هفته نامه راهبردنامه شماره 104 - مگ لند
0

هفته نامه راهبردنامه شماره 104

هفته نامه راهبردنامه شماره 104

هفته نامه راهبردنامه شماره 104

‫نماینده مردم اذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری؛‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون استاندار اذربایجان شرقی و فرماندار مراغه‬ ‫‪ ۱۲‬فروردین روز تثبیت ارکان جمهوری اسالمی است‬ ‫دو شنبه ‪ 21‬فروردین ‪1402‬‬ ‫|‬ ‫‪ 19‬رمضان ‪1444‬‬ ‫دانشگاه های مراغه در حوزه ژئوپارک سهند وارد پژوهش شوند‬ ‫|‬ ‫‪ 4‬صفحه | سال پنجم ‪ -‬شمار‪| 104 0‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی مراغه؛‬ ‫تکاپوی دانشکده علوم پزشکی مراغه در‬ ‫تسریع اتمام پروژه های عمرانی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100000‬ریال‬ ‫ریال‬ ‫قیمت ‪100000‬‬ ‫رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه؛‬ ‫جذب ‪ ۲۴‬پزشک متخصص در دانشکده‬ ‫علوم پزشکی مراغه‬ ‫‪2‬‬ ‫معاونتوسعهمدیریتومنابعدانشکدهبههمراهجمعیازمدیراندرراستایبررسیاجرایپروژههایعمرانیازروندپیشرفتفیزیکی‬ ‫پروژههابازدیدکرد‪.‬بهگزارشروابطعمومیمهندسپوررستممعاونتتوسعهمدیریتومنابعدانشکدهبههمراهجمعیازمدیران‪،‬از‬ ‫دو پروژه ساخت سالن تشریح (موالژ) و میرقدرت کریمی جهت اتمام سریع این پروژها بازدید کرده اند‬ ‫شهردار مراغه؛‬ ‫امسال شهرداری مراغه در زمینه‬ ‫مسیرگشاییچهکرد؟‬ ‫معاونت بهداشت علوم پزشکی مراغه؛‬ ‫در ایام نوروز که مصادف است با ماه مبارک رمضان‬ ‫‪2‬‬ ‫تبریک و تهنیت‬ ‫جناب اقای دکتر مسعود اهنگری‬ ‫انتخاببجاوشایستهجنابعالیبعنوانرئیسبیمارستانشهیدبهشتیکهنشانازدرایت‪،‬لیاقتوتوانمندیشما‬ ‫یبرجستهشمانویدبخش‬ ‫داردراصمیمانهتبریکوتهینتعرضنمودهورجایواثقداریمتعهدوکارامدیها ‬ ‫یرفیعپیشرفتوتوسعهحوزهسالمتشهرستانخواهدبود‪.‬بدینگونهمقدم‬ ‫دستیابیهرچهبیشتربهقلهها ‬ ‫یروشنتوامباسعادتوتداومتوفیقات‬ ‫انفرهیختهعلمیوباتجربهراگرامیداشتهوحرکتبهسمتافقها ‬ ‫همکارانشماراازپیشگاهایزدمناندرمسیرمنتهیبهکسبرضایتالهیوخدمتصادقانهمسالتداریم‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه راهبردنامه و پایگاه خبری نصیرنیوز‬ ‫تبریک و تهنیت‬ ‫جناب اقای دکتر فیروز اسماعیل زاده‬ ‫انتخاببجاوشایستهجنابعالیبعنوانمدیربیمارستانشهیدبهشتیکهنشانازدرایت‪،‬لیاقتوتوانمندیشما‬ ‫یبرجستهشمانویدبخش‬ ‫داردراصمیمانهتبریکوتهینتعرضنمودهورجایواثقداریمتعهدوکارامدیها ‬ ‫یرفیعپیشرفتوتوسعهحوزهسالمتشهرستانخواهدبود‪.‬بدینگونهمقدم‬ ‫دستیابیهرچهبیشتربهقلهها ‬ ‫یروشنتوامباسعادتوتداومتوفیقات‬ ‫انفرهیختهعلمیوباتجربهراگرامیداشتهوحرکتبهسمتافقها ‬ ‫همکارانشماراازپیشگاهایزدمناندرمسیرمنتهیبهکسبرضایتالهیوخدمتصادقانهمسالتداریم‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه راهبردنامه و پایگاه خبری نصیرنیوز‬ ‫تبریک و تهنیت‬ ‫جناب اقای مهدی جلیلی‬ ‫انتخاببجاوشایستهجنابعالیبعنوانمدیربیمارستانامیرالمومنین(ع)کهنشانازدرایت‪،‬لیاقتوتوانمندی‬ ‫یبرجستهشمانویدبخش‬ ‫شماداردراصمیمانهتبریکوتهینتعرضنمودهورجایواثقداریمتعهدوکارامدیها ‬ ‫یرفیعپیشرفتوتوسعهحوزهسالمتشهرستانخواهدبود‪.‬بدینگونهمقدم‬ ‫دستیابیهرچهبیشتربهقلهها ‬ ‫یروشنتوامباسعادتوتداومتوفیقات‬ ‫انفرهیختهعلمیوباتجربهراگرامیداشتهوحرکتبهسمتافقها ‬ ‫همکارانشماراازپیشگاهایزدمناندرمسیرمنتهیبهکسبرضایتالهیوخدمتصادقانهمسالتداریم‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه راهبردنامه و پایگاه خبری نصیرنیوز‬ ‫تبریک و تهنیت‬ ‫جناب اقای سعید رستمی‬ ‫بااهداینیکوترینتحیات‪،‬انتصابشایستهجنابعالیرابعنوانرئیسادارهتوسعهسازمان‬ ‫و سرمایه انسانی دانشکده علوم پزشکی مراغه تبریک می گویم‪ .‬امیدوارم در سایه ایزد‬ ‫ی نظام‬ ‫منان و با استفاده از تجارب و توانمندی خود و دیگر همکاران در اعتالی ارمان ها ‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق و موید باشید‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر هفته نامه راهبردنامه و پایگاه خبری نصیرنیوز‬ ‫بازرسی های بهداشتی تشدید می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫با حکمی؛‬ ‫رئیس و مدیر جدید بیمارستان شهید دکتر‬ ‫بهشتیمعرفیشدند‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1402‬‬ ‫شماره ‪104‬‬ ‫اخبار‬ ‫دانشگاه هایمراغهدرحوزهژئوپارکسهند‬ ‫واردپژوهششوند‬ ‫خـــــبر‬ ‫‪ ۱۲‬فروردین روز تثبیت ارکان‬ ‫جمهوری اسالمی است‬ ‫نماینده مردم اذربایجان شرقی در مجلس‬ ‫خبرگان رهبری و امام جمعه مراغه گفت‪:‬‬ ‫‪ ۹۸.۲‬درصد از ملت ایران در روز ‪ ۱۲‬فروردین‬ ‫‪ ۱۳۵۸‬به جمهوری اسالمی رای دادند و بر‬ ‫همین اساس این روز‪ ،‬روز تثبیت جمهوری‬ ‫اسالمی به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا «ایت هللا محمدتقی‬ ‫پورمحمدی» در خطبه های نماز جمعه این‬ ‫شهرستان‪،‬افزود‪ :‬برای تشکیل حکومت‬ ‫جمهوری اسالمی نه تنها صرفا قبل و بعد از‬ ‫پیروی انقالب بلکه علما در طول تاریخ خون‬ ‫دلها خورده اند که به برکت همان خون های‬ ‫پاک‪ ،‬حضرت امام خمینی (ره) تربیت شد و‬ ‫این نظام را رهبری کرد‪.‬‬ ‫وی با یاداوری این موضوع که مبارزان بسیاری‬ ‫در سیاهچال های طاغوتی شهید شده اند و‬ ‫‪ ۷۰‬هزار نفر در روستاها و شهرها به شهادت‬ ‫رسیده اند تا این جمهوری تشکیل و تاسیس‬ ‫شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در دوران دفاع مقدس نیز‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار شهید برای صیانت از این‬ ‫نظام شهید شدند‪.‬‬ ‫عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه‬ ‫درهای شهادت همچنان به روی مومنان باز‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شهدای امنیت‪ ،‬مدافع‬ ‫سالمت‪ ،‬مدافع حرم و شهدای اغتشاشات‬ ‫اخیر‪ ،‬خون پاک خود را برای صیانت از این‬ ‫نظام مقدس نثار کرده اند و باید قدردان انان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫«دانشگاه های مراغه باید در مسیر توسعه و بهره برداری متناسب از ظرفیت های این کهن شهر پاسخگو باشند» جمله ای که معاون وزیر‬ ‫علوم دولت مردمی در بهمن سال ‪ ۱۴۰۰‬بیان کرد اما هنوز هم تحرکی در این مسیر مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫«هاشم داداش پور» در ان جلسه از اتصال دانشگاه‬ ‫ماموریت گرا به محیط منطقه ای به عنوان یک اصل یاد‬ ‫کرد تا دانشگاه در خدمت توسعه منطقه باشد و به طور‬ ‫مشخص از ظرفیت منطقه فسیلی مراغه سخن به میان‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫اهمیت ماموریت گرا بودن دانشگاه های مراغه زمانی‬ ‫دوچندان می شود که بدانیم اقدامات مسئوالن اجرایی‬ ‫در مسیر توسعه گردشگری شهرستان نیز لنگ کارهای‬ ‫پژوهشی و دانشگاهی است و مراکز اموزش عالی شهرستان‬ ‫یا نظاره گر هستند یا ظرفیتی برای مشارکت ندارند‪.‬‬ ‫برای نمونه ثبت ملی و بین المللی ژئوپارک سهند مراغه به‬ ‫عنوان راهکاری برای بهره برداری اقتصادی از منطقه فسیلی و‬ ‫دیگر ظرفیت های طبیعی و تاریخی این شهرستان‪ ،‬این روزها‬ ‫معطل تامین هزینه برای انجام مطالعات شناختی است‪.‬‬ ‫مطالعاتی که خیلی پیش از این ها باید از سوی مراکز اموزش‬ ‫عالی شهرستان انجام می شد تا روند بهره برداری از ظرفیت ها‬ ‫تسریع شود و دانشگاه ها به معنای واقعی کلمه ماموریت گرا‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حتی بهره برداری از رصدخانه مراغه که از اثار فاخر این‬ ‫کهن شهر در سطح بین المللی به شمار می رود نیز معطل‬ ‫انجام کاوش های باستان شناسی و تعیین عرصه و حریم‬ ‫خبـــــــر‬ ‫امام جمعه مراغه با یاداوری این موضوع که‬ ‫تا چند سال اینده رمضان با نوروز همزمان‬ ‫خواهد بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در روزهای اخیر نیز‬ ‫روزه خواری در مالء عام کم نبود که یکی از‬ ‫دالیل ان مصادف شدن ماه مبارک رمضان‬ ‫با نوروز است ؛ بر این اساس مسافران نیز‬ ‫شئونات این ماه را باید رعایت نکنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممکن است عده ای به بهانه روز‬ ‫طبیعت نیز روزه خواری و اجاق روشن کنند‬ ‫که این رفتار زیرپا گذاشتن فرمان الهی است‪.‬‬ ‫دانشگاه های مراغه در حوزه ژئوپارک سهند وارد‬ ‫پژوهش شوند‬ ‫امسال شهرداری مراغه در زمینه مسیرگشایی چه کرد؟‬ ‫وی با تاکید بر اینکه توطئه های دشمنان‬ ‫همچنان ادامه دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مردم باید با‬ ‫نیروهای امنیتی و اطالعاتی مشارکت کنند تا‬ ‫امنیت کشورمان حفظ شود‪.‬‬ ‫مسافران نوروزی شئونات ماه رمضان را رعایت‬ ‫کنند‬ ‫است تا تکلیف بهره برداری از ان روشن شود و این ظرفیت‬ ‫جهانی در خدمت توسعه گردشگری شهرستان قرار گیرد‪.‬‬ ‫بسیاری دیگر از ظرفیت های گردشگری این شهرستان نیز در‬ ‫مسیر توسعه‪ ،‬معطل مطالعه و پژوهش است که از جمله‬ ‫انها می توان به غار هامپوئیل‪ ،‬اب های معدنی‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫بوم شناختی دامنه سهند (که در حال نابودی است) و‬ ‫ژئوتوریسم اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدرس گردشگری‪ ،‬معماری و کارشناس حفاظت اثار باستانی‬ ‫می گوید‪ :‬رشته های تحصیلی دانشگاه های مراغه در گذشته‬ ‫متناسب با ظرفیت های طبیعی و تاریخی این شهرستان‬ ‫گسترش نیافته و در نتیجه مراکز اموزش عالی مراغه با وجود‬ ‫برخورداری این شهرستان از ظرفیت های بی بدیلی چون‬ ‫دیرینه شناسی‪ ،‬بدون رشته های تحصیلی مرتبط است‪.‬‬ ‫به گفته «بابک نیلوفری» در گذشته اقداماتی برای راه اندازی‬ ‫دانشکده هنر در دانشگاه سراسری اغاز و به دالیل متعدد‬ ‫با موانعی روبرو شد؛ در مقطعی نیز رشته زمین شناسی‬ ‫راه اندازی و تعطیل شد‪.‬‬ ‫شهردار مراغه با بیان اینکه مسیرگشایی و به ویژه گره گشایی‬ ‫ترافیکی در برخی از نقاط جزو انتظارات اهالی است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫امسالدرچندیننقطهازجملهدرخیابان هایشهیدقدوسی‬ ‫وموسویگره گشاییشد‪.‬‬ ‫«محمدمقتومی»روزپنج شنبهدرگفت وگوباخبرنگارایرنابه‬ ‫مسیرگشاییدرخیابانشهیدقدوسیاشارهکردوافزود‪:‬زمین‬ ‫پارک شادی در مسیر این خیابان استیجاری بود و مالکیت ان‬ ‫به اوقاف و امور خیریه و مالک بخش خصوصی تعلق دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال با تصمیم مدیریت ارشد شهری‪،‬‬ ‫مسیرگشایی در این خیابان به عنوان یکی از گره های ترافیکی‬ ‫شهراغازشداماازانجاییکهاختالفمالکبخشخصوصی‬ ‫وادارهاوقافهنوزتعیینتکلیفنشدهاستومراحلاداریان‬ ‫طیمی شود‪،‬اسفالت ریزیکمیبهعقبافتاد‪.‬‬ ‫به گفته شهردار مراغه‪ ،‬این مسیر با عرض ‪ ۱۰‬متر و طول ‪۵۰۰‬‬ ‫متر تعریض شده و با اداره اوقاف و امور خیریه نیز مصالحه‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫«مقتومی»باتاکیدبراینکهمصالحهبخشیازاینمسیرنیز‬ ‫معطل نتیجه ماده‪ ۸‬است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به محض اتمام مراحل‬ ‫اداری‪،‬عملیاتزیرسازیواسفالتاینخیاباناغازمی شود‪.‬‬ ‫گره گشایی از خیابان موسوی پس از حدود‪ ۲‬دهه‬ ‫شهردار مراغه به وجود ‪ ۲‬باب ساختمان در مسیر خیابان‬ ‫موسوی که به گر ه ترافیکی تبدیل شده بود نیز اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬گره گشایی از این مسیر پس از حدود‪ ۲‬دهه انجام شد‪.‬‬ ‫«مقتومی» به دیگر مسیرگشایی های سال جاری از جمله در‬ ‫ایت هللا پورمحمدی ادامه داد‪ :‬اگر فردی برای‬ ‫بار دوم نیز روزهخواری انجام داد حد برای او‬ ‫جاری می شود و اگر باز هم توبه نکرد‪ ۲ ،‬نقل‬ ‫قول وجود دارد‪ ،‬که بار سوم یا چهارم به اعدام‬ ‫منتهی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از اینکه در گذشته روزه خوار را‬ ‫جریمه می کردند یا به حل اختالف ارجاع‬ ‫می دادند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به روزه خوار باید شالق‬ ‫زده شود و اگر امروز روزه خواری در سطح‬ ‫جامعه دیده می شود‪ ،‬دلیل ان نزدن شالق به‬ ‫روزه خواران است‪.‬‬ ‫کوچه های «مالمحمود» و «باباجعفر» نیز اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر انها‪ ۴۰۰ ،‬میلیون تومان هم برای دیوارکشی مدرسه‬ ‫«ارجمندی اذر»درمجاورتگنبدسرخهزینهشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شهرداری در سال جاری با جابجایی تیرهای برق‬ ‫درکمربندیغربینیزمسیرگشاییدراینکمربندیرااغازکرد‬ ‫و باند نخست ان در اولویت و به زودی اسفالت می شود‪.‬‬ ‫بهگزارشایرناشهردار مراغهدربخشنخست مصاحبهخود‬ ‫باخبرنگارایرناازمحدودیت هاومشکالتشهرداریطیسال‬ ‫جاریسخنگفتهبودکهازجملهانهاافزایشقیمتمصالحو‬ ‫هزینه هایجاریشهرداریبهشمارمی رود‪.‬‬ ‫«مقتومی» در بخش دوم از مصاحبه اش نیز نگاهی اجمالی‬ ‫به طرح های عمرانی شهرداری در سال جاری داشت که گل‬ ‫سرسبد انها تملک اراضی و اجرای پل دخیل است‪.‬‬ ‫گفت وگو با شهردار مراغه در روزهای اینده نیز ادامه دارد تا‬ ‫فرصتی برای تبیین و حتی نقد و بررسی منصفانه عملکرد‬ ‫مدیریت شهری مراغه در سال جاری فراهم شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی مراغه؛‬ ‫تکاپویدانشکدهعلومپزشکیمراغهدرتسریعاتمامپروژههایعمرانی‬ ‫ایت هللا پورمحمدی اظهار کرد‪ :‬از عوامل‬ ‫انتظامی درخواست داریم تا جلو این کار را‬ ‫بگیرد و قرار نیست عده ای به بهانه گردشگری‬ ‫در طبیعت روزه خواری کنند‪.‬‬ ‫امام جمعه مراغه در ادامه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تشکیالت قضایی در این زمینه باید با‬ ‫قاطعیت برخورد کند زیرا حکم روزه خواری‬ ‫مشخص است و اگر فردی به صورت علنی‬ ‫روزه خواری کرد باید به طور جدی با ان برخورد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫«داود اسدیان»‪ ،‬معاون استاندار اذربایجان شرقی و فرماندار‬ ‫مراغه نیز با اشاره به اینکه انجام مطالعات شناختی ژئوپارک‬ ‫سهند یک مطالبه به حق از دانشگاه های شهرستان به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬از دانشگاهیان خواست تا از طریق اجرای طرح های‬ ‫پژوهشی و ایجاد رشته های مرتبط‪ ،‬بار این مسئولیت را بر‬ ‫دوش بگیرند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا مرور سخنان معاون وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری در سال ‪ ۱۴۰۰‬نه تنها کارکرد دانشگاه های ماموریت گرا‬ ‫را برای حاضران تبیین کرد‪ ،‬بلکه افق روشنی پیش روی مراکز‬ ‫اموزش عالی شهرستان قرار داد‪.‬‬ ‫«داداش پور» در ان جلسه یاداوری کرد که «دانشگاه های‬ ‫مراغه می تواند عالوه بر منطقه‪ ،‬نیازهای جهانی را هم پاسخ‬ ‫دهد؛ برای نمونه در پاسخ به مطالبه مسئوالن محلی اگر قرار‬ ‫باشد که دانشجوی خارجی در دانشگاه مراغه حضور یابد‪،‬‬ ‫فقط به خاطر ظرفیت های محلی و خاص این کهن شهر از‬ ‫جمله منطقه فسیلی می تواند تحقق یابد»‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دانشجوی خارجی زمانی دانشگاه مراغه را‬ ‫برای تحصیل انتخاب خواهد کرد که از ظرفیت های خاص‬ ‫دانشگاه استفاده کند که در اینجا «بهشت فسیل شناسان»‬ ‫مطرح می شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد‪:‬‬ ‫ظرفیت علمی رشته زمین شناسی باید در دانشگاه مراغه به‬ ‫حدی باال برود که «بهشت فسیل شناسان» معنا پیدا کند و‬ ‫دانشگاه در توسعه روزافزون این ظرفیت مداخله کند‪.‬‬ ‫وی همچنین با تاکید بر اینکه مرکز تحقیقات نجوم و اختر‬ ‫فیزیک مراغه با وجود ادغام در دانشگاه مراغه همچنان‬ ‫دارای هویت است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دانشگاه مراغه باید برای رشد و‬ ‫بالندگی این ظرفیت نیز برنامه داشته باشد‪.‬‬ ‫انجام مطالعات شناختی در حداقل ‪ ۴۰‬سایت طبیعی و‬ ‫تاریخی مراغه که زمینه را برای اقدامات عملی و ثبت ملی و‬ ‫بین المللی ژئوپارک سهند فراهم می کند؛ اکنون معطل تامین‬ ‫حدود چهار میلیارد ریال اعتبار و سفارش کار به پژوهشگران‬ ‫غیربومی است و دانشگاه های مراغه تاکنون فقط نظاره گر‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده به همراه‬ ‫جمعی از مدیران در راستای بررسی اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ها بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی مهندس پوررستم معاونت توسعه‬ ‫مدیریت و منابع دانشکده به همراه جمعی از مدیران ‪ ،‬از‬ ‫دو پروژه ساخت سالن تشریح (موالژ) و میرقدرت کریمی‬ ‫جهت اتمام سریع این پروژها بازدید کرده اند‪.‬‬ ‫مهندس پورستم گفت‪ :‬طی بازدید اخیر ارزیابان رشته‬ ‫پزشکی وزارت بهداشت که بر روند تسریع تکمیل سالن‬ ‫تشریح موالر تاکید شد دربخش الحاقیه دانشکده‬ ‫پزشکی در حال احداث می باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این ساختمان با زیربنای ‪ ۳۳۰‬متر مربع در‬ ‫دو طبقه و با اعتباری بالغ بر ‪ ۴‬میلیارد تومان با مشارکت‬ ‫خیرین در احداث است و امید است که تا شهریور ماه‬ ‫سال ‪۱۴۰۲‬اماده و به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مهندس پورستم در جریان این بازدید به روند اجرای پروژه‬ ‫بزرگ میر قدرت کریمی اشاره کرد و گفت‪ :‬این پروژه با‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ۸۵‬درصد با اعتباری بیش از ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال از سال ‪ ۹۶‬در حال احداث می باشد‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۲‬به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬پروژه میرقدرت کریمی که زمین ان توسط‬ ‫خیرین واگذار شده است با زیر بنایی ‪ ۲۵۸۰‬مترمربع در ‪۵‬‬ ‫طبقه که طبقه همکف ان به عنوان مرکز جامع سالمت‬ ‫شماره (‪ ،)۱‬به متراژ ‪ ۴۳۰‬متر مربع اماده بهره برداری‬ ‫می باشد طبقه اول به عنوان رفرنس یا مرکز مشاروه و‬ ‫پیشگیری به متراژ ‪ ۴۳۰‬متر مربع با پیشرفت فیزیکی‬ ‫باالی ‪ ۹۰‬درصد در حال اجرا می باشد‪ .‬طبقات سوم‪،‬‬ ‫چهارم و پنجم با ‪ ۱۵‬واحد زیست پزشک به متراژ ‪۲۴۵۰‬‬ ‫متر مربع به همراه پارکینگ که با همکاری امور پشتیبانی‬ ‫در حال اجرا وبا پیشرفت فیزیکی باالی ‪ ۶۰‬درصد می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مهندس پوررستم‪ ،‬همچنین در این بازدید عملکرد‬ ‫پیمانکاران طرف قرارداد در هر یک از این پروژه ها را در‬ ‫جهت تکمیل و راه اندازی هر چه سریعتر پروژه ها مورد‬ ‫بازبینی قرار داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬انتظار می رود با توجه به فرجه زمانی تا افتتاح‬ ‫پروژه ها‪ ،‬با همت و تالش مضاعف همه مسئولین و‬ ‫مدیران مجموعه بتوان نسبت به تکمیل و تجهیز پروژه‬ ‫ها اقدام نمود‪.‬‬ ‫وی از حمایت خیرین سالمت و کلیه مسئولین شهرستان‬ ‫در احداث و تکمیل پروژه ها نیز تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫این گزارش حاکیست در این دیدارها مهندس قانون خواه‬ ‫مدیر دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی‪ ،‬مهندس‬ ‫نوبخت مدیر امور پشتیانی و رفاهی و دالوری مدیر امور‬ ‫مالی نیز حضور داشتند تا از نزدیک مشکالت حین‬ ‫عملیات اجرای پروژه ها را بررسی و نسبت به رفع ان اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جذب ‪ ۲۴‬پزشک متخصص در دانشکده‬ ‫علومپزشکی مراغه‬ ‫رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت‪ ۲۴ :‬پزشک متخصص و فوق‬ ‫تخصص در مراکز درمانی این شهرستان جذب شدند‪.‬‬ ‫دکتر ارجمند اگفت‪ :‬این پزشکان با هدف افزایش خدمات درمانی جذب‬ ‫بیمارستان ها‪ ،‬کلنیک خواجه نصیر و مراکز بهداشتی و درمانی مراغه‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬پزشکان جذب شده دارای تخصص های کودکان‪ ،‬طب‬ ‫اورژانس‪ ،‬زنان و زایمان‪ ،‬پوست‪ ،‬بیماری های داخلی‪ ،‬قلب و عروق‪ ،‬کلیه‬ ‫و غدد‪ ،‬چشم‪ ،‬روانپزشکی‪ ،‬بیهوشی‪ ،‬ارتوپدی‪ ،‬جراحی‪ ،‬گوش و حلق و‬ ‫بینی و اسیب شناسی هستند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬از این پزشکان جذب شده ‪ ۲۲‬نفر متخصص و ‪ ۲‬نفر‬ ‫فوق تخصص هستند که پزشکان فوق تخصص کلیه‪ ،‬غدد و متابولیسم‬ ‫برای نخستین بار جذب بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی مراغه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫دکتر ارجمند افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۳۸‬پزشک متخصص و ‪ ۱۱‬پزشک فوق‬ ‫تخصص در بیمارستان های زیر پوشش دانشکده علوم پزشکی مراغه‬ ‫مشغولطبابتهستند‪.‬‬ ‫مراکز اموزشی و درمانی مراغه عالوه بر پوشش جمعیت این شهرستان‬ ‫به شهروندان پنج شهر در جنوب استان های اذربایجان شرقی و غربی‬ ‫خدمات پزشکی ارائه می دهند‪.‬‬ ‫شهرستان مراغه از نظر پزشکی و بیمارستانی دومین قطب درمان در‬ ‫اذربایجان شرقی است‪.‬‬ ‫م الف ‪ | 10‬اگهی تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۱۰۵‬ایین نامه قانون ثبت‬ ‫بنا به درخواست اقای اصغر اصالحی ‪ 1401/9/9 - 8819‬ورثه‬ ‫قانونی اسمعلی اصالحی برابر حکم حصر وراثت به شماره ‪-۴۲۰‬‬ ‫‪ ۱۳۹۴/۶/10‬صادره از شعبه ‪ ۳‬شورای حل اختالف مراغه تقاضای‬ ‫پرداخت بهای ثمن اعیانی لیال از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۲۲۵۱‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ ۱‬مراغه را نموده است لذا اداره ثبت اسناد امالک مراغه‬ ‫در راستای تقاضای نامبرده جهت تعیین ارزش بهای ثمن اعیانی به‬ ‫کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده که کارشناس منتخب برابر‬ ‫نظریه شماره‪ ۱۴۰۱/۹/19-۳۷۲/1401‬ارزش ثمن اعیانی را به مبلغ‬ ‫‪ ۴۰۰۰۰۰۰۰‬ریال تعیین کرده است و مبلغ مذکور برابر فیش شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۱/۹/22 -۹۰۲۴۷‬به حساب سپرده اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫مراغه واریز شده است با توجه به اینکه بنا به اعالم متقاضی صاحب‬ ‫ثمن فاقد ادرس و نشانی میباشد قانون ثبت مراتب جهت اطالع‬ ‫صاحب ثمن اگهی میگردد که ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور به‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک مراغه مراجعه نماید و در صورتی که مدعی‬ ‫تضییع حق باشد ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی‬ ‫میتواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت‬ ‫اسناد ارائه نماید در غیر این صورت اداره ثبت مراغه برابر مقررات‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪1402/01/21 :‬‬ ‫اقدام خواهد کرد ‪.‬‬ ‫علی یوسفی ایده لو | سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مراغه‬ ‫م الف ‪ | 4‬اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫پالک شماره (‪ ۲۴۹‬فرعی از ‪ ۲۹‬اصلی) واقع در بخش‪ .4..‬مراغه‬ ‫بمقدار (ششدانگ) که ذیل (‪ . )۲۶۷۱‬صفحه (‪ )۱۱۰‬دفتر (‪ .)۱۶‬بنام‬ ‫(جعفرطاعتی وند) ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است‬ ‫و سپس برابر سند ‪ ۱۳۹۶ /۰۷/19 - ۲۵۴۵۲‬دفتر ‪ ۱۸‬مراغه به اقای‬ ‫حیدر باغبان انتقال یافته و شخص اخیرالذکر با ارائه استشهاد‬ ‫محلی به شرح نامه مورخه(‪ ) ۱۴۰۱/۱۲/18-۶۷۲۰‬مدعی فقدان سند‬ ‫مالکیت مزبور به علت سهل انگاری تقاضای سند مالکیت المثنی‬ ‫نموده است مراتب در اجرای تبصره یک ماده ‪ ۱۲۰‬ائیننامه اصالحی‬ ‫قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود هرکس ادعایی نسبت به‬ ‫وجود ورقه مالکیت یا انجام هرگونه معامله را نزد خود دارد میتواند‬ ‫اعتراض خود را کتبا به مدت ‪ ۱۰‬روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک مراغه تسلیم نماید ‪ .‬بدیهی است پس از انقضای‬ ‫مهلت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنى اقدام خواهد‬ ‫شد و به اعتراض وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪1402/01/21 :‬‬ ‫رونوشت به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) استان اذربایجان شرقی‬ ‫علی یوسفی ایده لو | سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مراغه‬ ‫م الف ‪ | 233‬اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫پالک شماره (‪ 46‬فرعی از ‪ 148‬اصلی) واقع در بخش ‪ ...2 ...‬مراغه به‬ ‫مقدار (شش دانگ) که ذیل (‪ )41623‬صفحه (‪ )80‬دفتر(‪ )183‬بنام‬ ‫گیتی طالیفه نوری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است‬ ‫و شخص اخیرالذکر با ارائه استشهاد محلی به شرح نامه مورخـــه‬ ‫(‪ )۱۴۰۱/۱۱/01 - ۲۰۱۶‬مدعی فقدان سند مالکیت مزبور به علت‬ ‫سهل انگاری تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است‪ .‬مراتب در‬ ‫اجرای تبصره یک ماده ‪ ۱۲۰‬ائیننامه اصالحی قانون ثبت در یک‬ ‫نوبت اگهی میشود هرکس ادعایی نسبت به وجود ورقه مالکیت یا‬ ‫انجام هرگونه معامله را نزد خود دارد می تواند اعتراض خود را کتبا به‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬روز از تاریخ انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک مراغه‬ ‫تسلیم نماید‪ .‬بدیهی پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد و به اعتراض وارده در خارج از‬ ‫مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪۱۴۰2/01/21 :‬‬ ‫مورد ثبت برابر سند رهنی ‪ ۱۳۸۶/۰۹/17 - ۴۶۵۸۴‬دفتر ‪ ۸‬مراغه نزد‬ ‫بانک مسکن در رهن میباشد‬ ‫رونوشت به ستاد اجرائی فرمان امام (ره) استان اذربایجان شرقی‬ ‫علی یوسفی ایده لو | سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مراغه‬ صفحه 2 ‫اسامی دانش اموزان ممتاز و برتر اموزشی مدرسه شرف ‪2‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪1402‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫دانش اموزان کالس ششم ابتدایی‬ ‫‪3‬‬ ‫شماره ‪104‬‬ ‫خـــــبر‬ ‫در ایام نوروز که مصادف است با ماه مبارک رمضان‬ ‫بازرسی های بهداشتی تشدید می شود‪.‬‬ ‫زهراگوگانی‬ ‫رهاهشیلوار‬ ‫محنا عدل خواه‬ ‫نسا نیک خواه‬ ‫زهرا پیری‬ ‫سویلکریمی‬ ‫هانیهپیغامی‬ ‫محیا ابراهیم زاده‬ ‫فاطمهعبادی‬ ‫ایلین اتش زر‬ ‫اسما گل محمدی شریف‬ ‫سانیا گلعنبری‬ ‫نهال نژاد محمدی‬ ‫نسترنگودرزی‬ ‫سانایهدایت‬ ‫الیناصدیق‬ ‫مونا غنایی اذر‬ ‫فاطمهعزیزی‬ ‫مبیناحسین زاده‬ ‫هانا اصالنی‬ ‫مهدیسابراهیمی‬ ‫ماهدهباقرنژاد‬ ‫هلیامرادی‬ ‫نیوشاقربانی‬ ‫محدثهسهندی‬ ‫ستایشماللی‬ ‫اسماءمیر‬ ‫محیاعاقلی‬ ‫حدیثرسولی‬ ‫زهراذبیحی‬ ‫سوین اسماعیلفر‬ ‫مبینافامیان‬ ‫الیناقربانی‬ ‫فاطمه زهرا کدخدای‬ ‫هلیامقدم‬ ‫فاطمهنریمان‬ ‫محنا تائبی‬ ‫مطهرهبارانی‬ ‫اسرا یادگاری‬ ‫مهدیسنجفی‬ ‫زهرا اللهقلی پور‬ ‫فاطمهپورمحبعلی‬ ‫ستایشفیضی‬ ‫سمافریدی‬ ‫اسرافریدشکوری‬ ‫ترنم اسدی‬ ‫نسا ارجمند‬ ‫سانازابراهیمی‬ ‫زینب امامی‬ ‫زینبحسنقلی‬ ‫مهالالیقتر‬ ‫هستیقبادی‬ ‫ساغر دالوری‬ ‫مائدهعباسی‬ ‫محیا ابراهیم زاده‬ ‫ستایشروشنگر‬ ‫ایدا طاهر‬ ‫رزیتا تاری‬ ‫ایسان وظیفهشناس‬ ‫هستیمحمدی‬ ‫انیتاشمس الهی‬ ‫یسنارسول‬ ‫ایل ای بادپا‬ ‫مریمجهانبخش‬ ‫فاطمه اصل تقی وند‬ ‫ملیکا حسینی‬ ‫دانش اموزان کالس پنجم ابتدایی‬ ‫مهدیساکبری‬ ‫ادیسافرجی‬ ‫ایلیناسدزاده‬ ‫الینادانایی‬ ‫کوثرگرامی‬ ‫سلین قرجه داغی‬ ‫ایساناسدبنیاد‬ ‫هستیجمالزاده‬ ‫مهگلاحمدی‬ ‫یسنا سلطانی‬ ‫رهابخشی‬ ‫گیتیاحمدزاده‬ ‫ثمین سیروس فام‬ ‫باران درفش کاون‬ ‫نرگسمحمدی‬ ‫ایسانعادلی‬ ‫ایناز عباسی اذر‬ ‫اسراجلیلی‬ ‫به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی ؛‬ ‫در ایام نوروز سال جدید که مصادف است‬ ‫با ماه مبارک رمضان بازرسی های کارشناسان‬ ‫بهداشت محیط و حرفه از کلیه اماکن تهیه‬ ‫و توزیع مواد غذایی ‪ ،‬عمومی و واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی مورد نظر ‪ ،‬تشدید خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اقای دکتر امیر پور رئیس گروه سالمت‬ ‫محیط و کار؛ ضمن بیان این موضوع گفت‪:‬‬ ‫بازرسی های امسال به صورت تیمی خواهد‬ ‫بود که هماهنگی های الزم با ادارات مختلف‬ ‫ازجمله اداره دامپزشکی جهت نظارت بر مواد‬ ‫غذایی دامی‪ ،‬تیم مشترک با شهرداری جهت‬ ‫نظارت بر مواد غذایی و دست فروشان ‪ ،‬اداره‬ ‫تعزیرات جهت نظارت بر مواد غذایی و اماکن‬ ‫حساس از جمل قنادی ها و رستوان ها و‪...‬‬ ‫صورت گرفته است و همچنین تیم مشترک‬ ‫با اداره ی صنعت و معدن واحد های تولیدی ‪،‬‬ ‫صنعتی ‪ ،‬انبار ها و ‪ ...‬را بازرسی خواهند کرد‪.‬‬ ‫در ادامه دکتر امیر پور خاطر نشان کردند‪:‬‬ ‫تیم سالمت نوروزی و ماه مبارک رمضان‬ ‫متشکل از بازرسان بهداشت محیط و حرفه‬ ‫صبح و عصر به صورت شیفتی بازدید و‬ ‫نظارت مستمر خواهد داشت و در شیفت‬ ‫شب به صورت انکال و اماده باش به منظور‬ ‫پاسخگویی به مشکالت بهداشتی مردم و‬ ‫در ایام رمضان نظارت بهداشتی بعد از افطار‬ ‫توسط بازرسان صورت خواهد گرفت ‪.‬‬ ‫در اخر رئیس گروه سالمت کار و حرفه از‬ ‫مردم عزیز درخواست نمودند در صورت‬ ‫داشتن هر گونه شکایت بهداشتی و مشاهده‬ ‫موارد مشکوک مثل فروش مواد غذایی الوده‪،‬‬ ‫ناسالم ‪ ،‬تاریخ گذشته و‪ ...‬با سامانه ‪۱۹۰‬‬ ‫تماس حاصل فرمایند تا بالفاصله اقدامات‬ ‫الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫تغذیه با شیر مادر یکی از موثر ترین راه‬ ‫ها برای تضمین سالمتی کودکان است‬ ‫بهگزارشروابطعمومی؛تغذیهباشیرمادریکی‬ ‫ازموثرترینراههابرایتضمینسالمتیکودکان‬ ‫بوده و همچنین شیر مادر حاوی انتی بادی‬ ‫هایی می باشد که از کودک در برابر بسیاری‬ ‫از بیماری های رایج دوران کودکی محافظت‬ ‫می کند‪ .‬دکتر حق گشایی معاون بهداشتی و‬ ‫رئیس مرکز بهداشت شهرستان مراغه گفت‪:‬‬ ‫تغذیه با شیر مادر عالوه بر اینکه یک واکنش‬ ‫زیبای طبیعی بین مادر و کودک است بلکه‬ ‫فواید زیادی برای سالمتی مادر و کودک دارد‪.‬‬ ‫همچنین شیر مادر یک ترکیب ایده ال برای‬ ‫تغذیه نوزاد‪ ،‬تقویت سیستم ایمنی‪ ،‬تقویت‬ ‫توانایی شناختی‪ ،‬کمک به داشتن متابولیسم‬ ‫متوازنوکاهشخطرابتالبهبیماریهایمزمن‬ ‫در اینده می باشد‪ .‬درواقع‪ ،‬کودکان دارای تغذیه‬ ‫با شیر مادر در اینده کمتر به بیماری هایی مثل‬ ‫اسم‪ ،‬بیماری های تنفسی‪ ،‬اختالالت گوارشی و‬ ‫الرژیکمبتالمی شوند‪.‬‬ ‫در ادامه دکتر حق گشایی افزود‪ :‬شیر‬ ‫مادر در روزهای اول به عنوان یک واکسن و‬ ‫تقویت کننده سیستم ایمنی نوزاد تازه به دنیا‬ ‫امده عمل کرده و و می تواند نقش موثری برای‬ ‫تضمین سالمتی کودک ایفا کند‪ .‬همچنین از‬ ‫نظر تغذیه ای و وجود مواد مغذی هیچ ماده‬ ‫غذایی دیگری نمی تواند برای شیر خوار‬ ‫جایگزین شیر مادر شود‪.‬‬ ‫در ادامه خانم برار رئیس گروه سالمت خانواده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ترکیب شیر مادر در طول شبانه روز‬ ‫متناسب با نیاز شیر خوار تغییر پیدا میکند‬ ‫که این امر در فرایند هضم شیر در بدن شیر‬ ‫خواراز اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده و‬ ‫از بروز مشکالت گورارشی جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫همچنین شیر مادر دارای تمامی مواد مغذی‬ ‫الزم برای رشد کودک می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است مرکز مشاوره ی شیر مادر‬ ‫در مرکز شمیران واقع در خیابان خواجه نصیر‬ ‫شمالینرسیدهبهمیدانکریمیکوچهیشهید‬ ‫یوسفیبهشمارهتلفن‪ ۳۷۲۲۴۴۸۸:‬امادهیارائه‬ ‫خدماتبههمشهریانعزیزمیباشد‪.‬‬ صفحه 3 ‫از خوش بختى مرد ‪ ،‬داشتن همسر شایسته است ‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 21‬فروردین ‪| 1402‬‬ ‫پیامبر اکرم (ص)‬ ‫‪ 19‬رمضان ‪| 1444‬‬ ‫‪100000‬ریال‬ ‫ریال‬ ‫‪ 4‬صفحه | سال پنجم ‪ -‬شمار‪ | 104 0‬قیمت ‪100000‬‬ ‫اسامی دانش اموزان ممتاز و برتر اموزشی مدرسه شرف ‪2‬‬ ‫دانش اموزان کالس پنجم ابتدایی‬ ‫کوثر بی مثل‬ ‫ایسان اقاپور‬ ‫نسترنگودرزی‬ ‫ثنا سلطانی‬ ‫اسرا مهردوست‬ ‫هستیمردی‬ ‫نرگسکشمیری‬ ‫زهرامحمودی‬ ‫هلیا اسعد‬ ‫یسنا عنصری‬ ‫ساغررحیمی‬ ‫یسناهوشنگی‬ ‫هلننباتات‬ ‫ایلینمحمدپور‬ ‫محدثه گل محمدی‬ ‫ریحانهاحمدیان‬ ‫اینازامیرسلیمانی‬ ‫نفس داداشی‬ ‫ال ای مکرمی زاده‬ ‫هانیه ایمانزاده‬ ‫صدفمحمدزاده‬ ‫هستی عمادفر‬ ‫نیایش نوروزی‬ ‫الینا شهبازی‬ ‫ایناررضایی‬ ‫سارینا تمجید‬ ‫طال لطفی‬ ‫مهسا محمدی‬ ‫یسنا امیرطالبی‬ ‫اسرا مهدوی‬ ‫دانش اموزان کالس چهارم ابتدایی‬ ‫مهدیسصدیقزاده‬ ‫ایل ای ساعدپور‬ ‫ایسانالیاقی‬ ‫رهاکریمیانپور‬ ‫زهرا شهودی‬ ‫محیا فتح اله زاده‬ ‫فاطمه عزیز پور‬ ‫ثنا خداویردی زاده‬ ‫پارالنازلیان‬ ‫ارمیتاخداکرمی‬ ‫زهراکریمی‬ ‫ایسان نسبتقندی‬ ‫پارمیسخورشیدی‬ ‫مهیامهدوی‬ ‫مهدیسخاکی‬ ‫ساینامرادی‬ ‫ایلینبهرامیفرد‬ ‫ثناصادقی‬ ‫عسلشکری‬ ‫سویلمحمدی‬ ‫اسراخجسته‬ ‫اسرا ژاله دوست‬ ‫ثمینچونفرالویی‬ ‫مریممحزون‬ ‫پریا اکبری‬ ‫سحر خوش ضمیر‬ ‫سودا رضایی‬ ‫نازنینفاطمهصالحی‬ ‫ماریا اسدی‬ ‫صانیا رنجبر‬ ‫رهافیضی‬ ‫عسلقهرمانی‬ ‫مهسا نویدامیرپور‬ ‫ملودیناعم‬ ‫عسلوجدانی‬ ‫مهنا سلیمانی‬ ‫یلدا امیر پور‬ ‫فاطمه اصل تقی وند‬ ‫زهرادولتپور‬ ‫معصومهموسوی‬ ‫هستی قلی پور‬ ‫رها جمالی فر‬ ‫ادیناکالنتری‬ ‫سونیا احمدی‬ ‫ایهسلیمی‬ ‫هستی پور نصرت‬ ‫الینا تقی پور‬ ‫انیسا صیادی‬ ‫ایسل شاه محمدی‬ ‫نیوشاپاکدین‬ ‫محدثهسهندی‬ ‫ایالر ندری‬ ‫الینا بدری‬ ‫محنا دولت جو‬ ‫با تشکر از همکاران؛‬ ‫همکاران چهارم ابتدایی ‪ :‬خانم ها اکبرفام‪ ،‬جمشیدی‪ ،‬نوزاد و اصل تقویمی‬ ‫ششم ابتدایی‪ :‬خانم ها سلطانی‪ ،‬پناهی و پورعبداله‬ ‫پنجم ابتدایی‪ :‬خانم ها حسینی‪ ،‬قویدل و ازاد‬ ‫یسنا افراخته‬ ‫ثنا پاشایی‬ ‫ایل ای بادپا‬ ‫اسرا قاسمی‬ ‫عوامل اجرایی خانم ندیمی وخانم رضی ومربی پرورشی خانم همتی‬ ‫و مدیریت مدرسه خانم نوروزی‬ صفحه 4

آخرین شماره های هفته نامه راهبردنامه

هفته نامه راهبردنامه 103

هفته نامه راهبردنامه 103

شماره : 103
تاریخ : 1402/01/10
هفته نامه راهبردنامه 102

هفته نامه راهبردنامه 102

شماره : 102
تاریخ : 1401/12/29
هفته نامه راهبردنامه 99

هفته نامه راهبردنامه 99

شماره : 99
تاریخ : 1401/12/07
هفته نامه راهبردنامه 14-1

هفته نامه راهبردنامه 14-1

شماره : 14-1
تاریخ : 1399/02/24
هفته نامه راهبردنامه 14

هفته نامه راهبردنامه 14

شماره : 14
تاریخ : 1399/01/31
هفته نامه راهبردنامه 13

هفته نامه راهبردنامه 13

شماره : 13
تاریخ : 1398/12/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!