هفته نامه بازار کار شماره 1255 - مگ لند
0

هفته نامه بازار کار شماره 1255

هفته نامه بازار کار شماره 1255

هفته نامه بازار کار شماره 1255

‫برنامههایجهاددانشگاهی‬ ‫تاکیدرئیسجمهور‬ ‫برتوسعهاشتغالدانشبنیان‬ ‫درکشـور‬ ‫برایتوسعهفناوریها‬ ‫‪ 8‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 5000 :‬تومان‬ ‫رئیـــس جمهـــور بــا بیــان اینکــه در ســال‬ ‫جــاری ان شــااهلل مســئله اشــتغال مســئله اول‬ ‫ماســت اظهــار داشــت‪ :‬بیــکاری منشــاء همـــه‬ ‫مصیبــت هـــای اقتصــادی و اجتماعــی اســت و‬ ‫حمایــت از تولیــد در صــدر برنـامه هـــای دولــت‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬فروردین ‪ 2 -1401‬ر مضان ‪ 4 -1443‬اوریل ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1255‬‬ ‫واشتغالدانشبنیان‬ ‫رییــس جهــاد دانشــگاهی بــا بیــان اینکــه‬ ‫برنامه ریــزی مــا بــرای تولیــد فناوری هــای مــورد‬ ‫نیــاز روز جامعــه و همچنیــن فناوری هــای نویــن‬ ‫اینــده در برگیرنــده دو ویژگــی «دانــش بنیانــی»‬ ‫و «اشــتغال افرینــی» اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از ایــن رو‬ ‫تــاش مــا در ســال ‪ ۱۴۰۱‬تمرکــز روی تامیــن‬ ‫منابــع و بــه تولیــد انبــوه رســاندن فناوری هایــی‬ ‫اســت کــه بــا موفقیــت کامــل کســب شــده اند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران ؛‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی سال ‪ 1401‬را سال تولید؛ دانش بنیان و اشتغال افرین نامگذاری کردند‬ ‫معاون وزیر علوم مطرح کرد‪:‬‬ ‫حل بیکاری فارغ التحصیالن‬ ‫با نهضت به کارگیری نخبگان‬ ‫‪3‬‬ ‫از سوی عبدالملکی مطرح شد‬ ‫برنامه وزارت کار برای ایجاد‬ ‫یک میلیون فرصت شغلی‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس خبر داد‬ ‫ارائه ‪ 7‬طرح برای ساماندهی‬ ‫نیروی انسانی در اموزش و پرورش‬ ‫‪4‬‬ ‫در جلسه هیات دولت‬ ‫یادداشت سردبیر‬ ‫شعار سال ‪ 1401‬و بستر توسعه اشتغال‬ ‫دانش اموختگان‬ ‫امیرعلی بینام‬ ‫در ادبیــات توســعه مــی گوینــد؛ «کارافرینــان موتــور محرکــه اقتصــادی کشــور ها‬ ‫هســتند» و امــروزه ادبیــات جدیــدی در ایــن حــوزه شــکل گرفتــه اســت و ان‬ ‫«توســعه دانــش بنیــان و نقــش شــرکت هــای دانــش بنیــان در توســعه» بویــژه‬ ‫توســعه اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای ســال ‪ 1400‬را ســال «تولیــد؛ پشــتیبانی ها و‬ ‫مانع زدایی هــا» نامیدنــد ســالی کــه بــا محوریــت وزارت امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی و برخــی وزارتخانه هــا مثــل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و ‪ ،...‬نهایتــا‬ ‫بــه موضــوع ســاماندهی و بهبــود فضــای کســب و کار ختــم شــد و بســتر حذف‬ ‫بســیاری از موانــع بویــژه امضاهــای طالیــی را بــرای کارافرینــان و متقاضیــان‬ ‫شــروع کســب و کار فراهــم اورد‪ .‬فضــای کســب و کار کشــورمان از موانــع‬ ‫متعــددی رنــج مــی بــرد و یکــی از موضوعــات مهــم بحــث اخــذ مجوزهــای‬ ‫کســب و کار اســت کــه تالش هــای زیــادی صــورت گرفــت تــا بســتر همــکاری‬ ‫دســتگاه هــا بــرای رفــع ایــن موانــع صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن حرکــت کــه خــود انقالبــی در حــوزه بهبــود فضــای‬ ‫کســب و کارهــا و موجــب رشــد صــدور مجوزهــای کســب و کارهــا در حوزه هــای‬ ‫مختلــف بویــزه مشــاغل خانگــی و تاســیس اموزشــگاه ها و واحدهــای تولیــدی‬ ‫و خدماتــی بــود‪ ،‬ســال ‪ 1401‬بــه نامگــذاری جدیــدی مزیــن گشــت‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی ســال ‪ ۱۴۰۱‬را ســال «تولیــد؛ دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین»‬ ‫نامگــذاری کردنــد و بیــان فرمودنــد؛ «تولیــد دانش بنیــان و اشــتغال افرین‬ ‫موجــب پیشــرفت محســوس در همــه اهـداف اقتصــادی خواهد بــود‪».‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب ضمــن تاکیــد بــر مســئله تولیــد‪ ،‬معیــار قــرار دادن تولید‬ ‫دانش بنیــان و اشــتغال افرین را موجــب حرکــت رو بــه جلــو و محســوس‬ ‫در همــه اهــداف اقتصــادی دانســتند و افزودنــد‪ :‬بنابرایــن شــعار ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫عبــارت اســت از «تولیــد؛ دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین»‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه بخــش دانــش بنیــان و شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫بــا همــه تــاش هایــی کــه در ســال هــای گذشــته بویــژه در شـرایط اوج تحریــم هــا‬ ‫داشــته انــد‪ ،‬مظلــوم واقــع شــده انــد و حمایــت هــای الزم از انهــا صــورت‬ ‫نمــی گیــرد‪ .‬شــرکت هــای دانــش بنیــان کــه هــم اکنــون تعــداد انهــا بــه حدود‬ ‫‪ 6500‬شــرکت رســیده‪ ،‬هــزاران شــغل ایجــاد کــرده انــد امــا بــه دلیــل شــرایط‬ ‫نامســاعد اقتصــادی و نبــود حمایــت هــای کافــی بــا دردســرهای فراوانی دســت‬ ‫بــه گریبــان بــوده انــد کــه ســال هــای ســخت تحریــم اخیــر نیــز‬ ‫مزیــد بــر علــت بــوده اســت‪ .‬حــال کــه دوره ســختی و تحریــم ســالهای‬ ‫گذشــته رنــگ باختــه و بــه ســر امــده و تیــم بــا انگیــزه دولــت ســیزدهم‬ ‫نیــز در میــدان مبــارزه و مذاکــره بــا همــه تــوان فعــال اســت‪ ،‬انتظــار مـی رود‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان بــا تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب بــه شــکل جامــع‬ ‫مــورد توجــه و حمایــت قـرار بگیرد؛ چرا که رشــد و توســعه شــرکت هــای دانــش بنیان‪،‬‬ ‫راه حــل توســعه اشــتغال و کاهــش بیــکاری بــرای جوانــان بویــژه‬ ‫دانــش اموختــگان دانشــگاهی اســت‪ .‬شــعار امســال مصــداق بــارز توجــه بــه‬ ‫اشــتغال دانــش اموختــگان دانشــگاهی اســت و اشــتغال تحصیلکــرده هــای‬ ‫دانشــگاهی معضــل و مشــکل اساســی کشــور اســت و بایــد در سیاســتگذاری هــا‬ ‫و برنامــه ریــزی هــا مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫وزیر علوم درباره سامانه «نان»‬ ‫به اعضای دولت گزارش داد‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری در راستای تاکیدات‬ ‫مقام معظم رهبری بر حمایت‬ ‫از تولید و نامگذاری سال‪ ۱۴۰۱‬به ‬ ‫عنوان سال «تولید‪ ،‬دانش بنیان‪،‬‬ ‫اشتغال افرین» درباره «نظام‬ ‫ایده ها و نیازها (سامانه نان)»‬ ‫به هیات وزیران گزارش داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬در‬ ‫گزارش وزارت علوم که در‬ ‫جلســه هیات دولت به ریاست ایت اهلل «سید ابراهیم رئیسی» ارائه شد‪ ،‬به‬ ‫تاکید رهبر معظم انقالب مبنی بر هدفدار کردن تحقیق در کشــور با توجه‬ ‫به نیازهای ان و قرار دادن پژوهش ها در مسیر نیازهای کشور و نیز اهمیت‬ ‫سامانه «نان» به عنوان یک نهاد واسط اشاره شده است‪.‬‬ ‫در ایــن گزارش همچنیــن از ارتقــای رقابت پذیــری تولیــدات داخلی‪،‬‬ ‫افزایش کیفیت محصوالت‪ ،‬افزایش بهــره وری تولید و تولید محصوالت‬ ‫رقابت ناپذیر و کاهش هزینه های تولید‪ ،‬به عنوان مزیت های توســعه اقتصاد‬ ‫دانش بنیان یاد شده است‪.‬‬ ‫ســامانه «نان» به طور کلی از ســه مرحلــه «ارائه ایده و نیــاز»‪« ،‬محصول» و‬ ‫«اشــتغال دانش بنیان» تشکیل شــده و مراحل ثبت ایده در این سامانه شامل‬ ‫انتخاب نیاز‪ ،‬ثبت اطالعات‪ ،‬تایید اطالعات و صدور گواهی است‪.‬‬ ‫در گزارش یاد شده همچنین به نقش سامانه «نان» و وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری در اجرای «سیاســت های ایجاد و ارتقای ســکوهای ملی تربیتی‪،‬‬ ‫اموزشــی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬فناوری و نواوری و نیز تعریف و الزام ثبت نیازها در‬ ‫این سامانه در استفاده از اعتبارات مصوب اشاره شده است‪.‬‬ ‫گــزارش های تحلیلی ســامانه «نان» شــامل امار ایده و نیاز ثبت شــده به‬ ‫تفکیک هر اســتان برای هر ســال‪ ،‬گراف ارتباطی فعاالن ارائه نیاز یا ایده‬ ‫(ارتباط با دانشــگاه صنعت)‪ ،‬چالش های پیش روی عملیاتی کردن سامانه‬ ‫«نان»‪ ،‬اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده تاکنون‪ ،‬زمان بندی و فازبندی‬ ‫اجرای طرح‪ ،‬وضعیت ارتباط سامانه ای با سایر نهادها و نیازهای جمع اوری‬ ‫شــده تاکنون از شــرکت ها و ارگان ها در «نان»‪ ،‬دیگر بخش های گزارش‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫برنامه وزارت نفت برای استخدام‬ ‫‪ 1500‬فارغ التحصیل دانشگاهی‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت‪ :‬با دستور وزیر نفت‪ ،‬با هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر از‬ ‫فارغ التحصیالن رتبه الف دانشگاه صنعت نفت مصاحبه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار‪ ،‬محسن خجسته مهر گفت‪ :‬مولفه مهم افزایش ظرفیت‬ ‫تولید نفت‪ ،‬استفاده از ظرفیت نیروی انسانی است؛ با دستور وزیر نفت‪ ،‬با هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر از فارغ التحصیالن رتبه الف دانشگاه صنعت نفت مصاحبه شده است‪.‬‬ ‫محسن خجسته مهر با حضور در برنامه چاپ اول شبکه خبر به سواالتی‬ ‫درخصوص نحوه افزایش ظرفیت تولید نفت‪ ،‬برنامه افزایش این ظرفیت‬ ‫برای امسال و انتقاد برخی افراد به امارسازی‪ ،‬توسعه میدان گازی ارش و‬ ‫استخدام های جدید در شرکت ملی نفت پاسخ داد‪.‬‬ صفحه 1 ‫اخبارویژه‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬فروردین ‪ 2 -1401‬ر مضان ‪ 4 -1443‬اوریل ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1255‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغـال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از سوی وزارت کار؛‬ ‫پیام نوروزی رئیس جمهور؛‬ ‫تاکید رئیس جمهور بر انجام اقدامات فاخر در رابطه با کارهای‬ ‫موضوع اشتغال مسئله اول ماست‬ ‫دانش بنیان باهمکاریجهاد دانشگاهی‬ ‫رئیـــس جمهـــور بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری ان شــااهلل مســئله اشــتغال مســئله‬ ‫اول ماســت اظهــار داشــت‪ :‬بیــکاری منشــاء همـــه مصیبــت هـــای اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی اســت و حمایــت از تولیــد در صــدر برنـامه هـــای دولــت خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســید ابراهیــم رئیســی در نخســتین پیــام نــوروزی خــود‬ ‫بــه ملــت ایــران در مســجد جامــع خرمشــهر بــا بیــان اینکــه ملــت ایــران بــدون‬ ‫تردیــد امســال نتیجــه اســتقامت و ایســتادگی خــود را خواهنــد دیــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اولیــن‬ ‫پیــام نــوروزی اینجانــب به عنــوان خــادم جمهــور‪ ،‬پیــام کار و تــاش شــبانه روزی و‬ ‫بی وقفــه بــرای ســاختن ایرانــی قــوی و پیشــرفته اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هیــچ ملتــی بــدون کار متراکــم و اســتفاده از حداکثــر منابــع انســانی و‬ ‫طبیعــی بــه جایــی نرســیده و ســال جدیــد و قــرن جدیــد بــرای همــه مــا بایــد اغــاز‬ ‫دور جدیــدی از کار مولّــد‪ ،‬مفیــد‪ ،‬ثمربخــش و پیشــرفت افرین باشــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــا تاکیــد بــر حمایــت و تقویــت شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در رابطــه بــا فعالیت هــای دانش بنیــان الزم اســت معاونــت‬ ‫علمــی و همــه وزراء بــا دســتور کار مشــخص و بــا هماهنگــی بیــن همــه‬ ‫بخش هــای درون ســازمانی و بــرون ســازمانی از جملــه جهــاد دانشــگاهی‬ ‫اقدامــات فاخــر و ارزشــمندی را اغــاز کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ایــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه هیــات دولــت‬ ‫بــا اشــاره بــه اهمیــت تامیــن کاالهــای اساســی گفــت‪ :‬دولــت در ماه هــای‬ ‫گذشــته اقدامــات مناســبی در ایــن زمینــه انجــام داده و کمبودهــای موجــود را‬ ‫برطــرف کــرده اســت امــا الزم اســت بــا تســهیل شــرایط و مقــررات همچنــان‬ ‫بــرای تهیــه اقــام مــورد نیــاز کشــور اقــدام شــود و در ایــن راســتا همــه‬ ‫دســتگاه ها بــا جدیــت موضــوع را پیگیــری کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور برضــرورت پرداخــت بــه موقــع پــول کشــاورزانی کــه گنــدم و‬ ‫ســایر محصــوالت خــود را بــه دولــت می فروشــند تاکیــد کــرد و اظهارداشــت‪:‬‬ ‫ایــن دولــت بایــد دولــت خــوش حســاب باشــد و الزم ـه اش ایــن اســت کــه‬ ‫مبلــغ محصولــی ماننــد گنــدم را کــه خریــداری می کنــد بالفاصلــه بــه‬ ‫کشــاورز پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫رئیســی بــا تاکیــد بــر لــزوم برخــورد بهنــگام و قاطــع بــا تخلفــات در حــوزه‬ ‫دولــت گفــت‪ :‬وقتــی دولــت ضابطــه و مقرراتــی تعییــن و بــه مجریــان ابــاغ‬ ‫می کنــد همــه دســتگاه ها موظــف هســتند از ان تبعیــت کننــد و از وظایــف‬ ‫اصلــی و جــدی همــه مســئولین ایــن اســت کــه اجــازه ندهنــد از قانــون و‬ ‫مقــررات تخلــف صــورت پذیــرد ضمــن انکــه برخــورد و برکنــاری کســانی کــه‬ ‫برخــاف ایــن ضوابــط عمــل می کننــد‪ ،‬مطالبــه عمومــی اســت‪.‬‬ ‫ایــت اهلل رئیســی در ادامــه حمایــت و تقویــت شــرکت های دانش بنیــان را‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار داد و اظهارداشــت‪ :‬در رابطــه بــا فعالیت هــای دانش بنیــان‬ ‫و فناورانــه نبایــد بــه اقدامــات شــکلی و بی کیفیــت بســنده شــود و در ایــن‬ ‫زمینــه الزم اســت معاونــت علمــی و همــه وزراء بــا دســتور کار مشــخص و بــا‬ ‫هماهنگــی بیــن همــه بخش هــای درون ســازمانی و بــرون ســازمانی از جملــه‬ ‫جهــاد دانشــگاهی اقدامــات فاخــر و ارزشــمندی را اغــاز کننــد‪.‬‬ ‫وزیر کار‪:‬‬ ‫نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم حمایت از کارفرمایان‬ ‫ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای امسال هدف گذاری شده است‬ ‫با تسهیالت کم بهره‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی افزایــش حقــوق کارگران‬ ‫را در راســتای حمایــت از تولیــد عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــرای بهبــود اشــتغال کشــور‬ ‫و جلوگیــری از تعدیــل نیــرو بایــد از کارفرمــا بــا تســهیالت کــم بهــره حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ســیدکریم حســینی در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا بیــان اینکــه‬ ‫ریشــه کنــی فقــر مطلــق مــورد تاکیــد و پیگیــری دولــت ســیزدهم اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مقایســه میــزان افزایــش تــورم بــا افزایــش حقــوق و دســتمزدها نمایانگــر مشــکالت‬ ‫معیشــتی اقشــار اســیب پذیــر و کــم برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای اســامی افــزود‪ :‬مجلــس شــورای اســامی بــا‬ ‫اســتفاده از بــازوی قانون گــذاری خــود بــه ویــژه انچــه در بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬انجــام داد‪،‬‬ ‫تــاش کــرد‪ ،‬افزایــش حقــوق و اقشــار اســیب پذیــر را در دســتور کار قــرار دهــد‪.‬‬ ‫بــر همیــن اســاس اعتبــارات کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) و ســازمان بهزیســتی‬ ‫کشــور را کــه وظیفــه کمــک بــه اقشــار اســیب پذیــر جامعــه را دارنــد‪ ،‬افزایــش داد تــا‬ ‫فشــار معیشــتی بــه حداقــل برســد‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس ادامــه داد‪ :‬بــدون در نظــر گرفتــن دخــل و‬ ‫خــرج کشــور نمی تــوان مصوبــات خاصــی را بــرای ریشــه کــن کــردن فقــر مطلــق در‬ ‫جامعــه اجرایــی کــرد‪ .‬محدودیت هــای بودج ـه ای ســال های گذشــته‪ ،‬یکــی از دالیــل‬ ‫مهــم در پابرجــا بــودن فقــر مطلــق در جامعــه اســت‪.‬‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ :‬تحریم هــا و فشــارهای اقتصــادی از یــک ســو و افزایــش نــرخ‬ ‫بیــکاری از ســوی دیگــر موجــب افزایــش نــرخ فقرمطلــق اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اهــواز بابیــان اینکــه افزایــش تــورم‪ ،‬میــزان توزیــع اعتبــارات بــرای فقــر‬ ‫زدایــی را بــا موانــع جــدی روبــه رو کــرده اســت گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم از ابتــدای‬ ‫فعالیــت خــود تــاش کــرده از اقداماتــی ماننــد اســتقراض از بانک هــا کــه ســبب‬ ‫افزایــش تــورم می شــود‪ ،‬دوری کنــد کــه ایــن نــگاه دولــت رونــد افزایــش تــورم‬ ‫رامتوقــف کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کســری بودجــه عامــل افزایــش تــورم و فشــار بــر اقشــار ضعیــف‬ ‫جامعــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مجلــس در بررســی الیحــه بودجــه تــاش کــرده بندهــا و‬ ‫مصوبــات تــورم زا را حــذف کنــد‪ ،‬دولــت هــم ایــن موضــوع را مدنظــر قــرار داده و‬ ‫کســری تــراز عملیاتــی بودجــه را کاهــش داد‪.‬‬ ‫حســینی بــا اشــاره بــه افزایــش حقــوق کارگــران بــه میــزان ‪ ۵۷.۵‬درصــد‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫تامیــن منابــع ایــن افزایــش حقــوق بــر عهــده کارفرمــا اســت کــه بیشــتر کارفرماهــا‬ ‫صاحبــان کارخانــه هــای تولیــدی خــرد بــوده و از ســرمایه زیــادی هــم برخــوردار‬ ‫نیســتند‪ .‬برهمیــن اســاس بایــد پرداخــت تســهیالت کــم بهــره بــرای کافرمــا در نظــر‬ ‫گرفتــه شــود تــا تولیــد اســیب نبینــد و نیــروی کار هــم تعدیــل نشــود‪.‬‬ ‫نایــب رییــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه نــرخ تورمــی‬ ‫کــه در کشــور وجــود دارد‪ ،‬افزایــش حقــوق کارگــران می توانــد بــه حــل مشــکالت‬ ‫معیشــتی ایــن بخــش از جامعــه کمــک کــرده و ســبب تســریع در رونــد فقرزدایــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫حج ـت اهلل عبدالملکــی در حاشــیه بهــره بــرداری از طــرح تصفیــه خانــه اب‬ ‫شــرب شــهر ســلطان ابــاد‪ ،‬مرکــز شهرســتان خوشــاب خراســان رضــوی بــه‬ ‫خبرنــگاران افــزود‪ :‬وزارت کار بــه عنــوان هماهنــگ کننــده برنامــه هــای‬ ‫اشــتغال و دبیــر شــورای عالــی کار‪ ،‬پیگیــر ایجــاد ایــن فرصــت هــای‬ ‫شــغلی اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن بــه منظــور تثبیــت و توســعه اشــتغال‪ ،‬تهیــه یــک‬ ‫بســته جامــع از حمایــت هــا و مشــوق هــا بــرای تولیدکننــدگان و کارافرینــان بــا‬ ‫حمایــت بانــک مرکــزی‪ ،‬ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬وزارت اقتصاد‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجــارت و ســازمان امــور مالیاتــی در دســت پیگیری اســت کــه پس از نهایی شــدن‬ ‫از طریــق ســامانه مرتبــط اطــاع رســانی مــی شــود‪.‬‬ ‫عبدالملکــی بــا اشــاره بــه نقــش تعاونــی هــا در رونــق اشــتغال گفــت‪ ۲۰ :‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال خــط اعتبــاری جدیــد بــرای تعاونــی هــا ایجــاد شــده و در‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬نیــر منابــع خوبــی بــرای تعاونــی هــا دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تقویــت تعاونــی هــا از راهبردهای توســعه اشــتغال اســت و در این راســتا‬ ‫از ابتــدای دولــت ســیزدهم مشــکالت بیــش از ‪ ۵۰۰‬تعاونــی غیرفعال برطرف شــده‬ ‫اســت و در حــوزه مشــاغل خانگــی نیــز تعاونــی هــای جدیدی ثبت شــده اســت‪.‬‬ ‫حجــت اهلل عبدالملکــی‪ ،‬وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی عصــر پنجشــنبه بــرای‬ ‫شــرکت در اییــن افتتــاح تصفیــه خانــه اب شــرب مرکــز شهرســتان خوشــاب و‬ ‫بازدیــد از طــرح هــای اشــتغالزایی وارد ایــن شهرســتان خراســان رضــوی شــد‪.‬‬ ‫وزیــر کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی همچنیــن بــه شهرســتانهای جغتــای و جویــن‬ ‫ســفر کــرده و پــس از بازدیــد از شــهرک هــای صنعتــی ایــن مناطــق‪ ،‬در دیــداری با‬ ‫مــردم ایــن مناطــق از نزدیــک در جریــان مشــکالت انهــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بهبود و افزایش وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان وزارت ارشاد‬ ‫ایــن طــور در نزدیــک قــرار گیرنــد‪.‬؟‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی افــزود‪ :‬هرچنــد‬ ‫دســتمان بــرای افزایــش دریافتــی هــا بــه اصطــاح‬ ‫بــاز نبــود امــا بــا پیگیــری معاونــت منابــع توســعه‬ ‫وزارتخانــه در اخریــن روزهــای ســال گذشــته‬ ‫موفــق شــدیم عــاوه بــر تهــران در اســتانها‬ ‫نیــز ‪ ۳۵‬درصــد عنــوان فــوق العــاده بــه میــزان‬ ‫دریافتــی همــکاران اضافــه شــود تــاش می کنیــم‬ ‫در نهادهــای تابعــه از جملــه نهادهــای نهــاد‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی کشــور نیــز ایــن هــدف‬ ‫محقــق شــود‪ .‬بهبــود وضعیــت حقــوق و دســتمزد‬ ‫همــکاران وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی حاصل‬ ‫شــد؛ تــاش می کنیــم در ســال جــاری در دولــت‬ ‫ایــن رویکــرد را دنبــال کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره بــه‬ ‫مدیر کل اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان البرز خبر داد‬ ‫افزایــش بودجــه ‪ 1401‬وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬در بودجــه ‪ 1401‬وزارت فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی عالوه بــر افزایــش کمــی‪،‬‬ ‫مســئولیت های مشــترک بــا ســایر دســتگاه های‬ ‫دیگــر مصــوب شــده اســت تــا بخشــی از بودجــه‬ ‫بــه حــوزه فرهنــگ و هنــر اختصــاص پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫مجمــوع ایــن اقدامــات قابــل توجــه اســت چراکــه‬ ‫یــک مجموعــه بــدون حــل مســائل داخلــی خــود‪،‬‬ ‫تــوان پیشــروی نخواهــد داشــت‪ .‬حــل ایــن مســائل‬ ‫در ابتــدای پذیــرش مســئولیت‪ ،‬اولویــت بــود و در‬ ‫وضعیــت نســبی قــرار داریــم؛ بی تردیــد در ســال‬ ‫جدیــد ایــن موضوعــات پیگیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســماعیلی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه پیگیــری‬ ‫مســائل رفاهــی کارکنــان وزارت فرهنــگ وارشــاد‬ ‫اســامی جــزو وظایــف قطعــی خــود می دانــم‬ ‫ادامــه داد‪ :‬از همــه ابزار هــای در اختیــار بــرای‬ ‫ارتقــا مســائل رفاهــی کارکنــان اســتفاده خواهد شــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی ارتقــاء‬ ‫جایــگاه مرجعیــت وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی را به عنــوان یکــی دیگــر از اقدامــات ســال‬ ‫گذشــته وزرات فرهنــگ و ارشــاد اســامی اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اصلی تریــن نهــاد متولــی فرهنــگ و هنــر اســت‬ ‫کــه دامنــه فعالیــت ان از فعالیت هــای دینــی‪،‬‬ ‫قرانــی امــور مســاجد تــا ســینما گســترده اســت‬ ‫کــه بایــد تقویــت شــود‪.‬‬ ‫رتبه نخست سازمان صمت البرز در صدور مجوز و ساماندهی مشاغل خانگی استان‬ ‫مدیــر کل اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان البــرز در نامــه بــه رئیــس‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان از تالش هــای اداره فــرش ســازمان‬ ‫صمــت در احــراز باالتریــن عملکــرد در زمینــه صــدور مجــوز‪ ،‬ســاماندهی و‬ ‫حمایــت از مشــاغل خانگــی در ســال ‪ 1400‬تقدیــر و تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از روابــط عمومــی ســازمان صمــت البــرز‪ ،‬در متــن ایــن‬ ‫نامــه امــده اســت‪« :‬بــا توجــه بــه این کــه اشــتغال همــواره یکــی از محــور هــای‬ ‫اساســی در برنامه ریزی هــای اقتصــادی کشــور بــوده‪ ،‬ایجــاد و تثبیــت ان از‬ ‫طریــق توســعه کس ـب وکارهای خــرد و خانگــی باعــث توانمندســازی‪ ،‬کاهــش‬ ‫فقــر و تبعــات ان شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1400‬کــه بــا نــام تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا مزیــن‬ ‫شــده بــود در اجــرای بهینــه برنامــه ســاماندهی و حمایــت از مشــاغل خانگــی‬ ‫در ســطح اســتان شــاهد باالتریــن عملکــرد در زمینــه صــدور مجــوز‪ ،‬معرفــی‬ ‫طرح هــای مربــوط بــرای دریافــت تســهیالت‪ ،‬اشــتغال زایی بــا همــکاری‬ ‫و تــاش گســترده و مشــارکت جنابعالــی و همــکاران محتــرم ان مجموعــه‬ ‫بوده ایــم‪.‬‬ ‫لــذا ضمــن تقدیــر از عمکــرد صــورت گرفتــه‪ ،‬از درگاه خداونــد متعــال توفیــق‬ ‫روزافــزون ان مجموعــه در خدمــت بــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران را‬ ‫خواســتاریم‪».‬‬ ‫غیرمجاز در سال ‪ ۱۴۰۱‬تعیین شد‬ ‫مدیــرکل اشــتغال اتبــاع خارجــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از تعییــن‬ ‫میــزان جریمــه به کارگمــاردن اتبــاع خارجــی غیرمجــاز در ســال ‪ ۱۴۰۱‬خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار ‪ ،‬محســن ابراهیمــی بــا اعــام ایــن خبــر تصریح کــرد‪ :‬بر اســاس‬ ‫بنــد ج مــاده ‪ ۱۱‬قانــون تنظیــم بخشــی از درامدهــای دولــت‪ ،‬هــر کارفرمایــی کــه‬ ‫از نیــروی کار خارجــی غیرمجــاز اســتفاده و یــا در مشــاغلی بــه جــز شــغل تعییــن‬ ‫شــده در پروانــه کار اقــدام کنــد‪ ،‬بــه ‪ ۵‬برابــر حداقــل دســتمزد بــرای هــر روز‬ ‫اشــتغال جریمــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه مصوبــه شــورای عالــی کار کــه حداقــل دســتمزد روزانــه‬ ‫امســال را یــک میلیــون و ‪ 393‬هــزار و ‪ 250‬ریــال تعییــن کــرده اســت‪ ،‬مبلــغ‬ ‫جریمــه بابــت هــر روز اشــتغال غیــر مجــاز اتبــاع خارجــی بــه میــزان پنــج برابــر‬ ‫حداقــل دســتمزد روزانــه یعنــی معــادل ‪ 6‬میلیــون و ‪ 966‬هــزار و ‪ 250‬ریــال‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل اشــتغال اتبــاع خارجــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫ایــن میــزان جریمــه در صــورت تکــرار تخلــف‪ ،‬دو برابــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن در صــورت اســتنکاف از پرداخــت ایــن جریمــه‪،‬‬ ‫کارفرمــا مطابــق بــا مــاده ‪ ۱۸۱‬قانــون کار بــه محاکــم قضایــی معرفــی مــی شــود‪.‬‬ ‫خانی نوذری‪:‬‬ ‫با دعوت وزارت صمت یازده نفر از مدیران‬ ‫صندوق های وزارت کار به روسیه می روند‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد؛‬ ‫محمــد مهــدی اســماعیلی در ائیــن دیــدار‬ ‫نــوروزی بــا معاونــان‪ ،‬مدیــران و کارکنــان وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره بــه مهمتریــن‬ ‫اقدامــات در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــر پیگیــری بهبــود‬ ‫وضعیــت حقــوق و دســتمزد کارکنــان در ســال‬ ‫جدیــد تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬ائیــن دیــدار نــوروزی‬ ‫محمد مهــدی اســماعیلی‪ ،‬وزیــر فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی بــا معاونیــن‪ ،‬مدیــران و کارکنــان‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬در ســالن‬ ‫ســینمایی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اســماعیلی بــا اشــاره بــه ترمیــم حقــوق و مزایــای‬ ‫نیروهــای انســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی و ســازمان هــای تابعــه در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫افــزود یکــی از اشــکاالت جــدی در حــوزه فرهنــگ‬ ‫و هنــر مظلومیــت فعــاالن ایــن عرصــه از نظــر‬ ‫بودجــه حقــوق و دســتمزد هــا بــود بــر اســاس‬ ‫گــزارش ســازمان امــور اداری و اســتخدامی میــزان‬ ‫دریافتــی فعــاالن ایــن حــوزه در مقایســه بــا ســایر‬ ‫دســتگاه ها تقریبــاً در انتهــای جــدول حقــوق‬ ‫و دســتمزد هــا قــرار داشــت هرچنــد چنــدان‬ ‫تمایلــی بــرای بحــث دربــاره مســائل مالــی نــدارم‬ ‫امــا همــواره بابــت ایــن اختــاف متعجــب بــودم‪.‬‬ ‫مگــر می شــود اهالــی فرهنــگ و هنــر کــه بایــد‬ ‫بــا ذهنــی ارام بــه فعالیــت مشــغول باشــند‬ ‫جریمه روزانه به کارگیری اتباع‬ ‫«احمــد خانــی نــوذری» ســخنگوی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و معــاون‬ ‫امــور اقتصــادی ایــن وزارتخانــه در حســاب شــخصی توئیتــر خــود نوشــت‪:‬‬ ‫‏بــه دعــوت وزارت صمــت‪ ۷۵ ،‬نفــر از مدیــران شــرکت های خصوصــی و دولتــی‬ ‫بــرای مذاکــرات تجــاری ‪ B2B‬و بــا هــدف‪‎‬توســعه تجــارت بــه روســیه ســفر‬ ‫می کننــد؛ از شــرکت های وابســته بــه صندوق هــای ذیــل‪‎‬وزارت کار نیــز ‪ ۱۱‬نفــر‬ ‫(از هــر شــرکت یــک نفــر) در حوزه هایــی چــون لبنیــات‪ ،‬پتروشــیمی و دارو‬ ‫حضــور دارنــد؛ هزینــه ســفر برعهــده شرکت هاســت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام پرستاری اعالم کرد‪:‬‬ ‫انصراف هشت هزار پرستار در دوران کرونا‬ ‫از حرفه پرستاری‬ ‫محمــد میرزابیگــی اظهــار داشــت‪ :‬حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار پرســتار شــاغل در مراکــز‬ ‫درمانــی دولتــی‪ ،‬خصوصــی‪ ،‬تامیــن اجتماعــی و نیروهــای مســلح نیــز چنــد‬ ‫مرتبــه مبتــا بــه کرونــا شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان نظــام پرســتاری کشــور گفــت‪ :‬حــدود هشــت هــزار پرســتار‬ ‫بــه خاطــر اســیب دیدگــی از دوران کوویــد ‪ ۱۹‬در ‪ ۲‬ســال اخیــر شــغل پرســتاری‬ ‫را ادامــه ندادنــد و در بخش هــای دیگــر مراکــز درمانــی فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬محمــد میرزابیگــی اظهــار داشــت‪ :‬حــدود ‪ ۱۵۰‬هــزار‬ ‫پرســتار شــاغل در مراکــز درمانــی دولتــی‪ ،‬خصوصــی‪ ،‬تامیــن اجتماعــی و‬ ‫نیروهــای مســلح نیــز چنــد مرتبــه مبتــا بــه کرونــا شــدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کرونــا اســیب های زیــادی بــه جامعــه پرســتاری وارد کــرد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بســیاری از ایــن قشــر زحمتکــش عــاوه بــر اینکــه مبتــا بــه کرونــا‬ ‫شــدند‪ ،‬خانواده هــای انهــا نیــز درگیــر ایــن بیمــاری شــدند و اســیب های‬ ‫زیــادی از لحــاظ جســمی و روانــی دیدنــد‪.‬‬ ‫میرزابیگــی تصریــح کــرد‪ ۱۵۰ :‬پرســتار در ‪ ۲‬ســال اخیــر از زمــان همه گیــری‬ ‫کرونــا تاکنــون جــان خــود را بــر اثــر ابتــا بــه ایــن بیمــاری از دســت دادنــد کــه‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬نفــر انهــا بــه عنــوان شــهید مدافــع ســامت مــورد تاییــد قــرار گرفتنــد‬ ‫و پرونده هــای مابقــی فوت شــدگان نیــز در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان نظــام پرســتاری تاکیــد کــرد‪ :‬در دوران کرونــا گــروه پرســتاری‬ ‫زحمــات زیــادی را در مراکــز بهداشــتی و درمانــی متحمــل شــدند و بــه عنــوان‬ ‫یکــی از ارکان اصلــی نظــام ســامت بایــد مطالبــات انهــا شــامل اســتخدام و‬ ‫تبدیــل وضعیــت نیروهــای شــرکتی و قــراردادی‪ ،‬پرداخــت فــوق العــاده خــاص و‬ ‫اجــرای قانــون تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری مــورد توجــه مســووالن بهداشــت‬ ‫و درمــان کشــور قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس گــزارش وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار پرســتار در مجموعــه کشــور وجــود دارد کــه حــدود ‪ ۱۴۲‬هــزار نفــر‬ ‫زیــر مجموعــه وزارت بهداشــت و ‪ ۶۰‬هــزار نفــر در ســایر بخش هــا ارائــه خدمــت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اموزش عالی‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬فروردین ‪ 2 -1401‬ر مضان ‪ 4 -1443‬اوریل ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1255‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغـال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون وزیر علوم‪:‬‬ ‫معاون فناوری و نواوری وزارت علوم خبر داد‪:‬‬ ‫معضل فارغ التحصیالن بیکار با نهضت به کارگیری نخبگان پایان می یابد‬ ‫تدوین طرح نظام ملی نواوری تا دو ماه اینده‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم بــا تاکیــد بــر اینکــه زیســت بــوم فنــاوری‬ ‫بســتر مطمئــن تولیــد و اشــتغال افرینی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تدویــن نظــام ملــی نــواوری‬ ‫و فنــاوری توســط شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــه وزارت علــوم محــول شــده‬ ‫اســت و ایــن وزارت بــا همــکاری دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی و فنــاوری و بــا‬ ‫انجــام مطالعــات تطبیقــی در ســایر کشــورهای دنیــا‪ ،‬تــا دو مــاه اینــده ایــن طــرح‬ ‫را تدویــن و بــرای تصویــب بــه شــورا ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی وزارت علــوم دکتــر علــی خیر الدیــن در‬ ‫نشســت روســای دانشــگاه ها کــه بــا دســتور راهکارهــای تحقــق شــعار ســال و از‬ ‫ســرگیری امــوزش حضــوری برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬تدویــن طــرح ســکوهای علمــی‬ ‫در شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی کــه بــا حمایــت وزارت علــوم انجام شــد‪ ،‬مــی تواند‬ ‫در یکپارچه ســازی ســامانه های پژوهشــی کشــور و عملیاتــی شــدن نظــام ایده هــا‬ ‫و نیازهــا بــه وزارت علــوم کمــک کنــد‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف ایــن معاونــت‬ ‫تســهیل گری و تکمیــل زیســت بوم فنــاوری و نــواوری در کشــور اســت گفــت‪:‬‬ ‫ایــن امــر بــا محوریــت پارک هــای علــم و فنــاوری‪ ،‬پژوهشــگاه ها و دانشــگاه ها‬ ‫صــورت خواهــد گرفــت و تــاش می کنیــم بــا شبکه ســازی ذی نفعــان در‬ ‫زمینــه فنــاوری و نــواوری در ســطوح ملــی و بیــن المللــی بــه ایــن اهــداف‬ ‫دســت پیــدا کنیــم‪.‬‬ ‫دکتــر خیرالدیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در بســیاری از شهرســتان ها مراکــز رشــد‬ ‫فنــاوری وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد مراکــز کارافرینــی و نــواوری نیــز بــا همــکاری‬ ‫دانشــگاه ها و پارک هــای علــم و فنــاوری تشــکیل شــود تــا سیســتم علــم و فنــاوری‬ ‫و تحقــق اهــداف فناورانــه نظــام امــوزش عالــی کشــور محقــق شــود‪.‬‬ ‫دکتــر خیر الدیــن بــا اشــاره بــه برنامــه وزارت علــوم بــرای پیشــرفت فنــاوری و نــواوری‬ ‫در کشــور افــزود‪ :‬بودجــه فعالیت هــای فناورانــه ســتاد وزارت علــوم ‪ ۱۲۶‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــود کــه در ‪ ۶‬مــاه گذشــته فقــط ‪ ۱۰‬درصــد ان محقــق شــده بــود‪ .‬امــا‬ ‫بــا پیگیری هــای مســئوالن وزارت علــوم در دوره اخیــر ‪ %۱۰۰‬ایــن میــزان‬ ‫تحقــق یافــت و بــه صــورت میانگیــن ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان بــه مراکــز رشــد و‬ ‫فنــاوری تخصیــص یافــت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــرای تکمیــل زیسـت بوم فنــاوری بایــد ســیر تکاملــی ایجــاد شــود که‬ ‫تاســیس مراکــز کارافرینــی و نــواوری‪ ،‬ایجــاد مراکــز رشــد‪ ،‬ایجــاد پردیس هــای‬ ‫فنــاوری و در نهایــت ایجــاد پارک هــای علــم و فنــاوری مراحــل ایــن ســیر تکاملــی‬ ‫اســت‪ .‬در کمیســیونی کــه در شــورای عالــی علــوم تحقیقــات و فنــاوری شــکل‬ ‫گرفتــه اســت و مجوزهــای پــارک هــای علــم و فنــاوری صــادر مــی شــود و از‬ ‫ایــن نظــر امــکان ارائــه خدمــات بهتــر و ســریعتر بــه دانشــگاه ها و محققــان‬ ‫فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم بــا تاکیــد بــر ضرورت همــکاری دانشــگاه ها‬ ‫و پژوهشــگاه ها بــا بخــش خصوصــی بــه منظــور ایجــاد پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫گفــت‪ :‬در ماه هــای اخیــر شــاهد بهــره بــرداری از دو نــوع پــارک مشــترک بودیــم‬ ‫کــه پردیــس علــم و فنــاوری دانشــگاه یــزد بــا همــکاری مشــترک پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری یــزد بــه بهره بــرداری رســید و همچنیــن پردیــس فنــاوری ثامــن کــه بــا‬ ‫همــکاری مشــترک پــارک علــم و فنــاوری خراســان و شــرکت دارویــی ثامــن در‬ ‫خراســان مجــوز گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برخــی اظهارنظرهــا در خصــوص همپوشــانی و مــوازی بــودن‬ ‫فعالیت هــای معاونــت فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم بــا فعالیت هــای معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬مرحلــه ســاخت نمونــه‬ ‫ازمایشــگاهی در دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها و پارک هــای علــم و فنــاوری تــا‬ ‫مرحلــه ‪ )trl( ۴‬انجــام می شــود و پــس از ان مراحــل تجاری ســازی محصــول در‬ ‫پارک هــای علــم و فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان توســط معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری ریاســت جمهوری ادامــه مــی یابــد‪.‬‬ ‫دکتــر خیرالدیــن تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن معاونــت برنامه هــای مختلفــی را بــرای توســعه‬ ‫فعالیت هــای فناورانــه در کشــور در نظــر گرفتــه اســت کــه طرح هایــی ماننــد‬ ‫دســتیار فنــاوری کــه در ان دانشــجویان در زمــان تحصیــل خــود بــه عنــوان‬ ‫میهمــان در شــرکت های دانش بنیــان و پارک هــای علــم و فنــاوری حضــور‬ ‫می یابنــد و حقــوق ماهانــه دریافــت می کننــد و همچنیــن حمایــت از پایــان‬ ‫نامه هــا و رســاله های مرتبــط بــا مباحــث فنــاوری از ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۸۰‬میلیــون تومــان‬ ‫بــه ازای هــر دانشــجو از جملــه ایــن اقدامــات اســت‪.‬‬ ‫وی در تشــریح طــرح دســتیار فنــاوری گفــت‪ :‬در ایــن طــرح بــرای دانشــجویانی که‬ ‫در پارک هــای علــم و فنــاوری فعالیــت می کننــد در مقطــع کارشناســی تــا یــک‬ ‫میلیــون تومــان‪ ،‬در مقطــع کارشناســی ارشــد دو میلیــون تومــان و مقطــع دکتــرا‬ ‫ســه میلیــون تومــان بــه عنــوان کمــک هزینــه پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫معــاون فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم بــا اشــاره بــه حمایت هــای جــدی دولــت‬ ‫ســیزدهم از مباحــث فنــاوری گفــت‪ :‬در قانــون بودجــه ســال جــاری ‪ ۷۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــرای حمایــت از پارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد و ‪ ۳۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــرای تاســیس پردیس هــای فنــاوری و حمایــت از مناطــق محــروم در‬ ‫زمینــه فنــاوری و نــواوری تخصیــص پیش بینــی شــده اســت‪ .‬همچنیــن بــرای‬ ‫اولیــن بــار بــرای معاونــت فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم نیــز ردیــف بودجــه در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت و ‪ ۳۵‬میلیــارد تومــان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی راهبردهــای معاونــت فنــاوری و نــواوری وزارت علــوم را حمایــت از توســعه‬ ‫کارافرینــی و نــواوری در دانشــگاه ها‪ ،‬حمایــت از توســعه زیســت بــوم فنــاوری و‬ ‫نــواوری بــا محوریــت پارک هــای علــم و فنــاوری‪ ،‬هدایــت پژوهشــگاه های کشــور‬ ‫بــه ســمت پژوهش هــای نیــاز محــور‪ ،‬شبکه ســازی در زمینــه علــم و فنــاوری‬ ‫میــان ذی نفعــان داخلــی و خارجــی‪ ،‬پایــش نظــام نــواوری و فنــاوری کشــور و‬ ‫طراحــی نظــام ایــده هــا و نیازهــا عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزارت علـوم گفت‪ :‬باید‬ ‫بـا ایجـاد نهضت بـه کارگیری نخبـگان و فـارغ التحصیالن‬ ‫متخصـص و مسـتعد در حوزه هـای مختلـف در قالـب‬ ‫شـرکت های‪‎‬دانش بنیـان‪ ،‬بـه معضـل و درد ازار دهنـده‬ ‫چندیـن سـاله فـارغ التحصیلان و نخبـگان بیـکار در‬ ‫کشـور‪ ،‬پایـان داده شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی وزارت علـوم‪،‬‬ ‫دکتـر مرتضـی فرخـی معـاون حقوقـی و امـور مجلـس‬ ‫وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری با بیـان اینکه انتخاب‬ ‫شـعار سـال سـنت حسـنه و راهبردی هوشـمندانه است‬ ‫کـه رهبـر معظـم انقلاب از چند دهـه قبـل ان را ابداع‬ ‫کردنـد‪ ،‬گفت‪ :‬سیاسـت مـداران غربی که بـه دنبال فهم‬ ‫حرکت هـای پیچیـده نظـام جمهوری اسلامی ایـران در‬ ‫مقابلـه بـا دشـمنی های دنیـای سـلطه گر غربـی اسـت‪،‬‬ ‫از تدبیـر مقـام معظـم رهبـری شـگفت زده هسـتند‪ ،‬در‬ ‫شـطرنج سیاسـت حرکـت مهره هـا تابعـی از حـرکات‬ ‫دشـمن اسـت برهمیـن اسـاس نام گـذاری سـال معنـا و‬ ‫مفهـوم خاصـی دارد و نشـانگر شـناخت و فهـم حرکات‬ ‫دشـمن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همه این سـال ها شـعار سـال بسـیار دقیق‬ ‫بوده اسـت‪ ،‬شـعارهای انتخاب شـده توسـط مقام معظم‬ ‫رهبـری در دهـه ‪ ۹۰‬و امسـال جـز در سـال ‪،۱۳۹۴‬‬ ‫همـه در حـوزه اقتصـاد بـوده اسـت و کلیـد واژه تولیـد‬ ‫در همـه ایـن سـال ها پررنگ تـر بیـان شـده اسـت و این‬ ‫نشـان می دهـد رهبـری ضمن تشـخیص برنامه دشـمن‬ ‫بـرای بـه زمیـن زدن اقتصـاد کشـور‪ ،‬کلید حل مشـکل‬ ‫اقتصـادی کشـور را تولید دانسـته اسـت‪.‬‬ ‫معـاون حقوقـی و امـور مجلـس وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فنـاوری بـا اشـاره بـه وجـه تمایـز شـعار امسـال بـا‬ ‫سـال های گذشـته‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬تفـاوت شـعار‬ ‫امسـال بـا سـال های گذشـته تاکید بـر کیفیـت تولید و‬ ‫چگونگـی ان اسـت و نشـان می دهد تولید مطلـوب باید‬ ‫چـه ویژگی هایـی داشـته باشـد‪ ،‬لـذا وجـه تمایـز شـعار‬ ‫امسـال با سـال های گذشـته در همین نکته نهفته است‪.‬‬ ‫مهم تریـن بسـتر تحقق شـعار سـال‪ ،‬زنجیره هـای ارزش‬ ‫شـامل دانـش‪ ،‬نخبـگان‪ ،‬شـغل و بخش خصوصی اسـت‬ ‫کـه می بایسـت فرصـت ظهـور و بـروز داشـته باشـند‪.‬‬ ‫مهم ترین نوع تولید‪ ،‬تولید دانش بنیان است‬ ‫وی بـا تاکیـد براینکـه بـه دلیـل تغییـرات ماهـوی در‬ ‫زندگـی امـروزی و مفاهیـم تابعـه ان مثـل شـغل‪ ،‬کار‪،‬‬ ‫تولیـد‪ ،‬امـوزش و ارتباطـات‪ ،‬مفهـوم اولیـه تولیـد نیـز‬ ‫دسـتخوش تحول شـده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اقسام تولید‬ ‫یـا به تعبیـری مهم ترین نـوع تولیـد‪ ،‬تولیـد دانش بنیان‬ ‫اسـت‪ ،‬در تولیـدات دانش بنیـان «خالقیت و نـواوری» و‬ ‫«بهـر ه گیـری از اخریـن «مرزهـای دانش» حاکم اسـت‬ ‫کـه اینها‪ ،‬وجـه تمایز اصلی با تولیدات سـنتی اسـت که‬ ‫در یـک شـرایط رقابتـی‪ ،‬مزیـت محسـوب می شـود‪ .‬بـه‬ ‫عبارتـی افزایش تـوان رقابت‪ ،‬حضور قدرتمنـد در بازارها‬ ‫همـراه بـا ارزش افـزوده بیشـتر‪ ،‬بـه روز بـودن و پایـدار‬ ‫بـودن تولیـد‪ ،‬از ویژگی هـای تولیـد دانـش بنیان اسـت‪.‬‬ ‫معضل فارغ التحصیالن بیکار باید با نهضت‬ ‫به کارگیری نخبگان پایان یابد‬ ‫بـه گفتـه دکتـر فرخـی‪ ،‬با توجـه به وجـود نیروی انسـانی‬ ‫تحصیل کـرده و فـارغ التحصیـل‪ ،‬کشـور در جایـگاه‬ ‫مناسـبی قـرار دارد و باید بـا ایجاد نهضت بـه کارگیری‬ ‫نخبـگان و فارغ التحصیلان متخصـص و مسـتعد در‬ ‫حوزه هـای مختلـف در قالـب شـرکت های‪ ‎‬دانش بنیـان‪،‬‬ ‫بـه معضل و درد ازار دهنده چندین سـاله فارغ التحصیالن و‬ ‫نخبـگان بیـکار در کشـور‪ ،‬پایـان داده شـود‪ .‬اگـر‬ ‫توجـه کنیـم در شـعار امسـال دو وصـف دانـش بنیان و‬ ‫اشـتغال افرین بـرای تولید قید شـده اسـت و نکته ظریف‬ ‫اینجاسـت کـه صـرف تولیـد دانـش بنیـان بـدون ویژگی‬ ‫اشـتغالزایی دردی را دوا نخواهـد کـرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬البتـه در کنـار ضـرورت ایجـاد‬ ‫زیرسـاخت های سـخت افزاری همچـون تسـهیالت‬ ‫مالـی بـرای گسـترش حـوزه دانش بنیـان‪ ،‬بایـد از نظـر‬ ‫نرم افـزاری همچـون صـدور مجوزهـای کسـب و کار‬ ‫و شناسـایی مزیت هـای نسـبی مناطـق کشـور نیـز‬ ‫اقدامـات اساسـی صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫معـاون حقوقـی و امور مجلس وزارت علوم‪ ،‬گام دوم برای‬ ‫تحقـق شـعار سـال را حرکت به سـمت بازاریابـی و بازار‬ ‫سـازی تولیـدات دانش بنیان در سـطح کشـور‪ ،‬منطقه و‬ ‫دنیـا اعلام و تاکیـد کـرد کـه بـا ایـن اقـدام پایـه اصلی‬ ‫درامدزایـی تولیـدات دانـش بنیـان از محـل صـادرات‬ ‫محقـق می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه پیش بینـی مشـوق های صادراتـی‬ ‫بـه تولیدکننـدگان دانـش بنیـان از سـوی متولیـان‬ ‫امـر صـادرات از راهکارهـای منطقـی بـرای تسـریع و‬ ‫تسـهیل صـادرات اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬شـعار سـال بـرای همه‬ ‫دولت مـردان منشـور یـک سـاله عمـل اسـت ولـی برای‬ ‫وزارت علـوم یـک ضـرورت اسـت‪ .‬تولیـد دانـش بنیـان‬ ‫گرچه وظیفه ای فرابخشـی و فرا دسـتگاهی اسـت لیکن‬ ‫بـرای وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری وظیفـه اولیه و‬ ‫ذاتـی اسـت‪ ،‬لذا نظـام در این خصوص توقع بیشـتری از‬ ‫امـوزش عالـی خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫دکتـر فرخـی گفـت‪ :‬خوشـبختانه جـذب و بکارگیـری‬ ‫دانـش اموختـگان مسـتعد و نخبـگان در شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان و پشـتیبانی از فـارغ التحصیالن دانشـگاهی‬ ‫و نخبـگان بـرای راه انـدازی شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫بـه عنـوان یکـی از رویکردهای دولـت سـیزدهم و بویژه‬ ‫وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری اسـت کـه در برنامه های‬ ‫پیشـنهادی به مجلس نیـز مطمح نظربوده اسـت‪ ،‬لذا این‬ ‫رویکرد هم راسـتا با تحقق شـعار سـال اسـت‪ .‬هم راستایی‬ ‫برنامـه پیشـنهادی وزارت عتـف با شـعار امسـال دلگرمی‬ ‫مضاعفـی بـرای مدیـران اموزش عالی اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬یکـی از راهکارهـای عملیاتی برای این امر‬ ‫پیـش بینـی «نظـام ایده هـا و نیازهـا» بـا نـام اختصاری‬ ‫«سـامانه نـان» اسـت کـه از شـش مـاه گذشـته شـروع‬ ‫شـده و مـورد اسـتقبال جامعـه دانشـگاهی و نخبگانـی‬ ‫قـرار گرفته اسـت‪ .‬کارویژه اصلی این سـامانه‪ ،‬شناسـایی‬ ‫تمـام نیازهـای کشـور و ارائـه هوشـمند ان بـه‬ ‫جامعـه نخبگانـی و دانشـگاهی و اشـخاص صاحـب‬ ‫ایـده و نظـر اسـت و بالعکـس‪.‬‬ ‫بـه گفتـه دکتـر فرخـی‪ ،‬از بایسـت ه هـای مهـم سـامانه‬ ‫نـان ایـن اسـت کـه دانشـگاه ها‪ ،‬مراکـز تحقیقاتـی و‬ ‫پژوهشـی و پارک هـای علـم و فنـاوری موظف می شـوند‬ ‫در پایـان نامه هـای مقاطـع تحصیلات تکمیلـی‪ ،‬نیازها‬ ‫و جهـت گیری هـای تولیـدی و اقتصـادی کشـور را‬ ‫بـرای دانشـجویان و اسـاتید دانشـگاهی مشـخص کنند‬ ‫تـا تحقیقـات و پایـان نامه هـای دانشـجویی منطبـق بـر‬ ‫ت هـای مـورد نیاز کشـور بخصوص با محـور تولید‬ ‫اولویـ ‬ ‫دانش بنیـان و اشـتغال زایی باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه فراینـدی کارشناسـی و مبتنـی‬ ‫بـر نیازهـای کشـور‪ ،‬پشـتوانه فلسـفه نام گـذاری هـر‬ ‫سـال توسـط مقـام معظـم رهبـری اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬اگـر‬ ‫ایـن هدف گذاری هـای اقتصـادی بـا رویکـرد تولیـد‪ ،‬در‬ ‫سـال های گذشـته به صـورت دقیق تـر و بهتـری اجرایی‬ ‫و عملیاتـی می شـد بخـش زیـادی از مشـکالت کنونـی‬ ‫کشـور یـا وجود نداشـت یا به طـرز چشـمگیری کاهش‬ ‫می یافـت‪ .‬امیدواریـم بـا همـت دولتمـردان و همـه قوا و‬ ‫همدلـی مـردم و دولـت بتوانیـم در تحقق شـعار امسـال‬ ‫و شـعارهای کمتـر توجه شـده سـال های قبـل موفق تر‬ ‫عمـل کنیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جذب و عضویابی مقطع درجه داری نزاجا در سال ‪1401‬‬ ‫نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی میهن عزیز اسالمی و تامین نیروی انسانی خود از بین جوانان متدین‪ ،‬مومن‪ ،‬عالقه مند به رزمندگی و دارای روحیه انقالبی‪،‬‬ ‫والیتمداری‪ ،‬سلحشوری‪ ،‬استکبارستیزی‪ ،‬از جان گذشتگی‪ ،‬ایثارگری و بسیجی و متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری اسالمی ایران در طیف درجه داری با شرایط و امتیازات ذیل همرزم می پذیرد‪.‬‬ ‫الف) شرایط استخدام‬ ‫شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪ )1‬متدین به دین مبین اسالم‬ ‫‪ )2‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران (ایرانی االصل بودن وعدم سابقه تابعیت بیگانه)‬ ‫‪ )3‬ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و امادگی فداکاری در راه تحقق اهداف انها‬ ‫‪ )4‬اعتقاد و الزامات عملی به والیت مطلقه فقیه‬ ‫‪)5‬عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ )6‬عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی‬ ‫‪ )7‬عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی و یا الحادی‬ ‫‪ )8‬عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گرو ه های سیاسی‬ ‫‪ )9‬عدم معروفیت به فساد اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سوءپیشینه کیفری برابر‬ ‫اعالم مراجع ذی صالح‬ ‫‪ )10‬داشتن سالمت روانی و جسمانی برابر تاییدیه اداره بهداشت ودرمان نیروی زمینی ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی ایران ((حداقل قد‪ 165‬سانتیمتر ))‬ ‫‪)11‬کسانی که به عنوان عضو به ارتش می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و امادگی‬ ‫ماموریت در هر جایی را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ )12‬شاخصه های تدین و انقالبی بودن‪ ،‬اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ )13‬استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی انان نبوده و جذب و استخدام بر اساس‬ ‫نیاز سازمان می باشد‪.‬‬ ‫‪ )14‬در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی ‪ ،‬روحیه ایثار و فداکاری توجه خواهد شد‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی برای داوطلبان درجه دار پیمانی نزاجا‬ ‫‪ ) 1‬داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در یکی از رشته های ریاضی فیزیک‪ ،‬علوم تجربی‪ ،‬علوم‬ ‫انسانی و معارف‪ ،‬فنی حرفه ای و‪ ‬کار دانش (به غیر از رشته های دامداری‪ ،‬باغبانی ‪،‬کشاورزی و امور‬ ‫زراعی و زیر شاخه های مربوطه) در رشته های مورد نیاز با حداقل معدل کل ‪ 13‬و به باال (دارندگان‬ ‫معدل باالتر در اولویت خواهند بود)‪.‬‬ ‫تبصره الف‪ :‬فرزندان معظم شهداء ‪ ،‬جانبازان از کارافتاده کلی و ازادگان از کارافتاده کلی با ارائه‬ ‫مدرک معتبر‪ ،‬از اعمال شرط سن و معدل معاف می باشند‪.‬‬ ‫تبصره ب‪ :‬دانش اموزان سال اخر متوسطه در رشته های مورد نیاز که حداکثر تا شهریور ماه سال ‪1401‬‬ ‫فارغ التحصیل می شوند با دارا بودن حداقل معدل ‪ 14‬در پایه یازدهم متوسطه می توانند ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫تبصره ج‪ :‬دانشجویانی که شرایط سنی مناسب را داشته و واجد شرایط استخدام می باشند به شرط‬ ‫ارائه تعهد کتبی و صرفا با مدرک دیپلم می توانند ثبت نام بعمل اورند‪.‬‬ ‫‪ )2‬سپردن تعهد خدمت به مدت ‪ 5‬سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ )3‬استخدام مشمولین وظیفه عمومی مستلزم مشخص بودن وضع مشمولیت انان از نظر اداره وظیفه‬ ‫عمومی بوده و ارائ ه مدارک رسمی در این مورد الزامی است (برابر مقررات‪ ،‬از مشمولین غایب و‬ ‫دارای اضافه سنوات دفترچه ای اعزام به خدمت و دارندگان کارت معافیت پزشکی ثبت نام به عمل‬ ‫نخواهد امد)‪.‬‬ ‫‪ )4‬موفقیت در معاینات پزشکی‪ ،‬مقاومت جسمانی‪ ،‬صالحیت های گزینشی و مصاحبه فرماندهی‪.‬‬ ‫‪ )5‬حداقل سن ‪ 17‬سال و حداکثر ‪ 23‬سال تمام تا تاریخ (‪ )1401/01/06‬می باشد (ثبت نام از‬ ‫داوطلبان‪ ،‬صرف ًا از متولدین ‪ 78/01/06‬الی اخر اسفند ماه ‪ 83‬به عمل می اید)‪ .‬داوطلبانی که خدمت‬ ‫سربازی را انجام داده اند مدت ان دوره به حداکثر سن انان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )6‬به محض تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )7‬با توجه به شبانه روزی بودن دوره ی اموزشی الزم است داوطلبان مجرد باشند و تا فارغ التحصیلی‬ ‫مجرد باقی بمانند (حداقل دوره ‪ 18‬ماه می باشد)‬ ‫یاداوری اول ‪:‬‬ ‫(‪ )1‬مدت قرارداد داوطلبان استخدام‪ ،‬پنج سال است و این مدت به منزله انجام خدمت دوره ضرورت‬ ‫نیز محسوب می گردد و در صورتی که قبل از خاتمه تعهد به هر علتی از خدمت مستعفی یا برکنار‬ ‫گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با انان رفتار خواهد شد‪ .‬گفتنی است داوطلبان پس از طی‬ ‫مدت قرارداد در صورت تقاضای شخصی‪ ،‬داشتن شرایط الزم و نیاز نپاجا‪ ،‬به استخدام رسمی تغییر‬ ‫وضعیت خواهند یافت‪.‬‬ ‫(‪ )2‬رسمی شدن کارکنان پیمانی صرف ًا منوط به مقررات و ضوابط ارتش جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫ان زمان و نیاز سازمانی نیرو خواهد بود‪.‬‬ ‫(‪ )3‬در طول مدت دوره پیمانی‪ ،‬ارتقاءدرجه‪ ،‬تغییر تخصص و پذیرش مدرک تحصیلی باالتر مجاز‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫ب) امتیازات‬ ‫‪ )1‬داوطلبان استخدام در مقطع درجه دار پیمانی نظامی نظامی پس از طی دوره های اموزشی برابر‬ ‫مقررات ارتش جمهوری اسالمی ایران به ترفیع درجه نائل می گردند ‪.‬‬ ‫‪ )2‬دوره اموزش شبانه روزی و کلیه هزینه ها از قبیل مسکن ‪ ،‬خوراک ‪ ،‬پوشاک ‪ ،‬بهداشت و درمان و‬ ‫وسائل کمک اموزشی در مدت اموزش به عهده ارتش جمهوری اسالمی ایران خواهد بود و ماهیانه‬ ‫مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی به انان پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )3‬فارغ التحصیالن از تسهیالت و خدمات رفاهی‪ ،‬وام های مصوب ‪ ،‬کارت اعتباری حکمت ‪ ،‬بیمه‬ ‫خدمات درمانی و بیمه عمر برای خود و عائله تحت تکفل(تنها همسر و فرزند مستخدم) برابر مقررات‬ ‫و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫‪ )4‬دانش اموزان پیمانی‪ ،‬پس از پایان دوره اموزش‪ ،‬برابر مقررات جاری به ترفیع درجه نایل و از‬ ‫حقوق و دیگر امتیازهای مربوط برخوردار می گردند‪.‬‬ ‫‪ )5‬خانوادهای معظم شهداء‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازادگان‪ ،‬نظامیان (در صورت ارائه مدارک معتبراز بنیاد شهید و‬ ‫امور ایثارگران استان مربوطه) از امتیازات قانونی مصوب برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫ج) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ )1‬سه قطعه عکس ‪ 3× 4‬پشت نویسی شده‪.‬‬ ‫‪ )2‬اصل و یک برگ روگرفت (فتوکپی) مدرک دیپلم متوسطه در رشته مورد نیاز‪.‬‬ ‫‪ )3‬اصل و یک برگ روگرفت (فتوکپی)کارت پایان خدمت ( برای داوطلبانی که خدمت سربازی را‬ ‫انجام داده اند )‬ ‫‪ )4‬ارائه روگرفت و اصل گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت نداشتن غیبت سنواتی ( جهت‬ ‫سربازان وظیفه )‬ ‫‪ )5‬ارائه روگرفت و اصل دفترچه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی هنگام ثبت نام جهت‬ ‫داوطلبان مشمول‪.‬‬ ‫‪ )6‬ارائه اصل و یک سری روگرفت (فتوکپی) از تمام صفحات شناسنامه‪.‬‬ ‫‪ )7‬ارائه اصل و یک برگ روگرفت کارت ملی‪.‬‬ ‫‪ )8‬واریز مبلغ ‪ 1/500/000‬ریال ( یک میلیون و پانصد هزار ریال) به حساب ‪5151579074006‬‬ ‫بانک سپه به نام تمرکز وجوه عواید مدیریت استخدام معاونت نیروی انسانی نزاجا و ارائه اصل برگه‬ ‫واریزی در زمان ثبت نام‪( .‬ضمن ًا مبلغ واریزی قابل استرداد نمی باشد)‪.‬‬ ‫یاداوری دوم ‪:‬‬ ‫‪ )1‬داوطلبان استخدام با توجه به شهر محل دریافت دیپلم و سکونت به نزدیک ترین دفاتر جذب و‬ ‫عضویابی برابر ادرس مندرج در صفحات بعد مراجعه و از حضوردر سایر دفاتر استخدام جهت‬ ‫ثبت نام خودداری نمایند‪.‬‬ ‫ثبت نام حضوری در دفتر جذب و عضویابی محل سکونت صورت می پذیرد و از ارسال مدارک‬ ‫‪ )2‬‬ ‫به صورت پستی اکیداً خودداری فرمایید‪.‬‬ ‫‪ )3‬مدارک تحویلی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )4‬خانواده های محترم شهدا‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازادگان‪ ،‬نظامیان مستندات مربوط را به همراه سایر مدارک‬ ‫تحویل مسئولین حوزه های ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫تذکر ‪:‬‬ ‫ارائه مدرک اصلی صرف ًاجهت رویت می باشد و از تحویل اصل مدارک جداً خودداری گردد‪.‬‬ ‫د) نحوه ثبت نام ‪:‬‬ ‫‪ -1‬عالقه مندان به همراه مدارک به نزدیک ترین دفاتر جذب و عضویابی محل سکونت از تاریخ‪:‬‬ ‫‪ 1401/01/06‬تا ‪ 1401/03/07‬حضوراً مراجعه و ضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬ثبت نام به صورت حضوری انجام می شود‪ ،‬لذا به مدارکی که با پست ارسال شده باشد ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تاریخ مراجعه متقاضیان استخدام جهت انجام فرایند گزینش به صورت پیامک یا تماس تلفنی‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬داوطلبین عضویابی شده الزم است باهماهنگی دفاتر جذب و عضویابی مربوط و طبق برنامه‬ ‫زمانبندی جهت انجام مراحل گزینش به تهران‪ -‬میدان حر‪ -‬خیابان امام خمینی غربی – مدیریت‬ ‫گزینش و استخدام نزاجا مراجعه نمایند‪.‬‬ صفحه 3 ‫استان‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬فروردین ‪ 2 -1401‬ر مضان ‪ 4 -1443‬اوریل ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1255‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغـال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی‬ ‫بیشازهزارفرصت شغلیدرشهرک هایصنعتی‬ ‫خراسان رضوی احیا شد‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی خراســان رضــوی گفــت‪:‬‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۱۰۷‬نفــر طــی ســال‬ ‫گذشــته بــا فعالیــت مجــدد ‪ ۹۵‬واحــد‬ ‫صنعتــی تعطیــل در شــهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتــی ایــن اســتان‪ ،‬بــه‬ ‫شــغل خــود بازگشــتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش قــدس انالیــن‪،‬‬ ‫علــی بهرامــی زاده افــزود‪ :‬میــزان‬ ‫ســرمایه گذاری واحدهــای دوبــاره‬ ‫فعــال شــده در خراســان رضــوی‪ ،‬هــزار و ‪ ۵۴۷‬میلیــارد و ‪ ۶۱‬میلیــون ریــال‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای صنعتــی خراســان رضــوی خاطــر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۲۲‬واحــد صنعتــی بــا مجــوز اشــتغال ‪ ۳۱۷‬نفــر در ســال گذشــته‬ ‫در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی غیرفعــال شــدند کــه بــا ایــن تعــداد کل‬ ‫واحدهــای غیرفعــال شــهرکها و نواحــی صنعتــی اســتان بــه ‪ ۲۷۶‬واحــد بــا‬ ‫مجــوز اشــتغال ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۸۶۰‬نفــر رســید‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬هم اینــک از کل واحدهــای بــه بهره بــرداری رســیده در‬ ‫شــهرکها و نواحــی صنعتــی خراســان رضــوی‪ ،‬یکهــزار و ‪ ۲۰۹‬واحــد کمتــر از‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد ظرفیــت‪ ۷۴۲ ،‬واحــد بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۷۰‬درصــد ظرفیــت و ‪ ۵۶۳‬واحــد‬ ‫بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد از ظرفیــت خــود فعــال هســتند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬مطالعــات و تاییدیــه کارگــروه امــور زیربنایــی اســتان‬ ‫بــرای ایجــاد نواحــی صنعتــی گرمــاب‪ ،‬ســروالیت و منطقــه تخصصــی‬ ‫قطعه ســازی خــودرو در اســتان گرفتــه شــده و امســال عملیــات اجرایــی انهــا‬ ‫اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل‬ ‫اشتغال مستقیم ‪ ۴۰۰‬نفر در بزرگترین‬ ‫مجموعه فوالد اردبیل‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان اردبیـل در نشسـت مشـترک بـا‬ ‫رئیـس کارخانـه فوالد سـپهر سـبالن از اشـتغالزایی ایـن واحد تولیدی بـرای ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫بـه صـورت مسـتقیم خبـر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان‬ ‫اردبیــل‪ ،‬بهــروز رحیــم زاده در دیــدار بــا رئیــس کارخانــه فــوالد ســپهر ســبالن بــا‬ ‫بیــان اینکــه ایــن واحــد اقتصــادی بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای صنایــع وابســته‬ ‫فــوالد بــا داشــتن بیــش از ‪ ۴۰۰‬نفــر نیــروی کار در ســطح کشــور بــه شــمار‬ ‫مــی رود گفــت‪ :‬توســعه واحدهــای موفــق تولیــدی و حمایــت از ســرمایه گذاران‬ ‫و کارافرینــان دو موضــوع مهمــی اســت کــه در اولویــت برنامه هــای اشــتغالی‬ ‫ایــن اداره کل قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه رهبــر فرزانــه انقــاب ســال ‪ ۱۴۰۱‬را ســال «تولیــد؛‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین» نامگــذاری و تاکیــد کردنــد کــه «شــعار انقالبــی‬ ‫تولیــد امســال بایــد بــا حمایــت همه جانبــه و رفــع موانــع‪ ،‬کامــل محقــق شــود»‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬‏انتخــاب شــعار حکیمانــه امســال توســط معظــم لــه نشــان مــی دهــد کــه‬ ‫کشــور بیــش از همیشــه نیازمنــد همدلــی‪ ،‬همــکاری و تــاش مضاعــف اســت تــا‬ ‫بــا ریل گــذاری اقتصــادی بــه ســمت تولیــد حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫بــرای دسترســی بــه جزییات بیشــتر به لینک زیــر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/352952‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران‪:‬‬ ‫سهمیه اشتغال مازندران در سال تولید‬ ‫دانش بنیان ‪ ۵۳‬هزار نفر است‬ ‫خیریـان پـور‪ ،‬معـاون هماهنگـی‬ ‫امـور اقتصادی اسـتانداری مازندران‬ ‫سـهمیه اشـتغال اسـتان را در سـال‬ ‫تولیـد دانـش بنیـان و اشـتغال از‬ ‫‪ ۵۳‬هـزار نفـر ذکـر کرد‪.‬‬ ‫حســن خیریــان پــور در گفتگــو‬ ‫بــا خبرنــگار بــازار بــا اشــاره‬ ‫بــه تاکیــد ویــژه بــر اشــتغال در‬ ‫پیــام نــوروزی ســال جــاری مقــام‬ ‫معظــم رهبــری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســهمیه اســتان در ســال جــاری ‪ ۵۳‬هــزار و ‪ ۷۶۳‬نفــر تعییــن شــد از ایــن رو‬ ‫اشــتغال افرینــی بایــد در اولیــت هــای برنامــه ای دســتگاه هــای اجرایــی قــرار‬ ‫گیــرد و بــرای تحقــق ایــن مســئله از همــه ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای اســتان‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن ضــروری اســت بــرای جمــع بنــدی و ارزیابــی درســت‬ ‫بــرای میــزان تحقــق ســهمیه اشــتغال‪ ،‬موانــع و مشــکالت فــراروی رفــع شــد‪.‬‬ ‫وی توجــه دســتگاه هــای اجرایــی بــه موضــوع ســرمایه گــذاری در حــوزه هــای‬ ‫مختلــف را امــری مهــم دانســت و گفــت‪ :‬اســتان مازنــدران مــی توانــد بــه‬ ‫جایــگاه ویــژه خــود در امــر فقرزادایــی و رفــاه اجتماعــی نائــل شــود و بایــد‬ ‫برخــی از نقــاط اســتان کــه از امکانــات اولیــه محــروم هســتند نیــز بــه رفــاه‬ ‫نســبی دســت یابنــد‪.‬‬ ‫خیریــان پــور بــا اشــاره بــه جایــگاه اســتان در حــوزه دانــش بنیــان و‬ ‫واحدهــای فنــاور‪ ،‬رتبــه اســتان را ‪ ۱۱‬بیــان کــرد و گفــت‪ :‬دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی در مســیر بهبــود فضــای کســب و کار بایــد بیشــتر تــاش کننــد و‬ ‫رصدهــا نیــز هوشــمندانه و هدفمنــد صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس خبر داد‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اذربایجان غربی‬ ‫لزوم حمایت از شرکت های دانش بنیان اذربایجان غربی‬ ‫معاونهماهنگیاموراقتصـادی‬ ‫استاندار اذربـایجان غربی با‬ ‫اشاره به اولویت های اقتصادی‬ ‫سـالجـاری استـان گفت‪ :‬در‬ ‫راستای تحقق بخشیدن به‬ ‫منویات مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫حمایت از شرکت های دانش‬ ‫بنیان در اولویت یکشنبه های‬ ‫تولید قرار دارد‪.‬‬ ‫بــه گـزارش بـازارکــار‬ ‫به نقــل از روابــط عمومی‬ ‫استانـداری اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫نادر صادقی معاون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫استانداری استان در حاشیه دومین یکشنبه‬ ‫تولید در سال ‪ 1401‬اظهار داشت‪ :‬امروز‬ ‫دومین برنامهیکشنبه های تولید در سال جاری‬ ‫با حضور استاندار و اعضای کارگروه تسهیل و‬ ‫رفع موانع تولید و برخی دستگاه های مرتبط‬ ‫برگزار شد و در راستای تحقق بخشیدن‬ ‫به منویات مقام معظم رهبری‪ ،‬حمایت از‬ ‫شرکت هــای دانش بنیــان در اولــویت‬ ‫یکشنبه های تولید قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه حمایــت و‬ ‫رشــد و توســعه شــرکت های دانــش بنیــان و‬ ‫نیــز افزایــش ســطح اشــتغال واحدهــای‬ ‫تولیــدی دو راهبــرد اصلــی اســتان در‬ ‫ســال جــاری اســت افــزود‪ :‬هفتــه قبــل‬ ‫یــک واحــد و امــروز نیز یک‬ ‫شــرکت دانــش بنیــان دیگر‬ ‫مــورد بازدیــد کارگــروه‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد‬ ‫قـرار گرفــت و ضمن بررســی‬ ‫مســائل و مشــکالت ایــن‬ ‫شــرکت ها و نیــز واحدهــای‬ ‫تولیــدی مصوبــات الزم‬ ‫بــرای شــتاب بخشــی بــه‬ ‫رونــد فعالیــت هــای انــان بــه‬ ‫تصویــب رســید‪.‬‬ ‫معــــاون همـــاهنـگی‬ ‫امــور اقتصــادی استــاندار اذربایجان غربی‬ ‫با اشـاره به جـــایگاه شـرکت های دانش بنیان‬ ‫در اشـتغال زایـی گفت‪ :‬اسـتان از ظرفیت های‬ ‫خوبـی در ایـن زمینـه برخـوردار اسـت و‬ ‫بـا حمایت هـای الزم بـه طـور قطـع‬ ‫ش‪‎‬بنیـان در‬ ‫نقش افرینـی شـرکت های دان ‬ ‫اشـتغال زایی بسـیار برجسـته تر خواهـد بود‪.‬‬ ‫استاندار بوشهر‪:‬‬ ‫تولید در این استان رونق می گیرد‬ ‫اسـتاندار بوشـهر گفت‪:‬‬ ‫در چنـد سـال اخیـر از‬ ‫حـوزه تولیـد غفلت شـده‬ ‫بـود و خیلـی از واحدهـا‪،‬‬ ‫نیمـه فعـال و تعطیـل‬ ‫بودنـد و در سـال‪ ۱۴۰۱‬برای‬ ‫رونق تولیـد در بخش های‬ ‫مختلـف بــرنـــامه ریزی‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‬ ‫روابــط عمومــی اســتانداری‬ ‫بــه نقــل از احمــد محمــدی زاده‬ ‫بــا اشــاره بــه نامگــذاری امســال‬ ‫توســط رهبــر معظــم انقــاب بــه‬ ‫نــام ســال «تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان‪،‬‬ ‫اشــتغال افرین» اعــام کــرد‪ :‬اســتان‬ ‫بوشــهر یــک اســتان صنعتــی اســت‬ ‫و ‪ ۷۴‬درصــد گاز کشــور از طریــق‬ ‫ایــن اســتان تامیــن می شــود و بــرای‬ ‫تحقــق شــعار ســال از همــه تــوان‬ ‫موجــود بهــره می بریــم‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬صنایــع نفــت و‬ ‫گاز و پتروشــیمی بــه خوبــی در‬ ‫جنــوب اســتان شــکل گرفتــه و‬ ‫ظرفیــت مناســبی بــرای شــرکت های‬ ‫دانــش بنیــان و تولیــد کاالهــا و ابــزار‬ ‫مصرفــی فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار بوشــهر گفــت‪:‬‬ ‫ایــن صنعــت بــه کاالهایــی‬ ‫نیــاز دارنــد کــه انهــا‬ ‫را ســرپا نگــه دارنــد و‬ ‫شرکـ ـت های دانــش بنیان‬ ‫نقــش مهمــی در ایــن‬ ‫مســیر دارنــد‪.‬‬ ‫محمــدی زاده افــزود‪:‬‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫از لحــاظ کمــی و کیفــی‬ ‫در ایــن اســتان توســعه‬ ‫می یابنــد و بــه ســمت صنعــت نفــت و‬ ‫گاز و پتروشــیمی ســوق داده می شــوند‪.‬‬ ‫برای دسترســی به جزییا بیشــتر به لینک‬ ‫زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/‬‬ ‫‪/News/352960‬‬ ‫مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت البرز‬ ‫یک هزار مربی در باشگاه فرهنگی ورزشی‬ ‫مقاومت البرز استخدام می شوند‬ ‫مدیـر عـــامل باشـگاه‬ ‫فرهنگـی ورزشـی مقاومـت‬ ‫البـرز از اسـتخدام یـک هـزار‬ ‫مربی ورزشـی طی سـال جاری در‬ ‫ایـن باشـگاه خبـر داد و گفت ‪:‬‬ ‫تلاش ها بر تقویت این باشـگاه‬ ‫معطـوف شـده اسـت‪.‬‬ ‫«رحیــم اســفندیاری» در‬ ‫گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری مبنــی بــر‬ ‫توســعه هــر چــه بیشــتر اشــتغال‪ ،‬بنــا‬ ‫داریــم کــه بــه همیــن منظــو ر‬ ‫ا مســا ل یک هــزار مربــی ورزشــی در‬ ‫رشــته هــای مختلــف را بــه کار گیریــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اکنــون باشــگاه‬ ‫فرهنگــی ورزشــی مقاومــت البــرز‬ ‫بــا در اختیــار داشــتن ‪ ۱۰۰‬مــکان‬ ‫ورزشــی در سراســر اســتان و بــا ‪۳۰‬‬ ‫رشــته ورزشــی در لیــگ هــای اســتانی‬ ‫و ملــی در حــال فعالیــت اســت ‪.‬‬ ‫اســفندیاری گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫وجــود چنیــن ظرفیتــی‬ ‫و از ســوی دیگــر در‬ ‫جهــت تحقــق شــعار‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــرای ایجــاد‬ ‫اشــتغال‪ ،‬یــک هــزار مربی‬ ‫ورزشــی در رشــته هــای‬ ‫مختلــف در اکادمــی هــا و‬ ‫پایــگاه هــای اســتعداد یابی‬ ‫ایــن باشــگاه گزینــش و‬ ‫بــه کار گرفتــه خواهنــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬عالقهمندان و مربیان در‪ ۲‬بخش‬ ‫اقایان و بانوان می توانند رزومه خود را‬ ‫به صفحه رسمی باشگاه ارسال تا پس از‬ ‫بررسی های الزم در این باشگاه به کار‬ ‫گرفته شوند‪.‬‬ ‫روابط عمومی این بانک اعالم کرد‬ ‫تسهیالت اشتغال روستایی بانک توسعه تعاون‬ ‫به ‪ 30‬هزار میلیارد ریال نزدیک شد‬ ‫تســهیالت پرداختــی بانــک توســعه‬ ‫تعــاون در ســرفصل اشــتغال پایــدار‬ ‫روســتایی و عشــایری بــه ‪29‬هــزار و‬ ‫‪ 905‬میلیــارد ریــال رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از‬ ‫روابــط عمومــی بانــک توســعه تعــاون‪،‬‬ ‫ســامانه «کارا» بــا تحلیــل تسهیــــات‬ ‫پــــرداختی بانک هــای عامــل در طــرح‬ ‫ملــی اشــتغال پایــدار روســتایی و‬ ‫عشــایری اعــام کــرد‪ ،‬بانــک توســعه‬ ‫تعــاون از ابتــدای اجــرای طــرح تــا‬ ‫هفتــم فروردیــن ســال جــاری ‪ 53‬هــزار‬ ‫و ‪ 464‬شــغل ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســتان کرمانشــاه بــا ‪ 5928‬اشــتغال‬ ‫ایجــاد شــده در رتبــه اول و بــه ترتیــب‬ ‫اســتان های خراســان رضــوی بــا ‪،4268‬‬ ‫سیســتان و بلوچســتان بــا ‪،2806‬‬ ‫فــارس بــا ‪ 2548‬و هرمــزگان بــا ‪2281‬‬ ‫در رتبــه هــای دوم تــا پنجــم اشــتغال‬ ‫زایــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بانــک توســعه تعــاون در قالــب طــرح‬ ‫اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری‬ ‫‪ 27‬هــزارو ‪ 127‬طــرح را تامیــن مالــی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســتان های کرمانشــاه بــا ‪4789‬‬ ‫طــرح‪ ،‬سیســتان و بلوچســتان بــا‬ ‫‪ ،1963‬گلســتان بــا ‪ ،1461‬گیــان‬ ‫بــا ‪ 1351‬و فــارس بــا ‪ 1187‬طــرح‬ ‫در رتبه هــای اول تــا پنجــم تعــداد‬ ‫طرح هــای پرداختــی در ایــن طــرح‬ ‫ملــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن میــزان تســهیالت پرداختــی‬ ‫بانــک توســعه تعــاون در طــرح ملــی‬ ‫اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری‬ ‫از ‪ 29‬هــزار میلیــارد ریــال عبــور‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫اســتان های کرمانشــاه بــا پرداخــت‬ ‫‪ 2394‬میلیــارد ریــال‪ ،‬سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا ‪ ،1733‬فــارس بــا ‪،1242‬‬ ‫خراســان رضــوی بــا ‪ 1193‬و کرمــان بــا‬ ‫‪ 1181‬میلیــارد ریــال در رتبه هــای اول‬ ‫تــا پنجــم میــزان پرداخــت تســهیالت‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫از ابتــدای اجــرای طــرح «اشــتغال‬ ‫پایــدار روســتایی وعشــایری»‪ ،‬بانــک‬ ‫توســعه تعــاون بــه عنــوان بانــک عامــل‬ ‫ایــن طــرح اقدامــات و فعالیت هــای‬ ‫موثــر و مانــدگاری در قالــب ایــن طــرح‬ ‫انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫بانــک توســعه تعــاون در کنــار دو‬ ‫بانــک و یــک صنــدوق کارافرینــی‬ ‫وظیفــه پرداخــت تســهیالت اشــتغال‬ ‫پایــدار روســتایی وعشــایری را بــر‬ ‫عهــده دارد‪ .‬ایــن طــرح بــزرگ ملــی‬ ‫از ســال ‪ 1397‬بــه طــور رســمی اغــاز‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اقدامــات بانــک توســعه تعــاون‬ ‫در ســرفصل اشــتغال زایــی از ســوی‬ ‫نهــاد هــای نظارتــی مــورد تقدیــر قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ارائه هفت طرح در زمینه ساماندهی‬ ‫نیروی انسانی در اموزش و پرورش‬ ‫کمبـود نیـرو در امـوزش و پـرورش به‬ ‫دغدغـه امـروز مسـئوالن در ایـن حـوزه‬ ‫تبدیـل شـده اسـت‪ .‬کالس هـای شـلوغ و‬ ‫نبـود معلم هـم برای والدیـن دانش اموزان‬ ‫مشـکل سـاز شـده و هم معلمان را خسته‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬زمزمه هایـی از مجلـس‬ ‫مبنـی بـر ارائـه طرحی بـرای جبـران این‬ ‫کمبـود نیـرو بـه گوش می رسـد و بـه نظر‬ ‫می ایـد کـه مجلـس تصمیـم دارد بعـد از‬ ‫رتبـه بنـدی معلمـان طرحی بـرای جذب‬ ‫نیروهـای غیررسـمی را مطـرح کنـد‪.‬‬ ‫علیرضـا منـادی سـفیدان رئیـس کمیسـیون امـوزش‪ ،‬تحقیقات و فنـاوری مجلس‬ ‫دربـاره برنامـه مجلـس بـرای جبـران کمبـود نیـروی اموزش و پـرورش گفـت‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هـزار نفـر نیروی انسـانی بـا قراردادهای غیر رسـمی در اموزش و پـرورش وجود‬ ‫دارد کـه جـذب ان هـا براسـاس اصـول شـکل نگرفتـه و به شـکل دعوت بـه همکاری‬ ‫بـوده اسـت و در حـال حاضـر نیـز به شـکل حـق التدریس‪ ،‬خریـد خدمات اموزشـی‪،‬‬ ‫بـرون سـپاری‪ ،‬پیـش دبسـتان و به شـکل های مختلف مشـغول بـه فعالیت هسـتند‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬بعـد از رتبـه بنـدی معلمـان قانـون جنجالـی بعـدی کـه کمیسـیون‬ ‫امـوزش و مجلـس بررسـی خواهـد کرد‪ ،‬رسـیدگی به وضعیـت کمبود نیـرو اموزش و‬ ‫پـرورش اسـت‪ .‬ایـن طـرح شـامل سـرباز معلم هـا هم خواهد شـد‪.‬‬ ‫منـادی توضیـح داد‪ :‬در واقـع نزدیـک به یک سـال اسـت که هفت طـرح در زمینه‬ ‫سـاماندهی نیـروی انسـانی بـه کمیسـیون امـوزش ارائـه شـده کـه ایـن طرح هـا در‬ ‫کمیسـیون امـوزش مجلـس ادغـام و در کمیتـه امـوزش و پـرورش مجلـس بررسـی‬ ‫شـد و خروجـی ان یـک طـرح در قالـب هفـت مـاده اسـت کـه در کمیسـیون مطرح‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین‪:‬‬ ‫قرارگاه فناوری و تولید دانش بنیان‬ ‫در استان قزوین شکل می گیرد‬ ‫ســیدعلی قاســم زاده از تشــکیل‬ ‫قــرارگاه اســتانی فنــاوری و تولیــد‬ ‫دانــش بنیــان دانشــگاه بین المللــی‬ ‫امــام خمینــی (ه) بــرای تحقــق شــعار‬ ‫ســال خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن قــرارگاه‬ ‫بــه منظــور رصــد نیازهــا و مســائل‬ ‫منطقـه ای و ملــی شــکل خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــبکه اطــاع رســانی‬ ‫راه دانــا؛ ســید علــی قاســم زاده در‬ ‫گفت وگــو بــا خبرنــگار علــم و فنــاوری‬ ‫صبــح قزویــن؛ بــا اشــاره بــه نامگــذاری‬ ‫ســال جاری بــا عنــوان «تولیــد؛ دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال» از ســوی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬انتخــاب هوشــمندانه شــعار ســال از یــک ســو فرصــت کــم نظیــری‬ ‫بــرای دانشــگاه ها بــوده و از ســوی دیگــر نشــانگر اعتمــاد رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫بــه ایــن نهــاد و حمایــت ویــژه از دانشــمندان اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای دســتیابی بــه دانشــگاه های نســل ســوم و چهــارم بایــد‬ ‫مجموعه هــای رشــد و فنــاوری و کارافرینــی تاســیس شــود تــا بــا امکانــات‪،‬‬ ‫توانمندی هــا و خالقیــت اندیشــمندان و پژوهشــگران مشــکالت تولیــد کشــور‬ ‫را حــل کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای دسترســی بــه جزییا بیشــتر به لینک زیــر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/352954‬‬ ‫در راستای بهبود محیط کسب و کار ‪:‬‬ ‫صدور ‪ ۹۰‬درصد مجوز های کسب و کار‬ ‫بدون نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه‬ ‫رئیــس کمیســیون محیــط کســب و کار و کارافرینــی اتــاق اهــواز از حــذف‬ ‫گواهــی عــدم ســوء پیشــینه بــرای صــدور ‪ ۹۰‬درصــد مجوز هــای کســب و کار‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکــز خوزســتان ؛ عضــو هیــات نمایندگان‬ ‫اتــاق بازرگانــی ایــران و رئیــس کمیســیون محیــط کســب و کار و کارافرینــی اتــاق‬ ‫اهــواز اظهــار داشــت ‪ :‬بــا پیگیــری صــورت گرفتــه ‪ ،‬هیــات مقــررات زدایــی ‪ ،‬بــه‬ ‫جــز مــواردی کــه قانــون رســما بــه ان هــا اشــاره کــرده شــرط «عــدم سوءپیشــینه»‬ ‫افــراد بــه عنــوان الزامــی بــرای شــروع کســب و کار را حــذف کــرد کــه ایــن موضــوع‬ ‫در راســتای قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب و کار محســوب می شــود‪.‬‬ ‫نعمــت اهلل نــوری زاده بــا بیــان اینکــه هیــات مقــررات زدایــی موضــوع اخــذ‬ ‫گواهــی عــدم ســوء پیشــینه ویــژه کســب و کار هــا را در اســفندماه ســال گذشــته‬ ‫مــورد بررســی قــرار داد گفــت‪ :‬در نهایــت ایــن هیــات ‪ ،‬دریافــت چنیــن مدرکــی‬ ‫بــرای صــدور مجــوز در ‪ ۹۰‬درصــد از کســب و کار هــا را غیرضــروری و بــدون مبنــای‬ ‫قانونــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد ‪ :‬پیــش از ایــن اخــذ گواهــی عــدم ســوء پیشــینه بــرای صــدور‬ ‫مجــوز برخــی از کســب و کار هــا بــه صــورت ســلیقه ای از ســوی دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــه یــک رویــه معمــول تبدیــل شــده بــود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬روال قانونــی بــرای اخــذ گواهــی عــدم ســوء پیشــینه دربرگیرنــده‬ ‫همــه کســب و کار هــا نبــوده و ایــن موضــوع عــاوه بــر زمــان بــر شــدن صــدور‬ ‫مجــوز بــرای برخــی فعــاالن اقتصــادی ‪ ،‬محدودیت هایــی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گالیــه متعــدد فعــاالن اقتصــادی بــه زمــان بــر بــودن دریافــت‬ ‫مــدرک عــدم ســوء پیشــینه بــرای شــروع کســب و کار اظهــار داشــت‪ :‬بررسـی های‬ ‫انجــام شــده نشــان می دهــد صــدور مجــوز بــرای ‪ ۳۰۰‬نــوع کســب و کار در کشــور‬ ‫نیازمنــد مــدرک عــدم ســوء پیشــینه بــوده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫ویژه‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬فروردین ‪ 2 -1401‬ر مضان ‪ 4 -1443‬اوریل ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1255‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغـال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رهبر انقالب در پیام نوروزی نامگذاری کردند‬ ‫زیست بوم ملی اشتغال بستری برای تحقق فرمان مقام معظم رهبری‬ ‫فرمـان مقـام معظـم رهبـری در اولیـن روزهای قرن پانزدهم شمسـی بـر مبنای یکـی از مهم تریـن کارکردهای اقتصـاد پویـا و از مهم ترین‬ ‫وظایـف وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬کـه همان تولید اشـتغال افرین مبتنـی بر نواوری و دانش اسـت صادر شـد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی ســال ‪ ۱۴۰۱‬را‬ ‫ســال «تولیــد؛ دانش بنیــان‪ ،‬اشــتغال افرین» نامگــذاری کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار از پایــگاه اطالع رســانی دفتــر رهبــر معظــم انقــاب‪،‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در پیامــی به مناســبت اغــاز ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫هجــری شمســی‪ ،‬بــا تبریــک عیــد نــوروز و ایــام والدت خورشــید فــروزان‬ ‫عالــم وجــود‪ ،‬حضــرت بقیــهاهلل االعظم(عــج) بــه ملــت بــزرگ ایــران و همــه‬ ‫ملت هــای همــدل‪ ،‬و بــا تبریــک ویــژه بــه خانواده هــای معظــم شــهیدان و‬ ‫همچنیــن جانبــازان‪ ،‬ایثارگــران و خدمتگــزاران ملــت در میدان هــای مختلـ ِ‬ ‫ـف‬ ‫علــم‪ ،‬ســامت‪ ،‬امنیــت و مقاومــت‪ ،‬ســال جدیــد را ســال «تولیــد؛ دانش بنیــان‪،‬‬ ‫اشــتغال افرین» نامگــذاری کردنــد‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای ســال ‪ ۱۴۰۰‬را نیــز همچــون ســالهای دیگــر‬ ‫ســالی تــوام بــا فرازهــا و فرودهــا برشــمردند و گفتنــد‪ :‬انتخابــات مهــم و بــزرگ‬ ‫ریاســت جمهــوری یکــی از مهمتریــن فرازهــا و شــیرینی های ســال قبــل بــود‬ ‫کــه مــردم بــا وجــود خطــر شــدید بیمــاری همه گیــر کرونــا‪ ،‬بــا شــرکت در‬ ‫انتخابــات‪ ،‬دولتــی تازه نفــس را بــه میــدان اوردنــد کــه بــر اســاس نشــانه های‬ ‫موجــود‪ ،‬دولتــی مردمــی و دارای ریــل جداگانــه از دولــت محتــرم قبــل اســت‬ ‫و امیدهایــی را در مــردم زنــده کــرده اســت‪.‬‬ ‫موفقیت ایران در حوزه علم و فناوری‬ ‫ایشــان مقابلــه جــدی بــا کرونــا و کاهــش قابــل توجــه تلفــات در اثــر تامیــن‬ ‫واکســن بــرای همــگان را از دیگــر فرازهــای ســال ‪ ۱۴۰۰‬خواندنــد و در بیــان‬ ‫نقطــه اوج دیگــری از حــوادث ایــن ســال خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در بخش هــای‬ ‫مختلــف علــم و فنــاوری از تولیــد چنــد نــوع واکســن معتبــر تــا پرتــاب‬ ‫ماهــواره‪ ،‬کارهــای بزرگــی انجــام شــد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬اعتــراف امریکایی هــا بــه شکســت خفت بــار انهــا در فشــار‬ ‫حداکثــری علیــه ایــران را از دیگــر شــیرینی های ســال ‪ ۱۴۰۰‬در عرصــه‬ ‫جهانــی دانســتند و افزودنــد‪ :‬ایســتادگی مــردم موجــب ایــن پیــروزی شــد و در‬ ‫واقــع ایــن ملــت ایــران بــود کــه پیــروز شــد‪.‬‬ ‫ایشــان در بیــان پیــام حــوادث متعــددی کــه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬در نقــاط دیگــر‬ ‫ـتی راه ملــت ایــران‬ ‫جهــان رخ داد‪ ،‬تاکیــد کردنــد‪ :‬ایــن حــوادث همگــی درسـ ِ‬ ‫در مقابــل اســتکبار را نشــان داد‪.‬‬ ‫«تنگــی معیشــت مــردم‪ ،‬مســئله گرانی هــا‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای‬ ‫ِ‬ ‫و تــورم» را تلخ تریــن موضــوع ســال ‪ ۱۴۰۰‬دانســتند و افزودنــد‪ :‬مشــکالت‬ ‫اقتصــادی عالج پذیــر اســت و حتمــاً بایــد عــاج شــود البتــه عجلــه و‬ ‫توقــع رفــع دفعــی انهــا واقع بینانــه نیســت امــا امیدواریــم بخشــی از‬ ‫قــرن ‪ ۱۵‬هجــری شمســی اســت‪،‬‬ ‫انهــا در ســال جدیــد کــه ســال اول‬ ‫ِ‬ ‫برطــرف شــود‪.‬‬ ‫ایشــان در ادامــه هــدف از تعییــن شــعار ســال را جهت دهــی بــه حرکــت‬ ‫مســئوالن دســتگاهها و احــاد مــردم دانســتند و افزودنــد‪ :‬در بعضــی از ســال ها‬ ‫متناســب بــا شــعار ســال توفیقــات خوبــی بــه دســت امــد امــا در بعضــی‬ ‫ســال ها نیــز کم کاری هایــی وجــود داشــت‪ .‬البتــه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬کــه ســال‬ ‫«تولیــد؛ پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا» بــود‪ ،‬کارهــای خوبــی انجــام شــد کــه‬ ‫بایــد ادامــه پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫ل خـود را بـر پایـه زیسـت بوم‬ ‫وزارت کار‪ ،‬از همـان ابتـدا راهبـرد اشـتغا ‬ ‫ملـی اشـتغال اسـتوار کـرده اسـت‪ .‬بـا صـدور فرمـان امسـال مقـام‬ ‫معظـم رهبـری‪ ،‬مسـئولیت مـا در ایـن وزارتخانـه بیش از گذشـته اسـت‪.‬‬ ‫زیسـت بوم ملی اشـتغال‪ ،‬بسـتر و الگویی برای هماهنگ سـازی اجزای دولت‬ ‫و سـایر بازیگران برای ایجاد اشـتغال متوازن و عادالنه کشـور اسـت‪ .‬زیست بوم‬ ‫ملـی اشـتغال در واقـع دیـدگاه و رویکـرد مخالف با پول پاشـی بـرای ایجاد‬ ‫اشـتغال اسـت که متاسـفانه در دوره های مختلف در کشور تکرار شده است‪.‬‬ ‫مطابـق بـا نظریـه زیسـت بوم ملـی اشـتغال‪ ،‬بـرای ایجـاد هماهنگـی‬ ‫بیـن عوامـل مختلـف تولیـد و اشـتغال‪ ،‬الزم اسـت پنـج حـوزه توسـعه‬ ‫بازار(دیپلماسـی اقتصـادی‪ ،‬صـادرات‪ ،‬نظـام توزیـع؛ شـبکه های بازرگانـی)‪،‬‬ ‫فنـاوری و نـواوری (رسـوخ فنـاوری‪ ،‬اقتصـاد دیجیتـال‪ ،‬پارک هـای‬ ‫تولید‪ ،‬کلید حل مشکالت اقتصادی‬ ‫رهبــر انقــاب در بیــان علــت تمرکــز بــر مســئله تولیــد در ســال های‬ ‫اخیــر‪ ،‬گفتنــد‪ :‬تولیــد‪ ،‬کلیــد حــل مشــکالت اقتصــادی و راه اصلــی عبــور از‬ ‫دشــواری های اقتصــادی اســت‪ ،‬ضمــن اینکه رشــد اقتصــادی‪ ،‬افزایش اشــتغال‪،‬‬ ‫کاهــش تــورم‪ ،‬افزایــش درامــد ســرانه‪ ،‬بهبــود رفاه عمومــی و همچنیــن افزایش‬ ‫رواج اکســیری بــه نــام تولیــد‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس و عــزت ملــی در گــرو رونــق و ِ‬ ‫ملــی اســت کــه تکیــه بــر ان در ایــن ســال ها تاثیرهــای خوبــی نیــز‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای افزودنــد‪ :‬امســال نیــز همچنــان بــر مســئله تولیــد‬ ‫تاکیــد می کنــم‪ ،‬البتــه بــر الیــه و چهــره جدیــدی از تولیــد یعنــی تولیــ ِد‬ ‫«دانش بنیــان» و «اشــتغال افرین»‪.‬‬ ‫ایشــان معیــار قــرار دادن تولیــد دانش بنیــان و اشــتغال افرین را موجــب‬ ‫حرکــت رو بــه جلــو و محســوس در همــه اهــداف اقتصــادی دانســتند و‬ ‫افزودنــد‪ :‬بنابرایــن شــعار ســال ‪ ۱۴۰۱‬عبــارت اســت از «تولیــد؛ دانش بنیــان‪،‬‬ ‫اشــتغال افرین»‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تاکیــد بــر توصیــه ســال قبــل خــود مبنــی بــر اکتفــا نکــردن‬ ‫بــه کارهــای ســطحی همچــون درج نــام ســال بــر تابلــوی خیابان هــا‬ ‫و یــا بــر روی ســربرگ دســتگاهها‪ ،‬گفتنــد‪ :‬تحقــق شــعار امســال نیــاز‬ ‫بــه سیاســتگذاری دارد البتــه بــا تحرکــی کــه از رئیس جمهــور محتــرم و‬ ‫همکاران شــان مشــاهده می شــود‪ ،‬ان شــاءاهلل ایــن شــعار روی زمیــن نخواهــد مانــد‬ ‫امــا هــر چــه بیشــتر کار و تــاش شــود بهتــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫علم وفنـاوری‪ ،‬شـتاب دهنده ها‪ ،‬شـرکت های دانش بنیـان)‪ ،‬تامیـن مالـی‬ ‫(شـبکه بانکـی‪ ،‬صندوق هـا‪ ،‬بـازار سـرمایه و سـایر اجـزای بخـش پولـی و‬ ‫مالـی)‪ ،‬بخش هـای زیرسـاخت(برخی از وزارتخانه ها‪ ،‬شـهرداری ها‪ ،‬شـرکت ‬ ‫شـهرک های صنعتـی) و حقوقی(صـدور مجوزهـا‪ ،‬بیمـه تامیـن اجتماعـی‪،‬‬ ‫مالیـات‪ ،‬بخش هـای قضایـی حقـوق تجـارت) فعـال شـوند تـا در محیطـی‬ ‫زاینـده و پربـار اشـتغال افریـده شـود و تولیـد پایـدار را رونـق بخشـد‪.‬‬ ‫اشـتغال افرینی محقـق نمی شـود مگـر ان کـه همۀ اجـزای محیط اشـتغال‬ ‫بـا هـم فعـال شـوند‪ .‬فعالیت متـوازن و همزمان هرکـدام از این اجـزا‪ ،‬عالوه ‬ ‫بـر جلوگیـری از فرصت سـوزی های فـراوان‪ ،‬منابـع ملـی را مصـون می کند‬ ‫و از ظرفیـت ان هـا در مسـیر اشـتغال افرینی به خوبـی اسـتفاده می کند‪.‬‬ ‫از طـرف دیگـر عواملـی کـه بـر بهـره وری نیـروی کار تاثیـر می گذارنـد که‬ ‫ان نیـز تولیـد را تقویـت و ارتقـاء می دهـد‪ ،‬عواملـی چـون اسـتعدادیابی‬ ‫و مشـاوره‪ ،‬اموزش هـای مهارتـی‪ ،‬اطالع رسـانی و ترویـج‪ ،‬همـه و همـه‬ ‫می تواننـد بهـره وری نیـروی کار را افزایـش دهنـد‪.‬‬ ‫و در نهایـت زیسـت بوم ملی اشـتغال سـعی می کنـد تمام این عوامـل را در‬ ‫سـطح محلـی‪ ،‬منطقـه ای‪ ،‬ملی و بین المللـی احصـاء و یکپارچه کند‪.‬‬ ‫در پیگیری ماموریت محول شــده‪ ،‬تــاش وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعــی به ویژه‬ ‫معاونــت توســعه کارافرینــی و اشــتغال‪ ،‬به عنــوان رکــن هماهنگ کننــده‬ ‫دســتگاه های اشــتغال افرین در کشــور‪ ،‬بــر اجرایی ســازی ارکان مختلــف‬ ‫زیسـت بوم ملــی اشــتغال اســت تــا مطابــق بــا تعهــدی کــه دولــت محتــرم‬ ‫داده اســت اســتانه یــک میلیــون شــغل در ســال محقــق شــود‪.‬‬ ‫از سـوی دیگـر‪ ،‬اقتصاد دانش بنیـان به عنوان یکـی از ارکان اقتصاد مقاومتی‬ ‫می تواند با ایجاد سـکوهای الزم در ایجاد نظام محاسـباتی‪ ،‬امایش اشـتغال‬ ‫و رصـد وضعیت اشـتغال کشـور در مقیـاس مناطق مختلف‪ ،‬مسـیر را برای‬ ‫دسـتیابی به وضعیت بهینه اشـتغال هموار سـازد‪ .‬از این رو‪ ،‬نگاه به اقتصاد‬ ‫دانش بنیـان در فعالیت هـای اشـتغال زا‪ ،‬نگاهـی از موضـع زیرسـاخت‬ ‫اشـتغال است‪.‬‬ ‫فعالیت هـای دانش بنیـان‪ ،‬علاوه بـر اینکـه خـود به طـور مسـتقیم ایجـاد‬ ‫شـغل می کننـد‪ ،‬امـا بـا فراهم سـاختن زمینه هـای فناورانـه جهـت‬ ‫فعال سـازی حداکثـر ظرفیـت صنایـع مختلـف زمینـه ایجـاد بازارهـای‬ ‫جدیـد و بهینـه سـازی تولیـد و در نتیجـه اشـتغال جدیـد را فراهـم‬ ‫می اورنـد‪ .‬همچنیـن شـرکت های دانش بنیـان می تواننـد بـه رشـد و‬ ‫اشـتغال افرینی های در بنگاه هـای کوچـک‪ ،‬متوسـط‪ ،‬خـرد‪ ،‬خانوادگـی‪،‬‬ ‫خانگـی و انبـوه نقـش موثـری داشـته باشـند‪ .‬لذا رکن دیگر شـعار امسـال‬ ‫نیـز رابطـه تنگاتنگی بـا کارکردهای بخش اشـتغال کشـور دارد و از این رو‬ ‫در منظـر وزارت مـردم بسـیار پراهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی در تلاش اسـت کـه بتوانـد در انتهای‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۱‬وضعیـت اشـتغال را بـه تعادلی که شایسـته مردم ایران اسـت‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫یادداشت‪ :‬محمود کریمی بیرانوند‬ ‫معاون اشتغال وزارت کار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی و تامین نیروی انسانی خود از بین جوانان متدین‪ ،‬مومن‪ ،‬عالقه مند به رزمندگی و‬ ‫دارای روحیه انقالبی‪ ،‬والیتمداری‪ ،‬سلحشوری‪ ،‬استکبارستیزی‪ ،‬از جان گذشتگی‪ ،‬ایثارگری و بسیجی و متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری اسالمی ایران در طیف درجه داری جهت انجام‬ ‫خدمت در تمامی پایگاه های واقع در جغرافیای کشور عزیزمان ایران اسالمی به صورت رسمی و پیمانی (‪ 5‬ساله) هم رزم می پذیرد‪.‬‬ ‫الف) شرایط استخدام‬ ‫شرایط عمومی‪:‬‬ ‫‪-1‬متدین به دین مبین اسالم‬ ‫‪ -2‬تابعیـت جمهـوری اسلامی ایـران (ایرانـی االصـل بـودن وعـدم‬ ‫سـابقه تابعیـت بیگانـه)‬ ‫‪ -3‬ایمـان بـه انقلاب اسلامی ونظـام جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫وامادگـی فـداکاری در راه تحقـق اهـداف ان‪.‬‬ ‫‪ -4‬اعتقاد و الزامات عملی به والیت مطلقه فقیه‬ ‫‪ -5‬فقـدان محکومیـت موثـر کیفری و محکومیت ناشـی از اقـدام علیه‬ ‫امنیـت کشـور‪ ،‬انقالب و نظـام جمهوری اسلامی ایران‬ ‫‪ -6‬نداشـتن عضویـت یـا وابسـتگی و هـواداری از احزاب‪ ،‬گـروه ها و‬ ‫سـازمان های سیاسی‬ ‫‪ -7‬عـدم معروفیـت بـه فسـاد اخالقـی و عـدم اعتیـاد به مـواد مخدر و‬ ‫نداشـتن سـوء پیشـینه کیفـری برابر اعلام مراجـع ذی صالح‬ ‫‪ -8‬کسـانی کـه به عنـوان هـم رزم به ارتـش جمهوری اسلامی ایران‬ ‫مـی پیوندنـد بایـد بـرای رزمنـده شـدن وارد شـوند و امادگـی انجـام‬ ‫خدمـت و ماموریـت در هـر منطقه‪/‬گروه حـوزه ماموریت نیـروی پدافند‬ ‫هوایـی ارتـش جمهوری اسلامی ایران را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫‪ -9‬شـاخصه هـای تدیـن و انقالبی بـودن‪ ،‬اصل بـوده و در همه مراحل‬ ‫مـورد توجه قرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫‪ -10‬اسـتخدام افـراد بـر مبنـای مرتفـع نمـودن مشـکالت اقتصـادی‬ ‫انـان نبـوده و گزینـش و اسـتخدام بـر اسـاس نیاز سـازمان می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -11‬در اسـتخدام افـراد بـه وجـود انگیـزه خدمتـی‪ ،‬روحیـه ایثـار و‬ ‫فـداکاری توجـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫‪ -12‬بـا توجه به شـبانه روزی بـودن دوره اموزش داوطلبـان باید مجرد‬ ‫بـوده و تا اتمام دوره اموزشـی مجـرد باقی بمانند‪.‬‬ ‫‪ -13‬تعییـن محـل خدمـت بـر اسـاس نیـاز سـازمان و پـس از خاتمـه‬ ‫دوره اموزشـی خواهـد بـود‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫(‪ )1‬داشـتن مـدرک تحصیلـی قبولـی دیپلـم متوسـطه در یکی از رشـته‬ ‫هـای جـدول زیر بـا حداقل معـدل کل ‪. 13‬‬ ‫ریاضی‬ ‫فیزیک‬ ‫علوم‬ ‫تجربی‬ ‫علوم انسانی‬ ‫ومعارف اسالمی‬ ‫فنی و حرفه ای‬ ‫(گرایش‪ :‬الکترونیک‪-‬‬ ‫الکتروتکنیک‪ -‬متالوژی‪-‬‬ ‫صنایع شیمیایی‪ -‬شبکه‬ ‫و نرم افزار‪-‬تاسیسات‬ ‫مکانیکی‪-‬مکاترونیک)‬ ‫کارو دانش ( گرایش ‪:‬‬ ‫برق صنعتی‪ -‬الکترونیک‬ ‫صنعتی‪ -‬مکانیک صنعتی‪-‬‬ ‫تعمیر ابزار دقیق‪-‬ایمنی‬ ‫اتش نشانی‪ -‬نقشه کشی‬ ‫ساختمان)‬ ‫تبصـره الف‪ :‬فرزنـدان معظـم شـهداء ‪ ،‬جانبـازان از کارافتـاده کلی و‬ ‫ازادگان از کارافتـاده کلـی بـا ارائـه مـدرک معتبر‪ ،‬از اعمال شـرط سـن‬ ‫و معـدل معـاف می باشـند‪.‬‬ ‫تبصره ب ‪ :‬بسـیجیان فعال که دارای حداقل دو سـال فعالیت باشـند‬ ‫از نیـم نمره تخفیـف در معدل کل برخـوردار خواهند بود‪.‬‬ ‫تبصـره ج ‪ :‬دانـش اموزان سـال اخر متوسـطه در رشـته هـای مورد‬ ‫نیـاز کـه حداکثر تا شـهریور ماه سـال ‪ 1401‬فـارغ التحصیل می شـوند‬ ‫بـا دارا بـودن حداقـل معـدل ‪ 14‬در پایـه یازدهـم متوسـطه مـی توانند‬ ‫ثبـت نـام نمایند‪.‬‬ ‫تبصـره د‪ :‬دانشـجویانی که شـرایط سـنی مناسـب را داشـته و واجد‬ ‫شـرایط اسـتخدام مـی باشـند به شـرط ارائه ی تعهـد کتبـی و صرفا با‬ ‫مـدرک دیپلـم مـی توانند ثبت نـام بعمـل اورند‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ثبـت نـام از داوطلبـان‪ ،‬صرفـ ًا از متولدیـن ‪ 78/01/01‬الـی اخـر‬ ‫اسـفند مـاه ‪ 83‬بـه عمـل مـی اید‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ :‬داوطلبانـی کـه خدمت سـربازی را انجـام داده انـد مدت ان‬ ‫دوره بـه حداکثـر سـن انـان اضافه خواهد شـد‪.‬‬ ‫(‪ )3‬اسـتخدام مشـمولین وظیفه عمومی مسـتلزم مشـخص بودن وضع‬ ‫مشـمولیت انـان از نظـر اداره وظیفـه عمومـی بـوده و ارائـه مـدارک‬ ‫رسـمی در ایـن مـورد الزامی اسـت (برابر مقـررات‪ ،‬از مشـمولین غایب‬ ‫و دارای اضافـه سـنوات دفترچـه ای اعزام به خدمـت و دارندگان کارت‬ ‫معافیـت پزشـکی ثبـت نـام به عمـل نخواهـد امد)‪.‬‬ ‫یاداوری‪:‬‬ ‫(‪ )1‬تعییـن رسـمی یا پیمانی بودن مسـتخدمین بر اسـاس نیاز سـازمان‬ ‫بـوده و مـدت قـرارداد خدمت برای نظامیان پیمانی ‪ 5‬سـال می باشـد ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بـا توجـه بـه شـبانه روزی بـودن دوره ی اموزشـی الزم اسـت‬ ‫داوطلبان مجرد باشـند و تـا فـارغ التحصیلـی مجـرد باقـی بماننـد‬ ‫(حداقـل دوره ‪ 18‬مـاه می باشـد)‬ ‫(‪ )3‬مـدت قـرارداد داوطلبـان اسـتخدام‪ ،‬پنـج سـال اسـت و ایـن مدت‬ ‫بـه منزلـه انجـام خدمـت دوره ضـرورت نیـز محسـوب می گـردد و در‬ ‫صورتـی کـه قبـل از خاتمـه تعهـد به هـر علتـی از خدمت مسـتعفی یا‬ ‫برکنـار گردنـد برابـر قانـون خدمت وظیفه عمومـی با انان رفتـار خواهد‬ ‫شـد‪ .‬گفتنـی اسـت داوطلبـان پـس از طـی مـدت قـرارداد در صـورت‬ ‫تقاضـای شـخصی‪ ،‬داشـتن شـرایط الزم و نیـاز نپاجـا‪ ،‬بـه اسـتخدام‬ ‫رسـمی تغییـر وضعیـت خواهنـد یافت‪.‬‬ ‫(‪ )4‬رسـمی شـدن کارکنـان پیمانـی صرفـ ًا منـوط بـه مقـررات و‬ ‫ضوابـط ارتـش جمهـوری اسلامی ایـران در ان زمـان و نیاز سـازمانی‬ ‫نیـرو خواهـد بـود‪.‬‬ ‫(‪ )5‬در طـول مـدت دوره پیمانـی‪ ،‬ارتقاءدرجه‪ ،‬تغییـر تخصص و پذیرش‬ ‫مـدرک تحصیلـی باالتر مجـاز نخواهد بود‪.‬‬ ‫ب) امتیازها‪:‬‬ ‫‪ -1‬دانـش امـوزان در طـول مـدت امـوزش که حداقل یک سـاله اسـت ‪،‬‬ ‫شـبانه روزی بـوده و کلیـه هزینـه هـا از قبیـل لـوازم کمک اموزشـی‪،‬‬ ‫خـوراک‪ ،‬پوشـاک‪ ،‬مسـکن و بهداشـت و درمـان رایـگان خواهـد بود و‬ ‫ماهیانـه مبلغـی بـه عنـوان حقـوق‪ ،‬برابـر قوانیـن و مقـررات بـه انـان‬ ‫پرداخـت می گـردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬فـارغ التحصیلان از تسـهیالت و خدمـات رفاهـی‪ ،‬وام هـای‬ ‫مصـوب ‪ ،‬کارت اعتبـاری حکمـت ‪ ،‬بیمـه خدمـات درمانـی و بیمـه‬ ‫عمـر بـرای خـود و عائلـه تحـت تکفل(تنهـا همسـر و فرزنـد‬ ‫مسـتخدم) برابـر مقـررات و ضوابـط موجـود برخـوردار خواهنـد شـد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬دانـش امـوزان پیمانـی‪ ،‬پـس از پایـان دوره اموزش‪ ،‬برابـر مقررات‬ ‫جـاری بـه ترفیـع درجـه نایـل و از حقـوق و دیگـر امتیازهـای مربـوط‬ ‫برخوردار مـی گردنـد‪.‬‬ ‫ج) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‪:‬‬ ‫‪ -1‬دو قطعه عکس ‪ 3×4‬پشت نویسی شده‪.‬‬ ‫‪-2‬ارائه اصل و روگرفت شناسنامه عکس دار و کارت ملی‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدرکـی کـه مبیـن وضعیت نظـام وظیفه باشـد‪ .‬ماننـد‪ :‬کارت پایان‬ ‫خدمـت ‪،‬گواهـی اشـتغال بـه خدمـت ‪،‬گواهی معافیـت تحصیلـی مورد‬ ‫تائیـد سـازمان وظیفـه عمومی ناجـا‪ ،‬کارت معافیت دائم غیر پزشـکی و‬ ‫یـا برگـه اعزام بـه خدمت‪.‬‬ ‫‪ -4‬ارائه اصل و تحویل روگرفت گواهی موقت و ریز نمرات دیپلم‪.‬‬ ‫‪ -5‬خانـواده درجـه یک شـهدا ‪ ،‬جانبـازان ‪ ،‬ازادگان ‪ ،‬فرزنـدان کارکنان‬ ‫نیروهـای مسـلح و بسـیجیان فعـال هنگام ثبـت نام ‪ ،‬اصـل و روگرفت‬ ‫مـدرک معتبـر از سـازمان مربوطـه در اسـتان را جهـت برخـورداری از‬ ‫امتیازهـای مصـوب ارائـه نماینـد‪ ،‬در غیـر اینصـورت امتیازی محاسـبه‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تبصـره‪ :‬فرزنـدان ازادگان و جانبـازان از کار افتـاده کلـی بـه منظـور‬ ‫برخـورداری از امتیـازات مذکـور میبایسـت مـدارک خـود را بـه تاییـد‬ ‫سـازمان مرکـزی جانبـازان و ایثارگـران مسـتقر در اسـتان برسـانند‪.‬‬ ‫‪ -6‬واریـز مبلـغ ‪ 1.500.000‬ریـال (یک میلیون و پانصد هـزار ریال) به‬ ‫حسـاب جاری ‪ 5151579091005‬بانـک سـپه (به نام حسـاب غیرقابل‬ ‫برداشـت جـذب و اسـتخدام نیـروی پدافنـد هوایـی اجـا و ارائـه اصـل‬ ‫برگـه واریـزی در زمان ثبـت نام‪.‬‬ ‫نکتـه مهم ‪ :‬بـا توجـه بـه غیر قابـل برگشـت بودن وجـوه واریـزی‪ ،‬به‬ ‫داوطلبـان توصیـه و تاکیـد میگردد قبـل از واریز وجـه از دارا بودن کلیه‬ ‫شـرایط ثبت نـام‪ ،‬اطمینان حاصـل نمایند‪.‬‬ ‫د) نحوه ثبت نام ‪:‬‬ ‫‪ -1‬داوطلبـان الزم اسـت بـا بـه همـراه داشـتن مـدارک مـورد نیـاز در‬ ‫بنـد (پ) از تاریـخ ‪ 1401/01/27‬تـا ‪ 1401/03/15‬در سـاعات اداری‬ ‫(‪ 8:00‬الـی ‪ )13:00‬یکـی از روزهـای هفتـه(در روزهـای پنجشـنبه تـا‬ ‫سـاعت‪)12:00‬با توجـه بـه محـل سـکونت خـود بـه یکـی از دفاتـر‬ ‫اسـتخدام منـدرج در اگهـی مراجعـه و ضمـن تحویل مدارک نسـبت به‬ ‫ثبـت نـام خـود اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬ثبـت نـام بـه صـورت حضـوری انجام می شـود‪ ،‬لذا بـه مدارکی که‬ ‫با پسـت ارسـال شـده باشـد ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تاریـخ مراجعـه متقاضیـان اسـتخدام جهـت انجام فراینـد گزینش‬ ‫بـه صـورت پیامـک یا تمـاس تلفنـی اطالع رسـانی خواهد شـد‪.‬‬ ‫ه) نشانی محل های ثبت نام ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬تهـران ‪ :‬تهرانسـر – بلـوار گلهـا – جنـب بانـک سـپه – منطقـه‬ ‫پدافنـد هوایـی امـام حسـن مجتبـی (ع) – دفتـر اسـتخدام‬ ‫تلفن‪021-64485570 :‬‬ ‫‪ -2‬مشـهد ‪ :‬انتهای خیابان نخ ریسـی – منطقه پدافند هوایی شـمال‬ ‫شـرق – جنب بانک سـپه ‪ -‬دفتر اسـتخدام‬ ‫تلفن‪051-33442828 :‬‬ ‫‪ -3‬کرمانشـاه ‪ :‬بلـوار شـهید کشـوری – نرسـیده بـه میـدان امـام –‬ ‫مهمانسـرای نگیـن – دفتـر اسـتخدام‬ ‫تلفن ‪0833-4733444 :‬‬ ‫‪ -4‬بوشـهر ‪ :‬میـدان حر – جنـب بیمارسـتان تامین اجتماعـی – دفتر‬ ‫اسـتخدام منطقـه پدافنـد هوائی جنـوب – تلفـن‪0771-4551439 :‬‬ ‫‪ -5‬اهواز ‪ :‬اتوبان شهید ستاری – گروه پدافند هوایی اهواز – دفتر استخدام‬ ‫تلفن ‪0611-3909015 :‬‬ ‫‪-6‬کرمـان‪ :‬بلـوار جمهـوری اسلامی ‪ -‬جنب فـرودگاه‪ -‬گـروه پدافند‬ ‫تلفـن‪034-32818519 :‬‬ ‫هوایـی کرمـان‬ ‫‪ -7‬زاهدان‪ :‬کیلومتر ‪ 3‬جاده میرجاوه – گروه پدافند هوایی زاهدان‬ ‫تلفن‪054-33216002 :‬‬ ‫‪ -8‬بندرعباس ‪ :‬شهرک شقو‪-‬دفتر استخدام منطقه جنوب شرق‬ ‫تلفن‪076-33701515 :‬‬ ‫(بندرعباس)‬ ‫‪-9‬اراک ‪ :‬کیلومتر ‪ 4‬جاده خمین – جنب پادگان مالک اشتر‪ -‬فرماندهی‬ ‫اموزش های درجه داری حضرت علی اکبر(ع) – دفتر استخدام‬ ‫تلفن‪086-34132760 :‬‬ ‫‪ -10‬اصفهان ‪ :‬سه راه حکیم نظامی‪-‬جنب درمانگاه فجر‪-‬دفتراستخدام‬ ‫تلفن‪031-36202019 :‬‬ ‫‪ -11‬شـهرکرد‪ :‬کـوی فرهنگیـان – خیابـان هلال احمـر – خیابـان‬ ‫لقمـان – کوچـه ‪ -4‬دفتـر اسـتخدام – تلفـن‪038-32223904 :‬‬ ‫‪ -12‬تبریـز ‪ :‬جـاده اذر شـهر – منطقـه پدافنـد هوایی شـمال غرب ‪-‬‬ ‫تلفن‪  041-34301370 :‬‬ ‫دفتر استخدام–‬ ‫‪ -13‬بیرجنـد‪ :‬کیلومتـر ‪ 10‬جـاده بیرجند‪/‬زاهدان‪-‬روبـروی روسـتای‬ ‫بجد‪-‬منطقـه پدافنـد هوایـی قائـم ال محمد(عج)(شـرق)‪،‬‬ ‫تلفن‪ 056-31855605 :‬و ‪056-31855601‬‬ ‫‪ -14‬ابدانـان‪ :‬جنـب فرمانـداری‪ ،‬گـروه پدافنـد هوایـی شـهید ملکـی‬ ‫ابدانـان‪ ،‬دفتـر گزینـش‪ ،‬عضویابـی و اسـتخدام‬ ‫تلفن‪084 -33628309 :‬‬ ‫‪-15‬قـم‪ :‬چهـارراه گلـزار شـهدا‪ -‬مجتمـع امـام خمینی‪ -‬طبقـه دوم‪-‬‬ ‫دفتـر اسـتخدام و امـور ایثارگران‬ ‫تلفن‪025-37833211 :‬‬ ‫‪ -16‬بابلسـر ‪ :‬باقـر تنگه‪-‬جـاده بهنمیر‪-‬گـروه پدافنـد هوایـی شـهید‬ ‫ابوالفضـل ظرافتـی– دفتـر اسـتخدام‬ ‫تلفن‪011-35340033 :‬‬ صفحه 5 ‫دانش و فناوری‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغـال‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬فروردین ‪ 2 -1401‬ر مضان ‪ 4 -1443‬اوریل ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1255‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اســتفاده کامــل از تــوان ملــی و هــم مبــارزه قاطــع بــا فســاد باشــیم و در ایــن‬ ‫صــورت اســت کــه مجمــوع فناوری هــای تولیــد شــده توســط جهاددانشــگاهی‬ ‫نقــش بســیار برجســته در تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان و رفــع وابســتگی های‬ ‫کشــور خواهــد داشــت‪ ،‬ضمــن اینکــه تــوان تولیــد فناوری هــای بســیار پیشــرفته تر‬ ‫را هــم داریــم‪.‬‬ ‫رییــس جهــاد دانشــگاهی بــا بیــان اینکــه منابع مالــی کشــور بــرای تولید بســیار گران‬ ‫بــوده و ایــن امــر رقابــت را بســیار ســخت می کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــا اگــر بــا وضــع قوانین‬ ‫مالیاتــی مناســب و ســختگیرانه بــرای فعالیت هــای غیرمولــد و مخــرب اقتصــاد‬ ‫کشــور‪ ،‬منابــع مالــی بــه ســمت تولیــد هدایــت شــود و بــه عکــس ســختگیری های‬ ‫مالیاتــی کمتــری را بــرای تولیدکننــدگان در کنــار حمایــت از کاربــرد محصــوالت با‬ ‫کیفیــت و قابــل رقابــت ان بــا محصــوالت خارجــی داشــته باشــیم‪ ،‬یقینا نــرخ منابع‬ ‫مالــی مــا روز بــه روز بهتــر می شــود و محصــوالت ملــی ســهل تر و بــا قیمت هــای‬ ‫قابــل رقابت تــر تولیــد می شــوند‪.‬‬ ‫برنامه های جهاد دانشگاهی در سال مزین به دانش بنیان ها‬ ‫رییــس جهــاد دانشــگاهی بــه بیــان برنامه هــای جهــاد دانشــگاهی در زمینــه‬ ‫تحقــق شــعار ســال پرداخــت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا بــا ادبیــات رهبــری در مــورد‬ ‫تولیــد دانــش بنیــان و اشــتغال افریــن کامـ ً‬ ‫ا اشــنا هســتیم و بــر همیــن اســاس‬ ‫برنامه ریــزی مــا بــرای تولیــد فناوری هــای مــورد نیــاز روز جامعــه و همچنیــن‬ ‫فناوری هــای نویــن اینــده در برگیرنــده دو ویژگــی «دانــش بنیانــی» و «اشــتغال افرینــی»‬ ‫اســت‪ .‬از ایــن رو تــاش مــا در ســال ‪ ۱۴۰۱‬تمرکــز روی تامیــن منابــع و بــه تولیــد‬ ‫انبــوه رســاندن فناوری هایــی اســت کــه بــا موفقیــت کامــل کســب شــده اند‪.‬‬ ‫وی بــه پایــان رســاندن ســایر فناوری هــا و تولیــد و توســعه خدمــات پزشــکی‬ ‫پیشــرفته جهــاد دانشــگاهی در ســایر اســتان ها و شــروع چنــد فعالیــت مهــم‬ ‫فناورانــه را از دیگــر اقدامــات ایــن نهــاد در جهــت تحقــق شــعار ســال عنــوان‬ ‫کــرد کــه در مــورد جزئیــات ان در اینــده توضیحــات کامل تــری ارائــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫طیبــی بــه دیــدار تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی بــا رهبــر معظــم انقــاب در‬ ‫تاریــخ بهمــن مــاه ســال گذشــته اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه ایشــان از وضعیــت‬ ‫اقتصــادی دهــه ‪ ۹۰‬ابــراز ناخرســندی و گله منــدی کرده انــد و فرمودنــد عامــل‬ ‫مشــکالت تحریــم نیســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬جامعــه سیاســی و مســئولین سیاســی مــا‬ ‫بــه دو بخــش راســت و چــپ گذشــته و اصولگــرا و اصــاح طلــب فعلــی و یــا‬ ‫نزدیــک بــه این هــا تقســیم بندی شــده اند و بــه علــت نداشــتن احــزاب قــوی‬ ‫شــناخته شــده‪ ،‬مســئوالن ارشــد ایــن دو جنــاح سیاســی کشــور تاکنــون دیــدگاه‬ ‫روشــنی در مــورد علــل مشــکالت اقتصــادی و بــه ویــژه اهمیــت اقتصاد دانــش بنیان‬ ‫و چگونگــی دســت یافتــن بــه ان را ارائــه نکرده انــد‪.‬‬ ‫وی راه حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور را در تحقــق اقتصــاد دانــش بنیان دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬بــه عبــارت دیگــر مشــکالت کشــور تنهــا از طریــق راهکارهــای علمــی و‬ ‫فناورانــه می توانیــم حــل کنیــم‪ .‬بخــش نهاده هــا و یــا خــوراک دام‪ ،‬طیــور و ابزیــان‬ ‫کــه در انهــا وابســتگی شــدید بــه واردات داریــم و مشــکالت تولیدکننــدگان را در‬ ‫مــورد تامیــن و گرانــی ان مرتــب از رســانه های خبــری می بینیــم و می شــنویم‪،‬‬ ‫یکــی از ایــن مثال هــا اســت کــه بخــش اعظــم ان از طریــق توســعه علمــی و‬ ‫فناورانــه در داخــل کشــور قابــل حــل اســت‪.‬‬ ‫مشکالت کشور را تنها از طریق راهکارهای علمی و فناورانه‬ ‫می توانیم حل کنیم‬ ‫رییــس جهــاد دانشــگاهی اصــاح نــژاد دام‪ ،‬طیــور و ابزیــان‪ ،‬نهاده هــای جایگزیــن‪،‬‬ ‫اســتفاده از روش هــای فناورانــه نویــن جهــت بــاال بــردن بهــره وری در روش تولیــد‬ ‫نهاده هــا‪ ،‬کشــت گلخانــه ای و ده هــا روش دیگــر را از جملــه ایــن راهکارهــا‬ ‫دانســت و یــاداور شــد‪ :‬حتــی اگــر نخواهیــم ابــداع و نــواوری داشــته باشــیم‬ ‫ســایر کشــورهای پیشــرفته ایــن مســیر را رفته انــد و بی هیــچ تردیــدی مــا هــم‬ ‫می توانیــم ایــن روش هــا را انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در نهایــت هــم اگــر بــه رغــم اســتفاده از همــه روش هــای علمــی‬ ‫و فناورانــه ظرفیــت مــورد نیــاز در داخــل قابــل تامیــن نباشــد‪ ،‬بایــد واردات انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬ولــی بــرای تامیــن ارز واردات مــورد نیــاز بایــد صــادرات محصــوالت فناورانــه‬ ‫خــود را چــه در زمینــه دام‪ ،‬طیــور و ابزیــان و ســایر زمینه هــای صنعتــی و‬ ‫غیرصنعتــی داشــته باشــیم کــه ان هــم کام ـ ً‬ ‫ا امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫طیبــی بــا بیــان اینکــه رجــوع بــه توســعه علمــی و فناورانــه ایــن گونــه نیســت کــه‬ ‫ســریع بتوانــد مشــکالت را حــل کنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬اراده بــا برنامه ریــزی دراز مــدت و‬ ‫ثبــات در مدیریــت و اجــرا نیــاز دارد‪ .‬ضمــن اینکــه بــه صــورت پیوســته نیــز ارتقــاء‬ ‫روش هــای علمــی و فناورانــه بایــد در دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی صــورت‬ ‫پذیــرد‪ .‬امــا مشــکل جــدی در کشــور مــا کــه امــکان برنامه ریــزی دراز مــدت را‬ ‫نمی دهــد ایــن اســت کــه جناح هــای سیاســی نــه تنهــا همدیگــر را قبــول ندارنــد‬ ‫بلکــه در هیــچ موضوعــی حتــی مصالــح ملــی مملکــت هــم اتفــاق نظــر ندارنــد و‬ ‫ایــن برنامه ریــزی دراز مــدت را امکانپذیــر نمی ســازد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬لــذا برنامه ریــزی در کشــور مــا نــه حتــی هشــت ســاله‪ ،‬بلکــه‬ ‫چهــار ســاله اســت‪ ،‬ان هــم برنامه ریــزی نیســت‪ ،‬بلکــه اجــرای تعــدادی پــروژه‬ ‫اســت کــه عمومــاً بــا فنــاوری و تجهیــزات خارجــی انجــام می شــود‪ .‬نکتــه‬ ‫نگران کننــده دیگــر در گردش هــای سیاســی کشــور انداختــن کلیــه مشــکالت‬ ‫بــه عهــده دولــت قبــل و کنــار گذاشــتن تمــام تصمیمــات و برنامه ریزی هــای‬ ‫قبلــی و شــروع همــه چیــز از صفــر اســت‪ ،‬در چنیــن شــرایطی چــرا بایــد توقــع‬ ‫پیشــرفت و شــکوفایی اقتصــادی داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬راه موفقیــت در حالــت تحریــم و غیــر تحریــم بایــد تــاش بــرای‬ ‫رســیدن بــه اقتــدار اقتصــادی و اقتــدار دفاعــی دانــش بنیــان باشــد‪ .‬راه رفــع‬ ‫تحریم هــا نیــز رفــع وابســتگی بــه ویــژه در حوزه هــای پیشــران اقتصــاد و تحقــق‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬متکــی بــر تولیــد ملــی پیشــرفته و بــا کیفیــت اســت‪ .‬بــه نظــر مــن‬ ‫گلــه رهبــری هــم مربــوط بــه عــدم اتــکاء بــر تــوان داخــل و دلبســتگی بــه رفــع‬ ‫تحریم هــا و حضــور شــرکت های بــزرگ خارجــی در ایــران و حــل مشــکالت‬ ‫بــه وســیله انهــا اســت‪.‬‬ ‫رییــس جهاددانشــگاهی افــزود‪ :‬متاســفانه نــه در ایــن دهــه و نــه در دهه هــای‬ ‫قبــل برنامــه منســجم و دراز مدتــی بــرای رفــع وابســتگی و توســعه تولیــد‬ ‫ملــی بــا اتــکاء بــر فناوری هــای پیشــرفته بومــی وجــود نداشــته اســت‪ .‬اینکــه‬ ‫مــا در جهاددانشــگاهی و یــا ســایر شــرکت های دانــش بنیــان یــا ســایر‬ ‫ســازما ن ها اعــام می کننــد کــه بــرای اولیــن بــار موفــق بــه کســب‬ ‫دانــش فنــی و ســاخت یــک محصــول و یــا ارائــه یــک خدمــت در کشــور‬ ‫شــدند‪ ،‬زمانــی ارزشــمند اســت کــه ایــن محصــوالت تولیــد انبــوه شــده هــم‬ ‫نیــاز ملــی را تامیــن کننــد و هــم بــه صــادرات منجــر شــوند‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫تــوان ملــی بایــد متناســب بــا تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب بــرای تحقــق‬ ‫اخرین وضعیت ‪ ۳۱‬پروژه فناورانه جهاددانشگاهی‬ ‫دکتر طیبی در تشریح برنامه های جهاد دانشگاهی برای سال ‪ 1401‬عنوان کرد‬ ‫از تولید انبوه فناوری ها تا اشتغال‬ ‫دانش بنیان و توسعه اشتغال خانگی‬ ‫رییــس جهــاد دانشــگاهی بــا بیــان اینکــه برنامه ریــزی مــا بــرای تولیــد فناوری هــای مــورد نیــاز روز جامعــه و همچنیــن فناوری هــای نویــن‬ ‫اینــده در برگیرنــده دو ویژگــی «دانــش بنیانــی» و «اشــتغال افرینــی» اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از ایــن رو تالش مــا در ســال ‪ ۱۴۰۱‬تمرکــز روی تامیــن منابع‬ ‫و بــه تولیــد انبــوه رســاندن فناوری هایــی اســت کــه بــا موفقیــت کامــل کســب شــده اند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬دکتــر حمیدرضــا طیبــی در گفت وگــو بــا ایســنا تحقــق تولیــد را نیازمنــد توســعه فنــاوری‪ ،‬نیــروی انســانی کارامــد‪،‬‬ ‫ســرمایه‪ ،‬ثبــات در سیاســتگذاری ها و قوانیــن‪ ،‬امنیــت و ثبــات داخلــی و ارتباطــات بین المللــی و بیــن کشــورهای غیــر متخاصــم بــا جمهــوری‬ ‫اســامی دانســت و افــزود‪ :‬اگــر ایــن شــرایط حــادث نباشــد بــه علــت دیربــازده بــودن تولیــد مولــد‪ ،‬ســرمایه بــه ســراغ ســوداگری در خریــد‬ ‫زمیــن‪ ،‬ارز و ســکه‪ ،‬ســاخت ســاختمان های لوکــس و غیــره م ـی رود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شــعار ســال بــا بیــان اینکــه در زمینــه دانــش بنیــان بــودن‪ ،‬گاهــی خلــط مبحــث صــورت می گیــرد و تصــور می شــود کــه‬ ‫منظــور از دانش بنیــان‪ ،‬فناوری هــای نوظهــور و نویــن و فوق العــاده پیشــرفته اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬منظــور از دانــش بنیــان بــودن اتــکای کل‬ ‫تولیــد بــر تــوان علمــی و فناورانــه داخلــی اســت کــه بــه روز بــوده تــا تولیــدات ملــی بتواننــد در کیفیــت و قیمــت تمــام شــده در ســطح ملــی‬ ‫و بین المللــی رقابت پذیــری خــود را حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫طیبــی اضافــه کــرد‪ :‬در مــورد اشــتغال افریــن بــودن هــم منظــور صنایــع بــزرگ و متوســط اســت کــه می تواننــد تعــداد بســیار زیــادی از‬ ‫شــرکت های کوچــک را در زنجیــره تامیــن خــود جــای دهنــد‪ .‬مرحلــه بعــد‪ ،‬اشــتغال خانگــی اســت کــه تحقــق ایــن شــکل از اشــتغال هــم‬ ‫بســتگی بــه بهبــود خــوب یــا نســبی اشــتغال مولــد در جامعــه و افزایــش درامــد متوســط جامعــه دارد؛ چــرا کــه افــراد زمانــی اقــدام بــه‬ ‫خریــد صنایــع دســتی حاصــل از اشــتغال خانگــی می کننــد کــه درامــد مــازادی پــس از کســر هزینه هــای اصلــی داشــته باشــند از ایــن رو‬ ‫نظــر می رســد تمرکــز بیــش از حــد بــر روی اشــتغال خانگــی بــدون توســعه اشــتغال حاصــل از تولیــدات صنعتــی مولــد قــدری غیرمنطقــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫اقتــدار اقتصــادی دانــش بنیــان باشــد کــه االن ایــن گونــه نیســت‪.‬‬ ‫متاســفانه نــه در ایــن دهــه و نــه در دهه هــای قبــل برنامــه منســجم و دراز مدتی‬ ‫بــرای رفــع وابســتگی و توســعه تولیــد ملــی بــا اتــکاء بــر فناوری هــای پیشــرفته‬ ‫بومــی وجــود نداشــته اســت‪.‬‬ ‫طیبــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا جهاددانشــگاهی بــه رغــم تولیــد موفــق‬ ‫فناوری هــای مختلــف نتوانســته اســت ایــن فناوری هــا را متناســب بــا نیــاز ملــی‬ ‫تولیــد انبــوه کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در مقــام مقایســه و قضــاوت بایــد ایــن مطلــب را در نظــر‬ ‫گیریــم کــه برخــی دســتگاه ها اکثــر فعالیت هایشــان بــه جــای توســعه فنــاوری‬ ‫ملــی در حــوزه پیمانــکاری و اجــرای پروژه هــا اســت و بــه تــوان ملــی در تامیــن‬ ‫تجهیــزات پیشــرفته مــورد نیــاز پروژه هــا توجــه کمــی دارنــد‪ ،‬امــا وظیفــه اصلــی‬ ‫جهاددانشــگاهی انجــام تحقیقــات کاربــردی و تولیــد فنــاوری پیشــرفت ملــی در‬ ‫قالــب تجهیــزات و بــا ارائــه خدمــات اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬مابقــی کار بــر عهــده برنامــه ریــزان کشــور اســت کــه اســتفاده‬ ‫از تــوان ملــی را فرهنگ ســازی کننــد‪ ،‬تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت را تشــویق‬ ‫و حمایــت کننــد و مقــررات و قوانیــن را بــه گون ـه ای تدویــن و اجــرا نماینــد کــه‬ ‫کارشناس خرید و تدارکات‪ :‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫کد شغل ‪HR-SP01 :‬‬ ‫کاردانی‪ /‬کارشناسی مدیریت کلیه گرایش ها‪ /‬مهندسی صنایع و مکانیک‬ ‫اشنایی با بازار مواد اولیه فلزی و پلیمری و قطعات استاندارد‬ ‫اشنایی با رویه خرید داخلی و استعالم قیمت‬ ‫اشنایی با رویه انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان‬ ‫اشنایی کامل با ‪ WORD‬و ‪EXCEL‬‬ ‫اشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ‪ISO 9001‬‬ ‫حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار‪ ،‬داری روابط عمومی قوی‪ ،‬منظم‪،‬‬ ‫پیگیر و پر تالش و صبور‪ ،‬داری ظاهر شیک و اراسته و مودب‬ ‫اشنایی با پیگیری خرید و ارتباط با تامین کنندگان‬ ‫محدوده سنی ‪ 20‬تا ‪ 30‬سال‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود‬ ‫ساعتکاریشنبهتاچهارشنبه‪ 7‬الی‪ 16:20‬پنجشنبهجمعهتعطیل‬ ‫حقوقتوافقیو پرداختبهموقعو منظمبهعالوهمزایایقانونی‬ ‫بیمهتامیناجتماعی‪،‬نهار‪،‬حقایابو ذهاب‪،‬هدایایمناسبتی‬ ‫ازمتقاضیانواجدشرایطخواهشمندیمرزومهخودرابهایمیلزیرارسالنمایند‬ ‫‪hamidsalehi38@yahoo.com‬‬ ‫لینک ‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112746 :‬‬ ‫اثرات توافق در برجام بر توسعه فناوری‬ ‫و تحقق اقتصاد دانش بنیان‬ ‫رییــس جهــاد دانشــگاهی بــا اشــاره بــه توافــق در برجــام گفــت‪ :‬اگــر بــا همیــن‬ ‫فرمــان فعلــی در حمایــت از تولیــد فناوری هــای پیشــرفته ملــی و تبدیــل‬ ‫انهــا بــه عقــد قــرارداد بــرای تامیــن نیازهــای کشــور بخواهیــم جلــو برویــم‬ ‫خیلــی خیلــی نگــران هســتیم‪ .‬یکــی از روش هــای بســیار نــخ نمــا ولــی هنــوز‬ ‫دارای کاربــرد بــرای جلوگیــری از توســعه تولیــد داخــل و یــا متوقــف کــردن‬ ‫ان طوالنــی کــردن مســیر انعقــاد قــرارداد بــرای تولیــد انبــوه و یــا نیمــه انبــوه‬ ‫یــک فنــاوری جدیــد تولیــد داخــل اســت‪ .‬در مرحلــه کســب دانــش فنــی و تولیــد‬ ‫فنــاوری چــون کلیــه مراحــل در دســت ســازمان تحقیقاتــی و یــا محقــق و فنــاور‬ ‫اســت کار خــوب پیــش مـی رود‪ .‬ولــی همانطــور کــه گفتــم وقتــی بــه پــای عقــد‬ ‫قــرارداد بــرای ســاخت می رســیم انــواع موانــع ظاهــر می شــود‪.‬‬ ‫وی نتیجــه طوالنــی شــدن مســیر عقــد قــرار داد و همراهــی نماینــدگان‬ ‫شــرکت های خارجــی بــا برخــی عوامــل حــوزه کارفرمایــی را‪ ،‬محکــوم کــردن‬ ‫ســاخت داخــل و عــدم توانایــی کشــور بــرای تامیــن نیازهــا دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن امــر در نهایــت بــه خریــد خارجــی منجــر خواهــد شــد از ایــن رو مصرانــه از‬ ‫جنــاب دکتــر رئیســی رئیــس جمهــور‪ ،‬معــاون اول رییــس جمهــور و وزرای مرتبــط‬ ‫درخواســت می کنیــم در صــورت رفــع تحریم هــا‪ ،‬اولیــن اولویــت حمایــت از تولیــد‬ ‫داخــل در تامیــن نیازهــای کشــور بــوده و تنهــا در صــورت اجبــار خریــد خارجــی‬ ‫در حداقــل ممکــن صــورت گرفتــه و در ایــن خریدهــا ســازنده داخلــی توانمنــد‬ ‫طــرف خارجــی جهــت انتقــال فنــاوری باشــد‪.‬‬ ‫طیبــی تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد دقــت کنیــم در تلــه فاینانــس خارجــی و ارزان بــودن‬ ‫تولیــد خارجــی نســبت بــه تولیــد داخلــی نیفتیــم‪ .‬ایــن ارزانی هــا کاذب بــوده و یــا‬ ‫بــه خاطــر محصــوالت بی کیفیــت خارجــی اســت و هــدف ان هــا نیــز نابــود کــردن‬ ‫تولیــد داخلــی و ســپس فروختــن ان هــا بــا نرخ هــای گــران موردنظــر خارجی هــا‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ن تهران‪ ،‬محدوده‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استا ‬ ‫رباط کریم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تولیــد ملــی بــا کیفیــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس جهاددانشــگاهی اضافــه کــرد‪ :‬خریــد خارجــی دارای مزایایــی اســت‪ ،‬چــون‬ ‫کشــور خارجــی فروشــنده تحــت تحریــم نیســت و می توانــد تجهیــزات خریــداری‬ ‫شــده را ســر وقــت تحویــل دهــد‪ ،‬اگرچــه عکــس ان هــم زیــاد دیــده شــده‪ ،‬و‬ ‫دوم اینکــه بــه خاطــر منافــع شــخصی بیشــتر‪ ،‬بــا بهانــه تحریــم از خارجی هــا بــا‬ ‫کیفیــت پایین تــر خریــداری می کننــد و اگــر در هنــگام بهره بــرداری بــا مشــکل‬ ‫مواجــه شــود می گوینــد خارجــی بــود و ان را پنهــان می کننــد در حالــی کــه‬ ‫کمتریــن مشــکل محصــول داخلــی را در بــوق و کرنــا می کننــد و مطلــب مهمتــر‬ ‫از همــه پورســانت های خریــد خارجــی اســت‪.‬‬ ‫طیبــی گفــت‪ :‬اینکــه هــم بخواهیــد اخــاق اســامی و جهــادی را رعایــت کنیــد و‬ ‫هــم هزینـه ای بــرای حمایــت از تولیــد ملـی ات هــر چقــدر هــم پیشــرفته باشــد‪،‬‬ ‫انجــام ندهیــد‪ ،‬خیلــی بــا هــم ســر ســازگاری در شــرایط فعلــی ندارنــد‪ .‬لــذا بایــد‬ ‫ایــن ســوال را مطــرح کــرد کــه چــرا بــه رغــم شــنیدن مکــرر تولیــد محصــوالت‬ ‫فناورانــه بــرای اولیــن بــار در کشــور‪ ،‬تولیــد ملــی مــا دچــار مشــکل اســت‪ .‬البتــه‬ ‫بســیار امیدواریــم در دولــت ســیزدهم بــر اســاس قول هــای داده شــده هــم شــاهد‬ ‫رییــس جهــاد دانشــگاهی در خصــوص اخریــن وضعیــت ‪ ۳۱‬پــروژه فناورانــه‬ ‫جهــاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه تعــدادی از انهــا بــه پایــان رســیده‪ ،‬تعــدادی‬ ‫رو بــه پایــان هســتند و تعــداد اندکــی هــم بــه علــت عــدم همــکاری مناســب‬ ‫ســازمان های مرتبــط پیشــرفت قابــل توجهــی ندارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬مشــکل عمــده ای‬ ‫کــه در اجــرای طرح هــا بــا ان مواجــه می شــویم تغییــرات پیوســته و شــدید‬ ‫قیمت هــا و برخــی از قطعــات و مــواد اولیــه ای اســت کــه بایــد خریــد خارجــی‬ ‫شــوند‪ ،‬بــه عنــوان مثــال مــا خــط تولیــد مته هــای حفــاری را در اهــواز راه انــدازی‬ ‫کرده ایــم و بــه رغــم اینکــه شــرکت نفــت حتــی یــک بــار پذیرفتــه و قیمت هــا‬ ‫را تعدیــل کــرده اســت‪ ،‬ولــی افزایــش نــرخ شــدید قیمــت مــواد اولیــه و خدمــات‬ ‫و ماشــین االت بــه شــکلی اســت کــه تعدیــل دوم ضــروری ولــی فراینــد اجــرای‬ ‫ان طوالنــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مشــکل مهم تــر ایــن اســت کــه کســی در کشــور منتظــر تولیــدات‬ ‫فناورانــه از شــما در جهــت رفــع وابســتگی ها نیســت و بعنــوان یــک پــروژه فناورانــه‬ ‫بازخواســت بابــت منابــع مالــی دریافتــی و عــدم حــل وابســتگی های فناورانــه‬ ‫نمی شــوید‪ ،‬لــذا کار مــا می شــود فخــر فروختــن بــرای اینکــه یــک محصــول‬ ‫فناورانــه را تولیــد کرده ایــم‪ ،‬ولــی نیــاز کشــور از طریــق واردات تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫طیبــی بــا اشــاره بــه پــروژه طراحــی و ســاخت یــک رام قطــار هفــت واگنــی ملــی‬ ‫گفــت‪ :‬بــه رغــم همــه مشــکالتی کــه در اجــرای پروژه هــای بــا فناوری هــای‬ ‫پیشــرفته در کشــور در شــرایط تحریــم وجــود دارد‪ ،‬پیشــرفت ایــن پــروژه بســیار‬ ‫خــوب اســت و قطــار متــرو ملــی در حــال برگــزاری کلیــه ازمون هــای اســتاندارد‬ ‫اســت‪ .‬از نظــر مــا بــه لحــاظ فنــاوری کار پــروژه بــا موفقیــت کامــل بــه پایــان‬ ‫رســیده اســت و از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬و رونمایــی اولیــه از پــروژه‪ ،‬هیاتــی از‬ ‫طــرف معــاون اول دولــت ســابق مامــور بررســی روش تامیــن منابــع شــد و اقدامات‬ ‫خوبــی نیــز انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا تغییــرات دولــت کار گــروه متوقــف‪ ،‬امــا دکتــر مخبــر‬ ‫قــول دادنــد منابــع ســاخت ‪ ۱۰۵‬واگــن را از طریــق وزارت راه تامیــن می کننــد‪،‬‬ ‫ولــی اتفــاق خاصــی تــا بــه حــال نیفتــاده اســت و از ایــن بابــت نگرانیــم اگــر کار‬ ‫ســاخت واگــن ســریع تر شــروع نشــود‪ ،‬تجربــه تاریخــی بــه مــا می گویــد ســراع‬ ‫خریــد خارجــی رفتــه و تولیــد داخــل از هــم می پاشــد‪ .‬البتــه برخــی شــرکت ها‬ ‫هــم محصــوالت خارجــی را بــه صــورت دمونتــاژ یــا ‪ SKD‬وارد و در داخــل پیــچ و‬ ‫مهــره می کننــد و اســم ان را می گذارنــد تولیــد داخــل‪.‬‬ ‫شرکت صنایع شیشه اذرمینا جام جهت تکمیل کادر خود از استان تهران جهت کار در صنایع شیشه اذر مینا جام واقع در شهرک صنعتی تربت جام فاز ‪ 2‬از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬رشته شیمی کاربردی یا تجزیه‬ ‫سابقه کار حداقل دو سال مرتبط‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫افراد واجد شرایط جهت کار در صنایع شیشه اذر مینا جام واقع در‬ ‫شهرک صنعتی تربت جام فاز ‪ ،2‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫حقوق قانون کار‬ ‫کارشناس تولید‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی و باالتر مرتبط‬ ‫اشنا با صنعت شیشه و نسوز‪ ،‬کوره ذوب شیشه‪ ،‬حمام قلع‪ ،‬لهر‪ ،‬بچ پلنت‬ ‫سابقه کارحداقل ‪ 3‬سال مرتبط‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫افراد واجد شرایط جهت کار در صنایع شیشه اذر مینا جام واقع در‬ ‫شهرک صنعتی تربت جام فاز ‪ ،2‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫حقوق قانون کار‬ ‫کارشناس ‪R&D‬‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی و باالتر مرتبط‬ ‫اشنا با صنعت شیشه و نسوز‪ ،‬کوره ذوب شیشه‬ ‫سابقه کار حداقل ‪ 3‬سال مرتبط‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫افراد واجد شرایط جهت کار در صنایع شیشه اذر مینا جام واقع در‬ ‫شهرک صنعتی تربت جام فاز ‪ ،2‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬حقوق قانون کار‬ ‫کارشناس ابزار دقیق‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس الکترونیک و ابزار دقیق‬ ‫اشنا با اتوماسیون صنعتی‪ ،‬سیستم های کنترلی ‪PLC‬‬ ‫سابقه کار حداقل ‪ 3‬سال مرتبط‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫افراد واجد شرایط جهت کار در صنایع شیشه اذر مینا جام واقع در‬ ‫شهرک صنعتی تربت جام فاز ‪ ،2‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬حقوق قانون کار‬ ‫سرپرست خط برش‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی یا باالتر مرتبط‬ ‫اشنا با خطوط برش صنعت شیشه فلوت‪ ،‬سابقه کار حداقل ‪ 3‬سال مرتبط‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫افراد واجد شرایط جهت کار در صنایع شیشه اذر مینا جام واقع در‬ ‫شهرک صنعتی تربت جام فاز ‪ ،2‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫حقوق قانون کار‬ ‫مدیریت اداری و منابع انسانی‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی مدیریت مرتبط‬ ‫مسلط به قوانین اداره کار و تامین اجتماعی‬ ‫سابقه کارحداقل ‪ 3‬سال مرتبط‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫افراد واجد شرایط جهت کار در صنایع شیشه اذر مینا جام واقع در‬ ‫شهرک صنعتی تربت جام فاز ‪ ،2‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫حقوق قانون کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در صورت داشتن تمامی موارد‬ ‫ذکر شده در اگهی رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫واتساپ ‪09021519570‬‬ ‫لینک ‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112745 :‬‬ صفحه 6 ‫دانش بنیان‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬فروردین ‪ 2 -1401‬ر مضان ‪ 4 -1443‬اوریل ‪ - 2022‬سال بیست و دوم ‪ -‬شماره ‪1255‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغـال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اقـدامـات ‪ ۱۴‬روزه‬ ‫دستگاه هـایاجرایی‬ ‫در حوزه دانش بنیان ها‬ ‫در حالی که توسـعه شـرکت های دانش بنیان با تصویب قانون حمایت از شـرکت های دانش بنیان در سـال ‪ ۸۹‬در دستور‬ ‫کار دولت هـای قبـل قـرار گرفتـه بـود‪ ،‬امسـال با مزین شـدن سـال به نـام «تولیـد؛ دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افرین»‬ ‫از سـوی مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬افزایش و تقویـت این شـرکت ها در راس امـور همه دسـتگاه ها قرار گرفته اسـت‬ ‫و فعـاالن ایـن عرصـه امیدوارنـد با کاهش موانع‪ ،‬مسـیر توسـعه و تقویت این شـرکت ها در کشـور فراهم شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار‪ ،‬مقـام معظـم رهبـری در پیـام نوروزی شـان امسـال را بـه نـام سـال «تولیـد؛ دانش بنیـان‪،‬‬ ‫اشـتغال افرین» نامگـذاری کردنـد و بـا ایـن نامگـذاری‪ ،‬سـال ‪ ۱۴۰۱‬بـا نـام دانش بنیان هـا اغـاز شـد‪.‬‬ ‫وی در پیام شـان اعلام کردنـد‪« :‬مـا در ایـن چنـد سـال روی مسـئله ی تولیـد تکیـه کردیـم‪ .‬بی تاثیـر هـم نبود‪،‬‬ ‫بحمـداهلل تاثیـرات خوبـی هم داشـت‪ .‬امسـال هم مـن تولیـد را می خواهم مطـرح کنـم؛ منتها یک الیـه جدید‪،‬‬ ‫یـک چهـر ه جدیـد از تولیـد را می خواهـم مطرح کنـم و ان عبارت اسـت از تولیـدی کـه دارای دو خصوصیت‬ ‫باشـد؛ یکـی اینکـه «اشـتغال افرین» و دیگـری «دانش بنیان» باشـد‪.‬‬ ‫مـن درخواسـت ّ‬ ‫ های گوناگون بنویسـند این‬ ‫موکـد دارم‪ ،‬بـه اینکه حـاال روی‬ ‫ های دسـتگاه ِ‬ ‫کاغذهـای سـربرگ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫مثلا فـرض کنیـد که یـک تابلو درسـت کننـد در خیابان؛ اینهـا کار نیسـت‪ .‬عمده این اسـت که‬ ‫عبـارت را یـا‬ ‫بـه معنای واقعـی کلمه روی ان سیاسـتگذاری شـود‪».‬‬ ‫بـا ایـن نامگـذاری دسـتگاه های مرتبط بـا حوزه دانـش بنیان ها همچـون صندوق نـواوری و شـکوفایی و معاونت‬ ‫علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری اقداماتـی را در ایـام نـوروز اغـاز کردند کـه از ان جملـه می توان‬ ‫بـه برنامه هـای حـوزه دانش بنیان هـا از سـوی معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری اشـاره کرد‪.‬‬ ‫سـورنا سـتاری‪ ،‬معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور بـا ابراز‬ ‫امیـدواری از اینکـه امسـال سـال خوبی برای توسـعه شـرکت های‬ ‫دانـش بنیـان باشـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا توجه به شـعار سـال‪ ،‬امسـال از ان‬ ‫فرصت های اسـتثنایی اسـت که در اختیار این حوزه قرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫سـتاری افـزود‪ :‬بـر اسـاس تفاهمـی کـه در دولـت داریـم‪ ،‬مـا‬ ‫بـا وزارتخانه هـای اصلـی اقتصـادی کشـور‪ ،‬برنامه هـای حـوزه‬ ‫دانش بنیان هـا را تدویـن کردیـم کـه تـا پایـان فروردین ماه سـال‬ ‫جـاری نهایی خواهد شـد و ایـن برنامه در هیـات دولت به تصویب‬ ‫خواهد رسـید‪.‬‬ ‫برنامه های وزارت علوم در حوزه توسعه دانش بنیان ها‬ ‫دکتـر علـی خیرالدین در گفت وگو با ایسـنا با اشـاره بـه نامگذاری‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۱‬بـه نـام سـال "تولیـد؛ دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افرین"‬ ‫از سـوی مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬افـزود‪ :‬چندیـن سـال اسـت کـه‬ ‫مقـام معظـم رهبـری توجـه ویـژه ای بـه تولیـد و اشـتغال زایی‬ ‫دارنـد و بـا نامگـذاری امسـال بـا نـام سـال "تولیـد؛ دانش بنیـان‪،‬‬ ‫اشـتغال افرین"‪ ،‬ایـن واقعیـت را نشـان دادنـد کـه مسـوولین باید‬ ‫توجـه ویـژه ای بـه این بخش از اقتصاد دانش بنیان داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی یکـی از بزرگتریـن مولفه هـای اقتصـاد مقاومتـی را اقتصـاد‬ ‫دانش بنیان دانسـت و اظهار کرد‪ :‬طبق اسـناد باالدستی تا سال ‪،۱۴۰۴‬‬ ‫سـهم اقتصـاد دانش بنیـان در ‪ GDP‬باید به ‪ ۵۰‬درصد برسـد‪ ،‬ولی‬ ‫در حـال حاضـر ایـن میزان ‪ ۳‬درصد اسـت و باید همـت کنیم که این‬ ‫عـدد را به باالی ‪ ۵‬درصد برسـانیم‪.‬‬ ‫خیرالدیـن با اشـاره به تاکیـدات مقام معظم رهبری نسـبت به افزایش‬ ‫‪ ۲‬برابـری تعـداد شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬خاطـر نشـان کـرد‪ :‬در‬ ‫ایـن راسـتا وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری برنامه هـای خاصی‬ ‫را در دسـتور کار دارد کـه از ان جملـه می تـوان بـه حمایـت از‬ ‫تولیـدات شـرکت های دانـش بنیـان اشـاره کرد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ایده هـای فناورانـه دارای سـطوح فنـاوری (‪)TRL‬‬ ‫یـک تـا ‪ ۴‬فنـاوری‪ ،‬بایـد نمونـه ازمایشـگاهی ان ها عرضه شـود و‬ ‫پـس از ان ایـن نمونه هـا در پارک هـای علـم و فنـاوری بـه نمونـه‬ ‫نیمـه صنعتـی و در نهایـت به تولید انبوه برسـند که در این مسـیر‬ ‫نقـش وزارت علـوم بـه ویـژه در بخـش رویش و تولید شـرکت های‬ ‫دانـش بنیـان بسـیار مهـم اسـت و مـا بایـد پیشـران ایـن عرصـه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫معـاون نـواوری و فنـاوری وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری با بیان اینکه‬ ‫در ایـن حـوزه‪ ،‬ایـن وزارتخان ه برنامه های متنوعی را در دسـتور کار‬ ‫دارد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬ایـن معاونت در وزارت علوم نقش تسـهیل گری‬ ‫و بهبـود اکوسیسـتم فنـاوری و نـواوری در کشـور را دارد و در این‬ ‫راسـتا ما بـه دنبال تعامـل ملی و بین المللی هسـتیم‪.‬‬ ‫خیرالدیـن‪ ،‬تعـداد پارک هـای علـم و فنـاوری کشـور را ‪ ۴۹‬پـارک‬ ‫عنـوان کـرد و گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۲۴‬مرکز رشـد و حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬واحـد فنـاور در کشـور راه اندازی شـده‪ ،‬ضمـن انکه ‪۶۷۰۰‬‬ ‫شـرکت دانـش بنیـان در کشـور تشـکیل شـده کـه از ایـن تعداد‬ ‫‪ ۴۵۰۰‬شـرکت‪ ،‬وی تعـداد شـرکت های دانـش بنیـان مسـتقر در‬ ‫پارک هـای علـم و فنـاوری را ‪ ۱۷۰۰‬شـرکت عنـوان کرد کـه باید‬ ‫از سـوی وزارت علـوم مدیریـت شـوند‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد که با‬ ‫حمایـت از شـرکت های دانـش بنیـان‪ ،‬اشـتغال دانـش اموختگان‬ ‫کشـور مرتفع شـود‪.‬‬ ‫اعطای گرنت فناوری در راستای توسعه فناوری‬ ‫خیرالدیـن بـا تاکیـد بـر اینکـه شـرکت های دانـش بنیـان حـدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هـزار شـغل به طور مسـتقیم ایجـاد کرده اند‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬در‬ ‫پارک هـای علـم و فنـاوری ‪ ۶۵‬هزار شـغل دانش بنیان ایجاد شـده‬ ‫اسـت و ایـن عـدد بایـد بـه شـدت افزایـش یابـد و مـا برنامه هـای‬ ‫متنوعـی را در رابطـه بـا اشـتغال زایی دانش بنیـان در وزارت علوم‬ ‫در دسـتور کار داریم‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر علـوم‪ ،‬اعطـای "گرنـت فنـاوری" را نمونـه ای از ایـن‬ ‫برنامه هـا ذکـر کـرد و یاداور شـد‪ :‬در طـی این برنامه‪ ،‬دانشـجویان‬ ‫تحصیلات تکمیلـی کـه پایـان نامـه و رسـال ه دکتری دارنـد‪ ،‬بین‬ ‫‪ ۱۰‬میلیـون تـا ‪ ۸۰‬میلیـون تومـان حمایـت مادی خواهند شـد‪.‬‬ ‫وی اعطـای گرنـت فنـاوری بـه دانشـجویان تحصیلات تکمیلی را‬ ‫در راسـتای تولیـد فنـاوری از اجـرای پایان نامه هـا و رسـاله های‬ ‫دکتـری دانسـت و گفـت‪ :‬علاوه بـر ان اجـرای طـرح "دسـتیار‬ ‫فنـاوری" نیـز از ‪ ۳‬مـاه قبـل اغـاز شـده و در طـی ان پارک هـای‬ ‫علـم و فنـاوری میزبـان دانشـجویان می شـوند‪.‬‬ ‫خیرالدیـن در ایـن بـاره توضیـح داد‪ :‬در ایـن طـرح دانشـگاه ها‪،‬‬ ‫دانشـجویان خـود را کـه عالقه منـد بـه حـوزه فنـاوری هسـتند‬ ‫بـه پارک هـای علـم و فنـاوری معرفـی می کننـد و ایـن دسـته از‬ ‫دانشـجویان بـه مـدت ‪ ۶‬مـاه حقـوق دریافـت می کننـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬دانشـجویان دوره کارشناسـی مبلـغ یـک میلیـون‬ ‫تومـان‪ ،‬دانشـجویان دوره کارشناسـی ارشـد ‪ ۲‬میلیـون تومـان و‬ ‫دانشـجویان دوره دکتـری ‪ ۳‬میلیـون تومـان حقـوق دریافـت‬ ‫خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬اجرای این طرح موجب می شـود که دانشـجویان‬ ‫بـرای ورود به محیط کار اماده شـوند‪.‬‬ ‫بورسیه دانشجویان در شرکت های دانش بنیان‬ ‫معـاون نـواوری و فنـاوری وزیـر علـوم‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬علاوه بـر ان‬ ‫طـرح بورسـیه دانشـجویان در شـرکت های دانـش بنیـان از دیگـر‬ ‫طرح هـای وزارت علـوم اسـت کـه در ان شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫مجـاب می شـوند کـه دانشـجویان را بورسـیه کننـد‪ .‬اجـرای ایـن‬ ‫طـرح باعث می شـود که از یک سـو شـغل انهـا تضمین شـود و از‬ ‫سـوی دیگـر دانشـجویان بـرای عرصه هـای صنعتی تربیت شـوند‪.‬‬ ‫خیرالدیـن‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬هـدف مـا از اجـرای ایـن طرح ان اسـت که‬ ‫بـا ایجـاد مراکـز شـد و به ویژه پردیس های علم به توسـعه اشـتغال‬ ‫دانش بنیـان کمـک کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬راه انـدازی ایـن پردیس هـا‪ ،‬به ایجاد شـرکت های‬ ‫دانـش بنیـان و در نهایت اشـتغال منجر خواهد شـد‪.‬‬ ‫زلفـی گل‪ ،‬وزیـر علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری نیـز دربـاره اقدامـات‬ ‫ایـن وزارتخانـه اظهـار کـرد‪ :‬عمده تریـن کار مـا در سـال جدیـد‪،‬‬ ‫ایجاد شـرایطی اسـت کـه افـراد صاحب ایـده‪ ،‬فرصتی برایشـان‬ ‫ایجـاد شـود کـه بتواننـد ایـده خودشـان را در میـدان عمـل و‬ ‫ازمایـش وارد کننـد و امیدواریـم شـرایط تبدیـل شـدن ایده هـا‬ ‫بـه محصـول نیـز فراهم شـود‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬در راسـتای ایـن ایـده تلاش می کنیـم در‬ ‫پارک هـای علـم و فنـاوری و مراکـز رشـد‪ ،‬شـتابدهنده ها مسـتقر‬ ‫شـوند و تسـهیالت بـه انهـا دهیم تـا این موسسـات بتواننـد افراد‬ ‫صاحـب ایـده را جذب کننـد و شـرایطی ایجاد کنند کـه ایده های‬ ‫انهـا در مسـیر تبدیـل شـدن بـه تولیـد قـرار گیـرد و در نهایت‬ ‫بـه شـرکت های دانش بنیـان تبدیـل شـوند‪.‬‬ ‫وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه تمامـی امکانـات کشـور در راسـتای‬ ‫علـم‪ ،‬فنـاوری و نـواوری و اشـتغال افرینـی‪ ،‬بسـیج شـوند‪.‬‬ ‫اقدامات صندوق نواوری در سال مزین به دانش بنیان ها‬ ‫دکتـر علـی وحـدت‪ ،‬رئیـس صنـدوق نـواوری و شـکوفایی نیـز با‬ ‫اعلام حمایـت ویـژه ایـن صنـدوق از شـرکت های دانش بنیـان و‬ ‫فنـاور در سـال «تولید؛ دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افرین»‪ ،‬گفت‪ :‬تامین‬ ‫مالـی یکی از الزامات مهم رشـد و توسـعه شـرکت های دانش بنیان‬ ‫اسـت‪ ،‬از همیـن رو صنـدوق نواوری و شـکوفایی به عنـوان متولی‬ ‫اصلـی تامیـن مالـی زیسـت بوم نـواوری کشـور‪ ،‬در سـال جدیـد‬ ‫کـه بـه نـام «تولیـد؛ دانش بنیـان و اشـتغال افرین» از سـوی مقام‬ ‫معظـم رهبـری مزیـن شـده اسـت‪ ،‬امادگـی دارد بـا کمک سـایر‬ ‫بازیگـران ایـن عرصـه‪ ،‬طرح هـای دانـش بنیـان و فنـاور را تامیـن‬ ‫مالـی کند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه از این رو در سـال جاری رویکردهـای جدیدی‬ ‫را برای پشـتیبانی از رشـد کمـی و کیفی شـرکت های دانش بنیان‬ ‫اتخـاذ خواهیـم کـرد تا ایـن شـرکت ها بتواننـد در توسـعه اقتصاد‬ ‫دانش بنیـان کشـور نقـش ایفـا کننـد‪ ،‬افزود‪ :‬ما در سـه سـال اخیر‬ ‫تلاش کردیـم تـا خدمـات مالی خـود را تکمیـل و سـبد خدماتی‬ ‫خـود را متنوع تـر کنیـم‪ ،‬از همیـن رو خدماتـی نظیـر تسـهیالت‬ ‫ودیعـه رهـن‪ ،‬کمـک هزینه تحقیـق و توسـعه‪ ،‬هم سـرمایه گذاری‪،‬‬ ‫انتشـار اوراق نـواوری و ‪ ...‬را طـی سـه سـال اخیـر ارائـه کردیـم تا‬ ‫بـه بالندگـی شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور و تکمیـل زنجیـره‬ ‫انهـا کمک شـود‪.‬‬ ‫رئیـس صنـدوق نـواوری و شـکوفایی بـه قانـون «جهـش تولیـد‬ ‫دانش بنیـان» اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬ایـن قانـون کـه ناظـر بـر بلوغ‬ ‫و تقویـت نظـام تامیـن مالی فنـاوری و نـواوری اسـت‪ ،‬ریل گذاری‬ ‫جدیـد را بـرای توسـعه کمـی و کیفی شـرکت های دانـش بنیان و‬ ‫در کل زیسـت بوم نواوری کشـور انجام داده اسـت که امیدواریم با‬ ‫اجـرای صحیـح ان از ابتدای سـال جاری‪ ،‬بتوانیـم گام های موثری‬ ‫را در رشـد و توسـعه اقتصاد دانش بنیان کشـور که متاسفانه سهم‬ ‫ان از کل اقتصـاد کشـور بسـیار پایین اسـت‪ ،‬برداریم‪.‬‬ ‫وحـدت بـا بیـان اینکـه زیسـت بوم نـواوری کشـور در سـال های‬ ‫اخیـر بـا وجـود دسـتاوردهای قابـل سـتایش‪ ،‬هنـوز از دو منظـر‬ ‫سـهم کسـب وکارهای فناورانـه و نواورانـه از اقتصـاد ملـی و نیـز‬ ‫تعـداد شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬فنـاور‪ ،‬خلاق و اسـتارت اپ ها با‬ ‫وضعیـت مطلـوب فاصلـه معنـاداری دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬نامگذاری سـال‬ ‫جـاری بـه نـام «تولیـد؛ دانـش بنیـان و اشـتغال افرین» از سـوی‬ ‫مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬می طلبـد دسـتگاه های متولـی توسـعه‬ ‫کسـب وکارهای دانـش بنیـان ایـن فاصله هـا را کمتـر و به توسـعه‬ ‫ایـن کسـب وکارها کـه قطعـا نقشـی بی بدیـل در اقتصاد ملـی ایفا‬ ‫خواهنـد کـرد‪ ،‬کمـک کنند‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اینکه با وجود گذشـت بیش از ‪ ۱۱‬سـال از اجرای‬ ‫قانـون حمایـت از شـرکت ها و موسسـات دانش بنیـان و افزایـش‬ ‫ایـن شـرکت ها از حـدود ‪ ۵۰‬شـرکت بـه ‪ ۶۶۰۰‬شـرکت‪ ،‬سـرمایه‬ ‫صنـدوق نـواوری افزایشـی نداشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬سـرمایه امـروز‬ ‫صنـدوق نـواوری هیـچ تناسـبی بـا حجـم فعالیت هـا و نیازهـای‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان نـدارد؛ لـذا ضـروری اسـت منابـع مالـی‬ ‫صنـدوق همانگونـه کـه نمایندگان مجلـس هم بر ان تاکیـد دارند‬ ‫و دولـت هـم عـزم خـود را بـر توسـعه کسـب وکارهای دانش بنیان‬ ‫و افزایـش سـهم انهـا از اقتصـاد ملی قرار داده اسـت‪ ،‬تقویت شـود‬ ‫تـا مـا نیز به تناسـب ان بتوانیم خدمات بیشـتری را به زیسـت بوم‬ ‫نـواوری کشـور ارائـه کنیـم؛ هرچنـد کـه مـا طی سـه سـال اخیر‬ ‫نیـز بـا توسـعه ابزارهـا و خدمات خـود و اسـتفاده از بازیگـران این‬ ‫زیسـت بوم توانسـتیم بیـش از ‪ ۲۳‬هـزار میلیـارد تومـان خدمـات‬ ‫مالـی بـه شـرکت های دانش بنیـان ارائـه کنیـم کـه عملکـرد ان‬ ‫بیـش از چنـد برابـر عملکـرد صنـدوق نـواوری تا قبل از سـال ‪۹۷‬‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫اجرای طرح تحول زمین شناسی با استفاده‬ ‫از ظرفیت دانش بنیان ها‬ ‫رضـا جدیـدی‪ ،‬مدیـرکل دفتـر برنامه ریـزی‪ ،‬فنـاوری‬ ‫اطالعـات و بودجـه سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات‬ ‫معدنـی نیـز اعلام کـرد‪ :‬در سـالی کـه از سـوی مقـام معظم‬ ‫رهبری(مدظله العالـی) بـه عنـوان "تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان و‬ ‫اشـتغا ل افرین" نامگـذاری شـده‪ ،‬نقـش سـازمان زمین شناسـی‬ ‫ت معدنـی کشـور بـه عنـوان مجموعـه ای حاکمیتـی و‬ ‫و اکتشـافا ‬ ‫دانش بنیـان در تولیـد اطالعـات پایـه علمـی در حـوزه علوم زمین‬ ‫و اکتشـاف ذخایـر معدنـی انکارناپذیـر اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اهمیت اسـتفاده از ظرفیت های نخبـگان و متخصصان‬ ‫حـوزه زمین شناسـی و اکتشـاف ذخایـر معدنـی در خلـق تولیدات‬ ‫علمـی و دانش بنیـان در راسـتای افزایش اطمینان سـرمایه گذاری‬ ‫بخـش معـدن و زیرسـاخت های عمرانـی و شـهری کشـور‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ت معدنـی کشـور طـی سـالیان‬ ‫سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافا ‬ ‫اخیـر بـا بهره گیـری از اخریـن روش هـا و تجهیـزات روز دنیـا در‬ ‫تهیـه نقشـه های گوناگـون حـوزه علـوم زمیـن و کشـف ذخایـر‬ ‫معدنی توانسـته شـناخت مناسـبی از گسـتره کشـور را در اختیار‬ ‫متخصصـان‪ ،‬سـرمایه گذاران و تصمیم سـازان قـرار دهـد‪.‬‬ ‫جدیـدی بـا ابراز امیـدواری از اجـرای موثر و هدفمنـد طرح تحول‬ ‫زمین شناسـی و اکتشـاف ذخایـر معدنـی کشـور که از اغـاز به کار‬ ‫دولت سـیزدهم در دو برش دوسـاله اجرا خواهد شـد‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬در اجـرای طـرح تحول به دنبـال رفع چالـش در حوزه منابع‬ ‫معدنـی و منابع انسـانی بخـش معدن و همچنین شناسـایی و ارائه‬ ‫راهـکار در مسـائل مربوط به منشـایابی و پایـش مخاطرات طبیعی‬ ‫زمین شـناختی هسـتیم کـه در دهـه اخیـر کمبـود اطالعـات و یا‬ ‫بـه روز نبـودن انهـا بـه شـدت احسـاس شـده و منجـر بـه بـروز‬ ‫مشـکالتی در بخش هـای مربـوط بـه تامیـن مـواد اولیه مـورد نیاز‬ ‫صنایـع معدنـی و نیـز در بخـش زیرسـاخت های حیاتـی و عمرانی‬ ‫کشور شـده است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪،‬مدیرکل دفتـر برنامه ریـزی‪ ،‬فنـاوری اطالعـات‬ ‫و بودجـه سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافات معدنـی کشـور‬ ‫ادامـه داد‪ :‬از ابتـدای دولت سـیزدهم با شـروع بـزرگ پروژه تحول‬ ‫در تهیـه نقشـه های سیسـتماتیک زمین شناسـی‪ ،‬ژئوشـیمیایی‬ ‫و زمین شناسـی اقتصـادی در مقیـاس نویـن یـک پنجاه هـزارم‬ ‫و عملیـات برداشـت اطالعـات اکتشـافی و زیرسـاختی بـه روش‬ ‫ژئوفیزیـک هوایـی‪ ،‬مرحلـه اول ایـن پـروژه بـزرگ را در اسـتان‬ ‫خراسـان جنوبـی اجـرا کردیـم کـه ادامه رونـد ان در سـال جاری‬ ‫در ‪ ۶‬اسـتان کشـور و در مسـاحتی قریـب بـه ‪ ۱۵۰‬هـزار کیلومتر‬ ‫مربـع اجرایـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫جدیـدی یـاداور شـد‪ :‬اجرای ایـن پروژه بـزرگ تحول‪ ،‬با اسـتفاده‬ ‫از ظرفیت هـای همـکاری و مشـارکت مجموعه هـای دانش بنیـان‪،‬‬ ‫جامعـه مهندسـان مشـاور و دانشـگاهیان کشـور محقـق خواهـد‬ ‫شـد کـه الزمـه ان تـداوم نگرش جامـع و هدفمند بـه فعالیت های‬ ‫ت معدنـی کشـور و‬ ‫حاکمیتـی سـازمان زمین شناسـی و اکتشـافا ‬ ‫توجـه بیـش از پیـش بـه تامین منابع مالـی و نیروی انسـانی مورد‬ ‫نیـاز ان خواهـد بود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولید کننده قطعات فلزی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‪ ،‬محدوده رباط کریم (شهرک صنعتی نصیر اباد) از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فنی مهندسی‪ :‬کد شغلی‪HR-MD02:‬‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی یا باالتر مهندس مکانیک طراحی جامدات‪ ،‬طراحی‬ ‫کاربردی‪ ،‬ساخت و تولید‪ ،‬حداقل دو سال سابقه کار‪ ،‬محدوده سنی‪ 23‬تا ‪ 35‬سال‪ ،‬مسلط‬ ‫به نرم افزار های ‪ CATIA‬و اکسل‪ ،‬مسلط به مهندسی معکوس و تهیه مدل و نقشه‬ ‫از قالب های فلزی و پالستیک و قطعات صنعتی‪ ،‬اشنایی کامل با ابزارهای اندازه گیری‬ ‫اشنایی کامل با اصول نگهداری و تعمیرات قالب های فلزی پالستیک‬ ‫اشنایی کامل با اصول نگهداری و تعمیرات ‪،‬ماشین االت و تجهیزات صنعتی و‬ ‫برنامه ریزی فعالیت های نگهداری و تعمیرات‪ ،‬اشنایی با ‪ pm‬و ‪ tpm‬و مدیریت ابزار‬ ‫اشنایی با ‪ Iso9001‬و اصول ‪ ،5S‬اشنایی با ‪ BOM‬و ‪opc‬‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود‬ ‫ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه‪ 7‬الی ‪ 16:20‬پنجشنبه جمعه تعطیل‬ ‫کد شغلی همراه با رزومه ارسال شود‬ ‫حقوق توافقی و پرداخت به موقع و منظم به عالوه مزایای قانونی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬نهار‪ ،‬حق ایاب و ذهاب‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫نقشه کش صنعتی‪ :‬کد شغلی‪HR-MD03:‬‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی یا باالتر رشته مهندسی مکانیک طراحی‪ ،‬طراحی‬ ‫کاربردی‪ ،‬ساخت و تولید و نقشه کشی صنعتی‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫محدوده سنی ‪ 25‬تا ‪ 35‬سال‪ ،‬مسلط به نرم افزار های طراحی و اشنایی کامل با اکسل‬ ‫اشنایی با ابزار های اندازه گیری‪ ،‬مسلط به مدلسازی ‪ 3D‬و تهیه نقشه های ساخت‬ ‫اشنایی با ‪ opc‬و ‪ ،bom‬اشنایی با سیستم مدیریت کیفیت‪Iso9001‬‬ ‫بسیار دقیق و متعهد و منضبط‪ ،‬تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود‬ ‫ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه‪ 7‬الی ‪ 16:20‬پنجشنبه جمعه تعطیل‬ ‫کد شغلی همراه با رزومه ارسال شود‪ ،‬حقوق توافقی و پرداخت به موقع و منظم به عالوه‬ ‫مزایای قانونی‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬نهار‪ ،‬حق ایاب و ذهاب‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و تولید‪ :‬کد شغلی‪HR-PP01:‬‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس مهندسی صنایع‪ ،‬تسلط نسبی به ‪ word‬و‪excel‬‬ ‫اشنایی با تدوین ‪ opc‬و‪ ،bom‬اشنایی با کار سنجی و زمان سنجی و طراحی چیدمان‬ ‫تجهیزات‪ ،‬اشنایی با روش های برنامه ریزی تولید‪ ،‬کنترل تولید‪،‬کنترل موجودی‬ ‫و برنامه ریزی خرید‪ ،‬اشنایی با ‪ PM‬و ‪ TPM‬و برنامه ریزی فعالیت های نگهداری‬ ‫و تعمیرات‪ ،‬ترجیحا یک سال سابقه کار‪ ،‬محدوده سنی ‪ 22‬تا ‪ 35‬سال‬ ‫اشنایی با سیستم مدیریت کیفیت‪ ،Iso9001‬اشنایی با مدیریت پروژه و نرم افزار‬ ‫‪ Msp‬یا ‪ ،p3‬تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود‬ ‫ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه‪ 7‬الی ‪ 16:20‬پنجشنبه جمعه تعطیل‬ ‫کد شغلی همراه با رزومه ارسال شود‬ ‫حقوق توافقی و پرداخت به موقع و منظم به عالوه مزایای قانونی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬نهار‪ ،‬حق ایاب و ذهاب‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫بازرس کنترل کیفیت‪ :‬کد شغلی‪HR-QO01:‬‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دیپلم فنی با ‪ 4‬سال سابقه کار‪ ،‬کاردانی با ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناسی مهندسی مکانیک‪ ،‬مهندسی صنایع‪ ،‬نقشه کشی صنعتی ترجیحا یک سال‬ ‫سابقه کار‪ ،‬محدوده سنی‪ 22 :‬تا ‪ 35‬سال‪ ،‬اشنایی با نقشه خوانی‪ ،‬اشنایی با اندازه‬ ‫گیری‪ ،‬اشنایی با روش های بازرسی و نمونه برداری و مدارک کنترلی‪ ،‬اشنایی با‬ ‫فرایندهای تولید(پرسکاری‪،‬جوشکاری‪،co2،‬رنگ پودری و مونتاژ قطعات صنعتی)‬ ‫اشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ‪ Iso9001‬و اصول‪5s‬‬ ‫اشنایی با کالیبراسیون عمومی‪ ،‬اشنایی با ‪ Word‬و ‪excel‬‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود‬ ‫ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه‪ 7‬الی ‪ 16:20‬پنجشنبه جمعه تعطیل‬ ‫کد شغلی همراه با رزومه ارسال شود‬ ‫حقوق توافقی و پرداخت به موقع و منظم به عالوه مزایای قانونی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬نهار‪ ،‬حق ایاب و ذهاب‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫کارمند منایع انسانی‪ :‬کد شغلی‪0F02-HR:‬‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی و یا باالتر مدیریت یا ‪ MBA‬یا مهندسی صنایع‬ ‫توانایی تهیه و تدوین شغل استاندارد مهارت و اشنایی با طرح‬ ‫طبقه بندی مشاغل‪ ،‬حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار‪ ،‬محدوده سنی ‪ 22‬تا ‪ 35‬سال‪ ،‬مسلط به ‪office‬‬ ‫اشنایی با سیستم مدیریت کیفیت ‪ ،Iso9001‬تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود‬ ‫ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه‪ 7‬الی ‪ 16:20‬پنجشنبه جمعه تعطیل‬ ‫کد شغلی همراه با رزومه ارسال شود‬ ‫حقوق توافقی و پرداخت به موقع و منظم به عالوه مزایای قانونی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬نهار‪ ،‬حق ایاب و ذهاب‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫کارشناس طراحی‪ :‬کد شغلی‪HR-MD01:‬‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا با فرایند های طراحی وتولید‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪catia‬و ‪ solid works‬و اکسل‬ ‫مسلط به طراحی قالب های سنبه و ماتریس و پالستیک‬ ‫مسلط به تهیه نقشه های ‪ 3‬بعدی ‪ BOM‬و ‪ opc‬محصوالت‬ ‫حداقل لیسانس مکانیک گرایش طراحی ساخت و تولید یا طراحی کاربری‬ ‫محدوده سنی ‪ 25:‬تا ‪ 35‬سال‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری‬ ‫اشنایی کامل با سیستم مدیریت کیفیت ‪Iso9001‬‬ ‫اشنایی با فرایند ‪ R&D‬محصوالت‪ ،‬اشنایی کامل با مهندسی و ابعادی‬ ‫اشنایی کامل با ابزار های اندازه گیری‪ ،‬تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود‬ ‫ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه‪ 7‬الی ‪ 16:20‬پنجشنبه جمعه تعطیل‬ ‫کد شغلی همراه با رزومه ارسال شود‬ ‫حقوق توافقی و پرداخت به موقع و منظم به عالوه مزایای قانونی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬نهار‪،‬حق ایاب و ذهاب‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫کارشناس‪ :HSE‬کد شغلی‪HR-MM02 :‬‬ ‫ ‬ ‫خانم‪ ،‬پاره وقت‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪ ،‬کارشناسی یا باالتر مهندسی صنایع ایمنی‬ ‫صنعتی یا بهداشت حرفه ای‪ ،‬مسلط به ‪word،excel،power point‬‬ ‫اشنایی کامل به ارزیابی و شناسایی ریسک و کنترل خطرات ایمنی و بهداشتی‬ ‫توانایی درک عمیق مفاهیم مربوط به ‪ HSE‬و تهیه دستورالعمل های ایمنی‬ ‫و بهداشتی گروهای شغلی‪ ،‬اشنایی با سیستم مدیریت کیفیت‪Iso9001‬‬ ‫اشنایی کامل با کمک های اولیه و مفاهیم امداد و نجات‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود‬ ‫ساعت کاری ‪ :‬توافقی‪ ،‬کد شغلی همراه با رزومه ارسال شود‬ ‫حقوق توافقی و پرداخت به موقع و منظم‪ ،‬نهار‪ ،‬حق ایاب و ذهاب‬ ‫کارمند برنامه ریزی و تولید‪ :‬کد شغلی‪HR-PT03 :‬‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کاردانی‪/‬کارشناسی مدیریت کلیه گرایش ها یا حسابداری‪/‬مهندسی‬ ‫صنایع‪/‬مهندسی مکانیک‪ ،‬اشنایی نسبی با ‪Office‬‬ ‫ترجیحا ‪ 1‬سال سابقه کار‪ ،‬محدوده سنی ‪20‬تا ‪ 30‬سال‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود‬ ‫ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه‪ 7‬الی ‪ 16:20‬پنجشنبه جمعه تعطیل‬ ‫حقوق وزارت کار و پرداخت به موقع و منظم به عالوه مزایای قانونی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬نهار‪ ،‬حق ایاب و ذهاب‪ ،‬اضافه کاری‬ ‫تولید‪:‬کد شغلی‪HR-PR08 :‬‬ ‫ ‬ ‫کارشناس‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬کاراموزی‪ ،‬مهندس مکانیک‪ /‬مهندس صنایع‪ /‬مهندس نقشه کشی صنعتی‬ ‫محدوده سنی حداقل ‪ 22‬سال‪ ،‬اشنایی با ‪ WORD‬و ‪ EXCEL‬و نرم افزار مرتبط‬ ‫با رشته تحصیلی‪ ،‬تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود‬ ‫ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه‪ 7‬الی ‪ 16:20‬پنجشنبه جمعه تعطیل‬ ‫نهار‪ ،‬حق ایاب و ذهاب‪ ،‬کمک هزینه‬ ‫کارشناس تولید‪ :‬کد شغلی‪HR-PR08 :‬‬ ‫خانم‪ /‬اقا‪ ،‬کاراموزی‪ ،‬مهندس مکانیک‪ /‬مهندس صنایع‪/‬مهندس نقشه کشی صنعتی‬ ‫محدوده سنی حداقل ‪ 22‬سال‪ ،‬اشنایی با ‪ WORD‬و ‪ EXCEL‬و نرم افزار مرتبط‬ ‫با رشته تحصیلی‪ ،‬ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه ‪ 7‬الی ‪ 16:20‬پنجشنبه جمعه تعطیل‬ ‫نهار‪ ،‬حق ایاب و ذهاب‪ ،‬کمک هزینه‬ ‫اداری)‪:‬کد شغلی‪HR-SM01 :‬‬ ‫ ‬ ‫کارشناس فروش (مبلمان‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کاردانی‪ /‬کارشناسی مدیریت کلیه گرایش ها‪/‬مهندسی صنایع‬ ‫و مکانیک‪ ،‬اشنایی کامل با ‪ WORD‬و ‪ ،EXCEL‬اشنایی با سیستم مدیریت‬ ‫کیفیت ‪ ،ISO 9001‬حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار‬ ‫داری روابط عمومی قوی‪ ،‬منظم‪ ،‬پیگیر و پر تالش و صبور‬ ‫داری ظاهر شیک و اراسته و مودب‪ ،‬اشنایی با وصول مطالبات‬ ‫اشنایی با پیگیری سفارشات و ارتباط با مشتری‪ ،‬محدوده سنی ‪ 20‬تا ‪ 30‬سال‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی امتیاز محسوب می شود‬ ‫ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه‪ 7‬الی ‪ 16:20‬پنجشنبه جمعه تعطیل‬ ‫حقوق وزارت کار و پرداخت به موقع و منظم به عالوه مزایای قانونی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬نهار‪ ،‬حق ایاب و ذهاب‪ ،‬اضافه کاری‪ ،‬هدایای مناسبتی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hamidsalehi38@yahoo.com‬‬ ‫لینک ‪http://www.bazarekar.ir/Employers/ad/112743 :‬‬ صفحه 7 ‫شماره ‪1255‬‬ ‫یکم ‪ -‬شماره‬ ‫بیستوو دوم‬ ‫‪4 -1443‬‬ ‫االولیمضان‬ ‫‪ 2 -1401‬ر‬ ‫دوشنبه ‪15‬‬ ‫‪1243‬‬ ‫سالبیست‬ ‫‪--2022‬سال‬ ‫اوریل‪2021‬‬ ‫دسامبر‬ ‫‪25 -1443‬‬ ‫فروردینجمادی‬ ‫دی‪20-1400‬‬ ‫شنبه‪4‬‬ ‫مشاور رئیس سازمان سنجش اعالم کرد؛‬ ‫تمدید مهلت ثبت نام در ازمون ارشد‬ ‫فراگیر دانشگاه پیام نور و ازاد‬ ‫مشــاور رئیــس و مدیــر کل روابــط عمومــی‬ ‫ســازمان ســنجش امــوزش کشــور از تمدیــد‬ ‫مهلــت ثبــت نــام ازمونهــای ارشــد فراگیــر‬ ‫پیــام نــور و ازاد خبــر داد‪.‬‬ ‫علیرضــا کریمیــان بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫برابــر اطالعیــه هــای صــادره مهلــت ثبت نــام‬ ‫در ازمــون کارشناســی ارشــد دوره هــای فراگیــر‬ ‫دانشــگاه پیــام نــور و دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬از تاریــخ ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۲۰‬فروردیــن‬ ‫مــاه تمدیــد شــده اســت ‪،‬گفــت ‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ ۶۹۳۸۳‬نفــر بــرای دوره فراگیــر کارشناســی‬ ‫ارشــد دانشــگاه پیــام نــور و ‪ ۱۹۱۲۲‬نفــر بــرای‬ ‫همیــن دوره در دانشــگاه ازاد اســامی ثبــت‬ ‫نــام کــرده انــد‪.‬‬ ‫مشــاور رئیــس ســازمان ســنجش افــزود ‪ :‬متقاضیــان ثبــت نــام در ایــن ازمــون هــا مــی تواننــد تــا پایــان‬ ‫مهلــت تعییــن شــده از طریــق درگاه اینترنتــی ســازمان ســنجش امــوزش کشــور بــه نشــانی ‪www. sanjesh.org‬‬ ‫اقــدام بــه ثبــت نــام کننــد ‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬متقاضیانــی کــه قبـ ً‬ ‫ا ثبــت نــام خــود را در ازمــون مذکــور تکمیــل و کدرهگیــری دریافــت‬ ‫کرده انــد در صــورت تمایــل مــی تواننــد در مهلــت تعییــن شــده نســبت بــه مشــاهده و ویرایــش اطالعــات‬ ‫ثبت نامــی خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی‪:‬‬ ‫کالس های تئوری و عملی دانشگاه‬ ‫علمی کاربردی حضوری برگزار می شود‬ ‫معــاون اموزشــی دانشــگاه جامــع علمــی‬ ‫کاربــردی گفــت‪ :‬تمامــی کالس هــای عملــی و‬ ‫تئــوری دانشــگاه جامع علمــی کاربــردی از ‪ ۱۴‬فروردین‬ ‫بصــورت حضــوری برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از دانشــگاه‬ ‫جامــع علمــی کاربــردی‪ ،‬اصغــر کشــتکار افــزود‪:‬‬ ‫پیــرو بخشــنامه معــاون اموزشــی وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فنــاوری درخصــوص مصوبــات‬ ‫ســتاد ملــی مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا پیرامــون‬ ‫برگــزاری حضــوری کالس هــای دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫تمامــی کالس هــای دروس عملــی و تئــوری‬ ‫دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی در سراســر‬ ‫کشــور از ‪ ۱۴‬فروردیــن مــاه بــا رعایــت دقیــق‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی بصــورت حضــوری‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫کشــتکار اظهــار داشــت‪ :‬از ابتــدای تــرم بهمــن مــاه ســال گذشــته بــا توجــه بــه اینکــه پیــش بینــی می شــد‬ ‫فراگیــری بیمــاری کرونــا نزولــی شــود برنامــه ریــزی کالســی تــرم بهمــن مــاه بصــورت کامـ ً‬ ‫ا حضــوری برنامــه‬ ‫ریــزی شــد کــه می توانســت بصــورت کامـ ً‬ ‫ا حضــوری یــا ترکیبــی اجــرا شــود‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی دانشــگاه ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه سیاسـت های دولــت‪ ،‬اموزش هــا در مراکــز علمــی کاربــردی‪،‬‬ ‫بصــورت ترکیبــی انجــام می شــد‪ .‬بدیــن شــکل کــه کالس هــای دروس عملــی بصــورت حضــوری و کالس هــای‬ ‫دروس تئــوری بصــورت مجــازی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬باتوجــه بــه سیاســت فعلــی وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و ســتاد ملــی مبــارزه‬ ‫بــا بیمــاری کرونــا‪ ،‬از ‪ ۱۴‬فروردیــن مــاه ‪ ۱۴۰۱‬کالس هــای تئــوری نیــز بصــورت حضــوری برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫معــاون اموزشــی دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی در خاتمــه اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی واحدهــای اســتانی و‬ ‫مراکــز امــوزش علمــی کاربــردی سراســر کشــور بــا امادگــی کامــل تمامــی کالس هــا را بصــورت حضــوری‬ ‫برگــزار می کننــد اگــر در هریــک مراکــز اموزشــی یــا اســتان ها مشــکلی وجــود داشــته باشــد باتوجــه سیســتم‬ ‫چابــک دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی تصمیمــات مقتضــی اتخــاذ می شــود‪.‬‬ ‫پیشنهاد برگزاری رویدادهای استارتاپی‬ ‫قرانی برای خلق ارزش‬ ‫مدیرعامــل موسســه «شــبکه نــواوران جــوان مســلمان» گفــت‪ :‬برگــزاری رویدادهــای کوتاه مــدت ایــده‬ ‫افرینــی بــرای فعــاالن قرانــی یکــی از اولویــت هــای اموزشــی ایــن حــوزه اســت؛ در ایــن حالــت زمینــه پــرروش‬ ‫فعاالنــی کــه بــر خلــق ارزش و ایــده افرینــی کار کننــد فراهــم می ایــد‪.‬‬ ‫در کشــورهای پیشــرفته‪ ،‬نــواوری و دانایــی بــه محــور توســعه تبدیــل شــده و اقتصــاد فیزیکــی براســاس‬ ‫فنــاوری‪ ،‬جــای تولیــد بــر مبنــای نیــروی کار و ســرمایه را گرفتــه اســت‪ .‬صنایــع مختلــف بــه مراکــز رشــد و‬ ‫پارک هــای علــم و فنــاوری ورود کــرده و نیــز ایده هــای نــواور خــود را بــه محصــول تبدیــل کرده انــد‪ ،‬در‬ ‫چنیــن حالتــی ضــرورت حضــور موسســات قرانــی از جنبــه تولیــد ایده هــای نــواور بــه محصــوالت مفیــد در‬ ‫عرصـه قرانــی بیــش از همیشــه احســاس می شــود‪ ،‬چراکــه ایــن موسســات بــا عمــوم مــردم ارتبــاط مســتقیمی‬ ‫دارنــد و بــا نیازســنجی بهتــر می تواننــد بــه ایده هــای خالقانــه بــرای تولیــد محصــوالت دینــی دســت یابنــد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه بــه گفت وگــو بــا حجت االســام والمســلمین ســیدهادی حســینی اصل‪ ،‬مدیرعامــل موسســه‬ ‫شــبکه نــواوران جــوان مســلمان نشســتیم و پیشــنهادات او در ایــن بــاره را شــنیدیم‪ .‬مشــروح ایــن گفت وگــو را‬ ‫در ادامــه می خوانیــم؛‬ ‫برای دسترسی به جزییات هر بیشتر این گفت و گو به لینک زیر مراجعه نمایید‬ ‫‪http://news.bazarekar.ir/01/Fa/News/352988‬‬ ‫رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران‪:‬‬ ‫صنعت چاپ با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص‬ ‫دانش بنیان می شود‬ ‫بــه گفتــه رئیــس انجمــن علمــی فنــاوری چــاپ ایــران ‪ ،‬یکــی از‬ ‫اصــول بنیــادی در دانــش بنیــان شــدن هــر صنعتــی‪ ،‬بــه کارگیــری‬ ‫و اســتفاده از نخبــگان‪ ،‬دانشــجویان و پژوهشــگران مرتبــط بــا ان‬ ‫صنعــت اســت و در ایــن زمینــه بایــد ارتبــاط تنگاتنگــی میــان‬ ‫صنعــت چــاپ و دانشــگاه ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫محمــد بیطرفــان‪ ،‬رئیــس انجمــن علمــی فنــاوری چــاپ ایــران‪،‬‬ ‫بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال ‪ 1401‬از ســوی مقــام معظــم رهبــری‬ ‫به عنــوان «تولیــد‪ ،‬دانش بنیــان و اشــتغال افریــن» گفــت‪ :‬تولیــد‬ ‫دانــش بنیــان یــا اقتصــاد دانش بنیــان بــه ایــن معنــی اســت کــه‬ ‫تولیــد مبتنــی بــر علــم و دانــش باشــد و کســب ثــروت از طریــق‬ ‫علــم و فنــاوری انجــام شــود‪ .‬قــرن جدیــد‪ ،‬قــرن فنــاوری‪ ،‬قــرن‬ ‫علــم و دانــش همــراه بــا ســرعت فزاینــده اســت‪ ،‬ایــران بزرگتریــن‬ ‫زیســت بوم فنــاوری را در خاورمیانــه در اختیــار دارد و بازیگــران‬ ‫ایــن زیســت بوم بنیــاد ملــی نخبــگان‪ ،‬شــرکت های دانــش بنیــان‪،‬‬ ‫اســتار ت ا پ ها‪ ،‬پار ک هــای علــم و فنــاوری‪ ،‬خانه هــای خــاق و‬ ‫نــواور‪ ،‬شــتا ب دهند ه ها و صنــدوق نــواوری هســتند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان این کــه اکنــون در کشــور در حــوزه فنــاوری یــک‬ ‫زیســت بوم شــکل گرفتــه اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬بــا وجــود ایجــاد‬ ‫ایــن زیســت بوم‪ ،‬متاســفانه ســهم بهر ه گیــری صنعــت چــاپ از‬ ‫ان بســیار ناچیــز و بــه نوعــی در حــد صفــر اســت‪ .‬صنعــت چــاپ‬ ‫در ایــن حــوزه دچــار عقب ماندگــی اســت و به نظــر می رســد ایــن‬ ‫عقب ماندگــی بــه یــک اپیدمــی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن علمــی فنــاوری چــاپ ایــران بــا اشــاره بــه‬ ‫تفاهم نامه هــای علمــی‪ ،‬اموزشــی و پژوهشــی منعقــد شــده بــا‬ ‫دانشــگا ه های صنعتــی و طــراز اول کشــور و دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫اســتا ن ها و پیگیــری بــرای تشــکیل انیســتیتو مهندســی چــاپ و‬ ‫بســته بندی‪ ،‬ایجــاد رشــته های فنــی مهندســی بــا گرایــش چــاپ‬ ‫در مقاطــع کارشناسی ارشــد از ســوی انجمــن را گامــی بلنــد در‬ ‫ایجــاد زیرســاخت های اکادمیــک و پژوهشــی بــرای دانش بنیــان‬ ‫شــدن و تربیــت و تامیــن نیــروی انســانی متخصــص مــورد نیــاز‬ ‫صنعــت اســتراتژیک چــاپ برشــمارد و بــر حمایــت عملــی همــه‬ ‫ذ ی نفعــان و متولیــان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد‬ ‫قوانین متناقض سد راه ایجاد شرکت های‬ ‫دانش بنیان دانشگاهی‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید بهشــتی در خصــوص‬ ‫امادگــی دانشــگاه ها بــرای رفتــن بــه ســمت فنــاوری‪ ،‬کارافرینــی و‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬بــه تاثیــر تناقــض قوانیــن اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬شــرکت های دانش بنیــان در جایــی می تواننــد کار کننــد کــه‬ ‫فرصت هــای شــغلی کافــی‪ ،‬حمایت هــای درخــور و اقتصــاد پویــا و‬ ‫هیــا‬ ‫فضــای کاری مناســب وجــود داشــته باشــد‪ .‬برخــی از ایــن عوامــل ُم ّ‬ ‫نیســت و انتظــار داریــم کــه دانشــگاه‪ ،‬در یــک زمینــه ناامــاده گام هــای‬ ‫بلنــدی را بــردارد!‬ ‫دکتــر بابــک شــکری در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬دربــاره طرح هــای‬ ‫کارفرمایــی ایــن دانشــگاه در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬گفــت‪ :‬داده هــای موجــود در‬ ‫‪ ۱۰‬ســال گذشــته‪ ،‬تقریب ـ ًا رشــد ‪ ۱۰‬درصــدی ســاالنه را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس داده هــای ســال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنــون‪ ،‬حــدود ‪ ۱۵۳‬طــرح پژوهشــی‬ ‫کارفرمایــی و قــرارداد بــا ســازمان های بیــرون از دانشــگاه بســته شــده‬ ‫وحــدود ‪ ۸۵‬میلیــارد تومــان نیــز مبلــغ ایــن قراردادهــا بــوده اســت کــه‬ ‫مبلــغ قابــل توجهــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در کل در ســال ‪ ۱۴۰۰‬قراردادهــای طرح هــای‬ ‫کارفرمایــی دانشــگاه شــهید بهشــتی از نظــر مبلــغ در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته‪،‬‬ ‫بیشــترین میــزان را داشــته‪ ،‬ولــی از نظــر تعــداد‪ ،‬رتبــه دوم را در ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫گذشــته داشــتیم‪.‬‬ ‫قوانینی که به جای هم گرا شدن‪ ،‬واگرا می شوند‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید بهشــتی در پاســخ بــه‬ ‫ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود‪ ،‬ایــا دانشــگاه ها امادگــی‬ ‫رفتــن بــه ســمت فنــاوری‪ ،‬کارافرینــی و شــرکت های دانش بنیــان را‬ ‫دارنــد؟ گفــت‪ :‬ایــن امادگــی وجــود دارد‪ ،‬ولــی مــا در برخــی مــوارد‪،‬‬ ‫قوانینــی داریــم کــه بــه مــرور زمــان‪ ،‬بــه جــای این کــه هم گــرا شــوند‪،‬‬ ‫واگــرا می شــوند‪ .‬قوانیــن بایــد در حمایــت از هــم باشــند‪ ،‬ولــی از ان جــا‬ ‫کــه منشــا تصمیم گیری هــا ســازمان های مختلــف اســت‪ ،‬قوانینــی را‬ ‫وضــع می کننــد کــه در نهایــت نــه تنهــا هم گــرا نمی شــوند‪ ،‬بلکــه‬ ‫حالــت دافعــه پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا ذکــر مثالــی توضیــح داد‪ :‬در حــوزه کارافرینــی و ایجــاد‬ ‫شــرکت ها‪ ،‬در مجلــس قانونــی تصویــب شــد کــه اعضــای هیئت علمــی‬ ‫می تواننــد شــرکت تاســیس کننــد؛ امــا مطابــق بــا قانــون همسان ســازی‪،‬‬ ‫عضــو هیئت علمــی اجــازه کار کــردن بیــرون از دانشــگاه را نــدارد‪ .‬ایــن‬ ‫مــوارد در تناقــض هســتند و اگــر قانــون همسان ســازی اجــرا شــود‪،‬‬ ‫اعضــای هیئت علمــی عمــ ً‬ ‫ا نمی تواننــد بــه ســمت شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان برونــد‪.‬‬ ‫شــکری خاطــر نشــان کــرد‪ :‬اگــر کســی بخواهــد شــرکت تاســیس‬ ‫کنــد و مدیرعامــل ان شــود‪ ،‬عمـ ً‬ ‫ا از کار دانشــگاهی خــود می مانــد‪ .‬مگــر‬ ‫این کــه مــواردی کــه بــرای کار دانشــگاهی تعریــف می کنیــم‪ ،‬بــه شــکل‬ ‫دیگــری صــورت گیــرد کــه ان هایــی کــه ایــن ظرفیــت را دارنــد‪ ،‬بتواننــد‬ ‫در دانشــگاه شــرکت های دانش بنیــان را ایجــاد کننــد و ایــن اقــدام بــا‬ ‫وظایــف دانشــگاهی اعضــای هیئت علمــی هم ســو شــود‪.‬‬ ‫همه دانشگاهیان توانایی تاسیس شرکت دانش بنیان ندارند‬ ‫وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه بایــد توجــه داشــت که همــه دانشــگاهیان‬ ‫توانایــی و ظرفیــت تاســیس شــرکت دانش بنیــان نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬برخــی‬ ‫افــراد دارای ایــن ظرفیــت هســتند و بایــد امکانــات را بــرای ان هــا‬ ‫فراهــم کــرد و ان هایــی کــه ایــن ظرفیــت را ندارنــد‪ ،‬بــه شــکل دیگــری‬ ‫فعالیــت کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل یــک نــگاه همه جانبه نگــر بایــد در ایــن‬ ‫زمینــه وجــود داشــته باشــد و ایین نامه هــا در ایــن راســتا تدویــن شــود‪.‬‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید بهشــتی در مــورد نــرخ‬ ‫رشــد کارافرینــی و شــرکت های دانش بنیــان در دانشــگاه ها‪ ،‬گفــت‪ :‬مــن‬ ‫معتقــدم کــه ایــن نــرخ کــم اســت و مــا در ایــن زمینــه رشــد چشـم گیری‬ ‫نداشــته ایم‪.‬‬ ‫شــکری‪ ،‬بــه علــت پاییــن بــودن اهنــگ رشــد شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مــواردی مثــل شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان و ‪ ...‬همگــی ماننــد یــک زنجیــره بــه یکدیگــر متصــل‬ ‫هســتند‪ .‬شــرکت دانش بنیــان در جایــی می توانــد کار کنــد کــه‬ ‫فرصت هــای شــغلی کافــی‪ ،‬حمایت هــای درخــور و اقتصــاد پویــا و‬ ‫فضــای کاری مناســب وجــود داشــته باشــد‪ .‬برخــی از ایــن عوامــل مهیــا‬ ‫نیســت و انتظــار داریــم کــه دانشــگاه‪ ،‬در یــک زمینــه ناامــاده گام هــای‬ ‫بلنــدی را بــردارد!‬ ‫حرکت یک چرخ دنده‪ ،‬نمی تواند یک ماشین را حرکت دهد‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬برخــی از انتظــارات مــا دور از واقعیــت اســت‪ .‬علــت‬ ‫ان ایــن اســت کــه بــرای رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب‪ ،‬چرخ دنده هــای‬ ‫موجــود بایــد در کنــار هــم به خوبــی شــروع بــه چرخــش کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫برخــی بخش هــا معیــوب هســتند و انتظــار داریــم کــه یکــی از ایــن‬ ‫چرخ هــا‪ ،‬کار کل چرخ هــای دیگــر را انجــام دهــد!‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه شــهید بهشــتی ایــن نــگاه را‬ ‫اشــتباه دانســت و تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد نــگاه همه جانبه نگــر وجــود داشــته‬ ‫باشــد کــه ایــن چرخ هــا در کنــار هــم بچرخنــد تــا ماشــین ایــن کشــور از‬ ‫نظــر اقتصــادی و پژوهشــی و فنــاوری حرکــت کنــد‪ .‬اگــر بخشــی از ایــن‬ ‫چرخ دنده هــا خــراب باشــد‪ ،‬بقیــه چرخ دنده هــا می چرخنــد‪ ،‬ولــی منجــر‬ ‫بــه حرکــت نمی شــوند‪.‬‬ ‫«تامین مالی کارافرینی»‬ ‫منتشر شد‬ ‫کتــاب «تامیــن مالــی‬ ‫کارافرینــی» تالیــف محســن‬ ‫مطیعــی توســط انتشــارات‬ ‫ســازمان جهــاد دانشــگاهی‬ ‫تهــران منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬کتــاب‬ ‫«تامیــن مالــی کارافرینــی»‬ ‫تالیــف محســن مطیعــی عضــو‬ ‫هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه‬ ‫طباطبایــی بــه تازگــی توســط‬ ‫انتشــارات ســازمان جهــاد‬ ‫دانشــگاهی تهــران منتشــر و‬ ‫راهــی بــازار نشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫در بخش مقدمه این کتاب امده است‪:‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن موانــع شــکل گیری کارافرینــی نبــود اعتبــار‬ ‫کافــی‪ ،‬منابــع مالــی و الزامــات تامیــن مالــی اعــم از خدمــات مشــاوره های‪،‬‬ ‫مســائل حقوقــی عقــود مالــی و … اســت‪ .‬روش هــای تامیــن مالــی‬ ‫پاســخی بــه ایــن مســاله اســت‪ .‬یکــی از مهم تریــن مباحــث راه انــدازی و‬ ‫توســعه کارافرینــی‪ ،‬بحــث تامیــن مالــی اســت‪ .‬بــرای مطالعــه تامیــن مالــی‬ ‫کارافرینــی بــه توجــه بــه مباحــث مالــی نیــاز اســت‪ .‬مباحــث مالــی را در دو‬ ‫ســطح خــرد و کالن می تــوان بحــث کــرد‪.‬‬ ‫در ســطح خــرد نظریــات مالــی کــه ناظــر بــر تصمیم گیــری‬ ‫شــرکت ها‪ ،‬بنگاه هــای اقتصــادی یــا کارافرینــان در خصــوص تامیــن‬ ‫منابــع‪ ،‬ســاختار ســرمایه‪ ،‬نقدینگــی‪ ،‬ســود و زیــان‪ ،‬پرداخــت مالیــات‪ ،‬نــوع‬ ‫مشــارکت ها‪ ،‬ســهامداری و … اســت و در ســطح کالن مباحــث مالــی‬ ‫ناظــر بــر سیاس ـت های کالن اقتصــادی دولــت ماننــد سیاس ـت های پولــی‪،‬‬ ‫مالــی‪ ،‬ارزی یــا ترویــج کارافرینــی و حمایــت از کســب و کارهــای جدیــد‬ ‫و‪ ....‬اســت‪.‬‬ ‫در فصــل نخســت کتــاب بــا عنــوان «نقــش دولــت و فلســفه‬ ‫سیاســتگذاری مالــی» امــده اســت‪:‬‬ ‫دخالــت دولــت در امــور‪ ،‬همــواره مســاله ای کلیــدی و مــورد بحــث‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در یــک دســته بندی حــدی از ایــن موضــوع می تــوان گفــت‬ ‫دخالــت حداقلــی دولــت و دخالــت حداکثــری دولــت مــورد نظــر اســت‪ .‬از‬ ‫نــگاه لیبرالــی نــگاه حداقلــی و از نــگاه سوسیالیســتی نــگاه حداکثــری بــه‬ ‫دولــت وجــود دارد‪ .‬ادام معتقــد بــه عــدم دخالــت در بــازار می گویــد بــر‬ ‫ایــن اســاس یــک دســت نامرئــی بــازار را بــه تعــادل می رســاند‪ ،‬ایــن‬ ‫دســت نامرئــی براســاس نیروهــای عرضــه و تقاضــا عمــل می کنــد‪ .‬بایــد‬ ‫توجــه داشــت ایــن بــاور ریشــه در تعالیــم اســمیت‪ ،‬پــدر علــم اقتصــاد دارد‪.‬‬ ‫وی کــه تحت تاثیــر تعالیــم مذهبــی بــود‪ ،‬بــر ایــن بــاور اســت‪ ،‬همــان‬ ‫طــور کــه افرینــش‪ ،‬یــک نظــم خودجــوش دارد و هنگامــی کــه بخشــی از‬ ‫ان از تعــادل خــارج می شــود مجــدداً بــه تعــادل بــر می گــردد‪ ،‬نیروهــای‬ ‫بــازار هــم بــر همیــن اســاس عمــل کــرده و فقــدان تعــادل بــازار را بــه‬ ‫ســمت تعالــی ســوق می دهنــد‪ ،‬از ایــن رو نیــازی بــه دخالــت دولــت در‬ ‫بــازار نیســت‪.‬‬ ‫ایــن مجموعــه در ‪ ۳‬بخــش و ‪ ۲۰‬فصــل بــه موضوعاتــی چــون نقــش‬ ‫دولــت و فلســفه سیاســتگذاری مالــی‪ ،‬نظریه هــای تامیــن مالــی‪ ،‬تامیــن‬ ‫مالــی کارافرینــی‪ ،‬روش هــای رایــج تامیــن مالــی کســب و کارهــا‪ ،‬تامیــن‬ ‫مالــی بانک محــور‪ ،‬تامیــن مالــی ســهامی‪ ،‬ســرمایه گذاری خارجــی‪ ،‬انتقــال‬ ‫فنــاوری‪ ،‬بــورس‪ ،‬عقــود اســامی بــه مثابــه تامیــن مالــی‪ ،‬ســرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیــر‪ ،‬تامیــن مالــی شــخصی‪ ،‬تامیــن مالــی جمعــی‪ ،‬بریکــوالژ‪،‬‬ ‫فرشــتگان کســب و کار‪ ،‬بــوت اســتراپ‪ ،‬فــن بــازار‪ ،‬پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫و مراکــز رشــد و شــتابدهنده می پــردازد‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب بــا ‪ ۳۰۱‬صفحــه و قیمــت ‪ ۸۰‬هــزار تومــان منتشــر‬ ‫شــده و نســخه الکترونیکــی ان نیــز بــا قیمــت ‪ ۴۰‬هــزار تومــان عرضــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رصد عملکرد دانشگاه ها‬ ‫در جذب اعضای هیات علمی‬ ‫در سال جدید‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اجرایــی مرکــز جــذب اعضــای هیــات علمــی‬ ‫از رصــد کامــل عملکــرد دانشــگاه ها در جــذب متقاضیــان در ســال جدیــد‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫جعفــر جعفــری در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه اولویت هــای‬ ‫مرکــز جــذب اعضــای هیــات علمــی وزارت علــوم در ســال ‪ ۱۴۰۱‬گفــت‪ :‬ســعی‬ ‫مــا ایــن اســت کــه در ســال جدیــد پرونده هــای جــذب را بــه بــروز رســانی‬ ‫کنیــم و همچنیــن یــک ســری از فعالیت هــا‪ ،‬ماننــد بصیــرت افزایــی اســاتید‪،‬‬ ‫مغفــول مانــده کــه در ســال جدیــد راه انــدازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بحــث فراخــون جــذب نیــز برنامــه داریــم یــک ســری‬ ‫شــاخص هایی را اســتخراج کــرده و بــر اســاس ان شــاخص ها‪ ،‬بــه متقاضیــان‬ ‫جــذب امتیــاز داده و ســپس بــه دانشــگاه ها معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اجرایــی مرکــز جــذب اعضــای هیــات علمــی‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن عملکــرد دانشــگاه ها در جــذب متقاضیــان نیــز امســال‬ ‫بــه طــور کامــل رصــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬البتــه عملکــرد دانشــگاه ها در جــذب همیشــه رصــد می شــده اســت‬ ‫امــا در ســال جــاری ایــن برنامــه در اولویــت برنامه هــای جــذب خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1254

هفته نامه بازار کار 1254

شماره : 1254
تاریخ : 1400/12/23
هفته نامه بازار کار 1252

هفته نامه بازار کار 1252

شماره : 1252
تاریخ : 1400/12/17
هفته نامه بازار کار 1251

هفته نامه بازار کار 1251

شماره : 1251
تاریخ : 1400/12/03
هفته نامه بازار کار 1250

هفته نامه بازار کار 1250

شماره : 1250
تاریخ : 1400/11/24
هفته نامه بازار کار 1249

هفته نامه بازار کار 1249

شماره : 1249
تاریخ : 1400/11/22
هفته نامه بازار کار 1248

هفته نامه بازار کار 1248

شماره : 1248
تاریخ : 1400/11/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!