مختصر نسل جدید‬ ‫سری ‪ 2018‬نینجا می پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹موتور تقویت شده‬ ‫نینجا ‪ 250‬س��ری جدید از یک انجین دو س��یلندر فول انژکتور نسل جدید‬ ‫استفاده می کند‪( .‬جزئیات سیستم انژکتور جدید هنوز اعالم نشده ولی قرار است‬ ‫مجموعه سیستم با اس��تاندارد یورو ‪ 4‬تولید شود) مهندسان جادوگر کاوازاکی‬ ‫توانسته اند از انجین این موتور بیش از ‪ 39‬اسب بخار قدرت بگیرند و بار دیگر به‬ ‫دنیا ثابت کنند چرا در زمره بهترین های موتورسیکلت سازی جهان جای دارند‪.‬‬ ‫از باب اهمیت این میزان قدرت انجین در نظر داشته باشید که نسل قبلی نینجا‬ ‫‪ 32‬اس��ب بخار نیرو داشت و هوندا س��ی بی ار ‪ 250‬با موتورسیکلت جدیدش‬ ‫توانس��ته بود انجینی با قدرت ‪ 38/7‬اس��ب بخار تولید کند و برای نینجا شاخ و‬ ‫شانه ای اساسی بکشد‪ .‬قدرت انجین فعلی نینجا به حدی زیاد است که علیرغم‬ ‫حجم ‪ 250‬سی س��ی اش‪ ،‬مشخصات خروجی اش با موتورسیکلت ‪ 300‬سی سی‬ ‫یاماها ‪ R3‬و موتورس��یکلت ‪ 400‬سی س��ی ‪ KTM‬تقریباً برابر اس��ت و یارای‬ ‫رقابت با انها را دارد! انجین جدید دارای گیربکس شش سرعته بوده و حداکثر‬ ‫گشتاورش معادل ‪ 23.5‬نیوتون متر است‪ .‬حال کاوازاکی ثابت کرد به سادگی از‬ ‫رقابت باز نمی ماند و می تواند همچنان قدرتش را به رخ هوندا بکشد‪.‬‬ ‫‹ ‹نواوری در طراحی ظاهری‬ ‫طراحی نینجای جدید تغییرات جدی به دنبال داش��ته و کارشناس��ان ان را‬ ‫به عنوان زبان طراحی جدید خانواده نینجا شناس��ایی کرده اند‪ .‬پیش از هر چیز‬ ‫چراغ های دوقلوی جلو از فرم قبلی خود خارج شده و دو چراغ ‪ LED‬مدرن تا‬ ‫حدی خطی شکل با حاشیه فالپ ضخیم اخمو‪ ،‬تهاجمی و خشن پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫دماغه موتورسیکلت ش��کل ائرودینامیک تری پیدا کرده و زاویه بیشتری دارد‬ ‫و ب��ه قول معروف نوک تیز ش��ده که این امر در ش��کافت و دف��ع اثر منفی باد‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫تلق جلو نیز خیلی بزرگتر و بلندتر شده است‪ .‬در حقیقت به یک تلق مناسب‬ ‫ردالی��ن تبدیل ش��ده درحالی که تلق های قبلی تناس��ب چندانی برای ردالین‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫البته بزرگ ش��دن تل��ق به هیچ وجه در زیبایی فرم موتورس��یکلت اثر منفی‬ ‫نداشته و طراحان کاوازاکی تناسب اجزا را به خوبی حفظ کرده اند‪ .‬شاسی ارتفاع‬ ‫کوتاه تری پیدا کرده و فاصله ان از س��طح زمین کمتر ش��ده که این به اسپرت‬ ‫تر ش��دن موتورسیکلت منجر شده اس��ت‪ .‬در عین حال اسکلت شاسی تقویت‬ ‫ش��ده و ضخامت استحکام بس��یار بیش��تری پیدا کرده که در مهار شوک های‬ ‫وارده موثر است‪ .‬فرم زین های دو تکه‪ ،‬شکل بهتری پیدا کرده و راحتی بیشتر‬ ‫راکبین را به همراه خواهد داشت‪ .‬کمک های تلسکوپی جلو و سوییم ارم عقب‬ ‫فقط اصالحات جزئی نس��بت به نس��ل قبلی داشته و روان تر شده اند که مسلماً‬ ‫به مانند نس��ل قبلی کیفیت س��واری عالی به همراه دارند‪ .‬باک ‪ 14‬لیتری ان‬ ‫برامدگی و انحنای بیشتری دارد که گویا برای سوپراسپرت کردن استایل ریس‬ ‫موتورس��یکلت این کار انجام شده است‪ .‬ورودی هوای فالپ و خروجی های هوا‬ ‫نیز تغییرات قابل توجهی را داش��ته اند‪ .‬خروجی هوای گرم فالپ به وسیله یک‬ ‫خروجی خطی س��ه دهنه کوچکتر در عین حال با قطر بیشتری انجام می شود‬ ‫که هوا را با حجم بیش��تری منتقل می کن��د‪ .‬اینه ها فرم چند ضلعی مدرن تر و‬ ‫ائرودینامیک تری پیدا کرده اند و چراغ عقب نیز با یک مدل جدید فول ‪LED‬‬ ‫یکپارچه تعویض ش��ده‪ .‬البته در این بین برخی از مش��خصه ها ازجمله رکاب و‬ ‫راهنماها تغییراتی را نسبت به نسل قبلی به همراه نداشته اند‪ .‬نکته دیگر اینکه‬ ‫فرمان ان از نوع دوتکه جدید اس��ت که زاویه بیش��تر و حرفه ای تری دارد و در‬ ‫میان��ه ان فضای خالی تعبیه ش��ده که برای کاهش وزن‪ ،‬افزایش اس��تحکام و‬ ‫هدایت پذیری بهتر‪ ،‬ابتکار بجایی اس��ت‪ .‬رینگ های نینج��ای جدید نیز از نوع‬ ‫کندویی شکل سابق به یک نوع جدید بسیار خاص ‪ 5‬پره ای تغییر پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫پره های رینگ ها جدید بس��یار باریک و خاص طراحی ش��ده اند که حقیقتاً به‬ ‫زیبایی بیشتر ان افزوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمنی‪ ،‬اپشن و تغییرات دیگر‬ ‫صفحه کیلومتر جدید خیلی نینجا بس��یار زیباس��ت و طراحی بی س��ابقه ای‬ ‫دارد‪ .‬این صفحه کیلومتر نس��بت به نس��ل قبلی کام ً‬ ‫ال تغییر کرده است‪ .‬نسل‬ ‫قبلی صفحه نمایش��گر کام ً‬ ‫ال دیجیتال داشت ولی نسل جدید دوباره به ترکیب‬ ‫مبتکرانه ای از دیجیتال و انالوگ روی اورده است‪.‬‬ ‫در خصوص ایمنی این موتورس��یکلت باید گفت همچنان برای محور جلو از‬ ‫یک دیسک با دو پمپ ترمز ‪ ABS‬و یک دیسک با یک پمپ ‪ ABS‬برای محور‬ ‫عقب بهره می برد‪ .‬کیفیت و قدرت سیستم ترمز ان با توجه به تجربه نسل های‬ ‫قبلی کام ً‬ ‫ال قابل اطمینان هستند‪ .‬اما سیستم خنک کننده نینجا نیز تغییراتی را‬ ‫به همراه داشته و شبکه رادیات اب خنک ان به شکل یک فرم مثلثی کندویی‬ ‫شکل در امده که در نوع جالب توجه است‪ .‬اگزوز نیز دارای یک طرح خروجی‬ ‫جدید با س��پر محافظ تغییر یافته اس��ت که به نظر می رس��د اصالحات جزئی‬ ‫نس��بت به نسل قبل دارد‪ .‬سیستم کالچ لغزنده نیز به عنوان یکی از اپشن های‬ ‫جدید نینجا ‪ 250‬عنوان شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫کمپان��ی کاوازاکی‪ ،‬نینجا ‪ 250CC‬جدیدش را ب ه تازگی معرفی کرده و قرار‬ ‫است تولید انبوه ان طی سال ‪ 2018‬اغاز شود‪.‬‬ ‫باید گفت نینجای جدید به وضوح از تصاویر محدودش مش��خص اس��ت که‬ ‫ارتق��ا کیفیت رنگ‪ ،‬الیاژ‪ ،‬فایب��رگالس و فیبر کربن بکار رفت��ه در ان افزایش‬ ‫چش��مگیری داش��ته و کیفیت س��اخت و قطعات مرغوب تری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫همین موضوع در کنار افزایش مش��خصات فنی‪ ،‬مس��ئله افزایش قیمت ان را‬ ‫اجتناب ناپذی��ر می کن��د‪ .‬وزن نینجای جدید ‪ 167‬کیلوگرم اس��ت که به خاطر‬ ‫استفاده از الیاژهای جدید ‪ 5‬کیلوگرم نسبت به نسل قبلی سبک تر شده است‪.‬‬ ‫همین موضع انتظار شتاب بیشتر و سرعت تاپ اسپید بیشتر برای ان را قطعی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫درهرصورت کاواس��اکی بار دیگر با معرفی نس��ل جدید محصولش به رقیب‬ ‫دیرینه اش هوندا اعالم جنگ کرده و باید دید در اینده نس��ل های جدید نینجا‬ ‫و ‪ CBR‬در برابر هم چه خواهند کرد و کدا م یک برتری مهندسی و تکنولوژی‬ ‫خود را به رخ دیگری می کشد‪.‬‬ ‫ن و گران ‬ ‫برقی های ارزا ‬ ‫ت��ب تولید و اس��تفاده از خودروهای برقی این روزها بس��یار باال‬ ‫رفته و ش��رکت های مختلف خودروسازی دنیا بخشی از برنامه های‬ ‫توس��عه ای خ��ود را به ای��ن مدل محص��والت اختص��اص داده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش عص��ر خودرو در چنین ش��رایطی‪ ،‬خودروس��ازان دنیا‬ ‫پیوس��ته به دنب��ال عرضه محص��والت برقی جدید ب��ا فناوری های‬ ‫پیش��رفته و س��رعت و پیمایش باالتر هس��تند زیرا خوب می دانند‬ ‫اینده صنعت خودرو در دس��ت مدل های برقی و هوش��مند است‪.‬‬ ‫در این گزارش امده که بس��یاری از کش��ورهای جهان قصد دارند‬ ‫با ه��دف مقابله با الودگی هوا و کاهش میزان انتش��ار االینده ها و‬ ‫گازهای گلخانه ای و حفظ بیش��تر محیط زیست‪ ،‬خودروهای تمام‬ ‫الکتریک��ی و برقی را به تولید انبوه برس��انند؛ بنابراین بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی در جهان عزم خود را برای تولید انبوه‬ ‫خودروه��ای برقی ج��زم کرده و از برنامه های خ��ود به این منظور‬ ‫رونمایی کرده اند‪ .‬افزای��ش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت‬ ‫استفاده بیشتر از این خودروهای پاک‪ ،‬موجب شده است شرکت های‬ ‫خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک‬ ‫از برنامه ه��ای خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان‬ ‫پیمایش بیشتر رونمایی کنند‪.‬‬ ‫این گزارش به بررس��ی مختصر بهتری��ن خودروهای الکتریکی و‬ ‫برقی در جهان پرداخته که همگی دارای ظرفیت چهار سرنش��ین‬ ‫و از برندهای خودروس��ازی مشهور در دنیا هستند‪ .‬البته از انجا که‬ ‫خودروه��ای برقی و الکتریکی به تازگی وارد خودروس��ازی و تولید‬ ‫انبوه ش��ده اند‪ ،‬هنوز از قیمت مناسب و مقرون به صرفه ای برخوردار‬ ‫نیس��تند‪ ،‬اما به دلیل انکه دوس��تدار محیط زیس��ت بوده و الودگی‬ ‫ایجاد نمی کنند‪ ،‬طرفداران بس��یار زیادی پیدا کرده اند‪ .‬در فهرست‬ ‫زیر به ترتیب از گران ترین تا ارزان ترین خودروی برقی لیست شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹شورولت بولت‬ ‫خودروی الکتریکی ش��ورولت بولت ک��ه گران ترین محصول در‬ ‫این فهرس��ت به شمار می رود‪ ،‬با اس��تقبال بی نظیری مواجه شده و‬ ‫توانس��ته با ظاهری مناسب عالقه مندان بس��یاری را به خود جلب‬ ‫کند‪ .‬این خودرو باالترین گستره طی مسافت را داراست و می تواند‬ ‫تا حدود ‪ ۳۸۳‬کیلومتر پیمایش داش��ته باشد‪ .‬قیمت بولت ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۲۰‬دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹فیات یی‪۵۰۰‬‬ ‫ای��ن خودرو کام�لا مقرون به صرفه‪ ،‬کم خرج و اقتص��ادی بوده و‬ ‫تجربه رانندگ��ی خوبی را برای کاربرانش فراه��م خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫خودرو می تواند ‪ ۱۳۵‬کیلومتر پیمایش داشته باشد و قیمت ان نیز‬ ‫‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۹۹۵‬دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹کیا سول‬ ‫ای��ن خودروی ک��ره ای به عن��وان محصولی کامپک��ت در کالس‬ ‫شاس��ی بلند یا کراس اوور قرار گرفته اس��ت‪ .‬محدوده طی مسافت‬ ‫ای��ن خودرو به ‪ ۱۷۸‬کیلومتر می رس��د که البت��ه تنها در برخی از‬ ‫ل دسترسی و استفاده است‪ .‬قیمت این خودرو‬ ‫ایالت های امریکا قاب ‬ ‫‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۲۵۰‬دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹فولکس واگن ای گلف‬ ‫این محصول با قابلیت های فراوانی که دارد‪ ،‬یکی از معروف ترین‬ ‫و محبوب ترین خودروهای برقی جهان اس��ت‪ .‬قیمت این خودرو ‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۴۹۵‬دالر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیسان لیف‬ ‫نیس��ان لیف ژاپنی جدید که از برترین خودروهای س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫ش��ناخته ش��ده اس��ت‪ ،‬با قابلیت های فوق الع��اده‪ ،‬ظرفیت حمل‬ ‫سرنش��ینان و بار مناس��ب و البته قیمت‪ ،‬مورد بس��یار خوبی برای‬ ‫خری��د یک خ��ودروی الکتریکی و برقی به ش��مار م��ی رود‪ .‬قیمت‬ ‫پیش��نهادی این خودرو که محدوده طی مسافت ان ‪ ۲۴۳‬کیلومتر‬ ‫اس��ت‪ ۲۹ ،‬هزار و ‪ ۹۹۰‬دالر اس��ت‪ .‬این خودرو با توجه به امکانات‬ ‫بس��یار پیش��رفته و ظاهر خوبی که دارد‪ ،‬از قیمت بسیار مناسبی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹هیوندای ایونیک‬ ‫این خودرو با حجم و ظرفیت مناسب برای حمل چهار سرنشین‬ ‫ل قبول‪ ،‬دارای محدوده طی مس��افت ‪۲۰۰‬‬ ‫بزرگس��ال و قیمت قاب ‬ ‫کیلومتر اس��ت و قیمت پیش��نهادی ان نیز ‪ ۲۹‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬دالر‬ ‫اس��ت‪ .‬این خودرو تنها در ایالت کالیفرنیای امریکا قابل دسترسی‬ ‫و خرید و فروش است‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد فوکوس‬ ‫در صورتی که به خودروهای کوچک و هاچ بک عالقه مند هستید‪،‬‬ ‫این خ��ودروی برقی می تواند گزینه مناس��بی برای ش��ما باش��د‪.‬‬ ‫محدوده طی مسافت این خودرو ‪ ۱۸۵‬کیلومتر و قیمت ان نیز ‪۲۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۲۰‬دالر اس��ت‪ .‬این خودرو نیز تولید محدودی دارد و تنها‬ ‫در نمایندگی های مجاز ‪ ۱۶‬ایالت امریکا یافت می شود‪ ،‬اما می توان‬ ‫ان را در سایر کشورهای جهان هم سفارش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹اسمارت فورتو‬ ‫ارزان ترین خودروی این فهرس��ت‪ ،‬اسمارت فورتو نام دارد و برای‬ ‫ان دسته از دوستداران محیط زیست که نمی خواهند چندان هزینه‬ ‫باالی��ی صرف کنند‪ ،‬این مورد بهتری��ن گزینه خواهد بود‪ .‬محدوده‬ ‫طی مسافت این خودرو ‪ ۹۳‬کیلومتر بوده و سرعت ان نیز به بیش‬ ‫از ‪ ۱۳۰‬کیلومتر بر س��اعت می رس��د‪ .‬قیمت این خودرو ‪ ۲۳‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬دالر است‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫ شنبه ‪ 14‬بهمن‪ 16 1396‬جمادی االول ‪ 3 1439‬فوریه‪ 2018‬سال اول شماره ‪4‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫سردبیر‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫هم��کاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬س��اراگلچین‪،‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫چاپ‪:‬کار و کارگر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫رویداد‬ ‫دعوت پژو فرانسه از ایران‬ ‫برای مشارکت در پروژه الجزایر‬ ‫قائ��م مقام مدیرعامل خودروس��ازی پژو در حوزه خری��د‪ ،‬تولید در ایران و‬ ‫صادرات قطعات به الجزایر را یکی از گزینه های پیش روی س��ازندگان ایرانی‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬گزینه دوم ایجاد خط تولید در این کش��ور اس��ت که در‬ ‫هر دو‬ ‫«یانیک بزارد» در نشس��ت س��ازندگان مدیران پژو و ای��کاپ و نمایندگان‬ ‫تامین کنن��دگان برگزیده پروژه ایکاپ اظهار ک��رد‪ :‬در برنامه های جدید پژو‪،‬‬ ‫تیم خرید جهانی با هدف گسترده کردن سازمان خرید این شرکت راه اندازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ایران کش��وری رقابتی از نظر انرژی و نیروی انس��انی است و از‬ ‫این رو همه استانداردهای کیفی خود را در این کشور اعمال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بزارد با اش��اره به سابقه طوالنی همکاری این شرکت با گروه صنعتی ایران‬ ‫خودرو‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما تاکنون به همه انچه وعده داده ایم‪ ،‬عمل کرده ایم‬ ‫و این راه را ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تامین کنندگان منتخب ایکاپ‪ ،‬توانمندی خود را به اثبات‬ ‫رس��انده و در حلق��ه تامین کنندگان پژو قرار گرفته ان��د و می توانند در پروژه‬ ‫تولید ‪ ۷۰‬هزار دس��تگاه خودرو در شهر «اوران» کشور الجزایر با ما همکاری‬ ‫کنند‪ .‬قائم مقام مدیرعامل پژو در حوزه خرید خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه جمع منتخب‪ ،‬بهترین ها در حوزه کاری خود هستند بنابراین می توانند‬ ‫ب��رای تامین لوازم یدکی برای کل بازار اروپا که برنامه جدید ش��رکت ‪PSA‬‬ ‫(پژو‪ -‬سیتروئن) است نیز پیش قدم شوند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اش��نایی با ش��رکت های جدی��د و تامین قطعات مورد نی��از بازارهای‬ ‫اروپای��ی را از جمل��ه فواید حض��ور س��ازندگان در پروژه الجزایر برش��مرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایکاپ (ش��رکت مشترک ایران خودرو و پژو) نیز در این نشست با‬ ‫اش��اره به اینکه این همکاری مشترک همه زنجیره ارزش را پوشش می دهد‬ ‫و برای نخس��تین بار در کش��ور اتفاق افتاده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬راهبرد ایکاپ‬ ‫ارائه بهترین کیفیت‪ ،‬قیمت و تحویل به موقع به مشتری است و در کنار ان‪،‬‬ ‫توسعه صنعت خودرو ایران برای ما اهمیتی بسیار دارد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!