هفته نامه روزگار خودرو شماره 50 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 50

هفته نامه روزگار خودرو شماره 50

هفته نامه روزگار خودرو شماره 50

‫ شنبه‬ ‫مدیریت سنتی و‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬ارکستر چوب ها!‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 16‬صفحه‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫بالتکلیفی دولت‬ ‫سرگردانی ملت‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫ثبت ‪ ۵۱۰۰‬شکایت در ‪ ۲۰‬پرونده پیش فروش خودرو به ارزش ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫قرارداد ترکمانچای خودروسازان با مردم‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫خودروسازان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اعالم امادگی ایران خودرو دیزل برای بازسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو دی��زل از اغاز‬ ‫بازسازی و نوس��ازی اتوبوس های فرسوده ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل ش��هری ش��هرداری کالنش��هرهای‬ ‫سطح کشور در این ش��رکت خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایکوپرس‪ ،‬مهدی یونس��یان با اش��اره به استقبال‬ ‫تع��دادی از ش��هرها ب��رای حض��ور در این طرح‬ ‫اف��زود‪ :‬تا کن��ون حوزه های مرتبط در ش��هرهای‬ ‫گوناگ��ون امادگی خود را ب��رای اجرای این طرح‬ ‫اعالم کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬با نوس��ازی یک اتوبوس‬ ‫فرسوده ‪ O ۴۵۷‬این پروژه اغاز به کار کرد که در‬ ‫یادداشت مدیریتی‬ ‫مدیریت سنتی و ارکستر چوب ها!‬ ‫(قسمت پنجم)‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫به نام او که هرچه بخواهد همان می شود‬ ‫دوس��تی می گوید‪ :‬جیرجیرک ها فیل نیس��تند‪ ،‬اما چون تعدادشان زیاد‬ ‫است‪ ،‬زورشان بیشتر از فیل است‪ ،‬مواظب باش‪.‬‬ ‫می گویم‪ ،‬وقتی یادداش��ت مدیریت کوتوله ها را نوشتم‪ ،‬اطمینان داشتم‬ ‫که در این مورد شاکی نخواهم داشت‪ ،‬چرا که هیچ کس خودش را مصداق‬ ‫یک مدیریت کوتوله نمی داند!‬ ‫اما امروز می خواهم از مدیریت سنتی بگویم‪.‬‬ ‫رضا قاس��می در کتاب «همنوایی ش��بانه ارکستر چوب ها» عالوه بر واژه‬ ‫زیبای ارکستر چوب ها تصویری زیبا ارائه می کند‪:‬‬ ‫«ایا تصویر هیروشیمای پس از انفجار را دیده اید؟‬ ‫منظره س��اعت های ذوب ش��ده در چنب��ره ثانیه ها را‪ ،‬ای��ن عقربه های‬ ‫ذوب ش��ده روی مدار س��اکن و ابدی ثانیه ها‪ ،‬نه موجودی زنده‪ ،‬که عکسی‬ ‫اس��ت رنگ پری��ده از ادم ها‪ ،‬در س��ال ‪ ،1943‬وقتی دریچ��ه دوربین باز‬ ‫می ش��ده تا او را ثبت کند‪ ،‬از وحش��تی بزرگ ش��یهه می کشیده و سم به‬ ‫زمین می کوفته!»‬ ‫«مدیریت س��نتی» در مقابل دوربین عکاس باشی شاه قجر‪ ،‬روی شیشه‬ ‫نگاتیو و در پرده ای که پیرمرد عکاس بر س��رش کش��یده است‪ ،‬ان هم به‬ ‫صورت وارونه ثبت و ضبط شده است‪.‬‬ ‫«مدیریت سنتی» با همان یال و کوپال به دنبال چای دیشلمه «اقاموسی‬ ‫سلمونی» در میدان حسن اباد از ‪ 50‬سال قبل روی یک پا ایستاده است تا‬ ‫ثاب��ت کند که مرغ یک پا دارد و خدای نکرده از کوچک ترین تغییر زمانه‪،‬‬ ‫اسیبی به پست و مقام و مدیریت به ارث رسیده او وارد نشود‪.‬‬ ‫اگر ش��ما مثل من باشید‪ ،‬یا من مثل شما باش��م‪ ،‬حتماً در یک اداره ای‬ ‫مستخدم هستید و یا مثل حقیر به زودی به افتخار بازنشستگی نایل شده‬ ‫و یا ش��ده اید و می توانید بگویید در اداره ش��ما‪ ،‬مدیران و کارکنانی وجود‬ ‫دارند یا ندارند که مثل تصویر هیروش��یمای پس از انفجار باش��ند؟ ایا در‬ ‫اداره خودت��ان مدیریت هایی را س��راغ ندارید که هن��وز در مقابل دوربین‬ ‫عکاس باشی شاه قجر به صورت وارونه منتظر چای دیشلمه هستند؟‬ ‫من خیلی ها را می شناس��م که زمان برایش��ان متوقف شده است‪ ،‬زمان‬ ‫برایش��ان ُمرده اس��ت‪ ،‬این ادم ها در همه جا هستند‪ ،‬در روزنامه خودمان‪،‬‬ ‫در اداره شما‪ ،‬در فرهنگ و هنر‪ ،‬در اقتصاد و بانک‪ ،‬در سیاست و اجتماع‪،‬‬ ‫در دین و مذهب‪ ،‬در ش��عر و موسیقی‪ ،‬در قصه و رمان‪ ،‬در سینما و تئاتر‪،‬‬ ‫در شهرداری و شهرسازی‪ ،‬در کوچه و خیابان‪ ،‬در تاکسی و اتوبوس‪ ،‬در‪...‬‬ ‫تفکر این ادم ها ربطی به سن و سال هم ندارد‪ .‬من ادم هایی را می شناسم‬ ‫که سال هاس��ت با علم روز بیگانه اند‪ ،‬پزش��ک ‪ 50‬سال قبل هستند‪ ،‬استاد‬ ‫دوران صفویه اند‪ ،‬جیره خوار تفکر ش��ازده قاجارند‪ ،‬کارمند پهلوی هستند‪،‬‬ ‫ان ها برای همگامی با دانش روز چند س��ال قبل یک کامپیوتر ‪ 486‬روی‬ ‫میز خود گذاش��ته اند که در س��ال یکی دوبار خاموش و روشن می کنند و‬ ‫اخیرا به توصیه اگهی های تلویزیونی‪ ،‬مانیتورش��ان را مس��طح کرده اند تا‬ ‫اتاقشان قشنگ تر شود!‬ ‫مدیران ارش��دی را در همه سطوح‪ ،‬از اقتصاد تا فرهنگ و هنر می شناسم‬ ‫که سال هاس��ت کتاب نخوانده اند‪ ،‬ش��عر را ش��وخی می دانند‪ ،‬تلفظ رمان را‬ ‫نمی دانند‪ ،‬از فلس��فه و منطق فقط حرف های خودشان را قبول دارند‪ ،‬از هنر‬ ‫فقط هنرپیش��ه «برره ای» را می شناس��ند‪ ،‬با تئاتر غریبه هس��تند‪ 50 ،‬سال‬ ‫اس��ت که از کنار تاالر وحدت می گذرن��د و فکر می کنند یک روز از یک نفر‬ ‫بپرسند این ساختمان چیست؟ سینما را مشکوک می دانند‪ ،‬از خاطره نویسی‪،‬‬ ‫حرف های کودکی مادربزرگ شان را به صورت محو به یاد می اورند‪ ،‬از ادبیات‪،‬‬ ‫قصه کدو قلقله زن را کم وبیش به خاطر دارند‪ .‬از جغرافیا اخرین سفرشان که‬ ‫‪ 20‬س��ال قبل به ده ش��ان کرده بودند را مثال می زنند‪ ،‬ان ها از جهانی شدن‬ ‫فقط می دانند که در ش��مال و جنوب کشورمان دریا داریم‪ ،‬دریای شمال را‬ ‫بهتر می شناس��ند‪ ،‬سالی یکی دوبار از ویالهای س��ازمانی به خوبی استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬از تاریخ‪ ،‬یکی دو کتاب اخیرا ً کادو گرفته اند که عکس ش��اه و فرح‬ ‫و ش��عبان بی مخ روی ان ها است‪ ،‬اما خواندن شان را مکروه می دانند‪ ،‬شعبان‬ ‫بی مخ را یواشکی خوانده اند اما دیدن تخت جمشید را به بچه های شان توصیه‬ ‫نمی کنند‪ ،‬شاید قباحت داشته باشد‪.‬‬ ‫ان ه��ا اص ً‬ ‫ال به ی��اد نمی اورند ک��ه در تهران موزه ای هم وج��ود دارد یا‬ ‫خیر‪ ،‬تازه ادم عاقل که وقتش را برای دیدن چهار تا سنگ و نخاله و کوزه‬ ‫شکسته تلف نمی کند‪ .‬یک وقتی هم که زنش اصرار می کرد به موزه فرش‬ ‫بروند‪ ،‬دس��تش را گرفت و به چهارس��وق برد که در سرای فرش فروش ها‪،‬‬ ‫هزاربار بیش��تر از موزه‪ ،‬فرش چیده ش��ده بود و چندتایی هم خریدند که‬ ‫امروز کلی گران شده است‪.‬‬ ‫توصی��ه دول��ت به خرید از گالری های نقاش��ی را با نوعی لبخند پاس��خ‬ ‫می دهن��د‪ ،‬مثل این ک��ه دولتی ها نمی دانند که در نقاش��ی ممکن اس��ت‬ ‫تصاویر مذموم کش��یده شده باش��د‪ ،‬او معتقد است چند خط کج و معوج‬ ‫که هنر نمی ش��ود‪ ،‬عکس��ی از یک هندوانه قرمز همراه با چند هلو و انگور‪،‬‬ ‫سال هاست که از وسط یک مجله کنده و قابش کرده و در خانه چسبانده؛‬ ‫نقاشی یعنی این‪.‬‬ ‫توجه ب��ه اثار تجس��می مربوط به روش��نفکرهای خودفروخته اس��ت‪،‬‬ ‫مجسمه سازی دیدنش هم حرام است‪ ،‬موسیقی مربوط به جوان های قرتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬پاپ و س��نتی هم ندارد‪ ،‬همه شان از یک کرباسند‪ ،‬دیدن تلویزیون‬ ‫بد نیس��ت‪ ،‬از س��ریال «پوارو» خیلی خوشش می اید‪ ،‬خبر ساعت ‪ 2‬رادیو‬ ‫را ه��م هم��راه با دوغ و برگ و کوبیده اضافه و پیاز قرمز گوش می کند‪ ،‬اما‬ ‫روزنامه ها همه ش��ان شبیه هم هستند‪ ،‬دروغ می نویس��ند‪ ،‬چیزی ندارند‪،‬‬ ‫یکی ش��ان را ورق بزنید مثل این اس��ت که همه ش��ان را خوانده اید‪ ،‬اما از‬ ‫روزنامه های «همشهری و صبح اقتصاد» خوشش می اید‪ ،‬صفحات خرید و‬ ‫فروش اپارتمان و اتومبیل را در همشهری هر روز صبح کام ً‬ ‫ال ورق می زند‪،‬‬ ‫زیر یکی دو جا خط می کشد‪ ،‬قیمت سکه و طال و موبایل و ماشین را هم‬ ‫در صبح اقتصاد باور دارد‪.‬‬ ‫دل��ش می خواهد با «چرتک��ه» کار کند‪ ،‬خدا لعنت کند ب��ه باعث و بانی‬ ‫ماشین حساب و کامپیوتر‪ ،‬معتقد است در کتاب مدیریت نوین! که در همان‬ ‫سال های ‪ 1943‬هیروشیما چاپ شده‪ ،‬استفاده از کامپیوتر توصیه نشده بود‪.‬‬ ‫این ادم ها تنها در اداره من نیستند‪ ،‬در اداره شما هم هستند‪.‬‬ ‫دلم ب��رای باغچه می س��وزد‪ ،‬هنوز ص��دای «جیرجیرجیر» در گوش��م‬ ‫می پیچد‪.‬‬ ‫مدت ‪۳‬هفته با کمترین هزینه به لحاظ بازس��ازی‬ ‫ق��وای محرکه و تری��م داخلی بازس��ازی انجام و‬ ‫اماده تحویل به مش��تری ش��ده اس��ت‪ .‬یونسیان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��رکت ایران خ��ودرو دیزل به منظور‬ ‫مقابله با ش��رایط حاکم بر ب��ازار‪ ،‬تمام توان خود‬ ‫را ب��رای اس��تفاده از ظرفیت های داخلی کش��ور‬ ‫در راس��تای تولید قطعات س��اخت داخل نش��ده‬ ‫ب��رای خودروهای س��نگین به کار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ایران خودرو دیزل خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬ایران خودرو دی��زل همگام و هم مس��یر با‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو ت�لاش می کند تا‬ ‫ظرفیت ه��ای پنه��ان داخلی کش��ور را به منظور‬ ‫خودکفایی در تولید قطعات خودروهای س��نگین‬ ‫شناس��ایی کرده و از شرکت های دانش بنیان برای‬ ‫مش��ارکت در این بخش حمایت کند‪ .‬یونسیان با‬ ‫اش��اره به توانمندی های داخلی سازی در صنعت‬ ‫خ��ودرو و قطعه گف��ت‪ :‬درحال حاضر محصوالتی‬ ‫مانند کامیون واگن ه��ود با ‪۹۰‬درصد خودکفایی‬ ‫و مینی بوس ارین با ‪۸۰‬درصد خودکفایی از جمله‬ ‫افتخارات این شرکت به شمار می رود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪:‬‬ ‫قطعه سازان ‪۴‬هزار میلیارد تومان تسهیالت می گیرند‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه بیش‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬هزار نفر در صنعت قطع ه اشتغال دارند از‬ ‫پرداخت ‪۴‬هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه‬ ‫در گردش این واحدها خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی ب��ا بیان اینکه‬ ‫نوس��ازی و بازس��ازی صنایع یک��ی از پروژه های‬ ‫اساس��ی دولت اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬اتم��ام طرح های‬ ‫نیمه تم��ام با بیش از ‪۶۰‬درصد پیش��رفت‪ ،‬تامین‬ ‫نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫از برنامه ه��ای دولت برای بخش تولید اس��ت که‬ ‫امس��ال پیگیری شد و در س��ال اینده نیز ادامه‬ ‫خواهد یافت‪ .‬وی راه اندازی کلینیک های صنعت‬ ‫را از دیگر برنامه های دول��ت عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫حفظ تولید و اشتغال اولویت دولت برای ماه های‬ ‫باقی مانده امسال و سال اینده است و در این راه‪،‬‬ ‫هر کسی مسئولیتی دارد باید تالش خود را انجام‬ ‫دهد؛ از س��ازمان های خدمات رس��ان‪ ،‬بانک ها و‬ ‫حتی مصرف کننده که می تواند با خرید کاالهای‬ ‫ایرانی از این هدف حمایت کند‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درب��اره برنامه‬ ‫دولت برای رفع مش��کل قطعه سازان‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫اینکه صنعت قطع ه تنها منحصر به قطعه س��ازی‬ ‫خودرو نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬قطعه سازی از صنایع مورد‬ ‫توجه دولت اس��ت که در اولویت برنامه های قرار‬ ‫دارد؛ چراکه بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار نفر در ان اشتغال‬ ‫دارند و هدف ما نیز حفظ اشتغال و تولید است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬میزان حمایتی ک��ه در دولت برای‬ ‫در حق‬ ‫قطعه سازان‬ ‫اجحاف‬ ‫می شود‬ ‫قطعه س��ازان تصویب شده اس��ت‪۴ ،‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت که در قالب تسهیالت برای افزایش‬ ‫نقدینگ��ی و س��رمایه در گ��ردش قطعه س��ازان‬ ‫پرداخت می ش��ود تا وضع فعل��ی تولید تقویت و‬ ‫عضو هیات مدیره خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬در حال��ی معوق��ات قطعه س��ازان پرداخت‬ ‫نمی ش��ود که شرکت های خودروساز با پیش فروش‬ ‫محص��والت خود مق��داری از پول خ��ود را وصول‬ ‫کرده اند و در زمان تحویل خودرو نیز پس از تسویه‬ ‫کام��ل خودرو را به مش��تری تحویل می دهند‪ ،‬این‬ ‫روند به طور کامل از عدالت اقتصادی به دور است و‬ ‫نوعی اجحاف در حق قطعه سازان به شمار می رود‪.‬‬ ‫ارمان خالقی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو اصالح‬ ‫قیمت خودرو را گریزناپذیر دانس��ت و اظهارکرد‪ :‬با‬ ‫توجه به ش��واهد و اظهارات خودروسازان اینطور به‬ ‫نظر می رس��د که با توجه به تورمی که در کش��ور‬ ‫وجود داشت ادامه روند تولید با قیمت های گذشته‬ ‫غیرممکن ب��ود و بای��د نرخ ها م��ورد بازبینی قرار‬ ‫می گرفت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬چنانچ��ه قیمت های اعالم‬ ‫ش��ده‪ ،‬حب��اب به وجود امده را از بی��ن ببرد به طور‬ ‫قطع با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار شرایط‬ ‫به سود خریداران واقعی خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫عرضه افزایش یابد‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه با فعال شدن شرکت های‬ ‫قطعه س��ازی‪ ،‬خودروس��ازان ه��م می توانن��د به‬ ‫تعه��دات خود عم��ل کنند و تی��راژ تولید را باال‬ ‫او گف��ت‪ :‬در دور نخس��ت تحریم ه��ا پی��ش از‬ ‫توافقنامه برجام در دوره ای چندساله کونلون بانک‬ ‫به عن��وان عاملی ب��رای دورزدن تحریم ها در انجام‬ ‫مب��ادالت مالی کش��ور نقش پررنگی داش��ت که با‬ ‫توجه به حج��م باالی مبادالت ای��ران زمینه برای‬ ‫رشد این بانک هم فراهم شد‪.‬‬ ‫خالقی عن��وان کرد‪ :‬ب��ا هدف ق��رار گرفتن این‬ ‫بان��ک در تحریم ه��ای ایاالت متح��ده همکاری با‬ ‫ای��ران غیرممکن ش��د بنابراین در ش��رایط کنونی‬ ‫باید هرچه زودتر جایگزینی برای این بانک انتخاب‬ ‫ش��ود تا بتوانیم مبادالت مالی خود را انجام دهیم‪.‬‬ ‫البته به هر صورت ریس��ک باالی سرمایه گذاری در‬ ‫ش��رایط تحریم مانع از حضور شریکان خارجی در‬ ‫ایران می ش��ود زی��را عالوه بر ضرر و زیان ناش��ی از‬ ‫افزایش هزینه ها به دلیل دریافت نکردن و پرداخت‬ ‫نکردن به موقع هزینه ها و انجام تعهدات جلب نظر‬ ‫سرمایه گذاران شدنی نیست‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره خان��ه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره وضعیت نامطلوب قطعه سازان اذعان کرد‪:‬‬ ‫ببرن��د‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر قیمت کارخانه و بازار‬ ‫فاصل��ه دارد که ب��ا افزایش تی��راژ تولید خودرو‪،‬‬ ‫قیم��ت خ��ودرو در ب��ازار و فاصل��ه ان با قیمت‬ ‫کارخانه کاهش می یابد‪.‬‬ ‫قراردادهای قطعه س��ازان با شرکت های خودروساز‬ ‫باع��ث ازار انها ش��ده و دریافت مطالب��ات پس از‬ ‫گذشت چندین ماه از زمان تحویل قطعه جز ضرر و‬ ‫زیان روزافزون برای انها مزیتی نداشته است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در حالی معوقات قطعه سازان‬ ‫پرداخت نمی ش��ود که ش��رکت های خودروس��از با‬ ‫پیش فروش محصوالت خود مقداری از پول خود را‬ ‫وصول کرده اند و در زمان تحویل خودرو نیز پس از‬ ‫تس��ویه کامل خودرو را به مشتری تحویل می دهند‬ ‫ای��ن روند به طور کامل از عدال��ت اقتصادی به دور‬ ‫اس��ت و نوعی اجحاف در حق قطعه سازان یبه شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫خالقی در پایان گفت‪ :‬خودروس��ازان در کاهش و‬ ‫افزایش میزان نیاز به نقدینگی قطعه س��ازان نقش‬ ‫موثری دارند؛ بنابراین ش��رکت های خودروساز باید‬ ‫در تس��ویه بدهی های خود س��رعت عمل بیشتری‬ ‫داش��ته باشند تا س��رمایه قطعه س��ازان راکد نماند‬ ‫و در ح��وزه س��رمایه در گردش با چال��ش روبه رو‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫تولید خودروها منوط به قبولی در ازمایش استاندارد‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد گفت‪ :‬هر کدام از‬ ‫خودروهایی که تا یک سال اینده مشکل شان حل‬ ‫نشود و در بازدهی ها قبول نشوند‪ ،‬باید تولیدشان‬ ‫متوقف و از چرخه خارج شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد گفت‪ :‬به خودروس��ازی هایی که‬ ‫خ��ودرو غیراس��تاندارد دارند‪ ،‬یک س��ال فرصت‬ ‫دادیم تا موارد غیراس��تاندارد را بررسی و برطرف‬ ‫کنند‪ .‬درحال حاضر نمی توانیم بگوییم تولید کدام‬ ‫خودروها متوقف خواهند ش��د‪ ،‬باید ازمایش های‬ ‫مربوط دوباره انجام شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای برخ��ی م��وارد ازمایش باید‬ ‫در کش��ورهای دیگر انجام و نمونه باید از کش��ور‬ ‫خارج ش��ود‪ .‬هر کدام از خودروها که تا یک سال‬ ‫اینده مشکل شان حل نشود و در بازدهی ها قبول‬ ‫نشوند باید تولیدش��ان متوقف و از چرخه خارج‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫پیروزبخت در ادامه تصریح کرد‪ :‬کلید کار زده‬ ‫ش��ده و برنامه ه��ا را به خودروس��ازان داده اند در‬ ‫مجموع رسیدگی به وضعیت خودروها و واگذاری‬ ‫عالمت اس��تاندارد و تاییدیه خودروها چند ماهی‬ ‫زمان می برد و باید منتظر بود تا انجام شود‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬اس��تاندارد در ه��ر صورت یک‬ ‫ویژگی قا قبول اس��ت که باید ان را رعایت کنیم‬ ‫اما برای تسهیل فرایندها تغییراتی در روند کارها‬ ‫داده ایم و بس��ته های حمایتی برای تولید داخلی‪،‬‬ ‫وارداتی و صادراتی را که بس��ته مبس��وطی است‬ ‫در نظ��ر گرفتیم تا کار تاج��ران و تولیدکنندگان‬ ‫راحت تر شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی استاندارد در ادامه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬واحدهای تولیدی که مواد اولیه را از خارج‬ ‫وارد می کنند می توانن��د با تعهد کاال را ترخیص‬ ‫کنن��د و در زمان تولید‪ ،‬اس��تاندارد کاال را مورد‬ ‫ارزیاب��ی قرار می دهیم اما بس��یاری از واحدهای‬ ‫تولیدی اطالعی در این زمینه ندارند‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت درب��اره ترخیص قطع��ات خودرو‬ ‫برای کارخانه ها خودروس��ازی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازان هم می توانند ب��ا تعهد در گمرک‬ ‫قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند البته این کاال‬ ‫تنها باید در خودروس��ازی اس��تفاده شود در غیر‬ ‫این صورت ب��رای ورود قطعه به بازار به طورحتم‬ ‫باید اس��تاندارد ان تایید شده باشد‪ .‬در واقع امور‬ ‫تس��هیل شده اما با رعایت استانداردها این کارها‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تقدیر مدیرعامل شستا ازعملکرد ایرانول‬ ‫ایرانول در اکثر شاخص ها رشد خوبی داشته است‬ ‫مدیرعامل شس��تا درابادان ضمن تقدیر از‬ ‫عملکرد مدیریت ش��رکت نفت ایرانول گفت‪:‬‬ ‫ایرانول طی سال های اخیر در اکثر شاخص ها‬ ‫رشد خوبی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و تبلیغات شرکت‬ ‫نفت ایران��ول‪ ،‬محمد رضوانی فر در ش��ورای‬ ‫مس��ئولین پاالیشگاه روغن س��ازی ابادان که‬ ‫با حضور مهندس مخدومی مدیرعامل تاپیکو‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬روند رشد ایرانول در اکثر‬ ‫شاخص ها خوب اس��ت و باید با جدیت ادامه‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ضمن تقدیر از مدیریت عیسی اسحاقی‬ ‫مدیرعامل ایرانول که توسعه همه جانبه ای را‬ ‫در این ش��رکت انجام داده است‪ ،‬گفت‪ :‬شرط‬ ‫بقای هر شرکتی داشتن طرح های توسعه ای‬ ‫بوده و مطمئنا این ش��رایط سخت فعلی نیز‬ ‫خواهد گذشت و ش��رکت هایی که طرح های‬ ‫توسعه ای اجرا کنند در اینده موفق تر خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رضوانی ف��ر ب��ر توج��ه ویژه ب��ه طرح های‬ ‫توس��عه ای ‪ ، HSE ،‬توسعه همه جانبه منابع‬ ‫انس��انی و پیگیری جدی پرونده های حقوقی‬ ‫تاکید کرد و خواس��تار اس��تفاده از روش های‬ ‫نوین در بازاریابی محصوالت شد‪.‬‬ ‫وی کاه��ش خام فروش��ی روغ��ن پایه در‬ ‫ایران��ول با ه��دف افزایش محص��ول نهایی و‬ ‫سود در س��الهای اخیر را استراتژی درست و‬ ‫مناسبی دانست و گفت‪ :‬افزایش سهم بازار و‬ ‫افزای��ش ‪ 60‬درصدی فروش ریالی ایرانول در‬ ‫‪ 9‬ماهه امس��ال نسبت به س��ال قبل نشان از‬ ‫استراتژی مناسب این شرکت داشته و باید در‬ ‫جهت تداوم این روند گام برداشت‪.‬‬ ‫در این دیدار عیس��ی اس��حاقی مدیرعامل‬ ‫ش��رکت نفت ایرانول نیز گزارشی از عملکرد‬ ‫ش��رکت نفت ایرانول طی پنج سال اخیر ارائه‬ ‫داد و گفت‪ :‬خوش��بختانه با تدوین استراتژی‬ ‫‪ 1404‬ایرانول در نه ماهه س��الجاری بیش از‬ ‫‪ 40‬درصد نس��بت به س��ال قبل روغن موتور‬ ‫فروخته اس��ت و ای��ن عامل باع��ث افزایش‬ ‫‪ 60‬درصدی س��ود ش��رکت نس��بت به سال‬ ‫گذشته شده است‪.‬‬ ‫اس��حاقی تاکید کرد‪ :‬طی پنج سال اخیر با‬ ‫برنامه ریزی انجام ش��ده رکورد تولید‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬س��ود و فروش محصول نهایی را از‬ ‫اول تاسیس ایرانول تاکنون شکسته ایم ‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ محمد رضوانی فر مدیرعامل‬ ‫شستا و مهندس مخدومی مدیرعامل تاپیکو‬ ‫از پاالیش��گاه روغن س��ازی ابادان و مجتمع‬ ‫صنعتی بریم که پس از ‪ 36‬سال تولید روغن‬ ‫موتور درانجا انجام شد‪ ،‬بازدید کردند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫افزایش هزینه انتقال سند خودرو‪ ،‬مصلحت نیست‬ ‫ب��ه گفت��ه رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروش��ندگان خودرو ته��ران قان��ون افزایش هزینه‬ ‫انتقال س��ند خودرو‪ ،‬در وضعیت نامناسب فعلی بازار‬ ‫نباید اجرا می ش��د‪ .‬ب��ه گزارش خبرخ��ودرو‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫گف��ت‪ :‬قانون افزایش هزینه انتقال س��ند خودرو‪ ،‬در‬ ‫وضعیت نامناسب فعلی بازار نباید اجرا می شد‪ .‬سعید‬ ‫موتمن��ی در گفت وگو با خبرخ��ودرو درباره وضعیت‬ ‫بازار خ��ودرو اظهارکرد‪ :‬قیم��ت خودروهای داخلی‬ ‫نس��بت به هفته گذش��ته دچار تغییر خاصی نشده و‬ ‫قیمت ه��ای هفته گذش��ته حفظ ش��ده‪ ،‬تنها قیمت‬ ‫خودرو ‪ HC‬کراس در هفته گذش��ته به دلیل شایعه‬ ‫افزایش دوباره قیمت از سوی شرکت‪ ،‬حدود ‪۴‬میلیون‬ ‫توم��ان افزایش یافت��ه بود‪ .‬وی درب��اره وضعیت بازار‬ ‫خودروه��ای خارجی گف��ت‪ :‬خودروهای خارجی نیز‬ ‫قیمت های هفته گذشته را حفظ کرده و تفاوت قیمت‬ ‫در ای��ن بخش به وجود نیامده اما در ‪۳ ،۲‬روز گذش��ته‬ ‫مش��کلی ایجاد شده مبنی بر اینکه هزینه انتقال سند‬ ‫خودرو از ابتدای س��ال جاری میالدی افزایش حدود‬ ‫‪۱۳۰‬درصدی یافته که مصرف کننده و نیز فروش��نده‬ ‫را ب��ا مش��کل روب��ه رو کرده اس��ت‪ .‬رئی��س اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬تا چند روز گذشته‪ ،‬هزینه انتقال‬ ‫سند خودرو سانتافه حدود ‪۳.۵‬میلیون تومان بود که‬ ‫اکنون ب��ه ‪۷‬میلیون تومان رس��یده و این قانون برای‬ ‫تمام خودروهای خارجی برقرار اس��ت‪ .‬این فعال بازار‬ ‫خودرو افزود‪ :‬اداره دارایی س��االنه این موضوع را اعالم‬ ‫می کند اما امس��ال و درحال حاض��ر نباید با وضعیت‬ ‫نامناسب بازار و در ش��رایطی که در صدد ایجاد رونق‬ ‫بازار هستیم این قانون اجرایی می شد‪.‬‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫گفت وگو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫گفت وگوی با مدیرعامل شرکت ساپکو‬ ‫بخش های الکترونیک خودرو‪ ،‬اولویت نخست داخلی سازی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫تحریم ه��ا اگرچ��ه زمینه س��از مش��کالت جدید و‬ ‫تشدید چالش های پیشین شده اما فرصت هایی را نیز‬ ‫به وجود اورده ت��ا از ظرفیت های نهفته در بخش های‬ ‫گوناگون کش��ور استفاده شود‪ .‬با کمرنگ شدن برخی‬ ‫همکاری های بیرونی‪ ،‬اتحاد و وحدت درونی برای عبور‬ ‫از شرایط دش��وار شکل گرفته تا بتوانیم به سالمت از‬ ‫این گردنه پرخطر عبور کنیم‪.‬‬ ‫شروع دور جدید تحریم های بیرونی‪ ،‬نخست صنعت‬ ‫خودرو را نش��انه گرفت و با رفت��ن همتایانی همچون‬ ‫پ��ژو و رنو‪ ،‬خودروس��ازان داخل با مش��کالتی در امر‬ ‫تولید روبه رو ش��دند که در نهایت منجر به افت تیراژ‬ ‫محصوالت شد‪ .‬اما در این شرایط وزیر دفاع و پشتیبانی‬ ‫نیروهای مس��لح‪ ،‬از ظرفیت های ای��ن وزارتخانه برای‬ ‫همراهی خودروس��ازان گفت و اع�لام امادگی کرد با‬ ‫همکاری صنعتگران حوزه خودرو تولید برخی قطعات‬ ‫که وابس��تگی بیش��تری دارند با کمک صنایع دفاعی‬ ‫کشور ساخته شوند‪ .‬ضمن انکه قطعه سازان نیز عنوان‬ ‫می کنن��د صنایع دفاع برای س��اخت و ازمایش برخی‬ ‫محص��والت‪ ،‬امکاناتی در اختی��ار دارد که می تواند به‬ ‫خودروسازی کشور برای بومی سازی قطعات های تک‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬حرکت صنعت خودرو جهان به سوی‬ ‫خودروهای برقی و خودران ها موضوع دیگری است که‬ ‫نباید خودروسازان داخلی از ان غافل باشند‪.‬‬ ‫در ادامه گفت وگویی با حس��ین نجاری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت س��اپکو و عضو هیات مدیره انجمن سازندگان‬ ‫قطعات و مجموعه های خودرویی داشتیم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به همکاری های این ش��رکت با مراکز علمی از ساخت‬ ‫خودروهای برقی گفت و ارتقای فناوری را محور ادامه‬ ‫فعالیت های ساپکو دانست‪.‬‬ ‫€ €چن�دی پی�ش وزیر دف�اع اعالم ک�رد این‬ ‫وزارتخانه امادگ�ی دارد در زمینه تولید برخی‬ ‫قطعات با خودروس�ازان همکاری کند‪ .‬شرکت‬ ‫س�اپکو در این زمینه چه برنامه هایی دارد و ایا‬ ‫تا کنون مذاکره ای برای این همکاری بین شما و‬ ‫انها انجام شده است؟‬ ‫بله‪ .‬شرکت س��اپکو از تاسیسات صنایع الکترونیک‬ ‫ش��یراز بازدید و از انها دعوت به همکاری کرد ه است‪.‬‬ ‫عالوه بر ان درحال حاضر هم با انها همکاری داریم‪ .‬به‬ ‫هر حال به دلیل شرایط امنیتی انها‪ ،‬بروکراسی اداری‬ ‫برای همکاری کمی زمان بر است‪.‬‬ ‫همچنین ساپکو به تازگی درخواست ساخت و تامین‬ ‫‪ ECU‬را از انها داشته و دعوت کرده اگر امکانات الزم‬ ‫را در اختیار دارند‪ ،‬همکاری ها به طور گس��ترده تر وارد‬ ‫مرحله جدید شود‪ .‬ساپکو امادگی دارد هر مرکزی که‬ ‫بتواند قطعات مورد نیاز را با مشخصاتی که مورد نظر‬ ‫ما است‪ ،‬تولید کند‪ ،‬وارد همکاری شود‪.‬‬ ‫صنایع دفاع دارای امکانات مناسبی است و به لحاظ‬ ‫سخت افزاری ظرفیت های خوبی در اختیار دارد اما در‬ ‫بخش نرم افزاری متناسب با نیاز صنعت خودرو احتیاج‬ ‫به تقوی��ت دارند‪ .‬اگر این دو بخش (س��خت افزاری و‬ ‫نرم افزاری) در کنار هم به س��طح مطلوب برس��ند‪ ،‬به‬ ‫صنعت خودرو کشور بسیار کمک کننده است‪.‬‬ ‫شرکت س��اپکو برنامه ای با عنوان«‪Full Service‬‬ ‫‪ »sapley‬دارد ک��ه در این ب��اره از س��ازندگانی ک��ه‬ ‫دان��ش فنی از طراح��ی تا تولید را در اختیار داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬کم��ک گرفته ش��ود‪ .‬ما در ای��ن مجموعه به‬ ‫جمع بندی هایی رس��یده ایم که پ��س از تجربه ای که‬ ‫س��ازندگان قطعات داشته اند امروز باید در این مرحله‬ ‫باش��ند که بتوانند قطع��ات را خود طراحی کنند و در‬ ‫این باره الزم است دانش فنی مورد نیاز را کسب کرده‬ ‫باش��ند‪ .‬از این رو‪ ،‬هر س��ازنده ای چه در بخش صنایع‬ ‫دفاعی و چه غیر از ان‪ ،‬دارای ش��رایط تعریف شده در‬ ‫‪ Full Service sapley‬باش��د س��اپکو از همکاری و‬ ‫تعامل با انها استقبال می کند‪.‬‬ ‫از ای��ن پس ب��ا توجه به رش��د و توس��عه صنعتی‬ ‫ک��ه در جهان در حال وقوع اس��ت‪ ،‬نمی ت��وان با روند‬ ‫گذش��ته فعالیت داشت بلکه به طور حتم‪ ،‬در امر تولید‬ ‫باید نواوری داش��ته باشیم؛ بنابراین الزمه همکاری با‬ ‫شرکت ساپکو داشتن این توانمندی ها است‪.‬‬ ‫س��اپکو با ارزیابی شرکت ها نقاط ضعف و قوت ها را‬ ‫اعالم می کند تا انها بتوانند خود را به سطحی برسانند‬ ‫ک��ه از ایده تا تولید بتوانند ب��ا این مجموعه همکاری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €هفت�ه گذش�ته ارتب�اط بی�ن صنع�ت و‬ ‫ش�رکت های دانش بنی�ان در گ�روه صنعت�ی‬ ‫ایران خ�ودرو کلید خورد‪ .‬ثم�ره این همکاری را‬ ‫مردم چه زمانی می توانند در بازار شاهد باشند؟‬ ‫فراین��د همکاری ب��ا مراکز علمی کش��ور از جمله‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان با پروژه پژو ‪ ۳۰۱‬اغاز ش��ده‬ ‫اگر این مدل سال ‪ ۹۹‬به بازار عرضه شود‪ ،‬مردم شاهد‬ ‫تغییر و تحوالت صنعت خودرو کشور خواهند بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پژو ‪ ۳۰۱‬با دان��ش و توانمندی گروه‬ ‫صنعتی ایران خ��ودرو و زنجیره تامین داخلی در حال‬ ‫بومی س��ازی است‪ .‬با به نتیجه رس��یدن این پروژه در‬ ‫ادامه برای س��ایر مدل های خودرویی نیز می توانیم با‬ ‫زمان بندی کوتاه تر مسیر را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫در واقع پلتفرم ‪ ۳۰۱‬جدید بوده و ‪۶۴‬درصد قطعات‬ ‫ان تا امروز داخلی س��ازی شده اس��ت‪ .‬برای ساخت و‬ ‫تولی��د قطع��ات باقیمانده با توانمن��دی گروه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو و زنجیره تامین داخلی پ��روژه در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ .‬عالوه بر این در این پ��روژه از توانمندی‬ ‫داخل��ی برای طراحی و س��اخت قالب ها و تامین مواد‬ ‫اولیه نیز اس��تفاده خواهد شد‪ .‬به این ترتیب کمترین‬ ‫وابستگی را به خارج خواهیم داشت‪ .‬البته این به معنی‬ ‫ارتباط نداش��تن با همتایان بین المللی نیست زیرا در‬ ‫زمینه فناوری ه��ای جدید باید ارتباط وجود داش��ته‬ ‫باش��د‪ ،‬اما به طور قطع‪ ،‬با توجه به روند رو به توس��عه‬ ‫فناوری خودرو در راس��تای بومی سازی از توانمندی و‬ ‫ظرفیت شرکت دانش بنیان و دانشگاه ها کمک گرفته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬عنوان می شود ‪۲۰‬درصد قطعات به دلیل‬ ‫های تک بودن و هزین ه زیادی که برای تولید انها نیاز‬ ‫اس��ت صرفه اقتصادی ندارد که داخلی س��ازی شوند‬ ‫و تنها چند ش��رکت خاص این قطع��ات را برای تمام‬ ‫خودروسازان دنیا تولید و تامین می کنند‪ .‬در نتیجه در‬ ‫این باره ناگزیر به واردات هستیم‪.‬‬ ‫فناوری خودرو روزبه روز به سوی صنایع الکترونیکی‬ ‫و نرم اف��زاری س��وق پیدا می کند‪ .‬این صنایع بیش��تر‬ ‫به لح��اظ نرم افزاری نی��از به دانش فن��ی قوی دارند‬ ‫ک��ه در این باره تعداد محدودی از س��ازندگان در دنیا‬ ‫در ای��ن زمینه فعالیت می کنند‪ .‬اگ��ر بتوانیم قطعات‬ ‫مشکل جدی صنعت خودرو برای سال اینده چیست؟‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی گفت‪ :‬قیمت‬ ‫خودرو‪ ،‬دش��واری های واردات م��واد اولیه و قطع��ات و نیز بدهی های‬ ‫پیش��ین خودروسازان از عمده ترین مش��کالت صنعت خودرو برای‬ ‫س��ال این��ده خواهد ب��ود‪ .‬ش��هرام ازادی در گفت وگو با‬ ‫خبرخودرو درب��اره قطعیت ممنوعیت واردات خودرو‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬اظهار کرد‪ :‬از دو منظر می توان به این‬ ‫قضیه نگاه کرد؛ از منظر دولت که ممکن اس��ت‬ ‫با کمبود ارز برای خرید کاالهای اساسی مواجه‬ ‫باشد و ممنوعت واردات درست باشد‪ ،‬البته باید‬ ‫دید ف��روش واقعی نفت در س��ال اینده به چه‬ ‫ص��ورت خواهد بود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از منظر دیگر که‬ ‫مربوط به مردم و دسترس��ی م��ردم به خودروهای‬ ‫ب��ا کیفیت اس��ت می توان گف��ت ممنوعی��ت واردات‬ ‫خ��ودرو به زیان مردم خواهد ب��ود زیرا مردم ناچار به خرید‬ ‫خودروهای داخلی ش��ده و با محدودیت هایی از لحاظ عرضه و مسائل‬ ‫مربوط به خودروهای با سطح فناوری باالتر مواجه می شوند‪ .‬همچنین‬ ‫رقابتی که می تواند با ورود خودروهای خارجی ‪-‬به ویژه ان دس��ته که‬ ‫در کالس قیمتی پایین تری قرار دارند‪ -‬ایجاد ش��ود‪ ،‬منتفی می ش��ود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بنابرای��ن ممنوعیت واردات از ای��ن جهات به زیان‬ ‫مردم ب��وده و باعث ایجاد انحصار در بازار خودرو می ش��ود که انحصار‬ ‫می تواند از بعد کیفیت‪ ،‬س��طح فناوری و قیمت باش��د و در هر صورت‬ ‫ب��ه زیان مردم اس��ت‪ .‬عضو هیات علمی دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین‬ ‫طوسی درباره عمده ترین مش��کالت فعلی صنعت خودرو کشور گفت‪:‬‬ ‫عمده ترین مشکالت صنعت خودرو درحال حاضر ‪ ۳‬مسئله است‪ .‬مسئله‬ ‫اول‪ ،‬قیمت خودرو اس��ت‪ .‬درحال حاضر خودروسازان با افزایش قیمت‬ ‫م��واد اولیه‪ ،‬ارز و ت��ورم مواجه بوده و وضعیت فعل��ی منطقی نبوده و‬ ‫بحث قیمت خودرو باید از طریق دیگری حل و فصل ش��ده است و به‬ ‫صورت منطقی و متناس��ب با ش��رایط تغییر کند‪ .‬ازادی افزود‪ :‬مسئله‬ ‫دوم‪ ،‬بحث واردات است‪ .‬با توجه به تحریم های موجود‪ ،‬خودروسازان با‬ ‫مشکالت اساسی مواجه شده اند زیرا قطعاتی که از خارج تامین می شد‬ ‫اکنون به راحتی وارد کش��ور نمی شود و این امر منجر به کاهش تولید‬ ‫ش��ده است‪ .‬مس��ئله س��وم‪ ،‬بحث بدهی های قبلی مربوط به سال های‬ ‫گذش��ته خودروسازان است که بار س��نگینی برای خودروسازان ایجاد‬ ‫ک��رده و هزینه های مالی مرتبط با بدهی ه��ای مذکور اجازه نمی دهد‬ ‫خودروس��ازان تولید مناسبی داشته باشند زیرا بخشی از درامد‪ ،‬صرف‬ ‫پرداخت بدهی ها می شود‪ .‬می توان گفت که این سه مسئله‪ ،‬مشکل‬ ‫جدی صنعت خودرو برای سال اینده خواهد بود‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو درباره گفته های وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در خص��وص حرکت به‬ ‫س��مت داخلی س��ازی گفت‪ :‬هر چند استراتژی‬ ‫س��اخت صد درصدی قطعات در داخل کش��ور‪،‬‬ ‫اس��تراتژی مناس��بی از دی��د ب��ازار و صنع��ت‬ ‫بین المللی خودرو نیست و هیچ جای دنیا و هیچ‬ ‫کش��وری صد درصد قطعات را خ��ود به تنهایی‬ ‫تولی��د نمی کند‪ ،‬اما در ایران ب��ه دلیل تحریم های‬ ‫بین المللی ممکن اس��ت ب��رای دوره ای ناچار به انجام‬ ‫این اقدام شویم که البته باعث هزینه باالتری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ممکن اس��ت س��اخت داخل برخ��ی از قطعات از‬ ‫لحاظ بازدهی منطقی نبوده و حجم س��رمایه گذاری به گونه ای باش��د‬ ‫که توجیه اقتصادی نداش��ته باش��د اما اگر قرار باشد صنعت خودرو به‬ ‫همین دلیل به س��مت تولید پایین و ورشکستگی حرکت کند قاعدتا‬ ‫باید فکری کرد که این فکر به س��اخت داخل قطعات مربوط می شود‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬س��اخت داخلی تمام قطعات ممکن است منطقی نبوده و‬ ‫این امر از دید یک بازار بین المللی اصولی نباش��د ولی ش��رایط ایران‪،‬‬ ‫شرایط خاصی است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی درباره قطع‬ ‫هم��کاری کونل��ون بانک چین با زنجیره خودروس��ازی کش��ور گفت‪:‬‬ ‫موض��وع انتقال پ��ول یک موضوع اساس��ی نه فقط در م��ورد صنعت‬ ‫خودرو بلکه برای بسیاری از کاالهای دیگر بوده و دولت باید به دنبال‬ ‫راهکار اساسی باشد و موضوع را به صورت جدی حل کند در غیر این‬ ‫ص��ورت نه تنها صنعت خودرو بلکه بس��یاری از صنایع دیگر نیز دچار‬ ‫مش��کل می ش��وند‪ .‬ازادی افزود‪ :‬کانال های ارتب��اط مالی چه از طریق‬ ‫کش��ورهایی که با انها ارتباطات تجاری داریم مثل هند‪ ،‬چین و ترکیه‬ ‫و یا کانال هایی که طبق توافقاتی که با اروپا در حال انجام اس��ت باید‬ ‫هرچه سریع تر فعال شوند در غیر این صورت صدمات وارده به صنعت‬ ‫از جمله صنعت مهم خودرو جبران ناپذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫الکترونیک��ی را در داخل طراح��ی کنیم‪ ،‬می توانیم به‬ ‫ان س��و نیز حرکت کنیم و برخی از قطعات انها را در‬ ‫داخل بسازیم‪ .‬به طور عمده‪ ،‬خط تولید انها در داخل‬ ‫وج��ود دارد و ب��ا خرید المان ه��ای الکترونیکی مانند‬ ‫ترانزیستورها و دیودها و‪ ...‬به راحتی می توانیم فناوری‬ ‫روز را در این حوزه نیز به کار گیریم‪.‬‬ ‫€ €ایا تیراژ‪ ،‬سرمایه گذاری را توجیه می کند؟‬ ‫تیراژ ب��رای المان های کوچک مهم اس��ت اما برای‬ ‫مجموعه سازی مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫€ €اگر بتوانیم در تولید این قطعات الکترونیکی‬ ‫ب�ه نتیجه مورد نظر دس�ت پیدا کنی�م ایا این‬ ‫امر‪ ،‬می تواند زمینه س�از حرکت به سوی تولید‬ ‫خودروهای برقی در کشور باشد؟‬ ‫تولی��د خودروهای برق��ی در برنامه گ��روه صنعتی‬ ‫ایران خ��ودرو قرار دارد‪ .‬در غرفه نمایش��گاه س��اپکو‪،‬‬ ‫ل برق و الکترونیک به نمایش گذاش��ته ش��د‬ ‫مگاماژو ‬ ‫و اعالم کردیم تنها بخش��ی که نسبت به عمق ساخت‬ ‫داخل تا حدودی عقب هس��تیم‪ ،‬این بخش اس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬جزو برنامه های اولویت دار ساپکو بوده تا از تمام‬ ‫امکانات داخلی و حتی شرکت های طراحی و مهندسی‬ ‫کمک گرفته ش��ود و این بخش نیز به عمق س��اخت‬ ‫داخل مورد نظر برسد‪.‬‬ ‫ب��ه طور قطع‪ ،‬باید خودروس��ازان داخلی به س��وی‬ ‫تولی��د خودروه��ای برقی حرک��ت کنند زی��را اینده‬ ‫بازار خودرو در دس��ت این نوع خودروها است‪ .‬دانش‬ ‫فنی بدنه و تزئینات داخلی و نیز اس��کلت خودروهای‬ ‫برق��ی در اختی��ار ما قرار دارد‪ ،‬فقط نیاز اس��ت دانش‬ ‫فنی اجزای برقی مانند موتورها و ش��بکه های برقی و‬ ‫نیز باتری ها کس��ب شود‪ .‬البته س��اخت باتری نیاز به‬ ‫سرمایه گذاری سنگینی دارد اما باقی اجزا را با دانشی‬ ‫که در خودروهای جدید به دست می اوریم‪ ،‬می توانیم‬ ‫داخلی سازی کنیم‪.‬‬ ‫€ €درحال حاض�ر بات�ری خودروه�ا از س�وی‬ ‫صباباتری تولید و تامین می شود‪ .‬ایا این شرکت‬ ‫می تواند در زمینه ساخت باتری های خودروهای‬ ‫ک کند؟‬ ‫برقی نیز به خودروسازان کم ‬ ‫در این ب��اره برنامه های��ی وج��ود دارد‪ .‬به طور قطع‪،‬‬ ‫اگ��ر تی��راژ تولید خودروه��ای برقی اقتصادی ش��ود‬ ‫باتری س��ازان داخلی هم ناگزیر به تولید انها خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه ش�رکت س�اپکو ب�رای هم�کاری با‬ ‫دانش�گاه در راس�تای ارتق�ای فن�اوری در امر‬ ‫ساخت و تولید قطعات چیست؟‬ ‫در این باره فراخوان داده ایم و چون بیشترین تمرکز‬ ‫شرکت س��اپکو روی نیروی انسانی متخصص است با‬ ‫دانش��گاه ها ارتباط برقرار ش��ده و با دانش��جویانی که‬ ‫در این زمینه عالقه مند و دارای اس��تعداد و خالقیت‬ ‫باش��ند‪ ،‬با یک سلس��له اموزش ها‪ ،‬همکاری خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در واق��ع خودرو از ‪۵‬بخش به لحاظ فناوری و دانش‬ ‫فنی تش��کیل ش��ده ک��ه می ت��وان از توانمندی های‬ ‫دانشجویان و فارغ التحصیالن این حوزه در این حوزه ها‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫€ €این ‪۵‬حوزه شامل چه بخش هایی می شود؟‬ ‫اس��کلت و بدن��ه؛ تزئینات داخل��ی و خارجی مانند‬ ‫صندل��ی‪ ،‬رودری‪ ،‬چراغ ها‪ ،‬س��پرها و‪...‬؛ قوای محرکه‬ ‫مانند موتور‪ ،‬گیربکس‪ ،‬دیفرانسیل؛ برق و الکترونیک‬ ‫و پلتفرم یا شاس��ی‪ .‬در خودروهای برقی تنها قسمتی‬ ‫ک��ه تغیی��رات بس��یاری دارد‪ ،‬ق��وای محرکه اس��ت‪.‬‬ ‫موت��ور و گیربکس ه��ای مکانیک��ی جای خ��ود را به‬ ‫موت��ور و گیربکس های برق��ی می دهند‪ .‬در حوزه برق‬ ‫و الکترونی��ک تا ح��دودی فعالیت هایی اغاز ش��ده و‬ ‫ی سرمایه گذاری‬ ‫فقط الزم اس��ت روی موتورهای برق ‬ ‫ش��ود که روی این موضوع نیز در حال کار هس��تیم‪.‬‬ ‫بات��ری‪ ،‬برق و الکترونیک از بخش هایی اس��ت که در‬ ‫خودروهای فعلی نیز استفاده میشود‪ .‬برای حرکت به‬ ‫سوی ساخت خودروهای برقی‪ ،‬روی این بخش ها هم‬ ‫متمرکز شده ایم‪.‬‬ ‫€ €اس�تانداردهای هش�تادوپنج گانه از ابتدای‬ ‫دی برای خودروها الزامی ش�د‪ .‬چقدر می توانیم‬ ‫در این باره روی ارتقای کیفی قطعات خودروهای‬ ‫موردنظر مانند پژو ‪ ۴۰۵‬امیدوار باشیم؟‬ ‫بخش مربوط به قطع��ات تا حدودی کارها به انجام‬ ‫رس��یده و اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه مس��ئله‬ ‫کالیبراس��یون روی کل خودرو در دس��تور کار است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬روی بدن��ه و تزئینات خارجی خودرو‬ ‫باید تغییراتی اعمال و انجام شود تا در برخورد با عابر‬ ‫پیاده‪ ،‬فرد‪ ،‬اسیب کمتری ببیند‪ .‬در این باره فعالیت ها‬ ‫نیز اغاز ش��ده اما با توجه به ش��رایط موجود سرعت‬ ‫پایین است زیرا سعی داریم تمام کارهای مورد نظر را‬ ‫با امکانات داخلی به سرانجام برسانیم‪.‬‬ ‫سهم خواهی از بازار جهانی با «خودباوری»‬ ‫امی�د رضای�ی‪ ،‬عض�و انجم�ن تخصص�ی صنای�ع همگ�ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س�ازی کش�ور‪ :‬صادرات بس��تری می خواهد‬ ‫تا محقق ش��ود‪ .‬این بس��تر باید از س��وی دولت و مدیران دولتی‬ ‫فراهم شود‪ .‬اما بخش��ی از راه نیز برعهده خود صنعتگر‬ ‫است‪« .‬خودباوری» یکی از مهم ترین پیش نیازهایی‬ ‫اس��ت که می تواند در کوتاه م��دت ما را به هدف‬ ‫یعنی صادرات هدایت کن��د‪ .‬در صنعت خودرو‬ ‫م��ا توانس��ته ایم خودروهای خود را به واس��طه‬ ‫همکاری و وصل شدن به خودروسازان خارجی‬ ‫صادراتی کنی��م اما در حوزه قطعه خیلی عقب‬ ‫هس��تیم زیرا این دو صنعت همسو و همسان با‬ ‫یکدیگر پیش نرفته اند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه سیاس��ت گذاری هایی ک��ه در بخش‬ ‫خودروس��ازی بوده به دلیل دولتی بودن‪ ،‬ن��گاه ویژه به ان‬ ‫شده اما صنعت قطعه که بخش خصوصی است از گردونه عقب افتاده‬ ‫است‪ .‬با ورود مدل های جدید و روزامدتر در صنعت خودرو در عمل‬ ‫بستر برای صادرات قطعات اماده می شود زیرا این مسئله مهم است‬ ‫که برای صادرات بتوانیم قطعات خودروهای به روز و در تردد جهان را‬ ‫تولید کنیم‪ .‬با تحقق این امر مهم قطعه ساز می داند باید چه برنامه ای‬ ‫ب��رای تولید و تامین قطعات موردنیاز در بازار داخل و خارج داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬هر یک از این قطعات در داخل تولید ش��ود به طور قطع ما را‬ ‫به س��وی جهانی شدن سوق داده اس��ت؛ چه در ایران استفاده شود‬ ‫چه خارج‪.‬‬ ‫توس��عه صادرات ام��ری پیچیده نیس��ت‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫کاری سهل هم نبوده و داشتن سهمی در بازارهای‬ ‫بین الملل��ی مولفه ه��ای خ��ود را دارد‪ .‬امروز ما‬ ‫بازار وس��یعی در اختیار نداری��م مگر بازارهای‬ ‫محدودی که در کشورهای همسایه هستند که‬ ‫خیلی قابل توجه نیس��تند‪ .‬اما می توانیم ان را‬ ‫گسترش دهیم‪ .‬اگر قطعه ساز داده های ساخت‬ ‫قطعات به روز را در اختیار داشته به لحاظ توان‬ ‫دانش مهندسی و تجربه و نیز زیرساخت کمبودی‬ ‫ندارد که ان استانداردها را در محصوالت خود داشته‬ ‫باشد‪ .‬اما چون این اطالعات به اشتراک گذاشته نمی شود‪،‬‬ ‫ساخت قطعات با مشکل همراه شده است‪.‬‬ ‫امروز خودروس��از جهانی در ترکیه از قطعه ساز این کشور استفاده‬ ‫می کند به طوری که شرکت هیوندا قطعات خود را از قطعه سازان این‬ ‫کش��ور تامین می کند؛ فورد‪ ،‬پژو‪ ،‬رنو و‪ ...‬همین طور‪ .‬تمام این برندها‬ ‫بین المللی هستند و هر زمان الزم داشته باشند همان قطعات صادر‬ ‫هم می شود‪« .‬خواستن» باید جدی پیگیری شود‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ماه تا یک سال حبس در انتظار رانندگان پالک مخدوش‬ ‫رئیس پلی��س راهور تهران بزرگ گف��ت‪ ۶ :‬ماه تا یک‬ ‫سال حبس در انتظار رانندگان پالک مخدوش است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرخ��ودرو‪ ،‬محمدرض��ا مهماندار‪،‬‬ ‫رئیس پلی��س راهور تهران ب��زرگ گفت‪ ۶ :‬ماه‬ ‫تا یک س��ال حبس در انتظ��ار رانندگان پالک‬ ‫مخدوش است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هفته پیش ‪ 10‬هزار وسایل نقلیه که‬ ‫پ�لاک خود را مخ��دوش و یا در هن��گام عبور از‬ ‫محدوده طرح پوش��انده بودند‪ ،‬اعمال قانون و هزار‬ ‫خ��ودرو از این تع��داد به دلیل دس��تکاری توقیف و به‬ ‫مراجع قضایی معرفی ش��دند‪ .‬رئیس پلیس راهور تهران‬ ‫ب��زرگ گف��ت‪ :‬طرح برخ��ورد با خودروه��ای پالک‬ ‫مخدوش به صورت نامحس��وس اس��تمرار خواهد‬ ‫داش��ت‪ ،‬این نوع تخلف از نظر پلیس جرم است‬ ‫و رانندگان متخلف دستگیر و به مراجع قضایی‬ ‫معرفی می ش��وند‪ .‬س��ردار مهماندار گفت‪ :‬اگر‬ ‫ماموران نیز در این زمینه کوتاهی یا سهل انگاری‬ ‫کنند بدون ش��ک با انان برخورد خواهد ش��د و‬ ‫پلیس از مراجع قضایی و دادس��تان تهران خواسته‬ ‫است در این زمینه کوتاه نیایند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بومی سازی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪۱۶‬خودرو‬ ‫سواری‬ ‫‪۴‬ستاره شدند‬ ‫اس�کندر نظری‪ ،‬فعال صنعت قطع�ه‪ :‬تولید‬ ‫یکی از سرفصل های خودکفایی و استقالل کشورها‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از عوامل ادامه یافتن ان رونق و توسعه‬ ‫در حوزه فعالیت مورد نظر اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫راهکار برای رونق بازار داخل صنعت خودرو افزایش‬ ‫کیفیت ه��ا و ارتقای فناوری تولی��د در محصوالت‬ ‫اس��ت‪ .‬باید صنعتگ��ر داخلی ب��ه اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی برس��د تا بازار رونق بگی��رد ضمن انکه‬ ‫سهمی نیز در بازارهای جهانی داشته باشد‪ .‬ازاین رو‬ ‫باره��ا تکرار ش��ده صنع��ت خودرو بای��د به بخش‬ ‫خصوصی واگذار ش��ود تا رونق مورد انتظار محقق‬ ‫ش��ود‪ .‬باید از مونتاژ خارج شده و به سوی طراحی‬ ‫خودروهای بومی حرکت کنیم تا توسعه و صادرات‬ ‫به معنای واقعی محقق شود‪ .‬امروز رنوکپچر و سراتو‬ ‫در کش��ور مونتاژ می ش��ود چرا ما نباید خودرویی‬ ‫مانند انه��ا تولید کنیم؟ یک��ی از دالیل رونق بازار‬ ‫تامین س��لیقه و خواست مش��تری است و کیفیت‬ ‫یک��ی از خواس��ته های انه��ا اس��ت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫س��لیقه ها و درخواس��ت ها متفاوت ش��ده و با ورود‬ ‫خودروهای با فناوری روز دنیا س��طح انتظار مردم‬ ‫نیز همان استانداردها و کیفیت است و صنعتگر باید‬ ‫به این سو حرکت کند‪ .‬این وظیفه صنعتگر داخلی‬ ‫اس��ت که باید بتواند با محصوالتش در بازار رقابت‬ ‫کند و س��هم بیشتری را برای خود در بازار داخل و‬ ‫خارج درنظر بگیرد‪ .‬این امر نیز ش��دنی اس��ت زیرا‬ ‫پایه ان در کش��ور فراهم است‪ .‬بنابراین پایه اصلی‬ ‫صنعت در کش��ور وجود دارد مهم این اس��ت که با‬ ‫فناوری روز‪ ،‬محصول کیفی به دس��ت مردم برسد‪.‬‬ ‫اگر چنین امری محقق شود خودروساز و قطعه ساز‬ ‫هر دو بازار پرتحرکی خواهند داشت‪.‬‬ ‫توانمندی داخلی برای بومی سازی‬ ‫خـــودروهــای هـوشمنــد‬ ‫مهدیه احمدی‬ ‫مس��ابقات گوناگون بخش��ی از فعالیت هایی است‬ ‫که زمینه رقابت را به وجود می اورد که بس��تری هم‬ ‫برای ارتقا و توسعه به شمار می رود‪ .‬در بحث خودرو‬ ‫نیز مسابقات بس��یاری در جهان برگزار می شود که‬ ‫هر یک جذابیت های خاص خود را دارد‪ .‬همان گونه‬ ‫که در نمایشگاه ها‪ ،‬تولیدکنندگان به نمایش اخرین‬ ‫دس��تاوردهای خود می پردازن��د؛ به طور معمول‪ ،‬در‬ ‫مس��ابقات نیز هر یک از ش��رکت کنندگان به ارائه‬ ‫اخری��ن توانمندی های خود در هر حوزه مش��غول‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مسابقات خودرو بیشتر در بخش ورزشی در حال‬ ‫انجام اس��ت اما مس��ابقات علمی هم به ویژه با ورود‬ ‫خودروهای��ی با فن��اوری جدید مانن��د خودروهای‬ ‫هوش��مند و خ��ودران این بخ��ش را متنوع تر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��اید صحبت از خودروهای هوشمند و خودران‬ ‫برای ما کمی غریب باشد زیرا صنعت خودرو کشور‬ ‫همچنان درگیر تولید خودروهای بنزینی است اما به‬ ‫شکل خرد و نه کالن‪ ،‬حرکت هایی در این راستا در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬مرتضی چمن ارا‪ ،‬دارنده دکترای‬ ‫معادل ‪ ICT‬و مخترع «تولید برق از اصوات» است‪.‬‬ ‫وی در مرک��ز علمی کاربردی ای��ران لوازم قطعه در‬ ‫ح��ال فعالیت اس��ت‪ .‬در ادام��ه گفت وگویی با وی‬ ‫در زمین��ه خودروهای هوش��مند و تبدیل گازهای‬ ‫کربن به اکسیژن از سوی این خودروها داشتیم که‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €ش�ما در ح�ال مطالعه درب�اره خودروهای‬ ‫هوشمند هستید‪ .‬در این زمینه به چه نتایجی‬ ‫دست یافته اید؟‬ ‫برای نخستین بار در جهان‪ ،‬هوش ‪ EIM‬را بنیان‬ ‫گذاشتیم که بخشی از ان در حوزه تخصصی صنعت‬ ‫خ��ودرو و خودروهای هوش��مند فعالیت دارد‪ .‬کلید‬ ‫این امر در مرکز علمی کاربردی «ایران لوازم قطعه»‬ ‫زده شد‪ .‬جالب اس��ت بدانید در بنیاد هوش ‪EIM‬‬ ‫کالس مخترع پروری برگزار می ش��ود که بخشی از‬ ‫ان درب��اره صنعت خودرو و خودروهای هوش��مند‬ ‫است‪.‬‬ ‫موضوع خودروهای اکسیژن ساز نیز از سال‪۱۳۹۱‬‬ ‫کلی��د خ��ورده و در ح��د نمونه های ازمایش��گاهی‬ ‫طراح هایی انجام ش��ده است‪ .‬همچنین پروژه تولید‬ ‫خودروهای هوشمند اکسیژن ساز از سوی گروهی از‬ ‫متخصصان در حال پیگیری و انجام است‪.‬‬ ‫€ €درب�اره خودروهای اکسیژن س�از بیش�تر‬ ‫برای ما بگویید‪.‬‬ ‫وس��یله ای در این مرکز طراحی ش��ده که هزینه‬ ‫استمرار تولید در گرو ارتقای کیفی‬ ‫زیادی ندارد (چنانچه با صنعتی ش��دن ان هزینه ها‬ ‫کاهش بیش��تری خواهد داش��ت) و ب��ا نصب روی‬ ‫خودروها و حتی خودروهای��ی که فیلتردار نبوده و‬ ‫هوشمند نیس��تند‪ ،‬گاز کربنیک اگزوز را با ترکیب‬ ‫یک سلسله مواد ش��یمی به برق تبدیل می کند‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر‪ ،‬با این فرایند ‪ O۲‬ازاد ش��ده و به این‬ ‫ترتیب خودروها می توانند اکسیژن ساز باشند‪.‬‬ ‫تولید اکس��یژن در خودروهای هوشمند هنوز در‬ ‫جهان انجام نش��ده و پروژه ای است که ما در مرکز‬ ‫خود در حال مطالعه و پیگیری درباره ان هستیم‪.‬‬ ‫در زمینه خودروهای هوشمند پروژه های دیگری‬ ‫ه��م در حال انجام اس��ت‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬خودرو‬ ‫می تواند بخش��ی از برق خود را از اص��وات و امواج‬ ‫رادیوی��ی موجود در فضا تامین کند‪ ،‬امواجی که در‬ ‫حال هدررفت هستند‪ .‬همچنین تولید خودروهایی‬ ‫با قابلیت اس��تفاده از گرما و ح��رارت موجود برای‬ ‫تامین برقش در زمینه بهینه س��ازی انرژی در حال‬ ‫مطالعه و پیگیری در این مرکز است‪.‬‬ ‫مطالعاتی نیز روی هدایت خودروهای هوش��مند‬ ‫به وسیله تلفن همراه‪ ،‬برای افرادی که معلول هستند‬ ‫و به عنوان نمونه‪ ،‬پای خود را از دست داده اند‪ ،‬انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به این ترتیب این اف��راد می توانند با‬ ‫گوشی های تلفن همراه خود رانندگی کنند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا تمام این توضیح ها اکنون پرس�ش این‬ ‫است که ایا این پروژه ها در ایران قابلیت اجرا‬ ‫دارند؟‬ ‫در این زمینه نمونه ازمایش��گاهی ساخته شده و‬ ‫سوئیچینگ مخابراتی ان در سال‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬در کشور‬ ‫ی تلفن‬ ‫به ثبت ملی رس��ید اینکه با استفاده از گوش ‬ ‫همراه به خودرو فرمان دهیم‪ .‬بخش��ی دیگر که در‬ ‫سال‪ ۱۳۸۷‬مطالعه شد امروز در مرحله نمونه سازی‬ ‫براساس گزارش ارزش��یابی خودرو‪ ،‬پرستاره های رده های‬ ‫کیفی در اذر امس��ال مشخص ش��دند و ‪۱۶‬خودرو سواری‬ ‫‪۴‬ستاره کیفی را دریافت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬در دس��ته قیمتی یک‪ ،‬گروه خودروهای‬ ‫سبک‪ -‬سواری پژو ‪ ۲۰۰۸‬و سوزوکی گرند ویتارا و نیومزدا‬ ‫‪ ۳‬و در دس��ته قیمتی ‪ ،۲‬کیا سراتو‪ ،‬هیوندای‪ ،۲۰i‬هیوندای‬ ‫‪ accent‬و ه��اوال ‪ h ۲‬موف��ق به دریافت ‪ ۴‬س��تاره کیفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در دس��ته قیمتی ‪ ۳۰b ،۳‬و چانگان ‪ cs ۳۵‬و در دس��ته‬ ‫ب��رای ازمایش اس��ت‪ .‬در این پ��روژه می خواهیم با‬ ‫تعامل س��ازنده ب��ا جهان به نتیجه ه��ای مورد نظر‬ ‫دست یابیم‪.‬‬ ‫€ €ای�ن پروژه ها به ش�کل بس�یار محدود در‬ ‫حال انجام اس�ت‪ .‬عنوان کردید برخی پروژه ها‬ ‫حتی از س�ال ‪ ۸۴‬کلید خورده و امروز بیش از‬ ‫یک دهه گذش�ته‪ ،‬اما هنوز در حد نمونه باقی‬ ‫مانده ان�د‪ .‬قرار اس�ت اج�رای ای�ن پروژه ها را‬ ‫بخش خصوصی دنبال کند یا دولتی؟‬ ‫تاسف بار این است که‬ ‫ایده مخترعان داخلی‬ ‫در کشورهای دیگر به‬ ‫مرحله اجرا می رسد‪،‬‬ ‫چرا نباید در داخل‬ ‫کشور از انها بهره برد؟‬ ‫موضوع این است که‬ ‫مدیران ما در زمینه‬ ‫خودروهای هوشمند رفع‬ ‫تکلیفی عمل می کنند‬ ‫در هر دو حوزه خصوصی و دولتی برنامه همکاری‬ ‫داریم‪ .‬اما بزرگ ترین مش��کلی که در حوزه خودرو‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نب��ود اطالعات و داده ه��ای مورد نیاز‬ ‫در این باره اس��ت‪ .‬ضروری اس��ت دو سامانه در این‬ ‫زمینه وجود داشته باشد مشابه همان سامانه هایی‬ ‫ک��ه در جهان فعالی��ت دارند‪ .‬در ای��ن زمینه باید‬ ‫قیمتی ‪ ،۴‬رنو س��اندرو اتوماتیک‪ ،‬تندر‪ ۹۰‬پالس اتوماتیک‪،‬‬ ‫تندر‪ ۹۰‬پالس‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۷‬اتوماتیک‪ ،‬پارس تندر‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۷‬و‬ ‫اریو دنده ای نیز ‪۴‬ستاره گرفتند‪.‬‬ ‫در دسته قیمتی‪ ۵۷‬هیچ یک از خودروهای ساخت داخلی‬ ‫نتوانستند در رده کیفی باال قرار بگیرند و سایپا ایکس‪،۱۱۱‬‬ ‫س��ایپا ایکس‪ ،۱۳۱‬س��ایپا ایکس‪ ۱۳۲‬و س��ایپا ایکس‪۱۳۱‬‬ ‫پارس خودرو ‪ ۲‬ستاره گرفتند‪.‬‬ ‫در بخش وانت و در دس��ته قیمتی یک‪ ،‬وانت نیو پیکاپ‬ ‫فوتون ‪۳‬س��تاره گرفت و در دس��ته قیمتی ‪ ،۲‬وانت تندر ‪۳‬‬ ‫خصوصی‪‎‬سازی و توسعه صنعتی‬ ‫ابوالفضل خلخالی‪ ،‬عضو هیات‪‎‬علمی دانشگاه‬ ‫عل�م و صنع�ت‪ :‬مهم تری��ن موضوع در امر توس��عه‬ ‫صنعتی خصوصی‪‎‬سازی انها است‪ .‬صنعت خودرو نیز‬ ‫از این امر مستثنا نبوده و باید برای رسیدن به توسعه‬ ‫به سوی خصوصی شدن گام بردارد‪.‬‬ ‫در این باره نخس��ت باید خودروساز مجموعه‪‎‬های‬ ‫اقماری خ��ود را واگذار کند‪ .‬این ش��رکت‪‎‬ها مربوط‬ ‫به س��ازندگان سیس��تم‪‎‬ها و قطعات خودرو است که‬ ‫لزومی ندارد خودروس��از مالک انها باشد‪ .‬در نتیجه‬ ‫می‪‎‬توان��د ان را ب��ه بخ��ش خصوصی واگ��ذار کند‪.‬‬ ‫موضوع دیگر دستیابی به دانش فنی است‪ .‬این مسئله در بحث طراحی‬ ‫و تولید قطعات و توس��عه محصوالت جدید با توجه به شرایط تحریمی‬ ‫مطرح است زیرا یک سلسله قطعات و مجموعه‪‎‬ها با توجه به افزایش نرخ‬ ‫ارز گران‪‎‬تر وارد خواهد شد‪ .‬باید سعی شود با اختصاص دادن بودجه‪‎‬ای‬ ‫این قطعات داخلی س��ازی ش��وند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬باید زیرساخت‪‎‬هایی‬ ‫به وجود ای��د که نیازهای صنعت خودرو مطرح و ش��رکت‪‎‬های خصوصی‬ ‫و دانش‪‎‬بنیان همچون دانش��گاه‪‎‬ها و مراکز پژوهش��ی از این مس��ائل و‬ ‫مش��کالت اگاه باش��ند و برای رفع ان اقدام کنن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬ضروری‬ ‫اس��ت سرمایه‪‎‬گذاران ورود کرده و این زیرس��اخت‪‎‬ها را به وجود اورند‪.‬‬ ‫عالوه بران‪ ،‬اگر پیش‪‎‬تر داخلی‪‎‬س��ازی برخی قطع��ات صرفه اقتصادی‬ ‫نداش��ت امروز در ش��رایطی که قرار داریم ش��رایط بومی‪‎‬سازی توجیه‬ ‫اقتص��ادی دارد؛ بنابرای��ن باید نقدینگی س��رگردان در بازار به س��وی‬ ‫تولید هدایت ش��ود‪ .‬بازار خودرو کش��ور به لحاظ تولی��د و فروش بازار‬ ‫مطمئنی اس��ت و با توجه به گران بودن خودروهای وارداتی محصوالت‬ ‫س��اخت داخل بازار خوبی دارند‪ .‬تنها باید حلقه‪‎‬های‬ ‫مرتبط شامل خودروساز‪ ،‬ش��رکت‪‎‬های دانش‪‎‬بنیان‪،‬‬ ‫س��رمایه‪‎‬گذار و‪ ...‬را ب��ه یکدیگر متص��ل کرد‪ .‬به این‬ ‫ترتیب خودروس��از می‪‎‬تواند حاش��یه سودی داشته‬ ‫باش��د که درحال‪‎‬حاضر برای او وجود ندارد‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه نرخ تمام ش��ده محص��والت خودرویی باال‬ ‫است حاشیه سود خودروسازان پایین بوده از این رو‪،‬‬ ‫باید حاش��یه سود مطمئنی برای خودروساز به وجود‬ ‫ اید که این حاشیه سود به زنجیره تامین انها سرازیر‬ ‫ش��ود‪ .‬زنجیره تامین باید دارای این جذابیت باش��د‬ ‫که س��رمایه‪‎‬گذار انگیزه الزم برای س��رمایه‪‎‬گذاری داش��ته باشد‪ .‬به طور‬ ‫قطع‪ ،‬اگر این جذابیت به وجود اید س��رمایه‪‎‬های س��رگردان به این س��و‬ ‫س��رازیر می‪‎‬ش��ود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬قطعاتی مانند ترم��ز‪ ،‬فرمان‪ ،‬موتور‪،‬‬ ‫مجموعه‪‎‬های شاس��ی و‪ ...‬تا امروز وارد می‪‎‬ش��د و بازار فروش خوبی هم‬ ‫داشتند‪ .‬این برای سرمایه‪‎‬گذار جذابیت دارد‪ .‬فقط خال این است که این‬ ‫حلقه‪‎‬ها به یکدیگر متصل نیس��تند‪ .‬خودروس��از مجموعه‪‎‬هایی را که تا‬ ‫امروز وارد می‪‎‬کرده باید فهرس��ت و اعالم کند و در روزنامه‪‎‬های رسمی‬ ‫فراخوان برای داخلی‪‎‬س��ازی انها بدهد‪ .‬در نتیجه سرمایه‪‎‬گذاران تامین‬ ‫نقدینگی کرده و شرکت‪‎‬های دانش‪‎‬بنیان به وسیله پژوهشگران بسیاری‬ ‫که در اختیار دارند نیز دانش فنی را بومی‪‎‬سازی و توسعه خواهند داد‪ .‬با‬ ‫سیاست‪‎‬گذاری‪‎‬هایی که در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز سازمان‬ ‫ایدرو انجام می‪‎‬شود این امر شدنی است‪ .‬بنابراین تاکید من برای توسعه‬ ‫روی موضوع خصوصی‪‎‬س��ازی و ایجاد بس��تری اس��ت که بتوان در ان‪،‬‬ ‫دانش فنی و سرمایه‪‎‬گذار را به زنجیره تامین خودروساز متصل کرد‪.‬‬ ‫ب��ه مخترعان کش��ور میدان بدهی��م‪ .‬از جمله این‬ ‫س��امانه ها می توان به سامانه «جابز» (‪ )Jobs‬و پل‬ ‫حرفه ای ه��ا (‪ )career bridges‬اش��اره کرد‪ .‬در‬ ‫سامانه «جابز» ایده پردازان‪ ،‬مخترعان‪ ،‬کارافرین ها‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران و صنعتگران هر یک جداگانه بانک‬ ‫اطالعات دارند‪ .‬اگر خودروسازان خصوصی و دولتی‬ ‫این استانداردها را برای خود ایجاد کنند‪ ،‬می توانند‬ ‫پروژه های پژوهش��ی خود را بهتر پیش ببرند و انها‬ ‫را زودتر تجاری س��ازی کنن��د‪ .‬ضمن انکه ایده ها و‬ ‫اختراعات به کمک صنعت از جمله خودروس��ازی‬ ‫می اید‪ .‬درحال حاضر س��امانه «جابز» مورد استفاده‬ ‫خودروسازان جهانی است‪ .‬ضمن انکه دانشگاه های‬ ‫تراز اول روی این سامانه مطالعه می کنند‪.‬‬ ‫فرصت های��ی ک��ه ای��ن س��امانه ب��رای دو طرف‬ ‫قرارداد ایجاد می کند این اس��ت که نیاز یک طرف‬ ‫را ب��ا توانمندی طرف دیگر رفع می کند‪ .‬در این باره‬ ‫شرکت خودروس��از می تواند واس��ط بین مخترع و‬ ‫سرمایه گذار برای صنعتی شدن یک ایده باشد‪.‬‬ ‫تاسف بار این اس��ت که ایده مخترعان داخلی در‬ ‫کش��ورهای دیگر به مرحله اجرا می رسد‪ ،‬چرا نباید‬ ‫در داخل کش��ور از انها بهره برد؟ موضوع این است‬ ‫که مدیران ما در زمینه خودروهای هوش��مند رفع‬ ‫تکلیفی عمل می کنند‪.‬‬ ‫این مس��ائل مهم و کارامد هس��تند‪ ،‬اما وقتی ما‬ ‫هن��وز گام های نخس��ت را برای تغیی��ر در صنعت‬ ‫خودرو برنداش��ته ایم‪ ،‬راه اندازی این س��امانه چقدر‬ ‫می تواند مفید واقع شود‪.‬‬ ‫پیش��نهاد من این اس��ت که در یک ب��ازه زمانی‬ ‫معین س��امانه «جابز» در سطح اس��تانی راه اندازی‬ ‫و داده ه��ا مخترعان‪ ،‬س��رمایه داران‪ ،‬صنعتگران و‪...‬‬ ‫جمع اوری شود‪.‬‬ ‫€ € در واق�ع پیش�نهاد نخس�ت ش�ما جذب‬ ‫س�رمایه گذار و به دس�ت اوردن اطالعاتی در‬ ‫زمینه مخترعان و ایده پردازان است؟‬ ‫بله‪ .‬به راحتی گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬ش��رکت‬ ‫سایپا یا خودروسازان خصوصی می توانند این سامانه‬ ‫را داش��ته باش��ند‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬در کش��ورهای‬ ‫صنعتی وقتی قرار اس��ت شرکتی صنعتی ثبت شود‬ ‫زمینه کاری ان پرسش می شود و اینکه چه کمکی‬ ‫به صنعت خودرو می کنند‪ .‬جالب است وقتی زمینه‬ ‫راه اندازی این سامانه ها پیگیری شود به کارشناسان‬ ‫یر س��یم‪ .‬از این رو‪ ،‬تاکید دارم این سامانه ها‬ ‫ایرانی م ‬ ‫در کشور فعالیت داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €منظ�ور این اس�ت ک�ه از این س�امانه ها‪،‬‬ ‫بخش دولتی و خصوصی می توانند برای تولید‬ ‫خودروهای هوش�مند ی�ا اکسیژن س�از بهره‬ ‫ببرند؟‬ ‫بله‪ .‬یکی از مشکالت بزرگ صنعت خودرو مدیران‬ ‫مقطعی ان هس��تند‪ ،‬ضمن انکه اگر به طور مناسب‬ ‫فعالیت داشته باشند‪ .‬ضروری است این مشکل و نیز‬ ‫رفع تکلیفی عمل کردن در بدنه مدیریت به گونه ای‬ ‫رفع شود‪.‬‬ ‫€ €خودروهای هوش�مند و اکسیژن ساز تنها‬ ‫برای موارد خاص مانند مس�ابقات اتومبیلرانی‬ ‫کارب�رد دارن�د و از ای�ن قابلی�ت برخوردارند‬ ‫ک�ه به عن�وان وس�یله حمل ونقل در ن�اوگان‬ ‫حمل ونق�ل عمومی هم م�ورد اس�تفاده قرار‬ ‫گیرند؟‬ ‫ای��ن خودروه��ا در ن��اوگان حمل ونق��ل عمومی‬ ‫قابل اس��تفاده هس��تند‪ .‬مقدمه این نوع کارایی در‬ ‫سال‪ ۱۳۸۵‬کلید خورد‪ .‬همان گونه که گفتم اینکه با‬ ‫استفاده از امواج رادیویی موجود در فضا‪ ،‬برق مورد‬ ‫نیاز انها تامین ش��ود‪ .‬مجوز نمونه س��ازی ان گرفته‬ ‫ش��ده و می توان بر ای کل اجس��ام پرنده حتی برای‬ ‫وسایل نقلیه هوایی هم مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫در زمین��ه تامی��ن ب��رق از ام��واج رادیویی برای‬ ‫خطوط حمل ونقل عمومی ش��امل خودرو‪ ،‬مترو و‪...‬‬ ‫برنامه داریم‪ .‬همچنین درباره تولید و ساخت وسایل‬ ‫هوایی که خود اکسیژن ساز باشند‪.‬‬ ‫مطالع��ه در این زمین��ه ادامه دارد ام��ا از جمله‬ ‫چالش های ما این اس��ت که وقتی مخترع بخش��ی‬ ‫از تجهیزاتش دچار مش��کل می ش��ود مرکزی برای‬ ‫کمک و حمایت برای رفع مشکل وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنین در بح��ث رعایت قوانی��ن و مقررات از‬ ‫سوی صاحبان خودرو برنامه مطالعاتی داریم اینکه‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬در حوزه موتورس��یکلت اگر صاحب‬ ‫ان کاله ایمنی بر سر نگذاشته باشد‪ ،‬موتورسیکلتش‬ ‫روشن نشود‪.‬‬ ‫ستاره دریافت کرد‪.‬‬ ‫در گروه خودروهای سنگین‪-‬مینی بوس‪ ،‬ون مسافری وانا‬ ‫و در گروه اتوبوس‪ ،‬اتوبوس بین شهری اسکانیا درسا ‪۴‬ستاره‬ ‫گرفتند‪ .‬در گروه کامیونت‪ ،‬کامیونت ایسوزو ‪ NPR K۷۵‬و‬ ‫کامیونت هیوندای ‪HD ۶۵‬و کامیونت ایسوزو ‪NMR ۸۵‬‬ ‫و درگ��روه کامی��ون‪ ،‬کامیون ایس��وزو ‪ NPR ۷۵ M‬و نیز‬ ‫ایسوز ‪ FVR‬و درگروه کشنده ها نیز کشنده ولوو‪،FH ۵۰۰‬‬ ‫کش��نده اسکانیا ‪ R ۵۰۰‬و کشنده اسکانیا ‪ R ۴۴۰‬موفق به‬ ‫دریافت ‪ ۴‬ستاره شدند‪.‬‬ ‫به وضعیت قطعه سازان رسیدگی نمی شود‬ ‫در ش��رایط دش��وار کنونی فعالیت قطعه س��ازان‬ ‫بی��ش از انکه به س��ود این فع��االن صنعت خودرو‬ ‫باش��د منجر به ضرر و زیان انها ش��ده بر این اساس‬ ‫بسیاری از قطعه س��ازان معتقدند ادامه روند کنونی‬ ‫تبعات جبران ناپذیری برای خودروس��ازی کشور در‬ ‫پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مازیار بیگل��و‪ ،‬دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودرو در گفت وگ��و با خبرخودرو با‬ ‫تاکید بر لزوم میسر شدن ثبت سفارش بدون انتقال‬ ‫ارز اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه با وجود درخواس��ت های‬ ‫مک��رر و جلس��ات پی در پی‪ ،‬این مه��م اتفاق نیافت��اده که ثمری جز‬ ‫ادامه داشتن مشکالت قطعه سازان در تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬قطعه س��ازان با داس��تان عجیبی روبه رو ش��ده اند از‬ ‫سویی مجبور به گذران فرایند طوالنی تخصیص ارز هستند و از سوی‬ ‫دیگر با تحریم هایی که ش��امل حال قطعه س��ازان ش��ده دست و پنجه‬ ‫نرم می کنند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در حالی به درخواس��ت قطعه سازان بی توجهی می شود که‬ ‫در دور نخس��ت تحریم ها در س��ال ‪ ۹۰‬یا ‪ ۹۱‬مس��یر تامین مواد اولیه‬ ‫بدون انتقال ارز باز بود اما این مس��یر امروز در کمال ناباوری مس��دود‬ ‫شده اس��ت‪ .‬وی با س��خت توصیف کردن روند تامین مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز قطعه سازان گفت‪ :‬تامین مواد اولیه برای قطعه سازان بسیار دشوار‬ ‫ش��ده زیرا موجودی ه��ای در راه و همچنین موجودی کارخانه ها تماما‬ ‫مصرف شده و با توجه به تمام اخطارهایی که بارها داده شده بود امروز‬ ‫از خطوط قرمزی که نباید به انها می رسیدیم عبور‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرو خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در ش��رایط کنونی هیچ‬ ‫برنامه و افق روش��نی برای تامی��ن مواد اولیه وجود‬ ‫ندارد و این ابهام برای قطعه سازان وجود دارد که از‬ ‫چه طریق می توانند مواد اولیه را خارج از نظام بانکی‬ ‫حتی با نرخ ارز باالتر تهیه کنند‪.‬‬ ‫بیگلو به پیش��نهاد سه راهکار برای حل مشکالت‬ ‫قطعه سازان اشاره کرد و با تاکید بر لزوم اجرای هم‬ ‫زمان انها گفت‪ :‬نخس��تین گامی که باید خیلی س��ریع برداش��ته شود‬ ‫بحث ازادسازی قیمت ها است تا با اصالح قیمت ها قطعه سازان بتوانند‬ ‫م��واد اولیه مورد نیاز را از منابع در دس��ت حتی ب��ا قیمت های باالتر‬ ‫خریداری کنند و تولید را ادامه دهند‪.‬‬ ‫او گام دوم را تامی��ن نقدینگ��ی قطعه س��ازان عنوان ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه قیمت ها س��ه برابر ش��ده در واق��ع ارزش نقدینگی‬ ‫قطعه س��ازان به یک س��وم کاهش یافته بنابراین در این شرایط تامین‬ ‫نقدینگی قطعه س��ازان ضروری است و در مرحله اخر باید امکان ثبت‬ ‫سفارش بدون انتقال ارز میسر شود تا پس از اصالح قیمت ها و یا تامین‬ ‫نقدینگی‪ ،‬پول ها را به خارج از کشور حواله کنیم تا قادر به تامین مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز تولید باشیم‪.‬‬ ‫بیگل��و گفت‪ :‬به هی��چ عنوان تحریم های خارجی منعی برای ش��یوه‬ ‫بدون انتقال ارز ایجاد نکرده و هر چه هس��ت داخلی است و موانعی را‬ ‫به وجود اورده است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫واردات الستیک از چین باید متوقف شود‬ ‫نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬الستیک های بازیافتی عمر مفید کوتاه تری نسبت‬ ‫به الس��تیک های استاندارد دارند و خطر ترکیدگی انها‬ ‫چندین برابر س��ایر الستیک ها است‪.‬سیداحسن علوی‬ ‫در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با هشدار نسبت به نبود نظارت‬ ‫بر واردات الس��تیک‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه بخشی از واردات‬ ‫الس��تیک خودروهای سبک و س��نگین از کشور چین‬ ‫انجام می ش��ود و در این میان این نگرانی وجود دارد که‬ ‫بخشی از این الستیک ها‪ ،‬محصوالت بازیافتی باشد‪.‬این‬ ‫نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد‪ :‬الس��تیک های‬ ‫بازیافتی عمر مفید کوتاه تری نس��بت به الستیک های‬ ‫استاندارد دارند و خطر ترکیدگی انها چندین برابر دیگر‬ ‫الستیک ها است زیرا انها الستیک ها کهنه را جمع اوری‬ ‫و بار دیگر برای انها عاج درس��ت می کنند‪.‬وی با اشاره به‬ ‫س��فر خود به چین گفت‪ :‬ما در سال های گذشته سفری‬ ‫به کش��ور چین و بازدیدی از مناطق صنعتی این کشور‬ ‫داشتیم‪ ،‬در یکی از بازدیدها ما را به نزدیکی چند روستا‬ ‫برده و اعالم کردند که محصوالت صادرشده به ایران در‬ ‫این مناطق تولید می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که این‬ ‫مناطق زیرس��اخت های الزم را برای تولیدات نداشتند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا اعالم اینکه واردات الس��تیک از کش��ور چین باید به‬ ‫طور کامل متوقف شود‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬به نظر من کشورهای‬ ‫اروپایی حتی کش��ورهای کوچک این ق��اره جایگزین‬ ‫بهتری نس��بت به چینی ها بوده و باید محصوالت از این‬ ‫کش��ورها وارد ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در چند هفته گذشته‬ ‫خبرهایی در رسانه ها مطرح ش��د‪ ،‬مبنی بر اینکه شاید‬ ‫فراین��د بازرس��ی و ازمایش مرغوبیت الس��تیک های‬ ‫وارداتی کاهش یابد که این مس��ئله به طور قطع به ضرر‬ ‫مصرف کنندگان و مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫صنعت رینگ و تایر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فوالدی ها سهم الومینیومی ها را گرفتند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫ویژگی علم و فناوری حرکت است‪ .‬این حرکت در دوره ای که به عصر‬ ‫فناوری نام‪‎‬گذاری ش��ده با شتاب بسیاری همراه است تا به سلیقه‪‎‬های‬ ‫گوناگون بیش از ‪ ۷‬میلیارد جمعیت جهان پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫برای هر فردی خواسته‪‎‬ها و نیازها متفاوت می‪‎‬شود‪ .‬صنعتگران جهان‬ ‫این امر مهم را به طور کامل درک کرده‪‎‬اند‪ ،‬از این رو برای داشتن بازار و‬ ‫توسعه ان نخستین مولفه را تامین رضایت مشتریان درنظر گرفته‪‎‬اند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان ب��ا تنوع در اپش��ن‪‎‬های یک مدل خودرو‪ ،‬س��عی در‬ ‫پاسخگویی به نیاز تمام مشتریان در هر سطح و طبقه‪‎‬ای دارند‪ .‬ظاهر و‬ ‫زیبایی بصری هر محصول تولیدی‪ ،‬در جلب نظر مش��تری تاثیر زیادی‬ ‫دارد و ای��ن موضوع در بین قش��ر جوان از اهمیت بیش��تری برخوردار‬ ‫است‪ .‬خودروهای رنگارنگ با ظاهری متنوع‪ ،‬رقابت را برای صنعتگران‬ ‫ک س��خت‪‎‬تر می‪‎‬کند‪ .‬از این رو‪ ،‬هوشمندی و خالقیت تنها ضامن‬ ‫کوچ ‪‎‬‬ ‫ادامه حیات انها در اینده است‪.‬‬ ‫همان گونه که ویژگی های کفش برای انس��ان دارای اهمیت اس��ت‪،‬‬ ‫رین��گ و تای��ر نیز ب��رای خودروها قطع��ات مهمی به ش��مار می روند‪.‬‬ ‫گ‪‎‬های فوالدی ساخته می‪‎‬شدند که با‬ ‫س��ال‪‎‬های س��ال خودروها با رین ‬ ‫ی‪‎‬دادند‪ ،‬اما با پیش��رفت‬ ‫ی��ک قالپاق و تایر‪ ،‬چرخ خودرو را تش��کیل م ‬ ‫فن��اوری در این حوزه‪ ،‬رینگ‪‎‬ه��ای الومینیومی جایگزین انواع فوالدی‬ ‫ی هستند‪.‬‬ ‫انها شدند که به لحاظ زیبایی و ظاهر شکیل‪‎‬تر از انواع فوالد ‪‎‬‬ ‫‹ ‹مدیریت مالی در کنار کاهش تیراژ‬ ‫محمدحسین مربی‪ ،‬مدیرعامل یکی از شرکت های تولیدکننده رینگ‬ ‫گ‏های الومینیومی گفت‪ :‬تولید خودرو به‬ ‫در کشور در زمینه تولید رین ‪‎‬‬ ‫همراه قطعات ان حلقه های یک زنجیره و به یکدیگر وابس��ته هستند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬چندی اس��ت که این زنجیره دچار مشکالت اساسی شده‬ ‫و افزای��ش ن��رخ ارز و مواد اولیه در چند ماه گذش��ته‪ ،‬نرخ تمام ش��ده‬ ‫محصوالت را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��واهد نش��ان از فعالیت دالالن در بازار خودرو دارد که‬ ‫به نوع��ی این بازار را از کنترل خارج کرده اس��ت‪ .‬مش��کالت مربوط به‬ ‫موض��وع نقدینگی نیز ادامه حیات واحدهای تولید را به ش��دت تهدید‬ ‫می کند زیرا از یک سو خودروسازان نمی توانند مطالبات قطعه‪‎‬سازان را‬ ‫بپردازند و از س��وی دیگر‪ ،‬افزایش نرخ مواد اولیه و ارز به کمبود منابع‬ ‫مالی در واحدهای صنعتی دامن زده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬فراموش نکنیم ظرفیت تولید خودرو در کش��ور بیش‬ ‫از س��طح فعلی ب��وده و به نوعی رانت موجود‪ ،‬ای��ن صنعت را با چالش‬ ‫روبه‪‎‬رو کرده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه صنعتگر در این ش��رایط ناگزیر ب��ه تعدیل نیرو‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما ‪۲۴۰‬نف��ر از نیرو های خود را تعدی��ل کردیم از این رو‬ ‫درحال حاضر نسبت به سال گذشته فقط با ‪۲۰‬درصد از نیروها فعالیت‬ ‫خود را ادامه می دهیم‪ .‬این در حالی است که تمام امکانات در کارخانه‬ ‫بدون اس��تفاده خاک می‪‎‬خ��ورد‪ .‬در این وضعیت‪ ،‬خودروس��از قادر به‬ ‫تولید اتوبوس‬ ‫معطل تامین‬ ‫نقدینگی‬ ‫پرداخت مطالبات و مدیریت مالی خود نیس��ت و تیراژ تولید به ش��دت‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بی تعهدی تولیدکنندگان مواد اولیه‬ ‫مرب��ی با بیان اینکه نیاز س��االنه کش��ور به الومینی��وم بین ‪ ۳۶۰‬تا‬ ‫‪۴۰۰‬هزار تن اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکنندگان ب��ه تعهدات خود در عرضه‬ ‫الومینی��وم به بورس عمل نمی‪‎‬کنند و به ط��ور قطره چکانی الومینیوم‬ ‫به بازار عرضه می‪‎‬ش��ود‪ .‬حتی اگر ‪۵‬هزار تن الومینیوم وارد بازار ش��ود‪،‬‬ ‫تاثیرگذار است و باعث می شود قیمت‪‎‬ها متعادل شده و مشکالت کمتر‬ ‫‪‎‬ش��ود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درحال‪‎‬حاضر ن��رخ الومینیوم در بازار جهانی (المی‬ ‫لندن) روند نزولی دارد با این وجود نرخ ان در کش��ور ما همچنان باال‬ ‫اس��ت؛ بنابراین صنعتگر به دلیل عرضه قطره چکانی ناگزیر اس��ت بین‬ ‫‪ ۲۰‬ت��ا ‪۲۵‬درصد از الومینیوم م��ورد نیاز خود را باالت��ر از نرخ واقعی‬ ‫خریداری کند‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگر با اش��اره ب��ه افزایش ظرفیت تولید خود گفت‪ :‬س��ال‬ ‫گذش��ته در حال افزایش ظرفیت های تولید خود بودیم که با ش��رایط‬ ‫فعلی روند ان متوقف ش��د‪ .‬اگر زمینه های الزم فراهم شود‪ ،‬می توانیم‬ ‫ساالنه بیش از ‪۱۰‬هزار تن رینگ الومینیومی تولید و به این ترتیب در‬ ‫کنار سایر فعاالن این حوزه تمام نیاز کشور را از داخل تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به دلیل افت تیراژ تولید خودرو‪ ،‬کاهش تولید رینگ‬ ‫در واحدهای صنعتی‪ ،‬امری طبیعی اس��ت‪ .‬البته بخش��ی از رینگ های‬ ‫تولیدی برای عرضه به بازار لوازم یدکی است‪ .‬این روزها خودروهای نو‬ ‫با رینگ‪‎‬های فوالدی تولید می‪‎‬ش��ود و گویا رینگ الومینیومی به نوعی‬ ‫یک اپش��ن برای خودروهای ایرانی به ش��مار می‪‎‬رود‪ .‬از این رو‪ ،‬این امر‬ ‫در کن��ار کاه��ش تیراژ تولید خ��ودرو منجر به اف��ت تولید رینگ‪‎‬های‬ ‫الومینیومی در کشور شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید یک دهم ظرفیت‬ ‫مربی در پاس��خ به این پرس��ش که چگونه صنعتگر ب��ا این زیان در‬ ‫حال فعالیت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکننده ناگزیر از تولید اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬این برند با س��رمایه ش��خصی در منطقه ای مح��روم در یکی از‬ ‫استان ها خط تولید رینگ الومینیومی راه اندازی کرده و منجر به ایجاد‬ ‫ش��غل در این منطقه محروم ش��ده اس��ت و تمام تالش خود را به کار‬ ‫گرفت��ه تا کارخانه فعال باقی بماند‪ ،‬اما اگر روند به همین ش��کل ادامه‬ ‫پی��دا کند‪ ،‬ناچار به تعدیل ح��دود ‪ ۱۰۰‬از نیرو های خود در این واحد‬ ‫تولیدی هستیم‪.‬‬ ‫این فعال حوزه قطعه‪‎‬سازی با اشاره به ظرفیت تولید ساالنه این واحد‬ ‫تولید رینگ گفت‪ :‬ماشین‪‎‬االت بخش تولید خوابیده و به جای ‪۱۰‬هزار‬ ‫تن با کمترین درصد در حال فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫مربی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چرا با صادرات ای��ن خال را پر‬ ‫نمی‪‎‬کنند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با افزایش نرخ ارز و مواد اولیه‪ ،‬تولیدکننده ناگزیر‬ ‫به افزایش س��رمایه در گردش خود اس��ت‪ .‬البته این امر را بدون کمک‬ ‫وام‪‎‬های بانکی که سود باالیی دارند انجام دادیم‪( ،‬سود تسهیالت بانکی‬ ‫در کشورهای خارجی ‪۲‬درصد است در حالی که صنعتگر ایرانی با سود‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنای��ع خ��ودرو و نی��رو محرکه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬بزرگ ترین‬ ‫مشکل شرکت های خودروس��از برای ساخت اتوبوس‬ ‫تامین نقدینگی اس��ت که باید از س��وی شرکت های‬ ‫حمل ونقلی و سازمان شهرداری ها انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬امیرحس��ین قنات��ی افزود‪ :‬وزارت‬ ‫بانکی ‪۲۵‬درصد باید رقابت کند) اما به دلیل کمبود مواد اولیه نمی‪‎‬توان‬ ‫وارد بازارهای صادراتی شد زیرا تضمینی برای تحویل به موقع محصول‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫مربی با بیان اینکه به لحاظ دانش فنی و تجهیزات سخت‪‎‬افزاری این‬ ‫واحد صنعتی روزامد اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دانش فنی ما از بهترین سازندگان‬ ‫اروپا هم باالتر اس��ت زیرا تلفیقی از بهترین‪‎‬های جهان است‪ .‬همچنین‬ ‫به لحاظ س��خت‪‎‬افزاری‪ ،‬در این واحد تولیدی نوسازی هایی انجام شده‬ ‫به طوری ک��ه پیش از عید‪ ۹۷‬با حضور مع��اون اول رئیس‪‎‬جمهوری از‬ ‫ماشین‪‎‬االت و خطوط جدید این واحد تولیدی بهره برداری شد‪.‬‬ ‫‹ ‹الومینیومی ها در انتظار تغییر قیمت ها‬ ‫سیدناصر قریشی از دیگر فعاالن حوزه تولید رینگ‪‎‬های الومینیومی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه مش��کالت کنونی برای تمام صنایع یکی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬یک تولیدکننده برای اینکه ادامه حیات داشته باشد نیاز به‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬تجهیزات و‪ ...‬دارد و درحال حاضر متاسفانه به دلیل باال رفتن‬ ‫نرخ مواد اولیه نرخ تمام شده هم به همان نسبت افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا این وضعی��ت‪ ،‬در عم��ل تولید در واح��د صنعتی ما‬ ‫متوقف ش��ده زیرا مش��تریان‪‎‬ما(ش��رکت های خودروس��ازی) با گران‬ ‫ش��دن الومینیوم‪ ،‬ان را از س��بد مصرف خود ح��ذف کردند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫کارخانه‪‎‬های رینگ‪‎‬س��ازی که در زمینه تولی��د رینگ‪‎‬های الومینیومی‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬در ش��رف تعطیلی بوده و بازار این قطعه به طور تقریبی‬ ‫صفر است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه با اش��اره به ن��رخ خودروها اظهارکرد‪ :‬منتظر‬ ‫هس��تیم نرخ جدید برای خودروها اعالم شود‪ ،‬اگر افزایش نرخ مصوب‬ ‫ش��ود ممکن اس��ت خودروس��از رینگ الومینیومی را دوباره در س��بد‬ ‫محصوالتش قرار دهد‪ .‬پیش‪‎‬تر بس��یاری از مدل‪‎‬های خودرو به س��وی‬ ‫استفاده از این نوع رینگ رفته بودند اما در شرایط فعلی به دلیل مسائل‬ ‫مالی اس��تفاده از رینگ الومینیومی در خط تولید خودرو حذف ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه حتی برای مدل‪‎‬هایی مانند‬ ‫س��راتو و پ��ژو ‪ ۲۰۰۸‬از رینگ فوالدی اس��تفاده می‪‎‬ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫خودروه��ا از رینگ‪‎‬ه��ای الومینیوم��ی وارداتی اس��تفاده می‪‎‬کنند که‬ ‫خودروس��ازان پیش از تحریم خری��داری و وارد کرده‪‎‬اند‪ .‬از این رو هنوز‬ ‫موج��ودی انبار دارن��د و از تولیدکننده داخلی ای��ن قطعه را خریداری‬ ‫نمی‪‎‬کنند‪ .‬پیش‪‎‬تر برای مدل‪‎‬هایی مانند سمند‪ ،‬پژو پارس‪ ،‬دانگ‪‎‬فنگ‪،‬‬ ‫کوییک‪ ،‬برلیانس‪ ،‬پراید‪ ،‬اریو و‪ ...‬رینگ الومینیومی از داخل خریداری‬ ‫می‪‎‬شد که اکنون با رینگ‪‎‬های فوالدی جایگزین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مواد اولیه و تحقق صادرات‬ ‫قریش��ی با اش��اره به ظرفیت این واحد صنعتی گفت‪ :‬ظرفیت واحد‬ ‫تولیدی ما تولید س��االنه ‪۵۰۰‬هزار رینگ اس��ت که در ‪ ۵‬ماه نخس��ت‬ ‫امسال در این واحد فقط‪۵۰‬هزار رینگ تولید شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به گرانی بازار مواد اولیه ادامه داد‪ :‬عرضه قطره چکانی‬ ‫الومینیوم به بازار سبب شده نرخ محصول الومینیومی که ابتدای سال‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با پافشاری بر مواضع پیشین‬ ‫خود‪ ،‬مخالف واردات اتوبوس های دست دوم به کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته این مس��ئول‪ ،‬توان س��اخت داخل اتوبوس‬ ‫وجود دارد و در صورت تامین منابع مالی‪ ،‬شرکت های‬ ‫خودروساز اماده ساخت‪ ،‬تامین و تحویل انها هستند‪.‬‬ ‫ساس�ان قربانی‪ ،‬کارش�ناس صنع�ت خودرو‪:‬‬ ‫ورود به بازارهای جهانی ضرورت امروز تولید اس��ت‬ ‫و راهکارهای خود را دارد‪ .‬نخست باید واحد تولیدی‬ ‫ان��دازه و مقیاس بین المللی بزرگی پیدا کند تا بتواند‬ ‫پاسخگوی مش��تریان باشد‪ .‬قطعه س��ازان کشور که‬ ‫به ط��ور معمول خرد هس��تند‪ ،‬نمی توانند در این باره‬ ‫به تنهایی سهمی در بازار جهانی داشته باشند و باید‬ ‫در یک مجموعه بزرگ عمل کنند‪.‬‬ ‫ای��ن امر به یک بس��تر فرهنگی قوی نی��از دارد و‬ ‫اگر س��ازندگان بخواهند در این باره به توسعه دست‬ ‫یابند خود باید به این باور برس��ند‪ .‬اگر فرهنگ سازی‬ ‫ش��د‪ ،‬موفق ش��ده ایم‪ .‬در واق��ع ادغام ب��ا این هدف‬ ‫انجام می ش��ود ک��ه توانمندی ش��رکت های تولیدی‬ ‫ارتق��ا یابد و تنها روی بازار داخلی متمرکز نباش��د و‬ ‫صنعتگر بخش��ی از تالش های خود را برای بازارهای‬ ‫خارجی هزینه کند‪ .‬مجموعه سازی منجر به افزایش‬ ‫‹ ‹زنجیره ای معیوب‬ ‫قریشی با بیان اینکه تجهیزات این شرکت نیاز به بازسازی و بهسازی‬ ‫ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬این برند ‪۵‬س��ال است که فعالیت خود را در تولید رینگ‬ ‫الومینیومی اغاز کرده و ماش��ین‪‎‬االت مورد استفاده ان هنوز به مرحله‬ ‫استهالک نرسید ‪‎‬ه است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در بحث دانش فنی تولید رینگ‬ ‫در س��طح جهانی تغییرات زیادی نداشت ه است و شاید تنها در ترکیب‬ ‫مواد اولیه تحوالتی رخ داده باشد‪ .‬قریشی در پایان یاداور شد‪ :‬مشکالت‬ ‫تنها به یک موضوع ختم نمی‪‎‬ش��ود‪ ،‬مسئله صنعت کشور کالن بوده و‬ ‫در واق��ع مربوط به یک زنجیره معیوب اس��ت‪ .‬به ه��ر روی‪ ،‬امیدواریم‬ ‫تغییراتی در سیاس��ت‪‎‬های کالن کش��ور به وجود اید که تولیدکنندگان‬ ‫بتوانن��د ب��دون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهن��د و متولی صنعت با‬ ‫برنامه‪‎‬ریزی‪‎‬های درس��ت زمینه کار با فرا غ‪‎‬بال را برای صنعتگران فراهم‬ ‫کنند‪ .‬اگر چنین ش��رایطی فراهم ش��ود به طور قطع‪ ،‬س��ود ان نصیب‬ ‫جامعه و اقتصاد کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫قناتی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬دولت در طرح نوس��ازی‬ ‫ناوگان فرس��وده تجاری تا ‪۵۰‬درصد قیمت خودرو را‬ ‫تقب��ل کرده و اگ��ر بتوان در تامی��ن باقیمانده قیمت‬ ‫با تامین تس��هیالت یا اورده نق��دی اقدام هایی انجام‬ ‫داد‪ ،‬ش��رکت های خودروس��از قادر به ساخت اتوبوس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اهداف بلندپروازانه بپرورانیم‬ ‫ظرفیت ها در واحدها تولیدی می شود‪ .‬طبیعی است‬ ‫ش��رکت هایی که با یکدیگر ادغام می ش��وند اگر باز‬ ‫هم تنها چش��م به بازار داخلی داشته باشند دوباره با‬ ‫چالش امروز و رونق نداشتن صادرات روبه رو خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬تولیدکنن��دگان باید ب��ا ادغام ب��ه افقی دورتر‬ ‫بیندیشند و اهداف به قول معروف بلندپروازانه برای‬ ‫خود داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ازار خود را می توانیم گس��ترش دهیم مش��روط‬ ‫ب��ر اینکه برنامه منس��جم داش��ته و در سیس��تمی‬ ‫تعریف ش��ده حرکت کنیم‪ .‬اه��داف بلندی برای افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬تعریف ش��ده و رس��یدن به صادرات یک سوم‬ ‫محص��والت‪ ،‬نیازمند همکاری و تعامل در راس��تای‬ ‫تشکیل زنجیره تامین بزرگ تر و توانمندتر است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن تعامل باید تس��ری پی��دا کند و‬ ‫همکاری صنعت با شرکت های دانش بنیان‪ ،‬زمینه ای‬ ‫برای روزامد شدن و راهیابی به بازار جهانی است‪.‬‬ ‫کیلوی��ی ‪۱۰‬هزار تومان خریداری می‪‎‬ش��د‪ ،‬به بی��ش از ‪۳۵‬هزار تومان‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫این فعال حوزه رینگ الومینیومی در پاس��خ به این پرس��ش که اگر‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز تامین شود با توجه به نبود بازار تقاضا‪ ،‬چه فایده ای‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬معضل امروز قطعه‪‎‬سازان این است که باید مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز خود را به طور نقدی خریداری کنند و در مقابل به طور اعتباری بین‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماهه و گاهی بیش��تر به خودروساز بفروشند‪ .‬البته اگر در بحث‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز اطمینان وجود داشته باشد بازارهایی داریم‬ ‫که می‪‎‬توانیم در انها فعالیت داش��ته باش��یم‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬در حال‬ ‫مذاکره با بخش صادرات گروه صنعتی ایران‪‎‬خودرو هس��تیم و عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬تقاضایی هم از سوی یک شرکت ترکیه‪‎‬ای داریم‪ .‬همچنین در حال‬ ‫مذاکره با ‪۲‬ش��رکت ایتالیایی هستیم تا بتوانیم در بازارهای بین‪‎‬المللی‬ ‫فعالیت داش��ته باش��یم‪ .‬در نتیجه این امکان برای ما وجود دارد که به‬ ‫بازارهای دیگر محصوالت خود را صادر کنیم‪ ،‬اما وقتی نسبت به تامین‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز اطمینانی وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫به طور جدی‪ ،‬این مسئله دنبال نمی‪‎‬شود‪.‬‬ ‫او خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از بس��تن قرارداد‪ ،‬تامین و تحویل به موقع‬ ‫محصول از اهمیت زیادی نزد مشتریان خارجی برخوردار است که اگر‬ ‫نتوانیم به موقع محصوالت را تامین کنیم‪ ،‬جریمه های س��ختی متوجه‬ ‫شرکت می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫قریش��ی با بیان رقابتی بودن رینگ‪‎‬ه��ای الومینیومی داخلی گفت‪:‬‬ ‫به لح��اظ کیفیت با بهتری��ن و معتبرین ترین محص��والت رینگ‪‎‬های‬ ‫الومینیومی جهان می توانیم رقابت کنیم‪ .‬ازمون‪‎‬های گوناگونی که روی‬ ‫این نوع رینگ‪‎‬های ایرانی انجام شده خود اثبات کننده این امر است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نرخ ارز و نرخ تمام شده محصول در زمینه صادرات‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگر نرخ تمام شده تولید در داخل افزایش یافته با گران شدن‬ ‫ارز ای��ن دو موضوع یکدیگر را پوش��ش می دهند‪ .‬از این رو‪ ،‬می‪‎‬توانیم با‬ ‫همتایان خود در سطح بین‪‎‬الملل وارد رقابت شویم‪.‬‬ ‫بیکاری در کمین قطعه سازان‬ ‫دبی��ر انجمن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور با بیان اینکه ‪۲۸۰‬هزار نفر از ابتدای سال‬ ‫تاکنون بیکار شده اند‪ ،‬گفت‪۱۳۰ :‬هزار نفر تعدیل و ‪۱۵۰‬هزار‬ ‫نفر تعلیق ش��ده اند‪ .‬ب��ه گزارش مه��ر‪ ،‬ارش محبی نژاد‪ ،‬در‬ ‫گردهمایی قطعه س��ازان خودرو از سراسر کشور‪ ،‬با اشاره به‬ ‫وضعیت اشتغال در صنعت قطع ه گفت‪ :‬اگرچه قطعه سازی‪،‬‬ ‫یکی از صنایع اشتغالزای کشور به شمار می رود‪ ،‬اما ‪۲۸۰‬هزار‬ ‫نفر از ابتدای سال تاکنون‪ ،‬بیکار شده اند؛ یعنی از این تعداد‬ ‫‪۱۳۰‬هزار نفر با تعدیل و ‪۱۵۰‬هزار نفر با تعلیق قراردادش��ان‬ ‫فسخ شده است‪ .‬وی با بیان اینکه از حدود ‪۱۲۰۰‬قطعه سازی‬ ‫فعال در کش��ور‪۴۰۰ ،‬واحد تعطیل و نیمه تعطیل ش��ده اند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬قیمت های فروش قطعات‪ ،‬با وجود افزایش قیمت های‬ ‫م��واد اولیه و نهاده های تولید هنوز از س��وی خودروس��ازان‬ ‫اصالح نش��ده است و بر همین اس��اس‪ ،‬قطعه سازان با زیان‬ ‫قابل توجهی روبه رو هس��تند؛ ضمن اینکه مجموع مطالبات‬ ‫قطعه س��ازان از خودروس��ازان به بیش از ‪۲۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان می رس��د‪ .‬محبی نژاد گفت‪ :‬مطالبات معوقه سررسید‬ ‫گذشته قطعه سازان اکنون به رقمی افزون بر ‪۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان رس��یده؛ ضمن اینکه مش��کالت ح��اد زنجیره تامین‬ ‫خودروسازی کش��ور نیز همچنان ادامه دارد‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه س��ازان از‬ ‫خودروسازان‪ ،‬افزایش چشمگیر مواد اولیه و نهاده های تولید‬ ‫نخس��تین مشکل است‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬مشکل قیمت فروش‬ ‫قطع��ات خودرو نیز باید برطرف ش��ود؛ این در حالی اس��ت‬ ‫که دش��واری تامی��ن مواد اولیه داخلی و خارجی و تس��ویه‬ ‫خریدهای اعتباری و ارزی را نیز باید به مس��ائل پیش روی‬ ‫صنعت قطعه اضافه کرد؛ ضمن اینکه افت تیراژ تولید باعث‬ ‫افزایش هزینه های س��ربار و ضرر و زیان کالن قطعه س��ازی‬ ‫شده است‪ .‬دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور تصریح کرد‪ :‬خودروسازان ‪۳۱‬درصد‬ ‫امسال نس��بت به سال گذشته و ‪۶۰‬درصد نسبت به برنامه‪،‬‬ ‫افت تولید داش��ته اند که اگر با چنین روندی‪ ،‬وضعیت ادامه‬ ‫یابد‪ ،‬تولید تا پایان س��ال به صفر می رسد؛ البته این موضوع‬ ‫با تغییر روند فعلی قابل اصالح است‪ .‬به این معنا که اصالح‬ ‫فوری قیمت قطعات خودرو از س��وی خودروسازان در مدت‬ ‫حداکثر ‪2‬هفته اینده براس��اس نرخ نهاده های تولید‪ ،‬تامین‬ ‫کسری نقدینگی قطعه سازان به مبلغ ‪۱۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و انجماد بدهی بانکی خودروس��ازان و قطعه س��ازان به نظام‬ ‫بانکی کش��ور به مدت یک س��ال و پرداخت فقط بهره بانکی‬ ‫ق شدن اقساط بانکی می تواند‬ ‫مربوط برای جلوگیری از معو ‬ ‫گره گش��ا باش��د‪ .‬محبی نژاد با بیان اینکه تسهیل اعتبارات‬ ‫اس��نادی داخلی یا ال س��ی برای کل زنجیره تامین خودرو‪،‬‬ ‫تس��هیل ثبت س��فارش و تخصیص ارز به وی��ژه ایجاد گزینه‬ ‫ب��دون انتقال ارز و امکان تس��ویه بدهی از هر طریق ممکن‬ ‫می توان��د راه حل های��ی برای رفع مش��کالت زنجیره خودرو‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬عرضه کافی مواد اولیه تولید داخلی و همچنین‬ ‫تسویه حساب های باز ارزی با طرف های خارجی قطعه سازان‬ ‫به نرخ گشایش اعتبار نیز می تواند موثر باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو بدون انتقال ارز‬ ‫رئی��س کل بان��ک مرک��زی با ثبت س��فارش و‬ ‫ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار‬ ‫هستند‪ ،‬بدون انتقال ارز‪ ،‬مخالفت کرده است‪ .‬به‬ ‫گ��زارش مهر‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی با ترخیص‬ ‫خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند‪،‬‬ ‫مخالف��ت کرده و گفته اس��ت دولت اج��ازه ورود‬ ‫بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات‬ ‫از ای��ن تاریخ به بعد را نخواهد داد‪ .‬واردات بدون‬ ‫انتقال ارز موجب می ش��ود منش��ا تامین ارز برای‬ ‫واردات خودرو مش��خص نباش��د و این در حالی‬ ‫اس��ت که در ماه های گذش��ته بانک مرکزی تمام‬ ‫تالش خود را ص��رف ان کرده که با حاکم کردن‬ ‫نظم بر بازار ارز‪ ،‬حساب دخل و خرج ارزی کشور‬ ‫را به دس��ت گیرد‪ .‬اما مصوبه جدید هیات وزیران‬ ‫اجازه می دهد خودروهای وارداتی بدون انتقال ارز‬ ‫وارد کش��ور شوند‪ ،‬بهانه تازه ای برای بی نظمی در‬ ‫ب��ازار ارز خواهد بود‪ .‬هیات وزی��ران در مصوبه ای‬ ‫ک��ه ‪۱۶‬دی ب��رای ترخیص ‪۱۳‬هزار خ��ودرو دپو‬ ‫ش��ده در گمرکات داش��ت‪ ،‬در بند یک ان‪ ،‬اجازه‬ ‫ثبت س��فارش ب��دون انتقال ارز ای��ن خودروهای‬ ‫وارداتی را داده بود‪.‬‬ ‫در بند یک این مصوبه امده بود‪ :‬ثبت س��فارش‬ ‫برای واردات خودروهای سواری(بدون رعایت سال‬ ‫س��اخت) که تا تاریخ ابالغ این تصویب نامه دارای‬ ‫قبض انبار گمرک‪ ،‬مناطق ازاد تجاری‪-‬صنعتی یا‬ ‫مناطق ویژه اقتصادی هس��تند‪ ،‬بدون انتقال ارز و‬ ‫از مح��ل ارز متقاضی با اظهار منش��ا ارز به بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اس�لامی ایران بالمانع اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین تمام��ی ثبت سفارش��ات قبلی خودرو‬ ‫(شامل بانکی و غیربانکی) لغو می شود‪.‬‬ ‫بالتکلیفی دولت؛ سرگردانی ملت‬ ‫بی دولتی در مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫عباس مجیدی نژاد‪ :‬رئی�س هیات مدیره انجمن‬ ‫صنف�ی مراکز معاینه فنی خ�ودرو‪ :‬با ابالغ و اجرای‬ ‫قانون هوای پاک در شهریور ماه سال ‪ 96‬امید بسیاری‬ ‫برای بهبود در وضیعت االیندگی هوا در کالن ش��هرها‬ ‫و ریزگرده��ا در مناط��ق غرب و جنوب غربی کش��ور‬ ‫ب��ود‪ .‬اما در اندک زمانی این امید به یاس تبدیل ش��د‪.‬‬ ‫در ای��ن بین نه تنها بهب��ودی در وضیعت الودگی هوا‬ ‫حادث نش��ده بلکه معضالت بیش��تری را نیز بر جامعه‬ ‫ش��هری و روستایی تحمیل کرده است‪ .‬این بالتکلیفی‬ ‫را باید در بی دولتی شرایط موجود دانست‪ .‬تعریف کالم‬ ‫بی دولتی به این صورت معنا ش��ده است که هر دولت‬ ‫نتوان��د ماموریت های بنیادین خود را به انجام برس��اند‬ ‫در وضیعت بی دولت��ی قرار خواهد گرفت‪ .‬بی دولتی به‬ ‫شرایطی گفته می ش��ود که در ان بحران برنامه ریزی‪،‬‬ ‫ب��ی اعتمادی مردمی و اغتش��اش در مدیریت به وجود‬ ‫امده باشد‪.‬‬ ‫در قان��ون ه��وای پ��اک ب��ه صراحت و وض��وح این‬ ‫اشفتگی را در مدیریت می توان مشاهده کرد‪ .‬البته نقد‬ ‫تمامی مواد این قانون خارج از مقاله حاضر است‪ .‬لذا دو‬ ‫مورد از تعارضات در مدیریت س��ازمان مرتبط با مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو کش��ور را نقد و بررس��ی می کنیم‪.‬‬ ‫مورد اول در تبصره (‪ )2‬و(‪ )3‬ماده ‪ 6‬قانون هوای پاک‬ ‫امده است‪:‬‬ ‫تبص��ره ‪ -2‬در صورت��ی ک��ه متصدی��ان و کارکنان‬ ‫مراک��ز مجاز معاینه فنی خودرو و یا ماموران و ناظران‬ ‫ب��ر عملکرد انان‪ ،‬بر خالف مق��ررات موضوع این ماده‪،‬‬ ‫اقدام ب��ه صدور گواهی معاینه فن��ی کنند به حداکثر‬ ‫مجازات جرم ص��دور گواهی خالف واقع‪ ،‬موضوع ماده‬ ‫(‪ )540‬قانون مجازات اس�لامی (کتاب پنجم‪-‬تغزیرات‬ ‫و مج��ازات بازدارنده مص��وب ‪ 1375/3/2‬و اصالحات‪.‬‬ ‫الحاقات بعدی) محکوم می شوند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -3‬مراکز معاینه فنی که از ضوابط تاس��یس‪،‬‬ ‫فعالیت و تعرفه انج��ام معاینات مربوط تخلف کنند با‬ ‫اعالم وزارت کش��ور یا وزارت راه و شهرسازی به جزای‬ ‫نقدی درجه ش��ش موضوع م��اده (‪ )19‬قانون مجازات‬ ‫‪ 1392/2/1‬محکوم و در صورت تکرار تخلف‪ ،‬حس��ب‬ ‫مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یک س��ال و‬ ‫یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم می شوند‪.‬‬ ‫وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه‬ ‫در چارچوب قوانین بودجه س��نواتی جهت ساماندهی‪،‬‬ ‫اموزش و ارتقای نظ��ارت بر مراکز معاینه فنی خودرو‬ ‫توسط س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور و‬ ‫س��ازمان راه��داری و حمل ونقل ج��اده ای به مصرف‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫در تبص��ره ‪ 3‬ب��ر خالف مقررات موض��وع این ماده‪،‬‬ ‫اق��دام به صدور گواهی معاینه فن��ی کند در این ماده‬ ‫و تبصره های ان کدام مقررات مش��خص و معین شده‬ ‫اس��ت؟ صدور معاینه فنی جعل بوده و یا دس��تکاری‬ ‫در نتایج ازم��ون خودروها‪ ،‬عدم اقدام به موقع در رفع‬ ‫نواقص فنی تجهیزات‪،‬صدور معاینه فنی خودرو بدون‬ ‫حض��ور مدیر فنی و یا عدم اخذ گواهی کالیبراس��یون‬ ‫معتبر دس��تگاه های خطوط مکانی��زه معاینه فنی‪ ...‬در‬ ‫صورت اق��دام به صدور گواهی خالف واقع بر اس��اس‬ ‫موض��وع م��اده (‪ )540‬قانون اس�لامی (کت��اب پنجم‬ ‫تعزی��رات و مج��ازات بازدارن��ده مص��وب ‪1357/3/2‬‬ ‫اصالحات و الحاقات بعدی) محکوم خواهند شد‪.‬‬ ‫در ماده ‪ 540‬قانون مجازات اس�لامی‪ « :‬برای سایر‬ ‫تصدیق نامه های خالف واقع که موجب ضرر ش��خص‬ ‫ثالثی باشد یا ان که خسارتی به خزانه دولت وارد اورد‬ ‫عالوه بر جبران خسارت وارده به شالق تا ‪ 74‬ضربه یا‬ ‫به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫در تبص��ره ‪ 3‬در صورت تخلف در ضوابط تاس��یس‪،‬‬ ‫فعالیت و تعرفه انجام معاینه فنی به جزای نقدی درجه‬ ‫‪ 6‬موضوع ماده ‪ 19‬مجازات اس�لامی محکوم خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بن�د ش�ش م�اده (‪ )19‬قان�ون مج�ازات‬ ‫اسالمی‪:‬‬ ‫€ €درجه ‪۶‬‬ ‫– حبس بیش از ش��ش ماه تا دو س��ال جزای نقدی‬ ‫بیش از بیست میلیون (‪ )۲۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریال تا هشتاد‬ ‫میلیون (‪ )۸۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریال ش�لاق از س��ی و یک تا‬ ‫هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی‬ ‫عفت‬ ‫€ €محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ش�ش‬ ‫ماه تا پنج سال انتشار حکم قطعی در رسانه ها‬ ‫– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی‬ ‫برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال‬ ‫– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش س��رمایه‬ ‫برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال‬ ‫– ممنوعیت از صدور برخی از اس��ناد تجاری توسط‬ ‫اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال‬ ‫در مورد عیب و نقص فنی در خودرو برای مثال اگر‬ ‫یک المپ وس��یله نقلیه س��وخته باشد عیب محسوب‬ ‫می ش��ود و اگر قصوری در سیس��تم ترمز صورت گیرد‬ ‫نیز یک عیب اس��ت؛ نگارن��ده در مقاله «مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو نیازمن��د قوانین در بخش ‪ »2‬این را مورد‬ ‫تحلیل قرار داده است‪.‬‬ ‫یکی از تعارضات موجود در تعریف نقص فنی خودرو‬ ‫است؛ در اسناد باالدس��تی تعاریف متفاوتی ارائه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ایین نام��ه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی در بند‬ ‫(ج) ماده ‪ 1‬اورده ش��ده است‪ « :‬هر نوع عیب‪ ،‬نقص و‬ ‫ی��ا تغییر در وضیعت ظاهری و فنی وس��یله نقلیه که‬ ‫موجب کاهش ایمنی در عبور و مرور و یا انتش��ار بیش‬ ‫از ح��د گازهای االینده هوا و ی��ا الودگی بیش از حد‬ ‫مجاز صدا شود‪».‬‬ ‫در تبصره الف ماده ‪ 10‬قانون رس��یدگی به تخلفات‬ ‫راهنمایی و رانندگی امده است‪ « :‬چنانچه وسیله نقلیه‬ ‫دارای عی��ب و نقص فنی موثر ب��وده و احتمال ایجاد‬ ‫خطر یا وقوع تصادف وجود داش��ته باشد‪ ،‬وسیله نقلیه‬ ‫مذکور به تعمیرگاه اعزام می شود‪».‬‬ ‫در ایین نام��ه اجرایی بند ال��ف و ب ماده ‪ 10‬قانون‬ ‫رسیدگی به تخلفات رانندگی در تبصره پ برای تعریف‬ ‫نق��ص فنی موثر امده اس��ت‪ « :‬هر نق��ص یا تغییر در‬ ‫وضیع��ت ظاهری‪ ،‬فنی و اس��تاندارد وس��یله نقلیه که‬ ‫موج��ب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش‬ ‫بی��ش از حد مج��از گازهای االینده ی��ا الودگی بیش‬ ‫از ح��د مجاز صدا و یا باعث خ��روج ان از حالت اولیه‬ ‫کارخانه و اس��تاندارد ش��ود و احتمال ایجاد خطر و یا‬ ‫وقوع تصادف را افزایش دهد از قبیل س��امانه روشنایی‬ ‫یا تغیی��ر و میزان یا رنگ اس��تاندارد چراغ ها‪،‬نا میزان‬ ‫بودن چرخ های جلو و فرمان‪ ،‬نقص در س��امانه ترمزها‪،‬‬ ‫نداش��تن اج مناسب در س��طح اتکای الستیک چرخ‪،‬‬ ‫نداش��تن برف پاک کن‪ ،‬س��امانه گرمایش��ی در مواقع‬ ‫بارندگی و زنجیر چرخ یا الس��تیک یخ شکن در مواقع‬ ‫یخبندان‪ ،‬دود کردن وس��یله نقلیه‪ ،‬شکستگی شیشه‬ ‫جل��و که مانع دیده راننده باش��د و نقص در تجهیزات‬ ‫ایمن��ی مانند کمربند‪،‬کیس��ه هوا و س��امانه ضد قفل‬ ‫ترمزها‪».‬‬ ‫در م��اده ‪ 2‬ایین نام��ه مذکور اقدام��ات الزم جهت‬ ‫تش��خیص نقص فنی موثر در وسیله نقلیه و چگونگی‬ ‫برخورد و متوقف ک��ردن ان به منظور رفع نقص فنی‬ ‫شرح داده شده است‪.‬‬ ‫در تعری��ف نقص فنی موث��ر هم از نقص و هم تغییر‬ ‫قید ش��ده اس��ت‪ .‬در باب تغییر که اشخاص بر حسب‬ ‫ش��رایط کاری خود اقدام به تغییراتی در خودرو انجام‬ ‫می دهند‪ .‬مانند اضافه و کم کردن شاس��ی خودرو ها و‬ ‫تغییرات��ی در اتاق که این م��ورد عمدا صورت گرفته و‬ ‫افراد مورد اش��اره خاطی بوده و مراتب قانونی بر ایشان‬ ‫اعمال خواهد شد‪ .‬در باب نقص در خودرو ها که موجب‬ ‫کاهش ضریب ایمنی و یا افزایش گازهای االینده شود‪،‬‬ ‫موجب تفاسیر مختلفی است که در همین تعریف ارائه‬ ‫شده چنین قید می شود که باعث خروج از حالت اولیه‬ ‫کارخانه و استاندارد شود‪.‬‬ ‫با این تفاسیر مختلف و خال بسیاری که در ایین نامه‬ ‫و دس��تورالعمل م��اده ‪ 3‬وج��ود دارد ب��دون رعای��ت‬ ‫ایین نام��ه انضباطی داخلی براس��اس م��اده ‪ 32‬قانون‬ ‫هوای پ��اک مراکز معاینه فنی خ��ودرو به قوه قضاییه‬ ‫معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫تمامی این موارد را باید در اش��فتگی و اغتشاش در‬ ‫مدیریت دولتی دانس��ت که از عوامل بی دولتی در یک‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫در م��اده ‪ 32‬قان��ون هوای پاک امده اس��ت‪ « :‬برای‬ ‫رس��یدگی به تخلفات و جرایم موض��وع این قانون به‬ ‫تش��خیص ریی��س قوه قضایی��ه‪ ،‬ش��بعه اختصاصی و‬ ‫تخصصی در حوزه قضایی اختصاص می باید‪».‬‬ ‫اهمی��ت قضایی در حی��ات اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫سیاس��ی در جامعه بر همگان روش��ن است و اثر یک‬ ‫شعبه اختصاصی و تخصصی برای بنگاه ها و واحدهای‬ ‫اقتصادی تعیین می ش��ود که بی شک بدون فوت وقت‬ ‫موارد مطروحه به صورت کارشناس��انه مورد بررسی و‬ ‫پی گی��ری قرار خواهد گرفت‪ .‬البته معاینه فنی خودرو‬ ‫در کش��ور را نباید صرفا یک بنگاه اقتصادی دانس��ت‬ ‫که مس��ئولیت اجتماع��ی این فرایند را با مس��ئولیت‬ ‫خطیرتری مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫با وج��ود تاکید بر اهمیت یک ش��عبه تخصصی در‬ ‫حوزه قضایی و با گذش��ت بیش از یک سال هنوز برای‬ ‫ایجاد این ش��عب هیچ اقدام��ی صورت نگرفته و ارجاع‬ ‫مراک��ز معاینه فنی خودرو به دیگ��ر حوزه های قضایی‬ ‫مورد تردید در احکام صادر خواهد بود‪.‬‬ ‫ل��ذا ب��ا وج��ود چالش ه��ا و برداش��ت های متفاوت‬ ‫س��لیقه ای از ایین نامه‪ ،‬دس��تورالعمل و بخشنامه های‬ ‫موجود و تنش های به وجود امده بین بخش خصوصی‬ ‫و س��ازمان های ذی ربط‪ ،‬اقدام عاج��ل در جهت ایجاد‬ ‫و راه اندازی ش��بعه های اختصاصی و تخصصی می تواند‬ ‫کمک زیادی به رش��د و توسعه در این فرایند کند‪ .‬در‬ ‫این بین نیز بخش خصوص��ی می تواند به حقوق خود‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫چالش ه��ا در مراکز معاین��ه فنی خ��ودرو به اینجا‬ ‫نیز ختم نش��ده اس��ت و مجریان دولتی ب��رای انتفاع‬ ‫س��ازمان های خود به ناظرانی در این سیس��تم تبدیل‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬مدیرعام��ل س��تاد معاینه فنی‬ ‫خودروهای تهران در س��ی و چهارمین جلسه کارگروه‬ ‫ملی کاهش الودگی هوا که در س��ازمان محیط زیست‬ ‫با حضور دس��تگاه های مختلف از جمل��ه وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی برگزار ش��د‪ ،‬در م��ورد اکیپ های جاده ای‬ ‫معاینه فنی خودرو ‪ ،‬اظهار کرد‪ «:‬بازرس��ی معاینه فنی‬ ‫خودرو های سنگین با همکاری پلیس صورت می گیرد‬ ‫و در هر ش��بانه روز ش��ش اکیپ اتوبوس های شهری‪،‬‬ ‫س��رویس کارکنان‪ ،‬خودرو های سنگین در حال تردد‬ ‫در بزرگراه های ش��هری‪ ،‬خودرو های شخصی‪ ،‬خودرو‬ ‫های خدمات شهری‪ ،‬سرویس شرکت های ایران خودرو‬ ‫و سایپا و خودروهای زباله را پایش کرده ایم‪».‬‬ ‫نواب حسینی منش ادامه داد‪ « :‬طی سه ماه گذشته‬ ‫‪ ۳۰۸۱‬خودرو س��نگین مورد تست مجدد معاینه فنی‬ ‫قرار گرفته که در بازرس��ی های اولیه مشخص شد ‪۸۶‬‬ ‫درصد خودروهای س��نگین دارای برگه معاینه فنی و‬ ‫‪ ۱۳.۲‬درصد فاقد معاینه فنی هستند‪».‬‬ ‫س��تاد معاینه فنی خودروهای تهران خود یک مرکز‬ ‫معاینه فنی است و ذی نفع در این فرایند؛ حال چگونه‬ ‫به بازرس این بخش تبدیل ش��ده است؟ در اشفتگی و‬ ‫اغتش��اش مدیریتی در این فرایند کار به جایی رسیده‬ ‫که یک��ی از مراکز معاین��ه فنی خ��ود را وارث دراین‬ ‫سیستم دانس��ته و برای ان نظارت و پایش را طراحی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫در این میان حسینی منش گفت‪ « :‬نقشه راهی برای‬ ‫پای��ش و نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی تهران و‬ ‫البرز طراح��ی کرده ایم که در چهار فاز اجرایی خواهد‬ ‫شد‪ .‬در فاز اول پیمانکاران باید از ‪ ۱۵‬مرکز معاینه فنی‬ ‫خودرو بازدید کرده و اوضاع را بررس��ی کنند؛ س��پس‬ ‫وضعیت هر یک از ای��ن مراکز را تحلیل خواهند کرد‪.‬‬ ‫پ��س از ان می خواهی��م این مراکز در ب��ازه یک ماهه‬ ‫س��طح خود را باال برده و اش��کاالت را رف��ع کنند‪ .‬در‬ ‫فاز دوم بررسی اصالحات و رفع اشکاالت توسط مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو ص��ورت می گیرد‪ .‬همچنین در فاز‬ ‫س��وم بر بهبود روند فعالیت مراکز معاینه فنی نظارت‬ ‫خواهد ش��د و در فاز چهارم گزارش های نهایی تهیه و‬ ‫بازدیدهای غیر مترقبه صورت خواهد گرفت‪».‬‬ ‫در این اش��فته بازار پنداری س��ازمان ش��هرداری ها‬ ‫و س��ازمان راه��داری و حمل و نقل جاده ای ش��رایط‬ ‫مدیری��ت بر مراک��ز معاینه فنی خودروه��ای تابعه ان‬ ‫سازمان ها را نداشته و امکان انجام امور محول خود را‬ ‫نیز ندارد و برای پایش و نظارت به یکی از مراکز معاینه‬ ‫فنی خودرو در کشور رجوع کرده اند‪.‬‬ ‫ الودگی هوای تهران بهانه ای اس��ت برای رسیدن به‬ ‫اهداف مورد نظر در شهرداری تهران و با تمامی شعارها‬ ‫و تبلیغات صورت گرفت نتیجه ان است که شهروندان‬ ‫امروز ش��اهد وضیعت الودگی هوا هس��تند‪ .‬حال این‬ ‫سازمان ها و افراد با این گونه تفکر و دیدگاه‪ ،‬می خواهند‬ ‫مدیران مراکز معاینه خودرو در کشور را به قوه قضایی‬ ‫بابت تخلفات معرفی کنند!‬ ‫ب��رای رهای��ی از ای��ن دی��دگاه تنگ نظران��ه و‬ ‫س��ازمان محور‪ ،‬ض��رورت ایج��اد یک مرک��ز داوری از‬ ‫سازمان های مردم نهاد در حوزه معاینه فنی خودرو با‬ ‫همکاری کارشناس��ان راهور بنا بر تجربه ای که در این‬ ‫عرصه دارند می تواند مفید باشد‪.‬‬ ‫م��ورد دوم که در این مجال به ان خواهیم پرداخت‬ ‫م��اده ‪ 8‬قانون هوای پاک خواهد ب��ود‪ .‬البته این ماده‬ ‫به طور خالصه اش��اره خواهد ش��د و در مقاالت بعدی‬ ‫نیز به طور مفصل به نقد و بررس��ی در ارتباط با س��ن‬ ‫فرس��ودگی‪ ،‬بیمه داخلی تحت نظ��ارت بیمه مرکزی‪،‬‬ ‫حمل بار و مس��افر و صدور گواهی معاینه فنی خودرو‬ ‫خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫در ماده ‪ 8‬در قانون هوای پاک امده است ‪ « :‬تمامی‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری‬ ‫اعم از س��بک‪ ،‬نیمه سنگین‪،‬س��نگین‪ ،‬موتورس��یکلت‬ ‫مکلفند وس��ایل نقلیه خود را پس از رس��یدن به سن‬ ‫فرس��ودگی از رده خارج کنند و مس��ئولیت خود را از‬ ‫این جهت نزد یکی از موسس��ات بیم��ه داخلی تحت‬ ‫نظ��ارت بیمه مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران بیمه‬ ‫کنند‪ .‬تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه‬ ‫موتوری موضوع این ماده بر اس��اس ایین نامه ای است‬ ‫که حداکثر ظرف س��ه ماه پس از اب�لاغ این قانون به‬ ‫پیش��نهاد مش��ترک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد‪.‬‬ ‫حمل بار و مسافر‪ ،‬صدور گواهی معاینه فنی خودرو‪،‬‬ ‫تخصیص بیمه ش��خص ثالث‪ ،‬خرید و فروش و انتقال‬ ‫و تردد وس��ایل نقلیه موتوری فرس��وده ممنوع است و‬ ‫پلی��س راهنمایی و رانندگی‪ ،‬خودروهای را به ازای هر‬ ‫روز تردد با عنوان ورود و تردد وس��ایل نقلیه غیر مجاز‬ ‫در معاب��ر‪ ،‬محدوه ها و مناطقی که ممنوع اعالم ش��ده‬ ‫است‪ ،‬جریمه می کند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -1‬دولت موظف اس��ت از محل صرفه جویی‬ ‫حاصل از بهبود و مدیریت سوخت از اجرای این قانون‪،‬‬ ‫س��از کار و تسهیالت الزم برای جایگزینی خودرو های‬ ‫فرسوده حمل ونقل با خودرو های نو را فراهم کند‪.‬‬ ‫تبص��ره ‪ -2‬دولت موظف اس��ت در بودجه س��االنه‬ ‫ردیفی به منظور اعطای تس��هیالت ارزان قیمت جهت‬ ‫جایگزین کردن خودروها و موتور سیکلت های فرسوده‬ ‫موج��ود با کار م��زد ‪ 4‬درصد و باز پردااخت ده س��اله‬ ‫تعین کند و به تصویب مجلس شورای اسالمی برساند‪.‬‬ ‫قانون هوای پاک در مرداد ماه ‪ 96‬ابالغ شد‪ .‬ایین نامه‬ ‫من��درج در ماده ‪ 8‬در جلس��ه م��ورخ ‪ 1397/6/21‬به‬ ‫تصوی��ب رس��ید و ابالغی��ه ان در ‪ 1397/7/18‬صادر‬ ‫شد‪ .‬اما مانند بسیاری از ایین نامه ها دیگر زیرساخت ها‬ ‫و مناس��بات موجود در نظر گرفته نش��ده و تنها قصد‬ ‫ابالغ یک ایین نامه را داش��ته اند‪ .‬در مورد خودرو های‬ ‫عمومی نیمه س��نگین و سنگین درون و برون شهری‬ ‫بهت��ر بود هیات وزیران به مس��تندات خود نیم نگاهی‬ ‫می انداختند‪.‬‬ ‫در بخش درون ش��هری مدیران ش��رایط موجود در‬ ‫حمل و نقل را چنین تحلیل می کنند‪.‬‬ ‫س��نندجی مدیر عامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی در‬ ‫مصاحبه با پایگاه خبری عصر خودرو در مورخ ‪ 13‬تیر‬ ‫ماه س��ال جاری گفته است‪ 3200« :‬اتوبوس عمر بین‬ ‫‪ 11‬تا ‪ 15‬س��ال دارند و ‪ 1300‬اتوبوس نیز عمر بین ‪6‬‬ ‫تا ‪ 10‬سال را دارند تنها ‪ 630‬اتوبوس عمر بین ‪ 1‬تا ‪5‬‬ ‫س��ال را دارند؛ بنا بر ای��ن وضعیت ناوگان حمل و نقل‬ ‫خوب نیست‪».‬‬ ‫س��نندجی در ادامه عنوان کرده است‪ « :‬دلیل ردی‬ ‫اتوبوس ه��ای ش��رکت واح��د در معاینه فن��ی ‪ 8‬ایتم‬ ‫اس��ت که دود زای��ی رتبه هفت��م را دارد‪ .‬بیش��ترین‬ ‫ردی اتوبوس ها در معاینه فنی مش��کل ترمز اس��ت و‬ ‫فرسودگی ها همانطور که پیش تر از این گفته شد دلیل‬ ‫بر دودزا بودن انها نیس��ت و موضوع اصلی ایمنی است‬ ‫که باید به ان توجه ویژه شود‪».‬‬ ‫وی در مورد از رده خارج کردن اتوبوس های فرسوده‬ ‫نیز گفت ه حتی یک اتوبوس را هم نمی توانیم از ناوگان‬ ‫خ��ارج کنی��م و افزوده اس��ت‪ «:‬به هی��چ وجه چنین‬ ‫موضوعی ام��کان ندارد زیرا در ح��ال حاضر با کمبود‬ ‫ناوگان روبرو هس��تیم‪ .‬ما مجبوریم ای��ن اتوبوس ها را‬ ‫اوره��ال کنیم و حتی یک دس��تگاه اتوب��وس را نمی‬ ‫توانیم متوقف کنیم‪».‬‬ ‫ب��ه گزارش خبرگ��زاری فارس در م��ورخ ‪97/6/19‬‬ ‫معاون حم��ل و نقل وترافیک ش��هرداری تهران گفته‬ ‫اس��ت‪ « :‬در تهران ‪ 10‬هزار دستگاه اتوبوس نیاز داریم‬ ‫در حالی که ‪ 3‬هزار دس��تگاه داری��م و از طرفی بیش‬ ‫از ‪ 3‬ه��زار دس��تگاه باید جایگزین ش��وند چون از رده‬ ‫خارج هستند‪».‬‬ ‫پورسید اقایی در ادامه از طول عمر مفید اتوبوس های‬ ‫شهری افزوده است‪ «:‬بر اساس مصوبه هیات وزیران در‬ ‫سال ‪ 90‬عمر مفید اتوبوس ها ‪ 8‬سال تعیین شده است‬ ‫که بر این اس��اس نیمی از ناوگان ش��رکت واحد یعنی‬ ‫بیش از ‪ 3‬هزار دس��تگاه فرسوده هستند‪ .‬هزار و ‪710‬‬ ‫اتوبوس در تهران کم تر از ‪ 8‬س��ال سن دارند که ‪27.3‬‬ ‫در صد ناوگان را تش��کیل می دهند‪ 995 .‬اتوبوس انها‬ ‫به ‪ 8‬س��ال رس��یده که ‪ 15.9‬درصد ناوگان را تشکیل‬ ‫می دهند و ‪ 3‬هزار ‪ 563‬دستگاه اتوبوس سن شان بیش‬ ‫از ‪ 8‬سال است که ‪ 56.8‬درصد ناوگان را تشکیل داده‬ ‫اند‪».‬‬ ‫با وج��ود این نیازمندی در ناوگان حمل ونقل درون‬ ‫شهری نوسازی ناوگان نیز متاثر از نوسانات ارزی شده‬ ‫و در طرح جدید وارد کردن اتوبوس های دست دوم را‬ ‫جایگزین اتوبوس های حاضر مطرح ش��ده اس��ت که با‬ ‫اجرای این طرح نیز به جای حل مسئله صورت مسئله‬ ‫را پاک کرده اند‪.‬‬ ‫معاون حم��ل و نقل وترافیک ش��هرداری تهران در‬ ‫ادام��ه افزوده اس��ت‪ « :‬به منظور رفع مش��کل کمبود‬ ‫ناوگان اتوبوس��رانی‪ ،‬کمیسیون حمل و نقل و ترافیک‬ ‫کالنش��هرها پیگیری کرده اس��ت که از سایر کشورها‬ ‫اتوبوس هایی با عمر باالی پنج سال خریداری شود‪».‬‬ ‫اگ��ر معیار فرس��ودگی اتوبوس ها بر اس��اس مصوب‬ ‫هیئت وزیران‪ ،‬هشت سال بدانیم اتوبوس های وارداتی‬ ‫بعد از سه سال باید اسقاط شوند؟‬ ‫با نامه ن��گاری از س��ازمان محیط زیس��ت به مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو در س��ن فرسودگی و مطرح کردن‬ ‫ان از ط��رف دیگری س��ازمان های متول��ی چه هدفی‬ ‫دنبال می ش��ود؟ ایا با این شرایط به خودرو‪ ،‬خدماتی‬ ‫داده نشود؟‬ ‫در تبصره ‪ 2‬این ماده دولت مکلف به پرداخت وام با‬ ‫کارمزد چهار درصد است که به تعهد خود عمل نکرده‬ ‫و بس��ترهای الزم ب��رای انجام این فراین��د را به وجود‬ ‫نیاورده است‪.‬‬ ‫پورس��ید اقای��ی در س��ایت تی��ن نیوز نی��ز عنوان‬ ‫کرده اس��ت‪ «:‬دولت طرح نوس��ازی ن��اوگان عمومی را‬ ‫در دس��تورکار خود قرار داده اما باوج��ود اینکه اعالم‬ ‫ج ه��زار دس��تگاه اتوبوس ب��رای این بخش‬ ‫ک��رده پن ‬ ‫پیش بینی شده هنوز حتی یک دستگاه از این اتوبوس ها‬ ‫به شهرداری تهران داده نشده است‪».‬‬ ‫با این وضع حمل و نقل در درون ش��هر و برون شهر‬ ‫بهتر از این شرایط را نخواهد داست‪.‬‬ ‫به نقل از سالنامه اماری سازمان راهداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای در س��ال ‪ 96‬در نوس��ازی ناوگان حمل و‬ ‫نقل برون ش��هری تعداد خودروهای زیر یک سال ‪3.6‬‬ ‫درصد را تشکیل می دهد‪ .‬در صورتی که خودروهای ‪11‬‬ ‫تا ‪ 15‬س��ال در ناوگان ‪ 21.1‬درصد اس��ت‪ .‬در تحلیل‬ ‫اماری در این قس��مت مشخص اس��ت که نوسازی در‬ ‫این ناوگان به دلیل عوامل مختلف از جمله نرخ گذاری‬ ‫دس��توری قیمت خودروها و گرانی قطعات و خدمات‬ ‫جانبی‪ ،‬تمامی عواملی هستند که توجیه اقتصادی در‬ ‫زمینه را از بین برده اند‪ .‬با قید این که در همین تحلیل‬ ‫اماری ‪ 27‬درصد از ناوگان فعال در حمل و نقل‪ ،‬باالی‬ ‫‪ 15‬سال بوده و به سن فرسودگی رسیده اند؛ تعداد این‬ ‫خودروها حدود ‪ 37‬هزار دستگاه است‪ .‬حال تکلیف را‬ ‫چگونه باید مش��خص کرد؟ اینکه به خودرو های حمل‬ ‫بار و مسافر‪ ،‬صدور گواهی معاینه فنی‪ ،‬تخصیص بیمه‬ ‫ش��خص ثالث‪ ،‬خرید و فروش و انتقال و تردد و سایل‬ ‫نقلیه موتوری فرس��وده ممنوع باش��د‪ ،‬نباید خدماتی‬ ‫داد‪ .‬چنین ادعایی کارشناس��ی نبوده و طراحان با ارائه‬ ‫چنین ایین نامه هایی به دنبال اهداف سازمانی خود در‬ ‫این اش��فته بازار هستند‪ .‬از این رو عواقب این تفکرات‬ ‫سازمان محور سر درگمی مردم را در پی دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫پیش بینی روند کاهشی قیمت خودرو تا پایان سال‬ ‫بازرس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان‬ ‫خودرو ته��ران با اعالم کاه��ش قیمت ها در بازار‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬دول��ت راهکار خوب��ی را برای کاهش‬ ‫قیمت ه��ا و فروکش تالطم ب��ازار در پیش گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬نعم��ت اهلل کاشانی نس��ب در گفت وگو با‬ ‫خبرخ��ودرو اظهارکرد‪ :‬افزای��ش قیمت خودرو از‬ ‫سوی ش��رکت های خودروس��از‪ ،‬تاثیر چندانی بر‬ ‫بازار نداش��ته و تنها باعث ش��ده قیمت ها در بازار‬ ‫اندکی کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬خری��د و فروش در ب��ازار تا حدی‬ ‫کاهش یافته زیرا درحال حاضر بازار به طور تقریبی‬ ‫اشباع اس��ت و از چندی پیش خرید و فروش در‬ ‫بازار انجام نمی ش��ود‪ .‬در حال حاضر نیز رکود در‬ ‫ب��ازار افزایش یافته و هیچ گونه خرید و فروش��ی‬ ‫انجام نمی شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار خودرو ادامه داد‪ :‬افزایش قیمت‬ ‫خودرو از س��وی ش��رکت های خودروس��از و نیز‬ ‫ثبت نام فروش خودرو از س��وی شرکت ها موجب‬ ‫ش��ده در مجم��وع‪ ،‬قیم��ت خودروه��ای داخلی‬ ‫در ب��ازار تا حدی با کاهش روبه رو ش��ود اما بازار‬ ‫در رکود به س��ر می برد و خرید و فروش��ی انجام‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬به این ترتیب می ت��وان گفت در واقع‬ ‫خریداری در بازار خودرو وجود ندارد‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬کارخانه ها خودروسازی قیمت ها‬ ‫را افزای��ش داده ان��د اما هنوز قیم��ت کارخانه به‬ ‫قیمت ها در بازار ازاد نرسیده و همچنان پایین تر‬ ‫از قیم��ت بازار اس��ت‪ .‬وی در این ب��اره ادامه داد‪:‬‬ ‫افزای��ش قیمت خودرو از س��وی کارخانه ها تاثیر‬ ‫چندان��ی در ب��ازار نداش��ته و تنها موجب ش��ده‬ ‫قیمت ها تا حدودی در بازار کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫معاینه فنی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تست انبساط جسمی و ضرورت انجام ان‬ ‫محمد طاهر رس�تگاری‪ ،‬عضو هیئت مدیره‬ ‫انجم�ن صنفی مراکز معاینه فن�ی خودرو‪ :‬از‬ ‫ش��هریور ‪ 96‬تست هیدوراس��تاتیک برای مخازن‬ ‫گاز ب��ه اج��را درامد‪ .‬البته از هم��ان اغاز طرح‪ ،‬با‬ ‫معض�لات متعددی روبرو ش��د‪ .‬تصمیات عجوالنه‬ ‫و راه اندازی بدون در نظر داش��تن زیرساخت های‬ ‫الزم برای انجام امور‪ ،‬نبود نیروی انسانی متخصص‬ ‫و سهم خواهی سازمان های مختلف عمال این طرح‬ ‫را به س��ر درگمی کش��اند‪ .‬انجم��ن صنفی مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو بنا بر رسالت خود اقدام به نشر‬ ‫چند مقاله در این مبحث در جهت اشنایی بیشتر‬ ‫با تس��ت هیدور اس��تاتیک کرد که ایا این تس��ت‬ ‫ضروت دارد و یا مخرب بوده اس��ت‪ .‬برای پیشبرد‬ ‫اه��داف در این مس��یر با همکاری مخزن س��ازان‬ ‫موج��ود در مح��ل کارخانه کالس های اموزش��ی‬ ‫نیز برگزار خواهد ش��د که‪ .‬امید اس��ت مفید قرار‬ ‫گرفته و کمکی باش��د برای سازمان های متولی و‬ ‫ازمایشگاه های همکار و مراکز معاینه فنی خودرو‪.‬‬ ‫€ €تنش چیست؟‬ ‫هر نیرویی که بر یک ماده وارد می ش��ود به شکل‬ ‫تنش خود را بر روی جس��م نشان می دهد‪ .‬تنش در‬ ‫واقع حاصل تقس��یم نیرو بر مساحت مقطعی است‬ ‫که نیرو بر ان وارد شده است‪ .‬تنش با توجه به زاویه‬ ‫نیروی وارد بر مقطع با محور عمود بر مقطع می تواند‬ ‫حاالت مختلفی داش��ته باش��د که عبارتند از تنش‬ ‫نرم��ال یا عمودی و تنش برش��ی‪ .‬اثر هر یک از این‬ ‫تنش های فوق بر روی ماده متفاوت است‪ .‬تنش های‬ ‫نرمال باعث افزایش طول و تنش های برش��ی باعث‬ ‫تغییر ش��کل ماده می ش��ود‪ .‬اثرات ناشی از تنش را‬ ‫کرنش می نامیم ک��ه این کرنش ها به ترتیب کرنش‬ ‫طولی و کرنش زاویه ای هس��تند‪ .‬رابطه بین تنش و‬ ‫کرنش در منطقه االس��تیک به ش��کل خطی است‪.‬‬ ‫یعنی با یک ضریب ثابت به هم مربوط می شوند‪.‬‬ ‫ازم��ون انبس��اط حجمی‪ ،‬ازمونی اس��ت جهت‬ ‫بررس��ی مقاوم��ت مخازن تح��ت فش��ار در برابر‬ ‫تنش های وارد شده ناش��ی از اعمال فشار ازمون‪.‬‬ ‫در واقع فشار هیدرواستاتیک داخل مخازن ناشی‬ ‫از فش��ار وارده به س��یال عام��ل‪ ،‬تنش هایی را به‬ ‫دی��واره مخازن اعم��ال می کند که ای��ن تنش ها‬ ‫باع��ث کرنش ه��ای طولی ش��ده و مجموعه تمام‬ ‫ای��ن کرنش های طولی‪ ،‬خود را به ش��کل افزایش‬ ‫حجم یا کرنش حجمی نشان می دهند‪ .‬اما کرنشی‬ ‫ناش��ی از تنش‪ ،‬یا به زبان ساده تر تغییر شکل های‬ ‫ناش��ی از فشار‪ ،‬زمانی که فشار یا تنش وارد شده‪،‬‬ ‫در محدوده ناحیه االس��تیک ماده سازنده مخزن‬ ‫باش��ند‪ ،‬باید پس از برداش��ته ش��دن عامل تنش‪،‬‬ ‫تقریبا به حالت اولیه برگردند و نام االس��تیک نیز‬ ‫خود معرف این موضوع است که فوالد باید حالت‬ ‫کشانی داشته باشد‪.‬‬ ‫در مش��خصه ه��ر ماده ای که تح��ت تنش های‬ ‫فش��اری یا کشش��ی قرار می گیرد‪ ،‬تنش��ی به نام‬ ‫تنش تس��لیم وج��ود دارد‪ .‬تنش یا حد تس��لیم‪،‬‬ ‫میزانی از تنش اس��ت که پ��س از ان‪ ،‬دیگر ماده‬ ‫از حالت االس��تیک خارج شده و وارد منطقه ای از‬ ‫لحاظ تئوری می ش��ود که به ان اصطالحاً منطقه‬ ‫ی��ا حالت پالس��تیک گفت��ه می ش��ود‪ .‬در منطقه‬ ‫پالس��تیک‪ ،‬یعنی زمانی که تن��ش وارده بیش از‬ ‫تنش تس��لیم است‪ ،‬کرنش یا تغییر شکل ماده که‬ ‫به صورت حجمی یا طولی مشاهده می شود‪ ،‬دیگر‬ ‫به صورت کامل پس از برداشته شدن بار یا فشار یا‬ ‫در نهای��ت تنش وارده از بین نمی رود بلکه میزانی‬ ‫از ان باقی می ماند‪ .‬این میزان باقی مانده را کرنش‬ ‫پس ماند می نامند‪.‬‬ ‫حال ذک��ر این نکت��ه ضروری اس��ت که تنش‬ ‫تس��لیم با توجه ب��ه میزان کارک��رد فوالد کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬پس به همین خاطر نیاز است که هر چند‬ ‫وقت یکبار‪ ،‬میزان تنش تسلیم فوالد مورد بررسی‬ ‫ق��رار گیرد تا مطمئن ش��ویم که ف��والد مخزن از‬ ‫حالت االستیک خارج نشده است‪ .‬در نتیجه هنوز‬ ‫قابلیت بارگیری دارد یا خیرکه مطابق با استاندارد‬ ‫‪ ISIRI6792‬فع�لا ح��د مجاز کرنش پس��ماند‪،‬‬ ‫حداکث��ر ده درصد کل کرنش ایجاد ش��ده تحت‬ ‫فشار ازمون است‪.‬‬ ‫حال س��وال این اس��ت که این ازم��ون چگونه‬ ‫میزان کرنش پس��ماند را اندازه گیری می کند‪ .‬باید‬ ‫گفت که اس��اس اندازه گیری در این ازمون‪ ،‬قانون‬ ‫ارشمیدس است‪.‬‬ ‫قانون ارش��میدس بیان می کن��د که یک حجم‬ ‫مشخص از جسم‪ ،‬وقتی وارد سیال مایع می شود به‬ ‫همان اندازه باعث افزایش حجم ان مایع می شود‪.‬‬ ‫لذا وقتی مخزن در اثر فش��ار ازمون منبسط شده‬ ‫و کرنش حجم��ی در ان روی می دهد‪ ،‬حجم اب‬ ‫نی��ز دقیقا به همان ان��دازه افزایش پیدا می کند و‬ ‫ای��ن افزایش حجم در اب در داخل یک سیس��تم‬ ‫هواگیری ش��ده‪ ،‬در داخل ب��ورت حجمی خود را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫حال پس از برداش��ته شدن فشار‪ ،‬کاهش حجم‬ ‫ص��ورت گرفته در مخزن نی��ز باعث کاهش حجم‬ ‫اب می ش��ود و کرنش پسماند باعث ایجاد حجمی‬ ‫از اب می شود که دیگر به حالت اولیه برنمی گردد‪.‬‬ ‫ذکر این نکته ضروری اس��ت ک��ه عملیات فوق و‬ ‫قانون ارش��میدس از ان جهت در س��یاالت ماده‬ ‫کامال دقیق برقرار می شود که سیاالت ماده تراکم‬ ‫ناپذیر هستند‪.‬‬ ‫تراکم ناپذیری به این معنی نیس��ت که مایعات‬ ‫تحت فشار قرار نمی گیرند بلکه به این معنی است‬ ‫ک��ه چگالی یک مای��ع خاص در اثر فش��ار تغییر‬ ‫نمی کن��د‪ .‬اما باید گفت ک��ه چگالی مخلوط اب و‬ ‫روغن اطراف مخزن ب��ه علت درصدهای مختلفی‬ ‫ک��ه از انها می توان��د در ژاکت اب وجود داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬دائما متغییر است لذا اندازه گیری حجم اب‬ ‫جابه جا ش��ده از طریق سنس��ور های وزن اشتباه‬ ‫اس��ت و اطالعات دقیق نخواهد داد و سنسورهای‬ ‫مورد اس��تفاده در ازمایش��گاهای هیدرواستاتیک‬ ‫مستقیما باید حجم را اندازه گیری کند‪.‬‬ ‫نکت��ه دیگری ک��ه در ازمون انبس��اط حجمی‬ ‫بس��یار مهم اس��ت الزام اعمال فش��ار ب��ه مخزن‬ ‫توس��ط اب اس��ت‪ .‬همانگون��ه که ذکر ش��د اب‬ ‫سیالی تراکم ناپذیر است‪ ،‬در نتیجه در طی ازمون‬ ‫حتی اگر فوالد گس��یخته شود و مخزن پاره شود‬ ‫انفجاری رخ نمی ده��د و در نتیجه خطری اپراتور‬ ‫تس��ت را تهدی��د نمی کند زیرا یک س��یال تراکم‬ ‫ناپذیر تحت فشار ‪ 300‬بار و فشار اتمسفر چگالی‬ ‫ثابت��ی دارد و این تغییر چگالی ناگهانی که در گاز‬ ‫‪ 300‬بار و زمانی که فوالد گسیخته شده و گاز به‬ ‫فشار اتسمفر تخلیه می شود باعث موج انفجاری و‬ ‫تخریب می شود‪.‬‬ ‫لذا در نهایت می توان گفت که ازمون انبس��اط‬ ‫حجمی هیدرواس��تاتیک ازمونی است که ممکن‬ ‫اس��ت در مخزن های دارای ایراد در اثر کم دقتی‪،‬‬ ‫مش��کالتی ایجاد کند (به علت انک��ه مخزنی که‬ ‫دارای ترک های جزئی باشند که از قبل در مخزن‬ ‫وجود داش��ته‪ ،‬در اثر فشار بیش از فشارکاری و در‬ ‫اثر عاملی به نام تمرکز تنش ممکن اس��ت افزایش‬ ‫یابن��د)‪ ،‬اما انجام ان در بازه های زمانی مش��خص‬ ‫ضروری جل��وه می کند‪ .‬زی��را اگر فوالد س��ازنده‬ ‫مخزن حالت پالس��تیک پیدا کند‪ ،‬کم کم مجموع‬ ‫تمامی کرنش های پس��ماند به جایی خواهد رسید‬ ‫ک��ه دیگر فوالد از هم گس��یخته ش��ده و موجب‬ ‫انفجار می شود‪.‬‬ ‫سنسورها و تاثیر انها بر عملکرد و میزان االیندگی موتورهای انژکتوری‬ ‫جواد ش�ریفی‪ ،‬مش�اور رئیس هیئت مدی�ره انجمن صنفی‬ ‫مراکز معاینه فنی خ�ودرو‪ :‬در پی ابالغ قانون هوای پاک و صدور‬ ‫بخش نامه سازمان حفاظت محیط زیست در مقادیر سوخت و اضافه‬ ‫ک��ردن دور موت��ور در فرایند معاینه فنی و ص��دور انواع معاینه فنی‬ ‫خودرو و برداش��ت های س��ازمان محور در این فرایند‪ ،‬انجمن مراکز‬ ‫معاین��ه فنی خ��ودرو را موظف کرد که این مبح��ث را نیز به صورت‬ ‫تخصصی مورد بررسی قرار دهد‪ .‬عوامل مختلفی در این بخش وجود‬ ‫دارد که باید انها را نیز تحلیل کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن از عوامل تاثیرگ��ذار در این بخ��ش می توان کیفیت‬ ‫قطعات‪،‬کیفیت س��وخت و از همه مهم تر تایید صالحیت هنگام ورود‬ ‫ب��ه چرخه حمل ونقل را عنوان کرد‪ .‬هر یک از مباحث مطرح ش��ده‬ ‫نیازمند تحلیل ساختار و شرایط موجود در کشور خواهد بود‪ .‬لذا این‬ ‫موارد در چند مقاله مورد بررس��ی و کن��کاش قرار خواهد گرفت‪ .‬در‬ ‫این ش��ماره سنس��ورها و تاثیر ان در االیندگی را مورد تحلیل قرار‬ ‫داده ایم‪.‬‬ ‫در موتورهای انژکتوری انواع مختلفی از سنسورها بکار گرفته شده‬ ‫اس��ت که هر سنس��ور وظیفه خاصی را بر عهده دارد‪ .‬این سنسورها‬ ‫لحظه به لحظه برای ‪ ECU‬ارس��ال می ش��ود تا این واحد کنترل‬ ‫الکترونیکی شرایط و وضعیت خودرو را دریافت کرده و عملکرد موتور‬ ‫را بهینه س��ازد‪ .‬وظیفه این سنسورها به طور کلی درک شرایط برای‬ ‫عملکرد بهتر موتور خودرو در ش��رایط مختلف کاری اس��ت‪ .‬درابتدا‬ ‫تعدادی از سنسورهای مرسوم بکار گرفته شده در موتور خودروهای‬ ‫انژکت��وری را معرف��ی کرده و تاثی��ر ان بر عملکرد موت��ور و میزان‬ ‫االیندگی توضیح داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-1‬سنسور دما هوای ورودی (‪)Air Temperature Sensor‬‬ ‫وظیفه اش این اس��ت که دمای ه��وای ورودی موتور را اندازه گیری‬ ‫کند؛ این سنسور مانند یک مقاومت ‪ NTC‬عمل کرده و با افزایش‬ ‫دما مقاومت ان کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫‪-2‬سنس��ور دم��ای ه��وای مانیفول��د ( ‪Manifold Absolute‬‬ ‫‪) Pressure‬‬ ‫همانط��ور که از نام ان پیداس��ت وظیفه اندازه گیری فش��ار هوای‬ ‫مانیفول��د ورودی هوا را بر عهده دارد که توس��ط ‪ ECU‬جرم هوای‬ ‫ورودی مورد محاس��به قرار گرفته و مقدار پاش��ش سوخت و اوانس‬ ‫جرقه تنظیم می شود‪.‬‬ ‫‪-3‬سنس��ور دمای خنک کنن��ده (‪Coolant Temperature‬‬ ‫‪)Sensor‬‬ ‫وظیفه این سنس��ور اندازه گیری دمای اب موتور است و با داده ای‬ ‫که ارسال می کند‪ ECU ،‬زمان پاشش سوخت و جرقه را با توجه به‬ ‫دماهای کاری تعریف شده تنظیم می کند‪.‬‬ ‫‪-4‬سنسور موقعیت دریچه گاز (‪)Throttle Position Sensor‬‬ ‫این سنسور‪ ،‬وظیفه ارسال داده است که میزان باز شدن دریچه گاز‬ ‫به ‪ ECU‬را می فهماند و براس��اس ان ‪ ECU‬میزان پاشش سوخت‬ ‫را تنظیم می کند‪.‬‬ ‫‪-5‬سنسور دور موتور (‪)Engine Speed Sensor‬‬ ‫وظیفه این سنس��ور اندازه گی��ری دور موت��ور و اندازه گیری زاویه‬ ‫میل لنگ و تشخیص وضعیت پیستون یک و چهار است‪ .‬این سنسور‬ ‫از سنس��ورهای مهم در خودرو بوده چرا که به واس��طه داده های ان‬ ‫میزان پاش��ش سوخت و زمان جرقه زنی مقدار اوانس و ریتارد مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪-6‬سنس��ور موقعی��ت می��ل س��وپاپ (‪Camshaft Position‬‬ ‫‪)Sensor‬‬ ‫سنسور موقعیت میل س��وپاپ وظیفه دارد که موقعیت سیلندر را‬ ‫اندازه گیری کرده و به واحد کنترل الکترونیکی ارسال کند تا ترتیب‬ ‫پاشش سوخت مشخص شود‪.‬‬ ‫‪ – 7‬سنسور سرعت خودرو (‪)vehicle Speed Sensor‬‬ ‫سنسور س��رعت خودرو وظیفه دارد سرعت خودرو را در حالتهای‬ ‫مختلف اندازه گیری کند و واحد کنترل الکترونیکی نیز براس��اس ان‬ ‫مقدار سرعت را تعیین می کند‪.‬‬ ‫‪ – 8‬سنسور ناک (‪)Knock Sensor‬‬ ‫وظیف��ه دارد می��زان ضرب��ه ی��ا کوب��ش در زمان احت��راق ناقص‬ ‫اندازه گیری کند و واحد کنت��رل الکترونیکی اوانس جرقه را کاهش‬ ‫و به س��مت ریتارد می برد‪ ،‬این کار غلظت س��وخت را افزایش داده تا‬ ‫کوبش متوقف شود‪.‬‬ ‫‪ -9‬سنسور اکسیژن (‪)Oxygen Sensor‬‬ ‫این سنسور با داده هایی که ارسال می کند میزان غنی بودن سوخت‬ ‫و ی��ا هوای ورودی به موتور از دود خروج��ی موتور را اندازه گرفته و‬ ‫واحد کنترل الکترونیکی هم با اطالعات بدس��ت امده میزان سرعت‬ ‫و هوا را می س��نجد و این میزان را تنظیم می کند و ممکن است این‬ ‫سنسور در ابتدای خروجی اگزوز نصب باشد‪.‬‬ ‫پ��س از معرفی سنس��ورها در این مقط��ع‪ ،‬پارامترهای خروجی از‬ ‫موتور ک��ه معیار اندازه گیری میزان االیندگی موتور بوده را معرفی و‬ ‫دالیل موثر بر انها را به طور مختصر بیان می کنیم‪.‬‬ ‫الف ‪ -‬پارامتر ‪ o‬که عامل افزایش ان نش��تی دود خروجی موتور از‬ ‫اگزوز خودرو اس��ت و هنگام مراجع��ه خودروها به مراکز معاینه فنی‬ ‫در صورت افزایش این پارامترها باید نش��تی اگزوز بررس��ی و اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب – پارامتر االیندگی ‪ CO‬که مهمترین مقوله در میزان االیندگی‬ ‫بوده و تنها سنس��ور تاثیرگذار بر این موضوع سنسور اکسیژن است‪.‬‬ ‫ب��ه این معنی که هنگام مراجعه در صورت ب��اال بودن این پارامتر از‬ ‫حدود مجاز تعریف ش��ده از طرف س��ازمان ملی استاندارد و محیط‬ ‫زیس��ت بوده و لذا به منظور رفع این مش��کل باید سنس��ور اکسیژن‬ ‫را تعویض کرد‪.‬‬ ‫ج –پارامتراالیندگ��ی ‪ HC‬که این مقوله نیز از عوامل تاثیرگذار بر‬ ‫االیندگی هوا و دود خروجی از اگزوز خودروها بوده و به منظور رفع‬ ‫این موضوع در موتور باید در ابتدا از تمیز بودن و تنظیم بودن دهانه‬ ‫ش��مع های موتور مطمئن بود و سپس سوپاپ ها را فیلرگیری کرد تا‬ ‫مشکل موتور بر طرف شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫حضور موتورسیکلت خودران ب ام و در ‪CES‬‬ ‫از نظر بس��یاری از اف��راد‪ ،‬خودروهای خودران‬ ‫بسیار ترسناک هستند‪ .‬البته زمانی که خودروهای‬ ‫خودران را با موتورس��یکلت های خودران مقایسه‬ ‫کنیم‪ ،‬انها را بسیار امن و راحت خواهیم یافت‪.‬‬ ‫موتورسیکلت سازان سطح باالی جهانی در حال‬ ‫کار روی نس��خه های پیش تولی��دی از مدل های‬ ‫خودران هس��تند ک��ه از جمل ه انه��ا می توان به‬ ‫موتورسیکلت مس��ابقه ای و خودران یاماها اشاره‬ ‫کرد که برای سریع تر راندن در مقایسه با والنتینو‬ ‫روسی اشاره کرد‪ .‬در سپتامبر سال ‪ ،2018‬ب ام و‬ ‫نی��ز ب��ا رونمای��ی از ‪ R1200GS‬سفارش��ی که‬ ‫می تواند ب��دون موتورسیکلت س��وار حرکت کند‬ ‫وارد این بازی ش��د‪ .‬اخیرا ً موتورسیکلت یاد شده‬ ‫در رویداد فناوری ‪ 2019 CES‬حضور یافته است‪.‬‬ ‫پ��س از دی��دن ویدئو ش��اید از خود بپرس��ید‬ ‫چه کس��ی در دنیا یک موتورس��یکلت خودران را‬ ‫می راند؟! جایی که خودروهای خودران به راحتی‬ ‫و به صورت ایمنی می توانند سرنشینان را به مقصد‬ ‫برسانند‪ ،‬نشستن روی یک موتورسیکلت خودران‬ ‫جذاب نخواهد بود‪ .‬خوشبختانه ب ام و عالقه ای به‬ ‫تولید چنین موتورسیکلتی ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه ج��ای ان‪ ،‬ب ام و گفته ای��ن ‪R1200GS‬‬ ‫فوق العاده پیش��رفته به منظور بهبود ویژگی های‬ ‫ایمن��ی محصوالت اتی توس��عه یافته اس��ت‪ .‬بنا‬ ‫ب��ه گفت ه ای��ن کمپانی‪ ،‬فناوری ه��ای نوین باعث‬ ‫خواهند شد موتورسیکلت های جدید رفتار راننده‬ ‫را تشخیص داده و موقعیت های خطرناک را پیش‬ ‫از وقوع حادثه ای تخمین بزنند‪ .‬در صورت نیاز نیز‬ ‫موتورس��یکلت می تواند به سوارکار هشدار دهد و‬ ‫حتی مانع از وقوع تصادف شود‪.‬‬ ‫‪ 15‬خودرویی که حداقل ‪ 15‬سال همراه مالکان هستند‬ ‫وفـاداران اهنــی‬ ‫مهدی مجفی‬ ‫قابلیت اطمینان و ایمنی جزو مهم ترین فاکتورهایی هستند که خریداران در زمان خرید خودرویی صفرکیلومتر بررسی می کنند‪.‬‬ ‫اکثر افراد تنها خواهان خودروهایی ایمن و مطمئن هس�تند تا بدون دردس�ر کار کنند و البته تعمیرات احتمالی انها نیز هزین ه چندانی‬ ‫نداش�ته باش�د‪ .‬تخمین اینکه کدام خودروها بیش�ترین میزان اطمینان و کمترین هزین ه تعمیرات را خواهند داشت کاری سخت است اما‬ ‫خوش�بختانه وب س�ایت تحلیلی ‪ iSeeCars.com‬اینجاست تا به ما کمک کند‪ .‬این وب س�ایت اخیرا ً داده های مالکیت بیش از ‪ 750‬هزار‬ ‫خودرو متعلق به مدل های س�ال ‪ 1981‬تا ‪ 2003‬را انالیز کرده تا ببیند مالکان کدام خودروها انها را بیش از همه نگه می دارند‪ .‬بس�یاری از‬ ‫خودروهای مربوط به بازه زمانی یاد شده حتی در جاده ها حضور ندارند بنابراین این داده ها کمی با چشم انداز کنونی صنعت خودرو فاصله‬ ‫دارد ولی دیدن اینکه کدام خودروس�از در طی این س�ال ها عملکرد بهتری داش�ته جالب خواهد بود‪ .‬در ادامه ش�ما را با ‪ 15‬خودرویی که‬ ‫حداقل ‪ 15‬س�ال همراه مالکان هستند اش�نا می کنیم‪ .‬همان گونه که مشاهده می کنید تصاویر به مدل های به روز تعلق دارند اما اطالعات‬ ‫منتشر شده به خودروهای مدل ‪ 2003‬و قدیمی تر مربوط می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا اوالون‬ ‫‹ ‹تویوتا ‪ 4‬رانر‬ ‫‪ 10.8‬درص�د از مال�کان تویوت�ا‬ ‫اوالون خودرو خ�ود را به مدت ‪15‬‬ ‫س�ال یا بیش�تر نگ�ه می دارند که‬ ‫‪ 1.4‬برابر بیش�تر از میزان متوس�ط‬ ‫نگهداری خودرو توس�ط مالکان در‬ ‫صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹اکورا ‪MDX‬‬ ‫عملکرد فارس�تر نیز مش�ابه راو‬ ‫‪ 4‬ب�وده و ‪ 12.1‬درص�د مالکان این‬ ‫کراس اوور خودرو خ�ود را حداقل‬ ‫‪ 15‬سال نگه می دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا راو ‪4‬‬ ‫‪ 11.2‬درص�د مال�کان ای�ن‬ ‫شاس�ی بلند خودرو خود را در بازه‬ ‫زمانی یاد ش�ده حف�ظ می کنند که‬ ‫‪ 1.5‬براب�ر بیش�تر از حد متوس�ط‬ ‫صنعت خودروست‪.‬‬ ‫اکورا ‪ MDX‬اسپرت هیبرید‬ ‫‪ 11.4‬درص�د از مال�کان ای�ن‬ ‫شاس�ی بلند لوکس ژاپن�ی خودرو‬ ‫خ�ود را حداق�ل ‪ 15‬س�ال نگ�ه‬ ‫می دارند که ‪ 1.5‬برابر بیش�تر از حد‬ ‫متوسط صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹سوبارو فارستر‬ ‫‪ 12.1‬درصد مال�کان راو ‪ 4‬خودرو‬ ‫خود را به مدت ‪ 15‬س�ال یا بیش�تر‬ ‫حفظ می کنن�د که ب�ه عبارتی ‪1.6‬‬ ‫برابر بهتر از حد متوس�ط نگهداری‬ ‫خودروها در بازه معین شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا کمری‬ ‫اگرچه س�دان ها در ب�ازار کنونی‬ ‫ب�ه تقلا افتاده اند ام�ا ‪ 11.5‬درصد‬ ‫مالکان کمری خوش نام خودرو خود‬ ‫را به مدت ‪ 15‬س�ال یا بیش�تر نگه‬ ‫می دارند که ان ه�م ‪ 1.5‬برابر باالتر‬ ‫از میزان متوسط است‪.‬‬ ‫‹ ‹هوندا ‪CR-V‬‬ ‫یک�ی از محبوب ترین محصوالت‬ ‫هون�دا همی�ن ‪ CR-V‬اس�ت ک�ه‬ ‫‪12.4‬درصد مالکان ان خودرو خود‬ ‫را ‪ 15‬س�ال یا بیش�تر نگه می دارند‬ ‫ک�ه ‪ 1.7‬براب�ر بیش�تر از متوس�ط‬ ‫صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫پرفروش ترین محصوالت پورشه در سال ‪2018‬‬ ‫بسیاری از سوپر اسپرت سازان در سال ‪ 2018‬رکورد‬ ‫ف��روش را زده اند‪ .‬م��ک الرن و رولزرویس از جمل ه این‬ ‫خودروسازان هستند و هم اکنون پورشه با افتخار اعالم‬ ‫کرده در سال پیش‪ ،‬فروش ‪ 256‬هزار و ‪ 255‬دستگاهی‬ ‫داشته که بیش��تر از هر زمان دیگری در تاریخ این برند‬ ‫محبوب ژرمنی اس��ت‪ .‬رش��د فروش این خودروساز به‬ ‫خاطر موفقیت شاس��ی بلندهای پورشه بوده است‪ .‬بار‬ ‫دیگر پرفروش ترین محصول پورشه شاسی بلند ماکان‬ ‫با فروش ‪ 86‬هزار و ‪ 31‬دس��تگاهی بوده و پس از ان نیز‬ ‫کاین با فروش ‪ 71‬هزار و ‪ 458‬دستگاهی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫سومین خودرو محبوب پورشه در سال ‪ 2018‬پانامرا با‬ ‫رکورد فروش ‪ 38‬هزار و ‪ 443‬دس��تگاهی بوده که رشد‬ ‫قابل توجه ‪ 38‬درصدی را نش��ان می دهد‪ .‬نهایتاً به ‪911‬‬ ‫می رس��یم که رش��د فروش ‪ 10‬درصدی در مقایسه با‬ ‫س��ال ‪ 2017‬را ثبت کرده و به خان ه ‪ 35‬هزار و ‪ 573‬نفر‬ ‫راه یافته است‪ .‬یکی از اعضای هیات مدیره پورشه گفته‬ ‫اس��ت‪ :‬ظرفیت ‪ 911‬برای جلب توجه افراد بیشتر از هر‬ ‫زمان دیگری است‪ .‬ما به تازگی معرفی نسل جدید ‪911‬‬ ‫در لس انجلس را جش��ن گرفته ایم و ای��ن نماد دنیای‬ ‫خ��ودرو یک بار دیگر مش��تریان را تحت تاثیر خود قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬با فروش ‪ 80‬هزار و ‪ 108‬دستگاهی و رشد‬ ‫‪ 12‬درصدی در مقایس��ه با سال قبل از ان‪ ،‬کشور چین‬ ‫بزرگ ترین و مهم ترین بازار برای پورش��ه بوده و پس از‬ ‫ان نیز امریکا با رشد ‪ 3‬درصدی و فروش ‪ 57‬هزار و ‪202‬‬ ‫دستگاهی قرار دارد‪ .‬اروپا برای پورشه خوش یمن نبوده‬ ‫زیرا فروش ‪ 77‬هزار و ‪ 216‬دس��تگاهی ان نشان دهنده ‬ ‫افت ‪ 4‬درصدی برای پورش��ه اس��ت که البته دلیل ان‬ ‫تست های جدید ‪ WLTP‬اس��ت که پورشه را مجبور‬ ‫به نص��ب فیلتر ذرات بنزین روی محصوالت خود کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا توندرا‬ ‫‹ ‹هوندا اودیسه‬ ‫‪ 12.6‬درص�د از مالکان این مینی‬ ‫ون خودرو خ�ود را در ب�ازه زمانی‬ ‫م�ورد بح�ث نگه می دارن�د که ‪1.8‬‬ ‫برابر بیشتر از میزان متوسط است‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‹ ‹هوندا پایلوت‬ ‫دیگ�ر پی�کاپ محب�وب تویوت�ا‬ ‫م�دل توندراس�ت ک�ه ‪ 14.1‬درصد‬ ‫مال�کان ان را حداق�ل ‪ 15‬س�ال‬ ‫حفظ می کنن�د‪ .‬این میزان وفاداری‬ ‫‪ 1.9‬برابر بیش�تر از میزان متوس�ط‬ ‫صنعت خودروست‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا تاکوما‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫‪ 15.3‬درصد مال�کان این خودرو‪،‬‬ ‫خودروی خود را ‪ 15‬س�ال یا بیشتر‬ ‫نگه می دارند که ‪ 2‬برابر فراتر از حد‬ ‫متوسط است‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا سی نا‬ ‫این لیس�ت در ق�رق محصوالت‬ ‫تویوتاس�ت و ‪ 13.4‬درص�د مالکان‬ ‫این پیکاپ نیز خودرو خود را برای‬ ‫‪ 15‬سال یا بیشتر حفظ می کنند که‬ ‫‪ 1.8‬برابر باالتر از حد متوسط است‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا پریوس ‪V‬‬ ‫‪ 16.1‬درص�د از مال�کان ای�ن‬ ‫مینی ون خ�ودرو خ�ود را به مدت‬ ‫ی�اد ش�ده نگه�داری می کنند که‬ ‫‪ 2.2‬برابر بیش�تر از میزان متوسط‬ ‫صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتا سکویا ‪2018‬‬ ‫‪ 13.5‬درص�د از مال�کان ای�ن‬ ‫شاس�ی بلند بزرگ و ژاپنی خودرو‬ ‫خود را برای حداقل ‪ 15‬س�ال حفظ‬ ‫می کنن�د که ‪ 1.8‬براب�ر فراتر از حد‬ ‫متوس�ط نگهداری خودروها در این‬ ‫مدت است‪.‬‬ ‫‪ 16.2‬درص�د مال�کان پریوس به‬ ‫مدت ‪ 15‬س�ال یا بیش�تر با خودرو‬ ‫خود همراه هس�تند که به عبارتی‬ ‫‪ 2.2‬برابر بیش�تر از میزان متوسط‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹تویوتاهایلندر‬ ‫هایلن�در اولی�ن خودرویی اس�ت که‬ ‫بیش�ترین همراه�ی را با مال�کان خود‬ ‫داش�ته ب�ه گون�ه ای ک�ه ‪ 18.5‬درصد از‬ ‫خری�داران خ�ودرو خود را ب�ه مدت ‪15‬‬ ‫سال یا بیشتر حفظ می کنند که ‪ 2.5‬برابر‬ ‫فراتر از حد متوسط صنعت خودرو است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫پولی شدن معابر دروغ است‬ ‫مشاور معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران‬ ‫در زمینه حاشیه های خبر دریافت عوارض از تونل ها‬ ‫توضیحاتی ارائه کرد‪ .‬علی پیرحس��ینلو در گفت وگو‬ ‫با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به انتشار اخباری مبنی بر دریافت‬ ‫ع��وارض از تونل ه��ا و معابر خاص اظهار کرد‪ :‬با وجود‬ ‫توضیح ش��هردار‪ ،‬رئیس ش��ورای شهر تهران و تاکید‬ ‫مقام های دیگر مبنی بر این که قرار نیس��ت عوارضی‬ ‫از معاب��ر و تونل ها دریافت ش��ود‪ ،‬همچنان رقم هایی‬ ‫همچون ‪ ۳۰۰۰‬تومان یا ‪ ۶۰‬هزار تومان در رس��انه ها‬ ‫مطرح می ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬در ماده ‪ ۱۵۸‬برنامه دوم‬ ‫توس��عه ش��هرداری که در زمان اقای قالیباف مصوب‬ ‫شده‪ ،‬درباره دریافت عوارض از معابر تاکید شده است‬ ‫و حتی بنا بود که ش��هرداری الیحه ای برای دریافت‬ ‫عوارض در س��ال ‪ ۹۳‬بدهد که در ان دوره مس��کوت‬ ‫ماند‪ .‬پیرحسینلو افزود‪ :‬در دوره مدیریت اقایان نجفی‬ ‫و افشانی بر شهر تهران‪ ،‬مکارم حسینی‪ ،‬معاون مالی‬ ‫وقت ش��هرداری‪ ،‬الیحه ای در این زمینه تهیه کرد و‬ ‫برای نظرخواهی ان را به معاونت حمل و نقل داد‪ ،‬اما‬ ‫با این که این بحث‪ ،‬از چند س��ال پیش مطرح ش��ده‪،‬‬ ‫اع�لام کردی��م که برنامه ای برای اج��رای ان نداریم‪.‬‬ ‫مشاور معاونت حمل و نقل ترافیکی شهرداری تهران‬ ‫با بیان این که خبر دریافت دریافت عوارض تونلی برای‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬از اس��اس دروغ است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اگر‬ ‫برنامه ای در این زمینه داشتیم خودمان زودتر ان را‬ ‫اعالم می کردیم‪ ،‬نه این که یک رسانه با انتشار دروغ‬ ‫اخبار‪ ،‬نسبت به فضاسازی اقدام کند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫این که دریافت عوارض در اولویت ش��هرداری تهران‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬شهردار تهران‪ ،‬رئیس شورای شهر تهران‬ ‫و معاون شهردار‪ ،‬توضیح الزم را در این زمینه داده اند‬ ‫و انتشار اخبار این چنینی‪ ،‬فضاسازی است‪.‬‬ ‫اما و اگرهای عملیاتی شدن یک پیشنهاد ترافیکی قدیمی در پایتخت‬ ‫ایا تهران به «تونل های پولی» چراغ سبز نشان می دهد؟‬ ‫اکرم تهرانی‬ ‫بی��ش از ‪ ۲‬هزار میلی��ارد تومان از جیب س��اکنان‬ ‫تهران رفته تا پل صدر س��اخته شود اما خیلی از انها‬ ‫در طول عمرشان‪ ،‬حتی یک بار هم از روی این پل رد‬ ‫نمی ش��وند! وقتی پل صدر در سال ‪ ۹۳‬به بهره برداری‬ ‫رسید‪ ،‬مشابه این سخن زیاد شنیده می شد و همین‪،‬‬ ‫مقدمه ای برای طرح پیشنهاد پولی شدن تردد در این‬ ‫پل طبقاتی شد‪.‬‬ ‫البته این اتفاق هیچ وقت نیفتاد اما پیش��نهاد پولی‬ ‫ش��دن این پل و چند تونل شهری دیگر در پایتخت‪،‬‬ ‫از چند سال پیش مطرح شده و بی نتیجه مانده است‪.‬‬ ‫این طرح ازجمله تکلیف هایی اس��ت که برنامه ‪۵‬ساله‬ ‫شهرداری به عهده این نهاد گذاشته و بر همین اساس‪،‬‬ ‫از س��ال های گذش��ته در ش��هرداری مطرح بوده اما‬ ‫تاکنون ش��ورای شهر و شهرداری بر سر اجرای ان به‬ ‫توافق نرسیده اند‪.‬‬ ‫اگرچه برخی‪ ،‬دریافت عوارض از ترددهای شهری را‬ ‫مخالف عدالت اجتماعی می دانند اما برخی کارشناسان‬ ‫هم معتقدند دریافت عوارض از ترددهای ش��هری در‬ ‫تونل ها و خصوصی شدن نگهداری انها‪ ،‬عالوه بر اینکه‬ ‫از بار هزینه های ش��هرداری برای نگهداری می کاهد‪،‬‬ ‫تحقق عدالت اجتماع��ی را به همراه دارد زیرا موجب‬ ‫می ش��ود هزینه نگه��داری از این امکانات را کس��انی‬ ‫بپردازند که از انها استفاده می کنند؛ نه شهروندانی که‬ ‫ممکن است هیچ گاه پای شان به این تونل ها باز نشود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار خودرو‪ ،‬ط��رح دریافت عوارض‬ ‫از ترددهای ش��هری در س��ال ‪ ۹۳‬از س��وی معاونت‬ ‫حمل ونقل و ترافیک شهرداری به شورای شهر چهارم‬ ‫ارائه و با مخالفت اعضای وقت ش��ورای روبه رو شد و‬ ‫در نهای��ت‪ ،‬در پایان س��ال ‪ ۹۴‬ش��هرداری طرح را از‬ ‫ش��ورا پس گرفت‪ .‬با تغییر اعضای شورای شهر و نیز‬ ‫ش��هردار تهران‪ ،‬این روزها بار دیگر این پیش��نهاد از‬ ‫س��وی معاونت حمل ونقل و ش��هرداری تهران مطرح‬ ‫شده است‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬در روزهای گذشته خبری‬ ‫درباره دریافت عوارض از ‪ ۵‬تونل پایتخت منتشر شد‬ ‫و ش��هرداری تهران‪ ،‬نخس��تین نهادی بود که به این‬ ‫خبر واکنش نش��ان داد و از قطع��ی نبودن این طرح‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری تهران در واکنش به انتشار‬ ‫این خب��ر اعالم کرد‪« :‬ط��رح دریافت به��ای تردد از‬ ‫تونل های ش��هری در قالب الیحه ای از سوی معاونت‬ ‫حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری تهران پیشنهاد شده‬ ‫و صِ رف ارائه پیش��نهاد‪ ،‬به منزله پذیرش ان نیست و‬ ‫فرستادن ان به شورای شهر تهران‪ ،‬مستلزم تایید ان‬ ‫در ش��هرداری است‪.‬‬ ‫این طرح هنوز به اس��تحضار و تایی��د دکتر حناچی‪،‬‬ ‫ش��هردار تهران نرس��یده و در مرحله پیشنهاد است‪.‬‬ ‫هرگونه طرحی که در دوره جدید مدیریت ش��هری به‬ ‫اجرا درمی اید‪ ،‬در راستای مصلحت و منفعت عمومی‬ ‫جامعه خواه��د بود و در ای��ن دوره هیچ گونه طرحی‬ ‫که برخالف مصالح ش��هر و منافع ش��هروندان باشد‪،‬‬ ‫اجرا نمی شود‪ .‬مدیریت شهری با درک شرایط دشوار‬ ‫اقتص��ادی موجود جامعه‪ ،‬خود را در کنار ش��هروندان‬ ‫می داند و از اج��رای هرگونه طرحی که باعث افزایش‬ ‫هزینه‪ ،‬ایجاد دش��واری و بروز نگرانی برای شهروندان‬ ‫شود‪ ،‬پرهیز خواهد کرد‪».‬‬ ‫‹ ‹مخالفت ش�ورای ش�هری ها ب�ا دریافت‬ ‫عوارض از تونل ها‬ ‫ش��ورای ش��هری ها در واکنش به انتشار خبر پولی‬ ‫شدن تونل های پایتخت می گویند حتی اگر شهرداری‬ ‫طرحی برای پولی کردن بزرگراه ها و تونل های شهری‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬این طرح باید به شورا فرستاده و درباره‬ ‫ان‪ ،‬تصمیم گیری شود‪ .‬البته واکنش های ابتدایی چند‬ ‫عضو شورای شهر به این خبر نشان می دهد در صورت‬ ‫مطرح شدن این طرح در شورا‪ ،‬ان را تصویب نخواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حجت نظری‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی‬ ‫شورای ش��هر تهران بعد از انتشار این خبر‪ ،‬در توییتر‬ ‫خود نوشت‪ :‬دریافت عوارض از خودروها برای تردد در‬ ‫تونل های شهری‪ ،‬ایده ای است که معاونت حمل ونقل‬ ‫و ترافیک شهرداری اعالم کرده و هنوز الیحه ای برای‬ ‫ان به شورا نیامده است‪ .‬مردم دستگاه پول سازی برای‬ ‫جبران کس��ری بودجه نیس��تند و با ش��ناختی که از‬ ‫همکارانم دارم این پیشنهاد در صورت ارائه به شورای‬ ‫شهر‪ ،‬رد می شود‪.‬‬ ‫علی اعطا‪ ،‬س��خنگوی ش��ورای ش��هر تهران نیز در‬ ‫واکنش به انتش��ار این خبر در توییتی نوشت‪ :‬مرجع‬ ‫تصویب عوارض ش��هر و بهاى خدمات‪ ،‬ش��وراى شهر‬ ‫اس��ت‪ .‬الیحه تعیین بهاى خدمات تردد وسایل نقلیه‬ ‫در چند تونل و بزرگراه‪ ،‬هنوز به شورا فرستاده نشده و‬ ‫شورا هنوز در رد یا پذیرش ان نظرى نداده است‪ .‬پس‬ ‫از فرس��تادن الیحه از شهردارى به شورای شهر‪ ،‬شورا‬ ‫با توجه به همه ابعاد و با درنظرگرفتن مصالح عمومى‪،‬‬ ‫در این زمینه تصمیم گیرى خواهد کرد‪.‬‬ ‫محمدعل��ی کرون��ی‪ ،‬دبی��ر کمیس��یون عم��ران و‬ ‫حمل ونقل شورای شهر تهران نیز در واکنش به انتشار‬ ‫ای��ن خبر در فضای مجازی نوش��ت‪ :‬به جای پیگیری‬ ‫درامدهای قابل وصول مانند مجتمع های ایس��تگاهی‬ ‫مت��رو‪ ،‬فاینانس های مترو و پارک حاش��یه ای و بدون‬ ‫مش��ورت با کمیس��یون عمران‪ ،‬فقط با مطرح کردن‬ ‫موض��وع پولی کردن تردد در تونل ها‪ ،‬به دنبال انحراف‬ ‫ذهن ها از کاس��تی ها و نقص ه��ای عملکردی و ایجاد‬ ‫مش��کالتی مانند طرح ترافیک هس��تند‪ .‬هزار میلیارد‬ ‫تومان درامد مجتمع های ایستگاهی مترو‪ ۲ ،‬فاینانس‬ ‫‪ ۳۴۰‬میلی��ون یورویی مترو و حداق��ل ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان درام��د پارک ه��ای حاش��یه ای‪ ،‬اولویت هایی‬ ‫هس��تند که معاونت حمل ونقل می تواند برای کس��ب‬ ‫درامد‪ ،‬به دنبال تحقق انها باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پول�ی ش�دن تونل ه�ا؛ مص�داق عدالت‬ ‫اجتماعی‬ ‫یک کارش��ناس شهرس��ازی معتقد اس��ت دریافت‬ ‫عوارض بزرگراهی در ش��هرها‪ ،‬از راهکارهای مرس��وم‬ ‫برای مدیریت ترافیک و نیز کسب درامد برای توسعه‬ ‫زیرساخت های حمل ونقلی در جهان و گامی در زمینه‬ ‫تحقق عدالت اجتماعی است‪.‬‬ ‫الهام فالح منشادی در پاسخ به روزگار خودرو گفت‪:‬‬ ‫در چنین طرح هایی که در جهان مرسوم است‪ ،‬تالش‬ ‫شورای شهری ها در‬ ‫واکنش به انتشار خبر‬ ‫پولی شدن تونل های‬ ‫پایتخت می گویند‬ ‫حتی اگر شهرداری‬ ‫طرحی برای پولی کردن‬ ‫بزرگراه ها و تونل های‬ ‫شهری داشته باشد‪،‬‬ ‫این طرح باید به شورا‬ ‫فرستاده و درباره ان‪،‬‬ ‫تصمیم گیری شود‬ ‫می ش��ود با ش��ناور کردن هزینه تردد و افزایش نرخ‬ ‫ع��وارض در زمان های اوج ترافی��ک‪ ،‬از حجم ترافیک‬ ‫در برخی تونل های ش��هری بکاهن��د و ترافیک را در‬ ‫شهر پخش کنند‪.‬‬ ‫به گفته فالح‪ ،‬در کنار کاهش ترافیک‪ ،‬درامدزایی از‬ ‫دیگر اهداف اجرای طرح دریافت عوارض از تونل های‬ ‫ش��هری و خرج کردن این پول در توسعه حمل ونقل‬ ‫عمومی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه این کار با ه��دف تحقق عدالت‬ ‫اجتماعی انجام می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه شهروندان‪،‬‬ ‫عوارض نوس��ازی و مالیات زندگی در شهر را پرداخت‬ ‫می کنند تا پل‪ ،‬بزرگراه‪ ،‬تونل و‪ ...‬ساخته شود اما فقط‬ ‫برخی از انها از این امکانات استفاده می کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫دریاف��ت عوارض از این مکان ه��ا و مصرف کردن این‬ ‫درامد در بخش های عمومی دیگر ازجمله حمل ونقل‬ ‫عمومی توجیه دارد‪.‬‬ ‫این شهرس��از‪ ،‬تغییر فرهنگ سفرهای درون شهری‬ ‫را از دیگ��ر اه��داف اج��رای ط��رح دریاف��ت عوارض‬ ‫ت��ردد بزرگراه��ی عنوان کرد و ادام��ه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫جمعی��ت کالنش��هرها‪ ،‬نمی توان انتظار داش��ت همه‬ ‫افراد از حمل ونقل ش��خصی اس��تفاده کنند و تجربه‬ ‫کالنش��هرهای جهان نش��ان می دهد ک��ه حمل ونقل‬ ‫ش��خصی پاس��خگوی میزان تقاضای س��فر در شهر‬ ‫نیس��ت‪ .‬به همین دلی��ل مدیریت ش��هری در جهان‬ ‫به س��مت توس��عه حمل ونقل عمومی متمایل ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فالح معتقد است در صورت اجرای طرح پولی شدن‬ ‫تونل ه��ای پایتخ��ت‪ ،‬باید درباره می��زان درامد و نوع‬ ‫مصرف انها برای مردم شفاف سازی شود زیرا این کار‪،‬‬ ‫تاثیر مثبتی در پذیرش عمومی طرح خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�هردار با پولی ش�دن تونل ه�ا موافق‬ ‫است؟‬ ‫اگرچه پیروز حناچی تا این لحظه درباره انتشار خبر‬ ‫پولی ش��دن تونل های پایتخت واکنشی نشان نداده و‬ ‫روابط عمومی ش��هرداری نیز اعالم کرده که این طرح‬ ‫هنوز به تایید شهردار نرسیده است اما او سال گذشته‪،‬‬ ‫وقتی معاون فنی و عمرانی ش��هرداری تهران بود‪ ،‬در‬ ‫نشست خبری با رسانه ها در این زمینه سخنانی گفت‬ ‫ک��ه رنگ وبوی موافقت کلی با اج��رای چنین طرحی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫حناچ��ی در ان زم��ان گفت‪ :‬احتم��ال دارد برخی‬ ‫بزرگراه های درون ش��هری ته��ران به بخش خصوصی‬ ‫فروخته ش��ده و خودروها برای عبور از این بزرگراه ها‬ ‫ع��وارض بپردازند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬م��ا ناچاریم حتی به‬ ‫می��زان کم‪ ،‬به این س��مت حرکت کنیم زی��را با این‬ ‫روش‪ ،‬س��ازکار تامی��ن منابع مالی در ش��هر متفاوت‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��ا این روش‪ ،‬مس��ئوالن ش��هرداری دیگر‬ ‫نمی گویند پروژه ای به دلیل مسائل مالی متوقف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حناچ��ی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه دریافت ع��وارض‬ ‫بزرگراهی در ش��هرها‪ ،‬مس��ئله ای متداول در بیش��تر‬ ‫کالنشهر های جهان برای تامین هزینه های نگهداشت‬ ‫معابر حمل ونقلی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا این تصمیم گیری‬ ‫بای��د تونل ها را ب��ه ‪ ۲‬گروه تفکیک ک��رد؛ یک گروه‬ ‫بزرگراه های موج��ود و گروه دوم بزرگراه های در حال‬ ‫س��اخت هس��تند‪ .‬درباره گروه دوم‪ ،‬به سمت دریافت‬ ‫عوارض می رویم اما درباره گروه نخست‪ ،‬باید مقدمات‬ ‫این کار فراهم شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ش��هر تهران‪ ،‬چنین رویه ای موس��وم‬ ‫نبوده و نیست اما می توانیم به ان فکر کنیم و در زمینه‬ ‫پروژه های بزرگراهی که از این پس کار ساخت انها را‬ ‫شروع خواهیم کرد‪ ،‬می توانیم چنین نگاهی را از ابتدا‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬حناچی ادامه داد‪ :‬اینکه ما امروز برای‬ ‫تردد خودروها در بزرگراه هایی که س��اخته شده است‬ ‫حتی به صورت ناچیز عوارض بگیریم تا برای نگهداری‬ ‫از معابر و انجام خدمات منظ��م دوره ای مانند ترمیم‬ ‫اس��فالت‪ ،‬به روز کردن خط کش��ی ها‪ ،‬تامین روشنایی‬ ‫مناس��ب و س��ایر خدمات‪ ،‬هزینه ها از خود بزرگراه ها‬ ‫تامین ش��ود‪ ،‬بهترین حالت است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬البته‬ ‫در این مسئله‪ ،‬بیشتر منظورمان بزرگراه هایی است که‬ ‫به طور کامل در داخل شهر واقع نشده اند اما در شبکه‬ ‫حمل ونقلی می توانند موثر باشند و امکانی جدید برای‬ ‫تسهیل تردد در محدوده های اطراف پایتخت به شمار‬ ‫می ایند‪ .‬بزرگراه ش��هید شوشتری که کار ساخت ان‬ ‫هنوز شروع نشده است را می توان به عنوان یک طرح‬ ‫مطالعاتی در این زمینه مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظر شهروندان چیست؟‬ ‫اگرچه الیحه دریافت عوارض از ترددهای ش��هری‪،‬‬ ‫پیش تر از سوی معاونت حمل ونقل و ترافیک وقت‪ ،‬به‬ ‫شورای شهر چهارم ارائه شده و موضوع جدیدی نیست‬ ‫ام��ا معاونت جدی��د حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری‬ ‫تهران پی��ش از مطرح کردن دوباره این پیش��نهاد و‬ ‫در ماه های گذشته تالش کرد با یک نظرسنجی‪ ،‬مزه‬ ‫دهن ش��هروندان تهرانی را در ای��ن زمینه بداند‪ .‬این‬ ‫نظرس��نجی ابان امسال به دو شکل توزیع پرسشنامه‬ ‫فیزیکی میان ش��هروندان و دریاف��ت دیدگاه نخبگان‬ ‫ش��هری با استفاده از پرسش��نامه الکترونیکی‪ ،‬درباره‬ ‫دریافت عوارض از ‪ ۶‬بزرگراه پرهزینه و گران پایتخت‬ ‫انجام ش��د‪ .‬بزرگراه طبقاتی صدر و تونل های نیایش‪،‬‬ ‫رس��الت‪ ،‬توحید‪ ،‬امیرکبیر و ش��هدای غ��زه (امتداد‬ ‫بزرگراه حکیم)‪ ،‬در این نظرسنجی بزرگراه هایی بودند‬ ‫که ش��هروندان تهرانی درباره پولی شدن تردد در انها‬ ‫نظر دادند‪ .‬یکی از پرس��ش های این نظرس��نجی که‬ ‫از متروس��واران انجام ش��د‪ ،‬این بود‪« :‬اکنون که شما‬ ‫در مترو هس��تید‪ ،‬باالی سر شما میلیون ها خودرو در‬ ‫سطح ش��هر تردد می کنند‪ .‬می توان از هرکدام از انها‬ ‫روزی ه��زار تومان دریافت ک��رد و با ان هفته ای یک‬ ‫قطار به مترو اضافه کرد‪ .‬در این صورت پس از ‪ ۶‬ماه‪،‬‬ ‫معطلی شما برای رسیدن قطار‪ ،‬حدود یک دقیقه‬ ‫کمتر می ش��ود‪ .‬ایا با چنین کاری موافقید؟» در‬ ‫ان زم��ان ح��دود نیمی از ش��رکت کنندگان‬ ‫در نظرس��نجی (‪ ۴۸.۸‬درصد) به این‬ ‫پرسش پاسخ مثبت دادند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫معرفی محصول جدید مزدا در نمایشگاه ژنو‬ ‫م��زدا اع�لام ک��رد محص��ول جدی��دی را در‬ ‫نمایشگاه خودرو ژنو معرفی خواهد کرد‪ .‬متاسفانه‬ ‫این خودروس��از ژاپنی عالقه ای به انتشار جزئیات‬ ‫بیش��تر نداش��ته و اطالعات��ی از این خ��ودرو در‬ ‫دسترس نیست‪ .‬از انجایی که نسل جدید مزدا ‪3‬‬ ‫س��ال پیش معرفی شده و نسل فعلی ‪ 5-CX‬هم‬ ‫تنها دو سال است که در بازار حضور دارد بنابراین‬ ‫منظ��ور م��زدا از محصول جدید ای��ن دو خودرو‬ ‫نیس��ت‪ .‬مزدا ‪ 6‬فیس لیفت هم حدود یک س��ال‬ ‫اس��ت که وارد بازار شده بنابراین احتمال معرفی‬ ‫نس��ل جدید ان در سال ‪ 2019‬وجود ندارد‪ .‬مزدا‬ ‫‪ 5-MX‬نی��ز به روزرس��انی های مهم��ی در پاییز‬ ‫س��ال پیش داش��ت که از جمل ه انها می توان به‬ ‫پیشرانه ‪ 2‬لیتری قوی تر اشاره کرد‪ .‬خودرو بعدی‬ ‫سوپرمینی مزدا ‪ 2‬است که در سال ‪ 2017‬فیس‬ ‫لیفت شده است‪ .‬تا زمانی که مزدا به فکر خودرو‬ ‫جدیدی نباش��د‪ ،‬تنها محصول مدنظر ما برای ژنو‬ ‫کراس اوور ساب کامپکت ‪ 3-CX‬است‪.‬‬ ‫این خ��ودرو از س��ال ‪ 2016‬تاکن��ون در بازار‬ ‫حضور داش��ته و س��ال پیش ارتقا یافته بنابراین‬ ‫حالت منطقی این اس��ت که س��ال جاری شاهد‬ ‫به روزرس��انی دوبار ه ان باشیم‪ .‬البته می دانیم که‬ ‫م��زدا قب ً‬ ‫ال در حال کار روی نس��ل جدید ‪3-CX‬‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬این خودرو از پلتف��رم مزدا ‪ 3‬جدید‬ ‫استفاده خواهد کرد‪ .‬نس��ل فعلی ‪ 3-CX‬بر پایه ‬ ‫مزدا ‪ 2‬بنا ش��ده و به خاطر کابین تنگ مخصوصاً‬ ‫در بخش عقب مورد انتقاد واقع ش��ده است‪ .‬این‬ ‫خودروس��از ژاپنی می خواه��د ‪ 3-CX‬را بزرگ تر‬ ‫کن��د تا به این ترتیب در برابر رقبایی چون تویوتا‬ ‫‪ C-HR‬و هیوندای کنا کم نیاورد‪.‬‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫پیش فروش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ثبت ‪ ۵۱۰۰‬شکایت در ‪ ۲۰‬پرونده پیش فروش خودرو به ارزش ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫قرارداد ترکمانچای خودروسازان با مردم‬ ‫دادس��تان ته��ران با اش��اره به نارضایت��ی مردم از‬ ‫وضعی��ت پیش فروش خ��ودرو از ازدیاد ش��کایات در‬ ‫این رابطه خبر داد و گفت‪ :‬سود زیادی برای متهمان‬ ‫حاصل شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش خودروکار‪ ،‬نشس��ت بررس��ی وضعیت‬ ‫پرونده ه��ای پیش فروش خودرو ب��ا حضور تعدادی از‬ ‫معاونان دادستان‪ ،‬بازپرسان نواحی مختلف دادسرای‬ ‫ته��ران‪ ،‬مدیران برخی ش��رکت های خودروس��ازی و‬ ‫نمایندگان دس��تگاه های ذی ربط‪ ،‬به ریاست جعفری‬ ‫دولت ابادی برگزار شد‪.‬‬ ‫پیچیدگ��ی تحقیقات و مراجعات مکرر ش��کات از‬ ‫موانع رس��یدگی به پرونده های پی��ش فروش خودرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫دادس��تان ته��ران با اش��اره به نارضایت��ی مردم از‬ ‫وضعیت پیش فروش خودرو‪ ،‬شاخصه های پرونده هایی‬ ‫از این دس��ت در قوه قضایی��ه را در چهار محور مورد‬ ‫اش��اره قرار داد و اظهار داشت‪ :‬اوال تعداد شکات این‬ ‫پرونده ها زیاد است؛ ثانیا در این پرونده ها‪ ،‬وقتی سلب‬ ‫اعتماد از اقدام ش��رکت های فروشنده خودرو صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬مراجعه شکات به قوه قضاییه شدت می گیرد؛‬ ‫ثالثا س��ود زیادی برای متهمان حاصل ش��ده است و‬ ‫نکته اخر‪ ،‬سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها‬ ‫کمبود دارایی و اموال متهمان و پیچیدگی و طوالنی‬ ‫شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نمونه های متع��دد از این پرونده ها‬ ‫در اس��تان های مختلف مربوط به تعاونی های مسکن‪ ،‬‬ ‫موسس��ات اعتباری‪ ،‬مضاربه ها و نظایر ان‪ ،‬گفت‪ :‬هر‬ ‫چند وقت یکب��ار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار‬ ‫می شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می یابد‬ ‫و متاس��فانه برخ��ی پرونده ها نیز به س��رانجام خوبی‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫جعفری دولت اب��ادی یکی از انواع پرونده هایی که‬ ‫اخیرا ً در دادس��رای تهران مفتوح شده را پیش فروش‬ ‫خودرو از س��وی ش��رکت های خصوصی عنوان کرد و‬ ‫از مفتوح ش��دن بیس��ت پرونده قضایی در این رابطه‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫دادستان تهران شرکت های لیزینگ و شرکت هایی‬ ‫که پیش فروش خ��ودرو انجام می دهند را از مراجعی‬ ‫دانس��ت که در این موضوع نقش دارند و عدم نظارت‬ ‫بانک مرک��زی و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را به‬ ‫عنوان حلقه مفقوده ش��کل گیری این قبیل پرونده ها‬ ‫اعالم ک��رد و افزود‪ :‬مطابق تحقیق��ات‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫نس��بت ب��ه ش��رکت های لیزینگ و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در مورد کس��انی که‬ ‫نمایندگ��ی فروش خودرو دارن��د نظارت های کافی را‬ ‫اعمال نمی کنند و در س��ایه عدم نظارت این نهادها‪،‬‬ ‫ل حاضر با تش��کیل پروند ه‪‎‬هایی مواجه هستیم‬ ‫در حا ‬ ‫که افراد زیادی را گرفتار کرده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان داش��ت‪ :‬وقت��ی متهمان ای��ن پرونده ها‬ ‫بازداشت می شوند‪ ،‬اداره امور شرکت ها مختل و کارها‬ ‫متوقف می شود و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است‬ ‫به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی‬ ‫پرداخت کرده اند و در حال اجرای تعهدات هس��تند‪،‬‬ ‫مشکالت بیشترشود‪.‬‬ ‫جعف��ری دولت ابادی با اش��اره ب��ه تجمعات اخیر‬ ‫ش��کات این گونه پرونده ها مقابل ساختمان دادستانی‬ ‫تهران برای پیگیری مطالباتش��ان‪ ،‬گفت‪ :‬برای نمونه‬ ‫ش��ش هزار نفر در دو پروند ‪‎‬ه سکه ثامن و طالفروشی‬ ‫شکایت کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت های خ�ودرو س�از ب�ر اس�اس‬ ‫امکانات و توان پیش فروش کنند‬ ‫دادس��تان تهران ب��ر لزوم اتخ��اذ تدابی��ری برای‬ ‫پیش��گیری از وقوع چنین اتفاقات��ی در اینده تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬قانون و مقررات مصوب به دس��تگاه های‬ ‫مختلف اجازه داده اس��ت که از ای��ن قبیل رخدادها‬ ‫پیشگیری کنند‪.‬‬ ‫بانک مرک��زی در مورد لیزینگ ها و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در مورد ش��رکت های پیش فروش‬ ‫خ��ودرو بای��د نظارت ه��ای الزم را انج��ام دهن��د و‬ ‫ش��رکت های خودروس��از نیز باید بر اساس امکانات و‬ ‫توان پیش فروش انجام دهند‪.‬‬ ‫وی در بی��ان اخرین وضعی��ت پروند ه پیش فروش‬ ‫خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده ای که منجر به‬ ‫صدور حکم ش��ده و در حال اجرا است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫پرون��ده نگین خودرو ب��ا ‪ 3‬هزار و ‪ 500‬ش��اکی و ‪6‬‬ ‫محکوم که یک نفر در زندان است‪ 40 ،‬میلیارد تومان‬ ‫بدهی دارد‪ .‬پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی‪630 ،‬‬ ‫نفر ش��اکی و ‪ 7‬میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم‬ ‫پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم شوند و‬ ‫در زندان به سر می برند و در این پرونده با وجود ‪255‬‬ ‫شاکی‪ ،‬مالی توقیف نشده است‪.‬‬ ‫جعفری دولت ابادی در رابطه با پرونده های جریانی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ارمان پرشین پارس با ‪ 100‬میلیارد تومان‬ ‫بدهی و ‪ 1380‬شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم‪168 ،‬‬ ‫شاکی و ‪ 600‬میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با‬ ‫پنج متهم و ‪ 100‬شاکی از‬ ‫دیگر پرونده های مفتوح در دادس��رای تهران است و‬ ‫جال��ب این که ش��رکت اخیرالذکر به تازگی در یکی‬ ‫از روزنامه ها تبلیغات کرده است‪ .‬شرکت دنیز خودرو‬ ‫ب��ا ‪ 200‬ش��اکی و ‪ 11‬میلیارد توم��ان‪ ،‬رامک خودرو‬ ‫ب��ا ‪ 181‬ش��اکی و ‪ 10‬میلیارد توم��ان بدهی؛ مفتاح‬ ‫رهنورد با ‪ 1333‬ش��اکی ؛ پرون��ده دوم رامک خودرو‬ ‫ب��ا ‪ 7‬متهم‪ 2 ،‬ش��اکی و ‪ 800‬میلی��ارد تومان بدهی‪،‬‬ ‫پارکرو س��بز قشم با ‪ 70‬میلیارد تومان بدهی؛ شرکت‬ ‫ش��میران خودرو با ‪ 72‬شاکی و ‪ 931‬میلیون تومان؛‬ ‫ سورنا خودرو با ‪ 153‬شاکی و ‪ 4‬میلیارد تومان بدهی‬ ‫از شرکت هایی هس��تند که دارای پرونده جریانی در‬ ‫دادسرای تهران هستند؛ رسپینا خودرو با ‪ 10‬میلیارد‬ ‫توم��ان و رامش خودرو با ‪ 30‬میلی��ارد تومان بدهی‪،‬‬ ‫از دیگر ش��رکت هایی هس��تند که پرونده انها تحت‬ ‫رسیدگی است‪ .‬همچنین پرونده متهمان شرکت های‬ ‫بانک مرکزی در‬ ‫مورد لیزینگ ها‬ ‫و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در‬ ‫مورد شرکت های‬ ‫پیش فروش خودرو‬ ‫باید نظارت های‬ ‫الزم را انجام دهند‬ ‫و شرکت های‬ ‫خودروساز نیز باید‬ ‫بر اساس امکانات و‬ ‫توان پیش فروش انجام‬ ‫دهند‬ ‫کیمیا خ��ودرو با ‪ 12‬میلیارد توم��ان بدهی و ‪1100‬‬ ‫ش��اکی و مهرخودرو با ‪ 160‬شاکی و حدود ‪ 2‬میلیارد‬ ‫تومان بدهی با صدور کیفرخواس��ت به دادگاه ارسال‬ ‫شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ام��ار پرونده های در حال رس��یدگی با موضوع‬ ‫پیش فروش خودرو در دادس��رای تهران را در مجموع‬ ‫بیس��ت فقره با ‪ 5‬هزار و ‪ 100‬ش��اکی و مطالبات دو‬ ‫هزار میلیارد تومانی اعالم کرد؛ ضرورت پیش��گیری‬ ‫از وق��وع چنی��ن اتفاقاتی در حوزه‬ ‫پیش فروش خ��ودرو را مورد تاکید‬ ‫ق��رار داد و اف��زود‪ :‬بای��د به نحوی‬ ‫اقدام ش��ود که ای��ن پرونده ها در‬ ‫ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی‬ ‫مج��وز داده می ش��ود‪ ،‬مثل‬ ‫تیری در فضا نباشد که‬ ‫فقط ش��لیک و رها ش��ود؛ بلکه نظارت های بعدی بر‬ ‫عملکرد شرکت ها ضروری است‪.‬‬ ‫دادس��تان تهران خط��اب به نهاده��ای متولی این‬ ‫موض��وع گف��ت‪ :‬دس��تگاه های دولت��ی وقت��ی مجوز‬ ‫می دهن��د باید تا اخری��ن مرحله نظ��ارت کنند تا از‬ ‫بروز این اتفاقات جلوگیری ش��ود ؛ همچنین نسبت به‬ ‫چگونگی اعمال امتیاز اعطا شده نظارت کامل کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹م�ردم برای پیش خرید خودرو بررس�ی‬ ‫اجمالی انجام دهند‬ ‫جعف��ری دولت اب��ادی از م��ردم خواس��ت پیش از‬ ‫مراجعه به شرکت های پیش فروش خودرو و لیزینگی‪،‬‬ ‫بررس��ی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این‬ ‫شرکت ها اکتفا نکنند‪.‬‬ ‫وی در بیان نحوه رس��یدگی های قضایی‪ ،‬به تبیین‬ ‫چن��د نکته پرداخت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این قبیل‬ ‫پرونده ه��ا‪ ،‬اول بای��د بر جم��ع اوری ام��وال متهمان‬ ‫متمرکز ش��د و درس��ت اس��ت که در برخ��ی موارد‬ ‫بازداش��ت متهم ضروری اس��ت ولی جمع اوری اموال‬ ‫مهم تر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود‪ ،‬حقوق شکات‬ ‫تامین نمی شود‪.‬‬ ‫دادس��تان تهران به ضرورت اتخ��اذ رویه های واحد‬ ‫تصریح ک��رد و گفت‪ :‬نباید به موضوع نگاه س��طحی‬ ‫داشت و کسی که با برنامه ریزی‪ ،‬فریب و جلب اعتماد‬ ‫م��ردم‪ ،‬اموال ان ها را به غ��ارت می برد‪ ،‬مرتکب جرم‬ ‫ش��ده و نباید با نگاه خشک و س��طحی تنها از جنبه‬ ‫حقوقی و به عن��وان تعهد قراردادی صرف به ان نگاه‬ ‫ک��رد؛ و در غیر این صورت نمی توان وجوه را به مردم‬ ‫بازگرداند‪.‬‬ ‫در ادامه پس��ندیده سرپرس��ت ناحیه ‪ 2‬دادس��رای‬ ‫تهران اظهار داشت‪ :‬در این دادسرا چند پرونده مرتبط‬ ‫با لیزینگ خودرو مفتوح اس��ت‪ ،‬در پرونده پاس��ارگاد‬ ‫خ��ودرو ش��کات مراجع��ات مک��رر دارند ام��ا اموالی‬ ‫شناسایی نش��ده اس��ت؛ و در پرونده شرکت پرشین‬ ‫پارس قرار کارشناسی صادر شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در پرونده خلیج خ��ودرو ‪ 3‬نفر محکوم‬ ‫ش��دند و پرونده در مرحله اجرا اس��ت؛ اما در مرحله‬ ‫تحقیق و رس��یدگی‪ ،‬ردیابی اموال ص��ورت نگرفته و‬ ‫اموالی شناسایی نشده است‪.‬‬ ‫پسندیده از ناهماهنگی بین دستگاه های مرتبط در‬ ‫این پرونده ها گالیه کرد و افزود‪ :‬باید در نظر داش��ت‬ ‫وقتی ش��رکتی در سطح ش��هر تبلیغ می کند و مردم‬ ‫به ان اعتماد می کنند‪ ،‬متعاقب ان برخی مش��کالت‬ ‫بروز می کند‪.‬‬ ‫نجفی معاون اول دادس��تان تهران نیز با اش��اره به‬ ‫مسوولیت نهادها و لزوم انسجام میان دستگاه ها گفت‪:‬‬ ‫بانک مرکزی می گوید مس��وولیتی ندارد؛ از ان طرف‬ ‫نیروی انتظامی و ش��رکت های لیزینگی حرف دیگری‬ ‫می زنند‪ .‬این مشکلی اس��ت که دستگاه های ذی ربط‬ ‫بار مس��وولیت را از دوش خود برداش��ته و دیگران را‬ ‫مسئول می دانند‪.‬‬ ‫نجفی افزود‪ :‬طبق ماده ‪ 31‬ایین نامه قانون حمایت‬ ‫از مصرف کنندگان خودرو مصوب ‪ ،1395‬مسوولیت‬ ‫نظارت بر پیش فروش خودرو بر عهده وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت؛ در قانون برنامه ششم توسعه‪،‬‬ ‫نی��روی انتظامی مکل��ف به اقدام در رابط��ه با پلمب‬ ‫موسس��ات غیر مجاز و موسس��اتی که در بخش پولی‬ ‫مداخله دارند شده است که در این بخش ضعیف عمل‬ ‫می ش��ود‪ .‬هم چنین طبق قانون برنامه ششم توسعه‪،‬‬ ‫انجام هر گونه عملیات بانکی ‪ ،‬صرافی و لیزینگ بدون‬ ‫اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است‪.‬‬ ‫وی اع�لام کرد‪ :‬در دادس��رای رس��یدگی به جرایم‬ ‫اقتصادی‪ ،‬پرونده های ش��رکت های پاکرو س��بز قشم‪،‬‬ ‫عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رس��یدگی اس��ت‪.‬‬ ‫در پرونده رامک خودرو گزارش خالف واقع ش��رکت‬ ‫در مورد میزان مصرف س��وخت خودروها مطرح شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تورک‪ ،‬سرپرس��ت دادس��رای جرایم پولی – بانکی‬ ‫نیز ضمن انتقاد از نبود نظارتِ به هنگام س��ازمان های‬ ‫مربوط افزود‪ :‬مش��کالت از عدم نظارت ناشی می شود‬ ‫در حال��ی که ما ضعف و خال قانون��ی نداریم؛ اما نبود‬ ‫احس��اس وظیفه و تاخیر در اقدام‪ ،‬منجر به تش��کیل‬ ‫پرونده و این مشکالت می شود‪.‬‬ ‫وی پیش��نهاد تشکیل ش��عبه ویژه ای در دادسرای‬ ‫تهران را برای تعقیب مس��ئوالن دستگاه های مرتبط‬ ‫ک��ه نظارت به موق��ع نداش��ته اند ارائ��ه داد و گفت‪:‬‬ ‫م��ردم انتظار دارند مس��وولین به وظیف��ه خود عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هاش��م یک��ه زارع‪ ،‬مدیر عامل ایران خ��ودرو نیز از‬ ‫مش��کالت موجود برای ترخیص قطعات خودرو گالیه‬ ‫ک��رد و ای��ن خالء را زمینه س��از مش��کالت در تولید‬ ‫در خودروه��ای داخلی دانس��ت و اف��زود با همکاری‬ ‫دادس��تانی ته��ران بخش عم��ده ای از ای��ن قطعات‬ ‫ترخیص شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت راه ان�دازی س�امانه مرتب�ط با‬ ‫خرید و فروش خودرو‬ ‫در ادامه دادستان تهران با تشبیه غالب قراردادهای‬ ‫پیش فروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت‬ ‫که بس��یاری از حقوق را از مردم سلب می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و همچنین‬ ‫پیش فروش خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی‬ ‫ان نیز مشخص شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید مضاع��ف بر لزوم نظارت دس��تگاه ها‬ ‫ب��ر فعالیت این گونه ش��رکت ها اف��زود‪ :‬باید در صدور‬ ‫مجوزه��ا دقت الزم صورت گیرد تا با انجام نظارت ‪ ،‬از‬ ‫دور باطل تشکیل پروند ه جلوگیری شود‪.‬‬ ‫دادس��تان تهران در پایان خاطر نشان کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫چند بار هش��دار داد ه شده تا دستگاه هایی که در این‬ ‫زمینه مس��وولیت دارن��د‪ ،‬بر اقدامات این ش��رکت ها‬ ‫نظارت کنند‪.‬‬ ‫بنابر این دس��تگاه ها بیش از گذشته نظارت کنند و‬ ‫بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند‪،‬‬ ‫تعقیب قضایی در انتظار ان ها خواهد بود‪.‬‬ ‫ایران خودرو و سایپا ‪ ۳۰۰‬هزار تعهد معوق دارند‬ ‫رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از پرداخت ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش‬ ‫به دو خودروس�از خبر داد و گفت‪ :‬ایران خودرو و س�ایپا ‪ ۳۰۰‬هزار خودرو معوقه دارند‪ .‬عباس تابش افزود‪ :‬افزایش قیمت‬ ‫خودرو در ش�رکت های تولید کننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا‪ ،‬کاهش قیمت در بازار‪ ،‬کمک به‬ ‫مصرف کنندگان خودرو و اش�تغال در صنعت خودرو در نظر گرفته ش�ده اس�ت‪ .‬تابش افزود‪ :‬بر اساس مصوبه ستاد تنظیم‬ ‫بازار‪ ،‬خودروسازان حق ندارند بیش از ‪ 20‬درصد تولیداتشان را به فروش نقدی اختصاص دهند و ‪ 80‬درصد باید به معوقات‬ ‫اختصاص یابد‪ .‬تابش با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا ‪ 300‬هزار خودرو معوقه دارند افزود‪ :‬دو خودروساز بزرگ کشور تعهد‬ ‫‪ 930‬هزار دستگاه خودرو را دارند و فروش سال ‪ 98‬هم در این تعداد وجود دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫پرفروش ترین ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فورد و جگوار‪-‬لندروور اماده تعدیل نیرو‬ ‫خبره��ای ب��دی دربار ه صنع��ت خ��ودرو اروپا به‬ ‫گوش می رس��د زیرا جگوار‪-‬لندروور در حال تعدیل‬ ‫نی��رو بوده و ف��ورد اروپا نیز از برنام�� ه احیای جدید‬ ‫خود ک��ه بر مبنای کاهش هزینه ها اس��توار اس��ت‬ ‫پرده برداری کرده اس��ت‪ .‬فورد می گوید در حال کار‬ ‫روی به کارگیری اس��تراتژی دگرگونی وسیعی است‬ ‫که باعث خواهد ش��د محصوالت ای��ن برند نیازهای‬ ‫مش��تریان را بهت��ر برطرف کن��د‪ .‬این خودروس��از‬ ‫امریکایی همچنان روی کالس های خودرویی سودده‬ ‫و در حال رش��د تمرکز خواهد داش��ت و محصوالت‬ ‫کم س��ود خود را حذف خواهد ک��رد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫ش��اهد تولید کراس اوورهای بیشتر و مینی ون های‬ ‫کمتری خواهیم بود‪ .‬به عنوان بخش��ی از این برنامه‪،‬‬ ‫ف��ورد دوباره تایی��د کرده گفت وگوه��ای خود برای‬ ‫قط��ع تولید مدل ه��ای ‪ C-Max‬و گرند ‪C-Max‬‬ ‫در تاسیس��ات سارلوئیس المان را شروع کرده است‪.‬‬ ‫فورد همچنین برنامه های خود برای کاهش تولید در‬ ‫تاسیس��ات گیربکس بوردوی فرانس��ه را اعالم کرده‬ ‫است‪ .‬جدای از اینها‪ ،‬فورد اروپا با کاهش پیچیدگی‬ ‫محصوالت فعلی و تمرکز روی سودده ترین تریم ها و‬ ‫پیکربندی ها اقدام به کاه��ش هزینه ها خواهد کرد‪.‬‬ ‫به این ترتیب مشتریان می توانند انتظار انتخاب های‬ ‫کمتر در اینده را داشته باشند زیرا اپشن ها و تریم ها‬ ‫محدود خواهند ش��د‪ .‬بدون تعجب باید گفت تمرکز‬ ‫روی س��وددهی ب��ه معنی کاهش نیرو اس��ت‪ .‬فورد‬ ‫اشار ه دقیق به این موضوع نداشته اما گفته خواهان‬ ‫حذف اضافه کاری در بخ��ش کارکنان حقوق بگیر و‬ ‫س��اعتی است‪ .‬این خودروس��از تالش می کند تا حد‬ ‫ممکن ای��ن کار را به صورت داوطلبانه انجام دهد اما‬ ‫احتماالً تعدادی از کارکنان نیز تعدیل خواهند شد‪.‬‬ ‫پرفروش ترین کوپه های جهان در سال ‪2018‬‬ ‫اسب وحشی فورد همچنان می تازد‬ ‫یک بار دیگر فورد موس�تانگ عن�وان پرفروش ترین خودرو کوپ ه س�ال‬ ‫را ب�ه خود اختص�اص داد و فاصل ه خود با دو محص�ول داج یعنی چارجر و‬ ‫چلنجر را بیشتر کرد‪ .‬کالس خودروهای کوپه شامل کوپه های دو در‪ ،‬چهار‬ ‫در و کراس اووره�ای کوپه‪ ،‬اف�ت فروش ‪ 4.6‬درصدی را تجربه کرده و گروه‬ ‫خودروس�ازی فیات‪-‬کرایسلر در بین خودروس�ازان این کالس محبوبیت‬ ‫بیشتری داشته است‪.‬‬ ‫کالس خودروهای کوپه در سال ‪ 2018‬فروش ‪ 770254‬دستگاهی را ثبت‬ ‫کرده که حاکی از افت ‪ 4.3‬درصدی نسبت به سال ‪ 2017‬است‪.‬‬ ‫در بخ�ش پرفروش ترین برند کالس خودروهای کوپه‪ ،‬این داج اس�ت که‬ ‫فروش ‪ 162525‬دستگاهی داشته اما از افت ‪ 5‬درصدی رنج برده است‪ .‬پس‬ ‫از داج نیز فورد با فروش ‪ 117102‬دستگاهی و افت ‪ 6.7‬درصدی قرار دارد‪.‬‬ ‫رتبه های بعدی نیز به ترتیب به شورولت‪ ،‬پورشه و مرسدس تعلق دارند‪.‬‬ ‫به بخش گروه های خودروس�ازی می رس�یم که گروه فیات‪-‬کرایس�لر با‬ ‫فروش ‪ 181619‬دس�تگاهی و اف�ت فروش ‪ 6.7‬درص�دی در رتبه اول قرار‬ ‫داشته و گروه فورد با فروش ‪ 117103‬دستگاهی در تعقیب ان است‪.‬‬ ‫رتبه های سوم تا پنجم نیز به ترتیب به گروه فولکس واگن‪ ،‬جنرال موتورز‬ ‫و مرسدس دایملر تعلق دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فورد موستانگ بولیت‬ ‫به مهم ترین بخش این گزارش یعن�ی پرفروش ترین کوپ ه جهان‬ ‫در س�ال ‪ 2018‬می رسیم که بازهم فورد موس�تانگ رتب ه اول را به‬ ‫خ�ود اختصاص داده اس�ت‪ .‬این خودرو که از س�ال ‪ 1965‬تاکنون‬ ‫تولید می ش�ود فروش ‪ 116954‬دس�تگاهی در س�ال قبل داش�ته‬ ‫ک�ه نش�ان دهند ه اف�ت ‪ 6.7‬درصدی اس�ت‪ .‬این کوپ� ه عضالنی و‬ ‫ارزان قیمت به تازگی نیز فیس لیفت شده است‪ .‬پنجمین نسل این‬ ‫خودرو در س�ال ‪ 2014‬عرضه ش�ده و در بیش از ‪ 135‬کشور عرضه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رتبه دوم نیز به داج چارجر رس�یده اس�ت‪ .‬این خودرو از س�ال‬ ‫‪ 1966‬تاکن�ون تولید می ش�ود و هفتمین نس�ل ان در س�ال ‪2011‬‬ ‫معرفی شده است‪ .‬رتب ه بعد نیز در دستان داج چلنجر است‪.‬‬ ‫رتب ه چهارم نیز به ش�ورولت کامارو رسیده است‪ .‬این خودرو نیز‬ ‫از سال ‪ 1966‬تولید ش�ده و رقیب اصلی فورد موستانگ محسوب‬ ‫می ش�ود‪ .‬تولید کامارو در سال ‪ 2002‬متوقف شد اما در سال ‪2009‬‬ ‫شاهد بازگشت قدرتمند ان بودیم‪ .‬در سال ‪ 2016‬نیز ششمین نسل‬ ‫این خودرو عرضه شده و تاکنون نیز در بازار حضور دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫همه چیز درباره پورشه ‪ 911‬کابریولت ‪2020‬‬ ‫چند روز پیش پورشه اقدام به معرفی نسل جدید‬ ‫‪ 911‬کررا ‪ S‬و ‪ 4S‬کابریولت ‪ 2020‬کرد و همچون‬ ‫همیش��ه‪ ،‬با معرفی این خ��ودرو جزئیات مربوط به‬ ‫قیمت گذاری ان نیز منتش��ر ش��ده است و همانند‬ ‫برادر هاردتاپ معرفی ش��ده خ��ود‪ ،‬این خودرو نیز‬ ‫می توان��د کام� ً‬ ‫لا گران قیمت باش��د‪ .‬ب��ا نگاهی به‬ ‫اپشن های وسوس��ه کنند ه پورشه و انتخاب نسخه ‬ ‫چه��ار چرخ محرک ک��ررا ‪ 4S‬کابریولت‪ ،‬قیمت ان‬ ‫می تواند به ‪ 199‬هزار و ‪ 160‬دالر برس��د که ‪6260‬‬ ‫دالر بیش��تر از گران ترین نس��خ ه نسل جدید ‪992‬‬ ‫هاردت��اپ اس��ت‪ .‬قیمت پای�� ه ‪ 4S‬کابریولت جدید‬ ‫برابر با ‪ 133‬هزار و ‪ 400‬دالر اس��ت که به ان باید‬ ‫‪ 1250‬دالر هزین�� ه تحوی��ل و ‪ 64‬هزار و ‪ 510‬دالر‬ ‫قیمت اپشن ها را اضافه کرد‪ .‬شما با پول ‪ 4S‬جدید‬ ‫می توانید یک دس��تگاه ‪ 718‬کیمن خریده و هنوز‬ ‫ه��م ‪ 7610‬دالر در جیب خ��ود بگذارید‪ .‬همچنین‬ ‫می توانید با قیمت اپشن های این خودرو یک ائودی‬ ‫‪ Q8‬جدی��د بخرید‪ .‬ام��ا با این مبل��غ هنگفتی که‬ ‫پرداخت خواهید کرد چه چیزی به دست می اورید؟‬ ‫خب جدای از پیش��ران ه ‪ 6‬سیلندر قوی تر‪ ،‬گیربکس‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫‪ 8‬سرعته دوکالچه و حالت رانندگی خیس معمول‬ ‫در هم ه نسخه ها‪ ،‬این خودرو دارای گران ترین رنگ‬ ‫بدنه ب��وده که ‪ 3270‬دالر قیمت دارد‪ .‬رینگ ها نیز‬ ‫ح��دود ‪ 2500‬دالر اب خ��ورده و چ��رم قهوه ای و‬ ‫دوخ��ت متضاد ان نیز ب��رای مالک ‪ 5340‬دالر اب‬ ‫می خورد‪ .‬ترمزهای س��رامیک کربنی یکی دیگر از‬ ‫اپش��ن های گرانبهای این خودرو هس��تند که برای‬ ‫خرید انه��ا باید ‪ 8970‬دالر پرداخ��ت کنید‪ .‬البته‬ ‫ما کالیپرهای مش��کی براق سفارشی را نیز دوست‬ ‫داریم که قیمت ترمزها را به ‪ 9860‬دالر می رسانند‪.‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫لوکس ها‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫امار فروش برندهای لوکس در بازار ایاالت متحده در سال ‪2018‬‬ ‫تاج پرفروش ترین لوکس ها بر سر مرسدس بنز‬ ‫سال ‪ 2018‬پایان یافت و حاال وقت ان رسیده که به بررسی امار فروش خودروسازان‬ ‫مختلف بپردازیم‪ .‬یکی از بخش های بسیار رقابتی و البته جذاب در دنیای خودروسازی‪،‬‬ ‫بخ�ش خودروهای لوکس اس�ت‪ .‬در این بخ�ش خصوص ًا در ب�ازار ایاالت متحده رقابت‬ ‫‹ ‹مرسدس بنز‬ ‫‹ ‹لکسوس‬ ‫ف�روش‪354 :‬‬ ‫ه��زار و ‪144‬‬ ‫دستگاه‬ ‫مرس��دس بن��ز‬ ‫در سال ‪2018‬‬ ‫نی��ز همچن��ان‬ ‫ت��اج پرفروش تری��ن برند لوکس ب��ازار ایاالت متحده‬ ‫را در اختی��ار دارد‪ .‬البته ف��روش این برند المانی در‬ ‫س��ال گذش��ته با ‪ 4.8‬درصد کاهش به ‪ 354‬هزار و‬ ‫‪ 144‬دس��تگاه رسیده است ولی با این حال هنوز هم‬ ‫موقعیت خودرو را در صدر لیس��ت برندهای لوکس‬ ‫بازار امریکا حفظ کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ائودی‬ ‫‹ ‹ب ام و‬ ‫ف�روش‪311 :‬‬ ‫و‪14‬‬ ‫ه��زار‬ ‫دستگاه‬ ‫ب ام و برخ�لاف‬ ‫رقی��ب س��نتی‬ ‫و مس��تقیمش‪،‬‬ ‫س��ال ‪2018‬‬ ‫در بازار ایاالت متحده با افزایش فروش مواجه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬فروش باواریایی ها طی س��ال گذشته با رشد‬ ‫‪ 1.7‬درصدی به ‪ 311‬هزار و‪ 14‬دستگاه رسیده است‬ ‫اما هنوز هم فاصله زیادی با مرسدس بنز دارد‪.‬‬ ‫سختی میان برندهای لوکس المانی‪ ،‬ژاپنی و امریکایی در جریان است‪ .‬طی سال ‪2018‬‬ ‫ام�ا اکثر برندهای لوکس در بازار ایاالت متحده با کاهش فروش مواجه ش�ده اند و تنها‬ ‫چند برند افزایش فروش داش�ته اند‪ .‬بیش�ترین کاهش فروش در بین برندهای لوکس‬ ‫‹ ‹بیوک‬ ‫ف�روش‪298 :‬‬ ‫ه��زار و ‪302‬‬ ‫دستگاه‬ ‫لکسوس به عنوان‬ ‫پرفرو ش تری��ن‬ ‫برن��د لوک��س‬ ‫ژاپن��ی در ب��ازار‬ ‫امریکا‪ ،‬س��ال ‪ 2018‬موفق به فروش ‪ 298‬هزار و ‪302‬‬ ‫دس��تگاه خودرو در این کشور شده است که ‪ 2.2‬درصد‬ ‫کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد اما هنوز‬ ‫جایگاه س��ومین برند لوکس پرفروش این بازار را حفظ‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ف�روش‪206 :‬‬ ‫ه��زار و ‪863‬‬ ‫دستگاه‬ ‫بیوک هم مانند‬ ‫اکث��ر برندهای‬ ‫لوک��س ط��ی‬ ‫س��ال ‪ 2018‬با‬ ‫کاهش فروش مواجه ش��ده است‪ .‬فروش این شرکت‬ ‫ب��ا ‪ 5.6‬درص��د کاهش نس��بت به س��ال ‪ ،2017‬در‬ ‫س��ال ‪ 2018‬به ‪ 206‬هزار و ‪ 863‬دستگاه رسید اما‬ ‫همچنان عنوان پرفروش ترین برند لوکس امریکایی‬ ‫را در زادگاهش در اختیار دارد‪.‬‬ ‫ف�روش‪223 :‬‬ ‫ه��زار و ‪323‬‬ ‫دستگاه‬ ‫س��ومین برن��د‬ ‫لوکس المانی ها‬ ‫یعن��ی ائ��ودی‬ ‫همچن��ان در‬ ‫جای��گاه چهارمین خودروس��از لوکس ب��ازار امریکا‬ ‫ق��رار دارد اما فروش این ش��رکت طی س��ال ‪2018‬‬ ‫براب��ر ب��ا ‪ 223‬هزار و ‪ 323‬دس��تگاه ب��وده که ‪1.4‬‬ ‫درصد کاهش را نس��بت به سال ‪ 2017‬تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ف�روش‪158 :‬‬ ‫ه��زار و ‪934‬‬ ‫دستگاه‬ ‫برن��د لوک��س‬ ‫هون��دا یعن��ی‬ ‫اک��ورا ط��ی‬ ‫س��ال ‪2018‬‬ ‫در ب��ازار ایاالت متحده افزای��ش فروش ‪ 2.8‬درصدی‬ ‫را تجرب��ه کرد و به ای��ن ترتیب ب��ا اختالفی جزئی‬ ‫نس��بت به کادیالک‪ ،‬جایگاه پنجمی��ن برند لوکس‬ ‫پرف��روش ب��ازار امری��کا را به خود اختص��اص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اکورا‬ ‫بازار ایاالت متحده در س�ال ‪ 2018‬را جنس�یس با ‪ 50‬درصد به ثبت رسانده درحالی که‬ ‫الفارومئو هم بیش�ترین افزایش فروش را داش�ته است‪ .‬با این مقدمه به سراغ بررسی‬ ‫امار فروش لوکس سازان طی سال ‪ 2018‬در بازار ایاالت متحده می رویم‪.‬‬ ‫‹ ‹کادیالک‬ ‫ف�روش‪154 :‬‬ ‫ه��زار و ‪702‬‬ ‫دستگاه‬ ‫ط��ی س��ال‬ ‫‪ 2018‬ف��روش‬ ‫کادی�لاک در‬ ‫ز ا د گا ه��ش‬ ‫کاه��ش جزئ��ی ‪ 1.1‬درص��دی را تجربه ک��رده و به‬ ‫‪ 154‬ه��زار و ‪ 702‬دس��تگاه رس��یده اس��ت ام��ا به‬ ‫خاط��ر همی��ن کاه��ش و از س��وی دیگ��ر افزایش‬ ‫فروش اکورا‪ ،‬جایگاه شش��مین برند لوکس پرفروش‬ ‫ب��ازار امری��کا را ب��ه ش��رکت ژاپن��ی واگ��ذار کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹اینفینیتی‬ ‫ف�روش‪149 :‬‬ ‫ه��زار و ‪280‬‬ ‫دستگاه‬ ‫س��ومین برن��د‬ ‫لوکس ژاپنی ها‬ ‫یعنی اینفینیتی‬ ‫در سال ‪2018‬‬ ‫کاهش فروش ‪ 2.7‬درصدی را به ثبت رس��انده است‪.‬‬ ‫فروش برند لوکس نیسان طی سال گذشته در امریکا‬ ‫به ‪ 149‬هزار و ‪ 280‬دس��تگاه رس��یده که نزدیک به‬ ‫‪ 10‬هزار دستگاه از اکورا کمتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹لینکلن‬ ‫ف�روش‪103 :‬‬ ‫ه��زار و ‪587‬‬ ‫دستگاه‬ ‫س��ال ‪2018‬‬ ‫ب��رای لینکل��ن‬ ‫هم سال چندان‬ ‫خوب��ی نب��وده‬ ‫اس��ت زیرا فروش این برند لوکس امریکایی نیز با ‪6.8‬‬ ‫درصد کاهش به ‪ 103‬هزار و ‪ 587‬دستگاه رسید‪ .‬البته‬ ‫لینکلن هن��وز هم جایگاه نهم خود را در این لیس��ت‬ ‫حفظ کرده اس��ت ولی ولوو با افزایش فروش چشمگیر‬ ‫خود به سرعت در حال نزدیک شدن به ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹ولوو‬ ‫ف�روش‪98 :‬‬ ‫ه��زار و ‪263‬‬ ‫دستگاه‬ ‫ف��روش ولوو‬ ‫در ایاالت متحده‬ ‫ط��ی س��ال‬ ‫‪ 2018‬افزایش‬ ‫چش��مگیر ‪ 20.5‬درص��دی را تجربه ک��رده و به ‪98‬‬ ‫هزار و ‪ 263‬دس��تگاه رسیده اس��ت‪ .‬اگر همین روند‬ ‫در س��ال اینده ه��م ادامه پیدا کن��د به احتمال زیاد‬ ‫این برند لوکس س��وئدی لینکلن را پشت سر خواهد‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫رتبه‬ ‫برند‬ ‫فروش ‪2017‬‬ ‫فروش ‪2018‬‬ ‫کاهش‪/‬افزایش‬ ‫‪7‬‬ ‫کادیالک‬ ‫‪156,440‬‬ ‫‪154,702‬‬ ‫‪1.1-‬‬ ‫رتبه‬ ‫برند‬ ‫فروش ‪2017‬‬ ‫فروش ‪2018‬‬ ‫کاهش‪/‬افزایش‬ ‫‪8‬‬ ‫اینفینیتی‬ ‫‪153,415‬‬ ‫‪149,280‬‬ ‫‪2.7-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫لینکلن‬ ‫‪111,159‬‬ ‫‪103,587‬‬ ‫‪6.8-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مرسدس بنز‬ ‫‪372,240‬‬ ‫‪354,144‬‬ ‫‪4.8-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ولوو‬ ‫‪81,507‬‬ ‫‪98,263‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ب ام و‬ ‫‪305,685‬‬ ‫‪311,014‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫لندروور‬ ‫‪74,739‬‬ ‫‪92,143‬‬ ‫‪23.3‬‬ ‫در جدولی که مشاهده می کنید نیز می توانید امار فروش تمامی برندهای لوکس‬ ‫حاضر در بازار ایاالت متحده را طی سال های ‪ 2017‬و ‪ 2018‬از نظر بگذرانید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لکسس‬ ‫‪305,229‬‬ ‫‪298,302‬‬ ‫‪2.2-‬‬ ‫‪12‬‬ ‫پورشه‬ ‫‪55,420‬‬ ‫‪57,202‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ائودی‬ ‫‪226,511‬‬ ‫‪223,323‬‬ ‫‪1.4-‬‬ ‫‪13‬‬ ‫جگوار‬ ‫‪39,594‬‬ ‫‪30,421‬‬ ‫‪23.1-‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بیوک‬ ‫‪219,231‬‬ ‫‪206,863‬‬ ‫‪5.6-‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اکورا‬ ‫‪154,602‬‬ ‫‪158,934‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الفارومئو‬ ‫جنسیس‬ ‫‪12,031‬‬ ‫‪20,612‬‬ ‫‪23,800‬‬ ‫‪10,312‬‬ ‫‪98.0‬‬ ‫‪50.0-‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫توصیه های خودرویی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کولینان فقط با اپشن لوکس‬ ‫اگر بیش از ‪ 300‬هزار دالر برای خرید رولزرویس‬ ‫کولین��ان کنار بگذارید‪ ،‬حتماً چن��د هزار دالر دیگر‬ ‫را نیز صرف سفارش��ی کردن خودرو خود و انتخاب‬ ‫برخی اپش��ن ها خواهی��د کرد‪ .‬قطع��اً خرید چنین‬ ‫خودرویی بدون سفارش اپشن های جذاب و لوکس‬ ‫و البته متمایز س��اختن ان‪ ،‬کاری بیهوده و تا حدی‬ ‫س��طح پایی��ن خواهد ب��ود‪ .‬بنا به گفت�� ه بلومبرگ‪،‬‬ ‫مش��تریان کولینان دقیقاً نظر ما را دارند و انها فع ً‬ ‫ال‬ ‫هیچ نس��خ ه پای ه شاس��ی بلند لوک��س رولزرویس را‬ ‫س��فارش نداده اند‪ .‬البته این موض��وع جای تعجبی‬ ‫ن��دارد چراکه بریتانیایی ها اپش��ن های فوق العاده ای‬ ‫ب��رای قدبلند فوق لوک��س خود در نظ��ر گرفته اند‪.‬‬ ‫خریداران می توانند ایتم های متمایزی همچون نماد‬ ‫طالیی روی کاپوت و پانل های در متفاوت‪ ،‬جدا کننده ‬ ‫شیشه ای داخل کابین و صندلی های چرمی جداگانه‬ ‫را انتخ��اب کنن��د که باعث می ش��ود فضای داخلی‬ ‫فوق لوکس��ی ایجاد ش��ود؛ و البته نباید از رنگ های‬ ‫سفارشی بدنه و کابین هم غافل شد که قطعاً هزین ه‬ ‫قابل توجهی را در بر خواهد داش��ت‪ .‬مشتریان عالقه ‬ ‫ویژه ای به محصوالت رولزرویس و البته اپش��ن های‬ ‫خ��اص ان دارند چراکه بلومبرگ گ��زارش داده این‬ ‫خودروساز با ارائ ه اپش��ن های سفارشی خود حدود‬ ‫‪ 40‬درص��د بر قیمت محص��والت جدید خود اضافه‬ ‫می کند‪ .‬در واقع رولزرویس اخیرا ً ‪ 100‬کارمند دیگر‬ ‫را در بخش سفارش��ی ساز خود استخدام کرده تا به‬ ‫نحو مناسب به تقاضای مصرف کنندگان متمول خود‬ ‫پاس��خ دهد‪ .‬البته موضوع مهم تر این است که اولین‬ ‫خریدار مدل اس��تاندارد احتم��االً صاحب خودرویی‬ ‫خاص خواهد بود چراکه دیگر مدل ها کام ً‬ ‫ال سفارشی‬ ‫و مجهز هستند‪.‬‬ ‫معموالً خودروها پس از طی مسافت ها و سال های متمادی افت‬ ‫ش��دیدی در توان پیدا می کنند‪ .‬تعویض ب��ه موقع روغن موتور و‬ ‫نگه��داری صحیح از موتور خودرو تا حد زی��ادی می تواند از افت‬ ‫ش��دید کارایی خودرو جلوگیری به عمل اورد‪ .‬برای اینکه بتوانید‬ ‫در س��رباالیی ها و مواق��ع اضط��راری کم نیاورید حتم��اً نیازی به‬ ‫خودرو پیش��رفته و گران قیمت ندارید‪ .‬ب��ا به کارگیری توصیه های‬ ‫ذیل می توانید از خودرو خود به خوبی روز اول استفاده کنید‪.‬‬ ‫در ادامه به ‪ 5‬روش ساده و ارزان قیمت جهت بازیابی یا افزایش‬ ‫توان خودرو اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫نزدیک به یک دهه طول کش��ید تا کاتالیس��ت ها پیشرفت داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬اگر خودروهای دهه ‪ 80‬تا ‪ 90‬میالدی را در اختیار دارید‬ ‫خیلی ش��انس اورده اید که می توانید از سرباالیی ها جان سالم به‬ ‫در ببرید‪.‬‬ ‫ب��ا تعویض کاتالیس��ت های کهنه و قدیمی ب��ا مدل های جدید‬ ‫‪ High-Flow‬می توانی��د تغییر را حتی زیر پدال گازتان متوجه‬ ‫ش��وید‪ .‬البته با توجه به اینکه این کار غیرقانونی است‪ ،‬غیرعلمی‬ ‫هم هس��ت که در مبدل کاتالیست خود سوراخ ایجاد کنید‪ .‬تحت‬ ‫هیچ شرایطی در مبدل کاتالیست خود سوراخ ایجاد نکنید‪.‬‬ ‫ای��ن اولین توصیه هر ش��خص دانا جهت افزای��ش توان خودرو‬ ‫اس��ت‪ .‬ایده این کار از اینجا نش��ات می گیرد که هوای سرد دارای‬ ‫چگالی باالتری اس��ت (تراکم مولکولی بیش��تری دارد) در نتیجه‬ ‫اکس��یژن بیشتری وارد سیلندر می شود تا با سوخت ترکیب شود‪.‬‬ ‫در نهایت باعث می شود که احتراق سریع تر اتفاق بیافتد و این به‬ ‫ان معنا است که توان بیش��تری را می توانیم از موتور بگیریم‪ .‬در‬ ‫واقعیت می توانیم به افزایش ‪ 5‬تا ‪ 7‬اس��ب بخاری خودرو در ازای‬ ‫ورود هوای خنک به داخل موتور اشاره کنیم‪.‬‬ ‫البته یکی از فاکتورها هوای ورودی موتور اس��ت‪ .‬اگر در مناطق‬ ‫سردسیر س��اکن هس��تید باید به فکر تامین کردن عوامل بعدی‬ ‫تاثیر گذار روی توان خودرو خود باشید‪.‬‬ ‫می خواهید باور بکنید یا نه‪ ،‬ولی ترفند بس��یار جالبی در تایرها‬ ‫وجود دارد تا بتوانید قابلیت های خودرو خود را افزایش دهید‪ .‬با از‬ ‫بی��ن بردن زاویه ‪ Toe-in‬که کارخانه برای خودرو مدنظر گرفته‬ ‫اس��ت و چرخ های جلو اندکی با زاویه نسبت به هم قرار می گیرند‬ ‫و موازی کردن دقیق جهت چرخش انها در مس��یرهای مستقیم‪،‬‬ ‫اندکی بهبود را شاهد خواهید بود‪.‬‬ ‫اف��زودن تایرهای فاق کوت��اه نیز می تواند باعث بهبود ش��تاب‬ ‫گردد اما در عین حال سرعت س��نج خودرو تان را به اشتباه خواهد‬ ‫انداخ��ت‪ .‬البته با تعوی��ض رینگ خود با یک نمون��ه کم وزن ان‪،‬‬ ‫می توانید بر عملکرد خودرو خود تاثیر بسزایی بگذارید‪.‬‬ ‫یک دست رینگ از جنس فیبرکربن‪ ،‬یا الیاژ منیزیوم یا حداقل‬ ‫الومینیوم می تواند خودرو ش��ما را سبک کند‪ ،‬البته به طور یقین‬ ‫جیب شما را هم بی نصیب نمی گذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹هوای خنک ورودی‬ ‫‹ ‹اگزوز خروجی‬ ‫نبود اگزوز (برداشتن منبع‪ ،‬تغییر غیر اصولی ان و از این قبیل)‬ ‫می تواند بس��یار روی عملکرد خودرو تاثیر بگذارد‪ .‬این به ان معنا‬ ‫اس��ت که شما مس��یر لوله از کاتالیس��ت موجود در لوله اگزوز تا‬ ‫انتهای خودرو در صندوق عقب را مستقیم کرده اید‪ .‬به گفته ‪Jeff‬‬ ‫‪ Zurschmeide‬نویسنده کتاب «هندبوک افزایش عملکردهای‬ ‫کوچک جدید» این کار می تواند کل سیستم را دچار مشکل کند‪.‬‬ ‫افزایش تعداد اگزوزها می تواند گازهای خروجی حاصل از احتراق‬ ‫را بیشتر به سمت بیرون انتقال دهد‪ .‬با خارج کردن هر چه بیشتر‬ ‫گازهای حاصل از احتراق‪ ،‬فضای بیش��تری برای مخلوط سوخت‬ ‫و ه��وا در محفظه احتراق باقی می مان��د و این خود باعث افزایش‬ ‫توان موتور می شود‪.‬‬ ‫اولین درس��ی که یک معلم رانندگی باید اموزش‬ ‫دهد‪ ،‬نکات اساس��ی مربوط به ایمن��ی در رانندگی‬ ‫است و یکی از نخس��تین موارد‪ ،‬طرز نشستن است‪.‬‬ ‫طریقه نشس��تن روی صندلی راننده‪ ،‬ان قدر ساده و‬ ‫ابتدایی است که بعد از چند سال فراموش می کنیم‬ ‫ک��ه این کار چقدر اهمیت دارد و می تواند در ایمنی‬ ‫رانن��ده نق��ش داش��ته باش��د‪ .‬اول از هم��ه‪ ،‬هنگام‬ ‫نشس��تن‪ ،‬باید کام ً‬ ‫ال احس��اس راحتی ک��رد؛ گردن‬ ‫و پش��ت باید تکیه گاه کام ً‬ ‫ال مناس��بی داشته باشند‪.‬‬ ‫این کار باعث می شود تا ضمن اینکه این بخش های‬ ‫بدن در هنگام تصادف‪ ،‬از اس��یب در امان باشند‪ ،‬از‬ ‫ی مدت نیز اجتناب‬ ‫مشکالت فیزیکی بدن در طوالن ‬ ‫ش��ود‪ .‬تعداد زیادی از رانندگان وج��ود دارند که به‬ ‫دلی��ل تکیه ندادن و راح��ت نبودن در صندلی‪ ،‬پس‬ ‫از چن��د دقیقه احس��اس ناراحت��ی و درد در ناحیه‬ ‫پش��ت می کنند‪ .‬هنگام رانندگی‪ ،‬عضالت بدن باید‬ ‫در وضعیت نرمال باش��ند‪ .‬فشار و درد ناشی از جمع‬ ‫کردن عضالت در محل کار نیز پیش از این مشخص‬ ‫شده و در هنگام رانندگی نیز می تواند چنین نتایجی‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬در ادامه به چند نمونه از تکنیک هایی‬ ‫اشاره می شود که می تواند در کاهش دردهای گردن‬ ‫و پشت رانندگان موثر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹حقه تایر‬ ‫‪ 5‬راه ارزان قیمت برای افزایش توان خودرو‬ ‫ارزان برانید‬ ‫‹ ‹استفاده از کاتالیست با جریان باال‬ ‫وقت��ی که کارخان��ه برای اولین بار مبدل کاتالیس��ت را بر روی‬ ‫خودروها سوار می کند‪ ،‬قصد ندارد تا عملکرد خودرو را با این کار‬ ‫افزایش دهد بلکه می خواهد هوای تنفس��ی م��ا تمیز باقی بماند‪.‬‬ ‫‹ ‹ریفلش کردن‬ ‫ب��ا ‪ ReFlash‬کردن برنام��ه ‪ ECU‬خودرو خ��ود‪ ،‬زمان بندی‬ ‫س��وپاپ ها‪ ،‬مخلوط س��وخت و هوا و دیگر ورودی های اسب بخار‬ ‫خودرو شما تغییر خواهد کرد‪ .‬از مزایای ‪ ReFlash‬کردن به جزء‬ ‫افزای��ش توان خودرو می توان به امکان غیرفعال کردن ان برای از‬ ‫بین نرفتن گارانتی ذکر کرد‪.‬‬ ‫با حض��ور توربوش��ارژ و سوپرش��ارژ روی خ��ودرو‪ReFlash ،‬‬ ‫ک��ردن می تواند موتور خ��ودرو را تقویت کن��د و در موتورهای با‬ ‫تنفس طبیعی این میزان تاثیر ممکن اس��ت تنها نیم اس��ب بخار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تکنیک هایی برای بهتر نشستن پشت فرمان‬ ‫‹ ‹اهمی�ت ب�االی نشس�تن صحی�ح پش�ت‬ ‫فرمان‬ ‫برای ایمنی بیشتر در جاده‪ ،‬یکی از موارد اساسی‪،‬‬ ‫دید مناس��ب راننده از جاده اس��ت؛ به این معنی که‬ ‫راننده با توجه به اینه ها و همچنین نمای روبه رو‪ ،‬از‬ ‫کلیه وقایع اطراف خودرو‪ ،‬اگاه باشد‪ .‬وقتی که زمان‬ ‫زیادی در روز صرف رانندگی می ش��ود‪ ،‬اهمیت این‬ ‫موضوع می تواند خود را بهتر نشان دهد‪ .‬برای تنظیم‬ ‫صندلی‪ ،‬بهتر اس��ت که ابتدا صندل��ی را در بدترین‬ ‫وضعی��ت ممکن‪ ،‬یعنی پایین تری��ن نقطه قرار داد و‬ ‫ارام ارام‪ ،‬ان را به بهترین نقطه ممکن رس��اند‪ .‬این‬ ‫وضعیت باید به گونه ای باش��د که برای دید اطراف‪،‬‬ ‫نیاز به کشیده شدن گردن پیدا نکنید‪.‬‬ ‫‹ ‹حالت صحیح پاها‬ ‫‹ ‹پرهیز از فشار و جمع کردن عضالت‬ ‫پاها باید به گونه ای قرار گیرند که کمترین فش��ار‬ ‫در ناحی��ه ران ایجاد ش��ود و همچنین‪ ،‬کش��یدگی‬ ‫در عضله پش��ت س��اق پا ایجاد نش��ود‪ .‬پاها باید تا‬ ‫حد ممک��ن در وضعیت ‪ ۹۰‬درجه باش��ند و از بدن‬ ‫باز نش��ده نباش��ند؛ ضمن اینکه‪ ،‬پاها باید به راحتی‬ ‫بتوانند به پدال ها برس��ند و نیازی به جمع کردن و‬ ‫کش��یده شدن بیش از حد عضالت نباشد‪ .‬همچنین‬ ‫برای ارتباط دس��ت ها با چرخ فرمان نیز باید همین‬ ‫خ��ودرو ایجاد کنن��د و به همین دلی��ل‪ ،‬با توجه به‬ ‫وضعی��ت صندلی راننده‪ ،‬باید تنظیم ش��وند‪ .‬تنظیم‬ ‫اینه ه��ا نیز به گونه ای اس��ت که کمترین فش��ار و‬ ‫کشیدگی برای دیدن اطراف برای راننده ایجاد شود‪.‬‬ ‫تنها همین تنظیم مناس��ب اینه ها کافی است تا در‬ ‫مسافرت های طوالنی‪ ،‬چشم ها کمتر دچار خستگی‬ ‫شوند‪ .‬برای ایمنی بیشتر در سفر‪ ،‬بهتر است هر چند‬ ‫وقت یک بار‪ ،‬تنظیم اینه ها‪ ،‬دوباره انجام شود‪.‬‬ ‫شرایط برقرار باشد‪ .‬دست ها نباید خیلی دور یا خیلی‬ ‫نزدیک به چرخ فرمان باش��ند‪ .‬اگر به مدت زیادی با‬ ‫دس��ت های نزدیک به فرمان و جمع ش��ده‪ ،‬رانندگی‬ ‫کنید‪ ،‬این کار باعث ایجاد فشار در ماهیچه ها و شانه‬ ‫و ارنج و سپس عضالت گردن شده و در هنگام بروز‬ ‫تصادف‪ ،‬می تواند ش��دت جراح��ات را افزایش دهد‪.‬‬ ‫دست ها ضمن این که باید حالت افقی داشته باشند‪،‬‬ ‫باید در وضعیت راحتی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹اینه ها و موارد دیگر‬ ‫اینه ها باید دید مناس��بی را برای ش��ما از اطراف‬ ‫نکت��ه دیگر این اس��ت ک��ه با عجل��ه وارد خودرو‬ ‫نش��وید؛ اول داخل صندلی نشس��ته و سپس پاها را‬ ‫به س��مت داخل بچرخانید‪ .‬هنگام خارج ش��دن نیز‬ ‫اول پاها را خارج کنید و سپس بدن را بیرون ببرید‪.‬‬ ‫قبل و بعد از رانندگی‪ ،‬اجس��ام و لوازم سنگین‪ ،‬بلند‬ ‫نکنی��د؛ چند دقیق��ه به بدن خود اس��تراحت دهید‬ ‫و ب��ا کمی ک��ش و قوس‪ ،‬فش��ار را از بدن تان خارج‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫وضعیت مناس��ب بدن در هن��گام رانندگی باعث‬ ‫کاهش صدمات ناش��ی از رانندگی های طوالنی مدت‬ ‫شده و همچنین‪ ،‬می تواند باعث کاهش اسیب ها در‬ ‫هنگام بروز تصادف ش��ود؛ تنها نی��از به صرف کمی‬ ‫وقت‪ ،‬برای بهتر نشستن و برخی تنظیمات است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫رکوردشکنی فروش المبورگینی در سال ‪2018‬‬ ‫س��ال ‪ 2018‬س��الی فوق العاده برای المبورگینی‬ ‫ب��وده چرا که ای��ن خودروس��از ایتالیایی توانس��ته‬ ‫‪ 5750‬دستگاه خودرو به فروش برساند‪ .‬فروش این‬ ‫خودروساز محبوب در مقایسه با سال ‪ 2017‬افزایش‬ ‫‪ 51‬درصدی داش��ته که عرض ه س��وپر شاس��ی بلند‬ ‫اوروس در م��اه جوالی نقش مهم��ی در این بهبود‬ ‫فروش بازی کرده است‪ .‬تعداد ‪ 1761‬دستگاه از این‬ ‫شاس��ی بلند اسپرت به مش��تریان در سراسر جهان‬ ‫تحویل داده شده است‪ .‬اوراکان و اونتادور هم فروش‬ ‫خوبی را تجربه کرده اند‪ .‬فروش اوراکان ‪ 10‬سیلندر‬ ‫ب��ا افزایش ‪ 5‬درصدی به ‪ 2780‬دس��تگاه رس��یده‬ ‫درحالی که اونتادور هم به خان ه ‪ 1209‬نفر راه یافته‬ ‫که حاکی از بهبود فروش ‪ 3‬درصدی در مقایس��ه با‬ ‫سال ‪ 2017‬اس��ت‪ .‬با وجود ‪ 157‬نمایندگی رسمی‬ ‫در ‪ 50‬کشور جهان‪ ،‬امریکا بزرگ ترین بازار هیوالی‬ ‫س��نت اگاتا در سال ‪ 2018‬بوده است‪ .‬تعداد ‪1595‬‬ ‫دس��تگاه از محصوالت المبورگینی در این کش��ور‬ ‫فروخته ش��ده که بیش از یک س��وم کل فروش این‬ ‫برند در س��ال پیش را تشکیل می دهد‪ .‬المبورگینی‬ ‫در بریتانیا و ژاپن نیز فروش ‪ 363‬و ‪ 559‬دستگاهی‬ ‫داشته و پس از ان نیز کشورهای المان‪ ،‬چین‪ ،‬کانادا‬ ‫و ایتالیا با فروش ‪ 316 ،342 ،463‬و ‪ 295‬دستگاهی‬ ‫قرار می گیرن��د‪ .‬این خودروس��از ایتالیایی می گوید‬ ‫تمامی بازارها ش��اهد رش��د فروش بوده اند و فروش‬ ‫ی رسیده است‪ .‬سال ‪2018‬‬ ‫شرکت به س��طح تاریخ ‬ ‫برای المبورگینی با نمایش کانسپت ترزو میلنیو در‬ ‫نمایشگاه پاریس شروع شد‪ .‬دو ماه بعد شاهد معرفی‬ ‫اوراکان پرفورمنته اسپایدر در ژنو بودیم و در نهایت‬ ‫در ماه اگوس��ت هم رکورددار پیست نوربرگ رینگ‬ ‫یعنی اونتادور ‪ SVJ‬پرده برداری شد‪.‬‬ ‫‪ 29‬دی ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬جمادی االول ‪ 1440‬‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫بازار خودرو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی در هفته ای که گذشت‬ ‫(قیمت ها به تومان است)‬ ‫نام خودرو‪ :‬سمند سورن ای ال ایکس توربو‬ ‫نام خودرو‪ :‬دنا پالس توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪58/088/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪117/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪35/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪60/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/802/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪89/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو کپچر ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪275/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سوزوکی ویتارا اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪294/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هایما اس‪ 7‬توربو‬ ‫قیمت نمایندگی‪104/311/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪193/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی‪:‬به زودی‬ ‫قیمت بازار‪36/300/000:‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/941/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪85/500/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت نمایندگی‪54/364/000 :‬‬ ‫قیمت بازار‪105/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی‬ ‫قیمت نمایندگی‪:‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪45/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬پژو ‪ 206‬صندوقدار وی‪8‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪42/763/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪72/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬چانگان سی اس‪35‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪74/952/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪126/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا سراتو ‪2000‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪113/062/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪195/500/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬برلیانس کراس اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪67/796/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪119/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو ساندرو استپ وی اتومات‬ ‫قیمت نمایندگی‪61/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪126/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬میتسوبیشی اوتلندر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪359/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪470/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬هیوندای النترا ‪201۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪224/570/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪550/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سوناتا ‪ 2018‬هیبرید‬ ‫قیمت نمایندگی‪389/900/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪470/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای توسان ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪250/416/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪452/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬هیوندای سانتافه‪2017 .‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪287/292/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪690/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا پیکانتو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪99/105/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪180/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا ریو ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪109/850/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪207/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬رنو تلیسمان ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪:‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪490/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اسپرتیج نیوفیس‬ ‫قیمت نمایندگی‪319/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪480/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬کیا اپتیما جی اف جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬وارداتی‬ ‫قیمت بازار‪---:‬‬ ‫نام خودرو‪:‬کیا سورنتو ‪ 2/4‬جی تی‬ ‫قیمت نمایندگی‪303/572/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪800/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا پریوس ‪2017‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪210/000/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪290/000/000 :‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬تویوتا راو‪ 4‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫قیمت نمایندگی‪373/500/000:‬‬ ‫قیمت بازار‪370/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس تی ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪950/000/000:‬‬ ‫نام خودرو‪ :‬لکسوس اچ ان ایکس‬ ‫قیمت نمایندگی‪ :‬توقف فروش‬ ‫قیمت بازار‪920/000/000:‬‬ ‫کارتون‬ ‫در حاشیه قیمت گذاری خودرو‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ شنبه ‪ 29‬دی ‪ 12 1397‬جمادی االول ‪ 19 1440‬ژانویه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪50‬‬ ‫هفته نامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫همکاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬اکرم امینی‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر مسئول‪:‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫سرمایه گذاران به وعده های دولت‬ ‫اعتماد ندارند‬ ‫محمدمه�دی ش�کورزاده ‪ -‬رئیس هی�ات مدیره انجمن قطعه س�ازان‬ ‫خراس�ان رضوی‪ :‬در دهه های گذشته هرگاه در کش��ور مشکل ارزی به وجود‬ ‫امده بر داخلی سازی تاکید شده و پس از رفع مشکل‪ ،‬مسیر تغییر یافته؛ بنابراین‬ ‫گفته های وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درخصوص حرکت به سمت داخلی سازی‬ ‫به دلیل عدم اعتماد س��رمایه گذار‪ ،‬مورد استقبال قرار نخواهد گرفت‪ .‬درخصوص‬ ‫تغییرات قیمتی اخیر در حوزه خودرو و تاثیر ان برای قطعه سازان‪ ،‬باید گفت که‬ ‫تغییرات قیمت خودرو تا این لحظه در حوزه بازار بوده و برای خودروس��از اتفاقی‬ ‫نیفتاده است اما اگر اتفاقی برای خودروسازان افتاده باشد هیچ تاثیر مثبتی برای‬ ‫قطعه س��ازان نداشته اس��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬ثمرات تغییر قیمت ها تا این لحظه‪ ،‬تنها‬ ‫نصیب واس��طه و دالل و دس��ت اندرکاران احتمالی دیگر ش��ده است‪ .‬اگر قرار بر‬ ‫افزایش تولید خودرو و افزایش ظرفیت تولید قطعه س��ازان است باید مواد اولیه و‬ ‫ابزار و ماش��ین االت مورد نیاز تامین ش��ود‪ .‬با توجه به تحریم های بانکی موجود‬ ‫یا باید برای دور زدن مس��ائل بانکی‪ ،‬سیس��تمی به وجود اید‪ ،‬به این معنی که از‬ ‫کش��ورهای ثالثی استفاده شود که البته ان کش��ورها نیز تقریبا حالت تحریمی‬ ‫داش��ته و بنابراین امکان انتقال ارز به وج��ود نمی اید و البته تا این لحظه چنین‬ ‫سیس��تمی برای دور زدن مسائل بانکی به وجود نیامده است‪ .‬راه دوم‪ ،‬استفاده از‬ ‫سیستم صرافی ها است؛ سیستم صرافی ها عمدتا برپایه ورود کاال بدون انتقال ارز‬ ‫قرار دارد‪ .‬به نظر می رسد علیرغم تیراژ پایین‪ ،‬بسیاری از قطعات قابلیت رقابت و‬ ‫تولید داخل را دارند اگر چه تولید قطعات این خودروها به سادگی تولید قطعات‬ ‫خودروهایی که تیراژ انبوه دارند‪ ،‬نیس��ت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و هیات‬ ‫دولت به طور معمول در طی چند دهه اخیر‪ ،‬هرگاه مشکل ارزی به وجود امده‪،‬‬ ‫بر داخلی س��ازی تاکید شده اس��ت اما به محض رفع مشکل‪ ،‬تمام تعهدات قبلی‬ ‫ایجاد شده فراموش شده و به سمت واردات و از بین رفتن تولید ملی حرکت شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬گفته های وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت درخصوص حرکت به‬ ‫س��مت داخلی سازی‪ ،‬به دلیل عدم اعتماد سرمایه گذار به خصوص در زمینه تولید‬ ‫مورد اس��تقبال قرار نخواهد گرفت‪ ،‬زیرا اطمینانی به سیاس��ت های هیات دولت‬ ‫‪-‬اعم از اینکه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باشند یا شخص دیگری‪ -‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!