هفته نامه روزگار خودرو شماره 8 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 8

هفته نامه روزگار خودرو شماره 8

هفته نامه روزگار خودرو شماره 8

‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‪12‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪8‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫امریکایی ها‬ ‫سر کالس درس‬ ‫ژاپن نشستند‬ ‫‪6‬‬ ‫سهم ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫تومانی اسقاط‬ ‫در هزینه تولید!‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫دنیای تاریک بازار سیاه قطعات‬ ‫ورود قطعات تقلبی‬ ‫در امریکا به مرز‬ ‫هشدار رسید‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪12‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪8‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫خدمات پس از فروش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تولید صادرات محور‪ ،‬راهکاری برای جذب شرکای خارجی‬ ‫س�یدجواد حس�ینی کیا ‪ -‬عضو کمیس�یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ :‬در جریان توافق های بین المللی شرکت های‬ ‫خودروساز که پس از برجام وارد فاز تازه ای شد به طور قطع شرکت هایی‬ ‫که به دنبال تولید صادرات محور باشند می توانند خودروسازان خارجی‬ ‫را با اشتیاق بیشتری وارد فاز همکاری با شرکت های داخلی کنند‪ .‬امروز‬ ‫بخش��ی از همکاری های بین المللی در اختیار ش��رکت های خودروساز‬ ‫و بخش��ی نیز از حیطه اختیارات ش��رکت ها خارج اس��ت اما بررسی این‬ ‫روندها نش��ان می دهد در حوزه ای که در اختیار شرکت های خودروساز‬ ‫بوده تالش های خوبی از س��وی ایران خودرو ش��ده که در نهایت منجر به‬ ‫تواف��ق و تفاهم های خوبی در حوزه تولی��د و طراحی پلتفرم های جدید‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬فعالیت س��ال های اخیر در ایران خودرو حکایت از تالش‬ ‫بی وقفه این ش��رکت برای توس��عه و ارتقای تولید در این مجموعه بزرگ‬ ‫صنعت��ی دارد و این روند نش��ان می دهد که این گروه خودروس��ازی به‬ ‫روزهای اوج بازگش��ته و در حال نزدیک ش��دن به سطوح بین المللی در‬ ‫عرصه صنعت خودروسازی است و انتظار می رود در اینده نزدیک شاهد‬ ‫ورود فناوری های جدید به صنعت خودرو کش��ور باشیم‪ .‬هرچند در این‬ ‫مسیر بخش��ی از همکاری های بین المللی خارج از تعهدات شرکت های‬ ‫خودروساز است و تنها به پایبندی کشورها به موضوع برجام و توافق های‬ ‫انجام ش��ده بازمی گ��ردد اما در عین حال باید توجه ک��رد که امروز بازار‬ ‫خوبی پیش روی خودروسازان داخلی است و شرکت ها از ظرفیت فروش‬ ‫فراوانی برخوردار هس��تند و در صورتی که این ظرفیت با دانش و فناوری‬ ‫روز جهانی همراه ش��ود به طور قطع صنعت خودرو ایران سهم مهمی در‬ ‫بازارهای جهانی به دس��ت خواهد اورد‪ .‬توجه به این نکته ضروری اس��ت‬ ‫که هرچند در این س��ال ها تنوع خوبی در تولیدات ش��رکت ایران خودرو‬ ‫به وج��ود امده اما الزم اس��ت ب��ه این موضوع توجه ش��ود هر تنوعی که‬ ‫ایجاد می ش��ود باید همراه با فن��اوری روز و عرضه محصوالت باکیفیت و‬ ‫اپشن های متفاوت باشد تا برای مشتریان جاذبه ایجاد کند‪.‬‬ ‫بررسی کاستی های خدمات پس از فروش در صنعت خودرو نشان داد‬ ‫چالش هایی خارج از اختیار خودروسازان‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫حیات هر محصول از لحظه ای که به دست مشتری‬ ‫می رسد اغاز می شود و از همان نقطه خدمات پس از‬ ‫فروش معنای واقعی پیدا می کند و صنعت خودرو نیز‬ ‫از این قاعده مس��تثنا نیست‪ .‬به طور قطع زمانی یک‬ ‫شرکت خودروسازی می توان‬ ‫به فروش خود امیدوار باشد که خدمات شایسته ای‬ ‫را به مش��تریان خ��ودرو ارائه ده��د و نگاهی به روند‬ ‫فعالیت شرکت های خودروسازان جهانی نشان می دهد‬ ‫که این صنعت‪ ،‬ب��ازار بزرگی را ایجاد کرده به طوری‬ ‫که بازار خدم��ات پس از فروش در صنعت خودرو در‬ ‫س��طح جهانی تبدیل به یک کسب وکار ‪۷۴۰‬میلیارد‬ ‫دالری شده است‪ .‬هرچند این خدمات در دنیای امروز‬ ‫تبدیل به یک صنعت ش��ده و بدون شک تا یک دهه‬ ‫اینده شاهد شکوفایی و تغییرات زیادی خواهد بود که‬ ‫این تحوالت تغییر مس��یر صنعت خودروسازی را رقم‬ ‫می زند با این حال در ایران با چالش های جدی همراه‬ ‫است‪ .‬در حالی که در کشورهای پیشرفته تولیدکننده‬ ‫خودرو تا زمانی که خودرو زیر پوش��ش گارانتی قرار‬ ‫دارد خدم��ات پس از فروش به معن��ای بدون هزینه‬ ‫بودن ارائه خدمات به خودرو است و در اقالم مصرفی‬ ‫حداق��ل هزینه دریافت خواهد ش��د ام��ا گارانتی در‬ ‫ای��ران مفهوم چندان دقیقی به ویژه در صنعت خودرو‬ ‫ندارد‪ .‬بررسی نتایج رضایتمندی مشتریان از خدمات‬ ‫پ��س از ف��روش خودروها نیز نش��ان می دهد همواره‬ ‫در گزارش های این ش��رکت واردکنندگان که ناگزیر‬ ‫ب��ه فعالیت با اس��تانداردهای بین المللی هس��تن ِد در‬ ‫صدر جدول رده بندی قرار می گیرند و خودروس��ازان‬ ‫ب��زرگ داخلی نیز رده های میانی را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬هرچند این ش��رایط به دلیل مشتریان کمتر‬ ‫ش��رکت های واردکننده اس��ت اما در عین حال باید‬ ‫ب��ه موض��وع باکیفیت ب��ودن محص��والت و قطعات‬ ‫خودروهای خارجی نیز اش��اره ک��رد‪ .‬همانطور که به‬ ‫اعتقاد بس��یاری از کارشناسان‪ ،‬سطح کیفی خودروها‬ ‫و قطعات نقش بس��یار مهمی در میزان رضایتمندی‬ ‫مش��تریان از خدمات پس از ف��روش خودروها دارد و‬ ‫طبیعی است مش��تریان خودروهای وارداتی رضایت‬ ‫بیش��تری از این خدمات داش��ته باش��ند‪ .‬با این حال‬ ‫انچ��ه همواره به عنوان چال��ش جدی صنعت خودرو‬ ‫یاد ش��ده‪ ،‬خدمات پس از فروش اس��ت؛ خدماتی که‬ ‫مش��تریان این صنعت را همیش��ه ناراضی نگه داشته‬ ‫و انه��ا را به خرید خودروه��ای اروپایی ترغیب کرده‬ ‫اس��ت اما ای��ن خدمات پ��ر از چالش در س��ال های‬ ‫اخی��ر روند رو به رش��دی را طی ک��رده به طوری که‬ ‫گزارش های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‬ ‫به عنوان متولی اصلی این امر نیز نشان می دهد میزان‬ ‫رضایتمندی مش��تریان همواره رو به افزایش بوده اما‬ ‫به راس��تی دلیل چالش های موج��ود در این صنعت‬ ‫چیست؟‬ ‫‹ ‹‪ ۲۴‬درصد نارضایتی ها در تامین قطعه‬ ‫عباس��علی غیاثی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی شرکت های‬ ‫خدم��ات پس از فروش خودرو با اش��اره به ایین نامه‬ ‫اجرای��ی قانون حمای��ت از حق��وق مصرف کنندگان‬ ‫خ��ودرو اظهار ک��رد‪ :‬این ایین نام��ه در حوزه خودرو‬ ‫ب��ه ش��کل قان��ون تصویب ش��ده در حال��ی که این‬ ‫روند در س��ایر صنایع دیده نمی ش��ود که نش��ان از‬ ‫اهمی��ت حمایت از حق��وق مصرف کنن��دگان حوزه‬ ‫خ��ودرو دارد‪ .‬وی با تاکید بر اینک��ه این قانون نحوه‬ ‫پاسخگویی ش��رکت های خودروساز را مشخص کرده‬ ‫و الزام��ی برای انها به وجود اورده‪ ،‬افزود‪ :‬بر اس��اس‬ ‫گزارش های ارائه ش��ده ‪ ۲۴‬درص��د از نارضایتی های‬ ‫موجود در حوزه خدم��ات پس از فروش به کمبود و‬ ‫نبود قطعه اختصاص دارد که با اقدامات انجام ش��ده‬ ‫و همچنی��ن رفع محدودیت های ناش��ی از تحریم ها‬ ‫این میزان نارضایتی به ش��کل چش��مگیری کاهش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬غیاثی با اش��اره به مشکالت پیش امده‬ ‫در زم��ان تحریم ه��ا و ناتوانی خودروس��ازان در ارائه‬ ‫خدمات پس از فروش مناس��ب ب��ه خریداران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاض��ر با اغاز ورود خارجی ها به صنعت‬ ‫خودرو ایران از یک س��و و رفع تحریم های بین المللی‬ ‫از س��وی دیگر مش��کالت در حوزه خدم��ات پس از‬ ‫فروش و همچنی��ن کمبود قطعات تا ان��دازه زیادی‬ ‫برطرف شده و روز به روز نارضایتی ها کاهش می یابد‬ ‫و خودروسازان نیز در تالش برای وارد کردن قطعات‬ ‫اصلی هستند تا مشکالت مصرف کنندگان این حوزه‬ ‫کاهش یابد‪ .‬دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات‬ ‫پ��س از فروش خودرو در پاس��خ به اینکه ایا گارانتی‬ ‫در صنعت خودرو ایران به معنای واقعی کلمه با انچه‬ ‫در دنیا در حال اتفاق اس��ت‪ ،‬یکس��ان است‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬به طور قطع اختالفی در این زمینه وجود دارد‬ ‫و نمی ت��وان ادعا کرد به طور ص��د درصد با انچه در‬ ‫دنیا در حال اجراس��ت یکسان هستیم اما با توجه به‬ ‫قان��ون موجود در این زمینه و پرداخت خواب خودرو‬ ‫اگر نتوانی��م خدمات پس از ف��روش خوبی در زمان‬ ‫گارانتی ارائه دهیم باید نس��بت ب��ه تغییر رویه و به‬ ‫کار بردن راهکارهای جدید در این زمینه اقدام کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به طور قطع به دلیل مش��کالتی که‬ ‫از خارج به خودروس��ازان تحمیل می شود‪ ،‬معضالتی‬ ‫در ای��ن زمین��ه پی��ش خواهد ام��د‪ ،‬تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از مشکالت در حوزه خدمات پس از فروش‬ ‫خودروسازان ریشه بیرونی دارد و سعی شده با نظارت‬ ‫بیش��تر شرکت بازرس��ی و کیفیت اس��تاندارد ایران‪،‬‬ ‫مش��کالت موجود در این حوزه به شکل چشمگیری‬ ‫کاهش یابد‪ .‬غیاثی ادامه داد‪ :‬بررس��ی روند امار ارائه‬ ‫شده از س��وی شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ایران در زمینه خدمات پس از فروش نش��ان می دهد‬ ‫امار موجود در نارضایتی ها در ‪ ۳‬ماه س��وم امسال به‬ ‫شکل چش��مگیری کاهش یافته و تا اندازه زیادی در‬ ‫رفع چالش های خدمات پس از فروش موفق بوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹توان ایران برای خدمات پس از فروش‬ ‫جهانی‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی ش��رکت های خدمات پس از‬ ‫فروش خودرو در تش��ریح تاثیر ورود شرکای خارجی‬ ‫به صنعت خودرو ایران و برنامه ریزی های انجام ش��ده‬ ‫در قال��ب صادرات ‪ ۳۰‬درصد محصوالت مش��ترک و‬ ‫توان خودروس��ازان ایرانی برای ارائه خدمات پس از‬ ‫ف��روش در ش��بکه جهانی اظهار کرد‪ :‬ب��ه طور قطع‬ ‫صادرات این محصوالت در شبکه توزیع جهانی انجام‬ ‫می شود و شریک خودروسازان ایرانی ملزم به تامین‬ ‫قطعات و همچنین اموزش کارکنان در ارائه خدمات‬ ‫پس از فروش بهتر هس��تند بنابراین با توجه به توان‬ ‫فعلی ش��بکه خدمات پس از فروش به نظر نمی رسد‬ ‫مش��کلی در ارائه خدمات با کیفیت باال وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬حتی این ت��وان برای اموزش و‬ ‫س��اخت قطعات با هدف صادرات و ارائه خدمات پس‬ ‫از ف��روش بهتر نیز در میان نیروهای فعال در صنعت‬ ‫خودرو وجود دارد‪ .‬این فعال در حوزه خدمات پس از‬ ‫فروش خودرو در پاسخ به وظایف این انجمن با هدف‬ ‫بازرسی بیشتر عملکرد خودروسازان نیز گفت‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف است بر اساس قانون‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کنن��دگان خودرو به عنوان‬ ‫ی��ک بازوی نظارتی عمل کند و تعدد نظارت نش��ان‬ ‫از دقیق تر بودن انها ن��دارد‪ .‬درحال حاضر با توجه به‬ ‫توانمندی های ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ای��ران گزارش ها ارائه می ش��ود و انجمن نیز نس��بت‬ ‫ب��ه عارضه یابی انه��ا اقدام می کند و نق��اط ضعف را‬ ‫بهبود می بخشد‪ ،‬درنتیجه انجمن نظارت مستقیم بر‬ ‫موضوع خدمات پس از فروش خودروس��ازان و ادیت‬ ‫انها ندارد و کار را به این شرکت واگذار کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش رضایتمندی با رفع تحریم ها‬ ‫در حالی به گفته دبیر انجمن صنفی ش��رکت های‬ ‫خدمات پس از فروش خودرو بس��یاری از چالش های‬ ‫گزارش‬ ‫تجربه های بین المللی «هاوال» در برجی ‪ ۲۳‬طبقه‬ ‫گریت وال موتور در سال ‪ ۱۹۸۴ ( ۱۳۶۲‬میالدی) تاسیس‬ ‫ش��د و ‪ ۶‬س��ال بعد به مالکیت جک وی درامد‪ ۷ .‬سال پس‬ ‫از خصوصی س��ازی گری��ت وال صادرات محص��والت به دیگر‬ ‫کش��ورها اغاز و ای��ن مرکز در س��ال ‪۲۰۰۲ ( ۱۳۸۱-۱۳۸۰‬‬ ‫میالدی) ایجاد شد‪.‬‬ ‫ورود ه��اوال به بازار‪ ،‬گریت وال را در زمره ‪ ۳‬ش��رکت برتر‬ ‫در زمینه فناوری قرار داده و سرانجام سرمایه گذاری جک وی‬ ‫باعث ش��ده هاوال در س��ال ‪ ۲۰۱۶( ۱۳۹۴-۱۳۹۵‬میالدی)‬ ‫ف��روش خود را به ی��ک میلیون خودرو برس��اند و مدل اچ ‪۶‬‬ ‫ان نی��ز رتبه چهارمین شاس��ی بلند پرف��روش دنیا را به خود‬ ‫اختص��اص دهد‪ .‬بازدی��د ‪ ۳‬روزه خبرن��گاران تخصصی حوزه‬ ‫خودرو از مرکز تحقیق و توسعه گریت وال موتور چین نشان‬ ‫داد که تغییر تصور خودروس��ازی چین ب��ا دیدن خط تولید‬ ‫این خودروس��ازی بی دلیل اتفاق نمی افت��د چراکه این مرکز‬ ‫تحقی��ق و توس��عه ‪ ۲۳‬طبقه با ‪ ۱۲۰‬متر ارتف��اع و بیش از ‪۶‬‬ ‫هزار کارمند اس��ت ک��ه برای راه اندازی ان در مدت ‪ ۳‬س��ال‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۳۰‬میلی��ارد یوانی انجام ش��ده که منجر به‬ ‫ساخت سیس��تم تحقیق و توسعه جهانی شده و توانسته این‬ ‫خودروس��ازی را در ردیف برترین های جه��ان قرار دهد‪ .‬این‬ ‫مرک��ز یکی از بلندترین برج های بائودینگ به ش��مار می رود؛‬ ‫ساختمانی بزرگ و مجهز که قرار است تا سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫و با کمک دولت محلی بائودینگ با ساخت برج های مسکونی‪،‬‬ ‫مراکز خرید و حتی انتقال قطعه سازان به ان محدوده تبدیل‬ ‫به مرکزی برای اسکان مهندسان و فعاالن این مرکز شود‪ .‬این‬ ‫در حالی است که هم اکنون در کنار این مرکز ساختمان های‬ ‫زی��ادی به واقعیت تبدی��ل و اپارتمان هایی ب��ه کارمندان به‬ ‫ص��ورت رای��گان واگذار ش��ده و می توانند تا چند س��ال و تا‬ ‫زمان صاحب خانه شدن در انجا اسکان داشته باشند‪ .‬یکی از‬ ‫نکات��ی که باید به عنوان مزی��ت رقابتی اصلی مرکز تحقیق و‬ ‫توس��عه هاوال یاد کرد‪ ،‬ایجاد مرکز تحقیق و توسعه در اروپا‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬امریکای ش��مالی و هند با هدف س��رعت بخش��یدن به‬ ‫توس��عه بین الملل��ی ‪ HAVAL‬بود‪ .‬از دیگ��ر مزایای مرکز‬ ‫تحقیق و توس��عه گروه خودرو س��ازی هاوال‪ ،‬کارشناس��ان و‬ ‫تیم های بین المللی تحقیق و توس��عه اس��ت‪ .‬فعالیت بیش از‬ ‫‪ ۷‬هزار تیم کارش��ناس چینی و خارجی و س��رمایه گذاری ‪۵‬‬ ‫میلی��ارد یوانی در این مرکز تحقیق و توس��عه از دیگر نکات‬ ‫چش��مگیر این مرکز اس��ت‪ .‬این مرکز با بکارگیری زبده ترین‬ ‫کارشناس��ان و طراحان خودرو در دنیا توانسته محصولی قابل‬ ‫اطمین��ان راهی بازار کند‪ .‬در ای��ن مرکز همه امور در کنترل‬ ‫اس��ت و بهترین طراحی ها و س��اخت موتور و قطعات در ان‬ ‫انجام می شود تا در خطوط تولید خودرویی تحویل بازار شود‬ ‫ک��ه در فناوری و نرخ چیزی از رقب��ای ژاپنی و اروپایی خود‬ ‫کم ندارد‪ .‬مرکز تحقیق و توس��عه هاوال بخش های متعددی‬ ‫دارد که ازمون های مختلف خودرو در ان انجام می ش��ود‪ .‬در‬ ‫بازدید خبرنگاران تخصصی حوزه خودرو ازمایش��گاهی دیده‬ ‫ش��د که در ان مش��خصات خودرو با کشورهایی که هاوال به‬ ‫انجا صادرات دارد‪ ،‬شبیه س��ازی می ش��ود‪ .‬در این ازمایشگاه‪،‬‬ ‫خودروها بر اساس جغرافیای هر کشور شبیه سازی می شود به‬ ‫طوری که این خودروها در دمای منفی ‪ ۳۰‬درجه تا مثبت ‪۴۵‬‬ ‫درجه قرار گرفته و کالیبریش��ن روی سیستم ‪ EMS‬خودرو‬ ‫و تجهی��زات انجام می ش��ود تا خودرو بتواند در ان کش��ور با‬ ‫کالیبراس��یون متناسب با ان محیط قادر به فعالیت باشد‪ .‬این‬ ‫ازمون یکی از ازمون های سخت و استانداردهای اروپا به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬هرچند به گفته فعاالن بس��یاری از این ازمون ها در‬ ‫ایران نیز روی خودروها انجام می ش��ود اما به دلیل تجهیزات‬ ‫برقی و الکترونیکی زیاد خودروهای چینی این ازمون از درجه‬ ‫اهمیت زیادی برخوردار است و باید با دقت این محدودیت ها‬ ‫را پاس کند‪.‬‬ ‫از دیگر ازمایش��گاه هایی که م��ورد بازدید خبرنگاران قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬اتاق تس��ت صدا بود؛ اتاقی س��اخته شده با مواد اولیه‬ ‫خاص به رنگ ابی و س��فید که هیچ صدایی از دیواره های ان‬ ‫اج��ازه ورود ن��دارد به طوری که به گفت��ه مدیران این مرکز‪،‬‬ ‫مان��دن تنها یک دقیقه در این اتاق منجر به مش��کالتی برای‬ ‫ش��خص حاضر در اتاق خواهد ش��د‪ .‬در کنار مرکز تحقیق و‬ ‫توس��عه‪ ،‬مرکز تس��ت خودرو نیز پیش بینی ش��ده که شامل‬ ‫قسمت های مختلف برای مدلینگ‪ ،‬طراحی و تست است‪.‬‬ ‫موج��ود در خدم��ات پ��س از فروش در ای��ن حوزه‬ ‫ریش��ه بیرونی دارد که گزارش های ش��رکت بازرسی‬ ‫کیفیت و اس��تاندارد ایران نیز نش��ان می دهد پس از‬ ‫تحریم ها ش��اهد افزای��ش میزان رضایت مش��تریان‬ ‫بوده ایم‪ .‬به گفته حس��ن کریمی سنجری‪ ،‬کارشناس‬ ‫صنعت خودرو رفع تحریم های بین المللی و دسترسی‬ ‫خودروسازان به قطعات باکیفیت یکی از دالیلی است‬ ‫که براس��اس امار ارائه ش��ده شرکت بازرسی کیفیت‬ ‫و اس��تاندارد ای��ران‪ ،‬افزایش رضایت مش��تریان را به‬ ‫همراه داش��ته اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫درحال حاضر از تحریم و محدودیت هایی که برای این‬ ‫صنعت به وجود امده بود عبور کرده اند و توانسته اند‬ ‫نس��بت به دریافت قطعات باکیفیت از ش��رکت های‬ ‫معتب��ر اقدام کنن��د‪ .‬این کارش��ناس صنعت خودرو‬ ‫افزود‪ :‬این شرایط در حالی است که برخی از قطعات‬ ‫حس��اس خودرو به دلیل فراوانی مص��رف همواره در‬ ‫صدر فهرس��ت نارضایتی ها ق��رار می گرفت و قطعات‬ ‫چین��ی در دوران تحریم جایگزین قطعاتی ش��د که‬ ‫امکان تهیه انها از شرکت های اروپایی وجود نداشت‬ ‫و از انج��ا ک��ه بخش قابل توجه��ی از این قطعات از‬ ‫کیفیت چندانی برخوردار نبود در نهایت بر نارضایتی‬ ‫مشتریان دامن زد‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری اظهارک��رد‪ :‬ام��ا درحال حاض��ر‬ ‫این مانع برداش��ته ش��ده و این امکان به وجود امده‬ ‫ت��ا ش��رکت های خودروس��از قطعات موردنی��از را از‬ ‫ش��رکت های اروپایی تهیه کنند ک��ه این امر افزایش‬ ‫رضایتمن��دی مصرف کنن��دگان در خدم��ات پس از‬ ‫فروش را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنع��ت خودرو خدم��ات پس از‬ ‫فروش را نوعی از خدمات پوششی در دنیا دانست که‬ ‫این امکان را ایجاد می کند در صورتی که خودرو پس‬ ‫از تحویل به مش��تری با مش��کل روبه رو شد خدمات‬ ‫موردنیاز را برای جلب رضایت مش��تریان در دستور‬ ‫کار قرار دهد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا این تفاس��یر می توان گفت‬ ‫کار ش��رکت های داخل��ی ب��ه دو دلیل س��خت تر از‬ ‫شرکت های وارداتی است؛ نخست اینکه شرکت های‬ ‫داخلی دامنه وس��یع تری از مشتری را به دلیل تیراژ‬ ‫و تحویل خودرو زیر پوش��ش قرار می دهند درنتیجه‬ ‫باید حجم بیش��تری از خدمات را ارائه دهند که کار‬ ‫خدمات رس��انی را با مش��کل همراه می کند‪ .‬دومین‬ ‫دلیل نیز شرکت هایی است که به خودروهای داخلی‬ ‫خدم��ات پس از ف��روش ارائه می دهن��د‪ ،‬از انجا که‬ ‫خودروهای داخلی به لح��اظ کیفیت محتوایی (نوع‬ ‫پلتفرم و مدل خودرو) در سطح پایین تری نسبت به‬ ‫خودروهای وارداتی قرار دارند این روند باعث می شود‬ ‫وظیفه ش��رکت های خدمات پس از فروش سنگین تر‬ ‫باشد چراکه باید بخشی از نیاز مشتریان از سوی انها‬ ‫پوشش داده شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫انتقال ناقص دانش فنی از سوی شرکای خارجی صنعت خودرو‬ ‫ابوالفضل خلخالی ‪ -‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‪:‬‬ ‫ورود ش��رکت های خارجی به صنعت خودرو ایران در پسابرجام و انعقاد‬ ‫چن��د قرارداد خودرویی با انها در حالی انجام ش��د که انتقال دانش فنی‬ ‫ب��ه عنوان یکی از اصلی ترین ش��روط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫قراردادهای خودرویی اعالم ش��ده بود چراکه این اعتقاد وجود داش��ت‪.‬‬ ‫با س��رمایه گذاری خودروس��ازان بین المللی در ای��ران و انتقال فناوری‪،‬‬ ‫خودروس��از ش��دن ایران مورد توجه قرار گرفته و در نهایت محصولی با‬ ‫نشان ملی تولید و به بازار عرضه می شود‪ .‬تجربه های موجود نشان می دهد‬ ‫صنعت خودرو در صورتی اقتصادی خواهد بود که محصوالتی با نش��ان‬ ‫ملی تولید کند‪ .‬با توجه به چنین امری الزم اس��ت ش��رکت های خارجی‬ ‫ب��رای ورود به بازار ایران س��هم خود را با س��رمایه گذاری و ارائه خدمات‬ ‫مناس��ب همچون انتقال دانش و فناوری بپردازن��د و تولید خودروهای‬ ‫مونتاژی و مش��ترک ش��رکت های مطرح جهان در ایران نیز به گونه ای‬ ‫انجام شود که از توان ش��رکت های مختلف ایرانی همچون قطعه سازان‬ ‫ایرانی در ان اس��تفاده شود‪ .‬نکته اساسی در همکاری با شرکای خارجی‪،‬‬ ‫انتقال دانش فنی است اما روند ورود خارجی ها تا به امروز نشان می دهد‬ ‫که این انتقال به طور کامل انجام نش��ده و ش��رکت های خارجی چندان‬ ‫تمایلی به انتقال اطالعات فنی خود به ایران ندارند‪ .‬در چند سال گذشته‬ ‫ب��ا هدف رویکرد انتقال دانش فنی به ایران‪ ،‬مونتاژ خودرو ش��کل گرفت‬ ‫تا پس از مدتی تولید برپایه این اطالعات در ایران ش��کل بگیرد اما انچه‬ ‫درحال حاضر ش��اهد هستیم تبدیل شدن مونتاژ در کشور به یک عادت‬ ‫است‪ .‬این شرایط در حالی اس��ت که محصوالت مونتاژی در ایران با نرخ‬ ‫تمام شده بیشتری نسبت به کشور مادر به بازار عرضه می شود و هرچند‬ ‫این موضوع نش��ان از به صرفه نبودن مونتاژ در ایران دارد با این حال این‬ ‫رویه همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که خودروس��ازان خارجی با مشاهده‬ ‫چنین رویه ای کمتر میل به انتقال دانش فنی خود و تبدیل کردن ایران‬ ‫به یک خودروساز دارند‪.‬‬ ‫‪12‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪8‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت موتورسیکلت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی وضعیت تولید و بازار موتورسیکلت های انژکتوری و برقی نشان داد‬ ‫تحقق ارتقای رقابت پذیری با بازار متنوع موتورسیکلت‬ ‫ب��ازار موتورس��یکلت در س��ال‪ ۹۶‬دچ��ار تحوالت‬ ‫اساس��ی شد و به س��رانجامی رسید که تنوع سوخت‬ ‫انها زمینه تامین تمام س��لیقه ها را پاسخ خواهد داد‬ ‫و در این ش��رایط حضور موتورس��یکلت های بنزینی‪،‬‬ ‫گازی و برقی ضمن تنوع بازار در کاهش الودگی های‬ ‫زیست محیطی نیز موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫در ادامه سراغ ‪ ۲‬فعال بازار موتورسیکلت های برقی‬ ‫و بنزینی (انژکتوری) رفته و وضعیت تولید و بازار این‬ ‫موتورسیکلت ها و برنامه هایی که در اینده قرار است‬ ‫محقق شود را از انها جویا شده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹خدمات پس از فروش و بیمه برقی ها‬ ‫هادی ردایی‪ ،‬سرپرس��ت تولید یکی از شرکت های‬ ‫س��ازنده موتورس��یکلت به فعالیت ‪ ۲‬س��اله خود در‬ ‫حوزه تولید اشاره کرد و گفت‪ :‬با اجباری شدن تولید‬ ‫موتورس��یکلت های انژکتوری فعالیت این شرکت نیز‬ ‫اغاز ش��د اما به دلیل مشکالت محصول بنزینی تمام‬ ‫موتورس��یکلت های تولید این نشان برقی است‪ .‬او به‬ ‫مونت��اژ این موتورس��یکلت ها در داخل اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مونتاژ نیز سختی های خود را دارد و محصوالت‬ ‫از چی��ن و تای��وان وارد و در داخل مونتاژ می ش��ود‪.‬‬ ‫مطالع��ه و انتخ��اب این مدل ها ‪ ۲‬س��ال زمان برد تا‬ ‫کارک��رد و کارامدی انها برای ب��وم جغرافیایی ایران‬ ‫اثبات ش��ود‪ .‬البته با توجه به تجربه ای که این نشان‬ ‫در صنعت موتورسیکلت داشت باعث شد محصوالتی‬ ‫وارد شوند که در این ‪ ۲‬سال کمترین مشکل را داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در بحث رضایت مش��تری تمام‬ ‫تالش ها انجام شده و نخس��تین امری که در دستور‬ ‫کار قرار گرفت خدمات پ��س از فروش بود که اماده‬ ‫ارائه اس��ت ازاین رو در تامین قطع��ات موردنیاز هیچ‬ ‫مش��کلی برای این مدل های موتورسیکلت در کشور‬ ‫وجود ندارد‪ .‬ردایی در پاس��خ به این پرسش که بیمه‬ ‫این موتورس��یکلت ها به چه شکل است؟ گفت‪ :‬چون‬ ‫این نوع موتورسیکلت ها شرایط دوچرخه را دارند نیاز‬ ‫به بیمه ورزش��ی دارند و در این زمینه با چند شرکت‬ ‫بیم��ه در حال رایزنی هس��تیم که ای��ن امر مهم نیز‬ ‫به طور حتم انجام شود‪.‬او درباره مدل های این شرکت‬ ‫نی��ز توضیح داد‪ :‬موتورس��یکلت های این ش��رکت از‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا ‪۳‬هزار وات اس��ت‪ .‬نرخ انها نیز متفاوت بوده‬ ‫و از ‪۲‬میلیون و ‪۶۰۰‬هزار تومان ش��روع می شود‪.‬این‬ ‫فعال بازار موتورس��یکلت اظهارک��رد‪ :‬کیفیت یکی از‬ ‫نکات مهم وس��ایل نقلیه ازجمله موتورسیکلت بوده‬ ‫که مهم تر از ان عقبه ش��رکت و مدل هاس��ت به طور‬ ‫نمونه بسیاری از شرکت ها مبادرت به اوردن تعدادی‬ ‫از مدل ه��ا می کنند اما این کار ادام��ه نمی یابد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که این شرکت پایه کار خود را روی‬ ‫موتورس��یکلت های برقی گذاش��ته و این گونه نیست‬ ‫که در دوره ای مدلی واردش��ود و اگر س��ود انچنانی‬ ‫نداش��ت ش��رکت ادامه ندهد‪ .‬بس��یاری از شرکت ها‬ ‫تعداد محدودی موتورس��یکلت وارد و مونتاژ کرده اند‬ ‫اما وقتی وضعیت بازار برای ش��ان رضایتبخش نباشد‬ ‫فعالیت خود را متوقف می کنند‪ .‬این امر مصرف کننده‬ ‫را با مشکالت بس��یاری روبه رو می کند‪.‬او تاکیدکرد‪:‬‬ ‫این ش��رکت در بحث خدمات پس از فروش کار را با‬ ‫جدیت دنبال می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بارکد برای خدمات پس از فروش‬ ‫ردایی درباره تعرفه ها نیز گالیه مند بود و گفت‪ :‬اگر‬ ‫مشکالت اداری را نادیده بگیریم خود تولید مشکالت‬ ‫زی��ادی داش��ته و هزینه های زیادی ب��رای صنعتگر‬ ‫به همراه دارد ازاین رو بیش��تر تولیدکنندگان ناراضی‬ ‫از وضعیت تولید هس��تند‪.‬وی درباره اس��تقبال مردم‬ ‫از محص��والت برقی نیز گفت‪ :‬بازار مطلوب اس��ت و‬ ‫ب��ه نوعی بای��د گفت تولید ما از ب��ازار تقاضا عقب تر‬ ‫اس��ت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین قرار اس��ت روی برخی‬ ‫موتورس��یکلت ها دس��تگاه ردیاب نصب و راه اندازی‬ ‫ش��ود‪ .‬به این ترتیب شرکت به عنوان ادمین دسترسی‬ ‫خواهد داش��ت که موتورس��یکلت کجاست و مشکل‬ ‫ان چیست؟‬ ‫وی از دیگ��ر مزیت ه��ای موتورس��یکلت های‬ ‫عرضه ش��ده این ش��رکت به بارکد قطعات اشاره کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬محص��والت خدمات پ��س از فروش‬ ‫دارای بارکد اس��ت و با اعالم مشکل ازسوی‬ ‫خریداران ش��رکت می داند موتورس��یکلت‬ ‫چ��ه زمانی خری��داری ش��ده و مصرف‬ ‫بات��ری ان چق��در بوده اس��ت‪ .‬هدف‬ ‫رضای��ت مش��تریان از محص��والت‬ ‫اس��ت‪ .‬او در پاس��خ به این پرسش‬ ‫که اگر متقاضی نخواهد از سوی‬ ‫شرکت فروش��نده ردیابی شود‬ ‫وضعیت چگونه خواهد بود؟‬ ‫گف��ت‪ :‬می تواند سیس��تم‬ ‫را غیرفع��ال کن��د‪ .‬از‬ ‫مزایای دس��تگاه های‬ ‫ردی��اب این اس��ت‬ ‫ک��ه در ص��ورت‬ ‫سرقت محصول‬ ‫به راحتی قابل‬ ‫ردیابی است‪.‬‬ ‫ردایی همچنین‬ ‫درباره پیمانش این‬ ‫محص��والت گفت‪ :‬در‬ ‫برخ��ی محص��والت با‬ ‫ترمز‪ ،‬باتری ها ری ش��ارژ‬ ‫می ش��وند و پیمای��ش‬ ‫موتورس��یکلت ها نی��ز بی��ن‬ ‫‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر اس��ت‬ ‫ک��ه برای ش��ارژ نیاز اس��ت ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۸‬س��اعت ب��ه برق ش��هری متصل‬ ‫باش��ند ضمن انک��ه گارانتی تعویض‬ ‫بات��ری و الکتروموت��ور انها یک س��ال‬ ‫اس��ت‪« .‬داخلی س��ازی» بخش مهمی از‬ ‫تولید محصوالت وارداتی اس��ت‪ .‬وی درباره‬ ‫داخلی سازی قطعات موتورسیکلت های برقی‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬قطعات پالس��تیکی برخی مدل ها‬ ‫ام��اده ش��ده و قطع��ات فل��زی و بدنه نی��ز در حال‬ ‫اماده س��ازی اس��ت‪ .‬در بحث باتری نی��ز نمونه ها از‬ ‫شرکت های مختلف گرفته ش��ده و در حال ازمایش‬ ‫است زیرا به دنبال اس��تفاده از باتری های لیتیومی با‬ ‫نرخ مناس��ب از داخل هس��تیم‪ .‬ردای��ی درباره ادامه‬ ‫بومی سازی قطعات خاطرنشان کرد‪ :‬شاسی و قطعات‬ ‫فلزی نی��ز داخلی س��ازی خواهد ش��د و تنها برخی‬ ‫قطعات مانند الکتروموتور که به لحاظ تیراژ تولیدشان‬ ‫توجیه اقتصادی ندارد وارد می شود بنابراین می توان‬ ‫گفت درحال حاضر ‪۴۰‬درصد قطعات از داخل تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش رقابت ها با حضور انژکتوری ها‬ ‫در ادامه محمدرضا حس��ینی‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل‬ ‫یکی از ش��رکت های تولید موتورس��یکلت های باالی‬ ‫‪ ۲۵۰‬سی س��ی گف��ت‪ :‬وارد و مونتاژ ک��ردن این نوع‬ ‫موتورس��یکلت ها از ابتدا انژکت��وری بوده و مربوط به‬ ‫‪ ۶ ،۵‬سال پیش است‪ .‬وی درباره اینکه گفته می شود‬ ‫ت��ا زمانی که موتورس��یکلت های کاربراتوری در بازار‬ ‫موجود هس��تند انژکتوری ها فروش نخواهند داشت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬این ادعا قابل قبول نیس��ت؛ بیش��تر این امر‬ ‫ش��اید مربوط به تفاوت قیمت ها باش��د زیرا رقابت ها‬ ‫را بیشتر می کند به طور نمونه نرخ موتورسیکلت های‬ ‫این ش��رکت از ‪ ۱۶‬میلیون تومان اغاز می ش��ود و به‬ ‫‪ ۲۳‬میلیون تومان می رسد‪ .‬او درباره وضعیت بازار نیز‬ ‫گفت‪ :‬مشاغل به یکدیگر متصل بوده و با رکودی که‬ ‫برای اقتصاد کش��ور به شکل کلی به وجود امده باعث‬ ‫ش��ده تا بازار هیچ کاالیی چون گذشته رونق نداشته‬ ‫باشد به ویژه برخی محدودیت ها و شیوه نامه ها باعث‬ ‫اثرات منفی روی بازار موتورسیکلت شد‪.‬حسینی در‬ ‫ادامه به اس��تاندارد یورو‪ ۳‬برای مدل های این شرکت‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬با وجود اینکه موتورسیکلت های‬ ‫این شرکت دارای استاندارد یورو‪ ۳‬هستند اما مسائلی‬ ‫ک��ه برای ش��ماره گذاری موتورس��یکلت به طور کلی‬ ‫به وجود امد باعث ش��د تا چند ماه نتوانیم پالک ‪۹۶‬‬ ‫دریافت کنیم به همین دلیل امار فروش امسال این‬ ‫ش��رکت مانند سال گذشته نبود‪ .‬وی درباره وضعیت‬ ‫ف��روش نیمه دوم س��ال نی��ز گفت‪ :‬بازار به نس��بت‬ ‫رضایتبخش بود اگرچ��ه با تغییرات اب وهوایی نیمه‬ ‫دوم س��ال بازار همیشه راکدتر از نیمه نخست است‪.‬‬ ‫او ضمن اشاره به خاص بودن موتورسیکلت های این‬ ‫شرکت افزود‪ :‬زمانی که سیستم پالک گذاری ‪ ۹۶‬باز‬ ‫شد بازار تقاضا رونق نسبی گرفت‪ .‬وی به برنامه های‬ ‫اینده این تولیدکننده در بخش موتورس��یکلت های‬ ‫برقی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬نزدیک به نیم دهه پیش‪،‬‬ ‫نمونه هایی از موتورس��یکلت های برقی وارد ش��د اما‬ ‫واردات و مونت��اژ انه��ا در داخل ادام��ه نیافت که از‬ ‫برنامه ه��ای اینده کاری این ش��رکت فعالیت در این‬ ‫زمینه است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه و مشکالت داخلی سازی‬ ‫حس��ینی درب��اره خدم��ات پ��س از ف��روش‬ ‫موتورس��یکلت ها یاداورش��د‪ :‬تامی��ن قطع��ات و‬ ‫خدم��ات ان نی��ز با ش��رکت مادر اس��ت و انها خود‬ ‫مکل��ف به خدمات ده��ی در این بخش هس��تند‪.‬وی‬ ‫درباره داخلی س��ازی موتورس��یکلت ها اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫داخلی س��ازی حکایت عجیبی در کش��ور ماست زیرا‬ ‫زمانی این ش��رکت تنها تولیدکننده انجین در کشور‬ ‫بود؛ واردکننده ای که خط تولید انجین را در کش��ور‬ ‫راه ان��دازی کرد‪ .‬این امر به ‪ ۶‬س��ال پیش برمی گردد‪.‬‬ ‫پروان��ه بهره ب��رداری دریافت و قرار ش��د انجین های‬ ‫هیونداهای ‪ ۱۲۵‬سی سی در داخل مونتاژ و در ادامه‬ ‫بومی سازی شود اما به لحاظ تعرفه ای حمایت نشد و‬ ‫خط ان تعطیل ش��د البته خط هنوز برقرار است اما‬ ‫تولی��د ندارد‪ .‬او افزود‪ :‬تعرف��ه قطعات انجین که قرار‬ ‫ب��ود در داخل مونتاژ ش��ود به اندازه یک قطعه کامل‬ ‫دریافت می ش��د درحالی که ‪۴‬درصد تعیین شده بود‪.‬‬ ‫حسینی ادامه داد‪ :‬اما برای بومی سازی موتورسیکلت‬ ‫ش��رایط در حال بررس��ی اس��ت تا برخی قطعات در‬ ‫داخل تولید و تامین شود‪.‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از مذاکره با المانی ها‪ ،‬فرانسوی ها و چینی ها خبر داد‬ ‫بروزرسانی تجهیزات تست استاندارد با مشارکت خارجی ها‬ ‫اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه در صنعت‬ ‫خ��ودرو ک��ه از دی امس��ال اس��تارت ان خورده و‬ ‫ف��از نهایی ان دی س��ال اینده به پایان می رس��د‪،‬‬ ‫خودروسازان را وارد فاز تازه ای از اجرای استانداردها‬ ‫و زیرساخت های تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫در این شرایط توقف تولید برخی از خودروها که‬ ‫هم اکنون در فهرس��ت خودروهای پرس��تاره ایران‬ ‫قرار دارند به واس��طه اجرای این اس��تانداردها این‬ ‫پرس��ش را مطرح می کند که شاخص های ارزیابی‬ ‫ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران بر چه‬ ‫اساس��ی حرکت کرده و ایا اجرای این استانداردها‪،‬‬ ‫ای��ن مالک ها را دچار چال��ش خواهد کرد یا خیر؟‬ ‫پرسشی که اش��کان گلپایگانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران به ان اشاره و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در اختیار نداشتن استانداردهای جدید‬ ‫درحال حاضر به معنای بی کیفیتی خودرو نیس��ت؛‬ ‫او در عی��ن حال از نب��ود تجهیزات با هدف نظارت‬ ‫بر اجرای اس��تانداردهای جدید خبر داد‪ .‬ادامه این‬ ‫گفت وگو را می خوانید‪:‬‬ ‫€ €در حال�ی اج�رای اس�تانداردهای‬ ‫هش�تادوپنج گانه از دی س�ال این�ده قطع�ی‬ ‫ش�ده که اکن�ون خودرویی به عن�وان خودرو‬ ‫‪ ۴‬س�تاره ش�ناخته می ش�ود ک�ه ب�ه گفت�ه‬ ‫مدیرعام�ل رنوپ�ارس باید همزم�ان با اجرای‬ ‫این اس�تانداردها نس�بت به تغییر پلتفرم ان‬ ‫اقدام ش�ود‪.‬ایا این روند مالک ارزیابی شرکت‬ ‫بازرسی کیفیت و استاندارد را با چالش همراه‬ ‫نمی کند؟‬ ‫وقت��ی ش��اخص های کیفیت با یکدیگ��ر ترکیب‬ ‫می ش��وند به طور قطع نتیجه خوبی از ان استخراج‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬درحال حاض��ر یک��ی از اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه در اختیار داشتن سیستمی برای‬ ‫حرکت خودرو در بین خطوط است تا اگر راننده ای‬ ‫در لحظ��ه تمرک��ز خ��ود را از دس��ت می دهد این‬ ‫سیس��تم با االرم‪ ،‬خودرو را به خ��ط بازگرداند‪ .‬این‬ ‫اس��تاندارد جدید است که دنیا به سمت ان حرکت‬ ‫می کند و در اختیار داش��تن ان بسیار مفید است و‬ ‫اجرایی کردنش نی��ز مفید خواهد بود اما در اختیار‬ ‫نداش��تن ان درحال حاض��ر به معن��ای بی کیفیتی‬ ‫خودرو نیس��ت‪ .‬ب��ه طور قط��ع در فض��ای داخلی‬ ‫خودروه��ا‪ ،‬طراح��ی‪ ،‬مباحث فنی و حتی ش��تاب‬ ‫خودرو ش��اهد تفاوت های زیادی هستیم که برخی‬ ‫از انه��ا جزو مفاهیم کیفیت هس��تند‪ .‬به طور قطع‬ ‫نمی توان ادعا کرد س��اندرو با پراید یا پیکان یکسان‬ ‫است اما وقتی مباحث استاندارد مطرح می شود روز‬ ‫به روز فضاهای جدیدی ایجاد می ش��ود تا سیستم‬ ‫ضد خطا شود که طراحی سیستم ترمز هوشمند از‬ ‫جمله این استانداردهاس��ت که استاندارد باالیی نیز‬ ‫به شمار می رود اما این استاندارد چه درحال حاضر و‬ ‫چه در ‪ ۲۰‬سال اینده روی ساندرو تعریف نمی شود‬ ‫اما به طور قطع نداش��تن این اس��تانداردها نش��ان‬ ‫نمی دهد که س��اندرو خودرو غیراس��تانداردی است‬ ‫زیرا دو س��ال اینده نمی توان استانداردهای خاصی‬ ‫روی ان داش��ت‪ .‬اینک��ه ‪ ۸۵‬اس��تاندارد را در ایران‬ ‫ارام ارام ب��ه صورت الزام س��وار ب��ر صنعت خودرو‬ ‫ایران کنیم کار بس��یار درستی است زیرا خود را به‬ ‫استانداردهای دنیا نزدیک می کنیم اما در عین حال‬ ‫باید صنعت خودرو را نیز به این استانداردها نزدیک‬ ‫کرد تا بتواند طراحی خود را به س��مت طراحی های‬ ‫ام��روز ببرد ک��ه یکی از این راهکارها‪ ،‬مش��ارکت با‬ ‫شرکت های خارجی اس��ت؛ حتی اگر به لحاظ فنی‬ ‫توانمندی هایی داشته باشیم که با تحقیق و توسعه‬ ‫به ان برس��یم به اندازه ای هزینه بر و زمان بر خواهد‬ ‫بود که ما را از دیگر کش��ورها عقب خواهد انداخت‬ ‫بنابرای��ن راهکار س��رعت دادن به ای��ن موضوع که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز ب��ه دنبال ان‬ ‫اس��ت حرکت به این س��مت با مشارکت خارجی ها‬ ‫و دخالت انها در صنعت خودرو و همچنین ترغیب‬ ‫انها به سرمایه گذاری و ورود خودروهای خارجی به‬ ‫کش��ور اس��ت که در کنار ان بتوانند اقدام به تولید‬ ‫در س��طوح کیفی کنن��د تا همزم��ان صنعت ارتقا‬ ‫یاب��د و منجر به ارتق��ای محصول ش��ود‪ .‬نمی توان‬ ‫محصول خوبی درخواست کرد اما به تولید محصول‬ ‫ب��ه صورت س��نتی اقدام کرد بنابرای��ن در وضعیت‬ ‫فعلی به لحاظ شاخص های موجود که برای کیفیت‬ ‫محصوالت تعریف ش��ود ممکن است یک خودرو ‪۴‬‬ ‫ستاره و خودرو دیگر ‪ ۳‬ستاره تعریف‬ ‫ش��ود‪.‬یکی از اس��تانداردهایی که درباره کمربند‬ ‫ایمن��ی وجود دارد و در مکانی��زم طراحی جدید به‬ ‫االرم تبدیل شده در استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫نیز خودروساز را ملزم می کند تا صندلی شاگرد هم‬ ‫مجهز به این االرم باش��د که این امر مش��کالتی را‬ ‫در مس��یر طراح��ی ایجاد می کند که ش��رکت های‬ ‫خودروس��از برای اینکه بتوانند سازوکار ان را ایجاد‬ ‫کنند این اس��تاندارد را به س��ال ‪ ۹۷‬موکول کردند‬ ‫ضمن انک��ه این روند هزینه ای را ایجاد خواهد کرد‬ ‫که شاید بتوان این استاندارد را روی خودرو تنظیم‬ ‫کرد اما در حالی که اجازه افزایش نرخ به خودروساز‬ ‫داده نمی ش��ود چندان عملیاتی نیست و در صورت‬ ‫صادر ش��دن مجوز افزایش نرخ نیز خودرویی که با‬ ‫س��طح اس��تانداردهای جهانی تعریف نشده چندان‬ ‫درنتیجه کار تفاوتی ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €با این حال ابهامی در این زمینه وجود دارد‬ ‫زی�را با وجود تاکید س�ازمان ملی اس�تاندارد‬ ‫مبنی ب�ر توقف تولید چند م�دل خودرو غیر‬ ‫استاندارد‪ ،‬مجوز ش�ماره گذاری انها همچنان‬ ‫باطل نشده است‪ .‬این روند چه کمکی به ادامه‬ ‫مسیر استانداردسازی خواهد کرد؟‬ ‫در برخی موارد تناقض های��ی وجود دارد که باید‬ ‫نس��بت به رفع ان اقدام کرد و به سطح محصوالت‬ ‫کیف��ی دنیا رس��ید و تولی��دات و فرهنگ مصرف و‬ ‫همچنین زیرس��اخت ها به ان س��طح برس��د اما در‬ ‫عین حال نمی توان گفت به دلیل در اختیار نداشتن‬ ‫برخی اس��تانداردها از استانداردسازی سایر بخش ها‬ ‫خ��ودداری کرد زیرا به هرح��ال باید این اقدامات از‬ ‫نقطه ای اغاز شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر س��ازمان ملی اس��تاندارد حرکت‬ ‫خوب��ی را اغ��از ک��رده و ب��ا منط��ق اینک��ه ای��ن‬ ‫اس��تانداردها بین المللی اس��ت نس��بت ب��ه اجرای‬ ‫این اس��تانداردها اقدام و در مرحله نخس��ت برخی‬ ‫شرکت ها را برای رس��یدن به این استاندارد کمک‬ ‫می کند و خودروس��ازان جدیدی که به تازگی کار‬ ‫خود را اغاز می کنند نیز به در اختیار داش��تن این‬ ‫اس��تانداردها الزام می کند اما طبیعی است اجرای‬ ‫ای��ن تصمی��م پیامده��ای خ��ود را دارد و ممکن‬ ‫اس��ت در برخی نقاط اس��یب هایی را به شرکت ها‬ ‫و مصرف کنن��دگان وارد کن��د ام��ا در اینده نتیجه‬ ‫مطلوب خواهد بود‪.‬وقتی سازمان ملی استاندارد در‬ ‫نظر دارد فضای اس��تاندارد جدیدی ایجاد کند باید‬ ‫ب��ا تکیه بر الگوهای منطقی این امر را پیش ببرد تا‬ ‫قادر به پیاده سازی ان باش��د؛ اینکه ناگهان چوبی‬ ‫الی چ��رخ صنعت بگذاریم و هم��ه امور را متوقف‬ ‫کنیم به اس��تاندارد تبدیل نمی شود و بعد از مدتی‬ ‫ناگزیر به توقف اجرای همان اس��تانداردها خواهیم‬ ‫بود بنابراین الزم است «کج دار و مریز» پیش رفت‪.‬‬ ‫این بازی است که باید در مسیر ان به سازمان ملی‬ ‫استاندارد اطمینان کرد تا بتواند سطح استاندارد را‬ ‫به خوبی ارتقا دهد‪.‬‬ ‫€ €ایا ش�رکت بازرس�ی کیفیت و استاندارد‬ ‫ای�ران تجهیزات و امادگی الزم را برای اجرای‬ ‫این استانداردها در اختیار دارد؟‬ ‫نظارت و اجرای اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫نیاز به تجهیزاتی برای تست دارد؛ این در حالی است‬ ‫که حتی در زمینه استانداردهای پنجاه وپنج گانه نیز‬ ‫تجهی��زات کاملی در ایران در اختیار نداش��ته ایم و‬ ‫برخی ازمایش ها در ایران و برخی در خارج از کشور‬ ‫انجام ش��ده و ازمایش��گاه های مختل��ف همواره در‬ ‫تالش بودند نس��بت به تکمیل این تجهیزات به ویژه‬ ‫در دولت یازدهم اقدام کنند‪ .‬با صدور تایید نوع اولیه‬ ‫خودرویی که برای نخستین بار وارد کشور می شود‬ ‫کنترل کاملی بر ان می شود تا مشخص شود ایا این‬ ‫اس��تانداردها روی انها پیاده شده و امکان عبورشان‬ ‫از اس��تانداردهای تعیین شده وجود دارد یا خیر که‬ ‫این امر با تکیه بر نمونه برداری و تکرارپذیری انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬بعد از تایید نمونه اولیه مجوزی برای ان‬ ‫ص��ادر و اجازه تولید داده خواهد ش��د‪ .‬در ادامه کار‬ ‫تطابق تولید مطرح می شود‪ .‬در این روند باید گاهی‬ ‫نمون��ه تولید را گرفت تا ب��ا نمونه اولیه ان مطابقت‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط به دلیل نبود تجهیزات و الزام به‬ ‫خارج کردن محصول از کش��ور با هدف تس��ت در‬ ‫برخی ش��رایط این امر مورد اغماض قرار گرفت که‬ ‫برای حل ای��ن معضل باید تجهیزات تس��ت اماده‬ ‫ش��ود‪ .‬برای این منظور دست به تغییرات ساختاری‬ ‫در ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد زده و به‬ ‫ایج��اد حوزه توس��عه مراکز ازمون اق��دام کردیم و‬ ‫ارتباطاتی با ش��رکت های فرانسوی‪ ،‬المانی و چینی‬ ‫داش��تیم‪ .‬به تازگ��ی نیز جلس��ه ای با س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد برگزار کردیم که بر ای��ن موضوع تاکید‬ ‫داشت ش��رکت های خارجی خودروس��ازی که قرار‬ ‫اس��ت در ایران فعالیت کنن��د باید در بخش ازمون‬ ‫س��رمایه گذاری کنند تا مش��خص ش��ود نتایج این‬ ‫تست به کجا خواهد رسید‪.‬‬ ‫برای کنترل اس��تانداردها دو بازوی شرکت های‬ ‫بازرس��ی کننده که ازمایشگاه ها هس��تند و شرکت‬ ‫بازرس��ی کننده تس��ت در کن��ار یکدیگ��ر فعالیت‬ ‫می کنن��د تا در بحث های بازرس��ی کمبودی وجود‬ ‫نداش��ته باشد ضمن انکه در زمینه ازمایشگاه ها نیز‬ ‫تجهیزات مخصوص کار درحال حاضر وجود ندارد و‬ ‫باید نسبت به راه اندازی انها در کشور اقدام کرد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪12‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪8‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تجارت‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫شهرداری اجازه نمی دهد موتورسیکلت بی کیفیت وارد ناوگان حمل ونقل شود‬ ‫س�یدنواب حس�ینی منش‪ -‬قائ�م مقام س�تاد معاینه فنی‬ ‫خودروهای تهران‪ :‬جایگزینی موتورسیکلت های انژکتوری به جای‬ ‫کاربراتوری از موضوعاتی اس��ت ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به طور جدی دنبال می کند‪ .‬و الزم اس��ت اداره های نظارتی کش��ور‬ ‫نظیر س��ازمان بازرسی و استاندارد ملی و دیگر سازمان های مربوطه‬ ‫نیز ورود کنند‪ .‬ما در ش��هرداری تهران در اش��ل اس��تانی در حال‬ ‫اجرای این موضوع هس��تیم و مدیران وزارتخانه در اش��ل کش��وری‬ ‫سیاس��ت گذاری می کنن��د‪ .‬بنابراین مب��ادی و ورودی این مس��اله‬ ‫مش��خص است‪ .‬باید مس��اله مهمی نظیر االیندگی موتورسیکلت ها‬ ‫به طور ویژه دنبال ش��ود که شهرداری نیز در راستای همین امر در‬ ‫حال انجام وظایف خود است اما بارها به شهرداری تهران گالیه شده‬ ‫اس��ت و خرده گرفته اند که چرا استاندارد موتورسیکلت های برقی را‬ ‫تا این اندازه سختگیرانه دنبال می کنید‪ .‬و پاسخ ما این بود که امنیت‬ ‫و سالمت جامعه در درجه اول اهمیت است و اجازه نمی دهیم کاالی‬ ‫بی کیفیت چینی یا مربوط به هر کشور دیگر وارد ناوگان حمل ونقل‬ ‫شهری ش��ود‪ .‬باید به این موضوع توجه داشته باشیم جدا از بررسی‬ ‫انجین موتورس��یکلت در بحث الودگی هوا و محیط زیست‪ ،‬در هیچ‬ ‫کجای دنیا موتورس��یکلت با این سیستمی که در کشور ما در حال‬ ‫تولید و اس��تفاده است تولید نمی شود‪ .‬زیرا این نوع موتورسیکلت ها‬ ‫از نظر ایمنی بس��یار ناایمن هس��تند‪ .‬و متاس��فانه بارها دیده ایم که‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت‪ ،‬راکب موتورس��یکلت را مقصر اصلی‬ ‫می دانن��د؛ در حالی بنده معتقدم چرا باید در ابتدا چاقو را به دس��ت‬ ‫بچه و نابلد داد و س��پس از او خواست که مراقب باشد تا دستش را‬ ‫نبرد‪ .‬زیرا می بینیم که بیش��تر کس��انی که از موتورسیکلت استفاده‬ ‫می کنند جوانان کم سنی هس��تند که بسیار زود دچار هیجان های‬ ‫زودگذر می ش��وند و نیاز اس��ت به این لحاظ حداکث��ر ایمنی را در‬ ‫محصوالت درنظر بگیریم‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت خرید و فروش و عملکرد نمایندگی ها با هدف جذب خریدار نشان داد‬ ‫فروش خودرو در بازار پایین تر از نرخ نمایندگی!‬ ‫«قیمت در ب��ازار خودروه��ای وارداتی به ثبات‬ ‫رس��ید»؛ خبری ک��ه در چن��د وقت اخی��ر روی‬ ‫خروجی بسیاری از خبرگزاری ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫هرچن��د در نگاه نخس��ت و با تجرب��ه چند ماه‬ ‫گذش��ته در بازار خودروهای واردات��ی این خبر تا‬ ‫اندازه زیادی به اغراق شباهت دارد اما بررسی های‬ ‫میدانی نیز این خبر را تایید می کند و حتی نشان‬ ‫می دهد ن��رخ در بازار این روزها نه تنها ثبات بلکه‬ ‫در موارد بس��یار زیادی کاه��ش را تجربه می کند‪.‬‬ ‫به گفت��ه فعاالن این ح��وزه در ماه های گذش��ته‬ ‫خری��داران خودروه��ای خارج��ی که تنه��ا وعده‬ ‫خودروه��ا را به مش��تریان خود داده ان��د به دلیل‬ ‫محدودی��ت در عرضه به کاهش ن��رخ خودروهای‬ ‫خود حتی پایین تر از قیمت های تعیین شده ناگزیر‬ ‫ش��ده اند و تنها در نظر دارند نسبت به فروش خود‬ ‫اق��دام کنند‪ ،‬هرچند این وضعی��ت در خودروهای‬ ‫داخل��ی برعکس بوده و بازار ب��ا محدودیت عرضه‬ ‫ش��اهد دونرخی بودن قیمت ها و حتی در بسیاری‬ ‫موارد اختالف نرخ تا ‪ ۸‬میلیون تومانی شده است‪.‬‬ ‫س��عید موتمنی‪ ،‬رئی��س اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو تهران بیان کرد‪ :‬بازار خ��ودرو در یک ماه‬ ‫گذش��ته با کاهش نرخ همراه شده است به طوری‬ ‫که خ��ودرو س��انتافه ک��ه ش��رکت ‪ ۳۳۰‬میلیون‬ ‫تومان قیمت گ��ذاری کرده هم اکنون در بازار ‪۲۹۵‬‬ ‫میلیون توم��ان به فروش می رس��د که ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫توم��ان زیر نرخ خرید و فروش می ش��ود‪.‬وی دلیل‬ ‫این رون��د را نبود خریدار ب��رای خودروهای گران‬ ‫دانس��ت و افزود‪ :‬نب��ود خریدار در حال��ی در بازار‬ ‫خودروه��ای وارداتی به چش��م می خ��ورد که در‬ ‫عین حال کمبود عرضه نیز به ش��دت در بازار این‬ ‫خودروها دیده می شود به طوری که در چند وقت‬ ‫اخیر و پس از بازگش��ایی سایت ثبت سفارش این‬ ‫شرکت ها تنها اقدام به پیش فروش خودرو کرده اند‬ ‫و خودرویی در اختیار مشتری قرار نداده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه با نرخ پایین تر ‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان خودرو تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگ��ر عرض��ه ازس��وی این ش��رکت ها افزایش‬ ‫یاب��د به طور قطع نرخ خودروه��ا از نرخ فعلی نیز‬ ‫کاهش بیش��تری را تجربه می کرد‪ .‬بررس��ی روند‬ ‫بازار نش��ان می دهد ب��ا وج��ود محدودیت عرضه‬ ‫ش��اهد کاهش قیمت ها بوده ایم و با افزایش عرضه‬ ‫و تعدد خریداران ش��رایط نیز تغییر خواهد کرد و‬ ‫ش��اهد افت قیمت ها خواهیم بود‪ .‬موتمنی با اشاره‬ ‫ب��ه بی تاثیری افزایش نرخ ارز ب��ر نرخ خودروهای‬ ‫واردات��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬هم اکنون ش��رکت های‬ ‫واردکننده با وجود افزایش نرخ ارز اقدام به کاهش‬ ‫نرخ خودروه��ا به دلیل نبود تقاض��ا کرده اند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که برخ��ی از خودروهای داخلی با‬ ‫نرخ کمت��ر از ‪ ۴۵‬میلیون تومان مانند خودروهای‬ ‫پارس خودرو شاهد افزایش نرخ بوده اند‪.‬وی درباره‬ ‫رون��د خرید و فروش و میزان معامالت در بازار نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکنون خری��د و فروش خودروهای‬ ‫وارداتی به ش��دت کاهش یافته و تقاضای چندانی‬ ‫از ای��ن خودروها نمی ش��ود‪ .‬در زمینه خودروهای‬ ‫داخلی نیز در هفته های گذش��ته شاهد محدودیت‬ ‫عرضه و خودروهای دونرخی بوده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودی�ت عرض�ه‪ ،‬چال�ش ب�ازار‬ ‫خودرو‬ ‫این فعال بازار خودرو با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫در رن��ج خودروهای زی��ر ‪ ۴۵‬میلی��ون تومان که‬ ‫ش��ورای رقابت باید ب��ه حوزه قیمت گ��ذاری انها‬ ‫وارد شود نیز شاهد تفاوت نرخ تا ‪ ۵‬میلیون تومان‬ ‫هس��تیم‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این اختالف ن��رخ حتی تا‬ ‫مواردی به ‪ ۸‬میلیون تومان نیز رس��یده به طوری‬ ‫که پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲‬با نرخ ‪ ۳۳‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تومان درحال حاض��ر در بازار به نرخ ‪ ۳۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تومان خرید و فروش می شود‪ .‬موتمنی‬ ‫دلیل این روند را محدودیت عرضه اعالم کرد و در‬ ‫پاسخ به اینکه چرا محدودیت عرضه در خودروهای‬ ‫وارداتی ب��ه کاهش ن��رخ و در خودروهای داخلی‬ ‫افزای��ش نرخ را منجر ش��ده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تقاضای‬ ‫خری��د در خودروهای داخلی به مراتب بیش��تر از‬ ‫خودروهای خارجی اس��ت و از انج��ا که مدیریت‬ ‫ب��ازار در اختیار دو خودروس��از داخلی اس��ت در‬ ‫این ش��رایط با محدودیت عرضه قیمت ها افزایش‬ ‫می یابد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬این ش��رایط در حالی اس��ت‬ ‫که در گذش��ته با وجود ن��رخ ‪ ۳۳‬میلیون تومانی‬ ‫پ��ژو ‪ ،۲۰۶‬این خودرو با قیمتی به مراتب پایین تر‬ ‫از قب��ل به ف��روش می رفت یا پژو پ��ارس نیز یک‬ ‫میلیون توم��ان پایین تر از نرخ بازار به مش��تریان‬ ‫عرضه می ش��د زیرا عرضه ب��اال بود‪.‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان خ��ودرو تهران عرض��ه قطره چکانی‬ ‫در ب��ازار را منجر به بازار دونرخی خودرو دانس��ت‬ ‫و گف��ت‪ :‬ت��ا ‪ ۲۵‬روز پیش به هیچ عنوان ش��اهد‬ ‫قیمت های دو نرخی در بازار نبوده ایم‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که خودروهای زیر ‪ ۴۰‬میلیون تومان نیز به‬ ‫هی��چ عنوان دونرخی ب��ودن را تجربه نکرده بودند‬ ‫ک��ه در چند وقت اخیر ش��اهد اتفاق ه��ای تازه ای‬ ‫در بازار خودرو هس��تیم که نیازمند نظارت بیشتر‬ ‫است‪.‬به گفته موتمنی‪ ،‬درحال حاضر خرید و فروش‬ ‫در ب��ازار به گونه ای اس��ت که خریداری که نیاز به‬ ‫خودرو جدید دارد اقدام به خرید خواهد کرد و در‬ ‫انتظار ماه ه��ای اینده نخواهد ماند‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫نمایشگاه داران خودرو یاداور شد‪ :‬در روزهای اخیر‬ ‫به دلیل انتشار اخباری درباره بازگشت تعرفه ها به‬ ‫نرخ های قبل‪ ،‬بیشتر دارندگان خودروهای وارداتی‬ ‫در بازار فروشنده هس��تند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫بازار به دلیل بالتکلیفی با افت ش��دید تقاضا مواجه‬ ‫بوده و خریداری نی��ز در بازار وجود ندارد‪.‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬برخ�لاف انتظار‪ ،‬ب��ازار خودروه��ای وارداتی‬ ‫تاکنون به خب��ر رای دیوان عدال��ت اداری درباره‬ ‫ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو واکنش‬ ‫نش��ان نداده اما به طور قط��ع در صورتی که رای‬ ‫دیوان عدالت اداری ابالغ ش��ود و طرح دو فوریتی‬ ‫مجل��س درباره کاهش تعرفه ها به تصویب برس��د‬ ‫نرخ در بازار افت خواهد کرد‪.‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫اظهارات رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو‬ ‫مبنی بر کمبود عرضه از سوی برخی خودروسازان‬ ‫داخلی مانند پارس خودرو در حالی اس��ت که این‬ ‫ش��رکت ماه گذش��ته تحوی��ل فوری تن��در ‪ ۹۰‬را‬ ‫در برنامه کاری خود داش��ته ضم��ن انکه تحویل‬ ‫خودروهای ثبت نامی این شرکت همچون ساندرو‬ ‫و استپ وی نیز در موعد مقرر در حال انجام است‪.‬‬ ‫به طور قطع دونرخی بودن خودروهای این شرکت‬ ‫و سایر شرکت های خودروساز تحت تاثیر بازار شب‬ ‫عید بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش ن�رخ در انتظ�ار خودروهای‬ ‫وارداتی‬ ‫فربد زاوه‪ ،‬یک کارش��ناس صنعت خودرو با بیان‬ ‫اینک��ه افزایش تعرف��ه و نرخ دالر باع��ث افزایش‬ ‫نرخ خودرو ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ازار خودروهای داخلی‬ ‫در روزه��ای پایانی س��ال رونق خواهد داش��ت اما‬ ‫خودروه��ای واردات��ی ب��ا کاهش خری��د و فروش‬ ‫و ن��رخ هم��راه خواهند ب��ود‪ .‬وی دلی��ل این روند‬ ‫را تاثی��رات نرخ ارز دانس��ت و گف��ت‪ :‬افزایش نرخ‬ ‫ارز به��ای نرخ تمام ش��ده را افزای��ش می دهد‪ ،‬از‬ ‫س��وی دیگر به دلیل اینکه تعرفه ها افزایش یافته‬ ‫و به ق��ول معروف باالی بازار فض��ا پیدا کرده این‬ ‫انتظار ایجاد ش��ده که قیمت ه��ا افزایش یابد‪ .‬این‬ ‫کارشناس خودرو درباره خودروهای وارداتی نیز به‬ ‫خودروکار گفت‪ :‬افزایش تعرفه‪ ،‬افزایش نرخ دالر و‬ ‫افزایش اس��قاط خودرو ‪ ۳‬عامل اصلی افزایش نرخ‬ ‫خودروهای وارداتی است که با توجه به کاهش نرخ‬ ‫خودرو در شرایط فعلی بازار در رکود به سر می برد‪.‬‬ ‫زاوه در پاس��خ به این پرسش که ایا با افزایش نرخ‬ ‫خودروهای چینی همچنان مشتریان به خرید این‬ ‫خودروها تمایل نش��ان خواهن��د داد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫زمانی که تعرفه ش��دید افزایش می یابد خریداران‬ ‫ناگزیر می ش��وند به س��مت محصوالت جایگزین‬ ‫بروند که بیش��تر س��ی کی دی چینی یا یکس��ری‬ ‫از محصوالت هس��تند که ش��اید زیاد ب��ه روز هم‬ ‫نباش��ند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اینک��ه خریداران به دنبال‬ ‫جایگزینی محصوالت دیگر باشند طبیعی است؛ به‬ ‫دلی��ل اینکه با افزایش ناگهانی تعرفه قدرت خرید‬ ‫خری��داران به همان س��رعت افزای��ش نمی یابد به‬ ‫س��مت خودروهای چینی می رون��د و از انجا که با‬ ‫افزایش تقاضا روبه رو می شوند قیمت ها نیز افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬این کارشناس خودرو افزود‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫به دلیل افزای��ش فاصله تعرفه‪ ،‬ش��رکت های مادر‬ ‫برای اینکه خیال شان از تعرفه راحت است وسوسه‬ ‫می ش��وند نرخ سی کی دی محصول خود را افزایش‬ ‫دهند که این امر نادرس��ت است‪ .‬زاوه خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه به کاهش ن��رخ ارز بازار خودروهای‬ ‫واردات��ی در رکود قرار دارد و خری��داران به دلیل‬ ‫اینکه احتم��ال می دهند قیمت ها بیش��تر کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬خرید نمی کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره پیش بینی خود از ب��ازار خودرو در‬ ‫روزه��ای پایانی س��ال گفت‪ :‬خودروه��ای داخلی‬ ‫وابستگی کمتری به نرخ ارز دارند و همین امر باعث‬ ‫شده بازار انها رونق داشته باشد اما در خودروهای‬ ‫گران این اتفاق نخواهد افتاد و خودروهای وارداتی‬ ‫با کاهش خرید و فروش و نرخ همراه خواهند بود‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫خروجی نشست های تخصصی چه محصولی است؟‬ ‫گردهمایی های بین المللی فرصتی برای رایزنی و‬ ‫برقراری ارتباطات در راس��تای همکاری و مشارکت‬ ‫شرکت ها و نهادها به شمار می رود‪.‬‬ ‫حض��ور مدی��ران و صنعتگ��ران خارج��ی در‬ ‫همایش ه��ای بین الملل��ی ازجمله خودرو بس��تری‬ ‫را فراه��م ک��رد تا قطعه س��ازان داخل��ی برنامه ها و‬ ‫توان خ��ود را اعالم کنند و به دنبال مش��ارکت های‬ ‫بین المللی باشند‪.‬‬ ‫نشس��ت های تخصصی بس��یاری در مدت کوتاه‬ ‫همایش امس��ال برگزار شد که هر دو طرف به بیان‬ ‫دیدگاه های خود پرداختند و از انجا که این همایش‬ ‫با محوریت توسعه زنجیره تامین بود می توان گفت‬ ‫بیش��تر زمان برای مجموعه های قطعه س��ازی بود و‬ ‫«نقشه راه توسعه زنجیره تامین رقابت پذیر» ازسوی‬ ‫مدیران باالدس��تی اعالم و در س��ایر نشس��ت ها با‬ ‫موض��وع «جایگاه زنجیره تامین در صنعت خودرو و‬ ‫سیاست گذاری برای تعالی ان» و «معماری مناسب‬ ‫و راه��کار همپای��ی فناوری ب��رای زنجی��ره تامین‬ ‫رقابت پذیر» هریک در دو نوبت این امر پیگیری شد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان کوتاه و سخنرانی های فشرده‬ ‫امید رضایی‪ ،‬عض��و هیات مدیره انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور‬ ‫نس��بت به این نشس��ت های تخصصی گالیه داشت‬ ‫و گفت‪ :‬پنل تخصصی «معماری مناس��ب و راهکار‬ ‫همپای��ی فناوری برای زنجی��ره تامین رقابت پذیر»‬ ‫می توانس��ت کارامدتر باش��د و از درون ان مسائل‬ ‫بیش��تری بی��رون بیاید ام��ا چند س��اعت پیش از‬ ‫برگزاری نشست اعالم شد س��خنرانی افراد به پنل‬ ‫تخصصی تبدیل شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬کار پژوهشی‬ ‫که یک ش��خص انجام داده و ب��رای ارائه ان به ‪۴۵‬‬ ‫دقیقه تا یک س��اعت زمان نیاز دارد باید در ‪ ۵‬تا ‪۷‬‬ ‫دقیقه ارائه می ش��د‪ .‬این امر ب��ر کیفیت کارها تاثیر‬ ‫گذاشت و باعث ش��د ارائه دهنده و شنونده بازخورد‬ ‫خوبی از این نشس��ت های تخصصی نداشته باشند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬همچنین مشارکت‬ ‫افراد زیادی در این نشس��ت ها با موضوعات مختلف‬ ‫خ��وب بود ام��ا از نظر زمانی چن��دان مطلوب نبود‪.‬‬ ‫اگر موضوع عنوان نمی ش��د و پاورپوینت های اماده‬ ‫به وس��یله افراد مطالعه می شد و در صورت پرسش‬ ‫مطرح می کردند ش��اید بازخورد بهت��ری در انتقال‬ ‫انچه موردنظر بود‪ ،‬دریافت می ش��د‪.‬او پیشنهادکرد‪:‬‬ ‫باید تعداد س��خنرانان محدودتر اما پرمغزتر می شد‪.‬‬ ‫هنگام��ی ک��ه س��خنرانی در مدت محدود باش��د‬ ‫ش��نونده نمی تواند مطلب موردنظر را دریافت کند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور از دیگر نقدهایی‬ ‫که به این نشس��ت ها وارد کرد برگزاری دو نشست‬ ‫در یک زمان بود‪ .‬وی در این باره گفت‪ :‬به این ترتیب‬ ‫اگر فردی می خواس��ت از اطالعات ردوبدل شده در‬ ‫نشست دیگر اگاه ش��ود امکان پذیر نبود‪ .‬اینکه چرا‬ ‫این گونه عمل شده بود مشخص نیست‪.‬‬ ‫ایا می خواس��تیم مطرح کنیم که تع��داد زیادی‬ ‫سخنرانی کردند؟ و چون تعداد افراد زیاد است پس‬ ‫باید به تمام انها وقت صحبت کردن داد؟‬ ‫او افزود‪ :‬این امر باعث ش��د گوینده و ش��نونده به‬ ‫نتیجه مورد انتظار دس��ت نیابند بنابراین باید زمان‬ ‫ب��اال بوده که به ط��ور قطع نمی توانس��تند مدیریت‬ ‫بهتری در بیش از یک روز برگزاری داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹در تضاد با رقابت‬ ‫طوالنی تر می ش��د یا هر ‪ ۴‬نشس��ت در یک س��الن‬ ‫برگزار می شد تا تمام افراد حاضر از مباحث استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬این م��وارد نقدهای جدی اس��ت که به این‬ ‫نشست های تخصصی وارد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش مدیریتی‬ ‫رضایی به اثربخش��ی س��خنرانی های روز نخست‬ ‫همایش صنعت خودرو امس��ال اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بیشتر مباحث روز نخس��ت در حوزه کالن و اینده‬ ‫صنع��ت خ��ودرو و همچنین انچه بای��د در زنجیره‬ ‫تامین دنبال کرد‪ ،‬مط��رح و نقطه نظرات راهبردی‬ ‫ارائه ش��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬مهمانان خارج��ی زیادی در‬ ‫همایش حضور داش��تند که توانستند برداشت های‬ ‫واقعی خود را از صنعت خودرو کش��ور و برنامه های‬ ‫اینده ان داش��ته باش��ند و مش��خص ش��ود نقش‬ ‫ش��رکت های ایرانی و خارج��ی در ادامه همکاری ها‬ ‫و مش��ارکت ها چه خواه��د بود؟ البت��ه عمده ترین‬ ‫مباحث برای صنعت قطعه به نشست های نیمه دوم‬ ‫همای��ش برمی گردد که در نوبت عصر روز نخس��ت‬ ‫برگ��زار ش��د‪.‬عضو هیات مدی��ره انجم��ن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬جمعیت حاضر در این بخش زیاد بود‬ ‫و افرادی ایس��تاده از مباحث استفاده می کردند‪ .‬به‬ ‫نظر می رس��د اگر ساماندهی مناس��ب تری می شد‬ ‫بازخ��ورد و نتایج بهتری به دس��ت می امد‪ .‬رضایی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اگ��ر درباره نشس��ت های تخصصی روز‬ ‫دوم بخواهم اظهارنظری داش��ته باشم رضایتبخش‬ ‫نبود درحالی که می توانست بسیار بهتر از این برگزار‬ ‫ش��ود‪ .‬البته شاید حجم مقاالت و کارهای پژوهشی‬ ‫از دیگر سخنرانان حاضر در نشست های تخصصی‬ ‫روز دوم ش��هرام ازادی‪ ،‬عضو هیات علمی دانش��گاه‬ ‫خواج��ه نصیرالدین طوس��ی بود که درب��اره نتایج‬ ‫نشس��ت های تخصصی پنجمین همایش بین المللی‬ ‫صنع��ت خودرو گف��ت‪ :‬مقاله ه��ا متمرک��ز نبودند‬ ‫درنتیجه منجر به جمع بندی خاصی در گس��ترش‬ ‫زنجیره تامین و مس��ائل مربوط به ان نش��دند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توجه به ش��رایط جدی��دی که در بازار‬ ‫داخل وجود دارد و خودروس��ازان برای خودروهای‬ ‫داخل��ی و خارجی با یکدیگر رقابت دارند انچه قابل‬ ‫اهمیت است تولید و توسعه محصوالت جدید بوده‬ ‫تا مان��دگاری خود را در بازار تثبیت کنند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫از سوی دیگر تعرفه واردات خودرو نکته ای است که‬ ‫تبدیل به چالش شده درحالی که اصل این است که‬ ‫برای حفظ منافع مردم باید بستر رقابت را در کشور‬ ‫بین خودروس��ازهای داخل��ی و بین المللی به وجود‬ ‫بیاوریم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس صنعت یاداورشد‪ :‬اگر فاصله این‬ ‫دو به لح��اظ نرخ زیاد باش��د طبیعی اس��ت رقابتی‬ ‫وجود نخواهد داشت که به نظر می رسد راهکارهای‬ ‫دنبال ش��ده ازس��وی دولت (افزایش تعرفه واردات)‬ ‫برای تحقق این امر مهم مناس��ب نباش��د‪ .‬بر اساس‬ ‫تصمیم هایی که در گذش��ته در این باره گرفته ش��د‬ ‫ق��رار بود به تدریج این تعرفه ه��ا کاهش پیدا کند و‬ ‫رقابت س��المی بین خودروسازان داخلی و همتایان‬ ‫بین المللی انها به وجود اید‪ .‬این شیوه خودروسازان‬ ‫را تش��ویق می کرد تا به س��مت محصوالت متنوع و‬ ‫جدید حرکت کنند اما به نظر می رسد دولت در حال‬ ‫فاصله گرفتن از این رویکرد است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز روی توانمندی های داخلی‬ ‫ازادی درب��اره راهکار س��اخت محصوالت جدید‬ ‫به کمک خارجی ها به ویژه ش��رکت های فرانس��وی‬ ‫گف��ت‪ :‬حرکت مطلوبی اس��ت ام��ا به تنهایی کافی‬ ‫نیس��ت و باید برن��د داخلی تقویت ش��ود و به این‬ ‫اکتفا نکنیم که تحت لیسانس یک شرکت خارجی‬ ‫فعالیت خود را ادامه دهیم‪.‬عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫خواجه نصیرالدین طوسی گفت‪ :‬تکیه بر پلتفرم های‬ ‫داخل��ی و توانمن��دی زنجیره تامین و س��ازندگان‬ ‫داخل��ی برای تحق��ق این امر مهم تاثی��ر زیادی در‬ ‫اقتصاد کش��ور به لحاظ ارزش افزوده و اش��تغالزایی‬ ‫خواه��د داش��ت‪.‬ازادی همچنین درب��اره ضرورت‬ ‫برگزاری نشس��ت ها و اهمیت نتایج ان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬معتقدم بای��د روی موضوع ها متمرکزتر عمل‬ ‫می ش��د و از راهکارهای کلی که می تواند در صنعت‬ ‫خودرو وجود داش��ته باشد شروع کرد و در ادامه به‬ ‫اجزای ان و زنجی��ره تامین پرداخت اما این تمرکز‬ ‫در همایش امسال وجود نداشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫برگزاری گردهمایی هایی که افراد زیادی از داخل‬ ‫و خارج در ان ش��رکت دارند راحت نبوده و همیشه‬ ‫گالیه هایی وجود خواهد داشت اما مهم این است که‬ ‫در اینده این چالش ها رفع ش��ده و مشکالت دوباره‬ ‫تکرار نشود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫نظرخواهی از کارشناسان برای واردات محصول‬ ‫مصطف�ی صفرخانی‪ -‬ریی�س اتحادی�ه تولیدکنندگان‬ ‫قطعات و تعمی�رکاران دوچرخه و موتورس�یکلت‪ :‬مصوبه‬ ‫جایگزینی موتورس��یکلت های کاربراتوری در کاهش الودگی هوا‬ ‫یک��ی از مس��ئل مهم در این بحث اس��ت اما ب��رای موفقیت هر‬ ‫طرحی نیاز اس��ت از تمام کارشناس��ان مرتبط نظرخواهی شود‬ ‫ت��ا تضمینی برای ادامه کار باش��د‪ .‬امروز قوانی��ن درباره ورود و‬ ‫مونتاژ موتورس��یکلت ها سخت گیرانه تر ش��ده است در حالی که‬ ‫در گذش��ته این صنعت بازار نابه س��امانی داشت چرا که افرادی‬ ‫سودجو به اس��م واردکننده ارز و تسهیالت الزم را می گرفت اما‬ ‫با این س��رمایه قطعاتی بس��یار محدود و بی کیفیت وارد و بخش‬ ‫زیادی از ان را صرف ساخت وس��از می ک��رد و به قول معروف از‬ ‫ای��ن راه زراندوزی می کرد‪ .‬در گذش��ته هیچ پیگیری و نظارتی‬ ‫بعد از پرداخت تس��هیالت روی ادامه کار وجود نداشت و از این‬ ‫طریق س��رمایه های بس��یاری از بین رفت‪ .‬اگر بخواهیم صنعت‬ ‫توس��عه یافته و پیش��رفته ای داشته باش��یم الزم است تمام افراد‬ ‫صاحب نظر و ذی نفع در جریان امور و برنامه ریزی ها قرار بگیرند‪.‬‬ ‫به طور نمون��ه اتحادی��ه تولیدکنندگان قطع��ات و تعمیرکاران‬ ‫دوچرخه و موتورس��یکلت یکی از بخش هایی اس��ت که می تواند‬ ‫در موفقیت ط��رح جایگزینی موتورس��یکلت های کاربراتوری با‬ ‫انژکتوری بس��یار کمک کننده اس��ت‪ .‬چرا تصور این است که ما‬ ‫باید اخرین نفری باش��یم که از این موضوع اطالع پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫زیرا محصولی وارد می شود و تعمیرکار مجبور است ان را تعمیر‬ ‫کند و توقع این اس��ت که خدمات دهی مناس��بی نیز ارائه شود‪.‬‬ ‫اگ��ر این انتظار از اتحادی��ه وجود دارد صنفی که به نوعی باید از‬ ‫سرمایه کشور نگه داری کند باید در جریان امور مربوط به صنف‬ ‫خ��ود قرار گیرد‪ .‬اتحادیه بهتر از هرکس می تواند روی کیفیت ها‬ ‫اظهارنظر کند‪.‬‬ ‫‪12‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪8‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫اسقاط‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫تاثیر الزام قطعه سازان به اسقاط در ازای واردات قطعات بررسی شد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫درحالی ک��ه نمایندگان کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی این درصد را ناچیز دانسته اند قرار گرفتن این‬ ‫ع��دد در کنار گرانی مواد اولیه روزه��ای اخیر و افزایش نرخ ارز‬ ‫نیاز به تحلیل بیشتر دارد‪.‬‬ ‫همچنین اگ��ر این چالش ه��ا را به زنجیره بهره ه��ای بانکی‪،‬‬ ‫بیمه‪ ،‬مالی��ات و‪ ...‬اضافه کنیم‪ ،‬می ت��وان حجمی از معضالت را‬ ‫برای صنعت کش��ور متصور ش��د‪.‬مصوبه جدید‪ ،‬تقویت تولید یا‬ ‫افت ان اجرایی ش��دن طرح اسقاط خودروهای فرسوده از سوی‬ ‫قطعه سازان منجر به افزایش نرخ نهایی خودروها شده درحالی که‬ ‫سیاست ش��ورای رقابت ثابت نگه داشتن قیمت هاست‪ .‬پیش از‬ ‫تصویب این طرح گزارش��ی درباره این طرح به چاپ رس��یده و‬ ‫قطعه س��ازان به بیان دیدگاه های خ��ود در این زمینه پرداختند‬ ‫ام��ا در این گزارش حمی��د گرمابی‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬باید نخست مشخص کرد‬ ‫که تعریف از قطعه س��از ش��امل چه کسانی اس��ت‪ .‬اگر صنعتگر‬ ‫محصول خود را در داخل بس��ازد این مصوبه مشکلی برای روند‬ ‫تولی��د او به وجود نخواهد اورد اما اگر قطعه س��از کاالی خود را‬ ‫به نام س��اخت داخل وارد می کند (که این روزها مرس��وم ش��ده‬ ‫و قطعه در چین س��اخته شده و مارک داخل می خورد) باید در‬ ‫کاهش الودگی محیط زیس��ت نیز مشارکت داشته باشد زیرا هر‬ ‫قطعه ای که در خارج س��اخته می شود شغلی در کشور از دست‬ ‫می رود بنابراین اگر با این شرایط تولیدکننده ای ترجیح می دهد‬ ‫محصول خود را در کش��وری دیگر س��اخته و به نام تولید داخل‬ ‫وارد کند باید در کاهش الودگی محیط زیس��ت مشارکت داشته‬ ‫باش��د‪ .‬قطعه سازنماها شامل بخش��ی از تولیدکنندگان می شوند‬ ‫درحالی که بخش زی��ادی از صنعتگران برای تکمیل محصوالت‬ ‫خ��ود ناگزیر ب��ه واردات برخی قطعات هس��تند‪ .‬وی اظهارکرد‪:‬‬ ‫اگر این امار پایین باش��د و به قولی ش��امل برخی قطعه س��ازان‬ ‫ش��ود فش��ار زیادی به واحده��ای صنعتی وارد نمی ش��ود زیرا‬ ‫اس��قاط هر خودرو بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬میلیون تومان اس��ت و به ازای هر‬ ‫‪۲۰‬هزار دالر که حدود ‪۱۰۰‬ه��زار تومان خواهد بود‪ ،‬این هزینه‬ ‫ش��امل ‪۳‬درصد می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که تمام قطعه به‬ ‫ص��ورت کامل وارد ش��ود اما اگر به طور نمون��ه تولیدکننده تنها‬ ‫‪۲۰‬درص��د از محصول خود را برای تکمیل قطعه نهایی وارد کند‬ ‫ای��ن افزایش نرخ ‪ ۶/۰‬درص��د خواهد بود که کمتر از یک درصد‬ ‫بوده و رقم قابل قبولی اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس درباره ثابت نگه داش��تن نرخ محص��ول نهایی (خودرو)‬ ‫ازسوی ش��ورای رقابت نیز گفت‪ :‬سخن از رقمی زیر یک درصد‬ ‫اس��ت بنابراین رقمی باال نبوده که فشار زیادی به واحد صنعتی‬ ‫وارد کند‪ .‬کمیس��یون در جریان قیمت ها ق��رار دارد و عددی‬ ‫را تعیی��ن می کند که با وجود تم��ام چالش ها قابل قبول‬ ‫باشد‪.‬وی افزود‪ :‬اگر تولیدکننده ای تمام قطعات را وارد‬ ‫کند این رقم ‪۳‬میلیون تومان می ش��ود پس چنین‬ ‫مصوبه ای موجب تقویت قطعه س��ازی کشور و‬ ‫رشد اشتغالزایی می شود‪ .‬گرمابی در پاسخ‬ ‫به این پرسش که ایا برای تصویب طرح‬ ‫با قطعه س��ازان نیز مش��ورت ش��ده‬ ‫گفت‪ :‬فرصت کوتاه بود درحالی که‬ ‫ب��رای مش��اوره و نظرخواهی از‬ ‫صنعتگران زمان زیادی الزم‬ ‫است تا جلسه های متعدد‬ ‫برگ��زار و دیدگاه ه��ا‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مدی�ران ب�ه‬ ‫سهم ‪۱۰۰‬هزار تومانی اسقاط در هزینه تولید!‬ ‫داد تولید برسند‬ ‫در ادامه موضوع را ازسوی یکی از اعضای انجمن قطعه سازان‬ ‫کشور پیگیری کردیم‪ .‬محمد شهپری‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرویی درباره درصد پایین‬ ‫این مصوبه ب��رای تولیدکنندگان داخلی گفت‪ :‬امروز بزرگترین‬ ‫چالش��ی که قطعه س��ازان ب��ا ان روبه رو هس��تند افزایش نرخ‬ ‫ارز ب��وده که رابطه مس��تقیم با باال رفتن نرخ م��واد اولیه دارد؛‬ ‫ش��رایطی که منجر به گران ش��دن تولید شده اس��ت‪.‬او افزود‪:‬‬ ‫چالش های این مسئله و مشکلی که ازسوی شرکت های دولتی‬ ‫به وجود امده اس��ت در جلسه حضوری به وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت منتقل ش��د به طور نمونه از ابتدای سال تا امروز نرخ‬ ‫فوالد مبارکه بیش از ‪۳۰‬درصد افزایش داش��ته یا مس بابونک‬ ‫که ابتدای س��ال با ‪۱۷‬هزار تومان در بورس عرضه می شد امروز‬ ‫حدود ‪۳۵‬هزار تومان معامله می ش��ود که این مسئله برای سایر‬ ‫فلزات مانند الومینیوم و‪ ...‬نیز مطرح اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬از س��وی‬ ‫دیگر مواد اولیه ای که به وس��یله پتروش��یمی تامین می ش��ود‬ ‫ج��زو ای��ن چالش ها ب��وده و مش��کالت را افزون کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وضعیتی که قطعه س��از امروز در ان قرار دارد ش��رایطی نیست‬ ‫که فش��ار برای اس��قاط خودروهای فرس��وده نیز به ان افزوده‬ ‫ش��ود‪ .‬امروز با افزایش ن��رخ ارز و نرخ م��واد اولیه تولیدکننده‬ ‫با چالش بس��یار س��ختی روبه روس��ت که در کل برای اقتصاد‬ ‫کش��ور مشکل ساز خواهد ش��د زیرا خطر بیکاری باالیی وجود‬ ‫دارد‪.‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ام��روز قطعه س��ازان تاحدودی رو به‬ ‫ورشکستگی می روند و می توان با قاطعیت گفت با شرایط امروز‬ ‫تمام قطعه سازان با ضرر و زیان در حال فعالیت هستند‪ .‬شورای‬ ‫رقابت دس��ت خودروس��از را برای افزایش قیمت ها بسته و انها‬ ‫اجازه افزایش نرخ ندارند و این حرکت ش��رکت های دولتی نیز‬ ‫باعث دامن زدن به مسائل پیشین شده است‪.‬شهپری تاکیدکرد‪:‬‬ ‫باید برنامه ها به گونه ای باشد که حمایت از محصوالت در عمل‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ .‬این در حالی است که خودرو تنها صنعتی‬ ‫اس��ت که هم اکنون فعالیت مناس��ب دارد اما ش��رایط‬ ‫بس��یار بغرنجی برای ان در ح��ال رقم خوردن‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر مدیران باالدستی به داد این‬ ‫صنعت نرسند مشخص نیست چه‬ ‫بالیی سر ان خواهد امد‪.‬‬ ‫‹ ‹ط�رح‬ ‫وزارتخان�ه و‬ ‫از‬ ‫تصویب در مجلس‬ ‫سعید باستانی‪ ،‬سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن نیز درباره‬ ‫تصویب ای��ن طرح گفت‪ :‬این گونه نیس��ت وقتی طرحی تصویب‬ ‫می شود تمام نمایندگان با ان موافق یا با رد مصوبه ای همه با ان‬ ‫مخالف باشند‪ .‬به هرحال طرح در مجلس اعالم و با تعداد ارا تایید‬ ‫یا رد می شود‪ .‬عبداهلل رضیان‪ ،‬از دیگر اعضای کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس نیز در پاسخ به این پرسش که این طرح و مصوبه‬ ‫جدید از کجا نش��ات گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬مصوبه برای مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی نبود؛ طرحی است که مقررات ان ازسوی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت وضع ش��ده اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬اینکه چرا هر‬ ‫قطعه س��از به ازای ‪۲۰‬هزار دالر واردات باید یک خودرو فرس��وده‬ ‫را مستهلک کند درجهت بهینه سازی خودروها و کاهش الودگی‬ ‫محیط زیس��ت بوده که به تصویب مجلس نیز رسید‪ .‬پارامترهای‬ ‫زیادی مطرح بود که وزارتخانه با مش��ورت مجلس به این نتیجه‬ ‫رسید برای برطرف کردن برخی مشکالت زیست محیطی طرح به‬ ‫تصویب برس��د‪ .‬او یاداورشد‪ :‬البته دولت نیز می توانست از طریق‬ ‫نظام بانکی تس��هیالتی را درنظر بگی��رد و با کمک گرفتن از این‬ ‫ابزار خودروهای فرس��وده با محصوالت جدید جایگزین شوند اما‬ ‫ش��رایط اقتصادی به گونه ای اس��ت که امکان تحقق این راه حل‬ ‫میس��ر نبود‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ادامه داد‪:‬‬ ‫به هرح��ال دولت ایین نامه را تدوین کرده تا به این ش��کل عمل‬ ‫ش��ود‪ .‬واقعیت این اس��ت که ظرفیت قطعه سازی داخلی مناسب‬ ‫بوده و حتی برای صادرات فضای خوبی در اختیار دارد‪ .‬با تقویت‬ ‫ای��ن صنعت می توان در این بس��تر موفق عمل کرد و درامدزایی‬ ‫داش��ت‪ .‬درحال حاضر تصمیم این است که برای‬ ‫اسقاط خودروهای فرسوده از صنعت‬ ‫قطعه بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫رضی��ان در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش ک��ه چرا این ط��رح ب��رای صنعت قطعه‬ ‫مص��وب ش��د درحالی که چنین ام��ری برای صنعت خ��ودرو نیز‬ ‫پیش ت��ر مطرح ب��وده‪ ،‬گف��ت‪ :‬وضعیت صنعت قطع��ه به گونه ای‬ ‫اس��ت که محصوالت ش��ان به ش��کل تضمینی فروخته می شود و‬ ‫نی��از به بازاریابی ندارد درحالی که یکی از مش��کالت بس��یاری از‬ ‫واحدهای تولیدی بازاریابی و رقابت پذیر بودن کاالهای شان است‪.‬‬ ‫چنین وضعیتی باوجود خودروس��ازان داخلی برای صنعت قطعه‬ ‫مطرح نیس��ت و براس��اس نیاز این بخش تولید ادام��ه دارد‪ .‬تنها‬ ‫مش��کل انها دیرکرد مطالبات است که مجلس در حال پیگیری‬ ‫است‪.‬وی برای رفع این معضل به تشکیل کارگروهی در کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس اشاره کرد و گفت‪ :‬این مسئله به مدیریت‬ ‫نی��ازدارد ازاین رو کارگروهی در کمیس��یون تش��کیل ش��ده تا با‬ ‫قطعه سازان و خودروسازان جلساتی برگزار شود و زمان دریافت ها‬ ‫را کوتاه تر کنیم تا به این ترتیب این مصوبه اسیبی به قطعه سازان‬ ‫وارد نکند‪ .‬رضیان نیز معتقد است؛ پرداخت ‪ ۲‬تا ‪۳‬میلیون تومان‬ ‫برای هر خودرو فرس��وده سنگین نیست‪ .‬اما اگر این رقم در کنار‬ ‫س��ایر ارقام مانند بهره های بانکی‪ ،‬افزای��ش نرخ ارز و گرانی مواد‬ ‫اولی��ه قرار گیرد تبدیل به معضل جدی در بحث س��رمایه گذاری‬ ‫خواهد شد‪ .‬رضیان در این باره نیز اظهار کرد‪ :‬افزایش نرخ دالر که‬ ‫منجر به گرانی مواد اولیه در بخش پتروشیمی و فوالد شده برای‬ ‫تحلیل به زمان بیشتری نیازدارد و باید پذیرفت با افزایش نرخ ارز‪،‬‬ ‫خودرو نیز متاثر از ان‪ ،‬نرخ تمام شده‬ ‫بیش��تر ی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬او گفت‪ :‬چنین مس��ئله ای اجتناب ناپذیر اس��ت‬ ‫ازای��ن رو باید مدیریت ش��ود که نرخ دالر کاهش پی��دا کند‪ .‬در‬ ‫این بس��تر فش��ار برای کاهش نرخ ارز از سوی مجلس اعمال و با‬ ‫امضای بیش از ‪ ۱۵۰‬نماینده خواسته شده تا خود رئیس جمهوری‬ ‫پاسخگوی این موضوع باشد‪.‬‬ ‫افزایش نرخ دالر با این سرعت تاثیر مستقیم بر تورم و نرخ‬ ‫تمام ش��ده تولید دارد و مش��کالت زنجیره ای به وجود می اورد‪.‬‬ ‫رضی��ان افزود‪ :‬اگر در مجل��س از برنامه قان��ون و بودجه گذر‬ ‫کنیم وارد این مقوالت نیز خواهیم ش��د ضمن انکه قرار است‬ ‫کمیس��یون بازدیدهای��ی از گروه صنعت��ی ایران خودرو و گروه‬ ‫س��ایپا داشته باش��د تا فعالیت های تولیدی پیگیری و بازرسی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ سخن اخر‬ ‫به قول معروف «اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا ش��ود»؛‬ ‫با وضعیتی که ام��روز تولید داخل دارد این دانه های برف ریز و‬ ‫درشت اس��ت که کم کم به گلوله های کوچک که قابل مالحظه‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تبدیل خواهد ش��د و بهمنی می ش��ود که تولید را زیر‬ ‫بار س��نگین خود خم می کند و بلکه از پ��ا درمی اورد‪ .‬با چنین‬ ‫ش��رایطی باید دید بازخ��ورد اجرای قانون اس��قاط خودروهای‬ ‫فرسوده به ازای واردات چیست و ایا موفق خواهد شد؟‬ ‫ شنبه‬ ‫‪12‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪8‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫خودرو سازان جهانی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪ ۲‬مسئله مهم صنعت خودرو‬ ‫محمود نجفی س�هی ‪ -‬عض�و انجمن تخصص�ی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س�ازی کش�ور‪ :‬ش��رایط و میزان‬ ‫تولی��د بس��تگی زیادی به مقیاس ه��ای اقتص��ادی دارد ازاین رو‬ ‫داخلی سازی مدل های جدید خودرویی متاثر از تیراژ انهاست‪.‬‬ ‫امروز تعداد این خودروها به امار مدل های پیشین افزوده شده‬ ‫و بازار مصرف دوباره بین تعداد بیش��تری از محصوالت تقس��یم‬ ‫می ش��ود بنابراین حجم ب��ازار مصرف در ‪ ۳‬بخ��ش خودروهای‬ ‫قدیم��ی‪ ،‬خودروهای وارداتی و درصد کم��ی نیز برای مدل های‬ ‫جدید خواهد بود‪ .‬در این راس��تا درصد تقاضا برای سهم هریک‬ ‫از خودروه��ا کاهش یافته و تیراژ پایین خودروهای جدید توجیه‬ ‫اقتصادی برای بومی س��ازی قطعات نخواهد داشت مگر اینکه به‬ ‫سمت صادرات حرکت شود‪ .‬البته در این بین نیز برخی شرکت ها‬ ‫یک سلسله قرارداد بسته و قطعات را وارد و به اسم تولید داخل‬ ‫عرض��ه می کنند‪ .‬ازاین رو در تم��ام قراردادها تاکید وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت دولت یازدهم داخلی س��ازی قطعات بوده و اغاز‬ ‫‪۴۰‬درصد و رس��یدن به ‪۷۰‬درصد اس��ت‪ .‬به هرحال باید ساخت‬ ‫قطعات و س��رمایه گذاری ان توجیه اقتصادی داشته باشد چون‬ ‫تولید خودروهای جدید با هزینه های بیشتری انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫با سنجش شرایط امروز‪ ،‬سرمایه گذاری برای قالب سازی و تولید‬ ‫قطعات س��ودی برای قطعه ساز نخواهد داشت‪ .‬برای برون رفت از‬ ‫این شرایط باید تعداد مدل ها محدود شود و خود طراحی خودرو‬ ‫را در داخل اغاز کنیم و این گونه نباشد که هر خودروساز ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫مدل بیاورد و با تی��راژ پایین به مونتاژ ان بپردازد‪ .‬البته طراحی‬ ‫خودرو داخلی از پیش��نهادها و تاکیدهای مدیران وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت‪ .‬بنابراین س��اخت داخلی باید از این نقطه‬ ‫(طراحی خودرو) اغاز ش��ود تا تولید قطعه توجیه اقتصادی برای‬ ‫قطعه سازان داشته باشد‪.‬‬ ‫???‬ ‫توجه به بازار محلی‪ ،‬راه گریز‬ ‫از محو شدن خودروسازان‬ ‫امریکایی ها‬ ‫سر کالس درس ژاپن‬ ‫نشستند‬ ‫سارا گلچین‬ ‫ش��اید ب��رای بس��یاری از عالقه مندان صنعت خودرو ش��گفت اور باش��د که‬ ‫شرکت های امریکایی فورد و جنرال موتورز زمانی بیش از ‪ ۹۰‬درصد از سهم بازار‬ ‫خودرو ژاپن را در اختیار داشتند‪.‬‬ ‫ش��رکت «ف��ورد نیه��ون» (‪ )Ford Nihon‬در س��ال ‪ ۱۹۲۵‬میالدی (‪-۰۴‬‬ ‫‪ ۱۳۰۳‬خورش��یدی) در یوکوهامای ژاپن تاس��یس ش��د و مدل «تی» و پس از‬ ‫ان مدل« ای» را در این ش��هر تولید کرد‪ .‬این ش��رکت تولید خود را به س��الی‬ ‫‪۱۰‬هزار خودرو در س��ال ‪ )۱۳۹۳-۹۴( ۲۰۱۵‬رساند ضمن اینکه بیشتر قطعات‬ ‫این خودروها از امریکا وارد می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امپراتوری امریکایی ها در سرزمین افتاب تابان‬ ‫خودروه��ای فورد از مس��یرهای جاده ای و ریلی به ش��بکه خرده فروش��ان در‬ ‫سراس��ر ژاپن منتقل می ش��دند‪ .‬فورد زمان و تالش زیادی را صرف توس��عه این‬ ‫ش��بکه از همان ابتدا کرد به طوری که این تش��کیالت به نخستین شبکه فروش‬ ‫خودرو در ژاپن تبدیل شد‪ .‬کارمندان فروش ژاپنی در طول سال ها رویکرد فورد‬ ‫در ف��روش‪ ،‬خدم��ات و مدیریت موجودی را هم برای وس��ایل نقلیه و هم برای‬ ‫قطعات اموختند‪.‬‬ ‫جنرال موتورز‪ ،‬دیگر غول خودروسازی امریکا در سال ‪ )۱۳۰۵-۰۶(۱۹۲۷‬در‬ ‫اوساکای ژاپن کارخانه اش را تاسیس و در ان سدان ها و کامیون های شورولت را‬ ‫تولید کرد‪« .‬نیهون جنرال موتورز» (‪ ،)Nihon General Motors‬ش��رکت‬ ‫تمام ژاپنی تابعه جی ام بعدها نش��ان های تجاری بی��وک‪ ،‬پونتیاک‪ ،‬اولدزموبیل‪،‬‬ ‫واکس��هال و اوپل را به خود اضافه کرد‪ .‬این ش��رکت پیش از تعطیلی در س��ال‬ ‫‪ )۱۳۱۹-۲۰(۱۹۴۱‬در کارخانه های خود بیش از ‪۱۵۰‬هزار وس��یله نقلیه تولید‬ ‫می کرد‪ .‬نیهون جی ام نیز یک شبکه فروش سراسری ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت راهبردی خودرو پس از بحران بزرگ‬ ‫پ��س از چند س��ال از ش��روع فعالیت این ش��رکت ها جهان با بح��ران بزرگ‬ ‫اقتصادی (‪ )Great Depression‬روبه رو شد؛ بحرانی که به ژاپن ضربه زیادی‬ ‫وارد کرد‪ .‬در پی این بحران‪ ،‬ورشکس��تگی های گس��ترده ای در ژاپن پیش امد و‬ ‫میانگین دستمزدها نیز در سراسر این کشور نسبت به سال ‪)۱۳۰۴-۰۵(۱۹۲۶‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد کمتر ش��د‪ .‬از ‪۶۰۰‬هزار کارگر کارخانه ای که ش��غل خود را در س��ال‬ ‫‪ )۱۳۰۹-۱۰(۱۹۳۱‬از دست دادند نزدیک‬ ‫به ‪۲۸۰‬هزار نفر به روستاهای خود بازگشتند‬ ‫و بر مش��کالت عدیده اقتصادی حومه ش��هرها‬ ‫و روس��تاها افزودن��د‪ .‬وقتی در س��ال ‪-۱۳(۱۹۳۴‬‬ ‫‪ )۱۳۱۲‬ت�لاش ژاپنی ها در ش��مال این کش��ور برای‬ ‫کش��اورزی ناکام ماند دولت ژاپن ع��زم خود را جزم کرد‬ ‫تا کنترل رویکرد مدیریت صنایع راهبردی را به دس��ت بگیرد‪.‬‬ ‫رویکرد «مش��ارکتی» و مدیریت فعاالن��ه اقتصاد پدیده تازه ای در‬ ‫ژاپن نبود اما از سال ‪ )۱۲۹۸-۹۹(۱۹۲۰‬به بعد زمان ازادی های بیشتر‬ ‫اقتصادی و سیاسی فرارسید‪ .‬ارتش سلطنتی ژاپن صنعت خودرو را به عنوان‬ ‫صنعت��ی راهبردی برای این کش��ور تعیین ک��رد و به طورطبیعی تمرکز خود را‬ ‫روی توانمندس��ازی برای هزینه کرد مناسب در تولید کامیون گذاشت‪ .‬نیسان و‬ ‫تویوتا به عنوان تولیدکنندگان قدرتمند داخلی ظاهر شده و میزان تولید از ‪۹۴۰‬‬ ‫دستگاه (تنها در کارخانه نیسان) در سال ‪ )۱۳۱۲-۱۳(۱۹۳۴‬به حدود ‪۷‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬دستگاه در سال ‪ )۱۳۱۴-۱۵(۱۹۳۶‬در هر ‪ ۲‬کارخانه رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون دست وپاگیر برای خارجی ها‬ ‫دولت ژاپن که مشتاقانه در انتظار دیدن دستاوردهای اقتصادی تولیدکنندگان‬ ‫داخلی بود قانون «کس��ب وکار تولید وس��ایل نقلیه موتوری» را در س��ال ‪۱۹۳۶‬‬ ‫(‪ )۱۳۱۴-۱۵‬تصویب کرد‪ .‬این قانون محدودیت های زیادی برای تولیدکنندگان‬ ‫خارجی خودرو در ژاپن ایجاد کرد‪ .‬تعرفه ها براساس این قانون به ‪ ۷۰‬درصد برای‬ ‫وس��ایل نقلیه و قطعات وارداتی رسید‪ .‬تولیدکنندگان امریکایی خودرو به توقف‬ ‫گس��ترده تولید تا سال ‪ )۱۳۱۷-۱۸( ۱۹۳۹‬روی اوردند و در سال ‪-۲۰( ۱۹۴۱‬‬ ‫‪ )۱۳۱۹‬زمانی که دولت ژاپن اموال ش��ان را تصاحب کرد به طورکلی عملکردشان‬ ‫متوقف ش��د‪ .‬پس از جنگ جهانی‪ ،‬دولت ژاپن ش��روع به تالش برای حفاظت از‬ ‫صنعت خودرو خود کرد تا بتواند ان را بازس��ازی کند‪ .‬تا دهه ‪ ۶۰‬میالدی (دهه‬ ‫‪ ۴۰‬خورش��یدی) این صنعت راه خود را پیدا کرد و در سال ‪)۱۳۳۴-۳۵( ۱۹۵۶‬‬ ‫محدودیت های واردات خودرو به ژاپن برداش��ته ش��د‪ .‬شرکت های خودروسازی‬ ‫امریکای��ی تا پیش از دوره جنگ جهانی تولید محلی در ژاپن نداش��تند و تالش‬ ‫می کردند کیفیت شبکه های فروش خود را بازیابی کنند‪ .‬فورد تالش هایی در طول‬ ‫ان دوره انجام داده و با مزدا نیز همکاری کرد اما این تالش و همکاری در نهایت‬ ‫ناموفق بود‪ .‬فورد در‬ ‫سال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬از‬ ‫ژاپن رفت‪ .‬جنرال موتورز هنوز حضور خود را‬ ‫در ژاپ��ن حفظ کرده اما تنها کمتر از یک درصد این بازار را در اختیار دارد‪ .‬تنها‬ ‫نش��ان تجاری امریکایی که این روزها پیوس��ته بر فروش خود می افزاید (هرچند‬ ‫ش��مار ان چندان باال نیست) جیپ است‪ .‬فیات کراس��یل اتوموبیلز نیز توانست‬ ‫در فاصله س��ال های ‪ )۱۳۸۷-۸۸( ۲۰۰۹‬ت��ا ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬فروش خود را‬ ‫از ‪ ۱۰۰۰‬دس��تگاه به ‪۹‬هزار و ‪ ۳۸۸‬دستگاه برساند‪ .‬جیپ برای موفقیت در بازار‬ ‫ژاپن که مردمانش بیش��تر خودروهای کوچک تولیدشده برای بازار این کشور را‬ ‫می پسندند‪ ،‬تمرکز خود را بر رفع نیازهای بازار محلی گذاشت‪ .‬از جمله اقدامات‬ ‫جیپ امکاناتی چون فرمان در س��مت راس��ت‪ ،‬اینه بغل های قابل انعطاف (برای‬ ‫ج��ای پارک های کم جای ژاپنی) و س��امانه های ناوبری به زبان ژاپنی اس��ت اما‬ ‫نکته کلیدی رشد جیپ در بازار ژاپن سرمایه گذاری روی بخش توزیع و افزایش‬ ‫فروشگاه های عرضه کننده محصوالت این شرکت از ‪ ۵۲‬فروشگاه در سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫(‪ )۱۳۸۸-۸۹‬ب��ه ‪ ۸۲‬فروش��گاه در س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬بود‪ .‬در این مدت‬ ‫جیپ همچنین بودجه بازاریابی خود را در ژاپن ‪۲‬برابر کرد‪ .‬اما درحالی که جیپ‬ ‫از خارجی های موفق در ژاپن اس��ت و شایس��ته تبریک شنیدن از سوی دیگران‪،‬‬ ‫این شرکت در رتبه بیستم در بازار ژاپن قرار دارد؛ بازاری که مشتریانش به سختی‬ ‫می توانند ‪ ۱۰‬نشان تجاری برتر را نام ببرند‪.‬‬ ‫‹‹درس هایی از بازار ژاپن‬ ‫درس نخس��ت این تجربه برای امریکایی ها این اس��ت که س��رمایه گذاری در‬ ‫کش��وری که مدیریت اقتصاد در ان فعاالنه انجام می شود با ریسک های زیادی‬ ‫همراه است‪ .‬معادل هم عصر ژاپن در دوران پیش از جنگ جهانی به احتمال زیاد‬ ‫چین اس��ت‪ .‬شرکت های امریکایی امروز به شدت در چین درحال سرمایه گذاری‬ ‫هس��تند و این کش��ور را در صدر اولویت های س��رمایه گذاری خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫این موضوع قابل درک به نظر می رس��د به شرطی که خطرات ان نیز دیده شود‪.‬‬ ‫تنش های شعله ورش��ده تجاری یا درگیری ه��ای نظامی در دریای چین جنوبی‬ ‫می تواند اثر زیادی بر این سرمایه گذاری ها داشته باشد‪ .‬درس دوم اما این است‬ ‫که ایجاد ش��بکه توزیع گران و زمان بر اس��ت‪ .‬هرچه این بازار پیشرفته تر باشد‬ ‫ساخت اعتبار برای یک نشان تجاری درازمدت تر بوده و ثمره اش نیز دیرتر به بار‬ ‫می نش��یند‪ .‬شرکت های خودروسازی امریکایی در بازسازی شبکه توزیع پیشین‬ ‫خ��ود در ژاپ��ن به دالیلی چون هزینه های باال و تعهدات ناس��ازگار با بازار ناکام‬ ‫شدند‪ .‬جیپ نشان داد در شرایط چالشی هم می توان سهم رشد سوداور در ژاپن‬ ‫را به دست اورد؛ فقط کافی است به نیازهای بازار محلی توجه شود‪.‬‬ ‫منبع‪Freep.com :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫جهش فناوری صنعت خودرو با تحقیق و توسعه‬ ‫امیرحس�ن کاکایی ‪ -‬استاد دانشکده مهندسی خودرو‪:‬‬ ‫جه��ش فناوری در صنعت خودرو که این روزها به عنوان یکی از‬ ‫مطالبه های اصلی و راهکاری برای توس��عه این صنعت از ان یاد‬ ‫می شود به طور قطع با همکاری صنعت و دانشگاه ها تقویت شده‬ ‫و در جریان همکاری مش��ترک خودروس��ازان با ش��رکت های‬ ‫معتبر بین المللی رش��د می یابد و در این ش��رایط است که شاهد‬ ‫تح��ول فناوری تولی��د خواهیم بود‪ .‬درحال حاض��ر ارتقای دانش‬ ‫طراح��ی و تولید خودرو ب��دون س��رمایه گذاری روی واحدهای‬ ‫تحقیق و توس��عه خودروسازی محقق نمی ش��ود و این امر لزوم‬ ‫س��رمایه گذاری بیشتر با هدف دستیابی به فناوری های جدید در‬ ‫صنعت خودرو را تقویت می کند‪ .‬بررسی وضعیت صنعت خودرو‬ ‫نیز نش��ان می ده��د درحال حاضر این صنعت در ای��ران نیازمند‬ ‫بکارگیری نواوری ه��ای جدید در جریان تولید و ارتقای کیفیت‬ ‫بوده و توجه به مطالبه مردم از خودروسازان نیز موید همین امر‬ ‫است‪ .‬البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که از منطقی بودن‬ ‫نرخ خودروهای تولیدی به عنوان بخش دیگری از مطالبات مردم‬ ‫از خودروسازان یاد می شود که به نظر می رسد با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور و تحمیل برخی از هزینه ها چندان قابل تحقق‬ ‫نیس��ت که باید در این باره تصمیم ج��دی گرفت‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بخش مهمی از مش��تریان خودروهای داخلی از کیفیت تولیدات‬ ‫خودروس��ازان رضایت ندارند که علت عمده ان نوسان در تولید‬ ‫و نب��ود برنامه دقیق کیفی س��ازی در تولیدات شرکت هاس��ت و‬ ‫ت��ا زمانی که طراح��ی پلتفرم های جدید و تغیی��رات الزم روی‬ ‫پلتفرم های قدیمی به طور جدی در دس��تور کار ش��رکت ها قرار‬ ‫نگیرد هیچ مشکلی از جریان کیفی سازی در صنعت خودرو حل‬ ‫نخواهد شد که این امر نیز جز با توجه جدی به تحقیق و توسعه‬ ‫محقق نمی شود‪.‬‬ ‫‪12‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪8‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫نسل جدید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫با هد‬ ‫ف رقابت با چین انجام می شود‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ق‬ ‫ ‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫زا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫ی‬ ‫بازارهای نوظهور‬ ‫خودروسازان جهان درحال رقابت در ساخت خودروهای برقی به صرفه‬ ‫برای رانندگان هدف خود در اقتصادهای نوظهور و به احتمال زیاد رقابت‬ ‫با وسایل نقلیه چینی هستند‪.‬‬ ‫انه��ا باید ن��رخ نهایی خودروهای برقی را به ش��دت کاهش داده و به‬ ‫حدود ‪۷‬هزار دالر برس��انند تا بتوانند نظر مشتریان قشر میان دست این‬ ‫جوامع را جلب کرده و خودروهای بیش��تری را به انها بفروش��ند‪ .‬انها با‬ ‫این کار خواهند توانس��ت اثر معناداری روی میزان انتشار گازهای سمی‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬در نمایشگاه امس��ال خودرو هند که در حومه دهلی نو‪،‬‬ ‫پایتخت برگزار شد ‪ ۲۵‬وسیله نقلیه برقی به نمایش درامد که در مقایسه‬ ‫با تعداد انگشت ش��مار خودروهای برقی دوره گذشته یعنی ‪ ۲‬سال پیش‬ ‫رقم بسیار باالتری اس��ت‪ .‬شرکت های تویوتا موتور‪ ،‬هیوندای موتور‪ ،‬رنو‬ ‫اس ای‪ ،‬کیا موتورز و س��ایر خودروسازان هر یک تازه ترین محصول برقی‬ ‫خ��ود را در برابر دی��دگان ‪۶۹۹‬هزار بازدیدکننده و مش��تری بالقوه این‬ ‫نمایش��گاه قرار دادند تا انها را ب��ه خرید خودروهای برقی ترغیب کنند‪.‬‬ ‫انها از مدل های جدید خود برای نخس��تین بار در هند رونمایی کرده و‬ ‫متعهد شدند بسیاری از انها را در ‪ ۳‬سال اینده به جاده های هند بیاورند‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم برقی ارزان می خواهند‬ ‫براساس اعالم موسسه «ای وی‪-‬ولومز» (‪ )EV-Volumes‬که فروش‬ ‫وس��ایل نقلیه برقی را رصد می کند اکنون کمتر از ‪۱۰‬هزار وسیله نقلیه‬ ‫برقی در جاده های هند رفت وامد می کند‪ .‬شرکت های خودروسازی باید‬ ‫قیمت های به نس��بت باالی این خودروها را کاهش دهند زیرا بسیاری از‬ ‫مشتریان در هند و سایر بازارهای نوظهور برای سبز شدن محیط زیست‬ ‫پ��ول زیادی نمی دهند‪ .‬پاوان گوئنکا‪ ،‬رئیس موسس��ه ای وی‪-‬ولومز در‬ ‫این باره گفت‪« :‬منافع زیس��ت محیطی باید رایگان ارائه ش��ود»‪ .‬مدیران‬ ‫اجرایی صنعت خودرو می گویند‪ :‬برای مردمی که به س��مت خودروهای‬ ‫برق��ی می روند نرخ این خودروها باید در رقاب��ت با خودروهای معمولی‬ ‫باشد‪ .‬اکنون محبوب ترین مدل برقی در سواحل هند بین ‪۶‬هزار تا ‪۸‬هزار‬ ‫دالر ن��رخ دارد‪ .‬نرخ ب��االی باتری یکی از موانع پیش روی ش��رکت های‬ ‫خودروسازی اس��ت که در تالش برای ساخت خودروهای برقی ارزان تر‬ ‫هس��تند‪ .‬در امریکا‪ ،‬وس��ایل نقلیه پرفروش قیمتی بیش از ‪۳۰‬هزار دالر‬ ‫دارند اما در س��طح جهانی برخی خودروهای برقی کمتر از ‪۱۰‬هزار دالر‬ ‫فروخت��ه می ش��وند البته فروش با این نرخ تنها زمانی ممکن اس��ت که‬ ‫دولت یارانه ها و تخفیف های خوبی در این باره درنظر بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برقی های چین با یارانه زنده اند‬ ‫در چین‪ ،‬بزرگترین ب��ازار خودروهای برقی‪ ،‬خودرو بائوجون ای‪،۱۰۰‬‬ ‫ساخته ش��ده در شرکت سرمایه گذاری مش��ترک جنرال موتورز و سیاک‬ ‫موتور به نرخ تنها ‪ ۶۵۰۰‬دالر فروخته می شود اما نرخ اصلی این خودرو‬ ‫‪۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر است‪ .‬درواقع این دولت است که با پرداخت مشوق‬ ‫‪۷‬هزار دالری در قالب های گوناگون نرخ را به ‪۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر رسانده‬ ‫اس��ت‪ .‬چنین امتیازاتی کمک کرده تا ف��روش خودروهای برقی در این‬ ‫کشور به بیش از ‪۶۰۰‬هزار دستگاه در سال گذشته میالدی برسد‪ .‬امریکا‬ ‫تنها یک س��وم این رق��م یعنی ‪۲۰۰‬هزار خودرو برقی می فروش��د و این‬ ‫درحالی اس��ت که کل ف��روش خودروهای برقی در جه��ان ‪ ۲/۱‬میلیون‬ ‫دس��تگاه اس��ت؛ یعنی چین به تنهایی نیمی از فروش خودروهای برقی‬ ‫جه��ان را در اختیار دارد‪ .‬ب��ازار برقی های چین چهارقبض��ه در اختیار‬ ‫نش��ان های تجاری داخلی است که هنوز صادرکنندگان بزرگی نیستند‪.‬‬ ‫در هن��د‪ ،‬خودرو ماهیندرا ای‪ ۲۰‬پس از مش��وق بی��ش از ‪۴‬هزار دالری‬ ‫دول��ت به نرخ ‪۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر فروخته می ش��ود‪ .‬برای ایجاد تقاضای‬ ‫کافی با هدف دس��تیابی به یک مقیاس درس��ت اقتصادی قیمت ها باید‬ ‫پایین ت��ر بیاید و ضروری اس��ت دولت به دادن یارانه ه��ا ادامه دهد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه به گفته مدیران اجرایی صنعت خ��ودرو‪ ،‬میلیاردها‬ ‫دالر برای زیرساخت های ضروری مثل ایستگاه های شارژ هزینه می شود‪.‬‬ ‫به گفته گونتر بوش��ک‪ ،‬مدیر ارشد اجرایی شرکت تاتا موتورز‪ ،‬بزرگترین‬ ‫خودروس��از هند از لح��اظ درامد و مالک جگوار و لندروور‪ ،‬این کش��ور‬ ‫و س��ایر کش��ورهای دارای اقتصاد نوظهور نیاز به تمرک��ز یکپارچه (به‬ ‫س��بک چینی ها) بر وس��ایل نقلیه برقی دارن��د‪ .‬او در این باره اظهارکرد‪:‬‬ ‫«همزمان با فروش ش��مار بیش��تری از هیبریدی ها و برقی ها در س��ایر‬ ‫بازارها به ویژه بازار چین‪ ،‬قیمت ها کاهش خواهد یافت و رش��د بیش��تر‬ ‫بازارهای ما نیز اسان تر خواهد شد»‪.‬انتظار این است که بازار خودروهای‬ ‫برق��ی هند در یک ده��ه اینده اوج بگیرد چراکه دهلی نو متعهد ش��ده‬ ‫سیاس��ت هایی در راس��تای اس��تفاده از خودروهای برقی به کار گیرد و‬ ‫مشوق های مالیاتی بدهد‪ .‬هندی ها همچنین به دنبال ایجاد زیرساخت ها‬ ‫برای افزایش چش��مگیر شمار خودروهای برقی درحال استفاده هستند‪.‬‬ ‫برخی سیاست گذاران امیدوارند همه خودروهای جدید رفت وامدکننده‬ ‫در خیابان های هند در س��ال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ )۱۴۰۸-۰۹‬برقی باشند؛‬ ‫امیدی که بدون کاهش قیمت ها ممکن اس��ت ناامید شود‪ .‬در نمایشگاه‬ ‫خودرو هند‪ ،‬تاتا موتورز که چند س��ال پیش استانداردهای تازه ای برای‬ ‫به صرفه کردن نرخ خودروهای برقی برای خود تعریف کرده بود ‪ ۶‬خودرو‬ ‫برقی برای تماشا پیش چشمان بازدیدکنندگان گذاشت‪ .‬این خودروساز‬ ‫اکنون خودروهای س��واری و اتوبوس های برقی ب��رای دولت هند تولید‬ ‫می کند و امید دارد انها را در ‪ ۳‬سال اینده در سطح عمومی و به مردم‬ ‫عادی بفروش��د‪ .‬اگر تولیدکنندگان خارجی‪ ،‬خودرو برقی را نه وابسته به‬ ‫واردات بلکه براساس نیاز محلی بس��ازند‪ ،‬می توانند خودروهای برقی را‬ ‫در بازارهای نوظهور با نرخ کمتری بفروشند چون وارداتی ها اغلب گران‬ ‫بوده و مالیات های سنگین می خورند‪ .‬این گفته کارشناسان است‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری به ارزانی کمک می کند‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی همچنین اطمینان دارند ک��ه قیمت ها با‬ ‫توجه به پیشرفت فناوری و موج تازه ساخت باتری های با ظرفیت باال و‬ ‫نیز افزایش رقابت پذیری کاهش خواهد یافت‪ .‬باتری ها ش��اید مهم ترین‬ ‫قطعه مورد درخواس��ت خودروس��ازان برای س��اخت خودروهای برقی‬ ‫به صرفه باش��ند‪ .‬برای نمون��ه با قیمت های فعلی برای باتری ها‪ ،‬نس��خه‬ ‫برقی پرفروش ترین مدل سوزوکی یعنی التو می تواند بیش از ‪۲‬برابر نرخ‬ ‫اس��تاندارد یعنی ‪۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر ش��ود‪ .‬این را کنیچی ایوکاوا‪ ،‬مدیر‬ ‫ارش��د اجرایی شرکت ماروتی س��وزوکی می گوید که با ‪ ۵۰‬درصد سهم‬ ‫بازار بر بازار خودروهای مس��افری هند سروری می کند‪ .‬به گفته ایوکاوا‪،‬‬ ‫برنامه سوزوکی این است که در سال ‪ )۱۳۹۸-۹۹( ۲۰۲۰‬از یک خودرو‬ ‫برقی ویژه ب��ازار هند رونمایی کند اما این خودرو فروش زیادی نخواهد‬ ‫داش��ت مگر اینکه قیمت ها پایین بیاید‪ .‬ایوکاوا ادامه داد‪« :‬قیمت باتری‬ ‫هنوز بسیار گران است‪ .‬باید پیشرفت های بیشتری در این حیطه به دست‬ ‫اوریم‪ .‬تا زمانی که نتوانیم به قیمتی معقول دست یابیم‪ ،‬مشتری خودرو‬ ‫برقی نخواهد خرید»‪ .‬در کل‪ ،‬هند تنها یک نمونه از اقتصادهای نوظهور‬ ‫با ظرفیت بس��یار باالست که تا قیمت ها پایین نیاید مردمش رغبتی به‬ ‫مشارکت در سبز شدن محیط زیست نشان نمی دهند‪ .‬سایر اقتصادهای‬ ‫نوظهور نیز تنها زمانی شاهد رونق سبزها خواهند بود که فکری به حال‬ ‫قیمت ها کنند‪ .‬ب هّهرحال خودرو برقی پدیده ای به نسبت جدید است که‬ ‫تا انس گرفتن مردم با ان راه به نس��بت زیادی مانده و برای کوتاه شدن‬ ‫ان می توان روی پایین اوردن قیمت ها کار کرد و نتیجه گرفت‪.‬‬ ‫منبع‪Wall Street Journal :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪12‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪8‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫ویژه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫ایر‬ ‫ان خو‬ ‫مهدی دادفر ‪ -‬دبیر انجم�ن واردکنندگان خودرو‪ :‬در تمام‬ ‫مق��االت به وضوح اعالم ک��رده و می کنم که ایران ب��ازاری بکر برای‬ ‫س��رمایه گذاری و فعالیت اقتصادی اس��ت اما این بهترین بودن چند‬ ‫اما و اگر دارد‪ .‬تمام دولت هایی که توانسته اند سرمایه های خارجی را‬ ‫به خوبی برای پیشرفت کشور و مردم خود به کار گیرند‪ ،‬نخستین گام‬ ‫را خود به درستی برداشته اند یعنی سود و بهره شخصی خود را فدای‬ ‫سود و مصالح کشور کرده اند؛ کاری که هنوز انطور که باید نکرده ایم‪.‬‬ ‫تم��ام دولت های موفق در جذب س��رمایه خارجی‪ ،‬خود را از فعالیت‬ ‫اجرایی و شراکت برای تولید خارج کرده و تنها بر انجام درست کارها‬ ‫نی اقدا‬ ‫د و توسعه‬ ‫ات جدی‬ ‫م‬ ‫در و ب ه ‪۵‬‬ ‫شبی‬ ‫با پی ‬ ‫توس�عه صادرات و کسب سهم باالتر از بازار جهانی ازجمله اهداف و‬ ‫رویکردهای اصلی ایران خودرو است‪ .‬این گروه صنعتی در تالش است‬ ‫با توس�عه و تنوع بخش�ی به محصوالت و ارتقای کیفیت بتواند س�هم‬ ‫مناسبی از بازارهای جهانی را کسب کند‪.‬‬ ‫در راستای این رویکرد در سال ‪ ۹۶‬تعدادی از محصوالت ایران خودرو‬ ‫به بازار کردستان عراق معرفی شد به طوری که صادرات ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪۲۰۰۰‬‬ ‫خودرو برای صادرات در فاز نخست به این کشور برنامه ریزی‬ ‫ش�د‪ .‬افزودن س�مند به س�بد تولیدات در اس�کندریه نیز از دیگر‬ ‫اقدامات ایران خودرو در بخش صادرات اس�ت‪ .‬بر این اس�اس تولید و‬ ‫ص�ادرات ‪ ۲۵۰۰‬س�مند در این خط تولید و ارس�ال ان ب�ه بازار عراق‬ ‫از دیگر برنامه های صادراتی این غول خودروس�ازی در س�ال ‪ ۹۶‬بوده‬ ‫اس�ت‪ .‬یکی دیگ�ر از اقدام�ات ایران خودرو در عرصه مش�ارکت های‬ ‫بین الملل�ی در امس�ال عقد قرارداد همکاری با مرس�دس بنز در قالب‬ ‫شرکت مشترک بود‪ .‬قرارداد ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و‬ ‫خدمات پس از فروش خودروهای تجاری میان این دو شرکت به امضا‬ ‫رسید که براساس ان‪ ،‬خودروهای تجاری به امضا رسیده شامل ایجاد‬ ‫شرکت مش�ترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای‬ ‫تجاری خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران خودرو ‪ ۱۰‬هزار خودرو صادر می کند‬ ‫بازار ایران بهترین برای سرمایه گذاری است اگر‪...‬‬ ‫این اقدامات تنها نمونه ای از موارد انجام ش�ده در توس�عه صادرات‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو امس�ال بوده و در نظر دارد س�ال اینده نیز‬ ‫روند توسعه ای صادرات خود را ادامه دهد به طوری که معاون صادرات‬ ‫و ام�ور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو از صادرات ‪ ۱۰‬هزار خودرو‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬خبر داده و گفته است‪۷۵ :‬درصد از این تعداد به کشورهای‬ ‫منطقه خاورمیانه و افریقا و ‪ ۲۵‬درصد نیز به کشورهای ‪ ،CIS‬اسیایی‪،‬‬ ‫امری�کای التین و اروپا صادر خواهد ش�د‪.‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬مجید‬ ‫کاویانی از توسعه و ارتقای محصوالت برای افزایش صادرات خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با اعمال استانداردهای جدید محصوالت‪ ،‬صادرات به بسیاری از‬ ‫کشورها به راحتی امکان پذیر خواهد شد‪ .‬معاون صادرات ایران خودرو‬ ‫تاکی�د کرد‪ :‬س�هم کیفیت در افزای�ش صادرات خ�ودرو فقط یکی از‬ ‫عوامل اس�ت و مس�ائل خارج از کنترل خودروس�ازان نقش اصلی در‬ ‫صادرات خودرو دارد‪ .‬وی بهره گیری از مناسبات سیاسی برای ارتقای‬ ‫رواب�ط تجاری را عامل�ی برای افزای�ش صادرات محصول دانس�ت و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬حضور در نمایشگاه های خارجی و معرفی محصوالت‪،‬‬ ‫اعطای تس�هیالت حمل به حمل کنندگان‪ ،‬اختصاص بودجه پژوهشی‬ ‫برای توس�عه محصوالت‪ ،‬عودت عوارض گمرک�ی‪ ،‬ایجاد روابط بانکی‬ ‫مناس�ب و همچنین حضور در پیمان های مختل�ف اقتصادی منطقه و‬ ‫نظارت می کنند‪ .‬در این ش��رایط چنانچ��ه همه انهایی که باید کار را‬ ‫پیش ببرند در حاشیه قرار گیرند و تنها دولت ها نقطه و هسته مرکزی‬ ‫امور شوند هیچ گاه نمی توانید از سرمایه گذار واقعی و توانمند خارجی‬ ‫به درستی استفاده کنید کمااینکه تاکنون نیز چنین اتفاقی رخ نداده‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل در صنعت خودرو شرایط رقابت بخش خصوصی‬ ‫فراهم نیس��ت زیرا در این صنعت‪ ،‬دولت هم تصمیم س��از است و هم‬ ‫رقیب‪ .‬گالیه بخش خصوصی از دولت تنها در تصمیم هایی اس��ت که‬ ‫بدون مش��ورت و اعالم قبلی گرفته می ش��ود اما این نکته را به خوبی‬ ‫می دانیم که گرفتن برخی از تصمیم ها روی اینده یک صنعت و بازار‬ ‫ف افزایش صادرات‬ ‫یکند‬ ‫خودرو صادر م ‬ ‫صوالت با هد‬ ‫و ارتقای مح‬ ‫قاره جهان‬ ‫اثر س��وء می گذارد کما اینکه این اثر در ‪ ۹‬ماه گذش��ته به خوبی قابل‬ ‫لمس بوده و نرخ محصوالت در برخی موارد تا ‪ ۱۰۰‬درصد نیز افزایش‬ ‫داشته است‪ .‬صنعت خودرو کشور می تواند بهترین در منطقه و اسیا‬ ‫باشد اما باید ابتدا دولت پای خود را از تصمیم گیری و رقابت در تولید‬ ‫و بازار بیرون کشیده و فعالیت های اشتباه خود را تکرار نکند‪ .‬یادمان‬ ‫ن��رود پس از برجام‪ ،‬بازار ایران می توانس��ت بهترین بهره را از حضور‬ ‫برندهای معتبر و س��رمایه های خارجی بب��رد که با برخی تصمیم ها‬ ‫این مهم محقق نش��د اما هنوز می توان کار را به مس��یر نخست خود‬ ‫بازگرداند‪.‬‬ ‫بین الملل�ی برای بهره من�دی از برخی معافیت ه�ای صادراتی ازجمله‬ ‫حمایت های�ی اس�ت که ازس�وی دول�ت می تواند انجام ش�ود‪ .‬معاون‬ ‫صادرات و ام�ور بین الملل ایران خودرو تاکید کرد‪ :‬اعطای تس�هیالت‬ ‫ب�ه خریداران در بازار بین المللی باعث رقابت با خودروس�ازان جهانی‬ ‫خواهد ش�د‪ .‬کاویانی افزود‪ :‬در کش�ورهای اروپایی خودروهای کامل‬ ‫بدون س�ود و با تسهیالت بسیار مناسب صادر می شوند که این امکان‬ ‫برای ما وجود ندارد‪ .‬اعطای اعتبار و حمایت های دولت عامل موفقیت‬ ‫ما در کشورهای هدف خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹قابلیت ایران خودرو برای حضور در بازارهای جهانی‬ ‫ای�ن اقدام�ات در حالی اس�ت که یک عض�و کمیس�یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس ش�ورای اسلامی معتقد اس�ت پ�س از برجام صنعت‬ ‫خ�ودرو ای�ران گام ه�ای موث�ری را در مس�یر توس�عه همکاری های‬ ‫بین المللی و س�رمایه گذاری مش�ترک با خارجی ها برداشته؛ چنانچه‬ ‫در این مدت ش�رکت ایران خودرو در راس�تای حف�ظ جریان تولید و‬ ‫گس�ترش همکاری ه�ای بین الملل�ی اقدامات خوب و مثمری داش�ته‬ ‫اس�ت‪ .‬محمدرضا منص�وری در گفت وگو ب�ا خبر خ�ودرو اظهار کرد‪:‬‬ ‫با گش�ایش فضای سیاس�ی و رواب�ط بین المللی‪ ،‬ایران خ�ودرو موفق‬ ‫ش�د از فرص�ت پیش ام�ده اس�تفاده ک�رده و فعالیت ه�ا و اقدامات‬ ‫مطلوب�ی در فضای پس�ابرجام انجام دهد‪ .‬وی تصری�ح کرد‪ :‬بی تردید‬ ‫گش�ایش های انجام شده در فضای همکاری ها تاثیر مناسبی بر جریان‬ ‫تولید خودروس�ازان داشته اس�ت؛ چنانچه در دو سال گذشته بهبود‬ ‫جریان تامی�ن قطعات مانع توقف تولید برخی از خودروها در کش�ور‬ ‫ش�د‪ .‬وی گفت‪ :‬هرچند برجام مدینه فاضله نب�وده اما در صورتی که‬ ‫م�ورد پذیرش ق�رار نمی گرفت به ط�ور قطع هزینه های بیش�تری را‬ ‫به ش�رکت های خودروس�از تحمیل و جریان نقدینگ�ی در این بخش‬ ‫از صنعت را با مش�کالت بیش�تری همراه می کرد‪ .‬ب�ه گفته منصوری‪،‬‬ ‫ب�ا اغ�از دور جدی�د همکاری های بین المللی ش�اهد تح�ول و انعقاد‬ ‫قراردادهای خوبی در ش�رکت ایران خودرو بوده ایم که به طور قطع در‬ ‫توس�عه فعالیت این مجموعه صنعتی نقش موثری خواهد داشت‪ .‬وی‬ ‫اف�زود‪ :‬البته مس�ئله مهمی که در این جریان همچن�ان مغفول مانده‬ ‫خروج دولت از صنعت خودرو و واگذاری سهام خودروسازان به بخش‬ ‫خصوصی واقعی اس�ت‪ .‬بی تردید حضور مدیران غیردولتی و همچنین‬ ‫اس�تفاده از توان و تجربه مدیران شرکت های معتبر خارجی می تواند‬ ‫مس�یر توس�عه خودروس�ازی ایران را هموارتر کند‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد‪ :‬باید تفکر کنونی‬ ‫در صنع�ت خودرو تغیی�ر کند‪ .‬تا زمانی که سیس�تم دولتی اس�ت و‬ ‫م�ردم حق انتخاب کمت�ری دارند‪ ،‬نمی توان به ش�رایط مطلوب مورد‬ ‫انتظ�ار در صنعت خودرو دس�ت یافت‪ .‬منص�وری در ادامه به ظرفیت‬ ‫خ�وب ایران خودرو برای تولید و عرضه محصوالت صادراتی اش�اره و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بی ش�ک توجه به بازارهای صادراتی تنها مس�یر دستیابی‬ ‫به توس�عه و رش�د کمی و کیفی خودروسازان است و با اهتمام بیشتر‬ ‫شرکت ها بازار هدف خوبی پیش روی خودروسازان داخلی خواهد بود‪.‬‬ ‫منصوری تاکیدکرد‪ :‬البته کم توجهی به تولیدات صادرات محور باعث‬ ‫شده در این س�ال ها صنعت خودرو ایران مسیر اشتباهی را برود و به‬ ‫طور قطع ادامه این مس�یر اش�تباه این صنعت را از مسیر اصلی خود‬ ‫دور خواه�د کرد‪ .‬وی همچنین به تن�وع تولید و افزایش قابل توجهی‬ ‫از محص�والت جدید به س�بد محص�والت ایران خودرو اش�اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬تنوع حق مشتری است و تنوع تولیدی که امروز در محصوالت‬ ‫ایران خ�ودرو به وجود امده‪ ،‬فرصت بیش�تری را برای مصرف کنندگان‬ ‫داخلی فراهم می کند؛ هرچند انتظار می رود هر روز شاهد تنوع بیشتر‬ ‫خودروهای داخلی در کش�ور باشیم‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬بی تردید با توسعه و تنوع محصول ضمن‬ ‫اینکه توجه بیش�تری به سلیقه مشتریان داخلی می شود شرکت های‬ ‫خودروساز نیز بازارهای جدیدی را در دنیا پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی�ن ب�ه روند حمایت مجل�س از صنعت خودرو اش�اره و‬ ‫تصری�ح کرد‪ :‬باید حمای�ت از صنعت خودرو هدفمند باش�د در حالی‬ ‫که در این سال ها حمایت بیش از حد از خودروسازان منجر به شرایط‬ ‫کنون�ی در صنعت خودرو ش�ده اس�ت‪ .‬وی تاکیدکرد‪ :‬البت�ه دیدگاه‬ ‫مجلس و اعضای کمیس�یون صنایع و معادن مجلس ش�ورای اسالمی‬ ‫نیز بر این است که امروز شرکت های خودروساز باید با تالش و توسعه‬ ‫تنوع محصول‪ ،‬خودروهای باکیفیت و نرخ مناس�ب تر را با هدف جلب‬ ‫نظر مشتریان داخلی به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تامین بازار داخل بستری برای صادرات‬ ‫حبیب اهلل محم�ودان ‪ -‬نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫مجموعه قطعات موتورس�یکلت‪ :‬صنعت موتورسیکلت با توجه‬ ‫به ش��رایط موجود نیاز به تحوالت بنیادی دارد‪ .‬موتورسیکلت سازان‬ ‫داخلی دیدگاه صنعتی نداشته و تنها مونتاژکارانی هستند که بیشتر‬ ‫از ان نمی دانن��د بنابراین زیرمجموعه ه��ای تولیدی زیربنای اصلی‬ ‫تولید را نمی شناسند و عالقه ای نیز به ان ندارند‪.‬‬ ‫هی��چ کارخانه تولیدکننده موتورس��یکلت داخل��ی برای خود‬ ‫زیرمجموع��ه تولیدی ندارد درحالی که خودروس��ازان در زنجیره‬ ‫تامین خود زیرمجموعه های بزرگی از قطعه س��ازان را تش��کیل‬ ‫داده اند که ارتباطی هماهنگ بین این ‪ ۲‬صنعت برقرار شده است‪.‬‬ ‫انه��ا به زیرمجموعه های خود قالب و قطعه س��فارش می دهند و‬ ‫ب��رای تامین قطع��ات مورد نیاز خود برنامه م��دون دارند‪ .‬زمانی‬ ‫که ق��راردادی در صنعت خودرو امضا می ش��ود برنامه دارند که‬ ‫کدام قطعه به کدام س��ورس س��فارش داده ش��ود اما در صنعت‬ ‫موتورسیکلت چون سابقه صنعتی ندارد از همان ابتدا برای تهیه‬ ‫قطع��ات موردنیاز خیلی پایبند به تهیه قطعات از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی نیس��تند و بیش��تر ب��ه این می اندیش��ند ک��ه چگونه از‬ ‫شرکت های چینی و هندی قطعات مورد نیاز خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫اگر شرکت مونتاژکار تعهدی برای تهیه قطعات موردنیاز خود از‬ ‫داخل نداش��ته باشد این امر ش��دنی نیست‪ .‬بدون حضور واسطه‬ ‫موتورسیکلت س��از‪ ،‬قطعه س��از داخلی نمی تواند با زنجیره تامین‬ ‫(س��اپالیر) بین المللی ارتباط برقرار کند‪ .‬ابت��دا باید منافع ملی‬ ‫ازسوی تولیدکننده موتورس��یکلت در نظر گرفته شود درنتیجه‬ ‫انه��ا نقش مهمی در این امر دارند بنابراین سیاس��ت گذاری های‬ ‫صنعتی در این باره باید به وس��یله تولیدکنن��ده محصول نهایی‬ ‫در کشور اجرا شود؛ اگر این گونه نباشد شرایط پیشنهادی بسیار‬ ‫سخت خواهد بود‪.‬‬ ‫‪12‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪8‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بومی سازی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫وقتی سیاست «پروتکشنیسم» هندی خودروسازان جهان را می ترساند‬ ‫سد امریکا در برابر سیاست «ساخت هند»‬ ‫و باید در انها بازنگری ش��ود‪ .‬ان��وراگ مهروترا‪ ،‬مدیر‬ ‫موتورسیکلت های هاردی‪-‬دیویدسون اعتراض کرده و‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬رسید‪ .‬امریکا نزدیک به‬ ‫کس��ب وکارها و دیپلمات ه��ای امریکای��ی از هن��د‬ ‫� مالیات واردات‬ ‫فورد در هند گفت‪ :‬این شرکت ‪ ۲‬میلیارد دالر در هند‬ ‫ای��ن ماه مودی به انها دس��تور داد تعرفه ‪ ۷۵‬درصدی‬ ‫یک پنج��م از کاالها و خدمات صادراتی هند را می خرد‬ ‫خواس��ته اند تعرفه هایش را کاهش ده��د‪ .‬این را منابع‬ ‫هند در دس��امبر سال گذش��ته میالدی (اذر امسال‬ ‫س��رمایه گذاری کرده و حرکت دولت به بخش خودرو‬ ‫را ب��ه ‪ ۵۰‬درصد برای محص��والت دارای باالترین نرخ‬ ‫و کس��ری تجاری این کش��ور را از ‪ ۱۳‬میلیارد دالر در‬ ‫صنعتی و دولتی می گویند‪ .‬این درخواست ها و تاکیدها‬ ‫خورشیدی) مالیات واردات باالتری را برای محصوالت‬ ‫ضربه می زند‪ .‬مهروترا در این باره گفت‪« :‬مثل بسیاری‬ ‫کاهش دهند اما ای��ن ترامپ را راضی نکرد‪ .‬ترامپ در‬ ‫س��ال ‪ )۱۳۸۴-۸۵( ۲۰۰۶‬به ‪ ۳۱‬میلیارد دالر در سال‬ ‫پس از ان مطرح می شود که دهلی نو حرکت به سمت‬ ‫الکترونی��ک مثل تلفن های هم��راه و تلویزیون در نظر‬ ‫دیگر‪ ،‬ما نیز این کار را به منزله بازگشت پروتکشنیسم‬ ‫درخواس��تش از هند به این نکته اش��اره کرده بود که‬ ‫‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬رساند‪ .‬دفتر نماینده تجاری امریکا‬ ‫افزایش عوارض گمرکی روی ده ها محصول را سریع تر‬ ‫گرفت‪ .‬ای��ن افزایش در بودجه ماه جاری این کش��ور‬ ‫می بینی��م»‪ .‬او اضافه کرد که انتظ��ار دارد نرخ خودرو‬ ‫دوچرخه های هندی در این کش��ور با عوارض گمرکی‬ ‫نسبت به این تصمیم هندی ها نظر مساعدی ندارد اما‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ش��امل ‪ ۴۰‬محصول دیگر هم شد‪ .‬این کاالها از عینک‬ ‫بی��ش از ‪ ۴‬درصد درنتیجه عوارض جدید افزایش پیدا‬ ‫صف��ر فروخته می ش��وند‪ .‬او همچنین گفت��ه بود علیه‬ ‫در حال بررس��ی اثر تعرفه های گمرکی بر شرکت های‬ ‫ه��دف هند از این حرکت کم��ک به باال بردن پرچم‬ ‫و ابمی��وه تا قطعات خودرو را ش��امل می ش��ود‪ .‬هند‬ ‫کند‪ .‬اندری��اس لورمن‪ ،‬رئی��س فولکس واگن هند هم‬ ‫کشورهای گوناگونی که تعرفه به محصوالت امریکایی‬ ‫گوناگون امریکایی است‪ .‬این را یک منبع اگاه صنعتی‬ ‫«س��اخت هن��د» اس��ت؛ هدفی ک��ه ب��ه تعارض ها و‬ ‫اعالم کرده هدف از این حرکت‪ ،‬دادن فرصت رش��د به‬ ‫در این ب��اره گفت‪« :‬درنتیج��ه افزایش ناگهانی مالیات‪،‬‬ ‫می بندند از سیاست «مالیات متقابل» استفاده می کند‬ ‫در امری��کا اعالم کرده اس��ت‪ .‬به گفت��ه این منبع اگاه‬ ‫اختالف ها با این کشور در زمینه تجاری دامن می زند‪.‬‬ ‫صنایع داخلی و ایجاد فرصت شغلی برای بومی هاست‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری های بیشتر مانند یک چالش تلقی شده‬ ‫و به انها در این زمینه فشار می اورد‪ .‬او اظهار کرده بود‬ ‫دفتر نمایندگی تجاری امریکا حاال هوش��یارتر از پیش‬ ‫ش��رکت خودروسازی فورد که ‪ ۲‬کارخانه در هند دارد‬ ‫البته به گفته مقامات هندی این بخش��ی از یک طرح‬ ‫و باق��ی می ماند»‪ .‬هند اکنون یکی از اقتصادهای رو به‬ ‫که برایش فرقی نمی کند این کش��ور متحد کش��ورش‬ ‫ش��ده البته این نهاد هنوز به طور رس��می اظهارنظری‬ ‫به دنبال راهی برای نقض تعرفه های جدید بوده است‪،‬‬ ‫بزرگتر اس��ت که ب��رای افزایش س��هم تولید داخل از‬ ‫رش��د جهان اس��ت و تا یک دهه این��ده حجم اقتصاد‬ ‫باشد یا خیر‪ .‬س��خنگوی وزارت خارجه امریکا با اشاره‬ ‫در این باره نکرده اس��ت‪ .‬هند حتی پی��ش از دور تازه‬ ‫دراین حال ش��رکت اپل نگران است که ایفون در بازار‬ ‫تولی��د ناخالص ملی از ‪ ۱۵‬درصد ب��ه ‪ ۲۵‬درصد و در‬ ‫این کش��ور به ‪ ۱۰‬تریلیون دالر می رسد‪ .‬این را شرکت‬ ‫به اظهارات ترامپ درباره موتورسیکلت ها گفت‪« :‬مهم‬ ‫افزای��ش تعرفه ها یک��ی از اقتصادهای عم��ده بود که‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد دالری هند گران تر شود‪.‬‬ ‫پی ان ایجاد ده ها هزار شغل موردنیاز برای نیروی کار‬ ‫خدم��ات مال��ی امریکایی مورگان اس��تنلی با انتش��ار‬ ‫اس��ت که هند تالش بیش��تری برای کم کردن موانع‬ ‫بیش��ترین حمای��ت را از تولید به ه��ر قیمتی می کرد‪.‬‬ ‫‹روابط خوب سیاسی‬ ‫‹‬ ‫جوان برنامه ریزی ش��ده است‪ .‬وزارت بازرگانی هند به‬ ‫گزارش��ی با عنوان «جهش دیجیتال��ی هند – فرصت‬ ‫تجاری شامل موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای کند؛ کاری‬ ‫میانگین تعرفه تعیین شده از س��وی امریکایی ها برای‬ ‫هن��د و امریکا همکاری های سیاس��ی نزدیکی برقرار‬ ‫انتقادهای امریکایی ها درباره مالیات واردات واکنش��ی‬ ‫چن��د تریلی��ون دالری» اع�لام ک��رد‪ .‬همچنین بانک‬ ‫که باعث می ش��ود نرخ تمام ش��ده برای مصرف کننده‬ ‫کاالهای وارداتی در س��ال ‪۴۳/۳ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬‬ ‫کرده ان��د و نارندرا مودی‪ ،‬نخس��ت وزیر هند تابس��تان‬ ‫نش��ان نداده اما یک مقام ارش��د وزارت دارایی هند از‬ ‫مرکزی امریکا ابان امس��ال پیش بینی کرد تا یک دهه‬ ‫بهبود‬ ‫کمتر شده و توس��عه زنجیره های ارزش در هند‬ ‫درص��د بود‪ ،‬حال انک��ه این میزان از س��وی هندی ها‬ ‫گذشته در راستای همین همکاری های سیاسی نزدیک‬ ‫تصمیم افزایش عوارض گمرکی دفاع کرده و گفته این‬ ‫اینده رش��د اقتصادی هند از المان و ژاپن هم بیش��تر‬ ‫یابد»‪ .‬کنگره امریکا نیز س��ال گذشته فشار خود را بر‬ ‫‪ ۵/۱۳‬درص��د اعالم ش��د‪ .‬این امار را س��ازمان تجارت‬ ‫به واشنگتن س��فر کرد‪ .‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫کار بازتاب دهنده روندی است که در نقاط دیگر جهان‬ ‫ش��ود و عنوان س��ومین اقتصاد بزرگ جهان را به خود‬ ‫و‬ ‫هند برای از بین بردن موانع اقتصادی بیش��تر کرده‬ ‫جهان��ی (‪ )WTO‬اعالم کرده اس��ت‪ .‬چین که دولت‬ ‫امریکا که سبک خاص خود را در دیپلماسی دارد او را‬ ‫پیگیری می ش��ود‪ .‬ای��ن مقام ارش��د در این باره گفت‪:‬‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬براساس اعالم بانک مرکزی امریکا هند‬ ‫حاال هم جمهوری خواهان موض��وع تازه ای درباره دور‬ ‫ترام��پ ان را به عنوان هدف تعریف می کند در س��ال‬ ‫سخت در اغوش فش��رد‪ .‬روابط سیاسی هرچند خوب‬ ‫«وقت��ی همه اقتصادهای بزرگ جه��ان ازجمله امریکا‬ ‫تا س��ال ‪ )۱۴۰۶-۰۷( ۲۰۲۸‬در رش��د تولید ناخالص‬ ‫یک‬ ‫ت��ازه عوارض گمرک��ی دهلی نو مط��رح کرده اند‪.‬‬ ‫‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬به طور متوس��ط ن��رخ تعرفه ‪۹/۹‬‬ ‫اس��ت اما اختالف تجاری پیش امده بر این روابط سایه‬ ‫و چین سیاس��ت های پروتکشنیسم یا حمایت از تولید‬ ‫داخلی از المان و ژاپن هم پیش خواهد افتاد و رش��د‬ ‫نماینده جمهوری خواه در واش��نگتن دراین باره گفت‪:‬‬ ‫درص��د را برای کاالهایش اعمال کرد‪ .‬براس��اس اعالم‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫داخل به هر نرخ را دنبال می کنند چرا ما مورد س��وال‬ ‫اقتصادی این کش��ور به ‪ ۱۰‬درصد در سال تا یک دهه‬ ‫افزایش‬ ‫«م��ا نگرانی های خود را درباره اق��دام هند در‬ ‫برخی منابع‪ ،‬فورد و فولکس واگن ‪ ۲‬شرکت خودروساز‬ ‫س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه امری��کا در این باره‬ ‫قرار گرفته ایم»‪.‬‬ ‫اینده می رس��د و عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان را‬ ‫تعرفه ها فراتر از نرخ های سازمان تجارت جهانی هفته‬ ‫ب��زرگ امریکای��ی و المانی نامه ای ب��ه ارون جایتلی‪،‬‬ ‫در واش��نگتن گف��ت‪ :‬هند باید موانع تج��اری را کمتر‬ ‫‹همکاری های تجاری‬ ‫‹‬ ‫از ان خود خواهد کرد‪.‬‬ ‫اینکه‬ ‫گذشته به دولت این کش��ور ابراز کردیم به ویژه‬ ‫وزیر دارایی هند نوشته و اعالم کرده اند که تعرفه های‬ ‫کن��د؛ موانعی که جل��وی همکاری ه��ای اقتصادی را‬ ‫روابط تجاری دوجانبه هن��د و امریکا از ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫منبع‪Reuters :‬‬ ‫این امر مرتبط با فناوری اطالعات است»‪.‬‬ ‫برنامه ریزی شده به بخش خودروسازی ضربه خواهد زد‬ ‫می گیرد‪ .‬ترامپ به عوارض گمرکی تعیین ش��ده برای‬ ‫دالر در سال ‪ )۱۳۷۹-۸۰( ۲۰۰۱‬به ‪ ۱۱۵‬میلیارد دالر‬ ‫فناوری‬ ‫گرایش صنعت قطعه به دانش بنیان ها‬ ‫س��وخت های فس��یلی یک��ی از عوام��ل افزایش‬ ‫الودگی هوا و محیط زیست است ازاین رو مبدل های‬ ‫کاتالیستی از دهه ‪ ۷۰‬با هدف کاهش الودگی هوا بر‬ ‫سر راه خروجی موتورهای بنزینی نصب شد‪.‬‬ ‫کاتالیس��ت تا ‪۹۰‬درصد گازهای س��می را بی اثر‬ ‫می کند به گونه ای که هیدروکربن های نس��وخته که‬ ‫از موتور خارج می ش��وند را به اب و دی اکسیدکربن‬ ‫تبدی��ل می کند‪ .‬عالوه بر این اکس��ید ازت را به گاز‬ ‫ازت تبدی��ل و کم��ک زی��ادی به کاه��ش الودگی‬ ‫می کند‪ .‬عنوان می ش��ود عمر مفید کاتالیست بین‬ ‫‪ ۵۰‬ت��ا ‪۶۰‬هزار کیلومتر اس��ت ضم��ن انکه پس از‬ ‫‪۸۰‬ه��زار کیلومتر این کاتالیس��ت ها پر ش��ده و در‬ ‫عمل کارایی خود را از دست داده و میزان االیندگی‬ ‫خودرو را تا ‪ ۵‬برابر افزایش می دهد‪.‬‬ ‫کاتالیس��تی نب��ود‪ .‬درحال حاض��ر بخش��نامه هایی‬ ‫ابالغ ش��ده تا موتورس��یکلت ها و وس��ایل نقلیه ای‬ ‫ک��ه فرس��وده ش��ده و کاتالیس��ت انه��ا عملکرد و‬ ‫کارایی الزم را ندارد تعویض ش��ود‪ .‬با مطرح ش��دن‬ ‫بحث تعویض کاتالیس��ت ها نیاز ب��ازار لوازم یدکی‬ ‫و خدم��ات پس از فروش نیز به وج��ود امد ازاین رو‬ ‫ش��رکت به تازگی وارد این حوزه هم شده است‪ .‬این‬ ‫کارشناس صنعت قطعه درباره دانش فنی موردنیاز‬ ‫تولید این نوع کاتالیس��ت ها توضیح داد‪ :‬دانش فنی‬ ‫در اختیار کارشناسان این مجموعه بوده و این قطعه‬ ‫جزو محصوالت های تک به شمار می رود‪ .‬با توجه به‬ ‫این موارد این شرکت امتیاز دانش بنیانی را دریافت‬ ‫کرد و به عنوان واح��د صنعتی دانش بنیان در تولید‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫یکی از بخش هایی که صنعت قطعه کشور به شکل‬ ‫دانش بنی��ان در ان فعالی��ت دارد تولی��د و تامی��ن‬ ‫مبدل های کاتالیستی است‪ .‬علی سلیمی‪ ،‬کارشناس‬ ‫ارش��د واحد تحقیق و توسعه یکی از تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی درباره محصول دانش بنیان این ش��رکت به‬ ‫مبدل های کاتالیس��تی اش��اره کرد و گفت‪ :‬وظیفه‬ ‫پاالیش گازهای خروجی خودرو و موتورسیکلت که‬ ‫حاصل احتراق اس��ت به عهده مبدل های کاتالیستی‬ ‫است و این مجموعه می تواند مبدل های کاتالیستی‬ ‫را برای تمام خودروها و موتورس��یکلت ها به ش��کل‬ ‫دانش بنیان تولید کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فعالیت شرکت‬ ‫بیش��تر با خودروسازان کش��ور و تامین مبدل های‬ ‫کاتالیستی برای خط تولید انهاست و به تازگی بازار‬ ‫خدم��ات پ��س از فروش را نیز پوش��ش می دهد‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تا هنگامی که الودگی هوا شدت گرفت‬ ‫کس��ی به فکر سالمت محیط زیس��ت و مبدل های‬ ‫سلیمی درباره س��ابقه فعالیت این شرکت گفت‪:‬‬ ‫تولید کاتالیس��ت از س��ال ‪ ۸۴‬اغاز ش��د و با تولید‬ ‫مبدل های کاتالیس��تی با استاندارد یورو‪ ۲‬به سمت‬ ‫تولید محصوالت با اس��تاندارد ی��ورو‪ ۳‬پیش رفت و‬ ‫درحال حاض��ر نیز با اس��تاندارد یورو‪ ۴‬ب��رای تمام‬ ‫خودروه��ای س��اخت داخلی فعالیت ه��ا ادامه دارد‬ ‫البته به طور قطع در اینده ای نزدیک این س��طح از‬ ‫استانداردها به یورو‪ ۵‬ارتقا پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی درب��اره امار فروش این ش��رکت عنوان کرد‪:‬‬ ‫بیش از ‪۵۰‬درصد نیازهای خودروس��ازی از س��وی‬ ‫این نش��ان تولید و تامین می شود‪ .‬برای شرکت های‬ ‫خصوصی نیز هسته این مبدل ها تهیه می شود‪.‬‬ ‫در بحث کاتالیس��ت ها زیاد ش��نیده می شود که‬ ‫برخی موتورسیکلت س��واران با خرید وس��یله نقلیه‬ ‫برای سرعت و شتاب بیش��تر کاتالیست ها را خارج‬ ‫می کنن��د‪ .‬او در این ب��اره گفت‪ :‬اینکه با برداش��تن‬ ‫‹ ‹دانش بومی و مبدل های کاتالیستی‬ ‫کاتالیست های داخلی وارد رقابت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عیب یاب انژکتوری ها‬ ‫‹ ‹بازار ‪ ۵۰‬درصدی داخل‬ ‫مب��دل کاتالیس��تی عملکرد وس��یله نقلیه بیش��تر‬ ‫می شود باوری اشتباه است زیرا زمانی که این مبدل‬ ‫در داخل خودرو اس��ت در ان یک سنسور اکسیژنی‬ ‫وج��ود دارد که اطالع��ات به حافظه وس��یله نقلیه‬ ‫منتقل ش��ده و نس��بت س��وخت به هوا برای موتور‬ ‫تعریف می ش��ود درحالی که با برداش��تن این مبدل‬ ‫کاتالیس��تی پس از مدتی مصرف سوخت خودرو یا‬ ‫موتورس��یکلت افزایش یافته و از حالت بهینه خارج‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت بی رقیب‬ ‫س��لیمی در پاس��خ به ب��ازار این ش��رکت درباره‬ ‫پوش��ش بازار کاتالیست های موتورس��یکلت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اس��تانداردها برای این وس��یله نقلیه اجباری‬ ‫نبوده درحالی که برای خودرو الزامی است و پیش تر‬ ‫ای��ن مبدل ها به طور عم��ده از چی��ن وارد و نصب‬ ‫می شد اما این شرکت به تازگی وارد این عرصه شده‬ ‫و س��فارش هایی از موتورسیکلت سازان گرفته و در‬ ‫حال تولید مبدل های موردنظر اس��ت‪ .‬او درباره نرخ‬ ‫محصوالت داخلی گفت‪ :‬نرخ به کیفیت برمی گردد‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه می توان��د ردیف قیمتی وس��یعی را‬ ‫پوش��ش دهد‪ .‬نمونه چینی از نظ��ر کیفی پایین تر‬ ‫بوده و نسبت به تولیدات داخل اختالف نرخ دارد‪.‬‬ ‫سلیمی در ادامه تاکید کرد‪ :‬اما به لحاظ مبدل های‬ ‫خودروهای سواری هیچ شرکتی نمی تواند با مبدل‬ ‫صنعت کش��ور تحوالت زیادی را ش��اهد است و‬ ‫محص��والت دانش بنی��ان و نیز طراحی و س��اخت‬ ‫برخ��ی تجهیزات خروجی بخش��ی از این تغییرات‬ ‫اس��ت‪ .‬در این راس��تا یکی از ش��رکت های داخلی‬ ‫دس��تگاهی را طراحی کرده که برای وس��ایل نقلیه‬ ‫انژکتوری اعم از خودرو و موتورس��یکلت عیب یابی‬ ‫می کن��د‪ .‬در صنعت موتورس��یکلت که نزدیک یک‬ ‫س��ال اس��ت تولید انژکت��وری اجباری ش��ده این‬ ‫دس��تگاه می توان��د کمک زی��ادی ب��ه تعمیرکاران‬ ‫کند‪ .‬س��عید ورپایی‪ ،‬مدیر فروش این شرکت طراح‬ ‫و س��ازنده درباره عملکرد دستگاه مورد نظر گفت‪:‬‬ ‫در کارنامه کاری ش��رکت‪ ،‬نخس��ت این دس��تگاه‬ ‫برای خودروه��ای انژکتوری بوده ک��ه روی دیاگ‬ ‫انها کار ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به تجربه‬ ‫س��اخت این دستگاه خاص برای خودروها درنهایت‬ ‫تصمیم گرفته ش��د برای موتورس��یکلت ها نیز این‬ ‫دستگاه ساخته ش��ود‪.‬او درباره عملکرد این وسیله‬ ‫توضیح داد‪ :‬این دس��تگاه تمام عیب های مربوط به‬ ‫سیستم انژکتور را ردیابی می کند و نشان می دهد‪.‬‬ ‫ورپایی همچنین به استفاده از این عیب یاب وسایل‬ ‫انژکتوری در مراکز معاینه فنی اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫هم اکن��ون یک��ی از تجهی��زات مورد اس��تفاده در‬ ‫مراکز معاینه فنی کش��ور همین دستگاه عیب یاب‬ ‫انژکتوری ساخت داخل است‪ .‬اما برخی گالیه دارند‬ ‫با اینک��ه صاحب خودرو از عیب ه��ای خودرو اگاه‬ ‫است در مرکز معاینه فنی عیب ها مشخص نشده و‬ ‫برگ سبز صادر می شود‪ .‬وی در این باره توضیح داد‪:‬‬ ‫بس��تگی به دیاگ مرکز معاینه فنی دارد‪ .‬این مرکز‬ ‫تنها مجهز به این دس��تگاه نبوده و سایر سیستم ها‬ ‫نیز وج��ود دارد که روی این ام��ر تاثیر می گذارند‬ ‫ضمن انکه ازمون ها تنها روی سیس��تم انژکتوری‬ ‫نب��وده و باقی قس��مت های خودرو نیز به بررس��ی‬ ‫نیاز دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬کارایی این دس��تگاه در حد و‬ ‫اندازه ای اس��ت که اگر در مجموعه انژکتور ایرادی‬ ‫وجود داشته باشد‪ ،‬مشخص می کند بنابراین در این‬ ‫بخش پاسخگوست‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت محصول داخلی‬ ‫ورپای��ی با بی��ان اینک��ه از ای��ن دس��تگاه برای‬ ‫موتورس��یکلت ها به تازگ��ی رونمای��ی ش��ده درباره‬ ‫استفاده ان برای خودروها گفت‪ :‬مشابه این دستگاه‬ ‫در بخ��ش خودرویی در بازار وج��ود دارد اما مزیت‬ ‫دس��تگاه داخل فهرست فارسی ان بوده که کاربری‬ ‫ساده و روانی دارد همچنین تمام پارامترها را نشان‬ ‫داده و خدمات پس از فروش ان از دیگر مزیت های‬ ‫این محصول به ش��مار می رود‪.‬او درباره صادرات این‬ ‫محص��ول به نیاز بازار اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬تا امروز‬ ‫بیش��تر تامین نیاز بازار داخل هدف ب��وده ازاین رو‬ ‫امار تولید تنها برای پوشش این بخش است‪.‬ورپایی‬ ‫در پای��ان عنوان کرد‪ :‬از برنامه ه��ای اینده می تواند‬ ‫صادرات باش��د به ویژه ک��ه خودروهای داخلی برای‬ ‫کش��ورهای همس��ایه نیز صادر می ش��ود که کمک‬ ‫زیادی به این امر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اگر میدان رقابت به ش��کل منصفانه وجود داشته‬ ‫باش��د صنعتگران داخلی توانایی خالقیت داش��ته و‬ ‫می توانن��د بازار داخل را در دس��ت گیرند‪ .‬همراهی‬ ‫و هم��کاری داخلی یکی از مولفه ه��ای خودکفایی‬ ‫صنعت��ی بوده که نیاز به بس��ترهای مناس��ب دارد‪.‬‬ ‫تحق��ق این امر باید از س��وی مدیران باالدس��تی و‬ ‫دولتی انجام شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪12‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪8‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫گزارش‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قرار است به چه چیزی برسیم؟‬ ‫امی�د رضای�ی ‪ -‬عض�و هیات مدی�ره انجم�ن تخصصی‬ ‫صنای�ع همگن نیرومحرکه و قطعه س�ازی ‪ :‬برای پیش بینی‬ ‫و هدف گ��ذاری اینده ‪ ۲‬روش وجود دارد؛ روش نخس��ت دیدن‬ ‫وضعی��ت موجود و تدوی��ن برنامه های اینده اس��ت و روش دوم‬ ‫اینده را هدف قرار داده و وضعیت را باید بر اساس ان بچینیم‪.‬‬ ‫برنامه ه��ای تدوین ش��ده ب��رای اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬در صنعت قطعه‬ ‫کش��ور از نوع دوم اس��ت‪ .‬بدین ترتیب هدف گذاری ها انجام شده‬ ‫و در راس��تای انها برنامه های زیرس��اختی تدوین می ش��ود‪ .‬باید‬ ‫اگاه بود قرار اس��ت به چه چیز برس��یم و بر اس��اس ان خود را‬ ‫مجه��ز کرد‪.‬روش نخس��ت‪ ،‬خطرپذیری کمتر و ش��رایط بهتری‬ ‫دارد و انچه امروز اعمال ش��ده می تواند یک برنامه دس��توری و‬ ‫درازمدت ارائه دهد‪ .‬همچنین باید دید توان بالقوه چیست و برای‬ ‫بالفعل کردن این توان نیازمند چه برنامه هایی هس��تیم‪ .‬این نوع‬ ‫هدف گذاری نیز کارامد است و می تواند نشان دهنده این باشد که‬ ‫توان موجود چقدر است‪.‬بنابراین رسیدن به اعداد موردنظر برای‬ ‫اینده دش��وار نیست به شرط انکه خودروسازان و قطعه سازان در‬ ‫رس��یدن به هدف تدوین ش��ده خود را مسئول بدانند اما اگر بین‬ ‫خود خط کش��ی کنند نتایج مطلوب به دست نخواهد امد‪.‬بخشی‬ ‫دیگر به حمایت های بانکی و دولتی برمی گردد‪ .‬به این صورت که‬ ‫بانک ه��ا وام هایی با بهره مناس��ب در اختیار صنعتگران بگذارند‪.‬‬ ‫واقعیت این است اگر صادرات نداشته باشیم به طور قطع در اینده‬ ‫با مشکالت بسیاری روبه رو خواهیم بود زیرا به هرحال بازار داخل‬ ‫در بحث قطعه به حد اش��باع خواهد رسید و اگر امروز برای این‬ ‫مسئله راه حل نداشته باشیم در اینده با مشکالتی روبه رو خواهیم‬ ‫ش��د که رفع ان به مراتب س��خت تر از امروز است‪.‬الزمه رسیدن‬ ‫به اهداف‪ ،‬داشتن زیرس��اخت های مناسب است و صنعت قطعه‬ ‫کشور حتی توانی بیش از ارقام پیش بینی شده دارد‪.‬‬ ‫دایملر‪ ،‬خرید تازه جیلی‬ ‫اژدهای خودروساز در مسیر اروپاگردی به المان رسید‬ ‫سارا گلچین‬ ‫بنیان گ��ذار گ��روه هلدین��گ ژچیان��گ جیلی‪ ،‬از‬ ‫نام اشناترین تولیدکنندگان چینی در تازه ترین خرید‬ ‫خود دست روی سهام دایملر ای جی گذاشت و حدود‬ ‫‪ ۳/۷‬میلیارد یورو معادل ‪ ۹‬میلیارد دالر از سهام این‬ ‫ش��رکت را خری��د‪ .‬به این ترتی��ب از این پس جیلی‬ ‫چینی بزرگترین سهامدار خودروساز المانی است‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب لی ش��وفو‪ ،‬مال��ک و رئیس جیلی‪،‬‬ ‫خودروس��از چینی حاال صاحب نزدیک به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫ش��رکت دایملر ای جی اس��ت و بزرگترین س��هامدار‬ ‫واحد مادر خودروس��ازهای المان به ش��مار می اید‪.‬‬ ‫شوفو سهام دایملر را از بازار سرمایه گرفته است‪.‬‬ ‫ای��ن تازه تری��ن داد و س��تد خودروی��ی در جهان‬ ‫اس��ت که باز هم یک طرف معامله چینی ها هستند؛‬ ‫مردمانی که به نظر می رس��د ارزوهای بزرگ در س��ر‬ ‫می پرورانند‪.‬‬ ‫‹ ‹ردپای اژدها در اروپا‬ ‫س��رمایه گذاری خودروساز بزرگ چینی در شرکت‬ ‫مادر مرسدس بنز پیش قراول حرکت جیلی برای ورود‬ ‫جدی به اروپاس��ت و به ماه ه��ا گمانه زنی در این باره‬ ‫پای��ان می دهد‪ .‬ش��رکت چین��ی درحال حاضر مالک‬ ‫«ولوو کارز ای بی» است‪ .‬فرانک بیلر‪ ،‬تحلیلگر المانی‬ ‫در این باره گفت‪« :‬س��هام جیلی در دایملر فشار انها‬ ‫برای همکاری با المانی ها را بیش��تر می کند که این‬ ‫ام��ر به انها در دس��تیابی به تخصص های بیش��تر از‬ ‫جمل��ه در خودروهای برقی کم��ک خواهد کرد»‪ .‬به‬ ‫گفت��ه او در این زم��ان این کار راه ت��ازه ای را پیش‬ ‫روی چین برای دس��تیابی بیشتر به دایملر باز کرده‬ ‫اس��ت‪.‬دایملر ک��ه گفت��ه از امدن یک س��رمایه گذار‬ ‫عمده دیگر اس��تقبال می کند در س��ال های اخیر در‬ ‫مس��یر پیش��رفت قرار گرفته و باز هم ادعای شماره‬ ‫ی��ک ب��ودن در خودروه��ای لوک��س را دارد‪ .‬دایملر‬ ‫ساکن ش��هر اشتوتگارت المان‪ ،‬س��رمایه گذاری تازه‬ ‫ازس��وی چینی ها را ب��ه منزل��ه دادن رای اعتماد به‬ ‫این خودروساز می داند‪ .‬این را جورج هوو‪ ،‬سخنگوی‬ ‫دایمل��ر در یک گفت وگوی تلفنی گف��ت‪ .‬به گفته او‬ ‫دایمل��ر درحال حاض��ر جای پای محکم��ی در چین‬ ‫دارد و یک��ی از ش��رکای اصلی ش��رکت بایک موتور‬ ‫چین به شمار می اید‪ .‬هوو در این باره ادامه داد‪« :‬لی‬ ‫شوفو یک کارافرین چینی است که دایملر به خوبی‬ ‫او را می شناس��د و از توان��ش در رقاب��ت و تمرکز بر‬ ‫پیشرفت در اینده خبر داشته و احترام زیادی به ان‬ ‫می گذارد‪ ».‬ش��رکت های چینی در سال های اخیر در‬ ‫خرید شرکت های المانی عملکرد فعاالنه تری از خود‬ ‫نشان داده اند‪ .‬شرکت اچ ان ای گروپ چین سهام ‪۸/۸‬‬ ‫درص��دی داچ بانک ای جی المان را در اختیار دارد و‬ ‫کارخانه ربات های صنعتی کوکا نیز چند س��ال پیش‬ ‫از سوی شرکت مدیا‪ ،‬بزرگترین سازنده لوازم خانگی‬ ‫چین خریداری ش��د‪ .‬این ش��رکت همچنین س��ال‬ ‫گذش��ته ‪ ۹/۴۹‬درصد از س��هام پروتون‪ ،‬خودروساز‬ ‫مالزیای��ی را تصاحب کرد تا در نزدیکی های خود نیز‬ ‫نفوذ داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزوهای بزرگ‬ ‫در دس��امبر س��ال گذش��ته میالدی (اذر امس��ال‬ ‫خورش��یدی)‪ ،‬لی بزرگترین سهامدار شرکت سوئدی‬ ‫ول��وو ای بی ش��د‪ .‬ولوو اکنون دومین س��ازنده بزرگ‬ ‫کامی��ون در دنیاس��ت‪ .‬لی پس از یک ق��رارداد ‪۹/۳‬‬ ‫میلیارد دالری با این شرکت در سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی‬ ‫(‪ )۱۳۸۸-۸۹‬ش��رکت ول��وو کارز را از ف��ورد موتور‬ ‫امریکا خرید و س��ال گذش��ته میالدی نیز توانس��ت‬ ‫کنت��رل ش��رکت لوت��وس کارز‪ ،‬س��ازنده بریتانیایی‬ ‫خودروهای اس��پرت را در اختیار گیرد‪ .‬این ش��رکت‬ ‫چینی ارزوهای بزرگی در سر دارد و در صدد اجرای‬ ‫طرح هایی هم با هدف گس��ترش بازار داخلی (چین)‬ ‫و هم حضور پررنگ تر در بازارهای خارجی اس��ت‪ .‬به‬ ‫دنیای تاریک بازار سیاه قطعات‬ ‫همین دلیل س��راغ خودروس��ازان بزرگ جهان رفته‬ ‫اس��ت‪ .‬جیل��ی برنام��ه دارد فروش یک شاس��ی بلند‬ ‫کامپکت ‪ ۵‬سرنش��ین را که اکنون زیر پرچم نش��ان‬ ‫تجاری لینک اند کو به بازار امده در خارج از مرزهای‬ ‫چین از میانه های س��ال ‪( ۲۰۱۹‬اواسط ‪ )۱۳۹۸‬کلید‬ ‫بزند‪ .‬به نظر می رسد چش��م چینی ها در گام نخست‬ ‫ب��ه بازار اروپا باش��د‪ .‬پیش از این نیز مقامات ارش��د‬ ‫جیلی ادعا کرده بودند کشورشان در صدد رسیدن به‬ ‫باالترین سطح استانداردهای خودروسازی در جهان‬ ‫است‪ .‬جیلی که دفتر مرکزی ان در شهر هانگژو قرار‬ ‫دارد توانست امسال یک تکان اساسی به بازار کم رمق‬ ‫چین بدهد و فروش این نشان تجاری در ‪ ۹‬ماه نخست‬ ‫امس��ال میالدی (ابتدای دی ‪ ۱۳۹۵‬ت��ا ابتدای مهر‬ ‫‪ ۸۰ )۱۳۹۶‬درصد افزایش را ثبت کرد‪.‬این خودروساز‬ ‫چینی البته نخس��تین خودروس��از این کشور نیست‬ ‫که تالش کرده فعالیت خود را برای جذب مش��تری‬ ‫گس��ترده تر کند‪ .‬سال گذشته ش��رکت «گریت وال‬ ‫موتورز»‪ ،‬تولیدکننده پرفروش ترین شاس��ی بلندهای‬ ‫چینی‪ ،‬نش��ان تجاری «وی» (‪ )Wey‬را معرفی کرد‬ ‫که اکنون از پرطرفدارترین خودروها در چین اس��ت‪.‬‬ ‫شرکت س��یاک موتور‪ ،‬بزرگترین تولیدکننده خودرو‬ ‫در چی��ن نیز به تازگی ه��ا موفقیت هایی با ‪Roewe‬‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬مدل ارایکس‪ ۵‬این خودرو از سامانه‬ ‫اتص��ال به اینترنت برخوردار اس��ت ک��ه با همکاری‬ ‫ش��رکت علی بابا و فناوری تیتان این ش��رکت توسعه‬ ‫پیدا کرده و مش��ابه فناوری است که لینک قول داده‬ ‫در خودروهایش استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ تقسیم تدریجی؟‬ ‫همزمان با اش��تیاق بی س��ابقه جیلی برای حضور‬ ‫پررنگ تر در قاره سبز‪ ،‬دایملر نیز در معرض تغییرات‬ ‫مهمی قرار دارد‪ .‬این خودروس��از بزرگترین تحوالت‬ ‫را برای یک دهه اینده برنامه ریزی کرده تا س��اختار‬ ‫س��ازمانی خود را برای ایجاد یک ش��رکت هلدینگ‬ ‫ام��اده کند‪ .‬دایمل��ر در پایان س��ال ‪( ۲۰۱۷‬ابتدای‬ ‫زمس��تان ‪ )۱۳۹۶‬برنامه های خ��ود را تعیین کرد تا‬ ‫س��اختار غول اسای فعلی را تغییر داده و به جای ان‬ ‫یک شرکت هلدینگ با چند بخش جداگانه پایه ریزی‬ ‫کند‪ .‬این ش��رکت قرار اس��ت در ‪ ۳‬بخ��ش خودروها‬ ‫و ون ه��ای مرس��دس بنز‪ ،‬اتوبوس ه��ا و کامیون های‬ ‫مرس��دس بنز و بخش مال��ی فعالیت خ��ود را انجام‬ ‫ده��د‪ .‬درحالی ک��ه دایمل��ر اعالم ک��رده این حرکت‬ ‫مقدمه ای برای چرخش هر یک از کس��ب وکارهایش‬ ‫نیست برخی سرمایه گذاران از این شرکت خواسته اند‬ ‫تقسیم بندی واحدهای ان به روشنی انجام شود‪.‬‬ ‫قاچاق‬ ‫ورود قطعات تقلبی در امریکا به مرز هشدار رسید‬ ‫در ‪ ۲۹‬فوری��ه ‪ ۱۲( ۲۰۱۶‬اس��فند ‪ )۱۳۹۴‬مام��وران گم��رک بندر‬ ‫جکس��ون ویل در فلوریدای امریکا کانتینری را که از خاورمیانه رسیده‬ ‫ب��ود توقیف کردند‪ .‬این کانتینر ح��اوی ‪۱۰‬هزار قطعه خودرویی برای‬ ‫ش��رکت نیس��ان بود‪ .‬گمان ماموران به این رفته بود که بار رس��یده از‬ ‫خاورمیانه تقلبی باش��د‪ .‬این بار متعلق به «تجارت و توزیع ای ام جی»‪،‬‬ ‫ش��رکت فعال در بخش واردات در پومپانو بی��چ فلوریدا بود‪ .‬این اتفاق‬ ‫باعث ش��د ای ام جی از چرخه کس��ب وکاری عادی خود خارج ش��ده و‬ ‫مشکالت جسمی برای بنیان گذاران این شرکت یعنی انتونی باچان و‬ ‫مایکل پوکیه پیش اید‪.‬‬ ‫‹ ‹اصل یا تقلبی‬ ‫«ای ام جی» زیر مجموعه امریکای شمالی نیسان را به دادگاه کشیده‬ ‫ت��ا به ماموران گم��رک و حفاظت از مرز بگوید کااله��ای این کانتینر‬ ‫تقلبی بوده است‪ .‬باچان درباره این اتفاق چنین گفت‪« :‬شرایط جهنمی‬ ‫بود»‪ .‬ای ام جی با موجودی صفر برای فروش‪ ،‬مشتریانش را از دست داد‬ ‫و متحمل هزینه های قانونی سنگینی شد‪ .‬این اتفاق باعث شد جزییات‬ ‫بیش��تری از دنیای تاریک بازار سیاه کاالها و تالش خودروسازان برای‬ ‫بازداشتن نمایندگی ها از کار با کانال های غیررسمی برای دسترسی به‬ ‫اقالم ارزان تر روش��ن شود‪ .‬کاالهای بازار سیاه به اقالمی گفته می شود‬ ‫که از نظر فنی‪ ،‬قانونی اما از نظر تولیدکنندگان غیرمنصفانه هس��تند‪.‬‬ ‫در این نوع معامالت به طور معمول جنس اصل و با نام تجاری محصول‬ ‫موردنظر داد و ستد می شود اما فرق انجاست که به جای خرید مستقیم‬ ‫از کارخانه تولیدکننده از یک واسطه در ان سوی اب ها خریده می شود‪.‬‬ ‫این کاالها اغلب با تخفیف چشمگیری نسبت به کانال های مجاز توزیع‬ ‫محصول قابل خرید هس��تند‪ .‬گاهی ه��م پیش می اید که جنس اصل‬ ‫اما س��رقتی است یعنی س��ازنده بیش از سفارش مش��تری و نیاز بازار‬ ‫کاال تولی��د می کند و کاالهای اضافه بر س��ازمان از مس��یرهای ثانویه‬ ‫یا پنهانی به خارج از مرزها منتقل می ش��وند‪ .‬در این زمینه براس��اس‬ ‫صورتحس��اب ها و اسناد دادگاه‪ ،‬ای ام جی قطعات را به نرخ ‪۱۹۳‬هزار و‬ ‫‪ ۳۷۵‬دالر از بازوی صادراتی نیسان در خاورمیانه یعنی شرکت «سهیل‬ ‫بهوان للس��یارات» مس��تقر در عمان خریده اس��ت‪ .‬مش��تریان اصلی‬ ‫ای ام جی نمایندگی های مجاز امریکایی هس��تند که نیسان همچون‬ ‫گذش��ته به انها هش��دار داده از قطعات اس��تفاده نکنند مگر مطمئن‬ ‫ش��وند که این قطعات از مجراهای قانونی امریکای ش��مالی وارد شده‬ ‫باش��ند‪ .‬باچان و وکیالن مدافعش می گویند نیس��ان در تالش اس��ت‬ ‫در کس��ب وکار بر ح��ق رقیبش مداخله کند‪ ،‬پ��س می تواند به تعیین‬ ‫قیمت های بیشتر برای قطعات بازار خدمات پس از فروش متهم شود‪.‬‬ ‫به گفته باچان‪ ،‬نیسانی ها پول ای ام جی را پیش خود نگه داشته و حبس‬ ‫کرده اند‪ .‬او گفت‪« :‬ما یک ش��رکت بسیار کوچک هستیم و حیات مان‬ ‫بستگی به همان یک کانتینر دارد که بار می زنیم‪ .‬ما ان را می فروشیم و‬ ‫یکی دیگر می خریم‪ .‬پس این موضوع برای ما رنج اور است»‪.‬‬ ‫‹ ‹روند رو به رشد‬ ‫پیاده س��ازی حق��وق مالکیت معنوی یک��ی از اولویت های کنگره و‬ ‫ماموران گمرک امریکا در مس��ائل تجاری اس��ت‪ .‬در سال مالی ‪۲۰۱۶‬‬ ‫می�لادی (‪ )۱۳۹۴-۹۵‬گمرک امریکا موفق به کش��ف ‪۳۱‬هزار و ‪۵۶۰‬‬ ‫محموله کاالی تقلبی با ارزش تقسیم ش��ده ای حدود ‪ ۴/۱‬میلیارد دالر‬ ‫ش��د‪ .‬این نهاد ب��رای نظارت های خود به صاحبان نش��ان های تجاری‬ ‫وابس��ته است تا به تش��خیص نقض قوانین در بنادر کمک کنند‪ .‬مرکز‬ ‫هماهنگی حق��وق مالکیت ملی امری��کا در اطالعیه خدمات عمومی‬ ‫‪ )۱۳۹۲-۹۳( ۲۰۱۴‬خود هش��دار داد قطع��ات تقلبی خودرو روند رو‬ ‫به رش��د دارد و نرخ ان به س��طح هشدار رسیده است‪ .‬مرکز هماهنگی‬ ‫حق��وق مالکیت مل��ی امریکا یک��ی از بازوهای کار اجرای��ی قانون در‬ ‫امریکاست و این نشان از جدی بودن ماجرا دارد‪ .‬به درخواست گمرک‪،‬‬ ‫کارکنان نیسان ‪۱۰‬هزار و ‪ ۷۷۸‬قطعه از بار کانتینر ای ام جی را بررسی‬ ‫کرده و به این نتیجه رس��یدند که کل این بار به ش��دت مشکوک بوده‬ ‫است‪ .‬به گفته نیسانی ها بس��یار روشن بود که برخی اقالم این کانتینر‬ ‫جعلی و تقلبی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت بازار سیاه‬ ‫وکی�لان تج��اری می گوین��د ک��ه کاالهای ب��ازار س��یاه اغلب در‬ ‫شبکه های توزیع ضبط می شوند؛ انجا که گمرک دالیل قانع کننده ای‬ ‫برای مظنون ش��دن به یک محموله دارد‪ .‬در این موارد ممکن اس��ت‬ ‫حل مش��کل زمان زیادی بب��رد و این واردکنندگان قانونی هس��تند‬ ‫که ضرر می کنند‪ .‬گیلبرت لی س��اندلر‪ ،‬یکی از بنیان گذاران ش��رکت‬ ‫حقوقی س��اندلر‪ ،‬تراویس و روزنب��رگ در میامی در این باره می گوید‪:‬‬ ‫«ش��رکت هایی هس��تند که بازار س��یاه را به رس��میت می شناسند‬ ‫و ان را ب��ه منزل��ه پدیده ای ک��ه باید با ان زندگی کنن��د‪ ،‬می بینند»‪.‬‬ ‫این مدیر ش��رکت ارائه دهن��ده خدمات حقوقی ب��ه واردکنندگان و‬ ‫صادرکنندگان ادامه می دهد‪ :‬فع��االن این حوزه نیاز به محافظ هایی‬ ‫دارند که مطمئن ش��وند از تجارت قانونی ضربه نمی خورند‪ .‬ای ام جی‬ ‫تنها شرکت درمیان نمایندگان زنجیره تامین‪ ،‬تعمیرگاه های مستقل‪،‬‬ ‫خرده فروش های قطع��ات خودرو و فروش��گاه های اصلی خودرویی‬ ‫نیس��ت که درگیر بازار سیاه در این بخش شده است‪ .‬چندین شرکت‬ ‫در بازار امریکا هس��تند که خود را به عنوان ش��رکت های ارائه دهنده‬ ‫قطع��ات خودرو با تخفیف و قیمت ه��ای ارزان معرفی می کنند‪ .‬یکی‬ ‫از این ش��رکت ها «پیناکل گروپ او کورال اسپرینگز» (‪Pinnacle‬‬ ‫‪ )Group of Coral Springs‬در فلوریداس��ت‪ .‬این کسب وکار با‬ ‫انبارهایی ک��ه در تگزاس‪ ،‬کالیفرنیا و فلوری��دا دارد قطعات موردنیاز‬ ‫شرکت های نیس��ان‪ ،‬اینفینیتی‪ ،‬تویوتا‪ ،‬لکسوس‪ ،‬هوندا‪ ،‬اکورا‪ ،‬مزدا‪،‬‬ ‫جنرال موت��ورز‪ ،‬کیا‪ ،‬س��وبارو و فولکس واگن را تامی��ن می کند البته‬ ‫براس��اس انچه در وب سایت این شرکت امده است یعنی شرکتی که‬ ‫برجس��ته ترین تبلیغش تامین قطعات با تخفیف اس��ت به بسیاری از‬ ‫ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی قطعه می رساند‪ .‬شرکت هیوندای‬ ‫علیه این ش��رکت که پاس��خگوی پیام های وب س��ایت اتوموتیو نیوز‬ ‫ب��رای رفع ابهام ها نبود ط��رح دعوی در دادگاه ک��رد البته این ماجرا‬ ‫مربوط به گذش��ته است و ‪ ۲‬سال پیش مش��کل دو طرف حل شد‪ .‬به‬ ‫گفته انتونی باچان از ای ام جی برخی توزیع کنندگان ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬کانتینر‬ ‫قطع��ات خودروی��ی را هر ماه وارد می کنند و از ای��ن راه ده ها میلیون‬ ‫دالر درامد دارند اما دچار مش��کل خاصی نمی شوند چون پشت شان‬ ‫به جایی گرم است‪.‬‬ ‫‹ ‹دعوا ادامه دارد‬ ‫ای ام جی به تازگی در دادگاه علیه نیس��ان ب��ه اتهام دادن اطالعات‬ ‫نادرس��ت به مقام��ات دولت فدرال برای جلوگی��ری از فروش قطعات‬ ‫واردش��ده طرح دعوی کرده اس��ت‪ .‬در این درخواست حقوقی نیسان‬ ‫متهم ش��ده که هرگز با توزیع کننده عمانی ب��رای تایید اینکه یکی از‬ ‫شرکت های تابعه این شرکت به شمار می اید‪ ،‬تماسی نگرفته است‪ .‬به‬ ‫گفته باچان این ش��رکت در تالش اس��ت خسارت بیش از یک میلیون‬ ‫دالری خ��ود را از این مس��یر جب��ران کند‪ .‬در این ح��ال‪ ،‬ای ام جی در‬ ‫کش��مکش با گمرک برای حل و فصل موضوع قطعات نیس��ان است‪.‬‬ ‫از ان س��و‪ ،‬نیس��ان نیز نمایندگی ها را زیر فش��ار قرار داده که از الزام ها‬ ‫و نظارت ها پیروی کرده و از کج راه ها به دنبال تامین قطعات نباش��ند‬ ‫چراکه ممکن اس��ت این قطعات اس��تانداردهای طراحی و عملکردی‬ ‫مناس��بی نداش��ته باش��ند و خودرو را دچار مش��کل کنند‪ .‬به هرحال‬ ‫داستان بازار سیاه ماجرای پیچیده ای است که به دلیل الیه های پنهان‬ ‫پیروز شدن بر ان سخت است‪.‬‬ ‫منبع‪Autonews :‬‬ ‫تا پیش از پیدا شدن سر و کله چینی ها در المان‪،‬‬ ‫گ��روه س��رمایه گذاری کوی��ت‪ ،‬بزرگترین س��هامدار‬ ‫از مجموعه دایملر به ش��مار می ام��د‪ .‬این گروه ‪۸/۶‬‬ ‫درصد از سهام دایملر را در اختیار داشت اما حاال که‬ ‫جیلی س��هام کمتر از ‪ ۱۰‬درص��د یعنی ‪ ۶۹/۹‬درصد‬ ‫را در اختی��ار گرفته‪ ،‬کویتی ها چ��اره ای جز پذیرش‬ ‫رتبه دوم ندارند‪ .‬البته دایملر تنها المانی نیس��ت که‬ ‫یک س��رمایه گذار بزرگ در ان لنگر انداخته اس��ت‪.‬‬ ‫فولکس واگن‪ ،‬دیگر خودروس��از المانی نیز اکنون زیر‬ ‫س��ایه قبیله قدرتمندی چون پورشه اداره می شود و‬ ‫درعین حال دولت قطر نیز یکی از س��هامداران عمده‬ ‫ان اس��ت‪ .‬ب ام و‪ ،‬المانی پرش��کوه دیگ��ر نیز زیرنظر‬ ‫ی��ک خانواده میلیاردر اس��ت که هلدینگ ش��خصی‬ ‫خ��ود را توس��عه داده ان��د‪ .‬به هرحال الم��ان یکی از‬ ‫پرچم��داران صنعت خودرو در جهان اس��ت و از بنز‬ ‫و ب ام و تا فولکس واگن همگی بازوی اقتصاد المان و‬ ‫خودروسازی جهان به شمار می ایند‪.‬‬ ‫اگرچه بیشتر سهام شرکت های خودروسازی در‬ ‫اختیار خود المانی هاس��ت اما حض��ور مهمان تازه‬ ‫انه��ا یعنی جیلی چین‪ ،‬برجس��ته و پررنگ به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫منبع‪Bloomberg :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫پرتاب شهاب سنگ تسال به فضا‬ ‫ناس��ا خودروی شخصی تسال رودستر الون ماسک را که اکنون‬ ‫به سمت مریخ در حال حرکت است‪ ،‬به عنوان یک جرم اسمانی‬ ‫ثبت کرد‪ .‬اژانس فضایی امریکا (ناس��ا)‪ ،‬خودروی شخصی تسال‬ ‫رودستر الون ماسک‪ ،‬مالک ش��رکت تسال و اسپیس ایکس را در‬ ‫فهرس��ت رسمی اجسام اس��مانی که ش��امل ماهواره ها و سیاره‬ ‫مریخ است‪ ،‬به عنوان یک جرم اسمانی ثبت کرده است‪ .‬شرکت‬ ‫اس��پیس ایکس روز ‪ 6‬فوری��ه بزرگترین موش��ک تاریخ موس��وم‬ ‫ب��ه «فالکون هوی» را با محموله یک خودروی تس�لا رودس��تر‬ ‫ک��ه متعل��ق به مدیرعامل این ش��رکت بود‪ ،‬به فضا و به س��مت‬ ‫س��یاره س��رخ پرتاب کرد‪ .‬یک مانکن با لب��اس فضایی ملقب به‬ ‫«اس��تارمن»(‪ )Starman‬در حالی که اهنگ «اودیسه فضایی»‬ ‫از «دیوید بوئی» خواننده مشهور امریکایی در حال پخش است‪،‬‬ ‫پش��ت فرمان این خودرو نشسته اس��ت‪ .‬در حالی که برخی این‬ ‫حرکت را گرانترین تبلیغ خودرو در جهان نامیده اند‪ ،‬برخی دیگر‬ ‫حس شوخ طبعی «الون ماسک» را تحسین می کنند‪ .‬این خودرو‬ ‫در حال حاضر به طور رس��می در کنار ستاره ها و اجرام اسمانی‬ ‫در پایگاه داده ناس��ا فهرست شده است و در پایگاه اینترنتی این‬ ‫اژانس فضایی قابل رویت است‪ .‬این سیستم ناسا تمام دستگاه ها‬ ‫و اجرام تایید شده مانند ماهواره ها و حتی مریخ را دنبال می کند‪.‬‬ ‫انتظار می رود که س��فر فضایی «تس�لا» و «استارمن» با خطر و‬ ‫تغییر ناگهانی ش��رایط همراه نباش��د‪ .‬این خودرو در حال حاضر‬ ‫دور اول پرواز خود را با موفقیت پشت سر گذاشته و کارشناسان‬ ‫در حال پیش بینی اتفاقات در صورت پیشروی بیشتر هستند‪ .‬نه‬ ‫تنها این خودرو به زودی شروع به برخورد با هزاران جرم اسمانی‬ ‫و دیگر زباله ه��ای فضایی می کند‪ ،‬بلکه نیروی کامل و خطرناک‬ ‫تاب��ش کیهانی را نیز تجرب��ه خواهد کرد‪ .‬ای��ن تابش خطرناک‬ ‫احتماال در نهایت خودرو و راننده ان را از بین می برد‪.‬‬ ‫‪12‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 14‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 3‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪8‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫کمترین و بیشترین پرداختی برای به دست اوردن هر واحد پیشرانه‬ ‫اسب بخار گازی چند؟‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫یکی از معروف ترین نش��ریات خودرویی امریکایی اقدام به‬ ‫دسته بندی خودرو های ش��ناخته شده بازار کرده بود تا نشان‬ ‫دهد که س��فارش پیش��رانه های قوی تر برای انها نس��بت به‬ ‫مدل های پایه چه میزان افزایش قیمت را در بر خواهد داشت‬ ‫و ای��ا این افزایش قیمت به ازای هر اس��ب بخار می تواند یک‬ ‫انتخاب درست و اصولی باشد و یا خیر‪ .‬یکی دیگر از نشریات‬ ‫این مقایس��ه را از نگاهی متفاوت پی گرفته است که در ان با‬ ‫دس��ته بندی خودرو ها با در نظر گرفت��ن کمترین قیمت انها‬ ‫در کالس ه��ای قدرت��ی مختلف‪ ،‬کمترین و بیش��ترین میزان‬ ‫پرداختی برای به دس��ت اوردن هر اس��ب بخار را دسته بندی‬ ‫کرده است که با هم به مرور این رتبه بندی می پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹از‪ 101  ‬تا ‪ 200‬اسب بخار‬ ‫بررسی این‪ ‬بازه نش��ان می دهد که اگر یک خودرو کوچک‬ ‫قرار باش��د از یک پیش��رانه نسبتا قوی در مقایس��ه با ابعاد و‬ ‫کاربری در نظر گرفته برای ان اس��تفاده کند‪ ،‬خریدار خود را‬ ‫متحمل هزینه های باالتری نسبت به خرید یک خودرو بزرگ‬ ‫با پیش��رانه نه چندان ضعیف خواهد کرد‪ .‬در این بازه بهترین‬ ‫رتبه از نظر کمترین مبلغ پرداختی برای هر اسب بخار متعلق‬ ‫به «ش��ورولت کلرادو» با موتور ‪ 200‬اسب بخاری خواهد بود‬ ‫که برای هر اس��ب بخار ان بای��د ‪ 107‬دالر پرداخت کرد‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا از انتهای ج��دول که به کمتری��ن پرداختی ها‬ ‫می رسیم‪ ،‬نهایتا در جایگاه پنجم به «بیوئیک ورانو» می رسیم‬ ‫که برای هر اسب بخار از موتور ‪ 180‬اسبی ان باید ‪ 125‬دالر‬ ‫هزینه کرد‪ .‬اما در همین رده اگر از باالی جدول که گران ترین‬ ‫مبلغ برای هر اسب بخار خواهد بود به پایین حرکت کنیم‪ ،‬به‬ ‫‪ 5‬خودرو الکتریکی برخورد خواهیم کرد که نشان از باال بودن‬ ‫قیمت این خودرو ها در ازای توان پیشرانه انهاست که البته در‬ ‫خرید یک خودرو برقی چندان مالک عمل نخواهد بود‪ .‬با این‬ ‫وجود ابتدا به کیا س��ول ‪ EV‬می رسیم که با داشتن پیشرانه‬ ‫‪ 109‬اس��بی‪ 311 ،‬دالر برای هر اسب بخار خود طلب می کند‬ ‫که نشان از گران بودن ذاتی خودرو های برقی و هایبرید است‪.‬‬ ‫در رتبه دوم نیز باز به فیات ‪ 500‬برقی می رسیم که ان هم با‬ ‫داشتن موتور ‪ 111‬اسب بخاری‪ ،‬برای خرید هر اسب بخارش‬ ‫باید ‪ 286‬دالر هزینه کرد‪ .‬نیس��ان لیف برقی و فولکس واگن‬ ‫گلف برقی نیز به ترتیب ‪ 280‬و ‪ 252‬دالر برای هر اسب بخار‬ ‫از خریدار طلب می کنند و در رتبه پنجم از باالی جدول به بنز‬ ‫‪ B‬کالس برقی با ‪ 240‬دالر برای هر اس��ب بخارش می رسیم‪.‬‬ ‫این خودرو برخالف ‪ 4‬خودرو دیگر‪ ،‬دارای یک پیش��رانه قوی‬ ‫‪ 177‬اسب بخاری خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹زیر ‪  100‬اسب بخار‬ ‫انتظ��ار داریم ک��ه در این بازه بیش��تر خودرو های کوچک‪،‬‬ ‫ارزان قیمت ش��هری و اقتصادی وجود داش��ته باش��ند که در‬ ‫بیش��تر مواقع نیز برای انها امکان سفارش پیشرانه های بسیار‬ ‫قدرتمند تر از نمونه پایه نیز ممکن نیس��ت چرا که با فلس��فه‬ ‫وجودی انها و سیاس��ت های تولیدی ای��ن خودرو ها‪ ،‬در تضاد‬ ‫خواه��د بود‪ .‬اما ب��ا این وج��ود معموال ای��ن خودرو ها دارای‬ ‫موتور های ضعیفی هستند که در بقیه موارد‪ ،‬خودرویی کامال‬ ‫به روز و با امکانات کافی رفاهی و ایمنی خواهند بود که همین‬ ‫عامل باعث می ش��ود تا برای دریافت اسب بخار نه چندان باال‪،‬‬ ‫مجبور باشیم هزینه های نسبتا زیادی نسبت به موتور ضعیف‬ ‫خودرو پرداخت کنیم‪ .‬در این میان برای هر اسب بخار در یک‬ ‫شورولت اس��پارک با موتور ‪ 98‬اسبی باید ‪ 139‬دالر پرداخت‬ ‫کرد ک��ه کمترین می��زان در بین رقبا خواهد ب��ود‪ .‬باالترین‬ ‫پرداختی برای هر اس��ب بخار به «اسمارت فورتو» کانورتیبل‬ ‫می رس��د که با موتور ‪ 89‬اس��بی اش‪ 212 ،‬دالر برای هر اسب‬ ‫بخار را طلب می کند‪ .‬البته این خودرو در نس��خه سقف ثابت‬ ‫با ‪ 174‬دالر برای هر اسب بخار در رتبه دوم قرار می گیرد که‬ ‫نشان از افزایش قیمتی در حدود ‪ 3400‬دالر برای خرید مدل‬ ‫سقف بازشو این خودرو دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹از‪  501  ‬تا ‪  600‬اسب بخار ‬ ‫در ای��ن بخ��ش دیگر نبای��د انتظار خ��ودروی ارزان قیمتی‬ ‫را داش��ت مگ��ر انکه ای��ن خ��ودرو امریکایی باش��د‪ .‬در رده‬ ‫گران ترین ه��ا و از باال ب��ه پایین‪ ،‬ابتدا به «بنتل��ی بنتایگا» با‬ ‫موتور ‪ W12‬به قدرت ‪ 600‬اسب می رسیم که برای هر اسب‬ ‫ان بای��د رقم ‪ 496‬دالر پرداخت ک��رد‪ .‬رتبه بعدی در اختیار‬ ‫«میباخ ‪» S600‬اس��ت که هر اس��ب از موتور ‪ 523‬اسبی ان‪،‬‬ ‫‪ 366‬دالر قیم��ت دارد‪ .‬اما در پایین جدول که ارزان ترین ها را‬ ‫شامل می شود‪« ،‬فورد ماستنگ »‪ GT350‬با ‪ 526‬اسب بخار‬ ‫ق��رار دارد که برای هر واحد از قدرت پیش��رانه ان‪ ،‬رقم ‪104‬‬ ‫دالر بای��د پرداخت‪ .‬اما در رتبه های بعدی «الفارومئو جولیا»‪،‬‬ ‫«مرس��دس بنز» ‪ C63‬و «رنجروور اسپرت» به همراه «ب ام و‬ ‫»‪ X5M‬ق��رار دارند که اختالف دالر های پرداختی برای این‬ ‫خودرو ها با «فورد موس��تانگ»‪ ،‬در حدود ‪ 40‬تا ‪ 70‬دالر برای‬ ‫هر اسب بخار است‪.‬‬ ‫‹ ‹باالی ‪ 600‬اسب بخار‬ ‫گران ترین خودرو در این رده «مرسدس بنز» ‪AMG S65‬‬ ‫اس��ت که با قدرت ‪ 621‬اسبی و قیمت ‪ 248‬هزار دالری اش‪،‬‬ ‫برای هر اس��ب بخ��ار ان باید ‪ 399‬دالر پرداخ��ت کرد‪ .‬رتبه‬ ‫بع��دی در اختیار «ائودی ‪ »R8‬با موتور ‪ V10‬اس��ت که رقم‬ ‫‪ 311‬دالر برای ان ثبت شده است‪ .‬اما در طرف دیگر این بازه‬ ‫قدرتی‪ ،‬می توان س��اخته های امریکای��ی را دید که ارزان ترین‬ ‫رده به «دوج چلنجر ‪ » SRT‬هلکت با ‪ 707‬اسب بخار قدرت‬ ‫و رقم ‪ 88‬دالر برای هر اسب بخار ان دیده می شود‪ .‬بعد از این‬ ‫خودرو «چارجر» ‪ SRT‬هلکت اس��ت که با همین پیش��رانه و‬ ‫البته کمی افزایش قیمت‪ ،‬رقم ‪ 93‬دالر برای ان دیده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از ‪ 201‬تا ‪ 300‬اسب بخار ‬ ‫در ای��ن ب��ازه باید منتظ��ر دی��دن خودرو های اس��پرت و‬ ‫شاسی بلند ها باش��یم که مقایسه قیمت اس��ب بخار های انها‬ ‫با دیگر خودرو ها می تواند چالش برانگیز و البته جالب باش��د‪.‬‬ ‫اگر خودرو های ای��ن رده را از باال به پایین به ترتیب باالترین‬ ‫قیمت پرداختی به ازای هر اسب بخار تا کمترین مرتب کنیم‪،‬‬ ‫در ب��االی این رده بندی ابتدا به «مرس��دس بنز» ‪GLS350‬‬ ‫دیزل��ی می رس��یم که ب��رای هر اس��ب بخ��ار در موتور ‪255‬‬ ‫اس��بی ان بای��د ‪ 266‬دالر داد‪ .‬رتبه بع��دی در اختیار «ب ام و‬ ‫»‪ i3‬اس��ت که با داش��تن ‪ 170‬اس��ب بخار و قیمت ‪ 44‬هزار‬ ‫و ‪595‬دالری اش‪ ،‬ب��رای ه��ر اس��ب بخار ان بای��د ‪ 262‬دالر‬ ‫پرداخ��ت کرد‪ .‬رتبه ه��ای بعدی گران ترین ه��ا در این بازه در‬ ‫اختی��ار «الفارومئو» ‪ 4C‬با ‪ 242‬دالر برای هر اس��ب بخار و‬ ‫س��پس «ب ام و »‪ 535‬دیزلی و ‪ Z4‬با ‪ 225‬و ‪ 202‬دالر است‪.‬‬ ‫ام��ا ارزان ترین های این رده را امریکایی ها تش��کیل می دهند‪.‬‬ ‫«دوج گرندکاروان ‪ »SE‬با داشتن موتور قدرتمند ‪ 283‬اسبی‪،‬‬ ‫فق��ط ‪ 88‬دالر برای هر اس��ب بخار خود هزین��ه دارد و رتبه‬ ‫بع��دی ارزان ترین ها نیز از «جیپ رانگلر» با ‪ 285‬اس��ب بخار‬ ‫است که برای هر واحد از این اسب بخار ها‪ ،‬باید در حدود ‪84‬‬ ‫دالر پرداخت کرد‪« .‬فورد موس��تانگ نیز با موتور ‪ 3/7‬لیتری‬ ‫‪ 300‬اس��بی اش‪ ،‬فق��ط ‪ 85‬دالر برای هر اس��ب بخار خود از‬ ‫حساب مشتری کسر خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹از ‪ 301‬تا ‪ 400‬اسب بخار ‬ ‫در ای��ن بازه در رده ه��ای ارزان قیمت‪ ،‬می ت��وان وانت بار ها‬ ‫و پیکاپ ه��ا را دی��د و در رده گران ترین ها نیز‪ ،‬س��اخته های‬ ‫المان��ی مش��اهده می ش��وند‪ .‬از انته��ای ج��دول‪ ،‬ارزان ترین‬ ‫اس��ب بخار ها ابتدا برای وانت «نیس��ان تایتن ‪ » S‬است که با‬ ‫موتور ‪ 390‬اس��بی خودش فق��ط ‪ 29‬هزار و ‪ 580‬دالر قیمت‬ ‫دارد ک��ه با این وصف برای هر اس��ب بخ��ار ان باید ‪ 76‬دالر‬ ‫هزینه ک��رد‪ .‬رتبه بعدی برای «تویوتا تان��درا» ‪ 5/7‬لیتری به‬ ‫قدرت ‪ 381‬اس��ب بخار اس��ت که به ع��دد ‪ 82‬دالر برای هر‬ ‫اسب بخار می رس��یم‪ .‬اما اگر از باالی جدول به پایین حرکت‬ ‫کنی��م‪ ،‬گران ترین رقم از «ولوو» ‪ XC90‬هیبرید اس��ت که‬ ‫ب��رای هر اس��ب بخ��ار از موت��ور ‪  313‬اس��بی ان باید ‪355‬‬ ‫دالر پرداخ��ت ک��رد‪ .‬در ادامه «مرس��دس بن��ز اس کالس»‪،‬‬ ‫«پورش��ه ‪ »911‬و « ب ام و ‪ 640‬ایک��س درای��و» ق��رار دارند‪.‬‬ ‫با مرروی بر این رده می توان فهمید که بر خالف بازار کشور ما‬ ‫که وانت بار ها با قیمت های فضایی و البته پیشرانه های ضعیف‬ ‫عرضه می شوند‪ ،‬این خودرو ها در بُعد جهانی کامال در جایگاه‬ ‫در نظر گرفته شده برای انها حرکت می کنند که همان توانایی‬ ‫حمل و نق��ل بار در کنار فضای راح��ت و ارگونومیک و البته‬ ‫قیمت ارزان است‪.‬‬ ‫‹ ‹از ‪ 401‬تا ‪ 500‬اسب بخار‬ ‫در این بخش خودرو های اسپرت و لوکس اروپایی در باالی‬ ‫جدول پرداختی ها و س��اخته های اسپرت و پر قدرت امریکایی‬ ‫در انتهای جدول از س��مت ارزان ترین ها ج��ای گرفته اند که‬ ‫در مقایس��ه ها و رقابت ه��ا نی��ز می توان دید ک��ه خودرو های‬ ‫پر ق��درت امریکایی با عملکردی در حد نمونه های اروپایی اما‬ ‫با قیمت های بسیار کمتر قرار دارند‪ .‬اگر از سمت گران ترین ها‬ ‫ب��ه مرکز این رده حرکت کنیم‪ ،‬ابت��دا به رقم ‪ 401‬دالر برای‬ ‫هر اسب بخار می رسیم که «مازراتی گرن توریزمو» از ان خود‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این خودرو ‪ 451‬اس��بی دارای برچس��ب قیمت‬ ‫‪ 182‬هزار دالری اس��ت‪ .‬رتبه بعدی به «مرس��دس میباخ» با‬ ‫‪ 370‬دالر برای هر اس��ب بخار می رسد‪  ‬که در ان رده دارای‬ ‫موتوری ‪ 449‬اسب بخاری است‪ .‬اما از انتهای جدول به سمت‬ ‫باال که حرکت کنیم‪ ،‬ارزان ترین اس��ب بخار در اختیار «فورد‬ ‫موس��تانگ» ‪ GT‬با ‪ 435‬اسب بخار و فقط ‪ 76‬دالر برای هر‬ ‫اسب اس��ت که رقمی بس��یار رقابتی خواهد بود‪ .‬در رده های‬ ‫بع��دی رقبای این خودرو یعن��ی «دوج چلنجر» ‪ R/T‬با ‪485‬‬ ‫اسب بخار‪« ،‬شورولت کامارو »‪ SS‬با ‪ 455‬اسب و سپس «دوج‬ ‫چارجر» با ‪ 485‬اسب قرار دارند‪ .‬البته «فورد ‪ 150-F‬رپتور»‬ ‫ب دیده‬ ‫نیز با موتور ‪ 450‬اس��بی و رقم ‪ 107‬دالر برای هر اس ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫مرگ تدریجی زیباها‬ ‫کافی اس��ت س��ری به فهرس��ت های منتشرشده‬ ‫در نشریات و رس��انه های خودرویی معتبر پیرامون‬ ‫زیباترین خودروهای جهان بزنید تا سهم اندک قرن‬ ‫تو یکم شما را شگفت زده کند‪.‬‬ ‫بیس ‬ ‫به گزارش عصر خ��ودرو‪ ،‬همین وضعیت در میان‬ ‫عالقه مندان نیز وجود دارد‪ .‬ممکن اس��ت بس��یاری‬ ‫«جگ��وار ‪« ،»E Type‬المبورگین��ی می��ورا» و‬ ‫«س��یتروئن» ‪ DS‬را به عنوان زیباترین خودروهای‬ ‫تاریخ نام ببرند‪ ،‬اما کمتر کس��ی به س��راغ نوادگان‬ ‫م��درن همی��ن خودروها م��ی رود‪ .‬برای مث��ال‪ ،‬در‬ ‫فهرست منتشر شده توسط نش��ریه معتبر اتوکار‪ ،‬از‬ ‫می��ان ‪ 25‬خودرو زیبای جهان تنها ‪3‬جایگاه ان هم‬ ‫تو یکم‬ ‫در اواخر فهرس��ت به خودروهای قرن بیس�� ‬ ‫رسیده است‪ .‬تمام این موارد این سوال را به ذهن ما‬ ‫تحمیل می کند که ایا زیبایی عنصری در حال زوال‬ ‫و مربوط به گذشته های دور است؟‬ ‫‹ ‹‪ ‬مفهوم زیبایی‬ ‫قطعا در این مورد ش��کی نیس��ت که تش��خیص‬ ‫زیبایی امری سلیقه ای و مرتبط با نگاه و نظر بیننده‬ ‫است‪ .‬اما معیارهای نزدیکی در میان همه افراد وجود‬ ‫دارد که می تواند برای سنجش زیبایی به کار گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬برای مثال‪ ،‬کمتر کس��ی «فیات مالتی پال» را‬ ‫خودرویی زیب��ا ارزیابی می کند‪ ،‬همان طور که کمتر‬ ‫اختالفی بر سر زیبایی «شورولت کوروت استینگری»‬ ‫و «تویوت��ا ‪ GT»2000‬وج��ود دارد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫خودروهای زیادی نیز وجود دارند که در عین ظاهر‬ ‫خوب‪ ،‬زیبا ارزیابی نمی ش��وند‪ .‬ب��رای مثال‪« ،‬النچیا‬ ‫دلتا»‪« ،‬دوج چارجر» ‪ 1968‬و «فولکس واگن» ‪Up‬‬ ‫با وجود ظاهر خوبشان‪ ،‬کمتر به عنوان خودروهایی‬ ‫زیبا ش��ناخته ش��ده اند‪ .‬عالوه بر تناسب ظاهری که‬ ‫زیبایی خودروهایی همانند «تویوتا ‪ GT»2000‬را‬ ‫رقم زده‪ ،‬ظرافتی که در خودروهایی همانند «پورشه‬ ‫‪ »356‬و‪«  ‬ب ام و »‪ Z8‬دیده می ش��ود نیز در نهایت‬ ‫از انها خودرویی زیبا می سازد‪.‬‬ ‫‹ ‹زیبایی در گذشته و حال‬ ‫با انکه برخورد نوس��تالژیک ما با برخی خودروها‬ ‫س��بب شده تا بیش از پیش روی زیبایی انها تاکید‬ ‫کنیم‪ ،‬ام��ا خودروهای زیبا امروزه نی��ز در میان ما‬ ‫دیده می شوند‪ .‬برای مثال‪« ،‬پورشه ‪« ،»918‬فراری‬ ‫‪ »458‬و «مرس��دس بن��ز »‪ AMG GT‬از نظ��ر‬ ‫بس��یاری خودروهایی زیبا هس��تند‪ .‬برخی طراحان‬ ‫نیز ب��ا نیم نگاهی ب��ه خودروهای زیبای گذش��ته‪،‬‬ ‫محص��والت زیبایی همانند «فی��ات ‪ » 500‬و «رنو‬ ‫الپی��ن »‪ A110‬را خل��ق کرده اند‪ .‬ب��ا این حال به‬ ‫نظر می رس��د که به ازای هر خ��ودرو زیبا و جذابی‬ ‫که امروزه در بازار حاضر اس��ت‪ ،‬یک خودرو زش��ت‬ ‫و نامتناس��ب نیز وجود دارد‪ .‬برخی با وجود زیبایی‬ ‫«پورش��ه ‪ »918‬را به دلیل ظاه��ر نه چندان زیبای‬ ‫«کاین» مالمت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قواعد دست و پا گیر‬ ‫بسیاری از متخصصان این مرگ تدریجی زیبایی‬ ‫را ناش��ی از قوانین و مقررات��ی می دانند که بیش از‬ ‫پیش دس��ت خودروس��ازان را در خل��ق اثار هنری‬ ‫چهارچرخه می بندد‪ .‬برای مثال‪ ،‬توجه روزافزون به‬ ‫ایمنی عابرین پیاده س��بب شده تا دماغه های تیز و‬ ‫کم ارتفاع از جهان خودرو رخت بربندد‪ .‬عالوه بر این‬ ‫قوانین‪ ،‬برخی موارد همانند مصرف سوخت و بهبود‬ ‫کارایی خودروها نی��ز وضعیت چندان جالبی ایجاد‬ ‫نمی کنند‪ .‬نیاز ب��ه افزایش ‪ Downforce‬در کنار‬ ‫کاهش ضریب پس��ا سبب شده تا سوپراسپرت هایی‬ ‫همانند «الف��راری» و «المبورگین��ی» ‪Veneno‬‬ ‫ب��ا محدودیت عمده ای مواجه ش��وند‪ .‬اخرین مورد‬ ‫در ای��ن زمین��ه «مک الرن س��نا» و مرس��دس بنز‬ ‫‪ Project One‬هس��تند که در انها کارایی مالک‬ ‫اصلی طراحی بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سلیقه بازار اشفته‬ ‫تنوع طلبی روزاف��زون در بازار خودرو در س��طح‬ ‫جهانی‪ ،‬خود دس��ت و پای خودروس��ازان را بس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬عمر مفی��د محصوالت در جه��ان خودرو به‬ ‫س��رعت رو به کاهش اس��ت و مخاطب��ان بیش از‬ ‫پیش به عرضه محصوالت جدید با ظاهری متفاوت‬ ‫در بازه ه��ای زمان��ی کوتاه ع��ادت کرده ان��د‪ .‬قطعا‬ ‫اگ��ر در طراحی ه��ر یک از ای��ن محصوالت جدید‬ ‫خودروس��ازان به دنبال ساخت یک خودرو بی نقص‬ ‫باش��ند‪ ،‬هزینه ها سرس��ام اور خواهد ب��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫بس��یاری از خودروس��ازان پس از رس��یدن به یک‬ ‫طرح مناس��ب و زیبا‪ ،‬همان را در مقیاسی وسیع در‬ ‫محصوالت��ی متعدد به کار می برند؛ موردی که برای‬ ‫مثال در تیم طراحی جگوار به هدایت ایان کالوم به‬ ‫شدت مشاهده می شود‪ .‬عالوه بر این رواج مدرنیته‬ ‫و فرم های تند و تیز و خش��ن در تمامی بخش های‬ ‫جوام��ع جهانی‪ ،‬به بازار خودرو نیز س��رایت کرده و‬ ‫همگان به دنبال یک شاس��ی بلند ی��ا کراس اوور با‬ ‫طراحی خشن و ظاهری خشمگین هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رواج زشتی و عدم تناسب؟‬ ‫همان طور که طراحی یک خودرو زیبا چندان ساده‬ ‫نیس��ت‪ ،‬برهم زدن تناسبات برای ساخت یک خودرو‬ ‫نه چندان زیبا نیز چندان دش��وار نیس��ت‪ .‬کافی است‬ ‫ابعاد و تناسبات اولیه و اساسی خودروها تغییر کنند تا‬ ‫فرمی زشت پدید بیایند‪ .‬جلوپنجره های بسیار بزرگ‬ ‫ب ام و ‪ ،X7‬جزئی��ات متع��دد بس��یاری از محصوالت‬ ‫مرس��دس بنز و فرم ه��ای عجیب و فضایی‬ ‫ورودی های ه��وا و چراغ های‬ ‫محص��والت تویوتا در‬ ‫این دس��ته قرار‬ ‫دارن��د‪ .‬ع�لاوه‬ ‫بر ای��ن‪ ،‬نیاز‬ ‫ب��ازار برای‬ ‫خودروهایی خش��ن و با ظاهر فضایی س��بب شده تا‬ ‫طراحان مجبور ش��وند این ایده های نه چندان زیبا را‬ ‫در تیراژی بزرگ بازتولید کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان سخن‬ ‫ام��روزه جهان خ��ودرو در قید و بنده��ای بازار و‬ ‫مصرف گرایی افسار گس��یخته به دام افتاده و همین‬ ‫امر سبب ش��ده تا زیبایی در مقیاس بسیار کمتری‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرد‪ .‬اما یک کورس��وی امید برای‬ ‫رهایی از این وضعیت وجود دارد و ان هم رونق بازار‬ ‫خودروهای الکتریکی است‪ .‬این تغییر اساسی ممکن‬ ‫اس��ت عالوه بر تغییر سلیقه و نیاز بازار‪ ،‬روند تکامل‬ ‫خودرو را نیز به س��مت و سویی متفاوت سوق دهد‪.‬‬ ‫زبان طراحی مورد نظر تس�لا در کمال سادگی‪ ،‬زیبا‬ ‫و دلنش��ین اس��ت و برخی خودروهایی که در اینده‬ ‫عرضه خواهند ش��د نیز با همی��ن وضع تطبیق داده‬ ‫شده اند‪ .‬ورود هر چه بیش��تر خودروهای خودران و‬ ‫برقی به بازار‪ ،‬ممکن است انقالبی نو در جهان خودرو‬ ‫ایجاد کند؛ انقالبی که ممکن است تعاریفی جدید از‬ ‫زیبایی را همانگونه که با ورود از دوران کالسکه ها به‬ ‫خودروهای مدرن داشتیم‪ ،‬ارائه کند‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫ شنبه ‪ 12‬اسفند‪ 14 1396‬جمادی الثانی ‪ 3 1439‬مارس‪ 2018‬سال اول شماره‪8‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫سردبیر‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫هم��کاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬س��اراگلچین‪،‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫چاپ‪:‬کار و کارگر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫رویداد‬ ‫معرفی خودروی پله نورد‬ ‫اگر چه بسیاری از خودروهای شاسی بلند امروزی می توانند از چندین‬ ‫پل��ه باال برون��د‪ ،‬اما تولید خودرویی که بتواند به س��رعت ‪ ۹۹‬پله را طی‬ ‫کرده و شیب تندی را پشت سر بگذارد‪ ،‬کمتر سابقه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه تازگی ویدئوی تبلیغاتی از یک خودروی هیبریدی به نام ‪Range‬‬ ‫‪ Rover Sport P400e‬منتش��ر ش��ده که این خودرو را در حال باال‬ ‫رفتن از پله های یک منطقه توریس��تی و سرسبز در چین به نام دروازه‬ ‫بهشت نشان می دهد‪.‬‬ ‫رس��یدن به این منطقه مستلزم گذر از جاده ای سرسبز و پرپیچ و خم‬ ‫به طول ‪ 7‬کیلومتر اس��ت و در انتها برای رس��یدن به منتهی الیه منطقه‬ ‫مذک��ور افراد باید ‪ 99‬پله را باال بروند تا منظره سرس��بز و کوهس��تانی‬ ‫محیط اطراف را مشاهده کنند‪.‬‬ ‫ام��ا از این به بعد می توانید به جای اینکه مس��یر یاد ش��ده را با قدم‬ ‫زدن طی کنید‪ ،‬سوار خودروی «رنج روور» شوید و مسیر شیبدار و پر از‬ ‫پلکان مذکور را طی کنید‪.‬‬ ‫این خودروی هیبریدی چهار س��یلندر دارای یک باتری ‪ 85‬کیلوواتی‬ ‫و موتور برقی با قدرت ‪ 114‬اس��ب بخار است و شتاب صفر تا صد ان به‬ ‫‪ 6/8‬ثانیه می رس��د‪ .‬حداکثر سرعت خودروی یاد شده به ‪ 220‬کیلومتر‬ ‫در ساعت می رسد‪.‬‬ ‫مصرف س��وخت این خودروی هیبریدی در صورت استفاده از سوخت‬ ‫فس��یلی تنها ‪ 2/8‬لیتر به ازای هر ‪ 100‬کیلومتر است که مقدار ناچیزی‬ ‫تلقی می شود‪.‬‬ ‫بات��ری ای��ن خودرو بع��د از هر بار ش��ارژ می تواند ت��ا ‪ 51‬کیلومتر را‬ ‫ط��ی کند‪ .‬خودروی یادش��ده در صورت درگیر ش��دن ه��ر چهار چرخ‬ ‫ب��رای حرکت می تواند در کلیه س��طوح ناهموار و در گل و الی حرکت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ 17‬پرت ارتباطی ش��امل ‪ HDMI،  USB‬و غیره‪ ،‬سیستم ارتباطی‬ ‫وای – فای نسل چهارم و نمایشگرهای لمسی ده اینچ از جمله امکانات‬ ‫خودروی یاد شده است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!