هفته نامه روزگار خودرو شماره 5 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 5

هفته نامه روزگار خودرو شماره 5

هفته نامه روزگار خودرو شماره 5

‫‪5‬‬ ‫ شنبه‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‪ 21‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪5‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫نفوذ تحقیق و توسعه‬ ‫به زنجیره تامین خودروسازان‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫احتمال محدودیت واردات خودرو از ‪ ۴‬کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪5‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تجارت خارجی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خطوط تولید خودروسازان فاقد فناوری های نوین‬ ‫رامین نورقلی پور ‪ -‬عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اسالمی‪ :‬تولید خودروهای کم مصرف‬ ‫که این روزها یکی از رئوس کاری خودروس��ازان جهانی است در‬ ‫حالی به ش��دت گسترش یافته که سطح و توان علمی داخلی در‬ ‫بخش دانشگاهی و خودروس��ازی کشور برای تولید خودروهایی‬ ‫به روز و کم مصرف نیز قابل قبول است‪.‬‬ ‫به ط��ور قطع تولید خودروه��ای با االیندگ��ی پایین ازجمله‬ ‫ارزوهای مس��ئوالن و همچنین مصرف کنندگان به شمار می رود‬ ‫اما مسئله پیچیده تر از ان است که شهرداری تهران یا هر دستگاه‬ ‫مسئول دیگری بتواند به تنهایی از پس این چالش بزرگ براید و‬ ‫به دنبال ان باشد که الودگی هوای تهران و سایر شهرهای کشور‬ ‫را از طریق استانداردس��ازی صنعت خودرو رفع کند‪ .‬این شرایط‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه دولت برنامه های میان م��دت و بلندمدتی با‬ ‫هدف کاهش س��هم صنعت خودروسازی کشور در الودگی هوای‬ ‫ش��هرهای کش��ور دارد که بر اس��اس اظهارات مطرح ش��ده قرار‬ ‫اس��ت این برنامه ها با تکیه بر خارج کردن خودروهای فرس��وده‪،‬‬ ‫برقی کردن موتورس��یکلت ها‪ ،‬بهبود ن��اوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫و افزایش س��طح اس��تانداردهای س��وخت داخلی انجام شود در‬ ‫حالی که خطوط تولید خودروها و موتورس��یکلت ها فاقد فناوری‬ ‫و تجهی��زات الزم برای عینیت بخش��یدن به این اهداف اس��ت‪.‬‬ ‫هرچند توان علمی الزم برای حرکت در این مس��یر وجود دارد و‬ ‫خودروسازان باید به تدریج بخشی از درامد خود را صرف تحقیق‬ ‫و توسعه کنند اما تا رسیدن به این نقطه راه درازی پیش رو است‬ ‫و شاید در گام نخست توان تولید با تیراژ پایین وجود داشته باشد‬ ‫اما این مسئله صرفه اقتصادی کارخانه های داخلی را تحت شعاع‬ ‫قرار می دهد‪ .‬به بیان روشن تر تولید خودروهای کم مصرف و پاک‬ ‫داخلی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫بررسی اثرات ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز در صنعت خودرو نشان داد‬ ‫احتمال محدودیت واردات خودرو‬ ‫از ‪ ۴‬کشور‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫در تازه تری��ن بخش��نامه ای که از س��وی اس��حاق‬ ‫جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری صادر ش��ده‪،‬‬ ‫هر نوع ثبت س��فارش واردات بدون انتقال ارز ممنوع‬ ‫شده است که کشورهایی همچون چین‪ ،‬هند‪ ،‬کره و‬ ‫ترکیه محور این تصمیم خواهند بود‬ ‫و بر اس��اس ای��ن تصمی��م وزارتخانه ه��ای جهاد‬ ‫کش��اورزی و صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در انجام ثبت‬ ‫س��فارش بدون انتقال ارز برای واردات از کش��ورهای‬ ‫چین‪ ،‬هند‪ ،‬کره و ترکیه ممنوع خواهند بود‪.‬‬ ‫از انجا که این کش��ورها اصلی ترین شرکای تجاری‬ ‫ایران به ش��مار می روند ب��ه طور قطع این تصمیم در‬ ‫ادام��ه هم��کاری و تجارت با این کش��ورها و واردات‬ ‫کاالها از انها مانعی به شمار خواهد رفت‪.‬‬ ‫هرچند به نظر می رس��د دولت ب��ا این تصمیم در‬ ‫ت�لاش برای وارد ک��ردن ارزهای بلوکه ش��ده در این‬ ‫کشورهاس��ت اما این روند اثرات سوئی همچون کند‬ ‫ش��دن روند واردات را به دنبال خواهد داشت‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس اثرات این تصمیم را بر رون��د واردات خودرو‬ ‫بررسی کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کار واردکنندگان خودرو سخت تر شد‬ ‫گرچه کلیات این بخشنامه به دلیل اینکه از منابع‬ ‫ارزی خارج از کش��ور اس��تفاده می شود مفید خواهد‬ ‫بود ام��ا ب��رای واردات کاالهایی که ت��ا پیش از این‬ ‫می توانس��تند ثبت س��فارش عملیاتی خود را بدون‬ ‫انتقال ارز انجام دهند یک زنگ خطر به شمار می رود‬ ‫چراکه می توان با طوالنی کردن این فرایند‪ ،‬واردات را‬ ‫هر زمان محدود و حتی ممنوع کرد‪.‬‬ ‫مه��دی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با‬ ‫تشریح این بخشنامه اظهار کرد‪ :‬با ابالغ این بخشنامه‬ ‫از ای��ن پ��س واردکنن��دگان اجازه نخواهند داش��ت‬ ‫از طری��ق صرافی یا به صورت نق��دی و همچنین از‬ ‫وجوهاتی که پیش از این در کش��ورهای مورد تاکید‬ ‫در اختیار داش��ته اند برای واردات استفاده کنند بلکه‬ ‫واردات از کش��ورهای چین‪ ،‬هن��د‪ ،‬کره و ترکیه تنها‬ ‫ازطریق اعتبارات بانکی و گشایش ال سی امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ای��ن تصمی��م را به نظر فراهم کردن ش��رایط‬ ‫اس��تفاده از وجوهات موجود در این کشورها دانست‬ ‫و افزود‪ :‬به نظر می رس��د درحال حاضر دولت در این‬ ‫‪ ۳‬کش��ور‪ ،‬وجوهاتی به صورت بلوکه دارد که در نظر‬ ‫دارد ب��ا اجرای ای��ن تصمیم از طریق ش��بکه بانکی‬ ‫به وس��یله کاال این وجوهات را به داخل کشور انتقال‬ ‫ده��د‪ .‬این فعال در حوزه واردات خودرو با اش��اره به‬ ‫اینکه این تصمیم تنه��ا در حوزه خودرو نخواهد بود‬ ‫و هم��ه بخش های اقتصادی را در برمی گیرد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این بحث تنها ش��امل واردات خودرو نمی ش��ود‬ ‫بلکه بحث کالنی اس��ت و کلیات محصول وارداتی یا‬ ‫مبادالت ارزی را شامل می شود اما به طور قطع انچه‬ ‫مسلم است‪ ،‬این است که با ابالغ این بخشنامه از این‬ ‫پس روند فعالیت واردکننده هایی که با این کش��ورها‬ ‫کار می کنند‪ ،‬سخت تر خواهد شد‪.‬‬ ‫دادفر ادامه داد‪ :‬براس��اس این بخش��نامه هر زمان‬ ‫دولت اراده کن��د قادر خواهد بود با عنوان جلوگیری‬ ‫از خروج ارز‪ ،‬رون��د واردات را کند یا متوقف کند که‬ ‫این روند با تاخیر در بازگشایی ال سی‪ ،‬نپذیرفتن ان‬ ‫و همچنین نپذیرفتن تضامین پش��ت ال س��ی اتفاق‬ ‫خواه��د افتاد ک��ه به طور قط��ع در رون��د کار وقفه‬ ‫ایجاد می کند و تا زمانی که این مش��کل حل ش��ود‪،‬‬ ‫تصمیم دیگری گرفته خواهد شد که درنهایت به ضرر‬ ‫واردکننده تمام می ش��ود‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو با تاکید ب��ر اینکه می توان اس��م تصمیم را‬ ‫دس��ت انداز کالن تری برای ایس��ت به بازار دانس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این شرایط هر زمان که دولت در نظر داشته‬ ‫باش��د می تواند با هدف جلوگی��ری از خروج ارز این‬ ‫روند را با چالش��ی جدی همراه کند چراکه هم اکنون‬ ‫ورود کاال تنها به ازای ارزهای موجود در این کشورها‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال طوالنی شدن فرایند واردات‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه فره��اد احتش��ام زاد‪،‬‬ ‫نایب رئی��س انجمن واردکنندگان خودرو نیز پیش از‬ ‫این جنبه مثبت این بخشنامه را فراهم کردن زمینه‬ ‫برای انتقال پول هایی که در این کشورها وجود دارد‬ ‫و انتقال انها هم اکنون ممکن نیس��ت اعالم و تاکید‬ ‫کرده ب��ود‪ :‬با اجرای این بخش��نامه قابلیت انتقال و‬ ‫اس��تفاده وج��ود دارد اما در عین ح��ال جنبه منفی‬ ‫این بخش��نامه همکاری نامناسب بانک های داخلی و‬ ‫خارجی است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرده بود‪ :‬اگر همکاری مناس��ب میان‬ ‫بانک های داخلی و خارجی وجود نداش��ته باشد‪ ،‬این‬ ‫بخش��نامه مانع دیگ��ری در راس��تای واردات از این‬ ‫کشورها خواهد بود و دولت می تواند با طوالنی کردن‬ ‫فرایند تخصیص ارز‪ ،‬فعال کردن ثبت سفارش خودرو‬ ‫را طوالنی کن��د یعنی اگر دولت بخواه��د واردات را‬ ‫کنترل کند یا کاهش دهد می تواند فرایند تخصیص‬ ‫ارز را طوالن��ی کند که خود مانعی در واردات خودرو‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ ارز واردات خودرو داخلی نیست‬ ‫میثم رضایی‪ ،‬رئیس انجم��ن صنفی واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو با بی��ان اینکه تاثیر این بخش��نامه بر حوزه‬ ‫خودرو چندان قابل بحث نیس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬منابع‬ ‫ارزی واردات خودرو در بیشتر موارد از ارز موجود در‬ ‫داخل کش��ور تامین نمی شود‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫هم اکنون تفکر برعکسی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫وی دلیل افزایش واردات خودرو در چند وقت اخیر‬ ‫را به دلیل ارز مازاد موجود در خارج کش��ور دانس��ت‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬این ارزه��ا در زمان تحریم اجازه وارد‬ ‫ش��دن به کشور را نداش��تند و تنها این امکان وجود‬ ‫دارد که به ش��کل کاال وارد کشور شود که خودرو نیز‬ ‫شامل این کاالها بود‪.‬‬ ‫مش��اور خودرویی کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬پیش از این چندین بار‬ ‫بحث شد که منش��ا ارزی واردات خودرو طرف بانک‬ ‫باشد تا نشان دهنده ردیف کاالیی و صادرات و واردات‬ ‫باش��د که چنین امری امکان ن��دارد و از انجا که در‬ ‫مس��یر واردات خ��ودرو امکان پولش��ویی وجود دارد‬ ‫این حوزه به چالش کشیده می شود و پردغدغه ترین‬ ‫موضوعی ک��ه در حوزه خودرو وج��ود دارد‪ ،‬موضوع‬ ‫ارزی اس��ت که تاکنون کس��ی به ان نپرداخته است‪.‬‬ ‫هم اکنون مافیایی بخش ارز کشور را در اختیار گرفته‬ ‫در حالی که این گونه تصور می ش��ود واردکننده های‬ ‫خودرو بانی اصلی این موضوع هستند‪.‬‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬ب��ا این اظه��ارات به نظر‬ ‫می رس��د موض��وع ارز و تامی��ن ارز واردات خ��ودرو‬ ‫یک��ی از چالش ها و پربحث ترین موضوعات در زمینه‬ ‫واردات خودرو باش��د و در ش��رایطی که کشورهایی‬ ‫همچ��ون چین‪ ،‬ک��ره و ترکیه مبادی مه��م واردات‬ ‫خودرو به ایران هس��تند هرگون��ه محدودیت در این‬ ‫مسیر به طور قطع اثار سوئی به همراه خواهد داشت‬ ‫زیرا در صورت فراهم نش��دن زیرساخت های مناسب‬ ‫برای واردات خ��ودرو و همکاری نک��ردن بانک ها با‬ ‫فعاالن این حوزه در اینده نزدیک احتمال ممنوعیت‬ ‫غیررس��می و غیرمستقیم واردات خودروهای کره ای‬ ‫و بخش��ی از خودروهای مونتاژشده در چین و ترکیه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫نگاهی به روند فعالیت صنعت خودرو در سال های ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۶‬نشان می دهد‬ ‫بررس��ی رون��د تولی��د و همچنین س��هم بازار‬ ‫خودروسازان در سال های ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۶‬که همزمان با‬ ‫رفع تحریم ها و اجرای برجام بوده نش��ان از اماری‬ ‫جدید دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت بیش��ترین رش��د تولی��د به گروه‬ ‫اتوبوس ه��ا اختصاص یافت و با اینکه نش��ان های‬ ‫خارج��ی متع��ددی وارد ای��ران ش��د ام��ا گ��روه‬ ‫خودروس��ازی مدیران خودرو توانس��ت بیش��ترین‬ ‫رش��د تولی��د را به خود اختصاص دهد که نش��ان‬ ‫از اس��تقبال بازار از تولید خودروهای چینی است‪.‬‬ ‫بررسی س��هم بازار خودروسازان نشان می دهد که‬ ‫ایران خ��ودرو به عنوان غول خودروس��از خاورمیانه‬ ‫موفق به کس��ب بیشترین س��هم بازار شده و پژو‬ ‫و رن��و نیز بیش��ترین فروش را ب��ه خود اختصاص‬ ‫داده ان��د‪ .‬جدیدترین امار تولید خ��ودرو در ایران‬ ‫بین س��ال های ‪ ۹۴‬تا ‪ ۲۰۱۶ -۲۰۱۷( ۹۶‬میالدی‬ ‫) حاکی از رش��د میزان تولی��د در تمام گروه های‬ ‫خودروهای شخصی‪ ،‬وانت‪ ،‬ون‪ ،‬اتوبوس و کامیون‬ ‫اس��ت ب��ه طوری ک��ه در مجم��وع اع��داد و ارقام‬ ‫خودروسازان در س��ال ‪ ۲۰۱۷ ( ۹۵-۹۶‬میالدی)‬ ‫نش��ان می دهد میزان تولید خودرو به یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۳‬هزار و ‪ ۶۳۱‬دس��تگاه در بازار رس��یده که‬ ‫در مقایس��ه با س��ال گذش��ته حدود ‪ ۱/۱۶‬درصد‬ ‫با افزایش تولید همراه بوده اس��ت‪ .‬براس��اس این‬ ‫امار تولید خودروهای س��واری در س��ال ‪۹۴-۹۵‬‬ ‫( ‪ ۲۰۱۶‬میالدی) بیش از ‪ ۸۸۱‬هزار و ‪ ۴‬دس��تگاه‬ ‫بوده که با رشد ‪۵/۱۷‬درصدی‪ ،‬میزان تولید به یک‬ ‫میلیون و ‪ ۳۴‬هزار خودرو در سال گذشته میالدی‬ ‫رسیده است‪ .‬میزان تولید وانت نیز در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی معادل ‪ ۵۸‬هزار و ‪ ۷۰۶‬دس��تگاه بوده که‬ ‫این محصول خودرویی در س��ال ‪۲۰۱۷ ( ۹۵-۹۶‬‬ ‫میالدی)به ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۳۵۱‬دس��تگاه رس��یده که‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته رشد ‪۷/۵‬‬ ‫درصدی از خود برجای گذاش��ته اس��ت‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس‪ ،‬می��زان تولید ون یا مینی بوس نیز رش��د‬ ‫‪ ۱/۴۵‬درص��دی را در س��ال ‪۲۰۱۷ ( ۹۵-۹۶‬‬ ‫میالدی) نسبت به س��ال‪ ۲۰۱۶ (۹۴-۹۵‬میالدی)‬ ‫نش��ان می دهد که میزان تولید ون در این س��ال‬ ‫‪ ۵۴۸‬دس��تگاه بوده و در سال گذشته میالدی به‬ ‫‪ ۷۹۵‬دستگاه رسیده اس��ت‪ .‬بیشترین رشد تولید‬ ‫نیز به گروه اتوبوس ها اختصاص دارد به طوری که‬ ‫تولید این دس��تگاه ها رشد ‪۷/۸۱‬درصدی را از ان‬ ‫خود کرد‪ .‬بر همین اساس میزان تولید اتوبوس در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۶ ( ۹۴-۹۵‬میالدی) حدود ‪ ۷۰۴‬دستگاه‬ ‫اعالم ش��د که این میزان با افزایش محس��وس به‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۷۹‬هزار دس��تگاه رس��ید‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬تولید کامیون نیز در سال گذشته میالدی‬ ‫با رش��د همراه بود به طوری ک��ه میزان تولید در‬ ‫س��ال‪ ۲۰۱۶ (۹۴-۹۵‬میالدی) براب��ر با ‪ ۹‬هزار و‬ ‫‪ ۸۶‬دستگاه با رشد ‪ ۱/۱۸‬درصدی در سال گذشته‬ ‫میالدی به ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۳۴‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹مقایسه ‪ ۴‬خودروساز‬ ‫فرانسوی ها بازار را قبضه کردند‬ ‫(‪ ۲۰۱۷‬می�لادی) اف��زون بر ‪ ۵۱۰‬ه��زار و ‪۲۹۷‬‬ ‫خودرو بود‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه میزان تولید‬ ‫این گروه خودروس��ازی در س��ال ‪۲۰۱۶( ۹۴-۹۵‬‬ ‫می�لادی) ‪ ۴۵۰‬ه��زار و ‪ ۶۰۱‬خودرو بوده اس��ت‪.‬‬ ‫س��ایپایی ها نی��ز توانس��تند در این م��دت میزان‬ ‫تولی��د خ��ود را افزای��ش دهن��د و از ‪ ۳۶۲‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴۵‬دس��تگاه به ‪ ۴۳۲‬هزار و ‪ ۲۱‬دستگاه در سال‬ ‫گذشته میالدی برسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان سهم بازار ایران‬ ‫بررس��ی و مقایس��ه ‪ ۴‬گ��روه خودروس��ازی‬ ‫«ایران خ��ودرو»‪« ،‬س��ایپا»‪« ،‬مدیران خ��ودرو» و‬ ‫«کرمان موتور» در همین بازه زمانی نشان می دهد‬ ‫که گروه خودروس��ازی مدیران خودرو بیش��ترین‬ ‫رش��د را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬این گروه‬ ‫خودروس��ازی در س��ال‪ ۲۰۱۶ ( ۹۴-۹۵‬میالدی)‬ ‫موف��ق به تولید ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۲۴۴‬دس��تگاه از انواع‬ ‫خودروها ش��د که با رش��د ‪۴۰‬درصدی توانس��ت‬ ‫می��زان تولید خود را در ایران در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی به ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۹‬دس��تگاه برس��اند‪« .‬گروه‬ ‫صنعت��ی کرمان موت��ور» با رش��د ‪ ۱۸‬درصدی در‬ ‫تولید توانس��ت رتبه دوم خودروس��ازان را به خود‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬این گروه خودروس��ازی در س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی موفق ب��ه تولید ‪ ۳۵‬هزار و ‪۲۵۲‬‬ ‫خودرو ش��د‪ .‬این در حالی اس��ت که میزان تولید‬ ‫این گروه خودروس��ازی در س��ال ‪۲۰۱۶( ۹۴-۹۵‬‬ ‫می�لادی) معادل ‪ ۲۹‬ه��زار و ‪ ۸۸۸‬خ��ودرو بوده‬ ‫ک��ه نش��ان از بهب��ود وضعی��ت تولید ای��ن گروه‬ ‫خودروسازی دارد‪ .‬بعد از این دو خودروساز بخش‬ ‫خصوصی غول های ج��اده مخصوص در رتبه های‬ ‫بع��د قرار گرفتند به طوری که «س��ایپا» با رش��د‬ ‫‪۱۹‬درصدی و «ایران خودرو» با رش��د ‪۱۳‬درصدی‬ ‫تولی��د روبه رو ش��دند‪ .‬میزان تولی��د ایران خودرو‪،‬‬ ‫بزرگتری��ن خودروس��از داخلی در س��ال ‪۹۵-۹۶‬‬ ‫بررس��ی سهم بازار این خودروس��ازان نیز نشان‬ ‫می دهد که گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو با ‪۳/۴۹‬‬ ‫درص��د بیش��ترین س��هم ب��ازار ای��ران را به خود‬ ‫اختصاص داده و به دنبال ان سایپا با ‪ ۷/۴۱‬درصد‬ ‫در رتبه دوم قرار گرفته اس��ت‪ .‬مدیران خودرو نیز‬ ‫توانسته در این مدت س��ومین خودروسازی باشد‬ ‫ک��ه محصوالت ان در بازار عرضه ش��ده به طوری‬ ‫که محصوالت این ش��رکت درحال حاضر ‪ ۵‬درصد‬ ‫س��هم بازار را در اختیار دارد‪ .‬گروه خودروس��ازی‬ ‫کرمان موت��ور نیز با س��هم ‪ ۵/۳‬درص��دی از بازار‬ ‫چهارمی��ن گروه خودروس��ازی پر س��هم در بازار‬ ‫خودرو بوده اس��ت‪ .‬در همین حال بررس��ی سهم‬ ‫س��ایر ش��رکت ها از بازار نش��ان می دهد که دیگر‬ ‫خودروس��ازان خارج��ی تنها ‪ ۵/۰‬درص��د از بازار‬ ‫خ��ودرو ای��ران را در اختیار دارند‪ .‬افزایش س��هم‬ ‫بازار تولیدکنندگان خصوصی در حالی اس��ت که‬ ‫س��هم انها در س��ال گذش��ته به مرات��ب کمتر از‬ ‫خودروس��ازان دولتی بوده و این روند رش��د نشان‬ ‫می ده��د پس از ب��ه ثمر رس��یدن برج��ام و لغو‬ ‫تحریم ها و افزایش درخواس��ت ش��رکای خارجی‬ ‫با خودروس��ازان بخش خصوصی این س��هم را در‬ ‫بازار افزایش داده اس��ت‪ .‬در این زمینه می توان به‬ ‫قرارداد هیوندایی و فولکس واگن با بخش خصوصی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬بر این اس��اس تحوالت مشارکت های‬ ‫خودرویی در این بخش نش��ان دهنده ان است که‬ ‫کاه��ش تولید محصوالت چین��ی در برخی از این‬ ‫ش��رکت ها خودخواسته و با هدف تولید نشان های‬ ‫جدید بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سهم پژو و رنو‬ ‫نگاهی به س��هم بازار نش��ان های تجاری نشان‬ ‫می ده��د ک��ه دو نش��ان پرطرفدار فرانس��وی در‬ ‫سال های مورد بررسی در رتبه نخست قرار دارند‪.‬‬ ‫پ��ژو در ب��ازه زمان��ی ‪ ۲۰۱۶ ( ۹۴-۹۵‬میالدی)‬ ‫حدود ‪ ۳۱۰‬ه��زار و ‪ ۲۲‬خودرو تولید کرد که این‬ ‫میزان در س��ال ‪ ۲۰۱۷( ۹۵-۹۶‬میالدی) به ‪۳۲۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۲۰‬دس��تگاه افزایش یافته اس��ت‪ .‬نگاهی‬ ‫ب��ه روند تولی��دات رنو نیز نش��ان می دهد که این‬ ‫نشان فرانس��وی توانسته در سال ‪۲۰۱۷( ۹۵-۹۶‬‬ ‫میالدی) می��زان تولید خود را به ‪ ۱۱۶‬هزار و ‪۱۸‬‬ ‫دس��تگاه برس��اند‪ .‬این در حالی اس��ت که میزان‬ ‫تولی��دات این ش��رکت در س��ال ‪۲۰۱۶( ۹۴-۹۵‬‬ ‫می�لادی) مع��ادل ‪ ۸۶‬هزار و ‪ ۶۵۹‬دس��تگاه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ارتباط با قطعه سازان باید منجر به تولید شود‬ ‫عل�ی فراهانی ‪ -‬عض�و انجمن تخصص�ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س�ازی کش�ور‪ :‬س��اخت مدل های جدید‬ ‫خودروی��ی در کش��ور موجب رون��ق در صنعت قطعه می ش��ود‬ ‫به ش��رط انکه میزان داخلی سازی انها باال باشد‪ .‬نخست قرار بود‬ ‫میزان داخلی س��ازی ‪۶۰‬درصد باشد سپس عنوان شد رسیدن به‬ ‫این عدد به مرور زمان امکان پذیر است ازاین رو برای اغاز کار باید‬ ‫با ‪۴۰‬درصد کار دنبال ش��ود‪ .‬این رقم در تولیدها ‪۲۰‬درصد است‬ ‫و باید توجه داش��ت با این درصد داخلی س��ازی با وجود فعالیت‬ ‫بیش از یک هزار قطعه س��از در کشور چگونه صنعت قطعه کشور‬ ‫می تواند به حیات خود ادامه دهد؟ به نظر می رسد کم کم در حال‬ ‫رفتن به س��متی هستیم که این صنعت کوچک و کوچکتر شود‪.‬‬ ‫با تعطیلی هر واحد‪ ،‬یک قطعه س��از خارجی جایگزین می ش��ود‬ ‫که با خودکفایی صنعتی در تضاد اس��ت‪ .‬به اعتقاد من این حجم‬ ‫تامی��ن با توجه به اماری که از قطعه س��ازان فعال در کش��ور در‬ ‫اختیار است سهم انها به بیش از ‪۳۰‬درصد نرسد درنتیجه تامین‬ ‫ب��رای خودروه��ای جدید س��خت خواهد ب��ود‪ .‬همچنین بخش‬ ‫دیگر قطعات مورد نیاز از چین وارد می ش��ود که این امر بس��یار‬ ‫اسیب رسان به این صنعت است؛ با این شرایط باید گفت صنعت‬ ‫قطعه رو به رش��د نیست‪ .‬همتایان فرانسوی صنعت خودرو اعالم‬ ‫می کنند با ‪۶۰‬درصد از قطعه س��ازان ایرانی ارتباط گرفته اند‪ ،‬بله؛‬ ‫ارتباط ها برقرار ش��ده اما در بحث داخلی سازی هنوز همکاری به‬ ‫شکل گسترده نبوده اس��ت‪ .‬ممکن است چند قطعه ساز انتخاب‬ ‫ش��ده باشند اما امار ان رضایتبخش نیست‪ .‬بازدیدها انجام شده‬ ‫ولی شرایط به گونه ای تعیین می شود که قطعه سازان نمی توانند‬ ‫همراهی کنند‪ .‬البته در این ش��رایط نمی توان یک طرفه س��خن‬ ‫گفت؛ الزم است خود جامعه قطعه سازان نیز حرکت کند و پیگیر‬ ‫مسائل مربوط به خود باشیم‪.‬‬ ‫‪ 21‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪5‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی برنامه های صنعت قطعه برای مشارکت های بین المللی نشان داد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫پنجمی��ن همایش بین المللی صنع��ت خودرو ایران‬ ‫ک��ه در اخری��ن روزه��ای بهم��ن برگزار خواهد ش��د‬ ‫فرصتی را برای اش��نایی و مذاکره قطعه سازان داخلی‬ ‫ب��ا خودروس��ازان بین الملل��ی فراهم می کن��د تا روند‬ ‫فعالیت های خود را در این زمینه سرعت بخشند‪.‬‬ ‫براس��اس جدیدترین اخبار به دس��ت امده تاکنون‬ ‫حضور برخی خودروس��ازان مط��رح بین المللی مانند‬ ‫پژوس��یتروئن‪ ،‬گروه رنو نیسان‪ ،‬مرسدس بنز‪ ،‬فولکس‬ ‫واگن‪ ،‬هیوندایی‪ ،‬دانگ فنگ‪ ،‬برلیانس‪ ،‬چانگان‪ ،‬هایما‪،‬‬ ‫اس��کانیا و ولوو در این همایش قطعی ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫روس��ای انجمن های قطعه ساز المان‪ ،‬فرانسه و ترکیه‬ ‫نیز در این همایش حضور خواهند داش��ت و قائم مقام‬ ‫شرکت قطعه سازی بوش المان ازجمله سخنرانان این‬ ‫همای��ش خواهد بود‪ .‬برای جویا ش��دن از برنامه های‬ ‫انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه سازی کشور سراغ محمدرضا نجفی منش‪ ،‬رئیس‬ ‫ای��ن انجمن رفت��ه و او از ادامه مذاکرات برای ترغیب‬ ‫سرمایه گذاران بین المللی در صنعت قطعه کشور خبر‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫€ €برنام�ه انجم�ن تخصص�ی صنای�ع همگ�ن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س�ازی کش�ور ب�رای حضور‬ ‫قطعه س�ازان بین الملل�ی در پنجمی�ن همای�ش‬ ‫بین المللی صنعت خودرو کشور چیست؟‬ ‫برنامه انجمن ادامه مذاکرات با قطعه س��ازان اس��ت‪.‬‬ ‫انجمن تالش دارد با قطعه سازان ارتباط بیشتری بگیرد‬ ‫و از انها برای س��فر به ایران دعوت کند‪ .‬اقدامات اغاز‬ ‫و در ای��ن راس��تا گفت وگوهایی با برخ��ی انجمن های‬ ‫قطعه س��ازی بین المللی شده و این مس��ئله همچنان‬ ‫ادام��ه دارد‪ .‬در این راس��تا انجمن س��فرهایی داش��ته‬ ‫و صنعتگ��ران بین المللی نیز به ایران س��فر کرده اند و‬ ‫مذاک��رات همچنان ادامه دارد‪ .‬از س��وی دیگر فرصتی‬ ‫که نمایشگاه ها و همایش ها در اختیار قطعه سازان قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬می تواند روند این همکاری ها را سرعت بخشد‪.‬‬ ‫€ €به تازگی در سفر به فرانسه نشستی با انجمن‬ ‫قطعه س�ازان این کشور داش�ته اید‪ .‬هدف از این‬ ‫سفر چه بود؟‬ ‫مقدمات کار برای همکاری با قطعه سازان فرانسوی در‬ ‫حال انجام بوده و امید اس��ت همکاری های گسترده ای‬ ‫با این مجموعه ش��کل گیرد که به طور قطع به س��ود‬ ‫هر دو طرف اس��ت بنابراین برای مشارکت و همکاری‪،‬‬ ‫انجمن های هر دو کشور کارها را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫€ €چ�ه برنامه هایی قرار اس�ت در این همکاری‬ ‫اجرا شود؟‬ ‫قرار اس��ت انجمن های دو طرف ایرانی و فرانس��وی‬ ‫به اعضای خود کمک کنند تا ش��ریک های مناس��بی‬ ‫برای خود بیابند‪ .‬هدف از این مذاکرات ش��کل گرفتن‬ ‫مشارکت های برد‪-‬برد است همچنین باید قطعه سازان‬ ‫ه��ر دو کش��ور مش��ارکت فعال��ی در نمایش��گاه های‬ ‫خودرویی ایران و فرانس��ه داشته باشند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫انجمن ها در حال فراهم کردن بس��تری مناس��ب برای‬ ‫سرمایه گذاری مشترک هستند که در اینده نتایج این‬ ‫تالش ها مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫€ €ب�ا توجه به مش�کالت قانون�ی و حقوقی که‬ ‫هنوز در کش�ور وجود دارد و فضای کسب وکار به‬ ‫ان معنا که موردنظر س�رمایه گذار خارجی است‬ ‫همکاری ها به قاعده مذاکره‬ ‫هن�وز فراهم نش�ده‪،‬پیش بینی عملیاتی ش�دن‬ ‫طرح های مشارکتی و س�رمایه گذاری برای سال‬ ‫اینده صنعت قطعه چگونه خواهد بود؟‬ ‫ام��روز تنه��ا عاملی که تاح��دودی س��رمایه گذاران‬ ‫خارج��ی را دچار تردید ک��رده برخورده��ا و عملکرد‬ ‫رئیس جمهوری ایاالت متحده امریکاس��ت اما در سایر‬ ‫مس��ائل موضوع قابل رفع و اجراست به ویژه در زمینه‬ ‫پژو س��یتروئن که در حال توس��عه همکاری های خود‬ ‫هس��تند نیاز اس��ت قطعه س��ازان ایرانی ورود کنند و‬ ‫منوط به همکاری با قطعه س��ازان برای داخلی س��ازی‬ ‫اس��ت بنابراین عملکرد دولت موجب شد خودروسازان‬ ‫بین الملل��ی ب��رای ورود به بازار ایران ب��ه تکاپو بیفتند‬ ‫و از قطعه س��ازان خ��ود بخواهن��د ت��ا وارد همکاری با‬ ‫قطعه سازان ایرانی شوند‪ .‬این مزیتی است که در صنعت‬ ‫قطعه باعث ترغیب همکاری های بیش��تر می ش��ود‪.‬در‬ ‫یکی از نشس��ت های انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور که با همتایان المانی و‬ ‫فرانسوی برگزار شد از فعاالن صنعت خودرو تایوان نیز‬ ‫ایران می ش��وند‪ .‬باید ازسوی دولت بستری فراهم شود‬ ‫که واردات قطعات صرفه اقتصادی نداش��ته باشد و اگر‬ ‫این فضا فراهم ش��ود بسیاری از مس��ائل درباره عمق‬ ‫س��اخت داخ��ل و بومی س��ازی خودروها بهب��ود پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫€ €انجمن تا کنون وارد مذاکره با خودروس�ازان‬ ‫بخش خصوصی برای تامین قطعات شده است؟‬ ‫زمان��ی ک��ه روند مذاک��رات ب��ه پایان برس��د و دو‬ ‫ط��رف وارد مرحل��ه اجرایی ش��وند خود خودروس��از‬ ‫شد سراغ انجمن ها و قطعه سازان می ایند و همکاری‬ ‫این دو بخش اغاز می شود‪ .‬الزام وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای اغاز س��اخت ‪۴۰‬درصدی و رسیدن به‬ ‫‪۸۰‬درصد کمک زیادی به تح��ول در قراردادها کرده‬ ‫و این مس��ئله ای اس��ت ک��ه ازس��وی انجمن همگن‬ ‫پیگیری می ش��ود ت��ا در مدت کوتاهی به بیش��ترین‬ ‫درصد داخلی س��ازی دس��ت یابیم‪ .‬در ش��رایط امروز‬ ‫با گذر از دوره های س��خت تحریم��ی باید صنعتگران‬ ‫هوشیارتر شده باش��ند و تالش کنند سهم خود را از‬ ‫تولید برخی از خودروهای داخلی متوقف شود‪ .‬با‬ ‫این وضعیت دردسرهای صنعت قطعه چه خواهد‬ ‫بود؟‬ ‫ال��زام اس��تانداردها ب��رای خودروه��ا مس��ئله ای‬ ‫پذیرفته شده است به طور نمونه چند استاندارد به تازگی‬ ‫در اروپا اجباری ش��ده که به مجموعه اس��تانداردهای‬ ‫داخلی نیز افزوده شده است‪.‬‬ ‫اما برای رسیدن به هدف با کمترین اسیب به زمان‬ ‫نیاز اس��ت تا صنعتگ��ر بتواند خود را به این س��طح از‬ ‫همکاری های الزم را با خودروسازان بین المللی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫€ €ش�رط هم�کاری‪ ،‬مزیت�ی اس�ت ک�ه ب�رای‬ ‫س�رمایه گذار سوداور باش�د‪ .‬امروز صنعت قطعه‬ ‫کش�ور برای ترغی�ب همکاری ها چ�ه مزیتی در‬ ‫اختیار دارد؟‬ ‫برنامه ای که دولت در افزایش تعرفه ها به اجرا دراورد‬ ‫باعث ش��د واردات خودرو صرفه اقتصادی نداشته باشد‬ ‫و این خود بهترین مزیت برای توس��عه همکاری هاست‬ ‫زیرا زمین��ه حضور خودروس��ازان خارجی در کش��ور‬ ‫در این نشست حضور داشتند که اعالم کردند حاضر به‬ ‫تامین قطعات خودروهای کشور هستند‪.‬‬ ‫€ €با توجه ب�ه همکاری های خودرویی که بخش‬ ‫خصوصی خودروس�ازی با این کش�ور اغاز کرده‬ ‫انه�ا به عنوان ب�ازار به ایران ن�گاه می کنند و به‬ ‫تصور تامین قطعات به دنبال همکاری هس�تند یا‬ ‫برنامه دیگری پیش بینی شده است؟‬ ‫درصد تعرف��ه قطعات در حال افزایش اس��ت و این‬ ‫امر بی تاثیر در تغییر رون��د نخواهد بود و به زودی این‬ ‫کش��ورها هنگام همکاری با دید روش��ن تری وارد بازار‬ ‫س��راغ قطعه س��ازان برای س��فارش قطعات می اید اما‬ ‫درحال حاضر هنوز بخش خصوصی برای تامین قطعات‬ ‫موردنیاز خود سراغ انجمن و قطعه سازان نیامده است‪.‬‬ ‫به طور قطع پس از بسته شدن قراردادها وارد مذاکره و‬ ‫همکاری با قطعه سازان داخلی خواهند شد‪.‬‬ ‫€ €ایا در ای�ن زمینه خود انجمن ه�ای فعال در‬ ‫صنعت قطعه برای همکاری پیش قدم نمی شوند؟‬ ‫از انجا که قراردادها ازس��وی خودروس��ازان منعقد‬ ‫می ش��ود ش��اید از اینکه انجم��ن از ابت��دا ورود کند‬ ‫اس��تقبال نشود‪ .‬روال این اس��ت که وقتی کار نهایی‬ ‫بازار داخل از دس��ت ندهند‪ .‬همچنی��ن برای ارتقای‬ ‫کیفی و تحقق استانداردهای خواسته شده باید صنعت‬ ‫خودرو زمان مناس��ب در اختیار داشته باشد که بازار‬ ‫و واحدهای صنعتی دچار اس��یب نشوند‪ .‬زمان تحقق‬ ‫استانداردهای هشتادوپنج گانه سال اینده تعیین شده‬ ‫و به نظر می رسد این الزام کمی زود باشد زیرا به زمان‬ ‫بیش��تری نیاز اس��ت تا تحقق ان ب��ا چالش کمتری‬ ‫همراه شود‪.‬‬ ‫€ €برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند‬ ‫با اجرایی ش�دن این اس�تانداردها طبیعی است‬ ‫استانداردها برساند‪ .‬دستیابی و اجرای این استانداردها‬ ‫در مدت کوتاه با الگوسازی از برخی کشورهای صنعتی‬ ‫ک��ه رعایت ای��ن اس��تانداردها در انها اجباری ش��ده‬ ‫چالش ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €برای اماده شدن صنعتگران چقدر زمان نیاز‬ ‫است؟‬ ‫زم��ان موردنیاز بس��تگی ب��ه خودروس��از دارد زیرا‬ ‫قطعه س��از امادگی تغیی��ر و تح��والت را دارد‪ .‬به نظر‬ ‫می رس��د کمترین زمان باید ‪ ۳‬سال درنظر گرفته شود‬ ‫تا تحقق ان با اسیب کمتری همراه شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫مشتری مداری‪ ،‬ویژگی برترین بیمه گران خودرویی‬ ‫وس��ایل نقلیه همواره یکی از مهم تری��ن دارایی های‬ ‫هر ش��خص اس��ت؛ از این رو محافظت از ان نیز یک نیاز‬ ‫اساسی به ش��مار می اید‪ .‬درحال حاضر بهترین راه برای‬ ‫محافظت از یک وس��یله نقلیه در برابر خطر بیمه کردن‬ ‫ان است‪ .‬در واقع بیمه اطمینانی است که خودروسوار در‬ ‫برابر خطر برای خود و خودرویش ایجاد می کند‪ .‬بیمه گر‬ ‫وظیف��ه دارد هنگام خطر برای راحت کردن خیال مالک‬ ‫خودرو به میدان بیاید و خسارت احتمالی را جبران کند‪.‬‬ ‫در امریکا هر سال در شروع فوریه (میانه بهمن) فهرستی‬ ‫از بهترین شرکت های بیمه خودرو منتشر می شود که در‬ ‫بازار شلوغ و پر از رقابت سال میالدی پیشین‪ ،‬عملکردی‬ ‫مناس��ب داشتند و توانس��تند رضایت مشتریان خود را‬ ‫جلب کنند‪ .‬در فهرس��ت امس��ال و در می��ان برترین ها‬ ‫از ش��رکت های کوچکی ک��ه تنها دو ایالت را پوش��ش‬ ‫می دهند تا بیمه گرهای نیروهای نظامی دیده می شوند‪.‬‬ ‫پ��س نکت��ه اینجاس��ت که بزرگ��ی و کمیت ش��رکت‬ ‫بیمه کننده نس��بت به نوع و کیفیت خدماتش در مرتبه‬ ‫بعدی قرار دارد‪.‬فهرست ‪ ۱۰‬شرکت برتر بیمه ای امریکا‬ ‫هر سال از سوی یک وب سایت مستقل بیمه خودرو به نام‬ ‫«کلیرشورنس» (‪ )Clearsurance‬منتشر می شود‪.‬‬ ‫در تهیه فهرس��ت‪ ،‬عواملی مانند به صرفه بودن‪ ،‬خدمات‬ ‫مشتریان‪ ،‬میزان پوش��ش دهی و تمایل مشتریان برای‬ ‫پیشنهاد ش��رکت بیمه گر به سایران یا تمدید قرارداد با‬ ‫ان در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬نکته جال��ب این رده بندی‬ ‫این اس��ت که در میان برترین ها تنها دو شرکت فعالیت‬ ‫ملی و سراس��ری در امری��کا دارند و بقیه ش��رکت های‬ ‫است‪ .‬مش��تریان این شرکت از پاسخگویی کارکنان نیز‬ ‫راضی هس��تند و می گویند هم با یک مش��اور در بخش‬ ‫خدمات مش��تریان به راحتی می توانن��د صحبت کنند‬ ‫و ه��م فرایند تغییر احتمالی در بیمه نامه را به س��ادگی‬ ‫می گذرانند‪.‬یکی دیگر از رضایتمندی های مش��تریان از‬ ‫این ش��رکت س��رعت فرایند انالین بیمه گذاری از ابتدا‬ ‫تا انتها اس��ت و مش��تریان می توانن��د به راحتی و بدون‬ ‫پیچیدگی از خدمات انالین استفاده کنند‪.‬‬ ‫کوچک یا متوس��ط هستند که پوشش سراسری ندارند‬ ‫و ب��رای نمونه تنها در چند ایالت خدمات ارائه می دهند‪.‬‬ ‫وب سایت کلیرشورنس در سال گذشته میالدی درباره‬ ‫بیش از ‪۳۹‬هزارو‪ ۳۰۰‬بیمه نامه مطالعه کرده‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل رده بندی معتبری از نظر بیمه ای به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫این شرکت برای فهرس��ت کردن برترین ها از الگوریتم‬ ‫اولویت بندی خود اس��تفاده کرده است‪ .‬این الگوریتم به‬ ‫تحلیل داده های گوناگون پرداخته و براساس رتبه بندی‬ ‫مشتریان برای کل ش��رکت انها را دسته بندی می کند‪.‬‬ ‫این وب س��ایت بیمه ای همچنی��ن مدیریت مطالبات از‬ ‫س��وی ش��رکت های بیمه گر را به عنوان مالکی مهم در‬ ‫بررسی هایش درنظر می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکتی سراسری با کارامدی فراگیر‬ ‫‹ ‹کوچکی دلیل بر ناتوانی نیست‬ ‫در فهرس��ت کلیرش��ورنس بهتری��ن ش��رکت بیمه‬ ‫خودرویی «نیوجرس��ی منیوفکچورز اینش��ورس کو»‬ ‫(‪New Jersey Manufacturers Insurance‬‬ ‫‪ )Co‬ی��ا ان جی ام (‪ )NJM‬اس��ت‪ .‬مش��تریان ان جی ام‬ ‫ب��ه دالیل��ی مانن��د قیمت ه��ای منصفان��ه و مدیریت‬ ‫قابل اعتم��اد مطالبات خودرویی این ش��رکت بیمه ای‬ ‫را س��تایش می کنن��د‪ .‬این ش��رکت از نظر ان��دازه جزو‬ ‫کوچکترین ش��رکت ها اس��ت و خدمات��ش محدود به‬ ‫ایالت نیوجرسی و پنس��یلوانیا می شود اما ‪ ۷/۷۵‬درصد‬ ‫مشتریان به ان امتیاز ‪ ۵‬ستاره داده اند‪ .‬از اظهارنظرهای‬ ‫مش��تریان این ط��ور برمی اید که ان جی ام در س��رعت‬ ‫خدمات رسانی و پرداخت مطالبات درجه یک است‪ .‬این‬ ‫ش��رکت همچنین رضایت مش��تریان را از نظر به صرفه‬ ‫بودن خدمات کس��ب کرده و در بازار نرخ های به ش��دت‬ ‫رقابت پذی��ر ارائ��ه می کند‪ .‬ع�لاوه بر ای��ن در پایان هر‬ ‫س��ال مشتریان ان جی ام سود س��هام دریافت می کنند‪.‬‬ ‫مش��تریان این ش��رکت در تصادف ها به سرعت خدمات‬ ‫دریافت می کنن��د و به موقع برای تعمیر خودرو حمایت‬ ‫می ش��وند‪ .‬انها همچنین می توانند در ازای معرفی چند‬ ‫نفر برای بیمه ش��دن تخفیف بگیرند‪ .‬ب��ا این حال یکی‬ ‫از انگشت ش��مار ایراده��ای این ش��رکت این اس��ت که‬ ‫مشوق های زیادی برای کاهش هزینه ها ارائه نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نظامی ه�ای خوش�حال از بیمه گ�ر‬ ‫قدرتمند‬ ‫یا ِی» (‪ )USAA‬از‬ ‫سا ِ ‬ ‫شرکت خدمات بیمه ای «یوا ‬ ‫‪ ۸/۸۱‬درصد مشتریان خود امتیاز ‪ ۵‬ستاره گرفته است‪.‬‬ ‫اگرچه خدمات این ش��رکت بیمه ای تنه��ا به نیروهای‬ ‫نظام��ی و خانواده ه��ای انها ارائه می ش��ود ام��ا از نظر‬ ‫رضایت مندی مش��تریان در میان سرامدها قرار گرفته‬ ‫است‪.‬به گفته مش��تریان‪ ،‬این شرکت بیمه ای به دالیلی‬ ‫مانند ارائه خدمات مناس��ب به مش��تریان‪ ،‬نرخ گذاری‬ ‫رقابتی‪ ،‬وب سایت عالی و فرایند اسان پرداخت مطالبات‬ ‫شایسته بهترین شدن است‪ .‬از نظر برخی مشتریان این‬ ‫ش��رکت حتی مانند مرهمی اس��ت که روی درد دوری‬ ‫از عزیزان برای خانواده های نظامی گذاش��ته می ش��ود!‬ ‫این ش��رکت در سال گذشته در تعمیر خودرو و پرداخت‬ ‫هزینه های سرنش��ین عملکرد خوب و س��ریعی داشته‬ ‫ش��رکت «امیکا موچ��وال اینش��ورنش» (‪Amica‬‬ ‫‪ ،)Mutual Insurance Company‬نخس��تین‬ ‫ش��رکت بیمه سراس��ری در میان برترین ها اس��ت که‬ ‫خدماتش در تمامی ‪ ۵۰‬ایالت امریکا ارائه می ش��ود‪ .‬این‬ ‫ش��رکت قدیمی ترین بیمه گر خودرو در امریکا اس��ت و‬ ‫طیف گس��ترده ای از پوش��ش های بیمه ای و تخفیفی‪،‬‬ ‫از تخفی��ف چند بیمه نامه برای مش��تریان تا انواع دیگر‬ ‫خدم��ات را ارائه می ده��د‪۶/۶۸ .‬درصد مش��تریان این‬ ‫ش��رکت بیمه ای امتیاز ‪ ۵‬س��تاره را ب��ه ان داده اند‪ .‬انها‬ ‫به دالیلی مانند خدمات عالی مش��تریان‪ ،‬اس��ان گیری‬ ‫در روند کار‪ ،‬وب س��ایت کارامد و برقراری ارتباط خوب‬ ‫با مش��تریان از خدمات این ش��رکت بیمه سراسری در‬ ‫امریکا راضی هستند‪ .‬به نظر می رسد این شرکت بیمه ای‬ ‫هرگز مش��تریان خود را ناامید نمی کند و با روی گشاده‬ ‫به مشکالت ش��ان رس��یدگی می کن��د‪ .‬قیمت ها نیز در‬ ‫این ش��رکت برای مش��تریان راضی کننده است و باعث‬ ‫شده انها‪ ،‬این ش��رکت را به دیگران پیشنهاد کنند‪ .‬نوع‬ ‫پرداخت مطالبات در این شرکت رضایت مشتریان را به‬ ‫همراه داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹امدادگر جاده ای همیشه همراه‬ ‫ش��رکت «ش��لتر موچوال اینش��ورنس» (‪Shelter‬‬ ‫‪ )Mutual Insurance Company‬از نظ��ر اندازه‬ ‫در رده ش��رکت های متوسط قرار می گیرد‪ .‬خدمات این‬ ‫شرکت به ساکنان ‪ ۱۸‬ایالت امریکا ارائه می شود و کمینه‬ ‫پوش��ش دهی ان ش��امل امداد ج��اده ای و جایگزینی‬ ‫خودرو جدید اس��ت‪ .‬این شرکت که دفتر مرکزی اش در‬ ‫میس��وری قرار دارد‪ ،‬به بیمه گذاران خود با هدف کاهش‬ ‫هزینه ها‪ ،‬تخفیف هایی ارائه می کند‪.‬‬ ‫‪ ۸/۶۲‬درصد مش��تریان این ش��رکت بیمه گر امتیاز ‪۵‬‬ ‫س��تاره را به این ش��رکت داده ان��د و ان را قابل اطمینان‬ ‫می دانند‪ .‬اگرچ��ه برخی بیمه گ��ذاران قیمت های این‬ ‫ش��رکت را باال می دانند اما در مجموع کار کردن با ان را‬ ‫ساده و بی دردسر اعالم می کنند‪.‬برخی دیگر از مشتریان‬ ‫این شرکت بیمه نیز از اینکه بیمه گرشان همواره‪ ،‬حتی‬ ‫در تعطیالت کنارشان بوده‪ ،‬ابراز رضایت کرده اند‪ .‬انها از‬ ‫این پاس��خگویی و اینکه ماشین اسیب دیده شان خیلی‬ ‫زود دوباره به دست شان می رسد‪ ،‬رضایتمند بودند‪.‬برای‬ ‫مش��تریان این ش��رکت بیمه در اندازه متوس��ط یکی از‬ ‫مزیت ه��ا امدادگری جاده ای حت��ی در روزهای تعطیل‬ ‫اس��ت که نق��ش مهمی در باال امدن این ش��رکت و قرار‬ ‫گرفتنش در میان بهترین ها دارد‪.‬‬ ‫منبع‪Forbes :‬‬ ‫‪Clearsurance‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪5‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫واردات‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تحقیق و توسعه حلقه گمشده تحول‬ ‫شهرام ازادی ‪ -‬عضو هیات علمی دانشگاه خواج ه نصیرالدین‬ ‫ طوسی‪ :‬مراکز تحقیق و توس��عه به عنوان زیربنای تولید در کشور باید‬ ‫به گونه ای باشد که توانمندی توسعه محصوالت جدید بر اساس فناوری‬ ‫جدید در ان لحاظ ش��ده باش��د‪ .‬برای این منظور باید سرمایه گذاری به‬ ‫اندازه کافی در این مراکز انجام شود‪ .‬دسترسی به اطالعات و فناوری های‬ ‫جدید ممکن نیس��ت مگر در تعامل با دنیای بی��رون که گام بعدی این‬ ‫مس��ئله خواهد بود؛ شرکت های تحقیق و توسعه بین المللی که بخشی‬ ‫از انها متعلق به خودروس��ازهای صاحب نام این صنعت و بخشی مربوط‬ ‫به شرکت های مستقل هستند‪ ،‬می تواند راهگشا باشد‪ .‬امکان کار با انها‬ ‫دشوار نیست و با همکاری و مشارکت های برون مرزی قابل تحقق است‪.‬‬ ‫البته سرمایه گذاری باید در بخش سخت افزاری و نرم افزاری و نیز بخش‬ ‫نیروی انس��انی باشد‪ .‬برخی از ش��رکت ها به لحاظ ابزار و تجهیزات الزم‬ ‫برای ازمایش های خودرویی و شبیه سازی یا طراحی ها در محیط رایانه‬ ‫قادرند به صنعتگر کمک کنند و در ایران نیز تاحدودی قابل دسترس��ی‬ ‫اس��ت اما برای ادامه کار نیاز اس��ت فناوری های جدید نیز برای توسعه‬ ‫سیس��تم های جدیدتر در اختیار صنعتگ��ران داخلی قرار گیرد تا تولید‬ ‫براس��اس اس��تانداردهای روز جهانی ادامه پیدا کند‪.‬در زمینه اموزش‬ ‫نی��روی انس��انی و افزایش ظرفیت هایی که مربوط به این بخش اس��ت‬ ‫صنعت خودرو در رشته های مختلف مهندسی خالیی ندارد اما تجربه و‬ ‫اموزش های عملی برای کس��انی که تازه فارغ التحصیل شده اند نیز باید‬ ‫در نظر گرفت‪ .‬دسترسی به اطالعات و فناوری جدید امری طبیعی است‬ ‫که باید با ش��رکت های بیرونی انجام ش��ود؛ مسئله ای که به اندازه کافی‬ ‫به ان توجه نش��ده است ازاین رو باعث شده ظرفیت ها و توانمندی هایی‬ ‫که در مراکز پژوهش��ی برای توس��عه محصوالت جدید با سطح فناوری‬ ‫روز وج��ود دارد‪ ،‬کافی نباش��د‪ .‬ضمن انکه تحقیق و توس��عه در کاهش‬ ‫هزینه ها تاثیر مثبت داش��ته و می توان با ن��رخ رقابتی قطعات را به بازار‬ ‫جهانی عرضه کرد‪.‬‬ ‫سازمان حمایت چه زمانی به گرانی خودروهای لوکس ورود می کند؟‬ ‫جای خالی انالیز «نرخ» در اشفته بازار وارداتی ها‬ ‫در حالی بررس��ی روند افزایش نرخ خودروهای وارداتی در بازار نش��ان از‬ ‫متوس��ط افزایش ‪ ۹۰‬میلیون تومانی قیمت ها دارد که هنوز خبری از نظارت‬ ‫جدی بر قیمت ها نیس��ت و تاکنون هیچ برخوردی از س��وی س��ازمان های‬ ‫نظارتی با متخلفان این بازار نشده است‪.‬‬ ‫در طول ‪ ۷‬ماه بس��ته بودن س��ایت ثبتارش و انتظار برای شیوه نامه جدید‬ ‫واردات خ��ودرو‪ ،‬ب��ازار خرید و فروش این خودروها ب��ا کاهش قابل توجهی‬ ‫همراه بوده چراکه از یک سو به دلیل محدودیت در عرضه نرخ این خودروها با‬ ‫قیمت های سرسام اوری مواجه شد و از سوی دیگر شرکت های واردکننده با‬ ‫احتساب تعرفه های جدید واردات اقدام به عرضه خودرو با قیمت های جدید‬ ‫کردند‪ .‬در این مدت همزمان با افزایش نرخ خودروها به دلیل محدودیت در‬ ‫عرضه‪ ،‬هیچ دس��تگاه و نهاد نظارتی کنترل و نظارت بر این بازار را بر عهده‬ ‫نگرفت و از س��وی دیگر نوس��انات نرخ نیز بر این اش��فتگی قیمت ها دامن‬ ‫زد به طوری که برخی ش��رکت های واردکننده عالوه بر احتساب تعرفه های‬ ‫جدید‪ ،‬اقدام به افزایش دوباره قیمت ها کردند به طوری که متوس��ط افزایش‬ ‫نرخ برخی از خودروها در این مدت به ‪ ۹۰‬میلیون تومان نیز رس��ید‪ .‬در این‬ ‫شرایط این پرسش مطرح شد که این قیمت ها تا چه اندازه بر اساس ضابطه‬ ‫قیمت گذاری خودروهای وارداتی تعیین ش��ده اس��ت؟ پرسشی که تاکنون‬ ‫دس��تگاه های نظارتی پاسخی برای ان نداشته اند‪ .‬از سوی دیگر با اظهارات و‬ ‫تاکیدات اتحادیه نمایشگاه داران خودرو مبنی بر ضرورت ورود این دستگاه ها‬ ‫به بازار خودروهای وارداتی در ماه های نخس��ت‪ ،‬این وضعیت اکنون ش��کل‬ ‫دیگری به خود گرفته و تنها به توصیه ای ضروری شباهت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار نیازمند راهکاری خاص‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تاکید بر لزوم ورود‬ ‫دستگاه های نظارتی با هدف نظارت بر نرخ وارداتی ها و انحصار ایجاد شده در‬ ‫بازار گفت‪ :‬پس از طرح مش��کالت موجود در بازار وارداتی ها و افزایش نجومی‬ ‫قیمت ها‪ ،‬شورای رقابت اعالم کرد در نظر دارد در این زمینه ورود و به کنترل‬ ‫و نظارت بر قیمت ها اقدام کند که در عمل این روند به دالیلی اجرا نشد‪ .‬وی‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه در ایران‪ ،‬متقاضیان و خریداران نه تنها منافع فروش��ندگان را‬ ‫تامین می کنند بلکه هزینه های خودروس��از را نیز متقبل می شوند‪ ،‬افزود‪ :‬الزم‬ ‫اس��ت ش��ورای رقابت و نهادهای نظارتی از این سودجویی های اشکار در بازار‬ ‫جلوگی��ری کنند زیرا روند ان‪ ،‬کلیت ب��ازار خودرو را متضرر می کند‪ .‬موتمنی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در وضعیت ایجاد ش��ده در بازار خرید و فروش خودروهای وارداتی‬ ‫باید دس��تگاه های نظارتی وارد شده و اشفته بازار وارداتی ها را ساماندهی کنند‬ ‫و بهانه جدید شرکت ها برای افزایش نرخ خودروهای وارداتی نیز مورد بررسی‬ ‫بیش��تر قرار گیرد‪ .‬رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو با بیان اینکه دولت‬ ‫و دس��تگاه های متولی بر فعالیت ش��رکت های واردکننده باید نظارت کرده و‬ ‫مانع افزایش های نجومی نرخ از س��وی ش��رکت ها ش��وند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت‬ ‫باید بررس��ی کند چرا ش��رکت ها خودرویی به بازار عرضه نمی کنند و تنها به‬ ‫دنبال پیش فروش هستند و چرا خودرویی که فروختند را به خریداران تحویل‬ ‫نمی دهند‪ ،‬همچنین باید پیگیری کنند چرا شرکت ها در زمانی که سایت ثبت‬ ‫س��فارش بس��ته بود اقدام به پیش فروش کرده و تاکنون پاسخگوی مشتریان‬ ‫نبودند و چرا خودرویی که با نرخ قطعی فروختند امروز درخواست مابه تفاوت‬ ‫از مشتری می کنند و تحویل نمی دهند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امروز کسانی که چنین‬ ‫وضعیت��ی را برای بازار خودرو ایجاد کردند باید پاس��خ دهند و راهکاری برای‬ ‫خروج از این شرایط ارائه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹انالیز نرخ واردکنندگان‬ ‫این اظهارات در حالی مطرح ش��ده که ش��هرام میراخرلو‪ ،‬معاون بازرس��ی‬ ‫س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هفته گذش��ته اعالم کرد‪:‬‬ ‫نرخ خودروهای وارداتی را بررسی می کنند و اگر خارج از ضابطه قیمت گذاری‬ ‫ش��ود به طور قطع الزم اس��ت این قیمت ه��ا اصالح ش��ود‪ .‬وی به تازگی نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکنون در حال دریافت انالیز قیمتی ش��رکت های خودروس��از‬ ‫هس��تیم و تاکنون ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬ش��رکت انالیز قیمتی خود را به س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان ارائه کرده اند‪ .‬میراخورلو با تاکید بر اینکه‬ ‫بررس��ی انالیز قیمتی شرکت ها زمان بر است‪ ،‬افزود‪ :‬به محض نتایج نهایی‪ ،‬ان‬ ‫را اعالم رسمی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار برای تغییر تعرفه‬ ‫در همین حال رامین نورقلی پور‪ ،‬عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و‬ ‫مع��ادن مجلس با تاکید بر اینکه افزایش ش��دید ن��رخ خودروهای داخلی و‬ ‫خارج��ی بر اثر افزایش تعرفه واردات خودرو رانت هایی را به دنبال داش��ته‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬افزایش تعرف��ه واردات خودروهای واردات��ی باعث جهش قابل‬ ‫توجه��ی در ن��رخ خودروهای خارجی و حتی خودروهای داخلی ش��ده و با‬ ‫توجه به اینکه نرخ کارخانه تغییری نداش��ته اما در بازار ازاد ش��اهد افزایش‬ ‫ن��رخ خودروهای تولید داخل در بازار ازاد هس��تیم‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫افزایش ش��دید نرخ خودروهای وارداتی نامطلوب اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کاهش‬ ‫تعرف��ه واردات خودرو ازس��وی برخی نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی انجام ش��ده اما منتظر هستیم تا شاهد تغییر این تعرفه ها باشیم‪.‬بر‬ ‫اساس این گزارش‪ ،‬این اظهارات و درخواست ها در حالی مطرح می شود که‬ ‫برخی از ش��رکت های واردکننده با در نظر گرفتن قیمت های غیرمعقول در‬ ‫قال��ب طرح های مختلف و با تحویل های چن��د ماهه اقدام به فروش خودرو‬ ‫می کنند و هرچند این پیش فروش ها به اش��فتگی بیش��تر بازار دامن زده با‬ ‫این حال تاکنون هیچ دستگاه نظارتی برای کنترل بازار خودروهای وارداتی‬ ‫وارد نش��ده است‪ .‬بررس��ی روند افزایش نرخ این دست از خودروها نشان از‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬میلیون تومانی برخی خودروها در طول یک هفته دارد اما از تیر‬ ‫امسال و همزمان با بسته شدن سایت ثبتارش تا دی که با تصمیمی جدید‬ ‫این س��ایت باز شد‪ ،‬تاکنون به جز اظهارنظر شورای رقابت مبنی بر ورود به‬ ‫این بازار در صورت انحصار بیش��تر‪ ،‬هیچ دس��تگاه نظارتی به این موضوع و‬ ‫نظ��ارت ب��ر قیمت ها و همچنین نحوه تعیین انها وارد نش��د‪ .‬حال باید دید‬ ‫با اظهارنظر اخیر معاون س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫و اعالم نتیجه نهایی ایا می توان ش��اهد بهب��ود وضعیت قیمتی خودروهای‬ ‫وارداتی بود یا خیر؟‬ ‫موتور سیکلت‬ ‫‪۲‬عامل تاثیرگذار در واگذاری بازار به خارجی ها‬ ‫ش��رکت های تج��اری ی��ا بازرگان��ی از جمل��ه‬ ‫شرکت هایی هس��تند که در قانون تجارت با رعایت‬ ‫مقررات مربوط تشکیل می شوند و به ثبت می رسند‪.‬‬ ‫در ماده ‪ ۲۰‬قانون تجارت‪ ،‬از ش��رکت های تجاری‬ ‫نام برده ش��ده ک��ه موضوع انها ش��امل انواع خرید‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬واردات و صادرات‪ ،‬توزیع همه کاالهای مجاز‬ ‫بازرگان��ی و همچنین اعطای نمایندگی ش��رکت در‬ ‫تمام نمایش��گاه ها و همایش ه��ای داخلی و خارجی‬ ‫اس��ت‪.‬در ای��ن گزارش «گس��ترش صنعت» س��راغ‬ ‫ش��رکت های بازرگانی فعال در بخش قطعات یدکی‬ ‫موتورس��یکلت رفته و درباره فعالیت ه��ا و بازار انها‬ ‫گفت وگویی داشته که می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹ظاهر قطعات و میزان استقبال‬ ‫محمد یوس��ف زهی‪ ،‬مدی��ر یکی از ش��رکت های‬ ‫بازرگان��ی درباره فعالیت ش��رکت خ��ود گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت واردکننده قطع��ات یدکی موتورس��یکلت‬ ‫اس��ت‪ .‬البت��ه ‪ ۵‬قلم از قطعات موجود در س��بد این‬ ‫ش��رکت داخلی ب��وده که ‪ ۳‬محص��ول ان در داخل‬ ‫واح��د صنعتی همین ش��رکت تولید می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این شرکت به دنبال ان است که از محصوالت‬ ‫داخلی برای فروش استفاده کند از همین رو با برخی‬ ‫تولیدکنن��دگان داخلی مذاکره ش��ده و قرار اس��ت‬ ‫‪ ۱۵‬قل��م دیگ��ر از محصوالت داخلی با بس��ته بندی‬ ‫این نش��ان (برند) وارد بازار کش��ور ش��ود‪.‬این فعال‬ ‫بازار لوازم یدکی قطعات موتورس��یکلت اظهار کرد‪:‬‬ ‫ه��دف این اس��ت تنها قطعات��ی وارد ش��ود که در‬ ‫داخل تولید نمی ش��ود اما برخی محصوالت داخلی‬ ‫نیز وجود دارد که به لحاظ کیفیت ش��اید پاسخگوی‬ ‫نیازه��ای مصرف کننده نباش��د و تولیدکننده ناچار‬ ‫ب��ه واردات قطعات باکیفیت می ش��ود‪ .‬به طور نمونه‬ ‫کیلومترشمار موتورسیکلت در کشور تولید نمی شود‬ ‫البته کیلومترش��مار دکوری کاس��ه ب��اال و پایین و‬ ‫مغزی داخلی وجود دارد اما کیفیت الزم را ندارد به‬ ‫طوری که وقتی از کارخانه برای شرکت های بازرگانی‬ ‫فرستاده می شود شاید از یک هزار مورد بین ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬دستگاه ان می شکند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مشتریان‬ ‫به لح��اظ بصری دنبال کاالهای باکیفیت و رنگ های‬ ‫براق هستند‪ .‬رنگ هایی که شفافیت داشته باشند از‬ ‫اقبال بیشتری در بازار برخوردارند و تاثیر زیادی در‬ ‫بازار فروش خواهند داشت‪ .‬امروز کیلومترشماری که‬ ‫این ش��رکت با مغ��زی وارد می کند ضداب بوده و با‬ ‫سیس��تم ترمز ای بی اس در سطح مطلوبی قرار دارد‬ ‫که با ضربه اسیب نمی بیند‪.‬‬ ‫‹ ‹تیراژ سهم چینی ها را بیشتر می کند‬ ‫یوس��ف زهی درب��اره پوش��ش ب��ازار ب��رای‬ ‫موتورسیکلت های برقی گفت‪ :‬برای تامین باتری های‬ ‫موردنیاز بازار لوازم یدکی با شرکت صباباتری مذاکره‬ ‫و در ابت��دا تامین ان از س��وی انها پذیرفته ش��د اما‬ ‫هن��گام انعقاد قرارداد اعالم کردند که نمی توانند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این ش��رایط کس��ی پاس��خگو نبود زیرا‬ ‫به لحاظ نرخ مش��کلی وجود نداشت و هر قیمتی که‬ ‫اعالم می ش��د با افزودن ‪۱۰‬درصد بیشتر‪ ،‬این شرکت‬ ‫می توانس��ت ان را به بازار عرضه کند بنابراین در این‬ ‫بحث صبابات��ری وارد معامله نش��د و معتقد بود این‬ ‫موضوع صرفه اقتصادی ن��دارد‪ .‬در همین زمینه این‬ ‫فعال ب��ازار موتورس��یکلت ادامه داد‪ :‬ای��ن امر باعث‬ ‫چک های برگشتی که صاحبان ان با این وضعیت بازار‬ ‫توانایی پرداخت ان را ندارند نیز باال رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد اولیه خاص و واردات‬ ‫شد ش��رکت با تولیدکننده ای چینی قرارداد ببندد و‬ ‫نزدیک ‪ ۶‬ماه زمان برد تا بتوانیم مجوز ان را از وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بگیریم بنابراین قرار است از‬ ‫سال اینده این ش��رکت باتری را به شکل مستقیم از‬ ‫چین وارد کند‪ .‬او درباره س��ایر قطعات موتورسیکلت‬ ‫در بسته بندی این نشان گفت‪ :‬امروز لنت ترمز‪ ،‬چراغ‬ ‫و س��ایر قطعات در کش��ور تولید می شود اما کیفیت‬ ‫موردنیاز را ندارند به طور نمونه دستگاهی که کفشک‬ ‫لنت را به ان وصل می کند در کش��ور موجود نیست‬ ‫ازاین رو ش��اهد هستیم پس از یک ماه از یکدیگر جدا‬ ‫می شوند که این امر باعث متضرر شدن مصرف کننده‬ ‫نهایی که قشر ضعیف جامعه است‪ ،‬می شود‪.‬این فعال‬ ‫بازار موتورسیکلت یاداور شد‪ :‬حتی برای تامین قفل‬ ‫و زنجیره از تولیدات داخل اقدام ش��د اما تولیدکننده‬ ‫داخل��ی برای این محصول وج��ود ندارد‪ .‬البته فعاالن‬ ‫صنعت موتورس��یکلت پیگیر هستند که برخی اقالم‬ ‫به طور قطع در داخل تولید و تامین شود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫وابستگی کشور به سایر کش��ورها مانند تایوان کمتر‬ ‫خواه��د ش��د‪.‬وی به پیش��تازی برخی اق�لام داخلی‬ ‫به لحاظ کیفیت نس��بت به مشابه خارجی خود اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬امروز س��ازندگان داخلی در برخی اقالم‬ ‫پیش��تازتر از نوع مشابه خارجی عمل می کنند به طور‬ ‫نمونه در لنتی که این شرکت بازرگانی از تولیدکننده‬ ‫داخل��ی تهی��ه می کند به لح��اظ کیفیت در س��طح‬ ‫بسیار باالتر از مش��ابه خارجی ان قرار دارد که جای‬ ‫امیدواری دارد‪ .‬یوسف زهی همچنین درباره مشکالت‬ ‫بازار به افزایش نرخ ارز اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬افزایش‬ ‫نرخ دالر باعث شده مشکالت تولید بیشتر شود و امار‬ ‫مه��دی فرجام��ی‪ ،‬کارش��ناس ف��روش یک��ی از‬ ‫ش��رکت های بازرگانی فعال در محصوالت حرفه ای‬ ‫در صنع��ت موتورس��یکلت اس��ت‪ .‬وی درب��اره‬ ‫محصوالت وارداتی این نشان گفت‪ :‬کاله های ایمنی‬ ‫موتورسیکلت های مس��ابقه ازجمله اقالمی است که‬ ‫ازس��وی این ش��رکت بازرگانی وارد و در بازار توزیع‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی درب��اره وضعی��ت تولید ای��ن کاله ها‬ ‫اف��زود‪ :‬کاله های ایمن��ی حرفه ای در کش��ور تولید‬ ‫نمی ش��ود زیرا م��واد اولیه مورد اس��تفاده ان خاص‬ ‫ب��وده و در داخل تولید نمی ش��ود‪ .‬این فع��ال بازار‬ ‫درب��اره تفاوت این کاله ها با کاله های هوش��مند در‬ ‫حال تولید در برخی کش��ورها نی��ز گفت‪ :‬کاله های‬ ‫ایمنی هوش��مند در بخش حرفه ای به ش��کل نمونه‬ ‫تولید شده و هنوز به ش��کل عمومی وارد بازار نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬انها قابلیت ه��ای زیادی دارند؛ ب��رای نمونه‬ ‫دوربینی از پش��ت داش��ته که جلو را نشان می دهد‬ ‫یا فضایی برای تعبیه هوا دارند که اس��تفاده از ان را‬ ‫برای افراد راحت تر می کند‪ .‬همچنین بخش��ی دیگر‬ ‫از محصوالت عرضه ش��ده در این ش��رکت بازرگانی‬ ‫مربوط به باک های موتورسیکلت های عادی است که‬ ‫از داخل تهیه می ش��ود‪ .‬وی درب��اره اقالم داخلی و‬ ‫خارجی عرضه شده از سوی این شرکت بازرگانی به‬ ‫‪ ۱۲۳‬قلم داخلی اشاره کرد و گفت‪ :‬این رقم یک دهم‬ ‫از کل محصوالت موجود این شرکت است که حدود‬ ‫یک هزار قلم کاال دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹عادی ها و حرفه ای ها در یک طبقه‬ ‫فرجامی نیز درباره وضعیت بازار به تعرفه ها اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ش��رایط سخت ش��ده زیرا درصد تعرفه‬ ‫واردات افزای��ش یافته و می توان گف��ت این افزایش‬ ‫باعث رکود بیش��تر بازار شده اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که تعرفه کاله ه��ای ایمنی حرفه ای که‬ ‫در داخل تولید ندارد نباید افزایش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬واردات‬ ‫تمام این کاله های ایمنی با یک تعرفه اس��ت و برای‬ ‫محاس��به درصدهای ورودی کارکرد حرفه ای و عادی‬ ‫در نظر گرفته نمی شود به طور نمونه پوشاک حرفه ای‬ ‫موتورسیکلت سواران برای مسابقه تحت اقالم پوشاک‬ ‫ع��ادی بوده و تعرف��ه ای بین ‪ ۶۵‬ت��ا ‪۹۰‬درصد دارد‪.‬‬ ‫فرجام��ی به قاچ��اق این اقالم به عن��وان معضل بازار‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬امروز ‪۸۰‬درصد واردات لوازم یدکی‬ ‫قطعات موتورسیکلت به صورت قاچاق وارد می شود و‬ ‫درب��اره کاله های ایمنی حرفه ای نیز باید گفت حدود‬ ‫‪۴۰‬درصد بازار کشور در اختیار قاچاق است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫م��واد اولی��ه یک��ی از مهم ترین بخش ه��ای مادی‬ ‫محصوالت است که کیفیت انها تعیین کننده کیفیت‬ ‫کاالهاس��ت‪ .‬با اینکه ایران به لح��اظ منابع زیرزمینی‬ ‫و م��واد حامل انرژی در موقعی��ت مطلوبی قرار دارد‬ ‫همچن��ان از کیفیت ها گالیه و ش��کایت دارد ضمن‬ ‫انک��ه تهیه مواد اولیه تولی��د داخل از دیگر معضالت‬ ‫و چالش های بخش تولید است که صدای بسیاری از‬ ‫صنعتگران را دراورده است‪ .‬همدلی نکردن بخش های‬ ‫مختلف تولید باعث ش��ده مشکالت پیچیده تر شود و‬ ‫چاره اندیشی ها در این راستا عملی و کارامد نباشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫دانش فنی‪ ،‬نقطه حیرانی صنعت موتورسیکلت‬ ‫ناصر مرتضای�ی ‪ -‬فعال صنعت موتورس�یکلت‪ :‬جایگزینی‬ ‫ موتورسیکلت های کاربراتوری با انژکتوری در سال ‪ ۹۶‬باعث تحوالتی‬ ‫در بازار این صنعت شد‪ .‬این در حالی است که موتورسیکلت های برقی‬ ‫نیز از محصوالتی به شمار می رود که بخش زیادی از سهم بازار کشور‬ ‫را به خود اختصاص داده اما این نوع موتورس��یکلت ها به دلیل تازگی‬ ‫نی��از به بحث های کارشناس��ی دارند زیرا به لحاظ فرهنگ اس��تفاده‬ ‫و کارکرد به ط��ور کامل با انواع موتورس��یکلت های بنزینی متفاوت‬ ‫هس��تند‪ .‬سرعت و شتاب این موتورس��یکلت ها‪ ،‬استفاده از ان برای‬ ‫حم��ل بار و‪ ...‬بحث هایی اس��ت که باید دید تا چ��ه اندازه می تواند در‬ ‫بازار از اداره امور براید و انتظار موتورسیکلت س��واران را براورده کند‪.‬‬ ‫در نتیجه مس��ئله هنوز به طور علمی ج��ا نیفتاده که بتوانیم این نوع‬ ‫موتورسیکلت ها را جایگزین کل موتورهای بنزینی کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫تنوع بازار با محصوالت جدید مطلوب مصرف کننده است اما این امر‬ ‫چالشی برای تولیدکنندگان به شمار می رود زیرا تولید و داخلی سازی‬ ‫ای��ن مدل ها زمانی برای م��ا توجیه اقتصادی دارد که تیراژ داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬سرمایه گذاری برای بومی سازی تعدادی محدود باعث از بین‬ ‫رفتن سرمایه ها شده و مش��کالت را در این راستا دوچندان می کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر جایگزین کردن موتوره��ای کاربراتوری با انژکتوری‬ ‫باع��ث ایجاد مش��کالتی در امر تولید ش��ده و نوع��ی حیرانی در این‬ ‫صنعت به همراه داشته است‪ .‬دانش فنی موتورهای انژکتوری دست‬ ‫اروپاییان بوده که برای خرید ان هزینه زیادی الزم اس��ت و در نهایت‬ ‫باید دید ایا ای��ن قیمت ها برای مصرف کننده داخلی نیز توجیه پذیر‬ ‫اس��ت؟ البته فعاالن این صنع��ت نیز در تالش برای داخلی س��ازی‬ ‫موتورسیکلت های جدید بازار کشور هستند و در این زمینه بسیاری‬ ‫از واحدهای تحقیق و توس��عه خود را فع��ال کرده اند اما با مذاکراتی‬ ‫که با قطعه س��ازان داخلی ش��ده هنوز نتیجه قطعی این همکاری ها‬ ‫مشخص نیست‪.‬‬ ‫‪ 21‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪5‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تحقیق و توسعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫با اغاز همکاری ساپکو با انجمن تحقیق و توسعه محقق می شود‬ ‫نفوذ تحقیق و توسعه به زنجیره تامین‬ ‫خودروسازان‬ ‫اه�داف س�ند راهب�ردی صنع�ت خ�ودرو در حالی بر‬ ‫هزینه کرد خودروس�ازان از محل درامد حاصل از فروش‬ ‫در ح�وزه تحقی�ق و توس�عه تاکی�د دارد و این می�زان را‬ ‫ی�ک درصد از می�زان فروش عنوان می کن�د که هم اکنون‬ ‫تنه�ا ‪ ۶/۰‬درص�د از فروش خودروس�ازان ص�رف تحقیق و‬ ‫توس�عه می شود‪ .‬بررس�ی این امار نشان می دهد هزینه کرد‬ ‫خودروس�ازان در ای�ن زمینه رو به رش�د بوده ب�ه طوری که‬ ‫در س�ال ‪ ۹۴‬نسبت تحقیق و توس�عه صنعت خودرو به میزان‬ ‫فروش این ش�رکت ها برابر با ‪ ۵/۰‬درصد بوده اس�ت اما مقایسه‬ ‫این اعداد با انچه صنعت خودرو در جهان برای تحقیق و توس�عه‬ ‫هزین�ه می کند به مراتب ناچی�ز خواهد بود‪ .‬برخ�ی معتقدند که‬ ‫بس�یاری از خودروس�ازان بزرگ دنیا ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬درص�د فروش خود را‬ ‫به تحقیق و توس�عه اختصاص می دهند و از انجا که تحقیق و توسعه‬ ‫نقش جدی در تغییرات فناوریک صنعت خودروسازی دارد رقم باالیی‬ ‫از خودروس�ازان خارجی به موضوع تحقیق و توسعه اختصاص می یابد‬ ‫و اروپایی ه�ا و امریکایی ها نیز درصد بیش�تری از س�رمایه خود را صرف‬ ‫این موضوع می کنند‪.‬درحال حاضر صنعت خودرو جهان س�االنه حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر در بخش تحقیق و توس�عه سرمایه گذاری می کند که ‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫دالر ان در امریکا هزینه می ش�ود و براین اس�اس می توان گفت به طور میانگین‬ ‫برای هر خودرو ‪ ۱۲۰۰‬دالر در بخش تحقیق و توس�عه هزینه می ش�ود‪ ۵ .‬خودروساز‬ ‫ب�زرگ فولکس واگن‪ ،‬تویوت�ا‪ ،‬جنرال موتورز‪ ،‬هوندا و دایملر جزو ‪ ۲۱‬ش�رکت بزرگ‬ ‫دنیا از لحاظ س�رمایه گذاری در بخش تحقیق و توس�عه هس�تند و براس�اس گزارش‬ ‫ساالنه تحقیق و توسعه موسسه «بوز»‪ ،‬شرکت فولکس واگن با صرف هزینه بیش از ‪۱۲‬‬ ‫میلیارد دالر رتبه نخس�ت را در میان شرکت های مختلف خودروسازی دارد‪ .‬شرکت‬ ‫تویوتا با هزینه بیش از ‪ ۶‬میلیارد دالر‪ ،‬دایملر و جنرال موتورز نیز با صرف هزینه بیش‬ ‫از ‪ ۷‬میلی�ارد دالر در بخش تحقیق و توس�عه در رتبه های دوم و س�وم قرار دارند‪ .‬در‬ ‫ای�ن بین چینی ها هزینه کمتری را برای تحقیق و توس�عه در نظر گرفته اند که در این‬ ‫زمینه می توان به هزینه ‪ ۱ /۴‬درصدی چانگان و ‪ ۰ /۹‬درصدی شرکت جیلی اشاره کرد‪.‬‬ ‫بررسی روند اقدامات انجام شده از سوی این شرکت ها نشان می دهد که شرکت های‬ ‫خودروس�از جهان�ی از طریق افزایش هزینه تحقیق و توس�عه خود توانس�ته اند در‬ ‫بحث توس�عه محصوالت خ�ود روند موفقی را دنبال کنند ک�ه همین موضوع یکی از‬ ‫دالیل توس�عه نیافتن خودروس�ازان داخلی پیرامون بی توجهی به تحقیق و توسعه‬ ‫محصوالت تولید شده در داخل کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه تحقیق و توسعه با تسهیالت ارزان‬ ‫عل�ی معصومی‪ ،‬مدیر انجمن تخصص�ی مراکز تحقیق و توس�عه صنایع و معادن‬ ‫با اش�اره به تمایل خودروس�ازان به توس�عه بخش تحقیق و توس�عه در واحدهای‬ ‫خودروس�ازی اظه�ار ک�رد‪ :‬به ط�ور کلی ش�رایط‪ ،‬نح�وه مدیری�ت در گروه های‬ ‫خودروسازی و دستگاه های سیاست گذار مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای�ران و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت در بی تمایلی صنعت خودرو به گس�ترش‬ ‫واحدهای تحقیق و توسعه در خودروسازان تاثیرگذار بوده اند‪.‬وی از مذاکره ساپکو‬ ‫با انجمن تحقیق و توسعه با هدف مدیریت این موضوع در بخش زنجیره تامین خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬در هفته های گذش�ته مذاکراتی میان خودروس�ازان و انجمن تحقیق و‬ ‫توس�عه با هدف راه اندازی ساختار و تش�کیالتی به منظور نفوذ تحقیق و توسعه در‬ ‫زنجیره تامین انجام ش�ده که در حال تدوین برنامه ای در این باره هستیم‪.‬معصومی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این مذاکرات با هدف گس�ترش کمی و کیفی تحقیق و توس�عه در زنجیره‬ ‫تامین خودروس�ازان خواهد ب�ود و از انجا که این انجمن در ح�ال تدوین برنامه ای‬ ‫در این باره اس�ت به زودی س�رفصل برنامه ها اعالم و همکاری با ساپکو اغاز خواهد‬ ‫ش�د‪ .‬مدیر انجمن تخصص�ی مراکز تحقیق و توس�عه صنایع و معادن یاداور ش�د‪:‬‬ ‫انجمن در حوزه اموزش مطالعات و اقدامات خوبی انجام داده که خودروس�ازان نیز‬ ‫در تلاش برای اس�تفاده از ایده ها و ظرفیت های هیات مدی�ره انجمن برای نگارش‬ ‫برنامه ها هس�تند که ما نیز تجربه کشورهای اروپایی در زمینه اموزش را در اختیار‬ ‫خودروسازان داخلی قرار خواهیم داد‪ .‬وی با بیان اینکه در صورت حمایت مجلس و‬ ‫قانون از راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه در واحدهای خودروسازی و اختصاص‬ ‫تس�هیالت ارزان به انها به طور قطع ش�رایط بهبود خواه�د یافت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم تکلیفی برای صنعت خودرو روش�ن کنیم‪ ،‬بهترین اقدام این است که برای‬ ‫بازه زمانی مشخص تصمیماتی در زمینه واردات خودرو گرفته و در این مدت به انها‬ ‫فرصت داده ش�ود تا خودروس�ازان اقدام به راه اندازی و توس�عه واحدهای تحقیق‬ ‫و توس�عه کنن�د و مدیریت ن�واوری و فناوری ک�ه در واحدهای خودروس�ازی دنیا‬ ‫انجام می ش�ود نیز در واحدهای خودروس�ازی پیاده و به انها تاکید شود که فرصت‬ ‫محدودی برای اجرا دارند زیرا براس�اس جدول از پیش تعیین ش�ده‪ ،‬تعرفه واردات‬ ‫خودرو کاهش یافته و حمایتی از صنعت خودرو نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی راه نجات صنعت خودرو‬ ‫معصوم�ی الزمه ای�ن امر را واگ�ذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی دانس�ت و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬باید حضور بخش خصوصی در صنعت خودرو غالب باشد نه اینکه سهام‬ ‫ممتاز در اختیار سازمانی باشد و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نسبت به تصمیم گیری‬ ‫در این زمینه اقدام کند زیرا این روند کار را سخت می کند بنابراین اگر هیات مدیره با‬ ‫این دیدگاه مدیریت کند که در چند س�ال تعیین شده بر اساس برنامه ریزی ها حرکت‬ ‫نکند با مش�کالت جدی روبه رو خواهد ش�د‪ ،‬به طور قطع برنامه حرکت خود را تغییر‬ ‫داده و سیستم را از حالت فعلی خارج می کند‪.‬وی با اشاره به میانگین هزینه کرد ساالنه‬ ‫خودروس�ازان خارجی در زمینه تحقیق و توسعه اظهار کرد‪ :‬هم اکنون خودروسازان‬ ‫خارج�ی ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬درصد میزان فروش خود را در بحث تحقیق و توس�عه هزینه می کنند‬ ‫که اگر خودروس�ازان داخلی نسبت به هزینه کرد این میزان اقدام کرده بودند‪ ،‬اوضاع‬ ‫انها به مراتب بهتر از قبل بود‪ .‬این در حالی اس�ت که خودروس�ازان خارجی در کنار‬ ‫ای�ن می�زان هزینه ‪ ۵‬درصد برای تبلیغات هزینه می کنند ک�ه در مجموع ‪ ۱۱‬درصد از‬ ‫درامد خودروسازان صرف این موارد می شود‪ .‬با این حال باز هم این دسته از شرکت ها‬ ‫س�ودده هستند‪ .‬مدیر انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن معتقد‬ ‫اس�ت که این روند نش�ان می دهد خودروسازان داخلی با مش�کالتی همراه هستند‬ ‫ک�ه در صورت هزینه نکردن در این بخش ها باز هم ب�ا چالش کمبود نقدینگی مواجه‬ ‫می شوند که این امر به خصوصی سازی صنعت خودرو مربوط است زیرا هنوز مشخص‬ ‫نیست که صنعت خودرو دولتی است یا خصوصی‪ .‬معصومی الزمه این امر را پیش قدم‬ ‫ش�دن بخش خصوصی واقعی دانس�ت و تصریح کرد‪ :‬هم اکنون بخش خصوصی قوی‬ ‫در صنع�ت خ�ودرو وج�ود دارد که می توان با واگ�ذاری مدیریت به این ش�رکت ها و‬ ‫جلوگی�ری از ورود دول�ت همچون وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت و ایدرو نیز به این‬ ‫موضوع وضعیت خودروسازان را تا اندازه زیادی بهبود بخشید‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروساز شدن نیازمند تغییر نگاه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی را در‬ ‫زمینه توس�عه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو پیش بینی کرده که از جمله ان‬ ‫افزایش سهم تحقیق و توسعه در شرکت های خودروساز است‪ .‬به عقیده کارشناسان‪،‬‬ ‫تحقیق و توسعه موتور تغییرات فناوریک در این صنعت به شمار می اید و این موضوع‬ ‫در ش�رایطی اهمیت دارد که با ورود صنعت خودرو جهان به مرحله نوینی از توس�عه‪،‬‬ ‫اقتصاد مبتنی بر تولید جای خود را به اقتصاد مبتنی بر دانش و اطالعات داده و با توجه‬ ‫به این موضوع‪ ،‬توس�عه مراکز تحقیق و توسعه در خودروسازی ها تبدیل به موضوعی‬ ‫اجتناب ناپذیر شده اس�ت‪ .‬حسن کریمی سنجری‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو با تاکید‬ ‫بر اهمیت موضوع تحقیق و توس�عه تاکید کرد‪ :‬ش�رایط خودروس�از شدن در جهان‬ ‫تغییر کرده و باید ورود به موضوع تحقیق و توس�عه در حدود ‪ ۲۰‬س�ال گذش�ته مورد‬ ‫توجه قرار می گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬با ورود به حوزه تحقیق و توس�عه در سال های گذشته‪،‬‬ ‫توانایی ایجاد زیرس�اخت ها برای خودروساز ش�دن در ایران فراهم می شد که از این‬ ‫موارد می توان به طراحی و س�اخت پلتفرم‪ ،‬ساخت فیس لیفت و مدلینگ اشاره کرد‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو طراح یا خودروساز شدن از تغییر برندینگ و طراحی را‬ ‫همراه با یک تاخیر ‪ ۲۰‬ساله دانست و تصریح کرد‪ :‬هم اکنون فرصت ها از دست رفته و‬ ‫به نظر می رس�د با چنین شرایطی باید نگاه به خودروساز شدن تغییر کرده و ازطریق‬ ‫مش�ارکت با شرکت های بزرگ خودروس�ازی مکان خود را در زنجیره ارزش انها پیدا‬ ‫و تثبی�ت کنیم‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬با قرارگرفتن در زنجیره ارزش خودروس�ازان بزرگ‬ ‫ک�ه در چن�د وقت اخیر قراردادهای مناس�بی در این زمینه منعقد ش�ده‪ ،‬می توان به‬ ‫تولید صادرات محور امید داش�ت زیرا مونتاژ با ه�دف صادرات جایگزین مونتاژ برای‬ ‫مصرف داخلی می ش�ود و ادامه این مس�یر را می توان به سمت تحقیق و توسعه سوق‬ ‫داد‪ .‬کریمی س�نجری سرمایه گذاری برای طراحی و تولید یک پلتفرم با زنجیره کامل‬ ‫تولید‪ ،‬صادرات و خدمات پس از فروش را نیازمند هزینه کرد ‪ ۱/۵‬میلیارد دالری اعالم‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬هدف تزریق بودجه ‪ ۲/۵‬درصدی تحقیق و توسعه به فروش در صنعت‬ ‫خودرو بس�یار مهم اس�ت و قبل از ورود به این موضوع باید نحوه خودروس�از ش�دن‬ ‫کش�ور تعیین شود زیرا مش�خص بودن نحوه خودروساز شدن کشور و اینکه تحقیق‬ ‫و توس�عه باید در چه زمینه ای هزینه ش�ود از ضروریات است‪ .‬این کارشناس صنعت‬ ‫خودرو خاطرنش�ان کرد‪ :‬اگر مدل و نحوه خودروس�از ش�دن کشور مشخص نباشد و‬ ‫اهداف ان به روشنی بیان نشود در پایان سال ‪ ۱۴۰۴‬تنها بدون دستاوردی‪ ،‬هزینه های‬ ‫قابل توجهی به صنعت خودرو که هم اکنون با مش�کل نقدینگی همراه است‪ ،‬تحمیل‬ ‫می ش�ود‪ .‬بر اس�اس این گزارش‪ ،‬این روند و اظهارات کارشناسان و فعاالن این حوزه‬ ‫نشان می دهد هرچند گام های اولیه از سوی خودروسازان در زمینه هزینه کرد بیشتر‬ ‫در بخش تحقیق و توسعه برداشته شده اما رقم های فعلی در مقایسه با خودروسازان‬ ‫جهان�ی و ثبت اعدادی همچ�ون ‪ ۷‬درصد از میزان فروش در حوزه تحقیق و توس�عه‬ ‫نشان از راه دراز خودروسازان داخلی در این مسیر دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪5‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫مالیات‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫عقب ماندگی از برنامه ها با فراهم نبودن زیرساخت ها‬ ‫ساس�ان قربان�ی ‪ -‬کارش�ناس صنع�ت خ�ودرو‪ :‬اه��داف‬ ‫پیش بینی شده در برنامه راهبردی صنعت خودرو در افق ‪ ۱۴۰۴‬و تبدیل‬ ‫ش��دن به رتبه نخس��ت خودروس��از در منطقه در حالی پیش بینی شده‬ ‫که هرچند تحقق اهداف در این س��ند در هاله ای از ابهام اس��ت‪ ،‬پس از‬ ‫اج��رای برجام نیز محدودیت هایی که به دلیل تحریم با ان همراه بودیم‬ ‫از میان برداش��ته نشد و این امر انتظار برای ورود سرمایه گذاران خارجی‬ ‫را بیش از پیش کرد‪ .‬هرچند ش��رایط نس��بت به پی��ش از اجرای برجام‬ ‫ب��ه مراتب بهبود یافته اما مش��کالت همچنان باقی اس��ت و پروژه هایی‬ ‫که خودروسازان و قطعه س��ازان ایرانی با شرکای خارجی در دست اجرا‬ ‫داشتند به دلیل محدودیت های انتقال پول با روند حرکتی کندی مواجه‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ند راهبردی صنعت خودرو پیش بینی شده بود به شرطی‬ ‫اهداف پیش بینی ش��ده محقق خواهد ش��د که بسترهای الزم محقق و‬ ‫زمینه اجرای زیرساخت ها فراهم شود که همکاری بانک ها‪ ،‬فراهم شدن‬ ‫بس��تر انتقال بین المللی پول و‪ ...‬از جمله این م��وارد بود بنابراین فراهم‬ ‫نش��دن این بس��ترها دلیل قابل توجهی برای عقب ماندگی از این برنامه‬ ‫به ش��مار م��ی رود‪ .‬این در حالی اس��ت که هم اکن��ون در صنعت خودرو‬ ‫نیز با اش��کاالت درونی مواجه هس��تیم که عالوه بر بهتر نش��دن شرایط‬ ‫محیطی مانع از حرکت در راس��تای برنامه ش��ده و نش��ان می دهد برای‬ ‫تحق��ق اهداف نیازمن��د بازنگری در برنامه و در نظ��ر گرفتن برنامه های‬ ‫جبرانی با توجه به امکانات و توانمندی ها هستیم‪ .‬در همین حال بررسی‬ ‫روند گذشته نشان می دهد برنامه های تدوین شده با واقعیت محقق شده‬ ‫اختالف پیدا می کند و در این شرایط صنایعی که از برنامه های راهبردی‬ ‫عقب می مانند سعی می کنند در بستر زمان به جبران ان اقدام کنند اما‬ ‫ب��ه طور قطع زمانی که صنعتی ‪۳۰‬درص��د از برنامه راهبردی خود عقب‬ ‫می ماند نیازمند بازنگری در برنامه هس��تیم و باید این برنامه بار دیگر در‬ ‫حوزه صنعت خودرو و محیط کسب وکار بازنگری شود زیرا توان عملکرد‬ ‫بهتر در حوزه صنعت خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫برای امسال میالدی‪ ،‬پیش بینی می شود‬ ‫سارا گلچین‬ ‫خریداران خودرو برنده اصالح نظام مالیاتی امریکا‬ ‫اقتصاددان��ان و تحلیلگ��ران برای��ن باورن��د اصالحات‬ ‫مالیاتی‪ ،‬تغییر مقررات و س��ایر روندهای اقتصادی مثبت‬ ‫در امریکا بادهای موافقی هس��تند ک��ه انتظار می رود به‬ ‫افزای��ش هزینه کرد مش��تریان در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۶-۹۷‬خورش��یدی) بینجامند‪ .‬این افزایش ش��امل‬ ‫خودروها و کامیون ها هم می شود‪.‬‬ ‫از این رهگذر‪ ،‬پیکاپ ها نفع ویژه ای می برند؛ حال انکه‬ ‫ممکن اس��ت فروش وس��ایل نقلیه لوک��س در ایالت های‬ ‫دارای مالیات باال از جمله نیویورک‪ ،‬نیوجرسی و کالیفرنیا‬ ‫به واسطه تغییرات در نظام پرداخت مالیات ها ضربه بخورد‪.‬‬ ‫پیش بینی توافق شده برای رشد اقتصادی امسال میالدی‬ ‫‪۷/۲‬درصد است اما چاد موترای‪ ،‬اقتصاددان ارشد انجمن‬ ‫ملی تولیدکنن��دگان امریکا معتقد اس��ت تکانه هایی که‬ ‫در اقتصاد این کش��ور از س��ال گذشته میالدی اغاز شده‬ ‫اقتصاد این کشور را ‪۳‬درصد بهبود خواهد بخشید‪.‬رهبران‬ ‫کس��ب وکاری نسبت به فروش و س��ود خوشبین هستند‬ ‫و می گوین��د کاهش مالیات اش��خاص حقیقی و حقوقی‬ ‫باعث خواهد ش��د درامد قابل مصرف افزایش یابد‪ .‬بیشتر‬ ‫این درامد صرف خرید کاال یا اس��تفاده از خدمات خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬موترای دراین باره گفت‪ ۹۵« :‬درصد اعضای انجمن‬ ‫ما نس��بت به چشم انداز ش��رکت خود خوشبین هستند و‬ ‫من بخش بزرگی از این خوشبینی را به دلیل اصالح نظام‬ ‫مالیاتی می دانم‪».‬انتظار این اس��ت ک��ه کاهش مالیات ها‬ ‫‪۵/۱‬تریلیون دالر در طول یک دهه اینده به اقتصاد امریکا‬ ‫تزری��ق کند اما باید دید چه میزان از این پول زیر س��ایه‬ ‫تورم یا پس انداز از چرخه درامد قابل مصرف حذف خواهد‬ ‫ش��د ‪ .‬نما یند گی ها ی‬ ‫فروش خودرو‬ ‫چندان مطمئن نیس��تند تکان اساسی و بی چون وچرایی‬ ‫در فروش داش��ته باش��ند‪ .‬پترولش‪ ،‬رئی��س انجمن ملی‬ ‫نمایندگی ه��ای ف��روش خ��ودرو در امریکا ماه گذش��ته‬ ‫میالدی در حاش��یه برگ��زاری نمایش��گاه معتبر خودرو‬ ‫دیتروی��ت دراین باره اینطور اظهار نظ��ر کرد‪« :‬ایا نتیجه‬ ‫ای��ن (اصالح) به جیب مش��تریان خواهد رف��ت و ایا این‬ ‫به معن��ی فروش بیش��تر خ��ودرو خواهد ب��ود؟ من فکر‬ ‫می کن��م هنوز پاس��خ دقیقی برای این پرس��ش ها وجود‬ ‫ندارد‪».‬بان��ک س��رمایه گذاری «یوب��ی اس» (‪ )UBS‬در‬ ‫یادداش��تی پژوهش��ی اع�لام ک��رد از میانه م��اه جاری‬ ‫می�لادی (اواخر بهم��ن) کارگران بین ‪ ۲‬ت��ا ‪ ۴‬درصد در‬ ‫درامد خال��ص خود‪ ،‬یعنی انچه به خانه می برند‪ ،‬افزایش‬ ‫خواهند دید‪ .‬در مجموع‪ ،‬مشتریان باید ‪ ۲۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫یا بیش��تر دریافت کنند که براورد می ش��ود این افزایش‬ ‫درامد‪۲/۱ ،‬درصد به هزینه های مصرفی شخصی بیفزاید‪.‬‬ ‫بانک س��رمایه گذاری یوب��ی اس پیش بینی کرد در نتیجه‬ ‫کاهش مالی��ات هزینه کرد مصرف کنن��دگان برای خرید‬ ‫وسایل نقلیه جدید ‪ ۲/۲‬درصد افزایش پیدا کند و حدود‬ ‫‪۲/۱‬درصد نیز برای خودروهای دس��ت دوم بیشتر هزینه‬ ‫ش��ود‪.‬بنابر اظهارنظر پژوهشگران در بانک سرمایه گذاری‬ ‫یوبی اس‪ ،‬خودروس��ازان به احتمال زیاد س��ود حاصل از‬ ‫تقاض��ا را با قیمت گذاری بهتر و اصولی تر جذب می کنند؛‬ ‫نه اینکه حجم تولید را باال ببرند‪.‬یوبی اس پیش بینی کرد‬ ‫تولیدکنن��دگان درعمل س��ود حاصل از‬ ‫کاهش مالیات ها را زمانی‬ ‫احس��اس کنن��د‬ ‫که رشد‬ ‫اقتص��ادی ضعیف ش��ود؛ بنابراین دراین ب��اره نااطمینانی‬ ‫وجود دارد که در ش��رایط قدرت اقتص��ادی مردم درامد‬ ‫اضافی را خرج یا ان را پس انداز می کنند‪.‬منتقدان کاهش‬ ‫مالیات های شرکتی به ‪۲۱‬درصد می گویند شرکت ها باید‬ ‫از پس اندازهای خود برای س��ود س��هام‪ ،‬فروش س��هام و‬ ‫به دس��ت اوردن س��ود بهره ببرند و میزان کمتری از این‬ ‫افزایش به کارکنان برس��د‪ .‬مطالعات اولیه نشان می دهد‬ ‫بی ش��ک جیب کارکنان نخس��تین جایی است که بیشتر‬ ‫پس اندازها به ان می رود اما بسیاری از شرکت ها نیز اعالم‬ ‫کرده اند برنامه هایی برای افزایش دس��تمزدها‪ ،‬پاداش ها‪،‬‬ ‫بهبود مزایا‪ ،‬هزینه کرد برای س��رمایه گذاری و بازگرداندن‬ ‫برخ��ی کارخانه های تولیدی به امری��کا دارند‪.‬برای نمونه‪،‬‬ ‫شرکت «اوتونش��نال» (‪ )AutoNation Inc‬قصد دارد‬ ‫از پس اندازهای حاصل از برنامه مالیاتی جدید برای بهبود‬ ‫خدمات تفریح و س�لامت کارکنان��ش در بزرگترین گروه‬ ‫نمایندگی های فروش این ش��رکت استفاده کند‪ .‬شرکت‬ ‫اس��تارباکس نیز اعالم کرد در این ش��رکت دس��تمزدها‬ ‫و س��ایر مزای��ا در مجم��وع ‪۱۲۰‬میلی��ون دالر افزای��ش‬ ‫خواهن��د یافت که این نتیجه مس��تقیم کاهش مالیات ها‬ ‫برای ‪۱۵۰‬هزار کارمند این ش��رکت است‪ .‬براساس اعالم‬ ‫اس��تارباکس کمک های مالی نیز ب��ه میزان ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫دالر ب��ه کارمندان ارائه خواهد ش��د‪ .‬ش��رکت «فدکس»‬ ‫(‪ )FedEx‬نیز مزایای کارمندان ساعتی و حقوق بگیر خود‬ ‫را افزای��ش و ‪ ۵/۱‬میلیارد دالر برای گس��ترش هاب خود‬ ‫در ایندیاناپلیس درمدت ‪ ۷‬س��ال این��ده اختصاص داده‬ ‫اس��ت‪.‬موترای دراین باره گفت‪« :‬م��ا از اصالحات مالیاتی‬ ‫به عنوان روش��ی برای رشد اقتصادی استفاده کرده ایم‪ .‬ما‬ ‫می خواهیم مطمئن ش��ویم تولیدکنندگان کاری را انجام‬ ‫می دهند ک��ه ما در فراین��د اصالح قوانی��ن مالیاتی‬ ‫ق��ول داده ای��م‪ .‬ای��ن یعن��ی تولیدکنندگان‬ ‫به س��وی اس��تخدام های بیش��تر و‬ ‫سرمایه گذاری در کسب وکارها‬ ‫می ر و ند ‪ » .‬به گفت��ه‬ ‫موت��رای‪ ،‬فدرال‬ ‫رزرو‬ ‫(بان��ک مرکزی امریکا) اعالم کرد این کار نرخ بهره بانکی‬ ‫را در امس��ال می�لادی افزایش می ده��د؛ رویدادی که بر‬ ‫هزینه ک��رد مش��تریان تاثیر خواهد گذاش��ت ام��ا نرخ ها‬ ‫همچنان پایین خواهد بود‪.‬‬ ‫دلی��ل افزایش نرخ به��ره بانکی نیز چیزی جز رش��د‬ ‫اقتص��ادی نیس��ت؛ بنابرای��ن افزایش نرخ به��ره به یک‬ ‫دلی��ل مثب��ت و ن��ه منف��ی رخ می دهد‪.‬دونال��د ترامپ‪،‬‬ ‫رئیس جمه��وری امری��کا ‪۲۲‬دس��امبر ‪( ۲۰۱۷‬ی��ک دی‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬پ��ای قان��ون اصالح نظام مالیات��ی را امضا کرد تا‬ ‫این الیحه پس از کش وقوس هایی که در تصویبش وجود‬ ‫داش��ت‪ ،‬برای اجرا ابالغ ش��ود‪ .‬ترامپ تنها دو روز پس از‬ ‫تصویب این قانون در مجلس س��نا با امضای خود به طور‬ ‫رسمی این قانون را برای اجرا‪ ،‬ابالغ کرد‪ .‬هم مجلس سنا‬ ‫و هم مجلس نمایندگان امریکا باوجود مخالفان به نسبت‬ ‫زی��اد این قان��ون را تصویب کردند‪ .‬ه��دف این قانون کم‬ ‫کردن مالیات پرداختی ش��رکت ها ب��ه دولت و در نتیجه‬ ‫تش��ویق انها به سرمایه گذاری های بیشتر در داخل خاک‬ ‫امریکا اس��ت‪.‬انتظار کارشناسان از این الیحه بحث برانگیز‬ ‫برای صنعت خودرو این اس��ت که رونقی بزرگ در فروش‬ ‫خ��ودرو در امریکا ایج��اد ش��ود‪.‬به هرحال تولیدکنندگان‬ ‫امریکای��ی می خواهند از اصالح نظام مالیاتی بیش��ترین‬ ‫به��ره را ببرند یا به نوعی بیش��ترین به��ره را به کارکنان‬ ‫خود برس��انند؛ هرچن��د انها که مالی��ات را کاهش دادند‬ ‫بیشتر به دنبال افزایش س��رمایه گذاری‪ ،‬افزایش استخدام‬ ‫و کاهش خروج شغل های امریکایی از این کشور هستند‪.‬‬ ‫حال این گونه به نظر می رس��د که اصالح نظام مالیاتی به‬ ‫خودروس��ازان این کشور مانند سایر صنایع کمک کند تا‬ ‫مش��تری بیشتری داشته باشند‪ .‬انها اعالم کرده اند تالش‬ ‫می کنند با سیاست های بجا از این فرصت بهترین استفاده‬ ‫را ببرند‪.‬اص�لاح نظام مالیاتی از وعده ه��ای اصلی دونالد‬ ‫ترامپ در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال‬ ‫شّهای رئیس جمهوری‬ ‫گذش��ته بود و به نوعی یکی از تال ‬ ‫تاجرپیشه برای پیشبرد ش��عار «نخست امریکا» به شمار‬ ‫می امد؛ شعاری که ش��خص اول کاخ سفید با وعده هایی‬ ‫مانند کش��یدن دی��وار میان امری��کا و مکزیک و تصویب‬ ‫قوانینی ازجمله اصالح مالیاتی س��عی در پوش��اندن‬ ‫جامه عمل به ان دارد‪.‬‬ ‫منبع‪Autonews :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تغییر فناوری تایرها و تاثیر ان بر عملکرد خودروها‬ ‫مصطف�ی تنها ‪ -‬س�خنگوی انجم�ن صنعت تای�ر‪ :‬تایر‪،‬‬ ‫صنعتی بس��یار پیچیده است زیرا بین ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۳‬ماده با یکدیگر‬ ‫مخلوط می شوند تا الستیک ساخته شود درنتیجه فناوری خاص‬ ‫خود را دارد‪ .‬تایر تنها عنصری اس��ت ک��ه کل خودرو را با جاده‬ ‫مرتبط می کند و خودروس��وار هر فرمان و خواسته ای که داشته‬ ‫یا خودرو در ان طراحی ش��ده باش��د را باید از طریق تایر اعمال‬ ‫کند‪ .‬تایر پای خودروس��ت بنابراین همپای خ��ودرو فناوری ان‬ ‫پیچیده تر می ش��ود و در بعضی مواقع حتی تغییرات فناوری ان‬ ‫از خودرو س��رعت بیشتری دارد‪ .‬یک تایر برای مدل های مختلف‬ ‫کارخانه های س��ازنده خودرو در سراسر المان‪ ،‬همزمان با سومین روز‬ ‫اعتصاب ‪۲۴‬س��اعته کارگران به حالت تعطیل درامدند‪ .‬در این اعتصاب‬ ‫سراسری کارگران کارخانه های متعلق به مرسدس‪-‬بنز‪ ،‬پورشه‪ ،‬ائودی و‬ ‫ب ام و بیشتر شرکت داشتند‪.‬‬ ‫ای��ن اعتصاب‪ ،‬اخرین اخطار «ای جی متال» (‪ ،)IG Metall‬اتحادیه‬ ‫قدرتمند کارگران صنایع فلزی در المان اس��ت‪ .‬این اتحادیه‪ ،‬بزرگترین‬ ‫اتحادیه صنعتی المان و کل قاره اروپا به ش��مار می رود‪.‬هر دو طرف این‬ ‫مناقشه یعنی اتحادیه ای جی متال و کارفرمایان گفته اند راه برای ادامه‬ ‫گفت وگوها باز اس��ت اما هر یک تاکی��د کرده اند طرف روبه رو باید اراده‬ ‫بیشتری برای سازش نشان دهد‪.‬‬ ‫بزرگتری��ن اقتصاد اتحادیه اروپا از نظر س�لامت ش��رایط خوبی دارد‬ ‫و رک��ورد پایین ترین نرخ بیکاری را نیز ثبت کرده‪ ،‬اما در این ش��رایط‪،‬‬ ‫بزرگترین اتحادیه کارگری این کش��ور درخواس��ت افزایش ‪ ۸‬درصدی‬ ‫حق��وق دریافت��ی در طول م��دت ‪ ۲۷‬م��اه را مطرح کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫درخواس��ت افزایش دس��تمزد برای ‪ ۹/۳‬میلیون کارگر در صنایع فلزی‬ ‫و مهندسی المان مطرح شده است‪.‬‬ ‫این اتحادیه همچنین درخواس��ت کرده حق کاهش ساعات کاری در‬ ‫هفته از ‪ ۳۵‬ساعت به ‪ ۲۸‬ساعت به این کارگران داده شود تا انها بتوانند‬ ‫در صورت داش��تن فرزند یا خویشاوند مسن یا بیمار ساعات کاری خود‬ ‫را کاهش دهند و پس از ‪ ۲‬سال نیز به ساعات کاری تمام وقت برگردند‪.‬‬ ‫اما از ان س��و کارفرمایان پیش��نهاد افزایش ‪۸/۶‬درصدی دستمزدها را‬ ‫داده اند و گفته اند تنها در صورتی با کاهش س��اعات کاری کارگران در‬ ‫شرایط خاص موافقت می کنند که در شرایط ضروری دست بازی برای‬ ‫افزایش ساعات کاری داشته باشند‪ .‬انها همچنین این ایده را رد کردند‬ ‫که کارفرما وظیفه دارد کس��ری حقوق ناشی از کاهش ساعات کاری را‬ ‫جبران کند‪.‬در هفته ای که گذش��ت‪ ،‬نیم میلیون کارگر در اعتصاب های‬ ‫‪۳‬روزه ش��رکت کردند؛ این را امار اتحادی��ه ای جی متال می گوید‪ .‬این‬ ‫اعتصاب کارگری ‪۳‬روزه نه تنها به تولید نزدیک ‪ ۲۸۰‬ش��رکت از جمله‬ ‫شرکت های بزرگی مانند دایملر و ایرباس اسیب زده‪ ،‬بلکه به شرکت های‬ ‫کوچکتر تامین کننده محصوالت مورد استفاده در تولید خودرو‪ ،‬هواپیما‬ ‫و ماش��ین االت نیز ضربه وارد کرده اس��ت‪.‬این اعتص��اب تنها به بخش‬ ‫خودروسازی مربوط نبود و شرکت های هواپیماسازی و ماشین االت نیز‬ ‫از ترکش ه��ای ان بی نصیب نماندند‪ .‬به بیان دیگر هدف اصلی اتحادیه‬ ‫ای جی متال از س��اماندهی چنین اعتصابی ش��رکت های فعال در بخش‬ ‫خودروسازی بود‪.‬المان اکنون میزبان حدود هزار شرکت سازنده خودرو‬ ‫و نیز شرکت قطعه سازی است‪ .‬این شرکت ها نزدیک ‪ ۱۰‬درصد از حجم‬ ‫بزرگتری��ن اقتص��اد اتحادیه اروپا را در اختیار دارن��د‪ .‬همچنین یکی از‬ ‫قدرتمندترین زنجیره های تامین قطعات در فرایند خودروسازی المان‬ ‫دیده می شود که با این اعتصاب ها در ان مشکالت مهمی پدید امده‬ ‫اس��ت‪.‬اکنون چندان مشخص نیس��ت زیان حاصل از دست کشیدن‬ ‫از تولی��د ب��رای کارخانه ها و ش��رکت های درگیر در فراین��د اعتصاب‬ ‫چه میزان اس��ت‪.‬جرج هافم��ن‪ ،‬رئیس ای جی مت��ال دراین باره گفت‪:‬‬ ‫«اکنون کارفرمایان س��یگنال هایی که ما برای انها می فرس��تیم را بهتر‬ ‫درک می کنند و پیش��نهاد خود را به می��زان قابل توجهی بهبود داده اند‪.‬‬ ‫اگ��ر کارفرمایان اراده انجام ان را داش��ته باش��ند‪ ،‬مذاک��رات می تواند‬ ‫روز دوش��نبه (امروز) ادام��ه یابد‪».‬رئیس اتحادیه مل��ی کارفرمایان نیز‬ ‫روز جمعه به تلویزیون زددی اف المان گفت امیدوار اس��ت مش��کالت‬ ‫پیش امده در میانه های این هفته برطرف شود‪.‬‬ ‫رین��ر هافمن‪ ،‬رئی��س انجمن اتحادیه های کارگ��ری المان نیز اظهار‬ ‫کرد انتظار دارد س��ایر اتحادیه ها از رویه ای ج��ی متال پیروی کنند و‬ ‫ب��رای س��اعات کاری انعطاف پذیرتر در مذاکرات این��ده گفت وگوهایی‬ ‫انجام دهند؛ این را مجله هفتگی معروف المانی یعنی اش��پیگل گزارش‬ ‫کرده اس��ت‪«.‬وردی» (‪ ،)Verdi‬دومی��ن اتحادیه بزرگ المان احتمال‬ ‫می دهد درخواس��ت افزایش دستمزد خود را برای بخش عمومی در روز‬ ‫‪ ۸‬فوریه (‪ ۱۹‬بهمن) منتش��ر کند‪ .‬اتحادیه ه��ای وردی و ای جی متال‬ ‫نزدیک ‪ ۱۵‬درصد نیروی کار المان را زیر پوشش خود دارند‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل بخش های دیگر تمایل دارند به طور گس��ترده از موافقتنامه های‬ ‫انها پیروی کنند‪.‬رئیس انجم��ن کارفرمایان المان در روز دوم اعتصاب‬ ‫کارگران در این کشور گفته بود این انجمن به هیچ عنوان دوست ندارد‬ ‫خیابان های المان پر از پرچم های قرمز باش��د‪ .‬اش��اره او به پرچم قرمز‬ ‫رنگ ای جی متال بود‪.‬‬ ‫مشکالت پیش امده ناشی از اعتصاب برای خودروسازان درحالی است‬ ‫که الودگی هوا موضوع تازه ترین سخنان انگال مرکل‪ ،‬صدراعظم المان‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪.‬خانم صدراعظم که به تازگی به نقاط مشترک دیگری‬ ‫با رهبران س��ایر حزب های المان رسیده‪ ،‬وعده داده کشورش به سرعت‬ ‫اقدام هایی برای حل و فصل این مش��کل انجام دهد‪ .‬مرکل که دولتش‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۵-۹۶‬خورش��یدی) نیز وعده هایی برای‬ ‫کاه��ش الودگی هوا در ش��هرهای المان داده بود‪ ،‬ای��ن بار در روزهای‬ ‫ابتدایی ماه دوم سال ‪( ۲۰۱۸‬میانه بهمن ‪ )۱۳۹۶‬در بروکسل بلژیک و‬ ‫در مقر اتحادیه اروپا قول داد برای کاهش الودگی شهرهای المان تالش‬ ‫کند‪.‬کمیس��یون اروپایی برای کاهش الودگی هوا در شهرهای المان و‬ ‫برلی��ن ضرب االجلی تعیین کرده و در صورت رعایت نش��دن ضوابط‪ ،‬از‬ ‫این کشور به دادگاه اروپایی شکایت می کند‪.‬المانی ها دوست دارند خود‬ ‫را به عنوان سرسخت ترین هواداران محیط زیست و زمین پاک در جهان‬ ‫معرفی کنند‪ .‬انها برنامه های پیش��رفته برای بازیافت‪ ،‬عشق به جنگل ها‬ ‫و به تازگی عزم برای جایگزینی منابع انرژی تجدیدپذیر به جای سوخت‬ ‫هس��ته ای و زغال س��نگ که «انقالب انرژی» (‪ )Energiewende‬نام‬ ‫گرفته را در دس��تور کار خود قرار داده اند‪ .‬با این حال این تصویر س��بز‬ ‫ک��ه بزرگتری��ن و پرجمعیت ترین اقتصاد اروپا از خود س��اخته با جنبه‬ ‫دیگر هویت ملی المان ها یعنی عش��ق دیرپا به خودروهای پرس��رعت‬ ‫و الوده کننده س��اخت نش��ان های تجاری پراوازه ب ام و‪ ،‬مرسدس‪-‬بنز‬ ‫و فولک��س واگن جور در نمی اید‪.‬ش��اید به همین دلیل باش��د که وزیر‬ ‫محیط زیس��ت این کشور در سخنانی در بروکس��ل از اهمال کاری های‬ ‫کشورش در این زمینه پوزش خواست‪.‬به هرحال اکنون المان تنها چند‬ ‫روز فرصت دارد تا با اتحادیه اروپایی همراه ش��ده و درخواست های این‬ ‫نهاد را بپذیرد‪ ،‬در غیراین صورت باید در انتظار شکایت اتحادیه اروپایی‬ ‫باشد‪ .‬المانی ها سال ها تالش کردند مشکل الودگی هوا را با چشم پوشی‬ ‫از قدرت اصلی خود یعنی خودروهای دیزلی برطرف کنند و بدون حذف‬ ‫این خودروها به گس��ترس فعالیت ساخت خودرو برقی روی بیاورند اما‬ ‫دولت این کش��ور هنوز نتوانس��ته راهکاری موازنه شده برای این مشکل‬ ‫بیابد‪.‬این در شرایطی است که کارگران المانی پول بیشتری می خواهند‬ ‫و شرکت های بزرگ و تامین کنندگان از این اعتصاب ها اسیب دیده اند‪.‬‬ ‫ح��ال باید دید در نهایت مذاک��رات کارگران و کارفرماها از یک س��و و‬ ‫معضل الودگی هوا از سوی دیگر به کجا خواهد انجامید‪.‬‬ ‫منبع‪Reuters :‬‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرد اما تغییرات فناوری در تایرها نیز در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬نس��ل فناوری تایرهایی که امروز در خودروها‬ ‫اس��تفاده می شود با نسل الستیک هایی که به طور نمونه در سال‬ ‫‪ ۱۳۴۰‬استفاده می شد‪ ،‬متفاوتند درنتیجه سطوح فناوری متحول‬ ‫می ش��ود و ای��ن تغییرات به طور مداوم در حال رخ دادن اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین وزن خودرو و س��رعت ان با افزایش اپشن های مختلف‬ ‫در سال های اخیر افزایش یافته و شتاب بیشتری دارد درحالی که‬ ‫زمانی در بهترین جاده ها‪ ،‬خودروها نمی توانستند از ‪ ۸۰‬کیلومتر‬ ‫در ساعت بیشتر سرعت داشته باشند‪ .‬اینکه یک خودرو در مدت‬ ‫خودروسازی المان‬ ‫چند ثانیه از حالت س��کون به ش��تاب ‪ ۱۰۰‬کیلومتر در س��اعت‬ ‫می رس��د از مشخصه های تایر اس��ت که بر این امر تاثیر گذاشته‬ ‫زیرا تایر باید مقاومت الزم را داش��ته باشد تا این امر محقق شود‬ ‫ازاین رو نس��ل فناوری تایرها با گذشت زمان تغییر می کند‪.‬حتی‬ ‫جنس تایر در میزان س��وخت تاثیر ‪۲‬درصدی دارد به این معنی‬ ‫که مقاومت غلتش��ی (‪ )Rolling resistance‬تایر باید کاهش‬ ‫پی��دا کند ضمن اینکه همزمان چس��بندگی ان – با اس��تاندارد‬ ‫جدید‪ -‬به س��طح جاده افزایش یاب��د و این دو امر باید در جهت‬ ‫مخالف یکدیگر باشند‪.‬‬ ‫درگیر اعتصاب و الودگی هوا‬ ‫‪ 21‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪5‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫الودگی هوا‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪5‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫مدیر خارجی؛ سرمایه گذاری در صنعت خودرو‬ ‫فرب�د زاوه ‪ -‬کارش�ناس صنع�ت خ�ودرو‪ :‬تکیه ب��ر دانش و‬ ‫توانمن��دی خارجی ها در هر صنعت به اندازه ای توصیه می ش��ود که‬ ‫مس��ئوالن در دوره ای از زم��ان بر واردات مدی��ران خارجی با هدف‬ ‫توس��عه صنعت خودرو تاکید کردند‪ .‬به ط��ور قطع با وضعیت فعلی‬ ‫این صنعت و تالش برای دس��تیابی به بازارهای صادراتی‪ ،‬استفاده از‬ ‫مش��اوران خارجی مورد نیاز خواهد بود چراکه استفاده از تجربه های‬ ‫جهانی در هر حوزه کمک چش��مگیری به ارتقای ان صنعت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬هرچند حساس��یت صنعتی مانند خودرو این ش��رایط را فراهم‬ ‫می کن��د تا بتوان ی��ک گام بزرگتر برداش��ت و از مدیران خارجی در‬ ‫این زمینه استفاده و با نگاهی به شرکت های بین المللی برای توسعه‬ ‫این صنعت اقدام کرد‪ .‬بر این اس��اس به نظر می رس��د نباید به تکیه بر‬ ‫مدیران محلی و تنها توان داخلی بسنده کرد و می توان در این زمینه‬ ‫از دانش خارجی ها نیز با هدف توس��عه بیش��تر به��ره گرفت‪ .‬هدف‬ ‫صنعت خودرو رشد و بالندگی بیشتر است و این امر می تواند در قالب‬ ‫استفاده از افراد‪ ،‬مشاوران و مدیران میانی ارشد و همچنین استفاده از‬ ‫نیروهای بین المللی باشد زیرا استفاده از نیروهای بین المللی کمک‬ ‫می کن��د تا بدانیم صنعت خودرو دنیا به چه س��مت م��ی رود‪ ،‬با چه‬ ‫کیفیت��ی حرکت می کند و چگونه می توان فاصل��ه خود را با صنعت‬ ‫جهان��ی کاه��ش داد‪ .‬با توجه به چنین وضعیت��ی در صنعت خودرو‪،‬‬ ‫اس��تفاده از مش��اوران و مدیران خارجی نه تنها در حد پیشنهاد بلکه‬ ‫از الزامات رش��د صنعت خودرو به ش��مار می رود‪ .‬هرچند در ترغیب‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی از مدیران خارجی اما و اگرهایی وجود‬ ‫دارد ام��ا قابلیت تحقق ای��ن موضوع ارتباطی به س��ازمان یا نهادی‬ ‫ندارد و سهامداران ش��رکت های خودروسازی می توانند به استفاده‬ ‫از مدی��ران خارجی در صنعت خودرو اقدام کنند بنابراین تا زمانی که‬ ‫مبنا مش��ارکت دولت در اقتصاد باشد‪ ،‬وجود مشاور خارجی و داخلی‬ ‫تفاوت چندانی ندارد‪.‬‬ ‫باکیفیت‬ ‫کاالیباکیفیت‬ ‫برچسبکاالی‬ ‫طراحیبرچسب‬ ‫ازطراحی‬ ‫سالاز‬ ‫یکسال‬ ‫گذشتیک‬ ‫باباگذشت‬ ‫قطعه سازان هنوز از اجرای «کد شناسا» بی اطالعند‬ ‫درحالی که بسیاری از مصرف کنندگان از خرید قطعات بی کیفیت و قاچاق‬ ‫اس��یب های مالی دیده اند اتحادیه صنف فروش��ندگان ل��وازم یدکی به دنبال‬ ‫راهکاری برای کاهش حجم این قطعات است‪.‬‬ ‫این در حالی است که طرح هایی در گذشته اجرا شد که در میانه راه از ادامه‬ ‫بازماندند زیرا تدابیر الزم پش��ت این پروژه ها وجود نداشت‪ .‬در ادامه این امر‬ ‫نصب برچس��ب هایی با نام کد شناسا دوباره مطرح شد که به شکل ازمایشی‬ ‫از نیمه دوم س��ال گذش��ته اغاز ب��ه کار کرد؛ طرحی با روند به ش��دت ُکند‪.‬‬ ‫علی اکبر بخش��ی زاده‪ ،‬رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی پیش تر‬ ‫از اسیب شناس��ی پروژه همزمان با اجرا خبر داد تا کار با مش��کالت کمتری‬ ‫ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعداد محدود قطعات نشان دار‬ ‫اکنون بیش از یک س��ال از اجرای ازمایش��ی این ط��رح می گذرد و برای‬ ‫پیگی��ری موضوع س��راغ س��یدمهدی کاظمی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره اتحادیه‬ ‫صنف فروش��ندگان لوازم یدکی رفتیم‪ .‬وی درباره روند این طرح به تش��کیل‬ ‫ش��رکت شناس��ا اش��اره کرد و گفت‪ :‬پیش��رفت های خوبی انجام و جلساتی‬ ‫بی��ن اتحادی��ه و هیات مدیره ش��رکت شناس��ا برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫تقریب��ی از اوایل س��ال گذش��ته حدود ی��ک میلیون قطعه‬ ‫شناس��ایی و کد شناس��ا روی انها نصب ش��د که این امار در س��ال ‪ ۹۶‬به‬ ‫یک میلیون و ‪۷۰۰‬هزار برچس��ب افزایش یافت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬به این ترتیب در‬ ‫ای��ن فاصل��ه برخی قطعات باکیفیت شناس��ایی و دارای کد شناس��ا در بازار‬ ‫لوازم یدکی کشور شدند‪ .‬البته این تعداد قطعه از فروشگاه هایی که صاحبان‬ ‫انها عضو ش��رکت هس��تند‪ ،‬شناسایی و دارای کد ش��د‪ .‬این فعال بازار لوازم‬ ‫یدکی در ادامه به قطعات خودروهای س��نگین اشاره کرد و گفت‪ :‬بیشتر این‬ ‫قطعات مربوط به کش��نده ها (کامیون و اتوبوس و‪ ) ...‬و بخشی نیز مربوط به‬ ‫خودروهای س��واری مانند پراید و پژو بوده اس��ت‪ .‬با پیش بینی هایی که شد‪،‬‬ ‫قرار اس��ت این تعداد تا پایان س��ال به ‪۲‬میلیون برسد و سال اینده نیز برای‬ ‫‪۵‬میلیون قطعه هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه فعالیت کد شناسا بدون اطالع رسانی دقیق‬ ‫کاظم��ی درباره وضعیت کاالهای بی کیفیت و قاچ��اق موجود در بازار نیز‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬ب��ا توجه به پیگیری هایی که از س��وی اتحادی��ه در حال انجام‬ ‫اس��ت امیدواری��م این ام��ار روزبه روز کاه��ش یابد‪.‬او گف��ت‪ :‬اتحادیه هر دو‬ ‫هفته یک بار کالس های اموزش��ی برای اعض��ا برگزارمی کند و اموزش های‬ ‫الزم را درب��اره قطعات بی کیفیت و قاچاق ارائ��ه می دهد همچنین اطالعات‬ ‫کافی درباره س��ایر مس��ائل صنفی مانند گران فروش��ی‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات و‪ ...‬در‬ ‫اختی��ار اعضا قرار می گیرد‪ .‬این امر ضمن اموزش به افراد باعث می ش��ود در‬ ‫ارتباطات مس��تقیم این گروه اموخته های خود را به س��ایر همکاران نیز در‬ ‫ب��ازار منتقل کنند‪.‬این فعال بازار قطعات عنوان کرد‪ :‬اعضای قدیمی اتحادیه‬ ‫کمتر در کالس های اموزش��ی ش��رکت می کنند اما به مرور زمان به ضرورت‬ ‫یک سلسله از اطالعات را دریافت خواهند کرد‪.‬او گفت‪:‬‬ ‫اتحادی��ه مکان بزرگی در اختی��ار ندارد تا تعداد بیش��تری را به حضور در‬ ‫این کالس های اموزش��ی ترغیب کند بنابراین ناگزیر اس��ت به وسیله تلگرام‪،‬‬ ‫پیام��ک و نیز برگ��زاری محدود این کالس ها اف��راد را از فروش این قطعات‬ ‫بی کیفی��ت منع کند‪ .‬کاظمی در ادامه تاکید کرد‪ :‬اما به طور قطع با همه گیر‬ ‫ش��دن کد شناس��ا از حجم قطعات بی کیفیت و نیز قاچاق کاسته می شود و‬ ‫هدف همگانی کردن ان اس��ت‪ .‬برای تکمیل گ��زارش درباره روند نصب کد‬ ‫شناس��ا در س��ایر اس��تان ها با برخی از انجمن های قطعه سازی کشور تماس‬ ‫گرفتی��م و انه��ا از چنین طرحی اظهار بی اطالعی کردن��د‪ .‬ابراهیم احمدی‪،‬‬ ‫رئیس انجمن قطعه سازی اصفهان گفت‪ :‬بیشتر قطعه سازان فعال این استان‬ ‫برای خط تولید خودروسازان تامین قطعه دارند و بنابراین قطعات بی کیفیت‬ ‫برای انها نمی تواند وجود داش��ته باش��د‪.‬وی در پاس��خ به این پرسش که ایا‬ ‫بازار لوازم یدکی اصفهان با مشکل قطعات قاچاق و بی کیفیت روبه رو نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬محصوالت بی کیفیت مش��کلی همه گیر اس��ت اما ت��ا امروز اطالعی از‬ ‫اجرای این طرح به انجمن نرس��یده و درنتیجه قطعه س��ازان این اس��تان از‬ ‫چنین مس��ئله ای اگاهی ندارند‪.‬در ادامه تماسی با انجمن قطعه سازان مشهد‬ ‫داشتیم و در این باره محمدمهدی شکورزاده نیز ضمن بی اطالعی از این طرح‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون این امر ازسوی اتحادیه اطالع رسانی همگانی نشده است‪ .‬بابک‬ ‫کریم خان‪ ،‬رئیس انجمن قطعات خودرویی اس��تان کرمانش��اه نیز از اجرای‬ ‫طرح شناس��ا اظهار بی اطالعی کرد و کاربرد ان را جویا ش��د و پس از توضیح‬ ‫گف��ت‪ :‬قاچاق و کااله��ای بی کیفیت موضوع عمومی در بازار قطعات اس��ت‬ ‫اما درباره کد شناس��ا فرد یا نهادی اطالع رس��انی نداشته اند و از قطعه سازان‬ ‫خواسته نشده به دنبال این نوع برچسب ها برای محصوالت خود بروند‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت شناسا با کمترین اعضا‬ ‫یکی از ضعف های اقدامات اجرایی‪ ،‬اطالع رسانی نامناسب است‪ .‬شاید یکی‬ ‫از دالیلی که باعث می شود برنامه ها روند مستمر نداشته و به نتیجه مطلوب‬ ‫نرسند همین امر باشد‪ .‬کاظمی در پاسخ به این پرسش که تعداد اعضای‬ ‫ش��رکت شناس��ا چند نفر اس��ت؟ گفت‪ :‬این‬ ‫شرکت نزدیک به ‪ ۱۳۰‬عضو دارد و از این تعداد بخشی تولیدکننده و بخشی‬ ‫نیز واردکننده هس��تند‪ .‬به این ترتیب قطع��ات تولیدی یا وارداتی این اعضا با‬ ‫تایید کیفیت ازسوی کارشناسان امر کد شناسا دریافت کردند‪ ۱۳۰ .‬عضو در‬ ‫مقابل یک هزار و ‪ ۲۰۰‬تولیدکننده فعال در صنعت قطعه و نیز ش��رکت های‬ ‫بازرگانی بسیاری که در بخش قطعات لوازم یدکی وسایل نقلیه فعالیت دارند‬ ‫اماری بسیار ناچیز است‪ .‬او در این باره گفت‪ :‬تا امروز این شرکت درگیر امور‬ ‫حقوقی و قانونی خود بوده و دریافت مجوز‪ ،‬لوگو و‪ ...‬زمان بر اس��ت بنابراین‬ ‫باید فرصت داد‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز که امور قانونی و حقوقی به سرانجام رسیده‬ ‫فعالیت ها باید به ش��کل گس��ترده تر ادامه یابد‪.‬کاظمی درباره ماهیت شرکت‬ ‫شناس��ا نیز توضیح داد‪ :‬اعضای هیات مدیره شرکت شناسا با حضور ‪ ۲‬نفر از‬ ‫اعضای هیات مدیره اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی و ‪ ۵‬نفر از سایر‬ ‫اعضای این شرکت تشکیل شد‪ .‬شرکت شناسا حدود ‪ ۵‬سال پیش نام نویسی‬ ‫اعض��ا را اغاز کرد و بیش از ‪ ۳۰‬نف��ر اعالم امادگی برای عضویت کردند و از‬ ‫بین این تعداد هیات مدیره تعیین ش��د‪ .‬هیات مدیره فعالیت خود را اغاز کرد‬ ‫و امروز تعداد اعضا به ‪ ۱۳۰‬نفر رسیده است‪ .‬او از همه گیر شدن ان در اینده‬ ‫نزدیک خبر داد و گفت‪ :‬چنین طرحی قرار اس��ت کل صنف را پوشش دهد‬ ‫و این امر مس��تلزم بیش��تر شدن همکاری هاس��ت‪ .‬کاظمی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اتحادی��ه در جریان تمام تصمیم های ش��رکت قرار دارد و اگر نیاز به حمایت‬ ‫باشد پشتیبانی الزم را انجام می دهد‪ .‬اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی‬ ‫تالش دارد ش��رکت شناس��ا را که در حال خدمات دهی به مصرف کنندگان‬ ‫است به مردم معرفی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫«مراق��ب گریس ه��ای تقلبی باش��ید» تیتر یکی از خبرهاس��ت که برای‬ ‫حدود یک ماه پیش اس��ت‪ .‬خبرهایی از این دس��ت زیاد ش��نیده می شود و‬ ‫گویا کد شناس��ا و برچسب های معرفی کاالهای باکیفیت از بی کیفیت هنوز‬ ‫نتوانس��ته از پ��س حجم باالی ای��ن محصوالت در بازار لوازم یدکی کش��ور‬ ‫براید‪ .‬البته بخشی از این امر مربوط به بی اطالعی سازندگان و واردکنندگان‬ ‫قطعات اس��ت که ش��اید دلیل این نااگاهی نیز به ضعف شرکت شناسا برای‬ ‫پاس��خگویی به امار بیش��تر بازگردد‪ .‬ب��ه هر روی باید منتظ��ر بود و مانند‬ ‫بس��یاری از برنامه ها دید کد شناس��ا عاقبت به خیر می شود یا در نیمه راه از‬ ‫ادامه فعالیت بازمی ماند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ضمانت‪ ،‬حق خریدار‬ ‫امیرحسین پژوهی ‪ -‬عضو انجمن صنعت موتورسیکلت‪:‬‬ ‫حترام به حقوق مش��تری یکی از مولفه های مهم در تولید است‬ ‫و هر محصول باید با ضمانت کیفیت همراه باش��د‪ .‬در این راستا‬ ‫هر صنعتی با صنعت دیگر متفاوت بوده و صنعت موتورس��یکلت‬ ‫برای اطمینان بخش��ی به بازار فروش خود نی��ز گارانتی همراه با‬ ‫موتورسیکلت به خریدار می دهد که چند مرحله مختلف دارد‪.‬‬ ‫در جای��ی ضمانت خود محصول اس��ت ک��ه دوره گارانتی به‬ ‫ش��مار می رود و یک دوره نیز مربوط ب��ه خدمات پس از فروش‬ ‫محص��ول اس��ت‪ .‬دوره خدمات پس از فروش یک دهه اس��ت و‬ ‫قطعه ساز مکلف اس��ت در طول این زمان قطعات مورد نیاز بازار‬ ‫را ب��رای محصوالت��ی که تولید انبوه دارند‪ ،‬تامی��ن کند اما دوره‬ ‫گارانتی بین حداقل ‪ ۶‬ماه تا حداکثر یک س��ال است که از سوی‬ ‫ش��رکت سازنده موتورسیکلت اعالم می شود و این امر بنا به نوع‬ ‫سیاس��تی که در خود ش��رکت تعریف ش��ده‪ ،‬تعیین می شود‪ .‬با‬ ‫پیش امدن مشکل خریدار باید به تعمیرگاه های مجاز که ازسوی‬ ‫واحد خدمات پس از فروش ش��رکت معرفی می شوند مراجعه و‬ ‫قطعه موردنظر را تعویض کند‪ .‬بر اساس شیوه نامه های ابالغ شده‬ ‫خدمات پس از فروش در تمام ش��رکت ها ساماندهی و برای نوع‬ ‫خدمات و اموزش ها سیاس��ت گذاری های الزم انجام ش��ده است‬ ‫از این رو دفترچه ای تدوین ش��ده که براساس ان مشخص است‬ ‫کدام قطعات مش��مول گارانتی است و کدام قطعات مشمول این‬ ‫قانون نمی ش��ود‪ .‬ای��ن دفترچه ها که به خریداران ارائه می ش��ود‬ ‫تم��ام سیاس��ت ها و قوانین گارانتی و خدمات پ��س از فروش را‬ ‫در خود دارند‪ .‬همچنین با راهنمایی که کنار محصول به خریدار‬ ‫ارائه می شود تمام شروط یاداوری شده به طور نمونه استهالک و‬ ‫فرسودگی عادی قطعات پس از خرید وسیله نقلیه شامل گارانتی‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫‪ 21‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪5‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫خودرو سازان جهان‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کدام شرکت خودروسازی کدام نشان تجاری را در اختیار دارد؟‬ ‫در صنعت خودرو جهان انقدر خرید و فروش نشان تجاری و کارخانه زیاد است‬ ‫که گاهی عالقه مندان دچار سردرگمی می شوند‪.‬‬ ‫گاه درک اینک��ه ک��دام خودروس��از زی��ر چتر کدام نش��ان تجاری ق��رار دارد‪،‬‬ ‫گیج کننده می ش��ود؛ به ویژه وقتی یک ش��رکت بخش هایی دارد که هر یک از این‬ ‫بخش ه��ا در منطقه خاصی از جهان فعالیت می کنند‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬تغییرات گاه‬ ‫«درخت فامیلی» خودروسازان جهان‬ ‫به گاه می تواند باعث ش��ود شرکت ها دست به دست شوند‪.‬برای نمونه‪ ،‬واکسهال و‬ ‫اوپل نش��ان های تجاری متمرکز در بریتانیا و اروپا هس��تند که دهه ها در مالکیت‬ ‫شرکت جنرال موتورز امریکا قرار داشتند اما گروه پی اس ای این نشان های تجاری‬ ‫را در مارس ‪( ۲۰۱۷‬اس��فند ‪ )۱۳۹۵‬ب��ه ارزش ‪ ۳/۲‬میلیارد دالر خرید‪ .‬این یعنی‬ ‫نش��ان های تجاری کهنه کار بریتانیایی از حدود یک س��ال پیش به این س��و زیر‬ ‫‹ ‹شرکت ب ام و‬ ‫«رپ موتورن ورکه» (‪ )Rapp Motorenwerke‬یک شرکت تولیدکننده موتور خودرو بود که در سال ‪ ۱۹۱۷‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۲۹۵-۹۶‬خورشیدی) به «بایریشه موتورن ورکه» (‪ )Bayerische Motoren Werke‬تبدیل شد‪ .‬این شرکت در سال‬ ‫‪ )۱۳۰۰-۰۱( ۱۹۲۲‬با یک شرکت هواپیماسازی به نام «بایریشه فلوگزوگ‪-‬ورکه» (‪)Bayerische Flugzeug-Werke‬‬ ‫ادغام شد‪ .‬انها در سال ‪ )۱۳۰۱-۰۲( ۱۹۲۳‬تصمیم گرفتند کسب وکارشان را از عرضه موتور به ساخت موتورسیکلت تبدیل‬ ‫کنند‪ .‬تولید این موتورس��یکلت ها در س��ال ‪ )۱۳۰۶-۰۷( ۱۹۲۸‬کلید خورد‪.‬گروه ب ام و از همان ابتدا تاکنون ساختار خود را‬ ‫به نسبت پایدار و ساده حفظ کرده است‪ .‬این گروه خودروسازی اکنون مالکیت نشان های تجاری ب ام و‪ ،‬مینی‪ ،‬رولزرویس و‬ ‫ب ام و موتاراد (نشان تجاری موتورسیکلت ساز) را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت دایملر‬ ‫شرکت دایملر موتورن (‪ )DMG‬در سال ‪ )۱۲۷۷-۷۸( ۱۸۹۹‬بنیان گذاشته شد‪ .‬این شرکت در سال ‪)۱۳۰۴-۰۵( ۱۹۲۶‬‬ ‫با شرکت «بنز و سی» (‪ )Benz & Cie‬ادغام و به دایملر‪-‬بنز ای جی تبدیل شد‪.‬‬ ‫نش��ان تجاری بهتر شناخته ش��ده مرس��دس نیز در س��ال ‪ )۱۲۷۸-۷۹( ۱۹۰۰‬راه اندازی ش��د‪ .‬در ان زمان‪ ،‬فردی به نام‬ ‫امیل جلینک‪ ،‬فروش��نده دایملر برخی مدل های این ش��رکت را با نام مرسدس که نام دخترش بود به بازار رقابت وارد کرد‪.‬‬ ‫موفقیت او منجر به ظاهر شدن نام مرسدس روی خودروهای جاده ای دایملر در سال ‪ )۱۲۸۰-۸۱( ۱۹۰۲‬شد‪.‬دفتر مرکزی‬ ‫دایملر ای جی در ش��هر اش��توتگارت المان است‪ .‬این شرکت ساختار بسیار پیچیده ای دارد که همه کالس های خودرویی را‬ ‫پوش��ش می دهد‪.‬نشان های تجاری دایملر ای جی شامل مرسدس‪-‬بنز‪ ،‬اسمارت‪ ،‬مرسدس‪-‬بنز تراکز‪ ،‬فریتالینر (تولیدکننده‬ ‫سمی تراک)‪ ،‬فوسو (تولیدکننده کامیون های تجاری)‪ ،‬وسترن استار (سازنده سمی تراک)‪ ،‬براتبنز (شرکت هندی وسایل نقلیه‬ ‫تجاری)‪ ،‬مرسدس‪-‬بنز ونز‪ ،‬مرسدس‪-‬بنز باسز‪ ،‬سترا (سازنده اتوبوس) و توماس بیلت‪ ،‬شرکت سازنده سرویس مدرسه است‪.‬‬ ‫چتر همان ش��رکتی هستند که نش��ان های تجاری فرانسوی پژو و سیتروئن را در‬ ‫مالکیت خود دارد‪ .‬فهمیدن اینکه کدام ش��رکت چه نش��ان تجاری را در مالیکت‬ ‫خود دارد باعث می شود عالقه مندان به دنیای خودرو راحت تر بتوانند اشتیاق خود‬ ‫را پیگیری کنن��د و حتی اگر می خواهند به نمایندگی برای خرید خودرو مراجعه‬ ‫کنند‪ ،‬با اگاهی و اطالعات بیش��تری این کار را انجام دهند‪ .‬شرکت های گوناگون‬ ‫‹ ‹شرکت جنرال موتورز‬ ‫در س��ال ‪ ،)۱۲۸۶-۸۷( ۱۹۰۸‬ویلیام س��ی دورانت‪ ،‬مالک وقت ش��رکت خودروس��ازی بیوک‪ ،‬ش��رکت جنرال موتورز را‬ ‫به عنوان ش��رکت هلدینگ برای نش��ان های تجاری خودرو راه اندازی کرد‪ .‬کمی بعد‪ ،‬این ش��رکت چند خودروس��از دیگر از‬ ‫جمله اولدموبیل و کادیالک را خرید‪.‬دفتر مرکزی جنرال موتورز اکنون در ش��هر دیترویت در ایالت میش��یگان امریکا است‪.‬‬ ‫ورشکستگی این نشان تجاری در سال ‪ )۱۳۸۷-۸۸( ۲۰۰۹‬منجر به بسته شدن برخی از نشان های تجاری خوشنام و قدیمی‬ ‫خودروس��ازی از جمله اولدموبیل‪ ،‬پونتیاک‪ ،‬س��اترن و هومر شد‪ .‬نش��ان های تجاری جنرال موتورز اکنون شامل اوتوباجون‬ ‫ سی‪ ،‬هولدن (برای بازار استرالیا)‪ ،‬جیفانگ (شرکت وسایل نقلیه تجاری‬ ‫(خودروساز چینی)‪ ،‬بیوک‪ ،‬کادیالک‪ ،‬شورولت‪ ،‬جی ام ِ‬ ‫مستقر در چین) و وولینگ (خودروساز چینی) می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت فیات کرایسلر اتوموبیلز‬ ‫اکتبر ‪( ۲۰۱۴‬مهر ‪ )۱۳۹۳‬کار ادغام ش��رکت های فیات ایتالیا و کرایس��لر امریکا به طور رسمی به پایان رسید‪ .‬این فرایند‬ ‫در سال ‪ )۱۳۸۹-۹۰( ۲۰۱۱‬زمانی که کرایسلر به ورشکستگی رسید‪ ،‬اغاز شد‪ .‬ان زمان فیات مالکیت بخشی از کرایسلر را‬ ‫برعهده گرفت‪ .‬ش��رکت ایتالیایی ارام ارام س��هام بیشتری از شرکت امریکایی خرید تا اینکه مالکیت فیات بر کرایسلر کامل‬ ‫ش��د‪ .‬فیات کار خود را در س��ال ‪ )۱۲۷۷-۷۸( ۱۸۹۹‬با عنوان طوالنی ‪Società Anonima Fabbrica Italiana di‬‬ ‫‪ Automobili Torino‬که کوتاه ش��ده ان ‪ F.I.A.T‬اس��ت‪ ،‬اغاز کرد‪.‬والتر کرایسلر‪ ،‬مالک شرکت کرایسلر نیز پیشینه ای‬ ‫طوالنی در صنعت خودرو حتی پیش از راه اندازی ش��رکت کرایس��لر موتور در سال ‪ )۱۳۰۳-۰۴( ۱۹۲۵‬داشت‪ .‬از نظر فنی‪،‬‬ ‫یا ِی دفتر مرکزی شرکت خود را در لندن بنا نهاد اما بیشتر کارهای اصلی این شرکت در دفتر اصلی کرایسلر در ابرون‬ ‫اف س ‬ ‫هیلز میش��یگان و کارهای اصلی فیات نیز در محل اولیه اش یعنی تورین ایتالیا انجام می شود‪.‬نش��ان های تجاری اف سی ای‬ ‫شامل کرایسلر‪ ،‬دوج‪ ،‬جیپ‪ ،‬رم‪ ،‬فیات‪ ،‬الفا رومئو‪ ،‬فیات پروفشنال‪ ،‬النچیا و مازراتی می شود‪.‬‬ ‫خودروس��ازی در طول سال ها فعالیت خود بارها بزرگ و کوچک شده اند‪ .‬برخی از‬ ‫این ش��رکت ها به دلیل ورشکستگی در ش��رکتی دیگر ادغام شده اند و برخی دیگر‬ ‫نیز برای توس��عه یک نش��ان تجاری در مالکیت ان قرار گرفته اند‪ .‬به هرحال اینکه‬ ‫چه نشان تجاری در کنترل چه شرکتی در صنعت خودرو حال حاضر جهان است‪،‬‬ ‫پرسشی است که در این گزارش پاسخ ان را خواهید یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت فورد موتور‬ ‫هنری فورد با کمک چند س��رمایه گذار‪ ،‬ش��رکت خودروس��ازی فورد موتور را در س��ال‬ ‫‪ )۱۲۸۱-۸۲( ۱۹۰۳‬بنیان گذاشت‪ .‬این کسب وکار خودرویی در سال ‪)۱۲۸۶-۸۷( ۱۹۰۸‬‬ ‫توانس��ت با معرفی «مدل تی» (‪ )Model T‬یک «خودرو مردمی» واقعی به جهان عرضه‬ ‫کند‪ .‬این خودروس��از تا سال ‪ )۱۳۰۵-۰۶( ۱۹۲۷‬نزدیک ‪ ۱۵‬میلیون دستگاه خودرو مدل‬ ‫تی ساخت‪ .‬دفتر مرکزی فورد در دیربورن میشگان در امریکا است‪ .‬درحالی که فورد زمانی‬ ‫نشان های تجاری مانند استون مارتین و ولوو را زیر چتر خود داشت اکنون ساختاری بسیار‬ ‫ساده دارد و تنها دو نشان تجاری فورد و لینکلن در اختیار این خودروساز است‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت هوندا موتور‬ ‫س��اچیرو هوندا و تاکئو فوجیساوا‪ ،‬شرکت هوندا موتور را در سال ‪)۱۳۲۶-۲۷( ۱۹۴۸‬‬ ‫راه اندازی و یک س��ال بعد یعنی در سال ‪ )۱۳۲۷-۲۸( ۱۹۴۹‬شروع به فروش نخستین‬ ‫موتورس��یکلت خود کردن��د‪ .‬این پیش از ان بود که هوندایی ه��ا موتورهایی برای نصب‬ ‫کردن روی دوچرخه ها ساختند‪ .‬این شرکت با کامیون های کوچک «تی ‪)T۳۶۰( »۳۶۰‬‬ ‫در اوت ‪ )۱۳۴۱-۴۲( ۱۹۶۳‬و ‪۲‬م��اه بعد خودروهای اس��پرت «اس‪ )S۵۰۰( »۵۰۰‬وارد‬ ‫دنیای خودروس��ازی ش��د‪.‬دفتر مرکزی هوندا در میناتو وارد توکیو‪ ،‬پایتخت ژاپن است‪.‬‬ ‫این شرکت اکنون دو نشان تجاری هوندا اکورا و نیز هوندا پاوراسپرت را در کنترل خود‬ ‫دارد‪ .‬هوندا پاور اسپرت شرکت های موتورسیکلت سازی‪ ،‬ای تی وی‪ ،‬کشتی و سایر وسایل‬ ‫منبع‪com.Motor۱ :‬‬ ‫نقلیه ویژه حمل ونقل را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫باتری‬ ‫گرانی مواد اولیه تولید را متوقف کرد‬ ‫م��وج گرانی مواد اولی��ه که از نیمه دوم س��ال ‪۹۵‬‬ ‫اغاز ش��د امس��ال نی��ز ادام��ه یاف��ت به طوری که در‬ ‫روزه��ای پایان��ی س��ال افزایش قیمت ها باعث ش��ده‬ ‫صدای تولیدکنندگان صنایع مختلف دراید و بخش��ی‬ ‫از تولی��د خ��ود را متوقف کنند‪ .‬صنع��ت قطعه که از‬ ‫گذشته به دلیل کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی‬ ‫به سختی فعالیت داش��ت گرانی مواد اولیه به اصطالح‬ ‫قوز باالی قوز شده و منجربه تعطیلی برخی بخش های‬ ‫ان ش��ده اس��ت‪ .‬ناتوانی در خرید مواد اولیه موردنیاز‬ ‫صنف باتری س��ازان را با چالش روب��ه رو کرده و باعث‬ ‫ش��ده تا مش��خص ش��دن تکلیف‪ ،‬تولید متوقف شود‪.‬‬ ‫تایرس��ازان‪ ،‬فعاالن صنف باتری و‪ ...‬در انتظار کس��ب‬ ‫مجوز برای افزایش قیمت ها هس��تند تا تولید از س��ر‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬وضعیت امروز صنعت کش��ور وزنه ترازو‬ ‫را به نفع کاالهای وارداتی س��نگین کرده و مش��خص‬ ‫نیست سرنوشت بازار به کجا کشیده شود‪.‬‬ ‫داده شده است‪.‬او درباره دلیل این امر به افزایش درصد‬ ‫تعرفه ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬طبیعی اس��ت با افزایش‬ ‫درص��د تعرفه ها قاچ��اق رونق بگیرد و افراد س��ودجو‬ ‫بخواهند از این فضا بیشترین بهره برداری را برای خود‬ ‫داشته باش��ند‪.‬درصد تعرفه ها همیش��ه محل اختالف‬ ‫بوده و برخی مخالف افزایش ان هستند و بعضی اصرار‬ ‫به افزایش قیمت ها دارند زیرا معتقدند نرخ تمام شده‬ ‫در کش��ور با توجه به تورم‪ ،‬ن��رخ بهره های بانکی و نیز‬ ‫ن��رخ دالر رقابتی نبوده و تنها می ت��وان با اهرم تعرفه‬ ‫از محص��والت داخلی در بخش ف��روش حمایت کرد‪.‬‬ ‫حاجی شاه محمدی در این باره که افزایش تعرفه ها برای‬ ‫حمای��ت از باتری های تولید داخل اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫از مشکالت اساس��ی بازار باتری همین افزایش درصد‬ ‫تعرفه هاس��ت زیرا باتری جزو قطعات تزئینی به ش��مار‬ ‫رفته و تعرفه یکس��انی با انه��ا دارد درحالی که باتری‬ ‫قطعه ای مصرفی در وسایل نقلیه است‪.‬‬ ‫صم��د حاجی ش��اه محمدی‪ ،‬یکی از فع��االن صنف‬ ‫بات��ری درباره وضعیت بازار ای��ن قطعه گفت‪ :‬به لحاظ‬ ‫کیفیت ش��کایت از محصوالت نسبت به گذشته خیلی‬ ‫کمتر ش��ده که نش��ان می دهد بازار فروش از شرایط‬ ‫مناسب تری برخوردار است‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که ایا افزایش کیفیت مربوط به باتری های تولید داخل‬ ‫است یا وارداتی ها نیز شامل ان می شوند گفت‪ :‬کیفیت‬ ‫باتری های تولید داخل افزایش یافته درحالی که بخش‬ ‫زیادی از بازار داخل از سوی باتری های قاچاق پوشش‬ ‫نماین��ده اتاق در تعزیرات حکومت��ی درباره مصرف‬ ‫باتری در کش��ور گفت‪ :‬امسال مصرف باتری در کشور‬ ‫افت داش��ت زیرا بیش از چند روز تجربه هوای س��رد‬ ‫را در کشور نداش��تیم و زمانی که سرما وجود نداشته‬ ‫باشد باتری ها کمتر خراب می شوند‪.‬حاجی شاه محمدی‬ ‫گفت‪ :‬به طور عموم بیش��ترین خرابی باتری مربوط به‬ ‫فصل سرماس��ت زیرا سفت ش��دن روغن موتور باعث‬ ‫س��خت استارت خوردن خودرو می ش��ود و این امر به‬ ‫موتور فش��ار زیادی وارد می کند‪ .‬برای روش��ن ش��دن‬ ‫‹ ‹باتری‪ ،‬قطعه ای تزئینی در وسیله نقلیه‬ ‫‹ ‹روند نزولی بازار باتری در سال ‪۹۶‬‬ ‫موتور ش��اید چندین بار استارت زده شود و همین امر‬ ‫باعث خرابی باتری می ش��ود‪ .‬کاهش س��رمای امسال‬ ‫باعث شد امار خرابی باتری ها روند نزولی داشته باشد‬ ‫و بازار ان نیز رونق گذشته را نداشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹اختالل در تولید‬ ‫در ادامه بحث مشکالت افزایش تعرفه ها و بازار باتری‬ ‫س��راغ نایب رئیس اتحادیه س��ازندگان و فروشندگان‬ ‫باتری رفتیم و تقی علی اکب��ری درباره وضعیت تولید‬ ‫باتری های داخل��ی گفت‪ :‬درحال حاضر باتری س��ازان‬ ‫داخلی تولی��د و فروش ندارند‪.‬وی درب��اره چرایی این‬ ‫امر گفت‪ :‬به دلیل گران ش��دن مواد اولیه درحال حاضر‬ ‫تولید متوقف ش��ده است‪ .‬بس��یاری از تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی به دلیل افزایش نرخ س��رب تولید روزانه خود‬ ‫را تعطی��ل کرده اند و حتی برخ��ی تولیدکنندگان که‬ ‫به ط��ور هفتگ��ی باتری های خ��ود را در ب��ازار توزیع‬ ‫می کردند دس��ت نگه داشته اند‪.‬این فعال صنعت قطعه‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬از انجا ک��ه کارخانه های کوچک توان مالی‬ ‫کافی ندارن��د تولید خود را متوقف کرده اند تا وضعیت‬ ‫مش��خص شود‪ .‬علی اکبری در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا اتحادیه برای رفع این مشکل از مجرای سازمان های‬ ‫مربوط پیگیر مسئله بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع از سوی‬ ‫انجمن صنف تولیدکنندگان بات��ری در حال پیگیری‬ ‫اس��ت و امیدواریم هرچه زودتر این مشکل رفع شود‪.‬‬ ‫او درباره تامین نیاز بازار با به وجود امدن این ش��رایط‬ ‫نیز گفت‪ :‬در چند روز اینده‪ ،‬بازار به وسیله باتری هایی‬ ‫که پیش از این تولید و توزیع ش��ده بود تامین است و‬ ‫در این بس��تر نیز بخش��ی از بازار با باتری های قاچاق‬ ‫پ��ر خواه��د ش��د‪ .‬نایب رئی��س اتحادیه س��ازندگان و‬ ‫فروشندگان باتری درباره س��هم باتری های قاچاق در‬ ‫بازار کش��ور گفت‪ :‬بی��ش از نیمی از ب��ازار در اختیار‬ ‫کاالهای قاچاق است؛ مس��ئله ای که نیاز به رسیدگی‬ ‫دارد‪.‬حال اگر وضعیت ب��ازار مواد اولیه به همین روال‬ ‫ادام��ه پیدا کند و گرانی این مواد باعث متوقف ش��دن‬ ‫تولید شود بازار کش��ور چه سرنوشتی خواهد داشت؟‬ ‫علی اکبری در این باره توضیح داد‪ :‬به طور قطع تولید از‬ ‫س��ر گرفته خواهد شد اما زمانی که مجوز افزایش نرخ‬ ‫باتری ها صادر ش��ود حداقل هر باتری ‪۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫گران ت��ر خواهد ش��د‪.‬او گفت‪ :‬کمبود س��رب تولید را‬ ‫متوقف کرده است‪ .‬بازار نوسانات زیادی دارد و این امر‬ ‫تولیدکننده را با س��رگردانی زیادی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫انها نگران هس��تند اگر ب��ا همین نرخ تولیدات خود را‬ ‫ادامه دهند ممکن است دوباره قیمت ها روند افزایشی‬ ‫داشته باش��د و مش��کالت را دوچندان کند‪.‬این فعال‬ ‫صنعت قطعه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاضر بازار در‬ ‫کنترل اس��ت و نرخ باتری های موجود در بازار گران تر‬ ‫نشده است ضمن انکه باتری های تولید داخل ارزان تر‬ ‫از باتری ه��ای وارداتی اس��ت که به ط��ور عموم از کره‬ ‫وارد می ش��ود ازاین رو می توان گفت بازار کشش دارد‬ ‫و می توان محصوالت نهایی را براس��اس درصد افزایش‬ ‫م��واد اولیه انها افزایش داد تا به این ترتیب تولیدکننده‬ ‫داخلی نیز متضرر نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالبه افزایش قیمت‬ ‫علی اکب��ری در ادام��ه ب��ه وضعیت تعرفه ها اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬ورود هر باتری از مجرای رس��می تعرفه‬ ‫مش��خصی دارد به طور نمونه هر امپ��ر ‪۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان تمام می شود که این امر برای محصوالت قاچاق‬ ‫صدق نمی کند‪ .‬وی افزود‪ :‬چ��ون برای واردکننده این‬ ‫درص��د تعرفه ه��ا صرفه اقتص��ادی ندارد اف��راد باتری‬ ‫را به ش��کل قاچاق وارد می کنند‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه هر امپر تولید داخل ‪۲‬ه��زار و‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫فروخت��ه می ش��ود‪ .‬نایب رئیس اتحادیه س��ازندگان و‬ ‫فروشندگان باتری به بخشنامه های اتاق اصناف اشاره‬ ‫کرد و گف��ت‪ :‬مجوز افزای��ش نرخ ب��رای باتری صادر‬ ‫نشده و با بخشنامه ها تاکید می شود نرخ محصوالت و‬ ‫خدمات دهی ان نباید تغییر کند ازاین رو تصمیم هایی‬ ‫که در اتاق اصناف گرفته می ش��ود به نوعی باعث شده‬ ‫تولیدکنندگان دس��ت به عصا راه بروند‪ .‬علی اکبری در‬ ‫پایان گفت‪ :‬درحال حاضر مش��کل صادر نش��دن مجوز‬ ‫ب��رای افزایش قیمت ها با وجود افزایش نرخ مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز تولید است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫گرانی مواد اولیه حتی از نوع تولیدات داخلی ساخت‬ ‫محصول نهایی را با تهدیدهای بسیاری روبه رو کرده و‬ ‫این شرایط باعث شده که شاهد باشیم تولیدکنندگان‬ ‫درصدی از کاالها را در داخل و بخشی را به نام ساخت‬ ‫ایران وارد می کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 21‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪5‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫گفت و گو‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫دستیابی به دانش طراحی از مسیر تحقیق و توسعه می گذرد‬ ‫به�روز مش�هدی ‪ -‬کارش�ناس صنعت خودرو‪ :‬تحق��ق اقتصاد‬ ‫مقاومتی با محوریت تولید و اش��تغال در صنع��ت خودرو در حالی مورد‬ ‫تاکید کارشناسان و فعاالن قرار گرفته که به طور قطع یکی از راهکارهای‬ ‫تحق��ق این امر‪ ،‬فعال س��ازی واحدهای تحقیق و توس��عه در این صنایع‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که هم اکنون این واحده��ا در صنعت خودرو‬ ‫چندان فعال نیستند و به همین دلیل خودروسازان داخلی با ضعف دانش‬ ‫طراحی خودرو روبه رو هستند که همین موضوع انها را از بازارهای هدف‬ ‫صادراتی دور نگه داشته است‪ .‬تمرکز بر طراحی و تولید محصول با نشان‬ ‫داخلی از راهکارهای مهم در جهت افزایش اشتغال در صنعت خودرو به‬ ‫شمار می رود‪ .‬این شرایط در حالی است که هم اکنون تعداد قابل توجهی‬ ‫مهندس تحصیلکرده در رشته های مرتبط صنعت خودرو وجود دارد که‬ ‫خودروس��ازان می توانند با جذب انها از یک سو توان مهندسی و طراحی‬ ‫خود را که این روزها به چالش جدی برای انها تبدیل شده‪ ،‬تقویت کرده‬ ‫و از س��وی دیگر نسبت به افزایش اش��تغال در کشور اقدام کنند‪ .‬به طور‬ ‫قطع حرکت خودروسازان در مسیر گسترش واحدهای تحقیق و توسعه‬ ‫انها را در جهت دستیابی به دانش فنی طراحی و همچنین تولید با نشانی‬ ‫در اندازه های جهانی کمک خواهد کرد‪ .‬سرمایه گذاری و هزینه کرد انها‬ ‫در راه اندازی واحدهای تحقیق و توس��عه با هدف دستیابی به دانش فنی‬ ‫روز و همچنین طراحی و تولید خودرو با نشان ملی از دیگر ضرورت های‬ ‫صنعت خودرو به شمار می رود چراکه تولید خودرو با نشان ملی و داخلی‪،‬‬ ‫مهم ترین راهکار موجود برای افزایش اش��تغال در زنجیره تولید خودرو‬ ‫به ویژه در صنایع قطعه س��ازی مرتبط با صنعت خودرو است‪ .‬الزم است‬ ‫خودروسازان به این موضوع توجه داشته باشند که ارتباط با خودروسازان‬ ‫خارج��ی با هدف انتقال دانش فنی یک��ی از ضرورت های این صنعت به‬ ‫ش��مار می رود اما نباید تنها به مونتاژ خودروهای خارجی اکتفا کرد بلکه‬ ‫باید خودروس��ازان در کنار همکاری با شرکای خارجی نسبت به انتقال‬ ‫دانش فنی و بومی سازی دانش تولید خودرو اقدام کنند‪.‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناس صنعت قطعه درباره افزایش نرخ ارز و تاثیر ان بر تولید مطرح شد‬ ‫داخلی س��ازی اگرچ��ه رون��د کن��دی دارد اما با‬ ‫گذشت دو سال از قراردادهای خودروسازان داخلی‬ ‫با همتایان بین المللی‪ ،‬امید اس��ت س��ال ‪ ۹۷‬درصد‬ ‫بومی سازی با شتاب بیشتری ادامه یابد‪.‬‬ ‫البته افزایش نرخ ارز برخی صنعتگران را راضی و‬ ‫بعضی دیگر را ناراضی کرده است‪ .‬علی اکبر جوانروح‪،‬‬ ‫عضو انجمن قطعه س��ازان کشور از مخالفان افزایش‬ ‫نرخ ارز است که معتقد است این افزایش باید برای‬ ‫کاالهای وارداتی لحاظ شود‪ .‬او سود افزایش نرخ ارز‬ ‫را تنه��ا برای صادرات مواد خام می داند‪ .‬اظهارات او‬ ‫درباره نرخ ارز را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ام�روز که خودروس�ازان خصوص�ی برای‬ ‫تولید خودروهای خود ملزم به داخلی س�ازی‬ ‫شده اند‪ ،‬وضعیت صنعت قطعه چگونه است؟‬ ‫ش��رایط صنعت قطعه کش��ور بحرانی ت��ر از انچه‬ ‫می بینیم‪ ،‬است‪ .‬مذاکره با تعدادی محدود قطعه ساز‬ ‫برای داخلی سازی نمی تواند حاکی از وضعیت رو به‬ ‫رشد و مساعد این صنعت باشد‪.‬‬ ‫€ €ایا به دلیل فراگیر نشدن مذاکرات وضعیت‬ ‫را نامطلوب ارزیابی می کنید؟‬ ‫تعدادی قطعه ساز انتخاب شده که قطعات موردنیاز‬ ‫را وارد می کنن��د‪ .‬می ت��وان پیش بینی کرد به زودی‬ ‫صنع��ت خودرو به همان بحرانی دچار ش��ود که در‬ ‫گذش��ته داشت که ریشه تمام این مسائل مربوط به‬ ‫افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال است بنابراین‪،‬‬ ‫اقتصاد کشور اقتصاد کف بازار است‬ ‫این تحوالت نیاز به موش��کافی دارد و با تحلیل باید‬ ‫دید چگون��ه می توان از معضالت به ش��کل منطقی‬ ‫خارج ش��د‪.‬باید از کسانی که معتقد هستند نرخ ارز‬ ‫افزایش یابد دلیل این امر را پرس��ید تا پاسخ دهند‬ ‫چرا باید ارزش پول کشور (ریال) ساالنه کاهش پیدا‬ ‫کند و وضعیت به گونه ای ش��ود که همه تنها به فکر‬ ‫سیر کردن شکم ها باشند نه کار و تولید؟ با افزایش‬ ‫نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نباید انتظار داشت‬ ‫از این پس در کش��ور و صنعت نواوری اتفاق بیفتد‬ ‫یا صنعتی جدید تاس��یس ش��ود‪ .‬مگر اینکه با رانت‬ ‫وام��ی دریافت و از ای��ن راه فعالیت های پولزا انجام‬ ‫شود‪.‬در توضیح های خود اشاره کردید تامین قطعات‬ ‫به تعدادی از قطعه س��ازان واگذار ش��ده که انها را‬ ‫وارد می کنند‪ .‬با افزایش نرخ ارز طبیعی اس��ت کار‬ ‫این دس��ته از صنعتگران گره بخ��ورد و واردات برای‬ ‫انها توجیه اقتصادی نداشته باشد درنتیجه وضعیت‬ ‫قطعه سازان واقعی بهبود پیدا می کند‪.‬با افزایش نرخ‬ ‫ارز هزین��ه تولید نیز باال م��ی رود‪ .‬تولیدکننده برای‬ ‫فعالی��ت نیاز به مواد اولیه دارد و برای تامین ان که‬ ‫با دالر محاس��به می شود طبیعی اس��ت واردات باز‬ ‫ه��م ارزان تر از تولید داخل تمام ش��ود ضمن اینکه‬ ‫هر س��ال هزینه کارگر افزایش می یابد‪ .‬اگر به طور‬ ‫قانونی نرخ دستمزدها افزایش نیابد مدیر باید بتواند‬ ‫با این وضعیت اقتص��ادی‪ ،‬کارگر خود را راضی نگه‬ ‫دارد و هزین��ه خان��واده اش را تامین کن��د بنابراین‬ ‫ناگزیر به افزایش حقوق ها هس��تیم‪ .‬با افزایش نرخ‬ ‫ارز ناگزیر هستید از چین قطعات را وارد و در داخل‬ ‫مونت��اژ کنید تا اینکه زمان و انرژی هزینه ش��ود و‬ ‫فعالیت مناسب اتفاق نیفتد‪.‬پس این به افزایش نرخ‬ ‫ارز برنمی گردد؛ مشکل مربوط به فضای کسب وکار‬ ‫کشور و محدودیت های قانونی و حقوقی است‪.‬‬ ‫مش��کل به ارزش پول ملی برمی گردد‪ .‬اگر تعرفه‬ ‫گمرک برای قطعاتی که قابلیت ساخت در داخل را‬ ‫دارد افزایش پیدا کند در راس��تای حمایت از تولید‬ ‫اقدام ش��ده است اما وقتی با برخی تصمیم ها ارزش‬ ‫پول ملی کاهش می یابد واردات نه تنها دچار مشکل‬ ‫نمی ش��ود بلکه حتی تقویت نیز خواهد شد‪ .‬کسانی‬ ‫ک��ه معتقدند با افزایش نرخ ارز ص��ادرات تقویت و‬ ‫ارزاوری بیش��تری نصیب کشور می شود بدانند این‬ ‫رون��د تنها در یک مقطع زمانی کوتاه اتفاق می افتد‬ ‫زی��را باید دوباره مواد اولیه موردنیاز خود را با همان‬ ‫نرخ ارز افزایش یافته وارد کنند‪.‬البته شاید این روند‬ ‫در بخ��ش صادرات مواد خام س��وداور باش��د مانند‬ ‫خاک و‪ ....‬در س��فری به خارج از کش��ور در یکی از‬ ‫کش��ورهای عربی شنیدم که خاک فضای سبز خود‬ ‫را نیز از ایران تهیه می کردند همچنین افزایش نرخ‬ ‫ارز در فروش منابع زیرزمینی و معادن که به شکل‬ ‫خام فروش��ی صادر می شود مطلوب است اما در این‬ ‫وضعیت دیگر نباید انتظ��ار رونق صنعت و تولید را‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫€ €با ای�ن وجود چ�را برخ�ی تولیدکنندگان‬ ‫معتقدن�د با افزایش نرخ ارز تولید رش�د پیدا‬ ‫می کند؟‬ ‫باید از خود صنعتگران پرس��ید تا توضیح دهند با‬ ‫افزایش نرخ ارز چه اتفاق��ی برای تولید می افتد که‬ ‫باعث رش��د و توسعه ان می ش��ود‪ .‬ایا او با افزایش‬ ‫ن��رخ ارز م��واد اولی��ه خ��ود را ارزان ت��ر خریداری‬ ‫می کند؟ فوالد مبارکه یکی از بخش هایی اس��ت که‬ ‫با افزایش ن��رخ ارز نرخ محصوالت خود را به همان‬ ‫نس��بت افزای��ش می دهد‪ .‬وقتی نرخ ف��والد در دنیا‬ ‫به طور نمونه ‪ ۶۰‬س��نت اس��ت افزایش نرخ ارز نیز‬ ‫به نفع اوس��ت تا محصوالت خود را صادر کند‪ .‬حال‬ ‫تولیدکننده داخلی باید همان محصول را از خارج با‬ ‫‪ ۶۰‬س��نت همراه با عوارض گمرکی وارد کند‪ .‬البته‬ ‫ممکن است فوالد در داخل نیز توزیع شود اما به طور‬ ‫مس��تقیم در اختیار تولیدکننده قرار نمی گیرد بلکه‬ ‫به واس��طه ها فروخته می ش��ود و انها نیز ان را وارد‬ ‫ب��ورس می کنند‪ .‬طبیعی اس��ت قیمت ها در داخل‬ ‫افزای��ش پیدا کند زی��را محصوالت ب��ا نرخ جهانی‬ ‫معامله می شود‪ .‬برای سایر تولیدکنندگان مواد اولیه‬ ‫داخلی نیز همین گونه است‪ .‬اگر پتروشیمی بخواهد‬ ‫به طور مستقیم مواد تولیدی خود را به تولیدکننده‬ ‫بفروش��د ضرر می کن��د‪ ،‬درنتیج��ه ترجیح می دهد‬ ‫صادر کند‪.‬‬ ‫محص��ول صنعتی که قرار اس��ت در داخل تولید‬ ‫ش��ود با این وضعیت توجیه اقتصادی ندارد البته باز‬ ‫ه��م تاکید می کنم به چه چی��زی تولید و صادرات‬ ‫اطالق شود‪ .‬اگر منظور صادر کردن میعانات گازی‪،‬‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬منابع خام و‪ ...‬است بله‪ ،‬افزایش نرخ ارز‬ ‫مثبت ارزیابی می ش��ود اما اگر قرار باش��د روی این‬ ‫م��واد خام کاری انجام ش��ود و روند به تولید کاالی‬ ‫نهای��ی بینجامد افزای��ش نرخ ارز به تولید اس��یب‬ ‫خواهد زد بنابراین شاهد هستیم که بیشتر با الفاظ‬ ‫ب��ازی می کنیم‪.‬نرخ ارز افزایش می یابد و همه اقالم‬ ‫گران و حجم معامالت بزرگ می شود نه اینکه ارزش‬ ‫ان باال برود‪ .‬در ادامه عنوان می شود رشد اقتصادی‬ ‫اتف��اق افت��اد درحالی که حجم ریال ان نس��بت به‬ ‫س��ال گذشته بیشتر شده اما وقتی ارزش ان را نگاه‬ ‫کنیم افت داش��ته اس��ت بنابراین رشد مثبت اتفاق‬ ‫نیفتاده زیرا ارزش بین المللی پول برای این ارزیابی‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬این ارزیابی اش��تباهی است که ازسوی‬ ‫برخی اقتصاددان های کشور به عنوان رشد اقتصادی‬ ‫مطرح می شود‪.‬با رئیس یکی از دانشگاه های مالی و‬ ‫اقتصادی کش��ور صحبت داش��تم و پرسیدم چگونه‬ ‫ش��ما افزایش نرخ ارز را توجیه می کنید؟ پاسخش‬ ‫این بود؛ چون در کشور ارز تولید نمی شود درنتیجه‬ ‫باید نرخ ان هر س��ال افزایش پیدا کند‪ .‬این توجیه‬ ‫یک اس��تاد ح��وزه اقتص��اد اس��ت‪ .‬در صورتی که‬ ‫‪۹۰‬درصد درامد کش��ور ارزی است چون نفت صادر‬ ‫می کنیم و با ریال نمی فروش��یم بلکه با دالر معامله‬ ‫می شود پس در کشور تولید ارز داریم‪.‬‬ ‫€ €ایا ریش�ه مش�کالت اقتص�ادی در نحوه‬ ‫ارزیابی اقتصادی دانشگاهی است؟‬ ‫این مس��ئله یا به انها دیکته شده یا یاد گرفته اند‪.‬‬ ‫باید پرسید چرا در گذشته این اتفاق نمی افتاد؟ شاید‬ ‫برای چند دهه دالر در کش��ور ‪ ۷‬تومان بود؛ در این‬ ‫دوره ذوب اهن راه اندازی و کارخانه های خودروسازی‬ ‫تاسیس شد‪ ،‬نساجی و تولید وسایل خانگی راه افتاد‬ ‫و‪ ...‬که فعالیت تمام انها توجیه اقتصادی داش��ت‪ .‬به‬ ‫خاط��ر دارم در ان دوره وزیر صنایع ترکیه به ایران‬ ‫س��فری داش��ت و از کارخانه یخچال پارس بازدید‬ ‫کرد‪ .‬با حسرت ارزو کرد چنین کارخانه ای در ترکیه‬ ‫راه اندازی ش��ود‪ .‬امروز محصوالت ترکیه به ایران و‬ ‫دنیا صادر می ش��ود اما کارخانه ازمایش‪ ،‬ارج‪ ،‬پارس‬ ‫و‪ ...‬تعطیل شدند‪ .‬صنعت خودرو اگر فعالیت خود را‬ ‫ادامه می دهد حمایت های دولتی باعث این امر شده‬ ‫است‪ .‬اقتصاد کش��ور اقتصاد کف بازار بوده و علمی‬ ‫و دانشگاهی نیس��ت‪.‬با یک مثال مسئله را روشن تر‬ ‫می کنم‪ .‬درحال حاضر ‪ ۳‬دهه است که نرخ هر کیلو‬ ‫پس��ته در جهان ‪ ۱۲‬دالر اس��ت و افزایشی نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬صادرکننده داخلی که با افزایش هزینه های‬ ‫متعدد در کشور روبه رو اس��ت برای اینکه صادرات‬ ‫سوداور باش��د موافق افزایش نرخ ارز است تا بتواند‬ ‫این هزینه ها را همپوش��انی کند‪ .‬این نتیجه ارزیابی‬ ‫است که نرخ ارز را برای برخی توجیه پذیر می کند‪.‬‬ ‫نوسان نرخ ارز‪ ،‬تهدید جدی برای سرمایه گذاران خارجی‬ ‫انتظار سرازیرش��دن س��رمایه گذاران خارجی در‬ ‫صنع��ت خودرو در پس��ابرجام به ان��دازه ای بود که‬ ‫مصرف کنن��دگان ایرانی تص��ور می کردند به زودی‬ ‫ش��اهد خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید و‬ ‫ورود خودروه��ای جدید و خارجی ب��ه بازار و خط‬ ‫تولید خودروسازان خواهند بود‪.‬‬ ‫هرچن��د این روند تا ان��دازه ای در صنعت خودرو‬ ‫محقق ش��د اما در واقعیت به ش��کلی دیگر خود را‬ ‫نشان داد و ورود خارجی ها به صنعت خودرو محدود‬ ‫به فرانسوی ها و چند کشور ازجمله المان و کره شد‪.‬‬ ‫بررس��ی روند ورود انها به صنعت خودرو نش��ان‬ ‫می دهد که فضای کس��ب وکار داخلی مانعی بزرگ‬ ‫ب��رای ج��ذب س��رمایه گذاران خارجی ش��ده و در‬ ‫گزارش��ی که پی��ش از این در «گس��ترش صنعت»‬ ‫به چاپ رس��ید‪ ،‬فعاالن این حوزه تاکید کرده بودند‬ ‫که دس��تاوردهای برجام زیر تیغ فضای کسب و کار‬ ‫داخلی رفته است اما در این گزارش با بررسی بیشتر‬ ‫براورده نش��دن انتظارات سرمایه گذاری خارجی در‬ ‫صنعت خودرو به دنبال شناس��ایی این موانع بودیم‪.‬‬ ‫ب��ه اعتقاد فعاالن این حوزه‪ ،‬نوس��انات ن��رخ ارز از‬ ‫اصلی ترین دالیل ف��رار س��رمایه گذاران خارجی از‬ ‫ایران و تمایل نداشتن انها برای ورود بوده است زیرا‬ ‫مدیریت این نوس��انات سخت بوده و شرایط را برای‬ ‫ادامه فعالیت با چالش جدی همراه می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر منفی نوسان نرخ ارز‬ ‫علی ش��کوهی‪ ،‬مدیر بازاریابی ارین موتور تمایل‬ ‫س��رمایه گذاران برای ورود به صنع��ت خودرو ایران‬ ‫را درحال حاض��ر تمایل چش��مگیری عنوان و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ب��ه طور قطع هر س��رمایه گذاری ب��رای وارد‬ ‫ش��دن به بازار نیازمند مشخص ش��دن چند مولفه‬ ‫اس��ت که نخس��تین ان‪ ،‬ثبات ن��رخ ارز در بازار در‬ ‫کنار ثب��ات قوانین تولی��د‪ ،‬واردات‪ ،‬عرضه محصول‬ ‫و حت��ی ص��ادرات اس��ت‪ .‬وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه‬ ‫درحال حاض��ر این قوانین در ای��ران چندان باثبات‬ ‫نیس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این ش��رایط در حالی اس��ت که‬ ‫کش��ورهای خلیج ف��ارس در ح��ال دام��ن زدن به‬ ‫موضوع بی ثباتی قوانین و مقررات در ایران هس��تند‬ ‫و در این ش��رایط به اعتقاد سرمایه گذاران خارجی‪،‬‬ ‫ریسک سرمایه گذاری در ایران به شدت باال خواهد‬ ‫بود و ش��رکت هایی که خواستار س��رمایه گذاری در‬ ‫ایران هس��تند به موضوع نرخ بازده سرمایه خود در‬ ‫ایران اگاه نخواهند بود‪.‬ش��کوهی یاداور شد‪ :‬نوسان‬ ‫نرخ ازسوی س��رمایه گذاران خارجی به هیچ عنوان‬ ‫قابل مدیریت نیس��ت و یک��ی از دالیل تردید برای‬ ‫ورود ب��ه ایران نیز ب��ه همین موض��وع برمی گردد‪.‬‬ ‫مدیر بازاریابی ارین موتور ش��رایط داخلی جامعه را‬ ‫از دیگر موانع کس��ب وکار و سرمایه گذاری در ایران‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬درحال حاضر ش��اهد تغییر قوانین‬ ‫و مق��ررات حت��ی در قراردادهای منعقدش��ده بین‬ ‫ش��رکت های ایرانی با طرف های خارجی هستیم و‬ ‫این سنگ اندازی ها ش��رایط را حتی تا ملغی کردن‬ ‫یک قرارداد پیش می برد‪.‬ای��ن فعال صنعت خودرو‬ ‫مش��کالت رون��د س��رمایه گذاری در صنعت خودرو‬ ‫را پ��س از برج��ام در حال افزایش اع�لام و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بعد از ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور و‬ ‫مشاهده چنین موانعی برای سرمایه گذاری‪ ،‬استقبال‬ ‫از ورود ب��ه صنعت خودرو و س��رمایه گذاری در این‬ ‫صنعت کاهش یاف��ت و هم اکنون همه در انتظارند‪.‬‬ ‫شکوهی در ادامه با اشاره به اقدامات اخیر در زمینه‬ ‫ممنوعیت ثبت س��فارش از یک سو و افزایش تعرفه‬ ‫واردات از سوی دیگر یاداور شد‪ :‬این روند در حالی‬ ‫اتفاق افتاد که برخالف قوانین موجود تعرفه واردات‬ ‫باید امسال با کاهش همراه بود اما درحقیقت شاهد‬ ‫افزای��ش میزان تعرفه واردات بودی��م که اثرات این‬ ‫اقدام در بازار به مراتب بیش��تر از افزایش نرخ است‪.‬‬ ‫مدی��ر بازاریابی ارین موتور اثر این روند در بازار را از‬ ‫دو بعد قابل بررسی دانست و تصریح کرد‪ :‬نخستین‬ ‫اثر روی ن��رخ خودرو و اثری ک��ه در جامعه دارد و‬ ‫ش��وک های روانی ناش��ی از ان از جمله اثرات این‬ ‫روند اس��ت که اثر دوم به مراتب بدتر از افزایش نرخ‬ ‫اس��ت و چند هفته پس از اعالم نرخ ارز‪ ،‬خریداری‬ ‫در بازار اقدام به خرید نکرد و محصوالت شرکت های‬ ‫واردکننده ‪ ۶‬ماه در گمرکات دپو شد که هزینه هایی‬ ‫برای واردکننده به همراه داشت و هزینه های بزرگی‬ ‫ب��ود‪ .‬این در حالی بود که بهتر از اینها می ش��د این‬ ‫موض��وع را مدیریت کرد اما تصمیم های نادرس��تی‬ ‫گرفته ش��د و شوک روانی بدی به بازار وارد کرد در‬ ‫حالی که این امکان وجود داش��ت با تصمیم درست‬ ‫این موضوع را به راحتی کنترل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حرک�ت ب�ه س�مت مدیری�ت پویا در‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫تصمیم��ات اخیر دولت در حالی به عنوان یکی از‬ ‫موانع جذب سرمایه گذار خارجی در صنعت خودرو‬ ‫به ش��مار م��ی رود که برخ��ی از فع��االن این حوزه‬ ‫معتقدند‪ ،‬بس��تن چشم روی کس��ب سود بیشتر از‬ ‫مش��ارکت با خارجی ها می تواند در مرحله نخس��ت‬ ‫محرک خوبی برای جذب سرمایه گذار خارجی باشد‬ ‫چراکه با وجود ریسک باالی سرمایه گذاری در ایران‬ ‫و امکان ش��ناخت بیش��تر بازار از س��وی خارجی ها‬ ‫بای��د زمینه جذب انه��ا را فراهم ک��رد؛ اقدامی که‬ ‫کش��ورهای همس��ایه نیز در این باره انجام دادند و‬ ‫توانستند در ردیف بهترین صنایع قرار گیرند‪ .‬عقیل‬ ‫مصطفایی‪ ،‬مدیر بازاریابی شرکت ارمان موتور کویر‬ ‫نی��ز با تاکید بر اینکه درحال حاضر ش��رایط باثباتی‬ ‫را در بخش س��رمایه گذاری ش��اهد نیستیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وقتی اقتصاد پویا نیس��ت و ثب��ات اقتصادی نداریم‬ ‫و از س��وی دیگر جریانات نوسان نرخ ارز در شرایط‬ ‫مناس��بی قرار ن��دارد و از همه بدتر س��وءمدیریت‬ ‫وج��ود دارد باعث می ش��ود س��رمایه گذار داخلی و‬ ‫خارجی از س��رمایه گذاری در کش��ور دور شود‪ .‬وی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینکه وقتی نمی توان نس��بت به جذب‬ ‫س��رمایه گذار داخلی اقدام کرد چگونه سرمایه گذار‬ ‫خارجی حاضر به س��رمایه گذاری در ایران با ریسک‬ ‫باال خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬این شرایط در حالی است که‬ ‫سرمایه گذاران خارجی به راحتی امکان تحقیق بازار‬ ‫را دارند و می توانند ریس��ک های بازار را شناس��ایی‬ ‫و از س��رمایه گذاری در ایران خ��ودداری کنند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که به دلیل ش��رایط فعلی اقتصاد‪،‬‬ ‫س��رمایه گذار داخلی نیز چن��دان تمایلی برای ورود‬ ‫به ایران ندارد و در این شرایط سرمایه گذار خارجی‬ ‫هم برای ورود به ای��ران با تردید همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال در زمینه خودرو با اش��اره ب��ه اقدامات‬ ‫کش��ورهای همسایه در جذب س��رمایه گذار تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در کشوری همچون ترکیه به صورت همزمان‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاران داخلی و خارجی ش��رایطی‬ ‫فراهم ش��ده که همه صنایع اصلی فعال ش��ده و در‬ ‫ردی��ف صنایع برتر ق��رار گیرند ام��ا در ایران وقتی‬ ‫نمی ت��وان مدیریت خوبی بر صنایع داش��ت و هنوز‬ ‫مشکالتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد‬ ‫و از بخش خصوصی به طور واقعی حمایت نمی شود‬ ‫شرایطی به وجود خواهد امد که در مرحله نخست‬ ‫س��رمایه گذار داخلی متضرر‪ ،‬ورشکس��ت و س��پس‬ ‫فراری می شود و سرمایه گذار خارجی نیز به تاسی از‬ ‫اینک��ه نمی توان از او حمایت کرد به خروج از ایران‬ ‫اقدام خواهد کرد‪.‬مصطفای��ی بر ضرورت حرکت به‬ ‫س��مت مدیریت پویا تاکید و اظهار ک��رد‪ :‬اگر قرار‬ ‫اس��ت صنعت خ��ودرو براس��اس نظام ه��ای خاص‬ ‫اروپایی حرکت کند باید متناس��ب با شرایط بومی‬ ‫و اقتصادی کشور پیش رود که تاکنون این روند در‬ ‫صنعت خودرو رخ نداده است‪.‬‬ ‫مدیر بازاریابی ش��رکت ارمان موت��ور کویر ادامه‬ ‫داد‪ :‬س��رمایه گذار خارج��ی به دنبال کس��ب بهره‬ ‫بیش��تر است و اگر شرایط به گونه ای مناسب فراهم‬ ‫ش��ود با قراردادن فناوری و پ��ول در اختیار صنعت‬ ‫خودرو ایران ش��رایط را برای خودروس��ازان داخلی‬ ‫مهیا می کند اما اگر در این میان س��ودی نصیب او‬ ‫نش��ود‪ ،‬این ورود امکان پذیر نیست بنابراین اگر قرار‬ ‫است به دنبال جذب طیف وسیعی از سرمایه گذاران‬ ‫خارجی باش��یم باید در شرایط حاضر به فکر کسب‬ ‫س��ود بیشتر نباشیم و حتی در مواردی اجازه دهیم‬ ‫انها س��ود کرده و شرایط را برای ما مهیا کنند تا از‬ ‫گردش مالی و فناوری انها استفاده کنیم و سال های‬ ‫بعد به سود برسیم و ثمره ان را ببریم‪ .‬به طور قطع‬ ‫این ثمره وقتی به نتیجه می رس��د که از منافع خود‬ ‫بگذریم و به اینده بهتر بیندیش��یم‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر قرار است س��رمایه گذار خارجی در کنار فعاالن‬ ‫صنعت خودرو قرار گیرد خودروس��ازان داخلی باید‬ ‫در روزهای نخس��ت میزان دریافت سود را محدود‬ ‫کنند و توسعه را در دستور کار قرار دهند و با بزرگ‬ ‫ش��دن به درامدزایی زیاد برس��ند ام��ا هم اکنون به‬ ‫دلیل مش��کالت اقتصادی اخیر ترجیح می دهند در‬ ‫لحظه سود کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم انداز روشن سرمایه گذاری‬ ‫این اظهارات در حالی مطرح می ش��ود که در این‬ ‫ش��رایط به ظاهر نامساعد نیز برخی از خودروسازان‬ ‫موف��ق به جذب س��رمایه گذاری خارجی ش��دند و‬ ‫توانس��تند ضمن توس��عه اقدامات خود‪ ،‬برنامه های‬ ‫توس��عه ای نیز برای اینده ترس��یم کنند‪ .‬به اعتقاد‬ ‫انها‪ ،‬ش��رایط فعل��ی فرصتی مناس��ب برای صنعت‬ ‫خودرو بوده و توانس��ته س��رمایه گذاران متعددی را‬ ‫وارد صنعت خودرو ایران کند‪ .‬حس��ن اکبری‪ ،‬مدیر‬ ‫بازاریاب��ی کرمان موتور نظ��ر متفاوتی دارد و معتقد‬ ‫است بازار خوب و جذاب ایران برای سرمایه گذاران‬ ‫خارجی مش��وق خوبی برای سرمایه گذاری خارجی‬ ‫اس��ت و به دلیل این بازار خوب‪ ،‬نوس��انات سیاسی‬ ‫تاثیر چندانی بر سرمایه گذاری های خارجی نخواهد‬ ‫گذاشت‪ .‬به اعتقاد او روند فعلی صنعت خودرو نشان‬ ‫از روند رو به رشد ورود و سرمایه گذاری خارجی در‬ ‫صنعت خودرو ای��ران دارد و درحال حاضر وضعیت‬ ‫مناسب است و چشم انداز روشنی نیز دارد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫ادغام سامورایی ها از شایعه تا واقعیت‬ ‫ش��ایعات مربوط به ادغام مزدا و تویوت��ا این دو برند معروف با‬ ‫یکدیگر رد ش��د ؛ اما مزدا و تویوتا به همکاری طوالنی مدت خود‬ ‫ادامه خواهند داد‪ .‬این همکاری شامل ساخت کارخانه بزرگ ‪1/6‬‬ ‫میلیارد دالری در ش��مال االباما اس��ت‪ .‬درحالی که این همکاری‬ ‫نش��انه ای از اغ��از فرایند ادغام دو ش��رکت به ش��مار می رود اما‬ ‫مدیرعامل مزدای امریکای ش��مالی س��ریعاً این ایده را رد کرده‬ ‫و خط بطالنی بر ش��ایعه احتمال تبدیل مزدا به زیر شاخه فرعی‬ ‫تویوتا کش��یده اس��ت‪ .‬ماس��اهیرو مورو گفته که این دو کمپانی‬ ‫برنامه ای برای ادغام ندارند‪ .‬برنامه های مزدا برای حفظ استقالل‬ ‫خ��ود همچنان به قوت خ��ود باقی مانده اما این دو خودروس��از‬ ‫به همکاری با یکدیگر در توس��عه محص��والت و تکنولوژی های‬ ‫جدی��د ادامه خواهن��د داد‪ .‬مورو همچنی��ن در دیترویت درباره‬ ‫اینده خودروهای الکتریکی و س��لول سوختی نیز صحبت کرده‬ ‫و گفت��ه که این فناوری ه��ا به اندازه اینده خ��ود خودروها مهم‬ ‫هستند‪ .‬البته مزدا هنوز هم باور دارد پیشرانه های احتراق داخلی‬ ‫می توانند به لطف پیشرفت های صورت گرفته در فناوری حداقل‬ ‫یک دهه دیگر نی��ز دوام بیاورند‪ .‬مورو می گوید‪ :‬این مهندس��ی‬ ‫خالص پیش��رانه احتراق داخلی و راه مزداست‪ .‬این پیشرانه ها به‬ ‫مدد فناوری های جدید در اینده بهتر نیز خواهند شد‪ .‬همان گونه‬ ‫ک��ه جامعه و زمان به پیش می رود م��زدا نیز همین گونه خواهد‬ ‫بود‪ .‬بخش��ی از اس��تراتژی جدید مزدا استفاده از فناوری اسکای‬ ‫اکتیو ‪ X‬اس��ت‪ .‬پیش��رانه ای که بدون اس��تفاده از جرقه احتراق‬ ‫دارد همین اگوس��ت گذشته معرفی شد و اولین قدم ها به سوی‬ ‫اس��تراتژی پایدار زوم ‪ 2030‬به ش��مار می رود‪ .‬برنامه یاد ش��ده‬ ‫همچنین ش��امل معرفی فن��اوری خودران و ت�لاش کلی برای‬ ‫کاهش میزان متوسط دی اکسید کربن تا ‪ 50‬درصد در مقایسه با‬ ‫سال ‪ 2020‬و کاهش ‪ 90‬درصدی تا سال ‪ 2050‬است‪.‬‬ ‫‪ 21‬بهمن‪ 1396‬‬ ‫‪ 23‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬فوریه‪2018‬‬ ‫سال اول شماره ‪5‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی تاریخچه برخی فیلم های سینمایی با حضور خودروهای «شاخ»‬ ‫دست جیمز باند در جیب استون مارتین‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫صنعت سینما بخش عمده ای از چرخش مالی را در میان کمپانی های سازنده فیلم داشته که موجب شده تا فناوری در این عرصه به سرعت در حال‬ ‫پیش��رفت باش��د‪ .‬با این حال نمی توان این نکته را فراموش کرد که این صنعت نه تنها برای ش��رکت های سازنده فیلم سود اور بوده بلکه دست در‬ ‫جیب دیگر صنایع نیز داشته است‪ .‬در این میان باید از صنعت خودرو نام برد که برای شناساندن برخی محصوالت خود دست به دامن سریال ها‬ ‫و فیلم های س��ینمایی ش��دند تا بتوانند خودروهای خود را با تیراژ باالتر به سینما دوستان و یا بینندگان سریالها با نقش افرینی خودروهایشان‬ ‫عرضه کنند‪ .‬س��ینما و اتومبیل‪ ،‬دو پدیده با قدمت بیش از یک قرن که هر یک زندگی انس��ان را به طور متفاوتی دگرگون کردند‪ ،‬گه گاهی در‬ ‫ترکیب با یکدیگر خاطره ساز شده اند‪ .‬استفاده از اتومبیل در سینمای کالسیک هالیوود به عنوان پیش زمینه اصلی و در برخی موارد نقش‬ ‫اول فیلم‪ ،‬امری مرس��وم بوده و همچنان نیز ادامه دارد‪ .‬با این حال باید گفت س��ینما و اتومبیل‪ ،‬دو پدیده با قدمت بیش از یک قرن‬ ‫هس��تند که هر یک زندگی انس��ان را به طور متفاوتی دگرگون کردند و گهگاهی در ترکیب با یکدیگر خاطره س��از شده اند‪ .‬استفاده از‬ ‫اتومبیل در س��ینمای کالس��یک هالیوود به عنوان پیش زمینه اصلی و در برخی موارد نقش اول فیلم‪ ،‬امری مرسوم بوده و همچنان نیز‬ ‫ادامه دارد‪ .‬در ادامه به معرفی برخی نقش افرینان خودرویی در فیلم های سینمایی می پردازیم‪.‬‬ ‫‹اس�تون مارتی�ن دی ب�ی ‪( 5‬فیل�م‬ ‫‹‬ ‫گلدفینگر )‪1964‬‬ ‫‹ش�لبی ‪( 1967 GT500‬سرقت در‬ ‫‹‬ ‫‪ 60‬ثانیه) ‪2000‬‬ ‫‪ ‬مش��هورترین خودروی س��ینمایی تاریخ در سال ‪ 1963‬به‬ ‫این فیلم که در حقیقت نس��خه ای مدرن از س��رقت در ‪60‬‬ ‫عنوان جایگزین س��ری ‪ DB4‬ب��ه بازار معرفی ش��د‪ .‬طراحی بدنه‬ ‫ثانیه س��ال ‪ 1974‬است‪ ،‬در س��ال ‪ 2000‬با هنرنمایی نیکالس کیج‬ ‫زیبای ان را اس��تودیو «کاروزریا تورین��گ» بر عهده گرفته بود و از یک‬ ‫روی پرده س��ینماها رفت‪ .‬داس��تان فیلم روایت تالش گروهی از سارقان‬ ‫برد‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪ 6‬س��یلندر خطی ‪ 4‬لیتری به قدرت ‪ 282‬اسب بخار بهره می‬ ‫حرفه ای برای سرقت فهرستی از خاص ترین اتومبیل های کالیفرنیاست‪ .‬اخرین‬ ‫اتومبیل‬ ‫ای��ن اتومبیل به خودی خود یک اثر هنری متحرک اس��ت و زمانی که به‬ ‫خودروی باقیمانده در فهرس��ت که به نوعی س��تاره فیلم است‪ ،‬یک شلبی جی تی‬ ‫مخصوص ‪ 007‬تبدیل ش��ود نیز خ��اص تر جلوه می کند‪ .‬فهرس��ت گجت ها و‬ ‫‪ 500‬خاکس��تری رنگ با خطوط مشکی‪ ،‬رینگ های امریکن ریسینگ‪ ،‬پیشرانه‬ ‫‹ ‹لوت�وس اس�پریت ‪1977‬‬ ‫‹ ‹فورد موس�تانگ ج�ی تی ‪390‬‬ ‫تجهیزات استفاده شده در ان شامل مسلسل های خودکار‪ ،‬صندلی اجکتور‪،‬‬ ‫‪ 427‬کبری جت و کیت بدنه ای زیباس��ت که با نام النور شناخته می شود‪.‬‬ ‫(جاسوسی که عاشق من بود) ‪1977‬‬ ‫(فیلم بولت) ‪1968‬‬ ‫اس��پری روغن و ‪ ...‬می ش��وند ام��ا جالب ترین ویژگی ای��ن اتومبیل‪،‬‬ ‫فیل��م با تعقیب و گریز النور و نیروی پلیس ش��هر ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫اخری��ن اتومبی��ل قرار گرفت��ه در فهرس��ت نیز از‬ ‫هر اتومبیلی که توسط استیو مک کویین رانده می شد‬ ‫سیس��تم موقعیت یاب ان با نمایش��گری در وسط کنسول است‬ ‫تع��داد ‪ 12‬النور ش��امل ‪ 3‬خودروی واقع��ی و ‪ 9‬بدنه مخصوص‬ ‫جالب ترین خودروهای مامور ‪ 007‬است‪ .‬نسل اول اسپریت‬ ‫یا حتی مورد تحسین قرار می گرفت‪ ،‬بالفاصله جذاب تر می شد‪.‬‬ ‫که سیس��تم های جی پی اس امروزی را در ذهن تداعی می‬ ‫تصادفات برای اس��تفاده در س��کانس های مختلف ساخته‬ ‫در سال ‪ 1976‬با طراحی بدنه اثر جورجیارو‪ ،‬بدنه فایبرگالس و‬ ‫فیلم روایتگر داستان فرانک بولت‪ ،‬افسر پلیس سان فرانسیسکو است‬ ‫کند‪ .‬دی بی ‪« 5‬جیمز باند» در س��ال ‪ 2010‬به قیمت‬ ‫شد که سالم ترین نمونه انها در سال ‪ 2013‬به مبلغ ‪1‬‬ ‫پیشرانه ‪ 2‬لیتری ‪ 4‬سیلندری که توانایی تولید ‪ 160‬اسب بخار را داشت‬ ‫که موظف به حفاظت از یک ش��اهد خطرناک تا زمان برگزاری دادگاه می‬ ‫‪ 4/6‬میلیون دالر به فروش رفت‪.‬‬ ‫میلیون دالر به فروش رسید‪.‬‬ ‫به بازار عرضه ش��د‪ .‬اسپریت هدایت شده توسط باند در سکانس تعقیب و‬ ‫شود‪ .‬خودروی شخصی بولت یک فورد موستانگ سبز رنگ است که دستخوش‬ ‫گریزی طوالنی با یک موتورسیکلت‪ ،‬یک اتومبیل و در نهایت یک هلیکوپتر نقش‬ ‫تغییرات��ی مانند حذف زه ها و لوگوهای بدنه‪ ،‬رینگ های امریکن ریس��ینگ و فرمان‬ ‫افرینی می کند و در نهایت با تبدیل شدن به یک زیردریایی در اعماق دریا ناپدید می شود‪.‬‬ ‫چوبی شلبی با دور دوزی چرم شده است‪ .‬تعقیب و گریز مشهور بولت‪ ،‬که به عنوان بهترین‬ ‫در ابتدا عوامل ساخت فیلم برای انتخاب خودروی باند دچار سردرگمی بودند و‬ ‫و واقع گرایانه ترین تعقیب و گریز تاریخ س��ینما ش��ناخته می ش��ود در مرکز ش��هر و‬ ‫‹ ‹ف�ورد گ�رن تورین�و ‪1974‬‬ ‫از طرفی اس��پریت جدیدترین خودروی اسپرت بازار بریتانیا بود که حضور‬ ‫خیابان های پر فراز و نش��یب‪ ،‬شروع ش��ده و با انفجار خودروی نقش منفی‪ ،‬یک‬ ‫(استارسکی و هاچ) ‪1975-79‬‬ ‫ان در پ��رده نق��ره ای تاثیر بس��زایی در فروش ان می گذاش��ت‪ .‬مدیر‬ ‫دوج چارجر ‪ 1968‬مشکی رنگ‪ ،‬در یک پمپ بنزین در حومه شهر به پایان‬ ‫‪ ‬استارس��کی و هاچ‪ ،‬پرطرفدارترین سریال پلیسی‬ ‫رواب��ط عمومی لوت��وس در اقدامی جالب با پوش��اندن ارم های‬ ‫می رس��د‪ .‬گرچه از سرنوشت و حتی تعداد چارجرها و موستانگ های‬ ‫ده��ه ‪ 70‬امریکا‪ ،‬داس��تان پرونده های جنایی ‪ 2‬افس��ر به‬ ‫بدنه یک دستگاه اسپریت و پارک کردن ان مقابل استودیو‬ ‫بولت اطالعات موثقی در دس��ت نیس��ت‪ ،‬اما ب��ه تازگی یکی از‬ ‫همین نام ها در هری خیالی به نام بی س��یتی اس��ت‪ .‬اتومبیل‬ ‫فیلمسازی‪ ،‬باعث جلب نظر عوامل ساخت برای انتخاب‬ ‫موستانگ های مورد استفاده در این فیلم پس از سال ها در‬ ‫اصل��ی انها یک دس��تگاه فورد گرن تورین��و ‪ 1974‬قرمز رنگ با خط‬ ‫اسپریت شد‪.‬‬ ‫حالی که بدنه ان به رنگ سفید تغییر شکل داده شده‬ ‫کش��ی مخصوص سفید است‪ .‬این خط ها از باالی گلگیر جلو اغاز شده و با‬ ‫بود پیدا شده و به امریکا منتقل شد‪.‬‬ ‫باال رفتن از س��تون های دو طرف‪ ،‬روی س��قف به یکدیگر می پیوندند‪ .‬تورینو از‬ ‫کوپه های سایز متوسط فورد بود و با وجود طراحی زیبا و توانایی فنی چشمگیر‪ ،‬همواره‬ ‫زیر س��ایه محبوبیت موستانگ قرار داشت ولی پس از سال ‪ 1973‬و افول شدید‬ ‫نس��ل دوم موستانگ‪ ،‬که اصالتا اتومبیلی با طراحی ایتالیایی بود به انتخاب‬ ‫کسانی تبدیل ش��د که خواهان خودرویی عضالنی و امریکایی بودند‪.‬‬ ‫پس از حضور این تورینو قرمز رنگ (که با نام مستعار ‪Striped‬‬ ‫‪ Tomato‬شناخته می ش��د) در فصل اول سریال‪ ،‬ترکیب‬ ‫رنگ مورد نظر به فهرست اپشن های مخصوص تورینو‬ ‫تبدیل ش��د و فروش این محصول را در سال بعد‬ ‫چندین برابر کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ف�ورد فالک�ون ایکس ب�ی ‪1973‬‬ ‫(مکس دیوانه ‪1981 )2‬‬ ‫‪ ‬س��ه گانه فیلم های مکس دیوانه با بازی مل گیبس��ون‪،‬‬ ‫وقوع پدیده ای مانند اخرالزمان را در بیابان های اس��ترالیا نشان‬ ‫می دهد‪ .‬زمان و مکانی که قحطی سوخت‪ ،‬اب و غذا منجر به طغیان‬ ‫مردم و زندگی به ش��یوه دزدان و راهزن ها ش��ده است‪ .‬مکس که یک افسر‬ ‫پلیس اس��ت‪ ،‬پس از قتل خانواده اش توس��ط گروهی از موتورس��واران به یک‬ ‫شکارچی تنها در بیابان ها تبدیل می شود‪ .‬خودروی مورد استفاده در این فیلم‪ ،‬یک‬ ‫‹ ‹دوج چلنج�ر ‪( 1970‬نقط�ه‬ ‫فالکون ایکس بی ‪ ،1973‬از محصوالت ش��عبه اس��ترالیایی فورد است که روی‬ ‫تالقی) ‪1971‬‬ ‫پلت فرم مش��ترک با موس��تانگ قرار دارد‪ .‬این خودرو مشکی رنگ دارای‬ ‫کوالسکی‪ ،‬راننده تحویل خودروهای سرقتی در میان‬ ‫ی��ک دماغه کامال متفاوت‪ 8 ،‬خروجی اگزوز بیرون زده از کناره ها و‬ ‫ایالت ها‪ ،‬جدیدترین س��فارش خود یک دوج چلنجر س��فید‬ ‫فضای مخصوص قرارگیری اس��لحه و چاقو در داخل درهاست‪.‬‬ ‫رنگ را برای تحویل از دنور به س��ان فرانسیسکو دریافت می کند؛‬ ‫فالک��ون مکس دارای پیش��رانه ‪ 5/8‬لیت��ری یا ‪ 351‬اینچ‬ ‫مس��افتی ‪ 1900‬کیلومتری که رانندگی مداوم سه روزه را می طلبد ولی‬ ‫مکعبی است که با یکم سوپرشارژر نمایشی در فیلم‬ ‫کوالس��کی باید خود را تا ساعت ‪ 3‬ظهر فردا به کالیفرنیا برساند‪ .‬فیلم سرشار‬ ‫ظاهر می شود‪.‬‬ ‫از رانندگی با سرعت باال‪ ،‬تصادفات و تعقیب و گریزهای میان کوالسکی و پلیس در‬ ‫بیابان های یوتا و نواداس��ت‪ .‬در سکانس های دیگر شاهد جدال میان چلنجر و جگوار ای‬ ‫تایپ خاکستری رنگی هستیم که با پرت شدن جگوار به رودخانه به پایان می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹لینکلن فیوچرا کانس�پت ‪1955‬‬ ‫چلنجر که جدیدترین محصول داج محس��وب می شد از پیشرانه ‪ 440‬مگنوم‬ ‫(سریال تلویزیونی بتمن)‬ ‫‪ 375‬اس��ب بخاری‪ ،‬گیربکس دستی و رینگ های رالی بهره می برد‪ .‬در‬ ‫فیوچرا‪ ،‬کانس��پت موفقی بود که در س��ال ‪1955‬‬ ‫پایان فیلم‪ ،‬پلیس با ردیابی کوالسکی راه را با بلوک های بتنی بر او‬ ‫توسط لینکلن و در نمایشگاه اتوشو از ان رونمایی شد‪ .‬این‬ ‫می بندد و فیلم با برخورد شدید چلنجر (که البته در برخورد با‬ ‫کانس��پت گران قیمت توسط بیل اش��میت و جان نجار طراحی‬ ‫یک دستگاه شورولت کامارو ‪ 1967‬جایگزین شده است)‬ ‫و در تورین ایتالیا‪ ،‬توس��ط گیا به صورت دس��ت س��از تولید شد‪ .‬این‬ ‫با موانع و انفجار ان به پایان می رسد‪.‬‬ ‫اتومبیل توسط کمپانی فورد به جرج پریس فروخته شد‪ .‬در ‪ 1966‬بریس‬ ‫س��فارش طراحی یک اتومبیل برای ش��و تلویزیونی بتم��ن را دریافت و فیوچرا‬ ‫را گزینه ای مناس��ب ب��رای الگوی کار ارزیابی کرد‪ .‬او معتق��د بود بدنه غیرمعمول‬ ‫و بالچه ه��ای عقب ان ایده ای عالی برای ش��کل گیری بتموبیل اس��ت‪ .‬نتیجه‬ ‫نهایی کار خودرویی به رنگ مش��کی با خطوط قرمز‪ ،‬روباز و دارای شیشه‬ ‫های حبابی شکل بود‪ .‬بتمومبیل از پیشرانه ‪ 368‬اینچ مکعبی فورد‬ ‫نیرو می گرفت‪ .‬بریس پس از اتمام ساخت سریال نیز همچنان‬ ‫مالک فیوچرا بود و ان را در سال ‪ 2013‬در حراجی برت‬ ‫جکسون به قیمت ‪ 4/6‬میلیون دالر به فروش رساند‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫ شنبه ‪ 21‬بهمن‪ 23 1396‬جمادی االول ‪ 10 1439‬فوریه‪ 2018‬سال اول شماره ‪5‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫سردبیر‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫هم��کاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬س��اراگلچین‪،‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫چاپ‪:‬کار و کارگر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫رویداد‬ ‫استفاده از میمون و انسان ممنوع‬ ‫دولت المان اس��تفاده از میمون و انس��ان در برخی ازمایش های مربوط به‬ ‫بررسی تاثیرات دود اگزوز خودروهای دیزلی را محکوم کرد‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش بی بی س��ی‪ ،‬رس��انه های المان��ی گ��زارش کردند این‬ ‫ازمایش هایی توس��ط ش��رکتی به نام ‪ EUGT‬انجام ش��ده اند ‪ ،‬موسس��ه ای‬ ‫تحقیقاتی که از س��وی ش��رکت های فولکس واگن‪ ،‬دایملر و ‪ BMW‬تحت‬ ‫حمایت مالی قرار دارد‪ .‬اگرچه این ش��رکت س��ال گذشته توسط شرکت های‬ ‫خودروس��ازی منحل اعالم شد اما اطالعات مربوط به شیوه های ازمایش های‬ ‫ان‪ ،‬به تازگی خبرس��از ش��ده اس��ت‪ .‬دولت الم��ان چنی��ن ازمایش هایی را‬ ‫غیرقابل توجیه اعالم کرده و خواس��تار دسترسی به جزئیات انجام انها شده‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��رکت دایملر نیز انجام چنین ازمایش هایی را محکوم کرده اس��ت‪.‬‬ ‫فولکس واگن نیز به عنوان ش��رکت خودروس��ازی دیگری که با ‪ EUGT‬در‬ ‫ارتباط بوده‪ ،‬هنوز نتوانس��ته نامش را از پرونده رسوایی دیگری پاک کند که‬ ‫از مدتی پیش و با افشای دستکاری یک برنامه کامپیوتری که میزان گازهای‬ ‫االین��ده موجود در دود اگزوز خودروهای دیزلی را کمتر نش��ان می داد‪ ،‬اغاز‬ ‫ش��د‪ .‬این ش��رکت همچنین در س��ال ‪ 2015‬پذیرفت که با نصب ابزارهایی‬ ‫تقلب��ی‪ ،‬میزان گازه��ای االینده خودروهای صادراتی این ش��رکت به امریکا‬ ‫ط زیست المان‪ ،‬باربارا‬ ‫را کمتر از میزان واقعی نش��ان داده اس��ت‪ .‬وزیر محی ‬ ‫هندریکز این ازمایش ها را منفور توصیف کرد و از اینکه گروهی از دانشمندان‬ ‫پذیرفته اند چنین ازمایش هایی انجام دهند ابراز بهت زدگی کرد‪.‬‬ ‫براساس گزارش نیویورک تایمز‪ ،‬تحقیقات موسسه ‪ EUGT‬با هدف تقابل‬ ‫با تصمیم س��ال ‪ 2012‬سازمان بهداش��ت جهانی که خودروهای دیزلی را به‬ ‫عنوان موارد س��رطان زا دسته بندی کرده بود‪ ،‬اغاز شد‪ .‬گفته می شود در سال‬ ‫‪ 2014‬این موسسه ‪ 10‬میمون را درون مخازنی کوچک در معرض دود اگزوز‬ ‫خودروهای دیزلی مختلفی‪ ،‬از جمله بیتل فولکس واگن دیزلی قرار داده است‪.‬‬ ‫این ازمایش ها در الباکورک نیومکزیکو انجام گرفته اند‪.‬‬ ‫پ��س از ان دیگر رس��انه های المانی گ��زارش کردند ‪ 19‬م��رد و ‪ 6‬زن در‬ ‫ازمایش��ی مشابه توسط این موسس��ه ‪ ،‬دود اگزوز خودروهای دیزلی را تنفس‬ ‫کرده ان��د‪ .‬طی یک ماه ازمایش این افراد در مع��رض مقادیر متفاوتی از دود‬ ‫دیزلی حاوی اکسید نیتروژن سمی قرار گرفته اند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!