هفته نامه روزگار خودرو شماره 9 - مگ لند

هفته نامه روزگار خودرو شماره 9

هفته نامه روزگار خودرو شماره 9

هفته نامه روزگار خودرو شماره 9

‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫‪ 19‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪9‬‬ ‫قیمت ‪ 1500 :‬تومان‬ ‫حرکت تولید‬ ‫برلبه تیـغ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.ir‬‬ ‫تعرفه های تازه‬ ‫لرزه بر اندام‬ ‫خودروسازان‬ ‫انداخت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪www.rouzegarekhodro.com‬‬ ‫نرخ ارز با تکیه بر شرایط تورمی‬ ‫نیاز صنعت خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪9‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫کالن‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫در عصر مونتاژ باقی نمانیم‬ ‫جواد مرزبان راد ‪ -‬کارش�ناس صنعت خودرو‪ :‬بومی سازی‬ ‫صنع��ت خ��ودرو ک��ه در س��ال های اخی��ر و همزم��ان ب��ا رفع‬ ‫محدودیت های ناش��ی از تحریم ها تا اندازه زیادی در دستور کار‬ ‫خودروس��ازان قرار گرفته همواره ب��ا چالش هایی روبه رو بوده که‬ ‫می توان به دالیلی همچون فرار سرمایه های خارجی‪،‬‬ ‫امکان پیشرفت نداشتن یا صرف هزینه باال اشاره کرد؛ دالیلی‬ ‫که هرچن��د برای جلوگی��ری از بومی س��ازی در صنعت خودرو‬ ‫قانع کننده نیس��ت اما به واس��طه همین موانع در سال های اخیر‬ ‫شاهد توقف بومی سازی صنعت خودرو در کشور بوده ایم‪ .‬صنعت‬ ‫خودرو ازجمله صنایع مادر به ش��مار می رود و کشورهایی که در‬ ‫تالش برای پیشرفت صنعت خودرو هستند تنها با اتکا به صنعت‬ ‫خودرو و بومی سازی می توانند در این بخش موفق شوند‪ .‬باید به‬ ‫این نکته توجه کرد که با حرکت در مس��یر بومی س��ازی صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬دیگر صنایع همچون فوالد‪ ،‬پالستیک‪ ،‬چرم‪ ،‬قالب سازی‬ ‫و‪ ...‬نیز شاهد پیش��رفت خواهند بود به همین دلیل باید صنعت‬ ‫خ��ودرو را حفظ ک��رد و گس��ترش داد‪ .‬در این مس��یر تکیه بر‬ ‫تجربه کش��ورهایی همچون چی��ن‪ ،‬کره و حت��ی ژاپن می تواند‬ ‫کمک بزرگی برای صنعت خودرو ایران باش��د چراکه جنس این‬ ‫مش��کالت ش��باهت زیادی به صنعت خودرو ایران دارد که این‬ ‫کش��ورها توانسته اند با برنامه ریزی درس��ت به مشکالت صنعت‬ ‫خ��ودرو خود فائق ایند‪ .‬صنعت خ��ودرو اگر در عصر مونتاژ باقی‬ ‫نماند و حرکت درستی داشته باشد در اینده می تواند تجربه این‬ ‫کش��ورها را تکرار کند‪ .‬به طور قطع این صنعت باید به نقطه ای‬ ‫برس��د که از طراحی تا تولید و به بیان دیگر از صفر تا صد تولید‬ ‫خودرو در خودروس��ازی های داخل کشور انجام شود هرچند این‬ ‫صنعت درحال حاضر در زمینه طراحی و توس��عه ضعیف است اما‬ ‫این امر دلیلی بر توقف مونتاژ و تمرکز بر واردات نیست‪.‬‬ ‫بررسی روند نوسان نرخ ارز بر سومین صنعت تاثیرگذار بر اقتصاد نشان داد‬ ‫نرخ ارز با تکیه بر شرایط تورمی‪ ،‬نیاز صنعت خودرو‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫نگاه��ی ب��ه تجربه های س��ال ‪ ۹۱‬نش��ان می دهد‬ ‫افزایش نرخ ارز تاثیرات منفی بر اقتصاد ایران داشته‬ ‫و نه تنها حاشیه سود بیشتر صنایع کشور را با کاهش‬ ‫چش��مگیری همراه کرده بلکه هزینه های تولید انها‬ ‫را افزایش داده اس��ت‪ ،‬چراکه هم��واره رابطه نرخ ارز‬ ‫با واردات‪ ،‬معکوس و منفی بوده و با افزایش بیش��تر‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬نرخ کاالهای وارداتی با افزایش چش��مگیری‬ ‫روبه رو شده است‪ .‬تجربه این سال ها بر صنعت خودرو‬ ‫به عنوان س��ومین صنعت تاثیرگذار بر اقتصاد نش��ان‬ ‫می دهد که ای��ن صنعت با مش��کالت زیادی مواجه‬ ‫ش��ده؛ تا جایی که به گرانی یک ش��به انها دامن زد‬ ‫چراکه ای��ن افزایش به صورت مس��تقیم هزینه های‬ ‫تولید را از مواد اولیه گرفته تا کاالهای واسطه ای که‬ ‫به نرخ ارز وابس��ته هستند‪ ،‬افزایش داد که در نتیجه‬ ‫هزین��ه تولید افزایش یافته که ب��ر نرخ کاالها نیز به‬ ‫مرات��ب تاثیرگذار خواهد ب��ود‪ .‬صنعت خودرو پس از‬ ‫نفت و پتروش��یمی و بانکداری سومین صنعت بزرگ‬ ‫کش��ور به ش��مار می رود که هرگونه نوس��ان در این‬ ‫صنعت می تواند اثرات سوئی برجای بگذارد‪.‬گزارش ها‬ ‫حاکی از ان است که صنایع مختلف کشور دست کم‬ ‫‪۱۰‬درصد و در بدترین شرایط ‪ ۷۰‬درصد به مواد اولیه‬ ‫خارجی وابستگی دارند و از این منظر افزایش نرخ ارز‬ ‫به معنای افزایش سطح عمومی قیمت ها خواهد بود‪.‬‬ ‫حال با توجه به این موارد نوسان نرخ ارز در شرایطی‬ ‫رخ داده و افزای��ش هزینه های��ی را به خودروس��ازان‬ ‫تحمی��ل کرده که انه��ا با انعق��اد قراردادهای جدید‬ ‫با ش��رکای خارجی گام هایی در زمینه داخلی سازی‬ ‫قطعات برداش��ته اند و به طور قط��ع هرگونه افزایش‬ ‫عمق س��اخت داخل‪ ،‬نوسان نرخ ارز بر این صنعت را‬ ‫کمرنگ تر از گذشته خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بدگمانی مصرف کننده به خودروساز‬ ‫غالمرضا رزازی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��تاره ایران‪،‬‬ ‫نماینده مرس��دس بنز در ایران که برنامه تولید برخی‬ ‫از خودروهای این ش��رکت را نیز در دس��تور کار قرار‬ ‫داده با اش��اره به اینکه این شرکت ارز مورد نیاز خود‬ ‫را از ب��ازار ازاد تهیه می کند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به چنین‬ ‫ش��رایطی هرگونه نوس��ان نرخ ارز ب��ر قیمت گذاری‬ ‫محص��والت تاثیر می گذارد‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه گران‬ ‫بودن نرخ ارز مشکالت جدی در مسیر قیمت گذاری‬ ‫ایجاد خواهد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬با این نوس��ان این احتمال‬ ‫وجود دارد که م��واد اولیه‪ ،‬قطعات یا خودرو کامل با‬ ‫ن��رخ باالتری وارد ش��ود و نرخ ارز ی��ا کاهش یابد یا‬ ‫برعکس افزایش یابد که در این شرایط مصرف کننده‬ ‫دچار س��ردرگمی خواهد ش��د و احتمال می رود این‬ ‫تصور ایجاد ش��ود که در حال زیان دیدن است‪ .‬این‬ ‫فع��ال در صنعت خودرو ب��ا تاکید بر اینکه نوس��ان‬ ‫در خری��د و ف��روش و هم��ه امور مرب��وط به خودرو‬ ‫بالتکلیف��ی ایجاد می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تثبیت ش��رایط‬ ‫و روند قابل پیش بینی نرخ ارز به خریدار و فروشنده‬ ‫کمک می کن��د که کار خود را ب��ا برنامه ریزی پیش‬ ‫ببرند‪ .‬وقتی نرخ ارز افزایش می یابد این امکان وجود‬ ‫دارد که واردکننده ها دچار تردید شوند زیرا احتمال‬ ‫تغییرات قیمت��ی افزایش می یابد‪.‬رزازی در تش��ریح‬ ‫دس��تاوردهای ن��رخ ارز ثابت و تاثی��ر ان بر عملکرد‬ ‫خودروس��ازان یا واردکننده ها اظهار کرد‪ :‬دوره خرید‬ ‫فعاالن صنعت خودرو ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ماه طول می کش��د زیرا‬ ‫از زمان س��فارش گذاری تا تولید و حمل و واردات به‬ ‫ایران به ی��ک دوره زمانی ‪ ۶‬ماهه نی��از دارد که این‬ ‫روند بر قیمت گذاری و نحوه فروش تاثیر می گذارد‪ .‬به‬ ‫طور قطع این روند در خودروسازان برای تامین مواد‬ ‫اولیه تاثیرگذار خواهد بود و کمک می کند با ارامش‬ ‫بیش��تری کار خود را پیش ببرند‪.‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫س��تاره ایران در ادامه درباره پیش��نهاد ارزی فعاالن‬ ‫صنعت خودرو نیز گفت‪ :‬به نظر می رس��د در شرایط‬ ‫فعلی تعیین نرخ ارز براساس شرایط تورمی می تواند‬ ‫کم��ک بزرگی برای فعاالن صنعت خودرو باش��د؛ در‬ ‫عین حال می تواند مانع از وارد ش��دن هرگونه شوک‬ ‫به خودروس��ازان ش��ود چراک��ه افزایش ی��ا کاهش‬ ‫ناگهان��ی ن��رخ ارز در چرخه فعالیت خودروس��ازان‬ ‫ایج��اد اختالل می کند‪.‬به گفته وی‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫تورم در کش��ور وجود دارد باید با این ش��رایط‪ ،‬روند‬ ‫مس��تمری در تغییرات نرخ ارز ایجاد ش��ود زیرا این‬ ‫نوس��ان هرچند در مقطعی برای خریداران ضرر و در‬ ‫مقطعی س��وداور اس��ت اما ادامه ان به طور قطع به‬ ‫سود اقتصاد نیس��ت‪ .‬اظهارات فعاالن صنعت خودرو‬ ‫مبنی بر غیرقابل پیش بینی بودن تولید در ش��رایطی‬ ‫که ارز با نوس��ان مواجه است در حالی است که نرخ‬ ‫ارز هم��واره منجر به افزایش نرخ قطعات و مواد اولیه‬ ‫ش��ده و خودروسازان نیز با توجه به این شرایط اعالم‬ ‫کرده اند با ادامه وضعیت قیمت گذاری شورای رقابت‪،‬‬ ‫تولید محصوالت در س��ال اینده با قیمت های کنونی‬ ‫به صرفه نخواهد بود و در این ش��رایط انها خواس��تار‬ ‫ورود ش��ورای رقابت با توجه به تحوالت قیمتی برای‬ ‫قیمت گذاری محصوالت خود ش��ده اند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اخرین افزایش نرخ محصوالت خودروسازان‬ ‫داخلی مربوط به مهر امس��ال بود که هرچند شورای‬ ‫رقاب��ت مخالفت خود را با ای��ن افزایش اعالم کرد اما‬ ‫در نهایت خودروسازان موفق به اجرای طرح افزایش‬ ‫نرخ شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارز گران مشوقی برای صادرات‬ ‫ام��ا ج��دا از اثرات منفی نوس��انات ن��رخ ارز برای‬ ‫خودروس��ازان‪ ،‬رونق صادرات را باید از دستاوردهای‬ ‫ای��ن روند به ظاهر منفی دانس��ت‪ .‬بی ش��ک افزایش‬ ‫ن��رخ ارز مزیت بس��یاری برای ص��ادرات محصوالت‬ ‫خودرویی دارد به طوری که همیش��ه انگیزه افزایش‬ ‫صادرات با گران ش��دن نرخ ارز س��راغ خودروسازان‬ ‫می اید چراکه سود بیش��تری را نصیب خودروسازان‬ ‫می کن��د‪ .‬با افزایش ن��رخ ارز‪ ،‬صادرات خودرو س��ود‬ ‫بیشتری را نصیب خودروسازان می کند‪ .‬از انجا که در‬ ‫قراردادهای جدید خ��ودرو بحث ‪ ۳۰‬درصد صادرات‬ ‫دیده ش��ده بنابراین با تحول نرخ ارز‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫می توانند منتفع شوند‪ .‬با این حال کارشناسان تردید‬ ‫دارند خودروس��ازان بن��ا به دالیلی که عنوان ش��د‪،‬‬ ‫بتوانن��د نرخ رقابتی ارائه دهند بنابراین تغییرات نرخ‬ ‫ارز اگ��ر در بحث صادرات برای خودروس��ازان امتیاز‬ ‫به ش��مار بیای��د در بخش تولید به دلیل رش��د نرخ‬ ‫تمام شده‪ ،‬مزیت مثبت صادرات را نیز از بین می برد‪.‬‬ ‫به اعتقاد حسن کریمی س��نجری‪ ،‬پژوهشگر صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬در نوس��انات مثبت ن��رخ ارز‪ ،‬صادرات مزیت‬ ‫پیدا می کند به طوری که ب��ا صدور هر یونیت خودرو‬ ‫با توجه به تراز باالی ارزی‪ ،‬س��هم س��وداوری نسبت‬ ‫به ف��روش داخل افزایش خواهد یاف��ت بنابراین اگر‬ ‫در قراردادهای خودرویی س��هم صادرات خودروهای‬ ‫مونتاژی در مقایسه با فروش داخل انها افزایش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬ارزاوری ناش��ی از صادرات‪ ،‬افزایش هزینه های‬ ‫تولی��د را جبران و حتی این صنع��ت را با تراز ارزی‬ ‫مثبت همراه می کند‪.‬‬ ‫انچه مس��لم اس��ت اگر صنعت خودرو ایران بتواند‬ ‫توانایی ه��ای خ��ود را منطبق بر بازاره��ای صادراتی‬ ‫گس��ترش دهد‪ ،‬یکسان س��ازی نرخ ارز به شدت برای‬ ‫رش��د و توس��عه این صنع��ت مفید خواهد ب��ود اما‬ ‫چنانچ��ه این صنعت نتواند در این امر موفق باش��د‪،‬‬ ‫لطم��ه جبران ناپذی��ری دامن این صنع��ت را خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬یک پژوهشگر صنعت خودرو نیز با بیان اینکه‬ ‫نرخ داخلی سازی یکی از معیارهای مهم برای قضاوت‬ ‫درباره میزان موفقیت یک صنعت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از عوامل مهم در موفق ب��ودن به صرفه جویی ارزش‬ ‫ناشی از ساخت داخل ارتباط دارد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه با وجود فش��ارهای تحریم های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬داخلی س��ازی بهب��ود یافت��ه‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫موض��وع مه��م در قراردادهای جدید این اس��ت که‬ ‫قطعه س��ازان ایرانی تا چ��ه اندازه س��رعت عمل در‬ ‫داخلی سازی تولیدات جدید را دارند‪ .‬اگر انها به دلیل‬ ‫مشکل امکانات ُکند عمل کنند میزان ساخت داخل‬ ‫تغییر قابل توجهی نخواهد داشت بنابراین در صورت‬ ‫تغییر و تحوالت ارزی ش��اهد افزایش نرخ محصوالت‬ ‫اینده خواهیم بود‪.‬‬ ‫کریمی س��نجری ب��ا بی��ان اینک��ه هرچه س��طح‬ ‫داخلی س��ازی در خودروه��ا افزایش پی��دا کند تاثیر‬ ‫افزایش نرخ ارز در نرخ تمام شده محصول نهایی کمتر‬ ‫خواهد بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای غلبه بر شوک ناشی از‬ ‫تنزل ارزش واحد پول کش��ور باید سهم داخلی سازی‬ ‫و نیز صدور خودروهای مونتاژ شده به بازارهای هدف‬ ‫طرف ه��ای خارجی در مقایس��ه با ف��روش داخل به‬ ‫س��طحی از تعادل برسد که خودروسازی را در نهایت‬ ‫با تراز ارزی مثبت همراه کند و از سوی دیگر تعیین‬ ‫نرخ ارز نیز بر اس��اس ش��رایط تورم موجود در کشور‬ ‫باشد تا در نهایت منافع دو طرف رعایت شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫«تزارها» برنامه های تازه ای برای خودروسازان جهانی دارند‬ ‫اصالح مسیر دولت روسیه به سود صادرات خودرو‬ ‫خودروس��ازان گوناگون سراس��ر جهان ک��ه در حال‬ ‫فعالی��ت در روس��یه هس��تند در نظ��ر دارند به ش��کل‬ ‫چش��مگیر صادرات خودروهای س��اخته شده در خاک‬ ‫این کشور را افزایش دهند‪.‬‬ ‫ای��ن مهم ب��ه لط��ف امتیازه��ای خ��اص گمرکی و‬ ‫یارانه های پیشنهادی به انها ازسوی دولت روسیه برای‬ ‫خودروسازان امکان پذیر خواهد شد‪ .‬این بخشی از تالش‬ ‫دولت روس��یه برای صنعت خودرو این کش��ور است که‬ ‫پس از چند سال س��خت حاال به نظر می اید به روزهای‬ ‫بهتری گام گذاشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت‪ ،‬حامی خودروسازان جهانی‬ ‫افزای��ش ص��ادرات خ��ودرو‪ ،‬قطع��ات خودروی��ی و‬ ‫موتورهای خودرویی تولید روس��یه ی��ک اولویت برای‬ ‫دولت به ش��مار می اید‪ .‬کاهش دادن ارزش روبل به طور‬ ‫چشمگیری هزینه ها را برای خودروسازان جهانی فعال‬ ‫در این کشور کاهش داد؛ خودروسازانی که در پی کاهش‬ ‫تقاضای داخلی در روس��یه در حال تغییر فاز هس��تند و‬ ‫می خواهند هم و غم خود را روی صادرات متمرکز کنند‪.‬‬ ‫کاه��ش ارزش روبل منجر به رش��د ص��ادرات خودرو از‬ ‫روسیه در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ )۱۳۹۵-۹۶‬شد‪ .‬این را‬ ‫داده های وزرات صنعت و تجارت روسیه نشان می دهد‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬صادرات سال گذشته میالدی روس ها‬ ‫در بخش خودرو با ‪۸۴‬هزار و ‪ ۴۰۰‬دستگاه افزایش ‪۱/۲۴‬‬ ‫درصدی را نسبت به س��ال ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬تجربه‬ ‫کرد‪ .‬ارزش صادرات خودرو در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫برای روس ها ‪ ۳۲/۱‬میلیارد دالر ثبت شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش صادرات‪ ،‬برنامه دولت‬ ‫دولت روسیه می خواهد شمار خودروهای صادراتی از‬ ‫این کشور را تا سال ‪ )۱۳۹۷-۹۸( ۲۰۱۹‬به میزان ‪ ۲‬برابر‬ ‫افزایش دهد‪ .‬یکی از روش هایی که دولت در پیش گرفته‬ ‫امتیازهای اضافی و یارانه های بیشتر برای خودروسازان‬ ‫جهانی فعال در این کشور است که بی تردید باعث رونق‬ ‫کارش��ان خواهد شد‪ .‬چنین امتیازهایی شامل برداشتن‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده و تعرفه گمرکی بر واردات قطعات‬ ‫م��ورد اس��تفاده در تولید وس��ایل نقلیه تولی��د با هدف‬ ‫صادرات می شود‪ .‬به عبارت دیگر دولت روسیه وعده داده‬ ‫هم مالی��ات ارزش افزوده خودروهای صادراتی را حذف‬ ‫خواهد کرد و هم از خیر تعیین تعرفه قطعات واردش��ده‬ ‫به این کشور برای تولید خودروهای صادراتی می گذرد‪.‬‬ ‫چنی��ن امتیازهایی اکن��ون برای گروه خودروس��ازی‬ ‫فولکس واگن المان در روسیه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫فولک��س کارخانه ای در ش��هر کالوگا این کش��ور دارد‪.‬‬ ‫کارخان��ه کالوگا‪ ،‬خودروس��از کهن��ه کار المانی یکی از‬ ‫بزرگترین کارخانه های تولید خودرو در روس��یه است و‬ ‫سهم بزرگی در خروجی صنعت خودرو این کشور دارد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ )۱۳۹۵-۹۶( ۲۰۱۷‬فولک��س واگن ‪۱۶۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬خ��ودرو در روس��یه تولید کرد ک��ه از این تعداد‬ ‫‪۱۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه در کارخانه کالوگا و ‪۴۹‬هزار‬ ‫دس��تگاه در کارخان��ه ای در نیژنی ناوگ��ورود و زیرنظر‬ ‫ش��رکت خودروسازی «گاز» این کشور با یک قرارداد دو‬ ‫طرفه تولید ش��د‪ .‬فولکس واگن ‪۲۵‬هزار و ‪ ۱۰۰‬دستگاه‬ ‫از کل تولی��د خ��ود را ص��ادر کرد که به معن��ی افزایش‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی صادرات خودروس��از المانی در مقایس��ه با‬ ‫س��ال پیش از ان یعنی ‪ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬اس��ت‪ .‬این‬ ‫خودروس��از می گوید حدود ‪۴۰‬هزار موتور خودرو که در‬ ‫کارخانه بزرگ کالوگا تولید ش��ده به س��ایت های تولید‬ ‫این نش��ان تجاری در سراس��ر جهان صادر خواهد شد؛‬ ‫بیش��ترین صادرات نیز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا‬ ‫خواهد بود‪ .‬این کارخانه بزرگ ظرفیت ساخت ‪۱۵۰‬هزار‬ ‫موتور خودرو را در یک سال دارد‪ .‬گذشته از تولید موتور‬ ‫خودرو‪ ،‬فولکس واگن برنامه دارد بیش از ‪۱۰‬هزار خودرو‬ ‫اس��کودا اوکتاویا تولیدشده زیر چتر قرارداد این شرکت‬ ‫با ش��رکت روسی گاز در نیژنی ناوگورود را صادر کند‪ .‬در‬ ‫ش��رایطی که فولکس واگن در حال دریافت امتیازهای‬ ‫صادرات��ی از دول��ت روس��یه اس��ت مذاکرات با س��ایر‬ ‫تولیدکنندگان جهانی برای وارد شدن به جاده امتیازها‬ ‫در جریان است‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر مسیر توزیع یارانه ها‬ ‫ع�لاوه بر مزای��ای گمرکی‪ ،‬دولت روس��یه قصد دارد‬ ‫ص��ادرات را با تغییر مس��یر توزی��ع یارانه های صادراتی‬ ‫بی��ن خودروس��ازان داخل��ی و جهانی افزای��ش دهد‪.‬‬ ‫بودجه س��االنه یارانه ها در امسال میالدی و سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۷-۹۸‬براب��ر با ‪ ۸/۱۱‬میلی��ارد روبل معادل ‪۱۸۰‬‬ ‫میلی��ون دالر اس��ت‪ .‬ب��ا قوانین کنونی‪ ،‬خودروس��ازان‬ ‫جهان��ی فع��ال در این کش��ور که کارخانه ه��ای مونتاژ‬ ‫اختصاص��ی خود را دارن��د به کمینه یارانه دسترس��ی‬ ‫دارن��د‪ .‬کمین��ه یارانه ها تنه��ا ‪ ۲۰‬درص��د هزینه های‬ ‫حمل ونقل موردنیاز برای صادرات خودرو از روس��یه به‬ ‫کش��ورهای دیگر را تامین می کند اما بیش��نیه یارانه ها‬ ‫که قدرت تامین ‪ ۸۰‬درص��د کل هزینه های حمل ونقل‬ ‫صادرات خودروهای ساخته ش��ده در روس��یه را دارد به‬ ‫خودروس��ازان و تولیدکنن��دگان داخلی تعلق می گیرد‬ ‫ک��ه از انچه «قراردادهای س��رمایه گذاری ویژه» نامیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬پیروی می کنند‪ .‬تازه ترین خودروس��ازی که‬ ‫می خواهد از تسهیالت دولت روسیه برای تولید خودرو‬ ‫اس��تفاده کند دایملر‪ ،‬ش��رکت مادر مرسدس بنز است‪.‬‬ ‫این خودروس��از اعالم کرده یک کارخانه مرس��دس بنز‬ ‫را در منطقه ای در مس��کو خواهد ساخت‪ .‬احتمال دارد‬ ‫دولت روس��یه یارانه ها را برای صادرکنندگان خودرو به‬ ‫‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۸۰‬درصد هزینه های حمل ونقل افزایش دهد به‬ ‫ش��رطی که داخلی سازی تولیدات روس ها به ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹ تخصیص بودجه‬ ‫س��پتامبر س��ال گذشته (ش��هریور امس��ال) بود که‬ ‫پیش نوی��س بودجه روس��یه برای س��ال ‪-۹۷( ۲۰۱۸‬‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬و برنامه ریزی های مربوط به س��ال های ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(‪ )۱۳۹۷-۹۸‬و ‪ )۱۳۹۸-۹۹( ۲۰۲۰‬را با حفظ اقدامات‬ ‫اصلی حمایت دولت از شرکت های خودروسازی روسیه‬ ‫در سطح دست کم ‪ ۱۳۴‬میلیارد روبل اعالم کردند‪.‬بر این‬ ‫اسال سرمایه بیش از ‪ ۱۳۸‬میلیارد روبل به توسعه تولید‬ ‫خودرو در امس��ال میالدی اختصاص داده ش��د‪ .‬بیش از‬ ‫‪ ۱۳۴‬میلیارد روبل نیز برای س��ال ‪)۱۳۹۷-۹۸( ۲۰۱۹‬‬ ‫و کم��ی بی��ش از ‪ ۱۳۴‬میلیارد روبل هم به توس��عه این‬ ‫صنعت برای ‪ ۲‬سال دیگر در نظر گرفته شده است‪ .‬دولت‬ ‫روسیه براساس انچه در بودجه امده قصد دارد ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫روبل به عنوان یارانه در بخش حمل ونقل محصول برای‬ ‫امس��ال و س��ال اینده درنظر بگیرد که این رقم ش��امل‬ ‫س��ازمان های زیرمجموعه صنعت خودرو‪ ،‬وسایل نقلیه‬ ‫کشاورزی‪ ،‬مهندسی حمل ونقل و صنایع مهندسی برق‬ ‫خواهد شد‪ .‬اقتصاد روسیه در سال ‪)۱۳۹۲-۹۳( ۲۰۱۴‬‬ ‫در پی سقوط ازاد نرخ نفت و نیز تحریم های اقتصادی از‬ ‫سوی اتحادیه اروپا و امریکا مشکالت جدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫تالش های بانک مرکزی روس��یه اما توانست پاسخگوی‬ ‫نیاز اقتصاد این کش��ور باشد و رکود اقتصادی بزرگی در‬ ‫روس��یه رخ نداد هرچند بار نابسامانی اقتصادی بر دوش‬ ‫مصرف کنندگان سنگینی می کرد‪ .‬کاهش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫ارزش روبل که در پی تنش های سیاس��ی بر س��ر جزیره‬ ‫کریمه اوکرای��ن پیش امد باعث کاه��ش قدرت خرید‬ ‫مردم ش��د و این برای کاهش شدید س��رمایه گذاری ها‬ ‫دلیل کافی و الزم بود‪ .‬اقتصاد روس��یه که خودروسازی‬ ‫نیز بخش��ی از ان است در این مسیر روزهای دشواری را‬ ‫پش��ت سر گذاشت اما س��رانجام توانست راه حل خود را‬ ‫یافته و تحریم ه��ا را دور بزند‪ .‬حاال دولت تالش می کند‬ ‫ورق را به سود اقتصاد و خودروسازان این کشور برگرداند‬ ‫و ب��ا کمک هایی که به این صنعت می کند از راه صادرات‬ ‫خودروهای ساخته شده در این کشور‪ ،‬خودروسازی را به‬ ‫روزهای اوج خود برگرداند‪.‬‬ ‫منبع‪Wardsauto.com :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫خدمات پس از فروش کلید طالیی بازار‬ ‫محم�د خادم منص�وری ‪ -‬رئیس اتحادیه فروش�ندگان‬ ‫دوچرخه و موتورس�یکلت‪ :‬امروز بازار موتورس��یکلت با تنوع‬ ‫م��دل و ن��وع س��وخت مصرفی روبه روس��ت که هریک مس��ائل‬ ‫مخص��وص خ��ود را دارد اما یک��ی از مهم تری��ن بحث ها در این‬ ‫زمینه خدمات پس از فروش انهاس��ت‪ .‬نخس��ت ضروری اس��ت‬ ‫در بح��ث تامین قطعات و برای موتورس��یکلت های برقی‪ ،‬باتری‬ ‫تضمین ش��ود سپس مبادرت به واردات و ساخت ان کرد‪ .‬برخی‬ ‫مدل ها نی��ز به لحاظ نرخ برای بازار فعلی کش��ور جذابیت ندارد‬ ‫به طور نمونه پرداخت یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان یا ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تومان برای یک موتورس��یکلت برقی خریداران را با تعلل روبه رو‬ ‫می کند ازاین رو باید بتوان با خدمات دهی‪ ،‬رضایت مش��تریان را‬ ‫جلب کرد‪ .‬به نظر می رس��د تمام اتحادیه ها و انجمن های مرتبط‬ ‫با صنعت موتورس��یکلت باید با یکدیگر نشس��ت داشته باشند و‬ ‫تمام مس��ائل را با هم اندیشی بررس��ی کرده و راهکارهای الزم را‬ ‫ارائه دهند‪ .‬اگر بخواهیم کاالیی بازار خوب داش��ته باشد و مورد‬ ‫اس��تقبال خریداران قرار گیرد باید پش��تیبانی های الزم از سوی‬ ‫س��ازندگان و واردکنندگان شود‪ .‬به نوعی تعریف خدمات پس از‬ ‫فروش در س��ال های اخیر تغییر کرده و این مسئله از موضوعاتی‬ ‫بوده ک��ه اتحادیه ب��ه طور مک��رر ان را دنبال می کن��د‪ .‬درباره‬ ‫موتورس��یکلت های قدیمی (هوندا ‪ ۱۲۵‬سی سی) بیشتر قطعات‬ ‫ان برای یکدیگر قابل استفاده بوده و مشکل زیادی وجود نداشت‬ ‫اما درباره موتورسیکلت های تازه وارد باید نخست تامین قطعاتش‬ ‫برای مصرف کننده تضمین ش��ود‪ .‬امروز صنعت موتورسیکلت با‬ ‫چالش کنترل و نظارت روبه روس��ت و اگر س��ازمان و نهادی این‬ ‫مس��ئولیت را بپذیرد تمام واردکنندگان ملزم به خدمات پس از‬ ‫فروش خواهند شد‪ .‬البته بیان این نکته نیز الزم است که برخی‬ ‫کشورهای مادر پیگیر این امر هستند‪.‬‬ ‫‪ 19‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪9‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تجارت خارجی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫اعضای انجمن واردکنندگان خودرو با تشریح اقدامات غیرشفاف دولت‬ ‫در بازار خودرو تاکیدکردند‬ ‫نسل کشی بخش خصوصی‬ ‫در اقتصاد‬ ‫تصمیم های یک شبه و صدور ‪ ۱۲‬قانون و شیوه نامه‬ ‫جدید در ح��وزه واردات خودرو در ‪ ۱۲‬ماه گذش��ته‬ ‫نش��ان از بی ثبات��ی این بازار و فش��ارهای وارد بر ان‬ ‫دارد به طوری که به گفته فعاالن واردات خودرو بقا و‬ ‫امکان فعالیت در این حوزه در ابهام است‪.‬‬ ‫هرچند ش��کایت های اعضای ای��ن انجمن از دفتر‬ ‫مقررات صادرات و واردات در دس��ت بررسی است و‬ ‫از س��وی دیگر مجلس نیز به دنبال بازگشت تعرفه ها‬ ‫به روال قبل اس��ت با این حال خروج ناگهانی بررسی‬ ‫ط��رح دو فوریتی کاهش تعرف��ه خودروهای وارداتی‬ ‫از دس��تور کار مجلس نش��ان از ادام��ه بی ثباتی ها و‬ ‫ناارامی ه��ا در این بازار حکای��ت دارد‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫واردکنندگان خ��ودرو تاکیدکرد‪ :‬دولت در هفته های‬ ‫اخر س��ال که بهترین زمان رونق بازار خودرو اس��ت‬ ‫با عملکرد غیرش��فاف‪ ،‬بازار خ��ودرو و معامالت را از‬ ‫ش��فافیت خارج کرده و به کما برده اس��ت‪ .‬کوروش‬ ‫مرشدسلوک افزود‪ :‬هفته های اخر سال بهترین زمان‬ ‫ب��رای بازار خودرو خواهد بود ک��ه این روند به دلیل‬ ‫اتفاق های اخیر دس��تخوش مشکالتی شد زیرا از یک‬ ‫سو مصرف کننده تکلیف خود را نمی داند که اقدام به‬ ‫خرید خودرو کند یا خیر و از س��وی دیگر واردکننده‬ ‫نیز ب��ا وضعیت فعلی تعرفه با مش��کل کمبود تقاضا‬ ‫همراه است‪.‬‬ ‫بر این اساس تصمیم اخیر دولت با هدف مدیریت‬ ‫خروج ارز از کشور بهای سنگینی را به اقتصاد تحمیل‬ ‫کرد که ان را مصرف کننده می پردازد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه باید با افزایش س��طح کیفی‬ ‫خودروهای داخل��ی مصرف کننده را به خرید خودرو‬ ‫ترغیب کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نباید با وضع قوانین و به هم‬ ‫ریخت��ن بازار خرید مدل های خاص��ی از خودرو را به‬ ‫مردم تحمیل کنیم‪ .‬با این شرایط صنعت خودرو هیچ‬ ‫زمانی س��امان نمی یابد و به استانداردهای بین المللی‬ ‫نیز دست نخواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایندگان رسمی دروازه ورود فناوری‬ ‫این فع��ال در زمین��ه خودروه��ای وارداتی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬هم اکن��ون به بهان��ه اجرای اقتص��اد مقاومتی‬ ‫دس��ت به خودتحریمی می زنیم‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که واردکننده ها نیز به نوعی کارافرین هس��تند و در‬ ‫ردیف دالالن ق��رار نمی گیرند و هدف انها از فعالیت‬ ‫در این زمینه داللی نیس��ت اما دولت با این اقدامات‬ ‫نه تنها کارافرین ها را دلس��رد می کند بلکه ش��رایط‬ ‫ورود سرمایه گذارهای خارجی را نیز نامساعد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬مرشدس��لوک ادامه داد‪ :‬در حالی خواستار ورود‬ ‫ش��رکای خارجی و نمایندگان رس��می به بازار ایران‬ ‫هس��تیم که تصمیم های��ی از این دس��ت مانع ورود‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی به ایران می شود چراکه انها‬ ‫باید به این اعتقاد برس��ند که بازار ایران ارام است اما‬ ‫وقتی ش��اهد بازار بی ثبات نماینده های خود در ایران‬ ‫هس��تند‪ ،‬نماینده رسمی شرکت مادر چندان تمایلی‬ ‫برای ورود به ایران نخواهد داشت؛ با این شرایط تولید‬ ‫و اش��تغال نیز به خطر خواهد افت��اد‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو ب��ا تاکید بر ضرورت تغییر نگاه‬ ‫حاکمیت ب��ه واردکننده ها اظهار ک��رد‪ :‬نماینده های‬ ‫رس��می دروازه های ورود فناوری به کش��ور هستند‬ ‫و وقت��ی این دروازه تخریب ش��ود مانع ورود فناوری‬ ‫به کش��ور خواهیم ش��د و تا زمانی که وضعیت فعلی‬ ‫صنعت خودرو در داخل ساماندهی نشود هیچ شرکت‬ ‫مادری به ایران ورود نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه بالیی که ش��یوه نامه جدید‬ ‫واردات بر س��ر واردکنندگان خ��ودرو اورد به مراتب‬ ‫بدتر از برجام بود‪ ،‬افزود‪ :‬در زمان برجام بازار به حالت‬ ‫انتظار فرو رفت و بعد از توافق برجام نیز باز هم انتظار‬ ‫ب��رای خودروهای جدید م��ردم را برای خرید خودرو‬ ‫دچار تردید کرد که این ش��رایط منجر به رکود ‪ ۶‬تا‬ ‫‪ ۸‬ماهه در بازار خودرو ش��د اما هم اکنون با شیوه نامه‬ ‫جدی��د واردات خودرو‪ ،‬این کاال تبدیل به یک کاالی‬ ‫س��رمایه گذاری شده و برخی از واس��طه ها می توانند‬ ‫با خرید به موقع و برنامه ریزی در ان به کس��ب سود‬ ‫بیشتر اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹انجمن مخالف هرگونه افزایش تعرفه‬ ‫رئی��س انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو با اش��اره‬ ‫ب��ه ش��یوه نامه ص��ادر ش��ده از س��وی مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری مبنی بر مدیریت خروج ارز از کشور‬ ‫در س��ال گذش��ته اظهار کرد‪ :‬پس از صادر شدن این‬ ‫شیوه نامه‪ ،‬س��ایت ثبتارش به مدت ‪ ۶‬ماه بسته ماند‬ ‫و ت��ا تغییر وزیر بعدی صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز‬ ‫ادامه یافت و در این شرایط از نظرهای همه به غیر از‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو برای صدور این شیوه نامه‬ ‫اس��تفاده کرد‪ .‬مرشدسلوک با بیان اینکه در ادامه نیز‬ ‫با اقدامی یک جانبه نس��بت به افزایش تعرفه واردات‬ ‫اقدام ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬به طور قطع افزایش تعرفه ها نه به‬ ‫سود مصرف کننده ها و نه به سود بازرگانان این حوزه‬ ‫خواهد بود‪ .‬در این ش��رایط نیز مجلس با موضوعیت‬ ‫دف��اع از حقوق مردم و حفظ ای��ن منافع به موضوع‬ ‫ورود کرد و موفق ش��د با کسب ‪ ۲۱۷‬امضا‪ ،‬طرح دو‬ ‫فوریت��ی کاهش تعرفه واردات خودرو را تهیه کند اما‬ ‫در لحظه اخر بررس��ی ای��ن موضوع به تعویق افتاد و‬ ‫زمان بررس��ی ان نیز مشخص نیست‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگش��ت تعرفه ها‬ ‫به روال گذش��ته و بی توجهی دول��ت به این تصمیم‬ ‫اظهار امی��دواری کرد که مجلس با ورود خود به این‬ ‫موضوع هرچه زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کند‬ ‫تا بازار خودرو از بالتکلیفی خارج ش��ود چراکه ادامه‬ ‫ای��ن روند به س��ود مصرف کننده و ب��ازرگان نخواهد‬ ‫بود‪ .‬این فعال در زمین��ه خودروهای وارداتی با بیان‬ ‫اینک��ه هدف از اینکه وضع عوارض و تعرفه چه امری‬ ‫را دنبال می کند هنوز مش��خص نیست‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر دولت به دنبال افزایش درامد اس��ت یک هدف‬ ‫مش��خص و اگر به فکر ممنوعیت خروج ارز از کشور‬ ‫و حمای��ت از تولید داخل اس��ت‪ ،‬دو ه��دف دیگر را‬ ‫دنب��ال می کند ام��ا انچه مهم اس��ت توجه به حفظ‬ ‫حقوق مصرف کننده است در حالی که با تصمیم های‬ ‫اخی��ر در ح��ال تحمیل تولی��دات خودروس��ازان به‬ ‫مصرف کنندگان هستیم‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که نظ��ر مرکز پژوهش های مجل��س افزایش پلکانی‬ ‫خودروهای س��واری تا رسیدن به س��قف تعرفه ‪۵۵‬‬ ‫درصدی است‪ ،‬ایا این پیشنهاد به نظر انجمن نزدیک‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انجمن با افزایش تعرفه به هر‬ ‫میزان مخالف اس��ت زیرا تعرفه های قبلی تعیین شده‬ ‫طبقه بندی بازار را ایج��اد و فاصله با تولید داخلی را‬ ‫منطقی کرده بود اما درحال حاضر و تعرفه های فعلی‪،‬‬ ‫مصرف کننده ناگزیر به انتخاب های محدودتری است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه با اش��اره‬ ‫به اقدامات کارشناسی از سوی انجمن مبنی بر تجربه‬ ‫س��ایر کشورها در تعیین حجم موتور گفت‪ :‬در دولت‬ ‫گذش��ته حجم موتور‪ ،‬مبن��ای واردات قرار گرفت که‬ ‫اشتباه بود و قرار شد این وضع بهبود یابد اما با تعیین‬ ‫س��قف ‪ ۴۰‬هزار دالری برای واردات خط محدودیت‬ ‫و محرومیت��ی ب��رای اس��تفاده از خودروهای لوکس‬ ‫ازس��وی دولت برای مصرف کنندگان ایجاد ش��د زیرا‬ ‫برای دریافت برخی از فناوری ها باید هزینه پرداخت‬ ‫و ای��ن در حالی اس��ت که تع��دادی از فناوری ها در‬ ‫خودروهایی قرار دارد که زیر ‪ ۴۰‬هزار دالر نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت ناگزیر از جراحی اقتصادی‬ ‫فرهاد احتشام زاد‪ ،‬نایب رئیس انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو نیز در پاسخ به اثرات ممنوعیت ثبت سفارش‬ ‫ب��ا دالر ب��ه اتفاق های رخداده در ‪ ۱۲‬ماه گذش��ته و‬ ‫قوانین صادر ش��ده در این زمینه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در این مدت هر ماه یک قانون داشتیم که از قانون ‪۴‬‬ ‫درصد علی الحساب مالیات واردات شروع شد چراکه‬ ‫امکان ف��رار مالیات��ی در میان واردکنن��دگان وجود‬ ‫داش��ت‪ .‬پس از ان ش��اهد ح��ذف گری مارکت ها از‬ ‫بازار بودیم‪ ،‬توقف ثبت سفارش نمایندگی ها‪ ،‬افزایش‬ ‫اس��تانداردها ب��ه ‪ ۸۵‬مورد‪ ،‬دو برابر ش��دن اس��قاط‬ ‫خودروهای فرس��وده برای واردکننده ها و ش��یوه نامه‬ ‫قیمت گذاری جدید رونمایی ش��د‪ .‬در حالی که بازار‬ ‫رقابتی اس��ت و از ارز مبادله ای نیز استفاده نمی شود‪،‬‬ ‫ش��یوه نامه جدید واردات شباهت زیادی به شیوه نامه‬ ‫س��ال گذشته دارد و تنها تعرفه در ان تغییر کرد‪.‬وی‬ ‫به درامد ‪ ۶۰‬درصدی از مالیات واردکنندگان خودرو‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬اس��قاط به ازای واردات قطعات‪،‬‬ ‫کاه��ش زمان ثبت س��فارش از ‪ ۱۸۰‬روز به ‪ ۹۰‬روز‪،‬‬ ‫نظام انتقال ارز برای واردات خودرو و در نهایت حذف‬ ‫دالر از ثب��ت س��فارش ها از دیگ��ر قوانین به تصویب‬ ‫رس��یده در واردات خودرو بود‪.‬احتشام زاد با تاکید بر‬ ‫اینکه اقدامات انجام شده نسل کشی بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نتیجه تصمیم های اشتباهی که در‬ ‫نهاده��ای تصمیم گی��ری و نظارت��ی در حال گرفتن‬ ‫اس��ت قتل عام بخش خصوصی خواه��د بود؛ در این‬ ‫شرایط هیچ س��رمایه گذار بخش خصوصی تمایل به‬ ‫س��رمایه گذاری ندارد و این در حالی اس��ت که یکی‬ ‫از نمادهای ورود س��رمایه گذار خارجی به کش��وری‪،‬‬ ‫نحوه رفتار دولت با بخش خصوصی ان کش��ور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هم اکنون ب��ه نرخ بقای وضعیت فعلی‪،‬‬ ‫رضایت مردم را به مصلح��ت مردم ترجیح می دهیم‬ ‫که این امر در درازمدت به ضرر کش��ور خواهد بود‪ .‬تا‬ ‫زمانی که دولت جسارت جراحی اقتصادی را نداشته‬ ‫باش��د هیچ امیدی ب��ه بهبود این وضعی��ت نخواهد‬ ‫بود که گام نخس��ت ان بررسی ساختار دولت است‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن واردکنن��دگان خودرو با تاکید بر‬ ‫اینک��ه واردات خودرو به یک چهارم متوس��ط کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬به طور قطع تصمیم اخیر مبنی‬ ‫بر ممنوعیت ثبت س��فارش ب��ا دالر پیامدهای منفی‬ ‫ف��راوان و احتم��ال محدودیت واردات خ��ودرو را به‬ ‫دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹واردکنندگان در جبهه اقتصادی‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز‬ ‫با تاکید بر اینکه سود افزایش تعرفه تنها برای دولت‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مافی��ای واردات خ��ودرو که یک دهم‬ ‫هزینه های انها بیش از سرمایه واردکنندگان خودرو‬ ‫است در کنار خودروسازان و قطعه سازان و همچنین‬ ‫مافی��ای بنزی��ن از افزای��ش تعرفه ها س��ود می برند‬ ‫بنابراین نمی توان ادعا کرد که دولت از افزایش تعرفه‬ ‫واردات س��ود می برد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در ‪ ۱۲‬ماه‬ ‫گذش��ته بازار مهندسی شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سود‬ ‫کوتاه مدت اقدامات اخیر را خودروس��از و قطعه ساز و‬ ‫س��ود بلندمدت ان را که هرچند خیلی بلند نیس��ت‬ ‫خریداران سهام خودروسازی ها خواهند برد‪ .‬دادفر با‬ ‫اش��اره به مصرف روزانه ‪ ۸۲‬میلی��ون لیتر بنزین در‬ ‫کش��ور اظهار کرد‪ :‬در این ش��رایط طبیعی است که‬ ‫ش��اهد س��نگ اندازی مافیای بنزین و ممانعت انها از‬ ‫ورود خودروهای با مصرف کم به کش��ور باشیم‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد‪ :‬واردکنندگان‬ ‫درحال حاض��ر ج��دا از موض��وع اقتص��ادی پیگیری‬ ‫موضوع واردات خودرو را رس��الت اجتماعی می دانند‬ ‫تا به عنوان یک گروه پیشرو در راستای ارتقای سطح‬ ‫ایمنی فضا را برای اس��تفاده از خودرو باکیفیت برای‬ ‫مصرف کنندگان باز کنند‪ .‬وی با اش��اره به س��خنان‬ ‫رهب��ر معظم انق�لاب مبنی بر اینکه اقتص��اد نیاز به‬ ‫امنی��ت دارد‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬این تاکی��دات در حالی‬ ‫مطرح ش��ده ک��ه فعاالن تج��اری در ح��وزه واردات‬ ‫خودرو هم اکن��ون در جبهه جنگ قرار دارند‪ .‬به طور‬ ‫قطع هیچ سیاستی باالتر از صداقت نیست اما دولت‬ ‫صداقتی در این زمینه نداش��ته و این در حالی است‬ ‫که امادگی وجود دارد اگر دولت در نظر دارد به طور‬ ‫کل��ی واردات خ��ودرو را منتفی کن��د‪ ،‬واردکنندگان‬ ‫خودرو به تغییر فعالیت ی��ا یافتن راهکارهای جدید‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫موتور سیکلت‬ ‫وضعیت فروش موتورسیکلت در روزهای پایانی سال بررسی شد‬ ‫بازار شب عید به طور معمول رونق می گیرد و تقاضا‬ ‫برای خرید محصوالت به اوج خود می رس��د‪ .‬اما چند‬ ‫سالی است که این مسئله برای صنعت موتورسیکلت‬ ‫اتف��اق نمی افتد و بازار این محص��ول همچنان راکد‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹رکود و حضور در نمایشگاه‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت درباره بازار پایان سال‬ ‫این محصول گفت‪ :‬نمی توان انتظار رونق داشت زیرا‬ ‫همان طور که بارها اعالم ش��د محص��والت تولیدی‬ ‫در پای��ان س��ال ‪ ۹۵‬بی��ش از تقاض��ای ب��ازار بود و‬ ‫همچنان موجودی در بازار باالس��ت ازاین رو امس��ال‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت در م��دت ‪ ۲‬ده��ه کمترین‬ ‫تولید را داشته اس��ت‪ .‬در نمایشگاه رایدکس امسال‬ ‫موتورسیکلت سازان به تعداد بیشتری حضور داشتند‬ ‫که نش��ان از عالقه مندی در این حوزه است‪ .‬وی در‬ ‫این باره اظهار کرد‪ :‬وقتی بازار کساد باشد تولیدکننده‬ ‫به تص��ور اینکه ب��ازارش رونق بگیرد در نمایش��گاه‬ ‫ش��رکت می کن��د درحالی که اگر س��ازندگان فروش‬ ‫خوبی در س��ال داشته باش��ند کمتر در نمایشگاه ها‬ ‫حضور دارند‪ .‬رکود تقاضا باعث می شود افراد از تمام‬ ‫فرصت ها استفاده کنند تا بازار فروشی به دست اورند‬ ‫و مش��تریان بیش��تری جذب کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫به طور کلی بازار موتورس��یکلت ب��ا افزایش نرخ دالر‬ ‫هیچ تغییری در جهت رونق نداشت و تا پایان سال به‬ ‫احتمال زیاد به همین روند باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۲۵‬سی سی ها رقیب برقی ها‬ ‫این فعال صنعت موتورس��یکلت درباره پیش بینی‬ ‫تولید و فروش سال اینده عنوان کرد‪ :‬اگر محصوالت‬ ‫تولی��دی در هر م��دل بنزینی یا برق��ی یا هیبریدی‬ ‫متقاضی داشته باشد به طور مسلم صنعتگر بر اساس‬ ‫نیاز بازار و درخواست مشتری تولید می کند درنتیجه‬ ‫باید بازار را سنجید و برای اینده برنامه ریزی داشت‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫افزود‪ :‬تا زمانی که بنزین هزار تومان اس��ت و شرایط‬ ‫تردد موتورسیکلت های باالی ‪ ۱۲۵‬سی سی در تهران‬ ‫ازاد است اس��تقبال از سایر موتورس��یکلت ها مانند‬ ‫برقی ه��ا کمتر خواه��د بود‪ .‬او اظهارک��رد‪ :‬اگر دولت‬ ‫تدبیری بیندیش��د و تردد موتورس��یکلت های باالی‬ ‫‪ ۱۲۵‬سی سی ممنوع ش��ود موتورسیکلت های برقی‬ ‫به طور صد درصد با اس��تقبال زیادی روبه رو خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬انجمن این امر را پیش��نهاد داده و شهرداری و‬ ‫دولتمردان باید ان را پیش ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت تردد موتورسیکلت ها‬ ‫سردار مهری‪ ،‬رئیس پلیس راهور ناجا چندی پیش‬ ‫از برنامه های اینده ممنوعیت تردد موتورسیکلت های‬ ‫باالی ‪ ۸۰‬سی س��ی در تهران خبر داد‪ .‬حال باید دید‬ ‫ای��ن امر در چه بازه زمان��ی اتفاق می افتد و وضعیت‬ ‫تولیدکنندگان چگونه خواهد بود؟‬ ‫حجازی در این باره گفت‪ :‬اجرای این طرح ضرورت‬ ‫دارد و ای��ن ام��ر باید نخس��ت از مرکز اغاز ش��ود و‬ ‫س��پس در سایر کالنش��هرها نیز به اجرا در اید‪ .‬اگر‬ ‫عرضه همچنان تشنه تقاضا‬ ‫این پروژه در تهران موفق ش��ود در سایر شهرها نیز‬ ‫مورد اس��تقبال قرار خواهد گرفت‪ .‬وی درباره فروش‬ ‫شب عید نیز گفت‪ :‬امیدواریم بازار فروش دوباره رونق‬ ‫بگیرد اما واقعیت گویای روند دیگری اس��ت و هنوز‬ ‫چک و اسناد موتورس��یکلت هایی که ابتدای سال یا‬ ‫ماه های دیگر سال فروخته شده وصول نشده و به طور‬ ‫عموم برگشت می خورد که نشان از رکود باالی بازار‬ ‫اس��ت‪ .‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت گفت‪۸۰ :‬درصد واحدهای تولیدی از‬ ‫ابتدای س��ال تولید نداشتند و درعمل تعطیل بودند‬ ‫و در این بس��تر تنها محصوالت سال گذشته خود را‬ ‫به بازار عرضه کردند‪ .‬حجازی درباره مجوز اس��تفاده‬ ‫از موتورسیکلت های برقی ازسوی زنان و رونق فروش‬ ‫انها گفت‪ :‬اگر این امر محقق ش��ود به طور قطع بازار‬ ‫بهبود پیدا می کند و فروش دو برابر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای برنامه های یک شبه‬ ‫رحیم خداپسند‪ ،‬مدیرعامل یکی از تولیدکنندگان‬ ‫موتورسیکلت کشور نیز درباره تولید بیش از نیاز بازار‬ ‫در پایان س��ال ‪ ۹۵‬عنوان کرد‪ :‬این گونه نیس��ت که‬ ‫در ‪ ۲‬ماه پایانی س��ال ‪ ۹۵‬به اندازه یک س��ال تولید‬ ‫انجام شده باشد‪ ۶ .‬ماه توقف تولید بود و دولت اجازه‬ ‫تولید و پالک گ��ذاری کاربراتوری ها را نداد‪ .‬انجین ها‬ ‫و قطعات وارد ش��ده‪ ،‬س��رمایه های کش��ور بودند و‬ ‫اگر قرار بود تولید ممنوع ش��ود نبای��د از ابتدا اجازه‬ ‫ورود داده می ش��د‪.‬او یاداوری کرد‪ :‬بارها از س��ال ‪۹۴‬‬ ‫نامه نگاری ش��د تا به ش��کل مرحل��ه ای جلوی تولید‬ ‫این موتورس��یکلت ها گرفته شود زیرا عملیاتی شدن‬ ‫یک ش��به ان به صنعت اس��یب می زند که این اتفاق‬ ‫نیز افتاد‪ .‬ش��اهد بودیم به یکباره تولید ان را متوقف‬ ‫کردند‪.‬خداپس��ند گفت‪ :‬در این باره مسئوالن مربوط‬ ‫از پی��ش ج��دی نبودند و هنگامی ب��ه فکر عملیاتی‬ ‫ک��ردن ان افتادند که قطع��ات در کارخانه ها موجود‬ ‫بود درنتیجه نخست باید مانع واردات قطعات این نوع‬ ‫موتورسیکلت ها می شدند تا به طور خودکار کارخانه ها‬ ‫خود به س��مت انژکتوری ک��ردن محصوالت حرکت‬ ‫می کردند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ضمن انکه زیرس��اخت های‬ ‫انژکتوری در ایران موجود نبود‪ .‬اگر امروز شرکتی در‬ ‫حال تولید این نوع موتورسیکلت هاست خیلی پیش‬ ‫از ممنوعیت تولید کاربراتوری ها به ان سمت حرکت‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ ضرورت تولید مدل بومی‬ ‫خداپس��ند تاکید کرد‪ :‬امیدواریم دولت با پرداخت‬ ‫تس��هیالت به صنعتگران‪ ،‬صنعت موتورسیکلت را به‬ ‫سوی طراحی و تولید چند مدل بومی و داخلی هدایت‬ ‫کند‪.‬طراحی موتورس��یکلت ملی یک��ی از پروژه هایی‬ ‫بود که ازس��وی انجمن صنعت موتورسیکلت کشور‬ ‫تعریف ش��د اما نیازمند تسهیالت است تا بتوان چند‬ ‫مدل موتورس��یکلت بومی طراحی و تولید کرد‪ .‬وی‬ ‫درباره افت تیراژ امس��ال با گالیه گفت‪ :‬در گذش��ته‬ ‫ساالنه این شرکت ‪ ۶۰‬تا ‪۶۵‬هزار موتورسیکلت تولید‬ ‫داش��ت اما امسال این عدد به ‪۱۰‬هزار دستگاه رسید‬ ‫و سال اینده نیز ش��اید رقم کمتری باشد‪ .‬البته این‬ ‫ام��ر مربوط به این ش��رکت نبوده و همه گیر اس��ت‬ ‫درحالی که این واحد صنعتی جزو شرکت هایی است‬ ‫که زیرساخت های تولید انژکتوری را داشته و امسال‬ ‫نیز تولید داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزایش سطح استانداردها‬ ‫خداپسند درباره تولید موتورسیکلت های برقی در‬ ‫کش��ور به روند تحقیق و توس��عه باتری ها اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬نس��ل باتری موتورسیکلت های برقی در دنیا‬ ‫هنوز کامل نش��ده و این حرک��ت از کاربراتوری ها به‬ ‫س��مت برقی ها اشتباه دیگری است زیرا هزینه ها باال‬ ‫رفته و مصرف کننده به نوعی از ان سرخورده می شود‪.‬‬ ‫البته ناگزیر به حرکت به ان س��مت هستیم اما ابتدا‬ ‫باید روی اس��تانداردهای فعلی کار کرد به طور نمونه‬ ‫تولید باید براس��اس استانداردهای یورو‪ ۴‬باشد که تا‬ ‫‪۵۰‬درصد روی کاهش الودگی ها موثر است‪ .‬معتقدم‬ ‫باید بیشتر روی تولید انژکتوری ها با استاندارد یورو‪۴‬‬ ‫تاکید شود و سپس تولید موتورسیکلت های برقی را‬ ‫کم کم کنار انها اغاز کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫انژکتوری ها می روند تا سطوح مختلف استانداردها‬ ‫را بگذرانن��د و برقی ها نیز همچنان درگیر باتری های‬ ‫خود هس��تند‪ .‬صنعت موتورس��یکلت در کشور هنوز‬ ‫به تعادل نرس��یده و باید دید سال ‪ ۹۷‬قرار است چه‬ ‫اتفاقاتی برای این صنعت بومی رقم بخورد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪9‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫مجلس‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫نسبت موتورسیکلت برقی به جغرافیا‬ ‫محمدج�واد صفای�اری ‪ -‬فعال صنعت موتورس�یکلت‪:‬‬ ‫موتورسیکلت برقی محصولی جدید در این صنعت بوده و قوانین‬ ‫خاصی هنوز برای ان تدوین نش��ده اس��ت‪ .‬همچن��ان که اداره‬ ‫اس��تاندارد کشور هیچ کدام از استانداردهای جهانی را نمی پذیرد‬ ‫و پارامتره��ای خودش را دارد؛ اس��تانداردهایی ک��ه با توجه به‬ ‫موقعیت و شرایط جغرافیایی کشور تعریف می شود‪.‬‬ ‫امروز بیشتر موتورس��یکلت های برقی از کشور چین واردشده‬ ‫و ایرادهای بس��یاری دارد که پس از اس��تفاده مشخص می شود‪.‬‬ ‫این مسئله باعث گالیه مصرف کننده نسبت به موتورسیکلت های‬ ‫برقی ش��ده و بازدارنده بازار خواهد بود‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫موتورس��یکلت برقی تولید کش��ور از صفر تا صد ان‪ ،‬از طراحی‬ ‫تا س��اخت قطعات به طور کامل بومی و ب��ا توجه به ویژگی های‬ ‫جغرافیایی کش��ور ساخته شده اس��ت‪.‬همچنین داشتن فرهنگ‬ ‫اس��تفاده از ه��ر کاال یکی از راه های موفقیت ان در بازار اس��ت‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه از موتورس��یکلت به عن��وان منبعی برای درامد‬ ‫خانواده ها اس��تفاده می شود باید دید طراحی ها در این باره چقدر‬ ‫می تواند پاسخگوی این نیاز جامعه باشد‪.‬براساس تجربه ای که در‬ ‫کش��ور وجود دارد برای فرهنگ سازی باید نوعی اجبار در قوانین‬ ‫و مق��ررات راهنمایی و رانندگی دیده ش��ود که یکی از راهکارها‬ ‫طرح ترافی��ک و ممانعت از ورود موتورس��یکلت های بنزینی به‬ ‫مراکز پرتردد ش��هری است اما موتورس��یکلت های برقی ساخت‬ ‫داخ��ل چون با توجه ب��ه بوم ایران طراحی و تولید می ش��وند با‬ ‫کمترین مش��کل می توانند نیاز بازار را پوش��ش داده ضمن انکه‬ ‫در بحث خدم��ات پس از فروش و ضمان��ت ان مصرف کننده با‬ ‫چالش کمتری روبه رو خواهد ش��د‪.‬تولید بومی نیاز به حمایت از‬ ‫س��وی دولت دارد تا در ابتدای راه با کمترین مشکل بتواند ادامه‬ ‫یابد به ویژه در محصوالتی که جزو تجربه های نخستین ماست‪.‬‬ ‫با امضای ‪ ۲۱۷‬نماینده مجلس شورای اسالمی طرح دوفوریتی کاهش تعرفه وارداتی ها اماده شد‬ ‫تعرفه واردات خودرو به گذشته باز می گردد؟‬ ‫بیش از یک م��اه از اعالم تعرفه های جدید واردات‬ ‫خودرو از س��وی دولت نگذش��ته بود که نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی به ویژه کمیسیون اصل ‪۹۰‬‬ ‫همزمان با اش��فته بازار وارداتی ها به فکر سروسامان‬ ‫دادن به ای��ن موضوع افتادن��د و در نیم هّهای بهمن‬ ‫موفق به کسب امضای ‪ ۲۱۷‬نماینده برای تهیه طرح‬ ‫دوفوریت��ی با هدف کاهش تعرفه خودروهای وارداتی‬ ‫شدند‪ .‬در همین حال دیوان عدالت اداری نیز با صدور‬ ‫حکمی اجرای مصوبه هی��ات دولت مبنی بر افزایش‬ ‫تعرف��ه واردات خودرو را متوقف و دولت را موظف به‬ ‫توق��ف اجرای تعرفه های جدی��د واردات خودرو کرد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس دولت موظف شد تا زمان صدور حکم‬ ‫قطعی از س��وی دی��وان‪ ،‬تعرف��ه واردات خودروها به‬ ‫مصوبات پیش��ین بازگردد و واردات خودرو براس��اس‬ ‫تعرفه های گذش��ته انجام شود هرچند این اتقاق رخ‬ ‫نداد اما قرار ش��د مجلس در جلسه علنی خود‪ ،‬طرح‬ ‫دوفوریتی مبنی بر کاهش تعرفه خودروهای وارداتی‬ ‫را بررس��ی کند که با این روند احتمال توقف افزایش‬ ‫تعرفه ها و بازگش��ت به روال گذشته وجود داشت‪ .‬اما‬ ‫در نهایت اعالم ش��د که بررس��ی طرح دو فوریتی تا‬ ‫پایان سال از دستور کار مجلس شورای اسالمی خارج‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فریدون احمدی‪ ،‬نایب رئیس دوم کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به روند تعیین‬ ‫تعرفه ها در کمیس��یون ماده یک اظهار کرد‪ :‬به طور‬ ‫قطع اختیارات نظام تعرفه گذاری با کمیس��یون ماده‬ ‫یک بوده و این کمیس��یون اق��دام به تعیین تعرفه ها‬ ‫می کند اما اصول‪ ،‬خط مش��ی و سیاس��ت گذاری این‬ ‫تعرفه گذاری مش��خص و ش��ان تعرفه گذاری برعهده‬ ‫دولت گذاش��ته ش��ده و هرچند روند تعیین تعرفه ها‬ ‫در رئوس کاری مجلس نیست و تنها اقدام به تعیین‬ ‫سیاست های کالن و خط مشی در این زمینه خواهد‬ ‫ک��رد اما به طور قط��ع در صورت مش��اهده هرگونه‬ ‫تخل��ف در این ب��اره به موض��وع ورود خواهد کرد که‬ ‫تهیه ط��رح دو فوریت��ی کاهش تعرف��ه خودروهای‬ ‫واردات��ی نمونه ای از این اقدام اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه در تعیین تعرفه ها به ویژه تعرفه واردات خودرو‪،‬‬ ‫دو رویکرد مطرح است‪ ،‬افزود‪ :‬رویکرد نخست در این‬ ‫زمینه‪ ،‬حمایت از تولید داخل است البته تولیدی که‬ ‫اقتصاد را به نقطه مطلوب برساند و تبدیل به تولیدی‬ ‫رقابتی شده و در بازارهای جهانی نیز حضوری موفق‬ ‫داشته باشد‪ ،‬در غیر این صورت حمایت از تولیدی که‬ ‫نتیجه مثبتی به همراه ندارد حتی در صورت حمایت‬ ‫ویژه‪ ،‬خیانت به کشور خواهد بود‪ .‬احمدی در تشریح‬ ‫رویکرد دوم اظهار کرد‪ :‬صنعت خودرو باید در مقابل‬ ‫این حمایت دولتی و قانونی‪ ،‬مسئولیت ارتقای سطح‬ ‫تولیدات در این صنعت را داش��ته باشد و کمیسیون‬ ‫م��اده یک نیز با در نظر گرفت��ن این موارد و حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کننده اقدام به تعیین تعرفه واردات‬ ‫کند چراکه تعیین تعرفه‪ ،‬شمش��یر دولبه ای است که‬ ‫باید دو طرف ان در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹انحراف در تعیین تعرفه ها‬ ‫نماینده م��ردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی تاکید کرد‪ :‬قرار نیست حقوق مصرف کننده‬ ‫ب��ه بهانه حمایت از تولیدکننده داخلی پایمال ش��ود‬ ‫ی��ا به صورت مقطعی تنها به مص��رف فکر کنیم و از‬ ‫تولید که رکن اصلی اقتصاد اس��ت‪ ،‬غافل شویم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر این روند به درس��تی و با رعایت حقوق‬ ‫دو طرف انجام ش��ود‪ ،‬می تواند دس��تاوردهای بزرگی‬ ‫برای صنعت خودرو به ارمغان داش��ته باشد و در این‬ ‫ش��رایط می توان اظهار کرد‪ ،‬کمیس��یون ماده یک به‬ ‫درس��تی عمل کرده اما در اتفاق های اخیر در تعیین‬ ‫تعرف��ه واردات خودرو‪ ،‬روندی پیش گرفته ش��د که‬ ‫نش��ان داد کمیس��یون ماده ی��ک و همچنین وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به درس��تی عم��ل نکرده اند‬ ‫و ب��ه همین دلیل مجلس ش��ورای اس�لامی به این‬ ‫موض��وع ورود کرد‪ .‬احمدی ش��ان مجلس را ورود به‬ ‫ای��ن موضوع و پیگیری مواردی از این دس��ت عنوان‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬در صورت مش��اهده چنین ش��رایطی‬ ‫نه تنها الزم اس��ت مجلس به این موضوع واردش��ود‬ ‫بلکه بای��د تذکرات الزم را نیز در این ب��اره ارائه کند‬ ‫تا در ص��ورت وجود هرگونه تخلف به ان رس��یدگی‬ ‫ش��ود ام��ا در عین حال باید به ای��ن نکته توجه کرد‬ ‫که مجلس ش��ورای اس�لامی نباید به موضوع تعیین‬ ‫تعرفه ها و تعیین عددی مشخص در این زمینه ورود‬ ‫کند بلکه وظیفه مجلس تنها اصالح نظام تعرفه ای در‬ ‫چارچوب سیاست ها و با رعایت مالحظات خواهد بود‪.‬‬ ‫نایب رئیس دوم کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به اتفاق های رخ داده در چند‬ ‫ماه اخی��ر و همزمان با ممنوعیت ثبت س��فارش در‬ ‫ب��ازار خودروه��ای وارداتی اظهار ک��رد‪ :‬به طور قطع‬ ‫در زمینه ممنوعیت ثبت س��فارش تخلف ش��ده زیرا‬ ‫اج��ازه ای��ن ممنوعیت وجود نداش��ته و به طور کلی‬ ‫هیچ قانونی اجازه ممنوعیت ثبت سفارش را نمی دهد‬ ‫مگر در موارد خاص که خودرو نیز ش��امل این موارد‬ ‫نمی شود‪ .‬وی با بیان اینکه بررسی روند موجود نشان‬ ‫می دهد در تعیین تعرفه ها به انحراف رفته ایم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫معتق��دم هرچند مهلت داده ش��ده به خودروس��ازان‬ ‫مبن��ی بر اصالح روندها پای��ان یافته با این حال الزم‬ ‫اس��ت برای اخرین بار با ه��دف اتمام حجت‪ ،‬فرصت‬ ‫دیگ��ری به خودروس��ازان در چارچ��وب یک جدول‬ ‫زمان بندی داده ش��ود تا به اصالح دستگاه های خود‬ ‫اقدام کنند‪ .‬احمدی یاداور ش��د‪ :‬کشته شدن ساالنه‬ ‫‪ ۱۸‬هزار نفر بر اساس سوانح رانندگی و در عین حال‬ ‫االیندگی هوا و همچنین مصرف باالی سوخت نشان‬ ‫از توج��ه جدی به روند تولید خ��ودرو در ایران دارد‬ ‫چراکه مصرف کننده نیز حقی دارد و نباید این موارد‬ ‫فدای یکدیگر شود‪.‬‬ ‫هرچن��د تولید خودرو در کش��ور نیازمند تغییرات‬ ‫اس��ت و روند تعیین تعرفه ها هم اکنون تنها به س��ود‬ ‫خوروسازان داخلی است و فرصت های پیشین نیز به‬ ‫س��ر امده اما الزم اس��ت با فرصتی دوباره و اقدامات‬ ‫جدی در این زمینه نسبت به بهبود روند فعلی اقدام‬ ‫کرد‪ .‬نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی یاداور ش��د‪ :‬مجلس شورای اسالمی در ابتدا‬ ‫خواس��تار اجرای قانون تعیین تعرف��ه واردات خودرو‬ ‫ش��د و نظراتش را در این زمینه ب��ه دولت ارائه کرد‬ ‫اما هم اکنون با امضای حدود ‪ ۲۱۷‬نماینده خواس��تار‬ ‫جلوگیری از اجرای ان به دلیل ایرادهای وارد اس��ت‬ ‫و به طور قطع در صورت مش��اهده هرگونه مش��کل‬ ‫نس��بت به اصالح قانون اقدام خواهد کرد‪ .‬پس از ان‬ ‫نیز دولت موظف اس��ت به اصالح این قانون و نظارت‬ ‫بر اجرای دوباره ان بر اس��اس چارچوب تعیین ش��ده‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه ‪ ۵۵‬درصدی بیشترین میزان تعرفه‬ ‫در همین حال بهرام پارس��ایی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫اص��ل ‪ ۹۰‬مجلس و مس��ئول تهیه ط��رح دوفوریتی‬ ‫کاهش تعرفه خودروهای وارداتی اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫ب��ه ایرادهایی ک��ه در واردات و تولی��د خودرو وجود‬ ‫دارد و مش��کالت زیادی که برای مردم ایجاد کرده و‬ ‫همچنین پس از مصوبه دولت مبنی بر افزایش تعرفه‬ ‫واردات خودرو نیاز به قانون گذاری در این زمینه بیش‬ ‫از پیش احساس شد‪.‬وی افزود‪ :‬این طرح در قالب یک‬ ‫ماده واحده و ‪ ۷‬تبصره مطرح شده و ‪ ۲۱۷‬نماینده ان‬ ‫را امضا کردند که نشان دهنده گالیه مندی نمایندگان‬ ‫از وضعیت بازار خودرو و ضرورت قانون گذاری در این‬ ‫زمینه اس��ت‪ .‬نماینده مردم شیراز در مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به روند پیش امده در بازار خودروهای‬ ‫وارداتی به دلیل ممنوعیت ثبت س��فارش و افزایش‬ ‫بی روی��ه تعرف��ه واردات تصریح ک��رد‪ :‬در اثر نظارت‬ ‫نداش��تن بر بازار خودرو ش��اهد افزایش سرس��ام اور‬ ‫قیمت ها در این حوزه بودیم‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫دولت حق��وق ورودی خودروهای واردات��ی را از ‪۱۵‬‬ ‫ت��ا ‪ ۶۱‬درصد تعیین کرده و این رش��د نگران کننده‪،‬‬ ‫توجیهی ندارد اما در طرحی که قرار است در مجلس‬ ‫مطرح شود پیش��نهاد کاهش عوارض ورودی مطرح‬ ‫ش��ده به نحوی که حداکث��ر عوارض ب��رای واردات‬ ‫خودرو ‪ ۵۵‬درصد باش��د‪ .‬پارسایی ادامه داد‪ :‬در واقع‬ ‫پیشنهاد این است که تعرفه واردات خودرو به صورت‬ ‫پلکانی در طول چند سال بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد کاهش‬ ‫یاب��د تا فضای رقابتی در حوزه خودرو ایجاد ش��ود و‬ ‫دول��ت زیرس��اخت های ورود فناوری خودروس��ازی‬ ‫را مهی��ا کند تا در نهایت کمکی به حوزه اش��تغال و‬ ‫صادرات شود‪.‬‬ ‫صنعت تایر‬ ‫یکه تازی مواد اولیه در افزایش قیمت تایر‬ ‫افزایش نرخ مواد اولیه گالیه های بسیاری را ازسوی‬ ‫صنعتگران داخلی به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬الستیک‬ ‫یک��ی از محصوالتی اس��ت که افزای��ش برخی مواد‬ ‫اولیه ان مانند کربن بلک (دوده) روی نرخ تمام شده‬ ‫تاثیر مستقیم گذاشته و تولیدکنندگان را واداشته تا‬ ‫تقاضای افزایش نرخ داش��ته باشند‪ .‬سازمان حمایت‬ ‫از مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان هنوز با این امر‬ ‫موافق��ت نکرده اما به ط��ور قطع در ب��ازار تقاضا نیز‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید با ظرفیت پایین‬ ‫محم��د معتمدرضای��ی‪ ،‬مدی��ر ف��روش یک��ی از‬ ‫تولیدکنندگان تایر (تولیدکننده تایر موتورس��یکلت‪،‬‬ ‫دوچرخه‪ ،‬اسکوتر و تایرهای سبک کشاورزی) درباره‬ ‫وضعیت تولید خود گفت‪ :‬این شرکت برای ‪۹۵‬درصد‬ ‫از موتورس��یکلت های قدیمی و فعلی موجود در بازار‬ ‫کش��ور تایر تولی��د می کند همچنین ب��رای ‪۵‬درصد‬ ‫باقیمان��ده که مرب��وط به موتورس��یکلت های جدید‬ ‫اس��ت در ح��ال مذاکره با س��ازندگان هس��تیم‪ .‬وی‬ ‫درباره درصد پوش��ش بازار لوازم یدکی نیز گفت‪ :‬این‬ ‫نش��ان حدود ‪۷۰‬درصد بازار خدم��ات پس از فروش‬ ‫را در دس��ت داش��ته و ب��ا ‪۹۰‬درصد از ش��رکت های‬ ‫موتورسیکلت ساز نیز همکاری دارد‪ .‬معتمدرضایی در‬ ‫پاسخ به این پرسش که ظرفیت ها تا چه اندازه امکان‬ ‫افزایش دارند‪ ،‬گفت‪ :‬تولید اس��می این شرکت ساالنه‬ ‫‪۲۵‬هزار تن است اما براساس شرایطی که وجود دارد‬ ‫ب��ا نیم��ی از ان ‪۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬ت��ن در حال فعالیت‬ ‫است‪ .‬مشکل اساس��ی واردات بی رویه تایر از مجرای‬ ‫رس��می و غیررسمی کش��ور اس��ت که تولیدکننده‬ ‫را ناگزی��ر به کاهش تی��راژ می کند‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه هزینه های تولید در کش��ور زیاد شده‬ ‫نهادهای تولیدی کشور در بخش مواد اولیه که اغلب‬ ‫محصوالت پتروش��یمی اس��ت همچنین واردات کاال‬ ‫در کنار افزایش قیمت ها فش��ار زیادی به این صنعت‬ ‫وارد ک��رده و باید مدیران تصمیم گیر به این مس��ئله‬ ‫رس��یدگی کنند که محص��والت بی کیفیت چینی در‬ ‫حال اسیب به تولید داخل هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید تایرهای جدید‬ ‫این تولیدکنن��ده از برنامه های اینده خود به تولید‬ ‫تایرهای خودرویی اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬در اینده ای‬ ‫نزدی��ک تایرهای خ��ودرو نیز جزو س��بد محصوالت‬ ‫این نشان خواهد ش��د‪ .‬امروز اگر دولت از تولید ملی‬ ‫حمایت نکند تولید در کشور صرفه اقتصادی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬درحقیقت از ش��اخص های مه��م تولید تایر‬ ‫در کش��ور این اس��ت که ‪۹۰‬درصد م��واد اولیه ان از‬ ‫داخل کشور تامین می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تایر ترکیبی‬ ‫از مواد پتروش��یمی مانند کائوچوهای مصنوعی‪ ،‬نخ‪،‬‬ ‫س��یم و‪ ...‬اس��ت که تمام انها قابلیت تولید در داخل‬ ‫را دارن��د و بخش کمی (‪۱۰‬درصد) ک��ه کائوچوهای‬ ‫طبیعی است باید وارد شود‪ .‬این موضوع تاثیر زیادی‬ ‫روی هزینه ه��ای تولید دارد‪ .‬یک��ی از موضوعاتی که‬ ‫از س��وی ش��رکت های بازرگانی ب��رای واردات برخی‬ ‫تایرها عنوان می شود این اس��ت که به لحاظ فناوری‬ ‫تایره��ای داخ��ل پاس��خگوی نیازها و س��لیقه های‬ ‫مصرف کننده نیستند‪ .‬معتمدرضایی در این باره گفت‪:‬‬ ‫امروز موتورس��یکلت هایی در کش��ور تولید می شوند‬ ‫که با اس��تانداردهای قدیمی در حال تولید هستند و‬ ‫همچنان مصرف کنندگان تمایل به اس��تفاده از طرح‬ ‫هوندا ‪ ۱۲۵‬سی سی دارند‪ .‬نبود رشد و سرمایه گذاری‬ ‫در شرکت های موتورسیکلت سازی باعث شده که این‬ ‫ش��رکت نیازی نبیند در این بخش حرکت رو به جلو‬ ‫داشته باشد اما با گس��ترش تولید موتورسیکلت های‬ ‫جدید که ش��امل اس��تانداردهایی مانند یورو‪ ۳‬شده‬ ‫این نشان به عنوان نخستین شرکت به سوی تغییرات‬ ‫حرکت کرده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این تحوالت باعث‬ ‫ش��ده امروز به عنوان نخس��تین تولیدکننده تیوبلس‬ ‫در ای��ران مطرح باش��د‪ .‬این فناوری بوم��ی بوده که‬ ‫ازس��وی مهندسان جوان در این ش��رکت انجام شده‬ ‫و به انها تایرهای نس��ل دوم اطالق می شود‪ .‬بر اساس‬ ‫نیاز داخل تولید اغاز ش��ده و حتی برای نسل بعدی‬ ‫(تایرهای رادیال تیوبلس) نیز در حال سرمایه گذاری‬ ‫هس��تیم‪.‬این صنعتگر افزود‪ :‬اگر موتورس��یکلت این‬ ‫محصول (رادیال تیوبلس) در بازار وجود نداشته باشد‬ ‫س��رمایه گذاری در این بخش نیز غیرمنطقی است و‬ ‫ارزش اقتصادی نخواهد داشت‪ .‬تالش می شود همپای‬ ‫صنعت موتورس��یکلت حرکت کنیم و یکی از دالیل‬ ‫حرک��ت دیرهنگام به س��وی تحوالت فن��اوری تولید‬ ‫موتورسیکلت هایی با فناوری قدیمی بود‪.‬او همچنین‬ ‫درباره صادرات گفت‪ :‬هم اکنون صادرات به افغانستان‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬نیجریه‪ ،‬زامبیا‪،‬‬ ‫یمن در حال انجام است‪ .‬مذاکراتی نیز برای صادرات‬ ‫به عمان اغاز شده و تالش می شود قیمت ها نسبت به‬ ‫رقبای چینی و سایر کشورها رقابتی تر باشد اما نباید‬ ‫فرام��وش کرد کیفیت هزین��ه دارد‪ .‬معتمدرضایی در‬ ‫پایان درباره مزیت تایرهای ایرانی گفت‪ :‬الستیک های‬ ‫داخلی دارای یک سال کارکرد هستند درحالی که در‬ ‫تایرهای رقبا بین ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۴‬حلقه واردات رسمی‬ ‫در ادامه علیرضا یحیی زاده‪ ،‬مس��ئول بازرگانی یکی‬ ‫دیگ��ر از تولیدکنندگان تایر ک��ه در بخش خودرویی‬ ‫فعالی��ت دارد درب��اره وضعی��ت تولید تای��ر گفت‪ :‬با‬ ‫افزای��ش نرخ مواد اولیه هزینه تولید باال رفته ازاین رو‬ ‫درباره افزایش نرخ تایرها از سوی انجمن درخواستی‬ ‫به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫داده ش��د اما هنوز پاسخی داده نشده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬وضعیت تولید امسال نسبت به سال گذشته بهتر‬ ‫ب��ود و تولیدکنن��دگان تایر با توجه ب��ه تقاضای بازار‬ ‫افزایش تیراژ داشتند‪ .‬این فعال صنعت تایر نسبت به‬ ‫واردات گالیه مند بود و در این باره عنوان کرد‪ :‬واردات‬ ‫بی روی��ه تایر به ویژه در بخش خودروهای س��واری و‬ ‫نیز ورود از مرزهای غیررس��می به شکل قاچاق سهم‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی را از بازار کاس��ته و اجازه تولید‬ ‫ب��ا تمام ظرفیت داخل را نمی ده��د‪ .‬او به روند رو به‬ ‫رش��د واردات تایر در س��ال ‪ ۹۶‬نس��بت به سال ‪۹۵‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بر اس��اس اماری ک��ه گمرک از‬ ‫واردات تایر اعالم کرد بیش از ‪۴‬میلیون حلقه تایر از‬ ‫مجرای رس��می وارد شده است‪ .‬این امار جدا از امار‬ ‫الستیک های قاچاق است‪.‬‬ ‫‹ ‹ افزایش نرخ مواد پتروشیمی و تولید‬ ‫یحی��ی زاده به گران��ی مواد اولیه به وی��ژه در بحث‬ ‫کربن بل��ک (دوده) پرداخت و گف��ت‪ :‬دلیل این امر‬ ‫را تامین کنن��دگان دوده‪ ،‬گرانی روغن موردنیاز خود‬ ‫عن��وان می کنند‪ .‬گرانی مواد اولیه طبیعی اس��ت که‬ ‫روی ن��رخ تولی��د تایر نیز تاثیر داش��ته باش��د اما تا‬ ‫امروز هنوز تایرس��ازان افزایش قیمتی نداش��ته اند و‬ ‫تنها درخواس��ت ان را به سازمان مربوط داده اند‪.‬وی‬ ‫درب��اره این روغن به عنوان ماده مورد نیاز در تولید‬ ‫دوده گفت‪ :‬روغن خاصی اس��ت که از س��وی‬ ‫پتروشیمی ها تولید می شود‪ .‬گرانی تولیدات‬ ‫پتروشیمی باعث گرانی محصوالت نهایی‬ ‫می شود که درحال حاضر با وجود افزایش‬ ‫نرخ این مواد‪ ،‬تایر با همان نرخ پیشین‬ ‫عرضه می شود‪ .‬او درباره رفع مشکالت‬ ‫و رسیدن به توازنی که بازار تقاضا نیز‬ ‫ان را بپذیرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید بر اساس نرخ‬ ‫تمام شده محصول با حاشیه سود کم‪،‬‬ ‫قیمتی تعیین ش��ود که تولیدکنندگان‬ ‫داخلی متضرر نشوند‪ .‬از سوی دیگر میزان‬ ‫واردات تایر نیز کنترل شود تا تنها براساس‬ ‫نیاز واردات داشته باشیم‪.‬وی افزود‪ :‬هنگامی که‬ ‫بازرگان مبادرت به واردات می کند به دنبال فروش‬ ‫و س��ود خود اس��ت و این امر به تولید ملی اس��یب‬ ‫می زن��د‪ .‬یحیی زاده اعالم کرد‪ :‬در رینگ های ‪۱۴ ،۱۳‬‬ ‫و ‪ ۱۵‬خودروهای تولید داخل کمبودی نداریم و تنها‬ ‫رینگ های ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬که مربوط به خودروهای سواری‬ ‫وارداتی است ازطریق بازار باید تامین شود که به طور‬ ‫قطع ‪۴‬میلی��ون حلقه نخواهد ب��ود‪ .‬در بحث رادیال‬ ‫س��نگین نیز حدود ‪۴۰۰‬هزار حلق��ه در داخل تولید‬ ‫می ش��ود و نیاز بازار یک میلی��ون و ‪۲۰۰‬هزار حلقه‬ ‫است که باید باقی وارد شوند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تحلیل های مهندسی و دوری از ازمون و خطا‬ ‫ابوالفضل خلخالی ‪ -‬عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‪:‬‬ ‫یکی از راه های پیشرفت صنعت خودرو کشور بحث زنجیره تامین است‬ ‫که باید در ان تغییر و تحول اساس��ی رخ دهد‪ .‬بخش تحقیق و توس��عه‬ ‫در ش��رکت های خودروسازی به نس��بت خوب است اما انها نمی توانند‬ ‫بدون پیشرفت در دانش فنی زنجیره تامین موفقیت چشمگیری داشته‬ ‫باش��ند‪.‬نیاز نیس��ت به دنبال طراحی از ابتدا بود؛ مس��یری که پیش تر‬ ‫ازسوی دیگران طی شده است‪ .‬باید پیشرفت های روز دنیا در هر زمینه‬ ‫رصد و با تولیدکنندگان روز دنیا ارتباط مس��تقیم برقرار شود و بتوانیم‬ ‫تح��ول جدی ایجاد کنی��م‪ .‬به موازات این امر ارتب��اط و تعامل صنعت‬ ‫و دانش��گاه در داخل نیز باید ش��کل گیرد‪ .‬نیاز اس��ت از دانش��مندان و‬ ‫تربیت شدگان مهندس��ی خودرو داخل استفاده و به موازات حرکت با‬ ‫فضاهای علمی کش��ور تعامل با شرکت های خارجی برای انتقال دانش‬ ‫فنی نیز ایجاد ش��ود‪ .‬برای اینکه صنعت خودرو کشور بتواند به جایگاه‬ ‫خود دس��ت یابد نخس��ت باید مشخص ش��ود چند درصد از ان و کدام‬ ‫قطعات داخلی ش��وند‪ .‬اگر بتوانیم قطعات مورد نظر را شناسایی کنیم‬ ‫گام بلندی برداش��ته ایم‪ .‬در ادامه باید شرکت های شاخص بین المللی‬ ‫شناسایی شوند و سپس با انها وارد همکاری و مشارکت (جوینت ونچر)‬ ‫ش��د و دانش فن��ی به تک ت��ک واحدها منتق��ل ش��ود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫کیفیت ه��ای بین الملل��ی در محص��والت داخل نیز به وج��ود می اید‪.‬‬ ‫یاداوری این نکته ضروری اس��ت که این امر بدون استفاده از نیروهای‬ ‫تربیت ش��ده داخلی امکان پذیر نیس��ت‪ .‬درحالی که برخی شیوه های‬ ‫تولید در دنیا منس��وخ ش��ده ما همچنان مش��غول تولید انها هستیم‪.‬‬ ‫می ت��وان با تعری��ف پروژه های مرتب��ط از طریق دانش��گاه و نیروهای‬ ‫تربیت شده دانش مورد نظر را به دست اورد که کار سختی نیست‪ .‬یکی‬ ‫از گام های بلند س��رمایه گذاری در تحقیق و توسعه است‪ .‬برای تحقیق‬ ‫و توس��عه باید مزیت اقتصادی نیز مهیا باش��د و سرمایه گذاری که وارد‬ ‫می شود مطمئن باشد این هزینه کردن برایش سوداور و درامدزاست‪.‬‬ ‫‪ 19‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪9‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تعرفه گذاری‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫خشنودی ترامپ از راه افتادن جنگ تجاری با سالح فوالد و الومینیوم‬ ‫تعرفه های تازه لرزه بر اندام‬ ‫خودروسازان انداخت‬ ‫دونال��د ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا به تازگ��ی اعالم کرد‬ ‫تعرفه های سنگینی را بر فوالد و الومینیوم وارداتی به این کشور‬ ‫اعمال خواهد کرد‪ .‬این تصمیم ترامپ از یک سو باعث اشتغالزایی‬ ‫در داخل امریکا می ش��ود و از س��وی دیگر ب��ه افزایش قیمت ها‬ ‫خواهد انجامید‪.‬‬ ‫این تصمیم می تواند به ش��ماری از صنایع شامل خودروسازی‬ ‫و زنجی��ره تامین م��واد‪ ،‬س��ازندگان کش��تی و هواپیما و حتی‬ ‫ش��رکت های تولید نوشیدنی اس��یب وارد کند‪ .‬نگرانی هایی هم‬ ‫وج��ود دارد که این حرکت ترامپ جرقه یک «جنگ تجاری» را‬ ‫بزند؛ جنگی که در ان کش��ورهای دیگر نیز در واکنش دست به‬ ‫دامن اعمال تعرفه های بیشتر می شوند و به این ترتیب تالطم در‬ ‫تجارت جهانی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ترام��پ در صحب��ت با ده ه��ا مدیر صنایع ف��والد و الومینیوم‬ ‫امری��کا در کاخ س��فید گفت در هفته جاری س��ند اعمال تعرفه‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی برای ف��والد و ‪ ۱۰‬درصدی برای الومینیوم وارداتی‬ ‫را امضا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ترامپ در دیدار با مدیران ارشد شرکت های بزرگ تولیدکننده‬ ‫فوالد این کشور ازجمله «ای کی استیل» (‪« ،)AK Steel‬ارسلور‬ ‫میتال» (‪« ،)Arcelor Mital‬نوکار» (‪ )Nucor‬این خبر مهم‬ ‫را اع�لام کرد و گفت‪« :‬این مدت‪ ،‬زم��ان طوالنی خواهد بود‪ .‬ما‬ ‫پای این س��ند را امضا خواهیم کرد و ش��ما برای نخس��تین بار‬ ‫در طوالنی مدت محافظت خواهید ش��د و به س��مت رشد دوباره‬ ‫صنای��ع خود خواهید رف��ت‪ .‬این همه ان چیزی اس��ت که من‬ ‫می خواهم‪».‬رئیس جمهوری امریکا همچنین اظهارکرد سیاس��ت‬ ‫دامپینگ و واردات فوالد و الومینیوم ارزان باعث نابودی شرکت ها‬ ‫و مش��اغل در کشورش شده اس��ت‪ .‬او در ادامه صحبت هایش با‬ ‫مدیران این صنعت گفت‪« :‬کس��انی ک��ه چنین می کنند تصویر‬ ‫دقیق از حجم بد بودن رفتاری که با کش��ور ما می شود ندارند یا‬ ‫اگر هم داش��ته باشند باید از خودشان شرمسار شوند چون بدون‬ ‫تع��ارف‪ ،‬صنعت فوالد‪ ،‬صنعت الومینیوم و س��ایر صنایع را نابود‬ ‫کرده اند‪».‬جیسون وار‪ ،‬مسئول ارشد سرمایه گذاری و اقتصاددان‬ ‫ارش��د «گروه مالی البیون» (‪)Albion Financial Group‬‬ ‫در این ب��اره گف��ت‪« :‬نگرانی تمام عی��اری میان س��رمایه گذاران‬ ‫درباره احتمال جنگ تج��اری وجود دارد‪ .‬هیچ کس نمی داند اثر‬ ‫اقتص��ادی واقعی این کار چه خواهد ب��ود و این ماجرا کجا تمام‬ ‫خواهد شد‪ ».‬باوجود مخالفت برخی خودروسازان‪ ،‬فعاالن زنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬مدی��ران اجرایی و اعضای حزب جمهوری خواه این اقدام‬ ‫از س��وی کاخ س��فید قرار است عملی ش��ود‪ .‬همه این گروه ها با‬ ‫تصمی��م ترامپ درباره افزایش تعرفه ها مخالف و نگران هس��تند‬ ‫که این کار قیمت ها را افزایش داده و باعث جنگ تجاری به ویژه‬ ‫ب��ا چین ش��ود‪.‬وار ادامه داد‪ :‬مفهوم جنگ تجاری هم ترس��ناک‬ ‫اس��ت چراکه می تواند منجر به باالتر رفتن قیمت ها و در نتیجه‬ ‫اثرگذاری در س��طح عمومی شود‪ .‬همین ایده است که می تواند‬ ‫ات��ش اضطراب های تورمی تازه ای را ش��عله ور کند؛ اتش��ی که‬ ‫به نوبه خود موجب افزایش نوسان های اخیر قیمت های سهام در‬ ‫فوریه (بهمن) ش��د‪ .‬درحالی که خودروسازن دیترویتی در انتقاد‬ ‫از تصمی��م تازه رئیس جمهوری امری��کا جانب احتیاط را رعایت‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬تامین کنندگان خودرو به روش��نی اظهار کرده اند که‬ ‫تعرفه ها می تواند به طور جدی به کسب وکارش��ان اسیب برساند‬ ‫هرچند بسته به اینکه تعرفه ها چگونه اجرا شوند‪ ،‬می توان انتظار‬ ‫فرایندی را داشت که با استثناهایی برای عوارض گمرکی درنظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬در این حال‪ ،‬انجمن خودروسازان جهانی‪ ،‬یک گروه‬ ‫تجاری از خودروس��ازان بین الملل��ی و تامین کنندگان در امریکا‬ ‫از جمل��ه تویوتا‪ ،‬هوندا و دیگر فعاالن صنعت خودرو نس��بت به‬ ‫تعرفه ها و مقررات اعتراض خود را نشان داد و گفت این اقدامات‬ ‫می تواند نرخ خودرو و سایر کاالهای مصرفی را باالتر ببرد‪.‬‬ ‫جان بوزال‪ ،‬رئیس و مدیرعامل انجمن خودروسازان جهانی در‬ ‫این باره گفت‪« :‬با تنها یک اشاره قلم‪ ،‬بسیاری از مزایای اصالحات‬ ‫مالیات��ی و دیگر اقدام��ات اداری با هدف احیای تولید و حفاظت‬ ‫از امنیت ملی زیر س��ایه قرار می گیرد»‪ .‬بوزال به افزایش تعرفه ها‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۲‬میالدی (‪ )۱۳۸۰-۸۱‬اشاره کرد که هزینه های‬ ‫زیادی را برای اش��تغالزایی در امریکا ایج��اد کرد‪ .‬به گفته او این‬ ‫افزای��ش تعرفه در ان س��ال ‪۲۰۰‬ه��زار ش��غل را در کل امریکا‬ ‫قربانی کرد که ازجمله انها ‪۳۰‬هزار ش��غل در میشیگان‪ ،‬اوهایو و‬ ‫پنس��یلوانیا بود‪ .‬او ادامه داد‪« :‬فوالد و الومینیوم گران تر تنها نرخ‬ ‫خودروها و کامیون ها را افزایش نمی دهد‪ .‬این گرانی‪ ،‬نرخ تک تک‬ ‫کاالها در بخش حمل ونقل یعنی هواپیماها‪ ،‬کش��تی ها و وسایل‬ ‫نقلی��ه نظامی را نیز ب��اال خواهد برد»‪ .‬البته تنها خودروس��ازان‬ ‫نبودن��د که از این افزایش تعرفه ش��کایت کردن��د‪ .‬انجمن ملی‬ ‫تولیدکنندگان وسایل نقلیه دریایی نیز با صدور بیانیه ای گفتند‬ ‫که این تعرفه ها هزینه بازس��ازی همه انواع قایق ها و کشتی های‬ ‫ماهیگی��ری را افزایش خواهد داد‪ .‬از ان س��و اما تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد و الومینی��وم امریکای��ی از این تصمیم اس��تقبال کرده و‬ ‫می گویند با وضعیت فعلی کسب وکارش��ان اکنون نابوده شده و‬ ‫هزاران شغل از بین رفته است زیرا کشورهای دیگر بار محصوالت‬ ‫ارزان خود را در امریکا خالی می کنند‪ .‬ش��ورای سیاس��ت گذاری‬ ‫خودروس��ازی امریکا‪ ،‬گروهی تجاری ک��ه جنرال موتورز‪ ،‬فورد و‬ ‫فیات کرایسلر را نمایندگی می کند نیز مه سال گذشته میالدی‬ ‫(اردیبهشت ‪ )۱۳۹۶‬به وزارت بازرگانی امریکا هشدار داد هرگونه‬ ‫اعمال محدودیت بر واردات ف��والد می تواند پیامدهای احتمالی‬ ‫ناخواسته ای داشته باشد و هزینه فوالد را در امریکا افزایش دهد‬ ‫حال انکه این نرخ برای رقیبان خارجی کمتر می شود‪.‬‬ ‫یافته های این گزارش نش��ان داد که اش��تغال ف��والد امریکا‬ ‫از س��ال ‪ ۳۵ )۱۳۷۸-۷۹( ۲۰۰۰‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬به‬ ‫توصیه این گ��زارش تعرفه جهانی دس��ت کم ‪ ۲۴‬درصدی برای‬ ‫هم��ه فوالدهای وارداتی بای��د در نظر گرفت یا به جای ان تعرفه‬ ‫‪ ۵۳‬درصدی برای فوالد واردش��ده از چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬روسیه و‬ ‫‪ ۹‬کشور دیگر تعیین کرد‪ .‬درباره الومینیوم نیز این گزارش به این‬ ‫نکته اش��اره می کند که اشتغال صنعت الومینیوم بین سال های‬ ‫‪ )۱۳۹۱-۹۲( ۲۰۱۳‬ت��ا ‪ ۵۸ )۱۳۹۴-۹۵( ۲۰۱۶‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش توصیه ش��ده ک��ه تعرف��ه ‪ ۷/۷‬درصدی روی‬ ‫کل الومینی��وم واردات��ی گذاش��ته ش��ود‪ .‬در گزارش ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری خودروسازی امریکا چنین امده است‪« :‬این کار‬ ‫منجر به کاهش فروش خودروها و کامیون های ساخت داخل در‬ ‫بازار به ش��دت رقابتی خودرو امریکا‪ ،‬کاهش صادرات خودروهای‬ ‫امریکایی و از دس��ت رفتن بخشی از مش��اغلی می شود که این‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی را پوش��ش می دهد‪ .‬درنهای��ت‪ ،‬این امر‬ ‫می توان��د اثر منفی تمام و کمال��ی بر اقتصاد امریکا و به احتمال‬ ‫زیاد صنعت فوالد این کشور یعنی همان صنعتی که این تعرفه ها‬ ‫برای حمایت از ان وضع شده‪ ،‬داشته باشد»‪.‬به هرحال تعرفه های‬ ‫جدید اعالم شده رئیس جمهوری امریکا نه تنها امریکایی ها که کل‬ ‫دنیا را ترسانده و حال باید دید مسیر تجارت جهانی به کدام سو‬ ‫کشیده خواهد شد‪.‬‬ ‫منبع‪USA Today :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪9‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫راه های توان مند شدن قطعه سازان چیست؟‬ ‫رضا هاش�می‪ -‬عضو هیات مدیره انجمن س�ازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه های خودرو‪ :‬یکی از راه های توانمند ش��دن قطعه س��ازان‬ ‫داخلی حمایت خودروس��ازان است زیرا دیده شدن قطعه سازان از سوی‬ ‫انها مش��کل حل می ش��ود‪ .‬از این رو ضروری است خودروسازان که وارد‬ ‫قرارداد با همتایان خارجی خود می شوند این را در نظر بگیرند که یکی از‬ ‫وظایف مهم انها دیدن منافع تامین کنندگان ش��ان است و باید همتایان‬ ‫خارجی خود را مکلف کنند تا دانش فنی و نقش��ه های مهندسی قطعات‬ ‫خودروه��ای جدی��د را در اختیار زنجیره تامین ط��رف ایرانی قرار دهند‬ ‫و س��پس قطعه سازان ادیت ش��وند‪ .‬نیاز اس��ت با این روند قطعه سازان‬ ‫داخلی کار کنند تا بتوانند وارد رقابت های جدی بازارهای جهانی شوند‪.‬‬ ‫به این ش��کل بستر برای حضور قطعه س��ازان برای حضور در کشورهای‬ ‫اروپای��ی فراهم می ش��ود و به دنب��ال ان در بازدیده��ای میدانی خود از‬ ‫فعاالن این صنعت در کش��ورهای مختلف کیفیت محصوالت شان ارتقا‬ ‫پیدا می کند‪ .‬برای رس��یدن به این مهم‪ ،‬همدلی و همراهی نیاز است اگر‬ ‫این تعامل تنگاتنگ ش��کل گیرد افق های روشنی قابل پیش بینی است‪.‬‬ ‫اما اگر به صرف اینکه تعرفه کاهش پیدا می کند که خودروسازان خارجی‬ ‫وارد شوند غیرممکن اس��ت بتوان امید داشت تا تولیدکنندگان داخلی‬ ‫که از تحریم ها و مش��کالت اقتصادی اس��یب بسیاری دیده اند رشد پیدا‬ ‫کنند‪ .‬نخستین کاری که باید انجام شود خودروسازان با این پیش شرط‬ ‫روبه روی همتایان جهانی خود بنش��ینند که به این نکته توجه داش��ته‬ ‫باش��ند پشت انها کسانی حضور دارند که در حال تولید محصوالت مورد‬ ‫نیاز خودروهای انها هس��تند‪ .‬بنابراین باید قراردادی منعقد و خودرویی‬ ‫وارد ش��ود که افرادی که در کنار خودروس��ازان در حال فعالیت هستند‬ ‫بتوانن��د به فعالیت خود ادامه دهند‪ ،‬و نباید در مس��یری حرکت کرد که‬ ‫منجر به تعطیلی و غیرفعال ش��دن انها ش��ود‪ .‬درس��ت همان کاری که‬ ‫چین می کند این کش��ور ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۸‬میلیون خودرو تولید می کند و تمام‬ ‫قطعه سازانش در کنار خودروسازان در حال کار و فعالیت هستند‪.‬‬ ‫بررسی نوسانات نرخ ارز بر بنگاه های اقتصادی صنعت قطعه‬ ‫ارز‪ ،‬شمشیری دو لبه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشور خارجی در زمان معین‬ ‫نش��ان می دهد‪ .‬در واقع به واحدهای پولی که در کش��ورهای دیگر جز کشور اصلی دادوستد شود‬ ‫به شکل کلی ارز می گویند‪ .‬ارز که به عنوان واسطه مبادله کاال و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد‬ ‫پایه و زیربنای کس��ب وکارها به ش��مار می رود‪ .‬در بیان نرخ ارز به طور معمول دو روش وجود دارد‪:‬‬ ‫یکی از روش ها این است که پول ملی به عنوان پول پایه و ارز به عنوان پول متغیر معرفی و محاسبه‬ ‫ش��ود که این روش در بازارهای ارزی انگلیس و اس��ترالیا مورد اس��تفاده قرار می گیرد و در روش‬ ‫دیگر‪ ،‬ارز یا پول خارجی به عنوان پایه و پول ملی به عنوان متغیر است‪ .‬به علت تسلط دالر به عنوان‬ ‫ارز قوی‪ ،‬در اغلب بازارهای ارزی دنیا به جز انگلیس و استرالیا از روش پایه دالر استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹محیط ناارام کسب وکار‬ ‫رضای��ی گفت‪ :‬نیروی انس��انی یکی از فاکتورهای اساس��ی در دنیای صنعتی‬ ‫امروز بوده و بس��یار اثرگذار در بنگاه ها اما با نوس��انات ن��رخ ارز و کاهش تولید‪،‬‬ ‫تعدیل اتفاق می افتد که بس��یار ازاردهنده است زیرا ضمن از بین رفتن اشتغال‪،‬‬ ‫نیروهای اموزش دیده و متخصص که زمان و هزینه برای تربیت انها صرف شده‬ ‫را نمی توان برای مدت طوالنی در اختیار داشت‪.‬رئیس پیشین انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرویی در ادامه عنوان کرد‪ :‬فعالی��ت را تولیدکننده‬ ‫به ویژه قطعه س��ازان ادامه می دهند زیرا ضروری اس��ت قطعه به موقع به دس��ت‬ ‫خودروساز برسد اما نمی توان این روند را به مدت طوالنی ادامه داد‪ .‬در محیطی‬ ‫ن��اارام فعالیت امکان تداوم ندارد‪ .‬بالی طبیعی قابل پیش بینی نیس��ت اما برای‬ ‫صنعتگران داخلی معضالتی مانند رکود‪ ،‬تورم‪ ،‬نوسانات نرخ ارز و‪ ...‬نیز همین گونه‬ ‫است و صنعتگر نمی داند در ادامه تولید قرار است چه وضعیتی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹خالهای قراردادی‬ ‫رضایی در ادامه به دیگر چالش ها در این بستر اشاره کرد و گفت‪ :‬از سوی دیگر‬ ‫در قراردادهایی که بین قطعه سازان و طرف دیگر که می تواند خودروسازان باشند‬ ‫یا تامین کنندگان مواد اولیه بسته می شود برخوردها به گونه ای است که به موارد‬ ‫تعیین شده احترام گذاشته نمی شود به طور نمونه قرارداد می گوید تا ‪۵‬درصد اگر‬ ‫ش��رایط تغییر کرد و نرخ ارز دچار تغییر ش��د مذاکره شده و محصوالت با همان‬ ‫افزایش قیمتی در بازار خرید و فروش ش��ود اما در چند ماه گذش��ته نرخ برخی‬ ‫م��واد اولیه ‪۳۷‬درصد افزایش داش��ت ولی تغییری در نرخ قطعات ایجاد نش��د‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬نوس��انات ارز به شدت تاثیر مستقیم روی عملکرد بنگاه ها ازجمله‬ ‫واحدهای صنعتی قطعه س��ازی دارد که باعث نگرانی کل جامعه صنعتگران این‬ ‫حوزه شده است‪ .‬این اتفاقات فکر و ذهن من صنعتگر را به هم ریخته و برنامه ها‬ ‫را با چالش روبه رو کرده اس��ت‪ .‬اگر چاره اندیشی نشود اسیب پذیری این مسئله‬ ‫بس��یار بیش��تر از دوران تحریم خواهد بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین با تورم‪ ،‬سطح‬ ‫درامدها دچار افت ش��ده و به همان نس��بت روی تولید تاثیر منفی دارد و این‬ ‫امر کل صنعت را درگیر می کند‪ .‬این وضعیت نابس��امان بسیار نگران کننده است‬ ‫و اجازه برنامه ریزی نمی دهد‪ .‬در این ش��رایط نمی توان حتی دنبال نوس��ازی در‬ ‫واحد صنعتی یا ناوگان حمل ونقل بود‪ .‬این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬مش��کالت‬ ‫اقتصادی همه گیر باعث شده دولت نتواند کمک زیادی کند و این خود قطعه ساز‬ ‫است که باید سرمایه الزم را برای نوسازی تجهیزات و ماشین االت فراهم کند تا‬ ‫بتواند قطعات خودروهای پسابرجام را تولید و تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مواد اولیه قطره چکانی‬ ‫رضایی در پاس��خ به این پرسش که اگر به طور خاص بخواهیم به واحد صنعتی‬ ‫شما اشاره داشته باشیم ایا نوسانات نرخ ارز باعث کاهش تیراژ و کیفیت محصوالت‬ ‫ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع سخنی است که از سوی مصرف کننده قطعات نیز‬ ‫عنوان می ش��ود؛ اینکه اگر قطعه س��از در حال زیان است چرا تولید می کند؟ باید‬ ‫توجه داش��ت قطعه س��از قراردادی با خودروساز دارد که متعهد به انجام ان است‬ ‫ازاین رو قطعات به س��ختی تولید و برای خط تولید خودرو ارسال می شود‪ .‬تفاوت‬ ‫قیمت ها از بازار تهیه می شود و به این ترتیب قطعات تولید و به خودروساز تحویل‬ ‫داده می شود‪ .‬البته این گونه فعالیت داشتن تا مدتی برای واحدهای صنعتی قابل‬ ‫تحمل اس��ت اما اگر این مسئله به زودی رفع نشود اسیب های جبران ناپذیری به‬ ‫تولید وارد و حتی منجر به تعطیلی ان می شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫به لحاظ کمی تولید را کاهش نداده ایم اما نرخ مواد اولیه موردنیاز لحظه ای تعیین‬ ‫می شود به طور نمونه در تمام مدت فعالیت این تولیدی دارای شارژ انبار بودیم اما‬ ‫حدود یک هفته است که ش��ارژ انبار نداریم چون تامین کنندگان بهانه می اورند‬ ‫که قیمت ها در نوس��ان است ازاین رو مواد اولیه روزانه فروخته می شود و به شکل‬ ‫قطره چکانی در اختیار تولیدکننده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تبدیل درامد میلیاردی به میلیونی‬ ‫اما محم��ود عبدالخالقی‪ ،‬از دیگ��ر تولیدکنندگان صنعت قطع��ه درباره تاثیر‬ ‫نوس��انات نرخ ارز به تعطیلی کارخانه های خود اشاره کرد و گفت‪ :‬تولید با تیراژ‬ ‫بسیار پایین در حال انجام است‪ .‬فعالیت ها به نوعی متوقف شده زیرا یک مناقشه‬ ‫دائمی بین س��ازنده و خریدار به وجود امده که باید در هر تحویل اعالم ش��ود با‬ ‫افزایش نرخ دالر‪ ،‬مواد اولیه با این نرخ خریده و قطعه س��اخته ش��ده اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر قراردادها با خودروس��ازان بلندمدت اس��ت و انها حاضر به افزایش‬ ‫ن��رخ قطع��ات حتی در حد یک ریال نیس��تند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نوس��انات نرخ ارز‬ ‫امروز باعث ش��ده کارخانه ای که ‪ ۷۵۰‬نیرو داشت با ‪ ۴۰‬نیرو و کمترین ظرفیت‬ ‫(‪۱۰‬درصد) فعالیت داش��ته باشد‪ .‬درامد ‪۳۵‬میلیارد تومان فروش این کارخانه به‬ ‫‪ ۷۰۰‬تا ‪۸۰۰‬میلیون تومان رس��یده و هزینه های جاری کارخانه بیشتر از درامد‬ ‫ان اس��ت‪ .‬این فعال صنعت قطعه به اغاز بحران دهه ‪ ۹۰‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬بحران اقتصادی گریبان گیر صنعت ش��د زیرا به یکباره نرخ دالر ‪ ۳‬برابر‬ ‫افزایش یافت بنابراین از ترس رس��یدن به ‪ ۷‬یا ‪۹‬هزار تومان ناگزیر شدیم بدهی‬ ‫ارزی خود را به بانک تسویه کنیم که باعث شد تمام سرمایه در گردش خود را از‬ ‫دست بدهیم‪ .‬در ادامه این نوسانات تنش ها را بیشتر کرد و مشکالت ادامه یافت‪.‬‬ ‫او در ادامه مشکالت به حذف ارز تعادلی پرداخت و گفت‪ :‬ارز متقاضی جایگزین‬ ‫ارز تعادلی شد و این امر مشکالت را تشدید کرد بنابراین از ‪ ۴‬کارخانه فعال تنها‬ ‫یکی باقی ماند‪ .‬یکی از انها به فروش رس��ید و ‪ ۲‬کارخانه دیگر با متراژ ‪۵۳‬هزار‬ ‫متر بدون استفاده باقی مانده است‪.‬وی افزود‪ :‬زمانی با ‪ ۷۵۰‬نیرو در ‪ ۳‬نوبت (هر‬ ‫نوبت ‪ ۲۵۰‬نفر) فعالیت داشتیم که امروز تنها یک کارخانه مادر با ده ها میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه گذاری و ماشین االت با ‪ ۴۰‬نفر نیرو در حال تولید است‪ ،‬سرمایه‬ ‫به کمترین میزان رسید‪ ،‬بانک ها قفل هستند و با وجود پیگیری های ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬ساله‬ ‫هنوز به نتیجه نرسیده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹ادامه تولید با تهدید‬ ‫عبدالخالقی به عملکرد جزیره ای در کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬برای کمک های‬ ‫بانکی و تس��هیالت ثبت ن��ام کرده ایم اما تا امروز چیزی دریافت نش��ده زیرا هر‬ ‫نه��ادی ایین نامه های ویژه خ��ود را دارد ازاین رو به طور نمونه اس��تاندارد تایید‬ ‫می کن��د بانک نمی پذیرد‪ ،‬بانک قبول می کند در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به مشکل برمی خورد‪ .‬این فعال صنعت قطعه با گالیه ادامه داد‪ :‬انچه در رسانه ها‬ ‫از اعداد و ارقام اعالم می ش��ود حقیقی نبوده و با وجود تالش هایی که از س��وی‬ ‫نمایندگان و س��ایر نهادها می شود مشکالت به قدری پیچیده است که گره ها به‬ ‫این راحتی باز نمی ش��ود‪ .‬به جاهای مختلف برای رفع مشکالت معرفی شده ایم‬ ‫اما بروکراسی اجازه نمی دهد پیگیری ها به نتیجه برسد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬در طول‬ ‫این سال ها تولید به شکل پلکانی کاهش پیدا کرد که در نیمه دوم سال ‪ ۹۶‬حتی‬ ‫تولید به کمتر از ‪۱۰‬درصد رسیده است‪ .‬قرار بود کارخانه مادر را نیز تعطیل کنیم‬ ‫اما کارگران اعتراض کردند و از س��وی برخی نهادهای امنیتی گوش��زد شد و به‬ ‫ناچار با این میزان تولید ناچیز فعالیت ها ادامه دارد‪ .‬پرداخت های ماهانه ش��امل‬ ‫‪۳۰۰‬میلیون تومان حقوق کارگر‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬برق و‪ ...‬اس��ت درحالی که ‪۳۰۰‬‬ ‫ریال سود هم نداریم‪ .‬این مشکلی است که به تمام صنایع تسری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫همچنین صادرکنندگان کاال یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشورها هستند‪.‬نوسانات نرخ‬ ‫ارز در کش��ور اس��یب های بس��یاری به صنعتگران وارد کرده زیرا با این روند قادر به برنامه ریزی و‬ ‫هدف گذاری بلندمدت و حتی کوتاه مدت نبوده و روی احتماالت فعالیت ها در حال انجام است‪ .‬رضا‬ ‫رضایی‪ ،‬یکی از تولیدکنندگان قطعه درباره نقش ارز در مناسبات اقتصادی واحدهای صنعتی خود‬ ‫گفت‪ :‬تمام بنگاه های اقتصادی در جهان به جز ایران و چند کشور دیگر در محیطی امن و باثبات‬ ‫فعالی��ت دارند ازاین رو این بنگاه ها می توانن��د روی فناوری‪ ،‬دانش بنیان ها و بازار رقابت پذیری دنیا‬ ‫موفق عمل کرده و توسعه داشته باشند‪.‬وی با گالیه ادامه داد‪ :‬مگر می شود یک بنگاه در محیطی‬ ‫کار کند که مواد اولیه اش به دالیل مختلف مانند افزایش نرخ ارز و نوسانات ان فعالیت مستمر و‬ ‫رو به جلو داشته باشد؟ با این اتفاق شیرازه بنگاه اقتصادی به هم می ریزد زیرا باعث متزلزل شدن‬ ‫اهداف و برنامه های انها می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات مهم تر از قیمت‬ ‫رض��ا رضایی در پاس��خ به تاثیر ارز ارزان و گران ب��ر بنگاه تولیدی خود گفت‪:‬‬ ‫تولیدکننده خواهان ثبات اس��ت حتی اگر نرخ ارز باال تعیین ش��ود‪ .‬اگر هر دالر‬ ‫‪۱۰‬هزار تومان باشد اما به همراه ثبات تکلیف تولیدکننده روشن است و می داند‬ ‫ب��ا این نرخ ارز باید برنامه ریزی و هدف گذاری داش��ته باش��د‪ .‬وی تاکیدکرد‪ :‬در‬ ‫فضای ارام و باثبات باش��د بنگاه های اقتصادی می توانند نواور باشند و در بحث‬ ‫کیفیت و قیمت ها به نتیجه موردانتظار برسند‪ .‬به طور قطع فناوری در سطح باال‬ ‫انجام خواهد شد زیرا برنامه ریزی معنا پیدا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعادل در قیمت گذاری‬ ‫عبدالخالق��ی نیز در این باره عنوان کرد‪ :‬معتقدم نرخ ارز باید عددی باش��د که‬ ‫تولید چرخش داشته باشد‪ .‬اگر خیلی باال باشد تهدیدی برای سرمایه در گردش‬ ‫واحدهای صنعتی اس��ت‪ .‬بهترین شیوه انتخاب عددی است که ضمن سوداوری‬ ‫برای صادرکننده‪ ،‬انگیزه ای برای ادامه راه تولیدکننده باشد‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫تش��ویق بای��د به صادرکنندگان واقعی یارانه تعلق گی��رد و نباید تنها از وزنه ارز‬ ‫اس��تفاده ش��ود‪.‬این فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬نرخ ارز ب��رای تولیدکنندگان باید‬ ‫متعادل باشد و این عدد برای صادرکنندگان به اضافه عددی دیگر (یارانه) تعیین‬ ‫ش��ود؛ البته این گونه نباش��د که برای گرفتن این یارانه نیاز به امضا و تایید ده ها‬ ‫نفر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تصمیم گیری یکپارچه‬ ‫عبدالخالقی برای برون رفت از این وضعیت بروکراس��ی پیشنهاد کرد‪ :‬گروهی‬ ‫متش��کل از کارشناس��ان وزارتخانه‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬بازرگانی و‪ ...‬باشد که در یک‬ ‫جمع بندی برای صنعت تصمیم بگیرند درحالی که امروز تصمیم گیری ها به طور‬ ‫بخش��ی انجام می شود‪ .‬دستوری از س��وی نهادی ابالغ می شود و سازمانی دیگر‬ ‫ان را رد می کند زیرا معتقد اس��ت ش��یوه نامه های خود را دارد‪ .‬این شیوه رفتار‬ ‫باعث می ش��ود هر دستوری تا اجرا با موانع بسیاری روبه رو باشد‪.‬این تولیدکننده‬ ‫این روند را ضدتولید دانس��ت و گفت‪ :‬عملکردهای این چنینی تولید را از حرکت‬ ‫بازم��ی دارد ازاین رو باید از مدیریت های جزیره ای دوری کرد به طور نمونه دولت‬ ‫اعالم می کند جریمه مالیات را ببخشید اما سازمان مالیات و دارایی بخشنامه های‬ ‫خود را دارد و اعالم می کند تنها ‪ ۴۰‬یا ‪۶۰‬درصد را می بخشد‪ .‬عبدالخالقی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت زحمت می کش��د اما به ق��ول معروف با وج��ود این همه دوندگی و‬ ‫زحمت‪ ،‬گلزن واقعی وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹خرید با واسطه و بدون واسطه‬ ‫رضایی درب��اره تهیه ارز برای خرید مواد اولیه ای ک��ه در داخل تولید نداریم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬گاهی برای تامین مواد اولیه نیاز اس��ت از خارج وارد ش��ود اما تهیه ارز‬ ‫موردنیاز از دیگر مش��کالت تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬او توضیح داد‪ :‬در گذش��ته از‬ ‫صرافی ه��ا ارز را تهیه می کردیم و معامله با ‪ ۴‬کش��ور هن��د‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کره و چین‬ ‫ب��ا توجه به رایزنی های دولت ها با یکدیگر راحت تر انجام می ش��د زیرا انتقال ارز‬ ‫به معنای عموم ان مفهومی نداش��ت اما خرید از س��ایر کشورها با واسطه انجام‬ ‫می ش��د به طور نمونه ارز به دوب��ی می رفت و از انجا به اروپا منتقل می ش��د‪ .‬با‬ ‫ای��ن پیچ وخم ه��ا و تدابیر و ترفندهایی که داش��تیم مواد اولی��ه موردنیازمان را‬ ‫می خریدی��م‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش تر اگر قرار بود کاالیی از ترکیه وارد ش��ود قرارداد‬ ‫منعقد و با مراجعه به یک صرافی برای این معامله مبلغی تعیین و این کار بدون‬ ‫انتقال ارز انجام می ش��د اما امروز عنوان می شود باید ابتدا ثبت سفارش شود که‬ ‫این امر مشکالت خود دارد برای نمونه ممکن است یک قطعه گران کارخانه که‬ ‫‪۵۰‬هزار دالر ارزش دارد نیاز به تعویض داشته باشد و تا تولیدکننده روند کار را‬ ‫طی و قطعه مورد نظر را خریداری کند شاید یک تا ‪ ۲‬هفته زمان ببرد‪ .‬این امر‬ ‫باعث تعطیلی تولید ش��ده و مشکالت را بیش��تر می کند‪ .‬این تولیدکننده بزرگ‬ ‫کش��ور ادامه داد‪ :‬موضوع دیگر این است در کشورهایی که با ایران مراوده ندارند‬ ‫با واس��طه و دالل ها پول به مقصد منتقل می ش��ود که این امر به نوعی نرخ تمام‬ ‫شده را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین راهکار تثبیت نرخ ارز‬ ‫رضایی برای برون رفت از مش��کالت ارزی پیش��نهاد کرد‪ :‬نخست اگر بخواهیم‬ ‫برای صنعت و به ویژه قطعه با نرخ رقابتی تولید کنیم باید مواد اولیه موردنیاز در‬ ‫داخل تولید شود تا به ارز کمتری نیاز باشد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬نکته دیگر اینکه باید صادرات محقق ش��ود تا بتوانیم از منابع ارزی‬ ‫که از این راه نصیب کش��ور می ش��ود مش��کالت مالی خود را برطرف کنیم‪ .‬این‬ ‫فعال صنعت قطعه به س��ومین راهکار خود اش��اره کرد و گفت‪ :‬مهم ترین شیوه‬ ‫برای برون رفت از مش��کالت پایه ای تولی��د‪ ،‬برنامه ریزی درجهت تثبیت نرخ ارز‬ ‫است‪ .‬دولت باید با هر شیوه ای که کارشناسان اقتصادی کشور پیشنهاد می کنند‬ ‫برنامه ریزی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��اله حتی یک س��اله داش��ته باش��د و نرخ دالر با هر رقمی‬ ‫ثاب��ت بماند‪ .‬رضایی اظهارکرد‪ :‬به این ترتی��ب تولیدکننده با ان نرخ می تواند نرخ‬ ‫تمام شده را برای مصرف کننده محاسبه کند و تولید دارای بهره وری مورد انتظار‬ ‫باشد‪ .‬با تثبیت نرخ ارز ارامش به واحدهای تولیدی برمی گردد و تولیدکننده در‬ ‫فضایی با تنش کمتر به فعالیت خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ راهکارهای غیردالری‬ ‫اما محمود عبدالخالقی در این باره معتقد است اگر نرخ ارز بیش از این افزایش‬ ‫یابد این چند فعال صنعتی نیز تعطیل می ش��وند البته کسانی که صادرات دارند‬ ‫شاید به این مشکل دچار نشوند‪.‬‬ ‫او تاکیدکرد‪ :‬صادرکننده واقعی باید برای تالشش تشویق شود و جایزه بگیرد و‬ ‫اگر نرخ دالر را برای تشویق باال ببریم سرمایه در گردش سایر تولیدکنندگان را‬ ‫به خطر انداخته ایم ازاین رو برای تشویق صادرکننده باید از راهکارهای غیردالری‬ ‫اس��تفاده کنیم‪.‬این فعال صنعتی اظهارکرد‪ :‬اگر تولیدکننده منابع مالی داش��ته‬ ‫باش��د به طور قط��ع کارخانه خود را تعطیل نمی کند به ط��ور مثال امروز ‪ ۲۴‬نوه‬ ‫از دختر و پس��رهایی که در کارخانه من فعالیت داشتند‪ ،‬دارم که حاصل ازدواج‬ ‫انهاس��ت و این بسیار سخت اس��ت که بخواهم پدر و مادر این کودکان را بیکار‬ ‫کنم اما چاره ای جز این نداش��تم‪ .‬عبدالخالقی در پایان پیش��نهاد کرد‪ :‬نرخ دالر‬ ‫باید روی ‪۳‬هزار و ‪۵۰۰‬تومان ثابت بماند و تنها برای صادرکنندگان در این راستا‬ ‫جایزه ای جداگانه از سوی دولت تعیین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫«ه��ر دم از ای��ن ب��اغ ب��ری می رس��د» ضرب المثل مناس��ب ش��رایط امروز‬ ‫تولیدکنندگان داخلی اس��ت که در هر مرحله با مانعی جدید برای فعالیت خود‬ ‫روبه رو می شوند‪ .‬زمانی افزایش نرخ ارز باعث خوشحالی صادرکنندگان شد اما در‬ ‫ادامه انها نیز به مشکل برخوردند زیرا پس از مدتی برای تهیه مواد اولیه موردنیاز‬ ‫ناگزیر به خرید مواد اولیه با همان نرخ بودند‪ .‬در بحث نرخ ارز مناقشات بسیاری‬ ‫بین تولیدکنندگان وجود دارد که برخی معتقد به واقعی ش��دن ان حتی با نرخ‬ ‫‪۷‬هزار تومان هس��تند و برخی تعیین این عدد را باعث به زمین نشس��تن تولید‬ ‫می دانند‪ .‬این وظیفه کارشناس��ان اقتصادی هر کش��ور است که با براورد شرایط‬ ‫موجود در این باره چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫واگذاری در صنعت خودرو نیازمند بخش خصوصی واقعی‬ ‫حس�ن کریمی س�نجری کارش�ناس صنع�ت خودرو‪ :‬س��هم‬ ‫‪ ۲۰‬درص��دی و حتی کمتر دولت در ش��رکت های خودروس��از در حالی‬ ‫ب��ه چالش جدی تبدیل ش��ده و همه خواس��تار واگ��ذاری ان به بخش‬ ‫خصوصی هستند که تجربه سال های گذشته نشان می دهد شرکت های‬ ‫زیرمجموعه خودروسازان که مالکیت انها به شکلی در اختیار دولت بوده‪،‬‬ ‫واگذار ش��ده اما به دلیل تو در تو بودن این شرکت ها صاحبان اصلی انها‬ ‫همچنان خودروس��ازان هستند و در عمل شاهد خصوصی سازی واقعی‬ ‫این ش��رکت ها نبوده ایم‪ .‬بررسی روند خصوصی سازی در صنعت خودرو‬ ‫نش��ان می دهد که سهام واگذار شده خودروسازان به بخش خصوصی به‬ ‫در حال�ی مع�اون وزیر صنع�ت‪ ،‬معدن و تج�ارت از‬ ‫توافق برای بازنگری در استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫خودروی�ی ب�ا س�ازمان مل�ی اس�تاندارد خب�ر داده و‬ ‫تاکی�د ک�رده با این اقدام بخش�ی از این اس�تانداردها‬ ‫که به صورت اجباری تعریف ش�ده‪ ،‬اختیاری می ش�ود‬ ‫که س�ازمان ملی اس�تاندارد بر ادامه ای�ن روند اصرار‬ ‫داش�ته و نسبت به این مس�ئله واکنش نش�ان داده و‬ ‫اعلام کرده به هیچ عنوان قص�د کوتاه امدن ندارد‪ .‬به‬ ‫تازگی محس�ن صالحی نیا‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از توافق با س�ازمان ملی اس�تاندارد در تعدیل‬ ‫اس�تانداردهای هش�تادوپنج گانه خودرویی خبر داد و‬ ‫اعالم کرد‪ :‬قرار اس�ت در بخش استانداردهای اختیاری‬ ‫تع�ادل الزم ایجاد و ب�ه نوعی بازنگ�ری در این زمینه‬ ‫شود؛ مس�ئله ای که با مخالفت صریح نیره پیروزبخت‪،‬‬ ‫رئیس س�ازمان مل�ی اس�تاندارد ایران روبه رو ش�د و‬ ‫بی�ان کرد ب�ه دلیل اهمیت سلامت و ایمن�ی مردم از‬ ‫این موضوع عقب نش�ینی نخواهد کرد‪ .‬به گفته معاون‬ ‫وزی�ر صنعت‪ ،‬مع�دن و تجارت اعتراض خودروس�ازان‬ ‫مبنی ب�ر اس�تانداردهای هش�تادوپنج گانه خودرویی‬ ‫بر این اس�اس اس�ت که برخی از این اس�تانداردها در‬ ‫اروپا تشویقی اس�ت بنابراین با سازمان ملی استاندارد‬ ‫هماهنگ ش�ده ک�ه اس�تانداردهای مربوط ب�ه ایمنی‬ ‫معادل اخرین اس�تانداردهای روز باش�د اما قرار شده‬ ‫در زمین�ه اس�تانداردهای اختیاری تع�ادل ایجاد و به‬ ‫نوعی از اصطالح «بازنگری» اس�تفاده شود‪ .‬صالحی نیا‬ ‫تاکید کرده برخی اس�تانداردهای در نظر گرفته شامل‬ ‫اس�تانداردهای اختیاری اس�ت و ش�رایط اج�رای ان‬ ‫در اروپ�ا فراه�م نیس�ت بنابرای�ن با توجه به ش�رایط‬ ‫پیش امده بای�د بهینه عمل کنی�م و به خوبی می دانیم‬ ‫که س�ازمان هایی همچون اس�تاندارد و محیط زیس�ت‬ ‫ب�ر اجرای قوانی�ن تاکید دارند‪ .‬این اظه�ارات در حالی‬ ‫مطرح ش�ده که نی�ره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س�ازمان ملی‬ ‫اس�تاندارد ایران با بی�ان اینکه این س�ازمان همچنان‬ ‫ب�ر موضع خ�ود در زمان بن�دی اجرای اس�تانداردهای‬ ‫خودروی�ی تاکی�د دارد‪ ،‬اظهار کرده‪ :‬براس�اس مصوبه‬ ‫ش�ورای سیاس�ت گذاری خ�ودرو تم�ام واردکنندگان‬ ‫و تولیدکنن�دگان موظف ب�ه اجرای این اس�تانداردها‬ ‫براس�اس جدول زمان بندی اعالم شده ازسوی سازمان‬ ‫ملی استاندارد هس�تند‪ .‬وی با بیان اینکه سازمان ملی‬ ‫اس�تاندارد ایران مصمم به اجرای تمام اس�تانداردهای‬ ‫هش�تادوپنج گانه در جدول زمانی اعالم ش�ده اس�ت و‬ ‫به دلیل اهمیت سلامت و ایمنی م�ردم از این موضوع‬ ‫عقب نشینی نخواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان ملی استاندارد‬ ‫در اجرای اس�تانداردهای جدید به طور شفاف و مطابق‬ ‫برنامه اعالم شده عمل خواهد کرد و در نحوه اجرای این‬ ‫استانداردها با توجه به بسترهای موجود با خودروسازان‬ ‫همکاری می کند و از هریک از خودروسازان درخواست‬ ‫ش�ده برنامه اجرایی دقیق خ�ود را درباره نحوه اجرای‬ ‫این اس�تانداردها به این س�ازمان گزارش دهند‪ .‬رئیس‬ ‫س�ازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه از سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫(‪ ۲۰۱۴‬میالدی) تغییرات س�اختاری در اس�تانداردهای‬ ‫خودرویی اتحادیه اروپا انجام ش�د و براس�اس رویکرد‬ ‫جدید این اتحادیه‪ ،‬اس�تانداردهای مورد تایید سازمان‬ ‫مل�ل که جنب�ه فراگیرت�ر و س�ختگیرانه تری دارند به‬ ‫جای اس�تانداردهای خودرویی جاری در اتحادیه مورد‬ ‫پذی�رش قرار گرفت‪ ،‬خاطرنش�ان کرد‪ :‬مالک س�ازمان‬ ‫ملی اس�تاندارد همین اس�تانداردهای بین المللی است‬ ‫ک�ه در اتحادی�ه اروپا و بس�یاری از کش�ورهای دیگر‬ ‫پذیرش ش�ده و از س�ال ‪ ۱۳۹۳‬موضوع این تغییرات به‬ ‫خودروس�ازان اعالم و درباره برنام�ه زمانی اجرای این‬ ‫اس�تانداردها توافق شده که در شورای سیاست گذاری‬ ‫خ�ودرو ب�ا حض�ور وزی�ر صنعت‪ ،‬مع�دن و تج�ارت و‬ ‫نمایندگان خودروسازان در س�ال ‪ ۱۳۹۵‬مورد تصویب‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬به گفته پیروزبخت‪ ،‬درحال حاضر تمام‬ ‫خودروهای تولی�دی در اتحادیه اروپ�ا ملزم به رعایت‬ ‫این استانداردها هستند و با توجه به تغییرات شتابنده‬ ‫دنیای خودرو‪ ،‬در ایران نیز باید هرچه س�ریع تر امکان‬ ‫بومی س�ازی این فناوری های جدید فراهم شود و از این‬ ‫رهگذر نرخ تمام شده خودروها کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۳‬استاندارد اجباری بیشتر از اروپا‬ ‫این اظه�ارات در حالی مطرح ش�ده ک�ه گفت وگوی‬ ‫ویژه خبری سه شنبه ش�ب نیز به این موضوع اختصاص‬ ‫یاف�ت‪ .‬احمد نعمت بخ�ش‪ ،‬دبیر انجمن خودروس�ازان‬ ‫ب�ه نمایندگ�ی از خودروس�ازان در ای�ن برنام�ه ضمن‬ ‫اش�اره ب�ه اینکه ب�ا اج�رای اس�تانداردهای جدید ‪۱۳‬‬ ‫استاندارد بیش�تر از اروپا خواهیم داشت‪ ،‬گفت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۱۳‬اس�تاندارد از اول دی س�ال اینده در ایران اجباری‬ ‫می ش�ود و به دلیل اینکه در اروپا نیس�ت‪ ،‬خودروهای‬ ‫ما از اس�تانداردهای بیش�تری برخوردار خواهند بود و‬ ‫اگر این اس�تانداردها در ایران اجرا ش�ود خودروهایی‬ ‫شرکت های زیرمجموعه ایجاد شده انها بوده و به عبارت بهتر با وجود انکه‬ ‫براساس قانون تجارت‪ ،‬شرکتی خصوصی هستند اما در قیمومیت دولت‬ ‫مانده و با مدیریت تمام دولتی اداره می شوند‪ .‬نگاهی به روند واگذاری ها‬ ‫نشان می دهد که دلیل اصلی این روند را باید اصالح در شیوه واگذاری ها‬ ‫دانس��ت و دلیل دولت برای واگذار نکردن سهام خودروسازان این است‬ ‫که بخش خصوصی واقعی نسبت به خرید خودروسازان اقدام کند‪ .‬نکته‬ ‫مهم در واگذاری س��هام خودروسازان به بخش خصوصی نیز در اولویت‬ ‫بودن مدیریت در مقابل س��هام و واگذاری ان اس��ت بنابراین اگر دولت‬ ‫تمایلی برای واگذاری داش��ته باش��د روش های مختلفی برای ان وجود‬ ‫دارد‪ .‬هم اکنون اظهارنظرهای��ی با هدف تولید رقابتی در صنعت خودرو‬ ‫مطرح شده و ادغام و بزرگ شدن شرکت های خودروساز راهکاری برای‬ ‫تولید رقابتی عنوان شده؛ این در حالی است که خودروساز بزرگ داخلی‬ ‫نیز باید مسیر کوچک شدن را در پیش بگیرد‪ .‬به طور حتم نباید استراتژی‬ ‫واگذاری شرکت های خودروس��از همان استراتژی یکسانی باشد که در‬ ‫دنیا در حال انجام اس��ت زیرا تجربه نش��ان داده پیش از این شرکت های‬ ‫دولت��ی در امریکا فعال بودن��د که به دلیل بزرگ ب��ودن از لحاظ مالی و‬ ‫ساختاری امکان واگذاری انها وجود نداشته اما با تبدیل انها به ‪۷‬شرکت‬ ‫زیرمجموعه و شرکت های کوچک‪ ،‬کار واگذاری انجام شده است‪.‬‬ ‫‪ 19‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪9‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫استاندارد‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫فعاالن صنعت خودرو همزمان با باال گرفتن کشمکش ها برای اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه مطرح کردند‬ ‫هشدار برای توقف تولید یک میلیون خودرو‬ ‫از قبیل س�راتو‪ ،‬س�اندرو‪ ،‬ال ‪ ،۹۰‬پراید‪ ،‬پژو و سمند از رده‬ ‫خارج خواهد ش�د که این تع�داد بیش از‪۹۰۰‬ه�زار خودرو‬ ‫خواهد بود‪ .‬نعمت بخش گفت‪ :‬خودروسازان شرکت های بنز‬ ‫و رنو برای ما نامه نوش�ته اند که ‪ ۱۳‬مورد از اس�تانداردهای‬ ‫قیدش�ده در فهرست استانداردهای جهانی الزم و اجباری‬ ‫نیس�ت؛ در این ش�رایط چرا ما باید انه�ا را رعایت کنیم؟‬ ‫وی با بیان اینکه خودروهای خانواده پراید اس�تانداردهای‬ ‫االیندگی هوا را پاس می کند و به انها ایرادی وارد نیست‪،‬‬ ‫اظهار ک�رد‪ :‬چرا مردم ایران باید با درامد س�االنه کمتر از‬ ‫اروپایی ها از خودروهای پیشرفته بهره مند شوند؟ هنوز در‬ ‫ایران زیرساخت بسیاری از استانداردها فراهم نیست پس‬ ‫اجرای اجباری برخی از اس�تانداردها ه�م ضرورتی ندارد‪.‬‬ ‫نعمت بخ�ش اف�زود‪ :‬در حالی که درامد س�رانه ایرانیان ‪۵‬‬ ‫ت�ا ‪ ۶‬ه�زار دالر و در اروپا بیش از ‪ ۴۵‬هزار دالر اس�ت چرا‬ ‫باید استانداردهای خودرویی ایران از انها باالتر باشد؟ وی‬ ‫گفت‪ :‬در تمام دنیا استانداردهای جدید را برای خودروهای‬ ‫موج�ود در نظ�ر نمی گیرن�د و ای�ن اس�تانداردها ب�رای‬ ‫خودروه�ای جدید در نظر گرفته می ش�ود در حالی که در‬ ‫ایران اینگونه نیست‪ .‬نعمت بخش افزود‪ :‬در ‪ ۲‬سال گذشته‬ ‫شورای رقابت تنها ‪ ۵‬درصد افزایش نرخ برای خودروها در‬ ‫نظر گرفت در حالی که در همین مدت نرخ مس ‪ ۸۸‬درصد‪،‬‬ ‫فوالد ‪ ۶۶‬درصد‪ ،‬س�رب ‪ ۴۶‬درصد و پالس�تیک ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزای�ش یافت‪ .‬دبیر انجمن خودروس�ازان یاداورش�د‪ :‬در‬ ‫حالی که برای خودرو دیزلی اس�تاندارد یورو‪ ۴‬تکلیف شده‬ ‫که س�وخت مناسب ان وجود ندارد‪ .‬با این روند و تصمیمی‬ ‫که سازمان ملی استاندارد برای استاندارد خودروها گرفته‬ ‫تولید یک میلیون خودرو در کشور باید متوقف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹از اجرای استانداردها کوتاه نمی اییم‬ ‫پیم�ان پیرای�ش‪ ،‬مدیرکل نظ�ارت بر اجرای اس�تاندارد‬ ‫صنایع فلزی س�ازمان ملی استاندارد نیز به عنوان نماینده‬ ‫این سازمان در این برنامه بر اجرای این استانداردها از دی‬ ‫س�ال اینده تاکی�د و اظهار کرد‪ :‬اس�تانداردهایی که برای‬ ‫س�ال اینده اجباری خواهد بود از س�ال ‪ ۹۳‬مورد بررسی‬ ‫قرار گرفته و زمان بندی مش�خصی برای ان در نظر گرفته‬ ‫شده اس�ت چراکه در اروپا نیز اجرای استانداردها به زمان‬ ‫نیاز دارد‪ .‬او با تاکید بر اینکه نباید برای هر مشکلی نسخه‬ ‫بپیچیم و زمان اجرا کنار بکشیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این سازمان‬ ‫بر اجرای اس�تانداردهای خودروی�ی از اول دی ‪ ۹۷‬مصمم‬ ‫است و کوتاه نخواهد امد‪.‬‬ ‫پیرای�ش افزود‪ :‬از س�ال ‪ ۸۲‬س�ازمان ملی اس�تاندارد‪،‬‬ ‫اس�تانداردهای خودرویی را در حالی که هیچ زیرس�اختی‬ ‫وجود نداشت اجرایی کرد به طوری که درحال حاضر در ‪۷۰‬‬ ‫استاندارد خودرویی خودکفا شده ایم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با وجود‬ ‫پیشرفت هایی که در اس�تاندارد خودروها داشته ایم هنوز‬ ‫ازمون جاده ای پس از ‪ ۱۵‬سال به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۷۰۰‬هزار فرصت شغلی در معرض تهدید‬ ‫مازی�ار بیگل�و‪ ،‬دبی�ر انجم�ن س�ازندگان قطع�ات و‬ ‫مجموعه ه�ای خودرو نیز در ادامه این برنامه هش�دار داد‪:‬‬ ‫با اجرای اس�تانداردهای جدید خودرویی ‪ ۷۰۰‬هزار فرصت‬ ‫شغلی از بین خواهد رفت‪ .‬وی که به نمایندگی از قطعه سازان‬ ‫در این باره سخن می گفت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قطعه سازان امادگی‬ ‫س�اخت قطعات مناسب با استانداردهای جدید را دارند اما‬ ‫پیاده س�ازی اس�تانداردهای جدید برای هر خودرو به طور‬ ‫متوس�ط ‪ ۸‬میلیون توم�ان افزایش نرخ به هم�راه خواهد‬ ‫داش�ت‪ .‬وی با تاکی�د بر اینکه ب�رای ح�ذف خودروهایی‬ ‫همچون پراید و ‪ ۴۰۵‬از چرخه تولید نیاز به جایگزین است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر اس�تانداردهای جدید خ�ودرو از اول دی‬ ‫‪ ۹۷‬اجرایی ش�ود ش�اهد کاهش تولید خودرو خواهیم بود‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار فرصت ش�غلی در صنعت قطعه سازی خودرو از‬ ‫بین خواهد رفت‪ .‬بیگلو با اشاره به افزایش هزینه های تولید‬ ‫به واس�طه اجرای اس�تانداردهای جدید اظهار کرد‪ :‬شورای‬ ‫رقابت در حالی تنه�ا اجازه ‪ ۲۰۰‬هزار تومان افزایش نرخ را‬ ‫صادر می کند که مواد اولیه قطعه سازان تاکنون ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫افزای�ش نرخ را تجربه کرده و ن�رخ قطعات در قراردادهای‬ ‫قطعه س�ازان با خودروسازان متعلق به س�ال ‪ ۹۳‬است‪ .‬در‬ ‫این ش�رایط با اجرای اس�تانداردهای جدید چه کسی این‬ ‫تفاوت نرخ را پرداخت خواهد کرد؟‬ ‫‹ ‹زیرساخت ها فراهم نیست‬ ‫فربد زاوه‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو نیز در ادامه این برنامه‬ ‫در یک ارتباط تصویری با اش�اره به اهمیت باالی سالمت و‬ ‫ج�ان مردم به بحث محیط زیس�ت و مقابله ب�ا الودگی هوا‬ ‫و امنیت سرنش�ینان خودرو پرداخت و افزود‪ :‬در فهرست‬ ‫اس�تانداردهای اجباری به مواردی اش�اره شده که به هیچ‬ ‫عنوان زیرس�اخت ان در کش�ور وجود ن�دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ب�رای نمونه وجود گزینه شناس�ایی خطوط خیابان یکی از‬ ‫این استانداردهاس�ت در حالی که هنوز خط کشی منظمی‬ ‫در خیابان ها نداریم‪ ،‬چطور می توانیم در خودروهای داخلی‬ ‫گزینه شناسایی خطوط را اجباری بدانیم؟‬ ‫‹ ‹در اخر اینکه‪...‬‬ ‫بررس�ی رون�د اج�رای ف�از نخس�ت اس�تاندارهای‬ ‫هش�تادوپنج گانه نشان داد که این قانون تنها با هدف اجرا‬ ‫انجام شده بدون انکه ش�رایط و زیرساخت های ان فراهم‬ ‫شده باشد‪.‬‬ ‫توق�ف تولید ‪ ۲۵‬م�دل خودرو با اجرای فاز نخس�ت در‬ ‫شرایطی انجام شد که شماره گذاری این خودروها همچنان‬ ‫در حال اجراس�ت؛ با این ش�رایط باید منتظ�ر ماند و دید‬ ‫چه سرنوش�تی در انتظار اس�تانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫خودروی�ی ت�ا ابتدای دی س�ال اینده به عنوان فاز س�وم‬ ‫اجرای این اس�تانداردها خواهد بود؟ ایا درخواست وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این زمینه به س�رانجام می رسد‬ ‫یا س�ازمان ملی اس�تاندارد ای�ران از تصمیم خ�ود کوتاه‬ ‫خواهد امد؟‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪9‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫حمایت از مصرف کننده‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫قوانین داخلی نیاز به برجام دارد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‪/‬خبرنگار‪ :‬از چالش‪‎‬های پیش روی صنعت‬ ‫کش��ور از جمله صنعت قطعه نگاه به بازار داخل اس��ت‪ .‬نگاهی که‬ ‫محدویت‪‎‬های بس��یاری برای ای��ن صنعت به وج��ود اورده و ان را‬ ‫اس��یب‪‎‬پذیر کرده است‪ .‬به هر روی‪ ،‬بازار داخل گنجایش محدودی‬ ‫دارد و زمانی اشباع خواهد شد‪ .‬این در حالی است که برای صنعتی‬ ‫ش��دن و تولی��د انبوه با فناوری موجود الزم اس��ت ب��ازاری جدا از‬ ‫بازارهای داخل در اختیار داش��ت چراکه چنانچ��ه برنامه‪‎‬ای مدون‬ ‫برای صادرات محصوالت تدوین نشود‪ ،‬توسعه و رشد محقق نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬از سویی دیگر برجام برای صنعت کشور نیز هم فرصت و هم‬ ‫تهدید به شمار می رود‪ .‬فرصت به این لحاظ که با برداشتن تحریم‪‎‬ها‬ ‫انتظار این اس��ت که سرمایه‪‎‬گذاران خارجی ورود کنند و تهدید به‬ ‫ای��ن دلیل که محصوالت با توجه به چالش های دس��تورالعمل های‬ ‫قانونی مانند تعرفه‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬بهره های بانکی‪ ،‬ارزش افزوده و‪ ...‬رقابتی‬ ‫با مشابه خارجی نباشند‪ .‬در این شرایط این پرسش مطرح می شود‬ ‫که ایا برای این امر فکری از س��وی مدیران ش��ده اس��ت؟ حضور‬ ‫سرمایه گذاران منوط به تضمین س��رمایه و سوددهی انهاست حال‬ ‫باید دید با شرایط تولیدی که صنعت کشور دارد ایا این خواسته ها‬ ‫محقق خواهند شد؟ درحالی که مدیران انجمنی از جوینت ونچرهای‬ ‫‪۹۰‬درصدی قطعه سازان می گویند انجمن دیگر از تحقق ‪۱۰‬درصدی‬ ‫پیش بینی ها در این این امر خبر می دهند‪ .‬شواهد حاکی از ان است‬ ‫که تا رس��یدن به انچه انتظار اس��ت فاصله زی��ادی داریم‪ .‬یکی از‬ ‫موانع اصلی‪ ،‬فضای کس��ب وکار کش��ور بوده که تولی��د را با اعمال‬ ‫ش��اقه همراه کرده اس��ت‪ .‬درحالی که باید انرژی واحدهای صنعتی‬ ‫برای تولید صرف شود برای حواشی ان هزینه می شود‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫به ج��ای دغدغه تولید نگرانی چک های برگش��تی خود و دیگران و‬ ‫نی��ز ماموران مالیاتی را دارد که در جن��گ و گریز ایا رکود بازار را‬ ‫می توانند برای انها توجیه کنند‪.‬‬ ‫گزارش وضعیت حمایت حقوق مصرف کننده در صنعت قطعه نشان داد‬ ‫حرکت تولید برلبه تیـغ‬ ‫فهم دقیق حقوق مصرف کننده مس��تلزم این است که ابتدا از‬ ‫کاال و مصرف کننده تعریفی درست ارائه شود و در کنار ان ضمن‬ ‫شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف کننده‪ ،‬راهکارهای اصولی‬ ‫در جهت تحقق ان پیشنهاد شود‪.‬‬ ‫البت��ه در زنجی��ره تولی��د‪ ،‬تمام��ی تولیدکنن��دگان به نوعی‬ ‫مصرف کننده هس��تند و حمایتی که از مصرف کننده می ش��ود‪،‬‬ ‫حمای��ت از خ��ود تولیدکنن��ده نیز اس��ت‪ .‬س��راغ انجمن های‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور رفتیم که درباره این موضوع به همراهی و‬ ‫هم��کاری تمام زنجیره تولید برای تحق��ق حقوق مصرف کننده‬ ‫اش��اره شد و به وجود امدن مشکل در هر حلقه باعث خواهد شد‬ ‫تا حقوق دیگری ضایع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت قوز باال قوز‬ ‫مه��دی مطل��ب زاده‪ ،‬نایب رئی��س انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور درباره حمایت از حقوق‬ ‫مصرف کنندگان گفت‪ :‬اگر منظور از مصرف کننده فردی است که‬ ‫خودرو را خریده در ش��رایط کنونی با قیمت هایی که خودروساز‬ ‫برای محصوالت اعالم کرده که از س��وی نهاد دیگری (ش��ورای‬ ‫رقابت) تکلیف می ش��ود فعالیت ها را با چال��ش روبه رو می کند‪.‬‬ ‫در ای��ن وضعیت فعالیت ها صرفه اقتصادی ندارد‪ .‬در این راس��تا‬ ‫خودروس��از و قطعه س��از هر دو اس��یب دیده اند‪ .‬ام��ا زمانی که‬ ‫موضوع مصرف کننده نهایی باش��د وظیفه صنعتگر چیس��ت؟ او‬ ‫در این باره پاس��خ داد‪ :‬وضعیت و سختی کار به گونه ای است که‬ ‫حرکت صنعتگران روی لبه تیغ می ماند‪ .‬در این شرایط بسیاری‬ ‫از قطعه سازان واحدهای صنعتی خود را تعطیل کرده اند‪ .‬در چند‬ ‫س��ال اخیر شاهد تعطیلی ساالنه ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬واحد قطعه سازی‬ ‫بوده ایم و امار امس��ال نیز بیش��تر شده اس��ت‪ .‬موانع کسب وکار‬ ‫بسیار بوده و برای بس��یاری از صنعتگران امکان ادامه راه وجود‬ ‫ندارد‪.‬ای��ن فعال صنعت قطعه افزود‪ :‬در کش��ور گاهی جزیره ای‬ ‫عمل می شود‪ .‬وزارت امور اقتصادی و دارایی از یک طرف درصد‬ ‫مالیات ها را بدون دلیل منطقی افزایش می دهد و از سوی دیگر‬ ‫اگر مالیات طلب شده پرداخت نشود علی الراس محاسبه می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه عنوان کرد‪ :‬بنابراین از یک س��و این مشکالت مانع‬ ‫توس��عه تولید می ش��ود و از سوی دیگر خودروس��از نیز خود با‬ ‫مش��کالت مالی بس��یاری روبه رو اس��ت و نمی تواند هزینه های‬ ‫قطع��ات را به فعاالن این حوزه بپردازد‪ .‬مطلب زاده خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬چاره ای نمی ماند تا قطعه س��از برای گذر امورات خود وام با‬ ‫بهره های سنگین دریافت کند‪ .‬این باعث می شود تا زیان صنعت‬ ‫قطعه روز به روز بیش��تر ش��ود که کل این صنعت (قطعه ساز و‬ ‫خودروس��از) را محک��وم به فن��ا می کند‪.‬وی ادام��ه داد‪ :‬اما چون‬ ‫خودروساز دولتی اس��ت و حمایت های دولت را دارد‪ ،‬می توانند‬ ‫ادامه دهند و قطعه سازان چون خصوصی هستند ورشکست شده‬ ‫و ناگزیر به تعطیلی خواهند بود‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق تضعیف کننده حقوق‬ ‫مطل��ب زاده درباره حق��وق مصرف کنن��ده نهایی ب��ه قاچاق‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬قطعات قاچاق در ‪ ۲‬ش��کل س��ازمان یافته و‬ ‫غیرس��ازمان یافته انجام می ش��ود و محص��والت بی کیفیت وارد‬ ‫می ش��ود و در اختی��ار مصرف کننده قرار می گی��رد‪ .‬این قطعات‬ ‫دارای بس��ته بندی های ش��یک بوده و مصرف کننده که اطالعات‬ ‫فنی الزم را ندارد و تنها از این وس��یله نقلیه برای رفت وامدهای‬ ‫روزانه خود اس��تفاده می کند ممکن است با مشکل مواجه شود‪.‬‬ ‫اس��یب های مالی و جانی نیز از اتفاقات ناگواری است که منجر‬ ‫نمی ش��ود به طور جدی بتوان بررس��ی کرد قطع��ه ای که عامل‬ ‫تصادف ش��ده از س��وی قطعه س��از داخلی تهیه و س��اخته شده‬ ‫یا واردات��ی و قاچاق بوده اس��ت‪ .‬نایب رئی��س انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور ادامه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کننده در صنعت قطعه در اصل همان ‪۲‬‬ ‫عنصرکیفیت و ایمنی است‪ .‬اگر قطعه ساز با خودروساز همکاری‬ ‫داشته باشد به دلیل سیستم های کیفی که وجود دارد از چندین‬ ‫ازمون سخت در امر کیفیت باید بگذرد که بخشی در واحدهای‬ ‫صنعتی خود قطعه ساز انجام می شود و بخشی در خودروسازی و‬ ‫حتی ازمون هایی از س��وی شرکت هایی که در این راستا فعالیت‬ ‫دارند به انجام می رس��د اما پرسش این است که قطعات وارداتی‬ ‫به ویژه قاچاق کدام یک از این مراح��ل را می گذرانند‪.‬مطلب زاده‬ ‫تاکیدک��رد‪ :‬جلوگیری از قاچاق اصلی ترین بحث برای حمایت از‬ ‫حقوق مصرف کننده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت نهادهای انحصاری‬ ‫در این باره رئیس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی اظهار کرد‪:‬‬ ‫حمایت از حقوق مصرف کننده تعریف وسیعی دارد زیرا مسائلی‬ ‫چون قیمت‪ ،‬کیفیت‪ ،‬تعهد (خدمات پس از فروش) مطرح است‪.‬‬ ‫سازنده باید به تعهدات خود در قبال ادعایی که نسبت به فروش‬ ‫(خودروس��از یا بازار لوازم یدکی) دارد پایبند باش��د که ش��امل‬ ‫یک سلس��له تعه��دات و صداقت کاری بوده ک��ه تامین کننده یا‬ ‫فروشنده نسبت به خریدار دارد‪.‬محمدمهدی شکورزاده ادامه داد‪:‬‬ ‫طبیعی است قطعه سازان نیز باید در همین چارچوب عمل کنند‪.‬‬ ‫البته صنعتگرانی که طرف قراردادش��ان خودروسازان هستند تا‬ ‫ح��دود زیادی به این تعهدات ازنظر اس��تانداردها عمل می کنند‬ ‫و براس��اس ارزیابی هایی که خودروس��از نسبت به زنجیره تامین‬ ‫دارد رتبه بندی (گریدبندی) انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تمام این تعهدات ضروری است تا در شرایط اقتصادی امروز‬ ‫کشور دیده ش��ود و نباید انتظار تحقق استانداردهای کشورهای‬ ‫صنعتی را داشت ازاین رو معتقدم در جامعه ایران انچه قطعه ساز‬ ‫به خودروساز تعهد دارد به لحاظ قراردادی‪ ،‬خصوصیت تربیتی و‬ ‫اموزش��ی پایبند بوده زیرا الزم است س��رمایه گذاری تداوم پیدا‬ ‫کند و قطعه ساز بتواند استفاده و بهره از تولید خود داشته باشد؛‬ ‫در غیر این صورت به طور قطع بازار خود را از دس��ت خواهد داد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬بیش��تر قطعه سازانی که به خودروساز‬ ‫قطعه می دهند ب��رای حفظ‬ ‫بازار خود به تعهدات ش��ان باید عمل کنند‪.‬شکورزاده به وضعیت‬ ‫قطعه سازان نسبت به خودروسازان اشاره کرد و گفت‪ :‬نکته دیگر‬ ‫که گاهی از نظرها دور می ماند این اس��ت که تعهدات در بازاری‬ ‫رقابتی قابل انجام اس��ت زیرا قطعه ساز رقیب های بسیاری دارد‬ ‫و اگ��ر او نتواند به تعهدات خ��ود عمل کند تامین کننده دیگری‬ ‫جایگزین او می ش��ود‪ .‬وی به مشکل دیگر صنعتگران این حوزه‬ ‫پرداخت و ضمن انحصاری بودن بخشی از بازار اعالم کرد‪ :‬تامین‬ ‫مواد اولیه که جریان تولید به ان وابس��ته است بسیار انحصاری‬ ‫ب��وده و تامین کنندگانی مانند فوالدس��ازان‪ ،‬پتروش��یمی ها و‪...‬‬ ‫وقت��ی به تعه��دات خود عمل نکنند در یک زنجیره‪ ،‬قطعه س��از‬ ‫نیز نمی تواند به تعهدات خود (به لحاظ قیمت‪ ،‬کیفیت و تحویل‬ ‫به موقع) درست عمل کند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قطعه س��ازان خراس��ان رضوی ادامه داد‪ :‬یکی از‬ ‫بزرگترین مشکالت قطعه س��ازان تعهد نداشتن تامین کنندگان‬ ‫مواد اولیه است که به طور عمده شرکت های دولتی و شبه دولتی‬ ‫هس��تند‪ .‬زمانی ک��ه این نهادها نرخ فوالد و م��واد تولیدی خود‬ ‫را افزای��ش می دهند هن��وز محصول را تحویل ن��داده هزینه را‬ ‫به عن��وان پیش پرداخت طلب می کنند و تاکی��د دارند هزینه ها‬ ‫هن��گام تحویل باید به نرخ روز محاس��به ش��ود ضمن اینکه اگر‬ ‫کیفیت الزم را نداشت امکان برگشت نیست زیرا مواد اولیه الزم‬ ‫را برای تولید در اختیار نخواهند داشت‪ .‬درواقع این امر مشکالت‬ ‫را در تامی��ن مواد اولیه صنعت قطعه بیش��تر می کند چون این‬ ‫تامین کنندگان (مواد اولیه) انحصاری هستند‪.‬‬ ‫ش��کورزاده افزود‪ :‬همچنین در بحث فروش به دلیل انحصاری‬ ‫عمل کردن دولت به وس��یله ش��ورای رقابت‪ ،‬قیمت ها به ش��دت‬ ‫کنترل ش��ده و امکان قیمت گ��ذاری در ب��ازار ازاد وجود ندارد‬ ‫به این ترتیب قطعه ساز از هر دو سوی «خرید» و «فروش» دچار‬ ‫مش��کل شده است‪.‬او تاکید کرد‪ :‬این در حالی است که دولت یا‬ ‫ش��ورای رقابت بدون اینکه اعمال نظ��ری روی تامین مواد اولیه‬ ‫داش��ته باش��ند قیمت ها بی محابا باال می رود و هیچ حمایتی از‬ ‫مصرف کننده در این بخش نمی ش��ود‪ .‬این عوامل باعث می شود‬ ‫قطعه س��از از هر دو س��و در فشار باش��د و این فشار به طور قطع‬ ‫روی کیفیت و تعهداتش تاثیر مستقیم خواهد داشت‪ .‬شکورزاده‬ ‫افزود‪ :‬این امر در طول س��ال بارها ممکن اس��ت اتفاق بیفتد به‬ ‫دلیل عواملی که خارج از اختیارات قطعه ساز است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوسازی درجهت حمایت از مصرف کننده‬ ‫ام��ا انجمن ه��ا در این ب��اره چ��ه کرده اند و برنام��ه اینده‬ ‫انها چیس��ت؟ مطل��ب زاده درب��اره برنامه اینده‬ ‫انجمن های قطعه س��ازی برای ارائه‬ ‫خدم��ات پ��س از‬ ‫ف��روش بهتر ب��ه مصرف کننده نهایی گفت‪ :‬در ش��کل کالن اگر‬ ‫قطعه س��ازان هزینه ه��ا و مطالبات خود را دریاف��ت کنند برنامه‬ ‫این اس��ت که واحدهای صنعتی نوس��ازی شوند و خطوط تولید‬ ‫و تجهی��زات بهب��ود پیدا کن��د‪ .‬وی با گالیه گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫کنونی پول هایی که نزد خودروساز بلوکه شده و بهره های بانکی‬ ‫بس��یار باال که امکان گرفتن وام را نمی دهد سرمایه قطعه ساز را‬ ‫تهدید می کند درنتیجه ضروری است تسهیالت ارزان در اختیار‬ ‫تولیدکننده قرار گیرد تا بتواند این نوس��ازی را با شتاب بیشتری‬ ‫عملیات��ی کن��د‪ .‬نایب رئیس انجم��ن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه سازی کشور تاکید کرد‪ :‬قطعه ساز تنها نگاه به‬ ‫بازار داخل ندارد زیرا اگر صادرات نداشته باشد با این امار تولید‬ ‫خودرو و تنوع مدلی که در بازار وجود دارد نمی تواند باقی بماند‪.‬‬ ‫برای ماندگاری باید به بازارهای بین المللی وصل شد‪ .‬مطلب زاده‬ ‫در پایان اظهار کرد‪ :‬برای ورود به این بخش از بازار به تجهیزات‬ ‫جدید نیاز اس��ت‪ .‬البته امروز می توان تمام نیاز خودروسازی را با‬ ‫همین تجهیزات تامین کرد اما طبیعی است قیمت های تمام شده‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹موفقیت انجمن ها در اجرای برنامه ها‬ ‫در این زمینه ش��کورزاده توضی��ح داد‪ :‬انجمن ها قدرت اجرایی‬ ‫نداشته و با توجه به اساسنامه هایی که دارند یک سلسله کارهای‬ ‫ارش��ادی انجام می دهند‪ .‬کالس های اموزش��ی و س��مینارهایی‬ ‫ک��ه در راس��تای حمایت از مصرف کننده ب��رای افزایش کیفیت‬ ‫محصوالت و ارتقای س��طح استانداردهاس��ت برگزار می شود‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬در این چارچوب فعالیت ها به شکل مطلوب انجام می شود‬ ‫و این جلس��ات با حضور خودروس��ازان یا به طور مستقل ازسوی‬ ‫خود انجمن ها در حال برگزاری است بنابراین از برنامه های اینده‬ ‫برای س��ال ‪ ۹۷‬ادامه این کالس های اموزش��ی است‪ .‬شکورزاده‬ ‫در پایان س��خنان خود تاکی��د کرد‪ :‬در این زمین��ه با توجه به‬ ‫مس��ئولیت هایی که انجمن ها به عه��ده دارند موفق عمل‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫قطعه س��ازان در موقعیت خود نیز‬ ‫به نوعی مصرف کننده هستند‬ ‫و اگ��ر از حقوق انها‬ ‫حما ی��ت‬ ‫نشود این امر سلسله وار به سایر بخش ها نیز تسری پیدا می کند‬ ‫و چالش های��ی را در راس��تای حمایت از حق��وق مصرف کننده‬ ‫به وجود می اورد‪ .‬دیده ش��دن حقوق مصرف کننده از س��ویی و‬ ‫فراموش کردن حقوق سایر حلقه ها از سوی دیگر باعث می شود‬ ‫نه تنها مش��کالت رفع نش��ده بلکه پیچیده تر شود‪ .‬از برنامه های‬ ‫این��ده صنعت قطع��ه درجهت حمایت از حق��وق مصرف کننده‬ ‫نوس��ازی خطوط برای ارتقای کیفیت و سطح استانداردهاست‬ ‫اما این مس��ئله در صورتی محقق می ش��ود ک��ه حقوق او نیز‬ ‫دیده شود‪.‬رعایت اخالق حرفه ای در فرایندهای تولیدی به‬ ‫بررسی میزان رعایت ابعاد و مسائل اخالقی در سیستم های‬ ‫تولیدی برای رضایتمندی مشتری می پردازد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬در سیستم های تولیدی عالوه بر توجه به بهبود‬ ‫بهره وری‪ ،‬عملکرد انه��ا در زمینه رعایت اخالقیات‬ ‫نیز از موضوع های مهم دیگر است‪ .‬برای حمایت‬ ‫از مصرف کننده مانند دیگر مس��ائل اقتصادی‬ ‫باید روندی اصولی و س��ازوکاری متناس��ب‬ ‫ب��ا اه��داف تعیین ش��ده در نظ��ر گرفته‬ ‫ش��ود تا به این ترتی��ب نقش متقابل‬ ‫مصرف کننده و تولیدکننده هر دو‬ ‫به درستی تعریف شود‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫تولید خودروهای برقی نیازمند اعمال مشوق‬ ‫فریدون احمدی ‪ -‬نایب رئیس کمیس�یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش�ورای اسالمی‪ :‬االیندگی ش��هرهای ایران از یک سو و‬ ‫قوانین موج��ود در بودجه از محل صرفه جویی در مصرف س��وخت‬ ‫از سوی دیگر مش��وقی برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی در‬ ‫کشور به ش��مار می رود اما درحال حاضر نه تنها کسی به فکر تولید‬ ‫این دسته از خودروها و حمایت از انها نیست بلکه اقدام جدید دولت‬ ‫نی��ز با هدف افزایش تعرفه واردات خودرو‪ ،‬تولید خودروهای نس��ل‬ ‫جدید را ب��ا ابهام همراه کرده اس��ت‪ .‬درحال حاضر به دلیل مصرف‬ ‫س��وخت های فسیلی از یک س��و و اهمیت محیط زیست و االیندگی‬ ‫هوا از س��وی دیگر‪ ،‬تولید خودروهای برقی به یک نیاز اساسی برای‬ ‫کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬به طور قطع با توجه به ش��رایط کشور‬ ‫به ویژه الودگی کالنش��هرها و حرکت کلی که در این زمینه در دنیا‬ ‫انجام ش��ده نیازمند تولید و فعالیت گسترده تر در عرضه خودروهای‬ ‫برقی در کش��ور هستیم اما در این میان ایجاد زیرساخت های تولید‬ ‫خودروهای برقی از جمله ضرورت ها در این مسیر شناخته می شود‪.‬‬ ‫تولی��د و عرضه خودروه��ای برقی به لحاظ نرخ ب��االی باتری گران‬ ‫تمام می ش��ود که این امر نیازمند کمک و حمایت درس��ت اس��ت‬ ‫هرچند در قوانین بودجه ساالنه این حمایت ها تاحدودی دیده شده‬ ‫اما تاکنون کس��ی نتوانسته از تسهیالت و مشوق ها استفاده درستی‬ ‫کند و کس��انی که با همکاری شرکای خارجی در تالش برای تولید‬ ‫این دس��ته از خودروها بودند نیز با وزارت نفت و سازمان های مرتبط‬ ‫درگیرند تا برای تولید این خودروها قرارداد یا موافقتنامه ای بگیرند‬ ‫ت��ا از محل یارانه ها تس��هیالتی دریافت کنند که در نهایت منجر به‬ ‫کاهش نرخ تولیدات انها ش��ود‪ .‬هم اکنون به دلیل مشکالت بودجه‬ ‫اقدامی در زمینه توس��عه خودروهای برقی نشده و زمانی توسعه این‬ ‫خودروها در دس��تور کار قرار می گیرد که ش��رایط اضطراری شده و‬ ‫باید زودتر از اینها اقدام به تولید خودروها می شد‪.‬‬ ‫‪ 19‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪9‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫نشست های تخصصی‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫توسعه‪ ،‬هدف هم اندیشی های خودرویی و قطعه ای‬ ‫تحوالت صنعت خودرو باعث شده برای ادامه فعالیت ها صنعتگران مرتبط با برگزاری همایش و نشست های ‪ B۲B‬به هم اندیشی و همگرایی بیشتر با یکدیگر بپردازند‪.‬‬ ‫در این راس�تا انجمن س�ازندگان قطعه‪ ،‬ماش�ین و مجموعه های صنعتی و خودرو تبریز با نزدیک به ‪ ۴۰۰‬قطعه ساز و ماشین س�از در گردهمایی با حضور صنعتگران و مدیران‬ ‫دست اندرکار کشوری زمینه توسعه این همکاری ها را بین خریداران و تولیدکنندگان فراهم کرد تا دو طرف به تبادل نظر بپردازند‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور‪،‬‬ ‫یکی از ش��رکت کنندگان این گردهمایی بود که درباره س��خنان مطرح ش��ده در‬ ‫این هم اندیش��ی گفت‪ :‬یکی از برنامه های همایش‪ ،‬برگزاری نشس��ت های ‪B۲B‬‬ ‫بی��ن صنعتگران بود ک��ه افراد به مذاکره پیرامون مس��ائل این صنعت پرداختند‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش درباره محور س��خنان خود نیز به چالش های صنعت قطعه‬ ‫کش��ور اشاره کرد و گفت‪ :‬مسئله نخس��ت میزان داخلی سازی خودروهای جدید‬ ‫ش��رکت های پژو و رنو است که اگر با حجم داخلی سازی پایین اغاز شود صنعت‬ ‫قطعه کشور دچار اسیب بسیاری می شود بنابراین پیشنهاد شد روند بومی سازی‬ ‫این خودروها با ‪۴۰‬درصد اغاز شود و به ‪۸۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنین برای تحقق این امر الزم اس��ت میزان تعرفه ها بهبود‬ ‫یابد‪ .‬به این شکل که ‪۳۰‬درصد ساخت داخل‪ ،‬واردات قطعات به شکل سی کی دی‬ ‫معادل خود تعرفه واردات س��ی بی یو باشد‪ .‬داخلی سازی ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬درصدی تعرفه‬ ‫باقی قطعات موردنیاز با ‪۴۰‬درصد باشد و از ‪ ۵۰‬تا ‪۸۰‬درصد ساخت داخل معادل‬ ‫‪۳۲‬درصد تعیین شود‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬همچنین داخلی س��ازی بیش از ‪۸۰‬درصدی ب��ا ‪۲۰‬درصد حق تعرفه‬ ‫تعریف ش��ود تا به این ترتیب صنعتگران داخلی تش��ویق ب��ه تولید و نیز خرید از‬ ‫محص��والت داخلی ش��وند‪ .‬رئیس انجمن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کش��ور تاکیدکرد‪ :‬تحقق چنین امری باعث می شود قطعات موردنیاز‬ ‫که تولید داخل ندارد با درصد کمتری وارد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استانداردهای تعیین شده و دغدغه ها‬ ‫نجفی منش به موضوع دیگر مطرح ش��ده در این هم اندیشی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫استانداردها دغدغه دیگر صنعتگران بود که به ان پرداخته شد‪ .‬اگر استانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه به طور قطعی عملی شود از انجا که صنعت خودرو داخلی هنوز‬ ‫امادگ��ی الزم را ن��دارد باعث توقف قطعه س��ازی خواهد ش��د که بر این اس��اس‬ ‫پیشنهاد شد اجرایی ش��دن این موضوع با روندی باشد که خودروهای قدیمی با‬ ‫ورود خودروهای جدید به مرور از خط تولید خارج ش��وند تا صنعت قطعه اسیب‬ ‫جدی نبیند‪.‬‬ ‫او تصریح ک��رد‪ :‬با اجرایی ش��دن این طرح حدود ی��ک میلیون خودرو در حال‬ ‫تولید از رده خارج به شمار می روند که باید تولید انها متوقف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتبارات بانکی و قیمت گذاری دستوری‬ ‫نجفی منش به ادامه پرداخت مطالبات قطعه س��ازان اشاره کرد و گفت‪ :‬پرداخت‬ ‫پایان س��ال خودروس��ازان به قطعه س��ازان از دیگر محورهای این گردهمایی بود‪.‬‬ ‫درخواس��ت شد در این باره خودروسازان‪ ،‬قطعه س��ازان را همراهی کنند‪ .‬این فعال‬ ‫صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬امروز با توجه به اینکه نسبت به ‪ ۲‬سال پیش میزان گردش‬ ‫مالی صنعت خودرو دو برابر ش��ده اما همچنان حجم اعتبارات افزایش نیافته است‪.‬‬ ‫فروش خودرو امروز دو برابر شده اما سطح اعتبارات بانکی تغییر نکرده و قطعه ساز‬ ‫هن��گام مراجعه به بانک با همان میزان اعتبارات گذش��ته روبه رو می ش��ود‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین مس��ئله امروز صنعت خودرو و قطعه نرخ محصوالت اس��ت زیرا با توجه‬ ‫ب��ه افزایش دس��تمزدها‪ ،‬نرخ ارز و نیز نرخ مواد اولیه تولی��د داخل باید در این باره‬ ‫چاره اندیشی شود‪ .‬اگر نرخ قطعات با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه تغییر نداشته‬ ‫باش��د قطعه سازان بسیاری متضرر می ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته چون نرخ محصوالت‬ ‫خودروسازان از سوی شورای رقابت تعیین می شود انها نمی توانند افزایش قیمت ها‬ ‫را بالفاصله اعمال کنند بنابراین پیشنهاد شد مسئله قیمت گذاری از سوی شورای‬ ‫رقابت خارج شود تا تولید با دغدغه کمتری دنبال شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه موردنیاز صنعت قطعه‬ ‫رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور به توسعه‬ ‫صنع��ت قطعه داخل پرداخ��ت و گفت‪ :‬محور دیگر مطرح ش��ده در این همایش‬ ‫توس��عه صنعت قطعه بود که عنوان شد نیاز به ‪ ۳‬میلیارد دالر و ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بودجه برای نوسازی و به سازی ماشین االت و تجهیزات سخت افزاری است‪.‬‬ ‫نجفی منش در ادامه تاکیدکرد‪ :‬ب��ا این تحوالت واحدهای صنعتی امادگی کامل‬ ‫را برای همراهی با خودروس��ازان در داخلی سازی مدل های جدید خواهند داشت‬ ‫ضمن انکه صادرات و رس��یدن به عدد پیش بینی ش��ده ب��رای افق ‪ ۱۴۰۴‬فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ مذاکره خریداران و تولیدکنندگان‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعه‪ ،‬ماش��ین و مجموعه های صنعتی و‬ ‫خودرو تبریز درباره جمع بندی این هم اندیش��ی گفت‪ :‬خریداران و تامین کنندگان‬ ‫قطعات بدون واسطه به گفت وگو پرداخته و نظرات خود را اعالم کردند‪ .‬سیدجالل‬ ‫موس��وی خطیبی در ادامه به کارگاه های اموزش��ی در ح��ال برگزاری این صنعت‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬یکی از عملکردهای صنعت قطعه کش��ور همکاری نرم افزاری‬ ‫قطعه س��ازان داخلی و همتایان بین المللی انهاس��ت که در این راس��تا می توان به‬ ‫دوره های اموزش��ی صنعت قطعه کش��ور اش��اره کرد‪ .‬ایران و اتریش برای ارتقای‬ ‫دانش فنی قطعه س��ازان ایرانی همکاری خود را از ابتدای س��ال اغاز کرده اند‪ .‬دو‬ ‫دوره این کارگاه های اموزش��ی در ش��هریور و اذر امس��ال به مدت ‪ ۳‬روز برگزار‬ ‫شده اس��ت‪ .‬نخست کارشناسان اتریش��ی به تبریز سفر‬ ‫کردن��د و کالس ‪ ۳‬روزه ای در ای��ران برگ��زار ش��د و‬ ‫دومی��ن دوره در وین بود که قطعه س��ازان ایرانی در‬ ‫این موسس��ه درب��اره نحوه ارتباط گی��ری مذاکراتی‬ ‫انجام دادند‪ .‬در این ‪ ۳‬روز مدیران پیش��ین تحقیق‬ ‫و توسعه خودروس��ازانی مانند مرسدس بنز حضور‬ ‫داش��تند و از تجربه های خود در این حوزه گفتند‬ ‫و اعالم کردند برای ارتباط گیری صنعتگران ایرانی‬ ‫بای��د چه ظرفیت هایی را در خ��ود به وجود اورند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این همکاری بین دو کشور از طریق‬ ‫شورای عالی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری (عتف) ایران‬ ‫و موسس��ه اای تی (‪ ) AIT‬اتریش که موسسه ای‬ ‫فن��اوری اس��ت پیگیری ش��ده و به امضا رس��یده‬ ‫است‪ .‬موس��وی خطیبی در ادامه سخنان خود گفت‪:‬‬ ‫بح��ث اصلی ای��ن گردهمایی در تبری��ز ایجاد تعامل‬ ‫خریداران قطعات خودرو و تولیدکنندگان داخلی بود‪.‬‬ ‫ه��دف این بود ش��رکت هایی که بخش��ی از نیاز خود را‬ ‫از بازار بین الملل به ویژه چین تامین می کنند با اش��نایی‬ ‫توانمندی های داخلی از ظرفیت داخل استفاده کنند‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعه‪ ،‬ماشین و مجموعه های‬ ‫صنعتی و خودرو تبریز به حضور خودروس��ازان و قطعه س��ازان‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬به این ترتیب زمینه همکاری ها مس��تحکم تر و‬ ‫تعامالت وارد مرحله جدی تری ش��د‪ .‬هدف افزایش سهم قطعه سازان‬ ‫داخل��ی از بازار داخل و کاه��ش حجم واردات قطع��ات خارجی بود که‬ ‫نتیجه در اینده ای نزدیک قابل مش��اهده اس��ت‪ .‬موس��وی خطیبی در پایان‬ ‫اظهار امیدواری کرد این هم اندیش��ی ها ادامه یابد و خریداران و تامین کنندگان‬ ‫در فضایی دوستانه با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫تم��ام تالش ها ب��رای حرکت رو به جل��وی صنعت خودرو ادام��ه دارد و برای‬ ‫رس��یدن به این هدف خودروس��ازان با محور ق��رار دادن همایش صنعت خودرو‬ ‫امس��ال به زنجیره تامین و قطعه س��ازان نیز با برگزاری هم اندیشی هایی با حضور‬ ‫خودروسازان در حال گام برداشتن به سوی همکاری های بیشتر هستند‪.‬‬ ‫میز گرد‬ ‫در میزگردی با حضور اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت مطرح شد‬ ‫صنعت موتورس��یکلت در ش��رایطی است که برای‬ ‫س��اماندهی به همدلی و همراهی مدیریت های دولتی‬ ‫نی��از دارد‪ .‬بازار رنگارن��گ و متنوع موتورس��یکلت با‬ ‫تیراژه��ای بس��یار پایین ‪۲‬هزار دس��تگاه ضمن اینکه‬ ‫داخلی سازی ان را با چالش روبه رو کرده مصرف کننده‬ ‫را دچار دردس��رهای بسیار کرده اس��ت زیرا در بحث‬ ‫خدم��ات پس از فروش انه��ا تضمینی وجود ندارد‪ .‬در‬ ‫میزگردی با حضور هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫مجموعه قطعات موتورس��یکلت این مسائل پیگیری‬ ‫شد که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €در گفت وگ�و با س�ازندگان موتورس�یکلت‬ ‫اعلام کردند تولید این وس�یله نقلی�ه با کمتر‬ ‫از ‪۶۰‬درص�د در حال انجام اس�ت زی�را قطعات‬ ‫موردنیاز در داخل تولید نمی ش�ود و توانمندی‬ ‫ان وجود ندارد‪ .‬ایا توانمندی به لحاظ فناوری در‬ ‫قطعه سازان موتورسیکلت داخلی وجود ندارد؟‬ ‫ی��داهلل حاج غف��اری‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورس��یکلت‪ :‬این‬ ‫س��خن نمی تواند درست باشد و به طور قطع توانمندی‬ ‫در داخ��ل وجود دارد‪ .‬کس��انی که مدعی این س��خن‬ ‫هستند باید پاسخ دهند ایا صنعت قطعه را مورد ازمون‬ ‫ق��رار داده ان��د و قطعاتی س��فارش داده و پس از زمان‬ ‫تعیین ش��ده صنعتگر قادر به تولید و تحویل ان نبوده‬ ‫اس��ت؟ به طور نمونه در ‪ ۳‬ماه گذشته شرکت ما تنها ‪۳‬‬ ‫نوع شاسی ساخته است‪ .‬اگر هر سازنده موتورسیکلت‬ ‫به قطعه ساز داخلی مراجعه کند و قطعه ای را سفارش‬ ‫دهد مطمئن باش��د ب��ا دادن فرص��ت می تواند قطعه‬ ‫موردنظر را تحویل بگیرد‪ .‬منطقی نیس��ت بدون دادن‬ ‫پیش��نهاد ساخت‪ ،‬حکم کلی صادر کرد‪.‬حتی این خود‬ ‫قطعه ساز بوده که سراغ موتورسیکلت ساز رفته و اعالم‬ ‫کرده می تواند این قطعات را بس��ازد‪ .‬پیشنهاد می شود‬ ‫س��رمایه گذاری برای قالب سازی و ساخت با قطعه ساز‬ ‫باش��د اما تولیدکننده موتورسیکلت تنها تضمین کند‬ ‫محص��ول را می خرد‪ .‬حتی با تم��ام همکاری هایی که‬ ‫قطعه سازان دارند سازندگان با تامین کنندگان داخلی‬ ‫همکاری ندارند‪.‬‬ ‫€ €عنوان ش�د امکان س�اخت در داخل وجود‬ ‫دارد‪ .‬ایا به لحاظ ن�رخ نیز صنعتگران می توانند‬ ‫با نرخ رقابتی قطعات را تولید و عرضه کنند؟‬ ‫حبی��ب اهلل محم��ودان‪ ،‬نایب رئی��س هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت‪:‬‬ ‫موضوع اصلی در صنعت موتورس��یکلت ایران مربوط‬ ‫به گسس��تی است که بین قطعه س��از و موتورسیکل ‬ ‫ت‬ ‫س��از وجود دارد‪ .‬همیش��ه قطعه س��از عنوان می کند‬ ‫به دنب��ال روابط سیس��تماتیک اس��ت؛ هم��کاری که‬ ‫در تم��ام دنی��ا به همین ش��کل بی��ن تولیدکنندگان‬ ‫مرتبط یک صنعت وجود دارد‪ .‬ش��رکت های س��ازنده‬ ‫قطعات��ی را مونتاژ می کنند که تع��داد زیادی از انها را‬ ‫کارخانه های زیرمجموعه ش��ان تامین کرده اند ضمن‬ ‫انکه مس��ئول قطعه خود نیز هستند‪ .‬اگر می بینیم که‬ ‫شرکتی مانند بنز به دلیل مشکالت‪ ،‬تمام محصوالتش‬ ‫را در دوره ای جم��ع می کن��د ای��ن کار را درواقع خود‬ ‫خودروس��از نکرده بلکه زنجیره تامینش مسئولیت ان‬ ‫را پذیرفته اس��ت‪.‬باید در تعامل مانند خوش��ه صنعتی‬ ‫عمل کرد زیرا هر واحد مس��ئولیت بخش��ی را به عهده‬ ‫دارد‪ .‬ت��وان و ظرفیت تولی��د در ایران خیلی متفاوت با‬ ‫هند و چین نیس��ت‪ .‬در کش��ور همان گونه قالب سازی‬ ‫می ش��ود که چینی ها و هندی ها دارند‪ .‬البته به لحاظ‬ ‫کمیت ش��اید کمبودهایی وجود داش��ته باشد به طور‬ ‫نمونه ما سی ان س��ی ‪ ۲‬دس��تگاه داش��ته باشیم و انها‬ ‫‪ ۴۰‬دس��تگاه اما مدل این ماشین ها و نحوه قالب سازی‬ ‫و کیفیت قطعات نیز یکس��ان اس��ت‪.‬طبیعی است هر‬ ‫خودرو یا موتورسیکلت که در کشوری قرار است مونتاژ‬ ‫یا ساخته ش��ود با مدیریت قطعات ان از داخل تحویل‬ ‫گرفته ش��ود‪ .‬صنعتی که از توانمندی داخلی استفاده‬ ‫نکند‪ ،‬نمی تواند به خودکفایی برس��د‪ .‬برخی به دنبال‬ ‫این هس��تند که بگویند مزیت ساخت در کشور وجود‬ ‫ندارد تا موتورس��یکلت را به شکل سی بی یو وارد کنند‪.‬‬ ‫اگر خودروس��از یا موتورسیکلت سازی در کشور وجود‬ ‫دارد باید قطعه س��ازی نیز داش��ته باش��یم‪ .‬در صنعت‬ ‫خودرو این امر وجود دارد اما در صنعت موتورسیکلت‬ ‫چنین نیست‪ .‬خودروس��ازان بزرگ کشور مانند گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو و ش��رکت س��ایپا دارای زنجیره‬ ‫تامین بزرگی بوده که خال ان در صنعت موتورسیکلت‬ ‫مش��هود است‪.‬از س��وی دیگر ایا تنوعی که در صنعت‬ ‫موتورسیکلت به لحاظ مدل وجود دارد ضروری است؟‬ ‫اگر بخواهیم به سوی داخلی سازی این حجم از قطعات‬ ‫متنوع برویم ایا برای کشور اقتصادی است؟ همچنین‬ ‫برخ��ی از این کااله��ا تنها ‪۲‬هزار تی��راژ دارد؛ ایا برای‬ ‫این عدد می توان استاندارد گرفت؟ روند منطقی برای‬ ‫تولید موتورس��یکلت در کشور وجود ندارد‪ .‬امیدواریم‬ ‫روزی برای س��ازندگان موتورس��یکلت ج��ا بیفتد که‬ ‫قطعه سازی استخوان بندی تولید انهاست‪.‬‬ ‫معتق��دم تنوع در تولید یک اش��تباه با وضعیت بازار‬ ‫خال مدیریتی در صنعت موتورسیکلت‬ ‫فعلی کش��ور است و به نوعی ضدتولید به شمار می رود‪.‬‬ ‫باید محصوالتی وارد کش��ور شود که سابقه تولید پیدا‬ ‫کند و شناس��نامه دار شود‪ .‬این امر به طور قطع به سود‬ ‫مصرف کننده نیز اس��ت و قطعه س��از داخلی مسئول‬ ‫قطع��ه ای خواه��د بود ک��ه می س��ازد درحالی که این‬ ‫مس��ئله زمانی که محصول از کشوری مانند چین وارد‬ ‫می شود‪ ،‬نمی تواند صدق کند‪.‬‬ ‫درواقع این سیاس��ت ش��رکت های چینی است که‬ ‫تن��وع تولید را در بازار کش��وری رواج دهن��د تا از این‬ ‫طریق بازارش��ان توس��عه یابد‪ .‬برای چین که به ‪۲۰۰‬‬ ‫کش��ور دنیا صادرات دارد تنوع صرف��ه اقتصادی دارد‬ ‫اما برای کش��ورهایی با بازار کوچک مانند ایران توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد به طور نمونه شرکت چینی می شناسم‬ ‫که پیش��نهاد می ده��د اگر ‪۲‬هزار انجی��ن از مدلی که‬ ‫می گوید خریده ش��ود ‪۲۰‬درصد تخفیف می دهد‪ .‬انها‬ ‫تنوع را به بازار مصرف س��ایر کشورها تحمیل می کنند‬ ‫تا بازارش��ان را در دست داشته باشند درحالی که ما در‬ ‫کشور سیاست ویژه ای برای تولید و بازار خود نداریم‪.‬‬ ‫€ €عن�وان ش�د تن�وع محص�والت باالس�ت‬ ‫ازاین رو داخلی س�ازی قطعات توجیه اقتصادی‬ ‫ندارد‪ .‬یکی از طرح هایی که یکی از قطعه سازان‬ ‫خودروی�ی پیش�نهاد داده واردات قطع�ات‬ ‫محصوالت�ی اس�ت که ب�ا تی�راژ پایی�ن تولید‬ ‫می ش�وند و در ادام�ه متعهد می ش�وند به مرور‬ ‫با افزای�ش تیراژ‪ ،‬قطعات را نی�ز در زمانی معین‬ ‫بومی س�ازی کنند‪ .‬فکر می کنید چنین طراحی‬ ‫نیز برای صنعت موتورسیکلت قابل اجراست؟‬ ‫ماش��ااهلل قاس��می نژاد‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان مجموعه قطعات موتورسیکلت‪ :‬مسائل‬ ‫صنع��ت خودرو و موتورس��یکلت با اینکه از یک جنس‬ ‫هس��تند و هر دو به عنوان وسیله نقلیه به شمار می روند‬ ‫قابل قیاس نیس��ت به طور نمونه صنعت موتورسیکلت‬ ‫خصوصی اس��ت و خودرو دولتی‪ .‬به همان نس��بت نیز‬ ‫شرایط قطعه س��ازان خودرو با موتورسیکلت متفاوت‬ ‫می شود‪ .‬تمام پیمانکاران قرارداد خودرویی مواد اولیه‬ ‫موردنیازش��ان (فوالدی‪ ،‬پی وی سی‪ ،‬الومینیومی و‪)...‬‬ ‫را کارخانه خریدار تهیه می کند و در اختیارش��ان قرار‬ ‫می دهد اما درباره صنعت موتورسیکلت می توان گفت‬ ‫صاحبی ندارد‪.‬‬ ‫در ‪ ۲‬سال گذشته که مسئله ممنوعیت کاربراتوری‬ ‫پی��ش امد موتورس��یکلت طرح هوندای��ی که به طور‬ ‫تقریبی بومی سازی ش��ده بود حدود ‪ ۳‬دهه زمان برد‪.‬‬ ‫اگر عمر موتورسیکلت را ‪ ۱۰‬سال در نظر بگیریم برای‬ ‫برنامه ریزی تولید و بومی سازی ان منطقی است ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫مدل انتخاب و داخلی سازی انها اغاز شود اما این هدف‬ ‫با ‪ ۱۰‬مدل ممکن نیست‪.‬امروز انواع موتورسیکلت های‬ ‫بنزینی و برقی ش��اید در حد نمونه هایی وارد شود و به‬ ‫فروش برسد و س��پس خدمات پس از فروش و رعایت‬ ‫حقوق مصرف کننده با چالش روبه رو می شود‪.‬طبیعی‬ ‫اس��ت که نخست مدلی با تیراژ ‪ ۳۰‬تا ‪۵۰‬هزار اغاز شود‬ ‫و سپس سراغ قطعه سازان برای ساخت قطعات بروند‪.‬‬ ‫حاج غفاری عنوان کرد‪ :‬قطعه س��ازان این صنعت حتی‬ ‫هزینه قالب س��ازی را خود متقبل ش��ده اند اما باز هم‬ ‫می بینیم که قطعات موردنیاز وارد می شود‪.‬‬ ‫نخس��ت باید قراردادی بس��ته ش��ود و س��ازندگان‬ ‫موتورس��یکلت عنوان کنند کدام قطعات را نیاز دارند‪.‬‬ ‫روند تولید و تامین را خود قطعه ساز پذیرفته اما با تمام‬ ‫این امتیازدهی همکاری و همراهی وجود ندارد‪.‬‬ ‫البت��ه باید دو طرفه به قاضی رف��ت و این حق را نیز‬ ‫به سازندگان موتورسیکلت داد زیرا شرایط به گونه ای‬ ‫اس��ت ک��ه انها نی��ز س��ردرگم هس��تند و نمی توانند‬ ‫برنامه ریزی منس��جمی داش��ته باش��ند‪ .‬هنوز تولید‬ ‫سروس��امان نگرفته که شنیده می ش��ود ‪ ۸‬استاندارد‬ ‫جدید به موارد پیش��ین اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬شاید این‬ ‫ام��ر بس��تر واردات قطع��ات را فراهم کن��د‪ .‬انجمن با‬ ‫واردات قطعاتی ک��ه می توان در داخل تامین کرد صد‬ ‫درصد مخالف است‪.‬وضعیت بازار داخل نشان می دهد‬ ‫کشش س��االنه ‪۵۰۰‬هزار موتورس��یکلت است و نیاز‬ ‫نیس��ت این امار روی ‪ ۱۰‬مدل پخش ش��ود‪ .‬حتی اگر‬ ‫‪ ۵‬مدل باش��د هرکدام با تی��راژ ‪۱۰۰‬هزارتایی می توان‬ ‫به س��وی داخلی س��ازی ان حرکت کرد‪.‬از سوی دیگر‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید مشخص کند تا این‬ ‫سقف شرکت های موتورسیکلت ساز فول سی کی دی‬ ‫وارد کنن��د و بیش از ان مجاز نیس��تند که زمانی این‬ ‫قانون وجود داشت‪ .‬مدیران باالدستی باید شرکت ها را‬ ‫ملزم کنند که بیش از این حق واردات ندارند‪.‬‬ ‫€ € تنوع بدنه و باک های موتورسیکلت به ویژه‬ ‫در مدل ه�ای هن�دی بس�یار باالس�ت و البت�ه‬ ‫موردپس�ند نس�ل جوان‪ .‬ایا ای�ن ظرفیت برای‬ ‫س�اخت باک های متنوع و به روز در کشور وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫هاشم مستوفی‪ ،‬از دیگر اعضای هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان مجموع��ه قطعات موتورس��یکلت‪:‬‬ ‫صنعتگ��ری که در بخش ب��اک فعالی��ت دارد برایش‬ ‫تفاوتی ندارد قالب را در اختیار داش��ته باش��د‪ .‬باک را‬ ‫با هر مدل که سفارش شود‪ ،‬می سازد‪ .‬مشکلی به لحاظ‬ ‫سخت افزاری و نرم افزاری در واحدهای صنعتی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬همان طور که گفته شد تنوع باالست و تنها باید‬ ‫قالب ه��ا را در اختیار ما بگذارند؛ مش��کلی برای تولید‬ ‫نداریم‪.‬س��ال ‪ ۹۰‬برای س��اخت باک یک��ی از مدل ها‬ ‫استعالم شد و سازندگان موتورسیکلت اعالم امادگی‬ ‫کردند اما از س��ال ‪ ۹۰‬که با س��رمایه زیادی این قالب‬ ‫س��اخته ش��د تاکنون ش��اید حتی ‪ ۵‬هزار ست فروش‬ ‫نداش��تیم‪ .‬شاید این س��ازندگان موتورس��یکلت هم‬ ‫مقصر نباش��ند زیرا ش��رکت طرف چینی اعالم کرده‬ ‫اگر موتورس��یکلت مورد نظ��ر را با ب��اک و زین نخرد‬ ‫ان را نمی فروش��د‪ .‬ای��ن امر باعث متضرر ش��دن من‬ ‫تولیدکننده شد‪.‬‬ ‫€ €ای�ا انجمن پیش�نهادی ب�ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت داش�ته که مانند صنعت خودرو‪،‬‬ ‫تولید هر مدل موتورس�یکلت نیز به طور نمونه با‬ ‫‪۴۰‬درصد داخلی سازی اغاز شود؟‬ ‫مس��توفی‪ :‬نماین��دگان و کارشناس��ان وزارتخان��ه‬ ‫از کارخانه ه��ا بازدید کرده ان��د و توانمندی و ظرفیت‬ ‫داخل ارزیابی ش��ده است‪ .‬به طور قطع اگاه هستند که‬ ‫صنعتگر می توان��د اما چرا از این توانمندی اس��تفاده‬ ‫نمی شود جای پرسش دارد‪.‬انجمن پیش تر نامه نگاری‬ ‫داش��ته و این پیش��نهاد را مطرح کرده است‪ .‬به لحاظ‬ ‫دان��ش فنی مش��کلی در داخ��ل نداری��م و تجهیزات‬ ‫مهیاست‪.‬‬ ‫€ €ام�روز با هر تولیدکننده ای صحبت می ش�ود‬ ‫از توانمندی ه�ای س�خت افزاری و نرم اف�زاری‬ ‫می گوی�د ام�ا در مقاب�ل وقت�ی ب�ا ش�رکت های‬ ‫بازرگانی درب�اره دلیل واردات صحبت می ش�ود‬ ‫عن�وان می کنن�د به لح�اظ فن�اوری‪ ،‬محصوالت‬ ‫داخلی عقب هس�تند و پاسخگوی مصرف کننده‬ ‫در این حوزه نیستند‪ .‬چرا این تناقض وجود دارد؟‬ ‫مستوفی‪ :‬عنوان کردم علم و دانش وجود دارد‪ .‬قالب‬ ‫را بای��د در اختیار ما بگذارند‪ ،‬می س��ازیم‪.‬معمول این‬ ‫است که قالب را خود قطعه س��از بسازد‪.‬مستوفی‪ :‬این‬ ‫منوط به تیراژ اس��ت‪ .‬کس��ی برای ‪۲‬ه��زار تیراژ قالب‬ ‫نمی س��ازد‪.‬محمودان‪ :‬اتفاقا ش��رکت های خودروساز‬ ‫قالب را در اختیار قطعه س��از ق��رار می دهند یا هزینه‬ ‫ان را می پردازن��د‪ .‬قطعه س��از چرا باید ریس��ک خرید‬ ‫قال��ب یا س��اخت ان را بپذیرد؟ قالب س��ی جی ال را با‬ ‫س��رمایه گزاف س��اختند اما ‪۵‬هزار س��ت هم فروش‬ ‫نداش��تند‪ .‬بقیه قطعات این مدل نیز از س��وی س��ایر‬ ‫قطعه س��ازان ساخته شد اما یک شرکت ایرانی ان را از‬ ‫قطعه س��از داخلی نخرید‪ .‬به همان دلیل که گفته شد؛‬ ‫ش��رکت های چینی اجازه نداده اند‪.‬باید به طور جدی‬ ‫با این رفتار ش��رکت های چینی برخورد ش��ود‪ .‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت نباید اجازه دهد تا زمانی که‬ ‫داخلی س��ازی انجام نش��ده محصول وارد ب��ازار ایران‬ ‫ش��ود‪ .‬جای سیاس��ت گذاری در این امر خالی اس��ت‪.‬‬ ‫سزاوار نیست یک خریدار برای قطعه ای روزها در بازار‬ ‫بچرخد و در نهایت پیدا نکند‪ .‬چه کس��ی پاس��خگوی‬ ‫تن��وع موتورس��یکلت با تی��راژ ‪۲‬هزار دس��تگاه بدون‬ ‫خدم��ات پس از فروش اس��ت؟ وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در مقابل این وضعیت صنعت موتورس��یکلت‬ ‫چه مسئولیتی دارد؟‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 19‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪9‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫تولید‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫صنعت خودرو وابسته به تحرکات سیاسی‬ ‫فرب�د زاوه ‪ -‬کارش�ناس صنع�ت خ�ودرو‪ :‬توق��ف و عقبگرد‬ ‫صنعت خودرو در س��ال های ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۳‬ناش��ی از تحرکات سیاسی و‬ ‫محدودیت های تحریم‪ ،‬تولید خودرو را به میزان چشمگیری کاهش‬ ‫داد و میزان تولید این صنعت که در سال ‪ ۸۹‬به بیش از یک میلیون‬ ‫و ‪۶۵۰‬هزار دس��تگاه رس��یده بود به حدود یک میلیون و ‪۴۰۰‬هزار‬ ‫دس��تگاه در س��ال ‪ ۹۰‬کاهش یافت و با تداوم محدودیت ها در سال‬ ‫‪ ۹۱‬ب��ه ‪۷۰۰‬هزار خودرو رس��ید که کاهش بی��ش از ‪۵۰‬درصدی را‬ ‫به ثبت رس��اند‪ .‬کاالهایی ازجمله خودرو هم��واره جزو کاالهایی به‬ ‫ش��مار می روند که سرمایه بری انها تنها در تولید نیست بلکه در فاز‬ ‫فروش هم نیازمند س��رمایه و نقدینگی هس��تند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که هم اکنون ضریب برگشت نقدینگی در کاالها محقق نمی شود که‬ ‫این امر باعث تامین نش��دن نقدینگی موردنیاز خواهد ش��د‪ .‬با وقوع‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬فرایند تولید به اهداف خود نمی رسد و زمانی که‬ ‫تولید به هدف خود نرس��د‪ ،‬نقش��ی را در کالن و رش��د صنعت ایفا‬ ‫نخواهد کرد‪ .‬هم اکنون برخی صنایع با اشباع بازار همراه هستند که‬ ‫این ش��رایط ناشی از تولید بیش��تر این کاالها از تقاضاست که برای‬ ‫رفع این مش��کل باید صادرات انج��ام و تقاضا به طور جدی تحریک‬ ‫ش��ود‪ .‬مشابه این شرایط نیز در سال های ‪ ۹۳ ،۹۲‬و تا حدودی سال‬ ‫‪ ۹۴‬در صنعت خودرو دیده ش��د‪ .‬هرچند مش��کل اصلی اشباع بازار‬ ‫نبود اما نبود تناس��ب ن��رخ و کیفیت تبدیل ب��ه یک چالش جدی‬ ‫ش��ده و پویش نخریدن خ��ودرو نیز بر این صنعت فش��ار مضاعفی‬ ‫وارد ک��رد به طوری که صنع��ت خودرو برای ف��روش محصوالت در‬ ‫نیمه س��ال گذش��ته به طور جدی با مشکل روبه رو شد که در قالب‬ ‫فروش اقساطی این مشکل را برطرف کرد‪ .‬با توجه به چنین علت و‬ ‫معلول هایی در صنعت خودرو‪ ،‬هدف گذاری این صنعت زمانی محقق‬ ‫خواهد ش��د که زنجی��ره ای از اتفاق ها رخ دهد‪ ،‬تقاضای کافی وجود‬ ‫داشته باشد و با تولید‪ ،‬رشد صنعتی حاصل شود‪.‬‬ ‫???‬ ‫؟؟؟؟‬ ‫بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‬ ‫از تولید خودرو و دالیل افزایش نرخ وارداتی ها‬ ‫دالیلروندنوس�انی صنعت خودرو شناس�ایی ش�د‬ ‫در س��ال های گذش��ته و به واسطه ش��وک هایی که به‬ ‫صنعت خودرو ایران وارد شد شاهد تغییر نسبت واردات‬ ‫خ��ودرو به تولید داخل��ی بودیم‪ .‬امارها نش��ان می دهد‬ ‫که تولید انواع خودروهای س��اخت داخل در س��ال های‬ ‫اخی��ر روند پر نوس��انی را تجربه ک��رده‪ ،‬به گونه ای که در‬ ‫سال های ‪ ۱۳۹۱‬و ‪ ۱۳۹۲‬با تداوم روند کاهشی‪ ،‬تولید به‬ ‫پایین ترین میزان یعنی ‪ ۷۳۷‬هزار دستگاه رسید‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬با رشد بیش از ‪ ۵۰‬درصدی تولید خودرو‪ ،‬صنعت‬ ‫خودرو ایران توانس��ت به جمع کش��ورهای خودروساز با‬ ‫تی��راژ تولید باالی یک میلیون دس��تگاه بازگردد اما این‬ ‫روند پایدار نبود و در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬با کاهش ‪ ۱۳‬درصدی‬ ‫مواجه شد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬صنعت خودروسازی کشور‬ ‫توانس��ت دوباره با تولید یک میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار دستگاه‬ ‫و با رش��د ‪ ۳۸‬درصدی نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۴‬به جمع‬ ‫کش��ورهای خودروس��از باالی ی��ک میلیون دس��تگاه‬ ‫بازگردد‪ .‬این روند نوس��انی می تواند شرایط رکود تورمی‬ ‫و غیرتورمی اقتصاد در سال های اخیر‪ ،‬وابستگی تولید به‬ ‫قطعات وارداتی و س��هم مونتاژ در صنعت خودرو کشور‪،‬‬ ‫پایبند نبودن به یک اس��تراتژی مشخص خودرو و دیگر‬ ‫پارامترهای مهم در حوزه اقتصاد و صنعت کش��ور باشد‪.‬‬ ‫می��زان تولید خودرو در ایران در قیاس با تولید جهانی در‬ ‫س��ال های ‪ ۱۳۹۰‬ت��ا ‪ ۲۰۱۲ ( ۱۳۹۴‬تا ‪ ۲۰۱۶‬میالدی)‬ ‫نشان می دهد نوسانات اتفاق افتاده به چه میزان بر سهم‬ ‫ایران در تولید جهانی خودرو اثرگذار بوده اس��ت‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۳ ( ۱۳۹۱‬میالدی)‪ ،‬س��هم ای��ران از تولید جهانی‬ ‫خودرو به پایین تری��ن میزان خود یعنی ‪ ۸۴/۰‬درصد در‬ ‫س��ال های اخیر رس��ید‪ .‬اگرچه روند نزولی تولید خودرو‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۵ ( ۱۳۹۳‬می�لادی) دوباره اتفاق افتاد اما‬ ‫در س��ال ‪ ( ۱۳۹۴‬میالدی‪ )۲۰۱۶‬با رشد ‪ ۶/۱۸‬درصدی‬ ‫نسبت به سال قبل از ان توانست به سهم قبلی خود یعنی‬ ‫‪ ۲/۱‬درصد از کل تولید جهانی بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹سونامی قیمت‬ ‫بررس��ی ج��داول موج��ود در تازه ترین گ��زارش مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس ش��ورای اس�لامی نشان می دهد در‬ ‫عین حال روند واردات خودرو سواری به کشور در سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬تا ‪ ۱۳۹۳‬افزایش��ی بوده و به بیشترین مقدار خود‬ ‫یعن��ی یک میلیون و ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۴۷‬دس��تگاه رس��یده که‬ ‫این میزان در س��ال ‪ ۹۴‬با کاهش ‪ ۵۰‬درصدی همراه ش��د‬ ‫ک��ه دلیل اصلی ان ممنوعی��ت واردات خودروهای باالی‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی بود‪ .‬سال گذشته نیز روند واردات خودرو‬ ‫با افزایش ‪ ۴۹‬درصدی نسبت به سال ‪ ۹۴‬دوباره ادامه پیدا‬ ‫کرد‪ .‬در س��ال های مورد مطالعه میانگین نرخ خودروهای‬ ‫واردات��ی حدود ‪ ۲۳‬هزار دالر بود که از س��ال ‪ ۱۳۹۳‬روند‬ ‫افزایشی داشته به گونه ای که در سال ‪ ۱۳۹۵‬متوسط نرخ‬ ‫خودروهای وارداتی به بیش از ‪ ۲۶‬هزار دالر رس��یده و این‬ ‫روند افزایشی در ‪ ۷‬ماه امسال ادامه یافته است‪ .‬درمجموع‬ ‫در سال های ‪ ۱۳۹۰‬تا ‪ ۹‬ماه امسال بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد دالر‬ ‫صرف واردات خودرو س��واری به کشور شده است‪ .‬با توجه‬ ‫به امار تطبیقی تعداد و ارزش واردات خودرو سواری در ‪۹‬‬ ‫ماه س��ال های ‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۶‬به دلیل انکه در دی ‪۱۳۹۵‬‬ ‫واردات خ��ودرو ازس��وی نمایندگان غیررس��می (گری‬ ‫مارکت) ممنوع ش��د اما ثبت س��فارش های انباشت شده‬ ‫ت��ا قبل از این ممنوعیت گری مارکت ها‪ ،‬بیش��تر در حجم‬ ‫واردات ‪ ۴‬ماه نخست سال ‪ ۱۳۹۶‬خود را نشان داد که حتی‬ ‫ب��ا وجود کاهش واردات در ‪ ۳‬ماه مهر‪ ،‬ابان و اذر ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫نسبت سال ‪ ۱۳۹۵‬باز هم رشد ‪ ۱۳‬درصدی حجم واردات‬ ‫خودرو در دوره ‪ ۹‬ماهه ‪ ۱۳۹۶‬نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۵‬را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬نسبت تعداد خودروهای‬ ‫س��واری وارداتی به تعداد خودرو تولید ش��ده در کشور با‬ ‫کاهش بیش از حد تولید داخل به بیش��ترین مقدار رسید‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۵‬با وجود افزایش ‪ ۴۰‬درصدی تولید خودرو‬ ‫سواری در کشور نسبت به سال ‪ ،۱۳۹۴‬تعداد خودروهای‬ ‫سواری وارداتی نسبت به تعداد خودرو تولید شده افزایش‬ ‫پیدا کرد که این امر حاکی از رشد واردات خودرو به کشور‬ ‫بود اما با توجه به توقف ثبت س��فارش در اوایل تیر امسال‬ ‫و حذف گری مارکت ها در دی س��ال قبل‪ ،‬این نس��بت در‬ ‫‪ ۹‬ماه س��ال ‪ ۱۳۹۶‬با کاهش یک درصدی نس��بت به سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬روبه رو بوده اس��ت‪ .‬نسبت تولید به واردات خودرو‬ ‫در حالی اس��ت که خودروهای وارداتی به دالیل متعددی‬ ‫در چند ماه اخیر ش��اهد س��ونامی نرخ بودند‪ .‬در ادامه این‬ ‫گزارش ‪ ۵‬ش��وک اصلی که باعث این س��ونامی شد مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفته که محدودیت ثبت س��فارش در رتبه‬ ‫نخست این فهرس��ت قرار دارد‪ .‬توقف ثبت سفارش برای‬ ‫نمایندگی های غیررس��می (گری مارکت ها) در پی ابالغ‬ ‫ش��یوه نامه س��اماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی‬ ‫در ‪ ۱۲‬دی سال گذشته و به دنبال ان توقف ثبت سفارش‬ ‫خودرو در اوایل تیر و ش��رط بازگشایی ان تا زمان تصویب‬ ‫ش��یوه نامه و ضواب��ط واردات خ��ودرو و همچنی��ن نحوه‬ ‫همکاری با ش��رکت های خودروساز خارجی از اصلی ترین‬ ‫دالیل افزایش نرخ خودروهای وارداتی عنوان ش��ده است‪.‬‬ ‫پس از ان ابالغ ش��یوه نامه جدید واردات خودرو در ‪ ۹‬دی‪،‬‬ ‫ابالغ اصالحیه اس��قاط خودروهای فرس��وده و در نهایت‬ ‫نوسان نرخ ارز از ‪ ۵‬ش��وک اصلی افزایش نرخ خودروهای‬ ‫وارداتی یاد ش��ده اس��ت‪ .‬افزایش نرخ ارز در این مدت نیز‬ ‫ازجمل��ه عوامل تاثیرگذار بر جه��ش قیمتی خودروهای‬ ‫وارداتی بوده اس��ت‪ .‬در ابتدای تی��ر ‪ ۱۳۹۶‬نرخ ارز ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۴۹‬توم��ان بود که در بهمن ب��ا افزایش ‪ ۱۳/۷‬درصدی‬ ‫نس��بت به تیر به بیشترین میزان خود یعنی ‪ ۳‬هزار و ‪۶۹۵‬‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬افزایش نرخ ارز از دیگر ش��وک های قیمتی‬ ‫ب��ه بازار خودروه��ای وارداتی بود‪ .‬با انالیز نرخ تمام ش��ده‬ ‫خودروهای واردات��ی می توان هزینه ها را به ‪ ۵‬گروه اصلی‬ ‫هزینه خری��د خودرو‪ ،‬حقوق گمرک��ی و عوارض مربوط‪،‬‬ ‫ش��ماره گذاری خودرو‪ ،‬اسقاط خودروهای فرسوده و سود‬ ‫نماینده رسمی تقسیم کرد‪ .‬متوسط نرخ ‪ ۱۵‬مدل خودرو‬ ‫مورد مطالعه براساس شیوه نامه قبل از توقف ثبت سفارش‬ ‫در تی��ر برابر ب��ا ‪ ۲۳۰‬میلیون تومان بوده اس��ت‪ ،‬برمبنای‬ ‫افزایش های انجام ش��ده به طور متوسط در این خودروها‬ ‫جهش ‪ ۸۹‬میلی��ون تومانی اتفاق افتاده اس��ت‪ .‬بیان این‬ ‫نکته حائز اهمیت اس��ت که ممنوعیت خودروهای باالی‬ ‫‪ ۴۰‬هزار دالر باعث ش��ده خودروهایی که دیگر مجوز ورود‬ ‫به کشور را ندارند با افزایش نرخ بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد همراه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نبود همگرایی در سیاست های دولت‬ ‫به نظر می رس��د هدف دولت با توجه ب��ه قراردادهای‬ ‫جدید خودرویی منعقد ش��ده و در دست انعقاد که شامل‬ ‫تولیدخودروهایساختداخلبادامنهقیمتیباالتراز‪۷۵‬‬ ‫میلیون تومان می شود‪ ،‬تصاحب سهم بازار این خودروها‬ ‫توس��ط تولید داخلی اس��ت و بر این اس��اس به دنبال ان‬ ‫است تا با اعمال موانع تعرفه ای‪ ،‬سهم خودروهای وارداتی‬ ‫در بازار داخ��ل را به ویژه در بازه قیمتی زیر ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان کاهش داده و در نتیجه س��هم خودروهای باالی‬ ‫‪ ۷۵‬میلی��ون تومانی که قرار اس��ت برمبنای قراردادهای‬ ‫جدید خودرویی منجر به تولید داخل شود را به باالی ‪۱۰‬‬ ‫درصد برس��اند‪ .‬در دالیل توجیهی مصوبه هیات وزیران‬ ‫در واردات خ��ودرو در ‪ ۹‬دی مرک��ز پژوهش های مجلس‬ ‫شورای اسالمی براس��اس اظهارات نمایندگان دولت در‬ ‫کمیس��یون های تخصصی مجلس شورای اسالمی امده‬ ‫که دلیل تصویب ان معطوف به کمبود منابع ارزی کشور‬ ‫و اتخ��اذ راه حل های کاه��ش خروج ارز اس��ت‪ .‬ازجمله‬ ‫م��واردی که ب��ه وضوح نب��ود همگرایی سیاس��ت های‬ ‫دولت در واردات خودروهای وارداتی را نش��ان می دهد‪،‬‬ ‫می توان به ابالغ اصالحیه اس��قاط خودروهای فرس��وده‬ ‫با هدف کاهش مصرف س��وخت و الودگی هوا از یک سو‬ ‫و افزایش تعرفه های خودروه��ای هیبریدی وارداتی در‬ ‫مصوبه جدید واردات خودرو ازس��وی دیگر اش��اره کرد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن به دلی��ل مغایرت بخش های��ی از این مصوبه با‬ ‫قوانی��ن موجود از یک ط��رف و پیامدهای افزایش تعرفه‬ ‫در میان مدت و بلندمدت به صورت کاهش رقابت پذیری‬ ‫صنعت خودروسازی‪ ،‬کاهش کیفیت‪ ،‬االیندگی‪ ،‬مصرف‬ ‫س��وخت باال و‪ ...‬از س��وی دیگر ضرورت دارد این موضوع‬ ‫در قالب دو راهکار پیگیری ش��ود‪ .‬راهکار نخس��ت جنبه‬ ‫تقنین��ی ندارد و از طریق ارج��اع مصوبه هیات وزیران به‬ ‫هیات تطبیق مجلس شورای اس�لامی قابل انجام است‬ ‫تا پ��س از اثبات موارد مغایرت با قوانین مطرح ش��ده در‬ ‫این گزارش از طریق رئیس مجلس ش��ورای اسالمی این‬ ‫موارد به دولت برای اصالح ابالغ شود‪ .‬راهکار دوم طرح با‬ ‫مشخصات کلیدی با هدف تصویب ضوابط واردات خودرو‬ ‫و تعرفه گذاری تدوی��ن و تعیین میزان حقوق ورودی به‬ ‫خ��ود دولت واگذار ش��ود تا با توجه به ش��اخص هایی از‬ ‫قبی��ل رعایت مقتضیات مناب��ع ارزی‪ ،‬حمایت از صنعت‬ ‫خودرو کشور‪ ،‬حمایت از حقوق مصرف کنندگان‪ ،‬افزایش‬ ‫رقابت پذیری و کیفیت خودروهای ساخت داخل‪ ،‬کاهش‬ ‫االیندگ��ی‪ ،‬کاهش مصرف س��وخت و‪ ...‬می��زان حقوق‬ ‫ورودی خودرو را تعیین کند‪.‬‬ ‫خودرو سازان جهان‬ ‫کنترل اسیب تنها چاره خودرویی ها‬ ‫خودروسازی بریتانیا در برابر غول «برگزیت»‬ ‫برگزیت حاال نزدیک به ‪ ۲‬س��ال است به واژه ای اشنا‬ ‫برای رسانه های جهان تبدیل شده است‪ .‬خروج بریتانیا‬ ‫از اتحادیه اروپا که با برگزاری یک همه پرس��ی در اواخر‬ ‫ژوئن ‪( ۲۰۱۶‬ابتدای تی��ر ‪ )۱۳۹۵‬قطعی و به برگزیت‬ ‫معروف شد‪ ،‬کشور بریتانیا را وارد فاز تازه ای کرد؛ فازی‬ ‫که صدای پای جدایی در ان به خوبی به گوش می رسد‪.‬‬ ‫بریتانیا باید تا س��ال اینده از اروپا جدا شود و این باعث‬ ‫نگرانی بازارهای جهانی شده چراکه در مراودات تجاری‬ ‫این کش��ور با کش��ورهای اتحادیه اروپا تغییرات جدی‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬همین امر باعث نگرانی بسیاری از صنایع‬ ‫به ویژه صنعت خودرو شده که سهم به نسبت بزرگی در‬ ‫اقتصاد بریتانیا دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ناامیدی قانون گذاران‬ ‫قانون گذاران بریتانیایی گزارشی منتشر کرده اند که‬ ‫محت��وای ان بی تردید به م��ذاق فعاالن صنعت خودرو‬ ‫این کشور خوش نمی اید‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬خروج‬ ‫بریتانی��ا از اتحادی��ه اروپا هیچ خبر خوش��ایندی برای‬ ‫صنعت خودرو این کشور ندارد و تنها یک گزینه را برای‬ ‫دولت باقی گذاش��ته و ان محدود کردن اسیب هاست‪.‬‬ ‫پنجش��نبه گذش��ته کمیته راهبرد تج��اری‪ ،‬انرژی و‬ ‫صنعتی پارلمان بریتانیا گزارش��ی درباره ارزیابی تاثیر‬ ‫برگزیت بر صنعت خودرو منتشر کرد و در ان از ترزا می‪،‬‬ ‫نخست وزیر و کابینه خود خواست رویکردی «عملی»‬ ‫برای مذاکرات با بروکس��ل ب��ه کار گیرند‪ .‬این گزارش‬ ‫که در بحبوحه موضع گیری ه��ا در مذاکرات بریتانیا با‬ ‫اتحادیه اروپا مطرح ش��ده‪ ،‬پس از ان منتش��ر ش��د که‬ ‫جرمی کوربین‪ ،‬رئیس حزب کارگر بریتانیا نس��بت به‬ ‫خطرهای جدی برگزیت برای خودروس��ازان هش��دار‬ ‫داد‪ .‬براس��اس این گ��زارش که ‪ ۱۱‬نماین��ده پارلمان‬ ‫بریتانیا در گرداوری ان س��هم داش��تند‪ ،‬برگزیت هیچ‬ ‫دس��تاورد مثبتی برای صنعت خودرو در اینده نزدیک‬ ‫و قابل پیش بین��ی نخواه��د داش��ت و مذاکرات حاضر‬ ‫تمرینی برای محدود کردن اسیب هاس��ت‪ .‬به نوش��ته‬ ‫این گ��زارش‪ ،‬دولت بای��د از این موضوع اگاه باش��د و‬ ‫عملگرایانه رفتار کند‪ .‬صنعت خودرو یکی از موضوعات‬ ‫کلیدی بحث های پسابرگزیت بوده که در نتیجه بدون‬ ‫تعرفه بودن این تجارت در اتحادیه اروپاست و براساس‬ ‫ان تاج��ران اج��ازه دارند قطعات موردنی��از در فرایند‬ ‫تولید را بدون اینکه مش��مول تعرفه ش��وند از کشوری‬ ‫به کش��ور دیگر جابه ج��ا کنند‪ .‬در بریتانی��ا نزدیک به‬ ‫یک میلیون نفر چه مس��تقیم و چه در چرخه تامین در‬ ‫صنعت خودرو کار می کنند همچنین کاالهای صنعت‬ ‫خ��ودرو ‪ ۱۳‬درصد کل کااله��ای صادراتی از بریتانیا را‬ ‫دربرمی گی��رد و دومین بخش بزرگ از نظر صادرات در‬ ‫این کش��ور به ش��مار می اید‪ .‬این امار را گزارش کمیته‬ ‫راهب��رد تج��اری‪ ،‬ان��رژی و صنعتی پارلم��ان بریتانیا‬ ‫ارائ��ه داد‪ .‬یکی از مهم تری��ن نگرانی های قانون گذاران‬ ‫بریتانیای��ی تعیین تعرفه ‪ ۱۰‬درص��دی برای کاالهای‬ ‫صادراتی و وارداتی بریتانیا در صورت نرس��یدن به هیچ‬ ‫قراردادی است که باعث فاصله گرفتن بریتانیا از تولید‬ ‫می ش��ود زیرا حاش��یه های س��ود کم و تنها بین ‪ ۲‬تا ‪۴‬‬ ‫درصد هس��تند و تعرفه ها می توانن��د تاب اوری برخی‬ ‫قطعیت وجود دارد که تصمیم ها درباره سرمایه گذاری‬ ‫را زیر س��ایه خود قرار می دهد‪ .‬روش��ن نبودن وضعیت‬ ‫ب وکارهای بریتانیایی اسیب زاست و‬ ‫برگزیت برای کس ‬ ‫تا زمانی که این وضع ادامه داشته باشد احتمال از دست‬ ‫رفتن سرمای ه گذاری ها هم وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اثر برگزیت بر ‪ ۶۰‬درصد خریداران‬ ‫تولیدکنن��دگان را از بین ببرن��د‪ .‬این کمیته همچنین‬ ‫اعالم کرد تالش برای شکس��تن قوانی��ن اتحادیه اروپا‬ ‫ممکن اس��ت هیچ پیش��رفتی را عای��د بریتانیا نکند و‬ ‫به تصمیم گی��ران دولتی توصیه کرد در مس��یر حفظ‬ ‫چارچ��وب موجود بکوش��ند‪ .‬از اکتبر س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی (مهر امس��ال) نشان تجاری واکسهال که حاال‬ ‫زیرمجموعه گروه پی اس ای فرانسه است‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫‪ ۶۵۰‬نفر از نیروهای خود را در کارخانه «السمر پورت»‬ ‫تعدیل خواهد کرد‪ .‬این درحالی اس��ت که شرکت لند‬ ‫روور نی��ز در ت��دارک کاهش تولید اس��ت و برگزیت را‬ ‫به عنوان یک��ی از عوامل تاثیرگذار بر این تصمیم اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری های لرزان ژاپن‬ ‫س��رمایه گذاری های ژاپن که یکی از عوامل کلیدی‬ ‫برای صنعت تولید خودرو بریتانیا در ‪ ۴۰‬س��ال گذشته‬ ‫به ش��مار امده نیز ممکن اس��ت در خطر ق��رار گیرد‪.‬‬ ‫س��فیر ژاپن در بریتانیا ماه گذش��ته میالدی هش��دار‬ ‫داد اگر سوددهی س��قوط کند هیچ شرکت خصوصی‬ ‫نمی توان��د ب��ه کار خود ادام��ه دهد‪ .‬در ی��ک حرکت‬ ‫خوشبینانه تر در هفته جاری‪ ،‬شرکت تویوتا اعالم کرد‬ ‫یک��ی از کارخانه های خود در بریتانی��ا را به عنوان تنها‬ ‫تولیدکنن��ده اروپایی هاچ بک های اریس حفظ خواهد‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس گزارش کمیته راهب��رد تجاری‪ ،‬انرژی‬ ‫و صنعت��ی پارلمان بریتانیا‪ ،‬اکنون نش��انه هایی از نبود‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰‬درصد از خریداران تازه یا احتمالی خودرو‬ ‫در بریتانیا زیر س��ایه اینده خروج این کش��ور از بریتانیا‬ ‫تصمی��م به خرید خ��ودرو گرفته اند ی��ا خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این تصمیم البته ش��امل تاخیر در خرید نیز می ش��ود‪.‬‬ ‫این موضوع را بررس��ی موسس��ه «اوتو تریدر» (‪Auto‬‬ ‫‪ )Trader‬نشان می دهد‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪-۹۶‬‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) فروش خودروهای جدید در بریتانیا‬ ‫بزرگتری��ن افت خود را از س��ال ‪ )۱۳۸۷-۸۸( ۲۰۰۹‬به‬ ‫این س��و تجربه کرد‪ .‬میزان فروش خودرو در این س��ال‬ ‫در نتیجه قطعیت نداش��تن تغییرات احتمالی دیزلی ها‬ ‫و کم ش��دن اعتماد مش��تریان از زم��ان رای به برگزیت‬ ‫‪ ۷/۵‬درص��د کاهش پیدا کرد‪ .‬این را انجمن س��ازندگان‬ ‫و تاجران وس��ایل نقلیه موت��وری (‪ )SMMT‬در ژانویه‬ ‫(دی) اعالم کرد‪ .‬اتو تریدر که بزرگترین وب سایت خرید‬ ‫و فروش وسایل نقلیه در بریتانیا را هدایت می کند‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد بررس��ی ‪۴‬هزار نفر که تازه خ��ودرو خریده بودند یا‬ ‫تصمیم به خرید خودرو در ‪ ۶‬ماه اینده دارند‪ ،‬نش��ان داد‬ ‫که برگزیت بر تصمیم بسیاری از انها سایه انداخته است‪.‬‬ ‫ناتان کو‪ ،‬مسئول ارشد مالی این وب سایت به خبرنگاران‬ ‫گفت‪« :‬برگزیت باعث شده انها در رفتار خودرویی خود‬ ‫تجدیدنظر و بازبینی کنند و به ویژه این پرسش را مطرح‬ ‫کنند که ایا اکنون زمان مناس��بی برای خرید هس��ت یا‬ ‫خیر؟»‪.‬این گروه همچنین اعالم کرد بخش��ی از داده ها‬ ‫از جمله اینکه نرخ خودروهای دس��ت دوم همچنان در‬ ‫حال افزایش اس��ت‪ ،‬نش��ان داد مدل اعتباری که بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصد مش��تریان از ان اس��تفاده می کردند منجر‬ ‫ب��ه رونق نش��د‪ .‬بس��یاری از بریتانیایی ها ب��رای خرید‬ ‫خودروهای جدید از «طرح قرارداد ش��خصی» (‪)PCP‬‬ ‫اس��تفاده می کنند که در عمل ب��ه انها اجازه می دهد در‬ ‫طول ‪ ۳‬س��ال و به ط��ور ماهانه و منظ��م هزینه خودرو‬ ‫را بپردازن��د‪ .‬ناتان ک��و در ادام��ه صحبت هایش گفت‪:‬‬ ‫«قیمت ها همچنان درحال افزایش اس��ت» و اضافه کرد‬ ‫که قراردادهای س��رمایه گذاری برای تشویق دارندگان‬ ‫خودرو به داش��تن مدل های س��بزتر نیاز است‪ .‬به گفته‬ ‫او اگ��ر قرار باش��د مقامات بریتانیایی ب��ه تالش خود در‬ ‫کاه��ش ف��روش خودروه��ای جدید برای رس��یدن به‬ ‫ناوگان پاکیزه و سازگار با محیط زیست ادامه دهند دیگر‬ ‫کاری از مدل های ریاض��ی و اعداد و ارقام ان برنمی اید‪.‬‬ ‫برخ��ی تحلیلگران نیز می پرس��ند با وج��ود مالیات ها‪،‬‬ ‫ممنوعیت ها و س��ایر اقدامات قانونی در سراس��ر جهان‬ ‫خودروهای دیزلی قدیمی چطور قرار است حفظ شوند‬ ‫و ای��ا حفظ می ش��وند یا خیر؟ اگر ای��ن خودروها اجازه‬ ‫رفت وامد نداش��ته باش��ند‪ ،‬صاحبان ش��ان سراغ خرید‬ ‫خودرو جدید خواهن��د رفت یا تصمیم دیگری خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫منبع‪Europe.Autonews :‬‬ ‫ شنبه‬ ‫همکاری دو المانی روی یک خودروی برقی‬ ‫دو خودروس��از مطرح دنیا به اتفاق‪ ،‬ی��ک پلت فرم خودروی برقی‬ ‫را معرفی خواهند کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا ‪ ،‬دو ش��رکت خودروسازی‬ ‫"پورش��ه" و "ائ��ودی" یک پلت فرم خ��ودروی برقی را به اش��تراک‬ ‫خواهند گذاشت که گفته می شود هدف اصلی این همکاری‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه ها بوده است‪" .‬پورشه" و "ائودی" در زمینه همکاری با یکدیگر‬ ‫در شاس��ی و طراحی داخلی خودرو غریبه نیستند‪ .‬به عنوان مثال در‬ ‫خودروهای پورش��ه کاین و ماکان این همکاری صورت گرفت و این‬ ‫راه در ورود ب��ه عصر خودروهای برقی نیز ادامه می یابد‪" .‬اولیور بلوم"‬ ‫نماینده پورش��ه و "روپرت اس��تادلر" نماینده ائودی در مصاحبه ای‬ ‫گفتند که دو برند تجاری متعلق به "فولکس واگن" به طور مش��ترک‬ ‫یک پلت فرم رایج خودروی برقی را توسعه خواهند داد که راه خود را‬ ‫در چند مدل که از سال ‪ 2021‬به بعد معرفی خواهند شد‪ ،‬باز خواهد‬ ‫کرد‪" .‬ائودی" در حال حاضر منتظر معرفی دو سدان و دو شاسی بلند‬ ‫برقی است‪ ،‬در حالی که "پورشه" می تواند اولین خودروی برقی خود‬ ‫را ب��ر روی این پلت فرم در همان خط تولید "ماکان" تولید کند‪ .‬البته‬ ‫این بدان معنی نیست که منتظر یک ماکان برقی باشیم‪ ،‬اما مشخص‬ ‫اس��ت که یک کوپه برقی هم نخواهد بود‪" .‬بلوم" گفت‪ :‬این که کدام‬ ‫خودرو اول عرضه ش��ود‪ ،‬به مقررات انتشار کربن دی اکسید بستگی‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬دلیل همکاری ما با ""ائودی" تعجب برانگیز نیس��ت‪،‬‬ ‫چ��را که ه��ر برند اگر بخواه��د پلت فرم خود را توس��عه دهد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 30‬درصد هزینه بیش��تری خواهد داش��ت که هزینه هنگفتی است‪.‬‬ ‫"اس��تادلر" تخمین زده اس��ت که برای تکمیل این پلت فرم تا س��ال‬ ‫‪ 2025‬نی��از به مبلغ��ی بالغ بر یک میلیارد یورو وجود دارد‪ .‬توس��عه‬ ‫این پلت فرم‪ ،‬جدا از ماموریت و تمرکز فعلی پورش��ه است و این باعث‬ ‫نمی ش��ود که هر دو شرکت از س��اخت پلت فرم های سفارشی دست‬ ‫بکشند و انتظار این اس��ت که "پورشه" به طراحی خودروهای برقی‬ ‫اسپرت بپردازد‪.‬‬ ‫‪ 19‬اسفند‪ 1396‬‬ ‫‪ 21‬جمادی الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬مارس‪2018‬‬ ‫سال اول شماره‪9‬‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫بین الملل‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫بررسی سوپراسپرت های ناموفق تاریخ‬ ‫جاده ای به سوی تباهی‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫هنگامی که در ذهن خود یک سوپراس��پرت را تصور می کنید‪،‬‬ ‫خودروی مجسم ش��ده ترکیبی متع��ادل از فناوری های روز دنیا‪،‬‬ ‫طراح��ی زیبا‪ ،‬قیمت باال و تولی��د محدود همراه با کیفیت باالی‬ ‫ساخت را به همراه دارد‪.‬‬ ‫یک اثر هنری متحرک که خود را در گروهی از افراد رده باالی‬ ‫جامعه قرار خواهد داد‪ .‬با این حال س��که روی دیگری هم دارد و‬ ‫ان تولید برخی محصوالت ناموفق با مشکالتی همچون مشکالت‬ ‫ش��دید کیفی‪ ،‬دردس��رهای فن��ی و نواوری ه��ای بعضا عجیب‬ ‫و ناکارامد اس��ت‪ .‬در این نوش��تار به معرفی ‪ 5‬سوپراس��پرت که‬ ‫هری��ک به دالیلی موفق به کس��ب محبوبیت انچنانی نش��ده اند‬ ‫خواهیم پرداخت؛ خودروهایی که هریک در نوع خود یک فاجعه‬ ‫گران قیمت به حساب می ایند‪.‬‬ ‫‹ ‹پنتر سیکس‬ ‫پنتر س��یکس بی شک لقب عجیب ترین خودروی این فهرست‬ ‫را دریاف��ت می کند‪ .‬تولید این کانورتیبل بریتانیایی ش��ش چرخ‬ ‫مجه��ز ب��ه پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 8/2‬لیتری س��اخت کادیالک‬ ‫مجهز به دو توربوش��ارژر و خروجی ‪ 600‬اس��ب بخار و گیربکس‬ ‫س��ه سرعته اتوماتیک در س��ال ‪ 1977‬نهایی شد‪ .‬تنها دو نمونه‬ ‫ ‬ ‫سفید و مشکی از ان تولید شدند‪ .‬ترکیب شش تایی چرخ ها الهام‬ ‫گرفته شده از خودروهای مس��ابقه ای فرموالوان تایرل ‪ P34‬بود‪.‬‬ ‫سیکس دارای دو نوع سقف هاردتاپ قابل جداسازی و کانورتیبل‬ ‫تاش��و بود و از امکاناتی نظیر تهویه مطبوع‪ ،‬اطفا حریق خودکار‪،‬‬ ‫صندلی ها و شیش��ه های برق��ی‪ ،‬تلفن و تلویزی��ون بهره می برد‪.‬‬ ‫ادعاهایی در مورد دستیابی پنتر به حداکثر سرعت ‪ 322‬کیلومتر‬ ‫بر س��اعت مطرح شده اس��ت که بس��یار بعید به نظر می رسند‪.‬‬ ‫همانطور که همگان انتظار داش��تند‪ ،‬منابع مالی کمپانی بر س��ر‬ ‫این پروژه از بین رفت و این محصول هرگز به تولید انبوه نرسید‪.‬‬ ‫‹ ‹لوتک سیریوس‬ ‫ش��رکت المانی لوتک‪ ،‬تاسیس شده در س��ال ‪ 1962‬با سابقه‬ ‫کوچک در س��اخت قطعات تیونینگ مرس��دس بنز و پورشه‪ ،‬در‬ ‫ابتدای ده��ه ‪ 1990‬میالدی برای ورود به بازار سوپراس��پرت ها‬ ‫تالش ک��رد‪ .‬تولی��د اولی��ن محصول ش��رکت با ن��ام ‪C1000‬‬ ‫ابرخودروی��ی مخوف با پیش��رانه ‪ 8‬س��یلندر ‪ 5/6‬لیتری تویین‬ ‫توربو ساخت مرس��دس بنز که توانایی تولید ‪ 1000‬اسب بخار را‬ ‫دارا بود در ‪ 1995‬به اتمام رس��ید‪ .‬تنها یک دستگاه ‪ C1000‬به‬ ‫سفارش یکی از شیخ نش��ینان خلیج فارس با قیمت ‪3/4‬میلیون‬ ‫دالر س��اخته ش��د و در ادامه در ‪ 2004‬لوتک از اولین محصول‬ ‫تولید انبوه خ��ود رونمایی کرد‪ .‬س��یریوس از بدنه فیبرکربنی و‬ ‫پیشرانه ‪12‬س��یلندر ‪6‬لیتری مرس��دس بنز‪ ،‬که در پاگانی زوندا‬ ‫نیز دیده می ش��ود‪ ،‬بهره می برد‪ .‬ب��ا این حال محصوالت لوتک با‬ ‫وجود توانایی های بالقوه فنی روی کاغذ بس��یار فوق العاده به نظر‬ ‫می رسند‪ ،‬ولی مشکالت مالی شرکت و ظاهر زشت سیریوس این‬ ‫برند را به انزوا کشانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹وکتور ‪W8‬‬ ‫کمپانی امریکایی وکتور در س��ال ‪ 1971‬توسط جرالد ویگرت‬ ‫تاسیس شد‪ .‬با نیم نگاهی به محصوالت مشهور وکتور مانند ‪W2‬‬ ‫و ‪ W8‬و روبرو شدن با بدنه و کابین عجیب ان ها‪ ،‬عدم موفقیت‬ ‫این برند دیگر برایت��ان تعجب اور نخواهد بود! ویگرت در ‪1980‬‬ ‫قول تولید یک سوپراسپرت تمام عیار با پیشرانه ‪ 650‬اسب بخاری‬ ‫ش��ورولت و حداکثر سرعت ‪ 370‬کیلومتر در ساعت تا سال بعد‬ ‫را به مطبوعات داد‪ .‬محصولی که نه تنها ‪ 9‬س��ال بعد در ‪1989‬‬ ‫به دس��ت مشتریان خود رس��ید‪ ،‬بلکه هیچ گاه نتوانست از اعداد‬ ‫و ارقام��ی که ادعا می کرد می تواند به ان ها دس��ت پیدا کند نیز‬ ‫دفاع کند‪ W8 .‬تنها به تعداد ‪ 22‬دس��تگاه و با قیمت پایه ‪125‬‬ ‫هزار دالری تولید شد و تنها دلیل منطقی برای خرید ان‪ ،‬ظاهر‬ ‫متفاوت��ش بود ک��ه ان را‪  ‬حتی از عجیب تری��ن طراحی های ان‬ ‫دوران مانند المبورگینی کونتاش نیز خاص تر جلوه می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹دلورین ‪12-DMC‬‬ ‫‪ 12-DMC‬ک��ه تنها محصول کمپان��ی امریکایی دلورین به‬ ‫ش��مار می اید‪ ،‬در ن��گاه اول خودرویی جذاب و زیباس��ت که با‬ ‫درهای گالوینگ و بدنه ای از جنس اس��تیل ضد زنگ پلیش شده‬ ‫و طراحی ش��ده توس��ط جیوجیارو افس��انه ای‪ ،‬خود را در میان‬ ‫دیگ��ر خودروها ب��ه خودروی��ی منحصربفرد بدل می س��ازد‪ .‬از‬ ‫طرف��ی محبوبیت ‪ 12-DMC‬با نقش افرینی به عنوان س��تاره‬ ‫اصلی مجموعه فیلم های س��ینمایی بازگش��ت به اینده افزایش‬ ‫قابل توجهی یافت‪ .‬ویژگی ه��ای مثبت دلورین همینجا به اتمام‬ ‫می رس��د‪ ،‬زیرا با نشستن پش��ت فرمان ان هیچ یک از انتظارات‬ ‫شما براورده نخواهد شد‪ .‬قوای محرکه از طریق پیشرانه ‪6‬سیلندر‬ ‫خورجینی ساخت گروه پژو‪ ،‬رنو و ولوو با خروجی ‪ 130‬اسب بخار‬ ‫تامین می ش��ود‪ .‬در نهایت کمپانی موفق ب��ه بازگرداندن بودجه‬ ‫‪ 175‬میلیون دالری این پروژه نش��د و با دستگیری جان دلورین‬ ‫در ‪ 1982‬به جرم قاچاق مواد مخدر‪ ،‬این برند به کام ورشکستگی‬ ‫کشانده شد‪.‬‬ ‫‹ ‹میتسوکا اوروچی‬ ‫این محصول که توس��ط خودروس��ازی به همی��ن نام در ژاپن‬ ‫به تولید می رس��د‪ ،‬ابتدا در س��ال ‪ 2001‬به عنوان یک کانسپت‬ ‫رونمایی ش��د‪ .‬اوروچی در ‪ 2006‬روی خ��ط تولید قرار گرفته و‬ ‫به واسطه ظاهر عجیبش مورد توجه رسانه های خودرویی جهان‬ ‫واقع ش��د‪ .‬نام ان در فرهنگ ژاپنی به اژدهایی افسانه ای با ‪ 8‬سر‬ ‫اش��اره دارد و شرکت سازنده ان را یک سوپراسپرت مطابق با مد‬ ‫روز خطاب می کن��د‪ ،‬عنوانی که چندان با طراحی ناهماهنگ و‬ ‫بسیار زش��ت ان همخوانی ندارد‪ .‬اوروچی در مبحث توانایی های‬ ‫فنی نیز یک شکست تمام عیار بود‪ .‬پیشرانه ‪6‬سیلندر ‪ 3/3‬لیتری‬ ‫متعلق به تویوتا کمری با حداکثر توان ‪ 225‬اسب بخار در ترکیب‬ ‫با گیربکس ‪5‬س��رعته اتوماتیک و وزن خالص نزدیک به ‪1/6‬تنی‬ ‫به وخامت بیش��تر اوضاع می افزاید‪ .‬با این حال این ژاپنی گمنام‬ ‫توانس��ت نظر مجریان برنامه تاپ گیر را در انتخاب زش��ت ترین‬ ‫خودروی تمام دوران به خود جلب کند!‬ ‫فناوری های نو‬ ‫‪ ‬معرفی تکنولوژی های نویدبخش دنیای خودرو‬ ‫دوپینگ خودروسازان‬ ‫خودروس��ازان همواره در رقابت با یکدیگر‪ ،‬به دنبال‬ ‫بهبود تمام جنبه ها‪ ،‬از موتورهای احتراق داخلی گرفته‬ ‫تا قطعات سیستم تعلیق هستند‪ .‬در ادامه به ‪ ۱۰‬نمونه‬ ‫از پیش��رفت های صنع��ت خودرو اش��اره می کنیم که‬ ‫احتماالً اینده خودروها را رقم خواهند زد‪.‬‬ ‫‹ ‹تنظیم ارتفاع دیجیتالی‬ ‫ش��رکت تامین کنن��ده ‪ Tenneco‬با اس��تفاده از‬ ‫دامپرهای مقرون به صرفه س��وپاپی کنترل دیجیتالی‬ ‫سواری یا ‪ ،DRiV‬قصد دارد که «دامپینگ انطباقی»‬ ‫را ب��ه عنص��ری فراگیر در صنع��ت اتومبی��ل تبدیل‬ ‫کند‪ .‬ای��ن قطعات ‪ DRiV‬با اس��تفاده از مارپیچ های‬ ‫س��ولنوئید‪ ،‬جریان سیال را در س��ه درگاه با قطرهای‬ ‫متف��اوت کنت��رل می کنن��د‪ .‬باز و بس��ته ک��ردن این‬ ‫س��وپاپ ها در ترکیب های مختلف موجب ایجاد ‪ ۸‬نوع‬ ‫پروفیل دامپینگ متفاوت شده و تبدیل های سریع بین‬ ‫این ن��وع دامپینگ ها عملکردی ش��بیه به‪  ‬دامپرهای‬ ‫گران قیمت تر (با س��وپاپ تنظیم ش��ونده پیوس��ته در‬ ‫دامپره��ای انطباق��ی) ایج��اد می کن��د‪Tenneco .‬‬ ‫همچنین با قرار دادن مدار کنترل و شتاب س��نج ها بر‬ ‫روی دامپر‪ ،‬نیاز به حس��گرهای حرکتی و کامپیوتری‬ ‫را کاهش داده اس��ت‪ .‬دامپرهای ‪ DRiV‬می توانند در‬ ‫هر وس��یله نقلیه ای نصب ش��وند‪ ،‬اما ‪ Tenneco‬در‬ ‫وهل��ه اول‪ ،‬قص��د دارد انها را به عن��وان یک را ه حل‬ ‫مناس��ب برای پیکاپ تراک ها عرضه کند‪ ،‬چرا که این‬ ‫نوع وس��ایل نقلیه نیاز به یک رانندگی نرم در شرایط‬ ‫مختلف بارگیری دارند‪.‬‬ ‫ا َم��ا قوانین فدرال در امریکا باعث ش��ده که چراغ های‬ ‫جل��و‪ ،‬صرفاً ب��ه کارکردهایی چون «نور ب��اال» و «نور‬ ‫پایین» با ش��دت های نور مش��خص‪ ،‬محدود ش��وند‪.‬‬ ‫سازمان مدیریت ایمنی ترافیک بزرگراه های امریکا در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬مشغول کار بر روی قوانینی است که اجازه‬ ‫استفاده از اپشن چراغ های جلوی ‪ ADB‬را می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹تایرهای تحت نظر‬ ‫در دنیایی که همه چیز توس��ط اینترنت به یکدیگر‬ ‫متصل ش��ده اس��ت‪ ،‬اینکه پلوپز شما هوش��مندتر از‬ ‫تایره��ای خودرویتان باش��د‪ ،‬واقعاً ج��ای تعجب دارد‪.‬‬ ‫سیستم اطالعات الکترونیک تایرهای کانتیننتال‪eTIS،‬‬ ‫با استفاده از حسگری که مستقیماً بر روی دیواره تایر‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬درجه حرارت تایر‪ ،‬میزان بار و همین طور‪،‬‬ ‫عمق اج ها را همراه با فش��ار باد انه��ا اندازه می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین همانند سیستم پایش روغن‪ ،‬سیستم ‪eTIS‬‬ ‫می تواند به راننده در مورد زمان تعویض تایر هش��دار‬ ‫دهد؛ هش��داری که نه بر اس��اس کیلومت��راژ‪ ،‬بلکه بر‬ ‫اساس شرایط الستیک ها ارائه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جرقه‪ ،‬اتش‪ ،‬حرکت‬ ‫‹ ‹ابزار مناسب‬ ‫مرس��دس‪-‬اِی ام جی ب��ا برنامه هایپرکار موس��وم به‬ ‫«پروژکت وان» ش��تاب زیادی ب��ه انتقال فناوری های‬ ‫مس��ابقه ای ب��ه خیابان های ش��هر داده اس��ت‪ .‬موتور‬ ‫‪ MGU-G‬که یک موتور – ژنراتور الکتریکی اس��ت‪،‬‬ ‫یکی‪  ‬از خوش س��اخت ترین ها در این زمینه محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬کمپرس��ور و توربین در توربوشارژری که بر‬ ‫روی موتور کوچک ‪ 1/6‬لیتری ‪ 6-V‬س��وار ش��ده اند‪،‬‬ ‫در کن��ار یک محور نس��بتاً بلند ق��رار می گیرند که به‬ ‫عن��وان یک رتور برای ‪ MGU-H‬عمل می کند‪ .‬هیچ ‬ ‫گشتاوری از این موتور به چرخ ها منتقل نمی شود‪ ،‬ا ّما‬ ‫قدرت ‪ ۱۰۷‬اس��ب بخاری در ان‪ ،‬موجب کاهش تاخیر‬ ‫تورب��و‪ ،‬در وضعیتی که انرژی اگ��زوز به تنهایی کافی‬ ‫نباش��د‪ ،‬می ش��ود‪ .‬این تکنولوژی قطعاً موجب تعریف‬ ‫دوب��اره واکن��ش پ��دال گاز برای خودروهای ش��هری‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نورهای خیره کننده‬ ‫چراغ های جلویی که بتوانند بیش��ترین دید و شدت‬ ‫ن��ور را در جل��وی راننده ایجاد کنن��د و در عین حال‪،‬‬ ‫ب��ه بینای��ی رانندگانی ک��ه از روبرو می این��د‪ ،‬صدمه‬ ‫نزنن��د‪ ،‬احتما الً پیش��رفت بعدی در زمینه روش��نایی‬ ‫در جاده ه��ا خواهند بود‪ .‬این چراغ ها در حال حاضر با‬ ‫عنوان «پرتوهای رانندگی انطباقی» شناخته می شوند‬ ‫و اخری��ن نس��خه از انها در ائ��ودی ‪ A8‬مدل ‪۲۰۱۸‬‬ ‫وج��ود خواه��د داش��ت؛ خودرویی که قرار اس��ت در‬ ‫بهار اینده در اروپا و س��پس در پاییز س��ال اینده‪ ،‬در‬ ‫ای��االت متحده به بازار عرضه ش��ود‪ .‬چراغ های جلوی‬ ‫ماتریک��س ‪ HD LED‬ک��ه ائودی انها را سیس��تم‬ ‫‪ ADB‬می نام��د‪ ،‬از ‪ ۳۲‬ع��دد ‪ LED‬در دو ردیف بهره‬ ‫می برد‪ .‬با امکان خام��وش کردن و کم وزیاد کردن نور‬ ‫برای هر کدام از ‪ LED‬ها که در‪ ۶۴  ‬س��طح مختلف‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬میلیون ها «طرح نوری» در دس��ترس‬ ‫ق��رار می گیرد‪ .‬این چراغ ها به ائ��ودی اجازه می دهند‬ ‫که بدون ان که قطعه متحرکی نصب کند‪ ،‬یک تابش‬ ‫نوس��انی داشته باشد و با اس��تفاده از سیستم ناوبری‪،‬‬ ‫نور را به س��مت پیچ های احتمال��ی هدایت کند‪ .‬البته‬ ‫سازندگان سیستم های روشنایی‪ ،‬سیستم هایی‬ ‫برخی‬ ‫ِ‬ ‫س��اخته اند که از چنین قابلیت هایی برخوردار هستند‪،‬‬ ‫به نظر می رس��د که س��رانجام این «مزدا» ست که‬ ‫برنده مس��ابقه احتراق بنزین با اس��تفاده از تراکم (به‬ ‫مانند دیزل) شده است؛ مسابقه ای که حدود یک دهه‬ ‫در میان خودروس��ازان ادامه داشته است‪ .‬به گفته این‬ ‫کمپانی‪ ،‬اولین نمونه از این دس��ت خودروها با فناوری‬ ‫صرفه ج��و در مصرف س��وخت‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬از راه‬ ‫خواهند رس��ید‪ .‬ا ّما یک نگران��ی در اینجا وجود دارد؛‬ ‫اینکه اس��کای اکتیو‪( X-‬عنوانی که م��زدا برای موتور‬ ‫جدیدش انتخ��اب کرده)‪ ،‬به یک جرق��ه برای کنترل‬ ‫«احتراق تراکمی» متکی است‪ .‬در اوایل مرحله مکش‬ ‫در موت��ور‪ ،‬اندک��ی بنزین به درون پ��ورت مکش وارد‬ ‫می ش��ود و ی��ک مخلوط همگن س��وخت و هوا درون‬ ‫سیلندر تشکیل می شود‪ .‬در این حالت احتراق بوسیله‬ ‫تراکم توس��ط پیستون‪ ،‬بعید اس��ت‪ .‬وقتی پیستون به‬ ‫نزدیک��ی باالترین ارتفاع در س��یلندر می رس��د‪ ،‬یک ‬ ‫انژکتور در محفظه احتراق‪ ،‬س��وخت را اسپری کرده و‬ ‫با اس��تفاده از یک جرقه شمع‪ ،‬بالفاصله باعث سوخت‬ ‫مخلوط همگن می شود‪ .‬افزایش فشاری که توسط این‬ ‫احت��راق ایجاد می گردد‪ ،‬س��پس موجب اتش گرفتن‬ ‫مخلوط س��وخت و هوا درون محفظه احتراق می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که موتوره��ای بنزینی که در بازار‬ ‫رایج هستند‪ ،‬سوخت بسیار بیشتری وارد می کنند‪ .‬اما‬ ‫در ش��رایط پر فشار‪ ،‬عملکرد موتور به مانند موتورهای‬ ‫معمولی بنزینی با سیس��تم جرقه‪-‬احتراق خواهد بود‪.‬‬ ‫موتور ‪ ۲‬لیتری اسکای اکتیو‪ X-‬با چهار سیلندر تنفس‬ ‫طبیعی‪ ،‬قدرتی در حدود ‪ ۱۹۰‬اسب بخار تولید می کند‬ ‫و به گفت��ه مزدا‪ ۲۰ ،‬ت��ا ‪ ۳۰‬درص��د راندمان مصرف‬ ‫سوختش نسبت موتور ‪ ۲‬لیتری کنونی بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹گرد و خاک پورشه‬ ‫در ترمزهای با پوش��ش س��طحی پورشه (‪،)PSCB‬‬ ‫رتوره��ای اهن��ی که معم��والً در سیس��تم های ترمز‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬با یک الی��ه ‪ 101/6‬میک��رون از‬ ‫تنگس��تن کاربید پوشانده می ش��وند تا از ایجاد گرد و‬ ‫غبار اکسید اهن که معموالً روی چرخ ها و کالیپرهای‬ ‫وسایل نقلیه های‪-‬پرفورمنس می افتد‪ ،‬جلوگیری شود‪.‬‬ ‫این پوش��ش همچنین موجب می شود که دیسک ها از‬ ‫ی��ک نمای ص��اف و صیقلی برخوردار ش��وند و به این‬ ‫وسیله‪ ،‬خریداران پورشه باز هم یک اپشن هزار دالری‬ ‫دیگر به خودروی خود اضافه کنند‪ .‬سیس��تم ‪PSCB‬‬ ‫که با یک پد از جنسی که پورشه جزئیات ان را منتشر‬ ‫نک��رده‪ ،‬می تواند خ��ودرو را در فاصله کمتری متوقف‬ ‫کند و دوام ان نسبت به ترمزهای معمولی‪ ۳۰ ،‬درصد‬ ‫بیشتر است‪ .‬وقتی این ترمزها در مدل ‪ ۲۰۱۹‬از کاین‬ ‫عرضه شوند‪ ،‬از کالیپرهای سفید رنگ استفاده خواهند‬ ‫کرد تا تمیزیِ خود را بیشتر نشان دهند‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫کارتونیست‬ ‫هفته نامه تخصصی‬ ‫ شنبه ‪ 19‬اسفند‪ 21 1396‬جمادی الثانی ‪ 10 1439‬مارس‪ 2018‬سال اول شماره‪9‬‬ ‫هفته نامه روزگار خودرو‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی مطبوعاتی روزگار وصل‬ ‫مدیر مسوول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫ناشر‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی صمت‬ ‫سردبیر‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫هم��کاران‪ :‬فاطمه امیر احمدی‪ ،‬س��اراگلچین‪،‬‬ ‫حسین علیزاده‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪ -4‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫چاپ‪:‬کار و کارگر‬ ‫‪Rouzegarekhodro@gmail.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.twitter.com/rouzegarekhodro‬‬ ‫‪www.t.me/rouzegarekhodro‬‬ ‫رویداد‬ ‫معدوم کردن دهها دستگاه خودرو لوکس‬ ‫قاچاق درفیلیپین‬ ‫رئیس جمهوری فیلیپین دس��تور داد به منظورمقابله با فساد دراین کشوردهها‬ ‫دس��تگاه خودرو لوکس و اسپورت به ارزش بیش از ‪ 1/2‬میلیون دالر که به صورت‬ ‫قاچاق وارد این کشور شده بودند‪،‬درمقابل دیدگاه وی با بولدوزر تخریب شوند‪ .‬به‬ ‫گزارشایرنا‪30، ‬دستگاهخودرومعدومشدهازنوعجاگوار‪،‬بنز‪،‬لکسوس‪،‬استینگری‬ ‫و دهها دس��تگاه خودرو مدل باالی دیگر س��اخت شرکت های امریکایی‪ ،‬اروپایی‬ ‫و اس��یایی به ارزش ‪ 61/6‬میلیون پزو( واحد پول فیلیپین) بودند که به دلیل ورود‬ ‫غیرقانونی به این کش��ور در مراس��م ویژه ای با حضور رئیس جمهوری و مسئوالن‬ ‫عالی رتبه فیلیپینی به طور همزمان در مانیل و دو شهر دیگرفیلیپین معدوم شدند‪.‬‬ ‫برخی از رس��انه های اس��یایی ارزش این خودروها را بیش از این میزان نیز اعالم‬ ‫کرده ان��د‪ .‬رودریگو دوترته که به مردم خود وعده داده اس��ت با قاچاق مواد مخدر‪،‬‬ ‫کاال و فس��اد در فیلیپی��ن مبارزه خواهد ک��رد این اق��دام را در چارچوب عمل به‬ ‫ش��عارهای انتخاباتی خود در زم��ان رقابت های انتخابات ریاس��ت جمهوری اش‬ ‫دانس��ت‪ .‬وی تاکید کرد که برنامه وی برای مقابله با فس��اد در بخش های مختلف‬ ‫این کش��ور در ‪ 6‬سال دوره ریاس��ت جمهوری اش بدون وقفه تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫دوترته در سخنانی درمراسم ویژه انهدام خودروهای قاچاق به کارکنان گمرک این‬ ‫کشوردستور دادکه این خودروهای لوکس را به قراضه ای تبدیل کنید‪ ،‬من هزینه‬ ‫انها را پرداخت خواهم کرد‪ .‬این دس��توردوترته اقدامی غیرمعمول در فیلیپین به‬ ‫ش��مار می رود‪ ،‬زیرا تا پیش از دوره وی‪ ،‬کاالهای قاچاق که توس��ط ماموران دولت‬ ‫کش��ف و ضبط می شد در حراج فروخته و درامد ان به حساب دولت واریز می شد‪.‬‬ ‫میزان قاچاق کاال در فیلیپین با جمعیت بیش از ‪ 100‬میلیون نفر درادوار مختلف‬ ‫ب��اال بوده‪ ،‬بنابراین یکی از درامدهای اصلی گمرگ این کش��ور از فروش کاالهای‬ ‫قاچاق است‪ .‬براساس بررسی های انجام شده ‪ ،‬اداره های گمرک فعال در فیلیپین‬ ‫در راس سازمان های اداری با بیشترین میزان فساد مالی قرار دارند‪‹ .‬لسیدرو الپنا›‬ ‫رئیس سازمان گمرک فیلیپین که از افراد منصوب شده توسط دوترته است‪ ،‬گفت‬ ‫که ازاگوس��ت سال گذش��ته میالدی پیش تاکنون که این سمت را عهده دار شده‬ ‫وضعی��ت و پرونده کاری بی��ش از ‪ 691‬نفر از ‪ 7‬هزار نفر از کارکنان این س��ازمان‬ ‫دوباره بررس��ی ش��ده است که حاصل ان اخراج ‪ 2‬نفر و تعلیق ‪ 16‬نفر دیگر به علت‬ ‫فعالیت های غیرقانونی بوده است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار خودرو

هفته نامه روزگار خودرو 79

هفته نامه روزگار خودرو 79

شماره : 79
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه روزگار خودرو 67

هفته نامه روزگار خودرو 67

شماره : 67
تاریخ : 1398/06/30
هفته نامه روزگار خودرو 66

هفته نامه روزگار خودرو 66

شماره : 66
تاریخ : 1398/06/09
هفته نامه روزگار خودرو 65

هفته نامه روزگار خودرو 65

شماره : 65
تاریخ : 1398/06/02
هفته نامه روزگار خودرو 64

هفته نامه روزگار خودرو 64

شماره : 64
تاریخ : 1398/05/26
هفته نامه روزگار خودرو 63

هفته نامه روزگار خودرو 63

شماره : 63
تاریخ : 1398/05/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!