هفته نامه راهبردنامه شماره 14-1 - مگ لند

هفته نامه راهبردنامه شماره 14-1

هفته نامه راهبردنامه شماره 14-1

هفته نامه راهبردنامه شماره 14-1

‫فرماندار مراغه عنوان کرد؛‬ ‫بررسی‪۸۱‬طرحدرمرکزحمایتازسرمایه گذاریمراغه‬ ‫هفته نامه تحلیلی خبری اقتصادی و اجتماعی‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره چهاردهم ‪ 23 /‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪8‬‬ ‫راهبردی های عزیز سالم‬ ‫گفتوگویاختصاصیباامیرجعفررضاپور‬ ‫(فرماندهامادوپشتیبانیمنطقهشمالغربنیرویزمینیمحوریاجا)‬ ‫بمناسبت‪29‬فروردین‪،‬روزارتشجمهوریاسالمیایران‬ ‫کرونا سیر نزولی گرفته‬ ‫اما هنوز پاندمی است‬ ‫ولیلورئیسدانشگاهازادمراغه؛‬ ‫دسترسیبهگنجینه ایازفایل هایصوتیو‬ ‫تصویریاموزشمجازیدرپساکرونا‬ ‫مردمهمچنانبایدرعایتکنند‬ ‫‪5‬‬ ‫سرهنگپاسدارسعیدرشیدی؛‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمت‪ 4000 :‬تومان ‪ 8 /‬صفحه‬ ‫امیدوارم همیشه شاد و تندرست باشید‪ ،‬یکی از راههای فراگیری و تقویت‬ ‫دانش یادگیری اجتماعی است که در شماره های اتی بیشتر بدان خواهیم‬ ‫پرداخت‪.‬امروزهمادردنیاییزندگیمیکنیمکهناگزیرازارتباطوبرخورد‬ ‫بادیگرانهستیم‪،‬انچهمسلماستایناستکههیچکسقادرنیستبدون‬ ‫کمک و مساعدت و ارتباط با دیگران‪ ،‬نیازهای معمولی خود را برطرف‬ ‫سازد‪ .‬حال سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چگونه باید با‬ ‫دیگران ارتباط برقرار کنیم و جهت افزایش این ارتباط چه کارهایی باید‬ ‫انجامدهیمیااینکهچهکارهایینبایدانجامدهیم‪.‬‬ ‫در معاشرت باید با روی گشاده و نرمی و مهربانی با همه رفتار نمود و‬ ‫تندخویی با هرکس که باشد بد است‪ .‬اگر خود را در سطح دیگران قرار‬ ‫دهیمواززبانانهابرایانتقالنقطهنظرهایخوداستفادهکنیم‪،‬اغلببهنتایج‬ ‫دلخواه می رسیم و با دیگران در سطح خود انها ظاهر شدن همان برقراری‬ ‫ارتباط موثر می باشد‪ .‬بعضی ها گمان می کنند که ارتباط فقط شامل حرف‬ ‫زدن‪ ،‬نوشتن و یا بحث کردن است‪ ،‬اینها از عناصر مهم ارتباطی هستند ولی‬ ‫در واقع ارتباط را رفتاری می گوییم که پیامی در خود دارد که توسط‬ ‫طرف مقابل ما درک می شود؛ خواه شفاهی باشد یا غیر شفاهی‪ ،‬اگاهانه یا‬ ‫نااگاهانه‪،‬عمدیو…‪.‬ولیاگرادراکشود‪،‬جنبهپیامارتباطیپیدامیکند‬ ‫و همین عدم درک پیام‪ ،‬رابطه را مختل و نارسا می سازد‪ .‬ارتباطات عامل و‬ ‫منشاء بسیاری از شادی ها‪ ،‬غصه ها و رنج های زندگی هستند‪ .‬زندگی شاد‪،‬‬ ‫زندگی سرشار از دوستی است‪ .‬روشن است که با افراد متفاوت‪ ،‬رفتارهای‬ ‫متفاوتی خواهیم داشت‪ .‬تاکید بر خصوصیات مشترک ارتباط را موثر می‬ ‫کند‪ .‬ما انسانها با یکدیگر مشترکات فراوان داریم؛ با کمی تمرین می توانیم‬ ‫خود را همراه دیگران بیابیم و با انها دوست و هم رای شویم‪ .‬شرایط پیروز‬ ‫شدنیکیوباختندیگریهرگزبهنفعکلنیست‪.‬همگامشدننهتنهاروی‬ ‫دیگران‪ ،‬بلکه روی ما نیز تاثیر قابل مالحظه ای بر جای می گذارد‪ .‬وقتی با‬ ‫دیگران همگام می شویم در واقع به دورن انها می رویم و در ذهن انها جای‬ ‫می گیریم و در ارتباطمان باید سعی مان در افزایش و ارتقاء بیش از بیش‬ ‫این رفتارها باشد و در نتیجه تجربه ای از انها پیدا کنیم‪ .‬همگام شدن موثر‬ ‫به ما امکان می دهد با دیگران برخورد همدالنه و به یاد ماندنی داشته باشیم‪.‬‬ ‫شادباشید‪/‬مدیرمسئول‬ ‫گروه هایجهادی‪۱۵‬هزاربسته‬ ‫معیشتیدرمراغهتوزیعکردند‬ ‫‪6‬‬ ‫معاوناستانداردرجلسههماهنگیستادبازافرینیپایدارشهریمراغهمطرحکرد؛‬ ‫گفت و گوی اختصاصی راهبرد نامه با دکتر تنومند رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪14‬‬ ‫کروناسیرنزولیگرفتهاماهنوزپاندمیاست‬ ‫مردمهمچنانبایدرعایتکنند‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫گفت و گوی‬ ‫اقتصاد مردمی‬ ‫هادی راشدی‬ ‫سردبیر نشریه‬ ‫رهبر معظم انقالب در ابالغیه ای با‬ ‫درخواست دولت برای ازادسازی سهام‬ ‫عدالت موافقت کردند‪ .‬در راستای اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬دولت اجازه داشت‬ ‫‪ ۴۰‬درصد سهام شرکت ها و بنگاه های‬ ‫مشمول این قانون را تحت عنوان سهام‬ ‫عدالت در اواسط دهه ‪ ۸۰‬به مردم واگذار‬ ‫کند؛ در واقع سهام عدالت را می توان‬ ‫ظرفیتی دانست که از سوی دولت نهم در‬ ‫اختیار حدود ‪ ۴۹‬میلیون نفر از شهروندان‬ ‫ایران قرار گرفته بود‪ ،‬اما تا قبل از ابالغیه‬ ‫رهبر معظم انقالب به معنای حقیقی کلمه‬ ‫به فعلیت نرسیده بود‪ .‬با ازادسازی سهام‬ ‫عدالت‪ ،‬این ظرفیت نیز ازاد شد‪ .‬یکی‬ ‫از ایرادهای سهام عدالت این بود که‬ ‫دارندگان این سهام نمی دانستند سهام دار‬ ‫کدام شرکت ها هستند و نه حق خرید‬ ‫و فروش ان را داشتند؛ موضوعی که‬ ‫به خنثی شدن ماهیت و کارکرد سهام‬ ‫عدالت منجر شده بود؛ اما اکنون با‬ ‫ازادسازی سهام عدالت‪ ،‬این مشکل نیز‬ ‫رفع شده است‪ .‬در این زمینه ذکر چند‬ ‫نکته ضروری است‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ تمام سهام داران عدالت به زودی‬ ‫وارد بورس خواهند شد‪ ،‬موضوعی‬ ‫که یک گام مثبت و بلند در راستای‬ ‫حرکت به سمت مردمی سازی اقتصاد‬ ‫ایران به شمار می رود‪ .‬تعداد سهام داران‬ ‫بازار بورس ایران که تاکنون با فاصله‬ ‫قابل توجهی از کشورهای توسعه یافته‬ ‫کمتر بود‪ ،‬در ماه های اخیر‪ ،‬با رونق بازار‬ ‫سرمایه و حاال با ازادسازی سهام عدالت‬ ‫به چیزی حدود ‪ ۶۰‬میلیون ایرانی دارای‬ ‫کد بورسی افزایش خواهد یافت؛ رقمی‬ ‫که نسبت به جمعیت کشور یک رکورد‬ ‫جدید در سطح دنیا شمرده می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬با احتساب جمعیت ‪۴۹‬‬ ‫میلیون نفری مشمول سهام عدالت و‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬برابر شدن ارزش این سهام طی‬ ‫این سال ها‪ ،‬می توان گفت ارزش سهام‬ ‫عدالت ازادشده چیزی قریب به ‪۲۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان خواهد بود؛‬ ‫موضوعی که خود به مانعی برای حبابی‬ ‫شدن بازار سرمایه تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ اگرچه ممکن است برخی افراد به‬ ‫دلیل نیاز به نقدینگی این سهام یا نااگاهی‬ ‫نسبت به مزایای سهام داری‪ ،‬بالفاصله بعد‬ ‫از ازادسازی اقدام به فروش ان کنند‪،‬‬ ‫اما به نظر می رسد بخش قابل توجهی از‬ ‫دارندگان سهام عدالت‪ ،‬با توجه به اینده‬ ‫بازار بورس و فواید حضور در ان به‬ ‫عنوان محلی برای سرمایه گذاری واقعی‪،‬‬ ‫عالقه مند به تداوم حضور خود در بورس‬ ‫باشند؛ طبیعتاً حضور یک جمعیت قریب‬ ‫به ‪ ۶۰‬میلیون نفری در بازار سرمایه هر‬ ‫کشوری به شرط حمایت و هدایت‬ ‫دولت می تواند به عنوان موتور محرکه‬ ‫اقتصاد و تولید ان کشور عمل کند‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ همان طور که در شروط ابالغیه رهبر‬ ‫حکیمانقالبامدهاست‪،‬دارندگانسهم‬ ‫باید به تناسب‪ ،‬نقش مدیریتی خود را ایفا‬ ‫کنند؛ اما به نظر می رسد دولت با وجود‬ ‫واگذاری سهام بسیاری از شرکت های‬ ‫خود‪ ،‬قصد ندارد اختیار انتخاب مدیران‬ ‫را از دست بدهد‪ ،‬بلکه همچنان به تداوم‬ ‫تصدی گری های دولتی عالقه مند است‪.‬‬ ‫واگذاری مالکیت شرکت های دولتی‬ ‫بدون واگذاری مدیریت انها‪ ،‬موضوعی‬ ‫مبهم و سوال برانگیز است که دولت باید‬ ‫راهکار مناسبی برای واگذاری مدیریت‬ ‫متناسب با مالکیت بیندیشد و به نکات‬ ‫مطرح شده در ابالغیه رهبر معظم انقالب‬ ‫در این زمینه توجه کند‪.‬‬ ‫درساماندهیسکونتگاههایغیررسمیطیچندسالگذشته‬ ‫اقداماتاساسیانجامشدهاست‬ ‫جناب اقای دکتر تنومند‪ ،‬لطفا در ابتدای‬ ‫گفتگو‪ ،‬گزارشی از اقدامات صورت گرفته در‬ ‫دانشکده علوم پزشکی را در حوزه بهداشت‬ ‫و درمان از زمان اغاز شیوع ویروس کرونا‬ ‫بفرمایید‪.‬‬ ‫بعد از گزارش اولین مورد مبتالیی در کشور‪،‬‬ ‫همه دانشکده ها بصورت اماده باش قرار گرفتند‪.‬‬ ‫براساسدستوروزارتبهداشت‪،‬مرخصیتمامی‬ ‫مسئولین‪ ،‬پرسنل و کارکنان دانشکده های علوم‬ ‫پزشکی لغو شده و همچنان لغو می باشد‪ .‬اولین‬ ‫اقدامی که در سطح وزارتخانه صورت گرفت‬ ‫توجیه دانشگاه ها بصورت ویدئو کنفرانس بود‬ ‫که وزیر بهداشت‪ ،‬معاون بهداشتی و معاون‬ ‫درمان توجیه خود را برای مقابله احتمالی و‬ ‫دستورالعمل های الزم برای اقدام به دانشگاه ها‬ ‫اعالم کرده اند تا دانشگاه ها با ان دستورالعمل ها‬ ‫در بخش های مختلف عمل کنند که‬ ‫دانشکده علوم پزشکی مراغه طبق‬ ‫ان دستورالعمل ها به دلیل تسلط‬ ‫بر محیط و همکاری بین سازمانی‬ ‫اقداماتش را شروع کرد‪.‬‬ ‫اولین اقدامی که توسط دانشکده‬ ‫علومپزشکیمراغهصورتگرفت‪،‬اطالع رسانی‬ ‫بین همه اقشار مختلف مردم با همکاری سایر‬ ‫نهادها‪ ،‬ادارات و سازمان های درون شهری بود‪.‬‬ ‫اقدامات دانشکده در چندین بخش یا به عبارت‬ ‫بهتر میتوان گفت بدنبال فعالیت های شبانه روزی‬ ‫چندین کمیته در حال انجام بوده و در حال‬ ‫اجراست‪ .‬اولین کمیته به حوزه درمان اختصاص‬ ‫دارد که با استدالل و دالیل تحلیلی به سه فاز‬ ‫عملیاتی متناسب با شرایط خاص محیطی رسید‪.‬‬ ‫در مرحله اول ‪ 55‬تخت ویژه را در دو بخش‬ ‫مجزا در بیمارستان امیرالمومنین با ‪ 12‬تخت‬ ‫‪ ICU‬و سی تی اسکن با دسترسی های جداگانه‬ ‫تجهیز و در بیمارستان ایزوله کردیم‪.‬‬ ‫در فاز دوم پیش بینی شد اگر تعداد بیمار بیشتر‬ ‫شود‪ ،‬دو بخش دیگر به فضای در نظر گرفته شده‬ ‫اضافه شده و تخت بیمارستانی ویژه برای کرونا به‬ ‫‪ 120‬و تخت ‪ ICU‬به ‪ 17‬مورد افزایش یابد‪.‬‬ ‫در فاز سوم قرار بر این شد در صورت شدت‬ ‫شیوع بیماری و ضرورت نیاز‪ ،‬کل تخت های‬ ‫دو بیمارستان امیرالمومنین و سینا تخلیه شده و‬ ‫حدود ‪ 250‬تخت به بیماران کرونایی اختصاص‬ ‫یابد و سایر بیماران اورژانسی با‬ ‫تدابیر ویژه در سایر قسمت‬ ‫های دانشکده مدیریت‬ ‫گردد و در کنار‬ ‫این فضاها‪،‬‬ ‫نقاهتگاه‬ ‫ویژه ای‬ ‫با‬ ‫مشارکت ارتش اماده گردید که خداروشکر تا‬ ‫به امروز نیازی به استفاده از ان نبوده است‪ .‬بنابراین‬ ‫امکانات اختصاصی به فاز دوم‪ ،‬تا به امروز کافی‬ ‫بوده و شدت بیماری در این مرحله متوقف بوده‬ ‫و این وضعیت به شرایط پایداری رسیده است‪.‬‬ ‫با تدابیر و اقدامات صورت گرفته نه تنها‬ ‫پاسخگوی بیماران شهر مراغه بودیم بلکه تمام‬ ‫بیماران از شهرستان های همجوار نیز مراجعه‬ ‫میکرده اند و پاسخگوی انها نیز بدون هیچ گونه‬ ‫کمبود امکانات و مشکلی بودیم‪.‬‬ ‫بخش دیگری که خیلی تاثیر گذار بود کمیته‬ ‫پیشتیبانی بود که تشکیل شده از معاون مالی‬ ‫دانشکده و مدیران ذیربط‪ ،‬مدیر غذا و دارو و‬ ‫سایر کارکنان در این زمینه مسئولیت تامین و‬ ‫فراهم کردن مواد و تجهیزات لوازم بهداشتی و‬ ‫پزشکی برای کادردرمان و افرادی که در خط‬ ‫مبارزه با کرونا هستند که خوشبختانه دانشکده‬ ‫علوم پزشکی مراغه توانست با سرعت بیشتر این‬ ‫اقالم و تجهیزات را تامین کند که جا دارد در این‬ ‫زمینه از همکاری خیرین نیکوکار و یاری رسان‬ ‫که با کوچکترین پیام رسانی اقدام به همکاری‬ ‫در این زمینه را داشتند کمال تشکر و قدردانی‬ ‫را دارم‪.‬‬ ‫از دستاورد جدید دوره کرونایی در خصوص‬ ‫دستگاه ازمایشگاه مولکولی در مراغه‬ ‫توضیحاتی بفرمایید؟‬ ‫ازمایش تشخیص مولکولی بیمار یهای عفونی و‬ ‫ژنتیکی‪ ،‬جزء ازمایش های با تکنولوژی پیشرفته‬ ‫های ‪ -‬تک بوده و فوق تخصصی است و برای‬ ‫تشخیص اختالالت ژنتیکی و بیماریهایی که در‬ ‫شرایط عادی با روش های اسان قابل تشخیص‬ ‫نیستندصورتمیگیرد‪.‬‬ ‫دانشکده علوم پزشکی مراغه در ازمایشگاه‬ ‫تحقیقاتی خود‪ ،‬پتانسیل انتقال این دستگاه را هم‬ ‫از لحاظ تجهیزات و هم نیروی انسانی متخصص‬ ‫داشت‪ .‬بنابر این ما در دانشکده تصمیم گرفتیم‬ ‫راه اندازیواحدازمایشگاهینمونه برداریکرونادرمراغه‬ ‫معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت‪:‬‬ ‫باهدف شناسایی سریع بیماران مبتال به کرونا‪ ،‬واحد‬ ‫ازمایشگاهی نمونه برداری این بیماری در شهرستان‬ ‫راه اندازی شد‪.‬‬ ‫احمد مجتهدی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬با‬ ‫راه اندازی این واحد در مرکز هاشم اباد‪ ،‬نمونه برداری‬ ‫سریع از افراد مشکوک به بیماری کرونا امکان پذیر شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هدف از شناسایی به موقع بیماران مبتال به‬ ‫کرونا‪ ،‬کنترل و پیشگیری از انتشار و شیوع سریع ویروس‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تمامی افراد دارای عالیم مشکوک در این‬ ‫مرکز نمونه برداری می شوند و در صورت مثبت بودن‬ ‫نتیجه ازمایش کرونا‪ ،‬از اطرافیان بیمار نیز تست و‬ ‫ازمایش گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه با اشاره‬ ‫به اجرای موفق ‪ ۲‬برنامه غربالگری بیماری کرونا در‬ ‫شهرستان گفت‪ :‬تمام جمعیت تحت پوشش توسط‬ ‫مراقبین سالمت و بهورزان در طول این مدت غربالگری‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫مجتهدی گفت‪ :‬مهمترین راه پیشگیری از بیماری رعایت‬ ‫اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی است و مردم‬ ‫نباید نسبت به رعایت اصول پیشگیری سهل انگاری کنند‪.‬‬ ‫ویروس کرونا به بسیاری از کشورهای جهان سرایت‬ ‫کرده و سازمان بهداشت جهانی را بر ان داشت تا در‬ ‫مورد بهداشت جهانی؛ وضعیت فوق العاده اعالم کند‪.‬‬ ‫شست وشوی دست ها با اب و صابون‪ ،‬رعایت بهداشت‬ ‫فردی و خودداری از دست دادن های مکرر نکاتی‬ ‫است که پزشکان متخصص برای پیشگیری از شیوع این‬ ‫ویروس توصیه می کنند‪.‬‬ ‫شماره ‪14‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫جا دارد از همکاری و مساعدت های خارج‬ ‫خیران سالمت‪ ،‬رسانه ها و‬ ‫از دانشکده‪ ،‬شامل ّ‬ ‫مردم که به علوم پزشکی کمک کرده و به کادر‬ ‫درمان ابراز محبت کردند تشکر و قدردانی خود‬ ‫و همکارانم را ابالغ نمایم‬ ‫تلنگر‬ ‫وقتی می گویند نخرید یعنی بخرید!‬ ‫مراغه‪ ،‬اواخر‬ ‫اسفندماه از‬ ‫شدت شیوع‬ ‫بیماری کرونا‬ ‫عبور کرده و‬ ‫اینک در وضع‬ ‫سفید نیست‬ ‫ولی در شرایط‬ ‫پایداری نسبی‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫خیّران مراغه‬ ‫سنگ تمام‬ ‫گذاشتند و‬ ‫مراغه از این‬ ‫نظر‪ ،‬بهترین‬ ‫وضعیت را در‬ ‫استان دارد‪.‬‬ ‫تجهیز ازمایشگاه‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫مراغه به دستگاه‬ ‫تست کرونا‪ ،‬از‬ ‫دستاوردهای این‬ ‫دوره بوده است‪.‬‬ ‫حمید شکری معاون استاندار و فرماندار ویژه مراغه با اشاره به‬ ‫اینکه‪ ۳۱.۷۱‬درصد جمعیت شهر مراغه در بافت ناکارامد سکونت‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬از نظر فضای زیستی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬فرهنگی و بسیاری‬ ‫دیگر از موارد در این مناطق کمبود وجود دارد که ستاد هماهنگی‬ ‫بازافرینی پایدار شهری موظف به رسیدگی و رفع کمبودهاست‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر مراغه؛‬ ‫مهندس حمید شکری در جلسه هماهنگی ستاد بازافرینی پایدار‬ ‫شهری مراغه اظهار داشت‪ :‬مساحت شهر مراغه سه هزار و ‪۱۲۰‬‬ ‫هکتار است که از این مقدار نزدیک به ‪ ۴۰۰‬هکتار بافت ناکارامد‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬میکاییل اباد‪ ،‬یوسف اباد‪ ،‬عشرت اباد‪ ،‬انزاب‪،‬‬ ‫پهراباد‪ ،‬زغال اباد‪ ،‬قره برقع‪ ،‬زینال اباد‪ ،‬گللر‪ ،‬اکبراباد و جهانگیر‬ ‫از مناطق بافت ناکارامد مراغه هستند که نزدیک به ‪ ۵۸‬هزار نفر‬ ‫جمعیت در ان ها سکونت دارند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬طرح های مطالعاتی و اجرایی ستاد بازافرینی پایدار‬ ‫شهری مراغه شمال طرح بازسازی و نوسازی بافت فرسوده میانی‬ ‫و تاریخی و طرح توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های‬ ‫غیررسمی است که در این خصوص در چند سال گذشته اقدامات‬ ‫خوب و اساسی انجام شده است‪.‬‬ ‫فرماندار مراغه افزود‪ :‬احداث بوستان نیایش در منطقه عشرت‬ ‫اباد مراغه یکی از شاخص ترین پروژه های شهرستان در مناطق‬ ‫ناکارامد و کمتر توسعه یافته شهری بود که در ‪ ۶‬ماه با اعتباری بالغ‬ ‫بر هفت میلیارد تومان در سال گذشته به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫مهندس شکری اضافه کرد‪ :‬در حالی که اعتبار در نظر گرفته شده‬ ‫برای این پروژه ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان بود که شهرداری مراغه‪ ،‬سه‬ ‫میلیارد تومان اعتبار و دستگاه های دیگر متولی چهار میلیارد تومان‬ ‫در نظر گرفته و با هم افزایی و همکاری این پروژه تکمیل و بهره‬ ‫برداری رسید‪.‬‬ ‫وی به دیگر اقدامات انجام گرفته در محالت هدف و نیازمند‬ ‫بازافرینی شهری در این مناطق اشاره کرد و گفت‪ :‬در چندسال‬ ‫گذشته بیش از ‪ ۳۵‬مورد اقدامات زیرساختی در این مناطق انجام‬ ‫گرفته که احداث پارک بانوان‪ ،‬پارک مسافر‪ ،‬ایستگاه اتش‬ ‫نشانی‪ ،‬پل فلزکاران‪ ،‬خیابان شهید دوستان‪ ،‬ترمینال بزرگ مراغه و‬ ‫فرهنگسراهای پنج گانه از جمله این اقدامات است‪.‬‬ ‫فرماندارمراغه افزود‪ :‬مجموعه اقداماتی که در ارتباط با موضوعات‬ ‫بازافرینی بافت فرسوده شهری انجام گرفته است نیازمند اطالع‬ ‫رسانی عمومی و معرفی و شناساندن ظرفیت های مناطق برای اهالی‬ ‫شهر است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همکاری و همسویی ادارات و دستگاه های اجرایی‬ ‫شهرستان در اجرای پروژه های ستاد ضروری و نیاز بوده و در این‬ ‫خصوص خوشبختانه در دو سال اخیر مراغه خوب عمل کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون استاندار اذربایجانشرقی اضافه کرد‪ :‬برای سالجاری ادارات‬ ‫اقدامات و پروژه های مورد نیاز و تعریف شده را هر چه سریعتر به‬ ‫دبیرخانه ستاد ارسال کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه تمامی اقدامات ستاد در راستای ابادانی شهر‬ ‫به خصوص مناطق کم برخوردار انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬مسائل‬ ‫زیرساختی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشی و توانمندسازی های‬ ‫اجتماعی از خواسته های این مناطق است که باید در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در سال ‪ ،۹۸‬در محالت کمتر توسعه یافته شهر‬ ‫طرح توانمندسازی ‪ ۷۵۰‬نفر در ‪ ۸۰۰‬رشته مختلف با اعتباری بالغ‬ ‫بر ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان اجرا شد که خوشبختانه شاهد خروجی های‬ ‫مثبت این طرح از جمله اشتغالزایی برای منطقه هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۵/۷‬میلیارد تومان از مطالبات شهرداری صرف بازافرینی‬ ‫شهری مراغه می شود‬ ‫شهردار مراغه گفت‪ :‬مبلغ ‪ ۵‬میلیارد و هفتصد میلیون تومان از‬ ‫مطالبات شهرداری و سایر ادارات در راستای مصوبات استانی در‬ ‫انجام امورات عمرانی محالت هدف از ستاد بازافرینی استان است‪.‬‬ ‫مهندس محمدرضا احمدی در جلسه هماهنگی ستاد بازافرینی‬ ‫پایدار شهری مراغه اظهار داشت‪ :‬جدول بندی معابر خاکی و‬ ‫اسفالت‪ ،‬ساماندهی دره عشرت اباد‪ ،‬دیوار کشی خط راه اهن‬ ‫در مسیر محله و بازسازی معابر پروژه های شهرداری از این مطالبات‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پرداخت تخفیف ها برای یکهزار و ‪ ۲۳‬مورد پروانه‬ ‫نصیرنیوز گزارش می دهد؛‬ ‫اتحاد و همدلی‪ ،‬امید را در د ل محرومان جامعه زنده کرد‬ ‫گالیه شهروندان مراغه ای از قطع انشعاب کنتورهای‬ ‫برق در شرایط فعلی روزهای کرونایی‬ ‫سرهنگ پاسدار سعید رشیدی در بازدید از فعالیت های قرارگاه‬ ‫جهادی شهید دهقان مراغه افزود‪ :‬با وجود محدودیت های ایجاد‬ ‫شده بر اثر شیوع ویروس کرونا‪ ،‬همدلی و همراهی مردم و جوانان‬ ‫و نیز همت نیکوکاران‪ ،‬محدودیت ها را مرتفع کرده و موجی‬ ‫از امید را در دل های محرومان و اسیب دیدگان به وجود اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حرف از این ویروس است‪ ،‬ویروسی که متاسفانه وضعیت‬ ‫اقتصادی و خدماتی مردم را نیز دچار رکود کرده است به‬ ‫طوری که طی تماسی که شهروندان مراغه ای با خبرنگار‬ ‫نصیرنیوز داشتند از قطع برق منزلشان گالیه داشتند که‬ ‫فرصتی نیز به انها داده شود چرا که وضعیت به گونه ای‬ ‫نیست که بتوان در حال حاضر پرداخت انجام شود‪.‬‬ ‫یکی شهروندان نیز با بیان اینکه از طریق کارگری خرج‬ ‫زندگی ام را تامین می کنم و در روزهای گذشته به دلیل‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬مجبورمیشم بیشتر در خانه بمانم و سرکار‬ ‫نروم‪ ،‬می گوید‪ :‬از یکسو مسئوالن می گویند از خانه‬ ‫خارج نشوید اما از سوی دیگر اخطارهای مکرر برای‬ ‫قطع خدمات برق کالفه مان کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مشکالت مالی‪ ،‬بهداشتی و روحی از پیامدهای‬ ‫منفی کرونا است ادامه داد‪ :‬تلخی و مشکالت معیشتی مردم‪ ،‬این‬ ‫روزها با دست های مهربان خیران و نیکوکاران شیرین شده است‪.‬‬ ‫رشیدی اضافه کرد‪ :‬روحیه خیرخواهانه و دلسوزانه احاد ملت‬ ‫ایران اسالمی موجب شده که نسبت به دیگر کشورهای دنیا‪،‬‬ ‫نگرانی های کمتری در خصوص اسیب های حاصل از این‬ ‫ویروس باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در روزهای اخیر‪ ،‬خانواده های درگذشتگان همانند‬ ‫خیران دلسوز به جای برگزاری مراسم ختم‪ ،‬هزینه ان را صرف‬ ‫بیمارستان ها‪ ،‬مراکز درمانی و حمایت از نیازمندان می کنند و‬ ‫این امر نشان دهنده وجود روحیه همدلی در زمان های سخت و‬ ‫حوادث دشوار اجتماعی است‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه مراغه افزود‪ :‬در ماه مبارک رمضان امسال نیز کمک‬ ‫های مردمی در این شهرستان بیشتر بوی همدلی و یاری به خود‬ ‫احداث ساختمان در بافت های فرسوده در چند سال اخیر با توجه به‬ ‫ایین نامه اجرایی برنامه ملی بازافرینی شهری‪ ،‬بیش از سه میلیارد و‬ ‫هفتصد میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫مهندساحمدیبهشاخصهایشناساییسکونتگاههایغیررسمی‬ ‫شهر مراغه اشاره کرد و گفت‪ :‬شاخص های زیست محیطی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و کالبدی از جمله این شاخص ها است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از یازده محله ناکارامد‪ ،‬محالت میکاییل اباد‪ ،‬انزاب‪،‬‬ ‫یوسف اباد‪ ،‬پهراباد و زغال اباد محالت دارای اولویت مداخله‬ ‫در طرح است‪.‬‬ ‫شهردار مراغه با اشاره به اقدامات کالبدی صورت گرفته در محله‬ ‫مکاییل اباد اشاره کرد و گفت‪ :‬اصالح اسفالت و پوشش معابر‪،‬‬ ‫رسیدگی به جوی ها و بهسازی ان ها‪ ،‬جمع اوری زباله‪ ،‬پوشش‬ ‫کانال‪ ،‬جدول گذاری کانال و ساماندهی میدان مجلس و ایمن‬ ‫سازی فضای مقابل دانشگاه پیام نور مراغه از جمله این اقدامات‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت برنامه ها و اقدامات فرهنگی اجتماعی در‬ ‫این مناطق گفت‪ :‬برگزاری کالس های مختلف و مشاوره های‬ ‫خانوادگی‪ ،‬اسیب های فضای مجازی و اینترنت و کالس های‬ ‫مهارت اموزی در رشته های مختلف از جمله اقداماتی است که‬ ‫شهرداری مراغه در این مناطق انجام داده است‪.‬‬ ‫مهندس احمدی پروژه بلوار ‪ ۴۵‬متری شهید سلیمانی را یکی از‬ ‫مهمترین پروژه های مجموعه مدیریت شهری در مراغه عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬توسعه و بهبود زیرساخت های شهری‪ ،‬کاهش حجم‬ ‫ترافیک میدان جهاد‪ ،‬سهولت در دسترسی به شهرک ها و گسترش‬ ‫مسیرها و شریان های اصلی شهر جهت کنترل و هدایت ترافیک از‬ ‫اهداف این پروژه است‪.‬‬ ‫نقش انکارناپذیر همکاری دستگاه های اجرایی در‬ ‫عمران شهری‬ ‫حاج علی عباسی نایب رییس شورای اسالمی شهر مراغه گفت‪:‬‬ ‫همکاری و همراهی دستگاه های اجرایی شهرستان با مدیریت‬ ‫شهری می توانند در عمران و ابادانی مراغه نقش بسزایی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫حاج علی عباسی در جلسه هماهنگی ستاد بازافرینی پایدار شهری‬ ‫مراغه گفت‪ :‬تمامی اقدامات مجموعه مدیریت شهری به خصوص‬ ‫در مناطق کم برخوردار در این راستا بوده و دستگاه های اجرایی‬ ‫شهرستان می توانند با همکاری های الزم و به موقع روند پیشرفت‬ ‫پروژه های اجرایی را سرعت بخشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سالجاری شهرداری و شورای اسالمی شهر مراغه با‬ ‫تمام توان در مناطق حاشیه شهر فعالیت خواهد کرد و امسال را می‬ ‫توان سال اوج گیری و جهش اقدامات مجموعه مدیریت شهری‬ ‫نامگذاریکرد‪.‬‬ ‫ترافیک هسته مرکزی مراغه برطرف می شود‬ ‫دکتر احمد ملکی رییس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای‬ ‫اسالمیشهر مراغه نیزدر اینجلسه گفت‪:‬مجموعه مدیریتشهری‬ ‫جابه جایی هسته مرکزی شهر را در برنامه های خود قرار داده که‬ ‫در صورت تحقق این امر شاهد حل بسیاری از مشکالت ترافیکی‬ ‫در شهر خواهیم بود‪.‬‬ ‫دکتر احمد ملکی در جلسه هماهنگی ستاد بازافرینی پایدار شهری‬ ‫مراغه گفت‪ :‬پروژه بلوار ‪ ۴۵‬متری شهید سلیمانی از جمله پروژه‬ ‫هایی است که با ورود به موقع مجموعه مدیریت شهری مانع‬ ‫گسترش بافت ناکارامد در این مناطق شده و تحولی بزرگ در‬ ‫توسعه شهری محسوب خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پروژه به طول یکهزار و ‪ ۴۲۰‬متر میادین مادر و سهند‬ ‫را به هم متصل می کند که برای اجرای ان ‪ ۴۵‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ملکی اضافه کرد‪ :‬تاکنون از ‪ ۷۸‬ملک واقع در مسیر‪ ۷۴ ،‬ملک‬ ‫مصالحه و ‪ ۲۱‬ملک تخریب شده و شهرداری در مصالحه امالک‬ ‫این پروژه ریالی بدهی ندارد و به صورت کامل پرداخت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این اقدامات در راستای جلوگیری از گسترش حاشیه‬ ‫نشینی و برخی تبعات دیگر اجتماعی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیریت شهری نیازمند همکاری دستگاه های متولی در‬ ‫موضوع تاسیسات این پروژه است‪.‬‬ ‫ایثار‬ ‫همبستگی‬ ‫طی تماسی که شهروندان مراغه ای که با خبرنگار‬ ‫نصیرنیوز داشتند از اخطار قطع برق منزلشان گالیه داشتند‬ ‫و درخواست کردند فرصتی به انها داده شود چرا که‬ ‫وضعیت به گونه ای نیست که بتوان در حال حاضر قبض‬ ‫ها را پرداخت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش نصیرنیوز‪ ،‬این روزها که ویروس کرونا در‬ ‫تمام شهرهای کشورمان رخنه کرده است و هر جا و هر‬ ‫مکان و هر خانه ای که وارد می شویم همه و همه جا‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫گزارش‬ ‫که اعالم امادگی خود را به وزارت بهداشت‬ ‫پیشنهاد داده‪ .‬وزارت بهداشت هم به خاطر‬ ‫ضرورت موضوع‪ ،‬بررسی فوری داشته و شرایط‬ ‫را تایید کرد و انستیتو پاستور تهران که اولین‬ ‫مرکز ازمایش کشور را در ابتدای شیوع کرونا بر‬ ‫عهده داشت دو نفر را که قب ً‬ ‫ال تجهیز ازمایشگاه‬ ‫مولکولی تبریز را تایید کرده بودند به مراغه‬ ‫فرستاد و انها بعد از یک سری ازمایش های‬ ‫تمرینی و اتخاذ تدابیری برای تبادل اطالعات‪،‬‬ ‫تایید کردند و اینک تست های کرونای مراغه‬ ‫که قب ً‬ ‫ال به تبریز و قبل از ان به تهران فرستاده‬ ‫میشد‪ ،‬در مراغه صورت میگیرد و بعد از چند‬ ‫ساعت نتایج تست ها مشخص میشوند‪.‬‬ ‫نکته بارزی که میتوان در این مورد گفت‪ ،‬این‬ ‫است که ما تا به امروز فقط نمونه های مراغه را‬ ‫ازمایش کردیم ولی این امادگی را داریم‬ ‫که تست های منطقه را پوشش دهیم‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشت هم از این موضوع استقبال می کند و‬ ‫انستیتو پاستور در صورت اماده بودن تجهیزات‬ ‫اولیه‪ ،‬محصوالت مصرفی را رایگان در اختیار ما‬ ‫قرار میدهد‪ .‬از نظر ظرفیت تست مولکولی‪ ،‬در‬ ‫شرایط موجود میتوان ‪ 80‬تست را در روز انجام‬ ‫داد ولی نمونه های ما در روز حداکثر‪ 20‬مورد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در حالی که وزیر نیرو اعالم کرده است مهلت‬ ‫تمدید قبوض برق تا پایان اردیبهشت ماه تمدید‬ ‫شده است برخی مشترکان اخطارهایی با مراجعه‬ ‫مامورین شرکت توزیع برق مراغه را مبنی بر‬ ‫ضرورت پرداخت بدهی دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گرفته به طوری که با اجرای طرح مواسات‪ ،‬شاهد توزیع روزانه‬ ‫یک هزار پرس غذای گرم در بین نیازمندان شهرستان و تهیه بسته‬ ‫های افطار برای انان هستیم‪.‬‬ ‫رشیدی با اشاره به تالش های قرارگاه جهادی شهید دهقان‬ ‫مراغه ادامه داد‪ :‬توزیع لوازم بهداشتی‪ ،‬بسته های حمایتی در بین‬ ‫نیازمندان جامعه‪ ،‬نان رایگان در بین مردم‪ ،‬غربالگری شهروندان و‬ ‫مسافران در ورودی های شهر و حمایت از افرادی که شغل خود‬ ‫را از دست داده اند‪ ،‬از خدمات این قرارگاه در روزهای اخیر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این قرارگاه با ‪ ۳۰۰‬نفر عضو مردمی و داوطلب‪،‬‬ ‫در تمامی زمینه ها‪ ،‬همگام و همراه با دیگر گروه های جهادی‬ ‫این شهرستان فعالیت داشته و هرجا که نیازی احساس شود‪ ،‬وارد‬ ‫عرصه شده و بدون چشمداشت به فعالیت خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر حضو بسیج در عرصه های اجتماعی به عنوان یک‬ ‫نیروی کارامد گفت‪ :‬نیروهای فعال بسیجی هما ن گونه که در‬ ‫دفاع مقدس و دیگر صحنه های مختلف حضوری موثر و فعالی‬ ‫داشتند‪ ،‬امروز نیز در عرصه امدادرسانی و جهادی با کمک به‬ ‫همنوع نیازمند خود تا شکست کامل کرونا نیز پیشگام و پیشقدم‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری رزمایش مواسات وهمدلی و کمک‬ ‫مومنانه در این شهرستان ادامه داد‪ :‬این رزمایش های اجتماعی با‬ ‫دستور رهبر انقالب اغاز شده تا در این روزهای کرونایی که‬ ‫عده ای از نیازمندان و مردمی براثر این بیماری کسب وکار خود را‬ ‫از دست داده اند‪ ،‬بتوانند در شب های ماه مبارک رمضان از توانایی‬ ‫معیشتی و حمایتی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫رشیدی با تقدیر از تالش های جهادگران قرارگاه جهادی شهید‬ ‫دهقان‪ ،‬از اغاز مرحله دوم رزمایش کمک های مومنانه خبرداد‬ ‫و گفت‪ :‬درمرحله دوم رزمایش کمک های مومنانه در نیمه های‬ ‫ماه مبارک رمضان و به مناسبت والدت کریم اهل بیت امام حسن‬ ‫(ع)‪ ،‬با توزیع بسته های حمایتی سفره های نیازمندان و بیکاران را‬ ‫رنگین خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مادر شهید مراغه ای هزینه مراسم سالگرد فرزندش را هدیه کرد‬ ‫مادر شهید پاسدار ابراهیم دریادل هزینه مراسم سی و هشتمین سالگرد‬ ‫فرزندش را به ‪ ۶۰‬خانواد ه اسیب دیده از کرونا در مراغه اهدا کرد‪.‬‬ ‫مادر این شهید واالمقاوم این اقدام را در راستای لبیک گویی به‬ ‫فرمایشات رهبر معظم انقالب با عنوان کمک مومنانه برای خانواده‬ ‫های اسیب دیده از ویروس کرونا انجام داده و هزینه این مراسم را به‬ ‫صورت نقدی به این خانواده ها اهدا کرده است‪.‬‬ ‫پاسدار شهید ابراهیم دریادل ‪ ۲۱‬اردیبهشت سال ‪ ۱۳۶۱‬در ‪ ۱۹‬سالگی و‬ ‫در عملیات ازادسازی خرمشهر به درجه رفیع شهادت نائل شده است‪.‬‬ ‫جهش تولید‬ ‫اشتغالزایی ‪ ۲۴۷‬نفر با بهره برداری از سه واحد تولیدی در مراغه‬ ‫حمید شکری در بازدید از واحدهای در حال بهره برداری در‬ ‫شهرک صنعتی این شهرستان اظهار داشت‪ :‬کارخانه تولید مواد‬ ‫ضدعفونی کننده و پودر مواد شوینده با پیشرفت فیزیکی ‪۸۰‬‬ ‫درصد یکی از این واحدهاست که در زمینی به مساحت سه هزار‬ ‫مترمربع و اعتبار نزدیک به ‪ ۲.۵‬میلیارد تومان بزودی به بهره برداری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با بهره برداری از این کارخانه زمینه فعالیت ‪ ۱۲‬نفر به‬ ‫صورت مستقیم فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی به کارخانه تولید انواع تبلت و گوشی موبایل و بورد هوشمند‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬این مجموعه با پیشرفت فیزیکی ‪ ۹۰‬درصد در‬ ‫زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع و اعتبار ‪ ۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫زمینه اشتغالزایی برای ‪ ۱۵۰‬نفر را به صورت مستقیم فراهم خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فرماندار به مراحل ساخت کارخانه صنایع غذایی در شهرک‬ ‫صنعتی مراغه اشاره کرد و افزود‪ :‬این مجموعه در زمینی به‬ ‫مساحت ‪ ۹‬هزار مترمربع و با سرمایه گذاری ‪ ۳۵‬میلیارد تومانی‬ ‫زمینه اشتغالزایی ‪ ۸۵‬نفر را فراهم می کند و در حال حاضر ‪۷۰‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫شکری ادامه داد‪ :‬هر سه کارخانه در مرحله نصب ماشین االت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬شهرک صنعتی مراغه ظرفیت های بسیار‬ ‫خوبی دارد و اماده استقبال از سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اولویت نخست شهرستان اشتغالزایی و ایجاد زمینه های‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫مسئوالن وزارت صمت دیروز تاکید‬ ‫کرده اند که مردم خودرو نخرند‬ ‫فعال!زیرا به عقیده این وزارتخانه‪ ،‬مثل‬ ‫همیشه بازار حبابی است و هرکس بخرد‬ ‫متحملضرر می شود‪.‬‬ ‫می دانم قصه «حباب» قصه ای تکراری‬ ‫و جانکاه است اما ماجرا وقتی جالب‬ ‫می شودکهایناقایانکمی تنوعدراظهار‬ ‫نظر به خرج نمی دهند و هر بار که تبعات‬ ‫تصمیمات غیرکارشناسی شان نمایان‬ ‫می شود و بازار ملتهب‪ ،‬به ملت امر و نهی‬ ‫می کنند که نخرید و نبرید زیرا متضرر‬ ‫می شوید‪.‬لیکن همواره این اظهارات‪،‬‬ ‫خالف واقع بوده چرا که هرکس‬ ‫برعکس عمل کرده سود هنگفتی نموده‬ ‫است‪.‬بگذارید یک مثال بیاورم‪.‬حدود‬ ‫یک سال پیش که سکه بهار ازادی به‬ ‫مرز ‪5‬میلیون تومان رسید اقایان اعالم‬ ‫کردند که ماجرا حباب است و نخرید‬ ‫زیرا حباب می ترکد و ضرر می کنید‪.‬‬ ‫اگر فردی همان زمان که مسئوالن در‬ ‫تریبون ها حباب بازی راه انداخته بودند‬ ‫‪ 100‬سکه می خرید اکنون حداقل ‪150‬‬ ‫میلیون تومان سود کرده بود‪.‬اتفاقا جامعه‬ ‫هم یاد گرفته نحوه مواجهه با چنین‬ ‫اظهاراتی را‪.‬یعنی هربار اقایان می گویند‬ ‫نخرید می خرند و هربار می گویند بخرید‬ ‫نمی خرند‪.‬این درست که بی اعتمادی و‬ ‫شکاف شکل گرفته اما عده ای توسط‬ ‫همین بازار پر رونق بی اعتمادی کاسبی‬ ‫شان سکه شده و با نگاه به دهان مسئوالن‬ ‫تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ‬ ‫می کنند و موفق شده اند‪ .‬همین االن که‬ ‫پراید به قیمت ‪ 90‬میلیون تومان رسیده و‬ ‫در استانه ‪ 100‬میلیونی شدن است اگر‬ ‫کسی بخرد ضرر نمی کند‪.‬چرا؟پاسخ‬ ‫روشن است‪.‬زیرا مسئوالن محترم گفتند‬ ‫قیمت ها حبابی است و بازار واقعی نیست‬ ‫ولی انچه واقعی نیست وعده دولت‬ ‫برای کنترل بازار است‪.‬حال چرا وعده‬ ‫دولت برای کنترل بازار واقعی نیست‬ ‫زیرا عرضه با تقاضا در بازار همخوانی‬ ‫ندارد و خودروسازان از مطالبات مردم‬ ‫عقب افتاده اند و نمی توانند همپای انان‬ ‫در بازار بیایند ‪.‬سوال بعدی هم این است‬ ‫چرا خودروسازان با این همه رانت و‬ ‫دلبری کردن برای مسئوالن توان رفع‬ ‫عطش بازار را ندارند ؟پاسخ روشن این‬ ‫است که در کنار سوءمدیریت مزمن‪،‬‬ ‫تحریم ها نیز دست و پای شان را بسته‬ ‫است‪.‬شاید پرسیده شود پس چه می توان‬ ‫کرد؟پاسخ باز هم روشن است‪:‬برای‬ ‫تنظیم بازار باید واردات تسهیل شود‬ ‫؛نه واردات خودروهای لوکس بلکه‬ ‫واردات خودروهای اقتصادی تا فی‬ ‫المثل فردی که می خواهد ‪ 100‬میلیون‬ ‫دهد تا پراید سوار شود و جان خود‬ ‫و عزیزانش در معرض تهدید باشد با‬ ‫مبلغی کمتر خودرویی با استاندارد های‬ ‫جهانی زیر پای خود بگذارد‪.‬چرا چنین‬ ‫نمی شود؟دنده عقب بگیرید بروید جاده‬ ‫مخصوص تا پاسخ سوال پیدا شود ‪.‬‬ ‫مافیای جاده مخصوص سال هاست‬ ‫با تطمیع و تهدید حرف خود را به‬ ‫کرسی نشانده و اجازه نمی دهد مسئولی‬ ‫تصمیمی برای تنظیم بازار بگیرد‪.‬در این‬ ‫سال ها خودروهای به نسبت اقتصادی‬ ‫هم که به صورت مونتاژ وارد بازار شده‬ ‫اند به گونه ای قیمت گذاری شده اند که‬ ‫خودروهای ساخت داخل در حاشیه امن‬ ‫قیمتی قرار داشته باشند‪ .‬من اقتصاددان و‬ ‫بیزینس من نیستم‪ .‬شم اقتصادی خاصی‬ ‫هم ندارم‪ ،‬که اگر داشتم وضع اقتصادی‬ ‫ام چنین نبود! لیکن تجربه اقتصادی ام‬ ‫می گوید هرکس همین امروز پراید بخرد‬ ‫برده است و سال دیگر می تواند سود‬ ‫خوبی به جیب بزند‪.‬‬ ‫گفت و گوی اختصاصی با امیر جعفر رضاپور‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره ‪14‬‬ ‫(فرمانده اماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب نیروی زمینی محوری اجا)‬ ‫بمناسبت ‪ 29‬فروردین‪ ،‬روز ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫گفت و گوی‬ ‫اقتصاد مردمی‬ ‫هادی راشدی‬ ‫سردبیر نشریه‬ ‫رهبر معظم انقالب در ابالغیه ای با‬ ‫درخواست دولت برای ازادسازی سهام‬ ‫عدالت موافقت کردند‪ .‬در راستای اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬دولت اجازه داشت‬ ‫‪ ۴۰‬درصد سهام شرکت ها و بنگاه های‬ ‫مشمول این قانون را تحت عنوان سهام‬ ‫عدالت در اواسط دهه ‪ ۸۰‬به مردم واگذار‬ ‫کند؛ در واقع سهام عدالت را می توان‬ ‫ظرفیتی دانست که از سوی دولت نهم در‬ ‫اختیار حدود ‪ ۴۹‬میلیون نفر از شهروندان‬ ‫ایران قرار گرفته بود‪ ،‬اما تا قبل از ابالغیه‬ ‫رهبر معظم انقالب به معنای حقیقی کلمه‬ ‫به فعلیت نرسیده بود‪ .‬با ازادسازی سهام‬ ‫عدالت‪ ،‬این ظرفیت نیز ازاد شد‪ .‬یکی‬ ‫از ایرادهای سهام عدالت این بود که‬ ‫دارندگان این سهام نمی دانستند سهام دار‬ ‫کدام شرکت ها هستند و نه حق خرید‬ ‫و فروش ان را داشتند؛ موضوعی که‬ ‫به خنثی شدن ماهیت و کارکرد سهام‬ ‫عدالت منجر شده بود؛ اما اکنون با‬ ‫ازادسازی سهام عدالت‪ ،‬این مشکل نیز‬ ‫رفع شده است‪ .‬در این زمینه ذکر چند‬ ‫نکته ضروری است‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ تمام سهام داران عدالت به زودی‬ ‫وارد بورس خواهند شد‪ ،‬موضوعی‬ ‫که یک گام مثبت و بلند در راستای‬ ‫حرکت به سمت مردمی سازی اقتصاد‬ ‫ایران به شمار می رود‪ .‬تعداد سهام داران‬ ‫بازار بورس ایران که تاکنون با فاصله‬ ‫قابل توجهی از کشورهای توسعه یافته‬ ‫کمتر بود‪ ،‬در ماه های اخیر‪ ،‬با رونق بازار‬ ‫سرمایه و حاال با ازادسازی سهام عدالت‬ ‫به چیزی حدود ‪ ۶۰‬میلیون ایرانی دارای‬ ‫کد بورسی افزایش خواهد یافت؛ رقمی‬ ‫که نسبت به جمعیت کشور یک رکورد‬ ‫جدید در سطح دنیا شمرده می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬با احتساب جمعیت ‪۴۹‬‬ ‫میلیون نفری مشمول سهام عدالت و‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬برابر شدن ارزش این سهام طی‬ ‫این سال ها‪ ،‬می توان گفت ارزش سهام‬ ‫عدالت ازادشده چیزی قریب به ‪۲۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان خواهد بود؛‬ ‫موضوعی که خود به مانعی برای حبابی‬ ‫شدن بازار سرمایه تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ اگرچه ممکن است برخی افراد به‬ ‫دلیل نیاز به نقدینگی این سهام یا نااگاهی‬ ‫نسبت به مزایای سهام داری‪ ،‬بالفاصله بعد‬ ‫از ازادسازی اقدام به فروش ان کنند‪،‬‬ ‫اما به نظر می رسد بخش قابل توجهی از‬ ‫دارندگان سهام عدالت‪ ،‬با توجه به اینده‬ ‫بازار بورس و فواید حضور در ان به‬ ‫عنوان محلی برای سرمایه گذاری واقعی‪،‬‬ ‫عالقه مند به تداوم حضور خود در بورس‬ ‫باشند؛ طبیعتاً حضور یک جمعیت قریب‬ ‫به ‪ ۶۰‬میلیون نفری در بازار سرمایه هر‬ ‫کشوری به شرط حمایت و هدایت‬ ‫دولت می تواند به عنوان موتور محرکه‬ ‫اقتصاد و تولید ان کشور عمل کند‪.‬‬ ‫‪۳‬ـ همان طور که در شروط ابالغیه رهبر‬ ‫حکیمانقالبامدهاست‪،‬دارندگانسهم‬ ‫باید به تناسب‪ ،‬نقش مدیریتی خود را ایفا‬ ‫کنند؛ اما به نظر می رسد دولت با وجود‬ ‫واگذاری سهام بسیاری از شرکت های‬ ‫خود‪ ،‬قصد ندارد اختیار انتخاب مدیران‬ ‫را از دست بدهد‪ ،‬بلکه همچنان به تداوم‬ ‫تصدی گری های دولتی عالقه مند است‪.‬‬ ‫واگذاری مالکیت شرکت های دولتی‬ ‫بدون واگذاری مدیریت انها‪ ،‬موضوعی‬ ‫مبهم و سوال برانگیز است که دولت باید‬ ‫راهکار مناسبی برای واگذاری مدیریت‬ ‫متناسب با مالکیت بیندیشد و به نکات‬ ‫مطرح شده در ابالغیه رهبر معظم انقالب‬ ‫در این زمینه توجه کند‪.‬‬ ‫با سالم به ارواح طیبه شهدا و روح بلند امام شهیدان بنیانگذار‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و سالم بر رهبر مسلمانان جهان و فرماندهی‬ ‫معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی) و درود بیکران‬ ‫به پیشگاه دالوران و مجاهدان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و مردم شریف شهرستان ویژه مراغه و سالم و صلوات همه‬ ‫به پیشگاه مقدس منجی عالم بشریت صاحب العصر و الزمان(عج) ‪.‬‬ ‫پیشرفت و توسعه هر جامعه ای با شاخص های گوناگون سنجیده‬ ‫می شود‪ ،‬تولید ادبیات‪ ،‬گفتمان و الگوهای جدید که به ملت یک‬ ‫سرزمین‪ ،‬حرکت و انگیزه می دهد یکی از ان شاخص ها ابتکار‬ ‫فرماندهی معظم کل قوا‪ ،‬در نامگذاری هر سال با عنوان های دقیق و‬ ‫الهام بخش که نشان از پویایی انگیزه ملت ایران و حکایت از سرعت‬ ‫باالی قطار پیشرفت جمهوری اسالمی ایران در تمام عرصه ها دارد‪.‬‬ ‫نامگذاری سال ‪ 1399‬توسط معظم له با عنوان سال جهش تولید‪،‬‬ ‫تبلور ظهور ادبیات و رهیافتی نوین درعرصه تعالی ایران اسالمی‬ ‫است‪ .‬ارتش می تواند برای محقق شدن این شعار بطور مستقیم و‬ ‫غیرمستقیماقدامنماید‪.‬‬ ‫بیعت با امام راحل؛ بیعت تاریخی کارکنان پایور بصیر ارتش‪،‬‬ ‫با حضرت امام خمینی(رضوان اهلل تعالی علیه) و حضور ارتش‬ ‫به فرمان‪ ،‬فرمانده خود با ساز و برگ نظامی در خیابان ها‪ ،‬در ‪29‬‬ ‫فرودین ‪ ،1358‬فصل جدیدی را در مفاهیم روابط قدرت و مکاتب‬ ‫مدیریتی و فرماندهی در داخل و خارج کشور ایجاد کرد و الگویی‬ ‫نوین از اقتدار را ارائه نمود‪ .‬همین تحوالت سبب شد تا ارتش پس‬ ‫از پیروزی انقالب اسالمی نسبت به سایر ارتش های جهان متمایز و‬ ‫برجسته شود‪ .‬هم اینک پس از گذشت ‪ 4‬دهه از ان حرکت به یاد‬ ‫ماندنی‪ ،‬ارزش این حماسه ساز بزرگ‪ ،‬روز به روز با اثار پر برکتی‬ ‫که به همراه اورده است‪ ،‬ارزشمندتر می شود‪.‬‬ ‫فرماندهی معظم کل قوا دالیل این توفیق را در دو جمله می فرمایند‪:‬‬ ‫«‪ .1‬اهداف ارتش‪ ،‬جزء اهداف الهی و انسانی است‪ .2 .‬میان ارتشیان‬ ‫و مردم یک پیوند قلبی محکم برقرار شده است‪».‬‬ ‫نقش ارتش در پیروزی انقالب اسالمی؛ را حول محور چگونگی‬ ‫پیوند ارتشیان با ملت و مرجعیت شیعه و ایمان به اصول اسالمی‪،‬‬ ‫وابستگی ارتش به مستشاران خارج‪ ،‬بریدن بدنه ارتش و حتی‬ ‫بسیاری از فرماندهان ارتش از طاغوت و پیوستن انها به انقالب‪،‬‬ ‫مقابله با تجزیه طلبان و گروههای منافق و در نهایت پشتیبانی تمام‬ ‫ارتش از ملت و نظام مردمی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و نظامی کشور از جمله موضوعاتی است که خدمت مردم‬ ‫عزیز شهرستان ویژه مراغه عرض می نمایم‪.‬‬ ‫ارتش چگونه به ملت پیوست؟‬ ‫بزرگترین اشتباه خاندان پهلوی این بود که گروه خاصی از ارتش‬ ‫را برای خود نگه داشته بودند‪ .‬و این گروه خاص ژنرال های ارتش‬ ‫بودند‪ ،‬در صورتی که افسران و درجه داران در پایین ترین سطح‬ ‫زندگی می کردند‪ ،‬در مقابل گروهی که خود را به نظام شاهنشاهی‬ ‫نزدیک کرده بودند و به اصطالح برای خوش امد شاه‪ ،‬دست او‬ ‫را می بوسیدند‪ ،‬به جایگاه رفیع مادی رسیدند و این فاصله ها هر‬ ‫روز بیشتر می شد‪ .‬این تبعیض در بدنه ارتش بیشتر مشهود بود و این‬ ‫تبعیض ها به عنوان اتش زیر خاکستر مدفون می شوند‪.‬‬ ‫جایگاه مرجعیت شیعه در ارتش‬ ‫در سلسله مراتب ارتش‪ ،‬ارشدیت و مقام باالتر دارای ارزش فراوانی‬ ‫است‪ ،‬این مسئله در نیروهای مذهبی با پذیرش قوی تری همراه بود‬ ‫و شاه نیز بیشتر عالقمند بود که نیروهای مذهبی با رعایت سلسله‬ ‫مراتب ارتش در کنار او باشند‪ ،‬هم از این جهت که سالمترند و‬ ‫هم اینکه کمتر گرایش به مکاتب شرقی داشتند‪ .‬شاه با این رویکرد‬ ‫مزاحمتی برای بحث تقلید و موضوعات شرعی نداشت‪ ،‬تا حدی‬ ‫که این مسئله در میان افراد سالم رده باالی ارتش هم بود که مقلد‬ ‫مرجع تقلید بودند‪ .‬و چون مقلد بودند‪ ،‬وقتی مرجع تقلیدشان فرمود‬ ‫نباید از شاه حمایت کنند‪ ،‬بدنه ارتش سلسله مراتب نظامی را کنار‬ ‫گذاشت و از فتوای امام خمینی تبعیت کرد‪ .‬در این شرایط بود که‬ ‫نظامیان برنامه های سیاسی خود را در استانها با روحانیون بانفوذ‬ ‫هماهنگ کردند‪ .‬برای نمونه می توان از ایت اهلل صدوقی در یزد‬ ‫و ایت اهلل مدنی در خرم اباد نام برد‪ .‬که سبب شد اسالم در بدنه‬ ‫ارتش هم رکن شود‪.‬‬ ‫جایگاه اسالم در سطح جامعه رکن شده بود‪ ،‬لذا در ارتش نیز جایگاه‬ ‫رفیع تری یافت‪ .‬چون ارتشیان مصادیق ظلم را بیشتر احساس می‬ ‫کردند‪ .‬تا حدی که در سالهای ‪ 55‬و ‪ 56‬چند گروه از افسران عالی‬ ‫رتبه ارتش نیز فعالیت سیاسی داشتند و ساواک انها را می شناخت‪.‬‬ ‫از جمله طیف افسران اصفهانی با میدان داری شهید صیادشیرازی‪،‬‬ ‫سرلشکر عطاءاهلل صالحی‪ ،‬امیر محمود ریاحی‪ ،‬امیر سید حسام‬ ‫هاشمی طیف افسران مذهبی شیراز‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬تبریز‪ ،‬مشهد و تهران‬ ‫بودند که کارهای انقالبی انجام می دادند و پس از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی در شمار فرماندهان اصلی جنگ در کردستان بودند‪ .‬البته در‬ ‫ان زمان به انها مشاغل حساس واگذار نمی شد‪.‬‬ ‫اسالم رکن ارتش‪:‬‬ ‫پس از انقالب در کرمانشاه سرهنگ غالمرضا اذری‪ ،‬ستوان‬ ‫احمدی‪ ،‬درجه دار بابا کمالی و بسیاری دیگر از ارتشیان بخوبی‬ ‫نشان دادند که در ارتش هم اسالم و مرجعیت رکن شده است‪.‬‬ ‫حاج غالمرضا اذرین‪ ،‬که از افسران مذهبی بود وقتی خدمت ایت‬ ‫اهلل مدنی در خرم اباد رسید و موضوع فرار از پادگان کرمانشاه را‬ ‫مطرح نمود‪ ،‬ایت اهلل مدنی می پرسد کجا امام گفته که افسران‬ ‫هم فرار کنند‪ ،‬اعالمیه می اورند که نوشته بود سربازان از پادگانها‬ ‫فرار کنند‪ ،‬درجه داران اطاعت نکنند و برای افسران هم چیزی نمی‬ ‫گویند‪ ،‬اینجاست که می گویم حرف مرجعیت و ولی فقیه حجت‬ ‫بود و به همین دلیل است که ایت اهلل مدنی اعالمیه امام را حکم‬ ‫شرعی می داند و می گوید‪ ،‬چون امام راجع به افسران چیزی نگفته‬ ‫اند پس افسران بایستی در پادگانها بمانند‪ .‬برخی از کنار این مطلب‬ ‫براحتی عبور می کنند اما می دانستند سرباز در ارتش رکن اساسی‬ ‫است و اگر سرباز نباشد در واقع افسران و درجه داران به نوعی خلع‬ ‫سالح می شوند‪ ،‬اما انها نباید پادگانها را ترک کنند‪ ،‬همان اندازه‬ ‫که از سالح‪ ،‬مهمات و تجهیزات مراقبت نمایند کافی است‪ ،‬و به‬ ‫این ترتیب سرهنگ اذرین به پادگان مراجعت و زندانی می شود‪.‬‬ ‫سرهنگ اذرین در خاطرات خود می گوید‪« :‬هنگامی که در زندان‬ ‫بود افسرنگهبانی به نام ستوان احمدی از او مراقبت می کرد که‬ ‫روز ‪ 12‬بهمن همین اقای ستوان احمدی با لباس شخصی به زندان‬ ‫انداخته می شود و زندان و زندان بان در کنار هم قرار می گیرند‪،‬‬ ‫چرا؟ ستوان احمدی اولین کسی بود که در کرمانشاه در پادگانهای‬ ‫ارتش ایران عکس حضرت امام را نصب کرده بودند‪ ،‬و او صبح‬ ‫روز ‪ 12‬بهمن همزمان با ورود حضرت اقا به تهران عکس شاه را از‬ ‫دیوار برداشته و شکسته بود و بجای ان عکس اقا را نصب نموده‬ ‫بود‪ .‬و به این جرم توسط ساواک به زندان انداخته می شود‪ .‬همین‬ ‫ستوان احمدی پس از هجوم دشمن در دفاع از کشور در تنگ‬ ‫حاجیان منطقه غرب به شهادت رسید‪.‬‬ ‫‪ 12‬بهمن ارتش محافظ امام بود‪ :‬از جمله عجایب ارتش مردمی‬ ‫ایران همین بس که پس از ورود حضرت امام به ایران در ‪ 12‬بهمن‪،‬‬ ‫امام یکه و تنها در اختیار ارتش قرار گرفت‪ .‬ارتشی که در ان زمان‬ ‫در اختیار فرماندهان ارشد نظامی دولت شاهنشاهی بود‪ .‬امام خمینی‬ ‫دو مرحله سوار بالگرد شدند‪ .‬یکبار مربوط به زمان حیاتشان و بار‬ ‫دوم بعد از فوتشان بود‪ ،‬هردو مورد هم در اختیار ارتش بودند‪ .‬اما‬ ‫یقیناً حادثه ‪ 12‬بهمن ‪ 57‬بسیار عجیب تر است‪ .‬زیرا هنگامیکه وارد‬ ‫فرودگاه مهراباد می شوند‪ ،‬بعد از اینکه فاصله ای را با خودرو طی‬ ‫می کنند مشکل ازدحام و تردد پیش امد و‬ ‫نمی توانستند امام را با خودرو به جمع مردم در بهشت زهرا (س)‬ ‫برساند‪ .‬به ناچار قرار شد با بالگرد این کار انجام شود‪ .‬در این مرحله‬ ‫یک خلبان هوانیروز به نام اقای سیدین با یک درجه دار این‬ ‫ماموریت را انجام می دهند‪.‬‬ ‫در این خصوص اقای ناطق نوری خاطره ای می گویند که بسیار‬ ‫عبرت اموز است و عمق عالقه و اطمینان حضرت امام را به ارتشیان‬ ‫ان موقع نشان می دهد‪ .‬این حادثه مربوط به زمانی بود که به ظاهر‬ ‫ارتش به مردم نپیوسته بود و ساواک فعال بود و شایعات زیادی نیز‬ ‫در جامعه مطرح بود که می خواهند با ترور امام در روز ورود به‬ ‫ایران‪ ،‬کار را تمام کنند‪ .‬یا شایعه شده بود که قصد دارند امام را‬ ‫بربایند‪.‬‬ ‫اقای ناطق نوری می گوید‪ :‬قصد داشته است همراه امام سوار بالگرد‬ ‫شود تا در لحظه خطر به امام کمک کند اما امام اجازه نمی دهد تا‬ ‫او سوار شود‪ .‬پس بالگرد به تنهایی به همراه دو ارتشی دیگر به پرواز‬ ‫در می اید‪ .‬این مسئله را بگذارید کنار این معادله که در ارتش بدون‬ ‫دستور حتی نمی توان یک فشنگ را جابجا نمود‪ .‬انها بالگرد را از‬ ‫اشیانه بیرون می اورند و ان را برای پرواز امام اماده می کنند و این‬ ‫موضوع بیانگر اینست که بدنه ارتش در خدمت امام و انقالب بود‪.‬‬ ‫یعنی هم از تجهیزات به نفع ملت مراقبت می کردند و هم اینکه در‬ ‫موقع لزوم ان را به خدمت بگیرند‪ .‬موضوعی که بشدت امریکائیها‬ ‫را عصبانی کرده بود‪ .‬این بود که حتی نظامیان ارشد ایرانی که دوره‬ ‫های اموزشی را در امریکا سپری کرده بودند نتایج اموزشهای‬ ‫خود را در خدمت انقالب اسالمی قرار دادند‪ .‬فعالیت شجاعانه‬ ‫نیروی هوایی ‪ -‬زمینی‪ ،‬دریایی ایران در دوران دفاع مقدس‪ ،‬بخشی‬ ‫از این هویت انقالب و اسالمی ارتش ایران است‪.‬‬ ‫گاردی ها و سامانه بلندگوی بهشت زهرا(س)‬ ‫بعد از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬اموزش نیروهای سپاهی با نیروهای‬ ‫گاردی بود و حتی شهیدانی همچون کالهدوزکه در ان زمان‬ ‫با درجه ستوان یکمی انجام وظیفه می نمود‪ ،‬از هسته های اصلی‬ ‫تشکیل دهنده سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود که در زمان دفاع‬ ‫مقدس ‪ 2/3‬از افسران و درجه داران گارد به شهادت رسیدند یا‬ ‫مجروحشدند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از اقدامات عجیب گاردیها در بعد از پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬نصب تجهیزات صوتی در بهشت زهرا برای پخش‬ ‫سخنرانی امام خمینی است‪.‬گاردی که برای حفظ سلطنت‬ ‫شاهنشاهی ایجاد شده بود حاال ابزار سخنرانی حضرت امام را تجهیز‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫این حقایق باید روشن شود که ارتش هیچگاه به مقابله با مردم‬ ‫برنخواست و اکثریت مطلق ارتش دل به امام داده بودند و به همین‬ ‫دلیل بود که امام با بصیرت و هوشمندی تمام اجازه انحالل ارتش‬ ‫را ندادند بلکه در تقویم شمسی یک روز مشخص و تاریخی به‬ ‫ثبترسانیدند‪.‬‬ ‫ارتش پشتیبان ملت‪:‬‬ ‫ارتش ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی دیگر ارتش حافظ‬ ‫سلطنت نبود بلکه ارتشی شد که از اراده مردم سیراب می شود‬ ‫و نقش می پذیرد‪ .‬در ‪ 20‬ماه نخست پیروزی انقالب اسالمی و‬ ‫قبل از اغاز جنگ تحمیلی‪ ،‬حوادث تلخی به کشور تحمیل شد‬ ‫که اگر ارتش مردمی نبود‪ ،‬شرایط کشور در وضعیتی که اکنون‬ ‫قرار داریم‪ ،‬قرار نداشت‪ .‬چرا که حوادثی نظیر کردستان‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچستان‪،‬گنبد‪،‬امل‪ ،‬نقده و ‪ ...‬می توانستند با جدایی بخشی از‬ ‫خاک کشور‪ ،‬سختی های جبران ناپذیری را به وطن تحمیل کنند‪.‬‬ ‫که ارتش توانست با حمایت رهبری و مردم بر ان مشکالت فائق‬ ‫اید‪ ،‬نمونه عالی ان را در اقدامات سپهبد شهید قرنی سراغ داریم ‪.‬‬ ‫افسری که در دفتر شاه بود ولی اطالعات داخل کاخ را از طریق‬ ‫ایت اهلل میالنی به امام خمینی می رساند‪.‬‬ ‫سوال اساسی که همواره در ذهن برخی هاست که ریشه های ان را‬ ‫البته در طراحی استکبار می دانیم اینست که ایا فقط ارتش در رژیم‬ ‫طاغوت فعالیت داشته که دشمنان انقالب اسالمی شعارانحالل ان‬ ‫را می دادند‪ ،‬ایا بقیه وزارتخانه ها و سازمانها پاک و منزه بودند؟ یا‬ ‫نه‪ ،‬ایا وزرات صنایع و کشاورزی برای این مملکت است و باید‬ ‫باشد و فقط ارتش باید منحل شود و یا ساده اندیشان کشوری و‬ ‫بنی صدر در ابتدای انقالب می گفتند ما نیاز به تجهیزات و سالح‬ ‫نداریم چون جنگی نداریم در همان دوران امام خمینی فرمودند‬ ‫شما جنگ ندارید اما انها با شما جنگ دارند نظر ما نظامیان این‬ ‫است که استکبار به رهبری امریکا و اسرائیل هر فرد‪ ،‬نهاد و سازمانی‬ ‫را که بیشتر به نفع انقالب اسالمی والیت فقیه گام بردارد‪ ،‬بیشتر‬ ‫دشمن خود می داند و در این راه تفاوتی بین سپهبد شهید قرنی ‪73‬‬ ‫ساله‪ ،‬شهید صیاد شیرازی یا سرلشکر حاج قاسم سلیمانی و شهیدان‬ ‫رجایی و باهنر‪ ،‬شهید بهشتی و ‪ 72‬تن از یاران و همراهانش نیست‪،‬‬ ‫که در مجموع ‪ 20000‬ایرانی که در این راه با ترور به شهادت رسیده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫این سنگ محک االن هم است هر فرد‪ ،‬نهاد و سازمانی که‬ ‫ماموریتش در راستای خدمت به مردم و نظام است مورد دشمنی‬ ‫استکبار هم است‪ .‬که از جمله ان دانشمندان هسته ای در لیست‬ ‫ترور دشمنان قرار گرفته شد‪ .‬چون کشور ایران جزء ‪ 8‬کشور هسته‬ ‫ای جهان محسوب شده است‪ .‬امروز نیروهای مسلح جمهوری‬ ‫اسالمی ایران اعم از سپاه‪ ،‬بسیج و نیروی انتظامی و ارتش که توسط‬ ‫امریکا از انها بعنوان ستوان فقرات بازدارندگی در کشور ایران یاد‬ ‫می کند بویژه ارتش جمهوری اسالمی ایران که پایه و فونداسیون‬ ‫اقتدار ملی و جزء امید بخش ترین کانونهای نظامی اسالمی است‪ ،‬از‬ ‫جمله نیروی دریای ارتش‪ ،‬این یگان راهبردی در منطقه خاورمیانه‬ ‫و عبور مقتدارنه از کانال سوئز و حضور در دریای سرخ و اقیانوس‬ ‫هند‪ ،‬حضور در خلیج عدن‪ ،‬ازادسازی کشتی تجاری ارمین و‬ ‫کشتی تجاری چین در چندین مرحله و با برد عملیاتی‪ 3000‬کیلومتر‬ ‫ساحل خودمان رسیده است‪.‬‬ ‫تیزپروازاننیرویهواییویگانپدافندضمناموزشخلبانانجدید‬ ‫و تازه نفس و حراست از اسمان با صالبت ایران در سالهای گذشته‬ ‫برگ زرینی به افتخارت خود افزودند از جمله هدایت هواپیمای‬ ‫حامل تروریست خطرناک (عبدالمالک ریگی) بود‪.‬‬ ‫اما نیروی زمینی محوری که در تمامی حوادث در نوک پیکان‬ ‫حمالت ناجوانمردانه دشمن بوده است (با نثار پنجاه هزار شهید به‬ ‫میهن اسالمی) بعد از خاتمه جنگ در سال ‪ 67‬به غیر از کارکنان‬ ‫نیروی زمینی‪ ،‬سایر نیروهای مسلح از مناطق عملیاتی خارج شدند‬ ‫و تنها فرزندان والیت مدار با قامتی استوار مدت بیش سه دهه در‬ ‫مرزهای خاکی به وسعت ‪ 1300‬کیلومتر با مضموم (صفاً کانهم‬ ‫بنیان مرصوص) بودند و هستند‪ .‬یک مثال از ایثار کارکنان نیروی‬ ‫زمینی بعد از جنگ به نقل از سردار محمد حسین امیر احمدی‬ ‫رئیس مرکز مین زدایی کشور‪ :‬در طی ‪ 8‬سال دفاع مقدس بیش‬ ‫از بیست میلیون انواع مین و مواد منفجره در مساحتی حدود ‪45000‬‬ ‫کیلومتر مربع در اراضی ‪ 5‬استان (اذربایجان غربی‪ -‬کردستان‪-‬‬ ‫ایالم‪ -‬کرمانشاه و خوزستان) توسط ارتش بعث عراق و کشورهای‬ ‫هم پیمان با او پراکنده شده بودند که به مدد خداوند و تالش شبانه‬ ‫روزی فرزندان شما ملت عزیز در اخر سال ‪ 1391‬پاک سازی‬ ‫مناطق الوده به پایان رسید‪.‬‬ ‫خدمات نوین نیروی زمینی ارتش‬ ‫نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز با توجه به تغییر نوع‬ ‫تهدیدات‪ ،‬ضمن حفظ ماهیت ساختاری ‪ -‬وظیفه ای خود مبتنی‬ ‫بر حفظ تمامیت ارضی کشور؛ مثل سایر ارگانهای نیروهای مسلح‬ ‫گستره وظایف و فعالیت های خود را وسیع تر نموده و در حوزه‬ ‫های مختلف خدمات رسانی اجتماعی‪ ،‬کمک رسان مردم عزیز و‬ ‫شریف ایران بوده است‪ .‬که از جمله مهمترین اقدامات نیروی زمینی‬ ‫در سه سال اخیر می توان به موارد زیر اشاره نمود‪:‬‬ ‫ کمک رسانی به مردمان زلزله دیده کرمانشاه در سال ‪1396‬؛‬‫ کمک رسانی به مردمان سیل زده استانهای گلستان‪ ،‬لرستان و‬‫خوزستان در سال ‪1398‬؛ (حضور نیروی زمینی در این دو حادثه‬ ‫ناگواربنحویچشمگیرواثربخشبودکهمقاممعظمفرماندهیکل‬ ‫قوا در این مورد فرمودند‪ « :‬نیروی زمینی زودتر از سازمانهای امدادی‬ ‫در منطقه حاضر و به مردمان زلزله زده و سیل زده کمک نمودند»‬ ‫ کمک رسانی به مردمان زلزله زده میانه‬‫ همچنین نیروی زمینی بار دیگر و این بار در عرصه ای متفاوت‬‫در خدمت رسانی به مردمان عزیز ایران پای کار امدند و با ایجاد‬ ‫قرارگاه فرعی جهادی مقابله با ویروس منحوس کرونا‪ ،‬پا به پای‬ ‫سایر نهاد ها و ارگانها از هیچ خدمت و فداکاری دریغ ننمودند‪.‬‬ ‫برای مثال (پیش بینی و راه اندازی مرکز‪ 2000‬تخته در تهران؛ پیش‬ ‫بینی حداقل ‪ 50‬تخت بیمارستانی در شهرهایی که یگانهای ارتش‬ ‫در ان مستقر هستند؛ همکاری با نیروهای انتظامی‪ ،‬سپاه‪ ،‬بسیج و‬ ‫هالل احمر در کنترل ترددها و عبور مرروهای شهری و بین‬ ‫شهری؛ ضدعفونی معابر شهری؛ توزیع بسته های بهداشتی رایگان‬ ‫در بین مردم)‪ .‬که در خصوص مورد اخر فرماندهی اماد و پشتیبانی‬ ‫منطقه شمالغرب نزاجا مستقر در شهرستان ویژه مراغه با استعانت از‬ ‫خدواند متعال و با تکیه بر کارکنان خدوم‪ ،‬والیی و مردمی اقدام‬ ‫به راه اندازی کارگاه های جهادی تولید مواد شوینده ‪ -‬بهداشتی‬ ‫و ماسک نموده و از ان طریق اقدام به توزیع بیش از ‪ 3000‬بسته‬ ‫معیشتی و بهداشتی در‪ 4‬استان (اذربایجان غربی‪ ،‬اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫اردبیل و بخشی از استان کردستان) نمود‪.‬‬ ‫بنابراین ارتش جمهوری اسالمی ایران با تالش در تولید امنیت و‬ ‫حفظ امنیت نقش بسزایی در جهاد اقتصادی کشور و دفاع از سرمایه‬ ‫و تولیدات ملی دارد و خواهد داشت‪.‬‬ ‫حفظ میراث و تداوم موفقیتها جز حرکت در مسیر و چشم انداز‬ ‫فرماندهی معظم کل قوا میسر نخواهد شد‪ ،‬مسیری که در ان‬ ‫با نگاهی اصالحی به الگوی مصرف و جهش تولید با همت و‬ ‫تالش مضاعف در عرصه های مختلف نگهداری صحیح امکانات‪،‬‬ ‫تجهیزات‪ ،‬خالقیت و نواوری در عرصه تولیدات ملی و بهره‬ ‫برداری نیروی انسانی و تجهیزات در سال جهش تولید در راستای‬ ‫فرمان موالیمان گام برداریم که خداوند متعال وعده داده است‬ ‫«هرکس دین خدا‪ ،‬راه خدا و هدف های خدا را یاری کند‪ ،‬خداوند‬ ‫اورا یاری خواهد کرد‪( ».‬انتصراهلل ینصرکم و یثبت اقدامکم)‬ ‫والسالم علیکم و رحمه اهلل برکاته‬ ‫سرتیب دوم ستاد جعفر رضاپور‬ ‫نشست هم اندیشی جمعی از مدیران مسئول‪،‬‬ ‫سردبیران و خبرنگاران مطبوعات مراغه‬ ‫در این نشست تعدادی از مدیران مسئول نشریات‬ ‫محلی‪ ،‬سرپرستان روزنامه های سراسری و پایگاه های‬ ‫خبری دیدگاه های خود را برای تقویت جایگاه‬ ‫خبرنگاران و رسانه ها مطرح کردند‪.‬‬ ‫اسیب شناسی چالش ها و مشکالت گذشته و حال در عرصه‬ ‫رسانه ها‪ ،‬استفاده از دیدگاه صاحب نظران و پیش کسوتان در‬ ‫ادامه فعالیت ها‪ ،‬پاالیش و ساماندهی خبرنگاران فعال‪ ،‬برگزاری‬ ‫جشنواره های ساالنه مطبوعات در شان خبرنگاران‪ ،‬تعامل با‬ ‫دستگاه ها و استفاده از ظرفیت انها برای کمک به معیشت فعاالن‬ ‫رسانه‪ ،‬تمرین کار جمعی‪ ،‬تعامل بین رسانه های استان‪ ،‬دفاع از‬ ‫جایگاه و حرمت خبرنگاران‪ ،‬پیگیری مطالبات مهم اصحاب رسانه‬ ‫از مهمترین مسائلی بود که در این نشست مطرح شد‪.‬‬ ‫در اخر این جلسه تمامی مدیران مسئول و سردبیران بیانه ای به‬ ‫مناسبت روز جهانی ازادی مطبوعات صورتجلسه کرده و به امضا‬ ‫رساندند‪.‬‬ ‫متن بیانیه جمعی از مطبوعات مراغه به مناسبت روز‬ ‫جهانی ازادی مطبوعات‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ‪ ۲۰‬دسامبر ‪ ۱۹۹۳‬میالدی سوم‬ ‫ماه مه را به عنوان روز جهانی ازادی مطبوعات اعالم کرد‬ ‫با توجه به کشته شدن جمال خاشقچی روزنامه نگار سعودی در‬ ‫اکتبر ‪ ۲۰۱۸‬مخاطرات حرفه خبرنگاری به کل صحنه ترسناکی‬ ‫درجهان به نمایش گذاشت ‪.‬‬ ‫بدینوسیله جمعی ازروزنامهنگارانو مدیر مسوالن مطبوعات مراغه‬ ‫ضمن گرامی داشت روز ازادی مطبوعات نکاتی را الزم به ذکر‬ ‫می داند ‪:‬‬ ‫اول _ مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی یکی از اصلی‬ ‫ترین معیار های مردم ساالری می باشد ؛ رسانه های مراغه هر گونه‬ ‫اقدام تهدید کننده ازادی مطبوعات را به شدت محکوم می نماید‪.‬‬ ‫دوم _ شفافیت اصلی ترین بحث مسائل سیاسی و اداری است رهبر‬ ‫معظم انقالب حضرت امام خامنه ای مدظله العالی و سایر بزرگان‬ ‫ضمن تاکید بر این اصل مسئولین را به شفاف سازی در قبال مردم و‬ ‫رسانه ها تشویق می نماید ‪.‬‬ ‫‪ _۳‬با توجه به گذشت بیش از‪ ۴۰‬سال از انقالب شکوهمند اسالمی‬ ‫و تعالی مطبوعات در کشور ؛ مسئولین امر باید نسبت به رسانه ها‬ ‫نگاه ویژه و حمایتی داشته باشند و با شکایت های متعدد و بعضا‬ ‫رفتار های نادرست رسانه هارا از مسیر شفاف سازی دور ننمایند ‪.‬‬ ‫مجمع رسان ه های شهرستان مراغه با اعالم موجودیت از تالش های‬ ‫مجاهدت گونه همکاران رسانه ای در جبهه های مختلف به ویژه‬ ‫اطالع رسانی در مورد بیماری کرونا نهایت تشکر و قدر دانی را‬ ‫می نماید ‪.‬‬ ‫‪#‬دیده_بان ‪#‬نگرش_ماراویا ‪#‬رصد ‪#‬اوای_باغشهر_ایران ‪#‬باغشهر‬ ‫مراغه ‪#‬منزلت ‪#‬سیمای_مراغه ‪#‬افرازه ‪#‬ساقی ‪#‬عجبشیر ‪#‬راهبرد_نامه‬ ‫گروه هایجهادی‪۱۵‬هزاربستهمعیشتیدرمراغهتوزیعکردند‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره ‪14‬‬ ‫اخبار‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫فرمانده سپاه مراغه گفت‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۱۵‬هزار بسته معیشتی‬ ‫از سوی گروه های جهادی و بسیجیان در بین خانواده های‬ ‫نیازمند این شهرستان توزیع شده است‪.‬‬ ‫سرهنگ پاسدار سعید رشیدی در مراسم اغاز مرحله دوم‬ ‫رزمایش کمک های مومنانه در این شهرستان افزود‪ :‬از ابتدای‬ ‫ماه مبارک رمضان و در راستای حمایت از اقشار نیازمند نیز‪،‬‬ ‫روزانه بیش از یک هزار بسته غذای گرم از سوی قرارگاه‬ ‫جهادی شهید دهقان‪ ،‬پایگاه های بسیج و مشارکت خیران تهیه‬ ‫و توزیع می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اغاز مرحله دوم رزمایش کمک های مومنانه‬ ‫در این شهرستان ادامه داد‪ :‬در این حرکت که با مشارکت‬ ‫احاد خیران و بسیجیان در بیش از ‪ ۱۵۰‬پایگاه بسیج برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬چهار هزار بسته معیشتی در بین خانواده های نیازمند‬ ‫توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬رزمایش کمک های مومنانه در لبیک به‬ ‫رهنمودهای رهبری در زمینه موسسات و انفاق بوده و اجرای‬ ‫ان نشان داد که بسیج از جنس مردم و کنار مردم است تا‬ ‫بیماری کرونا را ریشه کن کند‪.‬‬ ‫رشیدی گفت‪ :‬در این طرح که همزمان با سراسر کشور برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬بسته های غذایی با کمک های خیران در پایگاه های‬ ‫بسیج جمع اوری و در محالت محروم توزیع می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در این طرح‪ ،‬براساس سامانه ویژه ای که‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬خانواده های نیازمند شناسایی و با رعایت کرامت‬ ‫انسانی و با همکاری کمیته امداد‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬بهزیستی و بسیج‪،‬‬ ‫بسته های حمایتی و معیشتی در بین انان توزیع می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این رزمایش فرهنگی و اجتماعی تا پایانماه‬ ‫مبارک رمضان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫گفت و گوی‬ ‫کسب ‪ ۳۱۷‬مدال از سوی ورزشکاران مراغه ای در سال ‪۹۸‬‬ ‫مهدی نوایی با بیان اینکه نخستین مدال طالی مسابقات جهانی در‬ ‫تاریخ ورزش این شهرستان سال گذشته از سوی مسعود فرمانی‬ ‫عضو تیم ملی سپک تاکرا کسب شد افزود‪ :‬همچنین تعداد‪ ۲۴‬مدال‬ ‫بین المللی حاصل تالش ورزشکاران مراغه ای در سال گذشته بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ورزشکاران این شهرستان در مسابقات کشوری در‬ ‫سال گذشته‪ ۱۰۱ ،‬مدال کسب کردند که از این تعداد ‪ ۳۶‬طال‪۳۴ ،‬‬ ‫نقره و‪ ۳۱‬برنز است و همچنین تعداد مدال های استانی این شهرستان‬ ‫‪ ۱۹۱‬مورد بوده که از این تعداد ‪ ۱۰۲‬طال‪ ۴۸ ،‬نقره و ‪ ۴۱‬برنز است‪.‬‬ ‫وی به فعالیت باشگاه های شهرستان اشاره کرد و گفت‪ :‬در حال‬ ‫‪ ۶۷‬باشگاه خصوصی و‪ ۱۹‬باشگاه دولتی در مراغه فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫تمامی ظرفیت ها برای شناسایی پتانسیل های ورزشی هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توسعه زیرساخت های ورزشی و شناسایی‬ ‫استعدادهای برتر و نخبه ورزشی در رده های ابتدایی از برنامه های‬ ‫اصلی شهرستان در توسعه ورزش قهرمانی است‪.‬‬ ‫دعوت ‪ ۱۹‬ورزشکار مراغه ای در سال گذشته به تیم های ملی‬ ‫نوایی به مراسم تجلیل از برترین های ورزش شهرستان و استقبال‬ ‫از مدال اوران در سال گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬در سال گذشته‬ ‫‪ ۱۹‬ورزشکار مراغه ای در رشته های هندبال‪ ،‬فوتبال ناشنوا‪ ،‬سپک‬ ‫تاکرا‪ ،‬وزنه برداری و تیراندازی با کمان به تیم های ملی کشورمان‬ ‫دعوت شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بانوان فوتسالیست مراغه ای در سال گذشته در لیگ‬ ‫دسته دوم کشوری با اقتدار و به عنوان تیم اول در نیم فصل به مرحله‬ ‫بعدی رقابت ها صعود کرد که نیم فصل دوم این رقابت ها به میزبانی‬ ‫مراغه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هندبال اقایان نیز به عنوان تیم دوم در سال گذشته از‬ ‫دسته سوم کشوری به دسته دوم صعود کرد‪.‬‬ ‫افزایش سرانه ورزشی مراغه به ‪ ۶۹‬سانتی متر مربع‬ ‫نوایی به افتتاح های انجام شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫سرانه ورزشی شهرستان در سال گذشته با افتتاح خانه شطرنج‬ ‫مهدویه و کارتینگ حمیدی به ‪ ۶۹‬سانتی مترمربع افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ ۲۷ :‬سانتی مترمربع فضای روباز و ‪ ۴۲‬سانتی مترمربع‬ ‫فضای سرپوشیده شهرستان است که برای افزایش سرانه در‬ ‫سالجاری برنامه های مختلفی را در نظر داریم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای بهره برداری از ‪ ۲‬پروژه شطرنج مهدویه و‬ ‫کارتینگ حمیدی در سال گذشته بالغ بر ‪ ۶‬میلیارد تومان از سوی‬ ‫بخش خصوصی هزینه شده است‪.‬‬ ‫تاکید فرماندار مراغه بر رفع مشکالت‬ ‫محله شهیدین‬ ‫حمید شکری در بازدید از محله شهیدین مراغه اظهار داشت‪ :‬در چند‬ ‫سال اخیر به علت بارندگی‪ ،‬اب به داخل‪ ۴۰‬واحد مسکونی این محله‬ ‫نشت کرده و موجب ایجاد مشکالتی برای اهالی منطقه شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مشرف بودن تپه به منازل مسکونی‪ ،‬داشتن ارتفاع و خاکی‬ ‫بودن محوطه باز تپه‪ ،‬عدم عایق بندی منازل موجب نفوذ اب به خانه‬ ‫ها شده است‪.‬‬ ‫شکری گفت‪ :‬بزودی شهرداری مراغه‪ ،‬چهار هزار مترمربع از محوطه‬ ‫باز تپه موجود در این منطقه را با در نظر گرفتن پستی و بلندی ها و‬ ‫تمامی جوانب اسفالت ریزی خواهد کرد که به احتمال زیاد با‬ ‫اسفالتریزی‪،‬اینمشکلبرطرفشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محوطه سازی و در صورت نیاز ایجاد فضای سبز‬ ‫محدود از دیگر اقدامات در این محله خواهد بود‪.‬‬ ‫فرماندار مراغه گفت‪ :‬همچنین در این راستا خانه های سند دار منطقه‬ ‫برای ترمیم و عایق بندی‪ ،‬جهت اخذ وام تعمیرات به بانک معرفی‬ ‫خواهندشد‪.‬‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت‪ :‬ورزشکاران شهرستان در سال گذشته ‪ ۳۱۷‬مدال در رشته های مختلف‬ ‫ورزشیکسبکردندکهموفقیتبزرگیبرایورزششهرستانبود‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ ۴۷‬کارگاه دانش افزایی از سوی اداره ورزش‬ ‫و جوانان مراغه در سال گذشته‬ ‫نوایی به برگزاری منظم جلسات شورای ورزش قهرمانی و همگانی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬همچنین جلسات تخصصی برای هیات های‬ ‫ورزشی در راستای توسعه دانش مربیان و داوران در شهرستان‬ ‫برگزار شده است که برگزاری ‪ ۴۷‬کارگاه دانش افزایی از جمله‬ ‫این جلسات است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برگزاری ‪ ۴‬دوره مربیگری در رشته های شطرنج‪،‬‬ ‫امادگی جسمانی‪ ،‬بوکس و سه مورد کالس داوری تدوین و‬ ‫طراحی ‪ ۲۰‬پوستر‪ ،‬مقاله و کتاب در خصوص امارهای مربوطه از‬ ‫دیگربرنامه هاست‪.‬‬ ‫میزبانی از ‪ ۱۸‬رویداد کشوری و استانی‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت‪ :‬در سال گذشته شهرستان‬ ‫کاهش ‪ ۲۷‬درصدی نزوالت‬ ‫جوی در مراغه‬ ‫رامین حاجی زاده رییس اداره هواشناسی مراغه افزود‪ :‬براساس‬ ‫امار هواشناسی‪ ،‬از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ‪۲۲۹.۹‬‬ ‫میلی متر نزوالت جوی در این شهرستان باریده که بیشترین‬ ‫میزان بارندگی در اذربایجان شرقی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کاهش میزان بارش ها در سال زراعی جاری ادامه داد‪:‬‬ ‫این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۱۵.۷‬میلی متر‬ ‫بارش در این شهرستان ثبت شده بود‪.‬‬ ‫حاجیزادهاضافهکرد‪:‬همچنینازابتدایسالجاریتاکنون‪ ۹۰.۲‬میلی‬ ‫متر نزوالت جوی در این شهرستان گزارش شده که این میزان نسبت‬ ‫به مدت مشابه قبل از ان که ‪ ۱۰۷.۴‬میلی متر بود‪ ،‬کاهش حدود ‪۱۶‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وضعیت جوی این شهرستان در روزهای اینده گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون اسمان منطقه صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد‬ ‫بود و در روزهای اینده شاهد افزایش تدیرجی ابر‪ ،‬رگبار باران و‬ ‫وزش باد در این شهرستان خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫مراغه از ‪ ۶‬رویداد کشوری در رشته های کاراته بانوان و اقایان‪،‬‬ ‫ورزش های رزمی‪ ،‬کوهنوردی‪ ،‬قایقرانی و صعود سراسری به‬ ‫سهند و ‪ ۱۲‬رویداد استانی میزبانی کرده است‪.‬‬ ‫نوایی اضافه کرد‪ :‬همچنین مراغه در سال ‪ ۹۸‬از اردوی امادگی تیم‬ ‫های استانی در رشته های کاراته‪ ،‬وزنه برداری‪ ،‬کونگ فو‪ ،‬جودو‪،‬‬ ‫فوتبال‪ ،‬بستکبال‪ ،‬ددلیفت‪ ،‬تیراندازی با کمان و المپیاد بهبود یافتگان‬ ‫این شهرستان میزبانی کرده است‪.‬‬ ‫میزبانی از ‪ ۶‬هزار ورزشکار استانی در لیگ های مختلف‬ ‫نوایی گفت‪ :‬شهرستان مراغه میزبان ‪ ۵‬لیگ استانی در سال گذشته‬ ‫بود که در این مسابقات پذیرای بیش از ‪ ۶‬هزار ورزشکار از‬ ‫شهرستان های مختلف استان بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین تیم های شهرستان در سال گذشته در رشته های‬ ‫مختلف در ‪ ۱۱‬لیگ استانی شرکت کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توجه به ورزش قهرمانی از اولویت های این اداره بوده‬ ‫و در شهرستان با همکاری دستگاه های متولی سعی در استفاده از‬ ‫یکهزار و ‪ ۷۹‬حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫در مراغه مسدود شد‬ ‫عبداهلل فرمانی‪ ،‬در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا افزود‪ :‬اقدامات‬ ‫مربوط به مسدود کردن چاه ها در راستای حفظ و صیانت از منابع اب‬ ‫شهرستانانجاممیشود‪.‬‬ ‫وی به شناسایی ‪ ۹۸۲‬حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان در سال های‬ ‫گذشته نیز اشاره کردو گفت‪ ۴۵:‬درصد دارندگان پروانه بهره برداری‬ ‫ازچاههاجهتتمدیدساالنهپروانه مراجعه نکردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بهره برداران چاه ها در طول مدت سه سال در صورتی که‬ ‫برای تمدید پروانه خود مراجعه نکنند‪ ،‬چاه ان ها غیرمجاز معرفی و‬ ‫مسدودخواهدشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر سه هزار و‪ ۶۲۰‬حلقه چاه مجاز در شهرستان‬ ‫مراغه وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیر امور اب منطقه ای مراغه اضافه کرد‪ :‬همچنین ‪ ۱۵۷‬حلقه چاه‬ ‫مجاز در حوزه صنعت و ‪ ۱۲۵‬حلقه چاه مجاز در حوزه بهداشت و‬ ‫شرب در شهرستان دارای مجوز بهره برداری است‪.‬‬ ‫فرمانیادامهداد‪ ۶۴:‬میلیونمترمکعبمیزانتخلیهیچاههایمجازاز‬ ‫ابهایزیرزمینیشهرستاناست‪.‬‬ ‫برگزاری‪ ۵۷۷‬برنامه مختلف در حوزه ورش همگانی‬ ‫نوایی به عملکرد این اداره در حوزه ورزش همگانی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در سال گذشته‪ ۵۷۷‬برنامه مختلف در حوزه ورزش همگانی‬ ‫در دو بخش بانوان و اقایان در مناطق شهری و روستایی شهرستان‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۲۹۳ :‬برنامه از جمله کوهنوردی‪ ،‬دوچرخه سواری و پیاده‬ ‫روی در منطقه شهری در حوزه ورزش همگانی در سال گذشته‬ ‫برگزار شده است‪.‬‬ ‫نوایی افزود‪ :‬همچنین ‪ ۶۰‬همایش در حوزه های مختلف و ‪۵‬‬ ‫جشنواره روستایی از دیگر برنامه های این اداره در حوزه ورزش‬ ‫همگانی در مناطق روستایی شهرستان است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬میزبانی مسابقات استانی جام خوشه چین در پاییز‬ ‫‪ ۹۸‬از جمله برجسته ترین برنامه های ورزش روستایی بوده که این‬ ‫شهرستان میزبان بیش از یکهزار و ‪ ۵۰۰‬ورزشکار در این مسابقات‬ ‫بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در بخش بانوان در حوزه ورزش همگانی ‪۲۱۹‬‬ ‫برنامه در مناطق روستایی برگزار شده و در حوزه برنامه های اخالق‬ ‫مدارانه و بزرگداشت شهدا‪ ،‬حجاب و عفاف ‪ ۱۴۰‬برنامه اجرا شده‬ ‫است‪ .‬نوایی خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین بیش از ‪ ۱۰۰‬برنامه فرهنگی با‬ ‫همکاری دیگر دستگاه ها در شهرستان از سوی این اداره در حوزه‬ ‫ورزش و جوانان انجام و برگزار شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در سال ‪۹۸‬‬ ‫رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان مراغه به حوزه جوانان اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در راستای پایش و نظارت بر مسایل جوانان‪ ،‬این اداره‬ ‫در سال گذشته با برگزاری ‪ ۱۶‬جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان‬ ‫با حضور مسووالن و کمیته های تخصصی سعی در نظارت و حل‬ ‫موضوعات این حوزه شده است‪.‬‬ ‫نوایی گفت‪ :‬همزمان با هفته جوان در سال گذشته با برگزاری‬ ‫جشنواره حضرت علی اکبر از ‪ ۱۷‬جوان موفق و نمونه شهرستان در‬ ‫حوزه های مختلف تجلیل شد‪.‬‬ ‫مسوولیت هیات های مذهبی در روزهای‬ ‫کرونایی بیشتر و سنگین تر است‬ ‫حمید شکری در بازدید از مراحل توزیع و اماده سازی بسته های‬ ‫معیشتی هیات قاسمیه مراغه اظهار داشت‪ :‬اتحاد و همدلی مردم مراغه‬ ‫در این روزها در کشور بی نظیر بوده و نام مراغه با نیکوکاری و امور‬ ‫خیرخواهانهعجینشدهاست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬حرکت های انسان دوستانه و زیبایی را از گروه های‬ ‫مختلف در حوزه های متفاوت مذهبی‪ ،‬محیط زیستی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫به ویژه گروه های خودجوش مردمی شاهد هستیم که در این روزها‬ ‫موجب شادی بسیاری از خانواده های نیازمند می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هیات قاسمیه مراغه در سه مرحله اقدام به اماده سازی و‬ ‫توزیع ‪ ۱۵۰‬بسته غذایی و بهداشتی به ارزش نزدیک به هشتاد میلیون‬ ‫تومان در بین خانواده های اسیب پذیر و نیازمند کرده است‪.‬‬ ‫شکری گفت‪ :‬این بسته های معیشتی شامل ‪ ۲۳‬قلم انواع مواد غذایی‬ ‫از جمله برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬مایع دستشویی‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬ماکارونی‪ ،‬عسل و‬ ‫همچنینبهداشتیاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این ماه مبارک نیازمندان و خانواده های اسیب پذیر از‬ ‫کرونا را مردم مراغه فراموش نکرده و همواره در کنار ان ها هستند‪.‬‬ ‫شهرداری‪:‬کانال هایمراغهبرایکنترل‬ ‫اب هایسطحیاحیاشده اند‬ ‫رحمت عطایی‬ ‫احیای‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫تمامی کانال های‬ ‫روپوشیده درسطح‬ ‫شهر از جمله کانال‬ ‫حد فاصل میدان سهند تا میدان استاندارد‪،‬‬ ‫هدایت اب های سطحی در چندین نقطه‬ ‫از سطح شهر به کانال ها از جمله اقدامات‬ ‫شهرداری در‪ ۶‬ماه گذشته در این راستا بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬الیروبی کانال دوستان‪ ،‬شتایی‬ ‫وش‪ ،‬جوی شهر‪ ،‬پسته جوی‪ ،‬دره قمشلو‪،‬‬ ‫زیر پل های راه اهن در تمامی نقاط‬ ‫عبوری ریل راه اهن‪ ،‬زیر پل سهند‪ ،‬پارک‬ ‫سالمت‪ ،‬میدان مولوی‪ ،‬دره زرابه‪ ،‬پل‬ ‫جهانگیرازدیگراقداماتپیشگیرانهاست‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬احداث حوضچه رسوب‬ ‫گیر در چند نقطه کمربندی‪ ،‬میدان استاد‬ ‫کریمی‪،‬اتشنشانیونصبفیلتردرتمامی‬ ‫ورودی اب های سطحی به رودخانه‬ ‫صوفی چایی و همچنین بهسازی جوی‬ ‫اب در خیابان قدس در راستای ساماندهی‬ ‫و هدایت اب های سطحی بوده است‪.‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری مراغه‬ ‫گفت‪ :‬همچنین بزودی احیای کانال‬ ‫حدفاصل مالرستم تا میدان شهرداری‬ ‫جهت هدایت اب این مسیر به کانال‬ ‫روبستهاغازخواهدشد‪.‬‬ ‫عطایی گفت‪ :‬با اقدامات انجام شده‬ ‫امیدواریم مشکلی هنگام بارش باران در‬ ‫معابروخیابانهایشهرپیشنیاید‪.‬‬ ‫وی به بارش شدید باران در مراغه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬این بارش در نقاط محدودی‬ ‫ازشهرموجبابگرفتگیشدکهحتمااین‬ ‫مشکل رفع می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اقدامات و پیش بینی های‬ ‫انجام شده در بیشتر مناطق شهری در بارش‬ ‫خوشبختانهمشکلانچنانیمشاهدهنشد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫تومانی ساخت شهرک‬ ‫زیباشهر در مراغه‬ ‫خلیلاحمدیاندربازدیدمعاونعمرانیفرماندار‬ ‫مراغه از طرح های شهری بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی مراغه افزود‪ :‬فاز نخست طرح شهرک‬ ‫زیباشهر در قالب ‪ ۹۶‬واحد مسکونی با بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬این طرح در چهار فاز اجرا خواهد شد که‬ ‫فاز های اول تا سوم ان هر کدام شامل‪ ۸۵‬واحد‬ ‫مسکونیهستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح احداث مجتمع ناشنوایان‬ ‫انجمن خیران مسکن ساز شهرستان مراغه نیز‬ ‫توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی هم اکنون‬ ‫با ‪ ۴۵‬درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در این طرح نیز ‪ ۴۰‬واحد‬ ‫مسکونی با کمترین هزینه ساخت و بدون سود‬ ‫پیمانکاری‪ ،‬نقشه و پروانه در جهت حمایت از‬ ‫ناشنوایانوقشرکمتوانجامعهساختهوتحویل‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫معاونعمرانیوبرنامهریزیفرمانداریمراغهنیز‬ ‫با اشاره به خدمات بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫درمناطقمحرومگفت‪:‬تامینمسکنبرایاقشار‬ ‫مختلفمردم‪،‬رویکردایننهاددرمناطقشهری‬ ‫است‪.‬‬ ‫نقی مسکینی افزود‪ :‬تامین مسکن مناسب برای‬ ‫اقشار مختلف مردم از جمله قشر متوسط و کم‬ ‫درامد‪ ،‬از جمله اهدافی بوده که توسط بنیاد‬ ‫مسکن در سال های اخیر دنبال می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اجرای طرح های عمرانی از جمله‬ ‫طرح های هادی روستایی در کنار طرح های‬ ‫احداثمجتمعهایمسکونیدرمناطقشهری‪،‬‬ ‫زمینهسازرونق‪،‬عمرانوابادانیمناطقشهریو‬ ‫روستاییبودهاست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به احداث طرح های مجتمع های‬ ‫مسکونیزیباشهرومسکنناشنوایاناضافهکرد‪:‬‬ ‫اینطرحهاتوسطبنیادمسکنانقالباسالمیبا‬ ‫روند مناسبی در حال اجرا بوده و با بهره برداری‬ ‫از انها شاهد تامین مسکن بخشی از اقشار‬ ‫مختلفشهرستانخواهیمبود‪.‬‬ ‫مدیراموزشوپرورششهرستانمراغهدرجمعخبرنگارن؛‬ ‫ضدعفونی کرد از انها استفاده نمود استفاده از ماسک و دستکش در‬ ‫طول مدت ‪ ۱۴‬روزه ایزوله برای فرد بیمار واجب و ضروری می باشد‪.‬‬ ‫همچنین استفاده از ظروف جداگانه برای تغذیه بیمار الزامی است‪.‬‬ ‫یک نکته بسیار مهم که حائز اهمیت است این می باشد که همشهریان‬ ‫در صورت دیدن اولین عالئم فورا به پزشک مراجعه کرده و از درمان‬ ‫سرپایی برخوردار شوند‪ .‬با پشت گوش انداختن این موضوع بیماری‬ ‫شدت پیدا کرده و هم برای مریض و هم برای کادر درمان مشکل‬ ‫ایجادمیشود‪.‬‬ ‫گفت و گوی اختصاصی با دکتر احمد مجتهدی‪ -‬معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ‪14‬‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫گفت و گوی‬ ‫شکست کرونا نیازمند اتحاد و همدلی همراه با جدی‬ ‫گرفتنپیامهایبهداشتیاست‬ ‫داوری چیست‬ ‫تعریف و معنا و مفهوم داوری در قانون‬ ‫اصغر شیری‬ ‫تنها راه پیشگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا ماندن در‬ ‫خانه است و بی توجهی‬ ‫یک فرد به این توصیه ها‬ ‫می تواند سالمت سایر‬ ‫اعضای جامعه را تهدید‬ ‫کند‪.‬‬ ‫بازرس کانون موسسات‬ ‫داوری استان ا‪.‬ش‬ ‫طرفین معامله می­توانند ضمن شرایط عقد‬ ‫یا در قرارداد دیگری با یکدیگر توافق‬ ‫کنند‪ .‬چنانچه اختالفی راجع به اجرای‬ ‫قرارداد میان ان­ها ایجاد شد‪ ،‬یک یا چند‬ ‫داور که از قبل نام ان­ها را مشخص کرده‬ ‫­اند‪ ،‬یا حتی پس از بروز اختالف‪ ،‬ان­ها‬ ‫را معین خواهند کرد‪ ،‬به اختالف ان­ها‬ ‫رسیدگی کرده و رای صادر کند‪.‬‬ ‫بنابراین داوری عبارت است از اینکه افراد‬ ‫جامعه‪ ،‬اختالفات بین خود را توسط یک‬ ‫یا چند نفر معتمد به انتخاب خود حل­‬ ‫وفصلکنند‪.‬حالممکناست‪،‬رسیدگی‬ ‫به اختالف و صدور رای توسط فردی‬ ‫باشد که طرفین دعوی وی را با تراضی‬ ‫یکدیگر انتخاب کرده باشند‪ .‬یا اینکه‬ ‫مراجع قضایی ان­ها را انتخاب کنند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب در داوری و حکمیت‪ ،‬طرفین‬ ‫دعوی دادگاه را از مداخله در دعوی‬ ‫خود خارج کرد ­ه اند‪ .‬داوری به دو نوع‬ ‫اختیاری و اجباری تقسیم می­شود‪ ،‬در‬ ‫داوری اختیاری‪ ،‬داور با تراضی طرفین‬ ‫تعیین می­شود‪ .‬در داوری اجباری‪ ،‬طرفین‬ ‫دعوی یا یکی از ان­ها بدون داشتن تمایلی‬ ‫در رجوع به داوری مطابق قانون مجبور‬ ‫به رجوع به داور در اختالف فیمابین می­‬ ‫باشد؛ مانند تعیین داور توسط زوجین‬ ‫برای طالق‪.‬‬ ‫چند نکته مهم دربارۀ داوری‬ ‫اهمیت و ارزش داوری در این‬ ‫است که طرفین اختالف بدون توجه‬ ‫به تشریفات و مسایل پیچیده حقوقی‬ ‫در رسیدگی به دعاوی و با هزینه‬ ‫ه­ای بسیار کمتر می­توانند توسط داور‬ ‫مرضی ­الطرفین خود اختالفشان را‬ ‫حل­ و فصل کنند‪.‬‬ ‫اگر در قرارداد به مساله داوری‬ ‫اشاره شود‪ ،‬باید موضوع و مدت‬ ‫داوری و مشخصات طرفین اختالف‬ ‫احتمالی‪ ،‬روشن شود‪ .‬البته ممکن‬ ‫است پس از تعیین داور‪ ،‬طرفین به‬ ‫دالیلی نخواهند که مساله و مشکلشان‬ ‫توسط داور رسیدگی کند و طرفین‬ ‫نخواهند کس دیگری داور انها‬ ‫باشد‪ ،‬در این صورت می­توانند به‬ ‫دادگاه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تعداد داوران باید فرد باشد؛ پس یا‬ ‫یک نفر است یا سه یا پنج نفر‪ .‬اگر در‬ ‫قرارداد تعداد داور معین نشده باشد و‬ ‫طرفین نتوانند در تعیین داور با هم به‬ ‫توافق برسند‪ ،‬باید هر کدام یک نفر‬ ‫به عنوان داور اختصاصی خود معرفی‬ ‫کنند و یک نفر را هم به عنوان داور‬ ‫سوم با توافق هم انتخاب کنند‪.‬‬ ‫افرادی که ورشکسته یا محجور‬ ‫هستند‪ ،‬نمی ­توانند به عنوان داور‬ ‫انتخاب شوند‪.‬‬ ‫در رسیدگی به وسیله داور‪ ،‬طرفین‬ ‫باید اسناد و مدارک خود را به داوران‬ ‫ارایه دهند و داوران نیز می­توانند از هر‬ ‫طرف‪ ،‬توضیحات الزم را بخواهند‬ ‫و در صورت لزوم از نظر کارشناس‬ ‫یا فرد خبره استفاده کنند‪ .‬داور حق‬ ‫ندارد بر خالف قوانین و مقررات رای‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫پس از اینکه داور رای خود را صادر‬ ‫کرد‪ ،‬کسی که رای علیه او صادر‬ ‫شده باید ظرف ‪ 20‬روز از تاریخ‪ ،‬ان‬ ‫را اجرا کند و اال پس از درخواست‬ ‫محکوم له از طریق دادگاه ملزم به‬ ‫اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫در ابتدا ضمن معرفی خود توضیح مختصری در مورد‬ ‫بیماری شایع ناشی از ویروس کرونا بدهید‪.‬‬ ‫با نام و یاد خدا و با سالم و ارزوی سالمتی محضر همشهریان‬ ‫عزیز و فهیم شهرستان مراغه و عرض خسته نباشید به کلیه پرسنل‬ ‫زحمت کش حوزه سالمت‪ ،‬بخش درمان و بخش بهداشت که در‬ ‫خط اصلی مبارزه با کرونا ویروس بطور شبانه روزی در حال ایثار‬ ‫و ایفای نقش هستند‪ .‬بنده دکتر احمد مجتهدی‪ ،‬معاون بهداشتی‬ ‫دانشکده علوم پزشکی شهرستان مراغه هستم‪ .‬بیماری که اخیرا ً به‬ ‫صورت پاندمی در سطح دنیا در بیش از ‪ ۲۰۰‬مملکت گسترده شده‬ ‫است‪ ،‬یک بیماری ویروسی جزو خانواده کرونا ویروس ها می باشد‬ ‫که انواع دیگر ویروسها از این خانواده ویروسی در سال های قبل‬ ‫گسترش یافته و باعث اپیدمی در بعضی مناطق دنیا شده بود‪ .‬هر چند‬ ‫که درصد کشندگی سایر ویروسهای این خانواده ویروسی بیشتر از‬ ‫کرونا ویروس بود‪ ،‬ولی متاسفانه ویروس جدید به دلیل یک ویژگی‬ ‫منحصر به فرد متمایز از دیگر ویروس های خانواده کرونا ویروس می‬ ‫باشد و ان ویژگی سرعت انتشار بسیار باالی ویروس ‪19-COVID‬‬ ‫است که باعث همه گیری بسیار زیادی در سطح جراحی جهان شده‬ ‫است‪ .‬همین ویژگی منحصر به فرد باعث درگیر شدن اکثر کشورهای‬ ‫جهان به این ویروس شده است‪.‬‬ ‫در مورد عالئم شایع این بیماری توضیح دهید و بفرمایید‬ ‫که یک فرد در چه صورتی و با مشاهده چه عالئمی باید‬ ‫به مراکز درمانی مراجعه کند؟‬ ‫متاسفانه بیش از ‪ ۸۰‬درصد بیماران مبتال به این ویروس متوجه عالئم‬ ‫بیماری نمی شود و چون عالئم مشابهی مانند ابریزش‪ ،‬کوفتگی‪،‬‬ ‫خستگی و بی اشتهایی با سایر بیماریها مانند انفوالنزا و سرما‬ ‫خوردگی دارد‪ ،‬ممکن است با این بیماری ها اشتباه گرفته شود‪.‬‬ ‫عالئمی که برای سیستم بهداشتی و درمانی حائز اهمیت است شامل‬ ‫سرفه‪ ،‬درد گلو‪ ،‬لرز همراه با تنگی نفس می باشد و فردی که دارای‬ ‫این عالئم است مشکوک به بیماری است‪ ،‬مگر اینکه خالف ان‬ ‫ثابت شود‪ .‬این عالئم می توانند همراه با تب یا بدون تب بروز کنند‪.‬‬ ‫بیماران از روی عالئم بالینی به سه دسته تقسیم می شوند‪ :‬در گروه‬ ‫اول افراد سالم هستند و طی مراقبت های بهداشتی انجام شده هیچ‬ ‫عالمتی از عالئم گفته شده در باال در انها مشاهده نمی شود‪ .‬به این‬ ‫افراد توصیه می شود که در صورت مشاهده حتی یکی از این عالئم‪،‬‬ ‫به صورت تلفنی و یا حضوری از مراکز خدمات درمانی سطح شهر و‬ ‫روستا ها خدمات اخذ کنند‪ .‬گروه دوم افرادی هستند که دارای تنگی‬ ‫نفس بوده و در سواالت پرسیده شده جهت مراقبت های بهداشتی‪،‬‬ ‫مشخص میشود که این فرد در طی ‪ ۱۴‬روز گذشته با فرد مشکوک به‬ ‫کرونا در خانه یا محل کار برخورد نزدیک یا تماس داشته است‪ .‬این‬ ‫افراد به عنوان گروه محتمل و مشکوک تحت نظر مراقبین سالمت‬ ‫قرار میگیرند‪ .‬گروه سوم افراد مبتال هستند عالوه بر دارا بودن عالئم‬ ‫فوق الذکر‪ ،‬در عکس های رادیولوژی و سی تی اسکن درگیری ریه‬ ‫های انها ثابت شده و حتی ازمایش های ژنتیکی و کشت ویروسی‬ ‫انها نیز مثبت میباشد؛ در این شرایط قطع می توان گفت که بیمار مبتال‬ ‫به کرونا ویروس میباشد‪ .‬اما شرایط پیشرفته تر بیماری در درصد کمی‬ ‫از افراد مشاهده می شود که با دیسترس شدید تنفسی مواجه می شوند‬ ‫تا حدی که تنفس طبیعی برای انها با مشکل مواجه می شود و حتماً‬ ‫در مراکز بیمارستانی باید به دستگاه های تهویه مکانیکی تنفسی متصل‬ ‫شوند و شامل مراقبت های ویژه باشند و در نهایت درصد کمی از این‬ ‫افراد متاسفانه فوت می کنند‪.‬‬ ‫بیشترین اسیب این بیماری بر چه افرادی وارد است و ایا‬ ‫میتوان تفاوتی بین سن و جنسیت افراد برای درگیری با این‬ ‫بیماریقائلشد؟‬ ‫با توجه به انجام بزرگ ترین پژوهش ها و تحقیقات صاحب نظران‬ ‫کل دنیا در مورد این ویروس‪ ،‬به نظر من این ویروس بطور کامل‬ ‫شناخته شده نمی باشد و شاید دلیل اینکه کنترل این بیماری سخت‬ ‫میباشد‪ ،‬این است که رفتار این دیروز تا به حال شناخته نشده است‪.‬‬ ‫بنابراین به طور قطعی نمی توان گفت که این ویروس گروه خاصی را‬ ‫از لحاظ جنسیت درگیر می کند‪ ،‬چون عالئم ابتال و همچنین فوت در‬ ‫جنسیت و سنین مختلف در امار منتشره کل جهان دیده شده است‪.‬‬ ‫ولی می توان گفت در افراد دارای بیماری زمینه ای‪ ،‬گروه سنی باالتر‬ ‫از ‪ ۶۰‬سال‪ ،‬افراد تحت درمان شیمی درمانی‪ ،‬افراد استفاده کننده از‬ ‫داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی مانند کورتیکواستروئیدها‪ ،‬افرادی‬ ‫که دارای بیماری های نقص ایمنی بدن هستند و همچنین افرادی‬ ‫که به تازگی پیوند عضو کرده اند‪ ،‬احتمال خطر ابتال به این بیماری‬ ‫بیشتر است‪ .‬گروه دوم افراد در معرض خطر افرادی هستند که دارای‬ ‫بیماری های فشار خون‪ ،‬دیابت‪ ،‬چاقی‪ ،‬بیماری تنفسی زمینه ای و‬ ‫حتی مادران باردار می باشند‪.‬‬ ‫با توجه به شیوع باالی این بیماری بسیاری از افراد از خانه‬ ‫های خود خارج نمیشوند‪ .‬توصیه شما برای پیشگیری از‬ ‫ابتالی این افرادی که در خانه ها هستند چیست؟‬ ‫از نظر علمی و به زبان ساده و گویا میتوان گفت که مکانیسم‬ ‫انتقال ویروس بسیار مهم است‪ .‬بیشترین راه انتقال این ویروس‪ ،‬از‬ ‫راه تماس مستقیم و سطوح الوده می باشد‪ .‬همچنین قطراتی که از‬ ‫بزاق افراد الوده به این ویروس منتشر می شود می تواند یکی از راه‬ ‫های انتقال این ویروس باشد‪ .‬با توجه به سنگینی این ویروس‪ ،‬می‬ ‫تواند چند ساعت تا چند روز بر روی سطوح مختلف زنده بماند‪.‬‬ ‫در شرایط فریزری نیز این ویروس تا چندین روز زنده میماند‪ .‬عمر‬ ‫ماندگاری این ویروس در سطوح الومینیومی و استیل باالتر است‪.‬‬ ‫عمر کرونا ویروس بر روی لباس های پارچه ای ‪ ۳‬تا ‪ ۲۴‬ساعت می‬ ‫باشد‪ .‬قطعاً تنها راه ایمن و بی دردسر جلوگیری از ویروس ماندن در‬ ‫خانه جلوگیری از شرکت در تجمعات و قرار گرفتن در مکان های‬ ‫پر ازدحام و شلوغ می باشد‪ .‬ماندن در خانه مبنی بر ایمن بودن ما‬ ‫نیست‪ ،‬اما میزان الودگی که در مکان های عمومی به صورت بسیار‬ ‫زیاد دیده می شود‪ ،‬در محیط خانه کمتر است‪ .‬انچه که حائز اهمیت‬ ‫است اوالً این است که مهمترین راه انتقال این بیماری از طریق دست‬ ‫های الوده می باشد‪ .‬مخصوصاً اگر دست با سطوح یا جاهایی تماس‬ ‫پیدا کند قطرات بزاق افراد الوده به این ویروس بر روی ان سطوح‬ ‫موجود باشد‪ .‬بهترین راه جلوگیری از ابتال‪ ،‬شستشوی مکرر و صحیح‬ ‫دست ها با اب و صابون حداقل به مدت ‪ ۲۰‬ثانیه روزانه ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫بار می باشد‪ .‬ثانیا رعایت فاصله حداقل دو متری جهت جلوگیری‬ ‫از انتقال قطرات حاصل از سرفه و عطسه افراد میباشد‪ .‬مورد سوم‬ ‫جلوگیری از هرگونه تماس مستقیم با یکدیگر از قبیل روبوسی و‬ ‫در کنار هم نشستن میباشد‪ .‬در خانه نیز با ضد عفونی کردن بعضی‬ ‫از وسایل مانند سرویس های بهداشتی‪ ،‬شیر االت و تجهیزات مورد‬ ‫استفاده در اشپزخانه میتوان از انتشار احتمالی ویروس جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫برخی از افراد با توجه به شغل خود و حتی برای خرید‬ ‫مایحتاج زندگی روزمره باالجبار از خانه خارج میشوند‪.‬‬ ‫توصیه شما برای این افراد جهت پیشگیری از ابتالی به کرونا‬ ‫ویروسچیست؟‬ ‫خوشبختانه در کل دنیا و نیز در کشور ما بسیاری از مکان های عمومی‬ ‫مانند پارک ها‪ ،‬مراکز خرید جمعی‪ ،‬مجالس ترحیم و تجمعاتی مانند‬ ‫مدارس و دانشگاه ها تعطیل شده اند‪ .‬در دستورالعمل جدید منتشر‬ ‫شده توسط دولت نیز برخی از ادارات با یک سوم کارمندان در‬ ‫حال خدمت رسانی به مردم هستند و همچنین خوشبختانه اصناف و‬ ‫کسبه شهر نیز‪ ،‬به جز مشاغلی قبال اعالم شده‪ ،‬به طور کامل تا اطالع‬ ‫ثانوی تعطیل می باشند‪ .‬قطعاً این حجم از ضرر اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫خدماتی به خاطر حفظ سالمتی تمام افراد جامعه است‪ .‬قطعاً این مدت‬ ‫چند روزه می تواند فرصت مناسبی جهت انجام کارهای نیمه تمام و‬ ‫همچنین بودن در کنار افراد خانه باشد‪ .‬یکی از مشکالتی که در طی‬ ‫پاندمی این بیماری با ان مواجه هستیم تداخل ان با تعطیالت عید‬ ‫نوروز می باشد‪ .‬قطعاً از قدیم االیام فرهنگ دید و بازدید از بزرگان‬ ‫یکی از سنت های ما می باشد و این امر باعث جهش بزرگی در امر‬ ‫ابتال و شیوع افراد جدید به این بیماری شد‪ .‬تقاضای کادر بهداشتی‬ ‫و درمانی از اصناف و کسبه که در این مدت همکاری بسیار زیادی‬ ‫با ما داشته اند این است که حتی بعد از بازگشایی واحدهای صنفی‬ ‫خود حتماً موارد بهداشتی و پیشگیری از ابتال به این بیماری را رعایت‬ ‫فرمایند‪ .‬تمامی واحدهای صنفی ضروری‪ ،‬کارخانجات‪ ،‬ادارات و‬ ‫کارگاه های تولیدی که در طی این مدت جهت رفاه حال همشهریان‬ ‫مجبورا در حال فعالیت هستند‪ ،‬دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی‬ ‫جهت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس دریافت کرده اند و اموزش‬ ‫های الزم در اختیار انها قرار گرفته است‪ .‬فاصله بین کارکنان و‬ ‫همچنین ضدعفونی این ادارات و کارخانجات نیز مرتباً توسط‬ ‫بازرسان بهداشتی پایش می شود‪ .‬به افرادی که جهت تامین مایحتاج‬ ‫زندگی روزمره از خانه خود خارج می شوند توصیه می شود که این‬ ‫کار را به صورت روزانه انجام ندهند‪ .‬همچنین استفاده از ماسک و‬ ‫دستکش برای این افراد ضروری است به شرطی که بعد از بازگشت‬ ‫به خانه‪ ،‬این ماسک و دستکش مصرف شده را با رعایت موازین‬ ‫بهداشتی دفع کند‪ .‬فعالیت های روزمره با رعایت موازین بهداشتی‬ ‫قابل انجام می باشد‪ .‬لباس افرادی که وارد خانه می شوند باید به‬ ‫صورت جداگانه و مستمرا شستشو داده شود‪ ،‬وسایل و مواد غذایی‬ ‫خریداری شده که وارد خانه می شوند باید به طور جدی ضدعفونی‬ ‫شوند و تا می توانیم باید جلوی ورود کرونا ویروس به محل زندگی‬ ‫خود را بگیریم‪.‬‬ ‫روند درمان این بیماری به چه صورت است؟‬ ‫خوشبختانه تا به امروز در شهرستان مراغه روند درمان و تجهیزات‬ ‫بیمارستانی و همچنین پاسخگویی بیمارستان ها به بیماران کرونایی‬ ‫شامل هیچ مشکلی نبوده است‪ .‬و تالشی که مسئولین بیمارستانی و‬ ‫کادر درمان در حال انجام می باشند بسیار ستودنی است‪ .‬بیمارستان‬ ‫ها بزرگترین منبع الودگی این ویروس هستند و می توان گفت که‬ ‫‪ ۴۰‬درصد افراد مبتال در بیمارستان ها الوده به این بیماری شده اند‪.‬‬ ‫پس در جهت اینکه افراد سالم و مشکوک با مراجعه به بیمارستان‬ ‫ها مبتال به این بیماری نشوند و همچنین بار سنگینی از روی دوش‬ ‫بیمارستان ها و اورژانس شهرستان برداشته شود‪ ،‬سعی بر این است‬ ‫که افراد کمتر به بیمارستانها مراجعه کنند؛ در سطح شهرستان مراغه‬ ‫و مناطق روستایی‪ ۲۵ ،‬مرکز بهداشتی و درمانی و پایگاه سالمت‬ ‫و همچنین بیش از ‪ ۱۰۰‬خانه بهداشتی در روستاها که هر کدام از‬ ‫انها مجهز به پزشکان‪ ،‬بهورزان و مراقبین سالمت هستند‪ ،‬و همچنین‬ ‫مطبهای خصوصی پزشکان در سطح شهرستان مشغول به فعالیت‬ ‫هستند‪ .‬به همشهریان عزیز توصیه می شود که در خانه بماند‪ ،‬و در‬ ‫صورتی که یکی از عالئم گفته شده در انها بروز پیدا کرد با مراجعه‬ ‫یکی از این مراکز و مشاوره گرفتن از انها باعث جلوگیری از ایجاد‬ ‫ازدحام در تنها بیمارستان پاسخگو به بیماران کرونایی‪ ،‬یعنی بیمارستان‬ ‫امیرالمومنین شوند‪ .‬در صورت داشتن هر گونه عالیمی‪ ،‬این عالمت‬ ‫در پرونده سالمت فرد ثبت شده و مراقب سالمت مربوطه به طور‬ ‫مستمر روزانه ان را پیگیری خواهد کرد‪ .‬در نهایت بعضی از افراد‬ ‫با توجه به شدت بیماری باید به بیمارستان ارجاع داده شود‪ .‬پس از‬ ‫بستری شدن با درمانهای ‪ ۲‬الی ‪ ۴‬دارویی‪ ،‬روند درمان تا سالمتی‬ ‫فرد ادامه می یابد‪ .‬خوشبختانه در حال حاضر هیچ کمبودی از لحاظ‬ ‫داروهای درمانی در سطح شهرستان وجود ندارد‪ .‬یکسری درمانهای‬ ‫سرپایی نیز در مراکز درمانی سطح شهری و همچنین بیمارستان به‬ ‫بیماران مبتال ارائه می شود؛ در این صورت نیز درمان ها توسط پزشک‬ ‫شروع شده و بیمار در خانه این درمان ها را ادامه می دهد و توسط‬ ‫مراقب سالمت پیگیری می شود‪ .‬افرادی که به هر نحوی از بیمارستان‬ ‫خارج می شوند‪ ،‬بیمارانی که با حال عمومی خوب از بستری مرخص‬ ‫می شوند و حتی افرادی که مشکوک در نظر گرفته می شوند باید‬ ‫به مدت ‪ ۱۴‬روز ایزوله شوند‪ .‬فرایند ایزوله به این معنی است که‬ ‫فرد نباید هیچ گونه تماس مستقیمی با بقیه افراد خانواده داشته باشد تا‬ ‫بیماری به بقیه افراد خانواده انتقال داده نشود‪ .‬ترجیحاً استفاده از یک‬ ‫اتاق مستقل که دارای تهویه مناسب باشد کافی است‪ ۱۴ ،‬روزه می‬ ‫تواند تمامی فعالیت های روزانه خود را انجام دهد و هیچ ممنوعیتی‬ ‫از لحاظ تغذیه ای بر این فرد وارد نیست‪ .‬استفاده از فضاهای مشترک‬ ‫مانند سرویس بهداشتی و حمام در بین فرد مبتال یا مشکوک و سایر‬ ‫افراد خانواده می تواند مشکل ساز باشد‪ ،‬برای رفع این مشکل نیز‬ ‫میتوان پس از استفاده فرد بیمار از این مکان ها‪ ،‬انها را به طور کامل‬ ‫خوشبختانه تا به امروز‬ ‫در شهرستان مراغه‬ ‫روند درمان و تجهیزات‬ ‫بیمارستانی و همچنین‬ ‫پاسخگویی بیمارستان ها‬ ‫به بیماران کرونایی شامل‬ ‫هیچ مشکلی نبوده است‪.‬‬ ‫و تالشی که مسئولین‬ ‫بیمارستانی و کادر درمان‬ ‫در حال انجام می باشند‬ ‫بسیار ستودنی است‪.‬‬ ‫بیمارستان ها بزرگترین‬ ‫منبع الودگی این‬ ‫ویروس هستند و می توان‬ ‫گفت که ‪ 04‬درصد افراد‬ ‫مبتال در بیمارستان ها‬ ‫الوده به این بیماری شده‬ ‫اند‪ .‬پس در جهت اینکه‬ ‫افراد سالم و مشکوک با‬ ‫مراجعه به بیمارستان ها‬ ‫مبتال به این بیماری نشوند‬ ‫و همچنین بار سنگینی از‬ ‫روی دوش بیمارستان ها‬ ‫و اورژانس شهرستان‬ ‫برداشته شود‪ ،‬سعی بر‬ ‫این است که افراد کمتر‬ ‫به بیمارستانها مراجعه‬ ‫کنند؛ در سطح شهرستان‬ ‫مراغه و مناطق روستایی‪،‬‬ ‫‪ 52‬مرکز بهداشتی و‬ ‫درمانی و پایگاه سالمت و‬ ‫همچنین بیش از ‪001‬خانه‬ ‫بهداشتی در روستاها که‬ ‫هر کدام از انها مجهز‬ ‫به پزشکان‪ ،‬بهورزان و‬ ‫مراقبین سالمت هستند‪،‬‬ ‫و همچنین مطبهای‬ ‫خصوصی پزشکان در‬ ‫سطح شهرستان مشغول به‬ ‫فعالیتهستند‪.‬‬ ‫ایا این بیماری بعد از درمان اثراتی از خود بر بدن فرد بیمار‬ ‫جای میگذارد؟ و ایا امکان دارد که بیمار پس از بهبودی‬ ‫کامل مجددا به این بیماری مبتال شود؟‬ ‫در مورد ابتالی دوباره افراد بهبود یافته به این ویروس و این بیماری‬ ‫مطالعات زیادی در جهان انجام شده و در حال انجام است و پاسخ‬ ‫مطالعات انجام شده در این موضوع مثبت است‪ .‬یعنی این ویروس‬ ‫پس از بهبودی کامل نیز می تواند دوباره فرد را مبتال کند ولی تعداد‬ ‫این افراد بسیار کم است‪ .‬مورد دوم اینکه داروهای مورد استفاده در‬ ‫این بیماری نیز مانند سایر داروها دارای عوارض عمومی و عوارض‬ ‫جانبی هستند و این اثرات می تواند تحت نظر یک سری از ازمایش‬ ‫ها و معاینات بالینی پیگیری شود‪ .‬ولی اکثر مواردی که بهبود یافته اند‬ ‫و از بیمارستان ها خارج شده اند در کوتاه مدت فاقد عوارض میباشند‪.‬‬ ‫ترسی که بعضا در فضای مجازی از این بیماری در حال‬ ‫پخش میباشد به نظر شما از دیدگاه پزشکی منطقی است‬ ‫یاخیر؟‬ ‫ابتدا باید از برخی از اصحاب رسانه تشکر کنم که در خبر رسانی و‬ ‫اطالع رسانی به عموم افراد جامعه از هیچ فرصتی دریغ نکرده اند و‬ ‫پل ارتباطی صحیحی بین مسئولین و مردم فهیم مراغه بوده اند‪ .‬ولی‬ ‫از برخی از افراد به عنوان یک شهروند ساده گالیه مندم؛ چرا که‬ ‫با انتشار اخبار های غیر علمی و غیر مستند در فضای مجازی باعث‬ ‫تشویش اذهان عمومی گردیده اند‪ .‬به نظر من انتشار اخبار موثق از‬ ‫افراد علمی جامعه بسیار با ارزش می باشد‪ ،‬فلذا پخش امارهای غیر‬ ‫مستند اخبار بدون پایه علمی باعث ایجاد وحشت می گردد و اخیرا ًنیز‬ ‫پلیس فتا به شدت با این افراد به عنوان فرد خاطی و مجرم برخورد می‬ ‫کند‪ .‬برای مقابله با این بیماری باید همه ما مردم عادت کنیم تا سبک‬ ‫زندگی خود را تغییر دهیم به نحوی که این ویروس نتواند به ما اسیب‬ ‫بزند‪ ،‬وگرنه این ویروس گریبانگیر تمامی افراد جامعه خواهد بود‪.‬‬ ‫از دیدگاه بنده این ویروس یک اخطار برای بشر می باشد تا غرور‬ ‫و تکبر استفاده از تکنولوژی ما را از معنویات و خداوند متعال غافل‬ ‫نکند و این تلنگری برای جامعه بشریت می باشد‪ .‬همه مردم جهان‬ ‫فارغ از هر دین و هر مذهبی‪ ،‬و جدای از ثروت و فقر درگیر یک ذره‬ ‫بسیار ریز و نادیدنی هستند‪ .‬خواهشی که بنده از عموم مردم جامعه‬ ‫دارم این است که بدون هیچ ترسی و بدون هیچ تاثیری از مطالب بی‬ ‫اساس و غیر علمی گفته شده در بعضی از کانال های فضای مجازی‪،‬‬ ‫با مشاهده هر کدام از عالئم ذکر شده به پزشک مراجعه کرده و یا‬ ‫به صورت تلفنی اخذ مشاوره کنند‪ .‬کادر بهداشتی و درمانی پا به پای‬ ‫افراد جامعه و واقعاً به صورت شبانه روزی پیگیر سالمتی همشهریان‬ ‫عزیز می باشند و قطعاً کنترل و ریشه کنی این بیماری به جز مشارکت‬ ‫تمام مردم امکان پذیر نمی باشد‪ .‬مشارکت مردم صرفاً از طریق تغییر‬ ‫سبک زندگی می باشد‪ .‬بنابر این هیچ وحشتی از این بیماری جایز‬ ‫نیست و فردی که به صورت داوطلبانه با مراجعه به پزشک و گفتن‬ ‫عالئم خود باعث جلوگیری بیماری و انتقال ان به سایر افراد خانواده‬ ‫شود خدمت بزرگ به خانواده خود و جامعه و در مرحله بعدی‬ ‫خدمت بزرگتری به کادر پزشکی و کادر درمانی کشور کرده است‪.‬‬ ‫چه فعالیت هایی در سطح شهر مراغه‪ ،‬چه توسط کادر‬ ‫بهداشتی و گروه های جهادی در جهت پیشگیری از‬ ‫شیوع بیماری و چه توسط کادر درمانی در جهت درمان‬ ‫این بیماری صورت گرفته است؟‬ ‫برای کنترل این بیماری در سطح جهان همه دنیا بر این باور رسیده اند‬ ‫کنترل این بیماری و درمان ان بر روی تخت بیمارستان انجام نمی‬ ‫گیرد‪ ،‬چون اگر ما بتوانیم جلوی شروع این بیماری را بگیریم توانسته‬ ‫ایم تعداد افراد مریض و خدمت گیرنده از کادر درمان را کاهش‬ ‫دهیم‪ .‬دلیل این باور این است که تعداد تخت های بیمارستانی و‬ ‫همچنین تعداد کادر درمانی در هر شهری محدود می باشد اگر‬ ‫سرعت شروع بیماری با این روند پیش برود به هیچ عنوان تخت های‬ ‫بیمارستانی در کل جهان پاسخگوی تعداد بیماران نخواهد بود‪ .‬همان‬ ‫کاری که امروزه در کشور اسپانیا صورت گرفته و دولت اسپانیا پس‬ ‫از پر شدن تمام ظرفیت اتاق ها و سالن های بیمارستانی خود‪ ،‬اجبارا ً‬ ‫بیماران اسپانیایی را به المان می فرستد؛ ولی اگر بر فرض مثال تخت‬ ‫های بیمارستانی کشور المان نیز به اتمام برسد چه وضعیتی پیش‬ ‫خواهد امد؟ در شهرستان مراغه بیمارستان امیرالمومنین با ظرفیت‬ ‫‪ ۲۰۰‬تخت بیمارستانی برای خدمت به بیماران کرونایی اماده شده‬ ‫است ولی اگر تعداد بیماران به بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر برسد نه کادر درمان‬ ‫و نه تعداد تخت ها پاسخگوی این افراد نخواهد بود‪ .‬بنابراین باید به‬ ‫فکر کنترل بیماری و جلوگیری از شیوع بیماری در تمام نقاط شهر‬ ‫باشیم‪ .‬تمامی مردم عزیز شهر مراغه باید پا به پای مسئوالن و مراقبین‬ ‫سالمت پیش ایند تا جلوی فاجعه بزرگ گرفته شود وگرنه حتی با‬ ‫اضافه کردن هزاران تخت بیمارستانی نیز نمی توان پاسخگویی این‬ ‫حجم از بیماران شد و این ویروس نیز به این سادگی دست از سر‬ ‫ما بر نخواهد داشت‪ .‬در شهرستان مراغه نیز همزمان با کل کشور‬ ‫یکی از اقداماتی که در حوزه بهداشت انجام شد بحث غربالگری‬ ‫بود‪ .‬از بیست و چهارم اسفند ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬با بلوک بندی و تعیین‬ ‫تیم های مراقبتی این طرح بزرگ سطح شهر اغاز گردید‪ ،‬تا به این‬ ‫تاریخ از جمعیت ‪ ۲۶۲‬هزار نفری شهرستان‪ ،‬تعداد ‪ ۲۳۵۴۱۷‬نفر در‬ ‫قالب حدود ‪۶۶‬هزار خانوار بصورت حضوری و یا تلفنی غربالگری‬ ‫و پایش شده اند‪ .‬برحسب این امار در کل حدود ‪ ۹۰‬درصد مردم‬ ‫شهرستان به تفکیک ‪ ۱۰۰‬درصد مردم روستایی و ‪ ۷۵‬درصد مردم‬ ‫ساکن شهر غربالگری شده اند و توسط بهورزان و مراقبین سالمت‬ ‫این امار در حال افزایش است‪ .‬از این تعداد حدود ‪ ۳۸۱۳‬نفر فرد‬ ‫مشکوک به کروناویروس مشخص گردیده و توصیه شده است که‬ ‫این افراد در خانه به استراحت مشغول شوند و از حضور در تجمعات‬ ‫و اماکن عمومی خودداری کنند و همچنین به مدت ‪ ۱۴‬روز پیگیری‬ ‫سالمت این افراد انجام گرفته و خواهد گرفت‪ .‬با این اقدام جلوی‬ ‫بستری ‪ ۳۸۱۳‬نفر در بیمارستان گرفته شد‪ .‬از این تعداد ‪ ۳۱۰‬نفر در‬ ‫مرکز ‪ ۱۶‬ساعته مربوط به معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی‬ ‫مراغه خدمت گرفتند‪ .‬از این تعداد نیز ‪ ۲۷‬نفر جهت دریافت خدمات‬ ‫پیشرفته تر مانند تست های ازمایشگاهی و عکس برداری و سی تی‬ ‫اسکن به بیمارستان امیرالمومنین ارجاع داده شده اند فقط پنج نفر از‬ ‫این افراد در بیمارستان بستری شده اند‪ .‬اقدام بعدی توسط معاونت‬ ‫بهداشتی صورت پذیرفته است مراجعه به خانه تک تک افراد‬ ‫بیمار جهت غربالگری سایر افراد خانواده‪ ،‬ارائه اموزش های الزم‬ ‫جهت مراقبت های چهارده روزه در خانه و همچنین گندزدایی و‬ ‫ضدعفونی کردن خانه فرد بیمار بوده است‪ .‬خواهشی که از مردم‬ ‫فهیم شهرستان مراغه دارم این است که در صورت تماس مراقبین‬ ‫سالمت یا مراجعه حضوری انها به خانه افراد نهایت همکاری با این‬ ‫عزیزان زحمت کش را داشته باشند شماره تلفن ‪ ۴۰۳۰‬تنها شماره ای‬ ‫است که مراقبین سالمت شهری و بهورزان روستایی شهرستان مراغه‬ ‫با افراد تحت مراقبت ارتباط برقرار می کنند‪ .‬همچنین از عموم مردم‬ ‫شریف مراغه استدعا دارم با مراجعه به سامانه خود اظهاری وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی به نشانی ‪ salamat.gov.ir‬هم‬ ‫در این راه به ما کمک کنند و هم اینکه از سالمت خود مطمئن شوند‪،‬‬ ‫همچنین مراقب سالمت میتواند از وضعیت افراد بلوک خود مطمئن‬ ‫شود؛ همچنین خدای نکرده در صورت بیماری نیز مراقبین سالمت‬ ‫قطعا تا ‪ ۲۴‬ساعت اینده پیگیر وضعیت فرد خواهند شد‪ .‬همچنین در‬ ‫این راستا و در راستای اقدامات شهری در جهت پیشگیری‪ ،‬ارگانهای‬ ‫مختلف مانند فرمانداری‪ ،‬ارتش‪ ،‬سپاه پاسداران و بسیجیان شهرستان‪،‬‬ ‫شهرداری‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬دادستانی محترم شهر و تیم های جهادی‬ ‫و مردمی کمک بزرگی در بحث های غربالگری و سمپاشی و‬ ‫ضدعفونی کردن سطح معابر شهرستان به زحمتکشان حوزه بهداشتی‬ ‫کرده اند‪ .‬در مناطق روستایی نیز دهیاری ها‪ ،‬بخشدار های محترم‪ ،‬و‬ ‫شوراها اقدامات تحسین برانگیزی انجام داده اند‪ .‬همچنین طرحی که‬ ‫اخیرا ً به نام فاصله گذاری اجتماعی در کل کشور در حال انجام می‬ ‫باشد به این معنی نیست که مردم به صورت اجتماعی از همدیگر‬ ‫فاصله بگیرند؛ بلکه با همدلی اجتماعی و فکری و فاصله گرفتن‬ ‫فیزیکی از یکدیگر به فکر سالمت تمام جامعه باشند می باشد‪.‬‬ ‫با اتحاد و همدلی و گوش دادن پیام های بهداشتی و رعایت کردن‬ ‫بهداشت فردی میتوان کرونا را قبل از کشورهای دیگر شکست داد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه خیرین بزرگوار از ابتدای شیوع این بیماری‬ ‫و ظهور ان در شهر مراغه اقدامات بسیار بزرگی انجام داده‬ ‫اند‪ ،‬چه کمبودهایی در میان کادر درمانی و بهداشتی‬ ‫شهرستان وجود دارد تا شاید از این طریق به سمع و نظر‬ ‫انهابرسد؟‬ ‫واقعاً جا دارد که صمیمانه از خیرین بزرگوار و افرادی که در این‬ ‫راه پا به پای کادر درمانی و بهداشتی شهرستان حرکت می کنند و‬ ‫به فکر این عزیزان هستند تشکر کرد بسیاری از افراد کتاب صورت‬ ‫گمنام کمک های نقدی و غیر نقدی خود را در اختیار خادمان‬ ‫پزشکی و سالمت جامعه قرار دادند و این حرکت بزرگ نشانگر‬ ‫این است که علی رغم بسیاری از مشکالت اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫معیشتی انسانهای بزرگواری وجود دارند که در روزهای سخت در‬ ‫کنار سیستم بهداشتی و درمانی هستند‪ .‬جا دارد تشکر ویژه ای کنم‬ ‫از مراغه ای هایی که چه مقیم مراغه هستند و چه در مراغه زندگی‬ ‫نمیکنند ولی قلبشان برای شهرشان می تپد و تعصب مراغه را به دوش‬ ‫می کشند‪ .‬شرافت‪ ،‬بزرگ منشی و فهم این افراد برای همگان ثابت‬ ‫شده است‪ .‬بنده به عنوان عضو کوچکی از نظام سالمت که در حال‬ ‫خدمت به این نظام بزرگ میباشم باید این نکته را ذکر کنم که ما‬ ‫همواره به کمک های خیرین بزرگوار نیازمندیم و علت ان این است‬ ‫که در شرایط بد اقتصادی و تحریم های ظالمانه‪ ،‬بسیاری از کاالهای‬ ‫پزشکی پیدا نمیشوند‪ .‬در مقابل این افراد‪ ،‬جا دارد احساس نفرت خود‬ ‫را از محتکر های کاالهای پزشکی در این روزهای سخت کشور و‬ ‫در این شرایط بحرانی اعالم کنم؛ چرا که این افراد نیز دست کمی‬ ‫از تحریم کنندگان نظام جمهوری اسالمی ایران ندارند‪ .‬در اخر باید‬ ‫عرض کنم که در دانشکده علوم پزشکی‪ ،‬مراکز بهداشتی و سالمت و‬ ‫همچنین بیمارستان های شهرستان نیاز مبرمی به برخی وسایل حفاظتی‬ ‫جهت حفاظت از جان عزیزان زحمتکش حوزه سالمت احساس می‬ ‫شود و از خیرین محترم خواهشمندیم ما را از کمک های خود غافل‬ ‫نکنید و این امکان برای خیرین بزرگوار مهیا است تجهیزات اهدایی‬ ‫خود را تا لحظه اخر و رسیدن به دست زحمتکشان نیازمند حوزه‬ ‫بهداشت و سالمت ردیابی کنند‪.‬‬ ‫سخن اخر؟!‬ ‫کادر بهداشتی و درمانی کشور و همچنین شهرستان مراغه به طور‬ ‫جدی از روز اول وارد عمل شده و با تمام توان و در هر شرایطی در‬ ‫حال انجام وظیفه است‪ .‬در این میان خواهشاً با وارد کردن هجمه های‬ ‫ناعادالنه تصویر خدمت صادقانه انها را مخدوش نکنیم و به جای‬ ‫کمک کردن به انها باعث رنجش خاطر انها نشویم‪ .‬همانگونه که‬ ‫از اول کار پا به پای مردم شریف مراغه امده ایم‪ ،‬تا اخر نیز ایستاده‬ ‫ایم و مطمئناً این ویروس را شکست خواهیم داد‪ .‬توصیه اول و اخر‬ ‫بنده به عنوان یکی از افراد حوزه سالمت این است که مهار و کنترل‬ ‫بیماری اتفاق نمی افتد مگر با رعایت سه اصل مهم که مطمئناً این سه‬ ‫اصل در شعور مردم به صورت نهفته وجود دارد‪ :‬اوالً تغییر سبک‬ ‫و روش زندگی جهت همزیستی با این ویروس میباشد که در حال‬ ‫حاضر بهترین روش و سبک زندگی‪ ،‬ماندن در خانه و رعایت‬ ‫موازین بهداشتی است‪ .‬ثانیا استرس های روانی وارد بر مردم ابتدا باید‬ ‫از طرف خود انها و سپس با همکاری مسئولین‪ ،‬اصحاب رسانه و و‬ ‫کادر درمانی کنترل شود‪ .‬ثالثا تا به امروز راه پر فراز و نشیب و مقابله با‬ ‫این ویروس را امده ایم و ما ادعا نداریم که فاقد اشکال و ایراد هستیم‬ ‫و از تمامی مسئولین شهری تقاضا داریم با کادر بهداشتی و درمانی‬ ‫شهرستان نهایت همکاری را انجام دهند تا کادر درمانی خسته نشود‬ ‫چون فقط در این صورت است که می توانیم به یک شرایط پایدار و‬ ‫عقب نشینی ویروسی برسیم‪ .‬همچنین باید این نکته را هم به خدمت‬ ‫همشهریان برسانم که هیچ داروی قطعی و هیچ واکسنی برای این‬ ‫بیماری تا به امروز کشف نشده است‪ .‬این ویروس از مواد ضدعفونی‬ ‫کننده مانند اب و صابون و الکل و همچنین از سبک زندگی و رفتار‬ ‫صحیح مردم گریزان است‪.‬‬ ‫پس چه بهتر که هرکسی مراقب سالمتی خود و اطرافیان خود باشد تا‬ ‫به امید خدا بتوانیم بر این ویروس پیروز شویم‪.‬‬ ‫معلمین در بحران کرونا نقش بی بدیلی‬ ‫به عهده گرفتند‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪14‬‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫گفت و گوی‬ ‫مراغهجامعهمهخوبی هاست‬ ‫معاون مدیر کل و مدیر اموزش و پرورش‬ ‫شهرستان مراغه در نشست خبری با اصحاب رسانه‬ ‫با اعالم این خبر گفت‪ :‬معلمین در علم اموزی‪،‬‬ ‫در بحران کرونا نیز فداکارانه نقش خود را به‬ ‫خوبی ایفا کردند‪.‬‬ ‫اسیابی افزود‪ :‬با شیوع کرونا معلم ها در قالب‬ ‫گروه های جهادی همانند دوران دفاع مقدس در‬ ‫عملیات پاالیش سالمت در ورودی و خروجی‬ ‫های شهر‪ ،‬ضد عفونی معابر و مراکز عمومی‪،‬‬ ‫تهیه و توزیع بسته های معیشتی و همچنین شرکت‬ ‫فعاالنه در کمک های مومنانه با روحیه جهادی و‬ ‫بسیجی وارد میدان شدند‪.‬‬ ‫مدیر اموزش و پرورش همچنین گفت‪ :‬در هفته‬ ‫معلم تعداد ‪ ۱۴‬نفر از نمونه ترین های شهرستان‬ ‫انتخاب‪ ،‬که ‪ ۳‬نفر از این تعداد به استان معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره به ادامه اموزش در دوران شیوع‬ ‫کرونا گفت‪ :‬با شیوع بیماری کرونا در سراسر‬ ‫کشور و شهرستان مراغه در شبکه «شاد» شبکه‬ ‫اموزش دانش اموزان از ‪ ۵۲۰۰۰‬نفر دانش‬ ‫اموز مراغه ای در مقاطع مختلف حدود ‪ ۹۳‬یا ‪۹۴‬‬ ‫درصد عضو بوده و اموزش های الزم را طی‬ ‫میکنند و ‪ ۲۷۰۰‬نفر از همکاران معلم در سطح‬ ‫شهرستان مراغه عضو این شبکه هستند ‪.‬‬ ‫وی به اهمیت شبکه شاد اشاره کرد وگفت‪ :‬شبکه‬ ‫شاد‪ ،‬سامانه مورد نیاز و ضروری برای اموزش‬ ‫و پرورش بود و می توان حتی بعد از بازگشایی‬ ‫مدارس از این سامانه استفاده کرد‪.‬‬ ‫اسیابی گفت‪ :‬همراهی خانواده ها با دانش‬ ‫اموزان از جمله نقاط مثبت این برنامه است‪.‬‬ ‫بازگشت دانش اموزان ترک تحصیل کرده به‬ ‫اموزش با راه اندازی برنامه شاد‬ ‫وی افزود‪ :‬از زمان شیوع بیماری کرونا نه تنها‬ ‫اموزش و تحصیل تعطیلی نداشته بلکه یکصد‬ ‫دانش اموزان ترک تحصیل کرده نیز به اموزش‬ ‫بازگردانده شدند‪.‬‬ ‫مدیر اموزش و پرورش مراغه به فعالیت همیار‬ ‫معلمان شهرستان در این روزهای کرونایی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬یکصد و ‪ ۷۳‬روستا در شهرستان‬ ‫وجود دارد که از این تعداد در ‪ ۶۲‬روستا‬ ‫همکاران اموزش و پرورش به عنوان همیار‬ ‫معلمان حضور پیدا کرده و در این روزها یاری‬ ‫گر مشکالت تحصیلی دانش اموزان هستند‪.‬‬ ‫اسیابی گفت‪ :‬تا قبل از شیوع بیماری کرونا‪،‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مطالب و محتوای کتاب های درسی‬ ‫تدریس شده بود و نزدیک ‪ ۱۵‬درصد محتوا در‬ ‫فضاهای مجازی تدریس شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین با توجه به شرایط موجود‬ ‫کتاب ها از سوی خود دانش اموزان به صورت‬ ‫اینترنتی و یا از طریق مدیران مدارس خریداری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی به افزایش تعداد مدارس در شهرستان در‬ ‫سال تحصیلی اینده اشاره کرد و گفت‪۵ :‬‬ ‫مدرسه برای سال تحصیلی جدید اماده بهره‬ ‫برداری است و با هماهنگی های انجام شده‬ ‫چندین مدرسه خیرساز کلنگ زنی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی موضوع عدالت اموزشی رسالت اصلی‬ ‫این اداره عنوان کرد و گفت‪ :‬بهره مندی دانش‬ ‫اموزان مناطق کمتر توسعه یافته از معلمان‬ ‫فرهیخته و نمونه شهرستان از جمله برنامه‬ ‫های این اداره در راستای عدالت اموزشی در‬ ‫شهرستان است‪.‬‬ ‫‪ 200‬دانشجو در دانشگاه فرهنگیان مراغه‬ ‫مشغول به تحصیل هستند‬ ‫وی افزود‪ :‬دانشگاه فرهنگیان با همکاری و‬ ‫پیگیری مسئولین اداری از اسفند ‪ 98‬شروع به‬ ‫فعالیت کرده است و فعال ‪ 200‬دانشجو در ان‬ ‫با شیوع کرونا به صورت مجازی مشعول به‬ ‫تحصیل هستند‬ ‫وی با اشاره به اینکه دانشگاه فرهنگیان مکمل‬ ‫اموزش و پرورش برای تربیت نیروهای‬ ‫متخصص در امور تعلیم و تربیت است ‪،‬افزود ‪:‬‬ ‫این دانشگاه در مراغه ‪،‬تاثیرات مهمی در توسعه‬ ‫علمی و اموزشی این شهرستان خواهد داشت‪.‬‬ ‫دانشگاه برخط؛ اموزش الکترونیک‪ -‬ولیلو مطرح کرد؛‬ ‫دسترسی به گنجینه ای از فایل های صوتی و‬ ‫تصویری اموزش مجازی در پساکرونا‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی واحد مراغه گفت‪:‬‬ ‫«پس از پایان بحران کرونا‪ ،‬گنجینه بسیار بزرگی‬ ‫از فایل های صوتی و تصویری که استادان‬ ‫از اموزش الکترونیک برجای گذاشته اند؛‬ ‫جمع اوری می شود که در جهش علمی‬ ‫تاثیرگذارخواهد بود‪».‬‬ ‫محمدرضا ولیلو با اشاره به تاکید دکتر طهرانچی‬ ‫بر اموزش غیرحضوری و مجازی دانشجویان و‬ ‫ابالغ بخشنامه ان‪ ،‬درباره اقدامات دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی واحد مراغه در این زمینه اظهار کرد‪:‬‬ ‫«اموزش مجازی در این دانشگاه را از یک هفته‬ ‫قبل از نوروز اغاز کردیم که در این خصوص‬ ‫رئیس واحد الکترونیک دانشگاه ازاد اذربایجان‬ ‫شرقی و اعضای ‪ IT‬همکاری بسیار خوبی‬ ‫داشتند‪ ».‬وی افزود‪« :‬تاکنون ‪ ۹۲‬درصد استادان‬ ‫به طور کامل در اموزش مجازی و غیرحضوری‬ ‫همراه بوده اند و فقط درصد کمی از استادان‬ ‫حق التدریس هنوز همراه نشده اند؛ ولی در‬ ‫مورد دانشجویان حدود ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۰‬درصد انالین‬ ‫می شوند‪».‬رئیس دانشگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫مراغه ادامه داد‪« :‬دانشجویان در زمینه اموزش‬ ‫الکترونیک با مشکالتی مانند قطع و وصل‬ ‫اینترنت‪ ،‬نداشتن رایانه‪ ،‬لپ تاپ و تبلت روبه رو‬ ‫هستند‪ ،‬حدودا ً پنج درصد اظهار می کنند که‬ ‫وسیله ارتباطی ندارند و‪ ۱۰‬تا‪ ۱۵‬درصد زیرساخت‬ ‫مناسب اینترنتی ندارند‪».‬ولیلو عنوان کرد‪« :‬در‬ ‫استان اذربایجان شرقی از زیرساخت های مناسب‬ ‫برای اموزش مجازی برخوردار هستیم و این‬ ‫اموزش در اینده باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد‬ ‫و در این زمینه همه استادان به عنوان افسران جنگ‬ ‫نرم نقش موثری خواهند داشت‪».‬وی درخصوص‬ ‫میزان مفیدبودن اموزش الکترونیک و مقایسه ان‬ ‫با اموزش حضوری خاطرنشان کرد‪« :‬در وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری بحث های زیادی در این‬ ‫زمینه شده است که به این سمت برویم که حداقل‬ ‫اموزش ‪ ۲۰‬درصد هر درس به صورت مجازی‬ ‫باشد و این رخداد کرونا بهانه و فرصت خوبی‬ ‫برای تجربه اموزش الکترونیک است‪».‬رئیس‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد مراغه تصریح کرد‪:‬‬ ‫«دانشگاه ازاد اسالمی در این زمینه یک گام از‬ ‫بقیه دانشگاه ها جلوتر است؛ البته وظیفه دانشگاه ها‬ ‫تولید محتواست و به طور قطع پس از پایان بحران‬ ‫کرونا‪ ،‬گنجینه بسیار بزرگی از فایل های صوتی‬ ‫و تصویری که استادان از اموزش الکترونیک‬ ‫برجای گذاشته اند؛ جمع اوری می شود که بسیار‬ ‫در جهش علمی تاثیرگذار خواهد بود‪».‬ولیلو‬ ‫تاکیدکرد‪«:‬مطمئناًازسویدانشجویاننیزاستقبال‬ ‫خوبی از این شکل اموزش خواهد شد‪ ،‬به ویژه‬ ‫دانشجویان مقطع کارشناسی که بومی منطقه‬ ‫هستند و در تحصیالت تکمیلی نیز دانشجویان‬ ‫غیربومی به دلیل مشغله کاری استقبال زیادی‬ ‫خواهند کرد‪ ».‬وی گفت‪« :‬اموزش مجازی به‬ ‫شرط تولید محتوای مناسب در افزایش جذب‬ ‫دانشجویان نیز موثر خواهد بود‪».‬‬ ‫ان زمان که قتل و غارت و تاراج مغول بر پایه‬ ‫بربریت خاستگاه ان به سد سدید تدبیر ایرانیان‬ ‫در مراغه برخورد‪ ،‬دیگر شمشیر مغول و اسب‬ ‫کشتار این قوم از کار ایستاد و انسانیت و فرهنگ‬ ‫و تمدن اصیل و بی بدیل ایرانی فرصت یافت تا در‬ ‫الیه های درونی اندیشه و تفکر و ایدئولوژی مغول‬ ‫نفوذ کرده و دوران سیاه حضور چهل ساله انان را‬ ‫با عصری طالیی جایگزین کند‪.‬‬ ‫این انقالب عظیم بی شک نیازمند عینیتی ماندگار‬ ‫بود که تدبیر خواجه ابوالبشر در عرصه علوم‬ ‫مختلف به کارامد و در روز چهارم جمادی االول‬ ‫‪ ۶۵۷‬هجری قمری برابر با ‪ ۱۶‬اردیبهشت ماه سال‬ ‫‪ ۶۳۸‬هجری شمسی با بستن زیج ایلخانی و برپایی‬ ‫رصدخانه مراغه نوید دورانی درخشان در تاریخ‬ ‫تمدن ایران زمین بر تارک جهان درخشید‪.‬‬ ‫تمدن و فرهنگ پیش از ان در مراغه و البته‬ ‫ساختار فکر و اندیشه پس از ان‪ ،‬پدیداری مکتبی‬ ‫تاثیرگذاررابهساحتاثباتنزدیکمی کند‪،‬اری‬ ‫جایگاه رفیع مراغه در تاریخ ایران عزیز از پیش از‬ ‫تاریخ و همچنین نقش تاثیرگذار ان در بسیاری‬ ‫از علوم و معارف دینی‪ ،‬تمدنی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫و از انجا که در پرتو پیروزی انقالب شکوهمند‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬بار دیگر تمام علوم دینی‪ ،‬معرفتی‪،‬‬ ‫فرهنگی و هنری‪ ،‬به عنوان فکر و فرهنگ مترقی و‬ ‫نجات بخش ادمی‪ ،‬در عرصه حیات انسان معاصر‬ ‫ظاهر شد‪ .‬تجدید و یاداوری حیات تمدنی و‬ ‫تاریخ پرشکوه این شهر تاریخی‪ ،‬از سویی سبب‬ ‫بیداری و خودباوری مردم تاریخ ساز مراغه شده‬ ‫و از دیگرسو طبق بیانات داهیانه و راهگشای مقام‬ ‫معظم رهبری و تبیین اصول گام دوم انقالب‪،‬‬ ‫می تواند باعث نمایان تر شدن پتانسیل های بالقوه و‬ ‫بالفعل ان در میان شهرها و کشورهای دیگر شود‪.‬‬ ‫این ها همه بهانه ای شد تا دست اندرکاران فرهنگ‬ ‫و اندیشه در این شهر تاریخی و کهن‪ ،‬روز‬ ‫شانزدهم اردیبهشت را به عنوان روز مراغه تعریف‬ ‫کرده‪ ،‬بزرگ داشته و زوایای مختلف داشته های‬ ‫ان را عرضه بدارد‪.‬‬ ‫بایستگیتحقیقاتدقیقو منسجم‪،‬نظریه پروری و‬ ‫نواوری پیرامون زیرساخت های اندیشه تمدنی و‬ ‫نظامات اجتماعیِ مبتنی بر ان و ضرورت پرداخت‬ ‫علمی و روزامد به جایگاه مراغه با لحاظ تداوم‬ ‫تمدنی بالانقطاع از اغازین روزهای شکل گیری‬ ‫نظم و نظام اجتماعی در ایران تا کنون‪ ،‬به فراخور‬ ‫شرایط کنونی و درخور این شهر عظیم و نیز لزوم‬ ‫اسیب شناسی در حوزه فرهنگ و توانمندی های‬ ‫هنریوصنعتی‪،‬به منظورزدودنغبارعقب افتادگی‬ ‫و پیرایه های موهوم و موهون از ساحت تاریخی‬ ‫مراغه و تبیین و عرضه صحیح و دفاع معقول از‬ ‫اندیشه های سازنده و صیانت از هویت فرهنگی و‬ ‫سالمت فکری اقشار تحصیل کرده و نسل جوان‬ ‫مراغه‪ ،‬از اصلی ترین اهداف روز مراغه است‪.‬‬ ‫عرصه اجرایی مردمی و دولتی در طی سال های‬ ‫قبل تالش کردند تا با برگزاری جشنواره ها‪،‬‬ ‫نمایشگاهی‪،‬همایش هایمختلففرهنگی‪،‬هنری‪،‬‬ ‫ورزشی‪ ،‬فلسفی و اجتماعی این روز بسیار مهم را‬ ‫بزرگ بدارند و در میان مراغیان و عالقه مندان به‬ ‫مراغه و تاریخ و فرهنگ و هنر از اقصی نقاط ایران‬ ‫و جهان چالشی در خصوص جایگاه مراغه به پا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫همچنان بر پایه رسالت فرهنگی خویش این روز‬ ‫عزیز را بزرگ می دانیم و بزرگ بر پا خواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫فرماندار مراغه عنوان کرد؛‬ ‫بررسی ‪ ۸۱‬طرح در مرکز حمایت از سرمایه گذاری مراغه‬ ‫اجرایی و خدمات رسان‪ ،‬طرح های سرمایه گذاری بررسی و با‬ ‫تسهیل و تسریع در روند اجرایی انها‪ ،‬زمینه برای ایجاد تولید و‬ ‫اشتغال فراهم می شود‪.‬‬ ‫هفته نامه تحلیلی خبری اقتصادی و اجتماعی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪:‬‬ ‫محمد رضا نوروزی‬ ‫سردبیر‪ :‬هادی راشدی‬ ‫هئیت تحریریه‪ :‬سپهر کوزه چی‪ ،‬محمد شایان‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪:‬اذربایجانشرقی ‪-‬تبریز ‪ -‬چاپ پرنیان‬ ‫دفتر نشریه‪ :‬مراغه‪ ،‬خیابان قم شمالی جنب حسینه امین حضرت‬ ‫تلفن همراه‪09221924606 :‬‬ ‫شماره تلفن ‪37220617 :‬‬ ‫سامانه پیامکی‪99555471 50002 :‬‬ ‫‪WWW.RaahbordNaame.ir‬‬ ‫* راهبردنامه امادگی خود را برای دریافت مقاالت‪ ،‬یادداشت ها‬ ‫ومطالبارسالیخوانندگانعزیزاعالممیکند‪.‬‬ ‫* راهبردنامه اماده همکاری با کلیه سازمان ها‪ ،‬نهادها و ادارات جهت‬ ‫ارسال اخبار و گزارش می باشد‪.‬‬ ‫*مامنتظرانتقادات‪،‬نظراتوپیشنهاداتشماخوانندگانعزیزهستیم‪.‬‬ ‫هفته نامه را از گیشه های مطبوعاتی منطقه و گیشه اختصاصی ان در‬ ‫(کتابفروشی ری را )خواجه نصیر جنوبی جنب فرمانداری تهیه‬ ‫فرمایید‪.‬‬ ‫توسعه پایدار شهری‬ ‫هادی راشدی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫کشورایراندهههاستبهبیماریاقتصادنفتیدچار‬ ‫شدهاست‪.‬اقتصادنفتیوبیماریهلندیبهصورت‬ ‫اساسیهمهارکاناقتصادکشوررابهنحویدرگیر‬ ‫نمودهومانندیکبیماریمسریوواگیردارنهتنها‬ ‫بخشهایدولتیوشبههدولتیراتحتتاثیرقرر‬ ‫داده بلکه حتی بخش های خصوصی و بخش‬ ‫هایغیردولتینیزازنتایجسوءاینبیماریمصون‬ ‫نبوده اند‪ .‬با توجه به حجم قابل توجه درامدهای‬ ‫نفتی که وارد کشور می شود‪ ،‬نوسانات قیمت‬ ‫جهانینفتخاموبهتبعانتغییرقابلمالحظهدر‬ ‫درامدهاینفتیکشور‪،‬تاثیربسیارزیادیبرروی‬ ‫اقتصادکشورخواهدداشت‪.‬مکانیزمتاثیرنوسانات‬ ‫قیمت جهانی نفت بر اقتصاد کشور اینگونه است‬ ‫کهباافزایشقیمتجهانینفت‪،‬درامدهاینفتی‬ ‫کشور افزایش یافته و توان مالی دولت به صورت‬ ‫چشمگیریتقویتمیشود‪.‬دولتهمباافزایش‬ ‫هزینههایجاریوعمرانیخود‪،‬ایندرامدنفتی‬ ‫را به اقتصاد کشور تزریق می کند‪.‬از انجا که رقم‬ ‫هزینه های عمرانی دولت بسیار بزرگ است‪،‬‬ ‫تزریق ان به اقتصاد کشورسبب ایجاد رونق در‬ ‫اغلب کسب و کارهایی خواهد شد که بصورت‬ ‫مستقیمیاغیرمستقیمدرپروژههایعمرانیدولت‬ ‫سهیمهستند‪.‬باگذشتاندکزمانی‪،‬اینرونقبه‬ ‫همهبخشهایاقتصادکشورتسرییافتهوتقریبا‬ ‫در تمام بخش ها اقتصاد کشور شاهد ایجاد رونق‬ ‫خواهیمبود‪.‬‬ ‫اما از انجا که قیمت در بازار جهانی نفت خام‪،‬‬ ‫نوسانیومتغیربودهوهرافزایشقیمتی‪،‬افتقیمت‬ ‫را هم به دنبال خواهد داشت‪ ،‬لذا در زمان افت‬ ‫قیمت و کاهش درامدهای نفتی کشور‪ ،‬شاهد‬ ‫خواهیم بود از انجا که درامدهای نفتی دولت به‬ ‫شدت کاهش یافته‪ ،‬دولت هزینه های عمرانی و‬ ‫حتی جاری خود را به نحو قابل توجهی کاهش‬ ‫می دهد که همین امر سبب ایجاد رکود در بخش‬ ‫هایمختلفاقتصادکشورخواهدشد‪.‬‬ ‫این نوسانات و دوره های رونق و رکود تقریبا در‬ ‫همهبخشهایاقتصاد‪،‬اعمازدولتی‪،‬شبههدولتی‬ ‫و خصوصی تاثیر گذار بوده و قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫متاسفانه یکی از بخش هایی که به شدت تحت‬ ‫تاثیر اقتصاد نفتی است‪ ،‬شهرداری های کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهرداری و اقتصاد نفتی‬ ‫شهرداری های کشور به چند دلیل متاثر از قتصاد‬ ‫نفتی بوده و با افزایش یا کاهش درامدهای نفتی‬ ‫کشور‪،‬دارایرونقیارکودخواهندشد‪:‬‬ ‫درامدهای ناشی از ساخت و ساز‪:‬‬ ‫تقریبا ‪ ۷۰‬درصدازدرامد اثر شهرداریهای‬ ‫کشور‪،‬ازعوارض ساختمانی است و از انجا که‬ ‫ساخت و ساز کشور متاثر از اقتصاد نفتی است و‬ ‫با افزایش درامدهای نفتی کشور‪ ،‬رونق گفته و با‬ ‫کاهش بهای نفت خام وارد رکود می شود‪ .‬عمال‬ ‫بخش بزرگی از درامد شهرداری های کشور‬ ‫ناپایداربودهومتاثرازاقتصادنفتیخواهدبود‪.‬‬ ‫درامد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده‪:‬‬ ‫در قانون جدید مالیاتی کشور‪ ۳،‬درصد از مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده اخذ شده در هر منطقه سهم‬ ‫شهرداری ها و دهداری های همان منطقه بوده و‬ ‫جزو درامدهای شهرداری ها و دهداری هاست‪.‬‬ ‫لذا بدیهی است که در دوران رونق کسب و‬ ‫کارهای مختلف‪ ،‬میزان معامالت و مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده دریافتی افزایش یافته و در نتیجه‬ ‫این بخش از درامد شهرداری ها افزایش خواهد‬ ‫یافت و بالعکس در دوران رکود و کاهش سطح‬ ‫معامالت‪ ،‬شاهد کاهش چشمگیر درامدهای‬ ‫ناشی از مالیات ارزش افزوده کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫از انجا که بخش عمده رونق و رکود کسب و‬ ‫کارهای کشور ناشی از نوسانات قیمت جهانی‬ ‫نفتخامواقتصادنفتیاست‪،‬عمالشاهدتاثیراین‬ ‫نوساناتبردرامدشهرداریهاخواهیمبود‪.‬‬ ‫حمید شکری در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با‬ ‫تشریح عملکرد یکساله مرکز حمایت از سرمایه گذاری و توسعه‬ ‫مراغه افزود‪ :‬این مرکز از ‪ ۲۰‬مرداد سال ‪ ۹۷‬با هدف شناسایی‬ ‫فرصت ها و حمایت از سرمایه گذاری در این شهرستان تاسیس‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ضرورت های ایجاد مرکز حمایت از سرمایه‬ ‫گذاری و توسعه ادامه داد‪ :‬با توجه به ظرفیت های مناسب و‬ ‫مستعد موجود در این شهرستان‪ ،‬ایجاد و راه اندازی این مرکز با‬ ‫حضور نخبگان اجتماعی و اقتصادی‪ ،‬زمینه مساعدی برای توسعه‬ ‫و بالندگی شهرستان را در اینده نزدیک رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین در راستای عمل به منویات رهبری و‬ ‫سیاست های حمایت از سرمایه گذاری دولت تدبیر و امید‪ ،‬این‬ ‫مرکز در قالب کمیته های مختلف‪ ،‬موانع پیش روی تولید و‬ ‫اشتغال را در این شهرستان مرتفع می کند‪.‬‬ ‫شکری افزود‪ :‬هدف اصلی این مرکز‪ ،‬کاهش بوروکراسی اداری‪،‬‬ ‫اخذ استعالم ها و صدور مجوزهای الزم از سوی ادارات مربوطه‬ ‫بوده و حمایت تسهیالتی نیز از اقدامات این مرکز برای حمایت از‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان است‪.‬‬ ‫فعالیت کمیته های ‪ ۹‬گانه مرکز حمایت از سرمایه‬ ‫گذاری مراغه‬ ‫رئیس مرکز حمایت از سرمایه گذاری و توسعه مراغه گفت‪ :‬در‬ ‫راستای ایجاد روند مناسب برای حمایت از طرح های سرمایه‬ ‫گذاری هم اکنون ‪ ۹‬کمیته تخصصی در این مرکز با حضور‬ ‫کارشناسان و نخبگان این شهرستان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫شکری افزود‪ :‬کمیته های استعالمات و رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬گردشگری و توریسم‪ ،‬زیربنایی و عمران‬ ‫شهری‪ ،‬طرح و برنامه‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بانوان و دانش‬ ‫بنیان در این جهت تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این کمیته ها با همکاری ادارت و دستگاه های‬ ‫ت کشاورزی‬ ‫ظرفیت هایی برای جهش تولید؛ از فعالی ‬ ‫نوین تا دامپروری با چاشنی ثروت افرینی‬ ‫تشکیل ‪ ۹۳‬جلسه تخصصی سرمایه گذاری در مراغه‬ ‫فرماندار مراغه گفت‪ :‬از ابتدای تاسیس مرکز حمایت از سرمایه‬ ‫گذاری و توسعه مراغه تاکنون ‪ ۹۳‬جلسه تخصصی در زمینه‬ ‫سرمایه گذاری در این شهرستان برگزار شده است‪.‬‬ ‫شکری افزود‪ :‬در این راستا‪ ۵۲ ،‬جلسه اصلی و ‪ ۴۱‬جلسه فرعی در‬ ‫این مرکز تشکیل شده و در راستای کاهش و رفع موانع سرمایه‬ ‫گذاری مصوبه های متعددی به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برگزاری این جلسات گام مهمی در راستای‬ ‫حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های صنعتی‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬تبدیلی و گردشگری بوده است‪.‬‬ ‫دریافت ‪ ۲۰۰‬درخواست در زمینه سرمایه گذاری‬ ‫رئیس مرکز حمایت از سرمایه گذاری و توسعه مراغه گفت‪:‬‬ ‫در راستای رفع موانع و مشکالت در زمینه فرصت های شغلی و‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬در طول یک سال اخیر‪ ۲۰۰،‬مورد نامه به دبیرخانه‬ ‫این مرکز ارائه شده است‪.‬‬ ‫شکری افزود‪ :‬براساس محتوای این نامه ها‪ ،‬از طریق مرکز حمایت‬ ‫از سرمایه گذاری با ادارات و دستگاه های اجرایی و خدمات‬ ‫رسان درجهت رفع موانع اداری و تسهیل در روند اجرای طرح‬ ‫های سرمایه گذاری مکاتبه و استعالمات قانونی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تدوین ‪ ۲‬جلد کتاب در جهت معرفی توانمندی ها‬ ‫و پتانسیل های سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی‪ ،‬صنعت‪،‬‬ ‫عمران و زیربنایی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬دانش بنیان و مشاغل خانگی‬ ‫توسط این مرکز انجام شده است‪.‬‬ ‫شکری اضافه کرد‪ :‬تدوین شیوه نامه و قوانین و مقررات مرکز‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬بازدید از واحدهای صنعتی و تولیدی فعال و نیمه‬ ‫فعال با هدف بررسی و رفع مشکالت‪ ،‬برگزاری جشنواره سیب و‬ ‫خشکبار و راه اندازی سایت از جمله اقدامات این مرکز در طول‬ ‫سال گذشته تاکنون بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فرصت یابی‪ ،‬شناسایی و مستندسازی فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری مهم ترین عامل در توسعه شهرستان و جذب‬ ‫سرمایه گذاران خارجی و داخلی و ایجاد مشوق های مناسب برای‬ ‫ترغیب انان برای اجرای طرح های تولیدی و اشتغال زا مهم ترین‬ ‫رسالت مرکز حمایت از سرمایه گذاری و توسعه شهرستان است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬حمایت از توسعه و ایجاد زمینه مساعد برای‬ ‫سرمایه گذاری نیازمند عزم عمومی و همراهی احاد شهروندان‬ ‫و دستگاه ها و نهادهای اجرایی و خدمات رسان بوده و در این‬ ‫زمینه گام های موثری در حال انجام است تا شاهد رشد و بالندگی‬ ‫اقتصادی منطقه در اینده نزدیک باشیم‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی واحد مراغه گفت‪« :‬این‬ ‫دانشگاه برای تحقق جهش تولید برنامه های بسیار‬ ‫خوب و متنوعی دارد و از ظرفیت بسیار باالیی در‬ ‫بخش کشاورزی و دامپروری برخوردار است‪».‬‬ ‫محمدرضا ولیلو با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط‬ ‫مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید‪ ،‬درباره بایدها و‬ ‫نبایدهای واقعیت بخشی و تحقق این شعار اظهار کرد‪« :‬دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی به عنوان بزرگ ترین دانشگاه حضوری جهان در‬ ‫این زمینه می تواند با برطرف کردن ایرادات و مشکالت عرصه‬ ‫تولید‪ ،‬نقش موثری در جهش تولید داشته باشد‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬تولید می تواند شرط نخست در راستای ایجاد شور‬ ‫و نشاط و انگیزه در جامعه باشد‪ ،‬اگر تولید رونق داشته باشد‪،‬‬ ‫مردم می توانند در همه امور اقتصادی مشارکت داشته باشند که‬ ‫این موضوع به خودی خود موجب افزایش نشاط اجتماعی نیز‬ ‫خواهد شد‪».‬‬ ‫طرح تولید و تکثیر دام مولد‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی واحد مراغه ادامه داد‪« :‬این دانشگاه‬ ‫برای تحقق جهش تولید برنامه های بسیار خوب و متنوعی دارد‪.‬‬ ‫مراغه یکی از بام شهرهای ایران و دومین شهر بزرگ استان‬ ‫اذربایجان شرقی است و واحد مراغه ظرفیت بسیار باالیی در‬ ‫بخش کشاورزی و دامپروری دارد‪».‬‬ ‫ولیلو عنوان کرد‪« :‬در همین راستا طرح تولید و تکثیر دام مولد‬ ‫گوسفند «رومن» چندقلوزا را در دستور داریم که این گوسفندان‬ ‫قابلیت ‪ ۲,۴‬دوقلوزاییدر هر هشت تا ‪ ۹‬ماه را دارند‪( .‬از هر ‪۱۰۰‬‬ ‫گوسفند‪ ۲۴۰‬گوسفند تولید می شود) این طرح عالو ه بر اینکه در‬ ‫راستای تولید و ثروت افرینی است‪ ،‬وارد موضوع دانش بنیان نیز‬ ‫خواهد شد؛ چراکه دانشگاهی ماموریت گرا و عمل گرا هستیم‪».‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪« :‬با این طرح در راستای اصالح نژاد دام های‬ ‫سنتی منطقه هم نقش خواهیم داشت‪ .‬برای اصالح نژاد دام های‬ ‫سنتی‪ ۵۰ ،‬راس گوسفند نژاد رومن خریداری کردیم که این‬ ‫گوسفندها در مدت دو سال‪ ،‬سه بار زاد و ولد دارند و هر بار ‪۲,۴‬‬ ‫دوقلوزاییدارند‪».‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی واحد مراغه بیان کرد‪« :‬در راستای‬ ‫جهش تولید نیز امسال ‪ ۵۰‬هکتار از اراضی دانشگاه را زیر کشت‬ ‫گندم بردیم و با این اقدام اکنون حتی یک وجب از اراضی‬ ‫تحقیقاتی دانشگاه بایر نمانده و زیر کشت رفته است‪».‬‬ ‫ولیلو خاطرنشان کرد‪« :‬در راستای کشت زعفران هم گام های‬ ‫خوبی برداشته ایم و به روش ایروپونیک هواکشت ان را توسعه‬ ‫دادیم و برای این منظور یک هکتار گلخانه دانشگاه را زیر کشت‬ ‫می بریم‪».‬‬ ‫وی یاداور شد‪« :‬یک طرح اقتصادی را نیز بهمن سال گذشته‬ ‫اغازکردیموبهواحدفناورمدیریتگلخانه هایهوشمندمستقر‬ ‫در مرکز رشد که در جشنواره فن بازار مقام برتر را کسب کرد‪،‬‬ ‫کارگاهی در دانشگاه اختصاص دادیم که فعالیت ان در زمینه‬ ‫مدیریتهوشمندسازیگلخانه هاست‪».‬‬ ‫توانایی پرورش و تولید سم عقرب‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد اسالمی واحد مراغه اظهار کرد‪« :‬این دانشگاه‬ ‫در پرورش سم عقرب نیز در کشور به عنوان تنها واحد دانشگاهی‬ ‫فعال است و به تکنولوژی ان در یکی از واحدهای فناور که‬ ‫در تکثیر و استحصال سم عقرب فعالیت می کند‪ ،‬دست یافته ایم‬ ‫و قرار است مجوز ان از طرف محیط زیست با پیگیری های‬ ‫مسئوالن استانی صادر شود و حتی می توانیم این سم را تولید‬ ‫کنیم که بسیار گران قیمت است و هر گرم ان حدود ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫دالر ارزش دارد‪».‬‬ ‫‪ ۲۸‬طرح راه و حمل و نقل در مراغه اجرا شد‬ ‫در سال گذشته هزینه شده است‪.‬‬ ‫رییس اداره راه و حمل و نقل جاده ای مراغه گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫‪ ۲۸‬طرح عمرانی در زمینه راه و حمل و نقل در مناطق مختلف این‬ ‫شهرستان تکمیل و اجرا شده است‪.‬‬ ‫اجرای طرح های نگهداری زمستانی توسط اداره راه‬ ‫و حمل و نقل جاده ای‬ ‫شریفی از اجرای چهار طرح نگهداری زمستانی توسط اداره راه و‬ ‫حمل و نقل جاده ای در سال گذشته خبرداد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راستای اجرای عملیات برف روبی و نمک پاشی‬ ‫توسط ماشین االت راه سازی در ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۳۶۰‬کیلومتر از‬ ‫محورهای اصلی و روستایی و فرعی این شهرستان در فصل‬ ‫زمستان انجام شده است‪.‬‬ ‫نادر شریفی روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا در‬ ‫تشریح عملکرد این اداره افزود‪ :‬برای اجرای این طرح ها که در‬ ‫زمینه توسعه و بهسازی راه های اصلی مواصالتی‪ ،‬راه های فرعی‬ ‫روستایی‪ ،‬ابنیه فنی و تعمیر ماشین االت سنگین راه سازی بود در‬ ‫مجموع حدود ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۸۹۳‬میلیون تومان هزینه شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬توسعه و بهسازی راه ها در کنار خدمات ارائه شده‬ ‫در فصول سرد سال در محورهای اصلی و فرعی این شهرستان‬ ‫نیز از اقداماتی است که توسط راهداران این اداره در طول سال‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫طرح های اجرایی و تکمیل شده عمرانی و راهسازی‬ ‫در سال ‪۹۸‬‬ ‫رییس اداره راه و حمل و نقل جاده ای مراغه گفت‪ :‬در طول سال‬ ‫گذشته‪ ۱۱ ،‬طرح در زمینه راه سازی از سوی این اداره با ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۳۹‬میلیون تومان به اجرا درامده است‪.‬‬ ‫شریفی افزود‪ :‬در این راستا‪ ،‬پروژه روکش اسفالت محور مراغه‪-‬‬ ‫هشترود به طول ‪ ۱۹.۴‬کیلومتر و با اعتباری حدود ‪ ۹‬میلیارد تومان‬ ‫اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین طرح تعریض پل سه راهی امامزاده چکان‬ ‫واقع در کیلومتر چهار محور مراغه‪ -‬هشترود با اعتبار حدود ‪۲۳۹‬‬ ‫میلیون تومان تکمیل شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برای اجرای این طرح‪ ۲ ،‬دهانه پل هشت متری‬ ‫و ‪ ۳۰۳‬متر مکعب عملیات سنگی و ‪ ۱۰۲‬متر مکعب بتن ریزی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۹‬طرح در بخش ایمنی راه در مراغه‬ ‫رییس اداره راه و حمل و نقل جاده ای مراغه گفت‪ :‬در طول‬ ‫سال گذشته ‪ ۹‬طرح عمرانی و خدماتی در زمینه ایمنی راه در این‬ ‫شهرستان اجرا شده است‪.‬‬ ‫شریفی افزود‪ :‬اجرای عملیات نصب تابلو عالئم ایمنی راه در‬ ‫محور مراغه ‪-‬هشترود با ‪ ۷۰‬میلیون تومان اعتبار و خط کشی راه‬ ‫در محور مراغه‪ -‬هشترود و محور مراغه‪ -‬بناب به صورت امانی و‬ ‫خط کشی راه روستایی داش اتان‪ -‬کرده ده به طول ‪ ۲۰‬کیلومتر و‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون تومان اعتبار توسط این اداره انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها‪ ،‬نصب‬ ‫میله ترافیکی و جدا کننده پالستیکی در سه راهی امامزاده چکان‬ ‫در محور مراغه‪ -‬هشترود‪ ،‬شانه سازی و رفع افتادگی در محور‬ ‫مراغه‪ -‬هشترود‪ ،‬شستشوی حفاظ پل ها و عالئم راه‪ ،‬علف زنی‬ ‫حاشیه گاردریل ها‪ ،‬ترانشه برداری و رفع نقاط حادثه خیز و تعمیر‬ ‫و نصب گاردریل نیز در این مدت اجرا شده است‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۲‬طرح عمرانی در بخش نگهداری رویه راه‬ ‫های شریانی‬ ‫شریفی گفت‪ :‬طی سال گذشته‪ ۲ ،‬طرح عمرانی در بخش‬ ‫نگهداری رویه راه های شریانی با ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اجرا و به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این بخش‪ ،‬طرح بزرگ روکش اسفالت محور‬ ‫مراغه‪-‬هشترود به طول ‪ ۱۹.۷‬کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫تومان اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در این مدت‪ ،‬همچنین طرح زیر سازی و لکه‬ ‫گیری محور مراغه‪ -‬بناب با یک هزار متر مربع اسفالت ریزی و با‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان اعتبار به اجرا درامده است‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲‬طرح در بخش نگهداری راه های‬ ‫فرعی و روستایی‬ ‫شریفی ادامه داد‪ :‬در طول سال گذشته ‪ ۲‬طرح در بخش نگهداری‬ ‫رویه راه های فرعی و روستایی با ‪ ۴۶۵‬میلون تومان هزینه در این‬ ‫شهرستان اجرا شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این راستا‪ ،‬طرح لکه گیری و روکش محور فرعی‬ ‫مراغه‪ -‬ملکان با مشارکت شرکت کاوه سودا با سه هزار متر مربع‬ ‫اسفالت ریزی و با ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان انجام شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین در این مدت‪ ،‬طرح لکه گیری محور‬ ‫های روستایی علویان‪ ،‬ورجوی‪ ،‬خرمازرد‪ ،‬داش اتان وکهجوق‬ ‫با مشارکت بخشداری مرکزی و از محل اعتبارات دهیاری ها با‪۶۵‬‬ ‫میلیون تومان اجرا شده است‪.‬‬ ‫اجرای چهار طرح در بخش نگهداری ابنیه فنی راه‬ ‫سازی‬ ‫رییس اداره راه و حمل و نقل جاده ای مراغه گفت‪ :‬در طول سال‬ ‫‪ ،۹۸‬چهار طرح در بخش نگهداری ابنیه فنی راه سازی توسط این‬ ‫اداره اجرا شده است‪.‬‬ ‫شریفی افزود‪ :‬عملیات تعمیر ات ابنیه فنی پل های قرطاول‪ ،‬بهنق‬ ‫و چاوان علیا در محورهای روستایی و با ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان اعتبار‬ ‫اجرا شده شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬الیروبی ‪ ۱۰‬دستگاه پل روستاهای ازبک‪ ،‬هریس‪،‬‬ ‫یایشهری‪ ،‬سه راه یایشهری‪ ،‬بلوک اباد‪ ،‬دیورزم‪ ،‬قرطاول‪،‬‬ ‫کهجوق‪ ،‬قراتلو و سه راهی ازبک از دیگر اقدامات اداره راه و‬ ‫حمل و نقل جاده ای در سال ‪ ۹۸‬بوده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین الیروبی ابروهای محور مراغه –‬ ‫هشترود و محور روستایی اشان‪ -‬یایشهری به تعداد ‪ ۴۰‬دستگاه‬ ‫و نیز پاکسازی قرنیز ‪ ۱۱‬دستگاه پل در این مدت توسط این اداره‬ ‫اجرا شده است‪.‬‬ ‫شریفی افزود‪ :‬همچنین در بخش خرید یا تعمیر و بازسازی ماشین‬ ‫االت سبک و سنگین‪ ۵۶۸ ،‬میلیون تومان اعتبار برای این منظور‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای این منظور‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن نمک و شن‬ ‫برای عملیات برف روبی و نمک پاشی در این محورهای استفاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪۲۰ :‬مورد امداد رسانی به خودروهای گرفتار در‬ ‫برف و کوالک‪ ۱۳ ،‬مورد اسکان مسافران از جمله اقدامات‬ ‫راهداران این شهرستان در این مدت بوده است‪.‬‬ ‫پنج طرح عمرانی و راه سازی در مراغه در دست‬ ‫اجراست‬ ‫رییس اداره راه و حمل و نقل جاده ای مراغه با اشاره به طرح های‬ ‫در دست اجرای این شهرستان گفت‪ :‬هم اکنون پنج طرح عمرانی‬ ‫در این شهرستان اجرا می شود‪.‬‬ ‫شریفی افزود‪ :‬هم اکنون پروژه زیر گذر سه راهی داش اتان در‬ ‫محورمراغه‪ -‬هشترود با یک میلیارد و ‪ ۴۸۰‬میلیون تومان اعتبار و‬ ‫پنج درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین پروژه تعریض پل ‪ ۲‬دهانه ‪ ۸‬متری چکان‬ ‫در محور مراغه‪ -‬هشترود با ‪ ۲۳۹‬میلیون تومان اعتبار و با ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬طرح احداث راه روستایی تازه کند گلچوان به‬ ‫طول ‪ ۳.۹‬کیلومتر با ‪ ۶۰‬میلیون تومان اعتبار و با ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی در این شهرستان در حال اجراست‪.‬‬ ‫شریفی افزود‪ :‬احداث راه روستایی گویدرق به طول ‪ ۵.۵‬کیلومتر‬ ‫و ‪ ۱۰۳‬میلیون تومان اعتبار و ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت فیزیکی و راه‬ ‫روستایی امیر قشالق به طول ‪ ۲/۲‬کیلومتر و ‪ ۸۴‬میلیون تومان‬ ‫اعتبار و ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت فیزیکی از دیگر طرح های در دست‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫مراغه از ‪ ۲‬بخش مرکزی و سراجو تشکیل شده و دارای ‪۱۷۳‬‬ ‫روستا شامل ‪ ۷۴‬روستا در بخش مرکزی و ‪ ۹۹‬روستا در بخش‬ ‫سراجو است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه راهبردنامه

هفته نامه راهبردنامه 14

هفته نامه راهبردنامه 14

شماره : 14
تاریخ : 1399/01/31
هفته نامه راهبردنامه 13

هفته نامه راهبردنامه 13

شماره : 13
تاریخ : 1398/12/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!