هفته نامه بازار کار شماره 1209 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1209

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1209

هفته نامه بازار کار شماره 1209

‫استخدام‬ ‫سازمان تامین اجتماعی استخدام می کند‬ ‫ادامه استخدام در هلدینگ پتروشیمی باختر‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت تحت لیسانس همکاران سیستم‬ ‫دعوت به همکاری شرکتی در نیروگاه های گازی اسالم اباد‬ ‫و نیروگاه بخاری بیستون کرمانشاه‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫فراخوان ثبت نام برای تهیه بانک اطالعاتی نیروهای خدمات عمومی(کمک پرستاری)‬ ‫مشاوره و راهنمایی متقاضیان بیمه بیکاری ‪66710081‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 19 -1399‬ذی الحجه ‪ 9 -1441‬اگوست ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1209‬‬ ‫برای استخدام ‪ 40‬هزار نفر در مرداد ماه صورت می گیرد‬ ‫شرکت ماشین سازی اراک‬ ‫در مشاغل مختلف‬ ‫استخدام می کند‬ ‫ثبت نام هشتمین ازمون استخدامی دستگاه های دولتی‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫مجوز استخدام ‪ 10‬هزار نفر در وزارت بهداشت صادر شد‬ ‫‪2‬‬ ‫استخدام ‪ 20‬هزار معلم در سال اینده‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫رئیس انجمن مراکز مشاوره شغلی و کاریابی استان تهران‬ ‫وزارت کار طبق قانون باید از کاریابی ها حمایت کند‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس این نهاد اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بررسی سیاست جدید دولت برای اشتغالزایی؛‬ ‫کارورزی‪ ،‬طرحی کاغذی که‬ ‫بی سرانجام ماند!‬ ‫‪4‬‬ ‫با انتشار فراخوان های نیروی انتظامی صورت می گیرد‬ ‫استخدام درجه دار در سمنان‬ ‫و نیروی یگان ویژه در چهار محال بختیاری‬ ‫اشتغال بیش از ‪ 900‬هزار نفر‬ ‫در شهرک های صنعتی کل کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫ا گهی استخدام‬ ‫ماشین سازی اراک در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین داوطلبان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پویاپژوهش باختر (هلدینگ پتروشیمی باختر)‬ ‫شرکت پویاپژوهش از بین متقاضیان مرد‬ ‫واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم‪،‬‬ ‫فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس و فوق لیسانس‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪BAKHTARPC.IRAN-AZMOON.IR‬‬ ‫رجوع به صفحه ‪3‬‬ ‫واجد شرایط دارای مدارک کارشناسی و باالتر در رشته های کامپیوتر‪ ،‬عمران سازه‪ ،‬مکانیک‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬مهندسی مواد و حسابداری از طریق مصاحبه فنی و تخصصی‬ ‫بصورت قراردادی دعوت به همکاری نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارسال رزومه و‬ ‫مدرک تحصیلی از تاریخ درج ا گهی بمدت یک هفته از طریق وب سایت‬ ‫ماشین سازی اراک به ادرس ‪ www.msa.ir‬اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫م الف‪1557 :‬‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‬ ‫توجه به دانشجویان در راستای تربیت‬ ‫کارشناسان ‪ ،‬محققان‬ ‫و مدیران متخصص و متعهد‬ ‫برنامه ویژه جهاد دانشگاهی است ‪۵‬‬ ‫اصالحیه راهنمای ثبت نام ازمون متقاضیان‬ ‫اخذ پروانه مشاوره خانواده منتشر شد‬ صفحه 1 ‫اخبار ویژه‬ ‫یکشنبه‪ 19‬مرداد‪ 19-1399‬ذی الحجه‪ 9-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1209‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫معاون اول رئیس جمهور ابالغ گردد‬ ‫ایین نامه بازنشستگی پیش از موعد همسران‬ ‫و فرزندان شاغل شهدا‬ ‫رییس دانشگاه فرهنگیان خبر داد‬ ‫استخدام ‪ 20‬هزار معلم در سال اینده‬ ‫ریی ــس دانش ــگاه فرهنگی ــان‪ ،‬از اس ــتخدام رس ــمی ‪ ٢٠‬ه ــزار دانش ــجو معل ــم دانش ــگاه‬ ‫فرهنگی ــان از س ــال تحصیل ــی این ــده در ام ــوزش و پ ــرورش خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از مرک ــز اط ــاع رس ــانی ام ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬حس ــین خنیف ــر‪،‬‬ ‫از اختصــاص ‪ ۲۰‬هــزار ردیــف اســتخدامی بــه منظــور جــذب دانشــجو معلــم بــرای ‪ ۲۰‬رشــته‬ ‫تحصیل ــی در دانش ــگاه فرهنگی ــان خب ــر داد و اظه ــار ک ــرد‪ :‬ای ــن دانش ــجو معلم ــان از می ــان‬ ‫هم ــه ف ــارغ التحصی ــان دبیرس ــتان ه ــای سراس ــر کش ــور از طری ــق کنک ــور سراس ــری در س ــال‬ ‫تحصیل ــی این ــده ب ــرای مقط ــع کارشناس ــی پذی ــرش خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی در پاس ــخ ب ــه س ــئوال مط ــرح ش ــده در خص ــوص تعه ــد خدم ــت دانش ــجو معلم ــان‬ ‫پذیرفتــه شــده ایــن دانشــگاه تصر یــح کــرد‪ :‬دانشــجو معلمــان پذیرفتــه شــده دو برابــر مــدت‬ ‫زم ــان تحصی ــل خ ــود در قب ــال وزارت ام ــوزش و پ ــرورش تعه ــد خدم ــت دارن ــد‪.‬‬ ‫ریی ــس دانش ــگاه فرهنگی ــان تاکی ــد ک ــرد‪ :‬هم ــه پذیرفت ــه ش ــدگان نی ــز از هم ــان ابت ــدای‬ ‫تحصی ــل خ ــود اس ــتخدام رس ــمی ام ــوزش و پ ــرورش ش ــده و براب ــر ضواب ــط قانون ــی حق ــوق‬ ‫ماهان ــه ای ــن اف ــراد نی ــز پرداخ ــت م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫خنیف ــر در خص ــوص نح ــوه برگ ــزاری کالس ه ــای ای ــن دانش ــگاه در س ــال تحصیل ــی‬ ‫ات ــی در تا کی ــد س ــخنان حاج ــی میرزای ــی وز ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش خاط ــر نش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫امی ــدوار هس ــتیم در مه ــر س ــال ج ــاری و ش ــروع س ــال تحصیل ــی‪ ،‬کالس ه ــا ب ــه ش ــیوه‬ ‫حض ــوری برگ ــزار ش ــود‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول گف ــت‪ :‬در ص ــورت ع ــدم ص ــدور مج ــوز س ــتاد مل ــی کرون ــا ب ــرای‬ ‫برگ ــزاری کالس ه ــای حض ــوری‪ ،‬ب ــا ادام ــه فعالی ــت س ــامانه ام ــوزش ه ــای مج ــازی‬ ‫الکترونیکــی دانشــگاه‪ ،‬نظــام اموزشــی بــا پویایــی و بهــره گیــری از تجــارب گذشــته بــا قــوت‬ ‫ادام ــه خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫وی در پایــان افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه امــکان بهــره گیــری از توانمنــدی هــای شــبکه اموزشــی‬ ‫دان ــش ام ــوز‪ ،‬ش ــاد‪ ،‬از بس ــتر ای ــن ش ــبکه ب ــرای ارائ ــه ام ــوزش ه ــای مج ــازی ب ــه دانش ــجو‬ ‫معلم ــان اس ــتفاده خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اموزش مجلس‪:‬‬ ‫نیروهای نهضتی منتظر خبرخوش وزارت‬ ‫اموزش و پرورش باشند‬ ‫س ــخنگوی کمیس ــیون ام ــوزش مجل ــس ب ــا اش ــاره ب ــه حض ــور مع ــاون پارلمان ــی وزارت‬ ‫امـــوزش و پـــرورش در ایـــن کمیســـیون گفـــت‪ :‬وی قـــول جـــذب حداکثـــری نیروهـــای‬ ‫نهضت ــی در ای ــن وزارتخان ــه را داد و ای ــن نیروه ــا منتظ ــر خبره ــای خ ــوش از ط ــرف ای ــن‬ ‫وزارتخان ــه باش ــند‪.‬‬ ‫حجت االس ــام احمدحس ــین فالح ــی س ــخنگوی کمیس ــیون ام ــوزش و تحقیق ــات‬ ‫مجلـــس شـــورای اســـامی در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار پارلمانـــی خبرگـــزاری فـــارس بـــا‬ ‫اش ــاره ب ــه حض ــور قاس ــم احم ــدی الش ــکی مع ــاون پارلمان ــی وزی ــر ام ــوزش و پ ــرورش در‬ ‫نشس ــت ای ــن کمیس ــیون اظه ــار داش ــت‪ :‬ج ــذب حداکث ــری نیروه ــای نهضت ــی ک ــه در‬ ‫ازمــون ‪ 20‬تیرمــاه شــرکت کردنــد‪ ،‬بودنــد یکــی از مباحــث روز گذشــته کمیســیون امــوزش‬ ‫مجل ــس ب ــود ک ــه تا کی ــد نماین ــدگان ب ــر ج ــذب حداکث ــری نیروه ــای نهضت ــی اس ــت و‬ ‫مع ــاون وزی ــر ام ــوزش و پ ــرورش نی ــز در ای ــن رابط ــه ق ــول مس ــاعد ب ــه نماین ــدگان داد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن نشســت عنــوان شــده کــه در قانــون قیــد شــده بــا نیروهایــی‬ ‫ک ــه پذیرفت ــه نمی ش ــوند‪ ،‬قط ــع هم ــکاری ش ــود ک ــه ای ــن تصمی ــم نی ــز تغیی ــر ک ــرده و مق ــرر‬ ‫شــد از تجربیــات ایــن نیروهــا اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫س ــخنگوی کمیس ــیون ام ــوزش مجل ــس اف ــزود‪ :‬نیروه ــای نهضت ــی منتظ ــر خبره ــای‬ ‫خــوش از جانــب وزارت امــوزش و پــرورش باشــند‪ ،‬زیــرا جــذب حداکثــری و رقــم بــاالی‬ ‫ای ــن نیروه ــای زحمتک ــش در دس ــتور کار اس ــت‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه خبرداد‪:‬‬ ‫تدوین ایین نامه جذب نیروی انسانی‬ ‫در اموزش و پرورش‬ ‫مع ــاون حقوق ــی و ام ــور مجل ــس وزی ــر ام ــوزش و پ ــرورش گف ــت‪ :‬ایین نام ــه ج ــذب‬ ‫مناب ــع انس ــانی در وزارت ام ــوزش و پ ــرورش در دس ــت تدوی ــن و تصوی ــب اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا‪ ،‬قاس ــم احم ــدی الش ــکی مع ــاون حقوق ــی و ام ــور مجل ــس وزی ــر‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش در حاش ــیه جلس ــه ش ــورای معاون ــان وزی ــر وزارت ام ــوزش و پ ــرورش از‬ ‫ع ــزم ج ــدی ب ــرای س ــاماندهی نی ــروی انس ــانی ای ــن وزارتخان ــه خب ــر داد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب گف ــت‪ :‬ای ــن جلس ــه بس ــیار مه ــم و حائ ــز اهمی ــت ب ــود‬ ‫و در ان ضم ــن ارائ ــه گ ــزارش مدی ــران کل ام ــوزش و پ ــرورش اس ــتان های خوزس ــتان و‬ ‫اذربایج ــان ش ــرقی ب ــه یک ــی از مهم تری ــن موضوع ــات یعن ــی س ــاماندهی نی ــروی انس ــانی‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش پرداخت ــه ش ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون حقوق ــی و ام ــور مجل ــس اف ــزود‪ :‬ایین نام ــه ج ــذب مناب ــع انس ــانی در وزارت‬ ‫امــوزش وپــرورش در دســت تدویــن و تصویــب اســت کــه پــس از انجــام‪ ،‬بــرای تصویــب‬ ‫نهان ــی ب ــه ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی ارج ــاع خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬درص ــورت نهای ــی ش ــدن ای ــن ایین نام ــه‪ ،‬از ای ــن پ ــس اس ــتخدام‬ ‫معلم ــان صرف ــا در دانش ــگاه فرهنگی ــان و ش ــهید رجای ــی امکانپذی ــر خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش وزارت صمت؛‬ ‫اشتغال بیش از ‪ 900‬هزار نفر‬ ‫در شهرک های صنعتی کل کشور‬ ‫اماره ــا نش ــان می ده ــد ک ــه ت ــا پای ــان س ــال گذش ــته ‪ ۴۵‬ه ــزار و ‪ ۶۶۲‬واح ــد در‬ ‫ش ــهرک های صنعت ــی کل کش ــور ب ــه بهره ب ــرداری رس ــیده و ‪ ۹۲۱‬ه ــزار و ‪ ۵۱۱‬نف ــر در‬ ‫ان ه ــا اش ــتغال دارن ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار‪ ،‬بررســـی گـــزارش عملکـــرد ســـال ‪ ۱۳۹۸‬وزارت صنعـــت‪ ،‬‬ ‫معـــدن و تجـــارت (صمـــت) نشـــان می دهـــد کـــه تعـــداد شـــهرک ها و نواحـــی‬ ‫صنعت ــی مص ــوب در س ــال گذش ــته ب ــه ‪ ۹۹۵‬ش ــهرک و ناحی ــه رس ــید ک ــه نس ــبت‬ ‫ب ــه تع ــداد ‪ ۹۹۳‬ش ــهرک و ناحی ــه صنعت ــی مص ــوب در س ــال ‪ ،۱۳۹۷‬افزای ــش ‪۰.۲‬‬ ‫درص ــدی داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن تع ــداد ش ــهرک ها و نواح ــی صنعت ــی در ح ــال بهره ب ــرداری ت ــا پای ــان‬ ‫ســال گذشــته بــا ‪ ۱.۱‬درصــد افزایــش نســبت بــه پایــان ســال ‪ ۱۳۹۷‬بــه ‪ ۸۲۱‬شــهرک‬ ‫و ناحی ــه رس ــیده اس ــت‪ .‬تع ــداد ش ــهرک ها و نواح ــی صنعت ــی در ح ــال بهره ب ــرداری‬ ‫در س ــال ‪ ۱۳۹۷‬مع ــادل ‪ ۸۱۱‬م ــورد ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫تعداد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫در دوازده ماهه سال گذشته ‪ ۲۵۷۸‬واحد بوده که در مقایسه با ‪ ۲۳۹۲‬واحد به‬ ‫بهره برداری رسیده در سال ‪ ،۱۳۹۷‬حدود ‪ ۷.۸‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫طبــق ایــن امــار در مجمــوع تــا پایــان ســال ‪ ۱۳۹۸‬معــادل ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۶۶۲‬واحــد‬ ‫در شـــهرک ها و نواحـــی صنعتـــی بـــه بهره بـــرداری رســـیده کـــه نســـبت بـــه تعـــداد‬ ‫‪ ۴۳‬ه ــزار و ‪ ۴۷۳‬واح ــد ک ــه ت ــا پای ــان س ــال ‪ ۱۳۹۷‬ب ــه بهره ب ــرداری رس ــیده بودن ــد‪،‬‬ ‫ح ــدود ‪ ۵.۱‬درص ــد افزای ــش داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫همچنی ــن اماره ــا نش ــان می ده ــد می ــزان اش ــتغال ایج ــاد ش ــده در واحده ــای‬ ‫صنعتـــی بـــه بهره بـــرداری رســـیده در ســـال گذشـــته حـــدود ‪ ۴.۶‬درصـــد افزایـــش‬ ‫داشــته‪ ،‬بــه طــوری کــه در ســال ‪ ۱۳۹۷‬معــادل ‪ ۳۹‬هــزار و ‪ ۱۲۶‬شــغل در واحدهــای‬ ‫صنعتــی بــه بهره بــرداری رســیده ایجــاد شــده امــا در ســال گذشــته ‪ ۴۰‬هــزار و ‪۹۴۴‬‬ ‫نف ــر در واحده ــای صنعت ــی ت ــازه ب ــه بهره ب ــرداری رس ــیده ش ــاغل ش ــدند‪.‬‬ ‫در مجمـــوع تـــا پایـــان ســـال گذشـــته هـــزار و ‪ ۵۱۱‬نفـــر در واحدهایـــی کـــه در‬ ‫ش ــهرک ها و نواح ــی صنعت ــی ب ــه بهره ب ــرداری رس ــیدند مش ــغول ب ــه کار بودن ــد ک ــه‬ ‫نس ــبت ب ــه اش ــتغال ‪ ۸۷۶‬ه ــزار و ‪ ۶۵۰‬نف ــر ت ــا پای ــان س ــال ‪ ۱۳۹۷‬در ای ــن واحده ــا‪،‬‬ ‫ح ــدود ‪ ۵.۱‬درص ــد افزای ــش داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیــس جمهــور‪ ،‬اییــن نامــه اجرایــی بنــد (خ)‬ ‫م ــاده (‪ )۸۷‬قان ــون برنام ــه پن ــج س ــاله شش ــم توس ــعه موض ــوع‬ ‫بازنشس ــتگی پی ــش از موع ــد همس ــران و فرزن ــدان ش ــاغل‬ ‫ش ــهدا را اب ــاغ ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش پای ــگاه اط ــاع رس ــانی دفت ــر هی ــات دول ــت‪،‬‬ ‫هی ــات وز ی ــران در جلس ــه م ــورخ ‪ ،۱۳۹۹/۴/18‬ب ــا ه ــدف‬ ‫ص ــورت دارا ب ــودن حداق ــل (‪ )۲۲‬س ــال ســـابقه خدمـــت‬ ‫قاب ــل قب ــول و ب ــدون ش ــرط س ــنی‪ ،‬م ــی توانن ــد درخواس ــت‬ ‫بازنشس ــتگی خ ــود را ب ــا اس ــتفاده از ســـنوات ارفاقـــی‬ ‫(حداکثــر بــه مــدت ‪ ۸‬ســال) ارائــه نماینــد‪ .‬در هــر صــورت‪،‬‬ ‫مجمــوع ســنوات مذکــور بــا احتســاب ســنوات ارفاقــی بایــد‬ ‫حداق ــل ‪ ۳۰‬س ــال باش ــد‪.‬‬ ‫نح ــوه محاس ــبه ح ــق بیم ــه س ــنوات ارفاقـــی عبـــارت‬ ‫اس ــت از (اخری ــن حق ــوق و مزای ــای مشـــمول کســـور‬ ‫ایجــاد وحــدت رو یــه در صنــدوق هــای بازنشســتگی و بیمــه‬ ‫و رف ــع ابهام ــات در ب ــاره نح ــوه و مرج ــع تامی ــن و پرداخ ــت‬ ‫هزین ــه ه ــای س ــنوات ارفاق ــی و تعیی ــن حداق ــل س ــنوات‬ ‫مش ــمولین قان ــون مذک ــور‪ ،‬ایی ــن نام ــه اجرای ــی بن ــد (خ)‬ ‫م ــاده (‪ )۸۷‬قان ــون برنام ــه پن ــج س ــاله شش ــم توس ــعه موض ــوع‬ ‫بازنشس ــتگی پی ــش از موع ــد همس ــران و فرزن ــدان ش ــاغل‬ ‫ش ــهدا را ب ــه تصو ی ــب رس ــاند‪.‬‬ ‫ب ــه موج ــب ایی ــن نام ــه مذک ــور‪ ،‬اف ــراد مش ــمول در‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس‬ ‫معاونت اموزشی‬ ‫وزارت بهداشت اعالم کرد‪:‬‬ ‫طرح مجلس برای تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان ایثارگران‬ ‫عض ــو هیئت رئیس ــه مجل ــس گف ــت‪ :‬در نشس ــتی‬ ‫مق ــرر ش ــد ک ــه کمیس ــیون برنام ــه و بودج ــه مجل ــس ط ــرح‬ ‫جایگزین ــی ب ــرای تبدی ــل وضعی ــت اس ــتخدامی فرزن ــدان‬ ‫ایثارگ ــران تدو ی ــن کن ــد‪.‬‬ ‫احم ــد امیرابادی فراهان ــی رئی ــس فراکس ــیون ایثارگ ــران‬ ‫مجل ــس ب ــا اش ــاره ب ــه بررس ــی موض ــوع وضعی ــت‬ ‫اس ــتخدامی فرزن ــدان ایثارگ ــران در جلس ــه مش ــترک ای ــن‬ ‫فراکس ــیون ب ــا ش ــورای نگهب ــان‪ ،‬گف ــت‪ :‬در جلسـ ـه ای ک ــه‬ ‫ب ــا اعض ــای ش ــورای نگهب ــان داش ــتم‪ ،‬موض ــوع بن ــد (ذ)‬ ‫م ــاده ‪ 87‬قان ــون برنام ــه شش ــم توس ــعه در خص ــوص تبدی ــل‬ ‫وضعی ــت اس ــتخدامی فرزن ــدان ایثارگ ــران ک ــه م ــورد ای ــراد‬ ‫ای ــن ش ــورا ق ــرار گرفت ــه ب ــود‪ ،‬بررس ــی و تعیی ــن تکلی ــف ش ــد‪.‬‬ ‫عض ــو هیئ ــت رئیس ــه مجل ــس در پای ــان خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬در ای ــن نشس ــت مق ــرر ش ــد ک ــه کمیس ــیون برنام ــه‪،‬‬ ‫بودج ــه و محاس ــبات مجل ــس در روز یکش ــنبه این ــده‪،‬‬ ‫طــرح جایگزینــی را بــرای ایــن بنــد از قانــون تدو یــن کنــد تــا‬ ‫شرایط معافیت از شرکت‬ ‫در ازمون گواهینامه تخصصی‬ ‫پزشکی اعالم شد‬ ‫مش ــکل تبدی ــل وضعی ــت اس ــتخدامی فرزن ــدان ایثارگ ــران‬ ‫در دس ــتگاه های اجرای ــی ح ــل ش ــود‪.‬‬ ‫با صدور اطالعیه مرکز وکال ‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعالم شد ‪:‬‬ ‫اصالحیه راهنمای ثبت نام ازمون متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده درسال ‪99‬‬ ‫مرکز وکال ‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‬ ‫قضاییه با صدور اطالعیه ای اصالحیه راهنمای ثبت‬ ‫ازمون متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده درسال ‪ 99‬را‬ ‫اعالم کرد ‪ .‬دراین اطالعیه امده است ‪:‬‬ ‫پیرو اطالعیه مورخ ‪ 99/03/12‬در خصوص‬ ‫ثبت نام ازمون متقاضیان اخذ پروانه مشاوره خانواده –‬ ‫قوه قضائیه سال ‪ ،1399‬ضمن اعالم اصالحات مربوط‬ ‫به بند الف شرایط عمومی متقاضیان در ردیف ‪2‬و‪ 3‬و‬ ‫اضافه شدن رشته تحصیلی مطالعات زنان برای شرایط‬ ‫احراز تحصیلی در هر سه رشته امتحانی و رشته علوم‬ ‫تربیتی برای رشته امتحانی مشاوره روانشناختی مربوط‬ ‫به جدول شماره ‪ 1‬عناوین رشته های امتحانی و شرایط‬ ‫احراز تحصیلی به شرح ذیل در اطالعیه راهنمای ثبت‬ ‫نام مذکور‪ ،‬بدین وسیله به اطالع همه متقاضیان ازمون‬ ‫فوق می رساند به منظور فراهم نمودن تسهیالت بیشتر‬ ‫و مساعدت برای ان دسته از داوطلبانی که تا این تاریخ‬ ‫(‪ )99/04/20‬برای ثبت نام اقدام ننموده اند‪ ،‬ترتیبی اتخاذ‬ ‫گردیده است که متقاضیان بتوانند از روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪ 99/05/15‬تا پایان روز سه شنبه مورخ ‪ 99/05/21‬نسبت‬ ‫به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬همه متقاضیان‪ ،‬ضرورت دارد که در‬ ‫مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطالعیه مورخ‬ ‫‪ 99/03/12‬و مندرجات این اطالعیه‪ ،‬به پایگاه اطالع رسانی‬ ‫این سازمان به نشانی‪ www.sanjesh.org :‬مراجعه و نسبت به‬ ‫ثبت نام خود در ازمون مذکور اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ضمنا ان دسته از داوطلبانی که قبال ثبت نام خود را‬ ‫تکمیل و کدرهگیری ثبت نام دریافت نموده اند نیز می توانند‬ ‫در صورت تمایل تا تاریخ فوق‪ ،‬نسبت به مشاهده و یا‬ ‫ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫الف ـ اصالحات شرایط عمومی متقاضیان مندرج در‬ ‫صفحه ‪ 1‬اطالعیه به شرح ذیل می باشد‪.‬‬ ‫*شرایط عمومی متقاضیان (براساس ماده ‪ 34‬ائین‬ ‫نامه و ماده ‪ 13‬دستورالعمل)‪:‬تابعیت دولت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران؛تاهل دائم و داشتن حداقل ‪ 30‬سال سن و‬ ‫‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط؛ (مال ک محاسبه سن روز برگزاری‬ ‫ازمون می باشد)‬ ‫*داشتن مدرک کارشناسی از دانشکده های معتبر‬ ‫داخلی یا خارجی (در مورد اخیر‪ ،‬به شرط تایید وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی) در رشته های مطالعات خانواده‪،‬‬ ‫مطالعات زنان‪ ،‬علوم تربیتی‪ ،‬مشاوره‪ ،‬روان پزشکی‪،‬‬ ‫روان شناسی‪ ،‬مددکاری اجتماعی ‪ ،‬خدمات اجتماعی‪،‬‬ ‫حقوق‪ ،‬فقه و مبانی حقوق اسالمی یا سطح ‪ 2‬حوزه علمیه‬ ‫به شرح مندرجات جدول شماره (‪ ،)1‬مدارک معادل یا‬ ‫دارای ارزش استخدامی قابل پذیرش نیست‪.‬‬ ‫*انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای‬ ‫اقایان؛‬ ‫*عدم سوء پیشینه کیفری موثر و عدم محرومیت از‬ ‫حقوق اجتماعی؛‬ ‫*عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکراور به تایید مراجع‬ ‫ذیصالح؛‬ ‫* نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق؛‬ ‫*داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و قانون اساسی؛‬ ‫*عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا‬ ‫عمومی یا سلب صالحیت؛‬ ‫*عدم اشتغال به وکالت‪ ،‬سردفتری ازدواج و طالق‬ ‫و اسناد رسمی و همچنین عدم اشتغال در دادگستری و‬ ‫شورای حل اختالف‪.‬‬ ‫ب ـ اصالحات مربوط به جدول شماره (‪ )1‬مندرج در‬ ‫صفحه (‪ )4‬اطالعیه راهنمای ثبت نام به شرح ذیل است ‪:‬‬ ‫در رشته مشاوره روانشناختی (کد ‪، )101‬شرایط احراز‬ ‫تحصیلی عبارت است از ‪:‬‬ ‫مطالعات خانواده (کد ‪ ،)301‬مشاوره (کد‪،)302‬‬ ‫روان شناسی (کد‪ ،)303‬روان پزشکی (کد‪ ،)304‬مددکاری‬ ‫اجتماعی (کد‪ ،)305‬خدمات اجتماعی (کد‪،)306‬‬ ‫مطالعات زنان(کد‪،)310‬علوم تربیتی(کد‪(311‬‬ ‫در رشته مشاوره حقوقی و مذهبی (کد‪ )102‬شرایط‬ ‫احراز تحصیلی به شرح ذیل است ‪:‬‬ ‫حقوق (کد ‪ ،)307‬فقه و مبانی حقوق اسالمی (کد‬ ‫‪ ،)308‬حوزوی سطح ‪( 2‬کد ‪ ،)309‬مطالعات زنان‬ ‫(کد‪)310‬‬ ‫در رشته خدمات مددکاری اجتماعی (کد‪)103‬‬ ‫شرایط احراز تحصیلی به شرح ذیل است ‪:‬‬ ‫مطالعات خانواده (کد ‪ ،)301‬مشاوره (کد‪،)302‬‬ ‫روان شناسی (کد‪ ،)303‬روان پزشکی (کد‪ ،)304‬مددکاری‬ ‫اجتماعی (کد‪ ،)305‬خدمات اجتماعی (کد‪،)306‬‬ ‫مطالعات زنان (کد‪)310‬‬ ‫رییس انجمن مراکز مشاوره شغلی و کاریابی استان تهران‪:‬‬ ‫وزارت کار طبق قانون باید از کاریابی ها حمایت کند‬ ‫رییس انجمن مراکز مشاوره شغلی و کاریابی استان‬ ‫تهران با تاکید بر اینکه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫طبق قانون باید از مراکز کاریابی حمایت کند خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امروز شاهد تالش هایی در مجموعه این وزارتخانه‬ ‫برای واگذاری امور تخصصی حوزه روابط کار به دفاتر‬ ‫پیشخوان هستیم‪ ،‬با توجه به اینکه این امور در حوزه ی‬ ‫تخصصی مراکز مشاوره شغلی و کاریابی است انتظار داریم‬ ‫مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از این رویه‬ ‫براساس اصل عدالت اجتماعی جلوگیری نمایند‪.‬‬ ‫لیلی دانشمندی درگفت وگو با بازارکار افزود‪ :‬مراکز‬ ‫کاریابی به عنوان مراکز تخصصی با بیش از دو دهه‬ ‫سوابق مشخص تالش های فراوانی را برای ساماندهی‬ ‫امور مرتبط به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعم از‬ ‫ساماندهی نیروی کار و کارجویان و بحث بیمه بیکاری‬ ‫و ‪ ...‬به کار بسته اند و این مراکز در شرایط کنونی بیش‬ ‫از هر زمانی نیازمند حمایت بیشتر هستند نه اینکه بر‬ ‫خالف رویه های معمول و به جای حمایت‪ ،‬قربانی‬ ‫برخی تصمیم های فرا قانونی شده و وظایفی را که به‬ ‫خوبی عهده دار ان بوده اند از انها سلب و به طور فرا قانونی‬ ‫به مراکز غیرتخصصی واگذار شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مراکز کاریابی براساس قانون‪،‬‬ ‫مصوبات هیئت وزیران و ایین نامه ها به خوبی می توانند‬ ‫بخش هایی از وظایف وزارت تعاون‪ ،‬کار ورفاه اجتماعی‬ ‫را به عهده گیرند افزود‪ :‬در بند پ ماده ‪ 67‬برنامه ششم‬ ‫امده است که کلیه دستگاه ها و وزارتخانه ها می توانند‬ ‫کلیه امورشان را به بخش خصوصی واگذار کنند‪ ،‬بر همین‬ ‫اساس کاریابی ها موفق شده اند از سازمان برنامه و‬ ‫بودجه ‪ ،‬خرید خدمت بیمه بیکاری را گرفته و به انجام‬ ‫رسانند ‪.‬‬ ‫دانشمندی با اشاره به تالش کاریابی ها برای ایجاد‬ ‫سامانه تخصصی با استفاده از اخرین دستاوردهای‬ ‫فناوری اطالعات برای کارجویان و کارگران در شبکه‬ ‫کاریابی های کشور خاطرنشان کرد‪ :‬درگذشته امور بیمه‬ ‫بیکاری ‪ ،‬به صورت سنتی در وزارت کار انجام می شود‬ ‫و ان وزارتخانه بستر الزم برای این کار را نداشت اما‬ ‫کاریابی ها به خوبی با استفاده از سامانه تخصصی‬ ‫ایجاد شده از عهده این امر بر امدند ‪.‬‬ ‫* کاهش شکایات کارگری از شش هزار مورد به صد مورد‬ ‫رییس انجمن مراکز مشاوره شغلی و کاریابی استان‬ ‫تهران با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی در‬ ‫اجرای اصل ‪ 44‬قانون اساسی و تصریح اینکه براساس‬ ‫قانون وزارت کار باید از توان و ظرفیت کاریابی ها‬ ‫استفاده کند یاداور شد‪ :‬مدیران وزارت تعاون و کار به‬ ‫خوبی به این موضوع ا گاه هستند که کاریابی ها سپر‬ ‫بالی انها هستند و با همکاری تشکل های کارگری‬ ‫و کارفرمایی و استفاده از شیوه های نوین و بهره مندی‬ ‫از ابزار فناوری اطالعات فقط در سال گذشته تعداد‬ ‫شکایت های کارگری را از بیش از شش هزار مورد به زیر‬ ‫صد مورد کاهش داده اند‪.‬‬ ‫دانشمندی گفت ‪ :‬مدیران وزارت تعاون ‪ ،‬کار ورفاه‬ ‫اجتماعی باید تالش کنند وظایف و فعالیت های قابل‬ ‫برون سپاری را به مراکزی که به بدنه انها و کار تخصصی‬ ‫انها تعلق دارند و نه به مراکزی که هیچ گونه ارتباطی با‬ ‫ان وزارتخانه و مسئولیت های ان ندارند واگذار نمایند‪.‬‬ ‫دانشمندی با تصریح اینکه کاریابی ها در حال‬ ‫حاضر از پتانسیل خوبی برخوردار هستند افزود‪ :‬وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نباید اجازه دهد برخی‬ ‫تصمیمات پشت پرده به بدنه تخصصی فعالیت ها‬ ‫لطمه بزند و باید بیش از هر زمانی از حوزه مرتبط خود‬ ‫که به عنوان بازوی ان وزارتخانه هستند براساس قوانین‬ ‫موجود حمایت همه جانبه داشته باشد ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬واگذاری خالف عرف وظایف مراکز‬ ‫مشاوره شغلی و کاریابی ها به سایر مراکز غیرتخصصی‪،‬‬ ‫باعث سرگردانی و اسیب به نیروهای انسانی کشور و به‬ ‫ویژه کارگران که اصلی ترین متقاضیان مستمری بیمه‬ ‫بیکاری هستند می شود‪.‬‬ ‫سازمان امور اداری و استخدامی کشور ‪:‬‬ ‫قانونی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد‬ ‫سازمان اداری و استخدامی در پاسخ‬ ‫به مطالبه درخواست عقد قرارداد مستقیم‬ ‫با نیروهای شرکتی اعالم کرد‪ :‬قانون و‬ ‫مقرراتی برای تبدیل وضعیت نیروهای‬ ‫شرکتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬نیروهای‬ ‫شرکتی خواهان تبدیل وضعیت خود به‬ ‫قرارداد مستقیم با دستگاه های مختلف‬ ‫شده اند و معتقدند قوانینی در این زمینه‬ ‫وجود دارد‪ .‬بارها این مسئله در مجلس‬ ‫مطرح و در سال ‪ 1390‬بعضی از سازمان ها‬ ‫اقدام به جذب نیرو کرده اند اما سازمان‬ ‫استخدام کشوری چند سالی است‬ ‫که علی رغم مصوبه مجلس‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫مجوزی برای تبدیل وضعیت به سازمان ها‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫این نیروها از سازمان استخدام‬ ‫کشوری‪ ،‬مجلس شورای اسالمی و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه خواسته اند در یک اقدام‬ ‫هماهنگ‪ ،‬مسئله تبدیل وضعیت را برای‬ ‫سیل عظیمی از کارمندان شرکتی حل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سازمان اداری و استخدامی در پاسخ‬ ‫به مطالبه درخواست عقد قرارداد مستقیم‬ ‫با نیروهای شرکتی اعالم کرد‪« :‬قانون و‬ ‫مقرراتی برای تبدیل وضعیت نیروهای‬ ‫شرکتی وجود ندارد‪».‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬نیروهای شرکتی بر‬ ‫اساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله‬ ‫مواد ‪ 17‬و ‪ 18‬قانون مدیریت خدمات‬ ‫کشوری‪ ،‬توسط شرکت های متبوع انان‬ ‫به کارگیری شده و در قالب پیمانکاری‬ ‫بازنشســـتگی) ضربـــدر (مـــدت ســـنوات ارفاقـــی بـــه م ــاه)‬ ‫ضربـــدر (نـــرخ حـــق بیمـــه مقـــرر در صنـــدوق مربوط ــه)‪.‬‬ ‫مبنـــای محاســـبه و پرداخـــت مســـتمری بازنشس ــتگی‬ ‫مش ــمولین ای ــن ایی ــن نام ــه‪ ،‬میانگی ــن دو س ــال اخ ــر حق ــوق‬ ‫و مزایـــای دریافتـــی فـــرد مشـــمولی اســـت کـــه دارای کس ــور‬ ‫بازنشســـتگی بـــوده و حـــق بیمـــه ان نیـــز بـــه بـــه صن ــدوق‬ ‫بیم ــه گ ــر دی رب ــط پرداخ ــت ش ــده باش ــد‬ ‫به دستگاه های اجرایی خدمت ارائه‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر نیروهای مذکور‬ ‫کارکنان موسسه یا شرکت بخش غیردولتی‬ ‫می باشند که شرکت متبوع انان به عنوان‬ ‫پیمانکار انجام بخشی از فعالیت ها در‬ ‫دستگاه اجرایی را بر عهده گرفته است‪.‬‬ ‫در قوانین و مقررات موجود نیز هیچ گونه‬ ‫ضابطه ای برای تبدیل وضعیت نیروهای‬ ‫شرکتی به قرارداد مستقیم کارگری و کار‬ ‫معین با دستگاه اجرایی وجود ندارد‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬انعقاد قرارداد با شرکت های‬ ‫پیمانکاری اقدامی در جهت کاهش‬ ‫فعالیت های تصدی گری و منطقی سازی‬ ‫اندازه دولت بوده است؛ چرا که نوع‬ ‫فعالیت های برون سپاری شده به این‬ ‫ًً‬ ‫شرکت ها اساسا با فعالیت های اصلی‬ ‫دستگاه های اجرایی که در قالب‬ ‫پست های سازمانی تعریف می شود‪،‬‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در قوانین و مقررات موجود‬ ‫استخدام رسمی ‪ ،‬پیمانی و به کارگیری‬ ‫نیروی قراردادی به عنوان اشکال جذب‬ ‫و به کارگیری نیروی انسانی برای انجام‬ ‫وظایف اصلی دستگاه های اجرایی تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی تا کنون قانونی‬ ‫درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای‬ ‫شرکتی تصویب نکرده است و کلیه‬ ‫اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور‬ ‫در چارچوب قوانین موضوعه کشور صورت‬ ‫گرفته‪ .‬است ‪.‬‬ ‫معاونـت اموزشـی وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش‬ ‫پزشـکی بـا اشـاره بـه پذیـرش در طـرح بـدون ازمـون گواهینامه‬ ‫و دانشـنامه تخصصـی پزشـکی اعلام کـرد‪ :‬کلیـه دسـتیارانی‬ ‫کـه توسـط دانشـگاه و گـروه اموزشـی مربوطـه واجـد شـرایط‬ ‫فارغ التحصیلـی و شـرکت در ازمـون گواهینامـه سـال جـاری‬ ‫شـناخته شـوند‪ ،‬بـا لحـاظ نمـودن شـرایطی‪ ،‬از شـرکت در‬ ‫ازمـون گواهینامـه شـهریورماه سـال جـاری معـاف خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬در پـی درخواسـتها و سـواالت مکـرر‬ ‫دانشـجویان و دسـتیاران واجـد شـرایط شـرکت در ازمـون‬ ‫گواهینامـه و دانشـنامه تخصصـی سـال ‪ 99‬پیرامـون شـرکت‬ ‫در طـرح بـدون ازمـون‪ ،‬معاونـت اموزشـی وزارت بهداشـت در‬ ‫اطالعیـه ای اعلام کـرد‪ :‬کلیـه دسـتیارانی کـه دوره اموزشـی‬ ‫انهـا تـا تاریـخ ‪ 99.08.30‬خاتمـه پیـدا کنـد و یـا در ازمـون‬ ‫تیرمـاه ‪ 98‬و ازمـون ارتقـای سـال ماقبـل اخـر شـرکت نمـوده‬ ‫و حدنصـاب نمـره گواهینامـه ازمـون را کسـب نموده انـد و‬ ‫همچنیـن در سـامانه معاونـت درمـان جهـت شـروع بـه طـرح‬ ‫ثبـت نـام نمـوده و در موعـد مقـرر ظـرف یـک هفتـه از تار یـخ‬ ‫ابلاغ‪ ،‬خدمـات خـود را شـروع کـرده و تـا پایـان دوره امـوزش‬ ‫مصوب اسـتمرار داشـته باشـد‪ ،‬از شرکت در ازمون گواهینامه‬ ‫شـهریور مـاه سـالجاری معـاف هسـتند‪.‬‬ ‫در خصـوص دسـتیاران مشـمول نظـام وظیفـه‪ ،‬بـا‬ ‫هماهنگـی معاونـت درمـان مشـمولین خدمـت سـربازی‬ ‫مشـروط بـه اینکـه از اول شـهریورماه لغایـت زمـان اعـزام بـه‬ ‫خدمـت سـربازی در محـل هـای مـورد نیـاز معاونـت درمـان‬ ‫خدمـت نماینـد‪ ،‬می تواننـد از ایـن طـرح اسـتفاده نماینـد‪.‬‬ ‫معاونـت اموزشـی وزارت بهداشـت در ادامـه منظـور‬ ‫شـدن ‪ 50‬امتیـاز در اولویـت تعییـن محل خدمـات ضریب ‪،k‬‬ ‫محاسـبه مـدت طرح اضطراری دسـتیاری بـه عنوان خدمت‬ ‫در مناطـق خـاص‪ ،‬محاسـبه حقـوق و مزایـای تخصصـی در‬ ‫مـدت طـرح دسـتیاری و اختصـاص مزیت هـای تشـویقی در‬ ‫ازمون شـفاهی شـهریور ماه را از مزایای شـرکت در طرح بدون‬ ‫ازمـون گواهینامـه و دانشـنامه تخصصـی اعلام کـرد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس اعلام معاونـت اموزشـی در خصـوص افـرادی‬ ‫کـه سـال گذشـته در ازمـون شـرکت کـرده و یـا حدنصـاب‬ ‫نمـره الزم را دریافـت نکرده انـد‪ ،‬ایـن افـراد می تواننـد از ابتدای‬ ‫شـهریورماه وارد طـرح بـدون ازمـون شـوند ولـی می بایسـت‬ ‫در ازمـون پایـان شـهریورماه شـرکت نماینـد‪ .‬ایـن افـراد بـه جـز‬ ‫معافیـت از ازمـون گواهینامـه از سـایر مزایـای مذکـور برخـوردار‬ ‫خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫همچنیـن دسـتیارانی کـه همزمـان از دو ارتقـا دانشـنامه‬ ‫تخصصـی اسـتفاده می کننـد بـا لحـاظ شـدن سـایر شـرایط‬ ‫میتواننـد بـه طـرح اضطـراری برونـد ولـی می بایسـت در ازمـون‬ ‫گواهینامـه شـهریورماه شـرکت نماینـد‪.‬‬ ‫معاونـت اموزشـی در خصـوص دسـتیارانی کـه در‬ ‫اسـتخدام دانشـگاههای علـوم پزشـکی و یـا در مامور یـت‬ ‫اموزشـی هسـتند هـم اعلام داشـت‪ :‬افـرادی کـه اسـتخدام‬ ‫دانشـگاههای علـوم پزشـکی هسـتند و دسـتیارانی کـه‬ ‫سـهمیه مناطـق محـروم می باشـند به شـرط حضـور در منطقه‬ ‫مـورد تعهـد می تواننـد از طـرح معافیـت امتحـان گواهینامـه‬ ‫اسـتفاده نماینـد‪ .‬ضمـن اینکـه افـرادی کـه در شـهریورماه‬ ‫طـرح را شـروع نکننـد بـرای اخـذ گواهینامـه و دانشـنامه ملـزم‬ ‫بـه شـرکت در ازمـون پایـان شـهریورماه خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس‬ ‫تدوین طرح جامع ساماندهی‬ ‫قراردادهای نیروی کار در مجلس‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون اجتماعـی مجلـس از تدویـن طرح‬ ‫جامـع سـاماندهی نیـروی کار در ایـن کمیسـیون خبر داد‪.‬‬ ‫عل ــی بابای ــی س ــخنگوی کمیس ــیون اجتماع ــی مجل ــس‬ ‫شـــورای اســـامی ‪ ،‬بـــا اشـــاره بـــه جلســـه ایـــن کمیس ــیون‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬این جلســه بــا حضــور مســئوالن ســازمان امــور‬ ‫اس ــتخدامی پیرام ــون بررس ــی ش ــرح وظای ــف ای ــن س ــازمان در‬ ‫جه ــت س ــاماندهی قرارداده ــای نی ــروی کار برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬پـس از بررسـی هـای الزم مقـرر شـد کـه طـرح‬ ‫جامـع سـاماندهی نیـروی کار تدویـن شـود و در جلسـات‬ ‫مشـترک بیـن کمیتـه هـای تخصصـی کمیسـیون اجتماعـی‬ ‫و سـازمان امـور اسـتخدامی‪ ،‬چکـش کاری شـود و مشـکالت‬ ‫ایـن حـوزه در کوتـاه تریـن زمـان ممکـن بـه ویـژه در اسـتانه‬ ‫برنامـه هفتـم توسـعه کل کشـور سـاماندهی شـود‪.‬‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون اجتماعـی مجلـس بیـان داشـت‪:‬‬ ‫سـعی بـر ایـن اسـت کـه در ایـن طـرح جامـع‪ ،‬نگرانـی هـای‬ ‫نیروهـای کار کاهـش یابـد‪ ،‬امنیـت شـغلی افزایـش یافتـه و‬ ‫هزینـه هـای دولـت کاهـش یابـد‪.‬‬ ‫نماینـده سـاری در مجلـس تصریـح کـرد‪ :‬افزایـش‬ ‫امنیـت شـغلی‪ ،‬توانمندسـازی نیـروی انسـانی در حوزههـای‬ ‫مختلـف‪ ،‬سروسـامان دادن بـه وضعیـت قـراردادی کارگـران و‬ ‫‪ ...‬از جملـه برنامـه هـای مهـم مجلـس یازدهـم و کمیسـیون‬ ‫اجتماعـی اسـت و ایـن مـوارد را پیگیـری مـی کنیـم‪.‬‬ صفحه 2 ‫اخبار ویژه‬ ‫یکشنبه‪ 19‬مرداد‪ 19-1399‬ذی الحجه‪ 9-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1209‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫معاون اداری‪ ،‬مالی و مدیریت منابع وزارت علوم خبر داد‪:‬‬ ‫مجوز تامین اعتبار استخدام‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۸۶‬عضو هیئت علمی اخذ شد‬ ‫برای استخدام ‪ 40‬هزار نفر در مرداد ماه صورت می گیرد‬ ‫ثبتنامهشتمینازموناستخدامیدستگاه هایدولتی‬ ‫رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از انتشار‬ ‫ا گهی ثبت نام برای هشتمین ازمون استخدامی‬ ‫دستگاه های دولتی در مرداد ماه خبر داد‪.‬‬ ‫جمشید انصاری رییس سازمان اداری و‬ ‫استخدامی کشور در گفت وگو با خانه ملت از انتشار‬ ‫ا گهی ثبت نام برای هشتمین ازمون استخدامی‬ ‫دستگاه های دولتی در مرداد ماه از طریق سازمان‬ ‫سنجشاموزش کشور خبردادو گفت‪:‬حدود‪ 40‬هزار نفر‬ ‫در این ازمون استخدامی جذب می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ازمون دیگری برای جذب نیرو در وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی برگزار می شود که‬ ‫بهمنظور کسبتجربه‪،‬مقرر استاینسنجشتوسط‬ ‫مرکز ازمون وزارتخانه مذکور برگزار و حدود ‪ 2400‬نفر از‬ ‫نیروهای قرارداد خرید خدمت جذب شوند‪.‬‬ ‫معاون اداری‪ ،‬مالی و مدیریت منابع وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬از اخذ مجوز تامین‬ ‫اعتبار تعداد ‪ ۳۶۸۶‬ردیف استخدام اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها و موسسات اموزش‬ ‫عالی و پژوهشی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم‪ ،‬دکتر محمدتقی نظرپور اظهار داشت‪ :‬با‬ ‫پیگیری های مستمر و برگزاری جلسات متعدد در سطوح کارشناسی‪ ،‬مدیران وزارتخانه و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کشور و دکتر غالمی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و دکتر نوبخت معاون رئیس‬ ‫جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬تعداد ‪ ۳۶۸۶‬مجوز تامین اعتبار استخدام‬ ‫اعضای هیئت علمی فاقد شماره مستخدم شاغل در دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی و‬ ‫پژوهشی کشور اخذ شد‪.‬‬ ‫گفتنی است موضوع اعضای هیئت علمی فاقد شماره استخدام که از خزانه حقوق دریافت‬ ‫می کردند یکی از معضالتی بود که سالیان طوالنی است مراکز اموزش عالی کشور با ان درگیر بودند‬ ‫و برطرف شدن این مشکل ضمن جلب رضایت ذینفعان در دانشگاه ها‪ ،‬موجبات استقرار هر چه‬ ‫بیشتر انضباط در حوزه های اداری و مالی دانشگاه ها را فراهم اورده است‪.‬‬ ‫◄‬ ‫معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪:‬‬ ‫برگزاری ازمون استخدامی دستگاه های دولتی‬ ‫در اواخر شهریور یا نیمه اول مهر‬ ‫معاون رئیس جمهور اضافه کرد‪ :‬در صورتی که‬ ‫ا گهی استخدامی دستگاه های دولتی تا پیش از‬ ‫‪ 20‬مرداد منتشر شود‪ ،‬ازمون ان در اواخر شهریور ماه‬ ‫یا نیمه اول مهر ماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫انصاری در پاسخ به این پرسش که با توجه‬ ‫به شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری ازمون‬ ‫استخدامی وجود دارد؟ توضیح داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ا گهی منتشر و ثبت نام از داوطلبان به‬ ‫عمل می اید تا تعداد داوطلبان مشخص شود‪.‬‬ ‫تمام پروتکل های مورد نظر وزارت بهداشت در‬ ‫ازموناستخدامیدستگاههایدولتیرعایتمی شود‬ ‫رییس سازمان اداری و استخدامی کشور برای‬ ‫◄‬ ‫اشتغال ‪ ۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر در واحدهای صنعتی احیاشده‬ ‫معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت‪ :‬در چهار ماه نخست‬ ‫امسال هفت هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر در ‪ ۴۳۲‬واحد صنعتی احیا شده کوچک و متوسط جذب شدند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار«اصغر مصاحب» روز پنجشنبه گذشته در گفت و گو با ایرنا درباره ایجاد اشتغال‬ ‫در صنایع کوچک و متوسط‪ ،‬افزود‪ :‬در هفته صنایع کوچک یک روز به عنوان صنایع کوچک‪ ،‬کارافرینی‬ ‫و اشتغال نامگذاری شده که نشان از اهمیت موضوع اشتغال در این بخش است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی به دلیل همپوشانی کارافرینی و اشتغال‪ ،‬انها را یک موضوع درنظر می گیرند‬ ‫در حالیکه مقوله جدایی هستند و در صنایع کوچک پکیج کارافرینی داریم و در این مجموعه‬ ‫فعالیت های متفاوتی داریم‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫چهار هزار و ‪ ۶۲‬دوره اموزشی برای ‪ ۹۲‬هزار نفر برگزار شد‪ .‬همچنین ‪ ۳۰۲‬تور صنعتی برای بازدید‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر برگزار شد تا از این طریق واحدهای صنعتی با واحدهای موفق اشنا شوند و انتقال‬ ‫تجارب واحدهای مختلف فعال در یک رسته فراهم شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین سال گذشته هشت هزار و ‪ ۶۳۶‬واحد صنعتی غیرفعال‪ ،‬مجددا‬ ‫راه اندازی و برای ‪ ۱۲۳‬هزار و ‪ ۵۱۴‬نفر شغل ایجاد شد‪.‬‬ ‫مصاحب افزود‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬تجارب موفق کارافرینی در سطح کشور احصا شد و ‪ ۲۵‬تجربه‬ ‫موفق کارافرینی در رشته های مختلف مستندسازی شد و در اختیار دیگران قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در خصوص برنامه سازمان صنایع کوچک برای ایجاد اشتغال‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اقدامات‬ ‫ما بازفعال سازی و راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال است‪ ،‬براین اساس مشاورین‬ ‫کلینیک های کسب و کار به واحدها مشاوره می دهند‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک افزود‪ :‬در این کلینیک ها سه مقوله مشاوره‪،‬‬ ‫طرح های عارضه یابی و پروژه بهبود دنبال می شود و ماحصل ان افزایش ظرفیت و ارتقای تکنولوژی‬ ‫است که منجر به اشتغال می شود و در هر سه مرحله از واحدهای تولیدی حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬براساس اقدامات انجام شده از ابتدای سال ‪ ۹۹‬تا پایان هشتم مردادماه‪،‬‬ ‫‪ ۴۳۲‬واحد مجددا احیا شد که تعداد هفت هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر اشتغال را دربرمی گیرد که در واحدهای‬ ‫تهران‪ ،‬قم و اصفهان بیشترین واحدهای اقتصادی احیا شد‪.‬‬ ‫مصاحب افزود‪ :‬برنامه ما برای امسال این است که یک هزار و ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۱۵۰۰‬واحد احیا شود‪ .‬با‬ ‫توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا احیای ‪ ۴۳۲‬واحد در چهار ماه نخست عملکرد قابل بوده است‪.‬‬ ‫◄‬ ‫رئی ــس س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور از‬ ‫ص ــدور مج ــوز اس ــتخدام ‪ ۱۰‬ه ــزار نی ــروی جدی ــد‬ ‫در کن ــار نیروه ــای ق ــراردادی و ش ــرکتی وزارت‬ ‫بهداش ــت خب ــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬محمد باقر نوبخت در‬ ‫جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬با توافق های انجام شده‬ ‫ثبت نام ازمون استخدامی‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‬ ‫برگزاری ازمون تمام پروتکل های مورد نظر وزارت‬ ‫بهداشت رعایت می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ممکن است‬ ‫گروه های مختلف شغلی جدا شده و ازمون‪ ،‬به‬ ‫جای یک نوبت در در دو نوبت برگزار شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تا زمان برگزاری ازمون‬ ‫استخدامی‪ ،‬سازمان سنجش ازمون هایی را برگزار‬ ‫خواهد کرد که تعداد داوطلبان ان بیشتر از ازمون‬ ‫استخدامی خواهد بود بنابراین تجارب الزم به‬ ‫دست می اید‪.‬‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه خبرداد‪:‬‬ ‫صدور مجوز استخدام ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫نیروی جدید در وزارت بهداشت‬ ‫با وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ۱۰ ،‬هزار‬ ‫نیرو در این وزارتخانه استخدام می شوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن مجــوز‬ ‫اســتخدام ‪ ۳‬هــزار نیــرو صــادر شــده بــود افــزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط بهداشــتی و درمانــی کشــور و‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬مجــوز اســتخدام در ایــن وزارتخانــه بــه‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار نفــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اولویت جذب با افرادی است‬ ‫◄‬ ‫استخدام ‪ ۳‬هزار محیط بان در کشور‬ ‫فرماندهیگانحفاظتمحیطزیست‬ ‫فرماندهیگانحفاظتمحیطزیست گفت‪:‬برای‬ ‫جبران کمبود محیط بان مجوز استخدام محیط بان را‬ ‫برای ‪ ۱۰‬سال متوالی و هر سال ‪ ۳۰۰‬نفر را اخذ کردیم که‬ ‫سال گذشتهاینتعدادمحیط باناستخدامشدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬جمشید محبت خانی با‬ ‫اشاره به وضعیت محیط بانان ایران و مقایسه انها‬ ‫ً‬ ‫با کشورهای دیگر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قطعا در ایران کمبود‬ ‫محیط بان داریم؛ بر اساس استاندارد جهانی باید‬ ‫در هر هزار هکتار یک محیط بان باشد‪ ،‬اما در‬ ‫ایران در هر ‪ ۱۲‬هزار هکتار یک محیط بان وجود‬ ‫از‪ 13‬مرداد اغاز شد ‪:‬‬ ‫دارد که با این حساب تعداد محیط بانان ایران‬ ‫یک دوازدهم استاندارد جهانی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای جبران این کمبود مجوز‬ ‫استخدام محیط بان را برای ‪ ۱۰‬سال متوالی و هر‬ ‫سال ‪ ۳۰۰‬محیط بان اخذ کردیم که سال گذشته‬ ‫این تعداد محیط بان استخدام شدند‪ ،‬اما با توجه‬ ‫به وسعت کشور به نظر می رسد باز هم با استاندارد‬ ‫جهانی فاصله داریم که برای جبران ان به نظر‬ ‫می رسد بهترین راه برای جبران کمبود استفاده از‬ ‫مشارکت های مردمی است‪.‬‬ ‫که در حال حاضر به صورت قراردادی و شرکتی‬ ‫مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان‬ ‫اینکه تا پایان امسال ‪ ۹‬هزار تخت بیمارستانی‬ ‫در کشور به بهره برداری می رسد‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫این استخدام گره مشکالت را بگشاید و می دانیم‬ ‫همچنان باید دامنه استخدام را در بخش‬ ‫بهداشت و درمان گسترش کنیم‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ادامه داد‪:‬‬ ‫البته این قشر همواره در صحنه حضور داشتند و از‬ ‫هیچ کمکی فروگذار نکردند به طوری که شاهد جان‬ ‫باختن هفت نفر از این افراد در اتش سوز ی های اخیر‬ ‫بودیم که موجب تاسف و تالم بسیار شد‪ ،‬البته همین‬ ‫حضور نشان می دهد که مردم عالقه مند به مشارکت‬ ‫در حفظمحیطزیستهستندو شعار محیطزیست‬ ‫که‪ ۸۰‬میلیون محیط بان است را جواب دادند‪.‬‬ ‫محبت خانی تاکید کرد‪ :‬ما نیز در قبال این افراد‬ ‫یکسری وظایف داریم که یکی از انها اموزش این افراد‬ ‫است که به دنبال ان هستیم‪ ،‬همچنین در این راستا‬ ‫کتابچه ای در زمینه کنترل حریق در طبیعت تدوین و‬ ‫بهاستان هاارسال کردیمو از انهاخواستیمتاباهمیاران‬ ‫در ارتباط باشند و انها را اموزش دهند‪ ،‬تالش ما این‬ ‫است که جان هیچ یک از همیاران به خطر نیفتد‪.‬‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ب ــه منظ ــور تامی ــن نی ــروی انس ــانی م ــورد‬ ‫نی ــاز واحده ــای تابع ــه‪ ،‬اف ــراد واج ــد ش ــرایط را از طری ــق برگ ــزاری ازم ــون‬ ‫کتب ــی‪ ،‬مصاحب ــه و ط ــی مراح ــل گزین ــش بص ــورت اس ــتخدام پیمان ــی و‬ ‫ی ــا ق ــراردادی در مرا ک ــز ملک ــی و مرا ک ــز تح ــت پوش ــش هولدین ــگ درمـ ــان‬ ‫در دو بخ ــش درم ــان و بیمـ ـه ای دع ــوت ب ــه هم ــکاری می نمای ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار‪ ،‬س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ب ــه منظ ــور تامی ــن‬ ‫نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز واحده ــای تابع ــه‪ ،‬اف ــراد واج ــد ش ــرایط را از‬ ‫طریــق برگــزاری ازمــون کتبــی‪ ،‬مصاحبــه و طــی مراحــل گزینــش بصــورت‬ ‫اس ــتخدام پیمان ــی و ی ــا ق ــراردادی در مراکـــز ملکـــی و مراکـــز تحـــت‬ ‫پوش ــش هولدین ــگ درمـ ــان در دو بخ ــش درم ــان و بیمـ ـه ای دع ــوت ب ــه‬ ‫هم ــکاری می نمای ــد‪.‬‬ ‫زم ــان ثب ــت ن ــام از ‪ ۱۳‬ت ــا ‪ ۲۳‬م ــرداد ‪ ،۹۹‬زم ــان دریاف ــت کارت ازم ــون‬ ‫‪ ۱۸‬ش ــهریور و زم ــان ازم ــون ‪ ۲۱‬ش ــهریور ‪ ۹۹‬اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــرای مش ــاهده جزیی ــات و ش ــرایط ش ــرکت در ازم ــون اس ــتخدامی‪،‬‬ ‫دفترچــه راهنمــای ازمــون اســتخدامی متمرکــز ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫س ــال ‪ ۱۳۹۹‬از طری ــق درگاه اینترنت ــی س ــازمان س ــنجش و ام ــوزش کش ــور‬ ‫بــه نشــانی ‪ www.sanjesh.org‬در دســترس مــی باشــد‪ .‬کلیــه متقاضیــان‬ ‫پــس از مطالعــه شــرایط و ضوابــط عمومــی و اختصاصــی ازمــون و فراهــم‬ ‫نم ــودن م ــدارک و اطالع ــات م ــورد نی ــاز‪ ،‬نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام در ازم ــون‬ ‫فــوق اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت کلی ــه داوطلب ــان ازمـــون اســـتخدامی ســـازمان‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی می توانن ــد پرسـ ـش های خـــود در رابطـــه بـــا ازمـــون‬ ‫اس ــتخدامی ای ــن س ــازمان را از طری ــق ســـامانه تلفنـــی ‪ ۱۴۲۰‬ســـازمان‬ ‫مط ــرح و پاس ــخ خ ــود را دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ا گهی دعوت به همکاری شرکت پویاپژوهش باختر (سهامی خاص)‬ ‫با استعانت از خداوند متعال‪ ،‬شرکت پویاپژوهش باختر (سهامی خاص) نیروی انسانی مورد نیاز خود‪ ،‬از بین متقاضیان‬ ‫واجد شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم‪ ،‬فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس وفوق لیسانس طبق شرایط در نظر گرفته شده (مصاحبه‬ ‫عمومی‪-‬تخصصی‪ ،‬معاینات پزشکی و گزینش)‪ ،‬طبق جدول ذیل و با انعقاد قرارداد مدت معین‪ ،‬مطابق قوانین کار و تامین‬ ‫اجتماعی جذب می نماید‪ .‬عالقمندان جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر از روز شنبه ‪ 99/05/11‬لغایت ‪ 99/05/20‬به‬ ‫ادرس اینترنتی ‪ BAKHTARPC.IRAN-AZMOON.IR‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی‬ ‫دیف‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫گرایش‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندسی شیمی ‪ /‬پلیمر‬ ‫کلیه گرایش ها به جز صنایع غذائی‬ ‫‪2‬‬ ‫شیمی ازمایشگاه‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندسی برق‬ ‫قدرت و ابزار دقیق‬ ‫‪4‬‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندسی ایمنی‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫جنسیت‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول فنی و ایمنی‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل کاردانی‬ ‫کلیه گرایش های رشته مکانیک و مهندسی برق‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات‬ ‫و ماشین االت (اشنایی با صنعت توزیع گاز مزیت‬ ‫محسوب می شود)‬ ‫محلسکونت‪:‬قائمشهر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobsopp97@gmail.com‬‬ ‫حداقل‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫معدل‬ ‫شرکت مهندسین ارین سازه نوژان جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫نقشه کش سازه‪ :‬خانم‪،‬به صورت تمام وقت‬ ‫مسلط به نقشه کش سازه های بتنی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪es t.bubbledeck@gmail.com‬‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی بازرگانی در زمینه دام و طیور در استان تهران‪ ،‬محدوده میدان توحید جهت تکمیل کادر خود‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫حرفه ای‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬سابقه کار مرتبط با فروش حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫کارشناسی رشته های بازرگانی و بازاریابی و دام و طیور و یا مرتبط با صنعت دام و طیور‬ ‫فن بیان قوی ‪،‬روابط عمومی ‪،‬روحیه کار تیمی ‪،‬تجربه و مهارت در صنعت دام و طیور مزیت محسوب میگردد‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫‪ 3 / 5‬میلیون تومان‬ ‫پورسانت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫‪6‬‬ ‫کاردانی شیمی‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کاردانی‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کاردانی مکانیک‬ ‫کلیه گرایش ها‬ ‫کاردانی‬ ‫مرد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دیپلم‬ ‫ریاضی فیزیک – علوم تجربی‪-‬صنایع شیمیایی‬ ‫دیپلم‬ ‫مرد‬ ‫‪16‬‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬سابقه کار مستقیم در دیجیتال مارکتینگ حداقل ‪ 2‬سال‬ ‫کارشناسی (و باالتر) رشته های‪ :‬بازرگانی‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬تجارت الکترونیک‪ ،‬مدیریت تجارت‪،‬‬ ‫سایر رشته های مرتبط‪،‬سا کن تهران‬ ‫دانش و مهارت مورد نیاز شغل کارشناس دیجیتال مارکتینگ‪:‬‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‪،‬اشنائی با ‪ SEO‬و ‪ SEM‬و ابزارهای بهینه سازی سایت‬ ‫اشنائی و تخصص با ایمیل مارکتینگ و کانتنت مارکتینگ‬ ‫طر ح ریزی‪ ،‬اجرا و پایش حضور در رسانه های اجتماعی‬ ‫توانائی طراحی‪ ،‬اجرا و اندازه گیری ازمون های مختلف بهینه سازی نر خ تبدیل (رسیدن به اهداف)‬ ‫اشنا به نرم افزارهای طراحی و گرافیک‪،‬مسلط بر تولید محتوا‪،‬مسلط به طراحی سایت با ورد پرس‬ ‫دارای تجربه در راه اندازی و بهینه سازی کمپین های دیجیتال جهت تعامل و اطالع رسانی‬ ‫‪-‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی‪/‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناس‬ ‫دیجیتال‬ ‫مارکتینگ‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی ‪ -‬بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫اقا‪/‬خانم‪،‬حداقل دو سال سابقه کاری‪،‬مسلط به خزانه داری‪ ،‬داشتن روحیه همکاری گروهی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@youshij.com‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫خانم‪ ،‬فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس‬ ‫رشته تحصیلی‪ :‬رشته های مدیریت (اولویت با رشته های کامپیوتر و مدیریت)‬ ‫تسلط به کامپیوتر‪ :‬ا کسل‪ -‬ورد‪ -‬فتوشاپ‪ -‬پاورپوینت‪ -‬تایپ‬ ‫دارای روابط عمومی باال‪،‬خوش برخورد‪،‬ساعت کاری‪ :‬از ‪ 8:30‬الی ‪ - 17‬پنجشنبه ها از ‪ 8:30‬الی ‪12:30‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪MR_SAIDI@YAHOO.COM‬‬ ‫حقوق حداقل طبق‬ ‫قانون کار‬ ‫بیمه‬ صفحه 3 ‫اخبار استان و اموزشی‬ ‫یکشنبه‪ 19‬مرداد‪ 19-1399‬ذی الحجه‪ 9-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1209‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فرماندهی انتظامی استان سمنان‬ ‫وزیر بهداشت خبر داد‬ ‫کنکور سراسری در موعد مقرر برگزار می شود‬ ‫وزیر بهداشت درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬کنکور سراسری در موعد مقرر برگزار می شود‬ ‫ضمن اینکه مقرر شد کمیته تخصصی برای اعمال پروتکل های بهداشتی سختگیرانه تر در‬ ‫برگزاری ازمون ها تشکیل شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬دکتر سعید نمکی درباره نتیجه جلسه مشترک با وزارت علوم و نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی در گفت‪ :‬در جلسه امروز با حضور دکتر غالمی وزیر علوم و دکتر خدایی‬ ‫رئیس سازمان سنجش و برخی نمایندگان مجلس مقرر شد کنکور سراسری و ازمون کارشناسی‬ ‫ارشد راس موعد مقرر برگزار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین مقرر شد کمیته تخصصی برای پروتکل های بهداشتی سختگیرانه تر‬ ‫از ازمون دکتری تشکیل شود تا برای برگزاری ازمون های سراسری با سختگیری بیشتری اجرا‬ ‫شود‪ .‬روسای کمیسیون اموزش و بهداشت و کمیسیون اجتماعی در کنار همکارانم در وزارت‬ ‫بهداشت و وزارت علوم و سازمان سنجش یک بار دیگر پروتکل ها را مرور می کنند‪.‬‬ ‫نمکی افزود‪ :‬سه مرحله برای کنکور وجود دارد یکی ورود داوطلبان به حوزه های کنکور‪،‬‬ ‫یک مرحله در داخل حوزه های کنکور و مرحله دیگر بازگشت به منزل که باید برای این مراحل‬ ‫پروتکل های سختگیرانه ای اجرا شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت یاداور شد‪ :‬قرار شد که در مناطق مختلف پروتکل های بهداشتی تغییر کند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دکتر شهریاری مثالی را از سیستان و بلوچستان به عنوان منطقه گرمسیری عنوان کرد‪ .‬قطعا‬ ‫در چنین شرایط و اوضاع با اب و هوای متفاوت باید فاصله ها و پروتکل ها را متفاوت ببینیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار شد فضای اشغال هر سالن و یا حوزه ‪ ۲۰‬درصد بیشتر نباشد‪ .‬فاصله گذاری ها‬ ‫حداقل ‪ ۲‬متر باشد‪ .‬قرار شد داوطلب یا دانش اموز اگر ماسک و پک بهداشتی داشت یا نداشت‬ ‫جداگانه ما برای انها تهیه کنیم و به انها تحویل دهیم‪ .‬ممکن است استفاده از ماسک برای‬ ‫داوطلب برای چند ساعت مشکل باشد و بخواهد ان را تعویض کند که همکاری می کنیم‪.‬‬ ‫نمکی خاطرنشان کرد‪ :‬قرار شد ناظران وزارت بهداشت از همکاری بسیج‪ ،‬نمایندگان و‬ ‫سازمان های مردم نهاد کمک بگیرند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬قرار شد در رشته هایی که داوطلبان کمتری دارد و می توانیم بار ان را از تعداد‬ ‫شرکت کنندگان کم کنیم‪ ،‬دوستان در سازمان سنجش موضوع را دنبال کنند‪ .‬مقرر شد که در‬ ‫نهایت با پروتکل های بهداشتی کنکور را در موعد مقرر برگزار کنیم اما تضمین را خواهیم داشت‬ ‫که با رعایت مردم و ناظران حتی یک داوطلب هم دچار مشکل و بیماری نشود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز سنجش دانشگاه ازاد ‪:‬‬ ‫ثبت نام پذیرش بدون ازمون تا ‪ ۲‬شهریور‬ ‫رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه ازاد گفت‪ :‬متقاضیان بدون ازمون دانشگاه ازاد باید‬ ‫تا قبل از ‪ ۲‬شهریور ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه ازاد‪ ،‬دکتر بهروز طهماسب‬ ‫کاظمی افزود‪ :‬در این دانشگاه بیش از ‪ ۹۸۰‬هزار نفر مقطع پذیرش براساس سوابق تحصیلی‬ ‫وجود دارد که از این تعداد در مقطع کاردانی ناپیوسته ‪ ۱۹۵‬هزار نفر ظرفیت پذیرش دارد‪.‬‬ ‫در مقطع کارشناسی پیوسته ‪ ۳۷۰‬هزار صندلی وجود دارد‪ .‬همچنین در مقطع کارشناسی‬ ‫ناپیوسته ‪ ۲۲۰‬هزار صندلی و در مقطع کاردانی پیوسته ‪۲۱۰‬هزار صندلی وجود دارد‪ .‬این تعداد‬ ‫یک ظرفیت بسیار بزرگ برای دانشگاه ازاد اسالمی به عنوان ثمره بزرگ انقالب اسالمی بوده که‬ ‫یک نظام بزرگ شبکه ای اموزش عالی را در کشور ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دانشگاه ازاد اسالمی با این ظرفیت فرصت تحصیل برای افراد را در هر رشته ای‬ ‫در اقصی نقاط کشور فراهم کرده که می توانند براساس سالیق خود در این شبکه بزرگ جذب شوند‪.‬‬ ‫اکثر رشته هایی که در کشور دایر بوده و متقاضی برای انها وجود دارد در همه واحدهای استانی‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی وجود دارد و افراد می توانند این رشته ها را انتخاب کرده و ادامه تحصیل دهند‬ ‫رئیس مرکز سنجش و پذیرش با اشاره به اینکه متقاضیان باید تا قبل از ‪ ۲‬شهریور نسبت‬ ‫به ثبت نام اقدام کنند‪ ،‬درباره شروط پذیرش توضیح داد و گفت‪ :‬اولویت پذیرش با معدل‬ ‫باالتر (البته پس از اعمال ضریب براساس نوع دیپلم) است‪ .‬سایر ضوابط پذیرش در ازمون‬ ‫سراسری‪ ،‬به جز نمره ازمون در رشته محل های بدون ازمون نیز رعایت می شود و تنها معدل پس‬ ‫از اعمال ضریب مربوط به نوع دیپلم جایگزین نمره می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪۹۸۰ :‬هزار صندلی فقط براساس سوابق تحصیلی در دانشگاه ازاد اسالمی ایجاد‬ ‫شده است و این در حالی است که االن تمام افرادی که در ازمون سراسری شرکت می کنند حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر هستند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران‪:‬‬ ‫رشته های جدید در زمینه فناوری نوظهور‬ ‫تاسیس می شود‬ ‫رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه این دانشگاه وارد پنجمین برنامه راهبردی‬ ‫خود شده است‪ ،‬گفت‪ :‬برای نیم سال تحصیلی جدید این دانشگاه رشته های جدیدی را در‬ ‫زمینه فناور ی های نوظهور در کنار رشته های کالسیک تاسیس می کند‪.‬‬ ‫جبارعلی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت وگو با خبرگزاری فارس‪ ،‬با تا کید‬ ‫بر این که پنجمین برنامه راهبردی این دانشگاه اغاز شده است‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاه علم و صنعت‬ ‫ایران برای حضور در مجامع به خصوص در راستای رسالت اجتماعی خود گام های خوبی را ‬ ‫برای تاثیرگذاری در زندگی مردم برداشته است که می توان به توسعه گرایش های بین رشته ای‬ ‫در دانشکده های مختلف این دانشگاه و تاسیس رشته های جدید در راستای فناور ی های‬ ‫نوظهور اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این دانشگاه در راستای پیشرفت علم و فناوری برای دهه های اینده با ایجاد‬ ‫رشته های جدید در زمینه فناوری نوظهور سرمایه گذاری کالنی انجام داده است‪ .‬همچنین بر‬ ‫اساس برنامه راهبردی این دانشگاه وارد پنجمین برنامه راهبردی خود شده است‪.‬‬ ‫ذاکری تصریح کرد‪ :‬یکی دیگر از اولویت های این دانشگاه ایجاد رشته ها با گرایش کاربردی‬ ‫است که تاکنون با راه اندازی رشته های مهندسی راه اهن و مهندسی خودرو و مهم تر از ان ایجاد‬ ‫رشته مهندسی عصبی و فناوری ماهواره گام های خوبی را در مباحث کاربردی برداشته است‪.‬‬ ‫خاکی صدیق خبر داد‪:‬‬ ‫ادغام ‪ ۱۳۰‬واحد دانشگاه پیام نور‬ ‫و کاهش مراکز علمی کاربردی‬ ‫معاون اموزشی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری از ادغام ‪ ۱۳۰‬واحد دانشگاه پیام نور و‬ ‫کاهش تعداد مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی‪ ،‬در طرح ساماندهی دانشگاه های شعبه دار‬ ‫کشور خبر داد‪.‬‬ ‫علی خاکی صدیق روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا درباره طرح ساماندهی دانشگاه‬ ‫های شعبه دار کشور اظهار داشت‪ :‬معاونت اموزشی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری از سال‬ ‫‪ ۹۶‬پیگیری جدی در زمینه ساماندهی مراکز اموزش عالی داشت و چارچوب های کار در‬ ‫جلسات فشرده با افراد متخصص و ذی صالح تبیین شد‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه ایین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط برای ساماندهی مراکز اموزش‬ ‫عالی به تصویب رسیده است‪ ،‬افزود‪ :‬بخشی از مبانی کار تا پایان سال ‪ ۹۷‬انجام و بخشی از‬ ‫اجرا هم در همان سال اغاز شد‪ .‬به عنوان مثال دانشگاه جامع علمی کاربردی‪ ،‬بیش از هزار‬ ‫مرکز داشت که االن تعداد این مراکز به کمتر از ‪ ۶۵۰‬در کل کشور رسیده است‪.‬‬ ‫معاون اموزشی وزیر علوم همچنین درباره ساماندهی مراکز دانشگاه پیام نور‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دانشگاه پیام نور برای کیفی سازی‪ ،‬بیش از ‪ ۱۳۰‬مرکز را ادغام کرد که در شورای گسترش‬ ‫وزارت علوم به تصویب نهایی رسید و این دانشگاه از سال تحصیلی جدید با قالب جدید‬ ‫کار را شروع می کند‪.‬‬ ‫ساماندهی دانشگاه های دستگاه ها‬ ‫خاکی صدیق همچنین درباره موسسات وابسته به دستگاه های اجرایی گفت‪ :‬در موسسات‬ ‫وابسته به دستگاه های اجرایی بحث انحالل و ادغام در دانشگاه ها به اتمام رسید‪ .‬در این زمینه‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری اواسط سال ‪ ۹۸‬کارگروهی را با هدف ساماندهی دستگاه های‬ ‫اجرایی تشکیل داد و حتی جلسات ان تا ماه های ابتدایی ابان ماه ‪ ۹۹‬تشکیل می شد؛‬ ‫در نهایت اینکه تکلیف تمام موسسات اموزشی وابسته به دستگاه های اجرایی مشخص شد‪.‬‬ ‫به گفته این مسوول وزارت علوم‪ ،‬تعدادی از این مراکز منحل‪ ،‬ملحق یا به علت حساسیت ها‬ ‫و ضرورت نیاز کشور به در صنعت‪ ،‬ابقا شدند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬دانشکده نقشه برداری به دانشگاه‬ ‫شهید بهشتی ملحق و دانشکده محیط زیست منحل شد؛ همچنین دانشکده هوانوردی‬ ‫به خاطر ضرورت و حساسیتی که داشت‪ ،‬به کار خود با ماموریت خاص ادامه می دهد‪.‬‬ ‫براساس اخرین امارها‬ ‫نیروی انتظامی استان سمنان نیروی جدید‬ ‫استخدام می کند‬ ‫فرماندهی انتظامی استان‬ ‫سمنان از جذب نیروی درجه دار‬ ‫برای تکمیل کادر اداری و افسری‬ ‫ناجا در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی استان سمنان‬ ‫اعالم کرد‪ :‬به منظور تکمیل کادر‬ ‫درجه داری خود از بین برادران واجد‬ ‫شرایط به صورت پیمانی پنج ساله‬ ‫داوطلب مرد می پذیرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش نی ــروی انتظام ــی‬ ‫اس ــتان س ــمنان‪ ،‬تابعی ــت نظ ــام‬ ‫جمه ــوری اس ــامی ای ــران و الت ــزام‬ ‫عمل ــی ب ــه قان ــون اساس ــی‪ ،‬داش ــتن‬ ‫اعتق ــاد و الت ــزام عمل ــی ب ــه دی ــن‬ ‫مبی ــن اس ــام و والی ــت فقی ــه‪ ،‬ع ــدم‬ ‫عضو ی ــت ی ــا وابس ــتگی ب ــه اح ــزاب و گروه ه ــای‬ ‫سیاس ــی در زم ــان تقاض ــای اس ــتخدام‪ ،‬نداش ــتن‬ ‫س ــوء پیش ــینه کیف ــری و ع ــدم محکوم ــی ش ــدن‬ ‫ب ــه محرومی ــت از خدم ــات دولت ــی‪ ،‬برخ ــورداری‬ ‫از س ــامت جس ــمی و روان ــی مناس ــب و ع ــدم‬ ‫اعتی ــاد را از جمل ــه ش ــرایط عموم ــی اس ــتخدام‬ ‫ذک ــر ک ــرد‪.‬‬ ‫حداقل معدل دیپلم بایستی ‪۱۴‬‬ ‫و حداکثر سن ‪ ۲۴‬سال است‪.‬‬ ‫عالقمن ــدان می توانن ــد ب ــا در‬ ‫دس ــت داش ــتن دو قطع ــه عک ــس‬ ‫س ــه در چه ــار‪ ،‬تصوی ــر کارت مل ــی‬ ‫و شناس ــنامه‪ ،‬تصوی ــر م ــدرک‬ ‫تحصیل ــی و س ــابقه فعالیت ه ــای‬ ‫تخصص ــی خ ــود از س ــاعت ‪ 8‬ت ــا ‪14‬‬ ‫ب ــه نش ــانی س ــمنان می ــدان معل ــم‬ ‫بل ــوار اس ــتقالل پ ــا ک ‪ ۸۲‬مرک ــز‬ ‫گزین ــش و اس ــتخدام فرمانده ــی‬ ‫انتظام ــی اس ــتان س ــمنان مراجع ــه‬ ‫و ی ــا ب ــا ش ــماره تلف ــن ‪ ۳۳۴۴۹۱۰۸‬و‬ ‫‪ ۲۱۸۲۱۴۵۵‬تم ــاس بگیرن ــد‪.‬‬ ‫در ضمن داوطلبان دیگر‬ ‫شهرستان های استان می توانند به فرماندهی‬ ‫انتظامی شهر خود مراجعه نمایند‬ ‫در چهارمحال و بختیاری؛‬ ‫‪ ۱۰۰‬نیروی درجه دار در یگان ویژه استخدام می شوند‬ ‫‪ ۱۰۰‬نی ــروی درجـ ـه دار در ی ــگان و ی ــژه اس ــتان‬ ‫چهارمح ــال و بختی ــاری اس ــتخدام می ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان از‬ ‫ش ــهرکرد‪ ،‬س ــرهنگ رض ــا نصی ــری فرمان ــده ی ــگان‬ ‫و ی ــژه نی ــروی انتظام ــی چهارمح ــال و بختی ــاری‪،‬‬ ‫از اختص ــاص س ــهمیه ج ــذب ‪ ۱۰۰‬نف ــر در قال ــب‬ ‫درجـ ـه داری ب ــرای ای ــن ی ــگان خب ــر داد و گف ــت‪:‬‬ ‫پارس ــال نی ــز ‪ ۱۰۰‬نف ــر درجـ ـه دار در ای ــن ی ــگان‬ ‫اس ــتخدام ش ــدند‪.‬‬ ‫او اف ــزود‪ :‬متقاضی ــان ب ــا ش ــرایط س ــنی ‪ ۱۹‬س ــال‬ ‫و مع ــدل ‪ ۱۴‬تم ــام در رش ــته های تحصیل ــی‬ ‫مختل ــف می توانن ــد ب ــرای ثبت ن ــام ب ــه ادرس‬ ‫‪ www.gozinesh.police.ir‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫نصیـــری اظه ــار داش ــت‪ :‬اج ــرای اردو ه ــای‬ ‫جه ــادی‪ ،‬س ــاخت مس ــکن ب ــرای محروم ــان‪،‬‬ ‫اج ــرای ط ــرح وص ــال ب ــا حض ــور در گل ــزار ش ــهدا‪،‬‬ ‫ط ــرح اخ ــوت ب ــا ه ــدف تعام ــل ب ــا پایگاه ه ــای‬ ‫بس ــیج و س ــپاه و اج ــرای ط ــرح نیای ــش در ی ــگان‬ ‫و ی ــژه اســـتان در دس ــت اجراس ــت‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۸۰۰۰‬نیرو‬ ‫در اموزش و پرورش‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫جذب نیرو در شهرداری شیراز از طریق‬ ‫ازمون عمومی انجام خواهد شد‬ ‫شهردار شیراز گفت‪ :‬هرگونه جذب در‬ ‫شهردار ی ها از طریق ازمون عمومی انجام خواهد‬ ‫شد‪ ،‬هیچ اقدامی را انجام نمی دهم که نتوانم‬ ‫پاسخگو باشم‪.‬‬ ‫به گزارش دانشجو‪ ،‬اسکندرپور‪ ،‬شهردار شیراز در‬ ‫صحنعلنیشورادربارهاخرینوضعیتنیرو هایانسانی‬ ‫ظرفیت ان ها استفاده نمی شود‪.‬‬ ‫شهردار شیراز مطرح کرد‪ :‬برای تبدیل وضعیت‬ ‫لیست همه نیرو های شرکتی را به زارت کشور ارسال‬ ‫کردیم‪ ،‬اما برخی فضاساز ی ها در این ماجرا موضوع‬ ‫تبدیل وضعیت نیرو های شرکتی را منتفی کرد!‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬هرگونه جذب در شهردار ی ها‬ ‫از طریق ازمون عمومی انجام خواهد شد‪ ،‬هیچ‬ ‫اقدامی را انجام نمی دهم که نتوانم پاسخگو باشم‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی کالنشهر اهواز خبر داد‬ ‫وجود بیش از ‪ ۳۷۰۰‬نیروی مازاد در شهرداری اهواز‬ ‫ایــزدی بــا بیــان اینکــه بیــش از سـه هزار و ‪ ۷۰۰‬نیــروی‬ ‫م ــازاد در ش ــهرداری اه ــواز وج ــود دارد گف ــت‪:‬‬ ‫بس ــیاری از ای ــن اف ــراد تح ــت عناو ی ــن خدم ــات‪،‬‬ ‫رف ــت و روب و همچنی ــن فض ــای س ــبز اس ــتخدام‬ ‫ش ــده اند ام ــا در بخ ــش س ــتادی مش ــغول ب ــه کار‬ ‫هس ــتند ک ــه ای ــن مه ــم خ ــاف قان ــون اس ــت‪.‬‬ ‫«محمدرضاایزدی»در گفت وگوباشبستاندر اهواز‬ ‫اظهار کرد‪:‬در طولسالیانبسیار متاسفانهدر شهرداری‬ ‫اهواز بیش از ‪ 600‬نیرو تحت عناوین خدمات‪ ،‬رفت و‬ ‫روب و همچنین فضای سبز استخدام شده اند اما در‬ ‫بخشستادیمشغولبه کار هستند‪.‬‬ ‫عض ــو ش ــواری اس ــامی کالنش ــهر اه ــواز ب ــا بی ــان‬ ‫اینک ــه ای ــن اق ــدام کام ــا غیرقانون ــی اس ــت اف ــزود‪:‬‬ ‫هنگام ــی ک ــه پنجمی ــن دوره ش ــورای اس ــامی‬ ‫کالنش ــهر اه ــواز اغ ــاز ش ــد ب ــه م ــا اع ــام کردن ــد ک ــه‬ ‫سـ ـه هزار و ‪ 700‬نی ــروی م ــازاد در ش ــهردار وج ــود‬ ‫دارد و ای ــن نش ــان از اس ــتخدام های بی رو ی ــه و‬ ‫غیرقانون ــی اس ــت‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬علی رغ ــم اینک ــه ط ــی س ــه‬ ‫س ــال گذش ــته ‪ 700‬نف ــر از نیروه ــای ش ــهرداری‬ ‫بازنشس ــته ش ــدند متاس ــفانه ام ــکان ج ــذب ب ــه‬ ‫دلی ــل اس ــتخدام های بی رو ی ــه فراه ــم نیس ــت‪.‬‬ ‫ایزدی با اشاره به اینکه به دلیل مسائل‬ ‫معیشتی و زندگی خانوارها امکان اخراج انها وجود‬ ‫ندارد اضافه کرد‪ :‬حقوق ماهیانه این افراد در طول‬ ‫یک ماه ‪ 14‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون تومان است که‬ ‫شهرداری باید به پیمانکار پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه ای ــن هزین ــه در ط ــول ی ــک‬ ‫س ــال ب ــه ‪ 180‬میلی ــارد توم ــان می رس ــد عن ــوان ک ــرد‪:‬‬ ‫هزین ــه نیروه ــای م ــازاد بای ــد ص ــرف خدم ــات‬ ‫ش ــهری‪ ،‬توس ــعه زیرس ــاخت ها و فراه ــم ک ــردن‬ ‫امکان ــات ورزش ــی و اجتماع ــی هزین ــه ش ــود‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش خراسان رضوی‪:‬‬ ‫کمبود ‪ ۱۹‬هزار معلم در خراسان رضوی برای سال تحصیلی جدید‬ ‫خدابنده با اشاره به اینکه امسال یک هزار و‬ ‫‪ ۷۵۶‬نفر از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب اموزش‬ ‫و پرورش خراسان رضوی خواهند شد‪ ،‬گفت‪:‬برای‬ ‫سال تحصیلی اینده ‪ ۱۹‬هزار معلم در خراسان‬ ‫رضوی کمبود داریم‪.‬‬ ‫به گزارش شبستان از مشهد‪« ،‬قاسمعلی‬ ‫خدابنده» عصر ( ‪ ۱۴‬مرداد) در جلسه شورای اداری‬ ‫با تاکید بر ظرفیت تعاملی شبکه شاد و لزوم استمرار‬ ‫ان در سال تحصیلی اینده افزود‪ :‬در اغاز فرایند اموزش‬ ‫های مجازی ‪ 2‬هزار و ‪ 70‬مدرسه در سطح استان به‬ ‫اینترنت دسترسی نداشتند که با پیگیری های انجام‬ ‫شده از سوی اداره کل اموزش و پرورش و همکاری‬ ‫اداره کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان بیش از‬ ‫یک هزار ‪ ۶۴0‬مدرسه به اینترنت متصل شدند‬ ‫و ‪ ۴30‬مدرسه دیگر نیز تا پایان مردادماه سال جاری به‬ ‫اینترنت دسترسی پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره‬ ‫به کمبود حدود ‪ 19‬هزار معلم در استان برای سال‬ ‫تحصیلی اینده افزود‪ :‬به منظور مدیریت و ساماندهی‬ ‫نیروی انسانی تعداد ‪ ۵‬هزار و ‪ 300‬نفر از طریق خرید‬ ‫خدمات اموزشی‪ 3 ،‬هزار ‪ ۶00‬نفر از طریق نیروهای‬ ‫حق التدریس ازاد و الباقی با اختصاص ساعات‬ ‫حق التدریس به نیروهای شاغل و بازنشسته تامین‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در خصوص برگزاری ازمون استخدامی در‬ ‫سال ‪ 99‬گفت‪ :‬مجوز ما برای بکارگیری نیروهای‬ ‫ماده ‪ ۲۸‬در سال نود و هفت ‪ ۴۶۰ ،‬نفر بود و در سال‬ ‫گذشته به ‪ ۹۶۰‬نفر رسید‪ ،‬امسال نیز این رقم به ‪ 2‬هزار‬ ‫و ‪ ۶00‬نفر خواهد رسید و این تعداد از طریق ازمون‬ ‫استخدامی که احتماال شهریور ماه برگزار می شود‬ ‫جذب اموزش و پرورش استان خواهند شد‪ ،‬این به‬ ‫این معناست که هر سال توانسته ایم بیش از ‪ ۲‬برابر‬ ‫جذب نیروی انسانی داشته ایم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام پرستاری استان قم‬ ‫تعدادپرستار در قم زیراستاندارد کشور‬ ‫رئی ــس س ــازمان نظ ــام پرس ــتاری اس ــتان ق ــم‬ ‫گف ــت‪ :‬اس ــتاندارد نس ــبت تخ ــت ب ــه پرس ــتار‪ ،‬ب ــه‬ ‫ازای ه ــر تخ ــت ‪ ۲.۵‬پرس ــتار اس ــت ک ــه میانگی ــن‬ ‫ای ــن ش ــاخص در ق ــم ‪ ۹‬ده ــم پرس ــتار ب ــه ازای ه ــر‬ ‫تخ ــت اس ــت‪.‬‬ ‫خبرگزاری مهر‪ ،‬پس از شیوع کرونا‪ ،‬هزار و ‪ ۲۰۰‬پرستار‬ ‫در مراکز درمانی قم دل به خطر زده اند که حدود‪ ۲۵‬درصد‬ ‫انها از این ویروس اسیب پذیر شده اند‪ .‬از اسفندماه‬ ‫سال گذشته تاکنون ‪ ۱۳۷‬نفر از پرستاران مراکز‬ ‫درمانی قم به کرونا مبتال شده اند‪ .‬این امار‪ ،‬رسمی‬ ‫و در سامانه ثبت شده است‪ ،‬اما رئیس سازمان‬ ‫نظام پرستاری استان معتقد است که برخی موارد‬ ‫در سامانه ثبت نشده و امار غیررسمی مبتالیان‬ ‫‪ ۲۸۶‬نفر است‪.‬‬ ‫براساس اخرین امارها بیش از ‪ ۱۶۹‬هزار طرح توجیهی کسب و کار‬ ‫از سوی متقاضیان به سامانه کارا ارائه شده که از این میزان‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۱‬هزار میلیارد ریال تسهیالت به ‪ ۱۳۷‬هزار طرح پرداخت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬به موجب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫در مناطق روستایی و عشایری و تحقق اهداف سیاست های کلی‬ ‫اقتصاد مقاومتی مقرر شد تا صندوق توسعه ملی با هدف ارتقای تولید‬ ‫و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری‪ ،‬معادل ریالی یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه‬ ‫نزد بانک های کشاورزی‪ ،‬توسعه تعاون‪ ،‬پست بانک‪ ،‬صندوق کارافرینی‬ ‫امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی‬ ‫سپرده گذاری کند تا این منابع به منظور اعطای تسهیالت به اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای‬ ‫زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای واقع در مناطق‬ ‫مرزی و مناطق عشایری صرف شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۷‬هزار طرح اشتغال وام گرفته اند‬ ‫بررســی طرح هــا توســط کمیتــه هــای فنــی ملــی و اســتانی و موسســات‬ ‫عامــل نشــان مــی دهــد کــه تاکنــون بــه ‪ ۱۳۷‬هــزار و ‪ ۱۰۹‬طــرح معــادل ‪ ۱۲۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۷۸‬میلیـــارد ریـــال تســـهیالت از ســـوی موسســـات عامـــل پرداخ ــت‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫برابـــر اعـــام معاونـــت اشـــتغال وزارت کار‪ ،‬بـــا ابـــاغ مرحلـــه پنج ــم‬ ‫تس ــهیالت اش ــتغال روس ــتایی و عش ــایری‪ ،‬رق ــم تس ــهیالت ب ــه ‪ ۱۹۵‬ه ــزار‬ ‫و ‪ ۳۰‬میلی ــارد ری ــال رس ــیده اس ــت‪ .‬از کل اعتب ــار مذک ــور‪ ۳۷ ،‬ه ــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال ســهم نهادهــای حمایتــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‪،‬‬ ‫بنی ــاد ش ــهید و س ــازمان بهزیس ــتی ب ــوده و پ ــس از کس ــر ‪ ۱۰‬درص ــد ذخی ــره‬ ‫قانون ــی ن ــزد بان ــک مرک ــزی‪ ۱۳۸ ،‬ه ــزار و ‪ ۲۷‬میلی ــارد ری ــال نی ــز در اختی ــار‬ ‫دس ــتگاههای اجرای ــی ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان‬ ‫شهردار شیراز‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۲.۵‬برابر پست های سازمانی نیرو در‬ ‫شهرداری مشغول به کار است‪ ،‬اما‪ ۲‬هزار پست سازمانی‬ ‫خالی هم داریم که مجوز استخدام برای پست های‬ ‫خالی شهرداری صادر نشده است‪.‬‬ ‫اسکندرپور در ادامه مطرح کرد‪ ،:‬اما تقاضای‬ ‫مجوز برای پر کردن پست های سازمانی خالی داریم‬ ‫نه اضافه کردن نیروها‪ ،‬بیشتر نیرو ها تحصیل کرده‬ ‫هستند و متخصص در نیرو های شرکتی شهرداری‬ ‫وجود دارد که به دلیل عدم وجود رابطه استخدامی از‬ ‫تازه ترین جزئیات‬ ‫از پرداخت وام اشــتغال روستایی‬ ‫پرس ــتارانی ک ــه در ای ــن س ــطح‪ ،‬ف ــداکاری و‬ ‫اس ــتقامت از خ ــود نش ــان داده ان ــد مطالبات ــی دارن ــد‬ ‫ک ــه هم ــه انه ــا در قا ل ــب مصو ب ــات قانو ن ــی‬ ‫تدو یــن شــده امــا اجــرای ان روی زمیــن مانــده اســت‪.‬‬ ‫یک ــی از چالش ه ــای ج ــدی مرا ک ــز درمان ــی‪،‬‬ ‫کمب ــود ش ــدید و مزم ــن نی ــروی پرس ــتاری اس ــت‪ .‬ای ــن‬ ‫مس ــاله‪ ،‬هن ــگام ش ــیوع بیمار ی ه ــای اپیدم ــی ک ــه‬ ‫تع ــداد بیم ــاران بس ــتری افزای ــش می یاب ــد بیش ــتر نم ــود‬ ‫پی ــدا می کن ــد‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬در‬ ‫مردادماه سال جاری ‪ ۸۰۰۰‬نیروی بومی جذب اموزش و پرورش سیستان‬ ‫و بلوچستان خواهند شد که دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هم جزو این‬ ‫نیروها به حساب می ایند‪.‬‬ ‫نیک پناه با اشاره به اینکه این دانشگاه نیروهای استخدامی جدید‬ ‫را اموزش خواهد داد‪ ،‬گفت‪ ۱۸۰۰ :‬نفر از این نیروهای استخدامی‪،‬‬ ‫دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچستان هستند و حدود‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬نفر هم از نیروهای حق التدریسی هستند که به صورت رسمی جذب‬ ‫اموزش و پرورش می شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بقیه نیروهای استخدامی مرداد امسال هم از طریق‬ ‫ماده ‪ ۲۸‬دانشگاه فرهنگیان از بین دانشجویان سایر دانشگاه ها‬ ‫جذب خواهند شد‪ ،‬گفت‪ :‬جذب نیروهای بومی کمک زیادی به اقتصاد‬ ‫استان خواهد کرد و ساالنه نزدیک به ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان هزینه های استان‬ ‫را کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫و ی خاطرنشان کرد‪ :‬امــــسال بـــیـــشترین سهمیه جذب نیرو در‬ ‫وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬مربوط به سیستان و بلوچستان است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان‬ ‫اشتغالزایی برای ‪ 1400‬نفر‬ ‫در واحدهای "روی زنجان "‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به‬ ‫فعالیت ‪ 11‬واحد کنستانتره سرب و روی گفت‪ :‬یک هزار و ‪ 400‬نفر در این‬ ‫واحدها مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫ناصر فغفوری امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران یکی از کشورهای برتر در اقتصاد دنیا از لحاظ ذخایر معدنی و یکی‬ ‫از کشورهای مهم در این حوزه به شمار می رود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه‬ ‫حفظ وضعیت و شرایط موجود‪ ،‬توسعه صنایع معدنی در خصوص‬ ‫کانی های فلزی ارزشمند و اقدامات زیست محیطی‪ ،‬هدف گذاری‬ ‫استان زنجان در حوزه صنایع معدنی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬صنایع معدنی‬ ‫سرب و روی یکی از مهم ترین صنایع استان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ‪ 11‬واحد تولید کنسانتره سرب و روی در استان‬ ‫زنجان فعالیت دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از قبل فعالیت این واحدها برای یک هزار‬ ‫و ‪ 400‬نفر اشتغالزایی شده است‪.‬‬ ‫فغفوری با بیان اینکه ظرفیت تولید واحدهای کنسانتره سرب و روی‬ ‫در استان ‪ 2‬میلیون و ‪ 680‬هزار تن است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این واحدها‬ ‫هم اکنون با ‪ 30‬درصد ظرفیت خود فعالیت دارند‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت اس ــتان زنج ــان ب ــا اش ــاره‬ ‫بــه اینکــه در حــال حاضــر ‪ 52‬واحــد شــمش روی بــا ظرفیــت ‪ 300‬هــزار تــن‬ ‫در زنج ــان فع ــال اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬تولی ــد س ــال گذش ــته ای ــن واحد ه ــا‬ ‫‪ 145‬ه ــزار ت ــن ب ــوده اس ــت وای ــن یعن ــی ای ــن واحده ــا فق ــط ب ــا ‪ 50‬درص ــد‬ ‫ظرفی ــت فعالی ــت دارن ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل شیالت سیستان وبلوچستان‬ ‫برنامه ریزی ایجاد اشتغال‬ ‫هفت هزار نفر در ســه مجتمع‬ ‫پرورش میگو سواحل مکران‬ ‫مدی ــرکل ش ــیالت سیس ــتان وبلوچس ــتان گف ــت‪ :‬برنامه ری ــزی ش ــده‬ ‫ت ــا در س ــه مجتم ــع پ ــرورش میگ ــو در گوات ــر‪ ،‬رودی ــک دش ــتیاری و گوردی ــم‬ ‫کنــارک اشــتغال هفــت هــزار نفــر فراهــم تــا شــاهد تحــول و توســعه شــیالت‬ ‫در س ــواحل مک ــران باش ــیم‪.‬‬ ‫محمد شهلی بر در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت‪ :‬مجتمع‬ ‫گواتر با چهار هزار هکتار در سال های گذشته به بهره برداری رسیده‬ ‫و عالو ه بر ان هم اینک مجتمع پرورش میگوی گوردیم کنارک‬ ‫در ‪ ۷۵۰‬هکتار و مجتمع رودیک در یکهزار و‪ ۵۰۰‬هکتار توسط بخش‬ ‫خصوصی و شرکت کشت و صنعت مکران در حال اجراست که با اضافه‬ ‫شدن این ‪ ۲‬مجموعه افزایش تولید میگو را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هر هکتار کشت میگو برای ‪ ۲‬نفر اشتغالزایی‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در مجموع این سه پروژه عظیم ابزی پروری‪ ،‬جهشی شگرف‬ ‫در حوزه تولید را خواهد داشت که امید است بزودی با بهره برداری از‬ ‫مجتمع شرکت کشت و صنعت مکران این امر محقق شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫ویژه‬ ‫یکشنبه‪ 19‬مرداد‪ 19-1399‬ذی الحجه‪ 9-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1209‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄ مراسم بزرگداشت چهل سالگی جهاددانشگاهی و تقدیر از‬ ‫جهادگراننمونه ی کشوریروزچهارشنبه‪ 15،‬مردادباحضور دکترحمیدرضاطیبی‬ ‫رییس این نهاد و اقایان دکتر محمد حسین ایمانی و محسن قرنفلی‬ ‫اعضای هیئت امنای جهاددانشگاهی سراسر کشور به صورت مجازی و در‬ ‫ارتباط زنده با واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی برگزار شد‪.‬‬ ‫توجه به دانشجویان در راستای تربیت کارشناسان ‪ ،‬محققان‬ ‫و مدیران متخصص و متعهد برنامه ویژه جهاد دانشگاهی است‬ ‫عکس‪ :‬ایکنا‬ ‫ریی ــس جهاددانش ــگاهی در ای ــن مراس ــم ب ــا ی ــاداوری خاط ــره ی ش ــهدای‬ ‫ای ــن نه ــاد و ام ــام راح ــل(ره)‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬روحیـ ـه ی خودب ــاوری ماحاص ــل از‬ ‫دم مس ــیحایی ایش ــان ک ــه فرمودن ــد «ا گ ــر بخواهی ــم می توانی ــم»‪ ،‬مح ــرک اصل ــی‬ ‫تش ــکیل و موفقی ــت جهادانش ــگاهی ت ــا ب ــه ام ــروز ب ــوده اس ــت را گرام ــی می دار ی ــم‪.‬‬ ‫ارزوی ط ــول عم ــر ه ـم راه ب ــا صح ــت و س ــالمتی ب ــرای رهب ــر معظ ــم انق ــالب دار ی ــم‬ ‫ک ــه هم ــواره حام ــی و راهنم ــای اصل ــی م ــا در ط ــی ای ــن مس ــیر پرنش ــیب و ف ــراز‬ ‫بوده ان ــد‪ .‬هم چنی ــن ی ــاد همـ ـه ی جهادگ ــران ک ــه در جهاددانش ــگاهی بودن ــد و از‬ ‫می ــان م ــا ب ــه س ــرای باق ــی رفتن ــد‪ ،‬به و ی ــژه دو عزی ــز ازدســت رفته ی اخی ــر م ــا‪ ،‬دکت ــر‬ ‫فرزان ــه همس ــر دانش ــمند ارجمن ــد دکت ــر بهارون ــد و مرح ــوم دکت ــر بدراق ــی را گرام ــی‬ ‫می دار ی ــم و ب ــرای ان ه ــا از ب ــارگاه خداون ــد رحم ــت و مغف ــرت و عل ــو درج ــات‬ ‫خواس ــتاریم‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از رواب ــط عموم ــی جه ــاد دانش ــگاهی دکت ــر‬ ‫حمیدرض ــا طیب ــی ادام ــه داد‪ :‬تش ــکر و قدردان ــی می کن ــم از همـ ـه ی عزیزان ــی‬ ‫ک ــه زحم ــات ز ی ــادی در جهاددانش ــگاهی کش ــیدند و ب ــه ه ــر دلیل ــی از ای ــن‬ ‫س ــازمان ج ــدا ش ــده‪ ،‬ول ــی همیش ــه خ ــود را جهادگ ــر ای ــن نه ــاد دانس ــته و از مول ــود‬ ‫مب ــارک انق ــالب اس ــالمی حمای ــت کرده ان ــد‪ .‬الزم می دان ــم از روس ــای گران ق ــدر‬ ‫جهاددانش ــگاهی به و ی ــژه ب ــرادران گرام ــی دکت ــر واعـ ـظ زاده‪ ،‬مهن ــدس رحمت ــی‬ ‫و دکت ــر منتظ ــری تش ــکر و قدردان ــی و ارزوی س ــالمتی و ط ــول عم ــر پربرک ــت ب ــرای‬ ‫ان ه ــا دار ی ــم‪.‬‬ ‫دکت ــر طیب ــی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬جمع ــه ‪ 17‬م ــرداد روز خبرن ــگار را ب ــه همـ ـه ی‬ ‫هم ــکاران عزی ــز خبرن ــگار در رس ــانه های خب ــری جهاددانش ــگاهی؛ ایس ــنا‪،‬‬ ‫ایکن ــا‪ ،‬س ــیناپرس‪ ،‬هفت ــه نام ــه ب ــازار کار‪ ،‬هم ــکاران رواب ــط عموم ــی و همچنی ــن‬ ‫خبرن ــگاران س ــایر رس ــانه های خ ــارج جهاددانش ــگاهی ک ــه هم ــواره حام ــی ای ــن‬ ‫نه ــاد بوده ان ــد تبر ی ــک می گو ی ــم‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد‪ :‬جهاددانشگاهی یک نهاد فرهنگ ساز‬ ‫در تربیت نیروی انسانی کارامد در تراز انقالب اسالمی و یک نهاد الگوساز‬ ‫به لحاظ انجام فعالیت های شاخص فرهنگی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬علمی و فناورانه و‬ ‫کارافرینی و اثبات پتانسیل کشور در رسیدن به پیشرفت توسعه ی پایدار است‬ ‫که تاکنون نیز در انجام وظایف خود خوب عمل کرده و باعث ایجاد خودباوری و‬ ‫غرور ملی و شروع توسعه ی دانش بینان در کشور شده است‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان این ک ــه عملک ــرد جهاددانش ــگاهی در دوران دف ــاع مق ــدس را‬ ‫بس ــیار خ ــوب و ارزن ــده و ش ــروع کننده ی دف ــاع دان ــش بنی ــان در کش ــور می دانی ــم‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در شــروع ده ـه ی پنجــم عمــر بــا برکــت جهاددانشــگاهی نگاهمــان بایــد بــه‬ ‫این ــده و برنامه ر ی ــزی ای ــن نه ــاد ب ــرای ‪ ۴۰‬س ــال بع ــدی و ب ــه ق ــول رهب ــری انق ــالب در‬ ‫بیانیـ ـه ی گام دوم خودس ــازی‪ ،‬جامعه پ ــردازی و تمدن س ــازی باش ــد‪.‬‬ ‫ریی ــس جهاددانش ــگاهی ب ــا تاکی ــد ب ــر این ک ــه توج ــه ب ــه جوان ــان و به و ی ــژه‬ ‫دانش ــجویان و تبدی ــل خی ــل کثی ــری از ان ه ــا ب ــه کارشناس ــان و محقق ــان و‬ ‫مدی ــران متخص ــص و متعه ــد و انقالب ــی در ت ــراز تحق ــق اه ــداف توس ــعه خواهانه ی‬ ‫جمهــوری اســالمی ایــران بایــد بــا شــدت بیشــتری در اولویــت برنامه ریــزی مــا قــرار گیــرد‪،‬‬ ‫اف ــزود‪ :‬ای ــن مه ــم بای ــد توس ــط معاون ــت فرهنگ ــی جهاددانش ــگاهی در تعام ــل ب ــا‬ ‫س ــایر معاونت ه ــا‪ ،‬برنامه ر ی ــزی‪ ،‬مدیر ی ــت و اج ــرا ش ــود‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی گفــت‪ :‬ســاختارهای معاونــت فرهنگــی‬ ‫ب ــرای انج ــام ای ــن مامور ی ــت کام ــال کاف ــی ب ــه نظ ــر می رس ــند‪ .‬توس ــعه ی فرهنگ ــی‪،‬‬ ‫توس ــعه ی علم ــی و فناوران ــه‪ ،‬توس ــعه ی اجتماع ــی و توس ــعه ی سیاس ــی مطاب ــق ب ــا‬ ‫معیاره ــای انق ــالب اس ــالمی ای ــران بای ــد مح ــور برنامه ریزی ه ــا ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫رییس این نهاد عنوان کرد ؛‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬رهب ــر معظ ــم انق ــالب‪ ،‬دول ــت و مجل ــس محت ــرم اعتم ــاد بزرگ ــی ب ــه‬ ‫جهاددانش ــگاهی در گذاش ــتن برگ ه ــای زر ی ــن دیگ ــری در اثب ــات ت ــوان کش ــور در‬ ‫توس ــعه ی علم ــی و فناوران ــه ب ــا تامی ــن مناب ــع مال ــی م ــور دنی ــار اج ــرای ‪ ۳۱‬پ ــروژه ی‬ ‫فناوران ــه کرده ان ــد‪ .‬بای ــد بکوش ــیم ب ــا اج ــرای موف ــق ای ــن طرح ه ــا و کاربردی ک ــردن‬ ‫کام ــل ان ه ــا در تامی ــن نیازه ــای جامع ــه و صنع ــت ای ــن اعتم ــاد را پاس ــخ و‬ ‫گام ه ــای ب ــزرگ دیگ ــری در رف ــع وابس ــتگی ها‪ ،‬ایج ــاد اش ــتغال ب ــرای جوانـــان‬ ‫عزیزم ــان و توس ــعه ی اقتص ــاد دانش بنی ــان بردار ی ــم‪.‬‬ ‫رییــس جهاددانشــگاهی گفــت‪ :‬حــوزه ی علــوم انســانی و اجتماعــی چنان کــه‬ ‫اغ ــاز ک ــرده اس ــت‪ ،‬مح ــور فعالیت ه ــای خ ــود را بای ــد بررس ــی مش ــکالت کالن و‬ ‫س ــاختاری کش ــور م ــا ق ــرار داده و ب ــا انج ــام مطالع ــات دقی ــق علم ــی و اس ــتفاده از‬ ‫نجرب ـه ی ‪ ۴۰‬س ــاله جهاددانش ــگاهی و س ــازمان های موف ــق مش ــابه و نظرخواه ــی از‬ ‫صاحب نظ ــران متخص ــص و دلس ــوز انق ــالب‪ ،‬راهکاره ــای ح ــل مش ــکالت مه ــم‬ ‫کش ــور را ب ــه مس ــووالن ارای ــه می کنن ــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر این کــه امــوزش و اشــتغال عرص ـه ی دیگــری از توانمندی هــای‬ ‫جهاددانش ــگاهی اس ــت و نق ــش بس ــیار کلی ــدی در تربی ــت جوان ــان کش ــور دارد‪،‬‬ ‫اف ــزود‪ :‬ای ــن موض ــوع نق ــش مهم ــی در تربی ــت جوان ــان کش ــور در بس ــتر ام ــاده ی‬ ‫ای ــن نه ــاد و در تعام ــل ب ــا حوزه ه ــای فرهنگ ــی‪ ،‬پژوه ــش و فن ــاوری‪ ،‬اش ــتغال و‬ ‫تجار ی س ــازی دارد و بای ــد ان ه ــا را هوش ــمندانه متناس ــب ب ــا نیازه ــای چه ــل‬ ‫س ــاله ی دوم انق ــالب تربی ــت و مدیر ی ــت کنی ــم‪.‬‬ ‫دکت ــر طیب ــی گف ــت‪ :‬در ی ــک جمع بن ــدی ا گ ــر بخواهی ــم بی ــان کنی ــم ک ــه‬ ‫در چه ــل س ــال گذش ــته ا گ ــر در جهاددانش ــگاهی ت ــالش کردی ــم ب ــا انج ــام‬ ‫فعالیت ه ــای ش ــاخص ع ــالوه ب ــر ایج ــاد خودب ــاوری و تامی ــن برخ ــی نیازه ــای‬ ‫جامع ــه‪ ،‬فاصلــه ی علم ــی و فناوران ــه خ ــود را ب ــا دنی ــا ک ــم ی ــا ب ــه س ــطوح روز دنی ــا‬ ‫برس ــانیم‪ ،‬چه ــل س ــال دوم بای ــد می ــدان ح ــرف ن ــو م ــا ب ــرای دنی ــا در توس ــعه علم ــی‬ ‫و فناوران ــه اداره ی دانش بنی ــان جامع ــه‪ ،‬تحق ــق اقتص ــاد دانش بنی ــان و حرک ــت در‬ ‫راس ــتای تمدن س ــازی جمه ــوری اس ــالمی ای ــران باش ــد‪.‬‬ ‫وی در پای ــان بی ــان ک ــرد‪ :‬ع ــزت ام ــروز جهاددانش ــگاهی حاص ــل ات ــکال ب ــه‬ ‫خداون ــد‪ ،‬خودب ــاوری و ت ــالش و مدیر ی ــت جه ــادی در تقاط ــع س ــه عنص ــر ایم ــان‪،‬‬ ‫عل ــم و عم ــل ب ــوده اس ــت و ضام ــن موفقی ــت ای ــن نه ــاد در ادام ـه ی مس ــیر حرک ــت‬ ‫خ ــود نی ــز حف ــظ و پاسداش ــت همی ــن فرهن ــگ اس ــت‪ .‬مباح ــث مه ــم مرتب ــط ب ــا‬ ‫برنامه ریزی ه ــا و حوزه ه ــای کاری را ب ــه امی ــد خ ــدا در جلسـ ـه ی قاعدت ــا مج ــازی‬ ‫ب ــا روس ــای محت ــرم واحده ــای س ــازمانی جهاددانش ــگاهی مط ــرح می کنی ــم‪.‬‬ ‫انتخاب دشوار جهادگران نمونه‬ ‫دکت ــر احم ــد ش ــریفی زاده مع ــاون هماهنگ ــی و ام ــور مجل ــس جهاددانش ــگاهی‬ ‫نی ــز در ای ــن مراس ــم ب ــا گرامیداش ــت ی ــاد و خاط ــره ش ــهدای جهاددانش ــگاهی‪ ،‬ب ــه‬ ‫عل ــت برگ ــزاری ای ــن مراس ــم ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط حا ک ــم ب ــر کش ــور در اث ــر ش ــیوع‬ ‫وی ــروس کرون ــا اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬یک ــی از برنامه ه ــای مراس ــم س ــالگرد موض ــوع‬ ‫تقدی ــر از جهادگ ــران نمون ــه اس ــت‪ ۷ ،‬ه ــزار و ‪ ۵۰۰‬جهادگ ــر در مجموع ــه ای ــن نه ــاد‬ ‫وج ــود دارد و مطاب ــق ایین نام ــه انتخ ــاب جهادگ ــر نمون ــه‪ ،‬ب ــه هم ــه واحده ــا اع ــالم‬ ‫کردیــم در حوزه هــای مختلــف جهادگــران برگزیــده خــود را معرفــی کننــد‪ .‬از تمامــی‬ ‫واحده ــا و در تمام ــی حوزه ه ــا تع ــداد ‪ ۳۰۵‬نف ــر معرف ــی ش ــدند و تقریب ــا در تمام ــی‬ ‫حوزه ه ــا‪ ،‬دو براب ــر س ــهمیه معرف ــی ش ــدند و کار انتخ ــاب جهادگ ــران نمون ــه بس ــیار‬ ‫دش ــوار ب ــود‪ .‬س ــعی و ت ــالش م ــا ای ــن ب ــود ک ــه ای ــن کار ب ــه نح ــو احس ــن انج ــام پذی ــرد‪.‬‬ ‫تقدیر از جهادگران نمونه ی کشوری‬ ‫اییـــن چهـــل ســـالگی جهاددانشـــگاهی بـــا چنـــد ارتبـــاط تصویـــری زنـــده ب ــا‬ ‫واحدهــای ســازمانی ایــن نهــاد کــه نماینــده یــا نمایندگانــی در فهرســت جهادگــران‬ ‫نمونــه ی کش ــوری داش ــتند‪ ،‬پای ــان یاف ــت‪.‬‬ ‫اس ــامی جهادگ ــران نمونـ ـه ی کش ــوری ک ــه در ای ــن ایی ــن تجلی ــل ش ــدند‪ ،‬ب ــه‬ ‫ش ــرح زی ــر اس ــت‪:‬‬ ‫■ علی منصفی راد‪ /‬واحد سمنان‬ ‫■ دکتر روح اهلل فتحی‪ /‬پژوهشگاه رویان‬ ‫■ دکتر مهدی توتونچی‪ /‬پژوهشگاه رویان‬ ‫■ هادی حقی مکرم‪ /‬واحد همدان‬ ‫■ دکتر محمود اشعاری‪ /‬سازمان یزد‬ ‫■ دکتر محمدجواد شایگان فرد‪ /‬دانشگاه علم و فرهنگ‬ ‫■ موسی ایثاربخش‪ /‬دانشگاه علم و فرهنگ‬ ‫■ میثم اهن پنجه‪ /‬واحد اذربایجان غربی‬ ‫■ دکتر مهدی ژیان پور‪ /‬واحد اصفهان‬ ‫■ دکتر سام روزبهانی‪ /‬سازمان خواجه نصیرالدین طوسی‬ ‫■ دکتر محسن فاتح‪ /‬سازمان علوم پزشکی تهران‬ ‫■ دکتر جواد براتی‪ /‬سازمان خراسان رضوی‬ ‫■ دکتر معین فرشچیان‪ /‬سازمان خراسان رضوی‬ ‫■ دکتر علی صادقی تبار‪ /‬پژوهشگاه ابن سینا‬ ‫■ دکتر محمدرضا صادقی ‪ /‬پژوهشگاه ابن سینا‬ ‫■ مهندس ناصر رضاخانی‪ /‬پژوهشکده ی توسعه ی صنایع شیمیایی‬ ‫■ دکتر محمدرضا توکلی محمدی‪ /‬پژوهشکده ی فراوری معدنی‬ ‫■ مهندس محسن قربانعلی افجه‪ /‬پژوهشکده ی برق‬ ‫■ مهندس شعله عطایی‪ /‬واحد زنجان‬ ‫■ مهندس رحیم امیری‪ /‬سازمان خوزستان‬ ‫■ محمد علیزاده جناقرد‪ /‬واحد اردبیل‬ ‫■ علی زکایی گلستان‪ /‬خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‬ ‫■ علی کوثر بیات ‪ /‬سازمان تهران‬ ‫■ محمدرضا علی ابادی‪ /‬سازمان کرمانشاه‬ ‫■ افسانه بیات ‪ /‬صندوق قرض الحسنه ی دانشجویان ایران‬ ‫■ مهندس محمدامین صالحی نژاد‪ /‬سازمان خوزستان‬ ‫■ مهندس رضا زمانی زاده‪ /‬واحد صنعتی اصفهان‬ ‫■ ندا عباسی‪ /‬سازمان قرانی دانشگاهیان کشور‬ ‫■ علی حسینی‪ /‬واحد قم‬ ‫■ یاسر بشارتی‪ /‬واحد ایالم‬ ‫■ دکتر محمدصادق بیجندی‪ /‬دفتر مرکزی‬ ‫■ سید محمد جاویدان‪ /‬دفتر مرکزی‬ ‫■ مصطفی قنبری دولت ابادی‪ /‬دفتر مرکزی‬ ‫دعوتبههمکاری‬ ‫دارندگان دیپلم به همراه گواهینامه دوره کمک پرستاری یکساله‬ ‫فراخوان ثبت نام‪ ‬برای تهیه بانک اطالعاتی‪ ‬از نیروهای خدمات عمومی ( کمک پرستاری )‬ ‫دفتر کاریابی و مشاوره شغلی بابک ‪ ،‬با مجوز رسمی وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی واخذمجوز ستادمبارزهبا کرونا‪،‬در نظردارد‪ ‬برایتهیهبانکاطالعاتیاز‪ ‬نیروهایخدماتعمومیاستاناذربایجانشرقی( کمکپرستاری)ورتبهبندیانها ازمون کتبیبرگزار نماید‪.‬لذااز عمومدارندگانمدرک‬ ‫تحصیلی(دیپلم) کهدارای( گواهینامهدوره کمکپرستارییکساله) از مراکز معتبر مورد تایید وزارت بهداشت درمان اموزش پزشکی ( نظام پرستاری – جهاددانشگاهی ‪ -‬انجمن پرستاری و مرکز مشاوره و پرستاری توحید ‪ -‬سایر مراکز مجاز اموزش دهنده مورد تایید وزارت بهداشت )‬ ‫هستند ‪ ،‬می توانند از مورخه ‪ 1399/05/20‬الی مورخه ‪ 1399/05/25‬با مراجعه به سامانه اینترنتی ‪ www.iranjob.ir‬و یا ‪ http://b2n.ir/baba;1‬برای ازمون ثبت نام و از زمان و مکان و جزئیات بیشتر اطالع پیدا نمایند ‪.‬‬ ‫(( توجه ‪:‬کارت ورود به جلسه به همراه زمان و مکان ازمون فقط از طریق سایت های فوق االشاره اطالع رسانی و اعالم خوهند شد‪)) .‬‬ ‫تذکر مهم‪:‬این فراخوان و برگزاری ازمون صرفا‪ ‬برای تهیه بانک اطالعاتی از‪ ‬نیروهای خدمات عمومی ( رشته کمک پرستاری )‪ ‬استان اذربایجان شرقی و رتبه بندی انها منتشر شده و انجام می گیرد و تعهدی برای این کاریابی در زمینه اشتغال افرادی که در این ازمون شرکت می نمایند ایجاد نمی نماید‬ ‫ولی بدیهی است چنانچه از موسسات بهداشتی و درمانی استان یا سایر موسسات ‪ ،‬نیازی برای اشتغال اعالم گردد این شرکت خود را موظف می داند بترتیب رتبه ماخوذه در این ازمون ‪ ،‬نسبت به معرفی افراد داوطلب جویای کار با شرایط دفتر مشاوره شغلی و کاریابی و شرکت پذیرنده ‪ ،‬اقدام نمایند ‪.‬‬ ‫شرایط عمومی داوطلبان‬ ‫‪ )1‬تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشورمصرح درقانون اساسی ‪.‬‬ ‫‪ )2‬داشتن تابعیت ایران ‪.‬‬ ‫‪ )3‬داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه برادران)‬ ‫‪ )4‬عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان‬ ‫‪ )5‬عدم سابقه محکومیت جزایی موثر‬ ‫‪ )6‬نداشتن منع اشتغال دردستگاههای دولتی به موجب ارای مراجع قانونی‪.‬‬ ‫‪ )7‬داوطلبان نباید در سایر دستگاههای دولتی اشتغال داشته و یا بازخرید خدمت شده باشند ‪.‬‬ ‫‪ )8‬التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ )9‬داشتن سالمت جسمانی و روانی وتوانایی برای انجام کاری که برای ان جذب میشوند ‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی داوطلبان‬ ‫ داشتن حداقل ‪ 18‬سال سن تمام و حداکثر ‪ 32‬سال تمام تا تاریخ انتشار اگهی‪.‬‬‫تبصره ‪ :‬موارد زیر بشرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر افزوده می شود‪:‬‬ ‫الف) جانبازان ‪ ،‬ازادگان ‪ ،‬فرزندان شهدا ‪ ،‬فرزندان جانباز ‪25‬درصد و باالتر ‪ ،‬فرزندان ازادگان یک سال اسارت و باالتر از شرط‬ ‫حداکثر سن معاف می باشند‬ ‫ب) سایر مشمولین سهمیه ‪25‬درصد و پنج درصد در صورت ثبت نام در ازمون مکلف به رعایت حداکثر سن اعالم شده در زیر می‬ ‫باشند در غیر انصورت از ادامه فرایند بکارگیری حذف خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال‬ ‫‪ -2‬داوطلبانی که در جبهه ها بطور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و هم چنین مدت زمان بستری شدن و یا‬ ‫استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها ‪.‬‬ ‫پ)در خصوص نیروهای جدید الورود درصورت وجود سابقه بیمه‪ ،‬تا سقف پنج سال به حداکثر سن مقرر افزوده می شود‪.‬‬ ‫ت) در خصوص نیروهایی که در سنوات گذشته بصورت مستمر در موسسه مشغول فعالیت بوده اند مدت سابقه بیمه مستمر به‬ ‫حداکثر سن افزوده می شود‪.‬‬ ‫ث) در خصوص نیروهایی که در سنوات گذشته بصورت غیر مستمر در موسسه مشغول فعالیت بوده اند سوابق بیمه ای غیرمستمر‬ ‫تا سقف ‪ 5‬سال به حداکثر سن افزوده می شود‪.‬‬ ‫ داشتن مدرک تحصیلی دیپلم تا تاریخ انتشار اگهی‬‫ داشتن مدرک دوره کمک پرستاری یکساله از مراکز مورد تایید وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی نظام پرستاری –‬‫جهاددانشگاهی ‪ -‬انجمن پرستاری و مرکز مشاوره و پرستاری توحید ‪ -‬سایر مراکز مجاز اموزش دهنده مورد تایید وزارت بهداشت‬ ‫ بکارگیری افراد معرفی شده ‪ ،‬پس از طی فرایند قانون گزینش خواهد بود‬‫ پذیرفته شدگان از ‪ 57‬بند شرح وظایف خدمات عمومی قبل از ثبت اطالع حاصل نموده و اقدام به ثبت نام نمایند‪ ( .‬این شرح‬‫وظایف در سایت دفتر کاریابی همزمان برای داوطلبین قابل رویت میباشد )‬ ‫سهمیه ها‬ ‫به استناد ماده ‪ 21‬قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران جذب ایثارگران از محل سهمیه های ‪25‬درصد و ‪ 5‬درصد با رعایت ساز‬ ‫و کار ذیل انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫سهمیه ‪ %25‬ایثارگری ‪:‬‬ ‫ازکل مجوز جذب نیرو‪ %25 ،‬به پذیرش ایثارگران بر اساس ماده ‪ 21‬قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هرازمون به ترتیب‬ ‫نمره فضلی به افراد زیر تعلق می گیرد‪:‬‬ ‫ـ جانبازان و ازادگان‬ ‫ـ همسر و فرزندان شهدا‬ ‫ـ همسر و فرزندان جانبازان ‪ %25‬و باالتر‬ ‫ـ همسر و فرزندان ازادگان دارای یک سال اسارت و باالتر‬ ‫ـ پدر ‪ ،‬مادر ‪ ،‬خواهر و برادر شهید‬ ‫سهمیه ‪ %5‬ایثارگری ‪:‬‬ ‫ ‪ %5‬از سهمیه مجوز جذب به ترتیب نمره فضلی به افراد زیر تعلق می گیرد‪:‬‬‫ـ رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه ه ها‬ ‫ همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه ه ها‬‫ـ فرزندان جانبازان زیر ‪%25‬‬ ‫ـ فرزندان ازادگان کمتر از یک سال اسارت‬ ‫تبصره‪ :‬مشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن از شرایط مندرج در اگهی و کسب حد نصاب الزم ‪ ،‬از طریق رقابت با کلیه‬ ‫مشمولین این سهمیه (به ترتیب نمره مکتسبه) ‪ ،‬از حداکثر ‪ %5‬کل مجوز ها برخوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫تذکر‪ : 1‬کلیه شرکت کنندگان سهمیه ایثارگری‪ ،‬حتی در صورت داشتن کارت شناسایی بنیاد شهید و امور ایثارگران‪ ،‬ملزم به اخذ‬ ‫و ارائه اصل گواهی از اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مطابق با شیو ه نامه اعمال سهمیه استخدامی ایثارگران می باشند‪.‬‬ ‫تذکر‪ :2‬بکارگیری ایثارگران اعم از سهمیه استخدامی ‪25‬درصد و ‪ 5‬درصد (موضوع ماده‪ 21‬قانون جامع خدمات رسانی به‬ ‫ایثارگران) در این ازمون صرف ًا ازطریق شرکت درازمون و در رقابت با مشمولین این ماده انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫تذکر‪ : 3‬سهمیه ‪ %25‬و ‪ %5‬در محل جغرافیایی تک ظرفیتی اعمال نخواهد شد و پذیرش بر اساس نمرات فضلی خواهد بود‪.‬‬ ‫*توجه مهم‪:‬‬ ‫مشمولین سهمیه ‪ %25‬ایثارگران‪ ،‬مجاز به بهره مندی ازسهمیه استخدامی ‪ 5‬درصد سایر ایثارگران نمی باشند به عبارت‬ ‫دیگر هرداوطلب ایثارگر می تواند درصورت مشمول بودن صرف ًا ازیکی ازسهمیه های مشخص شده براساس ضوابط مربوطه‬ ‫استفاده نماید‪.‬‬ ‫سهمیه معلولین عادی‪:‬‬ ‫سه درصد از سهمیه اختصاص داده شده ازمون در صورت برخورداری از شرایط اعالم شده و دارا بودن توانایی انجام کار در شغل‬ ‫مورد نظر با تائید کمیسیون پزشکی استان و یا مراکز طب کار مورد تایید مراجع ذیصالح ‪ ،‬به معلولین و با معرفی سازمان بهزیستی‬ ‫استان تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬سهمیه ‪ 3‬درصد معلولین صرفا درمحل جغرافیایی مورد نیازاعمال می گردد که ظرفیت پذیرش ان ها بیش از یک نفر‬ ‫باشد (درمحل های با یک نفر ظرفیت ‪ ،‬سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب صرفا براساس نمرات مکتسبه خواهد پذیرفت ) ‪.‬‬ ‫سهمیه ازاد‪:‬‬ ‫ کلیه سهمیه باقیمانده مجوز‪ ،‬پس از کسر سهمیه های ایثارگران و معلولین عادی به داوطلبان شرکت کننده در صورت‬‫برخورداری از شرایط مندرج در اگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره برتر اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫مراجع صادرکننده گواهی‪:‬‬ ‫سهمیه رزمندگان ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بر اساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬سازمانهای مجاز صادر کننده گواهی‬ ‫جبهه در نیروهای مسلح از تاریخ ‪ 139۳/۷/۱‬به شرح زیر می باشند‪:‬‬ ‫الف ـ در ارتش جمهوری اسالمی ایران گواهی جبهه در سطح ستاد اجا و نیروهای چهارگانه (نزاجا‪ /‬پداجا‪ /‬نهاجا‪ /‬نداجا ) صرف ًا با‬ ‫امضای معاون نیروی انسانی نیروها‪.‬‬ ‫ب ـ در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه ‪ /‬نیروهای پنج گانه (نزسا‪ /‬ندسا‪ /‬هوافضا‪ /‬نیروی قدس‪/‬‬ ‫سازمان بسیج) با امضای معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه های استانی صرف ًا با امضای فرمانده سپاه استان (گواهی‬ ‫سایر رده ها پذیرفته نیست)‪.‬‬ ‫ج ـ در ودجا (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) گواهی جبهه به صورت متمرکز صرف ًا با امضای معاون نیروی انسانی‬ ‫وزارت مذکور‪.‬‬ ‫د ـ در ناجا (ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ) گواهی جبهه به صورت متمرکز صرف ًا با امضای معاون نیروی انسانی ناجا‪.‬‬ ‫‪ -2‬سه چهارم مدت ﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ در ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺳﺮﺑﺎزان و ﭘﺎﺳﺪاران وﻇﻴﻔﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪات و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺘﻲ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﺟﺒﻬﻪ ‪ ،‬ﺣﻀﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ میشود‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از سایر ﺳﻬﻤﻴﻪ اﻳﺜﺎرﮔﺮان (جانبازان ‪ ،‬ازادگان وخانواده معظم شهدا ) نیاز به نامه ﺗﺄﻳﻴﺪ ارﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮطه ( اداره کل‬ ‫بنیاد شهید و امور ایثارگران استان) و اخذ کد رهگیری ‪ 12‬رقمی ‪ ،‬می باشد‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی‪:‬‬ ‫‪ )1‬تکمیل برگ درخواست شغل در سامانه اینترنتی به نشانی ‪ www.iranjob.ir‬یا ‪http://b2n.ir/baba;1‬‬ ‫‪ )2‬واریز وجه ثبت نام به مبلغ ‪ 1.090.000‬ریال‬ ‫((توجه ‪ :‬مبلغ ثبت نام متقاضی پس از واریز وجه ‪ ،‬به هیچ عنوان قابل عودت نخواهد بود ‪)).‬‬ ‫‪ )3‬اسکن و بارگذاری یک قطعه عکس ‪ 3×4‬با کیفیت عالی‬ ‫‪ )4‬اسکن و بارگذاری مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫‪ )5‬اسکن و بارگذاری مدرک کمک پرستاری یکساله و یا گواهی معتبر ( توضیح ‪ :‬متقاضیان دارای گواهی معتبر می بایست در‬ ‫صورت دعوت بکار ‪ ،‬حتما مدرک اصلی کمک پرستاری را تا ان تاریخ ارائه نمایند ‪ ،‬در غیر اینصورت دعوت و معرفی بکار ان فرد‬ ‫منتفی و کان لم یکن خواهد بود )‬ ‫‪ )6‬اسکن و بارگذاری کارت ملی‬ ‫‪ )7‬اسکن و بارگذاری شناسنامه (تمامی صفحات)‬ ‫‪ )8‬اسکن و بارگذاری کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)‬ ‫‪ )9‬اسکن گواهی دال بر ایثارگری و معلول عادی از مراجع ذیصالح براساس سهمیه های مذکور‬ ‫تذکرات‪:‬‬ ‫ اصل و تاییدیه مدارک فوق الذکر پس از برگزاری مرحله اول ازمون از طریق شرکت مربوطه درخواست خواهد شد‪.‬‬‫ توجه بسیار ضروری ‪ :‬هرگونه اطالع رسانی وضعیت شرکت کنندگان در ازمون از طریق سایت اینترنتی شرکت خواهد بود و‬‫داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ بررسی و رسیدگی به شکایات تمام مراحل (قبل ‪ ،‬حین و بعد از ازمون) برعهده شرکت می باشد‪.‬‬‫ در صورت مغایرت یا نقص در مدارک ارسالی با شرایط عنوان شده در متن اگهی ‪ ،‬مسئولیت ان بر عهده متقاضی بوده و هزینه‬‫ثبت نام استرداد نخواهد شد‪.‬‬ ‫ بکارگیری ایثارگران و معلولین عادی تابع قوانین مربوطه خواهد بود‪.‬‬‫موارد امتحانی ‪:‬‬ ‫ امتحان توانمندی های عمومی شامل ‪ -1 :‬زبان وادبیات فارسی ‪ -2‬زبان انگلیسی(عمومی) ‪ -3‬ریاضی و امار‬‫مقدماتی ‪ -4‬فن اوری اطالعات ‪ -5‬معارف اسالمی ‪ -6‬اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون ‪ -7‬هوش و توانمندی‬ ‫های ذهنی در مجموع به تعداد (‪ )60‬سوال به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب یک (‪ )1‬طراحی می گردد‪ .‬ضمنا نیم‬ ‫نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط محاسبه خواهدشد ‪.‬‬ ‫ تبصره ‪ :‬اقلیت های دینی مصرح در قانون جمهوری اسالمی از پاسخگوئی به سئواالت معارف اسالمی معاف می باشند و‬‫امتیاز ان در سایر موارد امتحان توزیع می شود‪.‬‬ ‫ امتحان تخصصی شامل سواالت مرتبط با رشته خدمات عمومی (کمک پرستاری) به تعداد ‪ 30‬سوال و به صورت چهارگزینه ای‬‫با اعمال ضریب ‪ 2‬طراحی خواهدشد‪ .‬ضمنا یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط محاسبه خواهدشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬در صورت برابر بودن نمره ازمون و با اعمال سهمیه های قانونی ‪ ،‬انتخاب اصلح بر اساس نمره کسب شده در ازمون‬ ‫تخصصی خواهد بود‪.‬‬ ‫ حدنصاب‪ :‬تعیین حدنصاب نمره ازمون بر مبنای کسب حداقل ‪ 50‬درصد میانگین امتیاز (مجموع نمره عمومی و تخصصی‬‫ازمون کتبی) سه نفر دارای باالترین امتیاز ازمون خواهد بود‪.‬‬ ‫توجه ‪ :‬متقاضیان عزیز میتوانند بمنظور کسب اطالعات بیشتر ‪ ،‬در ساعات اداری با شماره تماس ‪:‬‬ ‫‪ 04135535453‬تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫مدیریت دفتر مشاوره شغلی وکاریابی غیر دولتی بابک‬ صفحه 5 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫یکشنبه‪ 19‬مرداد‪ 19-1399‬ذی الحجه‪ 9-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1209‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام شرکت برنا نیروی زا گرس در کرمانشاه‬ ‫شرکت برنا نیروی زا گرس به منظور تامین تعداد ‪ 24‬نفر نیروی تکنسین «شرکتی» موردنیاز شرکت مدیریت تولید برق بیستون برای به کارگیری در نیروگاه های تحت پوشش شامل نیروگاه گازی اسالم اباد و نیروگاه بخاری بیستون در استان کرمانشاه در نظر دارد‪ :‬از طرق ازمون علمی‬ ‫کتبی‪ ،‬ازمون سالمت جسمانی و روانشناسی‪ ،‬ازمون امادگی جسمانی و مصاحبه مهارتی نسبت به جذب نیرو به صورت شرکتی با قرارداد مدت معین اقدام نماید‪ .‬لذا از کلیه متقاضیان مرد بومی استان که حائز شرایط ذیل می باشند دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫الف) شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪- 1‬داشتن تابعیت ایران‬ ‫‪- 2‬اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪- 3‬التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪- 4‬انجام خدمت سربازی یا معافیت قانونی دائم غیرپزشکی‬ ‫‪- 5‬عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات‬ ‫‪- 6‬نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر‬ ‫‪- 7‬بومی بودن‬ ‫‪- 8‬داشتن سالمت جسمانی و روانی متناسب با شغل و توانایی الزم برای انجام کاری که برای ان استخدام می شوید‬ ‫‪- 9‬دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با نیازهای استخدامی اعالم شده‬ ‫‪-10‬نداشتن منع قانونی برای استخدام و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمانها‬ ‫‪-11‬احراز صالحیت های عمومی به تائید گزینش پس از قبولی در ازمونهای موردنظر‬ ‫ب ( شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫‪- 1‬ب‪ -‬حدا کثر سن تا تاریخ ‪ 1399/05/15‬بیست و هشت سال (‪ )28‬سال (متولدین ‪ 1371/05/15‬به بعد)‬ ‫تبصره‪:‬‬ ‫متقاضیانی که دارای سوابق کاری مرتبط در صنعت اب و برق وابسته به وزارت نیرو هستند با ارائه گواهی‬ ‫سابقه به همراه تاییدیه معتبر بیمه پردازی سازمان تامین اجتماعی که در ان نام کارگاه شرکتهای مذکور قید‬ ‫شده باشد‪ ،‬سوابق انها پس از بررسی به شر ح ذیل به سن اضافه میگردد ‪ .‬لذا ضرورت در زمان ثبت نام مدارک‬ ‫را ارسال نمایند‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬در صورت تشخیص مرتبط بودن سوابق مربوطه توسط شرکت برنا نیروی زا گرس حدا کثر تا ‪ 7‬سال‬ ‫به شرط سنی افزوده خواهد شد‪ .‬بدیهی است تشخیص مرتبط بودن سابقه ‪ ،‬در اختیار شرکت برنا نیروی زا گرس‬ ‫و شرکت مدیریت تولید برق بیستون بوده و متقاضیان در این رابطه هیچگونه حقی نخواهند داشت و الزم است‬ ‫فرم شماره ‪ 1‬پیوست را تکمیل نمایند‪.‬‬ ‫‪- 2‬ب‪ -‬داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم متناسب با رشته و گرایش تحصیلی اعالم شده در شرایط ثبت نام از‬ ‫یکی از دانشگاهها یا موسسات اموزشی مورد تائید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪.‬‬ ‫توجه مهم‪ :‬شرکت متقاضیان دارای مدرک تحصیلی مرتبط باالتر از سطح فوق دیپلم بالمانع بوده ولیکن‬ ‫هیچگونه امتیازی در مرحله گزینش و جذب و همچنین در زمان استخدام و بعداز ان اعطا نخواهد شد و حقوق‬ ‫و مزایا با رعایت مفاد قانون کار متناسب با سطح نیاز تحصیلی فوق دیپلم محاسبه خواهد شد‪ .‬در اجرای این بند‬ ‫متقاضیان بایستی فرم شماره ‪ 2‬تعهد نامه پیوست را امضا و همراه مدارک ثبت نام ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪- 3‬ب‪ -‬متقاضیان بایستی متولد یکی از شهرستانهای استان کرمانشاه باشند و یا حداقل ده سال سابقه تحصیل‬ ‫در استان را داشته باشند و در حال حاضر در استان سکونت داشته باشند‪ .‬برای این موضوع گواهی تحصیلی‬ ‫بایستی همراه سایر مدارک ثبت نامی ارائه شود‪.‬‬ ‫‪- 4‬ب‪ -‬با توجه به ماهیت شغل فقط اقایان مجاز به ثبت نام می باشند‪.‬‬ ‫• توجه‪:‬‬ ‫الزم به ذکر است گواهی فراغت از تحصیل داوطلب حداقل مقطع فوق دیپلم‪ ،‬کارت پایان خدمت وظیفه و‬ ‫معافیت قانونی دائم غیرپزشکی‪ ،‬بایستی در زمان ثبت نام صادرشده و در فایل پیوست فرم ثبت نام ضمیمه‬ ‫شود و در زمان تطبیق مدارک اصل ان ارائه گردد‪.‬‬ ‫• تذکر‪:‬‬ ‫بدیهی است هریک از داوطلبان که به هنگام ثبت نام اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده و یا واقعیتی را‬ ‫کتمان کرده باشند‪ .‬در هر مرحله از فرایند استخدام و پس از ان‪ ،‬قبولی ایشان ملغی و به لحاظ طوالنی نمودن‬ ‫این فرایند اقدام الزم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫ج ) مراحل و مدارک ثبت نام‪:‬‬ ‫‪- 1‬ثبت نام از سایت و تکمیل دقیق مشخصات درخواستی‬ ‫‪- 2‬تصویر اصل کارت ملی (رو و پشت)‬ ‫‪- 3‬تصویر صفحه اول شناسنامه‬ ‫‪- 4‬تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت قانونی دائم غیرپزشکی‬ ‫‪- 5‬تصویر مدرک تحصیلی متناسب و مرتبط‬ ‫‪- 6‬تصویر گواهی سابقه کار شرکتی مطابق شرایط ذکرشده در تبصره ذیل( بند ‪- 1‬ب شرایط اختصاصی) و‬ ‫تصویر فرم سابقه »بیمه پردازی« که توسط سازمان تامین اجتماعی شعبه مربوطه مهر و امضاشده باشد برای‬ ‫مشمولین بند مذکور‬ ‫‪- 7‬تکمیل و ارسال فرم شماره ‪ 1‬پیوست برای مشمولین بند ‪ 6‬الزامی است‬ ‫‪- 8‬تکمیل و ارسال تعهد نامه مندر ج در پیوست شماره ‪ 2‬برای متقاضیانی که مدرک مرتبط باالتر از فوق دیپلم‬ ‫دارند الزامی است‬ ‫‪- 9‬تصویر فیش یا رسید واریز وجه ثبت نام‬ ‫نحوه پرداخت وجه ثبت نام‪ :‬متقاضیان واجدالشرایط می بایست نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ‬ ‫یک میلیون ریال (صد هزارتومان) در وجه حساب شماره ‪ 1845086776‬بانک تجارت شعبه کارمندان‬ ‫به نام شرکت برنا نیروی زا گرس از طریق پرداخت الکترونیکی یا موبایل بانک و یا دستگاه خودپرداز اقدام‬ ‫و تصویر رسید پرداختی را همراه مدارک ثبت نامی ارسال نمایند‪ .‬به منظور جلوگیری از هرگونه اشکال ضرورت‬ ‫دارد اصل رسید یا فیش پرداختی تا روز تطبیق مدارک به نحو مقتضی نگهداری و در ان زمان ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪-10‬عکس پرسنلی با مشخصات ذیل‪:‬‬ ‫•عکس ‪ 3*4‬که در سال جاری گرفته شده باشد‪(.‬تمام ر خ)‬ ‫• عکس اسکن شده فقط با فرمت ‪ JPG‬باشد‪.‬‬ ‫•اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ‪ 200*300‬پیکسل و حدا کثر ‪ 300* 400‬باشد‪.‬‬ ‫• تصویر داوطلب باید واضح‪ ،‬مشخص و فاقد اثر مهر‪ ،‬منگنه و هرگونه لکه باشد‪.‬‬ ‫• حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ‪ 70‬کیلوبایت بیشتر باشد‪.‬‬ ‫• حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد‬ ‫تذکر‪ :‬به مدارک ناقص‪ ،‬ارسال عکس غیر معتبر و ثبت نام های ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد‪،‬‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬لذا متقاضیان باید قبل از ثبت نام شرایط عمومی‪ ،‬اختصاصی و عناوین رشته و گرایش های‬ ‫ً‬ ‫تحصیلی را به دقت مطالعه نمایند‪ .‬ضمنا وجوه پرداختی و مدارک ارائه شده به هیچ وجه مسترد نمی شود‪.‬‬ ‫د) رشته و گرایش تحصیلی مورد قبول و متناسب با شغل‪:‬‬ ‫با توجه به شرایط احراز شغل فقط داوطلبانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و یا باالتر در رشته تحصیلی و‬ ‫گرایش تحصیلی عنوان شده به شر ح جدول ذیل هستند در این ازمون شرکت نمایند و کسانی که فار غ التحصیل‬ ‫رشته و گرایش های تحصیلی قیدشده نیستند اجازه شرکت و ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫لذا ا گر داوطلبی با مدارک تحصیلی خار ج عناوین مندر ج در جدول ذیل (غیر مرتبط) در ازمون شرکت نماید‬ ‫قبولی در ازمون ها و استخدام وی لغو و در هر مرحله که باشد از ادامه اشتغال وی ممانعت به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫همچنین خسارت ناشی از اتالف وقت‪ ،‬فرصت ازدست رفته و سایر هزینه های تحمیل شده ناشی از ان‪ ،‬به‬ ‫تشخیص شرکت محاسبه و از وی مطالبه خواهد شد‪ .‬به هرحال داوطلب با تکمیل فرم ثبت نام حق هرگونه‬ ‫اعتراضی(در این رابطه) را از خود سلب و ساقط مینماید‪.‬‬ ‫ه ) مواد ازمون کتبی‪:‬‬ ‫* مواد ازمون عمومی‪:‬‬ ‫‪- 1‬هوش ریاضی و استعداد شغلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بنیان بهداشت الفا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارگر انبار‬ ‫اقا‪،‬حدا کثر سن ‪ 40‬سال‪،‬عدم نقصان جسمانی‪ ،‬دیپلم‬ ‫ترجیحا یکسال سابقه کار مرتبط در یک شرکت پخش‪،‬دارای روحیه کار تیمی در محیط انبار‬ ‫تخلیه و چیدمان کاال در روی پالت و امور جابه جایی مرتبط در انبار (انجام امور محوله در انبار)‪،‬دارای ضامن‬ ‫مامور توزیع(موزع)‬ ‫اقا‪،‬حدا کثر سن ‪ 40‬سال‪،‬عدم نقصان جسمانی‪،‬حداقل ‪3‬سال سابقه کار در شرکت های پخش‬ ‫دارای ضامن معتبر‪،‬منظم و دقیق ‪،‬دارای روحیه کار تیمی‪،‬اشنایی کامل به تهران‬ ‫بازاریاب‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪،‬دارای دانش و تجربه فروش داروهای گیاهی و لوازم بهداشتی‬ ‫دارای مهارتهای مذا کره و روابط عمومی باال‪،‬پیگیری دقیق و منظم فروش‬ ‫فن بیان قوی‪،‬ترجیحا مسلط به منطقه غرب تهران‪،‬محل کار در شرق تهران‪،‬وسیله نقلیه ترجیحا موتور‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪alpha2bco@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر بازرگانی خارجی‬ ‫شرکت دانش بنیان رز نیک صنعت اپادانا تولید کننده قطعات‬ ‫پیشرفته کمپرسور‪ ,‬واقع در کمالشهر کرج جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول حسابداری‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪،‬جهت امور اداری و دفتری‬ ‫جهت انجام امور حسابداری مالی ‪ ,‬انبار و فروش‬ ‫دارای سه سال سابقه کار مفید‪،‬مسلط به نرم افزار سپیدار‬ ‫دارای روحیه کار تیمی و مدیریت زمان‬ ‫محل کار ‪ :‬دفتر کارخانه واقع در کمالشهر کرج‬ ‫حقوق ثابت‪،‬مزایا‪،‬بیمه در ابتدای استخدام‬ ‫مزایای حق شغل‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫با حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار مفید در زمینه واردات کاال‬ ‫اشنا به قوانین و مقررات بازرگانی خارجی و نرم افزارهای مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪pr@fooladpersian.com‬‬ ‫‪Rose.sanat@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نیکران موتور پاسارگاد جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار ارشد‪ :‬اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در امور شرکت های تولیدی صنعتی‬ ‫تسلط به سیکل حسابداری صنعتی و بهای تمام شده‪ ،‬تسلط به ارائه گزارشات فصلی و تجزیه و تحلیل مدیریتی و ارزش افزوده‬ ‫تسلط به استانداردهای اصول مالی حسابداری‪ ،‬اشنا به قوانین و مقررات مالیاتی بیمه‬ ‫ترجیحا اشنا به نرم افزار راهکاران سیستم‪ ،‬حقوق ثابت‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با کد ‪ 800‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr93.employment@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫خدمات کشتیرانی صبا دریا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حمل و نقل‪ :‬اقا ‪ /‬خانم‬ ‫مدرک تحصیلی لیسانس به باال‪،‬مسلط به زبان انگلیسی یا روسی‪ ،‬ساعت کار ‪ 7.30‬تا ‪ ،15‬جهت بخش فورواردری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@sabase.com‬‬ ‫‪- 2‬فناوری اطالعات (مهارت های هفتگانه رایانه ای ‪)ICDL‬‬ ‫‪- 3‬زبان انگلیسی عمومی‬ ‫‪- 4‬زبان و ادبیات فارسی و ائین نگارش‬ ‫*‪ :‬مواد ازمون اختصاصی فوق دیپلم‬ ‫و) صدور کارت ورود به جلسه و زمان تطبیق مدارک‪:‬‬ ‫ً‬ ‫متعاقبا در همین سایت اعالم خواهد شد‪stc.sbu.ac.ir/azmoon .‬‬ ‫ز ) زمان و مکان ازمون‪:‬‬ ‫ً‬ ‫متعاقبا در همین سایت اعالم خواهد شد‪stc.sbu.ac.ir/azmoon .‬‬ ‫ح ) حدنصاب ازمون و نحوه محاسبه ضریب و امتیاز‪:‬‬ ‫‪- 1‬امتیاز کل ازمون دروس عمومی و اختصاصی به صورت جدا گانه محاسبه خواهد شد‪ .‬دروس عمومی با ضریب‬ ‫یک (‪ ) 1‬و دروس اختصاصی با ضریب چهار (‪ ) 4‬لحاظ و امتیاز کل ازمون علمی کتبی محاسبه خواهد شد‬ ‫‪- 2‬حدنصاب مورد پذیریش بر اساس امتیاز حاصله ازمون دروس اختصاصی و امتیاز کل تعیین خواهد شد‪.‬‬ ‫‪- 3‬داوطلبان دارای حدنصاب مذکور به میزان دو برابر ظرفیت در هر رشته شغلی وارد مراحل سنجش میزان‬ ‫امادگی و توانایی جسمانی و روانی متناسب با شغل خواهند شد‪.‬‬ ‫‪- 4‬داوطلبان دارای حدنصاب ازمون علمی که بر اساس نتایج سنجش جسمانی و روانی شرایط متناسب شغلی را‬ ‫داشته باشند به میزان دو برابر ظرفیت به مرحله ازمون مصاحبه مهارتی دعوت خواهند شد‪.‬‬ ‫ت )تطبیق مدارک‪:‬‬ ‫پس از مشخص شدن نتایج ازمون علمی کتبی و تعیین داوطلبانی که حدنصاب را کسب نموده اند فعالیت‬ ‫تطبیق مدارک انجام می گیرد در این مرحله از داوطلب دارای شرایط مذکور دعوت میشود تا نسبت به ارائه اصل‬ ‫مدارک درخواستی در زمان ثبت نام در تاریخ مشخصی اقدام نماید برای تسهیل و تسریع در کار زمان تطبیق‬ ‫مدارک همزمان و به صورت پیش نیاز با مرحله سنجش امادگی و توانمندی جسمانی و روانی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫بدیهی است داوطلبانی که نتوانند اصل مدارک الزم را ارائه نمایند در این مرحله از ادامه فرایند بازخواهند ماند و‬ ‫نفرات بعدی دارای شرایط و حدنصاب الزم جایگزین خواهند شد‪.‬‬ ‫ی) مرحله مصاحبه مهارتی‪:‬‬ ‫به منظور سنجش میزان مهارت‪ ،‬دانش‪ ،‬توانمندی و شایستگی های فردی و اجتماعی متناسب با شغل داوطلبان‬ ‫به صورت شفاهی ارزیابی صورت میگیرد این سنجش تحت عنوان »مصاحبه مهارتی« توسط مسئولین ذیربط‬ ‫انجام خواهد شد و نتایج ان فرایند را به مرحله نهایی می رساند‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬داوطلبان واجد شرایط جهت دریافت فرم های شماره ‪1‬و‪ ،2‬ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به‬ ‫سایت ‪ stc.sbu.ac.ir/azmoon‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک ازمایشگاه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت تولیدی و صنعتی جهت توسعه کسب و کار خود در‬ ‫استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست منابع انسانی‪/‬کد شغل‪HRE01 :‬‬ ‫ترجیحا اقا‪،‬حداقل ‪ 5‬سال مرتبط‬ ‫لیسانس مدیریت دولتی‪/‬مهندسی صنایع‬ ‫مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی‬ ‫مسلط به طبقه بندی و استاندارد مشاغل‬ ‫مسلط به فرایند اموزش کارکنان‬ ‫حداکثر سن ‪ 40‬سال‪،‬محل کار‪ :‬تاکستان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫به رزومه های دریافتی فاقد کد شغل ترتیب اثر‬ ‫داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫اقا‪/‬خانم‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد شیمی‬ ‫(به جز مهندسی شیمی و شیمی فیزیک)‬ ‫مسلط به ازمون های شیمی کالسیک مواد غذایی‬ ‫با سابقه کار مکفی‬ ‫ایثارگران در اولویت می باشند‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ia.kowsar@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ُ‬ ‫درسا لوازم خانگی اشپزخانه جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس خزانه داری‬ ‫اقا‪،‬کارشناس حسابداری‪ 2،‬سال سابقه کار‬ ‫مسلط به اصول حسابداری و حداقل ‪ 2‬سال سابقه خزانه‬ ‫فعالیت ثبت و نگهداری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و‬ ‫اوراق بهادار موجود در صندوق‬ ‫پیگیری امور مربوط به بانک و دریافت چکهای برگشتی از طریق‬ ‫مراجعه مستمر و منظم به بانکهایی که شرکت در انها دارای‬ ‫انجام پیگیری های الزم در خصوص چکهای معوقه با هماهنگی‬ ‫واحدهای فروش تا حصول نتیجه مطلوب‬ ‫مسلط به رایورز‪،‬مسلط به افیس‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hrm@dorsa-group.com‬‬ ‫‪hrm5973@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسی تولید مواد غذایی هوفرد‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین فنی مهندسی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫برق و مکانیک‪،‬دارای مدرک تحصیلی مرتبط‬ ‫دارای سابقه کار در کارخانجات صنعتی‬ ‫مسلط به ‪ Auto Cad‬و ‪ ،Office‬روابط عمومی خوب‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@badrfood.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حسابداری مالی‬ ‫حسابدار‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫دارای مدرک کارشناسی حسابداری‪ ،‬مدیریت مالی‬ ‫و سایر رشته های مرتبط‬ ‫دارای حداقل یک سال سابقه مرتبط‬ ‫اشنا به قوانین بیمه و مالیات‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با قید‬ ‫موضوع»حسابدار» به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪recruitment-irn@mafpars.com‬‬ ‫‪h.shams@razintoseeh.com‬‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬لیسانس حسابداری‬ ‫مسلط به نرم افزار سپیدار‪،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫مسلط به ارائه گزارشات خرید و فروش فصلی‬ ‫مسلط به ارزش افزوده‪،‬دارای ضامن معتبر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ صفحه 6 ‫مهارت‬ ‫یکشنبه‪ 19‬مرداد‪ 19-1399‬ذی الحجه‪ 9-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1209‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نــام و کدملــی دور ه اموزش‬ ‫نـــام ایـــن دوره امـــوزش تولیـــد کننـــده عرقیـــات از‬ ‫گیاهـــان دارویـــی بـــا کـــد ملـــی‪611121050870001‬‬ ‫درســـازمان فنـــی وحرفـــه ای امـــوزش داده مـــی شـــود‪.‬‬ ‫اشنایی با مشاغل‬ ‫تولید عرقیات از گیاهان دارویی‬ ‫وفرصت های اموزشی ان‬ ‫گیاهان دارویی یکی از منابع‬ ‫ارزشمند در گستره وسیع منابع‬ ‫طبیعی ایران هستند که در صورت‬ ‫شناخت علمی‪،‬کشت‪ ،‬توسعه و‬ ‫بهره برداری صحیح میتوانند نقش‬ ‫مهمی در سالمت جامعه‬ ‫ایفا نماید‬ ‫هم ــان گون ــه ک ــه در ش ــماره های قب ــل ب ــازار کار در زمین ــه معرف ــی دوره ه ــای مهارت ــی‬ ‫س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کش ــور اش ــاره ش ــد‪ ،‬ای ــن س ــازمان بن ــا ب ــر ماموری ــت اصل ــی‬ ‫خ ــود و ب ــا ه ــدف تامی ــن و تربی ــت نی ــروی کار ماه ــر و نیم ــه ماه ــر م ــورد نی ــاز بخ ــش ه ــای‬ ‫مختل ــف صنع ــت‪ ،‬کش ــاورزی و خدم ــات و ارتق ــای فرهن ــگ مه ــارت ه ــای فن ــی جامع ــه‪ ،‬اق ــدام‬ ‫ب ــه برگ ــزاری دوره اموزش ــی در دو بخ ــش دولت ــی و غیردولت ــی م ــی نمای ــد ( صنای ــع خ ــودرو‪،‬‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬بــرق ‪ ،‬جوشــکاری و بازرســی جــوش‪ ،‬تاسیســات‪ ،‬امــور زراعــی ‪ ،‬صنایــع غذایــی‬ ‫مشــخصات عمومــی شــغل‪:‬‬ ‫تولی ــد کنن ــده عرقی ــات از گیاه ــان داروی ــی ش ــغلی‬ ‫اســــــت در حــــــوزه کـــشــــــاورزی) گیــــــاهان دارویـــی و‬ ‫وضعیــت کنونــی ‪،‬اینــده شــغلی و مزایــا‬ ‫در انتخ ــاب ی ــک ش ــغل صحی ــح و درس ــت‪ ،‬عوام ــل‬ ‫مختلف ــی از جمل ــه ویژگ ــی ه ــای ش ــخصیتی‪ ،‬عالی ــق‪،‬‬ ‫مه ــارت ه ــا‪ ،‬ش ــرایط خانوادگ ــی‪ ،‬ش ــرایط جامع ــه و ‪...‬‬ ‫بای ــد ب ــرای ف ــرد در نظ ــر گرفت ــه ش ــوند‪.‬‬ ‫داروهـــای گیاهـــی ( کـــه دارای شایســـتگی هایـــی از‬ ‫قبیـــل انتخـــاب و کاربـــرد عرقیـــات گیاهـــی‪ ،‬امـــاده‬ ‫ســـازی انـــدام گیاهـــی بـــرای تقطیـــر‪ ،‬کنتـــرل فراینـــد‬ ‫تولی ــد ع ــرق ه ــای گیاه ــی ‪ ،‬جداس ــازی و بس ــته بن ــدی‬ ‫عرقی ــات و بازار یاب ــی و ف ــروش م ــی باش ــد و ب ــا ش ــغل‬ ‫هایـــی از جملـــه کاربـــر گیاهـــان دارویـــی‪ ،‬پـــرورش‬ ‫دهن ــده گیاه ــان داروی ــی و فروش ــنده گیاه ــان داروی ــی‬ ‫و عرقیـــات گیاهـــی در ارتبـــاط اســـت‪.‬‬ ‫و‪.)....‬اموزش ــهای بخ ــش دولت ــی در مرا ک ــز اموزش ــی سراس ــر کش ــور بص ــورت رای ــگان‬ ‫انج ــام م ــی ش ــود‪ .‬کارام ــوزان پ ــس از گذران ــدن دوره اموزش ــی و قبول ــی نهای ــی در ازم ــون‬ ‫کتب ــی و عمل ــی موف ــق ب ــه اخ ــذ گواه ــی نام ــه از س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کش ــور‬ ‫خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫حرفــه اموزشــی کــه در ایــن هفتــه بــه معرفــی ان خواهیــم پرداخــت‪ ،‬تولیــد کننــده عرقیــات‬ ‫از گیاهــان دارویــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫اهمیــت دوره اموزشــی تولیــد کننــده‬ ‫عرقیــات از گیاهــان دارویــی‬ ‫گیاهـــان دارویـــی یکـــی از منابـــع ارزشـــمند در‬ ‫گســـتره وســـیع منابـــع طبیعـــی ایـــران هســـتند کـــه در‬ ‫صــورت شــناخت علمی‪،‬کشــت‪ ،‬توســعه و بهــره بــرداری‬ ‫صحی ــح میتوانن ــد نق ــش مهم ــی در س ــالمت جامع ــه و‬ ‫افزایــش صــادرات غیــر نفتــی داشــته باشــند‪ .‬در حــال‬ ‫حاضـــر فـــراوری گیاهـــان دارویـــی‪ ،‬عـــالوه بـــر ارزش‬ ‫افـــزوده باعـــث اشـــتغال زایـــی و کارافرینـــی شـــده‬ ‫اســـت‪ .‬تولیـــد عرقیـــات گیاهـــی نیازمنـــد تکنولـــوژی‬ ‫و دان ــش فن ــی خیل ــی پیچی ــده ای نیس ــت و ب ــا توج ــه‬ ‫ب ــه گس ــتره ب ــاالی گیاه ــان داروی ــی در کش ــور ام ــکان‬ ‫صـــادرات ایـــن محصـــوالت بـــه کشـــورهای دیگـــر‬ ‫وجـــود دارد‪.‬‬ ‫طــول دوره اموزش‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان س ــاعات برگ ــزاری دوره در هفت ــه‪،‬‬ ‫طـــول دوره حـــدود دو مـــاه مـــی باشـــد( ‪ 79‬ســـاعت‬ ‫امـــوزش نظـــری و ‪ 101‬ســـاعت امـــوزش عملـــی و در‬ ‫مجمـــوع ‪ 180‬ســـاعت )‪.‬‬ ‫شــرایط الزم جهت شــرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬حداقــل میــزان تحصیــالت ‪ :‬پایان دوره راهنمایی‬ ‫‪ -2‬دارا بــودن ســالمت کامــل جســمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داش ــتن حداق ــل س ــن ‪15‬س ــال تم ــام ( ب ــه اس ــتناد‬ ‫تبصـــره ‪ 2‬مـــاده ‪ 18‬ائیـــن نامـــه نحـــوه ی تشـــکیل و‬ ‫اداره اموزشـــگاههای فنـــی و حرفـــه ای ازاد پذیـــرش‬ ‫کارامـــوزان گـــروه ســـنی ‪ 12 -15‬ســـال ‪ ،‬منـــوط بـــه‬ ‫ارائ ــه اج ــازه ی کتب ــی ول ــی و ی ــا قی ــم قانون ــی کارام ــوز‬ ‫اســـت)‪.‬‬ ‫مهمتر یــن ملزومــات‬ ‫دس ــتگاه تقطی ــر‪ ،‬دی ــگ خن ــک ک ــن ‪ ،‬کپس ــول ات ــش‬ ‫نش ــانی و ‪....‬‬ ‫مســیر ارتقــاء و تکمیــل مهــارت‬ ‫کارامـــوزان پـــس از گذرانـــدن ایـــن دوره اموزشـــی‪،‬‬ ‫جهـــت ارتقـــاء دانـــش فنـــی خـــود میتواننـــد بـــا نظـــر‬ ‫مرب ــی مربوط ــه در دوره ه ــای اموزش ــی مرتب ــط ش ــرکت‬ ‫نماینــد و در کنــار یــک اســتاد کار حرفــه ای تجربیــات‬ ‫الزم را فـــرا گیرنـــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تحصیلدار‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬اشنا به امور ویزیت‬ ‫‪99‬‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‪،‬حقوق ثابت‬ ‫پاداش‪،‬پورسانت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪farzaneh@tahtitak.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت رادیس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مسلط به نرم افزار هلو جهت ادامه فعالیت تا پایان سال ‪99‬‬ ‫مسلط به استقرار نرم افزار مالی (جدید) جهت سال بعد‬ ‫مسلط به بهای تمام شده‪،‬تسلط به افیس و اکسل‬ ‫شرایط سنی ‪ 30‬تا ‪ 40‬سال‪،‬سابقه کاری ‪ 7‬سال مفید‬ ‫حداقل لیسانس حسابداری‪،‬تسلط به کلیه امور حسابداری‬ ‫معامالتفصلی‪،‬ارزشافزوده‪،‬داراییثابت‪،‬حقوقدستمزد‪،‬مالیاتعملکرد‬ ‫محل سکونت غرب و جنوب غرب تهران ‪،‬رباط کریم اسالمشهر و پرند‬ ‫پایه حقوق ‪ 3.000.000‬تومان‪،‬حق شغل ‪ 4.000.000‬تومان‪،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‬ ‫شرکت داروسازی دکتر عبیدی با توجه به توسعه فعالیت های‬ ‫خود در استان تهران از افراد متعهد و توانا جهت فعالیت در محیطی‬ ‫پویا و یادگیرنده با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست تولید (بسته بندی)‬ ‫اقا‪/‬خانم‪،‬بررسی و ارزیابی مستمر کمیت و کیفیت محصوالت‬ ‫تولید به منظور انطباق با استانداردها و رفع انحرافات احتمالی‬ ‫برنامه ریزی فرایند کاری مطابق برنامه ابالغی به منظور تحقق‬ ‫اهداف تولید تعیین شده در چارچوب زمانی مشخص شده‬ ‫پایش عملکرد اپراتورها و راهنمایی ایشان بر اساس‬ ‫دستورالعمل ها به منظور کنترل صحت انجام کار و هدایت انها‬ ‫مشخص کردن دستگاه هایی که نیاز به تعمیر اصالحی دارند‬ ‫بهمنظور تعمیرونگهداریبهموقعانها‬ ‫پایششرایطمحیطی کار بهمنظور رعایتاستانداردهایالزموحفظ‬ ‫شرایط کنترلشدهمحیطبراساسدستورالعملهایمربوطه‬ ‫کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد رشته های شیمی یا مهندسی صنایع‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار به عنوان سرپرست تولید‬ ‫در یک مجموعه صنعتی‬ ‫اشنایی با فرایند ساخت دارو و دستگاه های مرتبط‬ ‫تسلط کافی به زبان انگلیسی‬ ‫تسلط کافی به مجموعه نرم افزارهای افیس‬ ‫امکان همکاری در شیفت شب به صورت ‪ 2‬هفته در ماه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با درج‬ ‫عنوان شغل را در موضوع ایمیل به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫به یک نفر مهندس صنایع‬ ‫جهت کنترل پروژه و با ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫جهت در البرز نیازمندیم‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪hamidahmadi110r@yahoo.com‬‬ ‫‪rastapad.hr@gmail.com‬‬ ‫ادرس شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت عمرانی جهت تکمیل کادر خود در غرب استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‬ ‫اقا‪/‬خانم‪،‬تسلط کافی به فناوری اطالعات‪ ،‬نرم افزارهای حسابداری و مجموعه افیس‬ ‫قدرت باالی تجزیه و تحلیل اطالعات‪ ،‬ترجیحا به حسابداری پیمانکاری و بلند مرتبه سازی‬ ‫روابط عمومی باال و اشنایی باروند امور بانکی‪ ،‬بیمه و مالیات‬ ‫کاراموز‬ ‫اقا ‪/‬خانم‪،‬فار غ التحصیالن رشته های مالی‪ ،‬مدیریت و حقوقی (کارشناسی و کارشناسی ارشد)‬ ‫فعال‪،‬جویای کار ‪،‬بدون سابقه کار در زمینه امور مالی و حقوقی‬ ‫جهت کاراموزی در یک شرکت عمرانی واقع در غرب تهران‬ ‫افراد تایید شده پس از دوره رایگان کاراموزی حداقل ‪ 3‬ماهه در مجموعه استخدام خواهند شد‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم برای گزینش‪ ،‬رزومه یا فرم مشخصات (نام ونام خانوادگی‪ ،‬تاریخ تولد‪ ،‬اطالعات تماس‪ ،‬رشته و مقطع تحصیلی‪،‬‬ ‫سوابق کاری‪ ،‬پژوهشی و تحقیقاتی‪ ،‬مهارتهای فردی و ادرس حدودی محل زندگی) خود را در قالب یه عکس یا فایل ‪ PDF‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@hemmatcivil.com‬‬ ‫ایرانی ه ــا ب ــه ط ــب س ــنتی و م ــواد خورا ک ــی طبیع ــی‬ ‫اهمیـــت ز یـــادی می دهنـــد بنابرایـــن تولیـــد عرقیـــات‬ ‫گیاهـــی از جملـــه مشـــاغل مناســـب مـــی باشـــد‪.‬‬ ‫کیفیـــت بـــاال‪ ،‬خالـــص بـــودن عرقیـــات و نیـــز قیمـــت‬ ‫تم ــام ش ــده پایی ــن و منصفان ــه از جمل ــه عوام ــل مه ــم‬ ‫در افزایـــش فـــروش محصـــول مـــی باشـــد‪.‬‬ ‫مزایــای گواهینامــه‬ ‫سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫گواهینام ــه مه ــارت س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای‬ ‫کشـــور دارای کـــد اســـتاندارد بیـــن المللـــی مشـــاغل‬ ‫(‪ )2008-ISCO‬م ــی باش ــد ک ــه دارن ــدگان ان ب ــا اح ــراز‬ ‫صالحیـــت شـــغلی مـــی تواننـــد از مزایـــای قانونـــی‬ ‫مختلفـــی بهـــره منـــد گردنـــد‪ .‬از جملـــه ایـــن مزایـــا ‪:‬‬ ‫ضوابـــط جایگزینـــی و احتســـاب دوره هـــای امـــوزش‬ ‫فنـــی و حرفـــه ای بـــه جـــای تجربـــه شـــغلی (ســـوابق‬ ‫کار)‪ ،‬در طـــرح هـــای طبقـــه بنـــدی مشـــاغل کارگاه‬ ‫هـــای مشـــمول قانـــون کار ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجو ی ــان م ــی توانن ــد جه ــت اش ــنایی بیش ــتر ب ــا‬ ‫دوره ه ــای اموزش ــی س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای‬ ‫کش ــور و ثب ــت ن ــام در ای ــن دوره ه ــا ب ــه ادرس پورت ــال‬ ‫س ــازمان‪ http://www.portaltvto.com :‬و ادرس‬ ‫سای ـ ـ ــت س ــازمان ‪ http://www.irantvto.ir‬مــراج ـ ــعه‬ ‫ن ـمــای ـن ـــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذ ک ــر ا س ــت ک ــه ا ی ــن مطل ــب ب ــا هم ــکاری‬ ‫خا ن ــم مر ی ــم رنجب ــری ‪ ،‬مر ب ــی محت ــرم مر ک ــز ا م ــوزش‬ ‫فن ــی و حرفـ ـه ای رودان اس ــتان هرم ــزگان تهی ــه ش ــده‬ ‫ا س ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در حوزه بازرگانی و فروش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫متخصص دیجیتال‬ ‫مارکتینگ‬ ‫خانم‪/‬اقا‪،‬اشنائی با ‪ SEO‬و ‪ SEM‬و ابزارهای بهینه سازی سایت‬ ‫اشنائی و تخصص با ایمیل مارکتینگ و کانتنت مارکتینگ‬ ‫اشنا به نرم افزارهای طراحی و گرافیک‪،‬مسلط به طراحی سایت با ورد پرس‬ ‫طرح ریزی‪ ،‬اجرا و پایش حضور در رسانه های اجتماعی‪،‬دارای تجربه در راه اندازی و بهینه سازی‬ ‫کمپین های دیجیتال‪،‬توانائی بهینه سازی نرخ تبدیل‪،‬اشنا با سرویس گوگل ادز‬ ‫مسلط بر تولید محتوا‪،‬جوان‪ ،‬فعال و پویا ‪،‬خالق و جویای پیشرفت‬ ‫دارای روحیه کار تیمی‪،‬با انگیزه در کار‬ ‫خانم‪/‬اقا‪،‬مسلط به ‪ CMS‬وردپرس و تولید محتوا‪،‬اشنائی با ‪ SEO‬و ‪ SEM‬و ابزارهای بهینه سازی سایت‬ ‫اشنائی و تخصص با ایمیل مارکتینگ و کانتنت مارکتینگ‬ ‫اشنا به نرم افزارهای طراحی و گرافیک‪،‬مسلط به طراحی سایت با ورد پرس‬ ‫طرح ریزی‪ ،‬اجرا و پایش حضور در رسانه های اجتماعی‪،‬دارای تجربه در راه اندازی و بهینه سازی‬ ‫کمپین های دیجیتال‪،‬توانائی بهینه سازی نرخ تبدیل‪،‬اشنا با سرویس گوگل ادز‬ ‫مسلط بر تولید محتوا‪ ،‬جوان‪ ،‬فعال و پویا ‪،‬خالق و جویای پیشرفت‪،‬دارای روحیه کار تیمی‪ ،‬با انگیزه در کار‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫خانم‪/‬اقا‪،‬اشنائی با ‪ SEO‬و ‪ SEM‬و ابزارهای بهینه سازی سایت‬ ‫اشنائی و تخصص با ایمیل مارکتینگ و کانتنت مارکتینگ‬ ‫اشنا به نرم افزارهای طراحی و گرافیک‪،‬مسلط به طراحی سایت با ورد پرس‬ ‫طرح ریزی‪ ،‬اجرا و پایش حضور در رسانه های اجتماعی‬ ‫دارای تجربه در راه اندازی و بهینه سازی کمپین های دیجیتال‬ ‫توانائی بهینه سازی نرخ تبدیل‪،‬اشنا با سرویس گوگل ادز‬ ‫مسلط بر تولید محتوا‪ ،‬جوان‪ ،‬فعال و پویا ‪،‬خالق و جویای پیشرفت‬ ‫دارای روحیه کار تیمی‪ ،‬با انگیزه در کار‬ ‫‪job@abidipharma.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ایرانی ها به طب سنتی‬ ‫و مواد خورا کی طبیعی‬ ‫اهمیت زیادی می دهند‬ ‫بنابراین تولید عرقیات‬ ‫گیاهی از جمله مشاغل‬ ‫مناسب برای‬ ‫عالقمندان است‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪zarineagleco@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارپرداز‪ :‬اقا‪،‬تمام وقت‪،‬اشنا به امور اداری‬ ‫ترجیحا ساکن شمال تهران‬ ‫متقاضیان ‪ 20‬تا ‪ 35‬سال در اولویت هستند‬ ‫دارای روابط عمومی باال‬ ‫انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق‬ ‫تهیه گزارش های الزم‪،‬مدرک تحصیلی‪:‬حداقل دیپلم‬ ‫ساعت کاری‪،15-8:‬حقوق‪2800000:‬تومان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪jobs.aminian@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫تمام وقت‪،‬در مقاطع کارشناسی و باالتر‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید‬ ‫ترجیحا اشنا به زبان انگلیسی‬ ‫اشنا با صنعت اب و فاضالب‬ ‫محل خدمت‪ :‬پاسداران‬ ‫لطفا رزومه های خود را در قالب فایل ورد یا پی دی اف با‬ ‫عنوان شغلی مهندس مکانیک به ادرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫بدیهی است به رزومه هایی که فاقد سابجکت باشند‪،‬‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪Mojtam.employ@gmail.com‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه‪ 19‬مرداد‪ 19-1399‬ذی الحجه‪ 9-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1209‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‪-‬بازرگانی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در‬ ‫زمینه مسئولیت انبارداری دفتر مرکزی در استان تهران دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫انباردار‪ :‬اقا‪،‬تمام وقت‪،‬دارای حداقل یکسال سابقه مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس کامپیوتر‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫مهندس کامپیوتر (ترجیحا گرایش نرم افزار)‬ ‫حدا کثر سن ‪ 30‬سال‪،‬تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫تسلط به مهارت های ‪OFFICE‬‬ ‫اشنایی با زبان برنامه نویسی ‪JavaScript‬‬ ‫اشنایی با پایگاه داده ‪SQL Server‬‬ ‫بیمه‪،‬حقوق ثابت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫‪info@youshij.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولید تجهیزات پزشکی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ناظر فنی‪/‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫متخصص در زمینه مهندسی پزشکی‬ ‫بیو الکتریک‪،‬دارای مدرک ناظر فنی‬ ‫اشنا به سیستم ‪ISO13485‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪agahi@puyatebelika.com‬‬ ‫ادرس محدوده غرب (احمداباد مستوفی)‬ ‫‪employment6131@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فنی و مهندسی پیمانکار نفت جهت تکمیل کادر‬ ‫خوددراستانتهرانازافرادواجدشرایطزیردعوتبههمکاریمینماید‪.‬‬ ‫حسابدار‪ :‬خانم‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@behtaz.org‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر مالی هلدینگ‪/‬اقا‬ ‫تمام وقت‪،‬حداقل ‪ 15‬سال سابقه در شرکتهای معتبر در سمت‬ ‫مدیر مالی‪،‬حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته‬ ‫حسابداری ‪ ،‬مدیریت مالی و یا سایر رشته های مرتبط‬ ‫مسلط به تهیه و کنترل گزارشات و صورت های مالی‬ ‫جهت ارائه به مراجع قانونی و نظارتی‪،‬مسلط به قوانین‬ ‫مالیاتی‪،‬بانکی ارزی و ریالی‪،‬مسلط به تحلیل و انالیز صورت های‬ ‫مالی و مدل های کسب و کار و ارزش افزوده‬ ‫مسلط به هماهنگی میان عملکرد ‪،‬هدایت و سیاستگزاری‬ ‫مالی واحدهای زیر مجموعه‪،‬پیش بینی بودجه و برنامه ریزی و‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تامین مالی‪،‬مسلط به تهیه و انالیز گزارشات مدیریتی و هیات‬ ‫مدیره‪،‬اشنایی کافی با زبان انگلیسی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employee.recruitment22@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خرید داخلی‪:‬اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪،‬اشنا به امور خرید داخلی و مواد غذایی‪،‬با حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫اشنا به نرم افزار ها‪،‬دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬ساکن غرب تهران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@cluna.ir‬‬ ‫یک پروژه مسکونی لوکس جهت تکمیل کادر خود در منطقه‬ ‫یک تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر پروژه‪ :‬اقا‪،‬با تجربه کاری ‪ 3،‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫مدرک تحصیلی عمران‪.‬از متقاضیان واجد شرایط‬ ‫خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪ensani@caspianpackaging.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه تولید قوطی های کنسرو‬ ‫هتل بین المللی و پنج ستاره اسپیناس پاالس تهران‬ ‫جهت توسعه نیروی انسانی خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت مهندسی و بازرگانی فعال در زمینه نفت ‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی جهت تکمیل کادر خود در استان بوشهر از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس فروش‬ ‫اقا‪ /‬خانم‬ ‫ساکن استان بوشهر شهر عسلویه یا جم‬ ‫با سابقه کار مرتبط‬ ‫دارای مدرک مهندسی مکانیک یا مهندسی نفت‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت مهندسین مشاور جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫انالیزور‪ :‬اقا‪ /‬خانم‪ ،‬مهندس عمران‪،‬مسلط به فهرست بهای‬ ‫ابنیه و راه‪،‬اشنا به نرم افزار تدبیر (متره و براورد)‬ ‫به صورت پاره وقت یا پروژه‪،‬از متقاضیان واجد شرایط‬ ‫خواهشمندیم رزومه‪ ،‬خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪os1399.employment@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی ‪ ،‬تولیدی در حوزه پوشاک نوزاد‬ ‫به یک حسابدار با شرایط زیر نیازمند است‪:‬دارای مدرک‬ ‫لیسانس حسابداری‪،‬اشنا به ‪،Microsoft Office‬اشنا به نرم افزار های‬ ‫مالیمطرح‪،‬اشنابهسامانههایمالیاتیوبیمه‪.‬حداقلدوسالسابقهکار‪،‬منظم‬ ‫و دارای روحیه کار تیمی ‪.‬متقاضیان در صورت تمایل رزومه خود را به‬ ‫ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬درج حقوق درخواستی الزامی است‬ ‫‪ptk.general.ptk@gmail.com‬‬ ‫‪m_vatani60@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت توزیع کننده محصوالت ارایشی بهداشتی‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان فارس از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر فروش‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬با حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫حداقل مدرک لیسانس‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬با حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫حداقل مدرک لیسانس‬ ‫بازاریاب‬ ‫اقا‪/‬خانم‪،‬با حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫حداقل مدرک لیسانس‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪samsivan.job@gmail.com‬‬ ‫ادرس شهرک صنعتی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد حسابداری‬ ‫مسلط به سپیدار و کلیه امور مالیاتی‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال‬ ‫به صورت نیمه وقت و یا پروژه ای در نقاط مختلف شهر‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل ادرس‬ ‫‪Acc04.NikArgham@gmail.com‬‬ ‫شرکت مهندسی صمیم‬ ‫(طراحی و ساخت تجهیزات ‪ high tech‬در حوزه ‪)ICT‬‬ ‫در صدد جذب یک «کارشناس اداری منابع انسانی»‬ ‫با شرایط ذیل است‪:‬‬ ‫استخدام کارشناس اداری منابع انسانی‬ ‫مسلط به قانون کار‬ ‫مسلط به امور تنظیم قراردادهای پرسنلی‬ ‫مسلط به امور محاسبات حقوق و دستمزد و کارکرد‬ ‫اشنایی کامل با امور بیمه‪ ،‬مالیات‪ ،‬وام‬ ‫توانایی در تنظیم برنامه های رفاهی پرسنل‬ ‫اشنا با مهارت های جذب و نگهداشت همکاران و ارزیابی‬ ‫بیمه پایه و بیمه تکمیلی درمان‬ ‫محیطی پویا‪ ،‬دوستانه و صمیمی‬ ‫حقوق و پاداش مناسب‬ ‫امکان رشد سازمانی و توسعه دانش‬ ‫واجدین شرایط رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال‬ ‫نمایند‪ .‬خواهشمند است در عنوان ایمیل‪،‬‬ ‫نام موقعیت شغلی را ذکر فرمایید‪.‬‬ ‫‪job@samimgroup.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پمپ برکه در کهریزک تهران‬ ‫به یک نفر مهندس مکانیک‪،‬‬ ‫متالورژی و صنایع اقا‬ ‫نیازمند است‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪m.mousivand@berkeh.com‬‬ ‫به منظور تکمیل کادر مدیریتی و کارشناسی خود از متقاضیان‬ ‫واجد شرایط از استان سیستان و بلوچستان جهت کار در‬ ‫چابهار دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر تولید اقا‪ -‬مدیر فنی اقا‬ ‫مدیر کنترل کیفیت اقا‪ -‬سرپرست انبار اقا‬ ‫کارشناس ارشد مالی‪ -‬کارشناس ‪HSE‬‬ ‫کارشناس تعمیر و نگهداری ‪ P.M‬اقا‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‪ -‬تکنسین فنی اقا‬ ‫تکنسین قوطی سازی اقا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‬ ‫عنوان شغلی در قسمت ‪ Subject‬به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫ذکر عنوان شغلی در ‹‪ ›Email Subject‬الزامی است‪.‬‬ ‫فایل رزومه را با نام و نام خانوادگی فرد متقاضی نام گذاری‬ ‫نموده و سپس ارسال نمایید‪.‬‬ ‫چابهار‪ -‬شهرک صنعتی کنارک‬ ‫‪arman.gostar00@gmail.com‬‬ ‫کارشناس تاسیسات اقا‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط (حداقل ‪ 2‬سال)‬ ‫دارای روحیه تیمی باال‪ ،‬منظم و دقیق‬ ‫جهت همکاری در شیفت های کاری مختلف‬ ‫حداقل تحصیالت دیپلم‪،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫مهماندار‬ ‫جهت فعالیت در کافی شاپ و رستوران های بین المللی هتل‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط میزبانی و مهمانداری حداقل ‪ 6‬ماه‬ ‫(اشنایی با اصول پذیرایی و میزبانی)‬ ‫مهارت ارتباط گفتاری ( کالمی) باال و مهارت ارتباطی مثبت‬ ‫مهارت ارتباطی مثبت‪ ،‬توانایی استفاده از زبان انگلیسی‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫جهت همکاری در شیفت های کاری مختلف (صبح‪ ،‬عصر‪ ،‬شب)‬ ‫حداکثر سن ‪ 30‬سال‪ ،‬حداقل مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫اجتماعی‪ ،‬خلق رفتار‪ ،‬ابتکار عمل‬ ‫خالقیت‪ ،‬دقت باال‪ ،‬ثبات رفتاری‪ ،‬انعطاف پذیری باال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم از طریق راه ارتباطی‬ ‫مندرج اقدام نمایند‬ ‫‪hr.p@espinashotels.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارخانه تولید پمپ های صنعتی در تهران جهت تکمیل کادر‬ ‫خود به یک نفر کارشناس صنایع مسلط به ا کسل پیشرفته‪،‬‬ ‫اشنا با ‪ ،MSP‬برنامه ریزی مواد و تولید نیازمند است‪.‬‬ ‫با حدا کثر ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪p_e163@yahoo.com‬‬ ‫یک شرکت مهندسی در تهران به کارشناس فرایند تمام وقت‬ ‫درحدود ‪۵-۳‬سال سابقه کار در طراحی پاالیشگاه و واحد های‬ ‫فرایندی ‪،‬اشنا به نرم افزار های طراحی و اتوکد جهت تهیه‬ ‫مدارک مهندسی نیاز دارد‪ .‬لطفا رزومه خود را تا تاریخ ‪99/5/25‬‬ ‫به ادرس ایمیل ذیل ارسال نمایید‪:‬‬ ‫‪s.shamekhi@pkz-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان جهت توسعه و تکمیل کادر خود در استان اصفهان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مدیر اجرایی‪:‬اقا‪ ،‬خانم‪ /‬مدیران و کارشناسان تحصیل کرده در رشته های‬ ‫مرتبط با مکانیک ‪ ،‬مواد‪ ،‬اقتصاد ‪ ،‬صنایع‪ ،‬متالورژی‪ ،‬صنایع غذایی‪،‬‬ ‫بازرگانی و فروش‪ ،‬مدیریت اجرایی و رشته مدیریت صنعتی‬ ‫و برنامه ریزی و کنترل پروژه ‪ ،‬پروژه و ‪mba‬‬ ‫مدیر فنی‪:‬اقا‪ ،‬خانم‪ /‬مدیران و کارشناسان تحصیل کرده در رشته های‬ ‫مرتبط با مکانیک ‪ ،‬مواد‪ ،‬اقتصاد ‪ ،‬صنایع‪ ،‬متالورژی‪ ،‬صنایع غذایی‪،‬‬ ‫بازرگانی و فروش‪ ،‬مدیریت اجرایی و رشته مدیریت صنعتی و برنامه‬ ‫ریزی و کنترل پروژه ‪ ،‬پروژه و ‪mba‬‬ ‫مدیر فروش‪:‬اقا‪ ،‬خانم‪ /‬مدیران و کارشناسان تحصیل کرده در رشته های‬ ‫مرتبط با مکانیک ‪ ،‬مواد‪ ،‬اقتصاد ‪ ،‬صنایع‪ ،‬متالورژی‪ ،‬صنایع غذایی‪،‬‬ ‫بازرگانی و فروش‪ ،‬مدیریت اجرایی و رشته مدیریت صنعتی و برنامه ریزی و‬ ‫کنترل پروژه ‪ ،‬پروژه و ‪mba‬‬ ‫مدیر تولید‪:‬اقا‪ ،‬خانم‪ /‬مدیران و کارشناسان تحصیل کرده در رشته های‬ ‫مرتبط با مکانیک ‪ ،‬مواد‪ ،‬اقتصاد ‪ ،‬صنایع‪ ،‬متالورژی‪ ،‬صنایع غذایی‪،‬‬ ‫بازرگانی و فروش‪ ،‬مدیریت اجرایی و رشته مدیریت صنعتی‬ ‫و برنامه ریزی و کنترل پروژه ‪ ،‬پروژه و ‪mba‬‬ ‫مدیر کارخانه‪:‬اقا‪ ،‬خانم‪ /‬مدیران و کارشناسان تحصیل کرده در‬ ‫رشته های مرتبط با مکانیک ‪ ،‬مواد‪ ،‬اقتصاد ‪ ،‬صنایع‪ ،‬متالورژی‪ ،‬صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬بازرگانی و فروش‪ ،‬مدیریت اجرایی و رشته مدیریت صنعتی و‬ ‫برنامه ریزی و کنترل پروژه ‪ ،‬پروژه و ‪mba‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کامل خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪ .‬همچنین در صورت تمایل می توانید انگیزه نامه ی‬ ‫خود را به همراه رزومه ی ارسالی که شامل توضیحی در مورد توانایی های بالقوه ی شما‪ ،‬حقوق و انتظارات شغلی شما باشد‪ ،‬ضمیمه کنید‪:‬‬ ‫‪ajbusiness1399@gmail.com‬‬ صفحه 8 ‫کارورزی‬ ‫یکشنبه‪ 19‬مرداد‪ 19-1399‬ذی الحجه‪ 9-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1209‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در ح ــال حاض ــر ح ــدود ‪ ۳‬س ــال و ‪ ۳‬م ــاه از رونمای ــی ای ــن‬ ‫طــرح می گــذرد و باشــگاه خبرنــگاران جــوان در ایــن گــزارش بــه‬ ‫بررس ــی ط ــرح ب ــزرگ اش ــتغالزایی کارورزی در ط ــول ای ــن م ــدت‬ ‫می پ ــردازد ک ــه در ادام ــه می خوانی ــد‪:‬‬ ‫رئیــس جمهــور کشــورمان از همــان ســال ‪ ۹۶‬اعــالم کــرد کــه‬ ‫ط ــرح کارورزی‪ ،‬ب ــرای فارغ التحصی ــالن دانش ــگاهی بی ــکار‪،‬‬ ‫فاق ــد بیم ــه و س ــابقه ی کار در نظ ــر گرفت ــه ش ــده‪ ،‬ای ــن ط ــرح‬ ‫ح ــدود ‪ ۱۰۰‬ه ــزار دانش اموختـ ـه ی دانش ــگاهی را ه ــدف ق ــرار‬ ‫می ده ــد و دول ــت ه ــم موظ ــف ش ــده ت ــا ب ــه ازای ه ــر کارورز‬ ‫اموزش ــی مبل ــغ ‪ ۵۰‬ه ــزار توم ــان جه ــت تامی ــن بیم ــه در س ــال‬ ‫پرداخ ــت کن ــد‪.‬‬ ‫اول تیــر مــاه ســال ‪ ۹۶‬بــود کــه وز یــر کار از اغــاز اجــرای طــرح‬ ‫کارورزی خب ــر داد و ‪ ۱۹‬روز بع ــد یعن ــی ‪ ۲۰‬تیرم ــاه‪ ،‬روحان ــی‬ ‫اعــالم کــرد کــه ســهمیه هــر اســتان در طــرح کارورزی مشــخص‬ ‫ش ــده اس ــت و در س ــال این ــده ب ــه واس ــطه ای ــن ط ــرح در ‪۳۱‬‬ ‫اســتان کشــور جمعــا ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر بــا منابــع ‪ ۱۸۰‬میلیــارد تومانــی‬ ‫مش ــغول ب ــه کار خواهن ــد ش ــد‪ ،‬همچنی ــن در اس ــتان ته ــران ه ــم‬ ‫‪ ۵‬هــزار ‪ ۴۰۰‬نفــر کارورز بــا حــدود ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان منابــع پیــش‬ ‫بین ــی ش ــده‪ ،‬ک ــه مش ــغول ب ــه کار خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ام ــا ای ــن ط ــرح زمان ــی کار خ ــود را اغ ــاز ک ــرد ک ــه در مرحل ــه‬ ‫اول تنه ــا ‪ ۶۰‬ه ــزار نف ــر در ان ثب ــت ن ــام کردن ــد‪ ،‬البت ــه طب ــق ام ــار‬ ‫اخی ــر یک ــی از معای ــب ط ــرح کارورزی ای ــن ب ــوده ک ــه دول ــت‬ ‫ب ــدون درنظ ــر گرفت ــن س ــایر بی ــکاران‪ ،‬تنه ــا فارغ التحصی ــالن‬ ‫دانش ــگاهی را مدنظ ــر ق ــرار داده و ب ــرای ای ــن قش ــر عم ــده‬ ‫تدبی ــری اندیش ــیده نش ــده و ای ــن موض ــوع موج ــب اختالف ــات‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۴۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۸‬نفر به عنوان متقاضی‬ ‫کارورزی بودند که از این تعداد‬ ‫فقط ‪ ۱۱۵‬هزار و ‪ ۴۲‬نفر متقاضی‬ ‫واجد شرایط کارورزی شدند‬ ‫و اعتراض ــات بس ــیاری از کارمن ــدان و کارگ ــران کش ــور ه ــم‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫عل ــی بابای ــی کارنام ــی رئی ــس فراکس ــیون کارگ ــری مجل ــس‬ ‫یازده ــم در گفت و گ ــو ب ــا باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان در ‪۱۱‬‬ ‫م ــرداد امس ــال ب ــا اش ــاره ب ــه عملیات ــی ش ــدن ط ــرح کارورزی‬ ‫و انتقاد ه ــای وارد ش ــده ب ــه ان بی ــان ک ــرد ک ــه ه ــر طرح ــی ک ــه‬ ‫بــرای اشــتغال جوانــان در نطــر گرفتــه شــود بســیار خــوب اســت‬ ‫ام ــا دول ــت بای ــد ای ــن طرح ه ــا را افزای ــش م ـی داد ک ــه متاس ــفانه‬ ‫چنی ــن اتفاق ــی رخ ن ــداد‪.‬‬ ‫بابایــی بــر ایــن بــاور اســت کــه در جامعــه مــا سیاس ـت های‬ ‫اش ــتغالزایی ترو ی ــج داده نمی ش ــود ام ــا مجل ــس امادگ ــی دارد‬ ‫از ســـال ‪ ۹۶‬کـــه رئیـــس جمهـــور دغدغـــه بیـــکاری‬ ‫فارغ التحصیـــالن را مهـــم شـــمرد‪ ،‬بســـیاری از مســـئوالن‬ ‫کش ــور معتق ــد بودن ــد ک ــه مش ــکل بی ــکاری در جامع ــه م ــا نب ــود‬ ‫نیـــروی متخصـــص نیســـت؛ بلکـــه نبـــودن فرصـــت خال ــی‬ ‫شـــغلی اســـت؛ حتـــی نیرو هـــای فعـــال بـــازار کار هـــم ک ــه‬ ‫تم ــام نگرانی ش ــان رش ــد و پیش ــرفت فعالی ــت خ ــود اس ــت ب ــر‬ ‫ای ــن باورن ــد ک ــه ط ــرح کارورزی ت ــا ب ــه ام ــروز نتوانس ــته مش ــکل‬ ‫امـــوزش و حتـــی بیـــکاری را تـــا حـــدودی رفـــع کنـــد‪.‬‬ ‫بـــا ایـــن حـــال طـــرح کارورزی بـــه امیـــدی موقـــت ب ــرای‬ ‫جوانـــان تبدیـــل شـــده‪ ،‬بـــه ایـــن معنـــا کـــه پـــس از گذران ــدن‬ ‫دوره اموزشـــی تـــازه بایـــد بـــه دنبـــال محلـــی بـــرای فعالی ــت‬ ‫باش ــند‪ ،‬س ــوال اینجاس ــت ک ــه ای ــن ط ــرح پ ــس چ ــه نقش ــی در‬ ‫اش ــتغالزایی دارد؟ ب ــه نظ ــر می رس ــد ک ــه تنه ــا دوره ای اموزش ــی‬ ‫اســـت کـــه تـــا حـــدودی جوانـــان را ســـرگرم می کنـــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن ب ــر اس ــاس اخری ــن ام ــار عملک ــرد ط ــرح کارورزی‪،‬‬ ‫تـــا پایـــان ســـال ‪ ۹۸‬بیـــش از ‪ ۴۱۱‬هـــزار و ‪ ۶۸‬نفـــر بـــه عن ــوان‬ ‫متقاض ــی کارورزی ثب ــت ن ــام کرده ان ــد ک ــه از ای ــن تع ــداد فق ــط‬ ‫‪ ۱۱۵‬ه ــزار و ‪ ۴۲‬نف ــر متقاض ــی واج ــد ش ــرایط ب ــرای ش ــرکت در‬ ‫دوره کارورزی شـــناخته شـــده اند‪.‬‬ ‫بررسی سیاست جدید دولت برای اشتغالزایی؛‬ ‫کارورزی‪ ،‬طرحی کاغذی که بی سرانجام ماند!‬ ‫ســرانجام نامعلوم طر ح کارورزی و اشــتغال جوانان!‬ ‫ح ــدود ‪ ۵‬م ــاه از اغ ــاز س ــال ‪ ۹۹‬می گ ــذرد‪ ،‬ام ــا ت ــا ب ــه ام ــروز‬ ‫ام ــار و ارق ــام جدی ــدی در ح ــوزه ط ــرح کارورزی از س ــوی وزارت‬ ‫کار و دولـــت مطـــرح نشـــده اســـت‪ ،‬بـــا ایـــن حـــال باش ــگاه‬ ‫خبرنـــگاران جـــوان چنـــد روزی در پـــی دریافـــت گـــزارش کار‬ ‫◄ یکــی از سیاس ـت های دولــت دوازدهــم بــرای «حــل معضــل بیــکاری فــارغ التحصیــان»‬ ‫رونمایــی از طــرح بزرگــی بــه نــام کارورزی بــود‪.‬‬ ‫ب ــه اعتق ــاد کارشناس ــان یک ــی از عل ــل عم ــده بی ــکاری در کش ــور نب ــود مهارته ــای م ــورد نی ــاز‬ ‫ب ــازار کار از س ــوی جوین ــدگان کار اس ــت و الزم ــه ج ــذب ف ــارغ التحصی ــان ب ــه ب ــازار کار‪ ،‬داش ــتن‬ ‫مه ــارت اس ــت‪.‬‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه دولــت در راســتای فراهــم کــردن فرصتهــای اشــتغال و مهــارت امــوزی‬ ‫کارجوی ــان و ف ــارغ التحصی ــان دانش ــگاهی‪ ،‬ط ــرح کارورزی را ب ــه عن ــوان یک ــی از برنام ــه ه ــای‬ ‫مه ــم خ ــود ب ــه اج ــرا در اورده اس ــت‪.‬‬ ‫کارورزی طرحــی در توســعه اشــتغال همــراه بــا مهــارت امــوزی اســت کــه زمینــه اشــنایی فــرد‬ ‫ک ــه از ای ــن سیاسـ ـت و طرح ه ــا اس ــتقبال کن ــد همچنی ــن در‬ ‫جامع ــه کنون ــی فاصل ــه ش ــعار ت ــا عم ــل بس ــیار ز ی ــاد اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــا وج ــود اخت ــالف نظره ــای متف ــاوت‪ ،‬ام ــا برخ ــی‬ ‫کارشناس ــان همچ ــون عل ــی اکب ــر لباف ــی نظ ــر دیگ ــری دارن ــد‪ ،‬او‬ ‫معتق ــد اس ــت ک ــه ای ــن نقده ــا ب ــر ط ــرح کارورزی وارد اس ــت ام ــا‬ ‫در ش ــرایطی ک ــه ب ــا بح ــران بی ــکاری مواج ــه هس ــتیم و جوان ــان‬ ‫ناامی ــد در خانه ه ــا نشس ــته اند چ ــاره ای ج ــز اج ــرای چنی ــن‬ ‫طرح های ــی ندار ی ــم و بای ــد از ه ــر ظرفیت ــی اس ــتفاده کنی ــم و‬ ‫ش ــورای عال ــی اش ــتغال بای ــد محدودیت ه ــا و ایراده ــای ط ــرح‬ ‫را از می ــان ب ــردارد‪.‬‬ ‫البت ــه هرطرح ــی ب ــرای رش ــد و پیش ــرفت نی ــاز ب ــه ی ــک ن ــگاه‬ ‫کل ــی دارد‪ ،‬ن ــه اینک ــه تنه ــا بخش ــی از اقش ــار جامع ــه را ه ــدف‬ ‫ق ــرار ده ــد‪ ،‬ب ــا ای ــن ح ــال طب ــق گزارش ه ــای وزارت کار‪ ،‬ای ــن‬ ‫ط ــرح نوانس ــته ت ــا پای ــان س ــال ‪ ۹۷‬ح ــدود ‪ ۳۹۱‬ه ــزار و ‪ ۲۲‬نف ــر را‬ ‫بــا محیــط کار و جــذب وی در بنــگا ه اقتصــادی را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫ه ــدف از اج ــرای کارورزی‪ ،‬افزای ــش قابلی ــت ج ــذب و اش ــتغال دانش اموخت ــگان از طری ــق‬ ‫انتق ــال مه ــارت و تجرب ــه در محی ــط کار ب ــرای ورود ب ــه ب ــازار کار‪ ،‬ایج ــاد انگی ــزه کارافرین ــی و‬ ‫کسـ ـب وکار دانـ ـش اموخت ــگان‪ ،‬تس ــهیل در ج ــذب و بکارگی ــری ف ــارغ التحصی ــان در بن ــگاه و‬ ‫فراه ــم ک ــردن زمین ــه انتق ــال دان ــش از دانش اموخت ــه ب ــه بن ــگاه اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن طر ح ه ــا ک ــه توس ــط دول ــت پ ــس از س ــال ‪ ۹۶‬از ان ب ــرای «ح ــل معض ــل بی ــکاری‬ ‫ف ــارغ التحصی ــان» روزنمای ــی ش ــد‪ ،‬ط ــرح بزرگ ــی ب ــه ن ــام (ط ــرح کارورزی) ب ــود‪ ،‬ک ــه باش ــگاه‬ ‫خبرن ــگاران ج ــوان در گزارش ــی ب ــه عملک ــرد ان پرداخت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه س ــمت خ ــود ج ــذب کن ــد‪.‬‬ ‫یک ــی از تعه ــدات ذک ــر ش ــده در پیش نو ی ــس ط ــرح کارورزی‬ ‫دول ــت ای ــن اس ــت ک ــه ا گ ــر ف ــردی در ای ــن ط ــرح ثب ــت ن ــام کن ــد‬ ‫ح ــق فعالی ــت در ج ــای دیگ ــری را ن ــدارد و از هم ــه مهمت ــر‬ ‫نبای ــد قب ــال مش ــغول ب ــه کار ب ــوده باش ــند‪ ،‬تنه ــا می ت ــوان‬ ‫گف ــت ای ــن ط ــرح اش ــتغالزایی فق ــط ی ــک س ــال ب ــه بی ــکاری‬ ‫فارغ التحصی ــالن دانش ــگاهی اضاف ــه می کن ــد‪.‬‬ ‫شــاید دولــت در همــان اوایــل کار تا کیــد کــرده بــود کــه افــراد‬ ‫دوره دی ــده س ــریعا ج ــذب بنگاه ه ــای تولی ــدی می ش ــوند‪ ،‬ام ــا‬ ‫بع ــد از گذش ــت ‪ ۲‬س ــال هن ــوز تم ــام ای ــن اف ــراد در کارگاه ــی‬ ‫تح ــت پوش ــش ق ــرار نگرفته ان ــد‪ ،‬ب ــه ط ــوری ک ــه تقریب ــا هی ــچ‬ ‫تضمین ــی ب ــرای ادام ــه کار کارام ــوز در ان کارگاه وج ــود ن ــدارد‬ ‫و کارورز مجب ــور اس ــت نهای ــت ت ــالش خ ــود را انج ــام بده ــد ت ــا‬ ‫ش ــاید ج ــذب ب ــازار کار ش ــود‪.‬‬ ‫در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع‪ ،‬علــی ربیعــی وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی س ــابق در ‪ ۵‬اذر س ــال ‪ ۹۷‬در گفت وگ ــو ب ــا یک ــی‬ ‫از رس ــانه ها اع ــالم ک ــرد ک ــه بس ــیاری از کس ــانی ک ــه در س ــامانه‬ ‫کارورزی ثب ــت ن ــام کردن ــد ش ــرایط قانون ــی یعن ــی تحصی ــالت‬ ‫را نداش ــتند‪ ،‬بعضی ه ــا را ه ــم ب ــه کارورزی فرســـتادیم‪،‬‬ ‫ول ــی ش ــغل هایی ب ــود ک ــه مای ــل نبودن ــد در ان کار کننـــد و‬ ‫برخی ه ــا ه ــم ش ــاغل بودن ــد و فک ــر می کردن ــد ج ــای بهتـــری‬ ‫معرف ــی می ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ‪ ۲‬س ــال از صحب ــت ربیع ــی می گ ــذرد‪،‬‬ ‫ب ــه نظ ــر می رس ــد ک ــه تنه ــا س ــلیقه کارورزان ب ــرای اشـــتغال‬ ‫مط ــرح نب ــوده و اگ ــر نگاه ــی گ ــذرا ب ــه ب ــازار کار و اعتراض ــات‬ ‫اف ــراد بینداز ی ــم‪ ،‬متوج ــه می ش ــویم ک ــه ای ــا اص ــال ین ــگاه تولی ــدی‬ ‫ی ــا کارگاه ــی وج ــود دارد ک ــه اف ــراد را س ــریع ب ــرای کار و ش ــروع‬ ‫فعالی ــت ج ــذب کن ــد؟‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫«کارشناس پشتیبانی نرم افزار »‬ ‫پردازش اطالعات مالی‬ ‫تهران‬ ‫فارغ التحصیالن کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری و مالی‬ ‫اشنایی با کامپیوتر‪،‬اشنایی با ‪،word,excel‬روابط عمومی خوب‬ ‫تسلط به مفاهیم صورت های مالی‪،‬اصول حسابداری‪،‬‬ ‫اشناییبابورس‪،‬اشناییباصندوقهایسرمایه گذاریو‪...‬‬ ‫سابقه کار‪ :‬اشنایی و تسلط به نرم افزار ره اورد نوین‬ ‫مزیت محسوب می شود‬ ‫لطفا رزومه خودرا با موضوع « پشتیبانی نرم افزار‬ ‫حسابداری‪،‬نام و نام خانوادگی « به ادرس زیر ارسال نمایید‪:‬‬ ‫«تحلیلگر ارشد بنیادی»‬ ‫مشاور سرمایه گذاری مدبران هما‬ ‫تهران‬ ‫حداقل کارشناسی رشته مالی و رشته های مرتبط‬ ‫از دانشگاه های معتبر‪ ،‬حداقل ‪ ۳‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫سایر شرایط‪ :‬مسلط به تحلیل بنیادی و ارزشگذاری سهام‪،‬‬ ‫مسلط به پیش بینی صورتهای مالی‪ ،‬اشنایی با اقتصاد کالن‪،‬‬ ‫شناخت بازار سرمایه ایران و صنایع بورسی‪ ،‬تسلط مناسب به‬ ‫ا کسل‪ ،‬مهارت ارتباطی و کار تیمی‪ ،‬تفکر تحلیلی و انتقادی‪،‬‬ ‫خالقیت و ایده پردازی‬ ‫لطفا رزومه خود را با موضوع «‪»Fundamental‬‬ ‫به ادرس زیر ارسال نمایید‪:‬‬ ‫«معامله گر تاالر بورس»‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به یک نفر کارشناس کنترل و ابزار دقیق با حد اقل‪ 5‬سال سابقه‬ ‫کار در پاالیشگاهها گازی اشنا به سیستم های کنترل ترجیحا‬ ‫یوکوگاوا و‪ PDCS‬و‪F&G‬و‪CCTV‬و‪ TElCOM‬و تجهیزات شبکه با‬ ‫مدرک لیسانس ابزار دقیق برای کار اقماری در عسلویه نیازمند است‬ ‫عالقمندان روزمه خود رابه ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شرکت نفتی در استان تهران‬ ‫یک شرکت مهندسین مشاور‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫انالیزور‬ ‫اقا ‪ /‬خانم‪ ،‬مهندس عمران‬ ‫مسلط به فهرست بهای ابنیه و راه‬ ‫اشنا به نرم افزار تدبیر (متره و براورد)‬ ‫به صورت پاره وقت یا پروژه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@mabnadp.com‬‬ ‫‪alikhanim@yahoo.com‬‬ ‫مدیر عملیات حفاری‪ :‬اقا ‪،‬با حداقل ‪ 12‬سال سابقه مرتبط‪،‬‬ ‫مدیر مهندسی حفاری‪ :‬اقا‪ ،‬با حداقل‪ 12‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫کارشناس سیاالت ‪ :‬اقا‪ ،‬با حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪HR.E1399@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسی فن اور معادن و فلزات ( ‪ ) MMTE‬نیاز به نیروی انسانی در شغلهای زیر دارد ذیل دارد ‪:‬‬ ‫نقشه کش سیویل و سازه‪/‬دفتر تهران‬ ‫کاردانی ‪ /‬کارشناس نقشه کشی‬ ‫اشنایی کامل با استانداردهای نقشه کشی‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای ‪ Auto CAD‬و ‪Tekla Structures‬‬ ‫سطح زبان انگلیسی‪ :‬خوب‪ ۵ ،‬سال سابقه کار‬ ‫مسئول دفتر‪/‬دفتر تهران‬ ‫‪ ۵‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬کاردانی ‪ /‬کارشناسی در رشته های علومانسانی‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫تسلط کامل به تایپ ده انگشتی فارسی و انگلیسی‬ ‫اشنایی با روش کار اتوماسیونهای اداری‬ ‫سطح زبان انگلیسی‪ :‬خوب‬ ‫کارشناس فرایند‪/‬دفتر تهران‬ ‫کارشناس ‪ /‬کارشناس ارشد مهندسی شیمی یا متالوژی‬ ‫فقط و فقط فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر دولتی تهران‬ ‫اشنایی با نرم افزارها و استانداردهای مربوطه‬ ‫بدون نیاز به سابقه کار‬ ‫کارشناس ابزاردقیق و سیستم کنترل‪ /‬دفتر تهران‬ ‫حداقل ‪ ۵‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناسی ‪ /‬کارشناس ارشد برق کنترل‬ ‫شناخت کامل مدارک مهندسی ‪ ،‬توانایی بررسی پیشنهادات فنی ‪،‬‬ ‫شناخت کافی از اتوماسیون و الجیک‬ ‫انباردار انبار مرکزی پروژه ها‪ /‬شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫کاردانی ‪ /‬کارشناسی در رشته های فنی‬ ‫حداقل تجربه ی مفید و مرتبط ‪ ۱۰ :‬سال‬ ‫سطح زبان انگلیسی‪ :‬خوب‬ ‫اشنایی کافی با الزامات و دستورالعملهای انبارداری‬ ‫اشنایی با نرم افزار کنترل موجودی و حسابداری انبارها‬ ‫و جا به جایی کاالها‬ ‫اشنایی با روش انبارداری و گردش کاال در انبار‬ ‫عدم استعمال هر گونه دخانیات‬ ‫تنها متقاضیان واجدالشرایط رزومه کاری خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪Job@mmte.ir‬‬ ‫از میـــزان اســـتقبال و موفقیـــت ایـــن طـــرح از وزارت کار ب ــود‪،‬‬ ‫ام ــا متاس ــفانه ای ــن وزارتخان ــه عملک ــرد خ ــود را ش ــفاف س ــازی‬ ‫نک ــرد و ام ــاری در اختی ــار م ــا ق ــرار ن ــداد‪.‬‬ ‫حـــال بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تنهـــا ‪ ۹‬مـــاه بـــه پایـــان دول ــت‬ ‫دوازدهـــم مانـــده‪ ،‬الزم اســـت بدانیـــم کـــه ایجـــاد اشـــتغال در‬ ‫ه ــر قش ــری توس ــط دول ــت ب ــا مناب ــع درس ــت و امنیت ــی اساس ــی‬ ‫بوجـــود می ایـــد‪ ،‬امـــا در صورتـــی کـــه همـــان دولـــت طرح ــی را‬ ‫ب ــدون در نظ ــر گرفت ــن دغدغ ــه مل ــت ارائ ــه ده ــد ممک ــن اس ــت‬ ‫ک ــه ع ــالوه ب ــر بی ــکاری مش ــکلی دیگ ــر در جامع ــه ترس ــیم کن ــد‬ ‫ب ــه ط ــوری ک ــه ش ــاید عواق ــب ان جبران ناپذی ــر و حت ــی غیرقاب ــل‬ ‫پی ــش بین ــی باش ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪HR@modaberanhoma.ir‬‬ ‫طرح کارورزی‬ ‫باید زمینه حل‬ ‫مشکل اموزش‬ ‫و بیکاری را فراهم نماید‬ ‫شرکت تولید قطعات خودرو واقع در غرب تهران‬ ‫مسئول برنامه ریزی تولید اقا‬ ‫شرکت کارگزاری‬ ‫جهت استخدام در واحد برنامه ریزی‪ ،‬حداقل لیسانس‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در شرکت های قطعه سازی خودرو‬ ‫لیسانس های مرتبط (مالی‪ ،‬حسابداری‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬اقتصاد)‬ ‫ارسال رزومه‪resumenlc.co@gmail.com:‬‬ ‫شیراز‬ ‫مهندس صنایع یا مکانیک‬ ‫گواهی نامه های مرتبط‪ :‬گواهینامه های مورد تایید سازمان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بورس برای تصدی شغل معامله گری‬ ‫سابقه کار الویت با سابقه‬ ‫استخدام شرکت کاالی پمپ در استان تهران‬ ‫مهندس مکانیک سیاالت‪ :‬اقا‪ /‬خانم‪،‬تمام وقت‬ ‫با حداقل‪ 4‬سال سابقه کار در صنایع نفت و گاز‪،‬اشنا به‪،ICDL , DCC‬‬ ‫مسلطبه‪ MSP‬و‪،CAD‬مسلطبهخواندن و نوشتنانگلیسی‬ ‫برنامه ریزی و کنترل پروژ‪ ،‬مستند سازی ‪ ،‬پیگیری روند پروژه ها ‪،‬‬ ‫تعامل با کارفرمایان ‪ ،‬ارائه گزارشات مورد نیاز مدیریت‬ ‫ارسال رزومه‪job@kalayepump.com :‬‬ ‫لطفا رزومه خودرا با موضوع «معامله گر تاالر بورس»‬ ‫به ادرس زیر ارسال نمایید‪:‬‬ ‫‪alvannd.jobbroker@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتی در زمینه تولید قطعات پیش ساخته بتنی‬ ‫در استان قم جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر کارخانه‬ ‫اقا‪ ،‬دارای تحصیالت مهندسی صنایع یا عمران‬ ‫با سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪os1399.employment@gmail.com‬‬ ‫‪b_zarandi@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت برید سامانه نوین طراح و مجری سیستم های نرم افزاری جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس نصب‪ ،‬استقرار و پشتیبانی سیستم های نرم افزاری‬ ‫اتوماسیون اداری‬ ‫اقا‪،‬پیگیر‪،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬دانش فنی متوسط‬ ‫ترجیحا دارای تجربه کاری مرتبط‬ ‫مسئول برنامه ریزی واحد خدمات استقرار و پشتیبانی‬ ‫اتوماسیون اداری‬ ‫اقا‪ ،‬دارای ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط و تجربه کاری‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم سوابق کاری خود را (رزومه عکس دار ) به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm@baridsoft.ir‬‬ صفحه 9 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫یکشنبه‪ 19‬مرداد‪ 19-1399‬ذی الحجه‪ 9-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1209‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدام‪-‬اصفهان‬ ‫استخدام‪ -‬البرز‬ ‫گروه مهندسی روبیکاوب یکی از بزرگترین مجموعه ها فعال‬ ‫در حوزه فضای مجازی (طراحی سایت‪ ،‬اپلیکیشن‪،‬اینستاگرام‪،‬‬ ‫تیزر و‪ )...‬در راستای تکمیل تیم فنی خود از بین داوطلبین ‪ ،‬در‬ ‫رده شغل های زیر استخدام می نماید‪.‬‬ ‫گرافیست حرفه ای ‪ ●:‬اقا و خانم‬ ‫وردپرس کار ‪ ● :‬اقا‬ ‫لطفا رزومه خود را به شماره مندرج در ا گهی در‬ ‫واتساپ ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫● مسلط به ‪HTML CSS Bootstrap JS JQuery Ajax‬‬ ‫● مسلط به یکی از فریم ورک های جاوا اسکریپت ‪AngularJs‬‬ ‫‪ / ReactJs / VueJs‬ارسال رزومه واتساپ یا تلگرام به شماره ‪:‬‬ ‫‪09132168683‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه “سرویس های ارتباطی و فناوری‬ ‫اطالعات» جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان اصفهان از‬ ‫اقایان واجد شرایط زیر جهت همکاری دعوت می نماید‪:‬‬ ‫● نیروی تمام وقت و دارای تجربه کاری مفید ●حداکثر سن‪۳۵‬‬ ‫● دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دایم‬ ‫● فوق لیسانس‪-‬دکتری (مدرک کارشناسی نیز در صورت‬ ‫حرفه ای بودن در زمینه کاری قابل قبول است) ● کامپیوتر‪IT -‬‬ ‫و سایر رشته های مرتبط ● اشنا با شبکه های کامپیوتری و‬ ‫مخابراتی ● اشنا با شبکه های موبایل● مسلط به مهارت های‬ ‫عمومی کامپیوتر(‪ ●)ICDL‬اشنایی با برنامه نویسی ‪ desktop‬و‬ ‫‪ web‬و بانک های اطالعاتی اولویت محسوب خواهد شد‪.‬‬ ‫از افراد دارای شرایط فوق دعوت می شود رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪e.baraty@gmail.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکتی در زمینه خدمات الکترونیک و خدمات هوشمند‬ ‫جهت تکمیل کادر اداری از بین واجدین شرایط خانم و اقا‬ ‫نیروی فعال میپذیرد جهت ا گاهی از شرایط همکاری به ایدی‬ ‫تلگرام پیام دهید‪.‬‬ ‫‪@mahmodian67‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت اترین فناوران فعال در زمینه ‪ IT‬در راستای تکمیل تیم‬ ‫خود نسبت به جذب برنامه نویس سوئیفت ‪Swift‬‬ ‫در استان اصفهان دعوت به همکاری می نماید ● داشتن‬ ‫نمونه کار الزامی می باشد ●تمام و نیمه وقت | حضوری و‬ ‫غیرحضوری‬ ‫●ثبت درخواست ارسال رزومه به‬ ‫‪atrincom.com@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫تعدادی خانم و اقا با مدرک لیسانس ‪ IT‬یا نرم افزار‬ ‫جهت فعالیت در شرکت دانش بنیان واقع در شهرک علمی و‬ ‫تحقیقاتی اصفهان در مرکز هسته رشد در صورت داشتن‬ ‫●ایده های نو●کارتیمی ● تخصص مرتبط نیازمندیم‬ ‫رزومه خود را به شماره زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪09133014826‬‬ ‫■□■‬ ‫به یک مدیر تیم برنامه نویسی‬ ‫برای نظارت و تحلیل یک پروژه با قابلیت های زیر‬ ‫در اصفهان نیازمندیم‪.‬‬ ‫● تمام وقت‪-‬پاره وقت‪-‬پروژه ای● اشنا به تحلیل نرم افزار‬ ‫● اشنا به مدیریت تیم توسعه نرم افزار ●اشنایی با‬ ‫تکنولوژ ی های زیر‪PHP Laravel ReactJS Redis Elastic :‬‬ ‫‪Search Micro Service Mysql Nosql MongoDB‬‬ ‫●با حقوق مناسب و شرایط عالی‬ ‫‪09133324660‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکتی دانش بنیان‪ ،‬فعال در زمینه فناوری اطالعات در‬ ‫محیطی پویا و دانشـی نیاز به برنامه نویس فالتر دارد‬ ‫● حقوق و بیمه به صورت توافقی می باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫متقاضیان محترم لطفا رزومه خود را از طریق ایمیل‬ ‫زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪09124290148‬‬ ‫■□■‬ ‫برنامه نویس ‪front end‬‬ ‫● متبحر و دارای نمونه کار انالین ● مسلط به ‪css3,html5 :‬‬ ‫‪ ● bootstrap jquery‬اشنا با ‪ ● react‬تمام وقت و بدون دورکاری‬ ‫● بیمه ‪+‬اضافه کار‬ ‫لطفا در صورت تمایل رزومه و لیست نمونه کارهای خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمائید‪.‬‬ ‫‪30uweb@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫به یک برنامه نویس‬ ‫● اشنا به ‪ wordpress‬جهت محتواسازی وب نیازمندیم‪.‬‬ ‫*محدوده گرمدره نزدیک مترو اتمسفر *‬ ‫‪09906644263‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام سه نفر نیروی کار متعهد و منضبط به کار با شرایط‬ ‫زیر یک نفر ●مسلط کامل به بخش ‪ FRONTEND‬سایت با‬ ‫تکنولوژی زبان های ‪HTML,CSS,JS,BOOTSTRAP‬‬ ‫●یک نفر ●تسلط کامل به بخش ‪ BACKEND‬سایت با‬ ‫تکنولوژی زبان های زیر ‪● PHP , MYSQL‬یک نفر‬ ‫●مسلط به امور سئو سایت ●داشتن توانایی کامل در سئو‬ ‫کردن سایت های مختلف ●داشتن نمونه کار الزامی میباشد‪.‬‬ ‫●حقوق توافقی ● اقا‪ /‬خانم‬ ‫ً‬ ‫از عزیزانی که از شرایط ذکر شده برخوردار هستند لطفا رزومه‬ ‫کاری خود را به ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪p30store2016@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫به یک نفر (ا قا) طراح سایت‬ ‫● دورکاری و پاره وقت در کرج نیازمندم ‪.‬‬ ‫لطفا به هیچ عنوان از شهرهای دیگه رزومه ارسال نکنید ‪.‬‬ ‫●مسلط به ‪ PHP‬فرم ورک ‪ Y/ Y1 / Y2‬و زبان های‬ ‫برنامه نویسی وب و یو ای کار در حد انجام کار بک اند و فرانت‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‬ ‫‪omidzargari400@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫به تعدادی نیروی اقا جهت نصب و راه اندازی اینترنت‬ ‫‪ adsl/vdsl‬نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪.‬لطفا رزومه کاری خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایید‬ ‫‪f.jafari@keyhantel.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫کارشناس تست و توسعه نرم افزار‬ ‫شرکت اوا سامانه ماندگار فعال در زمینه تولید و پشتیبانی‬ ‫نرم افزار جامع سازمانی (ٍ‪ )ERP‬در محدوده شهر کرج در راستای‬ ‫تکمیل کادر فنی خود نیروی تمام وقت جهت تست و توسعه‬ ‫نرم افزار استخدام می نماید‪.‬‬ ‫●مسلط به ‪ T-SQL‬و ‪● Design‬توانایی تحلیل و حل مساله‬ ‫●اشنا با مفاهیم و رویه های سازمانی ●عالقه مند به یادگیری‬ ‫مفاهیم جدید● پشتکار و روحیه باال‬ ‫ایمیل جهت ارسال رزومه‬ ‫‪job@avasamane.com‬‬ ‫‪sheikhi.mrm@gmail.com‬‬ ‫استخدام‪-‬خراسان رضوی‬ ‫استخدام‪ -‬اذربایجان شرقی‬ ‫به افراد دارای سابقه کاری مرتبط با شبکه های کامپیوتری و‬ ‫فیبر نوری همچنین کاراموز جهت همکاری در اجرا و پشتیبانی‬ ‫پروژه ها نیازمندیم لطفا مشخصات و رزومه خود را تلگرام‬ ‫یا واتساپ کنید‪.‬‬ ‫شرکت شاتل به منظور تکمیل کادر مرکز تماس‬ ‫واحد پشتیبانی فنی‪ ،‬در شهر تبریز استخدام می کند‪:‬‬ ‫● دانشجو و افراد بدون سابقه نیز پذیرفته می شوند‬ ‫● امکان فعالیت به صورت دورکار و شیفتی‬ ‫اموزش پس از استخدام در محل شرکت شاتل انجام می گردد‬ ‫عالقه مندان جهت همکاری رزومه کاری خود را به ادرس‬ ‫زیرارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪f_arshadi@tabriz.shatel.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کارشناسفروشاینترنتیدرشرکتبازرگانیموبایل‬ ‫● توانایی کار در محیط اینترنت و وب ● اشنایی به نرم افزارهای‬ ‫افیس (وورد‪ ،‬اکسل) ● انجام امور اداری و دفتری منظم و‬ ‫مسئولیت پذیر ● اشنا با ‪IT‬‬ ‫ادرس‪ :‬تبریز‪ ،‬چهارراه شریعتی‪ ،‬مجتمع کریستال‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪info@AKservice.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت طراحی سایت به یک وردپرس کار و سئوکار‬ ‫نیاز دارد لطفا رزومه خود را به شماره زیر واتس اپ نمایید ‪.‬‬ ‫‪09012394823‬‬ ‫■□■‬ ‫به چند نفر برنامه نویس‬ ‫● مسلط به ‪ C#‬نیازمندیم عالقه مندان رزومه خودرا به این‬ ‫شماره واتس اپ کنند‬ ‫‪09143143209‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت در تبریز برای تکمیل کادر فنی در زمینه های زیر‬ ‫دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫● ‪ React Native‬کار مسلط‬ ‫● ‪ 3 -2‬نفر ‪ WordPress‬کار مسلط ● ‪ 2 -3‬نفر برنامه نویس وب‬ ‫● مسلط به ‪ ASP.net‬یا ‪ ● PHP‬برنامه نویس اندروید‬ ‫‪09123206516‬‬ ‫■□■‬ ‫‪09153594077‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکتی مهاجرتی جهت تکمیل کادر در قسمت سایت ‪ ،‬اقدام‬ ‫به بکارگیری نیروی مسلط به وردپرس و سئو می نماید‬ ‫●مسلط به مفاهیم سئو ●اشنایی با الگوریتم ها و قوانین گوگل‬ ‫●اشنایی با ابزارهای ‪ Google Analytics‬و ‪Google Search‬‬ ‫‪ ● Console‬اشنا به استراتژی و قوانین لینک سازی ●توانایی کار‬ ‫با ابزارهای بهینه سازی سرعت سایت ارسال رزومه‬ ‫و درخواست همکاری از طریق واتساپ‬ ‫‪09387196847‬‬ ‫■□■‬ ‫به دو نفر نیرو متخصص تولید محتوا نیازمندیم‪.‬‬ ‫●اشنایی زیاد با زبان انگلیسی و ترجمه ● مسلط به وردپرس و‬ ‫نحوه انتشار محتوا در سایت ● اشنا با سئو محتوا توانایی تولید و‬ ‫ترجمه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬محتوا در روز ● ‪ ۸‬ساعت کار در روز‬ ‫‪ ۹‬صبح تا ‪ ۵‬بعد از ظهر‬ ‫ً‬ ‫لطفا رزومه خودتون رو به شماره ثبت شده در تلگرام‬ ‫یا واتس اپ ارسال کنید‬ ‫‪09304914235‬‬ ‫■□■‬ ‫گروه مهندسی پویان فعال در حیطه پیاده سازی شبکه ‪ ،‬امنیت‬ ‫و سیستم های نظارتی جهت پیشبرد اهداف سازمانی خود‬ ‫اقدام به جذب یک نفر اقا با مشخصات ذیل مینماید ‪.‬‬ ‫یک نفر کارشناس شبکه‬ ‫● مسلط به مفاهیم شبکه و تجهیزات قابلیت عیب یابی و رفع‬ ‫ایراد شبکه ● تسلط به امورات پسیو اعم از کابل کشی و نصب‬ ‫●توانایی تهیه و ارائه گزارشات فنی ●جوان و خالق‬ ‫●دارای روابط عمومی باال ●دارای روحیه ارتقاء و پیشرفت‬ ‫●مسئولیت پذیر و پاسخگو ● محیط کاری پویا و با نشاط‬ ‫● قابلیت ارتقاء شغلی ●حقوق و مزایای قانون کار ‪ +‬بیمه‬ ‫◄قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫متقاضیان گرامی می توانند نسبت به ارسال رزومه خود‬ ‫به ادرس ایمیل اقدام نمایند ‪.‬‬ ‫‪pouyan.grp@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس‬ ‫● مسلط به زبان برنامه نویسی ‪● PHP‬مسلط به فریمورک ‪Yii‬‬ ‫● مسلط به پایگاه داده ‪ ● MySQL‬تجربه پیاده سازی ‪ API‬و‬ ‫وب سرویس های ‪ ● RESTful‬مسلط به مفاهیم شی گرایی و‬ ‫الگوهای طراحی (‪ ● )Design Patterns‬اشنایی کار با لینوکس‬ ‫● اشنایی مناسب با ‪ Git‬دفتر کار مجموعه واقع در مرکز رشد‬ ‫پارک علم و فناوری در بلوار سجاد است● ساعت کاری از ‪ 8:30‬تا‬ ‫‪ 14:30‬به همراه بیمه می باشد● حقوق ماهانه‪ ۳۰‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به‬ ‫‪gisheh7.com@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت هامین اندیشه اژمان از افراد دارای شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری میکند‪:‬‬ ‫برنامه نویس بک اند‪● :‬مسلط به فریم ورک الراول‬ ‫●مسلط به دینامیک سازی صفحات ●اشنا به گیت‬ ‫برنامه نویس فرانت اند‪● :‬مسلط به ‪CSS/HTML/Java‬‬ ‫‪● Script 2‬مسلط به بوت استرپ و طراحی ریسپانسیو‬‫●اشنا به فریم ورکهای ‪ JS‬و دارای سابقه کار با انها‬ ‫●اشنا به گیت در صورت تمایل تنها رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنید‪ .‬شرایط کاری‪ ،‬حقوق و مزایا پس از‬ ‫مصاحبه و در صورت پذیرش اعالم می شود‪.‬‬ ‫‪hamin_andisheh@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت نرم افزاری وسام که در زمینه توسعه و طراحی‬ ‫اپلیکیشن موبایل (‪ Android‬و ‪ )iOS‬و طراحی وبسایت‬ ‫فعالیت دارد جهت تکمیل کادر فنی خود‬ ‫متخصص وردپرس با تجربه استخدام می نماید‪.‬‬ ‫● تسلط کامل بر ‪● HTML,CSS, Javascript‬تسلط کامل با‬ ‫طراحی واکنشگرا ‪● Responsive Design‬تسلط نسبتا خوب بر‬ ‫‪● PHP‬اشنایی با ‪ Schema org‬و ‪Structured Data‬‬ ‫● اشنایی با سئو (داخلی و خارجی)‬ ‫● تسلط کامل بر نحوه کدنویسی داینامیک وردپرس‬ ‫● تسلط به ‪ ●WP_Query‬اشنایی با ‪ API‬های مختلف وردپرس‬ ‫●اشنایی با ‪● WP REST API‬دارای سابقه کار پیاده سازی ‪UI‬‬ ‫●اشنایی با استانداردهای ‪● UX‬تسلط به کش و پیاده سازی‬ ‫ان●راه اندازی سایت وردپرس ● بهینه کردن از نظر سئو در‬ ‫مطالب و کد ها متقاضیان عزیز‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایدی تلگرام ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪@Vesam24co‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت‪ WebHead‬که در زمینه طراحی وب سایت و نرم‬ ‫افزارهای تحت وب و موبایل فعالیت میکند‪ ،‬جهت تکمیل‬ ‫کادر فنی نمایندگی خود در ایران (مشهد) نیاز‬ ‫به تخصص های زیر دارد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کارشناس ارشد ‪ -۲ Wordpress‬برنامه نویس موبایل (‪)Flutter‬‬ ‫‪ -۳‬کاراموز برای برنامه نویس موبایل (‪)Flutter‬‬ ‫‪ -۴‬برنامه نویس ‪ -۵ PHP‬گرافیست جهت طراحی اپلیکیشن و سایت‬ ‫‪ -۶‬متخصص ‪ -۷ SEO‬کارشناس تست‬ ‫لطفا تنها رزومه خود را به ادرس ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪Job@WebHead.at‬‬ ‫استخدام‪ -‬خوزستان‬ ‫یک شرکت در اهواز جهت تکمیل کادر خود اقدام به استخدام‬ ‫برنامه نویس ‪ ASP.NET‬با شرایط زیر کرده است ‪:‬‬ ‫●با اخالق ‪ ،‬متعهد ‪ ،‬داشتن ذهن انالیزگر و تحلیل گر‬ ‫● تسلط کامل برمفاهیم طراحی و پیاده سازی پایگاه داده و‬ ‫زبان ‪ ● SQL‬تسلط کامل بر زبان برنامه نویسی ‪ #C‬در پروژه های‬ ‫‪● windows form‬شناخت و اشنایی کامل با معماری چند الیه‬ ‫ای بر اساس الگوی ‪● domain driven design‬مسلط بر ‪asp.net‬‬ ‫‪● web api‬مسلط بر ‪java script , html , css , jquery , bootstrap‬‬ ‫●اشنایی و تجربه کاری با ‪ TFS‬امتیاز محسوب میشود ‪.‬‬ ‫●محل کار در پارک علم و فناوری استان خوزستان ‪ ،‬مرکز‬ ‫تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد ‪ .‬عالقه‬ ‫مندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪mashrashidi@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت فعال در حوزه تکنولوژی در چند ردیف شغلی زیر‬ ‫اقدام به استخدام افراد واجد شرایط زیر می نماید‪.‬‬ ‫‪ - 1‬برنامه نویس ‪Back-End‬‬ ‫●به صورت تمام وقت ●اقا و خانم ● مسلط به برنامه نویسی‬ ‫‪● PHP‬تسلط بر فریمورک ‪Laravel‬‬ ‫‪ - 2‬برنامه نویس ‪Front-End‬‬ ‫●به صورت تمام وقت● اقا و خانم ●مسلط به یک فریمورک‬ ‫فرانت اند (‪Vue.Js) HTML/CSS/JS/Bootstrap/Ajax‬‬ ‫‪ - 3‬گرافیست‬ ‫● به صورت تمام وقت ● اقا و خانم● تسلط بر نرم افزار ‪Adobe‬‬ ‫‪ ●Photoshop‬تسلط بر نرم افزار ‪Adobe Illustrator‬‬ ‫● تسلط بر نرم افزار ‪● Adobe XD‬تسلط بر ‪UI/UX‬‬ ‫‪ - 4‬کارشناس شبکه و زیرساخت مهارت های الزم‬ ‫کارشناس شبکه‪:‬‬ ‫کادر برنامه نویس خود به تعدادی نیرو با توانایی‬ ‫برنامه نویسی با تکنولوژی های زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫● ‪Asp.Net Core ● Asp.net Web form ●Sql Server‬‬ ‫●حقوق براساس توانایی و رزومه تعیین میشود‬ ‫● بهمراه بیمه ●ساعت کاری‪ :‬شنبه تا چهارشنبه ‪ ۹‬تا‬ ‫‪ ۱۶:۳۰‬و پنجشنبه ‪ ۹‬الی ‪۱۲‬‬ ‫لطفا رزومه خودرا به واتساپ ارسال بفرمایید ***‬ ‫توجه محل کار بندر ماهشهر میباشد و امکان دورکاری وجود‬ ‫ندارد ***‬ ‫‪09163516155‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت طراحی و برنامه نویسی ارتیاش در دو ردیف شغلی زیر‬ ‫اقدام به استخدام افراد واجد شرایط زیر می نماید‪.‬‬ ‫‪ .1‬برنامه نویس ‪Full Stack PHP‬‬ ‫●به صورت تمام وقت یا نیمه وقت ● ‪2‬نفر اقا و خانم‬ ‫●مسلط به برنامه نویسی ‪● PHP‬تسلط بر فریمورک ‪Laravel‬‬ ‫●مسلط به یک فریمورک فرانت اند‬ ‫‪. Vue.Js HTML/CSS/JS/Bootstrap/Ajax‬‬ ‫‪ .2‬متخصص بهینه سازی وبسایت و سئو‬ ‫●به صورت تمام وقت یا نیمه وقت ● ‪2‬نفر اقا و خانم‬ ‫●اشنایی یا سیستم های مدیریت محتوا همچون وردپرس ‪/‬‬ ‫جومال ●اشنایی کامل با مباحث سئو و بهینه سازی و ابزارهای‬ ‫گوگل مانیتورینگ رسانه های رقبا و انالیز رفتار مخاطب و رصد‬ ‫فضای مجازی تولید محتوای متنی استاندارد و بارگذاری‬ ‫محتوا ● تعهد کاری باال و منظم مستعد و خالق متعهد به‬ ‫زمانبندی انجام وظایف محوله با نهایت دقت و ظرافت پایبند‬ ‫به اصول اخالقی و رفتار حرفه ای در تعامالت سازمانی توانمند در‬ ‫کار تیمی ‪ .‬رزومه های ارسالی ظرف ‪ 4‬روز کاری بررسی گردیده و‬ ‫از واجدین شرایط برای مصاحبه دعوت به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪info@artiash.com‬‬ ‫استخدام‪-‬فارس‬ ‫جذب دو همکار برنامه نویس در شرکت نرم افزاری رایین ‪:Front end‬‬ ‫●مسلط به ‪Css , Html , Reactjs , Bootstrap, JavaScript ،‬‬ ‫‪Jquery Back end: Asp.net core web api‬‬ ‫●محیط شرکت ارام‪،‬پویا ●حقوق بر اساس توانمندی نوع‬ ‫همکاری●حضوری‪،‬دورکاری‪،‬پروژه ای● بیمه تامین اجتماعی‬ ‫ادرس مالصدرا خیابان اردیبهشت غربی لطفا رزومه و نمونه‬ ‫پروژه های انجام شده را در واتساپ ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪09190495003‬‬ ‫■□■‬ ‫هلدینگمدیساز ‪ 4‬نفر‪AngularDeveloper‬‬ ‫متخصص ‪Angular 9‬‬ ‫● اشنا با ‪ ● Git‬اشنا با زبان انگلیسی جهت خواندن متون‬ ‫استاندارد و ویدیو های اموزشی ● تجربه کار گروهی‬ ‫● تسلط بر ‪ ● Bootstrap, HTML, CSS‬با حقوق و مزایای‬ ‫مکفی دعوت بعمل می اورد‪.‬‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به همراه عنوان شغلی‪ :‬برنامه نویس‬ ‫‪ Angular‬به ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪medis,holding@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫بازرگانی مبین استخدام می کند‪:‬‬ ‫طراح سایت وردپرسی‬ ‫●مسلط به سیستم مدیریت محتوای وردپرس جهت راه اندازی‬ ‫و پشتیبانی سایت های وردپرسی ●مسلط به فتوشاپ‬ ‫● اشنا با مفاهیم ‪ html‬و ‪● css‬حقوق تعیین پس از ارسال‬ ‫رزومه● نمونه کار و مصاحبه اما شروع ان حداقل مطابق قانون‬ ‫کار است● ساعت کار‪ :‬پاره وقت (‪ ۳۰‬ساعت هفتگی) یا تمام‬ ‫وقت (‪ ۴۴‬ساعت هفتگی)‬ ‫محل کار‪ :‬خیابان مالصدرا‪ ،‬خیابان حکیمی محل مصاحبه‪:‬‬ ‫بلوار مدرس‪ ،‬روبروی ترمینال مدرس‪ ،‬جنب پست بانک و‬ ‫بیرون بر کارن ارسال رزومه در فرمت ‪ pdf‬به ایمیل پس از بررسی‬ ‫تماس گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪est.mobin@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس وب‬ ‫● تسلط و اشنایی به ‪ASP.NET MVC Core Entity :‬‬ ‫‪ Framework Core Code First‬و مفاهیم پایگاه داده و ‪Postgres‬‬ ‫‪ Database React PWA‬و ‪Java Scrip QraphQL API Hasura‬‬ ‫لطفا در صورت تمایل رزومه خود را به این ادرس ایمیل نمایید‪.‬‬ ‫‪software@amelsystem.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت با شرایط زیر برنامه نویس فالتر میپذیرد‪:‬‬ ‫●تسلط بر دستگاه های ‪ Microtik‬و ‪ ●Cisco‬تسلط بر سیستم‬ ‫عامل لینوکس● تسلط بر انواع معماری های شبکه‬ ‫● تسلط بر کنترل پنل های روز دنیا‬ ‫(‪) cPanel،Direct Admin‬‬ ‫●مسلط به ‪ Flutter‬و زبان برنامه نویسی ‪ ●Dart‬تسلط به اصول‬ ‫کار با ‪ REST API‬و ‪● JSON‬توانایی کامل در پیاده سازی ‪UI/‬‬ ‫‪● UX‬روحیه همکاری تیمی و انتقال دانش ●اشنا به مفاهیم پایگاه‬ ‫دادهمهارتدر زبانانگلیسی‬ ‫●تواناییحلمسئله●مسئولیتپذیرو دارایروحیه کار تیمی‪.‬لطفا‬ ‫رزومه خود را در واتس اپ ارسال کنید‪.‬‬ ‫بندر ماهشهر شرکت فنی مهندسی کارستان جهت تکمیل‬ ‫■□■‬ ‫‪09356605746‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس وب در شرکت فنی و مهندسی در‬ ‫‪09396438853‬‬ ‫●مسلط به زبان برنامه نویسی ‪PHP‬‬ ‫●مسلط به چارچوب برنامه نویسی ‪Laravel‬‬ ‫●اشنایی کافی با روش های ذخیره سازی‬ ‫فایل در ‪● Laravel‬اشنایی کافی با روش‬ ‫های احراز هویت ‪API + Session‬‬ ‫●تسلط کامل درتحلیل پایگاه‬ ‫داده های ‪Mysql‬‬ ‫●اشنایی با ‪ TDD‬امتیاز محسوب می شود‪.‬‬ ‫● اشنایی با برنامه نویسی فرانت اند‬ ‫(‪ )HTML +CSS pure + Javascript‬امتیاز‬ ‫محسوب می شود● اشنایی با فریم ورک های جاوا اسکریپت‬ ‫(‪ )Angular,React js, Vue js‬امتیاز محسوب می شود‬ ‫●اشنایی با تکنولوژی های سمت سرور‬ ‫( ‪ )..., Docker- Caching-Queue -Cron Job‬امتیاز محسوب‬ ‫می شود●اشنایی با زبان برنامه نویسی ‪ Node js‬امتیاز محسوب‬ ‫می شود● اشنایی مناسب با سیستم مدیریت سورس کد ‪Git‬‬ ‫الزامی است‪ .‬لطفا رزومه ی خود را به واتس اپ‬ ‫همین شماره ارسال کنید‬ ‫‪09026583090 .‬‬ ‫استخدام‪-‬قم‬ ‫یکشرکتبراینصبو پشتیبانیسختافزار و نرمافزار در‬ ‫شهر قم دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫●عالقمندیبه کارهایفنیو مهارت هایاولیهبرقماشین‬ ‫● اشنایی با سخت افزار و نرم افزارهای اندرویدی‬ ‫● تسط بر مجموعه نرم افزارهای ‪Microsoft Office‬‬ ‫● اشنایی با ‪ ● Photoshop‬اشنایی با کارکرد نرم افزارهای‬ ‫تحت وب سوابق● مدیریت پروژه نصب و پشتیبانی‬ ‫پروژهای فنی لطفا رزومه های خود را به پیام رسان های‬ ‫ایتا‪ ،‬واتس اپ یا تلگرام ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪09197096017‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکتهمراهفدکمشاور‪،‬طراحو تولیدکنندهتخصصینرمافزار‬ ‫اندروید و ‪ ios‬جهت تکمیل بخش فنی به چند همکار با‬ ‫تخصص های زیر نیاز دارد‪:‬‬ ‫‪ .1‬برنامه نویس اندروید ● با تجربه و نمونه کاری و‬ ‫● اشنا با گیت‬ ‫‪ .2‬برنامه نویس سمت بکند ‪Asp.Net Core‬‬ ‫و فرونت (‪ ● )vuejs‬برنامه نویسی ‪full stack .net‬‬ ‫‪ ● developer‬مسلط به معماری ‪ ● mvc‬تسلطبر‪ASP.‬‬ ‫‪ ● NET MVC Core‬تسلط بر ‪ ● Web Api‬تسلط بر ‪SQL‬‬ ‫‪ ● SERVER‬مسلط به ‪java script، css, html,bootstrap‬‬ ‫● تسلط بر ‪ TFS‬تسلط بر ‪Design Patterns‬‬ ‫● مسلط بر ‪ ● vuejs‬حقوق و مزایا به صورت توافقی‬ ‫لطفا رزومه و نمونه کارهای خود را به شماره تلفن موجود‬ ‫در قسمت اطالعات تماس‪ ،‬در واتساپ ارسال نمایید تا‬ ‫بعد از بررسی با شما تماس گرفته شود‪.‬‬ ‫‪09120609961‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامهنویس‬ ‫برنامه نویس ‪FullStack‬‬ ‫● بصورت تمام وقت ● اشنا به مبحث ‪ ● API‬مسلط به‬ ‫زبان برنامه نویسی ‪ ● #C‬تسلط کامل به ‪MS-SQL server‬‬ ‫و ‪ ● T-SQL‬مسلط به ‪ ASP.Net Core‬یا ‪ASP.Net MVC‬‬ ‫● تسلط به یکی از مباحث ‪ Vue js ، angular‬و یا ‪React‬‬ ‫● تسلط به ابزارهای ‪ Source Control‬برنامه نویس‬ ‫‪ ● Android‬تسلط کافی بر ‪ ● Java‬تسلط بر طراحی ‪UI‬‬ ‫● تسلط به کار با وب سرویس های ‪ ● Rest‬مسلط به‬ ‫‪ Android SDK‬و نسخه های مختلف ‪Android‬‬ ‫● اشنایی با اخرین تکنولوژی های رایج و اجزای معماری‬ ‫اندروید برنامه نویس ‪Front-End Developer :‬‬ ‫● ترجیحا اشنا با ‪ ● Rest API , Asp.Core‬روحیه کار‬ ‫تیمی‪ ،‬همکاری و خودسازماندهی ● تسلط کامل به زبان‬ ‫برنامه نویسی ‪Javascript‬‬ ‫● تجربه طراحی نرم افزارهای موبایلی تحت وب با‬ ‫فناوری ‪● PWA‬مهارت و دانش کافی در زمینه ‪HTML5‬‬ ‫‪ ، JQuery‬و طراحی ‪ ● Responsive‬اشنا با مباحث‬ ‫برنامه نویسی ‪● SPA‬تسلط کامل بر یکی از فریمورکهای‬ ‫‪● Angular‬خانم‪ ،‬اقا ● دارای روحیه کار تیمی‬ ‫● نظم و وقت شناس‪ ،‬متعهد و مسئولیت پذیر توانایی‬ ‫مستند سازی و ثبت فرایندهای انجام شده‬ ‫‪info@parsinaco.com‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به ادرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب اسالمی‪ ،‬ابتدای پل کالج خیابان خارک‪ ،‬پالک‪ 26‬تلفکس‪02166747747 :‬‬ صفحه 10 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫یکشنبه‪ 19‬مرداد‪ 19-1399‬ذی الحجه‪ 9-1441‬ا گوست‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1209‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اصفهان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪MVC‬‬ ‫●خانم‪ ،‬اقا● مسلط به ‪ MVC‬و ‪ SQLServer‬و اندروید‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به تلگرام یا واتس اپ زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫تلگرام ‪ 09120897205‬واتساپ ‪09120897205‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول خرید داخلی‬ ‫● اقا● تمام وقت● مدیریت‬ ‫● سابقه کار مرتبط‪7‬سال● انتخاب کاال با قیمت مناسب‬ ‫بررسی سفارشات خرید و پیش فا کتور و انتخاب مناسب ترین‬ ‫کاال یا خدمت● انالیز و تعیین منابع خرید‬ ‫●انالیز اسناد حمل کاالی خریداری شده‬ ‫● انجام تشریفات قانونی و تهیه و تنظیم قرارداد خرید‬ ‫داخلی و تحلیل روش های پرداخت‬ ‫● ارزیابی تامین کنندگان پس از هر خرید و تهیه فهرست‬ ‫سازندگان مجاز● قدرت باالی مذا کره‪ ،‬چانه زنی‬ ‫● دارای روابط عمومی باال و قدرت تصمیم گیری و حل چالش ها‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdam.hrm.esfahan@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت اسا سیستم اسپادانا جهت تکمیل کادر اموزش خود‬ ‫در استان اصفهان از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫● اقا● لیسانس حسابداری● حدا کثر ‪ 35‬سال سن‬ ‫● حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مالی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫واتس اپ یا تلگرام زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫تلگرام ‪ 09138199055‬واتساپ ‪09138199055‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫صنایع سنگ تیراژه جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارپرداز‬ ‫● اقا● تمام وقت●حدا کثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫● اشنا به امور بانکی و اداری‬ ‫● اشنا به امور حقوقی و قانونی چک و مطالبات‬ ‫● اشنا به کار در سنگبری● حقوق ثابت و توافقی‬ ‫● همراه با بیمه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را‬ ‫به شماره همراه ذکر شده واتساپ نمایند‪.‬‬ ‫واتساپ ‪09134615833‬‬ ‫البرز‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی صفادشت‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس نساجی‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم ● با مدرک کارشناسی و باالتر‬ ‫● ‪ 10‬سال سابقه کار مفید در این زمینه‬ ‫کارگر ساده‬ ‫● اقا ●با مدرک دیپلم ● حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫جهت خط تولید‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪harirpardis.co@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر اداری خود در استان البرز‪ ،‬کرج‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم ● تسلط کامل به نرم افزار هلو‬ ‫تسلط کافی به نرم افزار افیس و فتوشاپ‬ ‫بین یک تا سه سال سابقه کار‬ ‫اشنا به امور اداری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@karenpart.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولیدی فعال در زمینه ساپورت پیش ساخته‬ ‫تاسیسات (مدوالر) واقع در شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬جهت‬ ‫تکمیل کادر فنی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس محاسب و طراح لرزه ای سازه‬ ‫● اقا ● مسلط به نرم افزار ‪ CAP‬و اتوکد‬ ‫● با بیش از ‪ 7‬سال سابقه کار مفید‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪rastinrabet2019@gmail.com‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر فنی خود در استان‬ ‫اذربایجان شرقی از افراد متخصص واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم● با مدرک کارشناس الکترونیک‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪bachelor.behrooz@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اذربایجان شرقی‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫جوشکار و برشکار ‪CNC‬‬ ‫●اقا● تمام وقت‬ ‫جوشکار معمولی و ‪CO2‬‬ ‫● برشکار پروفیل و ‪ ●CNC‬بیمه‬ ‫●حقوق مطابق قانون کار●حق فنی‬ ‫● سنوات●پایان کار● عیدی‬ ‫سرویس ایاب ذهاب از اندیشه‪ ،‬سهند و تبریز دارد‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم مشخصات خود را به‬ ‫تلگرام یا واتس اپ زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫تلگرام ‪ 09014463105‬واتساپ ‪09014463105‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت چکاد رایان جهت تکمیل کادر خود در استان اذربایجان‬ ‫شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫● خانم● حسابداری یا ریاضی●فوق دیپلم به باال‬ ‫●اموزش رایگان در حین کار‬ ‫برنامه نویس‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم●اشنایی با برنامه نویسی تحت وب‬ ‫●اشنایی با ‪ ASP.NET‬و ‪●C#‬اشنایی با ‪ SQL Server‬‬ ‫●اموزش رایگان در حین کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@chekad.ir‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولیدکننده قطعات خودرو جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اپراتور مونتاژ و بسته بندی‬ ‫● اقا●تمام وقت‬ ‫● دارای سرعت عمل و دقت خیلی باال‬ ‫● محدوده سنی ‪ 22‬الی ‪ 30‬سال● دیپلم و به باال‬ ‫●حقوقثابت● اضافه کاری●سرویسایابوذهاب● بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@aryakiansepehr.com‬‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اذربایجان غربی از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫● اقا ● تمام وقت‬ ‫● فار غ التحصیل رشته مهندسی صنایع‬ ‫● سابقه کاری مرتبط حد اقل دو سال ● روابط عمومی باال‬ ‫● اهل و سا کن شبستر‬ ‫● امادگی سفر و ماموریت به شعب کرج‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job1373hr@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر دفاتر منطقه ای خود در‬ ‫استان اذربایجان غربی‪ ،‬ارومیه از بین افراد واجد شرایط‪،‬‬ ‫بصورت تمام وقت استخدام خواهد می کند‪.‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا در زمینه الکترونیک‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم● تمامی رشته ها‬ ‫● تسلط به ترجمه متون انگلیسی از الزامات این شغل می باشد‬ ‫● توانایی جستجوی پیشرفته اطالعات در فضای موتورهای‬ ‫● جستجو و مقاالت علمی ● عالقمند به تحقیق و یادگیری مطالب‬ ‫● مهارت در ‪ ●office‬سخت کوشی و عالقه مند به اشتغال دائم‬ ‫● حقوق مناسب و پرداخت به موقع‬ ‫● برنامه کار دقیق و منظم●امکان رشد و پیشرفت سریع‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resumekari99@gmail.com‬‬ ‫بوشهر‬ ‫شرکت پتروشیمی اپادانا خلیج فارس به دو نفر کارگر فنی ماهر‬ ‫در انجام عملیات سنگ زنی نیازمندیم ‪:‬‬ ‫●محل کار شهر عسلویه●کارگاه شرکت اذراب‬ ‫●حقوق دریافتی سه میلیون و هشتصد هزار تومان‬ ‫●بیمه دارد●خوابگاه و سرویس دارد‬ ‫شماره تماس ‪۰۹۱۸۳۶۰۶۹۵۲ :‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫شرکت احیا نان ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان‬ ‫رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست حسابداری فروش‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم● تمام وقت‬ ‫● حداقل لیسانس حسابداری‬ ‫● مسلط به فرایندهای حسابداری فروش‬ ‫● حداقل ‪ 3‬سال سابقه سرپرستی‬ ‫● ترجیحا اشنا به نرم افزار راهکاران سیستم‬ ‫● حقوق و مزایا توافقی بسته به توانایی متقاضی‬ ‫حسابدار‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم● تمام وقت‬ ‫● حداقل لیسانس حسابداری‬ ‫● ترجیحا اشنا به نرم افزار راهکاران سیستم‬ ‫● حقوق و مزایا توافقی بسته به توانایی متقاضی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را همراه‬ ‫با درج عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪office@9595.ir‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک پروژه بزرگ در حال احداث واقع در خراسان رضوی جهت‬ ‫تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫● دارای مدرک کارشناسی ترجیحا مکانیک و یا برق‬ ‫از دانشگاه معتبر● با‪ 15‬سال سابقه کار مرتبط● جهت شهرستان‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫● دارای مدرک کارشناسی صنایع از دانشگاه معتبر‬ ‫● با ‪ 15‬سال سابقه کار مرتبط● جهت شهرستان‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫● دارای مدرک تحصیلی مرتبط● اشنایی کامل با ‪-WORD‬‬ ‫ا کسل‪ -‬بایگانی‪ -‬تایپ‪ -‬ارتباط مناسب اداری‬ ‫● با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند درخواست کپی به همراه‬ ‫رزومه کاری و ذکر سایر تجربیات را تاپایان وقت اداری سه سنبه‬ ‫‪ 99/05/21‬را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪rsp.fc.co@gmail.com‬‬ ‫خوزستان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای‬ ‫●اقا‪ ،‬خانم● تمام وقت● اشنا به زبان انگلیسی‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی‬ ‫● مسلط به سیستم مدیریت کیفیت ‪9001:2015 ISO‬‬ ‫● مسلط به نظام اراستگی محیط کار (‪ 5‬اس)● کارشناسی‬ ‫●روزهای کاری‪ :‬شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬تا ‪17‬‬ ‫● حقوق پایه اداره کار● بیمه تامین اجتماعی‬ ‫ابدارچی‬ ‫● اقا● تمام وقتر حداقل مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫● سن حداقل ‪ 30‬و حدا کثر ‪ 40‬سال‬ ‫● دارای ظاهری اراسته و روابط اجتماعی مطلوب‬ ‫● دارای رضایت نامه از کارفرمایان قبلی‬ ‫● حقوق ثابت● بیمه تامین اجتماعی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪moazzen.idc@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک مجموعه تولید محصوالت شیمیایی در ابادان‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین نگهداری و تعمیرات مکانیک‬ ‫● اقا●مهندسی مکانیک● سابقه مورد نیاز ‪ 3 - 5‬سال‬ ‫تکنسین نگهداری و تعمیرات برق‬ ‫● اقا● مهندسی برق● سابقه مورد نیاز ‪ 3 - 5‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه شغلی خود را با‬ ‫ذکر عنوان شغل مورد درخواست به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobvacancyiranian@gmail.com‬‬ ‫فارس‬ ‫یک شرکت تولیدی در زمینه مصنوعات چوب واقع در شهرک‬ ‫صنعتی بزرگ شیراز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد‬ ‫واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید ‪:‬‬ ‫سرپرست خط تولید‬ ‫کارشناس ثبت و برنامه ریزی سیستم (خانم)‬ ‫کارشناس ازمایشگاه کنترل کیفیت‬ ‫سرپرست تعمیرات (ا قا)‬ ‫نیروی اپراتور تولید (ا قا)‬ ‫کارشناس ایمنی ‪HSE‬‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫●کارشناس بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی و سرویس‬ ‫ایاب و ذهاب و حقوق مکفی و پاداش بهره وری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با درج ردیف‬ ‫شغلی به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm.estekhdam13142@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت فنی مهندسی تکین تارا‪ ،‬فعال در حوزه تولید‬ ‫سیستم های الکترونیکی‪ ،‬برای تکمیل تیم فنی خود در استان‬ ‫فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس الکترونیک‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم●تمام وقت‬ ‫● جهت طراحی و برنامه نویسی سیستم های الکترونیکی‬ ‫● مسلط و متخصص به نرم افزار و سخت افزار ‪ FPGA‬و َ ‪.ARM‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫واتس اپ و یا ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mehdidadyar@gmail.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی لیا جدید‬ ‫نیاز به استخدام کادر اداری دارد‬ ‫انجام کلیه امور دفتری‬ ‫● مسلط به یک نرم افزار حسابداری‬ ‫● مسلط به نرم افزار ورد و ا کسل‬ ‫● ساعت کار اداری●سن بین ‪ ۲۵‬تا ‪۴۰‬‬ ‫لطفا رزومه و اطالعات تماس خود را به ادرس‬ ‫زیر ایمیل بفرمایید‬ ‫‪h_ghazaei@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت قطران موتور رخش جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اپراتور خط تولید ا قا‬ ‫جهت کار در خط تولید روغن موتور و تصفیه مجدد روغن‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را با‬ ‫قید وسیله نقلیه دارید یا خیر‬ ‫امکان جابجایی و اسکان در شهرهای اطراف را دارید یا خیر‬ ‫برای مثال اشتهارد و بویین زهرا یا توابع‪ ،‬سوابق کاری و میزان‬ ‫اشنایی با پروسه تصفیه و تولید روغن موتور و محصوالت نفتی)‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪ghatranmotoroil@yahoo.com‬‬ ‫مازندران‬ ‫استخدام کارشناس فروش در شرکت تپسی در ساری‬ ‫● مرد●شرکت تپسی در راستای تکمیل پرسنل خود در واحد‬ ‫عملیات (بازاریابی میدانی ) در شهر ساری‬ ‫● به صورت تمام وقت ● به همراه بیمه تامین اجتماعی از‬ ‫اولین روز کاری دعوت به همکاری می نماید ‪.‬‬ ‫● حقوق ثابت ‪ 2.500.000‬تومان●پورسانت‬ ‫● ساعت کاری تمام وقت (‪ 8‬ساعت)‬ ‫● بازه سنی ‪ 18‬تا ‪ 35‬سال ( اقا )‬ ‫● داشتن کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت و یا برگه‬ ‫اشتغال به تحصیل الزامی می باشد‬ ‫● زمان پاسخگویی ‪ :‬شنبه الی چهارشنبه‬ ‫از ساعت ‪ 9‬الی ‪20‬‬ ‫‪۰۹۰۲۶۸۸۹۳۵۱‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام مدیر مالی در مجموعه کارخانجات سبزنگار‬ ‫و گل سفید البرز مازندران‬ ‫مجموعه کارخانجات سبز نگار و گل سفید البرز جهت تکمیل‬ ‫کادر مدیریتی خود در استان مازندران ‪،‬شهرستان سوادکوه‬ ‫شهرک صنعتی شورمست از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫● با حداقل سابقه ده سال کار در حوزه حسابداری‬ ‫● حقوق و مزایا مناسب●ساعت کاری مناسب‬ ‫خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪babaei9424@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت دانشگاهی فعال در زمینه ارائ ه راهکارهای مبتنی‬ ‫بر فناوری اطالعات (طراحی و توسعه نرم افزارهای سفارش‬ ‫مشتری‪ ،‬ارائه خدمات امنیت سایبری‪ ،‬طراحی و پیکربندی‬ ‫شبکه) جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیرعامل‬ ‫● تمام وقت●توانایی انجام و پیگیری مجدانه امور اداری‪،‬‬ ‫مالی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬و پشتیبانی شرکت‬ ‫● پرانرژی ● باانگیزه● جاه طلب‬ ‫● منظم ● مورد اعتماد●حداقل سن ‪ 25‬سال‬ ‫● کارشناسی یا باالتر● مهندسی کامپیوتر‪ ،‬برق‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مدیریت‪ MBA ،‬و یا سایر رشته های مرتبط‬ ‫رزومه کاری و تحصیلی خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hi@pamtech.ir‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫شرکت مگنس پارس کیش فعال در صنعت هوایی جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مسئول دفتر خانم‬ ‫● مسلط به زبان انگلیسی● دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫● سا کن جزیره کیش●مسلط به نرم افزارهای اداری‬ ‫️از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mak.vacancyannouncement@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت رهیاب رایانه گستر جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس نرم افزار ا قا‬ ‫● تمام وقت●تسلط بر زبان برنامه نویسی ‪C#‬‬ ‫●تسلط بر محیط برنامه سازی ‪Visual Studio 2015‬‬ ‫●تسلط بر مفاهیم و ابزارهای برنامه نویسی تحت وب‬ ‫(‪ )…،HTML ، JavaScript، CSS، jQuery‬و‬ ‫تکنولوژی های ‪ ASP. NET‬و ‪ASP. NET AJAX‬‬ ‫● کارشناسی کامپیوتر‪-‬نرم افزار‬ ‫● حقوق به موقع●سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫● پرداخت حق غذا●بیمه تکمیلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@rahyab.ir‬‬ ‫یزد‬ ‫شرکت فوالد نور یزد جهت تکمیل نیروهای خود‬ ‫در موقعیتهای شغلی زیر به‬ ‫‪-۱‬مهندس برق ‪ ۲‬نفر‬ ‫‪-۲‬تراشکار و فرزکار ماهر ‪ ۲‬نفر‬ ‫انباردار اشنا به قطعات صنعتی ‪ ۲‬نفر‬ ‫نیروی فنی و مکانیک ماشین االت صنعتی ‪ ۲‬نفر‬ ‫کارگر ساده ‪ ۲‬نفر‬ ‫ادرس اشکذر جاده سنتو بعد از پمپ بنزین حاجی اباد نرسیده‬ ‫به مجتمع شهر افتاب‬ ‫●قراردادی●اقا‬ ‫● حقوق طبق قانون کار به اضافه مزایا و پاداش‬ ‫‪09130019140‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت واقع در پارک علم و فناوری جهت تکمیل کادر خود‬ ‫از افراد با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید ‪:‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫● خانم‪/‬اقا ● اشنا به ‪ PHP‬و پایگاه داده‬ ‫پشتیبان نرم افزار‬ ‫● خانم‪/‬اقا ● اشنا به پایگاه داده‬ ‫کارشناس برداشت اطالعات‬ ‫● اقا ● اشنا به مفاهیم شهرسازی دارای یکی از مدارک عمران ‪،‬‬ ‫نقشه برداری ‪ ،‬معماری ‪ ،‬کامپیوتر ‪ ،‬صنایع و ‪GIS‬‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه کاری خود را به تلگرام‬ ‫‪ 09031992116‬ارسال و یا با شماره تلفن ‪ 37256546 -8‬داخلی‬ ‫‪ 25‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان یزد‪ ،‬دهشیر از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ایمنی ‪ HSE‬ا قا‬ ‫● ‪ 2‬نفر‪ ،‬پروژه ی ‪ 45-60‬روزه● مدرک تحصیلی مرتبط‬ ‫● سابقه کار مرتبط● حقوق توافقی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪r.hekmatzadeh@radmanepc.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه‬ ‫● حداقل کارشناسی مهندسی مکانیک‬ ‫● مسلط به نرم افزار ‪Solidworks‬‬ ‫● تسلط بر زبان انگلیسی و سرچ در منابع علمی‬ ‫● قدرت تحلیل و حل مسئله‪ ،‬روحیه کار تیمی‪ ،‬اشنا با‬ ‫فرایندهای تولید و دینامیکی‪ ،‬اولویت با افرادی است که پایان‬ ‫خدمت داشته باشند‪.‬‬ ‫● بیمه● حقوق مطابق با قانون کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫یا واتس اپ زیر ارسال نمایند‪،‬پس از بررسی‬ ‫با شما تماس میگیریم‪.‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‬ ‫‪)Whatsapp( 09125972787‬‬ ‫‪A.Ghasemi@apafan.com‬‬ صفحه 11 ‫یکشنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 19 -1399‬ذی الحجه ‪ 9 -1441‬اگوست ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1209‬‬ ‫تا ‪ ۲۱‬مرداد تمدید شد‬ ‫ثبت نام ازمون مشاوران خانواده‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫ثبت نام در ازمون مشاوران خانواده سال ‪ ۹۹‬از ‪ ۱۵‬لغایت ‪ ۲۱‬مرداد تمدید شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران‬ ‫خانواده قوه قضاییه زمان ثبت نام در ازمون مشاوران خانواده سال ‪ ۹۹‬از ‪ ۱۵‬مرداد تا ‪ ۲۱‬مرداد‬ ‫تمدید شد‪.‬‬ ‫داوطلبان با داران بودن شرایط سنی ‪ ۳۰‬سال و سابقه دو سال کار مرتبط و در اختیار‬ ‫داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا باالتر می توانند از روز چهارشنبه ‪۱۵‬مرداد با مراجعه به‬ ‫سایت سازمان سنجش کشور به نشانی ‪ www.sanjesh.org‬نسبت مطالعه دقیق اگهی و‬ ‫ثبت نام در ازمون اقدام کنند‪.‬‬ ‫ازمون مشاوران خانواده قوه قضاییه روز جمعه ‪۴‬مهر‪ ۹۹‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران‪:‬‬ ‫سامانه بیمه بیکاری بار دیگر باز شد‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت ‪ :‬سامانه جدید بیمه بیکاری که از‬ ‫ششم مردادماه سال جاری متوقف شده بود بار دیگر برای ثبت نام متقاضیان باز شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران‪ ،‬کامران اصغری افزود ‪:‬‬ ‫متقاضیان برای ثبت نام جدید و یا ادامه مقرر بیمه بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا می‬ ‫توانند با مراجعه به سامانه جدید درخواست خود را به ثبت برسانند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫به گفته وی ثبت نام بیمه بیکاری صرفا از طریق سامانه «جامع روابط کار» که از سال‬ ‫گذشته فعالیت خود را در سراسر کشور اغاز کرده است امکان پذیر است که اکثر خدمات‬ ‫حوزه روابط کار به صورت الکترونیکی و غیرحضوری نیز در این سامانه انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران برخورداری از خدمات این سامانه را منوط‬ ‫به دریافت نام کاربری و رمز عبور از دفاتر پیشخوان دانست‪.‬‬ ‫اصغری ادرس سامانه را ‪ http://prkar.mcls.gov.ir/Login‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬بعد از پایان مراحل ثبت نام فرایند رسیدگی وبرقراری بیمه بیکاری‬ ‫متقاضیان از طریق پیامک به انان اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫به گفته این مسئول‪ ،‬متقاضیانی که پیش از این ثبت نامشان را در سامانه قبلی بارگذاری‬ ‫کردند‪ ،‬نیازی به ثبت نام جدید ندارند ‪ ،‬ولی متقاضیان تداوم مقرری بیمه بیکاری باید‬ ‫تغییرات احتمالی خود را در این سامانه به ثبت برسانند‪.‬‬ ‫در مرحله اول شیوع ویروس کرونا در سال گذشته بیش از ‪ ۳۰‬هزار کارگر مازنی در سامانه بیمه‬ ‫بیکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار ور فاه اجتماعی استان مازندران ثبت نام کردند که کمتر از ‪ ۵‬هزار نفر از‬ ‫این کارگران کهسابقهپرداختحقسهمبیمهبیکاریداشتند‪،‬از مقرریحداقلیبرخوردار شدند‪.‬‬ ‫در مجموع شیوع ویروس کرونا در مازندران از سی ام بهمن ماه سال گذشته تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد ریال به حوزه اقتصادی استان خسارت وارد کرد که بیشترین خسارت ها مربوط‬ ‫به بخش گردشگری و خدماتی بود که ‪ ۵۱‬درصد از اشتغال استان نیز در این حوزه قرار دارد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫سرپرست معاونت امور جوانان ورزش و جوانان گیالن‬ ‫اجرای طرح «سرباز مهارت» در گیالن‬ ‫سرپرست معاونت امور جوانان ورزش و جوانان گیالن گفت‪ :‬با همکاری جهاد دانشگاهی و‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان گیالن‪ ،‬طرح سرباز مهارت با هدف ایجاد مهارت های اشتغال و‬ ‫کارافرینی و مهارت های زندگی در این استان اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫اصغر ابراهیمی در نشست تخصصی طرح سرباز مهارت با اشاره به انعقاد تفاهم نامه‬ ‫همکار ی بین جهاد دانشگاهی گیالن و معاونت جوانان ورزش و جوانان گیالن‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طرح سرباز مهارت با هدف ایجاد اشتغال برای جوانان اجرایی می شود‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت امور جوانان ورزش و جوانان گیالن با بیان اینکه این طرح به سربازان‬ ‫جوان کمک می کند تا استعدادهای بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کنند‪ ،‬افزود‪ :‬اداره کل ورزش‬ ‫و جوانان‪ ،‬جهاد دانشگاهی‪ ،‬نیروی انتظامی و سپاه پاسداران استان با اجرای این طرح در تالش‬ ‫هستند تا جوانان مهارت های فردی خود را بشناسند و راحت تر وارد بازار کار شوند‪.‬‬ ‫ابراهیمی یاداور شد‪ :‬با توجه به شرایط اقتصادی کنونی در کشور‪ ،‬توجه وزارت ورزش و جوانان‬ ‫به مهارت اموزی سربازان و قرار دادن اموزش سربازان در سبد اموزش کشور بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن تصریح کرد‪ :‬طرح‬ ‫سرباز مهارت یکی از طرح های خوب و مثبتی است که توسط معاونت جوانان وزارت ورزش‬ ‫و جوانان انجام می شود تا جوانان پس از پایان خدمت سربازی بتوانند بازار کار مناسبی‬ ‫براساس توانمندی های خود پیدا کنند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مهدی صفایی‪:‬‬ ‫برخی سلبریتی ها‪ ،‬محافظ ها را‬ ‫برای جلب توجه استخدام می کنند!‬ ‫مهــدی صفایــی‪ ،‬از مربیــان رزمــی سرشــناس کشــور و مر بــی بخــش بدنســازی‬ ‫تیــم پرســپولیس در دوران مربیگــری کارلــوس ک ـی روش مهمــان تلفنــی برنامــه پشــت‬ ‫صحنــه رادیــو بــود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری برنا‪ ،‬مهدی صفایی از مربیان رزمی سرشناس کشور در گفتگو‬ ‫با برنامه پشت صحنه رادیو تهران درباره معنی عام بادیگارد به مصطفی امامی گفت‪ :‬در‬ ‫حقیقت کلمه ای به عنوان بادیگارد نه تنها در کشور مجاز نیست‪ ،‬بلکه وجود خارجی‬ ‫نیز ندارد‪ .‬بادیگارد ها افرادی هستند که تعلیمات خاص در زمینه سیاسی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫دفاعی دیده اند و اجازه حمل سالح دارند‪ .‬اغلب بادیگارد ها در کنار افراد سیاسی قرار‬ ‫می گیرند که این افراد در کشور ما در طبقه افراد نظامی و امنیتی هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به اعتقاد من در کشور نه تنها بادیگاردی وجود ندارد‪ ،‬بلکه نیازی به وجود‬ ‫ان نیز حس نمی شود‪ .‬اما نیروهای امنیتی در کشور حضور دارند و در مواقع نیاز‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرند‪ .‬نیروهای امنیتی لزوما برای جلوگیری از قتل و تهدید‪،‬‬ ‫نقش ایفا نمی کنند و می توانند به عنوان نظم دهنده و راهنما در مکان های شلوغ و‬ ‫برای حفاظت از سلبریتی حضور داشته باشند‪ .‬حضور نیروهای امنیتی در مناطق‬ ‫شلوغی که به نا گاه حادثه ای رخ می دهد احساس می شود‪ ،‬چون این افراد با‬ ‫اشنایی کامل به محیط می توانند جمعیتی را که به واسطه ترشح ادرنالین هیجان‬ ‫زده شده و ترسیده اند را هدایت کنند‪ .‬استفاده از نیروهای امنیتی نیازمند رعایت‬ ‫پروتکل های خاصی است و عدم تخصص نیروها می تواند ضربه زننده باشد‪.‬‬ ‫قهرمان کیک بوکسینگ جهان درباره استفاده از نیروی امنیتی برای محمدرضا گلزار‬ ‫گفت‪ :‬این اتفاق به خاطر حضور اقای گلزار در ازدحام جمعیت سینما افریقا در‬ ‫ا کرانی خصوصی رخ داد اما در حال حاضر دو سال است که اصال از نیروی امنیتی‬ ‫استفاده نکرده است‪.‬‬ ‫معروفترین محافظ شخصی کشورمان افزود ‪ :‬گروهی از سلبریتی ها از بادیگارد‬ ‫و نیروهای امنیتی‪ ،‬برای جلوه نمایی استفاده می کنند‪ .‬گروهی هم داریم که لمپن‬ ‫هستند کت و شلوار مشکی می پوشند و دنبال این سلبریتی ها راه می افتند و این‬ ‫لمپن ها از شخصی که انها را استخدام کرده بدترند‪.‬‬ ‫دریافت تسهیالت به شرط مهارت‬ ‫فراخوان مشموالن اعزامی مهرماه برای ثبت نام‬ ‫در سامانه سربازماهر‬ ‫مشاورعالی قرارگاه مرکزی مهارت‬ ‫اموزی کارکنان وظیفه ستادکل‬ ‫نیروهای مسلح از مشموالن سرباز‬ ‫ماهری که موعد اعزامشان مهرماه‬ ‫سال جاری تعیین شده‪ ،‬خواست تا‬ ‫برای بهره مندی از تسهیالت قبل و‬ ‫حین خدمت سربازی تا پایان مرداد‬ ‫در سامانه سرباز ماهر ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫سردار موسی کمالی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬مشوق های سرباز ماهر‬ ‫از تیر ماه سال جاری شروع شده است‬ ‫و سامانه سرباز ماهر تا حدود یک ماه‬ ‫قبل از موعد اعزام مشموالن به سربازی‪،‬‬ ‫درخواست های انان را بررسی کرده و بر‬ ‫این اساس در فرایند تقسیم و به کارگیری‬ ‫سربازان نقش خواهد داشت‪ .‬از این رو درخواست ما از‬ ‫مشموالن سرباز ماهری که موعد اعزامشان در ماه مهر‬ ‫اعالم شده‪ ،‬این است که درصورتی که تاکنون اعزام‬ ‫خود را در سامانه سربازماهر اعالم نکرده اند‪ ،‬با مراجعه‬ ‫به این سامانه ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫وی درباره چرایی فراخوان برای ثبت نام در‬ ‫سامانه سرباز ماهر نیز گفت‪ :‬سامانه سرباز ماهر با‬ ‫هدف استفاده از توانایی ها و مهارتهای سربازان‬ ‫در حین خدمت و ارایه مهارتهای اموزشی در حین‬ ‫خدمت و همچنین هدایت و حمایت و تسهیلگری‬ ‫بعد از خدمت ایجاد شده و به عبارتی دیگر هدف‬ ‫از ان ایجاد نشاط در سربازان و جذابیت سربازی‬ ‫و خوشایند سازی دوران سربازی با مهارت اموزی‬ ‫و استفاده موثر و اثر بخش از مهارتها و‬ ‫کمک به اشتغال جوانان پس از اتمام‬ ‫خدمت سربازی است‪ .‬از این رو الزم‬ ‫است که پیش از اعزام سربازان به‬ ‫مراکز اموزشی‪ ،‬اطالعاتی از مهارت ها و‬ ‫عالیق سربازان وجود داشته باشد تا از‬ ‫این طریق بتوان تسهیالتی را نیز به انان‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫مشــاورعالی قــرارگاه مرکــزی مهــارت‬ ‫ام ــوزی کارکن ــان وظیف ــه س ــتادکل‬ ‫نیروه ــای مس ــلح ب ــا بی ــان اینک ــه ه ــر‬ ‫مش ــمول پ ــس از ثب ــت ن ــام در ای ــن‬ ‫س ــامانه و اع ــام مهارت ه ــا و عالی ــق‬ ‫خ ــود می توان ــد پن ــج مش ــوق را ه ــم ب ــرای‬ ‫دوره خدم ــت س ــربازی اش انتخ ــاب‬ ‫کن ــد‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ای ــن مش ــوق ها م ــواردی‬ ‫نظی ــر توجی ــه و بخش ــش غیب ــت‪ ،‬انتخ ــاب مح ــل‬ ‫خدمــت‪ ،‬تعجیــل و تعویــق اعــزام و‪ ...‬اســت‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ان نیروهــای مســلح حداکثــر تــاش خــود را بعمــل‬ ‫خواهن ــد اورد ت ــا از مهارته ــای نی ــروی وظیف ــه در‬ ‫حی ــن خدم ــت اس ــتفاده موث ــر ش ــود‪.‬‬ ‫در جلسه مشترک استانی اعالم شد‬ ‫توانمندسازی سربازان‬ ‫از طریق قرارگاه مرکز مهارت اموزی‬ ‫تفاهم نامه وزارت تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و قرارگاه مرکزی مهارت اموزی کارکنان وظیفه‬ ‫نیروهای مسلح در استان کرمانشاه تبیین شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون‪،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه‪ ،‬جلسه مشترک‬ ‫تبیین تفاهم نامه وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و قرارگاه مرکزی مهارت اموزی کارکنان وظیفه‬ ‫نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با حضور‬ ‫«حسن عزیزی»‪ ،‬مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مسعود شاکرمی معاون امور تعاون و روسای‬ ‫ادارات ستادی اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتمـ ــاع ــی‬ ‫و ن ــمایندگان نـ ـی ــروی مسلح در سپاه حضرت‬ ‫نبی اکرم(ص) استان‪ ،‬ارتش و نیروی انتظامی‬ ‫استان در محل اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی استان کرمانشاه برگزار شد‪.‬‬ ‫حسن عزیزی در ابتدای این نشست ضمن‬ ‫تبیین تفاهم نامه منعقده و بیان مزایای بخش‬ ‫تعاون در اقتصاد جمهوری اسالمی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر‬ ‫اساس الگوی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬بخش تعاون نه‬ ‫ تنها در مردمی کردن اقتصاد نقش مهمی دارد بلکه‬ ‫در ایجاد اشتغال پایدار بسیار موثر است‪.‬‬ ‫حسن عزیزی هدف از انعقاد این تفاهم نامه در‬ ‫راستای سیاست های ابالغی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در حوزه‬ ‫توانمندسازی و اشتغال جوانان و همچنین به‬ ‫منظور توسعه بخش تعاون و تحقق اهداف برنامه‬ ‫ششمتوسعهاقتصادی‪،‬اجتماعیو فرهنگیبیان کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬توس ــعه و‬ ‫ترو ی ــج فرهن ــگ تع ــاون و مش ــارکت گروه ــی‪،‬‬ ‫حمای ــت از مردم ــی ک ــردن اقتص ــاد و ق ــرار‬ ‫گرفت ــن مدیر ی ــت و س ــرمایه در دس ــت نی ــروی کار‬ ‫و مول ــد‪ ،‬توس ــعه اش ــتغال و کارافرین ــی از طر ی ــق‬ ‫توانمند س ــازی‪ ،‬اموزش ه ــای مهارت ــی و تجمی ــع‬ ‫س ــرمایه های خ ــرد در قال ــب تعاون ــی از جمل ــه‬ ‫اه ــداف ای ــن تفاه ــم نام ــه اس ــت‪.‬‬ ‫معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان‬ ‫محرومیت های اجتماعی برای مشموالن غایب‬ ‫معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان‬ ‫هرمزگان گفت‪ :‬مشموالن غایبی که برای تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام نکنند برابر ماده‬ ‫‪ ۱۰‬قانون با محرومیت های اجتماعی مواجه می شوند‪.‬‬ ‫سرهنگ حسن دستوری زاده در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬در خصوص محرومیت های اجتماعی‬ ‫مشموالن غایب گفت‪ :‬مشموالن خدمت وظیفه‬ ‫عمومی که مدت غیبت اولیه انان تا ‪ ۳‬ماه باشد‪،‬‬ ‫‪ ۳‬ماه اضافه خدمت و چنانچه غیبت اولیه انان‬ ‫بیش از ‪ ۳‬ماه باشد به ‪ ۶‬ماه اضافه خدمت تنبیه‬ ‫می شوند‪ ،‬همچنین غیبت اولیه بیش از یک‬ ‫سال‪ ،‬عالوه بر ‪ ۶‬ماه اضافه خدمت به عنوان فراری‬ ‫محسوب شده و به مراجع قضائی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬برابرماده‪ ۵۸‬قانونخدمتوظیفهعمومی‪،‬‬ ‫مشموالنی که به موقع ‪،‬وضعیت خدمتی خود را‬ ‫مشخص نکنند‪ ،‬غایب محسوب می شوند‪.‬‬ ‫دستوری زاده خاطرنشان کرد‪ :‬مشموالن غایبی‬ ‫که تاکنون برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود‬ ‫اقدام نکرده اند برابر ماده ‪ ۱۰‬قانون با محرومیت های‬ ‫اجتماعی از جمله عدم امکان ادامه تحصیل در‬ ‫مقاطع دانشگاهی‪،‬عدم برخورداری از معافیت‬ ‫کفالت‪ ،‬عدم دریافت تسهیالت بانکی‪،‬ممنوعیت‬ ‫خروج از کشور و ‪ ...‬مواجه می شوند‪.‬‬ ‫این مسئول انتظامی با اشاره به محدودیت‬ ‫قانونی به کارگیری مشموالن غایب توسط بخش های‬ ‫خصوصی و دولتی‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت به کارگیری‬ ‫مشموالن غایب توسط کارفرمایان‪ ،‬کارخانه ها‪،‬‬ ‫کارگاه ها‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬اموزشگاه ها‪ ،‬بنگاه ها‪ ،‬مغازه ها‪،‬‬ ‫تعمیرگاه های دولتی و خصوصی‪ ،‬برابر ماده ‪ ۶۳‬و ‪۶۳‬‬ ‫مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی با انان برخورد و‬ ‫برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاه قضائی‬ ‫معرفی می شوند‪.‬‬ ‫معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی‬ ‫استان هرمزگان در خصوص نحوه بخشش غیبت‬ ‫اولیه سربازان حین خدمت گفت‪ :‬مشموالن غایبی‬ ‫که به خدمت اعزام می شوند با حسن خلق‪ ،‬جدیت‬ ‫در وظایف محوله و تائید فرماندهان‪ ،‬از بخشش دو‬ ‫سوم اضافه خدمت برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫ارائه کسری خدمت بسیج و ایثارگری در زمان اشتغال به خدمت‬ ‫درباره زمان ارائه کسری خدمت بسیج و‬ ‫ایثارگری برای کم کردن مدت زمان خدمت‬ ‫وظیفه عمومی بیشتر بدانید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪،‬‬ ‫خدمــت وظیفــه عمومــی از جملــه دوره هایــی‬ ‫هســت کــه هــر فــرد ذکــوری بایــد ان را طــی کنــد‪،‬‬ ‫تهــای‬ ‫کــه البتــه برخــی از افــراد بــا دریافــت معافی ‬ ‫مختلــف ایــن دوره را طــی نمــی کننــد‪.‬‬ ‫اما برخی مشموالن خدمت وظیفه نیز هستند‬ ‫که نمیتوانند خود را معاف کنند و باید این دوره‬ ‫را سپری کنند‪ ،‬البته شاهد هستیم که افراد به هر‬ ‫نحوی دنبال کم کردن مدت این دوره هستند‪.‬‬ ‫یکی از روش های دریافت کسری خدمت‪،‬‬ ‫کسری بسیج و ایثارگری هست که به واسطه‬ ‫مدت زمان ان ها‪ ،‬مقدار های متفاوتی از مدت‬ ‫زمان خدمت کم می شود‪.‬‬ ‫در همین راستا بسیاری از مشموالن خدمت‬ ‫وظیفه عمومی که قصد اعزام به سربازی را دارند‪،‬‬ ‫درباره نحوه ارائه کسری بسیج و ایثارگری سواالتی‬ ‫دارند که باید چه زمانی ان را ارائه دهند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان خواف‬ ‫استخدام و بکارگیری مشموالن غایب باعث معرفی کارفرمایان‬ ‫به محاکم قضایی خواهد شد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان خواف مفاد ماده‬ ‫‪ ۶۳‬مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی را تشریح و‬ ‫پیامدهای استخدام و بکارگیری مشموالن غایب‬ ‫در شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی را‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا ســرهنگ علیرضا حســینعلی زاده‬ ‫در خــواف‪ ،‬ضمــن تشــریح مــاده ‪ ۶۳‬قانــون خدمــت‬ ‫وظیفــه عمومــی (بــکار گیرنــدگان مشــموالن غایب)‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬مــاده ‪ ۶۳‬مکــرر قانــون خدمــت‬ ‫وظیفــه عمومــی اظهــار مــی دارد کارفرمایانــی کــه‬ ‫بــه نحــوی مشــموالن غایــب را در موسســات دولتــی‬ ‫و غیردولتــی از قبیــل کارخان ههــا‪ ،‬شــرکت ها‪،‬‬ ‫اموزشگا ههـ ــا‪ ،‬کــارگــا ههـ ــا‪ ،‬بنگا ههــا‪ ،‬مغاز ههــا‬ ‫و تعــمیـ ــرگاه ها بکارگیری کننــد توســط نیــروی‬ ‫انتـ ــظامی و وزارتخان ههــای تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی و صمــت شناســایی و بــه محا کــم‬ ‫یشــوند ‪.‬‬ ‫قضایــی معرفــی م ‬ ‫وی افزود‪ :‬مجازات این گونه افراد برای بار اول‬ ‫هزینه ساالنه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر‬ ‫هزینه ساالنه سه سرباز است‪.‬‬ ‫فرماندهی انتظامی شهرستان خواف در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬برابر اعالم معاونت طرح و برنامه بودجه‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح هزینه ساالنه یک سرباز‬ ‫بیش از ‪ 1۶3‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫کالهبرداری در پوشش‬ ‫ا گهی های استخدامی‬ ‫رئیـــس پلیـــس فتـــا اســـتان قـــم از وقـــوع کالهبـــرداری در پوش ــش‬ ‫ا گهی هـــای اســـتخدامی در شـــبکه های اجتماعـــی خبـــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس از ق ــم‪ ،‬عل ــی موال ــی اظه ــار ک ــرد‪ :‬افزای ــش‬ ‫بیـــکاری باعـــث شـــده تـــا مجرمـــان ســـایبری از ایـــن امـــر سوءاســـتفاده‬ ‫کـــرده و بـــا انتشـــار ا گهی هـــای اســـتخدام بـــه ســـرقت اطالعـــات ی ــا‬ ‫سوءاســـتفاده های مالـــی از جوانـــان جویـــای کار روی اورنـــد‪.‬‬ ‫وی تصریـــح کـــرد‪ :‬ترفنـــد مجرمـــان ســـایبری بـــرای بـــه دام انداخت ــن‬ ‫اف ــراد جوی ــای کار بدین ص ــورت اس ــت ک ــه ب ــا انتش ــار ا گه ــی اس ــتخدام‬ ‫بــا درامــد بــاال‪ ،‬بیمــه و‪ ...‬ایــن افــراد جویــای شــغل را فریــب داده و از ان هــا‬ ‫س ــوء اس ــتفاده می کنن ــد‪.‬‬ ‫رئیـــس پلیـــس فتـــا اســـتان قـــم ادامـــه داد‪ :‬در گام اول از فـــرد رزوم ــه‬ ‫اطالعاتـــی فـــردی و کاری می خواهنـــد کـــه در پـــی جمـــع اوری ای ــن‬ ‫اطالعـــات در گام بعـــدی بـــا ارائـــه شـــماره حســـاب یـــا هدایـــت انهـــا ب ــه‬ ‫ســایت های جعلــی و درگاه هــای بانکــی فیشــینگ بــرای واریــز وجــه ازمــون‬ ‫اســـتخدامی از انهـــا سوءاســـتفاده های مالـــی می کننـــد‪.‬‬ ‫ســـرهنگ موالـــی بـــا توجـــه بـــه ســـابقه این گونـــه کالهبردار ی ه ــای‬ ‫از اف ــراد جوی ــای کار‪ ،‬گف ــت‪ :‬بهت ــر اس ــت قب ــل از واری ــز هر گون ــه وجه ــی ب ــه‬ ‫حس ــاب های اعالم ــی از س ــوی ای ــن اف ــراد و ی ــا واری ــز از طری ــق درگاه ه ــای‬ ‫جعل ــی بانک ــی در خص ــوص ش ــرکتی ک ــه ان ه ــا ا گه ــی اس ــتخدام داده ان ــد‬ ‫تحقیـــق کنیـــد ببینیـــد وجـــود خارجـــی دارد یـــا نـــه اگـــر دارد واقعـــا ای ــن‬ ‫ش ــرکت ا گه ــی ک ــرده‪ ،‬ی ــا تح ــت ن ــام و برن ــد انه ــا ای ــن تبلیغ ــات دورغی ــن‬ ‫انج ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس پلی ــس فت ــا اس ــتان ق ــم تا کی ــد ک ــرد‪ :‬تبلیغ ــات‪ ،‬پیش ــنهادهای‬ ‫فریبن ــده وحقوق ه ــای غی ــر متع ــارف در فض ــای مج ــازی ممک ــن اس ــت‬ ‫دامـــی بـــرای متقاضیـــان کار بـــوده و صرفـــا درج یـــک شـــماره تلفـــن و‬ ‫ادرس ه ــای گم ــراه کنن ــده می باشـ ـد ‪ ،‬حتم ــا ب ــه ص ــورت حض ــوری قب ــل‬ ‫از اس ــتخدام ب ــا صاح ــب ا گه ــی مالق ــات کنن ــد و از مح ــل فعالی ــت وی‬ ‫مطل ــع ش ــوند و در ص ــورت اطمین ــان از صح ــت موض ــوع‪ ،‬اقدام ــات بع ــدی‬ ‫را انج ــام دهن ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫سوءاستفاده شاگرد مغازه‬ ‫از حسن نیت صاحبکارش‬ ‫رئی ــس پای ــگاه هفت ــم پلی ــس ا گاه ــی ته ــران از دس ــتگیری ش ــاگرد مغ ــازه‬ ‫دس ــت ک ــج ب ــازار ته ــران خب ــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان‪،‬ســرهنگ کارا گاه حمــداهلل علیــزاده‬ ‫گفــت‪ :‬ســی و یکــم تیرمــاه شــکایتی بــا موضــوع ســرقت اجنــاس یــک بــاب‬ ‫مغ ــازه و دس ــتگیری ف ــردی ب ــه ن ــام مصطف ــی ‪ ۲۹‬س ــاله‪ ،‬در کالنت ــری ب ــازار‬ ‫تش ــکیل و پ ــس از ثب ــت اظه ــارات م ــال باخت ــه پرون ــده ب ــه دس ــتور مق ــام‬ ‫قضائـــی بـــرای رســـیدگی تخصصـــی بـــه پایـــگاه هفتـــم پلیـــس ا گاه ــی‬ ‫ارج ــاع ش ــد‪.‬‬ ‫رئیـــس پایـــگاه هفتـــم پلیـــس ا گاهـــی تهـــران عنـــوان داشـــت‪ :‬شـــاکی‬ ‫ب ــا حض ــور در پای ــگاه هفت ــم اظه ــار داش ــت‪ ،‬ح ــدود دو م ــاه پی ــش ب ــرای‬ ‫فروشــندگی و انبــارداری مصطفــی را اســتخدام کــردم کــه در ایــن مــدت بــا‬ ‫کس ــری محص ــوالت انب ــار مواج ــه ش ــدم و ورود و خ ــروج اجن ــاس اخت ــاف‬ ‫فاحشـــی پیـــدا کـــرد کـــه متوجـــه شـــدم وی در ایـــن مـــدت حـــدود ی ــک‬ ‫میلی ــارد ‪ ۵۰۰‬میلی ــون ری ــال از انب ــار س ــرقت ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام انتظام ــی اف ــزود‪ :‬بالفاصل ــه پ ــس از وص ــول پرون ــده اقدام ــات‬ ‫اولی ــه انج ــام و کارا گاه ــان تی ــم مب ــارزه ب ــا س ــرقت مغ ــازه پای ــگاه ب ــه هم ــراه‬ ‫اکیـــپ بررســـی صحنـــه جـــرم در محـــل ســـرقت حاضـــر شـــدند کـــه ط ــی‬ ‫بازدی ــد و معاین ــه مح ــل مش ــخص ش ــد مصطف ــی در چن ــد نوب ــت س ــرقت از‬ ‫انب ــاری را انج ــام داده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه مته ــم در بازجوئ ــی اولی ــه ب ــه ج ــرم ارتکاب ــی اظه ــار‬ ‫داشـــت امـــوال ســـرقتی را بـــه دو مالخـــر بـــه نام هـــای وحیـــد و امی ــر‬ ‫فروخت ــه ام‪ ،‬ادام ــه داد‪ :‬در گام بع ــدی از تحقیق ــات پلیس ــی ه ــر دو مالخ ــر‬ ‫در مخفیگاهش ــان دس ــتگیر و ب ــرای س ــیر مراح ــل قانون ــی ه ــر س ــه مته ــم در‬ ‫اختی ــار مرج ــع قضائ ــی ق ــرار گرفتن ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیس پلیس فتای استان اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫دستگیری کالهبردار سایبری‬ ‫با شگرد استخدام کار در منزل‬ ‫رئی ــس پلی ــس فت ــای اس ــتان اصفه ــان از دس ــتگیری کالهبردارس ــایبری‬ ‫ب ــا ش ــگرد اس ــتخدام کار درمن ــزل در س ــایت دیوارخب ــر داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مـــوج اصفهـــان‪ ،‬ســـرهنگ ســـید مصطف ــی‬ ‫مرتض ــوی بی ــان داش ــت‪ :‬ف ــردی ک ــه ب ــا درج ا گه ــی اس ــتخدام کار در من ــزل‬ ‫در س ــایت دی ــوار از اف ــراد متقاض ــی کالهب ــرداری م ــی ک ــرد‪ ،‬توس ــط پلی ــس‬ ‫فت ــا اصفه ــان شناس ــایی و دس ــتگیر ش ــد‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬بـــا ارائـــه مرجوعـــه قضائـــی توســـط خانـــم جـــوان بـــه ای ــن‬ ‫پلی ــس مبن ــی اینک ــه ب ــا مش ــاهده ا گه ــی اس ــتخدام کار در من ــزل ب ــا ا گه ــی‬ ‫دهن ــده تم ــاس و مبل ــغ ‪ ۵‬میلی ــون ری ــال باب ــت تامی ــن م ــواد اولی ــه پرداخ ــت‬ ‫و پ ــس از ان پا س ــخگوی تم ــاس نب ــوده اس ــت‪ ،‬رس ــیدگی ب ــه مو ض ــوع‬ ‫در دس ــتور کار پلی ــس فت ــا ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی افــزود‪ :‬بنــا بــه اظهــار شــاکی پــس از جلــب اعتمــاد و ارائــه‬ ‫پیشــنهادات فریبنــده مبلــغ دریافتــی بابــت تهیــه مــواد اولیــه از وی اخــذ و مقــرر‬ ‫گردیــده پــس از تولیــد محصــول در حقــوق اولیــن مــاه بــه وی بازگردانــده مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیـــس پلیـــس فتـــای اصفهـــان ادامـــه داد‪ :‬بـــا اقدامـــات تخصص ــی‬ ‫کارشناســان‪ ،‬متهــم شناســایی و ضمــن اقــرار بــه جــرم خــود اظهــار داشــت‬ ‫کــه بــا هــدف کســب منافــع مالــی اقــدام بــه انتشــار ا گهــی هــای جعلــی کار‬ ‫در من ــزل ک ــردم و ب ــه ای ــن ترتی ــب پ ــس از دریاف ــت مبالغ ــی از متقاضی ــان‪،‬‬ ‫تلف ــن هم ــراه خ ــود را از دس ــترس خ ــارج م ــی ک ــردم‪.‬‬ ‫ســرهنگ مرتضــوی بــه شــهروندان و بخصــوص افــراد جویــای کار توصیــه‬ ‫ک ــرد‪ :‬ش ــهروندان مراق ــب ا گهی ه ــا و تبلیغات ــی ک ــه ب ــر روی س ــایت هایی‬ ‫نظیــر شــیپور و دیــوار و یــا شــبکه هــای اجتماعــی منتشــر مــی شــود باشــند‪،‬‬ ‫ســایت های تبلیغاتــی انجــام معاملــه را در بســتر فیزیکــى بــر عهــده خر یــدار‬ ‫و فروش ــنده واگ ــذار کرده ان ــد‪ ،‬بنابرای ــن ش ــهروندان بای ــد پ ــس از روی ــت کاال‬ ‫ی ــا خدم ــات و اح ــراز هوی ــت ه ــر ی ــک از طرفی ــن معامل ــه هرگون ــه تب ــادل‬ ‫وجهــى را بــه صــورت رو در رو و پــس از اتمــام کار یــا خدمــات انجــام دهنــد‬ ‫ت ــا گرفت ــار کالهب ــرداران نش ــوند‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1214

هفته نامه بازار کار 1214

شماره : 1214
تاریخ : 1399/06/29
هفته نامه بازار کار 1213

هفته نامه بازار کار 1213

شماره : 1213
تاریخ : 1399/06/22
هفته نامه بازار کار 1212

هفته نامه بازار کار 1212

شماره : 1212
تاریخ : 1399/06/15
هفته نامه بازار کار 1211

هفته نامه بازار کار 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1399/06/01
هفته نامه بازار کار 1210

هفته نامه بازار کار 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1399/05/25
هفته نامه بازار کار 1208

هفته نامه بازار کار 1208

شماره : 1208
تاریخ : 1399/05/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!