هفته نامه بازار کار شماره 1249 - مگ لند

هفته نامه بازار کار شماره 1249

هفته نامه بازار کار شماره 1249

هفته نامه بازار کار شماره 1249

‫جزئیات فراخوان‬ ‫تخصیص‪15‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫برایتسهیالتاشتغالزایی‬ ‫در کشور‬ ‫جذب هیئت علمی‬ ‫‪12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 5000 :‬تومان‬ ‫خانــدوزی وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬بــا همــکاری‬ ‫دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬مقامــات اســتانی و شــبکه‬ ‫بانکــی‪ ،‬خوشــبختانه نزدیــک بــه ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان از بودجــه مربــوط بــه تبصــره ‪ ۱۸‬و بنــد الــف‬ ‫ان کــه دربــاره اشــتغال بــود‪ ،‬تخصیــص یافــت و‬ ‫دســتگاه های اجرایــی هــم طرح هــای اشــتغال زایــی‬ ‫خــود را مشــخص کردنــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5-1400‬رجب ‪ 7-1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1249‬‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫عبـاس اشـرفی‪ ،‬رئیـس مرکـز جـذب و امـور‬ ‫هیات علمـی دانشـگاه ازاد اسلامی درخصـوص‬ ‫برنامه هـای ایـن مرکـز بـرای بهبـود وضعیت اسـاتید‬ ‫گفـت‪« :‬چنـد دسـتورکار را در مرکـز جـذب و امـور‬ ‫هیات علمـی دانشـگاه مشـخص کردیـم؛ در وهله اول‬ ‫جریـان جـذب نیروهای علمـی‪ ،‬کارامد‪ ،‬به روز‪ ،‬ارزشـی و‬ ‫انقالبـی در ایـن دانشـگاه ادامه خواهد داشـت‪ .‬همچنین‬ ‫تلاش داریم فراینـد جذب را بـرای اعضای هیات علمی‬ ‫تسـریع و تسـهیل کنیم‬ ‫‪7‬‬ ‫خبرهای خوش برای‬ ‫کاریابی های بین المللی و‬ ‫اعزام نیروی کار به رومانی‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از کارافرینان و فعاالن صنعتی تاکید کردند؛‬ ‫لزوم حمایت از صنایع پایین دستی‬ ‫‪12‬‬ ‫و اشتغال افرین در کنار صنایع مادر‬ ‫کاهش نرخ بیکاری‬ ‫در کشور اغاز شد‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای یکــی از موضوعــات مهــم در بخــش تولیــد را حمایــت از صنابــع اشــتغال افرین برشــمردند و افزودنــد‪ :‬بایــد‬ ‫در کنــار حمایــت از صنایــع اصلــی و مــادر‪ ،‬از صنایــع پایین دســتی و اشــتغال افرین نیــز حمایت هــای دولتــی و بانکــی انجــام شــود‬ ‫‪2‬‬ ‫ـتی صنعــت فــوالد‪ ،‬نمونه هایــی از ایــن موضــوع هســتند‪.‬‬ ‫کــه پتروپاالیشــگاه ها در ذیــل صنعــت نفــت و زنجیــره صنایــع پایین دسـ ِ‬ ‫از مهارت اموزی‬ ‫«توجــه ویــژه بــه دانش بنیــان شــدن صنایــع بــزرگ» از دیگــر نکاتــی بــود کــه رهبــر انقــاب بــه ان اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬در‬ ‫ بنیــان کوچــک و متوســط به وجــود امــده اســت امــا در مــورد دانش بنیــان شــدن صنایــع‬ ‫ســال های اخیــر هــزاران بنــگاه دانش‬ ‫ِ‬ ‫تـا اصالح قـانون‬ ‫بــزرگ غفلــت شــده اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه از توانایــی و دانــش جوانــان خوش اســتعداد اســتفاده شــود؛ همان طــور کــه در‬ ‫خرید خدمت سربازی‬ ‫هــر جایــی‪ ،‬از واکســن کرونــا تــا موشــک نقطـه زن کــه بــه جوانــان اعتمــاد و از انهــا کار خواســته شــد‪ ،‬واقعـاً درخشــیدند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مخبر برنامه ملی تقویت کسب و کار‬ ‫محمــد مخبــر معــاون اول رئیس جمهــور مصوبــه دولــت دربــاره برنامــه ملــی‬ ‫تقویــت کســب و کار‪ ،‬معیشــت مرزنشــینان و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق‬ ‫مــرزی را ابــاغ کــرد‪.‬‬ ‫یادداشت سردبیر‬ ‫دیدار رهبر معظم انقالب با کارافرینان‬ ‫تغییر در حکمرانی‬ ‫اخرین مهلت ثبت نام در دومین المپیاد ملی مهارتی‬ ‫و معیشت مرزنشینان را ابالغ کرد‬ ‫دانشجویان کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫‪‎‬بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ایــن المپیــاد در راســتای ســنجش و ارزیابــی مهارتــی و ایجــاد رقابــت علمــی و عملــی‬ ‫بیــن دانشــجویان و همچنیــن بــرای ارتقــای ســطح فنــی و مهارتــی رشــته هــای مختلــف تحصیلــی و شــکل‬ ‫گیــری رقابــت ســازنده میــان دانشــگاه­ها و موسســات امــوزش عالــی سراســر کشــور برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫علم برای رسیدن به‬ ‫دانشگاه کارافرین‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫همهفرایند هابرایمجوزفعالیت هایکسبوکار‬ ‫از ‪ ۱۸‬اسفند الکترونیکی می شود‬ ‫و خبرهای خوش اشتغال‬ ‫امیرعلی بینام‬ ‫در حالــی همزمــان بــا پنجمیــن روز مــاه پربرکــت رجــب و ایــام مبــارک‬ ‫دهــه فجــر قــرار داریــم کــه اخبــار خــوش اشــتغال و کارافرینــی روزهــای‬ ‫اخیــر‪ ،‬موجــی از دلگرمــی و نشــاط را را بــرای کارافرینــان‪ ،‬خوداشــتغاالن و‬ ‫شــهروندان رقــم زده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار جمعــی از کارافرینــان‪ ،‬تولیدکننــدگان و فعاالن‬ ‫صنعتــی بــر لــزوم حمایــت از صنایــع پاییــن دســتی و اشــتغال افرین در کنــار‬ ‫صنایــع مــادر و اصلــی تاکیــد کــرده و یــاداور شــدند؛ مســئوالن پرتــاش بــا‬ ‫«ایجــاد ســند نقشــه راهبــردی صنعتــی» و «مدیریــت‪ ،‬هدایــت‪ ،‬نظــارت و‬ ‫حمایــت از تولیــد» مســیر کاهــش و رفــع اســیب ها و «شــتاب گرفتــن تولیــد‪،‬‬ ‫اشــتغال و پیشــرفت کشــور» را بــا تــاش بیشــتر ادامــه دهنــد تــا اثــار ایــن‬ ‫رونــد در زندگــی مــردم نمایــان شــود‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تصریــح اینکــه تولیــد در کشــور مصــداق جهــاد اســت‪ ،‬بــه نقــش‬ ‫کارافرینــان و کارگــران در جنــگ اقتصــادی اشــاره و تاکیــد کردنــد‪ :‬بایــد در‬ ‫کنــار حمایــت از صنایــع اصلــی و مــادر‪ ،‬از صنایع پایین دســتی و اشــتغال افرین‬ ‫نیــز حمایت هــای دولتــی و بانکــی انجــام شــود کــه پتروپاالیشــگاهها در ذیــل‬ ‫ـتی صنعــت فــوالد‪ ،‬نمونه هایــی از‬ ‫صنعــت نفــت و زنجیــره صنایــع پایین دسـ ِ‬ ‫ایــن موضــوع هســتند‪.‬‬ ‫باالفاصلــه بعــد از ایــن دیــدار حجــت االســام و المســلمین ســید ابراهیــم‬ ‫رئیســی رئیــس جمهــور‪ ،‬موضــوع دیــدار رهبــر معظــم انقــاب بــا کارافرینــان‬ ‫را مــورد توجــه قــرار داد و بــا دســتور ویــژه بــه دکتــر محمــد مخبــر معــاون‬ ‫اول ریاســت جمهــوری‪ ،‬ایشــان را بــرای تدویــن اســتراتژی توســعه صنعتــی‬ ‫کشــور مامــور کردنــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در پــی بیانــات مهــم و راهبــردی مقام معظــم رهبــری در دیدار‬ ‫فعــاالن حــوزه تولیــد و صنعــت بــه معــاون اول ماموریــت داد تــا بــا حرکــت‬ ‫جهــادی و بــا تشــکیل کارگروهــی متشــکل از متخصصــان و صاحب نظــران و‬ ‫متولیــان ایــن حــوزه در دولــت و مجامــع علمــی و دانش بنیــان و کارافرینــان‬ ‫نســبت بــه اجرایــی نمــودن رهنمودهــای معظــم لــه‪ ،‬اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در حاشــیه نشســت گــزارش‬ ‫عملکــرد و بررســی نحــوه اجــرای تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه کــه در محــل‬ ‫وزارت اقتصــاد برگــزار شــد‪ ،‬از تخصیــص نزدیــک بــه ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫تســهیالت بــرای اشــتغالزایی و کارافرینــی خبــر داد‪.‬‬ ‫سیداحســان خانــدوزی افــزود‪ :‬امــروز بــرای نهایــی کردن این بســته‪ ،‬جلسـه ای‬ ‫بــا مدیــران عامــل بانک هــای کشــور داشــتیم و طــی روزهــای اینــده‪ ،‬تخصیص‬ ‫عملــی تســهیالت اشــتغال در کشــور اغــاز می شــود‪ .‬او حتــی پــا را فراتــر‬ ‫گذاشــت و بــه همــه سیســتم بانکــی دســتور داد تــا پرداخــت وام هــای بــدون‬ ‫ضامــن را اغــاز کننــد کــه نقطه عطفــی در نظــام بانکداری کشــور محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن خبرهــا و رویدادهــای اشــتغال و کارافرینــی کــه همزمــان بــا دهــه فجــر‬ ‫انقــاب اســامی رقــم مــی خــورد مــی توانــد اغــاز خوشــی بــرای تحــوالت‬ ‫بــزرگ و ســازنده بــرای توســعه اشــتغال بویــژه توســعه اشــتغال و کارافرینــی‬ ‫بــرای جوانــان و دانــش اموختــگان باشــد کــه امــروز موضــوع اصلــی و راهبردی‬ ‫کشــور محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫سـیاح‪ ،‬رئیـس مرکـز ملـی مطالعـات پایش و بهبـود محیـط کسـب و کار وزارت‬ ‫اقتصـاد اعلام کـرد‪ :‬مجـوز حـدود ‪ ۴۰۰‬کسـب و کار خانگـی در درگاه صـدور‬ ‫مجوزهـا بـه صـورت انـی صـادر می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬امیـر سـیاح رئیـس مرکـز ملـی مطالعـات پایـش و بهبـود‬ ‫محیـط کسـب و کار وزارت اقتصـاد بـا بیـان اینکـه از ‪ ۱۸‬اسـفند همـه فرایندها‬ ‫بـرای مجـوز فعالیت هـای کسـب و کار الکترونیکـی می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا سـامانه‬ ‫صـدور مجوزهـا ایـن روند تسـهیل شـده و مجوزهـا به صـورت انی صادر می شـود‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکه با الکترونیکی شـدن صدور مجوزها‪ ،‬دسـتگاه صـادر کننده مجوز‬ ‫بـرای اسـتعالم‪ ،‬کاغـذ بـه کسـی نمی دهـد و اسـتعالم ها بـه صـورت الکترونیکی‬ ‫انجـام می شـود‪ ،‬گفت‪ :‬بیـش از ‪ ۹۰‬درصد کسـب و کارهای خانگی پـس از رویت‬ ‫شـرایط‪ ،‬درخواسـت خـود را در درگاه صـدور مجوزها ارائه می دهنـد و مجوز برای‬ ‫ان هـا همـان لحظه صادر می شـود‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز ملـی مطالعـات پایـش و بهبـود محیـط کسـب و کار وزارت اقتصاد‬ ‫افـزود‪ :‬مجوزهـای ثبت محـور و اعالنی در لحظه صـادر و در مجوزهای غیراعالنی‬ ‫شـرایط‪ ،‬مـدارک‪ ،‬هزینـه و زمـان به متقاضی شـفاف اعالم می شـود‪.‬‬ ‫سـیاح گفـت‪ :‬اگـر دسـتگاهی بیـش از زمانـی کـه در درگاه صدور مجوزهـا اعالم‬ ‫می شـود در صـدور مجـوز تعلـل کنـد مرتکب جرم شـده اسـت‪.‬‬ ‫صدور لحظه ای مجوز ‪ ۳۰۰‬کسب و کار خانگی‬ ‫سـیاح‪ ،‬رئیـس مرکـز ملـی مطالعـات پایش و بهبـود محیـط کسـب و کار وزارت‬ ‫اقتصـاد گفـت‪ :‬مجوز بیـش از ‪ ۳۰۰‬کسـب و کار خانگی در درگاه صـدور مجوزها‬ ‫همـان لحظـه صادر می شـود‪.‬‬ ‫حسـین سلاح ورزی‪ ،‬نایـب رئیـس اتـاق ایـران هـم گفـت‪ :‬گاهـی در تشـخیص‬ ‫اجرائیاتـی کـه صـادر می شـود خطـای انسـانی رخ می دهـد و مامور یـا کارمندی‬ ‫کـه بـرای بررسـی فضای کسـب و کار مـی رود با نظر اشـتباهی‪ ،‬منجر بـه از بین‬ ‫رفتـن ان مشـاغل می شـود‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬متاسـفانه درایـن بـاره هم قانون مشـخصی بـرای مجازات فـرد خاطی‬ ‫وجـود ندارد‪.‬‬ ‫سلاح ورزی همچنیـن بـا انتقـاد از نبـود قانـون درباره تـرک فعل برخـی افراد و‬ ‫دسـتگاه ها در ایـن بـاره افزود‪ :‬شـخصی مدیر یا مجموعه ای را سـراغ نـدارم که در‬ ‫صـورت اسـتنکاف از صدور مجوز‪ ،‬مجازات شـده باشـند‪.‬‬ صفحه 1 ‫اخبارویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5-1400‬رجب ‪ 7-1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1249‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پیرو مصوبه اخیر هیات دولت؛‬ ‫وزیر تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫زیرساخت تعاونی های کشور‬ ‫اصالح و تقویت می شود‬ ‫مخبر برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشینان را ابالغ کرد‬ ‫محمــد مخبــر معــاون اول رئیس جمهــور‬ ‫مصوبــه دولــت دربــاره برنامــه ملــی تقویــت‬ ‫کســب و کار‪ ،‬معیشــت مرزنشــینان و ایجــاد‬ ‫اشــتغال پایــدار در مناطــق مــرزی را ابــاغ‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬هیــات وزیــران در جلســه‬ ‫ســوم بهمــن‪ ،‬بــا هــدف بهبــود وضــع معیشــتی‬ ‫و کســب کار مرزنشــینان‪ ،‬پیشــنهاد مشــترک‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی مبنــی بــر‬ ‫«برنامــه ملــی تقویــت کســب و کار‪ ،‬معیشــت‬ ‫مرزنشــینان و ایجــاد اشــتغال پایــدار در مناطــق‬ ‫مــرزی» را بــه تصویــب رســاند‪.‬‬ ‫در اییــن نامــه فــوق تــاش شــده اســت بــا بــه‬ ‫کارگیــری الگوهــای تســهیل­گر اشــتغال و بــا‬ ‫همــکاری و هماهنگــی دســتگاه های اجرایــی‬ ‫ذی ربــط‪ ،‬فراینــد بهبــود معیشــت مرزنیشــنان‬ ‫متناســب بــا ظرفیت هــای محلــی ان منطقــه‬ ‫طراحــی و اجــرا شــود‪ .‬اهــم نتایــج متصــور‬ ‫اجــرای برنامــه ملــی تقویــت کســب و کار‪،‬‬ ‫معیشــت مرزنشــینان و ایجــاد اشــتغال پایــدار‬ ‫در مناطــق مــرزی از طریــق تغییــر رویــه در‬ ‫ایجــاد اشــتغال در مناطــق مــرزی و جلوگیــری‬ ‫از معافیت هــای فســادزا در ان مناطــق بــا‬ ‫بیــش از یــک پنجــم هزینــه تمــام شــده در‬ ‫الگوهــای اشــتغال زایــی ســنتی و تمرکــز‬ ‫هدفمنــد فعالیت هــای اشــتغال­زایی مناطــق‬ ‫مــرزی ذیــل یــک برنامــه متمرکــز و جلوگیــری‬ ‫از مــوازی کاری دستگاه هاســت‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد در حاشیه نشست گزارش عملکرد تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه خبر داد؛‬ ‫وزیرتعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬یکــی از رویکردهــای وزارت مــردم‪،‬‬ ‫اصــاح و تقویــت شــرایط زیرســاختی تعاونــی هــا اســت تــا بســتر فعالیــت بهتــر‬ ‫انهــا در کشــور فراهــم شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬دکتــر « حجــت اهلل عبدالملکــی» در نشســت هــم اندیشــی بــا ‬ ‫شــرکت هــای تعاونــی بــزرگ مقیــاس کشــور اظهــار کــرد‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی و رئیــس جمهــور بــه فعالیــت تعاونــی هــا اعتقــاد دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر همــه مســئوالن کشــور بــه فرهنــگ تعــاون بــاور داشــته باشــند‪،‬‬ ‫مســیر حرکتــی بــزرگ بــرای فعالیــت در ایــن بخــش فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫عبدالملکــی خواســتار نــگاه ویــژه مســئوالن در ســطوح مختلــف ملــی و اســتانی‬ ‫بــه تعاونــی هــا شــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون ‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اشــاره کــرد‪ :‬در دولــت ســیزدهم محوریــت بــا‬ ‫مــردم اســت و وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی هدفــی جــز خدمــت بــه مــردم‬ ‫نــدارد و در ایــن مســیر تعاونــی هــا اهمیــت بســیار زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در وزارت مــردم بــه طورمســتقیم بــا ‪ ۶۵‬میلیــون نفــر از افــراد کشــور‬ ‫در قالــب اقشــار مختلــف ارتبــاط وجــود دارد کــه در انجــام اقدامــات الزم و مرتبــط‬ ‫بــا ایــن حــوزه بایــد مــردم نیــز در عرصــه فعالیــت هــا حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اشــاره کــرد‪ :‬تعاونــی هــای بســیاری در کشــور‬ ‫مشــغول خدمــت رســانی بــه مــردم هســتند‪ ،‬البتــه تعــدادی از تعاونــی هــا نیــز‬ ‫دارای مشــکالتی هســتند کــه بایــد بــرای حــل مســائل انهــا چــاره جویــی کــرد تــا‬ ‫در مســیر خدمــت رســانی فعــال باشــند‪.‬‬ ‫عبدالملکــی ادامــه داد‪ :‬رفــع مشــکالت و مســائل مرتبــط بــا تعاونــی هــا بــه تمامــی‬ ‫اســتان هــا ابــاغ شــده و معاونــت امــور تعــاون نیــز بــا جدیــت پیگیــر حــل ایــن‬ ‫مســائل اســت‪.‬‬ ‫وی یــاد اورشــد‪ :‬از زمانــی کــه ســه وزارتخانــه در حــوزه هــای تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی بــا هــم ادغــام شــده اند‪ ،‬بــه انــدازه کافــی و بــه میــزان ظرفیت هــای‬ ‫تعــاون‪ ،‬بــه ایــن بخــش توجــه نشــده اســت و در چارچــوب اقدامــات ایــن دولــت‬ ‫تصمیــم داریــم بخــش تعــاون راتقویــت کنیــم‪.‬‬ ‫وزیرتعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬بــرای تخفیــف هــای مالیاتــی تعاونــی هــا‬ ‫بــه زودی تصمیــم گیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫با توجه ایجاد ‪ 122‬هزار شغل خالص در پاییز‬ ‫کاهش نرخ بیکاری در کشور اغاز شد‬ ‫تخصیص ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان برای تسهیالت اشتغال زایی در کشور‬ ‫دکتــر خانــدوزی در حاشــیه نشســت گــزارش‬ ‫عملکــرد و بررســی نحــوه اجــرای تبصــره ‪۱۸‬‬ ‫قانــون بودجــه کــه در محــل وزارت اقتصــاد‬ ‫برگــزار شــد‪،‬از تخصیــص نزدیــک بــه ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای اشــتغالزایی و‬ ‫کارافرینــی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬سیداحســان خانــدوزی‬ ‫در حاشــیه نشســت گــزارش عملکــرد و بررســی‬ ‫نحــوه اجــرای تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه در‬ ‫گفتگــو بــا خبرنــگاران رســانه ملــی گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از تکالیــف بــر زمیــن مانــده بودجــه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اختصــاص تســهیالت ایجــاد اشــتغال بــود‬ ‫کــه در قالــب تبصــره ‪ ۱۸‬بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬قــرار‬ ‫داشــت و تخصیــص ایــن تســهیالت بــه تاخیــر‬ ‫افتــاده بــود‪.‬‬ ‫خانــدوزی افــزود‪ :‬بــا همــکاری دســتگاه های‬ ‫اجرایــی‪ ،‬مقامــات اســتانی و شــبکه بانکــی‪،‬‬ ‫خوشــبختانه نزدیــک بــه ‪ ۱۵‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان از بودجــه مربــوط بــه تبصــره ‪ ۱۸‬و بنــد‬ ‫الــف ان کــه دربــاره اشــتغال بــود‪ ،‬تخصیــص‬ ‫یافــت و دســتگاه های اجرایــی هــم طرح هــای‬ ‫اشــتغال زایــی خــود را مشــخص کردنــد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد افــزود‪ :‬بانک هــای عامــل‬ ‫پرداخــت کننــده ایــن تســهیالت هســتند و‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه بــه صــورت اهرمــی عمــل‬ ‫می کننــد یعنــی دو تــا ســه برابــر بودجــه ای‬ ‫کــه دولــت بــرای اشــتغال در نظــر گرفتــه‬ ‫اســت را خــود بانک هــا هــم اضافــه می کننــد‪،‬‬ ‫بنابــر ایــن بــا ایــن اقــدام‪ ،‬مبلــغ بســیار باالتــری‬ ‫وزیر اموزش و پرورش در دیدار با رییس کمیته امداد خمینی(ره)‪:‬‬ ‫اموزش و پرورش به دنبال تربیت دانش اموزان «مهارت محور» و «کارافرین» است‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش در دیــدار بــا رییــس‬ ‫کمیتــه امــداد خمینــی(ره) گفــت‪ :‬امــوزش و‬ ‫پــرورش در تــاش اســت کــه دانــش امــوزان‬ ‫«مهــارت محــور» و «کارافریــن» تربیــت کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از مرکــز اطــاع رســانی‬ ‫و روابــط عمومــی وزارت امــوزش و پــرورش‪،‬‬ ‫یوســف نــوری؛ ظهــر امــروز در دیــدار بــا‬ ‫ســیدمرتضی بختیــاری‪ ،‬ضمــن تبریــک ایــام اهلل‬ ‫دهــه فجــر و ابــراز خشــنودی از برگــزاری ایــن‬ ‫نشســت در جهــت حمایــت از دانــش امــوزان‬ ‫تحــت پوشــش کمیتــه امــداد‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫خوشــحالم کــه کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫در پــی توانمندکــردن جامعــه دانــش امــوزی‬ ‫اســت‪ .‬از مــدت هــا قبــل‪ ،‬معاونــان پرورشــی‬ ‫بررســی امارهــا حکایــت از ایجــاد ‪ 122‬هــزار شــغل خالــص در پاییــز امســال دارد و‬ ‫ایــن گویــای برنامه ریــزی دولــت بــرای تحقــق کاهــش بیــکاری اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار ‪ ،‬ایــران در زمــره کشــورهای جــوان اســت و هــر ســاله بــا حجم‬ ‫عظیمــی از فــارغ التحصیــان دانشــگاهی بــه عنــوان ورودی هــای بالقــوه جدیــد بــه‬ ‫بــازار کار مواجــه اســت‪ ،‬بنابرایــن ایجــاد فرصت هــای اشــتغال جدیــد‪ ،‬صیانــت از‬ ‫اشــتغال موجــود و حــل مســائل و مشــکالت حــوزه بــازار کار از دغدغه هــای مهــم‬ ‫دولت هــا اســت‪.‬‬ ‫ در ‪ 2‬ســال اخیــر جمعیــت زیــادی بــه دلیــل محدودیــت اعمــال شــده کرونایــی‬ ‫بــر فعالیت هــای اقتصــادی بــه طــور موقــت از بــازار کار خــارج شــده بودنــد در‬ ‫صــف انتظــار بــرای بازگشــت بــه ایــن بــازار در ادامــه ســال جــاری و اتــی هســتند‬ ‫بنابرایــن بایــد از قبــل زمینــه فعالیــت انهــا را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫بــازار کار در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬شــرایط ویــژه ای داشــت‬ ‫و بــه طــور مســتقیم از ان تاثیــر پذیرفــت‪ .‬در ایــن ســال حــدود ‪ ۱.۵‬میلیــون نفــر از‬ ‫جمعیــت فعــال کاســته‪ ،‬حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــر بــه جمعیــت غیرفعــال افــزوده شــده‬ ‫و حــدود ‪ ۱‬میلیــون نفــر از جمعیــت شــاغل کشــور تحلیــل رفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود بهبــود شــرایط اقتصــاد از نیمــه دوم ســال ‪ ۱۳۹۹‬و نیمــه اول ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و کاهــش محدودیــت هــای کرونایــی بــرای فعالیــت هــای اقتصــاد هنــوز ارقــام‬ ‫جمعیــت فعــال و شــاغل کشــور از عملکــرد ‪ ۱۳۹۸‬فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫امارهــای رســمی از تحــوالت شــاخص بــازار کار گویــای ایــن واقعیــت اســت بــا‬ ‫وجــود پــول پاشــی و اختصــاص منابــع مالــی از بودجــه عمومــی‪ ،‬صنــدوق توســعه‬ ‫ملــی‪ ،‬بانک هــا و ســایر بخش هــا در ســال ‪ ،۹۹‬خالــص اشــتغال بــه بدتریــن‬ ‫وضعیــت در یــک دهــه اخیــر و حتــی دوران پــس از انقــاب رســید‪ ،‬ســال ‪ ،۹۹‬بــه‬ ‫واســطه ســوء مدیریــت‪ ،‬شــیوع کرونــا و اوضــاع بــد اقتصــادی بیــش از یــک میلیــون‬ ‫اشــتغال موجــود از دســت رفــت‪.‬‬ ‫بــه نقــل از فــارس‪ ،‬ایــن اتفــاق در حالــی رقــم خــورد کــه دولــت روحانــی و‬ ‫محمدباقــر نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه شــعار ایجــاد ســاالنه یــک‬ ‫میلیــون شــغل را ســر داده بودنــد امــا شــاخص های اقتصــادی در هیــچ یــک‬ ‫بخش هــای اوضــاع مطلوبــی نداشــت‪ .‬در بهتریــن حالــت خالــص اشــتغال در ســال‬ ‫‪ 98‬بــه ‪ 430‬هــزار شــغل رســید‪.‬‬ ‫بررســی امارهــای فصــول بهــار‪ ،‬تابســتان و پاییــز حکایــت از رونــد بهبــود تدریجــی‬ ‫شــاخص های بــازار کار دارد بــه طــوری کــه خالــص اشــتغال در پاییــز ‪ 122‬هــزار‬ ‫نفــر بــوده اســت‪.‬جمعیت بیــکار نیــز رونــد کاهشــی بــه خــود گرفــت و از ‪ 2‬میلیــون‬ ‫‪ 890‬هــزار نفــر در ســال ‪ 98‬بــه ‪ 2‬میلیــون و ‪ 440‬هــزار نفــر در پاییــز ســال ‪1400‬‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫بــرای اشــتغال تخصیــص خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫خانــدوزی ادامــه داد‪ :‬امــروز بــرای نهایــی‬ ‫کــردن ایــن بســته‪ ،‬جلسـه ای بــا مدیــران عامــل‬ ‫بانک هــای کشــور داشــتیم و طــی روز هــای‬ ‫اینــده‪ ،‬تخصیــص عملــی تســهیالت اشــتغال در‬ ‫کشــور اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫صــدور مجوزهــای مشــاغل خانگــی انالیــن‬ ‫می شــو د‬ ‫خانــدوزی دربــاره مصوبــات جلســه امــروز‬ ‫هیئــت مقــررات زدایــی افــزود‪ :‬مجوزهــای‬ ‫اعالنــی مشــاغل خانگــی ان دســته از مجوزهایی‬ ‫هســتند کــه در درگاه ملــی مجوزهــا ثبــت‬ ‫می شــوند و متقاضــی در ایــن درگاه متعهــد بــه‬ ‫رعایــت شــرایط ان کســب و کار خواهــد بــود‬ ‫و دیگــر نیــازی بــه صــدور مجوزهــای پیشــین‬ ‫نیســت‪ ،‬بــه عبــارت دیگــر امضاهــای طالیــی‬ ‫در ایــن مجوزهــا حــذف خواهــد شــد‪ .‬صــدور‬ ‫مجوزهــا بــه صــورت برخــط خواهــد بــود و‬ ‫هفته هــای بعــدی نظــارت توســط کارشناســان‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۳۳۰‬مجــوز مربــوط بــه مجوزهــای مشــاغل‬ ‫خانگــی اعالنــی اســت ادامــه داد‪ :‬مصادیــق ایــن‬ ‫مجوزهــا ماننــد پــرورش دام و طیــور در مقیــاس‬ ‫کوچــک‪ ،‬تولیــد غــذای خانگــی‪ ،‬تولیــد گیاهــان‬ ‫دارویــی‪ ،‬تولیــد ترشــی‪ ،‬انــواع بســته بندی ها‪،‬‬ ‫فعالیت هــای گرافیکــی‪ ،‬ترانه ســرایی‪ ،‬معــرق‬ ‫کاری‪ ،‬ابریشــم بافی‪ ،‬لباس هــای محلــی و ‪...‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫خانــدوزی ادامــه داد‪ :‬بــه محــض اینکــه ســامانه‬ ‫وزارت بــه درگاه ملــی مجوزهــا متصــل شــود‪،‬‬ ‫بــرای اولیــن بــار بــه صــورت برخــط مجوزهــای‬ ‫اعالنــی مشــاغل خانگــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا ایــن ســاز وکار دیگــر نیــازی‬ ‫نیســت بــه شــکل پیشــین صــدور مجوزهــا در‬ ‫مســیرهای طوالنــی معطــل شــوند‪ ،‬هــر چنــد‬ ‫کــه در ماه هــای پایانــی ســال قــرار داریــم‬ ‫امــا ایــن مجوزهــا می تواننــد بــه فعالیت هــای‬ ‫تولیــدی مــردم کمــک کننــد‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد گفــت‪ :‬مســئله مهــم در ایــن‬ ‫زمینــه متصــل شــدن دســتگاه ها بــه ســامانه‬ ‫مجــوز کســب و کار هســتند کــه قانــون ان ‪۱۸‬‬ ‫اســفندماه ســال گذشــته تصویــب شــده و تــا‬ ‫‪ ۱۸‬اســفندماه امســال همــه دســتگاه ها بایــد‬ ‫بــه ایــن ســامانه وصــل شــوند‪.‬‬ ‫و فرهنگــی در امــوزش و پــرورش‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫رابطیــن ایــن دســتگاه و کمیتــه امــداد بودنــد‪.‬‬ ‫نــوری بــا اشــاره بــه مزایــای «مهــارت امــوزی»‬ ‫و تــاش دســتگاه تعلیــم و تربیــت در ارتقــای‬ ‫مهــارت هــای زندگــی در دانــش امــوزان‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مهــارت امــوزی را بایــد از ســنین‬ ‫کودکــی بــه فرزندانمــان بیاموزیــم‪ .‬فقــط‬ ‫کودکانــی کــه در ســنین پاییــن مهــارت هــا را‬ ‫مــی اموزنــد مــی تواننــد در ســنین بزرگســالی‬ ‫«کارافرینــان خالقــی» شــوند؛ بــه عبارتــی ایــن‬ ‫دانــش امــوزان در ســاحت تربیتــی خــود بــر‬ ‫اســاس انچــه در ســند تحــول بنیادیــن مطــرح‬ ‫شــده اســت‪ ،‬رشــد کــرده انــد و در زندگــی‬ ‫اینــده نســبت بــه دیگــران موفــق تــر عمــل‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام در نخستین جشنواره ایده های برتر اشتغالزا‬ ‫و کارافرینی تا ‪ 20‬بهمن تمدید شد‬ ‫مدیــرکل دفتــر توســعه کارافرینــی وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از تمدیــد مهلــت‬ ‫ثبت نــام در نخســتین جشــنواره ایده هــای‬ ‫برتــر اشــتغالزا و کارافرینــی تــا ‪ 20‬بهمــن مــاه‬ ‫جــاری خبــر داد و گفــت‪ :‬تــا کنــون ‪۲۹۰۰‬‬ ‫ایــده ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬رحیــم ســرهنگی‬ ‫افــزود‪ :‬بــه دلیــل اســتقبال زیــاد و درخواســت‬ ‫دانش امــوزان و دانشــجویان بعلــت تداخــل‬ ‫بــا امتحانــات‪ ،‬ایــن جشــنواره تــا ‪ 20‬بهمــن‬ ‫تمدیــد شــد و هــم زمــان داوری ایــده هــا‪،‬‬ ‫اغــاز شــده اســت ‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تاکنــون ایده هــای‬ ‫بســیار خوبــی ثبــت شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اشــتغالزایی‪ ،‬محرومیت زدایــی‪ ،‬مشــاغل خانگــی‪،‬‬ ‫اشــتغال معلولیــن‪ ،‬مشــاغل خدماتــی و‬ ‫اشــتغالزایی در منطقــه مکــران از جملــه‬ ‫محورهــای اصلــی بیشــتر مــورد توجــه ایــده هــا‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر توســعه کارافرینــی وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی یــاد اورشــد‪:‬‬ ‫خوشــبختانه تعــداد زیــادی ازشــرکت کننــدگان‬ ‫جوانــان خالقــی هســتند کــه ایده هــای‬ ‫انــان در ســطح کشــوری نیــز کاربــرد دارد و‬ ‫می توانــد منجــر بــه ایجــاد اشــتغال وســیع در‬ ‫ســطح کشــور شــود‪.‬‬ ‫ســرهنگی افــزود‪ :‬برخــی ایــده هــا از بلــوغ‬ ‫خوبــی برخــوردار هســتند و البتــه برخــی از‬ ‫همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی‬ ‫وزیــر علــوم در خصــوص نقــض‬ ‫برخــی تعهــدات در پرداخــت حقوق‬ ‫اعضــای هیــات علمــی توضیحاتــی‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در ایــن زمینــه برخــی‬ ‫مشــکالت و تعارضــات قانونــی‬ ‫وجــود دارد امــا مــا در تــاش‬ ‫هســتیم مشــکالت را حــل کنیــم‪.‬‬ ‫محمــد علــی زلفــی گل در گفتگــو‬ ‫بــا خبرنــگار مهــر در واکنــش‬ ‫بــه اعتــراض اســاتید نســبت بــه‬ ‫اجــرای قانــون همســان ســازی‬ ‫حقــوق گفــت‪ :‬برخــی مصوباتــی‬ ‫کــه در ایــن خصــوص وجــود داشــته مشــکالت و خالهــای قانونــی دارنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در تــاش هســتیم کــه ایــن مشــکالت را مــورد واکاوی‬ ‫قــرار داده و ســعی می کنیــم انهــا را حــل کنیــم بــه گون ـه ای کــه جامعــه‬ ‫فرهیختــه دانشــگاهی مــا قــدر ببینــد و بــر صــدر نشــیند‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم دربــاره اینکــه ایــا می تــوان مصوبــه مجلــس را نقــض کــرد‬ ‫افــزود‪ :‬مصوبــه مجلــس را نمی تــوان نقــض کــرد‪ ،‬در مصوبــه مجلــس بنــدی‬ ‫امــده اســت کــه محــل پرداخــت حقــوق از محــل امــوال و دارایی هــای‬ ‫مــازاد دولــت باشــد کــه البتــه امــوال مــازاد دولــت بــه فــروش نرفتــه‪ .‬ایــن‬ ‫یــک قســمت از قانــون اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬یــک قســمت دیگــر قانــون ایــن اســت کــه دانشــگاه های مــا‬ ‫اســتقالل داشــته و هیــات امنایــی اداره مــی شــوند و بــر اســاس قوانیــن‬ ‫و مصوبــات هیــات امنــای خــود عمــل می کننــد کــه در اینجــا اختــاف‬ ‫ســلیقه هایی در شــیوه اجــرای قانــون وجــود دارد‪.‬‬ ‫زلفــی گل افــزود‪ :‬در حــال تــاش هســتیم کــه انشــااهلل اشــکاالت و اختــاف‬ ‫برداشـت هایی کــه از قوانیــن و مقــررات وجــود دارد را حــل کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر علــوم دربــاره اینکــه بنابرایــن بایــد امیــدوار بــود کــه قانــون اجــرا‬ ‫شــود یــاد اور شــد‪ :‬امــکان دارد برخــی جاهــا‪ ،‬خــاء هــای قانونــی وجــود‬ ‫داشــته باشــد کــه انهــا می توانــد مــورد واکاوی قــرار گرفتــه و اصــاح‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫معاون امور تعاون وزارت کار مطرح کرد‬ ‫فعالیت ‪ ۱۷۲۸‬شرکت تعاونی در حوزه‬ ‫صنایع دستی‬ ‫مســکنی‪ ،‬معــاون تعــاون وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در‬ ‫بازدیــد از غرفــه بانــک توســعه‬ ‫تعــاون در نمایشــگاه صنایــع دســتی‪،‬‬ ‫حمایــت بانــک از فعالیــن صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری را موجــب‬ ‫کمــک بــه اشــتغال پایــدار مناطــق‬ ‫کشــور برشــمرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از روابــط‬ ‫عمومــی بانــک توســعه تعــاون‪ ،‬مهدی‬ ‫مســکنی معــاون تعــاون وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی در بازدیــد از‬ ‫غرفــه بانــک توســعه تعــاون در نمایشــگاه صنایــع دســتی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن بانــک بــا حضــور در طــرح اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری‪،‬‬ ‫باعــث ایجــاد مشــاغل جدیــد و رونــق دهــی بــه روســتاها شــده و صنایــع‬ ‫دســتی نیــز مــی توانــد از ایــن جریــان رونــق اقتصــادی‪ ،‬بهــره مناســبی‬ ‫ببــرد‪.‬‬ ‫مســکنی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۷۲۸‬شــرکت تعاونــی در حــوزه‬ ‫صنایــع دســتی مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه بخــش عمــده ای‬ ‫از ایــن تعاونــی هــا در ســه اســتان کرمــان‪ ،‬هرمــزگان و سیســتان و‬ ‫بلوچســتان حضــور دارنــد‪ ۶۳ .‬درصــد فعالیــن صنایــع دســتی بخــش‬ ‫تعــاون را بانــوان تشــکیل داده انــد و فعالیــت ایــن تعاونــی هــا موجــب‬ ‫اشــتغال بیســت هــزار نفــر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بانــک توســعه تعــاون در ســال جــاری‪ ،‬در انعقــاد تفاهــم بــا‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی در شــبکه بانکــی‬ ‫پیشــرو بــوده اســت و در اجــرای تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه ‪ ۷۵۰۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت بــه معرفــی شــدگان وزارتخانــه تعلــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مغایر عدالت و قانون اساسی‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه کارافرینی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ایده هــا نیازمنــد راهنمایــی هایــی اســت‪.‬‬ ‫بدیــن منظــور گــروه هــای مشــاوره ای بــرای‬ ‫ان هــا در نظــر گرفتیــم کــه بــا ایــده دهنــده‬ ‫تمــاس گرفتــه می شــود تــا در صــورت تمایــل‪،‬‬ ‫ایــده فــرد تکمیــل و پختــه تــر شــده و بعــد‬ ‫داوری ان شــود‪.‬‬ ‫وی اشــاره کــرد‪ :‬بــه ایده هــای برتــر جوایــزی‬ ‫اهــدا خواهــد شــد‪ .‬اولیــن و مهــم تریــن جایــزه‬ ‫ایــن اســت کــه ان ایــده عملیاتــی شــود‪ .‬در‬ ‫ایــن راســتا‪ ،‬تســهیالت و مجوزهــای الزم در‬ ‫اختیــار فــرد قــرار مــی گیــرد و یــک مشــاور یــا‬ ‫مربی(منتــور) بــا ایــده دهنــده همــراه مــی شــود‬ ‫تــا بــا موفقیــت بتوانــد ایــده ی خــود را عملــی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر توســعه کارافرینــی وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬برخــی‬ ‫ایده هــا بــه شــکل گروهــی مطــرح شــده اند‬ ‫کــه از ایــن ایده هــا بیشــتر اســتقبال مــی کنیــم‪.‬‬ ‫برخــی از ایده هــا نیــز بــا رویکــرد تعاونــی‬ ‫مطــرح شــده کــه ایــن ایده هــا از نظــر مــا‬ ‫اولویــت دارنــد و امتیــاز ویــژه ای خواهنــد‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫ســرهنگی تاکیــد کــرد‪ :‬تاکنــون ایــده هــای‬ ‫بسیارارزشــمندی بــه دفتــر کارافرینــی ارســال‬ ‫شــده اســت کــه بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا‬ ‫اســتعدادها و دغدغــه منــدان اشــتغال کشــور‬ ‫را بهتــر بشناســیم‪ .‬ایــن باعــث شــد تــا مــا یــک‬ ‫بانــک اطالعــات از متخصصیــن اشــتغال کشــور‬ ‫وعده وزیر علوم در خصوص اجرای‬ ‫تشــکیل دهیــم کــه تمامــی ایــن افــراد عضــو‬ ‫ایــن گــروه خواهنــد بــود کــه بصــورت دوره ای‬ ‫بصــورت مجــازی یــا فیزیکــی دور هــن جمــع‬ ‫مــی شــویم و دربــاره اشــتغال و کارافرینــی‬ ‫کشــور هــم اندیشــی میکنیــم و سیاســتگذاری‬ ‫مــی کنیــم‪.‬‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا عنایــت‬ ‫بــه رویکــرد دولــت ســیزدهم در خصــوص‬ ‫تــاش بــرای ایجــاد و تثبیــت اشــتغال و‬ ‫بــه منظــور شــناخت ایــده پــردازان خــاق‬ ‫و فرصــت هــای ویــژه اشــتغال در مناطــق‬ ‫مختلــف کشــور‪ ،‬اقــدام بــه شناســایی و کمــک‬ ‫بــه عملیاتــی کــردن ایده هــای برتــر اشــتغالزا‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫موضوعــات ایــن ایده هــا شــامل مشــاغل‬ ‫خانگــی‪ ،‬اشــتغال جوانــان و فارغ التحصیــان‪،‬‬ ‫معلولیــن‪ ،‬معتادیــن بهبودیافتــه‪ ،‬زندانیــان‬ ‫ازادشــده‪ ،‬زنــان سرپرســت خانــوار‪ ،‬اشــتغال‬ ‫مرتبــط بــا محیــط زیســت (کارافرینــی ســبز)‪،‬‬ ‫اشــتغال در مناطــق کمتــر برخــوردار‪ ،‬اشــتغال‬ ‫در مناطــق روســتایی و اشــتغال در منطقــه‬ ‫ویــژه اقتصــادی مکــران اســت‪.‬‬ ‫صاحبــان ایــده در سراســر کشــور م ـی تواننــد‬ ‫بــا مراجعــه بــه ســامانه کارافرینــان برتــر بــه‬ ‫نشــانی زیــر نســبت بــه ثبــت ایــده خــود اقــدام‬ ‫کننــد ‪:‬‬ ‫‪https://karafarinanebartar.mcls.gov.ir‬‬ ‫مخالفت مرکز پژوهش ها با پذیرش‬ ‫بدون کنکور فارغ التحصیالن مدارس‬ ‫خارج کشور در دانشگاه ها‬ ‫مرکــز پژوهش هــای مجلــس‬ ‫شــورای اســامی دربــاره طــرح‬ ‫«پذیــرش بــدون کنکــور دانشــجوى ‬ ‫ایرانــى فارغ التحصیــل مــدارس‬ ‫خارجــى و ایرانــى خــارج از کشــور»‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬موضــوع ایــن طــرح در‬ ‫اولویــت قانونگــذاری قــرار نــدارد‬ ‫و مغایــر عدالــت و قانــون اساســی‬ ‫تشــخیص داده شــده اســت و در‬ ‫نهایــت پیشــنهاد رد ایــن طــرح‬ ‫داده می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از ایکنــا‪ ،‬دفتــر مطالعــات امــوزش و فرهنــگ مرکــز‬ ‫پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬در گزارشــی بــه اظهارنظــر‬ ‫کارشناســی دربــاره طــرح پذیــرش بــدون کنکــور دانشــجوی ایرانــی‬ ‫فــارغ التحصیــل مــدارس خارجــی و ایرانــی خــارج از کشــور پرداخــت‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش امــده‪ :‬طــرح «پذیــرش بــدون کنکــور دانشــجوى ایرانــى ‬ ‫فارغ التحصیــل مــدارس خارجــى و ایرانــى خــارج از کشــور» بــه شــماره‬ ‫ثبــت ‪ ٦٨٦‬در تاریــخ ‪ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸‬اعــام وصــول شــد و بــه امضــاى ‪ ٢٢‬تــن‬ ‫از نماینــدگان مجلــس رســیده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش تصریــح شــده‪ :‬ایــن طــرح در نظــر دارد بــه دانشــگاه ها‬ ‫اجــازه دهــد فارغ التحصیــان مــدارس مذکــور را کــه حداقــل ‪ ٦‬ســال از‬ ‫دوران تحصیــل پیــش از دانشــگاه (امــوزش عمومــی) خــود را در مــدارس‬ ‫غیرایرانــى و یــا مــدارس ایرانــى خــارج از کشــور گذرانده انــد‪ ،‬بــا دریافــت‬ ‫شــهریه اى معــادل شــهریه دانشــجویان خارجــى پذیــرش کننــد‪ .‬خاســتگاه‬ ‫طــرح‪ ،‬چنانکــه از مقدمــه توجیهــی برمى ایــد‪ ،‬نــه نشــئت گرفتــه از یــک‬ ‫نیــاز و مطالبــه مشــخص‪ ،‬بلکــه ناشــى از تســرى شــیوه پذیــرش دانشــجوى ‬ ‫خارجــى بــه ایرانیانــى اســت کــه حداقــل ‪ ٦‬ســال از تحصیــات پیــش از‬ ‫دانشــگاه خــود را در خــارج کشــور گذرانده انــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫ویژه‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5-1400‬رجب ‪ 7-1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1249‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫در جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار مطرح شد‬ ‫اعالم امادگی جهاد د انشگاهی‬ ‫برای تامین نیروی اموزش دیده‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫دوازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران‬ ‫برگزار شد ‪.‬‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی در نشست اخیر کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و‬ ‫رفع موانع تولید اتاق تهران در مورد ضرورت ارائه ارزیابی از تاثیرات قوانین و مقررات‬ ‫بحث و تبادل نظر کردند و در بخش دیگری از این جلسه‪ ،‬مهارت افزایی نیروی کار‬ ‫مورد نیاز صنایع از طریق اموزش را مورد تاکید قرار دادند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬در دوازدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع‬ ‫موانع تولید اتاق تهران‪ ،‬موضوع «ارزیابی تاثیرات قانون»و «ملزومات اجرای ارزیابی‬ ‫تاثیرات اقتصادی پیشینی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬در این جلسه که‬ ‫نمایندگانی از جهاد دانشگاهی نیز حضور یافته بودند‪ ،‬راهکارهای همکاری میان‬ ‫کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران با جهاد دانشگاهی‬ ‫برای اموزش نیروی کار مورد نیاز صنایع به بحث گذاشته شد‪.‬‬ ‫مدیرکل توسعه کارافرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی در این نشست گفت‪ :‬موضوع‬ ‫اشتغال دانش اموختگان و دانشجویان از اواسط دهه ‪ 1370‬مطرح شد و به دلیل انکه‬ ‫نهادی وجود نداشت که به این امر بپردازد‪ ،‬جهاد دانشگاهی به این حوزه ورود پیدا کرد‬ ‫و به فصل مشترک صنعت و دانشگاه تبدیل شد‪.‬‬ ‫در واقع تسهیل اشتغال دانش اموختگان دانشگاه به این مرکز محول شد‪.‬‬ ‫سیروس دشتی در ادامه گفت‪ :‬جهاد دانشگاهی در سه بخش شروع کارافرینی در‬ ‫دانش اموختگان‪ ،‬توانمندسازی انها و امور رسانه و بازارکار فعالیت می کند‪ .‬او همچنین‬ ‫گفت که قدیمی ترین سامانه ارتباط کارجویان و صنایع ب ا عنوان «جا بیران» نیز توسط‬ ‫جهاد دانشگاهی راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عدم تمایل فارغ التحصیالن برای اشتغال در واحدهای تولیدی‪ ،‬یکی‬ ‫از دالیلی این عدم تمایل را پایین بودن دستمزدها دانست و گفت‪ :‬پدیده مهاجرت از‬ ‫نیروهای نخبه به سوی نیروهای کارگر سوق پیدا کرده است‪.‬‬ ‫دشتی در ادامه‪ ،‬نسبت به همکاری با پارلمان بخش خصوصی برای تامین نیروی انسانی‬ ‫اموزش دیده برای صنایع اعالم امادگی کرد‪ .‬در ادامه این جلسه‪ ،‬سایر اعضای‬ ‫کمیسیون نیز دیدگاه های خود را مطرح کردند و مقرر شد که زمینه های همکاری‬ ‫کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با جهاد دانشگاهی‬ ‫برای اموزش و تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنعت مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫معاون اداری ‪ ،‬مالی و مدیریت منابع وزارت علوم‪،‬‬ ‫دانشگاه در زمینه اشتغال و کارافرینی‬ ‫زیست بوم کامل نواوری و فناوری‬ ‫با فعالیت ‪ 10‬هزار استارت اپ در کشور‬ ‫به جامعه بدهکار است‬ ‫معـاون اداری ‪ ،‬مالـی و مدیریـت منابـع وزارت علـوم‪ ،‬با بیان اینکه درب دانشـگاه باید‬ ‫به روی همگان باز باشـد و به جامعه خدمات دهد‪ ،‬گفت‪ :‬دانشـگاه در زمینه اشـتغال‬ ‫و کارافرینـی بـه جامعـه بدهـکار اسـت و باید دانشـگاهی در تـراز انقالب اسلامی و‬ ‫مبتنـی بـر بیانیـه گام دوم انقالب داشـته باشـیم که مفیـد به حال جامعه باشـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از دانشـگاه تربـت حیدریـه‪ ،‬اییـن تکریـم از خدمـات‬ ‫دکتـر فتحی نسـری رئیس پیشـین دانشـگاه تربـت حیدریه و معارفه دکتر خاشـعی‬ ‫سـیوکی سرپرسـت جدید این دانشـگاهبا حضور معاون اداری مالی و مدیریت منابع‬ ‫وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری‪ ،‬مسـئوالن دانشـگاهی و برخی مقامات اسـتانی و‬ ‫شهرسـتانی برگزار شـد‪.‬‬ ‫معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در این مراسـم اظهار داشـت‪ :‬در دوره‬ ‫جدیـد وزارت علـوم‪ ،‬تلاش بـر این اسـت که بـرای مدیـران دانشـگاهی از چهره های‬ ‫جـوان و نخبـه اسـتفاده کنیم و در دانشـگاه تربـت حیدریه هم همیـن موضوع مورد‬ ‫توجـه قـرار گرفتـه و یک جوان پرتالش بومـی برای مدیریت در این دانشـگاه انتخاب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ضرورت عدم وابسـتگی دانشـگاه ها بـه بودجـه دولتی‪ ،‬عنـوان کرد‪:‬‬ ‫دانشـگاهی کـه محـل زایـش ایده و فکر اسـت تبدیل شـده به یک مرکـز اصلی برای‬ ‫حاکمیـت‪ .‬دانشـگاه ها بایـد از محـل ارائـه طـرح و ایده بر اسـاس تحقیـق و پژوهش‪،‬‬ ‫محـل درامدزایـی برای خود باشـد‪.‬‬ ‫خطیبـی اظهـار داشـت‪ :‬بحـث تنوع بخشـی به منابـع درامدی دانشـگاه ها را شـروع‬ ‫کرده ایـم‪ .‬طبـق مطالعـه در دانشـگاه های جهـان بـه این پـی بردیم که وابسـتگی به‬ ‫بودجـه عمومـی کم شـده و دانشـگاه هـا از محل فـروش درامد حاصـل از تحقیقات‬ ‫کسـب درامـد می کننـد‪ .‬امـا در دانشـگاه های ایران در سـال ‪ ۹۵‬وابسـتگی به بودجه‬ ‫عمومـی کشـور ‪ ۷۲‬درصـد و در سـال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۸۲‬درصد رسـیده اسـت و این یعنی‬ ‫دقیقـاً در خلاف جهت مسـیر دانشـگاه های برتر جهـان حرکـت کرده ایم‪.‬‬ ‫◄‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ایـن مقایسـه ها چنـد پیـام دارد؛ تولیـد علم یک بحث اسـت و مصرف‬ ‫علـم بحثـی دیگـر؛ مـا در تولیـد علـم خـوب تلاش کرده ایم ولـی ضریب نفـوذ علم‬ ‫بـرای مصـرف خیلی پایین اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه تربـت حیدریه معـادن بسـیار ارزشـمند دارد و قطـب تولید‬ ‫زعفران اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬دانشـگاه تربت حیدریه باید در رشـته کشـاورزی و فنی‬ ‫مهندسـی تمرکز کند‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر علوم اظهار داشـت‪ :‬اگر می خواهیم مسـایل کشـور را حـل کنیم راهش‬ ‫ایـن اسـت کـه نـواوری ایجاد کنیـم و شـرکت های دانش بنیـان را تقویـت کنیم‪.‬‬ ‫بـر همیـن اسـاس وزیـر محتـرم علوم کـه یک چهـره علمی و دانشـمند هسـتند‪،‬‬ ‫معاونـت فنـاوری و نواوری را ایجـاد کردند‪.‬‬ ‫این مقام مسـئول تصریح کرد‪ :‬درب دانشـگاه باید به روی همه باز باشـد و به جامعه‬ ‫خدمات دهد‪ .‬دانشـگاه در زمینه اشـتغال و کارافرینی به جامعه بدهکار اسـت و باید‬ ‫دانشـگاهی در تراز انقالب اسلامی و مبتنی بر بیانیه گام دوم انقالب داشـته باشـیم‬ ‫کـه مفید به حال جامعه باشـد‪ .‬این دانشـگاه بـه لحاظ فرهنگی‪ ،‬اعتقـادی و گفتمان‬ ‫سیاسـی قـوی باشـد تـا بتواند بـه نفع جامعـه و مردم کار کنـد‪ .‬دانشـگاه باید به حل‬ ‫مسـایل و مشـکالت جامعه و صنعت در کنار اموزش و پژوهش اهتمام داشـته باشـد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫طرح ساماندهی کارکنان دولت فوریتی می شود‬ ‫رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از درخواست ‪ ۵۰‬تن از نمایندگان برای اولویت یابی‬ ‫بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه علنی مجلس خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اشاره به اخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این طرح با ‪ ۹‬ماده و‬ ‫‪ ۱۰‬تبصره با اکثریت ارا در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده و جهت بررسی‬ ‫در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورت ارائه الیحه جامع از سوی دولت در این باره‪ ،‬تا زمان رسیدگی طرح‬ ‫در صحن‪ ،‬موارد مهم الیحه دولت را با استفاده از ظرفیت ایین نامه تلفیق خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کرد‪ :‬با توجه به اهمیت موضوع می خواهیم با‬ ‫تدوین نامه و امضای ‪ ۵۰‬تن از نمایندگان رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت را‬ ‫در اولویت جلسات علنی قرار دهیم‪.‬‬ ‫اسماعیلی با بیان اینکه مقدمه پرداخت حقوق عادالنه‪ ،‬ساماندهی کارکنان دولت است‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه صنایع شیشه وگاز (شوگا) در شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫با قـرارداد کارمدت معیـن به صورت پیمانکاری و شیفتـی‬ ‫باحداقل مدرک تحصیلی دیپلم از افراد با شرایط ذیل دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫تکنسین‪ -‬اپراتور مکانیک‬ ‫مرد‬ ‫تکنسین‪ -‬اپراتور شیمی‬ ‫مرد‬ ‫تکنسین‪ -‬اپراتور مواد‬ ‫مرد‬ ‫تکنسین‪ -‬اپراتور برق‬ ‫مرد‬ ‫کارگر(خط تولید‪-‬کنترل کیفیت ‪ -‬فنی ‪ -‬انبار)‬ ‫مرد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند همه روزه از ساعت ‪ 9/00‬الی ‪ 14/00‬به ادرس شهرک صنعتی شمس اباد –‬ ‫بلوار سروستان – گلسرخ ‪ – 12‬شرکت شیشه و گاز مراجعه نموده و یا از طریق ایمیل‬ ‫‪www.shams.jobs.1397@gmail.com‬‬ ‫نسبت به ارسال رزومه خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شـرکت معتبرتولیـدی واقـع در‬ ‫منطقه میرداماد‪ ،‬به یکنفراقا به عنوان‬ ‫نیروی خدماتی ماهر جهت پذیرایی از‬ ‫میهمانان دفتر مدیریت با شرایط ذیل‬ ‫نیازمند است‪:‬‬ ‫ظـاهـری منـاسـب‬ ‫دارای مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫ادامه داد‪ :‬دولت به دنبال پرداخت عادالنه است که شامل حدود ‪ ۲‬میلیون و هفتصد هزار‬ ‫کارمند پیمانی یا قراردادی دولتی می شوند‪ ،‬اما اشخاص دیگری هستند که شامل‬ ‫پرداخت عادالنه نمی شوند لذا ما در کمسیون به دنبال ساماندهی کارکنان دولت هستیم‪.‬‬ ‫نماینده گرمی در مجلس تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که ساماندهی کارکنان دولت صورت نگیرد‬ ‫این پرداخت عادالنه فقط شامل ‪ ۲‬میلیون و هفتصد هزار نفر می شود و شامل سایر‬ ‫کارکنان نمی شود‪.‬‬ ‫اسماعیلی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ‪ ۱۷‬نوع قرارداد برای کارکنان وجود دارد که‬ ‫الزم است این مسئله ساماندهی شود‪ ،‬افزود‪ :‬با تصویب و اجرای این طرح قرار است‬ ‫سازوکار الزم برای حذف امضا های طالیی استخدام‪ ،‬حذف رانت‪ ،‬فساد‪ ،‬روابط ناسالم‬ ‫استخدامی و در نهایت ایجاد عدالت استخدامی با نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد‬ ‫شرکت های وابسته به دولت‪ ،‬با نگاه مردم محور تهیه و اجرا شود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در رویـداد البـرز وینچر با اشـاره با پیشـرفت اکوسیسـتم فناوری کشـور در سـال های‬ ‫گذشـته اظهـار کـرد‪ :‬چیزی که االن در ذهن همه ماسـت‪ ،‬اکوسیسـتمی بلـوغ یافته و‬ ‫فعـال اسـت‪ .‬در حالـی کـه ‪ ۱۰‬سـال پیش هیچکـدام از ایـن ویژگی ها وجود نداشـت‪.‬‬ ‫در گذشـته تنهـا دانشـگاه ها بـه عنـوان مراکز تولیـد نیروی انسـانی وجود داشـتند اما‬ ‫امـروز‪ ،‬زیسـت بوم کاملـی متشـکل از پارک ها‪ ،‬دانشـگاه ها و عناصر دیگر زیسـت بوم‬ ‫فناوری شـکل گرفته اسـت‪ .‬در حال حاضر ‪ ۶۰‬صندوق پژوهش فناوری‪ ۱۰ ،‬هزار اسـتارتاپ‬ ‫و شـرکت نوپـا‪ ۴۵۰ ،‬شـرکت خلاق‪ ۹ ،‬کارخانه نـواوری و ‪ ۷۰‬خانه خالق وجـود دارد‪.‬‬ ‫همـه این هـا در ‪ ۴‬واژه و تـرم دسـته بندی شـده انـد‪ .‬ایـن تغییـرات ناگزیـر اسـت چرا‬ ‫کـه دنیـا نیـز از فناوری هـای گذشـته و دور به سـمت فناوری های نو حرکـت می کند‪.‬‬ ‫دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫افزود‪ :‬در رویداد البرز وینچر که با همکاری پارک علم و فناوری البرز در کرج برگزار شد‬ ‫در ادامه عنوان کرد‪ :‬پارک علم و فناوری البرز با همکاری ستاد شروع به یک فعالیت‬ ‫ت محصول و خدمت استاندارد می تواند صادر شود‪.‬‬ ‫مشترک کرده است‪ .‬در این فعالی ‬ ‫برای انجام صادرات شرکت های فناور می توانند از کریدور صادرات ما استفاده کنند‪ .‬برای‬ ‫مثال انجمن تولیدکننگان اسباب بازی این توافق را با ما انجام دادند و توانستند از این‬ ‫مزیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت فناوری های نرم اضافه کرد‪ :‬فناوری نرم و خالق فقط صنایع دستی‬ ‫نیست‪ .‬این موضوع برای صنعت اسباب بازی نیز صادق است‪ ۱۰۰ .‬میلیارد دالر گردش‬ ‫مالی دنیا در صنعت اسباب بازی است که از این رقم تنها ‪ ۱۵‬میلیون سهم ایران است؛‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیون دالر مربوط به واردات می شود‪ .‬با پر کردن فاصله موجود میان ‪ ۱۵‬و ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون دالر می توان به سوداوری زیادی رسید‪.‬قابل ذکر است که ‪ ۲۷۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫گردش مالی فناوری های نرم در دنیاست‪.‬‬ ‫رویداد البرز وینچر با حضور دکتر کرمی دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬مهندس عباسی رییس پارک علم و فناوری‬ ‫البرز و دکتر باباخان مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز در کرج برگزار شد‪.‬‬ ‫صنایع نرم و خالق در جایگاه صنعت نفت دیده شود‬ ‫در ابتدای این رویداد مهندس مهدی عباسی رییس پارک علم و فناوری البرز در رویداد‬ ‫البرز وینچر با تشکر از حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بویژه ستاد‬ ‫فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از رویداد‬ ‫البرز وینچر‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما پتانسیل باالیی در حوزه صنایع خالق داریم‪ ،‬اگر این پتانسیل‬ ‫در کشور های خارجی وجود داشت‪ ،‬خروجی فوق العاده ای از صنایع فرهنگی و خالق‬ ‫ان ها به دست می امد‪ .‬ما باید تجربیات کشورهای دیگر را به تجربیات خود افزوده و از ان‬ ‫استفاده کنیم و از ان برای تبدیل ظرفیت های بالقوه خود به بالفعل بهره ببریم‪ .‬جایگاه‬ ‫صنایع نرم و خالق باید در موقعیت صنعت نفت دیده شود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسین سامان تهویه ایرانیان در راستای‬ ‫تکمیل کادر خود در تهران (منطقه ‪ - 2‬سعادت اباد) از افرادی‬ ‫که دارای مشخصات زیر میباشند دعوت به همکاری میکند‪:‬‬ ‫کارشناس اداری‬ ‫خانم‪ ،‬جمعداری اموال‪ ،‬اشنا به امور قراردادها‬ ‫تسلط به امور بیمه ای و اداره کار‪ ،‬حضوری و تمام وقت‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید‬ ‫تسلط کامل به نرم افزار ‪word , excel‬‬ ‫کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد‬ ‫شناخت و تسلط کامل به اتوماسیون اداری و نامه نگاری‬ ‫ساعت و روز کاری ‪ :‬شنبه الی چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬تا ‪ 17‬و‬ ‫پنجشنبه ‪ 8‬تا ‪( 13‬نیم ساعت استراحت در طول روز)‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪maligroup_98@yahoo.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111978‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت صنعتی جهت تکمیل کادر خود در استا ‬ ‫ن‬ ‫تهران ‪ ،‬شهرک صنعتی شمس اباد از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست واحد فنی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬بیمه و مزایای وزارت کار‪ ،‬همراه با سرویس و ناهار‬ ‫کارشناس شیمی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬بیمه و مزایای وزارت کار‪ ،‬همراه با سرویس و ناهار‬ ‫برقکار صنعتی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬بیمه و مزایای وزارت کار‪ ،‬همراه با سرویس و ناهار‬ ‫کارگر ساده‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬بیمه و مزایای وزارت کار‪ ،‬همراه با سرویس و ناهار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شرکت مهندسی تارا جهت دفتر مرکزی خود واقع در‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪iravani59@googlemail.com‬‬ ‫و یا با شماره تلفن ‪ 88773124‬تماس حاصل فرمایند ‪.‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111976‬‬ ‫‪a.hassankhani@varziran.com‬‬ ‫در رویداد البرز وینچرمطرح شد‬ ‫هفت تیر تهران دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫کارشناس کنترل پروژه (کدشغلی ‪)H02‬‬ ‫دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی صنایع یا عمران‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری ترجیحا در صنعت مس‬ ‫دارای سابقه در پروژه های ‪ ،EPC‬تسلط به برنامه ریزی در‬ ‫‪ msp‬و ‪ ،p6‬تسلط به مجموعه نرم افزارهای افیس‬ ‫تهیه گزارشات دوره ای و مدیریتی‬ ‫تهیه ساختار شکست‪ ،‬تنظیم اوزان کار و تهیه و به روز رسانی‬ ‫فایلهای ‪ ،pms‬جمع اوری مدارک و ثبت سابقه تاخیرات پروژه‬ ‫و تهیه الیحه تاخیرات‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪taravacancies@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111975‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫استان‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫مدیرعامل اتحادیه کشوری موسسات و تشکل های قران و عترت کشور‬ ‫افزوده شدن رشته اموزش انالین قران کریم‬ ‫به رشته های مصوب مشاغل خانگی‬ ‫انجـم شـعاع گفـت‪ :‬افـزوده شـدن‬ ‫رشـته امـوزش انالیـن قـران کریـم بـه‬ ‫رشـته های مصوب مشـاغل خانگی گامی‬ ‫مهم در رفع مشـکل بیمـه معلمین قران‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری شبسـتان‪،‬‬ ‫«محمد انجم شـعاع» گفت‪ :‬افزوده شـدن‬ ‫رشـته امـوزش انالیـن قـران کریـم بـه‬ ‫رشـته های مصوب مشـاغل خانگی گامی‬ ‫مهم در رفع مشـکل بیمـه معلمین قران‪.‬‬ ‫مدیر عامل اتحادیه کشـوری موسسات‬ ‫و تشـکل های قران و عترت کشـور افزود‪ :‬براسـاس پیگیری های اتحادیه کشـوری موسسـات‬ ‫و تشـکل هـای قـران و عتـرت از ‪ ۸‬ماه قبل و برگزاری جلسـات متعدد کارشناسـی با معاونت‬ ‫توسـعه کارافرینی و اشـتعال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬شـغل معلمی و اموزش انالین‬ ‫قـران کریم‪ ،‬مـورد تصویب این معاونت قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬باتوجـه بـه ابالغیـه شـماره ‪ ،21998‬مـورخ ‪ 1400/11/02‬معاونـت توسـعه‬ ‫کارافرینـی و اشـتعال وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی‪ ،‬بـه مدیران کل تعاون و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫اسـتان هـا‪ ،‬و نیـز ابالغیه شـماره ‪ 215015‬مـورخ ‪ 27‬دی مـاه ‪ ،1400‬این معاونت به جناب‬ ‫اقـای برقـراری‪ ،‬مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشـاورزان روسـتاییان و عشـایر‪ ،‬از این پس‬ ‫معلمیـن قـران مـی تواننـد از مزایای ایـن صندوق بیمـه بهره مند خواهند شـد‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫◄‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5-1400‬رجب ‪ 7-1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1249‬‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351260‬‬ ‫یک مسئول‪:‬‬ ‫اعتبارات مشاغل خانگی‬ ‫در خراسان جنوبی ‪ ۸‬برابر شد‬ ‫معاون استاندار‪:‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس‪:‬‬ ‫زیست بوم اشتغال در مازندران باید عملیاتی شود‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫اقتصـادی اسـتاندار مازنـدران‬ ‫گفـت‪ :‬زیسـت بـوم اشـتغال‬ ‫باهـدف سـاماندهی وضعیـت‬ ‫تولیـد و رفـع مشـکل بیـکاری‬ ‫در مازنـدران بایـد بـا پیگیـری‬ ‫دسـتگاه های دولتـی و همراهی‬ ‫بخـش خصوصی اجرایی شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬حسـن‬ ‫خیریانپور در نشست گفت و گوی‬ ‫دولـت و بخش خصوصی اسـتان در سـاری افزود‪ :‬یکـی از راهبردهای‬ ‫اساسـی برای توسـعه اسـتان اجرای طرح زیسـت بوم اشـتغال است و‬ ‫بایـد ایـده پردازی برای توسـعه کسـب و کار خـرد و کالن در مناطق‬ ‫شـهری و روسـتایی مازنـدران با تکیه بـر ظرفیت و منابـع هر منطقه‬ ‫افزایـش یابد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬بـر اسـاس طـرح زیسـت بـوم‪ ،‬مسـایلی از قبیـل‬ ‫جغرافیـا‪ ،‬جنسـیت‪ ،‬خانواده‪ ،‬تحصیلات و مهارت بر موضوع اشـتغال‬ ‫تاثیرگـذار اسـت کـه بایـد بـا در نظـر گرفتـن انها بـرای سـاماندهی‬ ‫وضعیـت رونـق کسـب و کار اسـتان اقـدام شـود‪.‬‬ ‫خیریانپور با بیان اینکه‪ ،‬طرح ایجاد اشـتغال براسـاس زیسـت بوم‬ ‫تلاش دارد برای افراد بیکار شـغل ایجاد کرده و وضعیت شـغلی افراد‬ ‫فاقـد شـغل را بهبود بخشـد‪ ،‬گفـت‪ :‬مازنـدران ظرفیت قابـل توجهی‬ ‫در زمینـه گردشـگری‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬گیاهان دارویی و صنعتـی دارد که‬ ‫متاسـفانه تاکنـون ایـن منابع بـرای درامدزایی و ایجاد اشـتغال پایدار‬ ‫در اسـتان شکوفا نشـده است‪.‬‬ ‫معـاون اقتصـادی اسـتاندار مازنـدران همچنیـن در ایـن نشسـت‬ ‫گفـت ‪ :‬بـه هیـچ عنـوان از اقدامات دسـتگاه هـای اجرایی اسـتان در‬ ‫ارتبـاط بـا پیگیـری مصوبات شـورای اشـتغال رضایـت نداریـم و باید‬ ‫فعالیت مدیران برای گره گشـایی از مشـکالت اقتصـادی احاد جامعه‬ ‫فراگیـر شـود و افزایـش یابد‪.‬‬ ‫نمایشگاه دائمی ویژه محصوالت بانوان‬ ‫مهارت اموخته کارافرین بروجرد ایجاد می شود‬ ‫معاون توسعه اشتغال و کارافرینی استان گلستان مطرح کرد؛‬ ‫معرفی ‪ ۱۲۱۷‬طرح مشاغل خانگی به بانک های گلستان‬ ‫بـی بـاک با اشـاره بـه معرفی یـک هـزار و ‪ ۲۷۷‬پرونـده متقاصی‬ ‫دریافـت تسـهیالت مشـاغل خانگی بـه بانک های اسـتان گلسـتان‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬تاکنـون ‪ ۱۲‬میلیـارد تومان تسـهیالت به متقاضیـان پرداخت‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫«موسـی بـی بـاک» در گفتگو با خبرگـزاری شبسـتان در گرگان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکهزار و ‪ ۲۷۷‬پرونده تسـهیالت مشـاغل خانگی به بانک های‬ ‫اسـتان گلسـتان معرفـی شـده کـه مبلغ تسـهیالت مـورد نیـاز این‬ ‫طـرح هـا ‪ ۲۵‬میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان اسـت‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه اشـتغال و کارافرینـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اسـتان گلسـتان گفت‪ :‬تاکنـون ‪ ۵۹۰‬متقاضی توانسـته اند‬ ‫مبلـغ ‪ ۱۲‬میلیارد تومان تسـهیالت مشـاغل خانگـی دریافت کنند و‬ ‫بقیـه پرونـده هـا نیز در نوبت دریافت تسـهیالت هسـتند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه اینکـه اولویـت پرداخـت تسـهیالت بـا‬ ‫متقاضیان پشـتیبان و پیشـران اسـت از اشـخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫می خواهیم برای اسـتفاده از این تسـهیالت به سـامانه مشاغل خانگی‬ ‫مراجعـه و ثبـت نـام کنند‪.‬‬ ‫وی بـا اینکـه اعتبـارات‬ ‫مشـاغل خانگـی در اسـتان‬ ‫نسـبت به سال گذشـته ‪ ۸‬برابر‬ ‫بیشـتر شـده اسـت‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬سـامانه مشـاغل خانگی‬ ‫همچنـان باز اسـت و متقاصیان‬ ‫مـی توانند بـرای برخـورداری‬ ‫از ایـن تسـهیالت ثبت نـام کنند‬ ‫و از تسـهیالت ‪ ۴‬درصدی با دوره‬ ‫بازپرداخـت ‪ ۵‬سـاله برخوردار شـوند‪.‬‬ ‫بـی بـاک ادامـه داد‪ :‬سـال قبـل و امسـال ‪ ۶۲‬درصـد تسـهیالت‬ ‫مشـاغل خانگی به فارغ التحصیالن دانشـگاهی پرداخت شـده اسـت و‬ ‫ایـن فرصـت خوبـی بـرای اسـتفاده از ایـن تسـهیالت خواهـد بود‪.‬‬ ‫نماینده مردم بروجرد و اشـترینان در مجلس شـورای اسلامی گفت‪ :‬نمایشـگاه دائمی ویژه‬ ‫محصـوالت بانوان مهارت اموخته کارافرین شهرسـتان ایجاد می شـود‪.‬‬ ‫عبـاس گـودرزی در بازدیـد از نمایشـگاه دسـتاوردهای بانوان مهـارت اموختـه و کارافرین‬ ‫بروجـرد کـه در مرکـز اموزش فنـی و حرفه ای خواهران این شهرسـتان صـورت گرفت‪ ،‬ضمن‬ ‫بازدیـد از غرفه هـای ایـن نمایشـگاه و اسـتقبال از ترویج اموزش هـای مهارتی بـازار محور ویژه‬ ‫بانـوان‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬افزایش اثربخشـی و کارایی اموزش های مهارتی سـازمان امـوزش فنی و حرفه ای‬ ‫بـرای بانـوان‪ ،‬رشـد و توسـعه اشـتغال زنـان به ویـژه در حـوزه مشـاغل خانگـی به منظـور‬ ‫رونـق اقتصـاد خانوار‪ ،‬بسـیار حائز اهمیت اسـت‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات هرچه بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351288‬‬ ‫◄‬ ‫مدیر عامل بنیاد برکت اعالم کرد؛‬ ‫ایجاد بیش از ‪ ۱۶‬هزار شغل در کشور‬ ‫ایجاد ‪ ۱۵‬هزار شغل برکت در جنوب شرق دریای خزر‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به هشت برابر شدن اعتبارات‬ ‫مشاغل خانگی در خراسان جنوبی‪ ،‬گفت‪ :‬امسال ‪ ۴۷‬میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص‬ ‫یافت در حالی که سال قبل این رقم ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان بود‪.‬‬ ‫غالمرضا اشـرفی‪ ،‬در نشسـت خبری اعالم برنامه های کارگروه کارگری و کارافرینی سـتاد‬ ‫دهـه فجـر اسـتان خراسـان جنوبـی افـزود‪ ۳۵۳ :‬مجـوز فعالیت مشـاغل خانگـی از ابتدای‬ ‫سـال جـاری تاکنون در این اسـتان صادر شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬وی گفـت‪ :‬از مجمـوع مجوزهـای صـادر شـده‪ ۱۹۰ ،‬مجـوز در قالـب‬ ‫مسـتقل بـوده و ‪ ۱۶۳‬درخواسـت در حـوزه مشـاغل خانگـی به صـورت پشـتیبان حقیقـی و‬ ‫حقوقـی بـا هـزار و ‪ ۴۶۹‬نفـر زیـر پوشـش مجـوز دریافـت کرده انـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسـان جنوبی ادامـه داد‪ :‬از مجمـوع ‪ ۱۹۰‬مجوز صادر‬ ‫شـده به صورت مسـتقل توسـط دسـتگاه های اجرایی‪ ،‬بیشـترین مجوز مسـتقل و پشـتیبان‬ ‫بـه ترتیـب ‪ ۱۱۲‬و ‪ ۵۶‬مجـوز در رشـته فعالیت های صنعـت‪ ،‬معدن و تجارت بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬از ابتـدای امسـال ‪ ۱۹۰‬طـرح مشـاغل خانگی بـه بانک هـای عامل رفاه‬ ‫کارگـران و توسـعه تعـاون معرفـی شـد کـه ‪ ۱۰۳‬طرح بـه مبلـغ ‪ ۱۶‬میلیـارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومـان تسـهیالت دریافت کرده اسـت‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات هرچه بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351299‬‬ ‫◄‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر‬ ‫‪ ۵۳‬میلیارد تومان اعتبار برای طرح های‬ ‫مشاغل خانگی در استان بوشهر اختصاص یافت‬ ‫مدیر عامل بنیاد برکت گفت‪ :‬با‬ ‫سرمایه گذاری ‪۷‬هزار میلیاردی در‬ ‫حوزه ابزی پروری‪۱۵،‬هزار شغل‬ ‫برکت در جنوب شرق دریای خزر‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر‪ ،‬با‬ ‫برخورداری کشـور از دریا در شـمال‬ ‫و جنـوب و وجـود پتانسـیل های‬ ‫متعـدد‪ ،‬هدف گـذاری اسـتفاده از‬ ‫ظرفیت هـای دریاهـا شـامل صنعت‬ ‫ابزی پـروری‪ ،‬گردشـگری دریایـی‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر‬ ‫فراخوان عمومی برای افراد جویای کار بوشهری در دهه فجر امسال‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعـی اسـتان بوشـهر از‬ ‫اعلام فراخـوان عمومی برای‬ ‫افـراد جویای کار در دهه فجر‬ ‫امسـال خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری‬ ‫فـارس از بوشـهر‪ ،‬مصـدق‬ ‫کشـاورزی مدیـرکل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان بوشـهر در جمـع خبرنـگاران اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬تامیـن نیروهای مـورد نیاز صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشـیمی در‬ ‫اسـتان بـر اسـاس نیاز این شـرکت ها و صنایـع‪ ،‬اموزش هـای مهارتی‬ ‫در دسـتور کار قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان بوشـهر بیـان کرد‪:‬‬ ‫بـر اسـاس مصوبـه هیئـت دولت حداقـل ‪ ۵۰‬درصـد اشـتغال صنایع‬ ‫و تاسیسـات پـارس جنوبـی بایـد در اختیـار نیروهـای بومی اسـتان‬ ‫بوشـهر قـرار گیـرد کـه بـر اسـاس امـار بیمـه ای تامیـن اجتماعـی‬ ‫حداکثـر ‪ ۱۵‬درصـد جمعیـت کارگری مسـتقر در عسـلویه نیروهای‬ ‫بومی اسـتان بوشـهر اسـت‪.‬‬ ‫وی از اعلام فراخـوان عمومی برای افراد جویای کار اسـتان در ایام اهلل‬ ‫دهـه فجـر خبـر داد و تصریـح کـرد‪ :‬در ایـن راسـتا مهارت هـای الزم با‬ ‫تضمین شـغل ارائه می شـود که افراد متقاضی اشـتغال اگـر مهارت های‬ ‫مـورد نیاز کسـب کنند حتمـا زمینه اشـتغال انان فراهم می شـود‪.‬‬ ‫کشـاورزی عنـوان کـرد‪ :‬یکـی دیگـر از ظرفیت های اشـتغال زایی‬ ‫مشـاغل خانگـی اسـت کـه در ایـن راسـتا ‪ ۵۳‬میلیـارد تومـان اعتبار‬ ‫بـرای طرح هـای مشـاغل خانگـی در اسـتان اختصـاص یافته اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مقام مسـوول تاکیـد کـرد‪ :‬تمامـی فرایندهای صـدور مجوز‬ ‫مشـاغل خانگی به صـورت الکترونیکی انجام می شـود و در صورتی که‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی در مـدت ‪ ۳‬روز نسـبت بـه صـدور مجـوز‬ ‫مشـاغل خانگـی اقـدام نکننـد به صـورت خـودکار از طریـق سـامانه‬ ‫تعییـن شـده مجوزهـای الزم صادر می شـود‪.‬‬ ‫تبدیل هر روستا به یک کارگاه کوچک تولیدی‬ ‫برای دسترسی به جزییات هرچه بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351245‬‬ ‫با اجرای طرح زیست بوم محلی‬ ‫و صنایـع وابسـته در قالـب مقولـه ای‬ ‫تحـت عنـوان «اقتصاد دریـا» بیش از‬ ‫پیـش ضـروری بـه نظـر می رسـد‪.‬‬ ‫متاسـفانه علی رغـم اقدامـات‬ ‫صـورت گرفتـه‪ ،‬وجـود حلقه هـای‬ ‫مفقـوده از جمله عـدم تعریف زنجیره‬ ‫ارزش و فقدان یک نگاه سیستماتیک‪،‬‬ ‫باعـث شـده تـا فعالیت هـای حـول‬ ‫محـور «اقتصـاد دریـا» ان چنـان که‬ ‫بایـد و شـاید بـا توفیـق و بازدهی باال‬ ‫همراه نبـوده باشـد‪.‬‬ ‫فرماندارکوهبنان‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکــه ‪ ۵۳‬میلیــارد تومــان‬ ‫اعتبــار بــرای طرح هــای مشــاغل خانگــی در اســتان اختصــاص یافــت گفــت‪ :‬تســهیالت‬ ‫مشــاغل خانگــی بــا کارمــزد ‪ ۴‬درصــد پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫مصــدق کشــاورزی در گفت وگــو بــا تســنیم در بوشــهرتامین نیروهــای مــورد نیــاز صنایــع‬ ‫نفــت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی در اســتان را مــورد اشــاره قــرار داد و اظهــار داشــت‪ :‬بــر اســاس نیــاز‬ ‫ایــن شــرکت ها و صنایــع‪ ،‬اموزش هــای مهارتــی در دســتور کار قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه همــه ظرفیت هــای الزم بــرای فراهــم شــدن نیــروی مــورد نیــاز‬ ‫شــرکت ها و صنایــع در اســتان بوشــهر وجــود دارد افــزود‪ :‬بــر اســاس مصوبــه هیئــت دولــت‬ ‫حداقــل ‪ 50‬درصــد اشــتغال صنایــع و تاسیســات پــارس جنوبــی بایــد در اختیــار نیروهــای‬ ‫بومــی اســتان بوشــهر قــرار گیــرد کــه بــر اســاس امــار بیمـه ای تامیــن اجتماعــی حداکثــر‬ ‫‪ 15‬درصــد جمعیــت کارگــری مســتقر در عســلویه نیروهــای بومــی اســتان بوشــهر اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان بوشــهر از اعــام فراخــوان عمومــی بــرای‬ ‫افــراد جویــای کار اســتان در ایــام اهلل دهــه فجــر خبــر داد و بیــان کــرد‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫مهارت هــای الزم بــا تضمیــن شــغل ارائــه می شــود کــه افــراد متقاضــی اشــتغال اگــر‬ ‫مهارت هــای مــورد نیــاز کســب کننــد حتمــا زمینــه اشــتغال انــان فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی چهار محال و بختیاری‪:‬‬ ‫فرماندار کوهبنان گفت‪ :‬باید با فاز بندی در راسـتای احیای روسـتاها‬ ‫گام برداریم تا هر روسـتا به یک کارگاه تولیدی کوچک تبدیل شـود‪.‬‬ ‫در ایـام دهـه مبـارک فجر میز خدمت در مسـجد صاحب الزمـان (عج)‬ ‫کوهبنان برگزار شـد ‪ ،‬در این نشسـت فرماندار کوهبنان گفت‪ :‬بنیاد‬ ‫برکت تسـهیالتی در روسـتاها به منظور راه اندازی مشـاغل خانگی و‬ ‫خدماتـی پرداخت کرده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه فرمانـدار کوهبنـان روسـتاها بایـد بـه مراکـز تولیـد‬ ‫محصـوالت خانگـی ‪ ،‬لبنی ‪ ،‬صنایع دسـتی و‪ ...‬تبدیل شـوند چون در‬ ‫گذشـته تولید در روسـتاها بسـیار چشـمگیر بود به گونه ای که مازاد‬ ‫تولیـد خـود را بـرای فـروش به شـهرها می فرسـتادند‪.‬‬ ‫فرمانـدار کوهبنـان گفـت‪ :‬جهـت گیـری بـر حمایـت از تولید در‬ ‫روسـتاها وجـود دارد لـذا لوله گـذاری جهـت انتقال اب کشـاورزی و‬ ‫گسـترش مـزارع زیـر کشـت در شـهر و روسـتاها مد نظر اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه سـاالری باید بـا فاز بنـدی در راسـتای احیای روسـتاها‬ ‫گام برداریـم تا هر روسـتا به یـک کارگاه تولیدی کوچک تبدبل شـود‪.‬‬ ‫سـاالری گفـت‪ :‬در راسـتای احـداث جـاده ارتباطـی کوهبنـان به‬ ‫زرنـد از سـال ‪ ۹۶‬تـا کنـون پیگیـری هـای فراوانی صـورت گرفته که‬ ‫ایـن پـروژه در جـدول ‪ ۱۹‬بـود و در صـورت مازاد بودجه از سـر جمع‬ ‫اعتبـارات مبلغـی بـه ایـن جاده اختصـاص پیدا مـی کرد‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات هرچه بیشتر به لینک زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351345‬‬ ‫فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫تاسیس هنرستان علوم و فنون دریایی در تبریز‬ ‫فرمانـده نیـروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایـران از فعالیت‬ ‫‪ ۹‬هنرسـتان علـوم و فنـون دریایی در نقـاط مختلف کشـور خبر داد‬ ‫و بـا تاکیـد بـر اینکـه اماده ایم مشـابه ایـن هنرسـتان را در تبریز هم‬ ‫دایـر کنیم‪،‬‬ ‫بـه گزارش خبرگـزاری فارس از تبریـز‪ ،‬امیر دریادار شـهرام ایرانی‬ ‫در دیـدار بـا اسـتاندار اذربایجان شـرقی با اشـاره به جایگاه برجسـته‬ ‫اذربایجـان شـرقی و ظرفیت هـای ایـن اسـتان در حوزه هـای علمی و‬ ‫صنعتـی‪ ،‬بـر اسـتفاده از ایـن ظرفیت هـا در پیشـبرد اهـداف نیـروی‬ ‫دریایـی ارتش و رشـد و توسـعه صنایـع دریایی تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه برنامه هـا و طرح هـای نیـروی دریایـی ارتش در‬ ‫سـواحل جنـوب کشـور‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬تلاش می کنیم با اسـتفاده از‬ ‫ظرفیت هـای علمـی و صنعتی اسـتان اذربایجـان شـرقی‪ ،‬برنامه های‬ ‫خـود را بویـژه در حـوزه محرومیت زدایی در این مناطق توسـعه دهیم‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به سایت زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351326‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی چهارمحال و بختیـاری گفت‪ :‬با اجرای طرح زیسـت بوم‬ ‫محلی در سـال اینده‪ ۱۶ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬شـغل در کشـور ایجاد می شـود‪.‬‬ ‫محسـن مولـوی گفـت‪ :‬بـا اجـرای ایـن طـرح‪ ،‬مشـکل بیـکاری در چهارمحـال و بختیاری‬ ‫مرتفـع خواهد شـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس نتایـج منتشـر شـده از سـوی مرکـز امـار ایـران‪ ،‬نـرخ بیـکاری اسـتان در پاییز‬ ‫امسـال معـادل ‪ ۱۰.۹‬درصـد بـوده کـه این شـاخص در مقایسـه با پاییز پارسـال‪ ،‬یـک درصد‬ ‫کاهش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫معضـل بیکاری در چهارمحال و بختیاری تجمعی اسـت و بیشـترین امـار بیکاری را جامعه‬ ‫فارغ التحصیالن دانشـگاهی تشـکیل می دهند‪.‬‬ ‫حـوزه تعـاون دومیـن بخش کشـور را تشـکیل می دهد که احیـای تعاونی هایـی که قابلیت‬ ‫برگشـت دارنـد‪ ،‬بایـد در دسـتور کار قـرار بگیرد تـا جوانان به سـمت تعاونی هـای دانش بنیان‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫طی ‪ ۹‬ماهه نخسـت امسـال‪ ۲۲ ،‬تعاونی جدید در اسـتان تشـکیل شـد که در مقایسـه با‬ ‫مدت مشـابه پارسـال برابر اسـت‪.‬‬ ‫تعاونی های جدید برای ‪ ۱۶۷‬نفر در استان چهارمحال و بختیاری شغل فراهم کرد‪.‬‬ ‫برنامه امسـال برای تشـکیل تعاونی ‪ ۳۰‬مورد اعالم شـده و تشـکیل تعاونی نسبت به برنامه‬ ‫هدفگذاری شـده در ‪ ۹‬ماهه امسـال‪ ۱۸۳ ،‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫میـزان سـرمایه گذاری در تعاونی های جدید اسـتان دارای ‪ ۲۳۸‬عضو‪ ،‬بیـش از ‪ ۲۷۵‬میلیارد‬ ‫ریال اعالم شـد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫رییس دانشگاه صنعتی قم‪:‬‬ ‫فرصت اشتغال برای دانشجویان‬ ‫فنی و مهندسی در واحدهای تولیدی فراهم شد‬ ‫رییـس دانشـگاه صنعتـی قـم گفـت‪ :‬سـطح همـکاری صنعـت و دانشـگاه در قـم بـا اجـرای‬ ‫طرح هـای متنـوع درحـال افزایش اسـت کـه در همین رابطه می تـوان به فراهم شـدن فرصت‬ ‫کار پـاره وقـت بـرای دانشـجویان دانشـگاه صنعتـی در شـماری از واحدهـای تولیدی اسـتان‬ ‫اشـاره کرد‪.‬‬ ‫جلال رضایـی نـور درگفت وگو بـا خبرنگار ایرنـا ‪ ،‬پیرامون ایـن موضوع توضیـح داد‪ :‬با امضا‬ ‫تفاهم نامـه میـان دانشـگاه صنعتی قـم با یک شـرکت بزرگ تولیـد کننده لـوازم خانگی فعال‬ ‫در اسـتان‪ ،‬فرصـت انجـام کار پـاره وقت بـرای دانشـجویان این دانشـگاه در ان واحـد تولیدی‬ ‫صاحـب نام فراهم شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬بـا اجـرای ایـن طـرح هم واحدهـای تولیدی کـه احتیاج بـه نیروی کار اشـنا و‬ ‫عالقه منـد بـه فعالیت هـای صنعتـی را دارنـد‪ ،‬حل می شـود و هم دانشـجویان عالوه بر کسـب‬ ‫درامـد بـا انجـام کار در میـدان عمـل بـا واقعیت هـای فعالیت در این عرصه اشـنا می شـوند و‬ ‫مهارت هـای تخصصـی الزم را فـرا می گیرند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اسـتفاده از دانشـجویان رشـته های فنـی و مهندسـی در واحدهـای تولیدی‬ ‫فعـال در قـم عامـل موثری برای سـرعت بخشـیدن بـه روند رو به رشـد بخش صنعت اسـتان‬ ‫اسـت و در ایـن رابطـه دانشـگاه صنعتـی همـه ظرفیت هـای خود را بـه میدان اورده اسـت‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به سایت زیرمراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351317‬‬ صفحه 4 ‫ویژه‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5-1400‬رجب ‪ 7-1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1249‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی بیان فرمودند؛‬ ‫لزوم حمایت از صنایع پایین دستی و اشتغال افرین در کنار صنایع مادر و اصلی‬ ‫تولید در کشور مصداق «جهاد» است‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای‪ ،‬توجــه مســئوالن دولتــی را بــه نکاتــی کــه‬ ‫تولیدکننــدگان و صنعتگــران در ایــن دیــدار بیــان کردنــد ضــروری دانســتند و بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه اطــاع مــردم از موفقیت هــای فعــاالن اقتصــادی از زبــان خــود‬ ‫ایــن افــراد‪ ،‬بــرای مقابلــه بــا جنــگ روانــی دشــمن مفیــد اســت‪ ،‬گفتنــد‪ :‬البتــه‬ ‫اگــر در ایــن ‪ ۱۰‬ســال مســئوالن بــا تولیدکننــدگان همراهــی بیشــتری‬ ‫مــی کردنــد‪ ،‬اســیب ها کمتــر‪ ،‬و موفقیت هــا بیشــتر می شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬تولیــد را «جهــاد» خواندنــد و افزودند‪ :‬ایســتادگی تولیدکننــدگان در‬ ‫مقابــل حملــه بــه اقتصــاد و تــاش دشــمن بــرای ممانعــت از فــروش نفــت و گاز‪،‬‬ ‫قطــع منابــع ارزی و برنامه ریــزی بــرای مسدودســازی مبــادالت خارجــی ایــران‪ ،‬در‬ ‫واقــع جهــاد و از بزرگتریــن عبادتهــا اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه طراحی هــای دشــمن بــرای فتــح ســنگر تولیــد بــا‬ ‫شکســت مواجــه شــد‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در ایــن تهاجــم بــه اقتصــاد کشــور‪ ،‬در‬ ‫معیشــت مــردم مشــکالتی به وجــود امــد امــا تولیــد بــه زانــو درنیامــد و ســخنگوی‬ ‫وزارت امــور خارجــه امریــکا چنــد روز پیــش صراحت ـاً اعــام کــرد کــه سیاســت‬ ‫فشــار حداکثــری بــه شکســت خ ّفت بــار امریــکا منجــر شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب گفتنــد‪ :‬انهــا فروپاشــی اقتصــادیِ بــه خیــال خودشــان چنــد ماهــه‬ ‫سیاســی شــوم مــی دانســتند امــا‬ ‫را زمینــه ای بــرای تحقــق مقاصــد‬ ‫ِ‬ ‫پــس از ده ســال‪ ،‬ســنگر تولیــد و اقتصــاد کشــور بحمــداهلل پابرجــا اســت کــه‬ ‫تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی به عنــوان افســران و کارگــران به عنــوان‬ ‫رزمنــدگان ایــن جهــاد مقــدس‪ ،‬شــریک و عامــل اصلــی ایــن افتخــار هســتند‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای گفتنــد‪ :‬همانگونــه کــه ســال گذشــته اعــام شــد‬ ‫اقتصــاد کشــور بــرای عبــور از مشــکالت و اســیب ندیــدن در مقابــل تکانه هــای‬ ‫داخلــی و خارجــی‪ ،‬نیازمنــد جهــش تولیــد اســت زیــرا جهــش تولیــد بــا بهبــود‬ ‫شــاخص های اقتصــادی همچــون اشــتغال پایــدار‪ ،‬رونــق صــادرات‪ ،‬درامــد ارزی و‬ ‫کاهــش نــرخ تــورم را بــه دنبــال دارد و اســتقالل اقتصــادی را کــه ضامــن عــزت و‬ ‫امنیــت ملــی و افزایــش اعتمــاد به نفــس ملــی اســت‪ ،‬بــه دنبــال م ـی اورد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا یــاداوری ســخنان همــه صاحبنظــران داخلــی و خارجــی دربــاره‬ ‫ظرفیت هــای فــراوان و امکانــات گســترده ایــران گفتنــد‪ :‬اگــر مدیــران کارامــد‪،‬‬ ‫پرتــاش و دلســوز از ایــن ظرفیت هــا اســتفاده صحیــح کننــد‪ ،‬یقینــاً وضــع‬ ‫چندیــن برابــر متفــاوت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پرهیز از شرطی کردن اقتصاد کشور‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای بــا تکــرار تاکیــد همیشگی شــان مبنــی بــر «پرهیــز‬ ‫از شــرطی کــردن اقتصــاد کشــور و متوقــف مانــدن فعالیت هــا بــه مســائلی‬ ‫کــه اختیــارش در دســت خودمــان نیســت»‪ ،‬افزودنــد‪ :‬در همیــن مــدت‬ ‫ده ســال نیــز‪ ،‬بنگاههــا و تولیدکنندگانــی بوده انــد کــه منتظــر برداشــتن‬ ‫تحریــم و نتایــج مذاکــرات نماندنــد و بــا کار و تــاش‪ ،‬بــه نمونه هــای موفقــی‬ ‫تبدیــل شــدند‪.‬‬ ‫ایشــان البتــه امارهــای کالن اقتصــادیِ دهــه ‪ ۹۰‬را حقـاً و انصافـاً ناخرســند کننــده‬ ‫خواندنــد و بــا اشــاره بــه اثــار اینگونــه مســائل در زندگــی مــردم گفتنــد‪ :‬امــار و‬ ‫میــزان «رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی‪ ،‬تشــکیل ســرمایه در کشــور‪ ،‬تــورم‪ ،‬رشــد‬ ‫نقدینگــی‪ ،‬مســکن‪ ،‬تامیــن ماشــین االت و مســائل مشــابه»‪ ،‬اصـ ً‬ ‫ا خرســند کننــده‬ ‫نیســت و ضربــه بــه معیشــت مــردم کــه مــدام از ان ابــراز نگرانــی می کنیــم ریشــه‬ ‫در همیــن مســائل و واقعیــات دارد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب تاکیــد کردنــد‪ :‬عامــل اصلــی ایــن مشــکالت‪ ،‬صِ ــرف تحریــم نیســت‬ ‫بلکــه تصمیم گیری هــای غلــط یــا کم کاری هــا‪ ،‬باعــث بخــش مهمــی از مشــکالت‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا اشــاره بــه اهمیــت و اســتفاده حداکثــری ایشــان از مشــاوره های‬ ‫متخصصــان و کارشناســان‪ ،‬گفتنــد همــه مســئوالن بــا بهره گیــری از دیدگاههــای‬ ‫صاحبنظــران بــرای اجــرای کامــل توصیه هــای قبــ ً‬ ‫ا بیــان شــده‪ ،‬همــت کننــد‬ ‫کــه هدایــت‪ ،‬نظــارت و حمایــت از تولیــد بــه جــای دخالــت دولــت‪ ،‬بهبــود‬ ‫محیــط کســب و کار‪ ،‬انضبــاط مالــی‪ ،‬رفــع موانــع تولیــد‪ ،‬اسان ســازی اخــذ‬ ‫مجــوز فعالیت هــا‪ ،‬ایجــاد پنجــره واحــد صــدور مجــوز‪ ،‬سیاســت های تشــویقی‬ ‫بــرای فعالیت هــای مولــد‪ ،‬دانش بنیــان کــردن زنجیــره تولیــد‪ ،‬مبــارزه بــا فســاد‪،‬‬ ‫حمایــت از صنایــع داخلــی و مبــارزه قاطــع و بی رحمانــه بــا قاچــاق از جملــه ایــن‬ ‫توصیه هــا اســت‪.‬‬ ‫هزار و پانصد بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی!‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬مشــکل صــدور بخشــنامه های‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب بــا اشــاره بــه نقــش کارافرینــان و کارگــران در جنــگ اقتصــادی گفــت‪ :‬بایــد از صنایــع پایین دســتی و‬ ‫اشــتغال افرین نیــز حمایت هــای دولتــی و بانکــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫اســامی در دیــدار جمعــی از تولیدکننــدگان و فعــاالن صنعتــی‪ ،‬کارافرینــان و فعــاالن اقتصــادی را افســران‪ ،‬و کارگــران را‬ ‫رزمنــدگان بــا اخــاص و بــا صفــای دفــاع مقــدس در مقابــل جنــگ اقتصــادی بــا امریــکا خواندنــد و بــا اشــاره بــه ســخنان‬ ‫صریــح مســئوالن امریــکا دربــاره شکســت خفت بــار انهــا در ایــن نبــرد ســنگین افزودنــد‪ :‬مســئوالن پرتــاش بــا «ایجــاد‬ ‫ســند نقشــه راهبــردی صنعتــی» و «مدیریــت‪ ،‬هدایــت‪ ،‬نظــارت و حمایــت از تولیــد» مســیر کاهــش و رفــع اســیب ها و‬ ‫«شــتاب گرفتــن تولیــد‪ ،‬اشــتغال و پیشــرفت کشــور» را بــا تــاش بیشــتر ادامــه دهنــد تــا اثــار ایــن رونــد در زندگــی مــردم‬ ‫نمایــان شــود‪.‬‬ ‫متعــدد را مثــال زدنــد و گفتنــد‪ :‬از ســال ‪ ۹۷‬تــا ‪ ،۱۴۰۰‬هــزار و پانصــد بخشــنامه‬ ‫فقــط دربــاره مســائل گمرکــی صــادر شــده اســت‪ .‬فعــاالن اقتصــادی بــه کــدام یک‬ ‫عمــل کننــد؟ اصـ ً‬ ‫ا فرصــت هســت همــه را بخواننــد؟‬ ‫ایشــان ســپس لــزوم ارتقــای کیفیــت کاالهــای تولیــد داخــل را مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫دادنــد و افزودنــد‪ :‬حمایت هــای عملــی و تبلیغاتــی از تولیــد داخلــی بایــد منجــر بــه‬ ‫ارتقــای کیفیــت محصــوالت و همچنیــن ارتقــای فنــاوری شــود امــا متاســفانه در‬ ‫برخــی صنایــع به ویــژه در صنعــت خــودرو بــه موضــوع کیفیــت توجــه نمی شــود‬ ‫و مــردم نیــز بحــق بــه انهــا اعتــراض دارنــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب خاطرنشــان کردنــد‪ :‬اگــر بــا وجــود فضــای حمایتــی از تولیــد داخل‪،‬‬ ‫بــه جــای ارتقــای کیفیــت‪ ،‬قیمت هــا افزایــش یابــد‪ ،‬مســئله بــدی اســت زیــرا‬ ‫نتیجــه همــه حمایت هــای دولتــی‪ ،‬بانکــی و جلوگیــری از رقابت هــای خارجــی‪،‬‬ ‫عمـ ً‬ ‫ا منجــر بــه بــاال رفتــن قیمــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایشــان بــا ابــراز گالیــه از برخــی تولیدکننــدگان داخلــی لــوازم خانگــی گفتنــد‪ :‬بــا‬ ‫وجــود حمایت هایــی کــه از ایــن تولیدکننــدگان شــد امــا گفتــه می شــود برخــی‬ ‫محصــوالت انهــا تــا دو بابــر افزایــش قیمــت داشــته کــه نبایــد اینگونــه باشــد‪.‬‬ ‫حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای یکــی دیگــر از موضوعــات مهــم در بخــش تولیــد را‬ ‫حمایــت از صنابــع اشــتغال افرین برشــمردند و افزودنــد‪ :‬بایــد در کنــار حمایــت از‬ ‫صنایــع اصلــی و مــادر‪ ،‬از صنایــع پایین دســتی و اشــتغال افرین نیــز حمایت هــای‬ ‫دولتــی و بانکــی انجــام شــود کــه پتروپاالیشــگاهها در ذیــل صنعــت نفــت و زنجیره‬ ‫ـتی صنعــت فــوالد‪ ،‬نمونه هایــی از ایــن موضــوع هســتند‪.‬‬ ‫صنایــع پایین دسـ ِ‬ ‫«توجــه ویــژه بــه دانش بنیــان شــدن صنایــع بــزرگ» از دیگــر نکاتــی بــود کــه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ن البرز‪ ،‬شهرک‬ ‫شرکت پادنا اسیا (وابسته به نان اوران) فعال در زمینه تولید نان صنعتی جهت تکمیل کادر خود در استا ‬ ‫صنعتی اشتهارد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫بازرس کنترل کیفی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬سابقه کارمهم نیست‪ ،‬تمام وقت‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب‪ ،‬بیمه تکمیلی رایگان‬ ‫حقوق و مزایا طبق مصوب وزارت کار‬ ‫حداقل دیپلم‪ ،‬اشنا به فرایندهای تولید صنایع غذایی‬ ‫پرداخت به موقع حقوق‬ ‫شیفت کاری ‪ 12‬ساعته‬ ‫‪job.padena@nanavaran.com‬‬ ‫ساکن کرج ‪ -‬نظراباد‪ -‬ماهدشت‪ -‬اشتهارد‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111967‬‬ ‫بیمه تکمیلی سرویس رفت و برگشت ناهار‬ ‫رهبــر انقــاب بــه ان اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬در ســالهای اخیــر هــزاران بنــگاه‬ ‫ـان کوچــک و متوســط به وجــود امــده اســت امــا در مــورد دانش بنیــان‬ ‫دانش بنیـ ِ‬ ‫شــدن صنایــع بــزرگ غفلــت شــده اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه از توانایــی و‬ ‫دانــش جوانــان خوش اســتعداد اســتفاده شــود؛ همان طــور کــه در هــر جایــی‪ ،‬از‬ ‫واکســن کرونــا تــا موشــک نقطـه زن کــه بــه جوانــان اعتمــاد و از انهــا کار خواســته‬ ‫شــد‪ ،‬واقع ـاً درخشــیدند‪.‬‬ ‫ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه طــور کلــی بــا اســتفاده از شــرکتهای خارجــی‬ ‫مخالــف نیســتم‪ ،‬خاطرنشــان کردنــد‪ :‬معتقــدم شــرکت های دانش بنیــان کارامــد‬ ‫داخلــی می تواننــد نیازهــای مــا را در صنایــع بــزرگ همچــون نفــت بــراورده کننــد‬ ‫بنابرایــن نبایــد تصــور شــود کــه ارتقــای فنــاوری در صنایــع گوناگــون فقــط منــوط‬ ‫بــه حضــور شــرکت های خارجــی اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای افزودنــد‪ :‬جوانــان بــا اســتعداد مــا در زمینــه نانــو‪،‬‬ ‫ســلولهای بنیــادی و زیســت فنــاوری نیــز کارهــای برجســته ای انجــام داده و‬ ‫«جــوان ایرانــی می توانــد»‪.‬‬ ‫نشــان دادنــد‬ ‫ِ‬ ‫«مســئله هدایــت اعتبــار» نکتــه دیگــری بــود کــه رهبــر انقــاب بــه ان اشــاره‬ ‫کردنــد و گفتنــد‪ :‬فاصلــه بیــن رشــد نقدینگــی و رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی‪،‬‬ ‫فاصلـه ای نجومــی و غیرقابــل قبــول اســت و مصــرف اعتبــارات بــه شــکلی اســت‬ ‫کــه ایــن انبــوه نقدینگــی تاثیــری در تولیــد نــدارد‪ ،‬در حالی کــه بایــد دولــت و‬ ‫ دهی بانکهــا را‬ ‫بانــک مرکــزی بــه صــورت فعــال و بــا نظــارت جــدی‪ ،‬تســهیالت ِ‬ ‫منــوط بــه هدایــت اعتبــار بــه ســمت تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫تاکید بر دانش بنیان و فناورانه کردن کشاورزی‬ ‫ایشــان «دانش بنیــان و فناورانــه کــردن کشــاورزی» را نیــز ضــروری دانســتند‬ ‫و افزودنــد‪ :‬کشــت گلخانــه ای قابــل توجــه اســت امــا بــا ان نمی تــوان کشــور‬ ‫را اداره کــرد و بــا توجــه بــه زمیــن‪ ،‬خــاک و اب موجــود در کشــور‪ ،‬بایــد بــا‬ ‫دانش بنیــان کــردن کشــاورزی و یافتــن الگــوی مصــرف بهینــه‪ ،‬از نابــودی خــاک و‬ ‫هدررفــت اب جلوگیــری‪ ،‬و صرفه جویــی در اب را بــه صــورت جــدی دنبــال کــرد‪.‬‬ ‫حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای بــا تاکیــد مجــدد بــر لــزوم تهیــه و تصویــب ســند‬ ‫و نقشــه راهبــردی صنعتــی کشــور‪ ،‬گفتنــد‪ :‬وجــود ایــن ســند مهــم و قانونــی‬ ‫موجــب جلوگیــری از انحــراف برنامه هــای صنعتــی کشــور بــا رفــت و امــد و تغییــر‬ ‫دولت هــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تشــکر مجــدد از همــه دسـت اندرکاران تولیــد‪ ،‬مســئوالن را بــه رفــع‬ ‫موانــع در ایــن زمینــه فراخواندنــد و افزودنــد‪ :‬مســئوالن دولتــی حقیقتـاً در حــال‬ ‫تــاش هســتند و بایــد ایــن تــاش را به گونـه ای ادامــه دهنــد کــه اثــار ان بعــد از‬ ‫مــدتِ نــه چنــدان طوالنــی‪ ،‬در زندگــی مــردم محســوس شــود‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی‪ ۱۴ ،‬تــن از فعــاالن از بخش هــای مختلــف‬ ‫تولیــد بــه بیــان نظــرات و دیدگاههــای خــود پرداختند‪.‬‬ ‫اقایان‪:‬‬ ‫■ محمد خلج قاسم ابادی‪ ،‬فعال در حوزه کسب و کارهای دیجیتال‬ ‫■ مجید حبیبی‪ ،‬فعال در حوزه باالدستی نفت و گاز‬ ‫■ یوسف ابراهیمی‪ ،‬فعال در حوزه تولید و صادرات محصوالت گلخانه ای‬ ‫■ امیرعبــاس اختراعــی رئیس هیئت مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیزات صنعتــی‬ ‫و تشــکل های ماشین ســازی‬ ‫■ ایرج گالبتونچی مدیرعامل سندیکای شرکت های ساختمانی ایران‬ ‫■ محسن کارگر پارسا جم‪ ،‬فعال در حوزه میکروالکترونیک‬ ‫■ ایمــان عتیقــی فعــال در حــوزه اکتشــاف‪ ،‬اســتخراج‪ ،‬تولیــد کنســتانتره و گندلــه‬ ‫ســنگ اهن و تکمیــل زنجیــره ارزش‬ ‫■ مجید روحی نیاسر فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارویی‬ ‫■ حســن نوایــی فعــال در حــوزه تولیــد انــواع کاتالیس ـت ها و جاذب هــای مــورد‬ ‫نیــاز صنایــع‬ ‫■ علی تقوی فر فعال در حوزه دام و طیور‬ ‫■ مرتضی سلطانی فعال در حوزه فراوری غالت و تولید ماکارونی‬ ‫■ عباس ابهری فعال در حوزه لوازم خانگی‬ ‫■ مهدی یوسفی فر فعال در حوزه صنعت نساجی و پوشاک‬ ‫■ و خانم مریم تاج ابادی ابراهیمی فعال در حوزه زیست فناوری‬ ‫در ایــن دیــدار کــه از طریــق ارتبــاط تصویــری بــا چهــار مرکــز تولیــدی‬ ‫بــرای کارگــران انهــا در حــال پخــش بــود‪ ،‬بــه بیــان ایــن نــکات و محورهــا‬ ‫پرداختنــد‪:‬‬ ‫■ دســتاوردهای مهــم ناشــی از بومی ســازی اغلــب کاتالیســت های مــورد نیــاز‬ ‫صنایــع کشــور در زمینــه خنثی ســازی تحریم هــا‬ ‫■ امــکان حــل مشــکالت نظــام توزیــع کاال و حــذف واســطه های زائــد بــا اســتفاده‬ ‫از گســترش اقتصــاد دیجیتال‬ ‫■ انتقــاد از واردات محصــوالت پروبیوتیــک بــا وجــود تولیــد انهــا در داخــل و رتبه‬ ‫بــاالی ایــران در زیسـت فناوری‬ ‫اساســی‬ ‫رکــن‬ ‫ عنــوان‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫صــادرات‬ ‫بــرای‬ ‫واحــد‬ ‫فرماندهــی‬ ‫■ پیشــنهاد ایجــاد‬ ‫ِ‬ ‫افزایــش تولیــد و ارزاوری‬ ‫■ لزوم تمرکز بر گسترش صادرات خدمات فنی‪ -‬مهندسی‬ ‫■ ظرفیت هــای مهــم کشــت گلخانـه ای در افزایــش تولیــدات کشــاورزی و کاهــش‬ ‫مصرف اب‬ ‫■ ضــرورت شناســایی مزیت هــای نســبی کشــور و هدفمنــد کــردن توســعه‬ ‫صنعتــی و ســرمایه گذاری بــر اســاس انهــا‬ ‫■ انتقــاد از اجــرای ضعیــف قانــون اســتفاده حداکثــری از تــوان داخلــی در زمینــه‬ ‫تجهیــزات صنعتــی و ماشین ســازی‬ ‫■ پیشــنهاد تاســیس پــارک علــم و فنــاوری و چنــد شــهرک علمــی در حــوزه‬ ‫میکروالکترونیــک‬ ‫■ ضابطه منــد کــردن واردات بــه منظــور تکمیــل زنجیره هــای ارزش تولیــد‬ ‫داخلــی‬ ‫■ ضرورت ترویج نام و نشان های برتر تولید به ویژه در بازارهای جهانی‬ ‫■ لــزوم حــل مشــکل تامیــن نهاده هــای تولیــد بــه منظــور تقویــت صنعــت بــزرگ‬ ‫دام و طیــور‬ ‫گروه صنایع شفا فارمد جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران و البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی خانم‬ ‫تمام وقت‪ ،‬دارای مدرک کارشناسی و باالتر در رشته مدیریت‬ ‫بازرگانی یا سایر رشته های مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫تسلط بر فرایندهای ثبت سفارش‬ ‫تسلط به قوانین گمرکی و ترخیص کاال‬ ‫اشنایی با فرایند رفع تعهد ارزی‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫افراد با سابقه کار در حوزه داروسازی در‬ ‫اولویت استخدام قرار دارند‪.‬‬ ‫بیمه تکمیلی‪ ،‬سرویس رفت و برگشت‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬وعده غذایی‪ ،‬پاداش‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪rct2@shifapharmed.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111965‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مرکز جراحی ظفر در تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس هوشبری‪:‬ساعات کاری‪ :‬شیفت های النگ ‪ -‬روزها‬ ‫متغیر است‪ ،‬حقوق توافقی‬ ‫متقاضیان محترم میتوانند رزومه خود را به شماره واتساپ درج‬ ‫شده در اگهی ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪)whatsapp( 09377808370‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111981‬‬ صفحه 5 ‫جهاددانشگاهی‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5-1400‬رجب ‪ 7-1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1249‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫عضـو شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بـا تاکیـد بااینکـه اینکـه بـا لطف خـدا توانسـتیم‬ ‫نقـش خوبـی در توسـعه کشـور و ایجـاد خودبـاوری داشـته باشـیم افـزود‪ :‬دسـتاوردهای‬ ‫جهاددانشـگاهی نشـان می دهـد کـه ایـن نهـاد توانسـت مسـیر توسـعه علمـی و فناورانـه را‬ ‫به خوبـی دنبـال کنـد و هم اکنـون در میـدان توسـعه و پیشـرفت کشـور قـرار دارد‪.‬‬ ‫رییـس جهاددانشـگاهی ادامـه داد‪ :‬این نهاد بـدون ان که ماموریت خاصی بـا تخصیص امکانات‬ ‫به ان واگذار شـود توانسـته اسـت نیازهای کشـور را شناسـایی و در جهت رفع ان تالش کند‪.‬‬ ‫گزارش یک گردهمایی از زبان مسئوالن ستادی؛‬ ‫تربیـت کرده ایـم تاکیـد کـرد‪ :‬حمایـت از دولـت منتخـب و تبعیـت از رهبری همواره شـعاری‬ ‫کلیدی در جهاددانشـگاهی بوده اسـت‪.‬‬ ‫انچه در گردهمایی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی گذشت‬ ‫فرایندهای اخذ طرح های ملی در حوزه اموزش‬ ‫خودمان توان حل مشکالت کشور را داریم‬ ‫دکتـر طیبـی بـا اشـاره حضـور در دیـدار روز گذشـته رهبـر معظـم انقلاب بـا جمعـی از‬ ‫تولیدکننـدگان و فعـاالن صنعتـی و اقتصـادی گفـت‪ :‬رهبـر انقلاب در ایـن دیـدار بـه بحـث‬ ‫تولیـد سـلول های بنیادیـن اشـاره کـرد و در قسـمت دیگـری از سخنانشـان به موضـوع دیدار‬ ‫سـال ‪ ۹۷‬بـا فنـاوران حـوزه نفـت کـه پژوهشـگران جهاددانشـگاهی نیـز در ان جلسـه حضور‬ ‫داشـتند اشـاره فرمودنـد و گفتنـد‪ :‬ایـن دسـتاوردها نشـان می دهـد کـه خودمـان تـوان حـل‬ ‫مشـکالت کشـور را داریـم‪.‬‬ ‫عضـو شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی بابیـان اینکـه ایـن سـخنان نشـان می دهـد کـه‬ ‫رهبـر انقلاب رضایـت خوبـی از عملکـرد ایـن مجموعه دارنـد ادامـه داد‪ :‬کمـک و بودجه‬ ‫‪ ۳۰‬میلیـون دالری بـرای طرح هـای فناورانـه جهاددانشـگاهی نیـز نشـان داد کـه در صـورت‬ ‫حمایـت می تـوان فناوری هـای موردنیـاز کشـور را تولیـد کرد‪.‬‬ ‫بـه نقـل از روابـط عمومـی جهاددانشـگاهی‪ ،‬رییـس جهاددانشـگاهی بابیـان اینکـه برخـی از‬ ‫واحدهـای جهاددانشـگاهی از طریـق بودجـه طرح هـای فناورانـه توانسـتند بـه موفقیت هـای‬ ‫خوبـی دسـت یابنـد و طرح هـای خـود را عملیاتـی کنند گفـت‪ :‬سـایر واحدهای سـازمانی نیز‬ ‫بایـد تلاش کننـد تـا حتمـاً پروژه هـای گزین و شـاخص در کشـور داشـته باشـند ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در شـرایطی قرار داریم که اگر از دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی اسـتفاده شـود‬ ‫می توانیـم بیشـترین خدمت را به توسـعه کشـور داشـته باشـیم گفـت‪ :‬ما همیشـه در صحبتها‬ ‫تاکیـد داریـم کـه تحریم هـا بایـد از جمهـوری اسلامی ایـران رفع شـود‪ ،‬اما رفـع تحریم‬ ‫بـه معنـی بـاز کـردن بدون برنامه درهای کشـور بـر روی فناوری هـای غربی و خارجی نیسـت‬ ‫و حتمـاً در حوزه هایـی کـه خودمـان تـوان فناورانه ملی داریـم باید به توان خودمـان اتکا کنیم‬ ‫و در سـایر حوزه هـا نیـز بایـد با انتقال تکنولوژی مشـکل برطرف شـود‪.‬‬ ‫رییـس جهاددانشـگاهی در ادامـه بـه برگـزاری نمایشـگاه توانمندی هـا و دسـتاوردهای‬ ‫جهاددانشـگاهی اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬در بازدیدهایـی کـه رئیـس مجلـس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫معاونـان رئیس جمهـور‪ ،‬وزرا و نماینـدگان مجلـس و تعـداد زیـادی از مدیـران ارشـد کشـوری‬ ‫و لشـکری از این نمایشـگاه داشـتند‪ ،‬جهاددانشـگاهی را سـمبل رسیدن به توسـعه و پیشرفت‬ ‫کشـور نـام بردنـد و از دسـتاوردهای ارائه شـده ابـراز رضایـت کردنـد‪.‬‬ ‫نمی توان یک نهاد توسعه ای را زیرمجموعه یک وزارتخانه قرارداد‬ ‫دکتـر طیبـی در ایـن گردهمایـی بـه موضـوع جایـگاه جهاددانشـگاهی در شـورای عالـی‬ ‫انقلاب فرهنگـی نیـز اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬متاسـفانه برداشـت هایی بـود کـه نیـازی بـه حضور‬ ‫جهاددانشـگاهی در شـورای عالی انقالب فرهنگی نیسـت‪ ،‬اما در این فرایند به این موضوع توجه‬ ‫نشـد کـه نمی تـوان یک نهـاد توسـعه ای را زیرمجموعه یـک وزارتخانه قـرارداد‪ ،‬زیـرا فعالیت های‬ ‫ان در قالـب یـک وزارتخانـه نمی گنجـد که خوشـبختانه طی برگزاری جلسـات در شـورای عالی‬ ‫انقلاب فرهنگـی و ارائـه توضیحـات و انجـام مکاتبات این مشـکل در حال برطرف شـدن اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در بخـش دیگـری از سـخنانش بـه خبرهایـی کـه پیرامـون تغییـر رییـس‬ ‫جهاددانشـگاهی نیـز مطـرح می شـود اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬هـر از گاهـی ایـن اخبـار پیرامـون‬ ‫جهاددانشـگاهی بـه گـوش می رسـد‪ ،‬امـا در ایـن برهه زمانـی و پـس از برگزاری نمایشـگاه که‬ ‫زمـان بهره بـرداری و امضـای قرارداد های فناورانه اسـت‪ ،‬انتشـار ایـن اخبار باعث ایجاد شـک و‬ ‫تردیـد در کارفرمایانـی کـه می خواهنـد بـا مـا قـرارداد بـه امضا برسـانند می شـود‪.‬‬ ‫رییـس جهاددانشـگاهی بابیـان اینکـه بـه رییـس جمهـور نیـز اعلام کـردم کـه اگـر دولت و‬ ‫شـخص رئیس جمهـور نظـری بـرای تغییـر در جهاددانشـگاهی دارنـد بنده پیش قدم می شـوم‬ ‫تـا در زمـان مقـرر از طریق سـازوکارهایی که به تصویب هیات امنای جهاددانشـگاهی رسـیده‪،‬‬ ‫فراینـد انتخـاب رییـس جدیـد انجام شـود ادامـه داد‪ :‬امـا در اینجـا از همـکاران می خواهم که‬ ‫باقـدرت فعالیت هـای خـود را در واحدهـای سـازمانی ادامـه دهند‪.‬‬ ‫عضـو شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی با تاکیـد مجدد بـر این موضـوع که این نهـاد از بطـن انقالب‬ ‫اسلامی و توسـط جوانان مومن‪ ،‬انقالبی و دغدغ ه مندی تشـکیل شـد که راه خود را درسـت انتخاب‬ ‫کرده انـد افـزود‪ :‬امـا در مواردی احسـاس می شـود برخـی در داخـل و خارج از کشـور وقتی می بینند‬ ‫این نهاد انقالبی دسـتاوردهای موفقی داشـته و همواره موردتوجه رهبر معظم انقالب از ابتدا تاکنون‬ ‫بـوده اسـت و مقـام معظـم رهبـری ان را یکی از سـتون های خیمه انقلاب نامیده اند بـا این حرکات‬ ‫و جـدا کـردن بخش هـای ان و واگذاری مسـئولیتش به یـک وزارتخانه به دنبال حـذف این نهادهای‬ ‫برامـده از انقالب اسلامی هسـتند که الگوهـای موفقی را در جامعه اسلامی بنانهاده هسـتند‪.‬‬ ‫دکتـر طیبـی بـا تاکیـد بـر اینکه سرنوشـت جهـاد سـازندگی نبایـد دوبـاره تکرار شـود گفت‪:‬‬ ‫اکنـون پـس از سـال ها بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه نبایـد ان را منحـل می کردیـم‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر تثبیـت جایـگاه جهاددانشـگاهی در کشـور گفت‪ :‬کل نظـام باید بـه این نتیجه‬ ‫برسـد کـه مـا چـاره ای نداریـم جز اینکه کشـور را بایـد دانش بنیـان اداره کنیم و اقتصـاد و دفاع‬ ‫دانش بنیـان داشـته باشـیم کـه متاسـفانه هنوز این باور در کشـور همگانی نشـده اسـت‪.‬‬ ‫همسو سازی شایستگی های مدیران جهاددانشگاهی‬ ‫در راستای چیره دستی‬ ‫دکتـر محمدرضـا پورعابدی معـاون پژوهش و فناوری در این گردهمایی به موضوع همسـو سـازی‬ ‫شایسـتگی های مدیران جهاددانشـگاهی در راسـتای چیره دسـتی سازمانی اشـاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫و کارافرینی جهاددانشگاهی‬ ‫دکتـر محمدصـادق بیجنـدی معـاون امـوزش و کارافرینـی جهاددانشـگاهی بـا نگاهـی بـه‬ ‫فرایندهـای اخـذ طـرح هـای ملـی در حـوزه امـوزش و کارافرینـی گفـت‪ :‬رصـد طـرح و‬ ‫برنامه هـای ملـی سـازمان ها و دسـتگاه ها‪ ،‬بررسـی و امکان سـنجی درون سـازمانی‪ ،‬تشـکیل‬ ‫تیـم پیگیـری در سـتاد معاونـت‪ ،‬مذاکره با مدیـران و صاحبان تصمیم در سـازمان ها و دسـتگاه ها‪،‬‬ ‫طـرح موضـوع بـا ریاسـت محتـرم جهاددانشـگاهی‪ ،‬تهیـه پیش نویـس تفاهم نامـه‪ ،‬پیگیری‬ ‫انعقـاد تفاهم نامـه‪ ،‬پیگیـری اجرایـی شـدن تفاهم نامه در قالـب توافق نامه یا قرارداد‪ ،‬تشـکیل‬ ‫تیـم اجرایی در سـتاد و تعیین مسـئول مسـتقیم طرح‪ ،‬ابلاغ توافقنامه یا قـرارداد به واحدهای‬ ‫سـازمانی‪ ،‬پیگیـری اقدامـات اجرایـی در سـتاد و واحدهـای مجـری‪ ،‬پیگیـری منابـع طـرح و‬ ‫پرداخـت بـه واحدهـای مجـری و مسـتند سـازی و ارائـه گـزارش نهایـی بـه سـازمان هـا و‬ ‫دسـتگاه های طـرف قـرارداد از جملـه ایـن فرایندها اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اهـم طرح هـای ملـی جـاری حـوزه امـوزش و کارافرینی بـه بیان‬ ‫چنـد نکتـه در خصـوص طـرح هـای ملـی پرداخـت و گفـت‪ :‬بسـیاری از طرح های ملـی مولد‬ ‫بـوده و در صورتـی کـه خـوب اجـرا و پیاده سـازی شـود فرصت هـای خوبـی بـرای واحدهـای‬ ‫سـازمانی بـا بهره منـدی از منابـع اسـتانی ایجـاد می کند‪.‬‬ ‫همچنیـن بسـیاری از طرح هـای ملی امـکان عضویـت واحدهای سـازمانی جهاد دانشـگاهی را‬ ‫در شـوراهای اسـتانی مرتبـط فراهم کـرده و می تواند به تحقـق درامد پایـدار و مولد واحدهای‬ ‫سـازمانی منجر شود‪.‬‬ ‫معـاون امـوزش و کارفرینـی جهاددانشـگاهی چنـد چالـش عمـده در خصـوص طرح های ملی‬ ‫در حـوزه امـوزش و کارافرینـی را تشـریح کـرد و در ادامـه سـخنانش بـه ارائـه گزارشـی از‬ ‫مصوبـات هشـتاد و یکمیـن نشسـت شـورای عالـی اشـتغال و جایـگاه جهاددانشـگاهی در این‬ ‫شـورا پرداخت‪.‬‬ ‫اهمیت جذب جوانان از طریق حوزه فرهنگ‬ ‫▼‬ ‫دکتر حمیدرضا طیبی‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی‬ ‫و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫▼‬ ‫▼‬ ‫دکتر محمدرضا پورعابدی‬ ‫▼‬ ‫دکتر جمال رحیمیان‬ ‫دکتر محمدصادق بیجندی‬ ‫معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی‬ ‫معاون فرهنگی جهاددانشگاهی‬ ‫معاون اموزش و کارافرینی جهاددانشگاهی‬ ‫▼‬ ‫▼‬ ‫دکتر مهدی باصولی‬ ‫معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی‬ ‫▼‬ ‫دکتر عیسی علیزاده‬ ‫دکتر بهروز بادکو‬ ‫معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی‬ ‫رییس سازمان تجاری سازی فناوری‬ ‫و اقتصاددانش بنیان‬ ‫گردهمایی روسای واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی با حضور رییس‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران کل ستادی و روسای واحدهای سازمانی این نهاد باهدف‬ ‫بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل جاری در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در گردهمایی روسای واحدهای سازمانی‪ ،‬پژوهشگاه ها‪ ،‬پژوهشکده ها‪ ،‬مراکز‬ ‫و دانشگاه های این نهاد که با حضور معاونان‪ ،‬مدیران کل ستادی و روسای واحدهای سازمانی و ارتباط مجازی با روسای برخی از واحدهای‬ ‫جهاددانشگاهی (‪ 11‬بهمن ماه) در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد گفت‪ :‬جهاددانشگاهی از ابتدای فعالیت با هدف گذاری مناسب در حوزه های‬ ‫توسعه ای در زمینه های پژوهش و فناوری‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬اموزش و اشتغال و تجاری نشان داد که توان توسعه و پیشرفت را در کشور داریم‪.‬‬ ‫در اساسـنامه جهاددانشـگاهی و سـند چشـم انـداز ایـن نهـاد امده اسـت که جهاد دانشـگاهی‬ ‫نهـادی انقالبـی با هویت اسلامی‪ ،‬بـر خوردار از منابع انسـانی متعهـد و کارامـد‪ ،‬الهام بخش و‬ ‫موثـر در کشـور‪ ،‬پیشـگام در توسـعه علـم‪ ،‬فنـاوری و فرهنگ با تعامـل سـازنده در عرصه ملی‬ ‫و بین المللی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ایـن نهـاد بایـد در کنـار پژوهـش و اکتشـاف در حـوزه تجاری سـازی‬ ‫هـم اقـدام کنـد ادامـه داد‪ :‬بـرای ایـن منظـور بایـد وضعیت موجـود را بررسـی کرده و‬ ‫بـا مطالعـه اهـداف سـازمانی دریابیـم کـه چگونـه می توانیـم تبدیـل بـه یـک سـازمان‬ ‫چیره دسـت شـویم‪.‬‬ ‫معـاون پژوهـش و فنـاوری جهاددانشـگاهی همچنیـن بـه مولفه هـای سـازمان چیره دسـت‬ ‫اشـاره کـرد و از ضـرورت حرکـت سـازمان ها به سـوی چیره دسـتی سـخن گفـت و با ذکر‬ ‫مثال هایـی افـزود‪ :‬در ایـن مسـیر نبایـد گرفتـار تلـه شکسـت و تله موفقیت شـویم‪.‬‬ ‫دکتـر پورعابـدی همچنیـن در بخـش دیگری از سـخنانش در این گردهمایی بـه فرایند انتخاب‬ ‫رییـس جهاددانشـگاهی توسـط هیـات امنـای ایـن نهاد اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬طبق اساسـنامه‪،‬‬ ‫هیـات امنـای جهاددانشـگاهی سـه کاندیـدای جدیـد بـرای ریاسـت را انتخـاب کـرده و ان را‬ ‫بـه شـورایعالی انقلاب فرهنگـی معرفـی مـی نمایند کـه پـس از بررسـی برنامه هـای کاندیدای‬ ‫پیشـنهادی و در صـورت رای مثبـت‪ ،‬حکـم رئیـس جدیـد جهاددانشـگاهی توسـط رئیـس‬ ‫محتـرم جمهـور ورئیـس شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی صـادر می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه تـا کنـون سـه هـزار مدیـر در جهاددانشـگاهی برای سـایر سـازمان ها‬ ‫در جهاددانشگاهی‬ ‫دکتـر جمـال رحیمیـان سرپرسـت معاونـت فرهنگی جهاددانشـگاهی نیـز در ایـن گردهمایی‬ ‫بـه بهره منـدی از تـوان نیروهـای جـوان در ایـن معاونـت تاکیـد کرد و گفـت‪ :‬باید بـه موضوع‬ ‫فرهنگ جهادی و جذب جوانان از طریق حوزه فرهنگ در جهاددانشـگاهی بیشـتر توجه شـود‪.‬‬ ‫توسعه خدمات رفاهی برای اعضای جهاددانشگاهی‬ ‫دکتـر مهـدی باصولی معاون پشـتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشـگاهی در این گردهمایی به‬ ‫ارایـه گزارشـی از فراینـد تصویب بودجه جهاددانشـگاهی در مجلس پرداخـت و گفت‪ :‬در الیحه‬ ‫دولـت بودجـه جهاددانشـگاهی به عنوان سـازمان مجری زیـر مجموعه وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فنـاوری قـرار گرفـت که با گـزارش مرکز پژوهش هـای مجلس و حضور در کمسـیون اموزش‬ ‫و تحقیقـات و تلفیـق مجلـس و ارائـه دالیـل الزم امیدواریـم دوبـاره نمایندگان ایـن نهاد را‬ ‫به عنوان دسـتگاه سیاسـتگذار اصلـی درنظر گیرند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه موضـوع ممنوعیت اسـتخدام تمام وقت نیـرو و مذاکره برای حل این مشـکل‬ ‫اشـاره کرد و در ادامه گفت‪ :‬در راسـتای توسـعه خدمات رفاهی برای اعضا سـه مرکز سـرعین‪،‬‬ ‫گـرگان و قشـم در دهـه فجـر بـه بهره بـرداری می رسـد و قراردادهایـی در بندرانزلی و بابلسـر‬ ‫برای اسـتفاده رفاهی پرسـنل درنظر گرفته شـده اسـت‪.‬‬ ‫ابراز شگفتی نمایندگان مجلس از دستاوردها جهاددانشگاهی‬ ‫همچنیـن دکتـر عیسـی علیـزاده معـاون هماهنگـی و امـور مجلـس جهاددانشـگاهی نیـز‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد کـه در بودجـه کشـور جهاددانشـگاهی مجـددا بـه جایـگاه قبلـی‬ ‫خـود بـه عنـوان یـک نهـاد سیاسـتگذار برگـردد و گفـت‪ :‬بودجه سـال جـاری دولـت نیز‬ ‫انقباضـی و متناسـب بـا نبـود نفـت اسـت و حقـوق کارکنـان نیز به صـورت پلکانـی دیده‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه نمایشـگاه توانمندی هـا و دسـتاوردهای جهاددانشـگاهی اشـاره کـرد‬ ‫و افـزود‪ :‬بسـیاری از بازدیدکننـدگان و مخصوصـا نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫از ایـن حجـم از دسـتاوردها جهاددانشـگاهی ابـراز شـگفتی کردنـد و خواسـتار اسـتفاده‬ ‫بیشـتر از ایـن توانمندی هـا شـدند کـه در ایـن زمینـه پـس از نمایشـگاه جلسـاتی نیـز‬ ‫برگزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫برنامه های سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاددانش بنیان‬ ‫دکتـر بهـروز بادکـو رییس سـازمان تجاری سـازی فنـاوری و اقتصاددانش بنیان نیـز عملکرد و‬ ‫برنامه هـای این سـازمان را تشـریح کـرد و گفت‪ :‬طراحـی‪ ،‬تدوین و اجرای طـرح جامع اموزش‬ ‫و توانمندسـازی منابـع انسـانی شـرکت ها‪ ،‬پارک هـا‪ ،‬مراکز رشـد و منش ها در دو سـطح پایه و‬ ‫پیشـرفته از جمله برنامه های جاری سـتفا اسـت‪.‬‬ ‫رییس سـازمان تجاری سـازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشـگاهی در ادامه با اشـاره‬ ‫بـه فرایند تجاری سـازی محصـوالت و فناوری هـای واحدهای تابعه جهاددانشـگاهی گفت‪ :‬این‬ ‫نهـاد با داشـتن سـه پارک علـم و فناوری و ‪ 168‬شـرکت پارکی‪ ،‬بیـش از ‪ 500‬میلیارد تومان‬ ‫فروش شـرکت های پارکی و حدود ‪7‬میلیون دالر صادرات داشـته اسـت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماشین سازان کیمیا صدر جهت تکمیل کادر خود در استان های تهران و خراسان جنوبی از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک‪ :‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬بیمه از روز اول‪ ،‬مزایای کامل‬ ‫مسلط به ‪ solid work‬و ‪ ،auto cad‬نقشه کشی و مهارت‬ ‫برای ماموریت ها صبحانه‪ ،‬نهار‪ ،‬شام و محل استراحت و اسکان‬ ‫در زمینه تهیه مدارک پروژه اعم از ‪ QCP‬و ‪ ITP‬و ‪...‬‬ ‫در محل معدن تخصیص داده شده است‬ ‫جوان‪ ،‬پویا و فعال‪ ،‬روحیه کار تیمی‪ ،‬دارای سابقه کار‬ ‫مهندس معدن‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬با مدرک کارشناسی‬ ‫ترجیحا مجرد‪ ،‬اقا ‪ ،‬برای ماموریت شهرستان ‪ 10‬الی ‪ 15‬روزه در‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در معادن‪ ،‬دارای سابقه مدیریت نیرو‬ ‫ماه امادگی داشته باشند‪ ،‬محل کار تهران و بیرجند‪ ،‬بیمه حوادث‬ ‫انسانی‪ ،‬ترجیحا مجرد‪ ،‬با قابلیت استقرار در معدن به مدت حداقل‬ ‫صبحانه‪ ،‬حقوق ثابت‪ ،‬بیمه از روز اول‪ ،‬مزایای کامل‬ ‫‪ 23‬روز در ماه‪ ،‬مسلط به تعمیر و راه اندازی دستگاه های خردایش‬ ‫برای ماموریت ها صبحانه‪ ،‬نهار‪ ،‬شام و محل استراحت و اسکان‬ ‫محل کار‪ :‬بیرجند‪ ،‬شهرستان خوسف‪ ،‬بیمه حوادث‪،‬صبحانه‬ ‫در محل معدن تخصیص داده شده است‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬بیمه از روز اول‪ ،‬مزایای کامل‪ ،‬برای ماموریت ها‬ ‫مهندس برق‪ :‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی یا کاردانی برق‬ ‫صبحانه‪ ،‬نهار‪ ،‬شام و محل استراحت و اسکان در محل معدن‬ ‫ترجیحا برق قدرت‪ ،‬اشنا به نصب تابلوهای برق ‪-‬کابل کشی‪-‬‬ ‫تخصیص داده شده است‪.‬‬ ‫سینی گذاری‪ ،‬محل کار تهران و بیرجند‪ ،‬بیمه حوادث‪ ،‬صبحانه‬ ‫اطالعیه‬ ‫بکارگیری نیروی انسانی شرکت الومینای ایران در قالب پیمانکار‬ ‫شرکت الومینای ایران در نظر دارد تعداد ‪ 200‬نفر نیروی مورد نیاز خود واقع در استان خراسان شمالی ‪ ،‬شهرستان‬ ‫جاجرم را از متقاضیان شهرستان جاجرم و گرمه و استان های خراسان شمالی‪ ،‬سمنان‪ ،‬گلستان و خراسان رضوی‬ ‫و از طریق برگزاری ازمون کتبی ‪ ،‬تایید طب کار‪ ،‬مصاحبه حضوری ( تخصصی و روانشناختی) و گزینش‬ ‫بر اساس برنامه زمان بندی دعوت به همکاری نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان داوطلب شرکت در ازمون‪ ،‬می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ‪1400/11/23‬لغایت ‪1400/12/03‬‬ ‫به ادرس اینترنتی مرکز ازمون های تخصصی دانشگاه صنعتی شریف (‪)www.karazmoon.com‬‬ ‫مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد اگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪zahrakhalilpur79@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111984‬‬ ‫واحد ارتباطات و روابط عمومی شرکت الومینای ایران‬ صفحه 6 ‫دانشگاه‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5-1400‬رجب ‪ 7-1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1249‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جریان جذب نیروهای علمی و کارامد‬ ‫به دانشگاه ازاد ادامه دارد‬ ‫عبـاس اشـرفی‪ ،‬رئیـس مرکـز جـذب و امـور هیات علمـی دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫درخصـوص برنامه هـای ایـن مرکز برای بهبود وضعیت اسـاتید گفت‪« :‬چند دسـتورکار‬ ‫را در مرکـز جـذب و امـور هیات علمی دانشـگاه مشـخص کردیم؛ در وهلـه اول جریان‬ ‫جذب نیروهای علمی‪ ،‬کارامد‪ ،‬به روز‪ ،‬ارزشـی و انقالبی در این دانشـگاه ادامه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫همچنیـن تلاش داریم فرایند جذب را برای اعضای هیات علمی تسـریع و تسـهیل کنیم؛‬ ‫به عبـارت بهتـر دومیـن اقدام مان در این مرکز تسـهیل و تسـریع فراینـد جذب خواهد‬ ‫بـود تـا نیـروی انسـانی توانمند در دانشـگاه حضور پیـدا کند‪».‬‬ ‫او اضافـه کـرد‪« :‬همچنیـن بحـث ترفیـع و تبدیـل وضعیت از دیگـر اقدامـات در مرکز‬ ‫جـذب و امـور هیات علمـی دانشـگاه خواهـد بود کـه به جد پیگیـری می شـود‪ .‬فرایند‬ ‫جـذب را نیـز با هم اندیشـی دبیـران هیات هـای اجرایی جـذب اسـتان ها در ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۰‬بهمن‬ ‫انجـام خواهیـم داد؛ در ایـن هم اندیشـی فراینـد جـذب بازخوانـی خواهـد شـد تـا‬ ‫به گونـه ای شـود کـه نیروهـای با صالحیـت علمی باالتـر در این دانشـگاه جذب شـوند‪».‬‬ ‫برگزاری دوره توان افزایی اعضای هیات علمی ‪ ۲‬بار در سال‬ ‫اشـرفی تصریـح کرد‪« :‬امیدوار هسـتیم امـوری کـه در مرکز جذب و امـور هیات علمی‬ ‫دانشـگاه انجـام می شـود موجـب شـود منزلـت و جایـگاه هیات علمـی بیـش از پیـش‬ ‫مدنظـر قـرار بگیـرد‪ .‬بـه همیـن دلیـل تصمیـم گرفتیـم در بـدو اسـتخدام اعضـای‬ ‫هیات علمـی‪ ،‬دوبـار در سـال در ‪ ۳۲‬سـاعت توان افزایـی همـراه بـا خانـواده اعضـای‬ ‫هیات علمـی برگـزار شـود‪ .‬اولیـن دوره توان افزایـی‪ ،‬از هفتـه دوم تا ششـم در مجموعه‬ ‫سی سـرا چالـوس دانشـگاه ازاد اسلامی برگـزار شـد‪».‬‬ ‫او تاکیـد کـرد‪« :‬قطعا با حضور اسـاتید نتیجه ایـن دوره تاثیرگذار خواهد بود‪ ،‬زیرا اسـاتید‬ ‫جـوان بـا نـگاه به اینـده می تواننـد از دیدگاه های اسـتادان باتجربـه بهره مند شـوند و این‬ ‫اشـنایی می توانـد به شـیوه و نحـوه تدریس کمک کند‪ ».‬بـه گفته او ایـن دوره ها در هفته‬ ‫اول یـا دوم بهمـن ماه و هفته دوم شـهریور هر سـال برگزار می شـود‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز جـذب و امـور هیات علمـی دانشـگاه ازاد اسلامی درخصـوص بازخوانـی‬ ‫ایین نامه هـا و دسـتورالعمل های جـذب نیز صحبت به میـان اورد و اظهار کـرد‪« :‬بازخوانی‬ ‫ایین نامه و دسـتورالعمل ها را در دسـتورکار قرار داده ایم تا اسـتفاده حداکثری برای اعضای‬ ‫هیات علمـی را به دنبـال داشـته باشـد‪ .‬به طـور مثـال بازخوانـی ایین نامه هـای مربوط‬ ‫بـه تدریـس و مدرسـان و همچنیـن میـزان حق التدریس درحال انجام اسـت‪».‬‬ ‫افزایش بررسی پرونده انتقال موقت و دائم‪ ۲ ،‬بار در سال‬ ‫او ادامـه داد‪« :‬انتقـال و ماموریـت موقـت و دائم اعضای هیات علمی سـالی یک بار انجام‬ ‫می شـد کـه االن این دسـتورالعمل اصالح شـده و بـه زودی ابالغ خواهد شـد‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگـر بررسـی انتقـال و ماموریـت اعضـای هیات علمی به دو بار در سـال یعنـی اول هر‬ ‫تـرم (اول ابـان و اول شـهریور) افزایش پیدا کرده اسـت‪ .‬از این پـس یعنی به جای یک‬ ‫بار در سـال‪ ،‬دوبار در سـال انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی بررسـی می شـود‪».‬‬ ‫شیوه نامه همکاری اعضای هیات علمی نوع الف و ب بازخوانی می شود‬ ‫همـه اعضـای هیات علمـی تمام وقـت در دانشـگاه ازاد بـه تمام وقـت نـوع الـف و نـوع ب‬ ‫تقسـیم می شـوند‪ .‬اعضـای هیات علمـی تمام وقـت نـوع الـف بـا توجـه بـه شـرایطی کـه‬ ‫پیش بینی شـده از نظـر سـاعت موظفـی در رنکینـگ اسـتاد‪ ،‬دانشـیار‪ ،‬اسـتادیار و مربـی‬ ‫تعیین شـده اند‪ .‬مسـئوالن دانشـگاه ازاد معتقدند وظیفه اعضای هیات علمی فقط اموزش‬ ‫و تدریس نیسـت‪ ،‬بلکه وظیفه انها عالوه بر تدریس و اموزش در فضای تحقیق و توسـعه‬ ‫نیـز تعریـف شـده‪ ،‬بنابراین بـرای انها موظفی پژوهـش نیز دیده شـده اسـت‪ .‬از روزی که‬ ‫بخشـنامه طرح الف و ب در دانشـگاه ازاد برای اعضای هیات علمی ابالغ شـد برخی اساتید‬ ‫نسـبت به بندهایی از این بخشـنامه ابهام داشـتند و حاال انطور که اشـرفی گفته اسـت در‬ ‫هم اندیشـی نوزدهم بهمن ماه امسـال شـیوه نامه همـکاری اعضای هیات علمی نـوع الف و ب‬ ‫مجـددا موردبازخوانـی قـرار می گیرد تـا ابهامات ان رفع شـود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب و امور هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫خبر داد؛‬ ‫فراخوان جذب هیئت علمی‬ ‫دانشگــاه ازاد در‬ ‫پایان بهمن ماه‬ ‫اشـرفی گفـت‪ :‬فراخـوان جـذب هیئت علمـی در اردیبهشـت و ابان ماه هر سـال انجام خواهد شـد اما امسـال فراخـوان جـذب در ابان ماه انجام نشـد و‬ ‫قـرار اسـت در انتهـای همین ماه برگزار شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از انـا‪ ،‬کیفیـت امـوزش در دانشـگاه ها یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای کشـورهای توسـعه یافته اسـت؛ در این میـان یکی‬ ‫از مهم تریـن عوامـل اثرگـذار بـرای رسـیدن بـه ایـن کیفیـت‪ ،‬حضـور اعضـای هیات علمـی توانمند اسـت‪ ،‬زیـرا ایـن افـراد نه تنها وظیفـه یـاری دادن به‬ ‫دانشـجویان بـرای سـاخت دانـش را برعهـده دارند بلکه کارایی و اثربخشـی دانشـگاه تحت تاثیر مسـتقیم نحـوه فعالیت و کیفیـت فعالیت انهاسـت‪ .‬دکتر‬ ‫طهرانچـی رئیس دانشـگاه ازاد معتقد اسـت اسـاتید بـازوان اصلی چرخش های تحول افرین در دانشـگاه ازاد اسلامی هسـتند؛ افـرادی که در امـور اداری‬ ‫و مسـائل پیـش رو بـا چرخ هـای مربعی شـکل مواجـه هسـتند باید بـا نیـروی محرکه خـود ان را بـه حرکـت دراورند و چـرخ مربعـی را به هشـت وجهی و‬ ‫درنهایـت بـه چـرخ دایره ای تبدیـل کنند‪ .‬او می گوید از سـال ‪ ۱۳۹۸‬که جمعیت دانشـجویان دانشـگاه ازاد اسلامی به کمتر از یک میلیون دانشـجو رسـید‬ ‫تـا امـروز هرسـال ‪ ۳۰‬هـزار دانشـجوی جدید جذب دانشـگاه شـده اند‪ .‬دکتـر طهرانچـی معتقد اسـت یکـی از دالیل ایـن افزایش اقبـال عمومـی‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات علمـی دانشـگاه هسـتند‪ ،‬بنابرایـن در ایـن دانشـگاه یک اجتمـاع فرهنگـی تربیتی از اعضـای هیات علمی کـه مولد اسـت و تربیت می کند‪ ،‬تشـکیل‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫بـر همین اسـاس مسـئوالن دانشـگاه ازاد تلاش دارند تـا نه تنها وضعیت اسـتاد به دانشـجو را بهبود بخشـند بلکـه فرایند جـذب اعضـای هیات علمی را‬ ‫نیـز در ایـن دانشـگاه تسـریع کـرده و به کمتـر از ‪ ۶‬ماه برسـانند تا افرادی کـه در فراخوان های جذب دانشـگاه شـرکت می کننـد در مدت کوتاهـی از روند‬ ‫جـذب خـود اگاه شـوند‪ .‬انطـور که رئیـس مرکز جذب و امـور هیات علمی دانشـگاه ازاد اسلامی بـه «فرهیختـگان» گفته اسـت از این پـس فراخوان های‬ ‫جـذب دوبـار در سـال انجام شـده و برگـزاری دوره توان افزایـی اعضای هیات علمـی نیز دوبار در سـال خواهد بـود؛ اقدامی کـه به بهبود وضعیت این قشـر‬ ‫اثرگـذار کمـک خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬بار در سال فراخوان جذب خواهیم داشت‬ ‫اشـرفی درخصوص چگونگی کوتاه شـدن روند جذب هیات علمی در دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬دو بـار در سـال فراخوان جـذب خواهیم داشـت؛ همچنین بالفاصلـه بعد از‬ ‫انجـام فراخـوان‪ ،‬هیات هـای اجرایی اسـتان ها شـروع بـه کار کـرده و برخـی مراحل را‬ ‫همزمـان انجـام می دهنـد‪ .‬به عبـارت دیگر به سـرعت صالحیت هـای عمومـی‪ ،‬علمی و‬ ‫اسـتعالم ها توسـط هیات هـای اجرایـی اسـتان ها انجـام شـده تـا رونـد جـذب هرچـه‬ ‫بیشـتر کوتاه شود‪».‬‬ ‫پرونده های جذب در ‪ ۶‬ماه تعیین تکلیف می شوند‬ ‫رئیـس مرکـز جـذب و امـور هیات علمـی دانشـگاه ازاد اسلامی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«بعـد از ارسـال پرونـده جـذب اعضـای هیات علمـی به مرکز جـذب سـازمان مرکزی‬ ‫دانشـگاه‪ ،‬بـا بررسـی کمتـر از یک هفته ایـن پرونده ها را در اولین جلسـه هیات مرکزی‬ ‫جـذب خواهیـم بـرد‪ .‬امیـدوار هسـتیم بـا ایـن روال و پیگیری هـای انجام شـده‪،‬‬ ‫پرونده هـای جـذب در کمتـر از ‪ ۶‬مـاه تعیین تکلیـف شـده و کسـانی کـه در فراخـوان‬ ‫شـرکت کرده انـد در ایـن بـازه زمانـی ‪ ۶‬مـاه از نتیجـه پرونـده خـود مطلع شـوند‪».‬‬ ‫اشـرفی در بخـش دیگـری از سـخنان خود درخصوص نسـبت اعضـای هیات علمی به‬ ‫تعـداد دانشـجویان توضیـح داد‪« :‬مرکز امایش دانشـگاه نسـبت ها را اسـتخراج کرده و‬ ‫مـا نیـز با توجه به این نسـبت ها جذب را در دسـتورکار قـرار داده ایم‪ .‬بعد از انکـه فراخوان ها‬ ‫از اسـتان ها گرفتیـم‪ ،‬بـرای انکـه بتوانیـم ایـن فراخـوان را به صـورت سراسـری‬ ‫انجـام دهیـم‪ ،‬در ابتـدا طـی یـک جلسـه بـا مرکـز امایـش‪ ،‬نیازهـا را تعدیل کـرده و‬ ‫نسـبت ها را بـا توجـه بـه بررسـی ای که در مرکـز امایش انجام می شـود‪ ،‬مـورد ارزیابی‬ ‫قـرار می دهیم‪».‬‬ ‫نسبت استاد به دانشجو ترمیم می شود‬ ‫او تاکیـد کـرد‪« :‬درواقـع با توجه به برنامه مرکز امایش دانشـگاه ازاد و اماری که از اسـتان ها‬ ‫جمـع اوری کـرده اسـت‪ ،‬براسـاس ان جـذب در دسـتورکار قـرار می گیـرد‪ .‬تلاش داریم تا‬ ‫نسـبت اعضـای هیات علمی را به تعداد دانشـجویان بهبود ببخشـیم‪ .‬درواقـع با هماهنگی با‬ ‫اسـتان ها‪ ،‬نسـبت اسـتاد با دانشـجو ترمیم خواهد شـد‪ .‬در اسـتان هایی که این نسـبت زیاد‬ ‫اسـت‪ ،‬اجازه جذب هیات علمی بیشـتری داده شـده و در اسـتان هایی که نسـبت اسـتاد‬ ‫به دانشـجو کم اسـت برعکـس عمـل می کنیم‪».‬‬ ‫او بـا تاکیـد بـر اینکه از این به بعد سـالی دو بـار فراخوان جذب هیات علمی خواهیم داشـت‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪« :‬این فراخوان در اردیبهشـت و ابان ماه هر سـال اسـت اما امسـال فراخوان جذب‬ ‫در ابان ماه انجام نشـد و قرار اسـت با تعویق در انتهای همین ماه برگزار شـود‪».‬‬ ‫حضور بیش از ‪۲۲‬هزار عضو هیات علمی‬ ‫و بیش از ‪۳۰‬هزار حق التدریس‬ ‫رئیـس مرکـز جـذب و امـور هیات علمـی دانشـگاه ازاد اسلامی درخصـوص تعـداد‬ ‫اعضای هیات علمی دانشـگاه ازاد اسلامی گفت‪« :‬در حال حاضر ‪ ۳۳۹‬اسـتادتمام در دانشگاه‬ ‫ازاد اسلامی مشـغول فعالیت هسـتند‪ .‬همچنین ‪ ۱۵۱۴‬دانشـیار‪۱۳ ،‬هزار و ‪ ۲۷‬اسـتادیار‪،‬‬ ‫مجتمع فوالد غدیر نی ریز (سهامی خاص) واقع در استان فارس‪ ،‬شهرستان نی ریز افتخار دارد مقارن با ایام پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و‬ ‫همزمان با چهارمین سالگرد بهره برداری از بخش تولید اهن اسفنجی این مجتمع‪ ،‬به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در مشاغل مختلف‪،‬‬ ‫تعداد ‪ 455‬نفر از واجدین شرایط را بر اساس جداول پیوست از طریق برگزاری ازمون کتبی‪ ،‬ارزیابی مهارتی و مصاحبه تخصصی‪ ،‬معاینات طب کار‬ ‫و گزینش‪ ،‬به صورت قرارداد موقت طبق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی در قالب پیمانکاری از واجدین شرایط بومی استان جذب نماید‪ .‬داوطلبان‬ ‫گرامی می توانند در صورت دارا بودن شرایط الزم براساس این اطالعیه و جدول های پیوست‪ ،‬نسبت به ثبت نام اقدام تا پس از برگزاری ازمون‬ ‫کتبی‪ ،‬مصاحبه تخصصی‪ ،‬مصاحبه روان شناسی و انجام معاینات طب کار نسبت به جذب نفرات برگزیده به صورت قرارداد موقت‪ ،‬براساس ضوابط‬ ‫قانون کار و تامین اجتماعی اقدام گردد‪ .‬زمان های مربوط به تمام فرایند جذب مطابق با جدول شماره ‪ 3‬میباشد‪.‬‬ ‫شرایط و تسهیالت سنی برای داوطلبان ازمون‬ ‫‪ -1‬حداکثر سن داوطلبان مجاز برای ثبت نام ‪ 28‬سال تمام برای متقاضیان دیپلم‪ 30 ،‬سال برای متقاضیان‬ ‫فوق دیپلم و ‪ 34‬سال سن برای لیسانس و باالتر‬ ‫تبصرہ‪ :‬برای دارندگان کارت پایان خدمت‪ ،‬مدت زمان نظام وظیفه (تا حداکثر ‪ 2‬سال) به حداکثر سقف‬ ‫سنی افزوده می شود‬ ‫‪ -2‬افراد شاغل در شرکتهای پیمانکاری سایت فوالد غدیر نی ریز که دارای سابقه کار با پرداخت حق بیمه‬ ‫باشند به ازای هر سال سابقه‪ ،‬یک سال (تا سقف ‪ 5‬سال) به حداکثر سنی انان افزوده می شود‪ .‬این دسته‬ ‫از افراد می بایست گواهی پرداخت حق بیمه را به همراه سایر مدارک در روز کنترل مدارک (پس از ازمون‬ ‫کتبی) به همراه داشته باشند‪ .‬افرادی که سوابق بیمه سازمان تامین اجتماعی ارائه می نماینده عالوه بر گواهی‬ ‫مذکور‪ ،‬همراه داشتن شناسه کاربری و رمز ورود به درگاه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی الزامی‬ ‫می باشد‪ .‬در غیر این صورت از ورود این افراد به مرحله بعد جلوگیری به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ -3‬با در نظر گرفتن موارد فوق تحت هیچ شرایطی سن داوطلب نباید از ‪ 40‬سال تمام بیشتر باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مینای محاسبه حداکثر سن‪ ،‬تا اخرین روز مهلت ثبت نام می باشد له مالک مقایسه تاریخ فراغت از‬ ‫تحصیل تاریخ ‪ 30‬بهمن ‪ 1400‬می باشد‬ ‫تبصرہ‪ :‬تغییر بازه زمانی ثبت نام به هر دلیل‪ ،‬مبنای محاسبه سن و تاریخ فارغ التحصیلی را تغییر نخواهد داد‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی‬ ‫‪ -1‬حداقل معدل برای کلیه داوطلبان مقاطع تحصیلی ‪ ۱۴‬می باشد‬ ‫‪ -2‬دارا بودن مدرک و رشته تحصیلی معتبر مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا وزارت اموزش و پرورش‬ ‫مطابق با شرایط مندرج در جدول شماره ‪ 4‬الزامی بوده و داوطلبی در زمان ثبت نام‪ ،‬می بایست ضمن مطالعه‬ ‫دقیق اطالعیه مدارک منطبق با اطالعیه را ارائه نمایند‬ ‫‪ -3‬داوطلبین مجاز به انتخاب تنها یک ردیف شغلی از مشاغل موجود در جدول شماره ‪ 4‬می باشند‪.‬‬ ‫ابهامات طرح الف و ب رفع می شود‬ ‫او درخصـوص مهم تریـن ابهاماتی که اسـاتید در طرح الف و ب داشـتند‪ ،‬گفت‪« :‬برخی‬ ‫از اعضـای هیات علمـی درمـورد چگونگـی پرکـردن حضـور فیزیکـی و حضـور علمی و‬ ‫چگونگی تبدیل ان ابهام داشـتند‪ .‬به طور مثال اسـاتید سـوال داشـتند که به ازای چه‬ ‫حجمـی از کار فرهنگـی و کار پژوهشـی در داخل یا بیرون دانشـگاه و همچنین به ازای‬ ‫چقـدر طرح هـای پژوهشـی یـا اورده علمـی و مقـاالت و طرح هـای بیرون دانشـگاهی‪،‬‬ ‫موظفـی انهـا پر می شـود‪ .‬اینها مواردی اسـت کـه واحدها طرح هایی برای ان داشـته و‬ ‫تـا حـدودی نیـز ابهامـات را برطرف کردند امـا در این هم اندیشـی تلاش داریم تا حد‬ ‫امـکان تمـام ابهامـات را برطـرف کنیـم‪ .‬درواقـع مهم تریـن ابهـام اعضـای هیات علمی‬ ‫درخصـوص میـزان حضور در واحد دانشـگاهی موردنظر بوده اسـت‪».‬‬ ‫او در پاسـخ بـه ایـن سـوال که کدام اسـتان از نظر تعـداد اعضـای هیات علمی وضعیت‬ ‫بهتـری دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬نمی تـوان گفت کدام اسـتان نسـبت به سـایر اسـتان ها وضعیت‬ ‫بهتـری را درخصـوص تعـداد اعضـای هیـات علمـی دارد‪ ،‬چـون مـا تعـداد اسـاتید را‬ ‫براسـاس رشـته دانشـجو می سـنجیم‪ .‬درحـال حاضـر در برخـی رشـته ها‪ ،‬نیازمنـد‬ ‫هیات علمـی بـوده و در برخـی رشـته ها بـا توجـه بـه کمبـود دانشـجو‪ ،‬تعـداد اعضای‬ ‫هیات علمـی بیـش از نیـاز حضـور دارنـد که البتـه اسـتان ها در این خصـوص تدابیری‬ ‫می اندیشـند‪».‬‬ ‫رئیـس مرکـز جـذب و امـور هیات علمـی دانشـگاه ازاد اسلامی در ادامـه عنـوان کرد‪:‬‬ ‫«اسـاتید در اسـتان هایی کـه تعـداد اعضـای هیات علمـی مـازاد دارنـد می تواننـد‬ ‫فعالیت هـای فرهنگـی‪ ،‬فعالیت هـای پژوهشـی و اموزشـی جایگزین داشـته باشـند که‬ ‫اسـتان ها در ایـن خصـوص برنامه هایـی را در دسـت اجـرا دارنـد و می تواننـد در ایـن‬ ‫قالب هـا هیات علمـی و نیروهـای انسـانی کارامـد خـود را حفـظ کننـد‪».‬‬ ‫تمام شرکت کنندگان فراخوان جذب ‪ ۹۸‬تعیین تکلیف شدند‬ ‫اشـرفی درخصـوص تعیین تکلیـف فراخوان هـای جـذب هیات علمـی در سـال های‬ ‫گذشـته گفـت‪« :‬بـه تمـام کسـانی کـه در فراخـوان قبـل از سـال ‪ ۹۸‬شـرکت کـرده‬ ‫بودنـد پاسـخ داده شـده و تعیین تکلیـف شـده اند‪ .‬ممکن اسـت فـردی پذیرفته نشـده‬ ‫یـا مـدرک او نقـص داشـته باشـد و پرونـده ان در اسـتان بـاز مانـده باشـد امـا همـه‬ ‫پرونده هایـی کـه در اسـتان های دانشـگاه ازاد اسلامی در جریـان بـود‪ ،‬پاسـخ داده‬ ‫شـده و تعیین تکلیـف شـده اند و علـت عدم جـذب نیز بـه انها اعالم شـده اسـت‪ .‬البته‬ ‫ممکـن اسـت مـورد خاصـی وجود داشـته باشـد که هنـوز تعیین تکلیف نشـده باشـد‬ ‫کـه اسـتان ها در مکاتبـات فـردی و مـوردی ان را حـل خواهند کرد امـا به صورت کلی‬ ‫بـه درخواسـت تمـام افـرادی کـه در فراخوان قبل از سـال ‪ ۹۸‬شـرکت کرده اند پاسـخ‬ ‫داده شـده است‪».‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫‪ -1‬تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -2‬تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ -3‬نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم اعتیاد به مواد مخدر و یا هرگونه داروی اعتیاد اور با تایید مراجع ذیصالح‬ ‫‪ -5‬داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم‬ ‫‪ -6‬در صورت داشتن معافیت پزشکی‪ ،‬تایید نفرات توسط کمیسیون پزشکی مورد تایید مجتمع فوالد غدیر نی ریز‬ ‫الزامی است‬ ‫‪ -7‬داشتن حداقل سن ‪ 18‬سال تمام شمسی تا تاریخ برگزاری ازمون‬ ‫‪ -8‬داشتن سالمت و توانایی کامل جسمی‪ ،‬روحی و ویژگی های روان شناختی جهت انجام فعالیت های شغلی‬ ‫‪ -9‬عدم اشتغال در سازمانها‪ ،‬نهادها و شرکتهای دولتی در زمان تکمیل مدارک استخدامی‬ ‫‪ -10‬تایید پذیرفته شدگان توسط کمیته جذب مجتمع فوالد غدیر نی ریز‬ ‫هفت هـزار و ‪ ۴۴۱‬مربـی در ایـن دانشـگاه حضـور دارنـد‪ .‬از تعـداد هفت هـزار و ‪۴۴۱‬‬ ‫مربـی حـدود چهارهـزار نفـر بورسـیه دکتـری هسـتند‪ ،‬یعنـی بـه زودی تبدیـل بـه‬ ‫اسـتادیار می شـوند‪ .‬بنابرایـن بـه زودی حـدود چهارهزار نفـر تبدیل وضعیت شـده و تا‬ ‫سـال اینـده در کسـوت اسـتادیار در دانشـگاه مشـغول کار می شـوند‪».‬‬ ‫او اضافـه کـرد‪« :‬در ایـن دانشـگاه همچنیـن بـاالی ‪۳۰‬هـزار نفـر اسـتاد حق التدریس‬ ‫مشـغول فعالیت هسـتند‪».‬‬ ‫او درخصـوص ابهامـات شـیوه نامه همکاری اعضـای هیات در طرح الـف و ب بیان کرد‪:‬‬ ‫«بـرای برطرف کـردن ابهامـات طرح الـف و ب بازخوانی این طرح درحال انجام اسـت و‬ ‫در ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۰‬بهمن امسـال یک جلسـه هم اندیشـی در این راسـتا برگزار شـده و دبیران‬ ‫هیات اجرایـی جـذب اسـتان ها و صاحب نظـران حـوزه هیات علمـی بـه ایـن جلسـه‬ ‫دعـوت شـده و طـرح الـف و ب بازخوانـی شـده و ابهامـات این طرح کم می شـود‪».‬‬ ‫اشـرافی تاکیـد کـرد‪« :‬حتـی مصادیقـی نیـز به شـیوه نامه همـکاری اعضـای هیات در‬ ‫طـرح الـف و ب اضافـه خواهـد شـد و بعـد از ایـن جلسـه هم اندیشـی نتایج جلسـه به‬ ‫اطلاع عموم می رسـید‪».‬‬ ‫‪ -4‬افراد دارای مدارک تحصیلی باالتر از مدرک مورد نیاز برای ایسته نام در گروه شغلی مورد نظر‪ ،‬به شرط‬ ‫تناسبه رشته تحصیلی و دارا بودن سایر شرایط (رعایت شرط سنی گروه شغلی ثبت نامی) می توانند در ازمون‬ ‫مقطع پایین تر شرکت نمایند‪ .‬لیکن دارا بودن مدرک باالترحلی را برای فرد پذیرفته شده در کسعه جایگاه‬ ‫شغلی باالتر و مزایای ان به وجود نخواهد اورد‬ ‫‪ -5‬بومی شهرستان نی ریز یا استان فارس به فردی اطالق می شود که دارای یکی از شرایط زیر باشند‬ ‫الف‪ :‬محل تولد با صدور شناسنامه داوطلب شهرستان نی ریز یا یکی از شهرهای تابع استان فارس باشد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی راهنمایی و دبیرستان) داوطلب در شهرستان نیاریز‬ ‫یا یکی از شهرهای تابع استان فارس سپری شده باشد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬پرداخت حداقل ‪ 10‬سال حق بیمه در شهرستان نی ریز یا یکی از شهرهای تابع استان فارس توسط‬ ‫داوطلب با والدین‬ ‫‪ -6‬در شرایط مساوی جذب داوطلبان بومی شهرستان نی ریز از اولویت برخوردار است و امتیاز ویژه این‬ ‫داوطلبان در زمان مصاحبه تخصصی لحاظ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬همانطور که در جدول شماره ‪ 4‬اشاره شده است‪ ،‬جذب مشاغل برای رده های شغلى رئیس فقط از طریق‬ ‫مصاحبه تخصصی صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -8‬محل خدمت کلبه پذیرفته شدگان در مجتمع فوالد غدیر نی ریز واقع در استان فارس کیلومتر ‪ 50‬جاده‬ ‫نی ریز سیرجان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬مجتمع فاقد منازل مسکونی‪ ،‬خوابگاه و ‪ ...‬بوده و تعهدی در قبال مستخدمین نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -10‬منظور از سابقه کاری مرتبط در جدول شماره ‪ ،4‬کار مرتبط در صنعت فوالد می باشد‪.‬‬ ‫اطالعات مفید و کاربردی ازمون استخدامی مجتمع فوالد غدیر نی ریز‪:‬‬ ‫تقویم ازمون‪:‬‬ ‫مهلت ثبت نام‪ :‬تا ‪ 21‬بهمن ‪1400‬‬ ‫دریافت کارت ازمون‪ 27 :‬الی ‪ 29‬بهمن ‪1400‬‬ ‫زمان برگزاری ازمون‪ 04 :‬الی ‪ 06‬اسفند ‪1400‬‬ ‫زمان مصاحبه حضوری‪ :‬فروردین ‪1401‬‬ ‫زمان اعالم نتایج نهایی‪ :‬اردیبهشت ‪1401‬‬ ‫توجه مهم‪ :‬کاربران گرامی این بخشی از اگهی استخدام مجتمع فوالد غدیر نی ریز میباشد‪ .‬جهت مشاهده‬ ‫متن کامل اگهی فایل ‪ pdf‬زیر را مطالعه نمایید‪:‬‬ ‫جهت مشاهده متن کامل اگهی و ثبت نام به سایت اینتر نتی ‪ http://nghsco.com :‬مراجعه نمایید ‪.‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111959‬‬ ‫شرکت نیل گستران ارتباطات فعال در حوزه مخابرات با‬ ‫مسئولیت محدود جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی خود در استان ‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫خانم‪ ،‬دارای سابقه کار‪ ،‬تمام وقت‬ ‫دارای حداقل مدرک کاردانی‪ ،‬دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫دارای روابط عمومی باال و روحیه کار تیمی‬ ‫اشنایی کامل با ‪ Word‬و ‪Excel‬‬ ‫ساعات کاری‪ 9 :‬صبح الی ‪ 18‬عصر‬ ‫پاداش‪،‬حقوق مطابق وزارت کار‪ ،‬عیدی‬ ‫سنوات‪ ،‬اضافه کار‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی و ‪...‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت انجام مصاحبه‬ ‫حضوری ارزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند‪ .‬لطفا از‬ ‫تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫اطالعات تماس‬ ‫واتساپ ‪09129613396‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111990‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫«کارشناس روابط عمومی و شبکه های اجتماعی»‬ ‫نام شرکت‪ :‬هلدینگ سرمایه گذاری‬ ‫شهرستان‪ :‬تهران‬ ‫حداقل کارشناسی‪ ،‬تسلط کافی به برنامه های فتوشاپ‪ ،‬پریمیر‬ ‫و افتر افکت‪ ،‬توانایی تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی و‬ ‫اشنایی با عکاسی و تصویربرداری و خبرنویسی‬ ‫اشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه‬ ‫ترجیحا خانم و دارای روابط عمومی قوی‪ ،‬منظم‪ ،‬متعهد‪،‬‬ ‫مسئولیت پذیر در انجام امور محول‬ ‫لطف ًا رزومه خودرا با عنوان «کارشناس روابط عمومی»‬ ‫به ادرس زیر ارسال نمایید‪:‬‬ ‫‪prestekhdamiran@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111991‬‬ صفحه 7 ‫دانشگاه کارافرین‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5-1400‬رجب ‪ 7-1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1249‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ارزشــمند خــود‪ ،‬اقبــال گســترده مجامــع علمــی و دانشــگاهی را بــا خــود همــراه‬ ‫ســاخته اســت و م ـی رود تــا بــه حمایت هــای بخش هــای دیگــر جامعــه‪ ،‬ماننــد‬ ‫بخــش صنعــت و کســب وکار‪ ،‬تجــارت و بــازار بــه یکــی از ارزوهــای دیرینــه‬ ‫کــه همانــا همــکاری و هماهنگــی دانشــگاه و صنعــت اســت‪ ،‬منجــر شــود‪ .‬ایــن‬ ‫امــر موجــب تغییــر نقــش ســنتی دانشــگاه ها و پذیــرش نقــش جدیــد خــود‬ ‫رســیدن بــه نســل ســوم دانشــگاه ها‬ ‫نیازمنــد بسترســازی اســت؛ مســاله ای کــه باعــث شــده‬ ‫طــی چنــد ســال اخیــر نظــام امــوزش عالــی کشــور تــاش کنــد‬ ‫مولفه هــای کلیــدی بــرای تحقــق ایــن مســاله را تــا حــد زیــادی‬ ‫تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬بــه نقــل از انــا‪ ،‬تغییــر نســل در دانشــگاه ها امــری‬ ‫اجتناب ناپذیــر اســت؛ امــری کــه نه تنهــا باعــث می شــود ریل گــذاری حرکــت‬ ‫مراکــز اکادمیــک به روزرســانی شــود بلکــه بخش هــای مختلــف جوامــع هــم از اثــرات‬ ‫ان بهره منــد خواهنــد شــد‪ .‬بــا پیچیده شــدن شــرایط در حوزه هــای مختلــف بــرای دنیــای‬ ‫امــروز‪ ،‬دانشــگاه ها هــم مجبــور شــدند به تدریــج درکنــار انجــام ماموریــت اموزشــی و‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬در راســتای توســعه اقتصــادی در ســطوح مختلــف ملــی‪ ،‬منطقــه ای و بین المللــی‬ ‫هــم نقش افرینــی داشــته باشــند‪ .‬از ســهم دانشــگاه ها در رشــد اقتصــادی کشــورها بــا‬ ‫عنــوان دانشــگاه نســل ســوم یــا کارافریــن نــام بــرده می شــود‪ .‬امــا نمی تــوان ایــن مهــم‬ ‫را کتمــان کــرد کــه رســیدن بــه نســل ســوم دانشــگاه ها نیازمنــد بسترســازی اســت؛‬ ‫مســاله ای کــه باعــث شــده طــی چنــد ســال اخیــر نظــام امــوزش عالــی کشــور تــاش‬ ‫کنــد مولفه هــای کلیــدی بــرای تحقــق ایــن مســاله را تــا حــد زیــادی تامیــن کنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن میــان اعضــای هیات علمــی دانشــگاه ها تــاش دارنــد در تحقیقــات پژوهشــی‬ ‫خــود نه تنهــا چالش هــای موجــود در ایــن عرصــه را مــورد بررســی قــرار دهنــد‪،‬‬ ‫بلکــه بــا نگاهــی بــه اینــده‪ ،‬لــزوم رســیدن بــه نســل ســوم دانشــگاه ها‬ ‫را تبییــن کننــد‪ .‬در همیــن راســتا در ایــن گــزارش‪ ،‬چهــار مقال ـه ای‬ ‫کــه طــی ‪ ۶‬مــاه گذشــته توســط مجــات معتبــر علمــی کشــور‬ ‫در ایــن زمینــه بــه چــاپ رســیده‪ ،‬اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫لزوم تغییر در‬ ‫حکمرانی علم‬ ‫برای رسیـدن‬ ‫بـه دانشگـاه‬ ‫کـارافـرین‬ ‫لزوم بازاندیشی حکمرانی اموزش عالی‬ ‫برای رسیدن به دانشگاه کارافرین‬ ‫«ترکیب پژوهـی شـاخص های اکوسیسـتم کارافرینی دانشـگاهی» عنوان‬ ‫مقالـه ای اسـت کـه توسـط احمـد کیخـا و جـواد پورکریمـی‪ ،‬دانشـجوی دکتـری‬ ‫اقتصـاد و مدیریـت امـوزش عالـی دانشـگاه تهـران و اسـتادیار گـروه مدیریـت و‬ ‫برنامه ریـزی اموزشـی ایـن دانشـگاه در فصلنامـه توسـعه کارافرینی منتشـر شـده‬ ‫اسـت‪ .‬همان طـور کـه در چکیـده ایـن مقالـه هـم امـده‪ ،‬هـدف از ایـن پژوهـش‪،‬‬ ‫شناسـایی شـاخص های اکوسیسـتم کارافرینـی دانشـگاهی اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫برحسـب هـدف کاربـردی و برحسـب گـرداوری اطالعـات کیفـی ‪ -‬ترکیب پژوهی‬ ‫بـوده و جامعـه امـاری و حجـم مطالعاتـی هم شـامل تمـام مطالعات پژوهشـی در‬ ‫زمینـه اکوسیسـتم کارافرینی دانشـگاهی اسـت که با کلیدواژه های تخصصـی در بازه‬ ‫زمانـی ‪ ۸۷‬تـا ‪ ۹۹‬در پایگاه هـای معتبـر داخلـی و خارجی جسـت وجو شـده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن مقالـه درنهایـت ‪ ۴۳‬مقالـه بـه تحلیـل نهایـی رسـید و براسـاس یافته های‬ ‫بـه دسـت امـده هـم ‪ ۱۲‬کلمـه زیرشـاخص ها در قالـب ‪ ۳۳‬مقولـه فرعـی ثانویـه‬ ‫یعنـی پداگـوژی کارافرینـی (برنامه هـای اموزشـی کارافرینـی‪ ،‬برنامه های درسـی‬ ‫کارافرینـی)‪ ،‬کارافرینـی تحقیقـات دانشـگاهی (مدیریـت‬ ‫تحقیقـات دانشـگاهی‪ ،‬هدفمندسـازی تحقیقـات دانشـگاهی‪،‬‬ ‫توسـعه تحقیقـات دانشـگاهی)‪ ،‬کارافرینـی دانشـگاهی‬ ‫(نهادسـازی کارافرینـی‪ ،‬توسـعه تعاملات کارافرینـی‪ ،‬توسـعه‬ ‫رویدادهـای کارافرینـی‪ ،‬تعامـل مسـتمر دانشـگاه بـا صنعـت‪،‬‬ ‫راهبردهـای کارافرینـی‪ ،‬مدیریـت فعالیت هـای کارافرینـی)‪،‬‬ ‫حکمرانـی خوب (سیاسـتگذاری سیاسـی‪ ،‬سیاسـتگذاری اقتصادی‪،‬‬ ‫جمع سـپاری در حکمرانـی)‪ ،‬حکمرانـی در امـوزش عالـی (رهبـری امـوزش عالی‪،‬‬ ‫مدیریـت نویـن دانشـگاه ها)‪ ،‬نیـروی انسـانی کارافریـن (توسـعه سـرمایه انسـانی‬ ‫اعضـای هیات علمـی‪ ،‬دانشـجویان و کارکنـان‪ ،‬مدیریـت منابـع انسـانی)‪ ،‬حمایتـی‬ ‫و تشـویقی (سـازوکارهای حمایتـی‪ ،‬سـازوکارهای تشـویقی)‪ ،‬مالیـه کارافرینـی‬ ‫(تامیـن منابـع مالـی‪ ،‬تخصیص منابع مالـی‪ ،‬مدیریـت و برنامه ریزی مالـی)‪ ،‬قانونی‪-‬‬ ‫نظارتـی (سـازوکارهای قانونـی‪ ،‬سـازوکارهای نظارتـی)‪ ،‬ظرفیت سـازی های سـخت‬ ‫(ظرفیت سـازی سـخت درون دانشـگاهی‪ ،‬ظرفیت سـازی سـخت برون دانشـگاهی)‪،‬‬ ‫ظرفیت سـازی های نـرم (فرهنـگ درون دانشـگاهی‪ ،‬فرهنـگ برون دانشـگاهی) و‬ ‫فضاسـازی رقابتی (رقابتی سـازی درون دانشـگاهی و رقابتی سـازی برون دانشـگاهی)‬ ‫دسـته بندی شـدند‪.‬‬ ‫ایــن مقالــه بــه ایــن پرســش پاســخ می دهــد کــه شــاخص های اکوسیســتم‬ ‫کارافرینــی دانشــگاهی کــدام اســت؟ گرداورنــدگان ایــن پژوهــش‪ ،‬امــوزش‬ ‫کارافرینــی‪ ،‬تدویــن برنامــه درســی کارافرینــی‪ ،‬ارتقــای کیفیــت پژوهش هــا‪،‬‬ ‫تجاری ســازی تحقیقــات‪ ،‬قراردادهــای پژوهشــی مشــترک بــا صنعــت‪ ،‬توســعه‬ ‫تعامــات بیــن کارافرینــان منطق ـه ای و‪ ...‬را به عنــوان برخــی شــاخص های ایــن‬ ‫کارافرینــی معرفــی می کننــد‪ .‬در نتیجه گیــری ایــن مقالــه بــه چالش هــای‬ ‫موجــود در نظــام دانشــگاهی کشــور بــرای رســیدن بــه نســل ســوم دانشــگاه ها‬ ‫امــده اســت‪« :‬یکــی از چالش هــای امــروز نظــام دانشــگاهی ایــران کیفیــت‬ ‫تحقیقــات دانشــگاهی اســت‪ .‬بــا وجــود اینکـــه رشــد کمــی در عرضــه تحقیقــات‬ ‫دانشــگاه رخ داده اســت امــا نتوانســته اند گره گشــا باشــند و توســعه بایســته ای‬ ‫را بـــه ارمغــان اورنــد‪ .‬از مباحــث دامنـه دار امــوزش عالــی ایــران‪ ،‬ارتباط دانشــگاه‬ ‫و صنعــت اســت کــه علی رغــم تالش هــای وافــر دانشــگاهیان پیوســته ایــن‬ ‫امــر مســکوت مانــده اســت‪ .‬یکـــی از دالیــل ایــن امــر ریشــه در شــکل گیری‬ ‫ســاختار دانشــگاه در ایــران دارد کــه همــواره وابســته بــه دولــت بــوده اســت‬ ‫و بــا دیــد کارگــزار دولــت در پــرورش دانش اموختگانــی دولتــی و‪ ...‬بـــه ان‬ ‫نگریســته می شــود‪ .‬دانشــگاه ها از دل جامعــه و مســائل انهــا بــا دیــد منطق ـه ای‬ ‫شــکل نگرفته انــد‪ .‬شــیوه حکمرانــی و ســکانداری امــوزش عالــی نیــز تاثیــر‬ ‫قابل توجهــی در پیاده ســازی اکوسیســتم کارافرینــی دانشــگاهی دارد‪ .‬در نظــام‬ ‫امـــوزش عالــی ایــران بـــه دلیــل تعــدد مراکــز تصمیم گیــر‪ ،‬ضعــف اســـتقالل‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬سیاسـت زدگی‪ ،‬نگـــاه مقطعـــی و کوتاه مــدت مـــدیران و‪ ...‬نیازمنــد‬ ‫بازاندیشــی در تمــام ســاختارهای حکمرانــی امــوزش عالــی هســتیم‪».‬‬ ‫‪ ۸‬پیشنهاد برای توسعه دانشگاه کارافرین‬ ‫«ارائه الگوی راهبردی منابع انسانی برای تحقق دانشگاه کارافرین» عنوان‬ ‫یکی دیگر از مقاالتی که است که توسط رسول عاشری‪ ،‬دکتری مدیریت دولتی‬ ‫دانشگاه تهران‪ ،‬حسن زارعی متین‪ ،‬استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران و‬ ‫حمیدرضا یزدانی‪ ،‬استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران در نشریه مدیریت‬ ‫در دانشگاه اسالمی منتشر شده است‪ .‬در چکیده این مقاله درباره یافته های این‬ ‫تحقیق این طور اورده شده است‪« :‬با بررسی مصاحبه های به عمل امده با خبرگان‪،‬‬ ‫‪ ۴۶‬زیرمولفه‪ ۱۱ ،‬مولفه در قالب سه بعد اصلی شامل ابعاد الزام اور‪ ،‬بسترساز‬ ‫و تسهیل گر شناسایی شدند‪ .‬مولفه ها شامل تعریف و تعیین مضامین راهبردی‪،‬‬ ‫سیاست های حاکم بر جامعه‪ ،‬عوامل مدیریتی‪ ،‬توسعه ظرفیت های درونی دانشگاه‪،‬‬ ‫منابع مالی‪ ،‬منابع دانشی‪ ،‬ساختار کارافرینانه‪ ،‬فرهنگ سازی و اموزش‪ ،‬سازوکارهای‬ ‫پشتیبانی فراسازمانی‪ ،‬سازوکارهای حمایتی ‪ -‬انگیزشی و شبکه سازی بود‪.‬‬ ‫در بخشــی از ایــن پژوهــش دربــاره اثــرات حرکــت دانشــگاه ها بــه ســمت‬ ‫کارافرینــی امــده اســت‪« :‬توجــه بــه مقولــه کارافرینــی بــه اعتبــار پیامدهــای‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت داروگستر نخبگان جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫ن تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫استا ‬ ‫کارگر انبار دارویی‬ ‫اقا‪ ،‬دارای سابقه کار‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬سالمت جسمی‬ ‫حداقل دو سال سابقه کار در زمینه صنعت دارو یا شرکت های‬ ‫توزیع دارو‪ ،‬داشتن اطالعات دارویی‪ ،‬دیپلم‬ ‫اشنایی با مناطق شهر تهران‪ ،‬روابط عمومی باال‬ ‫سن ‪ 40 - 25‬سال‪ ،‬حقوق ثابت و پورسانت عالی‬ ‫بیمه ماهیانه‬ ‫‪nokhbegandc121@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111980‬‬ ‫به عنــوان دانشــگاه کارافریــن شــده اســت‪ .‬بنابرایــن دانشــگاه ها‪ ،‬ماموریت هــا‬ ‫و روابــط را به منظــور کمــک بــه توســعه اقتصــادی و اجتماعــی درعیــن حفــظ‬ ‫پایــداری خــود در نظــر گرفته انــد‪ .‬درحــال حاضــر دانشــگاه کارافریــن به عنــوان‬ ‫نمــود عینــی ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه‪ ،‬افق هــای نوینــی از اشــتغالزایی و‬ ‫کارافرینــی را در ســطح گســترده فــراروی دس ـت اندرکاران و مدیــران قــرار داده‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن لــزوم توجــه بــه ان ضــروری بــه نظــر می رســد‪ ».‬ایــن پژوهــش‬ ‫در بخــش نتیجه گیــری هشــت پیشــنهاد را بــرای توســعه دانشــگاه کارافریــن‬ ‫ارائــه داده اســت‪ .‬تحقیــق در راســتای موانــع کارافرینــی در ســطح دانشــگاه های‬ ‫دولتــی کشــور (حداقــل ‪ ۱۰‬دانشــگاه برتــر)‪ ،‬توســعه و تقویــت فرهنــگ کارافرینی‬ ‫از طریــق برگــزاری همایش هــا‪ ،‬ســمینارها و تشــویق فعالیت هــای کارافرینانــه‬ ‫از طریــق اســتقرار سیســتم پــاداش‪ ،‬امکان ســنجی تدویــن ایین نامــه ارتقــای‬ ‫اعضــای هیات علمــی براســاس شــاخص های کارافرینــی‪ ،‬اختصــاص درصــدی از‬ ‫بودجــه ســاالنه دانشــگاه بــه پژوهش هــا و طرح هــای مطالعاتــی منظــم و جامــع‬ ‫مرتبــط بــا کارافرینــی به ویــژه دانشــگاه کارافریــن در قالــب اعتبــار ویــژه‪،‬‬ ‫بررســی مــدل حاصــل از ایــن تحقیــق بــه روش هــای دیگــر ازجملــه روش هــای‬ ‫کمــی و امــاری در دانشــگاه های مــادر در راســتای افزایــش تعمیم پذیــری‬ ‫ان‪ ،‬تعریــف فعالیت هــای کارافرینــی در چشــم انداز دانشــگاه و طراحــی و‬ ‫تدویــن برنامه هــای راهبــردی و عملیاتــی بــرای دســتیابی بــه توســعه دانشــگاه‬ ‫کارافریــن‪ ،‬برگــزاری و توســعه دوره هــای امــوزش به منظــور تقویــت دانــش‪،‬‬ ‫تجربیــات و مهارت هــای کارافرینــی اعضــای هیات علمــی و تمرکــز مطالعاتــی‬ ‫بــر ســه بعــد الگــوی تحقیــق حاضــر‪ ،‬شــامل الزامــات‪ ،‬ابعــاد بسترســاز و عوامــل‬ ‫تســهیل گر به صــورت مجــزا و پیشــنهادات مطرح شــده در ایــن پژوهــش اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬توصیه سیاستی برای توسعه زیست بوم‬ ‫کارافرینی در دانشگاه‬ ‫«شناسایی عوامل بازدارنده توسعه زیست بوم کارافرینی دانشگاه کارافرین» هم‬ ‫که توسط احمد کیخا‪ ،‬دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی اموزش عالی‪،‬‬ ‫گروه مدیریت و برنامه ریزی اموزشی دانشگاه تهران و میترا عزتی‪ ،‬استادیار گروه‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی اموزشی دانشگاه تهران در مجله مدیریتی نواوری مننتشر‬ ‫شده‪ ،‬به شناسایی موانع درونی و بیرونی در راستای ایجاد زیست بوم کارافرینی در‬ ‫دانشگاه کارافرین پرداخته که براساس انچه در چکیده این مقاله امده‪ ،‬برای این‬ ‫مهم از روش فراترکیب‪ ،‬پایگاه های اطالعاتی معتبر بین المللی در بازه سال های‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬تا ‪ ۲۰۲۰‬و داخلی در بازه ‪ ۱۳۸۴‬تا ‪ ۱۳۹۹‬جست وجو و ‪ ۵۹‬منبع برای‬ ‫تحلیل استفاده شده بود‪ .‬یافته های پژوهش در بخش موانع بیرونی ایجاد زیست بوم‬ ‫کارافرینی شامل هفت مقوله فرعی اولیه (ساختار سنتی حکمرانی‪ ،‬قوانین و‬ ‫نظارت ناکارامد‪ ،‬مالیه کالن ناکارامد‪ ،‬سیاستگذاری غیرموثر در اموزش عالی‪،‬‬ ‫ضعف در ظرفیت های نرم جامعه‪ ،‬نبود سازوکارهای حمایتی و تشویقی در سطح‬ ‫کالن‪ ،‬ضعف در ظرفیت های سخت جامعه) است‪ .‬موانع درونی ایجاد زیست بوم‬ ‫کارافرینی در برگیرنده هشت مقوله فرعی اولیه حکمرانی نامناسب داخل دانشگاه‪،‬‬ ‫پداگوژی غیرکارافرین‪ ،‬گسست دانشگاها با صنعت‪ ،‬قوانین و نظارت نامناسب داخل‬ ‫دانشگاه‪ ،‬مالیه دانشگاهی ناکارامد‪ ،‬ضعف در ظرفیت های نرم داخل دانشگاه‪ ،‬نبود‬ ‫سازوکارهای حمایتی و تشویقی در سطح درون دانشگاه و ضعف در ظرفیت های‬ ‫سخت داخل دانشگاه بوده است‪.‬‬ ‫ایــن پژوهــش نیــز در بخــش جمع بنــدی ‪ ۱۲‬توصیــه سیاســتی بــرای نظــام‬ ‫امــوزش عالــی کشــور ارائــه کــرده اســت؛ اصــاح ســاختار حکمرانــی کشــورها و‬ ‫حرکــت بــه ســمت شــیوه حکمرانــی مطلــوب و ارتقــای وضعیــت حکمرانــی در ‪۶‬‬ ‫شــاخص بانــک جهانــی‪ :‬حــق اظهارنظــر و پاســخگویی‪ ،‬شــاخص ثبــات سیاســی‪،‬‬ ‫کارایــی و اثربخشــی دولــت‪ ،‬کیفیــت قوانیــن و مقــررات‪ ،‬حاکمیــت قانــون و‬ ‫کنتــرل فســاد‪ ،‬اصــاح ســاختار اقتصــادی کشــورها از رهگــذر کوچک ســازی‬ ‫دولــت و توســعه همــکاری بخــش خصوصــی‪ ،‬الحــاق بــه اقتصادهــای جهانــی‬ ‫و ایجــاد سیاســت هایی بــرای ثبــات پولــی و بــازار‪ ،‬توجــه بــه نشــانگرهای‬ ‫شرکت کیان صنعت برهان برای تکمیل کادر خود در تهران (بزرگراه فتح) با شرایط زیر استخدام می نماید‪:‬‬ ‫اشنا به اهنگری و ماشین سازی‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به‬ ‫جوشکار فنی برق و ‪ ،co2‬اشنا به اهنگری‬ ‫شماره واتساپ اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫اشنا به نرم افزار ‪ Solid‬و ‪Catia‬‬ ‫‪)whatsapp( 09126030212‬‬ ‫بصورت تمام وقت‪ ،‬نقشه کش صنعتی‬ ‫کارگر ساده‪ ،‬بصورت تمام وقت‬ ‫ساعت و روز کاری‪ :‬شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬تا ‪ 17‬و‬ ‫پنجشنبه ها از ساعت ‪ 8‬تا ‪ 13‬میباشد‪.‬‬ ‫نقش رهبر تحول گرا در رسیدن‬ ‫به دانشگاه کارافرین‬ ‫«ارائــه مــدل اینده پژوهــی براســاس ســبک رهبــری تحول افریــن‪:‬‬ ‫رویکــردی بــه توســعه دانشــگاه های کارافریــن» هــم یکی دیگــر از‬ ‫مقاالتــی اســت کــه در ارتبــاط بــا دانشــگاه های کارافریــن و توســط ســمیه‬ ‫علیمحمدی معدنویــی‪ ،‬دانشــجوی دکتــری دانشــگاه ازاد اســامی واحــد‬ ‫بین المللــی کیــش‪ ،‬امینــه حامــدی‪ ،‬عضــو هیات علمــی مدیریــت اموزشــی‬ ‫واحــد تهران جنــوب و مجتبــی معظمــی‪ ،‬عضــو هیات علمــی مدیریــت اموزشــی‬ ‫واحــد تهــران شــمال در فصلنامــه توســعه امــوزش جندی شــاپور منتشــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن مقالــه بــا هــدف ارائــه مــدل اینده پژوهــی براســاس ســبک‬ ‫رهبــری تحول گــرا بــا رویکــرد توســعه دانشــگاه های کارافریــن اســت‪ .‬جامعــه‬ ‫امــاری ایــن تحقیــق‪ ۷۲ ،‬نفــر از مســئوالن و مدیــران و معاونــان دانشــگاه های‬ ‫کارافریــن و مهارتــی شــامل دانشــگاه تهــران‪ ،‬تربیت مــدرس‪ ،‬فرهنگیــان‪،‬‬ ‫فنــی و حرفــه ای و فردوســی مشــهد بوده انــد‪ .‬همچنیــن مولفه هــای تحقیــق‪،‬‬ ‫از طریــق مصاحبــه بــا خبــرگان اســتخراج شــده اســت‪ .‬براســاس چکیــده ایــن‬ ‫تحقیــق بــرای تعییــن رتبه بنــدی و تاثیرگــذاری و تاثیرپذیــری مولفه هــای‬ ‫تحقیــق از نرم افــزار ‪ MicMac‬اســتفاده شــده و ســناریوهای مناســب بــه‬ ‫دســت امــده اســت‪ .‬براســاس نتایــج ایــن تحقیــق‪ ،‬ســبک رهبــری تحول گــرا‬ ‫تاثیــر زیــادی بــر توســعه کارافرینــی در دانشــگاه ها دارد‪ .‬در بخشــی از ایــن‬ ‫مقالــه امــده اســت‪« :‬رهبــری تحول افریــن بــرای عملی شــدن بــه چهــار مولفــه‬ ‫یــا عامــل کــه بــه عنــوان عناصــر تشــکیل دهنده ایــن نظریــه نیــز شــناخته‬ ‫شــده اند‪ ،‬نیــاز دارد‪ .‬ایــن عوامــل عبارتنــد از‪ :‬نفــوذ ارمانــی (ویژگی هــای‬ ‫ارمانــی‪ -‬رفتارهــای ارمانــی)‪ :‬در ایــن حالــت فــرد‪ ،‬خصوصیــات رهبــر‬ ‫کاریزماتیــک را دارد‪ ،‬مورداعتمــاد و تحســین زیردســتان اســت؛ زیردســتان او را‬ ‫به عنــوان یــک الگــو و مــدل می شناســند و ســعی می کننــد هماننــد او شــوند‪.‬‬ ‫نفــوذ ارمانــی شــامل ویژگی هــای ارمانــی و رفتارهــای ارمانــی اســت‪ .‬انگیــزش‬ ‫الهام بخــش‪ :‬رهبــر کارکنــان را ترغیــب می کنــد تــا بــه هــدف و قابلیــت دســتیابی‬ ‫بــه ان بــا تــاش‪ ،‬بــاور پیــدا کننــد‪ .‬ایــن افــراد معمــوال نســبت بــه اینــده و‬ ‫قابل دســترس بــودن اهــداف خوش بیــن هســتند‪.‬‬ ‫ترغیــب ذهــن یــک رهبــر به صــورت ذهنــی کارکنــان را بــر می انگیــزد‪.‬‬ ‫ایــن رهبــران پیروان شــان را تشــویق می کننــد کــه در حــل مســائل‬ ‫خالقانــه برخــورد کننــد و فــروض بدیهــی را مــورد ســوال قــرار دهنــد‪ .‬انهــا‬ ‫پیــروان را ترغیــب می کننــد مشــکالت را از زوایــای مختلــف مــورد بررســی‬ ‫قــرار دهنــد و فنــون حــل مســاله نواورانــه را پیــاده کننــد‪ .‬مالحظــات فــردی‪:‬‬ ‫رهبــر نیازهــای احساســی زیردســتان را بــراورده می کنــد‪ .‬ایــن رهبــران‬ ‫نیازهــای افــراد را تشــخیص می دهنــد و بــه انهــا کمــک می کننــد‬ ‫تــا مهارت هایــی کــه بــرای رســیدن بــه هــدف مشــخص الزم دارنــد‬ ‫را پــرورش دهنــد‪ .‬ایــن رهبــران ممکــن اســت زمــان قابل مالحظــه ای را‬ ‫صــرف پــرورش دادن‪ ،‬امــوزش و تعلیــم کننــد‪ .‬نگارنــدگان ایــن پژوهــش‬ ‫در بخــش نتیجه گیــری نیــز بــه نقــش رهبــران تحول گــرا بــرای رســیدن‬ ‫بــه دانشــگاه کارافرینــی اشــاره می کننــد‪ .‬به طوری کــه در ایــن بخــش از‬ ‫مقالــه امــده اســت‪« :‬از انجایی کــه دانشــگاه ها به عنــوان متولیــان اصلــی‬ ‫تربیــت و پــرورش منابــع انســانی متخصــص در جامعــه نقــش اساســی دارنــد‪،‬‬ ‫توجــه بــه مقولــه کارافرینــی در دانشــگاه بــه توســعه بهتــر ایــن امــر کمــک‬ ‫می کنــد‪ .‬از دانشــگاه انتظــار م ـی رود مســیر کاربــردی کــردن و بهره بــرداری‬ ‫از قابلیت هــای ایجادشــده در دانش اموختــگان را از طریــق توســعه‬ ‫قابلیت هــا و فعالیت هــای کارافرینانــه‪ ،‬همــوار کنــد‪ .‬از وظایــف دانشــگاه‬ ‫ارائــه اموزش هــای مرتبــط بــا رشــته و امــوزش مهارت هــای کســب وکار‬ ‫و کارافرینــی اســت‪ .‬درعیــن حــال یــک رهبــر تحول گــرا‪ ،‬ایــن امــکان را‬ ‫بــرای دانشــگاه ها فراهــم می کنــد تــا از طریــق توانمندســازی کارکنــان و‬ ‫اســتفاده بهینــه و موثــر از اســتعدادها و توانایی هــای بالقــوه انــان‪ ،‬موجــب‬ ‫بهســازی و تعالــی منابــع انســانی و به تبــع ان رشــد و بالندگــی فعالیت هــا‬ ‫و قابلیت هــای کارافرینــی در دانشــگاه ها شــوند‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬شــناخت عوامــل‬ ‫موثــر در توانمندســازی موجــب پــرورش منابــع انســانی کارامــد‪ ،‬تولیــد‬ ‫دانــش و فنــاوری‪ ،‬ارمان هــای توســعه ملــی‪ ،‬همــراه بــا اینده نگــری در‬ ‫امــوزش عالــی درجهــت برنامه ریــزی بهتــر و توســعه کارافرینــی و رشــد‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی می شــود‪».‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سرپرست فنی‬ ‫اقتصــاد دانش بنیــان و سرمایه ســازی و ســرمایه گذاری متناســب بــا ان‬ ‫جهــت محقق شــدن‪ ،‬تمرکززدایــی و شبکه ســازی و نحــوه سیاســتگذاری‬ ‫در امــوزش عالــی کشــورها از طریــق جمع ســپاری تصمیم ســازی‬ ‫و تصمیم گیــری بــه شــکل پاییــن بــه بــاال بــا حضــور نماینــدگان‬ ‫همــه ذی نفعــان‪ ،‬انجــام اقداماتــی بــرای اصــاح و تکمیــل زنجیــره بــه‬ ‫اشــترا ک گذاری یــا انتشــار دانــش در قالــب پلتفــرم تکنولوژیکــی‪ ،‬بازنگــری‬ ‫در قوانیــن موجــود و تدویــن قوانیــن جدیــد متناســب بــا شــرایط و بــه دور‬ ‫از تمرکزگرایــی و برخــورد ســلیقه ای تــوام بــا نظــارت اثربخــش بــر چگونگــی‬ ‫اجــرای قوانیــن‪ ،‬توســعه دیپلماســی علــم و فنــاوری کشــورهای درحــال‬ ‫توســعه بــا کشــورهای پیشــرفته و حضــور فعــال در بــازار بین المللــی‬ ‫امــوزش عالــی‪ ،‬اصــاح نظــام بودجه ریــزی کشــورها مبتنی بــر عملکــرد‬ ‫و اثربخشــی فعالیت هــا تــوام بــا تنو ع بخشــی بــه درامــد دانشــگا ه ها‪،‬‬ ‫نهادســازی بــرای تــداوم ارتبــاط دانشــگاه ها بــا صنایــع بــا تاکیــد بــر‬ ‫ظرفیت هــای منطقــه ای‪ ،‬اصــاح خرد ه فرهنگ هــای جوامــع بــا توجــه‬ ‫بــه فعالیت هــای کارافرینــی و تغییــر ارز ش هــای اجتماعــی بــه ایــن‬ ‫ســمت‪ ،‬نظا م مندســازی نظــام پژوهشــی امــوزش عالــی کشــورها بــا‬ ‫تاکیــد بــر نیازهــای ملــی و مســائل جهانــی تــوام بــا تخصیــص منابــع مالــی‬ ‫بیشــتر بــه پژوهش هــای دانشــگاهی بــا توجــه بــه باالبــودن نــرخ بــازده‬ ‫تحقیقــات دانشــگاهی‪ ،‬توســعه زیرســاخت های نرم افــزاری و ســخت افزاری‬ ‫دانشــگا ه ها و جامعــه در راســتای توســعه زیســت بوم‪ ،‬ایجــاد و توســعه‬ ‫فضــای رقابتــی ســالم و مبتنی بــر اعتمــاد در اقتصــاد ملــی‪ ،‬بازارهــا و‬ ‫دانشــگاه ها و بازنگــری و تدویــن برنامه هــای اموزشــی و درســی بــا نگاهــی‬ ‫کارافرینانــه و میان رشــته ای‪.‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111979‬‬ ‫یک شرکت فعال در صنعت نفت و گاز واقع در تهران محدوده‬ ‫سعادت اباد از کارشناسان با شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫‪۵‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪AutoCad,Eplan‬‬ ‫اشنا باسیستم کنترل ‪YOKOGAWA centum VP,‬‬ ‫‪PROSAFE RS‬‬ ‫اشنایی با تهیه مدارک مهندسی‬ ‫از عالقه مندان دعوت می شود رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job002022@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111969‬‬ صفحه 8 ‫علمیکاربردی‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5-1400‬رجب ‪ 7-1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1249‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ ۳۰‬بهمن؛‬ ‫دکتر بهزاد رضائی اعالم کرد‬ ‫اخرینمهلتثبتنامدردومینالمپیادملیمهارتیدانشجویانکشور‬ ‫ثبــت نــام در دومیــن المپیــاد ملــی مهارتــی‬ ‫دانشــجویان کشــور تــا ‪ ۳۰‬بهمــن ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪‎‬بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ایــن المپیــاد در راســتای‬ ‫ســنجش و ارزیابــی مهارتــی و ایجــاد رقابــت‬ ‫علمــی و عملــی بیــن دانشــجویان و همچنیــن‬ ‫بــرای ارتقــای ســطح فنــی و مهارتــی رشــته هــای‬ ‫مختلــف تحصیلــی و شــکل گیــری رقابت ســازنده‬ ‫میــان دانشــگاه­ها و موسســات امــوزش عالی سراســر‬ ‫کشــور برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫‪‎‬شناســایی و هدایــت دانشــجویان مســتعد مهارتی از‬ ‫طریــق ارزیابــی هــای چالشــی و رقابتی‪ ،‬بهــره مندی‬ ‫از اســتعدادهای مهارتــی دانشــجویی در جهــت حــل‬ ‫مشــکالت اجرایــی کشــور‪ ،‬توســعه تبــادالت علمــی‬ ‫و مهارتــی میــان دانشــگاهی در سراســر کشــور‪،‬‬ ‫شناســایی اســتعدادهای بالقــوه دانشــجویان ماهر در‬ ‫زمینــه هــای مختلــف و هدایــت انــان بــه بــازار کار‪،‬‬ ‫تــاش در جهــت توســعه حوزه­هــای مهارتــی جدید‬ ‫در دانشــگاهها‪ ،‬بسترســازی مناســب بــرای ارتقــای‬ ‫ســطح امــوزش و ارزیابــی فراگیــران در دانشــگاه­های‬ ‫نظــام مهارتــی کشــور‪ ،‬ارتقــای عمومــی ســطح‬ ‫امــوزش مهارتــی دانشــجویان بــا ایجــاد بســتر‬ ‫رقابتــی ســالم و جلــب نظــر مســئولین و خانــواده ها‬ ‫بــه اهمیــت اموزشــهای مهارتــی و نقــش ان در‬ ‫توســعه اقتصــادی کشــور از اهــداف برگــزاری این‬ ‫المپیــاد مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ ‎‬تمامــی دانشــجویان مقاطــع کاردانی و کارشناســی‬ ‫شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه­ها و موسســات‬ ‫امــوزش عالــی و یــا دانــش اموختگانــی کــه از‬ ‫تاریــخ دانــش اموختگــی انــان تــا زمــان برگــزاری‬ ‫ازمــون بیشــتر از شــش مــاه ســپری نشــده باشــد‪،‬‬ ‫مــی تواننــد در ایــن المپیــاد شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫دومیــن المپیــاد ملــی مهارتی دانشــجویان سراســر‬ ‫کشــور در دو بخــش کتبــی و عملــی و در ‪ ۴‬گــروه‬ ‫اموزشــی فنــی‪ ،‬مهندســی و صنعــت‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی‪ ،‬علــوم انســانی‪ ،‬مدیریــت و خدمات‬ ‫اجتماعــی و فرهنــگ و هنــر در ‪ ۱۲‬گــروه رشــته‬ ‫فنــاوری اطالعات‪ ،‬ماشــین افزار‪ ،‬بــرق و الکترونیک‪،‬‬ ‫گرافیــک‪ ،‬پویانمایــی‪ ،‬عکاســی‪ ،‬تربیــت بدنــی‪،‬‬ ‫حقــوق‪ ،‬حســابداری‪ ،‬ارتباطــات‪ ،‬گیاهــان دارویــی و‬ ‫پــرورش ابزیــان برگــزار مــی شــود و دانشــجویان‬ ‫فقــط مــی تواننــد در رشــته مهارتــی مرتبــط بــا‬ ‫رشــته تحصیلــی خــود مطابــق بــا دســتورالعمل‬ ‫اجرایــی کــه بــر روی پرتــال اطالع­رســانی المپیــاد‬ ‫بــه ادرس ‪http://olympiad.uast.ac.ir‬‬ ‫قابــل مشــاهده اســت ‪ ،‬شــرکت نماینــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬حســین بلنــدی سرپرســت دانشــگاه جامــع علمــی‬ ‫کاربــردی‪ ،‬طــی حکمــی نغمــه فعــال همدانــی را بــه ســمت سرپرســت مرکــز‬ ‫امــور مدرســان ایــن دانشــگاه منصــوب کــرد‪.‬‬ ‫متن حکم به شرح زیر است؛‬ ‫« سرکار خانم دکتر نغمه فعال همدانی‬ ‫سالم علیکم‬ ‫نظــر بــه مراتــب ت ّعهــد و تجــارب اجرایــی ســرکار عالــی و بنــا بــه پیشــنهاد‬ ‫معــاون محتــرم اموزشــی بــه موجــب ایــن حکــم بــه ســمت " سرپرســت مرکز‬ ‫ب مــی­شــوید‪.‬‬ ‫امــور مدرســان دانشــگاه" منصــو ‬ ‫انتظــار دارد بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه ایــن دانشــگاه در توســعه اموزش هــای‬ ‫عالــی علمــی کاربــردی‪ ،‬بــرای تحقــق اهــداف کالن دانشــگاه و در راســتای‬ ‫سیاسـت های ابالغــی وزیــر محتــرم علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری نهایــت ســعی‬ ‫و تــاش خــود را بــه کار گرفتــه و اهتمــام ویــژه ای در انجــام امــور ذیــل‬ ‫داشــته باشــید‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه بازرسی فنی در حوزه‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی جهت تکمیل کادر خود در پروژه‬ ‫واقع در استان خوزستان از متقاضیان با شرایط‬ ‫زیر استخدام می نماید‪:‬‬ ‫یک نفر بازرس تجهیزات تحت االرض‬ ‫(اشنا با متریال حفاری‪ ،‬دکل حفاری و اجزای ان)‬ ‫* داشتن سابقه کار حد اقل ‪ ۸‬سال و سابقه کار در حوزه نفت و‬ ‫گاز حد اقل ‪ 5‬سال از شروط استخدامی می باشد‪.‬‬ ‫* رفت و امد فرودگاهی از محل سکونت به اهواز و بالعکس‬ ‫(یک بار در ماه)‪ ،‬محل اقامت در سایت و تامین خوراک‬ ‫بر عهده کارفرما می باشد‪.‬‬ ‫از متقاضیان تقاضا می گردد رزومه کاری خود را از طریق‬ ‫ایمیل به ادرس ذیل ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪inspectioncv2021@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111989‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ارزن هواساز پارسیان‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫پنجمین دوره مسابقات مناظرات دانشجویی دانشگاهجامع‬ ‫علمی کاربردی برگزار می شود‬ ‫پنجمیــن دوره مســابقات مناظــرات دانشــجویی‬ ‫دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــه میزبانــی‬ ‫واحــد اســتان اصفهــان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬دکتــر بهــزاد رضائــی‬ ‫رئیــس واحــد اســتان اصفهــان و دبیــر اجرائــی‬ ‫پنجمیــن دوره مســابقات مناظــرات دانشــجویی‬ ‫ایــن دانشــگاه بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬هــر‬ ‫ســاله معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه ‪،‬‬ ‫مســابقات مناظــره دانشــجویی را بــا هــدف رشــد‬ ‫و شــکوفایی فرهنــگ گفت وگــو ‪ ،‬زمینه ســازی‬ ‫بــرای شــکل گیری تفکــر خــاق و نقــاد در میــان‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬ایجــاد انگیــزه در جامعه در راســتای‬ ‫گرایــش بــه ارتقــاء دانــش و اگاهــی‪ ،‬امــوزش‬ ‫ شناســایی و بــه کار گیــری مدرســان متخصــص‪ ،‬خبــره و معتقــد بــه نظــام‬‫امــوزش عالــی علمــی کاربــردی بــا همــکاری دبیــر خانــه هیــات اجرایــی‬ ‫جــذب‬ ‫ بســتر ســازی مناســب بــرای ترفیــع‪ ،‬ارتقــاء و توســعه منزلــت اعضــای هیــات‬‫علمی دانشــگاه‬ ‫ برنامــه ریــزی بــرای ارتقــاء و بهبــود هــرم هیــات علمــی و مدرســان نظــام‬‫علمــی کاربــردی‬ ‫ تدویــن دســتور العمــل هــای الزم بــرای ارتقــاء و ســطح بنــدی مدرســان‬‫مراکــز امــوزش عالــی علمــی کاربــردی‬ ‫ پایــش و ارزیابــی عملکــرد مدرســان و ارائــه برنامه هــای توانمندســازی انهــا‬‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫هلدینگ گروه مشاوران ایده های برتر مبتکر برنا‬ ‫به شماره ثبت ‪ 54414‬در راستای تکمیل کارد خود در تبریز از‬ ‫تمامی دانشجویان و همچنین کارجویان جهت تکمیل کادر خود‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫️موشن گرافیک دیزاینر‬ ‫️سئو کار و تولید محتوای سایت‬ ‫️کارشناس فروش ( دفاتر‪،‬تلفنی‪،‬حضوری)‬ ‫️حسابدار‪️-‬مکانیک‪️-‬اهنگر‪️-‬باطریساز‬ ‫️برقکار‪️-‬راننده جرثقیل یدک کش‬ ‫️طراح ‪️-PWA‬فالتر‬ ‫▫توسعه دهنده ‪Back-end‬‬ ‫️توسعه دهنده ‪React Native‬‬ ‫مدیر عامل اژانس هواپیمایی‬ ‫️مدیر فنی اژانس هواپیمایی‬ ‫️کارشناس فروش بلیط تور داخلی و خارجی‬ ‫کارشناس بخش ویزا‬ ‫کارشناس بازاریابی و فروش تلفنی و حضوری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به شماره واتساپ‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪04151032888‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111973‬‬ ‫جوشکار و برشکار ماهر‬ ‫شرکت فراوری و ساخت برای تکمیل کادر خود در‬ ‫گیالن از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫عناوین شغلی (اقا)‬ ‫️کارشناسمهندسیمکانیک ‪️-‬کارشناسمهندسبرق‬ ‫️تکنسین برق ‪️-‬تکنسین فنی‬ ‫️کارشناس خرید خارجی ‪-‬کارشناس کیفیت (‪)QC‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫واتساپ ‪09123779166‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111987‬‬ ‫رئیـس جهـاد دانشـگاهی واحـد اسـتان ایلام‬ ‫از برگـزاری چهارمیـن نمایشـگاه دسـتاوردها و‬ ‫توانمندی هـای مرکـز اشـتغال جهـاد دانشـگاهی‬ ‫واحـد ایلام تـا ‪ 19‬بهمـن مـاه خبـر داد‪.‬‬ ‫«سـیدغالمرضا حسـینی» در گفت وگـو با ایسـنا‪،‬‬ ‫ضمـن تبریـک ایـام مبـارک دهـه فجـر و پیروزی‬ ‫شـکوهمند انقلاب اسلامی اظهـار کـرد‪ :‬ایـن‬ ‫نمایشـگاه بـه همـت پیشـرانان و متقاضیـان‬ ‫رشـته های مربـوط بـه طـرح ملی مشـاغل خانگی‬ ‫برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫رئیـس جهـاد دانشـگاهی واحـد اسـتان ایلام بـا‬ ‫بیـان اینکـه فرصت هـای بسـیار خوبـی در زمینـه‬ ‫بازارهـای داخلـی و بخصـوص بازارهـای منطقه ای‬ ‫ایجـاد شـده و در زمینـه بازارهـای جهانـی هـم‬ ‫فرصـت هـای مناسـبی وجـود دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬امروز‬ ‫فضـای مجازی شـرایطی ایجاد شـده کـه از طریق‬ ‫مکان بازارهـای مجـازی امـکان توسـعه بـازار و‬ ‫محصـول فراهـم شـده اسـت‪.‬‬ ‫حسـینی بـا بیـان اینکـه ایـن نمایشـگاه محصول‬ ‫شبکه سـازی و فعالیت هـای تیمـی و زنجیره ای در‬ ‫مجموعـه ی جهـاد دانشـگاهی ایلام اسـت‪ ،‬تاکید‬ ‫کـرد‪ :‬برندسـازی محصـوالت در اسـتان بـه طـور‬ ‫جـدی بایـد دنبال شـود‪.‬‬ ‫در قالــب دوره هــای تربیــت مــدرس‬ ‫ تهیــه‪ ،‬تنظیــم و ابــاغ جــدول ســالیانه میــزان حــق التدریــس مدرســان‬‫مراکــز امــوزش عالــی علمــی کاربــردی‬ ‫ تهیــه گــزارش و ارائــه امــار مختلــف مدرســان بــر اســاس درخواســت‬‫مســئولین مربوطــه‬ ‫امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و بــا همــکاری صمیمانــه ســایر‬ ‫همــکاران محتــرم دانشــگاه‪ ،‬در اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه‬ ‫العالــی) موفــق و مویــد باشــید‪» .‬‬ ‫همچنیــن سرپرســت دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی در نامــه جداگانــه ای‪،‬‬ ‫از زحمــات محمدعلــی صنعتــی نجــار در دوران تصــدی ایــن مدیریــت تشــکر‬ ‫و قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬مسلط به ‪ ،inventor‬حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫مســائل و مطالــب علمــی بــ ه صــورت جــذاب‪،‬‬ ‫قابــل پذیــرش و اثربخــش و تمریــن و تقویــت‬ ‫فعالیت هــای گروهــی منســجم و هدفمنــد در‬ ‫ایــن دانشــگاه برگــزار می کنــد و امســال نیــز‬ ‫میزبــان برگــزاری ایــن مســابقات بــه واحــد‬ ‫اســتانی اصفهــان واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر رضائــی افــزود‪ :‬در جلســاتی کــه بــا‬ ‫معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬بازبینــی اییــن نامــه برگــزاری‪ ،‬گــزاره هــا و‬ ‫همچنیــن تقویــم مســابقات تهیــه شــد کــه بــر‬ ‫اســاس ایــن تقویــم ‪ ،‬مراکــز امــوزش علمــی‬ ‫کاربــردی مــی بایســت تــا ‪ ۳۰‬بهمــن مــاه نســبت‬ ‫بــه ثبــت نــام از عالقمنــدان و تشــکیل تیــم و‬ ‫معرفــی بــه واحدهــای اســتانی اقــدام کــرده و‬ ‫واحدهــای اســتانی نیــز تــا ‪ ۲۲‬اســفندماه مســابقه‬ ‫مناظــرات را برگــزار و تیــم برتــر را بــه دبیرخانــه‬ ‫اجرائــی معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫رییــس واحــد اســتان اصفهــان در ادامــه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬برگــزاری مســابقات کشــوری بــه صــورت‬ ‫انالیــن و یــا حضــوری نســبت بــه شــرایط موجود‬ ‫کشــور در خصــوص بیمــاری کرونــا دارد و بــا‬ ‫هماهنگــی دبیرخانــه مرکــزی تصمیــم الزم اتخاذ‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت پــس از بازبینــی فیلــم مســابقات‪،‬‬ ‫برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری مســابقات‬ ‫کشــوری انجــام خواهــد شــد و مرحلــه کشــوری‬ ‫ایــن مســابقات در اردیبهشــت مــاه ‪ ۱۴۰۱‬برگــزار‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫چهارمین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های مرکز اشتغال‬ ‫وی گفـت‪ :‬ظرفیت هـا و پتانسـیل های بسـیار‬ ‫خوبی در زمینه توسـعه مشـاغل خانگی و اشـتغال‬ ‫جوانان در اسـتان وجـود دارد که امیدوار هسـتیم‬ ‫بـا هم افزایـی بیشـتر سـازمان ها و دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی ایـن مهـم محقق گـردد‪.‬‬ ‫حسـینی با اشـاره به اینکه این نمایشـگاه با هدف‬ ‫معرفـی محصـوالت و تولیـدات مشـاغل خانگـی‬ ‫برگـزار می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬نبایـد بـه نقش اسـتارت‬ ‫اپ هـا و ظهـور و بـروز فنـاوری بی توجـه بـود چرا‬ ‫کـه قطعـاً محصوالت مشـاغل خانگـی می توانند با‬ ‫نـواوری و بهـره گیـری از فنـاوری‪ ،‬ارزش افـزوده‬ ‫بیشتری بدسـت اورد‪.‬‬ ‫حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه صاحبـان ایـده و‬ ‫فعـاالن حـوزه دوخت هـای سـنتی و مشـاغل‬ ‫خانگـی در ایـن نمایشـگاه حضور خواهند داشـت‪،‬‬ ‫خاطـر نشـان کرد‪ :‬بـا حضور پیشـران های خیاطی‬ ‫و جمعـی از متقاضیـان و کارافرینـان پوشـاک‪،‬‬ ‫کارگاه هـای مانکن سـازی‪ ،‬طراحـی مـدل زنـده‪،‬‬ ‫پارچـه بافـی‪ ،‬دوخـت مانتـو سـنتی‪ ،‬تکنیک های‬ ‫چـاپ روی پارچـه‪ ،‬طراحـی و کالکشن سـازی‪،‬‬ ‫خالقیـت در گرافیـک و طراحـی روی مانکـن‬ ‫برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬ایـن نمایشـگاه بـا همـکاری دانشـگاه‬ ‫جامـع علمـی کاربـردی اسـتان ایلام‪ ،‬اداره کل‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی اسـتان‪ ،‬مرکز نواوری‬ ‫و شـتابدهی جوانـان‪ ،‬اداره کل ورزش و جوانـان‬ ‫اسـتان‪ ،‬کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره) اسـتان‪،‬‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان‪ ،‬دفتـر امور‬ ‫بانـوان و خانـواده اسـتانداری‪ ،‬شـرکت «تاراکیان»‬ ‫کلهـر و تولیـدی پوشـاک «مـردی» برگـزار‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز امور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‬ ‫در جهاددانشگاهی ایالم برگزار می شود‬ ‫‪employment.efp@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111972‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت داروسازی گنجینه عصاره طبیعت‬ ‫ن اصفهان‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استا ‬ ‫کمشچه از افراد واجد شرایط زیر در محدوده شمال شهر‬ ‫اصفهان دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت تولیدی نوشابه ارم نوش‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان های زنجان (شهر زنجان)‪،‬‬ ‫قم (شهر قم) و مرکزی (شهرهای اراک و ساوه) از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫ویزیتور و بازاریاب‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به اصول حسابداری‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا به فروش سرد و گرم‬ ‫حقوق ثابت‪ ،‬بیمه‬ ‫اشنا به مناطق فروش هر شهر‪ ،‬حقوق‪ ،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info.noshadco@gmail.com‬‬ ‫واتساپ ‪09128155413‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111986‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111983‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسین مشاور‬ ‫در راستای تکمیل کادر خود در سیرجان از واجدین‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫️مهندسعمران‪️-‬مهندسمعمار‬ ‫️مهندس عمران ‪ /‬معماری‪ -‬مهندس صنایع‬ ‫️مهندسبرق‪️-‬مهندسمکانیک‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employ.kerman@gmail.com‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111971‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماموت خودرو جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫نقاشماهراتومبیلاقا‬ ‫تمام وقت‪ ،‬دارای سابقه کار‪ ،‬داشتن سابقه کار‬ ‫در این زمینه الزامی است ‪.‬‬ ‫بیمه‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬سرویس رفت و برگشت‪ ،‬غذا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪)Whatsapp( 09330189559‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111970‬‬ صفحه 9 ‫کارافرینی‬ ‫‪10‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5-1400‬رجب ‪ 7-1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1249‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با کسب و کار سه کارافرین در سه استان کشور‬ ‫پرورش «بز سانن» با درامدزایی باال‬ ‫جــوان موفــق فیروزابــادی بــه همــراه همســرش توانســته اســت نــوع خاصــی بــز بــه نــام ســانن را‬ ‫پــرورش دهــد و درامــدش چنــد برابــر شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از فیروزابــاد‪ ،‬پــرورش دام همیشــه و از ابتــدای زندگــی و پیدایــش بشــر‬ ‫تــا کنــون یکــی از مهــم تریــن و پرمنفعــت تریــن مشــاغل بــوده و ایــن نــژاد از بزهــا یعنــی بزهــای ســانن‬ ‫بــه قــدری منفعــت زا و پربــازده هســتند کــه توجــه تمــام دامــداران را در جهــان جلــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــز دام بســیار مقاومــی اســت و مــی توانــد در شــرایط ســخت کــه برخــی حیوانــات اهلــی مثــل گاو‬ ‫شــیری کــه امــکان ادامــه حیــات ندارنــد‪ ،‬زنــده بمانــد و در ســال هــای اخیــر اقدامــات مناســبی از ســوی‬ ‫ســازمان هــای جهــاد کشــاورزی اســتان بــرای ترویــج و توســعه گلــه هــای شــیری بــا بهــره گیــری از دو‬ ‫نــژاد مطــرح بــز شــیری اروپایــی شــامل بــز ســانن و بــز الپایــن اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫بــز ســانن دارای موهــای کوتــاه ســفید و گاهــی خاکســتری اســت‪ ،‬متوســط وزن بزهــای مــاده ایــن نــژاد‬ ‫حــدود ‪۶۱‬کیلوگــرم و وزن نرهــا بــه ‪ ۷۵‬کیلوگــرم مــی رســد و نرهــا شــاخ دار و مــاده هــا ممکــن اســت‬ ‫دارای شــاخ کوتــاه و یــا بی شــاخ باشــند‪.‬‬ ‫بــه ســراغ یکــی از دامــداران موفــق در زمینــه پــرورش بــز ســانن رفتــم تــا از او هــم درمــورد علــت‬ ‫گرایــش بــه ایــن کار و هــم درمــورد نحــوه نگهــداری و پــرورش ایــن نمونــه خــاص از بزهــا ســواالتی‬ ‫بپرســم؛ ایــن جــوان کــه بــه همــراه همســر خــود بــه ایــن کار مشــغول اســت در گفــت و گــو بــا خبرنــگار‬ ‫فــارس گفــت‪ :‬مســعود پناهــی‪ ،‬متولــد ‪ ۱۳۶۵‬ســاکن روســتای کمــال ابــاد شهرســتان فیروزابــاد و دارای‬ ‫مــدرک لیســانس رشــته حســابداری هســتم‪.‬‬ ‫بیماری رماتیســم علت گرایش به این شغل‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــن بــه همــراه خانــواده از ابتــدا کارهــای کشــاورزی انجــام مــی دادیــم و هیــچ سررشــته ای‬ ‫از شــغل دامــداری نداشــتیم و از ان جایــی کــه بــه بیمــاری رماتیســم مبتــا بــودم و در اینترنــت دنبــال‬ ‫دارویــی بــرای ایــن بیمــاری بــودم بــه یکبــاره چشــمم بــه فوایــد شــیر بــز ســانن افتــاد کــه نوشــته بــود‬ ‫بــرای بیمــاری رماتیســم بســیار مفیــد اســت و ایــن جــا بــود کــه تصمیــم گرفتــم کــه یکــی از ایــن‬ ‫بزهــای شــیرده را خــودم داشــته باشــم تــا بتوانــم بــا شــیر ان مــداوا شــوم‪.‬‬ ‫برای دسترســی به جزییات هرچه بیشــتر به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351274‬‬ ‫بانوی قزوینی با نخ و سوزن‬ ‫کارافرینی با تولید مواد اولیه شرکت های‬ ‫برای ‪ ۲۰۰‬نفر اشتغالزایی کرده است‬ ‫لبنی در گناباد‬ ‫کارافریــن گنابــادی بــا ایجــاد کارگاه تولیــد و بســته بنــدی مــواد اولیــه شــرکت هــای لبنــی و غذایــی باعــث‬ ‫رونــق اشــتغال و صــادرات در شهرســتان گنابــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫اقــای کــوه میشــی بــا تولیــد و بســته بنــدی مــواد اولیــه شــرکت هــای لبنــی و غذایــی باعــث رونــق اشــتغال‬ ‫و صــادرات در شهرســتان گنابــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارافریــن گنابــادی بــا ایجــاد کارگاه هــا بــرای ‪ ۶۰‬نفــر بــه طــور مســتقیم و ‪ ۲۰‬نفــر غیــر مســتقیم‬ ‫ایجــاد شــغل کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کارخانــه بــا تولیــد بیــش از‪ ۸۰۰‬تــن مــواد در ســال؛ عــاوه بــر تامیــن مــواد اولیــه شــرکت هــای لبنــی‬ ‫و غذایــی در کشــور‪ ،‬ایــن مــواد تولیــدی بــه کشــورهای مختلــف اعــم از افغانســتان‪ ،‬ترکیــه و عــراق صــادر‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بهــره وری بــه ایــن معنــا کــه از امکانــات خــود بــه بهتریــن نحــو ممکــن اســتفاده شــود‬ ‫چــون عــده ای وارد کار می شــوند ولــی بعــد از مدتــی بــا شکســت مواجــه می شــوند‪.‬‬ ‫جوان تریــن چهــره مانــدگار کارافرینــی ایــران تصریــح کــرد‪ :‬کســی می توانــد در ایــن کار موفــق شــود کــه‬ ‫همزمــان بــا نیــاز بــازار حرکــت کنــد و بــا ســلیقه مــردم یکنواخــت باشــد همیشــه کارافریــن بایــد از بــازار‬ ‫بــه ســمت تولیــد بیاییــد‪.‬‬ ‫کــردی بــا بیــان اینکــه دســتگاه های متولــی بایــد بحــث امــوزش را نیــز بــرای کارافرینــان داشــته باشــند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬کارافرینــی از محورهــای اصلــی رشــد و توســعه اســت و از نظــر برنامه ریــزی توســعه اقتصــادی و‬ ‫توســعه پایــدار دارای اهمیــت اســت بــه ایــن دلیــل کــه موجــب اشــتغال می شــود؛ موجــب پــر شــدن‬ ‫خالهــا و شــکاف های بــازار کار می شــود‪.‬‬ ‫بانــوی کارافریــن قزوینــی کــه بــرای ‪ ۲۰۰‬نفــر اشــتغالزایی کرده‪،‬گفــت‪ :‬هنــر ســوزن دوزی‪ ،‬حاصــل ذهــن‬ ‫خــاق زنــان هنرمنــد بــوده و بــا وجــود گذشــت ســال ها‪ ،‬جایــگاه خــود را در میــان مــردم حفــظ‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ع دســتی و هنرهــای ســنتی صــرف نظــر از زیبایــی و کاربردهایشــان‪ ،‬بســتر‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬امــروزه صنایـ ‬ ‫مناســبی بــرای اشــتغالزایی و کارافرینــی بــه شــمار می رونــد و بســیاری از زنــان و مــردان بــه ویــژه در جوامــع‬ ‫محلــی و شــهری از تولیــد و فــروش محصــوالت صنای ـع دســتی امــرار معــاش می کننــد و تعــداد زیــادی از‬ ‫فعــاالن اقتصــادی و اجتماعــی در ایــن بخــش ســرمایه گذاری کرده انــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســووالن میــراث فرهنگــی اســتان قزویــن در نیمــه نخســت امســال حــدود ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۵۰‬هــزار‬ ‫دالر صنایــع دســتی از اســتان بــه مقصــد کشــورهای همســایه و حاشــیه خلیــج فــارس و اروپــا صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی بخشــی از هنــر و صنعــت ملت هاســت کــه بــه علــت برخــورداری از ارزش هــای فرهنگــی و هنــری‬ ‫و ذوق و اندیشــه در تولیــد‪ ،‬عــاوه بــر جنبه هــای مصرفــی‪ ،‬دارای ارزش هــای هنــری و ظرفیت هــای ویــژه هســتند‪.‬‬ ‫در شــرایط فعلــی کــه بیــکاری از مشــکالت اساســی جامعــه اســت‪ ،‬راه انــدازی و توســعه کســب و کارهــای‬ ‫خانگــی راهــکاری کــم هزینــه و پــر بــازده بــرای مقابلــه بــا ایــن معضــل اســت کــه مشــاغل خانگــی عــاوه بــر‬ ‫درامدزایــی بــرای اقشــار جامعــه در افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی نیــز نقــش دارد‪.‬‬ ‫زنــان به عنــوان نیمــی از جمعیــت کشــور می تواننــد نقــش بــه ســزایی در رونــق اقتصــادی داشــته باشــند‬ ‫مخصوصــاً اگــر زمینه هــای اشــتغال انهــا در خانــه فراهــم شــود کــه فرصتــی اســت تــا بــا بهره گیــری از‬ ‫محیــط امــن خانــه بــه کســب درامــد بپردازنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬بــه نقــل از ایرنــا‪ ،‬اســتان قزویــن همزمــان بــا هفتــه زن بــا راحلــه کارگریــان مروســتی‬ ‫بانــوی کارافریــن و هنرمنــد قزوینــی کــه موفــق بــه اشــتغالزایی بــرای ‪ ۲۰۰‬نفــر از بانــوان قزوینــی در حــوزه‬ ‫ســوزن دوزی و صنایــع دســتی شــده‪ ،‬بــه گفــت و گــو نشســته اســت‪.‬‬ ‫کارگریــان مروســتی بــا بیــان اینکــه ســوزن دوزی تنــوع باالیــی از نظــر طــرح‪ ،‬رنــگ و نقــوش دارد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫رودوزی ســنتی جــزو ســوزن دوزی ســنتی محســوب می شــود و کل ســوزن دوزی های کشــور کــه حــدود‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬نــوع اســت نیــز مناطــق مختلــف را در برمی گیــرد‪.‬‬ ‫برای دسترســی به جزییات هرچه بیشــتر به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪/http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351257‬‬ ‫اخرین فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫خدمات کارفرما‬ ‫کامپیوتر و ‪IT‬‬ ‫فروش و بازاریابی‬ ‫کارشناس هلپ دسک‬ ‫کارشناس فناوری اطالعات – خانم‬ ‫کارشناس کامپیوتر مسلط به امور‬ ‫نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫پشتیبانی فنی سرویسهای اینترنتی‬ ‫کارشناس فروش عالقمند به کار‬ ‫فروش(تلفنی)‪ ،‬کارشناس فروش تولیدات‬ ‫گیاهان دارویی‪،‬کارشناس فروش و‬ ‫مدیر فروش ‪ -‬دارای سابقه کار ترجیحا‬ ‫در مجموعه های دارویی‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫خدمات کارجو‬ ‫قوانینکاروتامیناجتماعی‬ ‫و‪...‬‬ ‫سرپرست حسابداری ‪ ،‬حسابداری‪،‬‬ ‫کلیه گرایش ها برای بانک‪ ،‬حسابدار‪،‬‬ ‫اشنا با قوانین حقوق و دستمزد و‬ ‫مالیاتی‪ ،‬کارشناس مالی (اعتبارات و‬ ‫پرداخت – رسیدگی به اسناد‪ -‬تهیه‬ ‫صورتهای مالی ) در مرکز دولتی‬ ‫و‪...‬‬ ‫قابل توجه کارفرمایان عزیز‪:‬‬ ‫شما می توانید از طریق تهیـه و ارسال‬ ‫یک فیلم ‪ 3‬دقیقه ای با کیفیت نسبت‬ ‫به معرفی شرکت و نیروهای مورد نیاز‬ ‫خود به صورت رایگان در نشـریه‬ ‫الکترونیک بازارکار اقدام نمایید‪.‬‬ ‫‪66417270‬‬ ‫در فتح و جاده مخصوص‬ ‫نیروی تاسیساتی‬ ‫و‪...‬‬ ‫مهندس صنایع برای مرکز دولتی‪،‬‬ ‫مسلط به مباحث مالی و اقتصادی‬ ‫صنایع‪ ،‬کلیه گرایش ها برای بانک‬ ‫مهندس برق و الکترونیک در کارخانه‬ ‫تولیدی‬ ‫اپراتور تلفن‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫گرافیست و طراح سایت‬ ‫موشن گراف و عکاس‬ ‫در شرکت فعال در‬ ‫حوزه پتروشیمی‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫توجه‬ ‫اداری و دفتری‬ ‫مهندسی‬ ‫اماده به کار‬ ‫تکنسین فنی برای کارخانه‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫کارگر ساده ‪ ،‬خدماتی و حراست‬ ‫کارگر خط تولید ‪ -‬مونتاژکار‪-‬‬ ‫کارگر ساده‪ ،‬خدمات‬ ‫هنری‬ ‫نیروی فنی‬ ‫مالیوحسابداری‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫ادامه مطلب کلیک کنید‬ ‫و‪...‬‬ ‫کارگر ساده‪ ،‬خدمات‬ ‫و حراست‬ ‫کارشناس اداری‬ ‫مسئول دفتر و منشی‬ ‫و‪...‬‬ ‫کارجویان محترم می توانند برای‬ ‫کسب اطالعات بیشتربر روی‬ ‫فرصت شغلی مربوطه کلیک‬ ‫یا به سایت بازار کار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ صفحه 10 ‫سرباز ماهر‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5-1400‬رجب ‪ 7-1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1249‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫سخنگوی کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫◄‬ ‫برگزاری چهاردهمین جشنواره جوان سرباز ستاد کل‬ ‫چهاردهمیـن جشـنواره جوان سـرباز سـتاد‬ ‫کل نیروهـای مسـلح بـا تجلیل از سـربازان‬ ‫نمونـه نیروهای مسـلح کشـورمان در محل‬ ‫این سـتاد برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬سـردار «ابوالقاسـم‬ ‫باباییـان» جانشـین بازرسـی و ایمنی سـتاد‬ ‫کل نیروهـای مسـلح در چهاردهمیـن‬ ‫جشـنواره جـوان سـرباز سـتاد کل نیروهای‬ ‫مسـلح اظهـار داشـت‪ :‬در تمام کشـورها از جمله ایران هرچنـد منابع‪ ،‬معادن‪ ،‬نفـت‪ ،‬گاز و‪...‬‬ ‫سـرمایه محسـوب می شـوند‪ ،‬امـا سـرمایه اصلـی‪ ،‬سـرمایه انسـانی اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اگـر ایـن سـرمایه انسـانی بـا برنامه حرکت کنـد‪ ،‬می توانـد اینده خـود و جامعه‬ ‫را بسـازد؛ بـه عبـارت دیگر‪ ،‬چنانچه برنامه ای وجود نداشـته باشـد‪ ،‬تمام حـرکات و اقداماتی‬ ‫کـه انجـام می دهـد‪ ،‬چیزی جـز ضرر نخواهـد بود‪.‬‬ ‫سـردار باباییـان ادامـه داد‪ :‬البته برنامه ریـزی هم فقط در چارچوب مادیـات به مقصود اصلی‬ ‫نخواهـد رسـید و موفقیتـی بـه سـرمنزل مقصود می رسـد که بـا معنویت هم همراه باشـد‪.‬‬ ‫جانشـین بازرسـی و ایمنی سـتاد کل نیروهای مسـلح خاطرنشان کرد‪ :‬یک سـرمایه انسانی‬ ‫قـوی چنانچـه با برنامـه و معنویت پیش بـرود‪ ،‬نتیجه اش خودبـاوری خواهد بود‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون امنیــت ملــی گفــت‪ :‬نیازمنــد اصــاح‬ ‫نظــام وظیفــه عمومــی هســتیم؛ تکلیــف برخــی گروه هــا‬ ‫از قبیــل غایبیــن و مشــموالنی کــه چندیــن ســال غیبــت‬ ‫داشــته اند بایــد روشــن شــود‪.‬‬ ‫عبــاس رضــازاده عضــو هیئــت رئیســه کمیســیون امنیــت‬ ‫ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر دربــاره اصــاح قانــون ســربازی‬ ‫و حواشــی اخیــر‪ ،‬گفــت‪ :‬طــی چندیــن جلســه تخصصــی‬ ‫◄‬ ‫کــه بــا حضــور نمایندگانــی از وزارت دفــاع‪ ،‬ریاســت‬ ‫ســتاد کل نیروهــای مســلح‪ ،‬کمیســیون امنیــت ملــی و‬ ‫سیاســت خارجــی مجلــس و همچنیــن نیروهــای مســلح‪،‬‬ ‫ناجــا و ارتــش داشــته ایم‪ ،‬امــا هیــچ قانونــی دربــاره‬ ‫خریــد خدمــت ســربازی بــه هیــچ قانــون و مصوب ـه ای‬ ‫نرســیده بودیــم؛ بنابرایــن وقتــی خبــر مصوبــه کمیســیون‬ ‫تلفیــق دربــاره خریــد خدمــت را شــنیدم متعجــب شــدم‪.‬‬ ‫رضــازاده اظهــار کــرد‪ :‬بــا ایــن حــال بــرای کســانی‬ ‫کــه سال هاســت غایــب خدمــت ســربازی هســتند‪،‬‬ ‫بایــد تعییــن تکلیــف شــود‪ .‬در هــر صــورت هــرگاه‬ ‫پیشــنهادی بــرای خریــد خدمــت وجــود داشــته باشــد‪،‬‬ ‫ایــن وظیفــه کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس اســت‬ ‫کــه بررســی کنــد کــه ایــا خریــد خدمــت ســربازی از‬ ‫مشــموالن غایــب بــه صــاح مملکــت اســت یــا نــه؛‬ ‫بایــد بــه جمع بنــدی برســیم کــه ایــا ســرباز مــازاد بــر‬ ‫نیــاز داریــم و ایــا قیمت هایــی کــه تعییــن شــده متعــارف‬ ‫و منطقــی هســتند؟ همــه اینهــا در یــک مــاه اینــده از‬ ‫ابتــدای اســفند تــا پایــان ســال بــه صــورت جزئــی در‬ ‫صحــن مجلــس بررســی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خریــد خدمــت موضوعــی اســت کــه از‬ ‫ابتــدای مطــرح شــدن بــا مخالفــت شــدید فرماندهــان‬ ‫نیروهــای مســلح مواجــه شــده اســت؛ بنابرایــن طبیعــی‬ ‫اســت کــه در مجلــس رای نیــاورد‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫تــا زمانــی کــه فرماندهــان نیروهــای مســلح موافــق ایــن‬ ‫موضــوع نباشــند‪ ،‬کمیســیون امنیــت ملــی نیــز بــا ان‬ ‫موافقــت نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رضــازاده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــن موافقــت در‬ ‫رابطــه بــا امــکان خریــد خدمــت اســت یــا دربــاره قیمـت ‬ ‫ان‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬مــا بــرای خدمــت زیــر پرچــم کشــور‪،‬‬ ‫چیــزی بــه نــام خریــد و فــروش نداریــم؛ مگــر اینکــه‬ ‫فرماندهــان نیروهــای مســلح کــه تحــت فرماندهــی‬ ‫مقــام معظــم رهبــری هســتند‪ ،‬بــه ایــن نتیجــه برســند‬ ‫کــه نیــروی مــازاد بــر نیــاز داریــم و بــا ایــن موضــوع‬ ‫موافقــت کننــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان وظیفه عمومی انتظامی‪:‬‬ ‫خرید خدمت باعث ایجاد تبعیض می شود‬ ‫ســردار تقــی مهــری‪ ،‬رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی‬ ‫انتظامــی گفــت‪ :‬مــا بــا هــر گونــه خریــد خدمــت‬ ‫ســربازی مخالــف هســتیم‪ .‬چــرا کــه ایــن مســئله بــه‬ ‫تشــویق غیبت هــا دامــن می زنــد‪ .‬از طرفــی ایــن‬ ‫طرح هــا منجــر بــه ایجــاد تبعیــض در جامعــه می شــود‪.‬‬ ‫کمیســیون تلفیــق بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬اخیــرا بــا طــرح خریــد‬ ‫ســربازی بــرای مشــمولین غایــب بیــش از ‪ ۵‬ســال و‬ ‫بــا اولویــت افــراد متاهــل و باالتــر از ‪ ۳۵‬ســال ســن‬ ‫موافقــت کــرده بــود‪ .‬امــا مخالفت هــا و واکنش هــا‬ ‫باعــث شــد تــا طــرح خریــد ســربازی از دســتور کار‬ ‫کمیســیون خــارج شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬دهنــوی‪ ،‬نایــب رئیــس ایــن‬ ‫کمیســیون اخطــار قانونــی اساســی را علــت خــارج شــدن‬ ‫طــرح خریــد ســربازی از دســتور کار اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه او‪ ،‬اعضــای کمیســیون تلفیــق بودجــه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫دو اشــکال قانــون اساســی بــه طــرح گرفتــه انــد کــه‬ ‫شــامل تناقــض بــا عدالــت و اصــل ‪ ۱۱۰‬قانــون اساســی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بررســی ها نشــان می دهــد کــه در مــورد اشــکال اول‬ ‫طــرح‪ ،‬مســئله عــدم توانایــی پرداخــت مطــرح بــوده‬ ‫ترجیحا زیر‪ ۳۰‬سال‪ ،‬درج حقوق متعارف در عنوان ایمیل الزامی است‬ ‫شرکت و فعال حوزه مهندسی و پیمانکار نفت و گاز و‬ ‫️ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫پتروشیمی در تهران دعوت به همکاری می کند‪:‬‬ ‫‪sadeghian@atlas-energy.com‬‬ ‫کارمند‪ /‬کارشناس امو بازرگانی و اداری خانم‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‪ office ،‬و ‪ ICDL‬و فتوشاپ‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111950‬‬ ‫مسئولیت پذیر‪ ،‬منظم و دارای روابط عمومی باال و روحیه تیمی و منعطف‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫برای تکمیل کادر خود در تهران (خیابان جمهوری) از‬ ‫مهارت کار با رایانه و نرم افزارهای مربوطه و اینترنت‬ ‫با انگیزه و متعهد و دارای فن بیان خوب و توانایی تعامل خوب با‬ ‫مشتریان و همکاران‬ ‫واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فروش تلفن همراه‬ ‫حداقل دیپلم‪ ،‬حداکثر سن ‪ 38‬سال‬ ‫انباردار (اقا)‬ ‫پرداخت تسهیالت اشتغالزایی‬ ‫برای سربازان ماهر‬ ‫اســت‪ .‬چــرا کــه ارقــام خریــد ســربازی از ‪ ۲۵۰‬میلیــون‬ ‫تومــان بــرای دارنــدگان مــدرک تحصیلــی کاردانــی و‬ ‫کمتــر از ان شــروع می شــود و بــه ‪ ۶۰۰‬میلیــون تومــان‬ ‫بــرای دارنــدگان مــدرک پزشــکی عمومــی و دکتــرای‬ ‫تخصصــی و باالتــر از ان در تمامــی رشــته ها می رســد؛‬ ‫بنابرایــن بخــش اعظمــی از افــراد جامعــه تــوان پرداخــت‬ ‫ایــن مبالــغ را ندارنــد‪.‬‬ ‫اشــکال دوم هــم کــه بــه اصــل ‪ ۱۱۰‬قانــون اساســی‬ ‫اشــاره دارد کــه مربــوط بــه وظایــف و اختیــارات رهبــری‬ ‫اســت‪ .‬حــاال مجلســی ها می گوینــد کــه طــرح در ایــن‬ ‫بخــش هــم بــا قانــون اساســی در تضــاد اســت‪.‬‬ ‫اشنا و عالقه مند به دانش فنی محصوالت تلفن همراه‬ ‫ثبت دقیق ورود و خروج کاال‪ ،‬دارای سرعت عمل باال‬ ‫صندوقدار‬ ‫اشنا با فرایندها و مفاهیم انبارداری‬ ‫اشنایی کامل با امور انبارداری و چیدمان‬ ‫اشنا با مفاهیم حسابداری صندوق‬ ‫حقوق از ‪ 5‬میلیون ‪ +‬بیمه تکمیلی ‪ +‬بیمه تامین اجتماعی ‪+‬‬ ‫اشنایی با نرم افزار ‪ word‬و ‪ excel‬و مهارت های رایانه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به‬ ‫کارشناس نرم افزار تلفن همراه‬ ‫‪)whatsapp( 09010473179‬‬ ‫دارای یکسال سابقه کار مرتبط‬ ‫پاداش و وام‬ ‫شماره واتساپ اعالم شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫با انگیزه و متعهد و دارای فن بیان خوب‬ ‫تسلط کامل به ارائه خدمات نرم افزاری ‪ IOS‬و ‪ Android‬و‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫گجت های هوشمند‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مجموعه نیرو خودرو اسیا برای تکمیل کادر خود در تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مکانیک خودرو‬ ‫اقا‪ ،‬سن ‪ 20‬تا ‪ ،40‬دیپلم و باالتر (رشته مکانیک و برق خودرو)‬ ‫حداقل ‪ 1‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫اشنایی و مهارت کافی برای انجام تعمیرات محوله‬ ‫مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهیی در معاونت ارتباطات این مرکز‪ ،‬از فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی به صورت سرباز امریه دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از ایسپا‪ ،‬این مرکز به منظور‬ ‫تکمیل نیروی انسانی‪ ،‬از فارغ التحصیالن دانشگاهی مسلط‬ ‫به نرم افزارهای گرافیکی در قالب نیروی امریه دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫در شرایط همکاری این مرکز امده است که فرد مورد نظر باید به‬ ‫نرم افزارهای گرافیکی‪ ،‬طراحی اقالم گرافیکی چاپی و دیجیتالی‬ ‫از قبیل‪ :‬اینفوگرافیک‪ ،‬پوستر‪ ،‬پست اینستاگرام و به طراحی و‬ ‫ساخت موشن گرافیک مسلط باشد‪.‬‬ ‫همچنین از دیگر شرایط جذب نداشتن غیبت و کسری خدمت‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند رزومه و خالصه سوابق اجرایی خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪info@ispa.ir‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111943‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجموعه پردازش الکترونیک پیشگامان ارمان برای تکمیل کادر خود در بندر انزلی با شرایط زیر استخدام می نماید‪:‬‬ ‫سرپرست مرکز تماس‬ ‫کارشناسی‪️،‬بصورت دورکاری و حضوری‪ ،‬حقوق توافقی‬ ‫مسلط بر نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (‪)CRM‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در‬ ‫️تسلط به فن بیان و فهم شنیداری (شنود موثر)‬ ‫بخش اطالعات تماس‪ ،‬ارتباط حاصل نمایند‪.‬‬ ‫ل مسئله و تصمیم گیری‬ ‫توانایی ح ‬ ‫‪crmpishgamann@gmail.com‬‬ ‫️توانایی سازماندهی و برنامه ریزی‬ ‫️مسلط بر نرم افزار ‪️،Office‬مشتری مداری‪️،‬تفکر سازمانی‪،‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111966‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111954‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫پذیرشگر‬ ‫اقا و خانم‪ ،‬سن ‪ 20‬تا ‪ ،35‬سابقه کار ‪ 1‬سال‬ ‫حداقل دیپلم (کلیه رشته های فنی)‬ ‫اشنایی با پذیرش و ثبت اطالعات در سیستم‬ ‫دارای روابط عمومی قوی و قدرت انتقال و دریافت مطالب‬ ‫اشنایی با نرم افزار پذیرش‬ ‫سـربازان بـرای دسـت و پـا کـردن کسـب و کار‪ ،‬روی حمایت هـای مالـی ناجا حسـاب‬ ‫بـاز کنند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬بخشـنامه پرداخـت تسـهیالت اشـتغالزایی بـه سـربازان مهـارت‬ ‫دیـده‪ ،‬ابالغ شـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ همتـی معـاون نظـام وظیفـه فرماندهـی انتظامی اسـتان گفت‪ :‬مبلـغ این وام‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیـون تومـان‪ ،‬کارمـزد ان ‪ ۴‬درصـد و مـدت بـاز پرداخت هم ‪ ۷‬سـاله اسـت‪.‬‬ ‫ایـن وام بـه سـربازان بومی و همچنین کسـانی که دوره های مهارت امـوزی را در دوره‬ ‫سـربازی گذرانده اند‪ ،‬پرداخت می شـود‪.‬‬ ‫همچنیـن شـرط پرداخـت وام ایـن اسـت که تسـهیالت در زمینـه راه اندازی کسـب و‬ ‫کار بـه کار گرفته شـود‪.‬‬ ‫در استان قزوین ‪ ۵‬هزار نفر مشمول دریافت این تسهیالت می شوند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬بـرای همـه سـربازان دوره هـای مهـارت امـوزی در زمینه هـای فنـی و‬ ‫حرفـه ای‪ ،‬دامپـروری‪ ،‬کشـاورزی و زنبـورداری برگزار و بـه ان ها گواهی داده می شـود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اشنایی کامل با کامپیوتر و نرم افزارهای ‪ Word‬و ‪Excel‬‬ ‫و کاالهای ‪IT‬‬ ‫عضو کمیسـیون تلفیق الیحـه بودجه‬ ‫در رابطـه بـا طـرح خریـد خدمـت‬ ‫سـربازی‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن طـرح در ابتـدا‬ ‫برای ایرانیان خارج از کشـور پیشـنهاد‬ ‫شـد بـا این حـال در حـال تدوین طرح‬ ‫جدیـدی بـرای اصلاح طـرح خریـد‬ ‫خدمـت سـربازی هسـتیم‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬عبداهلل ایزدپناه عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه در رابطه با‬ ‫طرح خرید خدمت سربازی در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد‪ :‬بحث خرید خدمت‬ ‫سربازی در ابتدا برای ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می کنند و زمان بازگشت به وطن‬ ‫ان ها یا مشخص نبوده و یا قصد بازگشت به کشور را نداشتند‪،‬مطرح شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجایی که برنامه بازگشت این افراد برای بازگشت به کشور مشخص‬ ‫نیست تصمیم بر ان شد که خدمت سربازی ان ها خریداری شود‪.‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت‪ :‬در محله بعد بحث خرید خدمت سربازی برای‬ ‫افرادی که سن و سال ان ها باال رفته‪ ،‬متاهل شده و دارای فرزند شده اند و شرایط رفتن‬ ‫به خدمت سربازی را ندارند مطرح شد‪.‬‬ ‫ایزدپناه با بیان اینکه پیشنهاد خرید خدمت برای افراد متاهل در مجلس رای اورد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬بنده به طرح خرید خدمت سربازی معترض هستم چرا که معتقد هستم فرد متاهل‬ ‫دارای عائله‪ ،‬توانایی پرداخت این مبالغ را ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز به اتفاق برخی از نمایندگان در حال تدوین طرح جدیدی برای اصالح‬ ‫طرح خرید خدمت سربازی هستیم که قطع ًا اصالح خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون نظام وظیفه فرماندهی انتظامی استان قزوین‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای دی جی لند‬ ‫طرح خریدخدمت سربازی‬ ‫در حال اصالح است‬ ‫نیازمند اصالح نظام وظیفه عمومی هستیم‬ ‫سربازان در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرند‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون اصـل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫بـا تاکیـد بـر ضـرورت ارتقـای کیفیـت‬ ‫سـربازی‪ ،‬گفـت‪ :‬سـربازان بایـد در‬ ‫خدمـت اقتصـاد کشـور قـرار گیرنـد و‬ ‫تحـت عنوان «سـرباز اقتصـاد» با تعامل‬ ‫بین مجلس و سـتاد کل نیروهای مسـلح‬ ‫ایـن کار عملیاتـی شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬علـی خضریان در‬ ‫گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه‬ ‫ملـت‪ ،‬بـا بیـان اینکـه طـی سـال های‬ ‫اخیر یـک مطالبه اجتماعی شـکل گرفته‬ ‫مبنـی بـر اینکه باید در قانون سـربازی فعلی تغییراتی ایجاد شـود‪ ،‬گفت‪ :‬در همین راسـتا‪،‬‬ ‫برخـی از افـراد به درسـتی در جهت مفیدتـر کردن خدمت نظام وظیفـه و همچنین احقاق‬ ‫حقـوق سـربازان تالش هایـی کردند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشـهر و پردیس در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬معتقدم ارتقـای کیفیـت دوران خدمت سـربازی و همچنیـن پرداخت حقوق‬ ‫قانونـی سـربازان حتمـا می بایسـت مـورد مطالبـه جـدی قـرار گیـرد و مجلـس یازدهم‬ ‫نیـز در ایـن خصـوص اقدامـات خوبی را به سـرانجام رسـانده اسـت‪ .‬بطوریکه در سـال‬ ‫گذشـته کمیتـه سیاسـی‪ ،‬نظامی و امنیتی کمیسـیون اصل نـود با پیگیـری این موضوع‬ ‫زمینه سـاز افزایش حقوق سـربازان در سـال ‪ ۱۴۰۰‬شـد‪ .‬باید در قانون بودجه شـرایطی‬ ‫را ایجـاد کنیـم کـه حقـوق و مزایای انان بهتر شـود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی‪:‬‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه‪:‬‬ ‫اشنایی با مکانیک و ابزار مخصوص مکانیکی‬ ‫توانایی عیب یابی به صورت دستی و با دستگاه‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ +‬ناهار‪+‬حقوق توافقی‬ ‫ساعت کاری بصورت تمام وقت شنبه تا چهارشنبه ‪ 7:30‬الی‬ ‫‪ _ 15:30‬پنجشنبه ‪ 7:30‬الی ‪12:30‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه اعالم شده در‬ ‫بخش اطالعات تماس‪ ،‬ارتباط حاصل نمایند‪.‬‬ ‫️ ‪( 02149713‬داخلی ‪ 121‬و ‪) 125‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111953‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ماشین سازی ویژه‬ ‫یک شرکت بازرسی در صنعت اب و برق‬ ‫جهت دفتر مرکزی خود واقع در خیابان قائم مقام فراهانی‬ ‫تهران دعوت به همکاری میکند‪:‬‬ ‫در محدوده مطهری تهران دعوت به همکاری میکند‪:‬‬ ‫مهندس مکانیک یا متالورژی یا صنایع‬ ‫کارشناس یا کارشناس ارشد برق ابزاردقیق کنترل‬ ‫خانم ‪ ،‬لیسانس یا فوق دیپلم‬ ‫جهت هماهنگی های بازرسی و کارهای دفتری‬ ‫اشنا به اقالم صنعتی و مدارک فنی‬ ‫️ارسال رزومه به ایمیل‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪Mousa.adineh@gmail .com‬‬ ‫️ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪hr@msvco.com‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111952‬‬ ‫لینک ‪:‬‬ ‫‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/111951‬‬ صفحه 11 ‫شنبه‪ 4‬دی‪ 20-1400‬جمادی االولی ‪ 25 -1443‬دسامبر ‪ - 2021‬سال بیست و یکم ‪ -‬شماره ‪1243‬‬ ‫دوشنبه ‪ 18‬بهمن ‪ 5-1400‬رجب ‪ 7-1443‬فوریه ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1249‬‬ ‫سومین رویداد استارتاپی‬ ‫«نواوردگاه غذایی» برگزار می شود‬ ‫مرکــز رشــد دانشــگاه ازاد اســامی واحــد شــهررضا و‬ ‫انجمــن علمــی مهندســی صنایــع غذایــی‪ ،‬ســومین رویــداد‬ ‫اســتارتاپی در حــوزه ســامت و تغذیــه ســالم (نــواوردگاه‬ ‫غذایــی) را برگــزار مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪« ،‬غذاهــای ســنتی و ســالم»‪« ،‬غذاهای‬ ‫ســالم و فراســودمند»‪« ،‬مکمــل هــای غذایی و کاهــش وزن»‪،‬‬ ‫«غذاهــای رژیمــی و خــاص»‪« ،‬فرموالســیون موادغذایــی بــا‬ ‫رویکــرد غــذای ســالم»‪« ،‬غــذا و گردشــگری»‪« ،‬ســوغات و ســامت»‪« ،‬نــواوری در بســته بنــدی و‬ ‫تحویــل غــذا»‪« ،‬بازاریابــی و تجــاری ســازی» و «فنــاوری اطالعــات در صنایــع غذایــی» از جملــه‬ ‫محورهــای برگــزاری ایــن برنامــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه ‪ ۲۵‬بهمــن مــاه ‪۱۴۰۰‬برگــزار مــی شــود و تــا ‪ ۱۸‬بهمــن جهــت ثبــت ایــده زمــان در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به لینک ‪ https://iaush.ac.ir/food‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫افتاده باالنی ‪:‬‬ ‫مدرسه عالی مهارت و کارافرینی‬ ‫«بورس و ارز دیجیتال» راه اندازی می شود‬ ‫رئیــس دانشــکده مهــارت و کارافرینــی شــریعتی دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی واحــد یــادگار امــام خمینــی(ره) شــهرری از‬ ‫راه انــدازی مدرســه عالــی مهــارت و کارافرینــی بــورس و ارز‬ ‫دیجیتــال خبــر داد‪.‬‬ ‫ســحر افتــاده باالنــی در گفت وگــو بــا انــا در شــهرری‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬فضــای کســب و کار امــروزه به گونــه ای اســت‬ ‫کــه اســتقبال زیــادی از مدرســه عالــی مهــارت پیشــنهاد‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن مــدارس‪ ،‬مهارت امــوزان بایــد از ســطح‬ ‫تعریــف شــده ای از دانــش تخصصــی (حداقــل مــدرک دیپلــم) برخــوردار باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــکده مهــارت و کارافرینــی شــریعتی دانشــگاه ازاد اســامی واحــد یــادگار امــام‬ ‫خمینــی(ره) شــهرری بیــان کــرد‪ :‬ایــن مــدارس در راســتای اموزش هــای غیررســمی و بــه منظــور‬ ‫ارتقــای مهارت هــای حرفـه ای‪ ،‬گســترش دانــش مهارتــی و توانمندســازی نیــروی انســانی تحصیــل کــرده‬ ‫بــا رویکــرد راه انــدازی کســب و کار ایجــاد می شــوند‪.‬‬ ‫افتــاده از اماده ســازی و تخصیــص فضــای ســاختمان دانشــکده مهــارت و کارافرینــی شــریعتی‬ ‫واقــع در «خیابــان دکتــر شــریعتی» در ماه هــای گذشــته بــه ایــن منظــور خبــر داد و افــزود‪ :‬بــا تصویــب‬ ‫طــرح مدرســه عالــی مهــارت بــورس و ارز دیجیتــال دپارتمان هــای امــوزش‪ ،‬کارورزی ‪-‬کاربنیــان و‬ ‫کارافرینــی در ایــن مدرســه شــروع بــه فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫افتــاده باالنــی اظهــار کــرد‪ :‬اقدامــات اولیــه به منظــور پیگیــری و راه انــدازی مدرســه عالــی مهــارت‬ ‫بــورس و ارز دیجیتــال انجــام شــده و بــا عقــد تفاهم نامــه بــا ســازمان ها و ارگان هــای مربــوط و پــس از‬ ‫دریافــت مجوزهــای الزم برگــزاری دوره هــای اموزشــی را اغــاز می کنیــم‪.‬‬ ‫وزارت کار خبر داد‪:‬‬ ‫خبر های خوش برای کاریابی های بین المللی و اعزام نیروی کار به رومانی‬ ‫مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد‪:‬‬ ‫کشور رومانی متقاضی ‪ ۱۰۰‬هزار نیروی کار است‪ .‬کشورهای مختلفی در حال‬ ‫بازاریابی برای دریافت سهمیه از این کشور هستند‪ ،‬ما نیز تالش می کنیم‬ ‫سهمی قابل توجه در این بازار داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار «حامد فروزان» در حاشیه وبینار مشترک با کاردار‬ ‫و اعضای نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در رومانی گفت‪ :‬موضوع اعزام‬ ‫نیروی کار ایرانی به رومانی را دنبال کردیم‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬بر اساس تاکید و دستور دکتر «حجت اهلل عبدالملکی»‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬اعزام نیروی کار ساده ایرانی به خارج از‬ ‫کشور با حفظ کرامت‪ ،‬عزت و شان در دستور کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫بانک اطالعاتی نیروی کار متقاضی اعزام به خارج از کشور را با ایجاد سامانه ای‬ ‫راه اندازی کرده ایم که این بانک اطالعاتی در حال تکمیل شدن است‪.‬‬ ‫فروزان بر اجرای دقیق سازماندهی نیروی کار در داخل و خارج از کشور‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬حمایت قانونی از نیروی کار ایرانی پس از اعزام و نیز ضمانت‬ ‫برگشت نیروی کار نیز یکی از برنامه هایی است بران تمرکز خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬قطعاً‬ ‫موضوع اعزام نیروی کار را در سایر کشورها با همکاری موسسات کاریابی‬ ‫مجاز که مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گرفته اند‬ ‫پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫فروزان تاکید کرد‪ :‬امیدواریم موسسات کاریابی با توجه به رویکرد جدیدی که در‬ ‫این حوزه به وجود امده بتوانند در این بخش نیز فعاالنه تر عمل کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تالش می کنیم کشورها را برای اعزام نیروی کار ایرانی‬ ‫گسترده و تخصص ها را نیز متنوع تر کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بین الملل وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره‬ ‫اعالم فراخوان ثبت نام دوره جدید طرح ملی دانشجو معلم قران‬ ‫ثبت نام طرح ملی دانشجومعلم قران از ‪ ۱۲‬بهمن ماه انجام می شود‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی‬ ‫ســازمان قرانــی دانشــگاهیان‬ ‫کشــور‪ ،‬ثبت نــام دوره جدیــد‬ ‫طــرح ملــی دانشــجومعلم قــران‬ ‫کریــم از ســوی ســازمان قرانــی‬ ‫دانشــگاهیان کشــور وابســته بــه‬ ‫جهاددانشــگاهی از ‪ ۱۲‬بهمن مــاه‬ ‫بــه مــدت ‪ ۱۰‬روز انجــام می شــود‪.‬‬ ‫تربیــت مربــی امــوزش‬ ‫قــران کریــم‪ ،‬حرکــت بــه ســمت‬ ‫تحقــق منشــور توســعه فرهنــگ‬ ‫قرانــی بــه عنــوان باالتریــن ســند‬ ‫فعالیت هــای قرانــی کشــور و‬ ‫شناســایی اســتعدادهای بالقــوه‬ ‫قرانــی در ســطح کشــور در‬ ‫جهــت گســترش و توســعه‬ ‫معرفــت قرانــی در میــان‬ ‫دانشــجویان از جملــه اهــداف‬ ‫برگــزاری ایــن دوره اســت‪.‬‬ ‫بنابــر ایــن گــزارش‪ ،‬ایــن‬ ‫طــــرح ویــــژه دانشجـــویان ترم‬ ‫یک تــا چهــار مقطع کارشناســی‪،‬‬ ‫دانشــجویان تــرم یــک مقطــع‬ ‫کارشناسی ارشــد و دانشــجویان‬ ‫تــرم یــک مقطــع دکتــری و گروه‬ ‫ســنی ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۳۵‬ســال در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن تســلط بــه تجویــد‬ ‫مقدماتــی‪ ،‬دارا بــودن فــن بیــان‬ ‫و روحیــه مربیگــری‪ ،‬اشــنایی‬ ‫مقدماتــی بــا امــوزش مفاهیــم‬ ‫قــران کریــم و دارا بــودن‬ ‫معــدل بــاالی ‪ ۱۶‬در دروس‬ ‫ســپری شــده از جملــه شــرایط‬ ‫دانشــجویان عالقه منــد بــه‬ ‫شــرکت در طــرح تربیت دانشــجو‬ ‫معلــم قــران اســت‪.‬‬ ‫عالقه منـدان بـرای ثبت نـام‬ ‫می تواننـد به تارنمای این سـازمان‬ ‫بـه نشـانی ‪http://daneshjo.isqa.ir‬‬ ‫مراجعـه کننـد‪ .‬ایـن دوره نیـز از‬ ‫‪ ۲۷‬بهمن مـاه همزمـان بـا والدت‬ ‫حضـرت علـی(ع) اغـاز خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬در پایان به دانشـجویانی که‬ ‫ایـن دوره را بـا موفقیـت سـپری‬ ‫کـرده باشـند‪ ،‬گواهینامه از سـوی‬ ‫جهاددانشـگاهی اعطـا می شـود‪.‬‬ ‫همچنیـن برگزیـدگان ایـن دوره‬ ‫بـه دوره تکمیلی «دانشـجو متدبر‬ ‫قـران کریـم» معرفـی می شـوند‪.‬‬ ‫بــر اســاس انچــه در‬ ‫ایین نامــه ایــن طــرح امــده‬ ‫اســت «بــا اســتفاده از طــرح‬ ‫تربیــت دانشــجومعلم قــران‪،‬‬ ‫مخاطبــان ایــن طــرح می تواننــد‬ ‫کلمــات و ایــات قــران کریــم‬ ‫را پشــت ســرهم و بــه صــورت‬ ‫نســبتاً روان بــا رعایــت تلفــظ‬ ‫نســبی حــروف و نحــوه وقــف‬ ‫بــر اخــر عبــارات قرانــی قرائــت‬ ‫کننــد‪ ،‬همچنیــن قرائــت صحیــح‬ ‫حمــد و ســوره و اذکار نمــاز از‬ ‫نظــر اعــراب و تلفــظ حــروف‬ ‫از دیگــر مــواردی اســت کــه‬ ‫مخاطبــان ایــن طــرح می تواننــد‬ ‫از ان بهره منــد شــوند‪».‬‬ ‫ســازمان قرانــی دانشــگاهیان‬ ‫کشــور همــواره منــادی و‬ ‫پرچــم دار برگــزاری برنامه هــا و‬ ‫دوره هــای اموزشــی و پژوهشــی‬ ‫در حــوزه قــران در دانشــگاه ها‬ ‫بــوده اســت‬ ‫در کسب و کاروکارافرینی‬ ‫برنامه زنده «شـب افتابـی» باموضوع‬ ‫«اصول‪۱۴‬گانـه کیفیـت و مطلوبیت‬ ‫در کسـب و کار و کارافرینـی» بـا‬ ‫حضور دکتر مسـلم خانی برگزار شد‪.‬‬ ‫دکتر مسـلم خانی؛ اسـتاد دانشگاه و‬ ‫مشـاور کسـب وکار و کارافرینـی می‬ ‫باشـد از جملـه اثـار وی میتـوان به‬ ‫الگوهـا و تکنیک هـای کاربـردی‬ ‫«برندسـازی» در یـک نـگاه! اشـاره کـرد کـه به همـراه اقای قاسـمی‬ ‫ان را بـه چـاپ رسـانده اسـت‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه‪:‬‬ ‫رویداد منطقه ای استارتاپ «اینوتکس پیچ»‬ ‫در کرمانشاه برگزار می شود‬ ‫رییــس پــارک علــم و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی کرمــانشــــاه از‬ ‫برگــزاری رویــداد اســتارتاپ منطقــه ای «اینوتکس پیــچ» در اســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن رویــداد شــتاب بــا هــم افزایــی پســت بانــک‬ ‫و شــرکت نیــروی غــرب بــا مشــارکت پنــج اســتان در محــل کارخانــه‬ ‫نواوری هــای شــهر کرمانشــاه برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا‪ « ،‬ســیامک ازادی» در نشســت‬ ‫خبــری کــه در مرکــز جهــاد دانشــگاهی اســتان کرمانشــاه برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬ماموریــت اصلــی پــارک علــم و فنــاوری اســتان را حمایــت از‬ ‫ایده هــا‪ ،‬صاحبــان ایــده و کارافرینــان در راســتای راه انــدازی کســب و‬ ‫کار جدیــد و تجــاری ســازی ایــده دانســت و افــزود‪ :‬در ایــن رویــداد از‬ ‫ایــده هــا و طــرح هــای برتــر بــرای تجــاری ســازی و تبدیــل شــدن بــه‬ ‫کار حمایــت هــای ویــژه مالــی‪ ،‬تســهیالتی و اداری بــرای کســب مجــوز‬ ‫راه انــدازی مــی شــود‪.‬‬ ‫«اینوتکــس پیــچ»‪ ،‬یکــی از بخش هــای رقابتــی نمایشــگاه‬ ‫اینوتکــس اســت کــه بــرای ســومین ســال متوالــی رقابتــی بــزرگ را‬ ‫بیــن اســتارتاپ­هــای سراســر کشــور رقــم خواهــد زد‪.‬‬ ‫برای دسترسی به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351421‬‬ ‫افتتاح مدرسه عالی مهارتی اقتصاد دیجیتال‬ ‫در اذربایجان شرقی‬ ‫سرپرست دفتر پشتیبانی امور فناوری و نواوری وزارت علوم خبر داد‪:‬‬ ‫کارخانه فناوری و ساخت در شیراز ایجاد می شود‬ ‫اعالم محورهای رویداد ملی‬ ‫«کسب و کارهای اینترنتی»با رویکرد گردشگری‬ ‫صنعتی در استان مرکزی‬ ‫محورهــای رویــداد ملــی کســب و کارهــای اینترنتــی بــا رویکــرد گردشــگری صنعتــی در اســتان‬ ‫مرکــزی اعــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی‬ ‫اســتان مرکــزی؛ دکتــر وجیــه اهلل پارســا رییــس‬ ‫مرکــز امــوزش علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی اراک‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر‪ ،‬گفــت‪ :‬رویــداد اســتارتاپی کســب‬ ‫و کارهــای اینترنتــی بهمــن مــاه جــاری در اســتان‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫وی تولیــد محتــوا در حــوزه گردشــگری صنعتــی‬ ‫نظیــر اپلیکیــش‪ ،‬ســایت‪ ،‬موشــن گرافــی و‪ ،...‬ایجــاد و توســعه پلتفــرم هــای گردشــگری بــا‬ ‫رویکــرد صنعتــی و ارتقــای فرهنــگ گردشــگری بــا رویکــرد صنعتــی را از محورهــای ایــن رویــداد‬ ‫اســتارتاپی عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫پارســا اضافــه کــرد‪ :‬عالقــه منــدان مــی تواننــد تــا ‪ 20‬بهمــن مــاه ایــده هــای خــود را بــا توجــه بــه رویکــرد‬ ‫صنعتــی بــودن ایــن اســتارتاپ در تــارگاه اطــاع رســانی ‪https://uastrtup.uast.ac.ir/fa/form/553/‬‬ ‫‪ gardeshgari.arak‬ثبــت نماینــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی؛ رویــداد ملــی کســب و کارهــای اینترنتــی بــا رویکــرد گردشــگری صنعتــی‬ ‫‪ 25‬بهمــن مــاه راس ســاعت ‪ 9‬صبــح از طریــق لینــک‪https://arak.iastjd.ac.ir/webinar‬‬ ‫پخــش مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول یــاداور شــد‪ :‬عالقــه منــدان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد‬ ‫بــا شــماره ‪ 08634172004‬تمــاس و یــا بــه نشــانی اراک‪ ،‬انتهــای خیابــان امــام خمینــی(ره)‪،‬‬ ‫کمربنــدی شــمالی‪ ،‬جنــب مــدارس اســتعدادهای درخشــان‪ ،‬مرکــز نــواوری کســب و کارهــای‬ ‫اینترنتــی مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫جهت گیرهای مربوط به اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور گفت‪:‬‬ ‫تاکید امروز ما بر اعزام نیروی کار ساده ای است که از فرصت شغلی در کشور‬ ‫برخوردار نیست و قرار است سازمان اموزش فنی و حرفه ای اموزش های الزم‬ ‫را به صورت فشرده به این نیروی کار ارائه دهد و بعد از اینکه گواهینامه های تخصصی‬ ‫را از سازمان اموزش فنی و حرفه ای اخذ کرد در فرایند اعزام قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از همکارانمان در سفارت جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫رومانی نیز درخواست کرده ایم که فهرست مشاغل و شرایط نیروی کار‬ ‫درخواستی را به صورت دقیق اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تحقق این امر و ساماندهی اعزام نیروی کار به خارج از‬ ‫کشور نیازمند همکاری سه جانبه میان موسسات کاریابی در داخل‪ ،‬سفارت‬ ‫ایران در رومانی و اداره کل امور بین الملل و اداره کل هدایت نیروی کار وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم برنامه اعزام نیروی کار به رومانی در داخل و خارج‬ ‫از کشور مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫فروزان خاطر نشان کرد‪ :‬اعزام نیروی کار به کشور رومانی را یک فرصت‬ ‫برای اشتغالزایی نیروی کار ایرانی و فرصت مناسبی برای توسعه و ارتقای‬ ‫ارتباطات فرهنگی میان دو کشور می دانیم‪.‬‬ ‫اصول چهارده گانه کیفیت و مطلوبیت‬ ‫سرپرســت دفتــر پشــتیبانی امــور فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری از انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری معاونــت فنــاوری‬ ‫و نــواوری ایــن وزارت بــا ســه مرکــز علمــی و پژوهشــی در شــیراز‬ ‫بــرای ســاخت کارخانــه فنــاوری و ســاخت خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم‪ ،‬دکتــر امیــد‬ ‫رضایی فــر در حاشــیه انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری ســه جانبــه‬ ‫دانشــگاه های اســتان فــارس بــرای ســاخت ایــن کارخانــه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن تفاهم نامــه بیــن دانشــگاه فنــی و حرفــه ای اســتان‬ ‫فــارس‪ ،‬پــارک علــم و فنــاوری و دانشــگاه صنعتــی شــیراز امضــا شــده‬ ‫و بــر اســاس ان کارخانــه فنــاوری و ســاخت در مــکان دانشــکده‬ ‫فنــی و حرفــه ای شــهید باهنــر شــیراز مجهــز بــه پیشــرفته ترین‬ ‫تجهیــزات ســاخته مــی شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت دفتــر پشــتیبانی و امــور فنــاوری و نــواوری وزارت علوم‬ ‫بــه اهــداف تاســیس کارخانــه تکنولــوژی و ســاخت (تک شــاپ) اشــاره کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬هــدف اصلــی ایجــاد محیطــی بــرای بیــان ایده هــا‪ ،‬ارائــه‬ ‫امکانــات و فراهــم کــردن فضــا بــرای ســاخت محصــول از ایــده‪،‬‬ ‫تولیــد محصــول بــر مبنــای بهتریــن ایــده تاییــد شــده‪ ،‬مهندســی‬ ‫معکــوس‪ ،‬بهینه ســازی جهــت افزایــش بهــره وری و محصــول جدیــد‪،‬‬ ‫ارائــه خدمــات مهارتــی‪ -‬تخصصــی و حرکــت در مرزهــای دانــش و‬ ‫فنــاوری در رشــته هــای تخصصــی فنــی و مهندســی اســت‪.‬‬ ‫برای دسترس به جزییات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/351335‬‬ ‫دبیرخانهچهارسوق‬ ‫رویداد «نواوری های اموزشی چهارسوق» ‪ ۲۷‬تا ‪ ۲۹‬بهمن ماه‬ ‫برگزار می شود‬ ‫ســیزدهمین رویــداد «نواوری هــای اموزشــی چهارســوق»‬ ‫بزرگ تریــن رویــداد مردم نهــاد جامعــه فعــاالن تعلیــم و تربیــت‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا هــدف‏شبکه ســازی‪ ،‬انتقــال تجربیــات نواورانــه بومــی‪،‬‬ ‫تقویــت انگیزه هــای تحولــی و امیــد بــه اینــده‪ ۲۷ ،‬تــا ‪ ۲۹‬بهمــن مــاه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه صــورت مجــازی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ایــن رویــداد توســط موسســه مطالعــات‬ ‫راهبــردی تعلیــم و‏تربیــت برهــان و بــا مشــارکت گســترده افــراد‪،‬‬ ‫ســازمان ها و نهادهــای فعــال حــوزه امــوزش بــه صــورت ســاالنه‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رویــداد «نواوری هــای اموزشــی چهارســوق» در ســال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫متولــد شــد تــا مــوج امیــدواری بیشــتری بــه درون دنیــای تعلیــم‬ ‫و تربیــت وارد‏شــود‪ .‬چهارســوق اجتماعــی‏اســت بــرای تجلــی‬ ‫حرکت هــای امیدبخــش و نواورانــه اموزشــی و تربیتــی؛ و محلــی‬ ‫اســت بــرای‏اشــتراک گذاری ایده هــا و تجــارب فعــاالن زیســت بوم‬ ‫تعلیــم و تربیــت کشــور‪.‬‏‬ ‫ســخنرانی های کوتــاه و امیدبخــش نقش افرینــان حــوزه‬ ‫تعلیــم و تربیــت بــه همــراه پرســش و پاســخ‪ ،‬فعالیت هــای متنــوع‬ ‫بــرای ایجــاد ارتبــاط و شبکه ســازی میــان شــرکت کنندگان و‬ ‫نشســت های تخصصــی حــول موضوعــات مهــم و چالش برانگیــز‬ ‫حــوزه تعلیــم و تربیــت‪ ،‬از جملــه برنامه هــای ســیزدهمین رویــداد‬ ‫چهارســوق در طــی ‪ ۳‬روز برگــزاری ان اســت‪.‬‏‬ ‫شــرکت در رویــداد چهارســوق بــرای عمــوم افــراد ازاد اســت‪.‬‏‪‎‬‬ ‫‪‎‬مخاطبــان هــدف چهارســوق فعــاالن تحول خــواه تعلیــم و تربیــت از‬ ‫جملــه معلمــان‪ ،‬مربیــان‪ ،‬مدیــران و کادر مدارس‪ ،‬طالب و دانشــجویان‬ ‫عالقه منــد‪ ،‬پژوهشــگران‪ ،‬اســاتید حــوزه و دانشــگاه‪ ،‬فعــاالن فرهنگــی‪،‬‬ ‫موسســات‪ ،‬مدیــران و کارشناســان نهادهــای تعلیــم و تربیتــی و اهالــی‬ ‫رســانه و نیــز دانش امــوزان و والدیــن دغدغه منــد اســت‪.‬‬ ‫ســیزدهمین رویــداد «نواوری هــای اموزشــی چهارســوق»‬ ‫روزهــای چهارشــنبه‪ ،‬پنج شــنبه و جمعــه‪ ۲۸ ،۲۷ ،‬و ‪ ۲۹‬بهمــن مــاه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬به صــورت مجــازی برگــزار خواهــد شــد‬ ‫مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اذربایجان شرقی گفت‪ :‬مدرسه عالی‬ ‫مهارتی اقتصاد دیجیتال دانشگاه ازاد اسالمی واحد تبریز برای انعقاد تفاهم نامه‬ ‫بین اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان و دانشگاه ازاد اسالمی تبریز‬ ‫راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات اذربایجان‬ ‫شرقی‪ ،‬محمد فرزاد مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات اذربایجان شرقی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در راستای انعقاد تفاهم نامه بین اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫استان و دانشگاه ازاد اسالمی تبریز مدرسه عالی مهارتی اقتصاد دیجیتال با‬ ‫حضور مدیران اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان و مسئوالن دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی واحد تبریز‪ ،‬به منظور مهارت اموزی دانشجویان و فارغ التحصیالن‬ ‫در زمینه های ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای‬ ‫استان افتتاح شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با محوریت اقتصاد دیجیتال‪ ،‬اموزش های عملی و کاربردی‬ ‫کردن تحصیالت دانشگاهی برای تسهیل ورود مهارت اموزان به بازار کار و‬ ‫ارتباط با صنایع و خدمات‪ ،‬و توسعه کارافرینی و نواوری است‪.‬‬ ‫فرزاد با اشاره به اینکه عصر حاضر‪ ،‬عصر دیجیتال و استفاده از ظرفیت های‬ ‫بالقوه در این حوزه است و همچنین امروزه استفاده از امکانات فناورانه در‬ ‫عرصه اقتصاد دیجیتال به عنوان یک امر مهم محسوب می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫این مدرسه قرار است در حوزه های مختلفی فعالیت کند که بحث بازار مالی‪،‬‬ ‫دوره های تجارت الکترونیک‪ ،‬دوره های بازاریابی الکترونیک و‪ ...‬دوره هایی است‬ ‫که در این مدرسه برگزار شده و به مهارت اموزان اموزش داده می شود‪.‬‬ ‫مدیر کل ‪ ICT‬استان‪ ،‬همچنین به تفاهم نامه بین اداره کل ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات استان و دانشگاه ازاد اسالمی تبریز اشاره کرد و گفت‪ :‬تربیت‬ ‫نیروی انسانی متخصص با رویکرد نیاز بازار کار‪ ،‬شناسایی بازار کار مناسب‬ ‫برای فعالیت های فناوری اطالعات و معرفی به مهارت اموزان مدرسه اقتصاد‬ ‫دیجیتال‪ ،‬تعریف‪ ،‬تدوین و تجهیز دوره های کاربردی در زمینه های مختلف‬ ‫فنی‪ ،‬بازاریابی و کسب و کار‪ ،‬حمایت مادی و معنوی از ایده ها‪ ،‬طرح ها و‬ ‫پروژه های کاربردی‪ ،‬طرح مسائل و چالش های کاربردمحور به مهارت اموزان‬ ‫و دریافت طرح مرتبط که منجر به رفع نیاز‪ ،‬چالش و مسئله خواهد شد‪ ،‬از‬ ‫محورهای این تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫فرزاد گفت‪ :‬از اهداف دیگر این تفاهم نامه‪ ،‬تثبیت اشتغال و استفاده از‬ ‫فرصت های مشاغل خرد‪ ،‬کالن و بین المللی کشور از دیگر اهداف این‬ ‫تفاهم نامه است‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1255

هفته نامه بازار کار 1255

شماره : 1255
تاریخ : 1401/01/15
هفته نامه بازار کار 1254

هفته نامه بازار کار 1254

شماره : 1254
تاریخ : 1400/12/23
هفته نامه بازار کار 1252

هفته نامه بازار کار 1252

شماره : 1252
تاریخ : 1400/12/17
هفته نامه بازار کار 1251

هفته نامه بازار کار 1251

شماره : 1251
تاریخ : 1400/12/03
هفته نامه بازار کار 1250

هفته نامه بازار کار 1250

شماره : 1250
تاریخ : 1400/11/24
هفته نامه بازار کار 1248

هفته نامه بازار کار 1248

شماره : 1248
تاریخ : 1400/11/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!